பூ-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பூ 165
பூ-மேல் 1
பூ_தலம் 1
பூ_மகட்கு 1
பூ_மகள் 4
பூ_மகளும் 1
பூ_மகளே 1
பூ_மகன் 2
பூ_மகனார் 1
பூ_மழை 11
பூ_மழையின் 1
பூ_மழையினாலே 1
பூ_வலயம் 1
பூக்க 2
பூக்கள் 1
பூக்கும் 3
பூக 5
பூகம் 3
பூகமும் 1
பூங்கொடியீர் 1
பூங்கொம்பின் 1
பூச 1
பூசபூச 1
பூசமும் 1
பூசல் 43
பூசலார் 3
பூசலால் 2
பூசலிட்ட 1
பூசலிட்டன 1
பூசலிட்டாள் 1
பூசலிட்டு 5
பூசலிடும் 2
பூசலில் 2
பூசலின் 3
பூசலே 1
பூசலை 1
பூசற்கு 1
பூசனை 19
பூசனைக்கு 1
பூசனையும் 1
பூசாது 1
பூசி 6
பூசித்து 1
பூசித்தே 1
பூசிய 1
பூசியும் 1
பூசின 2
பூசினர்க்கு 1
பூசினன் 1
பூசு 1
பூசும் 1
பூசுரர் 1
பூசுரர்க்கு 2
பூசுரேசர் 1
பூசை 6
பூசையின் 1
பூட்கை 9
பூட்கைக்கு 1
பூட்கைகள் 1
பூட்கையின் 1
பூட்கையும் 4
பூட்சியான் 2
பூட்சியோய் 1
பூட்ட 1
பூட்டி 10
பூட்டிய 6
பூட்டில 1
பூட்டின 2
பூட்டினர் 1
பூட்டினன் 1
பூட்டினான் 2
பூட்டினை 1
பூட்டு 4
பூட்டும் 3
பூட்டுறு 1
பூட்டுறும் 1
பூடும் 1
பூண் 65
பூண்-பால் 1
பூண்கள் 1
பூண்களின் 2
பூண்களும் 1
பூண்களே 1
பூண்கிலாமையால் 1
பூண்ட 59
பூண்டது 13
பூண்டவன் 2
பூண்டவும் 1
பூண்டவே 1
பூண்டன 15
பூண்டனர் 1
பூண்டனன் 5
பூண்டனென் 1
பூண்டனை 2
பூண்டாம் 1
பூண்டாய் 5
பூண்டார் 2
பூண்டால் 2
பூண்டாள் 3
பூண்டான் 4
பூண்டில 1
பூண்டிலென் 1
பூண்டு 25
பூண்டுடை 1
பூண்டுழி 1
பூண்டுளர் 1
பூண்டுளேன் 1
பூண்டேன் 3
பூண்டோர் 1
பூண்பாய் 1
பூண்பார் 1
பூண 9
பூணகிலாய் 1
பூணர் 1
பூணலாம் 1
பூணவள் 1
பூணா 2
பூணாதாய் 1
பூணாது 1
பூணாமல் 1
பூணாய் 1
பூணாள் 2
பூணான் 1
பூணித்து 1
பூணிப்பு 2
பூணியல் 1
பூணின் 4
பூணினர் 2
பூணினாய் 2
பூணினார் 1
பூணினான் 2
பூணினானும் 1
பூணினும் 1
பூணுதற்கு 1
பூணுதியோ 1
பூணுதிரோ 1
பூணும் 15
பூணுறு 1
பூணேன் 1
பூணொடும் 2
பூணோடும் 1
பூத்த 40
பூத்ததாம் 1
பூத்ததால் 1
பூத்தது 11
பூத்ததே 1
பூத்தலால் 1
பூத்தவன் 2
பூத்தவை 1
பூத்தன 4
பூத்தாள் 2
பூத்தான் 2
பூத்தானும் 1
பூத்து 16
பூத 4
பூத_நாயகன் 1
பூதங்கள் 10
பூதங்கள்-தொறும் 1
பூதத்தின் 1
பூதத்தை 1
பூதம் 28
பூதமும் 5
பூதமோ 1
பூதர 1
பூதரம் 1
பூதரோதரம் 1
பூதல 3
பூதலங்களை 1
பூதலத்தது 1
பூதலத்திடை 1
பூதலத்து 6
பூதலத்தோர் 1
பூதலம் 12
பூதியும் 1
பூப்ப 3
பூம் 103
பூம்-தொறும் 1
பூமி 8
பூமியில் 5
பூமியின் 1
பூமியும் 6
பூமியுள் 1
பூமியே 1
பூமியை 1
பூமியையும் 1
பூரண 6
பூரணன் 1
பூரி 1
பூரித்து 2
பூரியர் 5
பூரியரேனும் 1
பூவகத்தில் 1
பூவர்க்கம் 1
பூவலயத்தை 2
பூவா 3
பூவார் 1
பூவால் 2
பூவில் 13
பூவிலோன் 2
பூவிற்கும் 1
பூவின் 19
பூவின்-மேல் 2
பூவினன் 1
பூவினால் 2
பூவினானும் 1
பூவினை 1
பூவு 1
பூவுடை 1
பூவுண்ட 1
பூவும் 21
பூவுலகு 1
பூவுளான் 1
பூவை 21
பூவைகள் 1
பூவைமார் 2
பூவையர் 3
பூவையும் 5
பூவையே 1
பூவையை 3
பூவையோடு 1
பூவையோடும் 1
பூவொடு 4
பூவொடும் 1
பூழி 10
பூழியன 1
பூழியாய் 2
பூழியான் 1
பூழியில் 6
பூழியின் 2
பூழியை 1
பூழியோடு 1
பூழை 2
பூழையின் 1
பூளை 7
பூளையே 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


பூ (165)

பூ நிரைத்தும் மென் தாது பொருந்தியும் – பால:1 8/1
பூ உயிர்த்த கற்பக பொதும்பர் புக்கு ஒதுக்குமால் – பால:3 22/2
பொன் திணி மண்டபம் அல்ல பூ தொடர் – பால:3 38/1
பூ_மழை பொழிந்து வாழ்த்தி விண்ணவர் போயினாரே – பால:7 54/4
விண்ணவர் போய பின்றை விரிந்த பூ_மழையினாலே – பால:8 1/1
பந்தரை கிழித்தன பரந்த பூ_மழை – பால:8 44/1
புனித மா தவர் ஆசியின் பூ_மழை பொழிந்தார் – பால:8 45/1
பூ உறங்கினும் புன் உறங்காதன பொய்கை – பால:9 9/4
அள்ளல் பூ_மகள் ஆகும்-கொலோ எனது – பால:11 4/3
பூ நின்ற மவுலியையும் புக்கு அளைந்த புனல் கங்கை – பால:12 11/3
பூ_மழை சொரிந்தார் விண்ணோர் பொன் மழை பொழிந்த மேகம் – பால:13 36/1
ஏத்தினர் இமையவர் இழிந்த பூ_மழை – பால:13 61/3
பூ மிசை விட்டு மண் பொலிந்த பொற்பினாள் – பால:13 62/4
பூ நிறை கூந்தல் மாதர் புடை பிடி நடையில் போனார் – பால:14 68/4
பூ அணை பலவும் கண்டார் பொன் அரி மாலை கண்டார் – பால:16 19/1
பொங்கு தேன் நுகர் பூ மிஞிறு ஆம் என – பால:16 34/1
குடைந்து வண்டு உறையும் மென் பூ கொய்து நீராட மை தீர் – பால:17 3/3
தம் சிலம்பு அடியில் மென் பூ சொரிந்து உடன் தாழ்ந்த என்றால் – பால:17 7/3
பூ எலாம் கொய்து கொள்ள பொலிவு இல துவள நோக்கி – பால:17 11/1
மெய்க்கொண்ட சீற்றம் தலைக்கொண்டிட விம்மி மென் பூ
கைக்கொண்டு மோந்தாள் உயிர்ப்பு உண்டு கரிந்தது அன்றே – பால:17 20/3,4
நிந்திக்கல் ஆகா உருவத்தினன் நிற்ப மென் பூ
சிந்தி கலாப மயிலின் கண் சிவந்து போனார் – பால:17 22/3,4
பொன்னே தேனே பூ_மகளே காண் எனை என்னா – பால:17 31/1
புல்லி கொண்ட தாமரை மென் பூ மலர் தாங்கி – பால:17 32/2
பூ கொய்வாள் புருவ கடை போதுமே – பால:17 35/4
பொன் ஒத்த முலையின் வந்து பூ ஒற்ற உளைகின்றாரும் – பால:18 6/4
பூ எலாம் மலர்ந்த பொய்கை தாமரை பொலிவது ஒத்தாள் – பால:18 15/4
பூ எலாம் குடி போனதும் போன்றதே – பால:18 31/4
பூ கமழ் ஓதியர் போது போக்கிய – பால:19 6/1
நஞ்சு சூழ் விழிகள் பூ_மழையின் மேல் விழ நடந்து – பால:20 30/3
பூ நனை கூந்தல் மாதர் பொம்மென புகுந்து மொய்த்தார் – பால:21 1/4
வெள்ளத்து பெரிய கண்ணார் மென் சிலம்பு அலம்ப மென் பூ
தள்ள தம் இடைகள் நோவ தமை வலித்து அவன்-பால் செல்லும் – பால:21 3/2,3
இணை நெடும் கண் ஓர் இந்து_முகத்தி பூ
அணை அடைந்து இடியுண்ட அரா என – பால:21 29/1,2
சின்ன பூ செருகும் மென் பூ சேகர போது கோது இல் – பால:22 17/1
சின்ன பூ செருகும் மென் பூ சேகர போது கோது இல் – பால:22 17/1
கன்ன பூ கஞல மீது கற்பக கொழுந்து மான – பால:22 17/2
பூ நகு மணி வாசம் புனை நகர் அணிவீர் என்று – பால:23 19/3
பூ_மகளும் பொருளும் என நீ என் – பால:23 86/2
வானவர் பூ_மழை மன்னவர் பொன் பூ – பால:23 88/1
வானவர் பூ_மழை மன்னவர் பொன் பூ
ஏனையர் தூவும் இலங்கு ஒளி முத்தம் – பால:23 88/1,2
பூ_மழை பொழிந்தனர் புகுந்த தேவருள் – பால:24 45/1
பூ மட மயிலினை பொருவும் பொற்பொடும் – பால-மிகை:7 6/1
போதுக நதியாய் என்னா பூ_மகன் உலகு புக்கான் – பால-மிகை:8 10/4
புண்டரீக மென் மலரடி பிறந்து பூ_மகனார் – பால-மிகை:9 56/2
புயல் விரித்து எழுந்தால் என பூ_தலம் – பால-மிகை:11 48/3
பூ வரு பொலன் கழல் பொரு_இல் மன்னவன் – அயோ:1 4/1
பொன் உயிர்த்த பூ மடந்தையும் புவி எனும் திருவும் – அயோ:1 37/1
சரிந்த பூ உள மழையொடு கலை உற தாழ்வ – அயோ:1 55/1
பரிந்த பூ உள பனி கடை முத்து_இனம் படைப்ப – அயோ:1 55/2
எரிந்த பூ உள இள முலை இழை இடை நுழைய – அயோ:1 55/3
விரிந்த பூ உள மீன் உடை வான்-நின்றும் வீழ்வ – அயோ:1 55/4
பூ எழு மழுவினால் பொருது போக்கிய – அயோ:1 76/2
பூ_மகள் கொழுநனாய் புனையும் மௌலி இ – அயோ:2 33/2
பூ_மழை புனல் மழை புது மென் சுண்ணத்தின் – அயோ:2 43/1
பூ உதிர்ந்தது ஓர் கொம்பு என புவி மிசை புரண்டாள் – அயோ:3 3/4
பூ_வலயம் இன்று தனி அன்று பொது என்பார் – அயோ:3 102/2
பூ அகம் நிறைந்த புளின திரள்கள்-தோறும் – அயோ:5 12/1
பூ இயல் கானகம் புக உய்த்தேன் என்கோ – அயோ:5 20/2
புயல் தர இள மென் கால் பூ அளவியது எய்த – அயோ:9 2/3
பூ அலர் குரவோடும் புடை தவழ் பிடவு ஈனும் – அயோ:9 7/1
பொன் அணி நிற வேங்கை கோங்குகள் புது மென் பூ
அன்ன மென் நடையாய் நின் அளக நல் நுதல் அப்பும் – அயோ:9 14/2,3
பூ நனை சினை துன்றி புள் இடை இடை பம்பி – அயோ:9 18/1
பூ நனி முகிழ்த்தன புலரி போன பின் – அயோ:10 40/2
பூ கிளர் நாணலின் புல்லு வேய்ந்து கீழ் – அயோ:10 45/2
பூ உதிர் கொம்பு என மகளிர் போயினார் – அயோ:12 34/4
பூ விரி பொலன் கழல் பொரு_இல் தானையான் – அயோ:13 1/1
பூ உலாவு பூவையோடு – ஆரண்:1 69/3
பூ நேர் பொழிலின் புறமே நிறுவா – ஆரண்:2 23/2
பூ மரு பொலம் கழல் பொடியினோடும் ஒப்பு – ஆரண்:4 13/3
பூ அராவு பொலம் கதிர் வேலினீர் – ஆரண்:4 32/3
பூ முரலும் வண்டும் இவை பூசலிடும் ஓசை – ஆரண்:6 27/2
பொன்னை போல் ஒளிரும் மேனி பூவை பூ வண்ணத்தான் இ – ஆரண்:6 55/1
பூ எலாம் பொடி ஆக இ பூமியுள் – ஆரண்:6 69/1
பூ போலும் மெல்லியலால் பொருள் என்னோ புகல்வீரே – ஆரண்:6 120/4
பூ இயல் வாளியால் பொலம் கொள் தேர் அழித்து – ஆரண்:7 128/3
பூ அராவு வேல் புரந்தரனோடுதான் பொன்றா – ஆரண்:8 3/1
பூ மாண் குழலாள் தனை வவ்வுதி போதி என்றாள் – ஆரண்:10 153/4
பூ முகம் நெடு நிலம் புல்லி சொல்லுவான் – ஆரண்:12 14/4
பூ பொதி அவிழ்ந்தன நடையன் பூதலம் – ஆரண்:12 22/1
புன மயில் சாயல்-தன் எழிலில் பூ நறை – ஆரண்:12 28/1
பூ தொடர் சாலையின் இருந்த போழ்தினே – ஆரண்:12 34/4
பூ நின்று எய்யும் பொரு கணை வீரனும் – ஆரண்:14 25/2
பொழிந்து பூ மழை போற்றினர் இறைவனை புகழ்ந்தார் – ஆரண்-மிகை:8 2/4
பூ ஒடுங்கின விரவு புள் ஒடுங்கின பொழில்கள் – கிட்:1 39/1
தூய பூ அணை பொலிந்து தோன்றினார் – கிட்:3 33/3
குலைந்திடேல் உமை வேற்றுமை தெரிந்திலம் கொடி பூ
மிலைந்து செல்க என விடுத்தனன் எதிர்த்தனன் மீட்டும் – கிட்:7 61/3,4
பூ இயல் நறவம் மாந்தி புந்தி வேறு உற்ற போழ்தில் – கிட்:7 132/2
உதவும் பூ_மகள் சேர ஒண் மலர் – கிட்:9 1/3
தேன் உக மலர்ந்து சாய்ந்த சே இதழ் காந்தள் செம் பூ
வேனிலை வென்றது அம்மா கார் என வியந்து நோக்கி – கிட்:10 26/2,3
நல் நெடும் காந்தள் போதில் நறை விரி கடுக்கை மென் பூ
துன்னிய கோபத்தோடும் தோன்றிய தோற்றம் தும்பி – கிட்:10 30/1,2
விளக்கு_இனம் ஒத்த காண்போர் விழி ஒத்த விளையின் மென் பூ – கிட்:10 31/4
பூ இயல் புறவம் எங்கும் பொறி வரி வண்டு போர்ப்ப – கிட்:10 34/1
சிங்கல்_இல் சிறு கூதாளி நந்தியின் திரள் பூ சேர்ந்த – கிட்:13 40/1
கோல கற்பகத்தின் காமர் குழை நறும் கமல மென் பூ
நூல் ஒக்கும் மருங்குலாள் தன் நூபுரம் புலம்பும் கோல – கிட்:13 46/2,3
பூ வரும் மழலை அன்னம் புனை மட பிடி என்று இன்ன – கிட்:13 64/1
பூ மருவு பொன் செறி குறங்கிடை பொருந்த – கிட்:14 46/2
பூ வடிவு உடை பொரு_இல் சேவடி புரைத்தான் – கிட்:14 68/4
பூ நெருங்கிய புள் உறு சோலைகள் – கிட்:15 49/1
பூ வரு புரி குழல் பொரு_இல் கற்பு உடை – கிட்:16 3/2
தயங்கு தாரகை நிரை தொடுத்து அணிந்து என வெண் பூ
வயங்கு சென்னியன் வய புலி வான வல் ஏற்றொடு – கிட்-மிகை:7 2/1,2
பூ வரும் அருந்ததி பொருவும் கற்பு உடை – கிட்-மிகை:16 1/2
எண் உடை அனுமன் மேல் இழிந்த பூ மழை – சுந்:2 55/1
பூட்டு வார் முலை பொறாத பொய் இடை நைய பூ நீர் – சுந்:2 101/3
பூ மன் நறை வண்டு அறை இலங்கு அமளி புக்கார் – சுந்:2 159/3
பூ இயல் அமளி மேலா பொய் உறக்கு உறங்குவானை – சுந்:2 211/2
ஒன்றி வானவர் பூ மழை பொழிந்தனர் உவந்தார் – சுந்:3 2/2
விரிதளிர் முகை பூ கொம்பு அடை முதல் வேர் இவை எலாம் மணி பொனால் விரிந்த – சுந்:3 92/1
பூ இலை தளிர் இலை பொரிந்து வெந்திலா – சுந்:5 67/3
நஞ்சம் அனையானுடைய சோலையின் நறும் பூ – சுந்:6 14/4
பூ நிறை மணி தரு விசும்பினிடை போவ – சுந்:6 21/2
பூ மரங்கள் எரிந்து பொரிந்தவே – சுந்:6 27/4
காமர் அ கடல் பூ கடல் கண்டவே – சுந்:6 33/4
பொரு குறும்பு ஏன்று வென்றி புணர்வது பூ உண் வாழ்க்கை – சுந்:7 5/3
பொன்றல் இல் மீன்கள் எல்லாம் பூ என உதிர பூவும் – சுந்:8 18/3
பூவும் பூ நிற அயினியும் தீபமும் புகையும் – சுந்:11 54/1
பூ கரிந்து முறி பொறி ஆய் அடை – சுந்:13 16/1
உடு இனம் ஆனது எல்லாம் உதிர்ந்த பூ உதிர்ந்தது என்ன – சுந்-மிகை:10 1/2
உடு இனம் ஆனது எல்லாம் உதிர்ந்தன பூ இது என்ன – சுந்-மிகை:11 9/2
தெருள் தரு புலவர் வாழ்த்தி சிந்தினர் தெய்வ பொன் பூ – சுந்-மிகை:14 47/4
புன்னை குறும் பூ நறும் சுண்ணம் பூசாது ஒரு கால் போகாதே – யுத்1:1 5/4
பூ வரும் அயனொடும் புகுந்து பொன் நகர் – யுத்1:2 1/1
பூ நிற கண்கள் புனல் உக மயிர் புறம் பொடிப்ப – யுத்1:3 23/3
கொம்போடு அடை பூ கனி காய் எனினும் – யுத்1:3 111/3
பூ நிறை சோலையும் புரிந்து நோக்கினான் – யுத்1:4 25/4
பொரு_அரும் அமரர் வாழ்த்தி பூ_மழை பொழிவதானார் – யுத்1:4 145/4
பூ செலாதவள் நடை போல்கிலாமையால் – யுத்1:6 36/1
நீல வான் துகிலினை நீக்கி பூ நிற – யுத்1:6 52/2
பூ முதலாய எல்லாம் மீன் கொள பொலிந்த அன்றே – யுத்1:8 18/2
பூ மரன் இறுத்து அவை பொருத்துவ பொருத்தி – யுத்1:9 11/3
பூ அணை மாற்றி வேறு ஓர் புனை மணி இருக்கை புக்கான் – யுத்1:13 9/4
பூ உயர் மின் எலாம் பூத்த வான் நிகர் – யுத்2:15 111/1
கனி வரும் காலத்து ஐய பூ கொய்ய கருதலாமோ – யுத்2:16 147/4
பூ கவர்ந்து உண்ணியும் போலும் என்று எனை – யுத்2:16 276/2
பூ மழை பொழிந்து வாழ்த்தி புகழ்ந்தனர் புலவர் எல்லாம் – யுத்2:18 181/4
பூ மழை பொழிந்து வானோர் போயது எம் பொருமல் என்றார் – யுத்2:18 205/1
உழை உழை சுருட்டி மென் பூ குவித்து இடைக்கு இடையூறு என்னா – யுத்2:19 282/2
பொழிந்தனர் அவன் பெயர் புகன்று பூ_மழை – யுத்2-மிகை:16 52/4
பூ மாரி பொழிந்து புகழ்ந்தனரால் – யுத்3:20 79/4
பூ புண் தர ஆவி புறத்து அகல – யுத்3:20 97/3
பூ வர்க்கம் இமையோர் தூவ பொலிந்தனன் தூதர் போனார் – யுத்3:22 156/4
தண் தாமரை பூ நெருப்புற்ற தன்மை உற்றாள் தரியாதாள் – யுத்3:23 4/3
பொன் தாழ் குழையாள்-தனை ஈன்ற பூ மா மடந்தை புரிந்து அழுதாள் – யுத்3:23 6/1
பூ அலர் அமைந்த பொற்பின் கிரணங்கள் பொலிந்து பொங்க – யுத்3:24 53/1
பூ பிறழ்ந்து உருவம் வேறாய் பொலிந்தது ஓர் பழனம் போன்ற – யுத்3:25 15/4
தீரர் என்று அமரர் பேசி சிந்தினார் தெய்வ பொன் பூ – யுத்3:28 30/4
பூ மழை வானோர் சிந்த பொலிந்தது அ பகழி புத்தேள் – யுத்3:28 52/4
பூ கிளர் பந்தர் நீழல் அனுமன்-மேல் இளவல் போனான் – யுத்3:28 59/4
கோணல் பூ உண்ணும் வாழ்க்கை குரங்கின்-மேல் குற்றம் உண்டோ – யுத்3:31 50/4
பூ தவிசு உகந்தவன் புகன்ற பொய் அறு – யுத்3:31 184/3
பூ நனி வடவை தீயின் புக்கு என பொரித்து போம் என்று – யுத்3:31 225/2
பூ மொய்த்த கரத்தர் ஆகி விண்ணவர் போற்ற நின்றான் – யுத்3:31 229/2
பூ வாய் வாளி செல் எறி காலை பரி பொன்ற – யுத்4:33 8/1
சொருகு பூ அன்ன சுமையது துரகம் இன்று எனினும் – யுத்4:35 18/3
தந்தருள்வை வென்றி என நின்று தகை மென் பூ
சிந்தினர்கள் மாதலி கடாவி நன் சென்றான் – யுத்4:36 15/3,4
பூண முந்தின சிந்தின பூ மழை – யுத்4:37 38/2
தேவர் பூ_மழை சித்தர் முதலினோர் – யுத்4:39 8/1
பூ அடி பணிந்து வீழ்ந்த பரதனை பொருமி விம்மி – யுத்4:41 116/2
பூ எனும் நாமம் இன்று இ உலகிற்கு பொருந்திற்று அன்றே – யுத்4:42 3/4
உன்னி ஏறலும் உச்சியில் சொருகு பூ போன்ற – யுத்4-மிகை:41 45/4
பூ கமழ் குழலினாய் நின் பொருட்டு யான் புகலா நின்றேன் – யுத்4-மிகை:41 57/1
பூ நிற விமானம்-தன் மேல் மிதிலை நாட்டு அன்னம் போனாள் – யுத்4-மிகை:42 6/4
பொன் திணிந்து அமரரோடும் பூ_மகள் உறையும் மேரு – யுத்4-மிகை:42 11/3
பூ_மகன் தந்த அந்த புனித மா தவன் வந்து எய்த – யுத்4-மிகை:42 17/3
பொங்கு பல்லியங்கள் ஆர்ப்ப பூ மழை பொழிய விண்ணோர் – யுத்4-மிகை:42 27/3
பூ_மகட்கு அணி அது என்ன பொலி பசும் பூரி சேர்த்தி – யுத்4-மிகை:42 34/1
பூ மலர் தவிசை நீத்து பொன் மதில் மிதிலை பூத்த – யுத்4-மிகை:42 57/1

TOP


பூ-மேல் (1)

பூத நாயகன் நீர் சூழ்ந்த புவிக்கு நாயகன் இ பூ-மேல்
சீதை நாயகன் வேறு உள்ள தெய்வ நாயகன் நீ செப்பும் – யுத்1:14 21/1,2

TOP


பூ_தலம் (1)

புயல் விரித்து எழுந்தால் என பூ_தலம்
குயிலுறுத்தி கொழும் புகை விம்மவே – பால-மிகை:11 48/3,4

TOP


பூ_மகட்கு (1)

பூ_மகட்கு அணி அது என்ன பொலி பசும் பூரி சேர்த்தி – யுத்4-மிகை:42 34/1

TOP


பூ_மகள் (4)

அள்ளல் பூ_மகள் ஆகும்-கொலோ எனது – பால:11 4/3
பூ_மகள் கொழுநனாய் புனையும் மௌலி இ – அயோ:2 33/2
உதவும் பூ_மகள் சேர ஒண் மலர் – கிட்:9 1/3
பொன் திணிந்து அமரரோடும் பூ_மகள் உறையும் மேரு – யுத்4-மிகை:42 11/3

TOP


பூ_மகளும் (1)

பூ_மகளும் பொருளும் என நீ என் – பால:23 86/2

TOP


பூ_மகளே (1)

பொன்னே தேனே பூ_மகளே காண் எனை என்னா – பால:17 31/1

TOP


பூ_மகன் (2)

போதுக நதியாய் என்னா பூ_மகன் உலகு புக்கான் – பால-மிகை:8 10/4
பூ_மகன் தந்த அந்த புனித மா தவன் வந்து எய்த – யுத்4-மிகை:42 17/3

TOP


பூ_மகனார் (1)

புண்டரீக மென் மலரடி பிறந்து பூ_மகனார்
கொண்ட தீர்த்தமாய் பகிரதன் தவத்தினால் கொணர – பால-மிகை:9 56/2,3

TOP


பூ_மழை (11)

பூ_மழை பொழிந்து வாழ்த்தி விண்ணவர் போயினாரே – பால:7 54/4
பந்தரை கிழித்தன பரந்த பூ_மழை
அந்தர துந்துமி முகிலின் ஆர்த்தன – பால:8 44/1,2
புனித மா தவர் ஆசியின் பூ_மழை பொழிந்தார் – பால:8 45/1
பூ_மழை சொரிந்தார் விண்ணோர் பொன் மழை பொழிந்த மேகம் – பால:13 36/1
ஏத்தினர் இமையவர் இழிந்த பூ_மழை
வேத்தவை நடுக்கு உற முறிந்து வீழ்ந்ததே – பால:13 61/3,4
வானவர் பூ_மழை மன்னவர் பொன் பூ – பால:23 88/1
பூ_மழை பொழிந்தனர் புகுந்த தேவருள் – பால:24 45/1
பூ_மழை புனல் மழை புது மென் சுண்ணத்தின் – அயோ:2 43/1
பொரு_அரும் அமரர் வாழ்த்தி பூ_மழை பொழிவதானார் – யுத்1:4 145/4
பொழிந்தனர் அவன் பெயர் புகன்று பூ_மழை – யுத்2-மிகை:16 52/4
தேவர் பூ_மழை சித்தர் முதலினோர் – யுத்4:39 8/1

TOP


பூ_மழையின் (1)

நஞ்சு சூழ் விழிகள் பூ_மழையின் மேல் விழ நடந்து – பால:20 30/3

TOP


பூ_மழையினாலே (1)

விண்ணவர் போய பின்றை விரிந்த பூ_மழையினாலே
தண்ணெனும் கானம் நீங்கி தாங்க_அரும் தவத்தின் மிக்கோன் – பால:8 1/1,2

TOP


பூ_வலயம் (1)

பூ_வலயம் இன்று தனி அன்று பொது என்பார் – அயோ:3 102/2

TOP


பூக்க (2)

பூக்க வாச வாடை வீச சீத நீர் பொதிந்த மென் – ஆரண்:10 90/2
பூக்க மூரல் புரவலர் புங்கவன் – கிட்:11 34/2

TOP


பூக்கள் (1)

பூக்கள் பட்டது அ பூவையும் பட்டனள் – பால:10 79/4

TOP


பூக்கும் (3)

ஓது புவனம் உதரத்துள் ஒடுக்கியே பூக்கும்
ஆதி முதல்வன் அமர் இடம் அயோத்தி மா நகரம் – பால-மிகை:3 3/3,4
புலர்ந்த மா மதம் பூக்கும் அன்றே திசை பூட்கை – சுந்:9 1/4
முறுவல் பூக்கும் அன்றே நின்ற மூவர்க்கும் முகங்கள் – சுந்:9 3/4

TOP


பூக (5)

மாதவி வேலி பூக வனம்-தொறும் வயல்கள்-தோறும் – பால:1 20/3
பூக ஊசல் புரிபவர் போல் ஒரு – பால:21 36/1
பூக வனம்-ஊடு படுகர் புளின முன்றில் – அயோ:5 13/3
பொன் நிறம் பொருந்தின பூக தாறு எலாம் – கிட்:10 116/4
பொங்கு வெம் முலைகள் பூக கழுத்தொடு மறைய போர்த்த – கிட்:11 51/3

TOP


பூகம் (3)

புது மணம் செயும் மடந்தையர் போன்றன பூகம் – பால-மிகை:9 59/4
பொன் தலை மரகத பூகம் நோவுற – ஆரண்:10 39/1
ஆணி பொன் வேங்கை கோங்கம் அரவிந்தராகம் பூகம்
சேண் உய்க்கும் நீலம் சாலம் குருவிந்தம் தெங்கு வெள்ளி – ஆரண்:10 96/2,3

TOP


பூகமும் (1)

கடல் படு பணிலமும் கன்னி பூகமும்
மிடற்றினுக்கு உவமை என்று உரைக்கும் வெள்ளியோர்க்கு – சுந்:4 50/1,2

TOP


பூங்கொடியீர் (1)

பூங்கொடியீர் ஏகும் என தொழுது இறைஞ்சி இரதம் மிசை போயினாரே – பால:5 36/4

TOP


பூங்கொம்பின் (1)

பொழிலை நோக்கும் பொழில் உறையும் புள்ளை நோக்கும் பூங்கொம்பின்
எழிலை நோக்கும் இள மயிலின் இயலை நோக்கும் இயல்பு ஆனாள் – ஆரண்:14 31/1,2

TOP


பூச (1)

உண்ண உள பூச உள சூட உள ஒன்றோ – கிட்:14 62/1

TOP


பூசபூச (1)

பூசபூச புலர்ந்து புழுங்கினள் – பால:10 80/2

TOP


பூசமும் (1)

பூசமும் மீனமும் பொலிய நல்கினாள் – பால:5 102/3

TOP


பூசல் (43)

பூசல் அம்பும் நெறியின் புறம் செலா – பால:1 1/3
பொது பெண்டிர் அல்குல் புனை மேகலை பூசல் ஓதை – பால:16 46/3
புனை மலர் தடங்கள் நோக்கி பூசல் வண்டு ஆர்த்து பொங்க – பால:18 1/1
பூம் துணர் வாளி மாரி பொழிகின்ற பூசல் நோக்கி – பால:21 11/2
ஆன பூசல் அறிந்திலம் அம்பு போய் – பால:21 33/3
புரந்தரன் கலவியின் பூசல் நோக்கி வான் – பால-மிகை:19 1/2
பொடியில் தடவும் சிலை நாண் பெரும் பூசல் ஓசை – அயோ:4 115/2
புள் குலா வயல் பூசல் கடைசியர் – அயோ:11 21/2
பூசல் வண்டு அரற்றும் கூந்தல் பொய்_மகள் புகன்ற என்-கண் – ஆரண்:6 40/2
பூசல் செய் மருப்பினை பொடி செய் தோளினான் – ஆரண்:12 42/4
பொன்றிய பூசல் ஒன்றும் கேட்டிலிர் போலும் என்றாள் – ஆரண்:12 56/3
சோர்ந்தாள் இடு பூசல் செவி துளையில் – ஆரண்:14 77/3
பிரியாது இருந்தேற்கு ஒரு மாற்றம் பேசின் பூசல் பெரிது ஆமோ – கிட்:1 23/4
விலக்கி வந்தாய் காட்டாயோ இன்னும் பூசல் விரும்புதியோ – கிட்:1 30/4
புடைத்து நின்று உளைத்த பூசல் புக்கது என்ப மிக்கு இடம் – கிட்:7 12/3
போர்க்கின்றது எல்லா உலகும் பொதிர்வு உற்ற பூசல்
கார் குன்றம் அன்னான் நிலம் தாவிய கால் இது என்ன – கிட்:7 39/3,4
கரையாதேன் இடு பூசல் கண்டும் ஒன்று – கிட்:8 8/3
ஒள்ளிய கலவி பூசல் உடற்றுதற்கு உருத்த நெஞ்சர் – சுந்:2 115/2
பொர நிகழ்ந்தது ஓர் பூசல் உண்டாம் என பொருமா – சுந்:3 18/3
அ பெரிய பூசல் செவி சார்தலும் அரக்கர் – சுந்:6 6/2
ஊர் இடு பூசல் ஆர உளைத்தனர் ஓடி உற்றார் – சுந்:6 55/3
கை தலை பூசல் பொங்க கடுகினர் காலன் உட்கும் – சுந்:9 64/3
புக்கானின் முன் புக்கு உயர் பூசல் பெருக்கும் வேலை – சுந்:11 27/3
பூசல் வண்டு உறையும் தாராய் அறிந்தும் நீ புகழால் பொற்பால் – சுந்-மிகை:3 21/3
போய சில பொங்கு-தொறு பொங்கு-தொறு பூசல்
பாய் புரவி விண் படர்வ போல் இனிது பாய்வ – யுத்1:9 8/3,4
பூசல் வில் குமர நோக்காய் புகர்_அற விளங்கும் பொற்பின் – யுத்1:10 13/1
அளப்ப_அரும் தூளி சுண்ணம் ஆசைகள் அலைக்க பூசல்
இளைப்ப_அரும் தலைவர் முன்னம் ஏவலின் எயிலை முற்றும் – யுத்1:13 25/2,3
பொருத பூசல் புகல ஒண்ணாததே – யுத்2:15 77/4
பூசல் காணிய வந்தனர் அந்தரம் புகுந்தார் – யுத்2:15 223/4
பூசல் வண்டு உறையும் தாராய் இது இங்கு புகுந்தது என்றான் – யுத்2:16 31/4
போர் இணை ஆக ஏன்று பொருகின்ற பூசல் நோக்கி – யுத்2:16 171/2
எக்காலமும் இல்லது ஓர் பூசல் இழைத்தார் – யுத்2:18 246/4
பொன் நகர் புக்கார் இப்பால் பூசல் கண்டு ஓடி போன – யுத்2:18 259/2
போய் ஆர்த்தவன் வந்தனன் வந்தனன் என்று பூசல்
பேய் ஆர்த்து எழுந்து ஆடு நெடும் கொடி பெற்றது அம்மா – யுத்2:19 21/3,4
பூசல் முகத்து ஒரு கான்முளை போதா – யுத்3:20 12/3
போரின்-மேல் நோக்கு இலாத இருவரும் பொருத பூசல் – யுத்3:22 22/4
பூம் துகிலோடும் பூசல் மேகலை சிலம்பு பூண்ட – யுத்3:25 8/3
மூ-வகை உலகும் காக்கும் முதலவன் தம்பி பூசல்
தேவர்கள் முனிவர் மற்றும் திற திறத்து உலகம் சேர்ந்தார் – யுத்3:27 78/1,2
பொன் புனை நகரம் புக்கான் கண்டவர் புலம்பும் பூசல்
ஒன்பது திக்கும் மற்றை ஒரு திக்கும் உற்றது அன்றே – யுத்3:29 40/3,4
கொய் தலை பூசல் பட்டோர் குலத்தியர் குவளை தோற்று – யுத்4:34 20/1
கை தலை வைத்த பூசல் கடலொடு நிமிரும்-காலை – யுத்4:34 20/3
விழுந்து கவி சேனை இடு பூசல் மிக விண்ணோர் – யுத்4:36 1/2
இசைந்த சீ_ராமன் ஓலை இலங்கையில் பூசல் தன்னில் – யுத்4-மிகை:41 27/1

TOP


பூசலார் (3)

போயினன் அரக்கன் என்று இசைத்த பூசலார் – யுத்2:16 269/4
புனைந்த பூம் குழல் விரித்து அரற்றும் பூசலார்
இனம் தொடர்ந்து உடன் வர ஏகினாள் என்ப – யுத்4:38 12/2,3
பூசினர்க்கு இரட்டி ஆனார் பூசலார் புகுந்துளோரும் – யுத்4:42 8/4

TOP


பூசலால் (2)

கரும் குழல் மகளிர்க்கும் கலவி பூசலால்
நெருங்கிய வன முலை சுமக்க நேர்கலா – பால:19 66/2,3
புகர்_இல் வானரம் அஞ்சிய பூசலால்
சிகர மால் வரை சென்று திரிந்துழி – கிட்:11 38/2,3

TOP


பூசலிட்ட (1)

பூசலிட்ட இயல் புரம் எலாம் – சுந்:13 2/4

TOP


பூசலிட்டன (1)

பொங்கின சிலம்புகள் பூசலிட்டன
மங்கையர் இள நலம் மைந்தர் உண்ணவே – பால:19 63/3,4

TOP


பூசலிட்டாள் (1)

பொய் என உணராள் அன்பால் புரண்டனள் பூசலிட்டாள் – யுத்2:17 32/4

TOP


பூசலிட்டு (5)

புக்கு_இடம் அறிந்திலர் புதல்வர் பூசலிட்டு
உக்கனர் உயங்கினர் உருகி சோர்ந்தனர் – அயோ:4 195/2,3
உரை செய் பூசலிட்டு உயிர் துளங்குற – அயோ:11 120/2
அளவையில் பூசலிட்டு அரற்றினாள் என – ஆரண்:14 90/3
இரியலிட்டு அலறி ஓயா பூசலிட்டு ஏங்கி வந்தாள் – யுத்2:18 264/4
கொழுந்தினை பூசலிட்டு அரற்றும் கொள்கையான் – யுத்4:40 73/4

TOP


பூசலிடும் (2)

பூ முரலும் வண்டும் இவை பூசலிடும் ஓசை – ஆரண்:6 27/2
ஒன்று பூசலிடும் உலகோருடன் – யுத்4:41 80/2

TOP


பூசலில் (2)

கங்குலின் எதிர் பொரு கலவி பூசலில்
அங்கம் நொந்து அலசிய விலையின் ஆய் வளை – கிட்:1 11/2,3
போர் தொழில் அரக்கர் மேல் பொருத பூசலில்
ஏத்திடை இடைவிடாது ஏழு நாழிகை – யுத்3-மிகை:31 57/2,3

TOP


பூசலின் (3)

பூசலின் எழுந்த வண்டு மருங்கினுக்கு இரங்கி பொங்க – பால:10 9/1
போர் குழாத்து எழு பூசலின் ஐயனை புகழ்வுற்று – சுந்:7 51/3
பூசலின் எதிர்ந்தேன் என்றாய் போர்க்களம் புக்க போது என் – யுத்2:17 21/3

TOP


பூசலே (1)

பூசலே பிறிது இல்லை என புறத்து – யுத்2:15 1/1

TOP


பூசலை (1)

பூசலை குறித்து இராமன் பொரும் கவி சேனை வெள்ளம் – யுத்1-மிகை:12 7/1

TOP


பூசற்கு (1)

பூசற்கு முயன்று நம்-பால் பொரு திரை புணரி வேலி – யுத்1:9 72/1

TOP


பூசனை (19)

ஒன்றும் நான்மறை ஓதிய பூசனை
நன்று இழைத்து அவண் நல்ல தவர்க்கு எலாம் – அயோ:2 9/2,3
புக்கு உறைவிடம் நல்கி பூசனை முறை பேணி – அயோ:9 28/1
உன்னு பூசனை யாவும் உவந்த பின் – அயோ-மிகை:7 1/2
பூசனை விரும்பி எம்-பால் போதுதி என்று போனார் – ஆரண்:16 4/4
அன்பின் சிறந்தாயது ஓர் பூசனை யார்-கண் உண்டே – சுந்:1 50/4
பொரு கழல் இராவணன் அயற்கு பூசனை
வரன்முறை இயற்றி நீ வழி கொள்வாய் என்றான் – யுத்1:2 4/2,3
முடித்தனன் பூசனை மனத்தின் முன்னியே – யுத்2-மிகை:16 50/2
மெய் கொள் பூசனை இயற்றினம் விடும் இது விதியால் – யுத்3:22 88/2
பார் படைத்தவன் படைக்கு ஒரு பூசனை படைத்தீர் – யுத்3:22 180/1
மெய்கொள் பூசனை விதிமுறை இயற்றி மேல் வீரன் – யுத்3:22 185/3
ஒன்றிய பூசனை இயற்ற உன்னினேன் – யுத்3:24 74/2
உடைத்த பூசனை வரன்முறை இயற்ற என்று உரைத்தான் – யுத்3:30 31/4
பூசனை முறையின் செய்து திரு மறை புகன்ற தானம் – யுத்4:35 3/2
பூசனை தொழில் புரிந்து தான் முறைமையின் போற்றும் – யுத்4:37 110/1
புனையும் தம்முனார் பாதுகை பூசனை
நினையும் காலை நினைத்தனனாம்-அரோ – யுத்4:41 51/2,3
நின்று பூசனை செய்கின்ற நேசற்கு – யுத்4:41 80/3
ஒத்த பூசனை செய்யவும் அமைதியின் உள்ள – யுத்4-மிகை:41 99/1
பூசனை தொழில் முடிந்த பின் பூம் கழல் இராமன் – யுத்4-மிகை:41 111/1
திருந்து மா தவன் செய்தது ஓர் பூசனை செய ஆண்டு – யுத்4-மிகை:41 164/1

TOP


பூசனைக்கு (1)

பிரத பூசனைக்கு உரிய பேறு இலேன் – அயோ:11 127/3

TOP


பூசனையும் (1)

தன்னையே மறப்பிலாத சவரி பூசனையும் கொண்டான் – யுத்4-மிகை:41 235/4

TOP


பூசாது (1)

புன்னை குறும் பூ நறும் சுண்ணம் பூசாது ஒரு கால் போகாதே – யுத்1:1 5/4

TOP


பூசி (6)

கயங்கள் என்னும் கனல் தோய்ந்து கடி நாள் மலரின் விடம் பூசி
இயங்கு தென்றல் மன்மத வேள் எய்த புண்ணின் இடை நுழைய – பால:10 64/1,2
கங்குல் பூசி வருகின்ற கலி காலம் எனவே – ஆரண்:1 13/4
பொரும் கலசம் ஒக்கும் முலை மாசு புடை பூசி
பெரும் கலை மதி திரு முகத்த பிறழ் செம் கேழ் – கிட்:14 44/2,3
போது உகு பொலன் தாது என்று இ தொடக்கத்த யாவும் பூசி
மீது உறு சுனை நீர் ஆடி அருவி போய் உலகின் வீழ்வ – சுந்:1 9/2,3
பொற்பு அளவு இல்லா வாச புனை நறும் கலவை பூசி
அற்புத வடி கண் வாளிக்கு அஞ்சனம் எழுதி அம் பொன் – சுந்:2 107/2,3
பொன் பொடி மெய்யில் பூசி பொன்மலை என்ன போவ – யுத்1:10 12/4

TOP


பூசித்து (1)

விந்தை தங்கிய தோளினீர் வேந்தனை பூசித்து
இந்த மா நகர் இரும் என இராமனும் அகன்றான் – யுத்4-மிகை:41 112/3,4

TOP


பூசித்தே (1)

அகத்தினில் புறம் பூசித்தே அடி மலர் இறைஞ்சி – யுத்4-மிகை:41 98/3

TOP


பூசிய (1)

பூசிய சந்தனம் புழுகு குங்குமம் – கிட்:10 109/2

TOP


பூசியும் (1)

நீறு பூசியும் நேமியும் நீங்கினார் – யுத்3:29 12/1

TOP


பூசின (2)

பூசின வெண் மயிர் பொடித்த வெம் பொறி – கிட்:7 19/3
பூசின பிழம்பு இது என்ன வரும் அதன் புரிவை நோக்கி – யுத்3:27 92/3

TOP


பூசினர்க்கு (1)

பூசினர்க்கு இரட்டி ஆனார் பூசலார் புகுந்துளோரும் – யுத்4:42 8/4

TOP


பூசினன் (1)

பிசைந்து மோந்து உடல் பூசினன் பெரு நுதற்கு அணிந்தே – யுத்4-மிகை:41 26/4

TOP


பூசு (1)

பூசு வெண் கலவை புனை சாந்தினை – பால:11 12/3

TOP


பூசும் (1)

மென்று மென்று இழிச்சும் விண்ணில் வீசும் மேல் பிசைந்து பூசும் – யுத்2:16 173/4

TOP


பூசுரர் (1)

கூலம் நீங்கிய இராக்கத பூசுரர் கொணர்ந்தார் – யுத்3:22 159/4

TOP


பூசுரர்க்கு (2)

பூசுரர்க்கு அலக்கண் ஈந்தான் மன்னுயிர் புடைத்து தின்றான் – யுத்1:14 4/2
பூசுரர்க்கு ஒரு கடவுள்-மேல் சென்றது போலாம் – யுத்4:37 97/4

TOP


பூசுரேசர் (1)

பூதங்கள் தொடர்ந்து புகழ்ந்தன பூசுரேசர்
வேதங்கள் இயம்பினர் தென்றல் விருந்து செய்ய – சுந்:1 61/3,4

TOP


பூசை (6)

பூசை முற்றவும் நக்குபு புக்கு என – பால:0 4/2
புரந்தரன் நடுங்கி ஆங்கு ஓர் பூசை ஆய் போகலுற்றான் – பால:9 20/4
உள் உறையும் பூசை அழுத உரு அறியா – அயோ:4 96/2
வஞ்சக கொடிய பூசை நெடு வாயில் மறுகும் – ஆரண்:1 24/1
ஒன்று அலாத பல் முகமன் அங்கு உரைத்து நம் பூசை
சென்றது ஆதலின் திரு சிலை தாழ்த்தது இ புளின – யுத்4-மிகை:41 102/2,3
ஈர்த்தனன் வாலினாலே இராகவன் பூசை கொள்ளும் – யுத்4-மிகை:41 104/1

TOP


பூசையின் (1)

தாளில் பூசையின் கங்கையை தந்து தந்தையரை – அயோ-மிகை:1 4/3

TOP


பூட்கை (9)

புளைந்த பாய் பரி புரண்டன புகர் முக பூட்கை
உளைந்த மால் வரை உரும் இடி பட ஒடிந்து என்ன – ஆரண்:7 75/3,4
புக்கன கடலிடை நெடும் கர பூட்கை – சுந்:8 39/4
புலர்ந்த மா மதம் பூக்கும் அன்றே திசை பூட்கை – சுந்:9 1/4
புரவி இட்ட தேர் பூட்டின பருமித்த பூட்கை – சுந்:9 8/4
பொரு கடல் மகரம் எண்ணில் எண்ணலாம் பூட்கை பொங்கி – சுந்:10 8/1
புரவி மேல் பூட்கை வீழ்ந்த பூட்கை மேல் பொலன் தேர் வீழ்ந்த – யுத்2:15 151/2
புரவி மேல் பூட்கை வீழ்ந்த பூட்கை மேல் பொலன் தேர் வீழ்ந்த – யுத்2:15 151/2
குடைந்து எறி கால் பொர பூட்கை குப்பைகள் – யுத்2:18 92/2
போர்மத்தன் என்பான் வந்தான் புகர் மத்த பூட்கை மேலான் – யுத்2:18 213/4

TOP


பூட்கைக்கு (1)

சூழி பூட்கைக்கு தொகை அவற்று இரட்டியின் தொகைய – சுந்:9 11/2

TOP


பூட்கைகள் (1)

பூட்கைகள் நிறத்த புண் திறப்ப போன்றவே – கிட்:10 5/4

TOP


பூட்கையின் (1)

புரவியின் தலை பூட்கையின் தலை இவை பொருத்தி – யுத்2:15 235/3

TOP


பூட்கையும் (4)

பொள்ளல் தரும் கர பூட்கையும் அஃதே – சுந்-மிகை:11 16/3
பொருப்பை மீதிடும் புரவியும் பூட்கையும் தேரும் – யுத்1:5 34/1
பொன்றி வீழ்ந்த புரவியும் பூட்கையும் – யுத்2:15 58/4
பொன் தடம் தேரும் மாவும் பூட்கையும் புலவு உண் வாள் கை – யுத்4:37 13/1

TOP


பூட்சியான் (2)

போத்தரும் தாதை சொல் புரக்கும் பூட்சியான்
ஆத்த ஆண்டு ஏழினொடு ஏழும் அ நிலம் – அயோ:14 129/2,3
புண்டரீக தடம் புரையும் பூட்சியான்
மண்டில சடை முடி துளக்கி வாய்மையாய் – யுத்1:4 48/2,3

TOP


பூட்சியோய் (1)

போலுமால் உறு பொருள் புகலும் பூட்சியோய்
காலம் மேல் விளை பொருள் உணரும் கற்பு இலா – யுத்1:2 66/2,3

TOP


பூட்ட (1)

பூவை வாய்ச்சியர் முலை சிலர் புயத்தொடும் பூட்ட
தேவதாரத்தும் சந்தினும் பூட்டின சில மா – பால:15 1/3,4

TOP


பூட்டி (10)

கோவையும் வடமும் நாணும் குழைகளும் குழைய பூட்டி
பாவையர் பனி மென் கொம்பை நோக்கினர் பரிந்து நிற்பார் – பால:17 11/3,4
புறம் செய் மேகலையின் தாழ தாரகை சும்மை பூட்டி
திறம் செய் காசு ஈன்ற சோதி பேதை சே ஒளியின் சேந்து – பால:22 13/2,3
தூணி பூட்டி தொடு சிலை தொட்டு அரும் – கிட்:11 9/3
பொன் தடம் கொம்பினில் பூட்டி பூமியே – சுந்-மிகை:4 1/2
பூட்டி வாய்-தொறும் பிறை குலம் வெண் நிலா பொழிய – யுத்1:2 100/2
பொங்கு வன் தலையில் பூட்டி ஆட்செய புகல்வர் அன்றே – யுத்3:26 68/4
கால வெம் கனலின் மாய கடும் படை சிலையில் பூட்டி
மேலவன் விடுதலோடும் வெம் படை அரக்கர் வெள்ளம் – யுத்3-மிகை:31 61/1,2
புரிதர படும் பொலம் கழல் இலங்குற பூட்டி
சரியுடை சுடர் சாய் வலம் சார்வுற சாத்தி – யுத்4:35 8/3,4
புகழ் என சரம் தொலைவு இலா தூணி பின் பூட்டி – யுத்4:35 17/4
இந்திரன் தேவிக்கு ஏற்ப இயைவன பூட்டி யாணர் – யுத்4:40 33/2

TOP


பூட்டிய (6)

பொதி இருள் அளக பந்தி பூட்டிய பூட்டும் இட்டார் – பால:22 5/4
பூட்டிய கையன் பொய்_இல் உள்ளத்தன் புகலலுற்றான் – அயோ:13 34/4
பூட்டிய கைகளால் அ புள்ளினுக்கு அரசை கொள்க என்று – ஆரண்:13 137/3
பூட்டிய செல்வம் ஆங்கே தம்பிக்கு கொடுத்து போந்து – கிட்:7 87/2
பூட்டிய கையர் வாயால் குருதியே பொழிகின்றாரை – யுத்1:9 26/3
பூட்டிய வலயத்தோடும் பூழியாய் போயிற்று அன்றே – யுத்2:15 135/4

TOP


பூட்டில (1)

பூட்டில புரவிகள் புள்ளும் பார்ப்பினுக்கு – அயோ:4 207/2

TOP


பூட்டின (2)

தேவதாரத்தும் சந்தினும் பூட்டின சில மா – பால:15 1/4
புரவி இட்ட தேர் பூட்டின பருமித்த பூட்கை – சுந்:9 8/4

TOP


பூட்டினர் (1)

புண் பயில் வெம் சரம் பூட்டினர் ஒன்றோ – சுந்-மிகை:11 10/2

TOP


பூட்டினன் (1)

பூட்டினன் புரவி அ புரவி போம் நெறி – அயோ:5 46/2

TOP


பூட்டினான் (2)

புரை நிரைத்து ஒளிர் பல் கலன் பூட்டினான் – யுத்2:16 68/4
பொன் மின்-கொள் கோதை கையில் பூட்டினான் பொறுத்தான் போர் வில் – யுத்3:27 85/3

TOP


பூட்டினை (1)

பூட்டினை ஆதலின் பொரு இல் நல் நெறி – அயோ-மிகை:1 14/3

TOP


பூட்டு (4)

பூண்ட காதலர் பூட்டு அவிழ் கொங்கையர் – அயோ:2 1/2
புட்டிலும் பொறுத்தனன் கவசம் பூட்டு அமைத்து – அயோ:14 28/2
பூட்டு வார் முலை பொறாத பொய் இடை நைய பூ நீர் – சுந்:2 101/3
புண் உற உயிர் உகும் புரவி பூட்டு அற – யுத்2:18 108/1

TOP


பூட்டும் (3)

பொதி இருள் அளக பந்தி பூட்டிய பூட்டும் இட்டார் – பால:22 5/4
பூட்டும் வல்லி மூட்டோடும் புரசை இழந்த போர் யானை – சுந்:12 114/4
பூட்டும் தேரும் பொடி துகள் ஆயவே – யுத்2:15 72/4

TOP


பூட்டுறு (1)

பூட்டுறு பாசம்-தன்னை பல் முறை புரிந்து நோக்கி – யுத்2:19 242/2

TOP


பூட்டுறும் (1)

நம்பனும் அரக்கன் கை நடுவண் பூட்டுறும்
செம்பொனின் கேடகம் சிதைத்து வீழ்த்தினான் – யுத்2-மிகை:16 46/3,4

TOP


பூடும் (1)

பூடும் ஆடுதல் இலாய இ பூமியில் – யுத்1:8 63/4

TOP


பூண் (65)

வடம் கொள் பூண் முலை மடந்தைமாரொடும் – பால:2 52/3
இலகு பூண் முலை மேல் ஆரமோ உயிரின் இருக்கையோ திருமகட்கு இனிய – பால:3 2/2
வயிர வான் பூண் அணி மடங்கல் மொய்ம்பினான் – பால:4 10/1
காசு உலாம் கனக பைம் பூண் காகுத்தன் கன்னி போரில் – பால:7 53/2
நலம் பெய் பூண் முலை நாகு இள வஞ்சியாம் மருங்குல் – பால:9 1/2
பூண் உலாவிய பொன் கலசங்கள் என் – பால:11 6/1
பூண் இயல் மொய்ம்பினன் புனிதன் எய்த வில் – பால:13 60/1
நெருங்கு பூண் முலை நீள் வளை தோளினீர் – பால:14 34/3
புகலும் வாள் அரி கண்ணியர் பூண் முலை – பால:16 28/2
வயிர வான் பூண் அணி வாங்கி நீக்கினான் – பால:19 40/2
எரிந்த பூண் இனமும் கொங்கை வெயர்த்த போது இழிந்த சாந்தும் – பால:21 18/2
போது அரி கண் பொலன் குழை பூண் முலை – பால:21 23/3
பூண் நிலாம் முலை மேல் ஆர முத்தை யான் புகல்வது என்னோ – பால:22 8/4
வெய்ய பூண் முலையில் சேர்ந்த வெண் முத்தம் சிவந்த என்றால் – பால:22 9/3
சுமை உற நுடங்குகின்ற நுசுப்பினாள் பூண் செய் தோளுக்கு – பால:22 10/2
பொன்னின் நெடு மாட வரை புக்கனன் மணி பூண்
மன்னவர் பிரிந்தனர்கள் மா தவர்கள் போனார் – பால:22 43/2,3
எள்ள அரும் பூண் எலாம் இரிய நிற்கின்றார் – பால:23 76/2
பூண் இயல் மொய்ம்பினாய் போதி என்றனன் – பால:24 47/4
ஆடகம் தரு பூண் முயங்கிட அஞ்சி அஞ்சி அனந்தரால் – அயோ:3 61/1
உருள் உடை சகடம் பூண் உடையவன் உய்த்த கார் ஏறு – அயோ:3 113/3
பூண் ஆர் அணியும் முடியும் பொன் ஆசனமும் குடையும் – அயோ:4 65/1
தயங்கு பூண் முலை சானகி இருந்துழி சார்ந்தான் – அயோ:4 212/4
மேகம் தனி வருகின்றது மின்னோடு என மிளிர் பூண்
நாகம் நனி வருகின்றது பிடியோடு என நடவா – அயோ:7 4/3,4
வடம் கொள் பூண் முலை மட மயிலே மழை மதமா – அயோ:10 4/1
இலை கொள் பூண் இளங்கோன் எம்பிரானொடும் – அயோ:11 2/2
பிடி துவன்றின பூண் ஒளி பேர்ந்தன – அயோ:11 9/3
குரு மணி பூண் அரசிளங்கோளரி – அயோ:11 37/1
பூண் இயல் மொய்ம்பினாய் போந்தது ஈண்டு எனை – அயோ:14 45/3
கயில் விரி வயிர பைம் பூண் கடும் திறல் மடங்கல் அன்னான் – அயோ-மிகை:8 4/2
பொன்னின் பொலி வார் அணி பூண் ஒளி மேல் – ஆரண்:2 3/2
பூண் இயல் கொங்கை அன்னாள் அம் மொழி புகறலோடும் – ஆரண்:6 39/3
அல் ஈரும் சுடர் மணி பூண் அரக்கர் குலத்து அவதரித்தீர் – ஆரண்:6 105/2
பூண் துஞ்சு பொலம் கொடியோய் அது நாம் – ஆரண்:11 50/3
அலகு_இல் பூண் அரம்பை மாதர் அடிமுறை ஏவல் செய்ய – ஆரண்:12 66/3
சந்த பூண் அலங்கல் வீர தனு எனும் நாமத்தேன் ஓர் – ஆரண்:15 51/1
பூண் நிலாவு தோளினை பொறாய் என – கிட்:3 63/3
பொன் திணி வயிர பைம் பூண் புரவலன் தன்னை நோக்கி – கிட்:7 155/4
தடி வனம் மிடைந்தன தயங்கு பூண் ஒளி – கிட்:11 120/3
வெறுத்த பூண் வெறுக்கையாலே தூரும் இ வீதி எல்லாம் – சுந்:2 37/4
தரன் நெரிந்தவும் முதுகு இற சாய்ந்தவும் தார் பூண்
உரன் நெரிந்தவும் உதிரங்கள் உமிழ்ந்தவும் ஒளிர் பொன் – சுந்:11 30/2,3
கோளொடும் திரிவது என்ன குல மணி கொடும் பூண் மின்ன – யுத்1:3 150/3
பணி பழுத்து அமைந்த பூண் அல்குல் பண்பினால் – யுத்1:5 12/1
பூண் உறும் அல்குலில் பொருந்தி போதலால் – யுத்1:8 14/3
மின் என விளங்கும் பைம் பூண் வீடணன் விளம்பலுற்றான் – யுத்1:12 43/4
பூண் ஒளிர் மார்பினன் யாவன் போலுமால் – யுத்2:16 105/4
பூண் எறிந்தனர் படியிடை பொடித்து என்ன – யுத்2:16 204/2
பூண் எலாம் பொறுத்த மேனி புண்ணியமூர்த்தி-தன்னை – யுத்2:17 22/3
பொறை தந்தன காசு ஒளிர் பூண் இமையோர் – யுத்2:18 40/2
பூண் எறிந்த குவடு அனைய தோள்கள் இரு புடை பரந்து உயர அடல் வலி – யுத்2:19 61/1
மின்னால் இயன்றது எனலாய் விளங்கு மிளிர் பூண் வயங்க வெயில் கால் – யுத்2:19 248/2
பூண் எலாம் துறந்தேன் என் தன் பொரு சிலை மேகம்-தன்னை – யுத்3:23 31/2
மாக வான் தட கை மண்-மேல் விழுந்தது மணி பூண் மின்ன – யுத்3:28 44/3
பூண் தொழில் உடைய மார்பா போர் புறங்கொடுத்தோர் போன்ற – யுத்4:37 208/3
பூண் தக்க கோலம் வல்லை புனைந்தனை வருத்தம் போக்கி – யுத்4:40 26/3
சந்திரன் தேவிமாரின் தகை உறு தரள பைம் பூண்
இந்திரன் தேவிக்கு ஏற்ப இயைவன பூட்டி யாணர் – யுத்4:40 33/1,2
கனத்தினால் கடந்த பூண் முலைய கைவளை – யுத்4:40 71/1
கொன்று நீங்கலது இப்பொழுது அகன்றது உன் குல பூண்
மன்றல் ஆகம் ஆம் காத்த மா மணி இன்று வாங்க – யுத்4:40 104/3,4
பான நெய்யுடன் நானமும் சாந்தமும் பல் பூண்
ஏனை வானவர் மகளிர்கள் ஏந்தி வந்து இழிந்தார் – யுத்4-மிகை:41 160/1,2
பருதி ஒத்து இலங்கும் பைம் பூண் பரு மணி தேரின் ஆனான் – யுத்4-மிகை:42 1/4
பூண் உற்ற திரள் தோள் வீரன் திருவொடும் பொலிந்தான் மன்னோ – யுத்4-மிகை:42 25/4
வையகம் சிவிகை தொங்கல் மா மணி மகுடம் பொன் பூண்
கொய் உளை புரவி திண் தேர் குஞ்சரம் ஆடை இன்ன – யுத்4-மிகை:42 51/2,3
பேர் உதவிக்கு யான் செய் செயல் பிறிது இல்லை பைம் பூண்
போர் உதவிய திண் தோளாய் பொருந்துற புல்லுக என்றான் – யுத்4-மிகை:42 55/3,4
பொன் திணி வயிர பைம் பூண் ஆரமும் புனை மென் தூசும் – யுத்4-மிகை:42 56/3
உவமை மற்று இலாத பொன் பூண் உலப்பு இல பிறவும் ஒண் தார் – யுத்4-மிகை:42 59/2
மதவலி சைலம் பொன் பூண் மா மணிக்கோவை மற்றும் – யுத்4-மிகை:42 60/2

TOP


பூண்-பால் (1)

பூண்-பால் ஆக காண்பவர் நல்லார் புகழ் பேணி – அயோ:3 43/2

TOP


பூண்கள் (1)

எரிந்த மாளிகை எரிந்தன இலங்கு ஒளி பூண்கள்
எரிந்த பூம் துகில் எரிந்தது முரசு இனம் முதலாய் – சுந்-மிகை:13 9/1,2

TOP


பூண்களின் (2)

குண்டலம் பல குலமணி பூண்களின் குவியல் – ஆரண்:13 89/4
பொருக்கென நிதியமும் புனை பொன் பூண்களின்
வருக்கமும் வரம்பு_இல நனி வழங்கினான் – யுத்4:41 101/3,4

TOP


பூண்களும் (1)

படைக்கலங்களும் பரு மணி பூண்களும் பரு வாய் – யுத்3:22 97/1

TOP


பூண்களே (1)

பூம் துகில் ஆய அ பூவை பூண்களே – கிட்:6 8/4

TOP


பூண்கிலாமையால் (1)

புல்கிய மணி வடம் பூண்கிலாமையால்
ஒல்கிய ஒரு வகை பொறை உயிர்த்தவே – அயோ:12 41/3,4

TOP


பூண்ட (59)

காசு அறு பவள செம் காய் மரகத கமுகு பூண்ட
ஊசலில் மகளிர் மைந்தர் சிந்தையொடு உலவ கண்டார் – பால:10 9/3,4
விரி மணி தார்கள் பூண்ட வேசரி வெரிநில் தோன்றும் – பால:14 64/1
உன்ன அரும் துறவு பூண்ட உணர்வு உடை ஒருவனே போல் – பால:19 57/3
பூண்ட மா தவத்தன் ஆகி அரசர்_கோன் பொலியும் நீர்மை – பால-மிகை:11 22/2
பூண்ட போர் மழு உடையவன் பெரும் புகழ் குறுக – அயோ:1 60/2
பூண்ட காதலர் பூட்டு அவிழ் கொங்கையர் – அயோ:2 1/2
பூண்ட புகழ் மன்னன் உறை கோயில் புகலோடும் – அயோ:3 103/4
பூண்ட பேர் அன்பினாரை போக்குவது அரிது போக்காது – அயோ:5 18/1
பூண்ட மா தவனொடும் கோயில் புக்கு எனது – அயோ:5 35/3
பூண்ட மா தவன் அ மொழி விரும்பினன் புகல – அயோ:9 32/1
பூண்ட வேந்தன் திருமகன் புந்திதான் – அயோ:11 28/2
உரிமையோடு ஓம்புதற்கு உரிமை பூண்ட அ – அயோ-மிகை:1 7/2
பூண்ட நின் பொலம் கொள் தாள் – ஆரண்:1 67/3
பூண்ட பெரும் புகழ் நிறுவி தம் பொருட்டால் பொன்_உலகம் புக்க தாதை – ஆரண்:4 26/3
பொன் மயம் ஆன நங்கை மனம் புக புன்மை பூண்ட
தன்மையோ அரக்கன் தன்னை அயர்த்தது ஓர் தகைமையாலோ – ஆரண்:10 87/1,2
பூண்ட என் மானம் தீர தண்டகம் புக்க காலை – ஆரண்:11 34/2
மிகை உடைத்து என்றும் பூண்ட விரதத்தை விடுதும் என்றல் – ஆரண்:11 64/2
பூண்ட மானமும் போக்க_அரும் காதலும் – ஆரண்:14 13/1
பூண்ட பூணவள் வாள் முகம் போதலால் – ஆரண்:14 20/3
பூண்ட மா தவத்தின் செல்வம் போயது பிறவி என்பாள் – ஆரண்:16 3/3
பூண்ட தம்பி பொழுது கழிந்ததால் – கிட்:1 34/2
பூண்ட பேர் உலகங்கள் வலியின் புக்கு இடை – கிட்:6 14/2
பூண்ட பேர் அரசுக்கு ஏற்ற யாவையும் புரிந்து போரில் – கிட்:9 7/3
பூண்ட தேரவன் காதலற்கு ஒரு மொழி புகலும் – கிட்:12 40/4
திண் நெடும் கழுதை பேய் பூண்ட தேரின்-மேல் – சுந்:3 40/2
பூண்ட மெய் உயிரே போக அ பொய் உயிர் போயே நின்ற – சுந்:4 77/2
நூறொடு நூறு பூண்ட நொறில் வய புரவி நோன் தேர் – சுந்:10 7/2
ஓங்கு இரும் தடம் தேர் பூண்ட உளை வய புரவி ஒல்கி – சுந்:10 16/1
ஆறு_இருநூறு பேய் பூண்ட ஆழி தேர் – சுந்:11 3/2
பூண்ட நாண் இற தன் நெடும் தோள் புடைத்து ஆர்த்தான் – சுந்:11 36/4
பூண்ட பேயொடு சாரதி தரைப்பட புடைத்தான் – சுந்:11 42/4
மிகை புலன் அடக்கி மெய்ம்மை விளம்புதல் விரதம் பூண்ட
தகை புல கருமத்தோரை கோறலின் தக்கார் யார்க்கும் – சுந்:12 109/2,3
பூண்ட பேர் அடையாளம் கை கொண்டதும் புகன்று போரில் – சுந்:14 9/2
பூண்ட பேர் அன்பினோருடன் போதியால் – சுந்-மிகை:5 1/3
பொய் இல் நாயகம் பூண்ட பின் இனி அது புரிதல் – யுத்1:3 54/3
போது உறு கிழவனை தவம் முன் பூண்ட நாள் – யுத்1:4 21/4
புரக்க வந்தனம் எனும் பெருமை பூண்ட நாம் – யுத்1:4 66/2
துறவியின் உறவு பூண்ட தூயவர் துணைவன் என்னை – யுத்1:4 126/1
பூண்ட வில் என குனிந்தன கொழும் கடை புருவம் – யுத்1:6 5/4
மால் கடற்கு இறைவன் பூண்ட மாலை போன்று உளது இ மூதூர் – யுத்1:10 14/4
நூறு பத்து உடை பத்தியின் நொறில் பரி பூண்ட
ஆறு தேரினும் அகன்றது அ அனுமன்-தன் தடம் தோள் – யுத்2:16 226/3,4
பூண்ட வெம் செரு இரவி கான்முளையொடு பொருதான் – யுத்2:16 249/3
ஆயிரம் புரவி பூண்ட அதிர் குரல் அசனி திண் தேர் – யுத்2:18 182/1
ஐ_இருநூறு பூண்ட ஆழி அம் தேரின் மேலான் – யுத்2:18 227/4
அரி இனம் பூண்ட தேரும் அனுமனும் அனந்த சாரி – யுத்2:19 104/1
பொன் உறு தடம் தேர் பூண்ட மடங்கல் மா புரண்ட போதும் – யுத்2:19 119/1
ஆயிரம் புரவி பூண்ட ஆழி அம் தேரன் ஆனான் – யுத்2:19 121/4
உரகம் பூண்ட உருளை பொருந்தின – யுத்2:19 143/1
பூண்ட வானரம் நின்றதும் புவியிடை மறிய – யுத்2-மிகை:16 41/3
பொன் நெடும் தடம் தேர் பூண்ட புரவியின் குரங்கள் போக்கி – யுத்3:21 22/3
வலம்கொண்டு வணங்கி வான் செல் ஆயிரம் மடங்கல் பூண்ட
பொலம் கொடி நெடும் தேர் ஏறி போர் பணை முழங்க போனான் – யுத்3:22 4/1,2
பல் விலங்கொடு புரவிகள் பூண்ட தேர் பரவை – யுத்3:22 58/1
தேர் இரண்டு அருகு பூண்ட கழுதையும் அச்சும் சிந்த – யுத்3:22 130/3
பூம் துகிலோடும் பூசல் மேகலை சிலம்பு பூண்ட
மாம் தளிர் எய்த நொய்தின் மயங்கினர் மழலை சொல்லார் – யுத்3:25 8/3,4
கோல் கொளும் ஒருவனோடும் கொடி தடம் தேரில் பூண்ட
பால் கொளும் புரவி எல்லாம் படுத்தினான் படியின் மேலே – யுத்3:27 180/3,4
ஆயிரம் புரவி பூண்ட தேரின் பேர் அரவம் கேட்டான் – யுத்3:28 17/4
பூண்ட வெம் பழியினோடும் போந்தனம் போதும் என்னா – யுத்3:31 57/2
பூண்ட மணி ஆழி வய மா நிமிர் பொலம் தேர் – யுத்4:36 5/3
மெய் அவன் உரைத்தது என வேண்டி இடை பூண்ட
மொய் உளை வய பரி மொழிந்த முது வேதம் – யுத்4:36 24/3,4

TOP


பூண்டது (13)

பரவு நல் ஒழுக்கின் படி பூண்டது
சரயு என்பது தாய் முலை அன்னது இ – பால:1 12/2,3
அன்னதனை அறிந்து அன்றோ அன்பு இரட்டி பூண்டது நான் அறிவு இலேனோ – ஆரண்:6 125/4
பூண்டது ஒளிர் பொன் அனைய பொம்மல் நிறம் மெய்யே – சுந்:4 68/2
பூண்டது ஓர் துயர் கொடு பொன்றினார்-கொலோ – சுந்:14 18/3
ஆயிரம் பரி பூண்டது அதிர் குரல் – யுத்2:15 95/1
பூண்டது ஓர் பணியன் வல்லை அனையரை கொண்டு புக்கான் – யுத்2:16 6/4
ஏறாம் அவை அன்னவை ஆயிரம் பூண்டது என்ப – யுத்2:19 19/2
பேய் ஓர் ஆயிரம் பூண்டது பெய் மணி – யுத்2:19 128/1
மாய்வு அரும் திரை போல் வர பூண்டது
தேயம் எங்கும் திரிந்தது திண் திறல் – யுத்2-மிகை:15 11/2,3
ஓர் ஆயிரம் பரி பூண்டது ஒர் உயர் தேர்-மிசை உயர்ந்தான் – யுத்3:27 102/2
நாயகற்கு வந்து உதித்தவும் பூண்டது நலத்தின் – யுத்4:35 19/4
பொரும் பரிகள் ஆக நனி பூண்டது பொலம் தேர் – யுத்4:36 14/4
புரக்கும் நன் குலத்து வந்து ஒருவன் பூண்டது ஓர் – யுத்4:38 13/2

TOP


பூண்டவன் (2)

பூண்டவன் தொடர்ந்து பின்னே போந்தவன் பொழுது நீத்தது – அயோ:13 41/3
வறியவர் ஒருவன் வண்மை பூண்டவன் மேல் சென்று என்ன – யுத்2:15 147/4

TOP


பூண்டவும் (1)

உள்ளன யாவையும் உதவி பூண்டவும்
கொள்ளையில் கொள்க என கொடுக்கின்றாரினே – பால:23 76/3,4

TOP


பூண்டவே (1)

பாலமை உணர்ந்தவன் பக்கம் பூண்டவே – பால:23 71/4

TOP


பூண்டன (15)

ஆளிகள் பூண்டன அரிகள் பூண்டன – ஆரண்:7 31/1
ஆளிகள் பூண்டன அரிகள் பூண்டன
மீளிகள் பூண்டன வேங்கை பூண்டன – ஆரண்:7 31/1,2
மீளிகள் பூண்டன வேங்கை பூண்டன – ஆரண்:7 31/2
மீளிகள் பூண்டன வேங்கை பூண்டன
ஞாளிகள் பூண்டன நரிகள் பூண்டன – ஆரண்:7 31/2,3
ஞாளிகள் பூண்டன நரிகள் பூண்டன – ஆரண்:7 31/3
ஞாளிகள் பூண்டன நரிகள் பூண்டன
கூளிகள் பூண்டன குதிரை பூண்டன – ஆரண்:7 31/3,4
கூளிகள் பூண்டன குதிரை பூண்டன – ஆரண்:7 31/4
கூளிகள் பூண்டன குதிரை பூண்டன – ஆரண்:7 31/4
தேர் பூண்டன விலங்கு யாவையும் சிலை பூண்டு எழு கொலையால் – ஆரண்:7 98/1
பார் பூண்டன மத மா கரி பலி பூண்டன பரிமா – ஆரண்:7 98/2
பார் பூண்டன மத மா கரி பலி பூண்டன பரிமா – ஆரண்:7 98/2
தார் பூண்டன உடல் பூண்டில தலை வெம்_கதிர் தழிவந்து – ஆரண்:7 98/3
ஊர் பூண்டன பிரிந்தால் என இரிந்தார் உயிர் உலைந்தார் – ஆரண்:7 98/4
பூண்டன நடுக்கம் வாய்கள் புலர்ந்தன மயிரும் பொங்க – யுத்3:22 14/3
பூண்டன புரவியோ புதிய காற்று என்பர் – யுத்4:37 68/3

TOP


பூண்டனர் (1)

பூண்டனர் தழுவி புக்கார் காணுதி போதி என்றார் – யுத்4:34 18/4

TOP


பூண்டனன் (5)

பூண்டனன் நின் கொடும் புணர்ப்பினால் என்றால் – அயோ:11 70/2
பூண்டனன் கிடந்தனன் புலம்பினான்-அரோ – அயோ:11 87/4
போர் இலான் புரந்தரன் ஏவல் பூண்டனன்
ஆர் உலாம் நேமியான் ஆற்றல் தோற்றுப்போய் – ஆரண்:10 31/1,2
கார் மேக வண்ணன் பணி பூண்டனன் காலின் மைந்தன் – சுந்:1 46/1
பொய் இல் சாதனம் பூண்டனன் புண்டரீக கண் – யுத்4-மிகை:41 163/2

TOP


பூண்டனென் (1)

அறம்-தலை நின்றவர்க்கு அன்பு பூண்டனென்
மறந்தும் நன் புகழ் அலால் வாழ்வு வேண்டலென் – யுத்1:4 17/1,2

TOP


பூண்டனை (2)

அரணியன் என்று அவற்கு அன்பு பூண்டனை
மரணம் என்று ஒரு பொருள் மாற்றும் வன்மையோய் – யுத்1:4 2/3,4
நண்ணின மனிதர்-பால் நண்பு பூண்டனை
எண்ணினை செய்வினை என்னை வெல்லுமாறு – யுத்1:4 6/1,2

TOP


பூண்டாம் (1)

அஞ்சினாம் பழியும் பூண்டாம் அம் புவி யாண்டும் ஆவி – யுத்3:31 47/1

TOP


பூண்டாய் (5)

வேத வித்து ஆய மேலோன் மைந்தன் நீ விரதம் பூண்டாய்
ஆதலின் கொல்லல் ஆகாது அம்பு இது பிழைப்பது அன்றால் – பால:24 36/2,3
பூண்டாய் பகையால் இழந்தே வனம் போதி என்றால் – அயோ:4 126/3
மண்ணோர் பாராது எள்ளுவர் வாளா பழி பூண்டாய்
உண்ணா நஞ்சம் கொல்கிலது என்னும் உரை உண்டு என்று – அயோ:11 83/2,3
உலைவு இலா தருமம் பூண்டாய் உலகு உளதனையும் உள்ளாய் – யுத்2:16 151/2
புலத்தியன் மரபின் வந்து புண்ணிய மரபு பூண்டாய்
வலத்து இயல்பு அன்று மாயா பழி கொள மறுகுவாயோ – யுத்3:29 59/3,4

TOP


பூண்டார் (2)

முற்றினார் அன்பு பூண்டார் வேள்விகள் முடித்து நின்றார் – யுத்1:4 151/2
பூண்டார் எல்லாம் பொன்றுவர் துன்ப பொறையாற்றார் – யுத்3:22 209/3

TOP


பூண்டால் (2)

பரக்கழி இது நீ பூண்டால் புகழை யார் பரிக்கல்-பாலார் – கிட்:7 85/4
புன் மக்கள் தருமம் பூணா புல மக்கள் தருமம் பூண்டால் – யுத்2:16 146/4

TOP


பூண்டாள் (3)

நிரந்தரம் உலகில் நிற்கும் நெடும் பழி பூண்டாள் நின்றாள் – பால:9 20/3
கொன்று உழல் கூற்றம் என்னும் பெயர் இன்றி கொடுமை பூண்டாள்
இன்று எனக்கு உணர்த்தல் ஆவது ஏயதே என்னின் ஆகும் – அயோ:3 109/2,3
பூண்டாள் கற்புடையாள் பொய்யாள் – சுந்:5 46/1

TOP


பூண்டான் (4)

பூண்டான் அவன் கட்புலம் பின்பட முன்பு போனான் – சுந்:1 51/4
பூண்டான் அருக்கன் உயர் வானின் வழி போனான் – சுந்:1 74/4
போதுவாய் நீயே என்ன பொன் அடி இரண்டும் பூண்டான் – யுத்2:16 148/4
கறுவுற பெயர்ந்து போந்து கருணையான் சரணம் பூண்டான் – யுத்4-மிகை:41 240/4

TOP


பூண்டில (1)

தார் பூண்டன உடல் பூண்டில தலை வெம்_கதிர் தழிவந்து – ஆரண்:7 98/3

TOP


பூண்டிலென் (1)

புல்லிய வலியினோர் ஏவல் பூண்டிலென்
அல்லி அம் கமலமே அனைய செம் கண் ஓர் – சுந்:12 69/2,3

TOP


பூண்டு (25)

அடி இணை சிலம்பு பூண்டு அரற்று மாளிகை – பால:3 36/2
பூண்டு இ உலகுக்கு இடர் கொடுத்த புல்லனேன் – அயோ:14 62/2
பொலம் குலாவு தாள் பூண்டு வேண்டினான் – அயோ:14 111/4
தேர் பூண்டன விலங்கு யாவையும் சிலை பூண்டு எழு கொலையால் – ஆரண்:7 98/1
பூண்டு இ பிணியால் உறுகின்றது தான் பொறாதாள் – ஆரண்:10 146/1
பூண்டு உயர் வடம் இரு புடையும் வாங்கலின் – ஆரண்:15 12/3
பொன்னின் வார் கழல் புது நறும் தாமரை பூண்டு
சென்னி-மேல் கொளூஉ அருக்கன் சேய் இவை இவை செப்பும் – கிட்:4 18/3,4
பூண்டு நின்று உய்த்தல்-பாலார் நும் கழல் புகுந்துளோரும் – கிட்:11 58/4
பூண்டு நடக்கும் நல் நெறியானும் பொறையானும் – கிட்:17 18/2
பூண்டு புரிந்து சரிந்து கடை சுருண்டு புகையும் நறும் பூவும் – சுந்:4 57/2
பூண்டு அதனை நீங்கி நெறி போதலுறு நாளின் – சுந்:4 61/2
இந்து வெண்குடை நீழலில் தாரகை இனம் பூண்டு
அந்தி வான் உடுத்து அல்லு வீற்றிருந்ததாம் என்ன – சுந்:12 42/3,4
கொள்ளை பூண்டு அமரர் வைகும் குன்றையும் கோட்டில் கொண்ட – யுத்1:9 88/3
பூண்டு எழு கரதலம் பொறுக்கலாதன – யுத்2:18 116/3
அளப்பு இல் வெம் கரிகள் பூதம் ஆளி வெம் பரிகள் பூண்டு ஆங்கு – யுத்2-மிகை:16 25/1
போர் தொழில் வேட்கை பூண்டு பொங்கினர் புகுந்து மொய்த்தார் – யுத்3:20 1/2
தாள்முதல் காவல் பூண்டு செல்க என தக்கது என்னா – யுத்3:21 9/2
விரதம் பூண்டு உயிரினோடும் தன்னுடை மீட்சி நோக்கும் – யுத்3:28 63/3
பூண்டு ஒரு பகை-மேல் புக்கு என் புத்திரனோடும் போனார் – யுத்3:29 37/1
மறத்தை பூண்டு வெம் பாவத்தை மணம் புணர் மணாளர் – யுத்3:31 6/2
பூண்டு உளது தாரகை மணி பொரு இல் கோவை – யுத்4:36 9/3
பூண்டு இரண்டு எதிர் நின்றவும் போன்றன – யுத்4:37 39/2
வேந்தர் பிரான் தயரதனார் பணி-தன்னால் வெம் கானில் விரதம் பூண்டு
போந்ததுவும் கடைமுறையே புரந்தரனார் பெரும் தவமாய் போயிற்று அம்மா – யுத்4:38 25/3,4
பூண்டு மேல் வந்த பேதை அடைக்கலம் போக்கி வாழ்வோர் – யுத்4-மிகை:41 71/4
சுருதி ஒத்தனைய வெள்ளை துரகத குலங்கள் பூண்டு
பருதி ஒத்து இலங்கும் பைம் பூண் பரு மணி தேரின் ஆனான் – யுத்4-மிகை:42 1/3,4

TOP


பூண்டுடை (1)

அரங்கில் ஆடுவார்க்கு அன்பு பூண்டுடை வரம் அறியேன் – யுத்1:2 107/1

TOP


பூண்டுழி (1)

பூண்டுழி அஞ்சி வெம் செருவில் புக்கு உடன் – யுத்1:4 61/2

TOP


பூண்டுளர் (1)

பூண்டுளர் ஆயினும் பொறையின் ஆற்றலால் – ஆரண்:3 8/2

TOP


பூண்டுளேன் (1)

தெளிவு பெற்று இறை பூண்டுளேன் யான் அலால் தெய்வம் – யுத்1-மிகை:3 11/3

TOP


பூண்டேன் (3)

பூண்டேன் விரதம் அதனால் உயிர் பொறுப்பேன் – ஆரண்:13 97/2
பூண்டேன் எம் கோன் பொலம் கழலும் புகழே அன்றி புன் பழியும் – சுந்:4 113/3
புன் தொழில் புலை அரசினை வெஃகினேன் பூண்டேன்
கொன்று ஒருக்கினென் எந்தையை சடாயுவை குறைத்தேன் – யுத்3:22 191/1,2

TOP


பூண்டோர் (1)

துக்கம் இ தொடர்ச்சி என்று துறப்பரால் துணிவு பூண்டோர்
மிக்கது நலனே ஆக வீடுபேறு அளிக்கும் அன்றே – யுத்2:16 138/3,4

TOP


பூண்பாய் (1)

பூண்பாய் போல் நிற்றியால் யாது ஒன்றும் பூணாதாய் – ஆரண்:15 42/2

TOP


பூண்பார் (1)

போன-பின் புரிவது ஒன்றும் தெரிகிலர் துன்பம் பூண்பார் – யுத்3:26 15/4

TOP


பூண (9)

உய்வான் உற இ பழி பூண உன்னோடு எனக்கு பகை உண்டோ – பால:10 66/4
மரம் பயில் கடுவன் பூண மந்தி கண்டு உவக்கும்-மாதோ – பால:16 13/4
பூண பிறந்தானும் நின்றான் அவை போர் விலோடும் – அயோ:4 144/3
பூண வான் உயர் காதலின் பொங்கினான் – அயோ:11 6/2
திறம் தெரிந்து உலகம் பூண செம் நெறி செலுத்தி தீயோர் – சுந்:12 76/2
மறி கடல் கடைய வந்த மணி-கொலாம் மார்பில் பூண – யுத்1:9 86/4
உம்மையே புகழும் பூண துறக்கமும் உமக்கே ஆக – யுத்3:27 175/2
எம்மையே பழியும் பூண நரகமும் எமக்கே ஆக – யுத்3:27 175/4
பூண முந்தின சிந்தின பூ மழை – யுத்4:37 38/2

TOP


பூணகிலாய் (1)

புறம் ஏதும் இலாரொடு பூணகிலாய்
மறமே புரிவார் வசமாயினையோ – யுத்3:23 10/2,3

TOP


பூணர் (1)

உருவ தோள் ஒளிரும் பூணர் உச்சி வெண் குடையர் பச்சை – யுத்4-மிகை:42 9/3

TOP


பூணலாம் (1)

பூணலாம் எம்மனோரால் புகழலாம் பொதுமைத்து அன்றே – சுந்:6 52/4

TOP


பூணவள் (1)

பூண்ட பூணவள் வாள் முகம் போதலால் – ஆரண்:14 20/3

TOP


பூணா (2)

புனை மணி அளகம் என்றும் புதுமை ஆம் உவமை பூணா – கிட்:13 57/4
புன் மக்கள் தருமம் பூணா புல மக்கள் தருமம் பூண்டால் – யுத்2:16 146/4

TOP


பூணாதாய் (1)

பூண்பாய் போல் நிற்றியால் யாது ஒன்றும் பூணாதாய்
மாண்பால் உலகை வயிற்று ஒளித்து வாங்குதியால் – ஆரண்:15 42/2,3

TOP


பூணாது (1)

பூணாது ஒழிவான் எனின் யாம் உளமோ பொன்றேல் என்றான் – அயோ:4 39/4

TOP


பூணாமல் (1)

குன்றும் பழி பூணாமல் காவாய் கோவே என்றான் – அயோ:4 40/4

TOP


பூணாய் (1)

பொன் உயிர்த்து ஒளிரும் பூணாய் பொது நின்று தருமம் நோக்கி – கிட்:7 154/3

TOP


பூணாள் (2)

வேரா நின்றாள் மின்னின் இமைக்கும் மிளிர் பூணாள் – சுந்:2 75/4
பொன் துன்னும் மணி பூணாள் இலள் என்ன பொருமுவான் – சுந்:2 223/4

TOP


பூணான் (1)

முத்து அணி வயிர பூணான் மங்கல முகிழ்ந்த நல் நாள் – பால:14 72/4

TOP


பூணித்து (1)

பூணித்து இவை உரை-செய்தனை அதனால் உரை பொதுவே – யுத்2:15 172/1

TOP


பூணிப்பு (2)

பூழியில் புரட்டல் என் பூணிப்பு ஆம் என – சுந்:12 58/3
பூணிப்பு ஒன்று உடையன் ஆகி புகுந்த நான் புறத்து நின்று – யுத்2:18 178/1

TOP


பூணியல் (1)

பூணியல் நின சாயல் பொலிவது பல கண்ணின் – அயோ:9 4/3

TOP


பூணின் (4)

பூணின் வெய்யோன் ஒரு திசையே புகுத போவான் புகழ் வேந்தர் – ஆரண்:10 118/3
பூணின் பொலிவார் புடை ஏந்திட பொங்கு தோளான் – ஆரண்:10 158/3
ஒளி பிழம்பு ஒழுகும் பூணின் உமிழ் இள வெயிலும் ஒண் பொன் – யுத்3:25 5/2
மறைத்தனர் பூணின் மைந்தர் உயிர்க்கு ஒரு மறுக்கம் தோன்ற – யுத்4:42 9/4

TOP


பூணினர் (2)

நிழல் உறு பூணினர் நெறித்த நெற்றியர் – ஆரண்:7 43/2
பொன் நின்று கஞலும் தெய்வ பூணினர் பொருப்பு தோளர் – சுந்:7 9/1

TOP


பூணினாய் (2)

மாது என்று எண்ணுவதோ மணி பூணினாய் – பால:7 37/4
போர் செய்த குருதியால் புகழின் பூணினாய் – யுத்2:19 30/4

TOP


பூணினார் (1)

பொதியொடும் வாரிய பொலன் கொள் பூணினார் – சுந்:9 19/4

TOP


பூணினான் (2)

போதி ஆதி என்றான் புகழ் பூணினான் – கிட்:11 8/4
மின் பொரு பூணினான் செல்லும் வேலையில் – கிட்:11 119/4

TOP


பூணினானும் (1)

இலை குலாம் பூணினானும் இரும் பிண குருதி ஈரத்து – சுந்:11 15/1

TOP


பூணினும் (1)

பூணினும் புகழே அமையும் என்று இனைய பொற்பில் நின்று உயிர் நனி புரக்கும் – பால:3 12/1

TOP


பூணுதற்கு (1)

பூணுதற்கு இனிய முத்தின் பொலி மணல் பரந்த வைப்பில் – யுத்1:4 131/2

TOP


பூணுதியோ (1)

பனை மேல் உறைவாய் பழி பூணுதியோ – பால:23 5/4

TOP


பூணுதிரோ (1)

பரதா இளையோய் பழி பூணுதிரோ – ஆரண்:12 77/4

TOP


பூணும் (15)

கடகமும் குழையும் பூணும் ஆரமும் கலிங்க நுண் நூல் – பால:10 17/1
படைகளும் முடியும் பூணும் படர் வெயில் பரப்பி செல்ல – பால:14 55/3
வயிரம் செய் பூணும் நாணும் மடனும் தன் நிறையும் மற்றும் – பால:21 8/3
காசொடு முடியும் பூணும் கரியதாம் கனகம் போன்றும் – பால-மிகை:11 28/1
கால் உள சிலை பூணும் கை உள கலி வானின் – அயோ:8 28/3
பொலிஞ்ச வென்றி பூணும் அ – ஆரண்-மிகை:1 10/3
புல்கிய பூணும் அ கொங்கை போன்றன – கிட்:6 6/2
வடங்களும் குழையும் பூணும் மாலையும் சாந்தும் யானை – சுந்:2 38/1
மன்னவர் முடியும் பூணும் மாலையும் பணையம் ஆக – சுந்:2 183/3
மாலையும் சாந்தும் கலவையும் பூணும் வயங்கு நுண் தூசொடு காசும் – சுந்:3 89/1
பூணும் பழியோடு பொருந்துவதோ – சுந்:4 8/4
பொன்றும் பொழுதே புகழ் பூணும் எனா – சுந்:4 10/4
கோ சரி இலது என்று எண்ணும் ஒளி மணி பூணும் தூசும் – யுத்4-மிகை:42 61/2
வன் திறல் களிறும் தேரும் வாசியும் மணி பொன் பூணும்
பொன் திணி தூசும் வாச கலவையும் புது மென் சாந்தும் – யுத்4-மிகை:42 65/2,3
கரும் கைம் மா களிறும் மாவும் கனகமும் தூசும் பூணும்
ஒருங்குற உதவி பின்னர் உதவினன் விடையும் மன்னோ – யுத்4-மிகை:42 66/3,4

TOP


பூணுறு (1)

போர் ஏறிட ஏறுவ பூணுறு திண் – யுத்2:18 17/3

TOP


பூணேன் (1)

பாரோர் கொள்ளார் யான் உயிர் பேணி பழி பூணேன்
தீராது ஒன்றால் நின் பழி ஊரில் திரு நில்லாள் – அயோ:11 81/1,2

TOP


பூணொடும் (2)

புனை நறும் துகில் பூணொடும் தாங்கினார் – பால:18 30/4
பூணொடும் புலம்பினென் பொழுது போக்கி இ – கிட்:6 21/3

TOP


பூணோடும் (1)

விலை அறா மணி பூணோடும் வில்லொடும் நிலத்து வீழ – யுத்3:28 43/4

TOP


பூத்த (40)

புது புனல் குடையும் மாதர் பூவொடு நாவி பூத்த
கதுப்பு உறு வெறியே நாறும் கரும் கடல் தரங்கம் என்றால் – பால:2 11/1,2
புறவு ஒன்றின் பொருட்டாக துலை புக்க பெருந்தகை-தன் புகழில் பூத்த
அறன் ஒன்றும் திருமனத்தான் அமரர்களுக்கு இடர் இழைக்கும் அவுணர் ஆயோர் – பால:5 62/1,2
போன்று ஒளிர் புனித நின் அருளில் பூத்த என் – பால:5 76/2
புள்ளி குறி இட்டு என ஒள் மீன் பூத்த வானம் பொலி கங்குல் – பால:10 72/1
பூத்த அண்டம் பழையது என்று புதுக்குவானும் போன்று உளதால் – பால:10 74/4
செய்களின் மடுவில் நல் நீர் சிறைகளில் நிறைய பூத்த
நெய்தலும் குமுத பூவும் நெகிழ்ந்த செங்கமல போதும் – பால:14 53/1,2
சுற்றுறு கமலம் பூத்த தொடு கடல் திரையின் செல்ல – பால:14 75/2
பூத்த ஏழிலை பாலையை பொடிபொடி ஆக – பால:15 6/3
புக்க மங்கையர் பூத்த கொம்பு ஆம் என பொலிந்தார் – பால:15 10/4
பஞ்சி அம் கமலம் பூத்த பசும் சுவடு உடைத்து-மன்னோ – பால:16 8/4
புலந்தவர் போல நின்று வளைகில பூத்த கொம்பர் – பால:17 10/4
மை அவாம் குவளை எல்லாம் மாதர் கண்_மலர்கள் பூத்த
கை அவாம் உருவத்தார்-தம் கண் மலர் குவளை பூத்த – பால:18 3/1,2
கை அவாம் உருவத்தார்-தம் கண் மலர் குவளை பூத்த
செய்ய தாமரைகள் எல்லாம் தெரிவையர் முகங்கள் பூத்த – பால:18 3/2,3
செய்ய தாமரைகள் எல்லாம் தெரிவையர் முகங்கள் பூத்த
தையலார் முகங்கள் செய்ய தாமரை பூத்த அன்றே – பால:18 3/3,4
தையலார் முகங்கள் செய்ய தாமரை பூத்த அன்றே – பால:18 3/4
புறப்படும் புகும் ஒரு பூத்த கொம்பு_அனாள் – பால:19 52/4
பள்ளத்து பாயும் நல் நீர் அனையவர் பானல் பூத்த
வெள்ளத்து பெரிய கண்ணார் மென் சிலம்பு அலம்ப மென் பூ – பால:21 3/1,2
மொய் வளர் குவளை பூத்த முளரியின் முளைத்த முந்நாள் – பால:22 16/1
பொன் தடம் தாமரை பூத்த போன்றதே – பால:23 61/4
பொங்கிய உவகை வெள்ளம் பொழிதர கமலம் பூத்த
சங்கை_இல் முகத்தார் நம்பி தம்பியர் அனையர் ஆனார் – அயோ:3 69/1,2
பூத்த நாள்_மலர் அயன் முதல புண்ணியர் – அயோ:12 10/1
குழையுறு மதியம் பூத்த கொம்பனாள் குழைந்து சோர – ஆரண்:7 64/1
பஞ்சு பூத்த விரல் பதுமம் பவளம் பூத்த அடியாள் என் – கிட்:1 31/1
பஞ்சு பூத்த விரல் பதுமம் பவளம் பூத்த அடியாள் என் – கிட்:1 31/1
நெஞ்சு பூத்த தாமரையின் நிலையம் பூத்தாள் நிறம் பூத்த – கிட்:1 31/2
நெஞ்சு பூத்த தாமரையின் நிலையம் பூத்தாள் நிறம் பூத்த
மஞ்சு பூத்த மழை அனைய குழலாள் கண் போல் மணி குவளாய் – கிட்:1 31/2,3
மஞ்சு பூத்த மழை அனைய குழலாள் கண் போல் மணி குவளாய் – கிட்:1 31/3
கல் நிற கற்றை நெடு நிழல் பூத்த கற்பக முழு வனம் கவின – சுந்:3 80/4
போதி என்றான் பூத்த மரம் போல் புண்ணால் பொலிகின்றான் – சுந்:8 43/4
புண்ணிய மேனி தீண்ட அஞ்சுவான் உலகம் பூத்த
கண் அகன் கமலத்து அண்ணல் கருத்திலாள் தொடுத்தல் கண்ணின் – சுந்:14 32/2,3
கமல திண் காடு பூத்த காள மா மேகம் ஒத்தான் – யுத்1:10 4/4
பாசடை பொய்கை பூத்த பங்கயம் நிகர்ப்ப பாராய் – யுத்1:10 10/4
பூ உயர் மின் எலாம் பூத்த வான் நிகர் – யுத்2:15 111/1
பொய் அற சிறிது என்று எண்ணும் பெருமையான் புதல்வன் பூத்த
மை அற கரிது என்று எண்ணும் மனத்தினான் வயிரம் அன்ன – யுத்3:28 47/2,3
புளின திட்டின் கண் அகன் வாரி கடல் பூத்த
நளின காடே ஒப்பன காண்-மின் நமரங்காள் – யுத்4:33 6/3,4
பருவத்தால் பூத்த என்ன பூத்தன பகையின் சீறும் – யுத்4:42 5/3
புருவத்தார் மேனி எல்லாம் பொன் நிற பசலை பூத்த – யுத்4:42 5/4
விரி கடல் நடுவண் பூத்த மின் என ஆரம் வீங்க – யுத்4-மிகை:42 35/1
கர கமலங்கள் பூத்த கற்றை அம் கவரி தெற்ற – யுத்4-மிகை:42 36/3
பூ மலர் தவிசை நீத்து பொன் மதில் மிதிலை பூத்த
தேமொழி திருவை ஐயன் திருவருள் முகத்து நோக்க – யுத்4-மிகை:42 57/1,2

TOP


பூத்ததாம் (1)

நஞ்சு பூத்ததாம் அன்ன நகையால் என்னை நலிவாயோ – கிட்:1 31/4

TOP


பூத்ததால் (1)

பூவின் மாலை புலால் வெறி பூத்ததால் – யுத்4:37 20/4

TOP


பூத்தது (11)

உண்டான் உந்தி கடல் பூத்தது ஓத கடலும் தான் வேறு ஓர் – பால:10 71/3
வெண் தாமரையின் மலர் பூத்தது ஒத்தது ஆழி வெண் திங்கள் – பால:10 71/4
பண் உளர் பவள தொண்டை பங்கயம் பூத்தது அன்ன – பால:18 7/1
பொங்கு இரும் கரும் கடல் பூத்தது ஆம் என – பால:23 51/2
நால் கடல் படு மணி நளினம் பூத்தது ஓர் – அயோ:2 49/1
பொதி பல கவிகை மீன் பூத்தது ஆகிலும் – அயோ:12 35/3
பூத்தது அன்ன பொரு_இல் தட கையால் – ஆரண்:7 17/3
பொருந்திட இன்றுதான் என் புண்ணியம் பூத்தது என்ன – ஆரண்:16 5/2
கார் கடல் கமலம் பூத்தது என பொலிவானை கண்டான் – யுத்1:4 129/4
கார் முகில் கமலம் பூத்தது அன்று இவன் கண்ணன் கொல்லாம் – யுத்1:4 134/3
பொரு கலை குலம் பூத்தது போன்றனள் – யுத்4:40 7/3

TOP


பூத்ததே (1)

புதுமை ஆதலின் அவற்கு அச்சம் பூத்ததே – பால:19 49/4

TOP


பூத்தலால் (1)

பொருந்து செல்வமும் கல்வியும் பூத்தலால்
வருந்தி வந்தவர்க்கு ஈதலும் வைகலும் – பால:2 36/2,3

TOP


பூத்தவன் (2)

பூத்தவன் முதலினர் புவியுள் தோன்றினார் – அயோ:12 16/2
பூத்தவன் அல்லனேல் புனித வேள்வியை – அயோ-மிகை:1 6/2

TOP


பூத்தவை (1)

பூத்தவை வடிவை ஒப்பான் சிற்றவை கோயில் புக்கான் – அயோ:3 105/4

TOP


பூத்தன (4)

பொழிந்தன மலர்_மழை ஆசி பூத்தன
மொழிந்தன பல்_இயம் முரசம் ஆர்த்தன – பால:5 67/2,3
சாளரத்தினும் பூத்தன தாமரை மலர்கள் – அயோ:1 53/4
பொங்கு வெம் கோள் அரா விசும்பு பூத்தன
வெம் கதிர் செல்வனை விழுங்கி நீங்குமால் – ஆரண்:13 109/1,2
பருவத்தால் பூத்த என்ன பூத்தன பகையின் சீறும் – யுத்4:42 5/3

TOP


பூத்தாள் (2)

போதகம் நடப்ப நோக்கி புதியது ஓர் முறுவல் பூத்தாள் – ஆரண்:5 5/4
நெஞ்சு பூத்த தாமரையின் நிலையம் பூத்தாள் நிறம் பூத்த – கிட்:1 31/2

TOP


பூத்தான் (2)

போயது எம் பொருமல் என்னா இந்திரன் உவகை பூத்தான்
தூய மா மலர் உளோனும் சுடர் மதி சூடினோனும் – பால:5 22/1,2
புனைந்தனென் வாகை என்னா இந்திரன் உவகை பூத்தான்
வனைந்தன அல்லா வேதம் வாழ்வு பெற்று உயர்ந்த-மாதோ – யுத்3:31 227/2,3

TOP


பூத்தானும் (1)

பூத்தானும் அம் மழுவாளியும் முழு வாய்-கொடு புகழ்ந்தார் – யுத்3:27 148/4

TOP


பூத்து (16)

கரு முகில் தாமரை காடு பூத்து நீடு – பால:5 10/1
செந்தாமரை பூத்து என தீபம் எடுத்தது அன்றே – பால:16 41/4
கயங்களில் மரை மலர் காடு பூத்து என – ஆரண்:10 18/3
புண்டரீக தடம் காடு பூத்து ஒரு – ஆரண்:13 62/2
புண்டரிகங்கள் பூத்து புயல் தழீஇ பொலிந்த திங்கள் – கிட்:3 17/3
கண்ணுற்றான் வாலி நீல கார் முகில் கமலம் பூத்து
மண் உற்று வரி வில் ஏந்தி வருவதே போலும் மாலை – கிட்:7 81/1,2
புடை சுற்றும் துணை இன்றி புகழ் பொதிந்த மெய்யே போல் பூத்து நின்ற – கிட்:13 26/3
பொசிவு உறு பசும்பொன் குன்றில் பொன் மதில் நடுவண் பூத்து
வசை அற விளங்கும் சோதி மணியினால் அமைந்த மாடத்து – சுந்:2 97/1,2
மலர் மிசை மலர் பூத்து என்ன மலர்_கையால் வதனம் தாங்கி – சுந்:2 111/3
பூத்து என மீன்களால் பொலிந்தது அண்டமே – யுத்1:5 3/4
பொய்கை தாமரை பூத்து என பொலிந்தது புணரி – யுத்1:6 29/4
புண்டரீக தடம் பூத்து பொன் சிலை – யுத்2:16 274/2
பூத்து இழி மதமலை மிடைந்த போர் படை – யுத்2:16 309/2
புண்டரீக தடம் தருமம் பூத்து என – யுத்3:24 66/4
மரகத சயிலம் செந்தாமரை மலர் காடு பூத்து
திரை கெழு கங்கை வீசும் திவலையால் நனைந்து செய்ய – யுத்4-மிகை:42 30/1,2
கரு முகிற்கு அரசு செந்தாமரை மலர் காடு பூத்து ஓர் – யுத்4-மிகை:42 35/3

TOP


பூத (4)

பூத கணத்து அரசு ஏந்தி அனல் நின்றும் போந்ததால் – பால:12 20/4
பூத_நாயகன் புவி_மகள் நாயகன் பொரு இல் – பால-மிகை:9 13/1
ஒழிப்ப_அரும் திறல் பல் பூத கணத்தொடும் உறையும் உண்மை – ஆரண்:15 53/4
பூத நாயகன் நீர் சூழ்ந்த புவிக்கு நாயகன் இ பூ-மேல் – யுத்1:14 21/1

TOP


பூத_நாயகன் (1)

பூத_நாயகன் புவி_மகள் நாயகன் பொரு இல் – பால-மிகை:9 13/1

TOP


பூதங்கள் (10)

மண் முதல் பூதங்கள் மாயும் என்ற போது – அயோ:14 72/3
பூதங்கள் விளியும் நாளும் போக்கு இலா உலகம் புக்கான் – ஆரண்:13 128/4
மாலினால் தரு வன் பெரும் பூதங்கள்
நாலின் ஆற்றலும் ஆற்றுழி நண்ணினாய் – கிட்:7 119/3,4
பூதங்கள் தொடர்ந்து புகழ்ந்தன பூசுரேசர் – சுந்:1 61/3
பெயருமேல் நெடும் பூதங்கள் ஐந்தொடும் பெயரும் – யுத்1:3 13/4
எண்_இல் பூதங்கள் நிற்பன திரிவன இவற்றின் – யுத்1:3 43/2
முன் ஆன பூதங்கள் யாவையும் முற்றிடினும் – யுத்1:3 170/3
நூல் மறைந்து ஒளிப்பினும் நுவன்ற பூதங்கள்
மேல் மறைந்து ஒளிப்பினும் விரிஞ்சன் வீயினும் – யுத்2:18 101/1,2
இகழ்வு இல் பூதங்கள் இறப்பினும் இறுதிசெல்லா தன் – யுத்4:35 17/3
காற்றை முன்னுடை பூதங்கள் அவை சென்று கடைக்கால் – யுத்4:40 94/3

TOP


பூதங்கள்-தொறும் (1)

பூதங்கள்-தொறும் உறைந்தால் அவை உன்னை பொறுக்குமோ – ஆரண்:1 47/4

TOP


பூதத்தின் (1)

வான்-நின்று இழிந்து வரம்பு இகந்த மா பூதத்தின் வைப்பு எங்கும் – அயோ:0 1/1

TOP


பூதத்தை (1)

ஆசு இல் சேனையை ஐம் பெரும் பூதத்தை அறிவை – கிட்:12 36/2

TOP


பூதம் (28)

ஏயென பூதம் ஒன்று எழுந்தது ஏந்தியே – பால:5 84/4
தைத்தது பூதம் அ தவனும் வேந்தனை – பால:5 85/2
விரியும் பூதம் ஒர் ஐந்தினும் மெய்யினும் – அயோ:2 15/3
எண்ணும் பூதம் எலாம் அழிந்து ஏகினும் – அயோ:4 17/2
வானும் நிலனும் முதல் ஈறு_இல் வரம்பு_இல் பூதம்
மேல்-நின்று கீழ்-காறும் விரிந்தன வீழ்வ போல – அயோ:4 116/1,2
பூதம் அத்தனையும் ஓர் வடிவு கொண்டு புதிது என்று – ஆரண்:1 17/1
உறு கால் கிளர் பூதம் எலாம் உகினும் – ஆரண்:2 20/3
பூதம் ஓர் ஐந்தினில் பொருந்திற்று அன்றியே – ஆரண்:15 15/2
வெவ்வியது ஒரு பெரும் பூதம் வில் வலாய் – ஆரண்:15 21/2
பூதம் கொல்ல பொன்றுதி என்னின் பொருள் உண்டோ – ஆரண்:15 31/4
கணிக்கும் தன்மைத்து அன்று விடத்தின் கனல் பூதம்
பிணிக்கும் கையும் பெய் பில வாயும் பிழையாமல் – ஆரண்:15 33/2,3
உலைவு_இல் பூதம் நான்கு உடைய ஆற்றலான் – கிட்:3 39/2
அலங்கலில் தோன்றும் பொய்ம்மை அரவு என பூதம் ஐந்தும் – சுந்:0 1/1
வெவ் வழி பூதம் ஓர் ஐந்தின் மேலதோ – சுந்:4 100/2
ஐவரும் பெரும் பூதம் ஓர் ஐந்தும் ஒத்து அமைந்தார் – சுந்:9 14/4
பூதம் கண்ணிய வலி எலாம் ஒரு தனி பொறுத்தான் – யுத்1:3 1/4
பூதம் ஐந்தொடும் பொருந்திய உருவினால் புரளான் – யுத்1:3 18/1
பூதம் அஞ்சும் வந்து அஞ்சலித்து உயிர்கொண்டு பொரும – யுத்1:6 10/3
மற்றைய பூதம் எல்லாம் வருணனை வைத மாதோ – யுத்1:6 60/4
இன்று இது தீரும் என்னில் எளிவரும் பூதம் எல்லாம் – யுத்1:7 22/2
தக்க பூதம் அவை ஐந்தொடு துன்னிட்டு – யுத்1:11 4/1
ஆயிரம் மத கரி பூதம் ஆயிரம் – யுத்2:16 99/2
பொறைக்கு அமைந்த வெம் கரி பரி யாளி மா பூதம்
திற திறம் பட துணித்து அவன் தேரையும் சிதைத்தான் – யுத்2:16 237/3,4
அளப்பு இல் வெம் கரிகள் பூதம் ஆளி வெம் பரிகள் பூண்டு ஆங்கு – யுத்2-மிகை:16 25/1
பூதம் அவை ஐந்தின் வலியின் பொலிவது அம்மா – யுத்4:36 10/4
புண்டரிக மொட்டு அனைய மொட்டினது பூதம்
உண்டன வயிற்றிடை ஒடுக்கி உமிழ்கிற்போன் – யுத்4:36 12/2,3
பூதம் அவை ஐந்தும் எரி மூன்றும் நனி பொய் தீர் – யுத்4:36 13/3
ஓத முதலாய் உதவு பூதம் அவை ஐந்தும் – யுத்4-மிகை:37 18/2

TOP


பூதமும் (5)

பூதமும் வெளி ஒழித்து எவையும் புக்க பின் – அயோ:14 118/2
எள்_இல் ஐ பெரும் பூதமும் யாவையும் உடைய – யுத்1:5 53/1
வரும் காலனும் பெரும் பூதமும் மழை மேகமும் உடனா – யுத்2:18 156/3
காலன் தனது உருவங்களும் கரும் பூதமும் பெரும் பேய் – யுத்3:27 153/3
தேசம் முதல் ஐம் பூதமும் செரு கண்டனர் நெருக்க – யுத்4:37 57/3

TOP


பூதமோ (1)

வந்துற விடுத்தது ஓர் வய வெம் பூதமோ
முந்து ஒரு மலருளோன் இலங்கை முற்றுற – சுந்:12 67/2,3

TOP


பூதர (1)

பூதர புயத்து வீரர் நும் ஒக்கும் புனிதர் யாரே – கிட்:2 21/2

TOP


பூதரம் (1)

பூதரம் அனைய மேனி புகை நிற புருவ செம் தீ – யுத்4:35 1/1

TOP


பூதரோதரம் (1)

பூதரோதரம் புக்கு என போர்த்து இழி – யுத்3:29 1/2

TOP


பூதல (3)

பூம் கழல் தொழுது வாழ்த்தி பூதல மன்னர்_மன்னன் – பால:5 32/2
பூதல பரப்பின் அண்ட பொகுட்டினுள் புறத்துள் பொய் தீர் – சுந்:12 108/1
பூதல வரைப்பின் நாகர் புரத்தின் அ புறத்தது ஆக – யுத்1:9 83/2

TOP


பூதலங்களை (1)

பூதலங்களை பிளப்பன அண்டத்தை பொதுப்ப – யுத்4:32 16/2

TOP


பூதலத்தது (1)

பூதலத்தது ஆக்குவாயாக இனி பொலம் தேரை என்ற போதில் – யுத்4:37 201/1

TOP


பூதலத்திடை (1)

பூதலத்திடை புக்கனன் புகுதலும் பொரு இல் – யுத்4:40 102/3

TOP


பூதலத்து (6)

பூதலத்து அரசை எல்லாம் பொன்றுவித்தனை என்றாலும் – பால:24 36/1
புரைசை மால் களிறும் புரவியும் தேரும் பூதலத்து யாவையும் அவண – பால-மிகை:3 1/2
பொன் நகர் இறையும் மற்றை பூதலத்து அரசும் ஒவ்வா – பால-மிகை:10 1/3
பூதலத்து அடித்த கையன் நிகும்பன் என்று ஒருவன் பொங்க – யுத்1:13 14/2
பூதலத்து அரவொடு மலைந்து போன நாள் – யுத்3:24 98/1
பொன் திகழ் புட்பக தேர் பூதலத்து இழிய ஏவி – யுத்4-மிகை:41 136/3

TOP


பூதலத்தோர் (1)

புண் செய்த நெஞ்சை விதி என்பார் பூதலத்தோர்
கண் செய்த பாவம் கடலின் பெரிது என்பார் – அயோ:4 101/3,4

TOP


பூதலம் (12)

பொறை தவிர்ந்து உயிர்க்கும் தெய்வ பூதலம் தன்னில் பொன்னின் – பால:2 19/3
பூதலம் முழுதும் தாங்கும் புதல்வரை அளிக்கும் வேள்வி – பால:5 27/3
நீ இவண் போத இ பூதலம்
ஏது செய்த தவம் என்று இயம்பினான் – பால-மிகை:11 3/3,4
புரியும் தன் மகன் அரசு எனில் பூதலம் எல்லாம் – அயோ:2 78/1
பூதலம் உற்று அதனில் புரண்ட மன்னன் – அயோ:3 16/1
பூ பொதி அவிழ்ந்தன நடையன் பூதலம்
தீ பொதிந்தாம் என மிதிக்கும் செய்கையன் – ஆரண்:12 22/1,2
பூதலம் முற்றும் ஈர் அடி வைத்து பொலி போழ்து யான் – கிட்:17 5/2
பொலன் கெழு மலையும் தாளும் பூதலம் புக்க மாதோ – சுந்:1 15/4
பொன் திணி உலகம் எல்லாம் பூதலம் ஆய மாதோ – சுந்:10 12/4
பூதலம் காவொடும் எரிந்த பொன் மதில் – யுத்1:6 43/2
பூதலம் என்னும் நங்கை-தன்னையே நோக்கி புக்கான் – யுத்2:16 3/4
பூதலம் எழுந்து படர் தன்மைய பொலம் தேர் – யுத்4:36 7/2

TOP


பூதியும் (1)

பெருகும் நீரொடு பூதியும் வாயுவும் பிறங்கு – பால-மிகை:9 50/1

TOP


பூப்ப (3)

மதி நுதல் வல்லி பூப்ப நோக்கிய மழலை தும்பி – பால:17 9/2
பொருக்கென அவனி கொடி முறுவல் பூப்ப
அரக்கர் கோமகனை நோக்கி ஆண்மை அன்று அழகும் அன்றால் – சுந்-மிகை:3 18/1,2
திங்களின் குடைகள் பூப்ப திசை களிறு இரிய வந்தான் – சுந்-மிகை:11 2/4

TOP


பூம் (103)

நனை சிலம்புவ நாகு இள வண்டு பூம்
புனை சிலம்புவ புள் இனம் வள்ளியோர் – பால:2 29/2,3
புகலும் வேள்வியில் பூம் புகையோடு அளாய் – பால:2 41/3
பூம் தவிசு உகந்து உளோனும் புராரியும் புகழ்தற்கு ஒத்த – பால:5 31/3
பூம் கழல் தொழுது வாழ்த்தி பூதல மன்னர்_மன்னன் – பால:5 32/2
நீண்ட பூம் பழுவத்தை நெறியின் எய்தி பின் – பால:8 29/2
துணர்த்த பூம் தொடையலான் பகழி தூவினான் – பால:8 42/1
படர் பூம் குவளை நாள் மலரோ நீலோற்பலமோ பானலோ – பால:10 65/2
பொன்னை முன்னிய பூம் கணை மாரியால் – பால:11 8/2
புண்டரிகம் முகம் மலர அகம் மலர்ந்து பொலிந்தன பூம் பொய்கை எல்லாம் – பால:11 15/4
பூம் கழலார் கொண்டுபோய் வனம் புக்கேன் புகா முன்னம் – பால:12 27/3
ஊசல் ஆடு உயிரினோடும் உருகு பூம் பள்ளி நீங்கி – பால:13 45/1
சீத நீர் தெளித்த மென் பூம் சேக்கையை அரிதின் சேர்ந்தாள் – பால:13 45/4
தொடர்ந்த பூம் கலைகளும் குழலும் சோர்தர – பால:13 56/2
புயல் பொழி தட கையான் புதல்வன் பூம் கணை – பால:13 58/3
நாறு பூம் குழல் நங்கையர் கண்ணின் நீர் – பால:14 43/1
பூம் தளிர் உறைப்ப மாழ்கி போக்கு அரிது என்ன நிற்பார் – பால:14 57/4
சுடிகை பூம் கமலம் அன்ன சுடர் மதி முகத்தினார்-தம் – பால:16 18/2
தம் புய வரைகள் வந்து தாழ்வன தளிர்த்த மென் பூம்
கொம்புகள் தாழும் என்றல் கூறல் ஆம் தகைமைத்து ஒன்றோ – பால:17 8/3,4
மலர்ந்த பூம் தொடையல் மாலை மைந்தர்-பால் மயிலின் அன்னார் – பால:17 10/2
தேடிதேடி சேர்த்த நறும் பூம் செழு மாலை – பால:17 26/3
நாறு பூம் குழல் நன்னுதல் புன்னை மேல் – பால:17 36/1
கடலிடை தோன்றும் மென் பூம் கற்பக வல்லி ஒத்தாள் – பால:18 16/4
ததும்பு பூம் திரை தண் புனல் சுட்டதால் – பால:18 24/2
வயங்கு பூம் பந்தரும் மகளிர் எய்தினார் – பால:19 5/4
விரை செய் பூம் சேக்கையின் அடுத்த மீமிசை – பால:19 27/1
குழைத்த பூம் கொம்பு_அனாள் ஒருத்தி கூடலை – பால:19 33/1
உய்த்த பூம் பள்ளியின் ஊடல் நீங்குவான் – பால:19 35/1
பாய்ந்த பூம் பள்ளியில் படுத்த பல்லவம் – பால:19 38/3
நாறு பூம் கோதை-பால் நவில நாணுவாள் – பால:19 47/3
சரிந்த பூம் துகில்கள் தாங்கார் இடை தடுமாற தாழார் – பால:21 2/2
பூம் துணர் வாளி மாரி பொழிகின்ற பூசல் நோக்கி – பால:21 11/2
வரிந்த பூம் தொடையும் அன்றி வெள்ளிடை அரிது அ வீதி – பால:21 18/4
நிறைஞ்ச பூம் தவிசு ஏறி நிழல்கள் போல் – பால:21 43/2
பூம் கொழுந்து பொலிவன போன்றவே – பால:21 49/4
விண் நின்ற மதியின் மென் பூம் சிகழிகை கோதை வேய்ந்தார் – பால:22 4/4
செய்ய பூம் கமலம் மன்ன சேர்த்திய சிலம்பு சால – பால:22 14/3
மின்ன பூம் சுரும்பும் வண்டும் மிஞிறும் தும்பிகளும் பம்ப – பால:22 17/3
புன்னை பூம் தாது மானும் பொன் பொடி அப்பிவிட்டார் – பால:22 17/4
சம்பு அ நாள் தன் உமை செவி சாற்று பூம்
கொம்பு அனாள்-தன் கொழுநன் இராம பேர் – பால-மிகை:0 19/1,2
பூம் தண் சேக்கை புனிதனையே பொரு – பால-மிகை:11 4/1
பூம் குழல் மகளிர் உள்ளம் புது களி ஆட நோக்கி – அயோ:3 104/2
ஊதை எறிய ஒசி பூம் கொடி ஒப்பார் – அயோ:4 94/4
போது ஆம் பல் தோன்ற புணர் முலை மேல் பூம் தரளம் – அயோ:4 97/2
போகா உயிர் தாயர் நம் பூம் குழல் சீதை என்றே – அயோ:4 146/3
பூம் கொடி ஒதுங்குவ போல் ஒதுங்கினர் – அயோ:4 191/2
பூவு நாறலள் பூம் குழல் கற்றையின் – அயோ:7 21/3
பூம் கழல் காலவன் வனத்து போயது – அயோ:11 60/2
பூம் குழல் கங்கை நங்கை முலை என பொலிந்த மாதோ – அயோ:13 51/4
செய்ய பூம் கழலவன் சென்னி சேர்ந்த பின் – அயோ-மிகை:1 3/2
பூம் குலை குலாவு குளிர் சோலை புடை விம்மி – ஆரண்:3 57/2
இனிய பூம் சாலை எய்தி இருந்தனன் இராமன் இப்பால் – ஆரண்:5 7/4
பொன்னொடும் புனிதன் போய் அ பூம் பொழில் சாலை புக்கான் – ஆரண்:6 62/4
புவனம் அனைத்தையும் ஒரு தன் பூம் கணையால் உயிர் வாங்கும் – ஆரண்:6 124/3
வெறி கொள் பூம் குழலினாளை வீரனே வேண்டினேன் யான் – ஆரண்:7 60/3
பூம் தென்றல் புகுந்து உறை சாளரமும் புனைந்தான் – ஆரண்:10 157/3
குன்றிடை தொடுத்து விட்ட பூம் கணை-கொல் அது என்றான் – ஆரண்:12 69/4
தோடு இவர்ந்த பூம் சுரி குழலாள்-தனை காணான் – ஆரண்:13 71/2
கள்ளும் சிலம்பும் பூம் கோதை கற்பின் கடலில் படிவாற்கு – ஆரண்:14 28/2
பூம் கழல் வார் சிலை மீளி பொலிந்தான் – ஆரண்:14 60/2
மழை புரை பூம் குழல் விநதை வான் இடி மின் அருணனுடன் வயிநதேயன் – ஆரண்-மிகை:4 3/1
பொய்கை அன்னங்கள் ஏந்திய பூம் கொம்பர் பொலிவ – கிட்:1 18/4
விரை செய் பூம் புனல் ஆடலை மேயினான் – கிட்:1 35/4
பூம் துகில் ஆய அ பூவை பூண்களே – கிட்:6 8/4
செறி புனல் பூம் துகில் திரை கையால் திரைத்து – கிட்:10 115/1
புல் அணை வைக யான் பொன் செய் பூம் தொடர் – கிட்:11 107/3
போல நின்று பொலிவது பூம் பொழில் – கிட்:13 18/2
வெவ் ஆறு அம் என குளிர்ந்து வெயில் இயங்கா வகை இலங்கும் விரி பூம் சோலை – கிட்:13 22/2
சிறையும் தெள்ளு பூம் தடமும் தெண் பளிக்கு – கிட்:15 13/3
சந்த பூம் பந்தர் வேய்ந்த தமனிய அரங்கில் தம்தம் – சுந்:2 104/1
கொண்ட பூம் துகிலும் கோவை கலைகளும் சோர கூர்ம் கள் – சுந்:2 186/2
பிச்சரின் பிதற்றி அல்குல் பூம் துகில் கலாபம் பீறி – சுந்:2 187/2
கற்றை பூம் குழலாளை சிறை வைத்த கண்டகனை – சுந்:2 221/2
வடித்து ஆய் பூம் குழலாளை வான் அறிய மண் அறிய – சுந்:2 231/1
துன்று பூம் சோலைவாய் அரக்கன் தோன்றினான் – சுந்:3 73/4
அன்ன பூம் சதுக்கம் சாமரை உக்கம் ஆதியாம் வரிசையின் அமைந்த – சுந்:3 85/1
பூம் தண் வார் குழல் பொன் கொழுந்தே புகழ் – சுந்:3 101/1
பூம் கணைக்காற்கு ஒரு பரிசுதான் பொரு – சுந்:4 43/3
பூம் தளிர் கைகளான் மெய் உற புல்லினாள் – சுந்:10 47/4
பூம் துணர் சேர்த்து என பொலியும் வாள் முகம் – சுந்:12 10/2
பூம் கழல் தொழுது வாழ்த்தி விசும்பிடை கடிது போனான் – சுந்:14 1/4
பொன் தரு மலர் பதம் வழுத்தி பூம் கொடி – சுந்-மிகை:4 2/3
எரிந்த பூம் துகில் எரிந்தது முரசு இனம் முதலாய் – சுந்-மிகை:13 9/2
பழிக்கும் காமன் பூம் கணைக்கும் பற்றா நின்றான் பொன் தோளை – யுத்1:1 4/2
புந்தி நொந்து இராமனும் உயிர்ப்ப பூம் கணை – யுத்1:5 2/2
பூம் கழல் அரக்கன் வந்து பொலம் கழல் இலங்கை வேந்தை – யுத்2:16 12/3
வாழும் மணி அரங்கில் பூம் பள்ளி வைகுவாய் – யுத்2:17 85/2
பொங்கு பூம் பள்ளி புக்கார் அவர் உடல் பொருந்த புல்லி – யுத்2:19 165/3
பொன் பொதி விளக்கம் கோடி பூம் குழை மகளிர் ஏந்த – யுத்2:19 279/3
குழன்ற பூம் குஞ்சியான் உணர்வு கூடினான் – யுத்3:24 102/4
பூம் துகிலோடும் பூசல் மேகலை சிலம்பு பூண்ட – யுத்3:25 8/3
போதம் வந்து எய்தல்-பால யாவையும் புரிந்து பொன் பூம்
பாதமும் கையும் மெய்யும் பற்றினன் வருடலோடும் – யுத்3:26 61/2,3
புலவி மங்கையர் பூம் சிலம்பு அரற்று அடி போக்கி – யுத்4:35 15/1
புனைந்த பூம் குழல் விரித்து அரற்றும் பூசலார் – யுத்4:38 12/2
நாறு பூம் குழல் நாயகி சோபனம் – யுத்4-மிகை:40 4/1
நாறு பூம் குழல் நாரியே சோபனம் – யுத்4-மிகை:40 4/2
பூம் குலா நகர் புகுதி இ ஞான்று என புகன்றான் – யுத்4-மிகை:41 2/4
பூம் குலா நகர் புகுதி இ பொழுதினில் என்றான் – யுத்4-மிகை:41 4/4
பூம் குலா நகர் புகுதி இ பொழுதினில் என்றான் – யுத்4-மிகை:41 5/4
பூம் கழல் புயல் போல் மேனி புனித என் பொருட்டால் செய்த – யுத்4-மிகை:41 64/2
புகன்றவன் தனை பூம் கழல் இராகவன் சாய்கை – யுத்4-மிகை:41 91/1
பூசனை தொழில் முடிந்த பின் பூம் கழல் இராமன் – யுத்4-மிகை:41 111/1
போன காலையில் பூம் கழல் இராகவன் பின்னே – யுத்4-மிகை:41 113/1
வேளையே பொடியதாக விழிக்கும் நீள் நுதலின் வெண் பூம்
பூளையே சூடுவானை பொருவும் மா முனிவன் போனான் – யுத்4-மிகை:42 22/3,4

TOP


பூம்-தொறும் (1)

பூம்-தொறும் வாவி செல்லும் பொறி வரி வண்டின் போனான் – சுந்:2 99/4

TOP


பூமி (8)

பொன்னை ஏய் சடையான் கூற கேட்டலும் பூமி கேள்வன் – பால:9 16/1
பூமி தோய் பிடி சிந்தரும் போயினார் – பால:14 39/2
நலம் கிளர் பூமி என்னும் நங்கையை நறும் துழாயின் – அயோ:3 75/1
பூமி மேல் அவன் தேர் சென்ற நெடு நெறி போனார் – ஆரண்:13 77/4
போக பூமி புகுந்திட வல்ல நின் – கிட்:13 6/3
பூமி தாங்கு ஒருவனோ பொருது முற்றுவான் – சுந்:12 65/3
எரிபட பொருத பூமி இடம் பட எதிர்ந்த எல்லாம் – யுத்2:18 185/3
நல் நெடும் பூமி என்னும் நங்கை தன் கொங்கை ஆர – யுத்4:42 19/4

TOP


பூமியில் (5)

போக பூமியில் பொன் நகர் அன்னது ஓர் – பால:11 1/3
பூமியில் அணங்கு அனார்-தம் பொதுவிடை புகுந்து பொன் தோள் – கிட்:11 47/3
போய் இனி மனிதரை குரங்கை பூமியில்
தேயு-மின் கைகளால் தின்-மின் என்று எமை – யுத்1:2 29/1,2
பூடும் ஆடுதல் இலாய இ பூமியில் – யுத்1:8 63/4
பூமியில் வளர்த்தும் கள்வன் போய் அகன்றானோ என்னும் – யுத்2:19 223/4

TOP


பூமியின் (1)

பொன்_மலை-மீது போய் போக பூமியின்
நல் மருந்து உதவும் என்று உரைத்த நல் உரைக்கு – யுத்3:24 92/1,2

TOP


பூமியும் (6)

பூமியும் அயோத்தி மா நகரம் போலுமே – பால:4 7/4
சமர பூமியும் ஒத்தது தானையே – பால:14 28/4
திருவும் பூமியும் சிந்தையில் சிறந்தன என்றான் – அயோ:1 73/4
பொன் திணி போதினாளும் பூமியும் புலம்பி நைய – அயோ:3 115/3
புக்கது அ கொடியோன் உரம் பூமியும்
திக்கு அனைத்தும் விசும்பும் திரிந்தவே – யுத்4:37 196/3,4
தெள்ளிய திருவும் தெய்வ பூமியும் சேரும் தோளான் – யுத்4:42 17/4

TOP


பூமியுள் (1)

பூ எலாம் பொடி ஆக இ பூமியுள்
கா எலாம் ஒடிப்பென் என காந்துவாள் – ஆரண்:6 69/1,2

TOP


பூமியே (1)

பொன் தடம் கொம்பினில் பூட்டி பூமியே
நல் தவம் உடையள் யானாகின் நாயகன் – சுந்-மிகை:4 1/2,3

TOP


பூமியை (1)

முன்னமே பூமியை முகந்து பாதலம்-தன்னிலே – ஆரண்-மிகை:13 4/1

TOP


பூமியையும் (1)

போக பூமியையும் ஏசும் புது மலர் சோலை புக்கார் – கிட்:3 30/4

TOP


பூரண (6)

பூரண குடம் எங்கும் புனை துகில் புனைவாரும் – பால:23 22/2
கலந்து இடித்தன வெடித்தன பூரண மங்கல கலசங்கள் – சுந்:2 202/4
பூரண குடத்து நீர் நறலின் பொங்குமால் – சுந்:3 46/4
பூரண மணி குடம் உடைந்துபோயதால் – யுத்3:27 45/4
பூரண தடம் திசை-தொறும் இந்திரன் புலரா – யுத்3:30 21/3
பூரண பொன் குடம் பொலிய வைத்து நீள் – யுத்4-மிகை:41 212/2

TOP


பூரணன் (1)

அண்டம் அனைத்தும் பூரணன் ஆகும் அவன் ஆகும் – சுந்-மிகை:2 4/3

TOP


பூரி (1)

பூ_மகட்கு அணி அது என்ன பொலி பசும் பூரி சேர்த்தி – யுத்4-மிகை:42 34/1

TOP


பூரித்து (2)

மங்கல புனலும் நாலு வாரியின் நீரும் பூரித்து
அங்கியின் வினையிற்கு ஏற்ற யாவையும் அமைத்து வீர – அயோ:3 81/2,3
அரசியல் பாரம் பூரித்து அயர்ந்தனை இகழாது ஐயன் – கிட்:7 142/1

TOP


பூரியர் (5)

பூரியர் எண்ணிடை வீழ்வன் என்று பொங்கும் – அயோ:3 26/3
பூரியர் புணர் மாதர் பொது மனம் என மன்னும் – அயோ:9 1/1
பூரியர் குழாத்திடை அறிஞர் போலவே – அயோ:12 33/4
பூரியர் ஒரு வழி புகுந்தது ஆம் என – கிட்:1 13/2
பூரியர் இலங்கை மூதூர் பொன் மதில் தாவி புக்கான் – சுந்:2 94/3

TOP


பூரியரேனும் (1)

பூரியரேனும் தம்மை புகல் புகுந்தோர்க்கு பொன்றா – யுத்1:4 116/3

TOP


பூவகத்தில் (1)

பூவகத்தில் விசும்பில் புறத்தினில் – யுத்4:41 56/2

TOP


பூவர்க்கம் (1)

பூவர்க்கம் பொழிந்து வீழ்ந்தான் எடுத்தனர் பொருந்த புல்லி – யுத்4-மிகை:41 283/3

TOP


பூவலயத்தை (2)

பூவலயத்தை அன்றோ புகழ்வது புலவர் போற்றும் – சுந்:6 59/2
பூவலயத்தை ஆண்ட புரவலன் புதல்வன் போலாம் – சுந்:12 72/4

TOP


பூவா (3)

நதியினும் குளத்தும் பூவா நளினங்கள் குவளையோடு – பால:17 9/1
புன் புற மயிரும் பூவா கட்புலம் புறத்து நாறா – சுந்:1 6/3
மூரல் வெண் முறுவல் பூவா பவளமோ மொழியல்-பாற்றே – சுந்:4 52/4

TOP


பூவார் (1)

பூவார் அனலுள் பொன்றி பொன் நாடு அதனில் புக்கார் – அயோ-மிகை:4 6/4

TOP


பூவால் (2)

பூவால் இடையூறு புகுந்து பொறாத நெஞ்சின் – சுந்-மிகை:1 8/1
கரும் குழல் கற்றை பாரம் கால் தொட கமல பூவால்
குரும்பையை புடைக்கின்றாள் போல் கைகளால் முலை-மேல் கொட்டி – யுத்3:29 44/1,2

TOP


பூவில் (13)

பூவில் ஒர் இடம் இன்றியே நாடினன் புகுந்து – பால-மிகை:9 32/2
புலரி அம் கமலம் போலும் பொலிவு ஒரீஇ வதனம் பூவில்
பலரும் ஆங்கு இகழ்தற்கு ஒத்த படிவம் வந்துற்றது அன்றே – பால-மிகை:11 27/3,4
பூவில் நான்முகன் புதல்வன் ஆதி ஆம் – அயோ:11 128/1
தீட்ட_அரு மேனி மைந்தன் சேவடி கமல பூவில்
பூட்டிய கையன் பொய்_இல் உள்ளத்தன் புகலலுற்றான் – அயோ:13 34/3,4
பொன் ஒழுகு பூவில் உறை பூவை எழில் பூவை – ஆரண்:6 25/1
பொற்பு உடை அரக்கி பூவில் புனலினில் பொருப்பில் வாழும் – ஆரண்:6 61/1
பொற்பு உற்றன ஆய் மணி ஒன்பதும் பூவில் நின்ற – ஆரண்:10 160/1
பூவில் வந்த புராதனனே புகல் – சுந்:5 21/3
பூவில் திருவை அழகின் புனை கலத்தை – யுத்1:3 163/1
அன்னம் பூவில் துஞ்சுவ ஒக்கின்றவை பாரீர் – யுத்4:33 13/4
புகுந்தது இ வழி பூவில் வந்தவனும் மற்று யாரும் – யுத்4-மிகை:41 91/4
பூவில் வந்தவன் சொல்-வழி சமை என புகன்றான் – யுத்4-மிகை:41 111/4
தராதல மகளும் பூவில் தையலும் மகிழ சூடும் – யுத்4-மிகை:41 210/2

TOP


பூவிலோன் (2)

பூவிலோன் புதல்வன் மைந்தன் புதல்வி முப்புரங்கள் செற்ற – ஆரண்:6 32/1
பூவிலோன் ஆதியாக புலன்கள் போம் நெறியில் போகா – சுந்:3 126/1

TOP


பூவிற்கும் (1)

புல்லிதழ் கமல தெய்வ பூவிற்கும் உண்டு பொற்பின் – கிட்:13 60/1

TOP


பூவின் (19)

பொருந்தினர் ஆயினும் பூவின் மெல்லியர் – பால:7 17/3
பொன்னே சூழும் பூவின் ஒதுங்கி பொலிகின்றாள் – பால:10 30/4
பொங்கு இரும் கூந்தல் சோரா புருவங்கள் நெரியா பூவின்
அம் கையும் மிடறும் கூட்டி நரம்பு அளைந்து அமுதம் ஊறும் – பால:16 9/2,3
பொழிகின்ற பூவின் வேய்ந்த பந்தரை புரைத்து கீழ் வந்து – பால:19 15/3
பொரு_அரு மதனன் போல்வான் ஒருவனும் பூவின் மேல் அ – பால:19 58/1
பூவின் மென் தாது உகும் பொடியுமே பொடி எலாம் – பால:20 12/4
பொன்னின் ஒளி பூவின் வெறி சாந்து பொதி சீதம் – பால:22 28/1
பூவின் மெல்லிய பாதமும் போந்தன – அயோ:10 50/2
பூவின் நீத்து என நாடு பொலிவு ஒரீஇ – அயோ:11 26/2
பூவின் வானவர் கொண்டனர் போகவே – அயோ:11 32/4
பொழிந்தன பூவின் மாரி போயினர் புறத்தோர் எல்லாம் – ஆரண்:10 88/3
போர்த்தன பொடித்து உரோம புளகங்கள் பூவின் மாரி – கிட்:3 28/2
பூவின் மணம் நாறுவ புலால் கமழ்கிலாத – சுந்:6 17/2
பூவின் மெல்லியல் மேனி பொடி உற – சுந்:12 30/2
வேரி அம் பூவின் மாரி சொரிந்தனர் இடைவிடாமல் – யுத்3:22 17/4
போகத்தின் நெறிகள் தந்தார் புகலிடங்கள் பிற்பட போய் பூவின் வந்த – யுத்3:24 36/3
பூவின் அண்டர் கோனும் எண் மயங்கும் அன்ன போரின் வந்து – யுத்3:31 88/3
பூவின் மாலை புலால் வெறி பூத்ததால் – யுத்4:37 20/4
தராதல மகளும் பூவின் தையலும் மகிழ சூடும் – யுத்4-மிகை:41 255/2

TOP


பூவின்-மேல் (2)

புறத்து இனி உரைப்பது என்னே பூவின்-மேல் புனிதற்கேனும் – கிட்:9 15/3
பூவின்-மேல் இருந்த தெய்வ தையலும் பொதுமை உற்றாள் – யுத்2:17 62/1

TOP


பூவினன் (1)

புல்லுற மலர்ந்த கண் குமுத பூவினன்
ஒல்லையின் ஓடி நீர் உரைத்து என் ஆணையால் – சுந்:12 27/2,3

TOP


பூவினால் (2)

பூவினால் வேய்ந்து செய்த பொங்கு பேர் அமளி பாங்கர் – ஆரண்:10 89/1
புல்லினால் தொடுத்து வாச பூவினால் வேய்ந்துவிட்டான் – யுத்1:9 16/4

TOP


பூவினானும் (1)

புலியின் அதள் உடையானும் பொன்னாடை புனைந்தானும் பூவினானும்
நலியும் வலத்தார் அல்லர் தேவரின் இங்கு யாவர் இனி நாட்டல் ஆவார் – ஆரண்:10 4/1,2

TOP


பூவினை (1)

பூவினை சென்னியில் புனைந்து போயினான் – பால:24 48/2

TOP


பூவு (1)

பூவு நாறலள் பூம் குழல் கற்றையின் – அயோ:7 21/3

TOP


பூவுடை (1)

பூவுடை அமரர் தெய்வ தரு என விசும்பில் போனான் – யுத்3:24 42/4

TOP


பூவுண்ட (1)

பூவுண்ட கண்ணன் வாயின் புகை உண்டது உமிழ்வான் போல்வான் – யுத்3:21 21/2

TOP


பூவும் (21)

புள்ளும் மென் தாமரை பூவும் நோக்கினான் – பால:14 26/3
நெய்தலும் குமுத பூவும் நெகிழ்ந்த செங்கமல போதும் – பால:14 53/2
நெய் வளர் விளக்கம் ஆட்டி நீரொடு பூவும் தூவி – பால:22 18/1
பூவும் அழுத புனல் புள் அழுத கள் ஒழுகும் – அயோ:4 98/2
சந்தனம் குவித்து வேண்டும் தருப்பையும் திருத்தி பூவும்
சிந்தினன் மணலின் வேதி தீது அற இயற்றி தெண் நீர் – ஆரண்:13 134/2,3
பூவும் நல் வெறியும் ஒத்து ஒருவ அரும் பொதுமையாய் – கிட்:7 129/2
உரைத்த செம் சாந்தும் பூவும் சுண்ணமும் புகையும் ஊழின் – கிட்:11 98/1
பூண்டு புரிந்து சரிந்து கடை சுருண்டு புகையும் நறும் பூவும்
வேண்டும் அல்ல என தெய்வ வெறியே கமழும் நறும் குஞ்சி – சுந்:4 57/2,3
புல்லல் ஏற்ற திருமகளும் பூவும் பொருந்த புலி ஏழும் – சுந்:4 58/1
புள்ளினொடு வண்டும் மிஞிறும் கடி-கொள் பூவும்
கள்ளும் முகையும் தளிர்களோடு இனிய காயும் – சுந்:6 16/1,2
பூவும் புண்களும் தெரிந்தில மாருதி புயத்தில் – சுந்:7 52/4
பொன்றல் இல் மீன்கள் எல்லாம் பூ என உதிர பூவும்
குன்றமும் பிளக்க வீரன் புயத்திடை கொட்டி ஆர்த்தான் – சுந்:8 18/3,4
பூவும் பூ நிற அயினியும் தீபமும் புகையும் – சுந்:11 54/1
பூவும் ஆரமும் அகிலும் என்று இனையன புகைய – சுந்:13 34/2
அசும்பு பாய் தேனும் பூவும் ஆரமும் அகிலும் மற்றும் – யுத்1:8 17/1
கள் நிறை பூவும் காயும் கனிகளும் பிறவும் கவ்வா – யுத்1:8 19/2
பூவும் நீரும் புனை தளிரும் என – யுத்2:19 142/2
பூவும் தளிரும் தொகு பொங்கு அணை-மேல் – யுத்3:23 20/1
ஏடு உண்ட பசும் பொன் பூவும் திலதமும் இலவ செ வாய் – யுத்3:25 4/2
சுண்ணமும் சாந்தும் நெய்யும் சுரி வளை முத்தும் பூவும்
எண்ணெயும் கலின மா விலாழியும் எண்_இல் யானை – யுத்4:41 115/1,2
நிறைவளம் பெருகு பூவும் சுரபியும் நிறைந்து மேல் மேல் – யுத்4-மிகை:42 50/2

TOP


பூவுலகு (1)

ஆனது பூவுலகு எங்கணுமே – யுத்2:18 73/4

TOP


பூவுளான் (1)

பூவுளான் புணரி மேலான் பொருப்பினான் முதல்வர் ஆய – யுத்2:16 52/3

TOP


பூவை (21)

பூவை போல் நிறத்தினாற்கு புறத்தொழில் புரிந்த அன்றே – பால:8 3/4
செம் கையில் மஞ்ஞை அன்னம் சிறு கிளி பூவை பாவை – பால:14 66/1
பூவை வாய்ச்சியர் முலை சிலர் புயத்தொடும் பூட்ட – பால:15 1/3
கிள்ளையொடு பூவை அழுத கிளர் மாடத்து – அயோ:4 96/1
பொதி அவிழ் தாமரை பூவை ஒப்பதோ – ஆரண்:6 10/2
பொன் ஒழுகு பூவில் உறை பூவை எழில் பூவை – ஆரண்:6 25/1
பொன் ஒழுகு பூவில் உறை பூவை எழில் பூவை
பின் எழில் கொள் வாள் இணை பிறழ்ந்து ஒளிர் முகத்தாள் – ஆரண்:6 25/1,2
பொன்னை போல் ஒளிரும் மேனி பூவை பூ வண்ணத்தான் இ – ஆரண்:6 55/1
பொரும் சிறை அற்றதேல் பூவை கற்பு எனும் – ஆரண்:13 57/3
பாணிக்க நின்று பயன் ஆவது என்னை பயில் பூவை அன்ன குயிலை – ஆரண்:13 70/1
இளிக்கு அறை இன் சொல் இயைந்தன பூவை
கிளிக்கு அறையும் பொழில் கிஞ்சுக வேலி – ஆரண்:14 37/1,2
பூம் துகில் ஆய அ பூவை பூண்களே – கிட்:6 8/4
கிள்ளைகள் முருக்கின் பூவை கிழிக்குமேல் உரைக்கலாமோ – கிட்:13 47/4
கூவும் இள மென் குயில்கள் பூவை கிளி கோல – கிட்:14 38/3
புல் நிலைய காமத்தால் புலர்கின்ற நிலை பூவை
நல் நிலையின் உளள் என்னும் நலன் எனக்கு நல்குமால் – சுந்:2 222/3,4
போதல் காரியம் என்றனள் பூவை அ – சுந்:5 26/3
பூவை சானகி உருவெளி ஒரு முகம் பொருந்த – சுந்-மிகை:12 5/4
தூர்க்கின்ற பூவை நோக்கும் துடிக்கின்ற இட தோள் நோக்கும் – யுத்3:22 31/2
பூவை வண்ணத்தன் சேனை-மேல் ஒரு புறம் போனான் – யுத்3:31 3/4
பூவை நிறவ என வேதம் முறை புகழ – யுத்3:31 165/4
பூவை போல் நிறத்தினானும் வீடண புலவர் கோமாற்கு – யுத்4-மிகை:41 245/3

TOP


பூவைகள் (1)

கிள்ளையொடு பூவைகள் வளர்த்தல் கிள என்னும் – சுந்:4 62/3

TOP


பூவைமார் (2)

புனை துகில் கலைசோர நெஞ்சு புழுங்கினார் சில பூவைமார்
மனம் அனுக்கம் விட தனித்தனி வள்ளலை புணர் கள்ள வன் – அயோ:3 56/2,3
பூவைமார் தம்மை கொல்லும் புல்லர் பொய் சான்று போவோர் – யுத்4-மிகை:41 74/4

TOP


பூவையர் (3)

பொன்னகர் மடந்தையர் விஞ்சை பூவையர்
பன்னக வனிதையர் இயக்கர் பாவையர் – சுந்:2 47/1,2
பூவையர் பலாண்டு கூற புது மணம் புணர்கின்றாரை – சுந்:2 118/4
புண்ணின் நீர் புணரியில் படிந்து பூவையர்
கண்ணின் நீர் ஆற்றினில் குளிப்ப காண்டியால் – சுந்:5 56/3,4

TOP


பூவையும் (5)

பூக்கள் பட்டது அ பூவையும் பட்டனள் – பால:10 79/4
எள் இல் பூவையும் இந்திர நீலமும் – பால-மிகை:11 7/1
பொன் நிற பூவையும் கிளியும் போற்று-மின் – அயோ:5 39/3
பூவையும் பொருவான் அவன் புலம்பினன் தளர்வான் – கிட்:10 50/2
பொருளும் யாழும் விளரியும் பூவையும்
மருள நாளும் மழலை வழங்குவாய் – சுந்:3 103/1,2

TOP


பூவையே (1)

புயல் இவன் மேனி என்பார் பூவையே பொருவும் என்பார் – பால:13 42/2

TOP


பூவையை (3)

பொன் அனார்களும் சனகன் பூவையை
துன்னி மார்பு உற தொடர்ந்து புல்லினார் – அயோ:14 90/2,3
பொரு திறத்தானை நோக்கி பூவையை நோக்கி நின்றாள் – ஆரண்:6 54/1
பொருந்து நன் மனைக்கு உரிய பூவையை
பிரிந்துளாய்-கொலோ நீயும் பின் என்றான் – கிட்:3 35/3,4

TOP


பூவையோடு (1)

பூ உலாவு பூவையோடு
ஏ வலாரும் ஏகினார் – ஆரண்:1 69/3,4

TOP


பூவையோடும் (1)

பூவையோடும் புலம்புகின்றார் சிலர் – சுந்:2 171/4

TOP


பூவொடு (4)

புது புனல் குடையும் மாதர் பூவொடு நாவி பூத்த – பால:2 11/1
பொடித்த தண் தளிர் பூவொடு மால் கரி – ஆரண்:14 9/3
பொலம் சுழி என்றலும் புன்மை பூவொடு
நிலம் சுழித்து எழு மணி உந்தி நேர் இனி – சுந்:4 45/2,3
ஓங்கு கற்பகம் பூவொடு ஒடித்து உராய் – சுந்:6 25/2

TOP


பூவொடும் (1)

மேல் நிறை வானவர் வீசும் பூவொடும்
தான் உயர் புட்பகம் நிலத்தை சார்ந்ததால் – யுத்4:41 111/3,4

TOP


பூழி (10)

பூழி பொன் தார் முற்றும் அடங்க புரள் போழ்தில் – அயோ:3 46/2
பூழி வெம் கானம் நண்ணி புண்ணிய புனல்கள் ஆடி – அயோ:3 111/3
பூழி விண் புக பதுமுகன் என்பவன் புகுந்தான் – கிட்:12 17/4
தொட்டு மேல் எழுந்து ஓங்கிய தூளியின் பூழி
அட்டி செம்மிய நிறை குடம் ஒத்தது இ அண்டம் – கிட்:12 32/3,4
பூழி சென்று தன் திரு உரு பொருந்தவும் பொறை தீர் – யுத்1:6 3/1
பூழி ஆக்கின பொன் நெடும் தேர்களே – யுத்2:15 38/4
கடல் துடைத்தன களத்தின் நின்று உயர்தரும் பூழி
உடல் துடைத்தன உதிரமும் துடைத்தது ஒண் புடவி – யுத்2:15 195/3,4
பூழி அணை-மேல் துயின்றனையோ போர்க்களத்தே – யுத்2:17 85/4
பூழி பெற்ற வெம் களம் குளம் பட பொழிந்த பேர் – யுத்3:31 94/3
பூழி என உக்கு உதிரும் மால் வரைகள் ஒத்தனர் அரக்கர் பொருவார் – யுத்3:31 141/2

TOP


பூழியன (1)

புற்று ஒத்த முடி தலை பூழியன – யுத்3:27 34/4

TOP


பூழியாய் (2)

பூட்டிய வலயத்தோடும் பூழியாய் போயிற்று அன்றே – யுத்2:15 135/4
உக்கது அ கிரி சொரிந்த வாளிகளின் ஊழ் இலாத சிறு பூழியாய் – யுத்2:19 72/4

TOP


பூழியான் (1)

பூழியான் உயிர் புக்கது விண் என்றார் – யுத்2:15 85/4

TOP


பூழியில் (6)

மூடும் உம்பரும் இம்பரும் பூழியில் மூழ்க – கிட்:12 15/3
போர்க்கும் பூழியில் மறைதர முறையினின் புகுந்தார் – கிட்:12 19/4
பூழியில் புரட்டல் என் பூணிப்பு ஆம் என – சுந்:12 58/3
பூழியில் பட்டு செந்நீர் புணரியில் பட்டு பொங்கும் – யுத்2:16 172/2
புணை உறு திரள் தோள் ஆர்த்து பூழியில் புரள கண்டேன் – யுத்2:17 43/2
பூழியில் சுரித்த தன்மை நோக்கிய புலவர் போத – யுத்4:37 1/2

TOP


பூழியின் (2)

பூழியின் உதிர விண்ணில் புடைத்து உற கிளர்ந்து பொங்கி – ஆரண்:13 2/2
பூழியின் தொகை விசும்பு அணவ போய் புகும் – சுந்:2 125/1

TOP


பூழியை (1)

பூழியை அடக்கும் கண்ணீர் பரதன் கோல் கொள்ள போனான் – யுத்4:42 2/4

TOP


பூழியோடு (1)

போர்த்து எழு பொலம் கொடி இலங்கை பூழியோடு
ஆர்த்து எழு கழுது இரைத்து ஆட காண்டியால் – சுந்:5 62/3,4

TOP


பூழை (2)

பூழை ஊடே பொடித்து அப்புறம் போயதே – பால:20 10/4
பூழை வன் கரி இரண்டு இரு கைக்கொடு பொருந்தும் – யுத்1:3 3/2

TOP


பூழையின் (1)

பூழையின் பொரு கணை உருவ புக்கன – யுத்1:6 49/3

TOP


பூளை (7)

பொங்கு கோபம் சுட பூளை வீ அன்ன தன் – பால:7 1/3
பூளை வீ புரை பனி புயற்கு தேம்பிய – பால:10 47/2
பூளை சூடி தன் நகையினில் எயில் பொடிந்தன போல் – பால-மிகை:9 35/2
வீறிய பொழுது பூளை வீ என வீவன் அன்றே – ஆரண்:12 59/4
பூளை வீய்ந்து அன்ன போவன புணரியில் புனல் மீன் – சுந்:13 25/3
பூளை ஆயின கண்டனை இன்று போய் போர்க்கு – யுத்2:15 255/2
பூளை போன்றது அ பொரு சினத்து அரிகள்-தம் புணரி – யுத்4:32 17/4

TOP


பூளையே (1)

பூளையே சூடுவானை பொருவும் மா முனிவன் போனான் – யுத்4-மிகை:42 22/4

TOP