போ-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

போ 7
போ-மின் 7
போக்க 6
போக்க_அரும் 2
போக்கது 1
போக்கலாம் 1
போக்கவும் 1
போக்காது 1
போக்கி 35
போக்கிய 9
போக்கியது 2
போக்கியதே 1
போக்கியே 1
போக்கிலா 2
போக்கிலார் 1
போக்கிற்று 1
போக்கின் 2
போக்கின 3
போக்கினர் 1
போக்கினள் 1
போக்கினன் 3
போக்கினாய் 1
போக்கினார் 2
போக்கினால் 2
போக்கினாள் 4
போக்கினான் 8
போக்கினீர் 1
போக்கினுக்கு 1
போக்கினேன் 2
போக்கு 23
போக்கு_அரு 1
போக்கு_அற 1
போக்குகின்றேன் 1
போக்குதி 1
போக்குதும் 1
போக்கும் 2
போக்குமால் 1
போக்குவது 1
போக்குவல் 1
போக்குவாய் 1
போக்குவாரும் 1
போக்குவாள் 1
போக்குவான் 2
போக்குவென் 2
போக்குவேன் 2
போக்கூடு 1
போக 68
போகங்கள் 1
போகத்தின் 1
போகத்து 1
போகத்துள் 2
போகம் 11
போகமும் 2
போகமே 1
போகல் 3
போகலது 1
போகலம் 1
போகலர் 1
போகலா 1
போகலுற்றான் 1
போகலென் 1
போகலேன் 1
போகலை 3
போகவும் 1
போகவே 4
போகவோ 1
போகா 6
போகா-முன் 1
போகா-வண்ணம் 2
போகாதன 1
போகாதால் 1
போகாது 3
போகாதே 2
போகாய் 1
போகார் 2
போகாளேல் 1
போகி 5
போகிய 5
போகில 2
போகிலன் 1
போகிலார்கள் 1
போகிலாளை 1
போகின் 1
போகின்ற 8
போகின்ற-காலை 1
போகின்ற-போது 1
போகின்றதே 1
போகின்றன 1
போகின்றாய் 1
போகின்றார் 1
போகின்றாள் 1
போகின்றாளை 1
போகின்றான் 5
போகின்றேன் 2
போகினில் 1
போகினும் 1
போகு 2
போகுதல் 1
போகுதி 1
போகும் 1
போகுமால் 1
போகுவது 3
போகுவான் 2
போகேன் 1
போகை 1
போச்சு 1
போட்டு 1
போடு 1
போத்தரும் 1
போத்தின் 2
போத்து 2
போத்தும் 2
போத 16
போதகத்தின் 1
போதகம் 7
போதகமே 1
போதத்த 2
போதத்தது 1
போதத்தானும் 1
போதத்து 2
போதம் 10
போதமும் 2
போதரு 1
போதல் 13
போதல்-முன் 1
போதலால் 3
போதலின் 1
போதலினும் 1
போதலும் 1
போதலுற்றான் 1
போதலுறு 1
போதலே 4
போதலை 4
போதலோ 1
போதலோடும் 3
போதவன் 1
போதவும் 1
போதற்கு 1
போதன் 2
போதா 11
போதாது 2
போதாதோ 1
போதாய் 1
போதார் 1
போதி 25
போதி-கொலாம் 1
போதிகை 3
போதியது 1
போதியாததும் 1
போதியாது 1
போதியால் 5
போதியோ 3
போதிர் 1
போதிரால் 1
போதில் 12
போதிலும் 1
போதிலே 1
போதின் 7
போதின்-வாய் 1
போதினாள் 1
போதினாளும் 1
போதினான் 1
போதினில் 9
போதினின் 2
போதினும் 13
போதினை 1
போதினோடு 1
போது 128
போது-மின் 1
போதுக 2
போதுகின்றில 1
போதுடன் 1
போதுதி 3
போதுதியால் 3
போதும் 58
போதும்-கொல் 1
போதுமால் 1
போதுமே 2
போதுமோ 6
போதுவாய் 1
போதுவான் 3
போதுவென் 1
போதுற 1
போதுறு 1
போதே 9
போதை 2
போதோ 1
போதோடு 1
போதோன் 1
போந்த 15
போந்ததால் 3
போந்தது 5
போந்ததுவும் 1
போந்ததே 1
போந்ததோ 1
போந்தவர் 3
போந்தவன் 3
போந்தவா 1
போந்தன 2
போந்தனம் 3
போந்தனளாம் 1
போந்தனன் 5
போந்தனென் 1
போந்தாய் 3
போந்தார் 1
போந்தாள் 1
போந்தான் 7
போந்திலம் 1
போந்திலர் 1
போந்து 29
போந்துளான் 1
போந்தேன் 5
போந்தை 1
போம் 34
போம்படி 2
போமால் 3
போமே 1
போமேல் 1
போமோ 2
போய் 311
போய்த்து 2
போய்விடின் 1
போய 19
போயதால் 5
போயது 12
போயதும் 1
போயதே 4
போயவர் 1
போயவன் 1
போயவாறும் 1
போயிட 3
போயிற்று 10
போயின 25
போயினது 5
போயினர் 9
போயினரால் 2
போயினவாம் 1
போயினள் 1
போயினன் 26
போயினனால் 4
போயினாய் 1
போயினாயே 1
போயினார் 29
போயினாரே 2
போயினால் 1
போயினாள் 4
போயினாற்கு 1
போயினான் 46
போயினிர் 1
போயினென் 1
போயினை 2
போயினையோ 1
போயும் 1
போயுற 1
போயே 2
போயோ 2
போர் 369
போர்-தொறும் 1
போர்-தோறும் 1
போர்-மேல் 2
போர்-மேலும் 1
போர்-எனின் 1
போர்_மகளை 1
போர்க்க 3
போர்க்களத்து 1
போர்க்களத்தே 1
போர்க்களம் 2
போர்க்களம்-தன்னை 1
போர்க்கின்றது 1
போர்க்கு 11
போர்க்கும் 1
போர்க்குமால் 1
போர்கள் 3
போர்த்த 12
போர்த்தது 5
போர்த்தலால் 3
போர்த்தலும் 1
போர்த்தலை 1
போர்த்தவன் 1
போர்த்தவே 1
போர்த்தன 13
போர்த்தனர் 1
போர்த்தார் 2
போர்த்தான் 1
போர்த்து 9
போர்ப்ப 7
போர்ப்பான் 1
போர்ப்பு 2
போர்மத்தன் 1
போர்முக 1
போர்வலான் 1
போர்விலான் 1
போர்வை 2
போர்வையாளர் 1
போர்வையான் 2
போர 1
போரால் 1
போரிடை 17
போரில் 31
போரிலே 1
போரின் 14
போரின்-மேல் 1
போரினில் 2
போரினை 2
போருக்கு 1
போரும் 8
போரே 1
போரை 5
போரையும் 1
போரொடு 1
போல் 405
போல்கிலாது 1
போல்கிலாமையால் 1
போல்கின்றார் 2
போல்கின்றான் 1
போல்கின்றானை 1
போல்கின்றேன் 1
போல்பவர் 8
போல்பவன் 1
போல்பவன்-வயின் 1
போல்வ 5
போல்வது 3
போல்வர் 1
போல்வன 24
போல்வார் 6
போல்வார்கள் 1
போல்வாள் 2
போல்வான் 17
போல்வேன் 1
போல 111
போல-மாதோ 1
போலவே 10
போலாம் 38
போலி 2
போலிய 1
போலியர் 5
போலியர்க்கு 1
போலியை 3
போலும் 112
போலுமால் 18
போலுமே 11
போவ 9
போவதாக 2
போவதின் 1
போவது 21
போவதும் 2
போவதே 1
போவதே-கொல் 1
போவர் 5
போவரோ 1
போவன் 1
போவன 14
போவாது 1
போவாய் 2
போவார் 6
போவாராம் 2
போவாரோ 1
போவாள் 1
போவான் 6
போவானே 1
போவானேயாம் 1
போவீர் 1
போவுண்டது 1
போவென் 2
போவெனே 1
போவெனேல் 1
போவேனோ 1
போவோர் 3
போழ் 2
போழ்களின் 1
போழ்தத்து 1
போழ்தத்தும் 1
போழ்தத்தே 1
போழ்தில் 8
போழ்தின் 8
போழ்தின்-வாய் 1
போழ்தினில் 2
போழ்தினின் 1
போழ்தினின்-வாய் 1
போழ்தினே 1
போழ்து 7
போழ்தும் 2
போழ்தே 1
போழ்ந்த 4
போழ்ந்தன 2
போழ்ந்தனள் 1
போழ்ந்தனன் 1
போழ்ந்தனிர் 1
போழ்ந்தாய் 1
போழ்ந்தாள் 1
போழ்ந்து 3
போழ்ந்து-என 1
போழ்பட 2
போழ்வது 1
போழ்வாய் 1
போழ்வான் 1
போழ்வித்தனன் 1
போழ்வித்தீர் 1
போழ 1
போழின் 1
போழு-மின் 1
போற்ற 12
போற்ற_அரும் 1
போற்றகில்லாது 1
போற்றலர் 1
போற்றலாய் 1
போற்றலை 3
போற்றவே 2
போற்றி 14
போற்றிசெய்வாம் 1
போற்றிட 3
போற்றிய 1
போற்றியும் 1
போற்றினர் 3
போற்றினாய் 1
போற்றினான் 1
போற்றினும் 1
போற்றினேன் 1
போற்று-மின் 1
போற்றுகேனோ 1
போற்றுதற்கு 2
போற்றும் 6
போற்றுவாய் 1
போற்றுறு 1
போன்ம் 2
போன்ற 24
போன்ற-மன்னோ 1
போன்றதால் 1
போன்றது 16
போன்றதுவே 1
போன்றதே 14
போன்றவர் 3
போன்றவால் 1
போன்றவே 30
போன்றவை 1
போன்றன 28
போன்றனர் 3
போன்றனவால் 1
போன்றனள் 3
போன்றனன் 7
போன்றார் 2
போன்றான் 9
போன்று 38
போன்றும் 7
போன்றுளாய் 1
போன்றுளான் 1
போன 77
போன-பின் 1
போனக 1
போனகம் 8
போனகமும் 1
போனகற்கு 1
போனதால் 1
போனது 4
போனதும் 3
போனதோ 3
போனபோன 1
போனவர் 6
போனவள் 1
போனவன் 6
போனவாறும் 1
போனாய் 1
போனார் 55
போனார்கள் 1
போனால் 4
போனாள் 14
போனான் 106
போனானும் 1
போனானை 1
போனேன் 4

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


போ (7)

போ என மலர் அயன் புகன்று போயினான் – பால-மிகை:7 6/4
ஓடி போ என்று உரைத்த உரைகள் தந்தாற்கு அவள் உரைப்பாள் – ஆரண்:6 115/4
போ நீ கடிது என்று புகன்றிடலும் – ஆரண்:13 16/4
கற்றவா நன்று போ என்று இனையன கழறலுற்றான் – யுத்1:9 82/4
போ நீ அ இலக்குவனில் புகல்வாய் – யுத்2:18 32/2
பொன் திண் கழலாய் நனி போ எனலோடு – யுத்2:18 44/3
போ என உரைக்க போந்தேன் நரகதில் பொருந்துவேனோ – யுத்3:27 174/4

TOP


போ-மின் (7)

போ-மின் என்று அருள்புரிதலும் இறைஞ்சினர் புகழ்ந்து – பால-மிகை:9 20/2
போ-மின் போ-மின் புறத்து என்று போயினான் – யுத்1:14 41/4
போ-மின் போ-மின் புறத்து என்று போயினான் – யுத்1:14 41/4
அஞ்சினிர் போ-மின் இன்று ஓர் ஆர்ப்பு ஒலிக்கு அழியல்-பாலிர் – யுத்3:22 35/1
போ-மின் அடா வினை போயது போலாம் – யுத்3:26 37/1
போ-மின் நீர் என்று விடை தர தக்கனை புரப்போய் – யுத்3:31 44/3
செல்லவே போ-மின் என்று விடுக்குவென் செவியில் செப்பி – யுத்4-மிகை:41 28/4

TOP


போக்க (6)

பொய் உறு பிறவி போல போக்க_அரும் பொங்கு கங்குல் – ஆரண்:14 3/2
பூண்ட மானமும் போக்க_அரும் காதலும் – ஆரண்:14 13/1
தீர்த்து ஒரு கணத்தில் போக்க செம் கதிர் சிறுவன்-தானும் – யுத்2-மிகை:15 19/2
போன போக்க அரும் பெருமைய புணரியுள் புக்க – யுத்3:22 99/4
பொழிந்தனன் இளைய வீரன் கணைகளால் துணித்து போக்க
மொழிந்து இறா-வகையில் விண்ணை முட்டினான் உலகம் மூன்றும் – யுத்3:28 39/2,3
பொன்றுமால் அவன் எரியிடை அன்னது போக்க
வென்றி வீர போதியால் என்பது விளம்பா – யுத்4:40 127/2,3

TOP


போக்க_அரும் (2)

பொய் உறு பிறவி போல போக்க_அரும் பொங்கு கங்குல் – ஆரண்:14 3/2
பூண்ட மானமும் போக்க_அரும் காதலும் – ஆரண்:14 13/1

TOP


போக்கது (1)

வகுதியின் வயத்தன வரவு போக்கது
புகுதி இல்லாதவர் புலத்திற்று ஆகுமோ – யுத்1:3 69/3,4

TOP


போக்கலாம் (1)

போக்கலாம் புகலாம் பின்னை நரகு அன்றி பொருந்திற்று உண்டோ – யுத்2:16 142/4

TOP


போக்கவும் (1)

போக்கவும் கற்றிலன் ஒருவன் போய் பிணி – யுத்3:22 38/2

TOP


போக்காது (1)

பூண்ட பேர் அன்பினாரை போக்குவது அரிது போக்காது
ஈண்டு-நின்று ஏகல் பொல்லாது எந்தை நீ இரதம் இன்னே – அயோ:5 18/1,2

TOP


போக்கி (35)

எயினர் வாழ் சீறூர் அப்பு மாரியின் இரியல் போக்கி
வயின்வயின் எயிற்றி மாதர் வயிறு அலைத்து ஓட ஓடி – பால:1 14/1,2
ஆகும் முதல் திண் பணை போக்கி அரும் தவத்தின் – பால:3 74/2
போக்கி நிற்கு இது பொருள் என உணர்கிலென் புவனம் – பால:8 46/2
பொன் திணிந்த தோட்டு அரும்_பெறல் இலச்சினை போக்கி
நன்று சித்திர நளிர் முடி கவித்தற்கு நல்லோய் – அயோ:1 72/2,3
போக்கி மண் எறிந்து அவை புனலின் தீற்றியே – அயோ:10 45/4
போக்கினேன் வனத்திடை போக்கி பார் உனக்கு – அயோ:11 64/2
புக்கு அலை ஆழி நல் நீர் பொறுத்தன போக்கி போக்கி – அயோ:13 57/3
புக்கு அலை ஆழி நல் நீர் பொறுத்தன போக்கி போக்கி
அ கணத்து உவரி மீளும் அகல் மழை நிகர்த்த அம்மா – அயோ:13 57/3,4
போக்கி போக்கிய சினத்தொடும் புரி குழல் விட்டான் – ஆரண்:6 86/4
பூணொடும் புலம்பினென் பொழுது போக்கி இ – கிட்:6 21/3
புயலை பற்றும் அ பொங்கு அரி போக்கி ஓர் – கிட்:7 92/3
போக்கி வேறு உண்மை தேறார் பொரு_அரும் புலமை நூலோர் – கிட்:9 16/2
புக்கு உயர்ந்தது எனும் புகழ் போக்கி வேறு – சுந்:3 108/3
புறன் அலர் அவன் உற போது போக்கி யான் – சுந்:4 14/3
வஞ்சனை மானின் பின் மன்னை போக்கி என் – சுந்:4 17/1
பொருளும் காமமும் என்று இவை போக்கி வேறு – சுந்:12 93/1
போய் மொழி கதிரோன் மைந்தற்கு என்று அவன் தன்னை போக்கி
தீ எழும் வெகுளி பொங்க மற்று அவன் சேனை-தன்னை – சுந்-மிகை:14 15/2,3
போக்கி போக்கி உயிர்க்கும் பொருமலான் – சுந்-மிகை:14 19/4
போக்கி போக்கி உயிர்க்கும் பொருமலான் – சுந்-மிகை:14 19/4
சிங்கல் இலா மானுடம் ஆம் சீய உருவம் போக்கி
பொங்கு பரம் சுடராய் எங்கும் பொலிய நின்றான் – யுத்1-மிகை:3 29/3,4
புரண்டு தோள் உற பொலன் கொள் நாண் வலம்பட போக்கி
திரண்ட வாளிகள் சேவகன் மரகத சிகரத்து – யுத்2:15 239/2,3
புறந்தரு சேனை முந்நீர் அரும் சிறை போக்கி போத – யுத்2:17 75/1
புங்கமும் தோன்றா-வண்ணம் பொரு சரம் பலவும் போக்கி
வெம் கணை இரண்டும் ஒன்றும் வீரன்-மேல் ஏவி மேக – யுத்2:18 198/2,3
அங்கு அவர் ஆவியோடும் தம் உயிர் போக்கி அற்றார் – யுத்2:19 165/4
பொன் நெடும் தடம் தேர் பூண்ட புரவியின் குரங்கள் போக்கி
வில் நடு அறுத்து பாகன் தலையையும் நிலத்தில் வீழ்த்தான் – யுத்3:21 22/3,4
போகலர் என்ற போதும் அனுமனை ஆண்டு போக்கி
ஆகியது அறிந்தால் அன்றி அரும் துயர் ஆற்றல் ஆற்றார் – யுத்3:26 17/1,2
புல்லிய பகழி வாங்கி போர் தொழில் சிரமம் போக்கி
எல்லியும் கழித்தி என்னா எழுந்தனன் எழுந்து பேழ் வாய் – யுத்3:28 12/2,3
பொன்னுடை வரி வில் ஆற்றல் புறன் நின்று காண்டல் போக்கி – யுத்3:31 62/4
புலவி மங்கையர் பூம் சிலம்பு அரற்று அடி போக்கி
தலைமை கண்ணினர் தாழ்கிலா மணி முடி தலங்கள் – யுத்4:35 15/1,2
பூண் தக்க கோலம் வல்லை புனைந்தனை வருத்தம் போக்கி
ஈண்ட கொண்டு அணைதி என்றான் எழுந்தருள் இறைவி என்றான் – யுத்4:40 26/3,4
புடை அவாவுற சேனையை வளைப்பு உற போக்கி
படை அவாவுறும் அரக்கர்-தம் குலம் முற்றும் படுத்து – யுத்4:40 125/2,3
போக்கி போக்கி உழக்கும் பொருமலான் – யுத்4:41 49/4
போக்கி போக்கி உழக்கும் பொருமலான் – யுத்4:41 49/4
பூண்டு மேல் வந்த பேதை அடைக்கலம் போக்கி வாழ்வோர் – யுத்4-மிகை:41 71/4
எந்தை நீ இன்று இங்கு இருந்து உள வருந்தமும் போக்கி
சிந்தை அன்பு செய் திருநகர் நாளை நீ சேர்க என்று – யுத்4-மிகை:41 144/2,3

TOP


போக்கிய (9)

பூ கமழ் ஓதியர் போது போக்கிய
சேக்கையின் விளை செரு செருக்கும் சிந்தையர் – பால:19 6/1,2
பூ எழு மழுவினால் பொருது போக்கிய
சேவகன் சேவகம் செகுத்த சேவகற்கு – அயோ:1 76/2,3
போக்கிய பொருள் எனக்கு இன்று போந்ததால் – அயோ:2 66/4
புகர் இல் யாக்கையின் இன் உயிர் போக்கிய
நிகர் இல் மா புகழ் நின்றது அன்றோ எனா – அயோ:4 24/3,4
போக்கி போக்கிய சினத்தொடும் புரி குழல் விட்டான் – ஆரண்:6 86/4
பொருந்துதிர் மயேந்திரத்து என்று போக்கிய
அரும் துணை கவிகள் ஆம் அளவு_இல் சேனையும் – கிட்:16 2/2,3
போக்கிய சேனை-தன்னில் புகுந்துள இறையும் போதா – யுத்2:18 260/2
புரந்தரன் பகைவன் ஆவி போக்கிய புனிதன் வென்றி – யுத்4-மிகை:37 1/1
போதி என்று அவன் போக்கிய இராமனும் இந்த – யுத்4-மிகை:41 95/1

TOP


போக்கியது (2)

போர்த்த மென் பனி போக்கியது என்னவே – ஆரண்:9 25/4
எனை நெடும் துயில் போக்கியது என் என – யுத்2-மிகை:16 13/3

TOP


போக்கியதே (1)

கண்ணாலே நோக்கவே போக்கியதே உயிர் நீயும் கள பட்டாயே – யுத்4:38 4/2

TOP


போக்கியே (1)

பொருதனர் அயில் முதல் படைகள் போக்கியே
மரமொடு மலைகளை பிடுங்கி வானரர் – யுத்2-மிகை:15 15/2,3

TOP


போக்கிலா (2)

பொருளுடை மன்னவன் புதல்வ போக்கிலா
இருளுடை வைகலெம் இரவி தோன்றினாய் – ஆரண்:3 16/2,3
போய் அகன்றிட செய்தலும் போக்கிலா
தீயவன் சினந்து இ மொழி செப்புவான் – யுத்4-மிகை:37 27/3,4

TOP


போக்கிலார் (1)

பொங்கு உடல் துணிந்த தம் புதல்வர் போக்கிலார்
தொங்கு உடல் தோள்-மிசை இருந்து சோர்வுற – யுத்3:27 50/1,2

TOP


போக்கிற்று (1)

போரை கொண்டு இருந்த முன்_நாள் இளையவன் தன்னை போக்கிற்று
ஆரை கொண்டு உன்னால் அன்றே வென்றது அங்கு அவனை இன்னம் – யுத்3:31 65/2,3

TOP


போக்கின் (2)

பொலம் குழை மகளிர் நாவாய் போக்கின் ஒன்றுஒன்று தாக்க – அயோ:13 55/1
அயில் விழி குமுத செம் வாய் சிலை நுதல் அன்ன போக்கின்
மயில் இயல் கொடி தேர் அல்குல் மணி நகை திணி வேய் மென் தோள் – கிட்:11 76/1,2

TOP


போக்கின (3)

போக்கின தூதினோடு உணர்வும் போக்கினாள் – பால:19 51/4
சோரி ஆக்கின போக்கின வனம் எனும் தொன்மை – ஆரண்:7 82/4
பொன்றின கரிகளும் கவிகள் போக்கின
சென்றன பெரும் படை இரிந்து சிந்தின – யுத்3:27 66/3,4

TOP


போக்கினர் (1)

பொன் அணி மணி அணி மெய்யின் போக்கினர்
மின் என மின் என விளங்கும் மெய் விலை – அயோ:4 189/1,2

TOP


போக்கினள் (1)

பொன் தாழ் குழை-தன்னொடும் போக்கினள் போய் புகுந்தாள் – ஆரண்:10 147/4

TOP


போக்கினன் (3)

போக்கினன் தழுவி பல்-கால் பொன் தடம் தோளின் ஒற்றி – யுத்3:28 68/4
போதன் தரு படை போக்கினன் போலாம் என புகைந்தான் – யுத்3-மிகை:27 9/3
பொழுது இறை தடாது மீள போக்கினன் திருவை நாடி – யுத்4-மிகை:41 238/4

TOP


போக்கினாய் (1)

போக்கினாய் புகுந்து கொண்டு போகின்றாய் பொருது நின்னை – ஆரண்:12 81/3

TOP


போக்கினார் (2)

பொறிந்து எழு படைக்கலம் அரக்கர் போக்கினார்
செறிந்தன மயிர்ப்புறம் தினவு தீர்வுற – சுந்:9 30/2,3
பொருத்தமே வாழ்வு என பொழுது போக்கினார்
ஒருத்தர்-மேல் ஒருத்தர் வீழ்ந்து உயிரின் புல்லினார் – யுத்4:38 18/2,3

TOP


போக்கினால் (2)

பொங்கு வெம் செவிடை பொழுது போக்கினால் – சுந்:12 59/4
பொன்றினர் என்பர் ஆவி போக்கினால் பொதுமை பார்க்கின் – யுத்3:26 69/3

TOP


போக்கினாள் (4)

போனவர் போனவர் தொடர போக்கினாள்
தானும் அங்கு அவர்கள் பின் தமியள் ஏகினாள் – பால:19 26/3,4
சுந்தரன் ஒருவன்-பால் தூது போக்கினாள்
வந்தனன் என கடை அடைத்து மாற்றினாள் – பால:19 34/2,3
போக்கின தூதினோடு உணர்வும் போக்கினாள் – பால:19 51/4
புன துழாய் கணவற்கும் வணக்கம் போக்கினாள் – யுத்4:40 71/4

TOP


போக்கினான் (8)

சொல்லுக என்று ஓலையும் தூதும் போக்கினான் – பால:13 66/4
பொன் திணி கலங்களும் தூசும் போக்கினான்
குன்று என உயரிய குவவு தோளினான் – பால:14 6/3,4
பொன்னின் மேனி பொடி உற போக்கினான் – அயோ:14 17/4
புனை குழல் மகளிரோடு இளைஞர் போக்கினான்
நினைவுறு காரியம் நிகழ்த்தும் நெஞ்சினான் – யுத்1:2 7/3,4
போன்றவர் அல்லரை புறத்து போக்கினான் – யுத்1:2 9/4
போக்கினான் ஆண்மையாலே புதுக்கினான் புகழை அம்மா – யுத்2:16 200/4
புத்திரற்கும் ஓர் ஆயிரம் போக்கினான் – யுத்2:19 123/4
போக்கினான் நிண பறந்தலை அழுவத்துள் புக்கான் – யுத்3:22 187/3

TOP


போக்கினீர் (1)

போக்கினீர் என் நாசி போய்த்து என் நீர் பொறுக்குவிரேல் – ஆரண்:6 122/1

TOP


போக்கினுக்கு (1)

போக்கினுக்கு இடையூறு ஆக புயலொடு பொதிந்த வாடை – சுந்:1 78/3

TOP


போக்கினேன் (2)

போக்கினேன் வனத்திடை போக்கி பார் உனக்கு – அயோ:11 64/2
போக்கினேன் கொடியேன் என்று போயினாள் – ஆரண்:9 30/4

TOP


போக்கு (23)

பூம் தளிர் உறைப்ப மாழ்கி போக்கு அரிது என்ன நிற்பார் – பால:14 57/4
புண்டரீக தனி முதற்கும் போக்கு_அரு – அயோ:14 75/3
பொன்றுவென் போக்கு இனி அரிது போன்ம் எனா – ஆரண்:6 21/3
போக்கு அரிது இ அழகை எல்லாம் புல்லிடையே உகுத்தீரே – ஆரண்:6 117/4
புக்க தேயம் புக்கு இன் உயிர் போக்கு எனா – ஆரண்:11 75/4
பூதங்கள் விளியும் நாளும் போக்கு இலா உலகம் புக்கான் – ஆரண்:13 128/4
புணை இலாதவற்கு வேலை போக்கு அரிது அன்னதே போல் – ஆரண்:15 52/3
போக்கு எனக்கு அடுத்த நண்பீர் நல்லது புரி-மின் என்னா – கிட்:16 62/3
போய காலத்தும் போக்கு அரிது என்பது புகன்றான் – சுந்:2 146/3
புடைத்தவாறும் புணரியை போக்கு_அற – யுத்1:9 45/3
போக்கு இன்று உனக்கு அணித்தால் என புகன்றான் புகை உயிர்ப்பான் – யுத்2:15 157/2
பொன்றினை ஆகவே கோடி போக்கு இலாய் – யுத்2:16 82/4
போக்கு அறவும் மாதுலனார் பொன்றவும் என் பின் பிறந்தாள் – யுத்2:17 83/2
போக்கு இலா வகை புறம் வளைத்து பொங்கினார் – யுத்2:18 125/1
போர் தொழில் புரிந்தன புலவர் போக்கு இலார் – யுத்3:20 36/3
போக்கு அற போகி தம்தம் உறைவிடம் புகுதல் உண்டால் – யுத்3:31 59/2
தூசி வந்து அண்ணல்-தன்னை போக்கு அற வளைந்து சுற்றி – யுத்3:31 70/2
தூசி வந்து அண்ணல்-தன்னை போக்கு அற வளைத்து சுற்றி – யுத்3-மிகை:31 59/2
பொடிந்தது புனிதன் வாளி போக்கு உற பொய்யர் ஆவி – யுத்3-மிகை:31 62/3
புக்கு போக பொடிப்பன போக்கு இல – யுத்4:37 43/4
பொங்கில திமிர்த்தன விசும்பில் போக்கு இல – யுத்4:37 80/2
புகுந்த மா மகர குலம் போக்கு அற – யுத்4:37 163/3
போரிடை பொலன் கொள் பொன் தார் புரவிகள் போக்கு இற்று என்ன – யுத்4-மிகை:41 119/3

TOP


போக்கு_அரு (1)

புண்டரீக தனி முதற்கும் போக்கு_அரு
விண்டுவின் உலகிடை விளங்கினான்-அரோ – அயோ:14 75/3,4

TOP


போக்கு_அற (1)

புடைத்தவாறும் புணரியை போக்கு_அற
அடைத்தவாறும் என் உள்ளத்து அடைத்தவால் – யுத்1:9 45/3,4

TOP


போக்குகின்றேன் (1)

போக்குகின்றேன் கண்ணுற்றேன் புண்ணியரே வம்-மின் என்று – ஆரண்:13 102/2

TOP


போக்குதி (1)

போக்குதி விரைவின் என்றான் உய்ந்தனம் என்று போனார் – யுத்1:9 38/4

TOP


போக்குதும் (1)

புல்லுதும் புல்லி இ பிறவி போக்குதும் – யுத்1:4 19/4

TOP


போக்கும் (2)

அனகனுக்கு அறிவி என்று அறிய போக்கும் ஓர் – பால:19 25/2
பொன்றுவது அல்லால் அப்பால் இனி ஒரு போக்கும் உண்டோ – யுத்3:28 33/2

TOP


போக்குமால் (1)

பொய்த்த சிந்தையார் இறுதல் போக்குமால்
மொய்த்த குன்றை அம் மூல ஊழிவாய் – யுத்3:24 115/2,3

TOP


போக்குவது (1)

பூண்ட பேர் அன்பினாரை போக்குவது அரிது போக்காது – அயோ:5 18/1

TOP


போக்குவல் (1)

அறிந்து போக்குவல் அஞ்சல் நீ என்று இடை அணைந்தான் – யுத்4:32 28/4

TOP


போக்குவாய் (1)

போக்குவாய் இது நின்னை வேண்டுகின்ற பொருள் என்றான் – யுத்2:16 353/4

TOP


போக்குவாரும் (1)

புண் கொள திறந்து மார்பின் ஈருளை போக்குவாரும்
பண்கள் புக்கு அலம்பும் நாவை உயிரொடு பறிக்கின்றாரும் – யுத்3:29 41/2,3

TOP


போக்குவாள் (1)

பொய்த்தது ஓர் மூரியால் நிமிர்ந்து போக்குவாள்
எத்தனை இறந்தன கடிகை ஈண்டு என்றாள் – பால:19 35/3,4

TOP


போக்குவான் (2)

பொருந்த ஆயிரம் கற்பங்கள் போக்குவான்
இருந்தும் கண்டிலன் கங்குலின் ஈறு-அரோ – ஆரண்:14 18/3,4
பொன் கயிற்று ஊர்தியான் வலியை போக்குவான்
முன்கையில் துறு மயிர் முள்ளின் துள்ளுற – யுத்4:37 157/1,2

TOP


போக்குவென் (2)

போக்குவென் மனத்துறு காதல் புன்கண் நோய் – யுத்2:16 279/4
வினையம் இன்றொடும் போக்குவென் என விழி சிவந்தான் – யுத்2-மிகை:15 31/4

TOP


போக்குவேன் (2)

போது ஓர் கணத்தில் இன்னே போக்குவேன் போக்குவேன் என்று – யுத்1-மிகை:3 23/3
போது ஓர் கணத்தில் இன்னே போக்குவேன் போக்குவேன் என்று – யுத்1-மிகை:3 23/3

TOP


போக்கூடு (1)

போக்கூடு கவித்து இரு கண் செவியூடும் புகை உயிர்க்கும் – யுத்2:16 355/3

TOP


போக (68)

தோய்ந்தே கடந்தான் திருவின் தொடர் போக பௌவம் – பால:4 5/4
போக மா மலர் உறை புனிதன் மீட்டமை – பால:5 7/3
போக கண்டு வண்டு_இனம் ஆர்க்கும் பொழில் கண்டார் – பால:10 21/4
போக பூமியில் பொன் நகர் அன்னது ஓர் – பால:11 1/3
உயிர் உறு தலைவன்-பால் போக உன்னினாள் – பால:19 40/3
பொன்னையும் பொருவு நீராள் புனைந்தன எல்லாம் போக
தன்னையும் தாங்கலாதாள் துகில் ஒன்றும் தாங்கி நின்றாள் – பால:21 12/3,4
பொறை இலா அறிவு போக புணர்ப்பு இலா இளமை மேவ – பால-மிகை:5 1/1
கொண்டு போக நின் இவுளி என்று உற்றதும் குறித்தான் – பால-மிகை:9 37/4
கொண்டு போக என செவி-வழி கொடுத்தனன் குதித்து – பால-மிகை:9 54/3
பண்ணிய உறுப்பில் கோடல் பத்து_நூறு அவையும் போக
அண்ணிய விண்ணில் ஆளிக்கு ஆயிர நயனம் என்றான் – பால-மிகை:9 61/3,4
புன் தொழில் கிராதர் ஆகி போக என புகறலோடும் – பால-மிகை:11 31/2
புரைசை மா களிற்று வேந்தை போக நீ துறக்கம் யானே – பால-மிகை:11 32/3
புத்திரர் தம்மை நோக்கி போக வேந்தோடும் என்ன – பால-மிகை:11 42/3
பொரு_இல் தேர் மிசை அந்தணர் குழாத்தொடும் போக
நிருபர் கேண்-மின்கள் இராமற்கு நெறி முறைமையினால் – அயோ:1 73/2,3
புகுத கண்ட கண்ணால் போக காணேன் என்றான் – அயோ:4 59/4
ஆவது போக என் ஆருயிர் தோழமை தந்தான் மேல் – அயோ:13 17/3
புழைத்த வான் பெரு வழி போக காண்டியால் – அயோ:14 36/4
பொங்கு வெம் பகை போக மற்றை நாள் – அயோ-மிகை:14 6/3
போக முனி சிந்தை தொடர கடிது போனான் – ஆரண்:3 59/4
போக கண்டு புலம்பும் அ புன்மையாள் – ஆரண்:6 77/3
அனிக வெம் சமத்து ஆர் உயிர் போக தான் – ஆரண்:9 26/3
சென்றன போக மேல் வந்து உறுவன தீர்ப்பல் அன்ன – கிட்:3 26/3
போக பூமியையும் ஏசும் புது மலர் சோலை புக்கார் – கிட்:3 30/4
போக ஆறு ஒழுகலான் செல்வம் போன்றவே – கிட்:10 107/4
போக பூமி புகுந்திட வல்ல நின் – கிட்:13 6/3
இன்னது ஆகிய திறத்து அவர் இருக்க முன் போக
சொன்ன ஆயிர கோடியில் தூதர்-தம் திறத்தால் – கிட்-மிகை:12 2/1,2
போக ஏவி அது கண் பொடித்த நாள் – சுந்:3 28/2
பூண்ட மெய் உயிரே போக அ பொய் உயிர் போயே நின்ற – சுந்:4 77/2
தந்தனை போக என தடுக்கின்றார் பலர் – சுந்:12 4/2
பொன் நகர் மீதே தன் போர் வாலினை போக விட்டான் – சுந்:12 130/4
நல் நெறி குமரர் போக நயந்து உடன் புணர்ந்த சேனை – சுந்:14 52/2
ஈண்ட அரும் போக இன்பம் ஈறு இலது யாண்டு கண்டாம் – சுந்-மிகை:1 20/3
வெய்யவன் கண் இரண்டொடு போக என விட்ட – சுந்-மிகை:5 6/3
போக அண்டர்கள் கண்டு அலர் கொண்டு பொழிந்தார் – சுந்-மிகை:5 8/2
புதையுண்டு உருவி புறம் போக புழுங்கி அனுமன் பொடி எழும்ப – சுந்-மிகை:8 1/3
சிந்தினர் இரிந்து போக சேனையும் யானும் சென்று – யுத்1:9 70/2
புன் புலத்து அரக்கன் தன்னை தீண்டிய புன்மை போக
அன்பனை அமர புல்லி மஞ்சனம் ஆட்டி விட்டான் – யுத்1:12 34/2,3
கொண்டு போக போய் குரை கடல் குளித்த அ கொள்கை – யுத்2:15 246/2
பொறித்த போது அன்னான் அந்த கூனி கூன் போக உண்டை – யுத்2:16 17/3
பொரு சினத்து அரக்கர் ஆவி போகிய போக என்று – யுத்2:16 21/3
யான் அது புரிகிலேன் எழுக போக என்றான் – யுத்2:16 87/4
மேகம் ஒப்பானும் நன்று போக என்று விடையும் ஈந்தான் – யுத்2:16 123/4
தந்தேன் பிரியேன் தனி போக தாழ்க்கிலேன் – யுத்2:17 86/3
போர் ஒலி முரசின் ஓதை திசைகளின் புறத்து போக
தார் ஒலி கழல் கால் மைந்தன் தானையும் தானும் சென்றான் – யுத்2:18 179/2,3
இரும் களி யானை ஆன மகரமும் இரியல் போக
நெருங்கிய படைகள் ஆன மீன் குலம் நெரிந்து சிந்த – யுத்2:19 58/2,3
தந்து போக என சாற்றலுற்றான்-தனை – யுத்2:19 151/2
யான் எடுத்து ஏகல் விட்டேன் இன்றை வெம் சமரம் போக
தான் அமர் அழிந்தேன் என்ன தக்கதோ என்றான் அந்த – யுத்2-மிகை:16 2/2,3
புகவிடும் சிலவர்-தம்மை விசும்பிடை போக வெய்யோன் – யுத்2-மிகை:16 26/4
பருதி மண்டலத்தில் போக சிலவரை பற்றி வீசும் – யுத்2-மிகை:16 29/1
இசைந்திடு தோளின் ஏற்றான் இற்று நீறு ஆகி போக
வசந்தனை சென்று பற்றி வாசம் கொண்டுவந்து கையால் – யுத்2-மிகை:16 32/2,3
போயின கேடகம் போக நோக்கினன் – யுத்2-மிகை:16 48/1
பசை அற புலர்ந்து போக பொழிந்தனன் பகழி மாரி – யுத்2-மிகை:18 25/4
பரவும் எண் திசையை தாங்கும் பகட்டினம் இரியல் போக
கரு வயிறு உடைந்து சிந்தி அரக்கியர் கலங்கி வீழ – யுத்2-மிகை:19 6/2,3
போக விலங்கின உண்டன போலாம் – யுத்3:20 27/3
போக தாம் ஒருவர் மற்று இ குரங்கொடு பொர கற்றாரே – யுத்3:22 122/3
போன நாட்டிடை போக வல்லனோ இவன் மு கண் புனிதன் என்றார் – யுத்3:24 37/4
பொன்_மலை-மீது போய் போக பூமியின் – யுத்3:24 92/1
புறத்தினில் புகழே ஆக பழியோடும் புணர்க போக
சிறப்பு இனி பெறுக தீர்க என்றனன் சீற்றம் இல்லான் – யுத்3:27 176/3,4
பொதுவுற நோக்கலுற்றான் ஒரு நெறி போக போக – யுத்3:30 8/2
பொதுவுற நோக்கலுற்றான் ஒரு நெறி போக போக
விதிமுறை காண்பென் என்னும் வேட்கையான் வேலை ஏழும் – யுத்3:30 8/2,3
ஏர் மார்பிடை போக எறித்தனனால் – யுத்3-மிகை:20 11/4
பொரு திண் திறல் போக இலக்குவன் அங்கு – யுத்3-மிகை:20 13/3
பொன்னின் மார்பிடை ஏற்றனன் முதுகிடை போக – யுத்4:32 32/4
புக்கு போக பொடிப்பன போக்கு இல – யுத்4:37 43/4
ஈண்டு போக ஓர் ஊர்தி உண்டோ என இன்றே – யுத்4:41 1/3
நைந்து போக உயிர் நிலை நச்சிலேன் – யுத்4:41 77/3
கரை தெரிவு இலாத போக களிப்பினுள் இருந்தான் மன்னோ – யுத்4:42 20/4
பொங்கிய குருதி வெள்ளம் பொலிந்து எழு கடலில் போக
தங்கிய பிணத்தின் குப்பை தடுத்தது சமரபூமி – யுத்4-மிகை:37 3/1,2

TOP


போகங்கள் (1)

துன்னு போகங்கள் துய்த்தனர் தோன்றல்தான் – அயோ:14 17/2

TOP


போகத்தின் (1)

போகத்தின் நெறிகள் தந்தார் புகலிடங்கள் பிற்பட போய் பூவின் வந்த – யுத்3:24 36/3

TOP


போகத்து (1)

புணர்ந்து அவளும் அன்னவனும் அன்றில் விழை போகத்து
உணர்ந்திலர் நெடும் பகல் இ மா நகர் உறைந்தார் – கிட்:14 58/1,2

TOP


போகத்துள் (2)

ஆன மெய்ப்படை தம்முடை போகத்துள் அழுந்த – யுத்4-மிகை:41 160/3
தான மெய் படை தம்முடை போகத்துள் தந்த – யுத்4-மிகை:41 205/3

TOP


போகம் (11)

ஒண்ணுமோ இதனின் வேறு ஒரு போகம் உறைவிடம் உண்டு என உரைத்தல் – பால:3 5/4
போகம் கனி ஒன்று பழுத்தது போலும் அன்றே – பால:3 74/4
மெய் வரு போகம் ஒக்க உடன் உண்டு விலையும் கொள்ளும் – பால:10 16/1
உறும் போகம் எல்லாம் நலன் உள் வழி உண்பர் அன்றே – பால:17 12/4
பொறுத்தனன் பகழி மாரி பொழிந்தனன் உயிரின் போகம்
வெறுத்தனன் நமனும் வேலை உதிரத்தின் வெள்ளம் மீள – யுத்2:15 148/2,3
போகம் எத்தனை அத்தனை புரவியின் ஈட்டம் – யுத்3:31 13/3
ஆன நாட்டு அந்த போகம் அமைத்திர் மற்று – யுத்4:34 2/3
விரைவின் இந்திர போகம் விளைவுற – யுத்4:34 6/3
வலி கடன் வான் உளோரை கொண்டு நீ வகுத்த போகம்
கலி கடன் அளிப்பென் என்று நிருதர்க்கு கருதினாயேல் – யுத்4:34 10/1,2
புரிந்து ஓர் ஆகுதியை ஈந்து புறப்படும் அளவில் போகம்
திருந்திய வான நாடு சேர வந்து இறுத்தது அன்றே – யுத்4-மிகை:41 174/3,4
கரை செயல் அரிய போகம் துய்க்குமா கண்டு இராமற்கு – யுத்4-மிகை:41 176/2

TOP


போகமும் (2)

ஒன்றிய போகமும் யோகமும் ஒத்தார் – பால:23 85/4
நானா விதம் உறு போகமும் நுகர்கின்ற அ நாள்-வாய் – பால:24 1/2

TOP


போகமே (1)

விழையும் போகமே இங்கு இது வாய்கொடு விளம்பின் – சுந்:2 25/3

TOP


போகல் (3)

போகல் நன்று என நினைந்தனென் இவன் பொரு_இலோய் – ஆரண்:1 41/2
போம் மத்தா போகல் எந்தை புன் பசிக்கு அமைந்தாய் என்று – கிட்-மிகை:16 10/2
போம் தகைக்கு உரியது அன்றால் போகலை போகல் என்னா – யுத்2:18 207/3

TOP


போகலது (1)

பொன்றான் என்னின் போகலது என்னும் பொருள் கொண்டான் – யுத்4:37 134/2

TOP


போகலம் (1)

இன்று நாம் பதி போகலம் மாருதி ஈண்ட – யுத்4:41 43/1

TOP


போகலர் (1)

போகலர் என்ற போதும் அனுமனை ஆண்டு போக்கி – யுத்3:26 17/1

TOP


போகலா (1)

பொருநர் தண்ணுமைக்கு அன்னமும் போகலா
மருவினார்க்கும் மயக்கம் உண்டாம்-கொலோ – கிட்:15 42/3,4

TOP


போகலுற்றான் (1)

புரந்தரன் நடுங்கி ஆங்கு ஓர் பூசை ஆய் போகலுற்றான் – பால:9 20/4

TOP


போகலென் (1)

புக்கால் அன்றி போகலென் என்றான் புகழ் கொண்டான் – சுந்:2 83/4

TOP


போகலேன் (1)

போரும் இன்று ஒரு பகல்-கணே பொருது வெல்வென் வென்று அலது போகலேன் – யுத்2:19 77/4

TOP


போகலை (3)

பொன் மலைக்கு அவன் நண்ணலின் போகலை – கிட்:7 104/4
போம் தகைக்கு உரியது அன்றால் போகலை போகல் என்னா – யுத்2:18 207/3
கழிந்து போகலை நில் என கை கணை – யுத்2:19 150/3

TOP


போகவும் (1)

இடைவிடாது அளப்பு இல் வெள்ளம் இற்று இறந்து போகவும்
படைவிடாது அரக்கர் ஆளி போல் வளைந்து பற்றவும் – யுத்3-மிகை:31 22/1,2

TOP


போகவே (4)

பூவின் வானவர் கொண்டனர் போகவே – அயோ:11 32/4
புகரவன் விரித்து எடுத்து இயம்பி போகவே – ஆரண்-மிகை:10 11/4
விதி முறை பெற தனி விளம்பி போகவே – ஆரண்-மிகை:10 12/4
போகவே என் தன் மனத்து இடர் போம் என புகன்றான் – கிட்:4 1/4

TOP


போகவோ (1)

அரிது போகவோ விதி வலி கடத்தல் என்று அஞ்சி – சுந்:3 9/1

TOP


போகா (6)

அதிசயம் எய்தி புக்கு வீழ்ந்தன அலைக்க போகா
புதியன கண்ட போழ்து விடுவரோ புதுமை பார்ப்பார் – பால:17 9/3,4
பொலன் கா மணி தேரும் போகா இலங்கா – பால-மிகை:0 6/2
போகா உயிர் தாயர் நம் பூம் குழல் சீதை என்றே – அயோ:4 146/3
வீயும் நல் அறமும் போகா விதியை யார் விலக்கல்-பாலார் – கிட்:11 70/4
பூவிலோன் ஆதியாக புலன்கள் போம் நெறியில் போகா
தேவரோ அவுணர்-தாமோ நிலை நின்று வினையின் தீர்ந்தார் – சுந்:3 126/1,2
பொங்கு நீர் நதிகள் யாவும் படிந்து அலால் புன்மை போகா
சங்கு எறி தரங்க வேலை தட்ட இ சேது என்னும் – யுத்4:41 22/2,3

TOP


போகா-முன் (1)

போய் தாழ் செறி தசை அரி சிந்தினபடி பொங்க பொரும் உயிர் போகா-முன்
மீ தாம் நிமிர் சுடர் வயிர கைகொடு பிடியா விண்ணொடு மண் காண – சுந்:10 38/2,3

TOP


போகா-வண்ணம் (2)

புக்கனன் போகா-வண்ணம் கண் எனும் புலம் கொள் வாயில் – பால:21 14/3
புக்கது ஓர் ஊழி தீயின் புறத்து ஒன்றும் போகா-வண்ணம்
அ கணத்து எரிந்து வீழ்ந்தது அரக்கர்-தம் சேனை ஆழி – யுத்3:22 154/2,3

TOP


போகாதன (1)

புக்கு இற்றன போகாதன புறம் உக்கன புகழின் – யுத்2:15 176/4

TOP


போகாதால் (1)

பொன்றாத பொழுது எனக்கு இ கொடும் துயரம் போகாதால் – சுந்:2 224/4

TOP


போகாது (3)

புனிதன் போனால் இவனால் போகாது ஒழிவான் என்னா – அயோ:4 67/3
போகாது இருக்கின் இறவாதிருக்கை புணராள் எனக்கொடு உணரா – ஆரண்:13 67/3
புல்லிய வடுவும் போகாது என்று அகம் புலம்புகின்றேன் – யுத்3:28 61/2

TOP


போகாதே (2)

பொருந்திய கேண்மை உகந்தவர்-தம்மொடு போகாதே
இருந்தது நன்று கழிக்குவென் என் கடன் இன்றோடே – அயோ:13 18/3,4
புன்னை குறும் பூ நறும் சுண்ணம் பூசாது ஒரு கால் போகாதே – யுத்1:1 5/4

TOP


போகாய் (1)

போகாய் என்றாள் பொங்கு அழல் என்ன புகை கண்ணாள் – சுந்:2 80/4

TOP


போகார் (2)

போரிடை செல்லார் நின்று நடுங்கினர் புறத்தும் போகார் – யுத்2:19 169/4
புல்லினார் நிலத்தை நின்ற வானர வீரர் போகார் – யுத்3:28 40/4

TOP


போகாளேல் (1)

நன்று அதுவே ஆம் அன்றோ போகாளேல் ஆக என நாதன் கூற – ஆரண்:6 134/3

TOP


போகி (5)

ஆண்டு நின்று எழுந்து போகி அகன் பணை மிதிலை என்னும் – பால:20 3/1
அண்டத்தை கடந்து போகி அ புறத்து அகலின் என்-பால் – சுந்:10 5/3
போயவர் உயிரும் போகி தென் புலம் படர்தல் பொய்யாது – சுந்:10 26/3
வென்றி அன்று எனினும் வல்லே விரைந்து நாம் போகி வீர – சுந்-மிகை:7 2/3
போக்கு அற போகி தம்தம் உறைவிடம் புகுதல் உண்டால் – யுத்3:31 59/2

TOP


போகிய (5)

ஆறு போகிய ஆறு போம் ஆறு போன்றதுவே – பால:15 5/4
பொன் நிலை மானின் பின் தொடர்ந்து போகிய
மன் நிலை அறிக என மங்கை ஏவிய – ஆரண்:13 60/2,3
வெள்ளி வெண் படம் குடைந்து கீழ் போகிய வேர – கிட்:4 10/4
பொரு சினத்து அரக்கர் ஆவி போகிய போக என்று – யுத்2:16 21/3
கானிடை போகிய கமலக்கண்ணனை – யுத்4:41 107/3

TOP


போகில (2)

போகில மீளகில்லா பொன் நகர் வீதி எல்லாம் – அயோ:3 72/4
மண்ணிடை வீழ்கில மறித்தும் போகில
அண்ணல் வாள் அரக்கனை அஞ்சி ஆய் கதிர் – சுந்:2 55/2,3

TOP


போகிலன் (1)

போல்வன குரங்கு உள சீதை போகிலன்
வாலியை உரம் கிழித்து ஏக வல்லன – யுத்2:16 81/2,3

TOP


போகிலார்கள் (1)

கிட்டின் உய்ந்து போகிலார்கள் என்ன நின்ற கேள்வியால் – யுத்3:31 87/2

TOP


போகிலாளை (1)

பொறுப்பினும் இ நிலை போகிலாளை வாளால் – அயோ:3 28/3

TOP


போகின் (1)

போகின் நின்னொடும் கொண்டனை போகு என்றாள் – அயோ:4 18/4

TOP


போகின்ற (8)

நுழைந்து போகின்ற மதி இறால் ஒப்ப நோக்காய் – அயோ:10 9/4
வெம்பு கானிடை போகின்ற வேகத்தால் – கிட்:11 12/1
போகின்ற பொழுது கண்டேன் புக்கனன் இலங்கை புக்கு – கிட்:16 58/2
பொரு_அரும் உருவத்து அன்னான் போகின்ற பொழுது வேகம் – சுந்:1 38/1
அருகு போகின்ற திங்களும் மறு அற்றது அழகை – சுந்:2 15/2
புடை நின்றார் புரண்டவாறும் போகின்ற புங்க வாளி – யுத்2:18 194/1
துன்னு வான் வழி இலங்கையில் போகின்ற தோன்றல் – யுத்3-மிகை:22 5/2
இரியல் போகின்ற சேனையை இலக்குவன் விலக்கி – யுத்4:32 18/1

TOP


போகின்ற-காலை (1)

போகின்ற-காலை ஏற்ற சடாயுவை பொருது வீட்டி – யுத்4-மிகை:41 234/1

TOP


போகின்ற-போது (1)

பொன் பொரு விமானம்-தன் மேல் போகின்ற-போது மிக்க – யுத்4-மிகை:41 83/3

TOP


போகின்றதே (1)

பொருள் நயந்திலன் போகின்றதே இவன் – பால:21 34/2

TOP


போகின்றன (1)

போகின்றன சுடர் வெந்தன இமையோர்களும் புலர்ந்தார் – யுத்3:27 117/2

TOP


போகின்றாய் (1)

போக்கினாய் புகுந்து கொண்டு போகின்றாய் பொருது நின்னை – ஆரண்:12 81/3

TOP


போகின்றார் (1)

போர் கெழு வீரரே குழுமி போகின்றார்
நீர் எனும் பெயரும் அ நெறியின் நீங்கலால் – கிட்:14 19/2,3

TOP


போகின்றாள் (1)

சீதை போகின்றாள் கூந்தல் வழீஇ வந்து புவனம் சேர்ந்த – கிட்:15 27/3

TOP


போகின்றாளை (1)

போகின்றாளை தொழுது புரவலன் – அயோ:4 28/1

TOP


போகின்றான் (5)

பிள்ளை மான் நோக்கியை பிரிந்து போகின்றான்
அள்ளல் நீர் மருத வைப்பு அதனில் அன்னம் ஆம் – பால:14 26/1,2
பொழியும் மா மத யானையின் போகின்றான்
கழிய கூரிய என்று ஒரு காரிகை – பால:14 33/2,3
பொரு_அரும் துயரினன் தொடர்ந்து போகின்றான்
இருவரை பயந்தவள் ஈன்ற கான்முளை – அயோ:4 187/2,3
பொய்யை மெய் போல் நடிக்கின்ற யோகி போன்றான் போகின்றான் – சுந்:12 117/4
பொன் மதில் புறத்து நாளும் போகின்றான் போர் மேற்கொண்டு – யுத்1:9 89/2

TOP


போகின்றேன் (2)

மின் ஒளிர் கானம் இன்றே போகின்றேன் விடையும் கொண்டேன் – அயோ:3 114/4
போகின்றேன் அடியனேன் புகுந்து வந்து கேடு – ஆரண்:12 16/1

TOP


போகினில் (1)

பேர்த்த போகினில் நிலம் மிசை அணுகுற பெரியோர்க்கு – யுத்4-மிகை:41 138/2

TOP


போகினும் (1)

கண்ணினை அப்புறம் கரந்து போகினும்
பெண் நிறம் உண்டு எனின் பிடிப்பல் ஈண்டு எனா – யுத்1:5 6/1,2

TOP


போகு (2)

போகின் நின்னொடும் கொண்டனை போகு என்றாள் – அயோ:4 18/4
ஒண் தார் முகிலை வனம் போகு என்று ஒருப்படுத்தாள் – அயோ:4 90/3

TOP


போகுதல் (1)

போகுதல் கண்டு அகம் புலர்ந்து சொல்லுவான் – ஆரண்:13 52/4

TOP


போகுதி (1)

பொன் தட மகுடம் சூட போகுதி விரைவின் என்றான் – அயோ:3 85/4

TOP


போகும் (1)

போனான் விரைந்து கடிதே போகும் எல்லை – சுந்-மிகை:1 18/4

TOP


போகுமால் (1)

புடைபட வலம்கொடு விலங்கி போகுமால்
படை படும் கோடி ஓர் பகழியால் பழி – யுத்3:31 173/2,3

TOP


போகுவது (3)

போகுவது அயலே நின்று போற்றினும் போதல் திண்ணம் – யுத்2:16 161/2
புக்கான் இனி எங்கு அட போகுவது என்னா – யுத்2:18 246/2
ஓடி போகுவது எங்கு அடா உன்னொடும் உடனே – யுத்4:32 35/3

TOP


போகுவான் (2)

புழுங்கிய வெம் சினத்து அரக்கன் போகுவான்
அழுங்கல் இல் கோள் முகத்து அரவம் ஆயினான் – யுத்2:16 266/1,2
பொங்கிய விசும்பிடை கடிது போகுவான் – யுத்3:24 63/4

TOP


போகேன் (1)

போர் கோலம் செய்து விட்டாற்கு உயிர் கொடாது அங்கு போகேன்
தார் கோல மேனி மைந்த என் துயர் தவிர்த்தி-ஆகின் – யுத்2:16 150/2,3

TOP


போகை (1)

போகை நன்று இவன் என்பது புந்தியின் வைத்தாள் – சுந்:5 75/3

TOP


போச்சு (1)

போச்சு இத்தனை போலும் நின் ஆற்றல் என புகன்றான் – ஆரண்:13 40/4

TOP


போட்டு (1)

வீரமும் களத்தே போட்டு வெறும் கையே மீண்டு போனான் – யுத்2:16 1/4

TOP


போடு (1)

போடு அகல புல் ஒழுக்கை வல் அரக்கி என்று இறைவன் புகலும் பின்னும் – ஆரண்:6 127/4

TOP


போத்தரும் (1)

போத்தரும் தாதை சொல் புரக்கும் பூட்சியான் – அயோ:14 129/2

TOP


போத்தின் (2)

குறிகொளும் போத்தின் கொல்வார் கொன்ற நெல் குவைகள் செய்வார் – பால:2 20/2
புலி போத்தின் வயவர் எல்லாம் பொரு கரி பரி தேர் பொங்க – சுந்-மிகை:10 4/1

TOP


போத்து (2)

இடங்கரின் வய போத்து அன்ன எறுழ் வலி அரக்கர் யாரும் – யுத்2:19 284/2
போத்து ஓர் புலி போல் பனசன் புரள – யுத்3:20 93/2

TOP


போத்தும் (2)

பொருது உறை சேர் வேலினாய் புலி போத்தும் புல்வாயும் – பால:12 7/3
போர் உடை அரியும் வெய்ய புலிகளும் யாளி போத்தும்
நீரிடை தோற்ற அன்றே தம் நிலை நீங்கி சென்றால் – யுத்1:8 23/2,3

TOP


போத (16)

வளை முரல் தானையான் மருங்கு போத போய் – பால:24 49/2
நீ இவண் போத இ பூதலம் – பால-மிகை:11 3/3
அல்லை போத அமைந்தனை ஆதலின் – அயோ:4 226/3
போத உளது எம்முழை ஓர் புண்ணியம் அது அன்றோ – ஆரண்:6 31/2
புகை எழுந்தன எரிந்தன கரிந்தன போத
நகை எழுந்தன குளிர்ந்தன வான் உளோர் நாட்டம் – சுந்:11 33/3,4
போத நீதியர் ஆர் உளர் போயினார் – சுந்:12 95/2
பொருள் தரும் வீரர் போத பொங்கு ஒளி விசும்பில் தங்கும் – சுந்-மிகை:14 47/3
போத தன் செவி தொளை இரு கைகளால் பொத்தி – யுத்1:3 22/2
புறந்தரு சேனை முந்நீர் அரும் சிறை போக்கி போத
பறந்தனர் அனைய தூதர் செவி மருங்கு எய்தி பைய – யுத்2:17 75/1,2
போர் ஆனை புறத்தின் அவற்றின் இரட்டி போத
தார் ஆர் புரவி கடல் பின் செல தானை வீர – யுத்2:19 26/2,3
பிழைத்தது கொள்கை போத பெரும் படை தலைவர் யாரும் – யுத்2:19 88/1
பிழிந்து அது காலம் ஆக காளிமை பிழம்பு போத
பொழிந்தது போன்றது அன்றே பொங்கு இருள் கங்குல் போர்வை – யுத்2:19 217/3,4
புயங்களும் குலுங்க நக்கு போர்க்கு இனி ஒழி நீ போத
மயங்கினை மனமும் அஞ்சி வருந்தினை வருந்தல் ஐய – யுத்3:28 7/2,3
மறி திரை கடலின் போத வான் முரசு இயம்ப வல்லே – யுத்3-மிகை:28 8/3
பூழியில் சுரித்த தன்மை நோக்கிய புலவர் போத
ஊழி வெம் காற்றின் வெய்ய கலுழனை ஒன்றும் சொல்லார் – யுத்4:37 1/2,3
பொருந்த மா முடி புனைக என பொருந்துறான் போத
வருந்து தம்பிக்கு வருவென் யான் என்பதோர் வாக்கை – யுத்4-மிகை:41 164/3,4

TOP


போதகத்தின் (1)

போதகத்தின் மழ கன்றும் புலி பறழும் உறங்கு இடனும் பொருந்திற்று அம்மா – கிட்:13 28/4

TOP


போதகம் (7)

போதகம் அனையவன் பொலிவை நோக்கி அ – பால:13 11/1
கை போதகம் நிகர் காவலர் குழு வந்து அடி கதுவ – பால:24 2/3
புக்கு பெரு நீர் நுகரும் பொரு போதகம் என்று ஒலி மேல் – அயோ:4 75/1
போதகம் நடப்ப நோக்கி புதியது ஓர் முறுவல் பூத்தாள் – ஆரண்:5 5/4
போதகம் என பொம்மென் உயிர்ப்பினான் – ஆரண்:14 15/4
போதகம் ஒன்று கன்றி இடங்கர் மா பொருத போரின் – யுத்1:4 110/1
கை போதகம் என முந்து அவன் கடும் தேர் எதிர் நடந்தான் – யுத்2:15 160/3

TOP


போதகமே (1)

போதல் மேயினன் போதகமே அனான் – கிட்:11 25/4

TOP


போதத்த (2)

வென்ற போதத்த வீரனும் வீழ்ந்தனன் – யுத்4:41 53/3
கொன்ற போதத்த உயிர்ப்பு குறைந்துளான் – யுத்4:41 53/4

TOP


போதத்தது (1)

சென்ற போதத்தது அ உரை செல்வத்தை – யுத்4:41 53/2

TOP


போதத்தானும் (1)

போதத்தானும் அ புறத்துள எ பொருளானும் – யுத்1:3 30/2

TOP


போதத்து (2)

போதத்து அளவே தவழ்வித்து இன் சொல் புகலாநின்றான் – அயோ:4 38/2
என்ற போதத்து இராமன் வனத்திடை – யுத்4:41 53/1

TOP


போதம் (10)

போதம் முற்றி பொரு_அரு விஞ்சைகள் – அயோ:4 23/2
போதம் கொள் நெடும் தனி பொரு_இல் கூம்பொடு – அயோ:11 67/2
நின்று போதம் வந்துறுத்தலும் நிறை பிறை எயிற்றை – சுந்:11 49/1
போதம் கண்ணிய வரம் எலாம் தர கொண்டு போந்தான் – யுத்1:3 1/2
போதம் ஒத்தனன் இராமன் வேறு இதின் இலை பொருவே – யுத்2:15 220/4
போதம் முதல் வாய்மொழியே புகல்வான் – யுத்2:18 46/1
போதம் நின்று ஆர்த்தன புகழும் ஆர்த்தன – யுத்3:24 106/2
போதம் வந்து எய்தல்-பால யாவையும் புரிந்து பொன் பூம் – யுத்3:26 61/2
போதம் முற்றிய தண்டு ஒரு கையினில் பொலிய – யுத்4:41 34/2
போதம் இலாதார் மற்ற சமயம் பொல்லாதது என்பார் – யுத்4-மிகை:41 78/4

TOP


போதமும் (2)

கண்டான் உயர் போதமும் வேதமும் காண்கிலாதான் – சுந்:4 90/4
போதமும் பொருந்து கேள்வி புரை அறு பயனும் பொய் தீர் – சுந்:12 73/1

TOP


போதரு (1)

புந்தியின் பெருமையாய் போதரு என்று உரை செய்தான் – கிட்:3 15/3

TOP


போதல் (13)

பொன் நெடும் தெருவிடை போதல் மேயினான் – அயோ:4 181/4
உந்தியே போதல் கண்டு இளவல் ஓடி ஆர்த்து – அயோ:12 54/2
ஊடு போதல் உற்றதனை ஒத்து உயர்ந்து உளது உதிரம் – கிட்:7 74/4
போதல் மேயினன் போதகமே அனான் – கிட்:11 25/4
மொழிந்தனன் அவனுழை போதல் முன்னுவான் – கிட்:11 116/4
தளை ஆனேன் உயிர் போதல் தக்கதால் – கிட்:16 34/2
போதல் காரியம் என்றனள் பூவை அ – சுந்:5 26/3
போதல் செய்குநரும் புகுவார்களும் – யுத்1:8 51/1
இறந்து இது போதல் தீது என்று இரங்கினை எனினும் எண்ணின் – யுத்1:14 7/3
பொருக வெம் போர் என போதல் மேயினான் – யுத்2:16 88/4
போகுவது அயலே நின்று போற்றினும் போதல் திண்ணம் – யுத்2:16 161/2
பொழுது இறை தாழ்ப்பது என்னோ புட்பகம் போதல் முன்னம் – யுத்3:26 84/3
புன துழாய் மாலை மார்பீர் புட்பகம் போதல் முன்னம் – யுத்3:26 86/4

TOP


போதல்-முன் (1)

தூரம் போதல்-முன் தொடர்தும் என்று இளையவன் தொழலும் – ஆரண்:13 76/4

TOP


போதலால் (3)

பூண்ட பூணவள் வாள் முகம் போதலால்
ஈண்டு சால விளங்கினை என்னுமால் – ஆரண்:14 20/3,4
பூண் உறும் அல்குலில் பொருந்தி போதலால்
நாணினர் வான நாட்டு உறையும் நங்கைமார் – யுத்1:8 14/3,4
பொழிந்தன சர மழை உருவி போதலால்
ஒழிந்ததும் ஒழிகிலது என்ன ஒல்லென – யுத்4:37 59/2,3

TOP


போதலின் (1)

பொழுது இடை போதலின் புரிசை பொன் நகர் – பால:3 40/2

TOP


போதலினும் (1)

போதலினும் அன்ன படை பொன்னி எனல் ஆன – யுத்1:9 7/4

TOP


போதலும் (1)

போதலும் புரிவர் செய்த தீமையும் பொறுப்பர் உன்-மேல் – யுத்3:28 6/3

TOP


போதலுற்றான் (1)

புலம்புற்று உன் வழி போதலுற்றான் தனை – கிட்:7 98/2

TOP


போதலுறு (1)

பூண்டு அதனை நீங்கி நெறி போதலுறு நாளின் – சுந்:4 61/2

TOP


போதலே (4)

புல் நுனை நீரின் நொய்தா போதலே புரிந்து நின்ற – ஆரண்:12 68/1
போதலே கருமம் என்று அனுமன் போயினான் – சுந்:12 23/4
என்று கொண்டு யாவரும் எழுந்து போதலே
நன்று என ஏகினார் நவை-கண் நீங்கினார் – சுந்-மிகை:14 38/3,4
பொன்றுதும் அவனோடு என்றான் போதலே அழகிற்று என்றான் – யுத்3:31 56/4

TOP


போதலை (4)

போதலை மருவினன் ஒரு நெறி புகலா – ஆரண்:2 42/3
உன்னி நாள்-தொறும் விலங்கினன் போதலை உணரார் – சுந்:2 19/4
புனை திரு நகரிடை கொண்டு போதலை
நினையினர் நெடிதுற நெருக்கி நேர்ந்துளார் – சுந்-மிகை:12 2/3,4
போதலை புரிந்த யாக்கை பொறுத்தனன் புகுத கண்டார் – யுத்3:29 42/2

TOP


போதலோ (1)

போதலோ அரிது போனால் புகலிடம் இல்லை வல்லே – யுத்2:16 136/1

TOP


போதலோடும் (3)

போதலோடும் அலமந்தனள் புலர்ந்து பொடியில் – ஆரண்:1 38/2
மாருதி போதலோடும் வய படை தலைவர் மற்று ஓர் – யுத்2-மிகை:16 34/1
போதா விசும்பில் திகழ் புட்பகம் போதலோடும்
சூது ஆர் முலை தோகையை நோக்கி முன் தோன்று சூழல் – யுத்4:41 31/1,2

TOP


போதவன் (1)

போதவன் இராம காதை புகன்றருள் புனிதன் மண் மேல் – பால-மிகை:0 21/2

TOP


போதவும் (1)

புரசை யானையின் வீதியில் போதவும்
விரசு கோலங்கள் காண விதி இலேன் – சுந்:5 36/2,3

TOP


போதற்கு (1)

மீண்டே போதற்கு ஆம் எனின் நன்று என் வினை என்றான் – ஆரண்:15 26/4

TOP


போதன் (2)

சீர் அணி போதன் வட்டாய் செய்தனன் காளிதாசன் – பால-மிகை:0 28/2
போதன் தரு படை போக்கினன் போலாம் என புகைந்தான் – யுத்3-மிகை:27 9/3

TOP


போதா (11)

போன படை தலை வீரர்-தமக்கு இரை போதா இ – அயோ:13 20/1
பொன்னி எனல் ஆய புனல் ஆறும் உள போதா
அன்னம் உள பொன் இவளொடு அன்பின் விளையாட – ஆரண்:3 58/3,4
பொன் உரு கொண்ட மேரு புயத்திற்கும் உவமை போதா
தன் உரு கொண்டு நின்றான் தருமத்தின் தனிமை தீர்ப்பான் – கிட்:2 31/3,4
பொன் நிறம் கருகும் என்றால் மணி நிறம் உவமை போதா
மின் நிறம் நாணி எங்கும் வெளிப்படாது ஒளிக்கும் வேண்டின் – கிட்:13 65/2,3
ஒழிந்த வேறு உயிர்கள் எல்லாம் அரக்கருக்கு உறையும் போதா – சுந்:2 32/4
போக்கிய சேனை-தன்னில் புகுந்துள இறையும் போதா
ஆக்கிய போரின் ஐய அதிகாயன் முதல்வர் ஆய – யுத்2:18 260/2,3
பூசல் முகத்து ஒரு கான்முளை போதா
நீசரை ஈருதியோ நெடு நாசி – யுத்3:20 12/3,4
போதா நெறி எம்மொடு போதுறு நாள் – யுத்3:23 19/2
நீளோடு திசை போதா விசைத்து எழுவான் உருவத்தின் நிலை ஈது அம்மா – யுத்3:24 31/4
மல்லல் மா நகரும் போதா வான் முதல் திசைகள் பத்தின் – யுத்3-மிகை:30 1/3
போதா விசும்பில் திகழ் புட்பகம் போதலோடும் – யுத்4:41 31/1

TOP


போதாது (2)

நீர் அடா போதாது என்று நெடும் தறி நேடினாயோ – யுத்1:3 129/2
போதாது உம்-தமக்கு எழு வகையாய் நின்ற புவனம் – யுத்3:30 19/2

TOP


போதாதோ (1)

போதாதோ என் தாய் இவள் கொண்ட பொருள் அம்மா – அயோ:11 78/4

TOP


போதாய் (1)

போதாய் ஐயா பொன் முடி என்னை புனைவிப்பான் – யுத்3:22 214/4

TOP


போதார் (1)

வம்பின் முலையாய் உறை இடவும் போதார் கணக்கு வரம்பு உண்டோ – சுந்:4 117/4

TOP


போதி (25)

புல்லிய கையினள் போதி தூது என – பால:19 46/2
பூண் இயல் மொய்ம்பினாய் போதி என்றனன் – பால:24 47/4
போதி என் எதிர்நின்று நின் புன் பொறி நாவை – அயோ:2 74/1
பொன்றி நீங்குதல் புரிவென் யான் போதி நீ என்றாள் – அயோ:2 91/4
பூண்டாய் பகையால் இழந்தே வனம் போதி என்றால் – அயோ:4 126/3
உண்டு போதி என்று ஒண் கதிர் செல்வனை – அயோ:11 29/2
பூ மாண் குழலாள் தனை வவ்வுதி போதி என்றாள் – ஆரண்:10 153/4
நில்லாது மற்று இது அறி போதி என்ன நெடியோய் புயத்தின் வலி என் – ஆரண்:13 66/3
புண்டரிக புது மலரில் தேன் போதி
தொண்டை அம் சே ஒளி துவர்த்த வாய் அமுது – ஆரண்:14 97/1,2
துன்னுதி போதி என்றான் சுந்தரன் அவனும் சொல்வான் – கிட்:9 17/4
போன்ற நீ யானே வேண்ட அ தலை போதி என்றான் – கிட்:9 30/4
புண் உற வாளி தூர்த்தல் பழுது இனி போதி மார – கிட்:10 61/2
போதி ஆதி என்றான் புகழ் பூணினான் – கிட்:11 8/4
பொன் ஆர் சிகரத்து இறை ஆறினை போதி என்னா – சுந்:1 45/3
உஞ்சனை போதி ஆயின் விடுதி உன் குலத்துக்கு எல்லாம் – சுந்:3 114/3
போதி என்றான் பூத்த மரம் போல் புண்ணால் பொலிகின்றான் – சுந்:8 43/4
சால்புற முன்னர் சென்று சரி நெறி துருவி போதி
மால் தரு களிறு போலும் படைஞர் பின் மருங்கு சூழ – சுந்-மிகை:14 44/3,4
நன்று போதி நாம் எழுக எனும் அரக்கனை நணுகி – யுத்1:2 110/2
ஓது போதி என உரைத்தனன் உலகு எலாம் உயர்ந்தோன் – யுத்1:3 56/4
போதி நீ ஐய பின்னை பொன்றினார்க்கு எல்லாம் நின்ற – யுத்2:16 160/1
பிறிந்தார் பிறிந்த பொருளோடு போதி பிறியாது நிற்றி பெரியோய் – யுத்2:19 260/3
எங்கு அடா போதி என்னா எய்தினன் எதிர் இலாத – யுத்3:21 36/3
பொழுது இறை தாழாது என் சொல் நெறி தர கடிது போதி – யுத்3:24 23/4
பூண்டனர் தழுவி புக்கார் காணுதி போதி என்றார் – யுத்4:34 18/4
போதி என்று அவன் போக்கிய இராமனும் இந்த – யுத்4-மிகை:41 95/1

TOP


போதி-கொலாம் (1)

உஞ்சு போதி-கொலாம் என்று உருத்து எழா – யுத்4:37 178/4

TOP


போதிகை (3)

மரகதத்து இலங்கு போதிகை தலத்து வச்சிரம் – பால:3 24/1
செயிர் அற போதிகை கிடத்தி சித்திரம் – பால:3 28/2
பந்தி செய் தூணின் மேல் பவள போதிகை
செம் தனி மணி துலாம் செறிந்த திண் சுவர் – பால:3 29/2,3

TOP


போதியது (1)

போதியது நம் அரசு பொன்ற வரு காலம் – யுத்1-மிகை:2 21/4

TOP


போதியாததும் (1)

போதியாததும் இல்லை என்று இவை இவை புகன்றான் – யுத்1:3 27/4

TOP


போதியாது (1)

போதியாது அளவு_இலா உணர்வினார் புகழினார் – கிட்:3 5/3

TOP


போதியால் (5)

பூண்ட பேர் அன்பினோருடன் போதியால்
ஈண்டு யான் வரம் வேண்டினென் ஈறு_இலாய் – சுந்-மிகை:5 1/3,4
பொற்றொடி நீயும் கண்டு இரங்க போதியால் – சுந்-மிகை:5 3/4
போதியால் என்றனன் புலவர் புந்தியான் – யுத்4:40 55/4
வென்றி வீர போதியால் என்பது விளம்பா – யுத்4:40 127/3
போதியால் என புகன்றனன் நான் மறை புகன்றான் – யுத்4:41 8/4

TOP


போதியோ (3)

மாண்டு போதியோ மறுத்தியோ எங்ஙனம் வாழ்தி – அயோ:2 79/4
உம்பர் மேல் இன்று உருத்தனை போதியோ
இம்பர் மேல் இனி யாம் உளெமோ என்றார் – ஆரண்:7 12/3,4
போதியோ பின்றை வருதியோ அன்று எனின் போர் புரிந்து இப்போதே – யுத்2:16 319/3

TOP


போதிர் (1)

போதிர் மாது இவளை உந்தி இனிது என்று புகல – ஆரண்:1 21/4

TOP


போதிரால் (1)

பொய்கையின் கரை பிற்பட போதிரால்
செய்ய பெண்ணை கரிய பெண்ணை சில – கிட்:13 15/2,3

TOP


போதில் (12)

திரு கிளர் கமல போதில் தீட்டின கிடந்த கூர் வாள் – பால:14 56/2
காந்தள் அம் போதில் பெய்து கைகளோடு ஒப்பு காண்பார் – பால:16 12/4
மாலை போதில் மால் விடை என்ன வருவாரும் – பால:17 34/4
நல் நெடும் காந்தள் போதில் நறை விரி கடுக்கை மென் பூ – கிட்:10 30/1
போதில் மாலியவானும் புகலுவான் – யுத்1-மிகை:9 10/4
கமைப்பு அற கடிது கொன்றே களைகுவம் என்ற போதில்
சுமை தட வரை தோள் கும்பகருணன் சேய் நிகும்பன் சொல்வான் – யுத்1-மிகை:13 2/3,4
கணத்தினும் பாதி போதில் தம்பியை சென்று கண்டான் – யுத்2:19 220/4
புக்க போதில் அங்கு இலக்குவன் பொருக்கென துயர் தீர்ந்து – யுத்2-மிகை:16 43/1
என்ற போதில் அரக்கனும் நோக்கினன் எம்பிரான் நுவல் மாற்றம் – யுத்2-மிகை:16 54/1
பூதலத்தது ஆக்குவாயாக இனி பொலம் தேரை என்ற போதில்
மாதலி பேரவன் கடவ மண் தலத்தின் அ பொழுதே வருதலோடும் – யுத்4:37 201/1,2
தேறுதல் செய்து உழல் போதில் தீவினை மாய்த்திட போம் நல் வினையே போல – யுத்4-மிகை:37 30/4
இங்கு இது மலராள் வைகும் மாடம் என்று இசைத்த போதில்
எங்களால் துதிக்கலாகும் இயல்பதோ என்று கூறி – யுத்4-மிகை:42 14/2,3

TOP


போதிலும் (1)

இட்ட போதிலும் என் இனி செய தக்கது என்றனர் இகல் வெய்யோர் – யுத்1:3 87/2

TOP


போதிலே (1)

கூறு தென் கரையிடை குழீஇய போதிலே – அயோ-மிகை:13 2/4

TOP


போதின் (7)

மெய் போதின் நங்கைக்கு அணி அன்னவள் வெண் பளிங்கில் – பால:17 13/1
ஐய ஆம் அனிச்ச போதின் அதிகமும் நொய்ய ஆடல் – பால:22 14/1
ஊழி ஆயினவாறு எனா உயர் போதின் மேல் உறை பேதையும் – அயோ:3 59/2
கொன்றைகள் சொரி போதின் குப்பைகள் குல மாலை – அயோ:9 3/3
எய்தினர் என்ற போதின் வேறு இனி எண்ண வேண்டும் – யுத்1:9 66/3
உற்ற போதின் இருவரும் ஒன்று அல – யுத்2:15 88/1
என்ற போதின் இறைஞ்சினன் எம்பிரான் – யுத்4:40 24/1

TOP


போதின்-வாய் (1)

புறஞ்செய்து ஆவது என் என்கின்ற போதின்-வாய் – கிட்:11 31/4

TOP


போதினாள் (1)

பாங்குற நடந்தனள் பதும போதினாள் – யுத்4:40 66/4

TOP


போதினாளும் (1)

பொன் திணி போதினாளும் பூமியும் புலம்பி நைய – அயோ:3 115/3

TOP


போதினான் (1)

போதினான் தானும் இன்று புகுந்தது பெரும் போர் என்றார் – யுத்3:27 86/4

TOP


போதினில் (9)

துறும் போதினில் தேன் துவைத்து உண்டு உழல் தும்பி ஈட்டம் – பால:17 12/1
அ போதினில் முடி மன்னவன் அணி மா நகர் செலவே – பால:24 2/1
நொந்துளோம் இறைவா நொடி போதினில்
வந்து மாற்றிடும் வண்ணம் எமக்கு அருள் – பால-மிகை:5 8/2,3
என்று மாதராள் நினைத்து இ இடரின் மூழ்கு போதினில்
குன்று போல் எழுந்த கொங்கை மங்கை கொம்பை அன்னவள் – பால-மிகை:13 3/1,2
பொன் மனை புக்க அ பொரு_இல் போதினில்
என்னை நீ உணர்த்தினை முடிந்தது இல் என – சுந்:3 53/1,2
மற்று அது போதினில் வானோர் – சுந்-மிகை:13 14/2
கிட்டிய போதினில் தவமும் கேள்வியும் – யுத்1:4 64/3
மாத்திரை போதினில் மணி தொனித்திட – யுத்3-மிகை:31 57/1
நின்ற போதினில் இராகவன் தேரின்-நின்று இழிந்தான் – யுத்4-மிகை:41 9/2

TOP


போதினின் (2)

பொன்னின் சோதி போதினின் நாற்றம் பொலிவே போல் – பால:10 23/1
விட்ட போதினின் ஒருவனை வீட்டியே மீளும் – யுத்4:32 27/1

TOP


போதினும் (13)

முற்றிய உவகையன் முளரி போதினும்
குற்றம் இல் முகத்தினன் கொள்கை கண்டவர் – அயோ:4 165/2,3
நினைந்த போதினும் அமிழ்து ஒக்கும் நேர்_இழை நிறை தேன் – அயோ:10 24/1
மெய் திருப்பதம் மேவு என்ற போதினும்
இ திரு துறந்து ஏகு என்ற போதினும் – சுந்:3 20/1,2
இ திரு துறந்து ஏகு என்ற போதினும்
சித்திரத்தின் அலர்ந்த செந்தாமரை – சுந்:3 20/2,3
மாண்ட போதினும் புகழ் அன்றி மற்றும் ஒன்று உண்டோ – சுந்:12 54/4
பொய் கொடு வஞ்சனை புணர்த்த போதினும்
மெய் கொள விளியினும் விடுதும் என்னினும் – யுத்1:4 73/2,3
செல்லிய போதினும் திரிந்த போதினும் – யுத்1:4 96/2
செல்லிய போதினும் திரிந்த போதினும்
நல்லன நிமித்தங்கள் நனி நயந்துள – யுத்1:4 96/2,3
விட்டனை மாதை என்ற போதினும் வெருவி வேந்தன் – யுத்1:9 67/1
அழைத்த போதினும் வந்திலை அந்தகன் ஆணையின் வழி நின்றாய் – யுத்2:16 320/2
உற்ற போதினும் யாதும் ஒன்று உற்றிலன் – யுத்2:19 125/2
எது போதினும் அழிவு அற்றவர் இருள் வான் உற மூடி – யுத்3-மிகை:31 27/2
போதுமோ புவன கோடி போதினும் கணத்தில் பொன்றி – யுத்3-மிகை:31 63/3

TOP


போதினை (1)

போதினை வெறுத்து அரசர் பொன் மனை புகுந்தாள் – பால:22 35/4

TOP


போதினோடு (1)

கை போதினோடு நெடும் கண் பனி சோர நின்றாள் – பால:17 13/4

TOP


போது (128)

போது அவிழ் பொய்கை-தோறும் புது மணல் தடங்கள்-தோறும் – பால:1 20/2
அரும் புனல் சொரிந்து போது அரசு உணர்ந்தனன் – பால:5 44/4
போது நீ அன்னை என்ன பொன் அடி வணங்கி போனாள் – பால:9 25/4
போது என பொலிந்து தோன்றும் பொன் மதில் மிதிலை புக்கார் – பால:10 4/4
அ பெண் தானே ஆயின போது இங்கு அயல் வேறு ஓர் – பால:10 24/3
வண்டு ஆய் அயன் நான்மறை பாட மலர்ந்தது ஒரு தாமரை போது
பண்டு ஆலிலையின் மிசை கிடந்து பாரும் நீரும் பசித்தான் போல் – பால:10 71/1,2
விரை செய் கமல பெரும் போது விரும்பி புகுந்த திருவினொடும் – பால:10 75/1
போது மொய்த்த அமளி புரண்டாள்-அரோ – பால:10 78/4
போது வென்றது என பொலிந்த பொலம் கழல் கால் பொடி கண்டாய் – பால:12 31/2
சஞ்சலம் கலந்த போது தையலாரை உய்ய வந்து – பால:13 49/3
பொய் போது தாங்கி பொலிகின்ற தன் மேனி நோக்கி – பால:17 13/2
மடல் உடை போது காட்டும் வளர் கொடி பலவும் சூழ – பால:18 16/3
பூ கமழ் ஓதியர் போது போக்கிய – பால:19 6/1
இழைத்தனள் அது அவள் இட்ட போது எலாம் – பால:19 33/2
இருவரது உணர்வும் ஒன்றே என்ற போது யாவர் வெல்வார் – பால:19 58/4
கிட்டிய போது உடல் கிடைக்க புல்லினார் – பால:19 65/2
ஊறு பேர் உவகையான் அனிகம் வந்து உற்ற போது
ஈறு இல் ஓதையினொடும் எறி திரை பரவை மேல் – பால:20 15/2,3
எரிந்த பூண் இனமும் கொங்கை வெயர்த்த போது இழிந்த சாந்தும் – பால:21 18/2
போது அரி கண் பொலன் குழை பூண் முலை – பால:21 23/3
தான் அணி ஆன போது தனக்கு அணி யாது-மாதோ – பால:22 7/4
சின்ன பூ செருகும் மென் பூ சேகர போது கோது இல் – பால:22 17/1
பங்குனி உத்தரம் ஆன பகல் போது
அங்க இருக்கினில் ஆயிர நாம – பால:23 99/1,2
போது தாயாக தோன்றும் பொன் அடி போற்றிசெய்வாம் – பால-மிகை:0 4/4
போது கானிடை தாடகை பொருப்பு என புகுந்து – பால-மிகை:14 1/3
அவந்தனாய் வெறு நிலத்து இருக்கல் ஆன போது
உவந்தவாறு என் இதற்கு உறுதி யாது என்றாள் – அயோ:2 62/3,4
செற்ற போது இவர் சென்று உதவார் எனில் செருவில் – அயோ:2 82/2
பொன்றும் போது உற்றது உற்றனன் போலுமே – அயோ:4 11/4
சேதாம்பல் போது அனைய செம் கனி வாய் வெண் தளவ – அயோ:4 97/1
போது ஆம் பல் தோன்ற புணர் முலை மேல் பூம் தரளம் – அயோ:4 97/2
உண்டு இடர் உற்ற போது என் உறாதன – அயோ:4 178/4
சில் அரக்குண்ட சேவடி போது என்றான் – அயோ:4 220/4
ஆம்பலும் என்ற-போது நின்ற போது அலர்வது உண்டோ – அயோ:6 3/4
வந்த போது அவர் மனம் என குளிர்ந்தது அ வனமே – அயோ:9 46/4
என்றனன் என்ற போது இருந்த பேர் அவை – அயோ:12 18/4
மண் முதல் பூதங்கள் மாயும் என்ற போது
எண் முதல் உயிர்க்கு நீ இரங்கல் வேண்டுமோ – அயோ:14 72/3,4
போது உகும் கடி பொழில் அயோத்தி புக்கிலன் – அயோ:14 137/3
எய்த இன்னல் வந்த போது யாவரேனும் யாவையும் – அயோ-மிகை:10 3/1
போது மணம் நாறு குளிர் சோலை கொடு புக்கான் – ஆரண்:3 48/4
இற்ற போது துணுக்கம் உற்று ஏங்கினார் – ஆரண்:9 15/2
பிடித்த போது நெறி பிழைத்தோர்க்கு எலாம் – ஆரண்:9 18/3
இன்ன போது இ வழி நோக்கும் என்பதை – ஆரண்:10 8/1
போது கொண்டு அடுத்தபோது பொங்கு தீ மருந்தினால் – ஆரண்:10 91/2
பாவியாத போது இலாத பாவி மாழை பானல் வேல் – ஆரண்:10 92/2
தென்றல் வந்து எதிர்ந்த போது சீறுவானும் ஆயினான் – ஆரண்:10 94/4
அடைந்த போது அழைக்குமே அழைக்குமாம் எனின் – ஆரண்:12 8/2
பொன்னையே பொருவுவாய் போது என போதுவான் – கிட்:3 16/3
செய்ய தாமரை ஆம்பல் அம் போது என சிவந்த – கிட்:3 70/4
நாற்றம் மல்கு போது அடை கனி காய் முதல் நானா – கிட்:4 8/1
போது பிற்படல் உண்டு இது ஓர் பொருள் அன்று நின்று புணர்த்தியேல் – கிட்:10 68/3
தரும் தகைய போது கிளையில் புடை தயங்க – கிட்:10 77/2
சுட்ட போது இமையவர் முதல் தொல்லையோர் – கிட்:10 93/2
பட்ட போது உலகமும் உயிரும் பற்று அற – கிட்:10 93/3
கட்ட போது அல்லது மயிலை காண்டுமோ – கிட்:10 93/4
உள்கிய பொருள் எலாம் உதவி அற்ற போது
எள்கல் இல் இரவலர்க்கு ஈவது இன்மையால் – கிட்:10 103/2,3
ஆமை ஆம் என்ற போது அல்லன சொல்லினாலும் – கிட்:13 34/3
கவர்ந்த போது அன்றி உள்ளம் நினைப்ப ஓர் களிப்பு நல்கா – கிட்:13 50/2
பொலம் குழை மயிலை கொண்டு போது என புகன்றிட்டாலும் – கிட்:17 21/3
வெவந்த போது அவர் இருவரும் நோக்கின்ற வேலை – கிட்-மிகை:7 3/2
போது உறை நறை குழல் ஒருத்தி புகழ் மேலோய் – கிட்-மிகை:14 4/2
போது உகு பொலன் தாது என்று இ தொடக்கத்த யாவும் பூசி – சுந்:1 9/2
ஆனை கமல போது பொலிதர அரக்கர் மாதர் – சுந்:2 102/2
உய்த்த போது தருப்பையில் ஒண் பதம் – சுந்:3 24/3
முடிக்குநர் என்ற போது முடிவு அன்றி முடிவது உண்டோ – சுந்:3 132/4
போது அரி கண்ணினாளை அகத்து வைத்து உரப்பி போனான் – சுந்:3 146/4
புறன் அலர் அவன் உற போது போக்கி யான் – சுந்:4 14/3
போது உலாம் மாதவி பொதும்பர் எய்தினாள் – சுந்:4 21/4
கொற்றவற்கு ஆண்டு காட்டி கொடுத்த போது அடுத்த தன்மை – சுந்:4 35/1
போது ஆயின போது உன் தண் புனல் ஆடல் பொய்யோ – சுந்:4 85/1
போது ஆயின போது உன் தண் புனல் ஆடல் பொய்யோ – சுந்:4 85/1
அற்ற நாணினர் ஆயின போது அன்றி – சுந்:5 16/3
ஏறு சேவகன் தூதனும் சிறிது போது இருந்தான் – சுந்:11 46/4
மீண்ட போது உண்டு வசைப்பொருள் வென்றிலேன் எனினும் – சுந்:12 54/3
போது நீ முன்னர் என்றார் நன்று என அனுமன் போனான் – சுந்:14 12/4
பொன்றுவிர் நீர் இது போது என அங்கு ஓர் – சுந்-மிகை:9 2/2
வெய்யார் முடிவு இல்லவர் வீசிய போது
உய்யான் எனும் வேலையினுள் உறைவோன் – யுத்1:3 116/1,2
போது உறு கிழவனை தவம் முன் பூண்ட நாள் – யுத்1:4 21/4
மிகை புலம் தருமமே வேட்ட போது அவர் – யுத்1:4 62/1
போர்க்கு உறவு அன்றியே போந்த போது இவன் – யுத்1:4 63/3
அமை வனம் ஒத்த போது அறைய வேண்டுமோ – யுத்1:6 35/2
போது வந்த புது வலியோ ஒரு – யுத்1:9 61/2
கிட்டிய போது செய்வது என் இனி கிளத்தல் வேண்டும் – யுத்1:9 67/4
நீ உருத்து எழுந்த போது குரங்கு எதிர் நிற்பது உண்டோ – யுத்1:9 69/4
முழு முதல் படைகள் ஏந்தி இராக்கதர் முனைந்த போது
தொழுது தம் படைகள் கைவிட்டு ஓடுவார் சுரர்கள் என்றால் – யுத்1:13 13/2,3
உற்ற போது அவன் உள்ள கருத்து எலாம் – யுத்1:14 43/1
போது ஓர் கணத்தில் இன்னே போக்குவேன் போக்குவேன் என்று – யுத்1-மிகை:3 23/3
அன்ன போது அங்கு அளவு இல் அமைச்சரோடு – யுத்1-மிகை:9 8/3
போது உறு பெரும் களம் புகுந்துளான் என – யுத்2:15 107/3
வில் கொண்டு நின்ற போது விறல் கொண்டு மீள்திர் போலாம் – யுத்2:15 139/4
பறித்த போது என்னை அந்த பரிபவம் முதுகில் பற்ற – யுத்2:16 17/2
பொறித்த போது அன்னான் அந்த கூனி கூன் போக உண்டை – யுத்2:16 17/3
தெறித்த போது ஒத்தது அன்றி சினம் உண்மை தெரிந்தது இல்லை – யுத்2:16 17/4
பார்த்த போது அவனும் மற்று அ தாபதன் தம்பி பாதத்து – யுத்2:16 25/3
தூயவை துணிந்த போது பழி வந்து தொடர்வது உண்டோ – யுத்2:16 137/4
ஏற்ற போது அனைய குன்றம் எண்ண_அரும் துகளது ஆகி – யுத்2:16 183/1
பல் வினை தீயன பரந்த போது ஒரு – யுத்2:16 308/3
பூசலின் எதிர்ந்தேன் என்றாய் போர்க்களம் புக்க போது என் – யுத்2:17 21/3
போவாய் இது போது பொலம் கழலோய் – யுத்2:18 15/1
போது என்று உடனே கொடு போதுதியால் – யுத்2:18 35/4
உமை_ஓரு_பாகனேனும் இவன் முனிந்து உருத்த போது
கமையிலன் ஆற்றல் என்னா கதத்தொடும் குலைக்கும் கையான் – யுத்2:18 177/3,4
மா கால் வரி வெம் சிலையோடும் வளைத்த போது
சேகு ஆகும் என்று எண்ணி இ இன்னலின் சிந்தை செய்தேன் – யுத்2:19 14/3,4
நன் பால் விளங்கு மணி கோடியோடு நளிர் போது செம்பொன் முதலா – யுத்2:19 247/1
காய் சின அரக்கனும் கனன்ற போது அவன் – யுத்2-மிகை:16 45/3
போது உகு பந்தர் நின்று மந்திர இருக்கை புக்கான் – யுத்3:25 21/4
மீண்ட போது அதனை எல்லாம் மறத்திரோ விளிதல் வேண்டி – யுத்3:27 80/2
மாண்ட போது உயிர் தந்தீயும் மருந்து வைத்தனையோ மான – யுத்3:27 80/4
மாட்டான் இவன் மலரோன் படை முதல் போது தன்வலத்தால் – யுத்3:27 134/1
சூரர் என்று உரைக்கல்-பாலார் துஞ்சும் போது உணர்வின் சோரா – யுத்3:28 30/3
எல்லாரும் தூசு நீக்கி ஏறிட ஆர்த்த போது
கொல்லாத விரதத்தார்-தம் கடவுளர் கூட்டம் ஒத்தார் – யுத்3:28 56/3,4
துஞ்சும் போது துணை பிரிந்தேன் எனும் – யுத்3:29 19/1
வியர்த்திலள் நெடிது போது விம்மலள் மெல்ல மெல்ல – யுத்3:29 46/3
வள்ளி அம் மருங்குல் செ வாய் மாதர்-மேல் வைத்த போது
கொள்ளுமே ஆவி தானே நாணத்தால் குறைவது அல்லால் – யுத்3:29 57/3,4
போது தூவினர் வணங்கினர் இராவணன் பொலன் தாள் – யுத்3:30 32/3
போற்றுவாய் என்ற போது புகழ் என் ஆம் புலமை என் ஆம் – யுத்3:31 46/3
நாணத்தால் சிறிது போது நலங்கினன் இருந்து பின்னர் – யுத்3:31 50/1
என் உனக்கு உதவி செய்வது இது படை என்ற போது
சென்னியில் சுமந்த கையர் தேவரே போல யாமும் – யுத்3:31 62/2,3
தான் அவை தொடுத்த போது தடுப்ப அரிது உலகம் தானே – யுத்3:31 225/1
அ போது அழல் வேள்வி அடல் பகைஞன் – யுத்3-மிகை:20 12/1
ஆன போது இனி அகலிடத்து உள்ள பல் உயிர்கள் – யுத்3-மிகை:31 5/2
அது போது அகல் வானில் மறைந்து அரு மாயை செய் அரக்கர் – யுத்3-மிகை:31 27/1
ஆளி போன்று உளன் எதிர்ந்த போது அமர் களத்து அடைந்த – யுத்4:32 17/1
பட்ட போது அவன் நான்முகன் ஆயினும் படுக்கும் – யுத்4:32 27/2
உரும் இடித்த போது அரவு உறு மறுக்கம் வான் உலகின் – யுத்4:35 8/1
போது உரைக்கும் என கொடு பொங்கினான் – யுத்4-மிகை:37 29/4
என்ற போது இராமன் ஐய வீடணா என்ன கொள்கை – யுத்4-மிகை:40 8/1
போது தந்தது இ பொன் நகர் என்று அவன் புகன்றான் – யுத்4-மிகை:41 90/4
தாங்கினன் சிறிது போது தாமரை நயனம் சேப்ப – யுத்4-மிகை:41 241/3
ஈன்ற போது ஒத்தது அன்றே எதிர்ந்த போது ஒத்த தன்மை – யுத்4-மிகை:41 293/4
ஈன்ற போது ஒத்தது அன்றே எதிர்ந்த போது ஒத்த தன்மை – யுத்4-மிகை:41 293/4

TOP


போது-மின் (1)

புரிதிர் மா தவம் போது-மின் யான் அது – ஆரண்:4 40/2

TOP


போதுக (2)

போதுக நதியாய் என்னா பூ_மகன் உலகு புக்கான் – பால-மிகை:8 10/4
போதுக ஈங்கு என புக்கு அவர் கைதொழ – அயோ:11 1/3

TOP


போதுகின்றில (1)

போதுகின்றில பொன் அணி வீதியே – அயோ:11 22/4

TOP


போதுடன் (1)

போதுடன் அயினி நீர் சுழற்றி போற்றினர் – பால:10 51/4

TOP


போதுதி (3)

பூசனை விரும்பி எம்-பால் போதுதி என்று போனார் – ஆரண்:16 4/4
பொருவ_அரும் செல்வம் துய்க்க போதுதி விரைவின் என்றான் – யுத்2:16 133/3
புக்கவன் ஆவி கொண்டு போதுதி புகழின் மிக்கோய் – யுத்3:27 4/4

TOP


போதுதியால் (3)

பொன் ஆர் சடை மாதவ போதுதியால் – ஆரண்:2 15/4
போது என்று உடனே கொடு போதுதியால் – யுத்2:18 35/4
பொன் மேனிய என்னொடு போதுதியால் – யுத்2:18 49/4

TOP


போதும் (58)

கடைசியர் முகமும் போதும் கண்மலர்ந்து ஒளிரும் மாதோ – பால:2 7/4
எண்ணுளே இருந்த போதும் யாவர் என்று தேர்கிலென் – பால:13 53/3
கண்ணுளே இருந்த போதும் என்-கொல் காண்கிலாதவே – பால:13 53/4
நெய்தலும் குமுத பூவும் நெகிழ்ந்த செங்கமல போதும்
கைகளும் முகமும் வாயும் கண்களும் காட்ட கண்டு – பால:14 53/2,3
வெறும் கூந்தல் மொய்க்கின்றன வேண்டல வேண்டு போதும்
உறும் போகம் எல்லாம் நலன் உள் வழி உண்பர் அன்றே – பால:17 12/3,4
அளியன கங்குல் போதும் குவியல ஆகும் என்று ஆங்கு – பால:22 11/3
இரு போதும் விடார் இது என்னை-கொலாம் – பால:23 8/2
ஒப்பனை புரி போதும் ஊடலின் உகு போதும் – பால:23 30/2
ஒப்பனை புரி போதும் ஊடலின் உகு போதும்
துப்பு உறழ் இள வாச சுண்ணமும் உதிர் தாதும் – பால:23 30/2,3
தம் உயிர்க்கு இறுதி எண்ணார் தலை_மகன் வெகுண்ட போதும்
வெம்மையை தாங்கி நீதி விடாது நின்று உரைக்கும் வீரர் – அயோ:1 8/1,2
போதும் அது அன்றேல் புகுதும் எரி என்பார் – அயோ:4 103/4
பொன் திணி திரள் தோளான் போயினன் நெறி போதும்
சென்றது குட-பால் அ திரு மலை இது அன்றோ – அயோ:9 19/2,3
போதும் நாம் என்று கொண்டு அரிதின் போயினான் – அயோ-மிகை:12 1/4
ஏன்ற போதும் எதிர் அல என்றலின் – ஆரண்:3 24/3
செந்நெல் உள தேன் ஒழுகு போதும் உள தெய்வ – ஆரண்:3 58/2
வெம் சினத்து அரக்கன் ஆண்ட வியல் நகர் மீது போதும்
நெஞ்சு இலன் ஒதுங்குகின்ற நிறை மதியோனை தேடி – ஆரண்:10 106/1,2
தாமரை கங்குல் போதும் குவிந்திலா தன்மை என்னோ – ஆரண்:14 4/4
தரியாள் நடந்தாள் இல்லளேல் தளர்ந்த போதும் தகவேயோ – கிட்:1 23/2
போதும் நாம் வாலி-பால் என்ன போயினார் – கிட்:6 34/4
பொன்னினை நாடிய போதும் என்ப போல் – கிட்:10 110/3
போலும் என்று உரைத்த போதும் புனைந்துரை பொதுமை பார்க்கின் – கிட்:13 39/3
பவளமும் கிடையும் கொவ்வை பழனும் பைம் குமுத போதும்
துவள்வு_இல் இலவம் கோபம் முருக்கு என்று இ தொடக்கம் சால – கிட்:13 49/1,2
எய்தினான் இமையா முக்கண் ஈசனே என்ற போதும்
நொய்தினின் வென்று பற்றி தருகுவென் நொடியில் நுன்-பால் – சுந்:10 4/3,4
போதும் நாம் வாலி சேய்-பால் என்று உடன் எழுந்து போனார் – சுந்-மிகை:14 2/4
திசாதிசை போதும் நாம் அரசன் செய் வினை – யுத்1:2 42/1
எத்துணை போதும் கை என்று இயம்பினால் எண்ணற்கு ஏற்ற – யுத்1:3 132/1
காது வெம் செரு வேட்டு என்னை காந்தினர் கலந்த போதும்
சீதை-தன் திறத்தின்-ஆயின் அமர் தொழில் திறம்புவேனோ – யுத்1:9 83/3,4
இறந்தனை என்ற போதும் இருந்து யான் அரக்கர் என்பார் – யுத்1:12 30/1
அரி முதல் தேவர் ஆதி அமரிடை கலந்த போதும்
வரி சிலை இராமன் வாளி வந்து உயிர் குடிப்பது அல்லால் – யுத்1-மிகை:14 3/1,2
பசை அறு சிந்தையானை தமரொடும் படுத்த போதும்
இசை எனக்கு இல்லை அன்றே என்பது ஓர் இகழ்வு கொண்டான் – யுத்1-மிகை:14 6/1,2
சென்றன எல்லை_இல்லை திரிந்தில சிறிது போதும்
நின்றன இல்லை எல்லாம் கிடந்தன நெளிந்து பார் மேல் – யுத்2:15 154/3,4
நாசம் வந்து உற்ற போதும் நல்லது ஓர் பகையை பெற்றேன் – யுத்2:16 31/3
இருந்த போதும் இராவணன் நின்றென – யுத்2:16 57/1
துறப்பது துணியார் தங்கள் ஆர் உயிர் துறந்த போதும்
இறப்பு எனும் பதத்தை விட்டாய் இராமன் என்பளவும் மற்று இ – யுத்2:16 128/2,3
வேர் அற மிதிலையோரை விளிகிலேன் விளிந்த போதும்
ஆர் உயிர் இவனை உண்ணேன் அஞ்சலை அன்னம் அன்னாய் – யுத்2:17 49/3,4
என்றவன் எதிர்ந்த போதும் இராவணன் மகனை இன்று – யுத்2:18 229/3
பின் சென்றது அல்லது ஒரு பெரும் சிறப்பு உற்ற போதும்
முன் சென்று அறியாதது மூன்று உலகத்தினுள்ளும் – யுத்2:19 20/3,4
பொன் உறு தடம் தேர் பூண்ட மடங்கல் மா புரண்ட போதும்
மின் உறு பதாகையோடு சாரதி வீழ்ந்த போதும் – யுத்2:19 119/1,2
மின் உறு பதாகையோடு சாரதி வீழ்ந்த போதும்
தன் நிறத்து உருவ வாளி தடுப்பு இல சார்ந்த போதும் – யுத்2:19 119/2,3
தன் நிறத்து உருவ வாளி தடுப்பு இல சார்ந்த போதும்
இன்னது என்று அறியான் அன்னான் இனையது ஓர் மாற்றம் சொன்னான் – யுத்2:19 119/3,4
இறுகுற பிணித்தலோடும் யாவையும் எதிர்ந்த போதும்
மறுகுற கடவான் அல்லன் மாயம் என்று உணர்வான் அல்லன் – யுத்2:19 190/1,2
போயின போதும் ஒன்றும் துடித்திலன் பொடித்து மான – யுத்2:19 198/2
மாண்டாய் நீயோ யான் ஒரு போதும் உயிர் வாழேன் – யுத்3:22 209/1
பாசமும் முற்ற சுற்றிய போதும் பகையாலே – யுத்3:22 215/1
நாசம் உஞற்றிய போதும் நடந்தேன் உடன் அல்லேன் – யுத்3:22 215/2
போகலர் என்ற போதும் அனுமனை ஆண்டு போக்கி – யுத்3:26 17/1
கூசினோம் போதும் போதும் கூற்றினார் குறுக வந்தார் – யுத்3:27 74/4
கூசினோம் போதும் போதும் கூற்றினார் குறுக வந்தார் – யுத்3:27 74/4
கிட்டிய போதும் காத்தான் இன்னமும் கிளர வல்லான் – யுத்3:28 5/3
வென்றிலென் என்ற போதும் வேதம் உள்ளளவும் யானும் – யுத்3:28 10/1
பட்டனென் என்ற போதும் எளிமையின் படுகிலேன் யான் – யுத்3:28 11/3
தேர் அழியாத போதும் சிலை கரத்து இருந்த போதும் – யுத்3:28 36/2
தேர் அழியாத போதும் சிலை கரத்து இருந்த போதும்
போர் அழியான் இ வெய்யோன் புகழ் அழியாத பொன் தோள் – யுத்3:28 36/2,3
பூண்ட வெம் பழியினோடும் போந்தனம் போதும் என்னா – யுத்3:31 57/2
போதும் என்று அயனோடு ஈசன் அமரர்க்கு புகன்று நின்றான் – யுத்3-மிகை:31 63/4
மீன் அனைய நறும் போதும் விரை அரும்பும் சிறை வண்டும் நிறம் வேறு எய்தி – யுத்4:33 20/3
பொன்றினான் என்ற போதும் புலப்படார் பொய்-கொல் என்பர் – யுத்4:37 214/4
தாங்கினர் என்ற போதும் மைந்தரும் தையலாரும் – யுத்4:42 7/2

TOP


போதும்-கொல் (1)

பறந்து போதும்-கொல் என்று பதைக்கின்றார் – அயோ:11 14/2

TOP


போதுமால் (1)

உடைத்து போதுமால் அவர் தொடராமல் என்று உரைத்த – யுத்3:31 29/2

TOP


போதுமே (2)

பூ கொய்வாள் புருவ கடை போதுமே – பால:17 35/4
புரை தபு தவத்தின் யான் படைத்த போதுமே
நிரை வளை முன் கை இ நின்ற நங்கையின் – ஆரண்:12 30/2,3

TOP


போதுமோ (6)

பாதியான் பிடித்த வில் பற்ற போதுமோ – பால:24 37/4
போம் எனும் துணை போதுமோ யாது என புழுங்கும் – கிட்:7 70/4
தின்ன போதுமோ தேவரின் வலியமோ சிறியேம் – யுத்3:31 40/2
உன்னி பார்த்து நின்று உறையிட போதுமோ யூகம் – யுத்3:31 40/4
போதுமோ புவன கோடி போதினும் கணத்தில் பொன்றி – யுத்3-மிகை:31 63/3
புறம் தரு முனிவு சால போதுமோ புத்தேள் நின்னை – யுத்4-மிகை:41 38/2

TOP


போதுவாய் (1)

போதுவாய் நீயே என்ன பொன் அடி இரண்டும் பூண்டான் – யுத்2:16 148/4

TOP


போதுவான் (3)

பொன்னையே பொருவுவாய் போது என போதுவான்
தன்னையே அனையவன் சரணம் வந்து அணுகினான் – கிட்:3 16/3,4
என் பினே போதுவான் நினைதியோ ஏழை நீ – கிட்:13 70/2
போதுவான் அருகு செல்ல பயந்தனர் பொறி கொள் கண்ணார் – யுத்2:16 45/4

TOP


போதுவென் (1)

பொரு_அரு மணி மார்பா போதுவென் உடன் என்றான் – அயோ:8 39/4

TOP


போதுற (1)

ஆரியன் முன்னர் போதுற உற்ற அதனாலும் – கிட்:17 8/1

TOP


போதுறு (1)

போதா நெறி எம்மொடு போதுறு நாள் – யுத்3:23 19/2

TOP


போதே (9)

தொல்லை முதல் முனிவர் சூளுற்ற போதே தொகை நின்ற ஐயம் துடைத்திலையோ எந்தாய் – ஆரண்:2 31/4
மோதும் கடலிற்கிடை முந்து பிறந்த போதே
ஓதும் கடுவை தன் மிடற்றில் ஒளித்த தக்கோன் – ஆரண்:10 135/2,3
வேண்டிய போதே வேண்டுவ எய்தும் வினை வல்லீர் – கிட்:17 18/4
பெரும் தேன் பிழி சாலும் நின் அன்பு பிணித்த போதே
இருந்தேன் நுகர்ந்தேன் இதன்-மேல் இனி ஈவது என்னோ – சுந்:1 49/3,4
புன் தொழில் அரக்கர்க்கு ஆற்றேம் நோற்கிலெம் புகுந்த போதே
கொன்று அருள் நின்னால் அன்னார் குறைவது சரதம் கோவே – சுந்:3 129/2,3
போர் அவன் புரிந்த போதே பொரு அரு வயிர தண்டால் – யுத்2:19 211/1
மேயினார் மேய போதே தெரியுறும் விளைந்தது என்றான் – யுத்3:22 151/3
ஆய்ந்தவை உள்ள போதே அவர் உளர் அறமும் உண்டால் – யுத்3:23 26/4
பிறந்திலேன் இலங்கை வேந்தன் பின்னவன் பிழைத்த போதே – யுத்3:27 172/4

TOP


போதை (2)

நெய் தவழ் வயிர பாறை நிழலிடை தோன்றும் போதை
கொய்து இவை தருதிர் என்று கொழுநரை தொழுகின்றாரும் – பால:16 23/3,4
தாது உகு நறு மென் செய்ய தாமரை துணை மென் போதை
மோது பாற்கடலின் முன் நாள் முளைத்த நால் கரத்தில் ஏந்தும் – பால-மிகை:0 4/2,3

TOP


போதோ (1)

கடலோ மழையோ முழு நீல கல்லோ காயா நறும் போதோ
படர் பூம் குவளை நாள் மலரோ நீலோற்பலமோ பானலோ – பால:10 65/1,2

TOP


போதோடு (1)

கோடு உலாம் நாக போதோடு இலவங்க மலரும் கூட்டி – பால:16 16/1

TOP


போதோன் (1)

புடைத்து செல்குவர் விசும்பினும் என்றன போதோன்
படைத்த திக்கு எலாம் பரந்தனர் என்றன பயத்தால் – யுத்3:31 29/3,4

TOP


போந்த (15)

போர் தொழில் குமரனும் தொழுது போந்த பின் – பால:8 32/2
போந்த புண்ணியன் கண் அகன் கோயிலுள் புக்கான் – சுந்:2 133/4
புக்க வழிக்கும் போந்த வழிக்கும் புகை வெம் தீ – சுந்:3 151/1
புன் தொழில் அரக்கன் கொண்டு போந்த நாள் பொதிந்து தூசில் – சுந்:4 34/1
நன்_நுதல்-தன்னை தேடி நால் பெரும் திசையும் போந்த
மன்னரில் தென்-பால் வந்த தானைக்கு மன்னன் வாலி-தன் – சுந்:12 77/2,3
பொருதமை புண்ணே சொல்ல வென்றமை போந்த தன்மை – சுந்:14 10/1
போர்க்கு உறவு அன்றியே போந்த போது இவன் – யுத்1:4 63/3
கருத்து உற நோக்கி போந்த காலமும் நன்று காதல் – யுத்1:4 104/1
போந்த மா மலையின் முழை புக்கவே – யுத்1:8 36/4
நல் தவ பயன் தந்து உய்ப்ப முந்துற போந்த நம்பி – யுத்1:9 23/4
புன்கணார் புன்கண் நீக்கும் புரவலன் போந்த தன்மை – யுத்1:9 31/3
வால் வலி காட்டி போந்த வள நகர் புக்கு மற்று என் – யுத்1:12 42/3
போந்த பின் வந்திலாதான் இனி பொரும் போரும் உண்டோ – யுத்1:14 34/4
சேனையை காத்து என் பின்னே திரு நகர் தீர்ந்து போந்த
யானையை காத்து மற்றை இறைவனை காத்து எண் தீர்ந்த – யுத்3:31 66/1,2
எரி கொளும் இலங்கை போரில் இன் உயிர் துறந்து போந்த
குரிசிலை வயந்தன்-தன்னை தேடியே கொணர்க அன்றேல் – யுத்4-மிகை:41 10/2,3

TOP


போந்ததால் (3)

பூத கணத்து அரசு ஏந்தி அனல் நின்றும் போந்ததால் – பால:12 20/4
போக்கிய பொருள் எனக்கு இன்று போந்ததால் – அயோ:2 66/4
கிளர் பெரும் படை கடல் கெழுமி போந்ததால் – யுத்2-மிகை:16 18/4

TOP


போந்தது (5)

பூண் இயல் மொய்ம்பினாய் போந்தது ஈண்டு எனை – அயோ:14 45/3
போந்தது என்னுடை புண்ணியத்தால் என்றான் – ஆரண்:3 18/4
போந்தது என்னை புகுந்த என் புந்தி போய் – ஆரண்:4 31/3
புக்கனர் அ புலம் போந்தது இல்லையால் – சுந்:3 41/2
போந்தது போல் பொலம் தேரில் பொங்கிய – யுத்2:16 104/3

TOP


போந்ததுவும் (1)

போந்ததுவும் கடைமுறையே புரந்தரனார் பெரும் தவமாய் போயிற்று அம்மா – யுத்4:38 25/4

TOP


போந்ததே (1)

போந்ததே பெரிது என்பாரும் புகுவதே பெரிது என்பாரும் – அயோ:3 73/3

TOP


போந்ததோ (1)

போந்ததோ உயிரும் கொண்டே ஆயினும் புதுமை அன்றே – யுத்3:27 71/4

TOP


போந்தவர் (3)

போந்தவர் போந்திலம் என்னும் புந்தியால் – அயோ:2 45/4
பொங்கினர் கொன்றவர்க்கு எளியர் போந்தவர்
மங்கையர் திறத்தினில் வயிர்த்த சிந்தையர் – யுத்1:4 77/2,3
போரிடை புறங்கொடுத்து அஞ்சி போந்தவர்
நேர் வரு தாயத்து நிரப்பினோர் பிறர் – யுத்1:4 78/2,3

TOP


போந்தவன் (3)

பூண்டவன் தொடர்ந்து பின்னே போந்தவன் பொழுது நீத்தது – அயோ:13 41/3
கொண்டு போந்தவன் வைத்தது ஓர் உறையுள்-கொல் குல மணி மனைக்கு எல்லாம் – சுந்:2 194/3
மூலமே நோக்கினும் முனிந்து போந்தவன்
சீலமே நோக்கி யாம் தெரிந்து தேறுதற்கு – யுத்1:4 81/2,3

TOP


போந்தவா (1)

போந்தவா கண்டும் நான் இங்கு புகுந்தது புகழோய் – யுத்1:5 68/4

TOP


போந்தன (2)

பூவின் மெல்லிய பாதமும் போந்தன
தா இல் எம்பி கை சாலை சமைத்தன – அயோ:10 50/2,3
அரிந்து போந்தன சிந்திட திசைதிசை அகற்றி – ஆரண்:7 85/2

TOP


போந்தனம் (3)

தேடி போந்தனம் இன்று தீ மாற்றம் சில விளம்பி – ஆரண்:6 115/2
போயினிர் நாடும் என்ன போந்தனம் புகுந்தது ஈது என்று – சுந்:12 82/3
பூண்ட வெம் பழியினோடும் போந்தனம் போதும் என்னா – யுத்3:31 57/2

TOP


போந்தனளாம் (1)

போந்தனளாம் என பொருமல் நீங்கினான் – யுத்2:16 288/4

TOP


போந்தனன் (5)

பொன்னொடும் பொரு கழல் பரதன் போந்தனன்
நல் நெடும் பெரும் படை நல்கல் அன்றியே – அயோ:14 44/1,2
புக்கனன் புனலிடை முழுகி போந்தனன்
தக்க நல் மறையவன் சடங்கு காட்ட தான் – அயோ:14 79/1,2
புகல் அவன் கழல் அடைந்து உய்ய போந்தனன்
தகவு உறு சிந்தையன் தரும நீதியன் – யுத்1:4 42/2,3
போந்தனன் என்றனன் புகுந்தது ஈது என்றான் – யுத்1:4 54/4
உங்கள்-பால் நின்றும் எம்-பால் போந்தனன் உம்பி என்றான் – யுத்1:14 28/4

TOP


போந்தனென் (1)

புக்க இடம் அறிந்திலேன் போந்தனென் என் வினை முடித்தே – பால:12 29/4

TOP


போந்தாய் (3)

போந்தாய் எனை விட்டனை போயினையோ – ஆரண்:14 72/4
புரக்கும் மன்னர் குடி பிறந்து போந்தாய் அறத்தை பொறை தீர்ப்பான் – யுத்3:22 220/3
புண்ணும் நீக்கினை தமையனை தொடர்ந்து உடன் போந்தாய் – யுத்4:40 112/4

TOP


போந்தார் (1)

அரங்கினுக்கு அழகு செய்ய ஆயிரம் சாரி போந்தார்
மரம் கொடும் தண்டு கொண்டும் மலை என மலையாநின்றார் – யுத்2:18 235/2,3

TOP


போந்தாள் (1)

தன்மையன் இராமனோ தாமரை தவிர போந்தாள்
மின்-வயின் மருங்குல் கொண்டாள் வேய்-வயின் மென் தோள் கொண்டாள் – ஆரண்:10 67/2,3

TOP


போந்தான் (7)

புன் தொழில் அரக்கன் மற்று அ தேவியை கொண்டு போந்தான்
தென் திசை என்ன உன்னி தேடியே வந்தும் என்றார் – கிட்:16 57/2,3
போயினன் அமரர் கோவை புகழொடு கொண்டு போந்தான் – சுந்:11 12/4
போதம் கண்ணிய வரம் எலாம் தர கொண்டு போந்தான்
காதும் கண்ணுதல் மலர் அயன் கடைமுறை காணா – யுத்1:3 1/2,3
பொன்றினென் ஆகின் நன்று என்று அவன் வெள்க இவனும் போந்தான் – யுத்1:12 32/4
பிணங்கினால் ஆவது இல்லை பெயர்வது என்று உணர்ந்து போந்தான்
குணங்களால் உயர்ந்தான் சேனை கடல் எலாம் கரங்கள் கூப்ப – யுத்2:16 163/3,4
புரக்கும் நன் கடன் செய உளன் வீடணன் போந்தான்
சுரக்கும் நுந்தைக்கு நீ செய கடவன கடன்கள் – யுத்3:22 65/2,3
புண் பிளந்து-அனைய நெஞ்சன் கோபுரத்து இழிந்து போந்தான் – யுத்4:34 24/4

TOP


போந்திலம் (1)

போந்தவர் போந்திலம் என்னும் புந்தியால் – அயோ:2 45/4

TOP


போந்திலர் (1)

போயின நிருதர் யாரும் போந்திலர் போலும் என்றான் – யுத்3:22 2/2

TOP


போந்து (29)

கல்லிடை பிறந்து போந்து கடலிடை கலந்த நீத்தம் – பால:1 19/1
செவ்வி நுதல் திருவினொடும் போந்து ஏறுக என ஏறி சிறந்தான்-மன்னோ – பால:5 63/4
இன் தளிர் கற்பக நறும் தேன் இடை துளிக்கும் நிழல் இருக்கை இழந்து போந்து
நின்று அளிக்கும் தனி குடையின் நிழல் ஒதுங்கி குறை இரந்து நிற்ப நோக்கி – பால:6 9/1,2
அரா அணை துறந்து போந்து அயோத்தி எய்திய – பால:23 47/3
என்ன விட்டனன் ஒரு சிறிது அவனி போந்து இழிந்தாள் – பால-மிகை:9 52/4
பொய்_இல் மா கடன் கழித்தி போந்து என்றார் – அயோ:11 123/4
மன்ன போந்து நீ மகுடம் சூடு எனா – அயோ:14 110/4
கலங்குறா-வணம் காத்தி போந்து எனா – அயோ:14 111/3
நன்று போந்து அளி உனக்கு உரிய நாடு என்றான் – அயோ:14 122/4
பொங்கு அரத்தம் விழி வழி போந்து உக – ஆரண்:7 22/2
பிறந்து போந்து இது படும் பேதையேன் எனா – ஆரண்:12 18/4
பரிவு_இலன் சீற போந்து பருவரற்கு ஒருவன் ஆகி – கிட்:2 22/2
புனை மலர் தட கை நீட்டி போந்து இனிது இருத்தி என்றான் – கிட்:3 20/4
பூட்டிய செல்வம் ஆங்கே தம்பிக்கு கொடுத்து போந்து
நாட்டு ஒரு கருமம் செய்தாய் எம்பிக்கு இ அரசை நல்கி – கிட்:7 87/2,3
போந்து அவண் இருப்பின் எம்மை போற்றவே பொழுது போமால் – கிட்:9 20/3
ஏழ்_இரண்டு ஆண்டு யான் போந்து எரி வனத்து இருக்க ஏன்றேன் – கிட்:9 21/1
தேயம் எங்கணும் திரிந்தன போந்து இடை தேடி – கிட்:10 45/3
சான்று இனி அறனே போந்து உன் தம்முனை சார்தி என்றான் – கிட்:11 74/4
பொருந்தில நிலனொடு போந்து கானிடை – சுந்:4 42/1
போந்து புறம் நின்று இரைக்கின்ற பொறை தீர் மறவர் புறம் சுற்ற – சுந்:12 118/2
பொடித்தன உரோமம் போந்து பொழிந்தன கண்ணீர் பொங்கி – சுந்:14 48/1
முனியுமால் எம்மை எம் கோன் என்று அவர் மொழிந்து போந்து
கனியும் மா மதுவனத்தை கட்டழித்திட்டது இன்று – சுந்-மிகை:14 7/1,2
துணைவரை பிரிந்து போந்து மருங்கு என துவளும் உள்ள – யுத்1:10 22/2
பொரும் தேவர் குழாம் நகைசெய்திட போந்து பாரின் – யுத்2:19 13/3
போந்து உருத்தது நெருப்பு அனைய போர் கணை – யுத்3:31 180/4
நன்று என வணங்கி போந்து நால்வரை கொணர்க என்றான் – யுத்4-மிகை:40 6/4
போந்து வானர புதுமையும் சனகிக்கு புகன்று – யுத்4-மிகை:41 115/3
கறுவுற பெயர்ந்து போந்து கருணையான் சரணம் பூண்டான் – யுத்4-மிகை:41 240/4
பொருள் அலர் நின்னை நீங்கா புணர்ப்பினால் தொடர்ந்து போந்து
தெருள் தரும் இளைய வீரன் செய்வன செய்கலாதேன் – யுத்4-மிகை:41 264/2,3

TOP


போந்துளான் (1)

போன்றவர் மடிதர போந்துளான் என – கிட்:16 13/2

TOP


போந்தேன் (5)

உலகு எலாம் முனிவற்கு ஈந்தேன் உறு பகை ஒடுக்கி போந்தேன்
அலகு இல் மா தவங்கள் செய்து ஓர் அரு வரை இருந்தேன் ஆண்டை – பால:24 34/1,2
பண்ணைக்கு ஒருவன் என போந்தேன் ஏவல் கூவல் பணி செய்வேன் – சுந்:4 114/4
பொலம் குழையவரை எல்லாம் பொதுவுற நோக்கி போந்தேன்
அலங்கு தண் சோலை புக்கேன் அவ்வழி அணங்கு அனாளை – சுந்:14 35/2,3
கால் வலி காட்டி போந்தேன் கை வலிக்கு அவதி உண்டோ – யுத்1:12 42/4
போ என உரைக்க போந்தேன் நரகதில் பொருந்துவேனோ – யுத்3:27 174/4

TOP


போந்தை (1)

உழுவை போந்தை உழை உயிர் உண்பதே – யுத்3:29 17/3

TOP


போம் (34)

சூடவும் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ தொல் நகர் – பால:3 65/4
வழங்கவும் பொழுது போம் சிலர்க்கு அம் மா நகர் – பால:3 66/4
தெரிதலின் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ சேண் நகர் – பால:3 67/4
உந்தலின் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ ஒள் நகர் – பால:3 68/4
ஆறு போகிய ஆறு போம் ஆறு போன்றதுவே – பால:15 5/4
புற்று உடைய காடு எல்லாம் நாடாகி போம் என்பார் – அயோ:4 107/4
துறந்து போம் என சொற்ற சொல் தேறுமோ – அயோ:4 218/1
பூட்டினன் புரவி அ புரவி போம் நெறி – அயோ:5 46/2
மூக்கொடு அன்றி நும் முதுகொடும் போம் பழி முயன்றீர் – ஆரண்:8 6/4
போம் வகை புணர்ப்பன் என்று புத்தியால் புகல்கின்றேற்கும் – ஆரண்:11 38/2
துறந்து போம் இதனையே துணிவென் தொல் வினை – ஆரண்:12 18/3
போகவே என் தன் மனத்து இடர் போம் என புகன்றான் – கிட்:4 1/4
ஆடு நாகம் ஓட மானை யானை ஓட ஆளி போம்
மாடு நாகம் நீடு சாரல் வாளை ஓடும் வாவியூடு – கிட்:7 4/2,3
போம் எனும் துணை போதுமோ யாது என புழுங்கும் – கிட்:7 70/4
ஆவி போம் வேலை-வாய் அறிவு தந்து அருளினாய் – கிட்:7 127/2
போம் என வைப்போம் என்பது புன்மை புகழ் அன்றே – கிட்:17 7/2
போம் மத்தா போகல் எந்தை புன் பசிக்கு அமைந்தாய் என்று – கிட்-மிகை:16 10/2
பூவிலோன் ஆதியாக புலன்கள் போம் நெறியில் போகா – சுந்:3 126/1
கொண்டு மன்னவன் போம் எனும் கொள்கையை – சுந்:12 34/3
போம் என தொழுது முன் அனுமன் போயினான் – சுந்-மிகை:14 37/4
பொரு களத்து உயிரொடும் புரண்டு போம் சில – யுத்2:15 124/4
பெய்து போம் வகை இராகவன் சிலை நின்று பெயர்ந்தான் – யுத்2:15 227/4
தொடர்ந்து போம் பழியினோடும் தூக்கிய கரங்களோடும் – யுத்2:16 2/3
போம் அத்தனை வெம் புரவி கடலே – யுத்2:18 18/4
இப்போது இவன் உயிர் போம் என உரும் ஏறு என எறிந்தான் – யுத்2:18 165/2
போம் தகைக்கு உரியது அன்றால் போகலை போகல் என்னா – யுத்2:18 207/3
போம் என தமரை சொல்லி சிலர் உடல் துறந்து போனார் – யுத்2:19 167/4
பாதமே பணியின் நம்-பால் பகை விடுத்து அவன் போம் என்றான் – யுத்2-மிகை:16 4/4
கும்பகன் கொடுமையும் குலைகுலைந்து போம்
வெம்பு வெம் சேனையின் மெலிவும் நோக்கிய – யுத்2-மிகை:16 46/1,2
பார்த்தனன் அரக்கர் கோனும் போம் என பகரும்-காலை – யுத்3:20 1/4
தலையொடும் போம் விசைத்து எறிந்த சக்கரம் – யுத்3:20 39/4
பூ நனி வடவை தீயின் புக்கு என பொரித்து போம் என்று – யுத்3:31 225/2
தேறுதல் செய்து உழல் போதில் தீவினை மாய்த்திட போம் நல் வினையே போல – யுத்4-மிகை:37 30/4
உன்-தன் மா நகர் எய்தினால் சாய்கை போம் உரவோய் – யுத்4-மிகை:41 93/2

TOP


போம்படி (2)

காரை ஒத்தவன் போம்படி கண்ட அ – அயோ:4 228/3
பொய்யின் போம்படி ஆக்கினன் கடிதினின் புக்கான் – யுத்3:22 70/4

TOP


போமால் (3)

போந்து அவண் இருப்பின் எம்மை போற்றவே பொழுது போமால்
தேர்ந்து இனிது இயற்றும் உன் தன் அரசியல் தருமம் தீர்தி – கிட்:9 20/3,4
போயின திசைகள் எங்கும் கறங்கு என சாரி போமால்
மீ எழின் உயரும் தாழின் தாழும் விண் செல்லின் செல்லும் – யுத்2:18 182/2,3
புண்டரிக நின் சரம் என கடிது போமால் – யுத்4:36 20/4

TOP


போமே (1)

போமே பொருள் என்ற புராதனர் தாம் – யுத்1:3 109/2

TOP


போமேல் (1)

ஓம்பி திரிந்தேன் எனக்கு இன்று உதவாது போமேல்
சோம்பி துறப்பென் இனி சோறும் உவந்து வாழேன் – யுத்2:19 12/3,4

TOP


போமோ (2)

பாக்கியம் உடைமை அன்றோ அன்னது பழுது போமோ – ஆரண்:11 56/4
வந்தது இங்கு யாதோ யாரொடும் போமோ என்று தம் மனம் மறுகுதலால் – சுந்:3 77/3

TOP


போய் (311)

பட்ட மென் கமுகு ஓங்கு படப்பை போய்
நட்ட செந்நெலின் நாறு வளர்க்குமே – பால:2 26/3,4
பொன் விலை மகளிர் மனம் என கீழ் போய் புன் கவி என தெளிவு இன்றி – பால:3 13/2
வேய்ந்த கார் அகில் புகை உண்ட மேகம் போய்
தோய்ந்த மா கடல் நறும் தூபம் நாறு மேல் – பால:3 41/2,3
ஆனாத மாடத்திடை ஆடு கொடிகள் மீ போய்
வான் ஆறு நண்ணி புனல் வற்றிட நக்கும் மன்னோ – பால:3 69/3,4
அன்னவாறு எவரும் நீர் போய் அவதரித்திடும்-மின் என்றான் – பால:5 23/4
புத்து ஆன கொடு வினையோடு அரும் துயரம் போய் ஒளிப்ப புவனம் தாங்கும் – பால:5 33/1
பொருக்கென எழுந்து போய் புரையுள் புக்கனர் – பால:5 39/4
உள் உறு வெகுளி போய் ஒளித்த தாம்-அரோ – பால:5 49/4
இழிந்து போய் இரதம் ஆண்டு இணை கொள் தாள் மலர் – பால:5 71/1
ஈரமொடு உறைதரு முனிவரரிடை போய்
சோர் பொழுது அணி_நகர் துறுகுவர் எதிர்வார் – பால:5 127/2,3
சென்றன வந்தது நகையும் சிவந்தன கண் இருண்டன போய் திசைகள் எல்லாம் – பால:6 14/4
பெய்யும் மாரியால் பெருகு வெள்ளம் போய்
மொய் கொள் வேலை-வாய் முடுகும் ஆறு போல் – பால:6 16/1,2
அடுத்த வேள்வி போய் முடித்தும் நாம் எனா – பால:6 19/3
புரங்கள் நேர் இலா நகரம் நீங்கி போய்
அரங்கின் ஆடுவார் சிலம்பின் அன்னம் நின்று – பால:6 22/2,3
ஏழும் ஏற போய் ஆறும் ஏறினார் – பால:6 24/4
பற்று அவா வேரொடும் பசை அற பிறவி போய்
முற்ற வால் உணர்வு மேல் முடுகினார் அறிவு சென்று – பால:7 3/1,2
உரியது இந்திரற்கு இது என்று உலகம் ஈந்து போய்
விரி திரை பாற்றுடல் பள்ளி மேவினான் – பால:8 27/1,2
கருங்கடல் பள்ளியில் கலவி நீங்கி போய்
பிரிந்தவர் கூடினால் பேசல் வேண்டுமோ – பால:10 38/3,4
நல் நெடும் கரங்களை நடுக்கி ஓடி போய்
முன்னை வெம் கதிரவன் கடலில் மூழ்கினான் – பால:10 61/3,4
வெளி நின்றவரோ போய் மறைந்தார் விலக்க ஒருவர்-தமை காணேன் – பால:10 68/1
நீங்கா மாயை-அவர்-தமக்கு நிறமே தோற்று புறமே போய்
ஏங்கா கிடக்கும் எறி கடற்கும் எனக்கும் கொடியை ஆனாயே – பால:10 76/1,2
முனியும் தம்பியும் போய் முறையால் தமக்கு – பால:11 2/1
கொழுந்து சேர் நுதல் கோது அறு சுட்டி போய்
அழிந்தது என்னவும் ஆழ்ந்தது திங்களே – பால:11 11/3,4
மக்களில் அங்கு ஒருவன் போய் வான் புக்கான் மற்றையவன் – பால:12 29/3
சென்றும் இலர் போய் ஒளித்த தேர் வேந்தர் திரிந்தும் இலார் – பால:13 24/2
பாசிழை மகளிர் சூழ போய் ஒரு பளிக்கு மாட – பால:13 45/2
கொழுந்து போய் கொடி மதில் மிதிலை கூடிற்றே – பால:14 23/4
பாளை விரி ஒத்து உலவு சாமரை பட போய்
வாள் எழ நிரைத்த படமாடம் அவை புக்கார் – பால:15 17/3,4
அரிந்த கூர் உகிரால் அழி சாந்து போய்
தெரிந்த கொங்கைகள் செவ்விய நூல் புடை – பால:18 27/2,3
இன்று போய் கொணர்கிலை என் செய்வாய் எனக்கு – பால:19 28/3
நலிந்த வாள் உழவன் ஓர் நங்கை கொங்கை போய்
மெலிந்தவா நோக்கி தன் புயங்கள் வீங்கினான் – பால:19 37/3,4
ஆன பூசல் அறிந்திலம் அம்பு போய்
வான நாடியர் மார்பினும் தைத்தவே – பால:21 33/3,4
மாதர் இன்னணம் எய்த்திட வள்ளல் போய்
கோது இல் சிந்தை வசிட்டனும் கோசிக – பால:21 41/1,2
பொன் தட முடி புது வெயில் பொழிதர போய்
நல் தவர் அனுச்சை கொடு நல் மனை புகுந்தான் – பால:22 42/3,4
கரு நாயிறு போல்பவர் காலொடு போய்
வரு நாள் அயலே வருவாய் மனனே – பால:23 4/1,2
ஏவலும் இறைஞ்சி போய் இராமன் சேவடி – பால:24 48/1
வளை முரல் தானையான் மருங்கு போத போய்
இளையவன் தன்னொடும் ஏழு நாளிடை – பால:24 49/2,3
பராவரும் இராமன் மாதோடு இளவல் பின் படர கான் போய்
விராதனை கரனை மானை கவந்தனை வென்றிகொண்டு – பால-மிகை:0 8/1,2
வெய்ய மா முனி சென்னியில் சூடியே வினை போய்
உய்யும் ஆறு இது என்று உவந்து வந்து உம்பர் நாடு அடைந்தான் – பால-மிகை:9 5/3,4
விண் முழுது ஆளி செய்த வினை என வெகுண்டு நீ போய்
மண்_மகள் ஆதி என்று மடவரல்-தன்னை ஏவி – பால-மிகை:11 24/1,2
குறைந்து போயினன் ஒருவன் போய் குரை கடல் குளித்தான் – பால-மிகை:14 2/4
தம் குல புதல்வரே தரணி தாங்க போய்
வெம் குல புலன் கெட வீடு நண்ணினார் – அயோ:1 16/2,3
பட்டவர் அல்லரேல் பரம ஞானம் போய்
தெட்டவர் அல்லரேல் செல்வம் ஈண்டு என – அயோ:1 19/2,3
போய் அகம் குளிர் புரவலன் இருந்துழி புக்கான் – அயோ:1 57/4
பொரு_இல் மேருவும் பொரு_அரும் கோயில் போய் புக்கான் – அயோ:1 70/4
நிறையும் நெஞ்சிடை உவகை போய் மயிர் வழி நிமிர – அயோ:1 74/3
துன்னு காதல் சுமித்திரையோடும் போய்
மின்னு நேமியன் மேவு இடம் மேவினாள் – அயோ:2 6/3,4
நூல் தட மார்பனும் நொய்தின் எய்த போய்
ஆற்றல்-சால் அரசனுக்கு அறிவித்தான் அவன் – அயோ:2 32/2,3
தூயவள் உவகை போய் மிக சுடர்க்கு எலாம் – அயோ:2 59/3
பரதனும் இளவலும் பதியின் நீங்கி போய்
விரத மா தவம் செய விடுதல் நன்று என்றாள் – அயோ:2 64/3,4
பிறந்து இறந்து போய் பெறுவதும் இழப்பதும் புகழே – அயோ:2 73/1
போய் வனம் ஆள்வது என புகன்று நின்றாள் – அயோ:3 14/3
மாய்ந்தே நான் போய் வான் உலகு ஆள்வென் வசை வெள்ளம் – அயோ:3 48/3
போய் அடங்க நெடும் கொடும் பழி கொண்டு அரும் புகழ் சிந்தும் அ – அயோ:3 57/2
நீண்ட கொடி மாட நிரை வீதி நிறைய போய்
பூண்ட புகழ் மன்னன் உறை கோயில் புகலோடும் – அயோ:3 103/3,4
ஆழி சூழ் உலகம் எல்லாம் பரதனே ஆள நீ போய்
தாழ் இரும் சடைகள் தாங்கி தாங்க_அரும் தவம் மேற்கொண்டு – அயோ:3 111/1,2
தண்ணீர் கொடு போய் அளித்து என் சாவும் உரைத்து உம் புதல்வன் – அயோ:4 78/2
போழ்ந்தாய் நெஞ்சை என்றார் பொன்_நாடு அதனில் போய் நீ – அயோ:4 83/3
காந்தன் ஒரு முறை போய் காடு உறைவான் ஆயினான் – அயோ:4 91/4
கார் வானம் ஒப்பான்-தனை காண்-தொறும் காண்-தொறும் போய்
நீர் ஆய் உக கண்ணினும் நெஞ்சு அழிகின்ற நீரார் – அயோ:4 143/1,2
இருவர் ஆணையும் ஏந்தினென் இன்று போய்
கருவி மா மழை கல்_தடம் கண்டு நான் – அயோ:4 216/2,3
வல் அரக்கரின் மால் வரை போய் விழுந்து – அயோ:4 220/1
மறைகளை மறைந்து போய் வனத்துள் வைகுவான் – அயோ:5 37/4
ஊனகம் பற்றிய உயிர் கொடு இன்னும் போய்
வானகம் பற்றிலா வலிமை கூறு என்றான் – அயோ:5 43/3,4
ஆரும் அஞ்சல் ஐயன் போய் அயோத்தி அடைந்தான் என அசனி – அயோ:6 33/3
பொங்கும் நின் சுற்றத்தோடும் போய் உவந்து இனிது உன் ஊரில் – அயோ:8 15/3
இடர் உறு பகை யா போய் யான் என உரியாய் நீ – அயோ:8 42/2
துணி குறு வயிர வாள் தட கை தூக்கி போய்
மணி குறு_நகை இள மங்கைமார்கள் முன் – அயோ:11 112/2,3
பொன்னின் வார் சடை புனிதனோடும் போய்
தன்னை நல்கி அ தருமம் நல்கினான் – அயோ:11 117/2,3
அழிந்தது கேகயன் மடந்தை ஆசை போய்
கழிந்தது துயர் நெடும் காதல் தூண்டவே – அயோ:12 25/3,4
போவது சேனையும் ஆர் உயிரும் கொடு போய் அன்றோ – அயோ:13 17/4
மண்டலம் நிறைந்து போய் வழிந்து சோரவே – அயோ:14 52/4
உரிய மெய் நிறுவி போய் உம்பரான் என்றான் – அயோ:14 55/4
என் பெற்று நீ பெற்றது இன் உயிர் போய் நீங்கலோ – அயோ:14 59/3
கண்ணின் நீர் உகுத்தலின் கண்டது இல்லை போய்
மண்ணு நீர் உகுத்தி நீ மலர்க்கையால் என்றான் – அயோ:14 77/3,4
பொன் திணிந்தன சடை புனிதனோடும் போய்
சென்றனர் செறி திரை புனலில் செய்க என – அயோ:14 78/2,3
மின் என கருமை போய் வெளுத்தது ஓர் மயிர் – அயோ-மிகை:1 1/4
பொன்னின் மேருவில் போய் மறைந்திட்டதே – அயோ-மிகை:14 1/4
மறப்பரோ நின் தன்மை அது ஆகின் மற்று அவர் போய்
பிறப்பரோ எவர்க்கும் யான் பெற்ற பதம் பெறல் அரிதே – ஆரண்:1 50/2,3
போந்தது என்னை புகுந்த என் புந்தி போய்
காந்துகின்றது கட்டுரையீர் என்றான் – ஆரண்:4 31/3,4
பொன்னொடும் புனிதன் போய் அ பூம் பொழில் சாலை புக்கான் – ஆரண்:6 62/4
வந்து நோக்கினள் வள்ளல் போய் ஒரு மணி தடத்தில் – ஆரண்:6 83/1
சுற்றும் ஓடும் போய் சோரி நீர் சொரிதர சோரும் – ஆரண்:6 91/4
இரு வினை கடந்து போய் உம்பர் எய்தினார் – ஆரண்:7 122/2
உம் கை வாளொடு போய் விழுந்து ஊர் புகலுற்றீர் – ஆரண்:8 4/2
புண்ணின் நீரும் பொடிகளும் போய் உக – ஆரண்:9 27/2
வெருவி போய் சிசிரம் நீக்கி வேனில் வந்து இறுத்தது அன்றே – ஆரண்:10 99/4
பொன் தாழ் குழை-தன்னொடும் போக்கினள் போய் புகுந்தாள் – ஆரண்:10 147/4
போய் ஐயா புணர்ப்பது என்னே என்பது பொருந்திற்று ஒன்றோ – ஆரண்:11 35/3
பறையும் துணை அன்னது பல் நெறி போய்
மறையும் என ஏழை வருந்தினளால் – ஆரண்:11 54/3,4
நிலையே உயிரே நிலை தேடினிர் போய்
உலையா வலியாருழை நீர் உரையீர் – ஆரண்:12 75/3,4
ஓதாது உணர்வாருழை ஓடினை போய்
நீதான் வினையேன் நிலை சொல்லலையோ – ஆரண்:12 78/3,4
சேண் உற்று அகன்ற நெறியூடு சென்று சிலை வாளி அன்ன விசை போய்
ஆணி பசும்பொன் அனையாள் இருந்த அவிர் சோலை வல்லை அணுகா – ஆரண்:13 70/3,4
கொம்பு இழை மானின் பின் போய் குல பழி கூட்டி கொண்டீர் – ஆரண்:13 124/2
கடிய கார் இருள் கங்குலின் கற்பம் போய்
முடியும் ஆகின் முடியும் இ மூரி நீர் – ஆரண்:14 23/2,3
நீர் கண்டனை இ வழி நேடினை போய்
சார் கொண்டு என இத்துணை சார்கிலனால் – ஆரண்:14 63/1,2
ஓடும் பெயர் சொல்லி உளைந்து உயிர் போய்
வாடும் வகை சோரும் மயங்குறுமால் – ஆரண்:14 74/2,3
ஆற்றின் வீழ்ந்து போய் அலை கடல் பாய்தரும் இயல்ப – கிட்:4 8/4
போய் எழுந்தது முழக்கு உடன் எழுந்தது புகை – கிட்:5 9/2
பொன் உடை சிலையினாய் விரைந்து போய் என்றான் – கிட்:6 18/4
போய் பொடித்தன மயிர் புறத்த வெம் பொறி – கிட்:7 16/1
மாகங்களை நண்ணிய விண்ணவர் போய் மறைந்தார் – கிட்:7 50/4
வெய்ய மார்பு அகத்துள் தங்காது உருவி மேக்கு உயர மீ போய்
துய்ய நீர் கடலுள் தோய்ந்து தூய் மலர் அமரர் சூட்ட – கிட்:7 158/2,3
ஆரியன் அருளின் போய் தன் அகல் மலை அகத்தன் ஆன – கிட்:9 32/1
அறுதியை அடைந்தது அ பருவம் ஆண்டு போய் – கிட்:10 102/4
மூண்டு எழு வெகுளி போய் ஒளிப்ப முன்பு போல் – கிட்:11 126/3
அங்கதற்கு இனியன அருளி ஐய போய்
தங்குதி உந்தையோடு என்று தாமரை – கிட்:11 137/1,2
மஞ்சு இவரும் நெடும் கிரியும் வள நாடும் பிற்பட போய் வழி-மேல் சென்றால் – கிட்:13 25/2
விண்டு போய் இழிவர் மேல் நிமிர்வர் விண் படர்வர் வேர் – கிட்:14 6/1
போய் சில அறிதும் என்று அதனில் போயினார் – கிட்:14 24/4
பாரிடை நடந்து பகல் எல்லை படர போய்
நீர் உடைய பொய்கையினின் நீள் கரை அடைந்தார் – கிட்:14 71/2,3
உடலினை வழிந்து போய் உவரி நீர் உக – கிட்:16 24/3
போய் இது புரிதி என்று புலமை தீர் புன்மை காண்டற்கு – கிட்:17 23/3
போர் வலி அழிந்து போய் புறம் தந்து ஓடலேன் – கிட்-மிகை:7 1/4
உற்றிட கருதி மீ போய் ஆதபத்து உனது மேனி – கிட்-மிகை:16 4/2
மீது உறு சுனை நீர் ஆடி அருவி போய் உலகின் வீழ்வ – சுந்:1 9/3
போர் இயன்றன தோற்ற என்று இகழ்தலின் புறம் போய்
நேர் இயன்ற வன் திசை-தொறும் நின்ற மா நிற்க – சுந்:2 11/1,2
தீண்ட_அரும் தீவினை தீக்க தீந்து போய்
மாண்டு அற உலர்ந்தது மாருதி பெயர் – சுந்:2 50/1,2
செ வழி ஒதுங்கினன் தேவர் ஏத்த போய்
வெவ் வழி அரக்கர் ஊர் மேவல் மேயினான் – சுந்:2 59/3,4
போய் இ நகர் புக்கிடுவென் என்று ஓர் அயல் போனான் – சுந்:2 72/4
பூழியின் தொகை விசும்பு அணவ போய் புகும் – சுந்:2 125/1
அக்கன் மாளிகை கடந்து போய் மேல் அதிகாயன் – சுந்:2 142/1
தூய தெரு ஒன்றொடு ஒரு கோடி துருவி போய்
தீயவன் இருக்கை அயல் செய்த அகழ் இஞ்சி – சுந்:2 164/2,3
மனை ஓர் ஆயிரம் ஆயிரம் வாயில் போய்
அனையவன் குலத்து ஆய் இழையார் இடம் – சுந்:2 177/2,3
தூய மாளிகை நெடும் தெரு துருவி போய் தொலைவு_இல் மூன்று உலகிற்கும் – சுந்:2 193/2
ஒன்றானும் உணரகிலேன் மீண்டு இனி போய் என் உரைக்கேன் – சுந்:2 224/3
தழைத்த பொன் முலை தடம் கடந்து அருவி போய் தாழ – சுந்:3 6/1
மந்த மாருதம் போய் மலர்-தொறும் வாரி வயங்கு நீர் மம்மரின் வரு தேன் – சுந்:3 87/3
காந்தன் மாண்டிலன் காடு கடந்து போய்
வாய்ந்து வாழ்வது மானிட வாழ்வு அன்றோ – சுந்:3 101/3,4
இழை தட மார்பத்து அண்ணல் எய்ய போய் வையம் சேர்வான் – சுந்:4 74/3
பேறு பெற என்கண் அருள் தந்தருளு பின் போய்
ஆறு துயர் அம் சொல் இள_வஞ்சி அடியன் தோள் – சுந்:5 10/2,3
சுந்தர தோளனை தொடர்ந்து காத்து போய்
அந்தம்_இல் திரு நகர்க்கு அரசன் ஆக்கு என்பாய் – சுந்:5 38/3,4
போய் வான் அ நகர் புக்கு அன்றோ – சுந்:5 40/3
மேல் நிமிர விட்டன விசும்பின் வழி மீ போய்
வானவர்கள் நந்தன வனத்தையும் மடித்த – சுந்:6 11/3,4
தூளியின் நிமிர் படலம் போய் இமையவர் விழி துற வெம் போர் – சுந்:7 18/1
எறிதரு கடையும் வன் கால் இடறிட உடுவின் இனம் போய்
மறிதர மழை அகல் விண் போல் வடிவு அழி பொழிலை வளைந்தார் – சுந்:7 19/3,4
வெயில் விரி கதிரவனும் போய் வெருவிட வெளியிடை விண் நோய் – சுந்:7 20/3
மழைகளும் மறி கடலும் போய் மதம் அற முரசம் அறைந்தார் – சுந்:7 23/1
ஆங்கு அது கண்டு அவர் போய் அகலா-முன் – சுந்:9 58/3
விரவி போய் கதிரோன் ஊழி இறுதியின் வெய்யன் ஆனான் – சுந்:10 27/3
போய் தாழ் செறி தசை அரி சிந்தினபடி பொங்க பொரும் உயிர் போகா-முன் – சுந்:10 38/2
மீண்டு போய் விழ வீசி ஆங்கு அவன் மிடல் தடம் தேர் – சுந்:11 42/3
முறிந்த வில்லின் வல் ஓசை போய் முடிவதன் முன்னர் – சுந்:11 45/1
வெம் சின வாலி மீளான் வாலும் போய் விளிந்தது அன்றே – சுந்:12 79/2
போய் இற்றீர் நும் புலன் வென்று போற்றிய – சுந்:12 88/1
கொல்லல் பழுதே போய் அவரை கூறி கொணர்தி கடிது என்னா – சுந்:12 112/2
போய் எழுந்து பரந்தது வெம் புகை – சுந்:13 7/4
போய் சிலர் பொன்றினர் போனார் – சுந்:13 53/3
போய் வரும் கருமம் முற்றிற்று என்பது ஓர் பொம்மல் பொங்க – சுந்:14 3/1
போய் அவன் செயல் கண்டு உடல் பொன்றினன் ஆகும் – சுந்-மிகை:3 4/3
கார் முழுக்க எழும் கனல் கற்றை போய்
ஊர் முழுக்க வெதுப்ப உருகின – சுந்-மிகை:13 5/1,2
ஆயின வீரரும் போய் மதுவனம்-அதில் இறுத்தார் – சுந்-மிகை:14 1/4
போய் மொழி கதிரோன் மைந்தற்கு என்று அவன் தன்னை போக்கி – சுந்-மிகை:14 15/2
துடித்தனர் உடலம் சோர்ந்தார் சொல்லும் போய் நீரும் என்னா – சுந்-மிகை:14 16/3
குமைத்து உயிர் பதைப்ப நீ கூறு போய் என்றான் – சுந்-மிகை:14 24/4
இன்று போய் அவன் அடி ஏத்துவாய் என்றான் – சுந்-மிகை:14 33/4
போயின குரங்கினை தொடர்ந்து போய் இவண் – யுத்1:2 21/1
போய் இனி மனிதரை குரங்கை பூமியில் – யுத்1:2 29/1
மண்டலம் தரு கதிரவன் வந்து போய் மறையும் – யுத்1:3 12/1
கட்டி கல்லொடு கால் விசையின் போய்
இட்டிட்டார் கடலின் நடு எந்தாய் – யுத்1:3 100/3,4
தொகை குலம் துறந்து போய் துறத்தல் இன்றியே – யுத்1:4 62/2
தூ நிற முத்து_இனம் துவலையோடு போய்
வான் நிறை மீனொடு மாறு கொண்டவே – யுத்1:8 12/3,4
ஓடும் ஓட்டரின் ஒன்றின் முன் ஒன்று போய்
காடும் நாடும் மரங்களும் கற்களும் – யுத்1:8 63/1,2
போய் அவன் புகல புகுந்தார்-அரோ – யுத்1:9 54/4
பள்ளம் போய் புகும் புனல் என படியிடை படிந்து – யுத்1:12 5/1
பாறு பொருகின்றன பருந்து இவை என போய்
ஏறினர் விசும்பிடை இரிந்த உலகு எல்லாம் – யுத்1:12 18/3,4
பொங்கிய தோளினானும் இழிந்து போய் இருக்கை புக்கான் – யுத்1:12 50/4
காலன்-தன் களிப்பு தீர்த்த மகோதர காலையே போய்
மால் ஒன்றும் மனத்து வீரன் மாபெரும்பக்கனோடும் – யுத்1:13 19/1,2
கூவி இன்று என்னை நீ போய் தன் குலம் முழுதும் கொல்லும் – யுத்1:14 31/1
தாவினான் அவர்-தம் தலை போய் அற – யுத்1:14 40/2
ஈங்கு இது கருமமாக எய்தினீர் என்னின் நீர் போய்
தீங்கு உறும் தசக்கிரீவன் சிந்தையில் தெளியுமாறே – யுத்1-மிகை:9 7/2,3
ஈது எலாம் உரைத்து என் பயன் இன்று போய்
காதி மானுடரோடு கவி குலம் – யுத்1-மிகை:9 10/1,2
என்னுடை அடிமை ஏதும் பிழைத்ததோ இறைவ நீ போய்
மன்னிய மனித்தரோடும் குரங்கொடும் மலைவென் என்றால் – யுத்1-மிகை:9 16/2,3
இரவி போய் மறையும் முன்பு அங்கு இராமனும் இலங்கை நின்ற – யுத்1-மிகை:12 5/1
குரக்கு_இன பெரும் தானை குலைந்து போய்
அருக்கன் மா மகன் ஆர் அமர் ஆசையால் – யுத்2:15 42/2,3
திரிய வாங்கி நிருதர் வெம் சேனை போய்
நெரிய ஊழி நெருப்பு என வீசினான் – யுத்2:15 60/3,4
போய் அடித்தலும் நீலன் புகைந்து எதிர் – யுத்2:15 74/2
எடுத்தான் வல தட கையினை இது போய் உலகு எல்லாம் – யுத்2:15 162/1
அள் ஆடிய கவசத்து அவிர் மணி அற்றன திசை போய்
விள்ளா நெடு முழு மீன் என விழி வெம் பொறி எழ நின்று – யுத்2:15 177/1,2
உற்று அங்கு அது புறம் போய் உடல் புகுந்தால் என உணர்ந்தான் – யுத்2:15 179/4
பொறிந்து போய் உக தீ உக விசையினின் பொங்கி – யுத்2:15 206/2
மகவு கொண்டு போய் மரம் புகும் மந்தியை நிகர்த்தான் – யுத்2:15 213/4
கொண்டு போக போய் குரை கடல் குளித்த அ கொள்கை – யுத்2:15 246/2
பூளை ஆயின கண்டனை இன்று போய் போர்க்கு – யுத்2:15 255/2
கடந்து போய் உலகம் மூன்றும் காக்கின்ற காவலாளன் – யுத்2:16 2/2
நடந்து போய் நகரம் புக்கான் அருக்கனும் நாகம் சேர்ந்தான் – யுத்2:16 2/4
நினைவதன் முன்னம் நீர் போய் நெடும் திசை எட்டும் நீந்தி – யுத்2:16 7/3
போய் இனி தெரிவது என்னே பொறையினால் உலகம் போலும் – யுத்2:16 30/1
போனக தொழில் முற்றுதி போய் என்றான் – யுத்2:16 73/4
உறங்குதி போய் என உளைய கூறினான் – யுத்2:16 86/4
இ வழி அவனும் போய் வாயில் எய்தினான் – யுத்2:16 94/4
போர் கொடும் தூளி போய் துறக்கம் பண்புற – யுத்2:16 96/3
கரம் குடைந்தன தொடர்ந்து போய் கொய் உளை கடு மா – யுத்2:16 217/1
உடை பெரும் துணைவனை உயிரின் கொண்டு போய்
கிடைப்ப_அரும் கொடி நகர் அடையின் கேடு என – யுத்2:16 271/1,2
கொண்டனன் எழுந்து போய் தமரை கூடினான் – யுத்2:16 286/4
உண்ணகிற்பன உருமையும் சுடுவன மேருவை உருவி போய்
விண்ணகத்தையும் கடப்பன பிழைப்பு இலா மெய்யன மேல் சேர்ந்த – யுத்2:16 327/2,3
ஆவி போய் அழிதல் நன்றோ அமரர்க்கும் அரசன் ஆவான் – யுத்2:17 62/3
வல் நெஞ்சின் என்னை நீ நீத்து போய் வான் அடைந்தால் – யுத்2:17 80/1
போய் தாவினை நெடு மா கடல் பிழைத்தாய் கடல் புகுந்தாய் – யுத்2:18 172/2
பாரிடை குதியா-முன்னம் இடபனும் பதக நீ போய்
ஆரிடை புகுதி என்னா அந்தரத்து ஆர்த்து சென்றான் – யுத்2:18 233/3,4
ஏனை மகளிர் நிலை என் ஆகும் போய் இரங்கி – யுத்2:18 273/3
போய் ஆர்த்தவன் வந்தனன் வந்தனன் என்று பூசல் – யுத்2:19 21/3
வெற்றி வெம் கணை பட பட தலைகள் விண்ணினூடு திசை மீது போய்
அற்று எழுந்தன விழுந்து மண்ணிடை அழுந்துகின்றன அனந்தமால் – யுத்2:19 63/3,4
முழுத்தம் ஒன்றில் ஒரு வெள்ள வானரம் முடிந்து மாள்வன தடிந்து போய்
கழுத்த கைய நிமிர் கால வால பல கண்டமானபடி கண்டு நேர் – யுத்2:19 65/1,2
ஒன்று போல்வன ஓராயிரம் பகழி ஊடு போய் உருவ ஆடக – யுத்2:19 82/1
போய் இனி உய்வது எங்கே என்று எரி விழித்து புக்கார் – யுத்2:19 91/4
செத்திலென் வலியென் நின்றேன் என்று போய் வையம் சேர்ந்தான் – யுத்2:19 208/4
நீ இவண் இருத்தி யான் போய் நெடியவற்கு உரைப்பென் என்னா – யுத்2:19 214/1
போயினன் அனலன் போய் அ புண்ணியவன் பொலன் கொள் பாதம் – யுத்2:19 214/2
உழைக்கும் வெய்து உயிர்க்கும் ஆவி உருகும் போய் உணர்வு சோரும் – யுத்2:19 222/1
பூமியில் வளர்த்தும் கள்வன் போய் அகன்றானோ என்னும் – யுத்2:19 223/4
போய் அ தானுடைய வஞ்ச வரத்தினால் ஒளிந்து பொய்யின் – யுத்2:19 232/2
ஊன் விட உயிர் போய் நீங்க நீங்கும் வேறு உய்தி இல்லை – யுத்2:19 237/3
இ தன்மை எய்தும் அளவின்-கண் நின்ற இமையோர்கள் அஞ்சி இது போய்
எ தன்மை எய்தி முடியும்-கொல் என்று குலைகின்ற எல்லை-இதன்-வாய் – யுத்2:19 243/1,2
என்று இன்ன பன்னி அழிவான் எறிந்த எரி சோதி கீற இருள் போய்
பொன் துன்னி அன்ன வெயில் வீசுகின்ற பொருள் கண்டு நின்ற புகழோன் – யுத்2:19 262/1,2
நன்று என அரக்கன் போய் தன் நளிர் மணி கோயில் புக்கான் – யுத்2:19 300/4
புனையும் தேர் பரி பாகொடு போய் அற – யுத்2-மிகை:15 8/2
இளைத்து நின்றனை இன்று போய் நாளை வா – யுத்2-மிகை:15 39/3
என்று சொல்ல அன்னவன் எழுந்திராமை கண்டு போய்
மன்றல் தங்கு மாலை மார்ப வன் துயில் எழுப்பலம் – யுத்2-மிகை:16 8/1,2
பொன் என விளங்குவான் போய் தன் பெரும் கோயில் புக்கான் – யுத்2-மிகை:16 12/4
குரக்கின பெரும் படை குலைகுலைந்து போய்
வெரு கொள விசும்பிடை வெய்ய மாயையின் – யுத்2-மிகை:16 21/1,2
கொடும் கொலை மறலி ஊரில் போய் விழ குறித்து வீசும் – யுத்2-மிகை:16 28/3
நாண் தெறித்தனன் பகிரண்ட பரப்பொடு நவை போய்
மாண்ட விண்ணவர் மணி தலை துளங்கிட வய போர் – யுத்2-மிகை:16 41/1,2
பொன்றுமாறு இளைத்து இன்று போய் வருவேனேல் புகழுடைத்தது போலாம் – யுத்2-மிகை:16 54/4
வெற்றி கிளர் கைக்கொடு மெய் வலி போய்
முற்ற தனி குத்த முடிந்தனனால் – யுத்3:20 92/3,4
போக்கவும் கற்றிலன் ஒருவன் போய் பிணி – யுத்3:22 38/2
கான் எலாம் துணிந்து போய் தகர்ந்து காந்தின – யுத்3:22 47/3
கண் இமைப்பதன் முன்பு போய் விசும்பிடை கரந்தான் – யுத்3:22 78/1
சொல் கொள் வேள்வி போய் தொடங்குவான் அமைந்தவன் துணிவை – யுத்3:22 83/3
ஆர்த்த சேனையின் அமலை போய் விசும்பினை அலைக்க – யுத்3:22 85/1
போய் உருத்து அவர் உயிர் குடித்து உதவு என புகன்றான் – யுத்3:22 94/4
முன்வந்தவனும் முடிந்தான் உன் பகை போய் முடிந்தது என மொழிந்தார் – யுத்3:22 227/4
முந்த நீ போய் அரக்கர் உடல் முழுதும் கடலில் முடுக்கிடு நின் – யுத்3:23 2/2
உந்த அவன் போய் அரக்கர் உடல் அடங்க கடலினுள் இட்டான் – யுத்3:23 2/4
பாசம் போய் இற்றால் போல பதுமத்தோன் படையும் இன்னே – யுத்3:24 8/1
நாசம் போய் எய்தும் நம்பி தம்பிக்கும் நாசம் இல்லை – யுத்3:24 8/2
கொன் இயல் வயிர தோளாய் மருந்து போய் கொணர்தி என்றான் – யுத்3:24 22/4
கைம் மருங்கு உண்டாம் நின்னை காயாவாம் அப்புறம் போய் கரக்கும் என்றான் – யுத்3:24 29/4
தீங்கு இடையூறு எய்தாமல் தெருட்டுதிர் போய் என சொல்லி அவரை தீர்ந்தான் – யுத்3:24 30/2
விழுந்தன நீர் கடல் அழுந்த ஏறின மேல் கீறின போய் திசைகள் எல்லாம் – யுத்3:24 33/4
போகத்தின் நெறிகள் தந்தார் புகலிடங்கள் பிற்பட போய் பூவின் வந்த – யுத்3:24 36/3
பொன்_மலை-மீது போய் போக பூமியின் – யுத்3:24 92/1
இனையல் நீ மூண்டு யான் போய் நிகும்பலை விரைவின் எய்தி – யுத்3:26 13/3
போய் அவன் மாறி நிகும்பலை புக்கான் – யுத்3:26 42/1
விழுந்து வெய்து உயிர்த்து விம்மி வீங்கும் போய் மெலியும் வெம் தீ – யுத்3:26 44/2
போய் கண்டு கோடி அன்றே என்றனன் புழுங்குகின்றான் – யுத்3:26 82/4
திக்கு அனைத்தினிலும் செல்வென் யானே போய் பகையும் தீர்வென் – யுத்3:26 83/4
இமை இடையாக யான் போய் ஏந்து_இழை இருக்கை எய்தி – யுத்3:26 89/1
மந்திர வேள்வி போய் மடிந்ததாம் என – யுத்3:27 65/1
தொடர்ந்து போய் அயோத்தி-தன்னை கிளையொடும் துணிய நூறி – யுத்3:27 70/3
பாய போய் இலங்கை புக்கு வஞ்சனை பரப்ப செய்யும் – யுத்3:27 73/3
மின் நகு பகு வாயூடு வெயில் உக நகை போய் வீங்க – யுத்3:27 79/2
போய் ஓடிட துரந்தான் அவை பொறியோ என மறிய – யுத்3:27 105/2
புரிந்து ஓடின பொரிந்து ஓடின புகைந்து ஓடின புகை போய்
எரிந்து ஓடின கரிந்து ஓடின இடம் ஓடின வலமே – யுத்3:27 113/1,2
ஒழிந்தருள் சீற்றம் சொன்ன உறுதியை பொறுத்தி யான் போய்
கழிந்தனென் என்ற பின்னர் நல்லவா காண்டி என்னா – யுத்3:28 13/2,3
போரினை கடந்து மாயம் புணர்க்கினும் புணர்க்கும் போய் அ – யுத்3:28 32/2
மறைந்தன திசைகள் எங்கும் மாறு போய் மலையும் ஆற்றல் – யுத்3:28 42/1
வேக வான் கொடும் கால் எற்ற முற்றும் போய் விளியும் நாளில் – யுத்3:28 44/2
வாங்கிய துயரன் மீ போய் வளர்கின்ற புகழன் வந்துற்று – யுத்3:28 60/3
வரதன் போய் மறுகாநின்ற மனத்தினன் மாயத்தோனை – யுத்3:28 63/1
போய் பிறந்து இ உலகை பொதியும் வெம் – யுத்3:29 6/3
அழும் அரற்றும் அயர்க்கும் வியர்க்கும் போய்
விழும் விழிக்கும் முகிழ்க்கும் தன் மேனியால் – யுத்3:29 15/2,3
உலகினுக்கு உலகு போய் போய் ஒன்றின் ஒன்று ஒதுங்கலுற்ற – யுத்3:30 5/1
உலகினுக்கு உலகு போய் போய் ஒன்றின் ஒன்று ஒதுங்கலுற்ற – யுத்3:30 5/1
குன்றை கொண்டு போய் குரை கடல் இட அற குலைந்தோர் – யுத்3:30 13/3
ஊன் அற குறைத்து உயிர் உண்பென் நீயிர் போய் ஒருங்கே – யுத்3:31 1/2
இடம் பொறாமை உற்று இரிந்து போய் வட வரை இறுத்த – யுத்3:31 17/4
விலகு நீர் திரை வேலை ஓர் ஏழும் போய் விதியால் – யுத்3:31 23/3
திருவில்லிகள் தலை போய் நெடு மலை-போல் உடல் சிதைவார் – யுத்3:31 103/4
தீ ஒத்தன உரும் ஒத்தன சரம் சிந்திட சிரம் போய்
மாய தமர் மடிகின்றனர் எனவும் மறம் குறையா – யுத்3:31 109/1,2
போய் விளித்த குருதிகள் பொங்கு உடல் – யுத்3:31 133/2
தொடுப்பது சுடர் பகழி ஆயிரம் நிரைத்தவை துரந்த துறை போய்
படுப்பது வய பகைஞர் ஆயிரரை அன்று பதினாயிரவரை – யுத்3:31 138/1,2
போய் ஒருங்கு அண்டத்தோடும் கோடி யோசனைகள் பொங்கி – யுத்3:31 226/4
தேர் போய் அழிவுற்றது என தெளியா – யுத்3-மிகை:20 11/1
நாசத்தை உறும் உயிர் போய் நானே – யுத்3-மிகை:28 2/3
மூன்று லோகமும் முற்றும் போய் முடிவுறும் என்ன – யுத்3-மிகை:31 2/3
அரை கணத்து அரக்கர் வெள்ளம் அளவு இல் கோடி ஆவி போய்
தரை பட பல் அண்ட கோடி தகர அண்ணல்-தன் கை வில் – யுத்3-மிகை:31 13/1,2
போய் வளர்ந்து விசும்பொடும் புல்லிற்றால் – யுத்3-மிகை:31 32/3
போய் அற பகழி மாரி பொழிந்தனன் பொன்றி வீழ்ந்தான் – யுத்3-மிகை:31 55/4
துயர் தமக்கு உதவி மீளா துறக்கம் போய் வந்த தொல்லை – யுத்4:32 47/3
எய்த்தில போய் திசைகள்-தொறும் இரு நிலத்தை கிழித்து இழிந்தது என்னின் அல்லால் – யுத்4:33 25/2
சாய்ந்த வல் உருமு போய் அரவ தாழ் கடல் – யுத்4:37 75/1
போய் வாழ்கின்ற பொங்கு அனல் கண்ணின் பொழிகின்ற – யுத்4:37 139/2
போரிடை ஒடிந்து போய் புணரி புக்கு-என – யுத்4:37 149/2
நீரிடை விழுந்தது நெருப்பொடு அன்று போய் – யுத்4:37 149/4
போய் அகன்று புரள பொரு கணை – யுத்4:37 161/2
போய் நிறைந்தன அண்ட புறம் எலாம் – யுத்4:37 168/4
தூர்க்கின்ற மலர் மாரி தொடர போய் பாற்கடலில் தூய் நீர் ஆடி – யுத்4:37 198/2
குன்று அனைய நெடும் தோளாய் கூறினேன் அது மனத்துள் கொள்ளாதே போய்
உன்-தனது குலம் அடங்க உருத்து அமரில் பட கண்டும் உறவு ஆகாதே – யுத்4:38 6/2,3
வீரம் போய் உரம் குறைந்து வரம் குறைந்து வீழ்ந்தானே வேறே கெட்டேன் – யுத்4:38 24/3
செப்புறு இப்படி போய் என செப்பினான் – யுத்4:40 1/4
அஞ்சொடு அஞ்சு நான்கு என்று எணும் ஆண்டு போய் முடிந்த – யுத்4:40 126/3
என்னை ஆளுடை நாயகன் வல்லையின் எதிர் போய்
பன்னு மா மறை தபோதனன் தாள்-மிசை பணிந்தான் – யுத்4:41 36/3,4
துன்ன சொல்லுதிர் என்னலும் தூதர் போய்
உன்னை கூயினன் உம்முன் எனா முனம் – யுத்4:41 59/2,3
அ திருக்கும் கெடும் உடனே புகுந்து ஆளும் அரசு எரி போய் அமைக்க என்றான் – யுத்4:41 66/4
பொன்றும் தன்மை புகுந்தது போய் என்றாள் – யுத்4:41 74/4
யானும் மெய்யினுக்கு இன் உயிர் ஈந்து போய்
வானுள் எய்திய மன்னவன் மைந்தனால் – யுத்4:41 78/1,2
ஊதுற பறப்பதாய் உலர்ந்த யாக்கை போய்
ஏதிலன் ஒருவன்-கொல் என்னல் ஆயது – யுத்4:41 90/2,3
விழும் அழிந்து ஏங்கும் போய் வீங்கும் வேர்க்கும் அ – யுத்4:41 91/3
கண்டு போய் வரும் காட்சியின் கண்_நுதல்_பரமன் – யுத்4-மிகை:35 3/2
போய் அகன்றிட செய்தலும் போக்கிலா – யுத்4-மிகை:37 27/3
புனையும் நன் முடி சூட்டுதி போய் எனா – யுத்4-மிகை:38 8/2
பொன்னின் கற்பக பதியிடை கொண்டு போய் புகலும் – யுத்4-மிகை:41 14/2
அண்ணல் ஆரியன் தருதி என்று அருளலும் அவர் போய்
விண் எலாம் புகுந்து ஓடியே வசந்தனை விரைவில் – யுத்4-மிகை:41 42/1,2
நன்று செய்தனை என்ன போய் நாதனை பிடுங்கி – யுத்4-மிகை:41 100/3
எழுந்து போய் அவன் இறைவனை அருச்சனை செய்தான் – யுத்4-மிகை:41 106/4
இராவணன் வேட்டம் போய் மீண்டு எம்பிரான் அயோத்தி எய்தி – யுத்4-மிகை:41 210/1
புரத்தையும் புதுக்குமா புகறி போய் என்றான் – யுத்4-மிகை:41 213/4
மெய் புகழ் தம்பியும் வீரன்-தானும் போய்
மை பொழில் உறு பஞ்சவடியின் வைகினார் – யுத்4-மிகை:41 230/3,4
இராவணன் வேட்டம் போய் மீண்டு எம்பிரான் அயோத்தி எய்தி – யுத்4-மிகை:41 255/1
போய் இனிது இருத்தி என்ன புளிஞர் கோன் இளவல் பொன் தாள் – யுத்4-மிகை:41 265/3

TOP


போய்த்து (2)

போக்கினீர் என் நாசி போய்த்து என் நீர் பொறுக்குவிரேல் – ஆரண்:6 122/1
போய்த்து அங்கு அது கனல் மாண்டது புகை வீய்ந்தது பொதுவே – யுத்3:27 147/4

TOP


போய்விடின் (1)

உஞ்சு இவர் போய்விடின் நாய் குகன் என்று எனை ஓதாரோ – அயோ:13 14/4

TOP


போய (19)

என்னை ஆள் உடைய ஐயன் கலுழன் மீது எழுந்து போய
பின்னர் வானவரை நோக்கி பிதாமகன் பேசுகின்றான் – பால:5 23/1,2
விண்ணவர் போய பின்றை விரிந்த பூ_மழையினாலே – பால:8 1/1
புல்லிய பழியினோடும் புரந்தரன் போய பின்றை – பால:9 22/2
புகழ்ந்தனர் அரச நின் புதல்வர் போய பின் – பால:14 2/3
புரை விளங்கிடுக என்னா கடவுளர் போய பின்னர் – பால-மிகை:11 36/2
பொரு திறல் சுமந்திரன் போய பின்னரே – அயோ-மிகை:5 2/4
போய பின்னை பொரு சிலை வீரரும் – ஆரண்:4 41/3
போய தையலை தருதிர் என்று இராகவன் புகல – கிட்:10 45/2
போய காலத்தும் போக்கு அரிது என்பது புகன்றான் – சுந்:2 146/3
இமைப்பதன் முன் விசும்பு எழுந்து போய பின் – யுத்1:4 38/1
போய சில பொங்கு-தொறு பொங்கு-தொறு பூசல் – யுத்1:9 8/3
பொய்யிலாளனை பொருந்திய பெரும் பகை போய பின் புகழ் ஐயா – யுத்1-மிகை:3 14/4
போர் எலாம் துமிந்த கொண்ட புகழ் எலாம் துமிந்து போய – யுத்2:15 150/4
போய பின் அவன் கை வாளி உலகு எலாம் புகுவது அல்லால் – யுத்2:16 19/1
போய நாள் நாகபாசம் பிணித்தது போனவாறும் – யுத்3:23 23/2
பொத்திய நிருதர் தானை கொணரிய போய தூதர் – யுத்3:30 1/2
வெப்பு அணை குத்தினாலும் வெரிநிடை போய அன்றே – யுத்4:37 212/4
பொன் இயல் சிவிகையின் எழுந்து போய பின் – யுத்4-மிகை:41 220/2
மன்னவன் போய பின்றை வானரம் வாழ்வு கூர – யுத்4-மிகை:41 249/3

TOP


போயதால் (5)

புண்ணியம் என்று ஒரு பொருள் என்னுழை-நின்றும் போயதால் – சுந்:2 226/4
பொன் நிற தும்பி வந்து ஊதி போயதால் – சுந்:3 37/4
புரம் புக இருந்தது ஓர் மயிலும் போயதால் – சுந்:3 51/4
பொருப்பை உற்றது ஓர் பொருப்பு என கடிது ஒடிந்து இடிந்து திசை போயதால்
நெருப்பை உற்றது ஓர் இரும்பு கூடம் உற நீறு பட்டது நிகர்த்ததால் – யுத்2:19 80/3,4
அந்தணன் படையும் நின்று அகன்று போயதால் – யுத்3:24 107/4

TOP


போயது (12)

போயது எம் பொருமல் என்னா இந்திரன் உவகை பூத்தான் – பால:5 22/1
பூம் கழல் காலவன் வனத்து போயது
தீங்கு இழைத்த அதனினோ தெய்வம் சீறியோ – அயோ:11 60/2,3
போயது தாதை விண் புக்க பின்னரோ – அயோ:11 61/3
போயது அ அரக்கன் எங்கே புகல் என புள்ளின் வேந்தன் – ஆரண்:13 127/3
பூண்ட மா தவத்தின் செல்வம் போயது பிறவி என்பாள் – ஆரண்:16 3/3
பூ மழை பொழிந்து வானோர் போயது எம் பொருமல் என்றார் – யுத்2:18 205/1
போயது வெளியில் மீண்டும் புற்றிடை பறவை என்றே – யுத்2-மிகை:16 30/4
புரந்தரன் செருவில் தந்து போயது புணரி ஏழும் – யுத்3:22 12/1
பொறி வனம் வெந்த போல சாம்பராய் போயது அல்லால் – யுத்3:22 28/3
போ-மின் அடா வினை போயது போலாம் – யுத்3:26 37/1
போயது அந்தகன் புரம் புக நிறைந்தது போலாம் – யுத்3:30 43/3
போயது எங்கணும் இருள் அற ஒளித்தது அ பொழுதில் – யுத்4-மிகை:37 16/3

TOP


போயதும் (1)

போயதும் அ வயின் புகுந்த யாவையும் – கிட்-மிகை:11 4/2

TOP


போயதே (4)

நிறை எனும் அங்குசம் நிமிர்ந்து போயதே – பால:10 40/4
புடை பெயர் கடல் என எழுந்து போயதே – பால:14 9/4
பூழை ஊடே பொடித்து அப்புறம் போயதே – பால:20 10/4
புற நிலத்தையும் கைம்மிக போயதே – சுந்:6 30/4

TOP


போயவர் (1)

போயவர் உயிரும் போகி தென் புலம் படர்தல் பொய்யாது – சுந்:10 26/3

TOP


போயவன் (1)

போயவன் எங்கே நின்றான் என்றனன் பொருள் செயாதான் – யுத்3:27 96/4

TOP


போயவாறும் (1)

போயினார் போயவாறும் போயினது அன்றி போரில் – யுத்3:22 151/1

TOP


போயிட (3)

போயிட துணிந்தோம் என்றார் புராரி மற்று யானும் காற்றின் – பால:5 25/3
மூக்கும் வார் செவியும் முறை போயிட
தாக்கும் வள்ளற்கு இளவலும் தாக்கினான் – பால-மிகை:7 24/3,4
போயிட துணிந்து அவை புந்தி ஓரினும் – யுத்1-மிகை:5 4/3

TOP


போயிற்று (10)

புல்லர்க்கு நல்லோர் சொன்ன பொருள் என போயிற்று அன்றே – பால:7 49/4
வீழ்ந்தார் அயர்ந்தார் புரண்டார் விழி போயிற்று இன்று என்றார் – அயோ:4 83/1
பொங்கு வெம் களிறு நூக்க கரை ஒரீஇ போயிற்று அம்மா – அயோ:13 50/3
மன்றல் அம் கோதை மாதர் மனம் என போயிற்று அம்மா – ஆரண்:11 72/4
பூட்டிய வலயத்தோடும் பூழியாய் போயிற்று அன்றே – யுத்2:15 135/4
வலம் செய்து போயிற்று என்றால் மற்று இனி வலியது உண்டோ – யுத்3:28 4/2
புரந்தரன் பகை போயிற்று அன்றோ எனும் – யுத்3:29 11/1
புக்கு ஓடி உயிர் பருகி புறம் போயிற்று இராகவன் தன் புனித வாளி – யுத்4:37 197/4
போந்ததுவும் கடைமுறையே புரந்தரனார் பெரும் தவமாய் போயிற்று அம்மா – யுத்4:38 25/4
போனானும் ஒரு தம்பி போனவன் தான் வரும் அவதி போயிற்று என்னா – யுத்4:41 64/2

TOP


போயின (25)

புன மான் அனையாரொடு போயின என் – பால:23 16/3
போயின இரு வினை புகலுறு விதியால் – ஆரண்:2 40/3
போயின திசைகள்-தோறும் மரனொடு புல்லும் எல்லாம் – கிட்:2 12/3
போயின தூதரின் புகுதும் சேனையை – கிட்:11 117/1
போயின உயிரளாம் என நடுங்கி பொறி வரி எறுழ் வலி புகை கண் – சுந்:3 94/3
போயின பதாதி சொன்ன புரவியின் இரட்டி போலாம் – சுந்:8 10/3
போயின கருமம் முற்றி புகுந்தது ஓர் மொம்மல்-தன்னால் – சுந்-மிகை:14 43/3
போயின குரங்கினை தொடர்ந்து போய் இவண் – யுத்1:2 21/1
வேதலும் இலங்கையும் மீள போயின
தூதன் வந்தான் என துணுக்கம் கொண்டதால் – யுத்1:6 43/3,4
ஒருங்கு நனி போயின உயர்ந்த கரையூடே – யுத்1:9 6/3
போயின திசைகள் எங்கும் கறங்கு என சாரி போமால் – யுத்2:18 182/2
அன்னானொடு போயின தானை அளந்து கூற – யுத்2:19 24/1
போயின போதும் ஒன்றும் துடித்திலன் பொடித்து மான – யுத்2:19 198/2
போயின கேடகம் புரிந்து நோக்கினான் – யுத்2-மிகை:16 47/2
போயின கேடகம் போக நோக்கினன் – யுத்2-மிகை:16 48/1
போயின திசைகள் எங்கும் புகையொடு நெருப்பு போர்ப்ப – யுத்3:21 25/1
போயின நிருதர் யாரும் போந்திலர் போலும் என்றான் – யுத்3:22 2/2
போயின பகழி வேக தன்மையை புரிந்து நோக்கும் – யுத்3:22 27/3
போயின குரக்கு தானை புகுந்திலது அன்றே பொன் தேர் – யுத்3:22 32/3
புல்லுற பொருத்துவது ஒன்று போயின
நல் உயிர் ஈகுவது ஒன்று நல் நிறம் – யுத்3:24 90/2,3
போர் இனி பொருவது எங்கே போயின அனுமன் பொன் மா – யுத்3:26 4/3
போயின போயின திசை நிறைய புரள்பவர் முடிவு இலர் பொரு திறலோர் – யுத்3:28 22/3
போயின போயின திசை நிறைய புரள்பவர் முடிவு இலர் பொரு திறலோர் – யுத்3:28 22/3
தூரம் போயின ஒருவன் சிலை துரந்த சரங்களே போரில் தோற்று – யுத்4:38 24/2
எ வகை உரகமும் இரியல் போயின
நொவ்வியல் உற்றன நொடிப்பது என் இனி – யுத்4-மிகை:37 19/1,2

TOP


போயினது (5)

போயினது என்றும் சொன்னார் புகுந்தது போரும் என்றார் – யுத்1:9 79/4
மஞ்சின் மா மழை போயினது ஆம் என மாற – யுத்3:22 81/2
போயினார் போயவாறும் போயினது அன்றி போரில் – யுத்3:22 151/1
போயினது இல்லை வாயால் புலம்பலன் பொருமி பொங்கி – யுத்3:24 5/2
போயினது இராமன் சொல்லின் புட்பக_விமானம் அம்மா – யுத்4-மிகை:41 47/4

TOP


போயினர் (9)

உய்ந்து போயினர் ஊழி-நின்று எண்ணினும் உலவார் – அயோ:1 63/4
பொரு இல் தூதுவர் போயினர் பொய் இலார் – அயோ-மிகை:11 1/1
கழிந்து போயினர் மானிடர் என்னும்-கால் – ஆரண்:7 9/3
பொழிந்தன பூவின் மாரி போயினர் புறத்தோர் எல்லாம் – ஆரண்:10 88/3
பொருள் தர போயினர் பிரிந்த பொய் உடற்கு – கிட்:10 21/1
போயினர் புகுதும் நாளும் புகுந்தது புகல் புக்கோர்க்கு – கிட்:11 55/2
போயினர் களிப்பினோடும் புங்கவன் சிலையின்-நின்றும் – சுந்-மிகை:14 1/1
போயினர் பன்னசாலை இராமனும் இனிது புக்கான் – யுத்1:9 17/4
பொறி கொடும் பகழி மார்பர் போயினர் இடங்கள் புக்கார் – யுத்2:19 166/1

TOP


போயினரால் (2)

போவாய் அகல்வான் என்னா பொன்_நாட்டிடை போயினரால் – அயோ:4 86/4
மின்னும் சிலையார் மலை தொடர்ந்த வெயில் வெம் கானம் போயினரால் – ஆரண்:14 32/4

TOP


போயினவாம் (1)

புகழும் மேன்மையும் போயினவாம் என – யுத்2:15 7/2

TOP


போயினள் (1)

போயினள் தையல் இப்பால் புரிக என புலவர் கோமான் – யுத்3:24 1/1

TOP


போயினன் (26)

பொருள தரும் முனிவரும் தொடர போயினன்
மருள் ஒழி உணர்வு உடை வரத மா தவன் – பால:5 50/3,4
குறைந்து போயினன் ஒருவன் போய் குரை கடல் குளித்தான் – பால-மிகை:14 2/4
போயினன் என்றான் என்ற போழ்தத்தே ஆவி போனான் – அயோ:6 12/4
பொன் திணி திரள் தோளான் போயினன் நெறி போதும் – அயோ:9 19/2
ஆளும் என்றே போயினன் அன்றோ அரசு ஆள்வான் – அயோ:11 77/4
போயினன் திரு நகர் புரிசை வாயிலே – அயோ:12 53/4
மாண்டு போயினன் எருவைகட்கு அரசன் மற்று உளரோ – சுந்:3 13/1
போயினன் அரக்கன் பின்னை பொங்கு அரா நுங்கி கான்ற – சுந்:3 147/1
போயினன் இலங்கை வேந்தன் போர் சினம் போவது ஒப்பான் – சுந்:8 2/4
போயினன் அமரர் கோவை புகழொடு கொண்டு போந்தான் – சுந்:11 12/4
போயினன் அரக்கிமாரை சொல்லு-மின் பொதுவின் என்று ஆங்கு – சுந்:14 38/3
போயினன் அமலன் பாதம் பொருக்கென வணங்கி இன்னே – யுத்1-மிகை:9 4/1
போயினன் நகர் பொம்மென்று இரைத்து எழ – யுத்2:16 65/2
கொண்டனன் போயினன் நிருதர்_கோ நகர் – யுத்2:16 263/4
போயினன் அரக்கன் என்று இசைத்த பூசலார் – யுத்2:16 269/4
அ திசை போயினன் அல்லது ஒண்ணுமோ – யுத்2:16 289/4
போயினன் என்பது உன்னி வானர வீரர் போல்வார் – யுத்2:19 187/2
போயினன் அனலன் போய் அ புண்ணியவன் பொலன் கொள் பாதம் – யுத்2:19 214/2
போயினன் அரக்கன் என்று உரைத்த போழ்தின் வாய் – யுத்2-மிகை:16 44/2
விசும்பு போயினன் மாயையின் பெருமையான் மேலை – யுத்3:22 162/1
மன்னன் ஆணையின் போயினன் மகோதரன் வந்தான் – யுத்3:22 184/3
போயினன் என்ற மாற்றம் செவி துளை புகுதலோடும் – யுத்3:26 74/2
போயினன் ஆதல் வேண்டும் புரிந்திலன் ஒன்றும் என்பான் – யுத்3:28 17/3
போயினன் செரு முடிந்தது என்று இலங்கை ஊர் புகுவான் – யுத்4:32 34/4
வாடி போயினன் நீ இனி வஞ்சனை மதியால் – யுத்4:32 35/2
பேர்த்து சாரதி போயினன் பின்றுவான் – யுத்4:37 171/4

TOP


போயினனால் (4)

பொன் மான் உருவம் கொடு போயினனால்
நன் மான் அனையாள்-தனை நாடுறுவான் – ஆரண்:11 43/3,4
புன் போர் என நின்று அயல் போயினனால் – யுத்3:20 83/4
போழ்வித்தனன் ஆர் உயிர் போயினனால் – யுத்3:20 85/4
போர் ஏறு பொலிவுடனே வட திசையில் போயினனால் – யுத்4-மிகை:41 114/4

TOP


போயினாய் (1)

புதல்வனை எங்ஙனம் பிரிந்து போயினாய் – அயோ:11 49/4

TOP


போயினாயே (1)

பொன்றினையே இராகவனார் புய வலியை இன்று அறிந்து போயினாயே – யுத்4:38 6/4

TOP


போயினார் (29)

பொலம் குழை மயிலை கொண்டு அரிதின் போயினார் – பால:10 45/4
புல்லிய களிறு என மைந்தர் போயினார் – பால:14 17/4
ஆடவர் உயிர் என அருகு போயினார் – பால:14 21/4
பூமி தோய் பிடி சிந்தரும் போயினார்
காமர் தாமரை நாள்_மலர் கானத்துள் – பால:14 39/2,3
துன்னு தேவர்-தம் சூழலுள் போயினார் – பால-மிகை:11 53/4
பொரு_அரும் குமரரும் போயினார் புறம் – அயோ:4 148/3
போர் என்று ஒல்லொலி கைம்மிக போயினார் – அயோ:4 229/4
புரசை யானையில் கொண்டு போயினார் – அயோ:11 120/4
பூ உதிர் கொம்பு என மகளிர் போயினார் – அயோ:12 34/4
மண்டு நீர் நெடு நகர் மாந்தர் போயினார்
விண்டு உறை தேவரும் விலகி போயினார் – அயோ:14 136/2,3
விண்டு உறை தேவரும் விலகி போயினார்
கொண்டல்-தன் ஆணையால் குகனும் போயினான் – அயோ:14 136/3,4
புனிதனது உறையுள்-நின்று அரிதின் போயினார் – ஆரண்:3 1/4
பொழியும் சோலை விரைவினில் போயினார் – ஆரண்:3 35/4
புலம்புறு விடியலில் கடிது போயினார் – ஆரண்:14 101/4
போதும் நாம் வாலி-பால் என்ன போயினார் – கிட்:6 34/4
பொங்கு நாகமும் துவன்று சாரலூடு போயினார் – கிட்:7 1/4
பொங்கு வில் தலைவரை தொழுது முன் போயினார்
செங்கதிர் செல்வனை பணிவுறும் சென்னியார் – கிட்:13 74/3,4
போயினார் போன பின் புற நெடும் திசைகள்-தோறு – கிட்:14 1/1
போய் சில அறிதும் என்று அதனில் போயினார் – கிட்:14 24/4
புனையும் நோயினார் கடிது போயினார் – கிட்:15 23/4
பொன்றுவாரின் பொருந்தினர் போயினார்
துன்று_அல்_ஓதியை கண்டிலர் துன்பினார் – கிட்:15 52/3,4
போத நீதியர் ஆர் உளர் போயினார்
வேத நீதி விதி வழி மேல்வரும் – சுந்:12 95/2,3
பொருக்கென எழுதும் என்று எண்ணி போயினார் – யுத்1:4 14/4
கண் இலர் கரை இலர் கரந்து போயினார் – யுத்1:5 24/4
பொங்கு வெம் கனல் எனும் புனலில் போயினார் – யுத்1:6 32/4
பொன்றினான் அ சுபாரிசன் போயினார்
இன்று போன இடம் அறியோம் என்றார் – யுத்2:15 84/3,4
புண்டரீகன் பதியிடை போயினார் – யுத்2-மிகை:15 13/4
போயினார் போயவாறும் போயினது அன்றி போரில் – யுத்3:22 151/1
உறுபொருள் எதிர்ந்து என உவந்து போயினார் – யுத்4-மிகை:41 219/4

TOP


போயினாரே (2)

பூங்கொடியீர் ஏகும் என தொழுது இறைஞ்சி இரதம் மிசை போயினாரே – பால:5 36/4
பூ_மழை பொழிந்து வாழ்த்தி விண்ணவர் போயினாரே – பால:7 54/4

TOP


போயினால் (1)

புண்ணியம் எனும் நின் உயிர் போயினால்
மண்ணும் வானும் உயிர்களும் வாழுமோ – யுத்4:41 73/3,4

TOP


போயினாள் (4)

கனம் குழை மயில்_அனாள் கடிது போயினாள்
மனம் குழை நறவமோ மாலைதான்-கொலோ – பால:19 43/2,3
புலம்பு சேடியர் கை மிசை போயினாள் – பால:21 20/4
புவனி நாதன் தொழுது என்று போயினாள் – அயோ:4 27/4
போக்கினேன் கொடியேன் என்று போயினாள் – ஆரண்:9 30/4

TOP


போயினாற்கு (1)

புக்கு எரி மடுத்து இ ஊரை பொடி செய்து போயினாற்கு
சக்கரம் உண்டோ கையில் தனு உண்டோ வாளி உண்டோ – யுத்1:13 15/1,2

TOP


போயினான் (46)

மைந்தனும் முனியொடு மறைய போயினான் – பால:10 39/4
புண்ணிய விடை என தொழுது போயினான் – பால:24 40/4
பூவினை சென்னியில் புனைந்து போயினான்
ஆவி அங்கு அவன் அலது இல்லை ஆதலான் – பால:24 48/2,3
போ என மலர் அயன் புகன்று போயினான் – பால-மிகை:7 6/4
உறு துயர் வெள்ளியும் ஒதுங்கி போயினான் – பால-மிகை:8 12/4
வரை பொரு மண்டபம் மருங்கு போயினான் – அயோ:1 85/4
பொன் திணி நெடு மதில் வாயில் போயினான் – அயோ:4 164/4
பொன்னும் தானும் ஒர் தேர் மிசை போயினான் – அயோ:4 232/4
ஐயனும் போயினான் அல்லின் நாப்பணே – அயோ:5 47/4
பொழுதும் நாளும் குறித்திலன் போயினான் – அயோ:11 7/4
பொன் அடி தொழுவென் என்று எழுந்து போயினான் – அயோ:11 86/4
போயினான் வர கண்ட பொம்மலாள் – அயோ:11 114/3
துன்னு துன்பத்தால் துறந்து போயினான்
முன்னரே என முனிவன் கூறினான் – அயோ:11 124/3,4
துறந்து போயினான் நுந்தை தோன்றல் நீ – அயோ:11 125/1
இறந்து போயினான் இருந்தது ஆண்டு அது – அயோ:11 125/3
பொழிந்த கண்ணின் புது புனல் போயினான்
ஒழிந்திலன் குகனும் உடன் ஏகினான் – அயோ:13 71/2,3
படித்தலத்து இறைஞ்சினன் பரதன் போயினான்
பொடி தலம் இலங்குறு பொலம் கொள் மேனியான் – அயோ:14 134/3,4
மூன்று நூல் கிடந்த தோள் முனியும் போயினான் – அயோ:14 135/4
பண்டை நூல் தெரி பரத்துவனும் போயினான்
மண்டு நீர் நெடு நகர் மாந்தர் போயினார் – அயோ:14 136/1,2
கொண்டல்-தன் ஆணையால் குகனும் போயினான் – அயோ:14 136/4
போயினான் நகர் நீங்கி பொலிதரு – அயோ-மிகை:4 13/1
போதும் நாம் என்று கொண்டு அரிதின் போயினான் – அயோ-மிகை:12 1/4
பொறுத்தி என்று போயினான் – ஆரண்:1 68/4
ஆவி போயினான் எனா – ஆரண்:1 69/2
பொன்னனார் எடுக்க அங்கு ஓர் சோலையூடு போயினான் – ஆரண்:10 95/4
புனை_இழை காட்டு அது என்று போயினான் பொறாத சிந்தை – ஆரண்:11 55/2
துச கடல் மொழி செல தொழுது போயினான் – ஆரண்-மிகை:13 7/4
பொன்னின் வார் கழல் தாதை இல் போயினான் – கிட்:11 17/4
பொருந்துழி வா என தொழுது போயினான் – கிட்:11 136/4
புனையும் வார் கழலினான் அருளொடும் போயினான் – கிட்:13 73/4
பொடிபட கிடந்தன கண்டு போயினான் – சுந்:12 7/4
போதலே கருமம் என்று அனுமன் போயினான் – சுந்:12 23/4
குடை கெழு மன்னன் இல் கொண்டு போயினான் – சுந்:12 24/4
போம் என தொழுது முன் அனுமன் போயினான் – சுந்-மிகை:14 37/4
உத்தமன் அ நகர் ஒழிய போயினான் – யுத்1:4 12/4
பித்தரின் ஒரு வகை பெயர்ந்து போயினான் – யுத்1:4 32/4
போ-மின் போ-மின் புறத்து என்று போயினான் – யுத்1:14 41/4
பெற்றனென் விடை என பெயர்ந்து போயினான் – யுத்2:16 93/4
பின் இகல் பழுது என பெயர்ந்து போயினான் – யுத்2:16 258/4
திக்கு அனைத்தும் போர் கடந்தான் போயினான் தீ விழியான் – யுத்2:17 91/4
பொன்றினர் நமர் எலாம் இளவல் போயினான்
வென்றிலென் அரக்கனை விதியின் வெம்மையால் – யுத்3:24 74/3,4
பொருந்தினன் வட திசை கடிது போயினான் – யுத்3:24 85/4
குன்று தாங்கி அ குரிசில் போயினான் – யுத்3:24 116/4
கரதலத்து ஆழியும் காட்டி போயினான் – யுத்4-மிகை:41 188/4
பொன் திணி பொலம் கழல் வணங்கி போயினான்
வன் திறல் மாருதி வளர்ந்த கீர்த்தியான் – யுத்4-மிகை:41 190/3,4
பொரு அரு வெண்குடை நிழற்ற போயினான் – யுத்4-மிகை:41 221/4

TOP


போயினிர் (1)

போயினிர் நாடும் என்ன போந்தனம் புகுந்தது ஈது என்று – சுந்:12 82/3

TOP


போயினென் (1)

போயினென் பெண் உரை மறாது போனதால் – யுத்3:24 71/3

TOP


போயினை (2)

போயினை என்ற போழ்து புகழினோய் தன்மை கண்டால் – அயோ:13 35/3
கண்டு போயினை நீள் நெறி காட்டிட – சுந்:12 34/1

TOP


போயினையோ (1)

போந்தாய் எனை விட்டனை போயினையோ – ஆரண்:14 72/4

TOP


போயும் (1)

அ புறம் போயும் தேட அவதியின் அமைந்து போன – சுந்:4 33/4

TOP


போயுற (1)

எஞ்சல்_இல் மறுக்கினோடு இரியல் போயுற
வஞ்சி சென்று இறுத்தவன் வாகை மீ கொள – அயோ:11 106/2,3

TOP


போயே (2)

பூண்ட மெய் உயிரே போக அ பொய் உயிர் போயே நின்ற – சுந்:4 77/2
போயே விசும்பு அடைவாய் இது பிழையாது என புகலா – யுத்3:27 145/3

TOP


போயோ (2)

போயோ புகலோ தவிரான் புகழோடு உயிரை சுடு வெம் – அயோ:4 45/3
போயோ நின்றாய் என்னை இகந்தாய் புகழ் பாராய் – யுத்3:22 203/3

TOP


போர் (369)

வெறுப்பு இல களிப்பின் வெம் போர் மதுகைய வீர ஆக்கை – பால:2 16/3
வந்து போர் மலைக்க மா மதில் வளைந்தது ஒக்குமே – பால:3 15/4
போரில் வந்து சீறுகின்ற போர் அரக்கர் போலுமே – பால:3 17/4
புரவியில் பொரு_இல் செண்டு ஆடி போர் கலை – பால:3 67/3
போர் தொழில் குமரனும் தொழுது போந்த பின் – பால:8 32/2
சொல் வில்லால் உலகு அளிப்பாய் போர் செய்ய தொடங்கினார் – பால:13 21/4
புனைந்த சடை_முடி துளக்கி போர் ஏற்றின் முகம் பார்த்தான் – பால:13 25/2
பொரும் குலிகம் அப்பியன போர் மணிகள் ஆர்ப்ப – பால:15 25/2
போர் என்ன வீங்கும் பொருப்பு அன்ன பொலம் கொள் திண் தோள் – பால:17 18/1
கொள்ளை போர் வாள்_கணாள் அங்கு ஒருத்தி ஓர் குமரன்_அன்னான் – பால:19 59/1
அழி போர் இறைவன் பட அஞ்சியவன் – பால:23 15/3
மீட்டும் போர் தொடங்கும் வேலை விண்ணவர் விலக்க வல் வில் – பால:24 30/1
கூட மேவு போர் அரக்கரை இளையவன் கொன்று – பால-மிகை:14 3/1
பொரு இல் மா மதில் மிதிலையில் புகுந்து போர் இராமன் – பால-மிகை:14 4/1
பூண்ட போர் மழு உடையவன் பெரும் புகழ் குறுக – அயோ:1 60/2
புல்கு காதல் புரவலன் போர் வலாய் – அயோ:2 13/3
போர் ஒடுங்கும் புகழ் ஒடுங்காது தன் – அயோ:2 21/2
தேவ தேவர் பிடித்த போர் வில் ஒடித்த சேவகர் சேண் நிலம் – அயோ:3 66/2
போர் கெழு புலவர்க்கு ஆகி அசுரரை பொருது வென்றோர் – அயோ:3 96/2
பொறுத்தாய் பொறையே இறைவன் புரம் மூன்று எரித்த போர் வில் – அயோ:4 57/2
காவும் அழுத களிறு அழுத கால் வய போர்
மாவும் அழுத அ மன்னவனை மானவே – அயோ:4 98/3,4
தோன்றா நெறி வாழ் துணை தம்முனை போர் தொலைத்தோ – அயோ:4 134/2
போர் வாள் அரசர்க்கு இறை பொய்த்தனன் ஆக்ககில்லேன் – அயோ:4 140/3
பூண பிறந்தானும் நின்றான் அவை போர் விலோடும் – அயோ:4 144/3
போர் என்று ஒல்லொலி கைம்மிக போயினார் – அயோ:4 229/4
போர் வலான் தடுக்கவும் பொருமி விம்மினான் – அயோ:5 40/3
நாயகன் போர் குகன் எனும் நாமத்தான் – அயோ:8 1/2
போர் பெரும் கோலத்தை பொருந்த நோக்கு எனா – அயோ:14 48/4
போர் அறிந்திலன் இவன் தனது பொற்பும் முரணும் – ஆரண்:1 22/2
போர் ஒடுங்கலன் மறம்-கொடு புழுங்கி நிருதன் – ஆரண்:1 28/2
பசை கட்டின கிட்டின பற்பல போர்
விசை கட்டழி தானவர் விட்டு அகல் பேர் – ஆரண்:2 8/2,3
போர் வித்தகன் நேமி பொறுத்தவன் மா – ஆரண்:2 9/3
போர் அணி பொலம் கொள் வேலாய் பொருந்தலை இகழ்தற்கு ஒத்த – ஆரண்:6 43/3
மீன் சுடர் விண்ணும் மண்ணும் விரிந்த போர் அரக்கர் என்னும் – ஆரண்:6 51/3
கதிர் கொள் கால வேல் கரன் முதல் நிருதர் வெம் கத போர்
எதிர் இலாதவர் இறுதியின் நிமித்தமா எழுந்து ஆண்டு – ஆரண்:6 89/2,3
போர் தானை இந்திரனை பொருது அவனை போர் தொலைத்து – ஆரண்:6 95/2
போர் தானை இந்திரனை பொருது அவனை போர் தொலைத்து – ஆரண்:6 95/2
பேடி போர் வல் அரக்கர் பெரும் குலத்தை ஒருங்கு அவிப்பான் – ஆரண்:6 115/1
சென்று போர் செயின் தேவர் சிரிப்பரால் – ஆரண்:7 13/2
துமில போர் வல் அரக்கர்க்கு சுட்டினாள் – ஆரண்:7 15/1
அழை என் தேர் எனக்கு ஆங்கு வெம் போர் படை – ஆரண்:7 23/1
போர் பெரும் பணை பொம்மென் முழக்கமா – ஆரண்:7 25/1
போர் வனத்து இருந்த வீரர் உறைவிடம் புக்கது அன்றே – ஆரண்:7 56/4
மிதந்தன வாம் பரி மிதந்தன வய போர்
சிலை மிதந்தன மிதந்தன கொடி நெடும் தேர்கள் – ஆரண்:7 83/3,4
வலம் கொள் போர் மானிடன் வலிந்து கொன்றமை – ஆரண்:7 125/1
சலம்-கொள் போர் அரக்கர்-தம் உருக்கள் தாங்கின – ஆரண்:7 125/3
வீர வாள் கொழு என மடுத்து உழுதிரோ வெறி போர்
தீர வாழ்க்கையின் தெவ்வரை செவிடை பறித்த – ஆரண்:8 7/2,3
படம் கிழிதர படிதனில் பலவித போர்
கடம் கலுழ் தடம் களிறு தேர் பரி கடாவி – ஆரண்:9 3/2,3
தோளின் வனம் என்று இவை துவன்றி நிருத போர்
ஆளின் வனம் நின்றதனை அம்பின் வனம் என்னும் – ஆரண்:9 5/2,3
பண்டு போர் மழுவாளியை பண்பினால் – ஆரண்:9 17/3
கலங்கு சூறை வன் போர் நெடும் கால் என – ஆரண்:9 31/3
இரைத்த நெடும் படை அரக்கர் இறந்ததனை மறந்தனள் போர் இராமன் துங்க – ஆரண்:10 1/1
குண்டலம் முதலிய குலம் கொள் போர் அணி – ஆரண்:10 20/1
போர் இலான் புரந்தரன் ஏவல் பூண்டனன் – ஆரண்:10 31/1
ஒப்பு இலர் என்றே போர் செயல் ஒல்லேன் உடன் வாழும் – ஆரண்:11 6/2
அம்பு உய்க்கும் போர் வில்லி-தனக்கும் அயல் நிற்கும் – ஆரண்:11 17/2
புரம் பற்றிய போர் விடையோன் அருளால் – ஆரண்:13 15/1
பொழிந்தான் புகர் வாளிகள் மீளவும் போர் சடாயு – ஆரண்:13 25/3
கள்ள போர் அரக்கர் என்னும் களையினை களைந்து வாழ்தி – ஆரண்:13 112/3
வீங்கிய வெம் சின வீழ் மத வெம் போர்
ஓங்கல் உரிக்குள் உருத்திரன் ஒத்தான் – ஆரண்:14 60/3,4
போர் கொண்டனனோ பொருள் உண்டு இது எனா – ஆரண்:14 63/4
வன் தொழில் வீர போர் வலி அரக்கியை – ஆரண்:14 89/1
வென்று போர் மீண்டனென் என விளம்பினாய் – ஆரண்:14 89/2
கூவிட தடிந்து அவர் செல்வம் கொண்ட போர்
மா வலி தசமுகன் வலத்துக்கு யார் வலார் – ஆரண்-மிகை:3 2/3,4
மேய போர் அரக்கரே மேவல் அல்லதை – ஆரண்-மிகை:3 4/2
மூலமே வீரமே மூடினாயோடு போர்
ஏலுமே தேவர்-பால் ஏகு எனா ஏவினான் – கிட்:5 6/1,2
சால நாள் போர் செய்வாய் ஆதியேல் சாரல் போர் – கிட்:5 6/3
சால நாள் போர் செய்வாய் ஆதியேல் சாரல் போர்
வாலி-பால் ஏகு எனா வான் உளோர் வான் உளான் – கிட்:5 6/3,4
மன்னவன் வருக போர் செய்க எனா மலையினை – கிட்:5 7/2
அந்தகற்கு அரிய போர் அவுணன் தேய்த்தனன் – கிட்:6 24/2
வெவ் விடத்தின் வந்து போர் விளைக்கும் ஏல்வை வேறு நின்று – கிட்:7 10/2
இடித்து உரப்பி வந்து போர் எதிர்த்தியேல் அடர்ப்பென் என்று – கிட்:7 12/1
பெற்றிலன் பெரும் திறல் பெயர்த்தும் போர் செயற்கு – கிட்:7 24/3
எள்ளற்குறு போர் செய எண்ணினன் என்னும் இன்னல் – கிட்:7 41/3
வலம் கொள் பாரிடை எற்றுவான் உற்ற போர் வாலி – கிட்:7 65/2
வையம் மீதிடை கிடந்த போர் அடு திறல் வாலி – கிட்:7 66/2
இருவர் போர் எதிரும் காலை இருவரும் நல் உற்றாரே – கிட்:7 89/1
மெய் போர் மாருதி-தன்னை வீர நீ – கிட்:9 3/2
போர் பெரும் களம் என பொலிந்தது உம்பரே – கிட்:10 13/4
விட்ட போர் வாளிகள் விரிஞ்சன் விண்ணையும் – கிட்:10 93/1
ஆண்டு போர் வாலி ஆற்றல் மாற்றியது அம்பு ஒன்று-ஆயின் – கிட்:11 58/1
போர் கெழு வீரரே குழுமி போகின்றார் – கிட்:14 19/2
கை இல் போர் அரக்கன் மார்பினிடை பறித்து எருவை வேந்தன் – கிட்:15 29/3
சாகையும் உணர்த்துதி தவிர்த்தி சோகம் போர்
வாகையாய் என்றனன் வரம்பு_இல் ஆற்றலான் – கிட்:16 18/3,4
ஏற்று போர் செய்தது என் நிமித்து என – கிட்:16 39/3
நீலன் முதல் பேர் போர் கெழு கொற்ற நெடு வீரர் – கிட்:17 4/1
வாலி அளிக்கும் வீர வய போர் வசை_இல்லான் – கிட்:17 4/4
ஆலம் நுகர்ந்தான் என்ன வய போர் அடர்கிற்பீர் – கிட்:17 9/4
மறிந்து உருள போர் வாலியை வெல்லும் மதி வல்லீர் – கிட்:17 13/2
போர் முன் எதிர்ந்தால் மூ_உலகேனும் பொருள் ஆகா – கிட்:17 14/1
போர் நிழல் பரப்பும் மேலோர் புகழ் என உலகம் புக்கு – கிட்:17 27/2
போர் வலி அழிந்து போய் புறம் தந்து ஓடலேன் – கிட்-மிகை:7 1/4
அறத்தகை அரசன் திண் போர் ஆழியும் அனையன் ஆனான் – சுந்:1 29/4
போர் இயன்றன தோற்ற என்று இகழ்தலின் புறம் போய் – சுந்:2 11/1
உளைய உள்ள போர் இவனொடும் உளது என உணர்ந்தான் – சுந்:2 139/4
இவனை இன் துணை உடைய போர் இராவணன் என்னே – சுந்:2 140/1
வடம் தரு தடம் கொள் புய மைந்தர் கலவி போர்
கடந்தனர் இடைந்தனர் களித்த மயில் போலும் – சுந்:2 158/1,2
போர் இயற்கை இராவணன் பொன் மனை – சுந்:2 165/1
இற்றை போர் பெரும் சீற்றம் என்னோடும் முடிந்திடுக – சுந்:2 221/1
முற்ற போர் முடித்தது ஒரு குரங்கு என்றால் முனை வீரன் – சுந்:2 221/3
கொற்ற போர் சிலை தொழிற்கு குறை உண்டாம் என குறைந்தான் – சுந்:2 221/4
வெவ் விடை அனைய போர் வீர தூதனும் – சுந்:3 54/2
குடக தட கை சுடு சினத்து அடு போர் அரக்கியர் தலை-தொறும் சுமப்ப – சுந்:3 91/4
பொற்கணான் தம்பி என்று இனைய போர் தொழில் – சுந்:3 125/1
வெல்லினும் வெல்க போர் விளிந்து வீடுக – சுந்:4 18/2
பொன்னே ஓங்கிய போர் வில்லான் – சுந்:5 48/2
பொங்கு வெம்_கதிர் என பொலிய போர் படை – சுந்:5 73/2
காட்டும் இதுவே கருமம் அன்னவர் கடும் போர்
மூட்டும் வகை யாவது-கொல் என்று முயல்கின்றான் – சுந்:6 5/3,4
சோனை முதல் மற்றவை சுழற்றிய திசை போர்
ஆனன நுகர குளரும் ஆன அடி பற்றா – சுந்:6 11/1,2
சாகம் நெடு மா பணை தழைத்தன தனி போர்
நாகம் அனையான் எறிய மேல் நிமிர்வ நாளும் – சுந்:6 22/1,2
நானிலம்-அதனில் உண்டு போர் என நவிலின் அ சொல் – சுந்:7 4/1
குறுகின கவசரும் மின் போல் குரை கழல் உரகரும் வன் போர்
முறுகின பொழுதின் உடைந்தார் முதுகிட முறுவல் பயின்றார் – சுந்:7 16/1,2
தூளியின் நிமிர் படலம் போய் இமையவர் விழி துற வெம் போர்
மீளியின் இனம் என வன் தாள் விரை புவி நிரை என விண் தோய் – சுந்:7 18/1,2
உயிர் உலைவு உற நிமிரும் போர் உறும் ஒலி செவியின் உணர்ந்தான் – சுந்:7 20/2
சிதவு இயல் கடி பொழில் ஒன்றே சிதறிய செயல் தரு திண் போர்
உதவு இயல் இனிதின் உவந்தான் எவரினும் அதிகம் உயர்ந்தான் – சுந்:7 21/3,4
புவனியும் மலையும் விசும்பும் பொரு_அரு நகரும் உடன் போர்
துவனியில் அதிர விடம் போல் சுடர் விடு படைகள் துரந்தார் – சுந்:7 22/3,4
போர் குழாத்து எழு பூசலின் ஐயனை புகழ்வுற்று – சுந்:7 51/3
போயினன் இலங்கை வேந்தன் போர் சினம் போவது ஒப்பான் – சுந்:8 2/4
பின் உடை அனிகத்தோடும் பெயர்ந்தனன் பெரும் போர் பெற்றான் – சுந்:8 3/4
போர் கெழு படையும் கற்ற வித்தக புலவர் போரில் – சுந்:8 13/2
அலகு_இல் தேர் பரி யானையோடு அடைந்த போர் அரக்கர் – சுந்:9 5/3
சோனை மா மழை முகில் என போர் பணை துவைத்த – சுந்:9 6/3
புனை மலர் தாரினானும் போர் அணி அணிந்து போனான் – சுந்:10 6/4
வர உற்றார் வாராநின்றார் வந்தவர் வரம்பு_இல் வெம் போர்
பொர உற்ற பொழுது வீரன் மு மடங்கு ஆற்றல் பொங்க – சுந்:10 27/1,2
உலகமே ஒத்தது அம்மா போர் பெரும் களம் என்று உன்னா – சுந்:11 15/4
வாழி போர் வலி மாருதி மேனியை மறைத்தான் – சுந்:11 43/4
முற்றி வென்ற போர் மூரி வெம் சிலையினை முறித்தான் – சுந்:11 44/4
நூறு நூறு போர் வாளி ஓர் தொடை கொடு நொய்தின் – சுந்:11 46/1
பெரும் தகை பெரியோனை பிணித்த போர்
முருந்தன் மற்றை உலகு ஒரு மூன்றையும் – சுந்:12 36/1,2
புவனம் எத்தனை அவை அனைத்தும் போர் கடம் – சுந்:12 62/1
போர் அணங்கு இடங்கர் கவ்வ பொது நின்று முதலே என்ற – சுந்:12 74/3
மேய தெய்வ படைக்கலத்தை மீட்டான் அமரர் போர் வென்றான் – சுந்:12 113/3
பூட்டும் வல்லி மூட்டோடும் புரசை இழந்த போர் யானை – சுந்:12 114/4
பொன் நகர் மீதே தன் போர் வாலினை போக விட்டான் – சுந்:12 130/4
முப்புரத்து எய்த கோலே ஒத்தது அம் மூரி போர் வால் – சுந்:12 131/4
நன்று நன்று போர் வலி என இராவணன் நக்கான் – சுந்:13 40/4
போர் கெழு மாலை புனைந்தார் – சுந்:13 45/3
போர் தொழில் மாருதி போனான் – சுந்:13 57/4
அரவ குலம் உயிர் உக்கு உக அசனி குரல் அடு போர்
உரவு கருடனும் உட்கிட உயிர்க்கின்றன ஒரு-பால் – சுந்-மிகை:1 17/3,4
சிலை ஒடிந்திட அடித்தனன் சிலர்-தமை வய போர்
கலை ஒடிந்திட அடித்தனன் அரக்கர்கள் கலங்க – சுந்-மிகை:7 10/3,4
முதிரும் வய போர் மாருதி-தன் புயத்தில் மூழ்க விடுவித்தான் – சுந்-மிகை:8 1/2
முடித்தனன் நொடிப்பில் பின்னும் மூசு போர் அரக்கர் வெள்ளம் – சுந்-மிகை:10 5/3
குடைந்து வெம் பகைவர் ஊன் தோய் கொற்ற போர் வாள் வில் வீச – சுந்-மிகை:11 26/3
செம் நிற சிகைய வெம் போர் மழு பின்னர் சேறல் ஒக்கும் – சுந்-மிகை:12 8/3
மிகைத்து எழு தீயர் ஆயோர் விரி நகர் வீய போர் வால் – சுந்-மிகை:12 9/3
சென்று படையோடு சிறு மானுடர் சின போர்
வென்று பெயர்வாய் அரச நீ கொல் என வீரம் – யுத்1:2 58/2,3
குரங்கு பட மேதினி குறைந்தலை நட போர்
அரங்கு பட மானுடர் அலந்தலை பட பார் – யுத்1:2 61/1,2
போர் அடா பொருதி-ஆயின் புறப்படு புறப்படு என்றான் – யுத்1:3 129/3
பொரு தொழில் எம்மொடும் பொருதி போர் என்பார் – யுத்1:4 36/3
போர் அது புரிதிரோ புறத்து ஒர் எண்ணமோ – யுத்1:4 41/2
புல்லிது பழியொடும் புணரும் போர் தொழில் – யுத்1:4 94/3
புடைக்கை வன் திரை எடுத்து ஆர்க்கும் போர் கடல் – யுத்1:5 7/1
சுகம் பல் போர் அலால் வேறு இலன் பொரு படை தொகையான் – யுத்1:5 33/2
பொன் செய் தோளினாய் போர் பெரும் படையொடும் புக்கோம் – யுத்1:5 71/3
போர் தொழில் விலக்க போனேன் அறிந்திலேன் புகுந்தது ஒன்றும் – யுத்1:7 13/4
போர் உடை அரியும் வெய்ய புலிகளும் யாளி போத்தும் – யுத்1:8 23/2
வென்றன ஒருவன் செய்த வினையினும் வலிய வெம் போர்
முன் தருக என்ற தேவர் முதுகு புக்கு அமரில் முன்னம் – யுத்1:9 84/2,3
பொன் மதில் புறத்து நாளும் போகின்றான் போர் மேற்கொண்டு – யுத்1:9 89/2
பொலிந்தது ஆங்கு மிகு போர் எனலோடும் – யுத்1:11 2/1
நூல் வலி காட்டும் சிந்தை நும் பெரும் தூதன் வெம் போர்
வேல் வலி காட்டினார்க்கும் வில் வலி காட்டினார்க்கும் – யுத்1:12 42/1,2
போர் தூளி துடைப்பென் நாளை அவர் உடல் பொறையின் நின்றும் – யுத்1:13 8/3
விளைந்தது பெரும் போர் என்று விட்டது விடாது நம்மை – யுத்1:13 11/3
புடை உள பொருது கொண்டு போர் பெறா பொங்குகின்ற – யுத்1:13 22/2
புறத்து உற எதிரே வந்து போர் தர புகல்தி என்றான் – யுத்1:14 12/4
வெம் புயம் பிணித்த போர் வீரன் ஆதியாம் – யுத்1-மிகை:2 2/3
பொய் திறல் கனகன் வேண்டும் போர் பல இயற்றி பின்னும் – யுத்1-மிகை:3 25/2
பொருப்பு இனம் எவையும் சிந்தி பொடிபட குதித்து போர் வாள் – யுத்1-மிகை:3 26/2
தானை அம் தலைவன் ஈது சாற்றலும் தறுகண் வெம் போர்
கோன் அழன்று உருத்து வீரம் குன்றிய மனிதரோடு – யுத்1-மிகை:9 15/1,2
பொழியும் வெம் படை போர் கடல் ஆர்த்தவால் – யுத்2:15 34/2
போர் கிழிந்து புறம் தர போர் செய்தான் – யுத்2:15 65/4
போர் கிழிந்து புறம் தர போர் செய்தான் – யுத்2:15 65/4
துன்னு போர் கண்ட தூதுவர் ஓடினார் – யுத்2:15 82/2
ஆன்ற போர் அரக்கர்கள் நெருங்கி ஆர்த்து எழ – யுத்2:15 106/2
பொன் குவை நிகர்த்தன நிருதர் போர் சவம் – யுத்2:15 122/3
திக்கு இரிதர போர் வென்ற சிலையினை வளைய வாங்கி – யுத்2:15 131/2
பரிதி சேய் தேறா-முன்னம் பரு வலி அரக்க பல் போர்
புரிதியோ என்னோடு என்னா புகை எழ விழித்து பொங்கி – யுத்2:15 133/1,2
போர் எலாம் துமிந்த கொண்ட புகழ் எலாம் துமிந்து போய – யுத்2:15 150/4
பொய் போர் சில புரியேல் இனி என வந்து இடை புகுந்தான் – யுத்2:15 160/2
இ போர் ஒழி பின் போர் உள இவை கேள் என இசைத்தான் – யுத்2:15 160/4
இ போர் ஒழி பின் போர் உள இவை கேள் என இசைத்தான் – யுத்2:15 160/4
நன்று போர் வலி நன்று போர் ஆள் வலி வீரம் – யுத்2:15 203/1
நன்று போர் வலி நன்று போர் ஆள் வலி வீரம் – யுத்2:15 203/1
போன காலையில் புக்கனன் புங்கவன் போர் வேட்டு – யுத்2:15 215/1
தேரில் போர் அரக்கன் செல சேவகன் தனியே – யுத்2:15 216/1
அன்ன காய் கதிர் இரவி-மேல் பாய்ந்த போர் அனுமன் – யுத்2:15 244/2
கிடந்த போர் வலியார்-மாட்டே கெடாத வானவரை எல்லாம் – யுத்2:16 2/1
எறித்த போர் அரக்கர் ஆவி எண்_இலா வெள்ளம் எஞ்ச – யுத்2:16 17/1
பொருக வெம் போர் என போதல் மேயினான் – யுத்2:16 88/4
போர் கொடும் தூளி போய் துறக்கம் பண்புற – யுத்2:16 96/3
போர் கோலம் செய்து விட்டாற்கு உயிர் கொடாது அங்கு போகேன் – யுத்2:16 150/2
செய்தனர் பிறவும் வெம் போர் திகைத்தனர் தேவர் எல்லாம் – யுத்2:16 170/4
போர் இணை ஆக ஏன்று பொருகின்ற பூசல் நோக்கி – யுத்2:16 171/2
பூத்து இழி மதமலை மிடைந்த போர் படை – யுத்2:16 309/2
போதியோ பின்றை வருதியோ அன்று எனின் போர் புரிந்து இப்போதே – யுத்2:16 319/3
ஏந்து வல் நெடும் தோள் புடைத்து ஆர்த்து அங்கு ஓர் எழு முனை வயிர போர்
வாய்ந்த வல் நெடும் தண்டு கைப்பற்றினன் வானர படை முற்றும் – யுத்2:16 329/2,3
திக்கு அனைத்தும் போர் கடந்தான் போயினான் தீ விழியான் – யுத்2:17 91/4
நான் அஞ்சினேன் என்று உனை நாணுக போர்
யான் அஞ்சினென் என்றும் இயம்புவதோ – யுத்2:18 8/3,4
போர் ஏறிட ஏறுவ பூணுறு திண் – யுத்2:18 17/3
போர் முற்று களத்திடை புக்கனனால் – யுத்2:18 26/4
வில்லானொடு போர் செய வேண்டும் எனா – யுத்2:18 54/2
போர் உவந்து உழக்குவான் புகுந்து தாங்கினான் – யுத்2:18 119/3
போர் தண்டினும் வலிது ஆயது கொண்டான் புகழ் கொண்டான் – யுத்2:18 155/4
எதிர கடு நெடும் போர் களத்து ஒரு தான் புகுந்து ஏற்றான் – யுத்2:18 164/2
போர் ஒலி முரசின் ஓதை திசைகளின் புறத்து போக – யுத்2:18 179/2
பட்டிலன் தானே தன் போர் கரியினை படுத்து வீழ்த்தான் – யுத்2:18 224/4
கோடு உறு வயிர போர் வில் காலொடு புருவம் கோட்டி – யுத்2:18 231/3
குரங்கினுக்கு அரசும் வென்றி கும்பனும் குறித்த வெம் போர்
அரங்கினுக்கு அழகு செய்ய ஆயிரம் சாரி போந்தார் – யுத்2:18 235/1,2
ஏயா தனி போர் வலி காட்டிய இந்திரன்-தன் – யுத்2:19 21/1
ஒத்து ஏய்வன சேமமதாய் வர உள்ளம் வெம் போர்
பித்து ஏறினன் என்ன நடந்தனன் பின்பு அலால் மற்று – யுத்2:19 23/2,3
போர் ஆனை புறத்தின் அவற்றின் இரட்டி போத – யுத்2:19 26/2
போர் கடந்தவன் இன்று வலிது போர் என்றான் – யுத்2:19 28/4
போர் கடந்தவன் இன்று வலிது போர் என்றான் – யுத்2:19 28/4
போர் செய்த குருதியால் புகழின் பூணினாய் – யுத்2:19 30/4
பெயர்ந்திலன் உற்றது அல்லால் கேசரி பெரும் போர் பெற்றான் – யுத்2:19 59/4
புல் எடுத்தவர்கள் அல்லம் வேறு சில போர் எடுத்து எதிர் புகுந்துளோம் – யுத்2:19 74/4
விதிர்ந்தன அமரர் கைகள் விளைந்தது கொடிய வெம் போர் – யுத்2:19 93/4
ஆசை எங்கணும் அம்பு உக வெம்பு போர்
ஓசை விம்ம உருத்திரரும் உடல் – யுத்2:19 122/1,2
திவசத்தின் முடித்தும் வெம் போர் என சினம் திருகி சென்றார் – யுத்2:19 171/4
மாயையை தெரிய உன்னார் போர் தொழில் மாற்றி நின்றார் – யுத்2:19 187/4
போர் கடை கரும் கண் வாளி புயத்தொடு பொழிய புக்கான் – யுத்2:19 205/4
போர் அவன் புரிந்த போதே பொரு அரு வயிர தண்டால் – யுத்2:19 211/1
எடுத்த போர் இலங்கை வேந்தன் மைந்தனோடு இளைய கோவுக்கு – யுத்2:19 226/1
இடிக்கின்ற அசனி என்ன இரைக்கின்றது இராமன் போர் வில் – யுத்2:19 277/1
போர் ஒலி ஒன்றும் ஐய அறிந்திலை போலும் என்றான் – யுத்2:19 291/4
போர் செய்-காலை இடும்பனும் பொங்கி அ – யுத்2-மிகை:15 4/1
நிருதர்கள் எவருமே நோக்கி நின்று போர்
பொருதனர் அயில் முதல் படைகள் போக்கியே – யுத்2-மிகை:15 15/1,2
போர் தொழிற்கு ஒருவன் போல பொருப்பு ஒன்று ஆங்கு ஏந்தி புக்கான் – யுத்2-மிகை:15 19/4
வன் திறல் மனிதன் வெம் போர் எவரினும் வலியனேனும் – யுத்2-மிகை:16 1/2
பொன்றுதல் இல்லா என்னை போர் வெலற்கு எளிதோ காலம் – யுத்2-மிகை:16 1/3
துன்னு போர் அணிகலம் யாவும் சூடியே – யுத்2-மிகை:16 16/3
பல வகை படைகள் வாங்கி நிருதர்கள் பல் போர் செய்தார் – யுத்2-மிகை:16 23/2
இழுப்ப வந்து உடைய தேர் விட்டு இரு நிலத்து இழிந்து வெம் போர்
கள பட கவியின் சேனை கடல் வறந்து உலைய கையால் – யுத்2-மிகை:16 25/2,3
போர் எதிர் புக கண்டு அன்னோர் அனைவரும் புரண்டு போரில் – யுத்2-மிகை:16 34/3
மாண்ட விண்ணவர் மணி தலை துளங்கிட வய போர்
பூண்ட வானரம் நின்றதும் புவியிடை மறிய – யுத்2-மிகை:16 41/2,3
முதிர் போர் உறு மொய்ம்பன் முனைத்தலையில் – யுத்2-மிகை:18 1/1
போர் ஏறொடு போர் புரிவான் அமையா – யுத்2-மிகை:18 6/2
போர் ஏறொடு போர் புரிவான் அமையா – யுத்2-மிகை:18 6/2
போர் அழிந்தவன் உயிர் பொன்றினான் என – யுத்2-மிகை:18 17/2
வீரருக்கு ஒருவரான விறல் அதிகாயன் வெம் போர்
ஆர் இனி தடுக்க வல்லார் என பதைத்து அமரர் எல்லாம் – யுத்2-மிகை:18 26/1,2
போர் வலி அரக்கன் சேனை புகுந்தது கடலின் பொங்கி – யுத்2-மிகை:18 26/4
போர் தொழில் வேட்கை பூண்டு பொங்கினர் புகுந்து மொய்த்தார் – யுத்3:20 1/2
விட்டனை எம்மை விடுத்து இனி வெம் போர்
பட்டனர் ஒன்று படுத்தனர் ஒன்றோ – யுத்3:20 19/1,2
முழை குல சீயம் வெம் போர் வேட்டது முனிந்தது என்ன – யுத்3:20 30/1
போர் தொழில் புரிந்தன புலவர் போக்கு இலார் – யுத்3:20 36/3
வாம போர் வய பிசாசனும் பனசனும் மலைந்தார் – யுத்3:20 49/4
சிங்கம் அன்ன போர் வீரரில் தலைவராய் தெரிந்தார் – யுத்3:20 51/2
போர் யாக்கைகள் நாடி அ பொரு களம் புகுந்தார் – யுத்3:20 67/2
தன் போர் தவிராதவனை சலியா – யுத்3:20 83/2
புன் போர் என நின்று அயல் போயினனால் – யுத்3:20 83/4
போர் வீரர் உவந்து புகழ்ந்தனரால் – யுத்3:20 84/4
போர் மேலினன் வாசி எனும் பொறியான் – யுத்3:20 94/4
வெய்தினின் உற்ற தானை முறை விடா நூழில் வெம் போர்
செய்தன செருக்கி சென்று நெருக்கினர் தலைவர் செற்றி – யுத்3:21 12/1,2
பொலம் கொடி நெடும் தேர் ஏறி போர் பணை முழங்க போனான் – யுத்3:22 4/2
பம்பை தார் முரசம் சங்கம் பாண்டில் போர் பணவம் தூரி – யுத்3:22 5/2
செய்கின்றார் இருவர் வெம் போர் சிதைக்கின்ற சேனை நோக்கின் – யுத்3:22 24/1
துளக்கம்_இல் ஆற்றல் வீரர் பொருத போர் தொழிலை நோக்கி – யுத்3:22 33/3
புல்லி மண்ணிடை புரண்டன சில சில போர் ஆள் – யுத்3:22 55/3
தெய்வ போர் கணைக்கு அத்துணைக்கு அத்துணை செலுத்தி – யுத்3:22 70/2
அற்ற தேர்-மிசை நின்று போர் அங்கதன் அலங்கல் – யுத்3:22 75/1
முற்ற எண் இலா முரண் கணை தூர்த்தனன் முரண் போர்
ஒன்றை சங்கு எடுத்து ஊதினான் உலகு எலாம் உலைய – யுத்3:22 75/3,4
அ நல் போர் அவர் அறிவுறாவகை மறைந்து அயன்-தன் – யுத்3:22 90/3
வெல் நல் போர் படை விடுதலே நலம் இது விதியால் – யுத்3:22 90/4
துன்னு போர் படை முடிவு இலாது அவர்-வயின் தூண்டின் – யுத்3:22 92/2
புக்கதால் பெரும் போர் படை பறந்தலை புறத்தில் – யுத்3:22 103/1
போர் ஏறினர் புகழ் ஏறினர் புகுந்தார் புடை வளைந்தார் – யுத்3:22 118/3
பொரு சினம் திருகி வென்றி போர் கள மருங்கில் புக்கார் – யுத்3:22 119/3
போர் குன்றம் அனைய தோளான் வெய்யது ஓர் பொருமல் உற்றான் – யுத்3:22 138/4
காவல் போர் குரக்கு சேனை கடல் என கிளர்ந்து சுற்ற – யுத்3:22 156/3
முனைவர் வானவர் எவரொடும் போர் செய மூண்டான் – யுத்3:22 163/4
மொய்கொள் போர் களத்து எய்துவாம் இனி என முயன்றான் – யுத்3:22 185/4
அடல் கடந்த போர் வாளி என்று ஆகுலித்து அழுதான் – யுத்3:22 189/4
உய்யும் உணர்வு நீத்தாளை நெடும் போர் களத்தின்-மிசை உய்த்தார் – யுத்3:23 3/4
வீசும் போர் களத்து வீய்ந்த வீரரும் மீள்வர் வெய்ய – யுத்3:24 8/3
நீசன் போர் வெல்வது உண்டோ என்றனன் நெறியில் நின்றான் – யுத்3:24 8/4
நன்னுதல் நாமும் வெம் போர் காணுதும் நாளை என்றான் – யுத்3:24 45/4
வெம்பு போர் அரக்கரை முருக்கி வேர் அறுத்து – யுத்3:24 76/2
வெம்பு போர் களத்திடை வீழ்த்த வென்றியான் – யுத்3:24 83/3
போர் இனி பொருவது எங்கே போயின அனுமன் பொன் மா – யுத்3:26 4/3
போர் தார் முரசங்கள் புடைத்த புக – யுத்3:27 23/2
மா ஆளிகள் போர் தெறு மா மறவோர் – யுத்3:27 41/2
மாறு இல் போர் அரக்கரை ஒருவன் வாள் கணை – யுத்3:27 55/2
புக்கது கவி பெரும் சேனை போர் கடல் – யுத்3:27 58/4
பொங்கு போர் ஆற்ற என் தோளும் போனதோ – யுத்3:27 64/4
போர் நெடும் கால் பொர பொழியும் மா மழை – யுத்3:27 68/3
மாய போர் ஆற்றல் எல்லாம் இன்றொடு மாளும் அன்றே – யுத்3:27 73/4
பொன் மின்-கொள் கோதை கையில் பூட்டினான் பொறுத்தான் போர் வில் – யுத்3:27 85/3
போதினான் தானும் இன்று புகுந்தது பெரும் போர் என்றார் – யுத்3:27 86/4
நல்லை போர் வா வா என்றான் நமனுக்கும் நமனாய் நின்றான் – யுத்3:27 90/4
அம்பினை மாட்டி என்னே சிறிது போர் ஆற்ற வல்லான் – யுத்3:27 97/3
தொள்ளாயிரம் கடும் போர் கணை துரந்தான் அவை சுடர்-போல் – யுத்3:27 125/3
ஏழிற்கும் அ புறத்தாய் உள பெரும் போர் கடல் இழிந்தாங்கு – யுத்3:27 154/3
போர் தொழில் புரியலாகாது என்பது ஓர் பொருளை உன்னி – யுத்3:27 182/2
புல்லிய பகழி வாங்கி போர் தொழில் சிரமம் போக்கி – யுத்3:28 12/2
போர் தொழில் புரிதலும் உலகு கடும் புகையொடு சிகை அனல் பொதுளியதால் – யுத்3:28 20/4
வீடணன் அமலனை விறல் கெழு போர் விடலையை இனி இடை விடல் உளதேல் – யுத்3:28 21/1
போர் உறு புரவிகள் படுகிலவால் புனை பிணி துணிகில பொரு கணையால் – யுத்3:28 27/2
போர் அழியான் இ வெய்யோன் புகழ் அழியாத பொன் தோள் – யுத்3:28 36/3
வென்று அலைத்து என்னை ஆர்த்து போர் தொழில் கடந்த வெய்யோன் – யுத்3:28 62/2
சரதம் போர் வென்று மீளும் தருமமே தாங்க என்பான் – யுத்3:28 63/2
பொன்னின் வான் அன்ன போர் களம் புக்கனன் – யுத்3:29 23/3
புக்க போர் எல்லாம் வென்று நின்ற என் புதல்வன் போலாம் – யுத்3:29 52/2
போர் உளதனையும் வென்று புகழ் உளதனையும் உள்ளாய் – யுத்3:29 56/4
ஆலகாலத்தின் அமிழ்தின் முன் பிறந்த போர் அரக்கர் – யுத்3:30 26/4
தீயின் வெய்ய போர் அரக்கர்-தம் சேனை அ சேனை – யுத்3:30 43/2
மண்டு போர் செய வானரர் இயற்றிய மார்க்கம் – யுத்3:30 47/2
கொன்று போர் கடக்கும் ஆயின் கொள்ளுதும் வென்றி அன்றேல் – யுத்3:31 56/3
சோருதிர் என்னின் வெம் போர் தோற்றும் நாம் என்ன சொன்னான் – யுத்3:31 61/3
போர் அரிந்தமன் துரந்த புங்க வாளி பொங்கினார் – யுத்3:31 91/1
துடித்த யானை மீது இருந்து போர் தொடங்கு சூரர்-தம் – யுத்3:31 92/2
ஒன்னார் பெரும் படை போர் கடல் உடைக்கின்றனன்-எனினும் – யுத்3:31 114/3
போந்து உருத்தது நெருப்பு அனைய போர் கணை – யுத்3:31 180/4
வல்லே வல்ல போர் வலி முற்றி மலையோமேல் – யுத்3:31 186/2
எல்லா உலகங்களும் ஏறிய போர்
வில்லாளர் அரக்கரின் மேதகையார் – யுத்3:31 189/3,4
உளைத்தார் உரும் ஏறு என ஒன்று அல போர்
விளைத்தார் இமையோர்கள் வெதும்பினரால் – யுத்3:31 191/3,4
போர் ஆர் சிலை நாணி புடைப்பு ஒலியும் – யுத்3:31 193/3
ஊழி கனல் போல்பவர் உந்தின போர்
ஆழி படை அம்பொடும் அற்று அகல – யுத்3:31 195/1,2
வாம் போர் நெடு வாடை மலைந்து அகல – யுத்3:31 202/3
சண்ட போர் அரக்கர்-தம்மை தொடர்ந்து கொன்று அமைந்த தன்மை – யுத்3:31 222/2
மிகைப்படும் தானை வெள்ளம் ஈர்_ஐந்தோடு ஏகி வெம் போர்
பகை பெரும் கவியின் சேனை படுத்து இவண் வருதிர் என்றான் – யுத்3-மிகை:20 2/3,4
அன்ன போர் அரக்கரும் களத்தை அண்மினார் – யுத்3-மிகை:20 8/4
உற்ற போர் வலி அரக்கர்கள் ஒரு தனி முதல்வன் – யுத்3-மிகை:20 10/2
போர் மாலி பொருந்து தரைப்பட முன் – யுத்3-மிகை:20 11/2
இ போர் தருக என்ற இலக்குவன் மேல் – யுத்3-மிகை:20 12/3
போர் எலாம் மடிந்து நூறி இறத்தலும் இருகால் பெற்றீர் – யுத்3-மிகை:27 6/4
மாயை கற்றவர் வரத்தினர் வலியினர் மற போர்
தீயர் இ திசை வரும் படை அரக்கர் திண் திறலோய் – யுத்3-மிகை:30 2/3,4
ஆதி அம் படை தலைவர்கள் வெள்ளம் நூறு அடு போர்
மோது வீரர் மற்று ஆயிர வெள்ளம் மொய் மனத்தோர் – யுத்3-மிகை:30 5/1,2
தொடர் போர் வய நிருத கடல் சுவறும்படி பருக – யுத்3-மிகை:31 25/2
என்று உள கரி பரி இரதம் ஈறு இல் போர்
வென்றிடும் பதாதியர் அனந்த வெள்ளமும் – யுத்3-மிகை:31 50/2,3
போர் தொழில் அரக்கர் மேல் பொருத பூசலில் – யுத்3-மிகை:31 57/2
முற்றும் வையகம் போர் களம் ஆம் என முயன்ற – யுத்4:32 8/4
சாலிகை முதல ஆன போர் பரம் தாங்கிற்று எல்லாம் – யுத்4:32 50/1
நாம திண் போர் முற்றிய கோப நகை நாறும் – யுத்4:33 12/1
மின்னும் ஓடை ஆடல் வய போர் மிடல் வேழ – யுத்4:33 13/1
புயலவன் திசை போர் மத ஆனையின் – யுத்4:33 28/3
போர் இயற்கை நினைந்து எழு பொம்மலார் – யுத்4:33 34/2
பொருந்து பொன் பெரும் கோயிலுள் போர் தொழில் – யுத்4:34 1/1
ஆசு அற நல்கி ஒல்கா போர் தொழிற்கு அமைவது ஆனான் – யுத்4:35 3/4
அடல் கடந்த தோள் அலங்கு போர் வலயங்கள் இலங்க – யுத்4:35 10/2
விழுக போர் அரக்கன் வெல்க வேந்தர்க்கு வேந்தன் விம்மி – யுத்4:37 2/2
போர் தொழில் களத்து மற்றும் முற்றிய பொம்மல் ஓதை – யுத்4:37 5/2
ஏன்று இருவருக்கும் வெம் போர் எய்தியது இடையே யான் ஓர் – யுத்4:37 8/2
சென்றது அ இராமன் திண் தேர் விளைந்தது திமில திண் போர் – யுத்4:37 12/4
திண் போர் தொழில் என்று ஆனையின் உரி போர்த்தவன் திகைத்தான் – யுத்4:37 50/4
வில்லால் சரம் துரக்கின்றவற்கு உடனே மிடல் வெம் போர்
வல்லான் எழு மழு தோமரம் மணி தண்டு இருப்பு உலக்கை – யுத்4:37 54/1,2
இன்னம் உண்டு-கொல் இடம் என்பர் சிலர் சிலர் இகல் போர்
முன்னம் இத்தனை முயன்றிலனாம் என்பர் முனிவர் – யுத்4:37 100/3,4
பயன் படைத்தவர் யாரினும் படைத்தவன் பல் போர்
வியன் படைக்கலம் தொடுப்பென் நான் இனி என விரைந்தான் – யுத்4:37 102/2,3
சுவண கோல துண்டம் நகம் தொல் சிறை வெல் போர்
உவண புள்ளே ஆயின வானோர் உலகு எல்லாம் – யுத்4:37 142/3,4
கடை துறந்தது போர் என் கருத்து என்றான் – யுத்4:37 174/4
போர் நின்ற விழி-நின்றும் பொறி-நின்று புகையோடும் குருதி பொங்க – யுத்4:37 199/3
போரிடை மீண்டு ஒருவருக்கும் புறங்கொடா போர் வீரன் பொருது வீழ்ந்த – யுத்4:37 202/3
பூண் தொழில் உடைய மார்பா போர் புறங்கொடுத்தோர் போன்ற – யுத்4:37 208/3
போர் ஆசைப்பட்டு எழுந்த குலம் முற்றும் பொன்றவும்தான் பொங்கி நின்ற – யுத்4:38 5/3
போர்_மகளை கலை_மகளை புகழ்_மகளை தழுவிய கை பொறாமை கூர – யுத்4:38 10/1
ஆரம் போர் திரு மார்பை அகல் முழைகள் என திறந்து இ உலகுக்கு அப்பால் – யுத்4:38 24/1
புரந்தான் பெரும் பகைஞனை போர் வென்ற உன் தன் – யுத்4:40 113/1
கும்பகன்னனோடு இந்திரசித்து வெம் குல போர்
வெம்பு வெம் சினத்து இராவணன் முதலிய வீரர் – யுத்4:40 124/1,2
வாலி சேயினை சாம்பனை பனசனை வய போர்
நீலன் ஆதிய நெடும் படை தலைவரை நெடிய – யுத்4:41 10/1,2
உட்கும் போர் சேனை சூழ ஒருத்தியே அயோத்தி எய்தின் – யுத்4:41 27/3
அரவ போர் மேகம் என்ன ஆலித்த மரங்கள் ஆன்ற – யுத்4:42 5/2
வரம் படைத்து உயர்ந்த வன் போர் வய படை தலைவரோடு – யுத்4-மிகை:37 2/1
விஞ்சு போர் செயும் வேலையில் வீரனும் – யுத்4-மிகை:37 26/4
பொய்யினோர் செய்த பிழை பொறுத்தருள் என போர் மூண்டு – யுத்4-மிகை:41 39/3
சுடர் முடி பறித்த அ நாள் அன்னவன் தொல்லை வெம் போர்
படியினை நோக்கி நின்ற சுவேல மால் வரையை பாராய் – யுத்4-மிகை:41 56/3,4
போர் ஏறு பொலிவுடனே வட திசையில் போயினனால் – யுத்4-மிகை:41 114/4
விரை கமழ் ஓதி மாதே விராதன் வந்து எதிர்ந்து போர் செய் – யுத்4-மிகை:41 133/1
விளை தரு புனலை நோக்கி வியந்து உடன் இருப்ப வெல் போர்
இளையவன் தனியே நீந்தும் யமுனை யாறு இதனை பாராய் – யுத்4-மிகை:41 134/3,4
போர் இயல் தானையோடும் பொருக்கென எழுந்து போனான் – யுத்4-மிகை:41 177/4
இ தலை அடைந்ததும் இறுதி ஆய போர்
வித்தக தூதனும் விரிக்கும் சிந்தையான் – யுத்4-மிகை:41 225/3,4
போர் உதவிய திண் தோளாய் பொருந்துற புல்லுக என்றான் – யுத்4-மிகை:42 55/4

TOP


போர்-தொறும் (1)

வந்த போர்-தொறும் துரந்த நாள் வானவர் உலகை – யுத்1:2 113/3

TOP


போர்-தோறும் (1)

மூண்ட போர்-தோறும் பட்டு முடிந்த நீர் முறையின் தீர்ந்து – யுத்3:27 80/1

TOP


போர்-மேல் (2)

போர்-மேல் திசை நெடு வாயிலின் உளது ஆம் என போனான் – யுத்2:18 176/4
பொங்கினன் என்ன தோன்றி பொலிந்தனன் போர்-மேல் போவான் – யுத்3:27 11/4

TOP


போர்-மேலும் (1)

போர்-மேலும் இராமர் புகுந்து அடர்வார் – யுத்3:31 212/4

TOP


போர்-எனின் (1)

என் போலியர் போர்-எனின் நன்று இது ஓர் – யுத்3:20 83/3

TOP


போர்_மகளை (1)

போர்_மகளை கலை_மகளை புகழ்_மகளை தழுவிய கை பொறாமை கூர – யுத்4:38 10/1

TOP


போர்க்க (3)

அஞ்சன நோக்கம் போர்க்க இருண்டதோ அறிகிலேமால் – பால:21 10/4
புற்று ஆம் என ஓங்கிய தோளொடு மார்பு போர்க்க – அயோ:4 114/4
போவது புரியும் வீரன் விசையினால் புணரி போர்க்க
தூவின கீழும் மேலும் தூர்த்தன சுருதி அன்ன – சுந்:1 19/2,3

TOP


போர்க்களத்து (1)

கல் எடாநின்றது என்னே போர்க்களத்து அமரர் காண – யுத்3:27 90/2

TOP


போர்க்களத்தே (1)

பூழி அணை-மேல் துயின்றனையோ போர்க்களத்தே – யுத்2:17 85/4

TOP


போர்க்களம் (2)

பூசலின் எதிர்ந்தேன் என்றாய் போர்க்களம் புக்க போது என் – யுத்2:17 21/3
கைகொள் சேனையை கா என போர்க்களம் கடந்தான் – யுத்3:22 88/4

TOP


போர்க்களம்-தன்னை (1)

பொரும் சுடர் நிறத்தர் வீய்ந்த போர்க்களம்-தன்னை பாராய் – யுத்4-மிகை:41 55/4

TOP


போர்க்கின்றது (1)

போர்க்கின்றது எல்லா உலகும் பொதிர்வு உற்ற பூசல் – கிட்:7 39/3

TOP


போர்க்கு (11)

போர்க்கு உறவு அன்றியே போந்த போது இவன் – யுத்1:4 63/3
போன்று நின்றவன் பனசன் இ போர்க்கு எலாம் தானே – யுத்1:11 32/2
வளை எயிற்று அரக்கன் வெம் போர்க்கு இனி எதிர் வருவது உண்டோ – யுத்1:14 33/4
தடு-மின் போர்க்கு வருக என சாற்று-மின் – யுத்2:15 3/2
உறைந்தது ஆங்கு அவர் போர்க்கு எழும் ஓதையே – யுத்2:15 16/4
பூளை ஆயின கண்டனை இன்று போய் போர்க்கு
நாளை வா என நல்கினன் நாகு இளம் கமுகின் – யுத்2:15 255/2,3
பொருது உனக்கு உடைந்து போனார் மானிடர் பொருத போர்க்கு
வெருவுதி போலும் மன்ன கயிலையை வெருவல் கண்டாய் – யுத்2:16 36/3,4
பொன்றினன் இராவணன் புதல்வன் போர்க்கு இனி – யுத்2:19 27/2
முந்து போர்க்கு முறைமுறை முற்றினார் – யுத்2:19 151/4
தருக்கு போர்க்கு உடன் வந்துளவாம் என சமைத்தான் – யுத்3:22 164/3
புயங்களும் குலுங்க நக்கு போர்க்கு இனி ஒழி நீ போத – யுத்3:28 7/2

TOP


போர்க்கும் (1)

போர்க்கும் பூழியில் மறைதர முறையினின் புகுந்தார் – கிட்:12 19/4

TOP


போர்க்குமால் (1)

ஊழியில் கடல் என உலகம் போர்க்குமால்
ஆழியை குடிப்பினும் அயன் செய் அண்டத்தை – கிட்:6 33/2,3

TOP


போர்கள் (3)

எறிதரும் அரியின் சும்மை எடுத்து வான் இட்ட போர்கள்
குறிகொளும் போத்தின் கொல்வார் கொன்ற நெல் குவைகள் செய்வார் – பால:2 20/1,2
கற்ற போர்கள் எலாம் செய்த காலையில் – யுத்2:15 88/2
ஆண்தகை நீயே இன்னும் ஆற்றுதி அருமை போர்கள்
காண்டலும் நாணும் என்றான் மைந்தனும் கருத்தை சொன்னான் – யுத்2:19 299/3,4

TOP


போர்த்த (12)

புதை இருளின் எழுகின்ற புகர் முக யானையின் உரிவை போர்வை போர்த்த
உதைய கிரி எனும் கடவுள் நுதல் கிழித்த விழியே போல் உதயம் செய்தான் – பால:11 13/3,4
பயிலுறுத்து உரி போர்த்த நல் பண்பு என – பால-மிகை:11 48/2
போர்த்த வெம் சினத்து அரக்கரை புரட்டின புவியில் – ஆரண்:8 13/4
போர்த்த மென் பனி போக்கியது என்னவே – ஆரண்:9 25/4
பஞ்சி போர்த்த மெல் அடி என பொலிந்தன பதுமம் – கிட்:10 44/3
பொங்கு வெம் முலைகள் பூக கழுத்தொடு மறைய போர்த்த
நங்கையை கண்ட வள்ளல் நயனங்கள் பனிப்ப நைந்தான் – கிட்:11 51/3,4
போர்த்த பொன் நெடு மணி முடி தலையிடை புடைத்தான் – சுந்:11 47/4
வேக வெம் களிற்றின் வன் தோல் மெய்யுற போர்த்த தையல் – யுத்1:10 20/3
போர்த்த சங்க படகம் புடைத்திட – யுத்2:15 99/1
போர்த்த பேரியின் கண்ணன காளத்தின் பொகுட்ட – யுத்2:16 209/1
போர்த்த வானம் என இடி போர்த்து எழ – யுத்2:19 133/2
போர்த்த பல்_இயத்து அரவமோ நெருக்கினால் புழுங்கி – யுத்3:31 19/3

TOP


போர்த்தது (5)

போர்த்தது அங்கு ஒருவர் தம்மை ஒருவர் கட்புலம் கொளாமை – பால:14 76/2
பொடித்தன மயிர் தொளை புகையும் போர்த்தது
மடித்தது வாய் நெடு மழை கை மண் பக – அயோ:11 66/2,3
போர்த்தது பொழிந்தது அம்மா பொரு படை பருவ மாரி – சுந்:10 24/2
போர்த்தது வானத்து அன்று அங்கு எழுந்தது துழனி பொம்மல் – யுத்1:4 146/4
பொன் நெடும் கேடகம் புரட்டி போர்த்தது ஓர் – யுத்2:16 306/2

TOP


போர்த்தலால் (3)

பொங்கு வெண்குடை சாமரை போர்த்தலால்
கங்கை யாறு கடுத்தது கார் என – பால:14 27/2,3
புக்க மங்கையர் குங்குமம் போர்த்தலால்
ஒக்க நீல முகில் தலை ஓடிய – பால:18 21/2,3
சாந்தமும் ஆய் ஒளி தழுவ போர்த்தலால்
பூம் துகில் ஆய அ பூவை பூண்களே – கிட்:6 8/3,4

TOP


போர்த்தலும் (1)

புன் தலை குருதி நீர் முகத்தை போர்த்தலும்
இன் துயில் உணர்ந்து என உணர்ச்சி எய்தினான் – யுத்2:16 284/2,3

TOP


போர்த்தலை (1)

போர்த்தலை புறகிட்டு ஏற்ற புண்ணுடை தழும்பும் போலாம் – யுத்4:37 207/3

TOP


போர்த்தவன் (1)

திண் போர் தொழில் என்று ஆனையின் உரி போர்த்தவன் திகைத்தான் – யுத்4:37 50/4

TOP


போர்த்தவே (1)

பொடி வனம் எழுந்தன வானம் போர்த்தவே – கிட்:11 120/4

TOP


போர்த்தன (13)

போர்த்தன புளகம் வேர் பொடித்த நீள் நிதி – பால:5 112/2
போர்த்தன பொடித்து உரோம புளகங்கள் பூவின் மாரி – கிட்:3 28/2
போர்த்தன மயிர் புறம் புளகம் பொங்கு தோள் – கிட்:6 9/2
போர்த்தன மலையொடு மரனும் முன்பு போல் – யுத்3:24 95/2
விண் போர்த்தன திசை போர்த்தன மலை போர்த்தன விசை ஓர் – யுத்4:37 50/1
விண் போர்த்தன திசை போர்த்தன மலை போர்த்தன விசை ஓர் – யுத்4:37 50/1
விண் போர்த்தன திசை போர்த்தன மலை போர்த்தன விசை ஓர் – யுத்4:37 50/1
கண் போர்த்தன கடல் போர்த்தன படி போர்த்தன கலையோர் – யுத்4:37 50/2
கண் போர்த்தன கடல் போர்த்தன படி போர்த்தன கலையோர் – யுத்4:37 50/2
கண் போர்த்தன கடல் போர்த்தன படி போர்த்தன கலையோர் – யுத்4:37 50/2
எண் போர்த்தன எரி போர்த்தன இருள் போர்த்தன என்னே – யுத்4:37 50/3
எண் போர்த்தன எரி போர்த்தன இருள் போர்த்தன என்னே – யுத்4:37 50/3
எண் போர்த்தன எரி போர்த்தன இருள் போர்த்தன என்னே – யுத்4:37 50/3

TOP


போர்த்தனர் (1)

போர்த்தனர் மன்னனை புகழ்ந்து வாழ்த்தினர் – அயோ-மிகை:2 4/3

TOP


போர்த்தார் (2)

பொன் தரு மா மலர் போர்த்தார் – சுந்-மிகை:13 14/4
போர்த்தார் அடர் கவி வீரரும் அவன் தாள் நிழல் புகுந்தார் – யுத்3:27 156/4

TOP


போர்த்தான் (1)

போர்த்தான் பொன் தோள் முற்றும் அளந்தான் புகழ் சங்கம் – யுத்3:31 188/3

TOP


போர்த்து (9)

மீன் நகு திரை கடல் விசும்பு போர்த்து என – பால:8 34/3
எஞ்சல்_இல் பொன் போர்த்து அன்ன இளவலும் இந்து என்பான் – அயோ:6 4/2
போர்த்து எழு பொலம் கொடி இலங்கை பூழியோடு – சுந்:5 62/3
புடை வரும் பெரும் படை புணரி போர்த்து எழ – சுந்:12 24/2
போல் உயர் சாம்பனும் புணரி போர்த்து என – சுந்-மிகை:14 22/2
புரிந்தனர் நெடும் செரு புகையும் போர்த்து எழ – யுத்2:16 261/2
போர்த்த வானம் என இடி போர்த்து எழ – யுத்2:19 133/2
பூதரோதரம் புக்கு என போர்த்து இழி – யுத்3:29 1/2
போர்த்து பொய்த்தனன் என்று பொலம் கொள் தேர் – யுத்4:37 171/3

TOP


போர்ப்ப (7)

பொங்கு வெம் குருதி போர்ப்ப புரி குழல் சிவப்ப பொன் தோள் – கிட்:8 2/2
பூ இயல் புறவம் எங்கும் பொறி வரி வண்டு போர்ப்ப
தீவிய களிய ஆகி செருக்கின காம செவ்வி – கிட்:10 34/1,2
வேல் கண் வில் புருவம் போர்ப்ப மெல்லியர் வளைந்த-போது – கிட்:11 46/2
பொன் நகர் தகர்ந்து பொங்கி ஆர்த்து எழு தூளி போர்ப்ப – சுந்:8 9/4
புகர்_இல் நல் மரத்து உறு வெறி உலகு எலாம் போர்ப்ப
பகரும் ஊழியில் கால வெம் கடும் கனல் பருகும் – சுந்:13 23/2,3
போயின திசைகள் எங்கும் புகையொடு நெருப்பு போர்ப்ப
தீ_இனம் அமைய செல்லும் மாய மா மாரி சிந்த – யுத்3:21 25/1,2
பொங்கிய பொருமல் வீங்கி உயிர்ப்பொடு புரத்தை போர்ப்ப
வெம் கண் நீர் அருவி சோர மால் வரை என்ன வீழ்ந்தான் – யுத்3:26 54/3,4

TOP


போர்ப்பான் (1)

மேக்கு உற விசையின் சென்றான் சிறையினால் விசும்பு போர்ப்பான் – கிட்:16 62/4

TOP


போர்ப்பு (2)

போர்ப்பு உற செயலினை புகழ்கின்றார் பலர் – சுந்:12 9/2
போர்ப்பு அடங்கின உலகு எலாம் முரசு எலாம் போன – யுத்2:15 236/4

TOP


போர்மத்தன் (1)

போர்மத்தன் என்பான் வந்தான் புகர் மத்த பூட்கை மேலான் – யுத்2:18 213/4

TOP


போர்முக (1)

போர்முக குருதியின் புணரி புக்கன – யுத்2:18 107/3

TOP


போர்வலான் (1)

பொற்பு அழியா வலம் பொருந்தும் போர்வலான்
வில் பழியுண்டது வினையினேன் வந்த – ஆரண்:13 48/2,3

TOP


போர்விலான் (1)

புகை உற குனிப்புறும் புருவ போர்விலான் – அயோ:13 7/4

TOP


போர்வை (2)

புதை இருளின் எழுகின்ற புகர் முக யானையின் உரிவை போர்வை போர்த்த – பால:11 13/3
பொழிந்தது போன்றது அன்றே பொங்கு இருள் கங்குல் போர்வை – யுத்2:19 217/4

TOP


போர்வையாளர் (1)

காத்திரம் மிகுத்தோர் நால்வர் கஞ்சுகி போர்வையாளர்
வேத்திர கையோர் ஈண்டீ விரைவுடன் வெள்ளம்-தன்னை – யுத்4-மிகை:40 7/1,2

TOP


போர்வையான் (2)

புலி தானை களிற்று உரிவை போர்வையான் வரி சிலையை – பால:13 20/3
புக்கதும் உணர்ந்தனன் உதிர போர்வையான் – யுத்2:16 290/4

TOP


போர (1)

போர ஆளினோடு தேர்கள் நூறு கோடி பொன்றுமால் – யுத்3:31 93/2

TOP


போரால் (1)

புதையுண்டன யானை புரண்டன யானை போரால்
வதையுண்டன யானை மறிந்தன யானை மண்-மேல் – சுந்:11 28/3,4

TOP


போரிடை (17)

போரிடை உறங்கும் அன்னம் பொழிலிடை உறங்கும் தோகை – பால:2 6/4
சினத்தொடு காதல்கள் செய்த போரிடை
மனத்து உறை காதலே வாகை கொண்டதே – பால:19 61/3,4
ஒட்டிய பகைஞர் வந்து உருத்த போரிடை
பட்டவர் அல்லரேல் பரம ஞானம் போய் – அயோ:1 19/1,2
போரிடை மடிந்தார் என்ற உரை செவி புகாத-முன்னம் – ஆரண்:10 65/2
மறிந்து போரிடை வழி கொள்வான் வயிர வாள் படையால் – சுந்:11 45/2
கொச்சை துன்மதி எத்தனை போரிடை குறைந்தான் – யுத்1:2 112/2
தம் குல கிளைஞரை தருக்கும் போரிடை
பொங்கினர் கொன்றவர்க்கு எளியர் போந்தவர் – யுத்1:4 77/1,2
போரிடை புறங்கொடுத்து அஞ்சி போந்தவர் – யுத்1:4 78/2
பொன் முகம் காண்பது ஓர் தோலும் போரிடை
வல் முகம் காண்பது ஓர் வாளும் வாங்கினான் – யுத்2:16 294/3,4
போரிடை கொண்டாரேனும் வஞ்சனை புணர்ந்தாரேனும் – யுத்2:17 45/3
புக்கு முந்தினர் போரிடை பொன்றுவான் – யுத்2:19 131/4
போரிடை செல்லார் நின்று நடுங்கினர் புறத்தும் போகார் – யுத்2:19 169/4
பொங்கு போரிடை புகுந்துள பொருள் எலாம் புகன்றான் – யுத்3:22 182/4
மண்டு போரிடை மடிவதே நலம் என மதித்தார் – யுத்4:32 6/4
போரிடை ஒடிந்து போய் புணரி புக்கு-என – யுத்4:37 149/2
போரிடை மீண்டு ஒருவருக்கும் புறங்கொடா போர் வீரன் பொருது வீழ்ந்த – யுத்4:37 202/3
போரிடை பொலன் கொள் பொன் தார் புரவிகள் போக்கு இற்று என்ன – யுத்4-மிகை:41 119/3

TOP


போரில் (31)

போரில் வந்து சீறுகின்ற போர் அரக்கர் போலுமே – பால:3 17/4
காசு உலாம் கனக பைம் பூண் காகுத்தன் கன்னி போரில்
கூசி வாள் அரக்கர்-தங்கள் குலத்து உயிர் குடிக்க அஞ்சி – பால:7 53/2,3
மை வண்ணத்து அரக்கி போரில் மழை வண்ணத்து அண்ணலே உன் – பால:9 24/3
திருவினுக்கு உவமை சால்வாள் ஒருத்தியும் சேக்கை போரில்
ஒருவருக்கு ஒருவர் தோலார் ஒத்தனர் உயிரும் ஒன்றே – பால:19 58/2,3
புவி பாவை பரம் கெட போரில் வந்தோரை எல்லாம் – அயோ:4 117/1
மா போரில் புறம் காப்பேன் வான் சுமந்து செல வல்லேன் – ஆரண்:6 120/1
பொன் துன்னும் புணர் மென் கொங்கை பொலன்_குழை போரில் என்னை – ஆரண்:12 80/2
கேட்டார் கொள்ளார் கண்டவர் பேணார் கிளர் போரில்
தோட்டார் கோதை சோர் குழல்-தன்னை துவளாமல் – ஆரண்:15 32/1,2
பூண்ட பேர் அரசுக்கு ஏற்ற யாவையும் புரிந்து போரில்
மாண்டவன் மைந்தனோடும் வாழ்தி நல் திருவின் வைகி – கிட்:9 7/3,4
முட்டி போரில் மூ_உலகத்தை முதலோடும் – சுந்:2 74/3
போர் கெழு படையும் கற்ற வித்தக புலவர் போரில்
தேர் கெழு மறவர் யானை சேவகர் சிரத்தில் செல்லும் – சுந்:8 13/2,3
கலந்த போரில் நின் கட்புல கடும் கனல் கதுவ – சுந்:9 1/2
மண்டு போரில் அரக்கனை மாய்த்து எனை – சுந்:12 34/2
பூண்ட பேர் அடையாளம் கை கொண்டதும் புகன்று போரில்
நீண்ட வாள் அரக்கரோடு நிகழ்ந்ததும் நெருப்பு சிந்தி – சுந்:14 9/2,3
இன்று இவன் தன்மை எய்த நோக்கினால் எதிர்ந்த போரில்
வென்ற என் தாதை மார்பில் வில்லின்-மேல் கணை ஒன்று ஏவி – யுத்1:14 17/1,2
பொருந்த வந்துற்ற போரில் தோற்றனன் போலும் என்னா – யுத்2:16 13/2
மூண்டு எழு போரில் பாரில் முறைமுறை முடித்தான் பின்னர் – யுத்2:19 229/3
பொங்கியது என்ன மன்னன் பொருக்கென எழுந்து போரில்
மங்கினர் பகைஞர் என்ற வார்த்தையே வலியது என்னா – யுத்2:19 276/2,3
சுந்தரன் அருக்கன் என்று இ தொடக்கத்தார் தொடர்ந்த போரில்
நொந்திலென் இனையது ஒன்றும் நுவன்றிலென் மனிதன் நோன்மை – யுத்2:19 288/2,3
போர் எதிர் புக கண்டு அன்னோர் அனைவரும் புரண்டு போரில்
சோர் தர படைகள் வாரி சொரிந்து அடல் அரக்கன் ஆர்த்தான் – யுத்2-மிகை:16 34/3,4
வென்றி தந்து தம் புறம் கொடுத்து ஓடிய விண்ணவர் எதிர் போரில்
பொன்றுமாறு இளைத்து இன்று போய் வருவேனேல் புகழுடைத்தது போலாம் – யுத்2-மிகை:16 54/3,4
போயினார் போயவாறும் போயினது அன்றி போரில்
ஆயினார் ஆயது ஒன்றும் அறிந்திலென் ஐய யாரும் – யுத்3:22 151/1,2
நிச்சயம் போரில் ஆற்றல் ஓய்வு இலன் நெஞ்சம் அஞ்சான் – யுத்3-மிகை:28 9/4
போரில் செல்வது பொன் நெடு முகட்டிடை விரிஞ்சன் – யுத்4:35 20/3
குன்றி ஆசுற்றது அன்றே இவன் எதிர் குறித்த போரில்
பின்றியான் முதுகில் பட்ட பிழம்பு உள தழும்பின் அம்மா – யுத்4:37 206/3,4
தூரம் போயின ஒருவன் சிலை துரந்த சரங்களே போரில் தோற்று – யுத்4:38 24/2
அன்ன போரில் அறிந்துளது ஐய நீ – யுத்4-மிகை:40 5/3
எரி கொளும் இலங்கை போரில் இன் உயிர் துறந்து போந்த – யுத்4-மிகை:41 10/2
போரில் எம் படை தலைவனோ பொன்றினன் அவனை – யுத்4-மிகை:41 23/3
திருந்த அ போரில் வென்று மீண்டவா செப்புக என்றான் – யுத்4-மிகை:41 146/4
மந்திர வித்தே எம்பி வரி சிலை வளைத்த போரில்
இந்திரசித்தும் பட்டான் இலங்கையும் அழிந்தது அன்றே – யுத்4-மிகை:41 148/3,4

TOP


போரிலே (1)

போரிலே பட்டு வீழ பொருத நீ ஒளித்து புக்கு உன் – யுத்1:14 38/3

TOP


போரின் (14)

உண்ட-பின் கலவி போரின் ஒசிந்த மென் மகளிரே போல் – பால:10 7/2
போரின் மிசை எழுகின்றது ஓர் மழுவின் சிகை புகைய – பால:24 10/1
இல்லறம் துறந்திலாதோர் இயற்கையை இழந்தும் போரின்
வில் அறம் துறந்தும் வாழ்வேற்கு இன்னன மேன்மை இல்லா – கிட்:9 23/1,2
கொண்ட போரின் எம் கொற்றவன் வில் தொழில் – சுந்:5 15/1
வெம் சினம் தரு போரின் எம்முடன் எழ வேண்டா – யுத்1:2 117/1
போதகம் ஒன்று கன்றி இடங்கர் மா பொருத போரின்
ஆதி அம் பரமே யான் உன் அபயம் என்று அழைத்த அ நாள் – யுத்1:4 110/1,2
போரின் மத்தனும் பொரு வயமத்தனும் புலவர் – யுத்1:5 45/1
புன் மகன் கேட்டி கேட்டற்கு உரியது புகுந்த போரின்
உன் மகன் உயிரை எம்மோய் சுமித்திரை உய்ய ஈன்ற – யுத்2:17 59/1,2
போரின் தலை உகள்கின்றன புரவி குலம் எவையும் – யுத்2:18 145/2
ஆக்கிய போரின் ஐய அதிகாயன் முதல்வர் ஆய – யுத்2:18 260/3
வரம் துணிந்த வீரர் போரின் முந்த உந்து வாசியே – யுத்3:31 85/4
பூவின் அண்டர் கோனும் எண் மயங்கும் அன்ன போரின் வந்து – யுத்3:31 88/3
இசைந்த போரின் வந்து எய்தலும் இவன்-தனை எடுத்து – யுத்4-மிகை:41 26/2
போரின் உயர் சேனையுடன் போனகம் பற்றினர் பொலிவால் – யுத்4-மிகை:41 195/4

TOP


போரின்-மேல் (1)

போரின்-மேல் நோக்கு இலாத இருவரும் பொருத பூசல் – யுத்3:22 22/4

TOP


போரினில் (2)

எம்பியும் யானும் உற்று எதிர்ந்த போரினில்
அம்பு இடை தொடுக்குமோ அருளின் ஆழியான் – கிட்:7 35/3,4
ஒட்டிய போரினில் ஆர் உளர் ஓடார் – யுத்3:20 15/2

TOP


போரினை (2)

செய்த போரினை நோக்கி இ தேரிடை சேர்ந்த – யுத்2:16 239/1
போரினை கடந்து மாயம் புணர்க்கினும் புணர்க்கும் போய் அ – யுத்3:28 32/2

TOP


போருக்கு (1)

பொய் கரி கூறினோன் போருக்கு அஞ்சினோன் – அயோ-மிகை:11 4/1

TOP


போரும் (8)

குரிசில்கள் நின்னோடு ஒப்பார் இல்லை யான் குறித்த போரும்
புரிகிலென் நின்னொடு இன்னம் புகல்வது கேட்டி என்றான் – பால:24 31/3,4
சீர்த்தது போரும் என்னா தேவர்க்கும் தேவர் ஆய – சுந்:11 4/3
போயினது என்றும் சொன்னார் புகுந்தது போரும் என்றார் – யுத்1:9 79/4
போந்த பின் வந்திலாதான் இனி பொரும் போரும் உண்டோ – யுத்1:14 34/4
போரும் இன்று ஒரு பகல்-கணே பொருது வெல்வென் வென்று அலது போகலேன் – யுத்2:19 77/4
சாக மற்று இலங்கை போரும் தவிர்க அ சழக்கன் கண்கள் – யுத்3:26 80/3
பல் பெரும் போரும் செய்து வருந்தின அற்றம் பார்த்து – யுத்3:27 5/3
எவ்வம் இல் ஆற்றல் போரும் முற்றும் நாம் இயம்பலுற்றாம் – யுத்3:31 232/4

TOP


போரே (1)

சிறந்தது போரே என்றான் சேவகன் முறுவல் செய்தான் – யுத்1:14 7/4

TOP


போரை (5)

புன் தவர் இருவர் போரை புகழ்தியோ புகழ்க்கு மேலோய் – யுத்2:16 37/4
போரை கொடு வந்து புகுந்தது நாம் – யுத்2:18 81/3
ஆக்கிய செருவை நோக்கி அமரரோடு அசுரர் போரை
தூக்கினர் முனிவர் என்னை இதற்கு அது தோற்கும் என்றார் – யுத்2:19 52/3,4
மோது போரை முயலுதல் மேயினார் – யுத்2-மிகை:15 1/4
போரை கொண்டு இருந்த முன்_நாள் இளையவன் தன்னை போக்கிற்று – யுத்3:31 65/2

TOP


போரையும் (1)

விளைந்த போரையும் ஆவதும் விளம்புவதும் விசையால் – ஆரண்:7 75/2

TOP


போரொடு (1)

போரொடு நிகர்வன பொலன் வரை அணை சூழ் – பால:2 46/2

TOP


போல் (405)

பல் பெரும் சமயம் சொல்லும் பொருளும் போல் பரந்தது அன்றே – பால:1 19/4
இடம் கொள் சாயல் கண்டு இளைஞர் சிந்தை போல்
தடம் கொள் சோலை-வாய் மலர் பெய் தாழ் குழல் – பால:2 52/1,2
பெயரும் பல் கதி பிறக்குமாறு போல்
அயிரும் தேனும் இன் பாகும் ஆயர் ஊர் – பால:2 55/2,3
போல் வகைத்து அல்லால் உயர்வினோடு உயர்ந்தது என்னலாம் பொன் மதில் நிலையே – பால:3 7/4
வஞ்சி போல் மருங்குல் குரும்பை போல் கொங்கை வாங்கு வேய் வைத்த மென் பணை தோள் – பால:3 9/2
வஞ்சி போல் மருங்குல் குரும்பை போல் கொங்கை வாங்கு வேய் வைத்த மென் பணை தோள் – பால:3 9/2
காண்வரு நெடு வரை கதலி கானம் போல்
தாள் நிமிர் பதாகையின் குழாம் தழைத்தன – பால:3 37/1,2
மருங்குல் போல் தேய்வன வளர்வது ஆசையே – பால:3 45/4
நந்தன வனத்து அலர் கொய்து நவ்வி போல்
வந்து இளையவரொடு வாவி ஆடி வாய் – பால:3 68/1,2
மீன் நாறு வேலை புனல் வெண் முகில் உண்ணுமா போல்
ஆனாத மாடத்திடை ஆடு கொடிகள் மீ போய் – பால:3 69/2,3
வருவ போல் கலுழன் மேல் வந்து தோன்றினான் – பால:5 10/4
மடங்கல் போல் மொய்ம்பினான் முன்னர் மன்னுயிர் – பால:6 4/1
மொய் கொள் வேலை-வாய் முடுகும் ஆறு போல்
ஐய நின் மகற்கு அளவு_இல் விஞ்சை வந்து – பால:6 16/2,3
வென்றி வாள் புடை விசித்து மெய்ம்மை போல்
என்றும் தேய்வு உறா தூணி யாத்து இரு – பால:6 20/1,2
அரும்பு கொங்கையார் அம் மெல் ஓதி போல்
சுரும்பு வாழ்வது ஓர் சோலை நண்ணினார் – பால:6 23/3,4
சூழி யானை போல் தோன்றும் மால் வரை – பால:6 24/2
அஞ்சினார் நெஞ்சு போல் என்றும் ஆறாது-அரோ – பால:7 7/4
பாவையர் மனமும் போல் பசையும் அற்றதே – பால:7 15/4
அளப்ப_அரும் குணங்களை அழிக்குமாறு போல்
கிளப்ப_அரும் கொடுமைய அரக்கி கேடு இலா – பால:7 24/2,3
ஏற்றும் விண் என்பது அன்றி இவளை போல்
நாற்றம் கேட்டலும் தின்ன நயப்பது ஓர் – பால:7 41/2,3
மாறிய பிறப்பில் தேடி வருவ போல் வந்த அன்றே – பால:8 2/4
பூவை போல் நிறத்தினாற்கு புறத்தொழில் புரிந்த அன்றே – பால:8 3/4
பார்த்தனன் விசும்பினை பருவ மேகம் போல்
ஆர்த்தனர் இடித்தனர் அசனி அஞ்சவே – பால:8 32/3,4
கானகம் மறைத்தன கால மாரி போல்
மீன் நகு திரை கடல் விசும்பு போர்த்து என – பால:8 34/2,3
செம் சடை கடவுளை அடையும் தேவர் போல்
வஞ்சனை அரக்கரை வெருவி மா தவர் – பால:8 39/2,3
குன்று போல் குணத்தான் எதிர் கோசலை குருசில் – பால:8 47/3
கொதிக்கும் வெம்மையை ஆற்றுவான் போல் கடல் குளித்தான் – பால:9 2/4
நவ்வி போல் விழியினாள் தன் வன முலை நணுகல் உற்றான் – பால:9 17/4
உண்ட-பின் கலவி போரின் ஒசிந்த மென் மகளிரே போல்
பண் தரு கிளவியார் தம் புலவியில் பரிந்த கோதை – பால:10 7/2,3
ஒளிப்பினும் ஒளிக்க ஒட்டா ஊடலை உணர்த்துமா போல்
களிப்பினை உணர்த்தும் செவ்வி கமலங்கள் பலவும் கண்டார் – பால:10 15/3,4
பொன்னின் சோதி போதினின் நாற்றம் பொலிவே போல்
தென் உண் தேனின் தீம் சுவை செம் சொல் கவி இன்பம் – பால:10 23/1,2
நூல் உறு மருங்குல் போல் நுடங்குவாள் நெடும் – பால:10 41/2
மலை முகட்டு இடத்து உகு மழை-கண் ஆலி போல்
முலை முகட்டு உதிர்ந்தன நெடும் கண் முத்து_இனம் – பால:10 48/1,2
கடம் தரு மா மத களி நல் யானை போல்
நடந்தது கிடந்தது என் உள்ளம் நண்ணியே – பால:10 57/3,4
பண்டு ஆலிலையின் மிசை கிடந்து பாரும் நீரும் பசித்தான் போல்
உண்டான் உந்தி கடல் பூத்தது ஓத கடலும் தான் வேறு ஓர் – பால:10 71/2,3
பண்ணை வெண்ணெய் சடையன் தன் புகழ் போல் எங்கும் பரந்து உளதால் – பால:10 73/4
வெள்ள பாற்கடல் போல் மிளிர் கண்ணினாள் – பால:11 4/2
பாகு போல் மொழி பைம் தொடி கன்னியே – பால:11 10/3
உதைய கிரி எனும் கடவுள் நுதல் கிழித்த விழியே போல் உதயம் செய்தான் – பால:11 13/4
திசை ஆளும் மத கரியை சிந்தூரம் அப்பிய போல் சிவந்த மாதோ – பால:11 14/4
கண்டு மனம் களி சிறப்ப ஒளி சிறந்து மெலிவு அகலும் கற்பினார் போல்
புண்டரிகம் முகம் மலர அகம் மலர்ந்து பொலிந்தன பூம் பொய்கை எல்லாம் – பால:11 15/3,4
இடி குரலின் முரச இயம்ப இந்திரன் போல் சந்திரன் தோய் கோயில் எய்தி – பால:12 1/2
சிலை ஆயும் தனு வேதம் தெவ்வரை போல் பணி செய்ய – பால:12 25/2
செம் மன்னர் புகழ் வேட்ட பொருளே போல் தேய்ந்ததால் – பால:13 22/2
அம் மன்னர் சேனை தமது ஆசை போல் ஆயிற்றால் – பால:13 22/4
வெண் நிற மேகம் மேன்மேல் விரி கடல் பருகுமா போல்
மண் உறு வேந்தன் செல்வம் வறியவர் முகந்து கொண்டார் – பால:13 39/3,4
ஐய பொன் கலத்தொடு அங்கை விட்டு இருந்த ஆதர் போல்
மொய் கிடங்கும் அண்ணல் தோள் முயங்கிடாது முன்னமே – பால:13 54/2,3
ஒன்று அலா முழுமதி ஊரும் மானம் போல்
சென்றன தரள வான் சிவிகை ஈட்டமே – பால:14 18/3,4
வார் உடை வன முலை மகளிர் சிந்தை போல்
தாரொடும் சதியொடும் தாவும் ஆயினும் – பால:14 20/2,3
வஞ்சி போல் மருங்குலார்-மாட்டு யாவரே வணங்கலாதார் – பால:17 7/4
மயில் போல் வருவாள் மனம் காணிய காதல் மன்னன் – பால:17 15/1
உயிர் நாடி ஒல்கும் உடல் போல் அலமந்து உழந்தாள் – பால:17 15/4
மாற்றான் உதவான் கடு வச்சையன் போல் ஓர் மன்னன் – பால:17 19/4
தன்னை கண்டாள் மென் நடை கண்டாள் தமரை போல்
துன்ன கண்டாள் தோழமை கொண்டாள் துணை என்றாள் – பால:17 29/1,2
தண்டு போல் புயத்தான் தடுமாறினான் – பால:17 38/2
வேற்று மன்னர் தம் மேல் வரும் வேந்தர் போல்
ஏற்று மாதர் முகங்களொடு எங்கணும் – பால:18 33/2,3
வள் உறை கழித்த வாள் போல் வசி உற வயங்கு கண்ணாள் – பால:19 20/2
வேய்ந்த போல் எங்கணும் அனங்கன் வெம் கணை – பால:19 38/2
உன்ன அரும் துறவு பூண்ட உணர்வு உடை ஒருவனே போல்
தன்னையும் துறக்கும் தன்மை காமத்தே தங்கிற்று அன்றே – பால:19 57/3,4
மருங்குல் போல் தேய்ந்தது அ மாலை கங்குலே – பால:19 66/4
பங்கயத்து அணங்கை தந்த பாற்கடல் எதிர்வதே போல்
மங்கையை பயந்த மன்னன் வள நகர் வந்தது அன்றே – பால:20 5/3,4
ஆறு பாய்கின்றது ஓர் அமலை போல் ஆனதே – பால:20 15/4
சால் வரும் செல்வம் என்று உணர் பெரும் தாதை போல்
மேல் வரும் தன்மையால் மிக விளங்கினர்கள் தாம் – பால:20 26/2,3
வீதி-வாய் செல்கின்றான் போல் விழித்து இமையாது நின்ற – பால:21 6/1
மழை உறா மின்னின் அன்ன மருங்குல் போல் நுடங்கி நின்றாள் – பால:21 9/4
தேம்பு சிற்றிடை சீதையை போல் சிறிது – பால:21 30/3
தொய்யில் வெய்ய முலை துடி போல் இடை – பால:21 35/1
பூக ஊசல் புரிபவர் போல் ஒரு – பால:21 36/1
பருவ மேகம் படிந்தது போல் படிந்து – பால:21 42/3
நிறைஞ்ச பூம் தவிசு ஏறி நிழல்கள் போல்
புறஞ்செய் தம்பியருள் பொலிந்தான்-அரோ – பால:21 43/2,3
அமிழ் இமை துணைகள் கண்ணுக்கு அணி என அமைக்குமா போல்
உமிழ் சுடர் கலன்கள் நங்கை உருவினை மறைப்பது ஓரார் – பால:22 3/1,2
கனை ஏழ் கடல் போல் கரு நாழிகைதான் – பால:23 5/1
மலையிடை உதிக்கின்றாள் போல் மண்டபம் அதனில் வந்தாள் – பால:23 79/4
கார் கடல் போல் கருணை கடல் பண்டை – பால:23 98/3
கம்பநாடன் கவிதையில் போல் கற்றோர்க்கு இதயம் களியாதே – பால-மிகை:0 27/4
பூளை சூடி தன் நகையினில் எயில் பொடிந்தன போல்
ஆளும் மைந்தர் ஆரு அயுதரும் சாம்பராய் அவிந்தார் – பால-மிகை:9 35/2,3
குன்று போல் புயத்து அரசன் வந்து அடி இணை குறுக – பால-மிகை:9 58/3
வஞ்சி போல் இடையாள் முன்னை வண்ணத்தள் ஆகி நின்றாள் – பால-மிகை:9 63/2
குன்று போல் எழுந்த கொங்கை மங்கை கொம்பை அன்னவள் – பால-மிகை:13 3/2
ஊனும் உயிரும் உணர்வும் போல் உள்ளும் புறத்தும் உளன் என்ப – அயோ:0 1/2
கொண்டல் போல் அவன் கொடி நெடும் தேர் மிசை கொண்டான் – அயோ:1 50/4
திணி சுடர் இரவியை திருத்துமாறு போல்
பணியிடை பள்ளியான் பரந்த மார்பிடை – அயோ:2 35/1,2
மணியினை வேகடம் வகுக்குமாறு போல்
அணி நகர் அணிந்தனர் அருத்தி மாக்களே – அயோ:2 35/3,4
இன்னல் செய் இராவணன் இழைத்த தீமை போல்
துன்ன_அரும் கொடு மன கூனி தோன்றினாள் – அயோ:2 46/3,4
போல் கடைக்கண் அளி பொழிய பொங்கு அணை – அயோ:2 49/3
குணம் கெடாது ஒளி விரி குளிர் வெண் திங்கள் போல்
பிணங்கு வான் பேர் இடர் பிணிக்க நண்ணவும் – அயோ:2 52/2,3
புல்லிடை உகுத்த அமுது ஏயும் போல் என்றாள் – அயோ:2 69/4
வான மா மழை நுழைதரு மதி பிதிர்ப்பாள் போல்
தேன் அவாவுறு வண்டு_இனம் அலமர சிதைத்தாள் – அயோ:3 1/3,4
வளை துறந்தனள் மதியினில் மறு துடைப்பாள் போல்
அளக வாள் நுதல் அரும்_பெறல் திலகமும் அழித்தாள் – அயோ:3 2/3,4
மடந்தையை மானை எடுக்கும் ஆனையே போல்
தடம் கைகள் கொண்டு தழீஇ எடுக்கலுற்றான் – அயோ:3 7/3,4
போல் மேல் உற்றது உண்டு எனின் நன்று ஆம் பொறை என்னா – அயோ:3 29/2
முச்சு அற்றார் போல் பின்னும் இரந்தே மொழிகின்றான் – அயோ:3 35/4
நையா நின்றேன் நாவும் உலர்ந்தேன் நளினம் போல்
கையான் இன்று என் கண் எதிர்நின்றும் கழிவானேல் – அயோ:3 37/2,3
இடி ஏறுண்ட மால் வரை போல் மண்ணிடை வீழ்ந்தான் – அயோ:3 39/4
பரிந்தால் என் ஆம் என்றனள் பாயும் கனலே போல்
எரிந்து ஆறாதே இன் உயிர் உண்ணும் எரி அன்னாள் – அயோ:3 47/3,4
யாமும் இ மண் இறத்தும் என்பன போல் எழுந்தன யானையே – அயோ:3 53/4
மழை ஒலித்தன போல் கலித்த மனத்தின் முந்துறு வாசியே – அயோ:3 62/4
தெய்வ மேனி படைத்த சேயொளி போல் மழுங்கின தீபமே – அயோ:3 63/4
அன்பு உருகு சிந்தையொடும் ஆ உருகுமா போல்
என்பு உருக நெஞ்சு உருகியார் உருககில்லார் – அயோ:3 98/3,4
மின் நின்று அனைய மேனி வெறிதாய் விட நின்றது போல்
உன்னும் தகைமைக்கு அடையா உறு நோய் உறுகின்று உணரான் – அயோ:4 33/1,2
பொன்_தாமரை போல் கையால் பொடி சூழ் படி-நின்று எழுவி – அயோ:4 37/2
தீயோய் நின் போல் தீயார் உளரோ செயல் என் என்றான் – அயோ:4 45/4
உகுதற்கு ஒத்த உடலும் உடையேன் உன் போல் அல்லேன் – அயோ:4 59/2
கண்ணுள் மணி போல் மகவை இழந்தும் உயிர் காதலியா – அயோ:4 85/1
விண்ணின்-தலை சேருதும் யாம் எம் போல் விடலை பிரிய – அயோ:4 85/3
ஏவா மகவை பிரிந்து இன்று எம் போல் இடர் உற்றனை நீ – அயோ:4 86/3
சாராத-முன்னம் தயரதனை போல் வீழ்ந்தார் – அயோ:4 92/4
உள் ஊறு காதல் இலள் போல் என்று உள் அழிந்தார் – அயோ:4 105/4
வேலை திரிகின்றது போல் திரிகின்ற வேலை – அயோ:4 119/4
பூம் கொடி ஒதுங்குவ போல் ஒதுங்கினர் – அயோ:4 191/2
தெள் ஒலி சிலம்புகள் சிலம்பு போல் மனை – அயோ:4 204/1
வகுத்த வாள் நுதலியர் வதன ராசி போல்
உகுத்த கண்ணீரினின் ஒளியும் நீங்கிட – அயோ:5 4/2,3
ஆறினன் போல் சிறிது அவலம் அ வழி – அயோ:5 41/1
ஏறி ஒடுங்கும் எறி கடல் போல் எயில் மா நகரம் எய்தினார் – அயோ:6 35/4
விளை கட்டியின் மதுரித்து எழு கிளவி கிளி விழி போல்
களை கட்டவர் தளை விட்டு எறி குவளை தொகை கண்டான் – அயோ:7 5/3,4
போல் பாய் புனல் மடவார் படி நெடு நாடு அவை போனார் – அயோ:7 8/4
அனையர் வந்துற ஆண்டு எதிர்ந்தார்கள் போல்
இனிய மா தவ பள்ளிகொண்டு எய்தினார் – அயோ:7 13/3,4
இறக்குமாறு இது என்பான் போல் முன்னை நாள் இறந்தான் பின் நாள் – அயோ:8 22/3
பிறக்குமாறு இது என்பான் போல் பிறந்தனன் பிறவா வெய்யோன் – அயோ:8 22/4
போல் உள பரண் வைகும் புரை உள கடிது ஓடும் – அயோ:8 28/2
வெயில் இள நிலவே போல் விரி கதிர் இடை வீச – அயோ:9 2/1
ஓங்கு தெப்பம் ஒன்று அமைத்து அதன் உம்பரின் உலம் போல்
வீங்கு தோள் அண்ணல் தேவியோடு இனிது வீற்றிருப்ப – அயோ:9 36/2,3
சுருதி போல் தெளி மரகத கொழும் சுடர் சுற்ற – அயோ:10 3/3
களிப்பு இல் இந்தியத்து யோகியை கரக்கிலன் அது போல்
ஒளித்து நின்றுளர் ஆயினும் உரு தெரிகின்ற – அயோ:10 11/2,3
ஏவிய திகிரி போல் இரவி ஏகினான் – அயோ:10 38/4
என்று கற்றனை நீ இது போல் என்றான் – அயோ:10 51/3
அல்லேனோ யான் அன்பு உடையார் போல் அழுகின்றேன் – அயோ:11 80/4
கரை செய் வேலை போல் நகரி கை எடுத்து – அயோ:11 120/1
முழையில் மஞ்ஞை போல் எரியில் மூழ்கினார் – அயோ:11 131/4
தன் புகழ் கற்றை மற்றை ஒளிகளை தவிர்க்குமா போல்
மன் புகழ் பெருமை நுங்கள் மரபினோர் புகழ்கள் எல்லாம் – அயோ:13 36/2,3
உவந்தன குனிப்பன காண்டி உம்பர் போல் – அயோ:14 33/4
நைந்து நீங்க செயல் ஓரா மீகாமனை போல் நலிவுற்றான் – அயோ-மிகை:6 2/4
கை குறும் கண் மலை போல் குமரர் காமம் முதல் ஆம் – ஆரண்:1 2/2
வெற்ற விண்ணினிடை நின்று நெடு மீன் விழுவ போல்
சுற்று அமைந்த சுடர் எஃகம் அது இரண்டு துணியா – ஆரண்:1 27/2,3
அருவி பாயும் வரை போல் குருதி ஆறு பெருகி – ஆரண்:1 33/3
இரு வினையும் உடையார் போல் அரும் தவம் நின்று இயற்றுவார் – ஆரண்:1 56/2
ஒரு வினையும் இல்லார் போல் உறங்குதியால் உறங்காதாய் – ஆரண்:1 56/4
மின்னின் செறி கற்றை விரிந்தன போல்
பின்னி சுடரும் பிறழ் பேர் ஒளியான் – ஆரண்:2 3/3,4
வெற்றி திருவின் குளிர் வெண் நகை போல்
சுற்றி கிளரும் சுடர் தோள்_வளையான் – ஆரண்:2 10/3,4
கண் தாமரை போல் கரு ஞாயிறு என – ஆரண்:2 24/2
போல் நிறம் பொலிந்து என பொலிகின்றான்-தனை – ஆரண்:4 4/4
தோட்டி போல் தேய்ந்து ஒளிர் துண்டத்தான்-தனை – ஆரண்:4 6/4
ஆளுறு திகிரி போல் ஆரத்தான் தனை – ஆரண்:4 7/2
விழுவதே நிற்க மட மெல்லியலார் தம்மை போல் நிலத்தின் மேல் வீழ்ந்து – ஆரண்:4 24/2
பொன்னை போல் ஒளிரும் மேனி பூவை பூ வண்ணத்தான் இ – ஆரண்:6 55/1
மின்னை போல் இடையாளோடும் மேவும் மெய் உடையன் அல்லன் – ஆரண்:6 55/2
தன்னை போல் தகையோர் இல்லா தளிரை போல் அடியினாளும் – ஆரண்:6 55/3
தன்னை போல் தகையோர் இல்லா தளிரை போல் அடியினாளும் – ஆரண்:6 55/3
என்னை போல் இடையே வந்தாள் இகழ்விப்பென் இவளை என்னா – ஆரண்:6 55/4
மின்னொடு தொடர்ந்து செல்லும் மேகம் போல் மிதிலை வேந்தன் – ஆரண்:6 62/3
ஆடவர்க்கு அரசன் அயில் அம்பு போல்
பாடவ தொழில் மன்மதன் பாய் கணை – ஆரண்:6 66/2,3
சந்திரன் போல் தனி குடை கீழ் நீ இருக்கும் சவை நடுவே – ஆரண்:6 100/3
கொல் ஈரும் படை கும்பகருணனை போல் குவலயத்துள் – ஆரண்:6 105/3
செம் கயல் போல் கரு நெடும் கண் தே மரு தாமரை உறையும் – ஆரண்:6 111/1
நிலத்தாரும் விசும்பாரும் நேர்_இழையார் என்னை போல்
சொலத்தான் இங்கு உரியாரை சொல்லீரோ வல்லீரேல் – ஆரண்:6 121/3,4
அவனும் உனக்கு இளையானோ இவனே போல் அருள் இலனால் – ஆரண்:6 124/4
மரங்கள் போல் நெடு வாளொடு தோள் விழ – ஆரண்:7 20/1
மலை மிசை மலை இனம் வருவ போல் மலை – ஆரண்:7 54/2
அந்தகர்க்கு அளிக்கும் நோய் போல் அரக்கி முன் ஆக அம்மா – ஆரண்:7 55/4
கல் ஆர் மழை கண மா முகில் கடை நாள் விழுவன போல்
எல்லாம் ஒரு தொடையா உடன் எய்தார் வினை செய்தார் – ஆரண்:7 88/3,4
மலை சிந்தினபடி சிந்தின வரி சிந்துரம் மழை போல்
சிலை சிந்தின கணை சிந்தின திசை சிந்தின திசையூடு – ஆரண்:7 101/2,3
தஞ்சு என தன் மயம் ஆக்கும் தன்மை போல்
வஞ்சகத்து அரக்கரை வளைத்து வள்ளல்தான் – ஆரண்:7 124/2,3
ஓவலர் உதவிய பரிசின் ஓங்கல் போல்
தேவரும் அவுணரும் முதலினோர் திசை – ஆரண்:10 7/2,3
காரிகையார் முதல் கலாப மஞ்ஞை போல்
வார் விசி கருவியோர் வகுத்த பாணியின் – ஆரண்:10 22/2,3
பொற்பு அறையாக்கினன் போல் என்றார் சிலர் – ஆரண்:10 32/4
பிள்ளை போல் பேச்சினாளை பெற்ற பின் பிழைக்கல் ஆற்றாய் – ஆரண்:10 77/1
கிள்ளை போல் மொழியார்க்கு எல்லாம் கேடு சூழ்கின்றேன் அன்றே – ஆரண்:10 77/4
பாபம் நின்ற இடத்து நில்லா பெற்றி போல் பற்று விட்ட – ஆரண்:10 82/2
வெயில் உடை நாளில் உற்ற வெண்ணெய் போல் வெதும்பிற்று அன்றே – ஆரண்:10 85/4
மதியிலி மறைய செய்த தீமை போல் வளர்ந்தது அன்றே – ஆரண்:10 86/4
ஊது வன் துருத்தி போல் உயிர்த்து உயிர்த்து உயங்கினான் – ஆரண்:10 91/4
மரம் குடைந்த தும்பி போல் அனங்கன் வாளி வந்துவந்து – ஆரண்:10 93/3
பன் அரும் பருவம் செய்யா யோகி போல் பற்று நீத்த – ஆரண்:10 103/2
துன்_அரும் தவத்தின் எய்தும் துறக்கம் போல் தோன்றிற்று அன்றே – ஆரண்:10 103/4
வயிரம் உற்று உடைந்து சென்றோர் வலியவன் செல்லுமா போல்
உயிர் தெற உவந்து வந்தான் ஒத்தனன் உதயம் செய்தான் – ஆரண்:10 107/3,4
உருக்கி அனைய கதிர் பாய அனல் போல் விரிந்தது உயர் கமலம் – ஆரண்:10 117/2
பணைகளை தழுவிய பவள வல்லி போல்
இணை மலர் கைகளின் இறுக இன் உயிர் – ஆரண்:10 121/2,3
தாமரை வனத்திடை தாவும் அன்னம் போல்
தூம வெம் காட்டு எரி தொடர்கின்றாள்-தனை – ஆரண்:12 14/1,2
கறை வாள் பட ஆவி கலங்கினள் போல்
இறைவா இளையோய் என ஏங்கினளால் – ஆரண்:12 71/2,3
கொடி போல் புரள்வாள் குலைவாள் அயர்வாள் – ஆரண்:12 74/2
நிருதாதியர் வேரற நீல் முகில் போல்
சர தாரைகள் வீசினிர் சார்கிலிரோ – ஆரண்:12 77/1,2
முத்து உக்கன போல் முகத்து ஆலி முலை-கண் வீழ – ஆரண்:13 20/1
புண் மேல் நுழைய துடிக்கின்றனள் போல் புரண்டாள் – ஆரண்:13 36/4
கொள் கொம்பு ஒடிய கொடி வீழ்ந்தது போல் குலைந்தாள் – ஆரண்:13 44/4
ஓரும் தன்மை ஈது என் என்பது உரன் இலாதவர் போல்
தூரம் போதல்-முன் தொடர்தும் என்று இளையவன் தொழலும் – ஆரண்:13 76/3,4
நின்றேனும் நின்றேன் நெடு மரம் போல் நின்றேனே – ஆரண்:13 98/4
சொல் உடையார் என் போல் இனி உளரோ தொல் வினையேன் – ஆரண்:13 99/1
கடி நாள் கமலத்து என அவிழ்த்து காட்டுவான் போல் கதிர் வெய்யோன் – ஆரண்:14 30/4
முரண்டன போல் இருள் எங்கணும் முந்த – ஆரண்:14 36/2
மருங்குல் போல் ஆனதோ வடிவம் மெல்லவே – ஆரண்:14 96/4
போல் திசை சுற்றிய கரத்து புக்குளார் – ஆரண்:15 5/4
இனையர் ஆகிய இருவரும் முகத்து இரு கண் போல்
கனையும் வார் கழல் வீரர் சென்று அணுகலும் கவந்தன் – ஆரண்:15 35/1,2
பூண்பாய் போல் நிற்றியால் யாது ஒன்றும் பூணாதாய் – ஆரண்:15 42/2
புணை இலாதவற்கு வேலை போக்கு அரிது அன்னதே போல்
துணை இலாதவருக்கு இன்னா பகை புலம் தொலைத்து நீக்கல் – ஆரண்:15 52/3,4
தான் இடைவிடாது தசமுகத்து அரக்கன் பதத்து இடை தாழ்ந்து தாழ்ந்து எழல் போல்
பால் நிற கவரி மயிர் குலம் கோடி பாங்கினில் பயின்றிட-மன்னோ – ஆரண்-மிகை:10 4/3,4
எண் கடந்து உரு எடுத்து இருளை ஓட்டல் போல்
வெண் குடை தோகை பல கோடி மேவவே – ஆரண்-மிகை:10 6/3,4
மஞ்சு பூத்த மழை அனைய குழலாள் கண் போல் மணி குவளாய் – கிட்:1 31/3
காய் எரி கனலும் கற்கள் கள் உடை மலர்களே போல்
தூய செம் கமல பாதம் தோய்-தொறும் குழைந்து தோன்றும் – கிட்:2 12/1,2
சாய்வு உறும் தொழுவ போல் இங்கு இவர்களோ தருமம் ஆவார் – கிட்:2 12/4
புண் உளார் ஆர் உயிர்க்கு அமுதமே போல் உளார் – கிட்:3 3/4
அ கவந்தனும் நினைந்து அமரர் தாழ் சவரி போல் – கிட்:3 12/4
நாரம் நின்றன போல் தோன்றி நவ மணி தடங்கள் நீடும் – கிட்:3 31/2
பயில்வு_இல் கல்வியார் பொலிவு_இல் பான்மை போல்
குயிலும் மா மணி குழுவு சோதியால் – கிட்:3 32/2,3
எரி கனல் எய்திய மெழுகின் யாக்கை போல்
உருகினன் என்கிலம் உயிருக்கு ஊற்றம் ஆய் – கிட்:6 5/2,3
தங்கு சாலம் மூலம் ஆர் தமாலம் ஏலம் மாலை போல்
பொங்கு நாகமும் துவன்று சாரலூடு போயினார் – கிட்:7 1/3,4
அனல் பரப்பல் ஒப்ப மீது இமைப்ப வந்து அவிப்ப போல்
புனல் பரப்பல் ஒப்பு இருந்த பொன் பரப்பும் என்பரால் – கிட்:7 6/2,3
இருவி ஆர் தடங்கள்-தோறும் ஏறு பாயுமாறு போல்
அருவி பாயும் முன்றில் ஒன்றி யானை பாயும் ஏனலில் – கிட்:7 7/2,3
வாளோடு மின் ஓடுவ போல் நெடு வானின் ஓடும் – கிட்:7 47/3
வாங்கினான் மற்று அ வாளியை ஆளி போல் வாலி – கிட்:7 73/2
அலமர செய்யலாமோ அறிந்திருந்து அயர்ந்துளார் போல் – கிட்:7 83/4
போல் இயற்கையும் சீலமும் போற்றலை – கிட்:7 95/2
பொய் இல் மங்கையர்க்கு ஏய்ந்த புணர்ச்சி போல்
செய்திலன் எமை தே மலர் மேலவன் – கிட்:7 110/2,3
தறை அடித்தது போல் தீரா தகைய இ திசைகள் தாங்கும் – கிட்:7 148/1
வேந்து அமை இருக்கை எம் போல் விரதியர் விழைதற்கு ஒவ்வா – கிட்:9 20/2
ஆவி போல் துணைவரோடும் அளவிடற்கு அரிய இன்பம் – கிட்:9 22/2
அரும்புவ நலனும் தீங்கும் ஆதலின் ஐய நின் போல்
பெரும் பொறை அறிவினோரால் நிலையினை பெறுவது அம்மா – கிட்:9 29/3,4
அல்லிடை மணி சிறந்து அழல் இயற்றல் போல் – கிட்:10 15/4
கூய ஆய் குரல் குறைந்த போல் குறைந்தன குயில்கள் – கிட்:10 45/4
இழைவாள் நுதலாள் இடை போல் இடையே – கிட்:10 54/3
மூள் அமர் தொலைவு உற முரசு அவிந்த போல்
கோள் அமை கண முகில் குமுறல் ஓவின – கிட்:10 105/1,2
படம் திறந்து உருவலின் பொலியும் பான்மை போல் – கிட்:10 108/4
பொன்னினை நாடிய போதும் என்ப போல்
அன்னமும் திசை திசை அகன்ற விண்ணின்-வாய் – கிட்:10 110/3,4
புழை அடைத்து ஒடுங்கின வச்சை மாக்கள் போல் – கிட்:10 120/4
பருப்பதத்தினை எய்திய பண்பு போல் – கிட்:11 14/4
கண்ட வானரம் காலனை கண்ட போல்
மண்டி ஓடின வாலி மகற்கு அமர் – கிட்:11 16/1,2
ஆவி நீங்கினன் போல் அயர்வான் அது – கிட்:11 30/2
என்னை கண்டனன் போல் கண்டு இங்கு இ துணை நெடிது வைகி – கிட்:11 71/2
மூண்டு எழு வெகுளி போய் ஒளிப்ப முன்பு போல்
ஈண்டிய கருணை தந்து இருக்கை ஏவியே – கிட்:11 126/3,4
பர கதி சென்று அடைவு அரிய பரிசே போல் புகல் அரிய பண்பிற்று ஆமால் – கிட்:13 24/2
புடை சுற்றும் துணை இன்றி புகழ் பொதிந்த மெய்யே போல் பூத்து நின்ற – கிட்:13 26/3
வார் ஆழி கலச கொங்கை வஞ்சி போல் மருங்குலாள்-தன் – கிட்:13 37/1
சோதி செம் பொன்னும் மின்னும் மணியும் போல் துளங்கி தோன்றா – கிட்:13 52/2
இந்து வான் ஓடலான் இறைவன் மா மௌலி போல்
விந்த நாகத்தின் மாடு எய்தினார் வெய்தினால் – கிட்:14 3/3,4
ஊதை போல் விசையின் வெம் கண் உழுவை போல் வயவர் ஓங்கல் – கிட்:15 27/1
ஊதை போல் விசையின் வெம் கண் உழுவை போல் வயவர் ஓங்கல் – கிட்:15 27/1
கோதை போல் கிடந்த கோதாவரியினை குறுகி சென்றார் – கிட்:15 27/4
பெரு வடிவு உயர்ந்த மாயோன் மேக்கு உற பெயர்த்த தாள் போல்
உரு அறி வடிவின் உம்பர் ஓங்கினன் உவமையாலும் – கிட்:17 26/2,3
பொங்கு ஆர்கலி புனல் தர பொலிவதே போல்
இங்கு ஆர் கடத்திர் எனை என்னா எழுந்தாள் – சுந்:1 63/2,3
கற்றை வெண் கவரி போல் கடலின் வெண் திரை – சுந்:2 52/1
வாராநின்றாரோ என மாரி மழையே போல்
ஆராநின்றாள் நூபுரம் அச்சம் தரு தாளாள் – சுந்:2 75/2,3
நஞ்சம் கொண்ட கண்_நுதலை போல் நகுகின்றான் – சுந்:2 84/3
கடித்தான் நாகம் விண்ணில் முரிக்கும் கலுழன் போல்
ஒடித்தான் கையால் உம்பர் உவப்ப உயர் காலம் – சுந்:2 86/2,3
இடி_ஏறு உண்ட மால் வரை போல் மண்ணிடை வீழ்ந்தாள் – சுந்:2 89/4
அரியன் ஆய் எளியன் ஆய் தன் அகத்து உறை அழகனே போல் – சுந்:2 100/4
அருத்திய பயிர்க்கு நீர் போல் அரு நறவு அருந்துவாரை – சுந்:2 105/4
காதல் அம் கள் உண்டார் போல் முறைமுறை களிக்கின்றாரை – சுந்:2 106/4
தடை புகு மந்திரம் தகைந்த நாகம் போல்
இடை புகல் அரியது ஓரி உறக்கம் எய்தினான் – சுந்:2 127/1,2
பாவை பேசுவது போல் கண் பனிப்பு உற – சுந்:2 171/3
சரம் பெய் தூணி போல் தளிர் அடி தாம் தொட சாமரை பணிமாற – சுந்:2 195/2
பொலம் துடிக்கு அமை மருங்குல் போல் கண்களும் புருவமும் பொன்_தோளும் – சுந்:2 202/2
ஆலம் பார்த்து உண்டவன் போல் ஆற்றல் அமைந்துளர் எனினும் – சுந்:2 220/1
உள் உறையும் ஒருவனை போல் எம் மருங்கும் உலாவுவான் – சுந்:2 232/2
நல் மருந்து போல் நலன் அற உணங்கிய நங்கை – சுந்:3 3/3
மென் மருங்குல் போல் வேறு உள அங்கமும் மெலிந்தாள் – சுந்:3 3/4
முரன் என தகும் மொய்ம்பினோர் முன் பொருதவர் போல்
வரனும் மாயமும் வஞ்சமும் வரம்பு_இல வல்லோர் – சுந்:3 18/1,2
பேண நோற்றது மனை பிறவி பெண்மை போல்
நாணம் நோற்று உயர்ந்தது நங்கை தோன்றலால் – சுந்:3 69/1,2
நல் மத்தம் நாகத்து அயல் சூடிய நம்பனே போல்
உன்மத்தன் ஆனான் தனை ஒன்றும் உணர்ந்திலாதான் – சுந்:4 84/3,4
பெரும் கடல் கடந்தனர் பெயரும் பெற்றி போல்
கரும் கடல் கடந்தனென் காலினால் என்றான் – சுந்:4 97/3,4
வேர்த்தது என்று இடைஇடை வீசும் தூசு போல்
போர்த்து எழு பொலம் கொடி இலங்கை பூழியோடு – சுந்:5 62/2,3
தண்ணென் மழை போல் இடை தழைந்தது சலத்தால் – சுந்:6 20/2
உண்டு என வெருவினான் போல் ஒளித்தனன் உடுவின் கோமான் – சுந்:6 40/4
குறுகின கவசரும் மின் போல் குரை கழல் உரகரும் வன் போர் – சுந்:7 16/1
பொறி தர விழி உயிர் ஒன்றோ புகை உக அயில் ஒளி மின் போல்
தெறி தர உரும் அதிர்கின்றார் திசை-தொறும் விசை கொடு சென்றார் – சுந்:7 19/1,2
மறிதர மழை அகல் விண் போல் வடிவு அழி பொழிலை வளைந்தார் – சுந்:7 19/4
துவனியில் அதிர விடம் போல் சுடர் விடு படைகள் துரந்தார் – சுந்:7 22/4
ஆறு போல் வரும் குருதி அ அனுமனால் அலைப்புண்டு – சுந்:7 39/3
வெயில்கள் போல் ஒளிகள் வீச வீரன் மேல் கடிது விட்டார் – சுந்:8 22/4
மடிந்தன மறிந்தன முறிந்தன மலை போல்
படிந்தன முடிந்தன கிடந்தன பரி மா – சுந்:8 28/3,4
தாளொடும் தலை உக தட நெடும் கிரி போல்
தோளொடும் நிருதரை வாளொடும் துகைத்தான் – சுந்:8 31/3,4
போதி என்றான் பூத்த மரம் போல் புண்ணால் பொலிகின்றான் – சுந்:8 43/4
வலித்தான் பகு வாய் மடித்து மலை போல் தலை மண்ணிடை வீழ – சுந்:8 47/4
உதித்து புலர்ந்த தோல் போல் உருவத்து அமரர் ஓடினார் – சுந்:8 48/4
மேக்கு உயர் கொடி உடை மேக மாலை போல்
தூக்கிய கரிகளும் புரள நூக்கினான் – சுந்:9 32/3,4
கதித்தது பாய்வது போல் கதி கொண்டு – சுந்:9 55/2
ஆம்பல் நெடும் பகை போல் அவன் நின்றான் – சுந்:9 61/4
இந்து ஆர் எயிறுகள் இறுவித்தார் சிலர் எரி போல் குஞ்சியை இருள்வித்தார் – சுந்:10 41/4
ஓடினார் உயிர்கள் நாடு உடல்கள் போல் உறுதியால் – சுந்:10 45/1
மீளி போல் மொய்ம்பினானும் விலக்கினன் விளம்பலுற்றான் – சுந்:11 8/4
சுட்ட வல் இரும்பு அடைகலை சுடுகலாதது போல்
பட்ட பட்டன திசையொடும் பொறியொடும் பரந்த – சுந்:11 32/3,4
குன்று போல் நெடு மாருதி ஆகமும் குலுங்க – சுந்:11 49/3
வந்து இரைந்தனர் மைந்தரும் மகளிரும் மழை போல்
அந்தரத்தினும் விசும்பினும் திசை-தொறும் ஆர்ப்பார் – சுந்:11 62/1,2
ஓவியம் புகையுண்டது போல் ஒளிர் – சுந்:12 30/1
நொய்ய பாசம் புறம் பிணிப்ப நோன்மை இலன் போல் உடல் நுணங்கி – சுந்:12 117/1
ஐயன் விஞ்சை-தனை அறிந்தும் அறியாதான் போல் அவிஞ்சை எனும் – சுந்:12 117/3
பொய்யை மெய் போல் நடிக்கின்ற யோகி போன்றான் போகின்றான் – சுந்:12 117/4
ஆர்த்தார் அண்டத்து அப்புறத்தும் அறிவிப்பார் போல் அங்கோடு இங்கு – சுந்:12 121/1
கல்லி தம் இயல்பு எய்தும் கருத்தர் போல் – சுந்:13 6/4
மேருவை பற்றி எரிகின்ற கால வெம் கனல் போல்
ஊரை முற்றுவித்து இராவணன் மனை புக்கது உயர் தீ – சுந்:13 32/3,4
கால் கொடு கை கொடு கார் போல்
வேல் கொடு கோலினர் வெம் தீ – சுந்:13 48/2,3
முழுதுற விழுங்குவார் போல் மொய்த்தனர் சிலவர் முற்றும் – சுந்:14 4/3
போல் ஏந்தி நின்ற தனியாள் மெய் பொறாது நீங்க – சுந்-மிகை:1 4/2
முந்நீரில் மூழ்கி தவம் முற்றி முளைத்தவா போல் – சுந்-மிகை:1 7/4
சுடு ஞானம் வெளிப்பட உய்ந்த துயக்கு இலார் போல்
விட நாகம் முழைத்தலை விம்மல் உழந்து வீங்கி – சுந்-மிகை:1 13/2,3
கிடந்தனன் வடவரை கிடந்த போல் இரு – சுந்-மிகை:2 7/1
கனம் துவன்றியது என கரு மலை என கடல் போல்
அனந்தனும் தலை துளக்குற அமரர்கள் அரவின் – சுந்-மிகை:7 6/2,3
மலை போல் உறு புய வலி மாருதி சினம் வந்து ஏறிட எந்திரமும் தேர் – சுந்-மிகை:10 7/1
புலி போல் அடு சின நிருதன் கண்டு அழல் பொங்கி பொரு சிலை விளைவித்தான் – சுந்-மிகை:10 7/4
தேவர்-தம் பதிக்கு இராவணன் இட்ட செம் தழல் போல்
ஓவிலாது எரித்து உண்டமை உரைப்பதற்கு எளிதோ – சுந்-மிகை:13 12/3,4
போல் வய மாருதி போனான் – சுந்-மிகை:13 17/4
அலை புனல் குடையுமா போல் மது குடைந்து ஆடி தம்தம் – சுந்-மிகை:14 17/1
போல் உயர் சாம்பனும் புணரி போர்த்து என – சுந்-மிகை:14 22/2
ஏமுற துயர் துடைத்து அளித்த ஏற்றம் போல்
தாமரை_கண்ணவன் துயரம் தள்ள நீர் – சுந்-மிகை:14 37/2,3
தூய மலர் போல் நுரை தொகையும் முத்தும் சிந்தி புடை சுருட்டி – யுத்1:1 3/3
என் முனும் எளியர் போல் இருத்தியோ எனா – யுத்1:2 31/2
நாரும் மூரியும் அறா நம்முடை சிலைகள் போல் நலிவ ஆமோ – யுத்1:2 89/2
பிற்பய பயன் தரும் பின்பு போல் அவன் – யுத்1:3 66/2
தூமமும் கனலும் போல் தொடர்ந்த தோற்றத்தான் – யுத்1:3 76/4
வேலையும் திரையும் போல் வேறுபாடு இலான் – யுத்1:3 77/4
குன்று போல் மணி வாயிலின் பெரும் புறத்து உய்த்தனர் மழு கூர் வாள் – யுத்1:3 81/1
உயிர் நேடுவேம் போல் உடல் அளைய கண்டும் – யுத்1:3 167/3
உன் நாள் உலவாய் நீ என் போல் உளை என்றான் – யுத்1:3 170/4
கோணுதற்கு அமைந்த கோல புருவம் போல் திரையும் கூட – யுத்1:4 131/1
பதுமத்து அண்ணலே பண்டு போல் அ நகர் படைத்தான் – யுத்1:5 67/4
வாங்கி வெம் சிலை வாளி பெய் புட்டிலும் மலை போல்
வீங்கு தோள் வலம் வீக்கினன் கோதையை விரலால் – யுத்1:6 13/1,2
தஞ்சம் என்றோர்களை தாங்கும் தன்மை போல் – யுத்1:8 9/4
இ விலங்கல் விடேம் இனி என்ப போல்
எ விலங்கும் வந்து எய்தின வேலையே – யுத்1:8 29/3,4
புண்ணியம் பொருந்தார்-தம் முயற்சி போல் – யுத்1:8 44/4
ஆசை கொண்டன போல் தொடர்ந்து ஆடிய – யுத்1:8 58/2
பாய் புரவி விண் படர்வ போல் இனிது பாய்வ – யுத்1:9 8/4
அப்பு நீராடுவான் போல் அருக்கனும் அத்தம் சேர்ந்தான் – யுத்1:9 18/4
சுற்றி ஈர்த்து அலைத்து சுடர் போல் ஒளிர் – யுத்1:9 63/3
வெள்ளம் போல் கண்ணி அழுதலும் இராவணன்-மேல் தன் – யுத்1:12 5/3
உள்ளம் போல் செலும் கழுகினுக்கு அரசனும் ஒத்தான் – யுத்1:12 5/4
ஏது வேறு இல்லை யார் அவன் போல் தவம் இழைத்தார் – யுத்1-மிகை:3 1/4
நினைத்து வாழ்த்திட மூவர் போல் ஒரு தனி நின்றான் – யுத்1-மிகை:3 6/4
அயிர்க்குறும் நேயர் தம் செயலில் காண்டல் போல்
பயிர்ப்பு உறும் அதனிலே பாசம் நீக்கி வேறு – யுத்1-மிகை:3 12/2,3
கிழியவே குருதி ஓதம் கிளர்ந்த போல் கிளர்ந்தது அம்மா – யுத்1-மிகை:3 27/4
இ விலங்கல் விடோம் இனி என்ப போல்
எல் வயங்கும் இரவி வந்து எய்தினான் – யுத்1-மிகை:8 2/3,4
பாற்கடலோடும் வந்து எதிரும் பான்மை போல் – யுத்2:15 117/4
ஆறு போல் சோரி சோர அனுமனும் அலக்கண் உற்றான் – யுத்2:15 138/4
முட்டிய மழையின் துள்ளி முறை இன்றி மொய்க்குமா போல்
பட்டன பகழி எங்கும் பரந்தது குருதி பவ்வம் – யுத்2:15 144/3,4
வசை மற்று இனி உளதே எனது உயிர் போல் வரும் மகனை – யுத்2:15 171/2
வட கடும் கனல் போல் மயிர் பங்கியான் – யுத்2:16 62/4
பின்ற அரும் பிலனிடை பெய்யுமாறு போல்
வன் திறல் இரு கரம் வாங்கி மாந்தியே – யுத்2:16 102/2,3
போந்தது போல் பொலம் தேரில் பொங்கிய – யுத்2:16 104/3
ஆலம் கண்டு அஞ்சி ஓடும் அமரர் போல் அரிகள் ஓட – யுத்2:16 157/1
காலம் மேல் எழுந்த கால் போல் கையினால் கடிதின் வாங்கி – யுத்2:16 179/2
ஊர் அழிந்தது போல் துரந்து ஊர்பவர் உலந்தார் – யுத்2:16 238/2
பொருத்தினால் அது பொருந்துமோ தக்கது புகன்றிலை போல் என்றான் – யுத்2:16 324/4
கால் பட கை பட கால பாசம் போல்
வால் பட புரண்டனர் நிருதர் மற்று அவர் – யுத்2:18 93/2,3
போல் ஆயின வய வானமும் ஆறானது புவியே – யுத்2:18 149/4
நீர் உடை முகிலின் மின் போல் வாளொடு நிமிர வந்தான் – யுத்2:18 208/4
ஆறு போல் ஒழுக அண்ணல் அங்கதன் அனந்த வாளி – யுத்2:19 199/3
சொரியும் மா மழை போல் சரம் தூவினான் – யுத்2-மிகை:15 5/4
கால வெம் கனல் போல் கனன்றான்-அரோ – யுத்2-மிகை:15 7/4
மாய்வு அரும் திரை போல் வர பூண்டது – யுத்2-மிகை:15 11/2
தன் தாமரை போல் இரு தாள் அளவா – யுத்2-மிகை:18 5/2
வீழி கனி போல் புனல் வீச வெகுண்டு – யுத்3:20 70/2
போத்து ஓர் புலி போல் பனசன் புரள – யுத்3:20 93/2
பெரு முடி கிரியில் பெய்யும் தாரை போல் பகழி பெய்தான் – யுத்3:21 19/4
வல் விலங்கல் போல் அரக்கர்-தம் குழாத்தொடு மடிய – யுத்3:22 58/2
கடைந்த வேலை போல் கலங்குறும் இலங்கையில் கரந்தான் – யுத்3:22 82/4
விடை குலங்கள் போல் இராக்கத பதாதியும் மிடைந்த – யுத்3:22 97/4
சுற்றிய சேனை நீர்-மேல் பாசி போல் மிடைந்து சுற்ற – யுத்3:22 140/4
காசு அறு கல்லின் மாரி பொழிவ போல் விழுவ கண்டான் – யுத்3:22 143/4
துடித்தாள் மின் போல் உயிர் கரப்ப சோர்ந்தாள் சுழன்றால் துள்ளினாள் – யுத்3:23 8/3
வேலையில் புக்கு அழுந்தியது ஓர் மரக்கலம் போல் சுரித்து உலைய விசைய தோளான் – யுத்3:24 32/4
போர்த்தன மலையொடு மரனும் முன்பு போல்
தூர்த்தன வேலையை காலின் தோன்றலும் – யுத்3:24 95/2,3
ஈது இடை ஆக வந்தார் அலங்கல்-மீது ஏறினார் போல்
ஊதினார் வேய்கள் வண்டின் உருவினார் உற்ற எல்லாம் – யுத்3:25 21/1,2
இரும் சிறகு அற்ற புள் போல் யாதும் ஒன்று இயற்றல் ஆற்றேன் – யுத்3:26 46/2
மா வாளிகள் மா மழை போல் வரலால் – யுத்3:27 41/1
பாக வான் பிறை போல் வெவ் வாய் சுடு கணை படுதலோடும் – யுத்3:28 44/1
கை அற தலை அற்றார் போல் கலங்கினார் நிருதர் கண்டார் – யுத்3:28 47/4
கடல் பெரும் திரை போல் கரம் சோரவே – யுத்3:29 5/4
குரும்பையை புடைக்கின்றாள் போல் கைகளால் முலை-மேல் கொட்டி – யுத்3:29 44/2
தலையின்-மேல் சுமந்த கையள் தழலின்-மேல் மிதிக்கின்றாள் போல்
நிலையின்-மேல் மிதிக்கும் தாளன் ஏக்கத்தால் நிறைந்த நெஞ்சள் – யுத்3:29 45/1,2
கண்ணுற அருமை காணா கற்பத்தின் முடிவில் கார் போல்
எண்ணுற அரிய சேனை எய்தியது இலங்கை நோக்கி – யுத்3:30 3/3,4
அடங்கும் மன் உயிர் அனைத்தும் அ வரைப்பிடை அவை போல்
அடங்குமே மற்று அ பெரும் படை அரக்கர்-தம் யாக்கை – யுத்3:31 5/2,3
இற்றது எம் வலி என விரைந்து இரிதரும் எலி போல்
மற்றை வானர பெரும் கடல் பயம் கொண்டு மறுகி – யுத்3:31 27/2,3
குன்று வந்து சூழ் வளைந்த போல் தொடர்ந்து கூடலும் – யுத்3:31 76/2
பட்டு வந்த போல் விழுந்த என்ன தன்மை பண்ணுமே – யுத்3:31 87/4
இடி குலங்கள் வீழ வெந்த காடு போல் எரிந்தவால் – யுத்3:31 89/2
கண்ட படு மலை போல் நெடு மரம் போல் கடும் தொழிலோர் – யுத்3:31 117/2
கண்ட படு மலை போல் நெடு மரம் போல் கடும் தொழிலோர் – யுத்3:31 117/2
அன்று போல் எனல் ஆகியது அ சிலை – யுத்3:31 136/3
போல் உயர் கயிடனை மதுவை போன்று உளார் – யுத்3:31 169/2
பாழி கடை நாள் விடு பல் மழை போல்
வாழி சுடர் வாளி வழங்கினனால் – யுத்3:31 195/3,4
ஒருவன் ஒருவன் மலை போல் உயர்வோன் – யுத்3:31 211/1
கொண்டல் ஏழும் ஊழிவாய் ஓர் குன்றில் மாரி பொழிவ போல்
சண்ட வேகம் ஏறி வாளி மழை சொரிந்து தாக்கினார் – யுத்3-மிகை:31 15/3,4
படைவிடாது அரக்கர் ஆளி போல் வளைந்து பற்றவும் – யுத்3-மிகை:31 22/2
கொடைவிடாதவன் பொருள் குறைந்திடாதும் வீதல் போல்
தொடைவிடாது இராமன் வாளி வஞ்சர் மீது தூவினான் – யுத்3-மிகை:31 22/3,4
கொதித்தார் எழு கடல் போல் வளைவுற்றார் கொடு முசலம் – யுத்3-மிகை:31 30/1
வட வரை சிகரங்கள் மறிவ போல் – யுத்3-மிகை:31 41/4
இ உரை வன்னி அங்கு இயம்ப ஈது போல்
செ உரை வேறு இலை என்று தீயவர் – யுத்3-மிகை:31 51/1,2
ஆறு போல் மத மா கரி ஐ_இரு கோடி – யுத்4:32 3/2
குழலும் நூலும் போல் அனுமனும் தானும் அ குமரன் – யுத்4:32 13/4
சென்று ஓங்கும் உணர்வினர் போல் தேறாது வருந்துதியோ என்ன தேறி – யுத்4:38 11/3
மலை கிடந்தன போல் மணி தோள் நிரை – யுத்4:40 5/2
அங்கையின் நெல்லி போல் அனைத்தும் நோக்கினும் – யுத்4:40 63/3
மின்னை காட்டுதல் போல் வந்து விளியும் இ உலகம் – யுத்4:40 95/1
போல் இயல் தபனன் மைந்தன் உறைதரும் புரம் ஈது என்றான் – யுத்4:41 26/4
குன்று போல் நெடு மாருதி கூடினான் – யுத்4:41 80/4
மின் ஒளிர் மேகம் போல் வீரன் தோன்றலும் – யுத்4:41 106/2
மரம் படர் கானில் தீ போல் வள்ளல் தன் பகழி மாரி – யுத்4-மிகை:37 2/3
குறைத்திலன் எனும்படி முளைத்த குன்று போல் – யுத்4-மிகை:37 20/4
பூம் கழல் புயல் போல் மேனி புனித என் பொருட்டால் செய்த – யுத்4-மிகை:41 64/2
குன்று போல் புயத்து இராகவன்-தனை வந்து குறுக – யுத்4-மிகை:41 89/2
முன்னம் போல் படைத்து திருமுன்பு வைத்தனரால் – யுத்4-மிகை:41 204/2
பூவை போல் நிறத்தினானும் வீடண புலவர் கோமாற்கு – யுத்4-மிகை:41 245/3
அன்னையும் மகனும் முன் போல் ஆக என அருளின் ஈந்து – யுத்4-மிகை:41 249/2
தழுவினன் எடுத்து மார்பில் தம்பியை தழுவுமா போல்
வழு இலா வலியர் அன்றோ மக்களும் மனையும் என்றான் – யுத்4-மிகை:41 263/3,4
ஏறுக சேனை எல்லாம் விமான மீது என்று தன் போல்
மாறு இலா வீரன் கூற வந்துள அனிக வெள்ளம் – யுத்4-மிகை:41 289/1,2
ஊறு இரும் பரவை வானத்து எழிலியுள் ஒடுங்குமா போல்
ஏறி மற்று இளைய வீரன் இணை அடி தொழுதது அன்றே – யுத்4-மிகை:41 289/3,4
இவன் அரிலோமன் மின் போல் எயிற்றினன் இடபன் என்பான் – யுத்4-மிகை:42 41/4
அங்கதன் என்னும் நாமம் அழகுற திருத்துமா போல்
அங்கதம் கன்னல் தோளாற்கு அயன் கொடுத்தனை ஈந்தான் – யுத்4-மிகை:42 53/2,3

TOP


போல்கிலாது (1)

புள்ளி மான் அனையார் முகம் போல்கிலாது
உள்ளம் நாணி ஒளிப்பன போன்றவே – பால:18 29/3,4

TOP


போல்கிலாமையால் (1)

பூ செலாதவள் நடை போல்கிலாமையால்
ஏச்சு எலாம் எய்திய எகினம் யாவையும் – யுத்1:6 36/1,2

TOP


போல்கின்றார் (2)

மா வாதம் சாய்த்த மராமரமே போல்கின்றார் – அயோ:4 95/4
புனல் வர உயிர் வரும் உலவை போல்கின்றார் – ஆரண்:3 4/4

TOP


போல்கின்றான் (1)

முழங்கி வந்து இழிவது ஓர் முகிலும் போல்கின்றான் – கிட்:16 25/4

TOP


போல்கின்றானை (1)

பொன் புரை மேகம் ஒன்று வருவது போல்கின்றானை
முன்பனை முன்பு நோக்கி இவன்-கொலாம் பரதன் முன்னோன் – யுத்2:19 90/2,3

TOP


போல்கின்றேன் (1)

பொன்னுளே தோன்றியது ஓர் பொன் கலனே போல்கின்றேன் – யுத்1:3 160/4

TOP


போல்பவர் (8)

கரு நாயிறு போல்பவர் காலொடு போய் – பால:23 4/1
கரு மா முகில் போல்பவர் கன்னியர்-பால் – பால:23 8/3
யாளி போல்பவர் பலர் உளர் பொருதனர் இளையோய் – ஆரண்:13 90/4
தன் போல்பவர் தானும் இலாத தனி – யுத்2:18 68/1
என் போல்பவர் சொல்லுவது எண் உடையார் – யுத்2:18 68/3
உன் போல்பவர் யார் உளர் என்று உரையா – யுத்2:18 68/4
என்னை போல்பவர் ஆர் உளர் ஒருவர் என்று இசைத்தான் – யுத்3:22 190/4
ஊழி கனல் போல்பவர் உந்தின போர் – யுத்3:31 195/1

TOP


போல்பவன் (1)

கனியும் போல்பவன் கங்குலும் திங்களும் – பால:11 2/3

TOP


போல்பவன்-வயின் (1)

உருந்து நஞ்சு போல்பவன்-வயின் பாய்வென் என்று உடன்றான் – சுந்:12 50/4

TOP


போல்வ (5)

மாசு_அற துடைத்து அ வானம் விளக்குவ போல்வ மாதோ – யுத்1:10 13/4
கூளி கொடும் கூற்றினுக்கு ஆவது ஓர் கூடு போல்வ – யுத்2:19 17/4
பொடித்த வெம் பொறி புகையொடும் போவன போல்வ – யுத்3:22 100/4
நண்ணின போல்வ தொல் நகர் நாண – யுத்3:26 20/4
முழை கிடந்த வல் அரி இனம் முழங்குவ போல்வ
தழைக்கும் மின் ஒளி பொன் மலர் சதங்கையும் சாத்தி – யுத்4:35 7/3,4

TOP


போல்வது (3)

கண்டேன் இவர் போல்வது ஓர் பெண் உரு கண்டிலேனால் – ஆரண்:10 145/2
வான் கிடந்தது போல்வது கிடந்துழி வந்தார் – ஆரண்:13 88/4
பண்ணை கடல் போல்வது ஓர் பான்மையதை – யுத்3:27 20/4

TOP


போல்வர் (1)

புல்வாய் புலி கண்டது போல்வர் அலால் – ஆரண்:13 12/3

TOP


போல்வன (24)

செவ்வி நோக்கின திரிவன போல்வன திரிந்த – பால:15 9/4
சேண் உலாவிய நாள் எலாம் உயிர் ஒன்று போல்வன செய்து பின் – அயோ:3 50/1
பட்டம் நெற்றியில் சுற்றிய போல்வன பாராய் – அயோ:10 8/4
விண் தொடர்ந்து விலக்குவ போல்வன
கண்டிலன் கொடியின் நெடும் கானமே – அயோ:11 29/3,4
கோட்டி மாக்களை கூவுவ போல்வன
கேட்டிலன் முரசின் கிளர் ஓதையே – அயோ:11 30/3,4
கன்றும் தாயும் போல்வன கண்டும் கழியீரே – அயோ:11 75/4
மூன்று போல்வன முப்பது கோடி வந்து – ஆரண்:3 24/2
குன்று போல்வன கிடந்த கண்டு அதிசயம் கொண்டார் – ஆரண்:13 86/4
உரன் இலன் ஒருவன் நாட்டு உயிர்கள் போல்வன
வெருவுவ சிந்துவ குவிவ விம்மலோடு – ஆரண்:15 3/2,3
கறங்கு போல்வன காற்றினும் கூற்றினும் கடிய – கிட்:12 16/1
புயல் கடல்-தலை புக்கன போல்வன – சுந்:6 38/4
ஒன்று போல்வன ஆயிரம் பகழி கோத்து உய்த்தான் – சுந்:11 49/4
சொல்லின் தீர்ந்தன போல்வன தொல் உரு – சுந்:13 6/2
ஒன்று போல்வன ஆயிரம் மீது எடுத்து ஓச்சினர் உயிரோடும் – யுத்1:3 81/2
இருள் கெட சென்றன இரவி போல்வன – யுத்1:6 46/4
வேம் மின் போல்வன வீழ்வதன் முன்னமே – யுத்1:14 41/3
வீங்கும் சரம் பருவத்து இழி மழை போல்வன விலக்கா – யுத்2:15 159/2
போல்வன குரங்கு உள சீதை போகிலன் – யுத்2:16 81/2
போல்வன தம தம எதிர் எதிர் பொருவன – யுத்2:18 133/4
வருவன போல்வன மனத்தினால் சினம் – யுத்2:19 36/3
ஒன்று போல்வன ஓராயிரம் பகழி ஊடு போய் உருவ ஆடக – யுத்2:19 82/1
ஊதை போல்வன உரும் உறழ் திறலன உருவி – யுத்4:32 16/1
தூது போல்வன சுடு கணை முறை முறை துரந்தான் – யுத்4:32 16/4
அண்டம் இது போல்வன அளப்பு_இல அடுக்கி – யுத்4:36 20/1

TOP


போல்வார் (6)

பொரு_அரு தேரில் செல்ல புறத்திடை கண்டார் போல்வார் – அயோ:3 87/4
பொலியாநின்றார் உன்னை போல்வார் உளரோ பொன்னே – அயோ:4 62/2
கண்டாள் மகனும் மகனும் தன கண்கள் போல்வார்
தண்டாவனம் செல்வதற்கே சமைந்தார்கள்-தம்மை – அயோ:4 139/1,2
புடைத்தார் பொருகின்றனர் கோள் அரி போல்வார் – யுத்2:18 236/4
போயினன் என்பது உன்னி வானர வீரர் போல்வார்
நாயகற்கு இளைய கோவும் அன்னதே நினைந்து நக்கான் – யுத்2:19 187/2,3
சிந்துர களிறு போல்வார் எவரொடும் சேனையோடும் – யுத்4-மிகை:41 286/3

TOP


போல்வார்கள் (1)

பரு வரையும் நெடு வெள்ளி பருப்பதமும் போல்வார்கள்
இருவரையும் இ இருவர்க்கு இளையாளும் ஈன்று எடுத்தாள் – பால:12 24/3,4

TOP


போல்வாள் (2)

மண்ணிடை மணியின் வந்த வஞ்சியே போல்வாள் வந்தாள் – ஆரண்:6 50/4
போல்வாள் திங்கள்_போழின் எயிற்றாள் புகை வாயில் – சுந்:2 76/3

TOP


போல்வான் (17)

சத்து ஆன குணம் உடையோன் தயையினொடும் தண் அளியின் சாலை போல்வான்
எத்தானும் வெலற்கு அரியான் மனுகுலத்தே வந்து உதித்தோன் இலங்கும் மோலி – பால:5 33/2,3
பொரு_அரு மதனன் போல்வான் ஒருவனும் பூவின் மேல் அ – பால:19 58/1
பொன்னின் மலை வருகின்றது போல்வான் அனல் கால்வான் – பால:24 7/3
புண் நுழைகிற்க உழைக்கும் ஆனை போல்வான் – அயோ:3 19/4
வீர நீர் பணித்திர் என்றான் மெய்ம்மையின் வேலி போல்வான்
வார் கழல் இளைய வீரன் மரபுளி வாய்மை யாதும் – கிட்:2 25/2,3
மலையே போல்வான் மால் கடல் ஒப்பான் மறம் முற்ற – கிட்:15 2/1
நிலையே போல்வான் நீர்மை இலாதான் நிமிர் திங்கள் – கிட்:15 2/3
பொருப்பு உறழ் வயிர திண் தோள் பொரு சினத்து ஆளி போல்வான்
தரிப்பு இலாது உரைத்த மாற்றம் தடுப்ப_அரும் தகைத்தது ஆய – கிட்:16 16/1,2
கூறிட்ட வயிர திண் தோள் கொடும் தொழில் மடங்கல் போல்வான் – யுத்1-மிகை:11 1/4
ஓங்கலே போல்வான் மேனி காணவே ஒளிப்பர் அன்றே – யுத்2:16 41/2
பொன்னால் உயர் நெடு மால் வரை போல்வான் எதிர் புக்கான் – யுத்2:18 171/3
பூவுண்ட கண்ணன் வாயின் புகை உண்டது உமிழ்வான் போல்வான்
தேவுண்ட கீர்த்தி அண்ணல் திரு உண்ட கவசம் சேர – யுத்3:21 21/2,3
வீங்கின ஆகாசத்தை விழுங்கினனே என வளர்ந்தான் வேதம் போல்வான் – யுத்3:24 30/4
தன்மையும் கண்டு கையால் வணங்கினான் தருமம் போல்வான் – யுத்3:24 49/4
பொன் நேர் வரு வரி வில் கரத்து ஒரு கோளரி போல்வான்
ஒன்னார் பெரும் படை போர் கடல் உடைக்கின்றனன்-எனினும் – யுத்3:31 114/2,3
தேர்-நின்று நெடு நிலத்து சிரமுகம் கீழ் பட விழுந்தான் சிகரம் போல்வான் – யுத்4:37 199/4
அறிவினுக்கு அறிவு போல்வான் வீடணன் அலங்கல் தோளான் – யுத்4-மிகை:41 240/1

TOP


போல்வேன் (1)

இ தலைக்கு அல்லேன் அல்லேன் இரு தலை சூலம் போல்வேன் – யுத்2:19 212/4

TOP


போல (111)

மின்னொடும் அசனியோடும் வீழ்வதே போல வீழ்ந்தாள் – பால:7 50/4
ஏவின செய்து நிற்றும் இளையவன் போல என்று – பால:8 3/2
மங்கைமார் சிந்தை போல தூயது மற்றும் கேளாய் – பால:8 6/2
அல் கடந்து இலங்கு பல் மீன் அரும்பிய வானும் போல
வில் கலை நுதலினாரும் மைந்தரும் வெறுத்து நீத்த – பால:10 5/2,3
மாசு உறு பிறவி போல வருவது போவது ஆகி – பால:10 9/2
மண் கல திகிரி போல வாளியின் வருவ மேலோர் – பால:10 12/2
பை அரவு அல்குலார் தம் உள்ளமும் பளிங்கும் போல
மை அரி நெடும் கண் நோக்கம் படுதலும் கருகி வந்து – பால:10 16/2,3
தழல் இடு வல்லியே போல சாம்பினான் – பால:10 43/4
சோர்வு இடம்பெறா உணர்வினன் சூழ்ச்சியே போல
காரொடும் தொடர் கவட்டு எழில் மராமர குவட்டை – பால:15 2/2,3
புரண்டு பின் வரும் உரலொடு போனவன் போல
உருண்டு கால் தொடர் பிறகிடு தறியொடும் ஒருங்கே – பால:15 3/2,3
கலந்தவர் போல ஒல்கி ஒசிந்தன சில கை வாரா – பால:17 10/3
புலந்தவர் போல நின்று வளைகில பூத்த கொம்பர் – பால:17 10/4
வன கரி பிடிகளோடும் வருவன போல வந்தார் – பால:18 1/4
விண் தொடர் வரையின் வைகும் மென் மயில் கணங்கள் போல
வண்டு உளர் கோதை மாதர் மைந்தர்-தம் வயிர திண் தோள் – பால:18 9/2,3
சங்கு_இனம் ஆர்ப்ப வந்து சார்வன போல சார – பால:20 5/2
மனங்கள் போல முகமும் மறைக்குமே – பால:21 28/4
கஞ்சத்து களிக்கும் இன் தேன் கவர்ந்து உணும் வண்டு போல
அம் சொற்கள் கிள்ளைக்கு எல்லாம் அருளினாள் அழகை மாந்தி – பால:22 19/1,2
விழி போல வளர்ந்தது வீகிலதால் – பால:23 15/2
பழி போல வளர்ந்தது பாய் இருளே – பால:23 15/4
கோடு உயர் நெடு விஞ்சை குஞ்சரம் அது போல
ஆடவர் திரிவாரும் அரிவையர் களி கூர – பால:23 33/2,3
மின் துவள்கின்றது போல மண்ணில் வீழ்ந்தாள் – அயோ:3 8/2
இன்ன வேலையின் ஏழு வேலையும் ஒத்த போல இரைந்து எழுந்து – அயோ:3 67/1
பெற்றவன் தன்னை போல பெரும் பரிவு இயற்றி நின்றார் – அயோ:3 85/2
மேல்-நின்று கீழ்-காறும் விரிந்தன வீழ்வ போல
தானும் தன தம்முனும் அல்லது மும்மை ஞாலத்து – அயோ:4 116/2,3
நோய் ஆற்றுகில்லா உயிர் போல நுடங்கு இடையார் – அயோ:4 142/3
யானே காப்பென் இ உலகை என்பான் போல எறி கதிரோன் – அயோ:6 30/4
குன்று போல குவவிய தோளினாய் – அயோ:10 51/2
முடிவு உற முகப்ப ஊழி இறுதியின் மொய்ப்ப போல
கொடியொடு வங்கம் வேலை கூம்பொடு படர்வ போல – அயோ:13 49/2,3
கொடியொடு வங்கம் வேலை கூம்பொடு படர்வ போல
நெடிய கை எடுத்து நீட்டி நீந்தின நெடும் கை வேழம் – அயோ:13 49/3,4
கண்ணொடு மனம் சுழல் கறங்கு போல ஆய் – அயோ:14 56/3
அவசம் ஆய் சிந்தை அழிந்து அயலே நின்றான் அறியாதான் போல அறிந்த எலாம் சொல்வான் – ஆரண்:2 26/4
நஞ்சு நக்கினர் போல நடுங்குவாள் – ஆரண்:6 79/4
தூ போல கனி பலவும் சுவை உடைய தர வல்லேன் – ஆரண்:6 120/2
மன்றல் தங்கு அலங்கல் மாரன் வாளி போல மல்லிகை – ஆரண்:10 94/3
நின்றதே போல நீங்கும் நிதி-வழி நேயம் நீட்டும் – ஆரண்:11 72/3
மறிந்தான் எருவைக்கு இறை மால் வரை போல மண் மேல் – ஆரண்:13 35/4
நீண்டேன் மரம் போல நின்று ஒழிந்த புன் தொழிலேன் – ஆரண்:13 97/3
துளித்தன போல நீங்கா துள்ளி சோர் வெள்ள கண்ணன் – ஆரண்:13 136/2
தேன் உக அருவி சிந்தி தெருமரல் உறுவ போல
கானமும் மலையும் எல்லாம் கண்ணின் நீர் உகுக்கும் கங்குல் – ஆரண்:14 2/1,2
பொய் உறு பிறவி போல போக்க_அரும் பொங்கு கங்குல் – ஆரண்:14 3/2
ஒன்று போல உலப்பு இல் நாள்கள்-தாம் – ஆரண்:14 19/2
மொக்குளே போல முரண் இற்ற அண்டங்கள் – ஆரண்:15 46/2
குன்று போல நின்று இரு கை கூப்பினான் – கிட்:3 36/2
வாள் எயிற்று அரவம் போல வான் தலை தோன்ற வார்ந்த – கிட்:10 27/1
போல நின்று பொலிவது பூம் பொழில் – கிட்:13 18/2
நெருப்பையே விளைத்த போல நெஞ்சமும் மறுக கேட்டு – கிட்:16 16/3
வீடிய சடாயுவை போல வீடுதல் – கிட்:16 21/3
கற்றிலார் போல உள்ள களிப்பினால் அமரர் காப்பூடு – கிட்-மிகை:16 4/1
குன்று ஒழித்து ஒரு மா குன்றின் அரிதின் சேர் கொள்கை போல
வன் தொழில் கொற்ற பொன்_தோள் மணந்து அரு மயிலே அன்னார் – சுந்:2 213/2,3
புழைத்த போல நீர் நிரந்தரம் பொழிகின்ற பொலிவால் – சுந்:3 6/2
புள்ளி மா மேரு என்னும் பொன்மலை எடுப்பான் போல
வள் உகிர் தட கை-தன்னால் மண்-நின்றும் வாங்கி அண்ணல் – சுந்:6 53/3,4
பொத்து உகு பொரு_இல் நல் நீர் சொரிவன போவ போல
சித்திர பதாகை ஈட்டம் திசை-தொறும் செறிவ செல்வ – சுந்:8 7/3,4
குன்றிடை வாவுறு கோள் அரி போல
மின் திரி வன் தலை மீது குதித்தான் – சுந்:9 62/2,3
தாயை போல தளர்ந்து மயங்கினாள் – சுந்:12 35/3
இறுவாய் இது பொழுது என்றான் எரி கணை எழு கார் மழை பொழிவது போல
பொறி-வாய் திசை-தொறும் மின் தாரயின் நிலை பொலிய சினமொடு பொழிகின்றான் – சுந்-மிகை:10 6/2,3
சிகை கொழும் கனலை வீசும் செயல் முனம் பயில்வான் போல
மிகைத்து எழு தீயர் ஆயோர் விரி நகர் வீய போர் வால் – சுந்-மிகை:12 9/2,3
மலரினில் மணமும் எள்ளில் எண்ணெயும் போல எங்கும் – யுத்1:3 120/3
எல்லியும் பகலும் போல தழுவினர் எழுவின் தோளார் – யுத்1:4 120/4
என்றது போல வந்து எழுந்தது இந்துவே – யுத்1:5 5/4
போல மா நில_மகள் பொலிந்து தோன்றினாள் – யுத்1:6 52/4
தீயிடை நடப்பான் போல செறி புனற்கு இறைவன் சென்றான் – யுத்1:7 2/4
பொன்றின சிறிய ஆய புண்ணியம் புரிந்தோர் போல
குன்றுகள் குரக்கு வீரர் குவித்தன நெருப்பு கோப்ப – யுத்1:8 22/1,2
தொல் நகர் காண்பான் போல கதிரவன் தோற்றம் செய்தான் – யுத்1:9 89/4
பொருந்திய காதல் தூண்ட பொன் நகர் காண்பான் போல
பெரும் துணை வீரர் சுற்ற தம்பியும் பின்பு செல்ல – யுத்1:10 1/2,3
ஒன்று ஒழித்து ஒன்று ஆம் என்று அ அரக்கனுக்கு ஒளிப்பான் போல
வன் தனி குன்றுக்கு அப்பால் இரவியும் மறைய போனான் – யுத்1:12 49/3,4
மின் தொகுத்து அமைந்த போல விளக்கு எயிறு இலங்க மேரு – யுத்1-மிகை:11 6/3
பொன் தொடர் வடிம்பின் வாளி கடை உகத்து உருமு போல
ஒன்றின் ஒன்று அதிகம் ஆக ஆயிர கோடி உய்த்தான் – யுத்2:15 140/2,3
தட்டுறு குறங்கு போல தடம் துயில் கொள்வதானான் – யுத்2:16 48/4
மலை கிடந்தது போல வணங்கினான் – யுத்2:16 66/4
சிந்தனை முழுதும் சிந்த தெளிவு_இலார் போல மீள – யுத்2:16 125/3
புறத்தின் ஓடினர் ஓடின குருதியே போல – யுத்2:16 222/4
அன்றில் அம் பேடை போல வாய் திறந்து அரற்றலுற்றாள் – யுத்2:17 36/4
வேரொடும் பறிந்து மண் மேல் வீழ்வதே போல வீழ்ந்தான் – யுத்2:17 76/4
மறைந்தன திசைகள் எல்லாம் வானவர் மனமே போல
குறைந்தன சுடரின் மும்மை கொழும் கதிர் குவிந்து ஒன்று ஒன்றை – யுத்2:18 196/1,2
பொன் நெடும் குன்றம் சூழ்ந்த பொறி வரி அரவம் போல
அ நெடும் கோப யானை அமரரும் வெயர்ப்ப அங்கி – யுத்2:18 219/2,3
கைத்தலை நெல்லி போல காட்டிலேன் கழிந்தும் இல்லேன் – யுத்2:19 212/2
நினைவு இலார் போல நின்று நெகிழ்தியோ நீத்தி என்னா – யுத்2:19 213/3
சீறினான் சிவன் போல அ தேரின் மேல் – யுத்2-மிகை:15 12/4
போர் தொழிற்கு ஒருவன் போல பொருப்பு ஒன்று ஆங்கு ஏந்தி புக்கான் – யுத்2-மிகை:15 19/4
கறங்கு போல வில் பிடித்த கால தூதர் கையிலே – யுத்2-மிகை:16 6/3
கறவையும் கன்றும் போல களிக்கின்ற மனத்தர் ஆகி – யுத்2-மிகை:19 5/2
புரக்கும் வெய்யவர் இருவரை உடையன போல
நிரக்கும் நல் ஒளி பரந்தன உலகு எலாம் நிமிர – யுத்3:20 56/3,4
ஆய்ந்தன அசனி போல ஐ_இரண்டு அழுந்த எய்தான் – யுத்3:21 37/2
காய்ந்தனன் கனலி நெய்யால் கனன்றது போல காந்தி – யுத்3:21 37/3
பொறி வனம் வெந்த போல சாம்பராய் போயது அல்லால் – யுத்3:22 28/3
தெரிந்தன அசனி போல தெறு பொறி பிதிர்வ திக்கின் – யுத்3:22 129/2
பொன்னின் மால் வரை குரீஇ இனம் மொய்ப்பது போல
பன்னல் ஆம் தரம் அல்லன சுடர் கணை பாய்ந்த – யுத்3:22 167/3,4
வருவாய் போல வாராதாய் வந்தாய் என்று மனம் களிப்ப – யுத்3:22 224/1
பாசம் போய் இற்றால் போல பதுமத்தோன் படையும் இன்னே – யுத்3:24 8/1
வென்றி நெடும் கிரி போல விழுந்தான் – யுத்3:26 41/4
மற்று எலாம் நும்மை போல வாயினால் சொல்ல மாட்டேன் – யுத்3:27 84/1
நடுங்கினை போல சால தளர்ந்தனை கலுழன் நண்ண – யுத்3:28 2/3
பணை நெடு முதலும் நீங்க பாங்கு உறை பறவை போல – யுத்3:28 38/4
கடித்தது போல கோல விரல்களால் இறுக கட்டி – யுத்3:28 45/2
கலையினால் திங்கள் போல வளர்கின்ற காலத்தே உன் – யுத்3:29 47/1
பித்தரை போல நீயும் இவருடன் பெயர்ந்த தன்மை – யுத்3:31 49/3
சென்னியில் சுமந்த கையர் தேவரே போல யாமும் – யுத்3:31 62/3
கோடை மாரி போல வாளி கூட ஓடை யானையும் – யுத்3:31 82/2
வெப்பு ஏறிய வெம் கனல் போல வெகுண்டு – யுத்3-மிகை:20 12/2
இந்திரன் பகைஞன் போல இவனும் ஓர் மாய வீரன் – யுத்3-மிகை:21 3/1
மீன் இனம் விசும்பின் நின்றும் இருள் உக விழுவ போல
கானகம் தொடர்ந்த தீயின் சுடுவன பலவும் கண்டான் – யுத்3-மிகை:22 8/3,4
தொழும்பு செய்து உளர் ஆம் தேவர் துயரினர் போல தாமும் – யுத்3-மிகை:29 1/1
தடவும் ஆற்றலை கூற்றையும் தமையனை போல
சுடவும் ஆற்றும் எ உலகையும் எவனுக்கும் தோலான் – யுத்4:32 22/3,4
பொர உடன்றனர் போல பொருந்தினர் – யுத்4:37 25/3
வினையம் போல சிந்தின வீரன் சரம் வெய்ய – யுத்4:37 129/4
மற்று ஓர் கை பிடித்தது போல வவ்வியது – யுத்4:37 156/3
தேறுதல் செய்து உழல் போதில் தீவினை மாய்த்திட போம் நல் வினையே போல – யுத்4-மிகை:37 30/4
மிக்க மா மடங்கல் போல விண்ணிடை விசைத்து பாய்ந்தான் – யுத்4-மிகை:41 11/4
துன்றிய வினைகள் எல்லாம் சுடர் கண்ட இருளே போல
தென் திசை வந்து சேது தரிசிக்க தீரும் என்றான் – யுத்4-மிகை:41 79/3,4
கண்ணகல் ஞாலம் எல்லாம் கங்குலால் பொதிவான் போல
வண்ண மால் வரைக்கும் அப்பால் மறைந்தனன் இரவி என்பான் – யுத்4-மிகை:41 267/3,4
கோமணி சிவிகை மீதே கொண்டலும் மின்னும் போல
தாமரை கிழத்தியோடும் தயரத ராமன் சார்ந்தான் – யுத்4-மிகை:42 34/3,4

TOP


போல-மாதோ (1)

மடந்தையர் சூழ நின்ற மந்தரம் போல-மாதோ – பால:18 12/4

TOP


போலவே (10)

நிலை நிலாது இறை நின்றது போலவே
மலையின் உள்ள எலாம் கொண்டு மண்டலால் – பால:1 6/2,3
வாள் அரா நுங்கிய மதியும் போலவே – பால:10 47/4
போலவே இரு புடையினும் சாமரை புரள – பால-மிகை:9 8/2
பொன் பிழைக்க பொதிந்தனர் போலவே – அயோ:4 12/4
புலர்ந்து நிற்கும் பரிசிலர் போலவே – அயோ:11 25/4
பூரியர் குழாத்திடை அறிஞர் போலவே – அயோ:12 33/4
புலி எலாம் ஒரு வழி புகுந்த போலவே – அயோ:13 10/4
பொய் கரி கூறிய கொடும் சொல் போலவே – ஆரண்:7 123/4
போலவே உரை-செய் புன மானை நாடுதல் புரிஞர் – கிட்:1 42/4
புடை பெயரா நெடும் கடலும் போலவே – சுந்:2 127/4

TOP


போலாம் (38)

வெவ்விய தாயின