பே-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பேச்சினன் 1
பேச்சினார் 1
பேச்சினால் 1
பேச்சினாளை 1
பேச்சினான் 1
பேச்சினை 1
பேச்சு 1
பேச்சும் 1
பேச 9
பேசல் 4
பேசல்-பாற்று 1
பேசலள் 1
பேசலன் 3
பேசலார் 1
பேசலுற்றாள் 1
பேசலுற்றான் 4
பேசவும் 1
பேசற்பாற்று 1
பேசாது 1
பேசான் 2
பேசானேல் 1
பேசி 11
பேசியது 1
பேசியே 1
பேசின் 1
பேசினனுக்கு 1
பேசினார் 1
பேசினான் 2
பேசினென் 1
பேசினை 1
பேசீரோ 1
பேசுக 1
பேசுகிலாளை 1
பேசுகின்றான் 1
பேசும் 4
பேசுமால் 1
பேசுவ 1
பேசுவது 2
பேசுவர் 1
பேசுவாம் 2
பேசுவாம்-அரோ 1
பேசுவாய் 1
பேசுவார் 2
பேசுவான் 3
பேசுற 1
பேடி 2
பேடு 1
பேடை 7
பேடை-மேல் 1
பேடைகள் 1
பேடையும் 1
பேடையே 1
பேடையை 3
பேடோடு 1
பேண 6
பேணல் 2
பேணலர் 1
பேணலன் 1
பேணலா 1
பேணலாது 2
பேணலார் 1
பேணலை 1
பேணா 4
பேணாத 1
பேணாது 1
பேணாய் 1
பேணார் 3
பேணான் 1
பேணி 18
பேணிய 1
பேணியே 1
பேணினளால் 1
பேணினான் 1
பேணினென் 1
பேணுதல் 1
பேணுதற்கு 1
பேணுதி 1
பேணும் 6
பேணுவது 1
பேணேன் 1
பேத 1
பேதங்கள் 1
பேதம் 3
பேதமாம் 1
பேதமையாலோ 1
பேதறுத்து 1
பேதாய் 2
பேதித்த 1
பேதிப்பன 1
பேதியா 1
பேதியாது 1
பேதினால் 1
பேது 3
பேதுற்றார் 1
பேதுற்றாள்-அரோ 1
பேதுற்று 1
பேதுறுகின்ற 1
பேதுறும் 4
பேதுறுவீரேல் 1
பேதுறுவேன் 1
பேதை 28
பேதை-பால் 1
பேதைமார் 1
பேதைமாரினே 1
பேதைமை 9
பேதைமைத்து 1
பேதைமையேன் 1
பேதையர் 6
பேதையன் 1
பேதையின் 1
பேதையும் 4
பேதையேன் 7
பேதையை 3
பேதையோர் 1
பேம் 1
பேய் 40
பேய்_கணம் 1
பேய்க்கும் 1
பேய்கள் 3
பேய்களின் 1
பேய்களும் 1
பேய்முக 1
பேய 1
பேயர்கள் 1
பேயரின் 1
பேயனேன் 1
பேயின் 2
பேயினும் 1
பேயீரே 1
பேயும் 4
பேயை 2
பேயொடு 1
பேயோ 1
பேர் 353
பேர்-கெழு 1
பேர்_மகளை 1
பேர்_இயம் 1
பேர்_இனம் 1
பேர்க்க 4
பேர்க்க_அரும் 1
பேர்க்ககிலா 1
பேர்க்கப்பேர்க்க 1
பேர்க்கல் 1
பேர்க்கின்ற 1
பேர்க 1
பேர்கல 1
பேர்கலா 2
பேர்கள் 1
பேர்கில 1
பேர்கிலன் 1
பேர்கிலா 1
பேர்கிலாது 2
பேர்கிலையால் 1
பேர்கின்றது 1
பேர்குதி 1
பேர்ச்சி 1
பேர்ச்சியுள் 2
பேர்த்த 2
பேர்த்தன 1
பேர்த்தனர் 1
பேர்த்தனன் 1
பேர்த்தாய் 1
பேர்த்தார் 1
பேர்த்து 4
பேர்த்தும் 2
பேர்ந்த 1
பேர்ந்ததால் 1
பேர்ந்தவால் 1
பேர்ந்தன 1
பேர்ந்தார் 1
பேர்ந்தாள் 1
பேர்ந்தான் 3
பேர்ந்திலன் 1
பேர்ந்து 2
பேர்ந்துளோர் 1
பேர்ந்தோன் 1
பேர்ப்பன 1
பேர்ப்பாய் 1
பேர்வ 1
பேர்வதன்-முன் 1
பேர்வது 2
பேர்வதே 1
பேர்வள் 1
பேர்வான் 1
பேர்வில் 1
பேர்வு 10
பேர்வு_அரும் 1
பேர்வு_அற 1
பேர்வு_இடம் 1
பேர்வு_இல் 2
பேர்வுழி 1
பேர்வுற 2
பேர்வுறு 2
பேர்வுறுகின்றவாறும் 1
பேர 17
பேரர் 2
பேரவன் 1
பேரவே 3
பேரன் 1
பேரனை 1
பேரா 13
பேராத 1
பேராது 2
பேராளன் 1
பேராறு 1
பேரான் 1
பேரி 21
பேரிகள் 1
பேரிகை 2
பேரியின் 4
பேரியும் 8
பேரியே 3
பேரிளம் 1
பேரின் 3
பேரினால் 1
பேரினான் 1
பேரினும் 5
பேரு 1
பேருக்கு 1
பேருதி 2
பேருதிர் 1
பேரும் 12
பேரும்-கால் 1
பேருமால் 3
பேருமாறு 1
பேருமாறும் 1
பேருமே 2
பேருமேல் 1
பேருமோ 2
பேருவிப்பென் 1
பேருறும் 1
பேரே 2
பேரேன் 1
பேரை 3
பேரையும் 1
பேழ் 26
பேழ்கணித்து 1
பேழை 1
பேழையின் 1
பேற்றினை 1
பேறு 13
பேறுகள் 1
பேறும் 3
பேறோ 1
பேன 3

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


பேச்சினன் (1)

பிச்சராம் அன்ன பேச்சினன் இந்திரன் – அயோ:8 7/3

TOP


பேச்சினார் (1)

பேரர் பேரி முழக்கு அன்ன பேச்சினார் – யுத்2:19 132/4

TOP


பேச்சினால் (1)

பெரும் படை இளவலோடு என்ற பேச்சினால்
வரும் படை வந்தது வானுளோர்கள் தம் – யுத்2:16 95/2,3

TOP


பேச்சினாளை (1)

பிள்ளை போல் பேச்சினாளை பெற்ற பின் பிழைக்கல் ஆற்றாய் – ஆரண்:10 77/1

TOP


பேச்சினான் (1)

பிச்சரின் திகைத்தன பெற்றி பேச்சினான்
மு சிரத்து அயிலினான் மூரி தேரினான் – யுத்3:20 32/1,2

TOP


பேச்சினை (1)

பேசும் பேச்சினை சமயங்கள் பிணக்குறும் பிணக்கை – கிட்:12 36/3

TOP


பேச்சு (1)

பின் பழி எய்த நின்றான் அவன் பின்னை பேச்சு விட்டான் – யுத்1:13 17/4

TOP


பேச்சும் (1)

பின்னை சிலர் உய்வர் என்று அங்கு ஒரு பேச்சும் உண்டோ – ஆரண்:10 137/4

TOP


பேச (9)

மைந்தர் பேச மனம் களித்து ஓடுவார் – பால:14 41/4
கூசின அல்ல பேச நாணின குயில்கள் எல்லாம் – பால:17 6/3
பெரிய ஆய் பரவை ஒவ்வா பிறிது ஒன்று நினைந்து பேச
உரிய ஆய் ஒருவர் உள்ளத்து ஒடுங்குவ அல்ல உண்மை – கிட்:13 54/1,2
பிழை அற அறிந்த எல்லாம் உரைத்தி என்று அரக்கன் பேச
முழை உறு சீயம் அன்னான் முகத்தினால் அகத்தை நோக்கி – யுத்1:13 4/2,3
சிற்பத்தின் நம்மால் பேச சிறியவோ என்னை தீரா – யுத்2:16 27/3
பின்னை நின்றது புரிவென் என்று அன்னவன் பேச
மன்னன் முன் நின்ற மகோதரற்கு இ மொழி வழங்கும் – யுத்3:22 92/3,4
பின்பு உளது இ கடல் என்ன பெயர்ந்ததன்-பின் யோசனைகள் பேச நின்ற – யுத்3:24 24/1
பேர்ப்பன செம் சொலாள் அ திரிசடை பேச பேர்ந்தாள் – யுத்3:26 91/2
பேச அரிது ஒருவர்க்கேயும் பெரு விலை இதனுக்கு ஈது – யுத்4-மிகை:42 61/1

TOP


பேசல் (4)

பிரிந்தவர் கூடினால் பேசல் வேண்டுமோ – பால:10 38/4
பேசல் ஆம் தகைமைத்து அல்லா பெரும் பிணி பிணிப்ப நீண்ட – ஆரண்:10 71/3
பெரும் தடம் கண்ணவள் பேசல் மேயினாள் – ஆரண்:12 36/4
பித்து ஆய விலங்கின் ஒழுக்கினை பேசல் ஆமோ – கிட்:7 43/2

TOP


பேசல்-பாற்று (1)

பின் செயத்தக்கது பேசல்-பாற்று என்றான் – கிட்:11 135/4

TOP


பேசலள் (1)

பெயர்த்திலள் யாக்கை ஒன்றும் பேசலள் அல்லது யாதும் – யுத்3:29 46/2

TOP


பேசலன் (3)

பிறிது ஓர் மாற்றம் பெருந்தகை பேசலன்
மறுகி வீழ்ந்து அழ மைந்தரும் மாதரும் – அயோ-மிகை:4 12/1,2
பேசலன் இருந்த வள்ளல் உள்ளத்தின் பெற்றி ஓராள் – ஆரண்:6 40/1
ஒன்றும் பேசலன் நாணினன் வணங்கிய உரவோன் – யுத்1:5 73/2

TOP


பேசலார் (1)

பெருமையோர் ஆயினும் பெருமை பேசலார்
கருமமே அல்லது பிறிது என் கண்டது – கிட்:6 16/1,2

TOP


பேசலுற்றாள் (1)

பேர் அவள் சீதை என்று வடிவு எலாம் பேசலுற்றாள் – ஆரண்:10 68/4

TOP


பேசலுற்றான் (4)

மூங்கையான் பேசலுற்றான் என்ன யான் மொழியலுற்றேன் – பால:2 1/4
பெரும் தகைமை தயரதன் தன் புதல்வர் என அவர் தகைமை பேசலுற்றான் – பால:12 2/4
பெயர்த்து அது துடைக்க எண்ணி பிறிதுற பேசலுற்றான்
மயக்கு அறும் உலகம் மூன்றின் வாழ்பவர்க்கு அனைய வல்லோர் – ஆரண்:12 53/2,3
பின்னை என் வீரம் என்னாம் என்றனன் பேசலுற்றான் – யுத்1-மிகை:9 16/4

TOP


பேசவும் (1)

பெறுவர் என்பது பேசவும் வேண்டுமோ – பால-மிகை:0 33/4

TOP


பேசற்பாற்று (1)

பின்றுதல் அவனை என் பேசற்பாற்று நீ – சுந்-மிகை:14 33/3

TOP


பேசாது (1)

ஆடின மயில்கள் பேசாது அடங்கின குயில்கள் அன்பர் – கிட்:10 25/3

TOP


பேசான் (2)

ஒன்றும் பேசான் தன்னை மறந்தான் துயில்வுற்றான் – யுத்3:22 217/4
மித்திரர் வதனம் நோக்கான் இளையவன் வினவ பேசான்
பித்தரும் இறை பொறாத பேர் அபிமானம் என்னும் – யுத்3:26 58/2,3

TOP


பேசானேல் (1)

பின்னவன் நின்றனன் என்றிலன் அன்னவை பேசானேல்
என் இவன் என்னை இகழ்ந்தது இ எல்லை கடந்து அன்றோ – அயோ:13 16/2,3

TOP


பேசி (11)

பாகு ஒக்கும் சொல் பைங்கிளியோடும் பல பேசி
மாகத்து உம்பர் மங்கையர் நாண மலர் கொய்யும் – பால:10 21/1,2
குயிலொடும் இனிது பேசி சிலம்பொடும் இனிது கூவி – பால:15 29/3
பேர்த்தனர் இனி என பேசி வானவர் – கிட்:10 18/2
நின்று இனி பல பேசி என்னோ நெறி – கிட்:13 4/3
மாருதி வலி தகைமை பேசி மறவோரும் – கிட்:14 71/1
சிந்த நூறி சீதையொடும் பேசி மனிதர் திறம் செப்ப – சுந்:12 120/2
வாய்களின் பேசி வானோர் மண்டினர் மலைதல் நோக்கி – சுந்-மிகை:11 6/4
வில் எடாமை நினது ஆண்மை பேசி உயிரோடு நின்று விளையாடினாய் – யுத்2:19 73/2
நில் அடா நில்லு நில்லு நீ அடா வாசி பேசி
கல் எடாநின்றது என்னே போர்க்களத்து அமரர் காண – யுத்3:27 90/1,2
தீரர் என்று அமரர் பேசி சிந்தினார் தெய்வ பொன் பூ – யுத்3:28 30/4
பின்னை வா தருவென் என்று பேசி தட்டுவிக்கும் பேதை – யுத்4-மிகை:41 70/1

TOP


பேசியது (1)

பேசியது அமையும் நம் கோன் எங்கு உளன் பெரும என்றான் – யுத்4-மிகை:41 258/4

TOP


பேசியே (1)

நான்முகன் அவர்க்கு நல் மொழிகள் பேசியே
தான் உறு செய் வினைத்தலையில் நிற்கின்றான் – ஆரண்-மிகை:3 6/1,2

TOP


பேசின் (1)

பிரியாது இருந்தேற்கு ஒரு மாற்றம் பேசின் பூசல் பெரிது ஆமோ – கிட்:1 23/4

TOP


பேசினனுக்கு (1)

பேசினனுக்கு எதிர் பேசுற நாணாள் – ஆரண்:14 51/1

TOP


பேசினார் (1)

பெற்றியின் உணர்வினார் முடிய பேசினார் – யுத்1:4 82/4

TOP


பேசினான் (2)

பெற்றி கண்டு இளைய வள்ளல் ஒள் எரி பிறந்த கண்ணன் இவை பேசினான் – யுத்2:19 87/4
பின்னரும் செல்லும் என்று ஒழிய பேசினான்
அன்ன போர் அரக்கரும் களத்தை அண்மினார் – யுத்3-மிகை:20 8/3,4

TOP


பேசினென் (1)

பெய் திறன் எல்லாம் பெய்து பேசினென் பெயரும் தன்மை – யுத்2:16 165/3

TOP


பேசினை (1)

பின்னை நீக்கி உவகையும் பேசினை
என்ன பேற்றினை ஈகுவது என்பதை – யுத்4:40 14/2,3

TOP


பேசீரோ (1)

பெடையீர் ஒன்றும் பேசீரோ பிழையாதேற்கு பிழைத்தீரோ – கிட்:1 27/2

TOP


பேசுக (1)

பின் அரன் பிரமன் என்பார் பேசுக பிறந்து வாழும் – யுத்2:19 120/2

TOP


பேசுகிலாளை (1)

மாற்றம் பேசுகிலாளை ஓர் மைந்தன்தான் – பால:14 35/2

TOP


பேசுகின்றான் (1)

பின்னர் வானவரை நோக்கி பிதாமகன் பேசுகின்றான்
முன்னரே எண்கின் வேந்தன் யான் என முடுகினேன் மற்று – பால:5 23/2,3

TOP


பேசும் (4)

பெயர்த்து பைப்பைய அயர்வு தீர்ந்து இனையன பேசும் – ஆரண்:13 94/4
பேசும் பேச்சினை சமயங்கள் பிணக்குறும் பிணக்கை – கிட்:12 36/3
பிடுங்கும் மெல் உரை புதல்வனுக்கு இனையன பேசும் – யுத்1-மிகை:3 8/4
ஒல்லொலி வீரர் பேசும் உரை ஒலி உரப்பில் தோன்றும் – யுத்3:22 8/2

TOP


பேசுமால் (1)

பிடித்து கொள்வென் சிறை என பேசுமால் – யுத்4:37 45/4

TOP


பேசுவ (1)

பிசை தொழில் மறவரை பிறிது என் பேசுவ
விசையுறு பறவையும் விலங்கும் வேற்றவும் – யுத்1:2 10/2,3

TOP


பேசுவது (2)

பாவை பேசுவது போல் கண் பனிப்பு உற – சுந்:2 171/3
பேசுவது மானம் இடை பேணுவது காமம் – யுத்1:2 52/3

TOP


பேசுவர் (1)

பேர் நிரை சென்றது பேசுவர் யாரே – யுத்3-மிகை:20 6/4

TOP


பேசுவாம் (2)

பின்னர் எய்திய தன்மையும் பேசுவாம் – சுந்:2 154/4
பின்னது ஆய காரியமும் நிகழ்ந்த பொருளும் பேசுவாம் – யுத்1:1 11/4

TOP


பேசுவாம்-அரோ (1)

பின்னவன்-தன் நிலை பேசுவாம்-அரோ – ஆரண்:13 60/4

TOP


பேசுவாய் (1)

பேரும் மாளும் எனும் பொருள் பேசுவாய் – கிட்:11 6/4

TOP


பேசுவார் (2)

பேசுவார் ஒருவர்க்கு ஆவி தோற்றிலென் பெண்-பால் வைத்த – யுத்2:17 13/3
பிடுங்குகின்ற உணர்வினர் பேசுவார் – யுத்4:34 8/4

TOP


பேசுவான் (3)

பெற்ற பெருமை தவ முனிவன் பேசுவான் – அயோ:14 67/4
பின்றுவாய்-கொலாம் என்ன பேசுவான் – அயோ:14 95/4
பிரை உளது என்பது மைந்தன் பேசுவான் – யுத்1:3 57/4

TOP


பேசுற (1)

பேசினனுக்கு எதிர் பேசுற நாணாள் – ஆரண்:14 51/1

TOP


பேடி (2)

பேடி போர் வல் அரக்கர் பெரும் குலத்தை ஒருங்கு அவிப்பான் – ஆரண்:6 115/1
அழிவுதான் எனக்கும் உண்டோ ஆண் அலாய் பேடி என்றான் – யுத்3-மிகை:28 7/4

TOP


பேடு (1)

கம்பம் உற்று அரியின் பேடு கலங்கியது என்ன சோர்ந்தாள் – யுத்3-மிகை:29 2/4

TOP


பேடை (7)

பேடை நல் அணி முனிந்தன மென் நடை புறவம் – அயோ:4 209/4
அன்ன பேடை சிறை இலது ஆய் கரை – அயோ:13 70/3
தூவி அம் பேடை என்ன மின் இடை துவள ஏகி – சுந்:2 116/3
மயில் இயல் குயில் மழலையாள் மான் இளம் பேடை
அயில் எயிற்று வெம் புலி குழாத்து அகப்பட்டது அன்னாள் – சுந்:3 4/3,4
அன்றில் அம் பேடை போல வாய் திறந்து அரற்றலுற்றாள் – யுத்2:17 36/4
அரியொடும் வாழ்ந்த பேடை அங்கணத்து அழுக்கு தின்னும் – யுத்2:17 68/3
பிணை என தகைய நோக்கின் சீதையை பேடை அன்ன – யுத்4-மிகை:41 294/3

TOP


பேடை-மேல் (1)

ஒரு தனி பேடை-மேல் உள்ளம் ஓடலால் – யுத்1:4 30/1

TOP


பேடைகள் (1)

அன்றில் அம் கரும் பேடைகள் ஆம் என – யுத்3:29 2/1

TOP


பேடையும் (1)

பேடையும் ஞிமிறும் பாய பெயர்வுழி பிறக்கும் ஓசை – கிட்:10 32/1

TOP


பேடையே (1)

ஓவிய புறாவின் மாடு இருக்க ஊடு பேடையே – பால:3 22/4

TOP


பேடையை (3)

பயில் மரம்-தொறும் பரிந்தன பேடையை பயிலும் – அயோ:9 45/3
தான் உயிர் உற தனி தழுவும் பேடையை
ஊன் உயிர் பிரிந்து என பிரிந்த ஓதிமம் – கிட்:1 14/1,2
பேடையை பிடித்து தன்னை பிடிக்க வந்து அடைந்த பேதை – யுத்1:4 109/1

TOP


பேடோடு (1)

கன்னிமாடத்து உம்பரின் மாடே களி பேடோடு
அன்னம் ஆடும் முன் துறை கண்டு அங்கு அயல் நின்றாள் – பால:10 23/3,4

TOP


பேண (6)

இடம் படு புகழ் சனகர் கோன் இனிது பேண
கடம் படு களிற்று அரசர் ஆதி இடை கண்டோர் – பால:23 1/1,2
தராதலத்து எவரும் பேண அவனையே சலிக்கும் நீரால் – ஆரண்:10 108/2
நல் பொன் தோளாய் நல்லவர் பேண நனி நிற்கும் – ஆரண்:15 30/3
பன்னக மகளிர் வள் வார் தண்ணுமை பாணி பேண
பொன்னகர் தரள பந்தர் கற்பக பொதும்பர் பொன்_தோள் – சுந்:2 184/2,3
பேண நோற்றது மனை பிறவி பெண்மை போல் – சுந்:3 69/1
திறம் கெட ஒழுக்கம் குன்ற தேவரும் பேண தக்க – யுத்2:17 65/3

TOP


பேணல் (2)

பெருமை என்பது இது என் பிழை பேணல் விட்டு – கிட்:7 91/3
பேணல் ஆம் மணியின் பத்தி பிடர் எலாம் ஒளிகள் விம்ம – சுந்:6 52/2

TOP


பேணலர் (1)

பெருகு ஐயில் பெயர்த்தனர் தலையை பேணலர்
ஒரு கையில் கொண்டனர் உருட்டுகின்றனர் – அயோ:4 171/2,3

TOP


பேணலன் (1)

பேணலன் பிறர் பழி பிதற்றி ஆக யான் – அயோ:11 108/4

TOP


பேணலா (1)

பிச்சையும் இடுதும் என்று உணர்வு பேணலா
வச்சையர் நெடு மனை வாயில் மானவே – ஆரண்:10 125/3,4

TOP


பேணலாது (2)

பேணலாது இகழ்ந்த விண்ணோர் பெரும் பதம் முதலா மற்றை – பால-மிகை:11 34/1
பிழைத்தவன் பிழைப்பு_இலா மறையை பேணலாது
இழைத்த வன் பொய் எனும் இழுதை நெஞ்சினோன் – அயோ:11 98/3,4

TOP


பேணலார் (1)

பிணிக்கு உறு முடை உடல் பேணி பேணலார்
துணி குறு வயிர வாள் தட கை தூக்கி போய் – அயோ:11 112/1,2

TOP


பேணலை (1)

பின்னவன் இவன் என்பதும் பேணலை
வன்னிதான் இடு சாப வரம்பு உடை – கிட்:7 104/2,3

TOP


பேணா (4)

மறுப்பட ஆவி பேணா வாரணம் பொருத்துவாரும் – பால:2 16/4
பொய் சொல் பேணா வாய்மொழி மன்னன் பொறை கூர – அயோ:3 35/2
தந்தையை தாயை பேணா தறுகணர் பசுவை செற்றோர் – யுத்4-மிகை:41 65/4
கொண்டவன்-தன்னை பேணா குல_மகள் கோயில் உள்ளே – யுத்4-மிகை:41 73/1

TOP


பேணாத (1)

பேணாத உளம்-கொடு பேணினளால் – ஆரண்:11 47/2

TOP


பேணாது (1)

மாதர் நலம் பேணாது வளர்ந்தீர் மறை எல்லாம் – கிட்:17 15/2

TOP


பேணாய் (1)

பேணாய் உனக்கு ஓர் பொருள் வேண்டும் என்று பெறுவான் அருத்தி பிழையாய் – யுத்2:19 254/2

TOP


பேணார் (3)

கந்தம் துன்றும் சோர் குழல் காணார் கலை பேணார்
அந்தம்-தோறும் அற்று உகும் முத்தம் அவை பாரார் – பால:17 23/2,3
கேட்டார் கொள்ளார் கண்டவர் பேணார் கிளர் போரில் – ஆரண்:15 32/1
பிறிந்தனர் பொருந்தினர் என தெரிதல் பேணார்
எறிந்தனர்கள் எய்தினர்கள் இன்னர் என முன் நின்று – யுத்1:12 25/2,3

TOP


பேணான் (1)

பின்னை முனிவுற்றிடும் என தவிர்தல் பேணான்
உன்னை முனிவுற்று உன் குலத்தை முனிவுற்றாய் – ஆரண்:11 21/2,3

TOP


பேணி (18)

பிணி அரங்க வினை அகல பெரும் காலம் தவம் பேணி
மணி அரங்கு நெடு முடியாய் மலர் அயனே வழிபட்டு – பால:12 4/1,2
பூண்-பால் ஆக காண்பவர் நல்லார் புகழ் பேணி
நாண்-பால் ஓரா நங்கையர் தம்-பால் நணுகாரே – அயோ:3 43/2,3
புக்கு உறைவிடம் நல்கி பூசனை முறை பேணி
தக்கன கனி காயும் தந்து உரைதரும் அன்பால் – அயோ:9 28/1,2
பாரோர் கொள்ளார் யான் உயிர் பேணி பழி பூணேன் – அயோ:11 81/1
பிணிக்கு உறு முடை உடல் பேணி பேணலார் – அயோ:11 112/1
சொல் பெற்றால் மற்று ஆர் உயிர் பேணி துறவேமால் – ஆரண்:15 30/4
தூய்மை சால் புணர்ச்சி பேணி துகள்_அறு தொழிலை ஆகி – கிட்:9 8/3
தாய் என இனிது பேணி தாங்குதி தாங்குவாரை – கிட்:9 14/2
ஒன்று ஒழிவுறாமல் கேட்டு அது யோகத்தின் உணர்ச்சி பேணி
பொன்றுதல் ஒழி-மின் யானே புகல்வது கேள்-மின் என்றான் – கிட்-மிகை:16 6/3,4
பின்னை இ அரக்கர் சேனை பெருமையும் முனிவர் பேணி
சொன்ன பின் உங்கை மூக்கும் உம்பியர் தோளும் தாளும் – சுந்:3 130/2,3
கொல்லுதல் செய்தான்-ஆகின் கொடுமையால் கொற்றம் பேணி
பல் பெரும் பகழி மாரி வேரொடும் பறிய நூறி – யுத்1:12 36/2,3
ஊண் இலா யாக்கை பேணி உயர் புகழ் சூடாது உன் முன் – யுத்2:17 22/1
இ உரை எந்தை கூறான் இன் உயிர் வாழ்க்கை பேணி
செவ்வுரை அன்று இது என்னா சீறினள் உளைய செப்பும் – யுத்2:17 64/3,4
நின் நிலை யாது என்னேன் உயிர் பேணி நிற்கின்றேன் – யுத்2:17 79/2
பேய் கொண்டு வெல்ல வந்த பித்தனே மிடுக்கை பேணி
நோய் கொண்டு மருந்து செய்யா ஒருவ நின் நோன்மை எல்லாம் – யுத்2:18 230/2,3
பேருதிர் சேனை காக்க என்னுடை தனிமை பேணி
சோருதிர் என்னின் வெம் போர் தோற்றும் நாம் என்ன சொன்னான் – யுத்3:31 61/2,3
பேதம் உறு மாயை பல பேணி விளையாடுதல் செய்யாது பெருமான் – யுத்3-மிகை:31 45/3
பாம்பு_அணை அமலன்-தன்னை பழிச்சொடும் வணக்கம் பேணி
வாம் புனல் பரவை ஞாலத்து அரசரும் மற்றுளோரும் – யுத்4-மிகை:42 48/2,3

TOP


பேணிய (1)

பேதையை கொல்வேன் என்று பேணிய விரத பெற்றி – யுத்1:4 115/2

TOP


பேணியே (1)

பெய்து மாருதி வாலிடை பேணியே
பொய் கொள் வஞ்சக புல்லர் புரம் எலாம் – சுந்-மிகை:13 1/2,3

TOP


பேணினளால் (1)

பேணாத உளம்-கொடு பேணினளால்
வாழ்நாள் அ இராவணன் மாளுதலால் – ஆரண்:11 47/2,3

TOP


பேணினான் (1)

பிறிவு அரும் கருணையும் மெய்யும் பேணினான் – யுத்1:4 90/4

TOP


பேணினென் (1)

அரும் பகை கவர்ந்து உண ஆவி பேணினென்
இரும்பு அலர் நெடும் தளை ஈர்த்த காலொடும் – அயோ:11 113/2,3

TOP


பேணுதல் (1)

பிறர் மனை எய்திய பெண்ணை பேணுதல்
திறன் அலது என்று உயிர்க்கு இறைவன் தீர்ந்தனன் – சுந்:4 14/1,2

TOP


பேணுதற்கு (1)

பேணுதற்கு அரிய கோல குருளை அம் பிடிகள் ஈன்ற – பால:16 7/1

TOP


பேணுதி (1)

பெரியர் அந்தணர் பேணுதி உள்ளத்தால் – அயோ:2 15/4

TOP


பேணும் (6)

ஞானமும் நல்லவர் பேணும் நன்மையும் – அயோ:1 80/2
உடையினன் மயிர் நாலும் உருவினன் நெறி பேணும்
நடையினன் மறை நாலும் நடம் நவில் தரு நாவான் – அயோ:9 21/3,4
பேணும் உணர்வே உயிரே பெரு நாள் – சுந்:4 8/1
பெற்றவன் அடைந்தோர்-தம்மை உயிர் என பேணும் நீரான் – யுத்1-மிகை:11 2/4
பேய் இரண்டு ஆயிரம் பேணும் கேடகம் – யுத்2-மிகை:16 48/3
என்னை நன் கருணை-தன்னால் ஈன்று எடுத்து இனிது பேணும்
அன்னையும் மகனும் முன் போல் ஆக என அருளின் ஈந்து – யுத்4-மிகை:41 249/1,2

TOP


பேணுவது (1)

பேசுவது மானம் இடை பேணுவது காமம் – யுத்1:2 52/3

TOP


பேணேன் (1)

பின் குற்றம் மன்னும் பயக்கும் அரசு என்றல் பேணேன்
முன் கொற்ற மன்னன் முடி கொள்க என கொள்ள மூண்டது – அயோ:4 128/1,2

TOP


பேத (1)

பேதியாது நிமிர் பேத உருவம் பிறழ்கிலா – ஆரண்:0 1/1

TOP


பேதங்கள் (1)

பேதங்கள் இயம்பினர் பேதையர் ஆடல் மிக்க – சுந்:1 61/2

TOP


பேதம் (3)

பேதம் அற்று இருந்தும் அன்னான் பிரிந்த வஞ்சத்தை ஓர்ந்தும் – யுத்1-மிகை:4 10/3
நடித்தனர் நங்கைமார்கள் நாடக தொகையின் பேதம் – யுத்3-மிகை:25 1/4
பேதம் உறு மாயை பல பேணி விளையாடுதல் செய்யாது பெருமான் – யுத்3-மிகை:31 45/3

TOP


பேதமாம் (1)

ஒப்பினும் குணத்து இயல் உணரின் பேதமாம்
அ பொருள் நலன் இழிவு இரண்டும் ஆய்ந்து அகம் – யுத்1-மிகை:4 8/2,3

TOP


பேதமையாலோ (1)

அழிகின்ற அறிவினாலோ பேதமையாலோ ஆற்றில் – பால:19 15/1

TOP


பேதறுத்து (1)

பின்னை மாருதி வந்து உன்னை பேதறுத்து உனது பெற்றி – யுத்4-மிகை:41 60/3

TOP


பேதாய் (2)

பேதாய் பிழை செய்தனை பேர் உலகின் – ஆரண்:13 9/1
பேதாய் பிரிவு துயர் பீழை பிணித்தது என்றான் – யுத்4:41 31/4

TOP


பேதித்த (1)

பேதித்த உயிர் அனைத்தும் பெரும் பசியால் வருந்தாமல் – பால:12 3/2

TOP


பேதிப்பன (1)

பேதிப்பன நீ அவை பேர்கிலையால் – யுத்1:3 110/3

TOP


பேதியா (1)

பேதியா நிலைமையார் எவரினும் பெருமையார் – கிட்:3 5/2

TOP


பேதியாது (1)

பேதியாது நிமிர் பேத உருவம் பிறழ்கிலா – ஆரண்:0 1/1

TOP


பேதினால் (1)

பெண் எனும் பேதைமை மயக்க பேதினால்
உள் நிறை சோரும் என்று ஊசலாடும் அ – ஆரண்:13 63/2,3

TOP


பேது (3)

பெருத்த காதலின் பேது உறு மாதரின் – பால:21 37/1
பேது உறு குரங்கை யான் பிணித்த கை பிணி – யுத்2:16 280/2
பேது உறாதவர் இல்லை நீ வருந்தினை பெரிதும் – யுத்3:30 35/2

TOP


பேதுற்றார் (1)

பெரும் தாமரை கண் கரு முகிலை பெயர்ந்தார் காணார் பேதுற்றார்
பொருந்தா நயனம் பொருந்தி நமை பொன்ற சூழ்ந்த என புரண்டார் – அயோ:6 31/3,4

TOP


பேதுற்றாள்-அரோ (1)

பெரும் தடை உற்று-என பேதுற்றாள்-அரோ – யுத்4:40 58/4

TOP


பேதுற்று (1)

அல்லை இறையவன் நீ ஆதி என பேதுற்று அலமருவேம் முன்னை அற பயன் உண்டாக – ஆரண்:2 31/2

TOP


பேதுறுகின்ற (1)

பெண்கள் தாம் தம்மின் நொந்து பேதுறுகின்ற காலை – பால:21 7/2

TOP


பேதுறும் (4)

பெருமகன் தனை தனி பிரிந்து பேதுறும்
திரு நகர் செல்லும் அ பரதன் செய்கையான் – ஆரண்:13 61/3,4
பின்னுடைத்து ஆயினும் ஆக பேதுறும்
மின் இடை சனகியை மீட்டு மீள்துமால் – கிட்:6 18/2,3
பாவி வேடன் கை பார்ப்பு உற பேதுறும்
தூவி அன்னம் அன்னாள் இவை சொல்லினாள் – சுந்:12 30/3,4
பிள்ளைமை துறந்தான் என்னா பேதுறும் நிலையன் ஆகி – யுத்2:16 164/2

TOP


பேதுறுவீரேல் (1)

பின்னே வாளா பேதுறுவீரேல் பிழை என்றாள் – சுந்:3 152/3

TOP


பேதுறுவேன் (1)

பின் உறுவது ஓராதே பேதுறுவேன் பெண்பாலாள்-தன் – ஆரண்:13 96/1

TOP


பேதை (28)

மையல் பேதை மாதர் மிழற்றும் மழலை சொல் – பால:17 33/3
பிரைசம் ஒத்து இனிய சொல்லார் பேதை தாதியரில் சொன்னார் – பால:22 2/4
திறம் செய் காசு ஈன்ற சோதி பேதை சே ஒளியின் சேந்து – பால:22 13/3
பேதை நீ பித்தி நின் பிறந்த சேயொடும் – அயோ:2 61/2
பேதை உன் துணை யார் உளர் பழிபட பிறந்தார் – அயோ:2 81/4
பாபம் முற்றிய பேதை செய்த பகை திறத்தினில் வெய்யவன் – அயோ:3 65/3
பேதை சிறுவனை பின் பார்த்து நிற்குமே – அயோ:4 109/3
கறை துடைக்குறு பேதை ஓர் கொடிச்சியை காணாய் – அயோ:10 22/4
வேத முதல் பேதை அவள் தன் நிலை விரிப்பாள் – ஆரண்:6 31/4
பெண்ணின் நோக்குடையாள் ஒரு பேதை என் – ஆரண்:7 6/3
பெண்பால் உரு நான் இது கண்டது பேதை நீ ஈண்டு – ஆரண்:10 150/1
பேதை மதியால் இஃது ஓர் பெண் உருவம் என்றாய் – ஆரண்:11 23/3
பெண் தனி ஒருத்தி-தன்னை பேதை வாள் அரக்கன் பற்றி – ஆரண்:13 117/1
பேய் ஒத்தேன் பேதை பிணக்கு அறுத்த எம் பெருமான் – ஆரண்:15 48/3
வினைவரால் அரிய கோதை பேதை மென் கணை கால் மெய்யே – கிட்:13 35/1
இந்து அன்ன நுதல் பேதை இருந்தாள் நீங்கா இடர் கொடியேன் – யுத்1:1 8/1
பிள்ளைமை விளம்பினை பேதை நீ என – யுத்1:2 72/1
பேதை பிள்ளை நீ பிழைத்தது பொறுத்தனென் பெயர்த்தும் – யுத்1:3 56/1
பேடையை பிடித்து தன்னை பிடிக்க வந்து அடைந்த பேதை
வேடனுக்கு உதவி செய்து விறகிடை வெம் தீ மூட்டி – யுத்1:4 109/1,2
பேதை மானிடவரோடு குரங்கு அல பிறவே ஆக – யுத்1:9 83/1
பெரு வரம் என்றிடின் பேதை மானிடர் – யுத்1-மிகை:2 5/3
பிசையுறும் கையை மீசை சுறுக்கொள உயிர்க்கும் பேதை
நசையிடை கண்டான் என்ன நகும் அழும் முனியும் நாணும் – யுத்2:18 262/3,4
பேதை ஆய் காமம் பிடிப்பாய் பிழைப்பாயோ – யுத்2:18 270/3
பேதை பெண் பிறந்து பெற்ற தாயர்க்கும் பிழைப்பு இலாத – யுத்3:26 78/3
பிரட்டரின் புகழ்ந்து பேதை அடியரின் தொழுது பின் சென்று – யுத்3:27 163/2
பின்னை வா தருவென் என்று பேசி தட்டுவிக்கும் பேதை
கன்னியை கலக்கும் புல்லோர் காதலால் கள் உண் மாந்தர் – யுத்4-மிகை:41 70/1,2
பூண்டு மேல் வந்த பேதை அடைக்கலம் போக்கி வாழ்வோர் – யுத்4-மிகை:41 71/4
பெண்டிரை சேர்வோர் தங்கள் பிதிர்க்களை இகழும் பேதை
உண்டலே தருமம் என்போர் உடைப்பொருள் உலோபர் ஊரை – யுத்4-மிகை:41 73/2,3

TOP


பேதை-பால் (1)

பின் பயன் உணர்தல் தேற்றா பேதை-பால் வஞ்சன் செய்த – யுத்3:25 6/3

TOP


பேதைமார் (1)

பேதைமார் முதல் கடை பேரிளம் பெண்கள்-தாம் – பால:20 32/1

TOP


பேதைமாரினே (1)

பிரிந்து உறைதரும் குல பேதைமாரினே – ஆரண்:10 123/4

TOP


பேதைமை (9)

பின்னும் தாழ் குழல் பேதைமை பெண் இவள் – பால:7 42/3
உண்ட பேதைமை மயக்கு அற வேறுபட்டு உருவம் – பால:9 14/2
பிள்ளை முன் இட்டது பேதைமை என்பார் – பால:13 30/4
பேரியும் இயம்பல சென்ற பேதைமை
பூரியர் குழாத்திடை அறிஞர் போலவே – அயோ:12 33/3,4
பெண் எனும் பேதைமை மயக்க பேதினால் – ஆரண்:13 63/2
மாசு அடை பேதைமை இடை மயக்கலால் – கிட்:1 8/2
பெரிய பேதைமை சில் மதி பெண்மையால் – சுந்:5 12/4
பேதைமை உரைத்தாய் பிள்ளாய் உலகு எலாம் பெயர பேரா – யுத்3:28 9/1
பிறத்தல் ஆற்றுறும் பேதைமை பிணிப்புற தம்மை – யுத்4:37 124/3

TOP


பேதைமைத்து (1)

பேதைமைத்து ஆய் வரும் பிறப்பை நீக்குறும் – அயோ:1 30/2

TOP


பேதைமையேன் (1)

பெரு நாள் தெரிகின்றிலர் பேதைமையேன்
ஒரு நாள் உனை எங்ஙனம் உள்ளுவேனோ – யுத்1:3 106/3,4

TOP


பேதையர் (6)

பித்தர் சொன்னவும் பேதையர் சொன்னவும் – பால:0 5/3
பெற்ற ஏறு அன்ன புள்ளின் பேதையர் வெருவி நீங்க – பால:14 58/2
பேதையர் எதிர்குவர் எனினும் பெற்றுடை – கிட்:7 29/1
பிறை துளங்குவ அனைய பேர் எயிறு உடைய பேதையர் பெருமை நின் – கிட்:10 65/3
பஞ்சு என சிவக்கும் மென் பாத பேதையர்
அஞ்சன கண் என பிறழ்ந்த ஆடல் மீன் – கிட்:10 112/3,4
பேதங்கள் இயம்பினர் பேதையர் ஆடல் மிக்க – சுந்:1 61/2

TOP


பேதையன் (1)

பேதையன் என்ன வாழ்ந்தாய் என்பது ஓர் பிழையும் தீர்ந்தாய் – யுத்1:14 26/2

TOP


பேதையின் (1)

கதுமென ஒருங்கு நோக்கும் பேதையின் காதல் கொண்டான் – யுத்3:30 8/4

TOP


பேதையும் (4)

ஊழி ஆயினவாறு எனா உயர் போதின் மேல் உறை பேதையும்
ஏழ் உலோகமும் எண் தவம் செய்த கண்ணும் எங்கள் மனங்களும் – அயோ:3 59/2,3
கோள் உற அஞ்சினன் கொடுத்த பேதையும்
நாளினும் அறம் மறந்தவனும் நண்ணுறும் – அயோ:11 100/2,3
நெறிந்து ஆர் ஓதி பேதையும் ஆவி நிலை நின்றாள் – சுந்:3 153/4
பேதையும் அன்றி அ ஊர் யார் உளர் துயில் பெறாதார் – யுத்2:19 275/4

TOP


பேதையேன் (7)

பிடித்து நல்கு இ உழை என பேதையேன்
முடித்தனென் முதல் வாழ்வு என மொய் அழல் – ஆரண்:12 3/1,2
பிறந்து போந்து இது படும் பேதையேன் எனா – ஆரண்:12 18/4
பின்னவன் உரையினை மறுத்து பேதையேன்
அன்னவன்-தனை கடிது அகற்றினேன் பொரு – ஆரண்-மிகை:13 1/1,2
பின் பிறந்தான் துணை பிரிந்த பேதையேன்
முன் பிறந்தேன் என முடிய கூறினான் – கிட்:16 31/3,4
பெரும் தவம் மடந்தையர் முன்பு பேதையேன்
கரும் தனி முகிலினை பிரிந்து கள்வர் ஊர் – சுந்:4 19/2,3
பேதையேன் சிறுமையால் உற்ற பெற்றியை – யுத்3:24 70/2
பேர்க்கல் ஆம் சிந்தையள் அல்லள் பேதையேன்
ஆர்க்கு எலாம் கண்ணவன் அன்று என்றால் அது – யுத்4:40 62/2,3

TOP


பேதையை (3)

பெண்மை நீங்காத கற்புடைய பேதையை
திண்மை நீங்காதவன் சிறை வைத்தான் எனும் – சுந்:2 44/2,3
பேதையை கொல்வேன் என்று பேணிய விரத பெற்றி – யுத்1:4 115/2
பேதையை குலத்தின் வந்த பிழைப்பு இலாதாளை பெண்ணை – யுத்3:26 47/2

TOP


பேதையோர் (1)

தேர்வுறின் அவர்களின் சிறந்த பேதையோர் – யுத்1-மிகை:4 3/4

TOP


பேம் (1)

பேயினும் பெரிய பேம் நரிகளும் திரிதரும் பிறிதும் எண்ணின் – யுத்1:2 96/2

TOP


பேய் (40)

பேய் பிளந்து ஒக்க நின்று உலர் பெரும் கள்ளியின் – பால:7 8/1
பேய் தந்தீயும் நீ இது தந்தால் பிழை ஆமோ – அயோ:3 33/4
குஞ்சரம் குதிரை பேய் குரங்கு கோள் அரி – ஆரண்:7 45/1
பேய் ஏறின செரு வேட்டு எழு பித்து ஏறினர் பின் வாய் – ஆரண்:7 100/1
பேய் ஒரு-தலை கொள பிணங்கி வாய்விடா – ஆரண்:7 121/3
பேய் ஒத்தேன் பேதை பிணக்கு அறுத்த எம் பெருமான் – ஆரண்:15 48/3
விழுங்குறு பேய் என வாடை வீங்கிற்றே – கிட்:10 12/4
பேய் வினை பொருள்-தனை அறிந்து பெற்றது ஓர் – கிட்:10 104/2
திண் நெடும் கழுதை பேய் பூண்ட தேரின்-மேல் – சுந்:3 40/2
தின்றார் தம் குடர் பேய் தின்ன – சுந்:5 44/2
குளிக்கும் பேய் குடையும்-தோறும் – சுந்:5 53/2
ஆறு_இருநூறு பேய் பூண்ட ஆழி தேர் – சுந்:11 3/2
எயிற்றினுக்கு இடை_இடை யானை யாளி பேய்
துயில் கொள் வெம் பிலன் என தொட்ட வாயினர் – சுந்-மிகை:3 10/3,4
கரி பரி வேங்கை மா கரடி யாளி பேய்
அரி நரி நாய் என அணி முகத்தினர் – சுந்-மிகை:3 14/1,2
ஐ_இரண்டு ஆய கோடி பேய் கணம் காப்பது ஆக்கி – யுத்1:13 10/4
பாடுகின்றன பேய் கணம் பல் விதத்து – யுத்2:15 49/1
ஆயிரம் கோடி பேய் அங்கை ஆயுதம் – யுத்2:15 105/1
பேய் இரும் கணங்களோடு சுடு களத்து உறையும் பெற்றி – யுத்2:16 24/1
பேழை ஒத்து அகல் வாயன பேய் கணம் முகக்கும் – யுத்2:16 213/1
நிரந்த பேய்_கணம் கரை-தொறும் குவித்தன நீந்தி – யுத்2:16 248/4
ஆயிரம் பேய் சுமந்து அளித்தது ஆங்கு ஒரு – யுத்2:16 295/1
பேய் இரண்டாயிரம் சுமந்து பேர்வது ஓர் – யுத்2:16 295/3
பெய் கழல் அரக்கன் சேனை ஆர்த்து எழ பிறங்கு பல் பேய்
ஐ_இருநூறு பூண்ட ஆழி அம் தேரின் மேலான் – யுத்2:18 227/3,4
பேய் கொண்டு வெல்ல வந்த பித்தனே மிடுக்கை பேணி – யுத்2:18 230/2
பேய் ஆர்த்து எழுந்து ஆடு நெடும் கொடி பெற்றது அம்மா – யுத்2:19 21/4
பேய் ஓர் ஆயிரம் பூண்டது பெய் மணி – யுத்2:19 128/1
பேய் இரண்டாயிரம் சுமக்க பெற்றுடை – யுத்2-மிகை:16 47/3
பேய் இரண்டு ஆயிரம் பேணும் கேடகம் – யுத்2-மிகை:16 48/3
சூலம் உண்டு அளப்பு இல கோடி பேய் சுமந்து – யுத்2-மிகை:16 49/2
வளைந்த பேய் கணமும் நாயும் நரிகளும் இரிய வந்தான் – யுத்3:24 3/3
பேய் ஒப்பன பசி ஒப்பன பிணி ஒப்பன பிழையா – யுத்3:27 103/2
காலன் தனது உருவங்களும் கரும் பூதமும் பெரும் பேய்
சாலங்களும் நிமிர்கின்றன உலகு எங்கணும் தான் ஆய் – யுத்3:27 153/3,4
பேய் விளிப்ப நடிப்பன பெட்புறும் – யுத்3:31 133/3
பேய் மொய்த்து நரிகள் ஈண்டி பெரும் பிணம் பிறங்கி தோன்றும் – யுத்3:31 229/3
தொடக்காநிற்கும் பேய் இலயத்தின் தொழில் பண்ணி – யுத்4:33 9/2
தழுவி கொள்ள கள்ள மன பேய் அவை-தம்மை – யுத்4:33 10/3
புண்ணின் நீர் ஆறும் பல் பேய் புது புனல் ஆடும் பொம்மல் – யுத்4:34 21/3
பேய் முகம் உடையன பிலமுகம் நுழையும் – யுத்4:37 90/3
பேய் வாய் என்ன வெள் எயிறு எங்கும் பிறழ்கின்ற – யுத்4:37 139/4
சிற்றியல் குறும் கால் ஓரி குரல் கொளை இசையா பல் பேய்
கற்று இயல் பாணி கொட்ட களி நடம் பயில கண்டான் – யுத்4-மிகை:34 2/3,4

TOP


பேய்_கணம் (1)

நிரந்த பேய்_கணம் கரை-தொறும் குவித்தன நீந்தி – யுத்2:16 248/4

TOP


பேய்க்கும் (1)

புள்ளிற்கும் புலன் இல் பேய்க்கும் தாய் அன்ன புலவு வேலோய் – ஆரண்:13 112/4

TOP


பேய்கள் (3)

துள்ளிய சுழல் கண் பேய்கள் தோள் புடைத்து ஆர்ப்ப தோன்றும் – சுந்:10 17/3
போனகம் நுகரும் பேய்கள் வாய் புற புடைப்பொடு ஆர்ப்ப – யுத்3:21 13/4
பேர் இடங்கரின் கொடும் குழை அணிந்தன பேய்கள் – யுத்4:37 116/4

TOP


பேய்களின் (1)

பிணங்கு பேய்களின் வாய்களை பிளந்தனர் பிடித்தே – யுத்3:20 61/4

TOP


பேய்களும் (1)

கழுகொடு பருந்தும் பாறும் பேய்களும் கணங்கள் மற்றும் – யுத்4:33 1/3

TOP


பேய்முக (1)

பேய்முக பிணி அற பகைஞர் பெட்பின் உதிரம் – ஆரண்:1 25/1

TOP


பேய (1)

பேய மன்றினில் நின்று பிறங்கு எரி – சுந்:13 14/1

TOP


பேயர்கள் (1)

பேயர்கள் என்ன யான் பிதற்ற பேர்கிலா – யுத்1-மிகை:5 5/1

TOP


பேயரின் (1)

இட்டதோர் பேயரின் ஈர்_ஐயாயிரம் – யுத்3-மிகை:31 56/1

TOP


பேயனேன் (1)

பேயனேன் என் பல பிதற்றி பேர்த்து அவன் – யுத்1:5 31/1

TOP


பேயின் (2)

புண் தாழ் குருதியின் வெள்ளத்து உயிர் கொடு புக்கார் சிலர் சிலர் பொதி பேயின்
பண்டாரத்திடை இட்டார் தம் உடல் பட்டார் சிலர் சிலர் பயம் உந்த – சுந்:10 39/1,2
பேயின் ஆர்ப்பு உடை பெரும் களம் எரிந்து எழ பிலம் திறந்தது போலும் – யுத்2:16 346/3

TOP


பேயினும் (1)

பேயினும் பெரிய பேம் நரிகளும் திரிதரும் பிறிதும் எண்ணின் – யுத்1:2 96/2

TOP


பேயீரே (1)

பேயீரே நீர் இன்னம் இருக்க பெறுவீரே – அயோ:11 74/2

TOP


பேயும் (4)

பனிக்க சுரத்து கரன் முதலோர் கவந்த படையும் பல் பேயும்
தனி கை சிலையும் வானவரும் முனிவர் குழுவும் தனி அறனும் – சுந்:4 55/1,2
காகமும் கழுகும் பேயும் காலனும் கணக்கு_இல் காலம் – சுந்:10 13/1
பசும் கழல் கண்ண பேயும் பறந்தன பரவை நோக்கி – யுத்2:18 232/3
பருந்தொடு கழுகும் பேயும் பசி பிணி தீருமாறு – யுத்4:40 42/2

TOP


பேயை (2)

பேயை யாளியை யானையை கழுதையை பிணித்தது – யுத்1:5 36/1
பேயை என் பல துரப்பது இங்கு இவன் பிழையாமல் – யுத்4:37 109/2

TOP


பேயொடு (1)

பூண்ட பேயொடு சாரதி தரைப்பட புடைத்தான் – சுந்:11 42/4

TOP


பேயோ (1)

பெண்ணோ தீயோ மாயா பேயோ கொடியாய் நீ இ – அயோ:4 44/3

TOP


பேர் (353)

இடை நிகழ்ந்த இராமாவதார பேர்
தொடை நிரம்பிய தோம் அறு மாக்கதை – பால:0 11/2,3
தங்கு பேர் அருளும் தருமமும் துணையா தம் பகை புலன்கள் ஐந்து அவிக்கும் – பால:3 6/1
என்ன மா முனிவன் கூற எழுந்த பேர் உவகை பொங்க – பால:5 28/1
கரை செய்ய அரியது ஒரு பேர் உவகை கடல் பெருக கரங்கள் கூப்பி – பால:6 10/2
புழுங்கு வெம் பசியொடு புரளும் பேர் அரா – பால:7 11/1
தோண்மையே இவள் பேர் சொல தோற்குமேல் – பால:7 38/3
பேர் என்ப அவன் செய் மாய பெரும் பிணக்கு ஒருங்கு தேர்வார் – பால:8 7/2
வரம்பு இல் பேர் அழகினாளை மணம் செய்வான் வருகின்றான் என்று – பால:10 2/3
பின்ற மான பேர் கயல் அஞ்ச பிறழ் கண்ணாள் – பால:10 26/2
விலைக்கு ஓட்டும் பேர் அல்குல் மின் நுடங்கும் இடையாரை – பால:12 17/2
தலை ஆய பேர் உணர்வின் கலை_மகட்கு தலைவர் ஆய் – பால:12 25/1
தாங்க_அரிய பேர் ஆற்றல் தாடகையே தலைப்பட்டாள் – பால:12 27/4
பேர் உடை அண்ட கோளம் பிளந்தது என்று ஏங்கி நைந்தார் – பால:13 35/2
இற்ற பேர் ஒலி-கொலாம் இடித்தது ஈங்கு என்றான் – பால:14 5/4
இரைத்த பேர் ஒலியால் இடை யாவரும் – பால:14 44/3
மங்கல பேரி செய்த பேர் ஒலி மழையை ஓட்ட – பால:14 77/2
பெரும் களிறு ஏயும் மைந்தர் பேர் எழில் ஆகத்தோடு – பால:16 17/1
பேர் அவாவொடு மாசுணம் பேர வே – பால:16 27/1
மூசிய கூந்தல் மாதர் மொய்த்த பேர் அமலை கேட்டு – பால:17 6/2
மை கொண்ட கண்ணாள் எதிர் மாற்றவள் பேர் விளம்ப – பால:17 20/2
பிறவிக்கு ஒல்லேன் என் செய்வது இ பேர் அணி என்று ஓர் – பால:17 27/3
அல்லின் கோதை மாதர் முக பேர் அரவிந்த – பால:17 32/3
எற்று நீர் குடையும்-தோறும் ஏந்து பேர் அல்குல்-நின்றும் – பால:18 11/2
பிரைச மென் குதலையாள் கொழுநன் பேர் எலாம் – பால:19 27/3
மலிந்த பேர் உவகையால் மாற்று வேந்தரை – பால:19 37/2
ஏய்ந்த பேர் எழிலினான் ஒருவன் எய்தினான் – பால:19 38/1
ஊறு பேர் அன்பினாள் ஒருத்தி தன் உயிர் – பால:19 47/1
ஊறு பேர் உவகையான் அனிகம் வந்து உற்ற போது – பால:20 15/2
ஆன பேர் உறை இலா நிறைவை யார் அறிகுவார் – பால:20 21/2
போன பேர் இருவர் தம் புடை வரும் படையினே – பால:20 21/4
உன்னு பேர் அன்பு மிக்கு ஒழுகி ஒத்து ஒண் கண் நீர் – பால:20 24/1
ஈன்ற நல் தாய் என கருது பேர் அருளினான் – பால:20 27/2
பெரும் தடம் கண்ணி காணும் பேர் எழில் ஆசை தூண்ட – பால:21 17/3
சங்கினொடு சக்கரம் உடை தனி முதல் பேர்
அம் கண் அரசு ஆதலின் அ அல்லி மலர் புல்லும் – பால:22 32/2,3
கொய் நிறை தாரன் குசத்துவச பேர்
நெய் நிறை வேலவன் மங்கையர் நேர்ந்தார் – பால:23 100/1,2
பொழிந்த பேர் அன்பினால் தொழுது முன்பு புக்கு – பால:24 41/3
ஊனம் இல் பேர் அரசு உய்க்கும் நாளிடை – பால:24 50/2
கொம்பு அனாள்-தன் கொழுநன் இராம பேர்
பம்ப நாள் தழைக்கும் கதை பா செய்த – பால-மிகை:0 19/2,3
கானிடை சிறிது வைகல் கழித்து ஒர் நாள் கௌசிக பேர்
கோன் இனிது உறையும் சோலை குறுகினன் குறுக அன்னான் – பால-மிகை:11 29/1,2
நின்ற பேர் இருளினை நீக்கி நீள் நெறி – பால-மிகை:23 4/2
தழைத்த பேர் அருள் உடை தவத்தின் ஆகுமேல் – அயோ:1 24/2
கணை நிரந்தன நாண் ஒலி கறங்கின நிறை பேர்
அணை நிரந்தன அறிவு எனும் பெரும் புனல் அனையார் – அயோ:1 52/2,3
பொழிந்த பேர் உவகையன் பொங்கு காதலன் – அயோ:1 83/2
உண்டு பேர் உவகை பொருள் அன்னது – அயோ:2 3/3
பிறக்கும் பேர் உவகை கடல் பெட்பு அற – அயோ:2 5/2
கோ நகர் அணிக என கொட்டும் பேர்_இயம் – அயோ:2 33/3
செய்த பேர் உவமை-சால் செம்பொன் சீறடி – அயோ:2 50/3
பிணங்கு வான் பேர் இடர் பிணிக்க நண்ணவும் – அயோ:2 52/3
ஆழ்ந்த பேர் அன்பினாள் அனைய கூறலும் – அயோ:2 55/1
ஆய பேர் அன்பு எனும் அளக்கர் ஆர்த்து எழ – அயோ:2 59/1
அரசர் இல் புகுந்து பேர் அரசி ஆன நீ – அயோ:2 68/2
கொடுத்த பேர் அரசு அவன் குல கோ_மைந்தர்-தமக்கும் – அயோ:2 83/3
தோன்றிய பேர் அவலம் துடைத்தல் உண்டேல் – அயோ:3 12/2
முழவு ஒலித்தன தேர் ஒலித்தன முத்து ஒலித்தன மல்கு பேர்
இழை ஒலித்தன புள் ஒலித்தன யாழ் ஒலித்தன எங்கணும் – அயோ:3 62/2,3
காவல் மா முடி சூடு பேர் எழில் காணலாம் எனும் ஆசை கூர் – அயோ:3 66/3
என்றனள் என்ன கேட்டான் எழுந்த பேர் உவகை பொங்க – அயோ:3 84/1
தோகை அவள் பேர் உவகை சொல்லல் அரிது என்பார் – அயோ:3 101/4
காணா ஐயா இனி நீ ஒழிவாய் கழி பேர் அவலம் – அயோ:4 39/1
விண் உற்றது எம் மருங்கும் விட்டு அழுத பேர் ஓசை – அயோ:4 93/4
பெண் நாட்டம் ஒட்டேன் இனி பேர் உலகத்துள் என்னா – அயோ:4 118/4
கான் புக்கிடினும் கடல் புக்கிடினும் கலி பேர்
வான் புக்கிடினும் எனக்கு அன்னவை மாண் அயோத்தி – அயோ:4 141/1,2
விம்மிய பேர் உயிர் மீண்டிலாமை-கொல் – அயோ:4 167/3
பூண்ட பேர் அன்பினாரை போக்குவது அரிது போக்காது – அயோ:5 18/1
அடி உற தழுவினன் அழுங்கு பேர் அரா – அயோ:5 25/2
பின்பும் நின்று உறுதியை பயக்கும் பேர் அறம் – அயோ:5 28/2
துடியன் நாயினன் தோல் செருப்பு ஆர்த்த பேர்
அடியன் அல் செறிந்து அன்ன நிறத்தினான் – அயோ:8 2/1,2
பாந்தள் தேர் இவை பழிபட பரந்த பேர் அல்குல் – அயோ:10 31/1
பிறந்து பேர் அறம் பிழைத்தது என்றபோது – அயோ:11 125/2
அந்தம்_இல் பேர் அரசு அளித்தி அன்னது – அயோ:12 11/3
என்றனன் என்ற போது இருந்த பேர் அவை – அயோ:12 18/4
ஆன்ற பேர் அரசனும் இருப்ப ஐயனும் – அயோ:12 19/1
மொழிந்த பேர் ஊழியின் முழங்கி முந்து எழ – அயோ:12 25/2
ஓசையின் நிமிர்ந்துளது ஒல்லென் பேர் ஒலி – அயோ:12 27/2
ஆன்ற பேர் அரசு நீர் அமைதிர் ஆம் என்றான் – அயோ:13 12/4
பரத்தின் நீங்கும் பரத்துவன் என்னும் பேர்
வரத்தின் மிக்கு உயர் மாதவன் வைகு இடம் – அயோ:13 72/1,2
அடுத்த பேர் அரசு ஆண்டிலை ஐய நீ – அயோ:14 2/2
சம்பர பேர் தானவனை தள்ளி சதமகற்கு அன்று – அயோ:14 61/3
பின்னு சடையோரும் பேர் உலகம் ஓர் ஏழின் – அயோ:14 66/2
பேர் இசை பெற்றனை பெறாதது என் இனி – அயோ-மிகை:1 12/1
தூய பேர் ஒளி ஆகி துலங்கு அருள் – அயோ-மிகை:4 13/2
வெம்பு வில் கை வீர பேர்
தும்புரு தனதன் சூழ் – ஆரண்:1 63/2,3
பின்னி சுடரும் பிறழ் பேர் ஒளியான் – ஆரண்:2 3/4
விசை கட்டழி தானவர் விட்டு அகல் பேர்
இசை கட்டிய ஒத்து இவர் சாமரையான் – ஆரண்:2 8/3,4
யோகமுறு பேர் உயிர்கள்தாம் உலைவுறாமல் – ஆரண்:3 39/1
விண்ணினில் நிலத்தினில் விகற்ப உலகில் பேர்
எண்ணினில் இருக்கினில் இருக்கும் என யாரும் – ஆரண்:3 42/1,2
தருணம் கொள் பேர் ஒளியீர் சம்பாதி-பின் பிறந்த சடாயு என்றான் – ஆரண்:4 25/4
பேர் உழைய நாகர்_உலகில் பிறிது வானில் – ஆரண்:6 29/1
ஆவல் பேர் அன்பினால் அறைகின்றேன் ஆம் அன்றோ – ஆரண்:6 119/2
பேர்_இனம் கடல் என பெயரும்-காலையே – ஆரண்:7 33/4
பேர் யாக்கையின் பெரும் கரை வயின்-தொறும் பிறங்க – ஆரண்:7 82/2
பேர் அழிந்ததனினும் மறம் பிழைத்திலன் – ஆரண்:7 130/2
பிடித்த திண் சிலை பேர் அகல் வானிடை – ஆரண்:9 14/3
வரை புயத்தினிடை கிடந்த பேர் ஆசை மனம் கவற்ற ஆற்றாள் ஆகி – ஆரண்:10 1/2
திரை பரவை பேர் அகழி திண் நகரில் கடிது ஓடி சீதை தன்மை – ஆரண்:10 1/3
மண்டிய பேர் ஒளி வயங்கி வீசலால் – ஆரண்:10 20/2
இந்திரன் மேலதோ உலகம் ஈன்ற பேர்
அந்தணன் மேலதோ ஆழியானதோ – ஆரண்:10 28/1,2
தராவலய நேமி உழவன் தயரத பேர்
பராவ_அரு நலத்து ஒருவன் மைந்தர் பழி இல்லார் – ஆரண்:10 57/1,2
பேர் அவள் சீதை என்று வடிவு எலாம் பேசலுற்றாள் – ஆரண்:10 68/4
பூவினால் வேய்ந்து செய்த பொங்கு பேர் அமளி பாங்கர் – ஆரண்:10 89/1
மணந்த பேர் அன்பரை மலரின் சேக்கையுள் – ஆரண்:10 119/1
பேர் எனைத்து அவை அவன் முனியின் பேருமால் – ஆரண்:12 7/2
மிடைந்த பேர் அண்டங்கள் மேல கீழன – ஆரண்:12 8/3
ஈசன் ஆண்டு இருந்த பேர் இலங்கு மால் வரை – ஆரண்:12 42/1
ஆசைகள் சுமந்த பேர் அளவில் யானைகள் – ஆரண்:12 42/3
பேதாய் பிழை செய்தனை பேர் உலகின் – ஆரண்:13 9/1
பேர் உலகு அளித்தவன் பிழைப்பு இல் சாபத்தால் – ஆரண்:13 56/4
பேர் அகல் வானம் எங்கும் பிறங்கு எரி பிறக்குமாறும் – ஆரண்:13 118/2
பெண் இயல் தீபம் அன்ன பேர் எழிலாட்டி-மாட்டு – ஆரண்:14 5/1
பிரிந்த ஏது-கொல் பேர் அபிமானம்-கொல் – ஆரண்:14 18/1
பேர் உலகு எங்கும் உழன்று இருள் பின்னா – ஆரண்:14 35/3
பின்னும் உரைப்பவள் பேர் எழில் வீரா – ஆரண்:14 52/1
பிரிபவர் யாவரும் பிரிக பேர் இடர் – ஆரண்:14 88/1
பின்றாது எய்தி பேர் இசையாளற்கு அழிவு உண்டேல் – ஆரண்:15 29/2
மீட்டான் என்னும் பேர் இசை கொள்ளான் செரு வெல்ல – ஆரண்:15 32/3
ஐயம் நீங்கிய பேர் எழில் உவமையன் ஆனான் – ஆரண்:15 37/4
பேர் அளிக்கு பிறந்த இல் ஆயினான் – கிட்:1 33/4
ஆழியான் மைந்தர் பேர் அறிவினார் அழகினார் – கிட்:3 4/3
ஆலிகைக்கு அரிய பேர் உரு அளித்தருளினான் – கிட்:3 6/4
எல் உறுப்பு அரிய பேர் எழு சுடர் கடவுள்-தன் – கிட்:3 7/2
நீர் கடைந்த பேர் ஆமை நேர் உளான் – கிட்:3 43/2
எழுந்து பேர் உவகை கடல் பெரும் திரை இரைப்ப – கிட்:3 73/1
அறுக்கும் புங்கவன் ஆண்ட பேர் ஆடக தனி வில் – கிட்:3 77/3
தாழும் காலத்தும் தாழ்வு இல தயங்கு பேர் இருள் சூழ் – கிட்:4 3/2
விட்ட பேர் உணர்வினை விளித்த என்கு எனோ – கிட்:6 7/1
பூண்ட பேர் உலகங்கள் வலியின் புக்கு இடை – கிட்:6 14/2
உருண்ட-போது அழிந்த தேன் ஒழுக்கு பேர் இழுக்கினே – கிட்:7 5/4
மூன்று என முற்றிய முடிவு_இல் பேர் உலகு – கிட்:7 25/1
ஏற்ற பேர் உலகு எலாம் எய்தி ஈன்றவள் – கிட்:7 33/1
நின்ற பேர் உலகு எலாம் நெருக்கி நேரினும் – கிட்:7 34/1
ஈடு பேர் உலகு இறந்துளது ஆம் எனற்கு எளிதோ – கிட்:7 74/2
பிழைத்த தன்மை இது என பேர் எழில் – கிட்:7 109/1
பின்னவற்கு இயம்பி நின்ற பேர் எழிலானை நோக்கி – கிட்:7 143/2
முதல்வன் பேர் உவகைக்கு முந்துவான் – கிட்:9 1/2
பூண்ட பேர் அரசுக்கு ஏற்ற யாவையும் புரிந்து போரில் – கிட்:9 7/3
பின்னர் மாருதியை நோக்கி பேர் எழில் வீர நீயும் – கிட்:9 27/3
தேரை கொண்ட பேர் அல்குலாள் திருமுகம் காணான் – கிட்:10 48/1
பிறை துளங்குவ அனைய பேர் எயிறு உடைய பேதையர் பெருமை நின் – கிட்:10 65/3
மாயையின் மாய்ந்தது மாரி பேர் இருள் – கிட்:10 104/4
தழை பட பேர் இலை புரையில் தங்குவ – கிட்:10 120/2
செம்மை சேர் உள்ளத்தீர்கள் செய்த பேர் உதவி தீரா – கிட்:11 57/1
பெறல் உண்டே அவரால் ஈண்டு யான் பெற்ற பேர் உதவி உற்றது – கிட்:11 88/2
இறல் உண்டே என்னின் தீர்வான் இருந்த பேர் இடரை எல்லாம் – கிட்:11 88/3
செற்றதும் பகைஞர் நட்டார் செய்த பேர் உதவி-தானும் – கிட்:11 93/1
பிறிவு_அரும் தம்பியும் பிரிய பேர் உலகு – கிட்:11 125/1
முடிவு_இல் பேர் உறுக்கு உடையன விசையன முரண் – கிட்:12 9/2
வரம் கொள் பேர் உலகத்தினில் மற்றை மன்னுயிர்கள் – கிட்:12 39/2
பேர் இருள் பிழம்பு தோய்த்து நெறி உறீஇ பிறங்கு கற்றை – கிட்:13 59/2
ஆன பேர் அரசு இழந்து அடவி சேர்வாய் உனக்கு – கிட்:13 71/1
புவி புகழ் சென்னி பேர் அமலன் தோள் புகழ் – கிட்:14 33/1
குன்று அனையது ஆயது ஒரு பேர் உவகை கொண்டாள் – கிட்:14 52/2
உசநவ பெயர் கவி உதித்த பேர்
இசை விதர்ப்ப நாடு எளிதின் எய்தினார் – கிட்:15 16/3,4
ஆசு இல் பேர் உலகு காண்போர் அளவை நூல் எனலும் ஆகி – கிட்:15 29/1
ஆன்ற பேர் உலகு உளார் அறைதல் முன்னம் யான் – கிட்:16 13/3
நீலன் முதல் பேர் போர் கெழு கொற்ற நெடு வீரர் – கிட்:17 4/1
ஆதலின் இ பேர் ஆர்கலி குப்புற்று அகழ் இஞ்சி – கிட்:17 6/1
நாமம் நிறுத்தி பேர் இசை வைக்கும் நவை இல்லோன் – கிட்:17 7/4
பார் உலகு எங்கும் பேர் இருள் சீக்கும் பகலோன் முன் – கிட்:17 14/3
பெற்றியர் மூவர்க்கேயும் பேர் ஆற்றல் அரிது-மன்னோ – கிட்-மிகை:2 3/4
எனக்கு உணவு இயற்றும் காதல் என் மகன் சுபார்சுபன் பேர்
சின கொலை அரக்கன் மூதூர் வட திசை-நின்று செல்வான் – கிட்-மிகை:16 9/1,2
ஆரியன் மின்னின் பேர் எழில் கூறும் அமைவாலும் – கிட்-மிகை:17 1/1
பேழ் வாயகத்து அலது பேர் உலகம் மூடும் – சுந்:1 67/1
வழங்கு பேர் அரும் சதிகளும் வயின்-தொறும் மறையும் – சுந்:2 13/4
உரித்த பேர் உரிவையால் உலகுக்கு ஓர் உறை – சுந்:2 42/3
விரிந்த பேர் உதயமா மடி வெண் திங்களா – சுந்:2 54/2
எய்தி இ மூதூர் காப்பன் இலங்கைமாதேவி என் பேர்
செய் தொழில் இழுக்கினாலே திகைத்து இந்த சிறுமை செய்தேன் – சுந்:2 91/2,3
ஆன்ற பேர் இருளை சீத்து பகல் செய்த அழகை நோக்கி – சுந்:2 95/2
புகையொடு முழங்கு பேர் உயிர்ப்பு பொங்கிய – சுந்:2 126/3
பாழி நல் நெடும் கிடங்கு என பகர்வரேல் பல பேர்
ஊழிக்காலம் நின்று உலகு எலாம் கல்லினும் உலவாது – சுந்:2 145/1,2
நாயகன் புகழ் நடந்த பேர் உலகு எலாம் நடந்தான் – சுந்:2 146/4
கொண்ட பேர் ஊக்கம் மூள திசை-தொறும் குறித்து மேல்_நாள் – சுந்:2 209/1
இ பெரும் செல்வம் நின்-கண் ஈந்த பேர் ஈசன் யாண்டும் – சுந்:3 127/1
எய்து அவன் உரைத்தலோடும் எழுந்து பேர் உவகை ஏற – சுந்:4 37/1
மீட்டும் உரை வேண்டுவன இல்லை என மெய் பேர்
தீட்டியது தீட்ட அரிய செய்கையது செவ்வே – சுந்:4 63/1,2
என்று உரைத்த இனிது இத்தனை பேர் அடையாளம் – சுந்:5 79/1
ஆடையின்-கண் இருந்தது பேர் அடையாளம் – சுந்:5 83/2
அரு வரை நெரிய விழும் பேர் அசனியும் அசைய அறைந்தான் – சுந்:7 25/4
குன்று உள மரம் உள குலம் கொள் பேர் எழு – சுந்:9 44/1
ஊறின உரவு தானை ஊழி பேர் கடலை ஒப்ப – சுந்:10 7/4
அண்டம் உற்றுளது அ ஊர் அழுத பேர் அமலையே – சுந்:10 42/4
முந்தி உற்ற பேர் உவகைக்கு ஓர் கரை இலை மொழியின் – சுந்:11 62/3
கோட்டு எதிர் பொருத பேர் ஆரம் கொண்டு எதிர் – சுந்:12 26/3
அப்பு உறழ் வேலை-காறும் அலங்கு பேர் இலங்கை-தன்னை – சுந்:12 131/1
முளை கொளுத்தி முகத்திடை மொய்த்த பேர்
உளை கொளுத்த உலந்து உலைவு உற்றன – சுந்:13 17/2,3
தொல்லை நல் நிலை தொடர்ந்த பேர் உணர்வு அன்ன தொழிலால் – சுந்:13 29/3
பூண்ட பேர் அடையாளம் கை கொண்டதும் புகன்று போரில் – சுந்:14 9/2
அறிவுற தெரிய சொன்ன பேர் அடையாளம் யாவும் – சுந்:14 41/1
ஆன்ற பேர் அன்பு கொண்டு அறைதல் மேயினான் – சுந்-மிகை:4 4/4
பூண்ட பேர் அன்பினோருடன் போதியால் – சுந்-மிகை:5 1/3
மன நிலை எழுந்த பேர் உவகை மாட்சி கண்டு – சுந்-மிகை:14 40/3
பள்ளி அரவின் பேர் உலகம் பசும் கல் ஆக பனி கற்றை – யுத்1:1 9/1
பெற்றிலம் பிறந்திலம் என்னும் பேர் அலால் – யுத்1:2 14/3
ஈசன் அருள் செய்தனவும் ஏடு அவிழ் மலர் பேர்
ஆசனம் உவந்தவன் அளித்தனவும் ஆய – யுத்1:2 59/1,2
பேர் உலகில் யாவும் ஒரு நாள் புடைபெயர்த்தே – யுத்1:2 64/2
கோசிக பெயர் உடை குல முனி தலைவன் அ குளிர் மலர் பேர்
ஆசனத்தவனொடு எ உலகமும் தருவென் என்று அமையலுற்றான் – யுத்1:2 86/1,2
நெஞ்சு நின்று அயரும் இ நிருதர் பேர் சனகி ஆம் நெடியது ஆய – யுத்1:2 92/2
ஆழம் காணுதற்கு அரியவாய் அகன்ற பேர் ஆழி – யுத்1:3 3/3
தாமரை தடம் கண்ணினான் பேர் அவை தவிர – யுத்1:3 8/1
பெண்ணில் பேர் எழில் ஆணினில் அலியினில் பிறிதும் – யுத்1:3 14/1
ஓத புக்க அவன் உந்தை பேர் உரை எனலோடும் – யுத்1:3 22/1
இற்றை நாள் வரை யான் உள நாள் முதல் இ பேர்
சொற்ற நாவையும் கருதிய மனத்தையும் சுடும் என் – யுத்1:3 47/1,2
ஆதி அந்தங்கள் இதனின் மற்று இல்லை பேர் உலகின் – யுத்1:3 53/1
பேர் அடாநின்ற தாளோடு உலகு எலாம் பெயர போவான் – யுத்1:3 129/4
பேர் உடை அவுணர் தம்மை பிறை எயிற்று அடக்கும் பேரா – யுத்1:3 137/1
என் ஆனை வல்லன் என மகிழ்ந்த பேர் ஈசன் – யுத்1:3 170/2
பேர் அபிமானங்கள் உற்ற பெற்றியோர் – யுத்1:4 78/1
பேர் அறிவாள நன்று நன்று என பிறரை நோக்கி – யுத்1:4 103/2
பேர் அருளாளர் தம்தம் செய்கையின் பிழைப்பது உண்டோ – யுத்1:4 125/2
பின் ஒர் இந்திரன் இலாமையின் பேர் அதிகாயன் – யுத்1:5 50/4
அங்கம் வெந்து பேர் அளற்றிடை அடுக்கிய கிடந்த – யுத்1:6 26/3
தாரை உண்ட பேர் அண்டங்கள் அடங்கலும் தானே – யுத்1:6 31/1
பேர் உடை கிரி என பெருத்த மீன்களும் – யுத்1:6 45/1
இழுக்கு_இல் பேர் அணையின் இரு பக்கமும் – யுத்1:8 32/3
ஆன பேர் அணை அன்பின் அமைந்த பின் – யுத்1:8 70/1
பேர் உலாவும் அளவினும் பெற்றனன் – யுத்1:9 60/3
வந்த பேர் உவமை கூறி வழுத்துவான் அமைந்த-காலை – யுத்1:10 7/2
எழுபது வெள்ளம் தன்னின் ஈண்டு ஓர் பேர் எஞ்சாது ஏகி – யுத்1:12 31/3
பெருமையும் வண்மை-தானும் பேர் எழில் ஆண்மை-தானும் – யுத்1:12 37/1
ஏலுமோ எமக்கு இயம்பிட இறைவ மற்று அவன் பேர்
மூல மா மறை இது என மூ_உலகு உள்ளோர் – யுத்1-மிகை:3 5/2,3
அனைத்தும் அன்னவன் ஏவலை தலைக்கொண்டு அங்கு அவன் பேர்
நினைத்து வாழ்த்திட மூவர் போல் ஒரு தனி நின்றான் – யுத்1-மிகை:3 6/3,4
சிந்தையின் களியால் என் பேர் தெரியுமோ தெரியாதாகில் – யுத்1-மிகை:14 4/2
ஏறு பேர் அகழ்-நின்றும் எனை பல – யுத்2:15 10/3
தொன்மை பேர் அகழ் வானரம் தூர்த்ததால் – யுத்2:15 12/2
சீர்த்த பேர் அணை-தன்னையும் சிந்தின – யுத்2:15 13/2
பிடித்த வானரம் பேர் எழில் தோள்களால் – யுத்2:15 39/1
மாறு இல் பேர் அரக்கன் பொர நிலத்து நீ மலைதல் – யுத்2:15 217/2
கோவை நின்ற பேர் அண்டமும் குலைந்தன குலையா – யுத்2:15 225/3
அண்டர் நாயகன் அடு சிலை உதைத்த பேர் அம்பு – யுத்2:15 246/1
போற்ற_அரும் புகழ் இழந்த பேர் ஒருவனும் போன்றான் – யுத்2:15 248/4
முறையில் வைத்து நின் தம்பியை இராக்கதர் முதல் பேர்
இறையில் வைத்து அவற்கு ஏவல் செய்து இருத்தியேல் இன்னும் – யுத்2:15 253/2,3
தடத்த பேர் உலகத்தேயோ விசும்பதோ எங்கும்-தானோ – யுத்2:16 28/2
ஓய்வுறு சிந்தையானுக்கு உறாத பேர் உறுதி சொன்னான் – யுத்2:16 34/4
பெறுதியே எவையும் சொல்லி பேர் அறிவாள் சீரிற்று – யுத்2:16 42/1
பேர் இயல் இலங்கை வேந்தன் பின்னவன் எனக்கு முன்னோன் – யுத்2:16 109/2
ஓடின மலைகள் ஓட ஓடின உதிர பேர் ஆறு – யுத்2:16 168/2
துன்னு பேர் ஒளி இலக்குவன் தோன்றிய தோற்றம் – யுத்2:16 227/2
பித்தன் வெம் சிலையினை இறுத்த பேர் ஒலி – யுத்2:16 256/3
பெற்று நீங்கினர் ஆம் எனின் அல்லது பேர் எழில் தோளோடும் – யுத்2:16 334/2
முழக்கினால் என முழங்கு பேர் ஆர்ப்பினான் வானர முந்நீரை – யுத்2:16 340/3
அவ்வழி கருணன் செய்த பேர் எழில் ஆண்மை எல்லாம் – யுத்2:17 1/1
பெண் எலாம் நீரே ஆக்கி பேர் எலாம் உமதே ஆக்கி – யுத்2:17 12/1
பிறந்திலன் ஆக்க வந்தீர் பேர் எழில் மானம் கொல்ல – யுத்2:17 15/2
பேர் இடர் இயற்றலுற்றேன் பிழை இது பொறுத்தி இன்னும் – யுத்2:17 49/2
பின்னை கரடிக்கு இறையைத்தான் பேர் மாய்த்தாய் – யுத்2:17 84/3
தாவ அரிய பேர் உலகத்து எம்பி சவத்தோடும் – யுத்2:17 90/1
உறல் நல்லது பேர் இசை என்று உணர்வான் – யுத்2:18 63/4
பேர உலகு உற்றது உற்றதால் பேர் இலங்கை – யுத்2:18 274/2
பேர் கொன்றவன் வென்றி இலக்குவன் பின்பு நின்றார் – யுத்2:19 6/2
பேர் ஆழி முகம் செல சென்றனன் பேர்ச்சி இல்லான் – யுத்2:19 26/4
பெற்றன பிறந்தன சிலையின் பேர் ஒலி – யுத்2:19 39/4
துண்டங்கள் ஆக வாளின் துணிந்த பேர் உடலை தூவி – யுத்2:19 49/2
வலம் கொள் பேர் உலகம் மேருவோடு உடன் மறிக்கும் மாருதி-தன் வாசம் நாறு – யுத்2:19 81/3
பேர் செலாது பிணத்தின் பிறக்கமே – யுத்2:19 156/4
பம்பு பேர் ஒளிய நாகம் பற்றிய படிவத்தோடும் – யுத்2:19 202/3
தயங்கு பேர் ஆற்றலானும் தன் உடல் தைத்த வாளிக்கு – யுத்2:19 203/3
பேர் ஆயிரங்கள் உடையாய் பிறந்த பொருள்-தோறும் நிற்றி பிரியாய் – யுத்2:19 261/1
பேர் இயலாளர் செய்கை ஊதியம் பிடித்தும் என்னார் – யுத்2:19 271/3
பேர் ஒலி அரவம் விண்ணை பிளந்திட குரங்கு பேர்ந்த – யுத்2:19 291/2
பேர் வெள்ளம் அளப்பு இல பெற்றதுவால் – யுத்2-மிகை:18 2/4
பெய் கழல் மாலி பிசாசன் எனும் பேர்
வெய்யவன் வச்சிரம் வென்ற எயிற்றான் – யுத்3:20 21/3,4
பேரி கலித்தன பேர் உலகை சூழ் – யுத்3:20 25/1
இரிந்தது பேர் இருள் எண் திசை-தோறும் – யுத்3:20 28/4
அரக்கர் என்ற பேர் இருளினை இராமன் ஆம் அருக்கன் – யுத்3:20 56/1
நிலை கொள் பேர் இருள் நீங்கலும் நிலத்திடை நின்ற – யுத்3:20 57/1
பேர் யாக்கையின் பிண பெரும் குன்றிடை பிறந்த – யுத்3:20 67/3
பேர் வீரனை வாசி பிடித்தவனை – யுத்3:20 84/2
பெரியவன் தலை-மேல் நின்ற பேர் எழிலாளன் சோரி – யுத்3:21 35/2
பொங்கு ஒலி வரி கண் பீலி பேர் ஒலி வேயின் பொம்மல் – யுத்3:22 7/2
இடை கலந்த பேர் எயிற்று இளம் பிறைகளும் எறிப்ப – யுத்3:22 97/2
உதிரம் உற்ற பேர் ஆறுகள் திசை திசை ஓட – யுத்3:22 107/3
பேர்க்கின்ற சிலையின் நாணின் பேர் ஒலி கேளான் வீரன் – யுத்3:22 138/2
பேன வெண் குடைய ஆய குருதி பேர் ஆறு கண்டான் – யுத்3:22 142/4
தழி கொண்ட குருதி வேலை தாவுவான் தனி பேர் அண்டம் – யுத்3:22 148/2
ஆர்த்த பேர் அமலை கேளா அணுகினன் அனுமன் எல்லா – யுத்3:22 149/1
முற்றும் வீந்தனர் முழங்கு பேர் உதிரத்தின் முந்நீர் – யுத்3:22 176/2
பேர் படைத்தவற்கு அடியவருக்கு அடியரும் பெறுவார் – யுத்3:22 180/3
மூன்று ஆய் நின்ற பேர் உலகு ஒன்றாய் முடியாவேல் – யுத்3:22 211/3
உற்ற பேர் உவகையாலே ஓங்கினான் ஊற்றம் மிக்கான் – யுத்3:24 20/4
அழிந்தன வானவர் மானம் ஆகாயத்திடையினில் பேர் அசனி என்ன – யுத்3:24 33/3
சாய்ந்தன பேர் உடல் பிறந்த சண்டமாருத விசையில் தாதை சால – யுத்3:24 34/2
தூய பேர் உலகம் மூன்றும் தூவிய மலரின் சூழ்ந்த – யுத்3:24 51/3
ஆன்ற பேர் அண்ணலே அவற்றின் ஆற்றல் கேள் – யுத்3:24 89/2
தாழ் வரும் பேர் ஒலி செவியில் சார்தலும் – யுத்3:24 103/2
வளைத்த பேர் இருளும் கண்டோர் அறிவு என மருளும் மாதோ – யுத்3:25 5/4
எறி கடல் கடைந்த மேல்_நாள் எழுந்த பேர் ஓசை என்ன – யுத்3:25 19/4
பின்னமே ஆயது_இல்லை என்னும் பேர் ஆற்றல் பேர்ந்தான் – யுத்3:26 43/4
எழுந்து அவன்-மேலே பாய எண்ணும் பேர் இடரில் தள்ளி – யுத்3:26 44/1
பித்தரும் இறை பொறாத பேர் அபிமானம் என்னும் – யுத்3:26 58/3
பின்றா எதிர் தானவர் பேர் அணியை – யுத்3:27 43/3
ஊறுகள் சொரிந்த பேர் உதிரத்து ஓங்கு அலை – யுத்3:27 46/3
அம் கடம் கழிந்த பேர் அருவி குன்றின்-நின்று – யுத்3:27 48/1
இழைத்த பேர் யாகம் தானே யாம் செய்த தவத்தினாலே – யுத்3:27 87/1
கிடைத்த பேர் அனுமன் ஆண்டு ஓர் நெடும் கிரி கிழித்து கொண்டான் – யுத்3:27 89/4
பேர் ஆயிரம் உடையான் என திசை எங்கணும் பெயர்ந்தான் – யுத்3:27 102/4
நின்றுளென் அன்றோ மற்று அ இராமன் பேர் நிற்கும் ஆயின் – யுத்3:28 10/2
ஆயிரம் புரவி பூண்ட தேரின் பேர் அரவம் கேட்டான் – யுத்3:28 17/4
அள்ளினன் பறிக்கும் தன் பேர் ஆகமே ஆவம் ஆக – யுத்3:28 29/2
பிடித்த வெம் சிலையினோடும் பேர் எழில் வீரன் பொன் தோள் – யுத்3:28 45/3
மூ-வகை பேர் உலகின் முறைமையும் – யுத்3:29 24/3
பேர் உளதனையும் பேரா பெரும் பழி பிடித்தி போலாம் – யுத்3:29 56/3
அனைய பேர் உகம் ஆயிரத்து அளவினும் அடங்கா – யுத்3:30 28/4
மோதும் மோலியின் பேர் ஒலி வானினை முட்ட – யுத்3:30 32/4
உலைவுறா-வகை உண்டு பண்டு உமிழ்ந்த பேர் ஒருமை – யுத்3:31 16/3
தழங்கு பேர் ஒலி கலிப்பது தறுகண் மா நிருத – யுத்3:31 20/3
அடைத்த பேர் அணை அளித்தது நமக்கு உயிர் அடைய – யுத்3:31 29/1
குரம் துணிந்து கண் சிதைந்து பல்லணம் குலைந்து பேர்
உரம் துணிந்து வீழ்வது அன்றி ஆவி ஓட ஒண்ணுமோ – யுத்3:31 85/1,2
பிடித்த வாள்கள் வேல்களோடு தோள்கள் பேர் அரா என – யுத்3:31 92/1
பூழி பெற்ற வெம் களம் குளம் பட பொழிந்த பேர்
ஊழி பெற்ற ஆழி என்ன சோரி நீரினுள்-அரோ – யுத்3:31 94/3,4
நெறிந்தன குஞ்சிகளோடும் நெடும் தலைகள் உருண்டன பேர் இருளின் நீங்கி – யுத்3:31 99/3
வெளி வானகம் இலதாம்-வகை விழுந்து ஓங்கிய பிண பேர்
நளிர் மா மலை பல தாவினன் நடந்தான் கடல் கிடந்தான் – யுத்3:31 118/3,4
மண் நிறைந்தன பேர் உடல் வானவர் – யுத்3:31 126/3
தூசியொடு நெற்றி இரு கையினொடு பேர் அணி கடை குழை தொகுத்து – யுத்3:31 139/1
சேனை காவலர் ஆயிரம் பேர் படின் கவந்தம் ஒன்று எழுந்தாடும் – யுத்3:31 215/2
பிண்டத்தில் கரு ஆம் தன் பேர் உருக்களை பிரமன் தந்த – யுத்3:31 222/3
பேர் நிரை சென்றது பேசுவர் யாரே – யுத்3-மிகை:20 6/4
ஓங்கு பேர் ஆற்றலும் ஒழியும் ஒல்குமால் – யுத்3-மிகை:27 4/4
பேர் அளப்பு இலர் பட்டனர் பீடு இலார் – யுத்3-மிகை:31 37/4
உண்டு கைவிடும் கூற்றுவன் நிருதர் பேர் உயிரை – யுத்4:32 15/2
பிற வினை உரைப்பது என்னே பேர் அருளாளர் என்பார் – யுத்4:32 49/3
கரை பொருது கடல் மடுக்கும் கடும் குருதி பேர் ஆறு காண்-மின் காண்-மின் – யுத்4:33 21/4
பேர் உயிர்ப்பொடு இருந்தனர் பின்பு உறும் – யுத்4:33 34/3
முளைத்த பேர் இராமன் என்ற வீடணன் மொழி பொய்த்து ஆமோ – யுத்4:34 14/4
ஊறின சேனை வெள்ளம் உலந்த பேர் உண்மை எல்லாம் – யுத்4:34 19/3
பத்து நெற்றியும் சுற்றிய பேர் எழில் படைக்க – யுத்4:35 14/4
கடல் கொள் பேர் ஒலி கம்பலை என்பதும் கண்டார் – யுத்4:35 34/4
வல் இதனை ஊர்வது ஒரு மாதலி என பேர்
சொல்லுவர் என தொழுது நெஞ்சினொடு சொன்னான் – யுத்4:36 25/3,4
அழுக பேர் அரக்கிமார் என்று ஆர்த்தனர் அமரர் ஆழி – யுத்4:37 2/3
காய்ந்த பேர் இரும்பின் வன் கட்டி காலுற – யுத்4:37 75/3
அயன் படைத்த பேர் அண்டத்தின் அரும் தவம் ஆற்றி – யுத்4:37 102/1
பேர் இடம் கதுவ அரிது இனி விசும்பு என பிறந்த – யுத்4:37 116/3
பேர் இடங்கரின் கொடும் குழை அணிந்தன பேய்கள் – யுத்4:37 116/4
வெம் காரத்தான் முற்றும் முனிந்தான் வெகுளி பேர்
உங்காரத்தால் உக்கது பல் நூறு உதிர் ஆகி – யுத்4:37 132/3,4
வாழி வெம் சுடர் பேர் இருள் வாரவே – யுத்4:37 195/4
பேர் ஆசை பெயர்ந்ததோ பெயர்ந்து ஆசை கரி இரிய புருவம் பேர்த்தாய் – யுத்4:38 5/4
பேர்_மகளை தழுவுவான் உயிர் கொடுத்து பழி கொண்ட பித்தா பின்னை – யுத்4:38 10/3
காந்தையருக்கு அணி அனைய சானகியார் பேர் அழகும் அவர்-தம் கற்பும் – யுத்4:38 25/1
அரை கடை இட்டு அமைவுற்ற கோடி மூன்று ஆயு பேர் அறிஞர்க்கேயும் – யுத்4:38 27/1
உரை கடையிட்டு அளப்ப_அரிய பேர் ஆற்றல் தோள் ஆற்றற்கு உலப்போ இல்லை – யுத்4:38 27/2
பின்னர் வீடணன் பேர் எழில் தம்முனை – யுத்4:38 31/1
எண்ணல் ஆவது ஓர் பேர் இலதால் என்றான் – யுத்4:40 6/4
போன பேர் உயிரினை கண்ட பொய் உடல் – யுத்4:40 45/2
பிறப்பினும் துணைவனை பிறவி பேர் இடர் – யுத்4:40 46/1
உண்டு ஒர் பேர் அடையாளம் உனக்கு அது – யுத்4:41 86/2
அ நகர் ஆர்த்த பேர் ஆர்ப்பு இராவணன் – யுத்4:41 106/3
வான் தொடர் பேர் அரசு ஆண்ட மன்னனை – யுத்4:41 109/3
உன்னுடைய பேர் உடல்நலம் உற்று ஒருகால் நோக்காயோ – யுத்4-மிகை:38 4/4
ஆர்த்த பேர் ஒலி என் என்ன அரிகள் ஆர்ப்பவாம் என்றார் – யுத்4-மிகை:40 7/4
சுருதியாய் ஒரு பேர் அரு சொல்லுவ தொடர்ந்து – யுத்4-மிகை:41 25/2
வார்த்த பேர் உருவம் கொள்ள வால் விசைத்து அனுமன் அந்த – யுத்4-மிகை:41 104/3
அனுமன் ஆண்தகை அளித்த பேர் உதவி இன்று எம்மால் – யுத்4-மிகை:41 161/2
உன்னும் பேர் உலகு அனைத்தும் உண்டும் பசி தீரா – யுத்4-மிகை:41 204/3
பேர் இயல் படையும் சூழ பெண்ணினுக்கு அரசியோடும் – யுத்4-மிகை:41 251/3
பேர் உதவிக்கு யான் செய் செயல் பிறிது இல்லை பைம் பூண் – யுத்4-மிகை:42 55/3
நலம் கொள் பேர் உணர்வின் மிக்கோர் நலன் உறும் நெஞ்சர் பின்னர் – யுத்4-மிகை:42 68/3

TOP


பேர்-கெழு (1)

பேர்-கெழு சிறப்பின் வந்த பெரும் புகழ் நிற்பது ஐயன் – அயோ:3 96/3

TOP


பேர்_மகளை (1)

பேர்_மகளை தழுவுவான் உயிர் கொடுத்து பழி கொண்ட பித்தா பின்னை – யுத்4:38 10/3

TOP


பேர்_இயம் (1)

கோ நகர் அணிக என கொட்டும் பேர்_இயம்
தேவரும் களி கொள திரிந்து சாற்றினார் – அயோ:2 33/3,4

TOP


பேர்_இனம் (1)

பேர்_இனம் கடல் என பெயரும்-காலையே – ஆரண்:7 33/4

TOP


பேர்க்க (4)

பேரா இடர் வந்தன பேர்க்க வலாய் – ஆரண்:14 68/1
பேர்க்க_அரும் சீற்றம் பேர முகம் பெயர்ந்து ஒதுங்கிற்று அல்லால் – கிட்:11 46/3
பிணி கொண்டனன் பின் எவரே அது பேர்க்க வல்லார் – சுந்:4 91/4
பேர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பிடியுண்டு பட்டார் – சுந்:7 35/2

TOP


பேர்க்க_அரும் (1)

பேர்க்க_அரும் சீற்றம் பேர முகம் பெயர்ந்து ஒதுங்கிற்று அல்லால் – கிட்:11 46/3

TOP


பேர்க்ககிலா (1)

வண்மையும் மானமும் மேல் வானவர்க்கும் பேர்க்ககிலா
திண்மையும் செங்கோல் நெறியும் திறம்பாத – அயோ:14 64/1,2

TOP


பேர்க்கப்பேர்க்க (1)

பேர்த்தன மலை சில பேர்க்கப்பேர்க்க நின்று – யுத்1:8 6/1

TOP


பேர்க்கல் (1)

பேர்க்கல் ஆம் சிந்தையள் அல்லள் பேதையேன் – யுத்4:40 62/2

TOP


பேர்க்கின்ற (1)

பேர்க்கின்ற சிலையின் நாணின் பேர் ஒலி கேளான் வீரன் – யுத்3:22 138/2

TOP


பேர்க (1)

பேர்க வெள்ளம் இரண்டொடும் பெற்றியால் – கிட்:13 9/4

TOP


பேர்கல (1)

சீறு வெம் கதிர் செறிந்தன பேர்கல திரியா – அயோ:10 15/2

TOP


பேர்கலா (2)

பேர நின்றனர் யாவரும் பேர்கலா
தாரை சென்றனள் தாழ் குழலாரொடும் – கிட்:11 42/3,4
பெருமை சால் கொடும் பாவமும் பேர்கலா
தருமமும் என சென்று எதிர் தாக்கினார் – யுத்4:37 24/3,4

TOP


பேர்கள் (1)

இருவரும் நின்றார் மற்றை இராக்கதர் என்னும் பேர்கள்
ஒருவரும் நின்றார் இல்லை உள்ளவர் ஓடி போனார் – யுத்2:19 163/3,4

TOP


பேர்கில (1)

பெரு வலி வய குருகு இரண்டும் பேர்கில
திருகு வெம் சினத்தன தெறு கண் தீ உக – யுத்1:4 30/2,3

TOP


பேர்கிலன் (1)

பின்_இலன் முன்_இலன் ஒருவன் பேர்கிலன்
தொல் நிலை ஒருவரால் துணியல்-பாலதோ – யுத்1:3 59/3,4

TOP


பேர்கிலா (1)

பேயர்கள் என்ன யான் பிதற்ற பேர்கிலா
மா இரும் புற மதில் வகுத்த மா படை – யுத்1-மிகை:5 5/1,2

TOP


பேர்கிலாது (2)

பேர்கிலாது பிறங்கு முகத்தினான் – பால:14 30/2
பெருமை நீதி அறன் வழி பேர்கிலாது
இருமையே அரசாளுதி ஈறு இலா – யுத்4:39 12/2,3

TOP


பேர்கிலையால் (1)

பேதிப்பன நீ அவை பேர்கிலையால்
வேத பொருளே விளையாடுதியோ – யுத்1:3 110/3,4

TOP


பேர்கின்றது (1)

பேர்கின்றது ஆவி யாக்கை பெயர்கின்றது இல்லை பின்னை – யுத்1:12 35/2

TOP


பேர்குதி (1)

பிறந்தனை பின்பு அதின் பிழைத்தி பேர்குதி
இறந்தனை நிற்றியேல் என்ன இன்னவன் – யுத்1:4 45/2,3

TOP


பேர்ச்சி (1)

பேர் ஆழி முகம் செல சென்றனன் பேர்ச்சி இல்லான் – யுத்2:19 26/4

TOP


பேர்ச்சியுள் (2)

ஒல் என உரறிய ஊழி பேர்ச்சியுள்
வல்லை வந்து எழுந்தது ஓர் மழையும் போன்றவே – பால:8 35/3,4
ஒருங்கு உயர்ந்து உலகின் மேல் ஊழி பேர்ச்சியுள்
கரும் கடல் வருவதே அனைய காட்சி தன் – ஆரண்:14 81/1,2

TOP


பேர்த்த (2)

பிணை ஒன்று கண்ணாள் பங்கன் பெரும் கிரி நெருங்க பேர்த்த
பணை ஒன்று திரள் தோள் காலபாசத்தால் பிணிப்ப கூசி – யுத்2:16 154/2,3
பேர்த்த போகினில் நிலம் மிசை அணுகுற பெரியோர்க்கு – யுத்4-மிகை:41 138/2

TOP


பேர்த்தன (1)

பேர்த்தன மலை சில பேர்க்கப்பேர்க்க நின்று – யுத்1:8 6/1

TOP


பேர்த்தனர் (1)

பேர்த்தனர் இனி என பேசி வானவர் – கிட்:10 18/2

TOP


பேர்த்தனன் (1)

பேர்த்தனன் சிலை நாண் ஓதை பிறை முக பகழி பின்னும் – யுத்2-மிகை:18 21/3

TOP


பேர்த்தாய் (1)

பேர் ஆசை பெயர்ந்ததோ பெயர்ந்து ஆசை கரி இரிய புருவம் பேர்த்தாய் – யுத்4:38 5/4

TOP


பேர்த்தார் (1)

பேர்த்தார் நில_மா_மகள் பேர்வள் என – யுத்2:18 22/2

TOP


பேர்த்து (4)

பேரை ஒரு பொருட்கே பல் வகையால் பேர்த்து எண்ணும் – யுத்1:3 159/1
பேயனேன் என் பல பிதற்றி பேர்த்து அவன் – யுத்1:5 31/1
குன்று நின்றது பேர்த்து எடுத்து இரு நில குடர் கவர்ந்து என கொண்டான் – யுத்2:16 325/2
பேர்த்து சாரதி போயினன் பின்றுவான் – யுத்4:37 171/4

TOP


பேர்த்தும் (2)

பெண் ஆர் அமுதம் அனையார் மனத்து ஊடல் பேர்த்தும்
பண் ஆன பாடல் செவி மாந்தி பயன் கொள் ஆடல் – பால:16 47/2,3
பின்னரும் எழுந்து பேர்த்தும் வணங்கி எம் பெரும யாரும் – யுத்2:19 233/1

TOP


பேர்ந்த (1)

பேர் ஒலி அரவம் விண்ணை பிளந்திட குரங்கு பேர்ந்த
கார் ஒலி மடங்க வேலை கம்பிக்க களத்தின் ஆர்த்த – யுத்2:19 291/2,3

TOP


பேர்ந்ததால் (1)

பிள்ளைமை அனையது சிதைந்து பேர்ந்ததால் – யுத்3:27 62/4

TOP


பேர்ந்தவால் (1)

பேரவே குன்றும் வேலையும் பேர்ந்தவால் – யுத்1:8 45/4

TOP


பேர்ந்தன (1)

பிடி துவன்றின பூண் ஒளி பேர்ந்தன
இடி துவன்றின மின் என எங்குமே – அயோ:11 9/3,4

TOP


பேர்ந்தார் (1)

பெய்யும் வெம் சரத்தால் மேனி பிளப்புண்டார் உணர்வு பேர்ந்தார்
உய்யுநர் என்று உரைத்தது உண்மையோ ஒழிக்க ஒன்றோ – யுத்2:19 292/2,3

TOP


பேர்ந்தாள் (1)

பேர்ப்பன செம் சொலாள் அ திரிசடை பேச பேர்ந்தாள்
கார் பெரு மேகம் வந்து கடையுகம் கலந்தது என்ன – யுத்3:26 91/2,3

TOP


பேர்ந்தான் (3)

பேர்ந்தான் நெடு மாயையினில் பிரியா – ஆரண்:14 77/1
பெரியவன் அயனார் செல்வம் பெற்றவன் பிறப்பும் பேர்ந்தான்
அரியவன் உலகம் எல்லாம் அளந்த நாள் வளர்ந்து தோன்றும் – யுத்3:24 59/2,3
பின்னமே ஆயது_இல்லை என்னும் பேர் ஆற்றல் பேர்ந்தான் – யுத்3:26 43/4

TOP


பேர்ந்திலன் (1)

அனைய தானை அன்று செல்ல ஆண்டு நின்று பேர்ந்திலன்
இனைய சேனை மீண்டது என்று இராவணற்கு இயம்பலும் – யுத்2-மிகை:16 9/1,2

TOP


பேர்ந்து (2)

பேர்ந்து ஒளிர் நவ மணி படர்ந்த பித்திகை – கிட்:1 2/2
படம் பிறங்கிய பாந்தளும் பாரும் பேர்ந்து
இடம் பிறங்கி வலம்பெயர்ந்து ஈடு உற – யுத்3:29 7/1,2

TOP


பேர்ந்துளோர் (1)

பேர அரும் துயர் அற பேர்ந்துளோர் என – ஆரண்:14 92/1

TOP


பேர்ந்தோன் (1)

பெரும் திரு கழித்திலாதாள் கணவனை கொன்று பேர்ந்தோன்
கரும் தலை கலத்தின் அல்லால் கடனது கழியேன் என்றாள் – யுத்3:21 6/2,3

TOP


பேர்ப்பன (1)

பேர்ப்பன செம் சொலாள் அ திரிசடை பேச பேர்ந்தாள் – யுத்3:26 91/2

TOP


பேர்ப்பாய் (1)

பேர்ப்பாய் போலாம் என்றனர் வானோர் உயிர் பெற்றார் – யுத்4:37 133/4

TOP


பேர்வ (1)

பொன் தந்த முழைகள்-தோறும் புறத்து உராய் புரண்டு பேர்வ
நின்று அந்தம்_இல்லான் ஊன்ற நெரிந்து கீழ் அழுந்தும் நீல – சுந்:1 3/2,3

TOP


பேர்வதன்-முன் (1)

உழுந்து பேர்வதன்-முன் நெடு மாருதி உதைத்தான் – சுந்:11 52/4

TOP


பேர்வது (2)

உம்பர் நடுங்கினர் ஊழி பேர்வது ஒத்தது – அயோ:3 20/3
பேய் இரண்டாயிரம் சுமந்து பேர்வது ஓர் – யுத்2:16 295/3

TOP


பேர்வதே (1)

ஊழி பேர்வதே ஒப்பது ஓர் உலைவுற உடற்றும் – யுத்4:32 11/2

TOP


பேர்வள் (1)

பேர்த்தார் நில_மா_மகள் பேர்வள் என – யுத்2:18 22/2

TOP


பேர்வான் (1)

பேர்வான் அயல் சேறி இதில் பெறும் பேறு இல் என்ன – சுந்:1 46/3

TOP


பேர்வில் (1)

உற்று உடன்று ஒன்றாய் ஓங்கி ஒலித்து எழுந்து ஊழி பேர்வில்
நல் திரை கடல்களோடு மழைகளை நா அடக்க – சுந்:7 12/3,4

TOP


பேர்வு (10)

பேர்வு இடம் இல்லை மற்று ஓர் உலகு இல்லை பெயர்க்கலாகா – பால:14 80/2
ஊடு பேர்வு_இடம் இன்றி ஒன்று ஆம் வகை – பால:21 52/1
பேர்வு_இல் தொல் விதி பெற்று உளது என்றரோ – அயோ:2 28/2
ஊழி பேரினும் பேர்வு இல உலகங்கள் உலைந்து – கிட்:4 3/1
பேர்வு அரிதாக செய்த சிறுமையான் என்னும் பெற்றி – கிட்:11 67/4
பேர்வு இலா காவற்பாடும் பெருமையும் அரணும் கொற்ற – சுந்:14 51/2
பேர்வு_இல் எண் திசை காவலர் கருமமும் பிடிக்கும் – யுத்1:3 6/3
பித்துண்டது பேர்வு உறுமா பெறுதும் – யுத்1:3 114/3
பெரும் தவம் இயற்றினோர்க்கும் பேர்வு_அரும் பிறவி நோய்க்கு – யுத்1:4 136/1
பேழையின் பொலிந்தன பரவை பேர்வு_அற – யுத்1:6 49/2

TOP


பேர்வு_அரும் (1)

பெரும் தவம் இயற்றினோர்க்கும் பேர்வு_அரும் பிறவி நோய்க்கு – யுத்1:4 136/1

TOP


பேர்வு_அற (1)

பேழையின் பொலிந்தன பரவை பேர்வு_அற
பூழையின் பொரு கணை உருவ புக்கன – யுத்1:6 49/2,3

TOP


பேர்வு_இடம் (1)

ஊடு பேர்வு_இடம் இன்றி ஒன்று ஆம் வகை – பால:21 52/1

TOP


பேர்வு_இல் (2)

பேர்வு_இல் தொல் விதி பெற்று உளது என்றரோ – அயோ:2 28/2
பேர்வு_இல் எண் திசை காவலர் கருமமும் பிடிக்கும் – யுத்1:3 6/3

TOP


பேர்வுழி (1)

ஊழி பேர்வுழி மா மழை ஒத்ததால் – யுத்4:37 35/4

TOP


பேர்வுற (2)

பேர்வுற வலிக்கவும் மிடுக்கு இல் பெற்றியார் – கிட்-மிகை:7 1/1
பித்தி பிற்பட வன் திசை பேர்வுற
தொத்தி மீண்டிலவால் நெடும் தூளியே – யுத்2:15 41/3,4

TOP


பேர்வுறு (2)

பேர்வுறு கவியின் சேனை பெரும் கடல் வெள்ளம் தன்னுள் – யுத்1:9 24/1
பேர்வுறு காலம் என்ன பெருக்கினன் தவத்தின் பெற்றான் – யுத்3:21 23/4

TOP


பேர்வுறுகின்றவாறும் (1)

பேர்வுறுகின்றவாறும் ஒத்தது அ பிறங்கு பேழ் வால் – சுந்:1 34/4

TOP


பேர (17)

பேர மின்னி வாய் விரித்து எரிந்த கண் பிறங்கு தீ – பால:3 17/2
பேர் அவாவொடு மாசுணம் பேர வே – பால:16 27/1
பேர ஆவொடு மா சுணம் பேரவே – பால:16 27/2
வெருவர திசைகள் பேர வெம் கனல் பொங்க மேன்மேல் – பால:24 29/2
பேர வன் கிரி பிளந்து உக வளர்ந்து இகல் பெறா – ஆரண்:1 18/2
பேர விட்டவன் நுதல் அணி ஓடையின் பிறங்கும் – ஆரண்:8 19/3
பேர அரும் துயர் அற பேர்ந்துளோர் என – ஆரண்:14 92/1
பேர நின்றனர் யாவரும் பேர்கலா – கிட்:11 42/3
பேர்க்க_அரும் சீற்றம் பேர முகம் பெயர்ந்து ஒதுங்கிற்று அல்லால் – கிட்:11 46/3
நெறிந்தன வரம்பு_இல் யாக்கை இலங்கை தன் நிலையின் பேர – சுந்:10 25/4
உறங்கும் மகரங்கள் உயிர்ப்பொடு உணர்ந்து பேர – சுந்-மிகை:1 9/4
பேர விட்ட பெரு வலி இந்திரன் – யுத்2:16 69/1
பின் படை செல்ல நள்ளார் பெரும் படை இரிந்து பேர – யுத்2:18 217/4
பேர உலகு உற்றது உற்றதால் பேர் இலங்கை – யுத்2:18 274/2
நிலை பேர மறிப்ப நிகர்த்தனவால் – யுத்3:27 40/4
பேர ஒல்வது அன்று பேரின் ஆயிரம் பெரும் சரம் – யுத்3:31 86/2
பேர உய்த்தனையே பிழைத்தாய் எனா – யுத்4:37 177/3

TOP


பேரர் (2)

பேரர் பேரி முழக்கு அன்ன பேச்சினார் – யுத்2:19 132/4
பேரர் என்பார்கள் ஆகும் பெற்றியின் பெற்றித்து ஆமே – யுத்3:28 30/2

TOP


பேரவன் (1)

மாதலி பேரவன் கடவ மண் தலத்தின் அ பொழுதே வருதலோடும் – யுத்4:37 201/2

TOP


பேரவே (3)

பேர ஆவொடு மா சுணம் பேரவே
ஆர ஆரத்தினோடும் மருவியே – பால:16 27/2,3
பேரவே குன்றும் வேலையும் பேர்ந்தவால் – யுத்1:8 45/4
பேரவே அருள் என்றனர் உள் அன்பு பிணிப்பார் – யுத்4:41 12/4

TOP


பேரன் (1)

பேரன் நாடு உற்றாயோ பிறை சூடும் பிஞ்ஞகன் தன் புரம் பெற்றாயோ – யுத்4:38 8/2

TOP


பேரனை (1)

காதலை பேரனை மருகனை களத்து – யுத்2:18 115/2

TOP


பேரா (13)

பேரா இடர்ப்பட்டு அயலார் உறு பீழை கண்டும் – அயோ:4 143/3
பிடித்தாய் வையம் பெற்றனை பேரா வரம் இன்னே – அயோ:6 19/2
பேரா இடர் வந்தன பேர்க்க வலாய் – ஆரண்:14 68/1
பேர் உடை அவுணர் தம்மை பிறை எயிற்று அடக்கும் பேரா
பாரிடை தேய்க்கும் மீள பகிரண்டத்து அடிக்கும் பற்றி – யுத்1:3 137/1,2
இடை பேரா இளையானை இணை ஆழி மணி நெடும் தேர் – யுத்2:16 50/1
படை பேரா வரும்-போதும் பதையாத உடம்பானை – யுத்2:16 50/2
மடை பேரா சூலத்தால் மழு வாள் கொண்டு எறிந்தானும் – யுத்2:16 50/3
தொடை பேரா துயிலானை துயில் எழுப்பி கொணர்க என்றான் – யுத்2:16 50/4
பின்பு என்ப அல்லவேனும் தம்முடைய நிலையின் பேரா
முன்பு என்றும் உளது என்றாலும் முழுவதும் தெரிந்தவாற்றால் – யுத்3:24 4/2,3
பேதைமை உரைத்தாய் பிள்ளாய் உலகு எலாம் பெயர பேரா
காதை என் புகழினோடு நிலைபெற அமரர் காண – யுத்3:28 9/1,2
பேர் உளதனையும் பேரா பெரும் பழி பிடித்தி போலாம் – யுத்3:29 56/3
பேரும் ஒரு காலை ஒரு காலும் இடை பேரா
தேரும் உளதே இது அலால் உலகு செய்தோய் – யுத்4:36 22/3,4
பிறப்பு மேல் உளதோ சூழ்ந்த பெரும் திசை பேரின் பேரா
துறக்கத்தோ யாதோ பெற்றார் அறிந்தருள் சுருதி நூலோய் – யுத்4-மிகை:41 150/3,4

TOP


பேராத (1)

பேராத வாய்மை பெரியோன் உரை செவியில் – அயோ:4 92/3

TOP


பேராது (2)

பெரும் தகைய பொன் சிறை ஒடுக்கி உடல் பேராது
இருந்த குருகின் பெடை பிரிந்தவர்கள் என்ன – கிட்:10 77/3,4
பித்து ஏறினர் அல்லால் இடை பேராது எதிர் மார்பில் – யுத்2:15 169/3

TOP


பேராளன் (1)

பேராளன் தானாய் ஒளி ஓங்கும் பெற்றியனாய் – ஆரண்:15 50/2

TOP


பேராறு (1)

விரிந்த குருதி பேராறு ஈர்த்து மனைகள்-தொறும் வீச – சுந்:8 49/2

TOP


பேரான் (1)

தூ நிவந்த வேல் துமிரன் என்னும் பேரான்
இ ஆழ் புனல் பொய்கை ஆளும் ஓர் – கிட்:15 10/2,3

TOP


பேரி (21)

சங்கு பேரி முழங்கிய தானையே – பால:14 27/4
மங்கல பேரி செய்த பேர் ஒலி மழையை ஓட்ட – பால:14 77/2
தாம் ஒலித்தன பேரி அ ஒலி சாரல் மாரி தழங்கலால் – அயோ:3 55/3
ஏடு அகம் பொதி தார் பொருந்திட யாமம் பேரி இசைத்தலால் – அயோ:3 61/2
தழை ஒலித்தன வண்டு ஒலித்தன தார் ஒலித்தன பேரி ஆம் – அயோ:3 62/1
மோதுகின்றில பேரி முழா விழா – அயோ:11 22/3
தழங்கு பேரி என தனித்து ஏங்குவாள் – ஆரண்:7 2/2
பேரி ஓசை பிறத்தலும் பெட்புறு – ஆரண்:7 24/1
ஆர்க்கும் நூபுரங்கள் பேரி அல்குல் ஆம் தடம் தேர் சுற்ற – கிட்:11 46/1
முழை தொடர் சங்கு பேரி முகில் என முழங்க மூரி – சுந்:2 114/3
கொட்டிய பேரி என்ன மழை என குமுறும் சொல்லார் – சுந்:7 6/4
சங்குகள் முழங்க பேரி சகடைகள் இடியின் வீழ – சுந்-மிகை:11 2/1
எங்கும் இயம்பின பேரி இடித்த – சுந்-மிகை:11 13/2
பேரி அங்கண் முருடு ஆகுளி பெட்கும் – யுத்1:11 12/3
பேரர் பேரி முழக்கு அன்ன பேச்சினார் – யுத்2:19 132/4
தொண்டகம் துடி கன பேரி துந்துமி – யுத்2-மிகை:16 17/1
பேரி கலித்தன பேர் உலகை சூழ் – யுத்3:20 25/1
பின்னுடைத்தாக பேரி கடல் பட பெயர்ந்த தூளி – யுத்3:21 8/3
கும்பிகை திமிலை செண்டை குறடு மா பேரி கொட்டி – யுத்3:22 5/1
துடி தவண்டை சங்கு பேரி துந்துமி குலங்கள் கை – யுத்3-மிகை:31 17/1
அனகனை எதிர்கொள்க என்று அறைந்த பேரி நல் – யுத்4-மிகை:41 218/1

TOP


பேரிகள் (1)

ஆர்த்தன பேரிகள் ஆர்த்தன சங்கம் – பால:23 93/1

TOP


பேரிகை (2)

சங்குகள் முரன்றன தாரை பேரிகை
பொங்கின மறையவர் புகலும் நான்மறை – பால:23 41/2,3
கொம்பு துத்தரி கோடு அதிர் பேரிகை
பம்பை பம்பு படையினன் பல்லவத்து – அயோ:8 3/1,2

TOP


பேரியின் (4)

கொடி வனம் மிடைந்தன குமுறு பேரியின்
இடி வனம் மிடைந்தன பணிலம் ஏங்கின – கிட்:11 120/1,2
குஞ்சர முழக்கமும் குமுறு பேரியின்
மஞ்சு_இனம் உரற்றலும் மயங்கும் மாண்பது – கிட்:14 14/3,4
தழங்கு பேரியின் அரவமும் தகை நெடும் களிறு – சுந்:2 13/1
போர்த்த பேரியின் கண்ணன காளத்தின் பொகுட்ட – யுத்2:16 209/1

TOP


பேரியும் (8)

தழங்கு பேரியும் குறட்டொடு பாண்டிலும் சங்கும் – பால-மிகை:9 9/1
சங்கு பேரியும் தழுவு சின்னமும் – அயோ:11 121/1
பேரியும் இயம்பல சென்ற பேதைமை – அயோ:12 33/3
பிடி மதம் பிறந்தன பிறங்கு பேரியும்
இடி என முழங்குமால் இரட்டல் இன்றியே – சுந்:3 43/1,2
ஆர்த்தன கழலும் தாரும் பேரியும் அசனி அஞ்ச – சுந்:11 4/1
சங்கு பேரியும் காளமும் தாளமும் தலைவர் – யுத்3:22 102/1
ஆன்ற பேரியும் அதிர் குரல் சங்கமும் அசனி – யுத்4:32 4/3
வனை கடி பேரியும் ஒத்த ஆம்-அரோ – யுத்4-மிகை:41 218/4

TOP


பேரியே (3)

குழைவு உற முழங்கிடும் குழாம் கொள் பேரியே – பால:14 13/4
மீன வேலையின் விம்மின பேரியே – அயோ:11 8/4
ஏங்கிய சங்கு_இனம் இடித்த பேரியே – சுந்:9 29/4

TOP


பேரிளம் (1)

பேதைமார் முதல் கடை பேரிளம் பெண்கள்-தாம் – பால:20 32/1

TOP


பேரின் (3)

பெரும் கடல் கடப்பது அரிது எண்ணம் இறை பேரின்
அரும் கடன் முடிப்பது அரிது ஆம் அமர் கிடைக்கின் – சுந்:2 71/2,3
பேர ஒல்வது அன்று பேரின் ஆயிரம் பெரும் சரம் – யுத்3:31 86/2
பிறப்பு மேல் உளதோ சூழ்ந்த பெரும் திசை பேரின் பேரா – யுத்4-மிகை:41 150/3

TOP


பேரினால் (1)

பேரினால் வரும் இடையூறு பெயர்கின்ற பயத்தால் – அயோ:1 38/2

TOP


பேரினான் (1)

அயன் படைத்த வில் ஆயிரம் பேரினான்
வியன் படைக்கலத்தால் அற்று வீழ்தலும் – யுத்4:37 186/1,2

TOP


பேரினும் (5)

ஊடு பேரினும் உலைவு இலா நலம் – பால:2 61/2
ஊழி பேரினும் உய்குநர் உய்வரே – அயோ:4 224/4
ஊழி பேரினும் பேர்வு இல உலகங்கள் உலைந்து – கிட்:4 3/1
ஊழி பேரினும் உலைவு_இல உலகினில் உயர்ந்த – கிட்:12 17/3
பள்ள கடல் கொள்ள படர் படி பேரினும் பதையா – யுத்2:15 185/1

TOP


பேரு (1)

உழுந்து பேரு முன் திசை திரிந்து ஒறுப்பல் என்று உதைக்கும் – கிட்:7 67/2

TOP


பேருக்கு (1)

பேருக்கு உலகு அளவே இனி உளவோ பிற என்றான் – யுத்2:15 167/4

TOP


பேருதி (2)

பெரும் புண் திறவா-வகை பேருதி நீ – ஆரண்:13 18/2
பேருதி உயிர்கொண்டு என்று பெரும் கையால் நெருங்க விட்ட – யுத்2:16 197/2

TOP


பேருதிர் (1)

பேருதிர் சேனை காக்க என்னுடை தனிமை பேணி – யுத்3:31 61/2

TOP


பேரும் (12)

பேரும் மாளும் எனும் பொருள் பேசுவாய் – கிட்:11 6/4
தொட்டு பேரும் சோதி நிறத்தாள் சுழல் கண்ணாள் – சுந்:2 74/2
பேரும் அத்தனை எத்தனை உலகமும் பெரியோய் – யுத்1:5 45/4
பேரும் கற்றை கவரி பெரும் கடல் – யுத்2:15 98/1
பேரும் ஓர் இடம் இன்று என திசை-தொறும் பிறங்கி – யுத்2:15 238/2
பேரும் திசை பெறுகின்றில பணையின் பிணை மத வெம் – யுத்2:18 145/3
பேரும் மான வெம் காலத்து கால் பொர பிணங்கி – யுத்3:20 59/3
உரம் தவிர்த்து ஊழி பேரும் காலத்தின் ஒலிக்கும் ஓதை – யுத்3:22 12/2
பேரும் இப்பொழுதே தேவர் எண்ணமும் பிழைப்பது உண்டோ – யுத்3:23 27/4
ஈண்ட ஒட்டு என்னா நின்றாய் இத்தனை பேரும் இன்னம் – யுத்3:27 80/3
பேரும் ஒரு காலை ஒரு காலும் இடை பேரா – யுத்4:36 22/3
இடுக்கு ஒரு பேரும் இன்றி அயோத்தி வந்து இறுத்தார் என்றால் – யுத்4:42 12/2

TOP


பேரும்-கால் (1)

பேரும்-கால் வெம் பிணியிடை பேருமால் – ஆரண்:6 76/4

TOP


பேருமால் (3)

பேரும்-கால் வெம் பிணியிடை பேருமால் – ஆரண்:6 76/4
பேர் எனைத்து அவை அவன் முனியின் பேருமால்
கார் என கரிய அ கமலக்கண்ணனை – ஆரண்:12 7/2,3
பிற்பட நெடு நிலம் பிளந்து பேருமால் – யுத்2:19 40/4

TOP


பேருமாறு (1)

பாடு பேருமாறு கண்டு கண் செல் பண்பும் இல்லையால் – யுத்3:31 82/4

TOP


பேருமாறும் (1)

பேருமாறும் நம்மிடை பிழைக்குமாறும் எங்ஙனே – யுத்3:31 75/4

TOP


பேருமே (2)

பேருமே அவன் பேருமேல் நெடும் – கிட்:3 42/2
பேருமே கொடிய வாளியால் முறி பெறுக்கலா-வகை நுறுக்கினான் – யுத்2:19 85/4

TOP


பேருமேல் (1)

பேருமே அவன் பேருமேல் நெடும் – கிட்:3 42/2

TOP


பேருமோ (2)

பேருமோ ஒருவரால் அவர்களால் அல்லது இ பெரியவேனும் – யுத்1:2 89/1
பெருமை ஊழி திரியினும் பேருமோ – யுத்4:41 72/4

TOP


பேருவிப்பென் (1)

பேருவிப்பென் மற்று இவன் உயிர் எனும் உளம் பிடித்தான் – யுத்4-மிகை:37 12/4

TOP


பேருறும் (1)

பேருறும் அவதி உண்டோ எம்பியர் பிழைக்கின்றாரோ – யுத்3:26 76/4

TOP


பேரே (2)

பேரே பட்டன என்றார் சிலர் சிலர் பரியே பட்டன பெரிது என்றார் – சுந்:10 29/2
பேரே ஒழிவு ஆனது என்று சொன்னான் – யுத்3-மிகை:28 5/4

TOP


பேரேன் (1)

பேரேன் இன்றே வென்றி முடிப்பென் பெயர்கில்லேன் – யுத்4:37 136/2

TOP


பேரை (3)

பெண் இடையீட்டின் வந்த வானரர் இராமன் பேரை
எண்ணிடை உற்ற காலத்து இறகு பெற்று எழுதி என்றான் – கிட்:16 56/3,4
பேரை சொல்லுவது அல்லது பிறிதும் ஒன்று உளதோ – யுத்1:3 29/4
பேரை ஒரு பொருட்கே பல் வகையால் பேர்த்து எண்ணும் – யுத்1:3 159/1

TOP


பேரையும் (1)

இத்தனை பேரையும் இராமன் வெம் சரம் – யுத்1:4 11/3

TOP


பேழ் (26)

தடி உடை எயிற்று பேழ் வாய் தாடகை தலைகள்-தோறும் – பால:7 51/2
அடங்கு பேழ் வயிற்று அரவு உரி அமை-தொறும் தொடக்கி – அயோ:10 4/2
ஊன் சுட உணங்கு பேழ் வாய் உணர்வு இலி உருவில் நாறும் – ஆரண்:6 51/1
தன் கன்று கண்டு அன்ன தன்மைய தறுகண் பேழ் வாய் – கிட்:2 10/1
பேர்வுறுகின்றவாறும் ஒத்தது அ பிறங்கு பேழ் வால் – சுந்:1 34/4
பேழ் வாய் ஒர் அரக்கி உருக்கொடு பெட்பின் ஓங்கி – சுந்:1 54/1
ஓர்ந்தானும் உவந்து ஒருவேன் நினது ஊழ் இல் பேழ் வாய் – சுந்:1 57/3
பேழ் வாயகத்து அலது பேர் உலகம் மூடும் – சுந்:1 67/1
அகை_இல் பேழ் வாய் மடுத்து அருந்துவான் என – சுந்:2 126/2
உண்டது தெவிட்டி பேழ் வாய் கடைகள்-தோறு ஒழுகி பாயும் – சுந்:2 209/3
பீரிடும் உருவர் தெற்றி பிணங்கிடு தாளர் பேழ் வாய் – சுந்:6 55/2
ஆழி பொரு படை நிருத பெரு வலி அடலோர் ஆய்_மகள் அடு பேழ் வாய் – சுந்:10 30/1
நஞ்சு உமக்கு ஆவென் என்னா நகை இலா முகத்து பேழ் வாய் – சுந்-மிகை:3 22/3
பையுயிர்த்து அயரும் பேழ் வாய் பல் தலை பரப்பினாலும் – யுத்1:13 2/2
பிணி பறித்து இவனை யாவர் முடிப்பவர் படிக்கண் பேழ் வாய் – யுத்1:14 18/2
என்று உரைத்து எயிற்று பேழ் வாய் எரி உக நகை செய்து யாணர் – யுத்2:15 140/1
தான் உள பத்து பேழ் வாய் தகாதன உரைக்க தக்க – யுத்2:17 20/3
இரும்பு இயல் வயிர வாளி இடறிட எயிற்று பேழ் வாய் – யுத்2:17 58/2
கை பல பிசைந்து பேழ் வாய் எயிறு புக்கு அழுந்த கவ்வி – யுத்2:17 60/2
புழை பிறை எயிற்று பேழ் வாய் இடி குலம் பொடிப்ப ஆர்த்து – யுத்3:20 30/2
பின்றல் இல் வெள்ள தானை முறை பட பரப்பி பேழ் வாய் – யுத்3:22 11/3
எயிறு அலைத்து இடிக்கும் பேழ் வாய் தலை இலா ஆக்கை ஈட்டம் – யுத்3:22 29/3
எல்லியும் கழித்தி என்னா எழுந்தனன் எழுந்து பேழ் வாய் – யுத்3:28 12/3
அழுந்துற மடித்த பேழ் வாய் தலை அடியுறை ஒன்று ஆக – யுத்3:28 65/4
மின் தெரிந்து என்ன நக்கு வெருவுற உரப்பி பேழ் வாய் – யுத்3-மிகை:26 2/2
என்றலும் எயிற்று பேழ் வாய் மடிந்து அடா எடுத்து நின்னை – யுத்4:37 12/1

TOP


பேழ்கணித்து (1)

பின் சென்று காதல் கூர பேழ்கணித்து இரங்குகின்ற – கிட்:2 10/3

TOP


பேழை (1)

பேழை ஒத்து அகல் வாயன பேய் கணம் முகக்கும் – யுத்2:16 213/1

TOP


பேழையின் (1)

பேழையின் பொலிந்தன பரவை பேர்வு_அற – யுத்1:6 49/2

TOP


பேற்றினை (1)

என்ன பேற்றினை ஈகுவது என்பதை – யுத்4:40 14/3

TOP


பேறு (13)

பீன தனத்தவள் பேறு இலள் என்பார் – பால:13 31/4
பிறந்து யான் பெறும் பேறு என்பது யாவதோ – அயோ:4 16/4
பிரத பூசனைக்கு உரிய பேறு இலேன் – அயோ:11 127/3
பேறு உள பெரு நதி நீங்கி பெட்பொடும் – அயோ-மிகை:13 2/3
உண்டவன் ஒரு பெயர் உணர்குநர் உறு பேறு
எண் தவ நெடிது எனின் இறுதியில் அவனை – ஆரண்:2 44/2,3
பிறந்து யான் பெறும் பேறு என்பது யாவதோ – ஆரண்:3 19/4
பெற_ஒண்ணாதது ஓர் பேறு பெற்றவர்க்கு – கிட்:16 45/3
பேர்வான் அயல் சேறி இதில் பெறும் பேறு இல் என்ன – சுந்:1 46/3
பேறு பெற என்கண் அருள் தந்தருளு பின் போய் – சுந்:5 10/2
ஓம வேள்வியின் இமையவர் பேறு எலாம் உண்ணும் – யுத்1:3 8/4
அன்பு பெறும் பேறு அடியேற்கு அருள் என்றான் – யுத்1:3 169/4
பெண் பெற்றாய் அதனால் பெற்றாய் யார் இன்ன பேறு பெற்றார் – யுத்2:17 39/4
இற்றது போலும் யான் இருந்து பெற்ற பேறு
உற்றதால் இன்று அவம் என்று என்று ஓதுவாள் – யுத்4:40 59/3,4

TOP


பேறுகள் (1)

பெண்-மேல் வைத்த காதலின் இ பேறுகள் பெற்றேன் – யுத்3:22 208/3

TOP


பேறும் (3)

பின்னர் எய்திய பேறும் பிழைத்தவோ – அயோ:4 22/3
பின்பு பெறும் பேறும் உண்டோ பெறுகுவெனேல் – யுத்1:3 169/2
பின்னும் நீ முன்னும் நீயே பேறும் நீ இழவும் நீயே – யுத்1:7 9/2

TOP


பேறோ (1)

முன்பு பெறப்பெற்ற பேறோ முடிவு இல்லை – யுத்1:3 169/1

TOP


பேன (3)

பேன வேலையின் புடை பரந்தது பெரும் சேனை – சுந்:9 6/2
பேன நீர் நெடு நெய் என பெய் கணை நெருப்பால் – யுத்1:6 16/3
பேன வெண் குடைய ஆய குருதி பேர் ஆறு கண்டான் – யுத்3:22 142/4

TOP