பொ-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பொக்கணத்தன் 1
பொகுட்ட 1
பொகுட்டது 1
பொகுட்டில் 1
பொகுட்டினுள் 1
பொகுட்டே 1
பொங்க 50
பொங்கரில் 1
பொங்கலால் 1
பொங்கவே 1
பொங்கி 70
பொங்கிட 1
பொங்கிய 17
பொங்கியது 1
பொங்கியே 2
பொங்கியோன் 1
பொங்கில 1
பொங்கின 5
பொங்கினர் 3
பொங்கினன் 1
பொங்கினாய் 2
பொங்கினார் 3
பொங்கினாள் 1
பொங்கினான் 10
பொங்கு 90
பொங்கு-தொறு 2
பொங்குகின்ற 2
பொங்குகின்றான் 1
பொங்குதல் 1
பொங்கும் 19
பொங்குமால் 1
பொங்குவார் 1
பொங்குவான் 1
பொங்குறா 1
பொசி 1
பொசிவு 1
பொடி 51
பொடிக்கின்றன 1
பொடிக்கின்றானை 1
பொடிக்கும் 2
பொடிகள் 1
பொடிகளும் 2
பொடிசெய்தார் 1
பொடித்த 9
பொடித்தது 1
பொடித்ததோ 1
பொடித்தவனின் 1
பொடித்தன 12
பொடித்தனன் 1
பொடித்தான் 2
பொடித்திலன் 1
பொடித்து 9
பொடிந்தது 1
பொடிந்தன 2
பொடிந்து 4
பொடிப்ப 11
பொடிப்பன 2
பொடிப்பு 1
பொடிபட்டு 4
பொடிபட 8
பொடிபடவும் 1
பொடிபடுத்தி 1
பொடிபடுத்து 1
பொடிபொடி 1
பொடியதாக 1
பொடியர் 1
பொடியா 1
பொடியாம் 1
பொடியாய் 3
பொடியாயின 1
பொடியால் 1
பொடியிடை 1
பொடியில் 3
பொடியின் 2
பொடியினால் 1
பொடியினோடும் 1
பொடியும் 1
பொடியுமே 1
பொடியுற 1
பொடியை 1
பொடியொடு 1
பொடியொடும் 1
பொத்தகம் 1
பொத்தல் 1
பொத்தி 5
பொத்திய 7
பொத்தின 5
பொத்தினர் 4
பொத்து 1
பொத்துதல் 1
பொத்துவாரை 1
பொத்துற 1
பொதி 21
பொதிகளாலே 1
பொதிந்த 7
பொதிந்தன 1
பொதிந்தனர் 1
பொதிந்தாம் 1
பொதிந்து 6
பொதிய 1
பொதியில் 2
பொதியின் 1
பொதியினை 1
பொதியும் 2
பொதியொடும் 1
பொதிர் 8
பொதிர்ந்து 1
பொதிர்வு 1
பொதிரெறிய 1
பொதிவாரும் 1
பொதிவான் 1
பொதிவுற்றது 1
பொது 19
பொதுத்தன 1
பொதுத்திட 1
பொதுத்து 4
பொதுப்ப 1
பொதும்பர் 6
பொதும்பரில் 1
பொதும்பரும் 2
பொதும்பருழை 1
பொதும்பில் 1
பொதும்பும் 1
பொதுமை 4
பொதுமைத்து 2
பொதுமையாய் 1
பொதுவிடை 1
பொதுவின் 3
பொதுவுற 8
பொதுவே 2
பொதுளிய 1
பொதுளியதால் 1
பொதுளு 1
பொம்மல் 8
பொம்மலார் 1
பொம்மலால் 1
பொம்மலாள் 1
பொம்மலான் 1
பொம்மென் 2
பொம்மென்று 2
பொம்மென்ன 1
பொம்மென 3
பொய் 91
பொய்-கொல் 1
பொய்_மகள் 1
பொய்_இல் 4
பொய்_இலா 1
பொய்_இலாய் 1
பொய்_இலான் 1
பொய்க்கும் 2
பொய்க்குமோ 3
பொய்காய் 1
பொய்கை 16
பொய்கை-தோறும் 1
பொய்கையில் 1
பொய்கையின் 2
பொய்கையினின் 1
பொய்கையும் 3
பொய்கையை 2
பொய்த்த 2
பொய்த்தது 1
பொய்த்தல் 2
பொய்த்தல்_இல் 2
பொய்த்தலை 1
பொய்த்தனன் 2
பொய்த்து 1
பொய்த்துளார் 1
பொய்த்துளோர் 1
பொய்த்துளோன் 1
பொய்த்தோர் 1
பொய்த 1
பொய்தார் 1
பொய்தான் 1
பொய்து 1
பொய்ந்நிலை 1
பொய்ம் 2
பொய்ம்மை 8
பொய்யர் 2
பொய்யா 4
பொய்யாதன 1
பொய்யாது 1
பொய்யார் 1
பொய்யாள் 1
பொய்யான் 1
பொய்யிலன் 1
பொய்யிலாளனை 1
பொய்யின் 4
பொய்யினுக்கு 1
பொய்யினும் 1
பொய்யினோர் 1
பொய்யும் 5
பொய்யே 2
பொய்யை 1
பொய்யொடும் 1
பொய்யோ 4
பொய்யோன் 1
பொர 38
பொரல் 1
பொரவே 2
பொரற்கு 1
பொரா 2
பொரி 5
பொரித்தன 1
பொரித்து 1
பொரிந்தவே 1
பொரிந்தன 2
பொரிந்து 3
பொரியாத 1
பொரியின் 2
பொரியொடு 1
பொரினும் 1
பொரு 199
பொரு_அரிய 2
பொரு_அரு 11
பொரு_அரும் 9
பொரு_இல் 31
பொரு_இலோய் 1
பொருக்க 2
பொருக்கென 28
பொருக 1
பொருகிற்பன 1
பொருகின்ற 3
பொருகின்றன 1
பொருகின்றனர் 1
பொருகின்றாரும் 1
பொருகின்றிலென் 1
பொருகென 1
பொருட்கு 8
பொருட்கும் 1
பொருட்கே 1
பொருட்டா 1
பொருட்டாக 3
பொருட்டால் 8
பொருட்டில் 1
பொருட்டின் 1
பொருட்டினால் 4
பொருட்டினாலே 1
பொருட்டு 4
பொருண்மை 1
பொருத்தம் 1
பொருத்தமே 1
பொருத்தி 6
பொருத்தியே 1
பொருத்தினால் 1
பொருத்து 1
பொருத்தும் 1
பொருத்துவ 1
பொருத்துவது 1
பொருத்துவர் 1
பொருத்துவாரும் 1
பொருத 28
பொருதது 1
பொருதமை 1
பொருதல் 1
பொருதலோடும் 1
பொருதவர் 1
பொருதன 1
பொருதனர் 2
பொருதாய் 1
பொருதார் 4
பொருதாலென 1
பொருதான் 1
பொருதி 2
பொருதி-ஆயின் 1
பொருதியேல் 1
பொருதியோ 4
பொருதிர் 1
பொருதிரோ 1
பொருதிலேன் 1
பொருது 32
பொருந்த 23
பொருந்தலர் 1
பொருந்தலும் 1
பொருந்தலை 1
பொருந்தவும் 1
பொருந்தா 1
பொருந்தார்-தம் 1
பொருந்தி 14
பொருந்திட 2
பொருந்திடவோ 1
பொருந்திய 13
பொருந்தியும் 1
பொருந்தில 1
பொருந்திற்று 7
பொருந்தின 3
பொருந்தினர் 8
பொருந்தினன் 1
பொருந்தினார் 3
பொருந்தினானே 1
பொருந்தினானை 1
பொருந்தினேன் 1
பொருந்தினோன் 1
பொருந்து 9
பொருந்துதலால் 1
பொருந்துதிர் 1
பொருந்துபு 1
பொருந்தும் 6
பொருந்துமோ 1
பொருந்துவதோ 1
பொருந்துவர் 1
பொருந்துவாரும் 1
பொருந்துவிக்கும் 1
பொருந்துவேனோ 1
பொருந்துழி 1
பொருந்துற 1
பொருந்துறான் 1
பொருந்தேன் 1
பொருநர் 4
பொருநை 1
பொருப்பதங்களை 1
பொருப்பர் 1
பொருப்பால் 2
பொருப்பிடை 2
பொருப்பில் 1
பொருப்பின் 9
பொருப்பினான் 3
பொருப்பினும் 2
பொருப்பினை 1
பொருப்பினையும் 1
பொருப்பினோடும் 1
பொருப்பு 32
பொருப்பு_இனம் 1
பொருப்பு_இனமும் 1
பொருப்பும் 3
பொருப்பை 8
பொருப்பொடு 1
பொருப்போடு 1
பொரும் 31
பொரும்படி 1
பொரும 2
பொருமல் 8
பொருமலன் 2
பொருமலால் 1
பொருமலான் 2
பொருமலின் 1
பொருமலோ 1
பொருமா 1
பொருமி 12
பொருமினன் 1
பொருமினான் 1
பொருமுகின்றான் 2
பொருமும் 1
பொருமுவான் 1
பொருமுற்று 1
பொருமேல் 1
பொருவ 8
பொருவ_அரும் 2
பொருவது 4
பொருவர் 1
பொருவலாது 1
பொருவன 4
பொருவாய் 1
பொருவார் 5
பொருவான் 4
பொருவிய 1
பொருவியது 1
பொருவின் 2
பொருவின 3
பொருவினார் 1
பொருவு 8
பொருவு_இல் 1
பொருவும் 14
பொருவுவர் 1
பொருவுவாய் 1
பொருவுற 1
பொருவே 1
பொருவேன் 1
பொருவோமொடு 1
பொருவோர் 1
பொருள் 198
பொருள்-தன்னை 2
பொருள்-தனை 1
பொருள்-தோறும் 1
பொருள்-வயின் 1
பொருள்-வயினின் 1
பொருள்-வழி 1
பொருள்-அரோ 1
பொருள்கட்கு 1
பொருள்கள் 11
பொருள்களால் 1
பொருள்களான் 1
பொருள்களும் 4
பொருள்களை 1
பொருள 1
பொருளாம் 1
பொருளாய் 1
பொருளால் 1
பொருளானும் 1
பொருளில் 1
பொருளிற்குள் 1
பொருளிற்றோதான் 1
பொருளின் 2
பொருளினும் 1
பொருளினை 3
பொருளுக்கு 2
பொருளுடை 1
பொருளும் 18
பொருளே 7
பொருளேனும் 1
பொருளை 5
பொருளையே 1
பொருளோ 5
பொருளோடு 1
பொல்லா 2
பொல்லாதது 1
பொல்லாதாள் 1
பொல்லாது 2
பொல 1
பொலம் 66
பொலம்_கொடி 1
பொலன் 27
பொலன்_குழை 1
பொலி 40
பொலிக 1
பொலிகின்ற 6
பொலிகின்றது 1
பொலிகின்றாள் 1
பொலிகின்றான் 2
பொலிகின்றான்-தனை 1
பொலிஞ்ச 1
பொலிதர 3
பொலிதரு 6
பொலிதரும் 1
பொலிதலாலே 1
பொலிந்த 23
பொலிந்த-காலை 1
பொலிந்ததாம்-அரோ 1
பொலிந்தது 24
பொலிந்தன 13
பொலிந்தனர் 1
பொலிந்தனள் 1
பொலிந்தனன் 3
பொலிந்தார் 2
பொலிந்தான் 8
பொலிந்தான்-மன்னோ 1
பொலிந்தான்-அரோ 1
பொலிந்திடுவான் 1
பொலிந்தில 1
பொலிந்து 21
பொலிந்து-என்னவே 1
பொலிய 23
பொலியவே 2
பொலியாநின்றார் 1
பொலியும் 12
பொலியும்-மன்னோ 1
பொலியுமால் 1
பொலிவ 2
பொலிவது 10
பொலிவதே 1
பொலிவதே-போல் 1
பொலிவன 5
பொலிவார் 1
பொலிவால் 2
பொலிவாள் 1
பொலிவான் 1
பொலிவானை 1
பொலிவின் 1
பொலிவு 11
பொலிவு_இல் 1
பொலிவுடனே 1
பொலிவும் 1
பொலிவுற்றது 1
பொலிவுற்றதை 1
பொலிவுறாத 1
பொலிவென் 1
பொலிவே 1
பொலிவை 1
பொலீர் 1
பொழி 38
பொழிகின்ற 6
பொழிகின்றது 1
பொழிகின்றன 1
பொழிகின்றாரை 1
பொழிகின்றான் 1
பொழிதர 4
பொழிதரு 1
பொழிதரும் 1
பொழிதல் 1
பொழிந்த 16
பொழிந்தது 6
பொழிந்தவால் 1
பொழிந்தன 9
பொழிந்தனர் 6
பொழிந்தனன் 4
பொழிந்தனனால் 1
பொழிந்தார் 4
பொழிந்தான் 5
பொழிந்திடும் 1
பொழிந்து 18
பொழிய 12
பொழியவும் 1
பொழியும் 13
பொழியுமால் 1
பொழில் 25
பொழில்-தலை-கண் 1
பொழில்-வாய் 1
பொழில்_அகத்து 1
பொழில்கள் 3
பொழில்களில் 1
பொழில்களின்-வாய் 1
பொழில்களும் 1
பொழிலிடை 2
பொழிலின் 1
பொழிலினை 1
பொழிலும் 5
பொழிலே 1
பொழிலை 2
பொழிலோடு 1
பொழிவ 2
பொழிவதானார் 1
பொழிவதானான் 1
பொழிவது 3
பொழிவன 1
பொழிவன-போல் 1
பொழிவார் 1
பொழிவான் 1
பொழிற்கு 1
பொழிற்கும் 1
பொழுதகத்து 1
பொழுதத்தினும் 1
பொழுதத்து 2
பொழுதத்தே 1
பொழுதில் 14
பொழுதின் 9
பொழுதின்-கண் 1
பொழுதின்-கணும் 1
பொழுதினில் 8
பொழுதினின் 2
பொழுதினும் 2
பொழுது 50
பொழுதுகொண்டு 1
பொழுதும் 6
பொழுதே 5
பொழுதொடு 1
பொள்ளல் 1
பொற்கணான் 1
பொற்கலனும் 1
பொற்கிழி 1
பொற்கூடம் 1
பொற்கோயில் 1
பொற்ப 2
பொற்பது 2
பொற்பதே 1
பொற்பர் 1
பொற்பால் 2
பொற்பில் 1
பொற்பின் 7
பொற்பினர் 1
பொற்பினால் 1
பொற்பினாள் 2
பொற்பினுக்கு 2
பொற்பு 16
பொற்புக்கு 1
பொற்பும் 5
பொற்பொடும் 1
பொற்றல 1
பொற்றை 3
பொற்றொடி 2
பொற்றொடியோடும் 1
பொறா 1
பொறாத 6
பொறாதாள் 1
பொறாதான் 1
பொறாது 6
பொறாமை 2
பொறாமையின் 1
பொறாமையினால் 1
பொறாமையும் 1
பொறாமையே 1
பொறாய் 1
பொறி 90
பொறி-நின்று 1
பொறி-வாய் 1
பொறி_இல் 1
பொறிகள் 11
பொறிகளும் 2
பொறிகளோடு 1
பொறித்த 2
பொறித்து 1
பொறித்தெறித்திட 1
பொறிந்தவாய் 1
பொறிந்து 5
பொறிப்ப 1
பொறிப்ப_அரும் 1
பொறியான் 1
பொறியிடை 1
பொறியின் 16
பொறியும் 4
பொறியொடும் 2
பொறியோ 1
பொறியோடு 1
பொறியோடும் 1
பொறுக்க 3
பொறுக்கல் 2
பொறுக்கலா 1
பொறுக்கலாதன 1
பொறுக்கலாது 2
பொறுக்கலாமையால் 2
பொறுக்கிலா-வகை 1
பொறுக்கிலாமையால் 1
பொறுக்கும் 2
பொறுக்குமோ 1
பொறுக்குவிரேல் 1
பொறுத்த 3
பொறுத்தது 1
பொறுத்தருள் 2
பொறுத்தருள்வாய் 1
பொறுத்தல் 2
பொறுத்தலால் 1
பொறுத்தவன் 1
பொறுத்தன 2
பொறுத்தனவும் 1
பொறுத்தனன் 5
பொறுத்தனென் 2
பொறுத்தாய் 1
பொறுத்தார் 1
பொறுத்தான் 5
பொறுத்தி 11
பொறுத்தியால் 1
பொறுத்து 5
பொறுத்தே 1
பொறுத்தேன் 1
பொறுப்பதே 1
பொறுப்பர் 2
பொறுப்பரோ 1
பொறுப்பார் 1
பொறுப்பினும் 1
பொறுப்பேன் 1
பொறுமைத்து 1
பொறை 54
பொறை-கொலோ 1
பொறைக்கு 1
பொறைக்கும் 1
பொறைகல்லா 1
பொறைகள் 1
பொறைகூர 1
பொறைதான் 1
பொறைமை 1
பொறையாற்றார் 1
பொறையானும் 1
பொறையில் 1
பொறையிற்று 1
பொறையின் 5
பொறையினது 1
பொறையினால் 1
பொறையினான்-தன் 1
பொறையும் 5
பொறையுள் 1
பொறையே 1
பொறையொடும் 1
பொறையோடு 1
பொறையோடும் 1
பொறையோர் 1
பொன் 539
பொன்-போல் 2
பொன்-வயின் 1
பொன்_கலை 1
பொன்_கிரி 1
பொன்_கொடி 1
பொன்_கொம்பின் 1
பொன்_தலத்து 1
பொன்_தாமரை 1
பொன்_தார் 2
பொன்_தொடி 2
பொன்_தோள் 3
பொன்_தோளும் 1
பொன்_நகர் 2
பொன்_நாட்டிடை 1
பொன்_நாடு 1
பொன்_பாவையும் 1
பொன்_மலை 1
பொன்_மலை-மீது 1
பொன்_வரை 1
பொன்_அனாள் 1
பொன்_உலகம் 2
பொன்கணான் 1
பொன்தலனிடை 1
பொன்மலை 3
பொன்ற 8
பொன்றல் 2
பொன்றலால் 1
பொன்றலின் 1
பொன்றலே 1
பொன்றவும் 1
பொன்றவும்தான் 1
பொன்றவே 1
பொன்றா 4
பொன்றா-முன்னம் 2
பொன்றாத 3
பொன்றாது 4
பொன்றான் 2
பொன்றி 10
பொன்றிட 1
பொன்றிய 2
பொன்றிலா 1
பொன்றிவிடுமோ 1
பொன்றின 3
பொன்றினம் 1
பொன்றினர் 6
பொன்றினவன் 1
பொன்றினவேனும் 1
பொன்றினள் 2
பொன்றினன் 7
பொன்றினார்-கொலோ 1
பொன்றினார்க்கு 1
பொன்றினாரை 1
பொன்றினால் 1
பொன்றினான் 6
பொன்றினென் 1
பொன்றினை 1
பொன்றினையே 1
பொன்றுதல் 5
பொன்றுதி 3
பொன்றுதி-ஆயின் 1
பொன்றுதும் 2
பொன்றும் 10
பொன்றுமா 1
பொன்றுமால் 3
பொன்றுமாறு 2
பொன்றுவது 2
பொன்றுவர் 2
பொன்றுவாய் 1
பொன்றுவாரின் 2
பொன்றுவான் 1
பொன்றுவித்தனை 1
பொன்றுவிப்பது 1
பொன்றுவிர் 1
பொன்றுவென் 2
பொன்றுவேன் 1
பொன்றேல் 1
பொன்றேன் 1
பொன்றோம் 1
பொன்னகர் 4
பொன்னகரத்தினும் 1
பொன்னரி 1
பொன்னனார் 1
பொன்னாடை 1
பொன்னால் 3
பொன்னி 7
பொன்னிடை 1
பொன்னியை 1
பொன்னின் 58
பொன்னினின் 1
பொன்னினும் 4
பொன்னினை 2
பொன்னுடை 5
பொன்னும் 18
பொன்னுலகம் 2
பொன்னுலகின் 1
பொன்னுலகு 2
பொன்னுளே 1
பொன்னே 6
பொன்னை 12
பொன்னையும் 1
பொன்னையே 2
பொன்னொடு 3
பொன்னொடும் 3
பொன்னொடே 1
பொனால் 1
பொனின் 3
பொனும் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


பொக்கணத்தன் (1)

பொக்கணத்தன் புலி அதள் ஆடையன் – பால-மிகை:0 14/2

TOP


பொகுட்ட (1)

போர்த்த பேரியின் கண்ணன காளத்தின் பொகுட்ட
ஆர்த்த வாயன கையன ஆனையின் கழுத்த – யுத்2:16 209/1,2

TOP


பொகுட்டது (1)

வழுத்து அரும் பொகுட்டது ஓர் புரையின் வைகுமால் – யுத்1:3 70/3

TOP


பொகுட்டில் (1)

செந்தாமரை பொகுட்டில் செம்மாந்து வீற்றிருக்கும் – யுத்1:3 164/1

TOP


பொகுட்டினுள் (1)

பூதல பரப்பின் அண்ட பொகுட்டினுள் புறத்துள் பொய் தீர் – சுந்:12 108/1

TOP


பொகுட்டே (1)

புண்டரிக மோட்டின் பொகுட்டே புரை அம்மா – ஆரண்:15 44/4

TOP


பொங்க (50)

நுதல் அணி ஓடை பொங்க நுகர் வரி வண்டு கிண்ட – பால:1 16/2
என்ன மா முனிவன் கூற எழுந்த பேர் உவகை பொங்க
மன்னவர்_மன்னன் அந்த மா முனி சரணம் சூடி – பால:5 28/1,2
பொடி உடை கானம் எங்கும் குருதி_நீர் பொங்க வீழ்ந்த – பால:7 51/1
பூசலின் எழுந்த வண்டு மருங்கினுக்கு இரங்கி பொங்க
மாசு உறு பிறவி போல வருவது போவது ஆகி – பால:10 9/1,2
புனை மலர் தடங்கள் நோக்கி பூசல் வண்டு ஆர்த்து பொங்க
வினை அறு துறக்க நாட்டு விண்ணவர் கணமும் நாண – பால:18 1/1,2
வந்தனன் அரசன் என்ன மனத்து எழும் உவகை பொங்க
கந்து அடு களிறும் தேரும் கலின மா கடலும் சூழ – பால:20 4/1,2
ஒற்றை வயிர சுரி கொள் சங்கின் ஒலி பொங்க
பொன் தட முடி புது வெயில் பொழிதர போய் – பால:22 42/2,3
சுற்றும் நீள் தமனிய சோதி பொங்க மேல் – பால:23 61/1
வெருவர திசைகள் பேர வெம் கனல் பொங்க மேன்மேல் – பால:24 29/2
என்றனள் என்ன கேட்டான் எழுந்த பேர் உவகை பொங்க
பொன் திணி மாட வீதி பொருக்கென நீங்கி புக்கான் – அயோ:3 84/1,2
உதிக்கும் உலையுள் உறு தீ என ஊதை பொங்க
கொதிக்கும் மனம் எங்ஙனம் ஆற்றுவென் கோள் இழைத்தாள் – அயோ:4 130/1,2
இடிபடு முழக்கம் பொங்க இன மழை மகர நீரை – அயோ:13 49/1
புண் துளங்கியன கண்கள் கனல் பொங்க மழை சூழ் – ஆரண்:1 7/1
புண் மேலன குருதி பொழி திரை ஆறுகள் பொங்க
திண் மேருவை நகு மார்பினை உருவி திரி சரமே – ஆரண்:7 91/3,4
மின் திரண்டு அனைய பங்கி விராதனும் வெகுளி பொங்க
கன்றிய மனத்து வென்றி கரன் முதல் கணக்கிலோரும் – ஆரண்:12 56/1,2
மென்றன வெகுளி பொங்க விட்டது மாய வேடம் – ஆரண்:12 62/4
அணங்கினுக்கு அணங்கனாளே ஆசை நோய் அகத்து பொங்க
உணங்கிய உடம்பினேனுக்கு உயிரினை உதவி உம்பர் – ஆரண்:12 70/1,2
உள் படி கோபம் உயிர்ப்பொடு பொங்க
புள் படியும் குளிர் வார் பொழில் புக்கார் – ஆரண்:14 34/3,4
தெரிகின்ற சின தீ பொங்க செரு செய்வான் செருக்கி நின்றார் – கிட்:11 81/4
கூர் உகிர் குவவு தோளான் கூம்பு என குமிழி பொங்க
ஆர் கலி அழுவத்து ஆழும் கலம் எனல் ஆயிற்று அன்றே – சுந்:1 8/3,4
தோள் விசை துணைகள் பொங்க கழுத்தினை சுருக்கி தூண்டும் – சுந்:1 16/2
வல் வாய்-தோறும் வெம் கனல் பொங்க மதி வானில் – சுந்:2 85/3
புள்ளி வெண் மொக்குள் என்ன பொடித்து வேர் கொதித்து பொங்க
கள் அவிழ் மாலை தும்பி வண்டொடும் கரிந்து சாம்ப – சுந்:2 210/2,3
புல்லிய முறுவல் தோன்ற பொறாமையும் சிறிது பொங்க
எல்லை_இல் ஆற்றல் மாக்கள் எண்_இறந்தாரை ஏவி – சுந்:7 2/1,2
மொய் மயிர் சேனை பொங்க முரண் அயில் உகிர்வாள் மொய்த்த – சுந்:8 21/3
கை தலை பூசல் பொங்க கடுகினர் காலன் உட்கும் – சுந்:9 64/3
பொர உற்ற பொழுது வீரன் மு மடங்கு ஆற்றல் பொங்க
விரவி போய் கதிரோன் ஊழி இறுதியின் வெய்யன் ஆனான் – சுந்:10 27/2,3
போய் தாழ் செறி தசை அரி சிந்தினபடி பொங்க பொரும் உயிர் போகா-முன் – சுந்:10 38/2
போய் வரும் கருமம் முற்றிற்று என்பது ஓர் பொம்மல் பொங்க
வாய் வெரீஇ நின்ற வென்றி வானர வீரர்-மன்னோ – சுந்:14 3/1,2
நின்றனர் உவகை பொங்க விம்மலால் நிமிர்ந்த நெஞ்சர் – சுந்:14 8/2
புலி போத்தின் வயவர் எல்லாம் பொரு கரி பரி தேர் பொங்க
கலித்தார்கள் உம்பர் ஓட கடையுகத்து எறியும் காலின் – சுந்-மிகை:10 4/1,2
தீ எழும் வெகுளி பொங்க மற்று அவன் சேனை-தன்னை – சுந்-மிகை:14 15/3
புகைசெயா நெடும் தீ பொங்க உருத்து எதிர் பொருந்த புக்கான் – யுத்1:3 147/2
மீ எழு குருதி பொங்க வெயில் விரி வயிர மார்பு – யுத்1:3 153/3
பார்த்து ஊழி வடவை பொங்க படுவது படுமா பார்த்தி – யுத்1:13 8/2
பூதலத்து அடித்த கையன் நிகும்பன் என்று ஒருவன் பொங்க
வேதனை காமம் அந்தோ வேரொடும் கெடுத்தது என்னா – யுத்1:13 14/2,3
வெவ் உயிர்த்து ஆவி தள்ளி வீங்கினள் வெகுளி பொங்க
இ உரை எந்தை கூறான் இன் உயிர் வாழ்க்கை பேணி – யுத்2:17 64/2,3
தேரிடை நின்று கண்கள் தீ உக சீற்றம் பொங்க
பாரிடை கிழிய பாய்ந்து பகலிடை பரிதி என்பான் – யுத்2:18 208/1,2
பொன்னால் இயன்ற நகை ஓடை பொங்க வன மாலை மார்பு புரள – யுத்2:19 248/3
பொருக்கென சென்று புக்கான் புண்ணினில் குமிழி பொங்க
தரிக்கிலன் மடங்கல் ஏற்றால் தொலைப்புண்டு சாய்ந்து போன – யுத்2:19 285/2,3
இரைத்து எழு கடலின் பொங்க இமையவர் அலக்கணுற்றார் – யுத்2-மிகை:18 22/4
ஆனவர் உடலம் முற்றும் அழித்தனன் குருதி பொங்க
தான் அறிவு அழிந்து யாரும் தனித்தனி தலத்தின் வீழ்ந்தார் – யுத்2-மிகை:18 24/3,4
பொருந்திய பண் ஒளி தார் ஒளி பொங்க
இரிந்தது பேர் இருள் எண் திசை-தோறும் – யுத்3:20 28/3,4
பூண்டன நடுக்கம் வாய்கள் புலர்ந்தன மயிரும் பொங்க
மாண்டனம் அன்றோ என்ற வானரம் எவையும் மாதோ – யுத்3:22 14/3,4
பொரு அரு முனிவர் வேதம் புகழ்ந்து உரை ஓதை பொங்க
மரு விரி துளப மௌலி மா நில கிழத்தியோடும் – யுத்3:24 50/2,3
பூ அலர் அமைந்த பொற்பின் கிரணங்கள் பொலிந்து பொங்க
தேவர்-தம் இருக்கையான மேருவின் சிகர வைப்பில் – யுத்3:24 53/1,2
வேல்-கொடு நம்-மேல் எய்தான் என்று ஒரு வெகுளி பொங்க
கால்-கொடு காலின் கூடி கை தொடர் கனக தண்டால் – யுத்3:27 180/1,2
தேர் குரல் ஓதை பொங்க செவி முற்றும் செவிடு செய்த – யுத்4:37 5/4
போர் நின்ற விழி-நின்றும் பொறி-நின்று புகையோடும் குருதி பொங்க
தேர்-நின்று நெடு நிலத்து சிரமுகம் கீழ் பட விழுந்தான் சிகரம் போல்வான் – யுத்4:37 199/3,4
புறத்ததாம் உயிர் பெற்றனம் என அகம் பொங்க
திறத்து இராமன்-பால் திருமுனி அவனும் வந்துற்றான் – யுத்4-மிகை:41 141/3,4

TOP


பொங்கரில் (1)

புன் தலை புனம் காப்பு உடை பொங்கரில்
சென்று இசைக்கும் நுளைச்சியர் செவ்வழி – பால:2 34/3,4

TOP


பொங்கலால் (1)

புணர்ந்தவர் இடை ஒரு வெகுளி பொங்கலால்
கணம் குழை மகளிர்கள் கங்குல் வீந்தது என்று – ஆரண்:10 119/2,3

TOP


பொங்கவே (1)

பொறியின் கான் எங்கும் வெம் கனல் பொங்கவே – ஆரண்:7 27/4

TOP


பொங்கி (70)

பொழிந்த நெய் ஆகுதி வாய்-வழி பொங்கி
எழுந்த கொழும் கனல் என்ன எழுந்தான் – பால:13 26/1,2
விசையொடு கடுக பொங்கி வீங்கிய தூளி விம்மி – பால:14 51/2
அருவி பெய் வரையின் பொங்கி அங்குசம் நிமிர எங்கும் – பால:14 61/1
கைகயர் வேந்தன் பாவை கணிகையர் ஈட்டம் பொங்கி
ஐ_இருநூறு சூழ ஆய் மணி சிவிகை-தன் மேல் – பால:14 63/2,3
பொலிந்த வாள் முகத்தினான் பொங்கி தன்னையும் – பால:19 37/1
பொங்கி ஓங்கி தழைப்பது போன்றதே – பால:21 51/4
பணித்தது புரிவென் என்னா பார்த்திபன் எழுந்து பொங்கி
பிணித்தனன் சுரபி-தன்னை பெயர்வுழி பிணியை வீட்டி – பால-மிகை:11 14/1,2
அரிகுதும் என்ன பொங்கி அடர்த்தனர் அடர அன்னான் – பால-மிகை:11 17/3
நெய் பொழி கனலின் பொங்கி நெடும் கொடி தேர் கடாவி – பால-மிகை:11 18/2
என்று உரைத்து யாங்கள் ஒல்லோம் என்றனர் என்ன பொங்கி
புன் தொழில் கிராதர் ஆகி போக என புகறலோடும் – பால-மிகை:11 31/1,2
உரு கெழு சீற்றம் பொங்கி பணம் விரித்து உயர்ந்தது ஒத்தான் – ஆரண்:12 63/4
பூழியின் உதிர விண்ணில் புடைத்து உற கிளர்ந்து பொங்கி
ஆழியும் உலகும் ஒன்றாய் அழிதர முழுதும் வீசும் – ஆரண்:13 2/2,3
பொறிந்து ஆங்கு எரியின் சிகை பொங்கி எழ புடைத்தான் – ஆரண்:13 35/3
போலும் வார் புனல் புகுந்துளவாம் என பொங்கி
ஆலும் மீன் கணம் அஞ்சின அலம்வர வஞ்சி – கிட்:1 19/2,3
பொங்கி முற்றிய உணர்வு புணர்தலும் புகையினொடு – கிட்:1 41/1
நெறி பட கண்கள் பொங்கி நீர் வர நெடிது தாழ்ந்து – கிட்:9 25/3
புகல்_அரும் முழையுள் துஞ்சும் பொங்கு உளை சீயம் பொங்கி
உகல்_அரும் குருதி கக்கி உள்ளுற நெரிந்த ஊழின் – சுந்:1 4/1,2
ஈது உரைத்து அழன்று பொங்கி எரி கதிர் வாளை நோக்கி – சுந்:3 146/1
இன்னன நிகழும் வேலை அரக்கியர் எழுந்து பொங்கி
பொன்மலை என்ன நின்ற புனிதனை புகன்று நோக்கி – சுந்:6 47/1,2
கை பரந்து உலகு பொங்கி கடையுகம் முடியும்-காலை – சுந்:7 10/3
இனி ஒரு பழி மற்று உண்டோ இதனின் என்று இரைத்து பொங்கி
முனிவுறு மனத்தின் தாவி முந்துற முடுகுகின்றார் – சுந்:7 11/3,4
பொன் நகர் தகர்ந்து பொங்கி ஆர்த்து எழு தூளி போர்ப்ப – சுந்:8 9/4
பொன் நெடும் தேரில் போனான் பொருப்பிடை நெருப்பின் பொங்கி
தன் நெடும் கண்கள் காந்த தாழ் பெரும் கவசம் மார்பில் – சுந்:8 14/2,3
பொரு கடல் மகரம் எண்ணில் எண்ணலாம் பூட்கை பொங்கி
திரிவன மீன்கள் எண்ணில் எண்ணலாம் செம் பொன் திண் தேர் – சுந்:10 8/1,2
துன்று இரும் தூளி பொங்கி துறுதலால் இறுதிசெல்லா – சுந்:10 12/3
பை பைய பயந்த காமம் பரிணமித்து உயர்ந்து பொங்கி
மெய்யுற வெதும்பி உள்ளம் மெலிவுறு நிலையை விட்டான் – சுந்:14 47/1,2
பொடித்தன உரோமம் போந்து பொழிந்தன கண்ணீர் பொங்கி
துடித்தன மார்பும் தோளும் தோன்றின வியர்வின் துள்ளி – சுந்:14 48/1,2
பொழி திரை அன்ன வேலை புடை பரந்து என்ன பொங்கி
வழுவல்_இல் வெள்ள தானை தென் திசை வளர்ந்தது அன்றே – சுந்:14 50/3,4
புலி போல் அடு சின நிருதன் கண்டு அழல் பொங்கி பொரு சிலை விளைவித்தான் – சுந்-மிகை:10 7/4
பொங்கி அரக்கர் பொருக்கென வந்தார் – சுந்-மிகை:11 13/4
பொங்கி பரந்த பெரும் சேனை புறத்தும் அகத்தும் புடை சுற்ற – யுத்1:1 2/1
நசை திறந்து இலங்க பொங்கி நன்று நன்று என்ன நக்கு – யுத்1:3 127/1
பாற்கடல் பரந்து பொங்கி பங்கயத்து ஒருவன் நாட்டின் – யுத்1:3 149/3
அடுவெனே என்ன பொங்கி ஓங்கிய அரக்கன் அந்தோ – யுத்1:14 30/1
ஈது அவன் மகிழ்தலோடும் இரணியன் எரியின் பொங்கி
சாதலை இல்லா என் முன் தருக்குறு மாயம் எல்லாம் – யுத்1-மிகை:3 23/1,2
இறைவன் மற்று இதனை கூற எறுழ் வலி அமைச்சர் பொங்கி
பிறை முடி பரமனோடும் பெரு வரை எடுத்த மேலோய் – யுத்1-மிகை:13 1/1,2
எரி நெருப்பு என்ன பொங்கி இராவணன் என்னும் மேலோன் – யுத்1-மிகை:13 3/1
பொழிந்து சோரி புது புனல் பொங்கி மீ – யுத்2:15 31/1
புரிதியோ என்னோடு என்னா புகை எழ விழித்து பொங்கி
வருதியேல் வா வா என்பான் மேல் மலை ஒன்று வாங்கி – யுத்2:15 133/2,3
மெய் எரிந்து அழன்று பொங்கி வெம் கணான் விம்மி மீட்டு ஓர் – யுத்2:15 136/1
பொறிந்து போய் உக தீ உக விசையினின் பொங்கி
செறிந்த தாரவன் மார்பிடை சென்றது சிந்தை – யுத்2:15 206/2,3
பொழுதினின் உலகம் மூன்றும் திரியும் என்று உள்ளம் பொங்கி – யுத்2:16 199/4
காதம் நீளிய மலைகளை கடித்து இறுத்து எடுத்து வெம் கனல் பொங்கி
மீது மீது தன் அகத்து எழு காற்றினால் விசை-கொடு திசை செல்ல – யுத்2:16 345/2,3
வெவ் விடம் என்ன பொங்கி அவனிடை எறிந்த வீச்சு – யுத்2:18 211/3
போழ்ந்தனள் பெரும் பாம்பு என்ன புரண்டனள் பொருமி பொங்கி
சூழ்ந்தனை கொடியாய் என்னா துடித்து அரும் துயர வெள்ளத்து – யுத்2:18 266/2,3
பொடித்த இ உலகம் எங்கும் பொழிந்தன பொறிகள் பொங்கி
கடித்தன கணைகளோடு கணைகள் தம் அயில் வாய் கவ்வி – யுத்2:19 102/3,4
அரைத்திலன் உலகம் எல்லாம் அம் கையால் பொங்கி பொங்கி – யுத்2:19 215/3
அரைத்திலன் உலகம் எல்லாம் அம் கையால் பொங்கி பொங்கி
இரைத்திலன் உளன் என்று எண்ண இருந்தனன் விம்மி ஏங்கி – யுத்2:19 215/3,4
இடை உறு குருதி வெள்ளத்து எறி கடல் எழு நீர் பொங்கி
உடை உறு தலை கை அண்ணல் உயிர் எலாம் ஒருங்க உண்ணும் – யுத்2:19 219/2,3
புரங்களும் அழிய போன பொழுதில் என் சிலையின் பொங்கி
உரங்களில் முதுகில் தோளில் உறையுறு சிறையில் உற்ற – யுத்2:19 298/2,3
போர் செய்-காலை இடும்பனும் பொங்கி அ – யுத்2-மிகை:15 4/1
பார்த்து உளம் அழன்று பொங்கி பரு வலி அரக்கனோடும் – யுத்2-மிகை:15 19/3
மாருதம் என்ன பொங்கி வரையொடு மரங்கள் வாரி – யுத்2-மிகை:16 34/2
கரை அறு கவியின் சேனை தலைவர்கள் கனலின் பொங்கி
வரையொடு மரமும் கல்லும் வாங்கினர் விரைவின் வந்தார் – யுத்2-மிகை:18 23/3,4
வானர தலைவர் பொங்கி வருதலும் அரக்கன் மைந்தன் – யுத்2-மிகை:18 24/1
போர் வலி அரக்கன் சேனை புகுந்தது கடலின் பொங்கி – யுத்2-மிகை:18 26/4
பொரு சினம் திருகி முற்றா பொங்கு அழல் என்ன பொங்கி
மரமொடு மலைகள் ஏந்தி மாதிரம் மறைய வல்லே – யுத்2-மிகை:18 32/2,3
மன்னுடை சேனை வெள்ளம் நால் ஐந்து மழையின் பொங்கி
பின்னுடைத்தாக பேரி கடல் பட பெயர்ந்த தூளி – யுத்3:21 8/2,3
பொய்யார் தூதர் என்பதனால் பொங்கி எழுந்த உவகையன் ஆய் – யுத்3:23 1/1
போயினது இல்லை வாயால் புலம்பலன் பொருமி பொங்கி
தீயினும் எரியும் நெஞ்சன் வெருவலன் தெரிய நோக்கி – யுத்3:24 5/2,3
பொழிந்தன மீன் தொடர்ந்து எழுந்த பொருப்பு_இனமும் தரு குலமும் பிறவும் பொங்கி
அழிந்தன வானவர் மானம் ஆகாயத்திடையினில் பேர் அசனி என்ன – யுத்3:24 33/2,3
இன்னது இ தலையது ஆக இராவணன் எழுந்து பொங்கி
தன்னையும் கடந்து நீண்ட உவகையன் சமைந்த கீதம் – யுத்3:25 1/1,2
போய் ஒருங்கு அண்டத்தோடும் கோடி யோசனைகள் பொங்கி – யுத்3:31 226/4
தான் எரி கனலின் பொங்கி தரிப்பு இலர் கடலின் சூழ்ந்தே – யுத்3-மிகை:31 64/2
எ வகை உள்ள தேவர் யாவரும் இரைத்து பொங்கி
கவ்வையின் தீர்ந்தார் வந்து வீழ்கின்றார்-தம்மை காண – யுத்4:38 1/2,3
போர் ஆசைப்பட்டு எழுந்த குலம் முற்றும் பொன்றவும்தான் பொங்கி நின்ற – யுத்4:38 5/3
இருபது தட கையான் மாட்டு இசைத்தலும் எழுந்து பொங்கி
ஒரு_பது திசையும் உட்க வஞ்சக உழை ஒன்று ஏவி – யுத்4-மிகை:41 233/1,2
எழுபது வெள்ளத்து உற்ற குரக்கினம் எழுந்து பொங்கி
அழுவ நீர் வேலை என்ன அடைந்துழி அருக்கன் மைந்தன் – யுத்4-மிகை:41 238/1,2
வெற்றி வானரர்கள் பொங்கி வெற்பினால் வேலை தட்டல் – யுத்4-மிகை:41 242/2
இசையுறு குரலும் ஏத்தின் அரவமும் எழுந்து பொங்கி
திசை உற சென்று வானோர் அந்தரத்து ஒலியின் தீர்ந்த – யுத்4-மிகை:41 291/3,4

TOP


பொங்கிட (1)

காதல் பொங்கிட கண் பனி உகுத்திட கனி வாய் – அயோ:1 58/3

TOP


பொங்கிய (17)

புரண்டு மீது இட பொங்கிய உவகையர் ஆங்கே – அயோ:1 31/2
பொங்கிய உவகை வெள்ளம் பொழிதர கமலம் பூத்த – அயோ:3 69/1
உரைத்தலும் பொங்கிய உவகை வேலையன் – ஆரண்:4 18/1
பொங்கிய சீற்றம் பற்றி புகுந்திலன் பொருமி நின்றான் – கிட்:11 84/2
பொங்கிய சோரி நீர் பொழியும் கண்ணினன் – கிட்:16 28/2
புகையொடு முழங்கு பேர் உயிர்ப்பு பொங்கிய
நகை இலா முழு முகத்து எயிறு நாறவே – சுந்:2 126/3,4
பொங்கிய உவகை என்ன பொடித்தன உரோம புள்ளி – யுத்1:4 122/4
பொங்கிய தோளினானும் இழிந்து போய் இருக்கை புக்கான் – யுத்1:12 50/4
போந்தது போல் பொலம் தேரில் பொங்கிய
ஏந்தலை ஏந்து எழில் இராமன் நோக்கினான் – யுத்2:16 104/3,4
பொங்கிய மாரியின் பொழிதல் மேயினான் – யுத்2-மிகை:18 7/4
பொங்கிய விசும்பிடை கடிது போகுவான் – யுத்3:24 63/4
பொங்கிய பொருமல் வீங்கி உயிர்ப்பொடு புரத்தை போர்ப்ப – யுத்3:26 54/3
புறத்தும் பொங்கிய பங்கியர் காலனும் புகழ்வார் – யுத்3:31 6/4
தசும்பின் பொங்கிய திரள் புயத்து அரக்கர்-தம் தானை – யுத்3:31 21/1
பொங்கிய விமானம் தானும் மனம் என எழுந்து போன – யுத்4:41 30/4
பொங்கிய குருதி வெள்ளம் பொலிந்து எழு கடலில் போக – யுத்4-மிகை:37 3/1
பொங்கிய சிந்தையல் பொருமி விம்முவாள் – யுத்4-மிகை:40 12/1

TOP


பொங்கியது (1)

பொங்கியது என்ன மன்னன் பொருக்கென எழுந்து போரில் – யுத்2:19 276/2

TOP


பொங்கியே (2)

கார் நிற அரக்கர்கள் கனலின் பொங்கியே
வீரனை வளைத்தனர் வெகுளி மிக்குளார் – யுத்2-மிகை:18 17/3,4
காயம் வெம் படையினர் கடலின் பொங்கியே
மேயினர் தம்தமில் இவை விளம்புவார் – யுத்3-மிகை:31 49/3,4

TOP


பொங்கியோன் (1)

புரம் பிழைப்பு அரும் தீ புக பொங்கியோன்
நரம்பு இழைத்த நின் பாடலின் நல்கிய – சுந்:12 98/1,2

TOP


பொங்கில (1)

பொங்கில திமிர்த்தன விசும்பில் போக்கு இல – யுத்4:37 80/2

TOP


பொங்கின (5)

பொங்கின சிலம்புகள் பூசலிட்டன – பால:19 63/3
பொங்கின மறையவர் புகலும் நான்மறை – பால:23 41/3
பொரு தொழில் வேட்டு எழுந்து ஆர்த்து பொங்கின
வருவன போல்வன மனத்தினால் சினம் – யுத்2:19 36/2,3
வெடித்த வாய்-தொறும் பொங்கின மீ செல – யுத்3:29 9/4
விதைக்கின்றன பொறி பொங்கின விழியும் உடை வெய்யோன் – யுத்4:37 46/2

TOP


பொங்கினர் (3)

பொங்கினர் கொன்றவர்க்கு எளியர் போந்தவர் – யுத்1:4 77/2
பொங்கினர் ஆர்த்த ஓசை அண்டத்தும் புறத்தும் போன – யுத்2:19 278/3
போர் தொழில் வேட்கை பூண்டு பொங்கினர் புகுந்து மொய்த்தார் – யுத்3:20 1/2

TOP


பொங்கினன் (1)

பொங்கினன் என்ன தோன்றி பொலிந்தனன் போர்-மேல் போவான் – யுத்3:27 11/4

TOP


பொங்கினாய் (2)

புல்லல் என்னவும் புல்லலை பொங்கினாய் – கிட்:7 102/4
சீரிது என்று உணர்கிலை சீறி பொங்கினாய்
ஓர் தரும் அறிவு இலார்க்கு உரைக்கும் புந்தியார் – யுத்1-மிகை:4 3/2,3

TOP


பொங்கினார் (3)

போக்கு இலா வகை புறம் வளைத்து பொங்கினார்
தாக்கினார் திசை-தொறும் தட கை மால் வரை – யுத்2:18 125/1,2
போழ்களின் புரட்டினர் நிருதர் பொங்கினார் – யுத்2:19 44/4
போர் அரிந்தமன் துரந்த புங்க வாளி பொங்கினார்
ஊர் எரிந்த நாள் துரந்தது என்ன மின்னி ஓடலால் – யுத்3:31 91/1,2

TOP


பொங்கினாள் (1)

புல்லுதியோ என பொருமி பொங்கினாள் – ஆரண்:13 49/4

TOP


பொங்கினான் (10)

பூண வான் உயர் காதலின் பொங்கினான்
தாள் நிலாம் மலர் தூவினன் தம்முனை – அயோ:11 6/2,3
போழ்ந்து உயிர் குடித்தலின் புரள பொங்கினான்
தாழ்ந்திலன் மு தலை தலைவன் சோரியின் – ஆரண்:7 126/2,3
புகை நிற கண்ணனும் புகன்று பொங்கினான் – யுத்1:2 45/4
மூட்டிய தீ என முடுகி பொங்கினான்
ஊட்டு அரக்கு ஊட்டிய அனைய ஒண் கணான் – யுத்1:4 1/3,4
புண் திறந்தன கண்ணினன் பொங்கினான்
திண் திறல் நெடும் தேர் தெரிந்து ஏறினான் – யுத்2:15 94/3,4
பொழிந்து சென்றனன் தீ என பொங்கினான் – யுத்2:19 150/4
போன வென்றியன் தீ என பொங்கினான் – யுத்2:19 154/4
பொருமினான் அகம் பொங்கினான் உயிர் முற்றும் புகைந்தான் – யுத்3:22 195/1
புனைவென் வாளியினால் என பொங்கினான் – யுத்4:37 166/4
போது உரைக்கும் என கொடு பொங்கினான் – யுத்4-மிகை:37 29/4

TOP


பொங்கு (90)

பொங்கு மா தவமும் ஞானமும் புணர்ந்தோர் யாவர்க்கும் புகல்_இடம் ஆன – பால:3 6/2
போழ்ந்த மா கிடங்கு இடை கிடந்து பொங்கு இடங்கர் மா – பால:3 16/2
பொங்கு இரும் பாற்கடல் தரங்கம் போலுமே – பால:3 26/4
பொங்கு மூ_உலகையும் புடைத்து அழித்தனர் – பால:5 16/2
புயல் பொழி தட கையால் தொழுது பொங்கு நீர் – பால:5 72/2
பொங்கு கோபம் சுட பூளை வீ அன்ன தன் – பால:7 1/3
பொங்கு கொன்றை ஈர்த்து ஒழுகலால் பொன்னியை பொருவும் – பால:9 5/3
பொங்கு வெண்குடை சாமரை போர்த்தலால் – பால:14 27/2
பொங்கு இரும் கூந்தல் சோரா புருவங்கள் நெரியா பூவின் – பால:16 9/2
பொங்கு தேன் நுகர் பூ மிஞிறு ஆம் என – பால:16 34/1
பொங்கு மா கடலில் செல்லும் தோற்றமே போன்றது அன்றே – பால:18 2/4
பொங்கு இரும் கரும் கடல் பூத்தது ஆம் என – பால:23 51/2
பொழிந்த பேர் உவகையன் பொங்கு காதலன் – அயோ:1 83/2
போல் கடைக்கண் அளி பொழிய பொங்கு அணை – அயோ:2 49/3
புலர்ந்தது கண்கள் பொடித்த பொங்கு சோரி – அயோ:3 17/2
பொங்கு இயம் பலவும் கறங்கின நூபுரங்கள் புலம்ப வெண் – அயோ:3 64/3
பொங்கு நீர் சுழி போவன போன்றதே – அயோ:7 23/4
புகை இழந்தன மாளிகை பொங்கு அழல் – அயோ:11 24/2
பொங்கு கண் புடைத்து அழுவ போன்றவே – அயோ:11 121/4
பொங்கு இளம் கொங்கைகள் புதுமை வேறு இல – அயோ:12 37/3
பொங்கு வெம் களிறு நூக்க கரை ஒரீஇ போயிற்று அம்மா – அயோ:13 50/3
பொங்கு உல திரளொடும் பொருத தோளினாய் – அயோ:14 41/4
பொறையின் நீங்கிய தவமும் பொங்கு அருள் – அயோ:14 98/2
பொங்கு வெம் பகை போக மற்றை நாள் – அயோ-மிகை:14 6/3
பொங்கு வெம் கொடுமை என்பது புழுங்கி எழ மா – ஆரண்:1 13/2
சொல் பொங்கு பெரும் புகழோடு தொழில் மாய் – ஆரண்:2 18/1
பொங்கு ஒளி விசும்பினில் பொலிய தோன்றினாள் – ஆரண்:6 23/4
பொங்கு அரத்தம் விழி வழி போந்து உக – ஆரண்:7 22/2
பொங்கு குருதி புணரியுள் புகையும் நெஞ்சன் – ஆரண்:9 9/2
பொங்கு வெம் குருதி புரண்டாள்-அரோ – ஆரண்:9 29/4
பூவினால் வேய்ந்து செய்த பொங்கு பேர் அமளி பாங்கர் – ஆரண்:10 89/1
போது கொண்டு அடுத்தபோது பொங்கு தீ மருந்தினால் – ஆரண்:10 91/2
பொங்கு உளை பச்சை அம் புரவி தேரதால் – ஆரண்:10 131/2
பூணின் பொலிவார் புடை ஏந்திட பொங்கு தோளான் – ஆரண்:10 158/3
புவியிடை ஒழுக்கம் நோக்காய் பொங்கு எரி புனிதர் ஈயும் – ஆரண்:12 67/3
பொங்கு வெம் கோள் அரா விசும்பு பூத்தன – ஆரண்:13 109/1
பொய் உறு பிறவி போல போக்க_அரும் பொங்கு கங்குல் – ஆரண்:14 3/2
பொங்கு இருள் அ புறத்து உலகம் புக்கது – ஆரண்:14 79/3
பொங்கு வெம் கட கரி பொதுவின் ஆடலின் – கிட்:1 11/1
பொங்கு வெம் செருவினில் பொருதி என்று உரை-செய – கிட்:5 4/2
போர்த்தன மயிர் புறம் புளகம் பொங்கு தோள் – கிட்:6 9/2
பொங்கு நாகமும் துவன்று சாரலூடு போயினார் – கிட்:7 1/4
புயலை பற்றும் அ பொங்கு அரி போக்கி ஓர் – கிட்:7 92/3
பொங்கு வெம் குருதி போர்ப்ப புரி குழல் சிவப்ப பொன் தோள் – கிட்:8 2/2
புகை உடைத்து என்னின் உண்டு பொங்கு அனல் அங்கு என்று உன்னும் – கிட்:9 9/1
பொங்கு வெம் முலைகள் பூக கழுத்தொடு மறைய போர்த்த – கிட்:11 51/3
பொங்கு பொன் துளை என்றாலும் புல்லிது பொறுமைத்து ஆமால் – கிட்:13 40/2
பொங்கு வில் தலைவரை தொழுது முன் போயினார் – கிட்:13 74/3
புகல்_அரும் முழையுள் துஞ்சும் பொங்கு உளை சீயம் பொங்கி – சுந்:1 4/1
பொங்கு ஆர்கலி புனல் தர பொலிவதே போல் – சுந்:1 63/2
போகாய் என்றாள் பொங்கு அழல் என்ன புகை கண்ணாள் – சுந்:2 80/4
பொங்கு பல் முரசம் ஆர்ப்ப இல் உறை தெய்வம் போற்றி – சுந்:2 113/2
புகை என தும்பி சுற்ற புது மலர் பொங்கு சேக்கை – சுந்:2 179/2
போயினன் அரக்கன் பின்னை பொங்கு அரா நுங்கி கான்ற – சுந்:3 147/1
பொங்கு வெம்_கதிர் என பொலிய போர் படை – சுந்:5 73/2
பொங்கு ஒளி நெடு நாள் ஈட்டி புதிய பால் பொழிவது ஒக்கும் – சுந்:6 51/1
பொங்கு கைகள் ஆம் தாமரைக்கு இந்துவே போன்று – சுந்:12 49/4
பொங்கு வெம் செவிடை பொழுது போக்கினால் – சுந்:12 59/4
பொங்கு ஒளி மன்னு கோடி புரந்த ஆதித்தர் சுற்ற – சுந்-மிகை:11 5/4
பொருள் தரும் வீரர் போத பொங்கு ஒளி விசும்பில் தங்கும் – சுந்-மிகை:14 47/3
பொங்கு நல் நெடும் புனல் அற பொரித்தன போன்ற – யுத்1:6 26/4
பொங்கு வெம் கனல் எனும் புனலில் போயினார் – யுத்1:6 32/4
பொங்கு அரத்த விழியோர் புடை சூழ – யுத்1:11 10/4
பொங்கு அமர் விசும்பிடை உடன்று பொரு போழ்தில் – யுத்1:12 20/1
பொங்கு பரம் சுடராய் எங்கும் பொலிய நின்றான் – யுத்1-மிகை:3 29/4
பொங்கு வெம் குருதி புனல் செக்கர் முன் – யுத்2:15 29/2
புதை இருள் பொழுதினும் மலரும் பொங்கு ஒளி – யுத்2:15 113/1
பொங்கு தேர் புரவி யானை பொரு கழல் நிருதர் என்னும் – யுத்2:19 51/1
பொங்கு பூம் பள்ளி புக்கார் அவர் உடல் பொருந்த புல்லி – யுத்2:19 165/3
பொழிந்தது போன்றது அன்றே பொங்கு இருள் கங்குல் போர்வை – யுத்2:19 217/4
பொரு சினம் திருகி முற்றா பொங்கு அழல் என்ன பொங்கி – யுத்2-மிகை:18 32/2
பொங்கு வெம் செரு தேவரும் நடுக்குற பொருதார் – யுத்3:20 51/4
பொங்கு ஒலி வரி கண் பீலி பேர் ஒலி வேயின் பொம்மல் – யுத்3:22 7/2
பொங்கு போரிடை புகுந்துள பொருள் எலாம் புகன்றான் – யுத்3:22 182/4
பூவும் தளிரும் தொகு பொங்கு அணை-மேல் – யுத்3:23 20/1
பொங்கு வன் தலையில் பூட்டி ஆட்செய புகல்வர் அன்றே – யுத்3:26 68/4
பொங்கு உடல் துணிந்த தம் புதல்வர் போக்கிலார் – யுத்3:27 50/1
பொங்கு போர் ஆற்ற என் தோளும் போனதோ – யுத்3:27 64/4
பொங்கு தோள் வளையும் கணை புட்டிலோடு – யுத்3:29 28/1
போய் விளித்த குருதிகள் பொங்கு உடல் – யுத்3:31 133/2
பொங்கு பாய் பரி சாரதியோடும் பட புடைத்தான் – யுத்4:32 33/3
கட கார் என்ன பொங்கு கவந்தத்தொடு கைகள் – யுத்4:33 9/1
பொங்கு ஆரத்தான் மார்பு எதிர் ஓடி புகலோடும் – யுத்4:37 132/2
போய் வாழ்கின்ற பொங்கு அனல் கண்ணின் பொழிகின்ற – யுத்4:37 139/2
பொங்கு வெம் தீ சுட பொறுக்கிலாமையால் – யுத்4:40 78/2
பொங்கு நீர் நதிகள் யாவும் படிந்து அலால் புன்மை போகா – யுத்4:41 22/2
பொங்கு மா நகர் புகுதி இ பொழுதினில் என்றான் – யுத்4-மிகை:41 1/4
பொங்கு மா நகர் புகுதி இ பொழுதினில் என்றான் – யுத்4-மிகை:41 3/4
பொங்கு பல்லியங்கள் ஆர்ப்ப பூ மழை பொழிய விண்ணோர் – யுத்4-மிகை:42 27/3
பொங்கு பல்லியங்கள் ஆர்ப்ப பொரு கயல் கரும் கண் செ வாய் – யுத்4-மிகை:42 38/3

TOP


பொங்கு-தொறு (2)

போய சில பொங்கு-தொறு பொங்கு-தொறு பூசல் – யுத்1:9 8/3
போய சில பொங்கு-தொறு பொங்கு-தொறு பூசல் – யுத்1:9 8/3

TOP


பொங்குகின்ற (2)

பொங்குகின்ற கொங்கை மேல் விடம் பொழிந்தது என்னினும் – பால:13 51/3
புடை உள பொருது கொண்டு போர் பெறா பொங்குகின்ற
இடைஇடை மிடைந்த சேனை இருநூறு வெள்ளம் கொண்டு – யுத்1:13 22/2,3

TOP


பொங்குகின்றான் (1)

புயல் பொழி அருவி கண்ணன் பொருமலன் பொங்குகின்றான்
உயிர் புறத்து ஒழிய நின்ற உடல் அன்ன உருவ தம்பி – யுத்4:32 47/1,2

TOP


பொங்குதல் (1)

புறம் திறம்ப எளியவர் பொங்குதல்
அறம் திறம்பல் அரும் கடி மங்கையர் – கிட்:7 106/2,3

TOP


பொங்கும் (19)

சாறு பாய் ஓதை வேலை சங்கின் வாய் பொங்கும் ஓசை – பால:2 3/2
பம்பி பொங்கும் கங்கையின் ஆழ்ந்த படை மன்னன் – பால:10 22/3
ஆளி பொங்கும் மரம் பையர் ஓதி ஏய் – பால:16 32/3
ஆளி பொங்கும் அரம்பையர் ஓதியே – பால:16 32/4
வம்பின் பொங்கும் கொங்கை சுமக்கும் வலி இன்றி – பால:17 28/1
மால் கடல் பொங்கும் மனத்தவளோடும் – பால:23 98/2
பொங்கும் படை இரிய கிளர் புருவம் கடை நெரிய – பால:24 16/1
பொங்கும் கருணை புத்தேள் கருத்து யாம் எவன் புகல்வோம் – பால-மிகை:3 2/4
பூரியர் எண்ணிடை வீழ்வன் என்று பொங்கும்
வீரியர் வீரம் விழுங்கி நின்ற வேலான் – அயோ:3 26/3,4
கால் தாக்க நிமிர்ந்து புகைந்து கனன்று பொங்கும்
ஆறா கனல் ஆற்றும் ஓர் அஞ்சனம் மேகம் என்ன – அயோ:4 121/3,4
பொங்கும் நின் சுற்றத்தோடும் போய் உவந்து இனிது உன் ஊரில் – அயோ:8 15/3
பொங்கும் ஆணையின் எண் திசை பொருப்பினும் பொலிய – கிட்-மிகை:12 4/2
நெருப்பு உற பொங்கும் வெம் பால் நீர் உற்றது அன்ன நீரான் – யுத்1:7 11/4
கதம் மிகுந்து இரைத்து பொங்கும் கனை கடல் உலகம் எல்லாம் – யுத்1:10 3/1
புதைவு செய் இருளின் பொங்கும் அரக்கர்-தம் புரமும் பொற்பும் – யுத்1:10 3/2
பூழியில் பட்டு செந்நீர் புணரியில் பட்டு பொங்கும்
சூழியில் பட்ட நெற்றி களிற்றொடும் துரந்த தேரின் – யுத்2:16 172/2,3
பொங்கும் ஓதையும் புரவியின் அமலையும் பொலம் தேர் – யுத்3:22 102/3
அளியின் பொங்கும் அங்கணன் ஏவும் அயில் வாளி – யுத்4:33 6/1
புரை மணி காளம் ஆர்ப்ப பல்லியம் துவைப்ப பொங்கும்
சரயுவின் புனலும் தந்தார் சங்கு இனம் முரல மன்னோ – யுத்4-மிகை:42 24/3,4

TOP


பொங்குமால் (1)

பூரண குடத்து நீர் நறலின் பொங்குமால் – சுந்:3 46/4

TOP


பொங்குவார் (1)

பொன் பொலி யாக்கைகள் புழுங்கி பொங்குவார்
தென் புலம் தங்கு எரி நரகில் சிந்திய – கிட்:14 21/2,3

TOP


பொங்குவான் (1)

பொழிந்த கோப கனல் உக பொங்குவான்
கழிந்து போயினர் மானிடர் என்னும்-கால் – ஆரண்:7 9/2,3

TOP


பொங்குறா (1)

பொற்றொடி கேட்டு வெம் கனலின் பொங்குறா
முற்றுற முடிக்குவென் முனியை என்று எழா – பால-மிகை:7 13/2,3

TOP


பொசி (1)

துவர் அணிந்தன என பொசி துதைந்தன துணை – கிட்:5 12/3

TOP


பொசிவு (1)

பொசிவு உறு பசும்பொன் குன்றில் பொன் மதில் நடுவண் பூத்து – சுந்:2 97/1

TOP


பொடி (51)

பொடி உடை கானம் எங்கும் குருதி_நீர் பொங்க வீழ்ந்த – பால:7 51/1
போது வென்றது என பொலிந்த பொலம் கழல் கால் பொடி கண்டாய் – பால:12 31/2
வெண் நிற நறும் பொடி புனைந்த மத வேழம் – பால:15 19/4
ஏய அரு நுண் பொடி படிந்து உடன் எழுந்து ஒண் – பால:15 20/3
பூவின் மென் தாது உகும் பொடியுமே பொடி எலாம் – பால:20 12/4
பொருப்பு வில்லை பொடி செய்த புண்ணியா – பால:21 21/3
புன்னை பூம் தாது மானும் பொன் பொடி அப்பிவிட்டார் – பால:22 17/4
உரை பொடி மலை குவை ஒப்ப குப்பையோ – பால-மிகை:6 2/4
பாதம் மிசை துவண்டு எழுந்த பசும் பொடி மற்று அது கண்டாய் – பால-மிகை:12 1/3
பொன்_தாமரை போல் கையால் பொடி சூழ் படி-நின்று எழுவி – அயோ:4 37/2
பொடி அடங்கின மதில் புறத்து வீதியே – அயோ:4 198/4
பொடி தலம் தோள் உற புரண்டு சோர்கின்றான் – அயோ:11 89/4
பொடி மிசை புரண்டவும் புரவி ஈட்டமே – அயோ:13 3/4
பொன்னின் மேனி பொடி உற போக்கினான் – அயோ:14 17/4
பொழிந்தன கரி மதம் பொடி வெம் கானகம் – அயோ:14 21/3
பொடி தலம் இலங்குறு பொலம் கொள் மேனியான் – அயோ:14 134/4
பூ எலாம் பொடி ஆக இ பூமியுள் – ஆரண்:6 69/1
செருப்பு அடியின் பொடி ஒவ்வா மானிடரை சீறுதியோ – ஆரண்:6 97/2
நெருப்பு அடியில் பொடி சிதற நிறைந்த மத திசை யானை – ஆரண்:6 97/3
பூசல் செய் மருப்பினை பொடி செய் தோளினான் – ஆரண்:12 42/4
வரை ஆர் தோள் பொடி ஆட வைகுவாய் – கிட்:8 8/1
வீசின நறும் பொடி விண்டு வாடையே – கிட்:10 109/4
பொடி வனம் எழுந்தன வானம் போர்த்தவே – கிட்:11 120/4
மலைந்து பொடி உற்றன மயங்கி நெடு வானத்து – சுந்:6 12/3
தானவர்கள் மாளிகை தகர்ந்து பொடி ஆய – சுந்:6 19/3
ஆடக தருவின் சோலை பொடி படுத்து அரக்கர் காக்கும் – சுந்:6 58/1
புயல் மகிழ் புரி குழல் பொடி அளாவுற – சுந்:10 48/2
பூவின் மெல்லியல் மேனி பொடி உற – சுந்:12 30/2
புதையுண்டு உருவி புறம் போக புழுங்கி அனுமன் பொடி எழும்ப – சுந்-மிகை:8 1/3
முறிந்து நுண் பொடி ஆயின முடிந்தன முனிவு இலான் முழு மேனி – யுத்1:3 83/2
ஓதம் அஞ்சினோடு இரண்டும் வெந்து ஒரு பொடி ஆக – யுத்1:6 10/2
சுண்ண நுண் பொடி ஆகி தொலைந்தன – யுத்1:8 44/3
பொன் பொடி மெய்யில் பூசி பொன்மலை என்ன போவ – யுத்1:10 12/4
புக்கு எரி மடுத்து இ ஊரை பொடி செய்து போயினாற்கு – யுத்1:13 15/1
புரம் ஒரு மூன்றும் தீய பொடி செய்தோன் தன்னொடு அ நாள் – யுத்1-மிகை:14 3/3
பூட்டும் தேரும் பொடி துகள் ஆயவே – யுத்2:15 72/4
ஆரத்தொடு கவசத்து உடல் பொடி பட்டு உக அவன் மா – யுத்2:15 173/3
இற்றவாறு என்றும் இடிப்புண்டு பொடி பொடி ஆகி – யுத்2:15 194/2
இற்றவாறு என்றும் இடிப்புண்டு பொடி பொடி ஆகி – யுத்2:15 194/2
புல்லொடு பிறவும் எல்லாம் பொடி பொடி ஆகி போன – யுத்2:16 177/2
புல்லொடு பிறவும் எல்லாம் பொடி பொடி ஆகி போன – யுத்2:16 177/2
வெற்ற வெம் பொடி ஆயின அல்லவும் வேறு ஒன்று நூறு ஆகி – யுத்2:16 313/3
பற்றி வந்த மரம் வேறுவேறு உற நொறுக்கி நுண் பொடி பரப்பினான் – யுத்2:19 71/4
புரங்களின் தீய்த்து காண்பென் பொடி ஒரு கடிகை போழ்தின் – யுத்2:19 239/4
எற்ற பொரு தேர் பொடி எய்தியதால் – யுத்3:20 81/4
புடைத்தான் அகல் மார்பு பொடி சிதற – யுத்3:20 91/4
பொடி குழீஇ அண்டம் படைத்தவன் கண்ணையும் புதைத்த – யுத்3:22 98/4
மனை பொடி பட்டது அங்கு மாண்டது தாரம் ஈண்டும் – யுத்3:26 77/3
இடம் மறுகிய பொடி முடுகிடவும் இருள் உளது என எழும் இகல் அரவின் – யுத்3:28 19/3
சேறு ஆயின பொடி ஆயின திடர் ஆயின கடலும் – யுத்4:37 53/4
ஒன்று அலாதன உடைய முடியோடும் பொடி ஆகி உதிர்ந்து போன – யுத்4:38 7/2

TOP


பொடிக்கின்றன (1)

பொடிக்கின்றன பொறி வெம் கனல் இவை கண்டனர் புலவோர் – யுத்3:27 110/4

TOP


பொடிக்கின்றானை (1)

புகுந்தனள் அன்றோ என்று மயிர் புறம் பொடிக்கின்றானை – சுந்:2 212/4

TOP


பொடிக்கும் (2)

பொழிந்தனர் பொழி கனல் பொடிக்கும் கண்ணினார் – ஆரண்:7 105/4
புகை கொடி கனலொடும் பொடிக்கும் மூக்கினான் – ஆரண்:15 13/2

TOP


பொடிகள் (1)

பட்டன பொடிகள் ஆன பகுத்தன பாங்கு நின்ற – சுந்:6 54/2

TOP


பொடிகளும் (2)

சுந்தர பொடிகளும் செம்பொன் சுண்ணமும் – பால-மிகை:5 15/1
புண்ணின் நீரும் பொடிகளும் போய் உக – ஆரண்:9 27/2

TOP


பொடிசெய்தார் (1)

தீயவர் அ சிலையை பொடிசெய்தார் – சுந்:9 52/4

TOP


பொடித்த (9)

போர்த்தன புளகம் வேர் பொடித்த நீள் நிதி – பால:5 112/2
பொடித்த வேர் புறத்து உகு நறவம் போன்றவே – பால:19 22/4
புலர்ந்தது கண்கள் பொடித்த பொங்கு சோரி – அயோ:3 17/2
பொடித்த தண் தளிர் பூவொடு மால் கரி – ஆரண்:14 9/3
பூசின வெண் மயிர் பொடித்த வெம் பொறி – கிட்:7 19/3
போக ஏவி அது கண் பொடித்த நாள் – சுந்:3 28/2
பொடித்த தீ நயனங்கள் பொறுக்கலாமையால் – யுத்2:16 275/3
பொடித்த இ உலகம் எங்கும் பொழிந்தன பொறிகள் பொங்கி – யுத்2:19 102/3
பொடித்த வெம் பொறி புகையொடும் போவன போல்வ – யுத்3:22 100/4

TOP


பொடித்தது (1)

மின் பொடித்தது போன்றன விண் எலாம் – யுத்1:8 62/4

TOP


பொடித்ததோ (1)

கொப்புளம் பொடித்ததோ கொதிக்கும் வானமே – ஆரண்:14 99/4

TOP


பொடித்தவனின் (1)

புகை எழுந்தன உயிர்த்-தொறும் எயில் பொடித்தவனின்
நகை எழுந்தன நிவந்தன புருவம் நல் நுதலில் – பால-மிகை:9 12/1,2

TOP


பொடித்தன (12)

உதைத்தலும் பொடித்தன உரோம ராசியே – பால:19 36/4
பொடித்தன மயிர் தொளை புகையும் போர்த்தது – அயோ:11 66/2
பொடித்தன போலும் இ புல் என்று உன்னுவாள் – ஆரண்:6 12/4
போய் பொடித்தன மயிர் புறத்த வெம் பொறி – கிட்:7 16/1
தீ பொடித்தன விழி தேவர் நாட்டினும் – கிட்:7 16/3
மீ பொடித்தன புகை உயிர்ப்பு வீங்கவே – கிட்:7 16/4
புற மயிர்த்தலம் பொடித்தன போன்றன பசும் புல் – கிட்:10 42/4
பொடித்தன உரோமம் போந்து பொழிந்தன கண்ணீர் பொங்கி – சுந்:14 48/1
பொங்கிய உவகை என்ன பொடித்தன உரோம புள்ளி – யுத்1:4 122/4
வாளிவாய்-தோறும் வந்து பொடித்தன குருதி வாரி – யுத்2:19 118/4
மயிர்ப்புறம்-தோறும் வந்து பொடித்தன காம வாரி – யுத்3:25 14/4
நெருக்கி நேர்ந்தன நெருப்பு இமை பொடித்தன நெருப்பின் – யுத்4:32 7/3

TOP


பொடித்தனன் (1)

பொடித்தனன் இரதம் வாசி பொரு களிறு இதனை எல்லாம் – சுந்-மிகை:10 5/2

TOP


பொடித்தான் (2)

பொடித்தான் கடல் பெரும் சேனையை பொலம் தண்டு தன் வலத்தால் – யுத்3:22 116/2
பொடித்தான் ஆகும் இப்பொழுது என்ன புகைகின்ற – யுத்4:37 140/4

TOP


பொடித்திலன் (1)

பொடித்திலன் யாதும் ஒன்றும் புகன்றிலன் பொருமி உள்ளம் – யுத்3:26 56/2

TOP


பொடித்து (9)

பூழை ஊடே பொடித்து அப்புறம் போயதே – பால:20 10/4
போர்த்தன பொடித்து உரோம புளகங்கள் பூவின் மாரி – கிட்:3 28/2
புள்ளி வெண் மொக்குள் என்ன பொடித்து வேர் கொதித்து பொங்க – சுந்:2 210/2
பொடித்து எழுந்த பெரும் பொறி போவன – சுந்:13 10/1
பொடித்து இழிந்த விழியன் அது-போழ்தின் – யுத்1:11 18/2
பொடித்து எழ உறுக்கி எதிர் புக்கு உடல் பொருத்தி – யுத்1:12 10/2
பூண் எறிந்தனர் படியிடை பொடித்து என்ன – யுத்2:16 204/2
போயின போதும் ஒன்றும் துடித்திலன் பொடித்து மான – யுத்2:19 198/2
தாம் பொடித்து எழுந்த தானைக்கு உலகு இடம் இல்லை என்றார் – யுத்3:30 2/4

TOP


பொடிந்தது (1)

பொடிந்தது புனிதன் வாளி போக்கு உற பொய்யர் ஆவி – யுத்3-மிகை:31 62/3

TOP


பொடிந்தன (2)

பூளை சூடி தன் நகையினில் எயில் பொடிந்தன போல் – பால-மிகை:9 35/2
மடிந்தன பொடிந்தன மறிந்தன முறிந்த – சுந்:6 9/2

TOP


பொடிந்து (4)

பொரி பரல் படர் நிலம் பொடிந்து கீழ் உற – பால:7 16/1
பொழிந்தார் படைகள் அவை யாவையும் பொடிந்து சிந்தி – சுந்-மிகை:11 28/2
தேர் எரிந்த வீரர்-தம் சிரம் பொடிந்து சிந்தவே – யுத்3:31 91/4
தீயிடை பொடிந்து எழும் உயிர்ப்பன் சீற்றத்தன் – யுத்4:37 145/2

TOP


பொடிப்ப (11)

புக்கன நிறைந்து மேல் பொடிப்ப போன்றவே – பால:23 54/4
பொறி பிதிர் படலை செம் தீ புகையொடும் பொடிப்ப பொம்மென்று – ஆரண்:13 116/3
பொழிந்த கோபத்தன் பொறி கனல் விழி-தொறும் பொடிப்ப
விழுங்குவேன் என வீங்கலும் விண் உற வீரர் – ஆரண்:15 36/2,3
புண்-மேல் இரத்தம் பொடிப்ப கடிப்பார் புடைப்பார் – கிட்:7 51/4
புண் உற்றது அனைய சோரி பொறியோடும் பொடிப்ப நோக்கி – கிட்:7 81/3
துள் இடை புருவம் கோட்டி துடிப்ப வேர் பொடிப்ப தூய – சுந்:2 109/2
புண்ணின் மீ சென்று பொழி புனல் பசும் புலால் பொடிப்ப
விண்ணின் மீ சென்று தேரொடும் பார் மிசை வீழ்ந்தான் – சுந்:11 51/3,4
பூ நிற கண்கள் புனல் உக மயிர் புறம் பொடிப்ப
ஞான நாயகன் இருந்தனன் அந்தணன் நடுங்கி – யுத்1:3 23/3,4
போன போன வன் திசை-தொறும் பொறி குலம் பொடிப்ப
மீன் எலாம் உடன் விசும்பின்-நின்று உதிர்ந்து என வீழ்ந்த – யுத்2:16 216/3,4
தொண்டை கனிவாய் துடிப்ப மயிர் பொடிப்ப
கெண்டை தடம் கண்ணாள் உள்ளே கிளுகிளுத்தாள் – யுத்2:17 87/3,4
புழை பிறை எயிற்று பேழ் வாய் இடி குலம் பொடிப்ப ஆர்த்து – யுத்3:20 30/2

TOP


பொடிப்பன (2)

புள்ளி நுண் பனி பொடிப்பன பொன்னிடை பொதிந்த – அயோ:1 56/3
புக்கு போக பொடிப்பன போக்கு இல – யுத்4:37 43/4

TOP


பொடிப்பு (1)

கூசிம் மயிர் பொடிப்பு அற்றன அனல் ஆயின கொடிய – யுத்4:37 57/4

TOP


பொடிபட்டு (4)

பொழிந்த பல் படை யாவையும் புயத்திடை பொடிபட்டு
அழுந்த மற்றவரோடும் வந்து அடுத்தனன் அனுமன் – சுந்-மிகை:7 8/3,4
மிடல் கொண்டு அவர் வீசு கரம் பொடிபட்டு
உடல் சிந்திட உட்கினர் மற்று அவனுக்கு – யுத்1-மிகை:3 21/1,2
பல் நெடும் பருவ மாரி படை எலாம் பொடிபட்டு ஓட – யுத்3-மிகை:31 60/2
புக்கி அண்ணலை வலங்கொண்டு போனதும் பொடிபட்டு
உக்கி ஓடினதும் அன்றி ஒன்று செய்துளதோ – யுத்4-மிகை:37 13/3,4

TOP


பொடிபட (8)

நூற்றினால் நுண் பொடிபட நூறினான் – ஆரண்:9 19/4
நெடு வரை பொடிபட நிவந்த மா மரம் – ஆரண்:14 80/1
என்று தானும் எயிறு பொடிபட
தின்று காந்தி விழி-வழி தீ உக – கிட்:7 97/1,2
தெள்ளு நுண் பொடிபட கடிது செல்கின்றான் – கிட்:16 26/2
புல்லொடு துகளும் இன்றி பொடிபட நூறி பொன்னால் – சுந்:6 57/2
பொடிபட கிடந்தன கண்டு போயினான் – சுந்:12 7/4
பொருப்பு இனம் எவையும் சிந்தி பொடிபட குதித்து போர் வாள் – யுத்1-மிகை:3 26/2
எய்த வெம் சரம் பொடிபட யாவையும் முருக்கி – யுத்2-மிகை:15 34/2

TOP


பொடிபடவும் (1)

தனுவொடு தலை துகள்படவும் சர மழை பல பொடிபடவும்
தினவு உறு புயம் ஒடிபடவும் திசை_திசை ஒரு தனி திரிவான் – சுந்-மிகை:7 4/3,4

TOP


பொடிபடுத்தி (1)

பொடிபடுத்தி இமைப்பில் புகுந்ததால் – யுத்3-மிகை:31 33/4

TOP


பொடிபடுத்து (1)

புக்கு இ ஊர் இமைப்பின் முன்னம் பொடிபடுத்து அரக்கன் போன – யுத்3:26 67/1

TOP


பொடிபொடி (1)

பூத்த ஏழிலை பாலையை பொடிபொடி ஆக – பால:15 6/3

TOP


பொடியதாக (1)

வேளையே பொடியதாக விழிக்கும் நீள் நுதலின் வெண் பூம் – யுத்4-மிகை:42 22/3

TOP


பொடியர் (1)

கூசினர் பொடியர் என்றும் குமிழ்ந்தனர் ஓம கூடம் – யுத்3-மிகை:31 59/4

TOP


பொடியா (1)

உரு பொடியா மன்மதனை ஒத்துளரே ஆயினும் உன் – ஆரண்:6 97/1

TOP


பொடியாம் (1)

பொரு வில்லவர் கணை மாரிகள் பொடியாம் வகை பொழிய – யுத்3:31 103/3

TOP


பொடியாய் (3)

பொய்தான் மணி எழு ஒன்றால் அன்று அது பொடியாய் உதிர்வு உற வடி வாளி – சுந்:10 33/2
இற்று ஒடிந்து பொடியாய் உதிர்ந்தன எழுந்து சேணிடை இழிந்த-போல் – யுத்2:19 63/2
எரிந்து ஏறின திசை யாவையும் இடி ஆம் என பொடியாய்
நெரிந்து ஏறின நெடு நாண் ஒலி படர் வான் நிறை உருமின் – யுத்3:27 109/1,2

TOP


பொடியாயின (1)

பொடியாயின தண்டு பொருந்தினர் புக்கார் – யுத்2:18 242/4

TOP


பொடியால் (1)

கூசின பொடியால் எங்கும் குமிழ்த்தன வியோம கூடம் – யுத்3:31 70/4

TOP


பொடியிடை (1)

புதைபட இருளின் மிடைந்தார் பொடியிடை நெடிது புரண்டார் – சுந்:7 28/1

TOP


பொடியில் (3)

விண்டு நீங்கினர் உடல் உகு பொடியில் மேவினளே – பால-மிகை:9 54/4
பொடியில் தடவும் சிலை நாண் பெரும் பூசல் ஓசை – அயோ:4 115/2
போதலோடும் அலமந்தனள் புலர்ந்து பொடியில்
கோதையோடும் ஒசி கொம்பு என விழுந்தனள் குல – ஆரண்:1 38/2,3

TOP


பொடியின் (2)

புல் அணை மருங்கில் தான் பொடியின் வைகினான் – அயோ:12 57/4
அ இடை அண்ணல்-தானும் அன்று அரும் பொடியின் வைகி – அயோ:13 44/1

TOP


பொடியினால் (1)

கால் இயல் பொடியினால் நெடிய கல் படிவம் ஆம் – கிட்:3 6/3

TOP


பொடியினோடும் (1)

பூ மரு பொலம் கழல் பொடியினோடும் ஒப்பு – ஆரண்:4 13/3

TOP


பொடியும் (1)

இரந்து இவன் இணை அடி பொடியும் ஏற்கலா – ஆரண்:6 18/3

TOP


பொடியுமே (1)

பூவின் மென் தாது உகும் பொடியுமே பொடி எலாம் – பால:20 12/4

TOP


பொடியுற (1)

பொன் பிறழ் சிமய கோடு பொடியுற பொறியும் சிந்த – சுந்:1 6/1

TOP


பொடியை (1)

உண் நிற நறும் பொடியை வீசி ஒரு பாகம் – பால:15 19/3

TOP


பொடியொடு (1)

உள் இடை யாவும் நுண் பொடியொடு ஒடிய – கிட்:14 20/3

TOP


பொடியொடும் (1)

கீண்டன தகர்ந்து பின்னை பொடியொடும் கெழீஇய அன்றே – கிட்:11 82/4

TOP


பொத்தகம் (1)

பொத்தகம் படிகமாலை குண்டிகை பொருள் சேர் ஞான – பால-மிகை:0 12/1

TOP


பொத்தல் (1)

மூல பொத்தல் செத்த மரத்து ஏழ் முதலுக்கும் – யுத்3:22 212/3

TOP


பொத்தி (5)

சிச்சி என தன் மெய் செவி பொத்தி தெருமந்தான் – ஆரண்:11 7/3
போத தன் செவி தொளை இரு கைகளால் பொத்தி
மூ தக்கோய் இது நல் தவம் அன்று என மொழியா – யுத்1:3 22/2,3
கள்ள உள்ளத்தன் கட்டினன் கருவிகள் கதுமென கனல் பொத்தி
தள்ளு-மின் என உரைத்தனன் வயவரும் அ தொழில் தலைநின்றார் – யுத்1:3 84/3,4
அ உரை கேட்ட நங்கை செவிகளை அமைய பொத்தி
வெவ் உயிர்த்து ஆவி தள்ளி வீங்கினள் வெகுளி பொங்க – யுத்2:17 64/1,2
தோட்ட தன் செவி பொத்தி துணுக்குறா – யுத்4:41 62/2

TOP


பொத்திய (7)

பொத்திய துன்பம் மூள சேனையும் தாமும் போவார் – யுத்3:26 16/4
பொத்திய நிருதர் தானை கொணரிய போய தூதர் – யுத்3:30 1/2
கோல் பொத்திய நெடு நாணினில் கோமான் தொடை நெகிழ – யுத்3-மிகை:31 26/1
மேல் பொத்திய நிருத குலம் வேரோடு உடன் விளிய – யுத்3-மிகை:31 26/2
தோல் பொத்திய உயிர் யாவையும் தொடக்கற்று உடன் மடிய – யுத்3-மிகை:31 26/3
கால் பொத்திய கை ஒத்தன காகுத்தன் வெம் கணையால் – யுத்3-மிகை:31 26/4
மாயம் பொத்திய வய படை விடுதலும் வரம்பு_இல் – யுத்4:37 111/1

TOP


பொத்தின (5)

மால் பொத்தின மறவோர் உடன் மழை பொத்தின வழி செம் – ஆரண்:7 99/1
மால் பொத்தின மறவோர் உடன் மழை பொத்தின வழி செம் – ஆரண்:7 99/1
பால் பொத்தின நதியின் கிளர் படி பொத்தின படர் வான் – ஆரண்:7 99/2
பால் பொத்தின நதியின் கிளர் படி பொத்தின படர் வான் – ஆரண்:7 99/2
மேல் பொத்தின குழி விண்ணவர் விழி பொத்தினர் விரை வெம் – ஆரண்:7 99/3

TOP


பொத்தினர் (4)

மேல் பொத்தின குழி விண்ணவர் விழி பொத்தினர் விரை வெம் – ஆரண்:7 99/3
கால் பொத்தினர் நமன் தூதுவர் கடிது உற்று உயிர் கவர்வார் – ஆரண்:7 99/4
பொத்தினர் செவிகளை புரந்தராதியர் – யுத்2:19 38/4
எல்லார்களும் கரம் கொண்டு இரு விழி பொத்தினர் இருந்தார் – யுத்4:37 51/2

TOP


பொத்து (1)

பொத்து உகு பொரு_இல் நல் நீர் சொரிவன போவ போல – சுந்:8 7/3

TOP


பொத்துதல் (1)

மண்ணிடை கடிது பொத்துதல் வழக்கு எனலுமே – ஆரண்:1 43/4

TOP


பொத்துவாரை (1)

மலர்_கையால் மாடத்து உம்பர் மழையின் வாய் பொத்துவாரை – சுந்:2 103/4

TOP


பொத்துற (1)

பொத்துற உடற்பழி புகுந்தது என நாணி – ஆரண்:10 61/1

TOP


பொதி (21)

மது பொதி மழலை செ வாய் வாள் கடை கண்ணின் மைந்தர் – பால:2 11/3
தூய பொன் புயத்து பொதி தூ குறி – பால:18 23/2
கனி திரள் இதழ் பொதி செம்மை கண் புக – பால:19 23/1
பொதி இருள் அளக பந்தி பூட்டிய பூட்டும் இட்டார் – பால:22 5/4
பொன்னின் ஒளி பூவின் வெறி சாந்து பொதி சீதம் – பால:22 28/1
பனி பொதி கதிர் என பவள தூண்களே – அயோ:2 39/4
ஏடு அகம் பொதி தார் பொருந்திட யாமம் பேரி இசைத்தலால் – அயோ:3 61/2
பொதி பல கவிகை மீன் பூத்தது ஆகிலும் – அயோ:12 35/3
செடி உடை நெடு நிழல் செய்ய தீ பொதி
படி உடை பரல் உடை பாலை மேல் உயர் – அயோ:14 22/2,3
பொதி அவிழ் தாமரை பூவை ஒப்பதோ – ஆரண்:6 10/2
பூ பொதி அவிழ்ந்தன நடையன் பூதலம் – ஆரண்:12 22/1
சுருதி உய்த்த கலனை பொதி சுமந்து கொள் எனா – ஆரண்-மிகை:1 3/3
வாற்கலன் பொதி அசைந்தென கரத்தின் அணையா – ஆரண்-மிகை:1 4/3
நெல் கிழிய நெல் பொதி நிரம்பின நிரம்பா – கிட்:10 73/1
புண் தாழ் குருதியின் வெள்ளத்து உயிர் கொடு புக்கார் சிலர் சிலர் பொதி பேயின் – சுந்:10 39/1
தண் நிற பவள வாய் இதழை தன் பொதி
வெண் நிற முத்தினால் அதுக்கி விம்மினான் – யுத்1:4 31/3,4
முறுக்கி பொதி நிமிர் பல் விரல் நெரிய திசை முரிய – யுத்2:15 184/3
வந்தன மத கரி வளைதலின் மழை பொதி
செம் தனி ஒரு சுடர் என மறை திறலவன் – யுத்2:18 138/1,2
பொன் பொதி விளக்கம் கோடி பூம் குழை மகளிர் ஏந்த – யுத்2:19 279/3
உலைய வெம் கனல் பொதி ஓமம் உற்றவால் – யுத்3:27 44/3
கொற்றவன் விடு கணை முடுகி அவன் உடல் பொதி குருதிகள் பருகின கொண்டு – யுத்3:28 23/2

TOP


பொதிகளாலே (1)

பெய் கணை பொதிகளாலே வளர்ந்தது பிறந்த கோபம் – யுத்2:19 114/3

TOP


பொதிந்த (7)

விரிந்த திவலை பொதிந்த மணி விசும்பின் மீனின் மேல் விளங்க – பால:10 70/2
புள்ளி நுண் பனி பொடிப்பன பொன்னிடை பொதிந்த
எள் உடை பொரி விரவின உள சில இளநீர் – அயோ:1 56/3,4
பூக்க வாச வாடை வீச சீத நீர் பொதிந்த மென் – ஆரண்:10 90/2
புடை சுற்றும் துணை இன்றி புகழ் பொதிந்த மெய்யே போல் பூத்து நின்ற – கிட்:13 26/3
போக்கினுக்கு இடையூறு ஆக புயலொடு பொதிந்த வாடை – சுந்:1 78/3
பொன் கொண்டு இழைத்த மணியை கொடு பொதிந்த
மின் கொண்டு அமைத்த வெயிலை கொடு சமைத்த – சுந்:2 1/1,2
இடி பொதிந்த முரசம் ஆதி எண் இல் பல்லிய குழாம் – யுத்3-மிகை:31 17/3

TOP


பொதிந்தன (1)

பொற்பு உறுத்தன மெய்ம்மை பொதிந்தன
சொற்புறுத்தற்கு உரியன சொல்லினான் – அயோ:4 15/1,2

TOP


பொதிந்தனர் (1)

பொன் பிழைக்க பொதிந்தனர் போலவே – அயோ:4 12/4

TOP


பொதிந்தாம் (1)

தீ பொதிந்தாம் என மிதிக்கும் செய்கையன் – ஆரண்:12 22/2

TOP


பொதிந்து (6)

ஒரு பகல் உலகு எலாம் உதரத்துள் பொதிந்து
அரு மறைக்கு உணர்வு_அரும் அவனை அஞ்சன – பால:5 101/1,2
இழை பொதிந்து இட்டனள் யாங்கள் ஏற்றனம் – கிட்:6 3/4
புன் தொழில் அரக்கன் கொண்டு போந்த நாள் பொதிந்து தூசில் – சுந்:4 34/1
சுடு தியை துகிலிடை பொதிந்து துன்மதி – யுத்1:4 44/1
பொன் கொடி துவலை பொதிந்து ஓடுவ – யுத்1:8 62/2
தோரணம் நட்டு மேல் துகில் பொதிந்து நல் – யுத்4-மிகை:41 212/1

TOP


பொதிய (1)

மலயம் என்பது பொதிய மாமலை அதில் மறவோர் – யுத்3:30 16/1

TOP


பொதியில் (2)

புலந்த-காலை அற்று உக்கன குங்கும பொதியில்
கலந்த முத்து என வேழ முத்து இமைப்பன காணாய் – அயோ:10 6/3,4
தென் தமிழ்நாட்டு அகன் பொதியில் திரு முனிவன் தமிழ் சங்கம் சேர்கிற்பீரேல் – கிட்:13 31/1

TOP


பொதியின் (1)

பொதியின் மிளிர் காசு பொறுத்தனவும் – யுத்2:18 43/2

TOP


பொதியினை (1)

பொதியினை நகுவன புணர் முலை கலை வாழ் – பால:2 44/3

TOP


பொதியும் (2)

புண்ணின் எரியும் ஒரு நெஞ்சம் பொதியும் மருந்தின் தரும் பொய்காய் – கிட்:1 24/2
போய் பிறந்து இ உலகை பொதியும் வெம் – யுத்3:29 6/3

TOP


பொதியொடும் (1)

பொதியொடும் வாரிய பொலன் கொள் பூணினார் – சுந்:9 19/4

TOP


பொதிர் (8)

புரந்தரன் தலை பொதிர் எறிந்திட புயல் வானில் – சுந்:11 35/1
புவித்தலம் கிழிய அண்டம் பொதிர் உற திசையில் நின்ற – யுத்1-மிகை:9 14/2
உச்சிகள் பொதிர் எறிந்து உரம் மடங்கினார் – யுத்2-மிகை:15 17/4
திசை முகம் கிழிய தேவர் சிரம் பொதிர் எறிய திண் தோள் – யுத்2-மிகை:18 25/1
திக்கு அணி நின்ற யானை சிரம் பொதிர் எறிய பாரின் – யுத்3:22 36/3
ஆசை காவலர் தலைகள் பொதிர் எறிந்தார் விதிர் எறிந்தது அண்ட_கோளம் – யுத்3:24 40/4
மூவர் தலைகள் பொதிர் எறிவர் அற முதல்வ – யுத்3:31 165/3
முன்னது ஆக்கிய கரங்களும் முதிர் பொதிர் எறிய – யுத்4-மிகை:37 9/3

TOP


பொதிர்ந்து (1)

சிரம் பொதிர்ந்து அமரர் அஞ்ச ஊதினான் திசைகள் சிந்த – யுத்3:22 12/4

TOP


பொதிர்வு (1)

போர்க்கின்றது எல்லா உலகும் பொதிர்வு உற்ற பூசல் – கிட்:7 39/3

TOP


பொதிரெறிய (1)

சங்கமும் ஊதி விண்ணோர் தலை பொதிரெறிய ஆர்த்தான் – யுத்2:18 198/4

TOP


பொதிவாரும் (1)

தோரணம் நடுவாரும் தூண் உறை பொதிவாரும்
பூரண குடம் எங்கும் புனை துகில் புனைவாரும் – பால:23 22/1,2

TOP


பொதிவான் (1)

கண்ணகல் ஞாலம் எல்லாம் கங்குலால் பொதிவான் போல – யுத்4-மிகை:41 267/3

TOP


பொதிவுற்றது (1)

தன் திரு துகிலில் பொதிவுற்றது தானே – சுந்:5 79/3

TOP


பொது (19)

பொது பெண்டிர் அல்குல் புனை மேகலை பூசல் ஓதை – பால:16 46/3
உலகம் யாவையும் பொது அற திகிரியை உருட்டி – பால-மிகை:9 40/1
பூ_வலயம் இன்று தனி அன்று பொது என்பார் – அயோ:3 102/2
புறத்துறு பெரும் பழி பொது இன்று எய்தலும் – அயோ:5 27/3
பூரியர் புணர் மாதர் பொது மனம் என மன்னும் – அயோ:9 1/1
புறம் காண அகம் காண பொது முகத்தின் அருள் நோக்கம் – ஆரண்:1 49/1
பொன் குன்றம் அனைய தோளாய் பொது நின்ற தலைமை நோக்கின் – கிட்:7 138/3
பொன் உயிர்த்து ஒளிரும் பூணாய் பொது நின்று தருமம் நோக்கி – கிட்:7 154/3
புல்லினார் உலகினை பொது இலா வகையினால் – கிட்:14 5/3
புண்ணில் கோல் இட்டாலன சொல்லி பொது நோக்காது – சுந்:3 150/3
போர் அணங்கு இடங்கர் கவ்வ பொது நின்று முதலே என்ற – சுந்:12 74/3
புணர்த்து நோக்கி பொது நின்ற நீதியை – சுந்:12 85/2
பொது நெறி நிலையது ஆக புணர்த்துதல் புலமைத்து என்னா – யுத்1:9 71/2
பொலம் கிளர் மானம்-தானே பொது அற கொடுப்பென் புத்தேள் – யுத்2:17 51/3
பொரி உண உலகம் மூன்றும் பொது அற புரந்தேன் போலாம் – யுத்3:29 36/2
பொது இயற்கை தீர் கற்புடை பத்தினி பொருட்டால் – யுத்3:30 48/2
பொய்த்தல்_இல் குறி கெடாமே பொது அற நோக்கி பொன்-போல் – யுத்4:32 41/3
புலை-மேலும் செலற்கு ஒத்து பொது நின்ற செல்வத்தின் புன்மை தன்மை – யுத்4:37 203/3
பொன்றினான் என்று தோளை பொது அற நோக்கும் பொற்பு – யுத்4:37 206/2

TOP


பொதுத்தன (1)

பொய்த குத்தின பொதுத்தன துளைத்தன போழ்ந்த – சுந்:7 50/2

TOP


பொதுத்திட (1)

பொரும் சின மடங்கல் வீரன் பொதுத்திட மிதித்தலோடும் – சுந்-மிகை:1 3/2

TOP


பொதுத்து (4)

மழை பொதுத்து ஒழுகு நீரால் மஞ்சனம் ஆடுவாரும் – சுந்:2 182/4
தானை மா கொடி மழை பொதுத்து உயர் நெடும் தாள – சுந்:9 7/1
அண்டத்தை பொதுத்து அ புறத்து அப்பினால் ஆடும் – யுத்1:3 4/4
அண்டத்தையும் பொதுத்து ஏகும் என்று இமையோர்களும் அயிர்த்தார் – யுத்4:37 48/2

TOP


பொதுப்ப (1)

பூதலங்களை பிளப்பன அண்டத்தை பொதுப்ப
மாதிரங்களை அளப்பன மாற்ற_அரும் கூற்றின் – யுத்4:32 16/2,3

TOP


பொதும்பர் (6)

பூ உயிர்த்த கற்பக பொதும்பர் புக்கு ஒதுக்குமால் – பால:3 22/2
பொன் திணி சரள சோலை பளிக்கரை பொதும்பர் புக்காள் – ஆரண்:6 64/3
பொன்னகர் தரள பந்தர் கற்பக பொதும்பர் பொன்_தோள் – சுந்:2 184/3
பொன் திணி நெடு மர பொதும்பர் புக்கு அவண் – சுந்:3 73/2
போது உலாம் மாதவி பொதும்பர் எய்தினாள் – சுந்:4 21/4
பொதும்பர் வைகு தேன் புக்கு அருந்துதற்கு அகம் புலரும் – சுந்:12 47/1

TOP


பொதும்பரில் (1)

தோட்டு அமைந்த பொதும்பரில் தூங்கு தேன் – கிட்:15 45/3

TOP


பொதும்பரும் (2)

மருளும் மென் பொதும்பரும் மணலின் குன்றமும் – யுத்1:4 26/3
புன்னை அம் பொதும்பரும் புக்கு நோக்கினான் – யுத்1:4 27/4

TOP


பொதும்பருழை (1)

மாமரம் நிரை தொகு பொதும்பருழை வைக – கிட்:10 80/2

TOP


பொதும்பில் (1)

பொன் ஒளிர் மேருவின் பொதும்பில் புக்கது ஓர் – யுத்4:41 106/1

TOP


பொதும்பும் (1)

புழையும் வாச பொதும்பும் பொலன் கொள் தேன் – சுந்:6 28/3

TOP


பொதுமை (4)

போலும் என்று உரைத்த போதும் புனைந்துரை பொதுமை பார்க்கின் – கிட்:13 39/3
பூவின்-மேல் இருந்த தெய்வ தையலும் பொதுமை உற்றாள் – யுத்2:17 62/1
பொய்ம் மருங்கின் நில்லாதாய் புரிகின்ற காரியத்தின் பொதுமை நோக்கி – யுத்3:24 29/3
பொன்றினர் என்பர் ஆவி போக்கினால் பொதுமை பார்க்கின் – யுத்3:26 69/3

TOP


பொதுமைத்து (2)

பூணலாம் எம்மனோரால் புகழலாம் பொதுமைத்து அன்றே – சுந்:6 52/4
பொன்றுதல் ஒரு காலத்து தவிருமோ பொதுமைத்து அன்றோ – யுத்3:28 10/3

TOP


பொதுமையாய் (1)

பூவும் நல் வெறியும் ஒத்து ஒருவ அரும் பொதுமையாய்
ஆவ நீ ஆவது என்று அறிவினார் அருளினார் – கிட்:7 129/2,3

TOP


பொதுவிடை (1)

பூமியில் அணங்கு அனார்-தம் பொதுவிடை புகுந்து பொன் தோள் – கிட்:11 47/3

TOP


பொதுவின் (3)

பொங்கு வெம் கட கரி பொதுவின் ஆடலின் – கிட்:1 11/1
போயினன் அரக்கிமாரை சொல்லு-மின் பொதுவின் என்று ஆங்கு – சுந்:14 38/3
பொதுவின் மன்னுயிர் குலங்களும் துணிந்தன பொழிந்த – யுத்1:6 27/3

TOP


பொதுவுற (8)

பொருந்து மன் உயிர்க்கு உறுதியும் பொதுவுற நோக்கி – அயோ:1 33/3
பொலம் குழையவரை எல்லாம் பொதுவுற நோக்கி போந்தேன் – சுந்:14 35/2
பொலிவது பொதுவுற எண்ணும் புன் தொழில் – யுத்1:2 33/1
புக்கு காட்டுவது அரிது இது பொதுவுற கண்டார் – யுத்1:3 44/3
நகை புலம் பொதுவுற நடந்து நாயக – யுத்1:4 62/3
புகுதி கூர்ந்துள்ளார் வேதம் பொதுவுற புலத்து நோக்கும் – யுத்2:15 221/3
பொதுவுற நோக்கலுற்றான் ஒரு நெறி போக போக – யுத்3:30 8/2
புணர்த்தும் மாயையில் பொதுவுற நின்று அவை உணரா – யுத்4:40 85/2

TOP


பொதுவே (2)

பூணித்து இவை உரை-செய்தனை அதனால் உரை பொதுவே
பாணித்தது பிறிது என் சில பகர்கின்றது பழியால் – யுத்2:15 172/1,2
போய்த்து அங்கு அது கனல் மாண்டது புகை வீய்ந்தது பொதுவே – யுத்3:27 147/4

TOP


பொதுளிய (1)

மழை பட பொதுளிய மருத தாமரை – கிட்:10 120/1

TOP


பொதுளியதால் (1)

போர் தொழில் புரிதலும் உலகு கடும் புகையொடு சிகை அனல் பொதுளியதால் – யுத்3:28 20/4

TOP


பொதுளு (1)

பொற்கிழி விரித்தன சினை பொதுளு புன்னை – கிட்:10 73/4

TOP


பொம்மல் (8)

புகல நீர் புகன்ற இ பொம்மல் வாசகம் – அயோ:1 78/2
பூண்டது ஒளிர் பொன் அனைய பொம்மல் நிறம் மெய்யே – சுந்:4 68/2
போய் வரும் கருமம் முற்றிற்று என்பது ஓர் பொம்மல் பொங்க – சுந்:14 3/1
போர்த்தது வானத்து அன்று அங்கு எழுந்தது துழனி பொம்மல் – யுத்1:4 146/4
பொங்கு ஒலி வரி கண் பீலி பேர் ஒலி வேயின் பொம்மல்
சிங்கத்தின் முழக்கம் வாசி சிரிப்பு தேர் இடிப்பு திண் கைம் – யுத்3:22 7/2,3
பொருந்திய இருளின் பொம்மல் பொலிய மாருதியும் நின்றான் – யுத்3-மிகை:22 7/4
புண்ணின் நீர் ஆறும் பல் பேய் புது புனல் ஆடும் பொம்மல்
கண்ணின் நீர் ஆறும் மாறா கரும் கடல் மடுப்ப கண்டான் – யுத்4:34 21/3,4
போர் தொழில் களத்து மற்றும் முற்றிய பொம்மல் ஓதை – யுத்4:37 5/2

TOP


பொம்மலார் (1)

போர் இயற்கை நினைந்து எழு பொம்மலார்
பேர் உயிர்ப்பொடு இருந்தனர் பின்பு உறும் – யுத்4:33 34/2,3

TOP


பொம்மலால் (1)

புண்ணினை கோல் உறுத்து அனைய பொம்மலால்
உள் நினைப்பு ஓவி நின்று உயிர்ப்பு வீங்கினாள் – யுத்4:40 57/3,4

TOP


பொம்மலாள் (1)

போயினான் வர கண்ட பொம்மலாள்
ஆய காதலால் அழுது புல்லினாள் – அயோ:11 114/3,4

TOP


பொம்மலான் (1)

போவதே-கொல் முனிவு எனும் பொம்மலான் – யுத்3:29 33/4

TOP


பொம்மென் (2)

போர் பெரும் பணை பொம்மென் முழக்கமா – ஆரண்:7 25/1
போதகம் என பொம்மென் உயிர்ப்பினான் – ஆரண்:14 15/4

TOP


பொம்மென்று (2)

பொறி பிதிர் படலை செம் தீ புகையொடும் பொடிப்ப பொம்மென்று
எறிப்பது ஓர் முறுவல் தோன்ற இராமனும் இயம்பலுற்றான் – ஆரண்:13 116/3,4
போயினன் நகர் பொம்மென்று இரைத்து எழ – யுத்2:16 65/2

TOP


பொம்மென்ன (1)

பொம்மென்ன வண்டு அலம்பும் புரி குழலை காதலித்த – பால:13 22/3

TOP


பொம்மென (3)

பூ நனை கூந்தல் மாதர் பொம்மென புகுந்து மொய்த்தார் – பால:21 1/4
பொய் உறங்கும் மடந்தைமார் குழல் வண்டு பொம்மென விம்மவே – அயோ:3 60/4
பொம்மென விம்மலோடும் பொருக்கென விசையின் போனான் – யுத்2:19 216/3

TOP


பொய் (91)

பொய் இல் கேள்வி புலமையினோர் புகல் – பால:0 7/3
உண்மை இல்லை பொய் உரை இலாமையால் – பால:2 53/3
பொற்பின் நின்றன பொலிவு பொய் இலா – பால:2 59/1
பொய் வழி இல் முனி புகல்தரு மறையால் – பால:5 119/1
பொய் இலா உள்ளத்தான் தன் உருவமே கொண்டு புக்கான் – பால:9 18/4
பொய் போது தாங்கி பொலிகின்ற தன் மேனி நோக்கி – பால:17 13/2
பொய் தலை மருங்குலாள் ஒருத்தி புல்லிய – பால:19 45/1
புனத்து உள மயில்_அனாள் கொழுநன் பொய் உரை – பால:19 61/1
புனை இழை ஒரு மயில் பொய் உறங்குவாள் – பால:19 64/3
பொய் நிலையோர்கள் புணர்த்த வஞ்சம் உண்டோ – அயோ:3 22/3
பொய் சொல் பேணா வாய்மொழி மன்னன் பொறை கூர – அயோ:3 35/2
பொய் உறங்கும் மடந்தைமார் குழல் வண்டு பொம்மென விம்மவே – அயோ:3 60/4
பொய் திறத்தினன் ஆக்குதியோ புகல் – அயோ:4 14/3
பொய் மாணாமற்கு இன்றே பொன்றாது ஒழியேன் என்றாள் – அயோ:4 42/4
பொய் ஒன்று அறியா மைந்தன் கேள் நீ என்ன புகல்வான் – அயோ:4 76/4
போனகம் பற்றிய பொய்_இல் மன்னற்கு இங்கு – அயோ:5 43/2
பொய் வினைக்கு உதவும் வாழ்க்கை அரக்கரை பொருந்தி அன்னார் – அயோ:6 1/1
பொய் முறை இலரால் எம் புகல் இடம் வனமேயால் – அயோ:8 26/1
பொய் வணக்கிய மா தவர் புரை-தொறும் புகுந்து உன் – அயோ:10 34/3
இழைத்த வன் பொய் எனும் இழுதை நெஞ்சினோன் – அயோ:11 98/4
பொய்_இல் மா கடன் கழித்தி போந்து என்றார் – அயோ:11 123/4
பூட்டிய கையன் பொய்_இல் உள்ளத்தன் புகலலுற்றான் – அயோ:13 34/4
இம்மை பொய் உரைத்து இவறி எந்தையார் – அயோ:14 108/1
பொரு இல் தூதுவர் போயினர் பொய் இலார் – அயோ-மிகை:11 1/1
பொய் கரி கூறினோன் போருக்கு அஞ்சினோன் – அயோ-மிகை:11 4/1
புரவலர்-தம்_புரவலனே பொய் பகையே மெய்க்கு அணியே புகழின் வாழ்வே – ஆரண்:4 21/3
பூசல் வண்டு அரற்றும் கூந்தல் பொய்_மகள் புகன்ற என்-கண் – ஆரண்:6 40/2
பொய் கரி கூறிய கொடும் சொல் போலவே – ஆரண்:7 123/4
புதிது அலர் கற்பக தருவும் பொய்_இலா – ஆரண்:10 19/2
பொய் தவிர் பயத்தை ஒழி புக்க புகல் என்றான் – ஆரண்:10 51/4
பொய் நின்ற நெஞ்சின் கொடியாள் புகுந்தாளை நோக்கி – ஆரண்:10 148/1
பொய் ஆம் என ஓது புறஞ்சொலினால் – ஆரண்:11 45/1
புன் சொற்கள் தந்த பகு வாய் அரக்கன் உரை பொய் எனாது புலர்வாள் – ஆரண்:13 64/1
பொய் உறு பிறவி போல போக்க_அரும் பொங்கு கங்குல் – ஆரண்:14 3/2
பொய் கிளர் வன்மையில் புரியும் புன்மையோர் – ஆரண்:15 16/3
முன்ப உன் முகத்தின் எதிர் பொய் மொழியகில்லேன் – ஆரண்-மிகை:10 15/2
பொய் இலாதவன் வரன்முறை இ மொழி புகல – கிட்:3 70/1
பொய்_இல் மாருதி முதலினோர் புகழ்வுறும் பொழுதில் – கிட்:4 15/2
பொய் இல் மங்கையர்க்கு ஏய்ந்த புணர்ச்சி போல் – கிட்:7 110/2
பொய் அடை உள்ளத்தார்க்கு புலப்படா புலவ மற்று உன் – கிட்:7 156/3
பொய்யோ பொய் உரையாத புண்ணியா – கிட்:8 9/4
பொன் மா மௌலி புனைந்து பொய்_இலான் – கிட்:9 6/1
பொருள் தர போயினர் பிரிந்த பொய் உடற்கு – கிட்:10 21/1
பொய் அடை ஆக்கிய பொறி இலேனொடு – கிட்:10 91/3
பொய் உரை-செய்யான் புள் அரசு என்றே புகலுற்றார் – கிட்:17 1/1
பூட்டு வார் முலை பொறாத பொய் இடை நைய பூ நீர் – சுந்:2 101/3
பூ இயல் அமளி மேலா பொய் உறக்கு உறங்குவானை – சுந்:2 211/2
பொய் குரல் இன்று பொல்லா பொருள் பின்பு பயக்கும் என்பான் – சுந்:4 75/3
பூண்ட மெய் உயிரே போக அ பொய் உயிர் போயே நின்ற – சுந்:4 77/2
பொய் நிலை காண்டி யான் புகன்ற யாவும் உன் – சுந்:5 70/2
புலம் தெரி பொய் கரி புகலும் புன்கணார் – சுந்:7 58/3
போதமும் பொருந்து கேள்வி புரை அறு பயனும் பொய் தீர் – சுந்:12 73/1
பூதல பரப்பின் அண்ட பொகுட்டினுள் புறத்துள் பொய் தீர் – சுந்:12 108/1
பொய் கொள் வஞ்சக புல்லர் புரம் எலாம் – சுந்-மிகை:13 1/3
பொய் உரைத்து உலகினில் சினவினார் குலம்_அற பொருது தன் வேல் – யுத்1:2 84/1
பொய் இல் நாயகம் பூண்ட பின் இனி அது புரிதல் – யுத்1:3 54/3
பொய் அற்றானும் இது ஒன்று புகன்றான் – யுத்1:3 92/4
பொய் கொடு வஞ்சனை புணர்த்த போதினும் – யுத்1:4 73/2
மெய்யினை பொய் என்றானும் மீள்கிலா நரகில் வீழ்வார் – யுத்1:4 114/4
பொய் இடம் இலாத புனலின் புகல் இலாத – யுத்1:9 9/2
நம் பரத்து அடங்கும் மெய்யன் நாவினில் பொய் இலாதான் – யுத்1:9 80/2
பொய் என பளிங்கின் ஆய இருக்கையின் புறத்தை சுற்றி – யுத்1:13 10/3
பொய் திறல் கனகன் வேண்டும் போர் பல இயற்றி பின்னும் – யுத்1-மிகை:3 25/2
பொறுத்த மூ_ஏழு தானை தலைவர்களோடும் பொய் தீர் – யுத்1-மிகை:9 2/3
பொய் போர் சில புரியேல் இனி என வந்து இடை புகுந்தான் – யுத்2:15 160/2
பொய் இலாதவன் நின்ற இடத்து அனுமனும் போனான் – யுத்2:15 214/4
புலத்தியன் வழிமுதல் வந்த பொய் அறு – யுத்2:16 77/1
பொய் என உணராள் அன்பால் புரண்டனள் பூசலிட்டாள் – யுத்2:17 32/4
பொய் திரு பெறுகிற்பானும் வீடணன் புலவர் கோமான் – யுத்2:17 55/2
பொருந்தேன் நான் இ பொய் பிறவிக்கும் பொறை அல்லேன் – யுத்3:22 213/4
பொய் ஆன என் மேனி பொருந்துதலால் – யுத்3:23 18/4
பொய் உடல் கொண்டு செல்லும் நமனுடை தூதர் போன்றார் – யுத்3:23 32/4
பொய் இலீர் புகலுதிர் புலமை உள்ளத்தீர் – யுத்3:24 69/4
பொய் வினை மகளிர் கற்பும் போன்றது அ பொலம் பொன் திண் தேர் – யுத்3:28 28/4
பொய் அற சிறிது என்று எண்ணும் பெருமையான் புதல்வன் பூத்த – யுத்3:28 47/2
வஞ்சம் உறு பொய் கருமம் வெல்லினும் இராமனை இ வஞ்சர் கடவார் – யுத்3:31 151/4
பூ தவிசு உகந்தவன் புகன்ற பொய் அறு – யுத்3:31 184/3
பொய் ஒரு முகத்தன் ஆகி மனிதன் ஆம் புணர்ப்பு இது அன்றால் – யுத்3:31 218/1
பூதம் அவை ஐந்தும் எரி மூன்றும் நனி பொய் தீர் – யுத்4:36 13/3
பொய் இல் தன்னை புலன் தெரியாமை-போல் – யுத்4:37 30/4
விரிந்த தன் படை மெய் கண்ட பொய் என வீய்ந்த – யுத்4:37 95/1
போன பேர் உயிரினை கண்ட பொய் உடல் – யுத்4:40 45/2
பொய் உறா மாருதி உரையும் போற்றலாய் – யுத்4:40 80/4
பொய் எஞ்சா இலது என்னும் ஈது அரு மறை புகலும் – யுத்4:40 91/3
பொன்றும் நீயும் உலகமும் பொய்_இலாய் – யுத்4:41 84/4
பிடித்த பொய் உருவினை பெயர்த்து நீக்கினான் – யுத்4:41 98/3
பொய் இலா மன திரிசடை விடை என போனாள் – யுத்4-மிகை:41 29/4
பூவைமார் தம்மை கொல்லும் புல்லர் பொய் சான்று போவோர் – யுத்4-மிகை:41 74/4
பொழி இருள் களவு காண்போர் பொய் சொல்லி பண்டம் விற்போர் – யுத்4-மிகை:41 77/2
பொய் வித்தி வஞ்சம் காத்து புலை விளைத்து அறத்தை தின்றோன் – யுத்4-மிகை:41 131/1
பொய் இல் சாதனம் பூண்டனன் புண்டரீக கண் – யுத்4-மிகை:41 163/2

TOP


பொய்-கொல் (1)

பொன்றினான் என்ற போதும் புலப்படார் பொய்-கொல் என்பர் – யுத்4:37 214/4

TOP


பொய்_மகள் (1)

பூசல் வண்டு அரற்றும் கூந்தல் பொய்_மகள் புகன்ற என்-கண் – ஆரண்:6 40/2

TOP


பொய்_இல் (4)

போனகம் பற்றிய பொய்_இல் மன்னற்கு இங்கு – அயோ:5 43/2
பொய்_இல் மா கடன் கழித்தி போந்து என்றார் – அயோ:11 123/4
பூட்டிய கையன் பொய்_இல் உள்ளத்தன் புகலலுற்றான் – அயோ:13 34/4
பொய்_இல் மாருதி முதலினோர் புகழ்வுறும் பொழுதில் – கிட்:4 15/2

TOP


பொய்_இலா (1)

புதிது அலர் கற்பக தருவும் பொய்_இலா
கதிர் நெடு மணிகளும் கறவை ஆன்களும் – ஆரண்:10 19/2,3

TOP


பொய்_இலாய் (1)

பொன்றும் நீயும் உலகமும் பொய்_இலாய் – யுத்4:41 84/4

TOP


பொய்_இலான் (1)

பொன் மா மௌலி புனைந்து பொய்_இலான்
தன் மான கழல் தாழும் வேலையில் – கிட்:9 6/1,2

TOP


பொய்க்கும் (2)

வஞ்ச வினை செய்து நெடு மன்றில் வளம் உண்டு கரி பொய்க்கும் மறம் ஆர் – யுத்3:31 143/1
தூது பொய்க்கும் என்றோ என சொல்லினான் – யுத்4:40 12/3

TOP


பொய்க்குமோ (3)

வெல்வதும் பாவமோ வேதம் பொய்க்குமோ
இல்லையோ அறம் என இரங்கி ஏங்கினாள் – ஆரண்:13 46/3,4
புலன் கொள்வார்கட்கு அனையது பொய்க்குமோ – கிட்:15 36/4
புரிந்த தன்மை வென்றி மேலும் நன்று மாலி பொய்க்குமோ – யுத்3:31 73/4

TOP


பொய்காய் (1)

புண்ணின் எரியும் ஒரு நெஞ்சம் பொதியும் மருந்தின் தரும் பொய்காய்
கண்ணும் முகமும் காட்டுவாய் வடிவும் ஒருகால் காட்டாயோ – கிட்:1 24/2,3

TOP


பொய்கை (16)

பூ உறங்கினும் புன் உறங்காதன பொய்கை – பால:9 9/4
புண்டரிகம் முகம் மலர அகம் மலர்ந்து பொலிந்தன பூம் பொய்கை எல்லாம் – பால:11 15/4
காசு இல் தாமரையின் பொய்கை சந்திர காந்தம் ஈன்ற – பால:13 45/3
பொய்கை அம் கமல கானில் பொலிவது ஓர் அன்னம் என்ன – பால:14 63/1
பூ எலாம் மலர்ந்த பொய்கை தாமரை பொலிவது ஒத்தாள் – பால:18 15/4
பொய்கை காதல் கொழுநரும் போன்றதே – பால:18 19/4
புண்ணியம் உருகிற்று அன்ன பம்பை ஆம் பொய்கை புக்கார் – ஆரண்:16 9/4
பொய்கை அன்னங்கள் ஏந்திய பூம் கொம்பர் பொலிவ – கிட்:1 18/4
ஒரு வாசகத்தை வாய் திறந்து இங்கு உதவாய் பொய்கை குவிந்து ஒடுங்கும் – கிட்:1 29/1
வாவி உள பொய்கை உள வாச மலர் நாறும் – கிட்:14 38/1
கண்டார் பொய்கை கண் அகல் நல் நீர் கரை தாம் உற்று – கிட்:15 1/1
பொய்கை என்னது என்று உணர்ந்தும் புல்லியோர் – கிட்:15 6/1
இ ஆழ் புனல் பொய்கை ஆளும் ஓர் – கிட்:15 10/3
தாமரை தடம் பொய்கை செம் சந்தனம் – சுந்:6 33/1
பொய்கை தாமரை பூத்து என பொலிந்தது புணரி – யுத்1:6 29/4
பாசடை பொய்கை பூத்த பங்கயம் நிகர்ப்ப பாராய் – யுத்1:10 10/4

TOP


பொய்கை-தோறும் (1)

போது அவிழ் பொய்கை-தோறும் புது மணல் தடங்கள்-தோறும் – பால:1 20/2

TOP


பொய்கையில் (1)

நீத்த நீர் பொய்கையில் நிறைந்த நாள்_மலர் – யுத்1:5 3/3

TOP


பொய்கையின் (2)

பொய்கையின் கரை பிற்பட போதிரால் – கிட்:13 15/2
பொய்கையின் இடங்கர் கவ்வ புராதனா போற்றி என்று – யுத்1:8 16/3

TOP


பொய்கையினின் (1)

நீர் உடைய பொய்கையினின் நீள் கரை அடைந்தார் – கிட்:14 71/3

TOP


பொய்கையும் (3)

பொய்கையும் நதிகளும் பொழிலும் ஓதிமம் – பால:5 87/3
தாள தாமரை மலர் ததைந்த பொய்கையும்
வாள் அரா நுங்கிய மதியும் போலவே – பால:10 47/3,4
உள் சிலம்பிடு பொய்கையும் போன்றதே – பால:14 45/4

TOP


பொய்கையை (2)

அன்னது ஆகிய அகன் புனல் பொய்கையை அணுகி – கிட்:1 22/1
நார நாள்_மலர் பொய்கையை நண்ணுவேன் – சுந்:5 25/3

TOP


பொய்த்த (2)

பொய்த்த சான்றவன் குலம் என பொரு கணை எரிய – யுத்1:6 22/2
பொய்த்த சிந்தையார் இறுதல் போக்குமால் – யுத்3:24 115/2

TOP


பொய்த்தது (1)

பொய்த்தது ஓர் மூரியால் நிமிர்ந்து போக்குவாள் – பால:19 35/3

TOP


பொய்த்தல் (2)

பொய்த்தல்_இல் உள்ளத்து அன்பு பொழிகின்ற புணர்ச்சியாலும் – கிட்:9 28/1
பொய்த்தல்_இல் குறி கெடாமே பொது அற நோக்கி பொன்-போல் – யுத்4:32 41/3

TOP


பொய்த்தல்_இல் (2)

பொய்த்தல்_இல் உள்ளத்து அன்பு பொழிகின்ற புணர்ச்சியாலும் – கிட்:9 28/1
பொய்த்தல்_இல் குறி கெடாமே பொது அற நோக்கி பொன்-போல் – யுத்4:32 41/3

TOP


பொய்த்தலை (1)

பொய்த்தலை உடையது எல்லாம் தருமமே போலும் என்னா – யுத்2:17 30/3

TOP


பொய்த்தனன் (2)

போர் வாள் அரசர்க்கு இறை பொய்த்தனன் ஆக்ககில்லேன் – அயோ:4 140/3
போர்த்து பொய்த்தனன் என்று பொலம் கொள் தேர் – யுத்4:37 171/3

TOP


பொய்த்து (1)

முளைத்த பேர் இராமன் என்ற வீடணன் மொழி பொய்த்து ஆமோ – யுத்4:34 14/4

TOP


பொய்த்துளார் (1)

ஒன்றும் மெய்ம்மை சிதைத்து உரை பொய்த்துளார்
கொன்று நீக்குதல் குற்றத்தில் தங்குமோ – கிட்:11 3/2,3

TOP


பொய்த்துளோர் (1)

பொய்த்துளோர் கொள திகைத்து நின்றானையும் போன்றான் – ஆரண்:13 72/4

TOP


பொய்த்துளோன் (1)

மைந்தரை கொன்றுளோன் வழக்கில் பொய்த்துளோன்
நிந்தனை தேவரை நிகழ்த்தினோன் புகும் – அயோ:11 101/2,3

TOP


பொய்த்தோர் (1)

பொய்த்தோர் வில்லிகள் போவாராம் – சுந்:5 41/3

TOP


பொய்த (1)

பொய்த குத்தின பொதுத்தன துளைத்தன போழ்ந்த – சுந்:7 50/2

TOP


பொய்தார் (1)

பொய்தார் பலர் புடைத்தார் பலர் கிடைத்தார் பலர் பொருப்பால் – ஆரண்:7 97/2

TOP


பொய்தான் (1)

பொய்தான் மணி எழு ஒன்றால் அன்று அது பொடியாய் உதிர்வு உற வடி வாளி – சுந்:10 33/2

TOP


பொய்து (1)

பொய்து அகடு ஒன்று பொருந்தி நெடும் தேர் – சுந்:9 48/3

TOP


பொய்ந்நிலை (1)

பொய்ந்நிலை மருங்கினர் புலம்பினர் புரண்டார் – ஆரண்:10 41/4

TOP


பொய்ம் (2)

பொய்ம் முறை அரக்கர் காக்கும் புள் உறை புது மென் சோலை – சுந்:6 44/1
பொய்ம் மருங்கின் நில்லாதாய் புரிகின்ற காரியத்தின் பொதுமை நோக்கி – யுத்3:24 29/3

TOP


பொய்ம்மை (8)

பொய்ம்மை இல் சிறுமையில் புரிந்த ஆண்_தொழில் – பால:24 44/1
புல்லிடை உகுத்தனென் பொய்ம்மை யாக்கையை – அயோ:11 110/2
அலங்கலில் தோன்றும் பொய்ம்மை அரவு என பூதம் ஐந்தும் – சுந்:0 1/1
படித்தேன் அன்றே பொய்ம்மை குடிக்கு பழி பெற்றேன் – யுத்3:22 216/3
துறந்திலேன் மெய்ம்மை பொய்ம்மை உம்மையே துறப்பது அல்லால் – யுத்3:27 172/3
உண்டிலென் நறவம் பொய்ம்மை உரைத்திலென் வலியால் ஒன்றும் – யுத்3:27 173/1
இ நிலை இதுவோ பொய்ம்மை விளம்பினீர் போலும் என்றான் – யுத்4:34 12/4
பெருக்கிய உடலர் பொய்ம்மை பிதற்றுவோர் பீடை செய்வோர் – யுத்4-மிகை:41 66/4

TOP


பொய்யர் (2)

விழித்து எழுந்து வானினூடு மொய்த்த பொய்யர் மெய் எலாம் – யுத்3:31 96/4
பொடிந்தது புனிதன் வாளி போக்கு உற பொய்யர் ஆவி – யுத்3-மிகை:31 62/3

TOP


பொய்யா (4)

பொய்யா வாய்மை புதல்வன் புனல் மொண்டிடும் ஓதையின் மேல் – அயோ:4 80/3
ஒன்றும் பொய்யா மன்னனை வாயால் உயிரோடும் – அயோ:11 75/1
பொன்றா-முன்னம் பொன்றுதி என்றாள் உரை பொய்யா
நின்றால் அன்றோ நிற்பது வாய்மை நிலை அம்மா – ஆரண்:15 29/3,4
பொன்னை கொல்லும் ஒளி புகழ் பொய்யா
மன்னை கொல்லிய வந்தது வாரா – யுத்1:3 96/2,3

TOP


பொய்யாதன (1)

பொய்யாதன வந்து புணர்ந்திடுமால் – யுத்1:3 107/2

TOP


பொய்யாது (1)

போயவர் உயிரும் போகி தென் புலம் படர்தல் பொய்யாது
ஆயிர கோடி தூதர் உளர்-கொலோ நமனுக்கு அம்மா – சுந்:10 26/3,4

TOP


பொய்யார் (1)

பொய்யார் தூதர் என்பதனால் பொங்கி எழுந்த உவகையன் ஆய் – யுத்3:23 1/1

TOP


பொய்யாள் (1)

பூண்டாள் கற்புடையாள் பொய்யாள்
தீண்டா வஞ்சகர் தீண்டா-முன் – சுந்:5 46/1,2

TOP


பொய்யான் (1)

வாக்கில் பொய்யான் வரும் வரும் என்று உயிர் – யுத்4:41 49/3

TOP


பொய்யிலன் (1)

மறந்தும் பொய்யிலன் ஆக்கி வனத்திடை – அயோ:4 16/2

TOP


பொய்யிலாளனை (1)

பொய்யிலாளனை பொருந்திய பெரும் பகை போய பின் புகழ் ஐயா – யுத்1-மிகை:3 14/4

TOP


பொய்யின் (4)

போழ்வித்தீர் உரை பொய்யின் நீங்கினீர் – கிட்:16 47/4
பொய்யின் ஈட்டிய தீமை பொறுக்கலாது – யுத்1:8 67/2
போய் அ தானுடைய வஞ்ச வரத்தினால் ஒளிந்து பொய்யின்
ஆயத்தார் பாசம் வீசி அயர்வித்தான் அம்பின் வெம்பும் – யுத்2:19 232/2,3
பொய்யின் போம்படி ஆக்கினன் கடிதினின் புக்கான் – யுத்3:22 70/4

TOP


பொய்யினுக்கு (1)

பொய்யினுக்கு ஒரு – யுத்4-மிகை:39 12/1

TOP


பொய்யினும் (1)

பொய்யினும் பெரிய மெய்யான் பொருப்பினை பழித்த தோளான் – யுத்2:18 227/1

TOP


பொய்யினோர் (1)

பொய்யினோர் செய்த பிழை பொறுத்தருள் என போர் மூண்டு – யுத்4-மிகை:41 39/3

TOP


பொய்யும் (5)

வஞ்சமும் களவும் பொய்யும் மயக்கமும் மரபு_இல் கொட்பும் – கிட்:11 94/1
வஞ்சமும் பாவமும் பொய்யும் வல்ல நாம் – யுத்2:16 80/3
போன்றது இல்லை ஆளுடையாய் பொய்யும் புகல புக்காயோ – யுத்3:22 221/4
போனதோ கோடி கோடி வஞ்சமும் பொய்யும் வல்லாய் – யுத்3-மிகை:27 5/4
பொய்யும் துய்யும் ஒத்து அவை சிந்தும் புவி தந்தான் – யுத்4:37 130/2

TOP


பொய்யே (2)

ஆயிரம் அல்ல போன ஐ_இரண்டு என்பர் பொய்யே – யுத்2:17 14/4
ஓட்டு உறு தூதர் பொய்யே உரைப்பரோ உலகம் யாவும் – யுத்4:34 13/2

TOP


பொய்யை (1)

பொய்யை மெய் போல் நடிக்கின்ற யோகி போன்றான் போகின்றான் – சுந்:12 117/4

TOP


பொய்யொடும் (1)

பொய்யொடும் பகைத்து நின்ற குணத்தினான் புகுந்து மோத – யுத்3:22 134/2

TOP


பொய்யோ (4)

பொய்யோ எனும் இடையாளொடும் இளையானொடும் போனான் – அயோ:7 1/2
ஒலி ஆழி உலகு உரைக்கும் உரை பொய்யோ ஊழியினும் – ஆரண்:6 94/2
பொய்யோ பொய் உரையாத புண்ணியா – கிட்:8 9/4
போது ஆயின போது உன் தண் புனல் ஆடல் பொய்யோ
சீதா பவள கொடி அன்னவள் தேடி என்கண் – சுந்:4 85/1,2

TOP


பொய்யோன் (1)

பொன்றினன் ஆகும் என்ன தரையிடை கிடந்த பொய்யோன்
இன்று இது நேராய் என்னின் என்னை என் குலத்தினோடும் – யுத்2:17 61/2,3

TOP


பொர (38)

புணரி மேல் பொர போவதும் போன்றதே – பால:1 11/4
சேம்பு கால் பொர செங்கழுநீர் குள – பால:2 35/1
காம்பு கால் பொர கண் அகல் மால் வரை – பால:2 35/3
வெம் கடும் கால் பொர மேக்கு நோக்கிய – பால:3 26/3
கரும்பு கால் பொர கழனி வார்ந்த தேன் – பால:6 23/1
ஒளி வாய் மழு உடையாய் பொர உரியாரிடை அல்லால் – பால:24 20/3
மாதங்கம் வரு கலம் மறுகி கால் பொர
ஓதம் கொள் கடலின்-நின்று உலைவ போன்றவே – அயோ:11 67/3,4
மாக மால் வரை கால் பொர மறிந்தது மான – ஆரண்:13 80/3
கிட்டுவார் பொர கிடைக்கின் அன்னவர் – கிட்:3 40/1
உருத்தனன் பொர எதிர்ந்து இளவல் உற்றமை – கிட்:7 14/1
தள்ளு வன் கால் பொர தரணியில் தவழ் – கிட்:16 26/3
தன்னொடும் அமர் பொர சமைந்து நின்றதும் – கிட்-மிகை:16 11/3
வள் உகிர் வீரன் செல்லும் விசை பொர மறுகி வாரி – சுந்:1 22/3
பொர நிகழ்ந்தது ஓர் பூசல் உண்டாம் என பொருமா – சுந்:3 18/3
இடைஇடை மலையின் விழுந்தார் இகல் பொர முடுகி எழுந்தார் – சுந்:7 27/4
போன மாற்றலர் புகழ் என கால் பொர புரண்ட – சுந்:9 7/3
பொர உற்ற பொழுது வீரன் மு மடங்கு ஆற்றல் பொங்க – சுந்:10 27/2
தோளாலே பொர முடுகி புக்கு இடை தழுவி கோடலும் உடல் முற்றும் – சுந்:10 36/2
வெம்பு மா கடல் சேனை கொண்டு எதிர் பொர வெகுண்டான் – யுத்1:5 62/1
பொர கரு நிற நெடு விசும்பு போழ்பட – யுத்2:15 125/1
உள் ஆடிய நெடும் கால் பொர ஒடுங்கா உலகு உலைய – யுத்2:15 177/3
மாறு இல் பேர் அரக்கன் பொர நிலத்து நீ மலைதல் – யுத்2:15 217/2
இறுதி எய்தும் நாள் கால் பொர மந்தரம் இடையிட்டு – யுத்2:15 240/3
எறிந்த கால் பொர மேருவின் கொடு முடி இடிந்து – யுத்2:15 245/3
புனையும் நல் நெடு நீறு என நூறிய புரவலன் பொர வென்று – யுத்2:16 326/2
குடைந்து எறி கால் பொர பூட்கை குப்பைகள் – யுத்2:18 92/2
பேரும் மான வெம் காலத்து கால் பொர பிணங்கி – யுத்3:20 59/3
ஒத்த கடையுகம் உற்றுழி உறு கால் பொர உடு மீன் – யுத்3:22 115/3
போக தாம் ஒருவர் மற்று இ குரங்கொடு பொர கற்றாரே – யுத்3:22 122/3
சேடர் சிந்தனை முனிவர்கள் அமர் பொர சீறி – யுத்3:22 165/3
அலைய வெம் கால் பொர அழிந்த ஆம் என – யுத்3:27 44/2
விண்டு எறி கால் பொர மறிந்து வீற்றுறும் – யுத்3:27 53/3
போர் நெடும் கால் பொர பொழியும் மா மழை – யுத்3:27 68/3
புங்க வன் கணை புற்று அரவம் பொர – யுத்3:31 121/4
பொர நின்ற பணை புய வன் பனசன் – யுத்3-மிகை:20 15/1
பொர உடன்றனர் போல பொருந்தினர் – யுத்4:37 25/3
வெம் சினத்தொடு வேல் அரக்கன் பொர
எஞ்ச ஏழு திவசம் இரா பகல் – யுத்4-மிகை:37 26/2,3
எதிர் பொர வந்த விண்ணோர் இறைவனை சிறையில் வைத்த – யுத்4-மிகை:41 52/2

TOP


பொரல் (1)

வாளாலே பொரல் உற்றான் இற்று அது மண் சேரா-முனம் வயிர திண் – சுந்:10 36/1

TOP


பொரவே (2)

புகைவெங்கணனும் பொருவார் பொரவே
மிகை சென்றிலர் பின்றிலர் வென்றிலரால் – யுத்3:20 68/2,3
பொன்னின் வார் சிலை எடுத்தனன் பொறுத்தனன் பொரவே – யுத்4-மிகை:41 31/4

TOP


பொரற்கு (1)

பொரற்கு இடம் இன்மையின் புழுங்கி சோருநர் – ஆரண்:3 6/2

TOP


பொரா (2)

பொரா நின்றேம் இது காணிய வந்தனர் புலவோர் – யுத்2:16 229/2
தாம் அரத்தால் பொரா தகை கொள் வாள் படை – யுத்4:37 159/3

TOP


பொரி (5)

பொரி பரல் படர் நிலம் பொடிந்து கீழ் உற – பால:7 16/1
பொலம் பொரி செய்வன செய் பொருள் முற்றி – பால:23 91/2
எள் உடை பொரி விரவின உள சில இளநீர் – அயோ:1 56/4
பொரி உண உலகம் மூன்றும் பொது அற புரந்தேன் போலாம் – யுத்3:29 36/2
வெள்ளை நறும் போனகமும் மிகு பருப்பும் பொரி கறியும் – யுத்4-மிகை:41 194/1

TOP


பொரித்தன (1)

பொங்கு நல் நெடும் புனல் அற பொரித்தன போன்ற – யுத்1:6 26/4

TOP


பொரித்து (1)

பூ நனி வடவை தீயின் புக்கு என பொரித்து போம் என்று – யுத்3:31 225/2

TOP


பொரிந்தவே (1)

பூ மரங்கள் எரிந்து பொரிந்தவே – சுந்:6 27/4

TOP


பொரிந்தன (2)

பொரிந்தன கலவைகள் பொரியின் சிந்தின – பால:10 50/2
வெந்து தீந்தன கரிந்தன பொரிந்தன சில மீன் – யுத்1:6 23/4

TOP


பொரிந்து (3)

பூ இலை தளிர் இலை பொரிந்து வெந்திலா – சுந்:5 67/3
ஓடும் மேகங்கள் பொரிந்து இடை உதிர்ந்தன உம்பர் – யுத்1:6 19/2
புரிந்து ஓடின பொரிந்து ஓடின புகைந்து ஓடின புகை போய் – யுத்3:27 113/1

TOP


பொரியாத (1)

புள்ளி நாரை சினை பொரியாத என்று – கிட்:15 44/3

TOP


பொரியின் (2)

பொரிந்தன கலவைகள் பொரியின் சிந்தின – பால:10 50/2
சூட்டு அகல்-மேல் எழு பொரியின் துள்ளினார் – கிட்:14 22/4

TOP


பொரியொடு (1)

சாடிகள் பொரியொடு தகர்ந்து தள்ளுற – யுத்3:27 51/2

TOP


பொரினும் (1)

நீலகண்டனும் நேமியும் நேர் நின்று பொரினும்
ஏலும் அன்னவருடை வலி அவன்-வயின் எய்தும் – யுத்1:2 108/1,2

TOP


பொரு (199)

புல்லிய நெய்தல் தன்னை பொரு_அரு மருதம் ஆக்கி – பால:1 17/2
பொரு மயில் கணத்தன மலையும் போன்றன – பால:3 34/4
பொழுது உணர்வு அரிய அ பொரு_இல் மா நகர் – பால:3 49/1
புரவியில் பொரு_இல் செண்டு ஆடி போர் கலை – பால:3 67/3
கயல் பொரு விழியொடும் கலை வலாளனை – பால:5 72/3
பொரு_அரு திருமுகம் அன்றி பொற்பு நீடு – பால:5 98/3
கங்கை என்னும் அ கரை பொரு திரு நதி கண்டார் – பால:9 5/4
மழை பொரு கண் இணை மடந்தைமாரொடும் – பால:10 34/2
காதொடும் குழை பொரு கயல் கண் நங்கை-தன் – பால:10 46/1
உரம் பொரு_இல் நிலம் வேள்விக்கு அலகு இல் பல சால் உழுதேம் – பால:13 16/4
கயல் பொரு கடலுள் வைகும் கடவுளே காணும் என்பார் – பால:13 42/4
முடியொடு முடி பொரு வாயில் முன்னினார் – பால:14 1/4
விடை பொரு நடையினான் சேனை வெள்ளம் ஓர் – பால:14 9/1
பொரு களிறு இவுளி பொன் தேர் பொலம் கழல் குமரர் முந்நீர் – பால:14 71/1
பொரும் துணை கொங்கை அன்ன பொரு_இல் கோங்கு அரும்பின் மாடே – பால:16 17/2
புறம் எலாம் நகை-செய்து ஏச பொரு_அரு மேனி வேறு ஓர் – பால:19 12/1
புள் உறை கமல வாவி பொரு கயல் வெருவி ஓட – பால:19 20/1
வெதிர் பொரு தோளினாள் ஒருத்தி வேந்தன் வந்து – பால:19 49/1
பொரு_அரு மதனன் போல்வான் ஒருவனும் பூவின் மேல் அ – பால:19 58/1
கந்தையே பொரு கரி சனகனும் காதலொடு – பால:20 16/1
சிந்தையே பொரு நெடும் தேரின் வந்து எய்தினான் – பால:20 16/4
பொரு_அரும் குமரர் தம் புனை நறும் குஞ்சியால் – பால:20 25/3
நால்வரும் பொரு_இல் நான்மறை எனும் நடையினார் – பால:20 26/4
வல்லி பொரு சிற்றிடை மடந்தை மண நாள் ஆம் – பால:22 40/3
பொன் மலை ஒத்தது அ பொரு_இல் கூடமே – பால:23 44/4
புயல் உள மின் உள பொரு_இல் மீன் உள – பால:23 45/1
மல் பொரு சுவாகுவும் வந்து தோன்றினார் – பால-மிகை:7 9/4
பூத_நாயகன் புவி_மகள் நாயகன் பொரு இல் – பால-மிகை:9 13/1
பொரு புனல் கொடி வரின் அவள் வேகம் ஆர் பொறுப்பார் – பால-மிகை:9 47/2
பூம் தண் சேக்கை புனிதனையே பொரு
ஏய்ந்த கேண்மை சதானந்தன் என்று உரை – பால-மிகை:11 4/1,2
முட்ட வெம் பொறிகள் சிந்த பொரு படை முரணது இற்றே – பால-மிகை:11 20/4
புக்கனர் சனகர் கோன் பொரு இல் நீங்கள்-தாம் – பால-மிகை:13 1/1
பொரு இல் மா மதில் மிதிலையில் புகுந்து போர் இராமன் – பால-மிகை:14 4/1
புக்க பின் நிருபரும் பொரு_இல் சுற்றமும் – அயோ:1 2/1
பூ வரு பொலன் கழல் பொரு_இல் மன்னவன் – அயோ:1 4/1
பொரு_இல் மேருவும் பொரு_அரும் கோயில் போய் புக்கான் – அயோ:1 70/4
பொரு_இல் மேருவும் பொரு_அரும் கோயில் போய் புக்கான் – அயோ:1 70/4
பொரு_இல் தேர் மிசை அந்தணர் குழாத்தொடும் போக – அயோ:1 73/2
வரை பொரு மண்டபம் மருங்கு போயினான் – அயோ:1 85/4
கரி கரம் பொரு கைத்தலத்து உயர் காப்பு நாண் அணிதற்கு முன் – அயோ:3 54/2
பொரு_அரு தேரில் செல்ல புறத்திடை கண்டார் போல்வார் – அயோ:3 87/4
தூண்டு புரவி பொரு_இல் சுந்தர மணி தேர் – அயோ:3 103/2
போதம் முற்றி பொரு_அரு விஞ்சைகள் – அயோ:4 23/2
பொரு மா கணை விட்டிடலும் புவி மீது அலறி புரள – அயோ:4 74/4
புக்கு பெரு நீர் நுகரும் பொரு போதகம் என்று ஒலி மேல் – அயோ:4 75/1
பொரு_அரும் குமரரும் போயினார் புறம் – அயோ:4 148/3
பொரு_அரும் துயரினன் தொடர்ந்து போகின்றான் – அயோ:4 187/2
பொரு_இல் எம்பி புவி புரப்பான் புகழ் – அயோ:4 216/1
போன பொழுதில் புகுந்த உயிர் பொறுத்தார் ஒத்தார் பொரு_அரிய – அயோ:6 34/3
பொரு_அரு மணி மார்பா போதுவென் உடன் என்றான் – அயோ:8 39/4
பொன் திணிந்த பொரு_இல் தட கையால் – அயோ:11 4/2
போதம் கொள் நெடும் தனி பொரு_இல் கூம்பொடு – அயோ:11 67/2
பூ விரி பொலன் கழல் பொரு_இல் தானையான் – அயோ:13 1/1
புனை சுழல் புலவு வேல் கை புளிஞர்_கோன் பொரு_இல் காதல் – அயோ:13 37/2
பொன்றிய புரவலன் பொரு_இல் சேனையே – அயோ:14 24/4
பொன்னொடும் பொரு கழல் பரதன் போந்தனன் – அயோ:14 44/1
கார் பொரு மேனி அ கண்ணன் காட்டினான் – அயோ:14 48/1
புண்ணிய நறு நெயில் பொரு_இல் காலம் ஆம் – அயோ:14 73/1
பூட்டினை ஆதலின் பொரு இல் நல் நெறி – அயோ-மிகை:1 14/3
பொரு திறல் சுமந்திரன் போய பின்னரே – அயோ-மிகை:5 2/4
பொரு இல் தூதுவர் போயினர் பொய் இலார் – அயோ-மிகை:11 1/1
செம் கண் அங்க அரவின் பொரு இல் செம் மணி விராய் – ஆரண்:1 15/1
போகல் நன்று என நினைந்தனென் இவன் பொரு_இலோய் – ஆரண்:1 41/2
பொரு_அரிய சமயங்கள் புகல்கின்ற புத்தேளிர் – ஆரண்:1 56/1
குண்டிகையினில் பொரு இல் காவிரி கொணர்ந்தான் – ஆரண்:3 46/4
போய பின்னை பொரு சிலை வீரரும் – ஆரண்:4 41/3
பொரு திறத்தானை நோக்கி பூவையை நோக்கி நின்றாள் – ஆரண்:6 54/1
புரிந்தாள் என்பது தனது பொரு அரிய திருமனத்தால் – ஆரண்:6 108/2
பொன் உருவ பொரு கழலீர் புழை காண மூக்கு அரிவான் பொருள் உண்டோ – ஆரண்:6 125/1
பூத்தது அன்ன பொரு_இல் தட கையால் – ஆரண்:7 17/3
பொன் தெரி வடிம்பு உடை பொரு_இல் வாளியால் – ஆரண்:7 129/2
பூ நின்று எய்யும் பொரு கணை வீரனும் – ஆரண்:14 25/2
அன்னவன்-தனை கடிது அகற்றினேன் பொரு
மன்னவன் சிறை அற மயங்கினேன் விதி – ஆரண்-மிகை:13 1/2,3
கங்குலின் எதிர் பொரு கலவி பூசலில் – கிட்:1 11/2
ஆன தன் பொரு சினத்து அரசன்-மாடு அணுகினான் – கிட்:3 1/2
புக்கு அயன் பதி சலிப்பு அற ஒலித்தது அ பொரு வில் – கிட்:4 13/4
குழை பொரு கண்ணினாள் குறித்தது ஓர்ந்திலம் – கிட்:6 3/2
மழை பொரு கண் இணை வாரியோடு தன் – கிட்:6 3/3
புரம் எலாம் எரி செய்தோன் முதலினோர் பொரு இலா – கிட்:7 128/1
போக்கி வேறு உண்மை தேறார் பொரு_அரும் புலமை நூலோர் – கிட்:9 16/2
மின் பொரு பூணினான் செல்லும் வேலையில் – கிட்:11 119/4
புயல் பொரு தட கை நீ புரக்கும் பல் உயிர் – கிட்:11 127/3
பொரு மத யானையும் பிடியும் புக்கு உழல் – கிட்:14 10/3
பூ வடிவு உடை பொரு_இல் சேவடி புரைத்தான் – கிட்:14 68/4
பொரு_இல் மாரி மேல் ஒழுகு பொற்பினால் – கிட்:15 3/3
பொன்னி நாடு பொரு இலர் எய்தினார் – கிட்:15 46/2
பூ வரு புரி குழல் பொரு_இல் கற்பு உடை – கிட்:16 3/2
கரை பொரு கடல் அயல் கனக மால் வரை – கிட்:16 6/1
பொருப்பு உறழ் வயிர திண் தோள் பொரு சினத்து ஆளி போல்வான் – கிட்:16 16/1
பொரு_அரு வேலை தாவும் புந்தியான் புவனம் தாய – கிட்:17 26/1
பொரு_அரும் உருவத்து அன்னான் போகின்ற பொழுது வேகம் – சுந்:1 38/1
புக்கு நின்று தன் புலன் கொள நோக்கினன் பொரு_அரும் திரு உள்ளம் – சுந்:2 203/1
பொன் மனை புக்க அ பொரு_இல் போதினில் – சுந்:3 53/1
பொரு_அரும் திரு இழந்து அநாயம் பொன்றுவாய் – சுந்:3 124/4
பூம் கணைக்காற்கு ஒரு பரிசுதான் பொரு
ஆம் கணைக்கு ஆவமோ ஆவது அன்னையே – சுந்:4 43/3,4
பொரு_அரு மரகத பொலன் கொள் மால் வரை – சுந்:4 46/1
பொரு குறும்பு ஏன்று வென்றி புணர்வது பூ உண் வாழ்க்கை – சுந்:7 5/3
புவனியும் மலையும் விசும்பும் பொரு_அரு நகரும் உடன் போர் – சுந்:7 22/3
சொரிவன பல என மண் தோய் துறை பொரு குருதி சொரிந்தார் – சுந்:7 25/2
பொத்து உகு பொரு_இல் நல் நீர் சொரிவன போவ போல – சுந்:8 7/3
பொரு திசை யானை ஊரும் புனிதரை பொருவும் பொற்பர் – சுந்:8 12/1
புக்கார் அமரர் பொலம் தார் அரக்கன் பொரு_இல் பெரும் கோயில் – சுந்:8 50/1
பொரு கடல் மகரம் எண்ணில் எண்ணலாம் பூட்கை பொங்கி – சுந்:10 8/1
போர்த்தது பொழிந்தது அம்மா பொரு படை பருவ மாரி – சுந்:10 24/2
அள்ளப்பட்டு அழி குருதி பொரு புனல் ஆறாக படி சேறு ஆக – சுந்:10 28/2
ஆழி பொரு படை நிருத பெரு வலி அடலோர் ஆய்_மகள் அடு பேழ் வாய் – சுந்:10 30/1
கைதானே பொரு படை ஆக தொடர் கால் ஆர் தேர் அதன் மேல் ஆனான் – சுந்:10 33/4
தேரில் சென்று எதிர் கோல் கொள்வான் உயிர் தின்றான் அ பொரு செறி திண் தேர் – சுந்:10 34/1
பொரு கையால் இடை பிதிர்வித்தான் முறி பொறி ஓடும்படி பறியாவே – சுந்:10 35/4
பொன் பொழி தட கை அ பொரு_இல் வீரனும் – சுந்:14 21/3
தோள் தடம் பொரு குழை தொண்டை தூய் மொழி – சுந்-மிகை:3 9/2
பொரு அரும் உலகையும் புதைக்கும் வாயினார் – சுந்-மிகை:3 12/4
புலி போத்தின் வயவர் எல்லாம் பொரு கரி பரி தேர் பொங்க – சுந்-மிகை:10 4/1
பொடித்தனன் இரதம் வாசி பொரு களிறு இதனை எல்லாம் – சுந்-மிகை:10 5/2
புலி போல் அடு சின நிருதன் கண்டு அழல் பொங்கி பொரு சிலை விளைவித்தான் – சுந்-மிகை:10 7/4
புலி தோலின் பலகை எல்லாம் பொரு கடல் புரவி என்ன – சுந்-மிகை:11 8/1
பொறித்தெறித்திட புடைத்தனன் பொரு பணை மரத்தால் – சுந்-மிகை:11 29/4
பொரு கழல் இராவணன் அயற்கு பூசனை – யுத்1:2 4/2
பொரு தொழில் யாவையும் புரிந்து போவதும் – யுத்1:2 35/2
எறுழ் வலி பொரு இல் தோள் அவுணரோடு அமரர் பண்டு இகல் செய் காலத்து – யுத்1:2 87/1
புவனம் மூன்றும் யான் ஆண்டுளது ஆண்ட அ பொரு_இல் – யுத்1:2 114/3
புத்திரர் குருக்கள் நின் பொரு_இல் கேண்மையர் – யுத்1:4 11/1
பொரு தொழில் எம்மொடும் பொருதி போர் என்பார் – யுத்1:4 36/3
பொரு_அரும் அமரர் வாழ்த்தி பூ_மழை பொழிவதானார் – யுத்1:4 145/4
சுகம் பல் போர் அலால் வேறு இலன் பொரு படை தொகையான் – யுத்1:5 33/2
போரின் மத்தனும் பொரு வயமத்தனும் புலவர் – யுத்1:5 45/1
பொய்த்த சான்றவன் குலம் என பொரு கணை எரிய – யுத்1:6 22/2
பூழையின் பொரு கணை உருவ புக்கன – யுத்1:6 49/3
பூசற்கு முயன்று நம்-பால் பொரு திரை புணரி வேலி – யுத்1:9 72/1
பொரு வலி வய வெம் சீயம் யாவையும் புலியும் சுற்ற – யுத்1:10 2/3
சுவடு உடை பொரு_இல் தோள்-கொடு அனேகம் – யுத்1:11 1/3
பொங்கு அமர் விசும்பிடை உடன்று பொரு போழ்தில் – யுத்1:12 20/1
பொலம் கெழு சீதைக்கேயோ பொரு வலி இராமற்கேயோ – யுத்1:13 23/3
பொரு திறம் அமையும் என்னா புது மலர் சேக்கை புக்கான் – யுத்1-மிகை:9 18/4
பொரு திறம் முயன்ற செய்கை புகலுவான் எடுத்து கொண்டாம் – யுத்1-மிகை:12 5/4
பொரு களத்து உயிரொடும் புரண்டு போம் சில – யுத்2:15 124/4
பொரு கைத்தலம் இருபத்து உள புகழும் பெரிது உளதால் – யுத்2:15 170/1
பொரு சினத்து அரக்கர் ஆவி போகிய போக என்று – யுத்2:16 21/3
காலன்-மேல் நிமிர் மத்தன் கழல் பொரு
காலன் மேல் நிமிர் செம் மயிர் கற்றையான் – யுத்2:16 60/3,4
பொருத்து உறு பொருள் உண்டாமோ பொரு தொழிற்கு உரியர் ஆகி – யுத்2:16 152/3
வெம்மை பொரு தானவர் மேல் வலியோர் – யுத்2:18 9/1
தேரும் தெறு கரியும் பொரு சின மள்ளரும் வய வெம் – யுத்2:18 145/1
காரின் தரு குருதி பொரு கடல் நின்றன கடவா – யுத்2:18 145/4
பொரு கோடியில் உயிர் உக்கன ஒழிய பொழி மத யாறு – யுத்2:18 147/2
புங்கமும் தோன்றா-வண்ணம் பொரு சரம் பலவும் போக்கி – யுத்2:18 198/2
வாலி சேய் மேனி-மேலும் மழை பொரு குருதி வாரி – யுத்2:18 199/1
பொரு படை இரண்டும் தம்மில் பொருதன பொருதலோடும் – யுத்2:18 201/1
விக்கல் பொரு வெவ் உரை தூதுவன் என்று விட்டாய் – யுத்2:19 8/2
பொரு தொழில் வேட்டு எழுந்து ஆர்த்து பொங்கின – யுத்2:19 36/2
பொங்கு தேர் புரவி யானை பொரு கழல் நிருதர் என்னும் – யுத்2:19 51/1
பொன்னொடே பொருவின் அல்லது ஒன்றொடு பொரு படா உயர் புயத்தினான் – யுத்2:19 75/4
ஆளியின் துப்பின வீரர் பொரு களத்து ஆர்த்த ஆழி – யுத்2:19 96/3
நாண் பொரு வரி வில் செம் கை நாம நூல் நவின்ற கல்வி – யுத்2:19 106/1
கரக்க நூறி எதிர் பொரு கண்டகர் – யுத்2:19 139/2
பொரு கனல் பொறிகள் சிந்த புடைத்தனர் புடைத்தலோடும் – யுத்2:19 173/3
போர் அவன் புரிந்த போதே பொரு அரு வயிர தண்டால் – யுத்2:19 211/1
பொரு களமீதில் சிந்தி பொன்றினர் என்ப-மன்னோ – யுத்2-மிகை:15 22/4
புரண்டு தத்துற பொழிந்தனர் இருவர்-தம் பொரு சிலை கணை மாரி – யுத்2-மிகை:16 53/2
பொரு திறல் அரக்கனோடும் புகுந்து அமர் கடிதின் ஏன்றான் – யுத்2-மிகை:18 28/4
பொரு சினம் திருகி முற்றா பொங்கு அழல் என்ன பொங்கி – யுத்2-மிகை:18 32/2
போர் யாக்கைகள் நாடி அ பொரு களம் புகுந்தார் – யுத்3:20 67/2
சில்லி பொரு தேர் சிதைய சிலையோடு – யுத்3:20 71/1
எற்ற பொரு தேர் பொடி எய்தியதால் – யுத்3:20 81/4
குலைய பொரு சூலன் நெடும் கொலையும் – யுத்3:20 100/1
பொரு முறை மயங்கி சுற்றும் இரியலின் கவிகள் போன – யுத்3:21 24/4
பொன்றி வீழ்ந்தன பொரு கரி பாய் பரி பொலம் தேர் – யுத்3:22 104/4
பொரு சினம் திருகி வென்றி போர் கள மருங்கில் புக்கார் – யுத்3:22 119/3
பூண் எலாம் துறந்தேன் என் தன் பொரு சிலை மேகம்-தன்னை – யுத்3:23 31/2
பொரு அரு முனிவர் வேதம் புகழ்ந்து உரை ஓதை பொங்க – யுத்3:24 50/2
பொரு அரும் இன்பம் துய்த்து புண்ணியம் புரிந்தோர் வைகும் – யுத்3:24 57/3
புயல் பொரு கூந்தல் பார கற்றையின் புனையலுற்றார் – யுத்3:25 16/4
தறி பொரு களி நல் யானை சேவகம் தள்ளி ஏங்க – யுத்3:25 19/1
பொன் தேர் பரிமா கரிமா பொரு தார் – யுத்3:27 19/1
பொரு வீரையும் பொரு வீரையும் பொருதாலென பொருதார் – யுத்3:27 107/4
பொரு வீரையும் பொரு வீரையும் பொருதாலென பொருதார் – யுத்3:27 107/4
சொரிகின்றன பொரு செம்_புனல் தொலைகின்றன கொலையால் – யுத்3:27 112/4
போயின போயின திசை நிறைய புரள்பவர் முடிவு இலர் பொரு திறலோர் – யுத்3:28 22/3
புற்றிடை அரவு என நுழைய நெடும் பொரு சரம் அவன் அவை உணர்கிலனால் – யுத்3:28 23/4
போர் உறு புரவிகள் படுகிலவால் புனை பிணி துணிகில பொரு கணையால் – யுத்3:28 27/2
பொரு இல் மற்றவர் இற்றிலர் யாரொடும் பொருவார் – யுத்3:31 37/3
பொரு வில்லவர் கணை மாரிகள் பொடியாம் வகை பொழிய – யுத்3:31 103/3
சினவு பொரு பரிகள் செறிவ அணுக உயர் – யுத்3:31 161/2
பொரு திண் திறல் போக இலக்குவன் அங்கு – யுத்3-மிகை:20 13/3
பூளை போன்றது அ பொரு சினத்து அரிகள்-தம் புணரி – யுத்4:32 17/4
கோவில் புரிகேன் பொரு இல் தேர் கொணர்தி என்றான் – யுத்4:36 6/4
பூண்டு உளது தாரகை மணி பொரு இல் கோவை – யுத்4:36 9/3
இ பொரு இல் தேர் வருவது இந்திரனது எந்தாய் – யுத்4:36 19/4
போய் அகன்று புரள பொரு கணை – யுத்4:37 161/2
தெவ் மடங்க பொரு தட கை செயல் அடங்க மயல் அடங்க ஆற்றல் தேய – யுத்4:37 200/2
பொன் தழைத்த பொரு_அரு மார்பினை – யுத்4:38 29/2
பொரு கலை குலம் பூத்தது போன்றனள் – யுத்4:40 7/3
பூதலத்திடை புக்கனன் புகுதலும் பொரு இல் – யுத்4:40 102/3
பொன் அணி புட்பக பொரு இல் மானமும் – யுத்4:41 103/3
பொன் பொரு விமானம்-தன் மேல் போகின்ற-போது மிக்க – யுத்4-மிகை:41 83/3
கயல் பொரு கங்கை யாறும் குகன் உறை நகரும் காணாய் – யுத்4-மிகை:41 135/2
பொரு அரு வெண்குடை நிழற்ற போயினான் – யுத்4-மிகை:41 221/4
பொங்கு பல்லியங்கள் ஆர்ப்ப பொரு கயல் கரும் கண் செ வாய் – யுத்4-மிகை:42 38/3
வரை பொரு மாட வாயில் நெருக்குற வந்து மன்னர் – யுத்4-மிகை:42 39/3
பொன்னையே இரும்பு நேரும் ஆயினும் பொரு அன்று என்றான் – யுத்4-மிகை:42 64/4

TOP


பொரு_அரிய (2)

போன பொழுதில் புகுந்த உயிர் பொறுத்தார் ஒத்தார் பொரு_அரிய
வேனில் மதனை மதன் அழித்தான் மீண்டான் என்ன ஆண்டையோர் – அயோ:6 34/3,4
பொரு_அரிய சமயங்கள் புகல்கின்ற புத்தேளிர் – ஆரண்:1 56/1

TOP


பொரு_அரு (11)

புல்லிய நெய்தல் தன்னை பொரு_அரு மருதம் ஆக்கி – பால:1 17/2
பொரு_அரு திருமுகம் அன்றி பொற்பு நீடு – பால:5 98/3
புறம் எலாம் நகை-செய்து ஏச பொரு_அரு மேனி வேறு ஓர் – பால:19 12/1
பொரு_அரு மதனன் போல்வான் ஒருவனும் பூவின் மேல் அ – பால:19 58/1
பொரு_அரு தேரில் செல்ல புறத்திடை கண்டார் போல்வார் – அயோ:3 87/4
போதம் முற்றி பொரு_அரு விஞ்சைகள் – அயோ:4 23/2
பொரு_அரு மணி மார்பா போதுவென் உடன் என்றான் – அயோ:8 39/4
பொரு_அரு வேலை தாவும் புந்தியான் புவனம் தாய – கிட்:17 26/1
பொரு_அரு மரகத பொலன் கொள் மால் வரை – சுந்:4 46/1
புவனியும் மலையும் விசும்பும் பொரு_அரு நகரும் உடன் போர் – சுந்:7 22/3
பொன் தழைத்த பொரு_அரு மார்பினை – யுத்4:38 29/2

TOP


பொரு_அரும் (9)

பொரு_அரும் குமரர் தம் புனை நறும் குஞ்சியால் – பால:20 25/3
பொரு_இல் மேருவும் பொரு_அரும் கோயில் போய் புக்கான் – அயோ:1 70/4
பொரு_அரும் குமரரும் போயினார் புறம் – அயோ:4 148/3
பொரு_அரும் துயரினன் தொடர்ந்து போகின்றான் – அயோ:4 187/2
போக்கி வேறு உண்மை தேறார் பொரு_அரும் புலமை நூலோர் – கிட்:9 16/2
பொரு_அரும் உருவத்து அன்னான் போகின்ற பொழுது வேகம் – சுந்:1 38/1
புக்கு நின்று தன் புலன் கொள நோக்கினன் பொரு_அரும் திரு உள்ளம் – சுந்:2 203/1
பொரு_அரும் திரு இழந்து அநாயம் பொன்றுவாய் – சுந்:3 124/4
பொரு_அரும் அமரர் வாழ்த்தி பூ_மழை பொழிவதானார் – யுத்1:4 145/4

TOP


பொரு_இல் (31)

பொழுது உணர்வு அரிய அ பொரு_இல் மா நகர் – பால:3 49/1
புரவியில் பொரு_இல் செண்டு ஆடி போர் கலை – பால:3 67/3
உரம் பொரு_இல் நிலம் வேள்விக்கு அலகு இல் பல சால் உழுதேம் – பால:13 16/4
பொரும் துணை கொங்கை அன்ன பொரு_இல் கோங்கு அரும்பின் மாடே – பால:16 17/2
நால்வரும் பொரு_இல் நான்மறை எனும் நடையினார் – பால:20 26/4
பொன் மலை ஒத்தது அ பொரு_இல் கூடமே – பால:23 44/4
புயல் உள மின் உள பொரு_இல் மீன் உள – பால:23 45/1
புக்க பின் நிருபரும் பொரு_இல் சுற்றமும் – அயோ:1 2/1
பூ வரு பொலன் கழல் பொரு_இல் மன்னவன் – அயோ:1 4/1
பொரு_இல் மேருவும் பொரு_அரும் கோயில் போய் புக்கான் – அயோ:1 70/4
பொரு_இல் தேர் மிசை அந்தணர் குழாத்தொடும் போக – அயோ:1 73/2
தூண்டு புரவி பொரு_இல் சுந்தர மணி தேர் – அயோ:3 103/2
பொரு_இல் எம்பி புவி புரப்பான் புகழ் – அயோ:4 216/1
பொன் திணிந்த பொரு_இல் தட கையால் – அயோ:11 4/2
போதம் கொள் நெடும் தனி பொரு_இல் கூம்பொடு – அயோ:11 67/2
பூ விரி பொலன் கழல் பொரு_இல் தானையான் – அயோ:13 1/1
புனை சுழல் புலவு வேல் கை புளிஞர்_கோன் பொரு_இல் காதல் – அயோ:13 37/2
பொன்றிய புரவலன் பொரு_இல் சேனையே – அயோ:14 24/4
புண்ணிய நறு நெயில் பொரு_இல் காலம் ஆம் – அயோ:14 73/1
பூத்தது அன்ன பொரு_இல் தட கையால் – ஆரண்:7 17/3
பொன் தெரி வடிம்பு உடை பொரு_இல் வாளியால் – ஆரண்:7 129/2
பூ வடிவு உடை பொரு_இல் சேவடி புரைத்தான் – கிட்:14 68/4
பொரு_இல் மாரி மேல் ஒழுகு பொற்பினால் – கிட்:15 3/3
பூ வரு புரி குழல் பொரு_இல் கற்பு உடை – கிட்:16 3/2
பொன் மனை புக்க அ பொரு_இல் போதினில் – சுந்:3 53/1
பொத்து உகு பொரு_இல் நல் நீர் சொரிவன போவ போல – சுந்:8 7/3
புக்கார் அமரர் பொலம் தார் அரக்கன் பொரு_இல் பெரும் கோயில் – சுந்:8 50/1
பொன் பொழி தட கை அ பொரு_இல் வீரனும் – சுந்:14 21/3
புவனம் மூன்றும் யான் ஆண்டுளது ஆண்ட அ பொரு_இல்
உவன் இலாமையினோ வலி ஒதுங்கியோ உரையாய் – யுத்1:2 114/3,4
புத்திரர் குருக்கள் நின் பொரு_இல் கேண்மையர் – யுத்1:4 11/1
சுவடு உடை பொரு_இல் தோள்-கொடு அனேகம் – யுத்1:11 1/3

TOP


பொரு_இலோய் (1)

போகல் நன்று என நினைந்தனென் இவன் பொரு_இலோய்
சாகல் இன்று பொருள் அன்று என நகும் தகைமையோன் – ஆரண்:1 41/2,3

TOP


பொருக்க (2)

பொருக்க எய்தினன் பொன் ஒளிர் மேனியான் – கிட்:11 14/2
பொருக்க அகல்க என்னினும் அது இன்று புரிகின்றேன் – சுந்:5 8/4

TOP


பொருக்கென (28)

பொருக்கென எழுந்து போய் புரையுள் புக்கனர் – பால:5 39/4
எழுந்தனன் பொருக்கென இரதம் ஏறினன் – பால:5 67/1
புண்டரீக கண் புரவலன் பொருக்கென எழுந்து ஓர் – அயோ:1 50/3
பொன் திணி மாட வீதி பொருக்கென நீங்கி புக்கான் – அயோ:3 84/2
புரை தபு கமல நாட்டம் பொருக்கென விழித்து நோக்கி – அயோ:6 10/3
பொருக்கென நோக்கினர் புகல்வது ஓர்கிலர் – ஆரண்:10 27/1
எழுந்தனன் பொருக்கென இரவி கான்முளை – கிட்:11 116/1
பொருக்கென அவரிடை பொருந்த நோக்கினான் – சுந்:3 58/4
பொருக்கென நோக்கிய புரந்தராதியர் – சுந்:9 25/3
போவது புலமை என்ன பொருக்கென எழுந்து போனார் – சுந்:14 11/4
தூண் திரண்டு அனைய தோளான் பொருக்கென எழுந்து சொன்னான் – சுந்:14 49/4
பொருக்கென அவனி கொடி முறுவல் பூப்ப – சுந்-மிகை:3 18/1
பொங்கி அரக்கர் பொருக்கென வந்தார் – சுந்-மிகை:11 13/4
பொருக்கென எழுதும் என்று எண்ணி போயினார் – யுத்1:4 14/4
போயினன் அமலன் பாதம் பொருக்கென வணங்கி இன்னே – யுத்1-மிகை:9 4/1
பொருக்கென வீடண புகறியால் என்றான் – யுத்2:16 108/4
பொம்மென விம்மலோடும் பொருக்கென விசையின் போனான் – யுத்2:19 216/3
பொங்கியது என்ன மன்னன் பொருக்கென எழுந்து போரில் – யுத்2:19 276/2
பொருக்கென சென்று புக்கான் புண்ணினில் குமிழி பொங்க – யுத்2:19 285/2
பொருத்தும் என்று அடல் கும்பகன் பொருக்கென புகன்றான் – யுத்2-மிகை:16 40/4
புக்க போதில் அங்கு இலக்குவன் பொருக்கென துயர் தீர்ந்து – யுத்2-மிகை:16 43/1
நாயகன் பொருக்கென எழுந்து நஞ்சு உமிழ் – யுத்2-மிகை:16 44/3
வெள்ள வெம் கள பரப்பினை பொருக்கென விழித்தான் – யுத்3:22 186/3
தண்டலை இருக்கை-தன்னை பொருக்கென சார்ந்து தானே – யுத்3:26 90/2
பொருக்கென புகல் புக்கவன் புல்லி அ – யுத்4:39 11/3
பொருக்கென நிதியமும் புனை பொன் பூண்களின் – யுத்4:41 101/3
போர் இயல் தானையோடும் பொருக்கென எழுந்து போனான் – யுத்4-மிகை:41 177/4
பொருக்கென அயோத்தி எய்தி மற்று அவர் பொருமல் தீர – யுத்4-மிகை:42 49/2

TOP


பொருக (1)

பொருக வெம் போர் என போதல் மேயினான் – யுத்2:16 88/4

TOP


பொருகிற்பன (1)

கொல நிற்பன பொருகிற்பன புடை சுற்றின குழுவாய் – யுத்2:18 148/2

TOP


பொருகின்ற (3)

பொன்னை பொருகின்ற பொலம் குழையால் – ஆரண்:14 69/2
பொருகின்ற நகர வாயில் பொன் கதவு அடைத்து கல் குன்று – கிட்:11 81/2
போர் இணை ஆக ஏன்று பொருகின்ற பூசல் நோக்கி – யுத்2:16 171/2

TOP


பொருகின்றன (1)

பாறு பொருகின்றன பருந்து இவை என போய் – யுத்1:12 18/3

TOP


பொருகின்றனர் (1)

புடைத்தார் பொருகின்றனர் கோள் அரி போல்வார் – யுத்2:18 236/4

TOP


பொருகின்றாரும் (1)

பொன் அணி பலகை சூது துயில்கிலர் பொருகின்றாரும் – சுந்:2 183/4

TOP


பொருகின்றிலென் (1)

பொன்றேன் எனின் நின்னோடு எதிர் பொருகின்றிலென் என்றான் – யுத்2:15 166/4

TOP


பொருகென (1)

பொன்னின் வார் சிலை கரத்தொடும் பொருகென புகுந்து – யுத்3-மிகை:22 5/3

TOP


பொருட்கு (8)

உள் முதல் பொருட்கு எலாம் ஊற்றம் ஆவன – அயோ:14 72/2
கூட்டம் உற்று இருந்த வீரர் குறித்தது ஓர் பொருட்கு முன்_நாள் – கிட்:3 22/1
இடை சொற்ற பொருட்கு எல்லாம் எல்லை ஆய் நல் அறிவுக்கு ஈறு ஆய் வேறு – கிட்:13 26/2
ஏயினான் இரவி காதலனும் ஏயின பொருட்கு
ஆயினார் அவரும் அங்கு அன்ன நாள் அவதியில் – கிட்:14 1/2,3
தண்டம் என்று ஒரு பொருட்கு உரிய தக்கரை – யுத்1:2 18/1
தொல்லை நான்மறை வரன்முறை துணி பொருட்கு எல்லாம் – யுத்1:3 28/1
முற்றிய பொருட்கு எலாம் முடிவுளான்-தனை – யுத்2:16 285/4
கேட்பதும் பல் பொருட்கு ஐயம் கேடு அற – யுத்4:40 79/2

TOP


பொருட்கும் (1)

காண்பார்க்கும் காணப்படு பொருட்கும் கண் ஆகி – ஆரண்:15 42/1

TOP


பொருட்கே (1)

பேரை ஒரு பொருட்கே பல் வகையால் பேர்த்து எண்ணும் – யுத்1:3 159/1

TOP


பொருட்டா (1)

புறவு ஒன்றின் பொருட்டா யாக்கை புண் உற அரிந்த புத்தேள் – யுத்4:32 49/1

TOP


பொருட்டாக (3)

புறவு ஒன்றின் பொருட்டாக துலை புக்க பெருந்தகை-தன் புகழில் பூத்த – பால:5 62/1
புக்கு அடைந்த புறவு ஒன்றின் பொருட்டாக துலை புக்க – யுத்2:16 349/1
பாவி யான் பயந்த நங்கை நின் பொருட்டாக பட்டேன் – யுத்2:17 62/2

TOP


பொருட்டால் (8)

பூண்ட பெரும் புகழ் நிறுவி தம் பொருட்டால் பொன்_உலகம் புக்க தாதை – ஆரண்:4 26/3
அ பழியால் உலகு அனைத்தும் நும் பொருட்டால் அழிந்தன ஆம் அறத்தை நோக்கி – ஆரண்:6 126/2
கண்டு கண்டகரோடும் அ காரிகை பொருட்டால்
அண்டர் ஆதியர்க்கு ஆர் அமர் விளைந்தது என்று அயிர்த்தார் – ஆரண்:13 81/1,2
மங்கையர் பொருட்டால் எய்தும் மாந்தர்க்கு மரணம் என்றல் – கிட்:9 13/1
மடந்தை-தன் பொருட்டால் வந்த வாள் அமர் களத்து மாண்டு – கிட்:11 56/3
அண்டா ஐயா எங்கள் பொருட்டால் அயர்கின்றாய் – யுத்3:22 218/3
பொது இயற்கை தீர் கற்புடை பத்தினி பொருட்டால்
விதி விளைத்தது அ வில்லியர் வெல்க நீர் வெல்க – யுத்3:30 48/2,3
பூம் கழல் புயல் போல் மேனி புனித என் பொருட்டால் செய்த – யுத்4-மிகை:41 64/2

TOP


பொருட்டில் (1)

விரை செறி கமல மென் பொருட்டில் மேவிய – பால:5 5/3

TOP


பொருட்டின் (1)

தளிர்_இயல் பொருட்டின் வந்த சீற்றமும் தருக்கினோன்-தன் – யுத்4:37 205/1

TOP


பொருட்டினால் (4)

இயன்றது என் பொருட்டினால் இ இடர் உனக்கு என்ற போழ்தும் – அயோ:13 40/1
பொன்-வயின் மேனி கொண்டாள் பொருட்டினால் புகுந்தது என்றாள் – ஆரண்:10 67/4
பாவை நின் பொருட்டினால் ஓர் பழி பெற பயன் தீர் நோன்பின் – சுந்:3 142/2
தேடி சேர்ந்த என் பொருட்டினால் உலகுடை செல்வன் – யுத்4:32 35/1

TOP


பொருட்டினாலே (1)

கெட்டது உன் பொருட்டினாலே நின்னுடை கேளிர் எல்லாம் – யுத்4:34 16/3

TOP


பொருட்டு (4)

வந்தோர் மட மங்கை பொருட்டு மலைக்கலுற்றார் – கிட்:7 48/2
எந்தையே எந்தையே இன்று என் பொருட்டு உனக்கும் இ கோள் – யுத்2:17 34/1
முன்னை வானவர் துயர் முடிக்குறும் பொருட்டு
அன்னை என் அகத்தினுள் அருவம் ஆயினாள் – யுத்4-மிகை:40 15/3,4
பூ கமழ் குழலினாய் நின் பொருட்டு யான் புகலா நின்றேன் – யுத்4-மிகை:41 57/1

TOP


பொருண்மை (1)

கதம் எனும் பொருண்மை இலர் கருணையின் கடல் அனையர் – கிட்:2 8/1

TOP


பொருத்தம் (1)

பொருத்தம் அன்று என்று சால புலமையோர் புகல்வர் என்றான் – ஆரண்:6 44/4

TOP


பொருத்தமே (1)

பொருத்தமே வாழ்வு என பொழுது போக்கினார் – யுத்4:38 18/2

TOP


பொருத்தி (6)

கரியொடு கரி எதிர் பொருத்தி கை படை – பால:3 67/1
பூ மரன் இறுத்து அவை பொருத்துவ பொருத்தி
சாமரையின் வீசினர் படை_தலைவர்-தாமே – யுத்1:9 11/3,4
பொடித்து எழ உறுக்கி எதிர் புக்கு உடல் பொருத்தி
கடுத்த விசையின் கடிது எழுந்து கதிர் வேலான் – யுத்1:12 10/2,3
புரவியின் தலை பூட்கையின் தலை இவை பொருத்தி
கரவு_இல் இன் உயிர் துறந்தனர் கவவுற தழுவி – யுத்2:15 235/3,4
பொருத்தி வெம் சரம் பொழிந்து இவை விலக்கு என புகன்றான் – யுத்2-மிகை:15 29/4
மூளுற பொருத்தி மாட முன்றிலில் முறையினோடு – யுத்3:29 49/3

TOP


பொருத்தியே (1)

புல்லிட கிடத்தி வச்சிரத்த கால் பொருத்தியே – பால:3 23/4

TOP


பொருத்தினால் (1)

பொருத்தினால் அது பொருந்துமோ தக்கது புகன்றிலை போல் என்றான் – யுத்2:16 324/4

TOP


பொருத்து (1)

பொருத்து உறு பொருள் உண்டாமோ பொரு தொழிற்கு உரியர் ஆகி – யுத்2:16 152/3

TOP


பொருத்தும் (1)

பொருத்தும் என்று அடல் கும்பகன் பொருக்கென புகன்றான் – யுத்2-மிகை:16 40/4

TOP


பொருத்துவ (1)

பூ மரன் இறுத்து அவை பொருத்துவ பொருத்தி – யுத்1:9 11/3

TOP


பொருத்துவது (1)

புல்லுற பொருத்துவது ஒன்று போயின – யுத்3:24 90/2

TOP


பொருத்துவர் (1)

பொருத்துவர் ஆம் என புல்லினார்-அரோ – பால:19 48/4

TOP


பொருத்துவாரும் (1)

மறுப்பட ஆவி பேணா வாரணம் பொருத்துவாரும் – பால:2 16/4

TOP


பொருத (28)

மாதிரம் பொருத திண் தோள் மன்ன நீ வருந்தல் ஏழ்_ஏழ் – பால:5 27/2
மாதிரம் பொருத தோள் மன்னர்_மன்னன் முன் – பால:5 66/2
வாளரம் பொருத வேலும் மன்மதன் சிலையும் வண்டின் – பால:10 14/1
அ அரம் பொருத வேல் அரசன் ஆய்கிலாது – அயோ:4 162/3
பொங்கு உல திரளொடும் பொருத தோளினாய் – அயோ:14 41/4
வெவ் அரம் பொருத வேல் அரசை வேர் அறுத்து – அயோ-மிகை:11 3/3
உரம் பொருத மத கரி உறையும் அ வனம் – சுந்:3 51/1
வில் கொள் நாண் பொருத தோள் அவுணர் வேறு உளார் – சுந்:3 125/2
பொன் திணிந்த தோள் இராவணன் மார்பொடும் பொருத
அன்று இழந்த கோடு அரிந்து இடும் அழகு உறு குழையார் – சுந்:9 18/1,2
மறத்து மாருதம் பொருத நாள் வாள் அரா அரசு – சுந்:11 61/3
கோட்டு எதிர் பொருத பேர் ஆரம் கொண்டு எதிர் – சுந்:12 26/3
போதகம் ஒன்று கன்றி இடங்கர் மா பொருத போரின் – யுத்1:4 110/1
மழை என பொருத வேலை மகரமும் மத்த மாவும் – யுத்1:8 21/4
கவடு உக பொருத காய் களிறு அன்னான் – யுத்1:11 1/1
போரிலே பட்டு வீழ பொருத நீ ஒளித்து புக்கு உன் – யுத்1:14 38/3
பொருத பூசல் புகல ஒண்ணாததே – யுத்2:15 77/4
கோடு கொண்டு பொருத குரங்கினால் – யுத்2:15 90/3
புன் புல களத்திடை பொருத போலுமால் – யுத்2:15 119/4
வாரணம் பொருத மார்பும் வரையினை எடுத்த தோளும் – யுத்2:16 1/1
பொருது உனக்கு உடைந்து போனார் மானிடர் பொருத போர்க்கு – யுத்2:16 36/3
வெம் மலை வேழமும் பொருத வேறு இனி – யுத்2:16 251/3
எரிபட பொருத பூமி இடம் பட எதிர்ந்த எல்லாம் – யுத்2:18 185/3
போரின்-மேல் நோக்கு இலாத இருவரும் பொருத பூசல் – யுத்3:22 22/4
துளக்கம்_இல் ஆற்றல் வீரர் பொருத போர் தொழிலை நோக்கி – யுத்3:22 33/3
இனைய செரு நிகழும் அளவின் எதிர் பொருத
வினையமுடை முதல்வர் எவரும் உடன் விளிய – யுத்3:31 157/1,2
போர் தொழில் அரக்கர் மேல் பொருத பூசலில் – யுத்3-மிகை:31 57/2
வரை பொருத மத யானை துணை மருப்பும் கிளர் முத்தும் மணியும் வாரி – யுத்4:33 21/1
வெவ் அரம் பொருத வேலோய் விளம்புகேன் கேட்டி வேண்டிற்று – யுத்4-மிகை:41 172/2

TOP


பொருதது (1)

கடலொடு பொருதது கரியொடு கரி என – யுத்2:18 132/4

TOP


பொருதமை (1)

பொருதமை புண்ணே சொல்ல வென்றமை போந்த தன்மை – சுந்:14 10/1

TOP


பொருதல் (1)

நண்ணின துணையொடும் பொருதல் நன்று இது – யுத்2:19 29/3

TOP


பொருதலோடும் (1)

பொரு படை இரண்டும் தம்மில் பொருதன பொருதலோடும்
எரி கணை உருமின் வெய்ய இலக்குவன் துரந்த மார்பை – யுத்2:18 201/1,2

TOP


பொருதவர் (1)

முரன் என தகும் மொய்ம்பினோர் முன் பொருதவர் போல் – சுந்:3 18/1

TOP


பொருதன (1)

பொரு படை இரண்டும் தம்மில் பொருதன பொருதலோடும் – யுத்2:18 201/1

TOP


பொருதனர் (2)

யாளி போல்பவர் பலர் உளர் பொருதனர் இளையோய் – ஆரண்:13 90/4
பொருதனர் அயில் முதல் படைகள் போக்கியே – யுத்2-மிகை:15 15/2

TOP


பொருதாய் (1)

பொருவோமொடு நேர் பொருதாய் புகழோய் – யுத்2:18 69/3

TOP


பொருதார் (4)

இலங்கையில் பொருதார் அன்றே மறைகளுக்கு இறுதி ஆவார் – சுந்:0 1/4
பொங்கு வெம் செரு தேவரும் நடுக்குற பொருதார் – யுத்3:20 51/4
பொரு வீரையும் பொரு வீரையும் பொருதாலென பொருதார் – யுத்3:27 107/4
புலவர்க்கு இந்திரன் பொன்னகர் அழிதர பொருதார்
நிலவை செம் சடை வைத்தவன் வரம் தர நிமிர்ந்தார் – யுத்3:30 12/2,3

TOP


பொருதாலென (1)

பொரு வீரையும் பொரு வீரையும் பொருதாலென பொருதார் – யுத்3:27 107/4

TOP


பொருதான் (1)

பூண்ட வெம் செரு இரவி கான்முளையொடு பொருதான்
காண்தகும் என இமையவர் குழுக்கொண்டு கண்டார் – யுத்2:16 249/3,4

TOP


பொருதி (2)

பொங்கு வெம் செருவினில் பொருதி என்று உரை-செய – கிட்:5 4/2
பொரு தொழில் எம்மொடும் பொருதி போர் என்பார் – யுத்1:4 36/3

TOP


பொருதி-ஆயின் (1)

போர் அடா பொருதி-ஆயின் புறப்படு புறப்படு என்றான் – யுத்1:3 129/3

TOP


பொருதியேல் (1)

என்னொடு பொருதியேல் இன்னும் யான் அமர் – யுத்2:16 258/1

TOP


பொருதியோ (4)

சின்னபின்னங்கள் பட்டால் பொருதியோ திரிந்து நீயே – யுத்2:18 186/3
என்னொடே பொருதியோ அது என்று எனின் இலக்குவ பெயரின் எம்பிரான் – யுத்2:19 75/1
தன்னொடே பொருதியோ சொல் நுந்தை தலை தள்ள நின்ற தனி வள்ளலாம் – யுத்2:19 75/2
மன்னொடே பொருதியோ உரைத்தது மறுக்கிலோம் என வழங்கினான் – யுத்2:19 75/3

TOP


பொருதிர் (1)

சென்று நீர் பொருதிர் என்று திற திறம் செலுத்தி தேய – சுந்:11 9/3

TOP


பொருதிரோ (1)

இருவிர் என்னொடு பொருதிரோ அன்று-எனின் ஏற்ற – யுத்3:22 59/1

TOP


பொருதிலேன் (1)

புன்மை நோக்கினென் நாணினால் பொருதிலேன் என்றான் – யுத்3:30 49/3

TOP


பொருது (32)

பொருது இடர் தணிக்கின் உண்டு எனும் புணர்ப்பினால் – பால:5 8/4
பொருது உறை சேர் வேலினாய் புலி போத்தும் புல்வாயும் – பால:12 7/3
மாறு என தடங்களை பொருது மா மரம் – பால:14 22/1
பூ எழு மழுவினால் பொருது போக்கிய – அயோ:1 76/2
போர் கெழு புலவர்க்கு ஆகி அசுரரை பொருது வென்றோர் – அயோ:3 96/2
போர் தானை இந்திரனை பொருது அவனை போர் தொலைத்து – ஆரண்:6 95/2
பொருது வீழ்வன புலம்புவ நிலம் பட புரள்வ – ஆரண்:7 69/4
போக்கினாய் புகுந்து கொண்டு போகின்றாய் பொருது நின்னை – ஆரண்:12 81/3
பொருது தாதையை இத்தனை நெறி கொடு போனான் – ஆரண்:13 91/3
பள்ளிகொள்பவன் பொருது இளைத்த பான்மையான் – ஆரண்-மிகை:3 5/4
வினை பெரும் சூழ்ச்சியின் பொருது வெல்லுமால் – கிட்:10 97/4
பூமி தாங்கு ஒருவனோ பொருது முற்றுவான் – சுந்:12 65/3
பொய் உரைத்து உலகினில் சினவினார் குலம்_அற பொருது தன் வேல் – யுத்1:2 84/1
புரந்து கோடலும் புகழொடு கோடலும் பொருது
துரந்து கோடலும் என்று இவை தொன்மையின் தொடர்ந்த – யுத்1:6 8/1,2
பொருது புக்கன முந்துற சூரியன் புதல்வன் – யுத்1:12 3/2
புடை உள பொருது கொண்டு போர் பெறா பொங்குகின்ற – யுத்1:13 22/2
பொருது உனக்கு உடைந்து போனார் மானிடர் பொருத போர்க்கு – யுத்2:16 36/3
கிட்டி பொருது அ கிளர் சேனை எலாம் – யுத்2:18 12/1
பொருது உடைவன மத மழையன புகர் மலை – யுத்2:18 129/4
என்னை நீ பொருது வெல்லின் அவரையும் வென்றி என்னா – யுத்2:18 189/3
போரும் இன்று ஒரு பகல்-கணே பொருது வெல்வென் வென்று அலது போகலேன் – யுத்2:19 77/4
பொருது பொன்றுதல் புரிதிரோ உறுவது புகலும் – யுத்3:22 59/3
எற்று வான் திரை கடலொடும் பொருது சென்று ஏற – யுத்3:22 176/3
பொருது இ கணம் வென்றான் என சர மாரிகள் பொழிந்தான் – யுத்3:27 121/4
அயர்த்தனை உறங்குவாயோ அமர் பொருது அலசினாயோ – யுத்3:29 51/4
பொருது தூது உரைத்து ஏகியது அரக்கியர் புலம்ப – யுத்3:30 46/3
திரை பொருது புறம் குவிப்ப திறம் கொள் பணை மரம் உருட்டி சிறை புள் ஆர்ப்ப – யுத்4:33 21/2
கரை பொருது கடல் மடுக்கும் கடும் குருதி பேர் ஆறு காண்-மின் காண்-மின் – யுத்4:33 21/4
பொருது பற்றிய தாமரை போலுமால் – யுத்4:33 32/4
போரிடை மீண்டு ஒருவருக்கும் புறங்கொடா போர் வீரன் பொருது வீழ்ந்த – யுத்4:37 202/3
வெவ் விடம் பொருது நீண்டு மிளிர்தரும் கரும் கண் செ வாய் – யுத்4:41 24/2
போகின்ற-காலை ஏற்ற சடாயுவை பொருது வீட்டி – யுத்4-மிகை:41 234/1

TOP


பொருந்த (23)

கண்_நுதல் பொருந்த வரு கண்ணனின் வரும் கார் – பால:15 19/2
புக்கனர் அவர்களை பொருந்த நோக்கி இ – பால-மிகை:13 2/1
போர் பெரும் கோலத்தை பொருந்த நோக்கு எனா – அயோ:14 48/4
பொருந்த அமலன் பொழில்_அகத்து இனிது புக்கான் – ஆரண்:3 49/1
பொருந்த ஆயிரம் கற்பங்கள் போக்குவான் – ஆரண்:14 18/3
புவியிடை அண்ணல் என்பது எண்ணினில் பொருந்த முன்னே – கிட்:7 124/3
பூ மருவு பொன் செறி குறங்கிடை பொருந்த
காமம் முதல் உற்ற பகை கால் தளர ஆசை – கிட்:14 46/2,3
பொருக்கென அவரிடை பொருந்த நோக்கினான் – சுந்:3 58/4
புல்லல் ஏற்ற திருமகளும் பூவும் பொருந்த புலி ஏழும் – சுந்:4 58/1
பூவை சானகி உருவெளி ஒரு முகம் பொருந்த – சுந்-மிகை:12 5/4
பொன் ஆர் ஓடை பொருந்த நிலத்தின் – யுத்1:3 94/2
புகைசெயா நெடும் தீ பொங்க உருத்து எதிர் பொருந்த புக்கான் – யுத்1:3 147/2
இருவரும் பொருந்த பற்றி எ உலகுக்கும் மேல் ஆய் – யுத்1:3 148/1
புல குறி அற நெறி பொருந்த நோக்கினார் – யுத்1:4 40/4
புழை உடை தட கை ஒன்றோடு ஒன்று இடை பொருந்த சுற்றி – யுத்1:8 21/2
பொருந்த வந்துற்ற போரில் தோற்றனன் போலும் என்னா – யுத்2:16 13/2
தாரொடும் புனைந்த மௌலி தரையொடும் பொருந்த தள்ளி – யுத்2:17 76/2
பொங்கு பூம் பள்ளி புக்கார் அவர் உடல் பொருந்த புல்லி – யுத்2:19 165/3
பொன் மலை வில்லினான் தன் படைக்கலம் பொருந்த பற்றி – யுத்3:22 153/3
பொருந்த மா முடி புனைக என பொருந்துறான் போத – யுத்4-மிகை:41 164/3
கையினால் பொருந்த புல்லி கண்ணின் நீர் கலசம் ஆட்டி – யுத்4-மிகை:41 248/3
பொன் அடி தலத்தில் வீழ தாயரும் பொருந்த புல்லி – யுத்4-மிகை:41 280/3
பூவர்க்கம் பொழிந்து வீழ்ந்தான் எடுத்தனர் பொருந்த புல்லி – யுத்4-மிகை:41 283/3

TOP


பொருந்தலர் (1)

பொன் பிறங்கல் இலங்கை பொருந்தலர்
என்பு மால் வரை ஆகிலதே எனின் – சுந்:5 17/1,2

TOP


பொருந்தலும் (1)

பொருந்தலும் துயில் நறை களி பொருந்தினார் – சுந்:3 30/4

TOP


பொருந்தலை (1)

போர் அணி பொலம் கொள் வேலாய் பொருந்தலை இகழ்தற்கு ஒத்த – ஆரண்:6 43/3

TOP


பொருந்தவும் (1)

பூழி சென்று தன் திரு உரு பொருந்தவும் பொறை தீர் – யுத்1:6 3/1

TOP


பொருந்தா (1)

பொருந்தா நயனம் பொருந்தி நமை பொன்ற சூழ்ந்த என புரண்டார் – அயோ:6 31/4

TOP


பொருந்தார்-தம் (1)

புண்ணியம் பொருந்தார்-தம் முயற்சி போல் – யுத்1:8 44/4

TOP


பொருந்தி (14)

பொய் வினைக்கு உதவும் வாழ்க்கை அரக்கரை பொருந்தி அன்னார் – அயோ:6 1/1
பொருந்தா நயனம் பொருந்தி நமை பொன்ற சூழ்ந்த என புரண்டார் – அயோ:6 31/4
புண்டரிகத்தை உற்ற பொழுது அது பொருந்தி தேர்வாய் – கிட்:13 58/4
கண்மையும் பொருந்தி கருணை படா – சுந்:3 106/3
பொன் திணி பொலம்_கொடி என் மென் மயிர் பொருந்தி
துன்றிய புயத்து இனிது இருக்க துயர் விட்டாய் – சுந்:5 3/1,2
பொய்து அகடு ஒன்று பொருந்தி நெடும் தேர் – சுந்:9 48/3
பூண் உறும் அல்குலில் பொருந்தி போதலால் – யுத்1:8 14/3
புய துறை வலியரேனும் பொறையொடும் பொருந்தி வாழ்தல் – யுத்1:14 8/3
புண் உறு புலவு வேலோய் பழியொடும் பொருந்தி பின்னை – யுத்2:16 140/3
ஊரொடும் பொருந்தி தோன்றும் ஒளியவன் என்ன ஒண் பொன் – யுத்2:17 76/1
பாரொடும் பொருந்தி நின்ற மராமரம் பணைகளோடும் – யுத்2:17 76/3
செம்மையில் பொருந்தி மேலோர் ஒழுக்கினோடு அறத்தை தேறும் – யுத்3:27 175/3
புண்டரீகத்து புராதனன் தன்னொடும் பொருந்தி
அண்டமூலத்து ஓர் ஆசனத்து இருத்தினை அழக – யுத்4:40 106/3,4
பொருப்பு அவிர் தோளனை பொருந்தி நாயினேன் – யுத்4-மிகை:41 197/2

TOP


பொருந்திட (2)

ஏடு அகம் பொதி தார் பொருந்திட யாமம் பேரி இசைத்தலால் – அயோ:3 61/2
பொருந்திட இன்றுதான் என் புண்ணியம் பூத்தது என்ன – ஆரண்:16 5/2

TOP


பொருந்திடவோ (1)

புண் ஆகிய மேனி பொருந்திடவோ
மண்ணோர் உயிரே இமையோர் வலியே – யுத்3:23 13/2,3

TOP


பொருந்திய (13)

பொருந்திய மகளிரோடு வதுவையில் பொருந்துவாரும் – பால:2 15/1
பொருந்திய கேண்மை உகந்தவர்-தம்மொடு போகாதே – அயோ:13 18/3
பொருந்திய இராவணன் புருவ கார்முக – ஆரண்:10 23/3
பொருந்திய பயத்தன் சிந்தை பொருமுற்று வெருவுகின்றான் – ஆரண்:11 1/2
பொன்னின் ஒளி மேனி பொருந்திய ஏழ் – ஆரண்:11 53/3
பூதம் ஐந்தொடும் பொருந்திய உருவினால் புரளான் – யுத்1:3 18/1
மங்கலம் பொருந்திய தவத்து மா தவர் – யுத்1:6 32/1
பொருந்திய காதல் தூண்ட பொன் நகர் காண்பான் போல – யுத்1:10 1/2
பொய்யிலாளனை பொருந்திய பெரும் பகை போய பின் புகழ் ஐயா – யுத்1-மிகை:3 14/4
பொருந்திய பண் ஒளி தார் ஒளி பொங்க – யுத்3:20 28/3
புங்கவன் கணை புட்டில் பொருந்திய
புங்க வன் கணை புற்று அரவம் பொர – யுத்3:31 121/3,4
பொருந்திய இருளின் பொம்மல் பொலிய மாருதியும் நின்றான் – யுத்3-மிகை:22 7/4
தாம சத்திரம் சித்திரம் பொருந்திய தயங்க – யுத்4:37 117/4

TOP


பொருந்தியும் (1)

பூ நிரைத்தும் மென் தாது பொருந்தியும்
தேன் அளாவியும் செம்பொன் விராவியும் – பால:1 8/1,2

TOP


பொருந்தில (1)

பொருந்தில நிலனொடு போந்து கானிடை – சுந்:4 42/1

TOP


பொருந்திற்று (7)

போய் ஐயா புணர்ப்பது என்னே என்பது பொருந்திற்று ஒன்றோ – ஆரண்:11 35/3
பூதம் ஓர் ஐந்தினில் பொருந்திற்று அன்றியே – ஆரண்:15 15/2
போதகத்தின் மழ கன்றும் புலி பறழும் உறங்கு இடனும் பொருந்திற்று அம்மா – கிட்:13 28/4
பண்ணினும் உளை நீ நின்னை பிரிந்தமை பொருந்திற்று ஆமோ – சுந்:14 30/4
புலத்தியன் மரபு மாயா புண்ணியம் பொருந்திற்று என்னா – யுத்2:16 127/2
போக்கலாம் புகலாம் பின்னை நரகு அன்றி பொருந்திற்று உண்டோ – யுத்2:16 142/4
பூ எனும் நாமம் இன்று இ உலகிற்கு பொருந்திற்று அன்றே – யுத்4:42 3/4

TOP


பொருந்தின (3)

பொருந்தின களி வண்டின் பொலிவன பொன் ஊதும் – அயோ:9 8/3
பொன் நிறம் பொருந்தின பூக தாறு எலாம் – கிட்:10 116/4
உரகம் பூண்ட உருளை பொருந்தின
இரதம் ஆயிரம் ஏ எனும் மாத்திரை – யுத்2:19 143/1,2

TOP


பொருந்தினர் (8)

பொருந்தினர் பொருந்துபு விலங்கு எனா புரிந்து – பால:5 38/3
பொருந்தினர் ஆயினும் பூவின் மெல்லியர் – பால:7 17/3
பொன்றுவாரின் பொருந்தினர் போயினார் – கிட்:15 52/3
பொருந்தினர் நெருங்கினர் களம் பட புடைத்தான் – சுந்:8 24/4
பிறிந்தனர் பொருந்தினர் என தெரிதல் பேணார் – யுத்1:12 25/2
பொடியாயின தண்டு பொருந்தினர் புக்கார் – யுத்2:18 242/4
புல்லி முற்றிய உயிரினர் பொருந்தினர் கிடந்தார் – யுத்3:20 60/3
பொர உடன்றனர் போல பொருந்தினர்
இரவும் நண்பகலும் எனல் ஆயினார் – யுத்4:37 25/3,4

TOP


பொருந்தினன் (1)

பொருந்தினன் வட திசை கடிது போயினான் – யுத்3:24 85/4

TOP


பொருந்தினார் (3)

பொழிந்து எழு காதலின் பொருந்தினார் அவன் – ஆரண்:3 9/3
பொருந்தலும் துயில் நறை களி பொருந்தினார் – சுந்:3 30/4
புரங்கள் எய்த புங்கவற்கும் உண்டு தேர் பொருந்தினார்
பரந்த தேவர் மாயன் நம்மை வேர் அறுத்த பண்டை நாள் – யுத்3:31 74/1,2

TOP


பொருந்தினானே (1)

புண்ணியம் உளதாம் எம் கோன் தவத்தொடும் பொருந்தினானே
நண்ணிய நானும் நின்றேன் காலனும் நணுகி நின்றான் – சுந்:10 19/2,3

TOP


பொருந்தினானை (1)

புறந்தரு பண்பின் ஆய உயிரொடும் பொருந்தினானை
மறந்தனன் வலியன் என்பார் ஆதலால் அதுவும் மாட்டேன் – யுத்1:12 30/3,4

TOP


பொருந்தினேன் (1)

பொருந்தினேன் அல்லேன் எம் கோன் திருவடி புனைந்தேன் அல்லேன் – யுத்2:17 41/2

TOP


பொருந்தினோன் (1)

பொன் இகழ் களவினில் பொருந்தினோன் எனும் – அயோ:11 107/3

TOP


பொருந்து (9)

பொருந்து செல்வமும் கல்வியும் பூத்தலால் – பால:2 36/2
புக்கவர் கண் இமை பொருந்து உறாது ஒளி – பால:3 31/1
பொருந்து மன் உயிர்க்கு உறுதியும் பொதுவுற நோக்கி – அயோ:1 33/3
பொருந்து நாள் நாளை நின் புதல்வற்கு என்றனர் – அயோ:2 10/1
பொருந்து நன் மனைக்கு உரிய பூவையை – கிட்:3 35/3
போதமும் பொருந்து கேள்வி புரை அறு பயனும் பொய் தீர் – சுந்:12 73/1
போர் மாலி பொருந்து தரைப்பட முன் – யுத்3-மிகை:20 11/2
பொருந்து பொன் பெரும் கோயிலுள் போர் தொழில் – யுத்4:34 1/1
பொருந்து கேள்வி புலமையினோய் எனா – யுத்4:39 1/2

TOP


பொருந்துதலால் (1)

பொய் ஆன என் மேனி பொருந்துதலால் – யுத்3:23 18/4

TOP


பொருந்துதிர் (1)

பொருந்துதிர் மயேந்திரத்து என்று போக்கிய – கிட்:16 2/2

TOP


பொருந்துபு (1)

பொருந்தினர் பொருந்துபு விலங்கு எனா புரிந்து – பால:5 38/3

TOP


பொருந்தும் (6)

புள்ளி அம் புறவு இறை பொருந்தும் மாளிகை – பால:3 27/1
புறத்து ஒரு துணை இலை பொருந்தும் மன் உயிர்க்கு – அயோ:14 68/2
அற்ற பொழுதத்து இது பொருந்தும் எனல் ஆமே – ஆரண்:10 59/4
பொற்பு அழியா வலம் பொருந்தும் போர்வலான் – ஆரண்:13 48/2
பூழை வன் கரி இரண்டு இரு கைக்கொடு பொருந்தும்
ஆழம் காணுதற்கு அரியவாய் அகன்ற பேர் ஆழி – யுத்1:3 3/2,3
புள்ளிமான் உரி ஆடையன் உமையொடும் பொருந்தும்
வெள்ளி அம் பெரும் கிரியினை வேரொடும் வாங்கி – யுத்1:5 53/2,3

TOP


பொருந்துமோ (1)

பொருத்தினால் அது பொருந்துமோ தக்கது புகன்றிலை போல் என்றான் – யுத்2:16 324/4

TOP


பொருந்துவதோ (1)

பூணும் பழியோடு பொருந்துவதோ – சுந்:4 8/4

TOP


பொருந்துவர் (1)

புல்லலர் உள்ளம் தூயார் பொருந்துவர் எதிர்ந்த ஞான்றே – யுத்1:4 120/2

TOP


பொருந்துவாரும் (1)

பொருந்திய மகளிரோடு வதுவையில் பொருந்துவாரும்
பருந்தொடு நிழல் சென்று அன்ன இயல் இசை பயன் துய்ப்பாரும் – பால:2 15/1,2

TOP


பொருந்துவிக்கும் (1)

கீண்டாலும் பொருந்துவிக்கும் ஒரு மருந்தும் படைக்கலங்கள் கிளர்ப்பது ஒன்றும் – யுத்3:24 27/2

TOP


பொருந்துவேனோ (1)

போ என உரைக்க போந்தேன் நரகதில் பொருந்துவேனோ – யுத்3:27 174/4

TOP


பொருந்துழி (1)

பொருந்துழி வா என தொழுது போயினான் – கிட்:11 136/4

TOP


பொருந்துற (1)

போர் உதவிய திண் தோளாய் பொருந்துற புல்லுக என்றான் – யுத்4-மிகை:42 55/4

TOP


பொருந்துறான் (1)

பொருந்த மா முடி புனைக என பொருந்துறான் போத – யுத்4-மிகை:41 164/3

TOP


பொருந்தேன் (1)

பொருந்தேன் நான் இ பொய் பிறவிக்கும் பொறை அல்லேன் – யுத்3:22 213/4

TOP


பொருநர் (4)

பழையர்-தம் சேரியில் பொருநர் பாட்டு இசை – பால:3 42/4
கூழை போன்ற பொருநர் குழாங்களே – அயோ:11 33/4
பொருநர் தண்ணுமைக்கு அன்னமும் போகலா – கிட்:15 42/3
பண் இமை அடைத்த பல கள்_பொருநர் பாடல் – சுந்:2 160/1

TOP


பொருநை (1)

பொன் திணிந்த புனல் பெருகும் பொருநை எனும் திரு நதி பின்பு ஒழிய நாக – கிட்:13 31/3

TOP


பொருப்பதங்களை (1)

பொருப்பதங்களை உருவி மற்று அப்புறம் போவ – யுத்2:16 207/2

TOP


பொருப்பர் (1)

எட்டிய முடியர் தாளால் இடறிய பொருப்பர் ஈட்டி – சுந்:7 6/3

TOP


பொருப்பால் (2)

பொய்தார் பலர் புடைத்தார் பலர் கிடைத்தார் பலர் பொருப்பால்
பெய்தார் மழை பிதிர்த்தார் எரி பிறை வாள் எயிற்று அரக்கர் – ஆரண்:7 97/2,3
மந்தர பொருப்பால் வேலை கலக்கினான் மைந்தன் என்றான் – யுத்1:14 24/4

TOP


பொருப்பிடை (2)

பொன் நெடும் தேரில் போனான் பொருப்பிடை நெருப்பின் பொங்கி – சுந்:8 14/2
மேய சக்கர பொருப்பிடை மேவிய திறலோர் – யுத்3-மிகை:30 2/1

TOP


பொருப்பில் (1)

பொற்பு உடை அரக்கி பூவில் புனலினில் பொருப்பில் வாழும் – ஆரண்:6 61/1

TOP


பொருப்பின் (9)

கமர் உறு பொருப்பின் வாழும் விஞ்சையர் காண வந்தார் – பால:15 28/1
இலங்கு மரகத பொருப்பின் மருங்கு தவழ் இளம் கதிரின் வெயில் சூழ்ந்து என்ன – ஆரண்-மிகை:10 3/1
சக்கர பொருப்பின் தலைக்கும் அ – கிட்:3 66/3
முள் வாய் பொருப்பின் முழை எய்தி மிக நொய்தின் – சுந்:1 71/3
பொன் திணி சிகர கோடி மயேந்திர பொருப்பின் ஏறி – சுந்-மிகை:1 1/3
வில்லினாற்கு இருக்கை செய்யும் விருப்பினால் பொருப்பின் வீங்கும் – யுத்1:9 16/1
தொல்லை பொருப்பின் மிசையே விளங்கு சுடரோனின் மும்மை சுடர – யுத்2:19 246/4
நெய் உற கொளுத்தப்பட்ட நெருப்பு என பொருப்பின் ஓங்கும் – யுத்3:22 145/1
புற நிலை பெரும் சக்கர மால் வரை பொருப்பின்
விறல் கெட சிறையிட்டு அயன் இரந்திட விட்டோர் – யுத்3:30 18/2,3

TOP


பொருப்பினான் (3)

நீரினான் நெருப்பினான் பொருப்பினான் இனி – ஆரண்:10 31/3
பூவுளான் புணரி மேலான் பொருப்பினான் முதல்வர் ஆய – யுத்2:16 52/3
பொன் அரும்பு உறு தார் புய பொருப்பினான் பொன்ற – யுத்4:32 38/1

TOP


பொருப்பினும் (2)

பொங்கும் ஆணையின் எண் திசை பொருப்பினும் பொலிய – கிட்-மிகை:12 4/2
எரிபடுத்திய ஈசன் தன் பொருப்பினும் ஏகி – யுத்1-மிகை:3 3/2

TOP


பொருப்பினை (1)

பொய்யினும் பெரிய மெய்யான் பொருப்பினை பழித்த தோளான் – யுத்2:18 227/1

TOP


பொருப்பினையும் (1)

பொருப்பினையும் கடந்த புய பரப்பினிடை பொழி கதிரின் ஒளி குலாவி – ஆரண்-மிகை:10 2/1

TOP


பொருப்பினோடும் (1)

சூலியை பொருப்பினோடும் தூக்கிய விசய தோளாய் – யுத்3:26 7/4

TOP


பொருப்பு (32)

பொருப்பு உறழ் தோள் புணர் புண்ணியத்தது – பால:10 54/3
செக்கர் நிறத்து எரி குஞ்சி சிர குவைகள் பொருப்பு என்ன – பால:12 29/1
போர் என்ன வீங்கும் பொருப்பு அன்ன பொலம் கொள் திண் தோள் – பால:17 18/1
பொருப்பு வில்லை பொடி செய்த புண்ணியா – பால:21 21/3
போது கானிடை தாடகை பொருப்பு என புகுந்து – பால-மிகை:14 1/3
பொருப்பு ஏந்திய தோளானொடு விளையாடினள் போனாள் – அயோ:7 6/4
பொருப்பு நாண உயர்ந்த புயத்தினான் – அயோ:11 39/4
மருப்பு ஒடிய பொருப்பு இடிய தோள் நிமிர்த்த வலியோனே – ஆரண்:6 97/4
பொருப்பு அனையானிடை போவெனே எனின் – ஆரண்:12 17/2
எல் இட்ட வெள்ளி கயிலை பொருப்பு ஈசனோடும் – ஆரண்:13 29/1
பொன்னின் மால் வரை பொருப்பு ஒழித்து வேறு – கிட்:3 57/3
பொன்னின் நாடு இழிந்தது அன்ன வாலி வாழ் பொருப்பு இடம் – கிட்:7 9/3
மரத்தினால் அடித்து உரப்புவர் பொருப்பு_இனம் வாங்கி – கிட்:7 55/3
பொருப்பு உறழ் வயிர திண் தோள் பொரு சினத்து ஆளி போல்வான் – கிட்:16 16/1
மருப்பு உடை பொருப்பு ஏர் மாதிர களிற்றின் வரிக்கை வாய் மூக்கிடை மடுப்ப – சுந்:3 75/4
புரண்டில புகழ் இல பொருப்பு என்று ஒன்று போன்று – சுந்:4 49/3
பொன் நின்று கஞலும் தெய்வ பூணினர் பொருப்பு தோளர் – சுந்:7 9/1
புரம் சுட வரி சிலை பொருப்பு வாங்கிய – சுந்:11 2/3
நீறு மீச்செல நெருப்பு எழ பொருப்பு எலாம் எரிய – யுத்1:6 21/1
புலையின் வாழ்க்கை அரக்கர் பொருப்பு உளார் – யுத்1:8 31/1
திக்கொடு பொருப்பு உற நெருப்பொடு திரிந்தான் – யுத்1:12 13/4
புதல்வன் இறவாது பொருப்பு முநீர் – யுத்1-மிகை:3 20/3
பொருப்பு இனம் எவையும் சிந்தி பொடிபட குதித்து போர் வாள் – யுத்1-மிகை:3 26/2
பொருப்பு உருண்டனவாம் என தலத்திடை புரண்ட – யுத்2:16 210/4
பொருப்பை உற்றது ஓர் பொருப்பு என கடிது ஒடிந்து இடிந்து திசை போயதால் – யுத்2:19 80/3
போர் தொழிற்கு ஒருவன் போல பொருப்பு ஒன்று ஆங்கு ஏந்தி புக்கான் – யுத்2-மிகை:15 19/4
புனையும் அம்பினில் தம்பனும் பொருப்பு என புரண்டான் – யுத்3:22 174/4
பொழிந்தன மீன் தொடர்ந்து எழுந்த பொருப்பு_இனமும் தரு குலமும் பிறவும் பொங்கி – யுத்3:24 33/2
நீர் ஒத்தன நெருப்பு ஒத்தன பொருப்பு ஒத்தன நிமிரும் – யுத்3:27 114/1
பொருப்பு மெய் வில் தெழிப்பும் உண்டு என்ப-போல் – யுத்4:37 40/2
தந்த அ பொருப்பு என புரங்கள் தாம் என – யுத்4:37 58/2
பொருப்பு அவிர் தோளனை பொருந்தி நாயினேன் – யுத்4-மிகை:41 197/2

TOP


பொருப்பு_இனம் (1)

மரத்தினால் அடித்து உரப்புவர் பொருப்பு_இனம் வாங்கி – கிட்:7 55/3

TOP


பொருப்பு_இனமும் (1)

பொழிந்தன மீன் தொடர்ந்து எழுந்த பொருப்பு_இனமும் தரு குலமும் பிறவும் பொங்கி – யுத்3:24 33/2

TOP


பொருப்பும் (3)

ஆலமும் மலரும் வெள்ளி_பொருப்பும் விட்டு அயோத்தி வந்தான் – சுந்:12 75/4
பொற்றை மால் வரைகளோ என் புய நெடும் பொருப்பும் அம்மா – யுத்1:9 87/4
பாழி அம் பொருப்பும் கீழ்-பால் அடுத்த பாதாளத்துள்ளும் – யுத்2:16 8/2

TOP


பொருப்பை (8)

எஞ்சு இல் மரகத பொருப்பை இறைஞ்சி அதன் புறம் சார ஏகி மாதோ – கிட்:13 25/4
உறு வலி துணைவர் சொன்னார் ஒருப்பட்டான் பொருப்பை ஒப்பான் – சுந்:1 14/4
இடித்து நின்று அதிர் கதத்து எயிற்று வன் பொருப்பை
பிடித்து ஒரு தட கையின் உயிர் உக பிழிந்தான் – சுந்:8 37/3,4
பொருப்பை மீதிடும் புரவியும் பூட்கையும் தேரும் – யுத்1:5 34/1
பொருப்பை ஒப்பவன் தான் இன்று பொன்றினான் – யுத்2:15 92/2
தொடுத்த எண் வகை மூர்த்தியை துளக்கி வெண் பொருப்பை
எடுத்த தோள்களுக்கு எழுந்திலன் இராமனுக்கு இளையான் – யுத்2:15 210/3,4
மூலமே மண்ணில் மூழ்கி கிடந்தது ஓர் பொருப்பை முற்றும் – யுத்2:16 179/1
பொருப்பை உற்றது ஓர் பொருப்பு என கடிது ஒடிந்து இடிந்து திசை போயதால் – யுத்2:19 80/3

TOP


பொருப்பொடு (1)

மயர்வு உற்ற பொருப்பொடு மால் கடல் தாவி வந்தான் – சுந்:4 92/4

TOP


பொருப்போடு (1)

மாதிர பொருப்போடு ஓங்கு வரம்பு இலா உலகில் மற்று – கிட்:2 21/1

TOP


பொரும் (31)

பொறை மன்னு வானவரும் தானவரும் பொரும் ஒரு நாள் – பால:12 8/2
பொரும் குலிகம் அப்பியன போர் மணிகள் ஆர்ப்ப – பால:15 25/2
பொரும் துணை கொங்கை அன்ன பொரு_இல் கோங்கு அரும்பின் மாடே – பால:16 17/2
குரும்பைகள் பொரும் செவிலி மங்கையர் குறங்கில் – அயோ:5 11/2
பொரும் என நினைகையும் புலமை-பாலதோ – அயோ:14 43/4
என்னொடும் பொரும் என இயம்பல்-பாலதோ – அயோ:14 44/3
மானா உலகம்-தனில் மன்றல் பொரும்
தேன் நாறு நலம் செறி தொங்கலினான் – ஆரண்:2 12/1,2
கால பாசம் கதை பொரும் கையினார் – ஆரண்:7 11/2
பொரும் சிறை அற்றதேல் பூவை கற்பு எனும் – ஆரண்:13 57/3
காலநேமியை பொரும் கவந்த காட்சியான் – ஆரண்:15 18/4
வெதிர் பொரும் தோளினானை நாடுதல் விழுமிது என்றான் – ஆரண்:15 55/3
பொரும் புலி மானொடு புனலும் ஊட்டினர் – கிட்:6 23/2
இழை பொரும் இடையினாள்-தன் இன் சொற்கள் இயைய செய்தான் – கிட்:13 62/3
பொரும் கலசம் ஒக்கும் முலை மாசு புடை பூசி – கிட்:14 44/2
போய் தாழ் செறி தசை அரி சிந்தினபடி பொங்க பொரும் உயிர் போகா-முன் – சுந்:10 38/2
பொரும் சின மடங்கல் வீரன் பொதுத்திட மிதித்தலோடும் – சுந்-மிகை:1 3/2
போந்த பின் வந்திலாதான் இனி பொரும் போரும் உண்டோ – யுத்1:14 34/4
பறிப்புண்டும் வந்திலாதான் இனி பொரும் பான்மை உண்டோ – யுத்1:14 36/4
பூசலை குறித்து இராமன் பொரும் கவி சேனை வெள்ளம் – யுத்1-மிகை:12 7/1
உம்மை குலைய பொரும் உம்பரையும் – யுத்2:18 9/3
தீர கொடியாரொடு தேவர் பொரும்
போரை கொடு வந்து புகுந்தது நாம் – யுத்2:18 81/2,3
பொரும் காலையில் மலை-மேல் விழும் உரும் ஏறு என புடைத்தான் – யுத்2:18 156/4
பொரும் தேவர் குழாம் நகைசெய்திட போந்து பாரின் – யுத்2:19 13/3
பொரும் குல புரவி ஆன திரைகளும் கலம் பொன் தேரும் – யுத்2:19 58/1
அலை பொரும் குருதி என்னும் அளக்கரை அமைய நோக்கும் – யுத்3-மிகை:22 3/4
பொரும் திறல் களிறு காலாள் புரவி தேர் அளப்பு இல் கோடி – யுத்3-மிகை:22 7/2
விதைத்தார் பொரும் அமலன் மிசை வெய்தே பல உயிரும் – யுத்3-மிகை:31 30/3
சயம்-தனை பொரும் தம்பியை உயிர் கொள சமைந்தான் – யுத்4:32 26/4
பொரும் பரிகள் ஆக நனி பூண்டது பொலம் தேர் – யுத்4:36 14/4
குன்றம் அன்னவனும் பொரும் கொள்கையார் – யுத்4:37 26/4
பொரும் சுடர் நிறத்தர் வீய்ந்த போர்க்களம்-தன்னை பாராய் – யுத்4-மிகை:41 55/4

TOP


பொரும்படி (1)

பொரும்படி உடல்கள் சிந்தி பொன்றினர் எவரும் அம்மா – யுத்4-மிகை:37 2/4

TOP


பொரும (2)

புழுதி ஆடிய மெய்யினர் புடை வந்து பொரும
பழுது சீரையின் உடையினன் வரும்படி பாரா – அயோ:4 213/2,3
பூதம் அஞ்சும் வந்து அஞ்சலித்து உயிர்கொண்டு பொரும
பாதம் அஞ்சலர் செஞ்செவே படர்வர் என் படைஞர் – யுத்1:6 10/3,4

TOP


பொருமல் (8)

போயது எம் பொருமல் என்னா இந்திரன் உவகை பூத்தான் – பால:5 22/1
போந்தனளாம் என பொருமல் நீங்கினான் – யுத்2:16 288/4
புகுந்துளது உண்டு என்று உள்ளம் பொருமல் வந்து உற்ற போழ்தின் – யுத்2:17 74/4
பூ மழை பொழிந்து வானோர் போயது எம் பொருமல் என்றார் – யுத்2:18 205/1
போர் குன்றம் அனைய தோளான் வெய்யது ஓர் பொருமல் உற்றான் – யுத்3:22 138/4
புரக்க உள்ளாரே என்ன கருதினன் பொருமல் தீர்ந்தான் – யுத்3:24 18/4
பொங்கிய பொருமல் வீங்கி உயிர்ப்பொடு புரத்தை போர்ப்ப – யுத்3:26 54/3
பொருக்கென அயோத்தி எய்தி மற்று அவர் பொருமல் தீர – யுத்4-மிகை:42 49/2

TOP


பொருமலன் (2)

புண் திறத்தன நெஞ்சன் பொருமலன்
விண் திறந்திட விம்மி அரற்றினான் – யுத்3:29 34/3,4
புயல் பொழி அருவி கண்ணன் பொருமலன் பொங்குகின்றான் – யுத்4:32 47/1

TOP


பொருமலால் (1)

போவர் மீள்வர் பதைப்பர் பொருமலால்
தேவரும் தங்கள் செய்கை மறந்தனர் – யுத்4:37 37/3,4

TOP


பொருமலான் (2)

போக்கி போக்கி உயிர்க்கும் பொருமலான் – சுந்-மிகை:14 19/4
போக்கி போக்கி உழக்கும் பொருமலான் – யுத்4:41 49/4

TOP


பொருமலின் (1)

ஏங்கிய பொருமலின் இழி கண்ணீரினன் – யுத்4:40 66/1

TOP


பொருமலோ (1)

புந்தி ஓங்கும் உவகை பொருமலோ
உந்தி ஓங்கும் ஒளி வளை தோள்-கொலோ – யுத்4:40 9/1,2

TOP


பொருமா (1)

பொர நிகழ்ந்தது ஓர் பூசல் உண்டாம் என பொருமா
கரன் எதிர்ந்தது கண்டனள் ஆம் என கவல்வாள் – சுந்:3 18/3,4

TOP


பொருமி (12)

போர் வலான் தடுக்கவும் பொருமி விம்மினான் – அயோ:5 40/3
பொழிதர சிலர் உளம் பொருமி விம்முவார் – ஆரண்:10 40/4
புல்லுதியோ என பொருமி பொங்கினாள் – ஆரண்:13 49/4
புல்லினன் உவகையின் பொருமி விம்முவான் – ஆரண்:14 91/4
பொங்கிய சீற்றம் பற்றி புகுந்திலன் பொருமி நின்றான் – கிட்:11 84/2
போழ்ந்தனள் பெரும் பாம்பு என்ன புரண்டனள் பொருமி பொங்கி – யுத்2:18 266/2
போயினது இல்லை வாயால் புலம்பலன் பொருமி பொங்கி – யுத்3:24 5/2
பொடித்திலன் யாதும் ஒன்றும் புகன்றிலன் பொருமி உள்ளம் – யுத்3:26 56/2
பொலம் கொண்டல் அனைய மேனி புரவலன் பொருமி கண்ணீர் – யுத்3:27 13/1
புற்றின்-நின்று வல் அரவு_இனம் புறப்பட பொருமி
இற்றது எம் வலி என விரைந்து இரிதரும் எலி போல் – யுத்3:31 27/1,2
பூ அடி பணிந்து வீழ்ந்த பரதனை பொருமி விம்மி – யுத்4:41 116/2
பொங்கிய சிந்தையல் பொருமி விம்முவாள் – யுத்4-மிகை:40 12/1

TOP


பொருமினன் (1)

பொருமினன் பல் முறை புலம்பினான்-அரோ – அயோ:14 57/4

TOP


பொருமினான் (1)

பொருமினான் அகம் பொங்கினான் உயிர் முற்றும் புகைந்தான் – யுத்3:22 195/1

TOP


பொருமுகின்றான் (2)

பொன் அடி மருங்கு வீழ்ந்தான் உயிர் உக பொருமுகின்றான் – யுத்2:17 63/4
போழ்ந்தனன் என்ன கூறி புரண்டனன் பொருமுகின்றான் – யுத்3:26 55/4

TOP


பொருமும் (1)

பொன்றினம் யாம் என பொருமும் புந்தியர் – கிட்:14 27/2

TOP


பொருமுவான் (1)

பொன் துன்னும் மணி பூணாள் இலள் என்ன பொருமுவான் – சுந்:2 223/4

TOP


பொருமுற்று (1)

பொருந்திய பயத்தன் சிந்தை பொருமுற்று வெருவுகின்றான் – ஆரண்:11 1/2

TOP


பொருமேல் (1)

அல்லும் ஒத்தனன் பகலும் ஒத்தனன் அமர் பொருமேல்
வெல்லும் அத்தனை அல்லது தோற்றிலா விறலோன் – யுத்2:15 247/3,4

TOP


பொருவ (8)

புழுங்கின எதிர் எதிர் பொருவ போன்றவே – கிட்:10 22/4
உகுத்த தீவினை பொருவ_அரும் பெரு வலி உடையான் – கிட்:12 13/2
பொன்னின் மால் வரை-மேல் மணி பொழிந்தன பொருவ
உன்னி நான்முகத்து ஒருவன் நின்று ஊழ்முறை உரைக்க – சுந்:2 26/1,2
புல்லிய பகை என பொருவ போன்றன – சுந்:2 56/3
மால் நிற மணிகள் இடை உற பிறழ்ந்து வளர் கதிர் இள வெயில் பொருவ
சூல் நிற கொண்மூ கிழித்து இடை துடிக்கும் மின் என மார்பில் நூல் துளங்க – சுந்:3 78/3,4
பொன் நிற தூசு கரு வரை மருங்கில் தழுவிய புது வெயில் பொருவ
மின் நிற கதிரின் சுற்றிய பசும்பொன் விரல்-தலை அவிர் ஒளி காசின் – சுந்:3 80/2,3
பொருவ_அரும் செல்வம் துய்க்க போதுதி விரைவின் என்றான் – யுத்2:16 133/3
கனக வரை பொருவ கதிர் கொள் மணி இரதம் – யுத்3:31 161/4

TOP


பொருவ_அரும் (2)

உகுத்த தீவினை பொருவ_அரும் பெரு வலி உடையான் – கிட்:12 13/2
பொருவ_அரும் செல்வம் துய்க்க போதுதி விரைவின் என்றான் – யுத்2:16 133/3

TOP


பொருவது (4)

போவது குற்றம் வாளின் பொருவது நாணம் போலாம் – ஆரண்:12 84/2
போர் இனி பொருவது எங்கே போயின அனுமன் பொன் மா – யுத்3:26 4/3
பொருவது இ படை கண்டு தம் உயிர் பொறுத்து அன்றோ – யுத்3:31 25/4
எடுப்பது பட பொருவது அன்றி இவர் செய்வது ஒரு நன்றி உளதோ – யுத்3:31 138/4

TOP


பொருவர் (1)

யாவரும் பொருவர் அல்லர் எதிர்ந்துள யானும் நீயும் – யுத்2:18 187/1

TOP


பொருவலாது (1)

பொன்_மலை ஆதலால் பொருவலாது என்பாள் – ஆரண்:6 8/4

TOP


பொருவன (4)

தீ நிகர் தொழில் ஆடை திரை பொருவன பாராய் – அயோ:9 18/4
பொருவன கண்டு தன் புருவம் கோட்டினான் – யுத்1:4 30/4
உதிரமும் கடல் திரைகளும் பொருவன ஒரு-பால் – யுத்1:6 27/4
போல்வன தம தம எதிர் எதிர் பொருவன – யுத்2:18 133/4

TOP


பொருவாய் (1)

வல்லை நீ பொருவாய் என்று விளிக்கின்றான் வரி வில் நாணின் – யுத்3:27 77/3

TOP


பொருவார் (5)

போவாராம் தகை அழிவராம் என தனி பொருவார்
ஆவாரம் தகை இராவணற்கு அரும்_பெறல் புதல்வர் – யுத்1:5 51/3,4
புகைவெங்கணனும் பொருவார் பொரவே – யுத்3:20 68/2
பொரு இல் மற்றவர் இற்றிலர் யாரொடும் பொருவார்
இருவர் வில் பிடித்து யாவரை தடுத்து நின்று எய்வார் – யுத்3:31 37/3,4
பூழி என உக்கு உதிரும் மால் வரைகள் ஒத்தனர் அரக்கர் பொருவார்
ஏழ் உலகும் உற்று உயிர்கள் யாவையும் முருக்கி இறுதி-கணின் எழும் – யுத்3:31 141/2,3
மிடல் மன்னவர் வீரனொடும் பொருவார்
கடை கண்டிலர் காய் கரி தேர் பரி மா – யுத்3-மிகை:31 53/2,3

TOP


பொருவான் (4)

பூவையும் பொருவான் அவன் புலம்பினன் தளர்வான் – கிட்:10 50/2
தானே பொருவான் அயலே தமர் வந்து – யுத்2:18 52/3
ஆனோரும் உடன் பொருவான் அமைவான் – யுத்2:18 52/4
புல்லி தரை இட்டனன் நேர் பொருவான் – யுத்3:20 71/4

TOP


பொருவிய (1)

பவள மால் வரை அருவியை பொருவிய பாராய் – அயோ:10 5/4

TOP


பொருவியது (1)

போன்றன இனைய தன்மை பொருவியது இனையது என்று – யுத்1:3 152/1

TOP


பொருவின் (2)

கருடனை பொருவின் கால மாரியே – கிட்:10 21/4
பொன்னொடே பொருவின் அல்லது ஒன்றொடு பொரு படா உயர் புயத்தினான் – யுத்2:19 75/4

TOP


பொருவின (3)

இரதம் ஈட்டுறும் கவிஞரை பொருவின தேனீ – கிட்:10 37/4
ஆடுகின்றன கொழுநரை பொருவின அன்னம் – கிட்:10 39/4
பிழிந்த பால் வழி நுரையினை பொருவின பிடவம் – கிட்:10 46/4

TOP


பொருவினார் (1)

காதலோ அறிகிலம் கரிகளை பொருவினார்
தீது_இலா உவகையும் சிறிது-அரோ பெரிது-அரோ – பால:20 28/1,2

TOP


பொருவு (8)

சுதை கண் நுரையை பொருவு தூசு கொடு தூய்தா – பால:15 16/2
பொன்னையும் பொருவு நீராள் புனைந்தன எல்லாம் போக – பால:21 12/3
மின் பொருவு தேரின் மிசை வீரன் வரு போழ்தில் – அயோ:3 98/1
தன் பொருவு_இல் கன்று தனி தாவி வரல் கண்டு ஆங்கு – அயோ:3 98/2
எய்வு இல் மல் பொருவு தோள் இருவர் ஏற நிருதன் – ஆரண்:1 34/4
கந்த மலரை பொருவு கண்ணர் கழல் கையர் – ஆரண்:10 53/3
வெள்ளி அம் பெரு மலை பொருவு மேனியான் – கிட்:16 26/4
வட பெரும் கிரி பொருவு தேர் ஓட்டினன் வந்தான் – யுத்2:16 224/4

TOP


பொருவு_இல் (1)

தன் பொருவு_இல் கன்று தனி தாவி வரல் கண்டு ஆங்கு – அயோ:3 98/2

TOP


பொருவும் (14)

பொங்கு கொன்றை ஈர்த்து ஒழுகலால் பொன்னியை பொருவும்
கங்கை என்னும் அ கரை பொரு திரு நதி கண்டார் – பால:9 5/3,4
புயல் இவன் மேனி என்பார் பூவையே பொருவும் என்பார் – பால:13 42/2
உலகு எலாம் நிமிர்வதே பொருவும் ஓர் உவமையே – பால:20 6/4
பூ மட மயிலினை பொருவும் பொற்பொடும் – பால-மிகை:7 6/1
பொன் நெடும் குன்றம் வானில் வருவதே பொருவும் மெய்யான் – ஆரண்:13 1/4
பொன் பால் பொருவும் விரை அல்லி புல்லி பொலிந்த பொலம் தாது – கிட்:1 28/1
பூ வரும் அருந்ததி பொருவும் கற்பு உடை – கிட்-மிகை:16 1/2
பொரு திசை யானை ஊரும் புனிதரை பொருவும் பொற்பர் – சுந்:8 12/1
பரஞ்சுடர் ஒருவனை பொருவும் பான்மையான் – சுந்:11 2/4
விடை வரு பாகனை பொருவும் மேன்மையோர் – யுத்1:5 20/4
கை இரண்டொடு கால்களும் துணிந்தன கரு வரை பொருவும் தன் – யுத்2:16 344/1
என்னையே பொருவும் மைந்தன் யான் அலாது இல்லை என்றான் – யுத்4-மிகை:41 171/4
சேடனை பொருவும் வீர மாருதி பின்பு சென்றான் – யுத்4-மிகை:42 2/4
பூளையே சூடுவானை பொருவும் மா முனிவன் போனான் – யுத்4-மிகை:42 22/4

TOP


பொருவுவர் (1)

கார் வர அலர் பயிர் பொருவுவர் களியால் – பால:5 127/4

TOP


பொருவுவாய் (1)

பொன்னையே பொருவுவாய் போது என போதுவான் – கிட்:3 16/3

TOP


பொருவுற (1)

மின்னொடும் பொருவுற விளங்கு வேலினாய் – அயோ:14 44/4

TOP


பொருவே (1)

போதம் ஒத்தனன் இராமன் வேறு இதின் இலை பொருவே – யுத்2:15 220/4

TOP


பொருவேன் (1)

பொன்ற பொருவேன் இனி என்று பொறாதான் – யுத்2:18 238/1

TOP


பொருவோமொடு (1)

பொருவோமொடு நேர் பொருதாய் புகழோய் – யுத்2:18 69/3

TOP


பொருவோர் (1)

பொருவோர் நமனார் பதி புக்கு உறைவோர் – யுத்2:18 36/3

TOP


பொருள் (198)

இலை முதல் பொருள் யாவையும் ஏந்தலான் – பால:1 9/2
எல்லை இல் மறைகளாலும் இயம்ப அரும் பொருள் ஈது என்ன – பால:1 19/2
கள்வார் இலாமை பொருள் காவலும் இல்லை யாதும் – பால:3 72/3
பொருள் தரும் இருவர் தம்தம் உறைவிடம் சென்று புக்கார் – பால:5 26/4
ஏமுற புனல் படீஇ வித்தொடு இன் பொருள்
தாம் உற வழங்கி வெண் சங்கம் ஆர்ப்பு உற – பால:5 107/2,3
விரத மறை பொருள் மெய்ந்நெறி கண்ட – பால:5 116/2
இஃது ஒரு பொருள் அல எமது உயிருடன் ஏழ் – பால:5 131/2
புல்லர்க்கு நல்லோர் சொன்ன பொருள் என போயிற்று அன்றே – பால:7 49/4
போக்கி நிற்கு இது பொருள் என உணர்கிலென் புவனம் – பால:8 46/2
கோது இலா குணத்தான் சொன்ன பொருள் எலாம் மனத்தில் கொண்டு – பால:9 25/2
பொருள் எலாம் அவள் பொன் உரு ஆயவே – பால:11 5/4
பன்னு மறை பொருள் உணர்ந்த பெரியோன் தன் பணியினால் – பால:12 21/2
உண்ணா அமுது அன்ன கலை பொருள் உள்ளது உண்டும் – பால:16 47/1
ஓதிய பெயர்க்கு தானே உறு பொருள் உணர்த்திவிட்டான் – பால:21 6/4
பொருள் நயந்திலன் போகின்றதே இவன் – பால:21 34/2
பொழிந்த காதல் தொடர பொருள் எலாம் – பால:21 53/2
பல் இயல் நெறியின் பார்க்கும் பரம் பொருள் என்ன யார்க்கும் – பால:22 12/3
கதிர் மணி ஒளி கால கவர் பொருள் தெரியாவாறு – பால:23 34/1
பொலம் பொரி செய்வன செய் பொருள் முற்றி – பால:23 91/2
ஈட்டிய மெய் பொருள் உள்ளன எல்லாம் – பால:23 101/3
தான் ஆகிய தகைமை பொருள் சனகன் குயிலுடனே – பால:24 1/1
மற்று ஓர் பொருள் இலை இங்கு இது என் வரவு என்றனன் உரவோன் – பால:24 18/4
எண்ணிய பொருள் எலாம் இனிது முற்றுக – பால:24 40/1
எண்ண அரும் தகையது ஓர் பொருள் இயம்புவான் – பால:24 46/4
மேல் நிகழ் பொருள் இனி விளம்புவாம்-அரோ – பால:24 50/4
பொத்தகம் படிகமாலை குண்டிகை பொருள் சேர் ஞான – பால-மிகை:0 12/1
அனையது-தன்னை சொல்வோர்க்கு அரும் பொருள் கொடுத்து கேட்டோர் – பால-மிகை:0 39/2
நாடிய பொருள் கைகூடும் ஞானமும் புகழும் உண்டாம் – பால-மிகை:0 40/1
படு பொருள் உணர்ந்த அ பரமன் யான் இனி – பால-மிகை:5 2/3
அரு மறையவனும் சில் நாள் அறம் பொருள் இன்பம் முற்றி – பால-மிகை:8 9/3
ஒரு பெரும் பொருள் இன்றியே உவரி புக்கு ஒளிப்ப – பால-மிகை:9 15/3
அற பொருள் உணர்ந்தோய் என்-தன் அன்னையும் அத்தன்-தானும் – பால-மிகை:11 41/3
உற பொருள் கொண்டு வேந்தற்கு உதவினர் என்றான் உற்றோன் – பால-மிகை:11 41/4
புறத்து நாம் ஒரு பொருள் இனி புகல்கின்றது எவனோ – அயோ:1 36/1
அனையது ஆதலின் அரச நிற்கு உறு பொருள் அறியின் – அயோ:1 40/3
உண்டு பேர் உவகை பொருள் அன்னது – அயோ:2 3/3
ஒன்று கூறுவது உண்டு உறுதி பொருள்
நன்று கேட்டு கடைப்பிடி நன்கு என – அயோ:2 14/2,3
ஆவது எ பொருள் இம்மையும் அம்மையும் – அயோ:2 18/3
கோளும் ஐம்பொறியும் குறைய பொருள்
நாளும் கண்டு நடுவுறும் நோன்மையின் – அயோ:2 22/1,2
போக்கிய பொருள் எனக்கு இன்று போந்ததால் – அயோ:2 66/4
உயிர் முதல் பொருள் திறம்பினும் உரை திறம்பாதோர் – அயோ:2 71/2
தஞ்சமே உனக்கு உறு பொருள் உணர்த்துகை தவிரேன் – அயோ:2 75/3
உரியது என் அவள் உதவிய ஒரு பொருள் அல்லால் – அயோ:2 78/4
பொருள் அற்றிட முற்றுறும் அ பகலில் புகுதற்கு என்றோ – அயோ:4 31/3
கொன்று களைய குறித்த பொருள் அதுவோ – அயோ:4 106/3
பெரும் பொருள் இழந்தவர் போலும் பெற்றியார் – அயோ:4 169/4
எய்த கடவ பொருள் எய்தாது இகவாது என்ன இயல்பு எண்ணா – அயோ:6 27/2
புக்கார் அரசன் பொன்_உலகம் போனான் என்னும் பொருள் கேட்டார் – அயோ:6 36/1
மேயின பொருள் நாடி தருகுவென் வினை முற்றும் – அயோ:8 37/3
உற்று உள பொருள் எல்லாம் உணர்வுற உரை-செய்தான் – அயோ:9 25/1
போதாதோ என் தாய் இவள் கொண்ட பொருள் அம்மா – அயோ:11 78/4
மன்றிடை பிறர் பொருள் மறைத்து வவ்வினோன் – அயோ:11 102/2
அஃகல்_இல் அற நெறி ஆக்கியோன் பொருள்
வெஃகிய மன்னன் வீழ் நரகின் வீழ்க யான் – அயோ:11 104/3,4
ஏற்றவற்கு ஒரு பொருள் உள்ளது இன்று என்று – அயோ:11 111/1
கொற்றவர்க்கு உறு பொருள் குறித்த கொள்கையான் – அயோ:12 3/3
தருமம் என்று ஒரு பொருள் தந்து நாட்டுதல் – அயோ:12 6/1
புலக்கு உரித்து ஒரு பொருள் புகல கேட்டியால் – அயோ:14 40/4
உளம் படிந்து உயிர் எலாம் உவப்பது ஓர் பொருள்
விளம்பினை பெரிது என விராடர் கூறினார் – அயோ-மிகை:1 18/3,4
சாகல் இன்று பொருள் அன்று என நகும் தகைமையோன் – ஆரண்:1 41/3
துவசம் ஆர் தொல் அமருள் துன்னாரை செற்றும் சுருதி பெரும் கடலின் சொல் பொருள் கற்பித்தும் – ஆரண்:2 26/1
தோய்ந்தும் பொருள் அனைத்தும் தோயாது நின்ற சுடரே தொடக்கு அறுத்தோர் சுற்றமே பற்றி – ஆரண்:2 27/1
வேதமும் அறிவு அரு மிகு பொருள் உணர்வோன் – ஆரண்:2 42/4
கண்டவர் உறு பொருள் கருதுவது எளிதோ – ஆரண்:2 44/4
இரக்கம் என்று ஒரு பொருள் இலாத நெஞ்சினர் – ஆரண்:3 12/1
அரைத்தும் அயனாலும் அறியாத பொருள் நேர் நின்று – ஆரண்:3 43/3
புவியினுக்கு அணி ஆய் ஆன்ற பொருள் தந்து புலத்திற்று ஆகி – ஆரண்:5 1/1
ஏத்தவும் பரிவின் ஒன்று ஈகலான் பொருள்
காத்தவன் புகழ் என தேயும் கற்பினாள் – ஆரண்:6 19/3,4
கூட்டம்தான் புறத்து உளதோ குறித்த பொருள் உணர்ந்திலனால் – ஆரண்:6 113/2
பூ போலும் மெல்லியலால் பொருள் என்னோ புகல்வீரே – ஆரண்:6 120/4
பொன் உருவ பொரு கழலீர் புழை காண மூக்கு அரிவான் பொருள் உண்டோ – ஆரண்:6 125/1
சொல் ஒக்கும் பொருள் ஒவ்வாதால் சொல்லல் ஆம் உவமை உண்டோ – ஆரண்:10 74/3
அருக்கன் எய்த அமைந்து அடங்கி வாழா அடாத பொருள் எய்தி – ஆரண்:10 117/3
தெருளுற மெய் பொருள் தெரிந்திலாரினே – ஆரண்:10 128/4
பொருள் தீங்கு இல் கேள்வி சுடர் புக்கு வழங்கல் இன்றி – ஆரண்:10 139/2
தூக்கிலன் நன்று இது என்றான் அதன் பொருள் சொல்லல் ஆகும் – ஆரண்:11 56/2
மாள்வதே பொருள் ஆக வந்தான் அலன் – ஆரண்:11 81/1
சூழ்வது ஓர் பொருள் உண்டு இவன் சொல்லினால் – ஆரண்:11 81/2
மு தேவரின் மூல முதல் பொருள் ஆம் – ஆரண்:13 14/1
போவார் பிரிக்க முயல்வார் புணர்ந்த பொருள் ஆம் இது என்று தெருளா – ஆரண்:13 68/4
உய்த்து வாழ்தர வேறு ஒரு பொருள் இலான் உதவ – ஆரண்:13 72/2
தெற்கு நோக்கியது எனும் பொருள் தெரிந்தது அ திண் தேர் – ஆரண்:13 79/1
ஒன்றும் ஆண்டு உறு பொருள் ஒழிவுறா-வகை – ஆரண்:13 104/2
போர் கொண்டனனோ பொருள் உண்டு இது எனா – ஆரண்:14 63/4
தன் அலாது ஒரு பொருள் தனக்கு மேல் இலான் – ஆரண்:14 85/4
அயில்விலன் ஒரு பொருள் அவலம் எய்தலால் – ஆரண்:14 94/2
ஓதுங்கால் அ பல் பொருள் முற்றுற்று ஒருவாத – ஆரண்:15 31/1
பூதம் கொல்ல பொன்றுதி என்னின் பொருள் உண்டோ – ஆரண்:15 31/4
இன்று இதற்கும் ஓர் எல்லை பொருள் உள்ளுள் உளரோ – ஆரண்-மிகை:1 5/4
ஓசை உற்ற பொருள் உற்றன என பெரிது உவந்து – ஆரண்-மிகை:1 6/3
சொல் பொருள் ஆம் என தோன்றல் சான்றது – கிட்:1 5/4
யாவர் ஒப்பவர் உலகில் யாது இவர்க்கு அரிய பொருள்
கேவலத்து இவர் நிலைமை தேர்வது எ கிழமை கொடு – கிட்:2 5/3,4
சிந்தனைக்கு உரிய பொருள் தேடுதற்கு உறு நிலையர் – கிட்:2 6/4
கருமமும் பிறிது ஒர் பொருள் கருதி அன்று அது கருதின் – கிட்:2 7/2
இதம் எனும் பொருள் அலது ஓர் இயல்பு உணர்ந்திலர் இவர்கள் – கிட்:2 8/2
மிக்கது ஓர் பொருள் உளது என வேறு கண்டிலமால் – கிட்:4 5/2
துறைகளின் முடிவும் சொல்லும் துணி பொருள் திணி வில் தூக்கி – கிட்:7 137/2
பொருள் தர போயினர் பிரிந்த பொய் உடற்கு – கிட்:10 21/1
விழைவுறு பொருள் தர பிரிந்த வேந்தர் வந்து – கிட்:10 24/1
போது பிற்படல் உண்டு இது ஓர் பொருள் அன்று நின்று புணர்த்தியேல் – கிட்:10 68/3
வாகை என்று ஒரு பொருள் வழுவல்-பாலதோ – கிட்:10 99/4
உள்கிய பொருள் எலாம் உதவி அற்ற போது – கிட்:10 103/2
ஆகையால் தகவு இழந்து அழிவு_இல் நன் பொருள்
போக ஆறு ஒழுகலான் செல்வம் போன்றவே – கிட்:10 107/3,4
பேரும் மாளும் எனும் பொருள் பேசுவாய் – கிட்:11 6/4
ஆன்ற நூல் அறிஞ போன பொருள் மனத்து அடைப்பாய் அல்லை – கிட்:11 74/2
பொருள் உடை அ உரை கேட்ட போழ்து வான் – கிட்:11 128/1
அரும் பொருள் ஆகுமோ அமைதி நன்று எனா – கிட்:11 136/2
ஞாலம் நல் அறத்தோர் உன்னும் நல் பொருள்
போல நின்று பொலிவது பூம் பொழில் – கிட்:13 18/1,2
உரை செயும் பொருள் உளது என உணர்த்தினான் – கிட்:16 6/3
போர் முன் எதிர்ந்தால் மூ_உலகேனும் பொருள் ஆகா – கிட்:17 14/1
புண்ணியம் ஒன்றே என்றும் நிலைக்கும் பொருள் கொண்டீர் – கிட்:17 16/4
ஆணி ஆய் உலகுக்கு எல்லாம் அறம் பொருள் நிரப்பும் அண்ணல் – சுந்:1 26/2
புவனம் மூன்றையும் வென்றது ஓர் பொருள் என புகறல் – சுந்:2 140/2
புண்ணியம் என்று ஒரு பொருள் என்னுழை-நின்றும் போயதால் – சுந்:2 226/4
நோற்கின்றார்களும் நுண் பொருள் நுண்ணிதின் – சுந்:3 102/1
ஆண்தகை-தன் மோதிரம் அடுத்த பொருள் எல்லாம் – சுந்:4 68/3
பொய் குரல் இன்று பொல்லா பொருள் பின்பு பயக்கும் என்பான் – சுந்:4 75/3
பொலம் கொள் கழல் தாழ்குவென் இது அன்னை பொருள் அன்றால் – சுந்:5 5/4
நண்ணுவர் எனும் பொருள் நவை அற தெரிப்பான் – சுந்:8 36/2
தேர்ந்து உறு பொருள் பெற எண்ணி செய்யு-மின் – சுந்:12 10/3
மேவும் அ துயர் எனும் பொருள் மெய்யுற மேல்நாள் – சுந்-மிகை:13 12/2
பொருள் தரும் வீரர் போத பொங்கு ஒளி விசும்பில் தங்கும் – சுந்-மிகை:14 47/3
அ சிரத்தைக்கு ஒரு பொருள் அன்று என்றனன் – யுத்1:2 28/3
ஆயிரம் மறை பொருள் உணர்ந்து அறிவு அமைந்தாய் – யுத்1:2 48/2
போலுமால் உறு பொருள் புகலும் பூட்சியோய் – யுத்1:2 66/2
காலம் மேல் விளை பொருள் உணரும் கற்பு இலா – யுத்1:2 66/3
தெள்ளிய பொருள் என அரசன் செப்பினான் – யுத்1:2 72/4
உற்று உறு பொருள் தெரிந்து உணர்தல் ஓயினும் – யுத்1:2 74/2
தன்னின் முன்னிய பொருள் இலா ஒரு தனி தலைவன் – யுத்1:2 111/1
வேதம் கண்ணிய பொருள் எலாம் விரிஞ்சனே ஈந்தான் – யுத்1:3 1/1
வேதத்து உச்சியின் மெய் பொருள் பெயரினை விரித்தான் – யுத்1:3 22/4
ஓர சொல்லுவது எ பொருள் உபநிடதங்கள் – யுத்1:3 29/2
தீர சொல் பொருள் தேவரும் முனிவரும் செப்பும் – யுத்1:3 29/3
முந்தையே நினைந்து என் பொருள் முற்றும் என்று உரைத்து உன் – யுத்1:3 35/3
திருவிலீ மற்று இது எம் மறை பொருள் என தெரிந்தாய் – யுத்1:3 52/4
வீங்கிய பொருள் எலாம் வேறு காண்பன – யுத்1:3 60/2
பராவ அரு மறை பொருள் பயனும் அன்னதால் – யுத்1:3 68/4
போமே பொருள் என்ற புராதனர் தாம் – யுத்1:3 109/2
மரணம் என்று ஒரு பொருள் மாற்றும் வன்மையோய் – யுத்1:4 2/4
தாழ்சி_இல் பொருள் தரும் தரும மூர்த்தியை – யுத்1:4 18/2
பொருள் உற உணர்ந்த அ புலன் கொள் கேள்வியார் – யுத்1:4 23/2
நன் பொருள் உணர்த்தினன் என்றும் நாட்டினான் – யுத்1:4 53/4
இ பொருள் கேட்ட நீர் இயம்புவீர் இவன் – யுத்1:4 55/2
கண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் கை பொருள்
கொண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் கூழுடன் – யுத்1:4 67/2,3
சிங்கல் இல் பெரும் பொருள் இழந்து சீறினோர் – யுத்1:4 77/4
உறு பொருள் யாவரும் ஒன்ற கூறினார் – யுத்1:4 83/1
ஆயினும் ஒரு பொருள் உரைப்பென் ஆழியாய் – யுத்1:4 86/2
மேயின சில பொருள் விளம்ப கேட்டியால் – யுத்1:4 86/4
வேதமும் முடிவு காணா மெய் பொருள் வெளி வந்து எய்தி – யுத்1:4 110/3
கேள் கொள் மேலையான் கிளத்திய பொருள் எலாம் கேட்டான் – யுத்1:5 69/1
அடக்கும் வண்ணமும் அழித்தலும் ஒரு பொருள் அன்றால் – யுத்1:5 74/2
பொருள் நயந்து நல் நூல் நெறி அடுக்கிய புல்லில் – யுத்1:6 2/2
நீரை உண்பது நெருப்பு எனும் அ பொருள் நிறுத்தான் – யுத்1:6 31/4
உணர்வு_இல் நெஞ்சினர் ஊமர் உரை பொருள்
புணரும் கேள்வியர் அல்லர் பொறி இலர் – யுத்1:9 41/1,2
இ திசையின் வந்த பொருள் என் என இயம்பான் – யுத்1:12 8/1
வரும்படி வருந்தினும் வராத பொருள் ஒன்றை – யுத்1-மிகை:2 10/3
மற்று ஒரு பொருள் உளது என் நின் மாறு இலா – யுத்1-மிகை:4 4/1
அ பொருள் நலன் இழிவு இரண்டும் ஆய்ந்து அகம் – யுத்1-மிகை:4 8/3
பொருள் உளது எமக்கு அது புகல கேட்டியால் – யுத்1-மிகை:5 1/4
நல் இயல் கவிஞர் நாவில் பொருள் குறித்து அமர்ந்த நாம – யுத்2:16 22/1
ஒப்பு வேறு உரைக்கல் ஆவது ஒரு பொருள் இல்லை வேதம் – யுத்2:16 26/3
புல் நுனை பனி நீர் அன்ன மனிசரை பொருள் என்று உன்னி – யுத்2:16 40/3
பொருத்து உறு பொருள் உண்டாமோ பொரு தொழிற்கு உரியர் ஆகி – யுத்2:16 152/3
போக்குவாய் இது நின்னை வேண்டுகின்ற பொருள் என்றான் – யுத்2:16 353/4
ஓகை பொருள் உண்டு என ஓதினனால் – யுத்2:18 45/4
பேணாய் உனக்கு ஓர் பொருள் வேண்டும் என்று பெறுவான் அருத்தி பிழையாய் – யுத்2:19 254/2
சொல் ஒன்று உரைத்தி பொருள் ஆதி தூய மறையும் துறந்து திரிவாய் – யுத்2:19 257/1
எறிந்தாரும் ஏறுபடுவாரும் இன்ன பொருள் கண்டு இரங்குபவரும் – யுத்2:19 260/1
அறிந்தார் அறிந்த பொருள் ஆதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – யுத்2:19 260/4
பொன் துன்னி அன்ன வெயில் வீசுகின்ற பொருள் கண்டு நின்ற புகழோன் – யுத்2:19 262/2
ஓகை பொருள் இன்று என உள் அழியா – யுத்3:21 2/2
பொங்கு போரிடை புகுந்துள பொருள் எலாம் புகன்றான் – யுத்3:22 182/4
அடைக்கல பொருள் காத்தவாறு அழகிது என்று அழுதான் – யுத்3:22 193/4
போயவன் எங்கே நின்றான் என்றனன் பொருள் செயாதான் – யுத்3:27 96/4
புண் செல்வன அல்லால் ஒரு பொருள் செல்வன தெரியா – யுத்3:27 108/4
எண்ணாது இவை பகர்ந்தீர் பொருள் கேளீர் என இசைந்தான் – யுத்3:27 139/4
பயிராதது ஒர் பொருள் இன்னது என்று உணர்வீர் இது பரமால் – யுத்3:27 142/4
கிடைத்து நான் அவர்க்கு உற்றுள பொருள் எலாம் கிளத்தி – யுத்3:30 31/2
உரிய வேண்டிய பொருள் எலாம் முடிப்பதற்கு ஒன்றோ – யுத்3:30 34/2
பொருள் ஆகியும் இருள் ஆகியும் ஒளி ஆகியும் பொலியும் – யுத்3-மிகை:27 8/3
சமைவுற்றது தான் அல்லது ஓர் பொருள் வேறு இலது எனவே – யுத்3-மிகை:27 10/2
தான் அல்லாது ஒரு பொருள் இலை என தகும் முதல்வன் – யுத்3-மிகை:31 3/1
தானம் மேவினர்க்கு இவர் ஒரு பொருள் என தகுமோ – யுத்3-மிகை:31 3/4
கொடைவிடாதவன் பொருள் குறைந்திடாதும் வீதல் போல் – யுத்3-மிகை:31 22/3
பிறிந்து செய்யல் ஆம் பொருள் இலை என்றலும் பெரியோன் – யுத்4:32 28/3
மாறி பல் பொருள் வகுக்குறும் காலத்து மறுக்கம் – யுத்4:35 33/3
பின்னக அசத்த பொருள் இல்லை பெரியோனை – யுத்4:36 3/2
கட்டி உலகின் பொருள் என கரை_இல் வாளி – யுத்4:36 4/3
அடைக்கல பொருள் என அரக்கன் வீசிய – யுத்4:37 70/3
பொன்றான் என்னின் போகலது என்னும் பொருள் கொண்டான் – யுத்4:37 134/2
போன அ பொருள் போற்றலை புந்தியோய் – யுத்4:40 22/4
ஏவம் என்று ஒரு பொருள் யாண்டு கொண்டியோ – யுத்4:40 81/4
ஓங்கார பொருள் தேருவோர்தாம் உனை உணர்வோர் – யுத்4:40 97/1
ஓங்கார பொருள் என்று உணர்ந்து இரு வினை உகுப்போர் – யுத்4:40 97/2
ஓங்கார பொருள் ஆம் அன்று என்று ஊழி சென்றாலும் – யுத்4:40 97/3
ஓங்கார பொருளே பொருள் என்கலா உரவோர் – யுத்4:40 97/4
எ வரங்களும் கடந்தவன் அ பொருள் இசைப்ப – யுத்4:40 118/1
பொருள் அலர் நின்னை நீங்கா புணர்ப்பினால் தொடர்ந்து போந்து – யுத்4-மிகை:41 264/2
கெட்ட வான் பொருள் வந்து கிடைப்ப முன்பு தாம் – யுத்4-மிகை:41 273/1

TOP


பொருள்-தன்னை (2)

தருமம் என்ற ஒரு பொருள்-தன்னை அஞ்சி யான் – கிட்:10 94/1
தருமம் என்று அறிஞர் சொல்லும் தனி பொருள்-தன்னை இன்னே – யுத்4:32 44/1

TOP


பொருள்-தனை (1)

பேய் வினை பொருள்-தனை அறிந்து பெற்றது ஓர் – கிட்:10 104/2

TOP


பொருள்-தோறும் (1)

பேர் ஆயிரங்கள் உடையாய் பிறந்த பொருள்-தோறும் நிற்றி பிரியாய் – யுத்2:19 261/1

TOP


பொருள்-வயின் (1)

பந்த ஞாட்புறு பாசறை பொருள்-வயின் பருவம் – அயோ:9 46/1

TOP


பொருள்-வயினின் (1)

பண்டு வரும் குறி பகர்ந்து பாசறையின் பொருள்-வயினின் பிரிந்து போன – பால:11 15/1

TOP


பொருள்-வழி (1)

நிலவரை தரு பொருள்-வழி தண் தமிழ் நிரப்பும் – யுத்2:16 221/3

TOP


பொருள்-அரோ (1)

உன்னையே உடைய எற்கு அரியது எ பொருள்-அரோ
பொன்னையே பொருவுவாய் போது என போதுவான் – கிட்:3 16/2,3

TOP


பொருள்கட்கு (1)

தோன்றலும் இடையும் ஈறும் தொடங்கிய பொருள்கட்கு எல்லாம் – யுத்1:3 122/3

TOP


பொருள்கள் (11)

எல்லை_இல் பொருள்கள் எல்லாம் இடை_தடுமாறும் நீரால் – பால:1 17/3
மே தகு பொருள்கள் யாவும் வேந்தருக்கு என் கை-தன்னால் – பால-மிகை:11 12/4
மேல் நிகழ் பொருள்கள் எல்லாம் விளம்பினன் வணங்கி வேந்தன் – பால-மிகை:11 29/4
காலம் ஆம் என கடையிடு கணிக்க அரும் பொருள்கள்
மேல கீழுற கீழன மேலுறும் வேலை – ஆரண்:13 75/3,4
எண்_அரும் பொருள்கள் எல்லாம் என்பது தெரிந்தது அன்றே – ஆரண்:13 115/4
புன் தொழில் இறுதி ஆக புகுந்து உள பொருள்கள் எல்லாம் – கிட்:2 29/2
நிற்கின்ற செல்வம் வேண்டி நெறி நின்ற பொருள்கள் எல்லாம் – கிட்:7 138/1
இடுக்கு உறு பொருள்கள் என் ஆம் எண் திசை சுமந்த யானை – சுந்:1 23/1
தெட்புறு பொருள்கள் எல்லாம் இதன்-உழை செறிந்த என்றால் – சுந்-மிகை:1 21/2
ஒன்றல் இல் பொருள்கள் எல்லாம் ஒருவன் புக்கு உறைவன் என்றாய் – யுத்1:3 123/2
கூறிய பொருள்கள் எல்லாம் கொற்றவன் வதுவை காண – யுத்4-மிகை:42 20/2

TOP


பொருள்களால் (1)

வேதம் நான்கினும் விளம்பிய பொருள்களால் விளியான் – யுத்1:3 18/2

TOP


பொருள்களான் (1)

கிளவி ஆர் பொருள்களான் கிளக்குறாதவன் – யுத்1:3 62/3

TOP


பொருள்களும் (4)

ஏய எ பொருள்களும் இறைஞ்சி மேற்கொளா – அயோ:14 125/2
எது வித பொருள்களும் இமைப்பின் நல்கியே – ஆரண்-மிகை:10 12/2
தாங்கிய பொருள்களும் தானும் தான் என – யுத்2:15 116/2
மலையும் வேலையும் மற்று உள பொருள்களும் வானோர் – யுத்3:31 16/1

TOP


பொருள்களை (1)

ஐயுறு பொருள்களை ஆசு இல் மாசு ஒரீஇ – யுத்4:40 80/1

TOP


பொருள (1)

பொருள தரும் முனிவரும் தொடர போயினன் – பால:5 50/3

TOP


பொருளாம் (1)

புனித மாதவன்-தனை தொழா புண்ணிய பொருளாம்
தனு வலம் கொண்ட தாமரை_கண்ணவன் தனயன் – யுத்4-மிகை:41 154/2,3

TOP


பொருளாய் (1)

வேராய் முழு முதல் காரண பொருளாய் வினை கடந்தோர் – யுத்3:27 140/2

TOP


பொருளால் (1)

எனைத்து ஆயது ஒர் பொருளால் இடை தடை இல்லதை விட்டான் – யுத்3:27 152/4

TOP


பொருளானும் (1)

போதத்தானும் அ புறத்துள எ பொருளானும்
சாதிப்பார் பெறும் பெரும் பதம் தலைக்கொண்டு சமைந்தேன் – யுத்1:3 30/2,3

TOP


பொருளில் (1)

கண் பிற பொருளில் செல்லா கருத்து எனின் அஃதே கண்ட – ஆரண்:6 53/3

TOP


பொருளிற்குள் (1)

மு பரம் பொருளிற்குள் முதலை மூலத்தை – பால:23 68/1

TOP


பொருளிற்றோதான் (1)

புரந்தரன் செல்வத்து ஐய கொல்கை ஓர் பொருளிற்றோதான்
பரந்த வெம் பகையை வென்றால் நின்-வழி படரும் நங்கை – யுத்2:17 72/2,3

TOP


பொருளின் (2)

செவ்விய மதுரம் சேர்ந்தன பொருளின் சீரிய கூரிய தீம் சொல் – பால:3 1/1
கொன்றனர் நுகர்ந்த பொருளின் கடிது கொன்ற – ஆரண்:9 7/4

TOP


பொருளினும் (1)

மு பரம் பொருளினும் முதல்வன் வைகுறும் – பால:5 132/4

TOP


பொருளினை (3)

பொருளினை உணர வேறு புறத்தும் ஒன்று உண்டோ புந்தி – யுத்2:19 268/1
வேத வேதாந்தம் கூறும் பொருளினை விரிக்கின்றார்-போல் – யுத்3:30 9/3
வெறி துழாய் முடி வேத மெய் பொருளினை வியவா – யுத்4-மிகை:41 141/2

TOP


பொருளுக்கு (2)

ஆதி எனும் பொருளுக்கு அப்பால் உண்டாகிலும் நீ – ஆரண்:15 43/2
கறுவு உற்ற பொருளுக்கு என்னோ காரணம் கண்டது என்றான் – கிட்:11 79/4

TOP


பொருளுடை (1)

பொருளுடை மன்னவன் புதல்வ போக்கிலா – ஆரண்:3 16/2

TOP


பொருளும் (18)

பல் பெரும் சமயம் சொல்லும் பொருளும் போல் பரந்தது அன்றே – பால:1 19/4
நா முதல் படுவ மெய்யும் நாம நூல் பொருளும் மன்னோ – பால:2 5/4
பூ_மகளும் பொருளும் என நீ என் – பால:23 86/2
நீ அறிதி எ பொருளும் அவை உன்னை நிலை அறியா – ஆரண்:1 54/3
ஈன்றவனோ எ பொருளும் எல்லை தீர் நல் அறத்தின் – ஆரண்:15 40/1
பின் உரு கொண்டது என்னும் பெருமை ஆம் பொருளும் தாழ – கிட்:2 31/2
என் எனக்கு அரியது எ பொருளும் எற்கு எளிது அலால் – கிட்:4 20/1
மேல் ஒரு பொருளும் இல்லா மெய்ப்பொருள் வில்லும் தாங்கி – கிட்:7 153/2
வினையமும் செயலும் மேல் விளை பொருளும் இ வழி விளங்கும் என்று எண்ணி – சுந்:3 93/3
பொருளும் யாழும் விளரியும் பூவையும் – சுந்:3 103/1
பொருளும் காமமும் என்று இவை போக்கி வேறு – சுந்:12 93/1
பன்னின பொருளும் நாண பாதகர் இருக்கை பற்ற – சுந்:12 130/2
பின்னது ஆய காரியமும் நிகழ்ந்த பொருளும் பேசுவாம் – யுத்1:1 11/4
அலகு_இல் பல் பொருளும் பற்றி முற்றிய அரி காண் அத்தா – யுத்1:3 120/4
என்னுளே எ பொருளும் யாவரையும் யான் ஈன்றேன் – யுத்1:3 160/2
எல்லை இலா ஞானமும் ஈறு இலா எ பொருளும்
தொல்லை சால் எண் குணனும் நின் சொல் தொழில் செய்ய – யுத்1:3 173/2,3
தூயவன் என்பது ஓர் பொருளும் சொல்லினான் – யுத்1:4 52/4
இன் உரை பொருளும் கேளாய் ஏது உண்டு எனினும் ஓராய் – யுத்2:16 32/2

TOP


பொருளே (7)

புண்ணியம் புரிந்தோர் புகுவது துறக்கம் என்னும் ஈது அரு மறை பொருளே
மண்ணிடை யாவர் இராகவன் அன்றி மா தவம் அறத்தொடும் வளர்த்தார் – பால:3 5/1,2
செம் மன்னர் புகழ் வேட்ட பொருளே போல் தேய்ந்ததால் – பால:13 22/2
புண்ணியம் பயக்கின்றுழி அரியது எ பொருளே – ஆரண்:15 39/4
முந்தாய் நின்ற முதல் பொருளே என்று – யுத்1:3 93/2
வேத பொருளே விளையாடுதியோ – யுத்1:3 110/4
என்று பரமன் பகர நான்முகனும் அன்ன பொருளே இசைதலும் – யுத்3:31 153/1
ஓங்கார பொருளே பொருள் என்கலா உரவோர் – யுத்4:40 97/4

TOP


பொருளேனும் (1)

மேல் உள பொருளேனும் விரைவொடு கொணர்வேமால் – அயோ:8 28/4

TOP


பொருளை (5)

ஆவலிப்பு உடைமையால் ஆகும் அ பொருளை ஆம் – கிட்-மிகை:7 7/3
அத்தனைவரும் ஒரு பொருளை அன்று என – யுத்1:4 85/2
மிகை புலத்து விளைகின்றது ஒரு பொருளை காதலிக்கின் விளிஞர் ஆவர் – யுத்1:4 101/4
பழுது அற வினவிய பொருளை பண்புற – யுத்1:5 16/3
போர் தொழில் புரியலாகாது என்பது ஓர் பொருளை உன்னி – யுத்3:27 182/2

TOP


பொருளையே (1)

கண்ணினால் காதல் என்னும் பொருளையே காண்கின்றோம் இ – பால:21 4/1

TOP


பொருளோ (5)

சிவனும் அயன் அரியும் அலர் சிறு மானிடர் பொருளோ
இவனும் எனது உயிரும் உனது அபயம் இனி என்றான் – பால:24 19/3,4
ஆஆ அலக்கண் உறுவாள் உரைத்த பொருளோ அகத்தின் அடையாள் – ஆரண்:13 68/2
இந்த இந்திரன் இமையவர் அவனுக்கு ஓர் பொருளோ
உந்தும் அண்டங்கள் அனைத்தினும் உள்ள இந்திரரும் – யுத்1-மிகை:3 2/1,2
தீர்வது பொருளோ துன்பம் நீ உளை தெய்வம் உண்டு – யுத்3:27 1/3
ஏது அவன் துணியின் இப்பால் நீசர் ஓர் பொருளோ இன்னும் – யுத்3-மிகை:31 63/2

TOP


பொருளோடு (1)

பிறிந்தார் பிறிந்த பொருளோடு போதி பிறியாது நிற்றி பெரியோய் – யுத்2:19 260/3

TOP


பொல்லா (2)

பொய் குரல் இன்று பொல்லா பொருள் பின்பு பயக்கும் என்பான் – சுந்:4 75/3
துன்பமே தொடரும் பொல்லா சூழ் கொலை தொலையாது என்று ஆங்கு – யுத்4-மிகை:41 84/3

TOP


பொல்லாதது (1)

போதம் இலாதார் மற்ற சமயம் பொல்லாதது என்பார் – யுத்4-மிகை:41 78/4

TOP


பொல்லாதாள் (1)

நாட்டம்தான் எரி உமிழ நல்லாள் மேல் பொல்லாதாள்
ஓட்டந்தாள் அரிதின் இவள் உயிர் கவர்ந்தான் என வந்தாள் – ஆரண்:6 113/3,4

TOP


பொல்லாது (2)

உன்னை கண்டார் எள்ளுவர் பொல்லாது உடு நீ என்று – பால:17 29/3
ஈண்டு-நின்று ஏகல் பொல்லாது எந்தை நீ இரதம் இன்னே – அயோ:5 18/2

TOP


பொல (1)

பொல குண்டலமும் கொடும் குழையும் புனை தாழ் முத்தின் பொன் தோடும் – கிட்:1 30/3

TOP


பொலம் (66)

அதிர்கின்ற பொலம் தேர் நின்று அரசர்_பிரான் இழிந்துழி சென்று அடியில் வீழ – பால:5 57/2
பொலம் குழை மயிலை கொண்டு அரிதின் போயினார் – பால:10 45/4
போது வென்றது என பொலிந்த பொலம் கழல் கால் பொடி கண்டாய் – பால:12 31/2
பொரு களிறு இவுளி பொன் தேர் பொலம் கழல் குமரர் முந்நீர் – பால:14 71/1
நவ்வி நோக்கியர் நலம் கொள் மேகலை பொலம் சாயல் – பால:15 9/3
போர் என்ன வீங்கும் பொருப்பு அன்ன பொலம் கொள் திண் தோள் – பால:17 18/1
பொலம் பொரி செய்வன செய் பொருள் முற்றி – பால:23 91/2
பொன் உடை வனை கழல் பொலம் கொள் தாளினாய் – பால:24 38/1
ஆக்கிய பொலம் கழல் அரசன் ஆணையால் – அயோ:2 66/2
பொன்னை உற்ற பொலம் கழலோய் புகழ் – அயோ:4 215/1
பொலம் குழை மகளிர் நாவாய் போக்கின் ஒன்றுஒன்று தாக்க – அயோ:13 55/1
பொலம் குலாவு தாள் பூண்டு வேண்டினான் – அயோ:14 111/4
பொடி தலம் இலங்குறு பொலம் கொள் மேனியான் – அயோ:14 134/4
பூண்ட நின் பொலம் கொள் தாள் – ஆரண்:1 67/3
புனையும் முடி துன்று பொலம் கழலான் – ஆரண்:2 5/4
பொன்றாத பொலம் கழலோன் புகலும் – ஆரண்:2 14/4
பூ மரு பொலம் கழல் பொடியினோடும் ஒப்பு – ஆரண்:4 13/3
பூ அராவு பொலம் கதிர் வேலினீர் – ஆரண்:4 32/3
போர் அணி பொலம் கொள் வேலாய் பொருந்தலை இகழ்தற்கு ஒத்த – ஆரண்:6 43/3
பொலம் தாரினர் அனலின் சிகை பொழி கண்ணினர் எவரும் – ஆரண்:7 92/1
பூ இயல் வாளியால் பொலம் கொள் தேர் அழித்து – ஆரண்:7 128/3
பூண் துஞ்சு பொலம் கொடியோய் அது நாம் – ஆரண்:11 50/3
பொன்னை பொருகின்ற பொலம் குழையால் – ஆரண்:14 69/2
பொன் தோடு இவர்கின்ற பொலம் குழையாள்-தன் – ஆரண்:14 70/1
பொன் பால் பொருவும் விரை அல்லி புல்லி பொலிந்த பொலம் தாது – கிட்:1 28/1
போன பின் தாதை கோயில் புக்கு அவன் பொலம் கொள் பாதம் – கிட்:11 78/1
தாரினின் பொலம் கழல் தழங்க தாரணி – கிட்:11 122/3
பொலம் குழை மயிலை கொண்டு போது என புகன்றிட்டாலும் – கிட்:17 21/3
பொலம் துடிக்கு அமை மருங்குல் போல் கண்களும் புருவமும் பொன்_தோளும் – சுந்:2 202/2
பொலம் துடி மருங்குலாய் புருவம் கண் முதல் – சுந்:3 32/3
பொலம் சுழி என்றலும் புன்மை பூவொடு – சுந்:4 45/2
பூண்டேன் எம் கோன் பொலம் கழலும் புகழே அன்றி புன் பழியும் – சுந்:4 113/3
பொன் திணி பொலம்_கொடி என் மென் மயிர் பொருந்தி – சுந்:5 3/1
பொலம் கொள் கழல் தாழ்குவென் இது அன்னை பொருள் அன்றால் – சுந்:5 5/4
போர்த்து எழு பொலம் கொடி இலங்கை பூழியோடு – சுந்:5 62/3
தெறித்த பைம் கழல் தெறித்தன சிலம்பொடு பொலம் தார் – சுந்:7 32/2
புக்கார் அமரர் பொலம் தார் அரக்கன் பொரு_இல் பெரும் கோயில் – சுந்:8 50/1
எழுவினின் பொலம் கழல் அரக்கர் ஈண்டிய – சுந்:9 45/3
பொலம் கொள் மா மணி வெள்ளியங்குன்று என பொலிய – சுந்:12 37/4
பொலம் குழையவரை எல்லாம் பொதுவுற நோக்கி போந்தேன் – சுந்:14 35/2
பொலம் கெழு சீதைக்கேயோ பொரு வலி இராமற்கேயோ – யுத்1:13 23/3
பூம் கழல் அரக்கன் வந்து பொலம் கழல் இலங்கை வேந்தை – யுத்2:16 12/3
போந்தது போல் பொலம் தேரில் பொங்கிய – யுத்2:16 104/3
பொலம் கிளர் மானம்-தானே பொது அற கொடுப்பென் புத்தேள் – யுத்2:17 51/3
போவாய் இது போது பொலம் கழலோய் – யுத்2:18 15/1
புகைநிற கண்ணவன் பொலம் பொன் தேரினான் – யுத்3:20 31/4
பொலம் கொள் மா மயில் வரையின்-மேல் திரிவன போன்றார் – யுத்3:20 64/4
பொன்னுடை தாதை வண்டு குடைந்து உணும் பொலம் பொன் தாரான் – யுத்3:21 17/4
பொலம் கொடி நெடும் தேர் ஏறி போர் பணை முழங்க போனான் – யுத்3:22 4/2
பொன்னுடை வனை கழல் பொலம் பொன் தோளினாய் – யுத்3:22 40/3
பொங்கும் ஓதையும் புரவியின் அமலையும் பொலம் தேர் – யுத்3:22 102/3
பொன்றி வீழ்ந்தன பொரு கரி பாய் பரி பொலம் தேர் – யுத்3:22 104/4
பொடித்தான் கடல் பெரும் சேனையை பொலம் தண்டு தன் வலத்தால் – யுத்3:22 116/2
பொலம் குழை மகளிரோடும் பால் நுகர் புதல்வரோடும் – யுத்3:26 71/2
பொலம் கொண்டல் அனைய மேனி புரவலன் பொருமி கண்ணீர் – யுத்3:27 13/1
பொய் வினை மகளிர் கற்பும் போன்றது அ பொலம் பொன் திண் தேர் – யுத்3:28 28/4
புரிதர படும் பொலம் கழல் இலங்குற பூட்டி – யுத்4:35 8/3
பூண்ட மணி ஆழி வய மா நிமிர் பொலம் தேர் – யுத்4:36 5/3
பூதலம் எழுந்து படர் தன்மைய பொலம் தேர் – யுத்4:36 7/2
பொரும் பரிகள் ஆக நனி பூண்டது பொலம் தேர் – யுத்4:36 14/4
புவனம் மூன்றும் பொலம் கழலால் தொடும் – யுத்4:37 27/3
போர்த்து பொய்த்தனன் என்று பொலம் கொள் தேர் – யுத்4:37 171/3
பூதலத்தது ஆக்குவாயாக இனி பொலம் தேரை என்ற போதில் – யுத்4:37 201/1
தன் பொலம் கையில் தாங்கியே தொடுத்த அ சரங்கள் – யுத்4-மிகை:41 35/3
பொன் திணி பொலம் கழல் வணங்கி போயினான் – யுத்4-மிகை:41 190/3
பொலம் குழை மயிலினோடு துயிலுற புணரி போலும் – யுத்4-மிகை:41 268/2

TOP


பொலம்_கொடி (1)

பொன் திணி பொலம்_கொடி என் மென் மயிர் பொருந்தி – சுந்:5 3/1

TOP


பொலன் (27)

போரொடு நிகர்வன பொலன் வரை அணை சூழ் – பால:2 46/2
பொன் தொடி மகளிர் ஊரும் பொலன் கொள் தார் புரவி வெள்ளம் – பால:14 75/1
போது அரி கண் பொலன் குழை பூண் முலை – பால:21 23/3
பொலன் கா மணி தேரும் போகா இலங்கா – பால-மிகை:0 6/2
பூ வரு பொலன் கழல் பொரு_இல் மன்னவன் – அயோ:1 4/1
பொலன் கொள் தேரொடும் இராகவன் திரு_மனை புக்கான் – அயோ:1 48/4
பூ விரி பொலன் கழல் பொரு_இல் தானையான் – அயோ:13 1/1
ஆய் மணி பொலன் கழல் அடி நின்று ஆர்ப்பவே – ஆரண்:10 6/4
போனவள் புலவி நோக்கி புரவலன் பொலன் கொள் தாராய் – ஆரண்:11 67/1
பொன்னகரத்தினும் பொலன் கொள் நாகர்-தம் – ஆரண்:12 44/1
பொன் துன்னும் புணர் மென் கொங்கை பொலன்_குழை போரில் என்னை – ஆரண்:12 80/2
புண்டரீக கண் ஆழி புரவலன் பொலன் கொள் சோதி – கிட்:2 32/2
பொலன் குழை தெரிவையர் புரிந்துளோர்கள் யார் – கிட்:6 20/4
புறத்து அகத்து உணர் அரிய தன் பொலன் அடி கமலம் – கிட்-மிகை:3 5/2
போது உகு பொலன் தாது என்று இ தொடக்கத்த யாவும் பூசி – சுந்:1 9/2
பொலன் கெழு மலையும் தாளும் பூதலம் புக்க மாதோ – சுந்:1 15/4
பொரு_அரு மரகத பொலன் கொள் மால் வரை – சுந்:4 46/1
புழையும் வாச பொதும்பும் பொலன் கொள் தேன் – சுந்:6 28/3
பொதியொடும் வாரிய பொலன் கொள் பூணினார் – சுந்:9 19/4
புரவி மேல் பூட்கை வீழ்ந்த பூட்கை மேல் பொலன் தேர் வீழ்ந்த – யுத்2:15 151/2
புரண்டு தோள் உற பொலன் கொள் நாண் வலம்பட போக்கி – யுத்2:15 239/2
பொன்றுவென் பொன்றினால் பொலன் கொள் தோளியை – யுத்2:16 90/3
போயினன் அனலன் போய் அ புண்ணியவன் பொலன் கொள் பாதம் – யுத்2:19 214/2
அதிர்வுறு பொலன் கழல் அரக்கர் அண்மினார் – யுத்2-மிகை:18 11/4
போது தூவினர் வணங்கினர் இராவணன் பொலன் தாள் – யுத்3:30 32/3
போரிடை பொலன் கொள் பொன் தார் புரவிகள் போக்கு இற்று என்ன – யுத்4-மிகை:41 119/3
அதிர் பொலன் கழலினான் அ அரும் தவன்-தன்னை ஏத்தி – யுத்4-மிகை:41 269/2

TOP


பொலன்_குழை (1)

பொன் துன்னும் புணர் மென் கொங்கை பொலன்_குழை போரில் என்னை – ஆரண்:12 80/2

TOP


பொலி (40)

புள்ளி குறி இட்டு என ஒள் மீன் பூத்த வானம் பொலி கங்குல் – பால:10 72/1
ஆகம் ஆலையம் ஆக உளாள் பொலி
வாக மால் ஐயன் நின்று எனல் ஆகுமால் – பால:16 33/1,2
வான் நாடியரின் பொலி மாதர் முகங்கள் என்னும் – பால:16 43/3
இலவு இதழ் பொலி கோலம் எழில் பெற இடுவாரும் – பால:23 29/4
வில்லி வாங்கிய சிலை என பொலி நுதல் விளக்கே – அயோ:10 13/1
கொம்பு தாங்கியது என பொலி வன முலை கொடியே – அயோ:10 26/2
இணரே பொலி தார் நிருபா இடரால் அயர்வாய் இதுவும் – அயோ-மிகை:4 3/3
தவ்வாது இரவும் பொலி தாமரையின் – ஆரண்:2 2/3
பொன்னின் பொலி வார் அணி பூண் ஒளி மேல் – ஆரண்:2 3/2
வானில் பொலி தோகையர் கண்_மலர் வண் – ஆரண்:2 4/1
ஊர் உற்றது என பொலி ஒண் முடியான் – ஆரண்:2 9/2
மார்வில் திருவின் பொலி மாலையினான் – ஆரண்:2 9/4
செற்றி கதிரின் பொலி செம் மணியின் – ஆரண்:2 10/1
நிழல் பொலி கணிச்சி மணி நெற்றி உமிழ் செம் கண் – ஆரண்:3 41/3
வாள் இரவியின் பொலி மௌலியான்-தனை – ஆரண்:4 7/4
புண்ணின் புது நீர் பொழிய பொலி புள்ளின் வேந்தன் – ஆரண்:13 26/1
மூழை என பொலி மொய் பில வாயாள் – ஆரண்:14 45/2
பொன் பொலி யாக்கைகள் புழுங்கி பொங்குவார் – கிட்:14 21/2
பூதலம் முற்றும் ஈர் அடி வைத்து பொலி போழ்து யான் – கிட்:17 5/2
திரையினுள் பொலி சித்திர பாவையின் செயலார் – சுந்:13 22/4
புனை மணி பொலி புட்பக விமானத்து போனார் – சுந்:13 37/2
மனையில் பொலி மாக நெடும் கொடி மாலை ஏய்ப்ப – சுந்-மிகை:1 12/1
பூணுதற்கு இனிய முத்தின் பொலி மணல் பரந்த வைப்பில் – யுத்1:4 131/2
பருதி மண்டிலம் என பொலி முகத்தினன் பல் கால் – யுத்1:6 12/2
சூல மேகம் என பொலி தோற்றத்தான் – யுத்2:16 60/2
செம்பொன் பொலி தேர் அயல் செல்குவரால் – யுத்2:18 16/3
பாற்கடல் என பொலி கவி பெரும் படை – யுத்2-மிகை:16 20/3
எல்லின் பொலி விண்ணின் விசைத்து எழுவான் – யுத்3:20 71/2
எல்லின் பொலி தேரிடை நின்று இழியா – யுத்3:20 76/2
மல்லின் பொலி மார்பின் வழங்கினனால் – யுத்3:20 76/4
முத்தின் பொலி முழு மேனியன் முகில் விண் தொடு மெய்யால் – யுத்3:22 115/2
தொத்த பொலி கனக கிரி வெயில் சுற்றியது ஒத்தான் – யுத்3:22 115/4
தன் இரு தாள் உள் அடக்கி பொலி போழ்தின் யான் முரசம் சாற்றும் வேலை – யுத்3:24 28/3
வெம் கண் நாகம் என பொலி மெய் கையை – யுத்3:29 28/3
வார் பொலி முரசின் ஓதை வாய்ப்புடை வயவர் ஓதை – யுத்4:37 5/1
குழை பொலி நல் அணி குலங்கள் வில்லிட – யுத்4:38 15/2
உழை பொலி உண் கண் நீர் தாரை மீது உக – யுத்4:38 15/3
விட்பு அகத்து உறை கோள் அரி என பொலி வீரன் – யுத்4:41 35/3
வில் பொலி கரத்து ஒரு வேத நாயகா – யுத்4-மிகை:40 14/3
பூ_மகட்கு அணி அது என்ன பொலி பசும் பூரி சேர்த்தி – யுத்4-மிகை:42 34/1

TOP


பொலிக (1)

புடை கெழு விழாவொடு பொலிக எங்கணும் – பால:5 109/4

TOP


பொலிகின்ற (6)

பொய் போது தாங்கி பொலிகின்ற தன் மேனி நோக்கி – பால:17 13/2
இருளை நீங்கிய இந்துவின் பொலிகின்ற இராமன் – ஆரண்:8 17/3
மாடு தோற்றுவ மலர் என பொலிகின்ற வளத்த – கிட்:4 6/2
இன்ன தன்மையின் எரி மணி விளக்கங்கள் எழில் கெட பொலிகின்ற
தன்னது இன் ஒளி தழைப்பு உற துயில்வு உறு தையலை தகைவு_இல்லான் – சுந்:2 197/1,2
சிற்றவை பணித்த மோலி பொலிகின்ற சென்னியானை – யுத்1:4 133/4
பொன்றி சிங்கம் நாக அடுக்கல் பொலிகின்ற
குன்றில் துஞ்சும் தன்மை நிகர்க்கும் குறி காணீர் – யுத்4:33 5/3,4

TOP


பொலிகின்றது (1)

விண்ணில் பொலிகின்றது ஓர் வெண் நிற மேகம் ஒத்தான் – ஆரண்:13 26/4

TOP


பொலிகின்றாள் (1)

பொன்னே சூழும் பூவின் ஒதுங்கி பொலிகின்றாள் – பால:10 30/4

TOP


பொலிகின்றான் (2)

போதி என்றான் பூத்த மரம் போல் புண்ணால் பொலிகின்றான் – சுந்:8 43/4
இலையில் பிள்ளை என பொலிகின்றான் – யுத்1:3 102/4

TOP


பொலிகின்றான்-தனை (1)

போல் நிறம் பொலிந்து என பொலிகின்றான்-தனை – ஆரண்:4 4/4

TOP


பொலிஞ்ச (1)

பொலிஞ்ச வென்றி பூணும் அ – ஆரண்-மிகை:1 10/3

TOP


பொலிதர (3)

புரிந்து நல் தவம் பொலிதர வரை உறை புனிதன் – பால-மிகை:9 48/4
மீன் பொலிதர வெயில் ஒதுங்க மேதியோடு – அயோ:5 3/1
ஆனை கமல போது பொலிதர அரக்கர் மாதர் – சுந்:2 102/2

TOP


பொலிதரு (6)

முற்றுற பொலிதரு மூர்த்தியான்-தனை – பால:5 69/4
தண்டொடும் பொலிதரு தட கையான்-தனை – பால:5 70/4
கால் தளம் பொலிதரு கன்னிமாரொடும் – அயோ:12 29/2
போயினான் நகர் நீங்கி பொலிதரு
தூய பேர் ஒளி ஆகி துலங்கு அருள் – அயோ-மிகை:4 13/1,2
பள்ளி தீர்ந்து இருந்தான் என்ன பொலிதரு பண்பினானை – யுத்1:4 130/4
கொண்டலின் பொலிதரு கோலத்தான்-தனை – யுத்2:16 274/4

TOP


பொலிதரும் (1)

விண்டிட பொலிதரும் வினை வலாளனை – பால:5 70/2

TOP


பொலிதலாலே (1)

கானகம் பொலிதலாலே கவி குலம் அவற்றை மாந்தி – யுத்4-மிகை:41 260/3

TOP


பொலிந்த (23)

போது வென்றது என பொலிந்த பொலம் கழல் கால் பொடி கண்டாய் – பால:12 31/2
பூ மிசை விட்டு மண் பொலிந்த பொற்பினாள் – பால:13 62/4
புல்லிடு சுடர் என பொலிந்த வேந்தரால் – பால:14 10/2
வில் இடும் முகில் என பொலிந்த வேழமே – பால:14 10/4
புக்க தேன் அமிழ்தமாய் பொலிந்த போன்றவே – பால:19 8/4
பொலிந்த வாள் முகத்தினான் பொங்கி தன்னையும் – பால:19 37/1
புல் எயிற்று இளம் கன்னியர் தோள் என பொலிந்த – அயோ:9 42/4
வடுவின் மா வகிர் இவை என பொலிந்த கண் மயிலே – அயோ:10 30/1
பூம் குழல் கங்கை நங்கை முலை என பொலிந்த மாதோ – அயோ:13 51/4
மண்டலங்கள் பன்னிரண்டும் நால்_ஐந்து ஆய் பொலிந்த என வயங்க மன்னோ – ஆரண்:10 3/4
அலங்கு செம் பொன் இழை பயிலும் அரும் துகிலின் பொலிந்த அரை தவத்தின் மீது – ஆரண்-மிகை:10 3/2
பொன் பால் பொருவும் விரை அல்லி புல்லி பொலிந்த பொலம் தாது – கிட்:1 28/1
புண்டரிகங்கள் பூத்து புயல் தழீஇ பொலிந்த திங்கள் – கிட்:3 17/3
பொன் நெடும் கிரி என பொலிந்த தோளினான் – கிட்:14 29/4
மயில் இயல் தளிர் கை மாதர் தழீஇ கொள பொலிந்த வானோர் – சுந்:1 11/2
மும் மடங்கு பொலிந்த முகத்தினன் – சுந்:3 19/3
கொய்த சுற்றின பற்றின குடைந்தன பொலிந்த
ஐயன் மல் பெரும் புயத்தன புண் அளப்பு_அரிதால் – சுந்:7 50/3,4
மங்குலின் பொலிந்த ஞாலம் மாதுமை உடைத்து மாதோ – சுந்:12 83/4
சங்கின் பொலிந்த தகையாளை பிரிந்த பின்பு தமக்கு இனம் ஆம் – யுத்1:1 2/2
கொங்கின் பொலிந்த தாமரையின் குழுவும் துயில்வுற்று இதழ் குவிக்கும் – யுத்1:1 2/3
பூ முதலாய எல்லாம் மீன் கொள பொலிந்த அன்றே – யுத்1:8 18/2
அகன் உற பொலிந்த வள்ளல் கருணையால் அழுத கண்ணன் – யுத்1:9 28/1
தூ அணை குருதி செக்கர் சுவடு உற பொலிந்த தோளான் – யுத்1:13 9/2

TOP


பொலிந்த-காலை (1)

இ திறம் அமரின் ஏற்று ஆங்கு இருவரும் பொலிந்த-காலை
பொய் திறல் கனகன் வேண்டும் போர் பல இயற்றி பின்னும் – யுத்1-மிகை:3 25/1,2

TOP


பொலிந்ததாம்-அரோ (1)

அந்தணர் இல் என பொலிந்ததாம்-அரோ – யுத்1:4 97/4

TOP


பொலிந்தது (24)

அணை என பொலிந்தது அ கடல் செல் ஆறு-அரோ – பால:14 15/4
தலைவனே ஒத்து பொலிந்தது சந்திரசயிலம் – பால:15 7/4
அமரர் நாடு இழிந்தது என்ன பொலிந்தது அ அனீக வெள்ளம் – பால:15 28/4
நீரிடை தோன்றும் திங்கள் நிழல் என பொலிந்தது அன்றே – பால:18 17/4
புரந்தரன் உரு என பொலிந்தது எங்குமே – அயோ:5 6/4
தருமத்தின் வதனம் என்ன பொலிந்தது தனி வெண் திங்கள் – அயோ:6 2/4
கண்டு அடி பணிவது என்ன பொலிந்தது கடவுள் யாறு – ஆரண்:5 2/4
போர் பெரும் களம் என பொலிந்தது உம்பரே – கிட்:10 13/4
இடம் துறந்து ஏகலின் பொலிந்தது இந்துவும் – கிட்:10 108/2
ஆயிரம் மைந்தர் வந்தார் உளர் என பொலிந்தது அ ஊர் – கிட்:11 99/4
அழுகின்ற கலுழி மாரி ஆம் என பொலிந்தது அன்றே – கிட்:15 28/4
பவள காடு என பொலிந்தது படை நெடும் கண்ணால் – சுந்:2 31/2
பூத்து என மீன்களால் பொலிந்தது அண்டமே – யுத்1:5 3/4
பொய்கை தாமரை பூத்து என பொலிந்தது புணரி – யுத்1:6 29/4
ஆழியின் பொலிந்தது அ ஆழி அன்ன நாள் – யுத்1:6 54/4
சேடன் என்ன பொலிந்தது சேதுவே – யுத்1:8 66/4
பொலிந்தது ஆங்கு மிகு போர் எனலோடும் – யுத்1:11 2/1
பொன்னின் மால் வரை வெள்ளி மால் வரை மிசை பொலிந்தது
என்னுமாறு அன்றி பிறிது எடுத்து இயம்புவது யாதோ – யுத்2:16 227/3,4
உர வரும் கான் என பொலிந்தது உம்பரே – யுத்2:18 94/4
பூ பிறழ்ந்து உருவம் வேறாய் பொலிந்தது ஓர் பழனம் போன்ற – யுத்3:25 15/4
பூ மழை வானோர் சிந்த பொலிந்தது அ பகழி புத்தேள் – யுத்3:28 52/4
வேர்த்த அண்டத்தை வெடித்திட பொலிந்தது மேன்மேல் – யுத்3:31 19/4
புக அண்டம் முழுதும் பாலின் பிரை என பொலிந்தது அன்றே – யுத்3-மிகை:31 65/4
அரியணை பொலிந்தது என்ன இருந்தனன் அயோத்தி_வேந்தன் – யுத்4-மிகை:42 35/4

TOP


பொலிந்தன (13)

புண்டரிகம் முகம் மலர அகம் மலர்ந்து பொலிந்தன பூம் பொய்கை எல்லாம் – பால:11 15/4
குன்று என பொலிந்தன குவவு தோள்களே – அயோ:12 38/4
குழை உற பொலிந்தன உலவை கொம்பு எலாம் – கிட்:10 24/4
களிக்கும் மங்கையர் முகம் என பொலிந்தன கமலம் – கிட்:10 36/4
ஆரம் என்னவும் பொலிந்தன அளப்ப_அரும் அளக்கர் – கிட்:10 40/2
பஞ்சி போர்த்த மெல் அடி என பொலிந்தன பதுமம் – கிட்:10 44/3
வஞ்சிகள் பொலிந்தன மகளிர் மானவே – கிட்:10 118/4
கறுத்த மேனியில் பொலிந்தன ஊடலில் கனன்று – சுந்:2 30/2
தொல் நகர் பிறவும் எல்லாம் பொலிந்தன துறக்கம் என்ன – சுந்:8 9/2
பேழையின் பொலிந்தன பரவை பேர்வு_அற – யுத்1:6 49/2
மூழையின் பொலிந்தன முரலும் வெள் வளை – யுத்1:6 49/4
மலர்ந்தது ஆம் என பொலிந்தன உலந்தவர் வதனம் – யுத்3:20 58/4
மு மடங்கு பொலிந்தன அ முறை துறந்தான் உயிர் துறந்த முகங்கள் அம்மா – யுத்4:37 200/4

TOP


பொலிந்தனர் (1)

மேக்குற விசைத்தார் என்ன பொலிந்தனர் விஞ்சை வேந்தர் – சுந்:1 7/4

TOP


பொலிந்தனள் (1)

வைய மங்கை பொலிந்தனள் மங்கல – யுத்3:31 134/3

TOP


பொலிந்தனன் (3)

பற்றிய கலுழன் என்ன பொலிந்தனன் விசும்பின் ஓர்-பால் – சுந்:12 129/4
பூ வர்க்கம் இமையோர் தூவ பொலிந்தனன் தூதர் போனார் – யுத்3:22 156/4
பொங்கினன் என்ன தோன்றி பொலிந்தனன் போர்-மேல் போவான் – யுத்3:27 11/4

TOP


பொலிந்தார் (2)

புக்க மங்கையர் பூத்த கொம்பு ஆம் என பொலிந்தார் – பால:15 10/4
புதுக்கினர் என தருண மங்கையர் பொலிந்தார் – பால:15 16/4

TOP


பொலிந்தான் (8)

தீர்த்தனும் பொலிந்தான் கதிரோன் திசை – ஆரண்:9 25/3
வில் இட்டு உயர்ந்த நெடு மேகம் என பொலிந்தான்
சொல் இட்டு அவன் தோள் வலி யார் உளர் சொல்ல வல்லார் – ஆரண்:13 29/3,4
பூம் கழல் வார் சிலை மீளி பொலிந்தான்
வீங்கிய வெம் சின வீழ் மத வெம் போர் – ஆரண்:14 60/2,3
புகை நெடும் பொறி புகும் திசை-தொறும் பொலிந்தான்
சிகை நெடும் சுடர் விடும் தேர்-தொறும் சென்றான் – சுந்:8 33/1,2
புகல்_அரும் கானம் தந்து புதல்வரால் பொலிந்தான் நுந்தை – யுத்1:4 143/4
சுட்டு ஆசு அறுத்து உலகு உண்ணும் அ சுடரோன் என பொலிந்தான்
ஒட்டார் உடல் குருதி குளித்து எழுந்தானையும் ஒத்தான் – யுத்3:31 108/3,4
அரியணை பொலிந்தான் தமர் ஆர்த்து எழ – யுத்4:39 7/4
பூண் உற்ற திரள் தோள் வீரன் திருவொடும் பொலிந்தான் மன்னோ – யுத்4-மிகை:42 25/4

TOP


பொலிந்தான்-மன்னோ (1)

புண்டரீக கண் வென்றி புரவலன் பொலிந்தான்-மன்னோ – யுத்4:41 19/4

TOP


பொலிந்தான்-அரோ (1)

புறஞ்செய் தம்பியருள் பொலிந்தான்-அரோ
அறம் செய் காவற்கு அயோத்தியில் தோன்றினான் – பால:21 43/3,4

TOP


பொலிந்திடுவான் (1)

ஓங்கு மைம் முகத்தின் தானையுள் பொலிந்திடுவான் வெற்றி – யுத்1-மிகை:11 3/3

TOP


பொலிந்தில (1)

குறித்த கோலங்கள் பொலிந்தில அரக்கர்-தம் குஞ்சி – சுந்:2 30/4

TOP


பொலிந்து (21)

துன்னு பொன் பீடம் மேல் பொலிந்து தோன்றினான் – பால:5 13/4
தூய மெல் அரியணை பொலிந்து தோன்றினான் – பால:6 3/1
போது என பொலிந்து தோன்றும் பொன் மதில் மிதிலை புக்கார் – பால:10 4/4
புனை துகில் உறை-தொறும் பொலிந்து தோன்றின – அயோ:2 39/3
புண்ணிடை பொழி உயிர் புனல் பொலிந்து வரவும் – ஆரண்:1 43/1
போல் நிறம் பொலிந்து என பொலிகின்றான்-தனை – ஆரண்:4 4/4
கங்குலும் பகல் என பொலிந்து காட்டிற்றே – ஆரண்:14 79/4
தூய பூ அணை பொலிந்து தோன்றினார் – கிட்:3 33/3
தக மலர்ந்து பொலிந்து தயங்குவான் – கிட்:11 21/4
சூடு உறு பொன் என பொலிந்து தோன்றுற – கிட்:14 12/2
பொன் நெடும் தூணின் பாத சிலை என பொலிந்து நின்றான் – கிட்:17 29/4
சுந்தரி முகம் என பொலிந்து தோன்றிற்றே – சுந்:2 51/4
சுற்றும் நின்று அலமர பொலிந்து தோன்றிற்றால் – சுந்:2 52/2
வெண் மதி பொலிந்து அது மெலிந்து தேயுமால் – சுந்:4 51/4
மழு என பொலிந்து ஒளிர் வயிர வான் தனி – சுந்:9 45/2
போல மா நில_மகள் பொலிந்து தோன்றினாள் – யுத்1:6 52/4
பாகனின் பொலிந்து தோன்றும் பவள மாளிகையை பாராய் – யுத்1:10 20/4
பூ அலர் அமைந்த பொற்பின் கிரணங்கள் பொலிந்து பொங்க – யுத்3:24 53/1
தூம வெம் கனல் என பொலிந்து தோன்றினான் – யுத்3:27 57/4
பொங்கிய குருதி வெள்ளம் பொலிந்து எழு கடலில் போக – யுத்4-மிகை:37 3/1
செய்யளாகிய திரு என பொலிந்து இனிது இருத்தி – யுத்4-மிகை:41 29/2

TOP


பொலிந்து-என்னவே (1)

எரி மணி தவிசில் பொலிந்து-என்னவே
விரியும் வெற்றி இலங்கையர் வேந்தன் நீடு – யுத்4:39 7/2,3

TOP


பொலிய (23)

திருவொடும் பொலிய ஓர் செம்பொன் குன்றின் மேல் – பால:5 10/3
விசிட்டனும் வேத்தவை பொலிய மேவினார் – பால:5 74/4
பூசமும் மீனமும் பொலிய நல்கினாள் – பால:5 102/3
புனை மணி மண்டபம் பொலிய எய்தினான் – பால:6 2/4
தடம் புயம் பொலிய ஆண்டு ஓர் தார் கெழு வேந்தன் நின்றான் – பால:18 12/2
புனை மணி ஆதனம் பொலிய தோன்றினான் – பால:23 43/2
வண்டு உறை கமல செவ்வி வாள் முகம் பொலிய வாசம் – ஆரண்:5 2/1
பொங்கு ஒளி விசும்பினில் பொலிய தோன்றினாள் – ஆரண்:6 23/4
புலன் எலாம் தெரிப்பது ஒரு புனை மணிமண்டபம்-அதனில் பொலிய மன்னோ – ஆரண்:10 2/4
வண்டு உளர் கோதை சீதை வாள் முகம் பொலிய வானில் – ஆரண்:14 6/1
பொங்கும் ஆணையின் எண் திசை பொருப்பினும் பொலிய
தங்கி வாழ் கலி தானை அங்கு ஆறு_ஐந்து கோடி – கிட்-மிகை:12 4/2,3
பொன் நெடுவரையில் தொத்திய கோளும் நாளும் ஒத்து இடைஇடை பொலிய
மின் ஒளிர் மௌலி உதய மால்_வரையின் மீப்படர் வெம் கதிர் செல்வர் – சுந்:3 81/2,3
பொங்கு வெம்_கதிர் என பொலிய போர் படை – சுந்:5 73/2
பொலம் கொள் மா மணி வெள்ளியங்குன்று என பொலிய – சுந்:12 37/4
பொறி-வாய் திசை-தொறும் மின் தாரயின் நிலை பொலிய சினமொடு பொழிகின்றான் – சுந்-மிகை:10 6/3
நகல் மதிக்கில மறு பொலிய வாள் ஒளி இழந்து உய்தல் நண்ணும் – யுத்1:2 93/2
பொங்கு பரம் சுடராய் எங்கும் பொலிய நின்றான் – யுத்1-மிகை:3 29/4
புடை உறு வயிர வாள் பொலிய வீக்கினான் – யுத்2:15 109/2
பொன் மலர் பீடம்-தன்-மேல் நான்முகன் பொலிய தோன்றும் – யுத்3:24 49/3
பொருந்திய இருளின் பொம்மல் பொலிய மாருதியும் நின்றான் – யுத்3-மிகை:22 7/4
புதை இருள் பகை குண்டலம் அனையவை பொலிய
சிதைவு_இல் திங்களும் மீனும்-போல் முத்து_இனம் திகழ – யுத்4:35 11/3,4
போதம் முற்றிய தண்டு ஒரு கையினில் பொலிய
மா தவ பயன் உருவு கொண்டு எதிர் வருமா-போல் – யுத்4:41 34/2,3
பூரண பொன் குடம் பொலிய வைத்து நீள் – யுத்4-மிகை:41 212/2

TOP


பொலியவே (2)

தொடையல் மாலை துயல்வந்து உலவு தோள் பொலியவே – ஆரண்:1 9/4
இந்து சூரியரை ஒத்து இருவரும் பொலியவே – ஆரண்:1 36/4

TOP


பொலியாநின்றார் (1)

பொலியாநின்றார் உன்னை போல்வார் உளரோ பொன்னே – அயோ:4 62/2

TOP


பொலியும் (12)

எங்கும் பொலியும் பரம் சுடர் ஆகி எ உயிரும் – பால-மிகை:3 2/1
பூண்ட மா தவத்தன் ஆகி அரசர்_கோன் பொலியும் நீர்மை – பால-மிகை:11 22/2
பொன்_நகர் இயல்பு என பொலியும் ஏல்வையில் – அயோ:2 46/2
படம் திறந்து உருவலின் பொலியும் பான்மை போல் – கிட்:10 108/4
பொன் நெடு முடி என பொலியும் பொற்பது – கிட்-மிகை:14 1/4
புரித்தனனாம் என பொலியும் பொற்பதே – சுந்:2 42/4
பரிதியின் பொலியும் மெய்யர் படு மத களிற்றின் பாகர் – சுந்:8 12/4
பூம் துணர் சேர்த்து என பொலியும் வாள் முகம் – சுந்:12 10/2
காரால் பொலியும் களிறு ஆர்ப்பு ஒலியும் – யுத்3:31 193/4
வண்டினின் பொலியும் நல் யாழ் வழியுறு நறவம் வானத்து – யுத்3-மிகை:22 1/3
பொருள் ஆகியும் இருள் ஆகியும் ஒளி ஆகியும் பொலியும்
திரு_மார்பினன் நெடு மாயையை யாரே தெரிந்து அறிவார் – யுத்3-மிகை:27 8/3,4
தடம் பணையின் நறும் பழனம் தழுவியதே என பொலியும் தகையும் காண்-மின் – யுத்4:33 23/4

TOP


பொலியும்-மன்னோ (1)

வள்ளமும் நறவும் என்ன வரம்பு இல பொலியும்-மன்னோ – பால:16 10/4

TOP


பொலியுமால் (1)

நிழல் என பொலியுமால் நேமி வான் சுடர் – பால:3 40/4

TOP


பொலிவ (2)

வாச நகை மங்கையர் முகம் பொலிவ வானில் – பால:15 18/2
பொய்கை அன்னங்கள் ஏந்திய பூம் கொம்பர் பொலிவ – கிட்:1 18/4

TOP


பொலிவது (10)

பொய்கை அம் கமல கானில் பொலிவது ஓர் அன்னம் என்ன – பால:14 63/1
பூ எலாம் மலர்ந்த பொய்கை தாமரை பொலிவது ஒத்தாள் – பால:18 15/4
ஓவியம் சுவை கெட பொலிவது ஓர் உருவொடே – பால:20 22/2
பொலிவது மற்று இவள் பொற்பு என்றால் இவள் – பால:23 81/2
பூணியல் நின சாயல் பொலிவது பல கண்ணின் – அயோ:9 4/3
காந்தளின் மலர் ஏறி பொலிவது கவின் ஆரும் – அயோ:9 5/2
பாறை மற்று ஒரு பரிதியின் பொலிவது பாராய் – அயோ:10 15/4
போல நின்று பொலிவது பூம் பொழில் – கிட்:13 18/2
பொலிவது பொதுவுற எண்ணும் புன் தொழில் – யுத்1:2 33/1
பூதம் அவை ஐந்தின் வலியின் பொலிவது அம்மா – யுத்4:36 10/4

TOP


பொலிவதே (1)

பொங்கு ஆர்கலி புனல் தர பொலிவதே போல் – சுந்:1 63/2

TOP


பொலிவதே-போல் (1)

பண்டை நான்மறைக்கும் எட்டா பரஞ்சுடர் பொலிவதே-போல்
புண்டரீக கண் வென்றி புரவலன் பொலிந்தான்-மன்னோ – யுத்4:41 19/3,4

TOP


பொலிவன (5)

பூம் கொழுந்து பொலிவன போன்றவே – பால:21 49/4
பொன் திணி மணி மான பொலிவன பல காணாய் – அயோ:9 3/4
பொருந்தின களி வண்டின் பொலிவன பொன் ஊதும் – அயோ:9 8/3
கங்குலும் பகலாம் என பொலிவன கமலம் – கிட்:1 20/3
மங்கைமார் தட முலை என பொலிவன வாளம் – கிட்:1 20/4

TOP


பொலிவார் (1)

பூணின் பொலிவார் புடை ஏந்திட பொங்கு தோளான் – ஆரண்:10 158/3

TOP


பொலிவால் (2)

புழைத்த போல நீர் நிரந்தரம் பொழிகின்ற பொலிவால்
இழைக்கும் நுண்ணிய மருங்குலாள் இணை நெடும் கண்கள் – சுந்:3 6/2,3
போரின் உயர் சேனையுடன் போனகம் பற்றினர் பொலிவால் – யுத்4-மிகை:41 195/4

TOP


பொலிவாள் (1)

பாவைமார் பரந்த கோல பண்ணையில் பொலிவாள் வண்ண – பால:18 15/3

TOP


பொலிவான் (1)

வில்லால் ஒளிர் மேகம் என பொலிவான் – ஆரண்:2 11/4

TOP


பொலிவானை (1)

கார் கடல் கமலம் பூத்தது என பொலிவானை கண்டான் – யுத்1:4 129/4

TOP


பொலிவின் (1)

புடை பெருத்து உயர் பெருமையின் கருமையின் பொலிவின்
மிடல் அயில் படை மின் என விலங்கலின் கலங்கும் – சுந்:7 47/2,3

TOP


பொலிவு (11)

பொற்பின் நின்றன பொலிவு பொய் இலா – பால:2 59/1
அணங்கு இழிய பொலிவு இழந்த ஆறு ஒத்தார் வேறு உற்றார் – பால:13 18/4
பூ எலாம் கொய்து கொள்ள பொலிவு இல துவள நோக்கி – பால:17 11/1
புலரி அம் கமலம் போலும் பொலிவு ஒரீஇ வதனம் பூவில் – பால-மிகை:11 27/3
பொன் அரை சீரையின் பொலிவு நோக்கினான் – அயோ:4 157/2
அங்கை அணையில் பொலிவு அழுங்க முகம் எல்லாம் – அயோ:5 16/3
பூவின் நீத்து என நாடு பொலிவு ஒரீஇ – அயோ:11 26/2
பொலிவு உடைத்து என தேரைகள் புகழ்வன போலும் – கிட்:1 21/4
பயில்வு_இல் கல்வியார் பொலிவு_இல் பான்மை போல் – கிட்:3 32/2
போன பின் பொலிவு அற்றது போன்றதே – கிட்:11 39/4
பொன் மதில் கிடக்கை சூழ பொலிவு உடை நகரம் தோன்ற – யுத்4-மிகை:41 271/1

TOP


பொலிவு_இல் (1)

பயில்வு_இல் கல்வியார் பொலிவு_இல் பான்மை போல் – கிட்:3 32/2

TOP


பொலிவுடனே (1)

போர் ஏறு பொலிவுடனே வட திசையில் போயினனால் – யுத்4-மிகை:41 114/4

TOP


பொலிவும் (1)

புகழ் புகுந்து உலாயது ஓர் பொலிவும் போன்றதே – சுந்:2 58/4

TOP


பொலிவுற்றது (1)

செம் சோரி என பொலிவுற்றது செக்கர் வானம் – பால:16 36/4

TOP


பொலிவுற்றதை (1)

பருதிப்படி பொலிவுற்றதை இளம் கோளரி பார்த்தான் – யுத்3:27 121/2

TOP


பொலிவுறாத (1)

பொன் திணி நெடு வரை பொலிவுறாத முன் – கிட்:12 1/2

TOP


பொலிவென் (1)

புரம் சுடும் ஒருவனின் பொலிவென் யான் என்றான் – அயோ:14 39/4

TOP


பொலிவே (1)

பொன்னின் சோதி போதினின் நாற்றம் பொலிவே போல் – பால:10 23/1

TOP


பொலிவை (1)

போதகம் அனையவன் பொலிவை நோக்கி அ – பால:13 11/1

TOP


பொலீர் (1)

நிறம் பொலீர் உங்கள் தீவினை நேர்ந்ததால் – கிட்:11 31/2

TOP


பொழி (38)

புயல் பொழி தட கையால் தொழுது பொங்கு நீர் – பால:5 72/2
புயல் பொழி தட கையான் புதல்வன் பூம் கணை – பால:13 58/3
தேம் பொழி துழாய் முடி செம் கண் மாலவன் – பால:14 8/2
நெய் பொழி கனலின் பொங்கி நெடும் கொடி தேர் கடாவி – பால-மிகை:11 18/2
ஏவிய மொழி கேளா இழி புனல் பொழி கண்ணான் – அயோ:8 25/1
புண்டரீகம் பொழி புனல் அவன் சடா – அயோ:14 52/3
புண்ணிடை பொழி உயிர் புனல் பொலிந்து வரவும் – ஆரண்:1 43/1
புண் மேலன குருதி பொழி திரை ஆறுகள் பொங்க – ஆரண்:7 91/3
பொலம் தாரினர் அனலின் சிகை பொழி கண்ணினர் எவரும் – ஆரண்:7 92/1
பொழிந்தனர் பொழி கனல் பொடிக்கும் கண்ணினார் – ஆரண்:7 105/4
முற்றி பொழி காதலின் முந்துறுவாள் – ஆரண்:11 48/2
பொருப்பினையும் கடந்த புய பரப்பினிடை பொழி கதிரின் ஒளி குலாவி – ஆரண்-மிகை:10 2/1
புக்கிலாதவும் பொழி அரத்த நீர் – கிட்:3 48/3
தழங்கின பொழி மத திவலை தாழ்தர – கிட்:10 22/3
கேழ் கிளர் சுடு கணை கிழித்த புண் பொழி
தாழ் இரும் குருதியால் தரங்க வேலைகள் – சுந்:5 54/2,3
கதையொடு முதிர மலைந்தார் கணை பொழி சிலையர் கலந்தார் – சுந்:7 28/3
புண்ணின் மீ சென்று பொழி புனல் பசும் புலால் பொடிப்ப – சுந்:11 51/3
நீல் நிற நிருதர் யாண்டும் நெய் பொழி வேள்வி நீக்க – சுந்:12 133/1
பொன் பொழி தட கை அ பொரு_இல் வீரனும் – சுந்:14 21/3
பொழி திரை அன்ன வேலை புடை பரந்து என்ன பொங்கி – சுந்:14 50/3
பச்சிரத்தம் பொழி பருதி கண்ணினான் – யுத்1:2 28/4
மேவு தீ விடம் உயிர்ப்பன வெயில் பொழி எயிற்றன அ வீரர் – யுத்1:2 88/2
குகை பொழி புது குருதி கைக்கொடு குடித்தான் – யுத்1:12 12/4
மின் பொழி எயிறு உடை கவியின் வெள்ளமும் – யுத்2:15 119/2
செய்ய கண் பொழி தீ சிகை இரு மடி சிறந்தன தெழிப்போடும் – யுத்2:16 344/3
மையல் தழை செவி முன் பொழி மழை பெற்றன மலையின் – யுத்2:18 139/1
பொரு கோடியில் உயிர் உக்கன ஒழிய பொழி மத யாறு – யுத்2:18 147/2
தொடர்ந்தன மழை பொழி தும்பி கும்பங்கள் – யுத்2:19 47/2
சிலை தடம் பொழி வய கடும் பகழி செல்ல ஒல்கினர் சினத்தினால் – யுத்2:19 64/1
இரைக்கும் மும் மதம் பொழி தறுகண் யானையின் – யுத்2-மிகை:16 19/1
சிலை பொழி பகழி வேல் வாள் செறி சுடர் குலிசம் ஈட்டி – யுத்2-மிகை:16 23/1
முடிவுறும் உகம் பொழி மாரி மும்மையின் – யுத்2-மிகை:18 8/1
தழல் பொழி வாளி புட்டில் கட்டி வில் தாங்கி சார்வான் – யுத்3:20 30/3
சிகை நிற கனல் பொழி தெறு கண் செக்கரான் – யுத்3:20 31/1
புயல் பொழி அருவி கண்ணன் பொருமலன் பொங்குகின்றான் – யுத்4:32 47/1
சொல் பொழி துதியினன் தொழுத கையினன் – யுத்4-மிகை:40 14/2
பொழி இருள் களவு காண்போர் பொய் சொல்லி பண்டம் விற்போர் – யுத்4-மிகை:41 77/2
வெயர்த்த மேனியன் விழி பொழி மழையன் மூ_வினையை – யுத்4-மிகை:41 167/1

TOP


பொழிகின்ற (6)

பொழிகின்ற புவி மடந்தை திரு வெளிப்பட்டு என புணரி – பால:13 17/2
பொழிகின்ற பூவின் வேய்ந்த பந்தரை புரைத்து கீழ் வந்து – பால:19 15/3
பூம் துணர் வாளி மாரி பொழிகின்ற பூசல் நோக்கி – பால:21 11/2
பொய்த்தல்_இல் உள்ளத்து அன்பு பொழிகின்ற புணர்ச்சியாலும் – கிட்:9 28/1
புழைத்த போல நீர் நிரந்தரம் பொழிகின்ற பொலிவால் – சுந்:3 6/2
போய் வாழ்கின்ற பொங்கு அனல் கண்ணின் பொழிகின்ற
மீவாய் எங்கும் வெள்ளிடை இன்றி மிடைகின்ற – யுத்4:37 139/2,3

TOP


பொழிகின்றது (1)

வவ்வும் கடையுக மா மழை பொழிகின்றது மான – யுத்3:27 104/4

TOP


பொழிகின்றன (1)

புண் கீறிய குருதி புனல் பொழிகின்றன புரைய – பால:24 9/3

TOP


பொழிகின்றாரை (1)

பூட்டிய கையர் வாயால் குருதியே பொழிகின்றாரை
காட்டினன் கள்வர் என்னா கருணை அம் கடலும் கண்டான் – யுத்1:9 26/3,4

TOP


பொழிகின்றான் (1)

பொறி-வாய் திசை-தொறும் மின் தாரயின் நிலை பொலிய சினமொடு பொழிகின்றான்
உறு மாருதி உடல் உக வெம் குருதிகள் ஒழியாது அவனொடு மலைவுற்றான் – சுந்-மிகை:10 6/3,4

TOP


பொழிதர (4)

பொன் தட முடி புது வெயில் பொழிதர போய் – பால:22 42/3
நாட்டம் வெம் கனல் பொழிதர நானிலம் துருவி – பால-மிகை:9 33/3
பொங்கிய உவகை வெள்ளம் பொழிதர கமலம் பூத்த – அயோ:3 69/1
பொழிதர சிலர் உளம் பொருமி விம்முவார் – ஆரண்:10 40/4

TOP


பொழிதரு (1)

தன் தலை பொழிதரு குருதி-தன்னொடும் – சுந்-மிகை:14 20/3

TOP


பொழிதரும் (1)

கறுத்த வான் முகில் கல் மழை பொழிதரும் கடுப்பின் – யுத்2-மிகை:15 36/4

TOP


பொழிதல் (1)

பொங்கிய மாரியின் பொழிதல் மேயினான் – யுத்2-மிகை:18 7/4

TOP


பொழிந்த (16)

பொழிந்த நெய் ஆகுதி வாய்-வழி பொங்கி – பால:13 26/1
பூ_மழை சொரிந்தார் விண்ணோர் பொன் மழை பொழிந்த மேகம் – பால:13 36/1
பொழிந்த காதல் தொடர பொருள் எலாம் – பால:21 53/2
பொழிந்த பேர் அன்பினால் தொழுது முன்பு புக்கு – பால:24 41/3
பொழிந்த பேர் உவகையன் பொங்கு காதலன் – அயோ:1 83/2
கண் உற பொழிந்த காம வெம் புனல் கழுவுவாரும் – அயோ:3 89/4
பொழிந்த உண்கண் நீர் புது புனல் ஆட்டினர் புலம்ப – அயோ:4 214/2
பொழிந்த கண்ணின் புது புனல் போயினான் – அயோ:13 71/2
புல்லி மோந்து பொழிந்த கண்ணீரினன் – ஆரண்:4 35/2
பொழிந்த கோப கனல் உக பொங்குவான் – ஆரண்:7 9/2
பொழிந்த கோபத்தன் பொறி கனல் விழி-தொறும் பொடிப்ப – ஆரண்:15 36/2
பொன் நெடும் குன்றின்-மேல் பொழிந்த தாரைகள் – கிட்:10 14/3
பொழிந்த மா நிலம் புல் தர குமட்டிய புனிற்றா – கிட்:10 46/1
பொழிந்த பல் படை யாவையும் புயத்திடை பொடிபட்டு – சுந்-மிகை:7 8/3
பொதுவின் மன்னுயிர் குலங்களும் துணிந்தன பொழிந்த
உதிரமும் கடல் திரைகளும் பொருவன ஒரு-பால் – யுத்1:6 27/3,4
பூழி பெற்ற வெம் களம் குளம் பட பொழிந்த பேர் – யுத்3:31 94/3

TOP


பொழிந்தது (6)

பொங்குகின்ற கொங்கை மேல் விடம் பொழிந்தது என்னினும் – பால:13 51/3
கண் என பொழிந்தது கால மாரியே – கிட்:10 19/4
போர்த்தது பொழிந்தது அம்மா பொரு படை பருவ மாரி – சுந்:10 24/2
பொழிந்தது ஓர் கருணை-தன்னால் புல்லினன் என்று தோன்ற – யுத்1:4 138/3
பொழிந்தது போன்றது அன்றே பொங்கு இருள் கங்குல் போர்வை – யுத்2:19 217/4
பொழிந்தது அவன் தோளின்-மேலும் இலக்குவன் புயத்தின்-மேலும் – யுத்3:27 181/2

TOP


பொழிந்தவால் (1)

வானவர் நாட்டினும் மழை பொழிந்தவால் – யுத்1:8 15/4

TOP


பொழிந்தன (9)

பொழிந்தன மலர்_மழை ஆசி பூத்தன – பால:5 67/2
பொழிந்தன கரி மதம் பொடி வெம் கானகம் – அயோ:14 21/3
பொழிந்தன பூவின் மாரி போயினர் புறத்தோர் எல்லாம் – ஆரண்:10 88/3
பொன்னின் மால் வரை-மேல் மணி பொழிந்தன பொருவ – சுந்:2 26/1
பொடித்தன உரோமம் போந்து பொழிந்தன கண்ணீர் பொங்கி – சுந்:14 48/1
பொடித்த இ உலகம் எங்கும் பொழிந்தன பொறிகள் பொங்கி – யுத்2:19 102/3
பொழிந்தன மீன் தொடர்ந்து எழுந்த பொருப்பு_இனமும் தரு குலமும் பிறவும் பொங்கி – யுத்3:24 33/2
தம்-மின் என இன்னன மொழிந்து எதிர் பொழிந்தன தடுப்ப அரியவாம் – யுத்3:31 147/2
பொழிந்தன சர மழை உருவி போதலால் – யுத்4:37 59/2

TOP


பொழிந்தனர் (6)

பூ_மழை பொழிந்தனர் புகுந்த தேவருள் – பால:24 45/1
பொழிந்தனர் பொழி கனல் பொடிக்கும் கண்ணினார் – ஆரண்:7 105/4
ஒன்றி வானவர் பூ மழை பொழிந்தனர் உவந்தார் – சுந்:3 2/2
பொழிந்தனர் வாளி புகைந்தன கண்கள் – சுந்:9 51/3
பொழிந்தனர் அவன் பெயர் புகன்று பூ_மழை – யுத்2-மிகை:16 52/4
புரண்டு தத்துற பொழிந்தனர் இருவர்-தம் பொரு சிலை கணை மாரி – யுத்2-மிகை:16 53/2

TOP


பொழிந்தனன் (4)

பொறுத்தனன் பகழி மாரி பொழிந்தனன் உயிரின் போகம் – யுத்2:15 148/2
பசை அற புலர்ந்து போக பொழிந்தனன் பகழி மாரி – யுத்2-மிகை:18 25/4
பொழிந்தனன் இளைய வீரன் கணைகளால் துணித்து போக்க – யுத்3:28 39/2
போய் அற பகழி மாரி பொழிந்தனன் பொன்றி வீழ்ந்தான் – யுத்3-மிகை:31 55/4

TOP


பொழிந்தனனால் (1)

புக்கான் அயில் அம்பு பொழிந்தனனால்
உக்கார் அ அரக்கரும் ஊர் ஒழிய – யுத்3:27 30/2,3

TOP


பொழிந்தார் (4)

புனித மா தவர் ஆசியின் பூ_மழை பொழிந்தார்
அனைய கானத்து மரங்களும் அலர் மழை சொரிந்த – பால:8 45/1,2
போக அண்டர்கள் கண்டு அலர் கொண்டு பொழிந்தார்
நாக நம்பன் இளம் கிளை நன்கு உணராத – சுந்-மிகை:5 8/2,3
கதி கொடு சிலவர் தொடர்ந்தார் கணை பலர் சிலைகள் பொழிந்தார்
குதி கொடு சிலவர் எழுந்தே குறுகினர் கதை கொடு அறைந்தார் – சுந்-மிகை:7 3/2,3
பொழிந்தார் படைகள் அவை யாவையும் பொடிந்து சிந்தி – சுந்-மிகை:11 28/2

TOP


பொழிந்தான் (5)

பொழிந்தான் புகர் வாளிகள் மீளவும் போர் சடாயு – ஆரண்:13 25/3
சரித்து வானரம் மடிந்திட சர மழை பொழிந்தான் – யுத்2-மிகை:15 28/4
உட்க நாண் எறிந்து உக முடிவு என சரம் பொழிந்தான் – யுத்2-மிகை:16 43/4
புக்கு ஆகமும் கழன்று ஓடிட இளம் கோளரி பொழிந்தான் – யுத்3:27 119/4
பொருது இ கணம் வென்றான் என சர மாரிகள் பொழிந்தான் – யுத்3:27 121/4

TOP


பொழிந்திடும் (1)

போன திக்கு அறிவுறாமல் பொழிந்திடும் பகழி-தன்னால் – யுத்2-மிகை:18 24/2

TOP


பொழிந்து (18)

பூ_மழை பொழிந்து வாழ்த்தி விண்ணவர் போயினாரே – பால:7 54/4
விரை மலர் பொழிந்து ஆர்த்தன விண்ணவர் குழாங்கள் – பால-மிகை:9 55/2
துந்துமி முழங்க தேவர் தூய் மலர் பொழிந்து வாழ்த்த – அயோ-மிகை:6 1/1
பொழிந்து எழு காதலின் பொருந்தினார் அவன் – ஆரண்:3 9/3
பொழிந்து பூ மழை போற்றினர் இறைவனை புகழ்ந்தார் – ஆரண்-மிகை:8 2/4
பொழிந்து சோரி புது புனல் பொங்கி மீ – யுத்2:15 31/1
புண் திறந்து குருதி பொழிந்து உக – யுத்2:15 59/3
பூ மழை பொழிந்து வாழ்த்தி புகழ்ந்தனர் புலவர் எல்லாம் – யுத்2:18 181/4
பூ மழை பொழிந்து வானோர் போயது எம் பொருமல் என்றார் – யுத்2:18 205/1
பொழிந்து சென்றனன் தீ என பொங்கினான் – யுத்2:19 150/4
பொருத்தி வெம் சரம் பொழிந்து இவை விலக்கு என புகன்றான் – யுத்2-மிகை:15 29/4
மழை என பொழிந்து நூறு யோசனை வரைப்பில் மேவும் – யுத்2-மிகை:16 35/3
பூ மாரி பொழிந்து புகழ்ந்தனரால் – யுத்3:20 79/4
பனி மலர் பொழிந்து ஆர்த்தனர் வாழ்த்தினர் பல்-கால் – யுத்3:22 84/4
பற்றி மேகம் பொழிந்து என பல் படை – யுத்3:31 131/4
வளம் பட சிலையில் கோலி பொழிந்து அவை மடித்தான் கண்டு – யுத்4-மிகை:37 4/3
பொழிந்து மா மலர் இட்டு நீ அருச்சி என்று உரைப்ப – யுத்4-மிகை:41 106/3
பூவர்க்கம் பொழிந்து வீழ்ந்தான் எடுத்தனர் பொருந்த புல்லி – யுத்4-மிகை:41 283/3

TOP


பொழிய (12)

போல் கடைக்கண் அளி பொழிய பொங்கு அணை – அயோ:2 49/3
புண்டரிக வாள் நயனம் நீர் பொழிய நின்றான் – ஆரண்:3 46/2
புண்ணின் புது நீர் பொழிய பொலி புள்ளின் வேந்தன் – ஆரண்:13 26/1
பூட்டி வாய்-தொறும் பிறை குலம் வெண் நிலா பொழிய
வாள் தடம் தவழ் ஆரமும் வயங்கு ஒளி மார்பும் – யுத்1:2 100/2,3
செம்_புனல் பொழிய கதை சேர்த்தினான் – யுத்2:15 75/3
எதிர்பட்டு அனல் பொழிய கிரி இடறி திசை எழு கார் – யுத்2:18 142/3
போர் கடை கரும் கண் வாளி புயத்தொடு பொழிய புக்கான் – யுத்2:19 205/4
குருதி வாய் பொழிய குத்தி சிலவரை குமைக்கும் கூவி – யுத்2-மிகை:16 29/2
கல் இடும் மாரி என்ன கணை மழை பொழிய கண்ட – யுத்2-மிகை:18 30/3
பொரு வில்லவர் கணை மாரிகள் பொடியாம் வகை பொழிய
திருவில்லிகள் தலை போய் நெடு மலை-போல் உடல் சிதைவார் – யுத்3:31 103/3,4
நனைய விசையின் எழு துவலை மழை பொழிய – யுத்3:31 157/4
பொங்கு பல்லியங்கள் ஆர்ப்ப பூ மழை பொழிய விண்ணோர் – யுத்4-மிகை:42 27/3

TOP


பொழியவும் (1)

கார் மழை பொழியவும் கழனி பாய் நதி – அயோ:1 81/3

TOP


பொழியும் (13)

பொழியும் மா மத யானையின் போகின்றான் – பால:14 33/2
பொழியும் கண்ணீர் புது புனல் ஆட்டினர் – அயோ:7 14/1
பொழியும் சோலை விரைவினில் போயினார் – ஆரண்:3 35/4
வெவ் வழி பொழியும் கண்ணீர் விலக்கினன் விளிந்த தாதை – ஆரண்:13 133/3
தண் கதிர் பொழியும் ஓர் தவள மா மதி – ஆரண்-மிகை:10 6/1
பொங்கிய சோரி நீர் பொழியும் கண்ணினன் – கிட்:16 28/2
காய் கனல் பொழியும் கையால் குத்துதிர் கட்டி என்றான் – சுந்-மிகை:14 15/4
பொழியும் வெம் படை போர் கடல் ஆர்த்தவால் – யுத்2:15 34/2
வற்ற கடல் சுடுகிற்பன மழை ஒப்பன பொழியும்
கொற்ற கரி பதினாயிரம் ஒரு பத்தியில் கொல்வான் – யுத்2:18 151/3,4
பொன் நின்ற வடிம்பின் வாளி மழை என பொழியும் வில்லான் –