பி-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பிங்கலையால் 1
பிச்சம் 4
பிச்சமும் 2
பிச்சர் 1
பிச்சராம் 1
பிச்சரின் 2
பிச்சி 1
பிச்சையும் 1
பிசாசன் 5
பிசாசனும் 1
பிசிதம் 1
பிசை 1
பிசைந்தனர் 1
பிசைந்தான் 1
பிசைந்திட்டு 1
பிசைந்திருந்தான் 1
பிசைந்து 15
பிசைந்தே 1
பிசையா 1
பிசையும் 8
பிசையுமால் 1
பிசையுறும் 1
பிஞ்ஞகன் 2
பிடர் 5
பிடர்க்கும் 1
பிடர்த்தலை 1
பிடரில் 2
பிடரின் 1
பிடரொடு 1
பிடவம் 1
பிடவு 1
பிடி 28
பிடி_குலம் 1
பிடிக்க 2
பிடிக்ககிலேன் 1
பிடிக்கலாய் 1
பிடிக்கிலர் 1
பிடிக்கிலேன் 1
பிடிக்கின்றது 1
பிடிக்கு 2
பிடிக்கும் 4
பிடிக்குமேல் 1
பிடிகள் 3
பிடிகளும் 2
பிடிகளை 1
பிடிகளோ 1
பிடிகளோடும் 2
பிடித்த 21
பிடித்தது 6
பிடித்தவன் 1
பிடித்தவனை 1
பிடித்தன 1
பிடித்தனர் 1
பிடித்தனவும் 1
பிடித்தனன் 1
பிடித்தனை 1
பிடித்தாய் 2
பிடித்தார் 1
பிடித்தாரை 1
பிடித்தாள் 1
பிடித்தான் 10
பிடித்தி 1
பிடித்திடின் 1
பிடித்திருந்த 1
பிடித்திலிர் 1
பிடித்திலேனோ 1
பிடித்து 45
பிடித்துடையர் 1
பிடித்தும் 3
பிடித்தே 1
பிடித்தோம் 1
பிடிப்பர் 2
பிடிப்பல் 1
பிடிப்பாய் 1
பிடிப்பானோ 1
பிடிப்பென் 2
பிடிப்பேன் 1
பிடியா 2
பிடியில் 1
பிடியின் 3
பிடியினுக்கு 1
பிடியுண்ட 1
பிடியுண்டார் 1
பிடியுண்டார்களும் 1
பிடியுண்டு 2
பிடியும் 5
பிடியுற 1
பிடியே 1
பிடியொடு 1
பிடியொடும் 2
பிடியோடு 2
பிடுங்கி 5
பிடுங்கினர் 1
பிடுங்கினான் 1
பிடுங்குகின்ற 1
பிடுங்கும் 1
பிடுங்குறும் 1
பிண்டத்தில் 1
பிண்டம் 1
பிண்டி 4
பிண்டிபாலத்தொடு 1
பிண்டிபாலம் 2
பிண 26
பிணக்கு 3
பிணக்குறும் 1
பிணக்கை 1
பிணங்க 1
பிணங்கள் 1
பிணங்களால் 1
பிணங்களின் 1
பிணங்கி 4
பிணங்கிடு 1
பிணங்கிய 1
பிணங்கினால் 1
பிணங்கு 6
பிணங்கும் 1
பிணங்குவன 1
பிணத்திடை 1
பிணத்தின் 14
பிணத்தின்-மேல் 1
பிணத்து 4
பிணத்தை 1
பிணம் 13
பிணம்-தொறும் 1
பிணம்பட 1
பிணமா 1
பிணாவோடு 1
பிணி 23
பிணி-மின் 1
பிணிக்க 2
பிணிக்கு 2
பிணிக்கும் 2
பிணிகள் 2
பிணித்த 11
பிணித்ததன் 1
பிணித்தது 6
பிணித்தலோடும் 1
பிணித்தனர் 2
பிணித்தனன் 1
பிணித்தால் 1
பிணித்து 10
பிணித்துளன் 1
பிணிப்ப 4
பிணிப்பன் 1
பிணிப்பார் 1
பிணிப்பு 1
பிணிப்பு_அறா 1
பிணிப்புண்ட 3
பிணிப்புண்டதாம் 1
பிணிப்புண்டது 1
பிணிப்புண்டாரை 1
பிணிப்புண்டு 1
பிணிப்புற 1
பிணிப்போர் 1
பிணியால் 1
பிணியாள் 1
பிணியிடை 1
பிணியின் 3
பிணியினால் 2
பிணியுற்றாள் 1
பிணியை 1
பிணை 8
பிணைத்து 1
பிணையுற்ற 1
பிணையே 1
பித்த 2
பித்தர் 2
பித்தர்கள் 1
பித்தரின் 1
பித்தரும் 3
பித்தரை 1
பித்தன் 7
பித்தனே 1
பித்தா 1
பித்தி 3
பித்திகை 4
பித்தின் 1
பித்து 9
பித்துண்டது 1
பித்தும் 2
பித்தேறினை 1
பித்தோ 1
பிதற்ற 1
பிதற்றி 3
பிதற்றினனால் 1
பிதற்றும் 1
பிதற்றுவோர் 1
பிதா 1
பிதாமகன் 1
பிதாவும் 1
பிதிர் 1
பிதிர்க்களை 1
பிதிர்களும் 1
பிதிர்த்தார் 1
பிதிர்ந்த 1
பிதிர்ந்தது 1
பிதிர்ந்தன 1
பிதிர்ந்திடா 1
பிதிர்ந்து 2
பிதிர்ப்பாள் 1
பிதிர்பட 1
பிதிர்வ 1
பிதிர்வித்தான் 1
பிதிர 1
பிதிருமாறும் 1
பிதுங்கல் 1
பிதுங்கிட 1
பிதுங்கின 1
பிதுங்கினர் 1
பிந்து 1
பிமரம் 1
பிய்த்து 1
பிய்யா 1
பியல் 3
பியலில் 1
பிரகத்தன் 5
பிரகர 1
பிரகலாதன் 1
பிரச 2
பிரசம் 6
பிரசனம் 1
பிரட்டரின் 1
பிரத 1
பிரம 2
பிரமதத்திற்கு 1
பிரமன் 4
பிரமனும் 1
பிரமா 1
பிரளயமே 1
பிராட்டி 1
பிரான் 8
பிரி 4
பிரிக்க 1
பிரிக 2
பிரிகல்லான் 1
பிரிகலம் 1
பிரிகலன் 1
பிரிகலாதாய் 1
பிரிகின்றிலாத 2
பிரித்த 1
பிரித்தது 1
பிரிதல் 3
பிரிதலால் 1
பிரிதலின் 1
பிரிதுமோ 1
பிரிந்த 22
பிரிந்தது 3
பிரிந்தமை 1
பிரிந்தவர் 4
பிரிந்தவர்-தம் 1
பிரிந்தவர்கள் 1
பிரிந்தன 4
பிரிந்தன-கொல் 1
பிரிந்தனர் 2
பிரிந்தனர்கள் 1
பிரிந்தனரால் 1
பிரிந்தனள் 1
பிரிந்தனன் 1
பிரிந்தார் 5
பிரிந்தாரையும் 1
பிரிந்தால் 1
பிரிந்தான் 3
பிரிந்திலன் 2
பிரிந்து 36
பிரிந்தும் 3
பிரிந்துழி 1
பிரிந்துளாய்-கொலோ 1
பிரிந்துளோர் 1
பிரிந்தே 1
பிரிந்தேயோ 1
பிரிந்தேன் 1
பிரிந்தோர்க்கு 1
பிரிப்பு 1
பிரிபவர் 1
பிரிய 6
பிரியகிற்றிலர் 1
பிரியப்படுத்தார் 1
பிரியம் 2
பிரியலள் 1
பிரியலன் 1
பிரியலென் 1
பிரியவும் 1
பிரியா 3
பிரியாத 1
பிரியாதான் 1
பிரியாது 3
பிரியாதே 1
பிரியாதோ 1
பிரியாதோர் 1
பிரியாய் 1
பிரியார் 1
பிரியான் 2
பிரியானாக 1
பிரியின் 1
பிரியினும் 1
பிரியும் 1
பிரியேன் 1
பிரியேனால் 1
பிரிவது 1
பிரிவால் 1
பிரிவித்தனென் 1
பிரிவின் 1
பிரிவின 1
பிரிவினன் 1
பிரிவினால் 2
பிரிவினில் 1
பிரிவினும் 1
பிரிவு 20
பிரிவு-செய்து 1
பிரிவு_அரும் 1
பிரிவு_அற 1
பிரிவு_இல் 2
பிரிவுற்ற 1
பிரிவுற்று 1
பிரிவுறல் 1
பிரிவேன் 1
பிரிவோடு 1
பிருகு 1
பிருகுவின் 1
பிரை 9
பிரைச 1
பிரைசம் 1
பில்கு 1
பில்கும் 1
பில 11
பிலத்த 1
பிலத்திடை 1
பிலத்தில் 1
பிலத்தின் 1
பிலத்து 3
பிலம் 9
பிலமுகம் 1
பிலன் 2
பிலனிடை 1
பிலனின் 1
பிலனுள் 3
பிலனையும் 1
பிலிற்றும் 1
பிழம்பின் 2
பிழம்பினுள் 1
பிழம்பினை 2
பிழம்பு 13
பிழம்பும் 1
பிழம்பை 1
பிழி 5
பிழிந்த 1
பிழிந்தான் 1
பிழிந்திடும் 1
பிழிந்து 2
பிழியும் 1
பிழியும்-மின் 1
பிழை 45
பிழை-கொல் 1
பிழைக்க 2
பிழைக்கல் 3
பிழைக்கல்-பாலார் 1
பிழைக்கலாகுமோ 1
பிழைக்கிலா 1
பிழைக்கின் 1
பிழைக்கின்றாரோ 1
பிழைக்கு 1
பிழைக்கும் 3
பிழைக்குமாறும் 1
பிழைக்குமேல் 1
பிழைக்குமோ 1
பிழைத்த 3
பிழைத்ததாம் 1
பிழைத்ததால் 1
பிழைத்தது 11
பிழைத்ததேனும் 1
பிழைத்ததோ 1
பிழைத்தலும் 1
பிழைத்தவர்க்கு 1
பிழைத்தவன் 1
பிழைத்தவோ 1
பிழைத்தன 1
பிழைத்தனர் 1
பிழைத்தனை 2
பிழைத்தனையால் 1
பிழைத்தாய் 3
பிழைத்தார் 2
பிழைத்தால் 1
பிழைத்தான்-கொல்லோ 1
பிழைத்தான்-எனின் 1
பிழைத்தி 1
பிழைத்தியோ 1
பிழைத்திரால் 1
பிழைத்திலர் 2
பிழைத்திலன் 1
பிழைத்தீரோ 1
பிழைத்து 7
பிழைத்துளதாகும் 1
பிழைத்துளேன் 1
பிழைத்தோர்க்கு 1
பிழைப்ப 2
பிழைப்பதானேன் 1
பிழைப்பது 6
பிழைப்பரோ 3
பிழைப்பாயோ 1
பிழைப்பார் 1
பிழைப்பாரோ 1
பிழைப்பிலர் 1
பிழைப்பிலை 1
பிழைப்பு 22
பிழைப்பு_இல் 1
பிழைப்பு_இலா 1
பிழைப்புறாமே 1
பிழையது 1
பிழையா 3
பிழையாதது 1
பிழையாதவன் 1
பிழையாதார்க்கு 1
பிழையாதால் 1
பிழையாதான் 1
பிழையாது 5
பிழையாதேற்கு 1
பிழையாதோ 1
பிழையாமல் 4
பிழையாய் 3
பிழையால் 1
பிழையான் 1
பிழையிற்று 2
பிழையும் 2
பிழையேன் 3
பிழையை 1
பிள்ள 1
பிள்ளப்பட்டன 1
பிள்ளாய் 2
பிள்ளை 15
பிள்ளைகள் 2
பிள்ளைமை 3
பிள்ளையை 2
பிளக்க 5
பிளக்கல்-பால 1
பிளக்கும் 4
பிளக்குமேல் 1
பிளத்தலுண்டார்களும் 1
பிளத்தலோடும் 1
பிளத்தும் 1
பிளந்ததால் 1
பிளந்தது 5
பிளந்தன 5
பிளந்தனர் 1
பிளந்தார் 1
பிளந்தான் 4
பிளந்திட 2
பிளந்து 20
பிளந்து-அனைய 1
பிளப்பது 1
பிளப்பன 1
பிளப்புண்ட 1
பிளப்புண்டார் 1
பிளப்பென் 1
பிளவா 2
பிளவாக 1
பிளவு 3
பிளவுண்டு 1
பிளவுற்றது 1
பிளிறி 1
பிளிறின 1
பிளிறு 2
பிளிறுவ 1
பிற்பட 13
பிற்படல் 1
பிற்பய 1
பிற்போது 1
பிற 18
பிறக்க 8
பிறக்கம் 2
பிறக்கமும் 1
பிறக்கமே 1
பிறக்கிட 1
பிறக்கின்ற 5
பிறக்கும் 5
பிறக்குமா-போல் 1
பிறக்குமாறு 2
பிறக்குமாறும் 1
பிறக்கையும் 1
பிறகிடு 1
பிறகின் 1
பிறகு 1
பிறகும் 1
பிறங்க 5
பிறங்கடை 1
பிறங்கல் 6
பிறங்கலின் 1
பிறங்கி 6
பிறங்கிய 9
பிறங்கு 23
பிறங்கும் 3
பிறங்குவான் 1
பிறத்தல் 2
பிறத்தல்-தானும் 1
பிறத்தலால் 1
பிறத்தலும் 3
பிறத்தி 1
பிறந்த 45
பிறந்தகம் 1
பிறந்ததனால் 1
பிறந்ததாக 1
பிறந்ததால் 1
பிறந்தது 8
பிறந்தமை 1
பிறந்தமையால் 1
பிறந்தவர் 5
பிறந்தவரை 1
பிறந்தவால் 1
பிறந்தன 4
பிறந்தனம் 1
பிறந்தனர் 1
பிறந்தனன் 2
பிறந்தனென் 2
பிறந்தனை 2
பிறந்தாய் 3
பிறந்தாயும் 1
பிறந்தார் 6
பிறந்தார்-தமக்கு 1
பிறந்தார்க்கு 2
பிறந்தார்கள் 1
பிறந்தாரினே 1
பிறந்தாரே 1
பிறந்தால் 1
பிறந்தாள் 3
பிறந்தாளை 1
பிறந்தான் 6
பிறந்தானும் 2
பிறந்திட 1
பிறந்தில 1
பிறந்திலம் 1
பிறந்திலன் 5
பிறந்திலாதான் 1
பிறந்திலென் 2
பிறந்திலேன் 1
பிறந்திலை 1
பிறந்து 38
பிறந்துடை 1
பிறந்துடைய 1
பிறந்துடையான் 1
பிறந்தும் 2
பிறந்துளதாம் 1
பிறந்துளது 1
பிறந்துளார் 1
பிறந்தேயும் 1
பிறந்தேன் 3
பிறந்தேனுக்கு 1
பிறந்தேனும் 1
பிறந்தோயை 1
பிறந்தோர் 1
பிறப்ப 2
பிறப்பதே 1
பிறப்பரோ 1
பிறப்பன 1
பிறப்பார் 1
பிறப்பாளர் 1
பிறப்பான் 1
பிறப்பிடை 1
பிறப்பில் 3
பிறப்பின் 2
பிறப்பினானும் 1
பிறப்பினும் 1
பிறப்பினொடு 1
பிறப்பு 17
பிறப்பு-அதனொடும் 1
பிறப்பும் 4
பிறப்பை 1
பிறர் 41
பிறர்க்கு 6
பிறர்க்கும் 5
பிறர்களால் 1
பிறர்களும் 2
பிறரால் 2
பிறரிது 1
பிறருக்கு 1
பிறரும் 21
பிறரே 1
பிறரை 3
பிறவா 1
பிறவாத 1
பிறவாமல் 1
பிறவாயும் 1
பிறவி 35
பிறவி-தன்னில் 1
பிறவிக்கு 3
பிறவிக்கும் 1
பிறவிகள் 1
பிறவியில் 2
பிறவியின் 4
பிறவியும் 2
பிறவியை 2
பிறவில் 1
பிறவும் 42
பிறவே 1
பிறவேன் 1
பிறழ் 11
பிறழ்கிலா 1
பிறழ்கின்ற 1
பிறழ்ந்த 1
பிறழ்ந்திட 1
பிறழ்ந்து 5
பிறழ்வனவும் 1
பிறழ 4
பிறழவே 1
பிறழா 3
பிறழாமல் 1
பிறழும் 4
பிறன் 1
பிறிகில்லார் 1
பிறிகிலென் 1
பிறிகுவென் 1
பிறித்து 2
பிறிதாய் 1
பிறிது 81
பிறிதும் 7
பிறிதுற 2
பிறிதே-கொல் 1
பிறிந்த 1
பிறிந்தவர்க்கு 1
பிறிந்தனர் 2
பிறிந்தனன் 1
பிறிந்தார் 2
பிறிந்தார்களும் 1
பிறிந்திலன் 2
பிறிந்து 3
பிறிந்தோம் 1
பிறியா 1
பிறியாது 2
பிறியார் 1
பிறியும் 1
பிறிவு 5
பிறிவு_அரும் 1
பிறை 59
பிறை_நுதலார்க்கு 1
பிறைகள் 1
பிறைகளும் 1
பிறையாம் 2
பிறையாள் 1
பிறையான் 1
பிறையிடை 1
பிறையின் 2
பிறையும் 2
பிறையை 4
பின் 314
பின்_இலன் 1
பின்செல்ல 1
பின்பட 1
பின்பில் 1
பின்பு 38
பின்பும் 2
பின்வந்தவனும் 1
பின்வந்தோனை 1
பின்ற 2
பின்றல் 1
பின்றலினோரை 1
பின்றா 4
பின்றாத 1
பின்றாதவர் 1
பின்றாதவன் 1
பின்றாது 2
பின்றார் 1
பின்றி 1
பின்றிய 1
பின்றியான் 1
பின்றிலர் 1
பின்றினது 1
பின்றினென் 1
பின்று 1
பின்றுகின்ற 1
பின்றுதல் 2
பின்றும் 2
பின்றுமேல் 1
பின்றுவர் 1
பின்றுவாய்-கொலாம் 1
பின்றுவான் 1
பின்றை 13
பின்ன 1
பின்னக 1
பின்னங்கள் 2
பின்னது 2
பின்னம் 1
பின்னமே 1
பின்னர் 57
பின்னரும் 33
பின்னரே 2
பின்னரோ 1
பின்னல் 1
பின்னவற்கு 2
பின்னவன் 7
பின்னவன்-தன் 1
பின்னன 1
பின்னா 2
பின்னாக 1
பின்னானையும் 1
பின்னி 3
பின்னின 1
பின்னு 1
பின்னுடைத்தாக 1
பின்னுடைத்து 1
பின்னும் 69
பின்னுளோனும் 1
பின்னுற 5
பின்னுறு 1
பின்னே 12
பின்னேயோ 1
பின்னை 76
பின்னையும் 2
பின்னையோர் 1
பின்னோரை 1
பின்னோன் 3
பினும் 5
பினே 1
பினை 3

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


பிங்கலையால் (1)

இடாவு பிங்கலையால் நைய இதயத்தூடு எழுத்து ஒன்று எண்ணி – பால-மிகை:11 47/2

TOP


பிச்சம் (4)

குடையொடு பிச்சம் தொங்கல் குழாங்களும் கொடியின் காடும் – பால:14 55/1
தொங்கல் வெண்குடை தொகை பிச்சம் உட்பட விராய் – பால:20 7/1
தொங்கலின் காடு நூறாயிரம் என்பர் தோகை பிச்சம்
பங்கம் இல் பணிலம் பத்து_பத்து_நூறு ஆகும் என்பர் – சுந்-மிகை:11 5/1,2
சரம் தரும் சிலை கேடகம் பிச்சம் மொய் சரங்கள் – யுத்2:16 248/2

TOP


பிச்சமும் (2)

தொங்கலும் குடையும் தோகை பிச்சமும் சுடரை ஓட்ட – பால:14 77/3
பிச்சமும் கவிகையும் பெய்யும் இன் நிழல் – அயோ:1 25/2

TOP


பிச்சர் (1)

பிச்சர் சொல்லுவ சொல்லினை என் பெரு விறலை – யுத்1:2 101/2

TOP


பிச்சராம் (1)

பிச்சராம் அன்ன பேச்சினன் இந்திரன் – அயோ:8 7/3

TOP


பிச்சரின் (2)

பிச்சரின் பிதற்றி அல்குல் பூம் துகில் கலாபம் பீறி – சுந்:2 187/2
பிச்சரின் திகைத்தன பெற்றி பேச்சினான் – யுத்3:20 32/1

TOP


பிச்சி (1)

பிச்சி நீ என் செய்தாய் இ பெரு நறவு இருக்க வாளா – பால:19 11/3

TOP


பிச்சையும் (1)

பிச்சையும் இடுதும் என்று உணர்வு பேணலா – ஆரண்:10 125/3

TOP


பிசாசன் (5)

பிசாசன் என்று ஒரு பெயர் பெற்ற பெய் கழல் – யுத்1:2 42/3
பிசைந்து மோந்தவன் பிசாசன் என்று உளன் ஒரு பித்தன் – யுத்1:5 41/4
பெய் கழல் மாலி பிசாசன் எனும் பேர் – யுத்3:20 21/3
சூலம் ஒன்று உடையவன் பிசாசன் தோன்றுவான் – யுத்3:20 33/4
விடம் ஒத்த பிசாசன் விறல் பனசனொடும் – யுத்3-மிகை:20 14/3

TOP


பிசாசனும் (1)

வாம போர் வய பிசாசனும் பனசனும் மலைந்தார் – யுத்3:20 49/4

TOP


பிசிதம் (1)

பிறவியில் பெரிய நோக்கின் பிசிதம் உண்டு உழலும் பெற்றி – யுத்2:19 97/1

TOP


பிசை (1)

பிசை தொழில் மறவரை பிறிது என் பேசுவ – யுத்1:2 10/2

TOP


பிசைந்தனர் (1)

பெய்தனர் அரக்கர் பற்றி பிசைந்தனர் அரிகள் பின்றா – யுத்2:16 170/2

TOP


பிசைந்தான் (1)

பெரும் கடல் உற புடைத்து இறுத்து உக பிசைந்தான்
விரிந்தன பொறி குலம் நெருப்பு என வெகுண்டு ஆண்டு – சுந்:8 23/2,3

TOP


பிசைந்திட்டு (1)

உற்றனர் எனினும் பற்றி உயிர் உக பிசைந்திட்டு ஊத – யுத்1-மிகை:11 2/2

TOP


பிசைந்திருந்தான் (1)

இனிதின் என்பது நினைந்து தன் கரம் பிசைந்திருந்தான் – சுந்:3 136/4

TOP


பிசைந்து (15)

பெண் என பிழைத்தாய் அல்லை உன்னை யான் பிசைந்து தின்ன – ஆரண்:12 65/3
பெரும் திசை அனைத்தையும் பிசைந்து தேடினென் – கிட்:11 130/1
என்று ஊக்கி எயிறு கடித்து இரு கரனும் பிசைந்து எழுந்து – சுந்:2 219/1
பிசைந்து மோந்தவன் பிசாசன் என்று உளன் ஒரு பித்தன் – யுத்1:5 41/4
உருமை_ஏற்றை பிசைந்து எரி ஊதுவான் – யுத்2:16 56/4
மென்று மென்று இழிச்சும் விண்ணில் வீசும் மேல் பிசைந்து பூசும் – யுத்2:16 173/4
நீற்று இயல் நுணுகுற பிசைந்து நீங்கு எனா – யுத்2:16 253/3
பெரும் கரம் பிசைந்து அவன் பின்பு சென்றனன் – யுத்2:16 268/4
கை பல பிசைந்து பேழ் வாய் எயிறு புக்கு அழுந்த கவ்வி – யுத்2:17 60/2
தெற்றி வாள் எயிறு தின்று கைத்துணை பிசைந்து கண்கள் எரி தீ உக – யுத்2:19 86/3
கொற்றமும் உடையன் என்னா குழம்பு எழ பிசைந்து கொண்டு – யுத்2-மிகை:16 24/3
பிசைந்து சிந்தூரமாக பெரு நுதற்கு அணிந்து கொண்டான் – யுத்2-மிகை:16 32/4
பிசைந்து சிற்றுதரத்து உண்ணப்பெற்ற நாள் பிடித்த மூர்த்தம் – யுத்3-மிகை:31 11/2
நீர் எழ பிசைந்து இட்டனன் நெற்றியில் என்றார் – யுத்4-மிகை:41 23/4
பிசைந்து மோந்து உடல் பூசினன் பெரு நுதற்கு அணிந்தே – யுத்4-மிகை:41 26/4

TOP


பிசைந்தே (1)

நீறு எழ பிசைந்தே இட்டான் நெற்றியில் என்ன சொன்னார் – யுத்4-மிகை:41 8/4

TOP


பிசையா (1)

பிழையாது இது பிழையாது என பெரும் கைத்தலம் பிசையா
மழை ஆம் என சிரித்தான் வட_மலை ஆம் எனும் நிலையான் – யுத்2:18 174/1,2

TOP


பிசையும் (8)

பெய் வளை தளிரால் பிசையும் புகை – அயோ:4 10/3
கறங்கு போன்றுளான் பிசையும் கையினான் – கிட்:15 5/2
பிறக்க நின்று எறி படைகளை தட கையால் பிசையும் – சுந்:7 38/4
மேருவில் புடைக்கும் மாள விரல்களால் பிசையும் வேலை – யுத்1:3 137/3
பகிர் பட குடரை கொய்யும் பகை அற பிசையும் பல் கால் – யுத்1:3 138/3
தலைகளை கிள்ளும் அள்ளி தழல் எழ பிசையும் தக்க – யுத்1:3 141/2
மேல் ஆளொடு பிசையும் முழு மலை-மேல் செல விலக்கும் – யுத்2:18 160/2
தூவும் அள்ளி பிசையும் துகைக்குமால் – யுத்2:19 142/3

TOP


பிசையுமால் (1)

பிசையுமால் அரக்கரை பெரும் கரங்களால் – சுந்:9 37/4

TOP


பிசையுறும் (1)

பிசையுறும் கையை மீசை சுறுக்கொள உயிர்க்கும் பேதை – யுத்2:18 262/3

TOP


பிஞ்ஞகன் (2)

பெற்ற அன்றினும் பிஞ்ஞகன் பிடிக்கும் அ பெரு வில் – அயோ:1 41/2
பேரன் நாடு உற்றாயோ பிறை சூடும் பிஞ்ஞகன் தன் புரம் பெற்றாயோ – யுத்4:38 8/2

TOP


பிடர் (5)

வடவாஅனல் அன்று எனின் மண் பிடர் வைத்த பாம்பின் – ஆரண்:10 134/2
பேணல் ஆம் மணியின் பத்தி பிடர் எலாம் ஒளிகள் விம்ம – சுந்:6 52/2
பிழை இல பட அரவின் தோள் பிடர் உற அடி இடுகின்றார் – சுந்:7 23/3
நின்றது பிடர் பிடித்து உந்த நின்றது – யுத்2:16 90/2
வையம் துஞ்சும் வன் பிடர் நாகம் மனம் அஞ்ச – யுத்4:37 138/1

TOP


பிடர்க்கும் (1)

பின்பு நின்றவர் பிடர்க்கும் இ விசை ஒக்கும் பிறழா – யுத்2:16 208/4

TOP


பிடர்த்தலை (1)

வாள் தலை பிடர்த்தலை வயங்க வாளிகள் – யுத்2:16 282/3

TOP


பிடரில் (2)

பார் ஆழி பிடரில் தாங்கும் பாந்தளும் பனி வென்று ஓங்கும் – கிட்:13 37/3
தேய்ந்தார் சிலர் சிலர் பிடரில் குதியடி பட ஓடினர் சிலர் செயல் அற்றார் – சுந்-மிகை:10 8/4

TOP


பிடரின் (1)

பிந்து காலினர் கையினர் பெரும் பயம் பிடரின்
உந்த ஆயிரம் பிண குவை-மேல் விழுந்து உளைவார் – சுந்:7 55/3,4

TOP


பிடரொடு (1)

பிறை புரை எயிறும் இழந்தார் பிடரொடு தலைகள் பிளந்தார் – சுந்:7 26/2

TOP


பிடவம் (1)

பிழிந்த பால் வழி நுரையினை பொருவின பிடவம் – கிட்:10 46/4

TOP


பிடவு (1)

பூ அலர் குரவோடும் புடை தவழ் பிடவு ஈனும் – அயோ:9 7/1

TOP


பிடி (28)

கன்று உடை பிடி நீக்கி களிற்று_இனம் – பால:2 32/1
மின் என மட பிடி மேகம் போன்றவே – பால:14 14/4
வல்லியின் மருங்கினர் மருங்கு மா பிடி
புல்லிய களிறு என மைந்தர் போயினார் – பால:14 17/3,4
பூமி தோய் பிடி சிந்தரும் போயினார் – பால:14 39/2
பூ நிறை கூந்தல் மாதர் புடை பிடி நடையில் போனார் – பால:14 68/4
பிடி புக்கு ஆயிடை மின்னொடும் பிறங்கிய மேகம் – பால:15 12/1
பிடி எலாம் சூழ நின்ற பெய் மத யானை ஒத்தான் – பால:18 13/4
பெடை அன நடையாரும் பிடி என வருவாரும் – பால:23 37/4
நனி மாதவம் உடையாய் இது பிடி நீ என நல்கும் – பால:24 21/1
பிரிந்தே துன்பத்து ஆழ் பிடி என்ன பிணியுற்றாள் – அயோ:6 20/4
பின்றினது எனல் ஆகும் பிடி தரு சிறு மாவும் – அயோ:9 10/2
பிளிறு மேகத்தை பிடி என பெரும் பனை தட கை – அயோ:9 47/3
பிடி துவன்றின பூண் ஒளி பேர்ந்தன – அயோ:11 9/3
பிள்ளை மா களிறும் பிடி ஈட்டமும் – அயோ:11 31/2
ஏற்று இளம் பிடி_குலம் இகலி இன் நடை – அயோ:12 29/3
பிடி எறி பட எனா பெயர்த்தும் கூறுவான் – அயோ:13 13/4
பெருகிய செல்வம் நீ பிடி என்றாள்-வயின் – அயோ:14 23/1
பிடி தரு நடையினள் பெண்மை நன்று இவன் – ஆரண்:6 12/2
பிளிறி ஓடும் பிடி அன்ன பெற்றியாள் – ஆரண்:7 21/4
பிடி எலாம் மதம் பெய்திட பெரும் கவுள் வேழம் – ஆரண்:7 71/1
இந்திரன் ஊர் பிடி என்னலும் ஆனாள் – ஆரண்:14 59/2
வார் அளி தழை மா பிடி வாயிடை – கிட்:1 33/1
உண்ணின் அண்டங்கள் ஓர் பிடி உண்ணவும் உதவா – கிட்:12 24/2
பூ வரும் மழலை அன்னம் புனை மட பிடி என்று இன்ன – கிட்:13 64/1
பிடி மதம் பிறந்தன பிறங்கு பேரியும் – சுந்:3 43/1
பிடி குலங்களும் புரவியும் அவிந்தன பெரிய – சுந்:7 41/4
உம்பரின் கொம்பர் ஒத்த ஒரு பிடி நுசுப்பின் செ வாய் – சுந்-மிகை:11 4/2
பரிகலத்து ஒவ்வோர் பிடி கொடு பந்திகள்-தோறும் – யுத்4-மிகை:41 203/1

TOP


பிடி_குலம் (1)

ஏற்று இளம் பிடி_குலம் இகலி இன் நடை – அயோ:12 29/3

TOP


பிடிக்க (2)

பேடையை பிடித்து தன்னை பிடிக்க வந்து அடைந்த பேதை – யுத்1:4 109/1
வேத நூல் மரபுக்கு ஏற்ற ஒழுக்கமே பிடிக்க வேண்டும் – யுத்2:16 136/4

TOP


பிடிக்ககிலேன் (1)

பின்னை ஆவி பிடிக்ககிலேன் அந்த – சுந்:5 29/3

TOP


பிடிக்கலாய் (1)

பிறந்த என் உறுதி நீ பிடிக்கலாய் எனா – யுத்1:4 17/3

TOP


பிடிக்கிலர் (1)

மூவரும் அவை முடிக்கிலர் பிடிக்கிலர் முறைமை – யுத்1:3 9/2

TOP


பிடிக்கிலேன் (1)

பின்றினென் உனக்கு வில் பிடிக்கிலேன் என்றான் – யுத்2:16 281/4

TOP


பிடிக்கின்றது (1)

பிடிக்கின்றது உலகம் எங்கும் பரிதி சேய் ஆர்ப்பின் பெற்றி – யுத்2:19 277/4

TOP


பிடிக்கு (2)

தும்பிகள் உயிரே அன்ன துணை மட பிடிக்கு நல்கும் – பால:16 2/4
பெருகு சூல் இளம் பிடிக்கு ஒரு பிறை மருப்பு யானை – அயோ:10 10/3

TOP


பிடிக்கும் (4)

பெற்ற அன்றினும் பிஞ்ஞகன் பிடிக்கும் அ பெரு வில் – அயோ:1 41/2
பிடிக்குமேல் பெரும் காற்றையும் கூற்றையும் பிடிக்கும்
குடிக்குமேல் கடல் ஏழையும் குடங்கையின் குடிக்கும் – கிட்:12 25/3,4
குல பிடிக்கும் ஓர் ஊடல் கொடுக்குமால் – சுந்:2 150/4
பேர்வு_இல் எண் திசை காவலர் கருமமும் பிடிக்கும்
மேரு மால் வரை உச்சி மேல் அரசு வீற்றிருக்கும் – யுத்1:3 6/3,4

TOP


பிடிக்குமேல் (1)

பிடிக்குமேல் பெரும் காற்றையும் கூற்றையும் பிடிக்கும் – கிட்:12 25/3

TOP


பிடிகள் (3)

பேணுதற்கு அரிய கோல குருளை அம் பிடிகள் ஈன்ற – பால:16 7/1
கூந்தல் அம் பிடிகள் எல்லாம் குங்குமம் அணிந்த போலும் – பால:16 14/2
தாரொடு நடந்தன பிடிகள் தாழ் கலை – அயோ:2 44/3

TOP


பிடிகளும் (2)

திலக வாள் நுதல் பிடிகளும் குருளையும் செறிந்த – பால:15 7/2
தந்தியும் பிடிகளும் தடங்கள் நோக்கின – அயோ:10 41/2

TOP


பிடிகளை (1)

மெய்கள் நோகின்ற பிடிகளை விரும்பிய வேழம் – அயோ-மிகை:10 1/3

TOP


பிடிகளோ (1)

யானையோ பிடிகளோ இரதமோ இவுளியோ – பால:20 21/1

TOP


பிடிகளோடும் (2)

மீன் எனும் பிடிகளோடும் விளங்கும் வெண் மதி நல் வேழம் – பால:16 4/1
வன கரி பிடிகளோடும் வருவன போல வந்தார் – பால:18 1/4

TOP


பிடித்த (21)

விறல் மன்னர் தொழு கழலாய் இவர் குலத்தோன் வில் பிடித்த
அறம் என்ன ஒரு தனியே திரிந்து அமராபதி கரத்தோன் – பால:12 8/3,4
பாதியான் பிடித்த வில் பற்ற போதுமோ – பால:24 37/4
தேவ தேவர் பிடித்த போர் வில் ஒடித்த சேவகர் சேண் நிலம் – அயோ:3 66/2
கை உறு கவர் அயில் பிடித்த காலன் தான் – அயோ:13 8/2
வெம் கரியின் ஏறு அனையான் வில் பிடித்த வேலையினான் – அயோ:13 25/3
பிடித்த திண் சிலை பேர் அகல் வானிடை – ஆரண்:9 14/3
பிடித்த போது நெறி பிழைத்தோர்க்கு எலாம் – ஆரண்:9 18/3
பிடித்த மலை நாண் இடை பிணித்து ஒருவன் மேல் நாள் – ஆரண்:11 22/3
பின் நின்றார் இனையர் என்றும் உணர்கிலம் பிடித்த மாயம் – ஆரண்:11 63/1
பிடித்த வள் உகிரால் பிளவு ஆக்கின – யுத்2:15 25/2
பிடித்த வானரம் பேர் எழில் தோள்களால் – யுத்2:15 39/1
வானில் வென்ற என் மதலையும் வரி சிலை பிடித்த
யானும் அல்லவர் யார் உனக்கு எதிர் என்றும் இசைத்தான் – யுத்2:15 204/3,4
காய் ஒளி வயிர வாள் பிடித்த கையினான் – யுத்2:16 295/4
மன்னர் நம் பதியின் வந்து வரி சிலை பிடித்த கல்வி – யுத்2:19 120/3
கறங்கு போல வில் பிடித்த கால தூதர் கையிலே – யுத்2-மிகை:16 6/3
செம் கையில் பிடித்த வீர சிலையை நாண் எறிந்து தீரா – யுத்2-மிகை:18 27/2
பிடித்த திண் படை விதிர்த்திட விதிர்த்திட பிறழ்ந்து – யுத்3:22 100/3
பிடித்த வெம் சிலையினோடும் பேர் எழில் வீரன் பொன் தோள் – யுத்3:28 45/3
பிடித்த வாள்கள் வேல்களோடு தோள்கள் பேர் அரா என – யுத்3:31 92/1
பிசைந்து சிற்றுதரத்து உண்ணப்பெற்ற நாள் பிடித்த மூர்த்தம் – யுத்3-மிகை:31 11/2
பிடித்த பொய் உருவினை பெயர்த்து நீக்கினான் – யுத்4:41 98/3

TOP


பிடித்தது (6)

பிடித்தது சுழற்றி மற்று அ பெரு வலி அரக்கன்-தன்னை – யுத்2:16 185/1
தன் நெடு மகனை பற்றி பிடித்தது தட கை நீட்டி – யுத்2:18 219/4
பாவி கை பிடித்தது பண்ணவ நின் – யுத்3:23 14/2
விட்டிட எண்ணியோ நான் பிடித்தது வேட்கை வீய – யுத்3:26 9/4
பிடித்தது களிப்பின் பெற்றி பிறந்தது காம வேகம் – யுத்3-மிகை:25 1/2
மற்று ஓர் கை பிடித்தது போல வவ்வியது – யுத்4:37 156/3

TOP


பிடித்தவன் (1)

பிடித்தவன் விழி துணை பிதுங்கிட நெருக்கி – யுத்1-மிகை:12 1/1

TOP


பிடித்தவனை (1)

பேர் வீரனை வாசி பிடித்தவனை
யார் வீரதை இன்ன செய்தார்கள் எனா – யுத்3:20 84/2,3

TOP


பிடித்தன (1)

பிடித்தன நிருதரை பெரிய தோள்களை – யுத்2:19 43/1

TOP


பிடித்தனர் (1)

பிடித்தனர் கொடிகள்-தம்மால் பிணித்தனர் பின்னும் முன்னும் – சுந்-மிகை:14 16/1

TOP


பிடித்தனவும் (1)

எறிந்தனவும் எய்தனவும் எடுத்தனவும் பிடித்தனவும் படைகள் எல்லாம் – யுத்3:31 99/1

TOP


பிடித்தனன் (1)

பிடித்தனன் வல கையில் சூலம் பெட்பொடு – யுத்2-மிகை:16 50/1

TOP


பிடித்தனை (1)

இ நிலை பிடித்தனை இறைவ நீ எனா – யுத்1-மிகை:2 4/3

TOP


பிடித்தாய் (2)

பிடித்தாய் வையம் பெற்றனை பேரா வரம் இன்னே – அயோ:6 19/2
நின் தாதை அன்றேயும் நீயும் பிடித்தாய் நெறி பட்டவாறு இன்று நேர்பட்டது ஆமே – கிட்-மிகை:7 6/4

TOP


பிடித்தார் (1)

பின்றலினோரை வலிந்து பிடித்தார்
நின்றனர் ஆயிடை நீல நிறத்தான் – யுத்3:20 5/2,3

TOP


பிடித்தாரை (1)

ஏவினார் பிடித்தாரை எடுத்து எழ – யுத்1:14 40/1

TOP


பிடித்தாள் (1)

பிடித்தாள் நெஞ்சம் துண்ணென எண்ணம் பிழையாதான் – சுந்:2 86/4

TOP


பிடித்தான் (10)

தையல் தளிர் கை தட கை பிடித்தான் – பால:23 89/4
மறிந்தாரையும் வலித்தாரையும் மடித்தான் சிலை பிடித்தான் – ஆரண்:7 89/4
பிடித்தான் இ அடல் அரக்கன் எனும் மாற்றம் பிழையாதால் – சுந்:2 231/2
பின்னை நின்றது செய்குவென் என்பது பிடித்தான் – சுந்:3 135/4
பின்னவற்கு அரசு நல்கி துணை என பிடித்தான் எங்கள் – சுந்:4 31/2
பின் தொடர வந்து இரு கர துணை பிடித்தான் – யுத்1:12 22/4
கறித்தான் சில கவர்ந்தான் சில கரத்தால் சில பிடித்தான்
முறித்தான் சில திறத்து ஆனையின் நெடும் கோடுகள் முனிந்தான் – யுத்2:18 158/3,4
பிடித்தான் மத கரி தேர் பரி பிழம்பு ஆனவை குழம்பா – யுத்3:22 116/3
பின்றாதவன் உயிர்-மேல் செலவு ஒழிக என்பது பிடித்தான்
ஒன்றாக இ முதலோன் படை-தனை மாய்க்க என்று உரைத்தான் – யுத்3:27 135/2,3
பேருவிப்பென் மற்று இவன் உயிர் எனும் உளம் பிடித்தான் – யுத்4-மிகை:37 12/4

TOP


பிடித்தி (1)

பேர் உளதனையும் பேரா பெரும் பழி பிடித்தி போலாம் – யுத்3:29 56/3

TOP


பிடித்திடின் (1)

கோல வெம் சிலை பிடித்திடின் கொற்ற வேல் கொள்ளின் – யுத்3:31 11/2

TOP


பிடித்திருந்த (1)

பின்னேயோ இறப்பது முன் பிடித்திருந்த கருத்து அதுவும் பிடித்திலேனோ – யுத்4:38 22/2

TOP


பிடித்திலிர் (1)

பிடித்திலிர் போலும் நீர் பிழைத்திரால் எனும் – அயோ:11 89/3

TOP


பிடித்திலேனோ (1)

பின்னேயோ இறப்பது முன் பிடித்திருந்த கருத்து அதுவும் பிடித்திலேனோ
முன்னேயோ விழுந்ததுவும் முடி தலையோ படி தலைய முகங்கள்-தானோ – யுத்4:38 22/2,3

TOP


பிடித்து (45)

அமைப்பு_அரும் காதல்-அது பிடித்து உந்த அந்தரம் சந்திராதித்தர் – பால:3 3/3
உள் நிலாவிய துயரம் பிடித்து உந்த ஆர் உயிர் நின்று ஊசலாட – பால:6 12/3
காத்த அங்குசம் நிமிர்ந்திட கால் பிடித்து ஓடி – பால:15 6/2
பிடித்து அகல்வுற்றது என்ன பெரும் சினம் கதுவும் நெஞ்சோடு – பால-மிகை:11 15/2
பிறையை எட்டினள் பிடித்து இதற்கு இது பிழை என்னா – அயோ:10 22/3
வடி சிலை பிடித்து வாளும் வீக்கி வாய் அம்பு பற்றி – அயோ-மிகை:8 3/3
எற்றுவாம் பிடித்து ஏந்துதும் என்குநர் – ஆரண்:7 16/1
பிடித்து நல்கு இ உழை என பேதையேன் – ஆரண்:12 3/1
ஈர்ந்தான் அவள் நாசி பிடித்து இளையோன் – ஆரண்:14 77/2
மேவரும் பெரும் பயம் பிடித்து விண்ணவர் – ஆரண்-மிகை:10 7/3
நாடுகின்றதும் நண்ணிய கால் பிடித்து
ஓடுகின்றதும் ஒத்துளன் ஆயினான் – கிட்:11 13/3,4
வென்று ஆள்வதே என்னில் வேறு ஒன்றும் இல்லை வீணே பிடித்து என் தன் மேல் அம்பு விட்டாய் – கிட்-மிகை:7 6/2
பிடித்து வாழ் அரக்கனார் யான் கண்டும் பிழைப்பாரோ – சுந்:2 218/2
பிணங்கு உறு வால் முறை பிடித்து மாலைய – சுந்:5 64/3
மண்டவுதரத்தவள் மலர் குழல் பிடித்து
கொண்டு சிறை வைத்திடுதலில் குறைவது உண்டோ – சுந்:6 4/3,4
பிடித்து ஒரு தட கையின் உயிர் உக பிழிந்தான் – சுந்:8 37/4
மந்தர வால் அடி பிடித்து வல்லையேல் – சுந்:9 20/3
பேடையை பிடித்து தன்னை பிடிக்க வந்து அடைந்த பேதை – யுத்1:4 109/1
தாள் துணை பிடித்து அகன் தரையின் எற்றுவார் – யுத்1:5 23/4
உதைத்தவன் அடி துணை பிடித்து ஒரு கணத்தில் – யுத்1:12 11/1
பெருத்து உயர் தட கைகொடு அடுத்து இடை பிடித்து
கருத்து அழிவுற திரி திறத்து எயில் கணத்து அன்று – யுத்1:12 14/2,3
பிடித்து தோளை பிறங்கலின் கோடு நேர் – யுத்2:15 67/2
நின்றது பிடர் பிடித்து உந்த நின்றது – யுத்2:16 90/2
தட கையால் பிடித்து கொண்டான் வானவர்-தன்னை வாழ்த்த – யுத்2:16 184/4
எட்டினன் அது பிடித்து இறுத்து நீக்கினான் – யுத்2:16 255/3
கால் பிடித்து ஈர்த்து இழி குருதி கண்ண கண் – யுத்2:18 98/1
சேல் பிடித்து எழு திரை ஆற்றில் திண் நெடும் – யுத்2:18 98/2
கோல் பிடித்து ஒழுகுறு குருடர் கூட்டம்-போல் – யுத்2:18 98/3
வால் பிடித்து ஒழுகின கவியின் மாலையே – யுத்2:18 98/4
பாரில் பிடித்து அடிக்கும் குடர் பறிக்கும் படர் விசும்பின் – யுத்2:18 159/3
கார் மேல் துயில் மலை போலியை கரத்தால் பிடித்து எடுத்தான் – யுத்2:18 176/2
ஆர்க்கும் ஆயிரம் தேர் பிடித்து அம் கையால் – யுத்2:19 141/3
பிறை முக சரம் ஐ_இரண்டு ஒரு தொடை பிடித்து ஆங்கு – யுத்2-மிகை:15 38/3
பிடுங்குறும் சிலவர்-தம்மை சிலவரை பிடித்து வெய்தின் – யுத்2-மிகை:16 28/2
வால் பிடித்து அடிக்கும் வானரத்தை மால் கரி – யுத்3:20 43/1
கால் பிடித்து அடிக்கும் அ கரியினை கவி – யுத்3:20 43/2
தோல் பிடித்து அரக்கரை எறியும் சூர் முசு – யுத்3:20 43/3
வேல் பிடித்து எறிவர் அ முசுவை வெம் கணார் – யுத்3:20 43/4
கரு முடித்து அமைந்த மேகம் கால் பிடித்து எழுந்த காலம் – யுத்3:21 19/3
பிடித்து நின்றேயும் எற்றான் வெறுங்கையான் பிழையிற்று என்னா – யுத்3:22 136/2
கமை பிடித்து நின்று உங்களை இத்துணை கண்டேன் – யுத்3:22 192/3
அலகு_இல் பல் படை பிடித்து அமர்க்கு எழுந்தவோ அன்றேல் – யுத்3:31 23/2
இருவர் வில் பிடித்து யாவரை தடுத்து நின்று எய்வார் – யுத்3:31 37/4
மண்களில் தொடர்ந்து வானில் பிடித்து வள் உகிரின் மான – யுத்4:34 23/3
பிடித்து கொள்வென் சிறை என பேசுமால் – யுத்4:37 45/4

TOP


பிடித்துடையர் (1)

நாசம் உற்றிட நடப்பன கொடுத்தன பிடித்துடையர் நம்ப – யுத்1:2 86/4

TOP


பிடித்தும் (3)

உள்ளத்தை பிடித்தும் நாம் என்று ஓடுகின்றாரும் ஒத்தார் – பால:21 3/4
பேர் இயலாளர் செய்கை ஊதியம் பிடித்தும் என்னார் – யுத்2:19 271/3
பெய்வர் சிலர் பிடித்தும் என கடுத்து உறுவர் படை கலங்கள் பெறாது வாயால் – யுத்3:31 97/3

TOP


பிடித்தே (1)

பிணங்கு பேய்களின் வாய்களை பிளந்தனர் பிடித்தே – யுத்3:20 61/4

TOP


பிடித்தோம் (1)

பிறிந்தோம் இனி முழுது ஐயமும் பெருமான் உரை பிடித்தோம்
எறிந்தோம் பகை முழுதும் இனி தீர்ந்தோம் இடர் கடந்தோம் – யுத்3:27 144/2,3

TOP


பிடிப்பர் (2)

பிணத்திடை நடந்து இவர் பிடிப்பர் ஈண்டு எனா – பால:8 42/3
பிறந்தனர் என்று கொண்டு ஓர் பெரும் பயம் பிடிப்பர் அன்றே – யுத்2:19 272/3

TOP


பிடிப்பல் (1)

பெண் நிறம் உண்டு எனின் பிடிப்பல் ஈண்டு எனா – யுத்1:5 6/2

TOP


பிடிப்பாய் (1)

பேதை ஆய் காமம் பிடிப்பாய் பிழைப்பாயோ – யுத்2:18 270/3

TOP


பிடிப்பானோ (1)

பின்னே செம்மை பிடிப்பானோ – சுந்:5 48/4

TOP


பிடிப்பென் (2)

சொன்ன குரங்கை யானே பிடிப்பென் கடிது தொடர்ந்து என்றான் – சுந்:8 51/3
மேல் விசைத்து எழுந்து நாடி பிடிப்பென் என்று உறுக்கும் வேலை – யுத்2:19 192/2

TOP


பிடிப்பேன் (1)

பெரும் குலா உறு நகர்க்கே பெயரும் நாள் வேண்டும் உரு பிடிப்பேன் அன்றேல் – ஆரண்:6 133/1

TOP


பிடியா (2)

பிடியா என்னே பெண் இவள் கொல்லின் பிழை என்னா – சுந்:2 89/2
மீ தாம் நிமிர் சுடர் வயிர கைகொடு பிடியா விண்ணொடு மண் காண – சுந்:10 38/3

TOP


பிடியில் (1)

பித்த யானை பிணங்கி பிடியில் கை – பால:14 38/1

TOP


பிடியின் (3)

விதியினை நகுவன அயில் விழி பிடியின்
கதியினை நகுவன அவர் நடை கமல – பால:2 44/1,2
பிடியின் மென் நடை பெண்ணொடு என்றால் எனை – பால:10 77/3
மா வகிரின் உண்கணர் மட பிடியின் வைக – அயோ:5 12/2

TOP


பிடியினுக்கு (1)

மட பிடியினுக்கு உதவ மையின் நிமிர் கை வைத்து – சுந்:6 13/3

TOP


பிடியுண்ட (1)

சீதை சேவல் பிடியுண்ட சிறை அன்னம் அனையாள் – ஆரண்:1 38/4

TOP


பிடியுண்டார் (1)

பிடியுண்டார் என துயிலும் பெற்றியார் – கிட்:15 8/4

TOP


பிடியுண்டார்களும் (1)

பிடியுண்டார்களும் பிளத்தலுண்டார்களும் பெரும் தோள் – சுந்:11 31/1

TOP


பிடியுண்டு (2)

பேர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பிடியுண்டு பட்டார் – சுந்:7 35/2
பிணை மதர்த்து அனைய நோக்கம் பாழ்பட பிடியுண்டு அன்பின் – யுத்1:10 22/1

TOP


பிடியும் (5)

ஆனை இனமும் பிடியும் இகல் ஆளி ஏறும் – பால:16 39/3
பயிலும் பிடியும் கட கரியும் வருவ திரிவ பார்க்கின்றான் – ஆரண்:14 29/2
பொரு மத யானையும் பிடியும் புக்கு உழல் – கிட்:14 10/3
யானையும் பிடியும் வாரி இடும் பில வாயர் ஈன்ற – சுந்:7 7/3
ஊனம் இல் பிடியும் ஒண் தார் புரவியும் பிறவும் ஊர்ந்து – யுத்4-மிகை:42 6/2

TOP


பிடியுற (1)

தேய கன்று பிடியுற தீங்கு உறும் – சுந்:12 35/2

TOP


பிடியே (1)

கலையே பிணையே களிறே பிடியே
நிலையே உயிரே நிலை தேடினிர் போய் – ஆரண்:12 75/2,3

TOP


பிடியொடு (1)

பிடியொடு நடந்தன பெரும் கை வேழமே – அயோ:12 28/4

TOP


பிடியொடும் (2)

சுரி குழல் படிய வேற்று பிடியொடும் தொடர்ந்து செல்ப – பால:14 61/4
மெய் உற தழீஇய மெல்லென் பிடியொடும் வெருவலோடும் – சுந்:1 5/3

TOP


பிடியோடு (2)

நாகம் நனி வருகின்றது பிடியோடு என நடவா – அயோ:7 4/4
பிடியோடு நிகர்த்தன பின் புறம் முன் – யுத்2:18 23/2

TOP


பிடுங்கி (5)

பெய்தனர் பெரு வரை பிடுங்கி வீசினர் – பால:8 33/2
இளக்கும் இ குடுமி குன்றத்து இனம் எலாம் பிடுங்கி ஏந்தி – யுத்1-மிகை:11 5/2
மரமொடு மலைகளை பிடுங்கி வானரர் – யுத்2-மிகை:15 15/3
பிடுங்கி உண்குவர் யார் இவர் பெருமை பண்டு அறிந்தார் – யுத்3:31 24/3
நன்று செய்தனை என்ன போய் நாதனை பிடுங்கி
வென்றி வால் அற்று மேதினி வீழ்ந்தனன் வீரன் – யுத்4-மிகை:41 100/3,4

TOP


பிடுங்கினர் (1)

மலை பிடுங்கினர் வாசுகி பிணித்தனர் மதியை – பால-மிகை:9 21/1

TOP


பிடுங்கினான் (1)

நாக வெம் கண் நகு வாளி பாய்-தொறும் நடுங்கினான் மலை பிடுங்கினான் – யுத்2:19 84/4

TOP


பிடுங்குகின்ற (1)

பிடுங்குகின்ற உணர்வினர் பேசுவார் – யுத்4:34 8/4

TOP


பிடுங்கும் (1)

பிடுங்கும் மெல் உரை புதல்வனுக்கு இனையன பேசும் – யுத்1-மிகை:3 8/4

TOP


பிடுங்குறும் (1)

பிடுங்குறும் சிலவர்-தம்மை சிலவரை பிடித்து வெய்தின் – யுத்2-மிகை:16 28/2

TOP


பிண்டத்தில் (1)

பிண்டத்தில் கரு ஆம் தன் பேர் உருக்களை பிரமன் தந்த – யுத்3:31 222/3

TOP


பிண்டம் (1)

தூய நல் சுதை நிகர் பிண்டம் ஒன்று சூழ் – பால:5 84/2

TOP


பிண்டி (4)

பின்னங்கள் உகிரின் செய்து பிண்டி அம் தளிர் கை கொண்ட – பால:16 24/1
மூலம் அற்றன அற்றன முரண் தண்டு பிண்டி
பாலம் அற்றன அற்றன பகழி வெம் பகு வாய் – ஆரண்:7 76/2,3
ஏல கோடு ஈன்ற பிண்டி இளம் தளிர் கிடக்க யாணர் – கிட்:13 46/1
சூலம் வாள் முசலம் கூர் வேல் தோமரம் தண்டு பிண்டி
பாலமே முதலா உள்ள படைக்கலம் பரித்த கையர் – சுந்:7 3/1,2

TOP


பிண்டிபாலத்தொடு (1)

சக்கரங்களும் பிண்டிபாலத்தொடு தண்டும் – யுத்3:22 106/2

TOP


பிண்டிபாலம் (2)

கற்பணம் தண்டு பிண்டிபாலம் என்று இனைய காந்தும் – சுந்:2 39/3
முற்கரம் முசுண்டி பிண்டிபாலம் வேல் சூலம் முட்கோல் – சுந்:7 8/2

TOP


பிண (26)

கொன்று குவித்த நிணம் கொள் பிண குவை கொண்டு ஓடி – அயோ:13 21/3
கொன்று பத்தியில் குவித்தன பிண பெரும் குன்றம் – ஆரண்:7 79/4
கறங்கு போன்று உளது ஆயினும் பிண பெரும் காட்டில் – ஆரண்:8 16/3
வரை உறு பிண பெரும் பிறக்கம் மண்டின – சுந்:5 58/3
உந்த ஆயிரம் பிண குவை-மேல் விழுந்து உளைவார் – சுந்:7 55/4
செ வழி சேறல் ஆற்றார் பிண பெரும் குன்றம் தெற்றி – சுந்:8 19/2
இலை குலாம் பூணினானும் இரும் பிண குருதி ஈரத்து – சுந்:11 15/1
ஈர்ப்புண்டற்கு அரிய ஆய பிண குவடு இடறி செல்வான் – சுந்:11 19/2
குப்புற்று ஈர் பிண குன்று சுமந்துகொண்டு – யுத்2:15 27/3
குவிந்தன பிண குவை சுமந்து கோள் நிலம் – யுத்2:15 120/3
வந்து மேகங்கள் படிந்தன பிண பெரு மலை மேல் – யுத்2:15 198/4
காரும் வானமும் தொடுவன பிண குவை கண்டான் – யுத்2:15 238/3
நெரியும் பல் பிண பெரும் கரை கடந்தில நீத்தம் – யுத்2:16 245/4
உதிர கடல் பிண மால் வரை ஒன்று அல்லன பலவாய் – யுத்2:18 164/1
பிண பெரும் குன்றினூடும் குருதி நீர் பெருக்கினூடும் – யுத்2:19 220/1
கடும் பிண குவையினூடே சிலவரை புதைக்கும் கண்ணை – யுத்2-மிகை:16 28/1
அலை கொள் வேலையும் அரும் பிண குன்றமும் அணவி – யுத்3:20 57/4
விலங்கல் அன்ன வான் பெரும் பிண குப்பையின் மேலோர் – யுத்3:20 64/2
பேர் யாக்கையின் பிண பெரும் குன்றிடை பிறந்த – யுத்3:20 67/3
உம்பரின் அளவும் சென்ற பிண குன்றின் உயர்வை நோக்கும் – யுத்3:22 25/2
பார்க்கின்ற திசைகள் எங்கும் படும் பிண பரப்பை நோக்கும் – யுத்3:22 31/3
அதிர் பிண பெரும் குன்றுகள் பட பட அழிந்த – யுத்3:22 107/2
நடுக்குற்றன பிண குன்றுகள் உயிர்க்குற்றன என்ன – யுத்3:31 107/4
வெளி வானகம் இலதாம்-வகை விழுந்து ஓங்கிய பிண பேர் – யுத்3:31 118/3
மாய வஞ்சகர் மடிய பிண மலை – யுத்3-மிகை:31 32/2
இடை தொடுத்து அதை ஏவி இரும் பிண
திடல் அனைத்தையும் தீர்க்க என செப்பினான் – யுத்3-மிகை:31 33/2,3

TOP


பிணக்கு (3)

பேர் என்ப அவன் செய் மாய பெரும் பிணக்கு ஒருங்கு தேர்வார் – பால:8 7/2
பேய் ஒத்தேன் பேதை பிணக்கு அறுத்த எம் பெருமான் – ஆரண்:15 48/3
பிறந்து இறந்து உழலும் பாச பிணக்கு உடை பிணியின் தீர்ந்தார் – சுந்:3 128/3

TOP


பிணக்குறும் (1)

பேசும் பேச்சினை சமயங்கள் பிணக்குறும் பிணக்கை – கிட்:12 36/3

TOP


பிணக்கை (1)

பேசும் பேச்சினை சமயங்கள் பிணக்குறும் பிணக்கை
வாச மாலையாய் யாவரே முடிவு எண்ண வல்லார் – கிட்:12 36/3,4

TOP


பிணங்க (1)

பிறந்த அ வயின் சுராசுரர் தங்களில் பிணங்க
சிறந்த மோகினி மடந்தையால் அவுணர்-தம் செய்கை – பால-மிகை:9 23/2,3

TOP


பிணங்கள் (1)

மறித்தன மறிந்த எங்கும் பிணங்கள் மா மலைகள் மான – யுத்2:15 148/4

TOP


பிணங்களால் (1)

ஊர உன்னின் முன்பு பட்டு உயர்ந்த வெம் பிணங்களால்
பேர ஒல்வது அன்று பேரின் ஆயிரம் பெரும் சரம் – யுத்3:31 86/1,2

TOP


பிணங்களின் (1)

பிணங்களின் குப்பை மற்றை நரர் உயிர் பிரிந்த யாக்கை – யுத்3:22 3/3

TOP


பிணங்கி (4)

பித்த யானை பிணங்கி பிடியில் கை – பால:14 38/1
பேய் ஒரு-தலை கொள பிணங்கி வாய்விடா – ஆரண்:7 121/3
உறங்கினர் பிணங்கி எதிர் ஊடினர்கள் அல்லார் – சுந்:2 157/4
பேரும் மான வெம் காலத்து கால் பொர பிணங்கி
பாரின் வீழ்ந்தன போன்றன கிடந்தன பரந்து – யுத்3:20 59/3,4

TOP


பிணங்கிடு (1)

பீரிடும் உருவர் தெற்றி பிணங்கிடு தாளர் பேழ் வாய் – சுந்:6 55/2

TOP


பிணங்கிய (1)

நின்று பிணங்கிய கல்வியின் நில்லா – யுத்3:20 26/2

TOP


பிணங்கினால் (1)

பிணங்கினால் ஆவது இல்லை பெயர்வது என்று உணர்ந்து போந்தான் – யுத்2:16 163/3

TOP


பிணங்கு (6)

பிணங்கு வான் பேர் இடர் பிணிக்க நண்ணவும் – அயோ:2 52/3
நீயே இனி வந்து என் நிணம் கொள் பிணங்கு எயிற்றின் – சுந்:1 55/3
பிணங்கு உறு வால் முறை பிடித்து மாலைய – சுந்:5 64/3
பின்னும் ஒன்று உரைத்தனன் பிணங்கு மானிடர் – யுத்1-மிகை:2 4/1
பெய்துழி பெய்யும் மாரி அனையவன் பிணங்கு கூற்றின் – யுத்2:19 170/3
பிணங்கு பேய்களின் வாய்களை பிளந்தனர் பிடித்தே – யுத்3:20 61/4

TOP


பிணங்கும் (1)

பின்றுதல் தீது-அரோ பிணங்கும் சிந்தையாய் – சுந்-மிகை:14 32/2

TOP


பிணங்குவன (1)

பிணங்குவன அழகு இவளை தவம் செய்து பெற்றது-காண் – பால:13 18/2

TOP


பிணத்திடை (1)

பிணத்திடை நடந்து இவர் பிடிப்பர் ஈண்டு எனா – பால:8 42/3

TOP


பிணத்தின் (14)

பிணத்தின் மேல் விழுந்து உருண்டனர் உயிர் கொடு பிழைப்பார் – ஆரண்:7 136/4
படுக்கின்ற பிணத்தின் பம்மல் குப்பையின் பரப்பே பல் கால் – யுத்2:15 152/4
பறைந்தனர் அமரர் அஞ்சி பல் பெரும் பிணத்தின் பம்மல் – யுத்2:16 175/1
உளுக்குவாள் நில_மகள் பிணத்தின் ஓங்கலால் – யுத்2:18 118/4
கொண்டு எழும் அலைகளோடும் குரக்கு_இன பிணத்தின் குப்பை – யுத்2:19 49/3
பெரும் படை தலைவர் யாரும் பெயர்ந்திலர் பிணத்தின் குப்பை – யுத்2:19 60/1
பிதிர்ந்தன மலையும் பாரும் பிளந்தன பிணத்தின் குன்றத்து – யுத்2:19 93/2
பேர் செலாது பிணத்தின் பிறக்கமே – யுத்2:19 156/4
படை உறு பிணத்தின் பம்மல் பருப்பதம் துவன்றி பல் வேறு – யுத்2:19 219/1
வான் உயர் பிணத்தின் குப்பை மறைத்தலின் மயக்கம் உற்றான் – யுத்3:22 23/4
மிடலின் வெம் கட கரி பிணத்தின் விண் தொடும் – யுத்3:27 54/1
குன்றொடு மரங்களும் பிணத்தின் கூட்டமும் – யுத்3:27 66/2
நுரை குடையும் வெண் குடையும் சாமரையும் என சுமந்து பிணத்தின் நோன்மை – யுத்4:33 21/3
தங்கிய பிணத்தின் குப்பை தடுத்தது சமரபூமி – யுத்4-மிகை:37 3/2

TOP


பிணத்தின்-மேல் (1)

பறவையின் பெரிது பட்டார் பிணத்தின்-மேல் படிவ மாதோ – யுத்2:19 97/4

TOP


பிணத்து (4)

உள்ளி வெம் பிணத்து உதிர நீர் வெள்ளத்தின் ஓடி – யுத்2:15 209/1
தாள் துணிந்தன தறுகண் வெம் கரி நிரை தாங்கிய பிணத்து ஓங்கல் – யுத்2:16 316/2
ஆயிர கோடி யானை பெரும் பிணத்து அமளி மேலான் – யுத்3:24 10/3
ஒன்று அல பல என்று ஓங்கும் உயர் பிணத்து உம்பர் ஒன்று – யுத்4:32 45/1

TOP


பிணத்தை (1)

ஈர்க்கின்ற குருதி ஆற்றின் யானையின் பிணத்தை நோக்கும் – யுத்3:22 31/4

TOP


பிணம் (13)

பரிந்து புலம்பும் மகளிர் காண கணவர் பிணம் பற்றி – சுந்:8 49/1
பல் குவை பரந்தன குரக்கு பல் பிணம்
பொன் குவை நிகர்த்தன நிருதர் போர் சவம் – யுத்2:15 122/2,3
பிணம் தலைப்பட்டது பெயர்வது எங்கு இனி – யுத்2:16 103/3
ஆறு விண் தொடும் பிணம் சுமந்து ஓட மேல் அமரரும் இரிந்து ஓட – யுத்2:16 336/2
நிரந்தன நெடும் பிணம் விசும்பின் நெஞ்சு உற – யுத்2:18 102/3
நூக்குவ கணிப்பு இல அரக்கர் நோன் பிணம் – யுத்2:18 112/4
இரிந்தார் திசைதிசை எங்கணும் யானை பிணம் எற்ற – யுத்2:18 163/1
தூளி ஆர்த்திலதால் பிணம் துன்னலால் – யுத்2:19 134/4
வெந்த வெம் பிணம் விழுங்கின கழுதுகள் விரும்பி – யுத்3:22 54/4
உழுத யானை பிணம் புக்கு ஒளித்தவால் – யுத்3:29 25/3
வீங்கின பெரும் பிணம் விசும்பு உற அசும்பு படு சோரி விரிவுற்று – யுத்3:31 145/2
பேய் மொய்த்து நரிகள் ஈண்டி பெரும் பிணம் பிறங்கி தோன்றும் – யுத்3:31 229/3
எண்ணும் நீர் கடந்த யானை பெரும் பிணம் ஏந்தி யாணர் – யுத்4:34 21/1

TOP


பிணம்-தொறும் (1)

சாடி கொன்றனன் சிலவரை பிணம்-தொறும் தடவி – சுந்:7 36/3

TOP


பிணம்பட (1)

வரம்பு_அறு பிணம்பட கொன்ற மாறு இலா – சுந்:3 51/3

TOP


பிணமா (1)

கடை கண்டில தலை கண்டில கழுதின் திரள் பிணமா
இடை கண்டன மலை கொண்டு என எழுகின்றன திரையால் – யுத்2:18 150/1,2

TOP


பிணாவோடு (1)

பிறங்கும் சிகரம் படர் முன்றில்-தொறும் பிணாவோடு
உறங்கும் மகரங்கள் உயிர்ப்பொடு உணர்ந்து பேர – சுந்-மிகை:1 9/3,4

TOP


பிணி (23)

பிணி அரங்க வினை அகல பெரும் காலம் தவம் பேணி – பால:12 4/1
பிணி அற நோற்று நின்ற பெரியவன் விரைவின் ஏகி – அயோ:3 82/2
அருள் உடை ஒருவன் நீக்க அ பிணி அவிழ்ந்தது ஒத்தான் – அயோ:3 113/4
பிணி உடையவன் என்னும் பிரிவினன் விடைகொண்டான் – அயோ:8 44/2
பேய்முக பிணி அற பகைஞர் பெட்பின் உதிரம் – ஆரண்:1 25/1
பேசல் ஆம் தகைமைத்து அல்லா பெரும் பிணி பிணிப்ப நீண்ட – ஆரண்:10 71/3
பின்னரும் உலகம் எல்லாம் பிணி முதல் பாசம் வீசி – ஆரண்:10 103/3
உற்று நின்ற வினை கொடும் பிணி ஒன்றின்-மேல் உடன் ஒன்று உராய் – கிட்:10 69/3
மற்றும் வெம் பிணி பற்றினாலென வந்து எதிர்ந்தது மாரியே – கிட்:10 69/4
முன்னை தான் தன்னை ஓரா முழு பிணி அழுக்கின் மேலே – கிட்:11 91/3
பிணி கொழித்து வெம் பிறவி வேரின் வன் – கிட்:15 14/2
தீயே எனல் ஆய பசி_பிணி தீர்த்தல் செய்வாய் – சுந்:1 55/1
பெண்ணில் தீயோய் நின் முதல் மாயும் பிணி செய்தாய் – சுந்:3 150/2
பிணி கொண்டனன் பின் எவரே அது பேர்க்க வல்லார் – சுந்:4 91/4
தெய்வ பாசம் உற பிணி செய்தார் – யுத்1:3 92/2
பிணி பழுத்து அமைந்தது ஓர் பித்தின் உள்ளத்தான் – யுத்1:5 12/2
பிணி பறித்து இவனை யாவர் முடிப்பவர் படிக்கண் பேழ் வாய் – யுத்1:14 18/2
பேது உறு குரங்கை யான் பிணித்த கை பிணி
கோதை வெம் சிலையினால் கோடி வீடு எனின் – யுத்2:16 280/2,3
பிணி அறுப்பவரில் பெற்ற வரத்தினும் பிறப்பினானும் – யுத்2:19 185/2
போக்கவும் கற்றிலன் ஒருவன் போய் பிணி
ஆக்கவும் கற்றிலன் அமரில் ஆர் உயிர் – யுத்3:22 38/2,3
பேய் ஒப்பன பசி ஒப்பன பிணி ஒப்பன பிழையா – யுத்3:27 103/2
போர் உறு புரவிகள் படுகிலவால் புனை பிணி துணிகில பொரு கணையால் – யுத்3:28 27/2
பருந்தொடு கழுகும் பேயும் பசி பிணி தீருமாறு – யுத்4:40 42/2

TOP


பிணி-மின் (1)

தூய பாசம் எனை பலவும் கொணர்ந்து பிணி-மின் தோள் என்னா – சுந்:12 113/2

TOP


பிணிக்க (2)

இம்பரால் பிணிக்க அரும் இராம வேழம் சேர் – பால-மிகை:0 18/3
பிணங்கு வான் பேர் இடர் பிணிக்க நண்ணவும் – அயோ:2 52/3

TOP


பிணிக்கு (2)

பிணிக்கு உறு முடை உடல் பேணி பேணலார் – அயோ:11 112/1
வேம் இருந்தில் என கனலும் வெம் காம வெம் பிணிக்கு
மா மருந்தே நெருநலினும் வந்திலெனோ யான் என்றாள் – ஆரண்:6 110/3,4

TOP


பிணிக்கும் (2)

பிணிக்கும் கையும் பெய் பில வாயும் பிழையாமல் – ஆரண்:15 33/3
பெரும் பகலும் நீள் இரவும் என்று இவை பிணிக்கும்
பொரும் பரிகள் ஆக நனி பூண்டது பொலம் தேர் – யுத்4:36 14/3,4

TOP


பிணிகள் (2)

பெருக்கிய ஏழு_மூன்று பிறவியும் பிணிகள் நீங்கி – யுத்4-மிகை:41 63/3
பெருகிய செவ்வி கண்டார் பிறப்பு எனும் பிணிகள் தீர்ந்தார் – யுத்4-மிகை:42 30/4

TOP


பிணித்த (11)

பிறந்து உடை நலம் நிறை பிணித்த எந்திரம் – பால:10 59/1
பெரும் திண் நெடு மால் வரை நிறுவி பிணித்த பாம்பின் மணி தாம்பின் – பால:10 70/1
பெரும் தேன் பிழி சாலும் நின் அன்பு பிணித்த போதே – சுந்:1 49/3
பைம் கழல் அனுமனை பிணித்த பாந்தளை – சுந்:12 12/1
பெரும் தகை பெரியோனை பிணித்த போர் – சுந்:12 36/1
பெண்ணிற்கு இசையும் மங்கலத்தின் பிணித்த கயிறே இடை பிழைத்த – சுந்:12 115/3
வெம் புயம் பிணித்த போர் வீரன் ஆதியாம் – யுத்1-மிகை:2 2/3
காய் கதிர் புதல்வனை பிணித்த கையினன் – யுத்2:16 269/3
பேது உறு குரங்கை யான் பிணித்த கை பிணி – யுத்2:16 280/2
காய் கதிர் சிறுவனை பிணித்த கையினன் – யுத்2-மிகை:16 44/1
உள்ளுற பிணித்த செய்கை ஒளி முக கமலம் காட்டி – யுத்4-மிகை:42 46/2

TOP


பிணித்ததன் (1)

ஆளும் இந்திரற்கு அன்னவன் பிணித்ததன் பின்னை – யுத்1:5 49/3

TOP


பிணித்தது (6)

பிணித்தது அ பெரு மாருதி தோள்களை பிறங்க – சுந்:11 56/4
பேயை யாளியை யானையை கழுதையை பிணித்தது
ஆய தேர் படை ஐ_இரு கோடி கொண்டு அமைந்தான் – யுத்1:5 36/1,2
வால் பிணித்து என்ன சுற்றி பிணித்தது வயிர தோளை – யுத்2:19 192/4
பின் உற வயிர திண் தோள் பிணித்தது பெயர்த்து ஒன்று எண்ணி – யுத்2:19 236/2
போய நாள் நாகபாசம் பிணித்தது போனவாறும் – யுத்3:23 23/2
பேதாய் பிரிவு துயர் பீழை பிணித்தது என்றான் – யுத்4:41 31/4

TOP


பிணித்தலோடும் (1)

இறுகுற பிணித்தலோடும் யாவையும் எதிர்ந்த போதும் – யுத்2:19 190/1

TOP


பிணித்தனர் (2)

மலை பிடுங்கினர் வாசுகி பிணித்தனர் மதியை – பால-மிகை:9 21/1
பிடித்தனர் கொடிகள்-தம்மால் பிணித்தனர் பின்னும் முன்னும் – சுந்-மிகை:14 16/1

TOP


பிணித்தனன் (1)

பிணித்தனன் சுரபி-தன்னை பெயர்வுழி பிணியை வீட்டி – பால-மிகை:11 14/2

TOP


பிணித்தால் (1)

நால் வரை கொணர்ந்து உடன் பிணித்தால் அன்ன நடையார் – யுத்3:31 8/4

TOP


பிணித்து (10)

பருகிய நோக்கு எனும் பாசத்தால் பிணித்து
ஒருவரை ஒருவர் தம் உள்ளம் ஈர்த்தலால் – பால:10 37/1,2
அன்ன மாலையை யாழிடை பிணித்து அயன் உலகம் – பால-மிகை:9 3/1
பிடித்த மலை நாண் இடை பிணித்து ஒருவன் மேல் நாள் – ஆரண்:11 22/3
காலினால் நெடும் கால் பிணித்து உடற்றுவர் கழல்வர் – கிட்:7 57/2
பற்றி வாலினும் காலினும் பிணித்து அகப்படுத்தான் – கிட்-மிகை:7 5/3
ஏக நாதனை எறுழ் வலி தோள் பிணித்து ஈர்த்த – சுந்:11 41/3
ஏ எனா-முன் இடைபுக்கு தொடை வன் கயிற்றால் பிணித்து ஈர்த்தார் – சுந்:12 113/4
பொறுக்கிலா-வகை நெடும் புயங்களால் பிணித்து
இறுக்கினான் இவன் சிறிது உணர்வும் எஞ்சினான் – யுத்2:16 262/3,4
வால் பிணித்து என்ன சுற்றி பிணித்தது வயிர தோளை – யுத்2:19 192/4
பிறை விரித்து அன்ன வெள் எயிற்று அரவமும் பிணித்து – யுத்4:35 6/4

TOP


பிணித்துளன் (1)

அனுமனை பிணித்துளன் ஆன-போது இவன் – யுத்2:19 32/3

TOP


பிணிப்ப (4)

பேசல் ஆம் தகைமைத்து அல்லா பெரும் பிணி பிணிப்ப நீண்ட – ஆரண்:10 71/3
நொய்ய பாசம் புறம் பிணிப்ப நோன்மை இலன் போல் உடல் நுணங்கி – சுந்:12 117/1
பணை ஒன்று திரள் தோள் காலபாசத்தால் பிணிப்ப கூசி – யுத்2:16 154/3
பின்னை செம்மல் அ இளவலை உள் அன்பு பிணிப்ப
தன்னை தான் என தழுவினன் கண்கள் நீர் ததும்ப – யுத்4:40 111/3,4

TOP


பிணிப்பன் (1)

பிழைத்து இவர் போவர் அல்லர் பாசத்தால் பிணிப்பன் என்னா – யுத்2:19 182/3

TOP


பிணிப்பார் (1)

பேரவே அருள் என்றனர் உள் அன்பு பிணிப்பார் – யுத்4:41 12/4

TOP


பிணிப்பு (1)

உள பரும் பிணிப்பு_அறா உலோபம் ஒன்றுமே – பால:7 24/1

TOP


பிணிப்பு_அறா (1)

உள பரும் பிணிப்பு_அறா உலோபம் ஒன்றுமே – பால:7 24/1

TOP


பிணிப்புண்ட (3)

பாசத்தால் பிணிப்புண்ட அ தம்பியும் பசும் கண் – கிட்:7 75/3
இந்திரன் பிணிப்புண்ட நாள் ஒத்தது அ இலங்கை – சுந்:11 62/4
பாசத்தால் ஐயன் தம்பி பிணிப்புண்ட படியை கண்டு – யுத்2:19 209/1

TOP


பிணிப்புண்டதாம் (1)

ஏதில் வானரம் பிணிப்புண்டதாம் என்றார் – சுந்:12 25/4

TOP


பிணிப்புண்டது (1)

விடை பிணிப்புண்டது போலும் வீரனை – சுந்:12 24/3

TOP


பிணிப்புண்டாரை (1)

பாசத்தால் பிணிப்புண்டாரை பகழியால் களப்பட்டாரை – யுத்2:19 294/1

TOP


பிணிப்புண்டு (1)

பரும் திறல் புயம் பிணிப்புண்டு பாசத்தால் – ஆரண்-மிகை:10 9/2

TOP


பிணிப்புற (1)

பிறத்தல் ஆற்றுறும் பேதைமை பிணிப்புற தம்மை – யுத்4:37 124/3

TOP


பிணிப்போர் (1)

புது கொண்ட வேழம் பிணிப்போர் புனை பாடல் ஓதை – பால:16 46/1

TOP


பிணியால் (1)

பூண்டு இ பிணியால் உறுகின்றது தான் பொறாதாள் – ஆரண்:10 146/1

TOP


பிணியாள் (1)

பிரிவு எனும் துயர் உருவு கொண்டால் அன்ன பிணியாள் – சுந்:3 7/4

TOP


பிணியிடை (1)

பேரும்-கால் வெம் பிணியிடை பேருமால் – ஆரண்:6 76/4

TOP


பிணியின் (3)

வினையின் எய்தும் ஓர் பிணியின் வேலையான் – அயோ:11 133/4
பிறந்து இறந்து உழலும் பாச பிணக்கு உடை பிணியின் தீர்ந்தார் – சுந்:3 128/3
பிணியின் செம் சுடர் கற்றை பெருக்கலால் – சுந்:13 3/2

TOP


பிணியினால் (2)

பிரிவு எனும் பிணியினால் என்னை பெற்ற அ – அயோ:14 55/2
எண்ணும் மாறு இலா பிணியினால் இவை_இவை இயம்பும் – சுந்-மிகை:3 3/4

TOP


பிணியுற்றாள் (1)

பிரிந்தே துன்பத்து ஆழ் பிடி என்ன பிணியுற்றாள் – அயோ:6 20/4

TOP


பிணியை (1)

பிணித்தனன் சுரபி-தன்னை பெயர்வுழி பிணியை வீட்டி – பால-மிகை:11 14/2

TOP


பிணை (8)

துருவை மென் பிணை ஈன்ற துளக்கு இலா – பால:2 31/1
பிணை நிரந்து என பரந்தனர் நாணமும் பிரிந்தார் – அயோ:1 52/4
காய் சின உழுவை தின்னிய வந்த கலை இளம் பிணை என கரைந்தாள் – சுந்:3 94/4
பிணை நெடும் கண்ணி என்னும் இன் உயிர் பிரிந்த பின்னை – யுத்1:10 6/2
பிணை மதர்த்து அனைய நோக்கம் பாழ்பட பிடியுண்டு அன்பின் – யுத்1:10 22/1
பிணை ஒன்று கண்ணாள் பங்கன் பெரும் கிரி நெருங்க பேர்த்த – யுத்2:16 154/2
பேரும் திசை பெறுகின்றில பணையின் பிணை மத வெம் – யுத்2:18 145/3
பிணை என தகைய நோக்கின் சீதையை பேடை அன்ன – யுத்4-மிகை:41 294/3

TOP


பிணைத்து (1)

பெரும் பியலில் பளிக்கு நுகம் பிணைத்து அதனோடு அணைத்து ஈர்க்கும் – பால:13 16/2

TOP


பிணையுற்ற (1)

பின்னும் முன்னும் மாறின வீழ்வின் பிணையுற்ற
தன்னின் நேரா மெய் இரு பாலும் தலை பெற்ற – யுத்4:33 11/2,3

TOP


பிணையே (1)

கலையே பிணையே களிறே பிடியே – ஆரண்:12 75/2

TOP


பித்த (2)

பித்த யானை பிணங்கி பிடியில் கை – பால:14 38/1
பித்த மயக்கு ஆம் சுறவு எறியும் பிறவி பெரிய கடல் கடக்க – அயோ:6 25/3

TOP


பித்தர் (2)

பித்தர் சொன்னவும் பேதையர் சொன்னவும் – பால:0 5/3
பித்தர் இ படைக்கு எண் சிறிது என்றனர் பெயர்ந்தார் – யுத்3:30 30/4

TOP


பித்தர்கள் (1)

ஏயின நாள் எலாம் எண்ணும் பித்தர்கள்
ஆயிர வெள்ளமே அறிந்தது ஆழியாய் – யுத்1-மிகை:5 5/3,4

TOP


பித்தரின் (1)

பித்தரின் ஒரு வகை பெயர்ந்து போயினான் – யுத்1:4 32/4

TOP


பித்தரும் (3)

பித்தரும் உறங்கினர் இனி பிறரிது என ஆம் – சுந்:2 163/4
பித்தரும் உளர் சிலர் வீடு பெற்றிலார் – யுத்1:3 61/4
பித்தரும் இறை பொறாத பேர் அபிமானம் என்னும் – யுத்3:26 58/3

TOP


பித்தரை (1)

பித்தரை போல நீயும் இவருடன் பெயர்ந்த தன்மை – யுத்3:31 49/3

TOP


பித்தன் (7)

பித்தன் ஆகிய ஈசனும் அரியும் என் பெயர் கேட்டு – யுத்1:2 116/1
பிசைந்து மோந்தவன் பிசாசன் என்று உளன் ஒரு பித்தன் – யுத்1:5 41/4
பின்னை எண்ணுவான் பிரகத்தன் என்று ஒரு பித்தன் – யுத்1:5 46/4
பித்தன் வெம் சிலையினை இறுத்த பேர் ஒலி – யுத்2:16 256/3
பித்தன் தட மார்பொடு தோள்கள் பிளந்தான் – யுத்2:18 239/3
பித்தன் மனம் தளர்ந்தான் இனி பிழையான் என பகர்ந்தான் – யுத்3:27 128/4
பித்தன் மூவரும் ஏத்த பெறுக எனா – யுத்4-மிகை:41 109/4

TOP


பித்தனே (1)

பேய் கொண்டு வெல்ல வந்த பித்தனே மிடுக்கை பேணி – யுத்2:18 230/2

TOP


பித்தா (1)

பேர்_மகளை தழுவுவான் உயிர் கொடுத்து பழி கொண்ட பித்தா பின்னை – யுத்4:38 10/3

TOP


பித்தி (3)

பேதை நீ பித்தி நின் பிறந்த சேயொடும் – அயோ:2 61/2
பெரிய நாள் ஒளி கொள் நானாவித மணி பித்தி பத்தி – சுந்:2 100/1
பித்தி பிற்பட வன் திசை பேர்வுற – யுத்2:15 41/3

TOP


பித்திகை (4)

திணியும் இதழ் பித்திகை கத்திகை சேர்த்துவாரும் – பால:16 45/4
பேர்ந்து ஒளிர் நவ மணி படர்ந்த பித்திகை
சேர்ந்துழி சேர்ந்துழி நிறத்தை சேர்தலால் – கிட்:1 2/2,3
ஆசையை உற்றன அண்ட பித்திகை
பூசின வெண் மயிர் பொடித்த வெம் பொறி – கிட்:7 19/2,3
ஞாங்கர் உற்பலம் உழத்தியர் பித்திகை நாற – கிட்:10 47/4

TOP


பித்தின் (1)

பிணி பழுத்து அமைந்தது ஓர் பித்தின் உள்ளத்தான் – யுத்1:5 12/2

TOP


பித்து (9)

பேய் ஏறின செரு வேட்டு எழு பித்து ஏறினர் பின் வாய் – ஆரண்:7 100/1
பித்து உற வல்லரே பிழைப்பு_இல் சூழ்ச்சியார் – ஆரண்:10 33/2
பித்து ஆய விலங்கின் ஒழுக்கினை பேசல் ஆமோ – கிட்:7 43/2
பிள்ளைகள் உரைத்த ஒப்பை பெரியவர் உரைக்கின் பித்து ஆம் – கிட்:13 53/2
பித்து நின் பிரிவினில் பிறந்த வேதனை – சுந்:5 69/3
பித்து இன்றி உணர்தியேல் அளவை பெய்குவென் – யுத்1:3 58/2
பித்து ஏறினர் அல்லால் இடை பேராது எதிர் மார்பில் – யுத்2:15 169/3
பித்து ஏறினன் என்ன நடந்தனன் பின்பு அலால் மற்று – யுத்2:19 23/3
பித்து எனல் ஆய் அறம் பிழைத்ததாம் அன்றே – யுத்4:40 61/3

TOP


பித்துண்டது (1)

பித்துண்டது பேர்வு உறுமா பெறுதும் – யுத்1:3 114/3

TOP


பித்தும் (2)

பித்தும் மாலும் பிறவும் பெருக்கலால் – கிட்:11 20/3
பாக்கியம் பெரும் பித்தும் பயக்குமோ – யுத்4:40 13/4

TOP


பித்தேறினை (1)

பித்தேறினை ஆதல் பிழைத்தனையால் – ஆரண்:13 14/4

TOP


பித்தோ (1)

பின்னை தான் பெறுவது அம்மா நறவு உண்டு திகைக்கும் பித்தோ – கிட்:11 91/4

TOP


பிதற்ற (1)

பேயர்கள் என்ன யான் பிதற்ற பேர்கிலா – யுத்1-மிகை:5 5/1

TOP


பிதற்றி (3)

பேணலன் பிறர் பழி பிதற்றி ஆக யான் – அயோ:11 108/4
பிச்சரின் பிதற்றி அல்குல் பூம் துகில் கலாபம் பீறி – சுந்:2 187/2
பேயனேன் என் பல பிதற்றி பேர்த்து அவன் – யுத்1:5 31/1

TOP


பிதற்றினனால் (1)

பின்றா உரை ஒன்று பிதற்றினனால் – யுத்2-மிகை:18 5/4

TOP


பிதற்றும் (1)

பெயரும் பெண் பிறந்தேன் பட்ட பிழை என பிதற்றும்
துயரும் அஞ்சி முன் தொடர்ந்திலா தொல் குடி பிறந்தாள் – ஆரண்:6 90/3,4

TOP


பிதற்றுவோர் (1)

பெருக்கிய உடலர் பொய்ம்மை பிதற்றுவோர் பீடை செய்வோர் – யுத்4-மிகை:41 66/4

TOP


பிதா (1)

பெற்றவள் இளவல் எற்கே என்றனள் பிதா முன் என்றான் – பால-மிகை:11 38/3

TOP


பிதாமகன் (1)

பின்னர் வானவரை நோக்கி பிதாமகன் பேசுகின்றான் – பால:5 23/2

TOP


பிதாவும் (1)

பிருகுவின் மதலை ஆய பெரும் தகை பிதாவும் ஒவ்வா – பால-மிகை:8 9/1

TOP


பிதிர் (1)

பொறி பிதிர் படலை செம் தீ புகையொடும் பொடிப்ப பொம்மென்று – ஆரண்:13 116/3

TOP


பிதிர்க்களை (1)

பெண்டிரை சேர்வோர் தங்கள் பிதிர்க்களை இகழும் பேதை – யுத்4-மிகை:41 73/2

TOP


பிதிர்களும் (1)

மூதுரை பெரும் கதைகளும் பிதிர்களும் மொழிவார் – சுந்:2 137/2

TOP


பிதிர்த்தார் (1)

பெய்தார் மழை பிதிர்த்தார் எரி பிறை வாள் எயிற்று அரக்கர் – ஆரண்:7 97/3

TOP


பிதிர்ந்த (1)

ஒடிந்தன ஒசிந்தன உதிர்ந்தன பிதிர்ந்த – சுந்:6 9/4

TOP


பிதிர்ந்தது (1)

பிதிர்ந்தது எம் மன துயர் பிறங்கல் என்று கொண்டு – பால:5 68/1

TOP


பிதிர்ந்தன (1)

பிதிர்ந்தன மலையும் பாரும் பிளந்தன பிணத்தின் குன்றத்து – யுத்2:19 93/2

TOP


பிதிர்ந்திடா (1)

பிதிர்ந்திடா வகை காத்தும் என்று ஏகிய பின்றை – பால-மிகை:9 49/3

TOP


பிதிர்ந்து (2)

பின்னும் அ பெருந்தகை பிதிர்ந்து வீழ்ந்தது – பால:5 89/1
பிதிர்ந்து சாறு பெரும் துறை மண்டிட – அயோ:11 19/1

TOP


பிதிர்ப்பாள் (1)

வான மா மழை நுழைதரு மதி பிதிர்ப்பாள் போல் – அயோ:3 1/3

TOP


பிதிர்பட (1)

கோடு அணை வரி சிலை உலகு உலைய குல வரை பிதிர்பட நிலவரையில் – யுத்3:28 21/3

TOP


பிதிர்வ (1)

தெரிந்தன அசனி போல தெறு பொறி பிதிர்வ திக்கின் – யுத்3:22 129/2

TOP


பிதிர்வித்தான் (1)

பொரு கையால் இடை பிதிர்வித்தான் முறி பொறி ஓடும்படி பறியாவே – சுந்:10 35/4

TOP


பிதிர (1)

பிதிர வீழ்ந்தது அசனி ஒளி பெறா – யுத்4:37 19/3

TOP


பிதிருமாறும் (1)

தாரகை உதிருமாறும் தனி கதிர் பிதிருமாறும்
பேர் அகல் வானம் எங்கும் பிறங்கு எரி பிறக்குமாறும் – ஆரண்:13 118/1,2

TOP


பிதுங்கல் (1)

பிதுங்கல் ஆம் உடலினர் முடிவு_இல் பீழையர் – கிட்:14 23/2

TOP


பிதுங்கிட (1)

பிடித்தவன் விழி துணை பிதுங்கிட நெருக்கி – யுத்1-மிகை:12 1/1

TOP


பிதுங்கின (1)

குன்றம் தன் வயிறு கீறி பிதுங்கின குடர்கள் மான – சுந்:1 3/4

TOP


பிதுங்கினர் (1)

பிதுங்கினர் குடர் உடல் பிளவு பட்டனர் – யுத்3:27 67/3

TOP


பிந்து (1)

பிந்து காலினர் கையினர் பெரும் பயம் பிடரின் – சுந்:7 55/3

TOP


பிமரம் (1)

பிமரம் கெட அவர்-தம் உடல் பிளவுண்டு உயிர் அழிய – யுத்3-மிகை:31 28/3

TOP


பிய்த்து (1)

பாழி மார்பு அகம் பிய்த்து உயிர் குடித்தது ஓர் பகழி – யுத்3:30 41/4

TOP


பிய்யா (1)

நெடும் கையும் தலையும் பிய்யா நொய்தினின் நிமிர்ந்து போனான் – யுத்2:18 220/3

TOP


பியல் (3)

இரும் பியல் அனந்தனும் இசைந்த யானையும் – அயோ:1 15/2
பெரும் பியல் தலைகள் சிந்தி பிழைப்பிலை முடிந்தாய் என்ன – யுத்2:17 58/3
பின் கொண்டார் இளைய கோவை பியல் கொண்டான் பெரும் தோள் நின்றும் – யுத்2:19 116/2

TOP


பியலில் (1)

பெரும் பியலில் பளிக்கு நுகம் பிணைத்து அதனோடு அணைத்து ஈர்க்கும் – பால:13 16/2

TOP


பிரகத்தன் (5)

பின்னை எண்ணுவான் பிரகத்தன் என்று ஒரு பித்தன் – யுத்1:5 46/4
இறந்து வீழ்ந்தனனே பிரகத்தன் என்று – யுத்2:15 79/1
வரு சுமாலி_மகன் பிரகத்தன் அங்கு – யுத்2-மிகை:15 5/1
பெற்ற மைந்தரும் பிரகத்தன் முதலிய பிறரும் – யுத்3:30 44/2
வலம் கிளர் கீழை வாயில் வர பிரகத்தன் நீலன் – யுத்4-மிகை:41 58/2

TOP


பிரகர (1)

பிரகர நெடும் திசை பெரும் தண்டு ஏந்திய – ஆரண்:10 11/1

TOP


பிரகலாதன் (1)

மேலோர் புகழ் பிரகலாதன் என விரும்பி – யுத்1-மிகை:3 31/2

TOP


பிரச (2)

பிரச மென் தாரோய் என்ன பழிச்சொடும் பெயர்ந்து போனான் – பால-மிகை:11 45/4
அசும்பு உடை பிரச தெய்வ கற்பக நாட்டை அண்மி – சுந்:1 77/2

TOP


பிரசம் (6)

பெடை இள வண்டுகள் பிரசம் மாந்திடும் – பால:3 53/3
வல்லிதாம் கழை தாக்கலின் வழிந்து இழி பிரசம்
கொல்லி வாங்கிய குன்றவர் கொடி நெடும் கவலை – அயோ:10 13/2,3
வரம்பு அகல் நறும் பிரசம் வைகல் பல வைகும் – கிட்:10 82/3
இங்கு இதற்கு அளித்தல் வேண்டும் இறால் உமிழ் பிரசம் என்றான் – சுந்-மிகை:14 3/4
சென்று உறு பிரசம் தூங்கும் செழு வனம் அதனினூடே – சுந்-மிகை:14 4/2
ஒன்றின் முன் ஒன்று பாயும் ஒடிக்கும் மென் பிரசம் எல்லாம் – சுந்-மிகை:14 4/3

TOP


பிரசனம் (1)

பிரசனம் மதலையர் பெறு வழி உதவி – பால-மிகை:5 16/2

TOP


பிரட்டரின் (1)

பிரட்டரின் புகழ்ந்து பேதை அடியரின் தொழுது பின் சென்று – யுத்3:27 163/2

TOP


பிரத (1)

பிரத பூசனைக்கு உரிய பேறு இலேன் – அயோ:11 127/3

TOP


பிரம (2)

காதும் பிரம கொலை காய உலைந்து – யுத்1-மிகை:3 19/2
ஓதல் இல் அரும் பிரம தத்துவம் முதல் கடவுள் யாமும் உணரா – யுத்3-மிகை:31 45/2

TOP


பிரமதத்திற்கு (1)

திமிர் அறு பிரமதத்திற்கு அளித்தனன் திரு அனாரை – பால-மிகை:8 6/4

TOP


பிரமன் (4)

பிரமன் அன்று அளித்த வென்றி பெருந்தகை குசன் என்று ஓதும் – பால-மிகை:8 2/3
அந்த இந்திரனை கண்ட அமரர்கள் பிரமன் முன்னா – பால-மிகை:9 60/1
பின் அரன் பிரமன் என்பார் பேசுக பிறந்து வாழும் – யுத்2:19 120/2
பிண்டத்தில் கரு ஆம் தன் பேர் உருக்களை பிரமன் தந்த – யுத்3:31 222/3

TOP


பிரமனும் (1)

ஆதி பிரமனும் நீ ஆதி பரமனும் நீ – ஆரண்:15 43/1

TOP


பிரமா (1)

இந்திரன் பிரமா முதல் எய்தினார் – யுத்4-மிகை:41 108/3

TOP


பிரளயமே (1)

அண்ணாவோ அண்ணாவோ அசுரர்கள்-தம் பிரளயமே அமரர் கூற்றே – யுத்4:38 4/4

TOP


பிராட்டி (1)

யான் பிழைத்தது அல்லால் என்னை ஈன்ற எம் பிராட்டி
தான் பிழைத்தது உண்டோ என்றான் அவன் சலம் தவிர்ந்தான் – யுத்4:40 117/3,4

TOP


பிரான் (8)

அதிர்கின்ற பொலம் தேர் நின்று அரசர்_பிரான் இழிந்துழி சென்று அடியில் வீழ – பால:5 57/2
கவ்வை உரைத்து அருள்தி என நிகழ்ந்த பரிசு அரசர்_பிரான் கழறலோடும் – பால:5 60/2
மன்னர்_பிரான் அகன்றதன் பின் வய வேந்தன் அரு மறை நூல் வடிவம் கொண்டது – பால:5 61/1
தா_இல் மன்னவர்_பிரான் வர முரண் சனகனும் – பால:20 12/1
ஆதி வானவர்_பிரான் அணுகலால் அணி கொள் கார் – பால:20 32/3
இ திறம் உன்னி அரக்கர் பிரான் – யுத்2:18 13/4
அன்ன-போது அங்கு அரக்கர் பிரான் படை – யுத்2-மிகை:15 2/1
வேந்தர் பிரான் தயரதனார் பணி-தன்னால் வெம் கானில் விரதம் பூண்டு – யுத்4:38 25/3

TOP


பிரி (4)

இனியன இழைத்தி என்று இயம்பி என் பிரி
தனிமையும் தீர்த்தி என்று உரைத்தி தன்மையால் – அயோ:5 33/3,4
மருந்து இழந்தவரின் விம்மி மணி பிரி அரவின் மாழ்கி – அயோ:6 15/3
தூவியின் மணம் நாற துணை பிரி பெடை தான் அ – அயோ:9 7/3
கன்று பிரி காராவின் துயர் உடைய கொடி வினவ கழல் கால் மைந்தன் – அயோ:13 65/2

TOP


பிரிக்க (1)

போவார் பிரிக்க முயல்வார் புணர்ந்த பொருள் ஆம் இது என்று தெருளா – ஆரண்:13 68/4

TOP


பிரிக (2)

பிரிபவர் யாவரும் பிரிக பேர் இடர் – ஆரண்:14 88/1
நினைவதற்கு அரிது நும்மை பிரிக என்றல் நீவிர் வைப்பும் – யுத்4-மிகை:42 67/3

TOP


பிரிகல்லான் (1)

ஆவியும் உலைகின்றான் அடி இணை பிரிகல்லான்
காவியின் மலர் காயா கடல் மழை அனையானை – அயோ:8 25/2,3

TOP


பிரிகலம் (1)

விலங்கல் அம் தோளாய் நின்னை பிரிகலம் விளிதும் என்று – யுத்3:28 15/2

TOP


பிரிகலன் (1)

வீரர்க்கும் வீர நின்னை பிரிகலன் வெல்லும் என்பேன் – யுத்3:31 65/4

TOP


பிரிகலாதாய் (1)

ஐய நீ ஆழி வேந்தன் அடி இணை பிரிகலாதாய்
எய்தியது என்னை என்றாள் இசையினும் இனிய சொல்லாள் – கிட்:11 49/3,4

TOP


பிரிகின்றிலாத (2)

தான் பிரிகின்றிலாத தம்பி வெம் கடுப்பின் செல்லா – யுத்3:27 14/1
ஊன் பிரிகின்றிலாத உயிர் என மறைதலோடும் – யுத்3:27 14/2

TOP


பிரித்த (1)

பஞ்சு என சிவக்கும் மென் கால் தேவியை பிரித்த பாவி – யுத்1:4 123/1

TOP


பிரித்தது (1)

விரித்த பந்தர் பிரித்தது ஆம் என மீன் ஒளித்தது வானமே – அயோ:3 54/4

TOP


பிரிதல் (3)

மேவினம் பிரிதல் ஆற்றேம் வீர நீ விதியின் எம்மை – பால:8 3/1
வான் தனை பிரிதல் ஆற்றா வண்டு இனம் வச்சை மாக்கள் – பால:19 19/1
பெறுவதன் முன் உயிர் பிரிதல் காண்டியால் – அயோ:14 70/1

TOP


பிரிதலால் (1)

மஞ்சு உறு நெடு மழை பிரிதலால் மயில் – கிட்:10 111/3

TOP


பிரிதலின் (1)

கோ_மகன் பிரிதலின் கோலம் நீத்துள – அயோ:12 42/1

TOP


பிரிதுமோ (1)

அந்தோ பிரிதுமோ ஆ விதியே ஓ என்பார் – அயோ:4 110/4

TOP


பிரிந்த (22)

அழல் பிரிந்தன துணை பிரிந்த அன்றிலே – அயோ:4 201/4
அன்ன தாயர் அரிதின் பிரிந்த பின் – அயோ:4 232/1
தந்த கேள்வரை உயிர் உற தழுவினர் பிரிந்த
கந்த ஓதியர் சிந்தையின் கொதிப்பது அ கழலோர் – அயோ:9 46/2,3
பிரிந்த ஏது-கொல் பேர் அபிமானம்-கொல் – ஆரண்:14 18/1
மயில்_இயல் பிரிந்த பின் மான நோயினால் – ஆரண்:14 94/1
ஊன் உயிர் பிரிந்து என பிரிந்த ஓதிமம் – கிட்:1 14/2
தேவியை பிரிந்த பின்னை திகைத்தனை போலும் செய்கை – கிட்:7 84/4
இன் நகை சனகியை பிரிந்த ஏந்தல்-மேல் – கிட்:10 14/1
தான் நெடும் சார் துணை பிரிந்த தன்மையர் – கிட்:10 17/3
பொருள் தர போயினர் பிரிந்த பொய் உடற்கு – கிட்:10 21/1
விழைவுறு பொருள் தர பிரிந்த வேந்தர் வந்து – கிட்:10 24/1
பின் பிறந்தான் துணை பிரிந்த பேதையேன் – கிட்:16 31/3
தூயவன் பிரிந்த பின்பு தேடிய துணைவன் தொல்லை – சுந்:4 29/2
அன்னவர்க்கு அடியனேன் நின் பிரிந்த பின் அடுத்த எல்லாம் – சுந்:14 44/1
வனை கரும் குழலியை பிரிந்த மா துயர் – சுந்-மிகை:14 40/1
சங்கின் பொலிந்த தகையாளை பிரிந்த பின்பு தமக்கு இனம் ஆம் – யுத்1:1 2/2
பெரும் தடம் கொம்பிடை பிரிந்த சேவலை – யுத்1:4 29/2
பிணை நெடும் கண்ணி என்னும் இன் உயிர் பிரிந்த பின்னை – யுத்1:10 6/2
பேதம் அற்று இருந்தும் அன்னான் பிரிந்த வஞ்சத்தை ஓர்ந்தும் – யுத்1-மிகை:4 10/3
தொல் நாள் பிரிந்த துயர் தீர அண்ணல் திரு மேனி கண்டு தொழுவான் – யுத்2:19 248/4
பிணங்களின் குப்பை மற்றை நரர் உயிர் பிரிந்த யாக்கை – யுத்3:22 3/3
பின்னும் நோக்கினான் பெரும் தகை புதல்வனை பிரிந்த
இன்னலால் உயிர் துறந்து இரும் துறக்கத்துள் இருந்த – யுத்4:40 101/1,2

TOP


பிரிந்தது (3)

கோத்த கால் ஒன்றின் ஒன்று குலம் என பிரிந்தது அன்றே – பால:1 18/4
மயில் குலம் பிரிந்தது என்ன மரகத மலை மேல் மெள்ள – யுத்1:9 21/3
நின்-தனை பிரிந்தது உண்டே யான் என நிகழ்த்தினானால் – யுத்4-மிகை:41 170/4

TOP


பிரிந்தமை (1)

பண்ணினும் உளை நீ நின்னை பிரிந்தமை பொருந்திற்று ஆமோ – சுந்:14 30/4

TOP


பிரிந்தவர் (4)

குழைவன பிரிந்தவர் கொதிக்கும் கொங்கையே – பால:3 46/4
பிரிந்தவர் கூடினால் பேசல் வேண்டுமோ – பால:10 38/4
அடுத்த பல் பகல் அன்பரின் பிரிந்தவர் என்பது – அயோ:10 23/1
தடுத்தவர் சலித்தவர் சரிந்தவர் பிரிந்தவர் தனி களிறு-போல் – யுத்3:31 137/2

TOP


பிரிந்தவர்-தம் (1)

எரிந்தன பிரிந்தவர்-தம் எஞ்சு தனி நெஞ்சம் – சுந்:2 161/4

TOP


பிரிந்தவர்கள் (1)

இருந்த குருகின் பெடை பிரிந்தவர்கள் என்ன – கிட்:10 77/4

TOP


பிரிந்தன (4)

நிழல் பிரிந்தன குடை நெடும் கண் ஏழையர் – அயோ:4 201/1
குழல் பிரிந்தன மலர் குமரர் தாள் இணை – அயோ:4 201/2
கழல் பிரிந்தன சின காமன் வாளியும் – அயோ:4 201/3
அழல் பிரிந்தன துணை பிரிந்த அன்றிலே – அயோ:4 201/4

TOP


பிரிந்தன-கொல் (1)

பிரிந்தன-கொல் என்று எண்ண பிறந்தது முழக்கின் பெற்றி – யுத்4:37 4/4

TOP


பிரிந்தனர் (2)

என்னையும் பிரிந்தனர் இடர் உறா-வகை – அயோ:4 150/3
பிரிந்தனர் பிறிது என பெயரும் பெற்றியார் – கிட்-மிகை:14 3/4

TOP


பிரிந்தனர்கள் (1)

மன்னவர் பிரிந்தனர்கள் மா தவர்கள் போனார் – பால:22 43/3

TOP


பிரிந்தனரால் (1)

பிழையேன் உயிரோடு பிரிந்தனரால்
உழையே அவர் எ உழையார் உரையாய் – கிட்:10 55/3,4

TOP


பிரிந்தனள் (1)

தோகையும் பிரிந்தனள் எந்தை துஞ்சினன் – ஆரண்:15 22/1

TOP


பிரிந்தனன் (1)

நாதனை பிரிந்தனன் நலத்தின் நீங்கினாள் – அயோ:14 50/2

TOP


பிரிந்தார் (5)

மேவினார் பிரிந்தார் அந்த வீங்கு நீர் – பால:18 31/1
பிணை நிரந்து என பரந்தனர் நாணமும் பிரிந்தார் – அயோ:1 52/4
மறைந்தன தடம் திசை வருந்தினர் பிரிந்தார்
உறைந்தன மகன்றிலுடன் அன்றில் உயிர் ஒன்றி – கிட்:10 70/3,4
பின்றாதவர் பின்றி இரிந்து பிரிந்தார்
வன் தாள் மரம் வீசிய வானர வீரர் – யுத்2:18 250/2,3
பிரிந்தார் பலர் இரிந்தார் பலர் பிழைத்தார் பலர் உழைத்தார் – யுத்3:31 111/1

TOP


பிரிந்தாரையும் (1)

செறிந்தாரையும் பிரிந்தாரையும் செறுத்தாரையும் சினத்தால் – ஆரண்:7 89/3

TOP


பிரிந்தால் (1)

ஊர் பூண்டன பிரிந்தால் என இரிந்தார் உயிர் உலைந்தார் – ஆரண்:7 98/4

TOP


பிரிந்தான் (3)

அயிலும் அமுதும் சுவை தீர்த்த மொழியை பிரிந்தான் அழியானோ – ஆரண்:14 29/4
தொல் நிலை பிரிந்தான் என்ன பல வகை நின்ற தூயோன் – யுத்1:9 73/3
பெய்தால் என சர மாரிகள் சொரிந்தான் துயில் பிரிந்தான் – யுத்2:15 158/4

TOP


பிரிந்திலன் (2)

காலன் என்று ஒருவன் யாண்டும் பிரிந்திலன் பாச கையான் – யுத்2:19 54/4
பெயர்த்திலன் உயிர் பிரிந்திலன் கருணையால் பிறந்தான் – யுத்3:22 196/4

TOP


பிரிந்து (36)

பண்டு வரும் குறி பகர்ந்து பாசறையின் பொருள்-வயினின் பிரிந்து போன – பால:11 15/1
பிள்ளை மான் நோக்கியை பிரிந்து போகின்றான் – பால:14 26/1
ஆவியின் இனிய கொண்கர் பிரிந்து அறிவு அழிந்த விஞ்சை – பால:16 19/3
பயில்வாள் இறை பண்டு பிரிந்து அறியாள் பதைத்தாள் – பால:17 15/3
கலந்தவர்க்கு இனியது ஓர் கள்ளும் ஆய் பிரிந்து
உலந்தவர்க்கு உயிர் சுடு விடமும் ஆய் உடன் – பால:19 2/1,2
ஓவல் இல் உயிர் பிரிந்து உடல் சென்று என்னவே – பால:24 48/4
வண்ண மேகலை நில_மகள் மற்று உனை பிரிந்து
கண் இழந்திலள் என செயும் நீ தந்த கழலோன் – அயோ:1 35/3,4
ஏவா மகவை பிரிந்து இன்று எம் போல் இடர் உற்றனை நீ – அயோ:4 86/3
பெரும் தவம் செய்த நங்கை கணவனில் பிரிந்து தெய்வ – அயோ:6 15/2
புதல்வனை எங்ஙனம் பிரிந்து போயினாய் – அயோ:11 49/4
பிரிந்து உறைதரும் குல பேதைமாரினே – ஆரண்:10 123/4
இன் துணை பிரிந்து இரிந்து இன்னல் எய்திய – ஆரண்:13 45/3
பெருமகன் தனை தனி பிரிந்து பேதுறும் – ஆரண்:13 61/3
கூடு தன்னுடையது பிரிந்து ஆர் உயிர் குறியா – ஆரண்:13 71/3
விண் பிரிந்து இரு நிலத்து இருந்து வேறு_வேறு – ஆரண்-மிகை:10 6/2
ஊன் உயிர் பிரிந்து என பிரிந்த ஓதிமம் – கிட்:1 14/2
முன் பிரிந்து வினையர்-தம்மை முன்னினான் என்ன நின்றான் – கிட்:2 9/3
பிரிந்து வேறு எய்தும் செல்வம் வெறுமையின் பிறிது அன்றாமால் – கிட்:9 19/2
பிரிந்து உறை மகளிரும் பிலத்த பாந்தளும் – கிட்:10 10/1
தள்ளுற தலைவர்-தம்மை பிரிந்து அவர் தழீஇய தூம – கிட்:10 28/2
நீடு நெஞ்சு உறு நேயத்தால் நெடிது உற பிரிந்து
வாடுகின்றன மருளுறு காதலின் மயங்கி – கிட்:10 39/1,2
நலன் உறு கணவர்-தம்மை நவை உற பிரிந்து விம்மும் – சுந்:2 111/1
இல் பிரிந்து உய்ந்தவர் யாவர் யான் அலால் – சுந்:4 13/4
கரும் தனி முகிலினை பிரிந்து கள்வர் ஊர் – சுந்:4 19/3
சேய காலம் பிரிந்து அகல திரிந்தான் மீண்டும் சேக்கையின்-பால் – யுத்1:1 3/1
துணை பிரிந்து அயரும் அன்றில் சேவலின் துளங்குகின்றான் – யுத்1:10 6/3
துணைவரை பிரிந்து போந்து மருங்கு என துவளும் உள்ள – யுத்1:10 22/2
ஐயனை பிரிந்து வைகும் அனந்தனே அரக்கர்_வேந்தன் – யுத்1:13 2/4
பெற்ற நுங்களால் எங்களை பிரிந்து தன் பெரும் செவி மூக்கோடும் – யுத்2:16 321/3
தீராய் பிரிந்து திரிவாய் திறம்-தொறு அவை தேறும் என்று தெளியாய் – யுத்2:19 261/2
அலங்கல் ஓதியர் அரும் துணை பிரிந்து நின்று அயரும் – யுத்3:20 64/3
தான் பிரிந்து ஏக கண்ட தயரதன் தன்னை ஒத்தான் – யுத்3:27 14/4
திரிந்து ஓடின பிரிந்து ஓடின செறிந்து ஓடின திசை-மேல் – யுத்3:27 113/3
தன் பிரிந்து அருள் புரி தருமம் போலியை – யுத்4:40 47/3
பின் நெடும் கணவன் தன்னை பெற்று இடை பிரிந்து முற்றும் – யுத்4:42 19/2
மாழை ஒண் கண்ணாய் உன்னை பிரிந்து யான் வருந்தும் நாளில் – யுத்4-மிகை:41 130/1

TOP


பிரிந்தும் (3)

கைத்த சொல்லால் உயிர் இழந்தும் புதல்வன் பிரிந்தும் கடை ஓட – அயோ:6 25/1
தந்தை இறந்தும் தாயர் பிரிந்தும் தலம் விட்டும் – யுத்3-மிகை:22 10/1
பின் தனி மேவும் மாது பிரிந்தும் பிரிவு இல்லா – யுத்3-மிகை:22 10/2

TOP


பிரிந்துழி (1)

பிற உரைப்பது என் கன்று பிரிந்துழி
கறவை ஒப்ப கரைந்து கலங்கினாள் – அயோ:4 13/3,4

TOP


பிரிந்துளாய்-கொலோ (1)

பிரிந்துளாய்-கொலோ நீயும் பின் என்றான் – கிட்:3 35/4

TOP


பிரிந்துளோர் (1)

உரம் சுட உளைந்தனர் பிரிந்துளோர் எலாம் – கிட்:10 20/4

TOP


பிரிந்தே (1)

பிரிந்தே துன்பத்து ஆழ் பிடி என்ன பிணியுற்றாள் – அயோ:6 20/4

TOP


பிரிந்தேயோ (1)

பின்னம் ஆய் ஒன்று ஆதல் பிரிந்தேயோ பிரியாதோ – ஆரண்:1 59/3

TOP


பிரிந்தேன் (1)

துஞ்சும் போது துணை பிரிந்தேன் எனும் – யுத்3:29 19/1

TOP


பிரிந்தோர்க்கு (1)

மாயையின் பிரிந்தோர்க்கு எல்லாம் மனோலயம் வந்தது ஒத்தான் – யுத்4:41 112/2

TOP


பிரிப்பு (1)

ஒட்டிய உடல் பிரிப்பு உணர்கிலாமையால் – பால:19 65/4

TOP


பிரிபவர் (1)

பிரிபவர் யாவரும் பிரிக பேர் இடர் – ஆரண்:14 88/1

TOP


பிரிய (6)

அன்னம் அரிதின் பிரிய அண்ணலும் அகன்று ஓர் – பால:22 43/1
பின்னை கண்டான் அனையான் பிரிய கண்ட துயரம் – அயோ:4 50/3
எற்றே பகர்வேன் இனி யான் என்னே உன்னின் பிரிய
வற்றே உலகம் எனினும் வானே வருந்தாது எனினும் – அயோ:4 60/1,2
விண்ணின்-தலை சேருதும் யாம் எம் போல் விடலை பிரிய
பண்ணும் பரி மா உடையாய் அடைவாய் படர் வான் என்னா – அயோ:4 85/3,4
பிறிவு_அரும் தம்பியும் பிரிய பேர் உலகு – கிட்:11 125/1
இளையவன் பிரிய மாயம் இயற்றி ஆய்_இழையை வெளவும் – யுத்1:14 33/3

TOP


பிரியகிற்றிலர் (1)

பிரியகிற்றிலர் இறைவனை நின்றனர் பின்றார் – யுத்3:31 30/2

TOP


பிரியப்படுத்தார் (1)

பாதியில் விட்டு வைப்போர் படித்தவர் பிரியப்படுத்தார்
போதம் இலாதார் மற்ற சமயம் பொல்லாதது என்பார் – யுத்4-மிகை:41 78/3,4

TOP


பிரியம் (2)

பின்னை நன்று உயிர் பிரியம் ஆயினார் – பால-மிகை:6 11/4
பெருத்த தோளுடை அண்ணலும் பிரியம் வந்து எய்தி – யுத்4-மிகை:41 92/3

TOP


பிரியலள் (1)

பிறந்த பின்பும் பிரியலள் ஆயினாள் – அயோ:4 218/4

TOP


பிரியலன் (1)

சூரியன் மகனை தன்னை பிரியலன் நிற்க சொன்னான் – யுத்1:13 5/4

TOP


பிரியலென் (1)

சங்கம் ஆதலின் பிரியலென் தாமரை வடித்த – அயோ:9 31/2

TOP


பிரியவும் (1)

பிரியவும் தான் பிரியாதே இனிது இருக்கும் உடல் பொறை ஆம் பீழை பாராது – ஆரண்:4 27/3

TOP


பிரியா (3)

பெண்ணின் இன் அமுது அன்னவள் தன்னொடும் பிரியா
வண்ண வெம் சிலை குரிசிலும் மருங்கு இனி திருப்ப – அயோ:1 49/1,2
பேர்ந்தான் நெடு மாயையினில் பிரியா
ஈர்ந்தான் அவள் நாசி பிடித்து இளையோன் – ஆரண்:14 77/1,2
சொல் பிரியா பழி சுமந்து தூங்குவேன் – சுந்:4 13/1

TOP


பிரியாத (1)

உன்னை பிரியாத உயிர்ப்பு அலவோ – ஆரண்:14 69/4

TOP


பிரியாதான் (1)

பிறந்தானும் உளன் என்ன பிரியாதான் தனை பயந்த பெரியாள் என்றான் – அயோ:13 67/4

TOP


பிரியாது (3)

பெரு நாள் உடனே பிரியாது உழல்வாய் – பால:23 4/3
முற்று உடைய கோவை பிரியாது மொய்த்து ஈண்டி – அயோ:4 107/2
பிரியாது இருந்தேற்கு ஒரு மாற்றம் பேசின் பூசல் பெரிது ஆமோ – கிட்:1 23/4

TOP


பிரியாதே (1)

பிரியவும் தான் பிரியாதே இனிது இருக்கும் உடல் பொறை ஆம் பீழை பாராது – ஆரண்:4 27/3

TOP


பிரியாதோ (1)

பின்னம் ஆய் ஒன்று ஆதல் பிரிந்தேயோ பிரியாதோ
என்ன மா மாயம் இவை ஏனம் ஆய் மண் இடந்தாய் – ஆரண்:1 59/3,4

TOP


பிரியாதோர் (1)

பிறங்கு இணர் நறும் குழலர் அன்பர் பிரியாதோர்
உறங்கினர் பிணங்கி எதிர் ஊடினர்கள் அல்லார் – சுந்:2 157/3,4

TOP


பிரியாய் (1)

பேர் ஆயிரங்கள் உடையாய் பிறந்த பொருள்-தோறும் நிற்றி பிரியாய்
தீராய் பிரிந்து திரிவாய் திறம்-தொறு அவை தேறும் என்று தெளியாய் – யுத்2:19 261/1,2

TOP


பிரியார் (1)

மெய்த்த வேந்தன் திரு உடம்பை பிரியார் பற்றி விட்டிலரால் – அயோ:6 25/2

TOP


பிரியான் (2)

பிறகின் நின்றனன் பெருந்தகை இளவலை பிரியான்
அறன் இது அன்று என அரக்கன்-மேல் சரம் தொடுத்து அருளான் – யுத்3:22 71/1,2
பின்னும் அருகும் உடலும் பிரியான்
மன்னன் மகன் வீரர் மயங்கினரால் – யுத்3:31 213/3,4

TOP


பிரியானாக (1)

எம்பி பிரியானாக அருளுதி யான் வேண்டினேன் – யுத்2:16 352/4

TOP


பிரியின் (1)

உய்யார் உய்யார் கெடுவேன் உன்னை பிரியின் வினையேன் – அயோ:4 64/3

TOP


பிரியினும் (1)

சீதை பிரியினும் தீரா திரு என்பார் – அயோ:4 109/4

TOP


பிரியும் (1)

நீண்டனென் இருந்து அவன் பிரியும் நெஞ்சிலேன் – ஆரண்:12 48/3

TOP


பிரியேன் (1)

தந்தேன் பிரியேன் தனி போக தாழ்க்கிலேன் – யுத்2:17 86/3

TOP


பிரியேனால் (1)

மல்லினும் உயர் தோளாய் மலர் அடி பிரியேனால் – அயோ:8 38/4

TOP


பிரிவது (1)

தேவரும் தொழு கழல் சிறுவன் முன் பிரிவது ஓர் – பால:20 22/3

TOP


பிரிவால் (1)

வந்தாய் மறைந்து பிரிவால் வருந்தும் மலர்-மேல் அயன்-தன் முதலோர்-தம் – யுத்2:19 250/1

TOP


பிரிவித்தனென் (1)

பிரிவித்தனென் என்பது ஓர் பீழை பொறாது – ஆரண்:14 65/3

TOP


பிரிவின் (1)

மருள்தரு பிரிவின் நோய் மாசுணம் கெட – கிட்:10 21/3

TOP


பிரிவின (1)

நஞ்சு உறு பிரிவின நாளின் நீளம் ஓர் – ஆரண்:10 126/1

TOP


பிரிவினன் (1)

பிணி உடையவன் என்னும் பிரிவினன் விடைகொண்டான் – அயோ:8 44/2

TOP


பிரிவினால் (2)

என் நெடும் பிரிவினால் துஞ்சினான் என்றான் – அயோ:14 83/4
தீங்குறு பிரிவினால் தேய்ந்த தேய்வு அற – யுத்2:15 108/3

TOP


பிரிவினில் (1)

பித்து நின் பிரிவினில் பிறந்த வேதனை – சுந்:5 69/3

TOP


பிரிவினும் (1)

பிரிவினும் சுடுமோ பெரும் காடு என்றாள் – அயோ:4 221/4

TOP


பிரிவு (20)

தொல் மக்கள் தம் மனம் உக்கு உயிர் பிரிவு என்பது ஓர் துயரின் – பால:24 3/3
வெருண்டு மன்னவன் பிரிவு எனும் விதிர்ப்பு உறு நிலையால் – அயோ:1 31/3
பிறியார் பிரிவு ஏது என்னும் பெரியோய் தகவோ என்னும் – அயோ:4 30/1
பின்பு உளது இடை மன்னும் பிரிவு உளது என உன்னேல் – அயோ:8 41/2
அன்றில பிரிவு ஒல்லா அண்டர்-தம் மனை ஆவின் – அயோ:9 10/3
பின் தருக என்று தன் பிரிவு_இல் காதலின் – அயோ:14 46/3
பிரிவு எனும் பிணியினால் என்னை பெற்ற அ – அயோ:14 55/2
பிறந்து நீ உடை பிரிவு_இல் தொல் பதம் – அயோ:14 99/1
நண்ணிய பிரிவு செய்த நவையினார் நவையில் உள்ளத்து – ஆரண்:14 5/2
பிரிவு இல் கான் அது-தனில் பெரிய சூர்ப்பணகை-தன் – கிட்-மிகை:3 1/1
பிரிவு எனும் துயர் உருவு கொண்டால் அன்ன பிணியாள் – சுந்:3 7/4
பிரிவு_அற நோற்றனள் என்னின் பின்னை அ – சுந்:4 46/3
பிரிவு_அரும் ஒரு பெரும் கோல் என பெயரா – சுந்:8 35/1
மூலம் என்று உணர்தலால் பிரிவு முற்றினான் – யுத்1:4 91/4
சூழ்வு இலா வஞ்சம் சூழ்ந்து உன் துணைவியை பிரிவு செய்தான் – யுத்1:14 5/2
ஆவி ஒன்றிட தழுவினர் பிரிவு நோய் அகன்றார் – யுத்3:22 108/4
பிரிவு உனை செய்தது எவ்வாறு அங்கதன் பெயர்ந்தது எங்கே – யுத்3:22 150/2
பிறந்தாய் என்னை பின்பு தொடர்ந்தாய் பிரிவு அற்றாய் – யுத்3:22 210/3
பின் தனி மேவும் மாது பிரிந்தும் பிரிவு இல்லா – யுத்3-மிகை:22 10/2
பேதாய் பிரிவு துயர் பீழை பிணித்தது என்றான் – யுத்4:41 31/4

TOP


பிரிவு-செய்து (1)

பிரிவு-செய்து உலகு எலாம் பெறுவிப்பான் தலை – ஆரண்:13 107/3

TOP


பிரிவு_அரும் (1)

பிரிவு_அரும் ஒரு பெரும் கோல் என பெயரா – சுந்:8 35/1

TOP


பிரிவு_அற (1)

பிரிவு_அற நோற்றனள் என்னின் பின்னை அ – சுந்:4 46/3

TOP


பிரிவு_இல் (2)

பின் தருக என்று தன் பிரிவு_இல் காதலின் – அயோ:14 46/3
பிறந்து நீ உடை பிரிவு_இல் தொல் பதம் – அயோ:14 99/1

TOP


பிரிவுற்ற (1)

தம் கோனை பிரிவுற்ற தன்மையாள் – கிட்:16 40/4

TOP


பிரிவுற்று (1)

ஈற்று இளம் கன்றினை பிரிவுற்று ஏங்கி நின்று – ஆரண்:14 83/2

TOP


பிரிவுறல் (1)

பிள்ளை சொல் கிளி_அனாளை பிரிவுறல் உற்ற பெற்றி – ஆரண்:13 112/1

TOP


பிரிவேன் (1)

தன்னை பிரிவேன் உளென் ஆவதுதான் – ஆரண்:14 69/3

TOP


பிரிவோடு (1)

அன்று ஈ எனவும் பிரிவோடு அடியேன் – யுத்3:23 17/2

TOP


பிருகு (1)

பிருகு என்னும் பெரும் தவன் தன் மனை – பால-மிகை:7 21/1

TOP


பிருகுவின் (1)

பிருகுவின் மதலை ஆய பெரும் தகை பிதாவும் ஒவ்வா – பால-மிகை:8 9/1

TOP


பிரை (9)

பால் உறு பிரை என பரந்தது எங்குமே – பால:10 41/4
பிரை உறு பால் என நிலையின் பின்றிய – ஆரண்:10 35/3
சீரிய பாலின் வேலை சிறு பிரை தெறித்தது அன்னான் – சுந்:2 94/4
பிரை உளது என்பது மைந்தன் பேசுவான் – யுத்1:3 57/4
பிரை உண்ட பாலின் உள்ளம் பிறிதுற பிறர் முன் சொல்லா – யுத்2:19 168/3
பால் உறு பிரை என கலந்து பல் முறை – யுத்3:27 52/3
தயிர் தோய் பிரை எனல் ஆம் வகை கலந்து ஏறிய தலைவன் – யுத்3:27 142/3
புக அண்டம் முழுதும் பாலின் பிரை என பொலிந்தது அன்றே – யுத்3-மிகை:31 65/4
பிரை கடை இட்டு அழிப்பதனை அறிந்தேனோ தவ பயனின் பெருமை பார்ப்பேன் – யுத்4:38 27/4

TOP


பிரைச (1)

பிரைச மென் குதலையாள் கொழுநன் பேர் எலாம் – பால:19 27/3

TOP


பிரைசம் (1)

பிரைசம் ஒத்து இனிய சொல்லார் பேதை தாதியரில் சொன்னார் – பால:22 2/4

TOP


பில்கு (1)

நறத்து உறை முதிர்ச்சி உறு நல் அமுது பில்கு உற்று – பால:22 31/1

TOP


பில்கும் (1)

பாகு அடர்ந்து அமுது பில்கும் பவள வாய் தரள பத்தி – யுத்4:40 31/1

TOP


பில (11)

பிறை கடை பிறக்கிட மடித்த பில வாயள் – பால:7 30/2
மடித்த பில வாய்கள்-தொறும் வந்து புகை முந்த – ஆரண்:10 49/1
மூழை என பொலி மொய் பில வாயாள் – ஆரண்:14 45/2
பிணிக்கும் கையும் பெய் பில வாயும் பிழையாமல் – ஆரண்:15 33/3
விதங்களால் நெடும் பில வழியில் மேவினார் – கிட்:14 23/4
தீ செல ஒழியவும் தடுக்கும் திண் பில
வாய் செலல் நன்று என மனத்தின் எண்ணினார் – கிட்:14 24/2,3
என்றும் உள மேல் கடல் இயக்கு_இல் பில தீவா – கிட்:14 70/1
ஆழ்வான் அணுக்கன் அவள் ஆழ் பில வயிற்றை – சுந்:1 67/3
யானையும் பிடியும் வாரி இடும் பில வாயர் ஈன்ற – சுந்:7 7/3
பிள்ள விரித்த பெரும் பில வாயர் – சுந்:9 60/2
பல் உடை பில வாயூடு பசும் பெரும் குருதி பாய – யுத்2:18 234/3

TOP


பிலத்த (1)

பிரிந்து உறை மகளிரும் பிலத்த பாந்தளும் – கிட்:10 10/1

TOP


பிலத்திடை (1)

பொன்னுலகின் நின்று ஒளிர் பிலத்திடை புணர்த்தேன் – கிட்:14 57/4

TOP


பிலத்தில் (1)

பின்னரும் கூறுவான் பிலத்தில் வானத்தில் – கிட்:16 20/1

TOP


பிலத்தின் (1)

பிறை குடை எயிற்றின பிலத்தின் வாயின – சுந்:9 43/1

TOP


பிலத்து (3)

அன்ன நாளில் மாயாவி அ பிலத்து
இன்ன வாயினூடு எய்தும் என்ன யாம் – கிட்:3 57/1,2
அ கணத்து அ பிலத்து அகணி எய்தினார் – கிட்:14 25/1
ஏறுவான் தரும் வரத்தினர் ஏழ் பிலத்து உறைவோர் – யுத்3-மிகை:30 3/3

TOP


பிலம் (9)

பிலம் சுரக்கும் பெறுதற்கு அரிய தம் – பால:2 38/3
பிலம் புக நில கிரிகள் பின் தொடர வந்தாள் – பால:7 29/4
மலைகள் நீடு தலம் நாகர் பிலம் வானம் முதல் ஆம் – ஆரண்:1 23/3
வேக வெம் பிலம் தடவி வெம்மையான் – கிட்:3 53/2
என்று தானும் அ வழி இரும் பிலம்
சென்று முன்னவன் தேடுவேன் அவன் – கிட்:3 55/1,2
பிலம் புக்காய் நெடு நாள் பெயராய் என – கிட்:7 98/1
ஐ_இருபது ஓசனை அமைந்த பிலம் ஐயா – கிட்:14 63/1
ஒடுங்கல் இல் பிலம் தலை திறந்து உலகொடு ஒன்ற – கிட்:14 66/3
பேயின் ஆர்ப்பு உடை பெரும் களம் எரிந்து எழ பிலம் திறந்தது போலும் – யுத்2:16 346/3

TOP


பிலமுகம் (1)

பேய் முகம் உடையன பிலமுகம் நுழையும் – யுத்4:37 90/3

TOP


பிலன் (2)

இன்று பிலன் ஈது இடையின் ஏற அரிது எனின் பார் – கிட்:14 42/1
துயில் கொள் வெம் பிலன் என தொட்ட வாயினர் – சுந்-மிகை:3 10/4

TOP


பிலனிடை (1)

பின்ற அரும் பிலனிடை பெய்யுமாறு போல் – யுத்2:16 102/2

TOP


பிலனின் (1)

பின்றுகின்ற பிலனின் பெரிய வாயின் ஒரு-பால் – ஆரண்:1 10/3

TOP


பிலனுள் (3)

எட்ட அரும் பெரும் பிலனுள் எய்தினான் – கிட்:3 51/4
எய்து காலை அ பிலனுள் எய்தி யான் – கிட்:3 52/1
பாழி நெடு வன் பிலனுள் நின்று படர் மேல்-பால் – கிட்:14 69/3

TOP


பிலனையும் (1)

பிளக்கும் மன்பதையும் நாகர் பிலனையும் கிளக்கும் வேரோடு – யுத்1-மிகை:11 5/1

TOP


பிலிற்றும் (1)

பின்னும் முனிவரர் கேட்ப கலைக்கோட்டு முனி வரின் வான் பிலிற்றும் என்றார் – பால:5 34/4

TOP


பிழம்பின் (2)

தாழ் இருள் பிழம்பின் தேய்க்கும் சிலவரை தட கை தாக்கி – யுத்1:3 140/4
வீங்கு இருள் பிழம்பின் உம்பர் மேகத்தின் மீதின் ஆனான் – யுத்2:19 184/4

TOP


பிழம்பினுள் (1)

இழுகிய நெய் எனும் இருள் பிழம்பினுள்
முழுகிய மெய்யர் ஆய் உயிர்ப்பு முட்டினார் – கிட்:14 26/3,4

TOP


பிழம்பினை (2)

தீ இருள் பெரும் பிழம்பினை ஒழிவு அற திருத்தி – யுத்3:22 94/2
அள்ளி நுங்கலாம் ஆர் இருள் பிழம்பினை அழித்தான் – யுத்3:22 186/2

TOP


பிழம்பு (13)

துன்னி வேறு சூழ்_கிடந்த தூங்கு வீங்கு இருள் பிழம்பு
என்னலாம் இறும்பு சூழ்_கிடந்த சோலை எண்ணில் அ – பால:3 20/2,3
மின் என விளக்கு என வெயில் பிழம்பு என – பால:3 39/1
நளி இருள் பிழம்பு என்று ஈண்டு நஞ்சொடு கலந்த நாக – ஆரண்:14 7/3
சோதி சுடர் பிழம்பு நீ என்று சொல்லுகின்ற – ஆரண்:15 43/3
பேர் இருள் பிழம்பு தோய்த்து நெறி உறீஇ பிறங்கு கற்றை – கிட்:13 59/2
கோடு தீந்து எழ கொழும் புகை பிழம்பு மீ கொள்ள – யுத்1:6 19/4
சூழ் இரும் பெரும் சுடர் பிழம்பு தோன்றலால் – யுத்1:6 54/2
பிழிந்து அது காலம் ஆக காளிமை பிழம்பு போத – யுத்2:19 217/3
பிடித்தான் மத கரி தேர் பரி பிழம்பு ஆனவை குழம்பா – யுத்3:22 116/3
ஒளி பிழம்பு ஒழுகும் பூணின் உமிழ் இள வெயிலும் ஒண் பொன் – யுத்3:25 5/2
பூசின பிழம்பு இது என்ன வரும் அதன் புரிவை நோக்கி – யுத்3:27 92/3
பிழம்பு அனல் திரிவன என்னும் பெற்றியார் – யுத்4:37 64/4
பின்றியான் முதுகில் பட்ட பிழம்பு உள தழும்பின் அம்மா – யுத்4:37 206/4

TOP


பிழம்பும் (1)

விள்ளா முழு மா நிழல் பிழம்பும் வேண்ட வேண்டும் மேனியதோ – சுந்:4 54/2

TOP


பிழம்பை (1)

நள்ளில் சிறந்த இருள் பிழம்பை நக்கி நிமிரும் நிலா கற்றை – பால:10 72/2

TOP


பிழி (5)

தெண் திரை எழினி காட்ட தேம் பிழி மகர யாழின் – பால:2 4/3
தெள் விளி சீறியாழ் பாணர் தேம் பிழி நறவம் மாந்தி – பால:2 8/1
செயிரியர் மகர யாழின் தேம் பிழி தெய்வ கீதம் – பால:13 40/2
பெரும் தேன் பிழி சாலும் நின் அன்பு பிணித்த போதே – சுந்:1 49/3
தெளிவு அரும் களிப்பு நல்கும் தேம் பிழி தேறல் ஒத்தான் – யுத்4:41 113/4

TOP


பிழிந்த (1)

பிழிந்த பால் வழி நுரையினை பொருவின பிடவம் – கிட்:10 46/4

TOP


பிழிந்தான் (1)

பிடித்து ஒரு தட கையின் உயிர் உக பிழிந்தான் – சுந்:8 37/4

TOP


பிழிந்திடும் (1)

விண்ணின் மேகத்தை வாரி வாய் பிழிந்திடும் விடாயர் – யுத்3:31 9/4

TOP


பிழிந்து (2)

பிழிந்து சாறு கொள் பெற்றியான் – யுத்2:16 114/2
பிழிந்து அது காலம் ஆக காளிமை பிழம்பு போத – யுத்2:19 217/3

TOP


பிழியும் (1)

பிழியும் தேனின் பிறங்கு அருவி திரள் – ஆரண்:3 35/3

TOP


பிழியும்-மின் (1)

இரவியை விழ விடும் என்றால் எழு மழை பிழியும்-மின் என்றால் – சுந்:7 17/2

TOP


பிழை (45)

பேய் தந்தீயும் நீ இது தந்தால் பிழை ஆமோ – அயோ:3 33/4
நதியின் பிழை அன்று நறும் புனல் இன்மை அற்றே – அயோ:4 129/1
பதியின் பிழை அன்று பயந்து நமை புரந்தாள் – அயோ:4 129/2
மதியின் பிழை அன்று மகன் பிழை அன்று மைந்த – அயோ:4 129/3
மதியின் பிழை அன்று மகன் பிழை அன்று மைந்த – அயோ:4 129/3
விதியின் பிழை நீ இதற்கு என்-கொல் வெகுண்டது என்றான் – அயோ:4 129/4
பிறையை எட்டினள் பிடித்து இதற்கு இது பிழை என்னா – அயோ:10 22/3
நின்றேன் என்றால் நின் பிழை உண்டோ பழி உண்டோ – அயோ:11 82/3
பெயரும் பெண் பிறந்தேன் பட்ட பிழை என பிதற்றும் – ஆரண்:6 90/3
ஈர நினைந்து இவள் இழைத்த பிழை என் என்று இறை வினவ – ஆரண்:6 112/3
பின் இவளை அயல் ஒருவர் பாரார் என்றே அரிந்தீர் பிழை செய்தீரோ – ஆரண்:6 125/3
புகழ்ந்தனை தனி பிழை பொறுத்தனென் இது என்றான் – ஆரண்:11 20/4
பேதாய் பிழை செய்தனை பேர் உலகின் – ஆரண்:13 9/1
உம் பிழை என்பது அல்லால் உலகம் செய் பிழையும் உண்டோ – ஆரண்:13 124/4
பிள்ளாய் பெரியாய் பிழை செய்தனையால் – ஆரண்:14 67/3
இரக்கம் எங்கு உகுத்தாய் என்-பால் எ பிழை கண்டாய் அப்பா – கிட்:7 85/3
பெருமை என்பது இது என் பிழை பேணல் விட்டு – கிட்:7 91/3
அல்லல் செய்யல் உனக்கு அபயம் பிழை
புல்லல் என்னவும் புல்லலை பொங்கினாய் – கிட்:7 102/3,4
பெறுதியோ பிழை உற்றுறு பெற்றிதான் – கிட்:7 114/4
பிழை இலது உவமை காட்ட பெற்றிலன் பெறும்-கொல் இன்னும் – கிட்:13 62/4
பிறந்தவர் செயற்கு உரிய செய்தல் பிழை ஒன்றோ – கிட்:14 40/3
பெரும் திறலினானை உயிர் உண்டு பிழை என்று அம் – கிட்:14 59/3
பிடியா என்னே பெண் இவள் கொல்லின் பிழை என்னா – சுந்:2 89/2
புலி அடு மதுகை மைந்தர் புது பிழை உயிரை புக்கு – சுந்:2 108/1
பின் தூக்கின் இது சால பிழை பயக்கும் என பெயர்ந்தான் – சுந்:2 219/4
பின்னே வாளா பேதுறுவீரேல் பிழை என்றாள் – சுந்:3 152/3
பின்னே பிறந்தான் அல்லது ஓர் துணை இலாத பிழை நோக்கி – சுந்:4 112/2
பிழை இல பட அரவின் தோள் பிடர் உற அடி இடுகின்றார் – சுந்:7 23/3
பெற்றிலன் எனினும் ஆண்டு ஒன்று உள்ளது பிழை உறாமே – சுந்:12 127/2
அத்த என் பிழை பொறுத்தருள்வாய் என – யுத்1:4 12/3
நோம் பிழை செய்த-கொல்லோ குரங்கு என இரங்கி நோக்கி – யுத்1:9 27/2
தாம் பிழை செய்தாரேனும் தஞ்சம் என்று அடைந்தோர்-தம்மை – யுத்1:9 27/3
நாம் பிழை செய்யலாமோ நலியலீர் விடு-மின் என்றான் – யுத்1:9 27/4
பிழை அற அறிந்த எல்லாம் உரைத்தி என்று அரக்கன் பேச – யுத்1:13 4/2
சீதையை விடுத்து எளியர் செய் பிழை பொறுக்க என்று – யுத்1-மிகை:2 13/2
பொறுத்து அருள் புகன்ற பிழை என்று அடி வணங்கி – யுத்1-மிகை:2 20/2
பின்னை நின்று எண்ணுதல் பிழை அ பெய்_வளை-தன்னை – யுத்2:16 92/3
பேர் இடர் இயற்றலுற்றேன் பிழை இது பொறுத்தி இன்னும் – யுத்2:17 49/2
இரந்தனன் வேண்டிற்று அல்லால் இவன் பிழை இழைத்தது உண்டோ – யுத்2:17 72/1
பிறை பற்றிய எனும் நெற்றிய பிழை அற்றன பிறழ – யுத்2:18 141/1
பிழை உடை விதியார் செய்த பெரும் குழல் கரும் கண் செ வாய் – யுத்2:19 282/3
பின்னை மீட்டு உறு பகை கடந்திலேன் பிழை
என்னை மீட்பான்-பொருட்டு இலங்கை எய்தினேன் – யுத்4:40 50/3,4
பொய்யினோர் செய்த பிழை பொறுத்தருள் என போர் மூண்டு – யுத்4-மிகை:41 39/3
எம் தனி பிழை பொறுத்தி என்று இயம்பினிர் இதனால் – யுத்4-மிகை:41 40/2
என் தனி பிழை பொறுத்தி என்று இயம்பினை அதனால் – யுத்4-மிகை:41 41/2

TOP


பிழை-கொல் (1)

பிழை-கொல் நன்மை-கொல் பெறுவது என்று ஐயுறு பீழையால் பெரும் தென்றல் – சுந்:2 196/2

TOP


பிழைக்க (2)

பொன் பிழைக்க பொதிந்தனர் போலவே – அயோ:4 12/4
பெரும் தேராரை கொன்று பிழைக்க பெறுவேனேல் – யுத்3:22 213/2

TOP


பிழைக்கல் (3)

பிள்ளை போல் பேச்சினாளை பெற்ற பின் பிழைக்கல் ஆற்றாய் – ஆரண்:10 77/1
பின் இவன் வினையின் செய்கை அதனையும் பிழைக்கல் ஆமோ – கிட்:7 133/4
பிழைத்தது பிழைத்ததேனும் வானரம் பிழைக்கல் ஆற்றா – யுத்3:27 87/2

TOP


பிழைக்கல்-பாலார் (1)

பாரினில் கிழிய வீசின் ஆர் உளர் பிழைக்கல்-பாலார்
போர் இனி பொருவது எங்கே போயின அனுமன் பொன் மா – யுத்3:26 4/2,3

TOP


பிழைக்கலாகுமோ (1)

பிறப்பு எனும் பெரும் கடல் பிழைக்கலாகுமோ – அயோ:1 20/4

TOP


பிழைக்கிலா (1)

ஊன் பிழைக்கிலா உயிர் நெடிது அளிக்கும் நீள் அரசை – யுத்4:40 117/1

TOP


பிழைக்கின் (1)

பிறக்கும் பொன் வயிற்று அன்னை இ பெய்வளை பிழைக்கின்
இறக்கும் பல் உயிர் இறைவ நீ இவள் திறத்து இகழ்ச்சி – யுத்4:40 100/2,3

TOP


பிழைக்கின்றாரோ (1)

பேருறும் அவதி உண்டோ எம்பியர் பிழைக்கின்றாரோ – யுத்3:26 76/4

TOP


பிழைக்கு (1)

வான் பிழைக்கு இது முதல் எனாது ஆள்வுற மதித்து – யுத்4:40 117/2

TOP


பிழைக்கும் (3)

வரம் பிழைக்கும் மறை பிழையாதவன் – சுந்:12 98/3
சரம் பிழைக்கும் என்று எண்ணுதல் சாலுமோ – சுந்:12 98/4
பிறந்தனம் ஆகின் உள்ளேம் உய்ந்தனம் பிழைக்கும் பெற்றி – யுத்3:26 6/2

TOP


பிழைக்குமாறும் (1)

பேருமாறும் நம்மிடை பிழைக்குமாறும் எங்ஙனே – யுத்3:31 75/4

TOP


பிழைக்குமேல் (1)

பண்ணவற்கு இவன் பிழைக்குமேல் படுக்கும் நம் படையை – யுத்3:22 78/3

TOP


பிழைக்குமோ (1)

இல்லை என்று உளனேல் தீயோன் பிழைக்குமோ இழுக்கம் உற்றேன் – யுத்3:26 85/4

TOP


பிழைத்த (3)

பிழைத்த தன்மை இது என பேர் எழில் – கிட்:7 109/1
பெண்ணிற்கு இசையும் மங்கலத்தின் பிணித்த கயிறே இடை பிழைத்த
கண்ணில் கண்ட வன் பாசம் எல்லாம் இட்டு கட்டினார் – சுந்:12 115/3,4
பிறந்திலேன் இலங்கை வேந்தன் பின்னவன் பிழைத்த போதே – யுத்3:27 172/4

TOP


பிழைத்ததாம் (1)

பித்து எனல் ஆய் அறம் பிழைத்ததாம் அன்றே – யுத்4:40 61/3

TOP


பிழைத்ததால் (1)

பிழைத்ததால் உனக்கு அரும் திரு நாளொடு பெரும் துயில் நெடும் காலம் – யுத்2:16 320/3

TOP


பிழைத்தது (11)

பிழைத்தது பொறுத்தல் என்றும் பெரியவர் கடனே அன்பால் – பால:9 23/1
ஈண்டு உனக்கு அடியனேன் பிழைத்தது யாது என்றான் – அயோ:4 151/4
பிறந்து பேர் அறம் பிழைத்தது என்றபோது – அயோ:11 125/2
பெரும் பழி சூடினேன் பிழைத்தது என்-அரோ – கிட்:6 25/4
பேதை பிள்ளை நீ பிழைத்தது பொறுத்தனென் பெயர்த்தும் – யுத்1:3 56/1
உரம் தலத்துற உழைத்தவால் பிழைத்தது ஒன்று இல்லை – யுத்2:16 211/3
பிழைத்தது கொள்கை போத பெரும் படை தலைவர் யாரும் – யுத்2:19 88/1
வேட்கின்ற வேள்வி இன்று பிழைத்தது வென்றோம் என்று – யுத்3:27 83/1
பிழைத்தது பிழைத்ததேனும் வானரம் பிழைக்கல் ஆற்றா – யுத்3:27 87/2
யான் பிழைத்தது அல்லால் என்னை ஈன்ற எம் பிராட்டி – யுத்4:40 117/3
தான் பிழைத்தது உண்டோ என்றான் அவன் சலம் தவிர்ந்தான் – யுத்4:40 117/4

TOP


பிழைத்ததேனும் (1)

பிழைத்தது பிழைத்ததேனும் வானரம் பிழைக்கல் ஆற்றா – யுத்3:27 87/2

TOP


பிழைத்ததோ (1)

என்னுடை அடிமை ஏதும் பிழைத்ததோ இறைவ நீ போய் – யுத்1-மிகை:9 16/2

TOP


பிழைத்தலும் (1)

பிழைத்தலும் அனங்க வேள் பிழைப்பு இல் அம்பொடும் – பால:19 33/3

TOP


பிழைத்தவர்க்கு (1)

வாழ்மைதான் அறம் பிழைத்தவர்க்கு வாய்க்குமோ – யுத்1:4 10/4

TOP


பிழைத்தவன் (1)

பிழைத்தவன் பிழைப்பு_இலா மறையை பேணலாது – அயோ:11 98/3

TOP


பிழைத்தவோ (1)

பின்னர் எய்திய பேறும் பிழைத்தவோ
இன்னம் நன்று அவர் ஏயின செய்தலே – அயோ:4 22/3,4

TOP


பிழைத்தன (1)

பின்னை சானகி உதவியும் பிழைத்தன பிறிது என் – யுத்3:22 190/2

TOP


பிழைத்தனர் (1)

ஒத்து ஒரு மூவர் பிழைத்தனர் உய்ந்தார் – யுத்3:20 11/3

TOP


பிழைத்தனை (2)

என் பிழைத்தனை என்று நின்று ஏங்குமால் – அயோ:4 12/2
பிழைத்தனை பாவி உன் பெண்மையால் என்றான் – கிட்:7 31/4

TOP


பிழைத்தனையால் (1)

பித்தேறினை ஆதல் பிழைத்தனையால் – ஆரண்:13 14/4

TOP


பிழைத்தாய் (3)

பெண் என பிழைத்தாய் அல்லை உன்னை யான் பிசைந்து தின்ன – ஆரண்:12 65/3
போய் தாவினை நெடு மா கடல் பிழைத்தாய் கடல் புகுந்தாய் – யுத்2:18 172/2
பேர உய்த்தனையே பிழைத்தாய் எனா – யுத்4:37 177/3

TOP


பிழைத்தார் (2)

உருண்டனர் உலைந்தனர் உழைத்தனர் பிழைத்தார்
சுருண்டனர் புரண்டார் தொலைந்தனர் மலைந்தார் – சுந்:8 29/3,4
பிரிந்தார் பலர் இரிந்தார் பலர் பிழைத்தார் பலர் உழைத்தார் – யுத்3:31 111/1

TOP


பிழைத்தால் (1)

நாண்மையே உடையார் பிழைத்தால் நகை – பால:7 38/1

TOP


பிழைத்தான்-கொல்லோ (1)

மாருதி பிழைத்தான்-கொல்லோ என்றனர் மறுகி நோக்கி – யுத்2:19 195/2

TOP


பிழைத்தான்-எனின் (1)

பின்றும் என்று உணரேல் பிழைத்தான்-எனின்
பொன்றும் தன்மை புகுந்தது போய் என்றாள் – யுத்4:41 74/3,4

TOP


பிழைத்தி (1)

பிறந்தனை பின்பு அதின் பிழைத்தி பேர்குதி – யுத்1:4 45/2

TOP


பிழைத்தியோ (1)

பிழைத்தியோ என்னும் மெய்யே பிறந்தேயும் பிறந்திலாதான் – யுத்2:19 222/4

TOP


பிழைத்திரால் (1)

பிடித்திலிர் போலும் நீர் பிழைத்திரால் எனும் – அயோ:11 89/3

TOP


பிழைத்திலர் (2)

தேவரும் பிழைத்திலர் தெய்வ வேதியர் – சுந்:3 66/1
ஏவரும் பிழைத்திலர் அறமும் ஈறு இன்றால் – சுந்:3 66/2

TOP


பிழைத்திலன் (1)

பேர் அழிந்ததனினும் மறம் பிழைத்திலன்
வார் அழிந்து உமிழ் சிலை வான நாட்டுழி – ஆரண்:7 130/2,3

TOP


பிழைத்தீரோ (1)

பெடையீர் ஒன்றும் பேசீரோ பிழையாதேற்கு பிழைத்தீரோ
நடை நீர் அழிய செய்தாரே நடு இலாதார் நனி அவரோடு – கிட்:1 27/2,3

TOP


பிழைத்து (7)

சின கொடும் திறலோய் முன்னர் தேசிகன் பிழைத்து வேறு ஓர் – பால-மிகை:11 26/3
வந்தனன் இனியவன் வருந்த யான் பிழைத்து
உய்ந்தனென் போவது ஓர் உறுதி எண்ணினேன் – அயோ:1 26/3,4
எற்றுவான் எடுத்து எழுதலும் பிழைத்து
அற்றம் ஒன்று பெற்று இவன் அகன்றனன் – கிட்:3 67/3,4
பிழைத்து உயிர் உயிர்ப்ப அருள் செய்த பெரியோனே – கிட்:14 65/2
பிழைத்து இவர் போவர் அல்லர் பாசத்தால் பிணிப்பன் என்னா – யுத்2:19 182/3
நன்று நும் உரை நாயகர் பிழைத்து நம் உயிர் கொண்டு – யுத்3-மிகை:31 8/3
பெற்ற தாய் தந்தையோடு தேசிகற் பிழைத்து சூழ்ந்த – யுத்4-மிகை:41 61/3

TOP


பிழைத்துளதாகும் (1)

பெண் அலாது பிழைத்துளதாகும் என்று – யுத்4:40 6/3

TOP


பிழைத்துளேன் (1)

எழுந்து நான் உனக்கு என்ன பிழைத்துளேன்
அழுந்து துன்பத்தினாய் என்று அரற்றினான் – யுத்4:41 63/2,3

TOP


பிழைத்தோர்க்கு (1)

பிடித்த போது நெறி பிழைத்தோர்க்கு எலாம் – ஆரண்:9 18/3

TOP


பிழைப்ப (2)

பிழைப்ப அரிது எனக்கும் இது என்ன பெற்றியோ – கிட்:10 84/4
பின்னை என் இதனை கொண்டு விளையாடி பிழைப்ப செய்தாய் – யுத்1:12 38/4

TOP


பிழைப்பதானேன் (1)

பிறவியின் பெயர்ந்தேன் பின்னும் நரகினின் பிழைப்பதானேன் – யுத்1:4 126/4

TOP


பிழைப்பது (6)

ஆதலின் கொல்லல் ஆகாது அம்பு இது பிழைப்பது அன்றால் – பால:24 36/3
பிறந்திலன் அன்றே ஒன்றோ நரகமும் பிழைப்பது அன்றால் – கிட்:11 64/4
பேர் அருளாளர் தம்தம் செய்கையின் பிழைப்பது உண்டோ – யுத்1:4 125/2
பெற்றவன் முனிய புக்கான் நடு இனி பிழைப்பது எங்ஙன் – யுத்1:6 60/2
துப்பு அற முருக்க வந்தான் என்ற சொல் பிழைப்பது உண்டோ – யுத்2-மிகை:16 3/4
பேரும் இப்பொழுதே தேவர் எண்ணமும் பிழைப்பது உண்டோ – யுத்3:23 27/4

TOP


பிழைப்பரோ (3)

பெண்கள்-பால் வைத்த நேயம் பிழைப்பரோ சிறியோர் பெற்றால் – பால:2 10/4
கெட்டனர் வீரர் அம்மா பிழைப்பரோ கேடு சூழ்ந்தார் – சுந்:6 54/4
அருள் இது ஆயின் கெட்டேன் பிழைப்பரோ அரக்கர் ஆனோர் – யுத்1:4 124/4

TOP


பிழைப்பாயோ (1)

பேதை ஆய் காமம் பிடிப்பாய் பிழைப்பாயோ
சீதையால் இன்னம் வருவ சிலவேயோ – யுத்2:18 270/3,4

TOP


பிழைப்பார் (1)

பிணத்தின் மேல் விழுந்து உருண்டனர் உயிர் கொடு பிழைப்பார் – ஆரண்:7 136/4

TOP


பிழைப்பாரோ (1)

பிடித்து வாழ் அரக்கனார் யான் கண்டும் பிழைப்பாரோ
ஒடித்து வான் தோள் அனைத்தும் தலை பத்தும் உதைத்து உருட்டி – சுந்:2 218/2,3

TOP


பிழைப்பிலர் (1)

பிழைப்பிலர் என்பது ஓர் பெரும் பயத்தினால் – யுத்1:6 57/4

TOP


பிழைப்பிலை (1)

பெரும் பியல் தலைகள் சிந்தி பிழைப்பிலை முடிந்தாய் என்ன – யுத்2:17 58/3

TOP


பிழைப்பு (22)

பிழைத்தலும் அனங்க வேள் பிழைப்பு இல் அம்பொடும் – பால:19 33/3
நெஞ்சினால் பிழைப்பு இலாளை நீ அழைத்திடுக என்ன – பால-மிகை:9 63/3
பெரும் திண் மால் யானையான் பிழைப்பு இல் செய் தவம் – அயோ:2 10/3
பிழைத்தவன் பிழைப்பு_இலா மறையை பேணலாது – அயோ:11 98/3
எம்பெருமான் பின் பிறந்தார் இழைப்பரோ பிழைப்பு என்றான் – அயோ:13 30/4
பித்து உற வல்லரே பிழைப்பு_இல் சூழ்ச்சியார் – ஆரண்:10 33/2
பேர் உலகு அளித்தவன் பிழைப்பு இல் சாபத்தால் – ஆரண்:13 56/4
பின் துணை ஆகிய பிழைப்பு இல் வாய்மையான் – கிட்:16 22/2
பின்னை யான் நிரப்புதல் பிழைப்பு இன்றாகுமால் – கிட்:16 30/2
ஆவ என் அடிமையும் பிழைப்பு இன்றாம்-அரோ – சுந்:3 66/4
புரம் பிழைப்பு அரும் தீ புக பொங்கியோன் – சுந்:12 98/1
நன்றே நம்பி குடி வாழ்க்கை நமக்கு இங்கு என்னோ பிழைப்பு அம்மா – யுத்1:0 1/4
பெருத்து உயர் தவத்தினானும் பிழைப்பு இலன் என்னும் பெற்றி – யுத்1:4 104/3
வைவு இது ஆம் என பிழைப்பு இல மனத்தினும் கடுக – யுத்1:6 29/2
நல்லை ஆகுதி பிழைப்பு இனி உண்டு என நயவேல் – யுத்2:15 254/4
சொல் என பிழைப்பு இலா சூலம் சோர்வு இலான் – யுத்2:16 254/4
விண்ணகத்தையும் கடப்பன பிழைப்பு இலா மெய்யன மேல் சேர்ந்த – யுத்2:16 327/3
நொய்து அவன் கவசம் கீறி நுழைவன பிழைப்பு இலாத – யுத்2:18 192/4
பேதையை குலத்தின் வந்த பிழைப்பு இலாதாளை பெண்ணை – யுத்3:26 47/2
பேதை பெண் பிறந்து பெற்ற தாயர்க்கும் பிழைப்பு இலாத – யுத்3:26 78/3
பின் தனி நின்ற-போதும் அடிமையில் பிழைப்பு இல் என்றான் – யுத்3:31 63/4
பட்டனம் இனி பிழைப்பு இலம் என்பது ஓர் பயத்தால் – யுத்4-மிகை:41 37/2

TOP


பிழைப்பு_இல் (1)

பித்து உற வல்லரே பிழைப்பு_இல் சூழ்ச்சியார் – ஆரண்:10 33/2

TOP


பிழைப்பு_இலா (1)

பிழைத்தவன் பிழைப்பு_இலா மறையை பேணலாது – அயோ:11 98/3

TOP


பிழைப்புறாமே (1)

இடுகின்ற வேள்வி மாண்டது இனி அவன் பிழைப்புறாமே
முடுகு என்றான் அரக்கன் தம்பி நம்பியும் சென்று மூண்டான் – யுத்3:27 100/3,4

TOP


பிழையது (1)

பெண்ணை விட்டு அமைந்திடின் பிழையது ஆம் என – ஆரண்-மிகை:13 3/1

TOP


பிழையா (3)

செவ்வே பிழையா நெடு வாள் உறை தீர்த்து எறிந்தான் – ஆரண்:13 41/4
சிந்தை தளராது அறம் பிழையா செய்கையாய் – யுத்1:3 166/2
பேய் ஒப்பன பசி ஒப்பன பிணி ஒப்பன பிழையா
மாய கொடு வினை ஒப்பன மனம் ஒப்பன கழுகின் – யுத்3:27 103/2,3

TOP


பிழையாதது (1)

சொல்லின் பிழையாதது ஓர் சூலம் அவன் – யுத்3:20 76/3

TOP


பிழையாதவன் (1)

வரம் பிழைக்கும் மறை பிழையாதவன்
சரம் பிழைக்கும் என்று எண்ணுதல் சாலுமோ – சுந்:12 98/3,4

TOP


பிழையாதார்க்கு (1)

ஆய்வினை உடையர் ஆகி அறம் பிழையாதார்க்கு எல்லாம் – யுத்1:7 17/1

TOP


பிழையாதால் (1)

பிடித்தான் இ அடல் அரக்கன் எனும் மாற்றம் பிழையாதால்
எடுத்து ஆழி இலங்கையினை இரும் கடல் இட்டு இன்று இவனை – சுந்:2 231/2,3

TOP


பிழையாதான் (1)

பிடித்தாள் நெஞ்சம் துண்ணென எண்ணம் பிழையாதான் – சுந்:2 86/4

TOP


பிழையாது (5)

பிழையாது இது பிழையாது என பெரும் கைத்தலம் பிசையா – யுத்2:18 174/1
பிழையாது இது பிழையாது என பெரும் கைத்தலம் பிசையா – யுத்2:18 174/1
போயே விசும்பு அடைவாய் இது பிழையாது என புகலா – யுத்3:27 145/3
எய் வித்தகம் உளது அன்னது பிழையாது என இசையா – யுத்3:27 161/2
இன்னும் யான் தரும் கங்கையின் சிலையிடை பிழையாது
அன்ன தானத்தின் அமைப்பென் ஓர் இமைப்பிடை எனவே – யுத்4-மிகை:41 103/3,4

TOP


பிழையாதேற்கு (1)

பெடையீர் ஒன்றும் பேசீரோ பிழையாதேற்கு பிழைத்தீரோ – கிட்:1 27/2

TOP


பிழையாதோ (1)

பின்னே கொடுத்தால் பிழையாதோ மெய் என்பார் – அயோ:4 108/4

TOP


பிழையாமல் (4)

நின் பெற்றாட்கும் நிற்கும் நினைப்பு பிழையாமல்
நல் பொன் தோளாய் நல்லவர் பேண நனி நிற்கும் – ஆரண்:15 30/2,3
பிணிக்கும் கையும் பெய் பில வாயும் பிழையாமல்
துணிக்கும் வண்ணம் காணுதி துன்பம் துற என்றான் – ஆரண்:15 33/3,4
பிள்ளப்பட்டன நுதல் ஓடை கரி பிறழ் பொன் தேர் பரி பிழையாமல்
அள்ளப்பட்டு அழி குருதி பொரு புனல் ஆறாக படி சேறு ஆக – சுந்:10 28/1,2
பேயை என் பல துரப்பது இங்கு இவன் பிழையாமல்
ஆய தன் பெரும் படையொடும் அடு களத்து அவிய – யுத்4:37 109/2,3

TOP


பிழையாய் (3)

உஞ்சு பிழையாய் உறவினோடும் என உன்னா – ஆரண்:11 24/1
பின்னையும் எம் கோன் அம்பின் கிளையொடும் பிழையாய் என்றாள் – யுத்2:17 71/4
பேணாய் உனக்கு ஓர் பொருள் வேண்டும் என்று பெறுவான் அருத்தி பிழையாய்
ஊண் ஆய் உயிர்க்கும் உயிர் ஆகி நிற்றி உணர்வு ஆய பெண்ணின் உரு ஆய் – யுத்2:19 254/2,3

TOP


பிழையால் (1)

அந்தோ உன் திருமேனிக்கு அன்பு இழைத்த வன் பிழையால்
எந்தாய் யான் பட்டபடி இது காண் என்று எதிர் விழுந்தாள் – ஆரண்:6 107/3,4

TOP


பிழையான் (1)

பித்தன் மனம் தளர்ந்தான் இனி பிழையான் என பகர்ந்தான் – யுத்3:27 128/4

TOP


பிழையிற்று (2)

பிடித்து நின்றேயும் எற்றான் வெறுங்கையான் பிழையிற்று என்னா – யுத்3:22 136/2
பெண்டிரின் திறம்பினாரை துறந்தது பிழையிற்று ஆமே – யுத்3:27 173/4

TOP


பிழையும் (2)

உம் பிழை என்பது அல்லால் உலகம் செய் பிழையும் உண்டோ – ஆரண்:13 124/4
பேதையன் என்ன வாழ்ந்தாய் என்பது ஓர் பிழையும் தீர்ந்தாய் – யுத்1:14 26/2

TOP


பிழையேன் (3)

பெற்றேன் அருமை அறிவேன் பிழையேன் பிழையேன் என்றான் – அயோ:4 60/4
பெற்றேன் அருமை அறிவேன் பிழையேன் பிழையேன் என்றான் – அயோ:4 60/4
பிழையேன் உயிரோடு பிரிந்தனரால் – கிட்:10 55/3

TOP


பிழையை (1)

பின்வந்தவனும் முன் மடிந்த பிழையை நோக்கி பெரும் துயரால் – யுத்3:22 227/3

TOP


பிள்ள (1)

பிள்ள விரித்த பெரும் பில வாயர் – சுந்:9 60/2

TOP


பிள்ளப்பட்டன (1)

பிள்ளப்பட்டன நுதல் ஓடை கரி பிறழ் பொன் தேர் பரி பிழையாமல் – சுந்:10 28/1

TOP


பிள்ளாய் (2)

பிள்ளாய் பெரியாய் பிழை செய்தனையால் – ஆரண்:14 67/3
பேதைமை உரைத்தாய் பிள்ளாய் உலகு எலாம் பெயர பேரா – யுத்3:28 9/1

TOP


பிள்ளை (15)

மால் உண்ட நளின பள்ளி வளர்த்திய மழலை பிள்ளை
கால் உண்ட சேற்று மேதி கன்று உள்ளி கனைப்ப சோர்ந்த – பால:2 13/2,3
பிள்ளை முன் இட்டது பேதைமை என்பார் – பால:13 30/4
பிள்ளை மான் நோக்கியை பிரிந்து போகின்றான் – பால:14 26/1
கொம்பில் கிள்ளை பிள்ளை ஒளிக்க குழைவாளும் – பால:17 28/4
பிள்ளை அழுத பெரியோரை என் சொல்ல – அயோ:4 96/3
பிள்ளை மா களிறும் பிடி ஈட்டமும் – அயோ:11 31/2
பெற்றவன் இருக்கவே பிள்ளை கான் புக – அயோ:11 63/3
பிள்ளை போல் பேச்சினாளை பெற்ற பின் பிழைக்கல் ஆற்றாய் – ஆரண்:10 77/1
பிள்ளை சொல் கிளி_அனாளை பிரிவுறல் உற்ற பெற்றி – ஆரண்:13 112/1
பிள்ளை உரையின் திறம் உணர்த்துதி பெயர்த்தும் – சுந்:4 62/4
பின்னல் திரை மேல் தவழ்கின்ற பிள்ளை தென்றல் கள் உயிர்க்கும் – யுத்1:1 5/3
பேதை பிள்ளை நீ பிழைத்தது பொறுத்தனென் பெயர்த்தும் – யுத்1:3 56/1
பிள்ளை மேனிக்கு ஓர் ஆனி வந்திலது இனி செயல் என்-கொல் பிறிது என்ன – யுத்1:3 84/2
இலையில் பிள்ளை என பொலிகின்றான் – யுத்1:3 102/4
உயிர்ப்பு உடை வெள்ளை பிள்ளை வாள் அரா ஊர்வ போன்ற – யுத்1:9 21/4

TOP


பிள்ளைகள் (2)

அறையும் ஆடு_அரங்கும் பட பிள்ளைகள்
தறையில் கீறிடின் தச்சரும் காய்வரோ – பால:0 9/1,2
பிள்ளைகள் உரைத்த ஒப்பை பெரியவர் உரைக்கின் பித்து ஆம் – கிட்:13 53/2

TOP


பிள்ளைமை (3)

பிள்ளைமை விளம்பினை பேதை நீ என – யுத்1:2 72/1
பிள்ளைமை துறந்தான் என்னா பேதுறும் நிலையன் ஆகி – யுத்2:16 164/2
பிள்ளைமை அனையது சிதைந்து பேர்ந்ததால் – யுத்3:27 62/4

TOP


பிள்ளையை (2)

பெண்டிரில் கூற்றம் அன்னாள் பிள்ளையை கொணர்க என்றாள் – அயோ:3 83/4
மாலை பிறை பிள்ளையை கூவுதிர் வல்லை என்றான் – ஆரண்:10 132/4

TOP


பிளக்க (5)

நெரிய நெஞ்சு பிளக்க நெடும் திசை – கிட்:11 37/3
குன்றமும் பிளக்க வீரன் புயத்திடை கொட்டி ஆர்த்தான் – சுந்:8 18/4
மழை விழ மலைகள் கீற மாதிரம் பிளக்க மாதோ – யுத்2:19 273/4
அப்பு மா மாரி சிந்தி அண்டமும் பிளக்க ஆர்த்தான் – யுத்2-மிகை:15 18/4
அரு வரை அண்ட கோளம் பிளக்க நின்று அனுமன் ஆர்த்தவன் – யுத்2-மிகை:19 6/4

TOP


பிளக்கல்-பால (1)

வேர்த்து ஒலி வயிர வெம் கோல் மேருவை பிளக்கல்-பால
தூர்த்தனன் இராமன் தம்பி அவை எலாம் துணித்து சிந்தி – யுத்2:18 191/2,3

TOP


பிளக்கும் (4)

வகிர் படுத்து உரக்கும் பற்றி வாய்களை பிளக்கும் வன் தோல் – யுத்1:3 138/1
பிளக்கும் மன்பதையும் நாகர் பிலனையும் கிளக்கும் வேரோடு – யுத்1-மிகை:11 5/1
மேருவை பிளக்கும் என்றால் விண் கடந்து ஏகும் என்றால் – யுத்2:16 20/1
பிளக்குமேல் பிளக்கும் என்னா மாருதி பெயர்ந்து போனான் – யுத்2:16 198/4

TOP


பிளக்குமேல் (1)

பிளக்குமேல் பிளக்கும் என்னா மாருதி பெயர்ந்து போனான் – யுத்2:16 198/4

TOP


பிளத்தலுண்டார்களும் (1)

பிடியுண்டார்களும் பிளத்தலுண்டார்களும் பெரும் தோள் – சுந்:11 31/1

TOP


பிளத்தலோடும் (1)

கழியவே பிளத்தலோடும் கனக மா மேரு விண்டு – யுத்1-மிகை:3 27/3

TOP


பிளத்தும் (1)

மழுக்களின் பிளத்தும் என்று ஓடுவார் வழி – அயோ:4 188/2

TOP


பிளந்ததால் (1)

பெற்ற ஆர்ப்பு விசும்பு பிளந்ததால்
மற்று இ வானம் பிறிது ஒரு வான்-கொலோ – யுத்1:8 65/3,4

TOP


பிளந்தது (5)

பேர் உடை அண்ட கோளம் பிளந்தது என்று ஏங்கி நைந்தார் – பால:13 35/2
பீறின நெடும் திசை பிளந்தது அண்டமே – சுந்:11 3/4
பிளந்தது தூணும் ஆங்கே பிறந்தது சீயம் பின்னை – யுத்1:3 130/1
விண் இரண்டு கூறு ஆயது பிளந்தது வெற்பு – யுத்2:16 232/1
வெடித்தன மலைகள் விண்டு பிளந்தது விசும்பு மேன்மேல் – யுத்2:19 102/2

TOP


பிளந்தன (5)

பாய்ந்த வஞ்சகர் இதயமும் பிளந்தன பல்லம் – ஆரண்:8 11/4
முடிந்தன பிளந்தன முரிந்தன நெரிந்த – சுந்:6 9/1
நெடும் சுவர் பிளந்தன நெரிந்த நிமிர் குன்றம் – யுத்1:12 24/3
பிதிர்ந்தன மலையும் பாரும் பிளந்தன பிணத்தின் குன்றத்து – யுத்2:19 93/2
விடு படை திசைகள் பிளந்தன விரி கடல் அளறது எழுந்தன – யுத்3:31 214/2

TOP


பிளந்தனர் (1)

பிணங்கு பேய்களின் வாய்களை பிளந்தனர் பிடித்தே – யுத்3:20 61/4

TOP


பிளந்தார் (1)

பிறை புரை எயிறும் இழந்தார் பிடரொடு தலைகள் பிளந்தார்
குறை உயிர் சிதற நெரிந்தார் குடரொடு குருதி குழைந்தார் – சுந்:7 26/2,3

TOP


பிளந்தான் (4)

இறுத்தான் சில இடந்தான் சில பிளந்தான் சில எயிற்றால் – யுத்2:18 158/2
பித்தன் தட மார்பொடு தோள்கள் பிளந்தான்
சித்தங்கள் நடுங்கி அரக்கர் திகைத்தார் – யுத்2:18 239/3,4
பிளந்தான் உலகு ஏழினொடு ஏழு பெயர்ந்து – யுத்3:20 78/3
பிறை முக கடு வெம் சரம் அவை கொண்டு பிளந்தான் – யுத்4:37 101/4

TOP


பிளந்திட (2)

மாயவன் பிளந்திட மகிழ்ந்த மைந்தனும் – யுத்1:4 3/2
பேர் ஒலி அரவம் விண்ணை பிளந்திட குரங்கு பேர்ந்த – யுத்2:19 291/2

TOP


பிளந்து (20)

பேய் பிளந்து ஒக்க நின்று உலர் பெரும் கள்ளியின் – பால:7 8/1
தாய் பிளந்து உக்க கார் அகில்களும் தழை இலா – பால:7 8/2
வேய் பிளந்து உக்க வெண் தரளமும் விட அரா – பால:7 8/3
வாய் பிளந்து உக்க செம் மணியுமே வனம் எலாம் – பால:7 8/4
பேர வன் கிரி பிளந்து உக வளர்ந்து இகல் பெறா – ஆரண்:1 18/2
விண் தொடர் மதியினை பிளந்து மீன் எழும் – சுந்:3 47/1
மேருவை உருவல் வேண்டின் விண் பிளந்து ஏகல் வேண்டின் – சுந்:3 113/1
பிளந்து தின்பென் என்று உடன்றனன் பெயர்ந்தனன் பெயரான் – சுந்:3 134/3
அண்டமும் பிளந்து விண்டது ஆம் என அனுமன் ஆர்த்தான் – சுந்:6 60/4
தீ எழ பிளந்து நீக்கி தேவர்-தம் இடுக்கண் தீர்த்தான் – யுத்1:3 153/4
உந்தையை உன் முன் கொன்று உடலை பிளந்து அளைய – யுத்1:3 166/1
இழிய பாய்ந்தனன் இரு நிலம் பிளந்து இரு கூறா – யுத்2:16 241/1
மத்தகம் பிளந்து பாய் உதிரம் வார்ந்து எழ – யுத்2:16 289/1
ஊன் உடை உடல் பிளந்து ஓடும் அம்புகள் – யுத்2:18 103/4
பிற்பட நெடு நிலம் பிளந்து பேருமால் – யுத்2:19 40/4
தாங்கு பல் அண்ட கோடி-தான் பிளந்து உடைய தன் கை – யுத்2-மிகை:18 20/2
விண் பிளந்து ஒல்க ஆர்த்த வானரர் வீக்கம் கண்டான் – யுத்4:34 24/1
மண் பிளந்து அழுந்த ஆடும் கவந்தத்தின் வருக்கம் கண்டான் – யுத்4:34 24/2
கண் பிளந்து அகல நோக்கும் வானவர் களிப்பும் கண்டான் – யுத்4:34 24/3
வரை செய் மேனியை வள் உகிரால் பிளந்து
இரை செய்வேன் மறலிக்கு இனி என்னுமால் – யுத்4:40 19/3,4

TOP


பிளந்து-அனைய (1)

புண் பிளந்து-அனைய நெஞ்சன் கோபுரத்து இழிந்து போந்தான் – யுத்4:34 24/4

TOP


பிளப்பது (1)

பெய்யுமே மழை புவி பிளப்பது அன்றியே – யுத்4:40 82/1

TOP


பிளப்பன (1)

பூதலங்களை பிளப்பன அண்டத்தை பொதுப்ப – யுத்4:32 16/2

TOP


பிளப்புண்ட (1)

பின்னை இராமன் சரத்தால் பிளப்புண்ட
உன்னுடைய பேர் உடல்நலம் உற்று ஒருகால் நோக்காயோ – யுத்4-மிகை:38 4/3,4

TOP


பிளப்புண்டார் (1)

பெய்யும் வெம் சரத்தால் மேனி பிளப்புண்டார் உணர்வு பேர்ந்தார் – யுத்2:19 292/2

TOP


பிளப்பென் (1)

பெண் எனும் பெயர எல்லாம் பிளப்பென் என்று எண்ணும் எண்ணி – யுத்2:18 263/3

TOP


பிளவா (2)

இன்றே பிளவா எரியா கரி ஆக்க என்றான் – சுந்:4 86/4
மழு வாள் உறினும் பிளவா மனனோடு – யுத்3:23 21/1

TOP


பிளவாக (1)

இரணியன் வயிர மார்பும் இரு பிளவாக கீறி – யுத்1-மிகை:3 28/1

TOP


பிளவு (3)

பிடித்த வள் உகிரால் பிளவு ஆக்கின – யுத்2:15 25/2
பிதுங்கினர் குடர் உடல் பிளவு பட்டனர் – யுத்3:27 67/3
தாம இந்துவின் பிளவு என தயங்கு வாள் எயிற்றர் – யுத்4:37 118/2

TOP


பிளவுண்டு (1)

பிமரம் கெட அவர்-தம் உடல் பிளவுண்டு உயிர் அழிய – யுத்3-மிகை:31 28/3

TOP


பிளவுற்றது (1)

மலையின் பிளவுற்றது தீயவன் மார்பம் – யுத்2:18 244/4

TOP


பிளிறி (1)

பிளிறி ஓடும் பிடி அன்ன பெற்றியாள் – ஆரண்:7 21/4

TOP


பிளிறின (1)

கை உற மரங்கள் பற்றி பிளிறின களி நல் யானை – சுந்:1 5/4

TOP


பிளிறு (2)

பிளிறு மேகத்தை பிடி என பெரும் பனை தட கை – அயோ:9 47/3
கூ ஒடுங்கின பிளிறு குரல் ஒடுங்கின களிறு – கிட்:1 39/4

TOP


பிளிறுவ (1)

பெயர்ந்து விட்டவை யாவும் பிளிறுவ – யுத்1:8 39/4

TOP


பிற்பட (13)

பொய்கையின் கரை பிற்பட போதிரால் – கிட்:13 15/2
நீங்கி நாடு நெடியன பிற்பட
தேங்கு வார் புனல் தண்டகம் சேர்திரால் – கிட்:13 16/3,4
மஞ்சு இவரும் நெடும் கிரியும் வள நாடும் பிற்பட போய் வழி-மேல் சென்றால் – கிட்:13 25/2
என்னவே கடந்து இஞ்சியும் பிற்பட
துன்ன_அரும் கடி மா நகர் துன்னினான் – சுந்:2 154/2,3
பின்று சிந்தையன் பெயர்ந்தனன் அ மனை பிற்பட பெரு மேரு – சுந்:2 201/2
குன்று அன்ன தோளவன்-தன் கோமனை பிற்பட பெயர்ந்தான் – சுந்:2 223/2
பித்தி பிற்பட வன் திசை பேர்வுற – யுத்2:15 41/3
பிற்பட நெடு நிலம் பிளந்து பேருமால் – யுத்2:19 40/4
போகத்தின் நெறிகள் தந்தார் புகலிடங்கள் பிற்பட போய் பூவின் வந்த – யுத்3:24 36/3
இலங்கையின்-நின்று மேரு பிற்பட இமைப்பில் பாய்ந்து – யுத்3:26 3/1
நினைப்பும் இடை பிற்பட நிமிர்ந்தது நெடும் தேர் – யுத்4:36 16/4
சொன்ன வாசகம் பிற்பட சூரியன் மகனும் – யுத்4:41 16/1
முந்து சாயக கடுமையும் பிற்பட முடுகி – யுத்4:41 44/2

TOP


பிற்படல் (1)

போது பிற்படல் உண்டு இது ஓர் பொருள் அன்று நின்று புணர்த்தியேல் – கிட்:10 68/3

TOP


பிற்பய (1)

பிற்பய பயன் தரும் பின்பு போல் அவன் – யுத்1:3 66/2

TOP


பிற்போது (1)

பெற்றவன் எய்தும் என்னும் பெற்றியை உன்னி பிற்போது
உற்றனன் மைந்தன் தானை நாற்பது வெள்ளத்தோடும் – யுத்2:19 228/3,4

TOP


பிற (18)

பிற உரைப்பது என் கன்று பிரிந்துழி – அயோ:4 13/3
ஆனவன் பிற உள யாவும் ஆற்றி பின் – அயோ:14 80/1
இரைத்த மறை நாலினொடு இயைந்த பிற யாவும் – ஆரண்:3 43/1
கண் பிற பொருளில் செல்லா கருத்து எனின் அஃதே கண்ட – ஆரண்:6 53/3
தேனுவுடன் கந்தருவம் மற்று உள்ள பிற பயந்தாள் தெரிக்கும்-காலை – ஆரண்-மிகை:4 2/3
மானம் உடை குரோதவசை கழுதை மரை ஒட்டை பிற வயிறு வாய்த்தாள் – ஆரண்-மிகை:4 2/4
விடா செயம் ஏதியும் பிற கதி வேறு உளோன் – ஆரண்-மிகை:13 5/2
நாமமும் அவன் பிற நலி கொடா நெடும் – யுத்1:3 73/3
பேருக்கு உலகு அளவே இனி உளவோ பிற என்றான் – யுத்2:15 167/4
குரை கழல் துணை தோள் இணை பிற மற்றும் கொளலால் – யுத்2:16 220/2
கேளாத என்று பிற என்று சொன்ன கெடுவார்கள் சொன்ன கடவான் – யுத்2:19 256/2
காண்டலே நலம் பிற கண்டது இல்லையால் – யுத்3:24 75/4
தானும் முனிவரரும் பிற தவத்தோர்களும் அறத்தோர் – யுத்3:27 132/2
கோனும் பிற பிற தேவர்கள் குழுவும் மனம் குலைந்தார் – யுத்3:27 132/3
கோனும் பிற பிற தேவர்கள் குழுவும் மனம் குலைந்தார் – யுத்3:27 132/3
பிற வினை உரைப்பது என்னே பேர் அருளாளர் என்பார் – யுத்4:32 49/3
கோல் ஆயிரம் பிற ஆயிரம் ஒரு கோல் பட குறைவ – யுத்4:37 55/2
நீள் முடி தொகையும் பிற நீர்மையும் – யுத்4:39 4/2

TOP


பிறக்க (8)

பெருமகன் என்-வயின் பிறக்க சீதை ஆம் – அயோ:1 28/1
உள் நிற்கும் உயிர்ப்பு எனும் ஊதை பிறக்க நின்ற – அயோ:4 112/3
பிறப்பான் உறில் வந்து பிறக்க எனா – ஆரண்:14 76/2
பிறக்க நின்று எறி படைகளை தட கையால் பிசையும் – சுந்:7 38/4
நீரிடை நிமிர் பொறி பிறக்க நீண்ட ஈது – யுத்1:8 11/3
மூசு எரி பிறக்க மீக்கொண்டு இறக்கிய முடுக்கம் தன்னால் – யுத்1:8 25/1
பீறிற்றாம் அண்டம் என்பது ஓர் ஆகுலம் பிறக்க
வேறிட்டு ஓர் பெரும் கம்பலை பம்பி மேல் வீங்க – யுத்4:35 33/1,2
பிறக்க நோக்கினன் பின்னுற நோக்கினான் – யுத்4:37 176/4

TOP


பிறக்கம் (2)

பிறக்கம் உற்ற மலை நாடு நாடி அகன் தமிழ்நாட்டில் பெயர்திர் மாதோ – கிட்:13 30/4
வரை உறு பிண பெரும் பிறக்கம் மண்டின – சுந்:5 58/3

TOP


பிறக்கமும் (1)

இமிழ் கனி பிறக்கமும் பிறவும் இன்னன – கிட்:14 35/3

TOP


பிறக்கமே (1)

பேர் செலாது பிணத்தின் பிறக்கமே – யுத்2:19 156/4

TOP


பிறக்கிட (1)

பிறை கடை பிறக்கிட மடித்த பில வாயள் – பால:7 30/2

TOP


பிறக்கின்ற (5)

நகை பிறக்கின்ற வாயன் நாக்கொடு கடை வாய் நக்க – யுத்4:34 25/1
புகை பிறக்கின்ற மூக்கன் பொறி பிறக்கின்ற கண்ணன் – யுத்4:34 25/2
புகை பிறக்கின்ற மூக்கன் பொறி பிறக்கின்ற கண்ணன் – யுத்4:34 25/2
மிகை பிறக்கின்ற நெஞ்சன் வெம் சின தீ-மேல் வீங்கி – யுத்4:34 25/3
சிகை பிறக்கின்ற சொல்லன் அரசியல் இருக்கை சேர்ந்தான் – யுத்4:34 25/4

TOP


பிறக்கும் (5)

பிறக்கும் என்பது ஓர் பீழையது ஆதலால் – பால:16 35/2
பிறக்கும் பேர் உவகை கடல் பெட்பு அற – அயோ:2 5/2
பெற்ற தாய் என அருள் பிறக்கும் வாரியை – அயோ-மிகை:1 9/2
பேடையும் ஞிமிறும் பாய பெயர்வுழி பிறக்கும் ஓசை – கிட்:10 32/1
பிறக்கும் பொன் வயிற்று அன்னை இ பெய்வளை பிழைக்கின் – யுத்4:40 100/2

TOP


பிறக்குமா-போல் (1)

காரிடை உருமின் மாரி கனலொடு பிறக்குமா-போல்
நீரொடு நெருப்பு கான்ற நிரை நெடும் கண்கள் எல்லாம் – ஆரண்:10 65/3,4

TOP


பிறக்குமாறு (2)

பெயரும் பல் கதி பிறக்குமாறு போல் – பால:2 55/2
பிறக்குமாறு இது என்பான் போல் பிறந்தனன் பிறவா வெய்யோன் – அயோ:8 22/4

TOP


பிறக்குமாறும் (1)

பேர் அகல் வானம் எங்கும் பிறங்கு எரி பிறக்குமாறும்
நீரொடு நிலனும் காலும் நின்றவும் திரிந்த யாவும் – ஆரண்:13 118/2,3

TOP


பிறக்கையும் (1)

பிறக்கையும் கடன் என்று பின் பாசத்தை – யுத்4:41 76/2

TOP


பிறகிடு (1)

உருண்டு கால் தொடர் பிறகிடு தறியொடும் ஒருங்கே – பால:15 3/3

TOP


பிறகின் (1)

பிறகின் நின்றனன் பெருந்தகை இளவலை பிரியான் – யுத்3:22 71/1

TOP


பிறகு (1)

காலையும் மனத்தையும் பிறகு காண்பது ஓர் – யுத்3:20 33/1

TOP


பிறகும் (1)

தந்திர தலைவர் ஈன்ற தனயர்கள் பிறகும் தாதைக்கு – சுந்:10 10/2

TOP


பிறங்க (5)

பேர் யாக்கையின் பெரும் கரை வயின்-தொறும் பிறங்க
ஏரி ஆக்கின ஆறுகள் இயற்றின நிறைய – ஆரண்:7 82/2,3
கடுப்பினில் பெரும் கறங்கு என சாரிகை பிறங்க
தடுப்பர் பின்றுவர் ஒன்றுவர் தழுவுவர் விழுவர் – கிட்:7 56/3,4
பிறிந்து பெயர கருணை கண்வழி பிறங்க – கிட்:14 47/4
பிணித்தது அ பெரு மாருதி தோள்களை பிறங்க – சுந்:11 56/4
பெய் இரு தாரை கண்ணீர் பெரும் துளி பிறங்க வானின் – யுத்2:19 221/3

TOP


பிறங்கடை (1)

பிறங்கடை பெரியோய் பெரியோரொடும் – பால:7 40/2

TOP


பிறங்கல் (6)

பிதிர்ந்தது எம் மன துயர் பிறங்கல் என்று கொண்டு – பால:5 68/1
பெய்யும் மா முகில் வெள்ளி அம் பிறங்கல் மீ பிறழும் – பால-மிகை:9 6/1
விண்டு நீங்கினர் உடல் உகு பிறங்கல் வெண் நீறு – பால-மிகை:9 37/1
தாளோடு தாள் தேய்த்தலின் தந்த தழல் பிறங்கல்
வாளோடு மின் ஓடுவ போல் நெடு வானின் ஓடும் – கிட்:7 47/2,3
உறங்கல பிறங்கல் அயல் நின்ற உயர் வேழம் – கிட்:10 74/4
பொன் பிறங்கல் இலங்கை பொருந்தலர் – சுந்:5 17/1

TOP


பிறங்கலின் (1)

பிடித்து தோளை பிறங்கலின் கோடு நேர் – யுத்2:15 67/2

TOP


பிறங்கி (6)

பெண்ணை வன் செறும்பின் பிறங்கி செறி – அயோ:8 6/1
பிறங்கி நீண்டன கணிப்பு இல பெரும் கடு விசையால் – ஆரண்:8 16/2
பின் அவிழ் ஓதியும் பிறங்கி வீழ்ந்தன – சுந்:3 49/2
பேரும் ஓர் இடம் இன்று என திசை-தொறும் பிறங்கி
காரும் வானமும் தொடுவன பிண குவை கண்டான் – யுத்2:15 238/2,3
இடம் பிறங்கி வலம்பெயர்ந்து ஈடு உற – யுத்3:29 7/2
பேய் மொய்த்து நரிகள் ஈண்டி பெரும் பிணம் பிறங்கி தோன்றும் – யுத்3:31 229/3

TOP


பிறங்கிய (9)

பிடி புக்கு ஆயிடை மின்னொடும் பிறங்கிய மேகம் – பால:15 12/1
வான் பிறங்கிய புகழ் மன்னர் தொல் குலம் – அயோ:5 30/2
பெரிய மா கனி பலா கனி பிறங்கிய வாழை – அயோ:10 33/2
வெளிறு சேர் நிணம் பிறங்கிய அடுக்கலின் மீதா – ஆரண்:8 15/3
வான் உற பிறங்கிய வைர தோளொடும் – கிட்:10 85/2
இரு குறங்கின் பிறங்கிய வாழையில் – கிட்:15 41/3
பிறங்கிய நெடு மதில் பின்னும் முன்னரும் – யுத்1:5 25/1
பிறங்கிய தசையொடு நறவும் பெற்றனை – யுத்2:16 86/2
படம் பிறங்கிய பாந்தளும் பாரும் பேர்ந்து – யுத்3:29 7/1

TOP


பிறங்கு (23)

பேர மின்னி வாய் விரித்து எரிந்த கண் பிறங்கு தீ – பால:3 17/2
பிறங்கு தாமரை_வனம் விட்டு பெடையொடு களி வண்டு – பால:9 3/3
பேர்கிலாது பிறங்கு முகத்தினான் – பால:14 30/2
பெருகும் நீரொடு பூதியும் வாயுவும் பிறங்கு
சருகும் வெம் கதிர் ஒளியையும் துய்த்து மற்று எதையும் – பால-மிகை:9 50/1,2
பெரும் பகல் வருந்தினர் பிறங்கு முலை தெங்கின் – அயோ:5 11/1
பிழியும் தேனின் பிறங்கு அருவி திரள் – ஆரண்:3 35/3
எண் பிறங்கு அழகிற்கு எல்லை இல்லை ஆம் என்று நின்றாள் – ஆரண்:6 53/2
பேர் அகல் வானம் எங்கும் பிறங்கு எரி பிறக்குமாறும் – ஆரண்:13 118/2
பிறங்கு அரு நெடும் துளி பட பெயர்வு_இல் குன்றில் – கிட்:10 74/3
பிறங்கு தெண் திரை கடல் புடைபெயர்ந்து என பெயர்வ – கிட்:12 16/2
பேர் இருள் பிழம்பு தோய்த்து நெறி உறீஇ பிறங்கு கற்றை – கிட்:13 59/2
பிறங்கு பங்கியான் பெயரும் பெட்பினில் – கிட்:15 5/1
பேர்வுறுகின்றவாறும் ஒத்தது அ பிறங்கு பேழ் வால் – சுந்:1 34/4
பிறங்கு இணர் நறும் குழலர் அன்பர் பிரியாதோர் – சுந்:2 157/3
பிடி மதம் பிறந்தன பிறங்கு பேரியும் – சுந்:3 43/1
பிறங்கு எருத்து அணைவன பெயரும் பொற்பு உடை – சுந்:4 44/2
பிறங்கு பொன் மணி ஆசனத்து இருக்கவும் பெற்றேன் – சுந்:12 51/2
பேய மன்றினில் நின்று பிறங்கு எரி – சுந்:13 14/1
பிறங்கு தெண் திரை பெரும் கடல் புக்கு இனம் பெயராது – யுத்1:3 49/3
பிறங்கு இரும் கடலில் பெய்த போழ்தத்தும் பெரிய பாந்தள் – யுத்1:8 20/2
பெருமை ஏற்றது கோடும் என்றே பிறங்கு
உருமை_ஏற்றை பிசைந்து எரி ஊதுவான் – யுத்2:16 56/3,4
பெய் கழல் அரக்கன் சேனை ஆர்த்து எழ பிறங்கு பல் பேய் – யுத்2:18 227/3
பெறுகுற்ற அன்பர் உச்சி பிறங்கு வெண் குடையர் செச்சை – யுத்4-மிகை:42 3/3

TOP


பிறங்கும் (3)

பேர விட்டவன் நுதல் அணி ஓடையின் பிறங்கும்
வீர பட்டத்தில் பட்டன விண்ணவர் வெருவ – ஆரண்:8 19/3,4
பிறங்கும் சிகரம் படர் முன்றில்-தொறும் பிணாவோடு – சுந்-மிகை:1 9/3
பெருக்கமும் புரவிகள் பிறங்கும் ஈட்டமும் – யுத்2-மிகை:16 19/3

TOP


பிறங்குவான் (1)

பெற்று இவண் அடைந்து என பிறங்குவான் தனை – பால:5 69/2

TOP


பிறத்தல் (2)

பிறத்தல் ஒன்று உற்ற பின் பெறுவ யாவையும் – அயோ:5 27/1
பிறத்தல் ஆற்றுறும் பேதைமை பிணிப்புற தம்மை – யுத்4:37 124/3

TOP


பிறத்தல்-தானும் (1)

இறத்தலும் பிறத்தல்-தானும் என்பன இரண்டும் யாண்டும் – கிட்:9 15/1

TOP


பிறத்தலால் (1)

பெற்றத்தால் பெறும் செல்வம் யான் பிறத்தலால் துறந்த பெரியாள் என்றான் – அயோ:13 64/4

TOP


பிறத்தலும் (3)

கண் கொடு பிறத்தலும் கடை என்றார் சிலர் – அயோ:4 184/4
இறத்தலும் பிறத்தலும் இயற்கை என்பதே – அயோ:14 68/3
பேரி ஓசை பிறத்தலும் பெட்புறு – ஆரண்:7 24/1

TOP


பிறத்தி (1)

பிறத்தி யாவையும் காத்தவை பின் உற துடைக்கும் – அயோ:1 36/3

TOP


பிறந்த (45)

பெரு வரை இரண்டொடும் பிறந்த நஞ்சொடும் – பால:7 22/1
பெண் வழி நலனொடும் பிறந்த நாணொடும் – பால:10 55/1
பெருகு மா தவத்தினில் பிறந்த தோன்றலே – பால-மிகை:4 1/4
பிறந்த அ வயின் சுராசுரர் தங்களில் பிணங்க – பால-மிகை:9 23/2
பேதை நீ பித்தி நின் பிறந்த சேயொடும் – அயோ:2 61/2
பிறந்த பின்பும் பிரியலள் ஆயினாள் – அயோ:4 218/4
மின்-உடன் பிறந்த வாள் பரத வேந்தற்கு என் – அயோ:5 44/1
என்-உடன் பிறந்த யான் வலியன் என்றியால் – அயோ:5 44/4
கடியவள் வயிற்றினில் பிறந்த கள்வனேன் – அயோ:11 90/3
பின் இளையவனொடும் பிறந்த துன்பொடும் – அயோ:12 52/3
பெருமகன் என்-வயின் பிறந்த காதலின் – அயோ:14 43/1
பாவகாரியின் பிறந்த பாவியேன் – அயோ:14 97/2
நின்னை ஒப்பு இலா நீ பிறந்த பார் – அயோ:14 110/2
தருணம் கொள் பேர் ஒளியீர் சம்பாதி-பின் பிறந்த சடாயு என்றான் – ஆரண்:4 25/4
மேகத்தில் பிறந்த மின்னை வென்ற நுண் இடையினாளை – ஆரண்:10 76/3
மோதும் கடலிற்கிடை முந்து பிறந்த போதே – ஆரண்:10 135/2
பேர் அளிக்கு பிறந்த இல் ஆயினான் – கிட்:1 33/4
செல்லிடை பிறந்த செம் கனல்கள் சிந்தின – கிட்:10 15/3
பாற்கடல் பிறந்த செய்ய பவளத்தை பஞ்சி ஊட்டி – கிட்:13 33/1
பிறந்த பார் முழுவதும் தம்பியே பெற – சுந்:3 34/3
இறந்தவர் பிறந்த பயன் எய்தினர்-கொல் என்கோ – சுந்:4 64/1
பித்து நின் பிரிவினில் பிறந்த வேதனை – சுந்:5 69/3
நிருதியின் பிறந்த வீரர் நெருப்பு இடை பரப்பும் கண்ணர் – சுந்:8 12/3
பிறந்த என் உறுதி நீ பிடிக்கலாய் எனா – யுத்1:4 17/3
பிறந்த நாள் தொடங்கி யாரும் துலை புக்க பெரியோன் பெற்றி – யுத்1:4 107/1
அருப்பு_அற பிறந்த கோபம் ஆறினான் ஆறா ஆற்றல் – யுத்1:7 11/3
தீயவை செய்வர் ஆகின் சிறந்தவர் பிறந்த உற்றார் – யுத்2:16 137/1
பிறை உடை நுதலார்க்கு ஏற்ற பிறந்த இல் கடன்கள் செய்ய – யுத்2:17 37/1
பிறிவு எனும் பீழை தாங்கள் பிறந்த நாள் தொடங்கி என்றும் – யுத்2:17 77/1
பெற்றி கண்டு இளைய வள்ளல் ஒள் எரி பிறந்த கண்ணன் இவை பேசினான் – யுத்2:19 87/4
பெய் கணை பொதிகளாலே வளர்ந்தது பிறந்த கோபம் – யுத்2:19 114/3
பேர் ஆயிரங்கள் உடையாய் பிறந்த பொருள்-தோறும் நிற்றி பிரியாய் – யுத்2:19 261/1
பேர் யாக்கையின் பிண பெரும் குன்றிடை பிறந்த
சோரி ஆற்றிடை அழுந்தினர் இன் உயிர் துறந்தார் – யுத்3:20 67/3,4
முன் பிறந்த நின் தமையனை முறை தவிர்த்து உனக்கு – யுத்3:22 61/1
சாய்ந்தன பேர் உடல் பிறந்த சண்டமாருத விசையில் தாதை சால – யுத்3:24 34/2
வீச வான் முகடு உரிஞ்ச விசைத்து எழுவான் உடல் பிறந்த முழக்கம் விம்ம – யுத்3:24 40/3
பெற்ற ஆயுளார் பிறந்த காதலார் – யுத்3:24 114/2
விடம் பிறந்த கடல் என வெம்பினான் – யுத்3:29 7/4
ஆலகாலத்தின் அமிழ்தின் முன் பிறந்த போர் அரக்கர் – யுத்3:30 26/4
பேர் இடம் கதுவ அரிது இனி விசும்பு என பிறந்த
பேர் இடங்கரின் கொடும் குழை அணிந்தன பேய்கள் – யுத்4:37 116/3,4
அற்ற கை பிறந்த கை யார் அது ஓர்குவார் – யுத்4:37 156/4
கரும் கடல் முழக்கு என பிறந்த கம்பலை – யுத்4:40 36/4
கலத்தினின் பிறந்த மா மணியின் காந்துறு – யுத்4:40 52/1
எண் பிறந்த நின் குணங்களுக்கு இனி இழுக்கு இலையால் – யுத்4:40 110/4
தன்னுடன் பிறந்த முத்து மாலையை தரையில் தோன்றி – யுத்4-மிகை:41 124/3

TOP


பிறந்தகம் (1)

மண் பிறந்தகம் உனக்கு நீ வான் நின்றும் வந்தாய் – யுத்4:40 110/3

TOP


பிறந்ததனால் (1)

என் பிறந்ததனால் பயன் இராவணற்கு என்றான் – யுத்3:22 61/4

TOP


பிறந்ததாக (1)

பெயர்த்து வாய் புனல் வந்து ஊற விக்கலும் பிறந்ததாக
அயர்த்திலன் இராம நாமம் வாழ்த்தினன் அமரர் ஆர்த்தார் – யுத்3:24 12/3,4

TOP


பிறந்ததால் (1)

பிறித்து இரிந்து சிந்த வந்து ஓர் ஆகுலம் பிறந்ததால் – யுத்3:31 78/4

TOP


பிறந்தது (8)

அழு குரல் பிறந்தது அ இலங்கைக்கு அன்று-அரோ – ஆரண்:10 36/4
அன்னங்கள் பிறந்தது அறிந்திலையோ – ஆரண்:11 53/4
சேக்கையின் அரவு நீங்கி பிறந்தது தேவர் செய்த – ஆரண்:11 56/3
பிளந்தது தூணும் ஆங்கே பிறந்தது சீயம் பின்னை – யுத்1:3 130/1
செறி கழல் இருவர் தெய்வ சிலை ஒலி பிறந்தது அன்றே – யுத்3:25 19/3
பிடித்தது களிப்பின் பெற்றி பிறந்தது காம வேகம் – யுத்3-மிகை:25 1/2
பிரிந்தன-கொல் என்று எண்ண பிறந்தது முழக்கின் பெற்றி – யுத்4:37 4/4
ஒளி வர பிறந்தது ஒத்தான் உலகினுக்கு ஒண்_கணார்க்கு – யுத்4:41 113/3

TOP


பிறந்தமை (1)

நிலத்தினில் பிறந்தமை நிரப்பினாய்-அரோ – யுத்4:40 52/4

TOP


பிறந்தமையால் (1)

காண் பிறந்தமையால் நீயே கண் அகன் ஞாலம்-தன்னுள் – சுந்-மிகை:14 41/3

TOP


பிறந்தவர் (5)

உய்ந்தனன் அடியேன் என்னின் பிறந்தவர் உளரோ வாழி – அயோ:3 110/2
பிறந்தவர் செயற்கு உரிய செய்தல் பிழை ஒன்றோ – கிட்:14 40/3
ஏயினீர் என்னின் என்னின் பிறந்தவர் யாவர் இன்னும் – கிட்:17 23/4
தாமசத்தினில் பிறந்தவர் அறம் தெறும் தகையர் – யுத்4:37 117/1
பெண் பிறந்தவர் அருந்ததியே முதல் பெருமை – யுத்4:40 110/1

TOP


பிறந்தவரை (1)

உயர்ந்து எழும் எருவை வேந்தர் உடன் பிறந்தவரை ஒத்தார் – யுத்2:19 59/2

TOP


பிறந்தவால் (1)

ஈண்டில பிறந்தவால் இனம் கொள் செம் சிதல் – சுந்:3 42/2

TOP


பிறந்தன (4)

பிடி மதம் பிறந்தன பிறங்கு பேரியும் – சுந்:3 43/1
கன்றி நயனத்திடை பிறந்தன கடை தீ – யுத்1-மிகை:2 14/2
பெற்றன பிறந்தன சிலையின் பேர் ஒலி – யுத்2:19 39/4
நலத்தின் நின் பிறந்தன நடந்த நன்மை சால் – யுத்4:40 52/2

TOP


பிறந்தனம் (1)

பிறந்தனம் ஆகின் உள்ளேம் உய்ந்தனம் பிழைக்கும் பெற்றி – யுத்3:26 6/2

TOP


பிறந்தனர் (1)

பிறந்தனர் என்று கொண்டு ஓர் பெரும் பயம் பிடிப்பர் அன்றே – யுத்2:19 272/3

TOP


பிறந்தனன் (2)

பிறக்குமாறு இது என்பான் போல் பிறந்தனன் பிறவா வெய்யோன் – அயோ:8 22/4
பிறந்தனன் தன் பொன் பாதம் ஏத்துவார் பிறப்பு அறுப்பான் – சுந்:12 76/4

TOP


பிறந்தனென் (2)

பிறந்தனென் பெற்று நின்ற பெற்றியால் பெற்ற தாதை – ஆரண்:13 130/3
பெற்றிடின் இன்று பிறந்தனென் என்றாள் – ஆரண்:14 54/4

TOP


பிறந்தனை (2)

பிறந்தனை பின்பு அதின் பிழைத்தி பேர்குதி – யுத்1:4 45/2
நீதியோனுடன் பிறந்தனை ஆதலின் நின் உயிர் நினக்கு ஈவென் – யுத்2:16 319/2

TOP


பிறந்தாய் (3)

பிறந்தாய் ஆதி ஈது அலது இல்லை பிறிது என்றான் – அயோ:11 85/4
பிறந்தாய் என்னை பின்பு தொடர்ந்தாய் பிரிவு அற்றாய் – யுத்3:22 210/3
ஈன்றாய் இடுக்கண் துடைத்து அளிப்பான் இரங்கி அரசர் இல் பிறந்தாய்
மூன்று ஆம் உலகம் துயர் தீர்த்தி என்னும் ஆசை முயல்கின்றோம் – யுத்3:22 221/1,2

TOP


பிறந்தாயும் (1)

பிறந்தாயும் ஒத்தி பிறவாயும் ஒத்தி பிறவாமல் நல்கு பெரியோய் – யுத்2:19 258/3

TOP


பிறந்தார் (6)

பேதை உன் துணை யார் உளர் பழிபட பிறந்தார் – அயோ:2 81/4
பிறந்தார் பெயரும் தன்மை பிறரால் அறிதற்கு எளிதோ – அயோ:4 35/4
எம்பெருமான் பின் பிறந்தார் இழைப்பரோ பிழைப்பு என்றான் – அயோ:13 30/4
என்னின் யார் உளர் இல் பிறந்தார் என்றான் – ஆரண்:3 30/4
இறந்தார் பிறந்தார் என இன் உயிர் பெற்ற மன்னன் – ஆரண்:10 155/1
கள்ளம் படர் பெரு மாயையின் கரந்தான் உரு பிறந்தார்
உள் அன்றியும் புறத்தேயும் உற்று உளனாம் என உற்றான் – யுத்3:31 115/3,4

TOP


பிறந்தார்-தமக்கு (1)

இல்_பிறந்தார்-தமக்கு இயைவ செய்திலள் – ஆரண்:10 32/2

TOP


பிறந்தார்க்கு (2)

சொல்_பிறந்தார்க்கு இது துணிய ஒண்ணுமோ – ஆரண்:10 32/1
என் பிறந்தார்க்கு இடை எய்தலாத என் – கிட்:16 31/2

TOP


பிறந்தார்கள் (1)

எ தாயர் வயிற்றினும் பின் பிறந்தார்கள் எல்லாம் – கிட்:7 43/3

TOP


பிறந்தாரினே (1)

குடும்பம் தாங்கும் குடி பிறந்தாரினே – யுத்1:8 53/4

TOP


பிறந்தாரே (1)

ஈங்கு இதுவே பணி ஆகில் இறந்தாரும் பிறந்தாரே எம் கோற்கு யாதும் – யுத்3:24 30/1

TOP


பிறந்தால் (1)

மின் பிறந்தால் என விளங்கு எயிற்றினாய் – கிட்:16 31/1

TOP


பிறந்தாள் (3)

துயரும் அஞ்சி முன் தொடர்ந்திலா தொல் குடி பிறந்தாள் – ஆரண்:6 90/4
பெய் தவத்தினோர் பெண்_கொடி எம்முடன் பிறந்தாள்
செய்த குற்றம் ஒன்று இல்லவள் நாசி வெம் சினத்தால் – யுத்2:16 230/1,2
போக்கு அறவும் மாதுலனார் பொன்றவும் என் பின் பிறந்தாள்
மூக்கு அறவும் வாழ்ந்தேன் ஒருத்தி முலை கிடந்த – யுத்2:17 83/2,3

TOP


பிறந்தாளை (1)

ஆவி துணையை அமுதின் பிறந்தாளை
தேவர்க்கும் தம் மோயை ஏவினார் பால் செல்ல – யுத்1:3 163/3,4

TOP


பிறந்தான் (6)

பிறந்தான் ஆண்டான் என்னும் இது என்னால் பெறலாமே – அயோ:11 76/4
பின் பிறந்தான் துணை பிரிந்த பேதையேன் – கிட்:16 31/3
பிறந்தான் என பெரிய கோள் அரி பெயர்ந்தான் – சுந்:1 70/4
பின்னே பிறந்தான் அல்லது ஓர் துணை இலாத பிழை நோக்கி – சுந்:4 112/2
பெயர்த்திலன் உயிர் பிரிந்திலன் கருணையால் பிறந்தான் – யுத்3:22 196/4
பிறந்தான் நின்றான் வந்தது சூலம் பிறர் அஞ்ச – யுத்4:37 131/4

TOP


பிறந்தானும் (2)

பூண பிறந்தானும் நின்றான் அவை போர் விலோடும் – அயோ:4 144/3
பிறந்தானும் உளன் என்ன பிரியாதான் தனை பயந்த பெரியாள் என்றான் – அயோ:13 67/4

TOP


பிறந்திட (1)

பிறிந்திலன் என தொனி பிறந்திட மருங்கில் – யுத்1-மிகை:12 2/3

TOP


பிறந்தில (1)

வளர்ந்தில பிறந்தில செக்கர் வானமே – அயோ:2 42/4

TOP


பிறந்திலம் (1)

பெற்றிலம் பிறந்திலம் என்னும் பேர் அலால் – யுத்1:2 14/3

TOP


பிறந்திலன் (5)

பிறந்திலன் என்பதில் பிறிது உண்டாகுமோ – அயோ:1 27/4
பிறந்திலன் பரதன் நீ பெற்றதால் என்றாள் – அயோ:2 63/4
எண்ணுற பிறந்திலன் இறத்தல் நன்று என்றாள் – அயோ:2 65/4
பிறந்திலன் அன்றே ஒன்றோ நரகமும் பிழைப்பது அன்றால் – கிட்:11 64/4
பிறந்திலன் ஆக்க வந்தீர் பேர் எழில் மானம் கொல்ல – யுத்2:17 15/2

TOP


பிறந்திலாதான் (1)

பிழைத்தியோ என்னும் மெய்யே பிறந்தேயும் பிறந்திலாதான் – யுத்2:19 222/4

TOP


பிறந்திலென் (2)

மன்-உடன் பிறந்திலென் மண் கொண்டு ஆள்கின்றான் – அயோ:5 44/2
தன்-உடன் பிறந்திலென் தம்பி முன் அலென் – அயோ:5 44/3

TOP


பிறந்திலேன் (1)

பிறந்திலேன் இலங்கை வேந்தன் பின்னவன் பிழைத்த போதே – யுத்3:27 172/4

TOP


பிறந்திலை (1)

குலத்தினில் பிறந்திலை கோள் இல் கீடம்-போல் – யுத்4:40 52/3

TOP


பிறந்து (38)

கல்லிடை பிறந்து போந்து கடலிடை கலந்த நீத்தம் – பால:1 19/1
செம் கண் மால் பிறந்து ஆண்டு அளப்ப_அரும் காலம் திருவின் வீற்றிருந்தமை தெளிந்தால் – பால:3 6/3
பிறந்து உடை நலம் நிறை பிணித்த எந்திரம் – பால:10 59/1
பெய் கடல் பிறந்து அயல் பெறற்கு ஒணா மருந்து பெற்று – பால:13 54/1
அலை_கடல் பிறந்து பின்னை அவனியில் தோன்றி மீள – பால:23 79/3
புண்டரீக மென் மலரடி பிறந்து பூ_மகனார் – பால-மிகை:9 56/2
அரசர் இல் பிறந்து பின் அரசர் இல் வளர்ந்து – அயோ:2 68/1
பிறந்து இறந்து போய் பெறுவதும் இழப்பதும் புகழே – அயோ:2 73/1
பிறந்து யான் பெறும் பேறு என்பது யாவதோ – அயோ:4 16/4
பெற்றுடைய மண் அவளுக்கு ஈந்து பிறந்து உலகம் – அயோ:4 107/1
முழுவதே பிறந்து உலகு உடைய மொய்ம்பினோன் – அயோ:4 185/1
யான் பிறந்து அறத்தின்-நின்று இழுக்கிற்று என்னவோ – அயோ:5 30/3
பிறந்து தேவர் உணர்ந்து பெயர்ந்து முன் – அயோ:11 14/3
பிறந்து பேர் அறம் பிழைத்தது என்றபோது – அயோ:11 125/2
ஆவ நான் பிறந்து அவத்தன் ஆனவா – அயோ:11 128/4
பிறந்து வேறு ஓர் உலகு பெற்றார் என – அயோ:14 7/3
மாறி வந்து பிறந்து அன்ன மாட்சியார் – அயோ:14 19/4
பிறந்து நீ உடை பிரிவு_இல் தொல் பதம் – அயோ:14 99/1
உரனின் நீ பிறந்து உரிமை ஆதலால் – அயோ:14 109/3
ஊனினில் பிறந்து உரிமையாகையின் – அயோ-மிகை:14 7/3
பிறந்து யான் பெறும் பேறு என்பது யாவதோ – ஆரண்:3 19/4
மேலை_நாள் உயிரொடும் பிறந்து தான் விளை – ஆரண்:6 1/3
பிறந்து போந்து இது படும் பேதையேன் எனா – ஆரண்:12 18/4
கோது உறு மனத்து எரி பிறந்து குறை நாளில் – ஆரண்-மிகை:10 16/2
ஆரியன் பிறந்து ஆக்கினையாம்-அரோ – கிட்:7 93/4
பிறந்து பின் தீர்வலோ பின்னர் அன்னது – கிட்:10 88/3
பிறந்து இறந்து உழலும் பாச பிணக்கு உடை பிணியின் தீர்ந்தார் – சுந்:3 128/3
மீண்டு வந்து பிறந்து தன் மேனியை – சுந்:5 35/2
மாண் பிறந்து அமைந்த கற்பின் வாள்_நுதல் நின்-பால் வைத்த – சுந்-மிகை:14 41/1
சேண் பிறந்து அமைந்த காதல் கண்களின் தெவிட்டி தீரா – சுந்-மிகை:14 41/2
ஆண் பிறந்து அமைந்த செல்வம் உண்டனையாதி அன்றே – சுந்-மிகை:14 41/4
பின் அரன் பிரமன் என்பார் பேசுக பிறந்து வாழும் – யுத்2:19 120/2
தாதை தாதை இறைவா பிறந்து விளையாடுகின்ற தனியோய் – யுத்2:19 250/2
ஆயது கடனே அன்றோ ஆண் பிறந்து அமைந்தார்க்கு ஐய – யுத்3:21 18/3
புரக்கும் மன்னர் குடி பிறந்து போந்தாய் அறத்தை பொறை தீர்ப்பான் – யுத்3:22 220/3
பேதை பெண் பிறந்து பெற்ற தாயர்க்கும் பிழைப்பு இலாத – யுத்3:26 78/3
போய் பிறந்து இ உலகை பொதியும் வெம் – யுத்3:29 6/3
யாகத்தில் பிறந்து இயைந்தவர் தேவரை எல்லாம் – யுத்3:30 10/2

TOP


பிறந்துடை (1)

பெற்றுடை வாளும் நாளும் பிறந்துடை உரனும் பின்னும் – சுந்:3 117/1

TOP


பிறந்துடைய (1)

பெற்றுடைய பெரு வரமும் பிறந்துடைய வஞ்சனையும் பிறவும் உன் கை – யுத்1:4 99/1

TOP


பிறந்துடையான் (1)

பெற்றான் நெடிது ஆண்மை பிறந்துடையான் – யுத்2:18 62/4

TOP


பிறந்தும் (2)

பெற்றும் இலை யான் நெறி பிறந்தும் இலென் என்றான் – யுத்1:2 60/4
வாய் பிறந்தும் உயிர்ப்பின் வளர்ந்தும் வான் – யுத்3:29 6/1

TOP


பிறந்துளதாம் (1)

பிறந்துளதாம் என பெயர்த்தும் அ தலை – யுத்4:37 151/2

TOP


பிறந்துளது (1)

தீ பிறந்துளது இன்று என செய்ததால் – யுத்3:29 6/4

TOP


பிறந்துளார் (1)

பிறந்துளார் பிறவாத பெரும் பதம் – சுந்:12 100/1

TOP


பிறந்தேயும் (1)

பிழைத்தியோ என்னும் மெய்யே பிறந்தேயும் பிறந்திலாதான் – யுத்2:19 222/4

TOP


பிறந்தேன் (3)

வில்லும் சுமக்க பிறந்தேன் வெகுண்டு என்னை என்றான் – அயோ:4 135/4
பெயரும் பெண் பிறந்தேன் பட்ட பிழை என பிதற்றும் – ஆரண்:6 90/3
முன் பிறந்தேன் என முடிய கூறினான் – கிட்:16 31/4

TOP


பிறந்தேனுக்கு (1)

பெண் பிறந்தேனுக்கு என்றால் என்படும் பிறருக்கு என்றாள் – ஆரண்:6 53/4

TOP


பிறந்தேனும் (1)

காண பிறந்தேனும் நின்றேன் அவை காட்டும் என்றான் – அயோ:4 144/4

TOP


பிறந்தோயை (1)

பின்பு இறந்தவன் ஆக்குவென் பின் பிறந்தோயை
முன்பு இறந்தவன் ஆக்குவென் இது முடியேனேல் – யுத்3:22 61/2,3

TOP


பிறந்தோர் (1)

அந்தகாரத்தொடு ஆலகாலத்தொடு பிறந்தோர்
இந்த வாள் எயிற்று அரக்கர் எண் அறிந்திலம் இறைவ – யுத்3:30 15/3,4

TOP


பிறப்ப (2)

ஊடுற தாக்கும்-தோறும் ஒல் ஒலி பிறப்ப நல்லார் – கிட்:10 32/2
பிறப்ப ஆயிடை தெழித்துற திரிந்தனன் கறங்கு என பெரும் சாரி – யுத்2:16 330/4

TOP


பிறப்பதே (1)

இறப்பதே பிறப்பதே எனும் விளையாட்டு இனிது உகந்தோய் – ஆரண்:1 50/4

TOP


பிறப்பரோ (1)

பிறப்பரோ எவர்க்கும் யான் பெற்ற பதம் பெறல் அரிதே – ஆரண்:1 50/3

TOP


பிறப்பன (1)

உகுவன மலைகள் எஞ்ச பிறப்பன ஒலிகள் அம்மா – யுத்2:17 56/4

TOP


பிறப்பார் (1)

இன்னம் சிலரோடு ஒரு வயிற்றின் யார் பிறப்பார்
மின் அஞ்சும் வேலோய் விழி அஞ்ச வாழ்கின்றார் – யுத்2:17 80/2,3

TOP


பிறப்பாளர் (1)

இரு பிறப்பாளர் எண்ணாயிரர் மணி கலசம் ஏந்தி – பால:14 73/1

TOP


பிறப்பான் (1)

பிறப்பான் உறில் வந்து பிறக்க எனா – ஆரண்:14 76/2

TOP


பிறப்பிடை (1)

வேறு ஆய பிறப்பிடை வேட்கை விசித்தது ஈர்ப்ப – ஆரண்:10 161/3

TOP


பிறப்பில் (3)

மாறிய பிறப்பில் தேடி வருவ போல் வந்த அன்றே – பால:8 2/4
மாறி இ பிறப்பில் வந்தார் மானிடர் ஆகி-மன்னோ – கிட்:3 19/2
யாண்டை என் நிலை அறிவுறுப்பார்கள் இ பிறப்பில்
காண்டலோ அரிது என்று என்று விம்முறும் கலங்கும் – சுந்:3 13/2,3

TOP


பிறப்பின் (2)

மடம் படு சிந்தையள் மாறு பிறப்பின்
உடம்பு உயிரை தொடர்கின்றதை ஒத்தாள் – பால:23 90/3,4
பெற்றியர் பிறப்பின் மேன்மை பெரியவர் அரிய நூலும் – அயோ:1 6/3

TOP


பிறப்பினானும் (1)

பிணி அறுப்பவரில் பெற்ற வரத்தினும் பிறப்பினானும்
மணி நிறத்து அரக்கன் செய்த மாய மந்திரத்தினானும் – யுத்2:19 185/2,3

TOP


பிறப்பினும் (1)

பிறப்பினும் துணைவனை பிறவி பேர் இடர் – யுத்4:40 46/1

TOP


பிறப்பினொடு (1)

பிறப்பினொடு இறப்பு என பெயரும் சிந்தையாள் – பால:19 52/2

TOP


பிறப்பு (17)

பிறப்பு எனும் பெரும் கடல் பிழைக்கலாகுமோ – அயோ:1 20/4
என் உயிர் இழத்தல் அஞ்சி இல் பிறப்பு அழிதல் உண்டோ – ஆரண்:12 68/2
எவ்வம் ஓங்கிய இறப்பொடு பிறப்பு இவை என்ன – கிட்:1 16/3
ஈரம் ஆவதும் இல் பிறப்பு ஆவதும் – கிட்:7 105/1
நல் பிறப்பு உடைமையும் நாணும் நன்று-அரோ – சுந்:4 13/2
பிறந்தனன் தன் பொன் பாதம் ஏத்துவார் பிறப்பு அறுப்பான் – சுந்:12 76/4
இல் பிறப்பு என்பது ஒன்றும் இரும் பொறை என்பது ஒன்றும் – சுந்:14 29/3
வஞ்சனை மனத்தினை பிறப்பு மாறினை – யுத்1:4 7/3
பிறப்பு எனும் புன்மை இல்லை நினைந்து என்-கொல் பெயர்ந்த வண்ணம் – யுத்2:16 128/4
இ பிறப்பு இராமன் என்றே எம்மனோர் கிளையை எல்லாம் – யுத்2-மிகை:16 3/3
வினை அறுந்தது வேறு இனி பிறப்பு இலை என்று தன் மன வேகம் – யுத்2-மிகை:16 55/3
அழித்தும் ஓர் பிறப்பு உறா நெறி சென்று அண்ம யாம் – யுத்3:31 176/3
நீக்குவாய் உனை நினைக்குவார் பிறப்பு என நீங்கும் – யுத்4:37 122/4
அரந்தை வெம் பிறப்பு அறுக்கும் நாயக நினது அருளால் – யுத்4:40 122/3
என்று உரைத்து உயர் வான் பிறப்பு எய்திய – யுத்4-மிகை:33 1/1
பிறப்பு மேல் உளதோ சூழ்ந்த பெரும் திசை பேரின் பேரா – யுத்4-மிகை:41 150/3
பெருகிய செவ்வி கண்டார் பிறப்பு எனும் பிணிகள் தீர்ந்தார் – யுத்4-மிகை:42 30/4

TOP


பிறப்பு-அதனொடும் (1)

அற்பு வான் தளை இல் பிறப்பு-அதனொடும் இகந்து தன் அரும் தெய்வ – சுந்:2 198/2

TOP


பிறப்பும் (4)

ஒரு நாள் கவ்வும் உறு கோளும் இறப்பும் பிறப்பும் ஒழிவுற்றால் – சுந்:4 56/2
இல் பிறப்பும் ஒழுக்கும் இழுக்கம் இல் – சுந்:5 17/3
பெரியவன் அயனார் செல்வம் பெற்றவன் பிறப்பும் பேர்ந்தான் – யுத்3:24 59/2
பெண்மையும் பெருமையும் பிறப்பும் கற்பு எனும் – யுத்4:40 53/1

TOP


பிறப்பை (1)

பேதைமைத்து ஆய் வரும் பிறப்பை நீக்குறும் – அயோ:1 30/2

TOP


பிறர் (41)

கல்லாது நிற்பார் பிறர் இன்மையின் கல்வி முற்ற – பால:3 73/1
தரம் பிறர் இன்மை உன்னி தருமமே தூது செல்ல – பால:10 2/2
பெண்கள் இனி பிறர் யார் உளர் என்றார் – பால:23 96/3
கூனீயும் அல்லால் கொடியார் பிறர் உளரோ – அயோ:4 99/3
பெற்றாயும் நீயே பிறர் இல்லை பிறர்க்கு நல்க – அயோ:4 132/2
பெண்ணின் நோக்கும் சுவையில் பிறர் பிறர்க்கு – அயோ:7 11/1
மன்றிடை பிறர் பொருள் மறைத்து வவ்வினோன் – அயோ:11 102/2
பேணலன் பிறர் பழி பிதற்றி ஆக யான் – அயோ:11 108/4
தன் நேர் இலாத தம்பி தடுப்பான் பிறர் இல்லை – ஆரண்:15 34/3
நின் அலால் பிறர் இன்மை நிகழ்த்துவாய் – கிட்:11 7/4
வென்று இசைக்கு உரியார் பிறர் வேண்டுமோ – கிட்:13 7/4
திறத்து மா மறை அயனொடு ஐம்_முகன் பிறர் தேடி – கிட்-மிகை:3 5/1
துறந்து அரும் பகைகள் மூன்றும் துடைத்தவர் பிறர் யார் சொல்லாய் – சுந்:3 128/4
உன்னினர் பிறர் என உணர்ந்தும் உய்ந்து அவர் – சுந்:4 12/1
பிறர் மனை எய்திய பெண்ணை பேணுதல் – சுந்:4 14/1
இச்சை தன்மையினில் பிறர் இல்லினை – சுந்:12 94/1
இறந்துளார் பிறர் யாரும் இராமனை – சுந்:12 100/3
ஆமே பிறர் நின் அலது ஆர் உளரே – யுத்1:3 109/4
தாரை நிலையை தமியை பிறர் இல்லை – யுத்1:3 159/2
நீயுமே நிகர் பிறர் நிகர்க்க நேர்வரோ – யுத்1:4 3/4
திண்ணிது உன் செயல் பிறர் செறுநர் வேண்டுமோ – யுத்1:4 6/4
தன் நிகர் பிறர் இலா தகைய சாம்பனை – யுத்1:4 69/2
நேர் வரு தாயத்து நிரப்பினோர் பிறர்
சீரிய கிளைஞரை மடிய செற்றுளோர் – யுத்1:4 78/3,4
வசம் செயாதவன் தான் அன்றி பிறர் இலா வலியான் – யுத்1:5 41/2
நேர் நிற்பவர் உளரோ பிறர் நீ அல்லவர் இனி நின் – யுத்2:15 167/3
நின்று உன் நிலை தருவாய் எனின் நின் நேர் பிறர் உளரோ – யுத்2:15 182/3
பிறர் மனை நோக்குவேமை உறவு என பெறுதி போலாம் – யுத்2:16 129/4
தன்னின் நேர் பிறர் தான் அலாது இல்லவன் தோள் மேல் – யுத்2:16 227/1
தாக்கு அணங்கு அனையவள் பிறர் மனை என தடுத்தனென் தக்கோர் முன் – யுத்2:16 322/2
இவன் அல்லன் எனில் பிறர் யார் உளரோ – யுத்2:18 82/4
நின்றார் பிறர் உண்மை நினைந்தனையோ – யுத்2:18 83/4
சொன்னான் பிறர் யார் அஃது உணர்ந்து தொகுக்க வல்லார் – யுத்2:19 24/4
பிரை உண்ட பாலின் உள்ளம் பிறிதுற பிறர் முன் சொல்லா – யுத்2:19 168/3
நிவந்த அல்லது பிறர் இல்லை களத்திடை நின்றார் – யுத்3:22 198/4
சிந்தை ஒழிய பிறர் அறியின் சிரமும் வரமும் சிந்துவென் என்று – யுத்3:23 2/3
பின்றாது உடற்றும் பெரும் பாவம் அழுத பின் என் பிறர் செய்கை – யுத்3:23 6/3
ஆம் இ தொழில் பிறர் யாவரும் அடைந்தார் பழுது அடையா – யுத்3:27 146/2
தானே பிறர் அறியாதது தந்தேன் என சமைந்தான் – யுத்3:27 151/2
உம்பர் அன்றியே உணர்வு உடையார் பிறர் உளரோ – யுத்3:31 42/3
ஆரே பிறர் தாரம் உறுப்பு அதனில் – யுத்3-மிகை:28 5/1
பிறந்தான் நின்றான் வந்தது சூலம் பிறர் அஞ்ச – யுத்4:37 131/4

TOP


பிறர்க்கு (6)

பெற்றாயும் நீயே பிறர் இல்லை பிறர்க்கு நல்க – அயோ:4 132/2
பெண்ணின் நோக்கும் சுவையில் பிறர் பிறர்க்கு
எண்ணி நோக்கி இயம்ப அரும் இன்பத்தை – அயோ:7 11/1,2
இற்றையில் பிறர்க்கு இகல் ஏறு என – கிட்:7 94/3
காது கொற்றம் நினக்கு அலாது பிறர்க்கு எவ்வாறு கலக்குமோ – கிட்:10 68/1
கற்பும் யான் பிறர்க்கு எங்ஙனம் காட்டுகேன் – சுந்:5 17/4
சென்று உலப்பினும் நினக்கு அன்றி பிறர்க்கு என்றும் தீரான் – யுத்1:5 59/4

TOP


பிறர்க்கும் (5)

எங்கள் நான்மறைக்கும் தேவர் அறிவிற்கும் பிறர்க்கும் எட்டா – பால:8 6/3
அடுத்த தம்பிக்குமாம் பிறர்க்கும் ஆகுமோ என்றாள் – அயோ:2 83/4
இன்னர் என்று எனாத வண்ணம் இறைவர்க்கும் பிறர்க்கும் எல்லாம் – யுத்1:9 15/3
பெயர்ந்து ஒரு சிகரம் தேடின் அச்சம் ஆம் பிறர்க்கும் என்னா – யுத்2:16 180/1
மேய வானரர்கள் ஆய வீரர்க்கும் பிறர்க்கும் நம்-தம் – யுத்4-மிகை:42 10/3

TOP


பிறர்களால் (1)

சேமமும் பிறர்களால் செப்பல்-பாலவோ – யுத்1:3 73/4

TOP


பிறர்களும் (2)

ஏனையர் பிறர்களும் சுற்ற ஏகினன் – அயோ:14 80/3
ஓரும் தேவரும் முனிவரும் பிறர்களும் உரைப்ப – யுத்1:3 16/3

TOP


பிறரால் (2)

பிறந்தார் பெயரும் தன்மை பிறரால் அறிதற்கு எளிதோ – அயோ:4 35/4
ஊர் கொன்றவனால் பிறரால் என உற்ற எல்லாம் – யுத்2:19 6/3

TOP


பிறரிது (1)

பித்தரும் உறங்கினர் இனி பிறரிது என ஆம் – சுந்:2 163/4

TOP


பிறருக்கு (1)

பெண் பிறந்தேனுக்கு என்றால் என்படும் பிறருக்கு என்றாள் – ஆரண்:6 53/4

TOP


பிறரும் (21)

அண்டரும் பிறரும் புக்கு அடங்கிற்று ஆதலால் – பால:23 46/2
கஞ்ச நாள் மலர் கிழவனும் கடவுளர் பிறரும்
தஞ்சம் இல்லை நின் சரணமே சரண் என செப்ப – பால-மிகை:9 18/2,3
கறை தரு களனும் மற்றை கடவுளர் பிறரும் தொக்கு – பால-மிகை:11 35/2
ஏனை வேந்தரும் பிறரும் யாவரும் – அயோ:14 91/3
முனைவரும் பிறரும் மேல் முடிவு_அரும் பகல் எலாம் – கிட்:3 13/1
ஆங்கு நோக்கினர் அமரரும் அவுணரும் பிறரும்
வீங்கினார்கள் தோள் வீரரை யார் வியவாதார் – கிட்:7 73/3,4
வெல்லலாம் இராமனால் பிறரும் வெல்வரோ – சுந்:12 56/4
தேவரும் பிறரும் அல்லன் திசை களிறு அல்லன் திக்கின் – சுந்:12 72/1
அந்தகன் முதலினோர் அமரரும் முனிவரும் பிறரும் அஞ்சார் – யுத்1:2 94/3
அந்த மான் இடவனோடு ஆழி மா வலவனும் பிறரும் ஐயா – யுத்1:2 97/3
உலவும் காற்றொடு கடவுளர் பிறரும் ஆய் உலகின் – யுத்1:3 7/3
திக்கண் ஆம் தேவரோடு முனிவரும் பிறரும் தேடி – யுத்1:3 154/2
பெரிய கண்கள் பெற்று உவக்கின்ற அரம்பையர் பிறரும்
உரிய குன்றிடை உரும் இடி வீழ்தலும் உலைவுற்று – யுத்1:12 6/2,3
உம்பரும் பிறரும் போற்ற ஒருவன் மூ_உலகை ஆண்டு – யுத்2:16 153/3
தேவரும் பிறரும் காண செருவது செய்வ எல்லாம் – யுத்2:18 187/2
பெற்ற மைந்தரும் பிரகத்தன் முதலிய பிறரும்
மற்றை வீரரும் இந்திரசித்தொடு மடிந்தார் – யுத்3:30 44/2,3
குண்டையின் பாகனும் பிறரும் கூடினார் – யுத்3:31 174/2
மந்திர சுற்றத்தவர்களும் வரம்பு_இலர் பிறரும்
அந்தரத்தினை மறைத்தனர் மழை உக ஆர்ப்பார் – யுத்4:37 112/3,4
தானையும் பிறரும் மற்றை படை பெரும் தலைவர்-தாமும் – யுத்4-மிகை:41 48/3
ஒன்றும் நல் சீதையோடும் உம்பரும் பிறரும் காண – யுத்4-மிகை:41 49/2
ஏனையர் பிறரும் சுற்ற எழுபது வெள்ளத்து உற்ற – யுத்4-மிகை:42 44/1

TOP


பிறரே (1)

தேவரே பிறரே யாரே செப்புதி தெரிய என்றான் – யுத்1:3 119/3

TOP


பிறரை (3)

பிறன் கடை நின்றவன் பிறரை சீறினோன் – அயோ:11 96/2
தீமைதான் பிறரை காத்து தான் செய்தால் தீங்கு அன்று ஆமோ – கிட்:7 82/3
பேர் அறிவாள நன்று நன்று என பிறரை நோக்கி – யுத்1:4 103/2

TOP


பிறவா (1)

பிறக்குமாறு இது என்பான் போல் பிறந்தனன் பிறவா வெய்யோன் – அயோ:8 22/4

TOP


பிறவாத (1)

பிறந்துளார் பிறவாத பெரும் பதம் – சுந்:12 100/1

TOP


பிறவாமல் (1)

பிறந்தாயும் ஒத்தி பிறவாயும் ஒத்தி பிறவாமல் நல்கு பெரியோய் – யுத்2:19 258/3

TOP


பிறவாயும் (1)

பிறந்தாயும் ஒத்தி பிறவாயும் ஒத்தி பிறவாமல் நல்கு பெரியோய் – யுத்2:19 258/3

TOP


பிறவி (35)

பற்று அவா வேரொடும் பசை அற பிறவி போய் – பால:7 3/1
காதலால் கண்டவர் பிறவி காண்குறார் – பால:8 28/2
மாசு உறு பிறவி போல வருவது போவது ஆகி – பால:10 9/2
மங்கும் பிறவி துயர் அற மாற்று நேசம் – பால-மிகை:3 2/2
பெரும் சிறை உள எனின் பிறவி என்னும் இ – அயோ:1 21/3
பித்த மயக்கு ஆம் சுறவு எறியும் பிறவி பெரிய கடல் கடக்க – அயோ:6 25/3
கட்ட வன் பிறவி தந்த கடை ஆன உடல்தான் – ஆரண்:1 45/2
பனி நின்ற பெரும் பிறவி கடல் கடக்கும் புணை பற்றி – ஆரண்:1 51/1
இ பிறவி கடல் கடந்தேன் இனி பிறவேன் இரு வினையும் – ஆரண்:1 60/3
விரிஞ்சுற பற்றிய பிறவி வெம் துயர் – ஆரண்:3 7/3
பராவினின் நீங்கினேன் அ பழிபடு பிறவி என்றாள் – ஆரண்:6 45/4
வேண்டேன் இ மா மாய புன் பிறவி வேண்டேனே – ஆரண்:13 97/4
பொய் உறு பிறவி போல போக்க_அரும் பொங்கு கங்குல் – ஆரண்:14 3/2
தீவினை பிறவி வெம் சிறையில் பட்ட யாம் – ஆரண்:14 86/3
மாய பிறவி மயல் நீக்கி மாசு இலா – ஆரண்:15 48/1
கந்தர்ப்பன் சாபத்தால் இ கடைப்படு பிறவி கண்டேன் – ஆரண்:15 51/2
பூண்ட மா தவத்தின் செல்வம் போயது பிறவி என்பாள் – ஆரண்:16 3/3
ஓது முன் பிறவி ஒண் மதி தண்டம் உமிழ்வோய் – ஆரண்-மிகை:1 1/4
அரந்தை வெம் பிறவி நோய்க்கும் அரு மருந்து அனைய ஐயா – கிட்:7 126/3
சிதைவு_இல செய்து நொய்தின் தீர்வு_அரும் பிறவி தீர்தி – கிட்:7 141/4
மால் தரும் பிறவி நோய்க்கு மருந்து என வணங்கு மைந்த – கிட்:7 153/4
தன்னை தான் உணர தீரும் தகை அறு பிறவி என்பது – கிட்:11 91/1
தீய முன் உடல் பிறவி சென்ற அது அன்றோ – கிட்:14 39/3
பிணி கொழித்து வெம் பிறவி வேரின் வன் – கிட்:15 14/2
பேண நோற்றது மனை பிறவி பெண்மை போல் – சுந்:3 69/1
என்பு பெறாத இழி பிறவி எய்தினும் நின் – யுத்1:3 169/3
புல்லுதும் புல்லி இ பிறவி போக்குதும் – யுத்1:4 19/4
பெரும் தவம் இயற்றினோர்க்கும் பேர்வு_அரும் பிறவி நோய்க்கு – யுத்1:4 136/1
அழிந்தது பிறவி என்னும் அகத்து இயல் முகத்து காட்ட – யுத்1:4 138/1
ஊனுடை பிறவி தீர்ந்தேன் என மனத்து உவந்து ஆங்கு அண்ணல் – யுத்1-மிகை:4 12/3
மருள் உறு பிறவி நோய்க்கு மருந்தும் ஆம் மாறி செல்லும் – யுத்2:16 134/3
புன் சிறை பிறவி தீர்ப்பான் உளன் என புலவர் நின்றார் – யுத்2:17 38/2
இறந்தனர் இறந்து தீர இனி ஒரு பிறவி வந்து – யுத்3:26 6/1
கடைபடும் அரக்கர் தம் பிறவி கட்டமால் – யுத்3:31 173/4
பிறப்பினும் துணைவனை பிறவி பேர் இடர் – யுத்4:40 46/1

TOP


பிறவி-தன்னில் (1)

இறந்துபட வந்திடினும் இ பிறவி-தன்னில்
மறந்தும் உளதோ சனகன் மங்கையை விடுத்தல் – யுத்1-மிகை:2 18/3,4

TOP


பிறவிக்கு (3)

பிறவிக்கு ஒல்லேன் என் செய்வது இ பேர் அணி என்று ஓர் – பால:17 27/3
கரு வினையது இ பிறவிக்கு என்று உணர்ந்து அங்கு அது களையும் கடை_இல் ஞானத்து – கிட்:13 27/3
இந்த இ பிறவிக்கு இரு மாதரை – சுந்:5 34/2

TOP


பிறவிக்கும் (1)

பொருந்தேன் நான் இ பொய் பிறவிக்கும் பொறை அல்லேன் – யுத்3:22 213/4

TOP


பிறவிகள் (1)

உண்மை_இல் பிறவிகள் உலப்பு_இல் கோடிகள் – அயோ:14 69/1

TOP


பிறவியில் (2)

பிறவியில் பெரிய நோக்கின் பிசிதம் உண்டு உழலும் பெற்றி – யுத்2:19 97/1
வேர் படைத்த வெம் பிறவியில் துவக்குணா வீடு – யுத்3:22 180/4

TOP


பிறவியின் (4)

துதி_அறு பிறவியின் இன்ப துன்பம்தான் – ஆரண்:13 106/2
புன் புற பிறவியின் பகைஞன் போலுமால் – யுத்1:4 20/4
பிறவியின் பெயர்ந்தேன் பின்னும் நரகினின் பிழைப்பதானேன் – யுத்1:4 126/4
பிறவியின் பகைஞ நல்கு விடை என பெயர்ந்து போனான் – யுத்2:19 270/4

TOP


பிறவியும் (2)

எண் இல் நீக்க அரும் பிறவியும் என் நெஞ்சின் இறந்த – யுத்4:40 112/3
பெருக்கிய ஏழு_மூன்று பிறவியும் பிணிகள் நீங்கி – யுத்4-மிகை:41 63/3

TOP


பிறவியை (2)

தெளிந்து தீவினையை செற்றார் பிறவியை தீர்வர் என்ன – கிட்:11 90/1
மின்மினி ஒளியின் மாயும் பிறவியை வேரின் வாங்க – யுத்1:4 135/1

TOP


பிறவில் (1)

ஏழ் கடல்-அதனில் தோயம் இரு நதி பிறவில் தோயம் – யுத்4-மிகை:42 16/1

TOP


பிறவும் (42)

மேய வான் கடவுளும் பிறவும் வேறும் நீ – பால:5 1/4
ஈசனும் புகழ்தற்கு ஒத்தோன் இரும் கலை பிறவும் எண்ணின் – பால:5 29/3
வரு கலை பிறவும் நீதி மனுநெறி வரம்பும் வாய்மை – பால:5 30/1
ஆம் புரை ஆகுதி பிறவும் அந்தணன் – பால:5 90/2
ஏனைய பிறவும் அ இயல்பினில் அடையுற்று – பால:5 123/2
சிறை உறு கலுழன் அன்னம் சே முதல் பிறவும் ஊரும் – பால-மிகை:11 46/2
சிங்க ஆசனமும் வைத்து செய்வன பிறவும் செய்தான் – அயோ:3 81/4
இழை புரையும் தாம்பிரை ஊர்_குருவி சிவல் காடை பல பிறவும் ஈன்றாள் – ஆரண்-மிகை:4 3/3
பல் கலன் பிறவும் அ படிவம் ஆனவே – கிட்:6 6/4
பித்தும் மாலும் பிறவும் பெருக்கலால் – கிட்:11 20/3
கால் தகை விரல்கள் ஐய கமலமும் பிறவும் கண்டால் – கிட்:13 33/3
மழலையும் பிறவும் தந்து வடித்ததை மலரின் மேலான் – கிட்:13 62/2
இமிழ் கனி பிறக்கமும் பிறவும் இன்னன – கிட்:14 35/3
வெண் தள களப மாட வீதியும் பிறவும் எல்லாம் – சுந்:1 2/3
வேய் உயர் குன்றும் வென்றி வேழமும் பிறவும் எல்லாம் – சுந்:1 17/2
தொல் நகர் பிறவும் எல்லாம் பொலிந்தன துறக்கம் என்ன – சுந்:8 9/2
யானுடை எம்பி வீந்த இடுக்கணும் பிறவும் எல்லாம் – சுந்:11 18/2
தலைவர் கட்கு இனிய தேனும் கனிகளும் பிறவும் தந்தே – சுந்-மிகை:14 17/2
வந்தனை நீதியும் பிறவும் மாண்பு அமைந்து – யுத்1:4 97/3
பெற்றுடைய பெரு வரமும் பிறந்துடைய வஞ்சனையும் பிறவும் உன் கை – யுத்1:4 99/1
இரும் கடி அரணமும் பிறவும் எண்ணினால் – யுத்1:5 19/2
கள் நிறை பூவும் காயும் கனிகளும் பிறவும் கவ்வா – யுத்1:8 19/2
வன் திறல் ஆளி சீயம் மற்றைய பிறவும் முற்றும் – யுத்2:15 154/2
மண்ணும் வானமும் மற்றைய பிறவும் தன் வாய் பெய்து – யுத்2:15 224/3
செய்தனர் பிறவும் வெம் போர் திகைத்தனர் தேவர் எல்லாம் – யுத்2:16 170/4
புல்லொடு பிறவும் எல்லாம் பொடி பொடி ஆகி போன – யுத்2:16 177/2
மலை அஞ்சின மழை அஞ்சின வனம் அஞ்சின பிறவும்
நிலை அஞ்சின திசை வெம் கரி நிமிர்கின்றன கடலில் – யுத்2:18 152/1,2
பொழிந்தன மீன் தொடர்ந்து எழுந்த பொருப்பு_இனமும் தரு குலமும் பிறவும் பொங்கி – யுத்3:24 33/2
ஏனைய பிறவும் கண்டார்க்கு இந்திரசாலம் என்ன – யுத்3:25 12/1
காமர் வண் தருப்பையும் பிறவும் கட்டு அற – யுத்3:27 57/2
எ அம்பரம் எ எண் திசை எ வேலைகள் பிறவும்
வவ்வும் கடையுக மா மழை பொழிகின்றது மான – யுத்3:27 104/3,4
வம்-மின் அட வம்-மின் எதிர் வந்து நுமது ஆர் உயிர் வரங்கள் பிறவும்
தம்-மின் என இன்னன மொழிந்து எதிர் பொழிந்தன தடுப்ப அரியவாம் – யுத்3:31 147/1,2
காப்பு_அரு மலைகளும் பிறவும் காப்பவர் – யுத்3:31 183/3
பிறவும் ஆடையும் சாந்தமும் பெய்ம் மலர் – யுத்4:34 3/2
சுற்றுறு துளை கைம் மாவும் துரகமும் பிறவும் தொக்க – யுத்4:35 2/3
துனை பரி கரி தேர் ஊர்தி என்று இவை பிறவும் தோலின் – யுத்4:41 118/3
தேனொடு கிழங்கும் காயும் கனிகளும் பிறவும் சீர்த்து – யுத்4-மிகை:41 260/2
ஆயன பிறவும் பன்னி அழுங்குவான் தன்னை ஐய – யுத்4-மிகை:41 265/1
ஊனம் இல் பிடியும் ஒண் தார் புரவியும் பிறவும் ஊர்ந்து – யுத்4-மிகை:42 6/2
உவமை மற்று இலாத பொன் பூண் உலப்பு இல பிறவும் ஒண் தார் – யுத்4-மிகை:42 59/2
உளம் மகிழ்வு எய்தும் வண்ணம் உலப்பில பிறவும் ஈந்தான் – யுத்4-மிகை:42 62/3
எ வகை திறனும் நல்கி இனியன பிறவும் கூறி – யுத்4-மிகை:42 63/2

TOP


பிறவே (1)

பேதை மானிடவரோடு குரங்கு அல பிறவே ஆக – யுத்1:9 83/1

TOP


பிறவேன் (1)

இ பிறவி கடல் கடந்தேன் இனி பிறவேன் இரு வினையும் – ஆரண்:1 60/3

TOP


பிறழ் (11)

மின் பிறழ் நுசுப்பினார் தாமும் விம்மலால் – பால:5 111/3
பின்ற மான பேர் கயல் அஞ்ச பிறழ் கண்ணாள் – பால:10 26/2
பின்னி சுடரும் பிறழ் பேர் ஒளியான் – ஆரண்:2 3/4
பெரும் கலை மதி திரு முகத்த பிறழ் செம் கேழ் – கிட்:14 44/3
கரும் கயல்களின் பிறழ் கண் மூக்கின் நுதி காண – கிட்:14 44/4
பொன் பிறழ் சிமய கோடு பொடியுற பொறியும் சிந்த – சுந்:1 6/1
மின் பிறழ் குடுமி குன்றம் வெரிம் உற விரியும் வேலை – சுந்:1 6/2
நேர்தரும் பரவை பிறழ் திரை தவழ்ந்து நெடும் தடம் திசை-தொறும் நிமிர – சுந்:3 90/2
பிள்ளப்பட்டன நுதல் ஓடை கரி பிறழ் பொன் தேர் பரி பிழையாமல் – சுந்:10 28/1
மா பிறழ் நோக்கினார்-தம் மணி நெடும் குவளை வாள் கண் – யுத்3:25 15/1
பொன்னின் ஓடை மின் பிறழ் நெற்றி புகர் வேழம் – யுத்4:33 11/1

TOP


பிறழ்கிலா (1)

பேதியாது நிமிர் பேத உருவம் பிறழ்கிலா
ஓதி ஓதி உணரும்-தொறும் உணர்ச்சி உதவும் – ஆரண்:0 1/1,2

TOP


பிறழ்கின்ற (1)

பேய் வாய் என்ன வெள் எயிறு எங்கும் பிறழ்கின்ற – யுத்4:37 139/4

TOP


பிறழ்ந்த (1)

அஞ்சன கண் என பிறழ்ந்த ஆடல் மீன் – கிட்:10 112/4

TOP


பிறழ்ந்திட (1)

பெருகு காதலும் துன்பும் பிறழ்ந்திட
இருபது என்னும் எரி புரை கண்களும் – யுத்3:29 8/2,3

TOP


பிறழ்ந்து (5)

எழுந்து இடை பிறழ்ந்து ஒளிர் கொழும் கயல்கள் என்ன – பால:15 22/4
பின் எழில் கொள் வாள் இணை பிறழ்ந்து ஒளிர் முகத்தாள் – ஆரண்:6 25/2
மால் நிற மணிகள் இடை உற பிறழ்ந்து வளர் கதிர் இள வெயில் பொருவ – சுந்:3 78/3
பிடித்த திண் படை விதிர்த்திட விதிர்த்திட பிறழ்ந்து
பொடித்த வெம் பொறி புகையொடும் போவன போல்வ – யுத்3:22 100/3,4
பூ பிறழ்ந்து உருவம் வேறாய் பொலிந்தது ஓர் பழனம் போன்ற – யுத்3:25 15/4

TOP


பிறழ்வனவும் (1)

ஓடைகள் ஒளி பிறழ்வனவும் ஒத்ததே – கிட்:10 9/4

TOP


பிறழ (4)

வெள் எயிறு இதழ் பிறழ வீரனும் வெகுண்டான் – ஆரண்:9 13/4
பெய் கலன்களின் இலங்கு ஒளி மருங்கொடு பிறழ
வைகலும் புனல் குடைபவர் வான்_அர_மகளிர் – கிட்:1 18/1,2
பிறை பற்றிய எனும் நெற்றிய பிழை அற்றன பிறழ
பறை அற்றம் இல் விசை பெற்றன பரிய கிரி அமரர்க்கு – யுத்2:18 141/1,2
பெரும் கடை யுக மழை பிறழ தன் ஒரு – யுத்2-மிகை:18 13/1

TOP


பிறழவே (1)

கங்கணங்களும் இலங்கிய கரம் பிறழவே – ஆரண்:1 15/4

TOP


பிறழா (3)

நெல் வாலும் அறாத நிறம் பிறழா
வல் வாய் மடியா வயிர படையான் – ஆரண்:2 13/3,4
பெண்மையும் அழகும் பிறழா மன – சுந்:3 106/1
பின்பு நின்றவர் பிடர்க்கும் இ விசை ஒக்கும் பிறழா – யுத்2:16 208/4

TOP


பிறழாமல் (1)

பின்னை அறியோம் முன் அறியோம் இடையும் அறியோம் பிறழாமல்
நின்னை வணங்கி நீ வகுத்த நெறியில் நிற்கும் இது அல்லால் – யுத்3:22 219/2,3

TOP


பிறழும் (4)

பெய்யும் மா முகில் வெள்ளி அம் பிறங்கல் மீ பிறழும்
செய்ய தாமரை ஆயிரம் மலர்ந்து செம் கதிரின் – பால-மிகை:9 6/1,2
கூர்த்து எழு வாள் என பிறழும் கொட்பினும் – கிட்:10 13/2
மெய் தருப்பை நூல் பிறழும் மேனியார் – கிட்:15 17/3
விட கயிறு என பிறழும் வாள் வலன் விசித்தான் – யுத்4:36 2/2

TOP


பிறன் (1)

பிறன் கடை நின்றவன் பிறரை சீறினோன் – அயோ:11 96/2

TOP


பிறிகில்லார் (1)

பிறிந்தார் சீற்றம் மன்னனை அஞ்சி பிறிகில்லார்
செறிந்தார் ஆய தீவினை அன்னார் தெறல் எண்ணார் – சுந்:3 153/2,3

TOP


பிறிகிலென் (1)

பிறிகிலென் உடன் ஏக பெறுகுவென் எனின் நாயேன் – அயோ:8 36/4

TOP


பிறிகுவென் (1)

பிறிகுவென் உலகில் வல்லோய் பெரும் புகழ் பெறுதி என்றான் – யுத்2:16 195/4

TOP


பிறித்து (2)

பிறித்து அவர்க்கு உற்றுளது என்னை பெற்றியோய் – சுந்:14 17/4
பிறித்து இரிந்து சிந்த வந்து ஓர் ஆகுலம் பிறந்ததால் – யுத்3:31 78/4

TOP


பிறிதாய் (1)

நின்னின் பிறிதாய் நிலையின் திரியா – யுத்1:3 112/1

TOP


பிறிது (81)

பணி பிறிது இயன்றில பகலை வென்றன – பால:3 32/4
பிறிது ஒரு குறை இலை என் பின் வையகம் – பால:5 3/3
இ அளவது என ஒரு கரை பிறிது இலவா – பால:5 122/2
தங்கள் நாயகரின் தெய்வம்தான் பிறிது இலை என்று எண்ணும் – பால:8 6/1
வந்து எங்கும் தம் மன் உயிரேயோ பிறிது ஒன்றோ – பால:17 23/1
பிறந்திலன் என்பதில் பிறிது உண்டாகுமோ – அயோ:1 27/4
பெறல்_அரும் திரு பெற்ற பின் சிந்தனை பிறிது ஆம் – அயோ:2 77/2
அஞ்சி அழுங்கி விழுந்திலரால் அன்பின் தறுகண் பிறிது உண்டோ – அயோ:6 23/3
வைகுதி எனின் மேல் ஓர் வாழ்வு இலை பிறிது என்றான் – அயோ:8 29/4
பிறந்தாய் ஆதி ஈது அலது இல்லை பிறிது என்றான் – அயோ:11 85/4
சலம் பிறிது உற மனம் தளர்ந்து கூறுவாள் – அயோ:11 93/4
பிறிது ஓர் மாற்றம் பெருந்தகை பேசலன் – அயோ-மிகை:4 12/1
ஒன்று ஆகி மூலத்து உருவம் பல ஆகி உணர்வும் உயிரும் பிறிது ஆகி ஊழி – ஆரண்:2 30/1
வினை பிறிது இன்மையின் வெதும்புகின்றனர் – ஆரண்:3 4/2
பேர் உழைய நாகர்_உலகில் பிறிது வானில் – ஆரண்:6 29/1
பெற்றிலது ஆதலின் பிறிது ஒன்று ஆம் என – ஆரண்:15 8/3
கருமமும் பிறிது ஒர் பொருள் கருதி அன்று அது கருதின் – கிட்:2 7/2
என்பு தோன்றல உருகின எனின் பிறிது எவனோ – கிட்:3 79/4
கருமமே அல்லது பிறிது என் கண்டது – கிட்:6 16/2
வென்றி வெம் சிலை அலால் பிறிது வேண்டுமோ – கிட்:7 34/2
தருமமோ பிறிது ஒன்று ஆமோ தக்கிலது என்னும் பக்கம் – கிட்:7 89/4
சரம் அலால் பிறிது வேறு உளது-அரோ தருமமே – கிட்:7 128/4
பெற்றிலென் கடந்த சொல்லின் பயன் இலை பிறிது ஒன்றேனும் – கிட்:7 134/3
பிரிந்து வேறு எய்தும் செல்வம் வெறுமையின் பிறிது அன்றாமால் – கிட்:9 19/2
ஊட்டினையால் பிறிது உயவும் இல்லையால் – கிட்:11 112/4
பெரிய ஆய் பரவை ஒவ்வா பிறிது ஒன்று நினைந்து பேச – கிட்:13 54/1
நல் இயலாளுக்கு எல்லாம் நலன் அன்றி பிறிது உண்டாமோ – கிட்:13 60/4
மறத்தை வீட்டுதல் அன்றியே பிறிது மற்று உண்டோ – கிட்-மிகை:3 5/4
பிரிந்தனர் பிறிது என பெயரும் பெற்றியார் – கிட்-மிகை:14 3/4
மாறும் அதின் மாறு பிறிது இல் என வலித்தான் – சுந்:1 76/4
தா இல் மா தவம் அல்லது பிறிது ஒன்று தகுமோ – சுந்:2 10/4
மாண்டு மாண்டு பிறிது உறும் மாலைய – சுந்:3 104/2
மல் அடு திரள் தோள் வஞ்சன் மனம் பிறிது ஆகும் வண்ணம் – சுந்:3 112/1
அன்றியும் பிறிது உள்ளது ஒன்று ஆரியன் – சுந்:5 14/1
சாதி அன்றேல் பிறிது என் செய்தி அவர் பின் தனி நின்றாய் – சுந்:8 43/3
வேறு செய்வது ஓர் வினை பிறிது இன்மையின் விரிஞ்சன் – சுந்:11 53/3
தலங்கள் மூன்றிற்கும் பிறிது ஒரு மதி தழைத்து என்ன – சுந்:12 37/1
நகை புலன் பிறிது ஒன்று உண்டோ நம் குலம் நவை இன்றாமே – சுந்:12 109/4
ஊழி காலம் வந்து உற்றதோ பிறிது வேறு உண்டோ – சுந்:13 38/3
மாறும் மதி வேறு பிறிது இல் என மதித்தான் – சுந்-மிகை:2 3/4
யுகம் பிறிது ஒன்று வந்து உற்றது என்ன – சுந்-மிகை:11 15/2
நென்னல் கண்ட திருமேனி இன்று பிறிது ஆய் நிலை தளர்வான் – யுத்1:1 5/1
பிசை தொழில் மறவரை பிறிது என் பேசுவ – யுத்1:2 10/2
ஏற்றம் என் பிறிது இனி எவர்க்கும் இன் உயிர் – யுத்1:2 24/1
பெண்-பொருட்டு அன்றியும் பிறிது உண்டாம் எனின் – யுத்1:2 76/3
ஏயது பிறிது உணர்ந்து இயம்ப வேண்டுமோ – யுத்1:2 79/1
பரம் ஒருங்குவது அலால் பிறிது ஒருங்காதது ஓர் பகையும் உண்டோ – யுத்1:2 90/4
ஆதி நாயகன் பெயர் அன்றி யான் பிறிது அறியேன் – யுத்1:3 27/2
எண்ணுகின்றது இ எட்டு எழுத்தே பிறிது இல்லை – யுத்1:3 43/4
வேறும் என்னொடு தரும் பகை பிறிது இனி வேண்டலென் வினையத்தால் – யுத்1:3 80/1
பிள்ளை மேனிக்கு ஓர் ஆனி வந்திலது இனி செயல் என்-கொல் பிறிது என்ன – யுத்1:3 84/2
தன்னின் பிறிது ஆயினதாம் எனினும் – யுத்1:3 112/2
உன்னின் பிறிது ஆயினவோ உலகம் – யுத்1:3 112/3
பொன்னின் பிறிது ஆகில பொன் கலனே – யுத்1:3 112/4
உன் புகல் அவர் பிறிது உரைக்க வேண்டுமோ – யுத்1:4 5/4
நிற்றல் என் பிறிது என நெருக்கி நேர்குவார் – யுத்1:4 37/4
அமைப்பது என் பிறிது இவர் அரக்கர் அல்லரோ – யுத்1:4 38/2
அரண் பிறிது இல் என அருளின் வேலையை – யுத்1:4 51/3
பெற்றியே பெற்றி அன்னது அன்று எனின் பிறிது ஒன்றானும் – யுத்1:4 105/2
பின்றும் என்றாலும் நம்-பால் புகழ் அன்றி பிறிது உண்டாமோ – யுத்1:4 106/4
பின்னும் வீடு அளிக்கும் என்றால் பிறிது ஒரு சான்றும் உண்டோ – யுத்1:4 111/4
தெள்ளு தண் திரையிற்று ஆகி பிறிது ஒரு திறனும் சாரா – யுத்1:4 130/2
தீ செலா நெறி பிறிது இன்மையால் திசை – யுத்1:6 36/3
கவயம் நின் சரணம் அல்லால் பிறிது ஒன்று கண்டது உண்டோ – யுத்1:7 4/2
மற்று இ வானம் பிறிது ஒரு வான்-கொலோ – யுத்1:8 65/4
பூசலே பிறிது இல்லை என புறத்து – யுத்2:15 1/1
பாணித்தது பிறிது என் சில பகர்கின்றது பழியால் – யுத்2:15 172/2
தற்பத்தை துடைத்த என்றால் பிறிது ஒரு சான்றும் உண்டோ – யுத்2:16 27/4
என்னுமாறு அன்றி பிறிது எடுத்து இயம்புவது யாதோ – யுத்2:16 227/4
அலை அஞ்சின பிறிது என் சில தனி ஐம் கர கரியும் – யுத்2:18 152/3
ஒருங்கு ஆயின உயிர் மாய்ந்தன பிறிது என் பல உரையால் – யுத்2:18 156/2
தேர் அழிந்திட சேம தேர் பிறிது இலன் செறிந்த – யுத்3:22 74/1
உங்கள் ஆர் உயிர் எம் உயிர் உடல் பிறிது உற்றீர் – யுத்3:22 181/2
பின்னை சானகி உதவியும் பிழைத்தன பிறிது என் – யுத்3:22 190/2
செய்வகை பிறிது இலை உயிரின் தீர்ந்தவர் – யுத்3:24 69/2
சொற்றது செய்வென் வேறு ஓர் பிறிது இலை துணிவது என்னா – யுத்3:26 53/3
இரியல் தேவரை கண்டனம் பகை பிறிது இல்லை – யுத்3:30 34/3
அமைப்பது என் பிறிது ஒன்று உண்டோ மேரு என்று அமைந்த வில்லான் – யுத்3-மிகை:22 2/3
சிறந்த நின் கருணை அல்லால் செய் தவம் பிறிது இலார் மேல் – யுத்4-மிகை:41 38/1
அன்றியும் பிறிது உள்ளது ஒன்று உரைசெய்வென் அது அ – யுத்4-மிகை:41 153/1
பேர் உதவிக்கு யான் செய் செயல் பிறிது இல்லை பைம் பூண் – யுத்4-மிகை:42 55/3

TOP


பிறிதும் (7)

பிறிதும் அன்னவன் பெரு வலி ஆற்றலை பெரியோய் – கிட்:3 80/1
பெற்றியின் உணர்தல்-பாற்றோ உயிர் நிலை பிறிதும் உண்டோ – சுந்:4 35/2
பேயினும் பெரிய பேம் நரிகளும் திரிதரும் பிறிதும் எண்ணின் – யுத்1:2 96/2
பெண்ணில் பேர் எழில் ஆணினில் அலியினில் பிறிதும்
உள் நிற்கும் உயிர் உள்ளதில் இல்லதில் உலவான் – யுத்1:3 14/1,2
பேரை சொல்லுவது அல்லது பிறிதும் ஒன்று உளதோ – யுத்1:3 29/4
எனக்கு உயிர் பிறிதும் ஒன்று உண்டு என்று இரேல் இரக்கம் அல்லால் – யுத்2:17 24/1
வென்றியாய் பிறிதும் உண்டோ வேலை சூழ் ஞாலம் ஆண்டு ஓர் – யுத்4:37 214/1

TOP


பிறிதுற (2)

பெயர்த்து அது துடைக்க எண்ணி பிறிதுற பேசலுற்றான் – ஆரண்:12 53/2
பிரை உண்ட பாலின் உள்ளம் பிறிதுற பிறர் முன் சொல்லா – யுத்2:19 168/3

TOP


பிறிதே-கொல் (1)

அ நொப்பமே-கொல் பிறிதே-கொல் ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – யுத்2:19 253/4

TOP


பிறிந்த (1)

பிறிந்தார் பிறிந்த பொருளோடு போதி பிறியாது நிற்றி பெரியோய் – யுத்2:19 260/3

TOP


பிறிந்தவர்க்கு (1)

பிறிந்தவர்க்கு உறு துயர் என்னும் பெற்றியோர் – யுத்1:6 34/1

TOP


பிறிந்தனர் (2)

பிறிந்தனர் பொருந்தினர் என தெரிதல் பேணார் – யுத்1:12 25/2
எத்த மேல் செல எறிந்தனர் பிறிந்தனர் இமையோர் – யுத்2:15 188/4

TOP


பிறிந்தனன் (1)

பிறிந்தனன் வெய்யவன் என்ன பெயர்ந்தனன் மீது உயர்ந்த தடம் பெரிய தோளான் – யுத்3:31 99/4

TOP


பிறிந்தார் (2)

பிறிந்தார் சீற்றம் மன்னனை அஞ்சி பிறிகில்லார் – சுந்:3 153/2
பிறிந்தார் பிறிந்த பொருளோடு போதி பிறியாது நிற்றி பெரியோய் – யுத்2:19 260/3

TOP


பிறிந்தார்களும் (1)

பின் ஆனதும் முன் ஆனது பிறிந்தார்களும் செறிந்தார் – யுத்2:18 171/2

TOP


பிறிந்திலன் (2)

பிறிந்திலன் என தொனி பிறந்திட மருங்கில் – யுத்1-மிகை:12 2/3
பிறிந்திலன் உளன் என்று ஒன்றும் தெரிந்திலென் பெயர்ந்தேன் என்று – யுத்3:24 15/2

TOP


பிறிந்து (3)

பிறிந்து பெயர கருணை கண்வழி பிறங்க – கிட்:14 47/4
பிறிந்து போவதே கருமம் இப்பொழுது என பெயர்ந்தான் – யுத்3:22 80/3
பிறிந்து செய்யல் ஆம் பொருள் இலை என்றலும் பெரியோன் – யுத்4:32 28/3

TOP


பிறிந்தோம் (1)

பிறிந்தோம் இனி முழுது ஐயமும் பெருமான் உரை பிடித்தோம் – யுத்3:27 144/2

TOP


பிறியா (1)

பிறியா இன் உயிர் பெற்ற பெற்றி தாம் – கிட்:8 6/2

TOP


பிறியாது (2)

பெற்றாம் நல்லது பெற்றாம் என்றனர் பிறியாது எதிர் எதிர் செறிகின்றார் – சுந்:10 32/4
பிறிந்தார் பிறிந்த பொருளோடு போதி பிறியாது நிற்றி பெரியோய் – யுத்2:19 260/3

TOP


பிறியார் (1)

பிறியார் பிரிவு ஏது என்னும் பெரியோய் தகவோ என்னும் – அயோ:4 30/1

TOP


பிறியும் (1)

பிறியும் அவர் எண்_இலர் தம் மனை பெற்றார் – யுத்2:18 254/3

TOP


பிறிவு (5)

பிறிவு இல் அன்பு நனி பண்டு உடைய பெற்றிதனினும் – ஆரண்:1 46/3
பிறிவு உற்ற மயக்கத்தால் முந்து உற்றது ஓர் பெற்றி ஓரான் – கிட்:11 79/2
பிறிவு_அரும் தம்பியும் பிரிய பேர் உலகு – கிட்:11 125/1
பிறிவு அரும் கருணையும் மெய்யும் பேணினான் – யுத்1:4 90/4
பிறிவு எனும் பீழை தாங்கள் பிறந்த நாள் தொடங்கி என்றும் – யுத்2:17 77/1

TOP


பிறிவு_அரும் (1)

பிறிவு_அரும் தம்பியும் பிரிய பேர் உலகு – கிட்:11 125/1

TOP


பிறை (59)

பெரும் தடம் கண் பிறை_நுதலார்க்கு எலாம் – பால:2 36/1
பிறை முக தலை பெட்பின் இரும்பு போழ் – பால:2 37/1
ஈரும் வாளின் வால் விதிர்த்து எயிற்று இளம் பிறை குலம் – பால:3 17/1
இரு பிறை செறிந்து எழும் கடல் உண்டாம் எனின் – பால:7 22/3
பிறை கடை பிறக்கிட மடித்த பில வாயள் – பால:7 30/2
பிறை எனும் நுதலவள் பெண்மை என் படும் – பால:10 40/1
வாள் நிலா வயங்கு செவ்வி வளர் பிறை வகிர்ந்தது என்கோ – பால:22 8/2
காயும் வெண் பிறை நிகர் கடு ஒடுங்கு எயிற்று – பால-மிகை:0 3/1
பெருகு சூல் இளம் பிடிக்கு ஒரு பிறை மருப்பு யானை – அயோ:10 10/3
பெய்தார் மழை பிதிர்த்தார் எரி பிறை வாள் எயிற்று அரக்கர் – ஆரண்:7 97/3
தோய்ந்த தோய்வு_இலா பிறை முக சரம் சிரம் துமித்த – ஆரண்:8 11/2
மாலை பிறை பிள்ளையை கூவுதிர் வல்லை என்றான் – ஆரண்:10 132/4
மு நாளில் இளம் பிறை ஆகி முளைத்தது என்றால் – ஆரண்:10 133/3
திருமு இ சிறு மின் பிறை தீமை குறைந்தது இல்லை – ஆரண்:10 136/2
ஆண்டு அ பிறை நீங்கலும் எய்தியது அந்தகாரம் – ஆரண்:10 138/1
சண்ட பிறை வாள் எயிற்றான் சர தாரை மாரி – ஆரண்:13 23/1
பிறை துளங்குவ அனைய பேர் எயிறு உடைய பேதையர் பெருமை நின் – கிட்:10 65/3
துண்ட பிறை துணை என சுடர் எயிற்றான் – சுந்:1 65/1
ஏதி ஏந்திய தட கையர் பிறை எயிறு இலங்க – சுந்:2 137/1
பிறை புரை எயிறும் இழந்தார் பிடரொடு தலைகள் பிளந்தார் – சுந்:7 26/2
பிறை குடை எயிற்றின பிலத்தின் வாயின – சுந்:9 43/1
நின்று போதம் வந்துறுத்தலும் நிறை பிறை எயிற்றை – சுந்:11 49/1
பூட்டி வாய்-தொறும் பிறை குலம் வெண் நிலா பொழிய – யுத்1:2 100/2
செக்கர் மேகத்து சிறு பிறை நுழைந்தன செய்கைய வலி சிந்தி – யுத்1:3 89/3
பேர் உடை அவுணர் தம்மை பிறை எயிற்று அடக்கும் பேரா – யுத்1:3 137/1
முழை படிந்த பிறை முள் எயிறு ஒள் வாள் – யுத்1:11 8/1
வகை பிறை நிறத்து எயிறு உடை பொறி வழக்கின் – யுத்1:12 12/3
பிறை முடி பரமனோடும் பெரு வரை எடுத்த மேலோய் – யுத்1-மிகை:13 1/2
பிறை உடை எயிற்றவன் பின்பு சென்றனர் – யுத்2:16 101/3
முளை பிறை நெற்றி வான மடந்தையர் முன்னும் பின்னும் – யுத்2:17 6/3
பிறை உடை நுதலார்க்கு ஏற்ற பிறந்த இல் கடன்கள் செய்ய – யுத்2:17 37/1
துண்ட வெண் பிறை துணை கவ்வி தூக்கிய – யுத்2:18 106/2
பிறை பற்றிய எனும் நெற்றிய பிழை அற்றன பிறழ – யுத்2:18 141/1
பிறை தலை வயிர வாளி மழை என பெய்யும் கையான் – யுத்2:18 221/4
தேம்பல் பிறை சென்னி வைத்தான் தரு தெய்வ ஏதி – யுத்2:19 12/2
பிறை முக சரம் ஐ_இரண்டு ஒரு தொடை பிடித்து ஆங்கு – யுத்2-மிகை:15 38/3
பேர்த்தனன் சிலை நாண் ஓதை பிறை முக பகழி பின்னும் – யுத்2-மிகை:18 21/3
புழை பிறை எயிற்று பேழ் வாய் இடி குலம் பொடிப்ப ஆர்த்து – யுத்3:20 30/2
வளையும் மண்டல பிறை என நின்றது அ வரி வில் – யுத்3:22 68/4
துண்ட வெண் பிறை நிலவு என முறுவலும் தோன்ற – யுத்3:22 77/2
பல் ஆர் படை நின்றது பல் பிறை வெண் – யுத்3:27 29/2
முன்_நாளினில் இரண்டாம் பிறை முளைத்தால்-என வளைத்தார் – யுத்3:27 116/4
பெறும் சிறப்பு எல்லாம் என் கை பிறை முக பகழி பெற்றால் – யுத்3:27 177/1
பாக வான் பிறை போல் வெவ் வாய் சுடு கணை படுதலோடும் – யுத்3:28 44/1
பிறை எயிற்று இவனை கோறி என்று ஒரு பிறை வாய் வாளி – யுத்3:28 51/3
பிறை எயிற்று இவனை கோறி என்று ஒரு பிறை வாய் வாளி – யுத்3:28 51/3
புயல்-தொறும் புகு வெண் பிறை போன்றவே – யுத்3:31 123/4
என்றும் என்றும் அமைந்த இளம் பிறை
ஒன்றி மா நிலத்து உக்கவும் ஒத்தவால் – யுத்3:31 124/3,4
சென்று பாய்வன திங்கள் இளம் பிறை
அன்று போல் எனல் ஆகியது அ சிலை – யுத்3:31 136/2,3
என்று மாலியவான் கூற பிறை எயிற்று எழிலி நாப்பண் – யுத்3-மிகை:26 2/1
நாளின் முற்றா வெண் பிறை போலும் நமரங்காள் – யுத்4:33 14/4
பிறை விரித்து அன்ன வெள் எயிற்று அரவமும் பிணித்து – யுத்4:35 6/4
உகுத்த செக்கரின் பிறை குலம் முளைத்தன ஒக்க – யுத்4:35 13/4
துண்ட வெண் பிறை என தோன்ற தூவிய – யுத்4:37 78/2
பிறை முக கடு வெம் சரம் அவை கொண்டு பிளந்தான் – யுத்4:37 101/4
பேரன் நாடு உற்றாயோ பிறை சூடும் பிஞ்ஞகன் தன் புரம் பெற்றாயோ – யுத்4:38 8/2
பிறை கொழுந்து அனைய நெற்றி பெய் வளை மகளிர் மெய்யை – யுத்4:42 9/3
துண்ட வான் பிறை சூடியை தொழ அவன் துயரம் – யுத்4-மிகை:37 15/3
பிறை தலை பகழியால் பின்னும் ஓர் தலை – யுத்4-மிகை:37 20/1

TOP


பிறை_நுதலார்க்கு (1)

பெரும் தடம் கண் பிறை_நுதலார்க்கு எலாம் – பால:2 36/1

TOP


பிறைகள் (1)

எயிற்று இளம் பிறைகள் ஈன்ற இலங்கு ஒளி ஒதுங்க யாணர் – சுந்:10 15/3

TOP


பிறைகளும் (1)

இடை கலந்த பேர் எயிற்று இளம் பிறைகளும் எறிப்ப – யுத்3:22 97/2

TOP


பிறையாம் (2)

வரி கொள் வெம் சிலை வளர் பிறையாம் என வாங்கி – யுத்1:6 15/2
பாக வான் பிறையாம் என பலர் நின்று துதிப்ப – யுத்4-மிகை:41 33/1

TOP


பிறையாள் (1)

நெற்றி பிறையாள் முனம் நின்றிடலும் – ஆரண்:11 48/1

TOP


பிறையான் (1)

துண்டம் கொள் பிறையான் மௌலி துளவினானோடும் தொல்லை – யுத்1:9 35/2

TOP


பிறையிடை (1)

வளர் இளம் பிறையிடை மறுவின் தோன்றவே – அயோ:14 117/4

TOP


பிறையின் (2)

கூனல் வெண் பிறையின் தோன்றும் எயிற்றினர் கொதிக்கும் கண்ணர் – சுந்:7 7/4
காடு உழுத கொழும் பிறையின் கறை கழன்று கிடந்தன-போல் கிடக்க கண்டான் – யுத்4:37 204/4

TOP


பிறையும் (2)

வெருவும் ஆலமும் பிறையும் வெள் விடையவற்கு அளித்து – பால-மிகை:9 24/1
கங்கையும் பிறையும் சூடும் கண்ணுதல் கரத்து நேமி – யுத்1:14 23/1

TOP


பிறையை (4)

பாங்கு உள மற்றவை அருளி பனி பிறையை பழித்த நுதல் பணைத்த வேய் தோள் – பால:5 36/2
விதியது வகையால் வான மீன்_இனம் பிறையை வந்து – பால:22 5/1
பிறையை எட்டினள் பிடித்து இதற்கு இது பிழை என்னா – அயோ:10 22/3
படித்தலம் சுமந்த நாகம் பாக வான் பிறையை பற்றி – யுத்3:28 45/1

TOP


பின் (314)

பிறிது ஒரு குறை இலை என் பின் வையகம் – பால:5 3/3
இரும் துயர் உழக்குநர் என் பின் என்பது ஓர் – பால:5 4/3
இருக்க என இருந்த பின் இனிய கூறலும் – பால:5 39/2
இன்னவன் பல் பகல் இறந்த பின் திரு – பால:5 41/1
மன்னர்_பிரான் அகன்றதன் பின் வய வேந்தன் அரு மறை நூல் வடிவம் கொண்டது – பால:5 61/1
வழங்கியே ஈர்_அறு திங்கள் வாய்த்த பின்
தழங்கின துந்துமி தா_இல் வானகம் – பால:5 82/2,3
ஓம்பிட முடிந்த பின் உலகு காவலன் – பால:5 90/3
மருவிய வயாவொடு வருத்தம் துய்த்த பின்
பொரு_அரு திருமுகம் அன்றி பொற்பு நீடு – பால:5 98/2,3
முரைசு எய்து கடைத்தலையான் முன் மொழிய பின் மொழியும் முனிவன் ஆங்கே – பால:6 10/4
பிலம் புக நில கிரிகள் பின் தொடர வந்தாள் – பால:7 29/4
செய்த பின் வானவரும் செயல் ஆற்றா – பால:8 9/1
நீண்ட பூம் பழுவத்தை நெறியின் எய்தி பின்
வேண்டுவ கொண்டு தன் வேள்வி மேவினான் – பால:8 29/2,3
போர் தொழில் குமரனும் தொழுது போந்த பின்
பார்த்தனன் விசும்பினை பருவ மேகம் போல் – பால:8 32/2,3
அனையாள் மேனி கண்ட பின் அண்டத்து அரசு ஆளும் – பால:10 28/1
சிந்தையும் நிறையும் மெய் நலனும் பின் செல – பால:10 39/3
இனிய பள்ளிகள் எய்திய பின் இருள் – பால:11 2/2
நீர் காத்த கடல் புடை சூழ் நிலம் காத்தேன் என்னின் பின்
பார் காத்தற்கு உரியாரை பணி நீ என்று அடி பணிந்தான் – பால:12 18/3,4
கணம் குழையாள் எழுந்ததன் பின் கதிர் வானில் கங்கை எனும் – பால:13 18/3
கோமுனியுடன் வரு கொண்டல் என்ற பின்
தாமரை கண்ணினான் என்ற தன்மையால் – பால:13 62/1,2
புகழ்ந்தனர் அரச நின் புதல்வர் போய பின்
நிகழ்ந்ததை இது என நெடிது கூறினார் – பால:14 2/3,4
இருவரும் முனி பின் போன இருவரும் என்ன போனார் – பால:14 71/4
வைத்த பின் மறை வல்லோர்க்கு வரம்பு அறு மணியும் பொன்னும் – பால:14 72/2
புரண்டு பின் வரும் உரலொடு போனவன் போல – பால:15 3/2
பாறு பின் செல கால் என செல்வது பண்டு ஓர் – பால:15 5/3
தானும் அங்கு அவர்கள் பின் தமியள் ஏகினாள் – பால:19 26/4
மொய் கொள் திண் சேனை பின் நிற்க முன் சேறலும் – பால:20 17/2
கண்ணனே இது கண்டிடும் பின் என்றாள் – பால:21 25/4
சேகு சேர்தர சேவகன் தேரின் பின்
ஏகும் மீளும் இது என் செய்தவாறு-அரோ – பால:21 36/3,4
அருத்தி உற்ற பின் நாணம் உண்டாகுமோ – பால:21 37/4
மீன் எலாம் தன் பின் வர வெண்மதி – பால:21 44/3
பின் கண்டும் ஓர் பெண் கரை கண்டிலெனால் – பால:23 13/3
குனி சிலை தம்பி பின் கூட ஏனையன் – பால:23 72/3
நல் மா நகர் உறைவார் மனம் நனி பின் செல நடுவே – பால:24 4/2
அழிந்து அவன் போன பின் அமலன் ஐ உணர்வு – பால:24 41/1
ஆனவன் போன பின் அரசர் கோமகன் – பால:24 50/1
பராவரும் இராமன் மாதோடு இளவல் பின் படர கான் போய் – பால-மிகை:0 8/1
போன பின் பவங்கள் தீர்க்கும் புனித மா நதியை உற்றார் – பால-மிகை:8 1/4
சமிரணன் அகன்றதன் பின் தையலார் தவழ்ந்து சென்றே – பால-மிகை:8 6/1
வாவு வாசி பின் சென்றனன் அஞ்சுமான் மறுகி – பால-மிகை:9 32/1
ஏறு மா தவ கபிலன் பின் இவுளி கண்டு எரியின் – பால-மிகை:9 34/3
புரிந்த பின் காதி செம்மல் புனித மா தவனை நோக்கி – பால-மிகை:9 62/4
கொற்ற நீள் புயம் நிமிர்த்தருளும் அ குரிசில் பின்
பெற்ற தாயரையும் அ பெற்றியின் தொழுது எழுந்து – பால-மிகை:20 2/2,3
புக்க பின் நிருபரும் பொரு_இல் சுற்றமும் – அயோ:1 2/1
துறந்திலன் என்பது ஓர் சொல் உண்டான பின்
பிறந்திலன் என்பதில் பிறிது உண்டாகுமோ – அயோ:1 27/3,4
பிறத்தி யாவையும் காத்தவை பின் உற துடைக்கும் – அயோ:1 36/3
பழுது_இல் மாதவன் பின் ஒன்றும் பணித்திலன் இருந்தான் – அயோ:1 44/1
அரசன் ஆக்கி பின் அப்புறத்து அடுத்தது புரிவாய் – அயோ:1 46/4
அரசவை விடுத்த பின் ஆணை மன்னவன் – அயோ:1 85/1
அருளும் நீத்த பின் ஆவது உண்டாகுமோ – அயோ:2 19/4
யாரொடும் பகை கொள்ளலன் என்ற பின்
போர் ஒடுங்கும் புகழ் ஒடுங்காது தன் – அயோ:2 21/1,2
தார் ஒடுங்குல் செல்லாது அது தந்த பின்
வேரொடும் கெடல் வேண்டல் உண்டாகுமோ – அயோ:2 21/3,4
மெய்யில் நின்ற பின் வேள்வியும் வேண்டுமோ – அயோ:2 25/4
வேதனை கூனி பின் வெகுண்டு நோக்கியே – அயோ:2 61/1
அரசர் இல் பிறந்து பின் அரசர் இல் வளர்ந்து – அயோ:2 68/1
பெறல்_அரும் திரு பெற்ற பின் சிந்தனை பிறிது ஆம் – அயோ:2 77/2
கூனி போன பின் குல மலர் குப்பை-நின்று இழிந்தாள் – அயோ:3 1/1
சொன்ன பின் என் செயல் காண்டி சொல்லிடு என்றான் – அயோ:3 9/4
சேண் உலாவிய நாள் எலாம் உயிர் ஒன்று போல்வன செய்து பின்
ஏண் உலாவிய தோளினான் இடர் எய்த ஒன்றும் இரங்கிலா – அயோ:3 50/1,2
சேமம் என்பன பற்றி அன்பு திருந்த இன் துயில் செய்த பின்
வாமம் மேகலை மங்கையோடு வனத்துள் யாரும் மறக்கிலா – அயோ:3 53/1,2
இழைக்கின்ற விதி முன் செல்ல தருமம் பின் இரங்கி ஏக – அயோ:4 1/2
மாண்ட மா தவத்தோருடன் வைகி பின்
மீண்டு நீ வரல் வேண்டும் என்றான் என்றான் – அயோ:4 7/3,4
உரிமை மா நிலம் உற்ற பின் கொற்றவன் – அயோ:4 20/2
பேதை சிறுவனை பின் பார்த்து நிற்குமே – அயோ:4 109/3
பின் குற்றம் மன்னும் பயக்கும் அரசு என்றல் பேணேன் – அயோ:4 128/1
பின்னும் பகர்வாள் மகனே இவன் பின் செல் தம்பி – அயோ:4 147/1
உரைத்த பின் இராமன் ஒன்று உரைக்க நேர்ந்திலன் – அயோ:4 155/1
செவ்விதின் ஒருமுறை தெரியும் பின் என்றான் – அயோ:4 159/4
என்ற பின் முனிவன் ஒன்று இயம்ப எண்ணிலன் – அயோ:4 164/1
திரை பெரும் கடல் என தொடர்ந்து பின் செல – அயோ:4 180/2
வஞ்சனை கண்ட பின் வகிர்ந்து நீங்கலா – அயோ:4 183/2
நினையும் வள்ளல் பின் வந்து அயல் நின்றனள் – அயோ:4 223/3
வாழும் நாள் உள என்ற பின் மாள்வரோ – அயோ:4 224/3
என் துறந்த பின் இன்பம்-கொலாம் என்றாள் – அயோ:4 227/4
சீரை சுற்றி திருமகள் பின் செல – அயோ:4 228/1
அன்ன தாயர் அரிதின் பிரிந்த பின்
முன்னர் நின்ற முனிவனை கைதொழா – அயோ:4 232/1,2
ஏவிய குரிசில் பின் யாவர் ஏகிலார் – அயோ:5 1/1
இரதம்-நின்று இழிந்து பின் இராமன் இன்புறும் – அயோ:5 7/3
பிறத்தல் ஒன்று உற்ற பின் பெறுவ யாவையும் – அயோ:5 27/1
வந்தனை முதலிய மாற்றம் கூறி பின்
எந்தையை அவனொடும் எய்தி ஆண்டு என – அயோ:5 32/2,3
ஆண்தகை வேந்தனை அவலம் ஆற்றி பின் – அயோ:5 35/4
குறைவு_இலா என் நெடு வணக்கம் கூறி பின்
இறை_மகன் துயர் துடைத்து இருத்தி மாடு என்றான் – அயோ:5 37/2,3
சீரிய_அல்லன செப்பல் என்ற பின்
பாரிடை வணங்கினன் பரியும் நெஞ்சினன் – அயோ:5 45/2,3
இறைவன் கைதொழுது ஏந்து எரி ஓம்பி பின்
அறிஞர் காதற்கு அமை விருந்து ஆயினான் – அயோ:7 26/3,4
இறக்குமாறு இது என்பான் போல் முன்னை நாள் இறந்தான் பின் நாள் – அயோ:8 22/3
காவத பொழிற்கு அ புறம் கழிந்த பின் காண்டி – அயோ:9 33/2
பூ நனி முகிழ்த்தன புலரி போன பின்
மீன் என விளங்கிய வெள்ளி ஆம்பல் வீ – அயோ:10 40/2,3
மாலை வந்து அகன்ற பின் மருங்கு இலாளொடும் – அயோ:10 43/1
தேக்கு அடை படலையின் செறிவு செய்து பின்
பூ கிளர் நாணலின் புல்லு வேய்ந்து கீழ் – அயோ:10 45/1,2
உற்ற தன்மை வினாவி உவந்த பின்
இற்றது ஆகும் எழுது_அரு மேனியாய் – அயோ:11 3/2,3
ஏறி ஏழ் பகல் நீந்தி பின் எந்திரத்து – அயோ:11 17/2
சங்கை தீர்ந்து தம் கணவர் பின் செலும் – அயோ:11 132/3
இனைய தன்மையால் இயைவ செய்த பின்
மனையின் எய்தினான் மரபின் வாழ்வினை – அயோ:11 133/2,3
காத்தனர் பின் ஒரு களைகண் இன்மையால் – அயோ:12 10/3
பின் இளையவனொடும் பிறந்த துன்பொடும் – அயோ:12 52/3
கான் தலை நண்ணிய காளை பின் படர் – அயோ:13 5/1
மருந்து எனின் அன்று உயிர் வண் புகழ் கொண்டு பின் மாயேனோ – அயோ:13 18/2
எம்பெருமான் பின் பிறந்தார் இழைப்பரோ பிழைப்பு என்றான் – அயோ:13 30/4
மடிஞ்ச பின் உடம்பு கூட்டும் வினை என வயிர தேர்கள் – அயோ:13 52/4
செறி திரை கங்கை பின் கிடக்க சென்றவே – அயோ:13 62/4
மறையின் கேள்வற்கு மன் இளம் தோன்றல் பின்
முறையின் நீங்கி முது நிலம் கொள்கிலேன் – அயோ:14 4/1,2
பின் தருக என்று தன் பிரிவு_இல் காதலின் – அயோ:14 46/3
அ உலகத்தினும் நரகின் ஆழ்ந்து பின்
வெம் வினை துய்ப்பன விரிந்த யோனிகள் – அயோ:14 74/2,3
என்ற பின் ஏந்தலும் எழுந்து நான்மறை – அயோ:14 78/1
ஆனவன் பிற உள யாவும் ஆற்றி பின்
மான மந்திரத்தவர் மன்னர் மா தவர் – அயோ:14 80/1,2
கல் நகு திரள் புய கணவன் பின் செல – அயோ:14 85/1
அன்று தீர்ந்த பின் அரச வேலையும் – அயோ:14 93/1
சொற்ற வாசக துணிவு உணர்ந்த பின்
இற்றதோ இவன் மனம் என்று எண்ணுவான் – அயோ:14 102/1,2
பூதமும் வெளி ஒழித்து எவையும் புக்க பின்
நாதன் அ அகன் புனல் நல்கி நண்ண அரும் – அயோ:14 118/2,3
செய்ய பூம் கழலவன் சென்னி சேர்ந்த பின்
வையகத்து அரசரும் மதி வல்லாளரும் – அயோ-மிகை:1 3/2,3
முடிவு உற நோக்கி ஓர் முகமன் கூறி பின்
வடி மழுவாளவன் கடந்த மைந்தற்கு – அயோ-மிகை:2 3/2,3
உன்னு பூசனை யாவும் உவந்த பின்
மின்னு செம் சடை மெய் தவர் வேண்டிட – அயோ-மிகை:7 1/2,3
சந்த நெடும் திரள் புயத்தான் தழுவினான் தழுவிய பின்
இந்த இடர் வடிவுடன் நீ எங்கு எழுந்தாய் இமையோர்-தம் – அயோ-மிகை:13 1/2,3
மூவாதமை இல்லை மூத்தமையும் இல்லை முதல் இடையொடு ஈறு இல்லை முன்னொடு பின் இல்லை – ஆரண்:2 28/2
செல்தி ஆண்டு அவன் சேருதி சேர்ந்த பின்
இல்லை நின்-வயின் எய்தகில்லாதவே – ஆரண்:3 33/3,4
உண்டு அவர்கள் பின் உமிழ்க என்றலும் உமிழ்ந்தான் – ஆரண்:3 37/4
விருந்து அவன் அமைத்த பின் விரும்பினன் விரும்பி – ஆரண்:3 49/2
பாகு அனைய சொல்லியொடு தம்பி பரிவின் பின்
போக முனி சிந்தை தொடர கடிது போனான் – ஆரண்:3 59/3,4
சென்ற பின் அவன் சேர்குவென் யான் என்றான் – ஆரண்:4 30/4
பின் எழில் கொள் வாள் இணை பிறழ்ந்து ஒளிர் முகத்தாள் – ஆரண்:6 25/2
பின் இது தெரியும் என்னா பெய் வளை தோளி என்பால் – ஆரண்:6 37/3
ஏந்தல் பொன் தோளினாய் ஈது இயைந்த பின் எனக்கு மூத்த – ஆரண்:6 47/3
புக்க பின் போனது என்னும் உணர்வினள் பொறையுள் நீங்கி – ஆரண்:6 63/1
பின் இவளை அயல் ஒருவர் பாரார் என்றே அரிந்தீர் பிழை செய்தீரோ – ஆரண்:6 125/3
அன்னர் பின் படர்வார் என ஆயினார் – ஆரண்:7 14/3
பேய் ஏறின செரு வேட்டு எழு பித்து ஏறினர் பின் வாய் – ஆரண்:7 100/1
பின் உற தன் பெரும் கரம் நீட்டினான் – ஆரண்:9 16/4
விராவ_அரும் கடு வெள் எயிறு இற்ற பின்
அரா அழன்றது அனைய தன் ஆற்றலால் – ஆரண்:9 23/1,2
என்னையே இராவணன் தங்கை என்ற பின்
அன்னையே என்று அடி வணங்கல் அன்றியே – ஆரண்:10 30/1,2
பிள்ளை போல் பேச்சினாளை பெற்ற பின் பிழைக்கல் ஆற்றாய் – ஆரண்:10 77/1
சொன்ன பின் உயிரை நீப்பான் துணிந்தனென் என்ன சொன்னாள் – ஆரண்:10 81/4
பெற்றனை செல்வம் பின் அது இகழ்ந்தால் பெறல் ஆமோ – ஆரண்:11 9/4
பின் நின்றார் இனையர் என்றும் உணர்கிலம் பிடித்த மாயம் – ஆரண்:11 63/1
விடுத்து இதன் பின் நின்றார்கள் பலர் உளர் எனினும் வில்லால் – ஆரண்:11 65/2
ஏகு என்றீர் இருக்கின்றீர் தமியிர் என்று பின்
வேகின்ற சிந்தையான் விடை கொண்டு ஏகினான் – ஆரண்:12 16/3,4
பொன் நிலை மானின் பின் தொடர்ந்து போகிய – ஆரண்:13 60/2
பின் உறுவது ஓராதே பேதுறுவேன் பெண்பாலாள்-தன் – ஆரண்:13 96/1
கொம்பு இழை மானின் பின் போய் குல பழி கூட்டி கொண்டீர் – ஆரண்:13 124/2
ஆய பின் அமலன்-தானும் ஐய நீ அமைதி என்ன – ஆரண்:13 127/1
கொன்ற பின் அன்றோ வெய்ய கொடும் துயர் குளிப்பது என்றான் – ஆரண்:13 131/4
குளித்தனன் கான ஆற்றின் குளித்த பின் கொண்ட நல் நீர் – ஆரண்:13 136/3
வேந்து ஆகை துறந்த பின் மெய் உறவோர் – ஆரண்:14 72/2
மயில்_இயல் பிரிந்த பின் மான நோயினால் – ஆரண்:14 94/1
ஈண்டு யான் உன்பின் ஏகிய பின் இ இடர் வந்து – ஆரண்:15 26/2
பின் செல்வது இல்லா பெரும் செல்வம் நீ தந்தாய் – ஆரண்:15 47/4
ஆன பின் தொழுது வாழ்த்தி அந்தரத்து அவனும் போனான் – ஆரண்:15 56/1
பின் அவள் உழந்து பெற்ற யோகத்தின் பெற்றியாலே – ஆரண்:16 8/1
பின் சென்று காதல் கூர பேழ்கணித்து இரங்குகின்ற – கிட்:2 10/3
பின் உரு கொண்டது என்னும் பெருமை ஆம் பொருளும் தாழ – கிட்:2 31/2
முரண் உடை தட கை ஓச்சி முன்னவன் பின் வந்தேனை – கிட்:3 25/1
புனிதன் மஞ்சன தொழில் புரிந்து பின்
இனிது இருந்து நல் விருந்தும் ஆயினான் – கிட்:3 34/3,4
பிரிந்துளாய்-கொலோ நீயும் பின் என்றான் – கிட்:3 35/4
ஏழும் ஊடு புக்கு உருவி பின் உடன் அடுத்து இயன்ற – கிட்:4 16/2
ஏழு கண்ட பின் உருவுமால் ஒழிவது அன்று இன்னும் – கிட்:4 16/4
பெரும் தகை என் குலத்து அரசர் பின் ஒரு – கிட்:6 23/3
விரை குழல் பின் உரை விளம்ப அஞ்சினாள் – கிட்:7 36/4
எ தாயர் வயிற்றினும் பின் பிறந்தார்கள் எல்லாம் – கிட்:7 43/3
பின் இவன் வினையின் செய்கை அதனையும் பிழைக்கல் ஆமோ – கிட்:7 133/4
வைத்த பின் உரிமை தம்பி மா முகம் நோக்கி வல்லை – கிட்:7 144/1
பிறந்து பின் தீர்வலோ பின்னர் அன்னது – கிட்:10 88/3
ஆகுநர் யாரையும் துணைவர் ஆக்கி பின்
ஏகுறு நாளிடை எய்தி எண்ணுவ – கிட்:10 99/1,2
சேகு_அற பல் முறை தெருட்டி செய்த பின்
வாகை என்று ஒரு பொருள் வழுவல்-பாலதோ – கிட்:10 99/3,4
போன பின் பொலிவு அற்றது போன்றதே – கிட்:11 39/4
போன பின் தாதை கோயில் புக்கு அவன் பொலம் கொள் பாதம் – கிட்:11 78/1
மங்கையர் உள்ளமும் வழியும் பின் செல – கிட்:11 118/2
முன் செல பின் செல மருங்கு மொய்ப்புற – கிட்:11 119/2
தேரினில் சென்றனன் சிவிகை பின் செல – கிட்:11 122/4
பின் செயத்தக்கது பேசல்-பாற்று என்றான் – கிட்:11 135/4
தேடி அ வரை தீர்ந்த பின் தேவரும் – கிட்:13 13/1
ஆண்டு இறந்த பின் அந்தரத்து இந்துவை – கிட்:13 20/1
அவண் அவை நீத்து ஏகிய பின் அகல் நாடு பல கடந்தால் அனந்தன் என்பான் – கிட்:13 23/3
போயினார் போன பின் புற நெடும் திசைகள்-தோறு – கிட்:14 1/1
சந்நிதி உற்றிலாதார் நெடிது பின் தவிர சென்றார் – கிட்:15 30/2
பெரும் புனல் மருதல் சூழ்ந்த கிடக்கை பின் கிடக்க சென்றார் – கிட்:15 31/3
அவன் அவை உரைத்த பின் அனுமன் சொல்லுவான் – கிட்:16 19/1
பின் துணை ஆகிய பிழைப்பு இல் வாய்மையான் – கிட்:16 22/2
பின் பிறந்தான் துணை பிரிந்த பேதையேன் – கிட்:16 31/3
கீறி தோள்கள் கிழித்து அழித்த பின்
தேறி தேவர்கள் தேவன் தெய்வ வாள் – கிட்:16 42/2,3
சென்று அங்கு ஆடுதல் செய்து தீர்ந்த பின்
வன் திண் தோள் வலி மாறு இலாதவன் – கிட்:16 46/2,3
நன்று நன்று எனா நனி தொடர்ந்து பின்
சென்ற வாலி முன் சென்ற செம்மல்-தான் – கிட்-மிகை:3 3/2,3
அன்னை போன பின் அங்கத காளையை – கிட்-மிகை:11 3/1
வெளித்து பின் வேலை தாவும் வீரன் வால் வேதம் ஏய்க்கும் – சுந்:1 33/1
ஒளித்து பின் செல்லும் கால பாசத்தை ஒத்தது அன்றே – சுந்:1 33/4
பின் தூக்கின் இது சால பிழை பயக்கும் என பெயர்ந்தான் – சுந்:2 219/4
ஊடு கண்டிலென் எனின் பின் உரியது ஒன்று இல்லை – சுந்:3 1/3
பின் அவிழ் ஓதியும் பிறங்கி வீழ்ந்தன – சுந்:3 49/2
சோலையின் தொழுதி கற்பக தருவும் நிதிகளும் கொண்டு பின் தொடர – சுந்:3 89/2
கொன்று இறந்த பின் கூடுதியோ குழை – சுந்:3 99/3
சொன்ன பின் உங்கை மூக்கும் உம்பியர் தோளும் தாளும் – சுந்:3 130/3
வஞ்சனை மானின் பின் மன்னை போக்கி என் – சுந்:4 17/1
மஞ்சனை வைது பின் வழி கொள்வாய் எனா – சுந்:4 17/2
இல் இயல் அறத்தை யான் இறந்து வாழ்ந்த பின்
சொல்லிய என் பழி அவரை சுற்றுமோ – சுந்:4 18/3,4
கண்ட பின் இளைய வீரன் முகத்தினால் கருத்தை ஓர்ந்த – சுந்:4 76/1
பிணி கொண்டனன் பின் எவரே அது பேர்க்க வல்லார் – சுந்:4 91/4
பின் கூடிய சேனை பெரும் திசை பின்ன ஆக – சுந்:4 94/1
நந்தல்_இல் புவி-கண் இடர் பின் களைதல் நன்றால் – சுந்:5 9/4
பேறு பெற என்கண் அருள் தந்தருளு பின் போய் – சுந்:5 10/2
முன் நின்றார் முதுகு தீய பின் நின்றார் முடுகுகின்றார் – சுந்:7 9/4
பின் உடை அனிகத்தோடும் பெயர்ந்தனன் பெரும் போர் பெற்றான் – சுந்:8 3/4
சாதி அன்றேல் பிறிது என் செய்தி அவர் பின் தனி நின்றாய் – சுந்:8 43/3
கடந்து பின் குரங்கு என்று ஓதும் கருவையும் களைவென் என்றான் – சுந்:10 23/4
அண்ணல் மாருதி அன்று தன் பின் சென்ற அறத்தின் – சுந்:11 57/2
மறுப்பு உண்டாய பின் வாழ்கின்ற வாழ்வினின் – சுந்:12 96/2
புரத்தினுள் தரும் தூது புகுந்த பின்
அரக்கரை கொன்றது அஃது உரையாய் என்றான் – சுந்:12 103/3,4
அரும் கையால் பற்றி மற்றொரு மகவு பின் அரற்ற – சுந்:13 28/2
அன்னவர்க்கு அடியனேன் நின் பிரிந்த பின் அடுத்த எல்லாம் – சுந்:14 44/1
வைத்த பின் துகிலின் வைத்த மா மணிக்கு அரசை வாங்கி – சுந்:14 46/1
மாய மானின் பின் தொடர்ந்த நாள் மாண்டனன் என்று – சுந்-மிகை:3 4/1
ஆக்கிய காலம் பார்த்து அயல் மறைந்து பின்
தாக்கு அணங்கு அவர் துயில் கண்டு சார்ந்துளேன் – சுந்-மிகை:4 5/3,4
என்று உரைத்திடுதி பின் அயோத்தி எய்தினால் – சுந்-மிகை:5 2/1
மால் தரு களிறு போலும் படைஞர் பின் மருங்கு சூழ – சுந்-மிகை:14 44/4
முற்றுற கேட்ட பின் முனிதி மொய்ம்பினோய் – யுத்1:2 74/4
பொய் இல் நாயகம் பூண்ட பின் இனி அது புரிதல் – யுத்1:3 54/3
பின்_இலன் முன்_இலன் ஒருவன் பேர்கிலன் – யுத்1:3 59/3
தோளொடு தாளும் நீக்கி நின்னையும் துணித்து பின் என் – யுத்1:3 146/2
பின் இலேன் முன் இலேன் எந்தை பெருமானே – யுத்1:3 160/3
சூழ்வினை முற்றி யான் அவர்க்கு தோற்ற பின்
ஏழை நீ என் பெரும் செல்வம் எய்தி பின் – யுத்1:4 4/2,3
ஏழை நீ என் பெரும் செல்வம் எய்தி பின்
வாழவோ கருத்து அது வர வற்று ஆகுமோ – யுத்1:4 4/3,4
இமைப்பதன் முன் விசும்பு எழுந்து போய பின்
அமைப்பது என் பிறிது இவர் அரக்கர் அல்லரோ – யுத்1:4 38/1,2
குகனொடும் ஐவர் ஆனேம் முன்பு பின் குன்று சூழ்வான் – யுத்1:4 143/1
தந்தனன் விடுத்த பின் இரவி தன் கதிர் – யுத்1:5 1/3
பின் ஒர் இந்திரன் இலாமையின் பேர் அதிகாயன் – யுத்1:5 50/4
பின் செய்தோம் சில அவை இனி பீடு இன்று பெறுமோ – யுத்1:5 71/2
வெறுமை கண்ட பின் யாவரும் யார் என விரும்பார் – யுத்1:6 11/2
பெரும் புற கடலையும் தொடர்ந்து பின் செல்வ – யுத்1:6 47/4
ஆன பேர் அணை அன்பின் அமைந்த பின்
கான வாழ்க்கை கவி குல நாதனும் – யுத்1:8 70/1,2
பின் தொடர வந்து இரு கர துணை பிடித்தான் – யுத்1:12 22/4
திறம்-தனை உலகின் நீக்கி பின் உயிர் தீர்வென் என்றால் – யுத்1:12 30/2
பின் பழி எய்த நின்றான் அவன் பின்னை பேச்சு விட்டான் – யுத்1:13 17/4
போந்த பின் வந்திலாதான் இனி பொரும் போரும் உண்டோ – யுத்1:14 34/4
பொன்றுதி-ஆயின் என் பின் வாயிலில் புறப்படு என்றான் – யுத்1:14 37/4
சீர்த்த நண்பினர் ஆய பின் சிவன் படை உவர் மேல் – யுத்1-மிகை:2 27/3
பொய்யிலாளனை பொருந்திய பெரும் பகை போய பின் புகழ் ஐயா – யுத்1-மிகை:3 14/4
தூயன சுமந்து பின் தொடர சுற்று ஒளிர் – யுத்2:15 105/2
இ போர் ஒழி பின் போர் உள இவை கேள் என இசைத்தான் – யுத்2:15 160/4
நின்றாய் எனின் நீ பின் எனை நின் கை தல நிரையால் – யுத்2:15 166/2
தார் இழந்து பின் இழந்தனர் நிருதர் தம் தலைகள் – யுத்2:15 234/4
போய பின் அவன் கை வாளி உலகு எலாம் புகுவது அல்லால் – யுத்2:16 19/1
பின் உனக்கு ஏவல் செய்ய உலகு ஒரு மூன்றும் பெற்றாய் – யுத்2:16 40/2
திருவுறை மார்பனோடும் புகுந்து பின் என்றும் தீரா – யுத்2:16 133/2
உனக்கு இதின் உறுதி இல்லை உத்தம உன் பின் வந்தேன் – யுத்2:16 135/3
பின் இகல் பழுது என பெயர்ந்து போயினான் – யுத்2:16 258/4
மூக்கு இழந்த பின் மீளல் என்றால் அது முடியுமோ முடியாதாய் – யுத்2:16 322/4
நீக்குவாய் நீக்கிய பின் நெடும் தலையை கரும் கடலுள் – யுத்2:16 353/3
வென்று எனை இராமன் உன்னை மீட்ட பின் அவனோடு ஆவி – யுத்2:17 25/3
போக்கு அறவும் மாதுலனார் பொன்றவும் என் பின் பிறந்தாள் – யுத்2:17 83/2
பின் நாள் அ இராமன் எனும் பெயரான் – யுத்2:18 14/3
சேமத்தன பின் புடை செல்ல அடும் – யுத்2:18 18/2
பிடியோடு நிகர்த்தன பின் புறம் முன் – யுத்2:18 23/2
பின் வந்தவனே அறி பெற்றியதால் – யுத்2:18 47/3
எல்லாம் உடன் எய்திய பின் இவனே – யுத்2:18 54/1
பின் ஆனதும் முன் ஆனது பிறிந்தார்களும் செறிந்தார் – யுத்2:18 171/2
பின் நின்றார் முன் நின்றாரை காணலாம் பெற்றித்து ஆக – யுத்2:18 202/1
பின் படை செல்ல நள்ளார் பெரும் படை இரிந்து பேர – யுத்2:18 217/4
பின் நெடும் குன்றம் தேடி பெயர்குவான் பெயரா-வண்ணம் – யுத்2:18 219/1
பின் சென்றது அல்லது ஒரு பெரும் சிறப்பு உற்ற போதும் – யுத்2:19 20/3
தார் ஆர் புரவி கடல் பின் செல தானை வீர – யுத்2:19 26/3
சுட்டு உயர் நெடு வனம் தொலைந்த பின் நெடும் – யுத்2:19 42/3
முன் செய்தார் யாவர் என்பார் முன் எது பின் எது என்பார் – யுத்2:19 105/2
பின் கொண்டார் இளைய கோவை பியல் கொண்டான் பெரும் தோள் நின்றும் – யுத்2:19 116/2
பின் அரன் பிரமன் என்பார் பேசுக பிறந்து வாழும் – யுத்2:19 120/2
முன் சென்ற முதுகில் பாய பின் சென்ற மார்பம் உற்ற – யுத்2:19 196/4
பின் உற வயிர திண் தோள் பிணித்தது பெயர்த்து ஒன்று எண்ணி – யுத்2:19 236/2
வாங்கினன் சிலை நாண் ஓசை படைத்த பின் வாளி மாரி – யுத்2-மிகை:18 20/3
இடை உளது எம்-பால் நல்கி பின் நிரை நிற்றிர் ஈண்டு இ – யுத்3:22 20/3
பின்பு இறந்தவன் ஆக்குவென் பின் பிறந்தோயை – யுத்3:22 61/2
பின்றாது உடற்றும் பெரும் பாவம் அழுத பின் என் பிறர் செய்கை – யுத்3:23 6/3
தன் பெருமை ஓர் இரண்டாயிரம் உளது யோசனை அது பின் தவிர போனால் – யுத்3:24 24/3
கேட்டு அவை ஐய வேண்டிற்று இயற்றி பின் கெடாமல் எம்-பால் – யுத்3:24 62/1
நோவிலை வீடணா என்று நோக்கி பின்
தா அரும் பெரும் புகழ் சாம்பன்-தன்னையும் – யுத்3:24 68/2,3
உந்தினை பின் கொலை ஒழிவு_இல் உண்மையும் – யுத்3:24 107/1
பின் பயன் உணர்தல் தேற்றா பேதை-பால் வஞ்சன் செய்த – யுத்3:25 6/3
பின் இனி முடிப்பது யாது என்று இரங்கினான் உணர்வு பெற்றான் – யுத்3:26 52/4
பிரட்டரின் புகழ்ந்து பேதை அடியரின் தொழுது பின் சென்று – யுத்3:27 163/2
கை கண்டான் பின் கரும் கடல் கண்டு-என – யுத்3:29 30/1
வருவரேல் உடன் கடல்களும் தொடர்ந்து பின் வருமால் – யுத்3:31 12/4
பின் தனி நின்ற-போதும் அடிமையில் பிழைப்பு இல் என்றான் – யுத்3:31 63/4
தேய நிற்பது பின் இனி என் செய – யுத்3:31 130/2
பின் ஓடி வளைந்த பெரும் கடல்-வாய் – யுத்3:31 199/2
பின் தனி மேவும் மாது பிரிந்தும் பிரிவு இல்லா – யுத்3-மிகை:22 10/2
நன்று உரை என்று பின் நக்கு உரைசெய்தான் – யுத்3-மிகை:26 3/4
போன பின் பல புவனம் என்று உரைக்கின்ற பொறை சேர் – யுத்3-மிகை:31 1/1
தூயவன் அவர்-தம் சேனை தொலைத்த பின் இறைவர் ஆவி – யுத்3-மிகை:31 55/3
முன் நின்றார் எலாம் பின் உற காலினும் முடுகி – யுத்4:32 32/1
ஆய பின் கவியின் வேந்தும் அளப்ப_அரும் தானையோடும் – யுத்4:32 51/1
பின் ஒரு பெயரும் இன்றி மாண்டனர் என்று சொன்ன – யுத்4:34 12/3
புகழ் என சரம் தொலைவு இலா தூணி பின் பூட்டி – யுத்4:35 17/4
உண்ணும் விசையால் உணர்வு பின் படர ஓடும் – யுத்4:36 21/2
பின் அது கிடக்க என்னா தன்னுடை பெரும் திண் தேரை – யுத்4:37 3/3
காற்று பின் செல செல்வன உலகு எலாம் கடப்ப – யுத்4:37 99/3
பொழுது சொல்லினும் புண்ணியம் போன பின்
பழுது சொல்லும் அன்றே மற்றை பண்பு எலாம் – யுத்4:37 164/1,2
மருங்கு பின் முன் செல வழி இன்று என்னலாய் – யுத்4:40 36/2
சொன்ன நீதியின் புரிந்த பின் சூரியன் மருமான்-தன்னை – யுத்4:41 40/2
பின் ஒர் வாசகம் உரைத்தனன் தபோதரின் பெரியோன் – யுத்4:41 40/4
சிந்தை பின் வர செல்பவன் குகற்கும் அ சேயோன் – யுத்4:41 44/3
முன்னர் சென்றனன் மூவர்க்கும் பின் உளான் – யுத்4:41 59/4
மன்னின் பின் வள நகரம் புக்கு இருந்து வாழ்ந்தானே பரதன் என்னும் – யுத்4:41 65/1
என்னின் பின் இவன் உளனாம் என்றே உன் அடிமை உனக்கு இருந்ததேனும் – யுத்4:41 65/3
உன்னின் பின் இருந்ததுவும் ஒரு குடை கீழ் இருப்பதுவும் ஒக்கும் என்றான் – யுத்4:41 65/4
பின் இழைத்ததும் எண்ணில் அ பெற்றியால் – யுத்4:41 70/3
பிறக்கையும் கடன் என்று பின் பாசத்தை – யுத்4:41 76/2
பின் இணை குரிசில் தன்னை பெரும் கையால் வாங்கி வீங்கும் – யுத்4:41 119/1
பின் நெடும் கணவன் தன்னை பெற்று இடை பிரிந்து முற்றும் – யுத்4:42 19/2
கண்ணுடை நாயகன் கழிப்பென் என்ற பின்
மண்ணிடை தோன்றிய மாது சொல்லுவாள் – யுத்4-மிகை:40 11/1,2
திருவணை உயர் பதம் செப்பி மீண்ட பின்
அருகு அணை திருமகட்கு ஆங்கு மற்று உள – யுத்4-மிகை:41 85/1,2
முனம் அதை ஏத்தி பின் இ மூர்த்தியை ஏத்தும் என்ன – யுத்4-மிகை:41 105/3
பூசனை தொழில் முடிந்த பின் பூம் கழல் இராமன் – யுத்4-மிகை:41 111/1
மற்ற போனகம் ஒரு கை வாய் வைத்த பின் வாரா – யுத்4-மிகை:41 201/3
உரிய நல் தமர் அனைவர்க்கும் உதவி பின் அவனும் – யுத்4-மிகை:41 203/3
பொன் இயல் சிவிகையின் எழுந்து போய பின்
தம் நிகர் முனிவரும் தமரும் சூழ்தர – யுத்4-மிகை:41 220/2,3
சித்திரகூடத்தை தீர்ந்த பின் சிரம் – யுத்4-மிகை:41 225/1
தென் திசை சித்திரகூடம் தீர்ந்த பின்
வன் திறல் விராதனை மடித்து மா தவர் – யுத்4-மிகை:41 226/2,3
நீல மா முகில் பின் போனான் ஒருவன் நான் நின்று நைவேன் – யுத்4-மிகை:41 253/3
தீது இலா இலங்கை_வேந்தும் பின் அபிடேகம் செய்தார் – யுத்4-மிகை:42 28/4
திரு கிளர் மார்பினான் பின் செய்தது செப்பலுற்றாம் – யுத்4-மிகை:42 49/4

TOP


பின்_இலன் (1)

பின்_இலன் முன்_இலன் ஒருவன் பேர்கிலன் – யுத்1:3 59/3

TOP


பின்செல்ல (1)

சேணில் நின்று புறம் சாய்ந்து கங்குல் தாரம் பின்செல்ல
பூணின் வெய்யோன் ஒரு திசையே புகுத போவான் புகழ் வேந்தர் – ஆரண்:10 118/2,3

TOP


பின்பட (1)

பூண்டான் அவன் கட்புலம் பின்பட முன்பு போனான் – சுந்:1 51/4

TOP


பின்பில் (1)

பின்பில் சிறந்தார் குணம் நன்று இது பெற்ற யாக்கைக்கு – சுந்:1 50/2

TOP


பின்பு (38)

கரியவன் பின்பு சென்றவன் அரும் காதலின் – பால:20 25/1
முன்பு பின்பு இன்றி மூ_உலகத்தினும் – அயோ:2 24/3
ஒப்பதே முன்பு பின்பு அ வாசகம் உணர கேட்ட – அயோ:3 112/3
பின்பு உளது இடை மன்னும் பிரிவு உளது என உன்னேல் – அயோ:8 41/2
இறந்தான் தன் இளம் தேவி யாவர்க்கும் தொழு குலம் ஆம் இராமன் பின்பு
பிறந்தானும் உளன் என்ன பிரியாதான் தனை பயந்த பெரியாள் என்றான் – அயோ:13 67/3,4
பெருமையும் நின் ஒரு பின்பு வந்த என் – அயோ:14 29/3
கனை கழல் தம்பி பின்பு சென்றனன் கடக்க ஒண்ணா – ஆரண்:11 55/3
அற்றதால் பின்பு ஆங்கு அன்னோன் கருத்தும் வேறாயது அன்றே – ஆரண்-மிகை:10 17/4
நொய்தினின் சேனை பின்பு ஒழிய நோன் கழல் – கிட்:11 123/2
பொன் திணிந்த புனல் பெருகும் பொருநை எனும் திரு நதி பின்பு ஒழிய நாக – கிட்:13 31/3
வனையும் வார் கழல் கருணை வள்ளல் பின்பு
இனைய வீரர் செய்தமை இயம்பு என – கிட்-மிகை:3 4/2,3
தூயவன் பிரிந்த பின்பு தேடிய துணைவன் தொல்லை – சுந்:4 29/2
பொய் குரல் இன்று பொல்லா பொருள் பின்பு பயக்கும் என்பான் – சுந்:4 75/3
சங்கின் பொலிந்த தகையாளை பிரிந்த பின்பு தமக்கு இனம் ஆம் – யுத்1:1 2/2
பிற்பய பயன் தரும் பின்பு போல் அவன் – யுத்1:3 66/2
பின்பு பெறும் பேறும் உண்டோ பெறுகுவெனேல் – யுத்1:3 169/2
பிறந்தனை பின்பு அதின் பிழைத்தி பேர்குதி – யுத்1:4 45/2
வெற்றி புனை தம்பி ஒரு பின்பு செல வீர – யுத்1:9 5/3
பெரும் துணை வீரர் சுற்ற தம்பியும் பின்பு செல்ல – யுத்1:10 1/3
பிறை உடை எயிற்றவன் பின்பு சென்றனர் – யுத்2:16 101/3
பின்பு நின்றவர் பிடர்க்கும் இ விசை ஒக்கும் பிறழா – யுத்2:16 208/4
பெரும் கரம் பிசைந்து அவன் பின்பு சென்றனன் – யுத்2:16 268/4
பேர் கொன்றவன் வென்றி இலக்குவன் பின்பு நின்றார் – யுத்2:19 6/2
பித்து ஏறினன் என்ன நடந்தனன் பின்பு அலால் மற்று – யுத்2:19 23/3
பின்பு இறந்தவன் ஆக்குவென் பின் பிறந்தோயை – யுத்3:22 61/2
பிறந்தாய் என்னை பின்பு தொடர்ந்தாய் பிரிவு அற்றாய் – யுத்3:22 210/3
முன்பு பின்பு நடு இல்லாய் முடிந்தால் அன்றி முடியாவே – யுத்3:22 223/4
பின்பு என்ப அல்லவேனும் தம்முடைய நிலையின் பேரா – யுத்3:24 4/2
பின்பு உளது இ கடல் என்ன பெயர்ந்ததன்-பின் யோசனைகள் பேச நின்ற – யுத்3:24 24/1
ஆரியன் பின்பு போனான் அனைவரும் அதுவே நல்ல – யுத்3:31 68/2
பேர் உயிர்ப்பொடு இருந்தனர் பின்பு உறும் – யுத்4:33 34/3
முன்பு பின்பு இரு புடை எனும் குணிப்பு அரு முறைமை – யுத்4:40 88/1
பின்பு காணுமாறு உரைத்தது என்று உரைத்தனன் பெரியோன் – யுத்4:41 13/4
கான் ஆள நில_மகளை கைவிட்டு போனானை காத்து பின்பு
போனானும் ஒரு தம்பி போனவன் தான் வரும் அவதி போயிற்று என்னா – யுத்4:41 64/1,2
பெண் அரும் கலமும் நின் பின்பு தோன்றிய – யுத்4:41 104/3
நாயகன் உவந்து புல்லி நண்ணி என் பின்பு வந்த – யுத்4-மிகை:41 284/2
ஊறிய உவகை தூண்ட தொழுதனர் உவந்த பின்பு
தேறிய கமல_கண்ணன் திரு நகர்க்கு எழுதலுற்றான் – யுத்4-மிகை:41 288/3,4
சேடனை பொருவும் வீர மாருதி பின்பு சென்றான் – யுத்4-மிகை:42 2/4

TOP


பின்பும் (2)

பிறந்த பின்பும் பிரியலள் ஆயினாள் – அயோ:4 218/4
பின்பும் நின்று உறுதியை பயக்கும் பேர் அறம் –