ப-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு (பத் முதல் பரு வரை)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பத்தர் 1
பத்தாறு 1
பத்தி 18
பத்திகள் 1
பத்திகள்-தோறும் 1
பத்திகளை 1
பத்திசெய்து 1
பத்திய 1
பத்தியர் 1
பத்தியால் 1
பத்தியில் 6
பத்தியின் 10
பத்தியை 1
பத்திர் 1
பத்திர 3
பத்திரம் 1
பத்திரு 1
பத்திற்கும் 1
பத்தின் 7
பத்தின்-மேல் 1
பத்தினி 4
பத்தினி-தன்னை 1
பத்தினிக்கு 1
பத்தினியை 1
பத்தினின் 1
பத்தினும் 2
பத்தினொடு 1
பத்தினோடு 1
பத்து 54
பத்து_நால் 1
பத்து_நூற்றால் 1
பத்து_நூறு 2
பத்து_பத்து_நூறு 1
பத்துடன் 1
பத்துடை 2
பத்துடையவன் 1
பத்தும் 18
பத்தையும் 1
பத்தொடு 2
பத்தொடும் 2
பத்தோடு 1
பத 5
பதக 1
பதகர் 3
பதகன் 4
பதகனும் 1
பதகனேன் 1
பதகி 1
பதங்கம் 1
பதங்கள் 2
பதங்களில் 2
பதங்கனை 1
பதடி 1
பதடியின் 1
பதத்த 1
பதத்தியை 1
பதத்தில் 2
பதத்தின் 1
பதத்தினை 1
பதத்து 6
பதத்துளான் 2
பதத்தை 4
பதத்தையும் 1
பதம் 56
பதமும் 2
பதமுமாய் 1
பதமே 2
பதயுக 1
பதயுகம் 1
பதலை 1
பதவி 1
பதவிய 2
பதவியை 1
பதறின 1
பதனமும் 1
பதாகை 13
பதாகை-மேல் 1
பதாகைகள் 1
பதாகைய 1
பதாகையால் 1
பதாகையின் 1
பதாகையும் 1
பதாகையோடு 1
பதாதி 5
பதாதியர் 1
பதாதியின் 1
பதாதியும் 2
பதி 23
பதிக்கு 2
பதிக்கே 1
பதிபடு 1
பதியிடை 5
பதியில் 1
பதியின் 5
பதியும் 2
பதியை 5
பதியொடும் 1
பதிற்றின் 1
பதிற்றைந்து 1
பதின் 1
பதின்மரோடு 1
பதின்மூவரை 1
பதினாயிரம் 9
பதினாயிரர் 1
பதினாயிரவரை 1
பதினால் 2
பதினால்வரும் 1
பதினாறு 1
பதினெட்டும் 1
பதினெண் 1
பதினெழு 1
பதினெழுவோர்கள் 1
பதினேழ் 1
பது 4
பதுங்கினர் 1
பதுங்கினானை 1
பதும 7
பதுமத்தாள்-தன் 1
பதுமத்தாளும் 1
பதுமத்தானுக்கும் 1
பதுமத்தில் 1
பதுமத்தின் 1
பதுமத்து 6
பதுமத்தோன் 1
பதுமம் 4
பதுமராகத்து 1
பதுமுகன் 1
பதுமை 1
பதைக்க 1
பதைக்கின்ற 1
பதைக்கின்றது 1
பதைக்கின்றார் 2
பதைக்கும் 6
பதைத்த 2
பதைத்தனர் 3
பதைத்தனள் 2
பதைத்தார் 3
பதைத்தாள் 5
பதைத்தான் 3
பதைத்து 15
பதைப்ப 10
பதைப்பர் 1
பதைப்பவள் 1
பதைப்பன 1
பதைப்பார் 1
பதைப்பாள் 1
பதைப்பு 2
பதைப்பை 1
பதையா 3
பதையாத 1
பதையாநின்றான் 1
பந்த 2
பந்தங்கள் 1
பந்தம் 1
பந்தமும் 3
பந்தர் 13
பந்தர்கள் 1
பந்தரில் 1
பந்தரின் 3
பந்தரும் 2
பந்தரே 3
பந்தரை 2
பந்தனம் 1
பந்தனை 3
பந்தி 12
பந்தி-தோறும் 1
பந்திகள் 2
பந்திகள்-தோறும் 2
பந்திகளாய் 1
பந்தியாய் 1
பந்தியில் 4
பந்தியின் 1
பந்தியும் 1
பந்தியே 2
பந்தினை 1
பந்து 3
பந்துகள் 1
பந்தும் 1
பப்பரர் 2
பப்பு 1
ப¨-தனக்கு 1
பம்ப 7
பம்பரம் 1
பம்பி 6
பம்பிட 1
பம்பின 1
பம்பு 7
பம்பும் 2
பம்புறு 1
பம்பை 5
பம்பையாறு 1
பம்பையும் 1
பம்மல் 3
பயக்க 3
பயக்கின்றுழி 1
பயக்கும் 5
பயக்குமால் 1
பயக்குமோ 1
பயங்கள் 1
பயத்த 2
பயத்தது 1
பயத்தலால் 1
பயத்தன் 1
பயத்தன 1
பயத்தால் 9
பயத்தின் 2
பயத்தினர் 1
பயத்தினால் 4
பயத்தினாலும் 1
பயத்தினின் 2
பயத்தினும் 1
பயத்தினை 1
பயத்து 1
பயத்தை 3
பயத்தொடு 1
பயந்த 25
பயந்தது 6
பயந்தவர் 1
பயந்தவர்களும் 1
பயந்தவள் 2
பயந்தவன் 2
பயந்தனர் 1
பயந்தனர்கள் 1
பயந்தனள் 2
பயந்தனளால் 1
பயந்தாய் 1
பயந்தாள் 5
பயந்து 2
பயந்தெடுத்த 4
பயந்தெடுத்தவரும் 1
பயந்தெடுத்தவனுக்கு 1
பயந்தெடுத்து 1
பயந்தோன் 1
பயப்பது 1
பயப்பய 3
பயப்பின் 1
பயபய 1
பயம் 23
பயமுண்டு 1
பயமுற்று 1
பயன் 71
பயன்கள் 1
பயன்படா 1
பயனால் 3
பயனின் 1
பயனின்று 1
பயனும் 9
பயனை 1
பயனோ 1
பயிர் 5
பயிர்க்கு 1
பயிர்கள் 1
பயிர்ப்பு 1
பயிரா 1
பயிராதது 1
பயிராயோ 1
பயில் 41
பயில்கின்ற 1
பயில்கின்றது 1
பயில்வன 1
பயில்வாரும் 1
பயில்வாள் 1
பயில்வான் 1
பயில்வு 2
பயில்வு_இல் 1
பயில்வுறு 1
பயில 3
பயில-மாதோ 1
பயிலல்-பாலதோ 1
பயிலா 3
பயிலும் 9
பயிலுறுத்து 1
பயிற்றலின் 1
பயிற்றவோ 1
பயிற்றி 1
பயிற்றிய 2
பயிற்றியர் 1
பயிற்று 1
பயிற்றுவார் 1
பயிறலை 1
பயின்ற 1
பயின்றது 1
பயின்றன 1
பயின்றாய் 1
பயின்றார் 3
பயின்றான் 1
பயின்றிட-மன்னோ 1
பயின்றிலர் 1
பயின்று 3
பயின்றோர் 1
பயோததி 2
பயோததியை 1
பர 3
பரக்க 3
பரக்கழி 2
பரக்கின்ற 1
பரக்கும் 1
பரகதி 1
பரங்கள் 2
பரசியே 1
பரசுடை 1
பரசுராமன் 1
பரசுவான் 1
பரஞ்சுடர் 4
பரஞ்சுடரும் 1
பரட்டு 1
பரண் 1
பரணியின் 1
பரத்தது 1
பரத்தலால் 1
பரத்தலின் 1
பரத்தின் 1
பரத்து 1
பரத்துவன் 9
பரத்துவனும் 1
பரத்துவனே 1
பரத்துவாசவன் 1
பரத்துவாசன் 1
பரத 4
பரதர் 1
பரதற்கு 2
பரதன் 50
பரதன்-தன்னை 2
பரதன்-தனையும் 1
பரதனது 2
பரதனின் 1
பரதனும் 10
பரதனே 5
பரதனை 19
பரதனோடு 2
பரதா 1
பரந்த 39
பரந்ததால் 1
பரந்தது 20
பரந்ததுவோ 1
பரந்தவால் 1
பரந்தவும் 1
பரந்தன 11
பரந்தனர் 3
பரந்திடவசந்தன் 1
பரந்திடும் 1
பரந்து 41
பரந்துளது 2
பரந்துளவால் 1
பரந்துளானை 1
பரந்தே 1
பரப்ப 12
பரப்பல் 2
பரப்பவும் 1
பரப்பி 21
பரப்பிடை 2
பரப்பிய 3
பரப்பில் 3
பரப்பிலே 1
பரப்பின் 4
பரப்பினள் 1
பரப்பினன் 1
பரப்பினாலும் 1
பரப்பினான் 3
பரப்பினிடை 1
பரப்பினில் 1
பரப்பினுக்கு 1
பரப்பினும் 2
பரப்பினை 1
பரப்பு 14
பரப்புகின்றது 1
பரப்பும் 25
பரப்புவ 1
பரப்புவது 2
பரப்புவான் 1
பரப்பே 1
பரப்பை 4
பரப்பையும் 1
பரப்பொடு 1
பரப்பொடும் 1
பரப்போ 1
பரம் 30
பரம்பரமும் 1
பரம்பரன் 2
பரம்பரனே 1
பரம்பரை 1
பரம்பில் 1
பரம்பின் 1
பரம்பு 1
பரம்பொருள் 1
பரம 2
பரமர் 1
பரமன் 12
பரமன்-தானும் 1
பரமனுக்கு 1
பரமனும் 2
பரமனை 2
பரமனோடும் 1
பரமார்த்தம் 1
பரமால் 1
பரமுக 1
பரமே 3
பரமேட்டி 2
பரல் 5
பரல்கள் 1
பரவ 7
பரவல் 1
பரவல்_அரும் 1
பரவா 1
பரவி 5
பரவிட-மன்னோ 1
பரவிய 1
பரவு 3
பரவும் 4
பரவுவோர் 1
பரவுறு 1
பரவை 59
பரவை-தன்னை 1
பரவைதான் 1
பரவையில் 2
பரவையின் 5
பரவையும் 2
பரவையை 3
பரவையோடும் 1
பரன் 4
பரனை 1
பரா 2
பராகம் 2
பராபரத்தினை 1
பராபரம் 1
பராபரையாட்டி 1
பராவ 10
பராவ_அரு 1
பராவ_அரும் 4
பராவரும் 1
பராவி 1
பராவினின் 1
பராவும் 1
பரி 124
பரி-தொறும் 1
பரி-மேல் 1
பரிக்கல்-பாலார் 1
பரிக்கிலன் 1
பரிக்கும் 1
பரிகலத்தில் 1
பரிகலத்து 2
பரிகலம் 1
பரிகள் 5
பரிகள்-தன்னின் 2
பரிகளும் 3
பரிகளை 1
பரிசம் 1
பரிசிலர் 1
பரிசின் 3
பரிசு 22
பரிசு-மன்னோ 1
பரிசு-அரோ 1
பரிசுதான் 1
பரிசே 1
பரிணமித்து 1
பரிணிதர் 1
பரித்த 7
பரித்தார் 1
பரித்திலன் 1
பரித்து 1
பரிதல்-பாலனோ 1
பரிதி 22
பரிதி_மைந்தன் 2
பரிதியின் 3
பரிதிவானவன் 1
பரிந்த 7
பரிந்தவர் 1
பரிந்தவன் 1
பரிந்தன 4
பரிந்தனர் 3
பரிந்தனன் 1
பரிந்தார் 2
பரிந்தால் 1
பரிந்தான் 1
பரிந்திலர் 1
பரிந்திலள் 1
பரிந்து 10
பரிபவ 1
பரிபவம் 5
பரிபுர 1
பரிபுரம் 3
பரிமளகந்தம் 1
பரிமளம் 3
பரிமா 6
பரிமுக 2
பரிய 5
பரியது 1
பரியலுற்றனர் 1
பரியன 1
பரியால் 1
பரியாளொடு 1
பரியின் 1
பரியும் 14
பரியே 6
பரியை 1
பரியொடும் 2
பரியோடு 1
பரியோய் 1
பரிவாய் 1
பரிவால் 3
பரிவான் 1
பரிவிலன் 1
பரிவிலாதவர்கள் 1
பரிவின் 9
பரிவினன் 2
பரிவினால் 1
பரிவினின் 1
பரிவு 14
பரிவு_இலன் 1
பரிவுடன் 4
பரிவுறும் 2
பரிவுறும்படி 1
பரு 31
பருக 9
பருகல் 2
பருகவும் 1
பருகி 7
பருகிட 5
பருகிப்பட்டார் 1
பருகிய 2
பருகியது 1
பருகிற்று 1
பருகின 3
பருகினர் 1
பருகினன் 2
பருகினார்-கொலோ 1
பருகினோன் 1
பருகு 2
பருகுகின்றதுவே 1
பருகுதிர்-போலும் 1
பருகும் 13
பருகும்-மின் 1
பருகுமா 1
பருகுவ 2
பருகுவார் 1
பருகுவான் 1
பருகுறும் 1
பருஞ்சு 1
பருணன் 1
பருணிதர் 4
பருணிதன்-கொல் 1
பருத்த 2
பருதி 15
பருதி-மேல் 1
பருதி_மைந்தன் 1
பருதி_வானவன் 1
பருதிப்படி 1
பருதியாம் 1
பருதியின் 1
பருதியை 3
பருந்தினுக்கு 1
பருந்து 3
பருந்தும் 1
பருந்தொடு 2
பருப்பதங்கள் 1
பருப்பதங்களின் 1
பருப்பதத்தினை 1
பருப்பதம் 5
பருப்பதமும் 1
பருப்பும் 1
பருப்பொடு 1
பரும் 6
பரும 6
பருமம் 1
பருமமும் 2
பருமித்த 2
பருமை 1
பருமையும் 1
பருவ 15
பருவங்கள் 2
பருவத்தால் 2
பருவத்து 1
பருவம் 19
பருவம்-தன்னில் 1
பருவமும் 1
பருவரல் 9
பருவரற்கு 1
பருவரை 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


பத்தர் (1)

பத்தர் சொன்னவும் பன்ன பெறுபவோ – பால:0 5/4

TOP


பத்தாறு (1)

உரைசெயும் விருத்தம் பன்னீராயிரத்து ஒரு பத்தாறு
வரம் மிகு கம்பன் சொன்ன வண்ணமும் தொண்ணூற்றாறே – பால-மிகை:0 25/3,4

TOP


பத்தி (18)

பத்தி ஆன் நிரையும் பாரும் பரிவுடன் நல்கி போனான் – பால:14 72/3
முகை விரி சுடர் ஒளி முத்தின் பத்தி வான் – பால:23 64/1
பாலின் ஆற்றிய பத்தி பயத்தலால் – கிட்:7 119/2
பா வரும் கிழமை தொன்மை பருணிதர் தொடுத்த பத்தி
நா அரும் கிளவி செவ்வி நடை வரும் நடையள் நல்லோய் – கிட்:13 64/3,4
பெரிய நாள் ஒளி கொள் நானாவித மணி பித்தி பத்தி
சொரியும் மா நிழல் அங்கங்கே சுற்றலால் காலின் தோன்றல் – சுந்:2 100/1,2
பத்தியர் உறையும் பத்தி படர் நெடும் தெருவும் பார்த்தான் – சுந்:2 189/2
பாங்கர் சண்பக பத்தி பறித்து அயல் – சுந்:6 25/3
பேணல் ஆம் மணியின் பத்தி பிடர் எலாம் ஒளிகள் விம்ம – சுந்:6 52/2
பல்லொடு பல்லுக்கு எல்லை ஆயிரம் காதம் பத்தி
சொல்லிய வதனம் கோடி கோடி மேல் விளங்கி தோன்ற – யுத்1:3 156/1,2
நூல் பட தொடர்ந்த பைம் பொன் சித்திரம் நுனித்த பத்தி
கோல் படு மனைகள் ஆய குல மணி எவையும் கூட்டி – யுத்1:10 14/1,2
பல் மணி மாட பத்தி நிழல் பட படர்வ பண்பால் – யுத்1:10 15/2
பத்தி வன் தலை பாம்பின் பரம் கெட – யுத்2:15 41/1
பத்தி வன் தடம் தோள் உற பற்றுவான் – யுத்2:15 66/4
பாயிரம் உணர்ந்த நூலோர் காமத்து பகுத்த பத்தி
ஆயிரம் அல்ல போன ஐ_இரண்டு என்பர் பொய்யே – யுத்2:17 14/3,4
பத்தி பத்தியின் எய்குவ பல் கணை – யுத்2:19 123/2
பல் ஆயுத பத்தி பரித்து உடையார் – யுத்2-மிகை:18 3/4
பல் பெரும் பதாகை பத்தி மீமிசை தொடுத்த பந்தர் – யுத்3:21 10/1
பாகு அடர்ந்து அமுது பில்கும் பவள வாய் தரள பத்தி
சேகு அற விளக்கி நானம் தீட்டி மண் சேர்ந்த காசை – யுத்4:40 31/1,2

TOP


பத்திகள் (1)

பத்திகள் கோடி_கோடி பரப்பினன் அதனை பார்த்த – யுத்3:21 28/3

TOP


பத்திகள்-தோறும் (1)

தோளின் பத்திகள்-தோறும் சுமந்தன – யுத்4:37 165/3

TOP


பத்திகளை (1)

முடி பத்திகளை படி இட்டு முழங்கு துண்டம் – ஆரண்:13 21/2

TOP


பத்திசெய்து (1)

பத்திசெய்து பரிவுடன் கேட்பரேல் – பால-மிகை:0 36/2

TOP


பத்திய (1)

துன்று பத்திய இராகவன் சுடு சரம் துரப்ப – ஆரண்:7 79/2

TOP


பத்தியர் (1)

பத்தியர் உறையும் பத்தி படர் நெடும் தெருவும் பார்த்தான் – சுந்:2 189/2

TOP


பத்தியால் (1)

பத்தியால் இள வெயில் பரப்பும் பாகினும் – பால:14 16/2

TOP


பத்தியில் (6)

பளிங்கு உடை நெடும் சுவர் அடுத்த பத்தியில்
கிளர்ந்து எரி சுடர் மணி இருளை கீறலால் – அயோ:2 42/2,3
கொன்று பத்தியில் குவித்தன பிண பெரும் குன்றம் – ஆரண்:7 79/4
பத்தோடு பத்தின் நெடும் பத்தியில் தத்தி மூக்கால் – ஆரண்:13 27/2
பத்தியில் தேர்கள் செல்ல பவள கால் புடைகள் சுற்ற – சுந்-மிகை:10 2/1
பத்தியில் தேர்கள் செல்ல பவள கால் குடைகள் சுற்ற – சுந்-மிகை:11 1/1
கொற்ற கரி பதினாயிரம் ஒரு பத்தியில் கொல்வான் – யுத்2:18 151/4

TOP


பத்தியின் (10)

பளிங்கு உடை உயர் திண்ணை பத்தியின் வைப்பாரும் – பால:23 25/4
பத்தியின் நிமிர் செம்பொன் பல கலன் மகிழ்வாரும் – பால:23 36/2
பத்தியின் இள வெயில் பரப்ப நீலத்தின் – அயோ:2 40/2
பத்தியின் உயிர் ஈயும் பரிவினன் அடி தாழா – அயோ:8 35/3
பராவ_அரும் சிரத்தை ஆரும் பத்தியின் பயத்தை ஓராது – ஆரண்:6 45/1
நலம் கொள் சுடர் தொகை பரப்பும் நவமணி பத்தியின் இழைத்த நலம் ஆர் கச்சு – ஆரண்-மிகை:10 3/3
சித்திர பத்தியின் தேவர் சென்றனர் – சுந்:2 49/1
நூறு பத்து உடை பத்தியின் நொறில் பரி பூண்ட – யுத்2:16 226/3
பத்தி பத்தியின் எய்குவ பல் கணை – யுத்2:19 123/2
பத்தியின் அடைந்த தானைக்கு இடம் இலை பணி என் என்றார் – யுத்3:30 1/4

TOP


பத்தியை (1)

பத்தியை நிகர்த்தது அ படையின் ஈட்டமே – அயோ:12 49/4

TOP


பத்திர் (1)

பாச பத்திர் இடர் பற்று அற அகற்று பழையோர் – ஆரண்-மிகை:1 6/2

TOP


பத்திர (3)

பத்திர பழு மர பொழில் துவன்று பழுவம் – ஆரண்:1 1/4
சென்று பத்திர தலையின மலை திரண்டு என்ன – ஆரண்:7 79/3
பத்திர சிறைகளை விரிக்கும் பண்பினான் – ஆரண்:13 5/4

TOP


பத்திரம் (1)

பத்திரம் புரை நாட்டம் பதைப்பு அற – சுந்:2 168/3

TOP


பத்திரு (1)

பாறு எழு வாள் படை பத்திரு வெள்ளம் – சுந்-மிகை:11 11/1

TOP


பத்திற்கும் (1)

பத்திற்கும் இன்றே பலி ஈவது பார்த்தி என்றான் – ஆரண்:13 20/4

TOP


பத்தின் (7)

வாட்டும் கலுழன் என வன் தலை பத்தின் மீதும் – ஆரண்:13 24/2
பத்தோடு பத்தின் நெடும் பத்தியில் தத்தி மூக்கால் – ஆரண்:13 27/2
ஏழு பத்தின் பெரு வெள்ளம் மகர வெள்ளத்து இறுத்ததால் – யுத்1:1 1/4
தார் கெழு மௌலி பத்தின் தனி மணி வலிதின் தந்த – யுத்1:12 45/3
இ கிரி பத்தின் மௌலி இன மணி அடங்க கொண்ட – யுத்1:13 15/3
மல்லல் மா நகரும் போதா வான் முதல் திசைகள் பத்தின்
எல்லை உற்றளவும் நின்று அங்கு எழுந்தது சேனை வெள்ளம் – யுத்3-மிகை:30 1/3,4
எட்டு என இறுத்த பத்தின் ஏழ் பொழில் வளாக வேந்தர் – யுத்4-மிகை:42 4/1

TOP


பத்தின்-மேல் (1)

மாலை பத்தின்-மேல் மதியம் முன் நாளிடை பலவாய் – யுத்4:35 12/3

TOP


பத்தினி (4)

பைம் தார் எங்கள் இராமன் பத்தினி
செம் தாள் வஞ்சி திறத்து இறந்தவன் – கிட்:16 44/1,2
பாதக அரக்கன் தெய்வ பத்தினி தவத்துளாளை – யுத்3:26 47/1
பொது இயற்கை தீர் கற்புடை பத்தினி பொருட்டால் – யுத்3:30 48/2
பார்க்கு எலாம் பத்தினி பதுமத்தானுக்கும் – யுத்4:40 62/1

TOP


பத்தினி-தன்னை (1)

பத்தினி-தன்னை தீண்டி பாதகன் படுத்த-போது – யுத்3:26 88/1

TOP


பத்தினிக்கு (1)

பார்த்தனில் பொறையின் மிக்க பத்தினிக்கு உற்ற பண்பு – யுத்1:7 13/1

TOP


பத்தினியை (1)

பட்டாய் எனவே கொடு பத்தினியை
விட்டு ஏகுதியால் விளிகின்றிலையால் – ஆரண்:13 8/3,4

TOP


பத்தினின் (1)

பகுத்த பத்து நூறு_ஆயிர பத்தினின் இரட்டி – கிட்:12 13/3

TOP


பத்தினும் (2)

முடி தலைகள் பத்தினும் முகத்தினும் உதைத்தான் – யுத்1:12 10/4
ஆசை பத்தினும் அந்தர பரப்பினும் அடங்கா – யுத்4:37 110/3

TOP


பத்தினொடு (1)

பத்தினொடு பத்துடையவன் உடல் பதைப்ப – யுத்1:12 8/3

TOP


பத்தினோடு (1)

அம்பு பத்தினோடு எட்டையும் நான்கினால் அறுத்தான் – யுத்2:16 233/4

TOP


பத்து (54)

பரவுறு சமரம் பத்து படலம் நூற்றிருபத்தெட்டே – பால-மிகை:0 25/2
பண்ணிய உறுப்பில் கோடல் பத்து_நூறு அவையும் போக – பால-மிகை:9 61/3
மூன்று_பத்து ஆயிரத்து இரட்டி முற்றுமே – அயோ:13 5/4
அன்னதாக அங்கு ஆறு பத்து என – அயோ-மிகை:11 12/1
ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் கோடி என்று உணரா – ஆரண்:7 79/1
பத்து உள தலை பகுதி தோள்கள் பல அன்றே – ஆரண்:10 61/4
தாள் செய்ய கமலத்தானே முதலினர் தலை பத்து உள்ளாற்கு – ஆரண்:13 122/3
மூன்று பத்து ஒருபது முந்து யோசனை – ஆரண்-மிகை:13 6/1
வெள்ளம் ஏழு பத்து உள்ள மேருவை – கிட்:3 46/1
ஏழு_பத்து ஆகிய வெள்ளத்து எம் படை – கிட்:6 33/1
ஆன்ற பத்து நூறு ஆயிர கோடியோடு அமைய – கிட்:12 3/3
பகுத்த பத்து நூறு_ஆயிர பத்தினின் இரட்டி – கிட்:12 13/3
இயைந்த பத்து நூறு_ஆயிர பத்து எனும் கோடி – கிட்:12 14/1
இயைந்த பத்து நூறு_ஆயிர பத்து எனும் கோடி – கிட்:12 14/1
ஆறு பத்து எழு கோடியாம் வானரர்க்கு அதிபர் – கிட்:12 26/1
பத்து இரட்டி நன் பகல் இரவு ஒருவலர் பார்ப்பார் – கிட்:12 33/3
ஆறு பத்து எழு கோடி அனீகருக்கு – கிட்:13 3/1
தட கை நால்_ஐந்து பத்து தலைகளும் உடையான்-தானே – சுந்:1 28/1
பத்து உள தலையும் தோளும் பல பல பகழி தூவி – சுந்:3 115/1
மறு_இல பத்து உள_அல்ல மற்று இனி – சுந்:4 41/2
அம் கை பத்து இரட்டியான்-தன் ஆணையால் அழகு மாண – சுந்:6 51/3
ஒன்று பத்து நூறு நூறு_ஆயிரமும் உதைப்பித்தான் – சுந்:8 44/4
பங்கம் இல் பணிலம் பத்து_பத்து_நூறு ஆகும் என்பர் – சுந்-மிகை:11 5/2
பங்கம் இல் பணிலம் பத்து_பத்து_நூறு ஆகும் என்பர் – சுந்-மிகை:11 5/2
பத்து_நூறு அமைந்த கோடி வெள்ளத்தால் பகுதி செய்த – யுத்1:3 132/3
ஒன்று பத்து ஆறு வெள்ளத்து அரியொடும் துணைவரோடும் – யுத்1:13 6/3
வெள்ளம் ஓர் ஏழு பத்து கணித்த வெம் சேனையோடும் – யுத்1:14 1/2
ஒன்று பத்து ஐந்தொடு ஆறு கோடி வந்து ஒருங்கு சுற்ற – யுத்1-மிகை:11 6/2
பத்து உள விரல் புடை பரந்த பண்பு என – யுத்2:15 110/3
பத்து நூறு கோடிக்கு மேல் பனி படு சிகரம் – யுத்2:15 188/3
வல் வன் வார் சிலை பத்து உடன் இட கையின் வாங்கி – யுத்2:15 196/3
கவை உறு நெஞ்சன் காந்தி கனல்கின்ற கண்ணன் பத்து
சிவையின் வாய் என்ன செம் தீ உயிர்ப்பு உற திறந்த மூக்கன் – யுத்2:16 14/1,2
நூறு பத்து உடை பத்தியின் நொறில் பரி பூண்ட – யுத்2:16 226/3
கொண்டல் ஒத்தவன் கொடும் கணை பத்து ஒரு தொடையினில் கோத்து எய்தான் – யுத்2:16 331/2
தான் உள பத்து பேழ் வாய் தகாதன உரைக்க தக்க – யுத்2:17 20/3
கோல் ஒரு பத்து_நூற்றால் குதிரையின் தலைகள் கொய்து – யுத்2:18 199/3
பத்து திசையும் செவிடு எய்தின பல் கால் – யுத்2:18 243/2
சென்றனர் பத்து நூற்று சீரிய வீரர் ஓடி – யுத்2-மிகை:16 10/1
இரண்டு பத்து நூறு எனும் படை வெள்ளம் மற்று இன்றொடு முடிவு எய்தி – யுத்2-மிகை:16 53/1
பத்து ஒரு நாலு பகுத்த பரப்பின் – யுத்3:20 11/1
பத்து வாள் மதிக்கும் அ நாள் பகல் ஒத்தது இரவும் பண்பால் – யுத்3:25 20/4
பத்து ஏவினன் அவை பாய்தலின் இளம் கோளரி பதைத்தான் – யுத்3:27 122/4
நாயகன் தலை பத்து உள கையும் நால்_ஐந்து என்று – யுத்3:31 41/1
பத்து எனும் திசையும் வென்று கயிலையில் பரனை எய்தி – யுத்3-மிகை:29 3/1
பத்து நூறு ஆய வெள்ள படையொடு மாயை பற்றி – யுத்3-மிகை:31 58/2
பத்து எனும் திசையும் மூடி சொரிந்தனர் படையின் மாரி – யுத்3-மிகை:31 58/4
பாய் கடும் கணை பத்து அவன் உடல் புக பாய்ச்சி – யுத்4:32 34/2
பத்து நெற்றியும் சுற்றிய பேர் எழில் படைக்க – யுத்4:35 14/4
பத்து சிலை எடுத்தான் கணை தொடுத்தான் பல முகில்-போல் – யுத்4:37 56/2
பத்து_நால் என அடுக்கிய உலகங்கள் பலவின் – யுத்4:41 17/1
ஒரு_பது வாய் உள வணங்க ஒண் முடி பத்து உள இறைஞ்ச – யுத்4-மிகை:38 2/3
ஒரு_பது நா உள வணங்க ஒண் முடிகள் பத்து உளவே இறைஞ்ச மேரு – யுத்4-மிகை:38 3/3
பத்து உடையவனுடன் விளைந்த பண்பு எலாம் – யுத்4-மிகை:41 225/2
தவ்வல் இல் ஆறு பத்து ஆயிரமோடும் தாயரோடும் – யுத்4-மிகை:41 275/2

TOP


பத்து_நால் (1)

பத்து_நால் என அடுக்கிய உலகங்கள் பலவின் – யுத்4:41 17/1

TOP


பத்து_நூற்றால் (1)

கோல் ஒரு பத்து_நூற்றால் குதிரையின் தலைகள் கொய்து – யுத்2:18 199/3

TOP


பத்து_நூறு (2)

பண்ணிய உறுப்பில் கோடல் பத்து_நூறு அவையும் போக – பால-மிகை:9 61/3
பத்து_நூறு அமைந்த கோடி வெள்ளத்தால் பகுதி செய்த – யுத்1:3 132/3

TOP


பத்து_பத்து_நூறு (1)

பங்கம் இல் பணிலம் பத்து_பத்து_நூறு ஆகும் என்பர் – சுந்-மிகை:11 5/2

TOP


பத்துடன் (1)

பத்துடன் ஆறு என பகுத்த ஆயிரம் – ஆரண்-மிகை:7 2/1

TOP


பத்துடை (2)

நூறு பத்துடை நொறில் பரி தேரின் மேல் நுன்முன் – யுத்2:15 217/1
பத்துடை ஏழு சான்ற வானர பரவை பற்றி – யுத்3:26 19/3

TOP


பத்துடையவன் (1)

பத்தினொடு பத்துடையவன் உடல் பதைப்ப – யுத்1:12 8/3

TOP


பத்தும் (18)

வெம் சினத்து அவுணத்தேர் பத்தும் வென்றுளேற்கு – அயோ:1 18/2
பத்தும் நாலும் பகல் அலவோ என்றான் – அயோ:4 21/4
ஐந்தும் தலை பத்தும் அலைந்து உலைய – ஆரண்:12 79/3
திண் தலை பத்தும் தோள்கள் இருபதும் தெரிய நோக்கி – சுந்:2 216/4
தாள் ஆற்றலால் இடித்து தலை பத்தும் தகர்த்து இன்று என் – சுந்:2 217/3
ஒடித்து வான் தோள் அனைத்தும் தலை பத்தும் உதைத்து உருட்டி – சுந்:2 218/3
சீரிய_அல்ல சொல்லி தலை பத்தும் சிந்துவாயோ – சுந்:3 113/4
தனியன் நின்றனன் தலை பத்தும் கடிது உக தாக்கி – சுந்:3 136/1
மீட்டிலேன் தலைகள் பத்தும் கொணர்ந்திலேன் வெறும் கை வந்தேன் – யுத்1:12 39/4
தன் உயிர் பெறுதல் நன்றோ அன்று எனின் தலைகள் பத்தும்
சின்னபின்னங்கள் செய்ய செரு_களம் சேர்தல் நன்றோ – யுத்1:14 11/2,3
தார் அணி மவுலி பத்தும் சங்கரன் கொடுத்த வாளும் – யுத்2:16 1/3
ஆன திக்கு ஒரு பத்தும் அடுத்துற – யுத்3-மிகை:31 38/2
ஒருங்கு அரணம் மூன்றும் உழல் வாயு ஒரு பத்தும்
பெரும் பகலும் நீள் இரவும் என்று இவை பிணிக்கும் – யுத்4:36 14/2,3
வட திசை வாயில் மேவ இராவணன் மவுலி பத்தும்
உடலமும் இழந்தது இங்கு என்று உணர்த்தி வேறு உரைக்கலுற்றான் – யுத்4-மிகை:41 59/3,4
என்று உரைத்து அனைய மௌலி தலை பத்தும் இறுத்த வீர – யுத்4-மிகை:41 170/3
தலை ஒரு பத்தும் சிந்தி தம்பி-தன் தோளும் தாளும் – யுத்4-மிகை:41 243/2
வெள்ளம் ஓர் ஏழு பத்தும் விலங்க அரும் வீரர் ஆகி – யுத்4-மிகை:41 250/1
வீசு தெண் திரையிற்று ஆய வெள்ளம் ஓர் ஏழு பத்தும்
மூசிய பழுவம் இங்ஙன் கிடப்பதோ முரற்றல் இன்றி – யுத்4-மிகை:41 258/2,3

TOP


பத்தையும் (1)

உறுதி அற்றவன் சிலை ஒரு பத்தையும் ஒறுத்தான் – யுத்2-மிகை:15 38/4

TOP


பத்தொடு (2)

பயிலும் காலம் பத்தொடு நாலும் படர் கானத்து – யுத்3:22 205/1
ஆண்டு பத்தொடு நாலும் இன்றோடு அறும்-ஆயின் – யுத்4:41 1/1

TOP


பத்தொடும் (2)

மாக வன் திசை பத்தொடும் வரம்பு_இலா உலகிற்கு – சுந்:11 41/2
தலைகள் பத்தொடும் தழுவிய தசமுக தலைவன் – யுத்2:15 211/1

TOP


பத்தோடு (1)

பத்தோடு பத்தின் நெடும் பத்தியில் தத்தி மூக்கால் – ஆரண்:13 27/2

TOP


பத (5)

புரி தவம் மிகு பத பொற்பின் நீடு அருள் – பால-மிகை:6 2/2
பத இயல் அறிவு பயத்தால் அதின் நல பயன் உளது உண்டோ – சுந்:7 21/2
நினைவு எழுந்தது இங்கு இவன் பெரும் கடவுள் மற்று இவன் பத நிழல் காண – யுத்2-மிகை:16 55/2
அளி வரும் மனத்தோர்க்கு எல்லாம் அரும் பத அமுதம் ஆனான் – யுத்4:41 113/2
பத வலி சதங்கை பைம் தார் பாய் பரி பணை திண் கோட்டு – யுத்4-மிகை:42 60/1

TOP


பதக (1)

பாரிடை குதியா-முன்னம் இடபனும் பதக நீ போய் – யுத்2:18 233/3

TOP


பதகர் (3)

பாரின் மீது அனந்த கோடி பதகர் வந்து பற்றினார் – யுத்3-மிகை:31 16/4
படையின் மாரி பதகர் சொரிந்து இடை – யுத்3-மிகை:31 39/3
பாய் திரை பரவை ஏழும் காண்குறும் பதகர் என்ன – யுத்4:33 3/3

TOP


பதகன் (4)

பழி வரு நெறி படர் பதகன் ஆக யான் – அயோ:11 105/4
வென்றி தரு வேல் தச முக பதகன் ஆதி – ஆரண்-மிகை:3 7/3
பாற்கடல் அழுவத்து உள்ளது ஒத்தது அ பதகன் மூதூர் – யுத்1:13 27/4
பாசம் கலந்த பசி-போல் அகன்ற பதகன் துரந்த உரகம் – யுத்2:19 263/4

TOP


பதகனும் (1)

பாசறை இருந்தான் அந்த பதகனும் இழிந்து போனான் – யுத்1-மிகை:12 7/4

TOP


பதகனேன் (1)

படைக்கலம் சுமந்து உழல்கின்ற பதகனேன் பழி பார்த்து – யுத்3:22 193/3

TOP


பதகி (1)

பவனனின் திரிகுநர் பதகி மைந்தர்கள் – பால-மிகை:7 18/4

TOP


பதங்கம் (1)

அளக்கரின் பாய்ந்து-என பதங்கம் ஆர் அழல் – யுத்3:31 178/2

TOP


பதங்கள் (2)

பதங்கள் முகில் ஒத்த இசை பல் ஞிமிறு பன்ன – கிட்:10 78/1
பதங்கள் தீ பருகிட பதைக்கின்றார் பல – கிட்:14 23/3

TOP


பதங்களில் (2)

பதங்களில் தண்ணுமை பாணி பண் உற – பால:3 51/1
பாத்த யானையின் பதங்களில் படு மதம் நாற – பால:15 6/1

TOP


பதங்கனை (1)

உரு பதங்கனை ஒப்பன சில கணை ஓடை – யுத்2:16 207/1

TOP


பதடி (1)

பன்னு வான் குலை பதடி ஆயினேன் – அயோ:11 129/2

TOP


பதடியின் (1)

விருப்பின் கோடியால் விலைக்கு எனும் பதடியின் விட்டான் – யுத்4:37 121/2

TOP


பதத்த (1)

பயில் குரல் கிண்கிணி பதத்த பாவையர் – கிட்:14 34/1

TOP


பதத்தியை (1)

புண்டரீக மென் பதத்தியை புகழ்ந்தனள் புகழ – பால-மிகை:9 2/3

TOP


பதத்தில் (2)

வினையம் அது அறுத்து மேல் ஆம் விண்ணவன் பதத்தில் சேர்வார் – பால-மிகை:0 39/4
மின் திகழ்ந்து ஒளி விளங்கிடும் விண்டுவின் பதத்தில்
சென்று கண்டு கொண்டு இழிந்தனன் திசைமுகன் பதியில் – யுத்4-மிகை:41 18/3,4

TOP


பதத்தின் (1)

என்னுடை பெரும் பதத்தின் மேலாகிய எந்தை – யுத்4-மிகை:41 17/1

TOP


பதத்தினை (1)

அரா அணை அமலன் உலகு எனும் பரம பதத்தினை அடைகுவர் அன்றே – பால-மிகை:0 38/4

TOP


பதத்து (6)

கொண்டல் நீள் பதத்து எய்தி ஓர் விஞ்சையர் கோதை – பால-மிகை:9 2/2
பருதியை தரும் முன் அத்திரி பதத்து அனுசனை – ஆரண்-மிகை:1 3/1
தான் இடைவிடாது தசமுகத்து அரக்கன் பதத்து இடை தாழ்ந்து தாழ்ந்து எழல் போல் – ஆரண்-மிகை:10 4/3
பார் மேல் தவழ் சேவடி பாய் நடவா பதத்து என் – சுந்:1 52/2
ஆசு இல் அங்கது கண்டு அவன் அரும் பதத்து ஊன்ற – யுத்1-மிகை:2 24/3
சந்திரன் பதத்து முன்னோன் என்றனர் சமரை வேட்டு – யுத்1-மிகை:9 17/2

TOP


பதத்துளான் (2)

உந்தன் நீள் பதத்துளான் எனின் காட்டு என உணர்த்தும் – யுத்4-மிகை:41 16/4
மின்னும் நீடு ஒளி விண்டுவின் பதத்துளான் விறலோய் – யுத்4-மிகை:41 17/3

TOP


பதத்தை (4)

ஆழ்வார் பதத்தை சிந்திப்பவர்க்கு யாதும் அரியது அன்றே – பால-மிகை:0 17/4
தம்மையே தமர்க்கு நல்கும் தனி பெரும் பதத்தை தானே – கிட்:7 77/2
மீண்டனன் விசும்பு எனும் பதத்தை மீ செல்வான் – சுந்:4 108/2
இறப்பு எனும் பதத்தை விட்டாய் இராமன் என்பளவும் மற்று இ – யுத்2:16 128/3

TOP


பதத்தையும் (1)

காயம் என்னும் அ கணக்கு_அறு பதத்தையும் கடக்க – சுந்:2 20/3

TOP


பதம் (56)

பதம் கொள் பாகனும் மந்திரி ஒத்தனன் பல் நூல் – பால:15 4/2
அ தலத்தில் அவன் பதம் எய்துமே – பால-மிகை:0 36/4
நாயகன் இரு பதம் நயந்து சிந்தை மீது – பால-மிகை:5 6/2
பேணலாது இகழ்ந்த விண்ணோர் பெரும் பதம் முதலா மற்றை – பால-மிகை:11 34/1
உறு பதம் நுங்கிய ஒருவன் ஆக யான் – அயோ:11 109/4
இல்லிடை இடு பதம் ஏற்க என் கையால் – அயோ:11 110/4
பிறந்து நீ உடை பிரிவு_இல் தொல் பதம்
துறந்து மா தவம் தொடங்குவாய் என்றால் – அயோ:14 99/1,2
பனி கமல பதம் பணிந்து இறைஞ்சினாள் – அயோ-மிகை:11 6/4
பார் ஒடுங்கு உறு கரம்-கொடு பரு பதம் எலாம் – ஆரண்:1 28/3
பிறப்பரோ எவர்க்கும் யான் பெற்ற பதம் பெறல் அரிதே – ஆரண்:1 50/3
வான் நின்ற பெரும் பதம் வந்து உரு ஆய் – ஆரண்:2 7/3
அந்தம் இல் உயர் பதம் அடைதலை முயல்வேன் – ஆரண்:2 41/4
கணம் குழை மகளிர்க்கு எல்லாம் பெரும் பதம் கைக்கொள் என்னா – ஆரண்:12 70/3
நின் பதம் நின் ஆணை இது நீ கருதுவாய் என்று – ஆரண்-மிகை:10 15/3
உக்க அந்தமும் உடல் பொறை துறந்து உயர் பதம்
புக்க அந்தமும் நமக்கு உரை செயும் புரையவோ – கிட்:3 12/1,2
வினை எனும் சிறை துறந்து உயர் பதம் விரவினார் – கிட்:3 13/3
இன்னவன் இளம் பதம் இயற்றும் நாள் – கிட்:3 50/2
உன்னை ஈன்ற எற்கு உறு பதம் உளது என உரைத்தான் – கிட்:3 78/3
உரம் எனும் பதம் உயிரொடும் உருவிய ஒன்றை – கிட்:7 72/2
தா அரும் பதம் எனக்கு அருமையோ தனிமையோய் – கிட்:7 129/4
தண்டமே அடியனேற்கு உறு பதம் தருவதே – கிட்:7 130/4
திருவினையும் இடு பதம் தேர் சிறுமையையும் முறை ஒப்ப தெளிந்து நோக்கி – கிட்:13 27/2
உய்த்த போது தருப்பையில் ஒண் பதம்
வைத்த வேதிகை செய்தி மனக்கொள்வாள் – சுந்:3 24/3,4
மந்தர கீதத்து இசை பதம் தொடர வகை உறு கட்டளை வழாமல் – சுந்:3 86/3
மீட்டு அவன் கருணை-செய்தால் பெறும் பதம் விளம்பலாமோ – சுந்:6 43/4
பிறந்துளார் பிறவாத பெரும் பதம்
சிறந்துளார் மற்றும் தேவர்க்கும் தேவர் ஆய் – சுந்:12 100/1,2
பொன் தரு மலர் பதம் வழுத்தி பூம் கொடி – சுந்-மிகை:4 2/3
என பதம் வணங்கி அன்னார் இயம்பிய வார்த்தை கேளா – சுந்-மிகை:6 1/1
இந்திர பெரும் பதம் இழக்கின்றாய் என – யுத்1:2 73/3
பாவ காரியர் உயிர் பதம் அலாது இரை பெறா பகழி நாகம் – யுத்1:2 88/4
சாரும் மானத்தில் சந்திரன் தனி பதம் சரிக்கும் – யுத்1:3 6/1
தேரின் மேலின் நின்று இரவி தன் பெரும் பதம் செலுத்தும் – யுத்1:3 6/2
ஏவர் மற்றவர் யோகியர் உறு பதம் இழந்தார் – யுத்1:3 9/3
இல்லை வேறு இனி பெரும் பதம் யான் அறியாத – யுத்1:3 28/3
சாதிப்பார் பெறும் பெரும் பதம் தலைக்கொண்டு சமைந்தேன் – யுத்1:3 30/3
காமம் யாவையும் தருவதும் அ பதம் கடந்தால் – யுத்1:3 42/1
ஓம வேள்வியின் உறு பதம் உய்ப்பதும் ஒருவன் – யுத்1:3 42/3
எய்தினார் பதம் இழந்தனர் யான் தவம் இயற்றி – யுத்1:3 54/2
உறங்கலர் உண் பதம் உலவை ஆதலால் – யுத்1:5 25/2
எண்ணும் செய்கையன் அந்தகன் தன் பதம் இழந்தான் – யுத்1:5 57/4
பின்னது ஆக்கிய பதம் நினக்கு ஆக்கினென் பெற்றாய் – யுத்1:5 72/4
அ பதம் அவனுக்கு ஈந்தான் அரக்கர் வேர் அறுப்பதாக – யுத்1:9 76/1
அமர்ந்து நீங்குதற்கு அருமை கண்டு அவன் பதம் அகத்தே – யுத்1-மிகை:2 25/1
வந்து இவன் பதம் முறை_முறை வணங்கிட வாழ்ந்தான் – யுத்1-மிகை:3 2/4
பருப்பதம் கடந்த தோளான் பதம் இரண்டு ஒரு கை பற்றா – யுத்1-மிகை:3 26/4
செரு பதம் பெறா அரக்கர்-தம் தலை பல சிந்தி – யுத்2:16 207/3
எண் உறு பெரும் பதம் வினையின் எஞ்சிட – யுத்2:18 108/3
ஏற்றம் என் பலவும் சொல்லி என் பதம் இழந்தேன் என்னா – யுத்2:19 55/3
வானம் தொடர்ந்த பதம் என்னும் ஒன்று மறை நாலும் அந்தம் அறியாது – யுத்2:19 255/3
மேகத்தின் பதம் கடந்து வெம் கதிரும் தண் கதிரும் விரைவில் செல்லும் – யுத்3:24 36/1
முதுமொழி பதம் சொல்லினென் என்று உரை முடித்தான் – யுத்3:30 48/4
பதம் புலர்ந்த வேகம் ஆக வாள் அரக்கர் பண்பு சால் – யுத்3:31 77/3
பகர அரிய பதம் விரவ அமரர் பழ – யுத்3:31 154/3
மண்டி புக்கனன் மறலி-தன் பெரும் பதம் நரகில் – யுத்4-மிகை:41 12/1
திருவணை உயர் பதம் செப்பி மீண்ட பின் – யுத்4-மிகை:41 85/1
தரு பதம் சமைந்த முக்கோல் தாபத வடிவம் கொண்டு – யுத்4-மிகை:41 233/3

TOP


பதமும் (2)

புராதன மறையும் அண்டர் பொன் பதமும் பொன்றும் நாளதனினும் பொன்றா – பால-மிகை:0 38/3
உரிய தன் பதமும் வாழ்வும் ஒழிப்பென் என்று எழுதிவிட்டான் – யுத்4-மிகை:41 10/4

TOP


பதமுமாய் (1)

சந்தியும் பதமுமாய் தழைத்த தன்மையான் – யுத்1:3 72/4

TOP


பதமே (2)

கோட்படா பதமே ஐய குரக்கு உருக்கொண்டது என்றான் – கிட்:2 33/4
பகுதியை ஒத்தான் வீரன் மேலை தன் பதமே ஒத்தான் – யுத்2:15 221/4

TOP


பதயுக (1)

பதயுக தொழில்-கொடு பழிப்பு_இலாதன – பால:3 48/2

TOP


பதயுகம் (1)

பரசியே வணங்கும்-தோறும் பதயுகம் சேப்ப மன்னோ – யுத்4-மிகை:42 39/4

TOP


பதலை (1)

வழங்கின பதலை ஓதை அண்டத்தின் வரம்பு-காறும் – யுத்3:21 11/3

TOP


பதவி (1)

பதவி அந்தணரை ஆவை பாலரை பாவைமாரை – கிட்:11 61/2

TOP


பதவிய (2)

பதவிய இருமையும் பயக்க பண்பினால் – அயோ:14 121/3
பதவிய மனிதரேனும் பைந்தொடி நின்னை தந்த – சுந்:3 144/1

TOP


பதவியை (1)

பதவியை எவர்க்கும் நல்கும் பண்ணவன் பணித்த யாவும் – கிட்:7 141/3

TOP


பதறின (1)

பதறின பதைத்த வானில் பறந்தன பறந்து பார் வீழ்ந்து – சுந்:6 42/3

TOP


பதனமும் (1)

பதனமும் மதிலும் படை நாஞ்சிலும் – யுத்2:15 32/1

TOP


பதாகை (13)

படியிடை அற்று வீழ்ந்த வெற்றி அம் பதாகை ஒத்தாள் – பால:7 51/4
படியுறு பதாகை மீ விதானம் பல் மணி – ஆரண்:7 47/2
சித்திர பதாகை ஈட்டம் திசை-தொறும் செறிவ செல்வ – சுந்:8 7/4
பல் நிறத்த பதாகை பரப்பு எலாம் – யுத்2:15 30/3
ஏனையர் ஏந்திய பதாகை ஈட்டமும் – யுத்2:15 104/2
தேர் கொடி யானையின் பதாகை சேண் உறு – யுத்2:16 96/1
ஓடின பதாகை ஓங்கி ஆடின பறவை அம்மா – யுத்2:16 168/4
பரந்த வெண்குடை சாமரை நெடும் கொடி பதாகை
சரம் தரும் சிலை கேடகம் பிச்சம் மொய் சரங்கள் – யுத்2:16 248/1,2
பனி வென்ற பதாகை என்றும் பல் உளை பரிமா என்றும் – யுத்2:19 50/1
பட்டன உலகம் எங்கும் பரந்தன பதாகை காட்டை – யுத்2:19 94/2
பல் பெரும் பதாகை பத்தி மீமிசை தொடுத்த பந்தர் – யுத்3:21 10/1
சிலை விழுந்தவா விழுந்த திண் பதாகை திங்களின் – யுத்3:31 81/3
மீது உறு பதாகை என வீசியது மெய்ம்மை – யுத்4:36 10/3

TOP


பதாகை-மேல் (1)

எழுது வீணை கொடு ஏந்து பதாகை-மேல்
கழுகும் காகமும் மொய்த்தன கண்கள் நீர் – யுத்4:37 21/1,2

TOP


பதாகைகள் (1)

காம்போடு பதாகைகள் கார் உதிர – யுத்3:31 202/1

TOP


பதாகைய (1)

வீழ்ந்த வாளன விளிவுற்ற பதாகைய வெயில் உமிழ் அயில் அம்பு – யுத்2:16 315/1

TOP


பதாகையால் (1)

அறைந்த மா முரசு ஆனை பதாகையால்
மறைந்தவால் நெடு வானகம் மாதிரம் – யுத்2:15 16/1,2

TOP


பதாகையின் (1)

தாள் நிமிர் பதாகையின் குழாம் தழைத்தன – பால:3 37/2

TOP


பதாகையும் (1)

படுத்த வாசியும் பதாகையும் பாழ்பட – யுத்2:15 64/4

TOP


பதாகையோடு (1)

மின் உறு பதாகையோடு சாரதி வீழ்ந்த போதும் – யுத்2:19 119/2

TOP


பதாதி (5)

பார் மிசை படர்ந்தது பதாதி பௌவமே – அயோ:12 32/4
வேற்று இன புலி_ஏறு என்ன வியந்து எழும் பதாதி ஈட்டம் – சுந்:8 5/4
போயின பதாதி சொன்ன புரவியின் இரட்டி போலாம் – சுந்:8 10/3
பழி அப்பால் இவன் பதாதி என்று அனுமன்-தன் படர் தோள் – யுத்2:16 241/3
இற்று அவிந்தன பெரும் பதாதி உயிர் உள்ள எங்கணும் இரிந்த அ – யுத்2:19 87/3

TOP


பதாதியர் (1)

வென்றிடும் பதாதியர் அனந்த வெள்ளமும் – யுத்3-மிகை:31 50/3

TOP


பதாதியின் (1)

பாழி தோள் நெடும் படைக்கல பதாதியின் பகுதி – சுந்:9 11/4

TOP


பதாதியும் (2)

விடை குலங்கள் போல் இராக்கத பதாதியும் மிடைந்த – யுத்3:22 97/4
ஏறு கோள் உறு பதாதியும் இவற்று இரட்டி – யுத்4:32 3/3

TOP


பதி (23)

பராவ அரு முனியொடும் பதி வந்து எய்தினான் – பால:13 59/4
பதி பெரும் சேனையின் பரப்பினான் என்றான் – அயோ-மிகை:14 3/4
ஏது பதி ஏது பெயர் யாவர் உறவு என்றான் – ஆரண்:6 31/3
ஆயிரம் வடி கணை அரக்கர்_பதி எய்தான் – ஆரண்:9 11/2
பதி உறு கேடு வந்து குறுகிய பயத்தினாலும் – ஆரண்:10 86/2
சொன்னவனை ஏசின அரக்கர் பதி சொன்னான் – ஆரண்:11 27/2
புக்கு அயன் பதி சலிப்பு அற ஒலித்தது அ பொரு வில் – கிட்:4 13/4
கூறு சேனை பதி கொடும் கூற்றையும் – கிட்:13 3/3
வெருவி ஓடும் அரக்கர்-தம் வெம் பதி
ஒருவனே ஒரு பன்னிரு யோசனை – சுந்:2 155/2,3
வள்ளப்பட்டன மகர கடல் என மதில் சுற்றிய பதி மறலிக்கு ஓர் – சுந்:10 28/3
கோன் அ வானவர் பதி கொண்ட நாள் என குலைந்தார் – சுந்:13 33/4
அங்கு அது அஞ்சி நடுங்கி அயன் பதி அண்மி – சுந்-மிகை:5 4/1
நெற்றியின் அரக்கர்_பதி செல்ல நெறி நல் நூல் – யுத்1:9 5/1
பதி புகுந்தனர் தம்மை படுப்பது ஓர் – யுத்1:9 52/3
இ பதி எய்தி நின்ற இராமன் என்று எவரும் சொன்னார் – யுத்1:9 76/2
பறத்தி நின் நெடும் பதி புக கிளையொடும் பாவி – யுத்2:15 251/3
பொருவோர் நமனார் பதி புக்கு உறைவோர் – யுத்2:18 36/3
பதி கைகொடு கட்டவர் பண்டு ஒரு நாள் – யுத்2:18 65/2
மேவி கனல் முன் மிதிலை பதி என் – யுத்3:23 14/1
சிவனும் அயனும் எழு திகிரி அமரர்_பதி – யுத்3:31 164/1
இன்று நாம் பதி போகலம் மாருதி ஈண்ட – யுத்4:41 43/1
நந்தியம் பதி இறைவனை நாதனும் அழைத்தே – யுத்4-மிகை:41 112/1
பந்தி வந்த புல் பாயலான் பழம் பதி புகாது – யுத்4-மிகை:41 168/2

TOP


பதிக்கு (2)

உவண பதிக்கு ஒளித்து உறையும் கொங்கணமும் குலிந்தமும் சென்று உறுதிர் மாதோ – கிட்:13 23/4
தேவர்-தம் பதிக்கு இராவணன் இட்ட செம் தழல் போல் – சுந்-மிகை:13 12/3

TOP


பதிக்கே (1)

அன்னதே என அவன் உயிர்க்கு அமரர்-தம் பதிக்கே
முன்னது ஓர் உடல் கொண்டு இவண் தருக என மொழிய – யுத்4-மிகை:41 43/1,2

TOP


பதிபடு (1)

பதிபடு கொடியின் உள்ள படி வளர் குழியின் உள்ள – பால:2 21/3

TOP


பதியிடை (5)

நந்தி அம் பதியிடை நாதன் பாதுகம் – அயோ:14 138/1
பற்றினை தருதி ஆயின் பதியிடை அவதி எய்த – ஆரண்:11 60/3
பரவும் இந்திரன் பதியிடை பகல் பொழுது ஆற்றி – யுத்1:3 5/3
புண்டரீகன் பதியிடை போயினார் – யுத்2-மிகை:15 13/4
பொன்னின் கற்பக பதியிடை கொண்டு போய் புகலும் – யுத்4-மிகை:41 14/2

TOP


பதியில் (1)

சென்று கண்டு கொண்டு இழிந்தனன் திசைமுகன் பதியில் – யுத்4-மிகை:41 18/4

TOP


பதியின் (5)

பரதனும் இளவலும் பதியின் நீங்கி போய் – அயோ:2 64/3
பதியின் பிழை அன்று பயந்து நமை புரந்தாள் – அயோ:4 129/2
பாதக அரக்கர்-தம் பதியின் வைகுதற்கு – ஆரண்:12 49/3
மன்னர் நம் பதியின் வந்து வரி சிலை பிடித்த கல்வி – யுத்2:19 120/3
குகனை தன் பதியின் உய்த்து குன்றினை வலம் செய் தேரோன் – யுத்4-மிகை:42 70/1

TOP


பதியும் (2)

அல் அரக்கர் பதியும் அங்கு ஓதுவான் – யுத்1-மிகை:9 9/4
அறம் புகா மறத்தினாலே அழிந்தது அ பதியும் ஐயா – யுத்4-மிகை:41 149/4

TOP


பதியை (5)

இந்த எம் பதியை காக்கும் இறைவனோ அறிதும் எங்கள் – யுத்1-மிகை:14 4/3
சுட்டான் இ அகன் பதியை தொடு வேலையோடும் – யுத்2:19 2/3
நன்று நம் பதியை காண நாயக அழைத்தி என்ன – யுத்4-மிகை:41 121/2
நம்பியும் பரதனோடு நந்தியம் பதியை நண்ணி – யுத்4-மிகை:41 292/1
சரத மா நெறியும் வல்லோர் தத்தம பதியை சார்ந்தார் – யுத்4-மிகை:42 69/4

TOP


பதியொடும் (1)

பதியொடும் பெரும் திரு பறித்த பண்டை நாள் – சுந்:9 19/2

TOP


பதிற்றின் (1)

பண்டு எழும் தனது வன் கதி பதிற்றின் முடுகி – ஆரண்:1 35/3

TOP


பதிற்றைந்து (1)

கொடிய கூற்றையும் ஒப்பன பதிற்றைந்து கோடி – கிட்:12 9/3

TOP


பதின் (1)

ஆயிர பதின் மடங்கு அரக்கன் மா தலை – யுத்4-மிகை:37 21/1

TOP


பதின்மரோடு (1)

நாயகர் பதின்மரோடு அடுத்த நால்வரே – ஆரண்:7 37/4

TOP


பதின்மூவரை (1)

தொக்க பதின்மூவரை அ காசிபனும் புணர்ந்தனன் அ தோகைமாருள் – ஆரண்-மிகை:4 1/2

TOP


பதினாயிரம் (9)

பல் பதினாயிரம் பசுவும் பைம் பொனும் – பால:23 69/1
காலம் ஓர் பதினாயிரம் அரும் தவம் கழிப்ப – பால-மிகை:9 43/3
பல் பதினாயிரம் படை கை வீரரே – ஆரண்:7 30/4
பன் நலம் பதினாயிரம் படை – சுந்:3 22/2
தேர் பதினாயிரம் பதுமம் செம் முக – யுத்1:5 30/1
கொற்ற கரி பதினாயிரம் ஒரு பத்தியில் கொல்வான் – யுத்2:18 151/4
பல் பதினாயிரம் தேவர் பக்கமா – யுத்2:19 31/1
அங்கதன் பதினாயிரம் அயில் கணை அழுந்த – யுத்3:22 171/1
ஆனை ஆயிரம் தேர் பதினாயிரம் அடல் பரி ஒரு கோடி – யுத்3:31 215/1

TOP


பதினாயிரர் (1)

சூத்திரத்தர் பதினாயிரர் சுற்ற – யுத்1:11 16/4

TOP


பதினாயிரவரை (1)

படுப்பது வய பகைஞர் ஆயிரரை அன்று பதினாயிரவரை
கடுப்பு அது கருத்தும் அது கட்புலன் மனம் கருதல் கல்வி இல வேல் – யுத்3:31 138/2,3

TOP


பதினால் (2)

ஒன்றுமோ அரணம் இன்று இ உலகமும் பதினால் உள்ள – கிட்:11 72/1
கோடையில் வறந்த மேக குலம் என பதினால் ஆண்டு – யுத்4:42 4/1

TOP


பதினால்வரும் (1)

அடைந்தார் படை தலைவீரர்கள் பதினால்வரும் அயில் வாள் – ஆரண்:7 95/2

TOP


பதினாறு (1)

வட்ட வெம் கண் வரை ஆளி பதினாறு வகையின் – ஆரண்:1 5/2

TOP


பதினெட்டும் (1)

ஏர் கெழு கதியும் சாரி பதினெட்டும் இயல்பின் எண்ணி – சுந்:8 13/1

TOP


பதினெண் (1)

ஆரியம் முதலிய பதினெண் பாடையில் – கிட்:1 13/1

TOP


பதினெழு (1)

வீரிய விரைவின் எய்தி பதினெழு வெள்ளத்தோடும் – யுத்1:13 5/1

TOP


பதினெழுவோர்கள் (1)

சோர்வு அறு பதினெழுவோர்கள் துன்னினார் – சுந்-மிகை:14 29/3

TOP


பதினேழ் (1)

அன்றியும் பதினேழ் வெள்ளத்து அரியொடும் அரசன்_மைந்தன் – யுத்1:13 6/1

TOP


பது (4)

செறி நாண் உரும் ஒலி கொண்டான் ஒரு பது திசை வாய் கிழிபட அழல்கின்றான் – சுந்-மிகை:10 6/1
ஒரு_பது வாய் உள வணங்க ஒண் முடி பத்து உள இறைஞ்ச – யுத்4-மிகை:38 2/3
ஒரு_பது நா உள வணங்க ஒண் முடிகள் பத்து உளவே இறைஞ்ச மேரு – யுத்4-மிகை:38 3/3
ஒரு_பது திசையும் உட்க வஞ்சக உழை ஒன்று ஏவி – யுத்4-மிகை:41 233/2

TOP


பதுங்கினர் (1)

பதுங்கினர் நடுங்கினர் பகழி பாய்தலின் – யுத்3:27 67/2

TOP


பதுங்கினானை (1)

பாவியை அமருக்கு அஞ்சி அரண் புக்கு பதுங்கினானை
தேவியை விடுக அன்றேல் செரு களத்து எதிர்ந்து தன்கண் – யுத்1:14 31/2,3

TOP


பதும (7)

பாடக செம் பதும மலர் பாவையர் பல்லாண்டு இசைப்ப பைம் பொன் பீடத்து – பால:5 59/2
பல் நகமும் நகு வெள்ளி பனிவரையும் பாற்கடலும் பதும பீடத்து – பால:6 8/2
பழிப்பு அறு நிலைமை ஆண்மை பகர்வது என் பதும பீடத்து – ஆரண்:15 53/1
பாழி அம் தடம் தோள் வென்றி மாருதி பதும செம் கண் – கிட்:2 30/3
பஞ்சி ஊட்டிய பரட்டு இசை கிண்கிணி பதும
செம் செவி செழும் பவளத்தின் கொழும் சுடர் சிதறி – சுந்:2 4/1,2
பயின்றன சுடர் தர பதும நாளங்கள் – யுத்4:37 144/2
பாங்குற நடந்தனள் பதும போதினாள் – யுத்4:40 66/4

TOP


பதுமத்தாள்-தன் (1)

பஞ்சு இவர் மெல்லடி பதுமத்தாள்-தன் மேல் – யுத்4-மிகை:40 13/2

TOP


பதுமத்தாளும் (1)

பாகத்தாள் இப்போது ஈசன் மகுடத்தாள் பதுமத்தாளும்
ஆகத்தாள் அல்லள் மாயன் ஆயிரம் மௌலி மேலாள் – சுந்:14 34/3,4

TOP


பதுமத்தானுக்கும் (1)

பார்க்கு எலாம் பத்தினி பதுமத்தானுக்கும்
பேர்க்கல் ஆம் சிந்தையள் அல்லள் பேதையேன் – யுத்4:40 62/1,2

TOP


பதுமத்தில் (1)

செம் பதுமத்தில் வாழும் செல்வி சானகியாம் மாதும் – யுத்4-மிகை:42 8/2

TOP


பதுமத்தின் (1)

தாமம் நாட்டிய கொடி படை பதுமத்தின் தலைவன் – யுத்1:5 44/3

TOP


பதுமத்து (6)

பாடக கால் அடி பதுமத்து ஒப்பன – பால:3 30/1
பகுத்த வான் மதி கொடு பதுமத்து அண்ணலே – அயோ:5 4/1
பருமித்த கிரியின் தோன்றும் வேழமும் பதுமத்து அண்ணல் – சுந்:8 4/2
பதுமத்து அண்ணலே பண்டு போல் அ நகர் படைத்தான் – யுத்1:5 67/4
பங்கின் உறையும் குயில் அழுதாள் பதுமத்து இருந்த மாது அழுதாள் – யுத்3:23 5/2
பரசுடை கடவுள் நேமி பண்ணவன் பதுமத்து அண்ணல் – யுத்4:40 40/1

TOP


பதுமத்தோன் (1)

பாசம் போய் இற்றால் போல பதுமத்தோன் படையும் இன்னே – யுத்3:24 8/1

TOP


பதுமம் (4)

பஞ்சு பூத்த விரல் பதுமம் பவளம் பூத்த அடியாள் என் – கிட்:1 31/1
பஞ்சி போர்த்த மெல் அடி என பொலிந்தன பதுமம்
வஞ்சி போலியர் மருங்கு என நுடங்கின வல்லி – கிட்:10 44/3,4
தேர் பதினாயிரம் பதுமம் செம் முக – யுத்1:5 30/1
அன்று எனின் பதுமம் மேற்று ஆகில் வெள்ளம் ஆய் – யுத்3:31 175/2

TOP


பதுமராகத்து (1)

பங்கு பெற்று ஒளிர் பதுமராகத்து ஒளி பாய – கிட்:1 20/2

TOP


பதுமுகன் (1)

பூழி விண் புக பதுமுகன் என்பவன் புகுந்தான் – கிட்:12 17/4

TOP


பதுமை (1)

பற்பல நாள் செலீஇ பதுமை போலிய – பால-மிகை:7 9/1

TOP


பதைக்க (1)

பாரையின் தலைய கோடி அரக்கனும் பதைக்க எய்தான் – யுத்2:19 110/4

TOP


பதைக்கின்ற (1)

பனி வரு கண்ணர் விம்மி பதைக்கின்ற நெஞ்சர் பாவத்து – யுத்3:31 72/3

TOP


பதைக்கின்றது (1)

பதைக்கின்றது ஓர் மனமும் இடை படர்கின்றது ஒர் சினமும் – யுத்4:37 46/1

TOP


பதைக்கின்றார் (2)

பறந்து போதும்-கொல் என்று பதைக்கின்றார்
பிறந்து தேவர் உணர்ந்து பெயர்ந்து முன் – அயோ:11 14/2,3
பதங்கள் தீ பருகிட பதைக்கின்றார் பல – கிட்:14 23/3

TOP


பதைக்கும் (6)

பனி என துடைத்தலும் பதைக்கும் சிந்தையாள் – பால:19 64/2
படி-கண் வீழ்ந்து அகம் பதைக்கும் நெஞ்சினான் – அயோ:11 126/2
பருவரல் மீதிட பதைக்கும் நெஞ்சினான் – ஆரண்:13 61/2
பண்டையில் நாசி இழந்து பதைக்கும்
திண் திறலாளொடு தாடகை சீராள் – ஆரண்:14 49/1,2
பறையிடு நெஞ்சினன் பதைக்கும் மேனியன் – கிட்:16 23/2
பாரிடை குதித்தன பதைக்கும் மெய்யன – யுத்1:6 45/4

TOP


பதைத்த (2)

பதறின பதைத்த வானில் பறந்தன பறந்து பார் வீழ்ந்து – சுந்:6 42/3
கன்று பட பதைத்த தாய்-போல் கவல்வாளை – யுத்2:18 272/2

TOP


பதைத்தனர் (3)

பரிந்தனர் பதைத்தனர் பணித்த குறி பண்பின் – கிட்:14 48/3
வேர்த்து உயிர் பதைத்தனர் நடுங்கி விம்மியே – யுத்3:20 36/4
பாரிடை இருந்து வீழ்ந்து பதைத்தனர் பைம் பொன் இஞ்சி – யுத்3:22 34/3

TOP


பதைத்தனள் (2)

பதைத்தனள் ஒருத்தன் மேல் ஒருத்தி பஞ்சு அடி – பால:19 36/3
பஞ்சின் மெல் அடிகள் நோவ பதைத்தனள் பருவ கால – ஆரண்:6 59/2

TOP


பதைத்தார் (3)

பரியலுற்றனர் உலைந்தனர் முனிவரும் பதைத்தார்
விரி திரை கடற்கு இரட்டி கொண்டு ஆர்த்தனர் விரவார் – யுத்2:15 207/2,3
பரி பட்டு விழ சிலர் நின்று பதைத்தார்
கரி பட்டு உருள சிலர் கால்-கொடு சென்றார் – யுத்2:18 255/1,2
பார் அழிந்தது குரங்கு எனும் பெயர் என பதைத்தார்
சூர் அழிந்திட துரந்தனன் சுடு சரம் சொரிந்தான் – யுத்3:22 74/3,4

TOP


பதைத்தாள் (5)

பயில்வாள் இறை பண்டு பிரிந்து அறியாள் பதைத்தாள்
உயிர் நாடி ஒல்கும் உடல் போல் அலமந்து உழந்தாள் – பால:17 15/3,4
பார்த்தார் ஓடி சானகிக்கும் பகர்ந்தார் அவளும் உயிர் பதைத்தாள்
வேர்த்தாள் உலந்தாள் விம்மினாள் விழுந்தாள் அழுதாள் வெய்து_உயிர்த்தாள் – சுந்:12 121/3,4
பண்டை நாள் இருந்த கங்கை நங்கையும் பதைத்தாள் பார்ப்பான் – யுத்1:6 58/3
நெய் எரி மிதித்தால் என்ன நிலத்திடை பதைத்தாள் நெஞ்சம் – யுத்2:17 32/2
கொடித்தான் என்ன மெய் சுருண்டாள் கொதித்தாள் பதைத்தாள் குலைவுற்றாள் – யுத்3:23 8/2

TOP


பதைத்தான் (3)

பத்து ஏவினன் அவை பாய்தலின் இளம் கோளரி பதைத்தான் – யுத்3:27 122/4
பதைத்தான் உடல் நிலைத்தான் சில பகு வாய் அயில் பகழி – யுத்3:27 123/1
படம் பொறாமையின் நனம் தலை அனந்தனும் பதைத்தான்
விடம் பொறாது இரி அமரர்-போல் குரங்கு_இனம் மிதிக்கும் – யுத்3:31 17/2,3

TOP


பதைத்து (15)

பழுது இலா ஒரு பாவை அன்னாள் பதைத்து
அழுது வெய்து_உயிர்த்து அன்பு உடை தோழியை – பால:21 24/1,2
தாம் பதைத்து உயிர் உள் தடுமாறுவார் – பால:21 30/2
பாத மலர் சிவப்ப தாம் பதைத்து பார் சேர்ந்தார் – அயோ:4 94/3
அழுந்தினர் சிலர் பதைத்து அளக வல்லியின் – அயோ:4 168/3
ஓவு_இல் நல் உயிர் உயிர்ப்பினோடு உடல் பதைத்து உலைய – அயோ:4 211/1
பார் மிசை பதைத்து வீழ்ந்தான் பருவரல் பரவை புக்கான் – அயோ:13 39/3
என்றலும் பதைத்து எழுந்து கைதொழா – அயோ:14 95/1
அதிர மா நிலத்து அடி பதைத்து அரற்றிய அரக்கி – ஆரண்:6 89/1
பார்ப்புற பார்ப்புற பயத்தினால் பதைத்து
ஊர் புறத்து இரியலுற்று ஓடுவார் பலர் – சுந்:12 9/3,4
பார மால் வரை ஏற பதைத்து உடல் – யுத்1:8 45/3
பதைத்து உலைவுற பல திறத்து இகல் பரப்பி – யுத்1:12 11/2
ஒடுங்கி உள்ளுயிர் சோர்ந்து உடல் பதைத்து உளம் வெருவி – யுத்1-மிகை:3 8/2
பாவகம் இன்னது என்று தெரிகிலர் பதைத்து விம்ம – யுத்2:16 9/2
ஆர் இனி தடுக்க வல்லார் என பதைத்து அமரர் எல்லாம் – யுத்2-மிகை:18 26/2
பதைத்து அவன் வெம்மை ஓடி பல் பெரும் பகழி மாரி – யுத்3:27 6/1

TOP


பதைப்ப (10)

ஆவி பதைப்ப அலக்கண் எய்தி நின்றான் – அயோ:3 18/4
புண் உற்ற தீயின் புகை உற்று உயிர் பதைப்ப
மண் உற்று அயர்ந்து மறுகிற்று உடம்பு எல்லாம் – அயோ:4 93/1,2
வெவ் உயிரா உயிர் பதைப்ப விம்மினான் – கிட்:16 33/3
பாலின் வெண் பரவை திரை கரும் கிரி-மேல் பரந்து என சாமரை பதைப்ப
வேலை-நின்று உயரும் முயல்_இல் வெண் மதியின் வெண்குடை மீதுற விளங்க – சுந்:3 89/3,4
பரந்த பல் உரும்_ஏற்று_இனம் வெறித்து உயிர் பதைப்ப
நிரந்தரம் புவி முழுவதும் சுமந்த நீடு உரகன் – சுந்:11 35/2,3
பச்சிரத்தம் வந்து ஒழுகிட வானவர் பதைப்ப
வச்சிரத்தினும் வலியன வயிர வான் கணைகள் – சுந்:11 39/2,3
பஞ்சரத்தொடு பசு நிற கிளி வெந்து பதைப்ப
அஞ்சன கண்ணின் அருவி நீர் முலை முன்றில் அலைப்ப – சுந்:13 21/1,2
தத்திய பரிகள்-தன்னின் சாமரை பதைப்ப வந்தான் – சுந்-மிகை:11 1/4
குமைத்து உயிர் பதைப்ப நீ கூறு போய் என்றான் – சுந்-மிகை:14 24/4
பத்தினொடு பத்துடையவன் உடல் பதைப்ப
குத்தினன் உரத்தில் நிமிர் கை துணை குளிப்ப – யுத்1:12 8/3,4

TOP


பதைப்பர் (1)

போவர் மீள்வர் பதைப்பர் பொருமலால் – யுத்4:37 37/3

TOP


பதைப்பவள் (1)

பஞ்சர கிளி என்ன பதைப்பவள்
நெஞ்சினில் துயர் நீக்கியது என்று நீ – யுத்4-மிகை:39 16/2,3

TOP


பதைப்பன (1)

படம் கொள் நாகங்கள் முழை புக பதைப்பன பாராய் – அயோ-மிகை:10 2/2

TOP


பதைப்பார் (1)

பணத்தின் மேல் நிலம் குழியுற கால் கொடு பதைப்பார்
நிணத்தின் மேல் விழுந்து அழுந்தினர் சிலர் சிலர் நிவந்த – ஆரண்:7 136/2,3

TOP


பதைப்பாள் (1)

பன்னி வாய் புலர்ந்து உணர்வு தேய்ந்து ஆர் உயிர் பதைப்பாள் – சுந்:3 14/4

TOP


பதைப்பு (2)

பத்திரம் புரை நாட்டம் பதைப்பு அற – சுந்:2 168/3
பாங்கினால் வருணன்-தன்னை அழைத்திட பதைப்பு இலாது – யுத்4-மிகை:41 241/2

TOP


பதைப்பை (1)

பன்னற்கு அரிய பல நெறியும் பகர்ந்து பதைப்பை நீக்கினான் – அயோ:6 37/4

TOP


பதையா (3)

பற்றி தருக என்பென் என பதையா
வெற்றி சிலை வீரனை மேவினளால் – ஆரண்:11 48/3,4
பள்ள கடல் கொள்ள படர் படி பேரினும் பதையா
வள்ளல் பெரு வெள்ளத்து எறுழ் வலியாரினும் வலியான் – யுத்2:15 185/1,2
பாறு ஆடு வெம் களத்து பட்டார் என பதையா
வேறு ஓர் சிறை இவனை வை-மின் விரைந்து என்ன – யுத்2:17 92/2,3

TOP


பதையாத (1)

படை பேரா வரும்-போதும் பதையாத உடம்பானை – யுத்2:16 50/2

TOP


பதையாநின்றான் (1)

பச்செனும் மரத்தவாறு பெருக்கவும் பதையாநின்றான்
நிச்சயம் போரில் ஆற்றல் ஓய்வு இலன் நெஞ்சம் அஞ்சான் – யுத்3-மிகை:28 9/3,4

TOP


பந்த (2)

பந்த ஞாட்புறு பாசறை பொருள்-வயின் பருவம் – அயோ:9 46/1
பந்த மா வினையம் மாள பற்று_அறு பெற்றியோர்க்கும் – ஆரண்:7 55/2

TOP


பந்தங்கள் (1)

கவந்த பந்தங்கள் களித்தன குளித்த கை_மலைகள் – ஆரண்:7 86/1

TOP


பந்தம் (1)

ஓடின கவந்த பந்தம் ஆடின அலகை மேல்மேல் – யுத்2:16 168/3

TOP


பந்தமும் (3)

பந்தமும் கப்பண படையும் பாசமும் – ஆரண்:7 35/4
கவந்த பந்தமும் கழுதும் தம் கணவரை காணா – யுத்3:22 198/1
சிலையின் பந்தமும் பகுதிகள் அனைத்தையும் செய்தோன் – யுத்4:40 98/4

TOP


பந்தர் (13)

விரித்த பந்தர் பிரித்தது ஆம் என மீன் ஒளித்தது வானமே – அயோ:3 54/4
மாக மணி வேதிகையில் மாதவி செய் பந்தர்
கேகய நெடும் குலம் என சிலர் கிடந்தார் – அயோ:5 13/1,2
வெயில் உறற்கு இரங்கி மீதா விரி சிறை பந்தர் வீசி – கிட்:2 11/2
சந்த பூம் பந்தர் வேய்ந்த தமனிய அரங்கில் தம்தம் – சுந்:2 104/1
பொன்னகர் தரள பந்தர் கற்பக பொதும்பர் பொன்_தோள் – சுந்:2 184/3
பந்தர் ஒத்தது நெடும் பருதி வானமே – யுத்1:8 13/4
வால் நிற தரள பந்தர் மரகதம் நடுவண் வைத்த – யுத்1:10 17/3
பந்தர் பெற்றது போன்றது பற்றுதல் – யுத்2:15 28/3
பல் பெரும் பதாகை பத்தி மீமிசை தொடுத்த பந்தர்
எல்லவன் சுடர் ஒண் கற்றை முற்ற இன் நிழலை ஈய – யுத்3:21 10/1,2
போது உகு பந்தர் நின்று மந்திர இருக்கை புக்கான் – யுத்3:25 21/4
பூ கிளர் பந்தர் நீழல் அனுமன்-மேல் இளவல் போனான் – யுத்3:28 59/4
காக பந்தர் செம் களம் எங்கும் செறி கால – யுத்4:33 4/1
வர தகு தரள மென் பந்தர் வைத்து வான் – யுத்4-மிகை:41 213/3

TOP


பந்தர்கள் (1)

எரிந்த மா மணி பந்தர்கள் எரிந்தது கடி கா – சுந்-மிகை:13 9/3

TOP


பந்தரில் (1)

துளிக்கும் கற்பக பந்தரில் கருநிறத்தோர்-பால் – சுந்:2 134/2

TOP


பந்தரின் (3)

பந்தரின் நிழல் வீச படர் வெயில் கடிவாகும் – பால:23 26/4
கொடி உடை பந்தரின் குளிர்ந்தது எங்குமே – அயோ:14 22/4
பந்தரின் உரிமை செய்ய யான் இவன் பணியில் நிற்பேன் – யுத்2:17 52/3

TOP


பந்தரும் (2)

வீடும் விரவும் மண பந்தரும் வீணை வண்டும் – பால:3 71/3
வயங்கு பூம் பந்தரும் மகளிர் எய்தினார் – பால:19 5/4

TOP


பந்தரே (3)

முன்றில்கள் அல்லன முத்தின் பந்தரே – பால:3 38/4
பாடின பரந்தன பறவை பந்தரே – பால:8 43/4
படிவன ஒத்தன பறவை பந்தரே – யுத்3:22 53/4

TOP


பந்தரை (2)

பந்தரை கிழித்தன பரந்த பூ_மழை – பால:8 44/1
பொழிகின்ற பூவின் வேய்ந்த பந்தரை புரைத்து கீழ் வந்து – பால:19 15/3

TOP


பந்தனம் (1)

சேது பந்தனம் செய்தனன் என்றது இ – யுத்1:9 61/1

TOP


பந்தனை (3)

பழுது உறாவகை பந்தனை செய்தனன் வந்தித்து – சுந்:5 84/2
பந்தனை செய்குதல் பணி நமக்கு என – யுத்1:8 2/3
பந்தனை பகையை செற்றுக காட்டலை என்னின் பாரோர் – யுத்2:16 188/2

TOP


பந்தி (12)

பந்தி செய் தூணின் மேல் பவள போதிகை – பால:3 29/2
பந்தி அம் புரவி-நின்றும் பாரிடை இழிந்தோர் வாச – பால:14 54/1
சின்னத்தின் அளக பந்தி திருமுகம் மறைப்ப நீக்கி – பால:18 6/2
பொதி இருள் அளக பந்தி பூட்டிய பூட்டும் இட்டார் – பால:22 5/4
பந்தி செய் வயிரங்கள் பொறியின் பாடு உற – பால:23 55/1
பாடு இயல் களி நல் யானை பந்தி அம் கடையின் குத்த – அயோ:13 54/3
பந்தி வெண் முத்தின் அணிகலன் முழுநிலா பரப்ப – சுந்:12 42/2
பந்தி பந்திகளாய் நெடும் கடும் கணை படர – யுத்1:6 23/3
பந்தி பந்தியாய் மடிந்தது வானர பகுதி – யுத்2:15 198/3
பந்தி பந்தியின் பல் குலம் மீன் குலம் பாகுபாடு உற பாகத்து – யுத்2:16 342/1
பந்தி அம் கழல் பாதம் அருச்சியா – யுத்4:41 46/3
பந்தி வந்த புல் பாயலான் பழம் பதி புகாது – யுத்4-மிகை:41 168/2

TOP


பந்தி-தோறும் (1)

மா துறு மாடம்-தோறும் வாசியின் பந்தி-தோறும்
காத்து உறு சோலை-தோறும் கரும் கடல் கடந்த தாளான் – சுந்:2 99/2,3

TOP


பந்திகள் (2)

பந்திகள் வய பரி பசும்பொனின் வெறுக்கை – அயோ:3 97/3
பல் நந்து உகு தரளம் தொகு படர் பந்திகள் படு நீர் – அயோ:7 7/1

TOP


பந்திகள்-தோறும் (2)

பரிகலத்து அமுது ஏந்தியே பந்திகள்-தோறும்
இரவி காதலற்கு அங்கதற்கு இலங்கையர் வேந்தற்கு – யுத்4-மிகை:41 202/1,2
பரிகலத்து ஒவ்வோர் பிடி கொடு பந்திகள்-தோறும்
இரவி புத்திரற்கு இலங்கையர் வேந்துக்கும் உதவி – யுத்4-மிகை:41 203/1,2

TOP


பந்திகளாய் (1)

பந்தி பந்திகளாய் நெடும் கடும் கணை படர – யுத்1:6 23/3

TOP


பந்தியாய் (1)

பந்தி பந்தியாய் மடிந்தது வானர பகுதி – யுத்2:15 198/3

TOP


பந்தியில் (4)

பண் இயல் வய பரிகள் பந்தியில் நிரைத்தார் – பால:15 13/4
பந்தியில் சிவறியால் சிதற பார் மிசை – பால-மிகை:5 15/3
பந்தியில் பந்தியில் படையை விட்டு அவை – யுத்2:16 84/1
பந்தியில் பந்தியில் படையை விட்டு அவை – யுத்2:16 84/1

TOP


பந்தியின் (1)

பந்தி பந்தியின் பல் குலம் மீன் குலம் பாகுபாடு உற பாகத்து – யுத்2:16 342/1

TOP


பந்தியும் (1)

பான தானமும் பாய் பரி பந்தியும்
ஏனை தார் அணி தேரொடும் இற்றன – சுந்:6 37/2,3

TOP


பந்தியே (2)

பரவையின் பெரியன புரவி பந்தியே – பால:3 62/4
பாரிடை மிதிக்கில பரியின் பந்தியே – பால:14 20/4

TOP


பந்தினை (1)

பந்தினை இளையவர் பயில் இடம் மயில் ஊர் – பால:2 48/1

TOP


பந்து (3)

பந்து அணி விரலினாள் ஒருத்தி பையுளாள் – பால:19 34/1
பந்து முந்து கழல் பாடுபட ஊடு படர்வோன் – ஆரண்:1 16/2
பந்து என ஆடிய பாய் பரி எல்லாம் – சுந்-மிகை:11 12/1

TOP


பந்துகள் (1)

பந்துகள் மடந்தையர் பயிற்றுவார் இடை – பால:3 44/1

TOP


பந்தும் (1)

கழங்கும் பந்தும் குன்று-கொடு ஆடும் கரம் ஓச்சி – சுந்:2 88/3

TOP


பப்பரர் (2)

பரித்த காவினர் பப்பரர் ஏகினார் – பால:14 37/2
பப்பரர் யவனர் சீனர் சோனகர் முதல பல்லோர் – பால-மிகை:11 16/1

TOP


பப்பு (1)

பப்பு நீர் ஆய வீரர் பரு வரை கடலில் பாய்ச்ச – யுத்1:9 18/1

TOP


ப¨-தனக்கு (1)

ஆங்கு அவன் ப¨-தனக்கு அளவை இல்லையால் – யுத்1-மிகை:5 6/4

TOP


பம்ப (7)

வள் விசி கருவி பம்ப வயின்வயின் வழங்கு பாடல் – பால:2 8/2
மின்ன பூம் சுரும்பும் வண்டும் மிஞிறும் தும்பிகளும் பம்ப
புன்னை பூம் தாது மானும் பொன் பொடி அப்பிவிட்டார் – பால:22 17/3,4
பம்ப நாள் தழைக்கும் கதை பா செய்த – பால-மிகை:0 19/3
பாத சிலம்பின் ஒலி வேலை ஒலி பம்ப
வேத கொழும் சுடரை நாடி நெடு மேல்_நாள் – சுந்:1 64/2,3
வானக மகளிர் வந்தார் சில் அரி சதங்கை பம்ப
ஆனகம் முரசம் சங்கம் முருட்டொடும் இரட்ட ஆடி – யுத்3:25 3/3,4
அம் கங்கு இழி செம்_புனல் பம்ப அலைந்து – யுத்3:27 42/3
பவணத்து அன்ன வெம் சிறை வேக தொழில் பம்ப
சுவண கோல துண்டம் நகம் தொல் சிறை வெல் போர் – யுத்4:37 142/2,3

TOP


பம்பரம் (1)

சுற்றி வீசலின் பம்பரம் ஆம் என சுழன்றார் – சுந்:7 30/4

TOP


பம்பி (6)

பம்பி மேகம் பரந்தது பானுவால் – பால:1 3/1
பம்பி பொங்கும் கங்கையின் ஆழ்ந்த படை மன்னன் – பால:10 22/3
தேனும் மிஞிறும் சிறு தும்பியும் பம்பி ஆர்ப்ப – பால:16 39/2
பூ நனை சினை துன்றி புள் இடை இடை பம்பி
நால் நிற நளிர் வல்லி கொடி நவை இல பல்கி – அயோ:9 18/1,2
பள்ளமொடு மேடு தெரியாத-வகை சோர் குருதி பம்பி எழலும் – யுத்3:31 144/2
வேறிட்டு ஓர் பெரும் கம்பலை பம்பி மேல் வீங்க – யுத்4:35 33/2

TOP


பம்பிட (1)

பல் வகை பருவ கொடி பம்பிட
வல்லி ஆயம் வலத்தினில் வந்ததே – கிட்:11 45/3,4

TOP


பம்பின (1)

பங்கி அம்பரம் எங்கும் விம்மின பம்பை பம்பின பல் வகை – அயோ:3 64/2

TOP


பம்பு (7)

பம்பு தேன் மிஞிறு தும்பி பரந்து இசை பாடி ஆட – பால:16 2/1
பம்பு தேன் அலம்ப ஒல்கி பண்ணையின் ஆடல் நோக்கி – பால:17 5/2
பம்பு திண் புரவியும் படைஞரும் புடை வர – பால:20 20/2
பம்பை பம்பு படையினன் பல்லவத்து – அயோ:8 3/2
பம்பு செக்கர் எரி ஒக்கும் மயிர் பக்கம் எரிய – ஆரண்:1 12/1
பம்பு பொன் கழல்கள் கையால் பற்றினன் புலம்பும் பொன் தோள் – யுத்2:16 149/2
பம்பு பேர் ஒளிய நாகம் பற்றிய படிவத்தோடும் – யுத்2:19 202/3

TOP


பம்பும் (2)

சோனை போன்று அளிகள் பம்பும் சுரி குழல் கற்றை சோர – சுந்:2 181/2
பம்பும் மணி தார் அணி பாய் பரிமா – யுத்2:18 42/3

TOP


பம்புறு (1)

பம்புறு நெடும் கடல் பறவை யாவையும் – யுத்1:6 37/1

TOP


பம்பை (5)

பங்கி அம்பரம் எங்கும் விம்மின பம்பை பம்பின பல் வகை – அயோ:3 64/2
பம்பை பம்பு படையினன் பல்லவத்து – அயோ:8 3/2
புண்ணியம் உருகிற்று அன்ன பம்பை ஆம் பொய்கை புக்கார் – ஆரண்:16 9/4
பம்பை தார் முரசம் சங்கம் பாண்டில் போர் பணவம் தூரி – யுத்3:22 5/2
தடி துவண்ட ஞாண் இரங்கு தக்கையோடு பம்பை மற்று – யுத்3-மிகை:31 17/2

TOP


பம்பையாறு (1)

பாழியான் தன்னை கண்ட பம்பையாறு அதனை பாராய் – யுத்4-மிகை:41 130/4

TOP


பம்பையும் (1)

வார் மிசை பம்பையும் துடியும் மற்றவும் – அயோ:12 33/2

TOP


பம்மல் (3)

படுக்கின்ற பிணத்தின் பம்மல் குப்பையின் பரப்பே பல் கால் – யுத்2:15 152/4
பறைந்தனர் அமரர் அஞ்சி பல் பெரும் பிணத்தின் பம்மல்
நிறைந்தன பறவை எல்லாம் நெடும் திசை நான்கும் நான்கும் – யுத்2:16 175/1,2
படை உறு பிணத்தின் பம்மல் பருப்பதம் துவன்றி பல் வேறு – யுத்2:19 219/1

TOP


பயக்க (3)

பராவ_அரும் புதல்வரை பயக்க யாவரும் – அயோ:2 54/1
பைம் துழாய் தெரியலாய்க்கே நல்வினை பயக்க என்பார் – அயோ:3 92/4
பதவிய இருமையும் பயக்க பண்பினால் – அயோ:14 121/3

TOP


பயக்கின்றுழி (1)

புண்ணியம் பயக்கின்றுழி அரியது எ பொருளே – ஆரண்:15 39/4

TOP


பயக்கும் (5)

பால் வரும் உறுதி யாவும் தலைவற்கு பயக்கும் நீரார் – அயோ:1 7/4
பின் குற்றம் மன்னும் பயக்கும் அரசு என்றல் பேணேன் – அயோ:4 128/1
பின்பும் நின்று உறுதியை பயக்கும் பேர் அறம் – அயோ:5 28/2
பின் தூக்கின் இது சால பிழை பயக்கும் என பெயர்ந்தான் – சுந்:2 219/4
பொய் குரல் இன்று பொல்லா பொருள் பின்பு பயக்கும் என்பான் – சுந்:4 75/3

TOP


பயக்குமால் (1)

பயனும் இன்பமும் நீரும் பயக்குமால் – கிட்:13 19/4

TOP


பயக்குமோ (1)

பாக்கியம் பெரும் பித்தும் பயக்குமோ – யுத்4:40 13/4

TOP


பயங்கள் (1)

பற்றினர் சுற்றி ஆர்த்தார் வானவர் பயங்கள் தீர்ந்தார் – யுத்4-மிகை:41 242/4

TOP


பயத்த (2)

இராமனை பயத்த எற்கு இடர் உண்டோ என்றாள் – அயோ:2 54/4
பயத்த துன்பமே உருவு கொண்டு என்னலாம் படியான் – யுத்4-மிகை:41 167/4

TOP


பயத்தது (1)

நிற்கும் நோக்கு இது என் பயத்தது என இளையவன் நேர்ந்தான் – ஆரண்:13 79/4

TOP


பயத்தலால் (1)

பாலின் ஆற்றிய பத்தி பயத்தலால்
மாலினால் தரு வன் பெரும் பூதங்கள் – கிட்:7 119/2,3

TOP


பயத்தன் (1)

பொருந்திய பயத்தன் சிந்தை பொருமுற்று வெருவுகின்றான் – ஆரண்:11 1/2

TOP


பயத்தன (1)

யாது அவன் நினைந்தான் அன்ன பயத்தன ஏது வேண்டின் – சுந்:12 73/3

TOP


பயத்தால் (9)

பேரினால் வரும் இடையூறு பெயர்கின்ற பயத்தால்
வீர நின் குல மைந்தனை வேதியர் முதலோர் – அயோ:1 38/2,3
பாய்ந்து கால் பறித்து அழுந்தினர் சிலர் சிலர் பயத்தால்
நீந்தினார் நெடும் குருதி அம் கடல் புக்கு நிலையார் – ஆரண்:7 137/3,4
பத இயல் அறிவு பயத்தால் அதின் நல பயன் உளது உண்டோ – சுந்:7 21/2
பருணன் தன் பெரும் பாசமும் பறிப்புண்டு பயத்தால்
வருணன் உய்ந்தனன் மகர நீர் வெள்ளத்து மறைந்து – யுத்1:5 58/3,4
தேறாதது ஓர் பயத்தால் நெடும் திசை காவலர் இரிந்தார் – யுத்2:18 162/4
பரிந்தார் இது பழுது ஆகிலது இறுவான் எனும் பயத்தால்
நெரிந்து ஆங்கு அழி குரங்கு உற்றது பகரும் துணை நெடிதே – யுத்3:27 155/2,3
பார்த்தான் நெடும் தகை வீடணன் உயிர் காலுற பயத்தால்
வேர்த்தான் இது விலக்கும் தரம் உளதோ முதல் வீரா – யுத்3:27 156/1,2
படைத்த திக்கு எலாம் பரந்தனர் என்றன பயத்தால் – யுத்3:31 29/4
பட்டனம் இனி பிழைப்பு இலம் என்பது ஓர் பயத்தால்
முட்ட எய்திய முயற்சியோடு யாவரும் மொய்ப்ப – யுத்4-மிகை:41 37/2,3

TOP


பயத்தின் (2)

மீட்டு அவர் உரைத்திலர் பயத்தின் விம்முவார் – சுந்:7 60/1
ஐய நீ யாரை எங்கள் அரும் தவ பயத்தின் வந்து இங்கு – யுத்2:19 267/1

TOP


பயத்தினர் (1)

உயக்கிய பயத்தினர் அவுணரோடு மற்று – ஆரண்-மிகை:10 8/3

TOP


பயத்தினால் (4)

பாடு பெற்ற உணர்வின் பயத்தினால்
வீடு பெற்ற விலங்கும் விலங்கு அதோ – கிட்:7 115/3,4
பார்ப்புற பார்ப்புற பயத்தினால் பதைத்து – சுந்:12 9/3
பிழைப்பிலர் என்பது ஓர் பெரும் பயத்தினால் – யுத்1:6 57/4
தீயவன் தன்-மேல் உள்ள பயத்தினால் கலக்கம் தீரா – யுத்3:22 32/4

TOP


பயத்தினாலும் (1)

பதி உறு கேடு வந்து குறுகிய பயத்தினாலும்
கதி உறு பொறியின் வெய்ய காம நோய் கல்வி நோக்கா – ஆரண்:10 86/2,3

TOP


பயத்தினின் (2)

நின்னை ஈன்றுள பயத்தினின் நிரம்புவது யாதோ – அயோ:1 64/4
பக்கம் நின்றவை பயத்தினின் புயல் கறை பசும் புனல் பரு வாயின் – யுத்1:3 89/1

TOP


பயத்தினும் (1)

முன்னை ஊழ்வினை பயத்தினும் முற்றிய வேள்வி – அயோ:1 64/1

TOP


பயத்தினை (1)

வினைய வானவர் வெவ் வினை பயத்தினை வீரர் – யுத்4:32 5/2

TOP


பயத்து (1)

பழி படைத்த பெரும் பயத்து அன்னவன் – யுத்1:9 44/3

TOP


பயத்தை (3)

பராவ_அரும் சிரத்தை ஆரும் பத்தியின் பயத்தை ஓராது – ஆரண்:6 45/1
பொய் தவிர் பயத்தை ஒழி புக்க புகல் என்றான் – ஆரண்:10 51/4
உருண்டான் உற்ற பயத்தை உன்னினார் – கிட்:16 51/2

TOP


பயத்தொடு (1)

நூல் வரை தொடர்ந்து பயத்தொடு பழகி நுணங்கிய நுவல அரும் உணர்வே – பால:3 7/3

TOP


பயந்த (25)

வெருவரு தாடகை பயந்த வீரர்கள் – பால:8 41/2
பயந்த குல குமரர் இவர் தமக்கு உள்ள பரிசு எல்லாம் – பால:12 15/2
இருவரை பயந்த நங்கை யாழ் இசை முரல போனாள் – பால:14 64/4
வள்ளலை பயந்த நங்கை வானவர் வணங்க போனாள் – பால:14 65/4
மங்கையை பயந்த மன்னன் வள நகர் வந்தது அன்றே – பால:20 5/4
பறவை வேந்தனுக்கு இளைய மென் சுமதி முன் பயந்த
அறனின் மைந்தர்கள் அறுபதினாயிரர் வலத்தார் – பால-மிகை:9 30/3,4
கேகயத்து அரசன் பயந்த விடத்தை இன்னது ஒர் கேடு சூழ் – அயோ:3 52/3
நந்தல்_இல் கேகயன் பயந்த நங்கை-தன் – அயோ:5 5/2
பற்று இலை தவத்தினின் பயந்த மைந்தற்கு – அயோ:11 55/1
பிறந்தானும் உளன் என்ன பிரியாதான் தனை பயந்த பெரியாள் என்றான் – அயோ:13 67/4
கைத்தலத்து உவரி நீரை கலக்கினான் பயந்த காளை – கிட்:7 144/4
பண்டு அரா_அணை பள்ளியான் உந்தியில் பயந்த
அண்டமேயும் ஒத்து இருந்தது இ அணி நகர் அமைதி – சுந்:2 22/3,4
பை பைய பயந்த காமம் பரிணமித்து உயர்ந்து பொங்கி – சுந்:14 47/1
வெம் தொழில் தீவினை பயந்த மேன்மையான் – யுத்1:4 35/2
செய் தவம் பயந்த வீரர் திரள் மரம் ஏழும் தீய – யுத்1:4 128/3
காவலன் பயந்த வீர கார்முக களிறே கற்ற – யுத்1:10 21/1
பாவி யான் பயந்த நங்கை நின் பொருட்டாக பட்டேன் – யுத்2:17 62/2
ஆர் இது தீர்க்க வல்லார் அஞ்சனை பயந்த வள்ளல் – யுத்2:19 195/1
பண்டுடை தீவினை பயந்த பண்பினால் – யுத்3:24 72/4
காரணத்தினின் ஆதியின் பயந்த பைம் கழலோர் – யுத்3:30 21/2
பாற்கடல் பண்டு அமிழ்தம் பயந்த நாள் – யுத்4:33 31/1
நின்றான் அப்புறத்து அரக்கன் நிலை கேட்டள் மயன் பயந்த நெடும் கண் பாவை – யுத்4:38 11/4
பருகல் உற்ற அமுது பயந்த நாள் – யுத்4:40 7/4
பகுதி என்று உளது யாதினும் பழையது பயந்த
விகுதியால் வந்த விளைவு மற்று அதற்கு-மேல் நின்ற – யுத்4:40 87/1,2
பஞ்சமி பெயர் படைத்துள திதி இன்று பயந்த – யுத்4:40 126/4

TOP


பயந்தது (6)

நாம வேல் சனகற்கு இன்று நல்வினை பயந்தது என்னா – பால:13 36/4
திரு நகர் தீர்ந்த பின்னர் செய் தவம் பயந்தது என்னா – ஆரண்:6 49/3
பயிற்றவோ நினை பயந்தது நான் என பகர்ந்தான் – யுத்1:3 51/4
பகுதியின் உள் பயன் பயந்தது அன்னதின் – யுத்1:3 69/1
பல் கொண்டும் மலைகின்றாரின் பழி கொண்டு பயந்தது யான் ஓர் – யுத்2:15 139/3
படிந்தது வினைய செய்கை பயந்தது பாவி வாளால் – யுத்3:26 45/3

TOP


பயந்தவர் (1)

மட_கொடி பயந்தவர் மைந்தர் ஆயினும் – யுத்1:4 79/3

TOP


பயந்தவர்களும் (1)

பயந்தவர்களும் இகழ் குறளன் பார்த்து எதிர் – பால:8 24/2

TOP


பயந்தவள் (2)

இருவரை பயந்தவள் ஈன்ற கான்முளை – அயோ:4 187/3
தனை பயந்தவள் துன்பமும் தாங்கி அ – யுத்4:41 55/2

TOP


பயந்தவன் (2)

மாறு இலா மொழி உருமையை பயந்தவன் வந்தான் – கிட்:12 4/4
பார் பயந்தவன் அன்னத்தின் இறகிடை பறித்த – சுந்:9 17/2

TOP


பயந்தனர் (1)

போதுவான் அருகு செல்ல பயந்தனர் பொறி கொள் கண்ணார் – யுத்2:16 45/4

TOP


பயந்தனர்கள் (1)

விதி முறையே இவை அனைத்தும் பயந்தனர்கள் விநதை சுதன் அருணன் மென் தோள் – ஆரண்-மிகை:4 5/3

TOP


பயந்தனள் (2)

திரு உற பயந்தனள் திறம் கொள் கோசலை – பால:5 101/4
இளையவன் பயந்தனள் இளைய மென் கொடி – பால:5 103/4

TOP


பயந்தனளால் (1)

ஆன வருணங்கள் அவயவத்து அடைவே பயந்தனளால் சுரபி என்பாள் – ஆரண்-மிகை:4 2/2

TOP


பயந்தாய் (1)

எம்பிரானே எமக்கு இன்று பயந்தாய் என்றே ஏமுறுவோம் – யுத்3:22 225/2

TOP


பயந்தாள் (5)

கரும் கடலை செம் கனி வாய் கவுசலை என்பாள் பயந்தாள் – பால:12 22/4
வள்ளலையே அனையானை கேகயர்_கோன் மகள் பயந்தாள் – பால:12 23/4
தானவரே முதலோரை தனு பயந்தாள் மதி என்பாள் மனிதர்-தம்மோடு – ஆரண்-மிகை:4 2/1
தேனுவுடன் கந்தருவம் மற்று உள்ள பிற பயந்தாள் தெரிக்கும்-காலை – ஆரண்-மிகை:4 2/3
கழை எனும் அ கொடி பயந்தாள் கொடியுடனே செடி முதலா கண்ட எல்லாம் – ஆரண்-மிகை:4 3/4

TOP


பயந்து (2)

பதியின் பிழை அன்று பயந்து நமை புரந்தாள் – அயோ:4 129/2
பாவையர் குழுவை இன் சொல் பாலரை பயந்து தம் இல் – யுத்4-மிகை:41 62/2

TOP


பயந்தெடுத்த (4)

தன் உயிர்க்கு என்கை புல்லிது தன் பயந்தெடுத்த
உன் உயிர்க்கு என நல்லன் மன் உயிர்க்கு எலாம் உரவோய் – அயோ:1 37/3,4
நீண்ட தோளினாய் நின் பயந்தெடுத்த யான் நின்னை – அயோ:1 60/3
முன் பயந்தெடுத்த காதல் புதல்வனை முறையினோடும் – அயோ:3 77/1
முறைமையால் என் பயந்தெடுத்த மூவர்க்கும் – அயோ:5 37/1

TOP


பயந்தெடுத்தவரும் (1)

பரதனும் பின்னுளோனும் பயந்தெடுத்தவரும் ஊரும் – கிட்:16 15/1

TOP


பயந்தெடுத்தவனுக்கு (1)

பவனனுக்கு இனிய நண்பன் பயந்தெடுத்தவனுக்கு ஈந்தான் – யுத்4-மிகை:42 59/4

TOP


பயந்தெடுத்து (1)

நாயகன் அல்லன் நம்மை நனி பயந்தெடுத்து நல்கும் – கிட்:9 14/1

TOP


பயந்தோன் (1)

என்று தாயை பயந்தோன் இயம்பலும் – யுத்1:9 48/1

TOP


பயப்பது (1)

ஆயது பயப்பது ஓர் அமைதி ஆயது – யுத்1:4 22/1

TOP


பயப்பய (3)

பாவியா கொடுத்த வெம்மை பயப்பய பரந்தது அன்றே – ஆரண்:10 89/4
பயில்வு உற திவலை சிந்தி பயப்பய தழுவும் பாங்கர் – கிட்:2 11/4
தன் நிறம் பயப்பய நீங்கி தள்ள_அரும் – கிட்:10 116/3

TOP


பயப்பின் (1)

தாய் ஒக்கும் அன்பின் தவம் ஒக்கும் நலம் பயப்பின்
சேய் ஒக்கும் முன் நின்று ஒரு செல் கதி உய்க்கும் நீரால் – பால:4 4/1,2

TOP


பயபய (1)

பாடக காலினாரை பயபய கொண்டு போனார் – பால:14 52/4

TOP


பயம் (23)

பயம் கெழு குமரர் வட்டு ஆட்டு ஆடு இடம் பலவும் கண்டார் – பால:10 19/4
பால் திரண்டு அனைய மெய்ய பயம் திரண்டு அனைய நெஞ்ச – அயோ:13 53/3
வச்சை ஆம் எனும் பயம் மனத்து உண்டு என வாழும் – ஆரண்:8 2/1
கின்னரர் பெரும் பயம் கிடந்த நெஞ்சினர் – ஆரண்:10 10/4
என்னும் அளவில் பயம் முன்னின் இரட்டி எய்த – ஆரண்:13 19/1
மேவரும் பெரும் பயம் பிடித்து விண்ணவர் – ஆரண்-மிகை:10 7/3
ஏய்வு இலாதது ஓர் பயம் வர சிலையின் நாண் எறிந்தான் – கிட்:4 12/4
பறை அடிக்கின்ற அந்த பயம் அற பறந்தது அன்றே – கிட்:7 148/4
பயம் கொள புடைத்து எற்றினன் குத்தினன் பலகால் – கிட்-மிகை:7 2/4
பிந்து காலினர் கையினர் பெரும் பயம் பிடரின் – சுந்:7 55/3
பண்டாரத்திடை இட்டார் தம் உடல் பட்டார் சிலர் சிலர் பயம் உந்த – சுந்:10 39/2
எண்மர்க்கும் மற்றை இருவர்க்கும் பெரும் பயம் இயற்ற – சுந்:12 43/4
பயம் மேவி அழைத்தது பன்முறை உன் – யுத்1-மிகை:3 18/2
பயம் கொள கரங்கள் ஓச்சி குத்தினான் உதைத்தான் பல் கால் – யுத்2:16 180/4
பாடினார் மா தவரும் வேதியரும் பயம் தீர்ந்தார் – யுத்2:16 356/2
பரி பட கண்ட கூற்றும் பயம் பட பைம் பொன் திண் தேர் – யுத்2:18 185/2
பாம்பினும் வெய்யோர் சால படுகுவர் பயம் இன்று இன்றே – யுத்2:19 57/2
பிறந்தனர் என்று கொண்டு ஓர் பெரும் பயம் பிடிப்பர் அன்றே – யுத்2:19 272/3
உவயம் உறும் உலகின் பயம் உணர்ந்தேன் இனி ஒழியேன் – யுத்3:27 157/3
சொல்லினார் பயம் சுற்ற துளங்குவார் – யுத்3:29 3/4
மற்றை வானர பெரும் கடல் பயம் கொண்டு மறுகி – யுத்3:31 27/3
ஓட்டின் மேற்கொண்ட தானையை பயம் துடைத்து உரவோய் – யுத்3:31 34/3
பரிந்தவர் உயிர் எலாம் பயம் தவிர்ந்தன – யுத்4:40 75/2

TOP


பயமுண்டு (1)

பார்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பயமுண்டு பட்டார் – சுந்:7 35/4

TOP


பயமுற்று (1)

கூறு ஆயின பயமுற்று ஒரு குலைவு ஆயின உலகம் – யுத்2:18 146/2

TOP


பயன் (71)

பருந்தொடு நிழல் சென்று அன்ன இயல் இசை பயன் துய்ப்பாரும் – பால:2 15/2
முதிர் பயன் மரத்தின் உள்ள முதிரைகள் புறவின் உள்ள – பால:2 21/2
அரைசு எய்தி இருந்த பயன் எய்தினென் மற்று இனி செய்வது அருளுக என்று – பால:6 10/3
பண் ஆன பாடல் செவி மாந்தி பயன் கொள் ஆடல் – பால:16 47/3
பெண்ணின் நீர்மையினால் எய்தும் பயன் இன்று பெறுதும் என்பார் – பால:21 4/2
உணர்ந்து அறிவு முற்று பயன் உற்றவரை ஒத்தாள் – பால:22 39/4
தவ பயன் தாழ்ப்பது தருமம் அன்று-அரோ – அயோ:1 29/4
யாரும் யாம் செய்த நல் அற பயன் என இருப்பார் – அயோ:1 38/4
பார் கெழு பயன் மரம் பழுத்து அற்று ஆகவும் – அயோ:1 81/2
எள்ளா நிற்கும் வன் பழி கொண்டு என் பயன் என்றான் – அயோ:3 30/4
இல் பயன் சிறப்பிப்பாரின் ஈண்டிய உவகை தூண்ட – அயோ:3 77/2
நல் பயன் தவத்தின் உய்க்கும் நான்மறை கிழவர் எல்லாம் – அயோ:3 77/4
வந்தது என் தவத்தின் ஆய வரு பயன் மற்று ஒன்று உண்டோ – அயோ:3 110/3
திக்கு நோக்கிய தீவினை பயன் என சிந்தை – அயோ:4 210/1
நெக்கு நோக்குவோர் நல்வினை பயன் என நேர்வோர் – அயோ:4 210/2
மற பயன் விளைத்திடல் வன்மை அன்று-அரோ – அயோ:5 29/2
இல்லை ஒர் பயன் நான் இன்று இடர் உறும் இதின் என்னா – அயோ:9 27/3
வேதியர் தவ பயன் விளைந்ததாம் என – அயோ-மிகை:1 17/3
அல்லை இறையவன் நீ ஆதி என பேதுற்று அலமருவேம் முன்னை அற பயன் உண்டாக – ஆரண்:2 31/2
உற்ற பயன் மற்று இது-கொலாம் முறை இறந்தே – ஆரண்:10 59/2
பழி தரும் அதனின் சால பயன் தரும் வஞ்சம் என்றான் – ஆரண்:12 83/4
பாணிக்க நின்று பயன் ஆவது என்னை பயில் பூவை அன்ன குயிலை – ஆரண்:13 70/1
பாரினோடு கொண்டு அகழ்ந்ததும் பார்த்தனம் பயன் இன்று – ஆரண்:13 76/2
நின்று தாழ்த்து ஒரு பயன் இலை என்றலும் நெடியோன் – ஆரண்:13 83/4
பாக்கியத்தால் இன்று என் பயன் இல் பழி யாக்கை – ஆரண்:13 102/1
பெற்றாருழை பெற்ற பயன் பெறும் பெற்றி அல்லால் – கிட்:7 44/3
பெற்றிலென் கடந்த சொல்லின் பயன் இலை பிறிது ஒன்றேனும் – கிட்:7 134/3
நாயகன் இராமன் செய்த நல்வினை பயன் இது என்றான் – கிட்:7 151/4
பகை உடை சிந்தையார்க்கும் பயன் உறு பண்பின் தீரா – கிட்:9 9/3
பரத நூல் முறை நாடகம் பயன் உற பகுப்பான் – கிட்:10 37/3
நல்லீர் அ பயன் நண்ணும் நல்ல சொல் – கிட்:16 48/3
அடக்கி ஐம் புலன்கள் வென்ற தவ பயன் அறுதலோடும் – சுந்:1 28/2
மெள்ள இன் கனவின் பயன் வேண்டியோ – சுந்:2 169/2
பழையம் யாம் என பண்பு_அல செய்வரோ பருணிதர் பயன் ஓர்வார் – சுந்:2 196/4
எற்பு வான் தொடர் யாக்கையால் பெறும் பயன் இழந்தனள் இது நிற்க – சுந்:2 198/1
என்று எண்ணி ஈண்டு இனி ஓர் பயன் இல்லை என நினையா – சுந்:2 223/1
பார்க்கின்றாரும் பெறும் பயன் பார்த்தியேல் – சுந்:3 102/2
நாட்டும்-கால் நெடு நல் அறத்தின் பயன்
ஊட்டும் காலத்து இகழ்வது உறும்-கொலோ – சுந்:3 107/3,4
பாவை நின் பொருட்டினால் ஓர் பழி பெற பயன் தீர் நோன்பின் – சுந்:3 142/2
இறந்தவர் பிறந்த பயன் எய்தினர்-கொல் என்கோ – சுந்:4 64/1
படம் தாழ் அரவை ஒரு கரத்தான் பறித்தாய் எனினும் பயன் இன்றால் – சுந்:4 109/2
பத இயல் அறிவு பயத்தால் அதின் நல பயன் உளது உண்டோ – சுந்:7 21/2
பல்லிடை கிழித்து இரிவ கண்டு பயன் உய்ப்பாய் – யுத்1:2 62/4
தந்துறு பயன் இவை முறையின் சாற்றிய – யுத்1:3 65/2
முற்பட பயன் தரும் முன்னில் நின்றவர் – யுத்1:3 66/1
பிற்பய பயன் தரும் பின்பு போல் அவன் – யுத்1:3 66/2
ஒரு வினை ஒரு பயன் அன்றி உய்க்குமோ – யுத்1:3 67/1
பகுதியின் உள் பயன் பயந்தது அன்னதின் – யுத்1:3 69/1
பால் அமை பயனும் ஆய் பயன் துய்ப்பானும் ஆய் – யுத்1:3 74/2
என்னை தொழுது ஏத்தி எய்தும் பயன் எய்தி – யுத்1:3 171/3
நல் தவ பயன் தந்து உய்ப்ப முந்துற போந்த நம்பி – யுத்1:9 23/4
நல் நுதல் சீதையால் என் ஞாலத்தால் பயன் என் நம்பீ – யுத்1:12 38/2
யாதும் இனி எண்ணியதில் என்ன பயன் ஐயா – யுத்1-மிகை:2 21/3
ஈது எலாம் உரைத்து என் பயன் இன்று போய் – யுத்1-மிகை:9 10/1
ஒல்லுமாறு இயலுமேல் உடன்பிறப்பின் பயன் ஓரான் – யுத்2:16 351/3
பாவை நீ இவனின் வந்த பயன் பழுது ஆவது அன்றால் – யுத்2:17 54/3
எண்ணினால் பெறு பயன் எய்தும் இன்று எனா – யுத்2:19 37/2
அடிமையின் பயன் இகந்து அறுக ஆழியாய் – யுத்3:22 41/4
என் பிறந்ததனால் பயன் இராவணற்கு என்றான் – யுத்3:22 61/4
முன் பயன் உணர்ந்த தூயோர் மொழியொடும் பழகி முற்றி – யுத்3:25 6/2
பின் பயன் உணர்தல் தேற்றா பேதை-பால் வஞ்சன் செய்த – யுத்3:25 6/3
இ தலை சீதை மாண்டாள் பயன் இவண் இல்லை என்பார் – யுத்3:26 16/1
கொன்று இனி பயன் இல்லை என்று இராவணன் கொண்டான் – யுத்4:32 36/2
முந்து ஈந்தது ஒர் உணவின் பயன் எனல் ஆயின முதல்வன் – யுத்4:37 52/2
வெம் தீவினை பயன் ஒத்தன அரக்கன் சொரி விசிகம் – யுத்4:37 52/4
பயன் படைத்தவர் யாரினும் படைத்தவன் பல் போர் – யுத்4:37 102/2
பயன் படைத்தனம் பல் கவத்தால் என்றார் – யுத்4:37 186/4
மா தவ பயன் உருவு கொண்டு எதிர் வருமா-போல் – யுத்4:41 34/3
தரும நீதியின்-தன் பயன் ஆவது உன் – யுத்4:41 72/1
பயன் படைத்துள தண்ட மா படைகள் உண்டு அதனால் – யுத்4-மிகை:37 8/3
பயன் உறு தவத்தின் மிக்க பரத்துவன் இருக்கை பாராய் – யுத்4-மிகை:41 135/1

TOP


பயன்கள் (1)

தேறிய மனத்தான் செய்த நல்வினை பயன்கள் எல்லாம் – பால:8 2/3

TOP


பயன்படா (1)

மாண் வினை பயன்படா மாந்தர் வாயில் சேர் – ஆரண்:10 127/3

TOP


பயனால் (3)

சனகன் செய்த தவ பயனால் என்றாள் – பால:21 26/4
அரும் தவ பயனால் அரசு ஆள்கின்றான் – சுந்:12 36/3
அரும் தவ பயனால் அடைந்தாற்கு அறைந்து – யுத்4:39 1/3

TOP


பயனின் (1)

பிரை கடை இட்டு அழிப்பதனை அறிந்தேனோ தவ பயனின் பெருமை பார்ப்பேன் – யுத்4:38 27/4

TOP


பயனின்று (1)

பழுது_அறு பெண்மையோடும் இளமையும் பயனின்று ஏக – ஆரண்:6 41/3

TOP


பயனும் (9)

பல முதல் கேள்வியும் பயனும் எய்தினார் – அயோ:1 5/2
பரிந்த சிந்தை அ மன்னவன் கருதிய பயனும்
பொருந்து மன் உயிர்க்கு உறுதியும் பொதுவுற நோக்கி – அயோ:1 33/2,3
யாவரும் எவையும் ஆய் இருதுவும் பயனும் ஆய் – கிட்:7 129/1
பயனும் இன்பமும் நீரும் பயக்குமால் – கிட்:13 19/4
போதமும் பொருந்து கேள்வி புரை அறு பயனும் பொய் தீர் – சுந்:12 73/1
கருமமும் கருமத்தின் பயனும் கண்ணிய – யுத்1:3 64/1
பராவ அரு மறை பொருள் பயனும் அன்னதால் – யுத்1:3 68/4
பால் அமை பயனும் ஆய் பயன் துய்ப்பானும் ஆய் – யுத்1:3 74/2
கொன்று ஒரு பயனும் இல்லை கூடுமேல் கூட்டிக்கொண்டு – யுத்2:16 122/2

TOP


பயனை (1)

ஒர் ஆயிரம் மகம் புரி பயனை உய்க்குமே – பால-மிகை:0 30/1

TOP


பயனோ (1)

சான்றவனோ தேவர் தவத்தின் தனி பயனோ
மூன்று கவடு ஆய் முளைத்து எழுந்த மூலமோ – ஆரண்:15 40/2,3

TOP


பயிர் (5)

கார் வர அலர் பயிர் பொருவுவர் களியால் – பால:5 127/4
பயிர் கிளை வேயின் கீதம் என்று இவை பருகி விண்ணோர் – பால:13 40/3
பயிர் உறு கிண்கிணி பரந்த மேகலை – பால:19 40/1
பயிர் ஒன்று கலையும் சங்கும் பழிப்ப அரு நலனும் பண்பும் – பால:21 8/1
பயிர் உற தெய்வம் என்-மேல் படிந்தது பார்-மின் என்னா – சுந்:2 188/2

TOP


பயிர்க்கு (1)

அருத்திய பயிர்க்கு நீர் போல் அரு நறவு அருந்துவாரை – சுந்:2 105/4

TOP


பயிர்கள் (1)

பயிர்கள் ஆர்ப்பு எடுப்ப மூரி பல்_இயம் குமுற பற்றி – சுந்:8 22/2

TOP


பயிர்ப்பு (1)

பயிர்ப்பு உறும் அதனிலே பாசம் நீக்கி வேறு – யுத்1-மிகை:3 12/3

TOP


பயிரா (1)

பயிரா எல்லை பாதகனேற்கும் பரிவு உண்டோ – யுத்3:22 206/2

TOP


பயிராதது (1)

பயிராதது ஒர் பொருள் இன்னது என்று உணர்வீர் இது பரமால் – யுத்3:27 142/4

TOP


பயிராயோ (1)

பயிராயோ பகையாத பண்பினாய் – கிட்:8 5/2

TOP


பயில் (41)

பயில் சிறை அரச_அன்னம் பல் மலர் பள்ளி-நின்றும் – பால:2 14/3
பந்தினை இளையவர் பயில் இடம் மயில் ஊர் – பால:2 48/1
பாகு இயல் கிளவிகள் அவர் பயில் நடமே – பால:2 48/2
கிழவர்-தம் மனையன கிளை பயில் வளை யாழ் – பால:2 50/4
பயில் உறவு உற்றபடி பெரும்பான்மை இ பெரும் திரு நகர் படைப்பான் – பால:3 4/2
பண்ணைகள் பயில் இடம் குழி படைப்பன – பால:3 43/3
மாத்திரை அளவில் தாள் மடுத்து முன் பயில்
சூத்திரம் இது என தோளின் வாங்கினான் – பால:13 61/1,2
கழங்கு பயில் மங்கையர் கரும் கண் மிளிர்கின்ற – பால:15 22/2
தழங்கு கழி சிந்திய தரம் பயில் தரங்கத்து – பால:15 22/3
சரம் பயில் சாபம் என்ன புருவங்கள் தம்மின் ஆடா – பால:16 13/1
மரம் பயில் கடுவன் பூண மந்தி கண்டு உவக்கும்-மாதோ – பால:16 13/4
கின்னரம் பயில் கீதங்கள் என்ன ஆங்கு – பால:16 29/3
வளை பயில் முன்கை ஓர் மயில்_அனாள்-தனக்கு – பால:19 29/1
திரம் பயில் அரக்கர்-தம் வருக்கம் தேய்வு இன்று – பால:23 74/2
பராவ அரு மறை பயில் பரமன் பங்கய – பால-மிகை:0 5/1
கராதலம் நிறை பயில் கருணை கண்ணினான் – பால-மிகை:0 5/2
கெண்டையும் உள கிளை பயில் வண்டொடும் கிடந்த – அயோ:1 54/4
பயில் மரம் நிழல் ஈன பனி புரை துளி வான – அயோ:9 2/2
பயில் மரம்-தொறும் பரிந்தன பேடையை பயிலும் – அயோ:9 45/3
பாணிக்க நின்று பயன் ஆவது என்னை பயில் பூவை அன்ன குயிலை – ஆரண்:13 70/1
உரு பயில் இந்திர நீல சோதி தளைத்து உலகம் எலாம் உவந்து நோக்க – ஆரண்-மிகை:10 2/3
திரு பயில் உத்தரிகமொடு செறி வாகுவலய நிரை திகழ-மன்னோ – ஆரண்-மிகை:10 2/4
பயில் பாடக மெல் அடி பஞ்சு அனையார் – கிட்:10 56/1
சரம் பயில் நெடும் துளி நிரந்த புயல் சார – கிட்:10 82/1
பயில் குரல் கிண்கிணி பதத்த பாவையர் – கிட்:14 34/1
குரகத தடம் தேர்_இனம்-அவை பயில் கொட்டில் – சுந்:2 14/2
வெம் குசைய பாசம் முதல் வெய்ய பயில் கையர் – சுந்:2 68/2
சிந்துரம் பயில் வாய்ச்சியர் பலரையும் தெரிந்து – சுந்:2 136/2
பயில் எயிற்று இரட்டை பணை மருப்பு ஒடிய படியினில் பரிபவம் சுமந்த – சுந்:3 82/1
கரம் பயில் முரசு_இனம் சுறங்க கை தொடர் – சுந்:5 57/1
புண் பயில் வெம் சரம் பூட்டினர் ஒன்றோ – சுந்-மிகை:11 10/2
வினை பயில் வீடணன் விளம்பல் மேயினான் – யுத்1-மிகை:2 22/4
முகம் பயில் கலின பாய்மா முனை எயிற்று அரக்கர் மூரி – யுத்3:22 126/2
நுகம் பயில் தேரினோடும் நுறுக்கினன் நூழில் தீர்த்தான் – யுத்3:22 126/3
கொலை பயில் நயன வேல்கள் கொழும் கடை சிவந்த கொற்ற – யுத்3:25 7/3
பாடுவார்கள் பயில் நடம் பாவகத்து – யுத்4:34 5/1
பயில் விரி குருதிகள் பருகிட வெயிலொடு – யுத்4:37 85/2
வளை பயில் தளிர் கை மாதே வரு புனல் பெருக கண்டு – யுத்4-மிகை:41 134/1
துளை பயில் வேயின் தெப்பம் இயற்றி யான் துயரம் இன்றி – யுத்4-மிகை:41 134/2
குன்று துன்றிய நெறி பயில் குட திசை செவ்வே – யுத்4-மிகை:41 137/3
மகம் பயில் முனிவனும் மற்று உளோர்களும் – யுத்4-மிகை:41 299/3

TOP


பயில்கின்ற (1)

பைம் பொன் கிண்ணம் மெல் விரல் தாங்கி பயில்கின்ற
கொம்பில் கிள்ளை பிள்ளை ஒளிக்க குழைவாளும் – பால:17 28/3,4

TOP


பயில்கின்றது (1)

பற்று அங்கு அருமையின் அன்னது பயில்கின்றது ஒர் செயலால் – யுத்2:15 179/3

TOP


பயில்வன (1)

பயில்வன பழுது இல பழுதின் நாடு என – சுந்:3 39/3

TOP


பயில்வாரும் (1)

கணிகையர் தொகுவாரும் கலை பல பயில்வாரும்
பணி அணி இன முத்தம் பல இரு நில மன்னர் – பால:23 32/1,2

TOP


பயில்வாள் (1)

பயில்வாள் இறை பண்டு பிரிந்து அறியாள் பதைத்தாள் – பால:17 15/3

TOP


பயில்வான் (1)

சிகை கொழும் கனலை வீசும் செயல் முனம் பயில்வான் போல – சுந்-மிகை:12 9/2

TOP


பயில்வு (2)

பயில்வு உற திவலை சிந்தி பயப்பய தழுவும் பாங்கர் – கிட்:2 11/4
பயில்வு_இல் கல்வியார் பொலிவு_இல் பான்மை போல் – கிட்:3 32/2

TOP


பயில்வு_இல் (1)

பயில்வு_இல் கல்வியார் பொலிவு_இல் பான்மை போல் – கிட்:3 32/2

TOP


பயில்வுறு (1)

பாகம் மங்கையோடு அமர்ந்தவன் பயில்வுறு கங்கை – யுத்4-மிகை:41 140/1

TOP


பயில (3)

பன்ன ஆறு இரு வெள்ளம் ஆம் கவி படை பயில
பொன்னின் வார் கழல் இடபன் அ கிட்கிந்தை புகுந்தான் – கிட்-மிகை:12 2/3,4
பாவகாரி-தன் பாவகம் ஒரு முகம் பயில
பூவை சானகி உருவெளி ஒரு முகம் பொருந்த – சுந்-மிகை:12 5/3,4
கற்று இயல் பாணி கொட்ட களி நடம் பயில கண்டான் – யுத்4-மிகை:34 2/4

TOP


பயில-மாதோ (1)

பங்கய முகத்தினார்கள் மயில் நடம் பயில-மாதோ – யுத்4-மிகை:42 38/4

TOP


பயிலல்-பாலதோ (1)

பருவரல் என்-வயின் பயிலல்-பாலதோ – ஆரண்:14 88/4

TOP


பயிலா (3)

அமிர்து உகு குதலையொடு அணி நடை பயிலா
திமிரம்-அது அற வரு தினகரன் எனவும் – பால:5 121/1,2
ஊன் உறு படை பல சிலையொடு பயிலா
வானவர் தனிமுதல் கிளையொடு வளர – பால:5 123/3,4
முயல் கறை பயிலா திங்கள் முகத்தியர் முழுதும் நின்னை – யுத்3:29 51/2

TOP


பயிலும் (9)

அம் சொலார் பயிலும் அயோத்தி மாநகரின்அழகு உடைத்து அன்று என அறிவான் – பால:3 9/3
பயில் மரம்-தொறும் பரிந்தன பேடையை பயிலும்
குயில் இரங்கின குருந்து_இனம் அரும்பின முருந்தம் – அயோ:9 45/3,4
பகை உடை அரக்கர் என்றும் பலர் என்றும் பயிலும் மாயம் – ஆரண்:11 64/1
பயிலும் பிடியும் கட கரியும் வருவ திரிவ பார்க்கின்றான் – ஆரண்:14 29/2
அலங்கு செம் பொன் இழை பயிலும் அரும் துகிலின் பொலிந்த அரை தவத்தின் மீது – ஆரண்-மிகை:10 3/2
பவர் நெடும் பணை மதம் பயிலும் வன் கரிகளே – கிட்:5 12/4
நுதியால் பல நுதலால் பல நொடியால் பல பயிலும்
குதியால் பல குமையால் பல கொன்றான் அறம் நின்றான் – யுத்2:18 157/3,4
பயிலும் காலம் பத்தொடு நாலும் படர் கானத்து – யுத்3:22 205/1
பாந்தள் பல் தலை பரப்பு அகன் புவியிடை பயிலும்
மாந்தர்க்கு இல்லையால் வாழ்வு என வருகின்ற அதனை – யுத்4:37 104/1,2

TOP


பயிலுறுத்து (1)

பயிலுறுத்து உரி போர்த்த நல் பண்பு என – பால-மிகை:11 48/2

TOP


பயிற்றலின் (1)

வேலொடு வாள் வில் பயிற்றலின் வெய்ய சூழ்ச்சியின் வெலற்கு_அரு வலத்தின் – பால:3 10/3

TOP


பயிற்றவோ (1)

பயிற்றவோ நினை பயந்தது நான் என பகர்ந்தான் – யுத்1:3 51/4

TOP


பயிற்றி (1)

உரிய பற்பல உரை பயிற்றி உய்ந்தனென் – பால:5 95/3

TOP


பயிற்றிய (2)

பயிற்றிய பருவம் ஒத்த காலத்துள் அமுது பல்கும் – யுத்1:3 135/2
செரு பயிற்றிய தட கை ஆளி செல விட்ட குன்று திசை யானையின் – யுத்2:19 80/1

TOP


பயிற்றியர் (1)

பயிற்றியர் ஆயினும் தெரிக்கும் பண்பு இலார் – யுத்3:20 48/3

TOP


பயிற்று (1)

கற்றை விரி பொன் சுடர் பயிற்று உறு கலாபம் – பால:22 27/1

TOP


பயிற்றுவார் (1)

பந்துகள் மடந்தையர் பயிற்றுவார் இடை – பால:3 44/1

TOP


பயிறலை (1)

பயிறலை பறவை பாரில் படிகிலா பரப்பை பார்க்கும் – யுத்3:22 29/4

TOP


பயின்ற (1)

பல் நெடும் பகல் எலாம் பயின்ற பான்மையான் – பால-மிகை:7 4/4

TOP


பயின்றது (1)

இலக்குவன் சிலை கண்டேயோ எழு மழை பயின்றது என்றார் – யுத்2:19 95/4

TOP


பயின்றன (1)

பயின்றன சுடர் தர பதும நாளங்கள் – யுத்4:37 144/2

TOP


பயின்றாய் (1)

எல்லாம் இடை பயின்றாய் புயம் நால் ஐந்தினொடு இயைந்தாய் – யுத்2:15 163/2

TOP


பயின்றார் (3)

பளிக்கு அறை கண்டு அதில் வைகல் பயின்றார் – ஆரண்:14 37/4
அனைவரும் மலை என நின்றார் அளவு_அறு படைகள் பயின்றார்
அனைவரும் அமரின் உயர்ந்தார் அகலிடம் நெளிய நடந்தார் – சுந்:7 15/1,2
முறுகின பொழுதின் உடைந்தார் முதுகிட முறுவல் பயின்றார்
இறுகின நிதியின் கிழவன் இசை கெட அளகை எறிந்தார் – சுந்:7 16/2,3

TOP


பயின்றான் (1)

பற்று-மின் என்றனன் வெம்மை பயின்றான் – யுத்3:20 4/4

TOP


பயின்றிட-மன்னோ (1)

பால் நிற கவரி மயிர் குலம் கோடி பாங்கினில் பயின்றிட-மன்னோ – ஆரண்-மிகை:10 4/4

TOP


பயின்றிலர் (1)

தூம நறையின் துறை பயின்றிலர் துயின்றார் – சுந்:2 159/4

TOP


பயின்று (3)

பயின்று உயர் வாலுக பரப்பில் பைம் புலில் – அயோ:5 9/2
பயின்று உடல் குளிர்ப்பவும் பாணி நீத்து அவண் – கிட்:10 117/1
ஐம் முகம் பயின்று இரட்டி அங்கு அடல் புயன் நால்_ஐந்தும் – யுத்4-மிகை:35 4/1

TOP


பயின்றோர் (1)

ஏழ்_இரண்டினின் இரட்டி பயின்றோர்
சூழ் இரண்டு புடையும் முறை சுற்ற – யுத்1:11 7/3,4

TOP


பயோததி (2)

திரை கெழு பயோததி துயிலும் தெய்வ வான் – பால:5 9/1
அலை பெறும்படி பயோததி கடைந்தனர் அவனி – பால-மிகை:9 21/3

TOP


பயோததியை (1)

இன்ன மருந்து ஒரு நான்கும் பயோததியை கலக்கிய ஞான்று எழுந்த தேவர் – யுத்3:24 28/1

TOP


பர (3)

பரத்துவன் எனும் நாம பர முனி பவ நோயின் – அயோ:9 20/3
பர கதி சென்று அடைவு அரிய பரிசே போல் புகல் அரிய பண்பிற்று ஆமால் – கிட்:13 24/2
ஆசு_இல் பர தாரம் அவை அம் சிறை அடைப்பேம் – யுத்1:2 52/1

TOP


பரக்க (3)

பரக்க என் பகர்வது பகழி பண்ணவன் – ஆரண்:12 11/1
நிலைகளில் பரக்க வேலை நீரினில் நிரம்ப தூர்க்கும் – யுத்1:3 141/4
பரக்க பல உரைத்து என் படர் கயிலை பெரு வரைக்கும் – யுத்2:15 165/1

TOP


பரக்கழி (2)

பரக்கழி இது நீ பூண்டால் புகழை யார் பரிக்கல்-பாலார் – கிட்:7 85/4
பரக்கழி ஆம் என பரந்து நீண்டதால் – யுத்4:38 13/3

TOP


பரக்கின்ற (1)

பனி படா நின்றது என்ன பரக்கின்ற சேனை பாறி – யுத்4:37 17/1

TOP


பரக்கும் (1)

பரக்கும் தொல் புகழ் அமுதினை பருகுகின்றதுவே – அயோ:2 85/4

TOP


பரகதி (1)

பரகதி உணர்ந்தவர்க்கு உதவு பண்ணவன் – பால:5 9/4

TOP


பரங்கள் (2)

முற்று உறு பரங்கள் எல்லாம் முறைமுறை பாசத்தோடும் – பால:14 58/3
உலைத்து எறிந்திட எடுத்த குன்று-தொறு உடல் பரங்கள் கொடு ஒதுங்கினார் – யுத்2:19 64/2

TOP


பரசியே (1)

பரசியே வணங்கும்-தோறும் பதயுகம் சேப்ப மன்னோ – யுத்4-மிகை:42 39/4

TOP


பரசுடை (1)

பரசுடை கடவுள் நேமி பண்ணவன் பதுமத்து அண்ணல் – யுத்4:40 40/1

TOP


பரசுராமன் (1)

பரிவு அறு சிந்தை அ பரசுராமன் கை – பால:24 43/1

TOP


பரசுவான் (1)

பரசுவான் அவன்-பால் அணைந்தான்-அரோ – பால-மிகை:11 9/4

TOP


பரஞ்சுடர் (4)

பரஞ்சுடர் பண்ணவன் பண்டு விண் தொடர் – கிட்:10 20/1
பரஞ்சுடர் ஒருவனை பொருவும் பான்மையான் – சுந்:11 2/4
உன்னி அமைத்தனர் மறைக்கும் எட்டாத பரஞ்சுடர் இ உலகம் மூன்றும் – யுத்3:24 28/2
பண்டை நான்மறைக்கும் எட்டா பரஞ்சுடர் பொலிவதே-போல் – யுத்4:41 19/3

TOP


பரஞ்சுடரும் (1)

ஓதினார் சீர்த்தி உயர்ந்த பரஞ்சுடரும்
நோதல் ஆங்கு இல்லாத அன்பனையே நோக்கினான் – யுத்1:3 165/3,4

TOP


பரட்டு (1)

பஞ்சி ஊட்டிய பரட்டு இசை கிண்கிணி பதும – சுந்:2 4/1

TOP


பரண் (1)

போல் உள பரண் வைகும் புரை உள கடிது ஓடும் – அயோ:8 28/2

TOP


பரணியின் (1)

சேறு இடு பரணியின் திகழும் தேசது – கிட்:1 15/4

TOP


பரத்தது (1)

எம் பரத்தது ஆக்கி அரசு உரிமை இந்தியங்கள் – அயோ:14 61/1

TOP


பரத்தலால் (1)

பாவி வேலை உலகு பரத்தலால்
தீவு-தோறும் இனிது உறை செய்கையர் – யுத்3:31 125/2,3

TOP


பரத்தலின் (1)

விளக்கு ஒளி பரத்தலின் பாலின் வெண் கடல் – யுத்1:4 15/2

TOP


பரத்தின் (1)

பரத்தின் நீங்கும் பரத்துவன் என்னும் பேர் – அயோ:13 72/1

TOP


பரத்து (1)

நம் பரத்து அடங்கும் மெய்யன் நாவினில் பொய் இலாதான் – யுத்1:9 80/2

TOP


பரத்துவன் (9)

பரத்துவன் எனும் நாம பர முனி பவ நோயின் – அயோ:9 20/3
பரத்தின் நீங்கும் பரத்துவன் என்னும் பேர் – அயோ:13 72/1
பங்கயத்து பரத்துவன் வேண்டலால் – யுத்4:41 85/2
பயன் உறு தவத்தின் மிக்க பரத்துவன் இருக்கை பாராய் – யுத்4-மிகை:41 135/1
அந்தம் இல் பரத்துவன் சொல அ இடத்து அடைந்தான் – யுத்4-மிகை:41 144/4
பரத்துவன் வருதலும் பரிந்து இராமனும் – யுத்4-மிகை:41 189/1
பரத்துவன் உறைவிடத்து அளவும் பைம்பொன் நீள் – யுத்4-மிகை:41 213/1
சீரிய விமானத்து ஏறி பரத்துவன் இருக்கை சேர்ந்தான் – யுத்4-மிகை:41 251/4
ஓசனை இரண்டு உண்டு அன்றே பரத்துவன் உறையும் சோலை – யுத்4-மிகை:41 258/1

TOP


பரத்துவனும் (1)

பண்டை நூல் தெரி பரத்துவனும் போயினான் – அயோ:14 136/1

TOP


பரத்துவனே (1)

பன்ன_அரிய நோன்பின் பரத்துவனே ஆதி ஆம் – அயோ:14 66/1

TOP


பரத்துவாசவன் (1)

பரத்துவாசவன் உறைவிடம் இது என பகர்ந்தான் – யுத்4:41 32/4

TOP


பரத்துவாசன் (1)

இன் துணை பரத்துவாசன் இட வகை இழிந்தான் அன்றே – யுத்4-மிகை:41 136/4

TOP


பரத (4)

பாடகம் பரத நூல் பசுர வெம் கட கரி – பால:20 31/2
மின்-உடன் பிறந்த வாள் பரத வேந்தற்கு என் – அயோ:5 44/1
பரத கூறு எனா பரிந்து கூறினான் – அயோ:14 94/4
பரத நூல் முறை நாடகம் பயன் உற பகுப்பான் – கிட்:10 37/3

TOP


பரதர் (1)

பற்கு இழி மணி படர் திரை பரதர் முன்றில் – கிட்:10 73/3

TOP


பரதற்கு (2)

எல்லை_இல் குணங்களும் பரதற்கு எய்திய – அயோ:2 69/3
சான்றினை பரதற்கு சுட்டி சாற்றுவான் – யுத்4-மிகை:41 272/4

TOP


பரதன் (50)

பரதன் என பெயர் பன்னினன் அன்றே – பால:5 116/4
பள்ளம் எனும் தகையானை பரதன் எனும் பெயரானை – பால:12 23/2
பனி வரு மலர் கண் நீர் பரதன் கோல் கொள – பால:23 72/2
பன்ன_அரும் பெரும் புகழ் பரதன் பார்-தனில் – அயோ:2 56/3
பிறந்திலன் பரதன் நீ பெற்றதால் என்றாள் – அயோ:2 63/4
பண் உறு கட கரி பரதன் பார் மகள் – அயோ:2 65/1
எனக்கு நல்லையும் அல்லை நீ என் மகன் பரதன்
தனக்கு நல்லையும் அல்லை அ தருமமே நோக்கின் – அயோ:2 72/1,2
ஆளான் பரதன் அரசு என்பார் ஐயன் இனி – அயோ:4 102/1
பரதன் பெறுவான் இனி யான் படைக்கின்ற செல்வம் – அயோ:4 133/3
தா இல் கோயில் தலை இருத்தி தண் தார் பரதன் கொண்டு அணைக என்று – அயோ:6 28/3
ஆளவும் உளன் ஒரு பரதன் ஆயினால் – அயோ:11 72/3
பழி உடைத்து ஆக்கினன் பரதன் பண்டு எனும் – அயோ:11 73/3
பரதன் என்று ஒரு பழி படைத்தது என்னுமால் – அயோ:11 91/3
படு முரசு அறைந்தனர் பரதன் தம்முனை – அயோ:12 24/1
பாலை சென்று அடைந்தது பரதன் சேனையே – அயோ:14 20/4
பரதன் இ படை-கொடு பார் கொண்டு ஆள் மறம் – அயோ:14 27/1
இருமையும் இழந்த அ பரதன் ஏந்து தோள் – அயோ:14 29/1
பெருமகன் ஏவலின் பரதன் தான் பெறும் – அயோ:14 37/2
பனை திரள் கர கரி பரதன் செய்கையே – அயோ:14 42/2
பொன்னொடும் பொரு கழல் பரதன் போந்தனன் – அயோ:14 44/1
தேர் பெரும் தானையால் பரதன் சீறிய – அயோ:14 48/3
அரியவன் உரை-செய பரதன் ஐய நின் – அயோ:14 55/1
ஐயன் அ பரதன் வீழ்ந்து அரற்றினான்-அரோ – அயோ:14 81/4
என்பது சொல்லிய பரதன் யாதும் ஓர் – அயோ:14 132/1
படித்தலத்து இறைஞ்சினன் பரதன் போயினான் – அயோ:14 134/3
பாதுகம் தலை கொடு பரதன் பைம் புனல் – அயோ:14 137/1
பரதன் கோயில் உற்றார் படிகாரிர் எம் – அயோ-மிகை:11 1/3
மதித்திலன் பரதன் நின் மேல் வந்தான் மதில் – அயோ-மிகை:14 3/3
திரு நகர் செல்லும் அ பரதன் செய்கையான் – ஆரண்:13 61/4
ஒத்தால் பரதன் பெரிது உத்தமன் ஆதல் உண்டோ – கிட்:7 43/4
தூயவன் மைந்தனே நீ பரதன் முன் தோன்றினாயே – கிட்:7 82/2
புண்ணியன் தொழு கழல் பரதன் போன்றனன் – கிட்:11 124/4
பரதன் நீ இனையன பகரல்-பாலையோ – கிட்:11 132/4
மல்லல் நீர் அயோத்தி புக்கால் வாழ்வரோ பரதன் மற்றோர் – கிட்:16 14/4
அன்னை நோய்க்கும் பரதன் அங்கு ஆற்றுறும் – சுந்:5 37/2
முன்பனை முன்பு நோக்கி இவன்-கொலாம் பரதன் முன்னோன் – யுத்2:19 90/3
ஆண்டான் அல்லன் நானிலம் அந்தோ பரதன் தான் – யுத்3:22 209/2
பரதன் போன்று இருந்தான் தம்பி வருகின்ற பரிசு பார்த்தான் – யுத்3:28 63/4
பரதன் அன்னது பெறுக தான் முடியினை பறித்து இ – யுத்4:40 116/2
அனையன் ஆய பரதன் அலங்கலின் – யுத்4:41 51/1
மன்னின் பின் வள நகரம் புக்கு இருந்து வாழ்ந்தானே பரதன் என்னும் – யுத்4:41 65/1
பாடு உறு பெரும் புகழ் பரதன் தோன்றினான் – யுத்4:41 108/4
பூழியை அடக்கும் கண்ணீர் பரதன் கோல் கொள்ள போனான் – யுத்4:42 2/4
பரதன் வெண் குடை கவிக்க இருவரும் கவரி பற்ற – யுத்4:42 16/2
பரதன் வந்து அழுது வேண்டும் பரு வரை அதனை பாராய் – யுத்4-மிகை:41 133/4
நந்தியம்பதி இருந்தனன் பரதன் நின் நாமம் – யுத்4-மிகை:41 168/3
வில்லியை எதிர் கொள பரதன் மீ செல்வான் – யுத்4-மிகை:41 222/2
பரதன் அஃது உரைத்தலோடும் பணிந்து மாருதியும் சீர் சால் – யுத்4-மிகை:41 259/1
மரு கமழ் தொடையல் மாலை மார்பினன் பரதன் நின்றான் – யுத்4-மிகை:41 285/4
அரியணை பரதன் ஈய அதன்-கண் ஆண்டு இருந்த அந்த – யுத்4-மிகை:42 18/1

TOP


பரதன்-தன்னை (2)

பாக்கியம் புரிந்திலா பரதன்-தன்னை பண்டு – அயோ:2 66/1
கண்டனர் பரதன்-தன்னை வினவினர் அவர்க்கு காதல் – யுத்4-மிகை:42 13/2

TOP


பரதன்-தனையும் (1)

மன்னே ஆவான் வரும் அ பரதன்-தனையும் மகன் என்று – அயோ:4 49/3

TOP


பரதனது (2)

அவனி காவல் பரதனது ஆகுக – அயோ:4 27/1
பரதனது இயல்பும் இன்றே பணிக்குவென் கேட்டி என்றான் – யுத்4-மிகை:41 166/4

TOP


பரதனின் (1)

நீ இவை உரைப்பது என்னே பரதனின் நீ வேறு உண்டோ – யுத்4-மிகை:41 265/2

TOP


பரதனும் (10)

பரதனும் இளவலும் ஒரு_நொடி பகிராது – பால:5 126/1
பரதனும் இளைய கோவும் பரிந்தனர் ஏந்த பைம் தார் – பால:23 78/2
பரதனும் இளவலும் பதியின் நீங்கி போய் – அயோ:2 64/3
நின்றனன் பரதனும் நிமிர்ந்த சேனையை – அயோ:14 46/2
தூது என பரதனும் தொழுது தோன்றினான் – அயோ:14 50/4
விம்மினன் பரதனும் வேறு செய்வது ஒன்று – அயோ:14 133/1
பரதனும் பின்னுளோனும் பயந்தெடுத்தவரும் ஊரும் – கிட்:16 15/1
வீ கொண்டு வீழ யானோ பரதனும் வெய்ய கூற்றை – யுத்3:26 82/2
காலின் மா மதலை சொல்ல பரதனும் கண்ணீர் சோர – யுத்4-மிகை:41 253/1
அ வயின் முனிவனோடும் பரதனும் அரியின் சேயும் – யுத்4-மிகை:42 21/1

TOP


பரதனே (5)

எந்தையே பரதனே என் செய்வாய் என்றாள் – அயோ:2 67/4
ஆழி சூழ் உலகம் எல்லாம் பரதனே ஆள நீ போய் – அயோ:3 111/1
பங்கம் இல் குணத்து எம்பி பரதனே
துங்க மா முடி சூடுகின்றான் என்றான் – அயோ:4 3/3,4
பள்ள நீர் அயோத்தி நண்ணி பரதனே முதலினோர் ஆண்டு – சுந்:3 145/1
மாண்டதாம் இனி என் குலம் பரதனே மாயின் – யுத்4:41 1/2

TOP


பரதனை (19)

பன்னு தாரைகள் தர தொழுது எழும் பரதனை
பொன்னின் மார்பு உற அணைத்து உயிர் உற புல்லினான் – பால:20 24/2,3
அண்ணல் அ பரதனை நோக்கி ஆண்தகை – பால:24 46/3
மீ தரும் செல்வம் பரதனை விலக்குமாறு எவனோ – அயோ:2 76/4
பரதனை வணங்கினர் பரியும் நெஞ்சினர் – அயோ:12 1/4
பள்ள நீர் வெள்ளம் அன்ன பரதனை விலக்கி பண்டு – அயோ:14 116/2
பரதனை கொணர்தற்கு ஏதும் ஐயுறவு இல்லை பல் நாள் – யுத்2:17 46/2
அ இடத்து இளவல் ஐய பரதனை அமரின் ஆர்க்க – யுத்3:26 81/1
பாந்தளின் பெரிய திண் தோள் பரதனை பழியின் தீர்ந்த – யுத்3:27 71/2
இன்று சென்று நீ பரதனை எய்திலை என்னின் – யுத்4:40 127/1
அந்தர மங்கையர் வணங்க அழுது அரற்றி பரதனை வந்து அடைந்தாள் அன்றே – யுத்4:41 68/4
தோன்றிய பரதனை தொழுது தொல் அற – யுத்4:41 109/1
பூ அடி பணிந்து வீழ்ந்த பரதனை பொருமி விம்மி – யுத்4:41 116/2
பரதனை தனது செங்கோல் நடாவுற பணித்து நாளும் – யுத்4:42 20/3
பரதனை தீயையும் விலக்கி பாருடை – யுத்4-மிகை:41 188/1
பரிந்து இராமனும் ஏகினன் பரதனை காண்பான் – யுத்4-மிகை:41 209/4
உயிர் வரும் உலவை அன்ன பரதனை இளவலோடும் – யுத்4-மிகை:41 301/1
ஆயது ஓர் அளவில் ஐயன் பரதனை அருளின் நோக்கி – யுத்4-மிகை:42 10/1
பரிந்தனன் இரவி மைந்தன் பரதனை வணங்கி தூயோய் – யுத்4-மிகை:42 15/2
பரதனை இளைய கோவை சத்துருக்கனனை பண்பு ஆர் – யுத்4-மிகை:42 69/1

TOP


பரதனோடு (2)

நம்பியும் பரதனோடு நந்தியம்பதியை நண்ணி – யுத்4:42 1/1
நம்பியும் பரதனோடு நந்தியம் பதியை நண்ணி – யுத்4-மிகை:41 292/1

TOP


பரதா (1)

பரதா இளையோய் பழி பூணுதிரோ – ஆரண்:12 77/4

TOP


பரந்த (39)

தொல்லையில் ஒன்றே ஆகி துறை-தொறும் பரந்த சூழ்ச்சி – பால:1 19/3
பந்தரை கிழித்தன பரந்த பூ_மழை – பால:8 44/1
பாவைமார் பரந்த கோல பண்ணையில் பொலிவாள் வண்ண – பால:18 15/3
பற்றலும் அல்குலில் பரந்த மேகலை – பால:19 30/2
பயிர் உறு கிண்கிணி பரந்த மேகலை – பால:19 40/1
பரந்த மேகலையும் கோத்த பாத சாலகமும் நாக – பால:22 22/1
பரந்த தேர் களிறு பாய் புரவி பண்ணையில் – பால:23 42/1
பணியிடை பள்ளியான் பரந்த மார்பிடை – அயோ:2 35/2
பாங்கு வெம் கனல் பங்கய வனங்களாய் பரந்த – அயோ:9 39/4
குருதி வாள் என செ அரி பரந்த கண் குயிலே – அயோ:10 3/1
பாந்தள் தேர் இவை பழிபட பரந்த பேர் அல்குல் – அயோ:10 31/1
பண் முதிர் களிற்றொடு பரந்த சேனையின் – அயோ:14 32/1
பருதி வாளினர் கேடக தட கையர் பரந்த
குருதி நீரிடை வார் கழல் கொழும் குடர் தொடக்க – ஆரண்:7 135/3,4
பார் இடம் அரிது என பரந்த மெய்யது – ஆரண்-மிகை:15 1/2
பார் இடம் வலம் வர பரந்த கையது – ஆரண்-மிகை:15 1/3
பாசடை வயின்-தொறும் பரந்த பண்பது – கிட்:1 8/4
அ வழி அ இருள் பரந்த ஆயிடை – சுந்:2 45/1
உழை உழை பரந்த வான யாற்று-நின்று உம்பர் நாட்டு – சுந்:2 182/1
வானயாற்று வெண் திரை என வரம்பு_இல பரந்த – சுந்:9 7/4
பட்ட பட்டன திசையொடும் பொறியொடும் பரந்த – சுந்:11 32/4
பரந்த பல் உரும்_ஏற்று_இனம் வெறித்து உயிர் பதைப்ப – சுந்:11 35/2
பண் மணி குல யானையின் புடை-தொறும் பரந்த
ஒண் மணி குலம் மழையிடை உரும் என ஒலிப்ப – சுந்-மிகை:9 1/1,2
பொங்கி பரந்த பெரும் சேனை புறத்தும் அகத்தும் புடை சுற்ற – யுத்1:1 2/1
பானலும் குவளையும் பரந்த புன்னையும் – யுத்1:4 25/2
பூணுதற்கு இனிய முத்தின் பொலி மணல் பரந்த வைப்பில் – யுத்1:4 131/2
வாலுகத்தால் இடை பரந்த வைப்பு எலாம் – யுத்1:5 8/3
தீர நீண்டு பரந்த திமிங்கிலம் – யுத்1:8 45/2
கான யாறு பரந்த கரும் கடல் – யுத்1:8 68/1
பத்து உள விரல் புடை பரந்த பண்பு என – யுத்2:15 110/3
பரந்த வெண்குடை சாமரை நெடும் கொடி பதாகை – யுத்2:16 248/1
பல் வினை தீயன பரந்த போது ஒரு – யுத்2:16 308/3
பரந்த வெம் பகையை வென்றால் நின்-வழி படரும் நங்கை – யுத்2:17 72/3
கானினும் மலையினும் பரந்த கால் புனல் – யுத்2:18 111/3
பரந்த தேவர் மாயன் நம்மை வேர் அறுத்த பண்டை நாள் – யுத்3:31 74/2
கடும் பகடு படி கிடந்த கரும் பரம்பின் இன மள்ளர் பரந்த கையில் – யுத்4:33 23/2
படும் கமல மலர் நாறும் முடி பரந்த பெரும் கிடக்கை பரந்த பண்ணை – யுத்4:33 23/3
படும் கமல மலர் நாறும் முடி பரந்த பெரும் கிடக்கை பரந்த பண்ணை – யுத்4:33 23/3
பாரில் செல்வது விசும்பிடை செல்வது பரந்த
நீரில் செல்வது நெருப்பிடை செல்வது நிமிர்ந்த – யுத்4:35 20/1,2
பாத்திட பரந்த சேனை பாறிட பரமன் சீறி – யுத்4-மிகை:40 7/3

TOP


பரந்ததால் (1)

ஆன்ற அ கானம் எல்லாம் பரந்ததால் அந்தி மாலை – பால:7 52/3

TOP


பரந்தது (20)

பம்பி மேகம் பரந்தது பானுவால் – பால:1 3/1
பல் பெரும் சமயம் சொல்லும் பொருளும் போல் பரந்தது அன்றே – பால:1 19/4
பால் உறு பிரை என பரந்தது எங்குமே – பால:10 41/4
மால் யானை ஈட்டம் என வந்து பரந்தது அன்றே – பால:16 40/4
நிலை கடந்து பரந்தது நீத்தமே – பால:18 18/4
பண் நிறம் செறிந்து இடை பரந்தது என்னவும் – பால:19 1/2
உள்-நின்றும் கொடிகள் ஓடி உலகு எங்கும் பரந்தது அன்ன – பால:22 4/2
எக்கிய சோரியின் பரந்தது எங்கணும் – அயோ:10 39/2
முடி உற பரந்தது ஓர் முறைமை தேர்ந்திலெம் – அயோ:13 3/2
பாவியா கொடுத்த வெம்மை பயப்பய பரந்தது அன்றே – ஆரண்:10 89/4
பேன வேலையின் புடை பரந்தது பெரும் சேனை – சுந்:9 6/2
போய் எழுந்து பரந்தது வெம் புகை – சுந்:13 7/4
பாய்தலும் தகைப்பு இல் தானை படர் நெறி பரந்தது அன்றே – சுந்-மிகை:14 46/4
பட்டனர் பரிபவம் பரந்தது எங்கணும் – யுத்1:2 12/3
பரந்தது உன் திரு குல முதல் தலைவரால் பரிவாய் – யுத்1:5 75/2
படிந்தனர் பரந்தனர் பரந்தது ஓர் நெருப்பின் – யுத்1:12 24/1
நிமிர்ந்தது பரந்தது குருதி நீத்தமே – யுத்2:15 120/4
பட்டன பகழி எங்கும் பரந்தது குருதி பவ்வம் – யுத்2:15 144/4
காடு உண்டு பரந்தது என்ன முனிந்தது கறை வெண் திங்கள் – யுத்3:25 4/4
நாள் வெயில் பரந்தது என்ன நம்பி-தன் தம்பி மார்பில் – யுத்3:28 67/2

TOP


பரந்ததுவோ (1)

ஆலம் உலகில் பரந்ததுவோ ஆழி கிளர்ந்ததோ அவர்-தம் – பால:10 67/1

TOP


பரந்தவால் (1)

பன்னற்கு அரிய பகலவனும் பகலும் வந்து பரந்தவால் – ஆரண்:10 116/4

TOP


பரந்தவும் (1)

கனல் பரந்தவும் தெரிகில கற்பக கானம் – சுந்:13 24/4

TOP


பரந்தன (11)

நெறி கடந்து பரந்தன நீத்தமே – பால:2 40/1
பாடின பரந்தன பறவை பந்தரே – பால:8 43/4
பண்டி எங்கும் பரந்தன பல்_இயம் – அயோ:11 10/1
முரி புல் கானிடை எரி பரந்தன என முனைவார் – கிட்:7 59/4
பல் குவை பரந்தன குரக்கு பல் பிணம் – யுத்2:15 122/2
பரந்தன குருதி அ பள்ள வெள்ளத்தின் – யுத்2:18 102/4
பரந்தன விசும்பிடை ஒடுங்க பண்டுடை – யுத்2:18 120/2
பட்டன உலகம் எங்கும் பரந்தன பதாகை காட்டை – யுத்2:19 94/2
நிரக்கும் நல் ஒளி பரந்தன உலகு எலாம் நிமிர – யுத்3:20 56/4
புடை பரந்தன வெயில்களும் நிலாக்களும் புரள – யுத்3:22 97/3
பல பட முறுவல் வந்து பரந்தன பனித்த மெய் வேர் – யுத்3:25 7/1

TOP


பரந்தனர் (3)

பிணை நிரந்து என பரந்தனர் நாணமும் பிரிந்தார் – அயோ:1 52/4
படிந்தனர் பரந்தனர் பரந்தது ஓர் நெருப்பின் – யுத்1:12 24/1
படைத்த திக்கு எலாம் பரந்தனர் என்றன பயத்தால் – யுத்3:31 29/4

TOP


பரந்திடவசந்தன் (1)

வங்க வேலையின் பரந்திடவசந்தன் வந்து அடைந்தான் – கிட்-மிகை:12 4/4

TOP


பரந்திடும் (1)

பரந்திடும் அரக்கன் சேனை படுத்தனர் திரியலுற்றார் – யுத்4-மிகை:37 1/4

TOP


பரந்து (41)

பண்கள் வாய் மிழற்றும் இன் சொல் கடைசியர் பரந்து நீண்ட – பால:2 10/1
படர்ந்து ஒளி பரந்து உயிர் பருகும் ஆகமும் – பால:10 57/1
பண்ணை வெண்ணெய் சடையன் தன் புகழ் போல் எங்கும் பரந்து உளதால் – பால:10 73/4
பசை ஆக மறையவர் கை நறை மலரும் நிறை புனலும் பரந்து பாய – பால:11 14/2
பற்றிய வளைந்த என்ன பரந்து வந்து இறுத்த சேனை – பால:16 1/2
பம்பு தேன் மிஞிறு தும்பி பரந்து இசை பாடி ஆட – பால:16 2/1
பாளை வீ விரிந்தது என்ன பரந்து நீர் உந்துவாரும் – பால:18 4/3
எங்கு எங்கும் பரந்து வெவ்வேறு உள்ளத்தின் எழுதிற்று என்ன – பால:22 21/2
இனி பரந்து உலகினை அளப்பது எங்கு என – பால:23 66/1
கைகள் நீர் பரந்து கால் தொடர கண் உகும் – அயோ:5 2/1
பரந்து மீன் அரும்பிய பசலை வானகம் – அயோ:5 6/1
பழுவ நாள் குவளை செவ்வி கண் பனி பரந்து சோர – ஆரண்:5 3/2
பருகின பரந்து பாய்ந்த நிலா சுடர் பனி மென் கற்றை – ஆரண்:10 109/2
விடம் பரந்து அனையது ஆய வெண் நிலா வெதுப்ப வீரன் – ஆரண்:14 8/2
படம் பரந்து அனைய அல்குல் பால் பரந்து அனைய இன் சொல் – ஆரண்:14 8/3
படம் பரந்து அனைய அல்குல் பால் பரந்து அனைய இன் சொல் – ஆரண்:14 8/3
காற்று இசைத்து எழ எழுந்து உலகை கால் பரந்து
ஏற்று இசைத்து உயர்ந்து வந்து இடுங்குகின்றன – ஆரண்:15 5/2,3
விடம் பரந்து அனையது ஓர் வெம்மை மீக்கொள – கிட்:6 10/1
ஒரு முறையே பரந்து உலகம் யாவையும் – கிட்:6 32/1
பகையும் இன்றி நிரைந்து பரந்து எழும் – கிட்:13 1/2
பன்னி ஆடு இடங்களும் பரந்து சுற்றினார் – கிட்:14 8/4
வேல் பெரும் கடல் புடை பரந்து ஈண்டிய வெள்ளிடை வியன் கோயில் – சுந்:2 204/2
பாலின் வெண் பரவை திரை கரும் கிரி-மேல் பரந்து என சாமரை பதைப்ப – சுந்:3 89/3
கை பரந்து உலகு பொங்கி கடையுகம் முடியும்-காலை – சுந்:7 10/3
கை பரந்து எழு சேனை அம் கடலிடை கலந்தார் – சுந்:9 14/1
உதிரமும் தெரிகிலாது இடை பரந்து ஒழுகியே – சுந்:10 43/4
மினல் பரந்து எழு கொழும் சுடர் உலகு எலாம் விழுங்கி – சுந்:13 24/1
சினை பரந்து எரி சேர்ந்திலா நின்றவும் சில வெம் – சுந்:13 24/3
பொழி திரை அன்ன வேலை புடை பரந்து என்ன பொங்கி – சுந்:14 50/3
பாழி தெற்கு உள்ளன கிரியும் நிலனும் தாழ பரந்து எழுந்த – யுத்1:1 1/3
பாற்கடல் பரந்து பொங்கி பங்கயத்து ஒருவன் நாட்டின் – யுத்1:3 149/3
காடு பற்றிய பெரும் கனலின் கை பரந்து
ஓடி உற்றது நெருப்பு உவரி நீர் எலாம் – யுத்1:6 51/3,4
மாசு அடை பரந்து நீண்ட மரகத தலத்து மான – யுத்1:10 10/1
செறிந்த பல் மணி பெருவனம் திசை பரந்து எரிய – யுத்2:15 245/1
பூண் எறிந்த குவடு அனைய தோள்கள் இரு புடை பரந்து உயர அடல் வலி – யுத்2:19 61/1
மலையும் வேலையும் வரம்பு இல வயின்-தொறும் பரந்து
தொலைவு இல் தன்மைய தோன்றுவ போன்றன சோரி – யுத்3:20 57/2,3
பாரின் வீழ்ந்தன போன்றன கிடந்தன பரந்து – யுத்3:20 59/4
திவள கீழொடு மேல் புடை பரந்து இடை செறிய – யுத்3:22 178/3
பார்-மேல் உளர் உம்பர் பரந்து உளரால் – யுத்3:31 212/3
பரக்கழி ஆம் என பரந்து நீண்டதால் – யுத்4:38 13/3
பரந்து உயர்ந்த தோள் ஆற்றலே தேவரும் பலரும் – யுத்4:40 113/2

TOP


பரந்துளது (2)

ஊன்றலும் உதிர வெள்ளம் பரந்துளது உலகம் எங்கும் – யுத்1:3 152/4
விடம் பரந்துளது என வெதும்பிற்றால் உலகு – யுத்4:40 70/3

TOP


பரந்துளவால் (1)

பல் ஆயிர_கோடி பரந்துளவால்
இல்லாதன இல்லை இளம் குமரா – ஆரண்:11 52/3,4

TOP


பரந்துளானை (1)

உம்பர்க்கும் உனக்கும் ஒத்து இ உலகு எங்கும் பரந்துளானை
கம்பத்தின் வழியே காண காட்டுதி காட்டிடாயேல் – யுத்1:3 125/1,2

TOP


பரந்தே (1)

பாய் பரி விரைந்து உதறி நின்றன பரந்தே – பால:15 20/4

TOP


பரப்ப (12)

வெயில் நிறம் குறைய சோதி மின் நிழல் பரப்ப முன்னம் – பால:15 29/1
வெப்புறு வெம் கதிர் பரப்ப விண் எலாம் – பால-மிகை:10 4/3
பத்தியின் இள வெயில் பரப்ப நீலத்தின் – அயோ:2 40/2
பஞ்சிடை படுத்தால் அன்ன வெண்ணிலா பரப்ப போனார் – அயோ:6 4/4
பாரம் உள் ஒடுக்குற உயிர்ப்பு இடை பரப்ப – கிட்:14 45/4
பாச வெம் கரத்து கூற்றும் கட்புலன் பரப்ப அஞ்சும் – கிட்:16 59/2
பன்னிருவரினும் இருவரை தவிர்வுற்று உதித்தது ஓர் படி ஒளி பரப்ப – சுந்:3 81/4
அலங்கல் வெண்குடை தண் நிழல் அவிர் ஒளி பரப்ப
வலம் கொள் தோளினான் மண்-நின்றும் வான் உற எடுத்த – சுந்:12 37/2,3
பந்தி வெண் முத்தின் அணிகலன் முழுநிலா பரப்ப
இந்து வெண்குடை நீழலில் தாரகை இனம் பூண்டு – சுந்:12 42/2,3
பாய போய் இலங்கை புக்கு வஞ்சனை பரப்ப செய்யும் – யுத்3:27 73/3
உலகம் ஈர்_ஏழும் தன்ன ஒளி நிலா பரப்ப வானில் – யுத்4-மிகை:42 37/1
கரை தெரிவு இலாத சோதி கதிர் ஒளி பரப்ப நாளும் – யுத்4-மிகை:42 39/2

TOP


பரப்பல் (2)

அனல் பரப்பல் ஒப்ப மீது இமைப்ப வந்து அவிப்ப போல் – கிட்:7 6/2
புனல் பரப்பல் ஒப்பு இருந்த பொன் பரப்பும் என்பரால் – கிட்:7 6/3

TOP


பரப்பவும் (1)

தண் நிழல் பரப்பவும் இருளை தள்ளவும் – பால:4 9/2

TOP


பரப்பி (21)

இணர் ஒளி பரப்பி நின்று இருள் துரப்பன – பால:3 50/2
மீ தன் கரங்கள் அவை பரப்பி மிகு வெண் நிலவு ஆம் வெண் சுதையால் – பால:10 74/2
படைகளும் முடியும் பூணும் படர் வெயில் பரப்பி செல்ல – பால:14 55/3
விரி கதிர் பரப்பி மெய் புவனம் மீது இருள் – பால-மிகை:4 1/1
விறல் கொள் ஆயிரம் தட கைகள் பரப்பி மீ வலிப்ப – பால-மிகை:9 22/2
நாவி ஓதியை நானிலம் தைவர பரப்பி
காவி உண்ட கண் அஞ்சனம் கான்றிட கலுழா – அயோ:3 3/2,3
படர்ந்து எழுந்த புல் பசு நிற கம்பளம் பரப்பி
கிடந்த போன்றன கேகயம் தோகைகள் கிளர – அயோ:9 43/1,2
சிந்துரம் வய புரவி தேர் திசை பரப்பி
இந்துவை வளைக்கும் எழிலி குலம் என தான் – ஆரண்:9 2/2,3
பராவ_அரும் கதிர்கள் எங்கும் பரப்பி மீ படர்ந்து வானில் – ஆரண்:10 108/1
படர்ந்த நீள் நெடும் தலை பரப்பி மீது – கிட்:3 44/1
தழை கொள் தோளொடு தலை பல பரப்பி முன் துயில்வது ஓர் தகையானை – சுந்:2 205/4
பக்கமும் நிழல் பரப்பி வியப்பால் – யுத்1:11 4/3
பதைத்து உலைவுற பல திறத்து இகல் பரப்பி
மத கரியை உற்று அரி நெரித்து என மயக்கி – யுத்1:12 11/2,3
வரம்பு இல பரப்பி ஆர்த்து மலைகின்ற பொழுதின் வந்துற்று – யுத்2:19 60/2
அல்லை சுருட்டி வெயிலை பரப்பி அகல் ஆசை எங்கும் அழியா – யுத்2:19 246/1
பாங்குறு கவியின் சேனை கடல் மிசை பரப்பி ஆர்த்தான் – யுத்2-மிகை:18 20/4
உம்பரில் பரப்பி தான் வேறு ஒளித்தனன் என்ன ஓர்வான் – யுத்3:21 30/2
பின்றல் இல் வெள்ள தானை முறை பட பரப்பி பேழ் வாய் – யுத்3:22 11/3
பங்கத்தன் மலை வில் அன்ன சிலை ஒலி பரப்பி ஆர்த்தான் – யுத்3:22 13/4
காய் கதிர் பரப்பி ஐந்து கதிர் முக கமலம் காட்டி – யுத்3:24 51/2
பாழி சிகை பரப்பி தனை படர்கின்றது பார்த்தான் – யுத்3:27 133/3

TOP


பரப்பிடை (2)

சேற்று செம்_புனல் படு கள பரப்பிடை செம் கண் – யுத்2:15 243/3
பறித்து அவன் நெற்றி முற்ற பரப்பிடை பாகம் உள்ளே – யுத்2:16 192/3

TOP


பரப்பிய (3)

பரப்பிய பொன்னி அன்ன ஆவணம் பலவும் கண்டார் – பால:10 10/4
கானம் யாவையும் பரப்பிய கண் என சனகன் – கிட்:10 43/3
ததைய செம் கரம் பரப்பிய தன் பெரும் தாதை – யுத்1:12 4/3

TOP


பரப்பில் (3)

பயின்று உயர் வாலுக பரப்பில் பைம் புலில் – அயோ:5 9/2
அளம் கொள் அளக்கர் இரும் பரப்பில் அண்டர் உலகில் அப்புறத்தில் – அயோ:6 24/1
பகிரண்ட பரப்பில் நின்ற பல பல கோடி வெள்ள – யுத்3-மிகை:31 65/1

TOP


பரப்பிலே (1)

பாரிலே பட்ட வான பரப்பிலே பட்ட எல்லாம் – யுத்1:14 38/2

TOP


பரப்பின் (4)

பூதல பரப்பின் அண்ட பொகுட்டினுள் புறத்துள் பொய் தீர் – சுந்:12 108/1
பரவை நுண் மணல் எண்ணினும் எண்ண_அரும் பரப்பின்
குரவர் நம் குலத்து உள்ளவர் அவன் கொல குறைந்தார் – யுத்1:3 50/1,2
ஏற்று அரும் கரங்கள் பல் வேறு எறி திரை பரப்பின் தோன்ற – யுத்1:3 149/2
பத்து ஒரு நாலு பகுத்த பரப்பின்
அத்தனை வெள்ளம் அரக்கர் அவிந்தார் – யுத்3:20 11/1,2

TOP


பரப்பினள் (1)

பல்லவ மலர் தொகை பரப்பினள் என தன் – பால:22 24/3

TOP


பரப்பினன் (1)

பத்திகள் கோடி_கோடி பரப்பினன் அதனை பார்த்த – யுத்3:21 28/3

TOP


பரப்பினாலும் (1)

பையுயிர்த்து அயரும் பேழ் வாய் பல் தலை பரப்பினாலும்
மெய்யனை திரையின் வேலை மென் மலர் பள்ளி ஆன – யுத்1:13 2/2,3

TOP


பரப்பினான் (3)

பதி பெரும் சேனையின் பரப்பினான் என்றான் – அயோ-மிகை:14 3/4
பற்றி வந்த மரம் வேறுவேறு உற நொறுக்கி நுண் பொடி பரப்பினான் – யுத்2:19 71/4
பாரையின் தலைய கோடி பரப்பினான் இளவல் பல் கால் – யுத்2:19 110/3

TOP


பரப்பினிடை (1)

பொருப்பினையும் கடந்த புய பரப்பினிடை பொழி கதிரின் ஒளி குலாவி – ஆரண்-மிகை:10 2/1

TOP


பரப்பினில் (1)

சொன்ன மா மதில் இலங்கையின் பரப்பினில் துகைத்து – யுத்1:5 65/1

TOP


பரப்பினுக்கு (1)

வட திசை பரப்பினுக்கு இறைவன் மா நெதி – ஆரண்-மிகை:10 10/3

TOP


பரப்பினும் (2)

ஏழு மா கடல் பரப்பினும் பரப்பு என இசைப்ப – கிட்:12 27/1
ஆசை பத்தினும் அந்தர பரப்பினும் அடங்கா – யுத்4:37 110/3

TOP


பரப்பினை (1)

வெள்ள வெம் கள பரப்பினை பொருக்கென விழித்தான் – யுத்3:22 186/3

TOP


பரப்பு (14)

பரம்பு எலாம் பவளம் சாலி பரப்பு எலாம் அன்னம் பாங்கர் – பால:2 2/3
பகல் இடு மின் அணி பரப்பு போன்றவே – பால:3 35/4
பரிக்கும் அண்ட பரப்பு எவைக்கும் தனியரசு என்று அரன் கொடுத்த வரத்தின் பான்மை – ஆரண்-மிகை:10 1/1
ஏழு மா கடல் பரப்பினும் பரப்பு என இசைப்ப – கிட்:12 27/1
பாயல் உதறி படுப்பதே ஒத்த திரையின் பரப்பு அம்மா – யுத்1:1 3/4
கரை பரப்பும் கடல் பரப்பு ஆனதால் – யுத்1:8 64/4
தரை முதல் ஆன அண்ட பரப்பு எலாம் தானே ஆகி – யுத்1-மிகை:3 28/3
கண பரப்பு கடல் பரப்பு ஆனதே – யுத்1-மிகை:8 4/4
கண பரப்பு கடல் பரப்பு ஆனதே – யுத்1-மிகை:8 4/4
கரை பரப்பும் கடல் பரப்பு ஆனதால் – யுத்1-மிகை:8 5/4
பல் நிறத்த பதாகை பரப்பு எலாம் – யுத்2:15 30/3
அடுக்கி நின்றிடு பகிரண்ட பரப்பு எலாம் அதிர – யுத்2-மிகை:15 32/1
பார் உளதனையும் வான பரப்பு உளதனையும் காலின் – யுத்3:29 56/2
பாந்தள் பல் தலை பரப்பு அகன் புவியிடை பயிலும் – யுத்4:37 104/1

TOP


பரப்புகின்றது (1)

பாடு உறு சுடர் ஒளி பரப்புகின்றது
வீடு உறும் உலகினும் விளங்கும் மெய்யது – கிட்:14 12/3,4

TOP


பரப்பும் (25)

தண்டலை பரப்பும் சாலி வேலியும் தழீஇய வைப்பும் – பால:2 12/3
பத்தியால் இள வெயில் பரப்பும் பாகினும் – பால:14 16/2
பகல் இடைய அட்டிலில் மடுத்து எரி பரப்பும்
அகில் இடு கொழும் புகை அழுங்கலின் முழங்கா – பால:15 27/2,3
நில் நில் என்று இடித்த சொல்லன் நெருப்பு இடை பரப்பும் கண்ணன் – ஆரண்:13 1/2
பரப்பும் இருள் குறும்பு எறித்த பகல் ஒளியும் கெட துரந்து பருவ மேகத்து – ஆரண்-மிகை:10 2/2
நலம் கொள் சுடர் தொகை பரப்பும் நவமணி பத்தியின் இழைத்த நலம் ஆர் கச்சு – ஆரண்-மிகை:10 3/3
புனல் பரப்பல் ஒப்பு இருந்த பொன் பரப்பும் என்பரால் – கிட்:7 6/3
மன்று சூழ்ந்த பரப்பும் மருங்கு எலாம் – கிட்:15 39/4
பார் நிழல் பரப்பும் பொன் தேர் வெயில் கதிர் பரிதி மைந்தன் – கிட்:17 27/1
போர் நிழல் பரப்பும் மேலோர் புகழ் என உலகம் புக்கு – கிட்:17 27/2
தார் நிழல் பரப்பும் தோளான் தடம் கடல் தாவா முன்னம் – கிட்:17 27/3
நிருதியின் பிறந்த வீரர் நெருப்பு இடை பரப்பும் கண்ணர் – சுந்:8 12/3
வரை பரப்பும் வன பரப்பும் உவர் – யுத்1:8 64/1
வரை பரப்பும் வன பரப்பும் உவர் – யுத்1:8 64/1
உரை பரப்பும் உறு கிரி ஒண் கவி – யுத்1:8 64/3
கரை பரப்பும் கடல் பரப்பு ஆனதால் – யுத்1:8 64/4
பகுத்த புவன தொகை என பகர் பரப்பும்
மிகுத்த திறல் வானவரும் வேத முதல் யாவும் – யுத்1-மிகை:2 17/1,2
மணல் பரப்பும் மணி பரப்பும் ஒளி – யுத்1-மிகை:8 4/1
மணல் பரப்பும் மணி பரப்பும் ஒளி – யுத்1-மிகை:8 4/1
உணர் பரப்பும் உறு கவியின் தொகை – யுத்1-மிகை:8 4/3
வரை பரப்பும் மணல் பரப்பும் அனல் – யுத்1-மிகை:8 5/1
வரை பரப்பும் மணல் பரப்பும் அனல் – யுத்1-மிகை:8 5/1
உரை பரப்பும் உறு கிரி ஒண் கவி – யுத்1-மிகை:8 5/3
கரை பரப்பும் கடல் பரப்பு ஆனதால் – யுத்1-மிகை:8 5/4
விளக்கையும் விளக்கும் மேனி மிளிர் கதிர் பரப்பும் வீச – யுத்3:25 5/3

TOP


பரப்புவ (1)

தணல் பரப்புவ போன்றன தான் கவி – யுத்1-மிகை:8 4/2

TOP


பரப்புவது (2)

தரை பரப்புவது என்ன தனி தனி – யுத்1:8 64/2
தரை பரப்புவது என்ன தனி_தனி – யுத்1-மிகை:8 5/2

TOP


பரப்புவான் (1)

பானம் ஊட்டி சயனம் பரப்புவான்
வான நாடியர் யாவரும் வந்தனர் – யுத்4:34 4/3,4

TOP


பரப்பே (1)

படுக்கின்ற பிணத்தின் பம்மல் குப்பையின் பரப்பே பல் கால் – யுத்2:15 152/4

TOP


பரப்பை (4)

பாயும் வெம் பகழிக்கு ஒன்றும் கணக்கு_இலா பரப்பை பார்க்கும் – யுத்3:22 27/4
பயிறலை பறவை பாரில் படிகிலா பரப்பை பார்க்கும் – யுத்3:22 29/4
பார்க்கின்ற திசைகள் எங்கும் படும் பிண பரப்பை நோக்கும் – யுத்3:22 31/3
படுகள பரப்பை நோக்கி பாழி வாய் மடித்து நூழில் – யுத்3:22 128/1

TOP


பரப்பையும் (1)

எட்டு திக்கையும் இரு நில பரப்பையும் இமையோர் – கிட்:12 32/1

TOP


பரப்பொடு (1)

நாண் தெறித்தனன் பகிரண்ட பரப்பொடு நவை போய் – யுத்2-மிகை:16 41/1

TOP


பரப்பொடும் (1)

சுற்று தன் கிளை பரப்பொடும் தொலைவு இன்றி வாழ்தற்கு – யுத்1-மிகை:5 10/1

TOP


பரப்போ (1)

பாலனோ வேலை பரப்போ பகராயே – ஆரண்:15 41/4

TOP


பரம் (30)

நிறை பரம் சொரிந்து வங்கம் நெடு முதுகு ஆற்றும் நெய்தல் – பால:2 19/4
மு பரம் பொருளினும் முதல்வன் வைகுறும் – பால:5 132/4
பணி அரங்க பெரும் பாயல் பரம் சுடரை யாம் காண – பால:12 4/3
தள்ள_அரும் பரம் தாங்கிய ஒட்டகம் – பால:14 36/1
பல் இயல் நெறியின் பார்க்கும் பரம் பொருள் என்ன யார்க்கும் – பால:22 12/3
மு பரம் பொருளிற்குள் முதலை மூலத்தை – பால:23 68/1
இ பரம் துடைத்தவர் எய்தும் இன்பத்தை – பால:23 68/2
எங்கும் பொலியும் பரம் சுடர் ஆகி எ உயிரும் – பால-மிகை:3 2/1
மெய்யது ஆயது வியல் இட பெரும் பரம் விசித்த – அயோ:1 61/2
அனையது ஆதலின் அரும் துயர் பெரும் பரம் அரசன் – அயோ:1 68/1
பரம் கெட இப்பொழுதே பகர்ந்திடு என்றான் – அயோ:3 13/3
புவி பாவை பரம் கெட போரில் வந்தோரை எல்லாம் – அயோ:4 117/1
திக்கு உறும் செறி பரம் தெரிய நின்ற திரள் பொன் – ஆரண்:1 2/1
பரம் தரு நான்முகன் பழிப்பு உற்றான்-அரோ – ஆரண்:6 18/2
பரம் முருக்கிய பாவத்தினால் வல – ஆரண்:9 24/3
பரம் கிடந்த மாதிரம் பரித்த பாழி யானையின் – ஆரண்:10 93/1
பாற்கடல் பணிய பாம்பு அணை பரம் பரமனை – ஆரண்-மிகை:1 4/1
பரம் ஒருங்குவது அலால் பிறிது ஒருங்காதது ஓர் பகையும் உண்டோ – யுத்1:2 90/4
யாமே பரம் என்றனர் என்ற அவர்க்கு – யுத்1:3 109/3
ஆதி பரம் ஆம் எனில் அன்று எனலாம் – யுத்1:3 110/1
அன்னவற்கு இளவல் தன்னை அரு மறை பரம் என்று ஓதும் – யுத்1:9 73/1
தோன் இகத்தொடு பரம் இரண்டும் எங்குமாய் – யுத்1-மிகை:3 13/3
பொங்கு பரம் சுடராய் எங்கும் பொலிய நின்றான் – யுத்1-மிகை:3 29/4
பத்தி வன் தலை பாம்பின் பரம் கெட – யுத்2:15 41/1
பரம் இனி உலகுக்கு ஆகாது என்பதும் பகர கேட்டான் – யுத்3:22 1/3
பரம் கொள் வானவரின் தெய்வ படைக்கலம் படைத்தவாறும் – யுத்3:27 75/2
சாலிகை முதல ஆன போர் பரம் தாங்கிற்று எல்லாம் – யுத்4:32 50/1
சடை பரம் புனைந்து ஒளிர் தகையின் மா தவம் – யுத்4:40 54/2
அனைத்தினுக்கும் நீயே பரம் என்பதை அறிந்தார் – யுத்4:40 89/3
இக பரம் இரண்டும் காக்கும் இறைவன் நீ அன்றி உண்டோ – யுத்4-மிகை:41 143/4

TOP


பரம்பரமும் (1)

நீ ஆதி பரம்பரமும் நின்னவே உலகங்கள் – ஆரண்:1 53/1

TOP


பரம்பரன் (2)

பால் முக பரவை பள்ளி பரம்பரன் பணி என்றாலும் – கிட்:16 60/2
பன்றியாய் எயிற்று கொண்ட பரம்பரன் முதல பல்லோர் – யுத்4:37 214/2

TOP


பரம்பரனே (1)

பக்கம் அறிதற்கு எளிதோ பரம்பரனே – ஆரண்:15 46/4

TOP


பரம்பரை (1)

இயல் பரம்பரை ஏழ்_இரு கோடியால் – யுத்4:33 28/4

TOP


பரம்பில் (1)

இடறிய பரம்பில் காந்தும் இன மணி தொகையும் நெல்லின் – பால:2 7/2

TOP


பரம்பின் (1)

கடும் பகடு படி கிடந்த கரும் பரம்பின் இன மள்ளர் பரந்த கையில் – யுத்4:33 23/2

TOP


பரம்பு (1)

பரம்பு எலாம் பவளம் சாலி பரப்பு எலாம் அன்னம் பாங்கர் – பால:2 2/3

TOP


பரம்பொருள் (1)

ஓதி கேட்பது பரம்பொருள் இன்னம் ஒன்று உளதோ – யுத்1:3 30/4

TOP


பரம (2)

அரா அணை அமலன் உலகு எனும் பரம பதத்தினை அடைகுவர் அன்றே – பால-மிகை:0 38/4
பட்டவர் அல்லரேல் பரம ஞானம் போய் – அயோ:1 19/2

TOP


பரமர் (1)

பரமுக பகை துமித்து அருளுவான் பரமர் ஆம் – கிட்:3 10/3

TOP


பரமன் (12)

படர் திரை கரும் கடல் பரமன் மார்பிடை – பால:19 67/3
பராவ அரு மறை பயில் பரமன் பங்கய – பால-மிகை:0 5/1
படு பொருள் உணர்ந்த அ பரமன் யான் இனி – பால-மிகை:5 2/3
பரமன் அன்னவன் பெயர் அறிகுவென் என பறிப்பான் – கிட்:7 72/4
பச்சிலை கிழங்கு காய் பரமன் நுங்கிய – கிட்:11 113/1
ஆழி அம் கமல கையான் ஆதி அம் பரமன் என்னா – யுத்2:19 179/3
என்று பரமன் பகர நான்முகனும் அன்ன பொருளே இசைதலும் – யுத்3:31 153/1
பாலாழியின் மிசையே துயில் பரமன் சிலை பொழியும் – யுத்3-மிகை:31 29/3
கண்டு போய் வரும் காட்சியின் கண்_நுதல்_பரமன் – யுத்4-மிகை:35 3/2
பாத்திட பரந்த சேனை பாறிட பரமன் சீறி – யுத்4-மிகை:40 7/3
பாய்ந்த வேலையின் கரையிடை பரமன் அங்கு உறவே – யுத்4-மிகை:41 88/1
பகர்ந்த தேவரும் பாற்கடல் பள்ளியான் பரமன்
புகுந்தது இ வழி பூவில் வந்தவனும் மற்று யாரும் – யுத்4-மிகை:41 91/3,4

TOP


பரமன்-தானும் (1)

கண்ணுதல்_பரமன்-தானும் நான்முக கடவுள்-தானும் – யுத்3:31 219/1

TOP


பரமனுக்கு (1)

ஆதி அம் பரமனுக்கு அன்பும் நல் அறம் – யுத்1:4 21/1

TOP


பரமனும் (2)

ஆதி பிரமனும் நீ ஆதி பரமனும் நீ – ஆரண்:15 43/1
படர்குவான் தன்னை அன்பால் பரமனும் விசும்பில் பார்த்தான் – யுத்3:24 44/3

TOP


பரமனை (2)

பாற்கடல் பணிய பாம்பு அணை பரம் பரமனை
ஏற்கை ஏத்தி இவண் எய்துதலின் என்னை எதிர – ஆரண்-மிகை:1 4/1,2
பால் நிற பரவை வைகும் பரமனை நிகர்ப்ப பாராய் – யுத்1:10 17/4

TOP


பரமனோடும் (1)

பிறை முடி பரமனோடும் பெரு வரை எடுத்த மேலோய் – யுத்1-மிகை:13 1/2

TOP


பரமார்த்தம் (1)

மன் பெரும் பரமார்த்தம் என்று உரைக்கின்ற மாற்றம் – யுத்4:40 88/3

TOP


பரமால் (1)

பயிராதது ஒர் பொருள் இன்னது என்று உணர்வீர் இது பரமால் – யுத்3:27 142/4

TOP


பரமுக (1)

பரமுக பகை துமித்து அருளுவான் பரமர் ஆம் – கிட்:3 10/3

TOP


பரமே (3)

அடுத்த பெரும் தனி மூலத்து அரும் பரமே பரமே என்று – ஆரண்:1 48/3
அடுத்த பெரும் தனி மூலத்து அரும் பரமே பரமே என்று – ஆரண்:1 48/3
ஆதி அம் பரமே யான் உன் அபயம் என்று அழைத்த அ நாள் – யுத்1:4 110/2

TOP


பரமேட்டி (2)

பண்பு ஆர் அறிவார் பகராய் பரமேட்டி – ஆரண்:15 45/4
பண்டும் இன்றும் அமைக்கின்ற படியை ஒருவாய் பரமேட்டி – யுத்3:22 222/4

TOP


பரல் (5)

பொரி பரல் படர் நிலம் பொடிந்து கீழ் உற – பால:7 16/1
படி உடை பரல் உடை பாலை மேல் உயர் – அயோ:14 22/3
பரல் தரு கானகத்து அரக்கர் பல் கழல் – ஆரண்:14 78/1
பரல் துறு தொல் பழுவத்து எரி பற்ற – யுத்3:26 24/1
மால் வரை குலம் பரல் என மழை குலம் சிலம்பா – யுத்3:31 8/1

TOP


பரல்கள் (1)

வறுத்து வித்திய அனையன வல் அயில் பரல்கள்
பறித்து வீழ்த்திய மலர் என குளிர்ந்தன பசைந்த – அயோ:9 40/1,2

TOP


பரவ (7)

இளையர்கள் என அடி பரவ ஏகி நாம் – பால:5 20/3
பன்னக மகளிர் சுற்றி பலாண்டு இசை பரவ பண்ணை – சுந்:2 117/3
தரம் கொடு இமையோர் எனது தாள் பரவ யான் என் – யுத்1-மிகை:2 16/3
பை அரவு அல்குலாரும் பலாண்டு இசை பரவ தங்கள் – யுத்2:19 206/3
பங்கம்_இல் ஆசி கூறி பலாண்டு இசை பரவ பாக – யுத்3:27 11/2
திருவினை நீ பெறுவதற்கு திருநாமங்களை பரவ
ஒரு_பது வாய் உள வணங்க ஒண் முடி பத்து உள இறைஞ்ச – யுத்4-மிகை:38 2/2,3
தேன் உறு மலர்கள் சிந்தி திசைமுகம் பரவ தெய்வ – யுத்4-மிகை:42 31/3

TOP


பரவல் (1)

பரவல்_அரும் கொடைக்கும் நின்-தன் பனி குடைக்கும் பொறைக்கும் நெடும் பண்பு தோற்ற – ஆரண்:4 21/1

TOP


பரவல்_அரும் (1)

பரவல்_அரும் கொடைக்கும் நின்-தன் பனி குடைக்கும் பொறைக்கும் நெடும் பண்பு தோற்ற – ஆரண்:4 21/1

TOP


பரவா (1)

தீர்த்தன் கழல் பரவா முதல் அரி-போல் வரு திறலான் – யுத்2:18 155/2

TOP


பரவி (5)

பாங்குரு முனிவர் தாள் பரவி ஏத்தலும் – பால:5 97/2
பரு மணி கலாபத்தார் பல்லாண்டு இசை பரவி போனார் – பால:14 73/4
பண்டு உள மறை நெறி பரவி செய்தனன் – பால:23 84/4
பாங்கின் நல் அமுது செய்-மின் என்று அவள் பரவி நல்கும் – ஆரண்-மிகை:16 1/3
உரகரும் நரரும் வானத்து உம்பரும் பரவி ஏத்த – யுத்4-மிகை:42 36/4

TOP


பரவிட-மன்னோ (1)

பாவையர் எவரும் பாங்குற நெருங்கி பலாண்டு இசை பரவிட-மன்னோ – ஆரண்-மிகை:10 5/4

TOP


பரவிய (1)

பரவிய கனக நுண் பராகம் பாடு உற – கிட்:14 13/1

TOP


பரவு (3)

பரவு நல் ஒழுக்கின் படி பூண்டது – பால:1 12/2
பரவு கேள்வியும் பழுது_இல் ஞானமும் – அயோ:14 104/1
பரவு குரல் பணில குரல் பணையின் குரல் பறையின் – சுந்-மிகை:1 17/1

TOP


பரவும் (4)

தேவரை பரவும் துணை சீர்த்ததே – அயோ:2 18/4
பரவும் இந்திரன் பதியிடை பகல் பொழுது ஆற்றி – யுத்1:3 5/3
பரவும் எண் திசையை தாங்கும் பகட்டினம் இரியல் போக – யுத்2-மிகை:19 6/2
பரவும் மெய்யினுக்கு உயிர் அளித்து உறு புகழ் படைத்தோன் – யுத்4:40 119/4

TOP


பரவுவோர் (1)

ஆதி அரி ஓம் நம நராயணர் திருக்கதை அறிந்து அனுதினம் பரவுவோர்
நீதி அனுபோக நெறி நின்று நெடுநாள் அதின் இறந்து சகதண்டம் முழுதுக்கு – பால-மிகை:0 37/1,2

TOP


பரவுறு (1)

பரவுறு சமரம் பத்து படலம் நூற்றிருபத்தெட்டே – பால-மிகை:0 25/2

TOP


பரவை (59)

தெண் திரை பரவை திரு அன்னவர் – பால:14 46/1
பாசிழை பரவை அல்குல் பண் தரு கிளவி தண் தேன் – பால:17 6/1
ஈறு இல் ஓதையினொடும் எறி திரை பரவை மேல் – பால:20 15/3
இமிழ் திரை பரவை ஞாலம் ஏழைமை உடைத்து மாதோ – பால:22 3/4
இமிழ் திரை பரவை ஞாலம் எங்கணும் வறுமை கூர – அயோ:3 71/1
பாகு இயல் பவள செ வாய் பணை முலை பரவை அல்குல் – அயோ:3 72/1
தேர்-மிசை சென்றது ஓர் பரவை செ முக – அயோ:12 32/1
பார் மிசை பதைத்து வீழ்ந்தான் பருவரல் பரவை புக்கான் – அயோ:13 39/3
உயல்வு உறு பரவை அல்குல் ஒளிப்பு அற தளிப்ப உள்ளத்து – அயோ:13 56/3
திரை பரவை பேர் அகழி திண் நகரில் கடிது ஓடி சீதை தன்மை – ஆரண்:10 1/3
பாரிடமே இது பரவை உற்றுறும் – ஆரண்-மிகை:15 1/1
பாழி நல் நெடும் தோள் கிளர் படை கொண்டு பரவை
ஊழி பேரினும் உலைவு_இல உலகினில் உயர்ந்த – கிட்:12 17/2,3
பெரிய ஆய் பரவை ஒவ்வா பிறிது ஒன்று நினைந்து பேச – கிட்:13 54/1
பாய் திரை பரவை ஞாலம் படர் இருள் பருகும் பண்பின் – கிட்:16 53/3
பால் முக பரவை பள்ளி பரம்பரன் பணி என்றாலும் – கிட்:16 60/2
நீயீரே நினைவின் முன்னம் நெடும் திரை பரவை ஏழும் – கிட்:17 23/1
அகல் இரும் பரவை நாண அரற்று உறு குரல ஆகி – சுந்:1 4/3
அறிவு எனும் பெரும் பரவை அம் புனலினால் அவித்தான் – சுந்:2 129/4
பாலின் வெண் பரவை திரை கரும் கிரி-மேல் பரந்து என சாமரை பதைப்ப – சுந்:3 89/3
நேர்தரும் பரவை பிறழ் திரை தவழ்ந்து நெடும் தடம் திசை-தொறும் நிமிர – சுந்:3 90/2
துப்பு உறு பரவை ஏழும் சூழ்ந்த பார் ஏழும் ஆழ்ந்த – சுந்:4 33/1
பாசிழை பரவை படர் அல்குலார் – சுந்:13 19/4
எரிந்து வேகின்ற ஒத்தது எறி திரை பரவை – சுந்:13 27/4
பன்னிரு பகலில் சென்று தென் திசை பரவை கண்டார் – சுந்:14 52/4
பண்டை தெண் திரை பரவை நீர் உவர் என்று படியான் – யுத்1:3 4/3
பரவை நுண் மணல் எண்ணினும் எண்ண_அரும் பரப்பின் – யுத்1:3 50/1
ஊனொடும் தின்னும் பின்னை ஒலி திரை பரவை ஏழும் – யுத்1:3 139/2
ஆர்த்தன பரவை ஏழும் ஆர்த்தன மேகம் ஆர்த்த – யுத்1:4 146/1
பாரை உண்பது படர் புனல் அ பெரும் பரவை
நீரை உண்பது நெருப்பு எனும் அ பொருள் நிறுத்தான் – யுத்1:6 31/3,4
பேழையின் பொலிந்தன பரவை பேர்வு_அற – யுத்1:6 49/2
பழி எனக்கு ஆகும் என்று பாதகர் பரவை என்னும் – யுத்1:7 19/2
பால் நிற பரவை வைகும் பரமனை நிகர்ப்ப பாராய் – யுத்1:10 17/4
கலை குலாம் பரவை ஏழும் கால் கிளர்ந்து எழுந்த காலத்து – யுத்1:13 28/3
மாறி ஓர் பாகன் ஏற மறி திரை பரவை பின்னும் – யுத்2:15 138/1
தனி நெடும் தூளி ஆர்த்தது ஆர்த்தில பரவை தள்ளி – யுத்2:16 167/4
பாய்ந்தது நிருதர்-தம் பரவை பல் முறை – யுத்2:18 99/1
பசும் கழல் கண்ண பேயும் பறந்தன பரவை நோக்கி – யுத்2:18 232/3
ஈர்த்த சோரி பரவை நின்று ஈர்த்தலால் – யுத்2:19 155/4
பகை புலத்து அரக்கன் சேனை பரவை மேல் பொழிவதானான் – யுத்2-மிகை:15 21/4
பல் விலங்கொடு புரவிகள் பூண்ட தேர் பரவை
வல் விலங்கல் போல் அரக்கர்-தம் குழாத்தொடு மடிய – யுத்3:22 58/1,2
விரி இருள் பரவை சேனை வெள்ளத்து விளைந்தது ஒன்றும் – யுத்3:22 150/3
பவள காடுடை பாற்கடல் ஒத்தது அ பரவை – யுத்3:22 178/4
பத்துடை ஏழு சான்ற வானர பரவை பற்றி – யுத்3:26 19/3
தடம் திரை பரவை அன்ன சக்கர யூகம் புக்கு – யுத்3:27 70/1
திடர் பட்டது பரவை குழி திரிவுற்றது புவனம் – யுத்3:27 111/4
பஞ்சு எரி உற்றது என்ன அரக்கர்-தம் பரவை எல்லாம் – யுத்3:29 53/1
வாம் புனல் பரவை ஏழும் இறுதியின் வளர்ந்தது என்னா – யுத்3:30 2/3
இங்கு வந்து நீர் வினாயது என் எறி திரை பரவை
அங்கு வெந்திலதோ சிறிது அறிந்ததும் இலிரோ – யுத்3:30 42/1,2
ஓங்கின நெடும் பரவை ஒத்து உயர எ திசையும் உற்று எதிர் உற – யுத்3:31 145/3
பரவை மணலின் பலர் என்பர்களால் – யுத்3:31 210/4
நெடும் திரை பரவை மீது நிறைந்தது குருதி நீத்தம் – யுத்3-மிகை:21 5/4
ஏன்று சென்றது அ இராமன் மேல் இராக்கத பரவை – யுத்3-மிகை:31 2/4
பாய் திரை பரவை ஏழும் காண்குறும் பதகர் என்ன – யுத்4:33 3/3
பண்ணவன் உயர் கொடி என ஒரு பரவை
கண் அகன் உலகினை வலம்வரு கலுழன் – யுத்4:37 88/1,2
பசும் புனல் பெரும் பரவை பண்டு உண்டது பனிப்புற்று – யுத்4:37 107/1
தேர் குன்ற இராவணன்-தன் செழும் குருதி பெரும் பரவை திரை-மேல் சென்று – யுத்4:37 198/3
நல் இருள் பரவை மேனி நாரணன் தமரை கண்டால் – யுத்4-மிகை:41 28/3
ஊறு இரும் பரவை வானத்து எழிலியுள் ஒடுங்குமா போல் – யுத்4-மிகை:41 289/3
வாம் புனல் பரவை ஞாலத்து அரசரும் மற்றுளோரும் – யுத்4-மிகை:42 48/3

TOP


பரவை-தன்னை (1)

தாயினான் வேலையோடும் அயிந்திர பரவை-தன்னை – யுத்3:22 151/4

TOP


பரவைதான் (1)

பன்னக அரசு என பரவைதான் என – சுந்:2 121/2

TOP


பரவையில் (2)

பாய்ந்த சோரி பரவையில் பற்பல – யுத்2:15 33/1
கொம்பொடும் பரவையில் திரியும் கொட்பு என – யுத்3:22 52/2

TOP


பரவையின் (5)

பரவையின் பெரியன புரவி பந்தியே – பால:3 62/4
உடலுள் நாட்டிய குருதி அம் பரவையின் உம்பர் – ஆரண்:13 92/3
நீர் அரும் பரவையின் நெடிது சேனையான் – கிட்:11 133/4
பாயிர பெரும் படை கொண்டு பரவையின் திரையின் – கிட்:12 12/2
பற்றி வீரர் பரவையின் மு முறை – யுத்2:15 2/2

TOP


பரவையும் (2)

நால் திசை பரவையும் இறுதி நாள் உற – ஆரண்:15 5/1
படியும் விண்ணும் பரவையும் பண்பு அற – யுத்4:37 34/3

TOP


பரவையை (3)

செழும் திரை பரவையை சிறுமை செய்த அ – அயோ:14 26/3
இரந்து வேண்டுதி எறி திரை பரவையை என்றான் – யுத்1:5 75/4
படியை பார்த்தனர் பரவையை பார்த்தனர் படர் வான் – யுத்3:31 22/1

TOP


பரவையோடும் (1)

மின் உடை பரவையோடும் வேறுளோர் சிறப்பின் விட்ட – சுந்:8 3/3

TOP


பரன் (4)

தரு பரன் அருள் இனி சான்று வேண்டுமோ – யுத்1:3 67/4
நிறை கடல் துயில் பரன் அன்று நின்று வாழ் – யுத்1-மிகை:2 6/2
ஆதி அம் பரன் அங்கதன் ஓதல் கேட்டு – யுத்1-மிகை:14 7/1
ஈறு இல் பரன் புகன்றபடி சுரந்து இமைப்பின் ஏகியதால் இடையே கூடி – யுத்4-மிகை:37 30/3

TOP


பரனை (1)

பத்து எனும் திசையும் வென்று கயிலையில் பரனை எய்தி – யுத்3-மிகை:29 3/1

TOP


பரா (2)

பண்ணின் நோக்கும் பரா அமுதை பசும் – அயோ:7 11/3
பரா வரும் பழியொடும் பாவம் பற்றுதற்கு – சுந்:5 74/3

TOP


பராகம் (2)

செம் பராகம் பட செறிந்த கூந்தலாள் – ஆரண்:6 2/1
பரவிய கனக நுண் பராகம் பாடு உற – கிட்:14 13/1

TOP


பராபரத்தினை (1)

பராபரத்தினை பங்கயத்து அமுது என பணிந்தாள் – யுத்4-மிகை:41 156/3

TOP


பராபரம் (1)

பராபரம் ஆகி நின்ற பண்பினை பகருவார்கள் – யுத்4-மிகை:42 75/3

TOP


பராபரையாட்டி (1)

பங்கயம்-தனில் சீதையாம் பராபரையாட்டி
சங்கரன் அயன் தன்னையும் தரணி ஈர்_ஏழும் – யுத்4-மிகை:41 155/2,3

TOP


பராவ (10)

பராவ அரு முனியொடும் பதி வந்து எய்தினான் – பால:13 59/4
பராவ அரு மறை பயில் பரமன் பங்கய – பால-மிகை:0 5/1
பராவ அரும் மலரோன் உலகினில் அவனும் பல் முறை வழுத்த வீற்றிருந்து – பால-மிகை:0 38/2
பன்னும் நான்மறை வசிட்டனும் பராவ அரு முனிக்கும் – பால-மிகை:14 5/1
பராவ_அரும் புதல்வரை பயக்க யாவரும் – அயோ:2 54/1
பராவ_அரும் சிரத்தை ஆரும் பத்தியின் பயத்தை ஓராது – ஆரண்:6 45/1
பராவ_அரு நலத்து ஒருவன் மைந்தர் பழி இல்லார் – ஆரண்:10 57/2
பராவ_அரும் கதிர்கள் எங்கும் பரப்பி மீ படர்ந்து வானில் – ஆரண்:10 108/1
பராவ அரு மறை பொருள் பயனும் அன்னதால் – யுத்1:3 68/4
பராவ_அரும் கோடி ஐந்தும் வெள்ளம் நால் ஐந்தும் பட்ட – யுத்3:21 39/3

TOP


பராவ_அரு (1)

பராவ_அரு நலத்து ஒருவன் மைந்தர் பழி இல்லார் – ஆரண்:10 57/2

TOP


பராவ_அரும் (4)

பராவ_அரும் புதல்வரை பயக்க யாவரும் – அயோ:2 54/1
பராவ_அரும் சிரத்தை ஆரும் பத்தியின் பயத்தை ஓராது – ஆரண்:6 45/1
பராவ_அரும் கதிர்கள் எங்கும் பரப்பி மீ படர்ந்து வானில் – ஆரண்:10 108/1
பராவ_அரும் கோடி ஐந்தும் வெள்ளம் நால் ஐந்தும் பட்ட – யுத்3:21 39/3

TOP


பராவரும் (1)

பராவரும் இராமன் மாதோடு இளவல் பின் படர கான் போய் – பால-மிகை:0 8/1

TOP


பராவி (1)

தெய்வமும் பராவி வேத பாரகர்க்கு ஈந்து செம்பொன் – பால:22 18/2

TOP


பராவினின் (1)

பராவினின் நீங்கினேன் அ பழிபடு பிறவி என்றாள் – ஆரண்:6 45/4

TOP


பராவும் (1)

பராவும் தொல் செரு முறை வலிக்கு உரியன பகர்ந்து – யுத்2:16 229/3

TOP


பரி (124)

வாம் பரி வேள்வியும் மகாரை நல்குவது – பால:5 90/1
வேந்தர்கட்கு அரசொடு வெறுக்கை தேர் பரி
வாய்ந்த நல் துகிலொடு வரிசைக்கு ஏற்பன – பால:5 93/1,2
தாயரின் பரி சேடியர் தாது உகு – பால:10 81/1
வாம் பரி விரி திரை கடலை வள்ளுவன் – பால:14 8/1
சுழி கொள் வாம் பரி துள்ள ஓர் தோகையாள் – பால:14 31/1
பாய் பரி விரைந்து உதறி நின்றன பரந்தே – பால:15 20/4
ஒண் திறல் பரி கபிலனது இடையினில் ஒளித்தான் – பால-மிகை:9 31/4
தொழுது வாம் பரி கொணர்ந்து அவி சுரர்களுக்கு ஈயா – பால-மிகை:9 38/2
பந்திகள் வய பரி பசும்பொனின் வெறுக்கை – அயோ:3 97/3
பண்ணும் பரி மா உடையாய் அடைவாய் படர் வான் என்னா – அயோ:4 85/4
பருதி வானவன் பசும் பரி புரைவன பாராய் – அயோ:10 3/4
ஏர் முக பரி மிசை ஏகிற்று எங்கணும் – அயோ:12 32/3
கரி பரி இரதம் காலாள் கணக்கு_அறு கரை_இல் வேலை – அயோ:13 48/3
பசும் பரி பகலவன் பைம்பொன் தேர்-அரோ – ஆரண்:7 52/4
புளைந்த பாய் பரி புரண்டன புகர் முக பூட்கை – ஆரண்:7 75/3
மிதந்தன வாம் பரி மிதந்தன வய போர் – ஆரண்:7 83/3
துனையும் வாம் பரி தேரினன் தூடணன் சொன்னான் – ஆரண்:8 1/4
களிறு தேர் பரி கடுத்தவர் முடி தலை கவந்தம் – ஆரண்:8 15/1
நொய்தின் அங்கு அவன் நொறில் பரி தேர் பட நூறி – ஆரண்:8 20/3
கடம் கலுழ் தடம் களிறு தேர் பரி கடாவி – ஆரண்:9 3/3
துடித்தன கட கரி துடித்தன பரி தேர் – ஆரண்:9 4/1
எய்ந்து ஆர் கதி தேர் பரி எட்டினொடு எட்டும் எஞ்சி – ஆரண்:13 38/2
துனை பரி தேரோன் மைந்தன் இருந்த அ துளக்கு_இல் குன்றம் – ஆரண்:16 6/3
ஏறிய பரி அவற்று இரட்டி வெள்ளம் நூறு – ஆரண்-மிகை:7 3/3
ஆழி மா பரி தேரவன் காதலன் அடிகள் – கிட்:12 27/3
ஆனை மும் மதமும் பரி ஆழியும் – சுந்:2 148/1
இறங்கின நிறம் கொள் பரி ஏமம் உற எங்கும் – சுந்:2 157/1
பான தானமும் பாய் பரி பந்தியும் – சுந்:6 37/2
வாம் பரி தானையோடு வளைத்து அதன் மறனை மாற்றி – சுந்:8 1/3
கூற்றினை ஏற்றி அன்ன குல பரி குழுவ குன்றின் – சுந்:8 5/2
மறிந்தன பரி நிரை வல கையின் மலைந்தான் – சுந்:8 25/4
நெரிந்தன கடும் பரி நெரிந்தன நெடும் தேர் – சுந்:8 27/4
படிந்தன முடிந்தன கிடந்தன பரி மா – சுந்:8 28/4
பரி கொடு பரிகளை தலத்திடை படுத்தான் – சுந்:8 30/2
மிக்கன தேர் பரி குடை கொடி விரவி – சுந்:8 39/2
அலகு_இல் தேர் பரி யானையோடு அடைந்த போர் அரக்கர் – சுந்:9 5/3
வீறு செய்தன அ பரி கலின மா விலாழி – சுந்:9 9/4
தூக்கின பாய் பரி சூதர் உலைந்தார் – சுந்:9 58/1
துனை பரி தேர்-மேல் ஏறி சேறி என்று இனைய சொன்னான் – சுந்:10 6/3
பிள்ளப்பட்டன நுதல் ஓடை கரி பிறழ் பொன் தேர் பரி பிழையாமல் – சுந்:10 28/1
பாரில் சென்றது பரி பட்டன அவன் வரி வில் சிந்திய பகழி கோல் – சுந்:10 34/2
ஊழி காற்று அன்ன ஒரு பரி தேர் அவண் உதவ – சுந்:11 43/1
கொடி உடை தேர் பரி கொண்டு வீசலின் – சுந்:12 7/2
கரி பரி வேங்கை மா கரடி யாளி பேய் – சுந்-மிகை:3 14/1
காயும் வெம் களிறு காலாள் கடும் பரி கடுகி செல்ல – சுந்-மிகை:10 3/3
புலி போத்தின் வயவர் எல்லாம் பொரு கரி பரி தேர் பொங்க – சுந்-மிகை:10 4/1
பந்து என ஆடிய பாய் பரி எல்லாம் – சுந்-மிகை:11 12/1
பார்த்தன பார்த்தன பாய் பரி எங்கும் – சுந்-மிகை:11 14/1
மிகும் திறல் கரி பரி மணி தேர் இவை விளிய – சுந்-மிகை:11 30/3
தேர் எரிந்தன எரிந்தன திரள் பரி எவையும் – சுந்-மிகை:13 8/1
ஊர் பரி அவற்றினுக்கு இரட்டி ஒட்டகம் – யுத்1:5 30/3
சில்லி மா பெரும் தேரொடும் கரி பரி சிறந்த – யுத்1:5 42/1
கன்றிய நிறத்தன கதிரவன் பரி
நின்றன சென்றில நெறியின் நீங்கின – யுத்1:6 33/3,4
கரி பரி இரதம் காலாள் கணக்கு அறும் வெள்ள சேனை – யுத்1-மிகை:13 3/3
ஆடல் அம் பரி தாரும் அலம்பின – யுத்2:15 17/2
நோக்கி வஞ்சன் நொறில் வய மா பரி
வீக்கு தேரினின் மீது எழ பாய்ந்து தோள் – யுத்2:15 54/1,2
கோட்டும் வில்லும் கொடியும் வய பரி
பூட்டும் தேரும் பொடி துகள் ஆயவே – யுத்2:15 72/3,4
ஆயிரம் பரி பூண்டது அதிர் குரல் – யுத்2:15 95/1
நூறு பத்துடை நொறில் பரி தேரின் மேல் நுன்முன் – யுத்2:15 217/1
நூறு பத்து உடை பத்தியின் நொறில் பரி பூண்ட – யுத்2:16 226/3
பொறைக்கு அமைந்த வெம் கரி பரி யாளி மா பூதம் – யுத்2:16 237/3
ஓடல் அன்றி நின்று உகள்வன கண்டிலர் உரு கெழு பரி எல்லாம் – யுத்2:16 316/4
எந்திர தேர் கரி பரி ஆள் ஈர்த்து ஓட பார்த்திருந்த – யுத்2:16 348/2
கா ஆர் கரி தேர் பரி காவலின் என்று – யுத்2:18 15/3
வார் ஏறு வய பரி ஆயிரம் வன் – யுத்2:18 17/2
ஆறு ஆடின பாய் பரி யானைகளும் – யுத்2:18 24/3
ஆனை கடல் தேர் பரி ஆள் மிடையும் – யுத்2:18 86/3
பரி பட கண்ட கூற்றும் பயம் பட பைம் பொன் திண் தேர் – யுத்2:18 185/2
பரி பட்டு விழ சிலர் நின்று பதைத்தார் – யுத்2:18 255/1
வாம் பரி மதமா மான் தேர் வாள் எயிற்று அரக்கர் மான – யுத்2:19 57/1
சிதைய ஆயிரம் பாய் பரி சிந்திட – யுத்2:19 127/2
புனையும் தேர் பரி பாகொடு போய் அற – யுத்2-மிகை:15 8/2
ஆய்வு அரும் சத கோடி அடல் பரி
மாய்வு அரும் திரை போல் வர பூண்டது – யுத்2-மிகை:15 11/1,2
வெள்ளம் ஆங்கு அளப்பில வெள்ளம் வாம் பரி
கொள்ளை யார் அதன் கணக்கு அறிந்து கூறுவார் – யுத்2-மிகை:15 14/1,2
இரைத்த திண் பரி தேர்-நின்றும் இரு நிலத்து இழிய – யுத்2-மிகை:15 28/3
மொய் கொள் சேனை அம் தலைவர்கள் முரண் கரி பரி தேர் – யுத்2-மிகை:15 35/2
துள்ளு வான் பரி அதற்கு இரட்டி தொக்குறும் – யுத்2-மிகை:16 15/2
விலக்க அரும் கரி பரி இரதம் வீரர் என்று – யுத்2-மிகை:18 14/2
பார வெம் சிலை அறுத்து அவன்-தன் பாய் பரி
தேரினை பாகனோடு அழிய சிந்தி மற்று – யுத்2-மிகை:18 16/2,3
அளப்பு இல் மைந்தர் எல்லாம் ஆனை தேர் பரி ஆள் என்னும் – யுத்2-மிகை:18 34/1
சென்றன மால் கரி தேர் பரி செல்வ – யுத்3:20 22/3
அரும் கல மின் ஒளி தேர் பரி யானை – யுத்3:20 28/2
தாண்டுவ குல பரி மனத்தின் தாவுவ – யுத்3:20 40/3
அச்சு இற செல்கில ஆடல் வாம் பரி
எச்சு உறு துயரிடை எய்த ஈத்து உணா – யுத்3:20 45/2,3
படையொடு மேலவர் மடிய பல் பரி
இடை இடைதர விழுந்து இழிந்த பண்ணன – யுத்3:20 47/1,2
இலைய பரி மேல் கொள் இருக்கையினான் – யுத்3:20 100/4
பாய் பரி குலம் படும் பாகர் பொன்றுவர் – யுத்3:22 48/2
இன்னது ஓர் உறுப்பு இவை இனைய தேர் பரி
மன்னவர் இவர் இவர் படைஞர் மற்றுளோர் – யுத்3:22 50/1,2
கேடு இல் வாம் பரி கணக்கையும் கடந்தன கிளர்ந்த – யுத்3:22 96/4
பொன்றி வீழ்ந்தன பொரு கரி பாய் பரி பொலம் தேர் – யுத்3:22 104/4
பிடித்தான் மத கரி தேர் பரி பிழம்பு ஆனவை குழம்பா – யுத்3:22 116/3
தேர் ஏறினர் பரி ஏறினர் விடை ஏறினர் சின வெம் – யுத்3:22 118/1
ஓர் ஆயிரம் பரி பூண்டது ஒர் உயர் தேர்-மிசை உயர்ந்தான் – யுத்3:27 102/2
கரி பொன்றின பரி மங்கின கவி சிந்தின கடல்-போல் – யுத்3:27 112/3
குறித்து ஆயிரம் பரி தேரவன் விடுத்தான் அவை குறி பார்த்து – யுத்3:27 126/2
கடம் பொறா மத களிறு தேர் பரி இடை கடவ – யுத்3:31 17/1
பழு அற்று உகும் மத வெம் கரி பரி அற்று உகும் இரத – யுத்3:31 105/3
களி யானையும் நெடும் தேர்களும் கடும் பாய் பரி கணனும் – யுத்3:31 118/1
கரிகள் அரிகள் பரி கடிதின் எதிர் கடவ – யுத்3:31 158/4
படு மத கரி பரி சிந்தின பனி வரை இரதம் அவிந்தன – யுத்3:31 214/1
ஆனை ஆயிரம் தேர் பதினாயிரம் அடல் பரி ஒரு கோடி – யுத்3:31 215/1
பரி உந்திய பாகு படுத்து அவன் வெம் – யுத்3-மிகை:20 13/2
பரி வெள்ளம் அளப்பு இல பட்டு அழிய – யுத்3-மிகை:20 15/3
தனி வெம் பரி தாவு நிசாசரன் வெம் – யுத்3-மிகை:20 16/2
காது வெம் கொலை கரி பரி கடும் திறல் காலாள் – யுத்3-மிகை:30 5/3
ஆன்ற தேர் பரி கரியவை ஆளையும் அடங்கி – யுத்3-மிகை:31 2/2
அ திறத்து அரக்கரோடும் ஆனை தேர் பரி குலம் – யுத்3-மிகை:31 21/3
கார் அளப்பு இல பட்ட கடும் பரி
தார் அளப்பு இல பட்ட தடம் புய – யுத்3-மிகை:31 37/2,3
என்று உள கரி பரி இரதம் ஈறு இல் போர் – யுத்3-மிகை:31 50/2
கடை கண்டிலர் காய் கரி தேர் பரி மா – யுத்3-மிகை:31 53/3
நூறு கோடி தேர் நொறில் பரி நூற்று இரு கோடி – யுத்4:32 3/1
சுழலும் பல் பரி தேரொடு புரவியும் சுற்ற – யுத்4:32 13/2
பொங்கு பாய் பரி சாரதியோடும் பட புடைத்தான் – யுத்4:32 33/3
பூ வாய் வாளி செல் எறி காலை பரி பொன்ற – யுத்4:33 8/1
மொய்க்கின்ற பரி திரைய முரண் கரி கை கோள் மாவ முளரி கானின் – யுத்4:33 22/2
மால் கண பரி இங்கு இவை மாறு இவை – யுத்4:33 31/3
அரிய அ பரி ஆயிரம் ஆயிரம் – யுத்4:33 32/2
ஆயிரம் பரி அமுதொடு வந்தவும் அருக்கன் – யுத்4:35 19/1
மொய் உளை வய பரி மொழிந்த முது வேதம் – யுத்4:36 24/4
வித்தகர் கடவிய விசய தேர் பரி
எய்த்தில வியர்த்தில இரண்டு பாலவும் – யுத்4:37 73/3,4
எழுத்து என சிதைவு இலா இராமன் தேர் பரி
குழுக்களை கூர்ம் கணை குப்பை ஆக்கி நேர் – யுத்4:37 76/1,2
விடைத்து எழுந்தன யானை தேர் பரி முதல் வெவ்வேறு – யுத்4:37 113/3
துனை பரி கரி தேர் ஊர்தி என்று இவை பிறவும் தோலின் – யுத்4:41 118/3
பத வலி சதங்கை பைம் தார் பாய் பரி பணை திண் கோட்டு – யுத்4-மிகை:42 60/1

TOP


பரி-தொறும் (1)

தகை நெடும் கரி-தொறும் பரி-தொறும் சரித்தான் – சுந்:8 33/3

TOP


பரி-மேல் (1)

வெம் கண் மதமலை-மேல் விரை பரி-மேல் விடு தேர்-மேல் – யுத்3:22 113/1

TOP


பரிக்கல்-பாலார் (1)

பரக்கழி இது நீ பூண்டால் புகழை யார் பரிக்கல்-பாலார் – கிட்:7 85/4

TOP


பரிக்கிலன் (1)

பனசன் இட்டன யாவும் பரிக்கிலன்
மன சினத்த அனந்தனும் வாழ்வு இகந்து – யுத்1:8 43/2,3

TOP


பரிக்கும் (1)

பரிக்கும் அண்ட பரப்பு எவைக்கும் தனியரசு என்று அரன் கொடுத்த வரத்தின் பான்மை – ஆரண்-மிகை:10 1/1

TOP


பரிகலத்தில் (1)

பொன்னின் மணி பரிகலத்தில் புறப்பட்ட இன் அமுதை – பால:12 21/1

TOP


பரிகலத்து (2)

பரிகலத்து அமுது ஏந்தியே பந்திகள்-தோறும் – யுத்4-மிகை:41 202/1
பரிகலத்து ஒவ்வோர் பிடி கொடு பந்திகள்-தோறும் – யுத்4-மிகை:41 203/1

TOP


பரிகலம் (1)

பற்றி அப்பொழுது அனுமனும் பரிகலம் பறித்தான் – யுத்4-மிகை:41 201/4

TOP


பரிகள் (5)

பண் இயல் வய பரிகள் பந்தியில் நிரைத்தார் – பால:15 13/4
நீடிய பரிகள் எல்லாம் நிரைத்திடும் விரைவின் என்றான் – யுத்2:16 47/4
அளப்பு இல் வெம் கரிகள் பூதம் ஆளி வெம் பரிகள் பூண்டு ஆங்கு – யுத்2-மிகை:16 25/1
சினவு பொரு பரிகள் செறிவ அணுக உயர் – யுத்3:31 161/2
பொரும் பரிகள் ஆக நனி பூண்டது பொலம் தேர் – யுத்4:36 14/4

TOP


பரிகள்-தன்னின் (2)

தத்திய பரிகள்-தன்னின் சாமரை தழைப்ப போனான் – சுந்-மிகை:10 2/4
தத்திய பரிகள்-தன்னின் சாமரை பதைப்ப வந்தான் – சுந்-மிகை:11 1/4

TOP


பரிகளும் (3)

தாக்கிய பரிகளும் தடுத்த தேர்களும் – சுந்:9 32/2
கோடு துன்றிய கரிகளும் பரிகளும் தலைக்கொண்டு – யுத்2:15 232/3
பரிகளும் தாமும் அன்று பட்டன கிடக்க கண்டார் – யுத்2:19 163/2

TOP


பரிகளை (1)

பரி கொடு பரிகளை தலத்திடை படுத்தான் – சுந்:8 30/2

TOP


பரிசம் (1)

சக்கரம் உலக்கை தண்டு தாரை வாள் பரிசம் சங்கு – சுந்:7 8/1

TOP


பரிசிலர் (1)

புலர்ந்து நிற்கும் பரிசிலர் போலவே – அயோ:11 25/4

TOP


பரிசின் (3)

பண் திகழ் பண்டிகள் பரிசின் செல்வன – பால:14 24/3
ஓவலர் உதவிய பரிசின் ஓங்கல் போல் – ஆரண்:10 7/2
ஆன பொழுது எ பரிசின் நான் அடியன் ஆவேன் – சுந்:6 2/4

TOP


பரிசு (22)

கவ்வை உரைத்து அருள்தி என நிகழ்ந்த பரிசு அரசர்_பிரான் கழறலோடும் – பால:5 60/2
இ பரிசு அணி நகர் உறையும் யாவரும் – பால:5 132/1
அங்கு உறுவன் அ பரிசு உரைப்ப அது கேளா – பால:7 27/1
பட கருதியோ பகர்-மின் வந்த பரிசு என்றே – பால:7 33/4
பயந்த குல குமரர் இவர் தமக்கு உள்ள பரிசு எல்லாம் – பால:12 15/2
ஆம் பரிசு உலகு எலாம் அளந்துகொண்ட நாள் – பால:14 8/3
தாதை அ பரிசு உரை-செய தாமரை_கண்ணன் – அயோ:1 69/1
எ பரிசு உயிர் உய்ந்தான் என் துணையவன் என்றான் – அயோ:9 26/4
ஆற்றுவனே வஞ்சனையால் உமை உள்ள பரிசு அறிவான் அமைந்தது அன்றோ – ஆரண்:6 135/2
உரைப்பென் என சூர்ப்பணகை வர இருந்தான் இருந்த பரிசு உரைத்தும் மன்னோ – ஆரண்:10 1/4
ஏச_அரும் குணத்தீர் சேறல் எ பரிசு இயைவது என்றான் – கிட்:16 59/4
கற்பினை எ பரிசு இழைத்து காட்டுகேன் – சுந்:4 20/4
எய்தியது எ பரிசு இயம்புவாய் என்றாள் – சுந்:4 96/4
மற்றையர் வரும் பரிசு இவரை வல் விரைந்து – சுந்:9 31/3
ஈண்ட எழுக என்றனன் இழைத்த பரிசு எல்லாம் – யுத்1:9 1/3
பாழ்படுத்து இரியல்போவார் ஒக்கின்ற பரிசு பாராய் – யுத்1:10 23/4
சீரிது என்று அதனை உள்ள பரிசு எலாம் தெரிய சொன்னான் – யுத்2:19 234/4
பரதன் போன்று இருந்தான் தம்பி வருகின்ற பரிசு பார்த்தான் – யுத்3:28 63/4
சீதை காதலின் புகுந்துள பரிசு எலாம் தெரித்தான் – யுத்3:30 35/4
பழகும் அதிதியரை எதிர்கொள் பரிசு பட – யுத்3:31 160/2
என்னேயோ என்னேயோ இராவணனார் முடிந்த பரிசு இதுவோ பாவம் – யுத்4:38 22/4
முன்பு நான் நினைந்திருந்தது அ பரிசு நும் முயற்சி – யுத்4:41 13/3

TOP


பரிசு-மன்னோ (1)

பார் பொறை நீக்கினான் என்று உரைத்தது எ பரிசு-மன்னோ – பால:14 80/4

TOP


பரிசு-அரோ (1)

உயிரும் விண் படர இ உடலும் இ பரிசு-அரோ – கிட்:5 13/4

TOP


பரிசுதான் (1)

பூம் கணைக்காற்கு ஒரு பரிசுதான் பொரு – சுந்:4 43/3

TOP


பரிசே (1)

பர கதி சென்று அடைவு அரிய பரிசே போல் புகல் அரிய பண்பிற்று ஆமால் – கிட்:13 24/2

TOP


பரிணமித்து (1)

பை பைய பயந்த காமம் பரிணமித்து உயர்ந்து பொங்கி – சுந்:14 47/1

TOP


பரிணிதர் (1)

பன்ன அரும் பகல் தீர்வுற்று பரிணிதர் தெரித்த நூலின் – பால-மிகை:11 23/3

TOP


பரித்த (7)

பாந்தளின் மகுட கோடி பரித்த பார் அதனில் வைகும் – பால:5 31/1
பழி படர் மன்னவன் பரித்த நாட்டினூங்கு – பால:7 19/3
பரித்த காவினர் பப்பரர் ஏகினார் – பால:14 37/2
பரம் கிடந்த மாதிரம் பரித்த பாழி யானையின் – ஆரண்:10 93/1
பரித்த செல்வம் ஒழிய படரும் நாள் – சுந்:3 26/1
பாலமே முதலா உள்ள படைக்கலம் பரித்த கையர் – சுந்:7 3/2
பரித்த திண் திறல் பாகரை பகைவனுக்கு எதிரே – யுத்2-மிகை:16 40/3

TOP


பரித்தார் (1)

பாலம் முதல் ஆயுதம் வலத்தினர் பரித்தார் – சுந்:2 67/4

TOP


பரித்திலன் (1)

பரித்திலன் புவி படர் சுடர் மணி தலை பலவும் – யுத்4:35 30/3

TOP


பரித்து (1)

பல் ஆயுத பத்தி பரித்து உடையார் – யுத்2-மிகை:18 3/4

TOP


பரிதல்-பாலனோ (1)

பாய் திரை வரு-தொறும் பரிதல்-பாலனோ
தீவினை பிறவி வெம் சிறையில் பட்ட யாம் – ஆரண்:14 86/2,3

TOP


பரிதி (22)

அன்று உறைந்து அலர் கதிர் பரிதி மண்டிலம் அகன் – பால:7 4/3
பருகுறும் பரிதி அம் குலத்தில் பார்த்திபன் – பால-மிகை:4 1/2
பரிதி வானவனும் கீழ்-பால் பரு வரை பற்றா-முன்னம் – அயோ:6 6/1
பரிதி பற்றிய பல் கலன் முற்றினர் – அயோ:7 9/1
சென்றது பரிதி மேல் பால் செக்கர் வந்து இறுத்தது அன்றே – ஆரண்:6 64/4
இ மலை இருந்து வாழும் எரி கதிர் பரிதி செல்வன் – கிட்:2 16/1
பாலியா முன்னர் நின்ற பரிதி சேய் செம் கை பற்றி – கிட்:8 1/2
பாரினில் சேறலின் பரிதி மைந்தனும் – கிட்:11 122/2
பார் நிழல் பரப்பும் பொன் தேர் வெயில் கதிர் பரிதி மைந்தன் – கிட்:17 27/1
வடக்கு எழுந்து இலங்கை செல்லும் பரிதி வானவனும் ஒத்தான் – சுந்:1 28/4
சேட்டு அகன் பரிதி மார்பன் சீறியும் தீண்டல்-தன்னால் – சுந்:6 43/3
பழுது அற விளங்கும் செம்பொன் தலத்திடை பரிதி நாண – யுத்1:10 8/1
பண்டை மால் வரையின் மிக்கது ஒரு கிரி பரிதி மைந்தன் – யுத்2:15 130/4
பரிதி சேய் தேறா-முன்னம் பரு வலி அரக்க பல் போர் – யுத்2:15 133/1
பனி உடை வேலை சில் நீர் பருகினன் பரிதி என்ன – யுத்2:16 39/3
பாரிடை கிழிய பாய்ந்து பகலிடை பரிதி என்பான் – யுத்2:18 208/2
பாவுண்ட கீர்த்தியானுக்கு உணர்த்தினென் பரிதி பட்டான் – யுத்2:19 231/4
பிடிக்கின்றது உலகம் எங்கும் பரிதி சேய் ஆர்ப்பின் பெற்றி – யுத்2:19 277/4
ஏவுண்டு துளக்கம் எய்தா இரத்தக பரிதி ஈன்ற – யுத்3:21 21/1
நாயக பரிதி போன்றான் தேவரை நடுக்கம் கண்டான் – யுத்3:22 10/4
அடு திறல் பரிதி_மைந்தன் அவன் நிலை குலைய தாக்கி – யுத்4-மிகை:41 56/2
அடு திறல் பரிதி_மைந்தன் நகர் அதன் அழகு பாராய் – யுத்4-மிகை:41 128/3

TOP


பரிதி_மைந்தன் (2)

அடு திறல் பரிதி_மைந்தன் அவன் நிலை குலைய தாக்கி – யுத்4-மிகை:41 56/2
அடு திறல் பரிதி_மைந்தன் நகர் அதன் அழகு பாராய் – யுத்4-மிகை:41 128/3

TOP


பரிதியின் (3)

பாறை மற்று ஒரு பரிதியின் பொலிவது பாராய் – அயோ:10 15/4
பரிதியின் பொலியும் மெய்யர் படு மத களிற்றின் பாகர் – சுந்:8 12/4
பனி துடைத்து உலகம் சுற்றும் பரிதியின் திரிவென் பார்த்தி – யுத்2:16 156/4

TOP


பரிதிவானவன் (1)

பரிதிவானவன் குலத்தையும் பழியையும் பாரா – சுந்:3 9/2

TOP


பரிந்த (7)

பண் தரு கிளவியார் தம் புலவியில் பரிந்த கோதை – பால:10 7/3
பரிந்த சிந்தை அ மன்னவன் கருதிய பயனும் – அயோ:1 33/2
பரிந்த பூ உள பனி கடை முத்து_இனம் படைப்ப – அயோ:1 55/2
பைம் துணர் மாலையின் பரிந்த மேகலை – அயோ:4 172/2
பாடினர் அழுதனர் பரிந்த கோதையர் – அயோ:4 206/2
பரிந்த தம்பியே பாங்கு நின்றான் மற்றை பல்லோர் – கிட்:4 14/3
பரிந்த அண்ணலும் பரிவிலன் ஒரு புடை படர – யுத்2:16 243/3

TOP


பரிந்தவர் (1)

பரிந்தவர் உயிர் எலாம் பயம் தவிர்ந்தன – யுத்4:40 75/2

TOP


பரிந்தவன் (1)

பருவரல் தம்பி கூற பரிந்தவன் பையுள் எய்தி – அயோ:8 18/2

TOP


பரிந்தன (4)

பரிந்தன கரிந்தன பல்லவங்களே – பால:10 50/4
பாம்பின தலைய ஆகி பரிந்தன குவிந்து சாய்ந்த – அயோ:6 3/3
பயில் மரம்-தொறும் பரிந்தன பேடையை பயிலும் – அயோ:9 45/3
தாமசத்தினை தொடர்ந்தவர் பரிந்தன தாழ்ந்தார் – யுத்4:37 117/3

TOP


பரிந்தனர் (3)

பரிந்தனர் அழகினை பருகினார்-கொலோ – பால:23 75/3
பரதனும் இளைய கோவும் பரிந்தனர் ஏந்த பைம் தார் – பால:23 78/2
பரிந்தனர் பதைத்தனர் பணித்த குறி பண்பின் – கிட்:14 48/3

TOP


பரிந்தனன் (1)

பரிந்தனன் இரவி மைந்தன் பரதனை வணங்கி தூயோய் – யுத்4-மிகை:42 15/2

TOP


பரிந்தார் (2)

பரிந்தார் படர் விண்டுவின் நாட்டவர் பைம்பொன் மாரி – ஆரண்:13 43/3
பரிந்தார் இது பழுது ஆகிலது இறுவான் எனும் பயத்தால் – யுத்3:27 155/2

TOP


பரிந்தால் (1)

பரிந்தால் என் ஆம் என்றனள் பாயும் கனலே போல் – அயோ:3 47/3

TOP


பரிந்தான் (1)

பாரில் செல்கின்ற வறுமையை நோக்கினன் பரிந்தான்
சீரில் செல்கின்றது இல்லை இ செரு எனும் திறத்தால் – யுத்2:15 216/2,3

TOP


பரிந்திலர் (1)

பாறி வீந்தது செல்வம் பரிந்திலர்
தேறி முந்தை தம் சிந்தையர் ஆயினார் – அயோ:14 19/2,3

TOP


பரிந்திலள் (1)

பாய்ந்தன கண்கள் ஒன்றும் பரிந்திலள் உயிர்க்கும் பெண்மைக்கு – சுந்:3 111/3

TOP


பரிந்து (10)

பாவையர் பனி மென் கொம்பை நோக்கினர் பரிந்து நிற்பார் – பால:17 11/4
பரிந்து எதிர் கொண்டு புக்கு கடன் முறை பழுதுறாமல் – பால-மிகை:9 62/3
பண்டைய இன்று பரிந்து அளித்தி என்றாள் – அயோ:3 10/4
பரத கூறு எனா பரிந்து கூறினான் – அயோ:14 94/4
பாதியும் ஆகிலன் பரிந்து வாழ்த்தும் நல் – அயோ-மிகை:1 17/2
பகரவேயும் அரிது பரிந்து எழும் – கிட்:11 38/1
பரிந்து புலம்பும் மகளிர் காண கணவர் பிணம் பற்றி – சுந்:8 49/1
பண்டு அவன் செய்யும் தவத்தினின் பரிந்து இனிது அளிக்க – யுத்4-மிகை:35 3/3
பரத்துவன் வருதலும் பரிந்து இராமனும் – யுத்4-மிகை:41 189/1
பரிந்து இராமனும் ஏகினன் பரதனை காண்பான் – யுத்4-மிகை:41 209/4

TOP


பரிபவ (1)

பன்னகாதிபன் உலகினை பரிபவ படுத்தோர் – யுத்1-மிகை:5 8/4

TOP


பரிபவம் (5)

பனி கடல் பெரும் கடவுள் தன் பரிபவம் துடைப்பான் – சுந்:2 144/2
பயில் எயிற்று இரட்டை பணை மருப்பு ஒடிய படியினில் பரிபவம் சுமந்த – சுந்:3 82/1
பட்டனர் பரிபவம் பரந்தது எங்கணும் – யுத்1:2 12/3
பரிபவம் செய்ஞ்ஞரை படுக்கலாத நீ – யுத்1:2 17/3
பறித்த போது என்னை அந்த பரிபவம் முதுகில் பற்ற – யுத்2:16 17/2

TOP


பரிபுர (1)

பஞ்சு அடுத்த பரிபுர பல்லவ – அயோ:14 11/2

TOP


பரிபுரம் (3)

பாந்தளின் அல்குலார்-தம் பரிபுரம் புலம்பு பாத – பால:14 57/3
படி புக்கால் என படிதர பரிபுரம் புலம்ப – பால:15 12/2
பரிபுரம் ஆர்க்கில பவள சீறடி – அயோ:12 40/3

TOP


பரிமளகந்தம் (1)

கருப்புர சாந்தும் கலவையும் மலரும் கலந்து உமிழ் பரிமளகந்தம்
மருப்பு உடை பொருப்பு ஏர் மாதிர களிற்றின் வரிக்கை வாய் மூக்கிடை மடுப்ப – சுந்:3 75/3,4

TOP


பரிமளம் (3)

பலவும் தோய்தலின் பரிமளம் கமழ்வன பாராய் – அயோ:10 25/4
பாவைமார் நறும் குழல்களும் பரிமளம் கமழ்ந்த – சுந்:13 34/4
பசும் புலால் நாறும் வேலை பரிமளம் கமழ்ந்தது அன்றே – யுத்1:8 17/4

TOP


பரிமா (6)

பார் பூண்டன மத மா கரி பலி பூண்டன பரிமா
தார் பூண்டன உடல் பூண்டில தலை வெம்_கதிர் தழிவந்து – ஆரண்:7 98/2,3
பம்பும் மணி தார் அணி பாய் பரிமா
இம்பர் நடவாதன ஈகுவெனால் – யுத்2:18 42/3,4
பனி வென்ற பதாகை என்றும் பல் உளை பரிமா என்றும் – யுத்2:19 50/1
பொன் தேர் பரிமா கரிமா பொரு தார் – யுத்3:27 19/1
தேறா மத மால் கரி தேர் பரிமா
நூறு_ஆயிர கோடியின் நூழில்பட – யுத்3:27 31/1,2
படைக்கு எலாம் பகழிக்கு எல்லாம் யானை தேர் பரிமா வெள்ள – யுத்3:31 221/2

TOP


பரிமுக (2)

பாடலால் ஊடல் நீங்கும் பரிமுக மாக்கள் கண்டார் – பால:16 16/4
பளிக்கு அறை சில பரிமுக மாக்களை பாராய் – அயோ:10 11/4

TOP


பரிய (5)

பரிய கால் அகில் சுட நிமிர் பசும் புகை படலம் – அயோ:10 18/2
படியின்-மேல் நின்ற மேரு மால் வரையினும் பரிய – கிட்:4 9/4
பரிய மா மதிலும் படர் வாயிலும் – கிட்:11 37/1
பறை அற்றம் இல் விசை பெற்றன பரிய கிரி அமரர்க்கு – யுத்2:18 141/2
பரிய தோளுடை விராதன் மாரீசனும் பட்டார் – யுத்3:30 40/1

TOP


பரியது (1)

முழங்குகின்றது முரி திரை பரியது முரசம் – யுத்3:31 20/2

TOP


பரியலுற்றனர் (1)

பரியலுற்றனர் உலைந்தனர் முனிவரும் பதைத்தார் – யுத்2:15 207/2

TOP


பரியன (1)

பன்ன அரு நிறை முத்தம் பரியன தெரிவாரும் – பால:23 23/3

TOP


பரியால் (1)

அரிதின் எய்தினன் ஐ_ஐந்து கொய் உளை பரியால்
உருளும் ஆழியது ஒரு தனி தேரினன் மேகத்து – ஆரண்:8 17/1,2

TOP


பரியாளொடு (1)

வெய்ய களிறு பரியாளொடு இரதம் விழ – யுத்3:31 166/2

TOP


பரியின் (1)

பாரிடை மிதிக்கில பரியின் பந்தியே – பால:14 20/4

TOP


பரியும் (14)

குசை உறு பரியும் தேரும் வீரரும் குழுமி எங்கும் – பால:14 51/1
பரியும் நின் குல புதல்வற்கும் நினக்கும் இ பார் மேல் – அயோ:2 78/3
பாரிடை வணங்கினன் பரியும் நெஞ்சினன் – அயோ:5 45/3
செண்டு இயங்கு பரியும் செறிந்தவே – அயோ:11 10/4
பரதனை வணங்கினர் பரியும் நெஞ்சினர் – அயோ:12 1/4
பழுது இது என்றனன் பரியும் நெஞ்சினான் – கிட்:3 54/4
பரியும் நெஞ்சினர் இவர் என வயிர்த்து ஒரு பகை கொடு பனி திங்கள் – சுந்:2 191/3
குதித்து தேரும் கோல் கொள் ஆளும் பரியும் குழம்பு ஆக – சுந்:8 48/1
என்ன உண்டு அவர் இரதமும் கரிகளும் பரியும்
துன்னும் ஆள் வகை தொகுதியும் செறிந்திட மேல்நாள் – யுத்1-மிகை:5 8/2,3
அரவமும் கரிகளும் பரியும் அல்லவும் – யுத்2:18 94/2
தானையும் பரியும் படும் தன்மையை – யுத்2:19 154/2
ஆனையும் பரியும் தேரும் அரக்கரும் அமைந்த ஆழி – யுத்3:20 3/1
அடுக்குற்றன மத யானையும் அழி தேர்களும் பரியும்
தொடுக்குற்றன விசும்பூடு உற சுமந்து ஓங்கின எனினும் – யுத்3:31 107/1,2
கவன வெம் பரியும் வேக கதமலைக்கு அரசும் காதல் – யுத்4-மிகை:42 59/3

TOP


பரியே (6)

பேரே பட்டன என்றார் சிலர் சிலர் பரியே பட்டன பெரிது என்றார் – சுந்:10 29/2
பார் சென்றில சென்றன பாய் பரியே – யுத்2:18 25/4
பாறு ஆடு களத்து ஒரு பாய் பரியே – யுத்3:20 95/4
மண்ணில் திரியாத வய பரியே – யுத்3:20 96/4
இறவு ஒத்தன வாவும் இன பரியே – யுத்3:31 200/4
பசை தங்கு களத்து ஒரு பாய் பரியே – யுத்3-மிகை:20 17/4

TOP


பரியை (1)

இரண்டு பாலினும் வரும் பரியை எற்றுமால் – சுந்:9 34/4

TOP


பரியொடும் (2)

குசை கொள் பாய் பரியொடும் கொற்ற வேலொடும் – சுந்:9 37/3
சில்லி ஆயிரம் சில் உளை பரியொடும் சேர்ந்த – யுத்4:32 2/1

TOP


பரியோடு (1)

துன்னு வய பரியோடு தொகுத்தான் – யுத்3:20 20/4

TOP


பரியோய் (1)

குசை பரியோய் தரின் இன்று கொள்வேன் அன்றேல் – அயோ:3 23/3

TOP


பரிவாய் (1)

பரந்தது உன் திரு குல முதல் தலைவரால் பரிவாய்
வரம் தரும் இந்த மா கடல் படை செல வழி வேறு – யுத்1:5 75/2,3

TOP


பரிவால் (3)

பழுதிலாதவன் உரைத்த சொல் கேட்டலும் பரிவால்
தொழுது வாம் பரி கொணர்ந்து அவி சுரர்களுக்கு ஈயா – பால-மிகை:9 38/1,2
பகையில் பார்க்கின்ற பாவமும் கலுழ்ந்தது பரிவால் – யுத்3:22 200/4
பருகும் ஆர் அமிழ்து ஒத்து உளம் களித்தனன் பரிவால் – யுத்4:41 38/4

TOP


பரிவான் (1)

பற்ற ஆதரிப்பான் தனை நோக்கினன் பரிவான்
கொற்ற வார் சரத்து ஒழிந்தது ஓர் சிரத்தையும் குறைத்தான் – ஆரண்:7 134/3,4

TOP


பரிவிலன் (1)

பரிந்த அண்ணலும் பரிவிலன் ஒரு புடை படர – யுத்2:16 243/3

TOP


பரிவிலாதவர்கள் (1)

பாவ காரியர்கள் நெஞ்சில் பரிவிலாதவர்கள் வந்து – யுத்4-மிகை:41 74/2

TOP


பரிவின் (9)

பரிவின் நோக்கி நீ பகர்தியால் என – பால-மிகை:6 8/3
பக்கமும் பெயர்க என பரிவின் நீக்கினான் – அயோ:1 2/2
பணி தலைநின்ற காதல் சுமந்திரன் பரிவின் சென்றான் – அயோ:3 82/4
பற்றி அ-வயின் பரிவின் வாங்கினார் – அயோ:11 119/1
பசைந்த சிந்தை நீ பரிவின் வையம் என் – அயோ:14 112/1
பாகு அனைய சொல்லியொடு தம்பி பரிவின் பின் – ஆரண்:3 59/3
ஏத்தவும் பரிவின் ஒன்று ஈகலான் பொருள் – ஆரண்:6 19/3
பன்றி அன்று ஆகின் ஈது ஆர் இயற்றுவார் பரிவின் என்னா – யுத்1:12 48/3
பாகின்ற கீர்த்தி அண்ணல் தந்தையை பரிவின் கண்டான் – யுத்4-மிகை:41 234/4

TOP


பரிவினன் (2)

பண்ணவன் வருக என்ன பரிவினன் விரைவில் புக்கான் – அயோ:8 12/2
பத்தியின் உயிர் ஈயும் பரிவினன் அடி தாழா – அயோ:8 35/3

TOP


பரிவினால் (1)

பட்டவா முழுவதும் பரிவினால் உரை-செய்தான் – கிட்:5 14/4

TOP


பரிவினின் (1)

பரிவினின் தழீஇய என்னின் பவித்திரம் எம்மனோர்க்கும் – அயோ:8 14/3

TOP


பரிவு (14)

பழங்கணோடு இரந்தவர் பரிவு தீர்தர – பால:3 66/3
பற்று அற வீசி ஏகி யோகியின் பரிவு தீர்ந்த – பால:14 58/4
பார்த்திலான் உள் பரிவு இலனோ என்றாள் – பால:21 31/4
பரிவு அறு சிந்தை அ பரசுராமன் கை – பால:24 43/1
பெற்றவன் தன்னை போல பெரும் பரிவு இயற்றி நின்றார் – அயோ:3 85/2
நின்-கண் பரிவு இல்லவர் நீள் வனத்து உன்னை நீக்க – அயோ:4 127/1
பரிவு இகந்த மனத்து ஒரு பற்று இலாது – அயோ:4 221/1
பரிவு_இலன் சீற போந்து பருவரற்கு ஒருவன் ஆகி – கிட்:2 22/2
பாரம் ஈந்தவன் பரிவு இலன் ஒருவன் தன் இளையோன் – கிட்:3 71/3
பைம் தொடி திருவின் பரிவு ஆற்றுவான் – கிட்:7 116/2
பாழிய பணை தோள் வீர துணை இலேன் பரிவு தீர்த்த – சுந்:4 72/1
பயிரா எல்லை பாதகனேற்கும் பரிவு உண்டோ – யுத்3:22 206/2
பகை ஆடியவா பரிவு ஏதும் இலேன் – யுத்3:23 16/4
பரிவு அமைத்த திரு மனத்தான் அடி தொழுதான் அவள் புகுந்து பற்றிக்கொண்டாள் – யுத்4:41 69/4

TOP


பரிவு_இலன் (1)

பரிவு_இலன் சீற போந்து பருவரற்கு ஒருவன் ஆகி – கிட்:2 22/2

TOP


பரிவுடன் (4)

பத்தி ஆன் நிரையும் பாரும் பரிவுடன் நல்கி போனான் – பால:14 72/3
பத்திசெய்து பரிவுடன் கேட்பரேல் – பால-மிகை:0 36/2
பற்றி நூக்கலும் பார்_மகள் பரிவுடன் நார் ஆர் – யுத்1-மிகை:3 16/3
படிந்து போற்றிட இருந்தென பரிவுடன் இருந்தான் – யுத்4-மிகை:41 145/4

TOP


பரிவுறும் (2)

பழம் துயர்க்கு பரிவுறும் பான்மையால் – ஆரண்:14 26/4
பரிவுறும் பழமைகள் எடுத்து பன்னியே – ஆரண்-மிகை:10 13/2

TOP


பரிவுறும்படி (1)

பங்கம் உற்றனைய வினை பரிவுறும்படி முடிவு_இல் – கிட்:1 41/2

TOP


பரு (31)

பாளை தந்த மது பருகி பரு
வாளை நின்று மதர்க்கும் மருங்கு எலாம் – பால:2 24/3,4
பாதைகள் சொரிவன பரு மணி கனகம் – பால:2 51/2
பரு மணி குவையன பசும்பொன் கோடிய – பால:3 34/3
வள பரு மருத வைப்பு அழித்து மாற்றினாள் – பால:7 24/4
பரு வரையும் நெடு வெள்ளி பருப்பதமும் போல்வார்கள் – பால:12 24/3
பரு மணி கலாபத்தார் பல்லாண்டு இசை பரவி போனார் – பால:14 73/4
பரிதி வானவனும் கீழ்-பால் பரு வரை பற்றா-முன்னம் – அயோ:6 6/1
பார் ஒடுங்கு உறு கரம்-கொடு பரு பதம் எலாம் – ஆரண்:1 28/3
பற்றும் பார்க்கும் மெய் வெயர்க்கும் தன் பரு வலி காலால் – ஆரண்:6 91/3
பறித்த வாளியை பரு வலி தட கையால் பற்றி – கிட்:7 76/1
படித்தவன் வணங்கி வாழ்த்தி பரு மணி கனக தோள் மேல் – கிட்-மிகை:3 2/3
பொன் திணி மணி பரு மரன் திசைகள் போவ – சுந்:6 15/1
பரு வரை என முலை பலவும் நாற்றினர் – சுந்-மிகை:3 11/4
பக்கம் நின்றவை பயத்தினின் புயல் கறை பசும் புனல் பரு வாயின் – யுத்1:3 89/1
பப்பு நீர் ஆய வீரர் பரு வரை கடலில் பாய்ச்ச – யுத்1:9 18/1
பரு மணி வண்ணன் மார்பின் செம் மணி பறித்திட்டாலும் – யுத்1:12 46/2
பார் இழிந்து பரு வலி தண்டொடும் – யுத்2:15 73/3
பரிதி சேய் தேறா-முன்னம் பரு வலி அரக்க பல் போர் – யுத்2:15 133/1
பல்லினால் இதழ் அதுக்கினன் பரு வலி கரத்தால் – யுத்2:15 205/3
பார வெம் சிலை அழிந்து என துமிந்தது அ பரு வில் – யுத்2:16 238/4
படலொடும் உரும் எறி பரு வரை நிலையன – யுத்2:18 132/2
பாணித்தல் வீரம் அன்றால் பரு வலி படைத்தோர்க்கு எல்லாம் – யுத்2:18 178/2
பரு வலி கரத்தினால் தண்டு இரண்டையும் பறித்து கொண்டான் – யுத்2:19 173/4
பார்த்து உளம் அழன்று பொங்கி பரு வலி அரக்கனோடும் – யுத்2-மிகை:15 19/3
படைக்கலங்களும் பரு மணி பூண்களும் பரு வாய் – யுத்3:22 97/1
படைக்கலங்களும் பரு மணி பூண்களும் பரு வாய் – யுத்3:22 97/1
பரு வலி பனசன் என்று இ படை தலை வீரர் யாரும் – யுத்3:22 119/2
பாய்ந்தனன் அங்கு அப்பொழுதே பரு வரைகள் எனை பலவும் படர ஆர்த்து – யுத்3:24 34/1
பரதன் வந்து அழுது வேண்டும் பரு வரை அதனை பாராய் – யுத்4-மிகை:41 133/4
பருதி ஒத்து இலங்கும் பைம் பூண் பரு மணி தேரின் ஆனான் – யுத்4-மிகை:42 1/4
பா மறை கிழத்தி ஈந்த பரு முத்த மாலை கை கொண்டு – யுத்4-மிகை:42 57/3

TOP


பருக (9)

தீம் கவி செவிகள் ஆர தேவரும் பருக செய்தான் – பால:2 1/2
இருந்த குல குமரர்-தமை இரு கண்ணின் முகந்து அழகு பருக நோக்கி – பால:12 2/1
பருக வாயினில் கையின்-நின்று அளிப்பது பாராய் – அயோ:10 10/4
அயில் கர அணிகள் நீல அவிர் ஒளி பருக அஃதும் – சுந்:10 15/2
பாடினார் முகத்து ஆர் அமுது ஒரு முகம் பருக
ஆடினார் முகத்து அணி அமுது ஒரு முகம் அருந்த – சுந்-மிகை:12 4/3,4
தீயினும் எரிவன உயிர் பருக சிதறின கவிகளொடு இன நிருதர் – யுத்3:28 22/2
தொடர் போர் வய நிருத கடல் சுவறும்படி பருக
படுமாறு அயல் வரு தீயவர் பல கோடியர் பலரும் – யுத்3-மிகை:31 25/2,3
வற்றின இராமன் வாளி வட_அனல் பருக வன் தாள் – யுத்4:37 13/3
பண்ணவன் விடுதலும் அது நனி பருக
எண்ணுறு கனவினொடு உணர்வு என இமையில் – யுத்4:37 94/2,3

TOP


பருகல் (2)

பருகல் இன்றியே முப்பதினாயிரம் பருவம் – பால-மிகை:9 50/3
பருகல் உற்ற அமுது பயந்த நாள் – யுத்4:40 7/4

TOP


பருகவும் (1)

அகம்பன் என்று உளன் அலை கடல் பருகவும் அமைவான் – யுத்1:5 33/4

TOP


பருகி (7)

பாளை தந்த மது பருகி பரு – பால:2 24/3
பயிர் கிளை வேயின் கீதம் என்று இவை பருகி விண்ணோர் – பால:13 40/3
விரி இருள் பருகி நாளும் விளக்கு இன்றி விளங்கும் மாடத்து – சுந்:2 178/2
நீரை வற்றிட பருகி மா நெடு நிலம் தடவி – சுந்:13 32/1
செம் தேன் பருகி திசைதிசையும் நீ வாழ – யுத்2:17 86/1
அறத்தை தின்று அரும் கருணையை பருகி வேறு அமைந்த – யுத்3:31 6/1
புக்கு ஓடி உயிர் பருகி புறம் போயிற்று இராகவன் தன் புனித வாளி – யுத்4:37 197/4

TOP


பருகிட (5)

தடம் புனல் பருகிட தாழ்வ போன்றவே – பால:14 12/4
பதங்கள் தீ பருகிட பதைக்கின்றார் பல – கிட்:14 23/3
நின்று சுற்று எரி பருகிட நெகிழ்வு உற உருகி – சுந்:13 36/3
பருகிட புனல் இல பகழி பாரிடம் – யுத்1:6 46/2
பயில் விரி குருதிகள் பருகிட வெயிலொடு – யுத்4:37 85/2

TOP


பருகிப்பட்டார் (1)

பருகுவார் இடையே பட்டார் சிலர் சிலர் பருகிப்பட்டார் – யுத்2:18 257/4

TOP


பருகிய (2)

பருகிய நோக்கு எனும் பாசத்தால் பிணித்து – பால:10 37/1
வேட்கையின் பருகிய மேகம் மின்னுவ – கிட்:10 5/2

TOP


பருகியது (1)

இமையவர் அடல் வலி பருகியது எளிமையின் – யுத்4-மிகை:37 7/4

TOP


பருகிற்று (1)

ஓர் அம்போ உயிர் பருகிற்று இராவணனை மானுடவன் ஊற்றம் ஈதோ – யுத்4:38 24/4

TOP


பருகின (3)

பருகின பரந்து பாய்ந்த நிலா சுடர் பனி மென் கற்றை – ஆரண்:10 109/2
பருகின அளப்பு_இலாத பகழிகள் கவசம் பற்று அற்று – யுத்2:19 287/2
கொற்றவன் விடு கணை முடுகி அவன் உடல் பொதி குருதிகள் பருகின கொண்டு – யுத்3:28 23/2

TOP


பருகினர் (1)

பருகினர் என்றால் வென்றி நலத்தின் பழி அன்றோ – ஆரண்:11 5/2

TOP


பருகினன் (2)

பருகினன் என்கிலம் பகர்வது என்-கொல் யாம் – கிட்:6 5/4
பனி உடை வேலை சில் நீர் பருகினன் பரிதி என்ன – யுத்2:16 39/3

TOP


பருகினார்-கொலோ (1)

பரிந்தனர் அழகினை பருகினார்-கொலோ
தெரிந்திலம் திருநகர் மகளிர் செய்கையே – பால:23 75/3,4

TOP


பருகினோன் (1)

பன்னியை நோக்கினோன் பருகினோன் நறை – அயோ:11 107/2

TOP


பருகு (2)

பருகு தீ மடுத்து உள்ளுற பற்றலால் – சுந்:13 11/1
பருந்து அடர் சுரத்திடை பருகு நீர் நசை – யுத்4:40 58/1

TOP


பருகுகின்றதுவே (1)

பரக்கும் தொல் புகழ் அமுதினை பருகுகின்றதுவே – அயோ:2 85/4

TOP


பருகுதிர்-போலும் (1)

பாவியாது பருகுதிர்-போலும் நும் – கிட்:11 30/3

TOP


பருகும் (13)

படர்ந்து ஒளி பரந்து உயிர் பருகும் ஆகமும் – பால:10 57/1
பருகும் புனல் கொண்டு அகல்வான் படர்ந்தேன் பழுது ஆயினதால் – அயோ:4 77/2
வாய் முகத்திடை நிமிர்ந்து வட வேலை பருகும்
தீ முக திரி சிகை படை திரித்து எறியவே – ஆரண்:1 25/3,4
பகை தகை நெடும் கடல் பருகும் பாவகன் – ஆரண்:15 13/3
பாய் திரை பரவை ஞாலம் படர் இருள் பருகும் பண்பின் – கிட்:16 53/3
பருகும் இ நகர் துன் ஒளி பாய்தலின் பசும்பொன் – சுந்:2 15/3
பகரும் ஊழியில் கால வெம் கடும் கனல் பருகும்
மகர வேலையின் வெந்தன நந்தனவனங்கள் – சுந்:13 23/3,4
பார் இயங்கு இரும் புனல் எலாம் முடிவினில் பருகும்
சூரியன் கதிர் அனையன சுடு சரம் துரந்தான் – யுத்1:6 14/3,4
பாரினை உருவும் என்றால் கடல்களை பருகும் என்றால் – யுத்2:16 20/2
பகை நிறத்தவர் உயிர் பருகும் பண்பினான் – யுத்3:20 31/2
மின் திரள் சுடரது கடல் பருகும் வடவனல் வெளி உற வருவது என – யுத்3:28 18/3
படர்ந்தது குரை கடல் பருகும் பண்பது – யுத்4:37 153/2
பருகும் ஆர் அமிழ்து ஒத்து உளம் களித்தனன் பரிவால் – யுத்4:41 38/4

TOP


பருகும்-மின் (1)

வரைகளை இடறும்-மின் என்றால் மறி கடல் பருகும்-மின் என்றால் – சுந்:7 17/1

TOP


பருகுமா (1)

வெண் நிற மேகம் மேன்மேல் விரி கடல் பருகுமா போல் – பால:13 39/3

TOP


பருகுவ (2)

பால் நல் வேலையை பருகுவ சுடர் முக பகழி – யுத்3:22 66/3
பருதியை மதியொடு பருகுவ பகழி – யுத்4:37 91/4

TOP


பருகுவார் (1)

பருகுவார் இடையே பட்டார் சிலர் சிலர் பருகிப்பட்டார் – யுத்2:18 257/4

TOP


பருகுவான் (1)

பருதி_வானவன் நிலம் பசை அற பருகுவான்
விருது மேற்கொண்டு உலாம் வேனிலே அல்லது ஓர் – பால:7 5/1,2

TOP


பருகுறும் (1)

பருகுறும் பரிதி அம் குலத்தில் பார்த்திபன் – பால-மிகை:4 1/2

TOP


பருஞ்சு (1)

பருஞ்சு இறை இன்னன பன்னி உன்னுவான் – ஆரண்:13 57/1

TOP


பருணன் (1)

பருணன் தன் பெரும் பாசமும் பறிப்புண்டு பயத்தால் – யுத்1:5 58/3

TOP


பருணிதர் (4)

பா வரும் கிழமை தொன்மை பருணிதர் தொடுத்த பத்தி – கிட்:13 64/3
பழையம் யாம் என பண்பு_அல செய்வரோ பருணிதர் பயன் ஓர்வார் – சுந்:2 196/4
பருணிதர் தண்டம் இது அன்று பகர்ந்தால் – யுத்3:20 10/4
பல் நெறி-தோறும் தோன்றும் பருணிதர் பண்பின் கேளிர் – யுத்4-மிகை:42 47/3

TOP


பருணிதன்-கொல் (1)

பருணிதன்-கொல் படு கொலையான் என்றாள் – பால:21 34/4

TOP


பருத்த (2)

படியொடு படிந்தன பருத்த தேர் பணை – ஆரண்:7 116/2
பருத்த மால் வரை ஏந்திய பல் படை – யுத்1:8 49/1

TOP


பருதி (15)

பருதி_வானவன் நிலம் பசை அற பருகுவான் – பால:7 5/1
பகிரதன் எனும் பார்த்திபன் பருதி ஒத்து உதித்தான் – பால-மிகை:9 39/4
பருதி வானவன் பசும் பரி புரைவன பாராய் – அயோ:10 3/4
பருதி வானவன் ஊர் வளைப்புண்டது பாராய் – ஆரண்:7 69/2
பருதி வாளினர் கேடக தட கையர் பரந்த – ஆரண்:7 135/3
பருதி பற்றி நிமிர்ந்து எழு பைம் கனல் – சுந்-மிகை:13 7/1
பச்சிரத்தம் பொழி பருதி கண்ணினான் – யுத்1:2 28/4
பருதி மண்டிலம் என பொலி முகத்தினன் பல் கால் – யுத்1:6 12/2
பந்தர் ஒத்தது நெடும் பருதி வானமே – யுத்1:8 13/4
என்ன முன் பருதி_மைந்தன் எழுந்து அடி வணங்கி எந்தாய் – யுத்1-மிகை:4 11/1
பற்றினன் பாய்ந்து எதிர் பருதி கான்முளை – யுத்2:16 259/3
பருதி மண்டலத்தில் போக சிலவரை பற்றி வீசும் – யுத்2-மிகை:16 29/1
கடல் வற்றின மலை உக்கன பருதி கனல் கதுவுற்று – யுத்3:27 111/1
பருதி தேவர்கட்கு என தக்க பண்பினர் பான – யுத்3:30 20/2
பருதி ஒத்து இலங்கும் பைம் பூண் பரு மணி தேரின் ஆனான் – யுத்4-மிகை:42 1/4

TOP


பருதி-மேல் (1)

பருதி-மேல் பண்டு பாய்ந்தவன் ஆம் என பாய்ந்தான் – யுத்1:12 3/4

TOP


பருதி_மைந்தன் (1)

என்ன முன் பருதி_மைந்தன் எழுந்து அடி வணங்கி எந்தாய் – யுத்1-மிகை:4 11/1

TOP


பருதி_வானவன் (1)

பருதி_வானவன் நிலம் பசை அற பருகுவான் – பால:7 5/1

TOP


பருதிப்படி (1)

பருதிப்படி பொலிவுற்றதை இளம் கோளரி பார்த்தான் – யுத்3:27 121/2

TOP


பருதியாம் (1)

வென்றி அம் திகிரி வெம் பருதியாம் என – பால:4 11/2

TOP


பருதியின் (1)

பருதியின் நடுவண் தோன்றும் பசும் சுடர் மேக பண்பன் – யுத்3:21 32/2

TOP


பருதியை (3)

பருதியை தரும் முன் அத்திரி பதத்து அனுசனை – ஆரண்-மிகை:1 3/1
பாய் இருள் சீய்க்கும் தெய்வ பருதியை பழிக்கும் மாலை – யுத்1:7 10/1
பருதியை மதியொடு பருகுவ பகழி – யுத்4:37 91/4

TOP


பருந்தினுக்கு (1)

பருந்தினுக்கு இனிய வேலாய் இன் அருள் பணித்தி என்றான் – யுத்3:21 6/4

TOP


பருந்து (3)

பாறு பொருகின்றன பருந்து இவை என போய் – யுத்1:12 18/3
பருந்து உண பாட்டி யாக்கை படுத்த நாள் படைஞரோடும் – யுத்1:14 32/1
பருந்து அடர் சுரத்திடை பருகு நீர் நசை – யுத்4:40 58/1

TOP


பருந்தும் (1)

கழுகொடு பருந்தும் பாறும் பேய்களும் கணங்கள் மற்றும் – யுத்4:33 1/3

TOP


பருந்தொடு (2)

பருந்தொடு நிழல் சென்று அன்ன இயல் இசை பயன் துய்ப்பாரும் – பால:2 15/2
பருந்தொடு கழுகும் பேயும் பசி பிணி தீருமாறு – யுத்4:40 42/2

TOP


பருப்பதங்கள் (1)

பருப்பதங்கள் புக்கு ஒளிப்பன முழை புகு பாம்பின் – யுத்2:16 207/4

TOP


பருப்பதங்களின் (1)

பனி வரை கடந்தனன் பருப்பதங்களின்
தனி அரசின் புறம் தவிர சார்ந்துளன் – யுத்3:24 86/1,2

TOP


பருப்பதத்தினை (1)

பருப்பதத்தினை எய்திய பண்பு போல் – கிட்:11 14/4

TOP


பருப்பதம் (5)

பாண்டுவின் மலை என்னும் பருப்பதம் – கிட்:13 20/4
பருப்பதம் வேவது என்ன படர் ஒளி படராநின்ற – யுத்1:7 11/1
பருப்பதம் கடந்த தோளான் பதம் இரண்டு ஒரு கை பற்றா – யுத்1-மிகை:3 26/4
படிய வாயில் பருப்பதம் பாய்ந்து என – யுத்2:15 37/2
படை உறு பிணத்தின் பம்மல் பருப்பதம் துவன்றி பல் வேறு – யுத்2:19 219/1

TOP


பருப்பதமும் (1)

பரு வரையும் நெடு வெள்ளி பருப்பதமும் போல்வார்கள் – பால:12 24/3

TOP


பருப்பும் (1)

வெள்ளை நறும் போனகமும் மிகு பருப்பும் பொரி கறியும் – யுத்4-மிகை:41 194/1

TOP


பருப்பொடு (1)

குறை நறை கறி குப்பை பருப்பொடு
நிறை வெண் முத்தின் நிறத்து அரிசி குவை – பால:2 37/2,3

TOP


பரும் (6)

உள பரும் பிணிப்பு_அறா உலோபம் ஒன்றுமே – பால:7 24/1
பனி பரும் தாமரை பாதம் பற்றவே – பால:23 66/4
பரும் திறல் புயம் பிணிப்புண்டு பாசத்தால் – ஆரண்-மிகை:10 9/2
பல்லொடும் நெடும் கர பகட்டொடும் பரும் தாள் – சுந்:8 32/2
மணி பரும் தடம் குப்பைகள் மறி கடல் வெந்து – யுத்1:6 25/3
பாய்ந்திட பரும் சிலை விசையின் பற்றினான் – யுத்2-மிகை:18 15/2

TOP


பரும (6)

பண் உறு படர் சின பரும யானையான் – அயோ:1 1/2
பனை அவாம் நெடும் கர பரும யானையாய் – அயோ:1 82/1
படர் எலாம் பட படும் பரும யானையின் – அயோ:14 30/1
பாய பரும குலம் வேவனவால் – யுத்3:27 39/2
கால் இழந்தும் வால் இழந்தும் கை இழந்தும் கழுத்து இழந்தும் பரும கட்டின் – யுத்3:31 101/1
பாடு உறு மதம் செய்யாத பணை முக பரும யானை – யுத்4:42 4/2

TOP


பருமம் (1)

பன்னு பல்லணம் பருமம் மற்று உறுப்பொடு பலவும் – யுத்3:31 14/2

TOP


பருமமும் (2)

பருமமும் முதுகு இடு படிகையும் வலி படர் – யுத்2:18 130/1
சிந்துரங்களின் பருமமும் பகழியும் தேரும் – யுத்3:22 54/1

TOP


பருமித்த (2)

பருமித்த கிரியின் தோன்றும் வேழமும் பதுமத்து அண்ணல் – சுந்:8 4/2
புரவி இட்ட தேர் பூட்டின பருமித்த பூட்கை – சுந்:9 8/4

TOP


பருமை (1)

நேர்மையை பருமை செய்த நிறை நறும் கூந்தல் நீத்தம் – கிட்:13 59/4

TOP


பருமையும் (1)

பருமையும் அன்னவன் படைத்த சேனையின் – அயோ:14 29/2

TOP


பருவ (15)

பருவ மங்கையர் பங்கய வாள் முகத்து – பால:2 23/1
பார்த்தனன் விசும்பினை பருவ மேகம் போல் – பால:8 32/3
பருவ மேகம் படிந்தது போல் படிந்து – பால:21 42/3
பனி தரு தெய்வ பஞ்சவடி எனும் பருவ சோலை – ஆரண்:5 7/2
பஞ்சின் மெல் அடிகள் நோவ பதைத்தனள் பருவ கால – ஆரண்:6 59/2
பரப்பும் இருள் குறும்பு எறித்த பகல் ஒளியும் கெட துரந்து பருவ மேகத்து – ஆரண்-மிகை:10 2/2
பருவ மேகத்தின் அருகு உற குருகு இனம் பறப்ப – கிட்:10 41/2
பல் வகை பருவ கொடி பம்பிட – கிட்:11 45/3
பார் இடு பழுவ சோலை பாலிக்கும் பருவ தேவர் – சுந்:6 55/4
போர்த்தது பொழிந்தது அம்மா பொரு படை பருவ மாரி – சுந்:10 24/2
பகல் மதிக்கு உவமை ஆம் விபுதராம் இரவு கால் பருவ நாளின் – யுத்1:2 93/3
படர் மழை சுமந்த காலை பருவ வான் அமரர் கோமான் – யுத்1:4 132/1
வான் பெரு வேள்வி காக்க வளர்கின்ற பருவ நாளில் – யுத்3:27 14/3
கார் பருவ மேகம் என வேக நெடும் படை அரக்கர் கணிப்பு_இலாதார் – யுத்3:31 98/4
பல் நெடும் பருவ மாரி படை எலாம் பொடிபட்டு ஓட – யுத்3-மிகை:31 60/2

TOP


பருவங்கள் (2)

பெரு வனத்திடை ஏழ்_இரு பருவங்கள் பெயர்ந்து – அயோ:2 89/2
யாக்கை தேம்பிடும் எண்_அரும் பருவங்கள் இறந்தான் – ஆரண்:13 82/4

TOP


பருவத்தால் (2)

பருவத்தால் வாடை தந்த பசும் பனி அனங்கன் வாளி – ஆரண்:10 99/1
பருவத்தால் பூத்த என்ன பூத்தன பகையின் சீறும் – யுத்4:42 5/3

TOP


பருவத்து (1)

வீங்கும் சரம் பருவத்து இழி மழை போல்வன விலக்கா – யுத்2:15 159/2

TOP


பருவம் (19)

ஆயிடை பருவம் வந்து அடைந்த எல்லையின் – பால:5 99/1
சொல்லிய பருவம் நோக்கும் தோகையின் ஆடினாரே – பால:13 38/4
படா முக மலையில் தோன்றி பருவம் ஒத்து அருவி பல்கும் – பால:20 1/3
சென்று பாரிடை பருவம் ஓர் ஆயிரம் தீர – பால-மிகை:9 26/2
பருகல் இன்றியே முப்பதினாயிரம் பருவம்
உருகு காதலின் மன்னவன் அரும் தவம் உழந்தான் – பால-மிகை:9 50/3,4
விடாது பல் பருவம் நிற்ப மூல மா முகடு விண்டு – பால-மிகை:11 47/3
பந்த ஞாட்புறு பாசறை பொருள்-வயின் பருவம்
தந்த கேள்வரை உயிர் உற தழுவினர் பிரிந்த – அயோ:9 46/1,2
பன்ன அரும் தவம் புரி பருவம் ஈது என – அயோ-மிகை:1 1/2
கூதிர் ஆம் பருவம் தன்னை கொணருதிர் விரைவின் என்றான் – ஆரண்:10 101/4
பன் அரும் பருவம் செய்யா யோகி போல் பற்று நீத்த – ஆரண்:10 103/2
அளவு_இல் கார் எனும் அ பெரும் பருவம் வந்து அணைந்தால் – கிட்:10 49/1
பைம்_தொடிக்கு இடர் களை பருவம் பையவே – கிட்:10 101/1
அறுதியை அடைந்தது அ பருவம் ஆண்டு போய் – கிட்:10 102/4
அ நெறி பருவம் வந்து நணுகிற்று ஆதலால் – கிட்:10 110/2
பயிற்றிய பருவம் ஒத்த காலத்துள் அமுது பல்கும் – யுத்1:3 135/2
பணம் அயிர்ப்பு எய்தும் அல்குல் பாவையர் பருவம் நோக்கும் – யுத்1:10 22/3
தாள் அரி சதங்கை ஆர்ப்ப தவழ்கின்ற பருவம் தன்னில் – யுத்3:29 49/1
ஆயிரம் பருவம் கண்டும் காட்சிக்கு ஓர் அளவிற்று அன்றால் – யுத்4:33 3/1
சொரி தரு பருவம் போன்று கிழங்கொடு கனி காய் துன்றி – யுத்4-மிகை:41 173/2

TOP


பருவம்-தன்னில் (1)

திரண்ட தோள் வனத்தை எல்லாம் சிறியது ஓர் பருவம்-தன்னில்
இரண்டு தோள் ஒருவன் அன்றோ மழுவினால் எறிந்தான் என்றாள் – ஆரண்:12 61/3,4

TOP


பருவமும் (1)

மூப்பு எனும் பருவமும் முனிய முற்றினான் – ஆரண்:12 22/4

TOP


பருவரல் (9)

பக்கம் நோக்கல் என் பருவரல் இன்பம் என்று இரண்டும் – அயோ:4 210/3
படி எலாம் கேட்டு நெஞ்சில் பருவரல் உழந்தான் முன்னே – அயோ:6 7/3
பருவரல் தம்பி கூற பரிந்தவன் பையுள் எய்தி – அயோ:8 18/2
பணி மொழி கடவாதான் பருவரல் இகவாதான் – அயோ:8 44/1
பார் மிசை பதைத்து வீழ்ந்தான் பருவரல் பரவை புக்கான் – அயோ:13 39/3
பருவரல் மீதிட பதைக்கும் நெஞ்சினான் – ஆரண்:13 61/2
பருவரல் என்-வயின் பயிலல்-பாலதோ – ஆரண்:14 88/4
படை உக இமையவர் பருவரல் கெட வந்து – யுத்4:37 87/1
பாங்குற நட்டு வாலி பருவரல் கெடுப்பல் என்னா – யுத்4-மிகை:41 236/2

TOP


பருவரற்கு (1)

பரிவு_இலன் சீற போந்து பருவரற்கு ஒருவன் ஆகி – கிட்:2 22/2

TOP


பருவரை (1)

பருவரை புரைவன வன் தோள் பனிமலை அருவி நெடும் கால் – சுந்:7 25/1

TOP