ந-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு(நல் முதல் நனை வரை)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நல் 449
நல்_நுதல் 3
நல்_நுதலவள் 1
நல்_நுதலி 1
நல்க 13
நல்கல் 1
நல்கலால் 1
நல்கலின் 1
நல்கலை 1
நல்கலோடும் 1
நல்கவே 1
நல்கா 4
நல்காது 2
நல்காய் 1
நல்காயோ 1
நல்கானால் 1
நல்கி 31
நல்கிய 9
நல்கியது 2
நல்கியே 2
நல்கின் 1
நல்கினன் 2
நல்கினனால் 1
நல்கினாய் 1
நல்கினார் 1
நல்கினாள் 5
நல்கினான் 9
நல்கினென் 1
நல்கினை 3
நல்கு 5
நல்கு-மின் 1
நல்குதலும் 1
நல்குதிரேல் 1
நல்கும் 23
நல்குமால் 1
நல்குமே 2
நல்குரவு 1
நல்குவது 2
நல்குவாய் 3
நல்குவான் 2
நல்குவென் 1
நல்ல 13
நல்லது 17
நல்லதே 1
நல்லதேயால் 1
நல்லவர் 6
நல்லவர்க்கு 1
நல்லவன் 2
நல்லவனை 1
நல்லவா 2
நல்லவும் 3
நல்லவை 1
நல்லள் 4
நல்லளும் 1
நல்லன் 3
நல்லன 4
நல்லனால் 1
நல்லார் 19
நல்லார்க்கு 1
நல்லாரும் 1
நல்லாள் 6
நல்லாளுடனே 1
நல்லாறு 1
நல்லான் 3
நல்லானும் 1
நல்லீர் 1
நல்லூர் 1
நல்லேம் 1
நல்லேன் 1
நல்லை 4
நல்லையும் 3
நல்லோய் 6
நல்லோர் 7
நல்லோர்-தம் 1
நல்லோரை 1
நல்வழி 1
நல்வினை 17
நல 4
நலங்க 1
நலங்கினன் 1
நலத்த 4
நலத்தவன் 1
நலத்தால் 3
நலத்தாலும் 1
நலத்தாள் 1
நலத்தான் 1
நலத்திற்று 1
நலத்தின் 5
நலத்தின்-மேல் 1
நலத்தினால் 2
நலத்தினாள் 1
நலத்தினும் 2
நலத்தீர் 1
நலத்து 3
நலத்தை 2
நலத்தொடு 1
நலத்தோர் 1
நலம் 71
நலமும் 1
நலன் 13
நலனும் 5
நலனே 2
நலனொடும் 1
நலார் 5
நலார்-தம் 1
நலார்கள் 1
நலாள்-தனை 1
நலி 2
நலிகிலது 1
நலிகிற்கும் 1
நலிகிற்பர் 1
நலிகின்றாள் 1
நலிஞ்சு 1
நலித்தியேல் 1
நலிந்த 4
நலிந்தால் 1
நலிந்து 3
நலிந்தும் 1
நலிந்தோரை 1
நலிய 3
நலியப்பட்டு 1
நலியலீர் 1
நலியா 1
நலியினும் 1
நலியும் 5
நலிலும் 1
நலிவ 1
நலிவதாயின் 1
நலிவது 1
நலிவரால் 1
நலிவாயோ 2
நலிவிட 1
நலிவு 2
நலிவுற்றான் 1
நவ்வி 11
நவ்வி_விழியாரும் 1
நவ்வியர் 2
நவ்வியின் 3
நவ்வென 1
நவ 7
நவம் 2
நவமணி 1
நவமி 1
நவமை 1
நவில் 5
நவில்க 1
நவில்கின்றார்-அரோ 1
நவில்கின்றான் 3
நவில்வதானான் 1
நவில்வன 2
நவில்வாரும் 1
நவில்வுறு 1
நவில்வென் 1
நவில 8
நவிலல் 1
நவிலல்-பாலதோ 2
நவிலார் 1
நவிலின் 1
நவிலும் 2
நவிற்று 1
நவின்ற 6
நவின்றனர் 1
நவின்றான் 5
நவின்று 2
நவை 55
நவை-கண் 2
நவை_அற 2
நவை_இல் 3
நவை_இலாள் 1
நவைகளும் 1
நவையில் 1
நவையிற்று 1
நவையின் 7
நவையினார் 1
நவையுள் 1
நவையே 1
நவையை 1
நழுவி 1
நள் 7
நள்ளா 1
நள்ளாது 1
நள்ளார் 1
நள்ளி 1
நள்ளிகள் 1
நள்ளில் 2
நள்ளின் 1
நளன் 9
நளனை 1
நளனொடு 1
நளி 9
நளிர் 33
நளில் 1
நளின 8
நளினங்கள் 1
நளினத்தாளை 1
நளினத்து 1
நளினம் 7
நற்கண் 1
நற்றவன் 1
நறத்து 1
நறலின் 1
நறவ 2
நறவம் 10
நறவமும் 2
நறவமோ 1
நறவால் 1
நறவின் 3
நறவினின் 1
நறவு 19
நறவும் 4
நறவை 4
நறவையும் 1
நறா 2
நறிதின் 1
நறிது 1
நறியன 4
நறு 35
நறும் 82
நறை 46
நறையின் 3
நறையும் 1
நன் 50
நன்_நுதல் 1
நன்_நுதல்-காறும் 1
நன்_நுதல்-தன்னை 2
நன்_நுதல்-தன்னொடும் 1
நன்_நுதலை 2
நன்கு 14
நன்மை 8
நன்மை-கொல் 1
நன்மையர் 1
நன்மையன் 1
நன்மையின் 2
நன்மையும் 4
நன்மையே 1
நன்மையை 2
நன்மையோ 2
நன்றதோ 1
நன்றாக 1
நன்றாய்விடும் 1
நன்றால் 6
நன்றி 10
நன்றி-தன்னை 2
நன்றியதாய 1
நன்றியால் 1
நன்றியை 1
நன்று 237
நன்று-கொல் 1
நன்று-தான் 1
நன்று-அரோ 6
நன்றுதான் 1
நன்றே 9
நன்றேல் 1
நன்றோ 9
நன்னீர் 2
நன்னுதல் 3
நன்னூல் 2
நனம் 5
நனி 76
நனை 10
நனைத்திட 1
நனைந்த 2
நனைந்திலன் 1
நனைந்து 2
நனைப்ப 1
நனைய 4
நனையாதன 1
நனையும் 1
நனைவன 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்நல் (449)

சிற்குணத்தர் தெரிவு_அரு நல் நிலை – பால:0 2/1
நல் குண கடல் ஆடுதல் நன்று-அரோ – பால:0 2/4
நறை அடுத்த அசுண நல் மா செவி – பால:0 6/3
பரவு நல் ஒழுக்கின் படி பூண்டது – பால:1 12/2
நிலம் சுரக்கும் நிறை வளம் நல் மணி – பால:2 38/2
ஆற்ற நல் அறம் அல்லது இலாமையால் – பால:2 39/3
நல் மலை அல்லன நதி தரு நிதியம் – பால:2 47/3
மலர்-கொலோ மாயோன் மார்பில் நல் மணிகள் வைத்த பொன் பெட்டியோ மலரோன் – பால:3 2/3
நல் நெறி விலக்கும் பொறி என எறியும் கராத்தது நவிலல் உற்றது நாம் – பால:3 13/4
தா_இல் பொன் தலத்தின் நல் தவத்தினோர்கள் தங்கு தாள் – பால:3 22/1
சூழ் சுடர் சிரத்து நல் மணி தசும்பு தோன்றலால் – பால:3 25/3
வயிர நல் கால் மிசை மரகத துலாம் – பால:3 28/1
கன்னி நல் நகர் நிழல் கதுவலால்-அரோ – பால:3 39/3
மொய் மாண் கழலோன் தரு நல் அற மூர்த்தி அன்னான் – பால:4 1/4
மின்னி எழு முகில் இன்றி வெம் துயரம் பெருகுதலும் வேத நல் நூல் – பால:5 34/2
நல் நுதல் மடந்தையர் நவை_இல் மாதவன் – பால:5 41/2
உருள் தரும் தேரின் மீது ஒல்லை ஏறி நல்
பொருள தரும் முனிவரும் தொடர போயினன் – பால:5 50/2,3
நல் தவம் அனைத்தும் ஓர் நவை இலா உரு – பால:5 69/1
நல் நெடும் தவன் துணை நவை இல் செய்கையால் – பால:5 77/3
என்று இவை பற்பல இனிமை கூறி நல்
குன்று உறழ் வரி சிலை குவவு தோளினாய் – பால:5 78/1,2
தூய நல் புனல் படீஇ சுருதி நூல் முறை – பால:5 81/3
தூய நல் சுதை நிகர் பிண்டம் ஒன்று சூழ் – பால:5 84/2
உய்த்த நல் அமுதினை உரிய மாதர்கட்கு – பால:5 85/3
வாய்ந்த நல் துகிலொடு வரிசைக்கு ஏற்பன – பால:5 93/2
தோய்ந்தனன் சரயு நல் துறை-கண் எய்தியே – பால:5 93/4
அரிய நல் தவம் உடை வசிட்டன் ஆணையால் – பால:5 95/1
இரலை நல் சிருங்க மா இறைவன் தாள் தொழா – பால:5 95/2
பெரிய நல் தவம் இனி பெறுவது யாது என்றான் – பால:5 95/4
நல் பறை அறைந்தனர் நகர மாந்தரும் – பால:5 111/2
நனை வரு கற்பக நாட்டு நல் நகர் – பால:6 2/1
முந்தை நான்மறை முனிக்கு காட்டி நல்
தந்தை நீ தனி தாயும் நீ இவர்க்கு – பால:6 18/2,3
ஈறு இல் நல் அறம் பார்த்து இசைத்தேன் இவள் – பால:7 43/1
முன்னிய நல் நெறி நூலவர் முன்வந்து – பால:8 18/2
பள்ளி நீங்கிய பங்கய பழன நல் நாரை – பால:9 6/1
அலகு ஓவு இல்லா அந்தணரோ நல் அறமேயோ – பால:10 29/3
கடம் தரு மா மத களி நல் யானை போல் – பால:10 57/3
நல் நெடும் கரங்களை நடுக்கி ஓடி போய் – பால:10 61/3
உயங்கும் உணர்வும் நல் நலமும் உருகி சோர்வாள் உயிர் உண்ண – பால:10 64/3
விண்ணும் மண்ணும் திசை அனைத்தும் விழுங்கி கொண்ட விரி நல் நீர் – பால:10 73/3
கன்னி நல் நகரில் கமழ் சேக்கையுள் – பால:10 82/1
பெண்ணின் நல் நலம் பெற்றது உண்டே-கொலோ – பால:11 3/2
நல் நுதலார் மூவருக்கும் நாலு கூறிட்டு அளித்தான் – பால:12 21/4
தக்கன் நல் வேள்வியில் தழலும் ஆறின – பால:13 13/3
தொழுகின்ற நல் நலத்து பெண் அரசி தோன்றினாள் – பால:13 17/4
நல் இயல் மகர வீணை தேன் உக நகையும் தோடும் – பால:13 38/1
செய்களின் மடுவில் நல் நீர் சிறைகளில் நிறைய பூத்த – பால:14 53/1
கொற்ற நல் இயங்கள் எங்கும் கொண்டலின் துவைப்ப பண்டி – பால:14 58/1
விறலியரோடு நல் யாழ் செயிரியர் புரவி மேலார் – பால:14 60/2
முத்து அணி வயிர பூணான் மங்கல முகிழ்ந்த நல் நாள் – பால:14 72/4
மீன் எனும் பிடிகளோடும் விளங்கும் வெண் மதி நல் வேழம் – பால:16 4/1
தண் நல் கடலில் துளி சிந்து தரங்கம் நீங்கி – பால:16 42/1
நல் நீல கண் கையின் மறைத்து நகுவாளும் – பால:17 31/4
அங்கு அவர் பண்ணை நல் நீராடுவான் அமைந்த தோற்றம் – பால:18 2/1
நான் நக நகுகின்றாள் இ நல் நுதல் தோழி ஆம் என்று – பால:18 8/3
நல் நுதல் ஒருத்தி தன்-பால் அகத்து உள நாணும் நீத்தாள் – பால:19 57/2
கடை உற நல் நெறி காண்கிலாதவர்க்கு – பால:19 67/1
ஈன்ற நல் தாய் என கருது பேர் அருளினான் – பால:20 27/2
பள்ளத்து பாயும் நல் நீர் அனையவர் பானல் பூத்த – பால:21 3/1
நாமத்தால் அழிவாள் ஒரு நல்_நுதல் – பால:21 39/1
நாடு எலாம் ஒரு நல் நகர் ஆயதே – பால:21 52/4
நல் அணி மணி சுடர் தவழ்ந்திட நடந்தாள் – பால:22 24/4
நறத்து உறை முதிர்ச்சி உறு நல் அமுது பில்கு உற்று – பால:22 31/1
நாளை என உற்ற பகல் நல் தவன் உரைத்தான் – பால:22 41/4
நல் தவர் அனுச்சை கொடு நல் மனை புகுந்தான் – பால:22 42/4
நல் தவர் அனுச்சை கொடு நல் மனை புகுந்தான் – பால:22 42/4
கன்னி நல் நகர் வாழை கமுகொடு நடுவாரும் – பால:23 23/2
இளம் குளிர் முளை ஆர் நல் பாலிகை இனம் எங்கும் – பால:23 25/2
வாய்ந்த நல் வேள்விக்கு வசிட்டன் மை அற – பால:23 83/3
கோ_மகன் முன் சனகன் குளிர் நல் நீர் – பால:23 86/1
பொன்_தொடி கை கொடு நல் மனை புக்கான் – பால:23 92/4
நல் மகனுக்கு இவள் நல் அணி என்றார் – பால:23 95/4
நல் மகனுக்கு இவள் நல் அணி என்றார் – பால:23 95/4
நல் மா நகர் உறைவார் மனம் நனி பின் செல நடுவே – பால:24 4/2
நாராயணாய_நம என்னும் நல் நெஞ்சர் – பால-மிகை:0 7/1
தேவன் திருவழுந்தூர் நல் நாட்டு மூவலூர் – பால-மிகை:0 22/2
அன்ன தானம் அகில நல் தானங்கள் – பால-மிகை:0 34/1
இனைய நல் காதை முழுதும் எழுதினோர் ஓதினோர் கற்றோர் – பால-மிகை:0 39/1
நல் நெடு முதல்வனை வழுத்தி நல் தவம் – பால-மிகை:7 4/3
நல் நெடு முதல்வனை வழுத்தி நல் தவம் – பால-மிகை:7 4/3
நகை எழுந்தன நிவந்தன புருவம் நல் நுதலில் – பால-மிகை:9 12/2
வேள்வி கண்ட நல் வேந்தனுக்கு உரைத்தனர் வேயர் – பால-மிகை:9 35/4
பெருகு நல் தவம் புரிக என வர நதி பெயர்ந்தாள் – பால-மிகை:9 47/4
புரிந்து நல் தவம் பொலிதர வரை உறை புனிதன் – பால-மிகை:9 48/4
நின்று நல் உரை விளம்பி மற்று அ-வயின் நீங்கா – பால-மிகை:9 58/4
நங்கையர் விழிக்கு நல் விழவுமாய் அவர் – பால-மிகை:10 2/1
நல் நயம் உணர்ந்தோன் ஆகி நஞ்சு என கனன்று நக்கான் – பால-மிகை:11 23/4
நல் தவ ரிசிகன் வைகும் நனை வரும் பழுவம் நண்ணி – பால-மிகை:11 38/1
பயிலுறுத்து உரி போர்த்த நல் பண்பு என – பால-மிகை:11 48/2
உன்னு நல் வினை உற்றது என்று ஓங்கினான் – பால-மிகை:11 53/3
செம்மையின் ஓம்பி நல் அறமும் செய்தனென் – அயோ:1 23/2
இம்மையின் உதவி நல் இசை நடாய நீர் – அயோ:1 23/3
யாரும் யாம் செய்த நல் அற பயன் என இருப்பார் – அயோ:1 38/4
ஆளும் நல் நெறிக்கு அமைவரும் அமைதி இன்று ஆக – அயோ:1 66/1
புனையும் மா முடி புனைந்து இந்த நல் அறம் புரக்க – அயோ:1 68/3
நல் நிதி குவையும் நனி நல்கி தன் – அயோ:2 6/2
நல் இயல் மங்கல நாளும் நாளை அ – அயோ:2 11/1
ஒல்லையின் இயற்றி நல் உறுதி வாய்மையும் – அயோ:2 11/3
தெருளும் நல் அறமும் மன செம்மையும் – அயோ:2 19/3
சிறந்த நல் திருவினில் திருவும் எய்தினான் – அயோ:2 63/2
தந்தையும் கொடியன் நல் தாயும் தீயளால் – அயோ:2 67/3
மாயையும் அவர் பெற்ற நல் வரம் உண்மையாலும் – அயோ:2 84/3
துரக்க நல் அருள் துறந்தனள் தூ மொழி மட_மான் – அயோ:2 85/2
உரம்தான் அல்லால் நல் அறம் ஆமோ உரை என்றாள் – அயோ:3 38/4
நைய நைய நல் ஐம்புலன்கள் அவிந்து அடங்கி நடுங்குவான் – அயோ:3 63/3
நல் பயன் தவத்தின் உய்க்கும் நான்மறை கிழவர் எல்லாம் – அயோ:3 77/4
நாயகன் எனை நல் நெறி உய்ப்பதற்கு – அயோ:4 6/3
அரசர் இனிது இருந்த நல் அவையின் ஆயினான் – அயோ:4 88/4
வளையா வரும் நல் நெறி நின் அறிவு ஆகும் அன்றே – அயோ:4 125/2
நல் தாதையும் நீ தனி நாயகன் நீ வயிற்றில் – அயோ:4 132/1
தோன்றிய நல் அறம் நிறுத்த தோன்றினான் – அயோ:4 163/4
கன்னி நல் மயில்களும் குயில் கணங்களும் – அயோ:4 174/1
விண் தலத்து உறையும் நல் வேந்தற்கு ஆயினும் – அயோ:4 178/3
நல் நெடு நளி முடி சூட நல் மணி – அயோ:4 181/1
நல் நெடு நளி முடி சூட நல் மணி – அயோ:4 181/1
நல் நெடும் கண்களின் நான்ற நீர் துளி – அயோ:4 194/1
ஓடை நல் அணி முனிந்தன உயர் களிறு உச்சி – அயோ:4 209/1
சூடை நல் அணி முனிந்தன தொடர் மனை கொடியின் – அயோ:4 209/2
ஆடை நல் அணி முனிந்தன அம் பொன் செய் இஞ்சி – அயோ:4 209/3
பேடை நல் அணி முனிந்தன மென் நடை புறவம் – அயோ:4 209/4
ஓவு_இல் நல் உயிர் உயிர்ப்பினோடு உடல் பதைத்து உலைய – அயோ:4 211/1
கானகம் பற்றி நல் புதல்வன் காய் உண – அயோ:5 43/1
ஒன்றோ நல் நாட்டு உய்க்குவர் இ நாட்டு உயிர் காப்பார் – அயோ:6 17/1
சின்னம் தரும் மலர் சிந்திய செறி நந்தனவனம் நல்
பொன் உந்திய நதி கண்டு உளம் மகிழ்தந்தனர் போனார் – அயோ:7 7/3,4
நல் தவ பள்ளி வாயிலை நண்ணினான் – அயோ:8 9/4
சேல் உடை நெடு நல் நீர் சிந்தினர் விளையாட – அயோ:8 33/2
நல்_நுதலவள் நின் கேள் நளிர் கடல் நிலம் எல்லாம் – அயோ:8 40/3
அன்ன மென் நடையாய் நின் அளக நல் நுதல் அப்பும் – அயோ:9 14/3
என்று நல் மடவாளோடு இனிதினின் விளையாடி – அயோ:9 19/1
சடையினன் உரி மானின் சருமன் நல் மர நாரின் – அயோ:9 21/2
நல் தவ முனி அந்தோ விதி தரு நவை என்பான் – அயோ:9 25/2
தொக்க நல் முறை கூறி தூயவன் உயிர் போலும் – அயோ:9 28/3
நல் நெடும் திசைமுகன் அகத்தும் நம்மனோர்க்கு – அயோ:10 48/3
படரும் நல் அறம் பாலித்து இரவியின் – அயோ:10 52/2
நாவின் நீத்து_அரு நல் வளம் துன்னிய – அயோ:11 26/1
மீண்டும் ஏகி அ மெய் எனும் நல் அணி – அயோ:11 28/1
ஈட்டு நல் புகழ்க்கு ஈட்டிய யாவையும் – அயோ:11 30/1
இருப்பு நல் இடம் எங்கணும் கண்டிலன் – அயோ:11 39/2
சான்றும்-தானே நல் அறம் ஆக தகை ஞாலம் – அயோ:11 84/3
சிறந்தார் சொல்லும் நல் உரை சொன்னேன் செயல் எல்லாம் – அயோ:11 85/1
நாள் உறு நல் அறம் நடுங்க நாவினால் – அயோ:11 95/3
நாண் அலன் நரகம் உண்டு என்னும் நல் உரை – அயோ:11 108/3
நல் நெறி என்னினும் நான் இ நானில – அயோ:12 17/1
நல் நெடும் தேர் மிசை நடத்தல் மேயினான் – அயோ:12 52/4
நல் கலை_இல் மதி என்ன நகை இழந்த முகத்தானை – அயோ:13 29/2
பாடு இயல் களி நல் யானை பந்தி அம் கடையின் குத்த – அயோ:13 54/3
புக்கு அலை ஆழி நல் நீர் பொறுத்தன போக்கி போக்கி – அயோ:13 57/3
தன் நல் கையின் வணங்கினன் தாய் என – அயோ:13 70/2
நல் நெடும் பெரும் படை நல்கல் அன்றியே – அயோ:14 44/2
நல் பெற்ற வேள்வி நவை நீங்க நீ இயற்றி – அயோ:14 59/2
துறத்தலும் நல் அற துறையும் அல்லது – அயோ:14 68/1
தக்க நல் மறையவன் சடங்கு காட்ட தான் – அயோ:14 79/2
நல் நெடும் கூந்தலை நோக்கி நாயகன் – அயோ:14 83/3
நல் நகர் ஒத்தது நடந்த கானமும் – அயோ:14 85/2
சேனை வீரரும் திரு நல் மா நகர் – அயோ:14 91/1
அந்த நல் பெரும் குரவர் ஆர் என – அயோ:14 105/1
ஆளும் நல் நெறிக்கு அமைவரும் அமைவினன் ஆகி – அயோ-மிகை:1 4/1
நாளும் நல் தவம் புரிந்து நல் நளிர் மதி சடையோன் – அயோ-மிகை:1 4/2
நாளும் நல் தவம் புரிந்து நல் நளிர் மதி சடையோன் – அயோ-மிகை:1 4/2
பூட்டினை ஆதலின் பொரு இல் நல் நெறி – அயோ-மிகை:1 14/3
பாதியும் ஆகிலன் பரிந்து வாழ்த்தும் நல்
வேதியர் தவ பயன் விளைந்ததாம் என – அயோ-மிகை:1 17/2,3
அ நான்மறையோன் வழியில் அருள் காசிபன் நல் மைந்தன் – அயோ-மிகை:4 5/1
நல் நான்மறை நூல் தெரியும் நாவான் சலபோசன் என – அயோ-மிகை:4 5/3
நாயினேன் உணரின் நல் நெறியின் நீங்கலா – அயோ-மிகை:11 5/2
செம்மை நல் மனத்து அண்ணல் செய்கையும் – அயோ-மிகை:11 7/1
நல் நய காலினால் நடத்தல் மேயினான் – அயோ-மிகை:13 3/4
உய்ய நல் அருள் உதவுவாய் என்றான் – அயோ-மிகை:14 5/4
நாமர் ஆம் அவரை நல் அறம் நிறுத்த நணுகி – ஆரண்:1 30/2
மத நல் யானை அனையான் நிலம் வகிர்ந்த குழிவாய் – ஆரண்:1 44/1
திவசம் ஆர் நல் அறத்தின் செந்நெறியின் உய்த்தும் திரு அளித்தும் வீடு அளித்தும் சிங்காமை தங்கள் – ஆரண்:2 26/2
நன்று ஆய ஞான தனி கொழுந்தே எங்கள் நவை தீர்க்கும் நாயகமே நல் வினையே நோக்கி – ஆரண்:2 30/3
அரும் சிறப்பு உதவ நல் அறிவு கைதர – ஆரண்:3 7/2
நவமை நீங்கிய நல் தவன் சொல்லுவான் – ஆரண்:3 31/2
நன்று வரவு என்று பல நல் உரை பகர்ந்தான் – ஆரண்:3 46/3
காதல் மிக நின்று எழில் கமண்டலுவின் நல் நீர் – ஆரண்:3 48/2
நடந்தனர் காவதம் பலவும் நல் நதி – ஆரண்:4 1/1
இரவலரும் நல் அறமும் யானும் இனி என் பட நீத்து ஏகினாயே – ஆரண்:4 21/4
அறையும் நல் மணி ஆற்றின் அகன் கரை – ஆரண்:4 39/2
நல் தவம் இயற்றி அ அனங்கன் நல் உரு – ஆரண்:6 6/3
நல் தவம் இயற்றி அ அனங்கன் நல் உரு – ஆரண்:6 6/3
நல் மலை அல்லது நாம மேருவும் – ஆரண்:6 8/3
நல் கலை மதி உற வயங்கு நம்பி-தன் – ஆரண்:6 15/1
நல் நுதல் மகளிர் சிந்தை நல் நெறி பால அல்ல – ஆரண்:6 37/2
நல் நுதல் மகளிர் சிந்தை நல் நெறி பால அல்ல – ஆரண்:6 37/2
பெண்ணிடை அரசி தேவர் பெற்ற நல் வரத்தால் பின்னர் – ஆரண்:6 50/3
நல் மொழி பகரினும் நடுங்கும் சிந்தையர் – ஆரண்:10 10/2
அதிசயம் அளிப்பதற்கு அருள் அறிந்து நல்
புதிது அலர் கற்பக தருவும் பொய்_இலா – ஆரண்:10 19/1,2
முழவினில் வீணையில் முரல் நல் யாழினில் – ஆரண்:10 36/1
நல் மதம் அழிப்பர் ஓர் இமைப்பின் நனி வில்லால் – ஆரண்:10 52/4
நல் நலம் தொலைந்து சோரும் அரக்கனை நாளும் தோலா – ஆரண்:10 110/3
களிகளை நிகர்த்தன களி நல் யானையே – ஆரண்:10 122/4
அற்பின் நல் திரை புரள் ஆசை வேலையன் – ஆரண்:12 26/2
கரை அறு நல் நல கடற்கு என்று உன்னினான் – ஆரண்:12 30/4
நல் நகரத்தன நவை இலாதன – ஆரண்:12 44/4
ஞாலம் படுப்பான் தனது ஆற்றலுக்கு ஏற்ற நல் வில் – ஆரண்:13 31/1
இன் நோக்கியர் இல் வழி எய்திய நல் விருந்தும் – ஆரண்:13 33/2
நல் இயல் அரும் கடன் கழித்த நம்பியை – ஆரண்:13 49/3
ஆரியன் தேவியை அரக்கன் நல் மலர் – ஆரண்:13 56/3
நேர்ந்தனன் நிரம்பும் நல் நூல் மந்திர நெறியின் வல்லான் – ஆரண்:13 135/4
குளித்தனன் கான ஆற்றின் குளித்த பின் கொண்ட நல் நீர் – ஆரண்:13 136/3
ஊட்டிய நல் நீர் ஐயன் உண்ட நீர் ஒத்தது அன்றே – ஆரண்:13 137/4
நல் மதியோர் புகல் மந்திர நாம – ஆரண்:14 40/1
நல் பொன் தோளாய் நல்லவர் பேண நனி நிற்கும் – ஆரண்:15 30/3
ஈன்றவனோ எ பொருளும் எல்லை தீர் நல் அறத்தின் – ஆரண்:15 40/1
எண்பால் உயர்ந்த எரி ஓங்கும் நல் வேள்வி – ஆரண்:15 45/2
நான்முகன் அவர்க்கு நல் மொழிகள் பேசியே – ஆரண்-மிகை:3 6/1
பாங்கின் நல் அமுது செய்-மின் என்று அவள் பரவி நல்கும் – ஆரண்-மிகை:16 1/3
ஆசு அடை நல் உணர்வு அனையது ஆம் என – கிட்:1 8/3
உன்னும் நல் உணர்வு ஒடுங்கிட புலம்பிடலுற்றான் – கிட்:1 22/4
நல் நெடும் கானம் சேர்ந்தான் நாமமும் இராமன் என்பான் – கிட்:2 28/3
மின் உரு கொண்ட வில்லோர் வியப்புற வேத நல் நூல் – கிட்:2 31/1
நல் உறுப்பு அமையும் நம்பியரில் முன்னவன் நயந்து – கிட்:3 7/1
இனிது இருந்து நல் விருந்தும் ஆயினான் – கிட்:3 34/4
பட்ட நல் வலம் பாகம் எய்துவான் – கிட்:3 40/2
தூய நல் சோலையில் இருந்த சூழல்-வாய் – கிட்:6 1/3
வில் அறம் துறந்த வீரன் தோன்றலால் வேத நல் நூல் – கிட்:7 78/2
நல் அறம் துறந்தது என்னா நகை வர நாண் உட்கொண்டான் – கிட்:7 78/4
முள்கிடும் குழியில் புக்க மூரி வெம் களி நல் யானை – கிட்:7 79/3
துறை எனல் ஆயிற்று அன்றே தொன்மையின் நல் நூற்கு எல்லாம் – கிட்:7 88/2
இருவர் போர் எதிரும் காலை இருவரும் நல் உற்றாரே – கிட்:7 89/1
கலங்கலா அற நல் நெறி காண்டலின் – கிட்:7 113/2
சிந்தை நல் அறத்தின் வழி சேறலால் – கிட்:7 116/1
நன்று தீது என்று இயல் தெரி நல் அறிவு – கிட்:7 117/1
நின்ற நல் நெறி நீ அறியா நெறி – கிட்:7 117/3
பூவும் நல் வெறியும் ஒத்து ஒருவ அரும் பொதுமையாய் – கிட்:7 129/2
வேய் குழல் விளரி நல் யாழ் வீணை என்று இனைய நாண – கிட்:8 3/1
நறிது ஆம் நல் அமிழ்து உண்ண நல்கலின் – கிட்:8 6/1
நறை தோய் நாள்_மலர் தூவ நல் நெறிக்கு – கிட்:9 5/2
மாண்டவன் மைந்தனோடும் வாழ்தி நல் திருவின் வைகி – கிட்:9 7/4
நல் அறம் தொடர்ந்த நோன்பின் நவை அற நோற்பல் நாளும் – கிட்:9 23/4
நல் நெடும் காந்தள் போதில் நறை விரி கடுக்கை மென் பூ – கிட்:10 30/1
தேரில் நல் நெடும் திசை செல செருக்கு அழிந்து ஒடுங்கும் – கிட்:10 35/1
கூடு நல் நதி தடம்-தொறும் குடைந்தன படிவுற்று – கிட்:10 39/3
சொற்கு இழிய நல் கிளிகள் தோகையவர் தூ மென் – கிட்:10 73/2
திறத்து உறை நல் நெறி திறம்பல் உண்டு எனின் – கிட்:10 100/3
நல் அறிவாளரின் அவிந்த நா எலாம் – கிட்:10 114/4
இம்பர் நல் அறம் செய்ய எடுத்த வில் – கிட்:11 4/2
மடங்கல் வீரன் நல் மாற்றம் விளம்புவான் – கிட்:11 22/3
பொன்னின் நல் நகர் வீதியில் புக்கனன் – கிட்:11 40/2
தேவரும் தவமும் செய்யும் நல் அற திறமும் மற்றும் – கிட்:11 63/1
வீயும் நல் அறமும் போகா விதியை யார் விலக்கல்-பாலார் – கிட்:11 70/4
வினையும் நல் ஆண்மையும் விளம்ப வேண்டுமோ – கிட்:11 131/3
பாழி நல் நெடும் தோள் கிளர் படை கொண்டு பரவை – கிட்:12 17/2
ஞாலம் நல் அறத்தோர் உன்னும் நல் பொருள் – கிட்:13 18/1
ஞாலம் நல் அறத்தோர் உன்னும் நல் பொருள் – கிட்:13 18/1
இடை சொற்ற பொருட்கு எல்லாம் எல்லை ஆய் நல் அறிவுக்கு ஈறு ஆய் வேறு – கிட்:13 26/2
நரம்பையும் அமிழ்த நாறும் நறவையும் நல் நீர் பண்ணை – கிட்:13 36/3
நல் நாளும் நளினம் நாணும் தளிர்_அடி நுதலை நாணி – கிட்:13 56/1
நல் இயலாளுக்கு எல்லாம் நலன் அன்றி பிறிது உண்டாமோ – கிட்:13 60/4
வனையும் மா மணி நல் மோதிரம் அளித்து அறிஞ நின் – கிட்:13 73/2
நல் நெடும் தாழ்வரை நாடினார் நவை இலார் – கிட்:14 4/3
செம் பொன் நல் கிரியை ஓர் பகலில் தேடினார் – கிட்:14 17/3
நல் தவம் அனைத்தும் உரு நண்ணி ஒளி பெற்ற – கிட்:14 43/3
நாமம் அழிய புலனும் நல் அறிவு புல்ல – கிட்:14 46/4
நல் நுதலினாள் முலை நயந்தனன் அ நல்லாள் – கிட்:14 57/2
பொன் திணி விசும்பினிடை நல் நுதலி போனாள் – கிட்:14 70/4
கண்டார் பொய்கை கண் அகல் நல் நீர் கரை தாம் உற்று – கிட்:15 1/1
துணி கொழித்து அரும் சுழிகள்-தோறும் நல்
மணி கொழித்திடும் துறையின் வைகினார் – கிட்:15 14/3,4
செந்நெல் வேலி சூழ் திரு நல் நாடு ஒரீஇ – கிட்:15 18/2
அனைவரும் அருவி நல் நீர் நாளும் வந்து ஆடுகின்றார் – கிட்:15 34/4
தூய நல் தவர் பாதங்கள் சூடினார் – கிட்:15 37/4
தேடி வார் புனல் தெண் திரை தொண்டை நல்
நாடு நண்ணுகின்றார் மறை நாவலர் – கிட்:15 38/2,3
அன்ன தொண்டை நல் நாடு கடந்து அகன் – கிட்:15 46/1
நல் நுதல் தேவியை காண்டும் நாம் எனின் – கிட்:16 20/3
பூண்டு நடக்கும் நல் நெறியானும் பொறையானும் – கிட்:17 18/2
கை உற மரங்கள் பற்றி பிளிறின களி நல் யானை – சுந்:1 5/4
கீண்டது வேலை நல் நீர் கீழ் உற கிடந்த நாகர் – சுந்:1 20/1
நல் தாயினும் நல்லன் எனக்கு இவன் என்று நாடி – சுந்:1 47/1
நண்பால் என சொல்லினன் நல் அறிவாளன் நக்காள் – சுந்:1 56/4
சுழலும் நல் நெடும் தட மணி சுவர்-தொறும் துவன்றும் – சுந்:2 6/3
திணியும் நல் நெடும் திருநகர் தெய்வ மா தச்சன் – சுந்:2 8/3
நரகம் ஒக்குமால் நல் நெடும் துறக்கம் இ நகர்க்கு – சுந்:2 14/4
இலக்கண மரபிற்கு ஏற்ற எழு வகை நரம்பின் நல் யாழ் – சுந்:2 103/1
பாழி நல் நெடும் கிடங்கு என பகர்வரேல் பல பேர் – சுந்:2 145/1
நீலமே முதல் நல் மணி நித்திலம் – சுந்:2 153/1
புரியும் நல் நெறி முனிவரும் புலவரும் புகல் இலா பொறைகூர – சுந்:2 191/1
தீய நல் தொடி சீதையை நினை-தொறும் உயிர்த்து உயிர் தேய்வானை – சுந்:2 206/4
நல் நிலையின் உளள் என்னும் நலன் எனக்கு நல்குமால் – சுந்:2 222/4
நல் மருந்து போல் நலன் அற உணங்கிய நங்கை – சுந்:3 3/3
நாயகன் திருமனை-நின்று நல்_நுதல் – சுந்:3 52/3
வனிதையர்க்கு ஆக நல் அறத்தின் மாண்பு எலாம் – சுந்:3 70/4
தருமமே காத்ததோ சனகன் நல் வினை – சுந்:3 71/1
நல் நிற காரின் வரவு கண்டு உவக்கும் நாடக மயில் என நடப்ப – சுந்:3 85/4
வாழி நல் அறம் என்று உற வாழ்த்தினான் – சுந்:3 96/3
நாட்டும்-கால் நெடு நல் அறத்தின் பயன் – சுந்:3 107/3
நற்கண் ஆர் நல் அறம் துறந்த நாளினும் – சுந்:3 125/3
நல் பிறப்பு உடைமையும் நாணும் நன்று-அரோ – சுந்:4 13/2
நல் நெடும் காலின் மைந்தன் நாமமும் அனுமன் என்பேன் – சுந்:4 31/4
மற்றை நல் அணிகள் காண் உன் மங்கலம் காத்த மன்னோ – சுந்:4 35/4
திறம் தெரிவது என்னை-கொல் இ நல்_நுதலி செய்கை – சுந்:4 64/4
மோக்கும் முலை வைத்து உற முயங்கும் ஒளிர் நல் நீர் – சுந்:4 67/1
நல் மத்தம் நாகத்து அயல் சூடிய நம்பனே போல் – சுந்:4 84/3
கூறுற்ற சொல் என்று உள கோது அறு நல் மருந்தால் – சுந்:4 88/3
ஏய நல் மொழி எய்த விளம்பிய – சுந்:5 11/1
நாட்டார் நல்லவர் நல் நூலும் – சுந்:5 45/3
நல் நாள் காணுதல் நன்று அன்றோ – சுந்:5 52/3
உன்னால் நல் அறம் உண்டானால் – சுந்:5 52/4
நாகம் ஒன்றிய நல் வரையின்-தலை மேல்_நாள் – சுந்:5 77/1
நடந்து செலல் ஆகும் எனல் ஆகியது நல் நீர் – சுந்:6 18/4
வண்டு அலம்பு நல் ஆற்றின் மராமரம் – சுந்:6 32/1
நல் திரை கடல்களோடு மழைகளை நா அடக்க – சுந்:7 12/4
வெயர்த்திலன் மிசை உயிர்த்திலன் நல் அற வீரன் – சுந்:7 53/4
பொத்து உகு பொரு_இல் நல் நீர் சொரிவன போவ போல – சுந்:8 7/3
பல்_இயம் துவைப்ப நல் மா பணிலங்கள் முரல பொன் தேர் – சுந்:8 8/1
அஞ்சு எனும் புலன்கள் ஒத்தார் அவனும் நல் அறிவை ஒத்தான் – சுந்:9 63/4
குரக்கு நல் வலம் குறைந்தது என்று ஆவலம் கொட்டி – சுந்:11 60/1
கூட்டிய படையும் தேவர் கொடுத்த நல் வரமும் கொட்பும் – சுந்:12 71/2
ஒன்று வீந்தது நல் உணர் உம்பரை – சுந்:12 89/3
ஈறு_இல் நாண் உக எஞ்சல்_இல் நல் திரு – சுந்:12 99/1
புகர்_இல் நல் மரத்து உறு வெறி உலகு எலாம் போர்ப்ப – சுந்:13 23/2
தொல்லை நல் நிலை தொடர்ந்த பேர் உணர்வு அன்ன தொழிலால் – சுந்:13 29/3
நல் பெரும் தவத்தள் ஆய நங்கையை கண்டேன் அல்லேன் – சுந்:14 29/2
தூய நல் அறனும் என்று இங்கு இனையன தொடர்ந்து காப்ப – சுந்:14 38/2
வித்தக காண்டி என்று கொடுத்தனன் வேத நல் நூல் – சுந்:14 46/3
நல் நெறி குமரர் போக நயந்து உடன் புணர்ந்த சேனை – சுந்:14 52/2
தள்ளற்கு அரு நல் சிறை மாடு தழைப்பொடு ஓங்க – சுந்-மிகை:1 5/1
எள்ளற்கு அரு நல் நிறம் எல்லை இலாத புல்ல – சுந்-மிகை:1 5/2
நல் நகர் அதனை நோக்கி நளின கைம் மறித்து நாகர் – சுந்-மிகை:1 19/1
நல் தவம் உடையள் யானாகின் நாயகன் – சுந்-மிகை:4 1/3
நல் கடன் இது நம் உயிர் நாயகர் – சுந்-மிகை:13 4/1
நல் நகர் நோக்கினன் நாகம் நோக்கினான் – யுத்1:2 2/2
நல் நகர் அழிந்தது என நாணினை நயத்தால் – யுத்1:2 50/1
நாயகன் தனி ஞானி நல் அறத்துக்கு நாதன் – யுத்1:3 19/3
மூ தக்கோய் இது நல் தவம் அன்று என மொழியா – யுத்1:3 22/3
வேதத்தானும் நல் வேள்வியினானும் மெய் உணர்ந்த – யுத்1:3 30/1
நல் நெடும் செல்வமும் நாளும் நாம் அற – யுத்1:3 78/2
சீல நல் உரை சீதம் மிக்கு அடுத்தலின் கிழியொடு நெய் தீற்றி – யுத்1:3 86/2
நல் வீரத்தை அழித்தது நண்ணுற்று – யுத்1:3 95/2
ஆய பெறும் நல் நெறி தம் அறிவு என்று – யுத்1:3 108/1
நாடி நான் தருவென் என்ற நல் அறிவாளன் நாளும் – யுத்1:3 128/1
நல் அறமும் மெய்ம்மையும் நான்மறையும் நல் அருளும் – யுத்1:3 173/1
நல் அறமும் மெய்ம்மையும் நான்மறையும் நல் அருளும் – யுத்1:3 173/1
ஆதி அம் பரமனுக்கு அன்பும் நல் அறம் – யுத்1:4 21/1
அரக்கரை ஆசு_அற கொன்று நல் அறம் – யுத்1:4 66/1
நகை புலத்ததாம் அன்றே நல் தாயம் உளது ஆய பற்றால் மிக்க – யுத்1:4 101/2
ஆதலால் இவன் வரவு நல் வரவே என உணர்ந்தேன் அடியேன் உன் தன் – யுத்1:4 102/1
தீர்த்தன் நல் அருளை நோக்கி செய்ததோ சிறப்பு பெற்றான் – யுத்1:4 140/1
கூர்த்த நல் அறத்தை நோக்கி குறித்ததோ யாது-கொல்லோ – யுத்1:4 140/2
தஞ்ச நல் துணைவன் ஆன தவறு_இலா புகழான்-தன்னை – யுத்1:4 141/3
நாடுவான் அன்று கண்ட நான்முகன் கழீஇய நல் நீர் – யுத்1:4 150/2
வெவ் வழி விலங்கி நல் நெறியை மேவினான் – யுத்1:5 14/4
பொருள் நயந்து நல் நூல் நெறி அடுக்கிய புல்லில் – யுத்1:6 2/2
பொங்கு நல் நெடும் புனல் அற பொரித்தன போன்ற – யுத்1:6 26/4
கை எடுத்து அழைத்த யானை போன்றன களி நல் யானை – யுத்1:8 16/4
இருள் நல் குன்றம் அடுக்கின ஏய்ந்தன – யுத்1:8 35/2
நெற்றியின் அரக்கர்_பதி செல்ல நெறி நல் நூல் – யுத்1:9 5/1
நல் நலம் ஆக வாங்கி நால் வகை சதுரம் நாட்டி – யுத்1:9 15/2
நல் நகர் நொய்தின் செய்தான் தாதையும் நாண் உட்கொண்டான் – யுத்1:9 15/4
நல் தவ பயன் தந்து உய்ப்ப முந்துற போந்த நம்பி – யுத்1:9 23/4
உரவு நல் அணை ஓட்டிய ஊற்றமும் – யுத்1:9 39/2
துணரும் நல் விளக்கு ஏந்தினர் சுற்றினார் – யுத்1:9 41/4
மதி நெறி அறிவு சான்ற மாலியவான் நல் வாய்மை – யுத்1:9 71/1
நல் நிலை நின்று தீர்ந்து நவை உயிர்கள்-தோறும் – யுத்1:9 73/2
நல் குவடு அனைய வீரர் ஈட்டத்தின் நடுவண் நின்றான் – யுத்1:10 5/3
நல் நெறி அறிஞ நோக்காய் நளி நெடும் தெருவின் நாப்பண் – யுத்1:10 15/1
நல் இலங்கை முதலோர் நவை இல்லோர் – யுத்1:11 11/2
சுருதி அன்ன தாய் சிவந்த நல் கனி என்று சொல்ல – யுத்1:12 3/3
கொழு மணி முடிகள்-தோறும் கொண்ட நல் மணியின் கூட்டம் – யுத்1:12 33/1
நல் நுதல் சீதையால் என் ஞாலத்தால் பயன் என் நம்பீ – யுத்1:12 38/2
நாய் தர கொள்ளும் சீயம் நல் அரசு என்று நக்கான் – யுத்1:14 29/4
நனை மலர் கண்கள் நீர் சொரிய நல் நெறி – யுத்1-மிகை:2 22/3
அன்னவன் புகழ் சீலம் நல் அறம் தனி மெய்ம்மை – யுத்1-மிகை:3 7/1
நல் தவற்கு ஒரு தீங்கு இலை என அவண் நயந்தாள் – யுத்1-மிகை:3 16/4
நல் துணைவரை முகம் நயந்து நோக்குறா – யுத்1-மிகை:4 4/4
தலம் கொடு சமைத்து நல் நகரும் தந்து இதற்கு – யுத்1-மிகை:5 3/3
நல் அமைச்சர் நவை அறு கேள்வியர் – யுத்1-மிகை:9 9/2
நல் நகர்க்கு வந்தோம் ஐய நாங்களே – யுத்2:15 89/2
நல் புற கோதை தன் நளின செம் கையின் – யுத்2:15 112/1
நல் இயல் நவை அறு கவிஞர் நா வரும் – யுத்2:15 114/3
அடுத்த நல் உணர்வு ஒழிந்திலன் அம்பரம் செம்பொன் – யுத்2:15 210/1
காசு_இல் நல் நெடும் கரம் எடுத்து ஆடிட கயிலை – யுத்2:15 223/2
ஆற்றல் நல் நெடும் கவிஞன் ஓர் அங்கதம் உரைப்ப – யுத்2:15 248/3
நல் இயல் கவிஞர் நாவில் பொருள் குறித்து அமர்ந்த நாம – யுத்2:16 22/1
குறைவு_இல் நல் சகடம் ஓர் ஆயிரம் கொடு – யுத்2:16 101/2
விராவு நல் அமர் விளைக்குதும் யாம் என விளம்பா – யுத்2:16 229/4
நல் நெடும் கவசத்து நாம வெம் கணை – யுத்2:16 306/3
நங்கை நல் நலம் கொடுக்கிய வந்த நான் வானவர் நகை செய்ய – யுத்2:16 323/2
புனையும் நல் நெடு நீறு என நூறிய புரவலன் பொர வென்று – யுத்2:16 326/2
நல் நெடும் களி மால் யானை நாணுற நடந்து வந்தான் – யுத்2:17 5/4
நல் நெடும் செல்வம் துய்ப்பேன் ஆக்கினை நல்கி நாளும் – யுத்2:17 63/2
நல் மேருவின் நின்றனன் நாடி அவன் – யுத்2:18 49/2
நல் நெடும் தலைகளை துணித்து நால் வகை – யுத்2:18 123/3
நல் நெடும் செரு செய்வாயோ சொல்லுதி நயந்தது என்றான் – யுத்2:18 186/4
நல் நான்மறையான் அது நாற்பது வெள்ளம் என்ன – யுத்2:19 24/3
புதையும் நல் மணி பொன் உருள் அச்சொடும் – யுத்2:19 127/1
தூசு வீசினர் நல் நெறி துன்னினார் – யுத்2:19 130/4
அ பாசம் வீச ஆற்றாது அழிந்த நல் அறிவு போன்றான் – யுத்2:19 201/4
நல் வித்தாய் நடந்தான் முன்னே என்பரோ நயந்தோர் தத்தம் – யுத்2:19 210/3
மேல் நடை அனைய மற்றும் நல் வழி நல்க வேண்டி – யுத்2:19 283/3
நடுக்கம் உற்றிட நல் அறம் ஏங்கிட கயிலை – யுத்2-மிகை:15 32/3
நிரக்கும் நல் ஒளி பரந்தன உலகு எலாம் நிமிர – யுத்3:20 56/4
நல் அறம் ஆர்த்தது நமனும் ஆர்த்தனன் – யுத்3:22 42/4
பால் நல் வேலையை பருகுவ சுடர் முக பகழி – யுத்3:22 66/3
அ நல் போர் அவர் அறிவுறாவகை மறைந்து அயன்-தன் – யுத்3:22 90/3
வெல் நல் போர் படை விடுதலே நலம் இது விதியால் – யுத்3:22 90/4
இடுக்கு ஒன்று ஆகின்றது இல்லை நல் வேள்வியை இயற்றி – யுத்3:22 91/3
தம்தம் நல் உணர்வு ஒடுங்கினர் மண் உற சாய்ந்தார் – யுத்3:22 175/4
வேண்டாவோ நான் நல் அறம் அஞ்சி மெலிவுற்றால் – யுத்3:22 209/4
ஆன்றோர் சொல்லும் நல் அறம் அன்னான் வயமானால் – யுத்3:22 211/2
முழுதும் இ உலகம் மூன்றும் நல் அற மூர்த்தி-தானும் – யுத்3:24 23/2
நல் நெடு நகரம் நோக்கி அதன் நடு நாப்பண் ஆய – யுத்3:24 49/2
நல் குன்றம் அதனை கண்டான் உணர்ந்தனன் நாகம் முற்ற – யுத்3:24 60/3
நல் உயிர் ஈகுவது ஒன்று நல் நிறம் – யுத்3:24 90/3
நல் உயிர் ஈகுவது ஒன்று நல் நிறம் – யுத்3:24 90/3
நல் மருந்து உதவும் என்று உரைத்த நல் உரைக்கு – யுத்3:24 92/2
நல் மருந்து உதவும் என்று உரைத்த நல் உரைக்கு – யுத்3:24 92/2
நல் பெரும் கல்வி செல்வம் நவை அறு நெறியை நண்ணி – யுத்3:25 6/1
தறி பொரு களி நல் யானை சேவகம் தள்ளி ஏங்க – யுத்3:25 19/1
கெட்டன எனினும் வாழ்க்கை கெடாது நல் கிளி அனாளை – யுத்3:26 9/3
நல் மகன் உம்பி கூற நண்ணலார் ஆண்டு நண்ணி – யுத்3:26 14/2
நல் பெரு வாடை உற்ற மரங்களின் நடுக்கம் எய்தா – யுத்3:26 57/2
இறையவன் இராமன் என்னும் நல் அற மூர்த்தி-என்னின் – யுத்3:28 51/2
நல் உயிர் பொறையோடு நடுங்குவார் – யுத்3:29 3/2
கூளிகட்கு நல் உடன்பிறந்தோர் பெரும் குழுவாய் – யுத்3:30 23/3
அடைத்த நல் உரை விளம்பினென் அளவளாய் அமைவுற்று – யுத்3:30 31/3
நினையும் நல் வரவு ஆக நும் வரவு என நிரம்பி – யுத்3:30 33/3
பொன்னும் நல் நெடு மணியும் கொண்டு அல்லது புனைந்த – யுத்3:31 14/3
நஞ்சம் அமுதத்தை நனி வென்றிடினும் நல் அறம் நடக்கும் அதனை – யுத்3:31 151/3
இரக்கம் உளது ஆகின் அது நல் அறம் எழுந்து வளர்கின்றது இனி நீர் – யுத்3:31 152/2
வண்டினின் பொலியும் நல் யாழ் வழியுறு நறவம் வானத்து – யுத்3-மிகை:22 1/3
வந்த நல் மருந்தினை மருத்து வானவன் – யுத்3-மிகை:23 2/1
வினையின் நல் மருந்து அளிக்கின்றான் உயிர்க்கின்றான் வீரன் – யுத்4:32 39/3
வினையின் நல் நிதி முதலிய அளப்ப_அரும் வெறுக்கை – யுத்4:35 24/3
அறத்து அலாது செல்லாது நல் அறிவு வந்து அணுக – யுத்4:37 124/2
குழை பொலி நல் அணி குலங்கள் வில்லிட – யுத்4:38 15/2
வேத நல் மணி வேகடம் செய்து அன்ன – யுத்4:40 16/3
ஓய்வு இல் நல் அறமும் மற்று உயிர்கள் யாவையும் – யுத்4:40 67/4
அடியின் வீழ்தலும் எடுத்து நல் ஆசியோடு அணைத்து – யுத்4:41 37/1
ஊட்டிய நல் மருந்து ஒத்த தாம்-அரோ – யுத்4:41 87/3
கோவொடு தூசு நல் குல மணி குழாம் – யுத்4:41 102/1
தாவு நீர் உடுத்த நல் தரணி தன்னுடன் – யுத்4:41 102/3
மான் முகத்து ஒருவன் நல் நாள் மண்டபம் வயங்க கண்டான் – யுத்4:42 13/4
நல் நெடும் பூமி என்னும் நங்கை தன் கொங்கை ஆர – யுத்4:42 19/4
தேறுதல் செய்து உழல் போதில் தீவினை மாய்த்திட போம் நல் வினையே போல – யுத்4-மிகை:37 30/4
துய்ய நல் மணி பீடமும் தோற்றுவித்து – யுத்4-மிகை:39 10/2
சொல்லின் நல்ல நல் தோகையே சோபனம் – யுத்4-மிகை:40 2/2
நல் இருள் பரவை மேனி நாரணன் தமரை கண்டால் – யுத்4-மிகை:41 28/3
கண்ணின் நாடி நல் உயிரினை காண்கிலாது இருந்தார் – யுத்4-மிகை:41 42/3
ஒன்றும் நல் சீதையோடும் உம்பரும் பிறரும் காண – யுத்4-மிகை:41 49/2
உரிய நல் தமர் அனைவர்க்கும் உதவி பின் அவனும் – யுத்4-மிகை:41 203/3
பான நல் அமுதுடன் கருப்பூரமும் பலவும் – யுத்4-மிகை:41 205/1
தோரணம் நட்டு மேல் துகில் பொதிந்து நல்
பூரண பொன் குடம் பொலிய வைத்து நீள் – யுத்4-மிகை:41 212/1,2
அனகனை எதிர்கொள்க என்று அறைந்த பேரி நல்
கனகம் நல் கூர்ந்தவர் கைப்பட்டு என்னவும் – யுத்4-மிகை:41 218/1,2
கனகம் நல் கூர்ந்தவர் கைப்பட்டு என்னவும் – யுத்4-மிகை:41 218/2
நல்_நுதல் தன்னை தேடி தென் திசை நடக்கும் ஐயன் – யுத்4-மிகை:41 235/2
கொண்ட நல் தவம்-தன்னாலே உவந்து முன் கொடுத்தது என்றான் – யுத்4-மிகை:42 13/4
கரும் தடம் கண்ணினாற்கு காப்பு நாண் அணியும் நல் நாள் – யுத்4-மிகை:42 15/3
நாளை நீ மவுலி சூட நன்மை சால் பெருமை நல் நாள் – யுத்4-மிகை:42 22/1
சிங்க ஏறு அனையான் செய்ய திருமுடி ஆட்டும் நல் நீர் – யுத்4-மிகை:42 29/3
நல் நெறி அறிவு சான்றோர் நான்மறை கிழவர் மற்றை – யுத்4-மிகை:42 47/1

TOP


நல்_நுதல் (3)

நாமத்தால் அழிவாள் ஒரு நல்_நுதல்
சேமத்து ஆர் வில் இறுத்தது தேரும்-கால் – பால:21 39/1,2
நாயகன் திருமனை-நின்று நல்_நுதல்
மேயினள் வீடணன் கோயில் மென்_சொலாய் – சுந்:3 52/3,4
நல்_நுதல் தன்னை தேடி தென் திசை நடக்கும் ஐயன் – யுத்4-மிகை:41 235/2

TOP


நல்_நுதலவள் (1)

நல்_நுதலவள் நின் கேள் நளிர் கடல் நிலம் எல்லாம் – அயோ:8 40/3

TOP


நல்_நுதலி (1)

திறம் தெரிவது என்னை-கொல் இ நல்_நுதலி செய்கை – சுந்:4 64/4

TOP


நல்க (13)

நல புகழ் பெற இனி நல்க வேண்டுமால் – பால:5 79/4
பெற்றாயும் நீயே பிறர் இல்லை பிறர்க்கு நல்க
கற்றாய் இது காணுதி இன்று என கைம்மறித்தான் – அயோ:4 132/2,3
பண்டு உலகு அளந்தோன் நல்க பாற்கடல் அமுதம் அ நாள் – ஆரண்:13 123/3
வேண்டிய கொணர்ந்து நல்க விருந்து-செய்து இருந்த வேலை – ஆரண்:16 3/4
ஞான நாயகன் நவை உற நோக்கினர் நல்க
கானம் யாவையும் பரப்பிய கண் என சனகன் – கிட்:10 43/2,3
திரு மறு மார்பன் நல்க அனந்தரும் தீர்ந்து செல்வ – யுத்2:16 144/1
தேவர்க்கும் தேவன் நல்க இலங்கையில் செல்வம் பெற்றால் – யுத்2:16 145/1
என்றே விடை நல்க இறைஞ்சி எழா – யுத்2:18 19/1
சங்கை ஒன்று இன்றி தீர்ந்தார் பாசத்தை தருமம் நல்க – யுத்2:19 278/4
மேல் நடை அனைய மற்றும் நல் வழி நல்க வேண்டி – யுத்2:19 283/3
நலம் சுரந்தன பெரும் குறி முறைமையின் நல்க
குலம் சுரந்து எழு கொடுமையன் வரன்முறை கொண்டே – யுத்3:22 161/2,3
மற்றை வெம் புள்ளின் வேந்தன் வருகிலன் மருந்து நல்க
கொற்ற மாருதி அங்கு இல்லை யார் உயிர் கொடுக்கல்-பாலார் – யுத்3:26 79/3,4
வில்லியர் ஒருவர் நல்க துடைத்துறும் வெறுமை தீர்ந்தேன் – யுத்3:28 61/3

TOP


நல்கல் (1)

நல் நெடும் பெரும் படை நல்கல் அன்றியே – அயோ:14 44/2

TOP


நல்கலால் (1)

கண்களின் காணவே களிப்பு நல்கலால்
மங்கையர்க்கு இனியது ஓர் மருந்தும் ஆயவள் – பால:10 33/2,3

TOP


நல்கலின் (1)

நறிது ஆம் நல் அமிழ்து உண்ண நல்கலின்
பிறியா இன் உயிர் பெற்ற பெற்றி தாம் – கிட்:8 6/1,2

TOP


நல்கலை (1)

நாயக நீயே பற்றி நல்கலை போலும் என்னா – ஆரண்:11 66/3

TOP


நல்கலோடும் (1)

நறு மலர் தாரும் வாச கலவையும் நல்கலோடும்
உறு துயர் தணிந்து மன்னன் உய்த்து உணர்ந்து உரைக்கலுற்றான் – பால-மிகை:11 11/3,4

TOP


நல்கவே (1)

நண்ணினர் நோக்கவும் அயிர்ப்பு நல்கவே – யுத்2:15 103/4

TOP


நல்கா (4)

முப்புரம் எரித்த தனி மொய் கணையும் நல்கா – ஆரண்:3 56/4
கவர்ந்த போது அன்றி உள்ளம் நினைப்ப ஓர் களிப்பு நல்கா
பவர்ந்த வாள் நுதலினால் தன் பவள வாய்க்கு உவமை பாவித்து – கிட்:13 50/2,3
நன்றாக நின் நிலை நன்று என நல்கா எதிர் நடவா – யுத்2:15 183/3
நரிகள் ஈர்த்தன வணங்கவும் இணங்கவும் நல்கா
இரியல்போவன தொடர்ந்து அயல் இன படை கிடைந்த – யுத்3:20 63/2,3

TOP


நல்காது (2)

நஞ்சமும் கொல்வது அல்லால் நரகினை நல்காது அன்றே – கிட்:11 94/4
உள் நிறை செல்வம் நல்காது ஒளிக்கின்ற உலோபர் ஒத்த – யுத்1:8 19/4

TOP


நல்காய் (1)

முன்னே தந்தாய் இ வரம் நல்காய் முனிவாயேல் – அயோ:3 34/3

TOP


நல்காயோ (1)

நாயே அனைய வல் அரக்கர் நலிய கண்டால் நல்காயோ
நீயே உலகுக்கு ஒரு சான்று நிற்கே தெரியும் கற்பு அதனில் – சுந்:12 122/2,3

TOP


நல்கானால் (1)

நம்பி இவன்-தனை காணின் கொல்லும் இறை நல்கானால்
உம்பியைத்தான் உன்னைத்தான் அனுமனைத்தான் ஒரு பொழுதும் – யுத்2:16 352/2,3

TOP


நல்கி (31)

பத்தி ஆன் நிரையும் பாரும் பரிவுடன் நல்கி போனான் – பால:14 72/3
வந்திக்கல் ஆகும் மடவாட்கும் வகுத்து நல்கி
நிந்திக்கல் ஆகா உருவத்தினன் நிற்ப மென் பூ – பால:17 22/2,3
ஞாலம் யாவையும் சுமந்திரன் தன்-வயின் நல்கி
கோலும் மா தவத்து இமகிரி மருங்கினில் குறுகி – பால-மிகை:9 43/1,2
கோ மருகனுக்கு நல்கி பின்னரும் குணிக்கலுற்றான் – பால-மிகை:11 44/4
ஆதலால் இராமனுக்கு அரசை நல்கி இ – அயோ:1 30/1
நல் நிதி குவையும் நனி நல்கி தன் – அயோ:2 6/2
வரிந்து ஆர் வில்லாய் வாய்மை வளர்ப்பான் வரம் நல்கி
பரிந்தால் என் ஆம் என்றனள் பாயும் கனலே போல் – அயோ:3 47/2,3
புக்கு உறைவிடம் நல்கி பூசனை முறை பேணி – அயோ:9 28/1
தன்னை நல்கி அ தருமம் நல்கினான் – அயோ:11 117/3
நாதன் அ அகன் புனல் நல்கி நண்ண அரும் – அயோ:14 118/3
நல்கி நாயகன் நாள்_மலர் பாதத்தை – அயோ-மிகை:2 2/1
நனி உறை என்று அவற்கு அமைய நல்கி தாம் – ஆரண்:3 10/2
குழு வழு இல் புட்டிலொடு கோடி என நல்கி – ஆரண்:3 55/4
காயத்தை நல்கி துயரின் கரை ஏற்றி – ஆரண்:15 48/2
தன்னுடை உரிமை செல்வம் தம்பிக்கு தகவின் நல்கி
நல் நெடும் கானம் சேர்ந்தான் நாமமும் இராமன் என்பான் – கிட்:2 28/2,3
நாட்டு ஒரு கருமம் செய்தாய் எம்பிக்கு இ அரசை நல்கி
காட்டு ஒரு கருமம் செய்தாய் கருமம்தான் இதன்-மேல் உண்டோ – கிட்:7 87/3,4
தாய் என உயிர்க்கு நல்கி தருமமும் தகவும் சால்பும் – கிட்:7 125/1
ஏகு-மின் ஏகி எம் உயிர் நல்கி இசை கொள்ளீர் – கிட்:17 19/1
பின்னவற்கு அரசு நல்கி துணை என பிடித்தான் எங்கள் – சுந்:4 31/2
காதலின் கனி காய் நல்கி காத்ததும் கவியது அன்றோ – யுத்1-மிகை:4 10/4
விம்முறு சேனை வெள்ள தலைவர்க்கு விடையும் நல்கி
கம்மென கமழும் வாச மலர் அணை கருக சேர்ந்தான் – யுத்1-மிகை:13 4/3,4
கையினால் எள் நீர் நல்கி கடன் கழிப்பாரை காட்டாய் – யுத்2:16 132/4
இந்திரன் உணர்ந்த நல்கி எய்தினாள் இழுக்குற்றாளோ – யுத்2:17 16/2
நல் நெடும் செல்வம் துய்ப்பேன் ஆக்கினை நல்கி நாளும் – யுத்2:17 63/2
இடை உளது எம்-பால் நல்கி பின் நிரை நிற்றிர் ஈண்டு இ – யுத்3:22 20/3
அயில்கின்றேனுக்கு ஆவன நல்கி அயிலாதாய் – யுத்3:22 205/2
ஆசு அற நல்கி ஒல்கா போர் தொழிற்கு அமைவது ஆனான் – யுத்4:35 3/4
இந்த மா மலை இரும் என யாவையும் நல்கி
விந்தை தங்கிய தோளினீர் வேந்தனை பூசித்து – யுத்4-மிகை:41 112/2,3
ஆங்கு அவற்கு அவயம் நல்கி அரசொடு முடியும் ஈந்து – யுத்4-மிகை:41 241/1
நான்முகன் தாதைதான் தன் மகன் என்று நல்கி விம்மி – யுத்4-மிகை:41 295/1
எ வகை திறனும் நல்கி இனியன பிறவும் கூறி – யுத்4-மிகை:42 63/2

TOP


நல்கிய (9)

வரி சிலை வாங்கி ஓர் வசையை நல்கிய
ஒருவனை தழுவிநின்று உச்சி மோந்து தன் – பால:24 43/2,3
பொறையின் நல்கிய அசமஞ்சற்கு அஞ்சுமான் புதல்வன் – பால-மிகை:9 30/2
தாளின் நல்கிய கங்கையை தந்து தந்தையரை – அயோ:1 66/3
கொண்டல்_வண்ணனை நல்கிய கோசலை – அயோ:2 3/2
நாள்-செய்த கமலத்து அண்ணல் நல்கிய நவை இல் ஆற்றல் – ஆரண்:13 122/1
நாம கூடு அ பெரும் திசையை நல்கிய
வாம கூட சுடர் மணி வயங்குறும் – கிட்:14 11/2,3
நாள் நாளும் தான் நல்கிய காவல் நனி மூதூர் – சுந்:2 73/1
நரம்பு இழைத்த நின் பாடலின் நல்கிய
வரம் பிழைக்கும் மறை பிழையாதவன் – சுந்:12 98/2,3
சுகத்தை நல்கிய சுருதி நாயக என தொழுதார் – யுத்4-மிகை:40 18/4

TOP


நல்கியது (2)

நல்கியது அரிவையர் நடுவிற்கே-கொலாம் – அயோ:12 41/2
இடர் கடந்து நான் இருப்ப நீ நல்கியது இதுவோ – யுத்3:22 189/2

TOP


நல்கியே (2)

வேதியர்க்கு அரு மறை விதியின் நல்கியே – பால:23 49/4
எது வித பொருள்களும் இமைப்பின் நல்கியே
திதி முதல் அங்கம் அஞ்சு-அவையும் தெற்றென – ஆரண்-மிகை:10 12/2,3

TOP


நல்கின் (1)

மேயினென் விதியே நல்கின் மேவல் ஆகாது என் என்றான் – கிட்:3 23/4

TOP


நல்கினன் (2)

நயம் தெரி அனுமன் வேண்ட நல்கினன் நம்மை இன்னும் – கிட்:11 80/4
நாளை வா என நல்கினன் நாகு இளம் கமுகின் – யுத்2:15 255/3

TOP


நல்கினனால் (1)

நாலாகிய-தாம் வருணன்-தனின் முன் எமை நல்கினனால் – அயோ-மிகை:4 4/4

TOP


நல்கினாய் (1)

நின்று வாழுமா நெடிது நல்கினாய்
ஒன்றும் இன்னல் நோய் உறுகிலாது நீ – யுத்3:24 113/2,3

TOP


நல்கினார் (1)

நன்று ஆம் நாமம் நவின்று நல்கினார்
வன் தோளான் சிறை வானம் தாயவே – கிட்:16 49/3,4

TOP


நல்கினாள் (5)

பூசமும் மீனமும் பொலிய நல்கினாள்
மாசு அறு கேகயன் மாது மைந்தனை – பால:5 102/3,4
கன்று உடை பசுவின் கடல் நல்கினாள் – அயோ:2 9/4
நாயகம் அனையது ஓர் மாலை நல்கினாள் – அயோ:2 59/4
அன்னமும் தளிர் ஆடையும் நல்கினாள் – அயோ-மிகை:2 1/4
வேத்திரத்து ஆசனம் விதியின் நல்கினாள்
மா திரிதண்டு அயல் வைத்த வஞ்சனும் – ஆரண்:12 34/2,3

TOP


நல்கினான் (9)

தன்னையும் சுமித்திரை-தனக்கு நல்கினான்
ஒன்னலர்க்கு இடமும் வேறு உலகின் ஓங்கிய – பால:5 89/2,3
நனையும் நாள் முறியும் கொய்து நல்கினான் – பால:17 37/4
நாயகன் சுந்தன் என்பவற்கு நல்கினான் – பால-மிகை:7 7/4
தன்னை நல்கி அ தருமம் நல்கினான்
பன்னு தொல் அற படிவம் நோக்கினான் – அயோ:11 117/3,4
எம்மையும் தருவன இரண்டும் நல்கினான் – அயோ:14 133/4
ஒன்றும் சொல் கொடு உணர்ச்சி நல்கினான்
வன் திண் தோள் வரை அன்ன மாருதி – கிட்:16 38/3,4
நடுக்கினான் உலகை என்பார் நல்கினான் என்னல்-பாற்றோ – யுத்2:15 127/2
ஞாலம் உண்டவ நல்கினான் – யுத்2:16 117/4
எவரும் சிலை வலான் யாவும் நல்கினான் – யுத்4:41 102/4

TOP


நல்கினென் (1)

அமைய நல்கினென் அடங்கலும் அவிப்பதற்கு அமைந்தேன் – யுத்3:22 192/2

TOP


நல்கினை (3)

இம்மையே மறுமை-தானும் நல்கினை இசையோடு என்றாள் – சுந்:4 71/4
நாடி வந்து எனது இன் உயிர் நல்கினை நல்லோய் – சுந்:5 83/3
என்-வயின் நல்கினை ஏகுதி என்றால் – யுத்3:26 35/1

TOP


நல்கு (5)

மன் உயிர்க்கு நல்கு உரிமை மண் பாரம் நான் சுமக்க – அயோ:14 60/1
பிடித்து நல்கு இ உழை என பேதையேன் – ஆரண்:12 3/1
நகை உடை முகத்தை ஆகி இன் உரை நல்கு நாவால் – கிட்:9 9/4
பிறந்தாயும் ஒத்தி பிறவாயும் ஒத்தி பிறவாமல் நல்கு பெரியோய் – யுத்2:19 258/3
பிறவியின் பகைஞ நல்கு விடை என பெயர்ந்து போனான் – யுத்2:19 270/4

TOP


நல்கு-மின் (1)

காத்து நல்கு-மின் தெய்வதங்காள் என்றார் – அயோ:4 231/3

TOP


நல்குதலும் (1)

நடையில் படு நீதியா நல்குதலும் – யுத்2:18 71/4

TOP


நல்குதிரேல் (1)

அஞ்சேல் என நல்குதிரேல் அடியேன் – ஆரண்:12 76/3

TOP


நல்கும் (23)

இறை அறிந்து உயிர்க்கு நல்கும் இசை கெழு வேந்தன் காக்க – பால:2 19/2
மருந்தே அல்லாது என் இனி நல்கும் மணி ஆழி – பால:10 27/4
தும்பிகள் உயிரே அன்ன துணை மட பிடிக்கு நல்கும் – பால:16 2/4
நனி மாதவம் உடையாய் இது பிடி நீ என நல்கும்
தனி நாயகம் உலகு ஏழையும் உடையாய் இது தவிராய் – பால:24 21/1,2
நிமிர் குழல் மடவார் தேற்றி நிறை தவன் சூளி நல்கும்
திமிர் அறு பிரமதத்திற்கு அளித்தனன் திரு அனாரை – பால-மிகை:8 6/3,4
நல்கும் நானிலம் நாளை நினக்கு என்றான் – அயோ:2 13/4
தானே நல்கும் உன் மகனுக்கும் தரை என்றான் – அயோ:3 31/4
தந்தன உயிர் எல்லாம் தன் உயிர் என நல்கும்
அந்தணன் உலகு ஏழும் அமை எனின் அமரேசன் – அயோ:9 22/2,3
நரகதர்க்கு அறம் நல்கும் நலத்த நீர் – அயோ:14 16/1
நாடு அறியா துயர் இழைத்த நவை அரக்கி நின் அன்னை-தன்னை நல்கும்
தாடகையை உயிர் கவர்ந்த சரம் இருந்தது அன்றியும் நான் தவம் மேற்கொண்டு – ஆரண்:6 127/1,2
தண்டல் இல் தவம் செய்வோர் தாம் வேண்டிய தாயின் நல்கும்
மண்டல மகர வேலை அமுதொடும் வந்தது என்ன – ஆரண்:10 162/1,2
தாயினும் உயிர்க்கு நல்கும் சவரியை தலைப்பட்டு அன்னாள் – ஆரண்:15 54/3
உண்ணிய நல்கும் செல்வம் உறு நறும் சோலை ஞாலம் – ஆரண்:16 1/2
பாங்கின் நல் அமுது செய்-மின் என்று அவள் பரவி நல்கும்
தேம் கனி இனிதின் உண்டு திரு உளம் மகிழ்ந்தான் வீரன் – ஆரண்-மிகை:16 1/3,4
நடுங்கினர்க்கு அபயம் நல்கும் அதனினும் நல்லது உண்டோ – கிட்:2 23/4
தம்மையே தமர்க்கு நல்கும் தனி பெரும் பதத்தை தானே – கிட்:7 77/2
பதவியை எவர்க்கும் நல்கும் பண்ணவன் பணித்த யாவும் – கிட்:7 141/3
நாயகன் அல்லன் நம்மை நனி பயந்தெடுத்து நல்கும்
தாய் என இனிது பேணி தாங்குதி தாங்குவாரை – கிட்:9 14/1,2
நஞ்சு இவரும் மிடற்று அரவுக்கு அமிர்து நனி கொடுத்து ஆயை கலுழன் நல்கும்
எஞ்சு இல் மரகத பொருப்பை இறைஞ்சி அதன் புறம் சார ஏகி மாதோ – கிட்:13 25/3,4
ஐய கேள் வையம் நல்கும் அயன் அருள் அமைதி ஆக – சுந்:2 91/1
நந்தல்_இல் தெய்வம் ஆய் நல்கும் நான்மறை – யுத்1:3 65/3
அறம் துணை ஆவது அல்லால் அரு நரகு அமைய நல்கும்
மறம் துணை ஆக மாயா பழியொடும் வாழ மாட்டேன் – யுத்3:27 172/1,2
தெளிவு அரும் களிப்பு நல்கும் தேம் பிழி தேறல் ஒத்தான் – யுத்4:41 113/4

TOP


நல்குமால் (1)

நல் நிலையின் உளள் என்னும் நலன் எனக்கு நல்குமால் – சுந்:2 222/4

TOP


நல்குமே (2)

நன்மையும் செல்வமும் நாளும் நல்குமே
தின்மையும் பாவமும் சிதைந்து தேயுமே – பால-மிகை:0 29/1,2
நராதிபர் செல்வமும் புகழும் நல்குமே
விராய் எணும் பவங்களை வேர் அறுக்குமே – பால-மிகை:0 30/2,3

TOP


நல்குரவு (1)

நாமம் இன்று என குனித்தனர் நல்குரவு ஒழிந்தது – பால-மிகை:9 20/3

TOP


நல்குவது (2)

வாம் பரி வேள்வியும் மகாரை நல்குவது
ஆம் புரை ஆகுதி பிறவும் அந்தணன் – பால:5 90/1,2
நல்குவது என் இனி நங்கை கொங்கையை – கிட்:6 6/1

TOP


நல்குவாய் (3)

நாண்_இலாத என் நவையை நல்குவாய்
பூண் நிலாவு தோளினை பொறாய் என – கிட்:3 63/2,3
நனி துடிக்கின்றன ஆய்ந்து நல்குவாய் – சுந்:3 33/4
ஆட்சியே கடன் என அறிந்து நல்குவாய் – சுந்-மிகை:3 8/4

TOP


நல்குவான் (2)

ஒக்க நின்று உயிர்-தொறும் உணர்வு நல்குவான் – அயோ:14 79/4
நாயகற்கு ஓர் உதவியை நல்குவான் – யுத்3:31 130/4

TOP


நல்குவென் (1)

நலம் கிளர் நிதி இரண்டும் நல்குவென் நாம தெய்வ – யுத்2:17 51/2

TOP


நல்ல (13)

நல்ல ஆறு சொல்லும் வேதம் நாலும் அன்ன வாயிலே – பால:3 21/4
நாரதன் கருப்பம் சாறாய் நல்ல வான்மீகன் பாகாய் – பால-மிகை:0 28/1
நன்று இழைத்து அவண் நல்ல தவர்க்கு எலாம் – அயோ:2 9/3
நாறிய நகை அணி நல்ல புல்லினால் – ஆரண்:6 17/1
தாயினும் நல்ல நீரே தணிதிரால் தருமம் அஃதலால் – கிட்:11 55/3
நல்லீர் அ பயன் நண்ணும் நல்ல சொல் – கிட்:16 48/3
நல்லாள் நல்ல கண்கள் கலுழ்ந்தே நகுகின்றாள் – சுந்-மிகை:3 24/4
பெண்கள் ஆனார்க்குள் நல்ல உறுப்பு எலாம் பெருக்கின் ஈட்ட – யுத்2:17 7/2
நம்பியே என்னை சேர்ந்த நண்பரின் நல்ல ஆமே – யுத்2:19 240/3
பாய்ந்தவன் தோளில் மார்பில் பல்லங்கள் நல்ல பண்போடு – யுத்3:21 37/1
ஆரியன் பின்பு போனான் அனைவரும் அதுவே நல்ல
காரியம் என்ன கொண்டார் கடற்படை காத்து நின்றார் – யுத்3:31 68/2,3
ஒள்ளிய நாளின் நல்ல ஓரையின் உலகம் மூன்றும் – யுத்4:42 17/2
சொல்லின் நல்ல நல் தோகையே சோபனம் – யுத்4-மிகை:40 2/2

TOP


நல்லது (17)

விரதம் இதின் நல்லது வேறு இனி யாவது என்றான் – அயோ:4 133/4
வினையின் நல்லது ஓர் இசையை வேய்தலோ – அயோ:14 107/2
நாய் என திரிவது நல்லது அல்லதோ – அயோ:14 125/4
நடுங்கினர்க்கு அபயம் நல்கும் அதனினும் நல்லது உண்டோ – கிட்:2 23/4
நா நின்ற சுவை மற்று ஒன்றோ அமிழ்து அன்றி நல்லது இல்லை – கிட்:13 63/2
போக்கு எனக்கு அடுத்த நண்பீர் நல்லது புரி-மின் என்னா – கிட்:16 62/3
பெற்றாம் நல்லது பெற்றாம் என்றனர் பிறியாது எதிர் எதிர் செறிகின்றார் – சுந்:10 32/4
நல்லது உரைத்தாய் நம்பி இவன் நவையே செய்தான் ஆனாலும் – சுந்:12 112/1
உனக்கும் இன்னதின் நல்லது ஒன்று இல் என உரைத்தான் – யுத்1:3 33/4
உரிய மற்று இதின் நல்லது ஒன்று இல் என உரைத்தான் – யுத்1:3 40/4
நல்லது சொல்லினீர் நாமும் வேறு இனி – யுத்1:4 19/1
நாசம் வந்து உற்ற போதும் நல்லது ஓர் பகையை பெற்றேன் – யுத்2:16 31/3
நிந்தனை நின்னை செய்வர் நல்லது நினைந்தாய் நேரே – யுத்2:16 188/3
அறன் அல்லது நல்லது மாறு அறியான் – யுத்2:18 63/1
உறல் நல்லது பேர் இசை என்று உணர்வான் – யுத்2:18 63/4
ஒல்லும்படி நல்லது உனக்கு உதவ – யுத்2:18 70/1
இங்கண் நல்லது ஒன்று இன்னமும் கேட்டியால் – யுத்4:41 85/4

TOP


நல்லதே (1)

நல்லதே நினைந்தாய் அது நானும் முன் – ஆரண்:3 33/1

TOP


நல்லதேயால் (1)

அன்னது நல்லதேயால் அமைதி என்று அரக்கன் சொன்னான் – யுத்3:26 14/1

TOP


நல்லவர் (6)

நாட்டினை அளித்தி நீ என்று நல்லவர்
ஆட்டு நீர் கலசமே என்னல் ஆன ஓர் – பால:19 39/2,3
ஞானமும் நல்லவர் பேணும் நன்மையும் – அயோ:1 80/2
ஞால மன்னற்கு நல்லவர் நோக்கிய – அயோ:2 27/3
நல் பொன் தோளாய் நல்லவர் பேண நனி நிற்கும் – ஆரண்:15 30/3
நாட்டார் நல்லவர் நல் நூலும் – சுந்:5 45/3
ஆர்ப்பர் நல்லவர் அடைக்கலம் புகுந்தவன் அழிய – யுத்4:32 30/2

TOP


நல்லவர்க்கு (1)

நல்லவர்க்கு உதவினான் நவிலும் நான்மறை – பால:23 69/3

TOP


நல்லவன் (2)

நல்லவன் உரை-செய நம்பி கூறலும் – அயோ:12 22/1
நல்லவன் தோற்பதே நரகன் வெல்வதே – ஆரண்:13 46/2

TOP


நல்லவனை (1)

நல்லவனை நீ உனது நாமம் நவில்க என்ன – யுத்4:36 25/2

TOP


நல்லவா (2)

நன்று அது கண்டு பின்னர் நல்லவா புரிதும் தூணில் – யுத்1:3 123/3
கழிந்தனென் என்ற பின்னர் நல்லவா காண்டி என்னா – யுத்3:28 13/3

TOP


நல்லவும் (3)

நல்லவும் தீயவும் நாடி நாயகற்கு – அயோ:1 9/1
நல்லவும் உள செய்யும் நவைகளும் உள அந்தோ – அயோ:9 27/2
நல்லவும் ஒன்றோ தீயவும் நாடி நவை தீர – கிட்:17 11/1

TOP


நல்லவை (1)

உய் உரை பெற்றாம் நல்லவை எல்லாம் உற எண்ணி – கிட்:17 1/3

TOP


நல்லள் (4)

மண்ணினும் நல்லள் மலர்_மகள் கலை_மகள் கலை ஊர் – அயோ:1 39/1
பெண்ணினும் நல்லள் பெரும் புகழ் சனகி ஆம் நல்லள் – அயோ:1 39/2
பெண்ணினும் நல்லள் பெரும் புகழ் சனகி ஆம் நல்லள்
கண்ணினும் நல்லன் கற்றவர் கற்றிலாதவரும் – அயோ:1 39/2,3
நங்கையே கடைமுறை நல்லள் போலுமால் – அயோ:5 24/4

TOP


நல்லளும் (1)

நாண் இலள் ஐயள் நொய்யள் நல்லளும் அல்லள் என்றாள் – ஆரண்:6 39/4

TOP


நல்லன் (3)

உன் உயிர்க்கு என நல்லன் மன் உயிர்க்கு எலாம் உரவோய் – அயோ:1 37/4
கண்ணினும் நல்லன் கற்றவர் கற்றிலாதவரும் – அயோ:1 39/3
நல் தாயினும் நல்லன் எனக்கு இவன் என்று நாடி – சுந்:1 47/1

TOP


நல்லன (4)

மனக்கு நல்லன சொல்லினை மதி_இலா மனத்தோய் – அயோ:2 72/4
நல்லன நிமித்தம் பெற்றேம் நம்பியை பெற்றேம் நம்-பால் – கிட்:2 34/1
நல்லன நிமித்தங்கள் நனி நயந்துள – யுத்1:4 96/3
நறவும் ஊனும் நவை_அற நல்லன
பிறவும் ஆடையும் சாந்தமும் பெய்ம் மலர் – யுத்4:34 3/1,2

TOP


நல்லனால் (1)

நிறை குணத்தவன் நின்னினும் நல்லனால்
குறைவு இலன் என கூறினள் நால்வர்க்கும் – அயோ:4 4/2,3

TOP


நல்லார் (19)

அரி மலர் தடம் கண் நல்லார் ஆயிரத்து_இரட்டி சூழ – பால:14 64/2
செப்ப அரும் திருவின் நல்லார் தெரிவையர் சூழ போனார் – பால:14 69/4
அணியும் முலையார் அகில் ஆவி புலர்த்தும் நல்லார்
தணியும் மது மல்லிகை தாமம் வெறுத்து வாசம் – பால:16 45/2,3
நறும் கோதையோடு நனை சின்னமும் நீத்த நல்லார்
வெறும் கூந்தல் மொய்க்கின்றன வேண்டல வேண்டு போதும் – பால:17 12/2,3
கொடி உலாம் மருங்குல் நல்லார் குழாத்து ஒரு குரிசில் நின்றான் – பால:18 13/2
மழை குலாவு ஓதி நல்லார் களி மயக்கு உற்று நின்றார் – பால:22 20/2
துவர் இதழ் தெரிவை நல்லார் தோன்றினர் வளரும் நாளில் – பால-மிகை:8 4/2
பூண்-பால் ஆக காண்பவர் நல்லார் புகழ் பேணி – அயோ:3 43/2
தவள ஒண் மதியுள் வைத்த தன்மை-சால் தடம் கண் நல்லார்
துவளும் நுண் இடையார் ஆடும் தோகை அம் குழாத்தின் தொக்கார் – அயோ:3 74/3,4
நல்லார் முகம் ஆம் நளிர் வால் நிலவு ஈன்ற நாம – ஆரண்:10 159/2
எங்கள் போலியர்க்கு நல்லார் நிருதரே போலும் என்றான் – ஆரண்:12 51/4
ஊடுற தாக்கும்-தோறும் ஒல் ஒலி பிறப்ப நல்லார்
ஆடு இயல் பாணிக்கு ஒக்கும் ஆரிய அமிழ்த பாடல் – கிட்:10 32/2,3
நலிவிட அமுத வாயால் நச்சு உயிர்த்து அயில் கண் நல்லார்
மெலிவு உடை மருங்குல் மின்னின் அலமர சிலம்பு விம்மி – சுந்:2 108/2,3
நல்லை நல்லை இ ஞாலத்துள் நின் ஒக்க நல்லார்
இல்லை இல்லையால் எறுழ் வலிக்கு யாரொடும் இகல – சுந்:11 37/1,2
அணி வளை கை நல்லார் அமைந்துளார் – சுந்:13 3/4
ஒன்று இவன்-தன்னை செய்ய வல்லரோ உயிர்க்கு நல்லார் – யுத்1:14 17/4
நல்லார் முறை வீசி நகும் திறலார் – யுத்2:18 67/2
முத்து அன்மை மொழியல் ஆகா முகிழ் இள முறுவல் நல்லார்
இ தன்மை எய்த நோக்கி அரசு வீற்றிருந்த எல்லை – யுத்3:25 17/1,2
சிந்து ஒக்கும் சொல்லினார் உன் தேவியர் திருவின் நல்லார்
வந்து உற்று எம் கணவன் தன்னை காட்டு என்று மருங்கின் வீழ்ந்தால் – யுத்3:29 38/2,3

TOP


நல்லார்க்கு (1)

நாண் எலாம் துறந்தேன் இல்லின் நன்மையின் நல்லார்க்கு எய்தும் – யுத்3:23 31/1

TOP


நல்லாரும் (1)

நல்லாரும் தீயாரும் நரகத்தார் சொர்க்கத்தார் நம்பி நம்மோடு – யுத்4:38 9/3

TOP


நல்லாள் (6)

நாட்டம்தான் எரி உமிழ நல்லாள் மேல் பொல்லாதாள் – ஆரண்:6 113/3
ஈண்டு இருக்கும் நல்லாள் மகள் என்னுமால் – ஆரண்-மிகை:6 3/2
நல் நுதலினாள் முலை நயந்தனன் அ நல்லாள்
என் உயிர் அனாள் அவளை யான் அவன் இரப்ப – கிட்:14 57/2,3
நல்லாள் அ ஊர் வைகு உறை ஒக்கும் நயனத்தாள் – சுந்:2 79/2
நல்லாள் நல்ல கண்கள் கலுழ்ந்தே நகுகின்றாள் – சுந்-மிகை:3 24/4
தாயினும் உயிர்க்கு நல்லாள் இருந்துழி அறிய தக்கோன் – யுத்1:9 79/2

TOP


நல்லாளுடனே (1)

நல்லாளுடனே நட நீ எனலும் – ஆரண்:2 17/3

TOP


நல்லாறு (1)

நல்லாறு உடை வீடணன் நாரணன் முன் – யுத்2:18 54/3

TOP


நல்லான் (3)

சுற்றமும் தானும் உள்ளம் தூயவன் தாயின் நல்லான்
எற்று நீர் கங்கை நாவாய்க்கு இறை குகன் ஒருவன் என்றான் – அயோ:8 11/3,4
நல்லான் அன்றே துஞ்சினன் நஞ்சே அனையாளை – அயோ:11 80/2
தழுவு இரு கரைக்கும் நாதன் தாயினும் உயிர்க்கு நல்லான்
வழுவு இலா எயினர் வேந்தன் குகன் எனும் வள்ளல் என்பான் – யுத்4-மிகை:41 266/3,4

TOP


நல்லானும் (1)

நல்லானும் உருத்து எதிர் நண்ணினனால் – யுத்3:31 194/4

TOP


நல்லீர் (1)

நல்லீர் அ பயன் நண்ணும் நல்ல சொல் – கிட்:16 48/3

TOP


நல்லூர் (1)

வாழ்வு ஆர் தரு வெண்ணெய் நல்லூர் சடையப்பன் வாழ்த்து பெற – பால-மிகை:0 17/1

TOP


நல்லேம் (1)

நல்லேம் உனக்கு எம்மை நாணாமல் நாம் செய்வது – யுத்1:3 168/3

TOP


நல்லேன் (1)

வள்ளலே உனக்கு நல்லேன் மற்று நின் மனையில் வாழும் – ஆரண்:10 77/3

TOP


நல்லை (4)

நல்லை நல்லை இ ஞாலத்துள் நின் ஒக்க நல்லார் – சுந்:11 37/1
நல்லை நல்லை இ ஞாலத்துள் நின் ஒக்க நல்லார் – சுந்:11 37/1
நல்லை ஆகுதி பிழைப்பு இனி உண்டு என நயவேல் – யுத்2:15 254/4
நல்லை போர் வா வா என்றான் நமனுக்கும் நமனாய் நின்றான் – யுத்3:27 90/4

TOP


நல்லையும் (3)

எனக்கு நல்லையும் அல்லை நீ என் மகன் பரதன் – அயோ:2 72/1
தனக்கு நல்லையும் அல்லை அ தருமமே நோக்கின் – அயோ:2 72/2
உனக்கு நல்லையும் அல்லை வந்து ஊழ்வினை தூண்ட – அயோ:2 72/3

TOP


நல்லோய் (6)

நன்று சித்திர நளிர் முடி கவித்தற்கு நல்லோய்
சென்று வேண்டுவ வரன்முறை அமைக்க என செப்ப – அயோ:1 72/3,4
நா அரும் கிளவி செவ்வி நடை வரும் நடையள் நல்லோய் – கிட்:13 64/4
நான்முகன் அளித்துளது இ மா நகரம் நல்லோய் – கிட்:14 56/4
இருந்து பல நாள் கழியும் எல்லையினில் நல்லோய்
திருந்து_இழையை நாடி வரு தேவர் இறை சீறி – கிட்:14 59/1,2
நல்லோய் நின்னை நலிந்தோரை – சுந்:5 42/1
நாடி வந்து எனது இன் உயிர் நல்கினை நல்லோய்
கோடி என்று கொடுத்தனள் மெய் புகழ் கொண்டாள் – சுந்:5 83/3,4

TOP


நல்லோர் (7)

புல்லர்க்கு நல்லோர் சொன்ன பொருள் என போயிற்று அன்றே – பால:7 49/4
தோகையர் இன்னன சொல்லிட நல்லோர்
ஓகை விளம்பிட உம்பர் உவப்ப – பால:13 32/1,2
புத்திரர் இனி பெறுதல் புல்லிது என நல்லோர்
சித்திரம் என தனி திகைத்து உருகி நிற்பார் – அயோ:3 99/3,4
தூதரை கொன்றுளார்கள் யாவரே தொல்லை நல்லோர் – சுந்:12 108/4
உரையுண்ட நல்லோர் என்ன உயிர்த்து உயிர்த்து உழைப்பதானார் – யுத்2:19 168/4
நஞ்சு அன விழியால் அன்றி நகை மணி புதல்வர் நல்லோர்
செம் சிலை மலரால் கோலி திரிந்தவா என்னில் செல்லும் – யுத்3-மிகை:29 4/2,3
தான் வளர்ந்திடுக நல்லோர் தம் கிளை தழைத்து வாழ்க – யுத்4-மிகை:42 72/2

TOP


நல்லோர்-தம் (1)

தான் வளர்ந்திடுக நல்லோர்-தம் கிளை தழைத்து வாழ்க – பால-மிகை:0 41/2

TOP


நல்லோரை (1)

நன்று ஆய் நல்வினை நல்லோரை
தின்றார் தம் குடர் பேய் தின்ன – சுந்:5 44/1,2

TOP


நல்வழி (1)

ஏகும் நல்வழி அல்வழி என் மனம் – பால:11 10/1

TOP


நல்வினை (17)

தேறிய மனத்தான் செய்த நல்வினை பயன்கள் எல்லாம் – பால:8 2/3
நாம வேல் சனகற்கு இன்று நல்வினை பயந்தது என்னா – பால:13 36/4
தொல்லை நல்வினை என உதவும் சூழ்ச்சியார் – அயோ:1 9/4
ஓர்வு_இல் நல்வினை ஊற்றத்தினார் உரை – அயோ:2 28/1
எண்ணும் நல்வினை முற்றுவித்து ஏற்றினான் – அயோ:2 31/3
பைம் துழாய் தெரியலாய்க்கே நல்வினை பயக்க என்பார் – அயோ:3 92/4
நெக்கு நோக்குவோர் நல்வினை பயன் என நேர்வோர் – அயோ:4 210/2
ஏலும் நல்வினை துய்ப்பவர்க்கு ஈறு செல் – அயோ:14 18/3
நாயகன் இராமன் செய்த நல்வினை பயன் இது என்றான் – கிட்:7 151/4
தீவினை நல்வினை என்ன தேற்றிய – கிட்:10 104/1
நன்று ஆய் நல்வினை நல்லோரை – சுந்:5 44/1
எடுத்தான் நல்வினை எ நாளும் – சுந்:5 51/3
களிக்கும் நல்வினை காணாயோ – சுந்:5 53/4
கோது_இல் நல்வினை செய்தவர் உயர்குவர் குறித்து – யுத்1:3 53/3
நல்வினை ஒத்தது நடந்த தானையே – யுத்2:16 308/4
அலக்கணுற்றது தீவினை நல்வினை ஆர்த்து எழுந்தது வேர்த்து – யுத்2:16 333/1
தொழும் தகைய நல்வினை களிப்பினொடு துள்ள – யுத்4:36 27/2

TOP


நல (4)

நல புகழ் பெற இனி நல்க வேண்டுமால் – பால:5 79/4
கலவைகள் புனைவாரும் கலை நல தெரிவாரும் – பால:23 29/1
கரை அறு நல் நல கடற்கு என்று உன்னினான் – ஆரண்:12 30/4
பத இயல் அறிவு பயத்தால் அதின் நல பயன் உளது உண்டோ – சுந்:7 21/2

TOP


நலங்க (1)

நாள் எலாம் புடை தயங்க நாம நீர் இலங்கையில் தான் நலங்க விட்ட – ஆரண்:10 5/3

TOP


நலங்கினன் (1)

நாணத்தால் சிறிது போது நலங்கினன் இருந்து பின்னர் – யுத்3:31 50/1

TOP


நலத்த (4)

எல்லை_இல் நலத்த பகல் என்று உரை-செய்க என்றான் – பால:22 40/4
தேட அரு நலத்த புனல் ஆசை தெறல் உற்றார் – பால:23 2/1
நரகதர்க்கு அறம் நல்கும் நலத்த நீர் – அயோ:14 16/1
நலத்த மாதர் நறை அகில் நாவியும் – சுந்:2 150/1

TOP


நலத்தவன் (1)

மான் முக நலத்தவன் மயன் செய்த தவத்தால் – கிட்:14 56/3

TOP


நலத்தால் (3)

அளியால் இ ஊர் காணும் நலத்தால் அணைகின்றேன் – சுந்:2 81/3
நணித்து வெம் சமம் என்பது ஓர் உவகையின் நலத்தால்
திணி தடம் கிரி வெடித்து உக சிலையை நாண் தெறித்தான் – யுத்4:35 29/1,2
நாடு அணைந்தவர் புகழ்ந்திட வீற்றிரு நலத்தால் – யுத்4:41 7/4

TOP


நலத்தாலும் (1)

குலத்தாலும் நலத்தாலும் குறித்தனவே கொணர் தக்க – ஆரண்:6 121/1

TOP


நலத்தாள் (1)

ஊடி காண காட்டும் நலத்தாள் உடன் நில்லாள் – பால:17 26/2

TOP


நலத்தான் (1)

நாடி ஏகினன் இராகவன் புகழ் எனும் நலத்தான் – சுந்:2 131/4

TOP


நலத்திற்று (1)

மாண்டது ஓர் நலத்திற்று ஆம் என்று உணர்த்துதல் வாய்மைத்து அன்றால் – சுந்-மிகை:1 20/1

TOP


நலத்தின் (5)

நாதனை பிரிந்தனன் நலத்தின் நீங்கினாள் – அயோ:14 50/2
பருகினர் என்றால் வென்றி நலத்தின் பழி அன்றோ – ஆரண்:11 5/2
விளியா நின்றே நீதி நலத்தின் வினை ஓர்வான் – சுந்:2 81/2
நாயகற்கு வந்து உதித்தவும் பூண்டது நலத்தின் – யுத்4:35 19/4
நலத்தின் நின் பிறந்தன நடந்த நன்மை சால் – யுத்4:40 52/2

TOP


நலத்தின்-மேல் (1)

நன் கையாள் தட கைக்கு ஆமோ நலத்தின்-மேல் நலம் உண்டாமோ – கிட்:13 45/4

TOP


நலத்தினால் (2)

கனவு எனும் நலத்தினால் கணவன் புல்லினாள் – பால:19 64/4
தெள்ளிய நலத்தினால் உன் சிந்தனை தெரிந்தது அம்மா – ஆரண்:6 57/2

TOP


நலத்தினாள் (1)

எண்ண அரு நலத்தினாள் இனையள் நின்றுழி – பால:10 35/1

TOP


நலத்தினும் (2)

பின்னை எய்திய நலத்தினும் அரிதினின் பெற்றேன் – அயோ:1 64/2
சிந்தை செய் நலத்தினும் சீதை வானவர் – சுந்:12 19/2

TOP


நலத்தீர் (1)

ஆளும் நலத்தீர் ஆளு-மின் எம் ஆர் உயிர் அம்மா – கிட்:17 3/4

TOP


நலத்து (3)

தொழுகின்ற நல் நலத்து பெண் அரசி தோன்றினாள் – பால:13 17/4
அந்தம்_இல் நலத்து ஆசிகள் கூறினான் – அயோ:14 1/4
பராவ_அரு நலத்து ஒருவன் மைந்தர் பழி இல்லார் – ஆரண்:10 57/2

TOP


நலத்தை (2)

தேசமும் மற்று என் கொற்ற நலத்தை சிரியாரோ – யுத்3:22 215/4
நன்று நன்று என்று சீறி உரைத்தனன் நலத்தை ஓரான் – யுத்3-மிகை:26 2/4

TOP


நலத்தொடு (1)

துனி வரு நலத்தொடு சோர்கின்றாள் ஒரு – பால:19 50/1

TOP


நலத்தோர் (1)

தீயவரொடு ஒன்றிய திறத்து அரு நலத்தோர்
ஆயவரை அ நிலை அறிந்தனர் துறந்து ஆங்கு – பால:15 20/1,2

TOP


நலம் (71)

ஊடு பேரினும் உலைவு இலா நலம்
கூடு கோசலம் என்னும் கோது இலா – பால:2 61/2,3
தாய் ஒக்கும் அன்பின் தவம் ஒக்கும் நலம் பயப்பின் – பால:4 4/1
நமித்திரர் நடுக்கு உறு நலம் கொள் மொய்ம்பு உடை – பால:5 88/1
நலம் செய் வினை உண்டு எனினும் அன்று நகர் நீ யான் – பால:6 7/2
எனக்கு இதன் மேல் நலம் யாது-கொல் என்றான் – பால:8 17/4
நலம் பெய் பூண் முலை நாகு இள வஞ்சியாம் மருங்குல் – பால:9 1/2
நலம் குழைதர நகில்_முகத்தின் ஏவுண்டு – பால:10 45/2
பிறந்து உடை நலம் நிறை பிணித்த எந்திரம் – பால:10 59/1
பெண்ணின் நல் நலம் பெற்றது உண்டே-கொலோ – பால:11 3/2
நன்று மலர் குழல் சீதை நலம் பழுது ஆகாது என்றான் – பால:13 24/4
நாண் உடை நங்கை நலம் கிளர் செம் கேழ் – பால:13 28/2
நவ்வி நோக்கியர் நலம் கொள் மேகலை பொலம் சாயல் – பால:15 9/3
மங்கையர் இள நலம் மைந்தர் உண்ணவே – பால:19 63/4
சொல் நலம் கடந்த காம சுவையை ஓர் உருவம் ஆக்கி – பால:21 12/1
இன் நலம் தெரிய வல்லார் எழுதியது என்ன நின்றாள் – பால:21 12/2
நலம் பெய் கொம்பின் நடந்து வந்து எய்தினாள் – பால:21 20/3
நனி வருந்தி நலம் குடிபோயிட – பால:21 27/1
புணர் நலம் கிளர் கொங்கை புழுங்கிட – பால:21 29/3
துனி உன்னி நலம் கொடு சோர்வு உறு-கால் – பால:23 12/2
நறை இலா மலரும் கல்வி நலம் இலா புலமை நன்னீர் – பால-மிகை:5 1/3
நலம் முதல் நலியினும் நடுவு நோக்குவார் – அயோ:1 5/3
நலம் கொள் மைந்தனை தழுவினன் என்பது என் நளி நீர் – அயோ:1 59/1
வீழ்ந்தது நின் நலம் திருவும் வீழ்ந்தது – அயோ:2 55/3
சாய் அடங்க நலம் கலந்து தயங்கு தன் குல நன்மையும் – அயோ:3 57/1
நலம் கிளர் பூமி என்னும் நங்கையை நறும் துழாயின் – அயோ:3 75/1
நஞ்சினும் வலிய நம் நலம் என்றார் சிலர் – அயோ:4 183/4
நலம் கடிந்து அறம் கெட நயத்தியோ எனா – அயோ:4 186/2
நலம் பெய் வேதியர் மார்பினுக்கு இயைவு உற நாடி – அயோ:10 32/2
மெய் வீரர் பெயர்ந்ததுவும் நலம் ஆயிற்று ஆம் அன்றே விலங்கல் திண் தோள் – அயோ:13 66/2
தேன் நாறு நலம் செறி தொங்கலினான் – ஆரண்:2 12/2
இருக்கை நலம் நிற்கு அருள் என் என்றனன் இராமன் – ஆரண்:3 54/4
நலம் காண் நடந்தனையோ நாயகனே தீவினையேன் நண்பினின்றும் – ஆரண்:4 22/3
நிருதர்-தம் அருளும் பெற்றேன் நின் நலம் பெற்றேன் நின்னோடு – ஆரண்:6 49/1
நங்கைமார்களை புல்லுதிரோ நலம் நுகர்வீர் – ஆரண்:8 4/4
நலம் கையில் அகன்றது-கொல் நம்மின் என நைந்தார் – ஆரண்:10 44/3
நல் நலம் தொலைந்து சோரும் அரக்கனை நாளும் தோலா – ஆரண்:10 110/3
தொடர்வதே நலம் ஆம் என படி மிசை சுற்றி – ஆரண்:13 84/1
நலம் பொறை கூர்தரும் மயிலை நாடிய – ஆரண்:14 101/2
நடந்து தன் இரு கரத்தினில் நலம் பெறும் சிலை-வாய் – ஆரண்-மிகை:8 1/1
நலம் கொள் சுடர் தொகை பரப்பும் நவமணி பத்தியின் இழைத்த நலம் ஆர் கச்சு – ஆரண்-மிகை:10 3/3
நலம் கொள் சுடர் தொகை பரப்பும் நவமணி பத்தியின் இழைத்த நலம் ஆர் கச்சு – ஆரண்-மிகை:10 3/3
நாயகம் உலகுக்கு எல்லாம் என்னல் ஆம் நலம் மிக்கோயை – கிட்:3 23/3
நலம் இது புவனம் மூன்றின் நாயகம் உன்னது அன்றோ – கிட்:7 83/2
நலம் கொள் தேவரின் தோன்றி நவை_அற – கிட்:7 113/1
நன் கையாள் தட கைக்கு ஆமோ நலத்தின்-மேல் நலம் உண்டாமோ – கிட்:13 45/4
மாண்டுறுவது நலம் என வலித்தனம் – கிட்:16 11/2
நாடுதலே நலம் இன்னும் நாடி அ – கிட்:16 21/1
மாதர் நலம் பேணாது வளர்ந்தீர் மறை எல்லாம் – கிட்:17 15/2
பன் நலம் பதினாயிரம் படை – சுந்:3 22/2
வில் நலம் புகழ்ந்து ஏங்கி வெதும்புவாள் – சுந்:3 22/4
நலம் துடிக்கின்றதோ நான் செய் தீவினை – சுந்:3 32/1
அதி நலம் கோதை சேர் ஓதியோடு அன்று அ ஊர் – சுந்:10 43/3
இற்றிதுவே நலம் எண்ணம் மற்று இல் என்று – யுத்1:2 46/2
நாள்கள் சாலவும் நீங்கலின் நலம் கெட மெலிந்த – யுத்1:5 69/3
நல் நலம் ஆக வாங்கி நால் வகை சதுரம் நாட்டி – யுத்1:9 15/2
நலம் கிளர் தேவர்க்கேயோ நான்மறை முனிவர்க்கேயோ – யுத்1:13 23/2
நங்கை நல் நலம் கொடுக்கிய வந்த நான் வானவர் நகை செய்ய – யுத்2:16 323/2
நலம் கிளர் நிதி இரண்டும் நல்குவென் நாம தெய்வ – யுத்2:17 51/2
நம்பி குல கிழவன் கூறும் நலம் ஓராய் – யுத்2:18 271/2
நலம் கொள் நெஞ்சினர் தம் துணை கணவரை நாடி – யுத்3:20 64/1
வெல் நல் போர் படை விடுதலே நலம் இது விதியால் – யுத்3:22 90/4
நலம் சுரந்தன பெரும் குறி முறைமையின் நல்க – யுத்3:22 161/2
காண்டலே நலம் பிற கண்டது இல்லையால் – யுத்3:24 75/4
நின்றான் அது துரந்தான் அவன் நலம் வானவர் நினைந்தார் – யுத்3:27 135/4
மண்டு போரிடை மடிவதே நலம் என மதித்தார் – யுத்4:32 6/4
எ தவம் எ நலம் என்ன கற்பு நான் – யுத்4:40 61/1
நலம் கிளர் கையின் மாண்டது இவண் என நமன்-தன் வாயில் – யுத்4-மிகை:41 58/3
நனி வளர் நட்பு கொண்ட நலம் தரு நாகம் நோக்காய் – யுத்4-மிகை:41 129/4
நாயக கோயில் உள்ள நலம் எலாம் தெரித்தி என்றான் – யுத்4-மிகை:42 10/4
நவ மணி காழும் முத்தும் மாலையும் நலம் கொள் தூசும் – யுத்4-மிகை:42 59/1
நலம் கொள் பேர் உணர்வின் மிக்கோர் நலன் உறும் நெஞ்சர் பின்னர் – யுத்4-மிகை:42 68/3

TOP


நலமும் (1)

உயங்கும் உணர்வும் நல் நலமும் உருகி சோர்வாள் உயிர் உண்ண – பால:10 64/3

TOP


நலன் (13)

உறும் போகம் எல்லாம் நலன் உள் வழி உண்பர் அன்றே – பால:17 12/4
மீள்வதே நலன் என்று அவன் மீண்டனன் – ஆரண்:11 81/4
திடத்து இதுவே நலன் என்று அயல் சென்றாள் – ஆரண்:14 57/4
நாய் ஒத்தேன் என்ன நலன் இழைத்தேன் நான் என்றான் – ஆரண்:15 48/4
நல் இயலாளுக்கு எல்லாம் நலன் அன்றி பிறிது உண்டாமோ – கிட்:13 60/4
நலன் உறு கணவர்-தம்மை நவை உற பிரிந்து விம்மும் – சுந்:2 111/1
நல் நிலையின் உளள் என்னும் நலன் எனக்கு நல்குமால் – சுந்:2 222/4
நல் மருந்து போல் நலன் அற உணங்கிய நங்கை – சுந்:3 3/3
காண்டலே நலன் என கருத்தின் எண்ணினான் – சுந்:12 18/4
குமைப்பது நலன் என முடுகி கூறினார் – யுத்1:4 38/4
அ பொருள் நலன் இழிவு இரண்டும் ஆய்ந்து அகம் – யுத்1-மிகை:4 8/3
இன்னதே நலன் என்று இருந்தான்-அரோ – யுத்4:41 57/4
நலம் கொள் பேர் உணர்வின் மிக்கோர் நலன் உறும் நெஞ்சர் பின்னர் – யுத்4-மிகை:42 68/3

TOP


நலனும் (5)

சிந்தையும் நிறையும் மெய் நலனும் பின் செல – பால:10 39/3
பயிர் ஒன்று கலையும் சங்கும் பழிப்ப அரு நலனும் பண்பும் – பால:21 8/1
அரும்புவ நலனும் தீங்கும் ஆதலின் ஐய நின் போல் – கிட்:9 29/3
ஒருத்தரை நலனும் தீங்கும் தேரினும் உயிரின் ஓம்பும் – யுத்1:4 127/2
நன்று கல்வியும் நன்று நின் திண்மையும் நலனும்
என்று கை மறித்து இராவணன் ஒருவன் நீ என்றான் – யுத்2:15 203/3,4

TOP


நலனே (2)

ஏய்வன நலனே அன்றி இறுதி வந்து அடைவது உண்டோ – யுத்1:7 17/2
மிக்கது நலனே ஆக வீடுபேறு அளிக்கும் அன்றே – யுத்2:16 138/4

TOP


நலனொடும் (1)

பெண் வழி நலனொடும் பிறந்த நாணொடும் – பால:10 55/1

TOP


நலார் (5)

எதிர் எழுந்து அடி விழுந்து அழுது சோர் இள நலார்
அதி நலம் கோதை சேர் ஓதியோடு அன்று அ ஊர் – சுந்:10 43/2,3
ஓவியம் புரை நலார் விழு-தொறும் சிலர் உயிர்த்து – சுந்:10 44/2
நாடினார் மட நலார் நவை இலா நண்பரை – சுந்:10 45/3
கோயிலும் நகரமும் மட நலார் குழலும் நம் குஞ்சியோடும் – யுத்1:2 96/3
அயிர்ப்பர் தம் கணவரை அணுகி அ நலார் – யுத்3:20 48/4

TOP


நலார்-தம் (1)

இரு குழை இடறும் வேல் கண் இள முலை இழை நலார்-தம்
கர கமலங்கள் பூத்த கற்றை அம் கவரி தெற்ற – யுத்4-மிகை:42 36/2,3

TOP


நலார்கள் (1)

மதி இளை கந்துருவுடனே குரோதவசை தாம்பிரை ஆம் மட நலார்கள்
விதி முறையே இவை அனைத்தும் பயந்தனர்கள் விநதை சுதன் அருணன் மென் தோள் – ஆரண்-மிகை:4 5/2,3

TOP


நலாள்-தனை (1)

முருக்கு இதழ் சாந்தையாம் முக_நலாள்-தனை – பால:5 52/3

TOP


நலி (2)

தயிர் உடைக்கும் மத்து என்ன உலகை நலி சம்பரனை தடிந்த அ நாள் – ஆரண்:4 23/1
நாமமும் அவன் பிற நலி கொடா நெடும் – யுத்1:3 73/3

TOP


நலிகிலது (1)

நாயகன் ஒருவனை நலிகிலது உணர்வான் – யுத்4:37 89/2

TOP


நலிகிற்கும் (1)

யான் புக்கது ஒக்கும் எனை யார் நலிகிற்கும் ஈட்டார் – அயோ:4 141/3

TOP


நலிகிற்பர் (1)

மக்கள் நலிகிற்பர் இது நன்று வலி அன்றோ – ஆரண்:11 28/4

TOP


நலிகின்றாள் (1)

விலங்கள் வலிகொண்டு எனது வேள்வி நலிகின்றாள்
அலங்கல் முகிலே அவள் இ அங்க நிலம் எங்கும் – பால:7 25/2,3

TOP


நலிஞ்சு (1)

நலிஞ்சு தின்னும் நாம வேல் – ஆரண்-மிகை:1 10/2

TOP


நலித்தியேல் (1)

நம்பி தம்பி எனது எம்பிரான் வரு துணை தரிக்கிலை நலித்தியேல்
அம்பின் முந்தி உனது ஆவி உண்ணும் இது கா அடா சிலை வல் ஆண்மையால் – யுத்2:19 79/3,4

TOP


நலிந்த (4)

நலிந்த வாள் உழவன் ஓர் நங்கை கொங்கை போய் – பால:19 37/3
ஞானமும் துயரும் தம்முள் மலைந்து என நலிந்த அன்றே – ஆரண்:14 2/4
நலிந்த நங்கை எழிலால் வலி நாளும் – யுத்1:11 2/2
நகையும் நீங்கிய திருமுகம் கருணையின் நலிந்த
தொகையுள் நின்றவர்க்கு உற்றது சொல்லி என் தொடர்ந்த – யுத்3:22 200/2,3

TOP


நலிந்தால் (1)

நஞ்சம் அன்னவரை நலிந்தால் அது – கிட்:11 5/1

TOP


நலிந்து (3)

நஞ்சு தீர்க்கினும் தீர்கிலாது அது நலிந்து என்ன – அயோ:2 75/2
நயப்புறு சித்தரை நலிந்து வவ்வின – ஆரண்:7 46/4
மன்றிடை நலிந்து வலியோர்கள் எளியோரை – ஆரண்:9 7/3

TOP


நலிந்தும் (1)

இ காலும் நலிந்தும் ஓர் ஈறு பெறான் – ஆரண்:11 42/2

TOP


நலிந்தோரை (1)

நல்லோய் நின்னை நலிந்தோரை
கொல்லோம் எம் உயிர் கொண்டு அங்கே – சுந்:5 42/1,2

TOP


நலிய (3)

வையம் யாவையும் வறுமை நோய் நலிய வானோரும் – பால-மிகை:9 17/2
நாயே அனைய வல் அரக்கர் நலிய கண்டால் நல்காயோ – சுந்:12 122/2
ஐவினை நலிய நைவான் அறிவிற்கும் உவமை ஆகி – யுத்3:28 28/2

TOP


நலியப்பட்டு (1)

காமத்தால் நலியப்பட்டு கனம்_குழை-தன்னை கொண்டு – கிட்-மிகை:16 10/1

TOP


நலியலீர் (1)

நாம் பிழை செய்யலாமோ நலியலீர் விடு-மின் என்றான் – யுத்1:9 27/4

TOP


நலியா (1)

வாக்கினின் மனத்தின் கையின் மற்று இவர் நலியா வண்ணம் – யுத்1:9 38/3

TOP


நலியினும் (1)

நலம் முதல் நலியினும் நடுவு நோக்குவார் – அயோ:1 5/3

TOP


நலியும் (5)

நலியும் வலத்தார் அல்லர் தேவரின் இங்கு யாவர் இனி நாட்டல் ஆவார் – ஆரண்:10 4/2
நலியும் தலை என்றது அன்றியும் வாழ்க்கை நாளும் – ஆரண்:13 42/2
நாளுக்கு எல்லையும் நிருதராய் உலகத்தை நலியும்
கோளுக்கு எல்லையும் கொடும் தொழிற்கு எல்லையும் கொடியீர் – சுந்:11 38/1,2
நச்சு அடை படைகளால் நலியும் ஈட்டதோ – சுந்:12 3/1
ஏவர்க்கும் சிறியை அல்லை யார் உனை நலியும் ஈட்டார் – யுத்2:16 145/2

TOP


நலிலும் (1)

நாசம் வந்து ஏன்று மறைகளே நலிலும் மாற்றம் – சுந்-மிகை:3 21/2

TOP


நலிவ (1)

நாரும் மூரியும் அறா நம்முடை சிலைகள் போல் நலிவ ஆமோ – யுத்1:2 89/2

TOP


நலிவதாயின் (1)

அரந்தையன் ஆகும் அன்றே தந்தையை நலிவதாயின் – யுத்2:17 72/4

TOP


நலிவது (1)

மன்மதன் வாளி தூவி நலிவது ஓர் வலத்தன் ஆனான் – ஆரண்:10 87/3

TOP


நலிவரால் (1)

நின்றவர் நலிவரால் நேயத்தால் எனா – அயோ:14 139/2

TOP


நலிவாயோ (2)

நையாநின்றேன் நீ இது உரைத்து நலிவாயோ – ஆரண்:11 15/4
நஞ்சு பூத்ததாம் அன்ன நகையால் என்னை நலிவாயோ – கிட்:1 31/4

TOP


நலிவிட (1)

நலிவிட அமுத வாயால் நச்சு உயிர்த்து அயில் கண் நல்லார் – சுந்:2 108/2

TOP


நலிவு (2)

நன்று என வருணன் தானும் உலகத்து நலிவு தீர – யுத்1:7 14/3
நகரம் இடம் அருக அனையர் நலிவு பட – யுத்3:31 154/4

TOP


நலிவுற்றான் (1)

நைந்து நீங்க செயல் ஓரா மீகாமனை போல் நலிவுற்றான் – அயோ-மிகை:6 2/4

TOP


நவ்வி (11)

நந்தன வனத்து அலர் கொய்து நவ்வி போல் – பால:3 68/1
நவ்வி போல் விழியினாள் தன் வன முலை நணுகல் உற்றான் – பால:9 17/4
நவ்வி நோக்கியர் நலம் கொள் மேகலை பொலம் சாயல் – பால:15 9/3
நடிக்கும் மயில் என்ன வரும் நவ்வி_விழியாரும் – பால:15 15/1
நவ்வி வீழ்ந்து என நாடக மயில் துயின்று என்ன – அயோ:3 4/1
நாகமும் சுரந்த தீம் தேன் புனலோடும் அளாவி நவ்வி
தோகையர் துகிலில் தோயும் என்பது ஓர் துணுக்கத்தோடும் – ஆரண்:10 14/2,3
நாவி நாறு ஓதி நவ்வி நயனமும் குயமும் புக்கு – ஆரண்:10 89/3
நவ்வி நோக்கியர் இதழ் நிகர் குமுதத்து நறும் தேன் – கிட்:1 16/1
நாவிய செவ்வி நாற கலையொடும் புலந்த நவ்வி – கிட்:10 34/4
நாடி மாரீசனார் ஓர் ஆடக நவ்வி ஆனார் – கிட்:10 59/2
நாயகர் ஆளொடும் அவிய நவ்வி தம் – யுத்3:20 46/3

TOP


நவ்வி_விழியாரும் (1)

நடிக்கும் மயில் என்ன வரும் நவ்வி_விழியாரும்
வடிக்கும் அயில் வீரரும் மயங்கினர் திரிந்தார் – பால:15 15/1,2

TOP


நவ்வியர் (2)

நாவி விரி கூழை இள நவ்வியர் துயின்றார் – அயோ:5 10/4
நள்ளி வாங்கு கடை இள நவ்வியர்
வெள்ளி வால் வளை வீசிய வெண் மணி – கிட்:15 44/1,2

TOP


நவ்வியின் (3)

நஞ்சு அடுத்த நயனியர் நவ்வியின்
துஞ்ச அத்தனை மைந்தரும் துஞ்சினார் – அயோ:14 11/3,4
நவ்வியின் விழியவளொடு நனி இருளை – ஆரண்:2 35/3
நவ்வியின் ஒதுங்கி இறை நாணி அயல் நின்றாள் – ஆரண்:6 30/4

TOP


நவ்வென (1)

நகு கொடி நெடிய பாயா நவ்வென சென்ற நாவாய் – அயோ:13 58/4

TOP


நவ (7)

சுற்று உறு நவ மணி சுடரும் தோற்றத்தது – பால:23 70/3
அரமடந்தையர் கற்பகம் நவ நிதி அமிர்தம் – பால-மிகை:9 15/1
பேர்ந்து ஒளிர் நவ மணி படர்ந்த பித்திகை – கிட்:1 2/2
நாரம் நின்றன போல் தோன்றி நவ மணி தடங்கள் நீடும் – கிட்:3 31/2
நால் நிற சுரும்பும் வண்டும் நவ மணி அணியின் சார – கிட்:10 26/1
நாலாயின நவ யோசனை நனி வன் திசை எவையும் – யுத்2:18 149/1
நவ மணி காழும் முத்தும் மாலையும் நலம் கொள் தூசும் – யுத்4-மிகை:42 59/1

TOP


நவம் (2)

நவம் செயத்தகைய இ நளின நாட்டத்தான் – ஆரண்:6 11/3
நவம் தந்த குன்றும் கொடும் கானமும் நாடி ஏகி – சுந்-மிகை:4 8/2

TOP


நவமணி (1)

நலம் கொள் சுடர் தொகை பரப்பும் நவமணி பத்தியின் இழைத்த நலம் ஆர் கச்சு – ஆரண்-மிகை:10 3/3

TOP


நவமி (1)

மேடம் ஆம் மதி திதி நவமி மீன் கழை – பால-மிகை:5 12/1

TOP


நவமை (1)

நவமை நீங்கிய நல் தவன் சொல்லுவான் – ஆரண்:3 31/2

TOP


நவில் (5)

கல் நவில் தோளினாய் கமலத்தோன் அருள் – பால-மிகை:7 2/1
கரும்பு அனைய செம் சொல் நவில் கன்னியர் துயின்றார் – அயோ:5 11/4
நடையினன் மறை நாலும் நடம் நவில் தரு நாவான் – அயோ:9 21/4
களம் நவில் அன்னமே முதல கண் அகன் – கிட்:1 6/1
கொல் நவில் குலிசத்து அண்ணல் கொதித்து எதிர்கொடுக்குமேனும் – யுத்1-மிகை:11 4/3

TOP


நவில்க (1)

நல்லவனை நீ உனது நாமம் நவில்க என்ன – யுத்4:36 25/2

TOP


நவில்கின்றார்-அரோ (1)

நா உற குழறிட நவில்கின்றார்-அரோ – கிட்:16 3/4

TOP


நவில்கின்றான் (3)

நாயகனும் நன்று என அவற்கு நவில்கின்றான் – ஆரண்-மிகை:3 8/4
நகைத்து இளவலை கடிது நோக்கி நவில்கின்றான்
பகைத்துடைய மானுடர் வலி செயல் பகர்ந்தாய் – யுத்1-மிகை:2 15/1,2
நன்று நன்று எனா சிரம் துளக்கினன் நகைத்து இவை இவை நவில்கின்றான்
வென்றி தந்து தம் புறம் கொடுத்து ஓடிய விண்ணவர் எதிர் போரில் – யுத்2-மிகை:16 54/2,3

TOP


நவில்வதானான் (1)

நன்று அது புரிதிர் என்று நாயகன் நவில்வதானான் – யுத்3:27 2/4

TOP


நவில்வன (2)

கோகிலம் நவில்வன இளையவர் குதலை – பால:2 48/1
கேகயம் நவில்வன கிளர் இள வளையின் – பால:2 48/3

TOP


நவில்வாரும் (1)

நாடகம் நவில்வாரும் நகை உயிர் கவர்வாரும் – பால:23 33/4

TOP


நவில்வுறு (1)

நடம் திறன் நவில்வுறு நங்கைமார் முகம் – கிட்:10 108/3

TOP


நவில்வென் (1)

நன்று நீர் வருந்தல் வேண்டா நான் இது நவில்வென் என்றான் – கிட்:16 57/4

TOP


நவில (8)

நடம் கிளர்தர மறை நவில நாடகம் – பால:5 104/2
நாறு பூம் கோதை-பால் நவில நாணுவாள் – பால:19 47/3
நரம்பு இயல் இமிழ் இசை நவில நாடகம் – சுந்:5 57/2
நாமம் தன்னதே உலகங்கள் யாவையும் நவில
தூம வெம் கனல் அந்தணர் முதலினர் சொரிந்த – யுத்1:3 8/2,3
நாயக அறிந்தமை நவில கேட்டியால் – யுத்1-மிகை:5 7/4
நமனும் வரி சிலையும் அறனும் நடன் நவில – யுத்3:31 164/4
நன்றி-தன்னை நவில அடங்குமோ – யுத்4-மிகை:41 110/2
நன்று நாயகன் கருணை என்று உவகையின் நவில
துன்று தாரவன் பாதுகம் தொழுது அரும் தொல்லோய் – யுத்4-மிகை:41 162/2,3

TOP


நவிலல் (1)

நல் நெறி விலக்கும் பொறி என எறியும் கராத்தது நவிலல் உற்றது நாம் – பால:3 13/4

TOP


நவிலல்-பாலதோ (2)

நாயகர் இறுதியும் நவிலல்-பாலதோ – கிட்:16 17/4
நங்கையர் மன தவம் நவிலல்-பாலதோ – சுந்:3 68/4

TOP


நவிலார் (1)

நானாவித பெரும் சாரிகை திரிகின்றது நவிலார்
போனான் இடை புகுந்தான் என புலன் கொள்கிலர் மறந்தார் – யுத்3:31 116/1,2

TOP


நவிலின் (1)

நானிலம்-அதனில் உண்டு போர் என நவிலின் அ சொல் – சுந்:7 4/1

TOP


நவிலும் (2)

நல்லவர்க்கு உதவினான் நவிலும் நான்மறை – பால:23 69/3
நாட்டின் நகரில் நடு உள்ள கயிறு நவிலும் தகைமையவே – சுந்:12 114/1

TOP


நவிற்று (1)

நைவளம் நவிற்று மொழி நண்ண வரலோடும் – பால:22 34/1

TOP


நவின்ற (6)

மடந்தைமார் என நாடகம் வயின்-தொறும் நவின்ற
தொடர்ந்து பாணரின் தூங்கு_இசை முரன்றன தும்பி – அயோ:9 43/3,4
தூ நவின்ற வேல் அரக்கர்-தம் குழுவொடு சுற்ற – சுந்:12 45/4
நாலு தோள் நந்திதான் நவின்ற சாபத்தால் – யுத்1:2 80/2
நாடில் இங்கு இவர் ஆதியாய் நவின்ற மூ_எழுவர் – யுத்1-மிகை:11 8/1
தூ நவின்ற வேல் அரக்கனும் தேரினை துரந்தான் – யுத்2:15 215/4
நாண் பொரு வரி வில் செம் கை நாம நூல் நவின்ற கல்வி – யுத்2:19 106/1

TOP


நவின்றனர் (1)

ஆணியின் அழிந்த பாடல் நவின்றனர் அனங்க வேடன் – யுத்3:25 10/3

TOP


நவின்றான் (5)

நாட்டம் நீர் தர மருந்து எனும் நாமமும் நவின்றான் – பால-மிகை:9 27/4
நன்று பெரிது என்று மகன் நக்கு இவை நவின்றான் – யுத்1:2 58/4
நன்று நீ இவற்கு உதவுதி மறை என நவின்றான்
சென்று மற்று அவன் தன்னொடும் ஒரு சிறை சேர்ந்தான் – யுத்1:3 21/2,3
நரகம் எய்துவென் நாவும் வெந்து உகும் என நவின்றான் – யுத்1:3 37/4
நன்று ஆகுக உலகுக்கு என முதலோன் மொழி நவின்றான்
பின்றாதவன் உயிர்-மேல் செலவு ஒழிக என்பது பிடித்தான் – யுத்3:27 135/1,2

TOP


நவின்று (2)

நடுங்கல்-மின் எனும் சொலை நவின்று நகை நாற – கிட்:14 66/1
நன்று ஆம் நாமம் நவின்று நல்கினார் – கிட்:16 49/3

TOP


நவை (55)

நல் நுதல் மடந்தையர் நவை_இல் மாதவன் – பால:5 41/2
நல் தவம் அனைத்தும் ஓர் நவை இலா உரு – பால:5 69/1
நல் நெடும் தவன் துணை நவை இல் செய்கையால் – பால:5 77/3
நாடினர் உலகு இனி நவை இன்று என்றனர் – பால:5 106/4
நடை உறு நியமமும் நவை இன்று ஆகுக – பால:5 109/3
நையல் என்று இனிது உரைத்தனன் நவை அறு முனிவன் – பால-மிகை:9 42/4
நால் நிற நளிர் வல்லி கொடி நவை இல பல்கி – அயோ:9 18/2
நல் தவ முனி அந்தோ விதி தரு நவை என்பான் – அயோ:9 25/2
நால்_இரண்டு ஆய கோடி நவை_இல் நாவாய்கள் மீதா – அயோ:13 53/1
நல் பெற்ற வேள்வி நவை நீங்க நீ இயற்றி – அயோ:14 59/2
நதம் உலாவு நளி நீர்-வயின் அழுந்த நவை தீர் – ஆரண்:1 44/2
நன்று ஆய ஞான தனி கொழுந்தே எங்கள் நவை தீர்க்கும் நாயகமே நல் வினையே நோக்கி – ஆரண்:2 30/3
நாடு அறியா துயர் இழைத்த நவை அரக்கி நின் அன்னை-தன்னை நல்கும் – ஆரண்:6 127/1
நல் நகரத்தன நவை இலாதன – ஆரண்:12 44/4
நாளையே காண்டிர் அன்றே நவை இலிர் உணர்கிலீரோ – ஆரண்:12 57/3
நாள்-செய்த கமலத்து அண்ணல் நல்கிய நவை இல் ஆற்றல் – ஆரண்:13 122/1
நவை இல் புவி தலம் நாண நடப்பாள் – ஆரண்-மிகை:14 1/4
நாள் படா மறைகளாலும் நவை படா ஞானத்தாலும் – கிட்:2 33/3
நாலு வேதம் ஆம் நவை இல் ஆர்கலி – கிட்:3 37/1
அற்றார் நவை என்றலுக்கு ஆகுநர் ஆர்-கொல் என்றான் – கிட்:7 44/4
நலம் கொள் தேவரின் தோன்றி நவை_அற – கிட்:7 113/1
நாய் என நின்ற எம்-பால் நவை அற உணரலாமே – கிட்:7 125/3
நல் அறம் தொடர்ந்த நோன்பின் நவை அற நோற்பல் நாளும் – கிட்:9 23/4
ஞான நாயகன் நவை உற நோக்கினர் நல்க – கிட்:10 43/2
நல் நெடும் தாழ்வரை நாடினார் நவை இலார் – கிட்:14 4/3
நாமம் நிறுத்தி பேர் இசை வைக்கும் நவை இல்லோன் – கிட்:17 7/4
நல்லவும் ஒன்றோ தீயவும் நாடி நவை தீர – கிட்:17 11/1
நலன் உறு கணவர்-தம்மை நவை உற பிரிந்து விம்மும் – சுந்:2 111/1
நண்ணினன் தென் புலம் நவை_இல் கற்பினாய் – சுந்:3 40/4
நன்று உணர்வு உரையன் தூயன் நவை இலன் போலும் என்னா – சுந்:4 26/4
நண்ணுவர் எனும் பொருள் நவை அற தெரிப்பான் – சுந்:8 36/2
நஞ்சினும் கொடியர் ஆகி நவை செயற்கு உரிய நீரார் – சுந்:9 63/2
நாடினார் மட நலார் நவை இலா நண்பரை – சுந்:10 45/3
நகை புலன் பிறிது ஒன்று உண்டோ நம் குலம் நவை இன்றாமே – சுந்:12 109/4
நடு உற்று அமைய உற நோக்கி முற்றும் உவந்தான் நவை அற்றான் – சுந்:12 116/4
நவை அறும் உலகிற்கு எல்லாம் நாயக நீயே சீறின் – யுத்1:7 4/1
நல் நிலை நின்று தீர்ந்து நவை உயிர்கள்-தோறும் – யுத்1:9 73/2
நல் இலங்கை முதலோர் நவை இல்லோர் – யுத்1:11 11/2
நல் அமைச்சர் நவை அறு கேள்வியர் – யுத்1-மிகை:9 9/2
நல் இயல் நவை அறு கவிஞர் நா வரும் – யுத்2:15 114/3
நவை அறு பாகை அன்றி அமுதினை நக்கினாலும் – யுத்2:16 14/3
நவை உற வந்தது என் நீ அமுது உண்பாய் நஞ்சு உண்பாயோ – யுத்2:16 126/4
நட்டவாம் என வீழ்ந்தன துடிகளின் நவை தீர் – யுத்2:16 214/3
நாண் இலாது இருந்தேன் அல்லேன் நவை அறு குணங்கள் என்னும் – யுத்2:17 22/2
நாண் தெறித்தனன் பகிரண்ட பரப்பொடு நவை போய் – யுத்2-மிகை:16 41/1
நவை செய் வன் தலை இழந்த தம் அன்பரை நணுகி – யுத்3:20 66/1
நல் பெரும் கல்வி செல்வம் நவை அறு நெறியை நண்ணி – யுத்3:25 6/1
நறவும் ஊனும் நவை_அற நல்லன – யுத்4:34 3/1
நவை அனைத்தும் துறந்தவன் நாடினான் – யுத்4:37 189/4
நான நெய் ஊட்ட பட்ட நவை இல கலவை தாங்கி – யுத்4:40 29/3
நச்சு இலை என்பது ஓர் நவை_இலாள் எதிர் – யுத்4:40 44/2
நங்கையும் உவந்து வேறு ஓர் நவை இலை இனி மற்று என்றாள் – யுத்4:41 30/3
நன்று உணர் கேள்வியன் நவை இல் செய்கையன் – யுத்4-மிகை:41 214/3
நவை அறு பனசன் தாரன் கெசன் நளன் சமீரன் நண்பாம் – யுத்4-மிகை:42 41/3
நளனொடு குமுதன் தாரன் நவை அறு பனசன் மற்றோர் – யுத்4-மிகை:42 62/2

TOP


நவை-கண் (2)

நடத்தல் மேயினான் நவை-கண் நீங்கினான் – பால:6 19/4
நன்று என ஏகினார் நவை-கண் நீங்கினார் – சுந்-மிகை:14 38/4

TOP


நவை_அற (2)

நலம் கொள் தேவரின் தோன்றி நவை_அற
கலங்கலா அற நல் நெறி காண்டலின் – கிட்:7 113/1,2
நறவும் ஊனும் நவை_அற நல்லன – யுத்4:34 3/1

TOP


நவை_இல் (3)

நல் நுதல் மடந்தையர் நவை_இல் மாதவன் – பால:5 41/2
நால்_இரண்டு ஆய கோடி நவை_இல் நாவாய்கள் மீதா – அயோ:13 53/1
நண்ணினன் தென் புலம் நவை_இல் கற்பினாய் – சுந்:3 40/4

TOP


நவை_இலாள் (1)

நச்சு இலை என்பது ஓர் நவை_இலாள் எதிர் – யுத்4:40 44/2

TOP


நவைகளும் (1)

நல்லவும் உள செய்யும் நவைகளும் உள அந்தோ – அயோ:9 27/2

TOP


நவையில் (1)

நண்ணிய பிரிவு செய்த நவையினார் நவையில் உள்ளத்து – ஆரண்:14 5/2

TOP


நவையிற்று (1)

நங்கை இ கடவுள் மானம் தாங்குறும் நவையிற்று அன்றால் – யுத்3:23 29/2

TOP


நவையின் (7)

நம் குல குரவர்கள் நவையின் நீங்கினார் – அயோ:1 16/1
நனி வரும் பெரும் பகை நவையின் நீங்கி அ – அயோ:1 22/3
நறியன தொடர்ந்து சென்று நடந்தனள் நவையின் நீங்கும் – அயோ:6 5/3
நைதல் கண்டு உவந்தவள் நவையின் ஓங்கிய – அயோ:14 38/3
நம் குலத்து உதித்தவர் நவையின் நீங்கினர் – அயோ:14 41/1
நாயகன் சுக்கிரீவன் என்று உளன் நவையின் தீர்ந்தான் – சுந்:4 29/4
நடுக்கினன் நளன் எனும் நவையின் நீங்கினான் – யுத்1:8 8/4

TOP


நவையினார் (1)

நண்ணிய பிரிவு செய்த நவையினார் நவையில் உள்ளத்து – ஆரண்:14 5/2

TOP


நவையுள் (1)

நாயகன் சேர்த்தினர் நவையுள் நீங்கினார் – அயோ:14 86/4

TOP


நவையே (1)

நல்லது உரைத்தாய் நம்பி இவன் நவையே செய்தான் ஆனாலும் – சுந்:12 112/1

TOP


நவையை (1)

நாண்_இலாத என் நவையை நல்குவாய் – கிட்:3 63/2

TOP


நழுவி (1)

நழுவி தள்ளி போவன காண்-மின் நமரங்காள் – யுத்4:33 10/4

TOP


நள் (7)

நாழிகை கங்குலின் நள் அடைந்த பின்றை – அயோ:3 5/1
நள் ஒலித்தில நளிர் கலையும் அன்னவே – அயோ:4 204/2
நள் உறு கதிர் இலா பகலும் நாளொடும் – அயோ:12 7/2
நள் இரவிடை உறும் நடுக்கம் நீங்கலர் – ஆரண்:10 120/2
அரும் திறல் அரக்கியர் அல்லும் நள் உற – சுந்:3 30/3
நாளும் நாளும் நடந்தன நள் இரா – யுத்2:15 40/2
ஞாளி போன்று உள என்பது என் நள் இருள் அடைந்த – யுத்4:32 17/2

TOP


நள்ளா (1)

நள்ளா இருள் வந்து அகன் ஞாலம் விழுங்கலோடும் – ஆரண்:10 140/2

TOP


நள்ளாது (1)

நள்ளாது இந்த நானிலம் ஞாலம்-தனில் என்றும் – அயோ:3 30/2

TOP


நள்ளார் (1)

பின் படை செல்ல நள்ளார் பெரும் படை இரிந்து பேர – யுத்2:18 217/4

TOP


நள்ளி (1)

நள்ளி வாங்கு கடை இள நவ்வியர் – கிட்:15 44/1

TOP


நள்ளிகள் (1)

விழைபடு பெடையொடும் மெள்ள நள்ளிகள்
புழை அடைத்து ஒடுங்கின வச்சை மாக்கள் போல் – கிட்:10 120/3,4

TOP


நள்ளில் (2)

நள்ளில் சிறந்த இருள் பிழம்பை நக்கி நிமிரும் நிலா கற்றை – பால:10 72/2
நள்ளில் போன வரி சிலை கை நம்பி செய்கை நடத்துவாம் – அயோ:6 38/4

TOP


நள்ளின் (1)

நள்ளின் சாகிலன் பகலிடை சாகிலன் நமனார் – யுத்1:3 17/3

TOP


நளன் (9)

நளன் இயற்றிய நாயக கோயிலுள் – கிட்:11 18/1
ஞாலம் அறியும் நளன் சங்கன் விந்தன் துவிந்தன் மதன் என்பான் – சுந்:4 116/4
நளன் வருக என்றனன் கவிக்கு நாயகன் – யுத்1:8 1/4
நடுக்கினன் நளன் எனும் நவையின் நீங்கினான் – யுத்1:8 8/4
எஞ்சுற கடிது எடுத்து எறியவே நளன்
விஞ்சையில் தாங்கினன் சடையன் வெண்ணெயில் – யுத்1:8 9/2,3
வேறாக நின்றான் நளன் என்னும் விலங்கல் அன்னான் – யுத்1:11 27/1
கேட்டலும் நளன் என்று ஓதும் கேடு இலா தச்சன் கேள்வி – யுத்1-மிகை:9 3/1
மேக்கு உயர் தச்சன் மைந்தன் நளன் இவன் விலங்கலால் அன்று – யுத்4-மிகை:41 57/2
நவை அறு பனசன் தாரன் கெசன் நளன் சமீரன் நண்பாம் – யுத்4-மிகை:42 41/3

TOP


நளனை (1)

என்று நளனை கருணையின் தழுவி அன்பாய் – யுத்1-மிகை:9 1/1

TOP


நளனொடு (1)

நளனொடு குமுதன் தாரன் நவை அறு பனசன் மற்றோர் – யுத்4-மிகை:42 62/2

TOP


நளி (9)

நகிலினொடு இகலுவ நளி வளர் இளநீர் – பால:2 45/2
நானா விதமா நளி மாதிர வீதி ஓடி – பால:3 69/1
நன்று சொல்லினை நம்பியை நளி முடி சூட்டி – அயோ:1 47/2
நலம் கொள் மைந்தனை தழுவினன் என்பது என் நளி நீர் – அயோ:1 59/1
நல் நெடு நளி முடி சூட நல் மணி – அயோ:4 181/1
நதம் உலாவு நளி நீர்-வயின் அழுந்த நவை தீர் – ஆரண்:1 44/2
நளி இருள் பிழம்பு என்று ஈண்டு நஞ்சொடு கலந்த நாக – ஆரண்:14 7/3
நாடு உறுதிர் உற்று அதனை நாடுறுதிர் அதன் பின்னை நளி நீர் பொன்னி – கிட்:13 29/3
நல் நெறி அறிஞ நோக்காய் நளி நெடும் தெருவின் நாப்பண் – யுத்1:10 15/1

TOP


நளிர் (33)

நறையும் அல்லது நளிர் புனல் பெருகலா நதிகள் – பால:9 10/4
நச்சு வேல் கரும் கண் செ வாய் நளிர் முகம் மதுவுள் தோன்ற – பால:19 11/2
நறை கமழ் அலங்கல் மாலை நளிர் நறும் குஞ்சி மைந்தர் – பால:19 56/1
நாணில் ஆம் நகையில் நின்ற நளிர் நிலா தவழ்ந்தது என்கோ – பால:22 8/3
நளிர் புனல் கேகய நாடு நண்ணினான் – பால:24 49/4
நன்று சித்திர நளிர் முடி கவித்தற்கு நல்லோய் – அயோ:1 72/3
நாடி ஒன்று உனக்கு உரை-செய்வென் நளிர் மணி நகையாய் – அயோ:2 88/1
நன்று சொல்லினை நம்பியை நளிர் முடி சூட்டல் – அயோ:2 91/1
நாணினாள் என ஏகினாள் நளிர் கங்குல் ஆகிய நங்கையே – அயோ:3 50/4
நள் ஒலித்தில நளிர் கலையும் அன்னவே – அயோ:4 204/2
நல்_நுதலவள் நின் கேள் நளிர் கடல் நிலம் எல்லாம் – அயோ:8 40/3
நால் நிற நளிர் வல்லி கொடி நவை இல பல்கி – அயோ:9 18/2
நளிர் புனல் கங்கை ஆற்றில் நண்டு என செல்லும் நாவாய் – அயோ:13 60/2
நானம் நன்கு உரைத்தார் நளிர் வானிடை – அயோ:14 9/1
நாளும் நல் தவம் புரிந்து நல் நளிர் மதி சடையோன் – அயோ-மிகை:1 4/2
நாக தனி ஒரு வில்லியை நளிர் முப்புரர் முன் நாள் – ஆரண்:7 96/1
நாயகர் நளிர் மணி மகுடம் நண்ணலால் – ஆரண்:10 6/2
நறை மலர் தாதும் தேனும் நளிர் நெடு மகுட கோடி – ஆரண்:10 15/1
நல்லார் முகம் ஆம் நளிர் வால் நிலவு ஈன்ற நாம – ஆரண்:10 159/2
நஞ்சு என தகைய ஆகி நளிர் இரும் பனிக்கு தேம்பா – கிட்:2 15/2
நஞ்சினின் நளிர் நெடும் கடலின் நங்கையர் – கிட்:10 4/1
நாட்களில் நளிர் கடல் நாரம் நா உற – கிட்:10 5/1
நாயகன் பணி இது என்னா நளிர் கடல் இலங்கை தாமும் – சுந்:1 17/3
நாயகன் பெரும் கோயிலை நண்ணுவான் கண்டனன் நளிர் திங்கள் – சுந்:2 193/3
நடந்தாய் இடையே என்றாலும் நாண் ஆம் நினக்கு நளிர் கடலை – சுந்:4 109/3
நளிர் மலர் கையினன் நால்வரோடு உடன் – யுத்1:4 49/2
நன்று இது புரிதும் அன்றே நளிர் கடல் பெருமை நம்மால் – யுத்1:7 22/1
நாடும் நாட்டும் நளிர் கடல் நாட்டில் ஓர் – யுத்1:8 63/3
நன் பால் விளங்கு மணி கோடியோடு நளிர் போது செம்பொன் முதலா – யுத்2:19 247/1
நன்று என அரக்கன் போய் தன் நளிர் மணி கோயில் புக்கான் – யுத்2:19 300/4
நாவலம் பெரும் தீவு என்னும் நளிர் கடல் வளாக வைப்பில் – யுத்3:24 48/3
நாகம் எத்தனை அத்தனை நளிர் மணி தேர்கள் – யுத்3:31 13/2
நளிர் மா மலை பல தாவினன் நடந்தான் கடல் கிடந்தான் – யுத்3:31 118/4

TOP


நளில் (1)

நளில் தீர்த்த நாகபுரம் புக்கு இழிந்த பகழி வழி நதியின் ஓடி – யுத்4:33 24/3

TOP


நளின (8)

மால் உண்ட நளின பள்ளி வளர்த்திய மழலை பிள்ளை – பால:2 13/2
நடை இள அன்னங்கள் நளின நீர் கயல் – பால:3 53/2
நாளம் கொள் நளின பள்ளி நயனங்கள் அமைய நேமி – ஆரண்:5 4/1
நவம் செயத்தகைய இ நளின நாட்டத்தான் – ஆரண்:6 11/3
நாகமும் நரந்த காவும் நளின வாவிகளும் நண்ணி – கிட்:3 30/3
நல் நகர் அதனை நோக்கி நளின கைம் மறித்து நாகர் – சுந்-மிகை:1 19/1
நல் புற கோதை தன் நளின செம் கையின் – யுத்2:15 112/1
நளின காடே ஒப்பன காண்-மின் நமரங்காள் – யுத்4:33 6/4

TOP


நளினங்கள் (1)

நதியினும் குளத்தும் பூவா நளினங்கள் குவளையோடு – பால:17 9/1

TOP


நளினத்தாளை (1)

நாடி நாம் கொணருதும் நளினத்தாளை வான் – கிட்:16 7/1

TOP


நளினத்து (1)

நாழி நரை தீர் உலகு எலாம் ஆக நளினத்து நீ தந்த நான்முகனார்-தாமே – ஆரண்:2 29/1

TOP


நளினம் (7)

நளினம் ஏறிய நாகு இள அன்னமே – பால:18 26/4
நால் கடல் படு மணி நளினம் பூத்தது ஓர் – அயோ:2 49/1
நையா நின்றேன் நாவும் உலர்ந்தேன் நளினம் போல் – அயோ:3 37/2
நனைந்திலன் என்-கொல் என்னும் ஐயத்தால் நளினம் பாதம் – அயோ:4 2/2
நல் நாளும் நளினம் நாணும் தளிர்_அடி நுதலை நாணி – கிட்:13 56/1
நாரம் உண்டு அலர்ந்த செம் கேழ் நளினம் என்று உரைக்க நாணும் – சுந்:4 52/2
நாள் ஒத்த நளினம் அன்ன முகத்தியர் நயனம் எல்லாம் – யுத்2:16 4/1

TOP


நற்கண் (1)

நற்கண் ஆர் நல் அறம் துறந்த நாளினும் – சுந்:3 125/3

TOP


நற்றவன் (1)

நற்றவன் உறைவிடம் அதனை நண்ணினாள் – பால-மிகை:7 13/4

TOP


நறத்து (1)

நறத்து உறை முதிர்ச்சி உறு நல் அமுது பில்கு உற்று – பால:22 31/1

TOP


நறலின் (1)

பூரண குடத்து நீர் நறலின் பொங்குமால் – சுந்:3 46/4

TOP


நறவ (2)

தேன் உகு நறவ மாலை செறி குழல் தெய்வம் அன்னாள் – பால:18 8/1
நறவ குருதி கடல் வீழ் நகை வாள் – யுத்3:31 200/2

TOP


நறவம் (10)

ஆங்கு அவன் புகழ்ந்த நாட்டை அன்பு எனும் நறவம் மாந்தி – பால:2 1/3
தெள் விளி சீறியாழ் பாணர் தேம் பிழி நறவம் மாந்தி – பால:2 8/1
கோதைகள் சொரிவன குளிர் இள நறவம்
பாதைகள் சொரிவன பரு மணி கனகம் – பால:2 51/1,2
பொடித்த வேர் புறத்து உகு நறவம் போன்றவே – பால:19 22/4
செம் கயல் நறவம் மாந்தி களிப்பன சிவக்கும் கண்ணார் – அயோ:3 69/3
பூ இயல் நறவம் மாந்தி புந்தி வேறு உற்ற போழ்தில் – கிட்:7 132/2
கோய் சொரி நறவம் என்ன தண் புனல் உகுக்கும் குன்றின் – யுத்1:8 25/2
மூடிய நெய்யொடு நறவம் முற்றிய – யுத்3:27 51/1
உண்டிலென் நறவம் பொய்ம்மை உரைத்திலென் வலியால் ஒன்றும் – யுத்3:27 173/1
வண்டினின் பொலியும் நல் யாழ் வழியுறு நறவம் வானத்து – யுத்3-மிகை:22 1/3

TOP


நறவமும் (2)

தமிழ் நிகர் நறவமும் தனி தண் தேறலும் – கிட்:14 35/2
நிந்தனை நறவமும் நெறி_இல் ஊன்களும் – யுத்1:4 97/1

TOP


நறவமோ (1)

மனம் குழை நறவமோ மாலைதான்-கொலோ – பால:19 43/3

TOP


நறவால் (1)

கேட்டனென் நறவால் கேடு வரும் என கிடைத்த அ சொல் – கிட்:11 95/1

TOP


நறவின் (3)

கிளை கட்டிய கருவி கிளர் இசையின் பசை நறவின்
விளை கட்டியின் மதுரித்து எழு கிளவி கிளி விழி போல் – அயோ:7 5/2,3
கன்றிய நிறத்தது நறவின் கண்ணது – யுத்1:5 9/2
தேன்_குலம் கலங்கிய நறவின் சென்றவால் – யுத்3:24 94/4

TOP


நறவினின் (1)

ஐய நான் அஞ்சினேன் இ நறவினின் அரிய கேடு – கிட்:11 96/1

TOP


நறவு (19)

ஓடினர் உவகை மா நறவு உண்டு ஓர்கிலார் – பால:5 12/2
உண் நறவு அருந்தினாரின் சிவந்து ஒளிர் கரும் கண் மாதர் – பால:13 39/1
வாடல நறவு அறாத வயின்வயின் வயங்கும் மாதோ – பால:16 11/4
பிச்சி நீ என் செய்தாய் இ பெரு நறவு இருக்க வாளா – பால:19 11/3
நறவு என அதனை வாயின் வைத்தனள் நாண் உட்கொண்டாள் – பால:19 12/4
இழிகின்ற கொழு நிலாவை நறவு என வள்ளத்து ஏற்றாள் – பால:19 15/4
அண்ணல் ஆண்டு இருந்தான் அழகு_அரு நறவு என தன் – அயோ:1 49/3
இறைவன் சொல் எனும் இன் நறவு அருந்தினர் யாரும் – அயோ:1 74/1
நறியன கனி காயும் நறவு இவை தர வல்லேன் – அயோ:8 36/2
நறவு உண்டு மறந்தேன் காண நாணுவல் மைந்த என்றான் – கிட்:11 88/4
நெளிந்து உறை புழுவை நீக்கி நறவு உண்டு நிறைகின்றேனால் – கிட்:11 90/3
பின்னை தான் பெறுவது அம்மா நறவு உண்டு திகைக்கும் பித்தோ – கிட்:11 91/4
அருத்திய பயிர்க்கு நீர் போல் அரு நறவு அருந்துவாரை – சுந்:2 105/4
நறவு நாறிய நாள் நறும் தாமரை – சுந்:2 151/1
மாறு அளாவிய மகரந்த நறவு உண்டு மகளிர் – சுந்:12 48/1
மாயர் உண்ட நறவு மடுத்ததால் – சுந்:13 14/2
உண்ணாதன கூர் நறவு உண்ட தசும்பு – யுத்2:18 39/3
ஈ ஒத்தன நிருத_குலம் நறவு ஒத்தனன் இறைவன் – யுத்3:31 109/4
அருந்தினையே நறவு அமைய உண்டியே – யுத்4:40 51/2

TOP


நறவும் (4)

வள்ளமும் நறவும் என்ன வரம்பு இல பொலியும்-மன்னோ – பால:16 10/4
ஊறிய நறவும் உற்ற குற்றமும் உணர்வை உண்ண – சுந்:1 12/1
பிறங்கிய தசையொடு நறவும் பெற்றனை – யுத்2:16 86/2
நறவும் ஊனும் நவை_அற நல்லன – யுத்4:34 3/1

TOP


நறவை (4)

தண் மதி ஆகின் யானும் தருவென் இ நறவை என்றாள் – பால:19 17/4
தள்ள தண் நறவை எல்லாம் தவிசிடை உகுத்தும் தேறாள் – பால:19 18/2
உள் உறை அன்பன் உண்ணான் என உன்னி நறவை உண்ணாள் – பால:19 20/4
ஓடினார் உவகை இன் நறவை உண்டு உணர்கிலார் – கிட்:4 21/2

TOP


நறவையும் (1)

நரம்பையும் அமிழ்த நாறும் நறவையும் நல் நீர் பண்ணை – கிட்:13 36/3

TOP


நறா (2)

வாக்கிய பசு நறா மாந்தல் மேயினார் – பால:19 6/4
உக்க பால் புரை நறா உண்ட வள்ளமும் – பால:19 8/1

TOP


நறிதின் (1)

நறை உடை தசும்பொடு நறிதின் வெந்த ஊன் – யுத்2:16 101/1

TOP


நறிது (1)

நறிது ஆம் நல் அமிழ்து உண்ண நல்கலின் – கிட்:8 6/1

TOP


நறியன (4)

நறியன தொடர்ந்து சென்று நடந்தனள் நவையின் நீங்கும் – அயோ:6 5/3
நறியன கனி காயும் நறவு இவை தர வல்லேன் – அயோ:8 36/2
நறியன அயலவர் நாவில் நீர் வர – அயோ:11 109/3
தேனொடு கிழங்கும் காயும் நறியன அரிதின் தேடி – சுந்:14 5/1

TOP


நறு (35)

அக விரை நறு மலர் தூவி ஆர்த்து எழ – பால:5 83/2
உறங்குகின்றது ஓர் நறு மலர் சோலை புக்கு உறைந்தார் – பால:9 3/4
நரம்பின் நான்ற தேன் தாரை கொள் நறு மலர் யாழின் – பால:9 7/3
தாள் அறா நறு மலர் அமளி நண்ணினாள் – பால:10 47/1
சொரிந்தன நறு மலர் சுரு கொண்டு ஏறின – பால:10 50/1
நறு விரை தேனும் நானமும் நறும் குங்கும – பால:20 13/1
தாது உகு நறு மென் செய்ய தாமரை துணை மென் போதை – பால-மிகை:0 4/2
நறு மலர் தொடை நாயக நான் உனக்கு – பால-மிகை:11 8/1
நறு மலர் தாரும் வாச கலவையும் நல்கலோடும் – பால-மிகை:11 11/3
மா தளிர் நறு மேனி மங்கை நின் மணி முன்கை – அயோ:9 5/3
கழித்து நீக்கிய கற்பக நறு மலர் காணாய் – அயோ:10 21/4
மொய் உறு நறு மலர் முகிழ்த்தவாம் சில – அயோ:10 42/1
மை_அறு நறு மலர் மலர்ந்தவாம் சில – அயோ:10 42/2
கற்பக நறு நிழல் காதலித்தியோ – அயோ:11 51/3
புண்ணிய நறு நெயில் பொரு_இல் காலம் ஆம் – அயோ:14 73/1
கொங்கு அலர் நறு விரை கோதை மோலியாய் – அயோ-மிகை:1 16/1
அதவம் ஆய் நறு நெய் உண்டு உலகில் அன்பர் கருதிற்று – ஆரண்:1 44/3
மா வரும் நறு விரை மலர் அயன் முதலோர் – ஆரண்:2 43/2
தூவிய நறு மலர் குப்பை துன்னவே – ஆரண்:10 7/4
வண்டு உளர் நறு மத மழையும் மண்டலால் – கிட்:1 12/2
மோந்திட நறு மலர் ஆன மொய்ம்பினில் – கிட்:6 8/1
மடல் உடை நறு மென் சேக்கை மலை அன்றி உதிர வாரி – கிட்:7 145/3
சேடு உறு நறு முகை விரிந்த செங்கிடை – கிட்:10 113/4
தாது உகு நறு மென் சாந்தம் குங்குமம் குலிகம் தண் தேன் – சுந்:1 9/1
நான நாள் மலர் கற்பக நறு விரை நான்ற – சுந்:2 5/1
ஓய்ந்தாரிலர் குதி கொண்டார் உவகையின் ஒழியா நறு மலர் சொரிகின்றார் – சுந்-மிகை:10 8/2
துள்ளி நறு மென் புனல் தெளிப்ப தூ நீர் குழவி முறை சுழற்றி – யுத்1:1 9/2
காலையின் நறு மலர் ஒன்ற கட்டிய – யுத்1:3 77/1
தூர்த்தன கனக மாரி சொரிந்தன நறு மென் சுண்ணம் – யுத்1:4 146/3
தூர்த்தார் நறு முழு மென் மலர் இசை ஆசிகள் சொன்னார் – யுத்2:15 178/2
வரி சடை நறு மலர் வண்டு பாடு இலா – யுத்2:17 93/1
குசும்பையின் நறு மலர் சுண்ண குப்பையின் – யுத்2:18 87/3
வலம் சுழித்து வந்து எழுந்து எரி நறு வெறி வயங்கி – யுத்3:22 161/1
தண் நறு நாற்றம் தம்மில் தலைதடுமாறும் நீரால் – யுத்4:42 10/2
தள்ள அரிய முக்கனியும் சருக்கரையும் நறு நெய்யும் – யுத்4-மிகை:41 194/2

TOP


நறும் (82)

செறி நறும் தயிரும் பாலும் வெண்ணெயும் சேந்த நெய்யும் – பால:1 15/1
நகல் இன் ஆலை நறும் புகை நான்மறை – பால:2 41/2
தோய்ந்த மா கடல் நறும் தூபம் நாறு மேல் – பால:3 41/3
செவ்வி நறும் சாந்து அளித்து தேர் வேந்தன் தனை நோக்கி இவண் நீ சேர்ந்த – பால:5 60/1
இன் தளிர் கற்பக நறும் தேன் இடை துளிக்கும் நிழல் இருக்கை இழந்து போந்து – பால:6 9/1
தொடை ஊற்றின் தேன் துளிக்கும் நறும் தாரான் ஒருவண்ணம் துயரம் நீங்கி – பால:6 13/1
கயம் தரு நறும் புனல் கையில் தீண்டலும் – பால:8 24/1
பளிக்கு வள்ளத்து வாக்கும் பசு நறும் தேறல் மாந்தி – பால:10 15/1
கடலோ மழையோ முழு நீல கல்லோ காயா நறும் போதோ – பால:10 65/1
வண்டு தொடர் நறும் தெரியல் உயிர் அனைய கொழுநர் வர மணி தேரோடும் – பால:11 15/2
தார் காத்த நறும் குஞ்சி தனயர்கள் என் தவம் இன்மை – பால:12 18/1
தண் நறும் கமலங்காள் என் தளிர் நிறம் உண்ட கண்ணின் – பால:13 46/3
உண் நிற நறும் பொடியை வீசி ஒரு பாகம் – பால:15 19/3
வெண் நிற நறும் பொடி புனைந்த மத வேழம் – பால:15 19/4
சூடுவார் களி வண்டு ஓச்சி தூ நறும் தேறல் உண்பார் – பால:16 16/2
தணியாத நறும் தளிர் தந்தன போன்று தாழ – பால:16 37/2
தடங்களும் மடுவும் சூழ்ந்த தண் நறும் சோலை சார்ந்தார் – பால:17 3/4
நறும் கோதையோடு நனை சின்னமும் நீத்த நல்லார் – பால:17 12/2
தேடிதேடி சேர்த்த நறும் பூம் செழு மாலை – பால:17 26/3
காக துண்ட நறும் கலவை களி – பால:18 22/1
புனை நறும் துகில் பூணொடும் தாங்கினார் – பால:18 30/4
தடன் ஒக்கும் நிழலை பொன் செய் தண் நறும் தேறல் வள்ளத்து – பால:19 10/3
நறை கமழ் அலங்கல் மாலை நளிர் நறும் குஞ்சி மைந்தர் – பால:19 56/1
நறு விரை தேனும் நானமும் நறும் குங்கும – பால:20 13/1
பொரு_அரும் குமரர் தம் புனை நறும் குஞ்சியால் – பால:20 25/3
நலம் கிளர் பூமி என்னும் நங்கையை நறும் துழாயின் – அயோ:3 75/1
நதியின் பிழை அன்று நறும் புனல் இன்மை அற்றே – அயோ:4 129/1
தே மரு நறும் குழல் திருவின் நீங்கிய – அயோ:4 196/3
சம்பக நறும் பொழில்களில் தருண வஞ்சி – அயோ:5 14/1
துறை நறும் புனல் ஆடி சுருதியோர் – அயோ:7 26/1
பாய்ந்த சூத பசு நறும் தேறலால் – அயோ:11 20/3
கொங்கு அலரும் நறும் தண் தார் குகன் என்னும் குறி உடையான் – அயோ:13 25/4
துன்று கரு நறும் குஞ்சி எயினர் கோன் துண்ணென்றான் – அயோ:13 28/4
தேன் உடைய நறும் தெரியல் தேவரையும் தெறும் ஆற்றல் – ஆரண்:6 98/1
இங்கு நறும் புனல் நாடுதி என்னின் – ஆரண்:14 55/2
தண் நறும் கரும் குழல் சனகன் மா மகள் – ஆரண்:14 98/3
உண்ணிய நல்கும் செல்வம் உறு நறும் சோலை ஞாலம் – ஆரண்:16 1/2
தண் நறும் கானும் குன்றும் நதிகளும் தவிர போனார் – ஆரண்:16 9/1
நன்றியதாய நறும் புனல் நாடி – ஆரண்-மிகை:14 2/2
நவ்வி நோக்கியர் இதழ் நிகர் குமுதத்து நறும் தேன் – கிட்:1 16/1
கவள யானை அன்னாற்கு அந்த கடி நறும் கமல – கிட்:1 17/1
வண்ண நறும் தாமரை மலரும் வாச குவளை நாள்_மலரும் – கிட்:1 24/1
பொன்னின் வார் கழல் புது நறும் தாமரை பூண்டு – கிட்:4 18/3
வரம்பு அகல் நறும் பிரசம் வைகல் பல வைகும் – கிட்:10 82/3
வீசின நறும் பொடி விண்டு வாடையே – கிட்:10 109/4
நனை நறும் துளி நஞ்சு மயக்கவும் – கிட்:11 24/3
தாங்கும் ஆர் அகில் தண் நறும் சந்தனம் – கிட்:13 16/1
கோல கற்பகத்தின் காமர் குழை நறும் கமல மென் பூ – கிட்:13 46/2
நேர்மையை பருமை செய்த நிறை நறும் கூந்தல் நீத்தம் – கிட்:13 59/4
அறல் நறும் கூந்தலும் அளக வண்டு சூழ் – கிட்:14 9/2
நிறை நறும் தாமரை முகமும் நித்தில – கிட்:14 9/3
இடறுவார் நறும் தேனின் இழுக்குவார் – கிட்:15 47/4
மீகாரம் எங்கணும் நறும் துகள் விளக்கி – சுந்:2 3/2
தேனும் சாந்தமும் மான்_மத செறி நறும் சேறும் – சுந்:2 16/1
துளிக்கும் கற்பக தண் நறும் சோலைகள்-தோறும் – சுந்:2 28/2
பொற்பு அளவு இல்லா வாச புனை நறும் கலவை பூசி – சுந்:2 107/2
தூ நிற நறும் துளி முகத்தில் தூற்றமே – சுந்:2 123/4
நறவு நாறிய நாள் நறும் தாமரை – சுந்:2 151/1
பிறங்கு இணர் நறும் குழலர் அன்பர் பிரியாதோர் – சுந்:2 157/3
மாடு உழுத நறும் கலவை வய களிற்றின் சிந்துரத்தை மாறுகொள்ள – சுந்:2 215/2
சந்திர வதனத்து அருந்ததி இருந்த தண் நறும் சோலையின் தனையோ – சுந்:3 77/2
பூண்டு புரிந்து சரிந்து கடை சுருண்டு புகையும் நறும் பூவும் – சுந்:4 57/2
வேண்டும் அல்ல என தெய்வ வெறியே கமழும் நறும் குஞ்சி – சுந்:4 57/3
நஞ்சம் அனையானுடைய சோலையின் நறும் பூ – சுந்:6 14/4
கட்டு ஏறு நறும் கமழ் கண்ணி இ காளை என் கை – சுந்:11 25/1
சேறு அளாவிய சிறு நறும் சீகர தென்றல் – சுந்:12 48/3
நா கரிந்து சினை நறும் சாம்பர் ஆய் – சுந்:13 16/2
அகருவும் நறும் சாந்தமும் முதலிய அனேகம் – சுந்:13 23/1
நாவியும் நறும் கலவையும் கற்பகம் நக்க – சுந்:13 34/1
பாவைமார் நறும் குழல்களும் பரிமளம் கமழ்ந்த – சுந்:13 34/4
கொய் நாகம் நறும் தேன் சிந்தும் குன்றிடை குதியும் கொண்டான் – சுந்:14 2/4
புன்னை குறும் பூ நறும் சுண்ணம் பூசாது ஒரு கால் போகாதே – யுத்1:1 5/4
சிந்துகின்ற நறும் தரள கண்ணீர் ததும்பி திரைத்து எழுந்து – யுத்1:1 8/3
கூறு மங்கையர் நறும் கூந்தலின் சுறு – யுத்1:2 13/3
நந்தா விளக்கை நறும் தார் இளம் கொழுந்தை – யுத்1:3 164/2
நன்கு ஒடித்து நறும் கிரி சிந்திய – யுத்1:8 62/1
நூற்று இதழ் கமலம் தந்த நுண் நறும் சுண்ணம் உண்டு – யுத்1:9 20/1
மீன் அனைய நறும் போதும் விரை அரும்பும் சிறை வண்டும் நிறம் வேறு எய்தி – யுத்4:33 20/3
தடம் பணையின் நறும் பழனம் தழுவியதே என பொலியும் தகையும் காண்-மின் – யுத்4:33 23/4
நானம் நெய் நன்கு உரைத்து நறும் புனல் – யுத்4:34 4/1
தோடு உழுத நறும் தொடையல் தொகை உழுத கிளை வண்டின் சுழிய தொங்கல் – யுத்4:37 204/1
வெள்ளை நறும் போனகமும் மிகு பருப்பும் பொரி கறியும் – யுத்4-மிகை:41 194/1

TOP


நறை (46)

நறை அடுத்த அசுண நல் மா செவி – பால:0 6/3
குறை நறை கறி குப்பை பருப்பொடு – பால:2 37/2
நந்தன வனம் அல நறை விரி புறவம் – பால:2 48/4
பழையர்-தம் மனையன பழ நறை நுகரும் – பால:2 50/1
கொங்கு உறை நறை குல மலர் குழல் துளக்கா – பால:7 27/2
நறை கமழ் அலங்கலான் நயன கோசரம் – பால:10 40/2
பசை ஆக மறையவர் கை நறை மலரும் நிறை புனலும் பரந்து பாய – பால:11 14/2
நரந்த நறை குழல் நங்கையும் நாமும் – பால:13 29/3
நறை செவி பெய்வது என்ன நைவள அமுத பாடல் – பால:14 60/3
ஊற்று ஆர் நறை நாள்_மலர் மாதர் ஒருங்கு வாச – பால:17 19/1
வெண் நிற நறை நிறை வெள்ளம் என்னவும் – பால:19 1/1
தூமம் உண் குழலியர் உண்ட தூ நறை
ஓம வெம் குழி உகு நெய்யின் உள் உறை – பால:19 9/2,3
தாள் கரும் குவளை தோய்ந்த தண் நறை சாடியுள் தன் – பால:19 13/3
நறை கமழ் அலங்கல் மாலை நளிர் நறும் குஞ்சி மைந்தர் – பால:19 56/1
நறை இலா மலரும் கல்வி நலம் இலா புலமை நன்னீர் – பால-மிகை:5 1/3
நறை தரு உடைய கோனும் நான்முக கடவுள் தானும் – பால-மிகை:11 35/1
நறை அலங்கல் வண்டு ஆர்த்திட தேர் மிசை நடந்தான் – அயோ:1 51/4
நாளும் நம் குல நாயகன் நறை விரி கமல – அயோ:1 66/2
பால் பாய்வன நறை பாய்வன மலர் வாய் அளி படர – அயோ:7 8/2
கூடிய நறை வாயில் கொண்டன விழி கொள்ளா – அயோ:9 13/1
நானம் நாள்_மலர் நறை அகில் நாவி தேன் நாறும் – அயோ:10 19/1
பன்னியை நோக்கினோன் பருகினோன் நறை
பொன் இகழ் களவினில் பொருந்தினோன் எனும் – அயோ:11 107/2,3
நறை அறு கோதையர் நாள் செய் கோலத்தின் – அயோ:12 39/1
நறை குழல் சீதையும் ஞால நங்கையும் – அயோ-மிகை:1 5/1
நறை மலர் தாதும் தேனும் நளிர் நெடு மகுட கோடி – ஆரண்:10 15/1
நேர் இழை மகளிர் கூந்தல் நிறை நறை வாசம் நீந்தி – ஆரண்:10 163/1
புன மயில் சாயல்-தன் எழிலில் பூ நறை
சுனை மடுத்து உண்டு இசை முரலும் தும்பியின் – ஆரண்:12 28/1,2
நறை தோய் நாள்_மலர் தூவ நல் நெறிக்கு – கிட்:9 5/2
நல் நெடும் காந்தள் போதில் நறை விரி கடுக்கை மென் பூ – கிட்:10 30/1
சிந்துவார தரு நறை தேக்கு அகில் – கிட்:11 19/1
போது உறை நறை குழல் ஒருத்தி புகழ் மேலோய் – கிட்-மிகை:14 4/2
நானம் ஆர்ந்த நறை குழல் ஆவியும் – சுந்:2 148/3
நலத்த மாதர் நறை அகில் நாவியும் – சுந்:2 150/1
பூ மன் நறை வண்டு அறை இலங்கு அமளி புக்கார் – சுந்:2 159/3
பொருந்தலும் துயில் நறை களி பொருந்தினார் – சுந்:3 30/4
நரம்பு கண்ணகத்துள் உறை நறை நிறை பாண்டில் – சுந்-மிகை:12 3/1
ஊடினார் முகத்து உறு நறை ஒரு முகம் உண்ண – சுந்-மிகை:12 4/1
கூடினார் முக களி நறை ஒரு முகம் குடிப்ப – சுந்-மிகை:12 4/2
நறை நெடும் கடல் ஒத்தது நாம நீர் – யுத்1:8 52/4
நகங்களின் பெரிய வேழ நறை மத அருவி காலும் – யுத்2:15 145/1
நறை குடங்கள் பெறான் கடை நக்குவான் – யுத்2:16 54/3
உடன் இருத்தி உதிரத்தொடு ஒள் நறை
குடன் நிரைத்தவை ஊட்டி தசை கொளீஇ – யுத்2:16 68/1,2
நறை உடை தசும்பொடு நறிதின் வெந்த ஊன் – யுத்2:16 101/1
ஒன்று அல பற்பலர் உதவும் ஊன் நறை
பின்ற அரும் பிலனிடை பெய்யுமாறு போல் – யுத்2:16 102/1,2
எண் வாய் உற மொய்த்தன இன் நறை உற்று – யுத்3:31 206/3
நாவில் ஆசி நறை மலர் தூவினார் – யுத்4:39 8/4

TOP


நறையின் (3)

வாம நறையின் துறை மயங்கினர் மறந்தார் – சுந்:2 159/1
காம நறையின் திறம் நுகர்ந்தனர் களித்தார் – சுந்:2 159/2
தூம நறையின் துறை பயின்றிலர் துயின்றார் – சுந்:2 159/4

TOP


நறையும் (1)

நறையும் அல்லது நளிர் புனல் பெருகலா நதிகள் – பால:9 10/4

TOP


நன் (50)

நன் மகன் இந்த நாடு இறவாமை நய என்றான் – அயோ:3 36/4
நன் சொற்கள் தந்து ஆண்டு எனை நாளும் வளர்த்த தாதை – அயோ:4 136/1
இரவும் நன் பகலும் கடிது ஏகினர் – அயோ-மிகை:11 1/2
நாள் நாளும் வணங்கிய நன் முடியால் – ஆரண்:2 25/3
இந்து நன்_நுதல்-தன்னொடும் ஏகினார் – ஆரண்:3 26/4
நாட்டின் நீவிரும் நன்_நுதல்-காறும் இ – ஆரண்:4 38/3
நன் பொறை நெஞ்சில் இல்லா கள்வியை நச்சி என்றாள் – ஆரண்:6 61/4
நன் மான் அனையாள்-தனை நாடுறுவான் – ஆரண்:11 43/4
நானே அவண் உய்ப்பென் இ நன்_நுதலை – ஆரண்:13 16/3
வந்திலர் மைந்தர் நன் மருகிக்கு எய்திய – ஆரண்:13 53/1
பொருந்து நன் மனைக்கு உரிய பூவையை – கிட்:3 35/3
நன்று நன்று எனா நன் நெடும் குன்றமும் நாணும் – கிட்:3 81/1
தோய நன் புணரியும் தொடர் தடம் கிரிகளும் – கிட்:5 9/3
கொற்ற நன் முடி கொண்டது இ கோது_இலான் – கிட்:7 100/4
நன் மார்பில் தழுவுற்று நாயகன் – கிட்:9 6/3
அல்லும் நன் பகலும் நீங்கா அனங்க நீ அருளின் தீர்ந்தாய் – கிட்:10 62/3
ஆகையால் தகவு இழந்து அழிவு_இல் நன் பொருள் – கிட்:10 107/3
பத்து இரட்டி நன் பகல் இரவு ஒருவலர் பார்ப்பார் – கிட்:12 33/3
நன் கையாள் தட கைக்கு ஆமோ நலத்தின்-மேல் நலம் உண்டாமோ – கிட்:13 45/4
நன் புலன் நடுக்கு உற உணர்வு நைந்து அற – கிட்:14 21/1
ஏயும் நன் மதில் இட்டனன் கயிலையை எடுத்தான் – சுந்:2 20/4
நன் படை பெரிது என்கேனோ நாயகற்கு உரைக்கும் நாளில் – சுந்:2 39/4
நடித்து வாழ் தகைமையதோ அடிமைதான் நன்_நுதலை – சுந்:2 218/1
நன் மான்களை நோக்கி நும் நாமமும் மாய்ப்பென் இன்றே – சுந்:4 87/3
நன்_நுதல்-தன்னை நோக்கி அறிதியோ நங்கை என்றார் – சுந்:6 47/4
நன்_நுதல்-தன்னை தேடி நால் பெரும் திசையும் போந்த – சுந்:12 77/2
வந்து ஒர் நன் மணி நிற்க என வைத்ததும் வைப்பாய் – சுந்-மிகை:5 7/4
சாந்து அளாவிய கொங்கை நன் மகளிர் தற்சூழ்ந்தார் – சுந்-மிகை:12 6/3
துஞ்சுகின்றிலர்களால் இரவும் நன் பகலும் நின் சொல்ல ஒல்கி – யுத்1:2 92/1
ஏற்று நன் கலன் அரும் கலன் யாவர்க்கும் இனிய – யுத்1:3 45/2
மறந்தும் நன் புகழ் அலால் வாழ்வு வேண்டலென் – யுத்1:4 17/2
நன் பொருள் உணர்த்தினன் என்றும் நாட்டினான் – யுத்1:4 53/4
நன்_நுதல் தீண்டுமேல் நணுகும் கூற்று என – யுத்1:4 98/3
நன் மகன் வாளி நக்க நாய் அவன் உடலை நக்க – யுத்2:17 59/3
நம்பிக்கு ஒரு நன் மகனோ இனி நான் – யுத்2:18 11/4
இந்திரற்கும் தோலாத நன் மகனை ஈன்றாள் என்று – யுத்2:18 268/1
நன் பால் விளங்கு மணி கோடியோடு நளிர் போது செம்பொன் முதலா – யுத்2:19 247/1
புரக்கும் நன் கடன் செய உளன் வீடணன் போந்தான் – யுத்3:22 65/2
இரவும் நன் பகலும் பெரு நெடும் செரு இயற்றி – யுத்3:22 86/1
கன்னி நன் மயில் அன்னாரை நெடும் களியாட்டம் கண்டான் – யுத்3:25 1/4
சிவன் நன் படை தொடுத்து ஆர் உயிர் முடிப்பேன் என தெரிந்தான் – யுத்3:27 149/4
நன் மகன் தனது ஆக்கையை நாடுவான் – யுத்3:29 23/4
மகர நன் மீன் வந்தன காணா மனம் உட்கி – யுத்4:33 16/2
அண்டம் விற்கும் நன் காசினால் குயிற்றியது அடங்க – யுத்4:35 21/4
சிந்தினர்கள் மாதலி கடாவி நன் சென்றான் – யுத்4:36 15/4
புரக்கும் நன் குலத்து வந்து ஒருவன் பூண்டது ஓர் – யுத்4:38 13/2
ஞான நாதனை திருவொடு நன் மனை கொணர்ந்தான் – யுத்4:41 39/3
புனையும் நன் முடி சூட்டுதி போய் எனா – யுத்4-மிகை:38 8/2
என்னை நன் கருணை-தன்னால் ஈன்று எடுத்து இனிது பேணும் – யுத்4-மிகை:41 249/1
நன் மதி கிழவர்-தம்மை நோக்கிய ஞான மூர்த்தி – யுத்4-மிகை:41 271/2

TOP


நன்_நுதல் (1)

நன்_நுதல் தீண்டுமேல் நணுகும் கூற்று என – யுத்1:4 98/3

TOP


நன்_நுதல்-காறும் (1)

நாட்டின் நீவிரும் நன்_நுதல்-காறும் இ – ஆரண்:4 38/3

TOP


நன்_நுதல்-தன்னை (2)

நன்_நுதல்-தன்னை நோக்கி அறிதியோ நங்கை என்றார் – சுந்:6 47/4
நன்_நுதல்-தன்னை தேடி நால் பெரும் திசையும் போந்த – சுந்:12 77/2

TOP


நன்_நுதல்-தன்னொடும் (1)

இந்து நன்_நுதல்-தன்னொடும் ஏகினார் – ஆரண்:3 26/4

TOP


நன்_நுதலை (2)

நானே அவண் உய்ப்பென் இ நன்_நுதலை
போ நீ கடிது என்று புகன்றிடலும் – ஆரண்:13 16/3,4
நடித்து வாழ் தகைமையதோ அடிமைதான் நன்_நுதலை
பிடித்து வாழ் அரக்கனார் யான் கண்டும் பிழைப்பாரோ – சுந்:2 218/1,2

TOP


நன்கு (14)

நன்று கேட்டு கடைப்பிடி நன்கு என – அயோ:2 14/3
நானம் நன்கு உரைத்தார் நளிர் வானிடை – அயோ:14 9/1
உறங்கு மேகம் நன்கு உணர்ந்து மாசு மீது உலாவுமே – கிட்:7 3/4
ஆரியன் பின்னரும் அமைந்து நன்கு உணர் – கிட்:11 133/1
நன்கு உறும் அவதி நாள் நாளை நண்ணிய – கிட்:11 135/3
நயனம் நன்கு இமையார் துயிலார் நனி – கிட்:13 19/1
நாக நம்பன் இளம் கிளை நன்கு உணராத – சுந்-மிகை:5 8/3
இருள் நன்கு ஆசு_அற எழு கதிரவன் நிற்க என்றும் – யுத்1:5 58/1
நன்கு ஒடித்து நறும் கிரி சிந்திய – யுத்1:8 62/1
நன்கு அளிப்பது தவத்தின் பாலதே – யுத்2:16 92/4
கேடு அகம் கிளர்கின்ற களத்த நன்கு
ஏட கங்கள் மறிந்து கிடந்தவே – யுத்3:31 120/3,4
நம்முள் ஈண்டு ஒருவனை வெல்லும் நன்கு எனின் – யுத்3:31 185/1
நானம் நெய் நன்கு உரைத்து நறும் புனல் – யுத்4:34 4/1
முற்றுற நன்கு இயற்றி மொய் ஒளி இலங்கை புக்கு – யுத்4-மிகை:41 242/3

TOP


நன்மை (8)

நாட்டே உறைவேன் என்றால் நன்று என் நன்மை என்றான் – அயோ:4 63/4
அந்தரம் பார்க்கின் நன்மை அவர்க்கு இலை உனக்கே ஐயா – ஆரண்:10 75/4
உடற்படுமால் உடனே உறும் நன்மை
திடத்து இதுவே நலன் என்று அயல் சென்றாள் – ஆரண்:14 57/3,4
ஞால_நாயகன் தன் தேவி சொல்லினள் நன்மை என்றான் – சுந்:14 7/4
விரவு நன்மை என் துன்மதி விளம்பு என வெகுண்டான் – யுத்1:3 50/4
நலத்தின் நின் பிறந்தன நடந்த நன்மை சால் – யுத்4:40 52/2
நாண் துறந்து உழல்வோர் நட்பானவரை வஞ்சிப்போர் நன்மை
வேண்டிடாது இகழ்ந்து தீமை செய்பவர் விருந்தை நீப்போர் – யுத்4-மிகை:41 71/2,3
நாளை நீ மவுலி சூட நன்மை சால் பெருமை நல் நாள் – யுத்4-மிகை:42 22/1

TOP


நன்மை-கொல் (1)

பிழை-கொல் நன்மை-கொல் பெறுவது என்று ஐயுறு பீழையால் பெரும் தென்றல் – சுந்:2 196/2

TOP


நன்மையர் (1)

இனைய நன்மையர் வலி இஃது இராவணன் என்னும் – யுத்1:5 52/1

TOP


நன்மையன் (1)

வேதம் என்பன மெய்ந்நெறி நன்மையன்
பாதம் அல்லது பற்றிலர் பற்று இலார் – பால:0 3/3,4

TOP


நன்மையின் (2)

நன்மையின் தொடர்ந்தார்க்கு உண்டோ கேடு நான்முகத்தோன் ஆதி – யுத்1:3 136/1
நாண் எலாம் துறந்தேன் இல்லின் நன்மையின் நல்லார்க்கு எய்தும் – யுத்3:23 31/1

TOP


நன்மையும் (4)

நன்மையும் செல்வமும் நாளும் நல்குமே – பால-மிகை:0 29/1
ஞானமும் நல்லவர் பேணும் நன்மையும்
மானவ எவையும் நின் மகற்கு வைகுமால் – அயோ:1 80/2,3
சாய் அடங்க நலம் கலந்து தயங்கு தன் குல நன்மையும்
போய் அடங்க நெடும் கொடும் பழி கொண்டு அரும் புகழ் சிந்தும் அ – அயோ:3 57/1,2
நன்மையும் தீமை அன்றே நாசம் வந்து உற்ற-போது – ஆரண்:11 32/3

TOP


நன்மையே (1)

நரம்பு இயல் கின்னரம் முதல் நன்மையே
நிரம்பின உலகு எலாம் உவகை நெய் விழா – யுத்3:24 105/2,3

TOP


நன்மையை (2)

தீமை நன்மையை தீர்த்தல் ஒல்லாது எனும் – சுந்:12 90/1
நாட்டிலே குகனார் செய்த நன்மையை நயக்கமாட்டேன் – யுத்1:12 39/2

TOP


நன்மையோ (2)

நஞ்சினை உடன் கொடு வாழ்தல் நன்மையோ – யுத்1:4 7/4
நடை துறந்து உயிர் கோடலும் நன்மையோ
கடை துறந்தது போர் என் கருத்து என்றான் – யுத்4:37 174/3,4

TOP


நன்றதோ (1)

நன்றதோ உலகமும் நயக்கல்-பாலதோ – கிட்:16 12/4

TOP


நன்றாக (1)

நன்றாக நின் நிலை நன்று என நல்கா எதிர் நடவா – யுத்2:15 183/3

TOP


நன்றாய்விடும் (1)

இன்றே வரும் இடையூறு அது நன்றாய்விடும் என்றான் – பால:24 6/4

TOP


நன்றால் (6)

கொள்ளுதல் தீது கொடுப்பது நன்றால் – பால:8 19/4
நந்தல்_இல் புவி-கண் இடர் பின் களைதல் நன்றால் – சுந்:5 9/4
விண் பெற்றாய் எனினும் நன்றால் வேந்தராய் உயர்ந்த மேலோர் – யுத்2:17 39/2
வார்த்தை ஈது-ஆயின் நன்றால் இராவணன் வாழ்ந்த வாழ்க்கை – யுத்2:19 296/3
எண்-மேல் வைத்த என் புகழ் நன்றால் எளியேனோ – யுத்3:22 208/4
நரி உண கண்டேன் ஊணின் நாய் உணும் உணவு நன்றால் – யுத்3:29 36/4

TOP


நன்றி (10)

நன்றி கொள் மங்கல நாதம் பாடினார் – பால:5 21/2
நன்றி கொள் அரி மகம் நடத்த எண்ணியோ – பால:5 78/3
நன்றி வானவர் எலாம் இருந்த நம்பியை – பால:23 80/1
நன்றி கொன்று அரு நட்பினை நார் அறுத்து – கிட்:11 3/1
நன்றி கொள் ஈசன் காண்பான் நணுகலும் வினையேன் உற்றது – கிட்-மிகை:16 6/2
நன்றி என்பது என் வஞ்சித்த நாய்களின் – சுந்:5 14/3
நன்றி இன்று ஒன்று காண்டியேல் எமை செல நயத்தி – சுந்:9 4/3
நன்றி அன்று என்றும் அன்று நானிலம் எயிற்றில் கொண்ட – யுத்1:12 48/2
நன்றி ஈது என்று கொண்டால் நயத்தினை நயந்து வேறு – யுத்2:16 35/1
எடுப்பது பட பொருவது அன்றி இவர் செய்வது ஒரு நன்றி உளதோ – யுத்3:31 138/4

TOP


நன்றி-தன்னை (2)

ஒன்றிலர் நன்றி-தன்னை மறந்தவர் ஒழிய உள்ளோர் – யுத்4-மிகை:41 79/2
நன்றி-தன்னை நவில அடங்குமோ – யுத்4-மிகை:41 110/2

TOP


நன்றியதாய (1)

நன்றியதாய நறும் புனல் நாடி – ஆரண்-மிகை:14 2/2

TOP


நன்றியால் (1)

நன்றியால் இருந்து அரசை நண்ணியே – பால-மிகை:6 7/3

TOP


நன்றியை (1)

நன்றியை மறந்திடும் நயம்_இல் நாவினோன் – அயோ:11 102/3

TOP


நன்று (237)

நன்று என வணங்கினர் நால்வர் ஓடினர் – பால:13 2/3
நன்று மலர் குழல் சீதை நலம் பழுது ஆகாது என்றான் – பால:13 24/4
ஒல்லையில் அவனும் வந்துறுதல் நன்று என – பால:13 66/2
நன்று ஒளிர் முகத்தன் ஆகி நாரணன் வலியின் ஆண்ட – பால:24 35/2
நன்று இது என்றோர் தாமும் நரகம் அது எய்திடாரே – பால-மிகை:0 32/4
மன்னர்_மன்னவன் மதலை நன்று எனா – பால-மிகை:6 11/3
பின்னை நன்று உயிர் பிரியம் ஆயினார் – பால-மிகை:6 11/4
அற திறன் நன்று தாரா கணத்தொடும் அமைக அன்னான் – பால-மிகை:11 35/4
அரம்பையரினும் இவர் ஆடல் நன்று என – பால-மிகை:19 1/1
நன்று சொல்லினை நம்பியை நளி முடி சூட்டி – அயோ:1 47/2
நன்று சித்திர நளிர் முடி கவித்தற்கு நல்லோய் – அயோ:1 72/3
அத்த நன்று என அன்பினோடு அறிவிப்பது ஆனார் – அயோ:1 75/4
நன்று இழைத்து அவண் நல்ல தவர்க்கு எலாம் – அயோ:2 9/3
நன்று கேட்டு கடைப்பிடி நன்கு என – அயோ:2 14/3
விரத மா தவம் செய விடுதல் நன்று என்றாள் – அயோ:2 64/4
எண்ணுற பிறந்திலன் இறத்தல் நன்று என்றாள் – அயோ:2 65/4
நன்று சொல்லினை நம்பியை நளிர் முடி சூட்டல் – அயோ:2 91/1
போல் மேல் உற்றது உண்டு எனின் நன்று ஆம் பொறை என்னா – அயோ:3 29/2
நன்று நும்பிக்கு நானிலம் நீ கொடுத்து – அயோ:4 5/3
நன்று மன்னன் கருணை எனா நகும் – அயோ:4 11/1
இன்னம் நன்று அவர் ஏயின செய்தலே – அயோ:4 22/4
நாட்டே உறைவேன் என்றால் நன்று என் நன்மை என்றான் – அயோ:4 63/4
காணாது ஒழிந்தேன் என்றால் நன்று ஆய்த்து அன்றோ கருமம் – அயோ:4 65/4
நன்று வரம் கொடுத்த நாயகற்கு நன்று என்பார் – அயோ:4 106/4
நன்று வரம் கொடுத்த நாயகற்கு நன்று என்பார் – அயோ:4 106/4
நங்கைக்கு அறிவின் திறம் நன்று இது நன்று இது என்னா – அயோ:4 113/3
நங்கைக்கு அறிவின் திறம் நன்று இது நன்று இது என்னா – அயோ:4 113/3
நடைவரும் தன்மை நீர் நன்று இது என்றிரேல் – அயோ:12 15/2
இருந்தது நன்று கழிக்குவென் என் கடன் இன்றோடே – அயோ:13 18/4
நம்பி முன்னே இனி நாம் உயிர் மாய்வது நன்று அன்றோ – அயோ:13 19/4
நன்று என புளிஞர்_வேந்தன் நண்ணினன் தமரை நாவாய் – அயோ:13 45/1
ஒன்று உரைத்து உயிரினும் ஒழுக்கம் நன்று என – அயோ:14 24/3
நன்று போந்து அளி உனக்கு உரிய நாடு என்றான் – அயோ:14 122/4
காத்தவன் உலகினை காத்தல் நன்று என – அயோ-மிகை:1 6/3
காட்டினை நன்று என கங்கர் கூறினர் – அயோ-மிகை:1 14/4
நன்று நன்று எனா நகை முகிழ்த்தனன் – அயோ-மிகை:11 11/3
நன்று நன்று எனா நகை முகிழ்த்தனன் – அயோ-மிகை:11 11/3
போகல் நன்று என நினைந்தனென் இவன் பொரு_இலோய் – ஆரண்:1 41/2
நனி நின்ற சமயத்தோர் எல்லாரும் நன்று என்ன – ஆரண்:1 51/2
நன்று தீது நாடலேன் – ஆரண்:1 66/3
நன்று ஆய ஞான தனி கொழுந்தே எங்கள் நவை தீர்க்கும் நாயகமே நல் வினையே நோக்கி – ஆரண்:2 30/3
இறந்துபோகினும் நன்று இது அல்லது – ஆரண்:3 19/3
நன்று தேவர்க்கும் யாவர்க்கும் நன்று எனா – ஆரண்:3 34/4
நன்று தேவர்க்கும் யாவர்க்கும் நன்று எனா – ஆரண்:3 34/4
நன்று வரவு என்று பல நல் உரை பகர்ந்தான் – ஆரண்:3 46/3
பெரிதும் நன்று அ பெரும் துறை வைகி நீர் – ஆரண்:4 40/1
பிடி தரு நடையினள் பெண்மை நன்று இவன் – ஆரண்:6 12/2
மயில் தொடர் இயலி ஆய் மருவல் நன்று எனா – ஆரண்:6 22/4
விரையும் இது நன்று அன்று வேறு ஆக யான் உரைக்கும் – ஆரண்:6 116/3
நன்று அதுவே ஆம் அன்றோ போகாளேல் ஆக என நாதன் கூற – ஆரண்:6 134/3
நம்பி எம் அடிமை தொழில் நன்று எனா – ஆரண்:7 12/2
நன்று சொல்லினிர் நான் இ சிறார்கள் மேல் – ஆரண்:7 13/1
சிரித்து நன்று நம் சேவகம் தேவரை தேய – ஆரண்:7 73/2
நன்று காத்தி என்று இராமனும் எதிர் செல நடந்தான் – ஆரண்:8 8/4
நன்று நன்று நின் நிலை என அருள் இறை நயந்தான் – ஆரண்:8 18/3
நன்று நன்று நின் நிலை என அருள் இறை நயந்தான் – ஆரண்:8 18/3
எய்த காலமும் வலியும் நன்று என நினைத்து இராமன் – ஆரண்:8 20/1
கொன்றை நன்று கோதையோடு ஓர் கொம்பு வந்து என் நெஞ்சிடை – ஆரண்:10 94/1
யாது இது இங்கு இதனின் முன்னை சீதம் நன்று இதனை நீங்கி – ஆரண்:10 101/3
முன்னை கதிர் நன்று இது அகற்றுதிர் மொய்ம்பு சான்ற – ஆரண்:10 137/2
நஞ்சு நுகர்வாரை இது நன்று எனலும் நன்றோ – ஆரண்:11 24/4
மக்கள் நலிகிற்பர் இது நன்று வலி அன்றோ – ஆரண்:11 28/4
தூக்கிலன் நன்று இது என்றான் அதன் பொருள் சொல்லல் ஆகும் – ஆரண்:11 56/2
நகை உடைத்து ஆகும் அன்றே ஆதலின் நன்று இது என்னா – ஆரண்:11 64/3
நன்று சாலவும் நடுங்க அரும் மிடுக்கினன் நாமும் – ஆரண்:13 83/1
தேற்றுதல் நன்று என இனைய செப்புவான் – ஆரண்:13 105/4
நன்று நன்று என் வலி என நாணுமால் – ஆரண்:14 16/4
நன்று நன்று என் வலி என நாணுமால் – ஆரண்:14 16/4
நன்று என நினைந்தனன் நடந்த நாயகன் – ஆரண்:15 10/2
விளைதல் நன்று ஆதலின் விளிதல் நன்று என்றான் – ஆரண்:15 25/4
விளைதல் நன்று ஆதலின் விளிதல் நன்று என்றான் – ஆரண்:15 25/4
மீண்டே போதற்கு ஆம் எனின் நன்று என் வினை என்றான் – ஆரண்:15 26/4
நாயகனும் நன்று என அவற்கு நவில்கின்றான் – ஆரண்-மிகை:3 8/4
அளித்தவாறு நன்று இளவலார் எனா – கிட்:3 59/4
நன்று நன்று எனா நன் நெடும் குன்றமும் நாணும் – கிட்:3 81/1
நன்று நன்று எனா நன் நெடும் குன்றமும் நாணும் – கிட்:3 81/1
தெவ் அடக்கும் வென்றியானும் நன்று இது என்று சிந்தியா – கிட்:7 10/4
நன்று தீது என்று இயல் தெரி நல் அறிவு – கிட்:7 117/1
நன்று உணர் கேள்வியாளன் அருள்வர நாண் உட்கொண்டான் – கிட்:11 59/2
சொல்லுதி நுந்தைக்கு என்றான் நன்று என தொழுது போனான் – கிட்:11 77/4
நன்று கொண்டு இன்னும் நீயே நணுகு என அவனை ஏவி – கிட்:11 97/2
அரும் பொருள் ஆகுமோ அமைதி நன்று எனா – கிட்:11 136/2
வாய் செலல் நன்று என மனத்தின் எண்ணினார் – கிட்:14 24/3
நாம் புக அமைத்த பொறி நன்று முடிவு இன்றால் – கிட்:14 41/3
நன்று வரவு ஆக நடனம் புரிவல் என்னா – கிட்:14 52/3
அளித்தானே அது நன்று நன்று எனா – கிட்:16 43/3
அளித்தானே அது நன்று நன்று எனா – கிட்:16 43/3
நன்று ஆம் நாமம் நவின்று நல்கினார் – கிட்:16 49/3
நன்று நீர் வருந்தல் வேண்டா நான் இது நவில்வென் என்றான் – கிட்:16 57/4
நன்று நன்று எனா நனி தொடர்ந்து பின் – கிட்-மிகை:3 3/2
நன்று நன்று எனா நனி தொடர்ந்து பின் – கிட்-மிகை:3 3/2
பின்பில் சிறந்தார் குணம் நன்று இது பெற்ற யாக்கைக்கு – சுந்:1 50/2
நன்று இது நன்று எனா நயந்த சிந்தையாள் – சுந்:3 36/2
நன்று இது நன்று எனா நயந்த சிந்தையாள் – சுந்:3 36/2
அன்னே நன்று என்றாள் அவர் எல்லாம் அமைவுற்றார் – சுந்:3 152/4
நன்று உணர்வு உரையன் தூயன் நவை இலன் போலும் என்னா – சுந்:4 26/4
நன்று நன்று இ உலகு உடை நாயகன் – சுந்:5 27/1
நன்று நன்று இ உலகு உடை நாயகன் – சுந்:5 27/1
நன்று ஆய் நல்வினை நல்லோரை – சுந்:5 44/1
நல் நாள் காணுதல் நன்று அன்றோ – சுந்:5 52/3
போகை நன்று இவன் என்பது புந்தியின் வைத்தாள் – சுந்:5 75/3
கோடரம் ஒன்றே நன்று இது இராக்கதர் கொற்றம் சொற்றல் – சுந்:6 58/3
தனி ஒரு குரங்கு போலாம் நன்று நம் தருக்கு என்கின்றார் – சுந்:7 11/2
நன்று நன்று உன் கருணை என்னா நெருப்பு நக நக்கான் – சுந்:8 44/1
நன்று நன்று உன் கருணை என்னா நெருப்பு நக நக்கான் – சுந்:8 44/1
நன்று என உவகை கொண்டான் யாவரும் நடுக்கம் உற்றார் – சுந்:11 14/4
நன்று நன்று என மா நகை செய்தனன் – சுந்:12 102/3
நன்று நன்று என மா நகை செய்தனன் – சுந்:12 102/3
ஆலம் உண்டவன் நன்று ஊட்ட உலகு எலாம் அழிவின் உண்ணும் – சுந்:12 133/3
நன்று நன்று போர் வலி என இராவணன் நக்கான் – சுந்:13 40/4
நன்று நன்று போர் வலி என இராவணன் நக்கான் – சுந்:13 40/4
போது நீ முன்னர் என்றார் நன்று என அனுமன் போனான் – சுந்:14 12/4
மீண்டு அவர்க்கு உரைத்தலின் விளிதல் நன்று எனா – சுந்:14 18/2
கண்டதும் உண்டு அவள் கற்பும் நன்று என – சுந்:14 23/3
மாசு அறு நகரை மாய்க்கும் வலிமை நன்று என்ன நக்கான் – சுந்-மிகை:7 1/4
வந்தது போலும் நம் வாழ்வு நன்று எனா – சுந்-மிகை:10 13/2
நன்று இது நன்று இது என்ன நயந்தான் – சுந்-மிகை:11 23/3
நன்று இது நன்று இது என்ன நயந்தான் – சுந்-மிகை:11 23/3
நன்று என அவனும் நேர்ந்தான் நரலையும் நடுங்க ஆர்த்து – சுந்-மிகை:14 4/1
நன்று என ஏகினார் நவை-கண் நீங்கினார் – சுந்-மிகை:14 38/4
நாயகற்கு இளைய கோவும் நன்று என அவன்-தன் தோள் மேல் – சுந்-மிகை:14 46/3
ஆட்சியும் அமைவும் என் அரசும் நன்று எனா – யுத்1:2 11/3
நன்று இனி நரரொடு குரங்கை நாம் அற – யுத்1:2 41/2
நகை உடைத்தாம் அமர் செய்தல் நன்று எனா – யுத்1:2 45/3
கூசுவது மானுடரை நன்று நம் கொற்றம் – யுத்1:2 52/4
பட்டிடுதுமேல் அதுவும் நன்று பழி அன்றால் – யுத்1:2 53/4
நன்று உரை-செய்தாய் குமர நான் இது நினைந்தேன் – யுத்1:2 57/1
நன்று பெரிது என்று மகன் நக்கு இவை நவின்றான் – யுத்1:2 58/4
வென்றவரின் நன்று உணரும் வீடணன் விளம்பும் – யுத்1:2 65/4
நன்று போதி நாம் எழுக எனும் அரக்கனை நணுகி – யுத்1:2 110/2
நன்று நீ இவற்கு உதவுதி மறை என நவின்றான் – யுத்1:3 21/2
நன்று அது கண்டு பின்னர் நல்லவா புரிதும் தூணில் – யுத்1:3 123/3
காணுதி விரைவின் என்றான் நன்று என கனகன் நக்கான் – யுத்1:3 124/4
நசை திறந்து இலங்க பொங்கி நன்று நன்று என்ன நக்கு – யுத்1:3 127/1
நசை திறந்து இலங்க பொங்கி நன்று நன்று என்ன நக்கு – யுத்1:3 127/1
தூயவர் துணி திறன் நன்று தூயதே – யுத்1:4 86/1
பேர் அறிவாள நன்று நன்று என பிறரை நோக்கி – யுத்1:4 103/2
பேர் அறிவாள நன்று நன்று என பிறரை நோக்கி – யுத்1:4 103/2
கருத்து உற நோக்கி போந்த காலமும் நன்று காதல் – யுத்1:4 104/1
நன்று இலங்கையர் நாயகன் மொழி என நயந்தான் – யுத்1:5 76/1
நன்று நன்று என நகையொடும் புகை உக நக்கான் – யுத்1:6 6/4
நன்று நன்று என நகையொடும் புகை உக நக்கான் – யுத்1:6 6/4
கரந்து கோடலே நன்று இனி நின்றது என் கழறி – யுத்1:6 8/4
நீரிடை புகும் அதின் நெருப்பு நன்று எனா – யுத்1:6 45/3
நன்று என வருணன் தானும் உலகத்து நலிவு தீர – யுத்1:7 14/3
நன்று இது புரிதும் அன்றே நளிர் கடல் பெருமை நம்மால் – யுத்1:7 22/1
நன்று நன்று நம் மந்திரம் நன்று எனா – யுத்1:9 48/3
நன்று நன்று நம் மந்திரம் நன்று எனா – யுத்1:9 48/3
நன்று நன்று நம் மந்திரம் நன்று எனா – யுத்1:9 48/3
நாயகன் புகுத்து ஈங்கு என நன்று என – யுத்1:9 54/3
கற்றவா நன்று போ என்று இனையன கழறலுற்றான் – யுத்1:9 82/4
பொன்றினென் ஆகின் நன்று என்று அவன் வெள்க இவனும் போந்தான் – யுத்1:12 32/4
நன்று என அவனை கூவி நம்பி நீ நண்ணலார்-பால் – யுத்1:14 10/1
வந்தனை நன்று செய்தாய் என்னுடை மைந்த என்றான் – யுத்1:14 25/4
நன்று நன்று என நயந்து எனை வரும்படி அழைத்து – யுத்1-மிகை:2 26/2
நன்று நன்று என நயந்து எனை வரும்படி அழைத்து – யுத்1-மிகை:2 26/2
நன்று நீ எனக்கு உரைத்தது என்று இன் நகை புரிந்து ஆங்கு – யுத்1-மிகை:3 9/3
என்னும் வாசகம் கேட்டலும் எழுந்து நன்று இறைவன் – யுத்1-மிகை:3 10/1
உரைத்திடும் உறுதிகள் நன்று நன்று எனா – யுத்1-மிகை:4 1/3
உரைத்திடும் உறுதிகள் நன்று நன்று எனா – யுத்1-மிகை:4 1/3
நாயகன்-தானும் வல்லே நோக்கினன் மகிழ்ந்து நன்று என்று – யுத்1-மிகை:9 4/3
ஈது அவன் கருத்து என்றிடின் நன்று எனா – யுத்1-மிகை:14 7/2
வீர திறம் இது நன்று என வியவா மிக விளியா – யுத்2:15 173/1
நன்றாக நின் நிலை நன்று என நல்கா எதிர் நடவா – யுத்2:15 183/3
நன்று போர் வலி நன்று போர் ஆள் வலி வீரம் – யுத்2:15 203/1
நன்று போர் வலி நன்று போர் ஆள் வலி வீரம் – யுத்2:15 203/1
நன்று நோக்கமும் நன்று கை கடுமையும் நன்று – யுத்2:15 203/2
நன்று நோக்கமும் நன்று கை கடுமையும் நன்று – யுத்2:15 203/2
நன்று நோக்கமும் நன்று கை கடுமையும் நன்று
நன்று கல்வியும் நன்று நின் திண்மையும் நலனும் – யுத்2:15 203/2,3
நன்று கல்வியும் நன்று நின் திண்மையும் நலனும் – யுத்2:15 203/3
நன்று கல்வியும் நன்று நின் திண்மையும் நலனும் – யுத்2:15 203/3
நன்று நன்று எனா நாயகன் ஏறினன் நாம – யுத்2:15 218/1
நன்று நன்று எனா நாயகன் ஏறினன் நாம – யுத்2:15 218/1
நன்று இது கருமம் என்னா நம்பியை நணுக ஓடி – யுத்2:16 43/1
நன்று அது நாயக நயக்கிலாய் எனின் – யுத்2:16 82/3
நன்று என நாயக விடுதி நன்று-அரோ – யுத்2:16 90/4
நன்று இது அன்று நமக்கு எனா – யுத்2:16 121/1
நன்று என நினைந்தேன் என்றான் நாதனும் நயன் இது என்றான் – யுத்2:16 122/4
மேகம் ஒப்பானும் நன்று போக என்று விடையும் ஈந்தான் – யுத்2:16 123/4
அரக்கனும் நன்று நின் ஆண்மை ஆயினும் – யுத்2:16 260/1
உணர்த்துவென் இன்று நன்று ஓர் உபாயத்தின் உறுதி மாயை – யுத்2:17 3/1
சொன்னாய் இது நன்று துணிந்தனை நீ – யுத்2:18 14/1
நன்று ஆகுக என்று ஒரு நாயகனும் – யுத்2:18 75/2
நன்று என உவந்த வீரன் நான்முகன் படையை வாங்கி – யுத்2:18 204/1
நடுங்கினர் அரக்கர் விண்ணோர் நன்று நன்று என்ன நக்கார் – யுத்2:18 220/4
நடுங்கினர் அரக்கர் விண்ணோர் நன்று நன்று என்ன நக்கார் – யுத்2:18 220/4
நண்ணின துணையொடும் பொருதல் நன்று இது – யுத்2:19 29/3
நன்று என மொழிதலும் நணுகினான்-அரோ – யுத்2:19 33/2
வெற்றி கண்டு வலி நன்று நன்று என வியந்து வெம் கணை தெரிந்து அவன் – யுத்2:19 71/2
வெற்றி கண்டு வலி நன்று நன்று என வியந்து வெம் கணை தெரிந்து அவன் – யுத்2:19 71/2
நன்று நம் படை நாற்பது வெள்ளமும் – யுத்2:19 157/3
நன்று என அரக்கன் போய் தன் நளிர் மணி கோயில் புக்கான் – யுத்2:19 300/4
ஐயன் நோக்கினன் நன்று என நகைத்து அவன் சிலை-வாய் – யுத்2-மிகை:15 34/1
நன்று சொன்னது என நகைத்து ஏகினான் – யுத்2-மிகை:15 40/4
நன்று நன்று எனா சிரம் துளக்கினன் நகைத்து இவை இவை நவில்கின்றான் – யுத்2-மிகை:16 54/2
நன்று நன்று எனா சிரம் துளக்கினன் நகைத்து இவை இவை நவில்கின்றான் – யுத்2-மிகை:16 54/2
அளந்தான் வலி நன்று என அங்கதனே – யுத்3:20 78/4
என் போலியர் போர்-எனின் நன்று இது ஓர் – யுத்3:20 83/3
பார்க்கிலேன் முந்தி படுவதே நன்று என பட்டான் – யுத்3:22 85/4
சென்றனன் அகம்பன் நன்று வருக என அனுமன் சேர்ந்தான் – யுத்3:22 127/4
நன்று அரசாளும் அ அரசும் நன்று-அரோ – யுத்3:24 80/4
நன்று சால என்று உவந்து ஒர் நாழிகை – யுத்3:24 116/2
அன்னது புரிதல் நன்று என்று அரக்கனும் அமைய அம் சொல் – யுத்3:26 18/1
அ தொழில் புரிதல் நன்று என்று அண்ணலும் அமைய எண்ணி – யுத்3:26 19/1
அழுவதே நன்று நம்-தம் வில் தொழில் ஆற்றல் அம்மா – யுத்3:26 66/4
சூழ்வித்த வண்ணம் ஈதோ நன்று என துணிவு கொண்டான் – யுத்3:26 93/3
நன்று அது புரிதிர் என்று நாயகன் நவில்வதானான் – யுத்3:27 2/4
கொல்லலாம் என்றோ நன்று குரங்கு என்றால் கூடும் அன்றே – யுத்3:27 90/3
நன்று ஆகுக உலகுக்கு என முதலோன் மொழி நவின்றான் – யுத்3:27 135/1
எவன் என்னினும் நன்று ஆகுக இனி எண்ணலன் என்னா – யுத்3:27 149/3
அம்பினால் சிறு மனிதரே நன்று நம் ஆற்றல் – யுத்3:30 36/3
நன்று என கருதாநின்றேன் அல்லது நாயினேன் உன் – யுத்3:31 63/3
புரிந்த தன்மை வென்றி மேலும் நன்று மாலி பொய்க்குமோ – யுத்3:31 73/4
நன்று இது என்று ஞாலம் ஏழும் நாகம் ஏழும் மானும் தன் – யுத்3:31 76/3
தொல்லோன் சொல்லே நன்று என அஃதே துணிவுற்றார் – யுத்3:31 186/4
நன்று நன்று என்று சீறி உரைத்தனன் நலத்தை ஓரான் – யுத்3-மிகை:26 2/4
நன்று நன்று என்று சீறி உரைத்தனன் நலத்தை ஓரான் – யுத்3-மிகை:26 2/4
நன்று உரை என்று பின் நக்கு உரைசெய்தான் – யுத்3-மிகை:26 3/4
ஏது இங்கு இவன் வலி நன்று மற்று இது காண்பென் என்று இசைப்பான் – யுத்3-மிகை:27 9/4
நன்று நம் ஆணை என்னா நகைசெய்யா அவனை பார்த்து – யுத்3-மிகை:28 1/2
ஆசைப்படுகின்றது நன்று அல காண் – யுத்3-மிகை:28 2/2
நன்று நும் உரை நாயகர் பிழைத்து நம் உயிர் கொண்டு – யுத்3-மிகை:31 8/3
மனித்தன் மற்று ஒருத்தன் என்ற வாய்மை நன்று நன்று எனா – யுத்3-மிகை:31 19/3
மனித்தன் மற்று ஒருத்தன் என்ற வாய்மை நன்று நன்று எனா – யுத்3-மிகை:31 19/3
நன்று என நங்கை நேர்ந்தாள் நாயக கோலம் கொள்ள – யுத்4:40 28/3
மறப்பினும் நன்று இனி மாறு வேறு வீழ்ந்து – யுத்4:40 46/3
இறப்பினும் நன்று என ஏக்கம் நீங்கினாள் – யுத்4:40 46/4
நன்று எனா அவன் மோதிரம் கை கொடு நடந்தான் – யுத்4:41 43/4
சயம் படைத்தது நன்று இவன் செருக்கினை தடுக்க – யுத்4-மிகை:37 8/2
நன்று என வணங்கி போந்து நால்வரை கொணர்க என்றான் – யுத்4-மிகை:40 6/4
நன்று நாயகன் அறிவொடு நினைவன நயந்தான் – யுத்4-மிகை:41 30/2
நன்று நின் வரவு என்னவே நாதனும் வணங்கி – யுத்4-மிகை:41 89/3
நன்று செய்தனை என்ன போய் நாதனை பிடுங்கி – யுத்4-மிகை:41 100/3
நன்று நம் பதியை காண நாயக அழைத்தி என்ன – யுத்4-மிகை:41 121/2
நன்று நாயகன் கருணை என்று உவகையின் நவில – யுத்4-மிகை:41 162/2
நன்று உணர் கேள்வியன் நவை இல் செய்கையன் – யுத்4-மிகை:41 214/3
நன்று உற அவனுக்கு ஈந்தான் நாகணை துயிலை தீர்ந்தான் – யுத்4-மிகை:42 65/4

TOP


நன்று-கொல் (1)

நன்று-கொல் என்னலோடும் நாயகன் தூதன் நக்கான் – சுந்:12 78/4

TOP


நன்று-தான் (1)

நன்று-தான் என நாயகன் ஏறினன் அவரோடு – யுத்4-மிகை:41 6/2

TOP


நன்று-அரோ (6)

நல் குண கடல் ஆடுதல் நன்று-அரோ – பால:0 2/4
ஞான நீரவர் ஆகுதல் நன்று-அரோ
தேனும் நாவியும் தேக்கு அகில் ஆவியும் – பால:18 20/2,3
மெய் அடையாது இனி விளிதல் நன்று-அரோ – கிட்:10 91/4
நல் பிறப்பு உடைமையும் நாணும் நன்று-அரோ
கற்பு உடை மடந்தையர் கதையில் தான் உளோர் – சுந்:4 13/2,3
நன்று என நாயக விடுதி நன்று-அரோ – யுத்2:16 90/4
நன்று அரசாளும் அ அரசும் நன்று-அரோ – யுத்3:24 80/4

TOP


நன்றுதான் (1)

நன்றுதான் என நாயகன் ஏறினன் திருவோடு – யுத்4-மிகை:41 46/2

TOP


நன்றே (9)

நன்றே வந்தனென் நாய் அடியேன் யான் – அயோ-மிகை:8 2/3
வெவ்வியர் ஆதல் நன்றே வீரரில் ஆண்மை வீர – ஆரண்:7 68/3
மான் இது நானே பற்றி வல்லையின் வருவென் நன்றே
கான் இயல் மயில் அன்னாளை காத்தனை இருத்தி என்னா – ஆரண்:11 67/2,3
தீது அவித்து அமைய செய்த செய் தவ செல்வம் நன்றே – கிட்:2 21/4
நன்றே மலர் மேல் உறை நான்முகன் ஆதி தேவர் – சுந்-மிகை:11 27/2
நன்றே நம்பி குடி வாழ்க்கை நமக்கு இங்கு என்னோ பிழைப்பு அம்மா – யுத்1:0 1/4
நடந்தது எப்பொழுது வேள்வி முடிந்ததே கருமம் நன்றே – யுத்3:27 70/4
வீழுமா செய்ய வல்லரேல் வென்றியின் நன்றே – யுத்3:31 39/4
தஞ்சம் என்று அணைந்த வீரர் தனிமையின் சாதல் நன்றே – யுத்3:31 47/4

TOP


நன்றேல் (1)

அ நகர் இதனின் நன்றேல் அண்டத்தை முழுதும் ஆள்வான் – சுந்-மிகை:1 19/3

TOP


நன்றோ (9)

நன்றோ பழுது உளதோ நடு உரை நீ நயம் என்ன – பால:24 6/2
நஞ்சு நுகர்வாரை இது நன்று எனலும் நன்றோ – ஆரண்:11 24/4
உன்னை ஒருவற்கு ஒருவன் என்று உணர்கை நன்றோ – ஆரண்:11 27/4
தேவியை நயந்து சிறை வைத்த செயல் நன்றோ
பாவியர் உறும் பழி இதின் பழியும் உண்டோ – யுத்1:2 49/3,4
நய துறை நூலின் நீதி நாம் துறந்து அமைதல் நன்றோ
புய துறை வலியரேனும் பொறையொடும் பொருந்தி வாழ்தல் – யுத்1:14 8/2,3
தன் உயிர் பெறுதல் நன்றோ அன்று எனின் தலைகள் பத்தும் – யுத்1:14 11/2
சின்னபின்னங்கள் செய்ய செரு_களம் சேர்தல் நன்றோ
சொன்னவை இரண்டின் ஒன்றே துணிக என சொல்லிடு என்றான் – யுத்1:14 11/3,4
துணை இன்றி சேரல் நன்றோ தோற்றுள கூற்றின் சூழல் – யுத்2:16 154/4
ஆவி போய் அழிதல் நன்றோ அமரர்க்கும் அரசன் ஆவான் – யுத்2:17 62/3

TOP


நன்னீர் (2)

நறை இலா மலரும் கல்வி நலம் இலா புலமை நன்னீர்
சிறை இலா நகரும் போலும் சேய் இலா செல்வம் என்றான் – பால-மிகை:5 1/3,4
நினைவரால் அரிய நன்னீர் நேர்பட புலவர் போற்றும் – கிட்:13 35/2

TOP


நன்னுதல் (3)

நாறு பூம் குழல் நன்னுதல் புன்னை மேல் – பால:17 36/1
நன்னுதல் நாமும் வெம் போர் காணுதும் நாளை என்றான் – யுத்3:24 45/4
நன்னுதல் நின்னை நீங்கி நாள் பல கழிந்த பின்றை – யுத்4-மிகை:41 60/1

TOP


நன்னூல் (2)

சித்தம் ஒத்துளன் என்று ஓதும் திரு நகர் தெய்வ நன்னூல்
வித்தகன் ஒருவன் சென்னி மிலைச்சியது எனினும் மேன்மை – யுத்4:42 18/1,2
மறையவர் வாழி வேத மனுநெறி வாழி நன்னூல்
முறை செயும் அரசர் திங்கள் மும்மழை வாழி மெய்ம்மை – யுத்4-மிகை:42 33/1,2

TOP


நனம் (5)

நனம் தலைய கொங்கைகள் ததும்பிட நடந்தார் – ஆரண்:10 42/3
நனம் தலை அமளியில் துயிலும் நங்கைமார் – ஆரண்:10 124/3
அயரும் வாள் எயிற்று ஆயிர நனம் தலை அனந்தன் – யுத்1:3 13/2
படம் பொறாமையின் நனம் தலை அனந்தனும் பதைத்தான் – யுத்3:31 17/2
நால்_அஞ்சு ஆகிய கரங்களில் நனம் தலை அனந்தன் – யுத்4:35 9/1

TOP


நனி (76)

நால் வகை சதுரம் விதி முறை நாட்டி நனி தவ உயர்ந்தன மதி தோய் – பால:3 7/1
பூணினும் புகழே அமையும் என்று இனைய பொற்பில் நின்று உயிர் நனி புரக்கும் – பால:3 12/1
வாள் நனி மழுங்கிட மடங்கி வைகலும் – பால:3 37/3
உகு பகல் அளவு என உரை நனி புகல்வார் – பால:5 131/4
குலங்களொடு அடங்க நனி கொன்று திரிகின்றாள் – பால:7 25/4
அடங்கலும் நடுங்க உரும் அஞ்ச நனி ஆர்த்தாள் – பால:7 31/4
பல காலும் தம் மெய் நனி வாடும்படி நோற்றார் – பால:10 29/2
செம்மையவர் என்ன நனி சென்றன துரங்கம் – பால:15 21/4
பக்கம் இனம் ஒத்து அயல் அலைக்க நனி பாரா – பால:15 26/2
கண்ணால் நனி துய்க்கவும் கங்குல் கழிந்தது அன்றே – பால:16 47/4
நனி வருந்தி நலம் குடிபோயிட – பால:21 27/1
தன் மக்களும் மருமக்களும் நனி தன் கழல் தழுவ – பால:24 3/1
நல் மா நகர் உறைவார் மனம் நனி பின் செல நடுவே – பால:24 4/2
நனி மாதவம் உடையாய் இது பிடி நீ என நல்கும் – பால:24 21/1
நனி வரும் பெரும் பகை நவையின் நீங்கி அ – அயோ:1 22/3
நல் நிதி குவையும் நனி நல்கி தன் – அயோ:2 6/2
நாகம் நனி வருகின்றது பிடியோடு என நடவா – அயோ:7 4/4
விடு நனி கடிது என்றான் மெய் உயிர் அனையானும் – அயோ:8 32/1
பூ நனி முகிழ்த்தன புலரி போன பின் – அயோ:10 40/2
வாய் நனி புரந்த மா மனுவின் நூல் முறை – அயோ-மிகை:1 10/1
தாய் நனி புரந்தனை தரும வேலினாய் – அயோ-மிகை:1 10/2
நீ நனி புரத்தலின் நெடிது காலம் நின் – அயோ-மிகை:1 10/3
சேய் நனி புரக்க என தெலுங்கர் கூறினார் – அயோ-மிகை:1 10/4
பிறிவு இல் அன்பு நனி பண்டு உடைய பெற்றிதனினும் – ஆரண்:1 46/3
நனி நின்ற சமயத்தோர் எல்லாரும் நன்று என்ன – ஆரண்:1 51/2
துன்னுதல் இடை உளது என நனி துணிவான் – ஆரண்:2 32/2
நவ்வியின் விழியவளொடு நனி இருளை – ஆரண்:2 35/3
ஊன் விடும் உவகையின் உரை நனி புரிவான் – ஆரண்:2 39/4
நனி உறை என்று அவற்கு அமைய நல்கி தாம் – ஆரண்:3 10/2
மேனி நனி பெற்று விளை காமம் நிறை வாச – ஆரண்:6 26/2
தேனின் மொழி உற்று இனிய செவ்வி நனி பெற்று ஓர் – ஆரண்:6 26/3
நல் மதம் அழிப்பர் ஓர் இமைப்பின் நனி வில்லால் – ஆரண்:10 52/4
சுரந்தனனேல் நனி கொண்டு கடந்து என் – ஆரண்:14 42/2
நல் பொன் தோளாய் நல்லவர் பேண நனி நிற்கும் – ஆரண்:15 30/3
தக்கன் நனி வயிற்று உதித்தார் ஐம்பதின்மர் தடம் கொங்கை தையலாருள் – ஆரண்-மிகை:4 1/1
நடை நீர் அழிய செய்தாரே நடு இலாதார் நனி அவரோடு – கிட்:1 27/3
நாயகன் அல்லன் நம்மை நனி பயந்தெடுத்து நல்கும் – கிட்:9 14/1
தூசு தொடர் ஊசல் நனி வெம்மை தொடர்வு உற்றே – கிட்:10 71/2
நாயக மணியின் செய்த நனி நெடும் தூணின் நாப்பண் – கிட்:11 99/2
நயனம் நன்கு இமையார் துயிலார் நனி
அயனம் இல்லை அருக்கனுக்கு அ வழி – கிட்:13 19/1,2
நஞ்சு இவரும் மிடற்று அரவுக்கு அமிர்து நனி கொடுத்து ஆயை கலுழன் நல்கும் – கிட்:13 25/3
பொன்னின் நெடு வாயில் அதனூடு நனி புக்கார் – கிட்:14 36/4
தின்று சகரர்க்கு அதிகம் ஆகி நனி சேறும் – கிட்:14 42/2
காட்டியது வீடு என விரும்பி நனி சால் நீர் – கிட்:14 54/2
சென்னியின் வணங்கி நனி வானவர்கள் சேரும் – கிட்:14 64/3
நன்று நன்று எனா நனி தொடர்ந்து பின் – கிட்-மிகை:3 3/2
முத்த நகையாளை நனி நோக்கினன் முனிந்தான் – கிட்-மிகை:14 5/4
நடந்து தனியே புகுதும் நம்பி நனி மூதூர் – சுந்:2 63/2
நாள் நாளும் தான் நல்கிய காவல் நனி மூதூர் – சுந்:2 73/1
நனி துடிக்கின்றன ஆய்ந்து நல்குவாய் – சுந்:3 33/4
திரிந்தனன் புரிந்தனன் என நனி தெரியார் – சுந்:8 24/2
கைத்த சிந்தையன் மாருதி நனி தவ கனன்றான் – சுந்:11 50/2
நனி தரு கவியின் தானை நண்ணலார் செய்கை நாண – சுந்-மிகை:14 7/3
நந்தினர் தம்மொடு நனி நடந்ததோ – யுத்1:2 39/2
தின்றனன் முனிந்து நனி தீவினையை எல்லாம் – யுத்1:2 65/3
நாம மறை ஓதாது ஓதி நனி உணர்ந்தான் – யுத்1:3 175/4
தீது ஆய் விளைதல் நனி திண்ணம் என செப்பினான் – யுத்1:3 176/3
நனி முதல் வேதங்கள் நான்கும் நாம நூல் – யுத்1:4 57/1
குறி நனி உளது என உலகம் கொள்ளுமோ – யுத்1:4 70/4
மேல் நனி விளைவது விளம்ப வேண்டுமோ – யுத்1:4 74/1
நல்லன நிமித்தங்கள் நனி நயந்துள – யுத்1:4 96/3
ஒருங்கு நனி போயின உயர்ந்த கரையூடே – யுத்1:9 6/3
நால் வேத வாய்மை நனி மா தவத்தோரும் – யுத்1-மிகை:3 31/3
நாணி தலை இடுகின்றிலென் நனி வந்து உலகு எவையும் – யுத்2:15 172/3
பொன் திண் கழலாய் நனி போ எனலோடு – யுத்2:18 44/3
நனி சாட விழுந்தனர் நாள் உலவா – யுத்2:18 73/2
நாலாயின நவ யோசனை நனி வன் திசை எவையும் – யுத்2:18 149/1
நஞ்சம் அமுதத்தை நனி வென்றிடினும் நல் அறம் நடக்கும் அதனை – யுத்3:31 151/3
பூ நனி வடவை தீயின் புக்கு என பொரித்து போம் என்று – யுத்3:31 225/2
பூதம் அவை ஐந்தும் எரி மூன்றும் நனி பொய் தீர் – யுத்4:36 13/3
பொரும் பரிகள் ஆக நனி பூண்டது பொலம் தேர் – யுத்4:36 14/4
பண்ணவன் விடுதலும் அது நனி பருக – யுத்4:37 94/2
நனி இதழ் துடித்திட நகைத்து வீடணன் – யுத்4:40 38/2
நனி மடிந்திட அலகைகள் நாடகம் நடிப்ப – யுத்4:41 41/3
வருக்கமும் வரம்பு_இல நனி வழங்கினான் – யுத்4:41 101/4
நனி வளர் நட்பு கொண்ட நலம் தரு நாகம் நோக்காய் – யுத்4-மிகை:41 129/4

TOP


நனை (10)

நனை சிலம்புவ நாகு இள வண்டு பூம் – பால:2 29/2
நனை வரு கற்பக நாட்டு நல் நகர் – பால:6 2/1
நறும் கோதையோடு நனை சின்னமும் நீத்த நல்லார் – பால:17 12/2
பூ நனை கூந்தல் மாதர் பொம்மென புகுந்து மொய்த்தார் – பால:21 1/4
நல் தவ ரிசிகன் வைகும் நனை வரும் பழுவம் நண்ணி – பால-மிகை:11 38/1
பூ நனை சினை துன்றி புள் இடை இடை பம்பி – அயோ:9 18/1
தேன் நனை குழலார் ஏறும் அம்பிகள் சிந்து முத்தம் – அயோ:13 59/2
நனை நறும் துளி நஞ்சு மயக்கவும் – கிட்:11 24/3
நாடினார் நாடியே நனை வரும் கொம்பு அனார் – சுந்-மிகை:10 12/1
நனை மலர் கண்கள் நீர் சொரிய நல் நெறி – யுத்1-மிகை:2 22/3

TOP


நனைத்திட (1)

இதை புனல் நனைத்திட முளைத்ததே என – பால:19 36/2

TOP


நனைந்த (2)

சேண் உறு திவலையால் நனைந்த செம் துகில் – யுத்1:8 14/2
நனைந்த தண்டலை நாட்டு இருந்தேயும் அ – யுத்4:41 48/2

TOP


நனைந்திலன் (1)

நனைந்திலன் என்-கொல் என்னும் ஐயத்தால் நளினம் பாதம் – அயோ:4 2/2

TOP


நனைந்து (2)

அப்பினால் நனைந்து அரும் துயர் உயிர்ப்பு உடை யாக்கை – சுந்:3 8/3
திரை கெழு கங்கை வீசும் திவலையால் நனைந்து செய்ய – யுத்4-மிகை:42 30/2

TOP


நனைப்ப (1)

வடகத்தோடு உடுத்த தூசை மாசு இல் நீர் நனைப்ப நோக்கி – பால:16 18/3

TOP


நனைய (4)

நனைய விசையின் எழு துவலை மழை பொழிய – யுத்3:31 157/4
வான் நனைய மண் நனைய வளர்ந்து எழுந்த பெரும் குருதி மகர வேலை – யுத்4:33 20/1
வான் நனைய மண் நனைய வளர்ந்து எழுந்த பெரும் குருதி மகர வேலை – யுத்4:33 20/1
தான் நனைய உற்று எழுமாறு அவை தெளித்த புது மழையின் துள்ளி தாங்கி – யுத்4:33 20/2

TOP


நனையாதன (1)

கை ஆர் புனலால் நனையாதன கையும் இல்லை – பால:4 3/2

TOP


நனையும் (1)

நனையும் நாள் முறியும் கொய்து நல்கினான் – பால:17 37/4

TOP


நனைவன (1)

முகில் குலம் தடவும்-தோறும் நனைவன முகிலின் சூழ்ந்த – பால:10 3/3

TOP