ப-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு(ப முதல் பணை வரை)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பஃது 1
பக்க 1
பக்கம் 20
பக்கமா 1
பக்கமும் 3
பக்கல் 1
பக 5
பகட்டினம் 1
பகட்டினர் 1
பகட்டினால் 1
பகட்டு 3
பகட்டு_இனம் 1
பகட்டை 1
பகட்டொடும் 1
பகடு 4
பகர் 6
பகர்-மின் 1
பகர்கிற்பார் 1
பகர்கின்ற 1
பகர்கின்றது 1
பகர்கின்றானை 1
பகர்தல் 1
பகர்தலும் 1
பகர்தற்கு 1
பகர்தி 4
பகர்தியால் 1
பகர்ந்த 3
பகர்ந்தது 2
பகர்ந்தாய் 1
பகர்ந்தார் 2
பகர்ந்தால் 1
பகர்ந்தான் 6
பகர்ந்திடு 1
பகர்ந்தீர் 2
பகர்ந்து 7
பகர்வ 1
பகர்வது 10
பகர்வரேல் 1
பகர்வரோ 1
பகர்வாய் 1
பகர்வார் 1
பகர்வாள் 1
பகர்வான் 7
பகர்வுறும் 1
பகர்வென் 1
பகர்வேன் 1
பகர 9
பகரல் 1
பகரல்-பாலதோ 1
பகரல்-பாலையோ 2
பகரலுற்றான் 4
பகரவேயும் 1
பகரா-முன்னம் 1
பகராய் 2
பகராயே 1
பகரின் 1
பகரினும் 2
பகருதி 1
பகரும் 7
பகரும்-காலை 1
பகருவார்கள் 1
பகல் 82
பகல்-கணே 1
பகல்-தானும் 1
பகல்-அதனினும் 1
பகல்பட 1
பகல்வன் 1
பகலவன் 10
பகலவனும் 1
பகலா 1
பகலாம் 1
பகலாய் 1
பகலிடை 5
பகலில் 4
பகலிலே 1
பகலின் 4
பகலினும் 1
பகலினொடு 1
பகலும் 20
பகலுளே 1
பகலே 2
பகலை 1
பகலோ 1
பகலோன் 4
பகலோனும் 1
பகலோனை 1
பகழி 152
பகழி-தன்னால் 3
பகழி-தன்னை 1
பகழிக்கு 6
பகழிகள் 6
பகழிகளால் 1
பகழியால் 13
பகழியாலே 1
பகழியின் 8
பகழியும் 2
பகழியை 4
பகழியோடும் 1
பகிர் 2
பகிர்ந்தான் 1
பகிரண்ட 3
பகிரண்டத்து 1
பகிரண்டம் 2
பகிரண்டமும் 1
பகிரதம் 1
பகிரதன் 2
பகிரதி 1
பகிராது 1
பகு 22
பகுக்க 1
பகுத்த 7
பகுத்தன 1
பகுத்தான் 1
பகுத்து 2
பகுதி 8
பகுதிகள் 1
பகுதியின் 1
பகுதியை 1
பகுப்பான் 1
பகும் 1
பகுவாய் 1
பகை 116
பகை-மேல் 2
பகைக்கு 1
பகைகள் 1
பகைஞ 2
பகைஞர் 14
பகைஞர்கள் 1
பகைஞரால் 1
பகைஞருக்கு 1
பகைஞரே 1
பகைஞரை 3
பகைஞரோடு 1
பகைஞன் 15
பகைஞனுக்கு 2
பகைஞனும் 4
பகைஞனே-கொல் 1
பகைஞனை 3
பகைத்தியால் 1
பகைத்து 4
பகைத்துடைய 1
பகைதான் 1
பகைப்பது 1
பகையா 1
பகையாத 1
பகையாதே 1
பகையால் 2
பகையாலே 1
பகையில் 1
பகையின் 3
பகையினால் 1
பகையினை 1
பகையும் 8
பகையே 1
பகையை 12
பகையையும் 1
பகையோடு 1
பகைவர் 2
பகைவரை 1
பகைவன் 1
பகைவனுக்கு 1
பகைவனே-கொலாம் 1
பகைவனை 1
பகைவா 1
பங்கத்தன் 1
பங்கம் 11
பங்கம்_இல் 3
பங்கய 12
பங்கயங்கள் 1
பங்கயத்த 1
பங்கயத்தவட்கும் 1
பங்கயத்து 13
பங்கயம் 10
பங்கயம்-தனில் 1
பங்கன் 2
பங்கனொடு 1
பங்கி 4
பங்கிகள் 2
பங்கியர் 2
பங்கியான் 2
பங்கியும் 1
பங்கியோடும் 1
பங்கின் 1
பங்கு 2
பங்குனி 3
பச்சிமத்தினும் 1
பச்சிரத்தம் 2
பச்சிலை 4
பச்செனும் 1
பச்சை 7
பச்சையோடு 1
பசப்பு 1
பசப்பு_அற 1
பசலை 4
பசி 12
பசி-போல் 1
பசி_பிணி 1
பசிக்க 1
பசிக்கு 2
பசித்தான் 1
பசியன் 1
பசியார் 1
பசியால் 2
பசியின் 1
பசியை 2
பசியொடு 1
பசியொடே 1
பசு 10
பசுந்தேன் 2
பசும் 48
பசும்பொன் 9
பசும்பொன்னவன் 1
பசும்பொனால் 1
பசும்பொனின் 2
பசுமை 1
பசுர 1
பசுவின் 1
பசுவும் 1
பசுவை 2
பசை 14
பசை_அற்றிலது 1
பசைந்த 2
பசைந்தனர் 1
பசையில் 1
பசையும் 1
பஞ்ச 3
பஞ்சதாரையாய் 1
பஞ்சம் 1
பஞ்சமம் 1
பஞ்சமாபாதகமும் 1
பஞ்சமி 1
பஞ்சர 2
பஞ்சரத்து 2
பஞ்சரத்தொடு 1
பஞ்சரம் 1
பஞ்சவடி 2
பஞ்சவடியின் 1
பஞ்சானனம் 1
பஞ்சி 13
பஞ்சிடை 1
பஞ்சின் 5
பஞ்சினில் 3
பஞ்சினை 1
பஞ்சு 19
பட்ட 55
பட்டத்தர் 1
பட்டத்தில் 1
பட்டத்தொடு 1
பட்டதனால் 1
பட்டதால் 1
பட்டது 24
பட்டதும் 3
பட்டபடி 1
பட்டபோது 1
பட்டம் 3
பட்டவர் 4
பட்டவா 1
பட்டவாறு 1
பட்டவாறும் 1
பட்டன 18
பட்டனம் 1
பட்டனர் 13
பட்டனவோ 1
பட்டனள் 1
பட்டனன் 2
பட்டனென் 1
பட்டாய் 2
பட்டாயே 1
பட்டார் 17
பட்டார்-கொலோ 1
பட்டாரை 1
பட்டால் 5
பட்டான் 9
பட்டான்-கொல் 1
பட்டி 1
பட்டிகை 1
பட்டிட 1
பட்டிடுதுமேல் 1
பட்டிமண்டபம் 1
பட்டிலர் 1
பட்டிலன் 1
பட்டின் 1
பட்டு 29
பட்டுள 1
பட்டுளர் 1
பட்டேன் 1
பட்டோர் 1
பட 200
படகம் 2
படத்து 1
படப்பட 1
படப்படர் 1
படப்பை 2
படப்பையும் 1
படம் 18
படமாடம் 1
படர் 108
படர்க 1
படர்கில 1
படர்கின்றது 2
படர்கின்றவன் 1
படர்கின்றன 3
படர்கின்றனவால் 1
படர்கின்றான் 1
படர்குவான் 1
படர்குறும் 1
படர்த்தினனால் 1
படர்தல் 3
படர்தலோடும் 1
படர்ந்த 8
படர்ந்தது 3
படர்ந்தன 1
படர்ந்தார் 1
படர்ந்தான் 3
படர்ந்து 10
படர்ந்தேன் 1
படர்ந்தோர் 1
படர்வ 3
படர்வது 1
படர்வர் 2
படர்வராம் 1
படர்வன 2
படர்வாய் 1
படர்வார் 1
படர்வென் 1
படர்வேன் 1
படர்வோன் 1
படர 24
படரகில்லா 1
படரல் 1
படரா 3
படரா-வகை 1
படராது 1
படராநின்ற 1
படரினும் 1
படரும் 14
படலம் 10
படலமும் 1
படலால் 1
படலும் 4
படலை 7
படலையில் 1
படலையின் 2
படலையும் 1
படலையோடு 1
படலையோடும் 1
படலொடும் 1
படவும் 4
படா 13
படாத 2
படாதன 2
படாது 3
படாதேல் 1
படாநின்ற 2
படார்கள் 1
படாலுற்றாள் 1
படாவகை 1
படி 63
படி-கண் 1
படி-நின்று 1
படி-மேல் 1
படிக்கண் 1
படிக்கின்றான் 1
படிகத்தின் 1
படிகம் 1
படிகமாலை 1
படிகளாம் 1
படிகாரன் 1
படிகாரிர் 1
படிகால் 1
படிகிலா 1
படிகின்ற 1
படிகின்றது 2
படிகையும் 1
படித்தது 1
படித்தலத்து 1
படித்தலம் 2
படித்தவர் 1
படித்தவன் 2
படித்து 1
படித்தேன் 1
படித்தோர் 1
படிதர 1
படிதனில் 1
படிந்த 6
படிந்தது 6
படிந்தன 3
படிந்தனர் 1
படிந்தனவாம் 1
படிந்தார் 4
படிந்து 12
படிந்து-அனைய 1
படிந்துளதால் 1
படிப்பது 1
படிம 2
படிமையோர் 1
படிய 5
படியகத்து 1
படியது 1
படியாய் 1
படியால் 1
படியான் 2
படியிடை 6
படியில் 8
படியின் 4
படியின்-மேல் 4
படியினில் 1
படியினை 2
படியும் 4
படியுமாம் 1
படியுறு 1
படியே 1
படியை 4
படியொடு 2
படிவ 2
படிவங்கள் 1
படிவத்து 2
படிவத்தோடும் 1
படிவம் 15
படிவமொடு 1
படிவர் 1
படிவன 1
படிவாற்கு 1
படிவு 1
படிவுற்றனவால் 1
படிவுற்று 1
படின் 1
படீஇ 2
படு 86
படு-தொறும் 2
படுக்க 1
படுக்கலாத 1
படுக்கிலேன் 1
படுக்கின்ற 1
படுக்கும் 4
படுக்குவென் 1
படுக 2
படுகர் 1
படுகள 1
படுகால்-கொல் 1
படுகிலவால் 1
படுகிலன் 1
படுகிலேன் 1
படுகிற்கிலம் 1
படுகிற்றும் 1
படுகின்றது 1
படுகின்றாய் 1
படுகுவர் 1
படுத்த 11
படுத்த-போது 1
படுத்தலின் 1
படுத்தலும் 1
படுத்தவர் 1
படுத்தன 1
படுத்தனர் 3
படுத்தனன் 1
படுத்தனை 1
படுத்தாய் 2
படுத்தால் 1
படுத்தான் 4
படுத்திடுதலும் 1
படுத்திய 1
படுத்தியேல் 1
படுத்தினான் 1
படுத்து 19
படுத்து-அரோ 1
படுத்தோர் 1
படுதலின் 2
படுதலும் 2
படுதலோடும் 2
படுதி 1
படுப்பது 2
படுப்பதே 1
படுப்பான் 1
படுப்பெனோ 1
படும் 26
படும்படி 1
படுமா 1
படுமாறு 1
படுவ 6
படுவது 5
படுவதே 3
படுவர் 1
படுவன் 1
படுவன 2
படுவார் 1
படூஉம் 1
படேனேல் 1
படை 463
படை-கொடு 2
படை-தன்னால் 1
படை-தனை 2
படை-தாமும் 1
படை-தொறும் 1
படை-மேல் 1
படை-எனின் 1
படை_தலைவர்-தாமே 1
படைக்க 2
படைக்கணாரை 1
படைக்கல 7
படைக்கலங்கள் 1
படைக்கலங்களும் 2
படைக்கலத்தால் 1
படைக்கலத்தின் 1
படைக்கலத்து 2
படைக்கலத்தை 1
படைக்கலம் 56
படைக்கலமும் 1
படைக்கலமோ 1
படைக்கின்ற 1
படைக்கின்றது 1
படைக்கு 10
படைக்குநர் 1
படைக்கும் 2
படைகட்கு 2
படைகள் 38
படைகளால் 2
படைகளும் 7
படைகளை 3
படைகளோடு 1
படைகொடு 1
படைகொண்டு 1
படைஞர் 9
படைஞரும் 2
படைஞரை 2
படைஞரோடும் 2
படைத்த 26
படைத்தது 9
படைத்ததும் 1
படைத்ததுவும் 1
படைத்ததுவே 1
படைத்தலின் 1
படைத்தலைவர் 4
படைத்தலைவர்கள் 1
படைத்தலைவரோடும் 1
படைத்தலைவன் 2
படைத்தவர் 1
படைத்தவர்க்கு 1
படைத்தவரை 1
படைத்தவரொடும் 1
படைத்தவற்கு 1
படைத்தவன் 6
படைத்தவாறும் 1
படைத்தன 2
படைத்தனம் 1
படைத்தனரால் 1
படைத்தனவே 1
படைத்தனவோ 1
படைத்தனன் 1
படைத்தனன்-கொல்லாம் 1
படைத்தாய் 3
படைத்தார் 1
படைத்தால் 1
படைத்தாளை 1
படைத்தான் 3
படைத்தானை 1
படைத்தி 2
படைத்தீர் 1
படைத்து 13
படைத்துடைய 1
படைத்துடையார் 1
படைத்துள 4
படைத்துளது 1
படைத்தோர்க்கு 1
படைத்தோன் 1
படைதாம் 1
படைப்ப 1
படைப்பர் 1
படைப்பன 1
படைப்பான் 2
படைப்பென் 2
படையார் 1
படையால் 11
படையாலும் 1
படையான் 3
படையானிடை 1
படையில் 2
படையின் 13
படையின்னிடம் 1
படையின 1
படையினர் 2
படையினன் 2
படையினார் 1
படையினால் 4
படையினின் 2
படையினே 1
படையினை 1
படையும் 25
படையுள் 1
படையூற்றம் 1
படையே 2
படையை 24
படையையும் 1
படையொடு 6
படையொடும் 6
படையோ 1
படையோடு 3
படையோடும் 4
படையோர் 1
படையோனும் 1
படைவிடாது 1
பண் 36
பண்கள் 2
பண்களால் 1
பண்டம் 1
பண்டாரத்திடை 1
பண்டாரம் 2
பண்டி 3
பண்டிகள் 1
பண்டிதர் 1
பண்டியில் 2
பண்டியும் 4
பண்டு 90
பண்டுடை 2
பண்டும் 2
பண்டே 2
பண்டை 21
பண்டைய 2
பண்டையில் 1
பண்டையின் 1
பண்டொடு 1
பண்ணவ 1
பண்ணவற்கு 1
பண்ணவன் 9
பண்ணன 1
பண்ணி 3
பண்ணிய 2
பண்ணின் 2
பண்ணின 1
பண்ணினான் 1
பண்ணினும் 1
பண்ணு 1
பண்ணும் 3
பண்ணுமே 1
பண்ணை 19
பண்ணைக்கு 1
பண்ணைகள் 2
பண்ணைய 2
பண்ணையால் 1
பண்ணையில் 3
பண்ணையின் 3
பண்ணையும் 1
பண்ணையை 1
பண்ணோ 1
பண்பது 3
பண்பன் 1
பண்பார் 1
பண்பால் 6
பண்பிடையே 1
பண்பில் 1
பண்பிற்கு 1
பண்பிற்றால் 1
பண்பிற்று 1
பண்பின் 6
பண்பினர் 3
பண்பினாய் 1
பண்பினால் 5
பண்பினான் 4
பண்பினானை 1
பண்பினீர் 1
பண்பினை 1
பண்பு 27
பண்பு-அரோ 1
பண்பு_அல 1
பண்பும் 2
பண்புற 3
பண்பே 1
பண்போடு 2
பண 1
பணத்தின் 1
பணத்தினோர்கள் 1
பணத்து 1
பணப்பை 1
பணம் 6
பணவம் 1
பணா 2
பணாமணி 1
பணாமுடி 1
பணி 69
பணி-தன்னால் 1
பணி-மின் 1
பணி-மீது 1
பணி_மொழி 1
பணிக்கண் 1
பணிக்கின்றான் 1
பணிக்குவென் 1
பணித்த 6
பணித்தது 1
பணித்தருளலால் 1
பணித்தவர் 1
பணித்தனை 1
பணித்தி 2
பணித்திட 1
பணித்திர் 2
பணித்திலன் 1
பணித்து 4
பணிதலும் 1
பணிந்த 1
பணிந்தனன் 3
பணிந்தனென் 1
பணிந்தாள் 1
பணிந்தான் 7
பணிந்து 20
பணிப்ப 1
பணிப்பாய் 1
பணிப்பான் 2
பணிமாற 2
பணிய 1
பணியன் 2
பணியா-முன்னம் 1
பணியாதவர் 1
பணியாமல் 1
பணியால் 2
பணியிடை 1
பணியில் 1
பணியின் 3
பணியினால் 2
பணியினின் 1
பணியினும் 1
பணியும் 3
பணில 1
பணிலங்கள் 2
பணிலம் 4
பணிலமும் 2
பணிவது 1
பணிவான் 1
பணிவுறும் 1
பணை 64
பணைகள் 1
பணைகளின் 1
பணைகளை 1
பணைகளோடும் 1
பணைத்த 7
பணையம் 1
பணையின் 4
பணையும் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


பஃது (1)

ஓங்குமால் வெள்ளம் ஏழு பஃது ஏறினும் ஒல்காது – யுத்4-மிகை:41 2/2

TOP


பக்க (1)

பக்க வேலையின் படியது பாற்கடல் முடிவில் – சுந்:13 26/3

TOP


பக்கம் (20)

பக்கம் இனம் ஒத்து அயல் அலைக்க நனி பாரா – பால:15 26/2
பாலமை உணர்ந்தவன் பக்கம் பூண்டவே – பால:23 71/4
பக்கம் நோக்கல் என் பருவரல் இன்பம் என்று இரண்டும் – அயோ:4 210/3
பக்கம் மின்னும் மணி மேரு சிகரம் குழைபட – ஆரண்:1 8/2
பம்பு செக்கர் எரி ஒக்கும் மயிர் பக்கம் எரிய – ஆரண்:1 12/1
பக்கம் அறிதற்கு எளிதோ பரம்பரனே – ஆரண்:15 46/4
பக்கம் உற்று அவன் கடிது பற்றினான் – கிட்:3 66/4
பக்கம் நின்றவர்க்கு உற்றது பகர்வது எப்படியோ – கிட்:4 13/2
தருமமோ பிறிது ஒன்று ஆமோ தக்கிலது என்னும் பக்கம் – கிட்:7 89/4
பக்கம் வீசுறு பள்ளியில் பல் பகல் – சுந்:2 173/2
பக்கம் பக்கம் இரு கூறு ஆய் நூறு_ஆயிரவர் பற்றினார் – சுந்:12 119/2
பக்கம் பக்கம் இரு கூறு ஆய் நூறு_ஆயிரவர் பற்றினார் – சுந்:12 119/2
பக்கம் நின்றவை பயத்தினின் புயல் கறை பசும் புனல் பரு வாயின் – யுத்1:3 89/1
மூவரும் பக்கம் நோக்கியே மொழிதர முனிவான் – யுத்1:5 39/2
தா வரும் பக்கம் எண்_இரு கோடியின் தலைவன் – யுத்1:5 39/3
பல்லாயிரத்தின் முடியாத பக்கம் அவை வீச வந்து படர் கால் – யுத்2:19 264/1
பல் ஆயிரத்தின் முடியாத பக்கம் அவை வீச வந்த படர் கால் – யுத்2-மிகை:19 4/1
பக்கம் நோக்கினன் மாருதி தன்மையை பார்த்தான் – யுத்3:22 188/4
ஓடி ஓர் பக்கம் ஆக உயிர் இழந்து உலத்தலோடும் – யுத்3:31 223/2
பக்கம் வீசும் படை சுடர் பல் திசை – யுத்4:37 43/3

TOP


பக்கமா (1)

பல் பதினாயிரம் தேவர் பக்கமா
எல்லை_இல் சேனை கொண்டு எதிர்ந்த இந்திரன் – யுத்2:19 31/1,2

TOP


பக்கமும் (3)

பக்கமும் பெயர்க என பரிவின் நீக்கினான் – அயோ:1 2/2
இழுக்கு_இல் பேர் அணையின் இரு பக்கமும்
ஒழுக்கின் மாலை வகுத்தன ஒத்தவே – யுத்1:8 32/3,4
பக்கமும் நிழல் பரப்பி வியப்பால் – யுத்1:11 4/3

TOP


பக்கல் (1)

தோற்ற எம் பக்கல் ஐய வெவ் வலி தொலைய வந்தாய் – யுத்2:16 131/4

TOP


பக (5)

மல் பக மலர்ந்த திண் தோள் வானவர் மணந்த கோல – பால:16 22/2
மல் பக மலர்ந்த தோள் மன்னர் மன்னனே – அயோ:11 51/4
மடித்தது வாய் நெடு மழை கை மண் பக
அடித்தன ஒன்றொடு ஒன்று அசனி அஞ்சவே – அயோ:11 66/3,4
மல் பக மலர்ந்த தோள் மைந்தர் சூடிய – சுந்:3 44/3
எண் பக தினை அளவையும் கருணையோடு இசைந்த – யுத்4:41 35/1

TOP


பகட்டினம் (1)

பரவும் எண் திசையை தாங்கும் பகட்டினம் இரியல் போக – யுத்2-மிகை:19 6/2

TOP


பகட்டினர் (1)

பட்டம் வைத்து அமைந்த நெற்றி பகட்டினர் பைம்பொன் தேரர் – யுத்4-மிகை:42 4/2

TOP


பகட்டினால் (1)

பார்க்கும் அஞ்ச உறுக்கும் பகட்டினால்
தூர்க்கும் வேலையை தோள் புடை கொட்டி நின்று – யுத்2:19 141/1,2

TOP


பகட்டு (3)

எறி பகட்டு_இனம் ஆடுகள் ஏற்றை மா – அயோ:11 13/1
பாசிழை மடந்தையர் பகட்டு வெம் முலை – கிட்:10 109/1
பறப்ப ஆயிரம் படுவன ஆயிரம் பகட்டு எழில் அகல் மார்பம் – யுத்2:16 330/1

TOP


பகட்டு_இனம் (1)

எறி பகட்டு_இனம் ஆடுகள் ஏற்றை மா – அயோ:11 13/1

TOP


பகட்டை (1)

வில்லொடு கழுத்து இற பகட்டை வீட்டுமால் – யுத்3:20 41/3

TOP


பகட்டொடும் (1)

பல்லொடும் நெடும் கர பகட்டொடும் பரும் தாள் – சுந்:8 32/2

TOP


பகடு (4)

உள் வரால் ஒளிப்ப மள்ளர் உழு பகடு உரப்புவாரும் – பால:2 18/4
பனை செய் கையினால் பறித்து அடிப்படுத்தது அ பகடு – பால-மிகை:9 10/4
பண்ணின புரவி தேர் பகடு பண்டியும் – அயோ:12 26/1
கடும் பகடு படி கிடந்த கரும் பரம்பின் இன மள்ளர் பரந்த கையில் – யுத்4:33 23/2

TOP


பகர் (6)

படி உளாளோ கடற்படை உளாளோ பகர்
மடி இலா அரசினான் மார்பு உளாளோ வளர் – பால:20 8/2,3
சித்திர கூடத்தின் செல் நெறி பகர் என்ன – அயோ:8 35/2
பண்டு அகத்தியன் வைகியதா பகர்
தண்டகத்தது தாபதர் தம்மை உள் – கிட்:13 17/1,2
பகுத்த புவன தொகை என பகர் பரப்பும் – யுத்1-மிகை:2 17/1
சூலம்-கொல் என பகர் சொல் உடையான் – யுத்2:18 59/4
நினைதியாம்-எனின் பகர் என மாதலி நிகழ்த்தும் – யுத்4:37 120/4

TOP


பகர்-மின் (1)

பட கருதியோ பகர்-மின் வந்த பரிசு என்றே – பால:7 33/4

TOP


பகர்கிற்பார் (1)

பாங்கினாள் உற்றதனை யாரே பகர்கிற்பார் – யுத்2:17 88/4

TOP


பகர்கின்ற (1)

என்று அவன் பகர்கின்ற எல்லை வல் விசை – யுத்3:27 66/1

TOP


பகர்கின்றது (1)

பாணித்தது பிறிது என் சில பகர்கின்றது பழியால் – யுத்2:15 172/2

TOP


பகர்கின்றானை (1)

பற்றுதல் அன்றி உண்டோ அடைக்கலம் பகர்கின்றானை – யுத்1:4 105/4

TOP


பகர்தல் (1)

அனையது வேறு நிற்க அன்னது பகர்தல் ஆண்மை – யுத்3:26 13/1

TOP


பகர்தலும் (1)

ஆன்றவன் அது பகர்தலும் அறநிலை வழாதாய் – யுத்3:22 79/1

TOP


பகர்தற்கு (1)

படுத்து ஒழிந்தனை பாவி எ தேவரும் பகர்தற்கு
அடுத்தது அன்றியே அயல் ஒன்று பகர நின் அறிவில் – யுத்1:3 24/2,3

TOP


பகர்தி (4)

படுவதே துணிந்தாய் ஆகில் வந்தது பகர்தி என்றான் – யுத்1:14 30/4
ஏய்ந்தது பகர்தி என்றான் இமையவர் இடுக்கண் தீர்ப்பான் – யுத்2:19 238/4
பண்டு இலை நண்பு நாங்கள் செய்வது என் பகர்தி என்றான் – யுத்2:19 269/4
படம் குறை அரவம் ஒத்தாய் உற்றது பகர்தி என்றான் – யுத்3:28 2/4

TOP


பகர்தியால் (1)

பரிவின் நோக்கி நீ பகர்தியால் என – பால-மிகை:6 8/3

TOP


பகர்ந்த (3)

நினைந்த முனி பகர்ந்த எலாம் நெறி உன்னி அறிவனும் தன் – பால:13 25/1
தீயவன் பகர்ந்த மாற்றம் சேவகன் தெரிய கேட்டான் – யுத்3:21 18/1
பகர்ந்த தேவரும் பாற்கடல் பள்ளியான் பரமன் – யுத்4-மிகை:41 91/3

TOP


பகர்ந்தது (2)

நின்னை நோக்கி பகர்ந்தது நீதியோய் – சுந்:5 29/2
பகை புலன் நணுகி உய்த்தார் பகர்ந்தது பகர்ந்து பற்றார் – சுந்:12 109/1

TOP


பகர்ந்தாய் (1)

பகைத்துடைய மானுடர் வலி செயல் பகர்ந்தாய்
திகைத்தனை-கொலாம் எனது சேவகம் அறிந்தும் – யுத்1-மிகை:2 15/2,3

TOP


பகர்ந்தார் (2)

பார்த்தான் முனி தலைவர் ஆசிகள் பகர்ந்தார் – சுந்:1 73/4
பார்த்தார் ஓடி சானகிக்கும் பகர்ந்தார் அவளும் உயிர் பதைத்தாள் – சுந்:12 121/3

TOP


பகர்ந்தால் (1)

பருணிதர் தண்டம் இது அன்று பகர்ந்தால் – யுத்3:20 10/4

TOP


பகர்ந்தான் (6)

நன்று வரவு என்று பல நல் உரை பகர்ந்தான்
என்றும் உள தென் தமிழ் இயம்பி இசை கொண்டான் – ஆரண்:3 46/3,4
பாழி தீ சுட வெந்தது என் நகர் என பகர்ந்தான் – சுந்:13 38/4
பயிற்றவோ நினை பயந்தது நான் என பகர்ந்தான் – யுத்1:3 51/4
பட்டிலர் என்றிலை என்று பகர்ந்தான் – யுத்3:20 15/4
பித்தன் மனம் தளர்ந்தான் இனி பிழையான் என பகர்ந்தான் – யுத்3:27 128/4
பரத்துவாசவன் உறைவிடம் இது என பகர்ந்தான் – யுத்4:41 32/4

TOP


பகர்ந்திடு (1)

பரம் கெட இப்பொழுதே பகர்ந்திடு என்றான் – அயோ:3 13/3

TOP


பகர்ந்தீர் (2)

ஊனம் ஆன உரை பகர்ந்தீர் என – கிட்:7 99/4
எண்ணாது இவை பகர்ந்தீர் பொருள் கேளீர் என இசைந்தான் – யுத்3:27 139/4

TOP


பகர்ந்து (7)

பண்டு வரும் குறி பகர்ந்து பாசறையின் பொருள்-வயினின் பிரிந்து போன – பால:11 15/1
முறைமுறை பகர்ந்து போனார் கின்னர மிதுனம் ஒப்பார் – பால:14 60/4
பன்னற்கு அரிய பல நெறியும் பகர்ந்து பதைப்பை நீக்கினான் – அயோ:6 37/4
எஞ்சா அன்பால் இன்ன பகர்ந்து ஆங்கு இடர் உற்றாள் – சுந்:4 2/4
பகை புலன் நணுகி உய்த்தார் பகர்ந்தது பகர்ந்து பற்றார் – சுந்:12 109/1
பராவும் தொல் செரு முறை வலிக்கு உரியன பகர்ந்து
விராவு நல் அமர் விளைக்குதும் யாம் என விளம்பா – யுத்2:16 229/3,4
அண்டத்து அளவும் இனைய பகர்ந்து அழைத்து – யுத்2:17 87/1

TOP


பகர்வ (1)

பல் வித சிறார் என பகர்வ பல் அரி – கிட்:10 114/2

TOP


பகர்வது (10)

பாரிடை உற்ற தன்மை பகர்வது என் பாரை தாங்கி – பால:13 35/3
வாரம் என் இனி பகர்வது வைகலும் அனையான் – அயோ:1 38/1
மாற்றம் என் பகர்வது மண்ணும் வானமும் – ஆரண்:12 9/1
பரக்க என் பகர்வது பகழி பண்ணவன் – ஆரண்:12 11/1
பழிப்பு அறு நிலைமை ஆண்மை பகர்வது என் பதும பீடத்து – ஆரண்:15 53/1
பக்கம் நின்றவர்க்கு உற்றது பகர்வது எப்படியோ – கிட்:4 13/2
பருகினன் என்கிலம் பகர்வது என்-கொல் யாம் – கிட்:6 5/4
நடு இனி பகர்வது என்னே நாயக நாயினேனை – யுத்1:4 144/1
ஏழும் வீயும் என் பகர்வது எல்லை நாள் – யுத்3:24 112/3
வருவர் மற்று இனி பகர்வது என் வானவர்க்கு அரிய – யுத்3:30 29/3

TOP


பகர்வரேல் (1)

பாழி நல் நெடும் கிடங்கு என பகர்வரேல் பல பேர் – சுந்:2 145/1

TOP


பகர்வரோ (1)

வெல்வித்தான் மகனை என்று பகர்வரோ விளைவிற்கு எல்லாம் – யுத்2:19 210/2

TOP


பகர்வாய் (1)

பசை_அற்றிலது ஒரு நீ எனது எதிர் நின்று இவை பகர்வாய் – யுத்2:15 171/4

TOP


பகர்வார் (1)

பாதி சென்றது என பகர்வார் சிலர் – யுத்1:8 51/4

TOP


பகர்வாள் (1)

பின்னும் பகர்வாள் மகனே இவன் பின் செல் தம்பி – அயோ:4 147/1

TOP


பகர்வான் (7)

இன்னே பலவும் பகர்வான் இரங்கா தாளை நோக்கி – அயோ:4 49/1
வரதன் பகர்வான் வரம் பெற்றவள்தான் இ வையம் – அயோ:4 133/1
ஆன்றான் பகர்வான் பினும் ஐய இ வைய மையல் – அயோ:4 134/1
அறிவு வந்து உதவ நம்பனை அறிந்து பகர்வான் – ஆரண்:1 46/4
வள்ளற்கு இளையான் பகர்வான் இவன் தம்முன் வாழ்நாள் – கிட்:7 41/1
ஆற்றாது பின்னும் பகர்வான் அறத்தாறு அழுங்க – கிட்:7 42/1
பணை ஆர் புயம் உடையானிடை சில இ மொழி பகர்வான் – யுத்2:15 180/4

TOP


பகர்வுறும் (1)

பழுது வாழி என ஊழி முதல்வன் பகர்வுறும் – ஆரண்:1 40/4

TOP


பகர்வென் (1)

நாயகன் உரையான் வாயால் நான் இது பகர்வென் என்னா – அயோ:3 107/3

TOP


பகர்வேன் (1)

எற்றே பகர்வேன் இனி யான் என்னே உன்னின் பிரிய – அயோ:4 60/1

TOP


பகர (9)

மல் வலான் அ உரை பகர மா தவன் – பால:13 66/1
ஆண்தகை அ மொழி பகர அன்பனும் – அயோ:4 151/1
தாழ் வினை இதனின் மேல் பகர தக்கதோ – யுத்1:2 44/2
அடுத்தது அன்றியே அயல் ஒன்று பகர நின் அறிவில் – யுத்1:3 24/3
அல்லினால் செய்த நிறத்தவன் அனையது பகர
மல்லினால் செய்த புயத்தவன் மாற்றங்கள் நும்-பால் – யுத்2:16 231/1,2
பழி இது பாவம் என்று பார்க்கிலை பகர தக்க – யுத்2:17 19/1
பரம் இனி உலகுக்கு ஆகாது என்பதும் பகர கேட்டான் – யுத்3:22 1/3
என்று பரமன் பகர நான்முகனும் அன்ன பொருளே இசைதலும் – யுத்3:31 153/1
பகர அரிய பதம் விரவ அமரர் பழ – யுத்3:31 154/3

TOP


பகரல் (1)

பாய்ந்த தாரையின் நிலை பகரல் வேண்டுமோ – பால:3 41/4

TOP


பகரல்-பாலதோ (1)

பாடு இனி ஒருவரால் பகரல்-பாலதோ – யுத்2:18 110/4

TOP


பகரல்-பாலையோ (2)

பரதன் நீ இனையன பகரல்-பாலையோ – கிட்:11 132/4
பால நீ இனையன பகரல்-பாலையோ – யுத்1:2 66/4

TOP


பகரலுற்றான் (4)

குவி தடம் புயமே கொட்டி கொதித்து இடை பகரலுற்றான் – யுத்1-மிகை:9 14/4
படை அமை விழியாட்கு ஐயன் இனையன பகரலுற்றான் – யுத்4:41 20/4
பாங்குற நிறுவி நின்று இங்கு இவை இவை பகரலுற்றான் – யுத்4-மிகை:41 64/4
விராவியே மீண்டது என்று மீளவும் பகரலுற்றான் – யுத்4-மிகை:41 147/4

TOP


பகரவேயும் (1)

பகரவேயும் அரிது பரிந்து எழும் – கிட்:11 38/1

TOP


பகரா-முன்னம் (1)

அற்று அவன் பகரா-முன்னம் அழகனை அழகியாளும் – ஆரண்:11 60/1

TOP


பகராய் (2)

பண்பு ஆர் அறிவார் பகராய் பரமேட்டி – ஆரண்:15 45/4
ஒன்றை பகராய் குழலுக்கு உடைவாய் – கிட்:10 57/1

TOP


பகராயே (1)

பாலனோ வேலை பரப்போ பகராயே – ஆரண்:15 41/4

TOP


பகரின் (1)

இருந்தனள் என பகரின் என் அடிமை என் ஆம் – சுந்:5 6/4

TOP


பகரினும் (2)

படியின் மேல் வெம்மையை பகரினும் பகரும் நா – பால:7 6/1
நல் மொழி பகரினும் நடுங்கும் சிந்தையர் – ஆரண்:10 10/2

TOP


பகருதி (1)

பழுது சொல்லியது என் அது பகருதி என்றான் – யுத்1:3 39/4

TOP


பகரும் (7)

படியின் மேல் வெம்மையை பகரினும் பகரும் நா – பால:7 6/1
அவன் அன்னது பகரும் அளவையின் மன்னவன் அயர்வான் – பால:24 19/1
பனுவல் வேத நூல் பகரும் மா தவன் – பால-மிகை:6 3/3
பண் துயின்றன விரவு பணி துயின்றன பகரும்
விண் துயின்றன கழுதும் விழி துயின்றன பழுது_இல் – கிட்:1 40/2,3
எனைவரால் பகரும் ஈட்டம் யான் உரைத்து இன்பம் என்னோ – கிட்:13 35/4
பகரும் ஊழியில் கால வெம் கடும் கனல் பருகும் – சுந்:13 23/3
நெரிந்து ஆங்கு அழி குரங்கு உற்றது பகரும் துணை நெடிதே – யுத்3:27 155/3

TOP


பகரும்-காலை (1)

பார்த்தனன் அரக்கர் கோனும் போம் என பகரும்-காலை – யுத்3:20 1/4

TOP


பகருவார்கள் (1)

பராபரம் ஆகி நின்ற பண்பினை பகருவார்கள்
நராபதி ஆகி பின்னும் நமனையும் வெல்லுவாரே – யுத்4-மிகை:42 75/3,4

TOP


பகல் (82)

பகல் இடு மின் அணி பரப்பு போன்றவே – பால:3 35/4
ஆயவன் ஒரு பகல் அயனையே நிகர் – பால:5 1/1
இன்னவன் பல் பகல் இறந்த பின் திரு – பால:5 41/1
ஒரு பகல் உலகு எலாம் உதரத்துள் பொதிந்து – பால:5 101/1
உகு பகல் அளவு என உரை நனி புகல்வார் – பால:5 131/4
பகல் கதிர் மறைய வானம் பாற்கடல் கடுப்ப நீண்ட – பால:10 3/1
பனி தோய் வானின் வெண் மதிக்கு என்றும் பகல் அன்றே – பால:10 28/4
தூண்டல் செய்யா மணி விளக்கின் சுடரால் இரவை பகல் செய்தார் – பால:10 69/4
விரைவின் இன்று ஒரு பகல் முடித்தல் வேட்கையோ – பால:13 65/2
பகல் இடைய அட்டிலில் மடுத்து எரி பரப்பும் – பால:15 27/2
அல் பகல் ஆக்கும் சோதி பளிக்கு அறை அமளி பாங்கர் – பால:16 22/1
எங்கும் விண் புதைதர பகல் மறைந்து இருள் எழ – பால:20 7/2
எல்லை_இல் நலத்த பகல் என்று உரை-செய்க என்றான் – பால:22 40/4
நாளை என உற்ற பகல் நல் தவன் உரைத்தான் – பால:22 41/4
ஏதாம் இல் இரு குழை இரவு தன் பகல்
காதல் கண்டு உணர்ந்தன கதிரும் திங்களும் – பால:23 52/1,2
பங்குனி உத்தரம் ஆன பகல் போது – பால:23 99/1
பல் நெடும் பகல் எலாம் பயின்ற பான்மையான் – பால-மிகை:7 4/4
உய்ய நீள் தவம் ஒழிவு அறு பகல் எலாம் ஒருங்கே – பால-மிகை:9 42/2
சகரர்-தம்-பொருட்டு அரும் தவம் பெரும் பகல் தள்ளி – பால-மிகை:9 57/1
பன்ன அரும் பகல் தீர்வுற்று பரிணிதர் தெரித்த நூலின் – பால-மிகை:11 23/3
பல் நெடும் பகல் பார் அளிப்பாய் என – அயோ:2 4/2
பத்தும் நாலும் பகல் அலவோ என்றான் – அயோ:4 21/4
பெரும் பகல் வருந்தினர் பிறங்கு முலை தெங்கின் – அயோ:5 11/1
படர் உற உளன் உம்பி கான் உறை பகல் எல்லாம் – அயோ:8 42/1
அடுத்த பல் பகல் அன்பரின் பிரிந்தவர் என்பது – அயோ:10 23/1
ஏறி ஏழ் பகல் நீந்தி பின் எந்திரத்து – அயோ:11 17/2
பல் பகல் நிழற்றும் நின் கவிகை பாய் நிழல் – அயோ:11 51/1
சில் பகல் ஓம்புவான் செறுநர் சீறிய – அயோ:11 110/3
மாற்றலன் உதவலன் வரம்பு_இல் பல் பகல்
ஆற்றினன் உழற்றும் ஓர் ஆதன் எய்தும் அ – அயோ:11 111/2,3
அன்ன காயும் கிழங்கும் உண்டு அ பகல்
பொன்னின் மேனி பொடி உற போக்கினான் – அயோ:14 17/3,4
சிற்பம் கொள் பகல் என கடிது சென்று தீர் – ஆரண்:4 8/3
அல் பற்று அழிய பகல் ஆக்கியதால் அருக்கன் – ஆரண்:10 160/3
ஒரு பகல் பழகினார் உயிரை ஈவரால் – ஆரண்:12 13/1
காட்டிடை அரும் பகல் கழிக்கின்றீர் என்றான் – ஆரண்:12 38/4
வேண்டி யான் சில் பகல் உறைதல் மேவினேன் – ஆரண்:12 48/2
கங்குலும் பகல் என பொலிந்து காட்டிற்றே – ஆரண்:14 79/4
வருந்தினெம் நெடும் பகல் வரத யாம் எலாம் – ஆரண்-மிகை:3 1/4
பரப்பும் இருள் குறும்பு எறித்த பகல் ஒளியும் கெட துரந்து பருவ மேகத்து – ஆரண்-மிகை:10 2/2
முனைவரும் பிறரும் மேல் முடிவு_அரும் பகல் எலாம் – கிட்:3 13/1
மாலை பகல் உற்றது என ஓர்வு அரிது மாதோ – கிட்:10 72/4
நிறம் கருகு கங்குல் பகல் நின்ற நிலை நீவா – கிட்:10 74/1
பார் குலாம் முழு வெண் திங்கள் பகல் வந்த படிவம் போலும் – கிட்:11 50/2
பெரும் பகல் இறந்தது பெயர்தி நின் படை – கிட்:11 136/3
பத்து இரட்டி நன் பகல் இரவு ஒருவலர் பார்ப்பார் – கிட்:12 33/3
உணர்ந்திலர் நெடும் பகல் இ மா நகர் உறைந்தார் – கிட்:14 58/2
எண்ண அரிய பல் பகல் இரும் தவம் இழைத்தேன் – கிட்:14 62/4
பாரிடை நடந்து பகல் எல்லை படர போய் – கிட்:14 71/2
பகல் ஒளி கரப்ப வானை மறைத்தன பறவை எல்லாம் – சுந்:1 4/4
ஆன்ற பேர் இருளை சீத்து பகல் செய்த அழகை நோக்கி – சுந்:2 95/2
கவித்து நீங்கிட சில பகல் என்பது கருதா – சுந்:2 130/2
பக்கம் வீசுறு பள்ளியில் பல் பகல்
ஒக்க ஆசை உலக்க உலந்தவர் – சுந்:2 173/2,3
வன்கண் வஞ்சனை அரக்கர் இத்துணை பகல் வையார் – சுந்:3 16/1
என்-கொல் எண்ணுவேன் என்னும் அங்கு இரா பகல் இல்லாள் – சுந்:3 16/4
வில்_பகல் இன்றியே இரவு விண்டு_அற – சுந்:3 44/1
எல் பகல் எறித்துளது என்ன தோன்றுமால் – சுந்:3 44/2
நிறை இரும் பல் பகல் நிருதர் நீள் நகர் – சுந்:4 11/3
பச்சிலை தாமரை பகல் கண்டால் என – சுந்:4 48/1
தீண்டினான் எனின் இத்தனை சேண் பகல்
ஈண்டுமோ உயிர் மெய்யின் இமைப்பின் முன் – சுந்:5 20/1,2
தெருளும் நீ இனி சில் பகல் தங்குறின் – சுந்:5 28/2
பவனனின் முடுகி நடந்தார் பகல் இரவு உற மிடைகின்றார் – சுந்:7 22/2
உயிர்க்கு உலவு இரவும் அன்று பகல் அன்று என்று உணர்வு தோன்ற – சுந்:10 15/4
இ நெடும் பழுவ குன்றில் பகல் எலாம் இறுத்த பின்னர் – சுந்:14 52/3
சேண் தவா நெறி செல் பகல் தீங்கு அற – சுந்-மிகை:5 1/1
பகல் மதிக்கு உவமை ஆம் விபுதராம் இரவு கால் பருவ நாளின் – யுத்1:2 93/3
பரவும் இந்திரன் பதியிடை பகல் பொழுது ஆற்றி – யுத்1:3 5/3
ஊழி சென்றன ஒப்பன ஒரு பகல் அவை ஓர் – யுத்1:6 3/3
நிரம்பிடுகில் ஒன்று அதை நெடும் பகல் கழித்தும் – யுத்1-மிகை:2 10/1
நிமிர்ந்து நின்றனென் நெடும் பகல் அரும் தவ நிலையின் – யுத்1-மிகை:2 25/4
நின்று பல் பகல் கழிந்திட நிமலன் நெஞ்சு உருகி – யுத்1-மிகை:2 26/1
முற்று அரு மு பகல் திங்கள் வெண் முளை – யுத்2:18 105/3
அல்லினை தழுவி நின்ற பகல் என அரக்கன்-தன்னை – யுத்2:18 234/1
அல் என்று நிற்றி பகல் ஆதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – யுத்2:19 257/4
இ பகல் அன்று எனின் நாளையின் அல்லால் – யுத்3:20 18/1
மு பகல் தீர்கிலம் ஆவி முடிப்போம் – யுத்3:20 18/2
பார் மேலினனோ பகல் மேலினனோ – யுத்3:20 94/2
பத்து வாள் மதிக்கும் அ நாள் பகல் ஒத்தது இரவும் பண்பால் – யுத்3:25 20/4
படம் மறுகிட எதிர் விரவியது அ இருள் பகல் உற வரு பகை இரதம் – யுத்3:28 19/4
இரவு அன்று இது ஓர் பகல் என்பர்களால் – யுத்3:31 210/2
அ பகல் இயற்றி உளது ஆயிரம் அருக்கர்க்கு – யுத்4:36 19/2
முன் உருக்கொடு பகல் செயும் தரத்தது முதலாய் – யுத்4:40 96/4
எஞ்ச ஏழு திவசம் இரா பகல்
விஞ்சு போர் செயும் வேலையில் வீரனும் – யுத்4-மிகை:37 26/3,4
பல் பகல் இறந்த பின்றை பாதக அரக்கி தோன்றி – யுத்4-மிகை:41 231/1

TOP


பகல்-கணே (1)

போரும் இன்று ஒரு பகல்-கணே பொருது வெல்வென் வென்று அலது போகலேன் – யுத்2:19 77/4

TOP


பகல்-தானும் (1)

முற்றும் பகல்-தானும் முடிந்துளதால் – ஆரண்:2 19/4

TOP


பகல்-அதனினும் (1)

அந்தியும் பகல்-அதனினும் மறப்பிலன் ஆகி – யுத்4-மிகை:41 168/4

TOP


பகல்பட (1)

வகைய பொன் மகுடம் இள வெயில் எறிப்ப கங்குலும் பகல்பட வந்தான் – சுந்:3 74/4

TOP


பகல்வன் (1)

பனி வளர் இருளை மாற்றும் பகல்வன் சேயும் யாமும் – யுத்4-மிகை:41 129/3

TOP


பகலவன் (10)

பால் உடை மொழியாளும் பகலவன் அனையானும் – அயோ:8 33/1
பகலவன் குல மைந்தன் பணிக்கின்றான் – ஆரண்:3 17/4
பசும் பரி பகலவன் பைம்பொன் தேர்-அரோ – ஆரண்:7 52/4
பாடலம் வறுமை கூர பகலவன் பசுமை கூர – கிட்:10 25/1
பகலவன் சுடர் பாய் பனி மால் வரை – கிட்:11 21/3
பகலவன் வழி முதல் பாரின் நாயகன் – யுத்1:4 42/1
பல் நெடும் தானை சூழ பகலவன் சேயும் நீயும் – யுத்1:4 148/3
குன்றின் மேல் நின்று குதித்தன பகலவன் குதிரை – யுத்1:5 76/4
பாணிகள் கடுகின முடுகிடலும் பகலவன் மருமகன் அடு கணையின் – யுத்3:28 26/3
பசும் புண் விண்டு-என புவி பட பகலவன் பசும் பொன் – யுத்4:35 28/2

TOP


பகலவனும் (1)

பன்னற்கு அரிய பகலவனும் பகலும் வந்து பரந்தவால் – ஆரண்:10 116/4

TOP


பகலா (1)

இந்திரன் அருளினன் இறுதி செய் பகலா
வந்தனன் மருவுதி மலர் அயன் உலகம் – ஆரண்:2 41/1,2

TOP


பகலாம் (1)

கங்குலும் பகலாம் என பொலிவன கமலம் – கிட்:1 20/3

TOP


பகலாய் (1)

ஊழி ஓர் பகலாய் ஓதும் யாண்டு எலாம் உலகம் ஏழும் – சுந்:4 72/3

TOP


பகலிடை (5)

பகலிடை மலர்ந்தது ஓர் பழனம் போன்றவே – அயோ:4 176/4
பல் நெடும் காலம் ஆம் என்ன ஓர் பகலிடை – கிட்:14 4/4
நள்ளின் சாகிலன் பகலிடை சாகிலன் நமனார் – யுத்1:3 17/3
முற்ற மூன்று பகலிடை முற்றவும் – யுத்1:8 65/2
பாரிடை கிழிய பாய்ந்து பகலிடை பரிதி என்பான் – யுத்2:18 208/2

TOP


பகலில் (4)

பொருள் அற்றிட முற்றுறும் அ பகலில் புகுதற்கு என்றோ – அயோ:4 31/3
செம் பொன் நல் கிரியை ஓர் பகலில் தேடினார் – கிட்:14 17/3
இற்றை இ பகலில் நொய்தின் இருவரை ஒரு கையாலே – சுந்:3 143/3
பன்னிரு பகலில் சென்று தென் திசை பரவை கண்டார் – சுந்:14 52/4

TOP


பகலிலே (1)

கரக்க முழை தேடி உழல்கின்றிலிர்கள் இன்று ஒரு கடும் பகலிலே
குரக்கின் முதல் நாயகனை ஆளுடைய கோள் உழுவை கொல்லும் இவரை – யுத்3:31 152/3,4

TOP


பகலின் (4)

தப்பு இன்றி பகலின் வந்த சக்கரவாகம் என்பென் – கிட்:13 43/3
இரு_நால் பகலின் இலங்கு மதி அலங்கல் இருளின் எழில் நிழல் கீழ் – சுந்:4 56/3
வீர மெய் பகலின் அல்லால் விளிகிலன் இருளின் வெய்யோன் – யுத்3:28 32/4
பாறு ஆடு களத்து ஒருவன் பகலின்
கூறு ஆகிய நாலில் ஓர் கூறிடையே – யுத்3:31 207/1,2

TOP


பகலினும் (1)

அல்லினும் பகலினும் அமரர் ஆட்செய்வார் – சுந்:3 72/2

TOP


பகலினொடு (1)

பகலினொடு இகலுவ படர் மணி மடவார் – பால:2 45/1

TOP


பகலும் (20)

இடை ஒரு கணத்தின்-உள்ளே இரவு உண்டு பகலும் உண்டே – பால:14 55/4
யாமமும் பகலும் ஓர் ஈறு இன்று என்னலாய் – பால-மிகை:7 8/3
நள் உறு கதிர் இலா பகலும் நாளொடும் – அயோ:12 7/2
அந்தியும் பகலும் நீர் அறாத கண்ணினான் – அயோ:14 138/4
இரவும் நன் பகலும் கடிது ஏகினர் – அயோ-மிகை:11 1/2
எல்லியும் பகலும் நொந்து இரங்கி ஆற்றலெம் – ஆரண்:3 13/2
முன்னை பகலும் பகலோனும் வருக என்றான் மொழியா-முன் – ஆரண்:10 116/2
பன்னற்கு அரிய பகலவனும் பகலும் வந்து பரந்தவால் – ஆரண்:10 116/4
நிச்சயம் பகலும் தம் இமைகள் நீக்கல – ஆரண்:10 125/2
அல்லும் நன் பகலும் நீங்கா அனங்க நீ அருளின் தீர்ந்தாய் – கிட்:10 62/3
தீர்விலேன் இது ஒரு பகலும் சிலை – சுந்:5 25/1
அலங்கல் மாலை நின் புயம் நினைந்து அல்லும் தன் பகலும்
குலுங்கும் வன் துயர் நீங்குமால் வெள்ளியம் குன்றம் – சுந்:9 2/3,4
துஞ்சுகின்றிலர்களால் இரவும் நன் பகலும் நின் சொல்ல ஒல்கி – யுத்1:2 92/1
எல்லியும் பகலும் போல தழுவினர் எழுவின் தோளார் – யுத்1:4 120/4
கங்குலும் பகலும் அ கடலுள் வைகுவார் – யுத்1:6 32/2
அல்லும் ஒத்தனன் பகலும் ஒத்தனன் அமர் பொருமேல் – யுத்2:15 247/3
பாறு ஆடு முகத்தன பல் பகலும்
தேறாதன செம் கண வெம் களி மா – யுத்2:18 41/2,3
வயிற்றிடை புக பல பகலும் வைகிய – யுத்3:20 48/2
இரவும் நன் பகலும் பெரு நெடும் செரு இயற்றி – யுத்3:22 86/1
பெரும் பகலும் நீள் இரவும் என்று இவை பிணிக்கும் – யுத்4:36 14/3

TOP


பகலுளே (1)

இற்றனர் அரக்கர் இ பகலுளே எனா – சுந்:9 26/1

TOP


பகலே (2)

இற்றது இன்றொடு இ அரக்கர் குலம் என்று பகலே
வெற்ற விண்ணினிடை நின்று நெடு மீன் விழுவ போல் – ஆரண்:1 27/1,2
பார்ப்பான் தரும் உலகு யாவையும் ஒரு கால் ஒரு பகலே
தீர்ப்பான் படை தொடுப்பேன் என தெரிந்தான் அது தெரியா – யுத்3:27 150/1,2

TOP


பகலை (1)

பணி பிறிது இயன்றில பகலை வென்றன – பால:3 32/4

TOP


பகலோ (1)

பண்ணோ ஒழியா பகலோ புகுதாது – பால:23 10/1

TOP


பகலோன் (4)

பல் ஆயிரம் இருள் கீறிய பகலோன் என ஒளிரும் – ஆரண்:7 88/1
பார் உலகு எங்கும் பேர் இருள் சீக்கும் பகலோன் முன் – கிட்:17 14/3
பல்வேறு படைக்கலம் வெம் பகலோன்
எல் வேறு தெரிப்ப கொடு ஏகினனால் – யுத்2:18 20/1,2
படை அங்கு அது படரா-வகை பகலோன் குல மருமான் – யுத்3:27 138/1

TOP


பகலோனும் (1)

முன்னை பகலும் பகலோனும் வருக என்றான் மொழியா-முன் – ஆரண்:10 116/2

TOP


பகலோனை (1)

பார்ப்பர் பலர் நெடு வரையை பறிப்பர் பலர் பகலோனை பற்றி சுற்றும் – யுத்3:31 98/3

TOP


பகழி (152)

பொன் நெடும் குன்றம் அன்னான் புகர் முக பகழி என்னும் – பால:7 50/1
ஊன்றிய பகழி வாயூடு ஒழுகிய குருதி வெள்ளம் – பால:7 52/2
துணர்த்த பூம் தொடையலான் பகழி தூவினான் – பால:8 42/1
இழைத்த வான் பகழி புக்கு இருவர் மார்பிடை – அயோ:14 36/3
பாலம் அற்றன அற்றன பகழி வெம் பகு வாய் – ஆரண்:7 76/3
இலை கொள் வெம் பகழி ஏழ் இரண்டும் வாங்கினான் – ஆரண்:7 108/2
கை களிறு அன்னவன் பகழி கண்டகர் – ஆரண்:7 123/1
சூழ்ந்த தார் நெடும் படை பகழி சுற்றுற – ஆரண்:7 126/1
என்ற காலத்து அ வெய்யவன் பகழி மூன்று எய்தான் – ஆரண்:8 18/4
செம் கண் எரி சிந்த வரி வில் பகழி சிந்த – ஆரண்:9 9/1
ஊழி எரியின் கொடிய பாய் பகழி ஒன்பான் – ஆரண்:9 12/1
வள்ளல் உருவை பகழி மாரியின் மறைத்தான் – ஆரண்:9 13/2
தொடுத்த வெம் பகழி தூவி தொடர்ந்தனென் விரைந்து சென்று – ஆரண்:11 65/3
செக்கர் மேனி பகழி செலுத்தினான் – ஆரண்:11 75/3
பரக்க என் பகர்வது பகழி பண்ணவன் – ஆரண்:12 11/1
படைத்தனன் பழி அது பகழி வில் வலாய் – ஆரண்:13 111/3
ஏழ் இலாமையால் மீண்டது அ இராகவன் பகழி
ஏழு கண்ட பின் உருவுமால் ஒழிவது அன்று இன்னும் – கிட்:4 16/3,4
பாரும் சார் வலி படைத்தவன் உரத்தை அ பகழி – கிட்:7 64/4
ஏவிய பகழி என்னும் கூற்றினை ஏவல் என்றான் – கிட்:7 132/4
மீன் நெடும் கொடியவன் பகழி வீழ் துளி – கிட்:10 17/2
சினை வரால் பகழி ஆவம் நெல் சினை என்னும் செப்பம் – கிட்:13 35/3
கால வரி வில் பகழி கப்பணம் முசுண்டி – சுந்:2 67/2
அந்தியில் அநங்கன் அழல்பட துரந்த அயில் முக பகழி வாய் அறுத்த – சுந்:3 87/1
ஆரியன் பகழி வல்லது அறிந்து இருந்து அறிவு இலாதாய் – சுந்:3 113/3
பத்து உள தலையும் தோளும் பல பல பகழி தூவி – சுந்:3 115/1
எய்த எய்த பகழி எல்லாம் எழுவால் அகல்வித்தான் – சுந்:8 45/4
உற்ற பகழி உறாது முறியா உதிர்கின்றதை உன்னா – சுந்:8 46/2
பாரில் சென்றது பரி பட்டன அவன் வரி வில் சிந்திய பகழி கோல் – சுந்:10 34/2
ஒன்று போல்வன ஆயிரம் பகழி கோத்து உய்த்தான் – சுந்:11 49/4
நீட்டிய பகழி ஒன்றால் முதலொடு நீக்க நின்றான் – சுந்:12 71/4
அடித்து நின்றனர் சிலர் சிலர் அரும் சிலை பகழி
விடுத்து நின்றனர் வெய்யவர் விளைந்த வெம் செருவே – சுந்-மிகை:7 7/3,4
அது கண்டு அரக்கன் சினம் திருகி ஆடல் பகழி அறுநூறு – சுந்-மிகை:8 1/1
ஏயின பகழி என்ன எழுந்து விண் படர்ந்து தாவி – சுந்-மிகை:14 1/2
பாவ காரியர் உயிர் பதம் அலாது இரை பெறா பகழி நாகம் – யுத்1:2 88/4
பாழி வல் நெடும் கொடும் சிலை வழங்கிய பகழி
எழு வேலையும் எரியொடு புகை மடுத்து ஏகி – யுத்1:6 17/1,2
பருகிட புனல் இல பகழி பாரிடம் – யுத்1:6 46/2
நின்று நூறு_ஆயிரம் பகழி நீட்டலால் – யுத்1:6 50/1
தீட்டு வான் பகழி ஒன்றால் உலகங்கள் எவையும் தீய – யுத்1:7 6/3
பாடி நூறாக நூறி மீண்டது அ பகழி தெய்வம் – யுத்1:7 16/4
மேல் உறு பகழி தூர்க்க வெகுண்டனன் விரைவின் வாங்கி – யுத்1:9 19/3
ஒன்று அல பகழி என் கைக்கு உரியன உலகம் எல்லாம் – யுத்1:9 84/1
ஆலமோ விழுங்க என் கை அயில் முக பகழி அம்மா – யுத்1:9 85/4
பல் பெரும் பகழி மாரி வேரொடும் பறிய நூறி – யுத்1:12 36/3
கோல வரி வில் பகழி கொண்டுடையன் என்றார் – யுத்1-மிகை:2 12/3
வேந்தனும் பகழி ஒன்றால் வெறும் துகள் ஆக்கி வீழ்த்தான் – யுத்2:15 128/4
பட்டன பகழி எங்கும் பரந்தது குருதி பவ்வம் – யுத்2:15 144/4
பொறுத்தனன் பகழி மாரி பொழிந்தனன் உயிரின் போகம் – யுத்2:15 148/2
ஐ_இரண்டு கார்முகத்தினும் ஆயிரம் பகழி
கைகள் ஈர்_ஐந்தினாலும் வெம் கடுப்பினில் தொடுத்துற்று – யுத்2:15 197/1,2
பல் அலங்கார பண்பே காகுத்தன் பகழி மாதோ – யுத்2:16 22/4
பார்த்த நோக்கன கலந்தன இலக்குவன் பகழி – யுத்2:16 209/4
இரவு கற்றன போன்றன இலக்குவன் பகழி – யுத்2:16 220/4
கண் இரண்டினும் தீ உக கதிர் முக பகழி
எண் இரண்டினோடு இரண்டு ஒரு தொடை தொடுத்து எய்தான் – யுத்2:16 232/3,4
பண் பெற்றாரோடு கூடா பகை பெற்றாய் பகழி பாய – யுத்2:17 39/1
வில் உமிழ் பகழி பின்னர் விலங்கு எழில் அலங்கல் மார்பம் – யுத்2:17 57/3
கூர்த்தன பகழி கோத்தான் குபேரனை ஆடல் கொண்டான் – யுத்2:18 191/4
தொடை நின்ற பகழி மாரி மாரியின் மும்மை தூர்த்தான் – யுத்2:18 194/4
வான் எலாம் பகழி வானின் வரம்பு எலாம் பகழி மண்ணும் – யுத்2:18 195/1
வான் எலாம் பகழி வானின் வரம்பு எலாம் பகழி மண்ணும் – யுத்2:18 195/1
தான் எலாம் பகழி குன்றின் தலை எலாம் பகழி சார்ந்தோர் – யுத்2:18 195/2
தான் எலாம் பகழி குன்றின் தலை எலாம் பகழி சார்ந்தோர் – யுத்2:18 195/2
ஊன் எலாம் பகழி நின்றோர் உயிர் எலாம் பகழி வேலை – யுத்2:18 195/3
ஊன் எலாம் பகழி நின்றோர் உயிர் எலாம் பகழி வேலை – யுத்2:18 195/3
மீன் எலாம் பகழி ஆக வித்தினன் வெகுளி மிக்கோன் – யுத்2:18 195/4
அறைந்தன பகழி வையம் அதிர்ந்தது விண்ணும் அஃதே – யுத்2:18 196/3
பார்க்கின்றான் பொன்றினாரை பழிக்கின்றான் பகழி மாரி – யுத்2:18 228/2
ஈடு உற இடபன் மார்பத்து ஈர்_ஐந்து பகழி எய்தான் – யுத்2:18 231/4
சிலை தடம் பொழி வய கடும் பகழி செல்ல ஒல்கினர் சினத்தினால் – யுத்2:19 64/1
பழிக்கும் மேனிய குரங்கின்-மேல் அவன் விடும் கொடும் பகழி பாயவே – யுத்2:19 67/4
என்று வெம் பகழி ஏழு நூறும் இருநூறும் வெம் சிலை-கொடு ஏவினான் – யுத்2:19 78/1
ஒன்று போல்வன ஓராயிரம் பகழி ஊடு போய் உருவ ஆடக – யுத்2:19 82/1
விலக்க_அரும் பகழி மாரி விளைக்கின்ற விளைவை உன்னி – யுத்2:19 95/3
வச்சிர பகழி கோடி வளை எயிற்று அரக்கன் எய்தான் – யுத்2:19 112/1
வச்சிர பகழி கோடி துரந்து அவை அனகன் மாய்த்தான் – யுத்2:19 112/2
மு சிர பகழி கோடி இலக்குவன் முடுக விட்டான் – யுத்2:19 112/3
மு சிர பகழி கோடி தொடுத்து அவை தடுத்தான் முன்பன் – யுத்2:19 112/4
சூழ் எழு அனைய தோள்-மேல் ஆயிரம் பகழி தூவி – யுத்2:19 115/2
பொறி கொடும் பகழி மார்பர் போயினர் இடங்கள் புக்கார் – யுத்2:19 166/1
தேரினும் இருவர் சென்றார் செம் தழல் பகழி சிந்தி – யுத்2:19 172/2
எதிர் எதிர் பகழி தைத்த யாக்கையன் எரியும் கண்ணன் – யுத்2:19 200/2
ஈர்க்கு அடை பகழி மாரி இலக்குவன் என்ன நின்ற – யுத்2:19 205/1
தூண்டினன் பகழி மாரி தலைவர்கள் தொலைந்து சோர – யுத்2:19 229/2
ஆர்த்தவன் பகழி மாரி சொரிந்து அரி சேனை எல்லாம் – யுத்2-மிகை:15 19/1
எரி முக பகழி மாரி இலக்குவன் சிலையின் கோலி – யுத்2-மிகை:15 22/1
பொறுத்து வெம் சிலை நாண் ஒலி புடைத்து அடல் பகழி
நிறுத்தி வீசினன் நெடும் திசை விசும்பொடு நிமிர – யுத்2-மிகை:15 36/2,3
சிலை பொழி பகழி வேல் வாள் செறி சுடர் குலிசம் ஈட்டி – யுத்2-மிகை:16 23/1
இலக்குவன் கொடுமரத்திடை எறியும் வெம் பகழி
கலக்கம் அற்றிடும் அரக்கர்-தம் கரங்களை கடிந்தே – யுத்2-மிகை:16 36/1,2
பஞ்சினில் படும் எரி என இலக்குவன் பகழி
அஞ்சென படு கணத்து அவை அனைத்தையும் அழித்த – யுத்2-மிகை:16 38/3,4
ஆர்த்து அரும் பகழி மாரி ஆயிர கோடி மேலும் – யுத்2-மிகை:18 21/1
பேர்த்தனன் சிலை நாண் ஓதை பிறை முக பகழி பின்னும் – யுத்2-மிகை:18 21/3
உருத்து அதிகாயன் மேன்மேல் ஒண் சுடர் பகழி மாரி – யுத்2-மிகை:18 22/1
பசை அற புலர்ந்து போக பொழிந்தனன் பகழி மாரி – யுத்2-மிகை:18 25/4
எரி முக பகழி மாரி இடைவிடாது அனந்த கோடி – யுத்2-மிகை:18 29/3
எரி முக பகழி மாரி தொடுத்து இகல் அரக்கன் எய்தான் – யுத்2-மிகை:19 1/1
எரி முக பகழி மாரி தொடுத்து அவை இறுத்தான் எந்தை – யுத்2-மிகை:19 1/2
உரும் இன பகழி மாரி உருத்து விட்டு அரக்கன் ஆர்த்தான் – யுத்2-மிகை:19 1/3
உரும் இன பகழி மாரி உருத்து விட்டு இளவல் கொன்றான் – யுத்2-மிகை:19 1/4
பெரு முடி கிரியில் பெய்யும் தாரை போல் பகழி பெய்தான் – யுத்3:21 19/4
சொரிந்தன பகழி எல்லாம் சுடர் கடும் கணைகள் தூவி – யுத்3:21 20/1
தெரிந்து ஒரு பகழி பாய எய்தனன் இராமன் ஏவ – யுத்3:21 20/3
தம்பிரான் பகழி தூண்ட தலை அற்று தலத்தன் ஆனான் – யுத்3:21 30/4
ஒன்று அல பகழி மாரி ஊழி தீ என்ன உய்த்தான் – யுத்3:21 33/2
போயின பகழி வேக தன்மையை புரிந்து நோக்கும் – யுத்3:22 27/3
வேனிலான் அனையவன் பகழி வெம்மையால் – யுத்3:22 47/4
ஆன காலையில் இராமனும் அயில் முக பகழி
சோனை மாரியின் சொரிந்தனன் அனுமனை தூண்டி – யுத்3:22 57/1,2
பால் நல் வேலையை பருகுவ சுடர் முக பகழி
சோனை மாரியின் இரு மடி மும் மடி சொரிந்தான் – யுத்3:22 66/3,4
பச்சிமத்தினும் மருங்கினும் முகத்தினும் பகழி
உச்சி முற்றிய வெய்யவன் கதிர் என உமிழ – யுத்3:22 69/1,2
படம் கொள் பாம்பு_அணை துறந்தவற்கு இளையவன் பகழி
விடம் கொள் வெள்ளத்தின்-மேல் அவன் விடுவன விலக்கி – யுத்3:22 73/1,2
விடு கனல் பகழி மாரி மழையினும் மும்மை வீசி – யுத்3:22 128/3
சொரிந்தன பகழி மாரி தோளினும் மார்பின் மேலும் – யுத்3:22 129/1
வீசின பகழி அற்ற தலையொடும் விசும்பை முட்டி – யுத்3:22 143/2
மிடல் கொளும் பகழி வானின் மாரியின் மும்மை வீசி – யுத்3:22 147/1
கொள்ளியின் சுடர் அனலிதன் பகழி கைக்கொண்டான் – யுத்3:22 186/1
பதைத்து அவன் வெம்மை ஓடி பல் பெரும் பகழி மாரி – யுத்3:27 6/1
அங்கு அடங்கினர் தொடர் பகழி அஞ்சினார் – யுத்3:27 48/4
பதுங்கினர் நடுங்கினர் பகழி பாய்தலின் – யுத்3:27 67/2
சீறிய பகழி மாரி தீ கடு விடத்தின் தோய்ந்த – யுத்3:27 94/4
கதிர் ஒத்த பகழி கற்றை கதிர் ஒளி காட்டலாலும் – யுத்3:27 95/3
சென்றன பகழி மாரி மேருவை உருவி தீர்வ – யுத்3:27 99/3
படுகின்றது அன்றோ மற்று உன் பெரும் படை பகழி மாரி – யுத்3:27 100/1
பதைத்தான் உடல் நிலைத்தான் சில பகு வாய் அயில் பகழி
விதைத்தான் அவன் விலக்காத-முன் விடை-மேல் வரு விமலன் – யுத்3:27 123/1,2
பெறும் சிறப்பு எல்லாம் என் கை பிறை முக பகழி பெற்றால் – யுத்3:27 177/1
புல்லிய பகழி வாங்கி போர் தொழில் சிரமம் போக்கி – யுத்3:28 12/2
உள்ளுற பகழி தூவி ஆர்த்தனன் எவரும் உட்க – யுத்3:28 29/4
எய்த வன் பகழி எல்லாம் பறித்து இவன் என்-மேல் எய்யும் – யுத்3:28 31/1
பூ மழை வானோர் சிந்த பொலிந்தது அ பகழி புத்தேள் – யுத்3:28 52/4
தாக்கிய பகழி கூர் வாய் தடிந்த புண் தழும்பும் இன்றி – யுத்3:28 68/3
பாழி மார்பு அகம் பிய்த்து உயிர் குடித்தது ஓர் பகழி – யுத்3:30 41/4
தொடுப்பது சுடர் பகழி ஆயிரம் நிரைத்தவை துரந்த துறை போய் – யுத்3:31 138/1
மானவன் வய பகழி வீசு வலை ஒத்தன வலைக்குள் உளவாம் – யுத்3:31 140/3
வெம் மின் என வெம் பகழி வேலை என ஏயினன் அ வெய்ய வினையோர் – யுத்3:31 147/3
விழைவின் எதிர அதிர் எரிகொள் விரி பகழி
மழைகள் முறை சொரிய அமரர் மலர் சொரிய – யுத்3:31 160/3,4
பாறு படு சிறகு கழுகு பகழி பட – யுத்3:31 162/1
எய்யும் ஒரு பகழி ஏழு கடலும் இடு – யுத்3:31 166/1
அண்ணல் விடு பகழி யானை இரதம் அயல் – யுத்3:31 167/1
தூய் எழு பகழி மாரி மழை துளி தொகையின் மேல – யுத்3:31 217/2
கொடுமரத்திடை இராகவன் கோத்த வெம் பகழி
அடல் அரக்கர் என்று உரைத்திடும் கானகம் அடங்க – யுத்3-மிகை:20 9/1,2
அம்புய கண்ணன் கண்டத்து ஆயிரம் பகழி நாட்டி – யுத்3-மிகை:21 2/1
ஆன வன் பகழி சிந்த திசை-தொறும் பொறியோடு அற்று – யுத்3-மிகை:22 8/2
தச்சன பகழி மாரி எண்ணல் ஆம் தகவும் தத்தி – யுத்3-மிகை:28 9/2
இன்று இராகவன் பகழி மற்று இராக்கத புணரி – யுத்3-மிகை:31 4/2
பாறு தொடர் பகழி மாரி நிரைகள் பட – யுத்3-மிகை:31 46/1
போய் அற பகழி மாரி பொழிந்தனன் பொன்றி வீழ்ந்தான் – யுத்3-மிகை:31 55/4
ஏற்று கோடலும் இராவணன் எரி முக பகழி
நூற்று கோடியின்-மேல் செல சிலைகொடு நூக்க – யுத்4:32 19/1,2
நளில் தீர்த்த நாகபுரம் புக்கு இழிந்த பகழி வழி நதியின் ஓடி – யுத்4:33 24/3
விசை உறு பகழி மாரி வித்தினான் விண்ணினோடும் – யுத்4:37 14/3
பருதியை மதியொடு பருகுவ பகழி – யுத்4:37 91/4
பாதியின் மதி முக பகழி ஒன்றினால் – யுத்4:37 148/4
அராவ_அரும் பகழி ஒன்றால் அழித்து உலகு அளித்தாய் ஐய – யுத்4:41 42/4
மரம் படர் கானில் தீ போல் வள்ளல் தன் பகழி மாரி – யுத்4-மிகை:37 2/3
களம் பட கமல_கண்ணன் கடும் கனல் பகழி மாரி – யுத்4-மிகை:37 4/2
ஓது உரைக்கு எதிருற்று என் பகழி இ – யுத்4-மிகை:37 29/3
இலக்குவன் பகழி ஒன்றால் இந்திரசித்து என்று ஓதும் – யுத்4-மிகை:41 244/1

TOP


பகழி-தன்னால் (3)

சுட்டது ஓர் பகழி-தன்னால் விசும்பிடை துணித்து நீக்கி – யுத்2:18 190/2
நூறு வெம் பகழி-தன்னால் நுறுக்கினான் களிறு நூக்கி – யுத்2:18 218/4
போன திக்கு அறிவுறாமல் பொழிந்திடும் பகழி-தன்னால்
ஆனவர் உடலம் முற்றும் அழித்தனன் குருதி பொங்க – யுத்2-மிகை:18 24/2,3

TOP


பகழி-தன்னை (1)

விட்ட வெம் பகழி-தன்னை வெற்பினை வெதுப்பும் தோளான் – யுத்2:18 190/1

TOP


பகழிக்கு (6)

பொன்றல் இல் பகழிக்கு அப்பால் இலக்கம் என் புகறி என்ன – யுத்1:7 14/2
உந்து சிலை பகழிக்கு உண்ண கொடுத்தேனே – யுத்2:18 268/4
புல் நுனை பகழிக்கு ஓயும் தரத்தரோ புலம்பி உள்ளம் – யுத்2:19 233/3
தீ ஒத்து எரி பகழிக்கு இரை செய்வேன் இது பொறுத்தேன் – யுத்2-மிகை:15 25/3
பாயும் வெம் பகழிக்கு ஒன்றும் கணக்கு_இலா பரப்பை பார்க்கும் – யுத்3:22 27/4
படைக்கு எலாம் பகழிக்கு எல்லாம் யானை தேர் பரிமா வெள்ள – யுத்3:31 221/2

TOP


பகழிகள் (6)

குணிப்ப_அரும் கொடும் பகழிகள் குருதி வாய் மடுப்ப – யுத்1:6 25/1
படர்ந்த கும்பத்து பாய்ந்தன பகழிகள் பாகரை பறிந்து ஓடி – யுத்2:16 314/1
பருகின அளப்பு_இலாத பகழிகள் கவசம் பற்று அற்று – யுத்2:19 287/2
நிறம் தகும் பல நெடும் சுடர் பகழிகள் நெறியின் – யுத்2-மிகை:15 33/2
முறுவலித்து அவன் பகழிகள் யாவையும் முருக்கி – யுத்2-மிகை:15 38/2
வடி சுடர் பெரும் பகழிகள் ஏற்றின வதனத்து – யுத்2-மிகை:16 37/1

TOP


பகழிகளால் (1)

தூணியை உரும் உறழ் பகழிகளால் துணிபட முறை முறை சிதறினனால் – யுத்3:28 26/4

TOP


பகழியால் (13)

வை தலை பகழியால் மழை செய் வில்லினான் – ஆரண்:7 112/4
மாற்ற_அரும் பகழியால் அறுத்து மாற்றினான் – ஆரண்:7 131/4
பற்றுவான் இனி அல்லன் பகழியால்
செற்று வானில் செலுத்தல் உற்றான் என – ஆரண்:11 74/1,2
ஏறு சேவகன் எரி முக பகழியால் இரு நிலம் பொறை நீங்க – யுத்2:16 343/3
மெய் இரண்டு நூறு_ஆயிரம் பகழியால் வெரிந் உற தொளை போன – யுத்2:16 344/2
சித்திர தேரை தெய்வ பகழியால் சிதைத்து வீழ்ந்தான் – யுத்2:19 181/4
பாசத்தால் பிணிப்புண்டாரை பகழியால் களப்பட்டாரை – யுத்2:19 294/1
சொன்ன நாலையும் இலக்குவன் பகழியால் தொலைந்தான் – யுத்3:20 52/4
ஆலமே அன்ன பகழியால் பனசனும் அயர்ந்தான் – யுத்3:22 172/3
வேலை தட்டவன் ஆயிரம் பகழியால் வீழ்ந்தான் – யுத்3:22 173/1
படை படும் கோடி ஓர் பகழியால் பழி – யுத்3:31 173/3
பிறை தலை பகழியால் பின்னும் ஓர் தலை – யுத்4-மிகை:37 20/1
தீமுக பகழியால் சினந்து இராகவன் – யுத்4-மிகை:37 21/2

TOP


பகழியாலே (1)

எய்தனன் எய்த எல்லாம் எரி முக பகழியாலே
கொய்தனன் அகற்றி ஆர்க்கும் அரக்கனை குரிசில் கோபம் – யுத்2:18 192/1,2

TOP


பகழியின் (8)

விற்கு நோக்கிய பகழியின் நெடிது அன்று விம்மி – ஆரண்:13 79/3
பகழியின் செலவு என அனுமன் பற்றினால் – சுந்:2 58/2
புரிந்து நோக்கிய திசை-தொறும் பகழியின் புயலால் – யுத்2:16 235/1
தொடை பெரும் பகழியின் மாரி தூர்த்து உற – யுத்2:16 271/3
இன கொடும் பகழியின் மதிலை எய்தினான் – யுத்2:16 273/2
ஆறு கோடி பகழியின் ஐ_இரு – யுத்2:19 129/3
கலக்கமுற்று இரிய ஒவ்வோர் பகழியின் காய்ந்து கொல்வான் – யுத்2-மிகை:15 20/4
உடலிடை தொடர் பகழியின் ஒளிர் கதிர் கற்றை – யுத்3:22 194/1

TOP


பகழியும் (2)

சிந்துரங்களின் பருமமும் பகழியும் தேரும் – யுத்3:22 54/1
தழுவும் வேலொடு கணையமும் பகழியும் தாக்க – யுத்3:22 105/3

TOP


பகழியை (4)

கல்லி ஆர்ப்பொடும் பறிக்கும் அ பகழியை கண்டான் – கிட்:7 71/4
சொல்லினை நோக்கும் தன் கை பகழியை நோக்கும் தோளான் – யுத்2:19 224/4
பார வெம் சிலையை நோக்கும் பகழியை நோக்கும் பாரில் – யுத்2:19 225/2
பறிக்கும் மார்பின் பகழியை பல் முறை – யுத்3:29 32/1

TOP


பகழியோடும் (1)

பற்றிய குலத்தோடும் உடல் நிறை பகழியோடும்
எற்றிய கால காற்றால் மின்னொடும் இடியினோடும் – யுத்3:28 53/2,3

TOP


பகிர் (2)

காமரு கோசலை கரத்தில் ஓர் பகிர்
தாம் உற அளித்தனன் சங்கம் ஆர்த்து எழ – பால:5 86/3,4
பகிர் பட குடரை கொய்யும் பகை அற பிசையும் பல் கால் – யுத்1:3 138/3

TOP


பகிர்ந்தான் (1)

பறித்தான் சில பகிர்ந்தான் சில வகிர்ந்தான் சில பணை போன்று – யுத்2:18 158/1

TOP


பகிரண்ட (3)

அடுக்கி நின்றிடு பகிரண்ட பரப்பு எலாம் அதிர – யுத்2-மிகை:15 32/1
நாண் தெறித்தனன் பகிரண்ட பரப்பொடு நவை போய் – யுத்2-மிகை:16 41/1
பகிரண்ட பரப்பில் நின்ற பல பல கோடி வெள்ள – யுத்3-மிகை:31 65/1

TOP


பகிரண்டத்து (1)

பாரிடை தேய்க்கும் மீள பகிரண்டத்து அடிக்கும் பற்றி – யுத்1:3 137/2

TOP


பகிரண்டம் (2)

படி தலங்களும் வெடி பட பகிரண்டம் உடைய – சுந்-மிகை:11 31/2
வளர்ந்தது திசைகள் எட்டும் பகிரண்டம் முதல மற்றும் – யுத்1:3 130/2

TOP


பகிரண்டமும் (1)

அமைவுற்றது பகிரண்டமும் அழிகாலம் இது எனவே – யுத்3-மிகை:27 10/3

TOP


பகிரதம் (1)

பகிரதம் கொணர்ந்திடுதலால் பகிரதி ஆகி – பால-மிகை:9 57/2

TOP


பகிரதன் (2)

பகிரதன் எனும் பார்த்திபன் பருதி ஒத்து உதித்தான் – பால-மிகை:9 39/4
கொண்ட தீர்த்தமாய் பகிரதன் தவத்தினால் கொணர – பால-மிகை:9 56/3

TOP


பகிரதி (1)

பகிரதம் கொணர்ந்திடுதலால் பகிரதி ஆகி – பால-மிகை:9 57/2

TOP


பகிராது (1)

பரதனும் இளவலும் ஒரு_நொடி பகிராது
இரதமும் இவுளியும் இவரினும் மறைநூல் – பால:5 126/1,2

TOP


பகு (22)

பார்த்து எயிறு தின்று பகு வாய்_முழை திறந்து ஓர் – பால:7 32/3
பல்லும் வல் எயிறும் மின்னு பகு வாய் முழை திறந்து – ஆரண்:1 19/2
பல் எலாம் உற தோன்றும் பகு வாயள் என்னாது பார்த்தி ஆயின் – ஆரண்:6 130/3
பாலம் அற்றன அற்றன பகழி வெம் பகு வாய் – ஆரண்:7 76/3
பட்டது அப்பொழுதே பகு வாயினால் – ஆரண்:11 76/2
புன் சொற்கள் தந்த பகு வாய் அரக்கன் உரை பொய் எனாது புலர்வாள் – ஆரண்:13 64/1
பார் புகும் நெடும் பகு வாயை பார்த்தனர் – ஆரண்:15 20/2
பகு வாய மடங்கல் வைகும் படர் வரை முழுதும் மூழ்க – கிட்:17 28/1
சார்தரும் கடுவின் எயிறு உடை பகு வாய் அனந்தனும் தலை தடுமாற – சுந்:3 90/3
மின் திறப்பன ஒத்தன வெயில் விடு பகு வாய் – சுந்:3 133/2
வலித்தான் பகு வாய் மடித்து மலை போல் தலை மண்ணிடை வீழ – சுந்:8 47/4
நினைந்த மாத்திரத்து எய்தின நொய்தினில் நெருப்பு உகு பகு வாயால் – யுத்1:3 88/2
அடங்கலும் பகு வாய் யாக்கை அ புறத்து அகத்தது அம்மா – யுத்1:3 134/4
எயிற்று வன் பகு வாயுள் புக்கு இருக்குந இருக்கை எய்தி – யுத்1:3 135/3
பாதம் கைகளோடு இழந்தனன் படியிடை இருந்து தன் பகு வாயால் – யுத்2:16 345/1
ஏ உண்ட பகு வாயோடும் குருதி நீர் இழிய நின்றான் – யுத்2:19 231/1
அலைய திருகி பகு வாய் அனல் கால் – யுத்3:20 72/3
மின் நகு பகு வாயூடு வெயில் உக நகை போய் வீங்க – யுத்3:27 79/2
பதைத்தான் உடல் நிலைத்தான் சில பகு வாய் அயில் பகழி – யுத்3:27 123/1
பாம தொல் நீர் அன்ன நிறத்தோர் பகு வாய்கள் – யுத்4:33 12/2
பகுத்த பல் வள குன்றினில் முழை அன்ன பகு வாய் – யுத்4:35 13/1
ஆவலும் துயரும் தீர அரற்றினான் பகு வாய் ஆர – யுத்4:38 3/4

TOP


பகுக்க (1)

பண்ணையால் பகுக்க மாட்டார் தனி தனி பார்க்கலுற்றார் – யுத்3:31 219/3

TOP


பகுத்த (7)

பகுத்த வான் மதி கொடு பதுமத்து அண்ணலே – அயோ:5 4/1
பத்துடன் ஆறு என பகுத்த ஆயிரம் – ஆரண்-மிகை:7 2/1
பகுத்த பத்து நூறு_ஆயிர பத்தினின் இரட்டி – கிட்:12 13/3
பகுத்த புவன தொகை என பகர் பரப்பும் – யுத்1-மிகை:2 17/1
பாயிரம் உணர்ந்த நூலோர் காமத்து பகுத்த பத்தி – யுத்2:17 14/3
பத்து ஒரு நாலு பகுத்த பரப்பின் – யுத்3:20 11/1
பகுத்த பல் வள குன்றினில் முழை அன்ன பகு வாய் – யுத்4:35 13/1

TOP


பகுத்தன (1)

பட்டன பொடிகள் ஆன பகுத்தன பாங்கு நின்ற – சுந்:6 54/2

TOP


பகுத்தான் (1)

பாதவம் ஒன்று பகுத்தான்
மாதிரம் வாலின் வளைத்தான் – சுந்:13 49/1,2

TOP


பகுத்து (2)

பன்னகாதிபர் பணா மணி பறித்து அவை பகுத்து
என்ன வானவர் விமானம் இடையிட்டு அரவிடை – ஆரண்:1 11/1,2
பகை என மதியினை பகுத்து பாடு உற – சுந்:2 126/1

TOP


பகுதி (8)

பத்து உள தலை பகுதி தோள்கள் பல அன்றே – ஆரண்:10 61/4
பாழி தோள் நெடும் படைக்கல பதாதியின் பகுதி – சுந்:9 11/4
பைம் கழல் அரக்கரோடும் உடன் சென்ற பகுதி சேனை – சுந்:11 10/2
பத்து_நூறு அமைந்த கோடி வெள்ளத்தால் பகுதி செய்த – யுத்1:3 132/3
பந்தி பந்தியாய் மடிந்தது வானர பகுதி
வந்து மேகங்கள் படிந்தன பிண பெரு மலை மேல் – யுத்2:15 198/3,4
பண்ணு புரவி படை வீரர் தொகு பகுதி
புண்ணினொடு குறிகள் புள்ளி என விரைவின் – யுத்3:31 167/2,3
பகுதி என்று உளது யாதினும் பழையது பயந்த – யுத்4:40 87/1
ஆற்றல் சால் முதல் பகுதி மற்று அதனுள் ஆம் பண்பால் – யுத்4:40 94/2

TOP


பகுதிகள் (1)

சிலையின் பந்தமும் பகுதிகள் அனைத்தையும் செய்தோன் – யுத்4:40 98/4

TOP


பகுதியின் (1)

பகுதியின் உள் பயன் பயந்தது அன்னதின் – யுத்1:3 69/1

TOP


பகுதியை (1)

பகுதியை ஒத்தான் வீரன் மேலை தன் பதமே ஒத்தான் – யுத்2:15 221/4

TOP


பகுப்பான் (1)

பரத நூல் முறை நாடகம் பயன் உற பகுப்பான்
இரதம் ஈட்டுறும் கவிஞரை பொருவின தேனீ – கிட்:10 37/3,4

TOP


பகும் (1)

சொல் பகும் மற்று அவன் பெருமை சொல்லும்-கால் – ஆரண்:12 43/2

TOP


பகுவாய் (1)

கூற்று உறழ் பகுவாய் விள்ள நகைத்து நீ கொணர்ந்த குன்றை – யுத்2:16 196/2

TOP


பகை (116)

உறுப்பு உறு படையின் தாக்கி உறு பகை இன்றி சீறி – பால:2 16/2
தங்கு பேர் அருளும் தருமமும் துணையா தம் பகை புலன்கள் ஐந்து அவிக்கும் – பால:3 6/1
காய்ந்தே கடந்தான் பகை வேலை கருத்து முற்ற – பால:4 5/3
எய் என எழு பகை எங்கும் இன்மையால் – பால:4 12/1
உறு பகை ஒடுக்கி இ உலகை ஓம்பினேன் – பால:5 3/2
சமித்தது என் பகை என தமரொடு ஆர்ப்பவே – பால:5 88/4
மூ-வகை பகை அரண் கடந்து முத்தியில் – பால:7 15/2
தடுப்பவரே பகை தம்மையும் அன்னார் – பால:8 21/3
உள் தெறு வெம் பகை ஆவது உலோபம் – பால:8 22/3
உய்வான் உற இ பழி பூண உன்னோடு எனக்கு பகை உண்டோ – பால:10 66/4
பனி வென்றபடி என்ன பகை வென்று படி காப்போன் – பால:12 16/2
வில் பகை நுதலினார் தம் கலவியில் வெறுத்து நீத்த – பால:16 22/3
மானவ மற்றும் கேளாய் வழி பகை உடையன் நும்-பால் – பால:24 32/2
உலகு எலாம் முனிவற்கு ஈந்தேன் உறு பகை ஒடுக்கி போந்தேன் – பால:24 34/1
தள்ள_அரும் பகை எலாம் தவிர்த்து நின்ற யான் – அயோ:1 17/2
நனி வரும் பெரும் பகை நவையின் நீங்கி அ – அயோ:1 22/3
ஐந்தொடு ஆகிய மு பகை மருங்கு அற அகற்றி – அயோ:1 63/3
யாரொடும் பகை கொள்ளலன் என்ற பின் – அயோ:2 21/1
வன் பகை புலன் மாசு அற மாய்ப்பது என் – அயோ:2 24/2
மற்றும் நுந்தைக்கு வான் பகை பெரிது உள மறத்தார் – அயோ:2 82/1
தூபம் முற்றிய கார் இருள் பகை துள்ளி ஓடிட உள் எழும் – அயோ:3 65/1
பாபம் முற்றிய பேதை செய்த பகை திறத்தினில் வெய்யவன் – அயோ:3 65/3
தேவர் பகை உள்ளன இ வள்ளல் தெறும் என்பார் – அயோ:3 102/3
இடர் உறு பகை யா போய் யான் என உரியாய் நீ – அயோ:8 42/2
தழுவி நின்றன பசி இல பகை இல தணிந்த – அயோ:9 41/3
மேவிய பகை இருள் அவுணர் வீந்து உக – அயோ:10 38/2
அரும் பகை கவர்ந்து உண ஆவி பேணினென் – அயோ:11 113/2
பாவமும் நின்ற பெரும் பழியும் பகை நண்போடும் – அயோ:13 17/1
பொங்கு வெம் பகை போக மற்றை நாள் – அயோ-மிகை:14 6/3
முனிவரோடு உடையர் முன்னே முதிர் பகை முறைமை நோக்கார் – ஆரண்:6 48/1
பகை உடை அரக்கர் என்றும் பலர் என்றும் பயிலும் மாயம் – ஆரண்:11 64/1
முளை வரி தண்டு ஒரு மூன்றும் மு பகை
தளை அரி தவத்தர் வடிவம் தாங்கினான் – ஆரண்:12 20/3,4
மேவ_அரும் பகை எனக்கு ஆக மேல்வரின் – ஆரண்:14 87/2
பகை தகை நெடும் கடல் பருகும் பாவகன் – ஆரண்:15 13/3
துணை இலாதவருக்கு இன்னா பகை புலம் தொலைத்து நீக்கல் – ஆரண்:15 52/4
கண் உளார் ஆயினும் பகை உளார் கழி நெடும் – கிட்:3 3/3
பரமுக பகை துமித்து அருளுவான் பரமர் ஆம் – கிட்:3 10/3
பாரம் அன்று பகை அன்று பண்பு அழிந்து – கிட்:7 90/3
செயலை செற்ற பகை தெறுவான் தெரிந்து – கிட்:7 92/1
பகை நேர்வார் உளர் ஆன பண்பினால் – கிட்:8 15/2
பகை உடை சிந்தையார்க்கும் பயன் உறு பண்பின் தீரா – கிட்:9 9/3
தீர்த்தனும் கவிகளும் செறிந்து நம் பகை
பேர்த்தனர் இனி என பேசி வானவர் – கிட்:10 18/1,2
காமம் முதல் உற்ற பகை கால் தளர ஆசை – கிட்:14 46/3
இற்றது என் பகை என எழுந்த இந்திரன் – சுந்:2 52/3
புல்லிய பகை என பொருவ போன்றன – சுந்:2 56/3
ஆழி உள ஏழின் அளவு அன்று பகை என்றான் – சுந்:2 65/4
பகை என மதியினை பகுத்து பாடு உற – சுந்:2 126/1
துளக்கியது தென்றல் பகை சோர உயர்வோரின் – சுந்:2 162/2
பகை என ஏகி யாணர் பளிங்கு உடை சீத பள்ளி – சுந்:2 179/3
பரியும் நெஞ்சினர் இவர் என வயிர்த்து ஒரு பகை கொடு பனி திங்கள் – சுந்:2 191/3
தாள் தொழுத பகை வேந்தர் முடி உழுத தழும்பு இருந்த சரணத்தானை – சுந்:2 215/4
பாழி நெடும் தோள் வீரா நின் பெருமைக்கு ஏற்ப பகை இலங்கை – சுந்:4 110/3
அயல் அயல் மலையொடு அறைந்தான் அடு பகை அளகை அடைந்தார் – சுந்:7 29/1
இந்தியம் பகை ஆயவை ஐந்தும் ஒத்து இயைந்தார் – சுந்:9 15/4
ஆம்பல் நெடும் பகை போல் அவன் நின்றான் – சுந்:9 61/4
பகை புலன் நணுகி உய்த்தார் பகர்ந்தது பகர்ந்து பற்றார் – சுந்:12 109/1
கொடு நாவலொடு இரண்டு குல பகை குற்றம் மூன்றும் – சுந்-மிகை:1 13/1
மாலுறும் ஐம் பகை மாய்த்தே – சுந்-மிகை:13 17/2
ஒடுக்க அரு மனிதரை உயிர் உண்டு உன் பகை
முடிக்குவென் யான் என முடிய கூறினான் – யுத்1:2 27/3,4
வேறும் என்னொடு தரும் பகை பிறிது இனி வேண்டலென் வினையத்தால் – யுத்1:3 80/1
பகிர் பட குடரை கொய்யும் பகை அற பிசையும் பல் கால் – யுத்1:3 138/3
வன் பகை மனிதரின் வைத்த வன்பினை – யுத்1:4 5/2
பகை உற வருதலும் துறந்த பண்பு இது – யுத்1:4 60/3
பகை புலம் சார்தலோ பழியின் நீங்குமோ – யுத்1:4 62/4
உற்றுறு நெடும் பகை உடையர் அல்லதூஉம் – யுத்1:4 71/3
வாலி-தன் உறு பகை வலி தொலைத்தலால் – யுத்1:4 91/2
பகை புலத்தோர் துணை அல்லர் என்று இவனை பற்றோமேல் அறிஞர் பார்க்கின் – யுத்1:4 101/1
ஓதினான் ஓத நீர் கடந்து பகை கடிந்து உலகை உய்ய செய்தான் – யுத்1:4 102/4
உற பெரும் பகை வரின் உதவும் உண்மையர் – யுத்1:5 27/3
கண்ணினான் உளன் சூரியன் பகை என்று ஒர் கழலான் – யுத்1:5 38/4
கொழும் கதிர் பகை கோள் இருள் நீங்கிய கொள்கை – யுத்1:6 1/1
வன் பகை நிற்க எங்கள் வானர தொழிலுக்கு ஏற்ற – யுத்1:12 40/1
புன் பகை காட்டும் யானோ புகழ் பகைக்கு ஒருவன் போலாம் – யுத்1:12 40/2
என் பகை தீர்த்து என் ஆவி அரசொடும் எனக்கு தந்த – யுத்1:12 40/3
உன் பகை உனக்கே தந்தேன் உயிர் சுமந்து உழலா நின்றேன் – யுத்1:12 40/4
அம்புக்கு முன்னம் சென்று உன் அரும் பகை முடிப்பல் என்று – யுத்1:12 41/3
வாதுறு பகை திறம் மலிந்துடையதேனும் – யுத்1-மிகை:2 7/3
தமம் திரண்டு உறும் புல பகை சிமிழ்த்திட தருக்கி – யுத்1-மிகை:2 25/3
வையமேல் இனி வரும் பகை உள எனின் வருவது ஒன்று என்றாலும் – யுத்1-மிகை:3 14/1
பொய்யிலாளனை பொருந்திய பெரும் பகை போய பின் புகழ் ஐயா – யுத்1-மிகை:3 14/4
சரணம் என்று அடி தாழ்ந்து அவன் தன் பகை
நிருதர் வெள்ளம் அனந்தம் நிகழ்ந்து முன் – யுத்1-மிகை:9 13/2,3
உறு பகை மனிதன் இன்று எம் இறைவனை உறுகிற்பானேல் – யுத்2:15 147/1
இன்றும் உளை என்றும் உளை இலை ஓர் பகை என்றான் – யுத்2:15 182/4
பண் பெற்றாரோடு கூடா பகை பெற்றாய் பகழி பாய – யுத்2:17 39/1
கொல் என கணவற்கு ஆங்கு ஓர் கொடும் பகை கொடுத்தேன் எந்தை – யுத்2:17 42/1
பகை ஆடிய வானவர் பல் வகை ஊர் – யுத்2:18 60/1
பாரிய விடுத்தலோடு பகை இருள் இரிந்து பாற – யுத்2:19 218/3
பகை புலத்து அரக்கன் சேனை பரவை மேல் பொழிவதானான் – யுத்2-மிகை:15 21/4
பாதமே பணியின் நம்-பால் பகை விடுத்து அவன் போம் என்றான் – யுத்2-மிகை:16 4/4
நெய் அழல் வேள்வி நெடும் பகை நேர் விண் – யுத்3:20 21/1
பகை நிறத்தவர் உயிர் பருகும் பண்பினான் – யுத்3:20 31/2
செவ்விது சேறி சென்று உன் பழம் பகை தீர்த்தி என்றான் – யுத்3:21 7/2
முன் உடைத்தாய தீய முழு பகை மூவர்க்கு அன்றி – யுத்3:21 17/2
நீ கரன் புதல்வன்-கொல்லோ நெடும் பகை நிமிர வந்தாய் – யுத்3:21 18/2
இந்திரன்_பகை எனும் இவனை என் சரம் – யுத்3:22 39/1
அடித்தான் உயிர் குடித்தான் எடுத்து ஆர்த்தான் பகை தீர்த்தான் – யுத்3:22 116/4
பாகசாதனனும் மற்றை பகை அடும் திகிரி பற்றும் – யுத்3:22 122/1
முன்வந்தவனும் முடிந்தான் உன் பகை போய் முடிந்தது என மொழிந்தார் – யுத்3:22 227/4
பகை ஆடியவா பரிவு ஏதும் இலேன் – யுத்3:23 16/4
எறிந்தோம் பகை முழுதும் இனி தீர்ந்தோம் இடர் கடந்தோம் – யுத்3:27 144/3
குலம் செய்த பாவத்தாலே கொடும் பகை தேடி கொண்டாய் – யுத்3:28 4/3
முன்னையோர் இறந்தோர் எல்லாம் இ பகை முடிப்பர் என்றும் – யுத்3:28 8/1
என்னையே நோக்கி யான் இ நெடும் பகை தேடி கொண்டேன் – யுத்3:28 8/4
படம் மறுகிட எதிர் விரவியது அ இருள் பகல் உற வரு பகை இரதம் – யுத்3:28 19/4
புரந்தரன் பகை போயிற்று அன்றோ எனும் – யுத்3:29 11/1
நிரந்தரம் பகை நீங்கினரோ எனும் – யுத்3:29 11/4
இரியல் தேவரை கண்டனம் பகை பிறிது இல்லை – யுத்3:30 34/3
பகை பெரும் கவியின் சேனை படுத்து இவண் வருதிர் என்றான் – யுத்3-மிகை:20 2/4
தம்பி உடையான் பகை அஞ்சான் என்னும் மாற்றம் தந்தனையால் – யுத்3-மிகை:28 11/4
படி நடுங்கவே பகை களத்தின் ஓசை விஞ்சவே – யுத்3-மிகை:31 17/4
புதை இருள் பகை குண்டலம் அனையவை பொலிய – யுத்4:35 11/3
வினை பகை விசை கொடு விசும்பு உருவி மான – யுத்4:36 16/1
ஆ புரந்தரன் பகை அற்றது ஆம் எனா – யுத்4:38 14/3
பின்னை மீட்டு உறு பகை கடந்திலேன் பிழை – யுத்4:40 50/3
அரந்தை வெம் பகை துடைத்து அறம் நிறுத்தினை ஐய – யுத்4:40 113/4
வினை கொடும் பகை உண்டு என விம்மினான் – யுத்4:41 55/4

TOP


பகை-மேல் (2)

மின்னும் படை வீசலின் வெம் பகை-மேல்
பன்னும் கவி சேனை படிந்துளதால் – யுத்3:27 24/1,2
பூண்டு ஒரு பகை-மேல் புக்கு என் புத்திரனோடும் போனார் – யுத்3:29 37/1

TOP


பகைக்கு (1)

புன் பகை காட்டும் யானோ புகழ் பகைக்கு ஒருவன் போலாம் – யுத்1:12 40/2

TOP


பகைகள் (1)

துறந்து அரும் பகைகள் மூன்றும் துடைத்தவர் பிறர் யார் சொல்லாய் – சுந்:3 128/4

TOP


பகைஞ (2)

ஏற்றம் என் சொல்லின் என்-பால் இந்திரன்_பகைஞ அ நாள் – யுத்1:13 20/1
பிறவியின் பகைஞ நல்கு விடை என பெயர்ந்து போனான் – யுத்2:19 270/4

TOP


பகைஞர் (14)

கோலிடை உலகம் அளத்தலின் பகைஞர் முடி தலை கோடலின் மனுவின் – பால:3 10/1
ஒட்டிய பகைஞர் வந்து உருத்த போரிடை – அயோ:1 19/1
பேய்முக பிணி அற பகைஞர் பெட்பின் உதிரம் – ஆரண்:1 25/1
பாவையும் அதனை கேளா தம் குல பகைஞர் தம்-பால் – ஆரண்:12 84/1
செற்றதும் பகைஞர் நட்டார் செய்த பேர் உதவி-தானும் – கிட்:11 93/1
அரு வினையின் பெரும் பகைஞர் ஆண்டு உளர் ஈண்டு இருந்தும் அடி வணங்கல்-பாலார் – கிட்:13 27/4
வரும் சேனை தன்னை பகைஞர் வந்து அடரா வண்ணம் – சுந்-மிகை:14 44/2
மன்னும் நம் பகைஞர் ஆம் வானுளோர் அவரொடும் மாறுகோடல் – யுத்1:2 98/3
பாம்பு இழை பள்ளி வள்ளல் பகைஞர் என்று உணரான் பல்லோர் – யுத்1:9 27/1
நான் நகு பகைஞர் எல்லாம் நகுவர் என்று அதற்கு நாணான் – யுத்2:16 11/2
மங்கினர் பகைஞர் என்ற வார்த்தையே வலியது என்னா – யுத்2:19 276/3
சூலம் அங்கு ஒரு கை சுற்றி தொடர்ந்திடும் பகைஞர் ஆவி – யுத்2-மிகை:16 33/2
தீது இலர் பகைஞர் என்ன திட்கென்ற மனத்தன் தெய்வ – யுத்3:25 21/3
படுப்பது வய பகைஞர் ஆயிரரை அன்று பதினாயிரவரை – யுத்3:31 138/2

TOP


பகைஞர்கள் (1)

அற பெரும் பகைஞர்கள் அளவு_இல் ஆற்றலர் – யுத்1:5 27/2

TOP


பகைஞரால் (1)

அனையவன் சிறுவர் எம் பெரும உன் பகைஞரால் அவரை அம்மா – யுத்1:2 85/1

TOP


பகைஞருக்கு (1)

உள் உறை பகைஞருக்கு ஒதுங்கி வாழ்வெனோ – அயோ:1 17/4

TOP


பகைஞரே (1)

எல்லாரும் பகைஞரே யார் முகத்தே விழிக்கின்றாய் எளியை ஆனாய் – யுத்4:38 9/4

TOP


பகைஞரை (3)

தணிக்குறு பகைஞரை தாழ்க என் தலை – அயோ:11 112/4
பற்றிய பகைஞரை கடிந்து பாங்கர் வந்து – சுந்-மிகை:14 31/3
கற்பத்தின் அரனே ஒக்கும் பகைஞரை கலந்த காலை – யுத்2:16 27/2

TOP


பகைஞரோடு (1)

படுத்தவர் நட்டவர் பகைஞரோடு ஒரு – யுத்1:4 79/2

TOP


பகைஞன் (15)

தண் அம் தாமரையின் தனி பகைஞன் என்னும் தன்மை ஒருதானே – ஆரண்:10 113/3
கொடும் குல பகைஞன் ஆகி கொல்லிய வந்த கூற்றை – கிட்:2 23/3
தந்திருந்தனர் அருள் தகை நெடும் பகைஞன் ஆம் – கிட்:3 15/1
முன்னவன் குல பகைஞன் முட்டினான் – கிட்:3 50/3
கரும்பு அழி சொல்லியை பகைஞன் கைக்கொள – கிட்:6 25/3
இ சிரத்தையை தொலைப்பென் என்று இந்திரன் பகைஞன்
பச்சிரத்தம் வந்து ஒழுகிட வானவர் பதைப்ப – சுந்:11 39/1,2
சூரியன்_பகைஞன் என்று ஒருவன் சொல்லினான் – யுத்1:2 43/4
புன் புற பிறவியின் பகைஞன் போலுமால் – யுத்1:4 20/4
வென்றுளான் உளன் வேள்வியின் பகைஞன் ஓர் வெய்யோன் – யுத்1:5 36/4
சூரியன் பகைஞன் அ சுடர் பொன் தேரினன் – யுத்3:20 34/1
ஆரிய வேள்வியின் பகைஞன் ஆம்-அரோ – யுத்3:20 34/3
எல்லுற்று உயர் வேள்வி_இரும்_பகைஞன் – யுத்3:20 86/2
ஆம்பல் அம் பகைஞன் தன்னோடு அயிந்தரம் அமைந்தோன் அன்னாய் – யுத்3:31 45/4
அ போது அழல் வேள்வி அடல் பகைஞன்
வெப்பு ஏறிய வெம் கனல் போல வெகுண்டு – யுத்3-மிகை:20 12/1,2
இந்திரன் பகைஞன் போல இவனும் ஓர் மாய வீரன் – யுத்3-மிகை:21 3/1

TOP


பகைஞனுக்கு (2)

ஈறு_இல் என் பெரும் பகைஞனுக்கு அன்பு சால் அடியென் யான் என்கின்றான் – யுத்1:3 80/3
ஏயும் நம் பகைஞனுக்கு இனிய நண்பு செய் – யுத்1:4 3/3

TOP


பகைஞனும் (4)

வேள்வியின் பகைஞனும் உரைத்து வெள்கினான் – யுத்1:2 44/4
இந்திரன் பகைஞனும் இராமன் தம்பி கை – யுத்2:16 91/1
சூரியன்_பெரும்_பகைஞனும் சூரியன்_மகனும் – யுத்3:20 50/1
இந்திரற்கு ஒரு பகைஞனும் அவற்கு இளையோரும் – யுத்4:37 112/1

TOP


பகைஞனே-கொல் (1)

இந்திரன் பகைஞனே-கொல் என்பது ஓர் அச்சம் எய்தி – யுத்3:21 16/1

TOP


பகைஞனை (3)

இந்திரன் பகைஞனை கொணருவீர் என்றான் – சுந்-மிகை:10 13/4
புரந்தான் பெரும் பகைஞனை போர் வென்ற உன் தன் – யுத்4:40 113/1
ஈன்றவள் பகைஞனை காண்டி ஈண்டு எனா – யுத்4:41 109/4

TOP


பகைத்தியால் (1)

பை வாய் அந்தி பட அரவே என்னை வளைத்து பகைத்தியால்
எய்வான் ஒருவன் கை ஓயான் உயிரும் ஒன்றே இனி இல்லை – பால:10 66/2,3

TOP


பகைத்து (4)

தூர்த்தது சகரரோடு பகைத்து என தூளி வெள்ளம் – பால:14 76/4
பாரிடை புகுந்தனர் பகைத்து என்பார் பலர் – சுந்-மிகை:12 1/4
மையொடும் பகைத்து நின்ற நிறத்தினான் வயிர மார்பில் – யுத்3:22 134/1
பொய்யொடும் பகைத்து நின்ற குணத்தினான் புகுந்து மோத – யுத்3:22 134/2

TOP


பகைத்துடைய (1)

பகைத்துடைய மானுடர் வலி செயல் பகர்ந்தாய் – யுத்1-மிகை:2 15/2

TOP


பகைதான் (1)

உடையீர் பகைதான் உமை நோக்கி உவக்கின்றேனை முனிவீரோ – கிட்:1 27/4

TOP


பகைப்பது (1)

பாதியும் என்னதால் பகைப்பது எங்ஙனம் – கிட்:7 29/3

TOP


பகையா (1)

பண்ணும் நரம்பின் பகையா இயல் பாணி ஓதை – பால:16 44/2

TOP


பகையாத (1)

பயிராயோ பகையாத பண்பினாய் – கிட்:8 5/2

TOP


பகையாதே (1)

பாகு ஆர் இஞ்சி பொன் மதில் தாவி பகையாதே
போகாய் என்றாள் பொங்கு அழல் என்ன புகை கண்ணாள் – சுந்:2 80/3,4

TOP


பகையால் (2)

பூண்டாய் பகையால் இழந்தே வனம் போதி என்றால் – அயோ:4 126/3
ஆய்ந்த உணர்வின் உணர்வே பகையால் அலைப்புண்டு அடியேம் அடி போற்ற அ நாள் – ஆரண்:2 27/3

TOP


பகையாலே (1)

பாசமும் முற்ற சுற்றிய போதும் பகையாலே
நாசம் உஞற்றிய போதும் நடந்தேன் உடன் அல்லேன் – யுத்3:22 215/1,2

TOP


பகையில் (1)

பகையில் பார்க்கின்ற பாவமும் கலுழ்ந்தது பரிவால் – யுத்3:22 200/4

TOP


பகையின் (3)

சூலம் கொண்டு எறிவல் என்று தோன்றினான் பகையின் தோற்ற – யுத்3:28 49/3
பள்ளம் படு கடல் ஏழினும் படி ஏழினும் பகையின்
வெள்ளம் பல உள என்னினும் வினையம் பல தெரியா – யுத்3:31 115/1,2
பருவத்தால் பூத்த என்ன பூத்தன பகையின் சீறும் – யுத்4:42 5/3

TOP


பகையினால் (1)

மானம் உற்ற தம் பகையினால் முனிவுற்று வளைந்த – சுந்:7 49/1

TOP


பகையினை (1)

நேர் ஒடுங்கல் இல் பகையினை நீதியால் வெல்லும் – பால:15 2/1

TOP


பகையும் (8)

பாவம் நீ தருமம் நீ பகையும் நீ உறவும் நீ – கிட்:7 127/4
வெம்மை சேர் பகையும் மாற்றி அரசு வீற்றிருக்கவிட்டீர் – கிட்:11 57/2
பகையும் இன்றி நிரைந்து பரந்து எழும் – கிட்:13 1/2
பரம் ஒருங்குவது அலால் பிறிது ஒருங்காதது ஓர் பகையும் உண்டோ – யுத்1:2 90/4
இனி வரும் பகையும் இல்லை ஈறு உண்டு என்று இரங்க வேண்டா – யுத்2:16 147/2
நேர் எதிர்ந்தனர் நெருப்பு உடை வேள்வியின் பகையும்
ஆரியன் தனி தம்பியும் எதிரெதிர் அடர்ந்தார் – யுத்3:20 50/2,3
பழியும் காத்து அரும் பகையும் காத்து எமை – யுத்3:24 111/3
திக்கு அனைத்தினிலும் செல்வென் யானே போய் பகையும் தீர்வென் – யுத்3:26 83/4

TOP


பகையே (1)

புரவலர்-தம்_புரவலனே பொய் பகையே மெய்க்கு அணியே புகழின் வாழ்வே – ஆரண்:4 21/3

TOP


பகையை (12)

விரி இருள் பகையை ஓட்டி திசைகளை வென்று மேல் நின்று – அயோ:8 19/1
தென்றலை பகையை செய்த சீதையை தருதி என்றான் – ஆரண்:11 33/4
தவா வலி அரக்கர் என்னும் தகா இருள் பகையை தள்ளி – கிட்:3 21/1
மேயது கடந்தனன் வினை பகையை வென்றான் – சுந்:2 164/4
கேள்வி யாவையும் தவிர்த்தனென் இவை கிளர் பகையை
தாழ்வியாதன செய்யும் என்று அனையவர் தம்-பால் – யுத்1:3 55/2,3
பட்டது என்று இகழ்வர் விண்ணோர் பற்றி இ பகையை தீர – யுத்1:9 67/2
நாசம் வந்து உற்ற போதும் நல்லது ஓர் பகையை பெற்றேன் – யுத்2:16 31/3
வம்பு இட்ட தெரியல் எம்முன் உயிர் கொண்ட பகையை வாழ்த்தி – யுத்2:16 155/2
பந்தனை பகையை செற்றுக காட்டலை என்னின் பாரோர் – யுத்2:16 188/2
இருந்து நான் பகையை எல்லாம் ஈறு கண்டு அளவு_இல் இன்பம் – யுத்2:17 41/1
துடைத்தது பகையை சேனை என சிலர் சொல்லச்சொல்ல – யுத்2:17 47/2
பரந்த வெம் பகையை வென்றால் நின்-வழி படரும் நங்கை – யுத்2:17 72/3

TOP


பகையையும் (1)

அருப்பம் என்று பகையையும் ஆர் அழல் – யுத்2:15 92/3

TOP


பகையோடு (1)

வேள்வி பகையோடு வெகுண்டு அடரும் – யுத்3:20 85/1

TOP


பகைவர் (2)

குடைந்து வெம் பகைவர் ஊன் தோய் கொற்ற போர் வாள் வில் வீச – சுந்-மிகை:11 26/3
என்றும் மெய் பகைவர் ஆகி ஏழு பாதலத்தின் ஈறாய் – யுத்1-மிகை:7 1/2

TOP


பகைவரை (1)

பகைவரை துணை என பற்றல்-பால ஆம் – யுத்1:4 76/1

TOP


பகைவன் (1)

புரந்தரன் பகைவன் ஆவி போக்கிய புனிதன் வென்றி – யுத்4-மிகை:37 1/1

TOP


பகைவனுக்கு (1)

பரித்த திண் திறல் பாகரை பகைவனுக்கு எதிரே – யுத்2-மிகை:16 40/3

TOP


பகைவனே-கொலாம் (1)

பகைவனே-கொலாம் இறவு பார்க்கின்றேன் – அயோ:14 100/4

TOP


பகைவனை (1)

விடுத்தனன் பகைவனை வென்று மீள்க எனா – யுத்2-மிகை:16 50/3

TOP


பகைவா (1)

செறிந்தோர் வினை பகைவா என தொழுதார் நெடும் தேவர் – யுத்3:27 144/4

TOP


பங்கத்தன் (1)

பங்கத்தன் மலை வில் அன்ன சிலை ஒலி பரப்பி ஆர்த்தான் – யுத்3:22 13/4

TOP


பங்கம் (11)

பங்கம் இல் குணத்து எம்பி பரதனே – அயோ:4 3/3
சோக பங்கம் துடைப்பு அரிதால் எனா – அயோ:10 54/4
சொல் பங்கம் உற நிமிர் இசையின் சும்மையை – ஆரண்:4 8/1
அல் பங்கம் உற வரும் அருணன் செம்மலை – ஆரண்:4 8/2
பங்கம் உற்றனைய வினை பரிவுறும்படி முடிவு_இல் – கிட்:1 41/2
பங்கம் இல் பணிலம் பத்து_பத்து_நூறு ஆகும் என்பர் – சுந்-மிகை:11 5/2
பங்கம் வந்துற்றது அன்றி பழியும் வந்துற்றது அன்றே – யுத்2:16 15/4
பங்கம் உற நூறி இலக்குவனை படேனேல் – யுத்2:19 10/2
பங்கம்_இல் மயிந்தன் தம்பி சதவலி பனசன் முன்னா – யுத்2:19 176/2
பங்கம்_இல் மேரு ஆற்றல் பனசன் வந்து இடையில் பாய்ந்தான் – யுத்3:21 36/4
பங்கம்_இல் ஆசி கூறி பலாண்டு இசை பரவ பாக – யுத்3:27 11/2

TOP


பங்கம்_இல் (3)

பங்கம்_இல் மயிந்தன் தம்பி சதவலி பனசன் முன்னா – யுத்2:19 176/2
பங்கம்_இல் மேரு ஆற்றல் பனசன் வந்து இடையில் பாய்ந்தான் – யுத்3:21 36/4
பங்கம்_இல் ஆசி கூறி பலாண்டு இசை பரவ பாக – யுத்3:27 11/2

TOP


பங்கய (12)

பருவ மங்கையர் பங்கய வாள் முகத்து – பால:2 23/1
பஞ்சி வான் மதியை ஊட்டியது-அனைய படர் உகிர் பங்கய செம் கால் – பால:3 9/1
தாள் உலாவு பங்கய தரங்கமும் துரங்கமா – பால:3 18/3
பள்ளி நீங்கிய பங்கய பழன நல் நாரை – பால:9 6/1
கொற்ற வேல் மன்னர் செம் கை பங்கய குழாங்கள் கூம்ப – பால:14 75/3
பராவ அரு மறை பயில் பரமன் பங்கய
கராதலம் நிறை பயில் கருணை கண்ணினான் – பால-மிகை:0 5/1,2
பாவைமார் முகம் என்ன-முன்னம் மலர்ந்த பங்கய ராசியே – அயோ:3 66/4
பாங்கு வெம் கனல் பங்கய வனங்களாய் பரந்த – அயோ:9 39/4
பார் துறந்தனள் பங்கய செல்வியே – அயோ:11 18/4
பங்கய செல்வியை மனத்து பாவியா – ஆரண்:6 23/1
பால் உறு பசு வெண் திங்கள் பங்கய நயனத்து அண்ணல் – யுத்1:9 19/2
பங்கய முகத்தினார்கள் மயில் நடம் பயில-மாதோ – யுத்4-மிகை:42 38/4

TOP


பங்கயங்கள் (1)

உறக்க மா மாதும் அண்ணல் உபய பங்கயங்கள் போற்றி – அயோ-மிகை:8 5/2

TOP


பங்கயத்த (1)

கந்தம் நாறு பங்கயத்த கானம் மான மாதரார் – பால:3 15/2

TOP


பங்கயத்தவட்கும் (1)

பங்கயத்தவட்கும் ஐயா நிரம்பல பற்றி நோக்கின் – கிட்:13 61/2

TOP


பங்கயத்து (13)

பள்ளி கொள்வன பங்கயத்து அன்னமே – பால:2 33/4
பங்கயத்து அணங்கை தந்த பாற்கடல் எதிர்வதே போல் – பால:20 5/3
பங்கயத்து அயன் பண்டு தன் பாதத்தின் – அயோ:7 16/3
பாகத்தில் ஒருவன் வைத்தான் பங்கயத்து இருந்த பொன்னை – ஆரண்:10 76/1
அரி மலர் பங்கயத்து அன்னம் எங்கணும் – கிட்:1 7/1
பங்கயத்து ஒருவன் தானே பசும்பொனால் படைத்தது அம்மா – சுந்:6 51/4
பாற்கடல் பரந்து பொங்கி பங்கயத்து ஒருவன் நாட்டின் – யுத்1:3 149/3
பங்கயத்து அண்ணல் மீளா படை பழுதுற்ற பண்பால் – யுத்3:26 2/4
பங்கயத்து ஒருவனும் விடையின் பாகனும் – யுத்4:40 63/1
பங்கயத்து பரத்துவன் வேண்டலால் – யுத்4:41 85/2
பங்கயத்து உறை பாவையே சோபனம் – யுத்4-மிகை:40 1/2
பராபரத்தினை பங்கயத்து அமுது என பணிந்தாள் – யுத்4-மிகை:41 156/3
பங்கயத்து ஒருவன் இக்குவாகுவிற்கு அளித்த பான்மை – யுத்4-மிகை:42 14/1

TOP


பங்கயம் (10)

பாலின் ஊட்டுவார் செம் கை பங்கயம்
வால் நிலா உற குவிவ மானுமே – பால:2 58/3,4
பங்கயம் குவளை ஆம்பல் படர் கொடி வள்ளை நீலம் – பால:10 18/1
கோளி பங்கயம் ஊழ்க குலைந்தவால் – பால:16 32/2
பண் உளர் பவள தொண்டை பங்கயம் பூத்தது அன்ன – பால:18 7/1
பங்கயம் முகம் என்று ஓராது ஐயுற்று பார்க்கின்றானும் – பால:18 10/4
பங்கயம் செய்யவும் வெளியவும் பல பட – பால:20 7/3
பாத பங்கயம் பணிந்தனன் பணிதலும் அனையான் – அயோ:1 58/2
சிரித்த பங்கயம் ஒத்த செம் கண் இராமனை திருமாலை அ – அயோ:3 54/1
பங்கயம் முகிழ்த்தன என சிலர் படிந்தார் – அயோ:5 16/4
பாசடை பொய்கை பூத்த பங்கயம் நிகர்ப்ப பாராய் – யுத்1:10 10/4

TOP


பங்கயம்-தனில் (1)

பங்கயம்-தனில் சீதையாம் பராபரையாட்டி – யுத்4-மிகை:41 155/2

TOP


பங்கன் (2)

பஞ்சின் மெல் அடியாள் பங்கன் பாதுகம் அலாது யாதும் – கிட்:7 150/1
பிணை ஒன்று கண்ணாள் பங்கன் பெரும் கிரி நெருங்க பேர்த்த – யுத்2:16 154/2

TOP


பங்கனொடு (1)

மங்கை பங்கனொடு எண் திசையும் செல மற்றோர் – சுந்-மிகை:5 4/3

TOP


பங்கி (4)

வம்பு இயல் அலங்கல் பங்கி வாள் அரி மருளும் கோளார் – பால:17 8/2
பங்கி அம்பரம் எங்கும் விம்மின பம்பை பம்பின பல் வகை – அயோ:3 64/2
மின் திரண்டு அனைய பங்கி விராதனும் வெகுளி பொங்க – ஆரண்:12 56/1
கள் உற கனிந்த பங்கி அரக்கரை கடுத்த காதல் – சுந்:2 35/1

TOP


பங்கிகள் (2)

துன்றி நெறி பங்கிகள் துளங்க அழலோடும் – பால:15 24/1
அண்ணல் வாள் அரக்கர்-தம் அரத்த பங்கிகள்
வெண் நிறம் கோடலின் உருவின் வேற்றுமை – யுத்2:15 103/2,3

TOP


பங்கியர் (2)

துவர் நிற பங்கியர் சுழல் கண் தீயினர் – பால:8 36/2
புறத்தும் பொங்கிய பங்கியர் காலனும் புகழ்வார் – யுத்3:31 6/4

TOP


பங்கியான் (2)

பிறங்கு பங்கியான் பெயரும் பெட்பினில் – கிட்:15 5/1
வட கடும் கனல் போல் மயிர் பங்கியான் – யுத்2:16 62/4

TOP


பங்கியும் (1)

தீ எரி பங்கியும் சிவந்த கண்ணும் ஆய் – பால:5 84/3

TOP


பங்கியோடும் (1)

வண்டு அலம்பு அலங்கல் தங்கு பங்கியோடும் வார் சிலை – பால:13 48/2

TOP


பங்கின் (1)

பங்கின் உறையும் குயில் அழுதாள் பதுமத்து இருந்த மாது அழுதாள் – யுத்3:23 5/2

TOP


பங்கு (2)

இமைய வில் வாங்கிய ஈசன் பங்கு உறை – பால:13 12/1
பங்கு பெற்று ஒளிர் பதுமராகத்து ஒளி பாய – கிட்:1 20/2

TOP


பங்குனி (3)

பங்குனி உத்தரம் ஆன பகல் போது – பால:23 99/1
பண்ணிய இராம காதை பங்குனி அத்த நாளில் – பால-மிகை:0 23/3
பங்குனி மலர்ந்து ஒளிர் பலாச வனம் ஒப்பார் – சுந்:2 68/4

TOP


பச்சிமத்தினும் (1)

பச்சிமத்தினும் மருங்கினும் முகத்தினும் பகழி – யுத்3:22 69/1

TOP


பச்சிரத்தம் (2)

பச்சிரத்தம் வந்து ஒழுகிட வானவர் பதைப்ப – சுந்:11 39/2
பச்சிரத்தம் பொழி பருதி கண்ணினான் – யுத்1:2 28/4

TOP


பச்சிலை (4)

கடுக்கை ஆர் வேங்கை கோங்கு பச்சிலை கண்டில் வெண்ணெய் – பால:1 13/3
பச்சிலை கிழங்கு காய் பரமன் நுங்கிய – கிட்:11 113/1
பச்சிலை தாமரை பகல் கண்டால் என – சுந்:4 48/1
பச்சிலை வண்ணமும் பவள வாயும் ஆய் – யுத்4:40 44/3

TOP


பச்செனும் (1)

பச்செனும் மரத்தவாறு பெருக்கவும் பதையாநின்றான் – யுத்3-மிகை:28 9/3

TOP


பச்சை (7)

பால் உண்டு துயில பச்சை தேரை தாலாட்டும் பண்ணை – பால:2 13/4
பாழி மா முகட்டு உச்சி பச்சை மா – பால:6 24/3
பச்சை மலை ஒத்த படிவத்து அடல் இராமன் – பால:22 36/2
பொங்கு உளை பச்சை அம் புரவி தேரதால் – ஆரண்:10 131/2
பச்சை மேனி புலர்ந்து பழி படூஉம் – சுந்:12 94/3
பச்சை வெம் புரவி வீயா பல்லிய சில்லி பாரில் – யுத்3:28 37/1
உருவ தோள் ஒளிரும் பூணர் உச்சி வெண் குடையர் பச்சை
மரு ஒத்த அலங்கல் மார்பர் வானர தலைவர் போனார் – யுத்4-மிகை:42 9/3,4

TOP


பச்சையோடு (1)

செங்குடை வெண்மை நீலம் பச்சையோடு இனைய எல்லாம் – சுந்-மிகை:11 5/3

TOP


பசப்பு (1)

உன் நிறம் பசப்பு_அற உயிர் உயிர்ப்பு உற – சுந்:3 37/1

TOP


பசப்பு_அற (1)

உன் நிறம் பசப்பு_அற உயிர் உயிர்ப்பு உற – சுந்:3 37/1

TOP


பசலை (4)

வில் தங்கு புருவம் நெற்றி வெயர் வர பசலை விம்மி – பால:21 13/1
பரந்து மீன் அரும்பிய பசலை வானகம் – அயோ:5 6/1
இல் நிற பசலை உற்று இருந்த மாதரின் – கிட்:10 116/2
புருவத்தார் மேனி எல்லாம் பொன் நிற பசலை பூத்த – யுத்4:42 5/4

TOP


பசி (12)

தழுவி நின்றன பசி இல பகை இல தணிந்த – அயோ:9 41/3
தாய் பசி உழந்து உயிர் தளர தான் தனி – அயோ:11 99/1
ஓடும் எங்கள் பசி என்று உவந்து எழுந்து – ஆரண்:7 26/3
பற்றினை உய்த்தாய் பற்பல காலம் பசி கூர – ஆரண்:11 9/2
முள் எயிறு தின்று பசி மூழ்கிட இருந்த – கிட்:10 81/4
தீயே எனல் ஆய பசி_பிணி தீர்த்தல் செய்வாய் – சுந்:1 55/1
பெண்பால் ஒரு நீ பசி பீழை ஒறுக்க நொந்தாய் – சுந்:1 56/1
ஆர்ந்தே பசி தீர்வென் இது ஆணை என்று அன்னள் சொன்னாள் – சுந்:1 57/2
கடந்தன பசி தழல் கரடி காதுவ – யுத்2:19 47/4
பேய் ஒப்பன பசி ஒப்பன பிணி ஒப்பன பிழையா – யுத்3:27 103/2
பருந்தொடு கழுகும் பேயும் பசி பிணி தீருமாறு – யுத்4:40 42/2
உன்னும் பேர் உலகு அனைத்தும் உண்டும் பசி தீரா – யுத்4-மிகை:41 204/3

TOP


பசி-போல் (1)

பாசம் கலந்த பசி-போல் அகன்ற பதகன் துரந்த உரகம் – யுத்2:19 263/4

TOP


பசி_பிணி (1)

தீயே எனல் ஆய பசி_பிணி தீர்த்தல் செய்வாய் – சுந்:1 55/1

TOP


பசிக்க (1)

சோறு தன் அயலுளோர் பசிக்க துய்த்துளோன் – அயோ:11 103/3

TOP


பசிக்கு (2)

போம் மத்தா போகல் எந்தை புன் பசிக்கு அமைந்தாய் என்று – கிட்-மிகை:16 10/2
இரும் பசிக்கு மருந்து என எஃகினோடு – யுத்2:16 59/1

TOP


பசித்தான் (1)

பண்டு ஆலிலையின் மிசை கிடந்து பாரும் நீரும் பசித்தான் போல் – பால:10 71/2

TOP


பசியன் (1)

பால் வரு பசியன் அன்பால் மாருதி வாலை பற்றி – சுந்:12 133/2

TOP


பசியார் (1)

மண்ணில் நின்ற மால் யானையை வாயிடும் பசியார்
தண்ணின் நீர் முறை தப்பிடின் தட கையால் தடவி – யுத்3:31 9/2,3

TOP


பசியால் (2)

பேதித்த உயிர் அனைத்தும் பெரும் பசியால் வருந்தாமல் – பால:12 3/2
இருந்து பசியால் இடர் உழந்தவர்கள் எய்தும் – சுந்:4 69/1

TOP


பசியின் (1)

ஓய்ந்த கால பசியின் உலர்ந்தன – யுத்1:8 50/2

TOP


பசியை (2)

பாடுறு பசியை நோக்கி தன் உடல் கொடுத்த பைம் புள் – யுத்1:4 109/3
ஏறுகின்ற பசியை எழுப்பினான் – யுத்2:16 55/3

TOP


பசியொடு (1)

புழுங்கு வெம் பசியொடு புரளும் பேர் அரா – பால:7 11/1

TOP


பசியொடே (1)

மென்று தின்று விளியாது விரியும் பசியொடே – ஆரண்:1 10/4

TOP


பசு (10)

பளிக்கு வள்ளத்து வாக்கும் பசு நறும் தேறல் மாந்தி – பால:10 15/1
வாக்கிய பசு நறா மாந்தல் மேயினார் – பால:19 6/4
செம்பொனின் பசு மணி தேரின் வந்து எய்தினான் – பால:20 20/3
படர்ந்து எழுந்த புல் பசு நிற கம்பளம் பரப்பி – அயோ:9 43/1
பாய்ந்த சூத பசு நறும் தேறலால் – அயோ:11 20/3
பண் தரு சுரும்பு சேரும் பசு மரம் உயிர்த்த பைம்பொன் – ஆரண்:10 162/3
மீன் ஆய் வேலையை உற்றார் சிலர் சிலர் பசு ஆய் வழி-தொறும் மேய்வுற்றார் – சுந்:10 40/1
பஞ்சரத்தொடு பசு நிற கிளி வெந்து பதைப்ப – சுந்:13 21/1
பால் உறு பசு வெண் திங்கள் பங்கய நயனத்து அண்ணல் – யுத்1:9 19/2
ஊர் கெழு கூவல் வீழ்ந்த உயிர் பசு எடாது போவோர் – யுத்4-மிகை:41 76/3

TOP


பசுந்தேன் (2)

பளிக்கு மாளிகை தலம்-தொறும் இடம்-தொறும் பசுந்தேன்
துளிக்கும் கற்பக தண் நறும் சோலைகள்-தோறும் – சுந்:2 28/1,2
பளிக்கு வேதிகை பவளத்தின் கூடத்து பசுந்தேன்
துளிக்கும் கற்பக பந்தரில் கருநிறத்தோர்-பால் – சுந்:2 134/1,2

TOP


பசும் (48)

மிடை பசும் கதிரும் மீனும் மென் தழை கரும்பும் வண்டும் – பால:2 7/3
பாம்பு நான்று என பாய் பசும் தேறலே – பால:2 35/4
விசை ஆடல் பசும் புரவி குரம் மிதிப்ப உதயகிரி விரிந்த தூளி – பால:11 14/1
பசை உறு துளியின் தாரை பசும் தொளை அடைத்த மேகம் – பால:14 51/3
பஞ்சி அம் கமலம் பூத்த பசும் சுவடு உடைத்து-மன்னோ – பால:16 8/4
பாய் அரி திறலான் பசும் சாந்தினால் – பால:18 23/1
பாதம் மிசை துவண்டு எழுந்த பசும் பொடி மற்று அது கண்டாய் – பால-மிகை:12 1/3
படி அடங்கலும் நிமிர் பசும் கண் மாரியால் – அயோ:4 198/3
கைம் மறந்தன பசும் குழவி காந்து எரி – அயோ:4 205/2
பண்ணின் நோக்கும் பரா அமுதை பசும்
கண்ணின் நோக்கினர் உள்ளம் களிக்கின்றார் – அயோ:7 11/3,4
பருதி வானவன் பசும் பரி புரைவன பாராய் – அயோ:10 3/4
பரிய கால் அகில் சுட நிமிர் பசும் புகை படலம் – அயோ:10 18/2
பசும் பரி பகலவன் பைம்பொன் தேர்-அரோ – ஆரண்:7 52/4
பருவத்தால் வாடை தந்த பசும் பனி அனங்கன் வாளி – ஆரண்:10 99/1
பல் நக்க தரளம் ஒக்கும் பசும் புல் மேல் படரும் மெல் நா – ஆரண்:11 57/3
பாசத்தால் பிணிப்புண்ட அ தம்பியும் பசும் கண் – கிட்:7 75/3
புற மயிர்த்தலம் பொடித்தன போன்றன பசும் புல் – கிட்:10 42/4
பசும் சுடர் சோலைத்து ஆங்கு ஓர் பவள மால் வரையில் பாய்ந்தான் – சுந்:1 77/4
வீசுறு பசும் கதிர் கற்றை வெண் நிலா – சுந்:2 57/1
தூய வெண் கவரி திரள் இயக்கிட சுழி படு பசும் காற்றின் – சுந்:2 206/2
பழம் தழும்பினுக்கு இடைஇடையே சில பசும் புண்கள் அசும்பு ஊற – சுந்:2 207/4
சாந்து அளாவிய கலவை-மேல் தவழ்வுறு தண் தமிழ் பசும் தென்றல் – சுந்:2 208/1
வெந்துறு புண்ணின் வேல் நுழைந்து-ஆங்கு வெண் மதி பசும் கதிர் விரவ – சுந்:3 87/2
புண்ணின் மீ சென்று பொழி புனல் பசும் புலால் பொடிப்ப – சுந்:11 51/3
வானோர் பசும் தருவின் மா மலர்கள் தூவ – சுந்-மிகை:1 18/1
பள்ளி அரவின் பேர் உலகம் பசும் கல் ஆக பனி கற்றை – யுத்1:1 9/1
பக்கம் நின்றவை பயத்தினின் புயல் கறை பசும் புனல் பரு வாயின் – யுத்1:3 89/1
பசும் புலால் நாறும் வேலை பரிமளம் கமழ்ந்தது அன்றே – யுத்1:8 17/4
பாரின் வீழ புடைப்ப பசும் புணின் – யுத்2:15 61/3
சிந்துர செம் பசும் குருதி திசைகள்-தொறும் திரை ஆறா – யுத்2:16 348/1
பற்றி நீர் தருதிர் அன்றேல் பசும் தலை கொணர்திர் பாரித்து – யுத்2:17 28/2
பசும் படு குருதியின் பண்டு சேறுபட்டு – யுத்2:18 87/1
பசும் கழல் கண்ண பேயும் பறந்தன பரவை நோக்கி – யுத்2:18 232/3
பல் உடை பில வாயூடு பசும் பெரும் குருதி பாய – யுத்2:18 234/3
பாடு உறு புண்கள்-தோறும் பசும் புனல் பாய பாய – யுத்2:19 164/3
கதிரவன் காதல் மைந்தன் கழல் இளம் பசும் காய் அன்ன – யுத்2:19 200/1
குணங்கள் தந்த தம் கணவர்-தம் பசும் தலை கொடாது – யுத்3:20 61/3
பருதியின் நடுவண் தோன்றும் பசும் சுடர் மேக பண்பன் – யுத்3:21 32/2
பசும் பொன் நாட்டவர் நாட்டமும் உள்ளமும் படரா – யுத்3:22 162/2
ஏடு உண்ட பசும் பொன் பூவும் திலதமும் இலவ செ வாய் – யுத்3:25 4/2
பசும் புல் தண் தலம் மிதித்தலின் கரி படு மதத்தின் – யுத்3:31 21/2
தைத்தான் அவர் கழல் திண் பசும் காய் ஒத்தனர் சரத்தால் – யுத்3:31 110/2
பாய் வய பசும் குதிரையின் வழியவும் படர் நீர் – யுத்4:35 19/2
பசும் புண் விண்டு-என புவி பட பகலவன் பசும் பொன் – யுத்4:35 28/2
பசும் புண் விண்டு-என புவி பட பகலவன் பசும் பொன் – யுத்4:35 28/2
பசும் புனல் பெரும் பரவை பண்டு உண்டது பனிப்புற்று – யுத்4:37 107/1
சிந்துர பவள செ வாய் தேம் பசும் பாகு தீற்றி – யுத்4:40 33/3
பூ_மகட்கு அணி அது என்ன பொலி பசும் பூரி சேர்த்தி – யுத்4-மிகை:42 34/1

TOP


பசும்பொன் (9)

வெள்ளி வெண் மாடத்து உம்பர் வெயில் விரி பசும்பொன் பள்ளி – பால:2 8/3
எல் உடை பசும்பொன் வைத்து இலங்கு பல் மணி குலம் – பால:3 23/2
பரு மணி குவையன பசும்பொன் கோடிய – பால:3 34/3
பசும்பொன் மானங்கள் போவன வருவன பாராய் – அயோ:10 36/4
ஆணி பசும்பொன் அனையாள் இருந்த அவிர் சோலை வல்லை அணுகா – ஆரண்:13 70/4
பருகும் இ நகர் துன் ஒளி பாய்தலின் பசும்பொன்
உருகுகின்றது போன்று உளது உலகு சூழ் உவரி – சுந்:2 15/3,4
பொசிவு உறு பசும்பொன் குன்றில் பொன் மதில் நடுவண் பூத்து – சுந்:2 97/1
பால் நிற பட்டின் மாலை உத்தரியம் பண்புற பசும்பொன் ஆரத்தின் – சுந்:3 78/2
மின் நிற கதிரின் சுற்றிய பசும்பொன் விரல்-தலை அவிர் ஒளி காசின் – சுந்:3 80/3

TOP


பசும்பொன்னவன் (1)

கண்தலம்_பசும்பொன்னவன் முன்னவன் காதில் – யுத்1:3 12/3

TOP


பசும்பொனால் (1)

பங்கயத்து ஒருவன் தானே பசும்பொனால் படைத்தது அம்மா – சுந்:6 51/4

TOP


பசும்பொனின் (2)

பந்திகள் வய பரி பசும்பொனின் வெறுக்கை – அயோ:3 97/3
பசும்பொனின் மானங்கள் உருகி பாய்ந்தன – யுத்1:6 41/2

TOP


பசுமை (1)

பாடலம் வறுமை கூர பகலவன் பசுமை கூர – கிட்:10 25/1

TOP


பசுர (1)

பாடகம் பரத நூல் பசுர வெம் கட கரி – பால:20 31/2

TOP


பசுவின் (1)

கன்று உடை பசுவின் கடல் நல்கினாள் – அயோ:2 9/4

TOP


பசுவும் (1)

பல் பதினாயிரம் பசுவும் பைம் பொனும் – பால:23 69/1

TOP


பசுவை (2)

வென்றி என் வயம் ஆனது வீடண பசுவை
கொன்று இனி பயன் இல்லை என்று இராவணன் கொண்டான் – யுத்4:32 36/1,2
தந்தையை தாயை பேணா தறுகணர் பசுவை செற்றோர் – யுத்4-மிகை:41 65/4

TOP


பசை (14)

பற்று அவா வேரொடும் பசை அற பிறவி போய் – பால:7 3/1
பருதி_வானவன் நிலம் பசை அற பருகுவான் – பால:7 5/1
பசை ஆக மறையவர் கை நறை மலரும் நிறை புனலும் பரந்து பாய – பால:11 14/2
பசை உறு துளியின் தாரை பசும் தொளை அடைத்த மேகம் – பால:14 51/3
பைம் தொடி மகளிர் கைத்து ஓர் பசை இல்லை என்ன விட்ட – பால:16 21/3
பாழி பொன் தோள் மன்னவ என்றாள் பசை அற்றாள் – அயோ:3 46/4
கிளை கட்டிய கருவி கிளர் இசையின் பசை நறவின் – அயோ:7 5/2
பசை கட்டின கிட்டின பற்பல போர் – ஆரண்:2 8/2
பண்டு வெந்தன நெடும் பசை வறந்திடினும் வான் – கிட்:5 1/2
பசை உடை மரனும் மாவும் பல் உயிர் குலமும் வல்லே – சுந்:1 18/2
பசை அறு சிந்தையானை தமரொடும் படுத்த போதும் – யுத்1-மிகை:14 6/1
பசை_அற்றிலது ஒரு நீ எனது எதிர் நின்று இவை பகர்வாய் – யுத்2:15 171/4
பசை அற புலர்ந்து போக பொழிந்தனன் பகழி மாரி – யுத்2-மிகை:18 25/4
பசை தங்கு களத்து ஒரு பாய் பரியே – யுத்3-மிகை:20 17/4

TOP


பசை_அற்றிலது (1)

பசை_அற்றிலது ஒரு நீ எனது எதிர் நின்று இவை பகர்வாய் – யுத்2:15 171/4

TOP


பசைந்த (2)

பறித்து வீழ்த்திய மலர் என குளிர்ந்தன பசைந்த
இறுத்து எறிந்தன வல்லிகள் இளம் தளிர் ஈன்ற – அயோ:9 40/2,3
பசைந்த சிந்தை நீ பரிவின் வையம் என் – அயோ:14 112/1

TOP


பசைந்தனர் (1)

படுத்த தளிரில் சிலர் பசைந்தனர் அசந்தார் – அயோ-மிகை:5 1/4

TOP


பசையில் (1)

பசையில் தங்கல்_இல் சிந்தையர் பல்லோர் – யுத்1:3 91/1

TOP


பசையும் (1)

பாவையர் மனமும் போல் பசையும் அற்றதே – பால:7 15/4

TOP


பஞ்ச (3)

பாதங்கள் கண்ணின் பார்த்தால் படிவம் கொள் நெடிய பஞ்ச
பூதங்கள் விளியும் நாளும் போக்கு இலா உலகம் புக்கான் – ஆரண்:13 128/3,4
தருக்கிய இடத்து பஞ்ச பாதகரேனும் சாரின் – யுத்4-மிகை:41 63/2
பார் எழுவி வாழ்வோர்கள் பஞ்ச மா பாதகமும் – யுத்4-மிகை:41 81/1

TOP


பஞ்சதாரையாய் (1)

பார் அமுது அருந்த பஞ்சதாரையாய் செய்தான் கம்பன் – பால-மிகை:0 28/3

TOP


பஞ்சம் (1)

பஞ்சம் உறு நாளில் வறியோர்களையும் ஒத்தனர் அரக்கர் படுவார் – யுத்3:31 143/4

TOP


பஞ்சமம் (1)

பஞ்சமம் சிவணும் இன் இசை பாட – யுத்1:11 13/4

TOP


பஞ்சமாபாதகமும் (1)

பார் மேவும் மாந்தர்கள் செய் பஞ்சமாபாதகமும்
சீர் மேவும் திரு அணையை தெரிசிக்க தீர்க எனா – யுத்4-மிகை:41 82/1,2

TOP


பஞ்சமி (1)

பஞ்சமி பெயர் படைத்துள திதி இன்று பயந்த – யுத்4:40 126/4

TOP


பஞ்சர (2)

பஞ்சர கிளி என கதறு பாவையை விடா – ஆரண்:1 24/2
பஞ்சர கிளி என்ன பதைப்பவள் – யுத்4-மிகை:39 16/2

TOP


பஞ்சரத்து (2)

பஞ்சரத்து இருந்து அழும் கிளியின் பன்னினார் – அயோ:4 193/4
பறவைகள் மிருகம் பற்றி பஞ்சரத்து அடைக்கும் பாவர் – யுத்4-மிகை:41 75/4

TOP


பஞ்சரத்தொடு (1)

பஞ்சரத்தொடு பசு நிற கிளி வெந்து பதைப்ப – சுந்:13 21/1

TOP


பஞ்சரம் (1)

பஞ்சரம் எனல் ஆம் படி பண்ணினான் – யுத்4:37 167/4

TOP


பஞ்சவடி (2)

பாங்கர் உளதால் உறையுள் பஞ்சவடி மஞ்ச – ஆரண்:3 57/4
பனி தரு தெய்வ பஞ்சவடி எனும் பருவ சோலை – ஆரண்:5 7/2

TOP


பஞ்சவடியின் (1)

மை பொழில் உறு பஞ்சவடியின் வைகினார் – யுத்4-மிகை:41 230/4

TOP


பஞ்சானனம் (1)

பஞ்சானனம் ஒத்தது மற்று அது பாய ஏறு – பால:16 36/3

TOP


பஞ்சி (13)

பஞ்சி வான் மதியை ஊட்டியது-அனைய படர் உகிர் பங்கய செம் கால் – பால:3 9/1
பஞ்சி அம் கமலம் பூத்த பசும் சுவடு உடைத்து-மன்னோ – பால:16 8/4
பஞ்சி சூழ் மெல் அடி பாவைமார் பண்ணையின் – பால:20 30/1
பஞ்சி மென் தளிர் அடி பாவை கோல்_கொள – அயோ:1 18/1
பஞ்சி மெல் அடி பாவையும் ஆடினாள் – அயோ:7 20/4
பஞ்சி ஒளிர் விஞ்சு குளிர் பல்லவம் அனுங்க – ஆரண்:6 24/1
பஞ்சி போர்த்த மெல் அடி என பொலிந்தன பதுமம் – கிட்:10 44/3
பாற்கடல் பிறந்த செய்ய பவளத்தை பஞ்சி ஊட்டி – கிட்:13 33/1
பஞ்சி ஊட்டிய பரட்டு இசை கிண்கிணி பதும – சுந்:2 4/1
மறித்த நோக்கியர் மலர் அடி மஞ்சுள பஞ்சி
குறித்த கோலங்கள் பொலிந்தில அரக்கர்-தம் குஞ்சி – சுந்:2 30/3,4
குழல் உலாம் களி வண்டு ஆர்க்கும் குஞ்சியால் பஞ்சி குன்றா – சுந்:2 34/3
பஞ்சி அடி வஞ்சியர்கள் மொய்த்தனர் பறித்தார் – சுந்:6 14/3
பஞ்சி எரி உற்றது என வெந்து அழிவர் இந்த உரை பண்டும் உளதால் – யுத்3:31 151/2

TOP


பஞ்சிடை (1)

பஞ்சிடை படுத்தால் அன்ன வெண்ணிலா பரப்ப போனார் – அயோ:6 4/4

TOP


பஞ்சின் (5)

பஞ்சின் மெல் அடிகள் நோவ பதைத்தனள் பருவ கால – ஆரண்:6 59/2
வியன் கருப்பூரம் மென் பஞ்சின் மீக்கொளீஇ – ஆரண்:10 18/2
பஞ்சின் மெல் அடியாள் பங்கன் பாதுகம் அலாது யாதும் – கிட்:7 150/1
பஞ்சின் மெல் அடியினார் ஆடல் பாணியும் – கிட்:14 14/2
எரி தவழ் பஞ்சின் உக்கார் அரக்கியும் இலங்கை புக்காள் – யுத்4-மிகை:41 232/4

TOP


பஞ்சினில் (3)

வீறு பஞ்சினில் அமிழ்த நெய் மாட்டிய விளக்கே – அயோ:10 15/1
சிலம்பி பஞ்சினில் சிக்கு_அற தெரிந்த நூல் தே மாம் – அயோ:10 32/3
பஞ்சினில் படும் எரி என இலக்குவன் பகழி – யுத்2-மிகை:16 38/3

TOP


பஞ்சினை (1)

பஞ்சினை அணிவார் பால் வளை தெரிவார் – அயோ:3 68/2

TOP


பஞ்சு (19)

பஞ்சு அரங்கு தீயின் ஆவி பற்ற நீடு கொற்ற வில் – பால:13 49/1
பதைத்தனள் ஒருத்தன் மேல் ஒருத்தி பஞ்சு அடி – பால:19 36/3
பஞ்சு அணி விரலினார்-தம் படை நெடும் கண்கள் எல்லாம் – பால:21 10/1
பை அரவு அல்குலாள்-தன் பஞ்சு இன்றி பழுத்த பாதம் – பால:22 14/2
பஞ்சு அளாவிய சீறடி சுவடிகள் பாராய் – அயோ:10 20/4
பஞ்சு அடுத்த பரிபுர பல்லவ – அயோ:14 11/2
பஞ்சு பட்டது பட படியின் மேல் முடுகியே – ஆரண்:1 6/4
பஞ்சு ஒக்கும் அடிகள் செய்ய பவளத்தின் விரல்கள் ஐய – ஆரண்:10 70/2
பஞ்சு அணை பாம்பணை ஆக பள்ளி சேர் – ஆரண்:13 55/1
பஞ்சு பூத்த விரல் பதுமம் பவளம் பூத்த அடியாள் என் – கிட்:1 31/1
பயில் பாடக மெல் அடி பஞ்சு அனையார் – கிட்:10 56/1
பஞ்சு என சிவக்கும் மென் பாத பேதையர் – கிட்:10 112/3
பஞ்சு அன மெல் அடி மயிலை பற்றுதல் – யுத்1:2 16/2
பஞ்சு என சிவக்கும் மென் கால் தேவியை பிரித்த பாவி – யுத்1:4 123/1
பஞ்சு எரி உற்றது என்ன அரக்கர்-தம் பரவை எல்லாம் – யுத்3:29 53/1
தொத்துறு கனலின் வீழ்ந்த பஞ்சு என தொலையும் தன்மை – யுத்3:31 58/3
காற்றுக்கு ஓடிய பஞ்சு என திசை-தொறும் கரக்க – யுத்4:32 19/3
பாய்ந்தனள் பாய்தலும் பாவின் பஞ்சு என – யுத்4:40 72/3
பஞ்சு இவர் மெல்லடி பதுமத்தாள்-தன் மேல் – யுத்4-மிகை:40 13/2

TOP


பட்ட (55)

பட்ட மென் கமுகு ஓங்கு படப்பை போய் – பால:2 26/3
பட்ட வாள் நுதல் மடந்தையர் பார்ப்பு எனும் தூதால் – பால:9 8/1
பட்ட பட்ட இடம் எங்கும் உடல் ஊறுபடலும் – ஆரண்:1 29/4
பட்ட பட்ட இடம் எங்கும் உடல் ஊறுபடலும் – ஆரண்:1 29/4
பட்ட தன்மையும் உணர்ந்து படர் சாபம் இட முன் – ஆரண்:1 45/1
பெயரும் பெண் பிறந்தேன் பட்ட பிழை என பிதற்றும் – ஆரண்:6 90/3
வலியானே யான் பட்ட வலி காண வாராயோ – ஆரண்:6 94/4
பார்த்தானே யான் பட்ட பழி வந்து பாராயோ – ஆரண்:6 95/4
கரனேயோ யான் பட்ட கையறவு காணாயோ – ஆரண்:6 99/4
நசையாலே மூக்கு இழந்து நாணம் இலா நான் பட்ட
வசையாலே நினது புகழ் மாசுண்டது ஆகாதோ – ஆரண்:6 102/1,2
தீவினை பிறவி வெம் சிறையில் பட்ட யாம் – ஆரண்:14 86/3
பறிப்பு_அரு வலையிடை பட்ட பான்மைய – ஆரண்:15 2/4
பாராய் இளையவனே பட்ட இவன் வேறே ஓர் – ஆரண்:15 50/1
பட்ட நல் வலம் பாகம் எய்துவான் – கிட்:3 40/2
பட்ட போது உலகமும் உயிரும் பற்று அற – கிட்:10 93/3
பட்ட பட்டன திசையொடும் பொறியொடும் பரந்த – சுந்:11 32/4
செம்பொன் மால் வரை மதம் பட்ட தாம் என திரிந்தான் – யுத்1:5 48/3
யானை கால் பட்ட செல் என ஒல்லையின் அவிந்தார் – யுத்1:5 63/4
அடித்த விரல் பட்ட உடலத்துழி இரத்தம் – யுத்1:12 10/1
நீரிலே பட்ட சூழ்ந்த நெருப்பிலே பட்ட நீண்ட – யுத்1:14 38/1
நீரிலே பட்ட சூழ்ந்த நெருப்பிலே பட்ட நீண்ட – யுத்1:14 38/1
பாரிலே பட்ட வான பரப்பிலே பட்ட எல்லாம் – யுத்1:14 38/2
பாரிலே பட்ட வான பரப்பிலே பட்ட எல்லாம் – யுத்1:14 38/2
யானை பட்ட அழி புனல் யாறு எலாம் – யுத்2:15 50/1
பானல் பட்ட பல கணை மாரியின் – யுத்2:15 50/2
ஊழியில் பட்ட காலின் உலகங்கள் பட்டால் ஒப்ப – யுத்2:16 172/1
சூழியில் பட்ட நெற்றி களிற்றொடும் துரந்த தேரின் – யுத்2:16 172/3
ஆழியில் பட்ட அன்றே அவனியில் பட்ட எல்லாம் – யுத்2:16 172/4
ஆழியில் பட்ட அன்றே அவனியில் பட்ட எல்லாம் – யுத்2:16 172/4
முரிபட பட்ட வீரன் முரண் கணை மூரி மாரி – யுத்2:18 185/4
எரி பட்ட மலை-கண் இருந்தவர் என்ன – யுத்2:18 255/4
பறந்தலை முழுதும் பட்ட வஞ்சகர் படிவம் மூட – யுத்2:19 98/3
பராவ_அரும் கோடி ஐந்தும் வெள்ளம் நால் ஐந்தும் பட்ட
இராவணன் தூதர் போனார் படைக்கலம் எடுத்திலாதார் – யுத்3:21 39/3,4
பாங்கர் ஆயினோர் யாவரும் பட்டனர் பட்ட
தீங்குதான் இது தமியனை யார் துயர் தீர்ப்பார் – யுத்3:22 197/3,4
தாக்கினார் எல்லாம் பட்ட தன்மையை விடத்தை தானே – யுத்3:24 2/3
பாணியின் தள்ளி கால மாத்திரை படாது பட்ட
நாணியின் முறையின் கூடாது ஒரு வழி நடையின் செல்லும் – யுத்3:25 10/1,2
மந்திரர் எவரும் வந்து மருங்கு உற படர்ந்தார் பட்ட
அந்தரம் முழுதும் தானே அனையவர்க்கு அறிய சொன்னான் – யுத்3:26 1/3,4
இரும் சிறை அழுந்துகின்றேன் எம்பிரான் தேவி பட்ட
அரும் சிறை மீட்ட வண்ணம் அழகிது பெரிதும் அம்மா – யுத்3:26 46/3,4
வெந்த புண்ணிடை வேல் பட்ட வெம்மையான் – யுத்3:29 10/4
பட்ட வீரரை பெறுகிலெம் பெறுவது பழியால் – யுத்3:30 51/2
பழித்த வாளி சிந்த நின்று பட்ட அன்றி விட்ட கோல் – யுத்3:31 83/3
தேர் அளப்பு இல பட்ட சிறு கண் மா – யுத்3-மிகை:31 37/1
கார் அளப்பு இல பட்ட கடும் பரி – யுத்3-மிகை:31 37/2
தார் அளப்பு இல பட்ட தடம் புய – யுத்3-மிகை:31 37/3
படை கண்டிலர் கண்டிலர் பட்ட திறம் – யுத்3-மிகை:31 53/4
பட்ட போது அவன் நான்முகன் ஆயினும் படுக்கும் – யுத்4:32 27/2
அன்ன சேனை களம் பட்ட ஆறு எலாம் – யுத்4:34 7/3
தத்துகின்றன வீர பட்ட தொகை தயங்க – யுத்4:35 14/2
படைத்த மூல மா தானையும் முதலிய பட்ட
விடைத்து எழுந்தன யானை தேர் பரி முதல் வெவ்வேறு – யுத்4:37 113/2,3
காய் சின பெரும் கடற்படை கள பட்ட எல்லாம் – யுத்4:37 114/2
பின்றியான் முதுகில் பட்ட பிழம்பு உள தழும்பின் அம்மா – யுத்4:37 206/4
நான நெய் ஊட்ட பட்ட நவை இல கலவை தாங்கி – யுத்4:40 29/3
பாராயோ நின்னுடைய மார்பு அகலம் பட்ட எலாம் – யுத்4-மிகை:38 5/4
சீறிய கும்பகன்னன் சினத்திடை சிதைந்து பட்ட
மாறிலா வசந்தன் சேனை நின்றது மாறி மண் மேல் – யுத்4-மிகை:41 21/3,4
பட்ட வான் படர் ஒழிந்தவரின் பையுள் நோய் – யுத்4-மிகை:41 273/2

TOP


பட்டத்தர் (1)

மின் திணிந்தன ஓடையின் வீர பட்டத்தர் – சுந்:9 18/4

TOP


பட்டத்தில் (1)

வீர பட்டத்தில் பட்டன விண்ணவர் வெருவ – ஆரண்:8 19/4

TOP


பட்டத்தொடு (1)

வீர பட்டத்தொடு திலகம் மின்னவே – பால:23 53/4

TOP


பட்டதனால் (1)

அங்கம் கிழிய துணி பட்டதனால்
அங்கு அங்கு இழிகுற்ற அமர் தலைவர் – யுத்3:27 42/1,2

TOP


பட்டதால் (1)

பட மற்று ஆயிர வெள்ளமும் பட்டதால் – யுத்3-மிகை:31 43/4

TOP


பட்டது (24)

பூக்கள் பட்டது அ பூவையும் பட்டனள் – பால:10 79/4
பஞ்சு பட்டது பட படியின் மேல் முடுகியே – ஆரண்:1 6/4
இறங்கும் ஏறும் அ தேர் பட்டது யாது என இசைப்பாம் – ஆரண்:8 16/4
பட்டது அப்பொழுதே பகு வாயினால் – ஆரண்:11 76/2
படுத்தனன் இங்கு வீழ்ந்தேன் இது இன்று பட்டது என்றான் – ஆரண்:13 113/4
தரம் கிளர் தாதை பட்டது அறிந்திலன் தனயன் போலும் – சுந்-மிகை:14 9/4
சூடு பட்டது தொல் நகர் அடு புலி துரந்த – யுத்1:5 60/3
ஆடு பட்டது பட்டனர் அனுமனால் அரக்கர் – யுத்1:5 60/4
பட்டது என்று இகழ்வர் விண்ணோர் பற்றி இ பகையை தீர – யுத்1:9 67/2
சோனை பட்டது சொல்ல_அரும் வானர – யுத்2:15 50/3
சேனை பட்டது பட்டது செம் புண்ணீர் – யுத்2:15 50/4
சேனை பட்டது பட்டது செம் புண்ணீர் – யுத்2:15 50/4
பட்டது இங்கு ஒர் குரங்கு படுக்க என்று – யுத்2:15 91/2
தலை உற பட்டது அல்லால் உடல்களில் தங்கிற்று உண்டோ – யுத்2:16 18/4
பனி பட்டால் என கதிர் வர படுவது பட்டது அ படை பற்றார் – யுத்2:16 318/1
வென்று தீர்க என விட்டனன் அது வந்து பட்டது மேல் என்ன – யுத்2:16 325/4
பட்டார் இது பட்டது பண்டு ஒருநாள் – யுத்2:18 72/4
கோலிடைப்பட்டது எல்லாம் பட்டது குரக்கு சேனை – யுத்2:18 216/4
நெருப்பை உற்றது ஓர் இரும்பு கூடம் உற நீறு பட்டது நிகர்த்ததால் – யுத்2:19 80/4
வீரனை கண்டு பட்டது இது-கொலாம் என்று விம்மி – யுத்2:19 195/3
மனை பொடி பட்டது அங்கு மாண்டது தாரம் ஈண்டும் – யுத்3:26 77/3
திடர் பட்டது பரவை குழி திரிவுற்றது புவனம் – யுத்3:27 111/4
மீன் அலர் வேலை பட்டது உணர்ந்திலை போலும் மேலோய் – யுத்3:31 48/4
மரும தாரையில் பட்டது ஓர் வடி கணை வாங்கி – யுத்4-மிகை:41 36/3

TOP


பட்டதும் (3)

கரதலத்தினால் பட்டதும் கட்டுரைக்கின்றார் – சுந்:7 56/2
படுத்தனர் அரக்கர் வேலை பட்டதும் படவும் பாரார் – யுத்2:19 53/3
பட்டதும் உண்டே உன்னை இந்திர செல்வம் பற்று – யுத்4:34 16/1

TOP


பட்டபடி (1)

எந்தாய் யான் பட்டபடி இது காண் என்று எதிர் விழுந்தாள் – ஆரண்:6 107/4

TOP


பட்டபோது (1)

பட்டபோது ஆடும் ஓர் வடு குறைத்தலை – யுத்3-மிகை:31 56/2

TOP


பட்டம் (3)

பட்டம் நெற்றியில் சுற்றிய போல்வன பாராய் – அயோ:10 8/4
அளவு_அறு செம் சுடர் பட்டம் ஆர்த்தனன் – யுத்2:15 115/2
பட்டம் வைத்து அமைந்த நெற்றி பகட்டினர் பைம்பொன் தேரர் – யுத்4-மிகை:42 4/2

TOP


பட்டவர் (4)

பட்டவர் அல்லரேல் பரம ஞானம் போய் – அயோ:1 19/2
நேரே பட்டவர் பட மாடே தனி நில்லா உயிரொடு நின்றாரே – சுந்:10 29/4
ஈடு பட்டவர் எண்_இலர் தோரணத்து எழுவால் – யுத்1:5 60/1
பாடு பட்டவர் படு கடல் மணலினும் பலரால் – யுத்1:5 60/2

TOP


பட்டவா (1)

பட்டவா முழுவதும் பரிவினால் உரை-செய்தான் – கிட்:5 14/4

TOP


பட்டவாறு (1)

நின் தாதை அன்றேயும் நீயும் பிடித்தாய் நெறி பட்டவாறு இன்று நேர்பட்டது ஆமே – கிட்-மிகை:7 6/4

TOP


பட்டவாறும் (1)

கரன் மகன் பட்டவாறும் குருதியின்கண்ணன் காலின் – யுத்3:22 1/1

TOP


பட்டன (18)

வீர பட்டத்தில் பட்டன விண்ணவர் வெருவ – ஆரண்:8 19/4
பட்டன பொடிகள் ஆன பகுத்தன பாங்கு நின்ற – சுந்:6 54/2
தேரே பட்டன என்றார் சிலர் சிலர் தெறு கண் செம் முக வயிர தோள் – சுந்:10 29/1
பேரே பட்டன என்றார் சிலர் சிலர் பரியே பட்டன பெரிது என்றார் – சுந்:10 29/2
பேரே பட்டன என்றார் சிலர் சிலர் பரியே பட்டன பெரிது என்றார் – சுந்:10 29/2
காரே பட்டன நுதல் ஓடை கட கரியே பட்டன கடிது என்றார் – சுந்:10 29/3
காரே பட்டன நுதல் ஓடை கட கரியே பட்டன கடிது என்றார் – சுந்:10 29/3
பாரில் சென்றது பரி பட்டன அவன் வரி வில் சிந்திய பகழி கோல் – சுந்:10 34/2
பட்ட பட்டன திசையொடும் பொறியொடும் பரந்த – சுந்:11 32/4
பட்டன படப்பட படாத புள் குலம் – யுத்1:6 38/1
பட்டன பகழி எங்கும் பரந்தது குருதி பவ்வம் – யுத்2:15 144/4
பல்லொடு பல்லு மென்று பட்டன குரங்கும் உட்கி – யுத்2:16 177/4
பட்டன பட்டன படர் பணை குவிவன – யுத்2:18 135/4
பட்டன பட்டன படர் பணை குவிவன – யுத்2:18 135/4
பட்டன உலகம் எங்கும் பரந்தன பதாகை காட்டை – யுத்2:19 94/2
பரிகளும் தாமும் அன்று பட்டன கிடக்க கண்டார் – யுத்2:19 163/2
மெய்யில் பட்டன பட படாதன எலாம் விலக்கி – யுத்3:22 70/1
உடல் பற்றின மரம் உற்றன கனல் பட்டன உதிரம் – யுத்3:27 111/2

TOP


பட்டனம் (1)

பட்டனம் இனி பிழைப்பு இலம் என்பது ஓர் பயத்தால் – யுத்4-மிகை:41 37/2

TOP


பட்டனர் (13)

ஈர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் இடிப்புண்டு பட்டார் – சுந்:7 35/1
பேர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பிடியுண்டு பட்டார் – சுந்:7 35/2
ஆர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் அடியுண்டு பட்டார் – சுந்:7 35/3
பார்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பயமுண்டு பட்டார் – சுந்:7 35/4
பாம்பு என நீங்கினர் பட்டனர் வீழ்ந்தார் – சுந்:9 61/3
பட்டனர் பரிபவம் பரந்தது எங்கணும் – யுத்1:2 12/3
ஆடு பட்டது பட்டனர் அனுமனால் அரக்கர் – யுத்1:5 60/4
பட்டனர் ஒன்று படுத்தனர் ஒன்றோ – யுத்3:20 19/2
பாரின்-மேல் நோக்கின் அன்றேல் பட்டனர் பட்டார் என்னும் – யுத்3:22 22/3
பாங்கர் ஆயினோர் யாவரும் பட்டனர் பட்ட – யுத்3:22 197/3
பட்டனர் அரக்கர் என்னின் படைக்கலம் படைத்த எல்லாம் – யுத்3:26 9/2
பிதுங்கினர் குடர் உடல் பிளவு பட்டனர்
மதம் புலர் களிறு என சீற்றம் மாறினர் – யுத்3:27 67/3,4
பேர் அளப்பு இலர் பட்டனர் பீடு இலார் – யுத்3-மிகை:31 37/4

TOP


பட்டனவோ (1)

யானை பட்டனவோ என்றான் இரதம் இற்றனவோ என்றான் – யுத்3:22 23/1

TOP


பட்டனள் (1)

பூக்கள் பட்டது அ பூவையும் பட்டனள் – பால:10 79/4

TOP


பட்டனன் (2)

பட்டனன் பட்டனன் என்று பார்த்தவர் – யுத்2:16 255/1
பட்டனன் பட்டனன் என்று பார்த்தவர் – யுத்2:16 255/1

TOP


பட்டனென் (1)

பட்டனென் என்ற போதும் எளிமையின் படுகிலேன் யான் – யுத்3:28 11/3

TOP


பட்டாய் (2)

பட்டாய் எனவே கொடு பத்தினியை – ஆரண்:13 8/3
ஊரிலே பட்டாய் என்றால் பழி என உளைய சொன்னான் – யுத்1:14 38/4

TOP


பட்டாயே (1)

கண்ணாலே நோக்கவே போக்கியதே உயிர் நீயும் கள பட்டாயே
எண்ணாதேன் எண்ணிய சொல் இன்று இனி தான் எண்ணுதியோ எண் இல் ஆற்றல் – யுத்4:38 4/2,3

TOP


பட்டார் (17)

ஈர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் இடிப்புண்டு பட்டார்
பேர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பிடியுண்டு பட்டார் – சுந்:7 35/1,2
பேர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பிடியுண்டு பட்டார்
ஆர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் அடியுண்டு பட்டார் – சுந்:7 35/2,3
ஆர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் அடியுண்டு பட்டார்
பார்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பயமுண்டு பட்டார் – சுந்:7 35/3,4
பார்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பயமுண்டு பட்டார் – சுந்:7 35/4
பண்டாரத்திடை இட்டார் தம் உடல் பட்டார் சிலர் சிலர் பயம் உந்த – சுந்:10 39/2
வாளொடும் குழம்பு பட்டார் வாள் எயிற்று அரக்கர் மற்று அ – யுத்2:16 169/2
பாறு ஆடு வெம் களத்து பட்டார் என பதையா – யுத்2:17 92/2
பட்டார் இது பட்டது பண்டு ஒருநாள் – யுத்2:18 72/4
பாடித்தலை உற்றவர் எண்_இலர் பட்டார் – யுத்2:18 251/4
பருகுவார் இடையே பட்டார் சிலர் சிலர் பருகிப்பட்டார் – யுத்2:18 257/4
பறவையின் பெரிது பட்டார் பிணத்தின்-மேல் படிவ மாதோ – யுத்2:19 97/4
யார் இது பட்டார் என்-போல் எளி வந்த வண்ணம் என்னும் – யுத்2:19 225/3
பாரின்-மேல் நோக்கின் அன்றேல் பட்டனர் பட்டார் என்னும் – யுத்3:22 22/3
பரிய தோளுடை விராதன் மாரீசனும் பட்டார்
கரிய மால் வரை நிகர் கர தூடணர் கதிர் வேல் – யுத்3:30 40/1,2
பட்டார் உடல் படு செம்_புனல் திருமேனியில் படலால் – யுத்3:31 108/1
களியில் பட்டார் வாள் முகம் மின்னும் கரை இல்லா – யுத்4:33 6/2
விண்ணில் பட்டார் வெற்பு உறழ் காயம் பல மேன்மேல் – யுத்4:33 17/1

TOP


பட்டார்-கொலோ (1)

தண்டல்_இல் நெடும் சிறை தளை பட்டார்-கொலோ – சுந்:14 19/4

TOP


பட்டாரை (1)

கோதை ஆர் வேல் அரக்கர் பட்டாரை கூவாயோ – யுத்2:18 270/2

TOP


பட்டால் (5)

பட்டால் அதுவே அ இராவணன் பாடும் ஆகும் – சுந்:11 25/2
எய் கணை மாரியாலே இறந்து பாழ் முழுதும் பட்டால்
கையினால் எள் நீர் நல்கி கடன் கழிப்பாரை காட்டாய் – யுத்2:16 132/3,4
ஊழியில் பட்ட காலின் உலகங்கள் பட்டால் ஒப்ப – யுத்2:16 172/1
பனி பட்டால் என கதிர் வர படுவது பட்டது அ படை பற்றார் – யுத்2:16 318/1
சின்னபின்னங்கள் பட்டால் பொருதியோ திரிந்து நீயே – யுத்2:18 186/3

TOP


பட்டான் (9)

இனி பட்டான் என வீங்கின அரக்கரும் ஏங்கினர் இவன் அந்தோ – யுத்2:16 318/3
தனி பட்டான் என அவன் முகம் நோக்கி ஒன்று உரைத்தனன் தனி நாதன் – யுத்2:16 318/4
அக்கன் உலந்தான் அதிகாயன் தான் பட்டான்
மிக்க திறத்து உள்ளார்கள் எல்லாரும் வீடினார் – யுத்2:18 269/1,2
பாகமே காலம் ஆக படுத்தியேல் பட்டான் அன்றேல் – யுத்2:19 180/2
பனி எனப்படுவித்து அன்னான் பலத்தையும் தொலைத்து பட்டான்
இனி என வயிர வாளி எண்_இல நிறத்தின் எய்தான் – யுத்2:19 230/3,4
பாவுண்ட கீர்த்தியானுக்கு உணர்த்தினென் பரிதி பட்டான் – யுத்2:19 231/4
பார்க்கிலேன் முந்தி படுவதே நன்று என பட்டான் – யுத்3:22 85/4
கொழுந்தியும் மீண்டாள் பட்டான் அரக்கன் என்று உவகை கொண்டான் – யுத்4:32 43/4
இந்திரசித்தும் பட்டான் இலங்கையும் அழிந்தது அன்றே – யுத்4-மிகை:41 148/4

TOP


பட்டான்-கொல் (1)

பட்டான்-கொல் அது அன்று எனின் பட்டு அழிந்தான்-கொல் பண்டு – யுத்2:19 2/2

TOP


பட்டி (1)

பன்ன அரும் கலை தெரி பட்டி மண்டபம் – பால:3 61/4

TOP


பட்டிகை (1)

தொகை விரி பட்டிகை சுடரும் சுற்றிட – பால:23 64/2

TOP


பட்டிட (1)

பட்டிட வெய்யவர் பாணம் விடுத்தார் – சுந்-மிகை:9 4/4

TOP


பட்டிடுதுமேல் (1)

பட்டிடுதுமேல் அதுவும் நன்று பழி அன்றால் – யுத்1:2 53/4

TOP


பட்டிமண்டபம் (1)

பாடல் வேதிகை பட்டிமண்டபம் முதல் பலவும் – சுந்:2 131/3

TOP


பட்டிலர் (1)

பட்டிலர் என்றிலை என்று பகர்ந்தான் – யுத்3:20 15/4

TOP


பட்டிலன் (1)

பட்டிலன் தானே தன் போர் கரியினை படுத்து வீழ்த்தான் – யுத்2:18 224/4

TOP


பட்டின் (1)

பால் நிற பட்டின் மாலை உத்தரியம் பண்புற பசும்பொன் ஆரத்தின் – சுந்:3 78/2

TOP


பட்டு (29)

ஊறு பட்டு இடைஇடை ஒடித்து சாய்த்து உராய் – பால:14 22/2
வெண் நிற பட்டு ஒளி விளங்க சாத்தியே – பால:23 62/4
பாழி வன் புயத்து இகல் வயவர் பட்டு அற – அயோ:14 34/2
தூண்டிய சரங்கள் பாய துணைவர் பட்டு உருள அஞ்சி – ஆரண்:11 34/3
இவர்தலும் குருதி பட்டு இசை-தொறும் திசை-தொறும் – கிட்:5 12/2
இரண்டு மால் யானை பட்டு உருள எற்றுமால் – சுந்:9 34/2
ஆறு கீழ் பட அளறு பட்டு அழுந்திய அளக்கர் – யுத்1:6 21/3
போரிலே பட்டு வீழ பொருத நீ ஒளித்து புக்கு உன் – யுத்1:14 38/3
ஆரத்தொடு கவசத்து உடல் பொடி பட்டு உக அவன் மா – யுத்2:15 173/3
ஒன்றின் ஒன்று பட்டு உடைவன இடித்து உரும் அதிர – யுத்2:15 190/1
பூழியில் பட்டு செந்நீர் புணரியில் பட்டு பொங்கும் – யுத்2:16 172/2
பூழியில் பட்டு செந்நீர் புணரியில் பட்டு பொங்கும் – யுத்2:16 172/2
கூறு கூறு பட்டு இலங்கையும் விலங்கலும் பறவையும் குலைந்து ஓட – யுத்2:16 336/3
ஒற்றை சரம் அதனோடு ஒரு கரி பட்டு உக ஒளிர் வாய் – யுத்2:18 151/1
பரி பட்டு விழ சிலர் நின்று பதைத்தார் – யுத்2:18 255/1
கரி பட்டு உருள சிலர் கால்-கொடு சென்றார் – யுத்2:18 255/2
நெரி பட்டு அழி தேரிடையே பலர் நின்றார் – யுத்2:18 255/3
பட்டான்-கொல் அது அன்று எனின் பட்டு அழிந்தான்-கொல் பண்டு – யுத்2:19 2/2
தரை தலம் அதனில் பட்டு தலை உடல் சிதற சோரி – யுத்2-மிகை:18 22/3
குழவினோடு பட்டு உருண்டன வானர குலங்கள் – யுத்3:22 105/4
மூண்ட போர்-தோறும் பட்டு முடிந்த நீர் முறையின் தீர்ந்து – யுத்3:27 80/1
பட்டு ஒழிந்தனனே எனும் பல் முறை – யுத்3:29 14/3
அசும்பின் சேறு பட்டு அளறு பட்டு அமிழுமால் அடங்க – யுத்3:31 21/3
அசும்பின் சேறு பட்டு அளறு பட்டு அமிழுமால் அடங்க – யுத்3:31 21/3
ஊர உன்னின் முன்பு பட்டு உயர்ந்த வெம் பிணங்களால் – யுத்3:31 86/1
பட்டு வந்த போல் விழுந்த என்ன தன்மை பண்ணுமே – யுத்3:31 87/4
பரி வெள்ளம் அளப்பு இல பட்டு அழிய – யுத்3-மிகை:20 15/3
பட்டு நான் விழுந்தால் அன்றி பாவையை விடுவது உண்டோ – யுத்3-மிகை:28 6/4
பாடு உளது அன்றி தெவ்வர் படைக்கலம் பட்டு என் செய்யும் – யுத்4:37 211/4

TOP


பட்டுள (1)

கதிர் ஒப்பன கணை பட்டுள கதம் அற்றில கதழ் கார் – யுத்2:18 142/1

TOP


பட்டுளர் (1)

அழுந்து பட்டுளர் ஒத்து அயர்ந்தார் அழல் – சுந்:13 18/3

TOP


பட்டேன் (1)

பாவி யான் பயந்த நங்கை நின் பொருட்டாக பட்டேன்
ஆவி போய் அழிதல் நன்றோ அமரர்க்கும் அரசன் ஆவான் – யுத்2:17 62/2,3

TOP


பட்டோர் (1)

கொய் தலை பூசல் பட்டோர் குலத்தியர் குவளை தோற்று – யுத்4:34 20/1

TOP


பட (200)

அறையும் ஆடு_அரங்கும் பட பிள்ளைகள் – பால:0 9/1
விஞ்சு வான் மழையின் மேல் அம்பும் வேலும் பட
செஞ்செவே செரு_முகத்து அன்றியே திறன் இலா – பால:7 7/1,2
விழி பட வெந்ததோ வேறுதான் உண்டோ – பால:7 19/2
பட கருதியோ பகர்-மின் வந்த பரிசு என்றே – பால:7 33/4
தந்திரம் பட தானவர் வானவர் – பால:7 39/2
தயிர் உறு மத்தின் காம சரம் பட தலைப்பட்டு ஊடும் – பால:10 13/1
பை வாய் அந்தி பட அரவே என்னை வளைத்து பகைத்தியால் – பால:10 66/2
மோது மத்திகை மென் முலை மேல் பட
ஓதிம பெடை வெம் கனல் உற்று என – பால:10 78/2,3
கடையுக முடிவினில் எவையும் கால் பட
புடை பெயர் கடல் என எழுந்து போயதே – பால:14 9/3,4
இடம் பட எங்கணும் எழுந்த வெண் முகில் – பால:14 12/3
தொக்க மென் மர நிழல் பட துவன்றிய சூழல் – பால:15 10/3
பாளை விரி ஒத்து உலவு சாமரை பட போய் – பால:15 17/3
தூசின் நெடு வெண் பட முடை குடில்கள்-தோறும் – பால:15 18/1
மன்றல் மணம் நாறு பட மாடம் நுழைகின்றார் – பால:15 24/3
பங்கயம் செய்யவும் வெளியவும் பல பட
தங்கு தாமரை உடை தானமே போலுமே – பால:20 7/3,4
சூழு மா கடல்களும் திடர் பட துகள் தவழ்ந்து – பால:20 10/1
அழி போர் இறைவன் பட அஞ்சியவன் – பால:23 15/3
முரைசின் குரல் பட வீரனது எதிர் நின்று இவை மொழிவான் – பால:24 17/4
தாடகை எனும் பெயர் தையலாள் பட
கோடிய வரி சிலை இராமன் கோ_முடி – அயோ:2 57/2,3
நாயகன் பட நடந்தவனும் நண்ணும் அ – அயோ:11 99/3
பிடி எறி பட எனா பெயர்த்தும் கூறுவான் – அயோ:13 13/4
சோனை பட குடர் சூறை பட சுடர் வாளோடும் – அயோ:13 20/3
சோனை பட குடர் சூறை பட சுடர் வாளோடும் – அயோ:13 20/3
தானை பட தனி யானை பட திரள் சாயேனோ – அயோ:13 20/4
தானை பட தனி யானை பட திரள் சாயேனோ – அயோ:13 20/4
துளி பட துழாவு திண் கோல் துடுப்பு இரு காலின் தோன்ற – அயோ:13 60/1
படர் எலாம் பட படும் பரும யானையின் – அயோ:14 30/1
பஞ்சு பட்டது பட படியின் மேல் முடுகியே – ஆரண்:1 6/4
இரவலரும் நல் அறமும் யானும் இனி என் பட நீத்து ஏகினாயே – ஆரண்:4 21/4
செம் பராகம் பட செறிந்த கூந்தலாள் – ஆரண்:6 2/1
களிறு எலாம் பட கை தலை மேல் உற – ஆரண்:7 21/3
பொருது வீழ்வன புலம்புவ நிலம் பட புரள்வ – ஆரண்:7 69/4
உளைந்த மால் வரை உரும் இடி பட ஒடிந்து என்ன – ஆரண்:7 75/4
கைகள் வாளொடு களம் பட கழுத்து அற கவச – ஆரண்:7 81/1
மழை தாரைகள் பட பாரிடை மடிந்தார் சிலர் உடைந்தார் – ஆரண்:7 94/4
நொய்தின் அங்கு அவன் நொறில் பரி தேர் பட நூறி – ஆரண்:8 20/3
இடிப்பின் ஓசை பட கடிது இற்றதே – ஆரண்:9 14/4
தோள் எலாம் படி சுமந்த விட அரவின் பட நிரையின் தோன்ற ஆன்ற – ஆரண்:10 5/2
மங்குலின் ஒலி பட திறந்த வாயினள் – ஆரண்:10 24/4
துரக்க அங்கு அது பட தொலைந்து சோர்கின்ற – ஆரண்:12 11/2
கறை வாள் பட ஆவி கலங்கினள் போல் – ஆரண்:12 71/2
அடி தடவ பட அரவம் இசைக்கும் – ஆரண்:14 46/3
தலையின்-மேல் அடி பட கடிது சாய் நெடிய தாள் – கிட்:5 11/1
சரம் எனும்படி தெரிந்தது பல பட சலித்து என் – கிட்:7 72/1
நெறி பட கண்கள் பொங்கி நீர் வர நெடிது தாழ்ந்து – கிட்:9 25/3
தள்ள_அரும் துளி பட தகர்ந்து சாய் கிரி – கிட்:10 16/3
பிறங்கு அரு நெடும் துளி பட பெயர்வு_இல் குன்றில் – கிட்:10 74/3
மழை பட பொதுளிய மருத தாமரை – கிட்:10 120/1
தழை பட பேர் இலை புரையில் தங்குவ – கிட்:10 120/2
வீற்று பட நூறிய வேலையின் வேலை உய்த்து – சுந்:1 44/3
கன்னல் மூன்றில் கள பட கால் வளை – சுந்:3 22/3
துள்ளின மரன் பட நெரிந்தன துடித்த – சுந்:6 16/4
சந்தனங்கள் தகர்ந்தன தாள் பட
இந்தனங்களின் வெந்து எரி சிந்திட – சுந்:6 26/1,2
தம் துவாரம் துகள் பட சாய்ந்தவே – சுந்:6 34/4
பிழை இல பட அரவின் தோள் பிடர் உற அடி இடுகின்றார் – சுந்:7 23/3
முட்டினார் பட முட்டினான் முறைமுறை முடுகி – சுந்:7 37/1
கிட்டினார் பட கிட்டினான் கிரி என நெருங்கி – சுந்:7 37/2
கட்டினார் பட கட்டினான் கைகளால் மெய்யில் – சுந்:7 37/3
தட்டினார் பட தட்டினான் மலை என தகுவான் – சுந்:7 37/4
பொருந்தினர் நெருங்கினர் களம் பட புடைத்தான் – சுந்:8 24/4
கரி கொடு கரிகளை கள பட புடைத்தான் – சுந்:8 30/1
எட்டின விசும்பினை எழு பட எழுந்த – சுந்:8 40/1
தேர் பட புடைக்கும் அ தேரின் சில்லியால் – சுந்:9 33/2
ஆயிரம் தேர் பட அரைக்குமால் அழித்து – சுந்:9 35/2
குழுவினை களம் பட கொன்று நீக்கினான் – சுந்:9 45/4
நேரே பட்டவர் பட மாடே தனி நில்லா உயிரொடு நின்றாரே – சுந்:10 29/4
ஊறு தன் நெடு மேனியில் பல பட ஒல்கி – சுந்:11 46/3
இடி பட சிதைந்த மால் வரையின் இல் எலாம் – சுந்:12 7/3
இறுத்தனன் கடி பொழில் எண்ணிலோர் பட
ஒறுத்தனள் என்று கொண்டு உவக்கின்றாள் உயிர் – சுந்:12 29/1,2
வலி சேர் கரம்-அதில் எழுவால் முழுதையும் மண்டி துகள் பட மடிவித்தான் – சுந்-மிகை:10 7/3
தேய்ந்தார் சிலர் சிலர் பிடரில் குதியடி பட ஓடினர் சிலர் செயல் அற்றார் – சுந்-மிகை:10 8/4
படி தலங்களும் வெடி பட பகிரண்டம் உடைய – சுந்-மிகை:11 31/2
தேன் அவாம் பொழில் தீ பட சிந்திய – சுந்-மிகை:13 3/1
எரி உற மடுப்பதும் எதிர்ந்துளோர் பட
பொரு தொழில் யாவையும் புரிந்து போவதும் – யுத்1:2 35/1,2
குரங்கு பட மேதினி குறைந்தலை நட போர் – யுத்1:2 61/1
அரங்கு பட மானுடர் அலந்தலை பட பார் – யுத்1:2 61/2
அரங்கு பட மானுடர் அலந்தலை பட பார் – யுத்1:2 61/2
இரங்கு படர் சீதை பட இன்று இருவர் நின்றார் – யுத்1:2 61/3
பகிர் பட குடரை கொய்யும் பகை அற பிசையும் பல் கால் – யுத்1:3 138/3
துமிந்த துண்டமும் பல பட துரந்தன தொடர்ந்து – யுத்1:6 20/3
ஆறு கீழ் பட அளறு பட்டு அழுந்திய அளக்கர் – யுத்1:6 21/3
பண்ணை வெம் புனல் பட பட நெருப்பொடும் பற்றி – யுத்1:6 28/2
பண்ணை வெம் புனல் பட பட நெருப்பொடும் பற்றி – யுத்1:6 28/2
மலைகள் ஒக்க அடுக்கி மணல் பட
தலைகள் ஒக்க தடவும் தட கையால் – யுத்1:8 46/3,4
கிழி பட கடல் கீண்டதும் மாண்டது – யுத்1:9 44/1
பொறி பட சுடர்கள் தீய போவன போழ்ந்து முன்_நாள் – யுத்1:9 86/3
நூல் பட தொடர்ந்த பைம் பொன் சித்திரம் நுனித்த பத்தி – யுத்1:10 14/1
பல் மணி மாட பத்தி நிழல் பட படர்வ பண்பால் – யுத்1:10 15/2
ஏ அணை வரி வில் காமன் கணை பட எரியாநின்ற – யுத்1:13 9/3
விற்கள் ஓடு சரம் பட வெம் புணீர் – யுத்2:15 22/2
சாய்ந்து சாய்ந்து சரம் பட தள்ளலுற்று – யுத்2:15 33/3
கல் துரந்த களம் பட வஞ்சகர் – யுத்2:15 47/1
வெருக்கொண்டு ஓடிட வெம் பட காவலர் – யுத்2:15 62/2
தன் படைத்தலைவன் பட தன் எதிர் – யுத்2:15 68/1
பட சிதைந்தது நம் படை என்றனர் – யுத்2:15 83/4
சொரிந்த வெம் பொறி பட கடல் சுவறின தோற்றம் – யுத்2:15 191/3
காம்பு எலாம் கடும் துகள் பட களிறு எலாம் துணிய – யுத்2:15 193/1
பாம்பு எலாம் பட யாளியும் உழுவையும் பாற – யுத்2:15 193/2
நாரத முனிவற்கு ஏற்ப நயம் பட உரைத்த நாவும் – யுத்2:16 1/2
சரம் தலைத்தலை பட பட மயங்கின சாய்ந்த – யுத்2:16 211/2
சரம் தலைத்தலை பட பட மயங்கின சாய்ந்த – யுத்2:16 211/2
பல்லவ கணை பட படு புரவிய பல் கால் – யுத்2:16 212/1
அறத்தின் இன் உயிர் அனையவன் கணை பட அரக்கர் – யுத்2:16 222/1
திறத்திறம் பட திசை-தொறும் திசை-தொறும் சிந்தி – யுத்2:16 222/3
திற திறம் பட துணித்து அவன் தேரையும் சிதைத்தான் – யுத்2:16 237/4
அற்ற துண்டங்கள் பட பட துணிந்தன அனந்தம் – யுத்2:16 246/4
அற்ற துண்டங்கள் பட பட துணிந்தன அனந்தம் – யுத்2:16 246/4
குந்தி வந்தனன் நெடு நிலம் குழி பட குரை கடல் கோத்து ஏற – யுத்2:16 342/4
பழி பட வாழ்கிற்பாரும் பார்த்திவர் உளரோ பாவம் – யுத்2:17 66/4
பாரில் செலுமாறு பட படரும் – யுத்2:18 26/2
பனியா மது மேதை பட படர் மேதினி – யுத்2:18 73/3
தோல் பட துதைந்து எழு வயிர தூண் நிகர் – யுத்2:18 93/1
கால் பட கை பட கால பாசம் போல் – யுத்2:18 93/2
கால் பட கை பட கால பாசம் போல் – யுத்2:18 93/2
வால் பட புரண்டனர் நிருதர் மற்று அவர் – யுத்2:18 93/3
வேல் பட புரண்டனர் கவியின் வீரரே – யுத்2:18 93/4
கோள் உடை கணை பட புரவி கூத்தன – யுத்2:18 113/1
தூண்டு_அரும் கணை பட துமிந்து துள்ளிய – யுத்2:18 116/1
ஒரு தொடை விடுவன உரும் உறழ் கணை பட
இரு தொடை புரசையொடு இறுபவர் எறி படை – யுத்2:18 129/1,2
வால் சில துணிவன வயிறுகள் வெளி பட
நால்வன குடர் சில அன நகழ்வன சில வரு – யுத்2:18 134/2,3
பண்ணின் படர் தலையில் பட மடிகின்றன பல ஆம் – யுத்2:18 140/3
கண்ணின் தலை அயில் வெம் கணை பட நின்றன காணா – யுத்2:18 143/1
கால் ஏறின சிலை நாண் ஒலி கடல் ஏறுகள் பட வான் – யுத்2:18 153/1
கரி பட காலாள் வெள்ளம் களம் பட கலின கால – யுத்2:18 185/1
கரி பட காலாள் வெள்ளம் களம் பட கலின கால – யுத்2:18 185/1
பரி பட கண்ட கூற்றும் பயம் பட பைம் பொன் திண் தேர் – யுத்2:18 185/2
பரி பட கண்ட கூற்றும் பயம் பட பைம் பொன் திண் தேர் – யுத்2:18 185/2
எரிபட பொருத பூமி இடம் பட எதிர்ந்த எல்லாம் – யுத்2:18 185/3
கட்டு அமை வயிர கோட்டால் களம் பட வீழ்த்தி காலால் – யுத்2:18 224/2
கன்று பட பதைத்த தாய்-போல் கவல்வாளை – யுத்2:18 272/2
கல் பட மரம் பட கால வேல் பட – யுத்2:19 40/1
கல் பட மரம் பட கால வேல் பட – யுத்2:19 40/1
கல் பட மரம் பட கால வேல் பட
வில் படு கணை பட வீழும் வீரர்-தம் – யுத்2:19 40/1,2
வில் படு கணை பட வீழும் வீரர்-தம் – யுத்2:19 40/2
எல் படும் உடல் பட இரண்டு சேனையும் – யுத்2:19 40/3
தூண் எறிந்து அனைய விரல்கள் கோதையொடு சுவடு எறிந்தது ஒரு தொழில் பட
சேண் எறிந்து நிமிர் திசைகளோடு மலை செவிடு எறிந்து உடைய மிடல் வலோன் – யுத்2:19 61/2,3
வெற்றி வெம் கணை பட பட தலைகள் விண்ணினூடு திசை மீது போய் – யுத்2:19 63/3
வெற்றி வெம் கணை பட பட தலைகள் விண்ணினூடு திசை மீது போய் – யுத்2:19 63/3
சரதம் ஆக தரை பட சாடுமால் – யுத்2:19 143/3
தூவுண்ட தானை முற்றும் பட ஒரு தமியன் சோர்வான் – யுத்2:19 231/2
கள பட கவியின் சேனை கடல் வறந்து உலைய கையால் – யுத்2-மிகை:16 25/3
தகர் பட சிலவர்-தம்மை தாக்கிடும் தட கை-தன்னால் – யுத்2-மிகை:16 26/3
தொடுத்தனர் அணி பட சூழ்ந்து வள்ளல் மேல் – யுத்2-மிகை:18 12/2
சரம் பட சரம் பட தாக்கு இராக்கத – யுத்2-மிகை:18 13/3
சரம் பட சரம் பட தாக்கு இராக்கத – யுத்2-மிகை:18 13/3
நில பட சாய்ந்தமை நிகழ்ந்த-போதிலே – யுத்2-மிகை:18 14/4
தூர்த்து அடல் கவியின் சேனை துகள் பட துணிந்து சிந்த – யுத்2-மிகை:18 21/2
தரை பட சரத்தின் மாரி தசமுகன்_சிறுவன் சீறா – யுத்2-மிகை:18 23/2
கடம் படு கரி பட கலின மா பட – யுத்3:20 38/1
கடம் படு கரி பட கலின மா பட
இடம் படு சில்லியின் ஈர்த்த தேர் பட – யுத்3:20 38/1,2
இடம் படு சில்லியின் ஈர்த்த தேர் பட
உடம்பு அடும் அரக்கரை அனந்தன் உச்சியில் – யுத்3:20 38/2,3
கல் பட களம் படும் அரக்கர் கார் கடல் – யுத்3:20 44/2
பல் படு தலை பட படுவ பாதகர் – யுத்3:20 44/3
வில் படு கணை பட குரங்கின் வேலையே – யுத்3:20 44/4
கிச்சு உறு கிரி பட கிளர் பொன் தேர் நிரை – யுத்3:20 45/1
பட அங்கு ஒரு குன்று படர்த்தினனால் – யுத்3:20 88/4
பின்னுடைத்தாக பேரி கடல் பட பெயர்ந்த தூளி – யுத்3:21 8/3
புயல் பட குருதி வீசி படியிடை புரள்தலோடும் – யுத்3:21 31/2
பின்றல் இல் வெள்ள தானை முறை பட பரப்பி பேழ் வாய் – யுத்3:22 11/3
வில்லி சாரதியொடும் பட திரிந்தன வெறிய – யுத்3:22 55/4
மெய்யில் பட்டன பட படாதன எலாம் விலக்கி – யுத்3:22 70/1
அதிர் பிண பெரும் குன்றுகள் பட பட அழிந்த – யுத்3:22 107/2
அதிர் பிண பெரும் குன்றுகள் பட பட அழிந்த – யுத்3:22 107/2
கனகன் ஆயிரம் கணை பட விண்ணிடை கலந்தான் – யுத்3:22 174/1
நீர் பட கடவீர் அலீர் வரி சிலை நெடியோன் – யுத்3:22 180/2
பல பட முறுவல் வந்து பரந்தன பனித்த மெய் வேர் – யுத்3:25 7/1
விழி பட முதல்வர் எல்லாம் வெதும்பினர் ஒதுங்கி வீழ்ந்து – யுத்3:27 164/1
வழி பட உலகம் மூன்றும் அடிப்பட வந்ததேனும் – யுத்3:27 164/2
பழி பட வந்த வாழ்வை யாவரே நயக்கல்-பாலார் – யுத்3:27 164/4
எல்லினும் வெளி பட வருவது கண்டு இளையவன் எழு வகை முனிவர்கள்-தம் – யுத்3:28 25/3
துடித்தது மரமும் கல்லும் துகள் பட குரங்கும் துஞ்ச – யுத்3:28 45/4
மோகத்தின் பட முடித்தவர் மாயையின் முதல்வர் – யுத்3:30 10/3
காலன் மார்பிடை சிவன் கழல் பட பண்டு கான்ற – யுத்3:30 26/1
பூழி பெற்ற வெம் களம் குளம் பட பொழிந்த பேர் – யுத்3:31 94/3
முறிந்தன வெம் கணைகள் பட முற்றின சுற்றின தேரும் மூரி மாவும் – யுத்3:31 99/2
மாறு ஆயினர் ஒரு கோல் பட மலை-போல் உடல் மறிவார் – யுத்3:31 104/2
துண்ட பட கடும் சாரிகை திரிந்தான் சரம் சொரிந்தான் – யுத்3:31 117/3
எயிறு வாளி பட துணிந்து யானையின் – யுத்3:31 123/2
தறித்த தேரும் களிறும் தரை பட
மறித்த வாசி துணித்து அவர் மா படை – யுத்3:31 132/2,3
எடுப்பது பட பொருவது அன்றி இவர் செய்வது ஒரு நன்றி உளதோ – யுத்3:31 138/4
நகரம் இடம் அருக அனையர் நலிவு பட – யுத்3:31 154/4
உலகு செவிடு பட மழைகள் உதிர உயர் – யுத்3:31 159/1
பழகும் அதிதியரை எதிர்கொள் பரிசு பட
விழைவின் எதிர அதிர் எரிகொள் விரி பகழி – யுத்3:31 160/2,3
பாறு படு சிறகு கழுகு பகழி பட
நீறு படும் இரத நிரையின் உடல் தழுவி – யுத்3:31 162/1,2
மாறு பட உலக நிரைகள் அளறு பட – யுத்3:31 162/4
மாறு பட உலக நிரைகள் அளறு பட – யுத்3:31 162/4
தரை பட பல் அண்ட கோடி தகர அண்ணல்-தன் கை வில் – யுத்3-மிகை:31 13/2
பட மற்று ஆயிர வெள்ளமும் பட்டதால் – யுத்3-மிகை:31 43/4
பாறு தொடர் பகழி மாரி நிரைகள் பட
நீறுபடும் இரத நிரையின் உடல் தவிர – யுத்3-மிகை:31 46/1,2
பொங்கு பாய் பரி சாரதியோடும் பட புடைத்தான் – யுத்4:32 33/3
பசும் புண் விண்டு-என புவி பட பகலவன் பசும் பொன் – யுத்4:35 28/2
கோல் ஆயிரம் பிற ஆயிரம் ஒரு கோல் பட குறைவ – யுத்4:37 55/2
வெம் கணை பட பட விசையின் வீழ்ந்தன – யுத்4:37 146/2
வெம் கணை பட பட விசையின் வீழ்ந்தன – யுத்4:37 146/2
ஆரியன் சரம் பட அரக்கன் வன் தலை – யுத்4:37 149/3
கொற்ற வெம் சரம் பட குறைந்து போன கை – யுத்4:37 156/1
தேர்-நின்று நெடு நிலத்து சிரமுகம் கீழ் பட விழுந்தான் சிகரம் போல்வான் – யுத்4:37 199/4
உன்-தனது குலம் அடங்க உருத்து அமரில் பட கண்டும் உறவு ஆகாதே – யுத்4:38 6/3
களம் பட கமல_கண்ணன் கடும் கனல் பகழி மாரி – யுத்4-மிகை:37 4/2
வளம் பட சிலையில் கோலி பொழிந்து அவை மடித்தான் கண்டு – யுத்4-மிகை:37 4/3

TOP


படகம் (2)

போர்த்த சங்க படகம் புடைத்திட – யுத்2:15 99/1
திண்டிமம் படகம் மா முரசு திண் மணி – யுத்2-மிகை:16 17/2

TOP


படத்து (1)

இலை முக படத்து அவன் எழுதி காட்டிய – பால:14 4/1

TOP


படப்பட (1)

பட்டன படப்பட படாத புள் குலம் – யுத்1:6 38/1

TOP


படப்படர் (1)

மே வியம் படை படப்படர் குருதியின் வீழ்ந்த – யுத்4:32 9/3

TOP


படப்பை (2)

பட்ட மென் கமுகு ஓங்கு படப்பை போய் – பால:2 26/3
தேம் படு படப்பை மூதூர் திருவொடும் அயோத்தி சேர்ந்த – யுத்4-மிகை:42 48/1

TOP


படப்பையும் (1)

முன்றில் சூழ்ந்த படப்பையும் மொய் புனல் – கிட்:15 39/2

TOP


படம் (18)

படம் கிளர் பல் தலை பாந்தள் ஏந்து பார் – பால:5 104/1
படம் செய் நாகணை பள்ளி நீங்கினான் – அயோ:14 92/1
படம் கொள் நாகங்கள் முழை புக பதைப்பன பாராய் – அயோ-மிகை:10 2/2
படம் கிழிதர படிதனில் பலவித போர் – ஆரண்:9 3/2
படம் குறைந்து ஒதுங்கின பாம்பும் பாதக – ஆரண்:12 35/3
நாகமும் படம் ஒளித்து ஒதுங்கி நையவே – ஆரண்:13 3/4
படம் பரந்து அனைய அல்குல் பால் பரந்து அனைய இன் சொல் – ஆரண்:14 8/3
வெள்ளி வெண் படம் குடைந்து கீழ் போகிய வேர – கிட்:4 10/4
படம் திறந்து உருவலின் பொலியும் பான்மை போல் – கிட்:10 108/4
படம் தாழ் அரவை ஒரு கரத்தான் பறித்தாய் எனினும் பயன் இன்றால் – சுந்:4 109/2
படம் படும் என படும் கவியின் கல் பல – யுத்3:20 38/4
படம் கொள் பாம்பு_அணை துறந்தவற்கு இளையவன் பகழி – யுத்3:22 73/1
படம் துடிக்கின்ற நாக பாற்கடல் பள்ளியானும் – யுத்3:27 76/2
படம் குறை அரவம் ஒத்தாய் உற்றது பகர்தி என்றான் – யுத்3:28 2/4
படம் மறுகிட எதிர் விரவியது அ இருள் பகல் உற வரு பகை இரதம் – யுத்3:28 19/4
படம் பிறங்கிய பாந்தளும் பாரும் பேர்ந்து – யுத்3:29 7/1
படம் பொறாமையின் நனம் தலை அனந்தனும் பதைத்தான் – யுத்3:31 17/2
படம் குறைந்தது படி சுமந்த பாம்பு வாய் – யுத்4:40 70/2

TOP


படமாடம் (1)

வாள் எழ நிரைத்த படமாடம் அவை புக்கார் – பால:15 17/4

TOP


படர் (108)

பகலினொடு இகலுவ படர் மணி மடவார் – பால:2 45/1
பஞ்சி வான் மதியை ஊட்டியது-அனைய படர் உகிர் பங்கய செம் கால் – பால:3 9/1
கொழுந்து ஓடி படர் கீர்த்தி கோவேந்தன் அடைந்தமை சென்று ஒற்றர் கூற – பால:5 56/1
கொழுந்து மேல் படர் தர கொழுகொம்பு ஆயினான் – பால:5 71/4
பொரி பரல் படர் நிலம் பொடிந்து கீழ் உற – பால:7 16/1
பழி படர் மன்னவன் பரித்த நாட்டினூங்கு – பால:7 19/3
படை நெடும் கண் வாள் உறை புக படர் புனல் மூழ்கி – பால:9 12/1
மா தவன் அருள் உண்டாக வழிபடு படர் உறாதே – பால:9 25/3
பங்கயம் குவளை ஆம்பல் படர் கொடி வள்ளை நீலம் – பால:10 18/1
படர் பூம் குவளை நாள் மலரோ நீலோற்பலமோ பானலோ – பால:10 65/2
பாணி இவன் படர் செம் கை படாதேல் – பால:13 28/3
படைகளும் முடியும் பூணும் படர் வெயில் பரப்பி செல்ல – பால:14 55/3
படிகத்தின் தலம் என்று எண்ணி படர் சுனை முடுகி புக்க – பால:16 18/1
பாகு ஒக்கும் சொல் நுண் கலையாள்-தன் படர் அல்குல் – பால:17 30/1
படர் திரை கரும் கடல் பரமன் மார்பிடை – பால:19 67/3
பந்தரின் நிழல் வீச படர் வெயில் கடிவாகும் – பால:23 26/4
பண் உறு படர் சின பரும யானையான் – அயோ:1 1/2
பண்ணும் பரி மா உடையாய் அடைவாய் படர் வான் என்னா – அயோ:4 85/4
பல் நந்து உகு தரளம் தொகு படர் பந்திகள் படு நீர் – அயோ:7 7/1
படர் உற உளன் உம்பி கான் உறை பகல் எல்லாம் – அயோ:8 42/1
பழி வரு நெறி படர் பதகன் ஆக யான் – அயோ:11 105/4
பாலை ஏய் நிறத்தொடு பண்டு தான் படர்
ஓலை ஏய் நெடும் கடல் ஓடிற்று இல்லையால் – அயோ:13 4/1,2
கான் தலை நண்ணிய காளை பின் படர்
தோன்றலை அ வழி தொடர்ந்து சென்றன – அயோ:13 5/1,2
பாங்கின் உத்தரியம் மான படர் திரை தவழ பாரின் – அயோ:13 51/1
படர் எலாம் படைத்தாளை பழி வளர்க்கும் செவிலியை தன் பாழ்த்த பாவி – அயோ:13 69/1
படர் எலாம் பட படும் பரும யானையின் – அயோ:14 30/1
பனி படர் காடு உடன் படர்தல் மெய் என்றான் – அயோ:14 127/4
கை துணித்தும் என முந்து கடுகி படர் புயத்து – ஆரண்:1 34/3
பட்ட தன்மையும் உணர்ந்து படர் சாபம் இட முன் – ஆரண்:1 45/1
கானில் படர் கண்_களி வண்டொடு தார் – ஆரண்:2 4/2
நெருக்கவும் யாம் படர் நெறி அலா நெறி – ஆரண்:3 12/3
மரம் படர் கானம் எங்கும் அதர்பட வந்த சேனை – ஆரண்:7 61/1
சரம் படர் புட்டில் கட்டி சாபமும் தரித்தான் தள்ளா – ஆரண்:7 61/3
உரம் படர் தோளில் மீளா கவசம் இட்டு உடைவாள் ஆர்த்தான் – ஆரண்:7 61/4
பால் பொத்தின நதியின் கிளர் படி பொத்தின படர் வான் – ஆரண்:7 99/2
அனக மா நெறி படர் அடிகள் நும் அலால் – ஆரண்:12 39/1
பாகம் தலையை பறித்து படர் கற்பினாள்-பால் – ஆரண்:13 34/3
பரிந்தார் படர் விண்டுவின் நாட்டவர் பைம்பொன் மாரி – ஆரண்:13 43/3
ஊன்றிய பெரும் படர் துடைக்க ஒண்ணுமோ – ஆரண்:15 23/4
எல் படர் நாகர்-தம் இருக்கை ஈது என – கிட்:1 5/1
பற்கு இழி மணி படர் திரை பரதர் முன்றில் – கிட்:10 73/3
பாணியாது படர் வெரிந் பாழ்படா – கிட்:11 9/2
பரிய மா மதிலும் படர் வாயிலும் – கிட்:11 37/1
பாழி நெடு வன் பிலனுள் நின்று படர் மேல்-பால் – கிட்:14 69/3
பாண்டு அ மலை படர் விசும்பினை – கிட்:15 24/3
பாய் திரை பரவை ஞாலம் படர் இருள் பருகும் பண்பின் – கிட்:16 53/3
பகு வாய மடங்கல் வைகும் படர் வரை முழுதும் மூழ்க – கிட்:17 28/1
பாரிடை அழுந்துகின்ற படர் நெடும் பனி மா குன்றம் – சுந்:1 8/2
மின்-மேல் படர் நோன்மையனாய் உடல் வீக்கம் நீங்கி – சுந்:1 60/1
வில் படர் பவள பாதத்து அலத்தகம் எழுதி மேனி – சுந்:2 107/1
பத்தியர் உறையும் பத்தி படர் நெடும் தெருவும் பார்த்தான் – சுந்:2 189/2
உற்றது உண்டு எனா படர் உழந்து உறாதன உறுவாள் – சுந்:3 17/4
பாடலம் படர் கோங்கொடும் பண் இசை – சுந்:6 31/1
பற்றி கொண்டவன் வடி வாள் என ஒளிர் பல் இற்று உக நிமிர் படர் கையால் – சுந்:10 37/1
புவி தடம் படர் மேருவை பொன் முடி என்ன – சுந்:12 41/3
பாசிழை பரவை படர் அல்குலார் – சுந்:13 19/4
பிறங்கும் சிகரம் படர் முன்றில்-தொறும் பிணாவோடு – சுந்-மிகை:1 9/3
அயிலினின் படர் இலங்கை மற்று அடங்கலும் அணுகி – சுந்-மிகை:3 1/2
பாய்தலும் தகைப்பு இல் தானை படர் நெறி பரந்தது அன்றே – சுந்-மிகை:14 46/4
மரன் படர் வனத்து ஒருவனே சிலை வலத்தால் – யுத்1:2 54/1
இரங்கு படர் சீதை பட இன்று இருவர் நின்றார் – யுத்1:2 61/3
சுட்டது இல்லை நின் தோன்றலை சுடர் கனல் சுழி படர் அழுவத்துள் – யுத்1:3 87/1
அயிர் படர் வேலை ஏழும் மலைகளும் அஞ்ச ஆர்த்து அங்கு – யுத்1:3 144/3
படர் மழை சுமந்த காலை பருவ வான் அமரர் கோமான் – யுத்1:4 132/1
பாரை உண்பது படர் புனல் அ பெரும் பரவை – யுத்1:6 31/3
பருப்பதம் வேவது என்ன படர் ஒளி படராநின்ற – யுத்1:7 11/1
ஒருங்கு அடல் உயர்ந்த படர் தானையொடும் ஓதத்து – யுத்1:9 12/3
பனை கை வன் குரங்கின் படர் சேனையை – யுத்1:9 55/2
வனங்களும் படர் வரை-தொறும் திரிதரு மானின் – யுத்1:11 35/3
பண் திரிந்து சிதைய படர் சிறை – யுத்2:15 8/2
பற்றினான் கவசம் படர் மார்பிடை – யுத்2:15 97/3
பரக்க பல உரைத்து என் படர் கயிலை பெரு வரைக்கும் – யுத்2:15 165/1
பள்ள கடல் கொள்ள படர் படி பேரினும் பதையா – யுத்2:15 185/1
பாம்பு உறங்கும் படர் செவி பாழியான் – யுத்2:16 64/4
படர் நெடும் தட தட்டிடை திசை-தொறும் பாகர் – யுத்2:16 224/1
பழி அப்பால் இவன் பதாதி என்று அனுமன்-தன் படர் தோள் – யுத்2:16 241/3
மா கூடு படர் வேலை மறி மகர திரை வாங்கி – யுத்2:16 355/1
பனியா மது மேதை பட படர் மேதினி – யுத்2:18 73/3
படர் கடல் இன மழை படிவ போன்றவே – யுத்2:18 95/4
பருமமும் முதுகு இடு படிகையும் வலி படர்
மருமமும் அழிபட நுழைவன வடி கணை – யுத்2:18 130/1,2
பட்டன பட்டன படர் பணை குவிவன – யுத்2:18 135/4
பண்ணின் படர் தலையில் பட மடிகின்றன பல ஆம் – யுத்2:18 140/3
பாரில் பிடித்து அடிக்கும் குடர் பறிக்கும் படர் விசும்பின் – யுத்2:18 159/3
தொய்யல் படர் அழுவ கொழும் சேறாய் உக துகைப்பான் – யுத்2:18 161/4
எழு தொடர்ந்த படர் தோள்களால் எறிய எற்ற அற்றன எழுந்து மேல் – யுத்2:19 65/3
படர் கிடந்தன பல் படை கையினர் – யுத்2:19 137/3
பல்லாயிரத்தின் முடியாத பக்கம் அவை வீச வந்து படர் கால் – யுத்2:19 264/1
பல் ஆயிரத்தின் முடியாத பக்கம் அவை வீச வந்த படர் கால் – யுத்2-மிகை:19 4/1
பறவை நாயகன் தான் ஏக படர் உறு துயரம் நீங்கி – யுத்2-மிகை:19 5/1
விண்ணில் படர் காலின் மிக கடுகும் – யுத்3:20 96/2
சென்றனன் கரியின் வாரிக்கு எதிர் படர் சீயம் அன்னான் – யுத்3:21 33/4
பயிலும் காலம் பத்தொடு நாலும் படர் கானத்து – யுத்3:22 205/1
வாரணம் அனையவன் துணிப்ப வான் படர்
தார் அணி முடி பெரும் தலைகள் தாக்கலால் – யுத்3:27 45/1,2
அங்கு அடங்கலும் படர் குருதி ஆழியின் – யுத்3:27 48/3
நெரிந்து ஏறின நெடு நாண் ஒலி படர் வான் நிறை உருமின் – யுத்3:27 109/2
படியை பார்த்தனர் பரவையை பார்த்தனர் படர் வான் – யுத்3:31 22/1
கள்ளம் படர் பெரு மாயையின் கரந்தான் உரு பிறந்தார் – யுத்3:31 115/3
வேறு படர் படர இரவி சுடர் வலையம் – யுத்3:31 162/3
பாய்தல் உந்தின சில சில படர் கவி படைகள் – யுத்3-மிகை:31 6/4
பழகிற்று அல்லா பல் திரை தூங்கும் படர் வேலை – யுத்4:33 7/3
ஆறோ என்ன விண் படர் செம் சோரியது ஆகி – யுத்4:33 19/2
பாய் வய பசும் குதிரையின் வழியவும் படர் நீர் – யுத்4:35 19/2
பரித்திலன் புவி படர் சுடர் மணி தலை பலவும் – யுத்4:35 30/3
பூதலம் எழுந்து படர் தன்மைய பொலம் தேர் – யுத்4:36 7/2
வாரி நீர் நின்று எதிர் மகரம் படர்
சோரி சோர உணர்வு துளங்கினான் – யுத்4:37 170/1,2
பாடு உழுத படர் வெரிநின் பணி உழுத அணி நிகர்ப்ப பணை கை யானை – யுத்4:37 204/2
மரம் படர் கானில் தீ போல் வள்ளல் தன் பகழி மாரி – யுத்4-மிகை:37 2/3
பட்ட வான் படர் ஒழிந்தவரின் பையுள் நோய் – யுத்4-மிகை:41 273/2

TOP


படர்க (1)

படையொடு உற்று படர்க என பன்னினான் – கிட்:13 10/4

TOP


படர்கில (1)

யாதும் விண் படர்கில இயங்கு கார் மழை – யுத்2:16 272/3

TOP


படர்கின்றது (2)

பாழி சிகை பரப்பி தனை படர்கின்றது பார்த்தான் – யுத்3:27 133/3
பதைக்கின்றது ஓர் மனமும் இடை படர்கின்றது ஒர் சினமும் – யுத்4:37 46/1

TOP


படர்கின்றவன் (1)

அவண விண்ணிடை நிமிர்ந்து படர்கின்றவன் அறம் – ஆரண்:1 37/2

TOP


படர்கின்றன (3)

பார குடர் மிடை பாசடை படர்கின்றன பலவா – ஆரண்:7 93/3
ஆறு படர்கின்றன என படர அன்னார் – யுத்1:12 18/2
படை கொண்டு இடை படர்கின்றன மத யாறுகள் பலவால் – யுத்2:18 150/4

TOP


படர்கின்றனவால் (1)

படு நீள் குருதி படர்கின்றனவால்
அடு நீள் உயிர் இன்மையின் ஆழ்கிலவால் – யுத்3:27 37/2,3

TOP


படர்கின்றான் (1)

ஓய்ந்தனன் என்று உரை-செய்ய விசும்பூடு படர்கின்றான் உரு வேகத்தால் – யுத்3:24 34/3

TOP


படர்குவான் (1)

படர்குவான் தன்னை அன்பால் பரமனும் விசும்பில் பார்த்தான் – யுத்3:24 44/3

TOP


படர்குறும் (1)

படியை நோக்கி எ பாலும் படர்குறும்
கடிய வேக கலுழனின் கண்டிலேம் – யுத்1:9 57/3,4

TOP


படர்த்தினனால் (1)

பட அங்கு ஒரு குன்று படர்த்தினனால் – யுத்3:20 88/4

TOP


படர்தல் (3)

பனி படர் காடு உடன் படர்தல் மெய் என்றான் – அயோ:14 127/4
விண்ணிடை படர்தல் விட்டு எழு விகற்பம் நினையா – ஆரண்:1 43/2
போயவர் உயிரும் போகி தென் புலம் படர்தல் பொய்யாது – சுந்:10 26/3

TOP


படர்தலோடும் (1)

தடுப்ப அரும் தேரின் ஏறி தடை இலா படர்தலோடும்
சுடர் கதிர் கடவுள் வானத்து உச்சி அம் சூழல் புக்கான் – பால-மிகை:11 39/3,4

TOP


படர்ந்த (8)

ஒட்டி படர்ந்த தண்டகம் இ உலகத்து உளது அன்றோ உணர்வை – அயோ:6 32/3
படர்ந்த வானிடை தாரகை நிகர்ப்பன பாராய் – அயோ:10 27/4
பேர்ந்து ஒளிர் நவ மணி படர்ந்த பித்திகை – கிட்:1 2/2
படர்ந்த நீள் நெடும் தலை பரப்பி மீது – கிட்:3 44/1
கொற்றதும் மானம் வந்து தொடர்ந்ததும் படர்ந்த துன்பம் – கிட்:11 93/3
பன்னிரண்டு யோசனை படர்ந்த மெய்யினன் – கிட்:14 29/1
பாழி மா மேரு நாண விசும்பு உற படர்ந்த தோளான் – சுந்:1 30/2
படர்ந்த கும்பத்து பாய்ந்தன பகழிகள் பாகரை பறிந்து ஓடி – யுத்2:16 314/1

TOP


படர்ந்தது (3)

பார் மிசை படர்ந்தது பதாதி பௌவமே – அயோ:12 32/4
பாதம் என நின்றது படர்ந்தது விசும்பில் – யுத்4:36 7/4
படர்ந்தது குரை கடல் பருகும் பண்பது – யுத்4:37 153/2

TOP


படர்ந்தன (1)

பாய்வன என்ன வானம் படர்ந்தன பழுவம் மான – சுந்:1 17/4

TOP


படர்ந்தார் (1)

மந்திரர் எவரும் வந்து மருங்கு உற படர்ந்தார் பட்ட – யுத்3:26 1/3

TOP


படர்ந்தான் (3)

பாழி வெம் புயத்து அரியொடும் இடபனும் படர்ந்தான் – கிட்:12 18/4
பார்த்தவர் இமையா-முன்னம் விசும்பிடை படர்ந்தான் என்னும் – யுத்3:27 182/3
மணம் கொள் வேல் இளம் கோளரி மானம் மீ படர்ந்தான் – யுத்4:41 5/4

TOP


படர்ந்து (10)

படர்ந்து ஒளி பரந்து உயிர் பருகும் ஆகமும் – பால:10 57/1
படர்ந்து எழுந்த புல் பசு நிற கம்பளம் பரப்பி – அயோ:9 43/1
பராவ_அரும் கதிர்கள் எங்கும் பரப்பி மீ படர்ந்து வானில் – ஆரண்:10 108/1
இழை படர்ந்து அனைய நீர் அருவி எய்தலால் – கிட்:1 10/3
ஈண்டு சேனை பால் எறி கடல் நெறி படர்ந்து என்ன – கிட்:12 31/4
பால் நிறத்து அன்ன குழாம் படர்ந்து என்ன பற்பல மங்கையர் படர – சுந்:3 76/4
மேயின படர்ந்து தீர அனையவன் விடுத்தான் என்னை – சுந்:4 36/3
ஏயின பகழி என்ன எழுந்து விண் படர்ந்து தாவி – சுந்-மிகை:14 1/2
சுற்றும் வந்து படர்ந்து தொடர்ந்தவர் – யுத்2:19 136/1
தாவி வான் படர்ந்து மானம் தடை இலாது ஏகும் வேலை – யுத்4-மிகை:41 270/1

TOP


படர்ந்தேன் (1)

பருகும் புனல் கொண்டு அகல்வான் படர்ந்தேன் பழுது ஆயினதால் – அயோ:4 77/2

TOP


படர்ந்தோர் (1)

பார் இயங்குநர் விசும்பு படர்ந்தோர்
வார் இயங்கு மழையின் குரல் மானும் – யுத்1:11 12/1,2

TOP


படர்வ (3)

கொடியொடு வங்கம் வேலை கூம்பொடு படர்வ போல – அயோ:13 49/3
பாய் புரவி விண் படர்வ போல் இனிது பாய்வ – யுத்1:9 8/4
பல் மணி மாட பத்தி நிழல் பட படர்வ பண்பால் – யுத்1:10 15/2

TOP


படர்வது (1)

பார் மிசை வணங்கி சீயம் விண் மிசை படர்வது என்ன – யுத்1:14 13/1

TOP


படர்வர் (2)

விண்டு போய் இழிவர் மேல் நிமிர்வர் விண் படர்வர் வேர் – கிட்:14 6/1
பாதம் அஞ்சலர் செஞ்செவே படர்வர் என் படைஞர் – யுத்1:6 10/4

TOP


படர்வராம் (1)

பாதகர் நம்-வயின் படர்வராம் எனின் – யுத்1:4 72/3

TOP


படர்வன (2)

கரிய மால் வரை கொழுந்து என படர்வன காணாய் – அயோ:10 18/4
மருள் கொள படர்வன நாகர் வைப்பையும் – யுத்1:6 46/3

TOP


படர்வாய் (1)

பாவி நீயே வெம் கான் படர்வாய் என்று என் உயிரை – அயோ:4 46/3

TOP


படர்வார் (1)

அன்னர் பின் படர்வார் என ஆயினார் – ஆரண்:7 14/3

TOP


படர்வென் (1)

ஊக்கி தாங்கி விண் படர்வென் என்று உருத்து எழுவாளை – ஆரண்:6 86/1

TOP


படர்வேன் (1)

அருணன் தன் புதல்வன் யான் அவன் படரும் உலகு எல்லாம் படர்வேன் ஆழி – ஆரண்:4 25/1

TOP


படர்வோன் (1)

பந்து முந்து கழல் பாடுபட ஊடு படர்வோன்
வந்து மண்ணினிடையோன் எனினும் வானினிடையோர் – ஆரண்:1 16/2,3

TOP


படர (24)

நெறியிடை படர வேந்தன் நேய மங்கையர் செல்வார் – பால:14 62/4
பாரின் மிசை வருகின்றது ஓர் படி வெம் சுடர் படர – பால:24 10/4
பாழி புயம் உயர் திக்கிடை அடைய புடை படர
சூழி சடை_முடி விண் தொட அயல் வெண்மதி தோற்ற – பால:24 11/1,2
பராவரும் இராமன் மாதோடு இளவல் பின் படர கான் போய் – பால-மிகை:0 8/1
பால் பாய்வன நறை பாய்வன மலர் வாய் அளி படர
சேல் பாய்வன கயல் பாய்வன செம் கால் மட அன்னம் – அயோ:7 8/2,3
வங்க நீர் கடலும் வந்து தன் வழி படர மான – அயோ:13 50/2
விரிந்த வலயங்கள் மிடை தோள் படர மீதிட்டு – ஆரண்:10 47/1
பாழியால் உலகு எலாம் ஒரு வழி படர வாழ் – கிட்:3 4/2
உணங்கி உன் வழி படர உன்னுவேற்கு – கிட்:3 62/2
உயிரும் விண் படர இ உடலும் இ பரிசு-அரோ – கிட்:5 13/4
கான் ஒருங்கு படர அ கார் வரை – கிட்:11 39/2
பாரிடை நடந்து பகல் எல்லை படர போய் – கிட்:14 71/2
ஊர் மேல் படர கடிது உம்பரின் மீது உயர்ந்தான் – சுந்:1 42/4
பால் நிறத்து அன்ன குழாம் படர்ந்து என்ன பற்பல மங்கையர் படர – சுந்:3 76/4
பந்தி பந்திகளாய் நெடும் கடும் கணை படர
வெந்து தீந்தன கரிந்தன பொரிந்தன சில மீன் – யுத்1:6 23/3,4
ஆறு படர்கின்றன என படர அன்னார் – யுத்1:12 18/2
பரிந்த அண்ணலும் பரிவிலன் ஒரு புடை படர
புரிந்த அ நெடும் சேனை அம் கரும் கடல் புக்கான் – யுத்2:16 243/3,4
பழிப்பு_அறு மேனியாள்-பால் சிந்தனை படர கண்கள் – யுத்2:19 274/1
பாய்ந்தனன் அங்கு அப்பொழுதே பரு வரைகள் எனை பலவும் படர ஆர்த்து – யுத்3:24 34/1
கடல் கிளர்ந்து எழுந்து மேல் படர கார் வரை – யுத்3:24 93/1
நிலம் கொண்டு படர நின்று நெஞ்சு அழிவானை தம்பி – யுத்3:27 13/2
வேறு படர் படர இரவி சுடர் வலையம் – யுத்3:31 162/3
வேறு படர அடர் விரவு சுடர் வளையம் – யுத்3-மிகை:31 46/3
உண்ணும் விசையால் உணர்வு பின் படர ஓடும் – யுத்4:36 21/2

TOP


படரகில்லா (1)

நெய்ம் மருங்கு படரகில்லா நெடு நேமி படையும் அவற்றுடனே நிற்கும் – யுத்3:24 29/2

TOP


படரல் (1)

செவ்வையின் படரல் உற்ற செகதல மடந்தையோடும் – யுத்4-மிகை:41 296/2

TOP


படரா (3)

நீர் மேல் படரா நெடும் குன்று நிமிர்ந்து நிற்றல் – சுந்:1 42/1
அணையாய் இனி எனது ஊழ் என அடரா எதிர் படரா
பணை ஆர் புயம் உடையானிடை சில இ மொழி பகர்வான் – யுத்2:15 180/3,4
பசும் பொன் நாட்டவர் நாட்டமும் உள்ளமும் படரா
அசும்பு விண்ணிடை அடங்கினன் முனிவரும் அறியா – யுத்3:22 162/2,3

TOP


படரா-வகை (1)

படை அங்கு அது படரா-வகை பகலோன் குல மருமான் – யுத்3:27 138/1

TOP


படராது (1)

சீர் மேல் படராது என சிந்தை உணர்ந்து செல்வான் – சுந்:1 42/2

TOP


படராநின்ற (1)

பருப்பதம் வேவது என்ன படர் ஒளி படராநின்ற
உரு பெற காட்டி நின்று நான் உனக்கு அபயம் என்ன – யுத்1:7 11/1,2

TOP


படரினும் (1)

பறக்கினும் கொல்லும் படரினும் கொல்லும் மின் படை கை – சுந்:7 38/2

TOP


படரும் (14)

பள்ள வெள்ளம் என படரும் நிலா – பால:11 9/2
எழுந்திலன் எழுந்து இடை படரும் சேனையின் – பால:14 23/3
அயிர் துற்றிய கடல் மா நிலம் அடைய தனி படரும்
செயிர் சுற்றிய படையான் அடல் மற மன்னவர் திலகன் – பால:24 12/1,2
படரும் நல் அறம் பாலித்து இரவியின் – அயோ:10 52/2
படரும் சில் நெறி பைப்பய நீங்கினார் – ஆரண்:3 27/2
அருணன் தன் புதல்வன் யான் அவன் படரும் உலகு எல்லாம் படர்வேன் ஆழி – ஆரண்:4 25/1
பல் நக்க தரளம் ஒக்கும் பசும் புல் மேல் படரும் மெல் நா – ஆரண்:11 57/3
படரும் கால் என கறங்கு என செல்லுவார் பார்த்தார் – ஆரண்:13 84/2
வன் திசை படரும் ஆறு ஒழிய வண் தமிழ் உடை – கிட்:14 2/3
பரித்த செல்வம் ஒழிய படரும் நாள் – சுந்:3 26/1
பரந்த வெம் பகையை வென்றால் நின்-வழி படரும் நங்கை – யுத்2:17 72/3
பாரில் செலுமாறு பட படரும்
தேர் சுற்றிடவே கொடு சென்று முரண் – யுத்2:18 26/2,3
குடர் மறுகிட மலை குலைய நிலம் குழியொடு கிழிபட வழி படரும்
இடம் மறுகிய பொடி முடுகிடவும் இருள் உளது என எழும் இகல் அரவின் – யுத்3:28 19/2,3
தடை ஒரு சிறிது இன்று ஆகி தாவி வான் படரும் வேலை – யுத்4:41 20/3

TOP


படலம் (10)

பரவுறு சமரம் பத்து படலம் நூற்றிருபத்தெட்டே – பால-மிகை:0 25/2
பரிய கால் அகில் சுட நிமிர் பசும் புகை படலம்
அரிய வேதியர் ஆகுதி புகையொடும் அளவி – அயோ:10 18/2,3
மூடினது இருள் படலம் மூ_உலகும் முற்ற – ஆரண்:10 46/1
தூளியின் நிமிர் படலம் போய் இமையவர் விழி துற வெம் போர் – சுந்:7 18/1
துன்றிய பெரும் புகை படலம் சுற்றலால் – யுத்1:6 33/2
சுமையுறு பெரும் புகை படலம் சுற்றலால் – யுத்1:6 35/3
சுட்டு வந்து எரி குல படலம் சுற்றலால் – யுத்1:6 38/2
வெந்து அழிந்து உருகும் மெய்யன் விழு புகை படலம் விம்ம – யுத்1:7 3/3
எரி கணை படலம் மூட இலர் உளர் என்னும் தன்மை – யுத்2:19 104/3
துப்பு நீர்த்து அன தூளியின் படலம் மீ தூர்ப்ப – யுத்3:31 15/2

TOP


படலமும் (1)

நின்ற-போதினில் நிறங்களும் படலமும் கொண்டு – யுத்4-மிகை:41 100/1

TOP


படலால் (1)

பட்டார் உடல் படு செம்_புனல் திருமேனியில் படலால்
கட்டு ஆர் சிலை கரு ஞாயிறு புரைவான் கடையுகநாள் – யுத்3:31 108/1,2

TOP


படலும் (4)

படை தலை தலைவர்கள் படலும் பல் படை – ஆரண்:7 109/1
பார மா மரம் முடி உடை தலையிடை படலும்
தாரையின் நெடும் கற்றைகள் சொரிவன தயங்க – சுந்:11 48/1,2
கை குத்து அது படலும் கழல் நிருதர்க்கு இறை கறை நீர் – யுத்2:15 176/1
பாழி புயம் அம்பு உருவ படலும்
வீழி கனி போல் புனல் வீச வெகுண்டு – யுத்3:20 70/1,2

TOP


படலை (7)

மேல் விரிந்து எழு கொடி படலை விண் எலாம் – பால:14 11/3
தடாது இருள் படலை மூட சலித்தது எ தலமும் தாவி – பால-மிகை:11 47/4
தூளியின் படலை வந்து தொடர்வு உற மரமும் தூறும் – ஆரண்:7 58/1
பொறி பிதிர் படலை செம் தீ புகையொடும் பொடிப்ப பொம்மென்று – ஆரண்:13 116/3
சந்தின் அடையின் படலை வேதிகை தடம்-தோறு – கிட்:10 75/1
காய் எரி படலை சூழ்ந்த கரும் கடல் தரங்கத்தூடே – யுத்1:7 2/3
தூர்ப்பு அடங்கின கை எலாம் தூளியின் படலை
போர்ப்பு அடங்கின உலகு எலாம் முரசு எலாம் போன – யுத்2:15 236/3,4

TOP


படலையில் (1)

கரை இல் நுண் புகை படலையில் கரந்தனர் கலிங்க – சுந்:13 22/3

TOP


படலையின் (2)

தேக்கு அடை படலையின் செறிவு செய்து பின் – அயோ:10 45/1
வெருளும் வெம் புகை படலையின் மேற்செல வெருவி – சுந்:13 31/1

TOP


படலையும் (1)

தூளியின் படலையும் துரகம் தேரொடு – அயோ:14 25/1

TOP


படலையோடு (1)

உக்கது ஆங்கு எரி படலையோடு உதிரத்தின் ஓதம் – கிட்:7 62/2

TOP


படலையோடும் (1)

எழு சுடர் படலையோடும் இரும் புகை எழும்பி எங்கும் – யுத்1:7 1/1

TOP


படலொடும் (1)

படலொடும் உரும் எறி பரு வரை நிலையன – யுத்2:18 132/2

TOP


படவும் (4)

கரன் இருந்த வனம் அன்றோ இவை படவும் கடவேனோ – ஆரண்:6 101/3
படுத்தனர் அரக்கர் வேலை பட்டதும் படவும் பாரார் – யுத்2:19 53/3
ஒளிறு ஈர்த்த முழு நெடு நாண் உரும்_ஏறு பல படவும் உலகம் கீண்டு – யுத்4:33 24/2
ஆண்டவன் படவும் தங்கள் ஆர் உயிர் கொண்டு மீண்டோர் – யுத்4-மிகை:41 71/1

TOP


படா (13)

படா முக மலையில் தோன்றி பருவம் ஒத்து அருவி பல்கும் – பால:20 1/3
களி படா மனத்தவன் காணின் கற்பு எனும் – கிட்:1 9/1
கிளி படா மொழியவள் விழியின் கேள் என – கிட்:1 9/2
துளி படா நயனங்கள் துளிப்ப சோரும் என்று – கிட்:1 9/3
தாள் படா கமலம் அன்ன தடம் கணான் தம்பிக்கு அம்மா – கிட்:2 33/1
நாள் படா மறைகளாலும் நவை படா ஞானத்தாலும் – கிட்:2 33/3
நாள் படா மறைகளாலும் நவை படா ஞானத்தாலும் – கிட்:2 33/3
கண்மையும் பொருந்தி கருணை படா
வண்மை என்-கொல் சனகரின் மடந்தையே – சுந்:3 106/3,4
ஊனோடு உயிர் வேறு படா உபயம் – யுத்1:3 117/1
வானர கடல் படா வகை வாளியால் மாற்றி – யுத்2:15 230/3
பொன்னொடே பொருவின் அல்லது ஒன்றொடு பொரு படா உயர் புயத்தினான் – யுத்2:19 75/4
பனி படா நின்றது என்ன பரக்கின்ற சேனை பாறி – யுத்4:37 17/1
நுனி படா நின்ற வீரன் அவன் ஒன்று நோக்கா-வண்ணம் – யுத்4:37 17/3

TOP


படாத (2)

முன்னர் யாவரும் மொழிதரும் முறைமையின் படாத
தன்னது உள் உறும் உணர்ச்சியால் புதுவது தந்தது – யுத்1:3 36/2,3
பட்டன படப்பட படாத புள் குலம் – யுத்1:6 38/1

TOP


படாதன (2)

மெய்யில் பட்டன பட படாதன எலாம் விலக்கி – யுத்3:22 70/1
இடை படும் படாதன இமைப்பிலோர் படை – யுத்3:31 173/1

TOP


படாது (3)

ஒளி படாது ஆயிடை ஒளிக்கும் மீனது – கிட்:1 9/4
கீழ் படாநின்ற நீக்கி கிளர் படாது ஆகி என்றும் – கிட்:2 33/2
பாணியின் தள்ளி கால மாத்திரை படாது பட்ட – யுத்3:25 10/1

TOP


படாதேல் (1)

பாணி இவன் படர் செம் கை படாதேல்
வாள் நுதல் மங்கையும் வாழ்வு இலள் என்பார் – பால:13 28/3,4

TOP


படாநின்ற (2)

கீழ் படாநின்ற நீக்கி கிளர் படாது ஆகி என்றும் – கிட்:2 33/2
குனி படாநின்ற வில்லால் ஒல்லையின் நூறி கொன்றான் – யுத்4:37 17/4

TOP


படார்கள் (1)

பண்டு அவுணர் மூழ்கினர் படார்கள் என வானோர் – ஆரண்:3 37/1

TOP


படாலுற்றாள் (1)

மீது உற படாலுற்றாள் விழு நதி வடிவம் ஆகி – பால-மிகை:8 10/2

TOP


படாவகை (1)

நீடு வேள்வியும் குறை படாவகை நின்று நிரப்பி – பால-மிகை:14 3/2

TOP


படி (63)

பரவு நல் ஒழுக்கின் படி பூண்டது – பால:1 12/2
பதிபடு கொடியின் உள்ள படி வளர் குழியின் உள்ள – பால:2 21/3
கறங்கு அடல் திகிரி படி காத்தவர் – பால:7 40/1
பனி வென்றபடி என்ன பகை வென்று படி காப்போன் – பால:12 16/2
படி புக்கால் என படிதர பரிபுரம் புலம்ப – பால:15 12/2
படி உளாளோ கடற்படை உளாளோ பகர் – பால:20 8/2
வாளை உகள கயல்கள் வாவி படி மேதி – பால:22 41/1
விண் கீழ் உற என்றோ படி மேல்கீழ் உற என்றோ – பால:24 9/1
பாரின் மிசை வருகின்றது ஓர் படி வெம் சுடர் படர – பால:24 10/4
விரை செய் முடி படி மேல் உற அடி மேல் உற விழவும் – பால:24 17/2
பனி வார் கடல் புடை சூழ் படி நரபாலரை அருளா – பால:24 21/3
அரசர்கள் முடி படி அணைய அம் பொனின் – பால-மிகை:6 2/3
எருத்தம் மேல் படி புயம் அற சுமந்து இடர் உழக்கும் – அயோ:1 65/2
புண் தாங்கு நெஞ்சத்தனளாய் படி மேல் புரண்டாள் – அயோ:4 139/3
என்னும் படி அன்று அடியாரினில் ஏவல் செய்தி – அயோ:4 147/2
படி அடங்கலும் நிமிர் பசும் கண் மாரியால் – அயோ:4 198/3
படி உற புரண்டனன் பலவும் பன்னினான் – அயோ:5 25/4
படி எலாம் கேட்டு நெஞ்சில் பருவரல் உழந்தான் முன்னே – அயோ:6 7/3
துஞ்சும் களி வரி வண்டுகள் குழலின் படி சுழலும் – அயோ:7 3/3
போல் பாய் புனல் மடவார் படி நெடு நாடு அவை போனார் – அயோ:7 8/4
பாந்தள் இது என உன்னி கவ்விய படி பாரா – அயோ:9 9/3
படி உடை பரல் உடை பாலை மேல் உயர் – அயோ:14 22/3
அன்ன செலவின் படி மேல் அயல் சூழ் – ஆரண்:2 3/1
படி இலாள் மருங்கு உள்ள அளவு எனை அவன் பாரான் – ஆரண்:6 82/2
பால் பொத்தின நதியின் கிளர் படி பொத்தின படர் வான் – ஆரண்:7 99/2
தோள் எலாம் படி சுமந்த விட அரவின் பட நிரையின் தோன்ற ஆன்ற – ஆரண்:10 5/2
குன்றின் அடி வந்து படி கொண்டல் என மன்னன் – ஆரண்:10 45/3
முடி பத்திகளை படி இட்டு முழங்கு துண்டம் – ஆரண்:13 21/2
தொடர்வதே நலம் ஆம் என படி மிசை சுற்றி – ஆரண்:13 84/1
கள் படி கோதையை நாடினர் காணார் – ஆரண்:14 34/2
உள் படி கோபம் உயிர்ப்பொடு பொங்க – ஆரண்:14 34/3
தேன் படி மலரது செம் கண் வெம் கைம்மா – கிட்:1 1/1
மீன் படி மேகமும் படிந்து வீங்கு நீர் – கிட்:1 1/3
மருத்து மகன் இ படி இடந்து உற வளர்ந்தான் – கிட்:14 67/2
பானல் உண் கண்ணும் வண்ண படி முறை மாற பண்ணை – சுந்:2 181/1
பன்னிருவரினும் இருவரை தவிர்வுற்று உதித்தது ஓர் படி ஒளி பரப்ப – சுந்:3 81/4
படி ஏழும் நெடும் துயர் பாவிடவும் – சுந்:4 9/2
படி உரைத்து எடுத்து காட்டும் படித்து அன்று படிவம் பண்பில் – சுந்:4 38/1
அள்ளப்பட்டு அழி குருதி பொரு புனல் ஆறாக படி சேறு ஆக – சுந்:10 28/2
படி தலங்களும் வெடி பட பகிரண்டம் உடைய – சுந்-மிகை:11 31/2
நிலை மேற்கொண்டு மெலிகின்ற நெடியோன்-தன்-முன் படி ஏழும் – யுத்1:1 6/2
கல்லி மா படி கலக்குவான் கனல் என காந்தி – யுத்1:5 42/3
வில் படி திரள் தோள் வீர நோக்குதி வெம் கண் யானை – யுத்1:10 12/1
அல் படி நிறத்தவேனும் ஆடக தலத்தை ஆழ – யுத்1:10 12/2
கல் படி வயிர திண் கால் நகங்களின் கல்லி கையால் – யுத்1:10 12/3
பாழி ஆள் வயிர படி பல் முறை – யுத்2:15 38/3
பள்ள கடல் கொள்ள படர் படி பேரினும் பதையா – யுத்2:15 185/1
கொள்ளை கொண்டிட பண்டையின் மும் மடி குமைகின்ற படி நோக்கி – யுத்2:16 335/2
நின்று இமைக்கின்றது அன்ன முடி படி நெடிதின் வைத்தான் – யுத்2:17 17/4
அருகு ஓடுவ வர உந்தினர் அசனி படி கணை கால் – யுத்2:18 147/3
கொலை அஞ்சுதல் புரிகின்றது கரியின் படி கொளலால் – யுத்2:18 152/4
இருண்டது எத்திசை மருங்கினும் பறவையின் இனம் பல படி மூடி – யுத்2-மிகை:16 53/3
பள்ளம் படு கடல் ஏழினும் படி ஏழினும் பகையின் – யுத்3:31 115/1
பெய்த கணை மா முகில் எனும் படி வளைத்தனர் முனிந்தனர்களால் – யுத்3:31 150/2
படி நடுங்கவே பகை களத்தின் ஓசை விஞ்சவே – யுத்3-மிகை:31 17/4
கண்ணில் தீயார் விம்மி உளைக்கும் படி காணீர் – யுத்4:33 17/4
கடும் பகடு படி கிடந்த கரும் பரம்பின் இன மள்ளர் பரந்த கையில் – யுத்4:33 23/2
கண் போர்த்தன கடல் போர்த்தன படி போர்த்தன கலையோர் – யுத்4:37 50/2
பஞ்சரம் எனல் ஆம் படி பண்ணினான் – யுத்4:37 167/4
முன்னேயோ விழுந்ததுவும் முடி தலையோ படி தலைய முகங்கள்-தானோ – யுத்4:38 22/3
படம் குறைந்தது படி சுமந்த பாம்பு வாய் – யுத்4:40 70/2
வஞ்சர் இல்லை இ அண்டத்தின் எனும் படி மடித்த – யுத்4:40 126/1
பாழ் புறம் கிடப்பது படி இன்றாயது ஓர் – யுத்4:41 105/2

TOP


படி-கண் (1)

படி-கண் வீழ்ந்து அகம் பதைக்கும் நெஞ்சினான் – அயோ:11 126/2

TOP


படி-நின்று (1)

பொன்_தாமரை போல் கையால் பொடி சூழ் படி-நின்று எழுவி – அயோ:4 37/2

TOP


படி-மேல் (1)

படி-மேல் எழுந்து வருவான் விரைந்து பல கால் நினைந்து பணிவான் – யுத்2:19 249/4

TOP


படிக்கண் (1)

பிணி பறித்து இவனை யாவர் முடிப்பவர் படிக்கண் பேழ் வாய் – யுத்1:14 18/2

TOP


படிக்கின்றான் (1)

பாணியின் அளந்து இசை படிக்கின்றான் என – ஆரண்:12 21/3

TOP


படிகத்தின் (1)

படிகத்தின் தலம் என்று எண்ணி படர் சுனை முடுகி புக்க – பால:16 18/1

TOP


படிகம் (1)

ஏலும் நீள் நிழல் இடை இடை எறித்தலின் படிகம்
போலும் வார் புனல் புகுந்துளவாம் என பொங்கி – கிட்:1 19/1,2

TOP


படிகமாலை (1)

பொத்தகம் படிகமாலை குண்டிகை பொருள் சேர் ஞான – பால-மிகை:0 12/1

TOP


படிகளாம் (1)

படிகளாம் என தாழ்வரை கிடப்பன பாராய் – அயோ:10 35/4

TOP


படிகாரன் (1)

பற்றும் அங்கையின் படிகாரன் இன்று – யுத்1:9 53/3

TOP


படிகாரிர் (1)

பரதன் கோயில் உற்றார் படிகாரிர் எம் – அயோ-மிகை:11 1/3

TOP


படிகால் (1)

இருபத்தொரு படிகால் இமிழ் கடல் ஒத்து அலை எறியும் – பால:24 13/3

TOP


படிகிலா (1)

பயிறலை பறவை பாரில் படிகிலா பரப்பை பார்க்கும் – யுத்3:22 29/4

TOP


படிகின்ற (1)

பாம குருதி படிகின்ற படை – யுத்3:31 201/2

TOP


படிகின்றது (2)

தான் படிகின்றது தெளிவு சான்றது – கிட்:1 1/2
காமிப்பது முடிவிப்பது படிகின்றது கண்டான் – யுத்3:27 146/3

TOP


படிகையும் (1)

பருமமும் முதுகு இடு படிகையும் வலி படர் – யுத்2:18 130/1

TOP


படித்தது (1)

கொடி படித்தது என நெடும் கோள் அரா – ஆரண்:12 3/3

TOP


படித்தலத்து (1)

படித்தலத்து இறைஞ்சினன் பரதன் போயினான் – அயோ:14 134/3

TOP


படித்தலம் (2)

படித்தலம் காவலன் பெயரல்-பாலனோ – அயோ:11 89/2
படித்தலம் சுமந்த நாகம் பாக வான் பிறையை பற்றி – யுத்3:28 45/1

TOP


படித்தவர் (1)

பாதியில் விட்டு வைப்போர் படித்தவர் பிரியப்படுத்தார் – யுத்4-மிகை:41 78/3

TOP


படித்தவன் (2)

பண்டை நூல் கதிரோன் சொல்ல படித்தவன் படிவம் அம்மா – கிட்:2 32/4
படித்தவன் வணங்கி வாழ்த்தி பரு மணி கனக தோள் மேல் – கிட்-மிகை:3 2/3

TOP


படித்து (1)

படி உரைத்து எடுத்து காட்டும் படித்து அன்று படிவம் பண்பில் – சுந்:4 38/1

TOP


படித்தேன் (1)

படித்தேன் அன்றே பொய்ம்மை குடிக்கு பழி பெற்றேன் – யுத்3:22 216/3

TOP


படித்தோர் (1)

ஒன்றினை படித்தோர் தாமும் உரைத்திட கேட்டோர் தாமும் – பால-மிகை:0 32/3

TOP


படிதர (1)

படி புக்கால் என படிதர பரிபுரம் புலம்ப – பால:15 12/2

TOP


படிதனில் (1)

படம் கிழிதர படிதனில் பலவித போர் – ஆரண்:9 3/2

TOP


படிந்த (6)

படிந்த தேர் குலம் பறிந்தன தேர் குலம் படியில் – சுந்:11 29/4
முழை படிந்த பிறை முள் எயிறு ஒள் வாள் – யுத்1:11 8/1
இழை படிந்த இள வெண் நிலவு ஈன – யுத்1:11 8/2
தாரையும் மேகமும் படிந்த தன்மைய – யுத்3:27 68/4
தம்பியரோடு தானும் தண் புனல் படிந்த பின்னர் – யுத்4:42 1/3
இம்பரின் எவரும் ஏத்த ஈர்ம் புனல் படிந்த பின்னர் – யுத்4-மிகை:41 300/3

TOP


படிந்தது (6)

பருவ மேகம் படிந்தது போல் படிந்து – பால:21 42/3
பறந்து வந்து படிந்தது பல் சனம் – அயோ:14 7/2
பயிர் உற தெய்வம் என்-மேல் படிந்தது பார்-மின் என்னா – சுந்:2 188/2
குழை படிந்தது ஒரு குன்றில் முழங்கா – யுத்1:11 8/3
படிந்தது வினைய செய்கை பயந்தது பாவி வாளால் – யுத்3:26 45/3
படிந்தது ககனம் எங்கும் பலித்தது தருமம் அன்றே – யுத்3-மிகை:31 62/4

TOP


படிந்தன (3)

படியொடு படிந்தன பருத்த தேர் பணை – ஆரண்:7 116/2
படிந்தன முடிந்தன கிடந்தன பரி மா – சுந்:8 28/4
வந்து மேகங்கள் படிந்தன பிண பெரு மலை மேல் – யுத்2:15 198/4

TOP


படிந்தனர் (1)

படிந்தனர் பரந்தனர் பரந்தது ஓர் நெருப்பின் – யுத்1:12 24/1

TOP


படிந்தனவாம் (1)

அன்னங்கள் படிந்தனவாம் எனலாய் – யுத்3:27 24/4

TOP


படிந்தார் (4)

பங்கயம் முகிழ்த்தன என சிலர் படிந்தார் – அயோ:5 16/4
நீறு தோய் மணி மேனியர் நெடும் புனல் படிந்தார்
ஊறும் மென் கனி கிழங்கினோடு உண்டு நீர் உண்டார் – அயோ:9 35/2,3
பறை புரை விழிகள் பறிந்தார் படியிடை நெடிது படிந்தார்
பிறை புரை எயிறும் இழந்தார் பிடரொடு தலைகள் பிளந்தார் – சுந்:7 26/1,2
பைம் புனல் வேலை படிந்தார் – சுந்:13 52/4

TOP


படிந்து (12)

ஈர நீர் படிந்து இ நிலத்தே சில – பால:2 25/1
ஏய அரு நுண் பொடி படிந்து உடன் எழுந்து ஒண் – பால:15 20/3
பருவ மேகம் படிந்தது போல் படிந்து
இருவர் தாளும் முறையின் இறைஞ்சினான் – பால:21 42/3,4
நீல வண்டு_இனம் படிந்து எழ வளைந்து உடன் நிமிர்வ – அயோ:10 16/2
உளம் படிந்து உயிர் எலாம் உவப்பது ஓர் பொருள் – அயோ-மிகை:1 18/3
மீன் படி மேகமும் படிந்து வீங்கு நீர் – கிட்:1 1/3
வான் படிந்து உலகிடை கிடந்த மாண்பது – கிட்:1 1/4
புண்ணின் நீர் புணரியில் படிந்து பூவையர் – சுந்:5 56/3
தொடர்ந்தன துரந்தன படிந்து நெறி தூர – சுந்:6 18/2
பள்ளம் போய் புகும் புனல் என படியிடை படிந்து
தள்ளும் பொன் கிரி சலிப்புற கோபுரம் சார்ந்தான் – யுத்1:12 5/1,2
பொங்கு நீர் நதிகள் யாவும் படிந்து அலால் புன்மை போகா – யுத்4:41 22/2
படிந்து போற்றிட இருந்தென பரிவுடன் இருந்தான் – யுத்4-மிகை:41 145/4

TOP


படிந்து-அனைய (1)

மழை படிந்து-அனைய தொங்கல் வயங்க – யுத்1:11 8/4

TOP


படிந்துளதால் (1)

பன்னும் கவி சேனை படிந்துளதால்
துன்னும் துறை நீர் நிறை வாவி தொடர்ந்து – யுத்3:27 24/2,3

TOP


படிப்பது (1)

பாரின்-பால் விசும்பின்-பாலும் பற்று அற படிப்பது அன்னான் – பால:8 7/1

TOP


படிம (2)

பாங்கில் வந்து இடுநரை படிம கண்ணாடி – அயோ-மிகை:1 2/3
மடக்கோ இல்லா வார் படிம கூத்து அமைவிப்பான் – யுத்4:33 9/3

TOP


படிமையோர் (1)

படை தலைவர் உற்று ஒருவர் மு மடி இராவணன் எனும் படிமையோர்
கிடைத்தனர் அவர்க்கு ஒரு கணக்கு இலை வளைத்தனர் கிளைத்து உலகு எலாம் – யுத்3:31 149/1,2

TOP


படிய (5)

சுரி குழல் படிய வேற்று பிடியொடும் தொடர்ந்து செல்ப – பால:14 61/4
படிய வாயில் பருப்பதம் பாய்ந்து என – யுத்2:15 37/2
பல் தொத்திய-போல் படிய பலவும் – யுத்3:27 34/2
பார் இடந்து கொண்டு எழுந்தன பாம்பு எனும் படிய
பாரிடம் துனைந்து எழுந்தன மலை அன்ன படிய – யுத்4:37 116/1,2
பாரிடம் துனைந்து எழுந்தன மலை அன்ன படிய
பேர் இடம் கதுவ அரிது இனி விசும்பு என பிறந்த – யுத்4:37 116/2,3

TOP


படியகத்து (1)

பொன் துன்னும் படியகத்து புரள்கின்ற பொழுதகத்து – ஆரண்:6 106/2

TOP


படியது (1)

பக்க வேலையின் படியது பாற்கடல் முடிவில் – சுந்:13 26/3

TOP


படியாய் (1)

அடங்கும் இன்று நம் வாழ்வு என அயர்ந்து ஒரு படியாய்
பிடுங்கும் மெல் உரை புதல்வனுக்கு இனையன பேசும் – யுத்1-மிகை:3 8/3,4

TOP


படியால் (1)

பற்று இன்றிய ஒரு மால் வரை அனையான் ஒரு படியால்
மல் தங்கு உடல் பெற்று ஆர் உயிர் வந்தால் என உய்ந்தான் – யுத்2-மிகை:15 26/3,4

TOP


படியான் (2)

பண்டை தெண் திரை பரவை நீர் உவர் என்று படியான்
அண்டத்தை பொதுத்து அ புறத்து அப்பினால் ஆடும் – யுத்1:3 4/3,4
பயத்த துன்பமே உருவு கொண்டு என்னலாம் படியான் – யுத்4-மிகை:41 167/4

TOP


படியிடை (6)

படியிடை அற்று வீழ்ந்த வெற்றி அம் பதாகை ஒத்தாள் – பால:7 51/4
பறை புரை விழிகள் பறிந்தார் படியிடை நெடிது படிந்தார் – சுந்:7 26/1
பள்ளம் போய் புகும் புனல் என படியிடை படிந்து – யுத்1:12 5/1
பூண் எறிந்தனர் படியிடை பொடித்து என்ன – யுத்2:16 204/2
பாதம் கைகளோடு இழந்தனன் படியிடை இருந்து தன் பகு வாயால் – யுத்2:16 345/1
புயல் பட குருதி வீசி படியிடை புரள்தலோடும் – யுத்3:21 31/2

TOP


படியில் (8)

அரவிந்த மலருள் நீங்கி அடி இணை படியில் தோய – ஆரண்:6 52/3
படிந்த தேர் குலம் பறிந்தன தேர் குலம் படியில் – சுந்:11 29/4
தன் தலை படியில் தாழ்ந்தான் அண்ணலும் சரணம் வைத்தான் – சுந்-மிகை:14 45/3
சென்றது தெரிதல் தேற்றாம் சேவடி படியில் தீண்ட – யுத்1:3 131/2
பார்த்து உவந்தனன் குனித்தது வானரம் படியில் – யுத்2:15 202/4
தும்பி அம் தொடையல் மாலை சுடர் முடி படியில் தோய – யுத்2:16 149/1
ஐயப்படல் அப்படி இ படியில்
செய்யப்படுகிற்றி தெரித்தனெனால் – யுத்2:18 50/3,4
பல்லும் தலையும் உடலும் படியில்
செல்லும் பொறி சிந்தின சென்றனவால் – யுத்3:27 25/2,3

TOP


படியின் (4)

படியின் மேல் வெம்மையை பகரினும் பகரும் நா – பால:7 6/1
பஞ்சு பட்டது பட படியின் மேல் முடுகியே – ஆரண்:1 6/4
படியின் மேல் விழுந்தான் பழி பார்க்கலான் – சுந்:3 110/4
பால் கொளும் புரவி எல்லாம் படுத்தினான் படியின் மேலே – யுத்3:27 180/4

TOP


படியின்-மேல் (4)

படியின்-மேல் நின்ற மேரு மால் வரையினும் பரிய – கிட்:4 9/4
ஏழ்_இருபது ஓசனை இடந்து படியின்-மேல்
ஊழுற எழுந்து அதனை உம்பரும் ஒடுங்க – கிட்:14 69/1,2
படியின்-மேல் காதலின் யாதும் பார்க்கிலென் – யுத்3:24 81/1
பற்றி வானில் சுழற்றி படியின்-மேல்
எற்றுவேன் என்று உரைக்கும் இரைக்குமால் – யுத்4:37 44/3,4

TOP


படியினில் (1)

பயில் எயிற்று இரட்டை பணை மருப்பு ஒடிய படியினில் பரிபவம் சுமந்த – சுந்:3 82/1

TOP


படியினை (2)

கேடு அகல் படியினை கெடுத்து கேடு இலா – அயோ-மிகை:1 8/1
படியினை நோக்கி நின்ற சுவேல மால் வரையை பாராய் – யுத்4-மிகை:41 56/4

TOP


படியும் (4)

தேனில் படியும் செவி வண்டு உடையான் – ஆரண்:2 4/4
தம்பி தலை அற்ற படியும் தயரதன் சேய் – ஆரண்:9 1/1
புள் படியும் குளிர் வார் பொழில் புக்கார் – ஆரண்:14 34/4
படியும் விண்ணும் பரவையும் பண்பு அற – யுத்4:37 34/3

TOP


படியுமாம் (1)

படியுமாம் சிறியோர் தன்மை நினக்கு இது பழியிற்றாமால் – யுத்3:26 63/2

TOP


படியுறு (1)

படியுறு பதாகை மீ விதானம் பல் மணி – ஆரண்:7 47/2

TOP


படியே (1)

கார் எழுவு திரு மேனி கண்ணன் நினைப்பின் படியே
ஈர்_எழுவர் நால்வர் என்னும் இருடிகளும் எழுதினரால் – யுத்4-மிகை:41 81/3,4

TOP


படியை (4)

படியை நோக்கி எ பாலும் படர்குறும் – யுத்1:9 57/3
பாசத்தால் ஐயன் தம்பி பிணிப்புண்ட படியை கண்டு – யுத்2:19 209/1
பண்டும் இன்றும் அமைக்கின்ற படியை ஒருவாய் பரமேட்டி – யுத்3:22 222/4
படியை பார்த்தனர் பரவையை பார்த்தனர் படர் வான் – யுத்3:31 22/1

TOP


படியொடு (2)

படியொடு திரு நகர் துறந்து பல் மரம் – அயோ:12 28/1
படியொடு படிந்தன பருத்த தேர் பணை – ஆரண்:7 116/2

TOP


படிவ (2)

படர் கடல் இன மழை படிவ போன்றவே – யுத்2:18 95/4
பறவையின் பெரிது பட்டார் பிணத்தின்-மேல் படிவ மாதோ – யுத்2:19 97/4

TOP


படிவங்கள் (1)

பாதங்கள் இவை என்னின் படிவங்கள் எப்படியோ – ஆரண்:1 47/2

TOP


படிவத்து (2)

பச்சை மலை ஒத்த படிவத்து அடல் இராமன் – பால:22 36/2
சைய படிவத்து ஒரு தந்தையை முன் – யுத்2:18 50/1

TOP


படிவத்தோடும் (1)

பம்பு பேர் ஒளிய நாகம் பற்றிய படிவத்தோடும்
உம்பர் நாடு இழிந்து வீழ்ந்த ஒளியவனேயும் ஒத்தான் – யுத்2:19 202/3,4

TOP


படிவம் (15)

பலரும் ஆங்கு இகழ்தற்கு ஒத்த படிவம் வந்துற்றது அன்றே – பால-மிகை:11 27/4
பன்னு தொல் அற படிவம் நோக்கினான் – அயோ:11 117/4
எழுதிய படிவம் ஒத்து எய்துவான் தனை – அயோ:14 47/3
பாதங்கள் கண்ணின் பார்த்தால் படிவம் கொள் நெடிய பஞ்ச – ஆரண்:13 128/3
மாணி ஆம் படிவம் அன்று மற்று இவன் வடிவம் மைந்த – கிட்:2 19/1
பண்டை நூல் கதிரோன் சொல்ல படித்தவன் படிவம் அம்மா – கிட்:2 32/4
கால் இயல் பொடியினால் நெடிய கல் படிவம் ஆம் – கிட்:3 6/3
பாக்கியம் புரிந்த எல்லாம் குவிந்து இரு படிவம் ஆகி – கிட்:3 18/3
பல் கலன் பிறவும் அ படிவம் ஆனவே – கிட்:6 6/4
பார் குலாம் முழு வெண் திங்கள் பகல் வந்த படிவம் போலும் – கிட்:11 50/2
ஆல் இலை படிவம் தீட்டும் ஐய நுண் பலகை நொய்ய – கிட்:13 39/1
படி உரைத்து எடுத்து காட்டும் படித்து அன்று படிவம் பண்பில் – சுந்:4 38/1
இன் உயிர் இன்றி ஏகும் இயந்திர படிவம் ஒப்பான் – சுந்:4 78/3
பறந்தலை முழுதும் பட்ட வஞ்சகர் படிவம் மூட – யுத்2:19 98/3
தீட்டிய படிவம் என்ன தோன்றினன் திகைத்த நெஞ்சன் – யுத்4:34 11/4

TOP


படிவமொடு (1)

மஞ்சனை குறுகி ஒரு மாணவ படிவமொடு
வெம் சம தொழிலர் தவ மெய்யர் கை சிலையர் என – கிட்:2 4/2,3

TOP


படிவர் (1)

அந்தரத்து அமரர் அலர் மானிட படிவர் மயர் – கிட்:2 6/3

TOP


படிவன (1)

படிவன ஒத்தன பறவை பந்தரே – யுத்3:22 53/4

TOP


படிவாற்கு (1)

கள்ளும் சிலம்பும் பூம் கோதை கற்பின் கடலில் படிவாற்கு
புள்ளும் சிலம்பும் பொழில் சிலம்பும் புனலும் சிலம்பும் புனை கோலம் – ஆரண்:14 28/2,3

TOP


படிவு (1)

கன்னியர் அல்குல் தடம் என யார்க்கும் படிவு அரும் காப்பினது ஆகி – பால:3 13/3

TOP


படிவுற்றனவால் (1)

பாம்போடு கடல் படிவுற்றனவால்
வாம் போர் நெடு வாடை மலைந்து அகல – யுத்3:31 202/2,3

TOP


படிவுற்று (1)

கூடு நல் நதி தடம்-தொறும் குடைந்தன படிவுற்று
ஆடுகின்றன கொழுநரை பொருவின அன்னம் – கிட்:10 39/3,4

TOP


படின் (1)

சேனை காவலர் ஆயிரம் பேர் படின் கவந்தம் ஒன்று எழுந்தாடும் – யுத்3:31 215/2

TOP


படீஇ (2)

தூய நல் புனல் படீஇ சுருதி நூல் முறை – பால:5 81/3
ஏமுற புனல் படீஇ வித்தொடு இன் பொருள் – பால:5 107/2

TOP


படு (86)

கதிர் படு வயலின் உள்ள கடி கமழ் புனலின் உள்ள – பால:2 21/1
பொன் மலை அல்லன மணி படு புளினம் – பால:2 47/4
எழும் இடத்து அகன்று இடை ஒன்றி எல் படு
பொழுது இடை போதலின் புரிசை பொன் நகர் – பால:3 40/1,2
சுழி படு கங்கை அம் தொங்கல் மோலியான் – பால:7 19/1
கற்பது ஓர் நாவன் அனல் படு கையன் – பால:8 12/2
பாத்த யானையின் பதங்களில் படு மதம் நாற – பால:15 6/1
முகில் படு நெடும் கடலை ஒத்து உளது அ மூதூர் – பால:15 27/4
கலை கடந்து அகல் அல்குல் கடம் படு
முலைகள் தம்தமின் முந்தி நெருங்கலால் – பால:18 18/2,3
பருணிதன்-கொல் படு கொலையான் என்றாள் – பால:21 34/4
இடம் படு புகழ் சனகர் கோன் இனிது பேண – பால:23 1/1
கடம் படு களிற்று அரசர் ஆதி இடை கண்டோர் – பால:23 1/2
தடம் படு புயத்த சிறு தம்பியர்கள்-காறும் – பால:23 1/3
மலிதரு மணம் படு திருவை வாயினால் – பால:23 81/3
இடம் படு தோளவனோடு இயை வேள்வி – பால:23 90/1
மடம் படு சிந்தையள் மாறு பிறப்பின் – பால:23 90/3
படு பொருள் உணர்ந்த அ பரமன் யான் இனி – பால-மிகை:5 2/3
நால் கடல் படு மணி நளினம் பூத்தது ஓர் – அயோ:2 49/1
பாற்கடல் படு திரை பவள வல்லியே – அயோ:2 49/2
தொளை படு குழலினோடு யாழ்க்கு தோற்றன – அயோ:4 175/3
பல் நந்து உகு தரளம் தொகு படர் பந்திகள் படு நீர் – அயோ:7 7/1
பாண் இள மிஞிறு ஆக படு மழை பணை ஆக – அயோ:9 4/1
படு முரசு அறைந்தனர் பரதன் தம்முனை – அயோ:12 24/1
அளம் படு குரை கடல் அகழி ஏழுடை – அயோ-மிகை:1 18/1
வளம் படு நெடு நில மன்னர்_மன்னனே – அயோ-மிகை:1 18/2
கோடக தேர் படு குதிரை தாவிய – அயோ-மிகை:14 4/1
வான்_உலகு அளிக்கும் புரந்தரன் ஆதி மருவும் எண் திசை படு நிருபர் – ஆரண்-மிகை:10 4/1
கழை படு முத்தமும் கலுழி கார் மத – கிட்:1 10/1
மழை படு தரளமும் மணியும் வாரி நேர் – கிட்:1 10/2
குழை படு முகத்தியர் கோலம் ஒப்பது – கிட்:1 10/4
காம்பு அனைய தோளியை ஒளித்த படு கள்வன் – கிட்:14 41/2
சவி படு தகை சால் வானம் தான் ஒரு மேனி ஆக – சுந்:2 180/1
தூய வெண் கவரி திரள் இயக்கிட சுழி படு பசும் காற்றின் – சுந்:2 206/2
கடல் படு பணிலமும் கன்னி பூகமும் – சுந்:4 50/1
அரி படு சீற்றத்தான்-தன் அருகு சென்று அடியின் வீழ்ந்தார் – சுந்:6 56/1
கரி படு திசையின் நீண்ட காவலாய் காவல் ஆற்றோம் – சுந்:6 56/2
கிரி படு குவவு திண் தோள் குரங்கு இடை கிழித்து வீச – சுந்:6 56/3
எரி படு துகிலின் நொய்தின் இற்றது கடி கா என்றார் – சுந்:6 56/4
பரிதியின் பொலியும் மெய்யர் படு மத களிற்றின் பாகர் – சுந்:8 12/4
தாழி படு தயிர் ஒத்தார் மாருதி தனி மத்து என்பது ஓர் தகை ஆனான் – சுந்:10 30/2
நுகம் படு தேர் அவை நூற்று_இரு_கோடி – சுந்-மிகை:11 15/1
அகம் படு காவில் அரக்கர்கள் இன்னம் – சுந்-மிகை:11 15/3
முறை படு தானையின் மருங்கு முற்றினான் – யுத்1:4 33/3
பாடு பட்டவர் படு கடல் மணலினும் பலரால் – யுத்1:5 60/2
கோல் படு மனைகள் ஆய குல மணி எவையும் கூட்டி – யுத்1:10 14/2
ஊறு படு செம்_புனல் உடைத்த கரை உற்ற – யுத்1:12 18/1
செம் தழல் படு நகர் அனைத்தும் சீர் பெற – யுத்1-மிகை:1 2/2
சூழி யானை மதம் படு தொய்யலின் – யுத்2:15 38/1
பாய்ந்த தானை படு களம் பாழ்பட – யுத்2:15 51/3
பத்து நூறு கோடிக்கு மேல் பனி படு சிகரம் – யுத்2:15 188/3
சேற்று செம்_புனல் படு கள பரப்பிடை செம் கண் – யுத்2:15 243/3
பல்லவ கணை பட படு புரவிய பல் கால் – யுத்2:16 212/1
நடையில் படு நீதியா நல்குதலும் – யுத்2:18 71/4
பசும் படு குருதியின் பண்டு சேறுபட்டு – யுத்2:18 87/1
கலையில் படு கம்மியர் கூடம் அலைப்ப – யுத்2:18 244/2
உலையில் படு இரும்பு என வன்மை ஒடுங்க – யுத்2:18 244/3
வில் படு கணை பட வீழும் வீரர்-தம் – யுத்2:19 40/2
கை படு சிலையை வாங்கி கால மா மழையும் எஞ்ச – யுத்2-மிகை:15 18/2
மிகை படு சரத்தின் மாரி வீரனுக்கு இளையோன் மேவும் – யுத்2-மிகை:15 21/3
காற் படு கதியினின் கரந்தது ஓடியே – யுத்2-மிகை:16 20/4
அஞ்சென படு கணத்து அவை அனைத்தையும் அழித்த – யுத்2-மிகை:16 38/4
கரம் படு சிலையினின் கான்ற மாரியின் – யுத்2-மிகை:18 13/2
கடம் படு கரி பட கலின மா பட – யுத்3:20 38/1
இடம் படு சில்லியின் ஈர்த்த தேர் பட – யுத்3:20 38/2
பல் படு தலை பட படுவ பாதகர் – யுத்3:20 44/3
வில் படு கணை பட குரங்கின் வேலையே – யுத்3:20 44/4
வெடி படு கடல் நிகர் குருதி வெள்ளத்தில் – யுத்3:22 53/3
படு மாரி நெடும் கணை பாய்தலினால் – யுத்3:27 35/1
படு நீள் குருதி படர்கின்றனவால் – யுத்3:27 37/2
பசும் புல் தண் தலம் மிதித்தலின் கரி படு மதத்தின் – யுத்3:31 21/2
பட்டார் உடல் படு செம்_புனல் திருமேனியில் படலால் – யுத்3:31 108/1
பள்ளம் படு கடல் ஏழினும் படி ஏழினும் பகையின் – யுத்3:31 115/1
கண்ட படு மலை போல் நெடு மரம் போல் கடும் தொழிலோர் – யுத்3:31 117/2
வீங்கின பெரும் பிணம் விசும்பு உற அசும்பு படு சோரி விரிவுற்று – யுத்3:31 145/2
பாறு படு சிறகு கழுகு பகழி பட – யுத்3:31 162/1
சேம படு கேடகம் மால் கடல் சேர் – யுத்3:31 201/3
மண்ட படு சோரியின் வாரியின் வீழ் – யுத்3:31 203/1
படு மத கரி பரி சிந்தின பனி வரை இரதம் அவிந்தன – யுத்3:31 214/1
கடு வைத்து ஆர் களன் கை படு கார் முகம் – யுத்3-மிகை:31 43/1
தொத்து படு நெடும் தாரைகள் சொரிந்தால்-என துரந்தான் – யுத்4:37 56/3
குத்து கொடு நெடும் கோல் படு களிறு ஆம் என கொதித்தான் – யுத்4:37 56/4
இடை படு தீவினும் மலை ஒர் ஏழினும் – யுத்4:37 70/2
படைக்கலம் மழை படு துளியின் பான்மைய – யுத்4:37 70/4
சிலை மேவும் கடும் கணையால் படு களத்தே மன தீமை சிதைந்து வீழ்ந்தான் – யுத்4:37 203/2
கறை படு மகளிர் கொங்கை கலப்பவர் காட்டில் வாழும் – யுத்4-மிகை:41 75/3
திடம் படு சுரிகையும் சேர ஈந்தனன் – யுத்4-மிகை:41 229/4
தேம் படு படப்பை மூதூர் திருவொடும் அயோத்தி சேர்ந்த – யுத்4-மிகை:42 48/1

TOP


படு-தொறும் (2)

எரிந்த வெம் கணை நெற்றியில் படு-தொறும் யானை – யுத்2:16 215/1
விட்டன விட்டன விடு கணை படு-தொறும்
பட்டன பட்டன படர் பணை குவிவன – யுத்2:18 135/3,4

TOP


படுக்க (1)

பட்டது இங்கு ஒர் குரங்கு படுக்க என்று – யுத்2:15 91/2

TOP


படுக்கலாத (1)

பரிபவம் செய்ஞ்ஞரை படுக்கலாத நீ – யுத்1:2 17/3

TOP


படுக்கிலேன் (1)

பழியினை உணர்ந்து யான் படுக்கிலேன் உனை – யுத்1:4 8/1

TOP


படுக்கின்ற (1)

படுக்கின்ற பிணத்தின் பம்மல் குப்பையின் பரப்பே பல் கால் – யுத்2:15 152/4

TOP


படுக்கும் (4)

வன் தொடர் படுக்கும் வன வாரி சூழ் – பால:2 32/2
பண்ணவற்கு இவன் பிழைக்குமேல் படுக்கும் நம் படையை – யுத்3:22 78/3
சொல் அறுக்கும் வலி அரக்கர் தொடு கவசம் துகள் படுக்கும் துணிக்கும் யாக்கை – யுத்3:31 100/1
பட்ட போது அவன் நான்முகன் ஆயினும் படுக்கும்
வட்ட வேல்-அது வலம்-கொடு வாங்கினன் வணங்கி – யுத்4:32 27/2,3

TOP


படுக்குவென் (1)

படுக்குவென் அது அன்று ஆயின் பற்றினென் கொணர்வென் என்றான் – ஆரண்:11 65/4

TOP


படுக (2)

மா துயர் படுக நான் நெடிது உன் மாற்றவள் – அயோ:2 61/3
குள படுக என்று வெய்யோன் குறித்து உளம் கனன்று புக்கான் – யுத்2-மிகை:16 25/4

TOP


படுகர் (1)

பூக வனம்-ஊடு படுகர் புளின முன்றில் – அயோ:5 13/3

TOP


படுகள (1)

படுகள பரப்பை நோக்கி பாழி வாய் மடித்து நூழில் – யுத்3:22 128/1

TOP


படுகால்-கொல் (1)

ஊர் புக அமைந்த படுகால்-கொல் உலகு ஏழும் – சுந்:2 64/2

TOP


படுகிலவால் (1)

போர் உறு புரவிகள் படுகிலவால் புனை பிணி துணிகில பொரு கணையால் – யுத்3:28 27/2

TOP


படுகிலன் (1)

மெய் வரத்தினன் மிடல்_படை விட படுகிலன்
செய்யும் மற்றும் இகல் என்று சின வாள் உருவி வன் – ஆரண்:1 34/1,2

TOP


படுகிலேன் (1)

பட்டனென் என்ற போதும் எளிமையின் படுகிலேன் யான் – யுத்3:28 11/3

TOP


படுகிற்கிலம் (1)

இடையில் படுகிற்கிலம் யாம் ஒரு நின் – யுத்2:18 71/1

TOP


படுகிற்றும் (1)

தொடையில் படுகிற்றும் என துணியா – யுத்2:18 71/2

TOP


படுகின்றது (1)

படுகின்றது அன்றோ மற்று உன் பெரும் படை பகழி மாரி – யுத்3:27 100/1

TOP


படுகின்றாய் (1)

பாவம் பாராது இன் உயிர் கொள்ள படுகின்றாய் – அயோ:3 42/4

TOP


படுகுவர் (1)

பாம்பினும் வெய்யோர் சால படுகுவர் பயம் இன்று இன்றே – யுத்2:19 57/2

TOP


படுத்த (11)

பாய்ந்த பூம் பள்ளியில் படுத்த பல்லவம் – பால:19 38/3
கார் என கடிது சென்றான் கல்லிடை படுத்த புல்லின் – அயோ:13 39/1
படுத்த தளிரில் சிலர் பசைந்தனர் அசந்தார் – அயோ-மிகை:5 1/4
பல்லவம் மலர் கொடு படுத்த பாயலின் – ஆரண்:14 93/2
பருந்து உண பாட்டி யாக்கை படுத்த நாள் படைஞரோடும் – யுத்1:14 32/1
பசை அறு சிந்தையானை தமரொடும் படுத்த போதும் – யுத்1-மிகை:14 6/1
படுத்த வாசியும் பதாகையும் பாழ்பட – யுத்2:15 64/4
கானின் அன்று இகல் கரன் படை படுத்த அ கரியோன் – யுத்2:15 204/1
வல்லான் ஒருத்தன் இடையே படுத்த வடு ஆன மேனி வடுவும் – யுத்2:19 264/4
வல்லான் ஒருத்தன் இடையே படுத்த வடு ஆன மேனி வடுவும் – யுத்2-மிகை:19 4/4
கனை கழல் அமரர்_கோமான் கட்டவன் படுத்த காளை – யுத்4:41 118/2

TOP


படுத்த-போது (1)

பத்தினி-தன்னை தீண்டி பாதகன் படுத்த-போது
மு திறத்து உலகும் வெந்து சாம்பராய் முடியும் அன்றே – யுத்3:26 88/1,2

TOP


படுத்தலின் (1)

பளிங்கு பொன் தலத்து அகட்டு அடுத்துற படுத்தலின்
தளிந்த கல் தலத்தொடு அ சலத்தினை தனித்துற – பால:3 19/2,3

TOP


படுத்தலும் (1)

படுத்தலும் வீர வாழ்க்கை பற்றினர்க்கு உற்ற மேல்_நாள் – யுத்3:31 55/2

TOP


படுத்தவர் (1)

படுத்தவர் நட்டவர் பகைஞரோடு ஒரு – யுத்1:4 79/2

TOP


படுத்தன (1)

பளிக்கு மால் வரை முந்தி படுத்தன
ஒளிக்கும் ஆழி கிடந்தன ஓர்கிலார் – யுத்1:8 33/1,2

TOP


படுத்தனர் (3)

படுத்தனர் அரக்கர் வேலை பட்டதும் படவும் பாரார் – யுத்2:19 53/3
பட்டனர் ஒன்று படுத்தனர் ஒன்றோ – யுத்3:20 19/2
பரந்திடும் அரக்கன் சேனை படுத்தனர் திரியலுற்றார் – யுத்4-மிகை:37 1/4

TOP


படுத்தனன் (1)

படுத்தனன் இங்கு வீழ்ந்தேன் இது இன்று பட்டது என்றான் – ஆரண்:13 113/4

TOP


படுத்தனை (1)

படுத்தனை பல வகை அமரர்-தங்களை – யுத்2:16 78/3

TOP


படுத்தாய் (2)

வாலியை படுத்தாய் அலை மன் அற – கிட்:7 95/3
வேலியை படுத்தாய் விறல் வீரனே – கிட்:7 95/4

TOP


படுத்தால் (1)

பஞ்சிடை படுத்தால் அன்ன வெண்ணிலா பரப்ப போனார் – அயோ:6 4/4

TOP


படுத்தான் (4)

படுத்தான் வானவர் பற்றாரை – சுந்:5 51/1
பரி கொடு பரிகளை தலத்திடை படுத்தான்
வரி சிலை வயவரை வயவரின் மடித்தான் – சுந்:8 30/2,3
நூறு_ஆயிரம் படுத்தான் இது நுவல்-காலையின் இளையோன் – யுத்2:18 162/2
பார்-மேல் படுத்து அரைத்தான் அவன் பழி மேற்பட படுத்தான்
போர்-மேல் திசை நெடு வாயிலின் உளது ஆம் என போனான் – யுத்2:18 176/3,4

TOP


படுத்திடுதலும் (1)

சின்னபின்னம் படுத்திடுதலும் சினவி என் – கிட்:5 7/3

TOP


படுத்திய (1)

காய் எரி படுத்திய கடுமையார்களில் – யுத்1-மிகை:5 7/3

TOP


படுத்தியேல் (1)

பாகமே காலம் ஆக படுத்தியேல் பட்டான் அன்றேல் – யுத்2:19 180/2

TOP


படுத்தினான் (1)

பால் கொளும் புரவி எல்லாம் படுத்தினான் படியின் மேலே – யுத்3:27 180/4

TOP


படுத்து (19)

படுத்து வைகிய பல்லவ சயனங்கள் பாராய் – அயோ:10 23/4
துணி படுத்து அயல் வாவிகள் தூர்த்து ஒளிர் – சுந்:6 24/2
பணி படுத்து உயர் குன்றம் படுத்து-அரோ – சுந்:6 24/4
ஆடக தருவின் சோலை பொடி படுத்து அரக்கர் காக்கும் – சுந்:6 58/1
கரன் படை படுத்து அவனை வென்று களை கட்டான் – யுத்1:2 54/2
படுத்து ஒழிந்தனை பாவி எ தேவரும் பகர்தற்கு – யுத்1:3 24/2
வகிர் படுத்து உரக்கும் பற்றி வாய்களை பிளக்கும் வன் தோல் – யுத்1:3 138/1
துகில் படுத்து உரிக்கும் செம் தீ கண்களை சூலும் சுற்றி – யுத்1:3 138/2
படுத்து இவண் மீடும் என்று உரைத்த பண்பினீர் – யுத்2:18 3/2
சாரித்து அலைத்து உருட்டும் நெடும் தலத்தில் படுத்து அரைக்கும் – யுத்2:18 159/2
பார்-மேல் படுத்து அரைத்தான் அவன் பழி மேற்பட படுத்தான் – யுத்2:18 176/3
பட்டிலன் தானே தன் போர் கரியினை படுத்து வீழ்த்தான் – யுத்2:18 224/4
தன் கரி தானே கொன்று தட கையால் படுத்து வீழ்த்தும் – யுத்2:18 225/1
உரும் இடித்து என்ன வில் நாண் ஒலி படுத்து உன்னோடு ஏய்ந்த – யுத்3:21 19/1
திடல் முந்நீரிடை படுத்து பறித்தனன் நம் துயர் என்றார் தேவர் எல்லாம் – யுத்3:24 35/4
பகை பெரும் கவியின் சேனை படுத்து இவண் வருதிர் என்றான் – யுத்3-மிகை:20 2/4
பரி உந்திய பாகு படுத்து அவன் வெம் – யுத்3-மிகை:20 13/2
தாலம் மேல் படுத்து மீண்டது அலன் சரம் தலைவர் தள்ளி – யுத்3-மிகை:31 61/4
படை அவாவுறும் அரக்கர்-தம் குலம் முற்றும் படுத்து
கடை உவாவினில் இராவணன் தன்னையும் சுட்டு – யுத்4:40 125/3,4

TOP


படுத்து-அரோ (1)

பணி படுத்து உயர் குன்றம் படுத்து-அரோ – சுந்:6 24/4

TOP


படுத்தோர் (1)

பன்னகாதிபன் உலகினை பரிபவ படுத்தோர் – யுத்1-மிகை:5 8/4

TOP


படுதலின் (2)

வேறு வேறு படுதலின் வெம்பியே – யுத்2:15 70/2
மேலவர் படுதலின் விடும் முறை இல மிடல் – யுத்2:18 133/1

TOP


படுதலும் (2)

மை அரி நெடும் கண் நோக்கம் படுதலும் கருகி வந்து – பால:10 16/3
நிமிர்ந்த செம் சரம் நிறம்-தொறும் படுதலும் நெய்த்தோர் – யுத்1:6 20/1

TOP


படுதலோடும் (2)

சுடு கணை படுதலோடும் துளங்கினான் துளங்கா-முன்னம் – யுத்2:15 132/1
பாக வான் பிறை போல் வெவ் வாய் சுடு கணை படுதலோடும்
வேக வான் கொடும் கால் எற்ற முற்றும் போய் விளியும் நாளில் – யுத்3:28 44/1,2

TOP


படுதி (1)

படுதி என்று உறுதிகள் பலவும் பன்னினான் – யுத்1:4 44/4

TOP


படுப்பது (2)

பதி புகுந்தனர் தம்மை படுப்பது ஓர் – யுத்1:9 52/3
படுப்பது வய பகைஞர் ஆயிரரை அன்று பதினாயிரவரை – யுத்3:31 138/2

TOP


படுப்பதே (1)

பாயல் உதறி படுப்பதே ஒத்த திரையின் பரப்பு அம்மா – யுத்1:1 3/4

TOP


படுப்பான் (1)

ஞாலம் படுப்பான் தனது ஆற்றலுக்கு ஏற்ற நல் வில் – ஆரண்:13 31/1

TOP


படுப்பெனோ (1)

பாய்ந்து அவர் சுற்றம் முற்றும் படுப்பெனோ இயன்ற பண்போடு – யுத்2:19 238/3

TOP


படும் (26)

பிறை எனும் நுதலவள் பெண்மை என் படும்
நறை கமழ் அலங்கலான் நயன கோசரம் – பால:10 40/1,2
கீற்று ஒத்து உடைய படும் நாண் உரும் ஏறு கேளா – அயோ:4 120/4
படர் எலாம் பட படும் பரும யானையின் – அயோ:14 30/1
அம்பு இடை அறுக்க சிந்தி அற்றன படும் என்று அஞ்சி – ஆரண்:7 111/2
பணம் தாழ் அல்குல் பனி மொழியார்க்கு அன்புபட்டார் படும் காம – ஆரண்:10 113/1
பிறந்து போந்து இது படும் பேதையேன் எனா – ஆரண்:12 18/4
கல்லிடை படும் துளி திவலை கார் இடு – கிட்:10 15/1
பொறிந்தவாய் வய கடும் சுடர் கணை படும் பொழுதின் – யுத்2:15 245/2
தன் தாதை படும் துயர் தந்தையை முன் – யுத்2:18 51/3
எல் படும் உடல் பட இரண்டு சேனையும் – யுத்2:19 40/3
தானையும் பரியும் படும் தன்மையை – யுத்2:19 154/2
பஞ்சினில் படும் எரி என இலக்குவன் பகழி – யுத்2-மிகை:16 38/3
படம் படும் என படும் கவியின் கல் பல – யுத்3:20 38/4
படம் படும் என படும் கவியின் கல் பல – யுத்3:20 38/4
கல் பட களம் படும் அரக்கர் கார் கடல் – யுத்3:20 44/2
பார்க்கின்ற திசைகள் எங்கும் படும் பிண பரப்பை நோக்கும் – யுத்3:22 31/3
பாய் பரி குலம் படும் பாகர் பொன்றுவர் – யுத்3:22 48/2
கோடிகள் பல படும் குழாம் குழாங்களாய் – யுத்3:27 51/3
வெள்ளம் ஒரு நூறு படும் வேலையின் அ வேலையும் இலங்கை நகரும் – யுத்3:31 144/1
நீறு படும் இரத நிரையின் உடல் தழுவி – யுத்3:31 162/2
இடை படும் படாதன இமைப்பிலோர் படை – யுத்3:31 173/1
படை படும் கோடி ஓர் பகழியால் பழி – யுத்3:31 173/3
பள்ளம் இன்றி படும் குருதி கடல் – யுத்3-மிகை:31 31/3
அழலும் கண் களிற்று அணியொடும் துணி படும் ஆவி – யுத்4:32 13/1
படும் கமல மலர் நாறும் முடி பரந்த பெரும் கிடக்கை பரந்த பண்ணை – யுத்4:33 23/3
புரிதர படும் பொலம் கழல் இலங்குற பூட்டி – யுத்4:35 8/3

TOP


படும்படி (1)

கரம் கிடந்தன காத்திரம் கிடந்தன கறை படும்படி கவ்வி – யுத்2:16 312/3

TOP


படுமா (1)

பார்த்து ஊழி வடவை பொங்க படுவது படுமா பார்த்தி – யுத்1:13 8/2

TOP


படுமாறு (1)

படுமாறு அயல் வரு தீயவர் பல கோடியர் பலரும் – யுத்3-மிகை:31 25/3

TOP


படுவ (6)

தாமரை படுவ வண்டும் தகை வரும் திருவும் தண் தார் – பால:2 5/1
காமுகர் படுவ மாதர் கண்களும் காமன் அம்பும் – பால:2 5/2
மா முகில் படுவ வாரி பவளமும் வயங்கு முத்தும் – பால:2 5/3
நா முதல் படுவ மெய்யும் நாம நூல் பொருளும் மன்னோ – பால:2 5/4
பாய் உடை நெடும் கலம் படுவ போன்றவே – சுந்:9 38/4
பல் படு தலை பட படுவ பாதகர் – யுத்3:20 44/3

TOP


படுவது (5)

பார்த்து ஊழி வடவை பொங்க படுவது படுமா பார்த்தி – யுத்1:13 8/2
அவன் உணர்ந்து எழுந்த காலத்து அசுரர்கள் படுவது எல்லாம் – யுத்2:16 110/3
பனி பட்டால் என கதிர் வர படுவது பட்டது அ படை பற்றார் – யுத்2:16 318/1
வெடிக்கின்றது அண்டம் என்ன படுவது தம்பி வில் நாண் – யுத்2:19 277/2
பழித்துமோ நம்மை நாம் படுவது அஞ்சினால் – யுத்3:31 176/2

TOP


படுவதே (3)

உரம் படுவதே இதனின் மேல் உறுதி உண்டோ – யுத்1:2 54/4
படுவதே துணிந்தாய் ஆகில் வந்தது பகர்தி என்றான் – யுத்1:14 30/4
பார்க்கிலேன் முந்தி படுவதே நன்று என பட்டான் – யுத்3:22 85/4

TOP


படுவர் (1)

இவன் உணர்ந்து எழுந்த காலத்து இமையவர் படுவர் எந்தாய் – யுத்2:16 110/4

TOP


படுவன் (1)

மைந்தரில் கடை என படுவன் வாழியாய் – யுத்3:22 39/4

TOP


படுவன (2)

பறப்ப ஆயிரம் படுவன ஆயிரம் பகட்டு எழில் அகல் மார்பம் – யுத்2:16 330/1
ஏயின நிருதனது எரி கணைதான் இடன் இல படுவன இடை இடை வந்து – யுத்3:28 24/3

TOP


படுவார் (1)

பஞ்சம் உறு நாளில் வறியோர்களையும் ஒத்தனர் அரக்கர் படுவார் – யுத்3:31 143/4

TOP


படூஉம் (1)

பச்சை மேனி புலர்ந்து பழி படூஉம்
கொச்சை ஆண்மையும் சீர்மையில் கூடுமோ – சுந்:12 94/3,4

TOP


படேனேல் (1)

பங்கம் உற நூறி இலக்குவனை படேனேல்
அங்கம் தர அஞ்சி என் ஆணை கடக்கலாத – யுத்2:19 10/2,3

TOP


படை (463)

படை உழ எழுந்த பொன்னும் பணிலங்கள் உயிர்த்த முத்தும் – பால:2 7/1
கரியொடு கரி எதிர் பொருத்தி கை படை
வரி சிலை முதலிய வழங்கி வால் உளை – பால:3 67/1,2
படை ஒழிந்திடுக தம்பதிகளே இனி – பால:5 109/1
ஊன் உறு படை பல சிலையொடு பயிலா – பால:5 123/3
பல்_இயம் கடிப்பினில் இடிக்கும் பல் படை
ஒல் என உரறிய ஊழி பேர்ச்சியுள் – பால:8 35/2,3
படை நெடும் கண் வாள் உறை புக படர் புனல் மூழ்கி – பால:9 12/1
படை நெடும் கண்ணார் ஆடும் பண்ணைகள் பலவும் கண்டார் – பால:10 17/4
பம்பி பொங்கும் கங்கையின் ஆழ்ந்த படை மன்னன் – பால:10 22/3
துனி இன்றி உயிர் செல்ல சுடர் ஆழி படை வெய்யோன் – பால:12 16/1
தீய்ந்து ஏற சுடுகிற்கும் படை கலங்கள் செய் தவத்தால் – பால:12 30/3
எல் காக்கும் முடி விண்ணோர் படை ஈந்தார் என வேந்தர் – பால:13 23/3
பை அரவு இது என்று அஞ்சி படை கண்கள் புதைக்கின்றாரும் – பால:16 23/2
பஞ்சு அணி விரலினார்-தம் படை நெடும் கண்கள் எல்லாம் – பால:21 10/1
எஞ்சல்_இல் உலகத்து உள்ள எறி படை அரச வெள்ளம் – பால:23 77/1
பொங்கும் படை இரிய கிளர் புருவம் கடை நெரிய – பால:24 16/1
அடல் உறு படை ஒன்று ஈயா அன்னவன் அகன்றான் அன்றே – பால-மிகை:11 19/4
முட்ட வெம் பொறிகள் சிந்த பொரு படை முரணது இற்றே – பால-மிகை:11 20/4
பாயல் துறந்த படை தடம் கண் மென் தோள் – அயோ:3 6/3
படை மாண் அரசை பல கால் மழுவாள்-அதனால் எறிவான் – அயோ:4 56/1
எழுந்தது பெரும் படை எழு வேலையின் – அயோ:12 25/1
விதி வரும் தனி குடை மீது இலா படை
பொதி பல கவிகை மீன் பூத்தது ஆகிலும் – அயோ:12 35/2,3
அரும் தெரு ஒத்தது அ படை செல் ஆறு-அரோ – அயோ:12 46/4
இன்னணம் நெடும் படை ஏக ஏந்தலும் – அயோ:12 52/1
அ படை கங்கையை அடைந்த ஆயிடை – அயோ:13 6/1
இ படை எடுத்தது என்று எடுத்த சீற்றத்தான் – அயோ:13 6/4
எலி எலாம் இ படை அரவம் யான் என – அயோ:13 10/1
ஒருங்கு அடை நெடும் படை ஒல்லென் ஆர்ப்பினோடு – அயோ:13 11/2
வேழ நெடும் படை கண்டு விலங்கிடும் வில்லாளோ – அயோ:13 15/2
தும்பியும் மாவும் மிடைந்த பெரும் படை சூழ்வு ஆரும் – அயோ:13 19/1
போன படை தலை வீரர்-தமக்கு இரை போதா இ – அயோ:13 20/1
ஆடு கொடி படை சாடி அறத்தவரே ஆள – அயோ:13 22/1
ஏ முனை உற்றிடில் ஏழு கடல் படை என்றாலும் – அயோ:13 23/3
கழித்து நீர் வரு துறை ஆற்றை சூழ் படை
கழித்து நீங்கியது என கள்ள ஆசையை – அயோ:13 63/1,2
வடி உடை அயில் படை மன்னர் வெண்குடை – அயோ:14 22/1
கோள் இரும் படை இது என்று உணர கூறவே – அயோ:14 25/4
நல் நெடும் பெரும் படை நல்கல் அன்றியே – அயோ:14 44/2
தீ முக திரி சிகை படை திரித்து எறியவே – ஆரண்:1 25/4
மெய் வரத்தினன் மிடல்_படை விட படுகிலன் – ஆரண்:1 34/1
சின படை வீரர் மேல் செல்லும் அன்பினான் – ஆரண்:4 16/2
கன படை வரி சிலை காளை நீவிர் யார் – ஆரண்:4 16/3
கல் ஈரும் படை தட கை அடல் கர தூடணர் முதலா – ஆரண்:6 105/1
கொல் ஈரும் படை கும்பகருணனை போல் குவலயத்துள் – ஆரண்:6 105/3
கரை அளித்தற்கு அரிய படை கடல் அரக்கர் குலம் தொலைத்து கண்டாய் பண்டை – ஆரண்:6 128/3
அழை என் தேர் எனக்கு ஆங்கு வெம் போர் படை
உழையர் ஓடி ஒரு நொடி ஓங்கல் மேல் – ஆரண்:7 23/1,2
பல் பதினாயிரம் படை கை வீரரே – ஆரண்:7 30/4
கூறின ஒரு படை குறித்த அ படை – ஆரண்:7 38/2
கூறின ஒரு படை குறித்த அ படை
ஏறின ஏழினது இரட்டி என்பரால் – ஆரண்:7 38/2,3
இந்திரன் முதலினோர் எறிந்த மா படை
சிந்தின தெறித்து உக செறிந்த தோளினார் – ஆரண்:7 41/1,2
ஆன்று அமை எறி படை அழுவத்து ஆர்கலி – ஆரண்:7 51/1
கரன் படை என்பது எண்ணி கரு நிற கமலக்கண்ணன் – ஆரண்:7 61/2
என்னும் மாத்திரத்து எறி படை இடி எனா இடியா – ஆரண்:7 74/1
சொரிந்த பல் படை துணிபட துணிபட சரத்தால் – ஆரண்:7 85/1
வலம் தாங்கிய வடி வெம் படை விடுவார் சர மழையால் – ஆரண்:7 92/2
அடைந்தார் படை தலைவீரர்கள் பதினால்வரும் அயில் வாள் – ஆரண்:7 95/2
படை பெரும் தலைவரும் படைத்த தேர்களும் – ஆரண்:7 102/1
படை தலை தலைவர்கள் படலும் பல் படை – ஆரண்:7 109/1
படை தலை தலைவர்கள் படலும் பல் படை
புடைத்து அடர்ந்து எதிர் அழல் புரையும் கண்ணினார் – ஆரண்:7 109/1,2
வெம் படை நிருதர் வீச விண்ணிடை மிடைந்த வீரன் – ஆரண்:7 111/1
பற்றின மழை என படை வழங்குவார் – ஆரண்:7 117/4
நிருதர்-தம் பெரும் படை நெடிது நின்றவன் – ஆரண்:7 122/3
சூழ்ந்த தார் நெடும் படை பகழி சுற்றுற – ஆரண்:7 126/1
ஊ அறுப்புண்ட மொய் படை கையொடும் உயர்ந்த – ஆரண்:8 9/1
ஒளிறு பல் படை தம் குலத்து அரக்கர்-தம் உடலம் – ஆரண்:8 15/2
வெம்பு படை வில் கை விசய கரன் வெகுண்டான் – ஆரண்:9 1/3
இரைத்த நெடும் படை அரக்கர் இறந்ததனை மறந்தனள் போர் இராமன் துங்க – ஆரண்:10 1/1
கோசிகன் அளித்த கடவுள் படை கொதிப்போடு – ஆரண்:11 25/3
வேகமுடன் வேல இழந்தான் படை வேறு எடா-முன் – ஆரண்:13 34/1
வெவ் வேல் அரக்கன் விடல் ஆம் படை வேறு காணான் – ஆரண்:13 41/2
பல் உடையாய் உன்னை படை உடையான் கொன்று அகல – ஆரண்:13 99/3
அங்கியின் நெடும் படை வாங்கி அங்கு அது – ஆரண்:14 79/1
ஈறு இல் ஆள் கரன் படை தொகுதி என்பரால் – ஆரண்-மிகை:7 3/4
விழுந்த வெம் படை தூடணன் சிரம் என வெருவுற்று – ஆரண்-மிகை:8 2/1
நெடும் படை கூட்டினால் அன்றி நேட அரிது – கிட்:6 29/3
அடும் படை அரக்கர்-தம் இருக்கை ஆணையாய் – கிட்:6 29/4
ஏழு_பத்து ஆகிய வெள்ளத்து எம் படை
ஊழியில் கடல் என உலகம் போர்க்குமால் – கிட்:6 33/1,2
பற்றி ஆன்ற படை தலை வீரரும் – கிட்:7 100/1
மள்ளர்கள் மறு படை மான யானை-மேல் – கிட்:10 16/1
வெம் திறல் படை வீரர் விராய் வர – கிட்:11 26/2
மீட்டும் ஒன்று விளம்புகின்றாள் படை
கூட்டும் என்று உமை கொற்றவன் கூறிய – கிட்:11 28/1,2
மறந்திலன் கவியின் வேந்தன் வய படை வருவிப்பாரை – கிட்:11 64/1
ஓடின நெடும் படை கொணர்தல் உற்றதால் – கிட்:11 134/2
பெரும் பகல் இறந்தது பெயர்தி நின் படை
பொருந்துழி வா என தொழுது போயினான் – கிட்:11 136/3,4
குன்று உறழ் நெடும் படை அடைதல் கூறுவாம் – கிட்:12 1/4
புனித வெம் சின வானர படை கொடு புகுந்தான் – கிட்:12 8/4
நெடிய வானர படை கொண்டு புகுந்தனன் நீலன் – கிட்:12 9/4
பாயிர பெரும் படை கொண்டு பரவையின் திரையின் – கிட்:12 12/2
தொகுத்த கோடி வெம் படை கொண்டு துன்முகன் தொடர்ந்தான் – கிட்:12 13/4
பாழி நல் நெடும் தோள் கிளர் படை கொண்டு பரவை – கிட்:12 17/2
வெம் சின படை வீரரை உடன் கொண்டு மீண்டான் – கிட்:12 30/4
பண் உறு கிளவி செ வாய் படை உறும் நோக்கினாளை – கிட்:15 26/3
படை உளர் ஆயினார் பாரில் யார் எனா – கிட்:16 24/2
பன்ன ஆறு இரு வெள்ளம் ஆம் கவி படை பயில – கிட்-மிகை:12 2/3
பவள காடு என பொலிந்தது படை நெடும் கண்ணால் – சுந்:2 31/2
வில் படை பெரிது என்கேனோ வேல் படை மிகும் என்கேனோ – சுந்:2 39/1
வில் படை பெரிது என்கேனோ வேல் படை மிகும் என்கேனோ – சுந்:2 39/1
மல் படை உடைத்து என்கேனோ வாள் படை வலிது என்கேனோ – சுந்:2 39/2
மல் படை உடைத்து என்கேனோ வாள் படை வலிது என்கேனோ – சுந்:2 39/2
நன் படை பெரிது என்கேனோ நாயகற்கு உரைக்கும் நாளில் – சுந்:2 39/4
மற்றும் தெய்வ பல் படை கொண்டே மலைவாளை – சுந்:2 87/2
வழங்கும் தெய்வ பல் படை காணாள் மலைவான்-மேல் – சுந்:2 88/1
இன்னர் ஆம் இரும் பெரும் படை தலைவர்கள் இருக்கை – சுந்:2 143/1
ஆக்கினான் படை அன்ன அகழியை – சுந்:2 147/3
பன் நலம் பதினாயிரம் படை
கன்னல் மூன்றில் கள பட கால் வளை – சுந்:3 22/2,3
எண்ணற்கு_அரிய படை தலைவர் இராமற்கு அடியார் யான் அவர்-தம் – சுந்:4 114/3
அம்பின் உதவும் படை தலைவர் அவரை நோக்கின் இ அரக்கர் – சுந்:4 117/3
எண்ண_அரும் பெரும் படை நாளை இ நகர் – சுந்:5 72/1
பொங்கு வெம்_கதிர் என பொலிய போர் படை
இங்கு வந்து இறுக்கும் நீ இடரும் ஐயமும் – சுந்:5 73/2,3
வேக வெம் படை விட்டது மெல்ல விரிப்பாய் – சுந்:5 77/4
வானவர் எறிந்த தெய்வ அடு படை வடுக்கள் மற்றை – சுந்:7 7/1
படை இடை ஒடிய நெடும் தோள் பறி தர வயிறு திறந்தார் – சுந்:7 27/3
தாள்கள் இற்றன இற்றன படை உடை தட கை – சுந்:7 31/4
பறக்கினும் கொல்லும் படரினும் கொல்லும் மின் படை கை – சுந்:7 38/2
மிடல் அயில் படை மின் என விலங்கலின் கலங்கும் – சுந்:7 47/3
ஏவும் பல் படை எத்தனை கோடிகள் எனினும் – சுந்:7 52/2
காய்த்து அமைந்த வெம் கதிர் படை ஒன்று ஒன்று கதுவி – சுந்:9 12/3
தொக்கது ஆம் படை சுரி குழல் மடந்தையர் தொடி கை – சுந்:9 13/1
வாங்கிய சிலையினர் வழங்கினார் படை
ஏங்கிய சங்கு_இனம் இடித்த பேரியே – சுந்:9 29/3,4
ஏனைய வெம் படை இல்லவர் எஞ்சார் – சுந்:9 59/3
பாகு இயல் கிளவி செ வாய் படை விழி பணைத்த வேய் தோள் – சுந்:10 13/3
போர்த்தது பொழிந்தது அம்மா பொரு படை பருவ மாரி – சுந்:10 24/2
ஆழி பொரு படை நிருத பெரு வலி அடலோர் ஆய்_மகள் அடு பேழ் வாய் – சுந்:10 30/1
வெய்தாயின பல விட்டான் வீரனும் வேறு ஓர் படை இலன் மாறா வெம் – சுந்:10 33/3
கைதானே பொரு படை ஆக தொடர் கால் ஆர் தேர் அதன் மேல் ஆனான் – சுந்:10 33/4
கண்டார் கண்டது ஓர் திசையே விசை கொடு கால் விட்டார் படை கைவிட்டார் – சுந்:10 39/4
எ படை கொண்டு வெல்வது இராமன் வந்து எதிர்க்கின் என்றான் – சுந்:11 16/4
ஆழி பல் படை அனையன அளப்ப_அரும் சரத்தால் – சுந்:11 43/3
திண்ணென் யாக்கையை திசைமுகன் படை சென்று திருக – சுந்:11 57/1
சாய்ந்த மாருதி சதுமுகன் படை எனும் தன்மை – சுந்:11 58/1
வடி உடை கனல் படை வயவர் மால் கரி – சுந்:12 7/1
புடை வரும் பெரும் படை புணரி போர்த்து எழ – சுந்:12 24/2
தெய்வ வெம் படை உற்றுள தன்மை தெரிப்பாய் – சுந்-மிகை:5 6/4
அதுபொழுது அவர் அது கண்டார் அடு படை பலவும் எறிந்தார் – சுந்-மிகை:7 3/1
இரைத்து வந்த மா பெரும் படை அரக்கர் எண்ணிலரை – சுந்-மிகை:7 5/2
பொழிந்த பல் படை யாவையும் புயத்திடை பொடிபட்டு – சுந்-மிகை:7 8/3
அடுத்து அமர் கோல மேன்மேல் அடு படை தூவி ஆர்த்தார் – சுந்-மிகை:10 5/4
எ வகை பெரும் படை யாவும் மாய்ந்ததே – சுந்-மிகை:10 10/4
பாறு எழு வாள் படை பத்திரு வெள்ளம் – சுந்-மிகை:11 11/1
வெள்ளம் ஓர் நூறு உடை வில் படை என்பார் – சுந்-மிகை:11 16/1
துள்ளிய வாள் படை சொல்லிட ஒண்ணா – சுந்-மிகை:11 16/2
ஆய பெரும் படை செல்வது கண்டு – சுந்-மிகை:11 17/1
ஆழியின் ஆய அரக்கர் பெரும் படை
ஏழ் உலகும் இடம் இல் என ஈண்டி – சுந்-மிகை:11 18/1,2
கரன் படை படுத்து அவனை வென்று களை கட்டான் – யுத்1:2 54/2
ஊறு படை ஊறுவதன் முன்னம் ஒரு நாளே – யுத்1:2 56/1
பாசம் முதல் வெம் படை சுமந்து பலர் நின்றார் – யுத்1:2 59/3
சின கொடும் படை செரு_களத்து என்னை என் செய்த – யுத்1:2 103/2
எறிந்த எய்தன எற்றின குத்தின ஈர்த்தன படை யாவும் – யுத்1:3 83/1
உள்ள வான் படை உலப்பு_இல யாவையும் உக்கன உரவோய் நின் – யுத்1:3 84/1
தூ நிற சுடு படை துணைவர் சொல்லினான் – யுத்1:4 16/4
மா இரு ஞாலத்து வைத்த மா படை
தேயினும் நாள் எலாம் தேய்க்க வேண்டுவது – யுத்1:5 31/2,3
சுகம் பல் போர் அலால் வேறு இலன் பொரு படை தொகையான் – யுத்1:5 33/2
உருப்ப வில் படை ஒன்பது கோடியும் உடையான் – யுத்1:5 34/2
அம் பொன் மா படை ஐ_இரு கோடி கொண்டு அமைந்தான் – யுத்1:5 35/2
ஆய தேர் படை ஐ_இரு கோடி கொண்டு அமைந்தான் – யுத்1:5 36/2
உண்ணும் நாள் ஒரு நாளின் என்று ஒளிர் படை தானை – யுத்1:5 38/2
ந சிர படை நால்_இரு கோடிக்கு நாதன் – யுத்1:5 40/2
அசஞ்சல படை ஐ_இரு கோடியன் அமரின் – யுத்1:5 41/1
வில்லின் மா படை ஏழ்_இரு கோடிக்கு வேந்தன் – யுத்1:5 42/2
அலங்கல் வேல் படை ஐ_இரு கோடிக்கும் அரசன் – யுத்1:5 43/2
தாமம் நாட்டிய கொடி படை பதுமத்தின் தலைவன் – யுத்1:5 44/3
சொன்ன சொன்னவர் படை துணை இரட்டியின் தொகையான் – யுத்1:5 46/3
கூட்டினார் படை பாகத்தின் மேற்பட கொன்றாய் – யுத்1:5 70/1
வரம் தரும் இந்த மா கடல் படை செல வழி வேறு – யுத்1:5 75/3
தடுக்க_அரும் வெகுளியான் சதுமுகன் படை
தொடுத்தனன் அமரரும் துணுக்கம் எய்தினார் – யுத்1:6 56/3,4
சய கவி பெரும் படை தலைவர் தாள்களால் – யுத்1:8 10/1
பெருத்த குன்றம் கரடி பெரும் படை
விருத்தன் இட்ட விசையினின் வீசிய – யுத்1:8 41/2,3
பருத்த மால் வரை ஏந்திய பல் படை
நிரைத்தலின் சில செல்ல நிலம் பெறா – யுத்1:8 49/1,2
பண்டை உறையுட்கு எதிர் படை கடலின் வைகும் – யுத்1:9 2/1
போதலினும் அன்ன படை பொன்னி எனல் ஆன – யுத்1:9 7/4
சாமரையின் வீசினர் படை_தலைவர்-தாமே – யுத்1:9 11/4
அற்றை நாள் அவன்தான் விட்ட அயில்_படை அறுத்து மாற்ற – யுத்1:9 87/2
இங்கு இவன் படை இலங்கையர் மன்னன் – யுத்1:11 21/1
படைக்கலம் உடைய நாம் அ படை இலா படையை ஈண்ட – யுத்1:13 16/3
தீட்டிய படை கை வீர சேனையின் தலைவ தெள்ளி – யுத்1:13 18/2
எல்லுண்ட படை கை கொண்டால் எதிர் உண்டே இராமன் கையில் – யுத்1:14 16/3
தொடுவெனே குரங்கை சீறி சுடர் படை என்று தோன்றா – யுத்1:14 30/2
சீர்த்த நண்பினர் ஆய பின் சிவன் படை உவர் மேல் – யுத்1-மிகை:2 27/3
கரை அறும் அவுண வெள்ள படை எலாம் கடிதின் மாய்த்து – யுத்1-மிகை:3 28/2
மா இரும் புற மதில் வகுத்த மா படை
ஏயின நாள் எலாம் எண்ணும் பித்தர்கள் – யுத்1-மிகை:5 5/2,3
ஏற்றுதும் என படை தலைவர் யாருமே – யுத்1-மிகை:8 1/4
விருதர்கள் ஆதி வெள்ள படை தொகை விரைந்து நாளை – யுத்1-மிகை:9 18/3
ஆடல் வெம் படை தலைவர்கள் ஆறுபத்து ஏழு – யுத்1-மிகை:11 8/2
அழிவு இலா வலி படைத்துள நம் படை அரக்கர் – யுத்1-மிகை:11 9/1
பாசமுற்றுடைய நண்பின் படை துணையவர்களோடும் – யுத்1-மிகை:12 7/3
உரை செறி அமைச்சரோடும் உறு படை தலைவரோடும் – யுத்1-மிகை:13 3/2
மடங்கல் அன்ன அ வானர மா படை
இடங்கர் மா இரிய புனல் ஏறிட – யுத்2:15 4/2,3
பதனமும் மதிலும் படை நாஞ்சிலும் – யுத்2:15 32/1
பொழியும் வெம் படை போர் கடல் ஆர்த்தவால் – யுத்2:15 34/2
தங்கள் மா படை சாய்தலும் தீ எழ – யுத்2:15 52/1
வீழி வெம் கண் இராக்கதர் வெம் படை
ஊழி ஆழி கிளர்ந்து என ஓங்கின – யுத்2:15 56/1,2
வாங்கி வார் சிலை வானர மா படை
ஏங்க நாண் எறிந்திட்டு இடையீடு இன்றி – யுத்2:15 69/1,2
ஈறு இல் வானர மா படை எங்கணும் – யுத்2:15 70/3
பட சிதைந்தது நம் படை என்றனர் – யுத்2:15 83/4
கீழை வாயில் கிளர் நிருத படை
ஊழி நாளினும் வெற்றி கொண்டு உற்ற நின் – யுத்2:15 85/1,2
வில் கொள் வெம் படை வீரரை ஏவியே – யுத்2:15 93/4
மற்றும் வான் படை வானவர் மார்பிடை – யுத்2:15 97/1
ஊன்றிய பெரும் படை உலைய உற்று உடன் – யுத்2:15 106/1
வாழிய வரி சிலை தம்பி மா படை
கூழையின் நெற்றி நின்றானை கூடினான் – யுத்2:15 118/3,4
எறி படை அரக்கர் ஏற்றார் ஏற்ற கைம் மாற்றான் என்னா – யுத்2:15 147/3
வில் ஆயுதம் முதல் ஆகிய வய வெம் படை மிடலோடு – யுத்2:15 163/1
பல் சிந்தின மத யானைகள் படை சிந்தினர் எவரும் – யுத்2:15 175/3
இரிந்து நீங்கியது இராக்கத பெரும் படை எங்கும் – யுத்2:15 191/1
கானின் அன்று இகல் கரன் படை படுத்த அ கரியோன் – யுத்2:15 204/1
இரியலுற்றது வானர பெரும் படை இமையோர் – யுத்2:15 207/1
செறுத்து விட்டன படை எல்லாம் கணைகளால் சிந்தி – யுத்2:15 229/2
ஊன் உடை படை இராவணன் அம்பொடும் ஓடி – யுத்2:15 230/2
மற்றும் வெம் படை வாங்கினன் வழங்குறா-முன்னம் – யுத்2:15 242/1
படை பேரா வரும்-போதும் பதையாத உடம்பானை – யுத்2:16 50/2
தருக என் தேர் படை சாற்று என் கூற்றையும் – யுத்2:16 88/1
இரும் படை கடிப்பு எடுத்து எற்றி ஏகுக – யுத்2:16 95/1
பெரும் படை இளவலோடு என்ற பேச்சினால் – யுத்2:16 95/2
வரும் படை வந்தது வானுளோர்கள் தம் – யுத்2:16 95/3
சேம வெம் படை எலாம் சுமந்து சென்றவால் – யுத்2:16 100/4
புழுங்கும் நம் பெரும் படை இரியல்போகின்றது – யுத்2:16 107/3
இற்ற தானையின் இரு மடி இகல் படை ஏவ – யுத்2:16 242/2
சொரிந்த வெம் படை துணிந்திட தடுப்ப_அரும் தொழிலால் – யுத்2:16 243/2
தண்டல் இல் பெரும் படை சிந்தும் தக்கது ஓர் – யுத்2:16 263/2
ஓடியது உன் படை உம்பி ஓய்ந்து ஒரு – யுத்2:16 278/2
வால் உடை நெடும் படை இரிந்து மாய்ந்ததால் – யுத்2:16 298/4
வந்தது தசமுகன் விடுத்த மா படை – யுத்2:16 307/4
பூத்து இழி மதமலை மிடைந்த போர் படை
காத்தது கருணனை கண்டு மாய மா – யுத்2:16 309/2,3
ஆழி வெம் பெரும் படை மிடைந்த ஆர்கலி – யுத்2:16 310/2
பனி பட்டால் என கதிர் வர படுவது பட்டது அ படை பற்றார் – யுத்2:16 318/1
ஆக்கி அங்கு அவன் அடு படை தொடுத்து விட்டு அறுத்தனன் அது சிந்தி – யுத்2:16 328/3
வாய்ந்த வல் நெடும் தண்டு கைப்பற்றினன் வானர படை முற்றும் – யுத்2:16 329/3
காய்ப்புண்ட நெடும் படை கை உளதா – யுத்2:18 10/1
பல் ஆயிர கோடி படை கடல் முன் – யுத்2:18 48/3
உயிர் ஒப்புறு பல் படை உள்ள எலாம் – யுத்2:18 61/1
வயிர படை தள்ளிய வாளியினான் – யுத்2:18 61/4
காய்ந்தது கடும் படை கலக்கி கை-தொறும் – யுத்2:18 99/2
அ படை அனைத்தையும் அறுத்து வீழ்த்து அவர் – யுத்2:18 127/1
இரு தொடை புரசையொடு இறுபவர் எறி படை
விருது உடை நிருதர்கள் மலை என விழுவர்கள் – யுத்2:18 129/2,3
இறை அற்றைய முனிவில் படை எறிய புடை எழு பொன் – யுத்2:18 141/3
படை கொண்டு இடை படர்கின்றன மத யாறுகள் பலவால் – யுத்2:18 150/4
பறித்தான் நெடும் படை வானவர் பலர் ஆர்த்திட பலவா – யுத்2:18 167/1
சூல படை தொடுவான்-தனை இமையாத முன் தொடர்ந்தான் – யுத்2:18 169/1
என் உனக்கு இச்சை நின்ற எறி படை சேனை எல்லாம் – யுத்2:18 186/2
பொரு படை இரண்டும் தம்மில் பொருதன பொருதலோடும் – யுத்2:18 201/1
தன் படை உற்ற தன்மை நோக்கினான் தரிக்கிலாமை – யுத்2:18 217/1
வன் படை அனையது ஆங்கு ஓர் மராமரம் சுழற்றி வந்தான் – யுத்2:18 217/3
பின் படை செல்ல நள்ளார் பெரும் படை இரிந்து பேர – யுத்2:18 217/4
பின் படை செல்ல நள்ளார் பெரும் படை இரிந்து பேர – யுத்2:18 217/4
கொடும் படை வயிர கோட்டால் குத்துவான் குறிக்கும் காலை – யுத்2:18 220/2
தால படை கை கொடு சென்று தடுத்தான் – யுத்2:18 247/3
பாம்பின் தரு வெம் படை பாசுபதத்தினோடும் – யுத்2:19 12/1
கண் அகன் பெரும் படை தலைவர் காத்திட – யுத்2:19 29/2
பெரும் படை தலைவர் யாரும் பெயர்ந்திலர் பிணத்தின் குப்பை – யுத்2:19 60/1
உடைந்து தன் படை உலைந்து சிந்தி உயிர் ஒல்க வெல் செரு உடற்றலால் – யுத்2:19 70/1
மிடைந்து நின்ற படை வேலை கால் தளர வீசினான் நிருதர் கூசினார் – யுத்2:19 70/4
சுற்றும் நின்ற படை சிந்தி ஓட ஒரு மரா மரம் கொடு துகைத்துளான் – யுத்2:19 71/1
எல் எடுத்த படை இந்திராதியர் உனக்கு இடைந்து உயிர் கொடு ஏகுவார் – யுத்2:19 74/3
பிழைத்தது கொள்கை போத பெரும் படை தலைவர் யாரும் – யுத்2:19 88/1
ஆர்த்த ஓதையும் அம்பொடு வெம் படை
தூர்த்த ஓதையும் விண்ணினை தூர்த்தவால் – யுத்2:19 133/3,4
படர் கிடந்தன பல் படை கையினர் – யுத்2:19 137/3
நன்று நம் படை நாற்பது வெள்ளமும் – யுத்2:19 157/3
நீயும் நாற்பது வெள்ள நெடும் படை
மாய வெம் கணை மாரி வழங்கினை – யுத்2:19 158/2,3
படை உறு பிணத்தின் பம்மல் பருப்பதம் துவன்றி பல் வேறு – யுத்2:19 219/1
காது வெம் படை காவலர் ஆதியோர் – யுத்2-மிகை:15 1/3
அன்ன-போது அங்கு அரக்கர் பிரான் படை
உன்னும் ஆயிர வெள்ளம் உடன்று எழா – யுத்2-மிகை:15 2/1,2
வேர்த்து அரக்கர் வியன் படை வீசினார் – யுத்2-மிகை:15 3/4
நிருதர்கள் அளப்பு இல் கோடி நெடும் படை தலைவர் வல்லே – யுத்2-மிகை:15 22/3
குரக்கு வான் படை குறைந்தன கூசி வானவர்கள் – யுத்2-மிகை:15 37/3
ஒக்க வான் படை பெரும் தலைவர் ஒன்று அற – யுத்2-மிகை:16 14/3
கொள்ளை வான் படை பெரும் தலைவர் கோடியால் – யுத்2-மிகை:16 15/4
கிளர் பெரும் படை கடல் கெழுமி போந்ததால் – யுத்2-மிகை:16 18/4
பாற்கடல் என பொலி கவி பெரும் படை
காற் படு கதியினின் கரந்தது ஓடியே – யுத்2-மிகை:16 20/3,4
குரக்கின பெரும் படை குலைகுலைந்து போய் – யுத்2-மிகை:16 21/1
மாருதி போதலோடும் வய படை தலைவர் மற்று ஓர் – யுத்2-மிகை:16 34/1
எழு அயில் எஃகம் என்று இ படை முதல் எவையும் வாரி – யுத்2-மிகை:16 35/2
வந்து அம் மா படை அளப்பு இல வெள்ளங்கள் மடிய – யுத்2-மிகை:16 39/1
அ கணம் தனில் அரக்கர் தம் பெரும் படை அவிய – யுத்2-மிகை:16 43/2
கால் வெம் கனல் படை கடிதின் ஏவி அ – யுத்2-மிகை:16 51/3
இரண்டு பத்து நூறு எனும் படை வெள்ளம் மற்று இன்றொடு முடிவு எய்தி – யுத்2-மிகை:16 53/1
கொள்ளை படை அனையஃது ஒரு கொடும் சூலம் கை கொண்டான் – யுத்2-மிகை:18 19/4
மின்னு படை கை அரக்கரை விட்டான் – யுத்3:20 20/2
மால் கடலானது மா படை வாள்கள் – யுத்3:20 24/3
இரியல்போவன தொடர்ந்து அயல் இன படை கிடைந்த – யுத்3:20 63/3
காற்றின் படை கொண்டு கடந்தனனால் – யுத்3:20 99/4
தந்திரம் இரிந்து சிந்த படை பெரும் தலைவர் தாக்கி – யுத்3:21 16/2
படை பெரும் தலைவர் நிற்க பல் பெரும் சேனை வெள்ளம் – யுத்3:22 16/1
நீலனை முதலாய் உள்ள நெடும் படை தலைவர் நின்றார் – யுத்3:22 19/1
படை உளதனையும் இன்று எம் வில் தொழில் பார்த்திர் என்றான் – யுத்3:22 20/4
எண்ணம் மற்று இலை அயன் படை தொடுப்பேன் என்று இசைத்தான் – யுத்3:22 78/4
உரவு நம் படை மெலிந்துளது அருந்துதற்கு உணவு – யுத்3:22 86/2
வெல் நல் போர் படை விடுதலே நலம் இது விதியால் – யுத்3:22 90/4
தொடுக்கின்றேன் என்பது உணர்வரேல் அ படை தொடுத்தே – யுத்3:22 91/1
துன்னு போர் படை முடிவு இலாது அவர்-வயின் தூண்டின் – யுத்3:22 92/2
அள் இலை படை அகம்பனே முதலிய அரக்கர் – யுத்3:22 93/2
பிடித்த திண் படை விதிர்த்திட விதிர்த்திட பிறழ்ந்து – யுத்3:22 100/3
புக்கதால் பெரும் போர் படை பறந்தலை புறத்தில் – யுத்3:22 103/1
மிக்க வான் படை விடு கணை மா மழை விலக்கி – யுத்3:22 103/4
கதிர் அயில் படை குலம் வரன்முறை முறை கடாவ – யுத்3:22 107/1
சங்கம் தரு படை வீரர்கள் உடல்-மேல் அவர் தலை-மேல் – யுத்3:22 113/2
பரு வலி பனசன் என்று இ படை தலை வீரர் யாரும் – யுத்3:22 119/2
ஒருவரை ஒருவர் காணார் உயர் படை கடலின் உள்ளார் – யுத்3:22 119/4
தொகும் படை அரக்கர் வெள்ளம் துறை-தொறும் அள்ளி தூவி – யுத்3:22 120/1
நகம் படை ஆக கொல்லும் நரசிங்கம் நடந்தது என்ன – யுத்3:22 120/2
மிகும் படை கடலுள் செல்லும் மாருதி வீர வாழ்க்கை – யுத்3:22 120/3
வெருக்கொள பெரும் கவி படை குலைந்தது விலங்கி – யுத்3:22 164/4
தளைத்து வைத்தது சதுமுகன் பெரும் படை தள்ளி – யுத்3:22 177/1
விண்ணில் சென்றது கவி_குல பெரும் படை வெள்ளம் – யுத்3:22 179/1
விரிஞ்சன் வெம் படை என்றாலும் வேதத்தின் வேதம் அன்ன – யுத்3:24 21/1
அம்புயத்து அயன் படை ஆதல் தேறினென் – யுத்3:24 83/1
காப்பு உறு படை கை கள்வ நிருதர்க்கு ஓர் இறுதி காட்டி – யுத்3:25 15/3
பங்கயத்து அண்ணல் மீளா படை பழுதுற்ற பண்பால் – யுத்3:26 2/4
எறி படை அரக்கர் எல்லாம் இறந்தனர் இலங்கை ஊரும் – யுத்3:26 8/2
எண்_இல கோடி பல் படை யாவும் – யுத்3:26 20/1
வெம் படை தொடுக்கும் ஆயின் விலக்குமது அன்றி வீர – யுத்3:27 3/2
எற்றே படை வீரரை எண்ணிலமால் – யுத்3:27 19/2
தூர்த்தார் இவர் கல் படை சூல் முகிலின் – யுத்3:27 23/3
மின்னும் படை வீசலின் வெம் பகை-மேல் – யுத்3:27 24/1
பல்லார் படை நின்றது பல் அணியால் – யுத்3:27 29/1
பல் ஆர் படை நின்றது பல் பிறை வெண் – யுத்3:27 29/2
பல்லார் படை நின்றது பல்_இயம் உம்பல் – யுத்3:27 29/3
ஆர் படை நின்றது பல் படையே – யுத்3:27 29/4
மண் தலம் மறி கடல் அன்ன மா படை
விண்டு எறி கால் பொர மறிந்து வீற்றுறும் – யுத்3:27 53/2,3
ஆயிரம் மலருடை ஆழி மா படை
ஏ எனும் மாத்திரத்து இற்ற கொற்றமும் – யுத்3:27 59/1,2
சென்றன பெரும் படை இரிந்து சிந்தின – யுத்3:27 66/4
திரை கடல் பெரும் படை இரிந்து சிந்திட – யுத்3:27 69/1
படை பெரும் தலைவர் நின்றார் அல்லவர் இறுதி பற்றும் – யுத்3:27 89/1
படுகின்றது அன்றோ மற்று உன் பெரும் படை பகழி மாரி – யுத்3:27 100/1
காற்றின் படை தொடுத்தான் அவன் அதுவே கொடு காத்தான் – யுத்3:27 129/4
அனலின் படை தொடுத்தான் அவன் அதுவே கொடு தடுத்தான் – யுத்3:27 130/1
புனலின் படை தொடுத்தான் அவன் அதுவே கொடு பொறுத்தான் – யுத்3:27 130/2
கன வெம் கதிரவன் வெம் படை துரந்தான் மனம் கரியான் – யுத்3:27 130/3
இது காத்தி-கொல் என்னா எடுத்து இசிக படை எய்தான் – யுத்3:27 131/1
செதுகா படை தொடுப்பேன் என நினைந்தான் திசைமுகத்தோன் – யுத்3:27 131/3
முது மா படை துரந்தான் இனி முடிந்தாய் என மொழிந்தான் – யுத்3:27 131/4
மாட்டான் இவன் மலரோன் படை முதல் போது தன்வலத்தால் – யுத்3:27 134/1
தாள் தாமரை மலரோன் படை தொடுப்பேன் என சமைந்தான் – யுத்3:27 134/4
தேன் விட்டிடு மலரோன் படை தீர்ப்பாய் என தெரிந்