பௌ-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பௌவம் 1
பௌவமே 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


பௌவம் (1)

தோய்ந்தே கடந்தான் திருவின் தொடர் போக பௌவம் – பால:4 5/4

TOP


பௌவமே (1)

பார் மிசை படர்ந்தது பதாதி பௌவமே – அயோ:12 32/4