மீ-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மீ 68
மீக்கூருமேனும் 1
மீக்கொண்ட 2
மீக்கொண்டது 1
மீக்கொண்டாலும் 1
மீக்கொண்டு 1
மீக்கொள 8
மீக்கொளா 1
மீக்கொளீஇ 1
மீக்கொளும் 1
மீகாமனை 1
மீகாரம் 1
மீச்செல்ல 1
மீச்செல்வார் 2
மீச்செல 2
மீச்செலா 1
மீச்செலின் 1
மீச்செலும் 1
மீசை 1
மீசைகள் 1
மீட்க 1
மீட்கிலான்-எனின் 1
மீட்கின் 1
மீட்கினும் 1
மீட்குமால் 1
மீட்குறும் 1
மீட்சி 3
மீட்சியும் 1
மீட்ட 3
மீட்டமை 1
மீட்டாம் 1
மீட்டாயோ 1
மீட்டாள் 1
மீட்டான் 4
மீட்டான்_அலன் 1
மீட்டி-கொல் 1
மீட்டியோ 1
மீட்டிலாதது 1
மீட்டிலென் 1
மீட்டிலேன் 1
மீட்டு 19
மீட்டும் 25
மீட்டுறு 1
மீட்பது 1
மீட்பதும் 1
மீட்பதே 1
மீட்பர்-கொல் 1
மீட்பான்-பொருட்டு 2
மீட்பிக்க 1
மீட்பென் 1
மீடலால் 1
மீடலும் 1
மீடியால் 1
மீடும் 1
மீண்ட 8
மீண்டது 16
மீண்டதும் 1
மீண்டதே 2
மீண்டவர்-தம்மை 1
மீண்டவன் 1
மீண்டவா 1
மீண்டவே 2
மீண்டன 4
மீண்டனர் 3
மீண்டனவாம் 1
மீண்டனவும் 1
மீண்டனவோ 1
மீண்டனன் 6
மீண்டனென் 2
மீண்டனை 1
மீண்டார் 3
மீண்டால் 3
மீண்டாள் 1
மீண்டான் 8
மீண்டானை 1
மீண்டில 2
மீண்டிலர் 2
மீண்டிலவால் 1
மீண்டிலன் 2
மீண்டிலா 1
மீண்டிலாதவர் 1
மீண்டிலாமை-கொல் 1
மீண்டிலை 1
மீண்டு 48
மீண்டும் 7
மீண்டுளார் 1
மீண்டுளானெனின் 1
மீண்டுளோன் 1
மீண்டுற்று 1
மீண்டே 1
மீண்டேயும் 1
மீண்டேன் 2
மீண்டோம் 1
மீண்டோர் 1
மீதா 4
மீதாக 1
மீதாய் 1
மீதிட்டு 1
மீதிட 1
மீதிடும் 1
மீதிடை 2
மீதில் 6
மீதின் 1
மீதினில் 3
மீதினும் 1
மீது 113
மீது-போய் 1
மீது-அரோ 3
மீதும் 1
மீதுற்ற 2
மீதுற்று 1
மீதுற 2
மீதே 7
மீப்படர் 1
மீப்போனது 1
மீமிசை 16
மீய 1
மீயவர் 1
மீவாய் 1
மீள் 1
மீள்க 1
மீள்கலாது 1
மீள்கிலர் 1
மீள்கிலள் 1
மீள்கிலன் 1
மீள்கிலா 1
மீள்கிலாத 1
மீள்கிலாது 1
மீள்கிலீர் 1
மீள்கிலென் 1
மீள்கின்றான் 1
மீள்கு 1
மீள்கு_இலா 1
மீள்குவல் 1
மீள்குவென் 2
மீள்தல் 1
மீள்தி 1
மீள்திர் 2
மீள்துமால் 1
மீள்வது 1
மீள்வதே 2
மீள்வர் 3
மீள்வரால் 1
மீள்வாமேல் 1
மீள்வார் 2
மீள்வு 3
மீள்வு_இல் 1
மீள்வு_இலா_உலகு 1
மீள்வென் 2
மீள 33
மீள_அரு 1
மீள_அரும் 2
மீளகில்லா 1
மீளல் 1
மீளல 1
மீளவும் 9
மீளா 10
மீளா-வகை 1
மீளாத 2
மீளாது 1
மீளார் 1
மீளாவேல் 1
மீளான் 2
மீளி 10
மீளிகள் 1
மீளியின் 1
மீளியும் 1
மீளினும் 1
மீளுதி 1
மீளுதிர் 1
மீளுதும் 1
மீளும் 11
மீளுமேல் 1
மீளுமோ 1
மீளுவ 1
மீளுவான் 1
மீளேன் 1
மீறிடு 1
மீன் 121
மீன்_குலம் 4
மீன்_இனம் 3
மீன்கள் 12
மீன்களால் 1
மீன்களும் 2
மீன்களை 1
மீன 6
மீனத்தன 1
மீனது 2
மீனம் 5
மீனம்தாம் 1
மீனமும் 1
மீனிடை 1
மீனின் 4
மீனினும் 1
மீனினை 1
மீனினொடு 1
மீனும் 9
மீனும்-போல் 1
மீனே 1
மீனை 1
மீனொடு 8
மீனொடும் 3
மீனோடு 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


மீ (68)

ஊழ் உற குறித்து அமைத்த உம்பர் செம்பொன் வேய்ந்து மீ
சூழ் சுடர் சிரத்து நல் மணி தசும்பு தோன்றலால் – பால:3 25/2,3
ஆனாத மாடத்திடை ஆடு கொடிகள் மீ போய் – பால:3 69/3
தேரும் ஓடாது மா மாகம் மீ தேரின் நேர் – பால:7 9/3
மீ தன் கரங்கள் அவை பரப்பி மிகு வெண் நிலவு ஆம் வெண் சுதையால் – பால:10 74/2
மீ அரித்து விளர்க்க ஓர் மெல்_இயல் – பால:18 23/3
பெய்யும் மா முகில் வெள்ளி அம் பிறங்கல் மீ பிறழும் – பால-மிகை:9 6/1
விறல் கொள் ஆயிரம் தட கைகள் பரப்பி மீ வலிப்ப – பால-மிகை:9 22/2
வாட்டம் மீ கொள சகரர்கள் வடவையின் மறுகி – பால-மிகை:9 33/2
மீ தரும் செல்வம் பரதனை விலக்குமாறு எவனோ – அயோ:2 76/4
வஞ்சி சென்று இறுத்தவன் வாகை மீ கொள – அயோ:11 106/3
படியுறு பதாகை மீ விதானம் பல் மணி – ஆரண்:7 47/2
சூடு கொண்டன என தொடர் குருதி மீ தோன்ற – ஆரண்:7 80/2
பராவ_அரும் கதிர்கள் எங்கும் பரப்பி மீ படர்ந்து வானில் – ஆரண்:10 108/1
வீங்கு தோள் மீ கொடு விண்ணின் ஏகினான் – ஆரண்:13 50/4
மீ பொடித்தன புகை உயிர்ப்பு வீங்கவே – கிட்:7 16/4
வெவ் வாய் எயிற்றால் மிடல் வீரர் கடிப்ப மீ சென்று – கிட்:7 53/1
புக்கு மீ கொடு நெருக்கினன் இந்திரன் புதல்வன் – கிட்:7 62/4
மடுத்து மீ கொண்ட வாலி-மேல் கோல் ஒன்று வாங்கி – கிட்:7 63/3
வெய்ய மார்பு அகத்துள் தங்காது உருவி மேக்கு உயர மீ போய் – கிட்:7 158/2
மீ நெருங்கிய வானகம் மீன் எலாம் – கிட்:11 39/3
வருத்தமும் பழியுமே வயிறு மீ கொள – கிட்:11 111/1
மீ செல அரிது இனி விளியின் அல்லது – கிட்:14 24/1
வீசிய வடக மீ கோள் ஈது என விளங்கிற்று அன்றே – கிட்:15 29/4
மீ உயர் விசும்பினூடு மேக்கு உற செல்லும் வேலை – கிட்:16 54/2
உற்றிட கருதி மீ போய் ஆதபத்து உனது மேனி – கிட்-மிகை:16 4/2
மீ ஓங்கு செம்பொன் முடி ஆயிரம் மின் இமைப்ப – சுந்:1 40/1
பொன்னின் மா நகர் மீ செலான் கதிர் என புகல்வார் – சுந்:2 19/2
கால் நகு காந்தம் மீ கான்ற காமர் நீர் – சுந்:2 123/3
மீண்டனன் விசும்பு எனும் பதத்தை மீ செல்வான் – சுந்:4 108/2
மேல் நிமிர விட்டன விசும்பின் வழி மீ போய் – சுந்:6 11/3
மீ உயர் விசும்பையும் கடக்க வீங்கினான் – சுந்:9 28/4
மீ உற தட கையால் வீரன் வீசு-தோறு – சுந்:9 38/2
மீ உற விண்ணிடை முட்டி வீழ்வன – சுந்:9 40/1
மீ எரி உய்ப்பது ஓர் கல் செலவிட்டான் – சுந்:9 52/3
மீ தாம் நிமிர் சுடர் வயிர கைகொடு பிடியா விண்ணொடு மண் காண – சுந்:10 38/3
கண்ணின் மீ சென்ற இமை இடை கலப்பதன்-முன்னம் – சுந்:11 51/1
எண்ணின் மீ சென்ற எறுழ் வலி திறல் உடை இகலோன் – சுந்:11 51/2
புண்ணின் மீ சென்று பொழி புனல் பசும் புலால் பொடிப்ப – சுந்:11 51/3
விண்ணின் மீ சென்று தேரொடும் பார் மிசை வீழ்ந்தான் – சுந்:11 51/4
மீ சொரிந்தனர் வீரரும் மாதரும் – சுந்:13 5/2
மீ எழுந்த கரியவன் மேனியின் – சுந்:13 7/3
மீ கரிந்து நெடும் பணை வேர் உற – சுந்:13 16/3
மீ எழு குருதி பொங்க வெயில் விரி வயிர மார்பு – யுத்1:3 153/3
கரங்கள் மீ சுமந்து செல்லும் கதிர் மணி முடியன் கல்லும் – யுத்1:4 137/1
ஊற்றம் மீ கொண்ட வேலையான் உண்டு இலை என்னும் – யுத்1:6 4/1
கோடு தீந்து எழ கொழும் புகை பிழம்பு மீ கொள்ள – யுத்1:6 19/4
மீ செலா புனலவன் புகழின் வீந்தவால் – யுத்1:6 36/4
மேல் நிமிர் திவலை மீ சென்று மீடலால் – யுத்1:8 15/3
மீ செலும் மேகம் எல்லாம் விரி சுடர் இலங்கை வேவ – யுத்1:10 11/3
மீ புர மடங்கல் என வெம் கதிரவன் சேய் – யுத்1:12 21/3
தொட்ட வானரம் தோன்றின மீ தொக – யுத்2:15 14/3
பொழிந்து சோரி புது புனல் பொங்கி மீ
வழிந்த மா மதில் கைவிட்டு வானரம் – யுத்2:15 31/1,2
மீ எடுத்து விசும்பு உற வீசினான் – யுத்2:15 74/4
மீ எழு மேகம் எல்லாம் வெந்து வெம் கரியின் சிந்தி – யுத்2:15 134/1
மீ எழின் உயரும் தாழின் தாழும் விண் செல்லின் செல்லும் – யுத்2:18 182/3
ஆயிரம் யோசனை அகன்று மீ உயர்ந்து – யுத்3:24 64/1
வேர்த்தன தூரொடு விசும்பை மீ செல – யுத்3:24 95/1
வேய் உற்ற நெடும் கிரி மீ வெயில் ஆம் – யுத்3:27 39/3
மீ சென்றிலது அயல் சென்று அது விலங்கா வலம் கொடு மேல் – யுத்3:27 147/3
மீ பாவிய இமையோர்_குலம் வெருவுற்றது இப்பொழுதே – யுத்3:27 150/3
வாங்கிய துயரன் மீ போய் வளர்கின்ற புகழன் வந்துற்று – யுத்3:28 60/3
வெடித்த வாய்-தொறும் பொங்கின மீ செல – யுத்3:29 9/4
மீட்டு இனி உவமை இல்லை வேலை மீ சென்ற என்னின் – யுத்3:30 4/3
துப்பு நீர்த்து அன தூளியின் படலம் மீ தூர்ப்ப – யுத்3:31 15/2
மீ உயர்ந்து எழுந்தாள் அன்றே வீங்கு ஒலி வேலை நின்றும் – யுத்3:31 226/3
மீ நிறங்களின் எங்கும் மிடைந்தன – யுத்4:37 168/2
மணம் கொள் வேல் இளம் கோளரி மானம் மீ படர்ந்தான் – யுத்4:41 5/4
வில்லியை எதிர் கொள பரதன் மீ செல்வான் – யுத்4-மிகை:41 222/2

TOP


மீக்கூருமேனும் (1)

மென் தொழில் கலாப மஞ்ஞை வேட்கை மீக்கூருமேனும்
குன்று ஒழித்து ஒரு மா குன்றின் அரிதின் சேர் கொள்கை போல – சுந்:2 213/1,2

TOP


மீக்கொண்ட (2)

ஏற்றம் மீக்கொண்ட புனலிடை எரி முளைத்து என்ன – யுத்1:6 4/3
சீற்றம் மீக்கொண்ட சிவந்தன தாமரை செம் கண் – யுத்1:6 4/4

TOP


மீக்கொண்டது (1)

குறைந்துளது உவாவுற்று ஓதம் கிளர்ந்து மீக்கொண்டது என்ன – யுத்2:16 202/4

TOP


மீக்கொண்டாலும் (1)

மேருவின் உம்பர் சேர்ந்து விண்ணினை மீக்கொண்டாலும்
நீர் உடை காவல் மூதூர் எய்தலாம் நெறியிற்று அன்றால் – யுத்2:17 45/1,2

TOP


மீக்கொண்டு (1)

மூசு எரி பிறக்க மீக்கொண்டு இறக்கிய முடுக்கம் தன்னால் – யுத்1:8 25/1

TOP


மீக்கொள (8)

கோத்த அன்பு உணர்விடை குளிப்ப மீக்கொள
ஏத்தவும் பரிவின் ஒன்று ஈகலான் பொருள் – ஆரண்:6 19/2,3
வில் இழந்து அனைவரும் வெகுளி மீக்கொள
கல் உயர் நெடு வரை கடிதின் ஏந்தினார் – ஆரண்:7 107/1,2
விடம் பரந்து அனையது ஓர் வெம்மை மீக்கொள
நெடும் பொழுது உணர்வினோடு உயிர்ப்பு நீங்கிய – கிட்:6 10/1,2
ஆழியான் முனிவு எனும் ஆழி மீக்கொள
ஊழியின் இறுதி வந்துறும் என்று உன்னினேன் – சுந்:3 67/2,3
வசையும் கீழ்மையும் மீக்கொள கிளையொடும் மடியாது – யுத்1:2 99/2
சினம் தம் மீக்கொள கடித்தன துடித்திலன் திருப்பெயர் மறவாதான் – யுத்1:3 88/4
விழுத்தினன் சிரம் எனும் வெகுளி மீக்கொள
வழுத்தின உயிர்களின் முதலின் வைத்த ஓர் – யுத்4:37 154/1,2
ஒய்யென ஒலித்ததால் உவகை மீக்கொள
துய்ய வானவர் துதித்து இனைய சொல்லுவார் – யுத்4-மிகை:40 17/3,4

TOP


மீக்கொளா (1)

விரை மலர் சிதறி மெய் அன்பு மீக்கொளா
நிருதி அங்கு அடிமுறை காத்து நிற்கவே – ஆரண்-மிகை:10 13/3,4

TOP


மீக்கொளீஇ (1)

வியன் கருப்பூரம் மென் பஞ்சின் மீக்கொளீஇ
கயங்களில் மரை மலர் காடு பூத்து என – ஆரண்:10 18/2,3

TOP


மீக்கொளும் (1)

வேலையின் ஆர்ப்பினன் விண்ணை மீக்கொளும்
சூலம் ஒன்று உடையவன் பிசாசன் தோன்றுவான் – யுத்3:20 33/3,4

TOP


மீகாமனை (1)

நைந்து நீங்க செயல் ஓரா மீகாமனை போல் நலிவுற்றான் – அயோ-மிகை:6 2/4

TOP


மீகாரம் (1)

மீகாரம் எங்கணும் நறும் துகள் விளக்கி – சுந்:2 3/2

TOP


மீச்செல்ல (1)

மேகமும் கிரிகளும் விண்ணின் மீச்செல்ல
மாக வெம் கலுழன் ஆம் வருகின்றான் என – ஆரண்:13 3/2,3

TOP


மீச்செல்வார் (2)

வெவ் வழி இருள் தர மிதித்து மீச்செல்வார் – சுந்:2 45/4
மின் இனம் மிடைந்து என விசும்பின் மீச்செல்வார் – சுந்:2 47/4

TOP


மீச்செல (2)

வெண் மதி மீச்செல மேகம் ஊர்ந்து என – அயோ:12 31/1
நீறு மீச்செல நெருப்பு எழ பொருப்பு எலாம் எரிய – யுத்1:6 21/1

TOP


மீச்செலா (1)

கடு-மின் இப்பொழுதே கதிர் மீச்செலா
கொடி மதில் குடுமி தலைக்கொள்க என்றான் – யுத்2:15 3/3,4

TOP


மீச்செலின் (1)

வீழின் மீச்செலின் மண்ணையும் விண்ணையும் தொளைப்ப – யுத்2:15 226/3

TOP


மீச்செலும் (1)

வெறிது உலகு என கொடு விசும்பின் மீச்செலும்
உறு வலி கலுழனே ஒத்து தோன்றினான் – யுத்3:24 97/3,4

TOP


மீசை (1)

பிசையுறும் கையை மீசை சுறுக்கொள உயிர்க்கும் பேதை – யுத்2:18 262/3

TOP


மீசைகள் (1)

துடித்த தொடர் மீசைகள் சுறுக்கொள உயிர்ப்ப – ஆரண்:10 49/2

TOP


மீட்க (1)

வென்றி அம் தடம் தேரினை மீட்க என – யுத்4:37 182/2

TOP


மீட்கிலான்-எனின் (1)

விராவு_அரு நெடும் சிறை மீட்கிலான்-எனின்
பரா வரும் பழியொடும் பாவம் பற்றுதற்கு – சுந்:5 74/2,3

TOP


மீட்கின் (1)

வில்லையே வாழ்த்தி மீட்கின் மீளுதி மீட்சி என்பது – யுத்2:17 69/2

TOP


மீட்கினும் (1)

வென்று மீட்கினும் மீட்குமால் வேறுற எண்ணி – ஆரண்:13 83/3

TOP


மீட்குமால் (1)

வென்று மீட்கினும் மீட்குமால் வேறுற எண்ணி – ஆரண்:13 83/3

TOP


மீட்குறும் (1)

வீடு மீட்குறும் மேனகை-மேல் நகை விளங்க – சுந்:12 46/4

TOP


மீட்சி (3)

வில்லையே வாழ்த்தி மீட்கின் மீளுதி மீட்சி என்பது – யுத்2:17 69/2
கையுறை கோடற்கு ஒத்த காட்சியை அல்லை மீட்சி
செய் திறம் இலையால் என்றான் தேவர்க்கும் தெரிக்க ஒணாதான் – யுத்2:19 267/3,4
விரதம் பூண்டு உயிரினோடும் தன்னுடை மீட்சி நோக்கும் – யுத்3:28 63/3

TOP


மீட்சியும் (1)

விண்-பொருட்டு ஒன்றிய உயர்வு மீட்சியும்
பெண்-பொருட்டு அன்றியும் பிறிது உண்டாம் எனின் – யுத்1:2 76/2,3

TOP


மீட்ட (3)

வில் பணி கொண்டு அரும் சிறையின் மீட்ட நாள் – சுந்:4 20/2
வென்று எனை இராமன் உன்னை மீட்ட பின் அவனோடு ஆவி – யுத்2:17 25/3
அரும் சிறை மீட்ட வண்ணம் அழகிது பெரிதும் அம்மா – யுத்3:26 46/4

TOP


மீட்டமை (1)

போக மா மலர் உறை புனிதன் மீட்டமை
தோகை பாகற்கு உற சொல்லினான்-அரோ – பால:5 7/3,4

TOP


மீட்டாம் (1)

மீட்டாம் என்கிலம் மீள்வாமேல் – சுந்:5 45/2

TOP


மீட்டாயோ (1)

மீட்டாயோ வீரம் மெலிந்தாயோ தோள் ஆற்றல் – யுத்2:18 267/2

TOP


மீட்டாள் (1)

மீட்டாள் அளித்தாள் வனம் தம் முனை வெம்மை முற்றி – அயோ:4 111/2

TOP


மீட்டான் (4)

மீட்டான் என்னும் பேர் இசை கொள்ளான் செரு வெல்ல – ஆரண்:15 32/3
வேண்டு அரு விண்ணாடு என்னும் மெய்ம்மை கண்டு உள்ளம் மீட்டான்
காண் தகு கொள்கை உம்பர் இல் என கருத்துள் கொண்டான் – சுந்:1 1/3,4
மேய தெய்வ படைக்கலத்தை மீட்டான் அமரர் போர் வென்றான் – சுந்:12 113/3
மீட்டான்_அலன் தடுத்தான்_அலன் முடிந்தான் என விட்டான் – யுத்3:27 134/2

TOP


மீட்டான்_அலன் (1)

மீட்டான்_அலன் தடுத்தான்_அலன் முடிந்தான் என விட்டான் – யுத்3:27 134/2

TOP


மீட்டி-கொல் (1)

மீட்டி-கொல் என அங்கதன் ஓடினன் விரைந்தான் – யுத்3:31 34/4

TOP


மீட்டியோ (1)

மெய்யுறு கட்டுரை கேட்டும் மீட்டியோ
பொய் உறா மாருதி உரையும் போற்றலாய் – யுத்4:40 80/3,4

TOP


மீட்டிலாதது (1)

மீட்டிலாதது என் வில் தொழில் காட்டவோ வீர – யுத்1:5 70/4

TOP


மீட்டிலென் (1)

வஞ்சியை மீட்டிலென் என்னும் மானமும் – ஆரண்:13 58/2

TOP


மீட்டிலேன் (1)

மீட்டிலேன் தலைகள் பத்தும் கொணர்ந்திலேன் வெறும் கை வந்தேன் – யுத்1:12 39/4

TOP


மீட்டு (19)

வெருவுவென் நங்கை என்றான் மீட்டு அவள் இனைய சொன்னாள் – ஆரண்:6 46/4
மீட்டு இனி உரைப்பது என்னே விரிஞ்சனே முதல மேல் கீழ் – ஆரண்:13 137/1
மீட்டு அது விரிஞ்சன் நாடு உற்று மீண்டதே – கிட்:5 15/4
மின் இடை சனகியை மீட்டு மீள்துமால் – கிட்:6 18/3
மீட்டு இனி உரைப்பது என்னை விரைவின் வந்து அடைந்த வீரன் – கிட்:11 95/3
மீட்டு அவன் கருணை-செய்தால் பெறும் பதம் விளம்பலாமோ – சுந்:6 43/4
மீட்டு அவர் உரைத்திலர் பயத்தின் விம்முவார் – சுந்:7 60/1
அறம் கொள் கொம்பினை மீட்டு உடன் அகல்வென் என்று அமைந்தான் – சுந்:12 51/4
மீட்டு ஒரு வினை செயாமல் மாணையின் கொடியால் வீக்கி – யுத்1:9 26/2
மீட்டு ஒரு சிகரம் வாங்கி வீங்கு தோள் விசையின் வீசி – யுத்2:15 135/1
மெய் எரிந்து அழன்று பொங்கி வெம் கணான் விம்மி மீட்டு ஓர் – யுத்2:15 136/1
மீட்டு அவன் சரங்களால் விலங்கலானையே – யுத்2:16 282/1
மீட்டு ஒரு கோடி கோடி வெம் சினத்து அரக்கன் விட்டான் – யுத்2:19 108/3
மீட்டு ஒரு கோடி கோடி கொண்டு அவை தடுத்தான் வீரன் – யுத்2:19 108/4
என்ன மீட்டு உமிழ் தமிழ்_முனி ஒத்தது அ இலங்கை – யுத்3:22 101/4
மீட்டு இனி உவமை இல்லை வேலை மீ சென்ற என்னின் – யுத்3:30 4/3
விட்டது மெய்ம்மை ஐய மீட்டு ஒரு வினையம் இல்லை – யுத்4:34 16/2
பின்னை மீட்டு உறு பகை கடந்திலேன் பிழை – யுத்4:40 50/3
மீட்டு எழுந்து விரிந்த செம் தாமரை – யுத்4:41 54/1

TOP


மீட்டும் (25)

விடம் கிளர் விழியினாள் மீட்டும் ஈன்றனள் – பால:5 104/4
மீட்டும் போர் தொடங்கும் வேலை விண்ணவர் விலக்க வல் வில் – பால:24 30/1
என்று கொண்டு இனைய கூறி அடி இணை இறைஞ்சி மீட்டும்
தன் துணை தாதை பாதம் அ திசை நோக்கி தாழ்ந்து – அயோ:3 115/1,2
வெம் உரை வல்லவள் மீட்டும் கூறுவாள் – அயோ:11 58/2
மீட்டும் மண் அதனில் வீழ்ந்தான் விம்மினன் உவகை வீங்க – அயோ:13 34/2
ஊசலின் உலாவுகின்றாள் மீட்டும் ஓர் உரையை சொல்வாள் – ஆரண்:6 40/4
மீட்டும் தாள் நீட்டற்கு அம்மா வேறும் ஓர் அண்டம் உண்டோ – ஆரண்:11 71/2
மீட்டும் ஒன்று உரை-செய்வாள் நீ வீரனேல் விரைவில் மற்று உன் – ஆரண்:12 82/1
மீட்டும் அணுகா நெடு வெம் கண் அனந்த நாகம் – ஆரண்:13 24/1
மீட்டும் வாள் அரக்கர் என்னும் தீவினை வேரின் வாங்க – கிட்:3 22/3
மிலைந்து செல்க என விடுத்தனன் எதிர்த்தனன் மீட்டும் – கிட்:7 61/4
வெள்கிடும் மகுடம் சாய்க்கும் வெடிபட சிரிக்கும் மீட்டும்
உள்கிடும் இதுவும்தான் ஓர் ஓங்கு அறமோ என்று உன்னும் – கிட்:7 79/1,2
மீட்டும் ஒன்று விளம்புகின்றாள் படை – கிட்:11 28/1
மீட்டும் உரை வேண்டுவன இல்லை என மெய் பேர் – சுந்:4 63/1
மீட்டும் இனி எண்ணும் வினை வேறும் உளது_அன்றால் – சுந்:6 5/1
ஆயவன் அருளால் மீட்டும் அந்தரி அறைந்தாள் முன்நாள் – சுந்-மிகை:2 5/1
மீட்டும் அ திரிசடை என்னும் மென் சொலாள் – சுந்-மிகை:3 9/1
மீட்டும் அங்கு ஓர் மராமரம் வேரொடும் – யுத்2:15 72/1
வீடினான் என்று மீட்டும் விளம்பினான் – யுத்2:15 90/4
என்று அவன்-தன்னை மீட்டும் எடுத்து மார்பு இறுக புல்லி – யுத்2:16 162/1
மீட்டும் வந்து இளைய வீரன் வெற்பு அன்ன விசய தோளை – யுத்2:19 242/1
வஞ்சி நெஞ்சம் தீய்ந்தவள் ஆனாள் மீட்டும்
விம்முறும் உளத்தினோடும் வெகுண்டு இவை விளம்பலுற்றான் – யுத்2-மிகை:17 1/3,4
மீனொடு மேகம் சிந்த விசைத்தனர் மீட்டும் வீச – யுத்3:21 13/2
மீட்டும் அ கையால் வீசி செவி தலத்து எற்ற வீழ்ந்தான் – யுத்3:22 137/1
மீட்டும் நோக்குறா வீர நீ வேண்டுவ வரங்கள் – யுத்4:40 120/2

TOP


மீட்டுறு (1)

மின்னை மீட்டுறு படை அரக்கர் வேரற – யுத்4:40 50/2

TOP


மீட்பது (1)

தருண மங்கையை மீட்பது ஓர் நெறி தருக என்னும் – யுத்1:6 2/1

TOP


மீட்பதும் (1)

மீட்பதும் என்-வயின் என்னும் மெய்ப்பொருள் – யுத்4:40 79/3

TOP


மீட்பதே (1)

நின்னை மீட்பதே நினைந்து சில் நெறி எலாம் நீந்தி – யுத்4-மிகை:41 117/1

TOP


மீட்பர்-கொல் (1)

கொன்று உன்னை மீட்பர்-கொல் அ மானிடர் கொள்க என்னா – ஆரண்:12 80/3

TOP


மீட்பான்-பொருட்டு (2)

உன்னை மீட்பான்-பொருட்டு உவரி தூர்த்து ஒளிர் – யுத்4:40 50/1
என்னை மீட்பான்-பொருட்டு இலங்கை எய்தினேன் – யுத்4:40 50/4

TOP


மீட்பிக்க (1)

வெல்விக்க வந்து நின்னை மீட்பிக்க அன்று வெய்தின் – யுத்3:26 48/3

TOP


மீட்பென் (1)

வென்றி வெம் படையினால் உன் மன துயர் மீட்பென் என்றான் – யுத்2:19 300/3

TOP


மீடலால் (1)

மேல் நிமிர் திவலை மீ சென்று மீடலால்
வானவர் நாட்டினும் மழை பொழிந்தவால் – யுத்1:8 15/3,4

TOP


மீடலும் (1)

கன்னி மீடலும் கசட்டுறு முனி எதிர் காணா – பால-மிகை:9 3/2

TOP


மீடியால் (1)

வைத்து மீடியால் வரம்பு_இல் ஆற்றலாய் – யுத்3:24 115/4

TOP


மீடும் (1)

படுத்து இவண் மீடும் என்று உரைத்த பண்பினீர் – யுத்2:18 3/2

TOP


மீண்ட (8)

விண்டு நீங்கினர் விண்ணவர் இரு சுடர் மீண்ட
எண் திசாமுகம் இருண்டது சுழன்றது எ உலகும் – பால-மிகை:9 11/3,4
உய்த்து மீண்ட நாவாயில் தாமும் போவார் ஒக்கின்றார் – அயோ:6 25/4
மேலை வேலையில் பாய்ந்தது மீண்ட நீர் வெள்ளம் – அயோ:9 37/4
மீண்ட யான் சென்று செய்யும் வினை என்-கொல் விளம்புக என்றான் – ஆரண்:11 34/4
மீண்ட போது உண்டு வசைப்பொருள் வென்றிலேன் எனினும் – சுந்:12 54/3
மீண்ட போது அதனை எல்லாம் மறத்திரோ விளிதல் வேண்டி – யுத்3:27 80/2
திருவணை உயர் பதம் செப்பி மீண்ட பின் – யுத்4-மிகை:41 85/1
குன்றிடை இலங்கை புக்கு திருவினை குறித்து மீண்ட
பின்றை வந்து அளக்கர் வேலை பெரும் படை இறுத்தது அன்றே – யுத்4-மிகை:41 239/3,4

TOP


மீண்டது (16)

வென்ற கால் மீண்டது வெளி பெறாமையே – பால:8 25/4
மீண்டது ஓர் உயிர் இடை விம்ம விம்முவான் – அயோ:4 151/3
மென் நோக்கியர் நோக்கமும் ஆம் என மீண்டது அ வேல் – ஆரண்:13 33/4
ஏழ் இலாமையால் மீண்டது அ இராகவன் பகழி – கிட்:4 16/3
வித்தக தூதன் மீண்டது இறுதியாய் விளைந்த தன்மை – சுந்:14 13/2
பாடி நூறாக நூறி மீண்டது அ பகழி தெய்வம் – யுத்1:7 16/4
இனைய சேனை மீண்டது என்று இராவணற்கு இயம்பலும் – யுத்2-மிகை:16 9/2
விளைவு இலது ஐயன் மேனி தீண்டில மீண்டது அம்மா – யுத்3:26 11/4
வெம் சின மனிதர் கொல்ல விளிந்ததே மீண்டது இல்லை – யுத்3:29 53/2
தாலம் மேல் படுத்து மீண்டது அலன் சரம் தலைவர் தள்ளி – யுத்3-மிகை:31 61/4
இரும் கடல் பெயர்ந்தது என்ன தானையும் மீண்டது இப்பால் – யுத்4:32 1/4
மீண்டது அ அளவின் ஆவி மாருதி மருந்து மெய்யில் – யுத்4:34 18/2
மீண்டது இ தொழில் எம் வினை மெய்ம்மையால் – யுத்4:37 180/4
மீண்டது என் நினைவு எனை விரும்பும் என்பதோ – யுத்4:40 49/4
விழுமியது அன்று நீ மீண்டது இ இடம் – யுத்4-மிகை:40 10/3
விராவியே மீண்டது என்று மீளவும் பகரலுற்றான் – யுத்4-மிகை:41 147/4

TOP


மீண்டதும் (1)

மீண்டதும் விளம்பான் தான் தன் வென்றியை உரைப்ப வெள்கி – சுந்:14 9/4

TOP


மீண்டதே (2)

மை அறு தவம் எலாம் வாரி மீண்டதே – பால:24 39/4
மீட்டு அது விரிஞ்சன் நாடு உற்று மீண்டதே – கிட்:5 15/4

TOP


மீண்டவர்-தம்மை (1)

மீண்டவர்-தம்மை கொல்லும் வேட்கையே வேட்கும் அன்றே – யுத்2:19 299/2

TOP


மீண்டவன் (1)

மீண்டவன் இளவல் நின்ற பாணியின் விலங்கா முன்னம் – யுத்4:37 10/1

TOP


மீண்டவா (1)

திருந்த அ போரில் வென்று மீண்டவா செப்புக என்றான் – யுத்4-மிகை:41 146/4

TOP


மீண்டவே (2)

வீறு அணிந்தவன் மேனியின் மீண்டவே – பால:1 2/4
வேசை மங்கையர் அன்பு என மீண்டவே – யுத்1:8 58/4

TOP


மீண்டன (4)

வெருவலுற்றன வெம் கதிர் மீண்டன
கருவி உற்ற ககனம் எலாம் புகை – பால-மிகை:11 50/2,3
மீண்டன கால்கள் கையின் விழுந்தன மரனும் வெற்பும் – யுத்3:22 14/2
மீண்டன மறிந்து சோர விழுந்தன விழுந்த மெய்யே – யுத்3:27 88/3
வெம் கதிர் தண் கதிர் விலங்கி மீண்டன
மங்குவின் நெடு புயல் மழை வறந்ததால் – யுத்4:37 80/3,4

TOP


மீண்டனர் (3)

மீண்டனர் தலைவர் எல்லாம் அங்கதனோடும் வீரன் – யுத்3:31 57/3
மீண்டனர் ஒரு திசை ஏழு வேலையும் – யுத்3:31 170/2
மீண்டனர் குரக்கு வீரர் விழுந்தன சின கை வேழம் – யுத்3-மிகை:22 6/2

TOP


மீண்டனவாம் (1)

மீண்டனவாம் மானிடவன் மெல் அம்பு மெய் உருவ – யுத்2:17 82/3

TOP


மீண்டனவும் (1)

மீண்டனவும் மேலனவும் விட்டு விரி தட்டில் – யுத்4:36 9/2

TOP


மீண்டனவோ (1)

மீண்டனவோ என்பர் விசும்பு விண்டு உக – யுத்4:37 68/1

TOP


மீண்டனன் (6)

மீண்டனன் என்ன மீள்வர் இது நின்னை வேண்டிற்று என்றான் – அயோ:5 18/4
எஞ்சின திசை கரி இரவி மீண்டனன்
வெம் சின கூற்றும் தன் விழி புதைத்தே – அயோ:11 68/3,4
மீண்டனன் வந்தான் அவனை கண்டனரே ஒத்தனர் அ விலங்கல் தோளார் – ஆரண்:4 26/4
மீள்வதே நலன் என்று அவன் மீண்டனன் – ஆரண்:11 81/4
மீண்டனன் விசும்பு எனும் பதத்தை மீ செல்வான் – சுந்:4 108/2
வீடணன் கடன்கள் செய்து மீண்டனன் அவனுக்கு இன்னே – யுத்4-மிகை:41 246/2

TOP


மீண்டனென் (2)

மீண்டனென் என்றனன் வினையம் உன்னுவான் – ஆரண்:12 48/4
வென்று போர் மீண்டனென் என விளம்பினாய் – ஆரண்:14 89/2

TOP


மீண்டனை (1)

வேத நாயகன்-பால் இனி மீண்டனை
போதல் காரியம் என்றனள் பூவை அ – சுந்:5 26/2,3

TOP


மீண்டார் (3)

உய்தலை உற்று மீண்டார் ஒருவரும் இல்லை உள்ளார் – சுந்:9 64/2
இங்கு ஒருபேரும் மீண்டார் இல்லையேல் குரங்கு அது எந்தாய் – சுந்:11 10/3
வென்றி வெம் திறல் படை பெரும் தலைவர்கள் மீண்டார் – யுத்3:31 35/4

TOP


மீண்டால் (3)

மீண்டால் நுகர்வென் நின் விருந்து என வேண்டி மெய்ம்மை – சுந்:1 51/3
விண்பாலவர் நாயகன் ஏவல் இழைத்து மீண்டால்
நண்பால் என சொல்லினன் நல் அறிவாளன் நக்காள் – சுந்:1 56/3,4
மீண்டால் வீரம் விளங்காதோ – சுந்:5 46/4

TOP


மீண்டாள் (1)

கொழுந்தியும் மீண்டாள் பட்டான் அரக்கன் என்று உவகை கொண்டான் – யுத்4:32 43/4

TOP


மீண்டான் (8)

விரி மலர் தவிசோன்-தன்-பால் விழு தவம் புரிந்து மீண்டான் – பால-மிகை:8 9/4
வேனில் மதனை மதன் அழித்தான் மீண்டான் என்ன ஆண்டையோர் – அயோ:6 34/4
வெய்யவன் மகன் பெயர்த்தும் அ சேனையின் மீண்டான் – கிட்:12 29/4
வெம் சின படை வீரரை உடன் கொண்டு மீண்டான் – கிட்:12 30/4
மீண்டான் அது கண்டனர் விண் உறைவோர்கள் எம்மை – சுந்:1 59/3
அண்ணலும் அ வயின் மீண்டான் – சுந்-மிகை:13 16/4
அன்று அவன் விலக்க மீண்டான் ஆசனத்து இருக்க ஆவி – யுத்2:17 61/1
வெம்பு இகல் அரக்கன் அஃதே செய்வென் என்று அவனின் மீண்டான் – யுத்4:37 9/4

TOP


மீண்டானை (1)

வேர்த்தானை உயிர் கொண்டு மீண்டானை வெரிந் பண்டு – ஆரண்:6 95/3

TOP


மீண்டில (2)

ஈண்டு நாளும் இளமையும் மீண்டில
மாண்டு மாண்டு பிறிது உறும் மாலைய – சுந்:3 104/1,2
மீண்டில சுடர்கள் யாவும் விழுந்தில வேதம் செய்கை – சுந்:14 33/3

TOP


மீண்டிலர் (2)

புக்கு மீண்டிலர் என்று அழுது இரங்கினர் புலம்பி – சுந்:9 13/4
மீண்டிலர் விளித்து வீழ்ந்தார் விரதியர் இருவரோடும் – யுத்3:29 37/2

TOP


மீண்டிலவால் (1)

தொத்தி மீண்டிலவால் நெடும் தூளியே – யுத்2:15 41/4

TOP


மீண்டிலன் (2)

மீண்டிலன் வேறலும் விரும்பலுற்றிலன் – சுந்:12 18/2
வெற்றியன் ஆய வீரன் மீண்டிலன் இலங்கை மேல்_நாள் – யுத்2:19 228/2

TOP


மீண்டிலா (1)

கருதலர் பெருமை தேவி மீண்டிலா செயலே காட்ட – சுந்:14 10/3

TOP


மீண்டிலாதவர் (1)

வெம் சின வீரர்கள் மீண்டிலாதவர்
துஞ்சினர் துணை இலர் என துளங்கினார் – யுத்3:27 56/3,4

TOP


மீண்டிலாமை-கொல் (1)

விம்மிய பேர் உயிர் மீண்டிலாமை-கொல்
செம்மல் தன் தாதையின் சிலவர் முந்தினார் – அயோ:4 167/3,4

TOP


மீண்டிலை (1)

வென்று மீண்டிலை ஆயின அ விண்ணவர் முனிவர் – யுத்4-மிகை:41 151/3

TOP


மீண்டு (48)

ஆர்த்தது விசும்பை முட்டி மீண்டு அகன் திசைகள் எங்கும் – பால:14 76/1
செஞ்செவே நீண்டு மீண்டு சே அரி சிதறி தீய – பால:22 15/2
அன்று அளித்து மீண்டு அயோத்தி மேவினான் – பால-மிகை:6 10/4
மேவு தாதை-தன் தாதை-பால் உரைத்தனன் மீண்டு – பால-மிகை:9 32/4
அரைசன் அப்பொழுது அணி மதில் அயோத்தி மீண்டு அடைந்தான் – பால-மிகை:9 55/4
மீண்டு நீ வரல் வேண்டும் என்றான் என்றான் – அயோ:4 7/4
எந்தை நீங்க மீண்டு அரசு செய்க எனா – அயோ:14 101/3
சேண் உற நீண்டு மீண்டு செ அரி சிதறி வெவ்வேறு – ஆரண்:6 39/1
வெம் சுடர் கடவுள் மீண்டு மேருவில் மறையலுற்றான் – ஆரண்:13 120/1
மீண்டு மீண்டு வெதுப்ப வெதும்பினான் – ஆரண்:14 13/3
மீண்டு மீண்டு வெதுப்ப வெதும்பினான் – ஆரண்:14 13/3
மீண்டு மீண்டு மெலிந்தனை வெள்குவாய் – ஆரண்:14 20/2
மீண்டு மீண்டு மெலிந்தனை வெள்குவாய் – ஆரண்:14 20/2
ஒளித்தவர் உண்டு மீண்டு இ உலகு எலாம் உணர ஓடி – கிட்:11 92/3
மீண்டு இராமனை அடைந்து இகல் வீரருள் வீர – கிட்:12 31/1
மீண்டு இனி ஒன்று நாம் விளம்ப மிக்கது என் – கிட்:16 11/1
மீண்டு இவண் வருதல்-காறும் விடை தம்-மின் விரைவின் என்னா – கிட்:17 25/2
நாமத்தால் விரலை கவ்வ நாணி மீண்டு எனக்கு சொன்னான் – கிட்-மிகை:16 10/4
ஒன்றானும் உணரகிலேன் மீண்டு இனி போய் என் உரைக்கேன் – சுந்:2 224/3
மீண்டு மீண்டு புக்கு எரி நுழைந்தால் என மெலிவாள் – சுந்:3 13/4
மீண்டு மீண்டு புக்கு எரி நுழைந்தால் என மெலிவாள் – சுந்:3 13/4
மீண்டு நின்று ஒரு தன்மையால் இனையன விளம்பும் – சுந்:3 137/4
மான் என்பது அறிந்து போன மானிடர் ஆவார் மீண்டு
யான் என்பது அறிந்தால் வாரார் ஏழைமை எண்ணி நோக்கல் – சுந்:3 140/1,2
மீண்டு உரை விளம்பலுற்றாள் விழுமிய குணத்தோய் வீரன் – சுந்:4 73/1
மீண்டு வந்து பிறந்து தன் மேனியை – சுந்:5 35/2
மீண்டு போய் விழ வீசி ஆங்கு அவன் மிடல் தடம் தேர் – சுந்:11 42/3
மீண்டு அவர்க்கு உரைத்தலின் விளிதல் நன்று எனா – சுந்:14 18/2
மீண்டு தம்பியும் வீரனும் ஊர் புக – சுந்-மிகை:5 1/2
சென்று அவன்-தனை சரண் சேர்தி மீண்டு என்றான் – சுந்-மிகை:14 32/4
மீண்டு நம் இருக்கை சேர்தும் என்பது மேற்கொண்டேமே – யுத்1:9 68/2
விதி நெறி நிலையது ஆக விளம்புகின்றோரும் மீண்டு
செது நெறி நிலையினாரே என்பது தெரிய செப்பும் – யுத்1:9 71/3,4
வீரமும் களத்தே போட்டு வெறும் கையே மீண்டு போனான் – யுத்2:16 1/4
என்று அவன் விலக்க மீண்டு ஆண்டு இருந்தது ஓர் இறுதியின்-கண் – யுத்2:17 73/1
வெவ் விடத்தினை உண்டவர் மீண்டு என – யுத்2:19 144/2
மேயின உணவு கொண்டு மீண்டு அவை உறையுள் விட்ட – யுத்3:24 1/3
மீண்டு வரும் தரம் அல்லான் வீட்டுலகம் புகும் என்றார் மேன்மேல் உள்ளார் – யுத்3:24 38/4
வேந்தனை கண்டு நீ நின் வில் வலம் காட்டி மீண்டு
போந்ததோ உயிரும் கொண்டே ஆயினும் புதுமை அன்றே – யுத்3:27 71/3,4
வென்று மீண்டு இலங்கை மூதூர் எய்தினை வெதும்புவாயோ – யுத்3:29 60/2
என்னலும் எடுத்த கூர் வாள் இரு நிலத்து இட்டு மீண்டு
மன்னவன் மைந்தன் தன்னை மாற்றலார் வலிதின் கொண்ட – யுத்3:29 61/1,2
மீண்டு வேலையின் வட கரை ஆண்டு ஒரு வெற்பின் – யுத்3:31 36/1
விழித்துமோ இராவணன் முகத்து மீண்டு யாம் – யுத்3:31 176/1
நண்ணிய பொழுது மீண்டு நடப்பரோ கிடப்பது அல்லால் – யுத்4:37 11/2
போரிடை மீண்டு ஒருவருக்கும் புறங்கொடா போர் வீரன் பொருது வீழ்ந்த – யுத்4:37 202/3
மிக்க வானர சேனையின் இளைப்பு அற மீண்டு ஊர் – யுத்4:41 9/3
காலின் வேலையை தாவி மீண்டு அருளிய கருணை – யுத்4:41 10/3
இராவணன் வேட்டம் போய் மீண்டு எம்பிரான் அயோத்தி எய்தி – யுத்4-மிகை:41 210/1
நின்றதும் மணவினை நிரப்பி மீண்டு கான் – யுத்4-மிகை:41 224/3
இராவணன் வேட்டம் போய் மீண்டு எம்பிரான் அயோத்தி எய்தி – யுத்4-மிகை:41 255/1

TOP


மீண்டும் (7)

துன் நெடும் சீரையும் சுற்றி மீண்டும் அ – அயோ:4 181/3
மீண்டும் ஏகி அ மெய் எனும் நல் அணி – அயோ:11 28/1
மீண்டும் மண் கிழிதர வீழ்ந்து கேழ் கிளர் – அயோ:11 87/2
சேய காலம் பிரிந்து அகல திரிந்தான் மீண்டும் சேக்கையின்-பால் – யுத்1:1 3/1
போயது வெளியில் மீண்டும் புற்றிடை பறவை என்றே – யுத்2-மிகை:16 30/4
காகம் உண்டதன்-பின் மீண்டும் முடிப்பென் என் கருத்தை என்றான் – யுத்3:26 80/4
தோலும் காட்டி துரந்தனை மீண்டும் நின் – யுத்3:29 18/3

TOP


மீண்டுளார் (1)

மேன்மை இல் அரும் சிறைப்பட்டு மீண்டுளார் – ஆரண்-மிகை:3 6/4

TOP


மீண்டுளானெனின் (1)

விண்டவன் நம் எதிர் மீண்டுளானெனின்
உண்டிடுகுதும் உயிர் என்ன உன்னினான் – சுந்-மிகை:14 35/2,3

TOP


மீண்டுளோன் (1)

விரவலர் வெரிந்நிடை விழிக்க மீண்டுளோன்
இரவலர் அரு நிதி எறிந்து வௌவினோன் – அயோ:11 97/3,4

TOP


மீண்டுற்று (1)

மீண்டுற்று உரையாடலை மேயினனால் – ஆரண்:13 7/4

TOP


மீண்டே (1)

மீண்டே போதற்கு ஆம் எனின் நன்று என் வினை என்றான் – ஆரண்:15 26/4

TOP


மீண்டேயும் (1)

மீண்டேயும் தம் உருவை அருளுவது ஓர் மெய்ம் மருந்தும் உள நீ வீர – யுத்3:24 27/3

TOP


மீண்டேன் (2)

மீண்டேன் என்னை ஒறுத்தாரை குலங்களோடும் வேரறுத்தேன் – சுந்:4 113/2
விட்டிலன் உலகை அஞ்சி ஆதலால் வென்று மீண்டேன்
கிட்டிய போதும் காத்தான் இன்னமும் கிளர வல்லான் – யுத்3:28 5/2,3

TOP


மீண்டோம் (1)

போனவர் தம்மில் மீண்டோம் யாம் அமர் புரிகிலாமை – சுந்:9 66/2

TOP


மீண்டோர் (1)

ஆண்டவன் படவும் தங்கள் ஆர் உயிர் கொண்டு மீண்டோர்
நாண் துறந்து உழல்வோர் நட்பானவரை வஞ்சிப்போர் நன்மை – யுத்4-மிகை:41 71/1,2

TOP


மீதா (4)

நால்_இரண்டு ஆய கோடி நவை_இல் நாவாய்கள் மீதா
சேல் திரண்டு அனைய ஆய கதியொடும் நிமிர சென்ற – அயோ:13 53/1,2
வெளிறு சேர் நிணம் பிறங்கிய அடுக்கலின் மீதா
குளிறு தேர் கடிது ஓட்டினன் தூடணன் கொதித்தான் – ஆரண்:8 15/3,4
வெயில் உறற்கு இரங்கி மீதா விரி சிறை பந்தர் வீசி – கிட்:2 11/2
மண்டலம் உலகில் வந்து கிடந்தது அம் மதியின் மீதா
விண் தலம் தன்னின் நின்று ஓர் மீன் விழுந்து என்ன வீழ்ந்தான் – கிட்:7 146/3,4

TOP


மீதாக (1)

மேயினன் தமர்களோடு வசந்தனும் விண் மீதாக
போயினது இராமன் சொல்லின் புட்பக_விமானம் அம்மா – யுத்4-மிகை:41 47/3,4

TOP


மீதாய் (1)

விடிந்தது பொழுதும் வெய்யோன் விளங்கினன் உலகம் மீதாய்
இடும் சுடர் விளக்கம் என்ன அரக்கர் ஆம் இருளும் வீய – யுத்3:28 35/1,2

TOP


மீதிட்டு (1)

விரிந்த வலயங்கள் மிடை தோள் படர மீதிட்டு
எரிந்த நயனங்கள் எயிறின் புறம் இமைப்ப – ஆரண்:10 47/1,2

TOP


மீதிட (1)

பருவரல் மீதிட பதைக்கும் நெஞ்சினான் – ஆரண்:13 61/2

TOP


மீதிடும் (1)

பொருப்பை மீதிடும் புரவியும் பூட்கையும் தேரும் – யுத்1:5 34/1

TOP


மீதிடை (2)

வையம் மீதிடை கிடந்த போர் அடு திறல் வாலி – கிட்:7 66/2
மண்ணின் மீதிடை புனல் என வழிந்து அவை ஓட – சுந்-மிகை:3 3/2

TOP


மீதில் (6)

விண் தலங்கள் உற வீங்கி ஓங்கு உதய மால் வரையின் விளங்க மீதில்
குண்டலங்கள் குல வரையை வலம்வருவான் இரவி கொழும் கதிர் சூழ் கற்றை – ஆரண்:10 3/2,3
மிதித்தது மெல்லமெல்ல வெறித்தது வெருவி மீதில்
குதித்தது செவியை நீட்டி குரபதம் உரத்தை கூட்டி – ஆரண்:11 70/1,2
குத்திய திளைப்ப மீதில் குழுவின மழை மா கொண்டல் – சுந்:8 7/2
உம்பர் மீதில் நிமிர் வாசுகி ஒத்தான் – யுத்1:11 3/4
நெய்த்து இருண்டு உயரும் நீள் வரை மீதில்
தத்தி வீழ் அருவியின் திரள் சால – யுத்1:11 5/2,3
விழுவேன் அவன் மேனியின் மீதில் எனா – யுத்3:23 21/3

TOP


மீதின் (1)

வீங்கு இருள் பிழம்பின் உம்பர் மேகத்தின் மீதின் ஆனான் – யுத்2:19 184/4

TOP


மீதினில் (3)

ஒப்பு ஓத அரு தேர் மீதினில் இனிது ஏறினன் உரவோன் – பால:24 2/4
புழுங்குவான் அழுங்கினான் புடவி மீதினில்
முழங்கி வந்து இழிவது ஓர் முகிலும் போல்கின்றான் – கிட்:16 25/3,4
விரைவில் உற்றிடும் விமானத்தின் மீதினில் இருந்தே – யுத்4-மிகை:41 116/3

TOP


மீதினும் (1)

மீளி மேலும் வீரர் மேலும் வீரர் தேரின் மீதினும்
வாளி மேலும் வில்லின் மேலும் மண்ணின்-மேல் வளர்ந்த மா – யுத்3:31 80/2,3

TOP


மீது (113)

ஒல்லை உம்பர் நாடு அளந்த தாளின் மீது உயர்ந்த வான் – பால:3 21/2
கல் அடித்து அடுக்கி வாய் பளிங்கு அரிந்து கட்டி மீது
எல் உடை பசும்பொன் வைத்து இலங்கு பல் மணி குலம் – பால:3 23/1,2
புரை தபுத்து அடுக்கி மீது பொன் குயிற்றி மின் குலாம் – பால:3 24/2
ஒளிப்பன மணி அவை ஒளிர மீது தேன் – பால:3 56/3
என்னை ஆள் உடைய ஐயன் கலுழன் மீது எழுந்து போய – பால:5 23/1
காயும் மற்கடங்கள் ஆகி காசினி-அதனின் மீது
போயிட துணிந்தோம் என்றார் புராரி மற்று யானும் காற்றின் – பால:5 25/2,3
இரும் புயல் ககன மீது இடைவிடாது எழுந்து – பால:5 44/3
உருள் தரும் தேரின் மீது ஒல்லை ஏறி நல் – பால:5 50/2
மீது அறை பறவை ஆம் பறையும் கீழ் விளி – பால:10 63/1
மீது மொய்த்து எழு வெண் நிலவின் கதிர் – பால:10 78/1
விண்தலம் கலந்து இலங்கு திங்களோடு மீது சூழ் – பால:13 48/1
வெம் சாயை உடை கதிர் அங்கு அதன் மீது பாயும் – பால:16 36/2
வாரிடை தனம் மீது ஆட மூழ்கினாள் வதனம் மை தீர் – பால:18 17/3
கண்ணன்-தன் நிறம் தன் உள்ள கருத்தினை நிறைத்து மீது இட்டு – பால:22 4/1
கன்ன பூ கஞல மீது கற்பக கொழுந்து மான – பால:22 17/2
கனை கடல் புடவி மீது காவலர்க்கு அரசு ஆய் வாழ்ந்து – பால-மிகை:0 39/3
தங்கும் தருமத்து உரு ஆகி தரணி மீது
பொங்கும் கருணை புத்தேள் கருத்து யாம் எவன் புகல்வோம் – பால-மிகை:3 2/3,4
விரி கதிர் பரப்பி மெய் புவனம் மீது இருள் – பால-மிகை:4 1/1
நாயகன் இரு பதம் நயந்து சிந்தை மீது
ஓய்வு இலாது அவன் அரு மறைகள் ஓதியே – பால-மிகை:5 6/2,3
மீது உற படாலுற்றாள் விழு நதி வடிவம் ஆகி – பால-மிகை:8 10/2
திருமேனியின் மீது சினந்து சுட – பால-மிகை:23 1/3
புரண்டு மீது இட பொங்கிய உவகையர் ஆங்கே – அயோ:1 31/2
தோய் கயத்தும் மரத்தும் மென் சிறை துள்ளி மீது எழு புள் எலாம் – அயோ:3 52/1
பொரு மா கணை விட்டிடலும் புவி மீது அலறி புரள – அயோ:4 74/4
விண் மீது அடைவான் தொழுதான் எனவும் அவர்-பால் விளம்பு என்று – அயோ:4 78/3
விளை முகத்தன வேலையின் மீது செல் – அயோ:11 11/3
விதி வரும் தனி குடை மீது இலா படை – அயோ:12 35/2
மின்னும் வாள் எரி மீது வீழவே – அயோ-மிகை:11 12/4
கடைந்தார் வெருவுற மீது எழு கடு ஆம் என கொடியார் – ஆரண்:7 95/4
வெம் சினத்து அரக்கன் ஆண்ட வியல் நகர் மீது போதும் – ஆரண்:10 106/1
அலங்கு செம் பொன் இழை பயிலும் அரும் துகிலின் பொலிந்த அரை தவத்தின் மீது
நலம் கொள் சுடர் தொகை பரப்பும் நவமணி பத்தியின் இழைத்த நலம் ஆர் கச்சு – ஆரண்-மிகை:10 3/2,3
என்னவே மாகம் மீது ஏகினான் செய – ஆரண்-மிகை:13 4/3
படர்ந்த நீள் நெடும் தலை பரப்பி மீது
அடர்ந்து பாரம் வந்து உற அனந்தனும் – கிட்:3 44/1,2
மிடல் அருக்கர் தேர் மீது செல்வதும் – கிட்:3 45/2
துந்துபி பெயர் உடை சுடு சினத்து அவுணன் மீது
இந்துவை தொட நிமிர்ந்து எழு மருப்பு இணையினான் – கிட்:5 3/1,2
உறங்கு மேகம் நன்கு உணர்ந்து மாசு மீது உலாவுமே – கிட்:7 3/4
அனல் பரப்பல் ஒப்ப மீது இமைப்ப வந்து அவிப்ப போல் – கிட்:7 6/2
தேன் இழுக்கு சாரல் வாரி செல்லின் மீது செல்லும் நாள் – கிட்:7 8/1
விரிப்பவும் ஒத்தன வெற்பு மீது தீ – கிட்:10 7/2
கருவி மா மழை கைகள் தாவி மீது
உருவி மேனி சென்று உலவி ஒற்றலால் – கிட்:15 3/1,2
இருள் உறுத்து மீது எழுந்த தெண் நிலா – கிட்:15 25/1
மீது கடந்து அ தீயவர் உட்கும் வினையோடும் – கிட்:17 6/2
மேரு கிரிக்கும் மீது உற நிற்கும் பெரு மெய்யீர் – கிட்:17 12/1
மீது உறு சுனை நீர் ஆடி அருவி போய் உலகின் வீழ்வ – சுந்:1 9/3
ஊர் மேல் படர கடிது உம்பரின் மீது உயர்ந்தான் – சுந்:1 42/4
மண் அடி உற்று மீது வான் உறு வரம்பின் தன்மை – சுந்:1 79/1
கலங்கல்_இல் கடும் கதிர்கள் மீது கடிது ஏகா – சுந்:2 61/1
பால் பெரும் கடல் பல் மணி பல் தலை பாம்பணை அதன் மீது
மால் பெரும் கடல் வதிந்ததே அனையது ஓர் வனப்பினன் துயில்வானை – சுந்:2 204/3,4
தழுவா நின்ற கரும் கடல் மீது உதயகிரியில் சுடர் தயங்க – சுந்:2 214/1
முடியின் மீது முகிழ்த்து உயர் கையினன் – சுந்:3 110/3
கண் கொள அரிது மீது கார் கொள அரிது திண் கால் – சுந்:6 50/1
மின் திரி வன் தலை மீது குதித்தான் – சுந்:9 62/3
மீது இமம் கலந்தால் அன்ன வெம் புகை – சுந்:13 9/1
ஒன்று போல்வன ஆயிரம் மீது எடுத்து ஓச்சினர் உயிரோடும் – யுத்1:3 81/2
மீதுற்ற ஆர் சிலை மீது கிடந்தான் – யுத்1:3 103/2
உருளுறு தேரினானும் இலங்கை மீது ஓடும் அன்றே – யுத்1:4 124/2
அள்ளி மீது உலகை வீசும் அரி_குல சேனை நாப்பண் – யுத்1:4 130/1
மீது விட்டு உலகு உற்றது மீன்_குலம் – யுத்1:8 37/4
மிக்கு நின்ற குடை மீது விளங்க – யுத்1:11 4/4
மீது ஒரு மரத்தில் சேர வேண்டு உரை அரிக்கு சொல்லி – யுத்1-மிகை:4 10/2
ஊற்றம் மீது ஒளித்து ஒரு கணத்தில் உற்று அணை – யுத்1-மிகை:8 1/3
முழுகி மீது எழு மாதர் முகத்தையே – யுத்2:15 11/4
வீக்கு தேரினின் மீது எழ பாய்ந்து தோள் – யுத்2:15 54/2
விண்ட வாள் அரக்கன் மீது விசும்பு எரி பறக்க விட்டான் – யுத்2:15 130/3
மெத்த மீது எழு மேகத்தின் விசும்பு எலாம் மிடைய – யுத்2:15 188/2
மீது நின்று அகன்றன விசும்பு தூர்த்தலால் – யுத்2:16 272/4
மீது உறு குருதி யாறு ஒழுகும் மேனியான் – யுத்2:16 291/4
மீது மீது தன் அகத்து எழு காற்றினால் விசை-கொடு திசை செல்ல – யுத்2:16 345/3
மீது மீது தன் அகத்து எழு காற்றினால் விசை-கொடு திசை செல்ல – யுத்2:16 345/3
மிடல் ஒன்று சரத்தொடு மீது உயர் வான் – யுத்2:18 29/1
பல்லால் அதரத்தை அதுக்கி விண் மீது பார்த்தான் – யுத்2:19 5/2
தாம குடை மீது உயர பெரும் சங்கம் விம்ம – யுத்2:19 25/3
வெற்றி வெம் கணை பட பட தலைகள் விண்ணினூடு திசை மீது போய் – யுத்2:19 63/3
கண்ட கார் சிதைய மீது உயர்ந்து ஒளிர் மராமரம் சுலவு கையினான் – யுத்2:19 69/4
பாத மீது பணிந்து அருள் பற்றியே – யுத்2-மிகை:15 1/2
மேரு மீது இடி வீழ்ந்து என தாக்கலும் – யுத்2-மிகை:15 4/3
அடைத்தான் என மீது உயர் ஆக்கையினை – யுத்3:20 91/2
விரிய வன் மேரு என்னும் வெற்பினின் மீது செல்லும் – யுத்3:24 59/1
மீது எழும் மொக்குள் அன்ன யாக்கையை விடுவது அல்லால் – யுத்3:28 9/3
விரைந்து புள்ளின் மீது விண்ணுளோர்களோடு மேவினான் – யுத்3:31 74/3
அற்ற வேலும் வாளும் ஆதி ஆயுதங்கள் மீது எழுந்து – யுத்3:31 90/1
துடித்த யானை மீது இருந்து போர் தொடங்கு சூரர்-தம் – யுத்3:31 92/2
சுழித்து வந்து வீழ்வ என்ன மண்ணின் மீது துன்னுமால் – யுத்3:31 96/2
பிறிந்தனன் வெய்யவன் என்ன பெயர்ந்தனன் மீது உயர்ந்த தடம் பெரிய தோளான் – யுத்3:31 99/4
சுறவு ஒத்தன மீது துடித்து எழலால் – யுத்3:31 200/3
நிருதன் களம் மீது நெருக்கி அதில் – யுத்3-மிகை:20 15/2
நெடும் திரை பரவை மீது நிறைந்தது குருதி நீத்தம் – யுத்3-மிகை:21 5/4
மானமேல் சேனையோடும் வட திசை நோக்கி மீது
போனதோ கோடி கோடி வஞ்சமும் பொய்யும் வல்லாய் – யுத்3-மிகை:27 5/3,4
தேரின் மீது அனந்த கோடி நிருதர் சீறு செம் முக – யுத்3-மிகை:31 16/1
காரின் மீது அனந்த கோடி வஞ்சர் காவின் வாவு மா – யுத்3-மிகை:31 16/2
தாரின் மீது அனந்த கோடி தறுகண் நீசர் தாழ்வு இலா – யுத்3-மிகை:31 16/3
பாரின் மீது அனந்த கோடி பதகர் வந்து பற்றினார் – யுத்3-மிகை:31 16/4
விண்ணின் மீது அனந்த கோடி வீரன் என்பர் அல்ல இ – யுத்3-மிகை:31 20/1
மண்ணின் மீது அனந்த கோடி மனிதன் என்பர் அல்ல வெம் – யுத்3-மிகை:31 20/2
எண்ணம் மீது அனந்த கோடி உண்டு இராமன் என்பரால் – யுத்3-மிகை:31 20/4
தொடைவிடாது இராமன் வாளி வஞ்சர் மீது தூவினான் – யுத்3-மிகை:31 22/4
வானின் மீது அனந்த கோடி மாய் வஞ்சர் மண்டினார் – யுத்3-மிகை:31 24/1
ஆனை மீது அனந்த கோடி அடல் அரக்கர் அண்மினார் – யுத்3-மிகை:31 24/2
மீது உறு பதாகை என வீசியது மெய்ம்மை – யுத்4:36 10/3
கரத்தொடு தொடுத்த கடல் மீது நிமிர் காலத்து – யுத்4:36 11/3
முழுகி மீது எழுந்தது என்ன சென்றது மூரி திண் தேர் – யுத்4:37 2/4
தாம் அவிந்து மீது எழுந்தவர்க்கு இரட்டியின் தகையர் – யுத்4:37 118/1
மீது அலைத்த பெரும் தாரை விசும்பு அளப்ப கிடந்தான் தன் மேனி முற்றும் – யுத்4:37 201/3
உழை பொலி உண் கண் நீர் தாரை மீது உக – யுத்4:38 15/3
மீது உயர்ந்த உவகையின் விம்மலோ – யுத்4:40 12/2
உரவு மானம் மீது ஏகினன் உம்பரும் உலகும் – யுத்4:40 119/3
வான மீது எழ மாதலி தூண்டிட – யுத்4-மிகை:37 25/2
எண் தவாத பொன் மானம் மீது இருந்திடும் இயற்கை – யுத்4-மிகை:41 22/3
ஏறுக சேனை எல்லாம் விமான மீது என்று தன் போல் – யுத்4-மிகை:41 289/1
விளங்கிய புட்பகம் நிலத்தின் மீது உற – யுத்4-மிகை:41 298/1
காளை நீ அதனுக்கு ஏற்ற கடன்மை மீது இயற்றுக என்று – யுத்4-மிகை:42 22/2
ஏண் உற்ற பளிக்கு மாடத்து இட்டனர் அதனின் மீது
பூண் உற்ற திரள் தோள் வீரன் திருவொடும் பொலிந்தான் மன்னோ – யுத்4-மிகை:42 25/3,4
மரகத சயிலம் மீது வாள் நிலா பாய்வது என்ன – யுத்4-மிகை:42 36/1

TOP


மீது-போய் (1)

மேல் நிமிர்ந்து எழு கனல் வெதுப்ப மீது-போய்
வானவர் மலர் அயன் உலகின் வைகினார் – யுத்1:6 55/3,4

TOP


மீது-அரோ (3)

விரவு கைத்தலத்தின் உய்த்த மேதகத்தின் மீது-அரோ – பால:3 24/4
ஆறு சென்றன ஆர்கலி மீது-அரோ – யுத்2:15 10/4
வரம் ஒடிந்து சிந்தினார்கள் சிலவர் மண்ணின் மீது-அரோ – யுத்3-மிகை:31 14/4

TOP


மீதும் (1)

வாட்டும் கலுழன் என வன் தலை பத்தின் மீதும்
நீட்டும் நெடு மூக்கு எனும் நேமியன் சேம வில் கால் – ஆரண்:13 24/2,3

TOP


மீதுற்ற (2)

மேருவை முழுதும் சூழ்ந்து மீதுற்ற வேக நாகம் – சுந்:1 34/1
மீதுற்ற ஆர் சிலை மீது கிடந்தான் – யுத்1:3 103/2

TOP


மீதுற்று (1)

வீங்கிய தோளன் தேய்ந்து மெலிகின்ற விழியன் மீதுற்று
ஓங்கிய முடியன் திங்கள் ஒளி பெறு முகத்தன் உள்ளால் – யுத்3:28 60/1,2

TOP


மீதுற (2)

வெம் கண் எரிய புருவம் மீதுற விடைத்தான் – ஆரண்:11 19/4
வேலை-நின்று உயரும் முயல்_இல் வெண் மதியின் வெண்குடை மீதுற விளங்க – சுந்:3 89/4

TOP


மீதே (7)

கழுந்தராய் உன கழல் பணியாதவர் கதிர் மணி முடி மீதே
அழுந்த வாளிகள் தொடு சிலை இராகவ அபிநவ கவிநாதன் – பால-மிகை:0 24/1,2
புது மதி சேர் நுதல் அரம்பை-தனை புணர உதித்தனம் யாம் புவனி மீதே – ஆரண்-மிகை:4 5/4
பொன் நகர் மீதே தன் போர் வாலினை போக விட்டான் – சுந்:12 130/4
வெற்றி கொள் மாருதி மீதே
பொன் தரு மா மலர் போர்த்தார் – சுந்-மிகை:13 14/3,4
தம்பி-தன் கவசம் மீதே இரட்டி சாயகங்கள் தாக்கி – யுத்3-மிகை:21 2/2
வெம்பு இகல் அனுமன் மீதே வெம் கணை மாரி வித்தி – யுத்3-மிகை:21 2/3
கோமணி சிவிகை மீதே கொண்டலும் மின்னும் போல – யுத்4-மிகை:42 34/3

TOP


மீப்படர் (1)

மின் ஒளிர் மௌலி உதய மால்_வரையின் மீப்படர் வெம் கதிர் செல்வர் – சுந்:3 81/3

TOP


மீப்போனது (1)

மான மானம் மீப்போனது வட திசை வருவது – யுத்4-மிகை:41 139/1

TOP


மீமிசை (16)

ஒன்று என உலகிடை உலாவி மீமிசை
நின்றுநின்று உயிர்-தொறும் நெடிது காக்குமே – பால:4 11/3,4
அலை_கடல் நடுவண் ஓர் அனந்தன் மீமிசை
மலை என விழி துயில்-வளரும் மா முகில் – பால:5 6/1,2
என்புழி வள்ளுவர் யானை மீமிசை
நல் பறை அறைந்தனர் நகர மாந்தரும் – பால:5 111/1,2
முழங்கு திண் கரி புகும் முடுகி மீமிசை
வழங்கு வெம் கதிர் சுட மறைவு தேடியே – பால:7 11/3,4
விரை செய் பூம் சேக்கையின் அடுத்த மீமிசை
கரை செயா ஆசை ஆம் கடல் உளான் ஒரு – பால:19 27/1,2
ஆயிரம் பணாமுடி அனந்தன் மீமிசை
மேய நான்மறை தொழ விழித்து உறங்கிய – பால-மிகை:0 3/2,3
நாணலம் மீமிசை நடக்கின்றான் என்றாள் – ஆரண்:6 13/4
இடையிலாது எங்கணும் இசைய மீமிசை
மிடைதலின் உலகு எலாம் வெயில் இழந்தவே – ஆரண்:7 47/3,4
தோற்றிய வில்லொடும் தொடர மீமிசை
காற்று இடை அழித்து என கார்முகத்தையும் – ஆரண்:7 131/2,3
அன்னதன் நடுவண் ஓர் அமளி மீமிசை
பன்னக அரசு என பரவைதான் என – சுந்:2 121/1,2
நெருக்கி மீமிசை ஓங்கு நெருப்பு அழல் – சுந்-மிகை:13 6/1
வேணுவின் நெடு வரை வீச மீமிசை
சேண் உறு திவலையால் நனைந்த செம் துகில் – யுத்1:8 14/1,2
விழுந்த பல் மணியின் ஒளி மீமிசை
எழுந்த எங்கணும் இந்திர வில்லினே – யுத்1:8 54/3,4
பல் பெரும் பதாகை பத்தி மீமிசை தொடுத்த பந்தர் – யுத்3:21 10/1
மிடலுடை பண மீமிசை தான் பண்டை வெள்ள – யுத்3:22 194/3
தொடை ஒன்றினை கணை மீமிசை துறுவாய் இனி என்றான் – யுத்3:27 138/3

TOP


மீய (1)

மீய கற்பக தேன் துளி விராயன வீழ்-தொறும் நெடு மேனி – சுந்:2 206/3

TOP


மீயவர் (1)

மீயவர் யாவரும் விளிய வெம் கரி – யுத்3:20 46/1

TOP


மீவாய் (1)

மீவாய் எங்கும் வெள்ளிடை இன்றி மிடைகின்ற – யுத்4:37 139/3

TOP


மீள் (1)

மீள் இரும் குழைபட கரி விழுந்து அழுந்த – சுந்:8 31/2

TOP


மீள்க (1)

விடுத்தனன் பகைவனை வென்று மீள்க எனா – யுத்2-மிகை:16 50/3

TOP


மீள்கலாது (1)

விலங்கினர் உயிர் கெட விலக்கி மீள்கலாது
இலங்கையின் இனிது இருந்து இன்பம் துய்த்துமேல் – யுத்1:2 20/1,2

TOP


மீள்கிலர் (1)

வந்தவர்கள் வந்தவர்கள் மீள்கிலர் மடிந்தால் – சுந்:6 7/1

TOP


மீள்கிலள் (1)

கரும்பு உண்ட சொல் மீள்கிலள் காணுதியால் – ஆரண்:13 18/4

TOP


மீள்கிலன் (1)

விண்ணை உற்றனன் மீள்கிலன் என்று அகம் வெதும்பி – யுத்3:22 201/3

TOP


மீள்கிலா (1)

மெய்யினை பொய் என்றானும் மீள்கிலா நரகில் வீழ்வார் – யுத்1:4 114/4

TOP


மீள்கிலாத (1)

வீங்கு வான் தோளை வீக்கி வீழ்த்து அலால் மீள்கிலாத
ஓங்கு வாள் அரவின் நாமத்து ஒரு தனி படையை உன்னி – யுத்2:19 186/3,4

TOP


மீள்கிலாது (1)

ஆழ்ந்த யானை மீள்கிலாது அழுந்துகின்ற போலுமே – பால:3 16/4

TOP


மீள்கிலீர் (1)

வேக வெம் சிலை தொழில் விலக்கி மீள்கிலீர் – யுத்2:18 2/4

TOP


மீள்கிலென் (1)

வேரே நிற்கும் மீள்கிலென் என்னா விடலுற்றான் – யுத்4:37 136/4

TOP


மீள்கின்றான் (1)

வினை ஒரு கணத்தின் முற்றி மீள்கின்றான் வினையேன் வந்த – யுத்3:26 77/2

TOP


மீள்கு (1)

உந்தியான் உலகின் உம்பர் மீள்கு_இலா உலகத்து உய்த்தார் – அயோ:6 13/4

TOP


மீள்கு_இலா (1)

உந்தியான் உலகின் உம்பர் மீள்கு_இலா உலகத்து உய்த்தார் – அயோ:6 13/4

TOP


மீள்குவல் (1)

உலக்க இன் உயிர் குடித்து ஒல்லை மீள்குவல்
மலை குல மயில் என மடந்தை கூறுவாள் – கிட்:7 23/3,4

TOP


மீள்குவென் (2)

வேம் அது செய்து இனி மீள்குவென் என்றான் – யுத்3:26 37/4
கொண்டு மீள்குவென் கொற்றம் என்று இராவணன் கொதித்தான் – யுத்4:32 15/4

TOP


மீள்தல் (1)

விறல் கொண்ட மணி மாட அயோத்தி நகர் அடைந்து இவண் நீ மீள்தல் என்றான் – பால:5 62/4

TOP


மீள்தி (1)

மீள்தி எங்கு அகல்தி என்பது விளம்ப அவனும் – ஆரண்:1 20/4

TOP


மீள்திர் (2)

சொல்லீரே துயரை நீக்கி தோகையை தெருட்டி மீள்திர்
அல்லீரேல் என் சொல் தேறி உணர்த்து-மின் அழகற்கு அம்மா – கிட்:16 61/3,4
வில் கொண்டு நின்ற போது விறல் கொண்டு மீள்திர் போலாம் – யுத்2:15 139/4

TOP


மீள்துமால் (1)

மின் இடை சனகியை மீட்டு மீள்துமால்
பொன் உடை சிலையினாய் விரைந்து போய் என்றான் – கிட்:6 18/3,4

TOP


மீள்வது (1)

தூண்டினை மீள்வது ஆக்கின் சுவட்டை ஓர்ந்து என்னை அங்கே – அயோ:5 18/3

TOP


மீள்வதே (2)

வேரி அம் தெரியல் வீர மீள்வதே மேன்மை என்றான் – ஆரண்:11 59/4
மீள்வதே நலன் என்று அவன் மீண்டனன் – ஆரண்:11 81/4

TOP


மீள்வர் (3)

மீண்டனன் என்ன மீள்வர் இது நின்னை வேண்டிற்று என்றான் – அயோ:5 18/4
வீசும் போர் களத்து வீய்ந்த வீரரும் மீள்வர் வெய்ய – யுத்3:24 8/3
போவர் மீள்வர் பதைப்பர் பொருமலால் – யுத்4:37 37/3

TOP


மீள்வரால் (1)

வெவ் வினை வந்து என வருவர் மீள்வரால்
அவ்வவர் உறைவிடம் அறியல்-பாலதோ – கிட்:6 31/3,4

TOP


மீள்வாமேல் (1)

மீட்டாம் என்கிலம் மீள்வாமேல்
நாட்டார் நல்லவர் நல் நூலும் – சுந்:5 45/2,3

TOP


மீள்வார் (2)

ஏயின பின்னை மீள்வார் நீ அலாது யாவர் என்னா – யுத்3:22 2/3
வினை துவக்குடை வீட்ட_அரும் தளை நின்று மீள்வார் – யுத்4:40 89/4

TOP


மீள்வு (3)

மீள்வு_இலா_உலகு ஏற்றினான் ஒரு மகன் மேனாள் – அயோ:1 66/4
மீள்வு இல் இன் உலகு ஏற்றினன் ஒரு மகன் மேல்நாள் – அயோ-மிகை:1 4/4
மீள்வு_இல் கிம்புரி மணி கடி சூத்திரம் வீக்கி – யுத்4:35 5/4

TOP


மீள்வு_இல் (1)

மீள்வு_இல் கிம்புரி மணி கடி சூத்திரம் வீக்கி – யுத்4:35 5/4

TOP


மீள்வு_இலா_உலகு (1)

மீள்வு_இலா_உலகு ஏற்றினான் ஒரு மகன் மேனாள் – அயோ:1 66/4

TOP


மீள்வென் (2)

கார் வான் நெடும் கான் இறை கண்டு இவன் மீள்வென் என்றான் – அயோ:4 140/4
சென்று மீள்வென் என்று எழுந்து தெய்வ மா – யுத்3:24 116/3

TOP


மீள (33)

வேலை கண்டு தாம் மீள வல்லவர் – பால:2 60/2
அலை_கடல் பிறந்து பின்னை அவனியில் தோன்றி மீள
மலையிடை உதிக்கின்றாள் போல் மண்டபம் அதனில் வந்தாள் – பால:23 79/3,4
மீள_அரு நரகிடை கடிது வீழ்க யான் – அயோ:11 100/4
விட்ட விட்ட மலை மீள அவன் மெய்யில் விசையால் – ஆரண்:1 29/3
மீள_அரும் செருவில் விண்ணும் மண்ணும் என் மேல் வந்தாலும் – ஆரண்:7 62/1
மீள_அரும் தருமம் தன்னை வெல்லுமோ பாவம் என்றாள் – ஆரண்:12 57/4
கண்ணில் கடல் என்று கவர்ந்தது கான்று மீள
விண்ணில் பொலிகின்றது ஓர் வெண் நிற மேகம் ஒத்தான் – ஆரண்:13 26/3,4
மேருவின் வெம் கதிர் மீள மறைந்தான் – ஆரண்:14 35/4
வேலை கடப்பென் மீள மிடுக்கு இன்று என விட்டான் – கிட்:17 4/3
வேலை மிக்கு ஆற்றொடு மீள வேலை சூழ் – சுந்:5 63/2
உதறின சிறையை மீள ஒடுக்கின உலந்து போன – சுந்:6 42/4
மீள யாவையும் தெரிந்தில முகில் கணம் விசைப்ப – சுந்:13 25/4
மூவா முதல் நாயகன் மீள முயன்ற அ நாள் – சுந்-மிகை:1 8/3
பாரிடை தேய்க்கும் மீள பகிரண்டத்து அடிக்கும் பற்றி – யுத்1:3 137/2
வேதலும் இலங்கையும் மீள போயின – யுத்1:6 43/3
இரக்கம் வந்து எதிர்ந்த காலத்து உலகு எலாம் ஈன்று மீள
கரக்கும் நாயகனை தானும் உணர்ந்திலன் சீற்றம் கண்டும் – யுத்1:6 59/1,2
கலக்கினான் மகன் மீள கலக்கினான் – யுத்1:8 40/4
வெம்புற்ற மனமும் யானும் தீது இன்றி மீள வந்தேன் – யுத்1:12 41/4
வீரமே விளைப்பரேனும் தீது இன்றி மீள வல்லான் – யுத்1:14 9/4
வெறுத்தனன் நமனும் வேலை உதிரத்தின் வெள்ளம் மீள
மறித்தன மறிந்த எங்கும் பிணங்கள் மா மலைகள் மான – யுத்2:15 148/3,4
சிந்தனை முழுதும் சிந்த தெளிவு_இலார் போல மீள
வந்தது என் தனியே என்றான் மழையின் நீர் வழங்கு கண்ணான் – யுத்2:16 125/3,4
கோள் எடுத்தது மீள என்று உரைத்தலும் கொற்றவன் குன்று ஒத்த – யுத்2:16 332/3
நின்று நின்று உயிர்த்து நெஞ்சம் வெதும்பினாள் நெருப்பை மீள
தின்று தின்று உமிழ்கின்றாரின் துயருக்கே சேக்கை ஆனாள் – யுத்2:17 29/3,4
பொன்னுலகம் மீள புகாரோ புரந்தரனார் – யுத்2:17 79/4
மறந்தனர் உறங்குகின்ற வஞ்சரும் மறுகி மீள
பிறந்தனர் என்று கொண்டு ஓர் பெரும் பயம் பிடிப்பர் அன்றே – யுத்2:19 272/2,3
எற்றினன் இவனை மீள விடவொண்ணாது என்று சொல்லி – யுத்2-மிகை:16 24/2
போனவர் மீள வந்து புகுந்தனர் போலும் என்றார் – யுத்3:20 3/4
விடிந்தது என்று இருந்தேன் மீள வெம் துயர் இருளின் வெள்ளம் – யுத்3:26 45/2
ஆயின கருமம் மீள அழிவுற்ற அதனை பார்த்தும் – யுத்3:26 59/2
மீள அரு விளையாட்டு இன்னம் காண்பெனோ விதியிலாதேன் – யுத்3:29 49/4
ஏகுதும் மீள இன்னும் இயம்புவது உளதால் ஐய – யுத்3:31 54/3
மருப்பு கல்லிய தோளவன் மீள அரு மாயம் – யுத்4:37 121/4
பொழுது இறை தடாது மீள போக்கினன் திருவை நாடி – யுத்4-மிகை:41 238/4

TOP


மீள_அரு (1)

மீள_அரு நரகிடை கடிது வீழ்க யான் – அயோ:11 100/4

TOP


மீள_அரும் (2)

மீள_அரும் செருவில் விண்ணும் மண்ணும் என் மேல் வந்தாலும் – ஆரண்:7 62/1
மீள_அரும் தருமம் தன்னை வெல்லுமோ பாவம் என்றாள் – ஆரண்:12 57/4

TOP


மீளகில்லா (1)

போகில மீளகில்லா பொன் நகர் வீதி எல்லாம் – அயோ:3 72/4

TOP


மீளல் (1)

மூக்கு இழந்த பின் மீளல் என்றால் அது முடியுமோ முடியாதாய் – யுத்2:16 322/4

TOP


மீளல (1)

மீளல அவையும் அன்ன விழைவன உணர்வு வீந்த – கிட்:10 27/3

TOP


மீளவும் (9)

வாள் நிலாவின் நூல் உலாவும் மாலை மார்பும் மீளவும்
காணல் ஆகும் ஆகின் ஆவி காணல் ஆகுமே-கொலாம் – பால:13 47/3,4
தோற்ற சந்திரன் மீளவும் தோற்றினான் – பால:18 33/4
மீளவும் உளன் ஒரு வீரன் மேய பார் – அயோ:11 72/2
மீளவும் திகைப்பது-அல்லால் தனித்தனி விளம்பல் ஆற்றேன் – ஆரண்:10 73/3
பொழிந்தான் புகர் வாளிகள் மீளவும் போர் சடாயு – ஆரண்:13 25/3
மீளவும் உற்றேம் அன்னவை தீரும் வெளி பெற்றேம் – கிட்:17 3/2
வெல்லவும் வல்லீர் மீளவும் வல்லீர் மிடல் உண்டே – கிட்:17 11/3
அடுத்து மீளவும் நின்று அறுத்தான் உயிர் – யுத்4-மிகை:37 24/3
விராவியே மீண்டது என்று மீளவும் பகரலுற்றான் – யுத்4-மிகை:41 147/4

TOP


மீளா (10)

சென்று மீளா குறி சேர சேர்த்திடு – பால-மிகை:23 4/3
உரம் படர் தோளில் மீளா கவசம் இட்டு உடைவாள் ஆர்த்தான் – ஆரண்:7 61/4
மீளா நிறத்து ஆயிரம் கண்ணவன் விண்ணின் ஓட – ஆரண்:13 30/1
தென் புலத்து அன்றி மீளா நெறி உய்க்கும் தேவரோ-தாம் – கிட்:2 13/2
மண்டலம் குளிர்ந்த மீளா நரகமும் குளிர்ந்த மாதோ – சுந்:12 125/4
உற உவந்து அருளி மீளா அடைக்கலம் உதவினானே – யுத்1:4 126/2
மீளா வினை நூறும் விடைக்கு இளையான் – யுத்3:20 82/4
பங்கயத்து அண்ணல் மீளா படை பழுதுற்ற பண்பால் – யுத்3:26 2/4
மின் எயிற்று அரக்கர் சேனை யாவரும் மீளா வண்ணம் – யுத்3:28 48/2
துயர் தமக்கு உதவி மீளா துறக்கம் போய் வந்த தொல்லை – யுத்4:32 47/3

TOP


மீளா-வகை (1)

மீளா-வகை புடை சுற்றிக்கொண்டது பற்றி கொண்டனன் மேலானான் – சுந்:10 36/4

TOP


மீளாத (2)

வென்று அல்லது மீளாத என் மிடல் வெம் கணை மழையால் – யுத்2:18 173/3
மீளாத வேதம் முடிவின்-கண் நின்னை மெய்யாக மெய்யின் நினையும் – யுத்2:19 256/1

TOP


மீளாது (1)

தொடு கார் விசை நுழையா எதிர் மீளாது இடை சோரா – யுத்3-மிகை:27 7/3

TOP


மீளார் (1)

வேர் உளதனையும் வீரர் இராவணனோடு மீளார்
ஊர் உளது ஒருவன் நின்றாய் நீ உளை உறைய நின்னோடு – யுத்3:27 165/2,3

TOP


மீளாவேல் (1)

மீளாவேல் அயல் வேறு உண்டோ – சுந்:5 49/3

TOP


மீளான் (2)

மீளான் நமக்கு விதி கொடிதே காண் என்பார் – அயோ:4 102/2
வெம் சின வாலி மீளான் வாலும் போய் விளிந்தது அன்றே – சுந்:12 79/2

TOP


மீளி (10)

மீளி மொய்ம்பினர் குதித்தலும் வெகுண்டு புருவ – ஆரண்:1 42/2
மீளி மொய்ம்பினரும் சேனை மேல்வந்தது உளது என்று உன்னா – ஆரண்:7 58/4
மீளி மொய்ம்பு உடை இவுளி வீழ்கின்றன விரவி – ஆரண்:7 70/3
பூம் கழல் வார் சிலை மீளி பொலிந்தான் – ஆரண்:14 60/2
வெம் கண் ஆளி ஏறும் மீளி மாவும் வேக நாகமும் – கிட்:7 1/1
மீளி போல் மொய்ம்பினானும் விலக்கினன் விளம்பலுற்றான் – சுந்:11 8/4
ஆசங்கை கொண்ட கொடை மீளி அண்ணல் சரராமன் வெண்ணெய் அணுகும் – யுத்2:19 263/2
மீளி மேலும் வீரர் மேலும் வீரர் தேரின் மீதினும் – யுத்3:31 80/2
கோர ஆளி சீயம் மீளி கூளியோடு ஞாளியும் – யுத்3:31 93/1
மீளி மொய்ம்பன் உரும் என வீசினான் – யுத்4:37 165/4

TOP


மீளிகள் (1)

மீளிகள் பூண்டன வேங்கை பூண்டன – ஆரண்:7 31/2

TOP


மீளியின் (1)

மீளியின் இனம் என வன் தாள் விரை புவி நிரை என விண் தோய் – சுந்:7 18/2

TOP


மீளியும் (1)

வெறித்து இரிந்த வாசியோடு சீய மாவும் மீளியும்
செறித்து அமைந்த சில்லி என்னும் ஆழி கூடு தேர் எலாம் – யுத்3:31 78/1,2

TOP


மீளினும் (1)

இரும்பு உண்ட நிர் மீளினும் என்னுழையின் – ஆரண்:13 18/3

TOP


மீளுதி (1)

வில்லையே வாழ்த்தி மீட்கின் மீளுதி மீட்சி என்பது – யுத்2:17 69/2

TOP


மீளுதிர் (1)

வென்று மீளுதிர் மெல்_இயலோடு என்றான் – ஆரண்:7 13/4

TOP


மீளுதும் (1)

வென்று மீளுதும் வெள்குதுமேல் மிடல் இல்லா – யுத்3:30 52/3

TOP


மீளும் (11)

ஏகும் மீளும் இது என் செய்தவாறு-அரோ – பால:21 36/4
மீளும் அன்றே என்னையும் மெய்யே உலகு எல்லாம் – அயோ:11 77/3
அ கணத்து உவரி மீளும் அகல் மழை நிகர்த்த அம்மா – அயோ:13 57/4
மாது_அவள்-தானும் ஆண்டு வந்து நீர் உண்டு மீளும்
போதகம் நடப்ப நோக்கி புதியது ஓர் முறுவல் பூத்தாள் – ஆரண்:5 5/3,4
சீதை-தனை தேர்ந்து இங்கு உடன் மீளும் திறன் இன்று என்று – கிட்:17 6/3
விருந்தும் எனல் ஆகியது வீயும் உயிர் மீளும்
மருந்தும் எனல் ஆகியது வாழி மணி ஆழி – சுந்:4 69/3,4
மீளும் மாலையும் போன்றனர் வீரரே – யுத்2:15 40/4
விற்று உண்டேன் எனக்கு மீளும் விதி உண்டோ நரகில் வீழ்ந்தால் – யுத்2:17 40/4
சரதம் போர் வென்று மீளும் தருமமே தாங்க என்பான் – யுத்3:28 63/2
வன் புலம் கடந்து மீளும் தம்பி-மேல் வைத்த மாலை – யுத்3:28 64/1
விட்ட போதினின் ஒருவனை வீட்டியே மீளும்
பட்ட போது அவன் நான்முகன் ஆயினும் படுக்கும் – யுத்4:32 27/1,2

TOP


மீளுமேல் (1)

விழிக்குமேல் விழிய நிற்கின் மார்பிடைய மீளுமேல் முதுக மேனிய – யுத்2:19 67/1

TOP


மீளுமோ (1)

மீன் உயர்த்தவன் மருங்குதான் மீளுமோ நினைந்தது மிகை என்றான் – சுந்:2 199/4

TOP


மீளுவ (1)

வெம்மை உற்று எழுந்து ஏறுவ மீளுவ
தெம் முனை செரு மங்கை தன் செம் கையால் – யுத்3:31 122/2,3

TOP


மீளுவான் (1)

கொண்டு மீளுவான் ஒரு கணத்து இலங்கையில் கொடியோன் – யுத்1-மிகை:5 9/4

TOP


மீளேன் (1)

வேரும் ஒழியாத-வகை வென்று அலது மீளேன் – யுத்1:2 64/4

TOP


மீறிடு (1)

வரம்பு மீறிடு மருத வேலிவாய் – பால:6 23/2

TOP


மீன் (121)

வேலை_வாய் மடுப்ப உண்டு மீன் எலாம் களிக்கும் மாதோ – பால:2 9/4
துள்ளி மீன் துடிப்ப ஆமை தலை புடை கரிப்ப தூம்பின் – பால:2 18/3
மீன் நாறு வேலை புனல் வெண் முகில் உண்ணுமா போல் – பால:3 69/2
மீன் நகு திரை கடல் விசும்பு போர்த்து என – பால:8 34/3
அல் கடந்து இலங்கு பல் மீன் அரும்பிய வானும் போல – பால:10 5/2
மை வான் நிறத்து மீன் எயிற்று வாடை உயிர்ப்பின் வளர் செக்கர் – பால:10 66/1
புள்ளி குறி இட்டு என ஒள் மீன் பூத்த வானம் பொலி கங்குல் – பால:10 72/1
மீன் எனும் பிடிகளோடும் விளங்கும் வெண் மதி நல் வேழம் – பால:16 4/1
மீன் நாறு வேலை ஒரு வெண்மதி ஈனும் வேலை – பால:16 43/1
மீன் உடை எயிற்று கங்குல் கனகனை வெகுண்டு வெய்ய – பால:17 1/1
வாளை_மீன் உகள அஞ்சி மைந்தரை தழுவுவாரும் – பால:18 4/4
மீன் எலாம் சூழ நின்ற விரி கதிர் திங்கள் ஒத்தான் – பால:18 14/4
மீன் உடை விசும்பினார் விஞ்சை நாட்டவர் – பால:19 7/1
மீன்_இனம் மிளிர வானில் மின்_இனம் மிடைவ போன்றும் – பால:21 1/2
மீன் எலாம் தன் பின் வர வெண்மதி – பால:21 44/3
விதியது வகையால் வான மீன்_இனம் பிறையை வந்து – பால:22 5/1
மெய் வளர் மதியின் நாப்பண் மீன் உண்டேல் அனையது ஏய்ப்ப – பால:22 16/2
மூளை முதுகை கதுவ மூரிய வரால் மீன்
பாளை விரிய குதி கொள் பண்ணை வள நாடா – பால:22 41/2,3
அந்தர நெடு வான் மீன் அவண் அலர்குவது என்ன – பால:23 26/3
புயல் உள மின் உள பொரு_இல் மீன் உள – பால:23 45/1
மீன் நகு வானின் விளங்கியது இ பார் – பால:23 88/4
மேடம் ஆம் மதி திதி நவமி மீன் கழை – பால-மிகை:5 12/1
விரிந்த பூ உள மீன் உடை வான்-நின்றும் வீழ்வ – அயோ:1 55/4
விரித்த பந்தர் பிரித்தது ஆம் என மீன் ஒளித்தது வானமே – அயோ:3 54/4
தெய்வ மீன் ஒத்தது அ செம்பொன் தேர்-அரோ – அயோ:5 2/4
மீன் பொலிதர வெயில் ஒதுங்க மேதியோடு – அயோ:5 3/1
பரந்து மீன் அரும்பிய பசலை வானகம் – அயோ:5 6/1
மீன் நீர் வேலை முரசு இயம்ப விண்ணோர் ஏத்த மண் இறைஞ்ச – அயோ:6 30/1
ஒருங்கு தேனொடு மீன் உபகாரத்தன் – அயோ:8 8/3
கற்கள் வானிடை மீன் என வீழ்வன காணாய் – அயோ:10 17/4
வான யாற்று மீன் மலர்ந்தன என புனல் வறந்த – அயோ:10 19/3
மீன் என விளங்கிய வெள்ளி ஆம்பல் வீ – அயோ:10 40/3
பொதி பல கவிகை மீன் பூத்தது ஆகிலும் – அயோ:12 35/3
மீன் என விரிந்த கங்கை விண் என பண்ணை முற்றி – அயோ:13 59/3
ஊற்றமே மிக ஊனொடு மீன் நுகர் – அயோ-மிகை:8 1/1
வெற்ற விண்ணினிடை நின்று நெடு மீன் விழுவ போல் – ஆரண்:1 27/2
மீன் வரு கொடியவன் விறல் அடும் மறவோன் – ஆரண்:2 39/3
மீன் சுடர் விண்ணும் மண்ணும் விரிந்த போர் அரக்கர் என்னும் – ஆரண்:6 51/3
மீன் உருவும் மேருவை விரைந்து உருவும் மேல் ஆம் – ஆரண்:9 6/2
மீன் உடை நெடும் கொடியினோன் அனையர் மேல் கீழ் – ஆரண்:10 50/2
மீன் கொண்டு ஊடாடும் வேலை மேகலை உலகம் ஏத்த – ஆரண்:10 79/1
மீன் என மிளிரும் கண்ணாய் வேரற வெல்வர் என்னின் – ஆரண்:12 55/2
அ புடை அலங்கு மீன் அலர்ந்ததாம் என – ஆரண்:14 99/1
மீன் படி மேகமும் படிந்து வீங்கு நீர் – கிட்:1 1/3
ஆலும் மீன் கணம் அஞ்சின அலம்வர வஞ்சி – கிட்:1 19/3
மீன் இழுக்கும் அன்றி வான வில் இழுக்கும் வெண் மதி – கிட்:7 8/2
விண் தலம் தன்னின் நின்று ஓர் மீன் விழுந்து என்ன வீழ்ந்தான் – கிட்:7 146/4
மீன் நெடும் கொடியவன் பகழி வீழ் துளி – கிட்:10 17/2
அஞ்சன கண் என பிறழ்ந்த ஆடல் மீன் – கிட்:10 112/4
மீ நெருங்கிய வானகம் மீன் எலாம் – கிட்:11 39/3
மீன் உயர் வேலை மேலும் பெரிது இது விளைந்தது என்றான் – கிட்:11 78/4
வெம் முலை மகளிர் வெள்ளம் மீன் என விளங்க விண்ணில் – கிட்:11 103/1
மீன் நின்ற கண்ணினாள்-தன் மென் மொழிக்கு உவமை வேண்டின் – கிட்:13 63/3
மீன் உலாம் நெடு மலர் கண்கள் நீர் விழ விழுந்து – கிட்:13 71/3
புள்ளும் மீன் உணா புலவு தீர்தலால் – கிட்:15 20/4
குழுவும் மீன் வளர் குட்டம் என கொளா – கிட்:15 48/1
மீன் நெருங்குறும் வெள்ளம் வெரீஇ பல – கிட்:15 49/3
விண்ணிடை தொத்தின போன்ற மீன் எலாம் – சுந்:2 55/4
குவியும் மீன் ஆரம் ஆக மின் கொடி மருங்குல் ஆக – சுந்:2 180/2
வான மீன் கையின் வாரி மணி கழங்கு ஆடுவாரும் – சுந்:2 181/4
மீன் உயர்த்தவன் மருங்குதான் மீளுமோ நினைந்தது மிகை என்றான் – சுந்:2 199/4
வெடிபட அதிருமால் உதிரும் மீன் எலாம் – சுந்:3 43/4
விண் தொடர் மதியினை பிளந்து மீன் எழும் – சுந்:3 47/1
வெள்ள நெடு வேலையிடை மீன்_இனம் விழுங்கி – சுந்:6 16/3
மீன் முறை நெருக்க ஒளி வாளொடு வில் வீச – சுந்:6 21/3
மீன் எலாம் உயிர் மேகம் எலாம் உயிர் மேல் மேல் – சுந்:7 45/3
மீன் உடை கடல் உலகினின் உள எலாம் மிடைந்த – சுந்:7 49/2
சந்திரன் முதல வான மீன் எலாம் தழுவ நின்ற – சுந்:8 15/3
மீன் ஆய் வேலையை உற்றார் சிலர் சிலர் பசு ஆய் வழி-தொறும் மேய்வுற்றார் – சுந்:10 40/1
வெடித்த வேலை வெதும்பிட மீன் குலம் – சுந்:13 10/3
பூளை வீய்ந்து அன்ன போவன புணரியில் புனல் மீன்
மீள யாவையும் தெரிந்தில முகில் கணம் விசைப்ப – சுந்:13 25/3,4
மருளின் மீன் கணம் விழுங்கிட உலந்தன மனத்து ஓர் – சுந்:13 31/3
மீன் சூழ்வரும் அம் முழு வெண் மதி வீறு கீற – சுந்-மிகை:1 10/4
சுனையில் பனை_மீன் திமிலோடு தொடர்ந்து துள்ள – சுந்-மிகை:1 12/4
மீன் உடை நெடும் கடல் இலங்கை வேந்து என்பான் – யுத்1:2 77/1
அருந்துதற்கு இனிய மீன் கொணர அன்பினால் – யுத்1:4 29/1
மீன் உடை கடல் பெருமையும் வில்லொடு நின்ற – யுத்1:6 9/3
மொய்த்த மீன் குலம் முதல் அற முருங்கின மொழியின் – யுத்1:6 22/1
வெந்து தீந்தன கரிந்தன பொரிந்தன சில மீன் – யுத்1:6 23/4
வெய்ய நெய்யிடை வேவன ஒத்தன சில மீன் – யுத்1:6 24/4
எங்கும் வெள்ளிடை மடுத்தலின் இழுது உடை இன மீன்
சங்கமும் கறி கிழங்கு என இடைஇடை தழுவி – யுத்1:6 26/1,2
மீன் நெடும் குலம் என மிதந்து வீங்கினார் – யுத்1:6 40/4
பூ முதலாய எல்லாம் மீன் கொள பொலிந்த அன்றே – யுத்1:8 18/2
மீன் உணாதன இல்லை விலங்கு-அரோ – யுத்1:8 28/4
மீது விட்டு உலகு உற்றது மீன்_குலம் – யுத்1:8 37/4
மிக்கு அடங்கலும் போவன மீன்_குலம் – யுத்1:8 57/2
மீன் உடை அகழி வேலை விலங்கல்-மேல் இலங்கை வேந்தன் – யுத்1:9 78/2
அந்தர குல மீன் சிந்த அண்டமும் கிழிய ஆர்ப்ப – யுத்1:13 26/2
விள்ளா நெடு முழு மீன் என விழி வெம் பொறி எழ நின்று – யுத்2:15 177/2
மீன் உடை கரும் கடல் புரை இராக்கதர் விட்ட – யுத்2:15 230/1
அழிந்து மீன் உக ஆழி நீர் – யுத்2:16 114/3
மீன் எலாம் உடன் விசும்பின்-நின்று உதிர்ந்து என வீழ்ந்த – யுத்2:16 216/4
மீன் நரல் வேலையும் வெற்பும் ஆர்த்தன – யுத்2:16 287/3
விதிர்த்தனன் வீசினன் விசும்பின் மீன் எலாம் – யுத்2:16 296/1
பந்தி பந்தியின் பல் குலம் மீன் குலம் பாகுபாடு உற பாகத்து – யுத்2:16 342/1
குண்டல மீன் குலம் தழுவி கோள் மதி – யுத்2:18 106/3
மீன் எலாம் பகழி ஆக வித்தினன் வெகுளி மிக்கோன் – யுத்2:18 195/4
நெருங்கிய படைகள் ஆன மீன் குலம் நெரிந்து சிந்த – யுத்2:19 58/3
விண் தலத்தினின் மீன் என வீழ்ந்தவால் – யுத்2:19 138/4
வீசினன் கேடகம் விசும்பின் மீன் எலாம் – யுத்2-மிகை:16 45/1
செப்பு உருக்கு என தெரிந்தது மீன் குலம் செருக்கி – யுத்3:20 53/3
மீன் எலாம் விண்ணின் நின்று ஒருங்கு வீழ்ந்து என – யுத்3:22 47/1
செம் பெரும் குருதியின் திகழ்ந்த செம் கண் மீன்
கொம்பொடும் பரவையில் திரியும் கொட்பு என – யுத்3:22 52/1,2
தடித்து மீன்_குலம் விசும்பிடை தயங்குவ சலத்தின் – யுத்3:22 100/1
ஒத்த கடையுகம் உற்றுழி உறு கால் பொர உடு மீன்
தொத்த பொலி கனக கிரி வெயில் சுற்றியது ஒத்தான் – யுத்3:22 115/3,4
மீன் தொடாநின்ற திண் தோள் அனுமனும் விரைவின் வந்தான் – யுத்3:22 123/4
மீன் என அங்கும் இங்கும் படைக்கலம் மிளிர வீசும் – யுத்3:22 142/3
பொழிந்தன மீன் தொடர்ந்து எழுந்த பொருப்பு_இனமும் தரு குலமும் பிறவும் பொங்கி – யுத்3:24 33/2
மீன்_குலம் குலைந்து உக வெயிலின் மண்டிலம் – யுத்3:24 94/1
வீசின வானின் மீன் விழும் என்ன – யுத்3:26 21/4
மீன் உக்கது நெடு வானகம் வெயில் உக்கது சுடரும் – யுத்3:27 118/1
நீர் உளதனையும் உள்ள மீன் என நிருதர் எல்லாம் – யுத்3:27 165/1
மீன் அலர் வேலை பட்டது உணர்ந்திலை போலும் மேலோய் – யுத்3:31 48/4
வற்ற நீர் வறந்து மீன் மறிந்து மண் செறிந்தவால் – யுத்3:31 90/4
மீன் இனம் விசும்பின் நின்றும் இருள் உக விழுவ போல – யுத்3-மிகை:22 8/3
முழுகி தோன்றும் மீன் அரசு ஒக்கும் முறை நோக்கீர் – யுத்4:33 7/4
மகர நன் மீன் வந்தன காணா மனம் உட்கி – யுத்4:33 16/2
மீன் அனைய நறும் போதும் விரை அரும்பும் சிறை வண்டும் நிறம் வேறு எய்தி – யுத்4:33 20/3
மீன் என கலங்கினார் வீரர் வேறு உளார் – யுத்4:37 82/4
மீன் உடை அகழி வேலை இலங்கையர் வேந்தும் வென்றி – யுத்4-மிகை:41 48/2
மீன் இனம் மதியை சூழ்ந்த தன்மையின் விரிந்து சுற்ற – யுத்4-மிகை:42 6/3

TOP


மீன்_குலம் (4)

மீது விட்டு உலகு உற்றது மீன்_குலம் – யுத்1:8 37/4
மிக்கு அடங்கலும் போவன மீன்_குலம்
அ கரும் கடல் தூர அயல் கடல் – யுத்1:8 57/2,3
தடித்து மீன்_குலம் விசும்பிடை தயங்குவ சலத்தின் – யுத்3:22 100/1
மீன்_குலம் குலைந்து உக வெயிலின் மண்டிலம் – யுத்3:24 94/1

TOP


மீன்_இனம் (3)

மீன்_இனம் மிளிர வானில் மின்_இனம் மிடைவ போன்றும் – பால:21 1/2
விதியது வகையால் வான மீன்_இனம் பிறையை வந்து – பால:22 5/1
வெள்ள நெடு வேலையிடை மீன்_இனம் விழுங்கி – சுந்:6 16/3

TOP


மீன்கள் (12)

கொள்ளையின் சுற்று மீன்கள் குழுமிய அனைய ஊர்தி – பால:14 65/2
விண்ணில் சுடர் வெண்மதி வந்தது மீன்கள் சூழ – பால:16 42/2
கோண் இலா வான மீன்கள் இயைவன கோத்தது என்கோ – பால:22 8/1
எவ்வாயும் எழுந்த கொழும் சுடர் மீன்கள் யாவும் – கிட்:7 53/3
துள்ளிய மகர மீன்கள் துடிப்பு_அற சுறவு தூங்க – சுந்:1 22/1
மழை கிழித்து உதிர மீன்கள் மறி கடல் பாய வானம் – சுந்:1 27/1
வீசிய காலின் வீந்து மிதந்தன மீன்கள் எல்லாம் – சுந்:1 37/4
பொன்றல் இல் மீன்கள் எல்லாம் பூ என உதிர பூவும் – சுந்:8 18/3
திரிவன மீன்கள் எண்ணில் எண்ணலாம் செம் பொன் திண் தேர் – சுந்:10 8/2
வெண் நிற மீன்கள் எல்லாம் வறியவர் என்ன மேன்மேல் – யுத்1:8 19/3
கள்ளினை நிறைய மாந்தி கவி என களித்த மீன்கள் – யுத்1:8 24/4
உக்கன விசும்பின் மீன்கள் உதிர்ந்திட தேவர் உட்க – யுத்3:22 36/4

TOP


மீன்களால் (1)

பூத்து என மீன்களால் பொலிந்தது அண்டமே – யுத்1:5 3/4

TOP


மீன்களும் (2)

பேர் உடை கிரி என பெருத்த மீன்களும்
ஓர் இடத்து உயிர் தரித்து ஒதுங்ககிற்றில – யுத்1:6 45/1,2
மலைகளும் மழைகளும் வான மீன்களும்
அலைய வெம் கால் பொர அழிந்த ஆம் என – யுத்3:27 44/1,2

TOP


மீன்களை (1)

நிகழும் மீன்களை விஞ்சையை நினைப்பது என் நின்ற – யுத்4:35 17/2

TOP


மீன (6)

மீன வேலையை வெய்யவன் எய்தினான் – பால:18 32/4
மீன வேலையின் விம்மின பேரியே – அயோ:11 8/4
மீன நிலையத்தின் உக வீசி விழி மானை – சுந்:6 2/2
மீன வான் இடு வில் என படைக்கலம் மிடைந்த – சுந்:9 6/4
மீன குலம் ஒத்தன கடல் படை இனத்தொடும் விளிந்துறுதலால் – யுத்3:31 140/4
மீன வேலை ஒத்து அனந்த கோடி வஞ்சர் மேவினார் – யுத்3-மிகை:31 24/4

TOP


மீனத்தன (1)

மீனத்தன மிளிர் குண்டல வதனத்தன மிடல் வெம் – ஆரண்:7 90/2

TOP


மீனது (2)

ஒளி படாது ஆயிடை ஒளிக்கும் மீனது – கிட்:1 9/4
வழங்கு பல் படை மீனது மத கரி மகரம் – யுத்3:31 20/1

TOP


மீனம் (5)

வாளும் வேலும் மீனம் ஆக மன்னர் சேனை மானுமே – பால:3 18/4
வெதிரின் வல் நெடும் கான் என வெந்தன மீனம்
பொதுவின் மன்னுயிர் குலங்களும் துணிந்தன பொழிந்த – யுத்1:6 27/2,3
அறுத்து மீனம் உலந்த அனந்தமே – யுத்3:31 127/4
ஆலம் எனலாயினன் இராமன் அவர் மீனம் எனல் ஆயினர்களால் – யுத்3:31 142/4
மிகுந்த வான்-மிசை மீனம் மலைந்தன – யுத்4:37 163/2

TOP


மீனம்தாம் (1)

தழைந்தன புரண்டன மீனம்தாம் எலாம் – சுந்:4 105/4

TOP


மீனமும் (1)

பூசமும் மீனமும் பொலிய நல்கினாள் – பால:5 102/3

TOP


மீனிடை (1)

பால் கிளர் மீனிடை ஆடிய பண்பால் – யுத்3:20 24/4

TOP


மீனின் (4)

விரிந்த திவலை பொதிந்த மணி விசும்பின் மீனின் மேல் விளங்க – பால:10 70/2
காந்தம் அமுதின் துளி கால்வன கால மீனின்
வேந்தன் ஒளி அன்றியும் மேலொடு கீழ் விரித்தான் – ஆரண்:10 157/1,2
நஞ்சு உற்றுழி மீனின் நடுக்குறுவான் – ஆரண்:11 41/3
தீர்த்த நின் ஆணை ஏழாம் செறி திரை கடலில் மீனின்
போர் தொழில் விலக்க போனேன் அறிந்திலேன் புகுந்தது ஒன்றும் – யுத்1:7 13/3,4

TOP


மீனினும் (1)

மீனினும் பெரிய வாள் கண் விழிப்பது முகிழ்ப்பது ஆக – யுத்2:19 281/3

TOP


மீனினை (1)

விண்ணின் மீனினை குணிப்பினும் வேலையுள் மீனை – யுத்1:11 34/2

TOP


மீனினொடு (1)

உலைந்து விழும் மீனினொடு வெண் மலர் உதிர்ந்த – சுந்:6 12/4

TOP


மீனும் (9)

மிடை பசும் கதிரும் மீனும் மென் தழை கரும்பும் வண்டும் – பால:2 7/3
மீனும் நாறின வேறு இனி வேண்டுமோ – பால:18 20/4
நீர் உள எனின் உள மீனும் நீலமும் – அயோ:4 152/1
அருத்தியன் தேனும் மீனும் அமுதினுக்கு அமைவது ஆக – அயோ:8 13/2
சங்கமும் மகர மீனும் தரளமும் மணியும் தள்ளி – அயோ:13 50/1
மீனும் தானும் ஓர் வெறி மணம் கமழும் அ வேலை – சுந்:2 16/4
மீனும் நாகமும் விண் தொடும் மலைகளும் விறகா – யுத்1:6 16/1
விசும்பிடை விளங்கிய மீனும் வெந்தவே – யுத்1:6 41/4
நிலவினுக்கு இறையும் மீனும் நீங்கின நிமிர்ந்து நின்றான் – யுத்3:30 5/3

TOP


மீனும்-போல் (1)

சிதைவு_இல் திங்களும் மீனும்-போல் முத்து_இனம் திகழ – யுத்4:35 11/4

TOP


மீனே (1)

மீனே என்ன மெய் தடுமாறி விழுகின்றாள் – அயோ:6 16/4

TOP


மீனை (1)

விண்ணின் மீனினை குணிப்பினும் வேலையுள் மீனை
எண்ணி நோக்கினும் இ கடல் மணலினை எல்லாம் – யுத்1:11 34/2,3

TOP


மீனொடு (8)

மீனொடு சுடர் விட விளங்கும் மேகத்து – பால:23 58/3
மீனொடு மலர்கள்-தம்மின் வேற்றுமை தெரிதல் தேற்றா – ஆரண்:10 97/2
கவ்வு மீனொடு முழுகுவ எழுவன கரண்டம் – கிட்:1 16/4
வெவ்வேறு விமானமும் மீனொடு மேகம் மற்றும் – சுந்-மிகை:1 14/2
வான் நிறை மீனொடு மாறு கொண்டவே – யுத்1:8 12/4
விரிந்து சிந்தின வானத்து மீனொடு விமானம் – யுத்2:15 191/2
மீனொடு மேகம் சிந்த விசைத்தனர் மீட்டும் வீச – யுத்3:21 13/2
வேண்டும் மீனொடு மகரங்கள் வாயிட்டு விழுங்கி – யுத்3:31 7/2

TOP


மீனொடும் (3)

தவா நெடு வானகம் தயங்கு மீனொடும்
உவா மதி உலப்பு இல உதித்தது ஒப்பது – கிட்:1 3/3,4
சொரிந்ததே ஆம் என துள்ளும் மீனொடும்
விரிந்தது வெண் நிலா மேலும் கீழுமே – சுந்:2 53/3,4
மீனொடும் குடிக்கும் மேகத்து உருமொடும் விழுங்கும் விண்ணில் – யுத்1:3 139/3

TOP


மீனோடு (1)

மீனோடு கடுத்து உயர் வென்றி அவாம் – ஆரண்:2 12/3

TOP