ப-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு(பல் முதல் பனை வரை)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பல் 322
பல்-கால் 4
பல்_குலம் 1
பல்_இயத்து 2
பல்_இயம் 17
பல்_இயமும் 1
பல்கி 1
பல்கும் 3
பல்குமோ 1
பல்லங்கள் 1
பல்லணம் 3
பல்லத்து 1
பல்லம் 3
பல்லவ 6
பல்லவங்களே 1
பல்லவத்து 1
பல்லவம் 4
பல்லாண்டு 7
பல்லாயிர 1
பல்லாயிரத்தின் 1
பல்லார் 2
பல்லால் 2
பல்லாலே 1
பல்லிடை 1
பல்லிய 2
பல்லியங்கள் 2
பல்லியத்து 1
பல்லியம் 2
பல்லினர் 1
பல்லினால் 2
பல்லினும் 1
பல்லு 1
பல்லுக்கு 2
பல்லும் 4
பல்லொடு 5
பல்லொடும் 1
பல்லோடு 1
பல்லோர் 5
பல்வித 1
பல்வேறு 1
பல 193
பல-கால் 1
பல-காலும் 1
பலகால் 1
பலகை 4
பலத்தின் 1
பலத்தை 1
பலத்தையும் 1
பலப்பல 1
பலப்பலவும் 1
பலபட 1
பலபலவும் 2
பலம் 5
பலர் 63
பலரால் 5
பலராலும் 1
பலரும் 11
பலரையும் 1
பலவா 3
பலவாம் 1
பலவாய் 3
பலவால் 5
பலவித 1
பலவிதத்து 1
பலவின் 3
பலவுடன் 1
பலவும் 69
பலவே 1
பலவொடு 1
பலன் 1
பலா 1
பலாச 1
பலாண்டு 6
பலி 7
பலித்தது 2
பலை 1
பவ்வ 1
பவ்வம் 2
பவ 1
பவங்கள் 1
பவங்களை 1
பவணத்து 1
பவத்தால் 1
பவத்தின் 1
பவர் 3
பவர்ந்த 1
பவழ 1
பவள 49
பவளங்கள் 1
பவளத்தால் 1
பவளத்தின் 4
பவளத்தை 2
பவளம் 4
பவளம்-மன்னோ 1
பவளமும் 6
பவளமோ 1
பவன 1
பவனன்-தன்னிலும் 1
பவனனின் 2
பவனனுக்கு 1
பவனி 2
பவித்திரம் 2
பழ 3
பழக்க 1
பழக 1
பழகி 2
பழகிய 1
பழகிற்று 1
பழகினார் 2
பழகினார்க்கும் 1
பழகினும் 1
பழகும் 1
பழங்கண் 1
பழங்கணோடு 1
பழம் 8
பழமைகள் 1
பழமொழி 1
பழமொழியும் 1
பழவினை 1
பழன 1
பழனம் 3
பழனும் 1
பழி 103
பழி-நின்று 1
பழிக்கின்றான் 1
பழிக்கு 3
பழிக்கும் 6
பழிச்சொடும் 2
பழித்த 4
பழித்து 1
பழித்தும் 1
பழித்துமோ 1
பழிதான் 1
பழிப்ப 2
பழிப்ப_அரும் 1
பழிப்பு 9
பழிப்பு_அறு 1
பழிப்பு_இல் 3
பழிப்பு_இலாதன 1
பழிபட 2
பழிபடு 1
பழிபடும் 1
பழியால் 3
பழியாலே 1
பழியாள் 1
பழியில் 1
பழியிற்றாமால் 1
பழியிற்று 1
பழியின் 5
பழியினை 1
பழியினோடும் 3
பழியுடை 1
பழியுண்டது 2
பழியும் 13
பழியுமே 1
பழியை 4
பழியையும் 3
பழியொடு 1
பழியொடும் 7
பழியோடு 1
பழியோடும் 1
பழு 3
பழு_மரம் 1
பழுத்த 1
பழுத்தது 1
பழுத்து 6
பழுதில 1
பழுதிலாதவன் 1
பழுதின் 1
பழுது 42
பழுது_அறு 2
பழுது_இல் 6
பழுதுற்ற 1
பழுதுறாமல் 1
பழுதுறாமே 1
பழுதே 2
பழுவ 3
பழுவத்தில் 1
பழுவத்து 1
பழுவத்தை 1
பழுவம் 6
பழுவமும் 1
பழைய 2
பழையது 2
பழையம் 1
பழையர்-தம் 2
பழையவர் 1
பழையோர் 3
பள்ள 8
பள்ளத்தின் 1
பள்ளத்து 2
பள்ளம் 7
பள்ளமொடு 1
பள்ளி 24
பள்ளி-நின்றும் 1
பள்ளி-மன்னோ 1
பள்ளிகள் 1
பள்ளிகொண்டு 1
பள்ளிகொள்பவன் 1
பள்ளியான் 4
பள்ளியானும் 2
பள்ளியில் 5
பள்ளியின் 2
பள்ளியை 1
பளிக்கரை 1
பளிக்கு 16
பளிங்கிடை 1
பளிங்கில் 1
பளிங்கின் 3
பளிங்கினால் 1
பளிங்கு 11
பளிங்கும் 1
பற்களை 1
பற்களோடும் 1
பற்கு 1
பற்பல 13
பற்பலர் 2
பற்பலவும் 1
பற்ற 11
பற்றல்-பால 1
பற்றலரை 1
பற்றலாமோ 1
பற்றலால் 2
பற்றலும் 3
பற்றவும் 1
பற்றவே 1
பற்றா 7
பற்றா-முன்னம் 1
பற்றார் 2
பற்றாரை 1
பற்றால் 1
பற்றி 123
பற்றிக்கொண்டாள் 1
பற்றிட 1
பற்றிய 30
பற்றியும் 3
பற்றியே 4
பற்றிலர் 1
பற்றிலா 1
பற்றின 4
பற்றினம் 1
பற்றினர் 3
பற்றினர்க்கு 1
பற்றினள் 1
பற்றினன் 8
பற்றினார் 3
பற்றினால் 1
பற்றினாலென 1
பற்றினான் 4
பற்றினென் 2
பற்றினை 2
பற்று 23
பற்று-மின் 5
பற்று_அறு 2
பற்றுண்ட 1
பற்றுண்டாய் 1
பற்றுண்ண 1
பற்றுதல் 4
பற்றுதற்கு 1
பற்றுதி-ஆயின் 1
பற்றுதிர் 5
பற்றும் 6
பற்றுவது 1
பற்றுவர் 1
பற்றுவாம் 1
பற்றுவார் 1
பற்றுவான் 2
பற்றுறா 1
பற்றோமேல் 1
பறக்க 1
பறக்கினும் 1
பறத்தி 1
பறந்த 1
பறந்தது 1
பறந்தலை 5
பறந்தன 2
பறந்தனர் 1
பறந்து 3
பறப்ப 5
பறப்பதாய் 1
பறப்பன 1
பறவாய் 1
பறவை 25
பறவை-தம்மை 1
பறவை_குலம் 1
பறவைக்கு 4
பறவைகள் 2
பறவையின் 7
பறவையும் 6
பறவையை 1
பறழ் 1
பறழும் 1
பறி 1
பறிக்க 5
பறிக்கின்றாரும் 1
பறிக்கும் 5
பறிக்குவென் 1
பறித்த 8
பறித்தது 1
பறித்தலும் 1
பறித்தற்கு 1
பறித்தன 1
பறித்தனன் 1
பறித்தாய் 1
பறித்தார் 1
பறித்தான் 8
பறித்திட்டாயோ 1
பறித்திட்டாலும் 1
பறித்திலென் 1
பறித்து 42
பறிந்த 1
பறிந்தன 1
பறிந்தார் 1
பறிந்தால் 1
பறிந்திடுவன 1
பறிந்து 6
பறிப்ப 1
பறிப்பர் 1
பறிப்பல் 1
பறிப்பான் 2
பறிப்பு 1
பறிப்பு_அரு 1
பறிப்புண்டு 1
பறிப்புண்டும் 1
பறிப்புறும் 1
பறிய 1
பறியாநின்றார் 1
பறியாவே 1
பறியும் 2
பறை 15
பறை-போதும் 1
பறைகின்றாள் 1
பறைந்தனர் 1
பறையிடு 1
பறையின் 1
பறையும் 3
பன் 2
பன்முறை 1
பன்மை 3
பன்றி 4
பன்றியாய் 1
பன்றியை 1
பன்ன 13
பன்ன_அரிய 1
பன்ன_அரும் 3
பன்னக 7
பன்னகாதிபர் 1
பன்னகாதிபன் 1
பன்னசாலை 3
பன்னசாலையின் 1
பன்னசாலையுள் 1
பன்னல் 2
பன்னற்கு 2
பன்னி 42
பன்னிக்கு 1
பன்னிட 1
பன்னியர் 1
பன்னியே 1
பன்னியை 1
பன்னிரண்டு 2
பன்னிரண்டும் 1
பன்னிரு 2
பன்னிருவரினும் 1
பன்னின 1
பன்னினள் 1
பன்னினன் 2
பன்னினார் 1
பன்னினாள் 2
பன்னினான் 4
பன்னீராயிரத்து 1
பன்னு 7
பன்னும் 3
பன்னுவான் 1
பனசம் 1
பனசன் 13
பனசனும் 3
பனசனை 1
பனசனொடும் 1
பனி 78
பனிக்க 1
பனிக்கிலர் 1
பனிக்கு 1
பனித்த 3
பனித்தது 1
பனிப்ப 3
பனிப்பு 1
பனிப்புற்று 1
பனிமலை 1
பனியா 1
பனியின் 1
பனியினை 1
பனிவரையும் 1
பனுவல் 3
பனுவலின் 1
பனை 13
பனை_மீன் 1
பனைமீன் 1
பனையின் 2
பனையினும் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


பல் (322)

பணை முக களி யானை பல் மாக்களோடு – பால:1 11/1
இரவி-தன் குலத்து எண்_இல் பல் வேந்தர்-தம் – பால:1 12/1
பல் பெரும் சமயம் சொல்லும் பொருளும் போல் பரந்தது அன்றே – பால:1 19/4
பயில் சிறை அரச_அன்னம் பல் மலர் பள்ளி-நின்றும் – பால:2 14/3
ஒண்மை இல்லை பல் கேள்வி மேவலால் – பால:2 53/4
பெயரும் பல் கதி பிறக்குமாறு போல் – பால:2 55/2
எல் உடை பசும்பொன் வைத்து இலங்கு பல் மணி குலம் – பால:3 23/2
துளை ஒலி பல்_இயம் துவைக்கும் சும்மையின் – பால:3 60/3
பாம மா கடல் கிடங்கு ஆக பல் மணி – பால:4 7/2
இன்னவன் பல் பகல் இறந்த பின் திரு – பால:5 41/1
வள் உறு வயிர வாள் மன்னன் பல் முறை – பால:5 49/1
காகளமும் பல்_இயமும் கனை கடலின் மேல் முழங்க கானம் பாட – பால:5 55/1
செழும் தோடும் பல் கலனும் வெயில் வீச மாகதர்கள் திரண்டு வாழ்த்த – பால:5 56/3
மொழிந்தன பல்_இயம் முரசம் ஆர்த்தன – பால:5 67/3
உலப்பு இல் பல் ஆண்டு எலாம் உறுகண் இன்றியே – பால:5 79/1
முருடொடு பல்_இயம் முழங்கி ஆர்த்தன – பால:5 91/1
ஈந்தனன் பல்_இயம் துவைப்ப ஏகி நீர் – பால:5 93/3
படம் கிளர் பல் தலை பாந்தள் ஏந்து பார் – பால:5 104/1
பாடினர் கின்னரர் துவைத்த பல்_இயம் – பால:5 105/2
பல் நகமும் நகு வெள்ளி பனிவரையும் பாற்கடலும் பதும பீடத்து – பால:6 8/2
விண் கிழித்து ஒளிரும் மின் அனைய பல் மணி வெயில் – பால:7 10/2
மன்னும் பல் உயிர் வாரி தன் வாய் பெய்து – பால:7 42/1
பல்_இயம் கடிப்பினில் இடிக்கும் பல் படை – பால:8 35/2
பல்_இயம் கடிப்பினில் இடிக்கும் பல் படை – பால:8 35/2
அல் கடந்து இலங்கு பல் மீன் அரும்பிய வானும் போல – பால:10 5/2
நயந்து உரைத்து கரை ஏறல் நான்முகற்கும் அரிது ஆம் பல்
இயம் துவைத்த கடை தலையாய் யான் அறிந்தபடி கேளாய் – பால:12 15/3,4
பாம மா கடல்கள் எல்லாம் பல் மணி தூவி ஆர்த்த – பால:13 36/2
பால் வளை வயிர்கள் ஆர்ப்ப பல்_இயம் துவைப்ப முந்நீர் – பால:13 37/3
பதம் கொள் பாகனும் மந்திரி ஒத்தனன் பல் நூல் – பால:15 4/2
பால் உள பவள செ வாய் பல் வளை பணைத்த வேய் தோள் – பால:19 60/1
பல் இயல் நெறியின் பார்க்கும் பரம் பொருள் என்ன யார்க்கும் – பால:22 12/3
பல் நோக்கினது என்பது பண்டு கொலாம் – பால:23 17/2
பல் பதினாயிரம் பசுவும் பைம் பொனும் – பால:23 69/1
ஆர்த்தன பல் கலை ஆர்த்தன பல்லாண்டு – பால:23 93/3
பராவ அரும் மலரோன் உலகினில் அவனும் பல் முறை வழுத்த வீற்றிருந்து – பால-மிகை:0 38/2
பல் நெடும் பகல் எலாம் பயின்ற பான்மையான் – பால-மிகை:7 4/4
ஒன்று அலாத பல் வளங்களும் உவரி புக்கு ஒளிப்ப – பால-மிகை:9 14/3
இன்ன பல் வளங்கள் எல்லாம் இனிதுற நோக்கி யார்க்கும் – பால-மிகை:10 1/1
இறை என புவிக்கு ஈறு இல் பல் ஆண்டு எலாம் – பால-மிகை:11 8/3
விடாது பல் பருவம் நிற்ப மூல மா முகடு விண்டு – பால-மிகை:11 47/3
பல் நெடும் பகல் பார் அளிப்பாய் என – அயோ:2 4/2
பங்கி அம்பரம் எங்கும் விம்மின பம்பை பம்பின பல் வகை – அயோ:3 64/2
போது ஆம் பல் தோன்ற புணர் முலை மேல் பூம் தரளம் – அயோ:4 97/2
பல் நிற துகிலினை பறித்து நீக்கியே – அயோ:4 189/3
இடி அடங்கின முழக்கு இழந்த பல்_இயம் – அயோ:4 198/2
இயங்கு பல் உயிர்க்கு ஓர் உயிர் என நின்ற இராமன் – அயோ:4 212/3
பல் நந்து உகு தரளம் தொகு படர் பந்திகள் படு நீர் – அயோ:7 7/1
பரிதி பற்றிய பல் கலன் முற்றினர் – அயோ:7 9/1
பல் தொடுத்து அன்ன பல் சூழ் கவடியன் – அயோ:8 5/1
பல் தொடுத்து அன்ன பல் சூழ் கவடியன் – அயோ:8 5/1
அடுத்த பல் பகல் அன்பரின் பிரிந்தவர் என்பது – அயோ:10 23/1
பண்டி எங்கும் பரந்தன பல்_இயம் – அயோ:11 10/1
பல் பகல் நிழற்றும் நின் கவிகை பாய் நிழல் – அயோ:11 51/1
நிற்பன பல் உயிர் உணங்க நீ நெடும் – அயோ:11 51/2
மாற்றலன் உதவலன் வரம்பு_இல் பல் பகல் – அயோ:11 111/2
படியொடு திரு நகர் துறந்து பல் மரம் – அயோ:12 28/1
மத்தளம் முதலிய வயங்கு பல்_இயம் – அயோ:12 49/1
ஒன்று என நாணி பல் வேறு உருவு கொண்டனைய ஆன – அயோ:13 45/4
பறந்து வந்து படிந்தது பல் சனம் – அயோ:14 7/2
கட்டினன் சுரிகையும் கழலும் பல் கணை – அயோ:14 28/1
பல் முறை நோக்கினான் பலவும் உன்னினான் – அயோ:14 54/2
பொருமினன் பல் முறை புலம்பினான்-அரோ – அயோ:14 57/4
பல் ஆயிரம் மா மணி பாடமுறும் – ஆரண்:2 11/1
பல் எலாம் உற தோன்றும் பகு வாயள் என்னாது பார்த்தி ஆயின் – ஆரண்:6 130/3
பல் பதினாயிரம் படை கை வீரரே – ஆரண்:7 30/4
படியுறு பதாகை மீ விதானம் பல் மணி – ஆரண்:7 47/2
சொரிந்த பல் படை துணிபட துணிபட சரத்தால் – ஆரண்:7 85/1
பல் ஆயிரம் இருள் கீறிய பகலோன் என ஒளிரும் – ஆரண்:7 88/1
படை தலை தலைவர்கள் படலும் பல் படை – ஆரண்:7 109/1
ஒளிறு பல் படை தம் குலத்து அரக்கர்-தம் உடலம் – ஆரண்:8 15/2
பல் ஒக்கும் முத்து என்றாலும் பவளத்தை இதழ் என்றாலும் – ஆரண்:10 74/2
பல் ஆயிர_கோடி பனி சுடர் ஈன்ற திங்கள் – ஆரண்:10 159/3
பல் ஆயிர_கோடி பரந்துளவால் – ஆரண்:11 52/3
பறையும் துணை அன்னது பல் நெறி போய் – ஆரண்:11 54/3
பல் நக்க தரளம் ஒக்கும் பசும் புல் மேல் படரும் மெல் நா – ஆரண்:11 57/3
பாய்ந்தான் அவன் பல் மணி தண்டு பறித்து எறிந்தான் – ஆரண்:13 38/1
ஒன்று பல் கணை மழை உறு புட்டிலோடு இரண்டு – ஆரண்:13 86/3
பல் உடையாய் உன்னை படை உடையான் கொன்று அகல – ஆரண்:13 99/3
பல் வகை துறையும் வேத பலி கடன் பலவும் முற்றி – ஆரண்:13 138/1
நின்று பல் உயிர் காத்தற்கு நேர்ந்த யான் – ஆரண்:14 16/1
பரல் தரு கானகத்து அரக்கர் பல் கழல் – ஆரண்:14 78/1
தழுவினன் பல் முறை தாரை கண்ணின் நீர் – ஆரண்:14 84/1
ஓதுங்கால் அ பல் பொருள் முற்றுற்று ஒருவாத – ஆரண்:15 31/1
ஒழிப்ப_அரும் திறல் பல் பூத கணத்தொடும் உறையும் உண்மை – ஆரண்:15 53/4
காவலர் குலத்தில் தோன்று கன்னியர்கள் ஆதியாய் கணிப்பு இல் பல் கோடி – ஆரண்-மிகை:10 5/3
பல் இறுத்தவன் வலிக்கு அமை தியம்பகம் எனும் – கிட்:3 7/3
பல் கலன் பிறவும் அ படிவம் ஆனவே – கிட்:6 6/4
பை அணை பல் தலை பாந்தள் ஏந்திய – கிட்:10 2/1
மாரற்கு எண்_இல் பல் ஆயிரம் மலர் கணை வகுத்த – கிட்:10 48/3
பதங்கள் முகில் ஒத்த இசை பல் ஞிமிறு பன்ன – கிட்:10 78/1
சேகு_அற பல் முறை தெருட்டி செய்த பின் – கிட்:10 99/3
பல் வித சிறார் என பகர்வ பல் அரி – கிட்:10 114/2
பல் வித சிறார் என பகர்வ பல் அரி – கிட்:10 114/2
பல் வகை பருவ கொடி பம்பிட – கிட்:11 45/3
தாழ்வித்தீர்_அல்லீர் பல் நாள் தருக்கிய அரக்கர்-தம்மை – கிட்:11 73/1
புயல் பொரு தட கை நீ புரக்கும் பல் உயிர் – கிட்:11 127/3
பாடுகின்றது பல் மணியால் இருள் – கிட்:13 13/3
பல் நாளும் பன்னி ஆற்றா மதி எனும் பண்பது ஆகி – கிட்:13 56/2
பல் நெடும் காலம் ஆம் என்ன ஓர் பகலிடை – கிட்:14 4/4
என்பு இல் பல் உயிர் என வெம்மை எய்தினார் – கிட்:14 21/4
எண்ண அரிய பல் பகல் இரும் தவம் இழைத்தேன் – கிட்:14 62/4
தெருவின் ஆர்ப்புறும் பல்_இயம் தேர் மயில் – கிட்:15 42/1
செப்பு உறு தெய்வ பல் படையாலும் சிதையாதீர் – கிட்:17 10/2
பறவையும் பல் வகை விலங்கும் பாடு அமைந்து – கிட்-மிகை:14 2/1
பசை உடை மரனும் மாவும் பல் உயிர் குலமும் வல்லே – சுந்:1 18/2
மற்றும் தெய்வ பல் படை கொண்டே மலைவாளை – சுந்:2 87/2
வழங்கும் தெய்வ பல் படை காணாள் மலைவான்-மேல் – சுந்:2 88/1
பொங்கு பல் முரசம் ஆர்ப்ப இல் உறை தெய்வம் போற்றி – சுந்:2 113/2
மேல கீழ பல் வேறு ஒளி வீசலால் – சுந்:2 153/2
பழுது_இல் மன்மதன் எய் கணை பல் முறை – சுந்:2 170/1
பக்கம் வீசுறு பள்ளியில் பல் பகல் – சுந்:2 173/2
பால் பெரும் கடல் பல் மணி பல் தலை பாம்பணை அதன் மீது – சுந்:2 204/3
பால் பெரும் கடல் பல் மணி பல் தலை பாம்பணை அதன் மீது – சுந்:2 204/3
ஒரு மணி நேடும் பல் தலை அரவின் உழை-தொறும் உழை-தொறும் உலாவி – சுந்:3 92/4
அஞ்சா நின்றாள் பல் நெடு நாளும் அழிவுற்றாள் – சுந்:4 2/3
நிறை இரும் பல் பகல் நிருதர் நீள் நகர் – சுந்:4 11/3
பனிக்க சுரத்து கரன் முதலோர் கவந்த படையும் பல் பேயும் – சுந்:4 55/1
பவள மா கொடி வீசின பல் மழை – சுந்:6 29/1
பறவை ஆர்த்து எழும் ஓசையும் பல் மரம் – சுந்:6 30/1
பாடல் அம் பனி வண்டொடும் பல் திரை – சுந்:6 31/2
புல்லும் பொன் பணை பல் மணி பொன் மரம் – சுந்:6 36/1
தெறித்த பல் மணி தெறித்தன பெரும் பொறி திறங்கள் – சுந்:7 32/3
உக்க பல் குவை உக்கன துவக்கு எலும்பு உதிர்வுற்று – சுந்:7 33/1
ஏவும் பல் படை எத்தனை கோடிகள் எனினும் – சுந்:7 52/2
பல்_இயம் துவைப்ப நல் மா பணிலங்கள் முரல பொன் தேர் – சுந்:8 8/1
பயிர்கள் ஆர்ப்பு எடுப்ப மூரி பல்_இயம் குமுற பற்றி – சுந்:8 22/2
தழங்கு பல்_இயத்து அமலையும் கடையுகத்து ஆழி – சுந்:9 10/3
தழைத்து எழும் ஒலியின் நானா பல்_இயம் துவைக்கும் தா இல் – சுந்:10 14/3
பழி இலது உரு என்றாலும் பல் தலை அரக்கன் அல்லன் – சுந்:10 20/1
பற்றி கொண்டவன் வடி வாள் என ஒளிர் பல் இற்று உக நிமிர் படர் கையால் – சுந்:10 37/1
பரந்த பல் உரும்_ஏற்று_இனம் வெறித்து உயிர் பதைப்ப – சுந்:11 35/2
ஆழி பல் படை அனையன அளப்ப_அரும் சரத்தால் – சுந்:11 43/3
குவித்த பல் மணி குப்பைகள் கலையொடும் கொழிப்ப – சுந்:12 41/1
பாழி வன் புயங்களோடு அரக்கன் பல் தலை – சுந்:12 58/2
தாமரை கிழவனோ தறுகண் பல் தலை – சுந்:12 65/2
ஓது பல் கிளையும் உயிரும் பெற – சுந்:12 101/2
வெள்ளியின் பொன்னின் நானா விளங்கு பல் மணியின் விஞ்சை – சுந்:12 132/1
வரை நிவந்தன பல் மணி மாளிகை – சுந்:13 12/2
பல் அதிகார – சுந்:13 44/3
பல் ஆயிரம் ஆயிரம் காசு இனம் பாடு இமைக்கும் – சுந்-மிகை:1 11/1
பொழிந்த பல் படை யாவையும் புயத்திடை பொடிபட்டு – சுந்-மிகை:7 8/3
உடைந்த வல் இருள் நோற்று பல் உருக்கொடு அ கதிர் குழாங்கள் – சுந்-மிகை:11 26/1
எரிந்தனர் உலப்பில் பல் கொடிகளும் எரிந்த – சுந்-மிகை:13 10/2
பழிப்ப_அரும் உலகங்கள் எவையும் பல் முறை – யுத்1:2 3/3
மறம் கொள் வெம் செரு மலைகுவான் பல் முறை வந்தான் – யுத்1:3 49/1
விழு தனி பல் இதழ் விரை இலா முகிழ் – யுத்1:3 70/4
உக்க பல் குலம் ஒழுகின எயிற்று இரும் புரை-தொறும் அமிழ்து ஊறி – யுத்1:3 89/4
உலகு தந்தானும் பல் வேறு உயிர்கள் தந்தானும் உள் உற்று – யுத்1:3 120/1
அலகு_இல் பல் பொருளும் பற்றி முற்றிய அரி காண் அத்தா – யுத்1:3 120/4
பகிர் பட குடரை கொய்யும் பகை அற பிசையும் பல் கால் – யுத்1:3 138/3
அனகனும் ஒழிய பல் வேறு அவுணர் ஆனவரை எல்லாம் – யுத்1:3 143/2
ஏற்று அரும் கரங்கள் பல் வேறு எறி திரை பரப்பின் தோன்ற – யுத்1:3 149/2
பல் ஆயிர கோடி அண்டம் பனி கடலுள் – யுத்1:3 158/1
பேரை ஒரு பொருட்கே பல் வகையால் பேர்த்து எண்ணும் – யுத்1:3 159/1
பல் பெரும் தானை சென்று அடர்க்க பார்த்து யான் – யுத்1:4 50/2
பல் நெடும் தானை சூழ பகலவன் சேயும் நீயும் – யுத்1:4 148/3
உகம் பல் காலமும் தவம் செய்து பெரு வரம் உடையான் – யுத்1:5 33/1
சுகம் பல் போர் அலால் வேறு இலன் பொரு படை தொகையான் – யுத்1:5 33/2
நகம் பல் என்று இவை இல்லது ஓர் நரசிங்கம் அனையான் – யுத்1:5 33/3
தின்றுளான் நெடும் பல் முறை தேவரை செருவின் – யுத்1:5 36/3
பருதி மண்டிலம் என பொலி முகத்தினன் பல் கால் – யுத்1:6 12/2
பாபமே இயற்றினாரை பல் நெடும் காதம் ஓடி – யுத்1:7 18/1
பருத்த மால் வரை ஏந்திய பல் படை – யுத்1:8 49/1
நெடும் பல் மால் வரை தூர்த்து நெருக்கவும் – யுத்1:8 53/1
விழுந்த பல் மணியின் ஒளி மீமிசை – யுத்1:8 54/3
பல் நெடும் காதத்தேயும் சுட வல்ல பவள செ வாய் – யுத்1:9 22/3
பணியும் தானவர் ஆதியர் பல் முடி – யுத்1:9 42/3
பல் மணி மாட பத்தி நிழல் பட படர்வ பண்பால் – யுத்1:10 15/2
கர பல் நகம் அன்னவை மின் உக காந்துகின்றான் – யுத்1:11 31/2
வர பல் நகம்-தன்னையும் வேரொடு வேண்டின் வாங்கும் – யுத்1:11 31/3
பல் பெரும் பகழி மாரி வேரொடும் பறிய நூறி – யுத்1:12 36/3
மின் தளிர்த்து அனைய பல் மா மணியினை வெளியில் கண்டான் – யுத்1:12 49/2
பையுயிர்த்து அயரும் பேழ் வாய் பல் தலை பரப்பினாலும் – யுத்1:13 2/2
ஓது பல் அரும் தவம் உஞற்றல் இலதேனும் – யுத்1-மிகை:2 7/1
நின்று பல் பகல் கழிந்திட நிமலன் நெஞ்சு உருகி – யுத்1-மிகை:2 26/1
குனிப்பு இலாத பல் ஆயிர கோடி அண்டத்தின் – யுத்1-மிகை:3 6/1
கருணை கொள் அமலன் பல் வேறு உயிர் எலாம் காத்து நின்றான் – யுத்1-மிகை:3 28/4
பாதாம்புய மலரில் பல் முறையும் தான் பணிந்து – யுத்1-மிகை:3 30/3
ஒழிவு இலாத பல் ஆயிர வெள்ளத்துக்கு உறை ஓர் – யுத்1-மிகை:11 9/2
இடு-மின் பல் மரம் எங்கும் இயக்கு அற – யுத்2:15 3/1
பல் கொடும் நெடும் பாதவம் பற்றியும் – யுத்2:15 19/1
பல் நிறத்த பதாகை பரப்பு எலாம் – யுத்2:15 30/3
விரைசும் பல்_இயம் வில் அரவத்தொடும் – யுத்2:15 35/3
பாழி ஆள் வயிர படி பல் முறை – யுத்2:15 38/3
பாடுகின்றன பேய் கணம் பல் விதத்து – யுத்2:15 49/1
பல் இயல் உலகு உறு பாடை பாடு அமைந்து – யுத்2:15 114/1
பல் குவை பரந்தன குரக்கு பல் பிணம் – யுத்2:15 122/2
பல் குவை பரந்தன குரக்கு பல் பிணம் – யுத்2:15 122/2
பரிதி சேய் தேறா-முன்னம் பரு வலி அரக்க பல் போர் – யுத்2:15 133/1
பல் கொண்டும் மலைகின்றாரின் பழி கொண்டு பயந்தது யான் ஓர் – யுத்2:15 139/3
படுக்கின்ற பிணத்தின் பம்மல் குப்பையின் பரப்பே பல் கால் – யுத்2:15 152/4
பல் சிந்தின மத யானைகள் படை சிந்தினர் எவரும் – யுத்2:15 175/3
உறுக்கி தனி எதிர் நின்றவன் உரத்தில் தனது ஒளிர் பல்
இறுக்கி பல நெடு வாய் மடித்து எரி கண்-தொறும் இழிய – யுத்2:15 184/1,2
முறுக்கி பொதி நிமிர் பல் விரல் நெரிய திசை முரிய – யுத்2:15 184/3
மின்னும் பல் மணி மவுலி-மேல் ஒரு கணை விட்டான் – யுத்2:15 244/1
செறிந்த பல் மணி பெருவனம் திசை பரந்து எரிய – யுத்2:15 245/1
பல் அலங்கார பண்பே காகுத்தன் பகழி மாதோ – யுத்2:16 22/4
புரை நிரைத்து ஒளிர் பல் கலன் பூட்டினான் – யுத்2:16 68/4
பறைந்தனர் அமரர் அஞ்சி பல் பெரும் பிணத்தின் பம்மல் – யுத்2:16 175/1
பயம் கொள கரங்கள் ஓச்சி குத்தினான் உதைத்தான் பல் கால் – யுத்2:16 180/4
பறந்தலை அதனின் வந்த பல் பெரும் கவியின் பண்ணை – யுத்2:16 202/1
மின் புகுந்தன பல் குழுவாம் என மிளிர்வ – யுத்2:16 208/1
பல்லவ கணை பட படு புரவிய பல் கால் – யுத்2:16 212/1
தாங்கு பல் கணை புட்டிலும் தகை பெற கட்டி – யுத்2:16 228/2
நெரியும் பல் பிண பெரும் கரை கடந்தில நீத்தம் – யுத்2:16 245/4
பாக்கியம் தந்தது நின்னை பல் முறை – யுத்2:16 279/2
பல் வினை தீயன பரந்த போது ஒரு – யுத்2:16 308/3
போழ்ந்த பல் நெடும் புரவிய முறை முறை அச்சொடும் பொறி அற்று – யுத்2:16 315/2
பந்தி பந்தியின் பல் குலம் மீன் குலம் பாகுபாடு உற பாகத்து – யுத்2:16 342/1
பரதனை கொணர்தற்கு ஏதும் ஐயுறவு இல்லை பல் நாள் – யுத்2:17 46/2
பாறு ஆடு முகத்தன பல் பகலும் – யுத்2:18 41/2
பல் ஆயிர கோடி படை கடல் முன் – யுத்2:18 48/3
பகை ஆடிய வானவர் பல் வகை ஊர் – யுத்2:18 60/1
உயிர் ஒப்புறு பல் படை உள்ள எலாம் – யுத்2:18 61/1
மறன் அல்லது பல் பணி மற்று அணியான் – யுத்2:18 63/2
பாய்ந்தது நிருதர்-தம் பரவை பல் முறை – யுத்2:18 99/1
பாய்வன புகுவன நிருதர் பல் உயிர் – யுத்2:18 117/3
பல் நெடும் தானையை பாற நூறினான் – யுத்2:18 123/4
பெய் கழல் அரக்கன் சேனை ஆர்த்து எழ பிறங்கு பல் பேய் – யுத்2:18 227/3
பல் உடை பில வாயூடு பசும் பெரும் குருதி பாய – யுத்2:18 234/3
பத்து திசையும் செவிடு எய்தின பல் கால் – யுத்2:18 243/2
நாம கடல் பல்_இயம் நாற்கடல் மேலும் ஆர்ப்ப – யுத்2:19 25/4
பல் பதினாயிரம் தேவர் பக்கமா – யுத்2:19 31/1
பனி வரை உள நெடும் பாச பல் தழும்பு – யுத்2:19 32/2
பனி வென்ற பதாகை என்றும் பல் உளை பரிமா என்றும் – யுத்2:19 50/1
பாரையின் தலைய கோடி பரப்பினான் இளவல் பல் கால் – யுத்2:19 110/3
பத்தி பத்தியின் எய்குவ பல் கணை – யுத்2:19 123/2
பார்த்த பார்த்த திசை-தொறும் பல் மழை – யுத்2:19 133/1
படர் கிடந்தன பல் படை கையினர் – யுத்2:19 137/3
படை உறு பிணத்தின் பம்மல் பருப்பதம் துவன்றி பல் வேறு – யுத்2:19 219/1
பூட்டுறு பாசம்-தன்னை பல் முறை புரிந்து நோக்கி – யுத்2:19 242/2
பல் நாகர் சென்னி மணி கோடி கோடி பல கொண்டு செய்த வகையால் – யுத்2:19 248/1
அறிந்திடற்கு அரிது ஆகிய அளப்பு இல் பல் கோடி – யுத்2-மிகை:15 33/3
பல வகை படைகள் வாங்கி நிருதர்கள் பல் போர் செய்தார் – யுத்2-மிகை:16 23/2
பல் ஆயுத பத்தி பரித்து உடையார் – யுத்2-மிகை:18 3/4
தாங்கு பல் அண்ட கோடி-தான் பிளந்து உடைய தன் கை – யுத்2-மிகை:18 20/2
பல் ஆயிரத்தின் முடியாத பக்கம் அவை வீச வந்த படர் கால் – யுத்2-மிகை:19 4/1
மேல் கிளர் பல் கொடி வெண் திரை வீச – யுத்3:20 24/2
எரிந்து எழு பல் படையின் ஒளி யாணர் – யுத்3:20 28/1
பல் எறிந்தன தலை மலையின் பண்பு என – யுத்3:20 37/4
பல் படு தலை பட படுவ பாதகர் – யுத்3:20 44/3
படையொடு மேலவர் மடிய பல் பரி – யுத்3:20 47/1
சித்திர குல பல் நிற மணிகளும் சேந்த – யுத்3:20 54/2
பல் பெரும் பதாகை பத்தி மீமிசை தொடுத்த பந்தர் – யுத்3:21 10/1
படை பெரும் தலைவர் நிற்க பல் பெரும் சேனை வெள்ளம் – யுத்3:22 16/1
பல் பெரும் தேரொடும் அரக்கர் பண்ணையை – யுத்3:22 44/2
அலங்கு பல் மணி கதிரன குருதியின் அழுந்தி – யுத்3:22 56/1
பல் விலங்கொடு புரவிகள் பூண்ட தேர் பரவை – யுத்3:22 58/1
விளைவன செருவில் பல் வேறு ஆயின குறிகள் மேய – யுத்3:22 141/4
எண்_இல கோடி பல் படை யாவும் – யுத்3:26 20/1
நிரல் துறு பல் பறவை குலம் நீளம் – யுத்3:26 24/2
பல் பெரும் போரும் செய்து வருந்தின அற்றம் பார்த்து – யுத்3:27 5/3
பதைத்து அவன் வெம்மை ஓடி பல் பெரும் பகழி மாரி – யுத்3:27 6/1
பல்லார் படை நின்றது பல் அணியால் – யுத்3:27 29/1
பல் ஆர் படை நின்றது பல் பிறை வெண் – யுத்3:27 29/2
பல் ஆர் படை நின்றது பல் பிறை வெண் – யுத்3:27 29/2
பல்லார் படை நின்றது பல்_இயம் உம்பல் – யுத்3:27 29/3
ஆர் படை நின்றது பல் படையே – யுத்3:27 29/4
பல் தொத்திய-போல் படிய பலவும் – யுத்3:27 34/2
பால் உறு பிரை என கலந்து பல் முறை – யுத்3:27 52/3
கடித்த பல்_குலம் கல் குலம் கண் அற – யுத்3:29 9/1
பட்டு ஒழிந்தனனே எனும் பல் முறை – யுத்3:29 14/3
பறிக்கும் மார்பின் பகழியை பல் முறை – யுத்3:29 32/1
போர்த்த பல்_இயத்து அரவமோ நெருக்கினால் புழுங்கி – யுத்3:31 19/3
வழங்கு பல் படை மீனது மத கரி மகரம் – யுத்3:31 20/1
அலகு_இல் பல் படை பிடித்து அமர்க்கு எழுந்தவோ அன்றேல் – யுத்3:31 23/2
அலகு_இல் பல் உரு படைத்தனவோ என அயிர்த்தார் – யுத்3:31 23/4
பற்றி மேகம் பொழிந்து என பல் படை – யுத்3:31 131/4
வாய் விளித்து எழு பல் தலை வாளியில் – யுத்3:31 133/1
பாப்பு_அரும் பாதலத்துள்ளும் பல் வகை – யுத்3:31 183/2
பல் ஆயிர கோடியர் பல் படை நூல் – யுத்3:31 189/1
பல் ஆயிர கோடியர் பல் படை நூல் – யுத்3:31 189/1
பாழி கடை நாள் விடு பல் மழை போல் – யுத்3:31 195/3
ஈறு இலாத பல் அரக்கர் மற்று எவரினும் வலியோர் – யுத்3-மிகை:30 3/4
சூல பாணிதன் வரத்தினர் தொகுத்த பல் கோடி – யுத்3-மிகை:30 4/2
தான் எம்மோடு பல் புவனங்கள் தனி வயிற்று அடக்கும் – யுத்3-மிகை:31 3/3
ஆன போது இனி அகலிடத்து உள்ள பல் உயிர்கள் – யுத்3-மிகை:31 5/2
தரை பட பல் அண்ட கோடி தகர அண்ணல்-தன் கை வில் – யுத்3-மிகை:31 13/2
பல் நெடும் பருவ மாரி படை எலாம் பொடிபட்டு ஓட – யுத்3-மிகை:31 60/2
சுழலும் பல் பரி தேரொடு புரவியும் சுற்ற – யுத்4:32 13/2
பழகிற்று அல்லா பல் திரை தூங்கும் படர் வேலை – யுத்4:33 7/3
மழுவின் கூர் வாய் வன் பல் இடுக்கின் வய வீரர் – யுத்4:33 10/1
என்னும் தன்மைக்கு ஏய்வன பல் வேறு இவை காணீர் – யுத்4:33 11/4
ஓம குண்டம் ஒப்பன பல் வேறு இவை காணீர் – யுத்4:33 12/4
குன்றொடு மரனும் புல்லும் பல் உயிர் குழுவும் கொல்லும் – யுத்4:34 15/3
புண்ணின் நீர் ஆறும் பல் பேய் புது புனல் ஆடும் பொம்மல் – யுத்4:34 21/3
பகுத்த பல் வள குன்றினில் முழை அன்ன பகு வாய் – யுத்4:35 13/1
பல களம் தலை மௌலியோடு இலங்கலின் பல் தோள் – யுத்4:35 27/1
இரைக்கும் பல் உயிர் யாவையும் நடுக்கமுற்று இரிய – யுத்4:35 30/2
மாறி பல் பொருள் வகுக்குறும் காலத்து மறுக்கம் – யுத்4:35 33/3
பக்கம் வீசும் படை சுடர் பல் திசை – யுத்4:37 43/3
சூல் ஆயின மழை அன்னவன் தொடை பல் வகை தொடுக்க – யுத்4:37 55/4
முழவு இடு தோளொடு முடியும் பல் தலை – யுத்4:37 60/1
பாற்கடல் நடுவணார் என்பர் பல் வகை – யுத்4:37 67/1
பயன் படைத்தவர் யாரினும் படைத்தவன் பல் போர் – யுத்4:37 102/2
பாந்தள் பல் தலை பரப்பு அகன் புவியிடை பயிலும் – யுத்4:37 104/1
ஏந்தல் பல் மணி எறுழ் வலி திரள் புயத்து இராமன் – யுத்4:37 104/4
எரியாநிற்கும் பல் தலை மூன்றும் எரி சிந்தி – யுத்4:37 127/1
உங்காரத்தால் உக்கது பல் நூறு உதிர் ஆகி – யுத்4:37 132/4
பெய்யும் கோடி பல் தலையோடும் அளவு இல்லா – யுத்4:37 138/2
பார்த்த பார்த்த இடம்-தொறும் பல் தலை – யுத்4:37 162/3
பார் அணங்கினை தாங்குறும் பல் வகை – யுத்4:37 185/2
பயன் படைத்தனம் பல் கவத்தால் என்றார் – யுத்4:37 186/4
சூழ் கடல் புனலும் பல் தோயமும் – யுத்4:39 4/1
பன்னும் நீதிகள் பல் பல கூறி மற்று – யுத்4:39 13/1
பாடினான் திரு நாமங்கள் பல் முறை – யுத்4:40 4/1
கேட்பதும் பல் பொருட்கு ஐயம் கேடு அற – யுத்4:40 79/2
பாடு உறு பல் மொழி இனைய பன்னி நின்று – யுத்4:40 83/1
தனக்கும் பல் பெரு முனிவர்க்கும் உயிருடன் தழீஇய – யுத்4:40 89/2
இறக்கும் பல் உயிர் இறைவ நீ இவள் திறத்து இகழ்ச்சி – யுத்4:40 100/3
மன்னு பல் வனம் மால் வரை குலங்கள் மற்று இன்ன – யுத்4:40 121/2
நோக்கினன் பல் முறை கண்கள் நீர் ததும்ப – யுத்4:41 40/3
எய்தின இயன்ற பல் வேறு இந்திரற்கு இயன்ற என்ன – யுத்4:42 15/4
பல் நெடும் காலம் நோற்று தன்னுடை பண்பிற்கு ஏற்ற – யுத்4:42 19/1
சிற்றியல் குறும் கால் ஓரி குரல் கொளை இசையா பல் பேய் – யுத்4-மிகை:34 2/3
பல் உயிர் திறம் படைத்தவன் உலகிடை பாய்ந்தான் – யுத்4-மிகை:41 15/4
ஒன்று அலாத பல் முகமன் அங்கு உரைத்து நம் பூசை – யுத்4-மிகை:41 102/2
பான நெய்யுடன் நானமும் சாந்தமும் பல் பூண் – யுத்4-மிகை:41 160/1
பல் பகல் இறந்த பின்றை பாதக அரக்கி தோன்றி – யுத்4-மிகை:41 231/1
பால் முலை சோர நின்ற பல் பெரும் தவத்தினாளை – யுத்4-மிகை:41 295/2
எரி மணி குடங்கள் பல் நூற்று யானை மேல் வரிசைக்கு ஆன்ற – யுத்4-மிகை:42 24/1
பல் நெறி-தோறும் தோன்றும் பருணிதர் பண்பின் கேளிர் – யுத்4-மிகை:42 47/3

TOP


பல்-கால் (4)

உளைத்தன குரங்கு பல்-கால் என்று அகம் உவந்தது உண்டேல் – யுத்2:17 27/2
பனி மலர் பொழிந்து ஆர்த்தனர் வாழ்த்தினர் பல்-கால் – யுத்3:22 84/4
போக்கினன் தழுவி பல்-கால் பொன் தடம் தோளின் ஒற்றி – யுத்3:28 68/4
வாங்குதும் துகில்கள் என்னும் மனம் இலர் கரத்தின் பல்-கால்
தாங்கினர் என்ற போதும் மைந்தரும் தையலாரும் – யுத்4:42 7/1,2

TOP


பல்_குலம் (1)

கடித்த பல்_குலம் கல் குலம் கண் அற – யுத்3:29 9/1

TOP


பல்_இயத்து (2)

தழங்கு பல்_இயத்து அமலையும் கடையுகத்து ஆழி – சுந்:9 10/3
போர்த்த பல்_இயத்து அரவமோ நெருக்கினால் புழுங்கி – யுத்3:31 19/3

TOP


பல்_இயம் (17)

துளை ஒலி பல்_இயம் துவைக்கும் சும்மையின் – பால:3 60/3
மொழிந்தன பல்_இயம் முரசம் ஆர்த்தன – பால:5 67/3
முருடொடு பல்_இயம் முழங்கி ஆர்த்தன – பால:5 91/1
ஈந்தனன் பல்_இயம் துவைப்ப ஏகி நீர் – பால:5 93/3
பாடினர் கின்னரர் துவைத்த பல்_இயம்
வீடினர் அரக்கர் என்று உவக்கும் விம்மலால் – பால:5 105/2,3
பல்_இயம் கடிப்பினில் இடிக்கும் பல் படை – பால:8 35/2
பால் வளை வயிர்கள் ஆர்ப்ப பல்_இயம் துவைப்ப முந்நீர் – பால:13 37/3
இடி அடங்கின முழக்கு இழந்த பல்_இயம்
படி அடங்கலும் நிமிர் பசும் கண் மாரியால் – அயோ:4 198/2,3
பண்டி எங்கும் பரந்தன பல்_இயம்
கொண்டு இயம்பின கொண்டலின் கோதையில் – அயோ:11 10/1,2
மத்தளம் முதலிய வயங்கு பல்_இயம்
ஒத்தன சேறலின் உரை இலாமையின் – அயோ:12 49/1,2
தெருவின் ஆர்ப்புறும் பல்_இயம் தேர் மயில் – கிட்:15 42/1
பல்_இயம் துவைப்ப நல் மா பணிலங்கள் முரல பொன் தேர் – சுந்:8 8/1
பயிர்கள் ஆர்ப்பு எடுப்ப மூரி பல்_இயம் குமுற பற்றி – சுந்:8 22/2
தழைத்து எழும் ஒலியின் நானா பல்_இயம் துவைக்கும் தா இல் – சுந்:10 14/3
விரைசும் பல்_இயம் வில் அரவத்தொடும் – யுத்2:15 35/3
நாம கடல் பல்_இயம் நாற்கடல் மேலும் ஆர்ப்ப – யுத்2:19 25/4
பல்லார் படை நின்றது பல்_இயம் உம்பல் – யுத்3:27 29/3

TOP


பல்_இயமும் (1)

காகளமும் பல்_இயமும் கனை கடலின் மேல் முழங்க கானம் பாட – பால:5 55/1

TOP


பல்கி (1)

நால் நிற நளிர் வல்லி கொடி நவை இல பல்கி
மான் இனம் மயில் மாலை குயில் இனம் வதி கானம் – அயோ:9 18/2,3

TOP


பல்கும் (3)

படா முக மலையில் தோன்றி பருவம் ஒத்து அருவி பல்கும்
கடா நிறை ஆறு பாயும் கடலொடும் கங்கை சேர்ந்தான் – பால:20 1/3,4
பயிற்றிய பருவம் ஒத்த காலத்துள் அமுது பல்கும்
எயிற்று வன் பகு வாயுள் புக்கு இருக்குந இருக்கை எய்தி – யுத்1:3 135/2,3
பவ்வம் ஒத்து உலகில் பல்கும் எழுபது வெள்ளம் பார்மேல் – யுத்4-மிகை:42 63/3

TOP


பல்குமோ (1)

பள்ளத்தின் அன்றியே வெளியில் பல்குமோ – யுத்1:4 88/4

TOP


பல்லங்கள் (1)

பாய்ந்தவன் தோளில் மார்பில் பல்லங்கள் நல்ல பண்போடு – யுத்3:21 37/1

TOP


பல்லணம் (3)

கருவி புக்கனர் அரக்கர் மா பல்லணம் கலின – சுந்:9 8/3
பன்னு பல்லணம் பருமம் மற்று உறுப்பொடு பலவும் – யுத்3:31 14/2
குரம் துணிந்து கண் சிதைந்து பல்லணம் குலைந்து பேர் – யுத்3:31 85/1

TOP


பல்லத்து (1)

ஆயிர கோடி பல்லத்து அவை துணித்து அறுத்தான் ஐயன் – யுத்2:19 107/2

TOP


பல்லம் (3)

வேலும் அற்றன அற்றன வில்லொடு பல்லம் – ஆரண்:7 76/4
பாய்ந்த வஞ்சகர் இதயமும் பிளந்தன பல்லம் – ஆரண்:8 11/4
ஆயிர கோடி பல்லம் அயில் எயிற்று அரக்கன் எய்தான் – யுத்2:19 107/1

TOP


பல்லவ (6)

பாடும் பொழிலும் மலர் பல்லவ பள்ளி-மன்னோ – பால:3 71/4
பாவையர் வைக தீய்ந்த பல்லவ சயனம் கண்டார் – பால:16 19/4
பல்லவ மலர் தொகை பரப்பினள் என தன் – பால:22 24/3
படுத்து வைகிய பல்லவ சயனங்கள் பாராய் – அயோ:10 23/4
பஞ்சு அடுத்த பரிபுர பல்லவ
நஞ்சு அடுத்த நயனியர் நவ்வியின் – அயோ:14 11/2,3
பல்லவ கணை பட படு புரவிய பல் கால் – யுத்2:16 212/1

TOP


பல்லவங்களே (1)

பரிந்தன கரிந்தன பல்லவங்களே – பால:10 50/4

TOP


பல்லவத்து (1)

பம்பை பம்பு படையினன் பல்லவத்து
அம்பன் அம்பிக்கு நாதன் அழி கவுள் – அயோ:8 3/2,3

TOP


பல்லவம் (4)

பாதமும் கரங்களும் அனைய பல்லவம்
தாதொடும் குழையொடும் அடுத்த தண் பனி – பால:10 46/2,3
பாய்ந்த பூம் பள்ளியில் படுத்த பல்லவம்
தீய்ந்தன நோக்கினன் திசைக்கும் சிந்தையான் – பால:19 38/3,4
பஞ்சி ஒளிர் விஞ்சு குளிர் பல்லவம் அனுங்க – ஆரண்:6 24/1
பல்லவம் மலர் கொடு படுத்த பாயலின் – ஆரண்:14 93/2

TOP


பல்லாண்டு (7)

தோகையர் பல்லாண்டு இசைப்ப கடல் தானை புடை சூழ சுடரோன் என்ன – பால:5 55/3
பாடக செம் பதும மலர் பாவையர் பல்லாண்டு இசைப்ப பைம் பொன் பீடத்து – பால:5 59/2
பரு மணி கலாபத்தார் பல்லாண்டு இசை பரவி போனார் – பால:14 73/4
குழலினோடு உற கூறு பல்லாண்டு ஒலி – பால:21 50/3
தந்த பல்லாண்டு இசை தார் முடி மன்னர் – பால:23 87/2
ஆர்த்தன பல் கலை ஆர்த்தன பல்லாண்டு
ஆர்த்தன வண்டு இனம் ஆர்த்தன வேலை – பால:23 93/3,4
சுந்தரி பல்லாண்டு இசைப்ப உலகு ஏழும் தொழுது ஏத்த – ஆரண்:6 100/2

TOP


பல்லாயிர (1)

பல்லாயிர கோடி படைக்கலம் பண்டு தேவர் – யுத்2:19 18/1

TOP


பல்லாயிரத்தின் (1)

பல்லாயிரத்தின் முடியாத பக்கம் அவை வீச வந்து படர் கால் – யுத்2:19 264/1

TOP


பல்லார் (2)

பல்லார் படை நின்றது பல் அணியால் – யுத்3:27 29/1
பல்லார் படை நின்றது பல்_இயம் உம்பல் – யுத்3:27 29/3

TOP


பல்லால் (2)

பல்லால் அதரத்தை அதுக்கி விண் மீது பார்த்தான் – யுத்2:19 5/2
கொல் நக கரத்தால் பல்லால் மரங்களால் மான குன்றால் – யுத்3:28 48/3

TOP


பல்லாலே (1)

பல்லாலே இதழ் அதுக்கும் கொடும் பாவி நெடும் பார பழி தீர்ந்தாளோ – யுத்4:38 9/2

TOP


பல்லிடை (1)

பல்லிடை கிழித்து இரிவ கண்டு பயன் உய்ப்பாய் – யுத்1:2 62/4

TOP


பல்லிய (2)

பச்சை வெம் புரவி வீயா பல்லிய சில்லி பாரில் – யுத்3:28 37/1
இடி பொதிந்த முரசம் ஆதி எண் இல் பல்லிய குழாம் – யுத்3-மிகை:31 17/3

TOP


பல்லியங்கள் (2)

பொங்கு பல்லியங்கள் ஆர்ப்ப பூ மழை பொழிய விண்ணோர் – யுத்4-மிகை:42 27/3
பொங்கு பல்லியங்கள் ஆர்ப்ப பொரு கயல் கரும் கண் செ வாய் – யுத்4-மிகை:42 38/3

TOP


பல்லியத்து (1)

பண் தரு கிளவி செவ்வி பல்லியத்து ஒழுகு தீம் தேன் – யுத்3-மிகை:22 1/1

TOP


பல்லியம் (2)

முரைசம் முற்றிய பல்லியம் முறை_முறை முழங்க – பால-மிகை:9 55/3
புரை மணி காளம் ஆர்ப்ப பல்லியம் துவைப்ப பொங்கும் – யுத்4-மிகை:42 24/3

TOP


பல்லினர் (1)

பல்லினர் மேருவை பறிக்கும் ஆற்றலர் – ஆரண்:7 49/2

TOP


பல்லினால் (2)

பல்லினால் பறிப்புறும் பல-காலும் தன் உரத்தை – கிட்:7 71/3
பல்லினால் இதழ் அதுக்கினன் பரு வலி கரத்தால் – யுத்2:15 205/3

TOP


பல்லினும் (1)

வாயினும் பல்லினும் புனல் வறந்து உலறினார் நிருதர் வைகும் – யுத்1:2 96/1

TOP


பல்லு (1)

பல்லொடு பல்லு மென்று பட்டன குரங்கும் உட்கி – யுத்2:16 177/4

TOP


பல்லுக்கு (2)

தொத்தின் தொகை-கொல் யாது என்று பல்லுக்கு உவமை சொல்லுகேன் – சுந்:4 53/4
பல்லொடு பல்லுக்கு எல்லை ஆயிரம் காதம் பத்தி – யுத்1:3 156/1

TOP


பல்லும் (4)

பல்லும் வல் எயிறும் மின்னு பகு வாய் முழை திறந்து – ஆரண்:1 19/2
பல்லும் தலையும் உடலும் படியில் – யுத்3:27 25/2
பல்லும் வாயும் மனமும் தம் பாதமும் – யுத்3:29 3/1
பல்லும் கூர்க்கின்ற கூர்க்கில அரக்கர்-தம் படைகள் – யுத்4:32 14/4

TOP


பல்லொடு (5)

உக்கன பல்லொடு கரங்கள் வீழ்ந்தன – பால:13 13/1
பல்லொடு பல்லுக்கு எல்லை ஆயிரம் காதம் பத்தி – யுத்1:3 156/1
பல்லொடு பல்லு மென்று பட்டன குரங்கும் உட்கி – யுத்2:16 177/4
பல்லொடு நெடும் தலை மடிய பாதகர் – யுத்3:20 41/2
கொம்பு பல்லொடு கரிய வெள்ளாட்டு இரும் குருதி – யுத்3:22 160/3

TOP


பல்லொடும் (1)

பல்லொடும் நெடும் கர பகட்டொடும் பரும் தாள் – சுந்:8 32/2

TOP


பல்லோடு (1)

பல்லோடு தொடர்ந்தன பாய்தலினால் – யுத்3:31 197/2

TOP


பல்லோர் (5)

பப்பரர் யவனர் சீனர் சோனகர் முதல பல்லோர்
கைப்படை அதனினோடும் கபிலை-மாட்டு உதித்து வேந்தன் – பால-மிகை:11 16/1,2
பரிந்த தம்பியே பாங்கு நின்றான் மற்றை பல்லோர்
புரிந்த தன்மையை உரை-செயின் பழி அவர் புணரும் – கிட்:4 14/3,4
பசையில் தங்கல்_இல் சிந்தையர் பல்லோர்
திசையில் சென்றனர் செப்பினன் என்னும் – யுத்1:3 91/1,2
பாம்பு இழை பள்ளி வள்ளல் பகைஞர் என்று உணரான் பல்லோர்
நோம் பிழை செய்த-கொல்லோ குரங்கு என இரங்கி நோக்கி – யுத்1:9 27/1,2
பன்றியாய் எயிற்று கொண்ட பரம்பரன் முதல பல்லோர்
என்று யாம் இடுக்கண் தீர்வது என்கின்றார் இவன் இன்று உன்னால் – யுத்4:37 214/2,3

TOP


பல்வித (1)

பாடகத்து அரம்பையர் மருள பல்வித
நாடக தொழிலினை நடிப்ப ஒத்தவே – ஆரண்:7 118/3,4

TOP


பல்வேறு (1)

பல்வேறு படைக்கலம் வெம் பகலோன் – யுத்2:18 20/1

TOP


பல (193)

சாலும் வார் புனல் சரயுவும் பல
காலின் ஓடியும் கண்டது இல்லையே – பால:2 60/3,4
ஓசனை பல கடந்து இனி ஓர் ஓசனை – பால:5 37/1
ஊன் உறு படை பல சிலையொடு பயிலா – பால:5 123/3
பாகு ஒக்கும் சொல் பைங்கிளியோடும் பல பேசி – பால:10 21/1
பல காலும் தம் மெய் நனி வாடும்படி நோற்றார் – பால:10 29/2
ஒன்று அல பல நினைந்து உருகும் காலையே – பால:10 60/4
உரம் பொரு_இல் நிலம் வேள்விக்கு அலகு இல் பல சால் உழுதேம் – பால:13 16/4
பங்கயம் செய்யவும் வெளியவும் பல பட – பால:20 7/3
தண்டலை இலையோடு கனி பல தருவாரும் – பால:23 28/2
கணிகையர் தொகுவாரும் கலை பல பயில்வாரும் – பால:23 32/1
பணி அணி இன முத்தம் பல இரு நில மன்னர் – பால:23 32/2
பத்தியின் நிமிர் செம்பொன் பல கலன் மகிழ்வாரும் – பால:23 36/2
என்று இனையன பல இயம்பி எங்கணும் – பால-மிகை:5 5/1
பல முதல் கேள்வியும் பயனும் எய்தினார் – அயோ:1 5/2
வங்கியம் பல தேன் விளம்பின பாணி முந்துறு வாணியின் – அயோ:3 64/1
ஒன்றி வாழுதி ஊழி பல என்றாள் – அயோ:4 5/4
இ திறத்த எனை பல வாசகம் – அயோ:4 26/1
பழிக்கும் நாணாய் மாணா பாவி இனி என் பல உன் – அயோ:4 48/3
படை மாண் அரசை பல கால் மழுவாள்-அதனால் எறிவான் – அயோ:4 56/1
பன்னற்கு அரிய பல நெறியும் பகர்ந்து பதைப்பை நீக்கினான் – அயோ:6 37/4
பொன் திணி மணி மான பொலிவன பல காணாய் – அயோ:9 3/4
பூணியல் நின சாயல் பொலிவது பல கண்ணின் – அயோ:9 4/3
மஞ்ஞையும் மட மானும் வருவன பல காணாய் – அயோ:9 6/4
கன்றொடு விளையாடும் களியன பல காணாய் – அயோ:9 10/4
முகிழ் இள முலையாரின் மூழ்குவ பல காணாய் – அயோ:9 11/4
பொன் தகடு உறு நீலம் புரைவன பல காணாய் – அயோ:9 12/4
பாடிய பெடை கண்ணா வருவன பல காணாய் – அயோ:9 13/4
சின்ன மென் மலர் மான சிந்துவ பல காணாய் – அயோ:9 14/4
பொதி பல கவிகை மீன் பூத்தது ஆகிலும் – அயோ:12 35/3
கழிந்தனன் பல காவதம் காலினே – அயோ:13 71/4
ஒன்று அலாதன பல உதவிற்று உண்மையால் – அயோ:14 122/2
கன்று ஒன்றும் ஆவின் பல யோனியும் காத்த நேமி – அயோ-மிகை:4 8/2
தாய் நிந்தை இன்றி பல ஊழி தழைத்தி என்றாள் – அயோ-மிகை:4 9/4
எனை பல சூழ் உரைத்து என்னை ஈன்றவள் – அயோ-மிகை:11 6/1
கற்பம் பல சென்றது காணுதியால் – ஆரண்:2 18/4
மற்று என் பல நீ இவண் வந்ததனால் – ஆரண்:2 19/3
ஒன்று ஆகி மூலத்து உருவம் பல ஆகி உணர்வும் உயிரும் பிறிது ஆகி ஊழி – ஆரண்:2 30/1
இன்னன பல நினைந்து ஏத்தினன் இயம்பா – ஆரண்:2 32/1
வல்லியம் பல திரி வனத்து மான் என – ஆரண்:3 13/1
நன்று வரவு என்று பல நல் உரை பகர்ந்தான் – ஆரண்:3 46/3
வேதியர்கள் வேத மொழி வேறு பல கூற – ஆரண்:3 48/1
கற்பங்கள் எனை பல கண்டுளான்-தனை – ஆரண்:4 8/4
என பல நினைப்பு இனம் மனத்துள் எண்ணுவான் – ஆரண்:4 16/1
என்று இன்ன பல பன்னி இகல் அரக்கி அழுது இரங்கி – ஆரண்:6 106/1
தாம் பொறியின் பல மாயம் தரும் பொறிகள் அறிந்து அவற்றை தடுப்பென் அன்றே – ஆரண்:6 131/3
பத்து உள தலை பகுதி தோள்கள் பல அன்றே – ஆரண்:10 61/4
தீண்டற்கு எளிது ஆய் பல தேய்ப்பன தேய்க்கல் ஆகி – ஆரண்:10 138/2
காண்டற்கு இனிதாய் பல கந்து திரட்டல் ஆகி – ஆரண்:10 138/4
பாரினை எடுக்க வேண்டின் பல வினை சில சொல் ஏழாய் – ஆரண்:12 60/3
மண்டலம் பல மண்ணிடை கிடந்து என மணியின் – ஆரண்:13 89/3
குண்டலம் பல குலமணி பூண்களின் குவியல் – ஆரண்:13 89/4
தோள் அணி குலம் பல உள குண்டல தொகுதி – ஆரண்:13 90/1
வாள் இமைப்பன பல உள மணி முடி பலவால் – ஆரண்:13 90/2
தருவின் நீளிய தோள் பல தலை பல என்றால் – ஆரண்:13 91/2
தருவின் நீளிய தோள் பல தலை பல என்றால் – ஆரண்:13 91/2
அன்னா பல பலவும் பன்னி அழும் மயங்கும் – ஆரண்:13 100/1
பாசிலை துன்று வனம் பல பின்னா – ஆரண்:14 33/2
தடி தடவ பல தலை தழுவ தாள் – ஆரண்:14 46/1
யாளியினை பல தாலி இசைத்தாள் – ஆரண்:14 47/3
நாடும் பல சூழல்கள்-தோறும் நடந்து – ஆரண்:14 74/1
இழை புரையும் தாம்பிரை ஊர்_குருவி சிவல் காடை பல பிறவும் ஈன்றாள் – ஆரண்-மிகை:4 3/3
வெண் குடை தோகை பல கோடி மேவவே – ஆரண்-மிகை:10 6/4
அன்று அருகு நின்ற பல தேவர் கணம் அஞ்ச – ஆரண்-மிகை:10 14/2
சரம் எனும்படி தெரிந்தது பல பட சலித்து என் – கிட்:7 72/1
தா அரும் தவரும் பல தன்மை சால் – கிட்:7 120/3
வரம்பு அகல் நறும் பிரசம் வைகல் பல வைகும் – கிட்:10 82/3
எனை பல படைக்கலம் ஏந்தி யாரையும் – கிட்:10 97/3
நாயகன்-தனையும் தேற்ற நாள் பல கழிந்த அன்றேல் – கிட்:11 70/2
பின்னை காரியம் புரிதுமேல் நாள் பல பெயரும் – கிட்:12 37/2
நின்று இனி பல பேசி என்னோ நெறி – கிட்:13 4/3
அவண் அவை நீத்து ஏகிய பின் அகல் நாடு பல கடந்தால் அனந்தன் என்பான் – கிட்:13 23/3
ஒப்பு ஒன்றும் உலகில் காணேன் பல நினைந்து உலைவென் இன்னும் – கிட்:13 43/4
பதங்கள் தீ பருகிட பதைக்கின்றார் பல
விதங்களால் நெடும் பில வழியில் மேவினார் – கிட்:14 23/3,4
இருந்து பல நாள் கழியும் எல்லையினில் நல்லோய் – கிட்:14 59/1
செய் தவம் பல செய்குநர் தேவரால் – கிட்:15 35/4
மீன் நெருங்குறும் வெள்ளம் வெரீஇ பல
வானரங்கள் மரங்களின் வைகுமால் – கிட்:15 49/3,4
மாருதியினை பல உவந்து மகிழ்வுற்றே – கிட்-மிகை:14 7/2
பன்னி நாள் பல பணி உழந்து அரிதினின் படைத்தான் – சுந்:2 26/3
மந்திரம் பல கடந்து தன் மனத்தின் முன் செல்வான் – சுந்:2 136/3
இளைய வீரனும் ஏந்தலும் இருவரும் பல நாள் – சுந்:2 139/3
பாழி நல் நெடும் கிடங்கு என பகர்வரேல் பல பேர் – சுந்:2 145/1
பாலின் வேலை முதல் பல வேலையும் – சுந்:2 153/3
பண் இமை அடைத்த பல கள்_பொருநர் பாடல் – சுந்:2 160/1
தழை கொள் தோளொடு தலை பல பரப்பி முன் துயில்வது ஓர் தகையானை – சுந்:2 205/4
கழிந்து புக்கு இடை கரந்தன அனங்கன் வெம் கடும் கணை பல பாய – சுந்:2 207/2
பத்து உள தலையும் தோளும் பல பல பகழி தூவி – சுந்:3 115/1
பத்து உள தலையும் தோளும் பல பல பகழி தூவி – சுந்:3 115/1
ஈட்டி இனி என் பல இராமன் எதிர் நின்னை – சுந்:5 2/3
செப்புறல் என் பல தெய்வ வாளிகள் – சுந்:5 65/1
தேன் உறை துளிப்ப நிறை புள் பல சிலம்ப – சுந்:6 21/1
சொரிவன பல என மண் தோய் துறை பொரு குருதி சொரிந்தார் – சுந்:7 25/2
முந்து இயம் பல கறங்கிட முறைமுறை பொறிகள் – சுந்:9 15/1
ஒன்று அல பல உள உயிர் உண்பான் உளன் – சுந்:9 44/2
வெய்தாயின பல விட்டான் வீரனும் வேறு ஓர் படை இலன் மாறா வெம் – சுந்:10 33/3
பற்றி வன் கையால் பறித்து எழுந்து உலகு எலாம் பல கால் – சுந்:11 44/3
ஊறு தன் நெடு மேனியில் பல பட ஒல்கி – சுந்:11 46/3
திறங்கள் என் பல சிந்திப்பது இவன் தலை சிதறி – சுந்:12 51/3
மற்று இனி பல என் வேலை வட அனல் புவி அளாய – சுந்:12 124/1
தேன் அகத்த மலர் பல சிந்திய – சுந்:13 4/3
தனுவொடு தலை துகள்படவும் சர மழை பல பொடிபடவும் – சுந்-மிகை:7 4/3
தொலையாது அவன் விடு சர மாரிகள் பல துண்டப்படும் வகை மிண்டி தன் – சுந்-மிகை:10 7/2
ஒன்றே என்னின் ஒன்றே ஆம் பல என்று உரைக்கின் பலவே ஆம் – யுத்1:0 1/1
சொல்லும் மாற்றங்கள் தெரிந்திலை பல முறை தோற்று – யுத்1:2 104/1
வந்த சாபங்கள் எனை பல அவை செய்த வலி என் – யுத்1:2 106/2
செவிகளால் பல கேட்டிலர்-ஆயினும் தேவர்க்கு – யுத்1:3 32/1
சுருங்கிடும் என் பல சொல்லி சுற்றிய – யுத்1:5 19/3
பேயனேன் என் பல பிதற்றி பேர்த்து அவன் – யுத்1:5 31/1
சோனை மாரியின் சுடு கணை பல முறை துரந்தான் – யுத்1:5 47/4
துமிந்த துண்டமும் பல பட துரந்தன தொடர்ந்து – யுத்1:6 20/3
உறு சினம் உற பல உருவு கொண்டன – யுத்1:6 42/3
சூரியன் காதல சொல்லி என் பல
மேருவும் அணுவும் ஓர் வேறு உறா-வகை – யுத்1:8 3/2,3
பற்றினன் என்ப மன்னோ பண்டு தான் பல நாள் செய்த – யுத்1:9 23/3
தொல் நிலை பிரிந்தான் என்ன பல வகை நின்ற தூயோன் – யுத்1:9 73/3
இனங்களும் பல என் செயும் அரியினை என்றான் – யுத்1:11 35/4
பதைத்து உலைவுற பல திறத்து இகல் பரப்பி – யுத்1:12 11/2
பை கொடு விடத்து அரவு என பல கை பற்றி – யுத்1:12 13/2
உந்து தமரோடு உலகினூடு பல காலம் – யுத்1-மிகை:2 8/1
ஆசு இல் பல அண்டம் உனதே அரசு அது ஆக – யுத்1-மிகை:2 11/1
ஒன்றினாலும் நீ அழிவு இலாது உகம் பல கழிய – யுத்1-மிகை:2 26/3
ஒழிவு இல் ஆயிர கோடி கொள் உகம் பல கழிய – யுத்1-மிகை:3 11/2
பொய் திறல் கனகன் வேண்டும் போர் பல இயற்றி பின்னும் – யுத்1-மிகை:3 25/2
கரத்தொடு கரம் பல புடைத்து காளை நீ – யுத்1-மிகை:4 1/2
ஏறு பேர் அகழ்-நின்றும் எனை பல
ஆறு சென்றன ஆர்கலி மீது-அரோ – யுத்2:15 10/3,4
பானல் பட்ட பல கணை மாரியின் – யுத்2:15 50/2
பரக்க பல உரைத்து என் படர் கயிலை பெரு வரைக்கும் – யுத்2:15 165/1
உர குப்பையின் உயர் தோள் பல உடையாய் உரன் உடையாய் – யுத்2:15 165/3
இறுக்கி பல நெடு வாய் மடித்து எரி கண்-தொறும் இழிய – யுத்2:15 184/2
சென்ற வன் பொறி மின் பல செறிந்திட தெய்வ – யுத்2:15 190/2
கரிந்த கண்டகர் கண் மணி என் பல கழறி – யுத்2:15 191/4
பார்ப்பு அடங்கின கண் எலாம் பல வகை படைகள் – யுத்2:15 236/2
சென்று தீர்வு இல எனை பல கோடியும் சிந்தி – யுத்2:15 237/2
படுத்தனை பல வகை அமரர்-தங்களை – யுத்2:16 78/3
நாள் பல கழியுமால் நடுவண் நின்றது ஓர் – யுத்2:16 106/2
செரு பதம் பெறா அரக்கர்-தம் தலை பல சிந்தி – யுத்2:16 207/3
நாய் உயிர் ஆகும் அன்றே நாள் பல கழித்த காலை – யுத்2:17 14/2
கை பல பிசைந்து பேழ் வாய் எயிறு புக்கு அழுந்த கவ்வி – யுத்2:17 60/2
கூறே பல செய்து உயிர் கொண்டு உனையும் – யுத்2:18 38/3
திடமே உலகில் பல தேவரொடும் – யுத்2:18 56/3
எய்வன எனை பல இரத மேலன – யுத்2:18 114/4
தோல் சில கணை பல சொரிவன மழை என – யுத்2:18 134/4
பண்ணின் படர் தலையில் பட மடிகின்றன பல ஆம் – யுத்2:18 140/3
ஒருங்கு ஆயின உயிர் மாய்ந்தன பிறிது என் பல உரையால் – யுத்2:18 156/2
மிதியால் பல விசையால் பல மிடலால் பல இடறும் – யுத்2:18 157/1
மிதியால் பல விசையால் பல மிடலால் பல இடறும் – யுத்2:18 157/1
மிதியால் பல விசையால் பல மிடலால் பல இடறும் – யுத்2:18 157/1
கதியால் பல தெழியால் பல காலால் பல வாலின் – யுத்2:18 157/2
கதியால் பல தெழியால் பல காலால் பல வாலின் – யுத்2:18 157/2
கதியால் பல தெழியால் பல காலால் பல வாலின் – யுத்2:18 157/2
நுதியால் பல நுதலால் பல நொடியால் பல பயிலும் – யுத்2:18 157/3
நுதியால் பல நுதலால் பல நொடியால் பல பயிலும் – யுத்2:18 157/3
நுதியால் பல நுதலால் பல நொடியால் பல பயிலும் – யுத்2:18 157/3
குதியால் பல குமையால் பல கொன்றான் அறம் நின்றான் – யுத்2:18 157/4
குதியால் பல குமையால் பல கொன்றான் அறம் நின்றான் – யுத்2:18 157/4
மலை தடங்களொடு உர தலம் கழல ஊடு சென்ற பல வாளியே – யுத்2:19 64/4
கழுத்த கைய நிமிர் கால வால பல கண்டமானபடி கண்டு நேர் – யுத்2:19 65/2
பல் நாகர் சென்னி மணி கோடி கோடி பல கொண்டு செய்த வகையால் – யுத்2:19 248/1
படி-மேல் எழுந்து வருவான் விரைந்து பல கால் நினைந்து பணிவான் – யுத்2:19 249/4
தான் அந்தம் இல்லை பல என்னும் ஒன்று தனி என்னும் ஒன்று தவிரா – யுத்2:19 255/1
துரக்கும் பல விசிகம் துகள்பட நூறினன் அது கண்டு – யுத்2-மிகை:15 24/2
நிறம் தகும் பல நெடும் சுடர் பகழிகள் நெறியின் – யுத்2-மிகை:15 33/2
பல வகை படைகள் வாங்கி நிருதர்கள் பல் போர் செய்தார் – யுத்2-மிகை:16 23/2
இருண்டது எத்திசை மருங்கினும் பறவையின் இனம் பல படி மூடி – யுத்2-மிகை:16 53/3
படம் படும் என படும் கவியின் கல் பல – யுத்3:20 38/4
வயிற்றிடை புக பல பகலும் வைகிய – யுத்3:20 48/2
கார் ஏறினர் மழை ஏறினர் கலை ஏறினர் பல வெம் – யுத்3:22 118/2
பல பட முறுவல் வந்து பரந்தன பனித்த மெய் வேர் – யுத்3:25 7/1
முன் தாதை ஓர் தேர்-கொடு மொய் பல தேர் – யுத்3:27 43/2
கோடிகள் பல படும் குழாம் குழாங்களாய் – யுத்3:27 51/3
கல்லும் நெடு மலையும் பல மரமும் கடை காணும் – யுத்3:27 106/1
தானே சிவன் தர பெற்றது தவம் நாள் பல உழந்தே – யுத்3:27 151/1
வெள்ளம் பல உள என்னினும் வினையம் பல தெரியா – யுத்3:31 115/2
வெள்ளம் பல உள என்னினும் வினையம் பல தெரியா – யுத்3:31 115/2
நளிர் மா மலை பல தாவினன் நடந்தான் கடல் கிடந்தான் – யுத்3:31 118/4
உமை பற்றிய பாகன் முதல் இமையோர் பல உருவம் – யுத்3-மிகை:27 10/1
போன பின் பல புவனம் என்று உரைக்கின்ற பொறை சேர் – யுத்3-மிகை:31 1/1
படுமாறு அயல் வரு தீயவர் பல கோடியர் பலரும் – யுத்3-மிகை:31 25/3
ஏலாதன பல கோடிகள் இமையோர் கரை காணார் – யுத்3-மிகை:31 29/2
விதைத்தார் பொரும் அமலன் மிசை வெய்தே பல உயிரும் – யுத்3-மிகை:31 30/3
பேதம் உறு மாயை பல பேணி விளையாடுதல் செய்யாது பெருமான் – யுத்3-மிகை:31 45/3
பகிரண்ட பரப்பில் நின்ற பல பல கோடி வெள்ள – யுத்3-மிகை:31 65/1
பகிரண்ட பரப்பில் நின்ற பல பல கோடி வெள்ள – யுத்3-மிகை:31 65/1
ஒன்று அல பல என்று ஓங்கும் உயர் பிணத்து உம்பர் ஒன்று – யுத்4:32 45/1
விண்ணில் பட்டார் வெற்பு உறழ் காயம் பல மேன்மேல் – யுத்4:33 17/1
ஒளிறு ஈர்த்த முழு நெடு நாண் உரும்_ஏறு பல படவும் உலகம் கீண்டு – யுத்4:33 24/2
பல களம் தலை மௌலியோடு இலங்கலின் பல் தோள் – யுத்4:35 27/1
பத்து சிலை எடுத்தான் கணை தொடுத்தான் பல முகில்-போல் – யுத்4:37 56/2
பேயை என் பல துரப்பது இங்கு இவன் பிழையாமல் – யுத்4:37 109/2
எண்ணின் நுண் மணலின் பல வெம் கணை – யுத்4:37 190/2
பன்னும் நீதிகள் பல் பல கூறி மற்று – யுத்4:39 13/1
நன்னுதல் நின்னை நீங்கி நாள் பல கழிந்த பின்றை – யுத்4-மிகை:41 60/1
தீவினை யாம் பல செய்ய தீர்வு இலா – யுத்4-மிகை:41 198/1
பொன் நெடு நாட்டில் உள்ளார் வரம் பல வழங்கி போனார் – யுத்4-மிகை:41 249/4
சென்றனன் எழுந்து மாடம் பல ஒரீஇ உலகில் தெய்வ – யுத்4-மிகை:42 11/2

TOP


பல-கால் (1)

கள் உடை ஓதியார் தம் கலவியில் பல-கால் கான்ற – கிட்:10 28/3

TOP


பல-காலும் (1)

பல்லினால் பறிப்புறும் பல-காலும் தன் உரத்தை – கிட்:7 71/3

TOP


பலகால் (1)

பயம் கொள புடைத்து எற்றினன் குத்தினன் பலகால் – கிட்-மிகை:7 2/4

TOP


பலகை (4)

ஆல் இலை படிவம் தீட்டும் ஐய நுண் பலகை நொய்ய – கிட்:13 39/1
பொன் அணி பலகை சூது துயில்கிலர் பொருகின்றாரும் – சுந்:2 183/4
புலி தோலின் பலகை எல்லாம் பொரு கடல் புரவி என்ன – சுந்-மிகை:11 8/1
மாணிக்க பலகை தைத்து வயிர திண் கால்கள் சேர்த்தி – யுத்4-மிகை:42 25/1

TOP


பலத்தின் (1)

தத்துற்று அயரேல் தலை தால பலத்தின் ஏலும் – ஆரண்:13 20/2

TOP


பலத்தை (1)

அன்று கொடுத்தவள் மைந்தர் பலத்தை என் அம்பாலே – அயோ:13 21/2

TOP


பலத்தையும் (1)

பனி எனப்படுவித்து அன்னான் பலத்தையும் தொலைத்து பட்டான் – யுத்2:19 230/3

TOP


பலப்பல (1)

ஒன்று அல பலப்பல உறுதி ஓதினான் – யுத்1:4 9/4

TOP


பலப்பலவும் (1)

என்று பலப்பலவும் பன்னி எடுத்து அழைத்து – யுத்2:18 272/1

TOP


பலபட (1)

நொய்யவே நொய்ய என்றோ பலபட நுவல்வது அம்மா – பால:22 14/4

TOP


பலபலவும் (2)

பன்னல் ஆம் என்று உலகம் பலபலவும் நினையுமால் – ஆரண்:1 55/1
ஊழி பலபலவும் நின்று அளந்தால் என்றும் உலவா பெரும் குணத்து எம் உத்தமனே மேல்_நாள் – ஆரண்:2 29/2

TOP


பலம் (5)

பலம் பெய் மந்திகள் உடன் வந்து கொடுப்பன பாராய் – அயோ:10 32/4
நாள்_மலர் தெரியல் மார்ப நம் பலம் காண்பான் மாடத்து – யுத்1:10 23/1
கன்னி மா மதில் நகர்-நின்று நம் பலம் காண்பான் – யுத்1:12 1/2
எந்தையார் அரசு செய்வது இ பெரும் பலம் கொண்டேயோ – யுத்3:27 166/4
அழுந்துகின்றது நம் பலம் அமரரும் அஞ்சி – யுத்4:35 35/3

TOP


பலர் (63)

இ திறத்தினர் எத்தனையோ பலர்
மொய்த்து இரைத்து வழிக்கொண்டு முன்னினார் – பால:14 50/3,4
துஞ்சினர் எனை பலர் சொரி மத தொளை – அயோ:11 68/2
எய்தார் பலர் எறிந்தார் பலர் மழு ஓச்சினர் எழுவால் – ஆரண்:7 97/1
எய்தார் பலர் எறிந்தார் பலர் மழு ஓச்சினர் எழுவால் – ஆரண்:7 97/1
பொய்தார் பலர் புடைத்தார் பலர் கிடைத்தார் பலர் பொருப்பால் – ஆரண்:7 97/2
பொய்தார் பலர் புடைத்தார் பலர் கிடைத்தார் பலர் பொருப்பால் – ஆரண்:7 97/2
பொய்தார் பலர் புடைத்தார் பலர் கிடைத்தார் பலர் பொருப்பால் – ஆரண்:7 97/2
வைதார் பலர் தெழித்தார் பலர் மலை ஆம் என வளைத்தார் – ஆரண்:7 97/4
வைதார் பலர் தெழித்தார் பலர் மலை ஆம் என வளைத்தார் – ஆரண்:7 97/4
பகை உடை அரக்கர் என்றும் பலர் என்றும் பயிலும் மாயம் – ஆரண்:11 64/1
விடுத்து இதன் பின் நின்றார்கள் பலர் உளர் எனினும் வில்லால் – ஆரண்:11 65/2
எனை பலர் அவன் தனது அருளின் இச்சையோர் – ஆரண்:12 47/2
யாளி போல்பவர் பலர் உளர் பொருதனர் இளையோய் – ஆரண்:13 90/4
உற்றார் சிலர் அல்லவரே பலர் என்பது உண்மை – கிட்:7 44/2
பாடுவார் பலர் என்னின் மற்று அவரினும் பலரால் – சுந்:2 23/1
ஆடுவார்கள் மற்று அவரினும் பலர் உளர் அமைதி – சுந்:2 23/2
பாராநின்றாள் எண் திசை-தோறும் பலர் அப்பால் – சுந்:2 75/1
இருக்குநர் பலர் இதற்கு ஏது என் எனா – சுந்:3 58/3
தாள்களால் பலர் தட கைகளால் பலர் தாக்கும் – சுந்:7 34/1
தாள்களால் பலர் தட கைகளால் பலர் தாக்கும் – சுந்:7 34/1
தோள்களால் பலர் சுடர் விழியால் பலர் தொடரும் – சுந்:7 34/2
தோள்களால் பலர் சுடர் விழியால் பலர் தொடரும் – சுந்:7 34/2
கோள்களால் பலர் குத்துகளால் பலர் தம் தம் – சுந்:7 34/3
கோள்களால் பலர் குத்துகளால் பலர் தம் தம் – சுந்:7 34/3
வாள்களால் பலர் மரங்களினால் பலர் மடிந்தார் – சுந்:7 34/4
வாள்களால் பலர் மரங்களினால் பலர் மடிந்தார் – சுந்:7 34/4
அன்றினர் பலர் உளர் ஐயன் கை உள – சுந்:9 44/3
கொன்றான் உடன் வரு குழுவை சிலர் பலர் குறைகின்றார் உடல் குலைகின்றார் – சுந்:10 31/1
உற்றான் இந்திரசித்துக்கு இளையவன் ஒரு நாளே பலர் உயிர் உண்ண – சுந்:10 32/1
தந்தனை போக என தடுக்கின்றார் பலர்
அந்தரத்து அமரர்-தம் ஆணையால் இவன் – சுந்:12 4/2,3
வந்தது என்று உயிர்கொள மறுகினார் பலர் – சுந்:12 4/4
வாங்கலம் என்று அழும் மாதரார் பலர் – சுந்:12 5/4
வயிறு அலைத்து இரியலின் மயங்கினார் பலர் – சுந்:12 8/4
ஆர்ப்பு உற அஞ்சினர் அடங்கினார் பலர்
போர்ப்பு உற செயலினை புகழ்கின்றார் பலர் – சுந்:12 9/1,2
போர்ப்பு உற செயலினை புகழ்கின்றார் பலர்
பார்ப்புற பார்ப்புற பயத்தினால் பதைத்து – சுந்:12 9/2,3
ஊர் புறத்து இரியலுற்று ஓடுவார் பலர் – சுந்:12 9/4
கொண்டனன் அந்தகன்-கொல் என்றார் பலர் – சுந்:12 13/4
அயில் எயிற்று ஒரு குரங்கு ஆய் என்பார் பலர் – சுந்:12 15/4
தேறினார் பலர் காமிக்கும் செவ்வியோய் – சுந்:12 99/4
கதி கொடு சிலவர் தொடர்ந்தார் கணை பலர் சிலைகள் பொழிந்தார் – சுந்-மிகை:7 3/2
பாரிடை புகுந்தனர் பகைத்து என்பார் பலர் – சுந்-மிகை:12 1/4
பாசம் முதல் வெம் படை சுமந்து பலர் நின்றார் – யுத்1:2 59/3
அற்புத மாயையால் அறிகிலார் பலர் – யுத்1:3 66/4
பறித்தான் நெடும் படை வானவர் பலர் ஆர்த்திட பலவா – யுத்2:18 167/1
நெரி பட்டு அழி தேரிடையே பலர் நின்றார் – யுத்2:18 255/3
ஆர்ப்பர் பலர் அடர்ப்பர் பலர் அடுத்து அடுத்தே படை கலங்கள் அள்ளி அள்ளி – யுத்3:31 98/1
ஆர்ப்பர் பலர் அடர்ப்பர் பலர் அடுத்து அடுத்தே படை கலங்கள் அள்ளி அள்ளி – யுத்3:31 98/1
தூர்ப்பர் பலர் மூ_இலை_வேல் துரப்பர் பலர் கரப்பர் பலர் சுடு தீ தோன்ற – யுத்3:31 98/2
தூர்ப்பர் பலர் மூ_இலை_வேல் துரப்பர் பலர் கரப்பர் பலர் சுடு தீ தோன்ற – யுத்3:31 98/2
தூர்ப்பர் பலர் மூ_இலை_வேல் துரப்பர் பலர் கரப்பர் பலர் சுடு தீ தோன்ற – யுத்3:31 98/2
பார்ப்பர் பலர் நெடு வரையை பறிப்பர் பலர் பகலோனை பற்றி சுற்றும் – யுத்3:31 98/3
பார்ப்பர் பலர் நெடு வரையை பறிப்பர் பலர் பகலோனை பற்றி சுற்றும் – யுத்3:31 98/3
பிரிந்தார் பலர் இரிந்தார் பலர் பிழைத்தார் பலர் உழைத்தார் – யுத்3:31 111/1
பிரிந்தார் பலர் இரிந்தார் பலர் பிழைத்தார் பலர் உழைத்தார் – யுத்3:31 111/1
பிரிந்தார் பலர் இரிந்தார் பலர் பிழைத்தார் பலர் உழைத்தார் – யுத்3:31 111/1
புரிந்தார் பலர் நெரிந்தார் பலர் புரண்டார் பலர் உருண்டார் – யுத்3:31 111/2
புரிந்தார் பலர் நெரிந்தார் பலர் புரண்டார் பலர் உருண்டார் – யுத்3:31 111/2
புரிந்தார் பலர் நெரிந்தார் பலர் புரண்டார் பலர் உருண்டார் – யுத்3:31 111/2
எரிந்தார் பலர் கரிந்தார் பலர் எழுந்தார் பலர் விழுந்தார் – யுத்3:31 111/3
எரிந்தார் பலர் கரிந்தார் பலர் எழுந்தார் பலர் விழுந்தார் – யுத்3:31 111/3
எரிந்தார் பலர் கரிந்தார் பலர் எழுந்தார் பலர் விழுந்தார் – யுத்3:31 111/3
பரவை மணலின் பலர் என்பர்களால் – யுத்3:31 210/4
பாக வான் பிறையாம் என பலர் நின்று துதிப்ப – யுத்4-மிகை:41 33/1

TOP


பலரால் (5)

பாடுவார் பலர் என்னின் மற்று அவரினும் பலரால்
ஆடுவார்கள் மற்று அவரினும் பலர் உளர் அமைதி – சுந்:2 23/1,2
வண்ண கடலினிடை கிடந்த மணலின் பலரால் வானரத்தின் – சுந்:4 114/2
பற்றி ஈர்த்தனர் ஆர்த்தனர் தெழித்தனர் பலரால் – சுந்:11 59/4
பாடு பட்டவர் படு கடல் மணலினும் பலரால்
சூடு பட்டது தொல் நகர் அடு புலி துரந்த – யுத்1:5 60/2,3
பாயும் வேலையின் கூலத்து மணலினும் பலரால் – யுத்3:31 41/4

TOP


பலராலும் (1)

தேவாதிதேவர் பலராலும் முந்து திருநாமம் ஓது செயலோய் – யுத்2:19 251/1

TOP


பலரும் (11)

பலரும் ஆங்கு இகழ்தற்கு ஒத்த படிவம் வந்துற்றது அன்றே – பால-மிகை:11 27/4
பாடவ நிலையினர் பலரும் சுற்றினர் – ஆரண்:7 50/4
தன் நெடும் செல்வம் தானே பெற்றமை பலரும் கேட்ப – யுத்1:4 148/2
பலரும் வாய் மடித்து உயிர் துறந்தார்களை பார்த்தார் – யுத்3:20 65/2
நாறு அலை குடலினர் பலரும் நண்ணினார் – யுத்3:27 49/4
படுமாறு அயல் வரு தீயவர் பல கோடியர் பலரும்
சுடர் ஏறிய படை மாரிகள் சொரிந்தார் புடை வளைந்தார் – யுத்3-மிகை:31 25/3,4
பாரிடம்-மீதினின் அணுகி தம்பியொடும் படைத்தலைவர் பலரும் சுற்ற – யுத்4:37 202/2
பரந்து உயர்ந்த தோள் ஆற்றலே தேவரும் பலரும்
நிரந்தரம் புகல்கின்றது நீ இந்த உலகின் – யுத்4:40 113/2,3
சுந்தரியர் என பலரும் கை தலையில் பெய்து இரங்கி தொடர்ந்து செல்ல – யுத்4:41 68/2
ஏறினன் வாலி மைந்தன் என்றனர் பலரும் ஏற – யுத்4-மிகை:41 21/2
விரி மதி குடையின் நீழல் வேந்தர்கள் பலரும் ஏந்தி – யுத்4-மிகை:42 24/2

TOP


பலரையும் (1)

சிந்துரம் பயில் வாய்ச்சியர் பலரையும் தெரிந்து – சுந்:2 136/2

TOP


பலவா (3)

பார குடர் மிடை பாசடை படர்கின்றன பலவா
மூரி திரை உதிர குளம் முழுகி கழுது எழுமே – ஆரண்:7 93/3,4
எம் போலியர் எண்ணிடின் என் பலவா
கொம்போடு அடை பூ கனி காய் எனினும் – யுத்1:3 111/2,3
பறித்தான் நெடும் படை வானவர் பலர் ஆர்த்திட பலவா
முறித்தான் அவன் வலி கண்டு உயர் தேவாந்தகன் முனிந்தான் – யுத்2:18 167/1,2

TOP


பலவாம் (1)

பாலாகிய யோனிகளின் பலவாம் வருணம் தருவான் – அயோ-மிகை:4 4/3

TOP


பலவாய் (3)

சோதி மயமாய் துலங்கி தொல் உயிர் தொகை பலவாய்
ஓது புவனம் உதரத்துள் ஒடுக்கியே பூக்கும் – பால-மிகை:3 3/2,3
உதிர கடல் பிண மால் வரை ஒன்று அல்லன பலவாய்
எதிர கடு நெடும் போர் களத்து ஒரு தான் புகுந்து ஏற்றான் – யுத்2:18 164/1,2
மாலை பத்தின்-மேல் மதியம் முன் நாளிடை பலவாய்
ஏல முற்றிய அனைய முத்த குடை இமைப்ப – யுத்4:35 12/3,4

TOP


பலவால் (5)

ஞாளியோடு நின்று உளைக்கின்ற நரி குலம் பலவால் – ஆரண்:7 70/4
வாள் இமைப்பன பல உள மணி முடி பலவால்
நாள் அனைத்தையும் கடந்தனன் தமியன் நம் தாதை – ஆரண்:13 90/2,3
படை கொண்டு இடை படர்கின்றன மத யாறுகள் பலவால் – யுத்2:18 150/4
பணைகள் ஏறின மலை முழை புக்கன பலவால் – யுத்3:31 28/4
கொள்ளை ஓர் உருவை நூறு கொண்டன பலவால் கொற்ற – யுத்3:31 220/3

TOP


பலவித (1)

படம் கிழிதர படிதனில் பலவித போர் – ஆரண்:9 3/2

TOP


பலவிதத்து (1)

எள்ள அரிய பலவிதத்து கறியமுதும் இமையவர்-தம் – யுத்4-மிகை:41 194/3

TOP


பலவின் (3)

சூல் அடி பலவின் சுளை தூங்கு தேன் – கிட்:15 40/1
கோட்ட தேம் பலவின் கனி கூன் சுளை – கிட்:15 45/2
பத்து_நால் என அடுக்கிய உலகங்கள் பலவின்
மெத்து யோனிகள் ஏறினும் வெற்றிடம் மிகுமால் – யுத்4:41 17/1,2

TOP


பலவுடன் (1)

மொய் தவழ் கிரிகள் மற்றும் பலவுடன் முடுகி செல்ல – யுத்1:4 128/1

TOP


பலவும் (69)

பரப்பிய பொன்னி அன்ன ஆவணம் பலவும் கண்டார் – பால:10 10/4
களிப்பினை உணர்த்தும் செவ்வி கமலங்கள் பலவும் கண்டார் – பால:10 15/4
கை புகின் சிவந்து காட்டும் கந்துகம் பலவும் கண்டார் – பால:10 16/4
படை நெடும் கண்ணார் ஆடும் பண்ணைகள் பலவும் கண்டார் – பால:10 17/4
மங்கையர் விரும்பி ஆடும் வாவிகள் பலவும் கண்டார் – பால:10 18/4
பயம் கெழு குமரர் வட்டு ஆட்டு ஆடு இடம் பலவும் கண்டார் – பால:10 19/4
பூ அணை பலவும் கண்டார் பொன் அரி மாலை கண்டார் – பால:16 19/1
மைந்தரின் நீத்த தீம் தேன் வள்ளங்கள் பலவும் கண்டார் – பால:16 21/4
வன்னங்கள் பலவும் தோன்ற மணி ஒளிர் மலையின் நில்லார் – பால:16 24/3
மடல் உடை போது காட்டும் வளர் கொடி பலவும் சூழ – பால:18 16/3
பாடுகெனோ என பலவும் பன்னினாள் – பால:19 31/4
உண்ணும் நீர் கண்டு வீழும் உழை குலம் பலவும் ஒத்தார் – பால:21 4/4
பொங்கு இயம் பலவும் கறங்கின நூபுரங்கள் புலம்ப வெண் – அயோ:3 64/3
இன்னே பலவும் பகர்வான் இரங்கா தாளை நோக்கி – அயோ:4 49/1
படி உற புரண்டனன் பலவும் பன்னினான் – அயோ:5 25/4
பலவும் தோய்தலின் பரிமளம் கமழ்வன பாராய் – அயோ:10 25/4
என இவை அன்ன மாற்றம் இயைவன பலவும் கூறி – அயோ:13 37/1
கடர் எலாம் மடுப்பன பலவும் காண்டியால் – அயோ:14 30/4
பல் முறை நோக்கினான் பலவும் உன்னினான் – அயோ:14 54/2
நடந்தனர் காவதம் பலவும் நல் நதி – ஆரண்:4 1/1
தூ போல கனி பலவும் சுவை உடைய தர வல்லேன் – ஆரண்:6 120/2
என்று இன்ன பலவும் பன்னி இரியலுற்று அரற்றுவாளை – ஆரண்:12 80/1
அன்னா பல பலவும் பன்னி அழும் மயங்கும் – ஆரண்:13 100/1
பல் வகை துறையும் வேத பலி கடன் பலவும் முற்றி – ஆரண்:13 138/1
தெருட்டிடும் மாது இளை ஈந்தாள் செலசரம் ஆகிய பலவும் தெரிக்கும்-காலை – ஆரண்-மிகை:4 4/4
என்பன பலவும் எண்ணி இருவரை எய்த நோக்கி – கிட்:2 9/1
மலை கொளும் அரவும் மற்றும் மதியமும் பலவும் தாங்கி – கிட்:7 149/3
ஆயன பலவும் பன்னி அழுங்கினன் புழுங்கி நோக்கி – கிட்:7 151/1
பால் நிற தட்டம் வட்ட கண்ணடி பலவும் இன்ன – கிட்:13 39/2
என்றனன் இலங்கை நோக்கி இனையன பலவும் எண்ணி – சுந்:2 40/1
பாடல் வேதிகை பட்டிமண்டபம் முதல் பலவும்
நாடி ஏகினன் இராகவன் புகழ் எனும் நலத்தான் – சுந்:2 131/3,4
ஊழி பலவும் நிலைநிறுத்தற்கு ஒருவன் நீயே உளை ஆனாய் – சுந்:4 110/2
தூய பாசம் எனை பலவும் கொணர்ந்து பிணி-மின் தோள் என்னா – சுந்:12 113/2
பரு வரை என முலை பலவும் நாற்றினர் – சுந்-மிகை:3 11/4
அதுபொழுது அவர் அது கண்டார் அடு படை பலவும் எறிந்தார் – சுந்-மிகை:7 3/1
மிடைந்தன மிலைச்சியாங்கு மெய் அணி பலவும் மின்ன – சுந்-மிகை:11 26/2
படுதி என்று உறுதிகள் பலவும் பன்னினான் – யுத்1:4 44/4
கண்டங்கள் பலவும் காண்பென் என்பதும் கழறுவீரால் – யுத்1:9 35/4
பாவ பண்டாரம் அன்ன செய்குன்றம் பலவும் பாராய் – யுத்1:10 21/4
தார் உடைய தோள்கள் பலவும் தழுவ நின்றான் – யுத்1:12 19/3
இன்னன பலவும் பன்னி இறைஞ்சிய முடியன் நாணி – யுத்1:12 43/1
படைக்கலங்களும் மற்றும் நீ தேடிய பலவும்
அடைத்து வைத்தன திறந்துகொண்டு ஆற்றுதி ஆயின் – யுத்2:15 252/2,3
மாயைகள் பலவும் வல்ல மகோதரன் கடிதின் வந்து – யுத்2:16 34/2
மின்னொடு நிகர்ப்பன பலவும் வீசினான் – யுத்2:16 306/4
என்று இன பலவும் பன்னி எழுந்து வீழ்ந்து இடரில் தோய்ந்தாள் – யுத்2:17 36/1
உற்றன விசும்பிடை பலவும் ஒத்தன – யுத்2:18 105/4
புங்கமும் தோன்றா-வண்ணம் பொரு சரம் பலவும் போக்கி – யுத்2:18 198/2
ஏற்றம் என் பலவும் சொல்லி என் பதம் இழந்தேன் என்னா – யுத்2:19 55/3
அனையன பலவும் பன்னி ஆகுலித்து அரற்றுவானை – யுத்2:19 213/1
வினை உள பலவும் செய்யத்தக்கன வீர நீயும் – யுத்2:19 213/2
அண்டம் பலவும் அனைத்து உயிரும் அகத்தும் புறத்தும் உள ஆக்கி – யுத்3:22 222/1
என்ப பலவும் எடுத்து இயம்பி இமையாதோரும் இடர் உழந்தார் – யுத்3:22 226/1
பாய்ந்தனன் அங்கு அப்பொழுதே பரு வரைகள் எனை பலவும் படர ஆர்த்து – யுத்3:24 34/1
தூணியும் கொடுத்து மற்றும் உறுதிகள் பலவும் சொல்லி – யுத்3:27 10/2
பல் தொத்திய-போல் படிய பலவும்
முற்ற சுடர் மின்மினி மொய்த்துள வன் – யுத்3:27 34/2,3
சொல்லி என் பலவும் நீ நின் இருக்கையை தொடர்ந்து தோளில் – யுத்3:28 12/1
படைக்கல விஞ்சை மற்றும் படைத்தன பலவும் தன்-பால் – யுத்3:28 14/1
என்பன பலவும் பன்னி எடுத்து அழைத்து இரங்கி ஏங்கி – யுத்3:29 40/1
பன்னு பல்லணம் பருமம் மற்று உறுப்பொடு பலவும்
பொன்னும் நல் நெடு மணியும் கொண்டு அல்லது புனைந்த – யுத்3:31 14/2,3
எய்வர் சிலர் எறிவர் சிலர் எற்றுவர் சுற்றுவர் மலைகள் பலவும் ஏந்தி – யுத்3:31 97/2
கானகம் தொடர்ந்த தீயின் சுடுவன பலவும் கண்டான் – யுத்3-மிகை:22 8/4
குன்றுகள் பலவும் சோரி குரை கடல் அனைத்தும் தாவி – யுத்4:32 45/2
பரித்திலன் புவி படர் சுடர் மணி தலை பலவும்
விரித்து எழுந்தனன் அனந்தன்-மீது என்பது ஓர் மெய்யான் – யுத்4:35 30/3,4
பன்னசாலையுள் புகுந்து நீடு அருச்சனை பலவும்
சொன்ன நீதியின் புரிந்த பின் சூரியன் மருமான்-தன்னை – யுத்4:41 40/1,2
என்பன பலவும் அந்த ஏந்து_இழைக்கு இருந்து கூறி – யுத்4-மிகை:41 83/1
ஒன்றல பலவும் ஆங்கே உற்பவித்தவற்றினுள்ளே – யுத்4-மிகை:41 124/2
ஒன்று அல பலவும் கூற உணர்ந்து உளம் உவகை உற்றே – யுத்4-மிகை:41 127/4
பான நெய்யொடு நானமும் சாந்தமும் பலவும்
ஆன வெள்ளிலையோடு அடைக்காய் கருப்பூரம் – யுத்4-மிகை:41 192/1,2
பான நல் அமுதுடன் கருப்பூரமும் பலவும்
ஏனை வானவர் மகளிர்கள் ஏந்தி முன் நிற்ப – யுத்4-மிகை:41 205/1,2

TOP


பலவே (1)

ஒன்றே என்னின் ஒன்றே ஆம் பல என்று உரைக்கின் பலவே ஆம் – யுத்1:0 1/1

TOP


பலவொடு (1)

தரும் கனி பலவொடு தாழை இன் கனி – பால:5 40/3

TOP


பலன் (1)

சொன்ன தான பலன் என சொல்லுவார் – பால-மிகை:0 34/3

TOP


பலா (1)

பெரிய மா கனி பலா கனி பிறங்கிய வாழை – அயோ:10 33/2

TOP


பலாச (1)

பங்குனி மலர்ந்து ஒளிர் பலாச வனம் ஒப்பார் – சுந்:2 68/4

TOP


பலாண்டு (6)

பாவையர் எவரும் பாங்குற நெருங்கி பலாண்டு இசை பரவிட-மன்னோ – ஆரண்-மிகை:10 5/4
பன்னக மகளிர் சுற்றி பலாண்டு இசை பரவ பண்ணை – சுந்:2 117/3
பூவையர் பலாண்டு கூற புது மணம் புணர்கின்றாரை – சுந்:2 118/4
பை அரவு அல்குலாரும் பலாண்டு இசை பரவ தங்கள் – யுத்2:19 206/3
பங்கம்_இல் ஆசி கூறி பலாண்டு இசை பரவ பாக – யுத்3:27 11/2
சிந்துர பவள செ வாய் தெரிவையர் பலாண்டு கூற – யுத்4-மிகை:42 40/3

TOP


பலி (7)

பார் பூண்டன மத மா கரி பலி பூண்டன பரிமா – ஆரண்:7 98/2
பத்திற்கும் இன்றே பலி ஈவது பார்த்தி என்றான் – ஆரண்:13 20/4
பல் வகை துறையும் வேத பலி கடன் பலவும் முற்றி – ஆரண்:13 138/1
மங்கல கீதம் பாட மலர் பலி வகுக்கின்றாரை – சுந்:2 113/4
வீட்டி என் தாதைக்காக மெய் பலி விசும்புளோரை – யுத்1:9 36/3
வாய்கொண்டு சொற்றற்கு ஏற்ற வலி கொண்டு பலி உண் வாழ்க்கை – யுத்2:18 230/1
பலி கடன் அளிக்கல்-பாலை அல்லது உன் குலத்தின் பாலோர் – யுத்4:34 10/3

TOP


பலித்தது (2)

பாக்கியம் பலித்தது இ பாலர் என்று பார் – பால-மிகை:5 14/3
படிந்தது ககனம் எங்கும் பலித்தது தருமம் அன்றே – யுத்3-மிகை:31 62/4

TOP


பலை (1)

வெல்வது ஏதும் இலாமையின் வெண் பலை
மெல்வதே என வன்னி விளம்பினான் – யுத்3:31 128/3,4

TOP


பவ்வ (1)

பவ்வ மிக்க புகழ் திரு பாற்கடல் – பால-மிகை:0 11/3

TOP


பவ்வம் (2)

பட்டன பகழி எங்கும் பரந்தது குருதி பவ்வம் – யுத்2:15 144/4
பவ்வம் ஒத்து உலகில் பல்கும் எழுபது வெள்ளம் பார்மேல் – யுத்4-மிகை:42 63/3

TOP


பவ (1)

பரத்துவன் எனும் நாம பர முனி பவ நோயின் – அயோ:9 20/3

TOP


பவங்கள் (1)

போன பின் பவங்கள் தீர்க்கும் புனித மா நதியை உற்றார் – பால-மிகை:8 1/4

TOP


பவங்களை (1)

விராய் எணும் பவங்களை வேர் அறுக்குமே – பால-மிகை:0 30/3

TOP


பவணத்து (1)

பவணத்து அன்ன வெம் சிறை வேக தொழில் பம்ப – யுத்4:37 142/2

TOP


பவத்தால் (1)

ஏவரும் பவத்தால் இழிந்தோர்களும் – கிட்:7 120/2

TOP


பவத்தின் (1)

வெம் பவத்தின் வீய தவம் இழைத்தவாறு இதுவோ – அயோ:14 61/2

TOP


பவர் (3)

பவர் சடை அந்தணன் பணித்த தீயவர் – பால:8 36/3
பவர் இனப்படு மணி குவிக்கும் பண்ணைய – ஆரண்:7 119/3
பவர் நெடும் பணை மதம் பயிலும் வன் கரிகளே – கிட்:5 12/4

TOP


பவர்ந்த (1)

பவர்ந்த வாள் நுதலினால் தன் பவள வாய்க்கு உவமை பாவித்து – கிட்:13 50/3

TOP


பவழ (1)

கன்றிய பவழ செ வாய் எயிறு புக்கு அழுந்த கவ்வி – சுந்-மிகை:7 11/2

TOP


பவள (49)

பந்தி செய் தூணின் மேல் பவள போதிகை – பால:3 29/2
காசு அறு பவள செம் காய் மரகத கமுகு பூண்ட – பால:10 9/3
பண் மலர் பவள செ வாய் பனி மலர் குவளை அன்ன – பால:16 3/1
பானல் அம் கண்கள் ஆட பவள வாய் முறுவல் ஆட – பால:16 20/1
சுந்தர வதன மாதர் துவர் இதழ் பவள வாயும் – பால:16 21/1
பண் உளர் பவள தொண்டை பங்கயம் பூத்தது அன்ன – பால:18 7/1
பால் உள பவள செ வாய் பல் வளை பணைத்த வேய் தோள் – பால:19 60/1
பனி பொதி கதிர் என பவள தூண்களே – அயோ:2 39/4
பாற்கடல் படு திரை பவள வல்லியே – அயோ:2 49/2
பாகு இயல் பவள செ வாய் பணை முலை பரவை அல்குல் – அயோ:3 72/1
சிந்துர பவள செ வாய் செம் கையின் புதைத்து மற்றை – அயோ:3 108/2
அம் பவள வல்லிகள் என சிலர் அசைந்தார் – அயோ:5 14/4
பவள மால் வரை அருவியை பொருவிய பாராய் – அயோ:10 5/4
பரிபுரம் ஆர்க்கில பவள சீறடி – அயோ:12 40/3
நீல் நிற வரையினில் பவள நீள் கொடி – ஆரண்:4 4/3
பணைகளை தழுவிய பவள வல்லி போல் – ஆரண்:10 121/2
சிந்துர பவள செ வாய் முறுவலன் சிகர செவ்வி – ஆரண்:11 69/3
பாகு இயல் கிளவியாள் பவள கொம்பர் போன்று – ஆரண்:12 25/3
குவால் மணி தடம்-தொறும் பவள கொம்பு இவர் – கிட்:1 3/1
பவர்ந்த வாள் நுதலினால் தன் பவள வாய்க்கு உவமை பாவித்து – கிட்:13 50/3
பசும் சுடர் சோலைத்து ஆங்கு ஓர் பவள மால் வரையில் பாய்ந்தான் – சுந்:1 77/4
பவள காடு என பொலிந்தது படை நெடும் கண்ணால் – சுந்:2 31/2
வில் படர் பவள பாதத்து அலத்தகம் எழுதி மேனி – சுந்:2 107/1
சீதா பவள கொடி அன்னவள் தேடி என்கண் – சுந்:4 85/2
பவள மா கொடி வீசின பல் மழை – சுந்:6 29/1
இறங்கும் பவள கொடி சுற்றின செம்பொன் ஏய்ந்த – சுந்-மிகை:1 9/2
பத்தியில் தேர்கள் செல்ல பவள கால் புடைகள் சுற்ற – சுந்-மிகை:10 2/1
பத்தியில் தேர்கள் செல்ல பவள கால் குடைகள் சுற்ற – சுந்-மிகை:11 1/1
தண் நிற பவள வாய் இதழை தன் பொதி – யுத்1:4 31/3
கரி குவை நிகர்த்தன பவள காடு எலாம் – யுத்1:6 44/4
கொழுந்து உடை பவள கொடியின் குலம் – யுத்1:8 54/1
பல் நெடும் காதத்தேயும் சுட வல்ல பவள செ வாய் – யுத்1:9 22/3
பாகனின் பொலிந்து தோன்றும் பவள மாளிகையை பாராய் – யுத்1:10 20/4
பண் நிறை பவள செ வாய் பைம் தொடி சீதை என்னும் – யுத்2:16 10/1
சுந்தர பவள வாய் ஓர் அருள் மொழி சிறிது சொல்லின் – யுத்2:17 52/4
நீள நீள் பவள வல்லி நிரை ஒளி நிமிர்வ என்ன – யுத்2:19 118/3
கல்லுவென் வேரோடு என்னும் பவள வாய் கறிக்கும் கற்றோர் – யுத்2:19 224/3
பவள காடுடை பாற்கடல் ஒத்தது அ பரவை – யுத்3:22 178/4
பாடலும் முழவின் தெய்வ பாணியும் பவள வாயார் – யுத்3:25 18/2
பவள குன்றினின் உறைபவர் வெள்ளி பண்பு அழிந்து ஓர் – யுத்3:30 14/1
பாகு அடர்ந்து அமுது பில்கும் பவள வாய் தரள பத்தி – யுத்4:40 31/1
உரு விளை பவள வல்லி பால் நுரை உண்டது-என்ன – யுத்4:40 32/1
சிந்துர பவள செ வாய் தேம் பசும் பாகு தீற்றி – யுத்4:40 33/3
பச்சிலை வண்ணமும் பவள வாயும் ஆய் – யுத்4:40 44/3
பன்ன அரும் இலங்கை மூதூர் பவள வாய் மயிலே பாராய் – யுத்4-மிகை:41 51/4
பாரிடை குளித்து நின்ற பவள மால் வரையை பாராய் – யுத்4-மிகை:41 119/2
கனி வளர் பவள செ வாய் கனம்_குழை நின்னை காணா – யுத்4-மிகை:41 129/1
அம் பவள செ வாய் அணி கடக சேவகன் – யுத்4-மிகை:41 179/1
சிந்துர பவள செ வாய் தெரிவையர் பலாண்டு கூற – யுத்4-மிகை:42 40/3

TOP


பவளங்கள் (1)

வன் கொடி பவளங்கள் வயங்கலால் – யுத்1:8 62/3

TOP


பவளத்தால் (1)

பண்களால் கிளவி செய்து பவளத்தால் அதரம் ஆக்கி – யுத்2:17 7/1

TOP


பவளத்தின் (4)

மஞ்சிடை வயங்கி தோன்றும் பவளத்தின் வல்லி என்ன – ஆரண்:6 59/3
பஞ்சு ஒக்கும் அடிகள் செய்ய பவளத்தின் விரல்கள் ஐய – ஆரண்:10 70/2
செம் செவி செழும் பவளத்தின் கொழும் சுடர் சிதறி – சுந்:2 4/2
பளிக்கு வேதிகை பவளத்தின் கூடத்து பசுந்தேன் – சுந்:2 134/1

TOP


பவளத்தை (2)

பல் ஒக்கும் முத்து என்றாலும் பவளத்தை இதழ் என்றாலும் – ஆரண்:10 74/2
பாற்கடல் பிறந்த செய்ய பவளத்தை பஞ்சி ஊட்டி – கிட்:13 33/1

TOP


பவளம் (4)

பரம்பு எலாம் பவளம் சாலி பரப்பு எலாம் அன்னம் பாங்கர் – பால:2 2/3
பாகம் தரும் நுதலாளொடு பவளம் தரும் இதழான் – அயோ:7 4/2
பஞ்சு பூத்த விரல் பதுமம் பவளம் பூத்த அடியாள் என் – கிட்:1 31/1
கொலை மேற்கொண்டு ஆர் உயிர் குடிக்கும் கூற்றம்-கொல்லோ கொடி பவளம் – யுத்1:1 6/4

TOP


பவளம்-மன்னோ (1)

பாணி தண் பளிங்கு நாகம் பாடலம் பவளம்-மன்னோ – ஆரண்:10 96/4

TOP


பவளமும் (6)

மா முகில் படுவ வாரி பவளமும் வயங்கு முத்தும் – பால:2 5/3
கதிர் வளம் செயும் பவளமும் கழுத்திடை காட்டி – பால-மிகை:9 59/2
பவளமும் கிடையும் கொவ்வை பழனும் பைம் குமுத போதும் – கிட்:13 49/1
பாய் திரை பவளமும் குவளை பண்பிற்றால் – சுந்:4 39/4
இளம் கொடி பவளமும் கிடக்க என் அவை – சுந்:4 40/2
தரளமும் பவளமும் தரங்கம் ஈட்டிய – யுத்1:4 26/1

TOP


பவளமோ (1)

மூரல் வெண் முறுவல் பூவா பவளமோ மொழியல்-பாற்றே – சுந்:4 52/4

TOP


பவன (1)

பார் என புனல் என பவன வான் கனல் – ஆரண்:12 7/1

TOP


பவனன்-தன்னிலும் (1)

பவனன்-தன்னிலும் வெய்யவர் பற்றியே எடுத்தார் – யுத்1-மிகை:3 15/4

TOP


பவனனின் (2)

பவனனின் திரிகுநர் பதகி மைந்தர்கள் – பால-மிகை:7 18/4
பவனனின் முடுகி நடந்தார் பகல் இரவு உற மிடைகின்றார் – சுந்:7 22/2

TOP


பவனனுக்கு (1)

பவனனுக்கு இனிய நண்பன் பயந்தெடுத்தவனுக்கு ஈந்தான் – யுத்4-மிகை:42 59/4

TOP


பவனி (2)

பொன் நெடும் தேரொடும் பவனி போனவன் – அயோ:4 181/2
ஊரின்-மேலும் பவனி உலாவினான் – யுத்4:37 170/4

TOP


பவித்திரம் (2)

பரிவினின் தழீஇய என்னின் பவித்திரம் எம்மனோர்க்கும் – அயோ:8 14/3
சரத்தின் வேறு இனி பவித்திரம் உளது என தகுமோ – யுத்3:22 109/4

TOP


பழ (3)

பழையர்-தம் மனையன பழ நறை நுகரும் – பால:2 50/1
பகர அரிய பதம் விரவ அமரர் பழ
நகரம் இடம் அருக அனையர் நலிவு பட – யுத்3:31 154/3,4
பண்டு அரிதன் உந்தி அயன் வந்த பழ முந்தை – யுத்4:36 12/1

TOP


பழக்க (1)

பழக்க நாள் வரும் மேருவை உள்ளுற தொளைத்து ஒரு பணை ஆக்கி – யுத்2:16 340/1

TOP


பழக (1)

பழக நிற்புறும் பண்பு இவை காமத்தோடு – சுந்:3 105/3

TOP


பழகி (2)

நூல் வரை தொடர்ந்து பயத்தொடு பழகி நுணங்கிய நுவல அரும் உணர்வே – பால:3 7/3
முன் பயன் உணர்ந்த தூயோர் மொழியொடும் பழகி முற்றி – யுத்3:25 6/2

TOP


பழகிய (1)

பழகிய எனினும் இ பாவை தோன்றலால் – பால:10 34/3

TOP


பழகிற்று (1)

பழகிற்று அல்லா பல் திரை தூங்கும் படர் வேலை – யுத்4:33 7/3

TOP


பழகினார் (2)

தாயினும் பழகினார் தமக்கும் தேர்வு ஓணாது – பால-மிகை:7 10/2
ஒரு பகல் பழகினார் உயிரை ஈவரால் – ஆரண்:12 13/1

TOP


பழகினார்க்கும் (1)

தாயினும் பழகினார்க்கும் தன் நிலை தெரிக்கல் ஆகா – யுத்1:13 3/1

TOP


பழகினும் (1)

தொல் பெரும் காலம் எல்லாம் பழகினும் தூயர் அல்லார் – யுத்1:4 120/1

TOP


பழகும் (1)

பழகும் அதிதியரை எதிர்கொள் பரிசு பட – யுத்3:31 160/2

TOP


பழங்கண் (1)

பழங்கண் உற்று உடைய வேந்தன் இணை அடி விடாது பற்றி – யுத்3-மிகை:29 1/2

TOP


பழங்கணோடு (1)

பழங்கணோடு இரந்தவர் பரிவு தீர்தர – பால:3 66/3

TOP


பழம் (8)

முதலவன் முதலிய முந்தையோர் பழம்
கதையையும் புதுக்கிய தலைவன் கண் உடை – அயோ:11 49/1,2
பழம் துயர்க்கு பரிவுறும் பான்மையால் – ஆரண்:14 26/4
பழம் தழும்பினுக்கு இடைஇடையே சில பசும் புண்கள் அசும்பு ஊற – சுந்:2 207/4
பழம் தனம் இழந்தன படைத்தவரை ஒத்தாள் – சுந்:4 65/2
செவ்விது சேறி சென்று உன் பழம் பகை தீர்த்தி என்றான் – யுத்3:21 7/2
பழம் கார்முகம் ஒத்த பணை குலமும் – யுத்3:27 21/2
பண்டு இறந்தன பழம் புணர்வு அகம் புக பன்னி – யுத்4:32 10/3
பந்தி வந்த புல் பாயலான் பழம் பதி புகாது – யுத்4-மிகை:41 168/2

TOP


பழமைகள் (1)

பரிவுறும் பழமைகள் எடுத்து பன்னியே – ஆரண்-மிகை:10 13/2

TOP


பழமொழி (1)

பறிக்குவென் யானே என்னும் பழமொழி பழுதுறாமே – ஆரண்:7 60/2

TOP


பழமொழியும் (1)

பாம்பு அறியும் பாம்பின கால் என மொழியும் பழமொழியும் பார்க்கிலீரோ – ஆரண்:6 131/4

TOP


பழவினை (1)

பண்டொடு இன்று-அளவுமே என் பெரும் பழவினை
தண்டமே அடியனேற்கு உறு பதம் தருவதே – கிட்:7 130/3,4

TOP


பழன (1)

பள்ளி நீங்கிய பங்கய பழன நல் நாரை – பால:9 6/1

TOP


பழனம் (3)

பகலிடை மலர்ந்தது ஓர் பழனம் போன்றவே – அயோ:4 176/4
பூ பிறழ்ந்து உருவம் வேறாய் பொலிந்தது ஓர் பழனம் போன்ற – யுத்3:25 15/4
தடம் பணையின் நறும் பழனம் தழுவியதே என பொலியும் தகையும் காண்-மின் – யுத்4:33 23/4

TOP


பழனும் (1)

பவளமும் கிடையும் கொவ்வை பழனும் பைம் குமுத போதும் – கிட்:13 49/1

TOP


பழி (103)

பழி படர் மன்னவன் பரித்த நாட்டினூங்கு – பால:7 19/3
அடுப்ப வரும் பழி செய்ஞ்ஞரும் அல்லர் – பால:8 21/1
நிரந்தரம் உலகில் நிற்கும் நெடும் பழி பூண்டாள் நின்றாள் – பால:9 20/3
உய்வான் உற இ பழி பூண உன்னோடு எனக்கு பகை உண்டோ – பால:10 66/4
பனை மேல் உறைவாய் பழி பூணுதியோ – பால:23 5/4
பழி போல வளர்ந்தது பாய் இருளே – பால:23 15/4
நிருபர்க்கு ஒரு பழி பற்றிட நில மன்னவர் குலமும் – பால:24 13/1
மூண்டு எழு பெரும் பழி முடிக்கும் வெவ் வினை – அயோ:2 51/3
எள்ளா நிற்கும் வன் பழி கொண்டு என் பயன் என்றான் – அயோ:3 30/4
போய் அடங்க நெடும் கொடும் பழி கொண்டு அரும் புகழ் சிந்தும் அ – அயோ:3 57/2
குன்றும் பழி பூணாமல் காவாய் கோவே என்றான் – அயோ:4 40/4
பழி நின்று உயரும் எனவும் பாவம் உளது ஆம் எனவும் – அயோ:4 43/2
புறத்துறு பெரும் பழி பொது இன்று எய்தலும் – அயோ:5 27/3
பழி உடைத்து ஆக்கினன் பரதன் பண்டு எனும் – அயோ:11 73/3
மாயீர் மாயா வன் பழி தந்தீர் முலை தந்தீர் – அயோ:11 74/3
தின்றும் தீரா வன் பழி கொண்டீர் திரு எய்தி – அயோ:11 75/2
பாரோர் கொள்ளார் யான் உயிர் பேணி பழி பூணேன் – அயோ:11 81/1
தீராது ஒன்றால் நின் பழி ஊரில் திரு நில்லாள் – அயோ:11 81/2
நின்றேன் என்றால் நின் பிழை உண்டோ பழி உண்டோ – அயோ:11 82/3
என்றேனும் தான் என் பழி மாயும் இடம் உண்டோ – அயோ:11 82/4
மண்ணோர் பாராது எள்ளுவர் வாளா பழி பூண்டாய் – அயோ:11 83/2
பரதன் என்று ஒரு பழி படைத்தது என்னுமால் – அயோ:11 91/3
பழி வரு நெறி படர் பதகன் ஆக யான் – அயோ:11 105/4
பேணலன் பிறர் பழி பிதற்றி ஆக யான் – அயோ:11 108/4
படர் எலாம் படைத்தாளை பழி வளர்க்கும் செவிலியை தன் பாழ்த்த பாவி – அயோ:13 69/1
நினையல் ஓவிடா நெடிய வன் பழி
புனைதலோ ஐய புதல்வர் ஆதல்தான் – அயோ:14 107/3,4
காவாது ஒழியின் பழி பெரிதோ அன்றே கரும் கடலில் கண்வளராய் கைம்மாறும் உண்டோ – ஆரண்:2 28/4
பார்த்தானே யான் பட்ட பழி வந்து பாராயோ – ஆரண்:6 95/4
அழிந்ததோ இல் அரும் பழி என்னுமால் – ஆரண்:7 9/4
மூக்கொடு அன்றி நும் முதுகொடும் போம் பழி முயன்றீர் – ஆரண்:8 6/4
பராவ_அரு நலத்து ஒருவன் மைந்தர் பழி இல்லார் – ஆரண்:10 57/2
மூளும் உளது ஆய பழி என்-வயின் முடித்தோர் – ஆரண்:10 60/1
எ துயர் உனக்கு உளது இனி பழி சுமக்க – ஆரண்:10 61/3
பருகினர் என்றால் வென்றி நலத்தின் பழி அன்றோ – ஆரண்:11 5/2
இ பழி நின்னால் தீரிய வந்தேன் இவண் என்றான் – ஆரண்:11 6/4
செய்தாயேனும் தீவினையோடும் பழி அல்லால் – ஆரண்:11 13/1
பரதா இளையோய் பழி பூணுதிரோ – ஆரண்:12 77/4
பழி தரும் அதனின் சால பயன் தரும் வஞ்சம் என்றான் – ஆரண்:12 83/4
வேரற அரக்கரை வென்று வெம் பழி
தீரும் என் சிறுவனும் தீண்ட அஞ்சுமால் – ஆரண்:13 56/1,2
பெற்றனனே ஒத்தான் பெயர்த்தேன் பழி என்றான் – ஆரண்:13 101/4
பாக்கியத்தால் இன்று என் பயன் இல் பழி யாக்கை – ஆரண்:13 102/1
படைத்தனன் பழி அது பகழி வில் வலாய் – ஆரண்:13 111/3
கொம்பு இழை மானின் பின் போய் குல பழி கூட்டி கொண்டீர் – ஆரண்:13 124/2
ஆணி ஆய பழி வர அன்னது – ஆரண்:14 21/2
வேக வெம் பழி சுமந்து உழல வேண்டலென் – ஆரண்:15 22/2
புரிந்த தன்மையை உரை-செயின் பழி அவர் புணரும் – கிட்:4 14/4
வெம் துயர் கொடும் பழி வில்லின் தாங்கினேன் – கிட்:6 24/4
வரும் பழி என்று யான் மகுடம் சூடலேன் – கிட்:6 25/2
பெரும் பழி சூடினேன் பிழைத்தது என்-அரோ – கிட்:6 25/4
வையகத்து இ பழி தீர மாய்வது – கிட்:6 27/3
இறந்து விண் சேர்வது சரதம் இ பழி
பிறந்து பின் தீர்வலோ பின்னர் அன்னது – கிட்:10 88/2,3
மூட்டிய பழி எனும் முருங்கு தீ அவித்து – கிட்:11 112/1
சான்றவர் பழி உரைக்கு அஞ்சி தன் உயிர் – கிட்:16 13/1
பாரை எடுக்கும் நோன்மை வலத்தீர் பழி அற்றீர் – கிட்:17 12/3
பற்றி கொள்ளா விண்ணில் எறிந்தான் பழி இல்லான் – சுந்:2 87/4
உக்கது என்னும் உறு பழி கோடியோ – சுந்:3 108/4
படியின் மேல் விழுந்தான் பழி பார்க்கலான் – சுந்:3 110/4
பாவை நின் பொருட்டினால் ஓர் பழி பெற பயன் தீர் நோன்பின் – சுந்:3 142/2
சொல் பிரியா பழி சுமந்து தூங்குவேன் – சுந்:4 13/1
வன் பழி சுமக்கினும் சுமக்க வான் உயர் – சுந்:4 16/2
என் பழி துடைப்பவர் என்னின் யாவரே – சுந்:4 16/4
சொல்லிய என் பழி அவரை சுற்றுமோ – சுந்:4 18/4
இனி ஒரு பழி மற்று உண்டோ இதனின் என்று இரைத்து பொங்கி – சுந்:7 11/3
கைதவம் கண்ணி ஈண்டு ஓர் சிறு பழி இழைக்கும் கற்பான் – சுந்:10 4/2
பழி இலது உரு என்றாலும் பல் தலை அரக்கன் அல்லன் – சுந்:10 20/1
பாழி காட்டி அரும் பழி காட்டினாய் – சுந்:12 33/4
பச்சை மேனி புலர்ந்து பழி படூஉம் – சுந்:12 94/3
குலத்து இயல்பு-அதனுக்கு என்றும் பழி அன்றோ என்றும் கொள்ளாய் – சுந்-மிகை:3 20/2
பாவியர் உறும் பழி இதின் பழியும் உண்டோ – யுத்1:2 49/4
பட்டிடுதுமேல் அதுவும் நன்று பழி அன்றால் – யுத்1:2 53/4
திக்கு உறும் நெடும் பழி அறமும் சீறுமால் – யுத்1:4 73/4
உப்பு வேலை என்று உலகு உறு பெரும் பழி நீங்கி – யுத்1:6 30/3
பழி எனக்கு ஆகும் என்று பாதகர் பரவை என்னும் – யுத்1:7 19/2
பழி படைத்த பெரும் பயத்து அன்னவன் – யுத்1:9 44/3
வன் பழி தருதி போலாம் வரன்முறை அறியா வார்த்தை – யுத்1:13 17/2
பின் பழி எய்த நின்றான் அவன் பின்னை பேச்சு விட்டான் – யுத்1:13 17/4
ஊரிலே பட்டாய் என்றால் பழி என உளைய சொன்னான் – யுத்1:14 38/4
பல் கொண்டும் மலைகின்றாரின் பழி கொண்டு பயந்தது யான் ஓர் – யுத்2:15 139/3
தூயவை துணிந்த போது பழி வந்து தொடர்வது உண்டோ – யுத்2:16 137/4
பழி அப்பால் இவன் பதாதி என்று அனுமன்-தன் படர் தோள் – யுத்2:16 241/3
ஒருத்தன் நீ தனி உலகு ஒரு மூன்றிற்கும் ஆயினும் பழி ஓரும் – யுத்2:16 324/1
பழி இது பாவம் என்று பார்க்கிலை பகர தக்க – யுத்2:17 19/1
பழி பட வாழ்கிற்பாரும் பார்த்திவர் உளரோ பாவம் – யுத்2:17 66/4
சொல்லையே உரைத்தாய் என்றும் பழி கொண்டாய் என்ன சொன்னாள் – யுத்2:17 69/4
பார்-மேல் படுத்து அரைத்தான் அவன் பழி மேற்பட படுத்தான் – யுத்2:18 176/3
தம்பியே புகழ்தான் என்னை பழி என்னை அறம்தான் என்னை – யுத்2:19 240/2
படைக்கலம் சுமந்து உழல்கின்ற பதகனேன் பழி பார்த்து – யுத்3:22 193/3
படித்தேன் அன்றே பொய்ம்மை குடிக்கு பழி பெற்றேன் – யுத்3:22 216/3
பால் முகம் உற்ற பெரும் பழி அன்றோ – யுத்3:26 33/3
பெண் கொலை செய்கை பெரும் பழி அன்றோ – யுத்3:26 34/4
கொல்விக்க வந்தேன் உன்னை கொடும் பழி கூட்டி கொண்டேன் – யுத்3:26 48/4
பழி பட வந்த வாழ்வை யாவரே நயக்கல்-பாலார் – யுத்3:27 164/4
வானிடை புகுதி அன்றே யான் பழி மறுக்கில் என்றான் – யுத்3:27 170/4
பேர் உளதனையும் பேரா பெரும் பழி பிடித்தி போலாம் – யுத்3:29 56/3
வலத்து இயல்பு அன்று மாயா பழி கொள மறுகுவாயோ – யுத்3:29 59/4
சாகினும் பெயர்ந்த தன்மை பழி தரும் நரகில் தள்ளும் – யுத்3:31 54/2
படை படும் கோடி ஓர் பகழியால் பழி
கடைபடும் அரக்கர் தம் பிறவி கட்டமால் – யுத்3:31 173/3,4
வரும் பழி துடைத்தும் வானின் வைகுதும் யாமும் என்னா – யுத்4:32 1/3
பார்ப்பது என் நெடும் பழி வந்து தொடர்வ தன் முன்னம் – யுத்4:32 30/3
தின்றனென்-எனினும் உண்டாம் பழி என சீற்றம் சிந்தும் – யுத்4:37 12/2
பல்லாலே இதழ் அதுக்கும் கொடும் பாவி நெடும் பார பழி தீர்ந்தாளோ – யுத்4:38 9/2
பேர்_மகளை தழுவுவான் உயிர் கொடுத்து பழி கொண்ட பித்தா பின்னை – யுத்4:38 10/3
படைப்பர் வந்து இடை ஒரு பழி வந்தால் அது – யுத்4:40 54/3

TOP


பழி-நின்று (1)

யாவன் ஆகி இ பழி-நின்று ஏறுவேன் – அயோ:14 97/4

TOP


பழிக்கின்றான் (1)

பார்க்கின்றான் பொன்றினாரை பழிக்கின்றான் பகழி மாரி – யுத்2:18 228/2

TOP


பழிக்கு (3)

பெண் என உட்கும் பெரும் பழிக்கு நாணும் – அயோ:3 19/1
உன்னற்கு அரிய பழிக்கு அஞ்சி அன்றோ ஒழிந்தது யான் என்று – அயோ:6 37/3
சான்றவர் துயருற பழிக்கு சார்வுமாய் – ஆரண்:15 23/2

TOP


பழிக்கும் (6)

பழிக்கும் நாணாய் மாணா பாவி இனி என் பல உன் – அயோ:4 48/3
தோற்றான் மெய் என்று உலகம் சொல்லும் பழிக்கும் சோர்வாள் – அயோ:4 51/4
பழிக்கும் காமன் பூம் கணைக்கும் பற்றா நின்றான் பொன் தோளை – யுத்1:1 4/2
கஞ்ச மலர் பழிக்கும் கை அபயம் காட்டினான் – யுத்1:3 162/4
பாய் இருள் சீய்க்கும் தெய்வ பருதியை பழிக்கும் மாலை – யுத்1:7 10/1
பழிக்கும் மேனிய குரங்கின்-மேல் அவன் விடும் கொடும் பகழி பாயவே – யுத்2:19 67/4

TOP


பழிச்சொடும் (2)

பிரச மென் தாரோய் என்ன பழிச்சொடும் பெயர்ந்து போனான் – பால-மிகை:11 45/4
பாம்பு_அணை அமலன்-தன்னை பழிச்சொடும் வணக்கம் பேணி – யுத்4-மிகை:42 48/2

TOP


பழித்த (4)

பாங்கு உள மற்றவை அருளி பனி பிறையை பழித்த நுதல் பணைத்த வேய் தோள் – பால:5 36/2
பன்னு கோடி தீப மாலை பாலை யாழ் பழித்த சொல் – ஆரண்:10 95/3
பொய்யினும் பெரிய மெய்யான் பொருப்பினை பழித்த தோளான் – யுத்2:18 227/1
பழித்த வாளி சிந்த நின்று பட்ட அன்றி விட்ட கோல் – யுத்3:31 83/3

TOP


பழித்து (1)

கல்லினை பழித்து உயர் கனக தோளினர் – பால:14 17/2

TOP


பழித்தும் (1)

சொல்வித்தும் பழித்தும் நுங்கை மூக்கினை துணிந்தோராலே – யுத்3:27 168/1

TOP


பழித்துமோ (1)

பழித்துமோ நம்மை நாம் படுவது அஞ்சினால் – யுத்3:31 176/2

TOP


பழிதான் (1)

ஏவம் என் பழிதான் என்னே இரக்கம் இல் அரக்கர்க்கு என்றாள் – ஆரண்:12 84/4

TOP


பழிப்ப (2)

பயிர் ஒன்று கலையும் சங்கும் பழிப்ப அரு நலனும் பண்பும் – பால:21 8/1
பழிப்ப_அரும் உலகங்கள் எவையும் பல் முறை – யுத்1:2 3/3

TOP


பழிப்ப_அரும் (1)

பழிப்ப_அரும் உலகங்கள் எவையும் பல் முறை – யுத்1:2 3/3

TOP


பழிப்பு (9)

பதயுக தொழில்-கொடு பழிப்பு_இலாதன – பால:3 48/2
பரம் தரு நான்முகன் பழிப்பு உற்றான்-அரோ – ஆரண்:6 18/2
பனி வரும் கானிடை பழிப்பு_இல் நோன்பு உடை – ஆரண்:10 34/3
பழிப்பு அறு நிலைமை ஆண்மை பகர்வது என் பதும பீடத்து – ஆரண்:15 53/1
பாசிழை அரம்பையர் பழிப்பு_இல் அகல் அல்குல் – கிட்:10 71/1
பற்றினென் கொணரும் தன்மை காணுதி பழிப்பு இலாதாய் – சுந்:3 143/4
பாக்கியம் அனைய நின் பழிப்பு_இல் மேனியை – சுந்:5 60/2
பழிப்பு_அறு மேனியாள்-பால் சிந்தனை படர கண்கள் – யுத்2:19 274/1
பழிப்பு இலள் என்றனை பழியும் இன்று இனி – யுத்4:40 84/3

TOP


பழிப்பு_அறு (1)

பழிப்பு_அறு மேனியாள்-பால் சிந்தனை படர கண்கள் – யுத்2:19 274/1

TOP


பழிப்பு_இல் (3)

பனி வரும் கானிடை பழிப்பு_இல் நோன்பு உடை – ஆரண்:10 34/3
பாசிழை அரம்பையர் பழிப்பு_இல் அகல் அல்குல் – கிட்:10 71/1
பாக்கியம் அனைய நின் பழிப்பு_இல் மேனியை – சுந்:5 60/2

TOP


பழிப்பு_இலாதன (1)

பதயுக தொழில்-கொடு பழிப்பு_இலாதன
ததை மலர் தாமரை அன்ன தாளினால் – பால:3 48/2,3

TOP


பழிபட (2)

பேதை உன் துணை யார் உளர் பழிபட பிறந்தார் – அயோ:2 81/4
பாந்தள் தேர் இவை பழிபட பரந்த பேர் அல்குல் – அயோ:10 31/1

TOP


பழிபடு (1)

பராவினின் நீங்கினேன் அ பழிபடு பிறவி என்றாள் – ஆரண்:6 45/4

TOP


பழிபடும் (1)

பழிபடும் என்பரால் பாருளோர் எலாம் – யுத்4-மிகை:40 10/2

TOP


பழியால் (3)

அ பழியால் உலகு அனைத்தும் நும் பொருட்டால் அழிந்தன ஆம் அறத்தை நோக்கி – ஆரண்:6 126/2
பாணித்தது பிறிது என் சில பகர்கின்றது பழியால்
நாணி தலை இடுகின்றிலென் நனி வந்து உலகு எவையும் – யுத்2:15 172/2,3
பட்ட வீரரை பெறுகிலெம் பெறுவது பழியால்
முட்டி மற்றவர் குலத்தொடு முடிக்குவது அல்லால் – யுத்3:30 51/2,3

TOP


பழியாலே (1)

கொல்லேன் மாயேன் வன் பழியாலே குறைவு அற்றேன் – அயோ:11 80/3

TOP


பழியாள் (1)

மாயா பழியாள் தர வற்கலை ஏந்தி வந்தார் – அயோ:4 142/4

TOP


பழியில் (1)

பாடவம் விளம்பினம் பழியில் மூழ்கிவாம் – கிட்:16 7/4

TOP


பழியிற்றாமால் (1)

படியுமாம் சிறியோர் தன்மை நினக்கு இது பழியிற்றாமால்
குடியும் மாசு உண்டது என்னின் அறத்தொடும் உலகை கொன்று – யுத்3:26 63/2,3

TOP


பழியிற்று (1)

பாடவம் அல்லது பழியிற்று ஆம் என்றான் – கிட்:16 21/4

TOP


பழியின் (5)

பற்றி அஞ்சலன் பழியின் வெம் சினம் – கிட்:3 67/1
எ பொழுது இ பெரும் பழியின் எய்தினேன் – சுந்:4 15/1
முற்றுவது என் இனி பழியின் மூழ்கினாம் – யுத்1:2 14/4
பகை புலம் சார்தலோ பழியின் நீங்குமோ – யுத்1:4 62/4
பாந்தளின் பெரிய திண் தோள் பரதனை பழியின் தீர்ந்த – யுத்3:27 71/2

TOP


பழியினை (1)

பழியினை உணர்ந்து யான் படுக்கிலேன் உனை – யுத்1:4 8/1

TOP


பழியினோடும் (3)

புல்லிய பழியினோடும் புரந்தரன் போய பின்றை – பால:9 22/2
தொடர்ந்து போம் பழியினோடும் தூக்கிய கரங்களோடும் – யுத்2:16 2/3
பூண்ட வெம் பழியினோடும் போந்தனம் போதும் என்னா – யுத்3:31 57/2

TOP


பழியுடை (1)

ஆயது இ பழியுடை மரணம் அன்பினீர் – யுத்3:24 71/4

TOP


பழியுண்டது (2)

வில் பழியுண்டது வினையினேன் வந்த – ஆரண்:13 48/3
இல் பழியுண்டது என்று இரங்கி ஏங்கினாள் – ஆரண்:13 48/4

TOP


பழியும் (13)

பாவமும் நின்ற பெரும் பழியும் பகை நண்போடும் – அயோ:13 17/1
அங்கு அவர் திறத்தினானே அல்லலும் பழியும் ஆதல் – கிட்:9 13/3
பாவியர்க்கு ஏற்ற செய்கை கருதுவன் பழியும் பாரேன் – கிட்:11 69/4
பூண்டேன் எம் கோன் பொலம் கழலும் புகழே அன்றி புன் பழியும்
தீண்டேன் என்று மனம் மகிழ்ந்தாள் திருவின் முகத்து திரு ஆனாள் – சுந்:4 113/3,4
பாவியர் உறும் பழி இதின் பழியும் உண்டோ – யுத்1:2 49/4
இன்று ஆய பழியும் நிற்க நெடும் செரு களத்தின் என்னை – யுத்1:12 29/3
பங்கம் வந்துற்றது அன்றி பழியும் வந்துற்றது அன்றே – யுத்2:16 15/4
எண் பெற்றாய் பழியும் பெற்றாய் இது நின்னால் பெற்றது அன்றால் – யுத்2:17 39/3
பழியும் காத்து அரும் பகையும் காத்து எமை – யுத்3:24 111/3
எம்மையே பழியும் பூண நரகமும் எமக்கே ஆக – யுத்3:27 175/4
அஞ்சினாம் பழியும் பூண்டாம் அம் புவி யாண்டும் ஆவி – யுத்3:31 47/1
பாவகர் உளரோ கூற்றை அஞ்சினால் பழியும் உண்டோ – யுத்3:31 51/4
பழிப்பு இலள் என்றனை பழியும் இன்று இனி – யுத்4:40 84/3

TOP


பழியுமே (1)

வருத்தமும் பழியுமே வயிறு மீ கொள – கிட்:11 111/1

TOP


பழியை (4)

நின்று உயர் பழியை அஞ்சி நேர்ந்திலன் தடுக்க வள்ளல் – அயோ:6 8/1
இ பழியை துடைத்து உதவி இனிது இருத்திர் என்னொடும் என்று இறைஞ்சி நின்றாள் – ஆரண்:6 126/4
பாய் புனல் இலங்கை மூதூர்க்கு என்றனன் பழியை வென்றான் – சுந்:4 36/4
ஓடுகின்றானை நோக்கி உயர் பெரும் பழியை உச்சி – யுத்3:29 55/1

TOP


பழியையும் (3)

உரனையும் மறந்தான் உற்ற பழியையும் மறந்தான் வெற்றி – ஆரண்:10 83/2
பரிதிவானவன் குலத்தையும் பழியையும் பாரா – சுந்:3 9/2
அருமையும் அடர்ந்து நின்ற பழியையும் அயர்ந்தாய் போலும் – யுத்1:12 37/3

TOP


பழியொடு (1)

பின்றுமேல் அவனுக்கு அன்றோ பழியொடு நரகம் பின்னை – யுத்2:16 35/4

TOP


பழியொடும் (7)

பரா வரும் பழியொடும் பாவம் பற்றுதற்கு – சுந்:5 74/3
மூரி வெம் பழியொடும் முடிந்ததாம் என – சுந்:14 16/3
புல்லிது பழியொடும் புணரும் போர் தொழில் – யுத்1:4 94/3
புண் உறு புலவு வேலோய் பழியொடும் பொருந்தி பின்னை – யுத்2:16 140/3
காதை வன் பழியொடும் நிறுத்தி காட்டினேன் – யுத்3:24 70/4
புரட்டுவென் தலையை இன்று பழியொடும் ஒழிவென் போலாம் – யுத்3:27 163/4
மறம் துணை ஆக மாயா பழியொடும் வாழ மாட்டேன் – யுத்3:27 172/2

TOP


பழியோடு (1)

பூணும் பழியோடு பொருந்துவதோ – சுந்:4 8/4

TOP


பழியோடும் (1)

புறத்தினில் புகழே ஆக பழியோடும் புணர்க போக – யுத்3:27 176/3

TOP


பழு (3)

பத்திர பழு மர பொழில் துவன்று பழுவம் – ஆரண்:1 1/4
பழு_மரம் பறிக்க பறவை_குலம் – யுத்1:8 55/1
பழு அற்று உகும் மத வெம் கரி பரி அற்று உகும் இரத – யுத்3:31 105/3

TOP


பழு_மரம் (1)

பழு_மரம் பறிக்க பறவை_குலம் – யுத்1:8 55/1

TOP


பழுத்த (1)

பை அரவு அல்குலாள்-தன் பஞ்சு இன்றி பழுத்த பாதம் – பால:22 14/2

TOP


பழுத்தது (1)

போகம் கனி ஒன்று பழுத்தது போலும் அன்றே – பால:3 74/4

TOP


பழுத்து (6)

பார் கெழு பயன் மரம் பழுத்து அற்று ஆகவும் – அயோ:1 81/2
பணி பழுத்து அமைந்த பூண் அல்குல் பண்பினால் – யுத்1:5 12/1
பிணி பழுத்து அமைந்தது ஓர் பித்தின் உள்ளத்தான் – யுத்1:5 12/2
அணி பழுத்து அமைந்த முத்து அரும்பு செம்மணி – யுத்1:5 12/3
மணி பழுத்து அமைந்த வாய் மறக்க வல்லனோ – யுத்1:5 12/4
வாள் கொள் நோக்கியை பாக்கியம் பழுத்து அன்ன மயிலை – யுத்1:5 69/2

TOP


பழுதில (1)

வென்றியாய் விதியின் தன்மை பழுதில விளைந்தது ஒன்றோ – ஆரண்:13 131/2

TOP


பழுதிலாதவன் (1)

பழுதிலாதவன் உரைத்த சொல் கேட்டலும் பரிவால் – பால-மிகை:9 38/1

TOP


பழுதின் (1)

பயில்வன பழுது இல பழுதின் நாடு என – சுந்:3 39/3

TOP


பழுது (42)

பழுது_அறு மேனியை பார்க்கும் ஆசை-கொல் – பால:3 49/3
நன்று மலர் குழல் சீதை நலம் பழுது ஆகாது என்றான் – பால:13 24/4
பழுது இலா ஒரு பாவை அன்னாள் பதைத்து – பால:21 24/1
நன்றோ பழுது உளதோ நடு உரை நீ நயம் என்ன – பால:24 6/2
எய்த அம்பு இடை பழுது எய்திடாமல் என் – பால:24 39/1
பழுது_இல் மாதவன் பின் ஒன்றும் பணித்திலன் இருந்தான் – அயோ:1 44/1
பருகும் புனல் கொண்டு அகல்வான் படர்ந்தேன் பழுது ஆயினதால் – அயோ:4 77/2
பழுது சீரையின் உடையினன் வரும்படி பாரா – அயோ:4 213/3
சுட்டு சோர்தல் பழுது அன்றோ தொடர்தும் தேரின் சுவடு என்பார் – அயோ:6 32/4
பரவு கேள்வியும் பழுது_இல் ஞானமும் – அயோ:14 104/1
பழுது வாழி என ஊழி முதல்வன் பகர்வுறும் – ஆரண்:1 40/4
பழுது_அறு பெண்மையோடும் இளமையும் பயனின்று ஏக – ஆரண்:6 41/3
பாக்கியம் உண்டு எனின் அதனால் பெண்மைக்கு ஓர் பழுது உண்டோ – ஆரண்:6 122/3
இருள் தரும் புரத்து இழுதையர் பழுது உரைக்கு எளிதோ – ஆரண்:7 87/3
பாணிகள் பணி செய பழுது_இல் பண் இடை – ஆரண்:10 13/2
பாக்கியம் உடைமை அன்றோ அன்னது பழுது போமோ – ஆரண்:11 56/4
விண் துயின்றன கழுதும் விழி துயின்றன பழுது_இல் – கிட்:1 40/3
பழுது இது என்றனன் பரியும் நெஞ்சினான் – கிட்:3 54/4
பார வெம் சிலை வீரம் பழுது உற – கிட்:7 96/2
புண் உற வாளி தூர்த்தல் பழுது இனி போதி மார – கிட்:10 61/2
பழுது_இல் மன்மதன் எய் கணை பல் முறை – சுந்:2 170/1
பயில்வன பழுது இல பழுதின் நாடு என – சுந்:3 39/3
மாண்டேன் எனினும் பழுது அன்றே இன்றே மாய சிறை-நின்றும் – சுந்:4 113/1
பழுது உறாவகை பந்தனை செய்தனன் வந்தித்து – சுந்:5 84/2
வேந்து உறல் பழுது என விளம்புவார் சிலர் – சுந்:12 10/4
நின்றிடின் நீ பழுது இன்றே – சுந்-மிகை:13 15/2
ஒன்றும் இனி ஆய்தல் பழுது ஒன்னலரை எல்லாம் – யுத்1:2 57/2
பழுது சொல்லியது என் அது பகருதி என்றான் – யுத்1:3 39/4
பற்றுதல் பழுது என பழுது உறா ஒரு – யுத்1:4 82/3
பற்றுதல் பழுது என பழுது உறா ஒரு – யுத்1:4 82/3
பழுது அற வினவிய பொருளை பண்புற – யுத்1:5 16/3
பழுது அற விளங்கும் செம்பொன் தலத்திடை பரிதி நாண – யுத்1:10 8/1
மன்னர்_மன்ன யான் பழுது ஒன்றும் உரைத்திலென் மரபால் – யுத்1-மிகை:3 10/3
எல்லையில் சென்றும் தீரா இசை என பழுது இலாத – யுத்2:16 22/3
பின் இகல் பழுது என பெயர்ந்து போயினான் – யுத்2:16 258/4
பாவை நீ இவனின் வந்த பயன் பழுது ஆவது அன்றால் – யுத்2:17 54/3
ஆம் இ தொழில் பிறர் யாவரும் அடைந்தார் பழுது அடையா – யுத்3:27 146/2
பரிந்தார் இது பழுது ஆகிலது இறுவான் எனும் பயத்தால் – யுத்3:27 155/2
தெய்வ படை பழுது உற்றது என கூசுதல் சிதைவால் – யுத்3:27 161/1
பழுது இலா வடிவினாளை பால் அன்ன மொழியினாளை – யுத்3-மிகை:28 7/1
பழுது சொல்லும் அன்றே மற்றை பண்பு எலாம் – யுத்4:37 164/2
பழுது_இல் வாய்மையினாய் தரல்-பாற்று என்றான் – யுத்4:41 60/4

TOP


பழுது_அறு (2)

பழுது_அறு மேனியை பார்க்கும் ஆசை-கொல் – பால:3 49/3
பழுது_அறு பெண்மையோடும் இளமையும் பயனின்று ஏக – ஆரண்:6 41/3

TOP


பழுது_இல் (6)

பழுது_இல் மாதவன் பின் ஒன்றும் பணித்திலன் இருந்தான் – அயோ:1 44/1
பரவு கேள்வியும் பழுது_இல் ஞானமும் – அயோ:14 104/1
பாணிகள் பணி செய பழுது_இல் பண் இடை – ஆரண்:10 13/2
விண் துயின்றன கழுதும் விழி துயின்றன பழுது_இல்
கண் துயின்றில நெடிய கடல் துயின்றன களிறு – கிட்:1 40/3,4
பழுது_இல் மன்மதன் எய் கணை பல் முறை – சுந்:2 170/1
பழுது_இல் வாய்மையினாய் தரல்-பாற்று என்றான் – யுத்4:41 60/4

TOP


பழுதுற்ற (1)

பங்கயத்து அண்ணல் மீளா படை பழுதுற்ற பண்பால் – யுத்3:26 2/4

TOP


பழுதுறாமல் (1)

பரிந்து எதிர் கொண்டு புக்கு கடன் முறை பழுதுறாமல்
புரிந்த பின் காதி செம்மல் புனித மா தவனை நோக்கி – பால-மிகை:9 62/3,4

TOP


பழுதுறாமே (1)

பறிக்குவென் யானே என்னும் பழமொழி பழுதுறாமே
வெறி கொள் பூம் குழலினாளை வீரனே வேண்டினேன் யான் – ஆரண்:7 60/2,3

TOP


பழுதே (2)

கொல்லல் பழுதே போய் அவரை கூறி கொணர்தி கடிது என்னா – சுந்:12 112/2
இழைத்தது பழுதே அன்றோ வீடண என்ன சொன்னான் – யுத்2:19 88/4

TOP


பழுவ (3)

பழுவ நாள் குவளை செவ்வி கண் பனி பரந்து சோர – ஆரண்:5 3/2
பார் இடு பழுவ சோலை பாலிக்கும் பருவ தேவர் – சுந்:6 55/4
இ நெடும் பழுவ குன்றில் பகல் எலாம் இறுத்த பின்னர் – சுந்:14 52/3

TOP


பழுவத்தில் (1)

செம் கண் ஏற்றவன் செறி சடை பழுவத்தில் நிறை தேன் – பால:9 5/2

TOP


பழுவத்து (1)

பரல் துறு தொல் பழுவத்து எரி பற்ற – யுத்3:26 24/1

TOP


பழுவத்தை (1)

நீண்ட பூம் பழுவத்தை நெறியின் எய்தி பின் – பால:8 29/2

TOP


பழுவம் (6)

சீசி என்று யாரும் எள்ள திகைப்பொடு பழுவம் சேர்ந்தான் – பால-மிகை:11 28/4
நல் தவ ரிசிகன் வைகும் நனை வரும் பழுவம் நண்ணி – பால-மிகை:11 38/1
பழுவம் வெம் கனல் கதுவியது ஒப்பன பாராய் – அயோ:10 28/4
பத்திர பழு மர பொழில் துவன்று பழுவம் – ஆரண்:1 1/4
பாய்வன என்ன வானம் படர்ந்தன பழுவம் மான – சுந்:1 17/4
மூசிய பழுவம் இங்ஙன் கிடப்பதோ முரற்றல் இன்றி – யுத்4-மிகை:41 258/3

TOP


பழுவமும் (1)

இலை செறி பழுவமும் இனிய சூழலும் – ஆரண்:3 2/3

TOP


பழைய (2)

பாரிடை செலுத்தினேன் பழைய நண்பினேன் – அயோ:5 21/3
பறவையின் குலங்கள் காக்கும் பாவகன் பழைய நின்னோடு – யுத்2:19 270/1

TOP


பழையது (2)

பூத்த அண்டம் பழையது என்று புதுக்குவானும் போன்று உளதால் – பால:10 74/4
பகுதி என்று உளது யாதினும் பழையது பயந்த – யுத்4:40 87/1

TOP


பழையம் (1)

பழையம் யாம் என பண்பு_அல செய்வரோ பருணிதர் பயன் ஓர்வார் – சுந்:2 196/4

TOP


பழையர்-தம் (2)

பழையர்-தம் மனையன பழ நறை நுகரும் – பால:2 50/1
பழையர்-தம் சேரியில் பொருநர் பாட்டு இசை – பால:3 42/4

TOP


பழையவர் (1)

பண்டிதர் பழையவர் கிழவர் பண்பினர் – யுத்1:2 8/1

TOP


பழையோர் (3)

பாச பத்திர் இடர் பற்று அற அகற்று பழையோர்
ஓசை உற்ற பொருள் உற்றன என பெரிது உவந்து – ஆரண்-மிகை:1 6/2,3
பாராயண மறை நான்கையும் கடந்தார் இவர் பழையோர் – யுத்3:27 140/4
பாவம் தோன்றிய காலமே தோன்றிய பழையோர்
தீவம் தோன்றிய முழை துணை என தெறு கண்ணர் – யுத்3:30 24/1,2

TOP


பள்ள (8)

பள்ள வெள்ளம் என படரும் நிலா – பால:11 9/2
பள்ள கடலின் முனி பணியால் பையுள் நகரம் வைகிட மேல் – அயோ:6 38/2
பள்ள நீர் வெள்ளம் அன்ன பரதனை விலக்கி பண்டு – அயோ:14 116/2
பள்ள நீர் அயோத்தி நண்ணி பரதனே முதலினோர் ஆண்டு – சுந்:3 145/1
பண்டை நான்முகனே ஆதி சராசரத்து உள்ள பள்ள
புண்டரீகத்து வைகும் புராதனா போற்றி போற்றி – யுத்1:7 7/3,4
பள்ள கடல் கொள்ள படர் படி பேரினும் பதையா – யுத்2:15 185/1
பரந்தன குருதி அ பள்ள வெள்ளத்தின் – யுத்2:18 102/4
வேலை பள்ள குண்டு அகழிக்கும் விராதற்கும் – யுத்3:22 212/1

TOP


பள்ளத்தின் (1)

பள்ளத்தின் அன்றியே வெளியில் பல்குமோ – யுத்1:4 88/4

TOP


பள்ளத்து (2)

பள்ளத்து பாயும் நல் நீர் அனையவர் பானல் பூத்த – பால:21 3/1
அள்ளல் பள்ளத்து அகன் புனல் சூழ் அகன்ற வாவிக்குள் நின்ற – சுந்-மிகை:4 7/3

TOP


பள்ளம் (7)

பள்ளம் எனும் தகையானை பரதன் எனும் பெயரானை – பால:12 23/2
அள்ளல் பள்ளம் புனல் சூழ் அகல் மா நிலமும் அரசும் – அயோ:4 61/1
பள்ளம் ஒரு கை நீர் அள்ளி குடிக்க சாலும் பான்மையதோ – சுந்:4 115/2
பள்ளம் போய் புகும் புனல் என படியிடை படிந்து – யுத்1:12 5/1
வெற்ற வெள்ளிடை விரைந்து போவது ஒரு மேடு பள்ளம் வெளி இன்மையால் – யுத்2:19 66/3
பள்ளம் படு கடல் ஏழினும் படி ஏழினும் பகையின் – யுத்3:31 115/1
பள்ளம் இன்றி படும் குருதி கடல் – யுத்3-மிகை:31 31/3

TOP


பள்ளமொடு (1)

பள்ளமொடு மேடு தெரியாத-வகை சோர் குருதி பம்பி எழலும் – யுத்3:31 144/2

TOP


பள்ளி (24)

வெள்ளி வெண் மாடத்து உம்பர் வெயில் விரி பசும்பொன் பள்ளி
எள்ள_அரும் கரும் கண் தோகை இன் துயில் எழுப்பும் அன்றே – பால:2 8/3,4
மால் உண்ட நளின பள்ளி வளர்த்திய மழலை பிள்ளை – பால:2 13/2
பள்ளி கொள்வன பங்கயத்து அன்னமே – பால:2 33/4
விரி திரை பாற்றுடல் பள்ளி மேவினான் – பால:8 27/2
பள்ளி நீங்கிய பங்கய பழன நல் நாரை – பால:9 6/1
ஊசல் ஆடு உயிரினோடும் உருகு பூம் பள்ளி நீங்கி – பால:13 45/1
பாற்கடல் ஒப்பது ஓர் பள்ளி அணைந்தான் – பால:23 98/4
பன்னக பாயலின் பள்ளி நீங்கினான் – அயோ:4 161/4
ஆனா அறிவின் அரும் தவனும் அறம் ஆர் பள்ளி அது சேர்ந்தான் – அயோ:6 29/2
பள்ளி நீங்கிய பான்மையின் தோன்றினான் – அயோ:7 19/4
நல் தவ பள்ளி வாயிலை நண்ணினான் – அயோ:8 9/4
வார் சிலை தட கை வள்ளல் வைகிய பள்ளி கண்டான் – அயோ:13 39/2
படம் செய் நாகணை பள்ளி நீங்கினான் – அயோ:14 92/1
நாளம் கொள் நளின பள்ளி நயனங்கள் அமைய நேமி – ஆரண்:5 4/1
பஞ்சு அணை பாம்பணை ஆக பள்ளி சேர் – ஆரண்:13 55/1
பால் முக பரவை பள்ளி பரம்பரன் பணி என்றாலும் – கிட்:16 60/2
பகை என ஏகி யாணர் பளிங்கு உடை சீத பள்ளி
மிகை ஒடுங்காத காம விம்மலின் வெதும்புவாரும் – சுந்:2 179/3,4
பள்ளி அரவின் பேர் உலகம் பசும் கல் ஆக பனி கற்றை – யுத்1:1 9/1
பள்ளி தீர்ந்து இருந்தான் என்ன பொலிதரு பண்பினானை – யுத்1:4 130/4
பாம்பு இழை பள்ளி வள்ளல் பகைஞர் என்று உணரான் பல்லோர் – யுத்1:9 27/1
மெய்யனை திரையின் வேலை மென் மலர் பள்ளி ஆன – யுத்1:13 2/3
வாழும் மணி அரங்கில் பூம் பள்ளி வைகுவாய் – யுத்2:17 85/2
பொங்கு பூம் பள்ளி புக்கார் அவர் உடல் பொருந்த புல்லி – யுத்2:19 165/3
என்பது சொல்லி பள்ளி சேக்கை-நின்று இழிந்து வேந்தன் – யுத்2:19 279/1

TOP


பள்ளி-நின்றும் (1)

பயில் சிறை அரச_அன்னம் பல் மலர் பள்ளி-நின்றும்
துயில் எழ தும்பி காலை செவ்வழி முரல்வ சோலை – பால:2 14/3,4

TOP


பள்ளி-மன்னோ (1)

பாடும் பொழிலும் மலர் பல்லவ பள்ளி-மன்னோ – பால:3 71/4

TOP


பள்ளிகள் (1)

இனிய பள்ளிகள் எய்திய பின் இருள் – பால:11 2/2

TOP


பள்ளிகொண்டு (1)

இனிய மா தவ பள்ளிகொண்டு எய்தினார் – அயோ:7 13/4

TOP


பள்ளிகொள்பவன் (1)

பள்ளிகொள்பவன் பொருது இளைத்த பான்மையான் – ஆரண்-மிகை:3 5/4

TOP


பள்ளியான் (4)

பணியிடை பள்ளியான் பரந்த மார்பிடை – அயோ:2 35/2
பண்டு அரா_அணை பள்ளியான் உந்தியில் பயந்த – சுந்:2 22/3
உடன்பட ஒண்ணுமோ உரக பள்ளியான்
இடத்து உறை சங்கம் ஒன்று இருக்க எங்களால் – சுந்:4 50/3,4
பகர்ந்த தேவரும் பாற்கடல் பள்ளியான் பரமன் – யுத்4-மிகை:41 91/3

TOP


பள்ளியானும் (2)

ஆல் இலை பள்ளியானும் அங்கதனோடும் போனான் – கிட்:8 1/3
படம் துடிக்கின்ற நாக பாற்கடல் பள்ளியானும்
சடம் துடிக்கிலராய் வந்து தாங்கினும் சாதல் திண்ணம் – யுத்3:27 76/2,3

TOP


பள்ளியில் (5)

கருங்கடல் பள்ளியில் கலவி நீங்கி போய் – பால:10 38/3
பாய்ந்த பூம் பள்ளியில் படுத்த பல்லவம் – பால:19 38/3
தள மலர் தகை பள்ளியில் தாழ் குழல் – கிட்:11 18/2
பள்ளியில் மைந்தரோடும் ஊடிய பண்பு நீங்கி – சுந்:2 115/1
பக்கம் வீசுறு பள்ளியில் பல் பகல் – சுந்:2 173/2

TOP


பள்ளியின் (2)

உய்த்த பூம் பள்ளியின் ஊடல் நீங்குவான் – பால:19 35/1
பார்த்தியோ திரு பாற்கடல் பள்ளியின்
மூர்த்தியே முதல்வா முகில் மேனியாய் – பால-மிகை:5 7/3,4

TOP


பள்ளியை (1)

துடி உடை சேனை வெள்ளம் பள்ளியை சுற்ற ஏவி – அயோ-மிகை:8 3/2

TOP


பளிக்கரை (1)

பொன் திணி சரள சோலை பளிக்கரை பொதும்பர் புக்காள் – ஆரண்:6 64/3

TOP


பளிக்கு (16)

பாய்ந்த பொன் கால் உடை பளிக்கு பீடமே – பால:7 14/4
பளிக்கு வள்ளத்து வாக்கும் பசு நறும் தேறல் மாந்தி – பால:10 15/1
தொடையல் அம் கோதை சோர பளிக்கு நாய் சிவப்ப தொட்டு – பால:10 17/3
பெரும் பியலில் பளிக்கு நுகம் பிணைத்து அதனோடு அணைத்து ஈர்க்கும் – பால:13 16/2
பாசிழை மகளிர் சூழ போய் ஒரு பளிக்கு மாட – பால:13 45/2
தெள்ளிய பளிக்கு பாறை தெளி சுனை மணியில் செய்த – பால:16 10/3
அல் பகல் ஆக்கும் சோதி பளிக்கு அறை அமளி பாங்கர் – பால:16 22/1
பளிக்கு அறை சில பரிமுக மாக்களை பாராய் – அயோ:10 11/4
பளிக்கு அறை கண்டு அதில் வைகல் பயின்றார் – ஆரண்:14 37/4
ஆரமும் அகிலும் துன்றி அவிர் பளிக்கு அறை அளாவி – கிட்:3 31/1
சிறையும் தெள்ளு பூம் தடமும் தெண் பளிக்கு
அறையும் தேடினார் அறிவின் கேள்வியார் – கிட்:15 13/3,4
பளிக்கு மாளிகை தலம்-தொறும் இடம்-தொறும் பசுந்தேன் – சுந்:2 28/1
திருத்திய பளிக்கு வேதி தெள்ளிய வேல்கள் என்ன – சுந்:2 105/1
பளிக்கு வேதிகை பவளத்தின் கூடத்து பசுந்தேன் – சுந்:2 134/1
பளிக்கு மால் வரை முந்தி படுத்தன – யுத்1:8 33/1
ஏண் உற்ற பளிக்கு மாடத்து இட்டனர் அதனின் மீது – யுத்4-மிகை:42 25/3

TOP


பளிங்கிடை (1)

விளங்கு தம் உரு பளிங்கிடை வெளிப்பட வேறு ஓர் – பால:15 11/3

TOP


பளிங்கில் (1)

மெய் போதின் நங்கைக்கு அணி அன்னவள் வெண் பளிங்கில்
பொய் போது தாங்கி பொலிகின்ற தன் மேனி நோக்கி – பால:17 13/1,2

TOP


பளிங்கின் (3)

தூய திண் பளிங்கின் செய்த சுவர்களின் தலத்தில் சுற்றில் – கிட்:11 99/1
மின்னின மணியினின் பளிங்கின் வெள்ளியின் – கிட்:11 121/2
பொய் என பளிங்கின் ஆய இருக்கையின் புறத்தை சுற்றி – யுத்1:13 10/3

TOP


பளிங்கினால் (1)

வீர நீ பாராய் மெல்லென் பளிங்கினால் விளங்குகின்ற – யுத்1:10 16/1

TOP


பளிங்கு (11)

பளிங்கு பொன் தலத்து அகட்டு அடுத்துற படுத்தலின் – பால:3 19/2
கல் அடித்து அடுக்கி வாய் பளிங்கு அரிந்து கட்டி மீது – பால:3 23/1
கயங்கள் போன்று ஒளிர் பளிங்கு அடுத்த கானமும் – பால:19 5/3
பளிங்கு உடை உயர் திண்ணை பத்தியின் வைப்பாரும் – பால:23 25/4
பளிங்கு உடை நெடும் சுவர் அடுத்த பத்தியில் – அயோ:2 42/2
பாணி தண் பளிங்கு நாகம் பாடலம் பவளம்-மன்னோ – ஆரண்:10 96/4
ஈர்ந்த நுண் பளிங்கு என தெளிந்த ஈர்ம் புனல் – கிட்:1 2/1
பளிங்கு செற்றி குயிற்றிய பாய் ஒளி – சுந்:2 152/1
பகை என ஏகி யாணர் பளிங்கு உடை சீத பள்ளி – சுந்:2 179/3
வான் சூல் மழை ஒப்ப வயங்கு பளிங்கு முன்றில் – சுந்-மிகை:1 10/2
தெளிவுற்ற பளிங்கு உறு சில்லி-கொள் தேர் – யுத்3:31 204/1

TOP


பளிங்கும் (1)

பை அரவு அல்குலார் தம் உள்ளமும் பளிங்கும் போல – பால:10 16/2

TOP


பற்களை (1)

வெள்ளி வெண் பற்களை கிழித்து விண் உற – யுத்1:6 39/3

TOP


பற்களோடும் (1)

பற்களோடும் சொரிதர பற்றிய – யுத்2:15 22/3

TOP


பற்கு (1)

பற்கு இழி மணி படர் திரை பரதர் முன்றில் – கிட்:10 73/3

TOP


பற்பல (13)

என்று இவை பற்பல இனிமை கூறி நல் – பால:5 78/1
உரிய பற்பல உரை பயிற்றி உய்ந்தனென் – பால:5 95/3
பற்பல நாள் செலீஇ பதுமை போலிய – பால-மிகை:7 9/1
பசை கட்டின கிட்டின பற்பல போர் – ஆரண்:2 8/2
ஆற்றுகிற்கிலள் பற்பல பன்னி நின்று அழைத்தாள் – ஆரண்:6 92/4
பற்றினை உய்த்தாய் பற்பல காலம் பசி கூர – ஆரண்:11 9/2
என் கன்றுகின்றது எண்ணி பற்பல இவரை அம்மா – கிட்:2 10/4
இற்ற இன்னல் இயக்கம் எய்திட வைகல் பற்பல ஏக மேல் – கிட்:10 69/2
காண்டலின் பற்பல காலம் காண்டுமால் – கிட்:10 89/2
பால் நிறத்து அன்ன குழாம் படர்ந்து என்ன பற்பல மங்கையர் படர – சுந்:3 76/4
பாரை ஞூறுவ பற்பல பொன் புயம் – சுந்:12 97/1
பாய்ந்த சோரி பரவையில் பற்பல
நீந்தி ஏகும் நெருக்கிடை செல்வன – யுத்2:15 33/1,2
என்று மன்னவன் பற்பல புதுமையும் யாவும் – யுத்4-மிகை:41 137/1

TOP


பற்பலர் (2)

இனையன பற்பலர் இசைப்ப வெம் திறல் – சுந்-மிகை:12 2/1
ஒன்று அல பற்பலர் உதவும் ஊன் நறை – யுத்2:16 102/1

TOP


பற்பலவும் (1)

என்று எடுத்து பற்பலவும் பன்னி இடர் உழக்கும் – அயோ:14 65/1

TOP


பற்ற (11)

பஞ்சு அரங்கு தீயின் ஆவி பற்ற நீடு கொற்ற வில் – பால:13 49/1
பாதியான் பிடித்த வில் பற்ற போதுமோ – பால:24 37/4
பற்ற ஆதரிப்பான் தனை நோக்கினன் பரிவான் – ஆரண்:7 134/3
பன்னின பொருளும் நாண பாதகர் இருக்கை பற்ற
மன்னனை வாழ்த்தி பின்னை வயங்கு எரி மடுப்பென் என்னா – சுந்:12 130/2,3
வாச மை குழல் பற்ற மயங்கினார் – சுந்:13 19/3
வெய்ய வாய் மகரம் பற்ற வெருவின விளிப்ப மேல்_நாள் – யுத்1:8 16/2
பறித்த போது என்னை அந்த பரிபவம் முதுகில் பற்ற
பொறித்த போது அன்னான் அந்த கூனி கூன் போக உண்டை – யுத்2:16 17/2,3
பரல் துறு தொல் பழுவத்து எரி பற்ற
நிரல் துறு பல் பறவை குலம் நீளம் – யுத்3:26 24/1,2
மங்கையை வஞ்சன் பற்ற வரம்பு அழியாது வாழ்ந்தோம் – யுத்3:26 68/2
பாழிய மற்றை தம்பி பால் நிற கவரி பற்ற
பூழியை அடக்கும் கண்ணீர் பரதன் கோல் கொள்ள போனான் – யுத்4:42 2/3,4
பரதன் வெண் குடை கவிக்க இருவரும் கவரி பற்ற
விரி கடல் உலகம் ஏத்தும் வெண்ணெய் மன் சடையன் வண்மை – யுத்4:42 16/2,3

TOP


பற்றல்-பால (1)

பகைவரை துணை என பற்றல்-பால ஆம் – யுத்1:4 76/1

TOP


பற்றலரை (1)

ஈனம் உறு பற்றலரை எற்றி எயில் மூதூர் – சுந்:6 2/1

TOP


பற்றலாமோ (1)

பாக்கியம் அன்றி என்றும் பாவத்தை பற்றலாமோ – கிட்:9 16/4

TOP


பற்றலால் (2)

பாதக இருள் செய் கஞ்சுகமும் பற்றலால்
சாதகர் என்னவும் தகைத்து அம் மாலையே – பால:10 63/3,4
பருகு தீ மடுத்து உள்ளுற பற்றலால்
அருகு நீடிய ஆடக தாரைகள் – சுந்:13 11/1,2

TOP


பற்றலும் (3)

பற்றலும் அல்குலில் பரந்த மேகலை – பால:19 30/2
அந்தரத்து எற்றுவான் அழன்று பற்றலும்
சுந்தர தோளவன் விலக்கி சொல்லுவான் – அயோ:12 54/3,4
ஒரு கையால் அவன் வயிர திண் சிலை உற்று பற்றலும் உரவோனும் – சுந்:10 35/1

TOP


பற்றவும் (1)

படைவிடாது அரக்கர் ஆளி போல் வளைந்து பற்றவும்
கொடைவிடாதவன் பொருள் குறைந்திடாதும் வீதல் போல் – யுத்3-மிகை:31 22/2,3

TOP


பற்றவே (1)

பனி பரும் தாமரை பாதம் பற்றவே – பால:23 66/4

TOP


பற்றா (7)

பாகம் எனும் முற்று எயிறு அதுக்கி அயில் பற்றா
ஆகம் உற உய்த்து எறிவென் என்று எதிர் அழன்றாள் – பால:7 34/3,4
நா தாம் பற்றா மழலை நங்கைமார் ஏங்கினார் – அயோ:4 97/4
ஆனன நுகர குளரும் ஆன அடி பற்றா
மேல் நிமிர விட்டன விசும்பின் வழி மீ போய் – சுந்:6 11/2,3
பழிக்கும் காமன் பூம் கணைக்கும் பற்றா நின்றான் பொன் தோளை – யுத்1:1 4/2
பருப்பதம் கடந்த தோளான் பதம் இரண்டு ஒரு கை பற்றா – யுத்1-மிகை:3 26/4
பாகர் கால் சிலையின் தூண்டும் உண்டை ஆம் எனவும் பற்றா
மாக மா மரங்கள் எல்லாம் கடாத்திடை வண்டு சோப்பி – யுத்2:18 215/2,3
மான் அனையாளை வடி குழல் பற்றா
ஊன் நகு வாள் ஒரு கைக்கொடு உருத்தான் – யுத்3:26 29/2,3

TOP


பற்றா-முன்னம் (1)

பரிதி வானவனும் கீழ்-பால் பரு வரை பற்றா-முன்னம்
திருவின் நாயகனும் தென்-பால் யோசனை இரண்டு போனான் – அயோ:6 6/1,2

TOP


பற்றார் (2)

பகை புலன் நணுகி உய்த்தார் பகர்ந்தது பகர்ந்து பற்றார்
மிகை புலன் அடக்கி மெய்ம்மை விளம்புதல் விரதம் பூண்ட – சுந்:12 109/1,2
பனி பட்டால் என கதிர் வர படுவது பட்டது அ படை பற்றார்
துனிப்பட்டார் என துளங்கினர் இமையவர் யாவர்க்கும் தோலாதான் – யுத்2:16 318/1,2

TOP


பற்றாரை (1)

படுத்தான் வானவர் பற்றாரை
தடுத்தான் தீவினை தக்கோரை – சுந்:5 51/1,2

TOP


பற்றால் (1)

நகை புலத்ததாம் அன்றே நல் தாயம் உளது ஆய பற்றால் மிக்க – யுத்1:4 101/2

TOP


பற்றி (123)

ஆசை பற்றி அறையலுற்றேன் மற்று இ – பால:0 4/3
வள் உகிர் தளிர் கை நோவ மாடகம் பற்றி வார்ந்த – பால:10 11/1
கேட்க தட கையாலே கிளர் ஒளி வாளும் பற்றி
சூடக தளிர் கை மற்றை சுடர் மணி தட கை பற்றி – பால:14 52/1,2
சூடக தளிர் கை மற்றை சுடர் மணி தட கை பற்றி
ஆடகத்து ஓடை யானை அழி மதத்து இழுக்கல் ஆற்றில் – பால:14 52/2,3
நீர் சிறை பற்றி ஏறா நின்ற குன்று அனைய வேழம் – பால:14 59/4
தோளையே பற்றி வெற்றி திரு என தோன்றுவாரும் – பால:18 4/2
பாவியை உற்று எதிர் பற்றி எற்ற எண்ணும் – அயோ:3 18/3
சேமம் என்பன பற்றி அன்பு திருந்த இன் துயில் செய்த பின் – அயோ:3 53/1
தகுதற்கு ஒத்த சனகன் தையல் கையை பற்றி
புகுத கண்ட கண்ணால் போக காணேன் என்றான் – அயோ:4 59/3,4
கானகம் பற்றி நல் புதல்வன் காய் உண – அயோ:5 43/1
மெய்த்த வேந்தன் திரு உடம்பை பிரியார் பற்றி விட்டிலரால் – அயோ:6 25/2
பற்றி அ-வயின் பரிவின் வாங்கினார் – அயோ:11 119/1
வடி சிலை பிடித்து வாளும் வீக்கி வாய் அம்பு பற்றி
இடி உடை மேகம் என்ன இரைத்து அவண் காத்து நின்றான் – அயோ-மிகை:8 3/3,4
பனி நின்ற பெரும் பிறவி கடல் கடக்கும் புணை பற்றி
நனி நின்ற சமயத்தோர் எல்லாரும் நன்று என்ன – ஆரண்:1 51/1,2
தோய்ந்தும் பொருள் அனைத்தும் தோயாது நின்ற சுடரே தொடக்கு அறுத்தோர் சுற்றமே பற்றி
நீந்த அரிய நெடும் கருணைக்கு எல்லாம் நிலயமே வேதம் நெறி முறையின் நேடி – ஆரண்:2 27/1,2
சில் வல் ஓதியை செம் கையில் திருகுற பற்றி
ஒல்லை ஈர்த்து உதைத்து ஒளி கிளர் சுற்றுவாள் உருவி – ஆரண்:6 85/3,4
ஈண்டு இவன் தன்னை பற்றி இரும் சிறை இடுதிர் என்றான் – ஆரண்:10 167/4
பற்றி தருக என்பென் என பதையா – ஆரண்:11 48/3
தூயதேல் பற்றி கோடும் சொல்லிய இரண்டின் ஒன்று – ஆரண்:11 62/3
நாயக நீயே பற்றி நல்கலை போலும் என்னா – ஆரண்:11 66/3
மான் இது நானே பற்றி வல்லையின் வருவென் நன்றே – ஆரண்:11 67/2
கொடி பற்றி ஒடித்து உயர் வானவர் ஆசி கொண்டான் – ஆரண்:13 21/4
பெண் தனி ஒருத்தி-தன்னை பேதை வாள் அரக்கன் பற்றி
கொண்டனன் ஏக நீ இ கோளுற குலுங்கல் செல்லா – ஆரண்:13 117/1,2
பற்றி அஞ்சலன் பழியின் வெம் சினம் – கிட்:3 67/1
பற்றி ஆசையின் நெடும் பணை மருப்பு இணை பறித்து – கிட்:5 10/3
எடுப்பர் பற்றி உற்று ஒருவரை ஒருவர் விட்டு எறிவர் – கிட்:7 56/1
எடுத்து பாரிடை எற்றுவென் பற்றி என்று இளவல் – கிட்:7 63/1
பற்றி வாலினும் காலினும் வலி உற பறிப்பான் – கிட்:7 68/3
பறித்த வாளியை பரு வலி தட கையால் பற்றி
இறுப்பென் என்று கொண்டு எழுந்தனன் மேருவை இறுப்போன் – கிட்:7 76/1,2
அயலை பற்றி துணை அமைந்தாய் எனின் – கிட்:7 92/2
பற்றி ஆன்ற படை தலை வீரரும் – கிட்:7 100/1
மாடு பற்றி இடங்கர் வலித்திட – கிட்:7 115/1
மற்று இலேன் எனினும் மாய அரக்கனை வாலின் பற்றி
கொற்றவ நின்-கண் தந்து குரக்கு இயல் தொழிலும் காட்ட – கிட்:7 134/1,2
பாலியா முன்னர் நின்ற பரிதி சேய் செம் கை பற்றி
ஆல் இலை பள்ளியானும் அங்கதனோடும் போனான் – கிட்:8 1/2,3
தான் உற பற்றி முற்றும் தைவந்து தட கை வீர – கிட்:11 78/2
பொங்கிய சீற்றம் பற்றி புகுந்திலன் பொருமி நின்றான் – கிட்:11 84/2
பங்கயத்தவட்கும் ஐயா நிரம்பல பற்றி நோக்கின் – கிட்:13 61/2
பாகு ஒன்று குதலையாளை பாதக அரக்கன் பற்றி
போகின்ற பொழுது கண்டேன் புக்கனன் இலங்கை புக்கு – கிட்:16 58/1,2
பற்றி வாலினும் காலினும் பிணித்து அகப்படுத்தான் – கிட்-மிகை:7 5/3
கை உற மரங்கள் பற்றி பிளிறின களி நல் யானை – சுந்:1 5/4
திற தகை இராமன் என்னும் சேவகன் பற்றி செல்லும் – சுந்:1 29/3
பற்றி கொள்ளா விண்ணில் எறிந்தான் பழி இல்லான் – சுந்:2 87/4
பன்னக அரசர் செம் கேழ் பணா மணி வலிதின் பற்றி
இன் உயிர் கணவன் ஈந்தான் ஆம் என இருத்தி விஞ்சை – சுந்:2 183/1,2
வல் அரக்கன்-தனை பற்றி வாயாறு குருதி உக – சுந்:2 228/1
ஆயிரம் தட கையால் நின் ஐ_நான்கு கரமும் பற்றி
வாய் வழி குருதி சோர குத்தி வான் சிறையில் வைத்த – சுந்:3 131/1,2
பற்றி தாளொடு தோள் பறித்து எறிந்தனன் பாரின் – சுந்:7 30/1
தாம்பினின் பற்றி தந்து என் மன சினம் தணித்தி என்றான் – சுந்:8 1/4
பயிர்கள் ஆர்ப்பு எடுப்ப மூரி பல்_இயம் குமுற பற்றி
செயிர் கொள் வாள் அரக்கர் சீற்றம் செருக்கினர் படைகள் சிந்தி – சுந்:8 22/2,3
பரிந்து புலம்பும் மகளிர் காண கணவர் பிணம் பற்றி
விரிந்த குருதி பேராறு ஈர்த்து மனைகள்-தொறும் வீச – சுந்:8 49/1,2
அண்டர்_கோன் தன்னை பற்றி தருக எனா அடியேன் நிற்க – சுந்:10 3/1
நொய்தினின் வென்று பற்றி தருகுவென் நொடியில் நுன்-பால் – சுந்:10 4/4
நேரில் சென்று அவன் வயிர குனி சிலை பற்றி கொண்டு எதிர் உற நின்றான் – சுந்:10 34/4
மீளா-வகை புடை சுற்றிக்கொண்டது பற்றி கொண்டனன் மேலானான் – சுந்:10 36/4
பற்றி கொண்டவன் வடி வாள் என ஒளிர் பல் இற்று உக நிமிர் படர் கையால் – சுந்:10 37/1
தோள் இணை பற்றி ஏந்தி தழுவினன் அழுது சோர்ந்தான் – சுந்:11 8/2
ஏ எனும் அளவில் பற்றி தருகுவென் இடர் என்று ஒன்றும் – சுந்:11 12/2
பற்றி வன் கையால் பறித்து எழுந்து உலகு எலாம் பல கால் – சுந்:11 44/3
பார்த்த மாருதி தாரு ஒன்று அங்கையில் பற்றி
தூர்த்த வாளிகள் துணிபட முறைமுறை சுற்றி – சுந்:11 47/2,3
பணி குலங்களுக்கு அரசினது உருவினை பற்றி
துணிக்க உற்று உயர் கலுழனும் துணுக்குற சுற்றி – சுந்:11 56/2,3
பற்றி ஈர்த்தனர் ஆர்த்தனர் தெழித்தனர் பலரால் – சுந்:11 59/4
வழு உறு காலம் ஈது என்று எண்ணினன் வலிதின் பற்றி
தழுவினன் இரண்டு_நூறு_ஆயிரம் புய தட கை தாம்போடு – சுந்:12 128/2,3
பால் வரு பசியன் அன்பால் மாருதி வாலை பற்றி
ஆலம் உண்டவன் நன்று ஊட்ட உலகு எலாம் அழிவின் உண்ணும் – சுந்:12 133/2,3
கொடியை பற்றி விதானம் கொளுத்தியே – சுந்:13 1/1
அரும் கையால் பற்றி மற்றொரு மகவு பின் அரற்ற – சுந்:13 28/2
மேருவை பற்றி எரிகின்ற கால வெம் கனல் போல் – சுந்:13 32/3
கண்டனர் பற்றி
கொண்டு அணைக என்றான் – சுந்:13 41/2,3
குன்று அன குரங்கை பற்றி கொணர்தும் என்று இசைத்து போனார் – சுந்-மிகை:7 2/4
பருதி பற்றி நிமிர்ந்து எழு பைம் கனல் – சுந்-மிகை:13 7/1
ததிமுகன்-தன்னை பற்றி குத்தினன் தடக்கை-தன்னால் – சுந்-மிகை:14 12/4
தாழ்ந்து கை பற்றி மெய் தழீஇக்கொண்டு உம்மை யான் – சுந்-மிகை:14 36/3
பண்டு வானவர் தானவர் யாவரும் பற்றி
தெண் திரை கடல் கடைதர வலியது தேடி – யுத்1:3 11/1,2
அலகு_இல் பல் பொருளும் பற்றி முற்றிய அரி காண் அத்தா – யுத்1:3 120/4
பாரிடை தேய்க்கும் மீள பகிரண்டத்து அடிக்கும் பற்றி
மேருவில் புடைக்கும் மாள விரல்களால் பிசையும் வேலை – யுத்1:3 137/2,3
வகிர் படுத்து உரக்கும் பற்றி வாய்களை பிளக்கும் வன் தோல் – யுத்1:3 138/1
மு புறத்து உலக துள்ளும் ஒழிவு_அற முற்றும் பற்றி
தப்புதல் இன்றி கொன்று தையலார் கருவும் தள்ளி – யுத்1:3 142/1,2
செயிர் அறு கிடுகும் பற்றி வானவர் உள்ளம் தீய – யுத்1:3 144/2
இருவரும் பொருந்த பற்றி எ உலகுக்கும் மேல் ஆய் – யுத்1:3 148/1
தாள் இணை இரண்டும் பற்றி சுழற்றினன் தட கை ஒன்றால் – யுத்1:3 150/4
பண்ணை வெம் புனல் பட பட நெருப்பொடும் பற்றி
மண்ணில் வேர் உற பற்றிய நெடு மரம் மற்றும் – யுத்1:6 28/2,3
பற்றி வானர வீரர் பனை கையால் – யுத்1:9 63/1
பட்டது என்று இகழ்வர் விண்ணோர் பற்றி இ பகையை தீர – யுத்1:9 67/2
பை கொடு விடத்து அரவு என பல கை பற்றி
மை கொடு நிறத்தவன் மறத்தொடு புறத்தில் – யுத்1:12 13/2,3
பணி பறித்து எழுந்த மான கலுழனின் இவனை பற்றி
மணி பறித்து எழுந்த எந்தை யாரினும் வலியன் என்றான் – யுத்1:14 18/3,4
பற்றி நூக்கலும் பார்_மகள் பரிவுடன் நார் ஆர் – யுத்1-மிகை:3 16/3
கைவலி-அதனால் பற்றி கொண்டனர் கவியின் வீரர் – யுத்1-மிகை:9 5/4
உற்றனர் எனினும் பற்றி உயிர் உக பிசைந்திட்டு ஊத – யுத்1-மிகை:11 2/2
பற்றி வீரர் பரவையின் மு முறை – யுத்2:15 2/2
பாக்கியம் அனைய வீரன் தம்பியை சுற்றும் பற்றி – யுத்2:15 146/4
அள்ளி அம் கைகள் இருபதும் பற்றி பண்டு அரன் மா – யுத்2:15 209/2
கொண்டுறு தட கை பற்றி குலம் உடை வலியினாலே – யுத்2:16 44/3
பெய்தனர் அரக்கர் பற்றி பிசைந்தனர் அரிகள் பின்றா – யுத்2:16 170/2
குன்று கொண்டு எறியும் பாரில் குதிக்கும் வெம் கூலம் பற்றி
ஒன்று கொண்டு ஒன்றை எற்றும் உதைக்கும் விட்டு உழக்கும் வாரி – யுத்2:16 173/1,2
தின்று தின்று உமிழும் பற்றி சிரங்களை திருகும் தேய்க்கும் – யுத்2:16 173/3
அற்றன தீங்கும் என்னா அரி குல தலைவர் பற்றி
எற்றின எறிந்த எல்லாம் இணை நெடும் தோளின் ஏற்றான் – யுத்2:16 176/3,4
சென்று மேல் எழுந்து பற்றி கை தலம் தேய குத்தி – யுத்2:16 178/2
பற்றி நீர் தருதிர் அன்றேல் பசும் தலை கொணர்திர் பாரித்து – யுத்2:17 28/2
வாய் திறந்து அரற்ற பற்றி மகோதரன் கடிதின் வந்து – யுத்2:17 31/2
தன் நெடு மகனை பற்றி பிடித்தது தட கை நீட்டி – யுத்2:18 219/4
வசையினை நோக்கும் கொற்ற வாளினை நோக்கும் பற்றி
பிசையுறும் கையை மீசை சுறுக்கொள உயிர்க்கும் பேதை – யுத்2:18 262/2,3
பற்றி வந்த மரம் வேறுவேறு உற நொறுக்கி நுண் பொடி பரப்பினான் – யுத்2:19 71/4
வலிதினின் சிலவர்-தம்மை வன் கையால் பற்றி பற்றி – யுத்2-மிகை:16 27/1
வலிதினின் சிலவர்-தம்மை வன் கையால் பற்றி பற்றி
தலையொடு தலையை தாக்கும் சிலவரை தனது தாளால் – யுத்2-மிகை:16 27/1,2
நெடும் பெரு வாலின் பற்றி சிலவரை சுழற்றி நீக்கும் – யுத்2-மிகை:16 28/4
பருதி மண்டலத்தில் போக சிலவரை பற்றி வீசும் – யுத்2-மிகை:16 29/1
வசந்தனை சென்று பற்றி வாசம் கொண்டுவந்து கையால் – யுத்2-மிகை:16 32/3
பற்றி கிளர் தண்டு பறித்து எறியா – யுத்3:20 92/2
பொன் மலை வில்லினான் தன் படைக்கலம் பொருந்த பற்றி
மின் எயிற்று அரக்கர்-தம்-மேல் ஏவினான் வில்லின் செல்வன் – யுத்3:22 153/3,4
கைகளின் பற்றி கொண்டார் விமானத்தை கடாவுகின்றார் – யுத்3:23 32/2
பத்துடை ஏழு சான்ற வானர பரவை பற்றி
கைத்தலத்து ஓர் ஓர் கொள்ளி எடுத்தது எ உலகும் காண – யுத்3:26 19/3,4
தாழ்ந்து இரு தடக்கை பற்றி எடுக்கவும் தரிக்கிலாதான் – யுத்3:26 55/2
படித்தலம் சுமந்த நாகம் பாக வான் பிறையை பற்றி
கடித்தது போல கோல விரல்களால் இறுக கட்டி – யுத்3:28 45/1,2
கோள் அரி இரண்டு பற்றி கொணர்ந்தனை கொணர்ந்து கோபம் – யுத்3:29 49/2
வம்புறும் மறுவை பற்றி முயல் என வாங்கும் வண்ணம் – யுத்3:29 50/3
பார்ப்பர் பலர் நெடு வரையை பறிப்பர் பலர் பகலோனை பற்றி சுற்றும் – யுத்3:31 98/3
பற்றி மேகம் பொழிந்து என பல் படை – யுத்3:31 131/4
பற்றி அங்கு அரக்கர் தானை வெள்ளம் அத்தனையும் பாரில் – யுத்3-மிகை:21 4/3
பழங்கண் உற்று உடைய வேந்தன் இணை அடி விடாது பற்றி
உளம் களிப்புறுவோர் ஓயாது அழுதனர் மைந்தன் ஆவி – யுத்3-மிகை:29 1/2,3
பத்து நூறு ஆய வெள்ள படையொடு மாயை பற்றி
ஒத்த யோசனை நூறு என்ன ஓதிய வரைப்பின் ஓங்கி – யுத்3-மிகை:31 58/2,3
பற்றி வானில் சுழற்றி படியின்-மேல் – யுத்4:37 44/3
தங்கள் தம் கணவர் பற்றி தம் உடல் தாங்கள் நீத்தார் – யுத்4-மிகை:37 3/4
பறவைகள் மிருகம் பற்றி பஞ்சரத்து அடைக்கும் பாவர் – யுத்4-மிகை:41 75/4
பற்றி அப்பொழுது அனுமனும் பரிகலம் பறித்தான் – யுத்4-மிகை:41 201/4
வன் திறல் அனுமன் செம் கை வல கையால் பற்றி காலின் – யுத்4-மிகை:41 254/2

TOP


பற்றிக்கொண்டாள் (1)

பரிவு அமைத்த திரு மனத்தான் அடி தொழுதான் அவள் புகுந்து பற்றிக்கொண்டாள் – யுத்4:41 69/4

TOP


பற்றிட (1)

நிருபர்க்கு ஒரு பழி பற்றிட நில மன்னவர் குலமும் – பால:24 13/1

TOP


பற்றிய (30)

பற்றிய வளைந்த என்ன பரந்து வந்து இறுத்த சேனை – பால:16 1/2
வையம் பற்றிய மங்கையர் எண்_இலர் – பால:21 32/1
பனையின் நீள் கரம் பற்றிய கையினாள் – அயோ:4 223/4
போனகம் பற்றிய பொய்_இல் மன்னற்கு இங்கு – அயோ:5 43/2
ஊனகம் பற்றிய உயிர் கொடு இன்னும் போய் – அயோ:5 43/3
பரிதி பற்றிய பல் கலன் முற்றினர் – அயோ:7 9/1
விரிஞ்சுற பற்றிய பிறவி வெம் துயர் – ஆரண்:3 7/3
புரம் பற்றிய போர் விடையோன் அருளால் – ஆரண்:13 15/1
சரம் பற்றிய சாபம் விடும்-தனையே – ஆரண்:13 15/4
பற்றிய கோள் அரி யாளி பணிக்கண் – ஆரண்:14 44/1
பற்றிய கரத்தினன் பணைத்த பண்ணையில் – ஆரண்:15 17/2
கோடு பற்றிய கொற்றவன் கூயது ஓர் – கிட்:7 115/2
தருமம் பற்றிய தக்கவர்க்கு எலாம் – கிட்:8 16/3
வந்து எனை கரம் பற்றிய வைகல்-வாய் – சுந்:5 34/1
பற்றிய கலுழன் என்ன பொலிந்தனன் விசும்பின் ஓர்-பால் – சுந்:12 129/4
பற்றிய பகைஞரை கடிந்து பாங்கர் வந்து – சுந்-மிகை:14 31/3
பால்வரு பனுவலின் துணிவு பற்றிய
சால் பெரும் கேள்வியன் தானை நாயகன் – யுத்1:4 75/1,2
மண்ணில் வேர் உற பற்றிய நெடு மரம் மற்றும் – யுத்1:6 28/3
காடு பற்றிய பெரும் கனலின் கை பரந்து – யுத்1:6 51/3
கஞ்சுகத்தர் கதை பற்றிய கையர் – யுத்1:11 14/2
பாசறை படையின்னிடம் பற்றிய
வாசல்-தோறும் முறையின் வகுத்திரால் – யுத்2:15 1/3,4
பற்களோடும் சொரிதர பற்றிய
கற்களோடும் உருண்ட கவிகளே – யுத்2:15 22/3,4
பிறை பற்றிய எனும் நெற்றிய பிழை அற்றன பிறழ – யுத்2:18 141/1
பம்பு பேர் ஒளிய நாகம் பற்றிய படிவத்தோடும் – யுத்2:19 202/3
பற்றிய குலத்தோடும் உடல் நிறை பகழியோடும் – யுத்3:28 53/2
உமை பற்றிய பாகன் முதல் இமையோர் பல உருவம் – யுத்3-மிகை:27 10/1
பொருது பற்றிய தாமரை போலுமால் – யுத்4:33 32/4
பற்றிய கிடந்தது சிலையை பாங்குற – யுத்4:37 156/2
பாழி துற்று அரி பற்றிய பீடமும் – யுத்4:39 4/3
அ வழி மாருதி அம் கை பற்றிய
செ வழி உள்ளத்தான் திருவின் நாயகன் – யுத்4-மிகை:41 223/1,2

TOP


பற்றியும் (3)

காடு பற்றியும் கன வரை பற்றியும் கலை தோல் – யுத்1:3 31/1
காடு பற்றியும் கன வரை பற்றியும் கலை தோல் – யுத்1:3 31/1
பல் கொடும் நெடும் பாதவம் பற்றியும்
கல் கொடும் சென்றது அ கவியின் கடல் – யுத்2:15 19/1,2

TOP


பற்றியே (4)

அமைத்தரு கனல் என அழன்று என் பற்றியே
குமைத்து உயிர் பதைப்ப நீ கூறு போய் என்றான் – சுந்-மிகை:14 24/3,4
பவனன்-தன்னிலும் வெய்யவர் பற்றியே எடுத்தார் – யுத்1-மிகை:3 15/4
பாத மீது பணிந்து அருள் பற்றியே
காது வெம் படை காவலர் ஆதியோர் – யுத்2-மிகை:15 1/2,3
மேவினன் அரக்கனை விடாது பற்றியே – யுத்4-மிகை:37 5/4

TOP


பற்றிலர் (1)

பாதம் அல்லது பற்றிலர் பற்று இலார் – பால:0 3/4

TOP


பற்றிலா (1)

வானகம் பற்றிலா வலிமை கூறு என்றான் – அயோ:5 43/4

TOP


பற்றின (4)

பற்றின மழை என படை வழங்குவார் – ஆரண்:7 117/4
கொய்த சுற்றின பற்றின குடைந்தன பொலிந்த – சுந்:7 50/3
சூழ பற்றின சுற்றும் எயிற்றின் – யுத்1:3 90/1
உடல் பற்றின மரம் உற்றன கனல் பட்டன உதிரம் – யுத்3:27 111/2

TOP


பற்றினம் (1)

பற்றினம் சிறையிடை வைத்து பார் உடை – யுத்1:4 37/1

TOP


பற்றினர் (3)

கோறிர் என்றனன் என்றலும் பற்றினர் கூற்றினும் கொலை வல்லார் – யுத்1:3 80/4
போரின் உயர் சேனையுடன் போனகம் பற்றினர் பொலிவால் – யுத்4-மிகை:41 195/4
பற்றினர் சுற்றி ஆர்த்தார் வானவர் பயங்கள் தீர்ந்தார் – யுத்4-மிகை:41 242/4

TOP


பற்றினர்க்கு (1)

படுத்தலும் வீர வாழ்க்கை பற்றினர்க்கு உற்ற மேல்_நாள் – யுத்3:31 55/2

TOP


பற்றினள் (1)

மாடகம் பற்றினள் மகர வீணை தன் – பால:19 32/1

TOP


பற்றினன் (8)

செம் கை பற்றினன் தேவரும் துன்பு அற – அயோ:7 16/2
தன் தட கைகள் நீட்டி பற்றினன் தாதை ஒப்பான் – சுந்:6 49/4
பற்றினன் என்ப மன்னோ பண்டு தான் பல நாள் செய்த – யுத்1:9 23/3
பம்பு பொன் கழல்கள் கையால் பற்றினன் புலம்பும் பொன் தோள் – யுத்2:16 149/2
பற்றினன் பாய்ந்து எதிர் பருதி கான்முளை – யுத்2:16 259/3
நெருக்கினன் பற்றினன் நீங்கொணா-வகை – யுத்2:16 260/3
பற்றினன் வசந்தன் தன்னை பனை தடம் கைகளாலே – யுத்2-மிகை:16 24/1
பாதமும் கையும் மெய்யும் பற்றினன் வருடலோடும் – யுத்3:26 61/3

TOP


பற்றினார் (3)

கிங்கரர் ஒரு-புடை கிளர்ந்து பற்றினார்
ஐம்பதினாயிரர் அளவு_இல் ஆற்றலர் – சுந்:12 12/2,3
பக்கம் பக்கம் இரு கூறு ஆய் நூறு_ஆயிரவர் பற்றினார்
புக்க படைஞர் புடை காப்போர் புணரி கணக்கர் புறம் செல்வோர் – சுந்:12 119/2,3
பாரின் மீது அனந்த கோடி பதகர் வந்து பற்றினார் – யுத்3-மிகை:31 16/4

TOP


பற்றினால் (1)

பகழியின் செலவு என அனுமன் பற்றினால்
அகழ் புகுந்து அரண் புகுந்து இலங்கை அன்னவன் – சுந்:2 58/2,3

TOP


பற்றினாலென (1)

மற்றும் வெம் பிணி பற்றினாலென வந்து எதிர்ந்தது மாரியே – கிட்:10 69/4

TOP


பற்றினான் (4)

தான் அவன் துணை மலர் தட கை பற்றினான் – அயோ:14 130/4
பக்கம் உற்று அவன் கடிது பற்றினான் – கிட்:3 66/4
பற்றினான் கவசம் படர் மார்பிடை – யுத்2:15 97/3
பாய்ந்திட பரும் சிலை விசையின் பற்றினான்
மாய்ந்தது குரங்கு அது கண்டு மா மறை – யுத்2-மிகை:18 15/2,3

TOP


பற்றினென் (2)

படுக்குவென் அது அன்று ஆயின் பற்றினென் கொணர்வென் என்றான் – ஆரண்:11 65/4
பற்றினென் கொணரும் தன்மை காணுதி பழிப்பு இலாதாய் – சுந்:3 143/4

TOP


பற்றினை (2)

பற்றினை உய்த்தாய் பற்பல காலம் பசி கூர – ஆரண்:11 9/2
பற்றினை தருதி ஆயின் பதியிடை அவதி எய்த – ஆரண்:11 60/3

TOP


பற்று (23)

பாதம் அல்லது பற்றிலர் பற்று இலார் – பால:0 3/4
பற்று அவா வேரொடும் பசை அற பிறவி போய் – பால:7 3/1
பாரின்-பால் விசும்பின்-பாலும் பற்று அற படிப்பது அன்னான் – பால:8 7/1
பற்று அற வீசி ஏகி யோகியின் பரிவு தீர்ந்த – பால:14 58/4
பற்று ஆர்ந்த செம்பொன் கவசம் பனி மேரு ஆங்கு ஓர் – அயோ:4 114/3
பரிவு இகந்த மனத்து ஒரு பற்று இலாது – அயோ:4 221/1
பற்று இலை தவத்தினின் பயந்த மைந்தற்கு – அயோ:11 55/1
பந்த மா வினையம் மாள பற்று_அறு பெற்றியோர்க்கும் – ஆரண்:7 55/2
பாபம் நின்ற இடத்து நில்லா பெற்றி போல் பற்று விட்ட – ஆரண்:10 82/2
பன் அரும் பருவம் செய்யா யோகி போல் பற்று நீத்த – ஆரண்:10 103/2
அல் பற்று அழிய பகல் ஆக்கியதால் அருக்கன் – ஆரண்:10 160/3
பாச பத்திர் இடர் பற்று அற அகற்று பழையோர் – ஆரண்-மிகை:1 6/2
பட்ட போது உலகமும் உயிரும் பற்று அற – கிட்:10 93/3
பாவம் ஆம் என பற்று அழிந்து இற்றவால் – கிட்:11 35/4
பறிந்து வினை பற்று அற மன பெரிய பாசம் – கிட்:14 47/3
பனி தரும் கிரி தம் மனம் பற்று_அறு – யுத்1:8 30/3
ஏயின தூதன் எற்ற பற்று விட்டு இலங்கை தெய்வம் – யுத்1:9 79/3
பற்று அங்கு அருமையின் அன்னது பயில்கின்றது ஒர் செயலால் – யுத்2:15 179/3
பருகின அளப்பு_இலாத பகழிகள் கவசம் பற்று அற்று – யுத்2:19 287/2
பற்று இன்றிய ஒரு மால் வரை அனையான் ஒரு படியால் – யுத்2-மிகை:15 26/3
பட்டதும் உண்டே உன்னை இந்திர செல்வம் பற்று
விட்டது மெய்ம்மை ஐய மீட்டு ஒரு வினையம் இல்லை – யுத்4:34 16/1,2
நிருமித்தன படை பற்று அற நிமிர்வுற்றன அமிழ்த – யுத்4:37 47/3
பாசத்து அன்பினை பற்று அற நீக்கலும் – யுத்4:41 79/2

TOP


பற்று-மின் (5)

பற்று-மின் என்றான் – சுந்:13 42/3
கொல்லு-மின் பற்று-மின் என்னும் கொள்கையான் – யுத்1:4 50/1
பற்று-மின் கடிதின் நெடும் பாரிடை – யுத்1:14 39/3
எற்று-மின் பற்று-மின் எறி-மின் எய்-மின் என்று – யுத்2:19 39/1
பற்று-மின் என்றனன் வெம்மை பயின்றான் – யுத்3:20 4/4

TOP


பற்று_அறு (2)

பந்த மா வினையம் மாள பற்று_அறு பெற்றியோர்க்கும் – ஆரண்:7 55/2
பனி தரும் கிரி தம் மனம் பற்று_அறு
முனிவரும் முனியார் முடிவு உன்னுவார் – யுத்1:8 30/3,4

TOP


பற்றுண்ட (1)

பற்றுண்ட நாளே மாளா பாவியேன் உம்மை எல்லாம் – யுத்2:17 40/3

TOP


பற்றுண்டாய் (1)

பற்றுண்டாய் இதுவோ அற பான்மையே – சுந்:12 31/4

TOP


பற்றுண்ண (1)

என் தாரம் பற்றுண்ண ஏன்றாயை சான்றோயை – ஆரண்:13 98/1

TOP


பற்றுதல் (4)

பஞ்சு அன மெல் அடி மயிலை பற்றுதல்
அஞ்சினர் தொழில் என அறிவித்தேன் அது – யுத்1:2 16/2,3
பற்றுதல் பழுது என பழுது உறா ஒரு – யுத்1:4 82/3
பற்றுதல் அன்றி உண்டோ அடைக்கலம் பகர்கின்றானை – யுத்1:4 105/4
பந்தர் பெற்றது போன்றது பற்றுதல்
இந்திரற்கும் அரிய இலங்கையே – யுத்2:15 28/3,4

TOP


பற்றுதற்கு (1)

பரா வரும் பழியொடும் பாவம் பற்றுதற்கு
இராவணன் அவன் இவன் இராமன் என்றனன் – சுந்:5 74/3,4

TOP


பற்றுதி-ஆயின் (1)

பாலமை தவிர் நீ என் சொல் பற்றுதி-ஆயின் தன்னின் – கிட்:7 153/1

TOP


பற்றுதிர் (5)

மெய்யுற பற்றுதிர் விடுகிலீர் என – கிட்:14 28/2
கொல்லலிர் குரங்கை நொய்தின் பற்றுதிர் கொணர்திர் என்றான் – சுந்:7 2/4
பற்றுதிர் பற்றுதிர் என்பார் – சுந்:13 47/1
பற்றுதிர் பற்றுதிர் என்பார் – சுந்:13 47/1
எற்றுதிர் பற்றுதிர் எறிதிர் என்று இடை – யுத்1:4 34/3

TOP


பற்றும் (6)

பற்றும் பார்க்கும் மெய் வெயர்க்கும் தன் பரு வலி காலால் – ஆரண்:6 91/3
புயலை பற்றும் அ பொங்கு அரி போக்கி ஓர் – கிட்:7 92/3
ஐயனுக்கு அங்கி முன்னர் அங்கையால் பற்றும் நங்கை – சுந்:14 47/3
பற்றும் அங்கையின் படிகாரன் இன்று – யுத்1:9 53/3
பாகசாதனனும் மற்றை பகை அடும் திகிரி பற்றும்
ஏக சாதனனும் மூன்று புரங்கள் பண்டு எரித்துளோனும் – யுத்3:22 122/1,2
படை பெரும் தலைவர் நின்றார் அல்லவர் இறுதி பற்றும்
அடைப்ப_அரும் கால காற்றால் ஆற்றலது ஆகி கீறி – யுத்3:27 89/1,2

TOP


பற்றுவது (1)

முயலை பற்றுவது என்ன முயற்சியோ – கிட்:7 92/4

TOP


பற்றுவர் (1)

எள்ளுவர் பற்றுவர் என்னா – சுந்:13 58/3

TOP


பற்றுவாம் (1)

பற்றுவாம் நெடும் பாசத்தின் என்குநர் – ஆரண்:7 16/2

TOP


பற்றுவார் (1)

பாலமும் பாசமும் அயிலும் பற்றுவார் – யுத்2:18 122/4

TOP


பற்றுவான் (2)

பற்றுவான் இனி அல்லன் பகழியால் – ஆரண்:11 74/1
பத்தி வன் தடம் தோள் உற பற்றுவான் – யுத்2:15 66/4

TOP


பற்றுறா (1)

மன்னவன் மாருதி மலர் கை பற்றுறா – யுத்4-மிகை:41 220/4

TOP


பற்றோமேல் (1)

பகை புலத்தோர் துணை அல்லர் என்று இவனை பற்றோமேல் அறிஞர் பார்க்கின் – யுத்1:4 101/1

TOP


பறக்க (1)

விண்ட வாள் அரக்கன் மீது விசும்பு எரி பறக்க விட்டான் – யுத்2:15 130/3

TOP


பறக்கினும் (1)

பறக்கினும் கொல்லும் படரினும் கொல்லும் மின் படை கை – சுந்:7 38/2

TOP


பறத்தி (1)

பறத்தி நின் நெடும் பதி புக கிளையொடும் பாவி – யுத்2:15 251/3

TOP


பறந்த (1)

பண் சிலம்பு அணி வாய் ஆர்ப்ப நாணினால் பறந்த கிள்ளை – பால:17 4/3

TOP


பறந்தது (1)

பறை அடிக்கின்ற அந்த பயம் அற பறந்தது அன்றே – கிட்:7 148/4

TOP


பறந்தலை (5)

பறந்தலை அதனின் வந்த பல் பெரும் கவியின் பண்ணை – யுத்2:16 202/1
பறந்தலை முழுதும் பட்ட வஞ்சகர் படிவம் மூட – யுத்2:19 98/3
புக்கதால் பெரும் போர் படை பறந்தலை புறத்தில் – யுத்3:22 103/1
போக்கினான் நிண பறந்தலை அழுவத்துள் புக்கான் – யுத்3:22 187/3
பறந்தலை அதனில் மற்று அ பாதக அரக்கன் கொல்ல – யுத்3:28 58/3

TOP


பறந்தன (2)

பதறின பதைத்த வானில் பறந்தன பறந்து பார் வீழ்ந்து – சுந்:6 42/3
பசும் கழல் கண்ண பேயும் பறந்தன பரவை நோக்கி – யுத்2:18 232/3

TOP


பறந்தனர் (1)

பறந்தனர் அனைய தூதர் செவி மருங்கு எய்தி பைய – யுத்2:17 75/2

TOP


பறந்து (3)

பறந்து போதும்-கொல் என்று பதைக்கின்றார் – அயோ:11 14/2
பறந்து வந்து படிந்தது பல் சனம் – அயோ:14 7/2
பதறின பதைத்த வானில் பறந்தன பறந்து பார் வீழ்ந்து – சுந்:6 42/3

TOP


பறப்ப (5)

பால் விரிந்து இடைஇடை பறப்ப போன்றன – பால:14 11/2
உருகிய மனத்த ஆகி ஊர்வன பறப்ப யாவும் – ஆரண்:11 58/3
எற்றும் கையினை நிலத்தொடும் எரி பொறி பறப்ப
சுற்றும் நோக்குறும் சுடு சரம்-தனை துணை கரத்தால் – கிட்:7 68/1,2
பருவ மேகத்தின் அருகு உற குருகு இனம் பறப்ப
திருவின் நாயகன் இவன் என தே மறை தெரிக்கும் – கிட்:10 41/2,3
பறப்ப ஆயிரம் படுவன ஆயிரம் பகட்டு எழில் அகல் மார்பம் – யுத்2:16 330/1

TOP


பறப்பதாய் (1)

ஊதுற பறப்பதாய் உலர்ந்த யாக்கை போய் – யுத்4:41 90/2

TOP


பறப்பன (1)

கூரும் வெண் நிற திரை என பறப்பன குரண்டம் – கிட்:10 40/4

TOP


பறவாய் (1)

தனியே பறவாய் தகவு ஏதும் இலாய் – பால:23 5/3

TOP


பறவை (25)

பாடின பரந்தன பறவை பந்தரே – பால:8 43/4
மீது அறை பறவை ஆம் பறையும் கீழ் விளி – பால:10 63/1
பறவை வேந்தனுக்கு இளைய மென் சுமதி முன் பயந்த – பால-மிகை:9 30/3
மயில் முதல் பறவை எல்லாம் மணி நிறத்து இவர்கள் மேனி – கிட்:2 11/1
பகல் ஒளி கரப்ப வானை மறைத்தன பறவை எல்லாம் – சுந்:1 4/4
பானம் வாய் உற வெறுத்த தாள் ஆறு உடை பறவை
தேன் அவாம் விரை செழும் கழுநீர் துயில்-செய்ய – சுந்:2 5/2,3
எண்ணின் நீளிய பெரும் பறவை ஈட்டமும் – சுந்:5 56/2
பறவை ஆர்த்து எழும் ஓசையும் பல் மரம் – சுந்:6 30/1
குதறின பறவை வேலை குளித்தன குளித்திலாத – சுந்:6 42/2
ஒக்க ஊர் பறவை அன்றேல் அவன் துயில் உரகம் அன்றேல் – சுந்:10 2/2
இருளும் வெம் கடல் விழுந்தன எழுந்தில பறவை
மருளின் மீன் கணம் விழுங்கிட உலந்தன மனத்து ஓர் – சுந்:13 31/2,3
பாய்வரு நீளத்து ஆங்கண் இருந்தன பறவை பார்ப்பு – சுந்:14 3/3
பம்புறு நெடும் கடல் பறவை யாவையும் – யுத்1:6 37/1
பழு_மரம் பறிக்க பறவை_குலம் – யுத்1:8 55/1
வந்து இரைத்த பறவை மயங்கின – யுத்2:15 28/1
ஓடின பதாகை ஓங்கி ஆடின பறவை அம்மா – யுத்2:16 168/4
நிறைந்தன பறவை எல்லாம் நெடும் திசை நான்கும் நான்கும் – யுத்2:16 175/2
வன் சிறை பறவை ஊரும் வானவன் வரம்பு_இல் மாய – யுத்2:17 38/1
போயது வெளியில் மீண்டும் புற்றிடை பறவை என்றே – யுத்2-மிகை:16 30/4
பறவை நாயகன் தான் ஏக படர் உறு துயரம் நீங்கி – யுத்2-மிகை:19 5/1
பயிறலை பறவை பாரில் படிகிலா பரப்பை பார்க்கும் – யுத்3:22 29/4
படிவன ஒத்தன பறவை பந்தரே – யுத்3:22 53/4
நிரல் துறு பல் பறவை குலம் நீளம் – யுத்3:26 24/2
பணை நெடு முதலும் நீங்க பாங்கு உறை பறவை போல – யுத்3:28 38/4
வெவ் விடம் ஈசன்-தன்னை விழுங்கினும் பறவை வேந்தை – யுத்4:37 213/3

TOP


பறவை-தம்மை (1)

தழை புரையும் சிறை கூகை பாறு முதல் பெரும் பறவை-தம்மை ஈன்றாள் – ஆரண்-மிகை:4 3/2

TOP


பறவை_குலம் (1)

பழு_மரம் பறிக்க பறவை_குலம்
தழுவி நின்று ஒருவன் தனி தாங்குவான் – யுத்1:8 55/1,2

TOP


பறவைக்கு (4)

அமையத்து உயர் பறவைக்கு இனிது ஆறு ஆம் வகை சீறா – பால:24 14/3
பறித்தான் பறவைக்கு இறை விண்ணவர் பண்ணை ஆர்ப்ப – ஆரண்:13 28/4
தோற்றனை பறவைக்கு அன்று துள்ளு நீர் வெள்ளம் சென்னி – சுந்:3 116/1
பாந்தளுக்கு அரசு என பறவைக்கு ஏறு என – யுத்3:31 180/3

TOP


பறவைகள் (2)

அழைத்த வான் பறவைகள் அலங்கு பொன் வடிம்பு – அயோ:14 36/2
பறவைகள் மிருகம் பற்றி பஞ்சரத்து அடைக்கும் பாவர் – யுத்4-மிகை:41 75/4

TOP


பறவையின் (7)

பார்ப்பை பார்க்கும் பறவையின் பார்க்கின்றான் – ஆரண்:4 42/4
நீளம் நீங்கிய பறவையின் விண் உற நிமிர்ந்தான் – ஆரண்:15 38/4
அறம் கிளர் பறவையின் அரசன் ஆடு எழில் – சுந்:4 44/1
ஊன் ஆர் பறவையின் வடிவு ஆனார் சிலர் சிலர் நான்மறையவர் உரு ஆனார் – சுந்:10 40/2
பறவையின் பெரிது பட்டார் பிணத்தின்-மேல் படிவ மாதோ – யுத்2:19 97/4
பறவையின் குலங்கள் காக்கும் பாவகன் பழைய நின்னோடு – யுத்2:19 270/1
இருண்டது எத்திசை மருங்கினும் பறவையின் இனம் பல படி மூடி – யுத்2-மிகை:16 53/3

TOP


பறவையும் (6)

வெள்ளமும் பறவையும் விலங்கும் வேசையர் – பால:4 6/1
அடங்கின பறவையும் விலங்கும் அஞ்சின – ஆரண்:12 35/2
அலம்புறு பறவையும் அழுவவாம் என – ஆரண்:14 101/3
பறவையும் பல் வகை விலங்கும் பாடு அமைந்து – கிட்-மிகை:14 2/1
விசையுறு பறவையும் விலங்கும் வேற்றவும் – யுத்1:2 10/3
கூறு கூறு பட்டு இலங்கையும் விலங்கலும் பறவையும் குலைந்து ஓட – யுத்2:16 336/3

TOP


பறவையை (1)

உரற்றின பறவையை ஊறு கொண்டு எழ – யுத்2:16 264/1

TOP


பறழ் (1)

வன் பறழ் வாயில் கவ்வி வல்லியம் இரிந்த மாதோ – சுந்:1 6/4

TOP


பறழும் (1)

போதகத்தின் மழ கன்றும் புலி பறழும் உறங்கு இடனும் பொருந்திற்று அம்மா – கிட்:13 28/4

TOP


பறி (1)

படை இடை ஒடிய நெடும் தோள் பறி தர வயிறு திறந்தார் – சுந்:7 27/3

TOP


பறிக்க (5)

ஊன்றினள் பறிக்க ஓர் ஊற்றம் பெற்றிலள் – ஆரண்:6 20/4
மேருவை பறிக்க வேண்டின் விண்ணினை இடிக்க வேண்டின் – ஆரண்:12 60/1
பழு_மரம் பறிக்க பறவை_குலம் – யுத்1:8 55/1
பாரகம் சுமந்த பாம்பின் பணாமணி பறிக்க வேண்டின் – யுத்1:12 45/1
மறி கடல் குடித்து வானம் மண்ணோடும் பறிக்க வல்ல – யுத்3:26 8/1

TOP


பறிக்கின்றாரும் (1)

பண்கள் புக்கு அலம்பும் நாவை உயிரொடு பறிக்கின்றாரும்
எண்களில் பெரிய ஆற்றார் இரும் துயர் பொறுக்கல் ஆற்றார் – யுத்3:29 41/3,4

TOP


பறிக்கும் (5)

பல்லினர் மேருவை பறிக்கும் ஆற்றலர் – ஆரண்:7 49/2
கல்லி ஆர்ப்பொடும் பறிக்கும் அ பகழியை கண்டான் – கிட்:7 71/4
பாரில் பிடித்து அடிக்கும் குடர் பறிக்கும் படர் விசும்பின் – யுத்2:18 159/3
அள்ளினன் பறிக்கும் தன் பேர் ஆகமே ஆவம் ஆக – யுத்3:28 29/2
பறிக்கும் மார்பின் பகழியை பல் முறை – யுத்3:29 32/1

TOP


பறிக்குவென் (1)

பறிக்குவென் யானே என்னும் பழமொழி பழுதுறாமே – ஆரண்:7 60/2

TOP


பறித்த (8)

தீர வாழ்க்கையின் தெவ்வரை செவிடை பறித்த
வீர வாள் கையீர் எங்ஙனம் வாழ்திரோ விளம்பீர் – ஆரண்:8 7/3,4
பறித்த வாளியை பரு வலி தட கையால் பற்றி – கிட்:7 76/1
சூர் தடிந்தவன் மயிலிடை பறித்த வன் தொகை – சுந்:9 17/1
பார் பயந்தவன் அன்னத்தின் இறகிடை பறித்த
மூரி வெம் சிறகு இடை இட்டு தொடுத்தன முறுக்கி – சுந்:9 17/2,3
பதியொடும் பெரும் திரு பறித்த பண்டை நாள் – சுந்:9 19/2
எண்ணற்கு_அரிய ஏனையரை இகலின் பறித்த தமக்கு இயைந்த – சுந்:12 115/2
பறித்த போது என்னை அந்த பரிபவம் முதுகில் பற்ற – யுத்2:16 17/2
சுடர் முடி பறித்த அ நாள் அன்னவன் தொல்லை வெம் போர் – யுத்4-மிகை:41 56/3

TOP


பறித்தது (1)

பனி உறு செயலை சிந்தி வேரமும் பறித்தது அம்மா – சுந்:7 11/1

TOP


பறித்தலும் (1)

பறியும் என வந்து பறித்தலும் ஆவி – யுத்2:18 254/2

TOP


பறித்தற்கு (1)

மலையுமே எளியவோ நான் பறித்தற்கு மறு இல் மைந்தன் – யுத்3:29 35/2

TOP


பறித்தன (1)

இயக்கரின் பறித்தன அவுணர் இட்டன – ஆரண்:7 46/1

TOP


பறித்தனன் (1)

திடல் முந்நீரிடை படுத்து பறித்தனன் நம் துயர் என்றார் தேவர் எல்லாம் – யுத்3:24 35/4

TOP


பறித்தாய் (1)

படம் தாழ் அரவை ஒரு கரத்தான் பறித்தாய் எனினும் பயன் இன்றால் – சுந்:4 109/2

TOP


பறித்தார் (1)

பஞ்சி அடி வஞ்சியர்கள் மொய்த்தனர் பறித்தார்
நஞ்சம் அனையானுடைய சோலையின் நறும் பூ – சுந்:6 14/3,4

TOP


பறித்தான் (8)

பறித்தான் பறவைக்கு இறை விண்ணவர் பண்ணை ஆர்ப்ப – ஆரண்:13 28/4
பண்டாரம் ஒக்கின்றன வள் உகிரால் பறித்தான் – ஆரண்:13 39/4
பறித்தான் சில பகிர்ந்தான் சில வகிர்ந்தான் சில பணை போன்று – யுத்2:18 158/1
பாறு ஆங்கு என புக பாய்ந்து அவன் நெடு வில்லினை பறித்தான் – யுத்2:18 166/4
பறித்தான் நெடும் படை வானவர் பலர் ஆர்த்திட பலவா – யுத்2:18 167/1
அடல் தோமரம் பறித்தான் திரிந்து உரும் ஏறு என ஆர்த்தான் – யுத்2:18 168/2
பை வாய் நெடு நாவை முனிந்து பறித்தான் – யுத்2:18 245/4
பற்றி அப்பொழுது அனுமனும் பரிகலம் பறித்தான் – யுத்4-மிகை:41 201/4

TOP


பறித்திட்டாயோ (1)

முடி மணி பறித்திட்டாயோ இவன் இனி முடிக்கும் வென்றிக்கு – யுத்1:12 47/3

TOP


பறித்திட்டாலும் (1)

பரு மணி வண்ணன் மார்பின் செம் மணி பறித்திட்டாலும்
தரு மணி இமைக்கும் தோளாய் தசமுகன் முடியில் தைத்த – யுத்1:12 46/2,3

TOP


பறித்திலென் (1)

பாவகாரி தன் முடி தலை பறித்திலென் என்றால் – சுந்:12 52/3

TOP


பறித்து (42)

மலை எடுத்து மரங்கள் பறித்து மாடு – பால:1 9/1
காலனை பறித்து அ கடியாள் விட்ட – பால:7 47/3
பாதவம் அனைத்தையும் பறித்து வீசினான் – பால-மிகை:7 11/4
பனை செய் கையினால் பறித்து அடிப்படுத்தது அ பகடு – பால-மிகை:9 10/4
பல் நிற துகிலினை பறித்து நீக்கியே – அயோ:4 189/3
பறித்து வீழ்த்திய மலர் என குளிர்ந்தன பசைந்த – அயோ:9 40/2
பன்னகாதிபர் பணா மணி பறித்து அவை பகுத்து – ஆரண்:1 11/1
பாய்ந்து கால் பறித்து அழுந்தினர் சிலர் சிலர் பயத்தால் – ஆரண்:7 137/3
ஊசி வேரொடும் பறித்து எடுக்கும் ஊற்றத்தான் – ஆரண்:12 42/2
பாழி வன் கிரிகள் எல்லாம் பறித்து எழுந்து ஒன்றோடு ஒன்று – ஆரண்:13 2/1
பாகம் தலையை பறித்து படர் கற்பினாள்-பால் – ஆரண்:13 34/3
பாய்ந்தான் அவன் பல் மணி தண்டு பறித்து எறிந்தான் – ஆரண்:13 38/1
பறித்து வீசிய கவசமும் கிடந்தது பார்த்தார் – ஆரண்:13 87/4
அருக்கர் வெயில் பறித்து அமைத்த அரிமுகத்தின் மணி பீடத்து அமர்ந்தான்-மன்னோ – ஆரண்-மிகை:10 1/4
பற்றி ஆசையின் நெடும் பணை மருப்பு இணை பறித்து
எற்றினான் அவனும் வான் இடியின் நின்று உரறினான் – கிட்:5 10/3,4
எண் நக பறித்து எறிதலின் எற்றலின் இற்ற – கிட்:7 58/3
கை இல் போர் அரக்கன் மார்பினிடை பறித்து எருவை வேந்தன் – கிட்:15 29/3
வேங்கை செற்று மராமரம் வேர் பறித்து
ஓங்கு கற்பகம் பூவொடு ஒடித்து உராய் – சுந்:6 25/1,2
பாங்கர் சண்பக பத்தி பறித்து அயல் – சுந்:6 25/3
பற்றி தாளொடு தோள் பறித்து எறிந்தனன் பாரின் – சுந்:7 30/1
பற்றி வன் கையால் பறித்து எழுந்து உலகு எலாம் பல கால் – சுந்:11 44/3
நொய்தின் இட்ட வன் தறி பறித்து உடல் எரி நுழைய – சுந்:13 30/2
கொம்பொடும் கோடு தாரை குடர் பறித்து ஊத வந்தான் – சுந்-மிகை:11 4/4
படைத்த மால் வரை யாவும் பறித்து வேர் – யுத்1:9 45/1
திரு மணி பறித்து தந்த வென்றியே சீரிது அன்றோ – யுத்1:12 46/4
அணி பறித்து அழகு செய்யும் அணங்கின்-மேல் வைத்த காதல் – யுத்1:14 18/1
பிணி பறித்து இவனை யாவர் முடிப்பவர் படிக்கண் பேழ் வாய் – யுத்1:14 18/2
பணி பறித்து எழுந்த மான கலுழனின் இவனை பற்றி – யுத்1:14 18/3
மணி பறித்து எழுந்த எந்தை யாரினும் வலியன் என்றான் – யுத்1:14 18/4
தூர்த்த வானரம் சுள்ளி பறித்து இடை – யுத்2:15 13/1
எடுத்த தண்டை பறித்து எறியா இகல் – யுத்2:15 76/2
பறித்து அவன் நெற்றி முற்ற பரப்பிடை பாகம் உள்ளே – யுத்2:16 192/3
குறு நின்றது பறித்து எடுத்து அவனை எய்தி நொய்தின் இது கூறினான் – யுத்2:19 78/4
பரு வலி கரத்தினால் தண்டு இரண்டையும் பறித்து கொண்டான் – யுத்2:19 173/4
பற்றி கிளர் தண்டு பறித்து எறியா – யுத்3:20 92/2
பாரிடை வீழ்தலோடும் அவன் சிரம் பறித்து மாயா – யுத்3:21 38/3
எய்த வன் பகழி எல்லாம் பறித்து இவன் என்-மேல் எய்யும் – யுத்3:28 31/1
பாகசாதனன் மௌலியொடும் பறித்து
ஓகை மாதவர் உச்சியின் வைத்த நின் – யுத்3:29 20/2,3
மண்ணின் நீர் அளவும் கல்லி நெடு மலை பறித்து மண்டும் – யுத்4:34 21/2
பரதன் அன்னது பெறுக தான் முடியினை பறித்து இ – யுத்4:40 116/2
பாசிழை மகளிர் ஆடை அந்தணர் பறித்து சுற்ற – யுத்4:42 8/2
தண்டமே இடுவோர் மன்று பறித்து உண்ணும் தறுகண்ணாளர் – யுத்4-மிகை:41 73/4

TOP


பறிந்த (1)

தூரொடு பறிந்த சில தும்பியொடு வானோர் – சுந்:6 10/3

TOP


பறிந்தன (1)

படிந்த தேர் குலம் பறிந்தன தேர் குலம் படியில் – சுந்:11 29/4

TOP


பறிந்தார் (1)

பறை புரை விழிகள் பறிந்தார் படியிடை நெடிது படிந்தார் – சுந்:7 26/1

TOP


பறிந்தால் (1)

விலங்கல் மேருவும் வேர் பறிந்தால் என வீழ்ந்தான் – கிட்:7 65/4

TOP


பறிந்திடுவன (1)

கால் பறிந்திடுவன கான யாறுகள் – ஆரண்:15 4/2

TOP


பறிந்து (6)

வீசின காற்றின் வேர் பறிந்து வெற்பு இனம் – கிட்:7 19/1
பறிந்து வினை பற்று அற மன பெரிய பாசம் – கிட்:14 47/3
நிலம் அரங்கிய வேரொடு நேர் பறிந்து
அலமரும் துயர் எய்திய ஆயினும் – யுத்1:8 59/1,2
படர்ந்த கும்பத்து பாய்ந்தன பகழிகள் பாகரை பறிந்து ஓடி – யுத்2:16 314/1
வேரொடும் பறிந்து மண் மேல் வீழ்வதே போல வீழ்ந்தான் – யுத்2:17 76/4
இடை இடை பறிந்து விண் ஏற இற்று இடை – யுத்3:24 93/2

TOP


பறிப்ப (1)

பாரம் நீங்கிய சிலையினன் இராவணன் பறிப்ப
தாரம் நீங்கிய தன்மையன் ஆதலின் தகை-சால் – யுத்1:6 7/1,2

TOP


பறிப்பர் (1)

பார்ப்பர் பலர் நெடு வரையை பறிப்பர் பலர் பகலோனை பற்றி சுற்றும் – யுத்3:31 98/3

TOP


பறிப்பல் (1)

விழுந்து பாரினை வேரொடும் பறிப்பல் என்று உறுக்கும் – கிட்:7 67/3

TOP


பறிப்பான் (2)

பற்றி வாலினும் காலினும் வலி உற பறிப்பான்
உற்று உறாமையின் உலைவு உறும் மலை என உருளும் – கிட்:7 68/3,4
பரமன் அன்னவன் பெயர் அறிகுவென் என பறிப்பான் – கிட்:7 72/4

TOP


பறிப்பு (1)

பறிப்பு_அரு வலையிடை பட்ட பான்மைய – ஆரண்:15 2/4

TOP


பறிப்பு_அரு (1)

பறிப்பு_அரு வலையிடை பட்ட பான்மைய – ஆரண்:15 2/4

TOP


பறிப்புண்டு (1)

பருணன் தன் பெரும் பாசமும் பறிப்புண்டு பயத்தால் – யுத்1:5 58/3

TOP


பறிப்புண்டும் (1)

பறிப்புண்டும் வந்திலாதான் இனி பொரும் பான்மை உண்டோ – யுத்1:14 36/4

TOP


பறிப்புறும் (1)

பல்லினால் பறிப்புறும் பல-காலும் தன் உரத்தை – கிட்:7 71/3

TOP


பறிய (1)

பல் பெரும் பகழி மாரி வேரொடும் பறிய நூறி – யுத்1:12 36/3

TOP


பறியாநின்றார் (1)

பாயாநின்ற மலர் வாளி பறியாநின்றார் இன்மையால் – ஆரண்:10 114/3

TOP


பறியாவே (1)

பொரு கையால் இடை பிதிர்வித்தான் முறி பொறி ஓடும்படி பறியாவே – சுந்:10 35/4

TOP


பறியும் (2)

பாவமும் அரும் துயரும் வேர் பறியும் என்பார் – அயோ:3 102/1
பறியும் என வந்து பறித்தலும் ஆவி – யுத்2:18 254/2

TOP


பறை (15)

பறை அடுத்தது போலும் என் பா-அரோ – பால:0 6/4
காத்த கால் மள்ளர் வெள்ள கலி பறை கறங்க கைபோய் – பால:1 18/1
அறை பறை என்றனன் அரசர் கோமகன் – பால:5 108/4
நல் பறை அறைந்தனர் நகர மாந்தரும் – பால:5 111/2
அறை பறை துவைப்ப தேரும் ஆனையும் ஆடல் மாவும் – பால:14 62/2
அறை பறை அனைய நீரார் அரு மறைக்கு ஆவரோதான் – பால:19 56/4
பறை எடுத்து ஒரு கடுவன் நின்று அடிப்பது பாராய் – அயோ:10 22/2
பறை அடிக்கின்ற அந்த பயம் அற பறந்தது அன்றே – கிட்:7 148/4
மாதிரம் எட்டும் சூழ் பறை வைத்தே வர மேரு – கிட்:17 5/3
பறை புரை விழிகள் பறிந்தார் படியிடை நெடிது படிந்தார் – சுந்:7 26/1
வெம் குரலின் பறை விண்ணில் நிறைந்த – சுந்-மிகை:11 13/3
சூழும் அலகை துணங்கை பறை துவைப்ப – யுத்2:17 85/3
பறை அற்றம் இல் விசை பெற்றன பரிய கிரி அமரர்க்கு – யுத்2:18 141/2
யானை-மேல் பறை கீழ்ப்பட்டது எறி மணி இரதத்து ஆழி – யுத்3:22 6/1
எவ்வம் இன்று அறை பறை எற்றுக என்றிட – யுத்4-மிகை:41 215/4

TOP


பறை-போதும் (1)

நெஞ்சு பறை-போதும் அது நீ நினையகில்லாய் – ஆரண்:11 24/2

TOP


பறைகின்றாள் (1)

மலர் கரும் குழல் சோர்ந்து வாய் வெரீஇ சில மாற்றங்கள் பறைகின்றாள்
உலக்கும் இங்கு இவள் கணவனும் அழிவும் இ வியன் நகர்க்கு உளது என்றான் – சுந்:2 200/3,4

TOP


பறைந்தனர் (1)

பறைந்தனர் அமரர் அஞ்சி பல் பெரும் பிணத்தின் பம்மல் – யுத்2:16 175/1

TOP


பறையிடு (1)

பறையிடு நெஞ்சினன் பதைக்கும் மேனியன் – கிட்:16 23/2

TOP


பறையின் (1)

பரவு குரல் பணில குரல் பணையின் குரல் பறையின்
விரவு குரல் சுருதி குரல் விசய குரல் விரவா – சுந்-மிகை:1 17/1,2

TOP


பறையும் (3)

தாக்கின் தாக்குறும் பறையும் தண்ணுமை – பால:2 57/2
மீது அறை பறவை ஆம் பறையும் கீழ் விளி – பால:10 63/1
பறையும் துணை அன்னது பல் நெறி போய் – ஆரண்:11 54/3

TOP


பன் (2)

பன் அரும் பருவம் செய்யா யோகி போல் பற்று நீத்த – ஆரண்:10 103/2
பன் நலம் பதினாயிரம் படை – சுந்:3 22/2

TOP


பன்முறை (1)

பயம் மேவி அழைத்தது பன்முறை உன் – யுத்1-மிகை:3 18/2

TOP


பன்மை (3)

ஒருத்தல் எட்டொடு திரு தலை பன்மை சால் உரக – அயோ:1 65/1
பாழி மா மேரு ஒத்தான் வீரத்தின் பன்மை தீர்ப்பான் – சுந்:11 13/4
பன்மை தொடங்கல் புகழ்க்கு அழிவு அன்றோ – யுத்3:26 35/4

TOP


பன்றி (4)

பார் இடந்த வெம் பன்றி பண்டை நாள் – கிட்:3 43/1
மண் தொத்த நிமிர்ந்த பன்றி ஆயினும் மலைதல் ஆற்றா – சுந்:10 5/2
பன்றி அன்று ஆகின் ஈது ஆர் இயற்றுவார் பரிவின் என்னா – யுத்1:12 48/3
பார் எடுக்குறு நெடும் பன்றி போன்றன – யுத்2:18 107/4

TOP


பன்றியாய் (1)

பன்றியாய் எயிற்று கொண்ட பரம்பரன் முதல பல்லோர் – யுத்4:37 214/2

TOP


பன்றியை (1)

பார் அணைத்த வெம் பன்றியை அன்பினால் பார்த்த – யுத்3:30 21/1

TOP


பன்ன (13)

பத்தர் சொன்னவும் பன்ன பெறுபவோ – பால:0 5/4
பன்ன அரும் கலை தெரி பட்டி மண்டபம் – பால:3 61/4
பன்ன அரு நிறை முத்தம் பரியன தெரிவாரும் – பால:23 23/3
பன்ன அரும் பகல் தீர்வுற்று பரிணிதர் தெரித்த நூலின் – பால-மிகை:11 23/3
பன்ன_அரும் பெரும் புகழ் பரதன் பார்-தனில் – அயோ:2 56/3
பன்ன_அரும் கொடு மன பாவிபாடு இரேன் – அயோ:11 86/2
பன்ன_அரிய நோன்பின் பரத்துவனே ஆதி ஆம் – அயோ:14 66/1
பன்ன அரும் தவம் புரி பருவம் ஈது என – அயோ-மிகை:1 1/2
பன்ன_அரும் கதிரவன் புதல்வன் பையுள் பார்த்து – கிட்:6 26/3
பதங்கள் முகில் ஒத்த இசை பல் ஞிமிறு பன்ன
விதங்களின் நடித்திடு விகற்ப வழி மேவும் – கிட்:10 78/1,2
பன்ன ஆறு இரு வெள்ளம் ஆம் கவி படை பயில – கிட்-மிகை:12 2/3
ஏங்குவாள் இனைய பன்ன இமையவர் ஏற்றம் எல்லாம் – யுத்2:17 48/1
பன்ன அரும் இலங்கை மூதூர் பவள வாய் மயிலே பாராய் – யுத்4-மிகை:41 51/4

TOP


பன்ன_அரிய (1)

பன்ன_அரிய நோன்பின் பரத்துவனே ஆதி ஆம் – அயோ:14 66/1

TOP


பன்ன_அரும் (3)

பன்ன_அரும் பெரும் புகழ் பரதன் பார்-தனில் – அயோ:2 56/3
பன்ன_அரும் கொடு மன பாவிபாடு இரேன் – அயோ:11 86/2
பன்ன_அரும் கதிரவன் புதல்வன் பையுள் பார்த்து – கிட்:6 26/3

TOP


பன்னக (7)

பன்னக மணி விளக்கு அழலும் பாயலுள் – பால:23 67/3
பன்னக பாயலின் பள்ளி நீங்கினான் – அயோ:4 161/4
பன்னக வனிதையர் இயக்கர் பாவையர் – சுந்:2 47/2
பன்னக மகளிர் சுற்றி பலாண்டு இசை பரவ பண்ணை – சுந்:2 117/3
பன்னக அரசு என பரவைதான் என – சுந்:2 121/2
பன்னக அரசர் செம் கேழ் பணா மணி வலிதின் பற்றி – சுந்:2 183/1
பன்னக மகளிர் வள் வார் தண்ணுமை பாணி பேண – சுந்:2 184/2

TOP


பன்னகாதிபர் (1)

பன்னகாதிபர் பணா மணி பறித்து அவை பகுத்து – ஆரண்:1 11/1

TOP


பன்னகாதிபன் (1)

பன்னகாதிபன் உலகினை பரிபவ படுத்தோர் – யுத்1-மிகை:5 8/4

TOP


பன்னசாலை (3)

பாசிழை மடந்தையர் பன்னசாலை செய்து – பால:5 37/3
கைகள் இன்று பன்னசாலை கட்ட வல்ல ஆயவே – அயோ-மிகை:10 3/4
போயினர் பன்னசாலை இராமனும் இனிது புக்கான் – யுத்1:9 17/4

TOP


பன்னசாலையின் (1)

பன்னசாலையின் பாடு இருந்தான்-அரோ – அயோ-மிகை:7 1/4

TOP


பன்னசாலையுள் (1)

பன்னசாலையுள் புகுந்து நீடு அருச்சனை பலவும் – யுத்4:41 40/1

TOP


பன்னல் (2)

பன்னல் ஆம் என்று உலகம் பலபலவும் நினையுமால் – ஆரண்:1 55/1
பன்னல் ஆம் தரம் அல்லன சுடர் கணை பாய்ந்த – யுத்3:22 167/4

TOP


பன்னற்கு (2)

பன்னற்கு அரிய பல நெறியும் பகர்ந்து பதைப்பை நீக்கினான் – அயோ:6 37/4
பன்னற்கு அரிய பகலவனும் பகலும் வந்து பரந்தவால் – ஆரண்:10 116/4

TOP


பன்னி (42)

மனையின் மாட்சியை அழித்து இழி மா தவன் பன்னி
கனையும் மேட்டு உயர் கருங்கல் ஓர் வெள்ளிடை கண்டார் – பால:9 13/3,4
ஆயிரம் அளித்தோன் பன்னி அகலிகை ஆகும் என்றான் – பால:9 15/4
என இன்னன பன்னி இருந்து உளைவாள் – பால:23 12/1
பாடல் மா மறை கோதமன் பன்னி சாபத்தை – பால-மிகை:14 3/3
இன்னே இன்னே பன்னி இரந்தான் இகல் வேந்தன் – அயோ:3 34/1
என்று என்று உன்னும் பன்னி இரக்கும் இடர் தோயும் – அயோ:3 45/1
ஆழி வேந்தன் பெருந்தேவி அன்ன பன்னி அழுது அரற்ற – அயோ:6 22/1
பன்னி நீக்க அரும் பாதகம் பாருளோர் – அயோ:7 17/2
ஆற்றலன் இன்னன பன்னி ஆவலித்து – அயோ:11 56/1
என்று எடுத்து பற்பலவும் பன்னி இடர் உழக்கும் – அயோ:14 65/1
பண் எனும் கிளவியால் பன்னி ஏங்கினாள் – அயோ:14 84/4
அன்னாள் இன்ன பன்னி அழிய துயரால் மன்னர் – அயோ-மிகை:4 2/1
பன்னி கற்பின் அனசூயை பணியால் அணிகலன் – ஆரண்:1 4/2
ஆற்றுகிற்கிலள் பற்பல பன்னி நின்று அழைத்தாள் – ஆரண்:6 92/4
என்று இன்ன பல பன்னி இகல் அரக்கி அழுது இரங்கி – ஆரண்:6 106/1
என்ன பன்னி இடர் உழவா இரவோடு இவனை கொண்டு அகற்றி – ஆரண்:10 116/1
என்று இன்ன பலவும் பன்னி இரியலுற்று அரற்றுவாளை – ஆரண்:12 80/1
பருஞ்சு இறை இன்னன பன்னி உன்னுவான் – ஆரண்:13 57/1
அன்னா பல பலவும் பன்னி அழும் மயங்கும் – ஆரண்:13 100/1
இன்னன இன்னன பன்னி ஈடு அழி – ஆரண்:14 100/1
என்ன நொந்து இன்னன பன்னி ஏங்கியே – கிட்:6 26/1
ஆயன பலவும் பன்னி அழுங்கினன் புழுங்கி நோக்கி – கிட்:7 151/1
ஓங்கிய குரலால் பன்னி இனையன உரைக்கலுற்றாள் – கிட்:8 3/4
என்றாள் இன்னன பன்னி இன்னலோடு – கிட்:8 17/1
என்ன இ தகைய பன்னி ஈடு அழிந்து இரங்குகின்ற – கிட்:10 63/1
பல் நாளும் பன்னி ஆற்றா மதி எனும் பண்பது ஆகி – கிட்:13 56/2
பன்னி ஆடு இடங்களும் பரந்து சுற்றினார் – கிட்:14 8/4
பன்னி நாள் பல பணி உழந்து அரிதினின் படைத்தான் – சுந்:2 26/3
பன்னி வாய் புலர்ந்து உணர்வு தேய்ந்து ஆர் உயிர் பதைப்பாள் – சுந்:3 14/4
இ வழி இனைய பன்னி அறிவு அழிந்து இரங்கலுற்றான் – சுந்:4 83/4
இன்னன பலவும் பன்னி இறைஞ்சிய முடியன் நாணி – யுத்1:12 43/1
பன்னி மற்று அவரை எல்லாம் பார்த்திருந்து உரைக்கலுற்றான் – யுத்1-மிகை:4 11/4
என்று இன பலவும் பன்னி எழுந்து வீழ்ந்து இடரில் தோய்ந்தாள் – யுத்2:17 36/1
என்று பலப்பலவும் பன்னி எடுத்து அழைத்து – யுத்2:18 272/1
அனையன பலவும் பன்னி ஆகுலித்து அரற்றுவானை – யுத்2:19 213/1
எந்தாய் வருந்தல் உடையாய் வருந்தல் என இன்ன பன்னி மொழிவான் – யுத்2:19 250/4
என்று இன்ன பன்னி அழிவான் எறிந்த எரி சோதி கீற இருள் போய் – யுத்2:19 262/1
என்பன பலவும் பன்னி எடுத்து அழைத்து இரங்கி ஏங்கி – யுத்3:29 40/1
பண்டு இறந்தன பழம் புணர்வு அகம் புக பன்னி
பண் திறந்தன புலம்பு ஒலி சிலம்பு ஒலி பனிப்ப – யுத்4:32 10/3,4
பாடு உறு பல் மொழி இனைய பன்னி நின்று – யுத்4:40 83/1
என்ன பன்னி இளவலை என்னுழை – யுத்4:41 59/1
ஆயன பிறவும் பன்னி அழுங்குவான் தன்னை ஐய – யுத்4-மிகை:41 265/1

TOP


பன்னிக்கு (1)

கோதமன்-தன் பன்னிக்கு முன்னை உரு கொடுத்தது இவன் – பால:12 31/1

TOP


பன்னிட (1)

ஆண்டான் இன்ன பன்னிட ஐயற்கு இள வீரன் – ஆரண்:15 26/1

TOP


பன்னியர் (1)

தாயரின் முனிவர்-தம் தரும பன்னியர்
தூய நீர் ஆட்டினர் துயரம் நீக்கினர் – அயோ:14 86/2,3

TOP


பன்னியே (1)

பரிவுறும் பழமைகள் எடுத்து பன்னியே
விரை மலர் சிதறி மெய் அன்பு மீக்கொளா – ஆரண்-மிகை:10 13/2,3

TOP


பன்னியை (1)

பன்னியை நோக்கினோன் பருகினோன் நறை – அயோ:11 107/2

TOP


பன்னிரண்டு (2)

பனசன் என்பவன் பன்னிரண்டு ஆயிர கோடி – கிட்:12 8/3
பன்னிரண்டு யோசனை படர்ந்த மெய்யினன் – கிட்:14 29/1

TOP


பன்னிரண்டும் (1)

மண்டலங்கள் பன்னிரண்டும் நால்_ஐந்து ஆய் பொலிந்த என வயங்க மன்னோ – ஆரண்:10 3/4

TOP


பன்னிரு (2)

ஒருவனே ஒரு பன்னிரு யோசனை – சுந்:2 155/3
பன்னிரு பகலில் சென்று தென் திசை பரவை கண்டார் – சுந்:14 52/4

TOP


பன்னிருவரினும் (1)

பன்னிருவரினும் இருவரை தவிர்வுற்று உதித்தது ஓர் படி ஒளி பரப்ப – சுந்:3 81/4

TOP


பன்னின (1)

பன்னின பொருளும் நாண பாதகர் இருக்கை பற்ற – சுந்:12 130/2

TOP


பன்னினள் (1)

ஏய பன்னினள் இன்னன தன் உயிர் – சுந்:12 35/1

TOP


பன்னினன் (2)

பரதன் என பெயர் பன்னினன் அன்றே – பால:5 116/4
ஏயன பன்னினன் இன்னன சொன்னான் – யுத்3:26 42/4

TOP


பன்னினார் (1)

பஞ்சரத்து இருந்து அழும் கிளியின் பன்னினார் – அயோ:4 193/4

TOP


பன்னினாள் (2)

பாடுகெனோ என பலவும் பன்னினாள் – பால:19 31/4
இரங்கினள் மயன் மகள் இனைய பன்னினாள் – யுத்4:38 21/4

TOP


பன்னினான் (4)

படி உற புரண்டனன் பலவும் பன்னினான் – அயோ:5 25/4
படையொடு உற்று படர்க என பன்னினான் – கிட்:13 10/4
படுதி என்று உறுதிகள் பலவும் பன்னினான் – யுத்1:4 44/4
பாயும் உற்று உடனே என பன்னினான்
நாயகற்கு ஓர் உதவியை நல்குவான் – யுத்3:31 130/3,4

TOP


பன்னீராயிரத்து (1)

உரைசெயும் விருத்தம் பன்னீராயிரத்து ஒரு பத்தாறு – பால-மிகை:0 25/3

TOP


பன்னு (7)

பன்னு மறை பொருள் உணர்ந்த பெரியோன் தன் பணியினால் – பால:12 21/2
பன்னு தாரைகள் தர தொழுது எழும் பரதனை – பால:20 24/2
பன்னு தொல் அற படிவம் நோக்கினான் – அயோ:11 117/4
பன்னு வான் குலை பதடி ஆயினேன் – அயோ:11 129/2
பன்னு கோடி தீப மாலை பாலை யாழ் பழித்த சொல் – ஆரண்:10 95/3
பன்னு பல்லணம் பருமம் மற்று உறுப்பொடு பலவும் – யுத்3:31 14/2
பன்னு மா மறை தபோதனன் தாள்-மிசை பணிந்தான் – யுத்4:41 36/4

TOP


பன்னும் (3)

பன்னும் நான்மறை வசிட்டனும் பராவ அரு முனிக்கும் – பால-மிகை:14 5/1
பன்னும் கவி சேனை படிந்துளதால் – யுத்3:27 24/2
பன்னும் நீதிகள் பல் பல கூறி மற்று – யுத்4:39 13/1

TOP


பன்னுவான் (1)

பண்டு உள துயரும் என்று அனுமன் பன்னுவான் – சுந்:14 25/4

TOP


பனசம் (1)

மாணிக்கம் பனசம் வாழை மரகதம் வயிரம் தேமா – ஆரண்:10 96/1

TOP


பனசன் (13)

பனசன் என்பவன் பன்னிரண்டு ஆயிர கோடி – கிட்:12 8/3
நீலன் இடபன் குமுதாக்கன் பனசன் சரபன் நெடும் சாம்பன் – சுந்:4 116/2
பனசன் இட்டன யாவும் பரிக்கிலன் – யுத்1:8 43/2
போன்று நின்றவன் பனசன் இ போர்க்கு எலாம் தானே – யுத்1:11 32/2
பங்கம்_இல் மயிந்தன் தம்பி சதவலி பனசன் முன்னா – யுத்2:19 176/2
போத்து ஓர் புலி போல் பனசன் புரள – யுத்3:20 93/2
பங்கம்_இல் மேரு ஆற்றல் பனசன் வந்து இடையில் பாய்ந்தான் – யுத்3:21 36/4
பரு வலி பனசன் என்று இ படை தலை வீரர் யாரும் – யுத்3:22 119/2
பொர நின்ற பணை புய வன் பனசன்
நிருதன் களம் மீது நெருக்கி அதில் – யுத்3-மிகை:20 15/1,2
பனசன் அயர்வுற்று ஒரு-பால் அடைய – யுத்3-மிகை:20 16/1
நீலன் மா மயிந்தன் சாம்பன் சதவலி பனசன் நீடு – யுத்4-மிகை:41 237/2
நவை அறு பனசன் தாரன் கெசன் நளன் சமீரன் நண்பாம் – யுத்4-மிகை:42 41/3
நளனொடு குமுதன் தாரன் நவை அறு பனசன் மற்றோர் – யுத்4-மிகை:42 62/2

TOP


பனசனும் (3)

கரும் கடல் கலக்கும் மத்தின் பனசனும் கலக்கி புக்கான் – யுத்2:19 58/4
வாம போர் வய பிசாசனும் பனசனும் மலைந்தார் – யுத்3:20 49/4
ஆலமே அன்ன பகழியால் பனசனும் அயர்ந்தான் – யுத்3:22 172/3

TOP


பனசனை (1)

வாலி சேயினை சாம்பனை பனசனை வய போர் – யுத்4:41 10/1

TOP


பனசனொடும் (1)

விடம் ஒத்த பிசாசன் விறல் பனசனொடும்
உற்று இருவோரும் உடன்றனரால் – யுத்3-மிகை:20 14/3,4

TOP


பனி (78)

பாங்கு உள மற்றவை அருளி பனி பிறையை பழித்த நுதல் பணைத்த வேய் தோள் – பால:5 36/2
படையூற்றம் இலன் சிறியன் இவன் பெரியோய் பணி இதுவேல் பனி நீர் கங்கை – பால:6 13/2
பனி தோய் வானின் வெண் மதிக்கு என்றும் பகல் அன்றே – பால:10 28/4
தாதொடும் குழையொடும் அடுத்த தண் பனி
சீத நுண் துளி மலர் அமளி சேர்த்தினார் – பால:10 46/3,4
பூளை வீ புரை பனி புயற்கு தேம்பிய – பால:10 47/2
பனி வென்றபடி என்ன பகை வென்று படி காப்போன் – பால:12 16/2
விழுந்த பனி அன்ன திரை வீசு புரை-தோறும் – பால:15 22/1
பண் மலர் பவள செ வாய் பனி மலர் குவளை அன்ன – பால:16 3/1
பாவையர் பனி மென் கொம்பை நோக்கினர் பரிந்து நிற்பார் – பால:17 11/4
கை போதினோடு நெடும் கண் பனி சோர நின்றாள் – பால:17 13/4
பாகு அடர்ந்த பனி கனி வாய்ச்சியர் – பால:18 22/3
பனி என துடைத்தலும் பதைக்கும் சிந்தையாள் – பால:19 64/2
பனி வரும் கண் ஓர் பாசிழை அல்குலாள் – பால:21 27/2
பாத மலரை தொழுது கண்கள் பனி சோரும் – பால:22 35/2
பண்டியில் நிறை வாச பனி மலர் கொணர்வாரும் – பால:23 28/1
பனி பரும் தாமரை பாதம் பற்றவே – பால:23 66/4
பனி வரு மலர் கண் நீர் பரதன் கோல் கொள – பால:23 72/2
பனி வார் கடல் புடை சூழ் படி நரபாலரை அருளா – பால:24 21/3
புல் நுனி தரு பனி என வர நதி புனிதன் – பால-மிகை:9 52/1
பரிந்த பூ உள பனி கடை முத்து_இனம் படைப்ப – அயோ:1 55/2
புள்ளி நுண் பனி பொடிப்பன பொன்னிடை பொதிந்த – அயோ:1 56/3
காதல் பொங்கிட கண் பனி உகுத்திட கனி வாய் – அயோ:1 58/3
பனி பொதி கதிர் என பவள தூண்களே – அயோ:2 39/4
சீத பனி நீர் அளவி திண் கால் உக்கம் மென் கால் – அயோ:4 38/1
பற்று ஆர்ந்த செம்பொன் கவசம் பனி மேரு ஆங்கு ஓர் – அயோ:4 114/3
குங்கும மலை குளிர் பனி குழுமி என்ன – அயோ:5 16/1
பயில் மரம் நிழல் ஈன பனி புரை துளி வான – அயோ:9 2/2
துன்று தாமரை கண் பனி சோர்கின்றான் – அயோ:10 51/4
பனி படர் காடு உடன் படர்தல் மெய் என்றான் – அயோ:14 127/4
பனி கமல பதம் பணிந்து இறைஞ்சினாள் – அயோ-மிகை:11 6/4
பனி நின்ற பெரும் பிறவி கடல் கடக்கும் புணை பற்றி – ஆரண்:1 51/1
பரவல்_அரும் கொடைக்கும் நின்-தன் பனி குடைக்கும் பொறைக்கும் நெடும் பண்பு தோற்ற – ஆரண்:4 21/1
பழுவ நாள் குவளை செவ்வி கண் பனி பரந்து சோர – ஆரண்:5 3/2
பனி தரு தெய்வ பஞ்சவடி எனும் பருவ சோலை – ஆரண்:5 7/2
பணை இன் மென் முலை மேல் பனி மாருதம் – ஆரண்:6 70/3
ஐய தண் பனி அள்ளினள் அப்பினாள் – ஆரண்:6 71/2
வாம மா மதியும் பனி வாடையும் – ஆரண்:6 74/1
போர்த்த மென் பனி போக்கியது என்னவே – ஆரண்:9 25/4
பனி வரும் கானிடை பழிப்பு_இல் நோன்பு உடை – ஆரண்:10 34/3
பருவத்தால் வாடை தந்த பசும் பனி அனங்கன் வாளி – ஆரண்:10 99/1
மென் பனி எரிந்தது என்றால் வேனிலை விளம்பலாமோ – ஆரண்:10 100/2
பருகின பரந்து பாய்ந்த நிலா சுடர் பனி மென் கற்றை – ஆரண்:10 109/2
பணம் தாழ் அல்குல் பனி மொழியார்க்கு அன்புபட்டார் படும் காம – ஆரண்:10 113/1
பல் ஆயிர_கோடி பனி சுடர் ஈன்ற திங்கள் – ஆரண்:10 159/3
பால் துறும் பனி முலை ஆவின் பான்மையான் – ஆரண்:14 83/4
பாரில் திரியும் பனி மால் வரை அன்ன பண்பார் – கிட்:7 45/3
பகலவன் சுடர் பாய் பனி மால் வரை – கிட்:11 21/3
பார் ஆழி பிடரில் தாங்கும் பாந்தளும் பனி வென்று ஓங்கும் – கிட்:13 37/3
பாரிடை அழுந்துகின்ற படர் நெடும் பனி மா குன்றம் – சுந்:1 8/2
பனி கடல் பெரும் கடவுள் தன் பரிபவம் துடைப்பான் – சுந்:2 144/2
பரியும் நெஞ்சினர் இவர் என வயிர்த்து ஒரு பகை கொடு பனி திங்கள் – சுந்:2 191/3
பாடல் அம் பனி வண்டொடும் பல் திரை – சுந்:6 31/2
பனி உறு செயலை சிந்தி வேரமும் பறித்தது அம்மா – சுந்:7 11/1
பள்ளி அரவின் பேர் உலகம் பசும் கல் ஆக பனி கற்றை – யுத்1:1 9/1
பல் ஆயிர கோடி அண்டம் பனி கடலுள் – யுத்1:3 158/1
கூதிர் நுண் குறும் பனி திவலை கோவை கால் – யுத்1:4 28/1
செழும் சுடர் பனி கலை எலாம் நிரம்பிய திங்கள் – யுத்1:6 1/2
பனி தரும் கிரி தம் மனம் பற்று_அறு – யுத்1:8 30/3
தூற்றும் மென் பனி நீர் தோய்ந்த சீகர தென்றல் என்னும் – யுத்1:9 20/2
பத்து நூறு கோடிக்கு மேல் பனி படு சிகரம் – யுத்2:15 188/3
பனி உடை வேலை சில் நீர் பருகினன் பரிதி என்ன – யுத்2:16 39/3
புல் நுனை பனி நீர் அன்ன மனிசரை பொருள் என்று உன்னி – யுத்2:16 40/3
பனி துடைத்து உலகம் சுற்றும் பரிதியின் திரிவென் பார்த்தி – யுத்2:16 156/4
பனி பட்டால் என கதிர் வர படுவது பட்டது அ படை பற்றார் – யுத்2:16 318/1
பனி வரை உள நெடும் பாச பல் தழும்பு – யுத்2:19 32/2
பனி வென்ற பதாகை என்றும் பல் உளை பரிமா என்றும் – யுத்2:19 50/1
பனி எனப்படுவித்து அன்னான் பலத்தையும் தொலைத்து பட்டான் – யுத்2:19 230/3
பண்டை நாள் தரு பனி திரை புனல் சடை ஏற்று – யுத்2-மிகை:15 30/1
பாற்கடல் அனைய வாள் கண் பனி கடல் படைத்தது அன்றே – யுத்3:22 9/4
பனி மலர் பொழிந்து ஆர்த்தனர் வாழ்த்தினர் பல்-கால் – யுத்3:22 84/4
பனி வரை கடந்தனன் பருப்பதங்களின் – யுத்3:24 86/1
பனி மலர் தவிசின் மேலோன் பார்ப்பன குலத்துக்கு எல்லாம் – யுத்3:27 167/1
பனி வரு கண்ணர் விம்மி பதைக்கின்ற நெஞ்சர் பாவத்து – யுத்3:31 72/3
படு மத கரி பரி சிந்தின பனி வரை இரதம் அவிந்தன – யுத்3:31 214/1
பனி படா நின்றது என்ன பரக்கின்ற சேனை பாறி – யுத்4:37 17/1
பாம்பு கான்ற பனி மதி பான்மையாள் – யுத்4:40 8/4
பனி வளர் இருளை மாற்றும் பகல்வன் சேயும் யாமும் – யுத்4-மிகை:41 129/3
பனி வரும் கண்ணின் நீயே பார்த்தி என்று உரைத்தான் இப்பால் – யுத்4-மிகை:41 261/2

TOP


பனிக்க (1)

பனிக்க சுரத்து கரன் முதலோர் கவந்த படையும் பல் பேயும் – சுந்:4 55/1

TOP


பனிக்கிலர் (1)

கரும்பு அன மொழியினர் கண் பனிக்கிலர்
வரம்பு_அறு துயரினால் மயங்கியே-கொலாம் – அயோ:4 169/1,2

TOP


பனிக்கு (1)

நஞ்சு என தகைய ஆகி நளிர் இரும் பனிக்கு தேம்பா – கிட்:2 15/2

TOP


பனித்த (3)

பல பட முறுவல் வந்து பரந்தன பனித்த மெய் வேர் – யுத்3:25 7/1
பனித்த கொங்கை மழலை பணி_மொழி – யுத்4:40 10/2
பாடிய வண்டொடும் பனித்த தேனொடும் – யுத்4:40 74/3

TOP


பனித்தது (1)

குனித்தது பனித்தது குழவி திங்களே – பால:19 23/4

TOP


பனிப்ப (3)

கரங்கள் குவித்து இரு கண்கள் பனிப்ப
இரும் களிறு இ சிலை ஏற்றிலன் ஆயின் – பால:13 29/1,2
நங்கையை கண்ட வள்ளல் நயனங்கள் பனிப்ப நைந்தான் – கிட்:11 51/4
பண் திறந்தன புலம்பு ஒலி சிலம்பு ஒலி பனிப்ப – யுத்4:32 10/4

TOP


பனிப்பு (1)

பாவை பேசுவது போல் கண் பனிப்பு உற – சுந்:2 171/3

TOP


பனிப்புற்று (1)

பசும் புனல் பெரும் பரவை பண்டு உண்டது பனிப்புற்று
அசும்பு பாய்கின்றது அருக்கனின் ஒளிர்கின்றது அண்டம் – யுத்4:37 107/1,2

TOP


பனிமலை (1)

பருவரை புரைவன வன் தோள் பனிமலை அருவி நெடும் கால் – சுந்:7 25/1

TOP


பனியா (1)

பனியா மது மேதை பட படர் மேதினி – யுத்2:18 73/3

TOP


பனியின் (1)

பனியின் வேலையில் இலங்கையை கீழ் உற பாய்ச்சி – சுந்:3 136/2

TOP


பனியினை (1)

பனியினை வென்றோன் மைந்தன் பின்னரும் பணிந்து நின்றே – யுத்1-மிகை:12 3/3

TOP


பனிவரையும் (1)

பல் நகமும் நகு வெள்ளி பனிவரையும் பாற்கடலும் பதும பீடத்து – பால:6 8/2

TOP


பனுவல் (3)

பனுவல் வேத நூல் பகரும் மா தவன் – பால-மிகை:6 3/3
வீடிய பொழுது எனும் பனுவல் மெய்யதேல் – யுத்2:18 110/2
நா வரும் பனுவல் வீணை நாரதன் முதலாய் உள்ள – யுத்4-மிகை:42 23/3

TOP


பனுவலின் (1)

பால்வரு பனுவலின் துணிவு பற்றிய – யுத்1:4 75/1

TOP


பனை (13)

பால் செறி கடலில் தோன்றும் பனை கை மால் யானை என்ன – பால:14 59/3
கொம்புகள் பனை கை நீட்டி குழையொடும் ஒடித்து கோட்டு – பால:16 2/3
பனை மேல் உறைவாய் பழி பூணுதியோ – பால:23 5/4
பனை செய் கையினால் பறித்து அடிப்படுத்தது அ பகடு – பால-மிகை:9 10/4
பனை அவாம் நெடும் கர பரும யானையாய் – அயோ:1 82/1
பிளிறு மேகத்தை பிடி என பெரும் பனை தட கை – அயோ:9 47/3
பனை திரள் கர கரி பரதன் செய்கையே – அயோ:14 42/2
சுனையில் பனை_மீன் திமிலோடு தொடர்ந்து துள்ள – சுந்-மிகை:1 12/4
பனை கை வன் குரங்கின் படர் சேனையை – யுத்1:9 55/2
பற்றி வானர வீரர் பனை கையால் – யுத்1:9 63/1
பாடுகின்றன அலகையும் நீங்கிய பனை கை – யுத்2:15 232/2
சுட்டன துரக ராசி துணித்தன பனை கைம்மாவை – யுத்2:19 94/3
பற்றினன் வசந்தன் தன்னை பனை தடம் கைகளாலே – யுத்2-மிகை:16 24/1

TOP


பனை_மீன் (1)

சுனையில் பனை_மீன் திமிலோடு தொடர்ந்து துள்ள – சுந்-மிகை:1 12/4

TOP


பனைமீன் (1)

ஒள்ளிய பனைமீன் துஞ்சும் திவலைய ஊழி காலின் – சுந்:1 22/2

TOP


பனையின் (2)

பனையின் நீள் கரம் பற்றிய கையினாள் – அயோ:4 223/4
ஓய்வு_இலன் உயர் மர பனையின் உம்பரான் – சுந்:3 57/4

TOP


பனையினும் (1)

பார்க்கவும் அஞ்சினான் அ பனையினும் உயர்ந்த தோளன் – கிட்:11 46/4

TOP