நெ-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நெக்க 2
நெக்கன 3
நெக்கனள் 1
நெக்கிலா 1
நெக்கு 4
நெக 1
நெகிழ்த்தலின் 1
நெகிழ்தலும் 1
நெகிழ்தலோடும் 1
நெகிழ்தியோ 1
நெகிழ்ந்த 2
நெகிழ்ந்தனன் 1
நெகிழ்ந்திலன் 1
நெகிழ்ந்து 1
நெகிழ்வு 1
நெகிழ 3
நெகு 1
நெகுகின்றாள் 1
நெகுதற்கு 1
நெகும்படி 1
நெஞ்ச 2
நெஞ்சகத்து 2
நெஞ்சகமே 1
நெஞ்சத்தனளாய் 1
நெஞ்சத்து 3
நெஞ்சம் 39
நெஞ்சமும் 4
நெஞ்சர் 9
நெஞ்சள் 1
நெஞ்சன் 22
நெஞ்சால் 1
நெஞ்சிடை 5
நெஞ்சில் 19
நெஞ்சிலேன் 1
நெஞ்சின் 20
நெஞ்சினர் 16
நெஞ்சினள் 2
நெஞ்சினன் 17
நெஞ்சினனாய் 1
நெஞ்சினார் 5
நெஞ்சினால் 4
நெஞ்சினாள் 4
நெஞ்சினான் 11
நெஞ்சினில் 4
நெஞ்சினின் 1
நெஞ்சினும் 2
நெஞ்சினென் 1
நெஞ்சினேன் 1
நெஞ்சினை 4
நெஞ்சினையேனும் 1
நெஞ்சினொடு 3
நெஞ்சினோன் 1
நெஞ்சு 52
நெஞ்சும் 6
நெஞ்சுற 2
நெஞ்சே 1
நெஞ்சை 4
நெஞ்சையும் 1
நெஞ்சொடும் 1
நெஞ்சோடு 2
நெட்டிலும் 1
நெட்டிலை 1
நெட்டு 1
நெட்டு_உலை 1
நெடிதின் 1
நெடிது 83
நெடிது-அம்மா 1
நெடிதுற 2
நெடிதே 1
நெடிதோ 1
நெடிய 50
நெடியது 3
நெடியதோ 1
நெடியவர் 1
நெடியவற்கு 1
நெடியவன் 12
நெடியவன்-தனை 1
நெடியன் 1
நெடியன 1
நெடியாய் 2
நெடியான் 1
நெடியோய் 7
நெடியோரின் 1
நெடியோரும் 1
நெடியோன் 12
நெடியோன்-தன்-முன் 1
நெடியோன்-பால் 1
நெடியோனை 1
நெடு 396
நெடுகா 1
நெடுகு 1
நெடுது 1
நெடுந்தகை 5
நெடுந்தகையும் 2
நெடுந்தகையை 1
நெடுந்தகையோன் 1
நெடுநாள் 2
நெடும் 702
நெடுமால் 1
நெடுமையால் 1
நெடுமையினான் 1
நெடுவரையில் 1
நெதி 1
நெய் 59
நெய்க்கின்ற 1
நெய்த்தலை 2
நெய்த்து 2
நெய்த்தோர் 2
நெய்தல் 4
நெய்தலும் 2
நெய்தலை 1
நெய்ம் 2
நெய்யால் 1
நெய்யிடை 1
நெய்யின் 4
நெய்யினால் 1
நெய்யுடன் 1
நெய்யும் 7
நெய்யொடு 2
நெய்யோடு 1
நெயில் 1
நெயின் 1
நெரி 2
நெரிக்கும் 1
நெரிஞ்சுற 1
நெரித்தது 1
நெரித்தனன் 1
நெரித்தாள் 2
நெரித்தான் 2
நெரித்து 1
நெரிதர 2
நெரிதலின் 1
நெரிந்த 6
நெரிந்தது 1
நெரிந்தவும் 4
நெரிந்தன 12
நெரிந்தார் 3
நெரிந்தார்களும் 1
நெரிந்து 11
நெரிய 8
நெரியா 1
நெரியாது 1
நெரியும் 1
நெரியும்படி 1
நெரிவன 1
நெரிவார் 1
நெருக்க 6
நெருக்கம் 1
நெருக்கமும் 1
நெருக்கலால் 4
நெருக்கலான் 1
நெருக்கவும் 3
நெருக்கால் 1
நெருக்கி 24
நெருக்கிடு 1
நெருக்கிடை 1
நெருக்கிய 4
நெருக்கின் 1
நெருக்கினர் 5
நெருக்கினன் 2
நெருக்கினனால் 1
நெருக்கினார் 2
நெருக்கினால் 3
நெருக்கினான் 1
நெருக்கினூடும் 1
நெருக்கு 1
நெருக்குகின்றதே 1
நெருக்குகின்றன 1
நெருக்குடை 1
நெருக்கும் 2
நெருக்கும்படி 1
நெருக்குவார் 1
நெருக்குவாரும் 1
நெருக்குற 2
நெருங்க 14
நெருங்கலால் 3
நெருங்கலின் 2
நெருங்கா 1
நெருங்கி 10
நெருங்கிய 6
நெருங்கிய-போது 1
நெருங்கின 4
நெருங்கினர் 6
நெருங்கினார் 4
நெருங்கு 4
நெருங்குவர் 1
நெருங்குழி 1
நெருங்குறும் 1
நெருநல் 1
நெருநலினும் 1
நெருப்பாய் 1
நெருப்பால் 1
நெருப்பிடை 4
நெருப்பிடையும் 1
நெருப்பிலே 1
நெருப்பின் 14
நெருப்பினான் 1
நெருப்பினிடை 1
நெருப்பினுக்கு 1
நெருப்பினும் 1
நெருப்பினை 2
நெருப்பு 72
நெருப்புக்கு 1
நெருப்புக்கும் 1
நெருப்பும் 4
நெருப்புற்ற 1
நெருப்புற 1
நெருப்பே 1
நெருப்பை 4
நெருப்பையும் 1
நெருப்பையே 1
நெருப்பொடு 5
நெருப்பொடும் 1
நெருப்போடு 1
நெல் 11
நெல்லி 8
நெல்லியங்கனியின் 1
நெல்லின் 1
நெல்லினால் 1
நெல்லினும் 1
நெளித்த 1
நெளித்தனள் 1
நெளித்தான் 2
நெளிந்தனரால் 1
நெளிந்தார் 1
நெளிந்து 3
நெளிப்பது 1
நெளிப்பு 1
நெளிய 3
நெளிவு 1
நெற்றி 29
நெற்றி-மேல் 1
நெற்றி-மேலும் 2
நெற்றிய 1
நெற்றியர் 2
நெற்றியாக 1
நெற்றியால் 1
நெற்றியாள் 1
நெற்றியான் 1
நெற்றியான்-தன் 1
நெற்றியில் 9
நெற்றியின் 10
நெற்றியினை 1
நெற்றியும் 2
நெற்றியே 1
நெறி 225
நெறி-தொறும் 2
நெறி-தோறும் 1
நெறி-வயின் 1
நெறி_இல் 1
நெறிக்கண் 1
நெறிக்கு 4
நெறிக்கும் 1
நெறிகள் 1
நெறிகளில் 1
நெறிகளும் 2
நெறித்த 1
நெறித்து 1
நெறிதனை 2
நெறிந்த 1
நெறிந்தன 2
நெறிந்து 4
நெறிநின்றார் 1
நெறியால் 3
நெறியானும் 1
நெறியிடை 1
நெறியில் 13
நெறியிற்று 2
நெறியின் 23
நெறியினார் 1
நெறியினின் 1
நெறியினை 2
நெறியும் 10
நெறியுறு 2
நெறியூடு 1
நெறியே 1
நெறியை 6
நெறியோ 1
நெறியோர்-கண் 1
நென்னல் 2

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


நெக்க (2)

ஊரொடு மலைந்த சில உக்க சில நெக்க – சுந்:6 10/4
நெக்க மேகத்து உதிக்கும் நெருப்பு என – யுத்4:37 43/2

TOP


நெக்கன (3)

நெக்கன உடல் உயிர் நிலையில் நின்றில – அயோ:4 170/1
நெக்கன நெரிந்தன நின்ற குன்றமே – கிட்:7 17/4
நெக்கன விஞ்சைகள் நிலையின் தீர்ந்தன – யுத்4:37 147/3

TOP


நெக்கனள் (1)

நெக்கனள் உருகுகின்றாள் நெஞ்சிடை வஞ்சன் வந்து – பால:21 14/2

TOP


நெக்கிலா (1)

நெக்கிலா மலைகளும் நெருப்பு சிந்தலின் – யுத்4:37 65/2

TOP


நெக்கு (4)

நெக்கு நோக்குவோர் நல்வினை பயன் என நேர்வோர் – அயோ:4 210/2
நெக்கு நின்றனன் நீங்கும் அந்தோ இந்த நெடு நகர் திரு என்னா – சுந்:2 203/2
நீர் இடு துகிலர் அச்ச நெருப்பு இடு நெஞ்சர் நெக்கு
பீரிடும் உருவர் தெற்றி பிணங்கிடு தாளர் பேழ் வாய் – சுந்:6 55/1,2
ஒடிந்த தேர் குலம் உக்கன தேர் குலம் நெக்கு
படிந்த தேர் குலம் பறிந்தன தேர் குலம் படியில் – சுந்:11 29/3,4

TOP


நெக (1)

மெய் அராகம் அழிய துகில் நெக
தொய்யில் மா முலை மங்கையர் தோய்தலால் – பால:18 19/2,3

TOP


நெகிழ்த்தலின் (1)

நிரந்தரம் தொடை நெகிழ்த்தலின் திசை எங்கும் நிறைந்த – யுத்2:16 211/1

TOP


நெகிழ்தலும் (1)

கை அவண் நெகிழ்தலும் கணையும் சென்று அவன் – பால:24 39/3

TOP


நெகிழ்தலோடும் (1)

கை அவண் நெகிழ்தலோடும் கடும் கணை கால வாலி – கிட்:7 158/1

TOP


நெகிழ்தியோ (1)

நினைவு இலார் போல நின்று நெகிழ்தியோ நீத்தி என்னா – யுத்2:19 213/3

TOP


நெகிழ்ந்த (2)

நெய்தலும் குமுத பூவும் நெகிழ்ந்த செங்கமல போதும் – பால:14 53/2
நீள் எழு தொடர் வாயிலில் குழையொடு நெகிழ்ந்த
ஆளகத்தினோடு அரமிய தலத்தினும் அலர்ந்த – அயோ:1 53/1,2

TOP


நெகிழ்ந்தனன் (1)

கை நெகிழ்ந்தனன் நெகிழ்ந்திலன் கடும் கணை கவர்தல் – கிட்:7 66/4

TOP


நெகிழ்ந்திலன் (1)

கை நெகிழ்ந்தனன் நெகிழ்ந்திலன் கடும் கணை கவர்தல் – கிட்:7 66/4

TOP


நெகிழ்ந்து (1)

மனம் நெகிழ்ந்து இரு கண்கள் நீர் வார அங்கு அமலன் – யுத்4-மிகை:41 169/3

TOP


நெகிழ்வு (1)

நின்று சுற்று எரி பருகிட நெகிழ்வு உற உருகி – சுந்:13 36/3

TOP


நெகிழ (3)

கையும் கடனும் நெகிழ கணையோடு உருள்வோன் காணா – அயோ:4 76/1
தழுவிய வளை தளிர் நெகிழ தாமரை – ஆரண்:10 40/2
கோல் பொத்திய நெடு நாணினில் கோமான் தொடை நெகிழ
மேல் பொத்திய நிருத குலம் வேரோடு உடன் விளிய – யுத்3-மிகை:31 26/1,2

TOP


நெகு (1)

நெகு வாய சிகர கோடி நெரிவன தெரிய நின்றான் – கிட்:17 28/3

TOP


நெகுகின்றாள் (1)

நெஞ்சால் ஒன்றும் உய் வழி காணாள் நெகுகின்றாள்
அஞ்சா நின்றாள் பல் நெடு நாளும் அழிவுற்றாள் – சுந்:4 2/2,3

TOP


நெகுதற்கு (1)

நெகுதற்கு ஒத்த நெஞ்சும் நேயத்தாலே ஆவி – அயோ:4 59/1

TOP


நெகும்படி (1)

மனம் நெகும்படி வாடி ஓர் வாள்_நுதல் – பால:21 26/2

TOP


நெஞ்ச (2)

நெடுகு கூனல் வால் நீட்டின உருகு உறு நெஞ்ச
கடுவன் மா தவர்க்கு அரு நெறி காட்டுவ காணாய் – அயோ:10 30/3,4
பால் திரண்டு அனைய மெய்ய பயம் திரண்டு அனைய நெஞ்ச
கால் திரண்டு அனைய கால கடு நடை கலின பாய் மா – அயோ:13 53/3,4

TOP


நெஞ்சகத்து (2)

அ-வயின் அரசவை அகன்று நெஞ்சகத்து
எவ்வம் இல் இருந்தவ முனிவன் எய்தினான் – அயோ:4 156/1,2
துடிக்கும் நெஞ்சகத்து இமையவர் துளங்குற கூற்றும் – யுத்2-மிகை:15 32/2

TOP


நெஞ்சகமே (1)

நெஞ்சகமே முன்னே நினைவித்தது ஆனாலும் – ஆரண்:13 103/2

TOP


நெஞ்சத்தனளாய் (1)

புண் தாங்கு நெஞ்சத்தனளாய் படி மேல் புரண்டாள் – அயோ:4 139/3

TOP


நெஞ்சத்து (3)

முடித்து என் நெஞ்சத்து இடர் முடித்தான் என்றான் – பால-மிகை:11 5/4
ஒடியா நெஞ்சத்து ஓர் அடி கொண்டான் உயிரோடும் – சுந்:2 89/3
ஏத நாள் இறந்த சால என்பது ஓர் வருத்தம் நெஞ்சத்து
ஆதலான் உணர்வு தீர்ந்து வருந்தினம் அளியம் எம்மை – சுந்-மிகை:14 2/1,2

TOP


நெஞ்சம் (39)

எழும் கதிரவனும் நாண சிவந்தனன் இரு கண் நெஞ்சம்
புழுங்கினன் வடவை தீய மயிர் புறம் பொறியின் துள்ள – பால-மிகை:11 43/1,2
சூழ்ந்தாள் துன்பம் சொல் கொடியாள் சொல் கொடு நெஞ்சம்
போழ்ந்தாள் உள்ள புன்மையை நோக்கி புலர்கின்றான் – அயோ:3 40/3,4
கண்டேன் நெஞ்சம் கனிவாய் கனி வாய் விடம் நான் நெடு நாள் – அயோ:4 47/1
ஆறு ஆகி ஓடின கண்ணீர் அரு நெஞ்சம்
கூறு ஆகி ஓடாத இ துணையே குற்றமே – அயோ:4 100/3,4
மெய்யை சிதைவித்து நின் மேல் முறை நீத்த நெஞ்சம்
மையில் கரியாள் எதிர் நின்னை அம் மௌலி சூட்டல் – அயோ:4 123/1,2
உக்கார் நெஞ்சம் உயிர் உகுத்தார் உற்றது எம்மால் உரைப்ப அரிதால் – அயோ:6 36/2
நிலம் பொறை ஆற்றலன் நெஞ்சம் தூய்து எனா – அயோ:11 93/3
வரும் இவள் மாயம் வல்லள் வஞ்சனை அரக்கி நெஞ்சம்
தெரிவு இல தேறும் தன்மை சீரியோய் செவ்விது அன்றால் – ஆரண்:6 56/1,2
வெப்பு அழியாது என் நெஞ்சம் உலர்ந்தேன் விளிகின்றேன் – ஆரண்:11 6/1
அரக்கன் அஃது உரைத்தலோடும் அறிந்தனன் அடங்கி நெஞ்சம்
தருக்கினர் கெடுவர் என்றல் தத்துவ நிலையிற்று அன்றோ – ஆரண்:11 31/1,2
தன் சொல் கடந்து தளர்கின்ற நெஞ்சம் உடையேன் மருங்கு தனியே – ஆரண்:13 64/3
புண்ணின் எரியும் ஒரு நெஞ்சம் பொதியும் மருந்தின் தரும் பொய்காய் – கிட்:1 24/2
கறையடிக்கு அழிவு செய்த கண்டகன் நெஞ்சம் உன்-தன் – கிட்:7 148/2
இரும்பு கண்டு அனைய நெஞ்சம் எனக்கு இல்லை இசைப்பது என்னோ – கிட்:13 44/4
நெஞ்சம் கண்டே கல் என நின்றே நினைகின்றாள் – சுந்:2 84/4
பிடித்தாள் நெஞ்சம் துண்ணென எண்ணம் பிழையாதான் – சுந்:2 86/4
எரிந்தன பிரிந்தவர்-தம் எஞ்சு தனி நெஞ்சம் – சுந்:2 161/4
கல்லொடும் தொடர்ந்த நெஞ்சம் கற்பின்-மேல் கண்டது உண்டோ – சுந்:3 112/2
கொண்டனை என்முன் தன்னை பணி என நெஞ்சம் கோடல் – சுந்:10 3/2
நும்மினை கொல்லாம் நெஞ்சம் அஞ்சலை நுவல்தி என்றான் – சுந்:12 84/4
கங்கை திரு நாடு உடையானை கண்டு நெஞ்சம் களி கூர – யுத்1:1 10/3
இடித்த வன் திசை எரிந்தது நெஞ்சம்
துடித்த கண்ணினொடு இட திரள் தோள்கள் – யுத்1:11 18/3,4
என்று அவன் உரைத்திட இராவணனும் நெஞ்சம்
கன்றி நயனத்திடை பிறந்தன கடை தீ – யுத்1-மிகை:2 14/1,2
ஆற்றல் சால் அரக்கன்-தானும் அயல் நின்ற வயவர் நெஞ்சம்
வீற்று வீற்று ஆகி உற்ற தன்மையும் வீரன் தம்பி – யுத்2:15 143/1,2
கிழிகிலை நெஞ்சம் வஞ்ச கிளையொடும் இன்று-காறும் – யுத்2:17 19/3
நின்று நின்று உயிர்த்து நெஞ்சம் வெதும்பினாள் நெருப்பை மீள – யுத்2:17 29/3
நெய் எரி மிதித்தால் என்ன நிலத்திடை பதைத்தாள் நெஞ்சம்
மெய் என எரிந்தாள் ஏங்கி விம்மினாள் நடுங்கி வீழ்ந்தாள் – யுத்2:17 32/2,3
தம் நெஞ்சம் தாமே தடவாரோ தானவர்கள் – யுத்2:17 80/4
தேவர் ஆதியர் நெஞ்சம் திடுக்கென – யுத்2-மிகை:15 10/4
கூற்றமும் குலைய நெஞ்சம் குறித்து இவை புரியலுற்றார் – யுத்2-மிகை:16 11/4
வஞ்சி நெஞ்சம் தீய்ந்தவள் ஆனாள் மீட்டும் – யுத்2-மிகை:17 1/3
கீண்டன செவிகள் நெஞ்சம் கிழிந்தன கிளர்ந்து செல்லா – யுத்3:22 14/1
நீயோ யானோ நின்றனென் நெஞ்சம் வலியேனால் – யுத்3:22 203/4
கீறா நெஞ்சம் பெற்றனென் அன்றோ கெடுவேனே – யுத்3:22 204/4
ஓய்வொடு நெஞ்சம் ஒடுங்க உலர்ந்தான் – யுத்3:26 42/3
சின்னமே செய்ய கண்டும் தீவினை நெஞ்சம் ஆவி – யுத்3:26 43/3
நெஞ்சம் உடையோர்கள் குலம் ஒத்தனர் அரக்கர் அறம் ஒக்கும் நெடியோன் – யுத்3:31 143/2
நிச்சயம் போரில் ஆற்றல் ஓய்வு இலன் நெஞ்சம் அஞ்சான் – யுத்3-மிகை:28 9/4
மூர்த்தி என்று உணரான் நெஞ்சம் மூச்சு அற தளர்ந்து வீழ்ந்தான் – யுத்4-மிகை:41 104/4

TOP


நெஞ்சமும் (4)

நினையும் நெஞ்சமும் சுடுவது ஓர் நெடும் சுரம் நேர்ந்தார் – அயோ:9 38/4
நெருப்பையே விளைத்த போல நெஞ்சமும் மறுக கேட்டு – கிட்:16 16/3
வேர்த்து நெஞ்சமும் வெதும்பினார் வினை அறு முனிவர் – யுத்2:15 202/2
நெஞ்சமும் கருமமும் உரையுமே நெடு – யுத்2:16 80/2

TOP


நெஞ்சர் (9)

நாராயணாய_நம என்னும் நல் நெஞ்சர்
பார் ஆளும் பாதம் பணிந்து ஏத்துமாறு அறியேன் – பால-மிகை:0 7/1,2
ஒள்ளிய கலவி பூசல் உடற்றுதற்கு உருத்த நெஞ்சர்
மெள்ளவே இமையை நீக்கி அஞ்சன இழுது வேய்ந்த – சுந்:2 115/2,3
நீர் இடு துகிலர் அச்ச நெருப்பு இடு நெஞ்சர் நெக்கு – சுந்:6 55/1
ஒரு குறும் குரங்கு என்று எண்ணி நெடிது நாண் உழக்கும் நெஞ்சர் – சுந்:7 5/4
நின்றனர் உவகை பொங்க விம்மலால் நிமிர்ந்த நெஞ்சர்
சென்றது முதலா வந்தது இறுதியா செப்பல்-பாலை – சுந்:14 8/2,3
நிரந்தரம் தோன்றி நின்றார் அருளினால் நிறைந்த நெஞ்சர்
கரந்திலர் அவரை யாக்கை கண்டன குரங்கும் கண்ணால் – யுத்3:28 57/3,4
பனி வரு கண்ணர் விம்மி பதைக்கின்ற நெஞ்சர் பாவத்து – யுத்3:31 72/3
வந்து இரந்தவர்க்கு ஒன்று ஈயா வைக்கும் வன் நெஞ்சர் பெற்ற – யுத்4-மிகை:41 65/3
நலம் கொள் பேர் உணர்வின் மிக்கோர் நலன் உறும் நெஞ்சர் பின்னர் – யுத்4-மிகை:42 68/3

TOP


நெஞ்சள் (1)

நிலையின்-மேல் மிதிக்கும் தாளன் ஏக்கத்தால் நிறைந்த நெஞ்சள்
கொலையின்-மேல் குறித்த வேடன் கூர்ம் கணை உயிரை கொள்ள – யுத்3:29 45/2,3

TOP


நெஞ்சன் (22)

விருந்தினர்-தம்மை காணா மெய்ம் முனி வியந்த நெஞ்சன்
பரிந்து எதிர் கொண்டு புக்கு கடன் முறை பழுதுறாமல் – பால-மிகை:9 62/2,3
தொடர்ந்து என துயர்கொண்டு சோரும் நெஞ்சன்
மடந்தையை மானை எடுக்கும் ஆனையே போல் – அயோ:3 7/2,3
இற்றது ஓர் நெஞ்சன் ஆகி இரு கண் நீர் அருவி சோர – அயோ-மிகை:8 6/3
பொன் நின்ற வடிம்பின் வாளி புட்டிலன் புகையும் நெஞ்சன்
நில் நின்று காண்டி யான் செய் நிலை என விரும்பி நேரா – ஆரண்:7 59/2,3
பொங்கு குருதி புணரியுள் புகையும் நெஞ்சன்
கங்கமொடு காகம் மிடைய கடலின் ஓடும் – ஆரண்:9 9/2,3
சிந்தையில் நினைந்த செய்யும் செய்கையன் தெளிவு_இல் நெஞ்சன்
அந்தரம் செல்வது ஆண்டு ஓர் விமானத்தில் ஆரும் இன்றி – ஆரண்:10 170/2,3
மூலம் ஒடிப்புண்டது கண்டு முனிந்த நெஞ்சன்
ஆலம் மிடற்றான் புரம் அட்டது ஓர் அம்பு போலும் – ஆரண்:13 31/2,3
அழுது அழி கண்ணன் அன்பால் உருகிய நெஞ்சன் அஞ்சி – யுத்1:7 1/3
சிந்திய மொழியன் தீந்த சென்னியன் திகைத்த நெஞ்சன்
வெந்து அழிந்து உருகும் மெய்யன் விழு புகை படலம் விம்ம – யுத்1:7 3/2,3
காய்ந்த நெஞ்சன் கனல் சொரி கண்ணினன் – யுத்2:15 43/3
கவை உறு நெஞ்சன் காந்தி கனல்கின்ற கண்ணன் பத்து – யுத்2:16 14/1
வீங்கு நெஞ்சன் விழுந்திலான் – யுத்2:16 113/3
வெம் திறல் சித்தி கண்ட வீடணன் வியந்த நெஞ்சன்
அந்தர சித்தர் ஆர்க்கும் அமலையும் கேட்டான் ஐயன் – யுத்2:18 206/1,2
தீயினும் எரியும் நெஞ்சன் வெருவலன் தெரிய நோக்கி – யுத்3:24 5/3
புண் திறத்தன நெஞ்சன் பொருமலன் – யுத்3:29 34/3
சூடுகின்றான் என்று அஞ்சி மகோதரன் துணிந்த நெஞ்சன்
மாடு சென்று அடியின் வீழ்ந்து வணங்கி நின் புகழ்க்கு மன்னா – யுத்3:29 55/2,3
தீட்டிய படிவம் என்ன தோன்றினன் திகைத்த நெஞ்சன் – யுத்4:34 11/4
புண் பிளந்து-அனைய நெஞ்சன் கோபுரத்து இழிந்து போந்தான் – யுத்4:34 24/4
மிகை பிறக்கின்ற நெஞ்சன் வெம் சின தீ-மேல் வீங்கி – யுத்4:34 25/3
அரம் சுட சுடர் நெஞ்சன் அரக்கர்_கோன் – யுத்4:37 193/3
வெவ் உயிர்ப்போடு நீண்ட விம்மலன் வெதும்பும் நெஞ்சன்
செவ்வியின் தொடர்ந்த அல்ல செப்பலை செல்வ என்னா – யுத்4:37 209/2,3
நூல் முகத்து ஓங்கு கேள்வி நுணங்கியோன் வணங்கு நெஞ்சன்
கோல் முகத்து அளந்து குற்றம் செற்று உலகு எல்லாம் கொள்ளும் – யுத்4:42 13/2,3

TOP


நெஞ்சால் (1)

நெஞ்சால் ஒன்றும் உய் வழி காணாள் நெகுகின்றாள் – சுந்:4 2/2

TOP


நெஞ்சிடை (5)

நெக்கனள் உருகுகின்றாள் நெஞ்சிடை வஞ்சன் வந்து – பால:21 14/2
நிறையும் நெஞ்சிடை உவகை போய் மயிர் வழி நிமிர – அயோ:1 74/3
நீத்தமும் வானமும் குறுக நெஞ்சிடை
கோத்த அன்பு உணர்விடை குளிப்ப மீக்கொள – ஆரண்:6 19/1,2
கொன்றை நன்று கோதையோடு ஓர் கொம்பு வந்து என் நெஞ்சிடை
நின்றது உண்டு கண்டது என்று அழிந்து அழுங்கும் நீர்மையான் – ஆரண்:10 94/1,2
நீலன் நெஞ்சிடை அஞ்சு நெடும் சரம் – யுத்2-மிகை:15 7/1

TOP


நெஞ்சில் (19)

கல் ஒக்கும் நெஞ்சில் தங்காது அப்புறம் கழன்று கல்லா – பால:7 49/3
உண்டது உண்டு என் நெஞ்சில் இன்னும் உண்டு அது என்றும் உண்டு-அரோ – பால:13 48/4
நின்றான் ஒருவன் அவன் நீள் கழல் நெஞ்சில் வைப்பாம் – பால-மிகை:0 1/4
கற்றவர் கேட்போர் நெஞ்சில் கருதுவோர் இவர்கள் பார் மேல் – பால-மிகை:0 31/3
நெய் உறும் சுடர் வேல் நெடும் கண் முகிழ்த்து நெஞ்சில் நினைப்பொடும் – அயோ:3 60/3
படி எலாம் கேட்டு நெஞ்சில் பருவரல் உழந்தான் முன்னே – அயோ:6 7/3
நின்றான் நெஞ்சில் நிரம்புறும் அன்பால் – அயோ-மிகை:8 2/1
நன் பொறை நெஞ்சில் இல்லா கள்வியை நச்சி என்றாள் – ஆரண்:6 61/4
நீ இனி அயர்வாய் அல்லை என்று தன் நெஞ்சில் புல்லி – கிட்:7 151/3
நெஞ்சில் நின்று நிலாவ நிறுத்துவாய் – கிட்:11 5/4
ஆண்தகை நெஞ்சில் நின்றும் அகன்றிலை அழிவு உண்டாமோ – சுந்:4 77/3
கொல் இயல் அரக்கர் நெஞ்சில் குடி புக அச்சம் வீரன் – சுந்:8 17/3
வெப்பு அடைகில்லா நெஞ்சில் சிறியது ஓர் விம்மல் கொண்டான் – சுந்:11 16/1
நீல் நிறத்து இராவணன் நெஞ்சில் நிற்குமால் – சுந்:12 22/4
பெண் இறை கொண்ட நெஞ்சில் நாண் நிறை கொண்ட பின்னர் – யுத்2:16 10/2
காலன் ஊர்-தன்னில் ஏற்றி கடிதில் என் தமையன் நெஞ்சில்
கோலிய துயரும் தீர்ப்பென் என கொதித்து அமரின் ஏற்றான் – யுத்2-மிகை:16 33/3,4
எண் குலை நெஞ்சில் இரங்கல் துறந்தாய் – யுத்3:26 34/3
நிருதி திக்கில் நின்றவன் வென்றி படை நெஞ்சில்
கருதி தன்-பால் வந்தது அவன் கைக்கொடு காலன் – யுத்4:37 137/1,2
பாவ காரியர்கள் நெஞ்சில் பரிவிலாதவர்கள் வந்து – யுத்4-மிகை:41 74/2

TOP


நெஞ்சிலேன் (1)

நீண்டனென் இருந்து அவன் பிரியும் நெஞ்சிலேன்
மீண்டனென் என்றனன் வினையம் உன்னுவான் – ஆரண்:12 48/3,4

TOP


நெஞ்சின் (20)

நின்றவன்-தன்னை நோக்கி இரும்பினால் இயன்ற நெஞ்சின்
கொன்று உழல் கூற்றம் என்னும் பெயர் இன்றி கொடுமை பூண்டாள் – அயோ:3 109/1,2
நேய நெஞ்சின் விரும்பி நிரம்பினான் – அயோ:10 49/4
தீரும் எஞ்சி என நெஞ்சின் உறு சிந்தை தெரிய – ஆரண்:1 22/3
நிலம் காவல் அது கிடக்க நிலையாத நிலை உடையேன் நேய நெஞ்சின்
நலம் காண் நடந்தனையோ நாயகனே தீவினையேன் நண்பினின்றும் – ஆரண்:4 22/2,3
அருள் தீர்ந்த நெஞ்சின் கரிது என்பது அ அந்தகாரம் – ஆரண்:10 139/4
பொய் நின்ற நெஞ்சின் கொடியாள் புகுந்தாளை நோக்கி – ஆரண்:10 148/1
நிகழ்ந்ததை நினைத்திலை என் நெஞ்சின் நிலை அஞ்சாது – ஆரண்:11 20/1
எறிந்தான்-தனை நோக்கி இராவணன் நெஞ்சின் ஆற்றல் – ஆரண்:13 35/1
நெறி கொள் கானகம் மறைதர நிருதர்_கோன் நெஞ்சின்
பறித்து வீசிய கவசமும் கிடந்தது பார்த்தார் – ஆரண்:13 87/3,4
துஞ்சின உலகம் எல்லாம் என்பது என் துணிந்த நெஞ்சின்
அஞ்சினன் இளைய கோவும் அயல் உளோர்க்கு அவதி உண்டோ – ஆரண்:13 120/3,4
அளித்தவர் அஞ்சும் நெஞ்சின் அடைத்தவர் அறிவில் மூழ்கி – கிட்:11 92/1
ஆறுற்ற நெஞ்சின் தனது ஆர் உயிர் ஆய தம்பி – சுந்:4 88/2
மறுக்குறுகின்ற நெஞ்சின் மாதரை வைது நோக்கி – சுந்:9 65/2
பூவால் இடையூறு புகுந்து பொறாத நெஞ்சின்
கோ ஆம் முனி சீறிட வேலை குளித்த எல்லாம் – சுந்-மிகை:1 8/1,2
தவம் தந்த நெஞ்சின் தனது ஆர் உயிர் தம்பியோடும் – சுந்-மிகை:4 8/1
வேதனை நெஞ்சின் எய்த வெம்பி யான் விளைவ சொன்னேன் – யுத்1:9 81/3
வல் நெஞ்சின் என்னை நீ நீத்து போய் வான் அடைந்தால் – யுத்2:17 80/1
நினைவர்க்கு நெஞ்சின் உறு காமம் முற்றி அறியாமை நிற்றி மனமா – யுத்2:19 259/2
வன் தழை கல்லின் நெஞ்சின் வஞ்சகத்தாளை வாளால் – யுத்3:29 54/3
எண் இல் நீக்க அரும் பிறவியும் என் நெஞ்சின் இறந்த – யுத்4:40 112/3

TOP


நெஞ்சினர் (16)

விம்முறும் உவகையர் வியந்த நெஞ்சினர்
அம்ம ஈது இது என அகலும் நீள் நெறி – பால:5 42/1,2
நெஞ்சினர் ஈசன் கண்ணில் நெருப்பு உறா அனங்கன் அன்னார் – பால:10 20/2
நினையும் நெஞ்சினர் கண்டிலர் நேடுவார் – அயோ:7 13/2
பரதனை வணங்கினர் பரியும் நெஞ்சினர் – அயோ:12 1/4
இனியவர் இன்னலின் இரங்கும் நெஞ்சினர்
குனி வரு திண் சிலை குமரர் கொம்பொடும் – ஆரண்:3 1/2,3
இரக்கம் என்று ஒரு பொருள் இலாத நெஞ்சினர்
அரக்கர் என்று உளர் சிலர் அறத்தின் நீங்கினார் – ஆரண்:3 12/1,2
கின்னரர் பெரும் பயம் கிடந்த நெஞ்சினர் – ஆரண்:10 10/4
நினையும் நெஞ்சினர் இமைத்திலர் உருத்தனர் நின்றார் – ஆரண்:15 35/4
நினைவினர் உவந்து உயர்ந்து ஓங்கும் நெஞ்சினர்
சினம் மிக கனல் பொறி சிந்தும் செம் கணார் – கிட்:14 15/3,4
பரியும் நெஞ்சினர் இவர் என வயிர்த்து ஒரு பகை கொடு பனி திங்கள் – சுந்:2 191/3
கண் ஓடிய நெஞ்சினர் காதல் கவற்றலாலே – சுந்-மிகை:1 16/2
உணர்வு_இல் நெஞ்சினர் ஊமர் உரை பொருள் – யுத்1:9 41/1
இடுங்கின கண்ணினர் எரிந்த நெஞ்சினர்
மடங்கினவாம் உயிர்ப்பு என்னும் அன்பினார் – யுத்2:16 265/3,4
சீறிய நெஞ்சினர் செம் கணர் ஒன்றோ – யுத்3:20 16/3
நலம் கொள் நெஞ்சினர் தம் துணை கணவரை நாடி – யுத்3:20 64/1
நிறத்து கார் அன்ன நெஞ்சினர் நெருப்புக்கு நெருப்பாய் – யுத்3:31 6/3

TOP


நெஞ்சினள் (2)

மரம்தான் என்னும் நெஞ்சினள் நாணாள் வகை பாராள் – அயோ:3 38/2
போன்றனள் புலர்ந்தனள் புழுங்கும் நெஞ்சினள்
தோன்றல்-தன் சுடர் மணி தோளில் நாட்டங்கள் – ஆரண்:6 20/2,3

TOP


நெஞ்சினன் (17)

வாட்டம் தரும் நெஞ்சினன் ஆய் நின் தாள் வணங்கா வானோர் – அயோ:4 81/3
பாரிடை வணங்கினன் பரியும் நெஞ்சினன்
தேரிடை வித்தகன் சேறல் மேயினான் – அயோ:5 45/3,4
வெம்பி வெந்து அழியாநின்ற நெஞ்சினன் விழித்த கண்ணன் – அயோ:8 21/2
அறம் கெட முயன்றவன் அருள்_இல் நெஞ்சினன்
பிறன் கடை நின்றவன் பிறரை சீறினோன் – அயோ:11 96/1,2
இடுங்கினன் மகளிரின் இரங்கும் நெஞ்சினன்
ஒடுங்கிய உயிரினன் உணர்வு கைதர – அயோ:12 13/2,3
அழிவுறு நெஞ்சினன் அரற்றினான்-அரோ – ஆரண்:4 20/4
என்று சொல்ல இருந்து அழி நெஞ்சினன்
நின்ற வீரரை நோக்கி நினைந்தவன் – ஆரண்:4 30/1,2
ஏங்கிய நெஞ்சினன் இரங்கி விம்முவான் – கிட்:6 11/2
நினைவினால் அயர்ப்பு சென்ற நெஞ்சினன் நெடிது நின்றான் – கிட்:11 52/2
பொன்றினன் என்ற சொல் புலம்பும் நெஞ்சினன்
குன்று என நடந்து அவர் குறுகல் மேயினான் – கிட்:16 22/3,4
பறையிடு நெஞ்சினன் பதைக்கும் மேனியன் – கிட்:16 23/2
வன் பொறை நெஞ்சினன் வருத்தம் உன்னுவாள் – சுந்:4 95/2
உணர்வு_இல் நெஞ்சினன் ஏவலர் கடிதினின் ஓடி – யுத்1:3 38/2
அன்னானை நோக்கி அருள் சுரந்த நெஞ்சினன் ஆய் – யுத்1:3 170/1
கண்டான் இறை ஆறிய நெஞ்சினன் கைகள் கூப்பி – யுத்2:19 4/1
நெஞ்சினன் ஆகி உள்ளம் தள்ளுதல் ஒழிந்து நின்றான் – யுத்3:26 92/2
ஆயிடை அரக்கனும் அழன்ற நெஞ்சினன்
தீயிடை பொடிந்து எழும் உயிர்ப்பன் சீற்றத்தன் – யுத்4:37 145/1,2

TOP


நெஞ்சினனாய் (1)

அம் மா தவனும் விரைவோடு அவலம் தரு நெஞ்சினனாய் – அயோ-மிகை:4 7/4

TOP


நெஞ்சினார் (5)

தொன்மை அன்று என துணியும் நெஞ்சினார்
அன்ன மா நிலத்து அறிஞர்-தம்மொடும் – அயோ-மிகை:11 14/2,3
சொல்லின முடிக்குறும் துணிவின் நெஞ்சினார் – ஆரண்:7 49/4
கொலை மிசை நஞ்சு என கொதிக்கும் நெஞ்சினார் – ஆரண்:7 54/4
புற்று உறை அரவு என புழுங்கு நெஞ்சினார் – யுத்1:2 46/4
நினைக்கும்-தோறும் திடுக்கிடும் நெஞ்சினார்
கனைக்கும்-தோறும் உதிரங்கள் கக்குவார் – யுத்1:9 55/3,4

TOP


நெஞ்சினால் (4)

மரகத மலையினை வழுத்தி நெஞ்சினால்
கர கமலம் குவித்து இருந்த-காலையில் – பால:5 9/2,3
நெஞ்சினால் பிழைப்பு இலாளை நீ அழைத்திடுக என்ன – பால-மிகை:9 63/3
நினைத்திலை என்-வயின் நேய நெஞ்சினால் – அயோ:14 42/4
குழையும் நெஞ்சினால் நினையினும் மாசு என்று கொள்ளும் – சுந்:2 25/4

TOP


நெஞ்சினாள் (4)

புகுந்தனள் அழல் என புழுங்கும் நெஞ்சினாள் – பால-மிகை:7 19/4
தோன்றிய கூனியும் துடிக்கும் நெஞ்சினாள்
ஊன்றிய வெகுளியாள் உளைக்கும் உள்ளத்தாள் – அயோ:2 47/1,2
துண்ணெனும் நெஞ்சினாள் துளங்கினாள் துணை – அயோ:14 84/1
நினைந்ததும் மறந்ததும் இலாத நெஞ்சினாள் – யுத்4:38 12/4

TOP


நெஞ்சினான் (11)

நின்று வாங்கி உருகிய நெஞ்சினான்
துன்று நாள்_மலர் சென்னியில் சூடினான் – அயோ:11 4/3,4
படி-கண் வீழ்ந்து அகம் பதைக்கும் நெஞ்சினான்
தடுக்கல் ஆகலா துயரம் தன் உளே – அயோ:11 126/2,3
நினைவது ஓர் தெய்வம் வேறு இலாத நெஞ்சினான்
சனகன் மா மகள் பெயர் சனகி காகுத்தன் – ஆரண்:12 39/2,3
பருவரல் மீதிட பதைக்கும் நெஞ்சினான்
பெருமகன் தனை தனி பிரிந்து பேதுறும் – ஆரண்:13 61/2,3
பழுது இது என்றனன் பரியும் நெஞ்சினான் – கிட்:3 54/4
நீட்டினன் உவகையின் நிமிர்ந்த நெஞ்சினான் – சுந்:12 26/4
நினைவுறு காரியம் நிகழ்த்தும் நெஞ்சினான் – யுத்1:2 7/4
நின்றனன் நிகழ்த்தினன் புணர்ப்பின் நெஞ்சினான் – யுத்1:2 15/4
நஞ்சினால் செய்த நெஞ்சினான் பார் மிசை நடந்தான் – யுத்2:15 208/4
சீ சீ உற்றது என தீயும் நெஞ்சினான் – யுத்2:16 293/4
நெய் கிடந்த கனல் புரை நெஞ்சினான்
மொய் கிடந்த சிலையொடு மூரி மா – யுத்3:29 27/2,3

TOP


நெஞ்சினில் (4)

நிறைந்த மாந்தர் நெருங்கினர் நெஞ்சினில்
பறந்து போதும்-கொல் என்று பதைக்கின்றார் – அயோ:11 14/1,2
மன்னவர் நெஞ்சினில் வேடர் விடும் சரம் வாயாவோ – அயோ:13 16/4
கருமை கறை நெஞ்சினில் நஞ்சு கலந்த பாம்பின் – ஆரண்:10 136/3
நெஞ்சினில் துயர் நீக்கியது என்று நீ – யுத்4-மிகை:39 16/3

TOP


நெஞ்சினின் (1)

நெஞ்சினின் இருண்டது நீல வானமே – கிட்:10 4/4

TOP


நெஞ்சினும் (2)

என் நோக்கினும் நெஞ்சினும் என்றும் உளார் – பால:23 17/3
நெஞ்சினும் வலிது உயிர் நினைப்பது என் சில – அயோ:4 183/3

TOP


நெஞ்சினென் (1)

நீ தந்தனை நீ உறு நெஞ்சினென் நான் – யுத்1:3 113/2

TOP


நெஞ்சினேன் (1)

யாவது கூறுகேன் இரும்பின் நெஞ்சினேன் – அயோ:5 20/4

TOP


நெஞ்சினை (4)

கரும் கடைக்கண் அயில் காமர் நெஞ்சினை
உருங்குவ மற்று அவர் உயிர்கள் அன்னவர் – பால:3 45/2,3
மொழிந்தது கேட்டலும் மொய்த்து நெஞ்சினை
பொழிந்த பேர் உவகையன் பொங்கு காதலன் – அயோ:1 83/1,2
முழு கலின் வலிய நம் மூரி நெஞ்சினை
மழுக்களின் பிளத்தும் என்று ஓடுவார் வழி – அயோ:4 188/1,2
நினையும் நெஞ்சினை சுடுவது ஓர் நெருப்பினை நிமிர்ந்து – யுத்4:32 5/3

TOP


நெஞ்சினையேனும் (1)

இருப்பு நெஞ்சினையேனும் ஓர் ஏழைக்கா – பால:21 21/2

TOP


நெஞ்சினொடு (3)

நீண்ட கையினால் அவரை நெஞ்சினொடு புல்லி – யுத்1:9 1/2
சொல்லுவர் என தொழுது நெஞ்சினொடு சொன்னான் – யுத்4:36 25/4
இன்னல் நெஞ்சினொடு இந்தனத்து எற்றினான் – யுத்4:38 31/4

TOP


நெஞ்சினோன் (1)

இழைத்த வன் பொய் எனும் இழுதை நெஞ்சினோன் – அயோ:11 98/4

TOP


நெஞ்சு (52)

அஞ்சினார் நெஞ்சு போல் என்றும் ஆறாது-அரோ – பால:7 7/4
வெம் சரங்கள் நெஞ்சு அரங்க வெய்ய காமன் எய்யவே – பால:13 49/2
எங்கு நின்று எழுந்தது இந்த இந்து வந்து என் நெஞ்சு உலா – பால:13 51/1
அடர்ந்த வந்து அனங்கன் நெஞ்சு அழன்று சிந்தும் அம்பு எனும் – பால:13 52/1
குமரர் நெஞ்சு குளிப்ப வழங்கலால் – பால:14 28/3
நெய் தாவும் வேலானொடு நெஞ்சு புலந்து நின்றாள் – பால:17 16/2
நெய் எரி உற்று என நெஞ்சு அழிந்து சோரும் – அயோ:3 27/3
கண்டு நெஞ்சு கலங்கி அம் சிறை ஆன காமர் துணை கரம் – அயோ:3 51/3
புனை துகில் கலைசோர நெஞ்சு புழுங்கினார் சில பூவைமார் – அயோ:3 56/2
என்பு உருக நெஞ்சு உருகியார் உருககில்லார் – அயோ:3 98/4
நீர் ஆய் உக கண்ணினும் நெஞ்சு அழிகின்ற நீரார் – அயோ:4 143/2
ஏறினர் இளவலோடு இரங்கு நெஞ்சு கொண்டு – அயோ-மிகை:13 2/1
நெஞ்சு உளுக்கினன் என சிறிது நின்று நினையா – ஆரண்:1 24/3
நெஞ்சு புக்கு எனது ஆவத்து நீக்கு எனும் – ஆரண்:6 79/2
உச்ச வீரன் கை சுடு சரம் நிருதர் நெஞ்சு உருவ – ஆரண்:7 139/3
நெஞ்சு இலன் ஒதுங்குகின்ற நிறை மதியோனை தேடி – ஆரண்:10 106/2
நெஞ்சு உற களித்தன நேமிப்புள் எலாம் – ஆரண்:10 126/4
கம்பிக்கும் என் நெஞ்சு அவன் என்றே கவல்கின்றேன் – ஆரண்:11 17/4
நெஞ்சு பறை-போதும் அது நீ நினையகில்லாய் – ஆரண்:11 24/2
நெஞ்சு உற்றது ஓர் பெற்றி நினைப்பு அரிதால் – ஆரண்:11 41/4
தன் நோக்கிய நெஞ்சு உடை யோகியர் தம்மை சார்ந்த – ஆரண்:13 33/3
புண்தான் உறு நெஞ்சு புழுங்குறுவென் – ஆரண்:14 66/3
நெஞ்சு பூத்த தாமரையின் நிலையம் பூத்தாள் நிறம் பூத்த – கிட்:1 31/2
அ இடத்து அவர் மறுகி அஞ்சி நெஞ்சு அழி அமைதி – கிட்:2 3/1
நெஞ்சு அயிர்த்து அயல் மறைய நின்று கற்பினின் நினையும் – கிட்:2 4/4
ஒட்ட அஞ்சி நெஞ்சு உலைய ஓடினான் – கிட்:3 51/2
நின்றான் எதிர் யாவரும் நெஞ்சு நடுங்கி அஞ்ச – கிட்:7 38/1
குறைந்தான் நெஞ்சு குழைந்து அழுங்குவான் – கிட்:8 20/3
நீடு நெஞ்சு உறு நேயத்தால் நெடிது உற பிரிந்து – கிட்:10 39/1
நெஞ்சு உறு மம்மரும் நினைப்பும் நீண்டன – கிட்:10 111/2
நெஞ்சு என தெளிந்த நீர் நிரந்து தோன்றுவ – கிட்:10 112/2
நெரிய நெஞ்சு பிளக்க நெடும் திசை – கிட்:11 37/3
நினையும் நெஞ்சு இற உரும் என உறுக்கு உறும் நிலையன் – கிட்:12 8/2
தூயது துறக்கம் என நெஞ்சு துணிவுற்றார் – கிட்:14 39/4
குழை தொடர் நயனம் கூர் வேல் குமரர் நெஞ்சு உருவ கோட்டி – சுந்:2 114/2
பாந்தள் நீங்கிய முழை என குழைவு உறு நெஞ்சு பாழ்பட்டானை – சுந்:2 208/4
மா துயரத்தொடு மறுகு நெஞ்சு உடை – சுந்-மிகை:10 11/2
நெஞ்சு நின்று அயரும் இ நிருதர் பேர் சனகி ஆம் நெடியது ஆய – யுத்1:2 92/2
கொல்வீர் என்றனன் நெஞ்சு கொதிப்பான் – யுத்1:3 95/4
நெஞ்சு நடுங்கும் நெடும் தேவரை நோக்கி – யுத்1:3 162/2
என்பு உற குளிரும் நெஞ்சு உருகுமேல் அவன் – யுத்1:4 20/3
வார நெஞ்சு உருகி செம் கண் அஞ்சன மலை அன்று ஆகின் – யுத்1:4 134/2
நின்று பல் பகல் கழிந்திட நிமலன் நெஞ்சு உருகி – யுத்1-மிகை:2 26/1
நெஞ்சு நேரானது உம்மை நினைப்பு விட்டு ஆவி நீக்க – யுத்2:17 10/3
புண்தான் உறு நெஞ்சு புழுக்கம் உற – யுத்2:18 27/3
கோளுற்றவன் நெஞ்சு சுட குழைவான் – யுத்2:18 34/1
நிரந்தன நெடும் பிணம் விசும்பின் நெஞ்சு உற – யுத்2:18 102/3
உரைத்து நெஞ்சு அழன்று ஒரு கணத்து இவன் உயிர் குடித்து என் – யுத்2-மிகை:16 40/1
ஆன காலையின் அயில் எயிற்று அரக்கன் நெஞ்சு அழன்று – யுத்3:22 66/1
தூயவன் நெஞ்சு துயர்ந்து சுருண்டான் – யுத்3:26 42/2
நிலம் கொண்டு படர நின்று நெஞ்சு அழிவானை தம்பி – யுத்3:27 13/2
நெஞ்சு நோவ நெடும் தனியே கிடந்து – யுத்3:29 19/3

TOP


நெஞ்சும் (6)

நெகுதற்கு ஒத்த நெஞ்சும் நேயத்தாலே ஆவி – அயோ:4 59/1
வாயும் நெஞ்சும் புலர மயங்குவான் – ஆரண்:14 17/4
நெருங்கினார் நெருங்க கண்டும் ஒரு தனி நெஞ்சும் வில்லும் – யுத்2:19 178/2
அயிரா நெஞ்சும் ஆவியும் ஒன்றே எனும் அ சொல் – யுத்3:22 206/1
கரும் தடம் கண்ணும் நெஞ்சும் களித்திட இனைய சொன்னாள் – யுத்4:40 42/4
உயிர் துணுக்குற்று நெஞ்சும் உள்ளமும் ஊசலாட – யுத்4-மிகை:42 12/3

TOP


நெஞ்சுற (2)

நெட்டிலை சரம் வஞ்சனை நெஞ்சுற
பட்டது அப்பொழுதே பகு வாயினால் – ஆரண்:11 76/1,2
நெஞ்சுற துயின்றனன் உணர்வு நீங்கலான் – ஆரண்:13 58/4

TOP


நெஞ்சே (1)

சரத்தானை நெஞ்சே தரி – பால-மிகை:0 6/4

TOP


நெஞ்சை (4)

போழ்ந்தாய் நெஞ்சை என்றார் பொன்_நாடு அதனில் போய் நீ – அயோ:4 83/3
புண் செய்த நெஞ்சை விதி என்பார் பூதலத்தோர் – அயோ:4 101/3
சூலம் என்ன என் நெஞ்சை தொளைக்குமால் – யுத்1:9 43/4
நிலமதில் புதைய ஊன்றி மிதித்திடும் சிலவர் நெஞ்சை
கொலை நக படையின் கீறி குருதி வாய்மடுத்து கொள்ளும் – யுத்2-மிகை:16 27/3,4

TOP


நெஞ்சையும் (1)

சுட்டது என்னுடை நெஞ்சையும் சுட்டதால் – யுத்2:15 91/4

TOP


நெஞ்சொடும் (1)

தெரி கணை மலரொடும் திறந்த நெஞ்சொடும்
அரிய வன் துயரொடும் யானும் வைகுவேன் – கிட்:10 86/1,2

TOP


நெஞ்சோடு (2)

பிடித்து அகல்வுற்றது என்ன பெரும் சினம் கதுவும் நெஞ்சோடு
இடித்து எழு முரச வேந்தன் சேனையை யானே இன்று – பால-மிகை:11 15/2,3
அம்பு இட்டு துன்னம் கொண்ட புண் உடை நெஞ்சோடு ஐய – யுத்2:16 155/3

TOP


நெட்டிலும் (1)

நெட்டிலும் இழந்தன நிறைந்த பால் கிளி – அயோ:4 199/2

TOP


நெட்டிலை (1)

நெட்டிலை சரம் வஞ்சனை நெஞ்சுற – ஆரண்:11 76/1

TOP


நெட்டு (1)

நெட்டு_உலை கழுநீர் நெடு நீத்தம் தான் – பால:2 26/2

TOP


நெட்டு_உலை (1)

நெட்டு_உலை கழுநீர் நெடு நீத்தம் தான் – பால:2 26/2

TOP


நெடிதின் (1)

நின்று இமைக்கின்றது அன்ன முடி படி நெடிதின் வைத்தான் – யுத்2:17 17/4

TOP


நெடிது (83)

நின்றுநின்று உயிர்-தொறும் நெடிது காக்குமே – பால:4 11/4
நிகழ்ந்ததை இது என நெடிது கூறினார் – பால:14 2/4
அந்தம் இல் குணத்தான் நெடிது ஆசிகள் – பால-மிகை:11 2/3
நிச்சயம் அன்று எனின் நெடிது நாள் உண்ட – அயோ:1 25/3
மா துயர் படுக நான் நெடிது உன் மாற்றவள் – அயோ:2 61/3
நீந்தாய் நீந்தாய் நின் மகனோடும் நெடிது என்றான் – அயோ:3 48/4
நிரைத்து இடை இடை விழ நெடிது நிற்கின்றான் – அயோ:4 155/4
இ முறை உறவு என்னா இனிது இரு நெடிது எம் ஊர் – அயோ:8 26/4
அகல் இடம் நெடிது ஆளும் அமைதியை அது தீர – அயோ:9 24/1
நின்று நின்று நெடிது உயிர்த்தான்-அரோ – அயோ:11 27/4
நெறிந்து அலர் குஞ்சியான் நெடிது வீழ்ந்தனன் – அயோ:11 44/2
எண்ணினும் நெடிது அவண் எழுந்த சேனையே – அயோ:12 43/4
நெடிது உயிர்த்து உண்டவும் நீந்தி நின்றவும் – அயோ:13 3/3
என்றலுமே அடியின் மிசை நெடிது வீழ்ந்து அழுவானை இவன் யார் என்று – அயோ:13 65/1
ஓது கங்குலில் நெடிது உறக்கம் நீங்கினான் – அயோ:14 137/4
நீ நனி புரத்தலின் நெடிது காலம் நின் – அயோ-மிகை:1 10/3
நின்று நின்று தான் நெடிது உயிர்த்தனன் – அயோ-மிகை:11 11/2
எண் தவ நெடிது எனின் இறுதியில் அவனை – ஆரண்:2 44/3
பண்பு உற நெடிது நோக்கி படைக்குநர் சிறுமை அல்லால் – ஆரண்:6 53/1
கொன்று களையேம் என்றால் நெடிது அலைக்கும் அருள் என்-கொல் கோவே என்ன – ஆரண்:6 134/2
நிருதர்-தம் பெரும் படை நெடிது நின்றவன் – ஆரண்:7 122/3
ஆன்றும் உளது ஆம் நெடிது ஆசை கனற்ற நின்றாய்க்கு – ஆரண்:10 151/2
விற்கு நோக்கிய பகழியின் நெடிது அன்று விம்மி – ஆரண்:13 79/3
சுட்ட கங்குல் நெடிது என சோர்கின்றான் – ஆரண்:14 22/1
நெடிது அடைய குடர் கெழுமு நிணத்தாள் – ஆரண்:14 46/2
உயிர் நெடிது உயிர்ப்பிடை ஊசலாடுவான் – ஆரண்:14 94/4
காலையே கடிது நெடிது ஏகினார் கடல் கவினு – கிட்:1 42/1
எய்தினார் சவரி நெடிது ஏய மால் வரை எளிதின் – கிட்:2 1/1
இரு மருங்கினும் நெடிது துருவுகின்றனர் இவர்கள் – கிட்:2 7/4
நின்ற அ காலின் மைந்தன் நெடிது உவந்து அடியில் தாழ்ந்தான் – கிட்:2 29/4
நோக்கினான் நெடிது நின்றான் நொடிவு அரும் கமலத்து அண்ணல் – கிட்:3 18/1
நின்ற நீதியாய் நெடிது கேட்டியால் – கிட்:3 36/3
ஒன்றினுக்கு ஒன்றின் இடை நெடிது யோசனை உடைய – கிட்:4 11/4
அரிந்த-மன் சிலை நாண் நெடிது ஆர்த்தலும் அமரர் – கிட்:4 14/1
நேடினாம் வாலி காலனை எனா நெடிது நாள் – கிட்:4 21/3
நெறி பட கண்கள் பொங்கி நீர் வர நெடிது தாழ்ந்து – கிட்:9 25/3
நீடு நெஞ்சு உறு நேயத்தால் நெடிது உற பிரிந்து – கிட்:10 39/1
நினைவினால் அயர்ப்பு சென்ற நெஞ்சினன் நெடிது நின்றான் – கிட்:11 52/2
என்னை கண்டனன் போல் கண்டு இங்கு இ துணை நெடிது வைகி – கிட்:11 71/2
நீண்ட பொன் தட கையால் நெடிது புல்லினான் – கிட்:11 126/2
நீர் அரும் பரவையின் நெடிது சேனையான் – கிட்:11 133/4
கங்கையை நோக்கி சேறி கடலினும் நெடிது கற்றாய் – கிட்:13 40/4
நீதியை நோக்கி நீயே நினைதியால் நெடிது காண்பாய் – கிட்:13 52/4
நினையும் வேலை-வாய் நெடிது தேடுவார் – கிட்:15 23/2
சந்நிதி உற்றிலாதார் நெடிது பின் தவிர சென்றார் – கிட்:15 30/2
நிரை துவன்றிய என நெடிது இருந்தவர்க்கு – கிட்:16 6/2
நினைந்து கண்ணீர் விழ நெடிது உயிர்த்தனர் – கிட்-மிகை:16 12/3
ஆண்டான் வலன் என்று அலர் தூஉய் நெடிது ஆசி சொன்னார் – சுந்:1 59/4
பொன் மேனியனும் நெடிது ஆசி புனைந்து போனான் – சுந்:1 60/4
நீண்டான் வய கதி நினைப்பின் நெடிது என்ன – சுந்:1 74/3
அலமரும் உயிரினோடும் நெடிது உயிர்த்து அயர்கின்றாரை – சுந்:2 111/4
நீல் நிற குன்றின் நெடிது உற தாழ்ந்த நீத்த வெள் அருவியின் நிமிர்ந்த – சுந்:3 78/1
ஒரு குறும் குரங்கு என்று எண்ணி நெடிது நாண் உழக்கும் நெஞ்சர் – சுந்:7 5/4
பறை புரை விழிகள் பறிந்தார் படியிடை நெடிது படிந்தார் – சுந்:7 26/1
புதைபட இருளின் மிடைந்தார் பொடியிடை நெடிது புரண்டார் – சுந்:7 28/1
அண்டம் உற்றது நெடிது ஆர்க்கும் ஆர்ப்பு-அது – சுந்:12 6/2
உறுதி கேட்டி உயிர் நெடிது ஓம்புவாய் – சுந்:12 87/4
வையகம் தழீஇ நெடிது இறைஞ்சி வாழ்த்தினான் – சுந்:14 22/4
வார் கழல் அனுமன் சொல்ல வழி நெடிது எளிதின் போனார் – சுந்:14 51/4
அ நெறி நெடிது செல்ல அரி_குலத்து அரசனோடும் – சுந்:14 52/1
நீலனை நெடிது நோக்கி நேமியான் பணிப்பான் நம்-தம்-பால் – சுந்-மிகை:14 44/1
நின்று நெடிது உன்னினன் நெடும் கடல் நிரம்ப – யுத்1:9 3/1
நின்று நின்று நெடிது உயிர்த்தான்-அரோ – யுத்2:15 86/4
ஆர்த்தார் விசும்பு உறைவோர் நெடிது அனுமான் மிசை அதிகம் – யுத்2:15 178/1
உணரா நெடிது உயிரா உரை உதவா எரி உமிழா – யுத்2:15 180/1
நினக்கு நான் தருவென் தந்து உன் ஏவலின் நெடிது நிற்பென் – யுத்2:16 135/2
நீர் கோல வாழ்வை நச்சி நெடிது நாள் வளர்த்து பின்னை – யுத்2:16 150/1
நின்று நின்று இரங்கி ஏங்கி நிறை கணால் நெடிது நோக்கி – யுத்2:16 162/2
நெற்றியில் நின்று ஒளி நெடிது இமைப்பன – யுத்2:16 285/1
பெற்றான் நெடிது ஆண்மை பிறந்துடையான் – யுத்2:18 62/4
விண்-மேல் நெடிது ஓடினர் ஆர் உயிர் விட்டார் – யுத்2:18 253/1
நின்றான் நெடிது உன்னி முனிந்து நெருப்பு உயிர்ப்பான் – யுத்2:19 7/4
சிங்க_ஏறு கடல்-போல் முழங்கி நிமிர் தேர் கடாய் நெடிது செல்க எனா – யுத்2:19 62/1
நெறி கொளும் கூற்றை நோக்கி ஆர் உயிர் நெடிது நீத்தார் – யுத்2:19 166/4
நின்று நின்று உன்னி உன்னி நெடிது உயிர்த்து அலக்கணுற்றான் – யுத்2:19 241/3
தொடர ஆற்றலள் நெடிது உயிர்த்து ஆர் உயிர் துறந்தாள் – யுத்3:20 62/4
உக்க நீர்த்திரள் ஒழுகிட நெடிது நின்று உயிர்த்தான் – யுத்3:22 188/2
நின்று வாழுமா நெடிது நல்கினாய் – யுத்3:24 113/2
நினைவதன் முன்னம் செல்லும் மானத்தின் நெடிது நின்றான் – யுத்3:26 77/1
வியர்த்திலள் நெடிது போது விம்மலள் மெல்ல மெல்ல – யுத்3:29 46/3
நெருக்குடை வாயிலூடு புகும் எனின் நெடிது காலம் – யுத்3:30 7/1
நினைவு இலாது நெடிது இருந்தாள் நெடு – யுத்4:40 11/3
ஊன் பிழைக்கிலா உயிர் நெடிது அளிக்கும் நீள் அரசை – யுத்4:40 117/1

TOP


நெடிது-அம்மா (1)

நிலைகொள் நெடு மேரு கிரி அன்று நெடிது-அம்மா
தலைவர் ஒரு மூவர் தனி மானம் இதுதானோ – யுத்4:36 17/3,4

TOP


நெடிதுற (2)

நின்ற வாள் அரக்கர்-தம்மை நெடிதுற நோக்கும்-காலை – சுந்-மிகை:7 11/4
நினையினர் நெடிதுற நெருக்கி நேர்ந்துளார் – சுந்-மிகை:12 2/4

TOP


நெடிதே (1)

நெரிந்து ஆங்கு அழி குரங்கு உற்றது பகரும் துணை நெடிதே
திரிந்தார் இரு சுடரோடு உலகு ஒரு_மூன்று உடன் திரிய – யுத்3:27 155/3,4

TOP


நெடிதோ (1)

நினையாய் ஒரு கால் நெடிதோ நெறி தான் – பால:23 16/1

TOP


நெடிய (50)

இடறு ஓட்ட இன நெடிய வரை உருட்டி இ உலகம் – பால:12 10/1
விண் இடு நெடிய வில் வீழ்ந்ததோ என்பார் – பால:13 7/4
விடன் ஒக்கும் நெடிய நோக்கின் அமிழ்து ஒக்கும் இன்_சொலார் தம் – பால:19 10/1
நிலை குலாம் மகர நீர் நெடிய மா கடல் எலாம் – பால:20 6/2
மஞ்சு சூழ் நெடிய மாளிகையின் வந்து இடை விராய் – பால:20 30/2
நின்று உலகு அளந்த நேமி நெடிய மால் நெறியின் கொண்டான் – பால:24 27/2
நெடிய தானை நெருங்கலின் நீர் முகில் – அயோ:8 2/3
நெடிய கை எடுத்து நீட்டி நீந்தின நெடும் கை வேழம் – அயோ:13 49/4
நகு கொடி நெடிய பாயா நவ்வென சென்ற நாவாய் – அயோ:13 58/4
கொழுந்து உயர்ந்து அனையது ஓர் நெடிய குன்றின் மேல் – அயோ:14 26/2
நினையல் ஓவிடா நெடிய வன் பழி – அயோ:14 107/3
சிலை கொள் நாண் நெடிய கோதை ஒலி ஏறு திரை நீர் – ஆரண்:1 23/2
நீளம் கொள் சிலையோன் மற்றை நேர்_இழை நெடிய நம்பி – ஆரண்:5 4/3
நீளிய அல்ல கண் நெடிய மார்பு என்பாள் – ஆரண்:6 9/4
நின்றனள் இருந்தவன் நெடிய மார்பகம் – ஆரண்:6 21/1
நெறி தாரை செல்லாத நிருதர் எதிர் நில்லாதே நெடிய தேவர் – ஆரண்:6 129/1
நெடிய வன் கட கரி புரண்ட நெற்றியின் – ஆரண்:7 116/3
கொன்றிலர்களா நெடிய குன்று உடைய கானில் – ஆரண்:10 62/3
பாதங்கள் கண்ணின் பார்த்தால் படிவம் கொள் நெடிய பஞ்ச – ஆரண்:13 128/3
நெடிய மா நிலம் என்ன நினைக்குமால் – ஆரண்:14 23/4
கண் துயின்றில நெடிய கடல் துயின்றன களிறு – கிட்:1 40/4
கால் இயல் பொடியினால் நெடிய கல் படிவம் ஆம் – கிட்:3 6/3
நெடிய மால் எனும் நிலையன நீரிடை கிடந்த – கிட்:4 9/3
தலையின்-மேல் அடி பட கடிது சாய் நெடிய தாள் – கிட்:5 11/1
நின்றனன் நெடிய வாயில் கடைத்தலை நிறைந்த சீரான் – கிட்:11 97/4
நின் பெரும் சேனை அ நெடிய சேனைக்கு – கிட்:11 135/2
நெடிய வானர படை கொண்டு புகுந்தனன் நீலன் – கிட்:12 9/4
கோடு உறு மால் வரை அதனை குறுகுதிரேல் உம் நெடிய கொடுமை நீங்கி – கிட்:13 29/1
நீண்ட மேனியான் நெடிய தாளின்-நின்று – கிட்:15 24/1
கடல் துணை நெடிய தன் கண்ணின் நீர் பெரும் – சுந்:3 60/3
நீட்டு இது என நேர்ந்தனன் எனா நெடிய கையால் – சுந்:4 63/3
கா இலை கொடி இலை நெடிய கான் எலாம் – சுந்:5 67/4
நெடிய தூணை தழுவி நெடும் சுவர் – சுந்:13 1/2
தரங்க வேலையின் நெடிய தன் வால் இட்ட தழலால் – சுந்:13 39/3
நின்றனன் நெடிய வெற்பின் நினைப்ப அரும் இலங்கை மூதூர் – சுந்-மிகை:1 22/2
நீரிடை கண் துயில் நெடிய நேமியும் – சுந்-மிகை:12 1/1
நீலனும் குமுதனும் நெடிய குன்றமே – சுந்-மிகை:14 22/1
நீரும் நிலனும் நெடிய காலும் நிமிர் வானும் – யுத்1:2 64/1
காண்டல்-அதன்-மேல் நெடிய காதல் முதிர்கின்றான் – யுத்1:9 1/4
நெடிய காவதம் எட்டும் நிரம்பிய – யுத்2:15 37/1
கழிக்குமேல் உயர ஓடுமேல் நெடிய கால வீசின் நிமிர் கைய வாய் – யுத்2:19 67/2
காலம் ஒன்றும் அறியாமல் அம்பு கொடு கல்லினான் நெடிய வில்லினான் – யுத்2:19 83/4
நின்று உயர் நெடிய துன்பம் அமரர்-பால் நிறுப்பென் என்னா – யுத்3:22 127/3
கடல்களும் நெடிய கானும் கார் தவழ் மலையும் கண்டான் – யுத்3:22 147/4
நீயிர்கள் நின்-மின் நின்-மின் இரு முறை நெடிய வானில் – யுத்3:27 96/3
நிலம் செய்து விசும்பும் செய்து நெடிய மால் படை நின்றானை – யுத்3:28 4/1
நீற்று குப்பையின் மேருவை நூறுவ நெடிய
காற்று பின் செல செல்வன உலகு எலாம் கடப்ப – யுத்4:37 99/2,3
நெடிய காதலினோர்க்கு உயர் நீர்மை செய்து – யுத்4:39 9/3
நீலன் ஆதிய நெடும் படை தலைவரை நெடிய
காலின் வேலையை தாவி மீண்டு அருளிய கருணை – யுத்4:41 10/2,3
நெடிய காதல் அம் கலசம்-அது ஆட்டினன் நெடியோன் – யுத்4:41 37/4

TOP


நெடியது (3)

நின்றது ஓர் அண்டத்துள்ளே எனின் அது நெடியது ஒன்றோ – கிட்:11 72/3
நெஞ்சு நின்று அயரும் இ நிருதர் பேர் சனகி ஆம் நெடியது ஆய – யுத்1:2 92/2
நின்றவன் நெடியது ஆங்கு ஓர் தருவினால் அகல நீக்கி – யுத்3:21 33/3

TOP


நெடியதோ (1)

கண்ணினும் நெடியதோ கொடிய கங்குலே – ஆரண்:14 98/4

TOP


நெடியவர் (1)

குன்று உறழ் நெடியவர் கொடுமை கூறி என் – யுத்1:5 22/3

TOP


நெடியவற்கு (1)

நீ இவண் இருத்தி யான் போய் நெடியவற்கு உரைப்பென் என்னா – யுத்2:19 214/1

TOP


நெடியவன் (12)

நெடியவன் குறிய கை நீரில் நீட்டினான் – பால:8 23/4
நிற்றி ஈண்டு என்று புக்கு நெடியவன் தொழுது தம்பி – அயோ:8 11/1
நெடியவன் முனியும் என்று அஞ்சி நின்றனன் – அயோ:11 69/3
நின்ற தூடணன் தன்னையும் நெடியவன் நோக்கி – ஆரண்:8 18/2
நீல மேனி அ நெடியவன் மன நிலை திரிய – ஆரண்:13 75/1
நீத்த நீரில் நெடியவன் மூழ்கலும் – கிட்:1 36/1
நீல மா மேகம் அன்ன நெடியவன் அருளின் நோக்கி – கிட்:9 26/2
எண்ணினும் நெடியவன் ஒருவன் எண் இலான் – யுத்1:3 71/4
கடு மணி நெடியவன் வெம் சிலை கணகண கணகண எனும்-தொறும் – யுத்3:31 214/4
நீல் நிற ஞாயிறு அன்ன நெடியவன் முறையின் நீக்கி – யுத்4:32 50/2
நின்ற காலை நெடியவன் வீடண – யுத்4:40 24/3
நேயம் மூண்டு அது தான் நிற்க நெடியவன் சரணம் சூடி – யுத்4-மிகை:41 47/2

TOP


நெடியவன்-தனை (1)

நின்றவன் இ வயின் நெடியவன்-தனை
சென்று இறை பொழுதினில் கொணர்வென் சென்று எனா – யுத்4-மிகை:41 190/1,2

TOP


நெடியன் (1)

நெடியன் குறியன் எனும் நீர்மையினான் – யுத்3:20 90/4

TOP


நெடியன (1)

நீங்கி நாடு நெடியன பிற்பட – கிட்:13 16/3

TOP


நெடியாய் (2)

நிலத்தோடு உயர் கதிர் வான் உற நெடியாய் உனது அடியேன் – பால:24 23/3
நெடியாய் அடியேன் நிலை நேர்குதியோ – யுத்1:3 104/4

TOP


நெடியான் (1)

நெடியான் நீங்க நீங்கும் என் ஆவி இனி என்னா – அயோ:3 39/3

TOP


நெடியோய் (7)

நிலம் செய் தவம் என்று உணரின் அன்று நெடியோய் என் – பால:6 7/1
நில்லாது மற்று இது அறி போதி என்ன நெடியோய் புயத்தின் வலி என் – ஆரண்:13 66/3
அன்ன-காலை இள வீரன் அடியின் வணங்கி நெடியோய் அ – ஆரண்:14 32/1
நீண்டவன் கழல் தாழ் நெடியோய் என்றான் – கிட்:1 34/4
நின்னை எ தகையை ஆக நினைந்தனை நெடியோய் என்ன – கிட்:10 63/3
நின்றாயொடு நின்றார் இனி நிகரோ உரை நெடியோய் – யுத்2:15 168/4
நின் அலாது இல்லை நின்னின் வேறு உளது இலை நெடியோய் – யுத்4:40 86/4

TOP


நெடியோரின் (1)

நின்ற தவம் முற்றும் நெடியோரின் நெடியோரும் – ஆரண்:3 50/2

TOP


நெடியோரும் (1)

நின்ற தவம் முற்றும் நெடியோரின் நெடியோரும்
உன் தன் அருள் பெற்றிலர்கள் உன் அருள் சுமந்தேன் – ஆரண்:3 50/2,3

TOP


நெடியோன் (12)

நின்றவனை வந்த நெடியோன் அடி பணிந்தான் – ஆரண்:3 46/1
நின்று உன்னி வந்த நிலை என்-கொல் என்று நெடியோன் விளம்ப நொடிவான் – ஆரண்:13 65/4
நின்று தாழ்த்து ஒரு பயன் இலை என்றலும் நெடியோன் – ஆரண்:13 83/4
நெறியில் நின்றன ஏழில் ஒன்று உருவ இ நெடியோன்
பொறி கொள் வெம் சரம் போவது காண் என புகன்றான் – கிட்:3 80/3,4
நீண்ட நூல்_வலாய் என்றனன் இளையவன் நெடியோன்
பூண்ட தேரவன் காதலற்கு ஒரு மொழி புகலும் – கிட்:12 40/3,4
நெருப்பை வென்றவன் நிகும்பன் என்று உளன் ஒரு நெடியோன் – யுத்1:5 34/4
நின்ற வானர தலைவரும் அரசும் அ நெடியோன்
வென்றி கேட்டலும் வீடு பெற்றார் என வியந்தார் – யுத்1:5 73/3,4
நீர் பட கடவீர் அலீர் வரி சிலை நெடியோன்
பேர் படைத்தவற்கு அடியவருக்கு அடியரும் பெறுவார் – யுத்3:22 180/2,3
நெஞ்சம் உடையோர்கள் குலம் ஒத்தனர் அரக்கர் அறம் ஒக்கும் நெடியோன்
நஞ்ச நெடு நீரினையும் ஒத்தனன் அடுத்து அதனை நக்கினரையும் – யுத்3:31 143/2,3
நீதி வித்தகன் நடந்தமை நோக்கினன் நெடியோன் – யுத்4:41 34/4
நெடிய காதல் அம் கலசம்-அது ஆட்டினன் நெடியோன் – யுத்4:41 37/4
நின்ற காலையின் வருதும் என்று ஏயினன் நெடியோன்
நன்று எனா அவன் மோதிரம் கை கொடு நடந்தான் – யுத்4:41 43/3,4

TOP


நெடியோன்-தன்-முன் (1)

நிலை மேற்கொண்டு மெலிகின்ற நெடியோன்-தன்-முன் படி ஏழும் – யுத்1:1 6/2

TOP


நெடியோன்-பால் (1)

நெறிந்த குழல் நின் நிலைமை கண்டும் நெடியோன்-பால்
வெறும் கை பெயரேன் ஒருவராலும் விளியாதேன் – சுந்:5 4/3,4

TOP


நெடியோனை (1)

எல்லோம் எல்லோம் ஒன்றி வளைந்து இ நெடியோனை
வல்லே வல்ல போர் வலி முற்றி மலையோமேல் – யுத்3:31 186/1,2

TOP


நெடு (396)

நிறை பரம் சொரிந்து வங்கம் நெடு முதுகு ஆற்றும் நெய்தல் – பால:2 19/4
நெட்டு_உலை கழுநீர் நெடு நீத்தம் தான் – பால:2 26/2
நில_மகள் முகமோ திலதமோ கண்ணோ நிறை நெடு மங்கல நாணோ – பால:3 2/1
புயல் தொடு குடுமி நெடு நிலை மாடத்து இ நகர் புகலுமாறு எவனோ – பால:3 4/4
காண்வரு நெடு வரை கதலி கானம் போல் – பால:3 37/1
கோ உடை நெடு மணி மகுட கோடியால் – பால:4 8/3
கல் நெடு மாரி பெய்ய கடையுகத்து எழுந்த மேகம் – பால:7 50/3
கலம் குழைந்து உக நெடு நாணும் கண் அற – பால:10 45/1
பெரும் திண் நெடு மால் வரை நிறுவி பிணித்த பாம்பின் மணி தாம்பின் – பால:10 70/1
நீத்தம் அதனில் முளைத்து எழுந்த நெடு வெண் திங்கள் எனும் தச்சன் – பால:10 74/1
அசையாத நெடு வரையின் முகடு-தொறும் இளம் கதிர் சென்று அளைந்து வெய்யோன் – பால:11 14/3
மணி அரங்கு நெடு முடியாய் மலர் அயனே வழிபட்டு – பால:12 4/2
குரை கடலை நெடு வரையால் கடைந்து அமுது கொடுத்தானும் – பால:12 6/4
மின் உயிர்க்கும் நெடு வேலாய் இவர் குலத்தோன் மென் புறவின் – பால:12 9/3
உடல் தோட்ட நெடு வேலாய் இவர் குலத்தோர் உவரி நீர் – பால:12 10/3
வில் என்னும் நெடு வரையால் வேந்து என்னும் கடல் கலக்கி – பால:12 14/1
பரு வரையும் நெடு வெள்ளி பருப்பதமும் போல்வார்கள் – பால:12 24/3
உறை ஓடும் நெடு வேலாய் உபநயன விதி முடித்து – பால:12 26/3
நெடு நில_மகள் முதுகு ஆற்ற நின்று உயர் – பால:13 4/1
திண் நெடு மேருவை திரட்டிற்றோ என்பார் – பால:13 7/1
தூசின் நெடு வெண் பட முடை குடில்கள்-தோறும் – பால:15 18/1
மண் உற விழுந்து நெடு வான் உற எழுந்து – பால:15 19/1
வெள்ள நெடு வாரி அற வீசி உளவேனும் – பால:15 23/1
தண் நிறை நெடு நிலா தழைத்தது எங்குமே – பால:19 1/4
மலர்ந்தது நெடு நிலா மதனன் வேண்டவே – பால:19 2/4
வென்ற திண் கொடியொடும் நெடு விதானமும் விராய் – பால:20 14/3
மா தவரை முற்கொள வணங்கி நெடு மன்னன் – பால:22 35/1
பொன்னின் நெடு மாட வரை புக்கனன் மணி பூண் – பால:22 43/2
கார் அணி நெடு மாடம் கதிர் மணி அணிவாரும் – பால:23 22/3
அந்தர நெடு வான் மீன் அவண் அலர்குவது என்ன – பால:23 26/3
அணி நெடு முடி ஒன்றுஒன்று அறைதலின் உகும் அம் பொன் – பால:23 32/3
கோடு உயர் நெடு விஞ்சை குஞ்சரம் அது போல – பால:23 33/2
மது விரி குழலாரும் மதில் உடை நெடு மாடம் – பால:23 34/3
முன்னே நெடு முடி மன்னவன் முறையில் செல மிதிலை – பால:24 4/1
நீரின் மிசை வடவை கனல் நெடு வான் உற முடுகி – பால:24 10/3
கரை சென்றிலன் அனையான் நெடு முடிவின் கனல் கால்வான் – பால:24 17/3
நல் நெடு முதல்வனை வழுத்தி நல் தவம் – பால-மிகை:7 4/3
நிகர் இல் மைந்தனே புரந்தனன் இவன் நெடு மரபில் – பால-மிகை:9 39/3
தம்தம் மக்களே கடன்முறை நெடு நிலம் தாங்க – அயோ:1 63/2
வை அராவிய மாரன் வாளியும் வான் நிலா நெடு வாடையும் – அயோ:3 58/2
தூர்-மின் நெடு வீதியினை என்று சொரிவாரும் – அயோ:3 100/4
நினைந்தது என் இடையூறு உண்டோ நெடு முடி புனைதற்கு என்றாள் – அயோ:4 2/4
கண்டேன் நெஞ்சம் கனிவாய் கனி வாய் விடம் நான் நெடு நாள் – அயோ:4 47/1
பொன் திணி நெடு மதில் வாயில் போயினான் – அயோ:4 164/4
அகல் மதில் நெடு மனை அரத்த ஆம்பல்கள் – அயோ:4 176/3
நல் நெடு நளி முடி சூட நல் மணி – அயோ:4 181/1
குறைவு_இலா என் நெடு வணக்கம் கூறி பின் – அயோ:5 37/2
போல் பாய் புனல் மடவார் படி நெடு நாடு அவை போனார் – அயோ:7 8/4
தந்தனன் நெடு நாவாய் தாமரை நயனத்தான் – அயோ:8 31/2
முடுகினன் நெடு நாவாய் முரி திரை நெடு நீர்-வாய் – அயோ:8 32/2
முடுகினன் நெடு நாவாய் முரி திரை நெடு நீர்-வாய் – அயோ:8 32/2
சேல் உடை நெடு நல் நீர் சிந்தினர் விளையாட – அயோ:8 33/2
கால் உடை நெடு ஞெண்டின் சென்றது கடிது அம்மா – அயோ:8 33/4
நெய் ஞிறை நெடு வேலின் நிறம் உறு திறம் முற்றி – அயோ:9 6/1
அருத்தியின் அகம் விம்மும் அன்பினன் நெடு நாளில் – அயோ:9 20/1
நீண்டது அன்று இது நிறை புனல் நாட்டுக்கு நெடு நாள் – அயோ:9 32/2
நீங்கினான் அந்த நெடு நதி இரு கையால் நீந்தி – அயோ:9 36/4
புனையும் வற்கலை பொற்பினர் நெடு நெறி போனார் – அயோ:9 38/2
நீண்ட மால் வரை மதி உற நெடு முடி நிவந்த – அயோ:10 7/1
செஞ்செவே நெடு மரகத பாறையில் தெரிவ – அயோ:10 20/2
ஒடுங்கல்_இல் நெடு முகடு ஒழுக்கி ஊழ் உற – அயோ:10 44/2
இடர் உனக்கு இழைத்தேன் நெடு நாள் என்றான் – அயோ:10 52/4
நீண்ட வாயில் நெடு நகர் நோக்கினான் – அயோ:11 28/4
மனையின் நீள் நெடு மங்கல வீதிகள் – அயோ:11 38/2
ஆண்தகை நெடு முடி அரசர் கோ_மகன் – அயோ:11 42/3
மடித்தது வாய் நெடு மழை கை மண் பக – அயோ:11 66/3
நிலை பெற நிலை நெறி நிறுத்தலால் நெடு
மலையினை மண் உற அழுத்தலால் தமிழ் – அயோ:12 44/2,3
மாலை ஏய் நெடு முடி மன்னன் சேனை ஆம் – அயோ:13 4/3
செடி உடை நெடு நிழல் செய்ய தீ பொதி – அயோ:14 22/2
நாம நீர் நெடு நகர் நண்ணி நானிலம் – அயோ:14 131/2
மண்டு நீர் நெடு நகர் மாந்தர் போயினார் – அயோ:14 136/2
வளம் படு நெடு நில மன்னர்_மன்னனே – அயோ-மிகை:1 18/2
உணர்வு ஏதும் இலாள் உரையால் உரைசால் குமரன் நெடு நாள் – அயோ-மிகை:4 3/1
நில்லும் நில்லும் என வந்து நிணம் உண்ட நெடு வெண் – ஆரண்:1 19/1
வஞ்சக கொடிய பூசை நெடு வாயில் மறுகும் – ஆரண்:1 24/1
வெற்ற விண்ணினிடை நின்று நெடு மீன் விழுவ போல் – ஆரண்:1 27/2
உவணன் என்னும் நெடு மன்னவனும் ஒத்தனன்-அரோ – ஆரண்:1 37/4
பொன் ஒளிர் நெடு முடி புரந்தரன் போனான் – ஆரண்:2 32/4
மேக நெடு மாலை தவழ் விந்தம் எனும் விண் தோய் – ஆரண்:3 39/3
நீசம் உற வானின் நெடு மா மலயம் நேரா – ஆரண்:3 40/3
நிரைத்த நெடு ஞானம் நிமிர் கல்லில் நெடு நாள் இட்டு – ஆரண்:3 43/2
நிரைத்த நெடு ஞானம் நிமிர் கல்லில் நெடு நாள் இட்டு – ஆரண்:3 43/2
மா தவர்கள் வீசி நெடு மா மலர்கள் தூவ – ஆரண்:3 48/3
ஓங்கு உயர் நெடு வரை ஒன்றில் நின்று அது – ஆரண்:4 9/1
கனை கடல் நெடு நிலம் காவல் ஆழியான் – ஆரண்:4 17/3
தொடை அமை நெடு மழை தொங்கல் ஆம் என – ஆரண்:6 16/1
கல் நெடு மனத்தி சொல்லும் கள்ள வாசகங்கள் என்னா – ஆரண்:6 62/2
நிலைக்கும் வானில் நெடு மதி நீள் நிலா – ஆரண்:6 68/3
நிலை எடுத்து நெடு நிலத்து நீ இருக்க தாபதர்கள் – ஆரண்:6 93/1
மேக்கு உயரும் நெடு மூக்கும் மடந்தையர்க்கு மிகை அன்றோ – ஆரண்:6 122/4
வெப்பு அழியா நெடு வெகுளி வேல் அரக்கர் ஈது அறிந்து வெகுண்டு நோக்கின் – ஆரண்:6 126/1
மரங்கள் போல் நெடு வாளொடு தோள் விழ – ஆரண்:7 20/1
மண் அளவிடு நெடு வலத்தர் வானவர் – ஆரண்:7 40/3
நிலம் மிசை விசும்பிடை நெருக்கலால் நெடு
மலை மிசை மலை இனம் வருவ போல் மலை – ஆரண்:7 54/1,2
தையலார் நெடு விழி என கொடியன கரங்கள் – ஆரண்:7 81/4
நிவந்த வெம் தொழில் நிருதர்-தம் நெடு நிணம் தெவிட்டி – ஆரண்:7 86/3
விண் மேலன நெடு வேலையின் மேல் கீழன மிடலோர் – ஆரண்:7 91/2
நாய் ஏறின தலை மேல் நெடு நரி ஏறின எரி கால் – ஆரண்:7 100/2
கல் உயர் நெடு வரை கடிதின் ஏந்தினார் – ஆரண்:7 107/2
நறை மலர் தாதும் தேனும் நளிர் நெடு மகுட கோடி – ஆரண்:10 15/1
கதிர் நெடு மணிகளும் கறவை ஆன்களும் – ஆரண்:10 19/3
நெரிந்த புருவங்கள் நெடு நெற்றியினை முற்ற – ஆரண்:10 47/3
வச்சையர் நெடு மனை வாயில் மானவே – ஆரண்:10 125/4
வந்தான் நெடு வான் உறை தச்சன் மனத்து உணர்ந்தான் – ஆரண்:10 156/1
பூ முகம் நெடு நிலம் புல்லி சொல்லுவான் – ஆரண்:12 14/4
கான் நெடு மரத்தொடு தூறு கல் இவை – ஆரண்:13 4/2
மீட்டும் அணுகா நெடு வெம் கண் அனந்த நாகம் – ஆரண்:13 24/1
நீட்டும் நெடு மூக்கு எனும் நேமியன் சேம வில் கால் – ஆரண்:13 24/3
வில் இட்டு உயர்ந்த நெடு மேகம் என பொலிந்தான் – ஆரண்:13 29/3
செவ்வே பிழையா நெடு வாள் உறை தீர்த்து எறிந்தான் – ஆரண்:13 41/4
வெள்கும் அரக்கன் நெடு விண் புக ஆர்த்து மிக்கான் – ஆரண்:13 44/1
பூமி மேல் அவன் தேர் சென்ற நெடு நெறி போனார் – ஆரண்:13 77/4
நின்று பின்னரும் நெடு நெறி கடந்து உடன் நிமிர – ஆரண்:13 86/1
நின்றேனும் நின்றேன் நெடு மரம் போல் நின்றேனே – ஆரண்:13 98/4
நஞ்சு காலும் நகை நெடு நாகத்தின் – ஆரண்:14 12/1
முட்டு அமைந்த நெடு முடக்கோனொடு – ஆரண்:14 22/2
தேனின் தெய்வ திரு நெடு நாண் சிலை – ஆரண்:14 25/1
பேர்ந்தான் நெடு மாயையினில் பிரியா – ஆரண்:14 77/1
நெடு வரை பொடிபட நிவந்த மா மரம் – ஆரண்:14 80/1
தீண்டிய நெடு வரை தெய்வ மத்தினை – ஆரண்:15 12/2
நிற்கும் நெடு நீத்த நீரில் முளைத்து எழுந்த – ஆரண்:15 46/1
தவா நெடு வானகம் தயங்கு மீனொடும் – கிட்:1 3/3
விண் தொடர் நெடு வரை தேனும் வேழத்தின் – கிட்:1 12/1
சூரியன் மரபில் தோன்றி சுடர் நெடு நேமி ஆண்ட – கிட்:2 26/1
நீ ஐயா தவம் இழைத்துடைமையால் நெடு மனம் – கிட்:3 14/3
நீல் நிறத்து விண் நெடு முகட்டவும் – கிட்:3 60/3
செம் கண் வில் கரத்து இராமன் அ திரு நெடு மாலே – கிட்:3 76/3
காற்று அலம்பினும் கலி நெடு வானிடை கலந்த – கிட்:4 8/3
மந்தர நெடு வரை மத்து வாசுகி – கிட்:7 26/1
வாளோடு மின் ஓடுவ போல் நெடு வானின் ஓடும் – கிட்:7 47/3
விண் மேலினரோ நெடு வெற்பின் முகட்டினாரோ – கிட்:7 51/1
தோலினால் உடன் நெடு வரை முழை என தொளைப்பர் – கிட்:7 57/4
சொல்லினால் நெடு முனிவரோ தூண்டினார் என்னும் – கிட்:7 71/2
காடு மா நெடு விலங்கல்கள் கடந்தது அ கடலின் – கிட்:7 74/3
நேச தாரைகள் சொரிதர நெடு நிலம் சேர்ந்தான் – கிட்:7 75/4
பிலம் புக்காய் நெடு நாள் பெயராய் என – கிட்:7 98/1
நெய் அடை நெடு வேல் தானை நீல் நிற நிருதர் என்னும் – கிட்:7 156/1
மருவி நீங்கல் செல்லா நெடு மாலைய வானில் – கிட்:10 41/1
நிற மனத்து உறு குளிர்ப்பினின் நெடு நில_மடந்தை – கிட்:10 42/3
வெப்பு ஆர் நெடு மின்னின் எயிற்றை வெகுண்டு – கிட்:10 52/1
வீசல் இல வான நெடு மாரி துளி வீச – கிட்:10 76/4
மஞ்சு உறு நெடு மழை பிரிதலால் மயில் – கிட்:10 111/3
நீறு சென்று நெடு நெறி நீங்கிட – கிட்:11 10/2
நீள் எழு தொடரும் நெடு வாயிலை – கிட்:11 32/2
வலம் கொள் வீதி நெடு வழி மாற்றினாள் – கிட்:11 44/4
பொன் திணி நெடு வரை பொலிவுறாத முன் – கிட்:12 1/2
மொய்ம்பு மால் வரை புரை நெடு வானரம் மொய்ப்ப – கிட்:12 5/2
தாய் உருத்து உடனே வர தட நெடு வரையை – கிட்:12 12/3
இடிக்குமேல் நெடு வானக முகட்டையும் இடிக்கும் – கிட்:12 25/2
எய்தினான் அங்கு ஓர் நெடு வரை சிகரத்தின் இருக்கை – கிட்:12 29/3
வரன் அதிகம் தரும் தகைய அருந்ததி ஆம் நெடு மலையை வணங்கி அப்பால் – கிட்:13 24/4
கன்று வளர் தடம் சாரல் மயேந்திர மா நெடு வரையும் கடலும் காண்டிர் – கிட்:13 31/4
மீன் உலாம் நெடு மலர் கண்கள் நீர் விழ விழுந்து – கிட்:13 71/3
கன்னி நெடு மா நகரம் அன்னது எதிர் கண்டார் – கிட்:14 36/1
பொன்னின் நெடு வாயில் அதனூடு நனி புக்கார் – கிட்:14 36/4
நெறிந்து நிமிர் கற்றை நிறை ஓதி நெடு நீலம் – கிட்:14 47/1
வெவ் விழைவு இல் சிந்தை நெடு மாருதி விரித்தான் – கிட்:14 53/4
நெடும் கைகள் சுமந்து நெடு வான் உற நிமிர்ந்தான் – கிட்:14 66/4
பாழி நெடு வன் பிலனுள் நின்று படர் மேல்-பால் – கிட்:14 69/3
நின்று இசைக்கும் நெடு நெறி நீங்கினார் – கிட்:15 53/4
நீலன் முதல் பேர் போர் கெழு கொற்ற நெடு வீரர் – கிட்:17 4/1
அ நெடு மேருவோடு அயிர்க்கலாவது – கிட்-மிகை:14 1/2
தொல் நெடு நிலம் எனும் மங்கை சூடிய – கிட்-மிகை:14 1/3
பொன் நெடு முடி என பொலியும் பொற்பது – கிட்-மிகை:14 1/4
நிறை நெடு மேருவை சேர்ந்த நீரவாய் – கிட்-மிகை:14 2/3
சேண் உயர் நெடு நாள் தீர்ந்த திரிதலை சிறுவன்-தன்னை – சுந்:1 26/3
வேத கொழும் சுடரை நாடி நெடு மேல்_நாள் – சுந்:1 64/3
வாயால் அளந்து நெடு வான் வழி அடைத்தாய் – சுந்:1 68/3
முற்றா முடிந்த நெடு வானினிடை முந்நீரில் – சுந்:1 75/2
வண்மை நீங்கா நெடு மரபின் வந்தவன் – சுந்:2 44/1
நெருங்கு அமர் விளைப்பர் நெடு நாள் என நினைத்தான் – சுந்:2 71/4
நிசிசரர் ஆயினார் இ நெடு நகர் நிருதர் எல்லாம் – சுந்:2 97/4
வளர்ந்த காதலர் மகரிகை நெடு முடி அரக்கனை வர காணார் – சுந்:2 190/1
நிலம் துடித்தன நெடு வரை துடித்தன நிருதர்-தம் குல மாதர் – சுந்:2 202/1
வலம் துடித்தன மாதிரம் துடித்தன தடித்து இன்றி நெடு வானம் – சுந்:2 202/3
நெக்கு நின்றனன் நீங்கும் அந்தோ இந்த நெடு நகர் திரு என்னா – சுந்:2 203/2
குழவி ஞாயிறு குன்று இவர்ந்தனையன குரு மணி நெடு மோலி – சுந்:2 205/1
மீய கற்பக தேன் துளி விராயன வீழ்-தொறும் நெடு மேனி – சுந்:2 206/3
குழந்தை வெண் மதி குடுமியின் நெடு வரை குலுக்கிய குல தோளை – சுந்:2 207/1
நின்று எண்ணி உன்னுவான் அந்தோ இ நெடு நகரில் – சுந்:2 223/3
கரு வைக்கும் நெடு நகரை கடலிடையே கரையாதே – சுந்:2 230/3
பொன் திணி நெடு மர பொதும்பர் புக்கு அவண் – சுந்:3 73/2
சிகர வண் குடுமி நெடு வரை எவையும் ஒரு வழி திரண்டன சிவண – சுந்:3 74/1
நாள்-தொறும் தொடர்ந்த தழங்கு பொன் கழலின் தகை ஒளி நெடு நிலம் தடவ – சுந்:3 79/3
கல் நிற கற்றை நெடு நிழல் பூத்த கற்பக முழு வனம் கவின – சுந்:3 80/4
நாட்டும்-கால் நெடு நல் அறத்தின் பயன் – சுந்:3 107/3
அஞ்சா நின்றாள் பல் நெடு நாளும் அழிவுற்றாள் – சுந்:4 2/3
நிழல் வீரை அனானுடனே நெடு நாள் – சுந்:4 5/3
நீண்டு குழன்று நெய்த்து இருண்டு நெறிந்து செறிந்து நெடு நீலம் – சுந்:4 57/1
நீக்கி நிறை கண் இணை ததும்ப நெடு நீளம் – சுந்:4 67/2
செ வழி நயனம் செல்லும் நெடு வழி சேறு செய்ய – சுந்:4 83/2
எட்ட அரு நெடு முகடு எய்தி நீளுமேல் – சுந்:4 99/3
மருந்து அனைய தேவி நெடு வஞ்சர் சிறை வைப்பில் – சுந்:5 6/2
வஞ்சனை அரக்கனை நெருக்கி நெடு வாலால் – சுந்:6 3/1
மலைந்து பொடி உற்றன மயங்கி நெடு வானத்து – சுந்:6 12/3
முடக்கு நெடு வேரொடு முகந்து உலகம் முற்றும் – சுந்:6 13/1
வெள்ள நெடு வேலையிடை மீன்_இனம் விழுங்கி – சுந்:6 16/3
வானிடை நடாய நெடு மானம் எனல் ஆன – சுந்:6 21/4
சாகம் நெடு மா பணை தழைத்தன தனி போர் – சுந்:6 22/1
மாக நெடு வானிடை இழிந்து புனல் வாரும் – சுந்:6 22/3
மேகம் எனல் ஆய நெடு மா கடலின் வீழ்வ – சுந்:6 22/4
பொங்கு ஒளி நெடு நாள் ஈட்டி புதிய பால் பொழிவது ஒக்கும் – சுந்:6 51/1
கூடி கொன்றனன் சிலவரை கொடி நெடு மரத்தால் – சுந்:7 36/2
சே ஒளி தோரணத்து உம்பர் சேண் நெடு
மீ உயர் விசும்பையும் கடக்க வீங்கினான் – சுந்:9 28/3,4
மா இரு நெடு வரை வாங்கி மண்ணில் இட்டு – சுந்:9 35/1
நீள் ஆர் அயில் என மயிர் தைத்திட மணி நெடு வால் அவன் உடல் நிமிர்வுற்று – சுந்:10 36/3
கீண்டதாம் என கிரி உக நெடு நிலம் கிழிய – சுந்:11 36/2
ஊறு தன் நெடு மேனியில் பல பட ஒல்கி – சுந்:11 46/3
போர்த்த பொன் நெடு மணி முடி தலையிடை புடைத்தான் – சுந்:11 47/4
குன்று போல் நெடு மாருதி ஆகமும் குலுங்க – சுந்:11 49/3
உழுந்து பேர்வதன்-முன் நெடு மாருதி உதைத்தான் – சுந்:11 52/4
கொண்டு கொற்ற வெம் சிலை நெடு நாணொடும் கூட்டி – சுந்:11 55/1
கரக்கிலர் நெடு மழை கண்ணின் நீர் அது – சுந்:12 17/2
மரகத கொழும் கதிரொடு மாணிக்க நெடு வாள் – சுந்:12 40/1
ஏந்து நெடு வால் கிழி சுற்றி முற்றும் தோய்த்தார் இழுது எண்ணெய் – சுந்:12 118/3
நீரை வற்றிட பருகி மா நெடு நிலம் தடவி – சுந்:13 32/1
ஏழும் வெந்து என எரிந்தன நெடு நிலை ஏழும் – சுந்:13 35/4
குன்றம் ஒத்து உயர் தட நெடு மா நிலை கோயில் – சுந்:13 36/2
பை நாகம் நிகர்க்கும் வீரர் தன் நெடு வரவு பார்க்கும் – சுந்:14 2/3
மால் ஏந்த ஓங்கு நெடு மந்தர வெற்பு மான – சுந்-மிகை:1 4/4
ஆன்று ஆழ் நெடு நீரிடை ஆதியொடு அந்தம் ஆகி – சுந்-மிகை:1 6/1
கண்ட அ தனி கடி நகர் நெடு மனை கதிர்கட்கு – சுந்-மிகை:2 1/2
நெடு மணி முழக்கும் ஓங்கி மண்ணுலகு அதிர்ந்தது அன்றே – சுந்-மிகை:10 1/4
நெடு மணி முழக்கும் ஓதை மண்ணகம் நிறைந்தது அன்றே – சுந்-மிகை:11 9/4
வீர வில்லின் நெடு மானம் வெல்ல நாளும் மெலிவானுக்கு – யுத்1:1 7/2
தன்னது ஆய நெடு மானம் துயரம் காதல் இவை தழைப்ப – யுத்1:1 11/2
சிவனும் நான்முகத்து-ஒருவனும் திரு நெடு மாலாம் – யுத்1:2 114/1
கதிரும் வானமும் சுழன்றன நெடு நிலம் கம்பித்த கனகன் கண் – யுத்1:3 79/3
நின்றது ஓர் பொழுதின் அண்ட நெடு முகட்டு இருந்த முன்னோன் – யுத்1:3 131/3
நிழல் தரும் காலை மாலை நெடு மணி சுடரின் நீத்தம் – யுத்1:3 151/4
சுடர் நெடு மணி முடி சுக்கிரீவனே – யுத்1:4 56/4
பிறங்கிய நெடு மதில் பின்னும் முன்னரும் – யுத்1:5 25/1
நீண்ட வில் உடை நெடும் கனல் உயிர்ப்பொடும் நெடு நாண் – யுத்1:6 5/3
பேன நீர் நெடு நெய் என பெய் கணை நெருப்பால் – யுத்1:6 16/3
மண்ணில் வேர் உற பற்றிய நெடு மரம் மற்றும் – யுத்1:6 28/3
வேணுவின் நெடு வரை வீச மீமிசை – யுத்1:8 14/1
நீலன் இட்ட நெடு வரை நீள் நில – யுத்1:8 38/1
மயிந்தன் இட்ட நெடு வரை வான் உற – யுத்1:8 39/1
வாழி இ இலங்கை நெடு வன் திசையது ஆமேல் – யுத்1:9 4/3
மன் நெடு நகரம் மாடே வரவர வயிர செம் கை – யுத்1:9 22/1
சார்கிலா நெடு மந்திரசாலையே – யுத்1:9 40/4
உத்தரீகம் நெடு மார்பின் உலாவ – யுத்1:11 5/4
தூர நெடு வானின் மலையும் சுடரவன் சேய் – யுத்1:12 19/1
அ நெடு மூலத்தானை அதனொடும் அமைச்சரோடும் – யுத்1:13 21/3
தொல் நெடு நகரி காக்க விருபாக்க என்ன சொன்னான் – யுத்1:13 21/4
நிகழும் கள் நெடு நீலம் உகுத்தலால் – யுத்2:15 7/3
மறைந்தவால் நெடு வானகம் மாதிரம் – யுத்2:15 16/2
வில் கொடும் நெடு வேல்-கொடும் வேறு உள – யுத்2:15 19/3
நின்று மேரு நெடு மதில் நெற்றியின் – யுத்2:15 23/1
நிருதன் நீலன் நெடு வரை மார்பினில் – யுத்2:15 77/2
மாற்றம் என் நெடு நாண் ஒலி வைத்தலும் – யுத்2:15 96/3
வேணு உயர் நெடு வரை அரக்கர் வேலைக்கு ஓர் – யுத்2:15 102/1
பொர கரு நிற நெடு விசும்பு போழ்பட – யுத்2:15 125/1
வென்றாய் உலகு ஒரு மூன்றையும் மெலியா நெடு வலியால் – யுத்2:15 161/1
நில்லாய் என நிகழ்த்தா நெடு நெருப்பு ஆம் என உயிர்ப்பான் – யுத்2:15 163/4
அயிர் உக்கன நெடு மால் வரை அனல் உக்கன விழிகள் – யுத்2:15 174/1
வில் சிந்தின நெடு நாண் நிமிர் கரை சிந்தின விரி நீர் – யுத்2:15 175/1
விள்ளா நெடு முழு மீன் என விழி வெம் பொறி எழ நின்று – யுத்2:15 177/2
கற்று அங்கியின் நெடு வாயுவின் நிலை கண்டவர் கதியால் – யுத்2:15 179/1
இறுக்கி பல நெடு வாய் மடித்து எரி கண்-தொறும் இழிய – யுத்2:15 184/2
நினைவின் முன் நெடு விசும்பு ஒரு வெளி இன்றி நெருங்க – யுத்2:15 187/3
மாற்று வெம் சிலை வாங்கினன் வடிம்பு உடை நெடு நாண் – யுத்2:15 241/1
வான் நகும் மண்ணும் எல்லாம் நகும் நெடு வயிர தோளான் – யுத்2:16 11/1
நின்று இரண்டு கதுப்பும் உற நெடு முசலம் கொண்டு அடிப்ப – யுத்2:16 51/3
நிலை கிடந்த நெடு மதிள் கோபுரத்து – யுத்2:16 66/1
விடம் எழுந்தது-போல் நெடு விண்ணினை – யுத்2:16 71/1
நெஞ்சமும் கருமமும் உரையுமே நெடு
வஞ்சமும் பாவமும் பொய்யும் வல்ல நாம் – யுத்2:16 80/2,3
மு முனை நெடு வேல் அண்ணல் முளரி அம் சரணம் தாழ்ந்த – யுத்2:16 187/2
கவ்வியது அனையது ஆங்கு ஓர் நெடு வரை கடிதின் வாங்கி – யுத்2:16 194/3
அரம் குடைந்தன அயில் நெடு வாளிகள் அம்மா – யுத்2:16 217/4
வாங்கினான் நெடு வட_வரை புரைவது ஓர் வரி வில் – யுத்2:16 228/4
அறுத்த காலையின் அரக்கனும் அமரரை நெடு நாள் – யுத்2:16 234/1
நீர் அழிந்திடா நெடு மழை குழாத்திடை நிமிர்ந்த – யுத்2:16 238/3
எய்து கொன்றனனோ நெடு மந்திரம் இயம்பி – யுத்2:16 239/3
இ-வகை நெடு மலை இழிந்த மாசுணம் – யுத்2:16 252/1
விட்டு உலம்பிட நெடு விசும்பில் சேறலும் – யுத்2:16 255/2
கூதிர் கால் நெடு மழை சொரிய கோத்து இழி – யுத்2:16 291/2
அ நெடு வாளையும் துணித்த ஆண்தகை – யுத்2:16 306/1
புனையும் நல் நெடு நீறு என நூறிய புரவலன் பொர வென்று – யுத்2:16 326/2
நினையும் மாத்திரத்து ஒரு கை நின்று ஒரு கையின் நிமிர்கின்ற நெடு வேலை – யுத்2:16 326/3
அந்தி வந்து என அகல் நெடு வாய் விரித்து அடி ஒன்று கடிது ஓட்டி – யுத்2:16 342/3
குந்தி வந்தனன் நெடு நிலம் குழி பட குரை கடல் கோத்து ஏற – யுத்2:16 342/4
உரம் கொண்ட தடம் சிலையின் உயர் நெடு நாண் உள் கொளுவா – யுத்2:16 354/2
வருந்தினேன் நெடு நாள் உம்மை வழியொடு முடித்தேன் வாயால் – யுத்2:17 41/3
நீயும் நின் கிளையும் மற்று இ நெடு நில வரைப்பும் நேரே – யுத்2:17 67/1
நதி காய் நெடு மானமும் நாணும் உறா – யுத்2:18 7/1
ஆர்த்தார் நெடு வானம் நடுங்க அடி – யுத்2:18 22/1
தூர்த்தார் நெடு வேலைகள் தூளியினால் – யுத்2:18 22/3
உம்பர் நெடு வானினும் ஒப்பு உறழா – யுத்2:18 42/2
ஓவா நெடு மா தவம் ஒன்று உடையான் – யுத்2:18 55/1
காலால் நெடு வேலை கலக்கிடுமால் – யுத்2:18 57/4
விட்டன நெடு வரை வேழம் வேழத்தை – யுத்2:18 90/3
தாருகன் என்று உளன் ஒருவன் தான் நெடு
மேருவின் பெருமையான் எரியின் வெம்மையான் – யுத்2:18 119/1,2
தந்தியின் நெடு மழை சிதறின தரையின – யுத்2:18 138/4
வாரி குரை கடலில் புக விலகும் நெடு மரத்தால் – யுத்2:18 159/1
வாலால் வர வளைக்கும் நெடு மலை பாம்பு என வளையா – யுத்2:18 160/1
கோல் தாங்கிய சிலையானுடன் நெடு மாருதி கொதித்தான் – யுத்2:18 166/3
பாறு ஆங்கு என புக பாய்ந்து அவன் நெடு வில்லினை பறித்தான் – யுத்2:18 166/4
பொன்னால் உயர் நெடு மால் வரை போல்வான் எதிர் புக்கான் – யுத்2:18 171/3
போய் தாவினை நெடு மா கடல் பிழைத்தாய் கடல் புகுந்தாய் – யுத்2:18 172/2
இன்று அல்லது நெடு நாள் உனை ஒரு நாளினும் எதிரேன் – யுத்2:18 173/1
போர்-மேல் திசை நெடு வாயிலின் உளது ஆம் என போனான் – யுத்2:18 176/4
ஆறு இரண்டு அம்பினால் அ நெடு மரம் அறுத்து வீழ்த்தான் – யுத்2:18 218/2
தன் நெடு மகனை பற்றி பிடித்தது தட கை நீட்டி – யுத்2:18 219/4
பை வாய் நெடு நாவை முனிந்து பறித்தான் – யுத்2:18 245/4
மண்-மேல் நெடு மால் வரை என்ன மறிந்தார் – யுத்2:18 253/2
வெம் கண் நெடு வானர தானையை வீற்று வீற்றாய் – யுத்2:19 10/1
செம் கண் நெடு மால் முதல் தேவர் சிரிக்க என்னை – யுத்2:19 10/4
வயிரம் நெடு மால் வரை கொண்டு மலர்-கண் வந்தான் – யுத்2:19 16/1
பிற்பட நெடு நிலம் பிளந்து பேருமால் – யுத்2:19 40/4
சுட்டு உயர் நெடு வனம் தொலைந்த பின் நெடும் – யுத்2:19 42/3
அடர்த்து அலை நெடு மரம் அற்ற கையன – யுத்2:19 46/2
தூம்பு உறழ் குருதி மண்ட தொடர் நெடு மரங்கள் சுற்றி – யுத்2:19 57/3
புற்று அடைந்த கொடு வெவ் அராவின் நெடு நாகலோகம் அது புக்கவால் – யுத்2:19 66/2
கல் அடா நெடு மரங்களோ வரு கருத்தினேன் வலி கடக்கவோ – யுத்2:19 73/3
மருப்பை உற்ற திரள் தோள் இராவணன் மகன்-தன் மார்பின் நெடு வச்சிர – யுத்2:19 80/2
மேரு மேரு என அல்ல அல்ல என வேரினொடு நெடு வெற்பு எலாம் – யுத்2:19 85/1
நெற்றி-மேலும் உயர் தோளின்-மேலும் நெடு மார்பின்-மேலும் நிமிர் தாளினும் – யுத்2:19 86/1
தேறினாரை நெடு நிலம் சேர்த்தினான் – யுத்2:19 160/4
மேவாத இன்பம் அவை மேவி மேவ நெடு வீடு காட்டு அம் முடியாய் – யுத்2:19 251/3
நெருக்கும்படி சர தாரையின் நெடு மா மழை சொரிந்தான் – யுத்2-மிகை:15 24/4
மதித்தான் நெடு வய மாருதி மார்பத்திடை வர மேல் – யுத்2-மிகை:15 27/2
நீலனை அரக்கன் தேரால் நெடு நிலத்து இழிய தள்ளி – யுத்2-மிகை:16 33/1
நீசரை ஈருதியோ நெடு நாசி – யுத்3:20 12/4
வகை நின்று உயர் தோள் நெடு மாருதியும் – யுத்3:20 68/1
வெம் தொழில் செய்கையன் விருந்தும் ஆய் நெடு
மைந்தரில் கடை என படுவன் வாழியாய் – யுத்3:22 39/3,4
தொக்கதால் நெடு வானர தானையும் துவன்றி – யுத்3:22 103/2
மத்த கரி நெடு மத்தகம் வகிர்பட்டு உகு மணி-மேல் – யுத்3:22 115/1
நினைவும் செய்கையும் மறந்துபோய் நெடு நிலம் சேர்ந்தான் – யுத்3:22 169/4
உருக்கு செம்பு அன கண்ணினன் நெடு நிலம் உற்றான் – யுத்3:22 170/4
சிங்க ஏறு இடியுண்டு என நெடு நிலம் சேர்ந்தான் – யுத்3:22 171/2
கரக்க நின்றே நெடு மாயம் எமக்கும் காட்டக்கடவாயோ – யுத்3:22 220/4
நெய்ம் மருங்கு படரகில்லா நெடு நேமி படையும் அவற்றுடனே நிற்கும் – யுத்3:24 29/2
ஓங்கினன் வான் நெடு முகட்டை உற்றனன் பொன் தோள் இரண்டும் திசையோடு ஒக்க – யுத்3:24 30/3
கிழிந்தன மா மழை குலங்கள் கீண்டது நீள் நெடு வேலை கிழக்கும் மேற்கும் – யுத்3:24 33/1
நல் நெடு நகரம் நோக்கி அதன் நடு நாப்பண் ஆய – யுத்3:24 49/2
நெடு மா முகில் வீழ்வ நிகர்த்தனவால் – யுத்3:27 35/4
நெடு நீரிடை வங்கம் நிகர்த்தனவால் – யுத்3:27 37/4
குண்டலம் நெடு வில் வீச மேருவின் குவிந்த தோளான் – யுத்3:27 93/1
நேர் ஆயினர் இருவோர்களும் நெடு மாருதி நிமிரும் – யுத்3:27 102/3
கல்லும் நெடு மலையும் பல மரமும் கடை காணும் – யுத்3:27 106/1
நெரிந்து ஏறின நெடு நாண் ஒலி படர் வான் நிறை உருமின் – யுத்3:27 109/2
மீன் உக்கது நெடு வானகம் வெயில் உக்கது சுடரும் – யுத்3:27 118/1
சொரிந்தான் உயர் நெடு மாருதி தோள் மேலினில் தோன்ற – யுத்3:27 120/4
கவசத்தையும் நெடு மார்பையும் கழன்று அ கணை கழிய – யுத்3:27 124/1
வில் இங்கு இது நெடு மால் சிவன் எனும் மேலவர் தனுவே-கொல் – யுத்3:27 127/1
ஏற்றும் சிலை நெடு நாண் ஒலி உலகு ஏழினும் எய்த – யுத்3:27 129/2
ஆராயினும் தெரியாதது ஒர் நெடு மாயையின் அகத்தார் – யுத்3:27 140/3
அறிந்தே இருந்து அறியேம் அவன் நெடு மாயையின் அயர்ப்போம் – யுத்3:27 144/1
அணங்குடை நெடு வேல் பாயும் அமர் கடந்து அரிதின் போனான் – யுத்3:28 16/4
திணி நெடு மரம் ஒன்று ஆழி வாள் மழு தாக்க சிந்தி – யுத்3:28 38/3
பணை நெடு முதலும் நீங்க பாங்கு உறை பறவை போல – யுத்3:28 38/4
பொன் நெடு நாட்டை எல்லாம் புது குடி ஏற்றிற்று அன்றே – யுத்3:28 48/4
முற்றும் நாளின் விடும் நெடு மூச்சினான் – யுத்3:29 29/4
விசையம்தாம் என நிற்பவர் இவர் நெடு விறலோய் – யுத்3:30 11/4
திரிவரேல் உடன் திரிதரும் நெடு நிலம் செவ்வே – யுத்3:31 12/3
பொன்னும் நல் நெடு மணியும் கொண்டு அல்லது புனைந்த – யுத்3:31 14/3
பார்ப்பர் பலர் நெடு வரையை பறிப்பர் பலர் பகலோனை பற்றி சுற்றும் – யுத்3:31 98/3
திருவில்லிகள் தலை போய் நெடு மலை-போல் உடல் சிதைவார் – யுத்3:31 103/4
கண்ட படு மலை போல் நெடு மரம் போல் கடும் தொழிலோர் – யுத்3:31 117/2
ஈவு இலாத நெடு மலை ஏறினார் – யுத்3:31 125/4
வஞ்ச வினை செய்து நெடு மன்றில் வளம் உண்டு கரி பொய்க்கும் மறம் ஆர் – யுத்3:31 143/1
நஞ்ச நெடு நீரினையும் ஒத்தனன் அடுத்து அதனை நக்கினரையும் – யுத்3:31 143/3
கள்ள நெடு மான் விழி அரக்கியர் கலக்கமொடு கால்கள் குலைவார் – யுத்3:31 144/4
துன்று நெடு வாளி மழை மாரியினும் மேலன துரந்து விரைவின் – யுத்3:31 153/3
எரிகள் சொரியும் நெடு விழியர் இழுதையர்கள் – யுத்3:31 158/2
சர கொடு நெடு மதில் சமைத்திட்டான்-அரோ – யுத்3:31 168/4
கண்டிலம் இவன் நெடு மாய கள்வனால் – யுத்3:31 174/4
இளக்க_அரு நெடு வரை ஈர்க்கும் ஆறு எலாம் – யுத்3:31 178/1
வாம் போர் நெடு வாடை மலைந்து அகல – யுத்3:31 202/3
தூறா நெடு வாளி துரந்திடவே – யுத்3-மிகை:27 1/4
நெடு நாணிடை சிதையாதவர் நேர் ஏவிய விசிகம் – யுத்3-மிகை:27 7/2
திரு_மார்பினன் நெடு மாயையை யாரே தெரிந்து அறிவார் – யுத்3-மிகை:27 8/4
ஈது அங்கு அவை நெடு வானிடை நிகழ்கின்றது இப்பாலில் – யுத்3-மிகை:27 9/1
கோல் பொத்திய நெடு நாணினில் கோமான் தொடை நெகிழ – யுத்3-மிகை:31 26/1
நிருதர் வெள்ளம் நெடு நிலத்து இற்றிட – யுத்3-மிகை:31 42/2
ஒளிறு ஈர்த்த முழு நெடு நாண் உரும்_ஏறு பல படவும் உலகம் கீண்டு – யுத்4:33 24/2
மண்ணின் நீர் அளவும் கல்லி நெடு மலை பறித்து மண்டும் – யுத்4:34 21/2
போரில் செல்வது பொன் நெடு முகட்டிடை விரிஞ்சன் – யுத்4:35 20/3
மட_கொடி துயர்க்கும் நெடு வானின் உறைவோர்-தம் – யுத்4:36 2/3
நிலைகொள் நெடு மேரு கிரி அன்று நெடிது-அம்மா – யுத்4:36 17/3
எண்ணும் நெடு நீரினும் நெருப்பிடையும் எந்தாய் – யுத்4:36 21/4
நீண்ட மின்னொடு வான் நெடு நீல வில் – யுத்4:37 39/1
துண்டப்பட நெடு மேருவை தொளைத்து உள் உறை தங்காது – யுத்4:37 48/1
நெரிந்தன நெடு வரை குடுமி நேர் முறை – யுத்4:37 62/3
மங்குவின் நெடு புயல் மழை வறந்ததால் – யுத்4:37 80/4
மாய்க்குமா நெடு மந்திரம் தந்தது ஓர் வலியின் – யுத்4:37 122/2
தேர்-நின்று நெடு நிலத்து சிரமுகம் கீழ் பட விழுந்தான் சிகரம் போல்வான் – யுத்4:37 199/4
நீதியானை நெடு முடி சூட்டுவாய் – யுத்4:39 2/4
நினைவு இலாது நெடிது இருந்தாள் நெடு
மனையின் மாசு துடைத்த மனத்தினாள் – யுத்4:40 11/3,4
விரி அமைத்த நெடு வேணி புறத்து அசைந்து வீழ்ந்து ஒசிய மேனி தள்ள – யுத்4:41 69/1
நீ இது எண்ணினையேல் நெடு நாடு எரி – யுத்4:41 71/1
குன்று போல் நெடு மாருதி கூடினான் – யுத்4:41 80/4
வங்க நீள் நெடு வட திசை வானவன் விமானம் – யுத்4-மிகை:41 1/1
நிரை தவழ் அருவி ஓங்கும் நெடு வரை-அதனை நோக்காய் – யுத்4-மிகை:41 133/2
பொன் நெடு நாட்டில் உள்ளார் வரம் பல வழங்கி போனார் – யுத்4-மிகை:41 249/4

TOP


நெடுகா (1)

குறுகா நெடுகா குணம் வேறுபடா – ஆரண்:2 20/2

TOP


நெடுகு (1)

நெடுகு கூனல் வால் நீட்டின உருகு உறு நெஞ்ச – அயோ:10 30/3

TOP


நெடுது (1)

நின்று தோன்றலை நெடுது நோக்கி நீ – அயோ:14 95/2

TOP


நெடுந்தகை (5)

நீல நிறத்து நெடுந்தகை வந்து ஓர் – பால:8 11/3
சூர நெடுந்தகை அவனை அடி வணங்கி சொல்லுவான் – ஆரண்:6 112/4
எழுந்து உயர் நெடுந்தகை இரண்டு பாதமும் – சுந்:4 105/1
நெடுந்தகை விடுத்த தூதன் இனையன நிரம்ப எண்ணி – யுத்1:14 19/1
நின்றவன் நிலை நோக்கிய நெடுந்தகை இவனை – யுத்2:15 250/1

TOP


நெடுந்தகையும் (2)

தொடங்கினர் நெடுந்தகையும் வெம் கணை துரந்தான் – ஆரண்:9 3/4
தேர் உடை நெடுந்தகையும் மேலை மலை சென்றான் – கிட்:14 71/4

TOP


நெடுந்தகையை (1)

நீர் ஆழி இழிந்து நெடுந்தகையை
தாராய் அமர் என்றனர் தாம் ஒரு நாள் – யுத்2:18 66/1,2

TOP


நெடுந்தகையோன் (1)

நிறத்தை சீறும்-கொல் நெடுந்தகையோன் என நடுங்கா – ஆரண்:13 74/4

TOP


நெடுநாள் (2)

நீதி அனுபோக நெறி நின்று நெடுநாள் அதின் இறந்து சகதண்டம் முழுதுக்கு – பால-மிகை:0 37/2
நெடுநாள் பொறை உற்ற உயிர்ப்பு நிமிர்ந்து நிற்ப – சுந்-மிகை:1 13/4

TOP


நெடும் (702)

துகிலொடு நெடும் கொடி சூலம் மின்னுவ – பால:3 35/3
அன்னவன் தான் புரந்து அளிக்கும் திரு நாட்டில் நெடும் காலம் அளவது ஆக – பால:5 34/1
ஓத நெடும் கடல் ஆடை உலகினில் வாழ் மனிதர் விலங்கு எனவே உன்னும் – பால:5 35/1
சோதி நுதல் கரு நெடும் கண் துவர் இதழ் வாய் தரள நகை துணை மென் கொங்கை – பால:5 35/3
நல் நெடும் தவன் துணை நவை இல் செய்கையால் – பால:5 77/3
இடங்களும் நெடும் திசையும் ஏழ் உலகும் யாவும் – பால:7 31/3
பொன் நெடும் குன்றம் அன்னான் புகர் முக பகழி என்னும் – பால:7 50/1
மன் நெடும் கால வன் காற்று அடித்தலும் இடித்து வானில் – பால:7 50/2
கறங்கு தண் புனல் கடி நெடும் தாள் உடை கமலத்து – பால:9 3/1
கள்ள வாள் நெடும் கண் நிழல் கயல் என கருதா – பால:9 6/3
படை நெடும் கண் வாள் உறை புக படர் புனல் மூழ்கி – பால:9 12/1
நிரந்தரம் உலகில் நிற்கும் நெடும் பழி பூண்டாள் நின்றாள் – பால:9 20/3
பொன் கலன் கிடந்த மாட நெடும் தெரு-அதனில் போனார் – பால:10 5/4
வண்டொடு கிடந்து தேன் சோர் மணி நெடும் தெருவில் சென்றார் – பால:10 7/4
மை அரி நெடும் கண் நோக்கம் படுதலும் கருகி வந்து – பால:10 16/3
படை நெடும் கண்ணார் ஆடும் பண்ணைகள் பலவும் கண்டார் – பால:10 17/4
நூல் உறு மருங்குல் போல் நுடங்குவாள் நெடும்
கால் உறு கண் வழி புகுந்த காதல் நோய் – பால:10 41/2,3
முலை முகட்டு உதிர்ந்தன நெடும் கண் முத்து_இனம் – பால:10 48/2
நல் நெடும் கரங்களை நடுக்கி ஓடி போய் – பால:10 61/3
வண்ண மேகலை தேர் ஒன்று வாள் நெடும்
கண் இரண்டு கதிர் முலைதாம் இரண்டு – பால:11 7/1,2
தொல் ஆழி துயிலாதே துயர் ஆழி நெடும் கடலுள் துயில்கின்றானே – பால:11 17/4
சிலை கோட்டு நுதல் குதலை செம் கனி வாய் கரு நெடும் கண் – பால:12 17/1
இரும்பு அனைய கரு நெடும் கோட்டு இணை ஏற்றின் பணை ஏற்ற – பால:13 16/1
நினைந்த எலாம் நினைந்து அந்த நெடும் சிலையை நோக்கினான் – பால:13 25/4
காணும் நெடும் சிலை கால் வலிது என்பார் – பால:13 28/1
மை அரி நெடும் கண் நோக்கம் இமைத்தலும் மயங்கி நின்றார் – பால:13 41/4
நெடும் தடம் கிடந்த கண் நீல மாலையே – பால:13 56/4
நிறை_மதி தோற்றம் கண்ட நீல் நெடும் கடலிற்று ஆகி – பால:14 62/1
மற்று ஒரு கதிரோன் என்ன மணி நெடும் தேரில் போனான் – பால:14 75/4
தீர்த்தது செறிந்தது ஓடி திரை நெடும் கடலை எல்லாம் – பால:14 76/3
திரண்ட தாள் நெடும் செறி பணை மருது இடை ஒடிய – பால:15 3/1
முகில் படு நெடும் கடலை ஒத்து உளது அ மூதூர் – பால:15 27/4
கை போதினோடு நெடும் கண் பனி சோர நின்றாள் – பால:17 13/4
ஏ எலாம் காட்டுகின்ற இணை நெடும் கண் ஓர் ஏழை – பால:18 15/2
மன் நெடும் குடை மிடைந்து அடைய வான் மறைதர – பால:20 11/1
சிந்தையே பொரு நெடும் தேரின் வந்து எய்தினான் – பால:20 16/4
எய்த அ திரு நெடும் தேர் இழிந்து இனிய தன் – பால:20 17/1
தானை ஏர் சனகன் ஏவலின் நெடும் தாதை முன் – பால:20 21/3
தனி நெடும் சிலை இற தவழ் தடம் கிரிகளே – பால:20 23/4
தழுவு சங்குடன் நெடும் பணை தழங்கிட எழுந்து – பால:20 29/3
பஞ்சு அணி விரலினார்-தம் படை நெடும் கண்கள் எல்லாம் – பால:21 10/1
இணை நெடும் கண் ஓர் இந்து_முகத்தி பூ – பால:21 29/1
கரும் கடை நெடும் கண் ஒளி யாறு நிறை கண்ண – பால:22 38/1
வென்றி நெடும் தகை வீரனும் ஆர்வத்து – பால:23 85/2
மன் நெடும் தாமரை மலரின் வைகுறும் – பால-மிகை:7 4/2
பல் நெடும் பகல் எலாம் பயின்ற பான்மையான் – பால-மிகை:7 4/4
அறன் இலா மனத்து அடைகிலா நெடும் தகை அமைத்தான் – பால-மிகை:9 22/4
நிரையம் உற்று உழல் சகரர்கள் நெடும் கதி செல்ல – பால-மிகை:9 55/1
நெய் பொழி கனலின் பொங்கி நெடும் கொடி தேர் கடாவி – பால-மிகை:11 18/2
நிரை தவன் விரைவின் ஏகி நெடும் கடற்கு இறைவன் வைகும் – பால-மிகை:11 36/3
கொண்டல் போல் அவன் கொடி நெடும் தேர் மிசை கொண்டான் – அயோ:1 50/4
நிவந்த அந்தணர் நெடும் தகை மன்னவர் நகரத்து – அயோ:1 71/1
அமைந்த மைந்தனும் தன் நெடும் கோயில் சென்று அடைந்தான் – அயோ:1 71/4
பனை அவாம் நெடும் கர பரும யானையாய் – அயோ:1 82/1
மன் நெடும் கழல் வந்து வணங்கிட – அயோ:2 4/1
பல் நெடும் பகல் பார் அளிப்பாய் என – அயோ:2 4/2
நின் நெடும் புதல்வன்-தனை நேமியான் – அயோ:2 4/3
தொல் நெடும் முடி சூட்டுகின்றான் என்றார் – அயோ:2 4/4
பளிங்கு உடை நெடும் சுவர் அடுத்த பத்தியில் – அயோ:2 42/2
ஆழி நெடும் கை மடங்கல் ஆளி அன்னான் – அயோ:3 5/4
நின்று தொடர்ந்த நெடும் கை-தம்மை நீக்கி – அயோ:3 8/1
கொண்ட நெடும் கணின் ஆலி கொங்கை கோப்ப – அயோ:3 10/2
வெள்ள நெடும் சுடர் மின்னின் மின்ன நக்கான் – அயோ:3 11/2
கம்ப நெடும் களி யானை அன்ன மன்னன் – அயோ:3 20/1
இந்த நெடும் சொல் அ ஏழை கூறு முன்னே – அயோ:3 24/1
போய் அடங்க நெடும் கொடும் பழி கொண்டு அரும் புகழ் சிந்தும் அ – அயோ:3 57/2
நெய் உறும் சுடர் வேல் நெடும் கண் முகிழ்த்து நெஞ்சில் நினைப்பொடும் – அயோ:3 60/3
கண் எனும் கால வேலும் மிடை நெடும் கானம் புக்கான் – அயோ:3 88/4
நின்ற மைந்தனை நோக்கி நெடும் சுரத்து – அயோ:4 11/2
கார் வான் நெடும் கான் இறை கண்டு இவன் மீள்வென் என்றான் – அயோ:4 140/4
நின்றனன் நெடும் கணீர் நிலத்து நீர்த்து உக – அயோ:4 164/2
கைகளின் மதர் நெடும் கண்கள் எற்றினார் – அயோ:4 166/4
பொன் நெடும் தேரொடும் பவனி போனவன் – அயோ:4 181/2
துன் நெடும் சீரையும் சுற்றி மீண்டும் அ – அயோ:4 181/3
பொன் நெடும் தெருவிடை போதல் மேயினான் – அயோ:4 181/4
நல் நெடும் கண்களின் நான்ற நீர் துளி – அயோ:4 194/1
தன் நெடும் தாரைகள் தளத்தின் வீழ்தலால் – அயோ:4 194/2
மன் நெடும் குமரன்-மாட்டு அழுங்கி மாடமும் – அயோ:4 194/3
பொன் நெடும் கண் குழித்து அழுவ போன்றவே – அயோ:4 194/4
நிழல் பிரிந்தன குடை நெடும் கண் ஏழையர் – அயோ:4 201/1
வழிந்த நீர் நெடும் கண்ணினள் வள்ளலை நோக்கி – அயோ:4 214/4
நிரந்தரம் இமைப்பு இலா நெடும் கண் ஈண்டிய – அயோ:5 6/3
கேகய நெடும் குலம் என சிலர் கிடந்தார் – அயோ:5 13/2
நீர் கொண்ட நெடும் தேர் பாகன் நிலை கண்டே திருவின் தீர்ந்தார் – அயோ:6 9/4
நிறையும் நீர் மலர் நெடும் கனி கிழங்கு காய் கிடந்து ஓர் – அயோ:9 30/1
நீறு தோய் மணி மேனியர் நெடும் புனல் படிந்தார் – அயோ:9 35/2
நினையும் நெஞ்சமும் சுடுவது ஓர் நெடும் சுரம் நேர்ந்தார் – அயோ:9 38/4
காலம் இன்றியும் கனிந்தன கனி நெடும் கந்தம் – அயோ:9 44/1
கொல்லி வாங்கிய குன்றவர் கொடி நெடும் கவலை – அயோ:10 13/3
தொளை கொள் தாழ் தட கை நெடும் துருத்தியில் தூக்கி – அயோ:10 29/2
கூந்தல் மென் மயில் குறுகின நெடும் சிறை கோலி – அயோ:10 31/3
நெடும் கழை குறும் துணி நிறுவி மேல் நிரைத்து – அயோ:10 44/1
நல் நெடும் திசைமுகன் அகத்தும் நம்மனோர்க்கு – அயோ:10 48/3
வடி நெடும் கண் மடந்தையர் ஊர் மட – அயோ:11 9/2
குறி கொள் கோழி சிவல் குறும்பூழ் நெடும்
பொறி மயிர் கவுதாரிகள் போற்றுறு – அயோ:11 13/2,3
கண்டிலன் கொடியின் நெடும் கானமே – அயோ:11 29/4
நிற்பன பல் உயிர் உணங்க நீ நெடும்
கற்பக நறு நிழல் காதலித்தியோ – அயோ:11 51/2,3
போதம் கொள் நெடும் தனி பொரு_இல் கூம்பொடு – அயோ:11 67/2
இரும்பு அலர் நெடும் தளை ஈர்த்த காலொடும் – அயோ:11 113/3
கழிந்தது துயர் நெடும் காதல் தூண்டவே – அயோ:12 25/4
சீத நீர் தொடு நெடும் கொடியும் சென்றன – அயோ:12 30/2
அலை நெடும் புனல் அற குடித்தலால் அகம் – அயோ:12 44/1
சித்திர சுவர் நெடும் சேனை தீட்டிய – அயோ:12 49/3
இன்னணம் நெடும் படை ஏக ஏந்தலும் – அயோ:12 52/1
நல் நெடும் தேர் மிசை நடத்தல் மேயினான் – அயோ:12 52/4
அல் அணை நெடும் கணீர் அருவி ஆடினன் – அயோ:12 57/1
ஓலை ஏய் நெடும் கடல் ஓடிற்று இல்லையால் – அயோ:13 4/2
ஒருங்கு அடை நெடும் படை ஒல்லென் ஆர்ப்பினோடு – அயோ:13 11/2
ஆழ நெடும் திரை ஆறு கடந்து இவர் போவாரோ – அயோ:13 15/1
வேழ நெடும் படை கண்டு விலங்கிடும் வில்லாளோ – அயோ:13 15/2
நின்ற கொடை கை என் அன்பன் உடுக்க நெடும் சீரை – அயோ:13 21/1
மல் காணும் திரு நெடும் தோள் மழை காணும் மணி நிறத்தாய் – அயோ:13 26/3
நெடிய கை எடுத்து நீட்டி நீந்தின நெடும் கை வேழம் – அயோ:13 49/4
நெடும் சுவர் கொடியும் யாவும் நெறி வரு முறையின் நீக்கி – அயோ:13 52/2
குன்று அனைய திரு நெடும் தோள் குகன் என்பான் இ நின்ற குரிசில் என்றான் – அயோ:13 65/4
ஐவீரும் ஒருவீர் ஆய் அகல் இடத்தை நெடும் காலம் அளித்திர் என்றாள் – அயோ:13 66/4
குடரிலே நெடும் காலம் கிடந்தேற்கும் உயிர் பாரம் குறைந்து தேய – அயோ:13 69/2
நல் நெடும் பெரும் படை நல்கல் அன்றியே – அயோ:14 44/2
அ நெடும் துயர் உறும் அரிய வீரனை – அயோ:14 83/1
தன் நெடும் தட கையால் இராமன் தாங்கினான் – அயோ:14 83/2
நல் நெடும் கூந்தலை நோக்கி நாயகன் – அயோ:14 83/3
என் நெடும் பிரிவினால் துஞ்சினான் என்றான் – அயோ:14 83/4
கண் எனும் கடல் நெடும் கலுழி கான்றிட – அயோ:14 84/2
செறுவின் வீழ்ந்த நெடும் தெரு சென்றனன் – அயோ-மிகை:4 12/3
கொற்ற வேல் நெடும் குமரன் கூறுவான் – அயோ-மிகை:11 13/4
சந்த நெடும் திரள் புயத்தான் தழுவினான் தழுவிய பின் – அயோ-மிகை:13 1/2
கண்டு உளம் கதிர் குறைந்திட நெடும் கடல் சுலாம் – ஆரண்:1 7/3
நின்றான் எதிர் நின்ற நெடும் தவனும் – ஆரண்:2 14/1
நின்னால் இயல் நீதி நெடும் தவம் இன்று – ஆரண்:2 15/1
நீந்த அரிய நெடும் கருணைக்கு எல்லாம் நிலயமே வேதம் நெறி முறையின் நேடி – ஆரண்:2 27/2
பரவல்_அரும் கொடைக்கும் நின்-தன் பனி குடைக்கும் பொறைக்கும் நெடும் பண்பு தோற்ற – ஆரண்:4 21/1
வெவ்விய நெடும் கண்_அயில் வீசி அயல் பாரா – ஆரண்:6 30/3
மலையமாருத மா நெடும் கால வேல் – ஆரண்:6 67/3
இந்து காந்தத்தின் ஈர நெடும் கலும் – ஆரண்:6 73/3
மரன் ஏயும் நெடும் கானில் மறைந்து உறையும் தாபதர்கள் – ஆரண்:6 99/1
வன் திண் கை சிலை நெடும் தோள் மரகதத்தின் மலை வந்தான் – ஆரண்:6 106/4
தெரிந்தான் இன்று இளையானே இவளை நெடும் செவியொடு மூக்கு – ஆரண்:6 108/3
யாம் இருந்த நெடும் சூழற்கு என் செய வந்தீர் எனலும் – ஆரண்:6 110/2
செம் கயல் போல் கரு நெடும் கண் தே மரு தாமரை உறையும் – ஆரண்:6 111/1
மருங்கு இலாதவளோடும் அன்றோ நீ நெடும் காலம் வாழ்ந்தது என்பாய் – ஆரண்:6 133/4
ஏற்ற நெடும் கொடி மூக்கும் இரு காதும் முலை இரண்டும் இழந்தும் வாழ – ஆரண்:6 135/1
பற்றுவாம் நெடும் பாசத்தின் என்குநர் – ஆரண்:7 16/2
நீர் தரங்கம் நெடும் தடம் தோள்களா – ஆரண்:7 25/2
நீடி எங்கும் நிமிர்ந்த நெடும் கொடி – ஆரண்:7 26/2
சினம் தொகு நெடும் கடல் சேனை செல்லவே – ஆரண்:7 53/4
அடி துணிந்தன கட களிறு அச்சோடு நெடும் தேர் – ஆரண்:7 77/2
தலை மிதந்தன நெடும் தடி மிதந்தன தட கை_மலை – ஆரண்:7 83/2
சிலை மிதந்தன மிதந்தன கொடி நெடும் தேர்கள் – ஆரண்:7 83/4
மிடைந்தார் நெடும் கடல் தானையர் மிடல் வில்லினர் விரி_நீர் – ஆரண்:7 95/3
சூழ்ந்த தார் நெடும் படை பகழி சுற்றுற – ஆரண்:7 126/1
நீந்தினார் நெடும் குருதி அம் கடல் புக்கு நிலையார் – ஆரண்:7 137/4
மண்டி ஓடினார் சிலர் நெடும் கட கரி வயிற்று – ஆரண்:7 138/1
நின்று காண்டிர் என் நெடும் சிலை வலி என நேரா – ஆரண்:8 8/2
ஏவினான் அவன் எயிறு உடை நெடும் தலை இழந்தான் – ஆரண்:8 21/4
நெடும் கடலில் மந்தரம் என தமியன் நின்றான் – ஆரண்:9 8/4
நீத்தம் ஓடி நெடும் திசை நேர் உற – ஆரண்:9 28/2
கங்குல் அன்ன கரனை தழீஇ நெடும்
பொங்கு வெம் குருதி புரண்டாள்-அரோ – ஆரண்:9 29/3,4
கலங்கு சூறை வன் போர் நெடும் கால் என – ஆரண்:9 31/3
இரைத்த நெடும் படை அரக்கர் இறந்ததனை மறந்தனள் போர் இராமன் துங்க – ஆரண்:10 1/1
வலிய நெடும் புலவியினும் வணங்காத மகுட நிரை வயங்க மன்னோ – ஆரண்:10 4/4
கோள் எலாம் கிடந்த நெடும் சிறை அன்ன நிறை ஆரம் குலவ-மன்னோ – ஆரண்:10 5/4
பிரகர நெடும் திசை பெரும் தண்டு ஏந்திய – ஆரண்:10 11/1
துன் நெடும் கஞ்சுக துகிலர் சோர்வு இலர் – ஆரண்:10 16/2
தோல் உடை நெடும் பணை துவைக்கும்-தோறு எலாம் – ஆரண்:10 17/3
மை நிலை நெடும் கண் மழை வான் நிலையது ஆக – ஆரண்:10 41/3
மீன் உடை நெடும் கொடியினோன் அனையர் மேல் கீழ் – ஆரண்:10 50/2
நீரொடு நெருப்பு கான்ற நிரை நெடும் கண்கள் எல்லாம் – ஆரண்:10 65/4
அனந்தரின் நெடும் கணோடு ஒத்த ஆம்-அரோ – ஆரண்:10 124/4
அம் தாம நெடும் தறி ஆயிரத்தால் அமைத்த – ஆரண்:10 156/3
கொடி படித்தது என நெடும் கோள் அரா – ஆரண்:12 3/3
பொன் நெடும் குன்றம் வானில் வருவதே பொருவும் மெய்யான் – ஆரண்:13 1/4
பத்தோடு பத்தின் நெடும் பத்தியில் தத்தி மூக்கால் – ஆரண்:13 27/2
சென்று நோக்கினர் திரி சிகை கொடு நெடும் சூலம் – ஆரண்:13 86/2
நின்று காண்டி அன்றே நெடும் கங்குல்தான் – ஆரண்:14 19/3
ஆசை சுமந்த நெடும் கரி அன்னார் – ஆரண்:14 33/1
மாக நெடும் கிரி போலியை வவ்வா – ஆரண்:14 58/2
அங்கியின் நெடும் படை வாங்கி அங்கு அது – ஆரண்:14 79/1
பகை தகை நெடும் கடல் பருகும் பாவகன் – ஆரண்:15 13/3
நீர் புகும் நெடும் கடல் அடங்கும் நேமி சூழ் – ஆரண்:15 20/1
பார் புகும் நெடும் பகு வாயை பார்த்தனர் – ஆரண்:15 20/2
சைய மா நெடும் தாழ் வரை தனி வரை-தன்னோடு – ஆரண்:15 37/3
வருந்தினெம் நெடும் பகல் வரத யாம் எலாம் – ஆரண்-மிகை:3 1/4
நல் நெடும் கானம் சேர்ந்தான் நாமமும் இராமன் என்பான் – கிட்:2 28/3
இ நெடும் சிலைவலானுக்கு ஏவல் செய் அடியென் யானே – கிட்:2 28/4
போன மந்தர மணி புய நெடும் புகழினான் – கிட்:3 1/1
கண் உளார் ஆயினும் பகை உளார் கழி நெடும்
புண் உளார் ஆர் உயிர்க்கு அமுதமே போல் உளார் – கிட்:3 3/3,4
காதி சேய் தரு நெடும் கடவுள் வெம் படையினார் – கிட்:3 5/4
தெவ் இரா-வகை நெடும் சிகை விரா மழுவினான் – கிட்:3 9/1
திக்கு அவம் தர நெடும் திரள் கரம் சினவு தோள் – கிட்:3 12/3
தந்திருந்தனர் அருள் தகை நெடும் பகைஞன் ஆம் – கிட்:3 15/1
பேருமே அவன் பேருமேல் நெடும்
காரும் வானமும் கதிரும் நாகமும் – கிட்:3 42/2,3
படர்ந்த நீள் நெடும் தலை பரப்பி மீது – கிட்:3 44/1
சீறினான் நெடும் சிகரம் எய்தினான் – கிட்:3 61/2
கோணினான் நெடும் கொடுமை கூறினான் – கிட்:3 63/4
நன்று நன்று எனா நன் நெடும் குன்றமும் நாணும் – கிட்:3 81/1
பண்டு வெந்தன நெடும் பசை வறந்திடினும் வான் – கிட்:5 1/2
தீ எழுந்தது விசும்பு உற நெடும் திசை எலாம் – கிட்:5 9/1
பற்றி ஆசையின் நெடும் பணை மருப்பு இணை பறித்து – கிட்:5 10/3
பவர் நெடும் பணை மதம் பயிலும் வன் கரிகளே – கிட்:5 12/4
நெடும் பொழுது உணர்வினோடு உயிர்ப்பு நீங்கிய – கிட்:6 10/2
வாள் நெடும் கண்ணி என் வரவு நோக்க யான் – கிட்:6 21/1
தாள் நெடும் கிரியொடும் தடங்கள்-தம்மொடும் – கிட்:6 21/2
நாண் நெடும் சிலை சுமந்து உழல்வென் நாண் இலேன் – கிட்:6 21/4
வன் திறல் மாருதி வணங்கினான் நெடும்
குன்று இவர் தோளினாய் கூற வேண்டுவது – கிட்:6 28/2,3
நெடும் படை கூட்டினால் அன்றி நேட அரிது – கிட்:6 29/3
உழை உலாம் நெடும் கண் மாதர் ஊசல் ஊசல் அல்லவேல் – கிட்:7 2/1
தீயிடை தன் நெடும் கூந்தல் தீகின்றாள் – கிட்:7 22/4
உற்றது நெடும் துணை உடைமையால் என்றாள் – கிட்:7 24/4
நின்றார் திரிந்தார் நெடும் சாரி நிலம் திரிந்த – கிட்:7 46/3
வெந்த வல் இரும்பிடை நெடும் கூடங்கள் வீழ்ப்ப – கிட்:7 54/1
சந்த வல் நெடும் தட கைகள் தாக்கலின் தகர்வ – கிட்:7 54/4
காலினால் நெடும் கால் பிணித்து உடற்றுவர் கழல்வர் – கிட்:7 57/2
வல் நெடும் தடம் திரள் புயத்து அடு திறல் வாலி – கிட்:7 60/2
நேமிதான்-கொலோ நீலகண்டன் நெடும் சூலம் – கிட்:7 70/1
நஞ்சினின் நளிர் நெடும் கடலின் நங்கையர் – கிட்:10 4/1
மால் நிற நெடும் கடல் வாரி மூரி வான் – கிட்:10 6/3
கூதிர் வெம் கால் நெடும் துருத்தி கோள் அமைத்து – கிட்:10 8/3
பொன் நெடும் குன்றின்-மேல் பொழிந்த தாரைகள் – கிட்:10 14/3
வான் இடு தனு நெடும் கருப்பு வில் மழை – கிட்:10 17/1
மீன் நெடும் கொடியவன் பகழி வீழ் துளி – கிட்:10 17/2
தான் நெடும் சார் துணை பிரிந்த தன்மையர் – கிட்:10 17/3
நல் நெடும் காந்தள் போதில் நறை விரி கடுக்கை மென் பூ – கிட்:10 30/1
தேரில் நல் நெடும் திசை செல செருக்கு அழிந்து ஒடுங்கும் – கிட்:10 35/1
நிறைந்தன நெடும் குளம் நெருங்கின தரங்கம் – கிட்:10 70/1
பிறங்கு அரு நெடும் துளி பட பெயர்வு_இல் குன்றில் – கிட்:10 74/3
கள்ளரின் ஒளித்து உழல் நெடும் கழுது ஒடுங்கி – கிட்:10 81/3
சரம் பயில் நெடும் துளி நிரந்த புயல் சார – கிட்:10 82/1
அப்பு உரு கொண்ட வாள் நெடும் கண் ஆய்_இழை – கிட்:10 90/3
நினைப்பினன் ஆயினும் நேமியோன் நெடும்
எனை பல படைக்கலம் ஏந்தி யாரையும் – கிட்:10 97/2,3
தடுத்த தாள் நெடும் தடம் கிரிகள் தாழ்வரை – கிட்:10 106/1
கொஞ்சுறு கிளி நெடும் குதலை கூடின – கிட்:10 118/1
உகு நெடும் சுடர் கற்றை உலாவலால் – கிட்:11 21/2
சிந்தையுள் நெடும் சீற்றம் திரு முகம் – கிட்:11 23/2
நினைவு இலான் நெடும் செல்வம் நெருக்கவும் – கிட்:11 24/2
செய்திர் செய்தற்கு_அரு நெடும் தீயன – கிட்:11 27/2
நெரிய நெஞ்சு பிளக்க நெடும் திசை – கிட்:11 37/3
தாமரை வதனம் சாய்த்து தனு நெடும் தரையில் ஊன்றி – கிட்:11 47/1
தூ மன நெடும் கண் தாரை நடுங்குவாள் இனைய சொன்னாள் – கிட்:11 47/4
நாயக மணியின் செய்த நனி நெடும் தூணின் நாப்பண் – கிட்:11 99/2
ஓடின நெடும் படை கொணர்தல் உற்றதால் – கிட்:11 134/2
குன்று உறழ் நெடும் படை அடைதல் கூறுவாம் – கிட்:12 1/4
பாழி நல் நெடும் தோள் கிளர் படை கொண்டு பரவை – கிட்:12 17/2
தெய்வ தச்சன் மெய் திரு நெடும் காதலன் சேர்ந்தான் – கிட்:12 21/4
மஞ்சு இவரும் நெடும் கிரியும் வள நாடும் பிற்பட போய் வழி-மேல் சென்றால் – கிட்:13 25/2
முன்பு நான் அறிகிலா முளி நெடும் கானிலே – கிட்:13 70/1
போயினார் போன பின் புற நெடும் திசைகள்-தோறு – கிட்:14 1/1
தாயினார் உலகினை தகை நெடும் தானையார் – கிட்:14 1/4
அ நெடும் குன்றமோடு அவிர் மணி சிகரமும் – கிட்:14 4/1
பொன் நெடும் கொடு முடி புரைகளும் புடைகளும் – கிட்:14 4/2
நல் நெடும் தாழ்வரை நாடினார் நவை இலார் – கிட்:14 4/3
பல் நெடும் காலம் ஆம் என்ன ஓர் பகலிடை – கிட்:14 4/4
உள்ளினார் உயர் நெடும் ஓங்கல் நீங்கினார் – கிட்:14 18/4
விதங்களால் நெடும் பில வழியில் மேவினார் – கிட்:14 23/4
பொன் நெடும் கிரி என பொலிந்த தோளினான் – கிட்:14 29/4
நின்றனள் நெடும் கண் இணை நீர் கலுழி கொள்ள – கிட்:14 52/4
செ உழை நெடும் கண் அவள் செப்பிடுதலோடும் – கிட்:14 53/2
உணர்ந்திலர் நெடும் பகல் இ மா நகர் உறைந்தார் – கிட்:14 58/2
நெடும் கைகள் சுமந்து நெடு வான் உற நிமிர்ந்தான் – கிட்:14 66/4
கமுக வார் நெடும் கனக ஊசலில் – கிட்:15 22/1
மருந்து அரு நெடும் கடு உண்டு மாய்துமோ – கிட்:16 5/2
மழுங்கிய நெடும் கணின் வழங்கும் மாரியான் – கிட்:16 25/2
நீயீரே நினைவின் முன்னம் நெடும் திரை பரவை ஏழும் – கிட்:17 23/1
மின் நெடும் கொண்டல் தாளின் வீக்கிய கழலின் ஆர்ப்ப – கிட்:17 29/1
தன் நெடும் தோற்றம் வானோர் கட்புலத்து எல்லை தாவ – கிட்:17 29/2
வல் நெடும் சிகர கோடி மயேந்திரம் அண்டம் தாங்கும் – கிட்:17 29/3
பொன் நெடும் தூணின் பாத சிலை என பொலிந்து நின்றான் – கிட்:17 29/4
நெருக்குற வெருவி இந்த நெடும் குவட்டு இருத்தான்-தன்-பால் – கிட்-மிகை:2 4/3
புள்ளி மா நெடும் பொன் வரை புக்கது ஓர் – கிட்-மிகை:11 1/3
இ நெடும் கிரி-கொலோ எது-கொலோ என – கிட்-மிகை:14 1/1
பொறை நெடும் பொன் ஒளி மிளிரும் பொற்பது – கிட்-மிகை:14 2/4
பாரிடை அழுந்துகின்ற படர் நெடும் பனி மா குன்றம் – சுந்:1 8/2
நீர் மேல் படரா நெடும் குன்று நிமிர்ந்து நிற்றல் – சுந்:1 42/1
வரை தாள் நெடும் பொன் குடுமி தலை மாடு கண்டான் – சுந்:1 48/4
நின்றாள் நிமிர்ந்து அலை நெடும் கடலின் நீர் தன் – சுந்:1 66/1
சுழலும் நல் நெடும் தட மணி சுவர்-தொறும் துவன்றும் – சுந்:2 6/3
திணியும் நல் நெடும் திருநகர் தெய்வ மா தச்சன் – சுந்:2 8/3
தழங்கு பேரியின் அரவமும் தகை நெடும் களிறு – சுந்:2 13/1
நரகம் ஒக்குமால் நல் நெடும் துறக்கம் இ நகர்க்கு – சுந்:2 14/4
நீரும் வையமும் நெருப்பும் மேல் நிமிர் நெடும் காலும் – சுந்:2 18/1
ஊரின் இ நெடும் கோபுரத்து உயர்ச்சி கண்டு உணர்ந்தால் – சுந்:2 18/3
பவள காடு என பொலிந்தது படை நெடும் கண்ணால் – சுந்:2 31/2
அங்குசம் நெடும் கவண் அடுத்து உடல் வசிக்கும் – சுந்:2 68/1
கவ்வை முது வாயிலின் நெடும் கடை கடப்பார் – சுந்:2 70/2
கள்ள வாள் நெடும் கண் என்னும் வாள் உறை கழிக்கின்றாரை – சுந்:2 115/4
மன் நெடும் கற்பக வனத்து வைகிய – சுந்:2 122/3
புடை பெயரா நெடும் கடலும் போலவே – சுந்:2 127/4
பாழி நல் நெடும் கிடங்கு என பகர்வரேல் பல பேர் – சுந்:2 145/1
வேரியும் அடங்கின நெடும் கடல் விளம்பும் – சுந்:2 156/1
பத்தியர் உறையும் பத்தி படர் நெடும் தெருவும் பார்த்தான் – சுந்:2 189/2
களம் தவா நெடும் கருவியில் கைகளில் செயிரியர் கலை கண்ணால் – சுந்:2 190/3
தூய மாளிகை நெடும் தெரு துருவி போய் தொலைவு_இல் மூன்று உலகிற்கும் – சுந்:2 193/2
இழைக்கும் நுண்ணிய மருங்குலாள் இணை நெடும் கண்கள் – சுந்:3 6/3
ஒப்பினான்-தனை நினை-தொறும் நெடும் கண்கள் உகுத்த – சுந்:3 8/2
திண் நெடும் கழுதை பேய் பூண்ட தேரின்-மேல் – சுந்:3 40/2
நேர்தரும் பரவை பிறழ் திரை தவழ்ந்து நெடும் தடம் திசை-தொறும் நிமிர – சுந்:3 90/2
கரு மேகம் நெடும் கடல் கா அனையான் – சுந்:4 3/1
படி ஏழும் நெடும் துயர் பாவிடவும் – சுந்:4 9/2
நல் நெடும் காலின் மைந்தன் நாமமும் அனுமன் என்பேன் – சுந்:4 31/4
எல்லை ஏற்ற நெடும் செல்வம் எதிர்ந்த ஞான்றும் அஃது இன்றி – சுந்:4 58/2
ஆழி நெடும் கை ஆண்தகை-தன் அருளும் புகழும் அழிவு இன்றி – சுந்:4 110/1
பாழி நெடும் தோள் வீரா நின் பெருமைக்கு ஏற்ப பகை இலங்கை – சுந்:4 110/3
நீலன் இடபன் குமுதாக்கன் பனசன் சரபன் நெடும் சாம்பன் – சுந்:4 116/2
விண்ணின் நீளிய நெடும் கழுதும் வெம் சிறை – சுந்:5 56/1
கரை உறு நெடும் கடல் தூர்ப்ப காண்டியால் – சுந்:5 58/4
கண்ணனை என் நெடும் புயத்தில் காண்டியால் – சுந்:5 72/4
விராவு_அரு நெடும் சிறை மீட்கிலான்-எனின் – சுந்:5 74/2
விரிய வீசலின் மின் நெடும் பொன் மதில் – சுந்:6 39/2
இறவினின் உதவு நெடும் தார் உயர் மரம் ஒரு கை இயைந்தான் – சுந்:7 24/2
நிறை கடல் கடையும் நெடும் தாள் மலை என நடுவண் நிமிர்ந்தான் – சுந்:7 24/4
பருவரை புரைவன வன் தோள் பனிமலை அருவி நெடும் கால் – சுந்:7 25/1
படை இடை ஒடிய நெடும் தோள் பறி தர வயிறு திறந்தார் – சுந்:7 27/3
நீறு சேர் நெடும் தெரு எலாம் நீத்தமாய் நிரம்ப – சுந்:7 39/2
அ நெடும் தானை சுற்ற அமரரை அச்சம் சுற்ற – சுந்:8 14/1
பொன் நெடும் தேரில் போனான் பொருப்பிடை நெருப்பின் பொங்கி – சுந்:8 14/2
தன் நெடும் கண்கள் காந்த தாழ் பெரும் கவசம் மார்பில் – சுந்:8 14/3
நின்றன திசை-கண் வேழம் நெடும் களி செருக்கு நீங்க – சுந்:8 18/1
அ வழி அரக்கர் எல்லாம் அலை நெடும் கடலின் ஆர்த்தார் – சுந்:8 19/1
இழந்தன நெடும் கொடி இழந்தன இரும் கோடு – சுந்:8 26/1
இழந்தன நெடும் கரம் இழந்தன வியன் தாள் – சுந்:8 26/2
நெரிந்தன கடும் பரி நெரிந்தன நெடும் தேர் – சுந்:8 27/4
தாளொடும் தலை உக தட நெடும் கிரி போல் – சுந்:8 31/3
பல்லொடும் நெடும் கர பகட்டொடும் பரும் தாள் – சுந்:8 32/2
புகை நெடும் பொறி புகும் திசை-தொறும் பொலிந்தான் – சுந்:8 33/1
சிகை நெடும் சுடர் விடும் தேர்-தொறும் சென்றான் – சுந்:8 33/2
தகை நெடும் கரி-தொறும் பரி-தொறும் சரித்தான் – சுந்:8 33/3
நகை நெடும் படை-தொறும் தலை-தொறும் நடந்தான் – சுந்:8 33/4
புக்கன கடலிடை நெடும் கர பூட்கை – சுந்:8 39/4
சுற்றும் நெடும் தேர் ஓட்டி தொடர்ந்தான் தொடரும் துறை காணான் – சுந்:8 46/3
மிதித்து பெயர்த்தும் நெடும் தோரணத்தை வீரன் மேற்கொண்டான் – சுந்:8 48/2
தானை மா கொடி மழை பொதுத்து உயர் நெடும் தாள – சுந்:9 7/1
பாழி தோள் நெடும் படைக்கல பதாதியின் பகுதி – சுந்:9 11/4
ஊசி போழ்வது ஓர் வடு செயா நெடும் புயம் உடையார் – சுந்:9 16/4
நின்ற வன் திசை நெடும் களி யானையின் நெற்றி – சுந்:9 18/3
நிதி நெடும் கிழவனை நெருக்கி நீள் நகர் – சுந்:9 19/1
அலைகளை நகும் நெடும் தோளர் அந்தகன் – சுந்:9 22/2
கொலைகளை நகும் நெடும் கொலையர் கொல்லன் ஊது – சுந்:9 22/3
பாய் உடை நெடும் கலம் படுவ போன்றவே – சுந்:9 38/4
பொய்து அகடு ஒன்று பொருந்தி நெடும் தேர் – சுந்:9 48/3
ஆம்பல் நெடும் பகை போல் அவன் நின்றான் – சுந்:9 61/4
பீறின நெடும் திசை பிளந்தது அண்டமே – சுந்:11 3/4
வாள் இணை நெடும் கண் மாதர் வயிறு அலைத்து அலறி மாழ்க – சுந்:11 8/3
நீப்புண்ட உதிர வாரி நெடும் திரை புணரி தோன்ற – சுந்:11 19/1
நீண்ட மாதிரம் வெடிபட அவன் நெடும் சிலையில் – சுந்:11 36/3
பூண்ட நாண் இற தன் நெடும் தோள் புடைத்து ஆர்த்தான் – சுந்:11 36/4
குறிது வான் என்று குறைந்திலன் நெடும் சினம் கொண்டான் – சுந்:11 40/1
நீண்ட வீரனும் நெடும் தட கைகளை நீட்டி – சுந்:11 42/1
தாரையின் நெடும் கற்றைகள் சொரிவன தயங்க – சுந்:11 48/2
துன்று செம் மயிர் சுடர் நெடும் கற்றைகள் சுற்ற – சுந்:12 39/1
நேமியோ குலிசியோ நெடும் கணிச்சியோ – சுந்:12 65/1
வீட்டின் ஊசல் நெடும் பாசம் அற்ற தேரும் விசி துறந்த – சுந்:12 114/2
நெடிய தூணை தழுவி நெடும் சுவர் – சுந்:13 1/2
வானகத்தை நெடும் புகை மாய்த்தலால் – சுந்:13 4/1
திருகு பொன் நெடும் தண்டின் திரண்டவால் – சுந்:13 11/4
நிரையும் நீள் நெடும் சோலையும் நிற்குமோ – சுந்:13 12/3
மீ கரிந்து நெடும் பணை வேர் உற – சுந்:13 16/3
மாளும் வண்ணம் மா மலை நெடும் தலை-தொறும் மயங்கி – சுந்:13 25/2
தண்டல் இல் நெடும் திசை மூன்றும் தாயினர் – சுந்:14 15/1
தண்டல்_இல் நெடும் சிறை தளை பட்டார்-கொலோ – சுந்:14 19/4
இ நெடும் பழுவ குன்றில் பகல் எலாம் இறுத்த பின்னர் – சுந்:14 52/3
நெரிஞ்சுற கடலின் வீழ்ந்தார் நெடும் சுறா மகரம் நுங்க – சுந்-மிகை:1 3/4
மனையில் பொலி மாக நெடும் கொடி மாலை ஏய்ப்ப – சுந்-மிகை:1 12/1
கானில் ஓடும் நெடும் புனல் காண் எனா – சுந்-மிகை:13 2/2
அ நெடும் சோலை காக்கும் வானரர் அவரை நோக்கி – சுந்-மிகை:14 6/2
மன் நெடும் கதிரோன் மைந்தன் ஆணையை மறுத்து நீயிர் – சுந்-மிகை:14 6/3
கொழிக்கும் கடலின் நெடும் திரை-வாய் தென்றல் தூற்றும் குறும் திவலை – யுத்1:1 4/4
சிலை மேற்கொண்ட திரு நெடும் தோட்கு உவமை மலையும் சிறிது ஏய்ப்ப – யுத்1:1 6/1
மீன் உடை நெடும் கடல் இலங்கை வேந்து என்பான் – யுத்1:2 77/1
தான் உடை நெடும் தவம் தளர்ந்து சாய்வது ஓர் – யுத்1:2 77/2
ஏறிய நெடும் தவம் இழைத்த எல்லை நாள் – யுத்1:2 78/1
குலத்த கால் வய நெடும் குதிரையும் அதிர் மத குன்றும் இன்று – யுத்1:2 95/3
மயர்வு_இல் மன் நெடும் சேவடி மண்ணிடை வைப்பின் – யுத்1:3 13/1
பெயருமேல் நெடும் பூதங்கள் ஐந்தொடும் பெயரும் – யுத்1:3 13/4
நாமமும் அவன் பிற நலி கொடா நெடும்
சேமமும் பிறர்களால் செப்பல்-பாலவோ – யுத்1:3 73/3,4
நல் நெடும் செல்வமும் நாளும் நாம் அற – யுத்1:3 78/2
நீர் அடா போதாது என்று நெடும் தறி நேடினாயோ – யுத்1:3 129/2
நினைவதன்-முன்னம் கொன்று நின்றது அ நெடும் கண் சீயம் – யுத்1:3 143/3
புகைசெயா நெடும் தீ பொங்க உருத்து எதிர் பொருந்த புக்கான் – யுத்1:3 147/2
நீள் இரும் கனக முட்டை நெடும் சுவர் தேய்ப்ப நேமி – யுத்1:3 150/2
நெஞ்சு நடுங்கும் நெடும் தேவரை நோக்கி – யுத்1:3 162/2
புரள் நெடும் திரைகளும் புரிந்து நோக்கினான் – யுத்1:4 26/4
இறையவன் தர நெடும் தவத்தின் எய்தினான் – யுத்1:4 43/4
நாயகன் தர நெடும் தவத்தின் நண்ணினன் – யுத்1:4 52/3
உற்றுறு நெடும் பகை உடையர் அல்லதூஉம் – யுத்1:4 71/3
திக்கு உறும் நெடும் பழி அறமும் சீறுமால் – யுத்1:4 73/4
தன் நெடும் செல்வம் தானே பெற்றமை பலரும் கேட்ப – யுத்1:4 148/2
பல் நெடும் தானை சூழ பகலவன் சேயும் நீயும் – யுத்1:4 148/3
மன் நெடும் குமர பாடி வீட்டினை வலம்செய்க என்றான் – யுத்1:4 148/4
உள் நிறை நெடும் கடல் உலகம் எங்கணும் – யுத்1:5 6/3
தின்றுளான் நெடும் பல் முறை தேவரை செருவின் – யுத்1:5 36/3
நீரின் மத்து எனும் பெருமையர் நெடும் கடல் படையார் – யுத்1:5 45/2
நீண்ட வில் உடை நெடும் கனல் உயிர்ப்பொடும் நெடு நாண் – யுத்1:6 5/3
பாழி வல் நெடும் கொடும் சிலை வழங்கிய பகழி – யுத்1:6 17/1
நிருமியா விட்ட நெடும் கணை பாய்தலின் நெருப்போடு – யுத்1:6 18/3
உய்த்த கூம்பொடு நெடும் கலம் ஓடுவ கடுப்ப – யுத்1:6 22/3
பந்தி பந்திகளாய் நெடும் கடும் கணை படர – யுத்1:6 23/3
பொங்கு நல் நெடும் புனல் அற பொரித்தன போன்ற – யுத்1:6 26/4
வெதிரின் வல் நெடும் கான் என வெந்தன மீனம் – யுத்1:6 27/2
பம்புறு நெடும் கடல் பறவை யாவையும் – யுத்1:6 37/1
தா நெடும் தீமைகள் உடைய தன்மையார் – யுத்1:6 40/1
மா நெடும் கடலிடை மறைந்து வைகுவார் – யுத்1:6 40/2
தூ நெடும் குருதி வேல் அவுணர் துஞ்சினார் – யுத்1:6 40/3
மீன் நெடும் குலம் என மிதந்து வீங்கினார் – யுத்1:6 40/4
கோல வான் களி நெடும் கூறை சுற்றினாள் – யுத்1:6 52/3
இழைத்தன நெடும் திசை யாதும் யாவரும் – யுத்1:6 57/3
நீ எனை நினைந்த தன்மை நெடும் கடல் முடிவில் நின்றேன் – யுத்1:7 2/1
பாபமே இயற்றினாரை பல் நெடும் காதம் ஓடி – யுத்1:7 18/1
வேர் உடை நெடும் கிரி தலைவர் வீசின – யுத்1:8 11/1
பந்தர் ஒத்தது நெடும் பருதி வானமே – யுத்1:8 13/4
கனி தரும் நெடும் காய் தரும் நாள்-தொறும் – யுத்1:8 30/1
பாரினாள் முதுகும் நெடும் பாழ்பட – யுத்1:8 34/1
மருத்தின் மைந்தன் மணி நெடும் தோள் என – யுத்1:8 41/1
அலை நெடும் கடல் அன்றியும் ஆண்டு தம் – யுத்1:8 48/3
நறை நெடும் கடல் ஒத்தது நாம நீர் – யுத்1:8 52/4
நெடும் பல் மால் வரை தூர்த்து நெருக்கவும் – யுத்1:8 53/1
முதிர் நெடும் கிரி வீழ முழங்கு நீர் – யுத்1:8 61/1
நின்று நெடிது உன்னினன் நெடும் கடல் நிரம்ப – யுத்1:9 3/1
பொன் நெடும் திரள் தோள் ஐயன் மெய் உற புழுங்கி நைந்தான் – யுத்1:9 22/2
பல் நெடும் காதத்தேயும் சுட வல்ல பவள செ வாய் – யுத்1:9 22/3
அ நெடும் கரும் கண் தீயை அணுகினால் தணிவது உண்டோ – யுத்1:9 22/4
அடியம் அ நெடும் சேனையை ஆசையால் – யுத்1:9 57/1
நீர் உலாவும் இலங்கை நெடும் திரு – யுத்1:9 60/4
எற்றி எங்களை ஏண் நெடும் தோள் இற – யுத்1:9 63/2
பொற்றை மால் வரைகளோ என் புய நெடும் பொருப்பும் அம்மா – யுத்1:9 87/4
இரு திறல் வேந்தர் தாங்கும் இணை நெடும் கமல கையான் – யுத்1:10 2/2
அணை நெடும் கடலில் தோன்ற ஆறிய சீற்றத்து ஐயன் – யுத்1:10 6/1
பிணை நெடும் கண்ணி என்னும் இன் உயிர் பிரிந்த பின்னை – யுத்1:10 6/2
இணை நெடும் கமல கண்ணால் இலங்கையை எய்த கண்டான் – யுத்1:10 6/4
தொழில் தெரிகிலவால் தங்கண் சுடர் நெடும் கற்றை சுற்ற – யுத்1:10 8/4
நல் நெறி அறிஞ நோக்காய் நளி நெடும் தெருவின் நாப்பண் – யுத்1:10 15/1
அவன் காண் நெடும் கேசரி என்பவன் ஆற்றல் மிக்கான் – யுத்1:11 30/4
நெடும் சுவர் பிளந்தன நெரிந்த நிமிர் குன்றம் – யுத்1:12 24/3
இன்று ஆய பழியும் நிற்க நெடும் செரு களத்தின் என்னை – யுத்1:12 29/3
எழு மழு தண்டு வேல் வாள் இலை நெடும் சூலம் என்று இ – யுத்1:13 13/1
இ நெடும் காலம் எல்லாம் இமையவர்க்கு இறுதி கண்டாய் – யுத்1:13 21/1
புன் நெடும் குரங்கின் சேரல் புல்லிது புகழும் அன்றால் – யுத்1:13 21/2
பற்று-மின் கடிதின் நெடும் பாரிடை – யுத்1:14 39/3
நிரம்பிடுகில் ஒன்று அதை நெடும் பகல் கழித்தும் – யுத்1-மிகை:2 10/1
நிமிர்ந்து நின்றனென் நெடும் பகல் அரும் தவ நிலையின் – யுத்1-மிகை:2 25/4
நிருதரை கணித்து நோக்கி நெடும் கரி இரதம் வாசி – யுத்1-மிகை:9 18/2
பாளை தாது உகு நீர் நெடும் பண்ணைய – யுத்2:15 9/2
பல் கொடும் நெடும் பாதவம் பற்றியும் – யுத்2:15 19/1
ஊழி நாள் நெடும் கால் என ஓடுவ – யுத்2:15 38/2
பூழி ஆக்கின பொன் நெடும் தேர்களே – யுத்2:15 38/4
தொத்தி மீண்டிலவால் நெடும் தூளியே – யுத்2:15 41/4
நெருக்க நேர்ந்து கும்பானு நெடும் சரம் – யுத்2:15 62/3
நெற்றி மேலும் நெடும் கரத்து எற்றலும் – யுத்2:15 78/3
நிறுத்தும் நீலன் நெடும் பெரும் சேனையை – யுத்2:15 87/3
நெற்றி மேல் மற்று அ நீலன் நெடும் கையால் – யுத்2:15 88/3
திண் திறல் நெடும் தேர் தெரிந்து ஏறினான் – யுத்2:15 94/4
சுற்றினான் நெடும் தும்பையும் சூடினான் – யுத்2:15 97/4
மூரி வல் நெடும் தானையில் முற்றினான் – யுத்2:15 100/2
கால் நெடும் தேர் உயர் கதலியும் கரத்து – யுத்2:15 104/1
சேயிரு மணி நெடும் சேம தேர் தெரிந்து – யுத்2:15 105/3
நெடும் குரம்பு என நிறை குருதி நீத்தமே – யுத்2:15 121/4
திண் நெடும் சிகரம் நீறாய் திசைதிசை சிந்தலோடும் – யுத்2:15 129/2
கண் நெடும் கடும் தீ கால கவி குலத்து அரசன் கையால் – யுத்2:15 129/3
கூற்றின் வெம் புருவம் அன்ன சிலை நெடும் குரலும் கேளா – யுத்2:15 143/3
கட்டு அமை தேரின் மேலும் களி நெடும் களிற்றின் மேலும் – யுத்2:15 144/1
நிரவிய தேரின் மேன்மேல் நெடும் தலை கிடந்த நெய்த்தோர் – யுத்2:15 151/3
காக்கின்ற என் நெடும் காவலின் வலி நீக்கிய கள்வா – யுத்2:15 157/1
தூங்கும் சர நெடும் புட்டிலின் சுடர் வேலவற்கு இளையான் – யுத்2:15 159/3
உள் ஆடிய நெடும் கால் பொர ஒடுங்கா உலகு உலைய – யுத்2:15 177/3
குறுக்கி கரம் நெடும் தோள் புறம் நிமிர கொடு குத்த – யுத்2:15 184/4
அறிந்த மைந்தனும் அமர் நெடும் களத்திடை அயர்ந்தான் – யுத்2:15 206/4
காசு_இல் நல் நெடும் கரம் எடுத்து ஆடிட கயிலை – யுத்2:15 223/2
காற்றினும் கடிது ஆவன கதிர் மணி நெடும் தேர் – யுத்2:15 241/3
ஆற்றல் நல் நெடும் கவிஞன் ஓர் அங்கதம் உரைப்ப – யுத்2:15 248/3
பறத்தி நின் நெடும் பதி புக கிளையொடும் பாவி – யுத்2:15 251/3
நினைவதன் முன்னம் நீர் போய் நெடும் திசை எட்டும் நீந்தி – யுத்2:16 7/3
வேல் நகு நெடும் கண் செ வாய் மெல் இயல் மிதிலை வந்த – யுத்2:16 11/3
இடை பேரா இளையானை இணை ஆழி மணி நெடும் தேர் – யுத்2:16 50/1
குடல் கிடந்து அடங்கா நெடும் கோளினான் – யுத்2:16 62/2
நின்ற குன்று ஒன்று நீள் நெடும் காலொடும் – யுத்2:16 67/3
வல் நெடும் சூலத்தை வலத்து வாங்கினான் – யுத்2:16 89/3
நிணம் தரு நெடும் தடிக்கு உலகு நேருமோ – யுத்2:16 103/2
பாந்தளின் நெடும் தலை வழுவி பாரொடும் – யுத்2:16 104/1
தனி நெடும் தூளி ஆர்த்தது ஆர்த்தில பரவை தள்ளி – யுத்2:16 167/4
நிறைந்தன பறவை எல்லாம் நெடும் திசை நான்கும் நான்கும் – யுத்2:16 175/2
எற்றின எறிந்த எல்லாம் இணை நெடும் தோளின் ஏற்றான் – யுத்2:16 176/4
நீண்டது ஓர் நெடும் திண் குன்றம் நில முதுகு ஆற்ற வாங்கி – யுத்2:16 182/2
சிலை கடும் கணை நெடும் கணம் சிறையுடன் செல்வ – யுத்2:16 205/2
தலை படைத்தன போன்றனவால் நெடும் சரங்கள் – யுத்2:16 206/4
நெருப்பு உகும் கண்கள் இழந்தன நெடும் கரம் இழந்த – யுத்2:16 210/2
செல்லகிற்றில நின்றில கொடி நெடும் தேர்கள் – யுத்2:16 212/4
குரம் குடைந்தன வெரிநுற கொடி நெடும் கொற்ற – யுத்2:16 217/2
தரம் குடைந்தன அணி நெடும் தேர் குலம் குடைந்த – யுத்2:16 217/3
படர் நெடும் தட தட்டிடை திசை-தொறும் பாகர் – யுத்2:16 224/1
தொளை கொள் வான் நுக சுடர் நெடும் தேர் மிசை தோன்றி – யுத்2:16 225/1
புரிந்த அ நெடும் சேனை அம் கரும் கடல் புக்கான் – யுத்2:16 243/4
பரந்த வெண்குடை சாமரை நெடும் கொடி பதாகை – யுத்2:16 248/1
செல்வெனோ நெடும் கிரி இன்னும் தேர்ந்து எனா – யுத்2:16 254/1
புரிந்தனர் நெடும் செரு புகையும் போர்த்து எழ – யுத்2:16 261/2
பொறுக்கிலா-வகை நெடும் புயங்களால் பிணித்து – யுத்2:16 262/3
நெற்றியின் நெடும் கணை ஒளிர நின்றவன் – யுத்2:16 283/2
வால் உடை நெடும் படை இரிந்து மாய்ந்ததால் – யுத்2:16 298/4
திண் நெடும் கொற்றமும் வலியும் சிந்தியா – யுத்2:16 301/2
பொன் நெடும் கேடகம் புரட்டி போர்த்தது ஓர் – யுத்2:16 306/2
நல் நெடும் கவசத்து நாம வெம் கணை – யுத்2:16 306/3
போழ்ந்த பல் நெடும் புரவிய முறை முறை அச்சொடும் பொறி அற்று – யுத்2:16 315/2
பிழைத்ததால் உனக்கு அரும் திரு நாளொடு பெரும் துயில் நெடும் காலம் – யுத்2:16 320/3
என்று தன் நெடும் சூலத்தை இடக்கையின் மாற்றினன் வல கையால் – யுத்2:16 325/1
ஏந்து வல் நெடும் தோள் புடைத்து ஆர்த்து அங்கு ஓர் எழு முனை வயிர போர் – யுத்2:16 329/2
வாய்ந்த வல் நெடும் தண்டு கைப்பற்றினன் வானர படை முற்றும் – யுத்2:16 329/3
கூற்றுக்கு ஐயமும் அச்சமும் கெட நெடும் கொற்றவன் கொலை அம்பால் – யுத்2:16 337/3
தீயினால் செய்த கண்ணுடையான் நெடும் சிகையினால் திசை தீய – யுத்2:16 346/1
நீதியால் வந்தது ஒரு நெடும் தரும நெறி அல்லால் – யுத்2:16 350/1
நீக்குவாய் நீக்கிய பின் நெடும் தலையை கரும் கடலுள் – யுத்2:16 353/3
நல் நெடும் களி மால் யானை நாணுற நடந்து வந்தான் – யுத்2:17 5/4
நல் நெடும் செல்வம் துய்ப்பேன் ஆக்கினை நல்கி நாளும் – யுத்2:17 63/2
இம்மையில் நெடும் திரு எய்தினீர் இனி – யுத்2:18 4/3
தோற்று அலம்வந்து உக துரந்து தொல் நெடும்
கூற்று அலது உயிர் அது குடிக்கும் கூர்த்த என் – யுத்2:18 5/2,3
காய்ப்புண்ட நெடும் படை கை உளதா – யுத்2:18 10/1
கோ மத்த நெடும் கரி கொடியாடும் – யுத்2:18 18/3
மேருத்தனை வெற்பு_இனம் மொய்த்து நெடும்
பாரில் செலுமாறு பட படரும் – யுத்2:18 26/1,2
நிலை கண்டன கண்டு ஒரு தாதை நெடும்
தலை கண்டிலன் நின்று சலித்தனனால் – யுத்2:18 28/3,4
நின்றான் உளன் ஆகி நெடும் தகையாய் – யுத்2:18 79/4
மாகாயன் நெடும் தலை வாளியொடும் – யுத்2:18 80/2
கிட்டின கிளை நெடும் கோட்ட கீழ் உகு – யுத்2:18 90/1
சேல் பிடித்து எழு திரை ஆற்றில் திண் நெடும்
கோல் பிடித்து ஒழுகுறு குருடர் கூட்டம்-போல் – யுத்2:18 98/2,3
நிரந்தன நெடும் பிணம் விசும்பின் நெஞ்சு உற – யுத்2:18 102/3
கண்டகர் நெடும் தலை கனலும் கண்ணன – யுத்2:18 106/1
பார் எடுக்குறு நெடும் பன்றி போன்றன – யுத்2:18 107/4
தோள் உடை நெடும் தலை துமிந்தனும் தீர்கில – யுத்2:18 113/2
தீண்ட_அரு நெடும் தலை தழுவி சேர்ந்தன – யுத்2:18 116/2
தீ உமிழ் நெடும் கணை மனத்தின் செல்வன – யுத்2:18 117/2
துரந்தனன் நெடும் சரம் நெருப்பின் தோற்றத்த – யுத்2:18 120/1
கண் அகல் நெடும் தலை விசையின் கார் என – யுத்2:18 121/2
நல் நெடும் தலைகளை துணித்து நால் வகை – யுத்2:18 123/3
பல் நெடும் தானையை பாற நூறினான் – யுத்2:18 123/4
கரும் கார் புரை நெடும் கையன களி யானைகள் அவை சென்று – யுத்2:18 156/1
முறித்தான் சில திறத்து ஆனையின் நெடும் கோடுகள் முனிந்தான் – யுத்2:18 158/4
சாரித்து அலைத்து உருட்டும் நெடும் தலத்தில் படுத்து அரைக்கும் – யுத்2:18 159/2
தேறாதது ஓர் பயத்தால் நெடும் திசை காவலர் இரிந்தார் – யுத்2:18 162/4
எரிந்தார் நெடும் தடம் தேர் இழிந்து எல்லாரும் முன் செல்ல – யுத்2:18 163/3
திரிந்தான் ஒரு தனியே நெடும் தேவாந்தகன் சினத்தான் – யுத்2:18 163/4
எதிர கடு நெடும் போர் களத்து ஒரு தான் புகுந்து ஏற்றான் – யுத்2:18 164/2
அதிர கடல் நெடும் தேரினன் மழை_ஏறு என ஆர்த்தான் – யுத்2:18 164/4
பறித்தான் நெடும் படை வானவர் பலர் ஆர்த்திட பலவா – யுத்2:18 167/1
புடைத்தான் அவன் தடம் தேரொடு நெடும் சாரதி புரண்டான் – யுத்2:18 168/3
நல் நெடும் செரு செய்வாயோ சொல்லுதி நயந்தது என்றான் – யுத்2:18 186/4
தேறல் ஆம் துணையும் தெய்வ சிலை நெடும் தேரின் ஊன்றி – யுத்2:18 193/2
பின் நெடும் குன்றம் தேடி பெயர்குவான் பெயரா-வண்ணம் – யுத்2:18 219/1
பொன் நெடும் குன்றம் சூழ்ந்த பொறி வரி அரவம் போல – யுத்2:18 219/2
அ நெடும் கோப யானை அமரரும் வெயர்ப்ப அங்கி – யுத்2:18 219/3
நெடும் கையும் தலையும் பிய்யா நொய்தினின் நிமிர்ந்து போனான் – யுத்2:18 220/3
நிறை தலை வழங்கும் சோரி நீத்தத்து நெடும் குன்று என்ன – யுத்2:18 221/2
குன்று புரையும் நெடும் கோயில் கொண்டு அணைந்தார் – யுத்2:18 272/4
ஓட்டா நெடும் தேர் கடிது ஓட்டி இமைப்பின் உற்றான் – யுத்2:19 3/3
தோற்றான் தனக்கு என் நெடும் சேவகம் தோற்க என்றான் – யுத்2:19 11/4
பொன் தாழ் கணையின் நெடும் புட்டில் புறத்து வீக்கி – யுத்2:19 15/3
பேய் ஆர்த்து எழுந்து ஆடு நெடும் கொடி பெற்றது அம்மா – யுத்2:19 21/4
மாபக்கனும் அ நெடும் தேர் மணி ஆழி காக்க – யுத்2:19 25/2
வீரர் வந்து உடன் உற விமல நீ நெடும்
போர் செய்த குருதியால் புகழின் பூணினாய் – யுத்2:19 30/3,4
பனி வரை உள நெடும் பாச பல் தழும்பு – யுத்2:19 32/2
சுட்டு உயர் நெடு வனம் தொலைந்த பின் நெடும்
கட்டைகள் எரிவன போன்று காட்டுவ – யுத்2:19 42/3,4
சுடர்த்தலை நெடும் பொறி சொரியும் கண்ணன – யுத்2:19 46/1
நீலன் நின்றது ஒரு நீல மால் வரை நெடும் தட கையின் இடந்து நேர் – யுத்2:19 83/1
வாயிடை நெருப்பு கால உடல் நெடும் குருதி வார – யுத்2:19 121/1
நெற்றி-மேல் ஒரு நூறு நெடும் கணை – யுத்2:19 125/1
நேர் செலாது இடை நின்றனர் நீள் நெடும்
கார் செலா இருள் கீறிய கண் அகல் – யுத்2:19 156/1,2
நீயும் நாற்பது வெள்ள நெடும் படை – யுத்2:19 158/2
வெதிர் நெடும் கானம் என்ன வேகின்ற மனத்தன் மெய்யன் – யுத்2:19 200/3
வரி நெடும் சிலை வேறு ஒன்று வாங்கியே – யுத்2-மிகை:15 5/3
நீலன் நெஞ்சிடை அஞ்சு நெடும் சரம் – யுத்2-மிகை:15 7/1
நினைவதற்கு முன் நீலன் அங்கு ஓர் நெடும்
தனி மராமரம் தான் கொண்டு தாக்கினான் – யுத்2-மிகை:15 8/3,4
நிருதர்கள் அளப்பு இல் கோடி நெடும் படை தலைவர் வல்லே – யுத்2-மிகை:15 22/3
நினையகிற்றிலன் நெடும் சமர் என்னொடும் துணிந்த – யுத்2-மிகை:15 31/3
நிறம் தகும் பல நெடும் சுடர் பகழிகள் நெறியின் – யுத்2-மிகை:15 33/2
நிறுத்தி வீசினன் நெடும் திசை விசும்பொடு நிமிர – யுத்2-மிகை:15 36/3
எனை நெடும் துயில் போக்கியது என் என – யுத்2-மிகை:16 13/3
நெருக்கமும் நெடும் கொடி தொகையின் தேர் குல – யுத்2-மிகை:16 19/2
நெடும் பெரு வாலின் பற்றி சிலவரை சுழற்றி நீக்கும் – யுத்2-மிகை:16 28/4
விடு கணை மழை நெடும் தாரை வெம் மத – யுத்2-மிகை:18 8/2
நிரைத்தலின் இடைவிடாது நெடும் கவி சேனை வெள்ளம் – யுத்2-மிகை:18 22/2
நெருக்கி மற்று அனந்த கோடி நெடும் கணை அரக்கன் கோத்தான் – யுத்2-மிகை:19 2/1
நெருக்கி மற்று அனந்த கோடி நெடும் கணை நிமலன் மாய்த்தான் – யுத்2-மிகை:19 2/2
ஓது நெடும் செரு அஞ்சி உடைந்தார் – யுத்3:20 14/2
நெய் அழல் வேள்வி நெடும் பகை நேர் விண் – யுத்3:20 21/1
மாக நெடும் கரம் வானின் வழங்கா – யுத்3:20 27/1
மேக நெடும் புனல் வாரின வீசி – யுத்3:20 27/2
காக நெடும் களி யானை களிப்பால் – யுத்3:20 27/4
கொலை ஒடுங்கா நெடும் புயத்தின் குன்றொடும் – யுத்3:20 39/1
நிலை நெடும் காலொடும் நிமிர்ந்த வாலொடும் – யுத்3:20 39/2
மலையொடும் மரத்தொடும் கவியின் வல் நெடும்
தலையொடும் போம் விசைத்து எறிந்த சக்கரம் – யுத்3:20 39/3,4
பல்லொடு நெடும் தலை மடிய பாதகர் – யுத்3:20 41/2
அரகம் முந்தின நெடும் கவியின் ஆக்கையில் – யுத்3:20 42/3
கடல் நெடும் குருதிய கனலி காலுறு – யுத்3:20 47/3
எயிற்றொடு நெடும் தலை இட்ட கல்லொடும் – யுத்3:20 48/1
படைத்தானை நெடும் புகழ் பைம் கழலான் – யுத்3:20 91/3
கோத்து ஓட நெடும் குருதி புனல் திண் – யுத்3:20 93/3
குலைய பொரு சூலன் நெடும் கொலையும் – யுத்3:20 100/1
நீ கரன் புதல்வன்-கொல்லோ நெடும் பகை நிமிர வந்தாய் – யுத்3:21 18/2
பொன் நெடும் தடம் தேர் பூண்ட புரவியின் குரங்கள் போக்கி – யுத்3:21 22/3
குருதியின்கண்ணன் வண்ண கொடி நெடும் தேரன் கோடை – யுத்3:21 32/1
பொலம் கொடி நெடும் தேர் ஏறி போர் பணை முழங்க போனான் – யுத்3:22 4/2
நீலனை முதலாய் உள்ள நெடும் படை தலைவர் நின்றார் – யுத்3:22 19/1
நாயகர் நெடும் தலை துமியும் நாம் அற – யுத்3:22 48/3
கடி நெடும் சிலை அறும் கவச மார்பு இறும் – யுத்3:22 49/2
குந்து வல் நெடும் சிலை முதல் படைகளும் கொடியும் – யுத்3:22 54/2
இரவும் நன் பகலும் பெரு நெடும் செரு இயற்றி – யுத்3:22 86/1
ஆறாய் நெடும் கடும் சோரியின் அளறு ஆம் வகை அரைப்பான் – யுத்3:22 117/2
தசும்பு நுண் நெடும் கோளொடு காலமும் சார – யுத்3:22 162/4
நின் மைந்தன் தன் நெடும் சரத்தால் துணைவர் எல்லாம் நிலம் சேர – யுத்3:22 227/2
உய்யும் உணர்வு நீத்தாளை நெடும் போர் களத்தின்-மிசை உய்த்தார் – யுத்3:23 3/4
நினைப்பும் உயிர்ப்பும் நீத்தாளை நீரால் தெளித்து நெடும் பொழுதின் – யுத்3:23 7/1
நின்று ஈவது நின்னை நெடும் செருவில் – யுத்3:23 17/3
நெய் ஆர் பெரு வேள்வி நிரப்பி நெடும்
செய் ஆர் புனல் நாடு திருத்துதியால் – யுத்3:23 18/1,2
சுழன்றன நெடும் கணை கரந்த புண் கடுத்து – யுத்3:24 102/1
கன்னி நன் மயில் அன்னாரை நெடும் களியாட்டம் கண்டான் – யுத்3:25 1/4
மா பிறழ் நோக்கினார்-தம் மணி நெடும் குவளை வாள் கண் – யுத்3:25 15/1
இயல் வருகிற்கிலாத நெடும் கணார் இணை மென் கொங்கை – யுத்3:25 16/2
யான் நெடும் சேனையோடும் அயோத்தி-மேல் எழுந்தேன் என்ன – யுத்3:26 15/3
ஐயன் நெடும் கார் ஆழியை அம்பால் – யுத்3:26 23/3
வைத்து நெடும் தகை மாருதி வந்தான் – யுத்3:26 26/4
வென்றி நெடும் கிரி போல விழுந்தான் – யுத்3:26 41/4
நேமி பெயர் யூகம் நிரைத்து நெடும்
சேமத்தது நின்றது தீவினையோன் – யுத்3:27 17/1,2
சலியாத நெடும் கடல் தான் எனலாய் – யுத்3:27 22/2
படு மாரி நெடும் கணை பாய்தலினால் – யுத்3:27 35/1
தடுமாறு நெடும் கொடி தாழ் கடல்-வாய் – யுத்3:27 35/3
வேய் உற்ற நெடும் கிரி மீ வெயில் ஆம் – யுத்3:27 39/3
போர் நெடும் கால் பொர பொழியும் மா மழை – யுத்3:27 68/3
கிடைத்த பேர் அனுமன் ஆண்டு ஓர் நெடும் கிரி கிழித்து கொண்டான் – யுத்3:27 89/4
வந்தான் நெடும் தகை மாருதி மயங்கா முகம் மலர்ந்தான் – யுத்3:27 101/1
சிந்தாகுலம் துறந்தார் அவன் நெடும் சாரிகை திரிந்தான் – யுத்3:27 101/4
ஆயோன் நெடும் குருவி குலம் என்னும் சில அம்பால் – யுத்3:27 105/1
தீயோனும் அ கணத்து ஆயிரம் நெடும் சாரிகை திரிந்தான் – யுத்3:27 105/4
எண் செல்கில நெடும் காலவன் இடை செல்கிலன் உடல்-மேல் – யுத்3:27 108/3
விள்ளா நெடும் கவசத்திடை நுழையாது உக வெகுண்டான் – யுத்3:27 125/4
இறுத்தான் நெடும் சரத்தால் ஒரு தனி நாயகற்கு இளையோன் – யுத்3:27 126/3
என்று கொண்டு அயிர்த்தான் நெடும் கவசத்தையும் குலையா – யுத்3:27 127/2
நெடும் பாற்கடல் கிடந்தாரும் பண்டு இவர் நீர் குறை நேர – யுத்3:27 143/1
செறிந்தோர் வினை பகைவா என தொழுதார் நெடும் தேவர் – யுத்3:27 144/4
மாயோன் நெடும் படை வாங்கிய வளை வாள் எயிற்று அரக்கன் – யுத்3:27 145/1
சினத்தால் நெடும் சிலை நாண் தடம் தோள்-மேல் உற செலுத்தா – யுத்3:27 152/3
ஆழித்தலை கிடந்தால்-என நெடும் தூங்கு இருள் அடைய – யுத்3:27 154/4
இரிந்தார் குல நெடும் தேவர்கள் இருடி குலத்து எவரும் – யுத்3:27 155/1
பார்த்தான் நெடும் தகை வீடணன் உயிர் காலுற பயத்தால் – யுத்3:27 156/1
என்னையே நோக்கி யான் இ நெடும் பகை தேடி கொண்டேன் – யுத்3:28 8/4
கடல் மறுகிட உலகு உலைய நெடும் கரி இரிதர எதிர் கவி_குலமும் – யுத்3:28 19/1
தீர்த்தனும் அவன் எதிர் முடுகி நெடும் திசை செவிடு எறிதர விசை கெழு திண் – யுத்3:28 20/3
புற்றிடை அரவு என நுழைய நெடும் பொரு சரம் அவன் அவை உணர்கிலனால் – யுத்3:28 23/4
தூயினன் அயில் முக விசிகம் நெடும் துளைபட விழி கனல் சொரிய முனிந்து – யுத்3:28 24/2
சாரதி மலை புரை தலையை நெடும் தரையிடை இடுதலும் முறை திரிய – யுத்3:28 27/4
மணி நெடும் தேரின் கட்டு விட்டு அது மறிதலோடும் – யுத்3:28 38/1
அணி நெடும் புரவி எல்லாம் ஆற்றல ஆய அன்றே – யுத்3:28 38/2
நெஞ்சு நோவ நெடும் தனியே கிடந்து – யுத்3:29 19/3
முடியை பார்த்தனர் பார்த்தனர் நெடும் திசை முழுதும் – யுத்3:31 22/2
நீர் எரிந்த வண்ணமே நெருப்பு எரிந்த நீள் நெடும்
தேர் எரிந்த வீரர்-தம் சிரம் பொடிந்து சிந்தவே – யுத்3:31 91/3,4
தெய்வ நெடும் படை கலங்கள் விடுவர் சிலர் சுடு கணைகள் சிலையில் கோலி – யுத்3:31 97/1
கார் பருவ மேகம் என வேக நெடும் படை அரக்கர் கணிப்பு_இலாதார் – யுத்3:31 98/4
நெறிந்தன குஞ்சிகளோடும் நெடும் தலைகள் உருண்டன பேர் இருளின் நீங்கி – யுத்3:31 99/3
நெல் அறுக்கும் திரு நாடன் நெடும் சரம் என்றால் எவர்க்கும் நிற்கலாமோ – யுத்3:31 100/4
தோல் இழந்த தொழில் ஒன்றும் சொல்லினார்கள் இல்லை நெடும் சுரர்கள் எல்லாம் – யுத்3:31 101/4
சண்ட கடு நெடும் காற்றிடை துணிந்து எற்றிட தரை-மேல் – யுத்3:31 117/1
களி யானையும் நெடும் தேர்களும் கடும் பாய் பரி கணனும் – யுத்3:31 118/1
நெய் கொள் சோரி நிறைந்த நெடும் கடல் – யுத்3:31 134/1
ஓங்கின நெடும் பரவை ஒத்து உயர எ திசையும் உற்று எதிர் உற – யுத்3:31 145/3
பொன் ஓடை நெடும் கரி புக்கனவால் – யுத்3:31 199/4
வெம் கோப நெடும் படை வெம் சரம் விட்டு – யுத்3:31 209/3
நெடும் திரை பரவை மீது நிறைந்தது குருதி நீத்தம் – யுத்3-மிகை:21 5/4
பல் நெடும் பருவ மாரி படை எலாம் பொடிபட்டு ஓட – யுத்3-மிகை:31 60/2
தன் நெடும் சிலையின் மாரி-தனக்கு எழு முகிலும் அஞ்ச – யுத்3-மிகை:31 60/3
பார்ப்பது என் நெடும் பழி வந்து தொடர்வ தன் முன்னம் – யுத்4:32 30/3
சங்க வானவர் தலை எடுத்திட நெடும் தண்டால் – யுத்4:32 33/4
நெடும் படை வாள் நாஞ்சில் உழு நிண சேற்றின் உதிர நீர் நிறைந்த காப்பின் – யுத்4:33 23/1
கைத்தலமும் காத்திரமும் கரும் கழுத்தும் நெடும் புயமும் உரமும் கண்டித்து – யுத்4:33 25/1
கொடாது நிற்றலின் கொற்ற நெடும் திசை – யுத்4:33 29/1
கோலம் சார் நெடும் கோதையும் புட்டிலும் கட்டி – யுத்4:35 9/3
கொன்று அலந்தலை கொடு நெடும் துயரிடை குளித்தல் – யுத்4:35 26/2
அலகு அளந்து அறியா நெடும் படைகளோடு அலங்க – யுத்4:35 27/2
நினைப்பும் இடை பிற்பட நிமிர்ந்தது நெடும் தேர் – யுத்4:36 16/4
மன் நெடும் தேர் என்று உன்னி வாய் மடித்து எயிறு தின்றான் – யுத்4:37 3/2
குன்று அன தோற்றத்தான்-தன் கொடி நெடும் தேரின் நேரே – யுத்4:37 12/3
தேசமும் மலையும் நெடும் தேவரும் – யுத்4:37 31/2
அல்லா நெடும் பெரும் தேவரும் மறை வாணரும் அஞ்சி – யுத்4:37 51/1
எல்லாம் நெடும் கரத்தால் எடுத்து எறிந்தான் செரு அறிந்தான் – யுத்4:37 54/4
தொத்து படு நெடும் தாரைகள் சொரிந்தால்-என துரந்தான் – யுத்4:37 56/3
குத்து கொடு நெடும் கோல் படு களிறு ஆம் என கொதித்தான் – யுத்4:37 56/4
அங்கி தன் நெடும் படை தொடுத்து இராகவன் அறுத்தான் – யுத்4:37 98/4
காயம் எத்தனை உள நெடும் காயங்கள் கதுல – யுத்4:37 111/2
தாம் அடங்கலும் நெடும் திசை உலகொடும் தகைவார் – யுத்4:37 119/2
நெருப்பு உலக்க வரும் நெடும் கப்பணம் – யுத்4:37 188/2
கோடு உழுத நெடும் தழும்பின் குவை தழுவி எழு மேக குழுவின் கோவை – யுத்4:37 204/3
குன்று அனைய நெடும் தோளாய் கூறினேன் அது மனத்துள் கொள்ளாதே போய் – யுத்4:38 6/2
பல்லாலே இதழ் அதுக்கும் கொடும் பாவி நெடும் பார பழி தீர்ந்தாளோ – யுத்4:38 9/2
குன்று ஓங்கு நெடும் தோளாய் விதி நிலையை மதியாத கொள்கைத்து ஆகி – யுத்4:38 11/2
நின்றான் அப்புறத்து அரக்கன் நிலை கேட்டள் மயன் பயந்த நெடும் கண் பாவை – யுத்4:38 11/4
நின்ற தேவர் நெடும் திசையோரொடும் – யுத்4:39 3/3
கலங்கலா நெடும் காவல் இயற்று எனா – யுத்4:39 10/3
நெடும் திசை தேவரும் நின்ற யாவரும் – யுத்4:40 39/2
அணங்கு உறு நெடும் கணீர் ஆறு பாய்தர – யுத்4:40 48/2
முற்றுறு நெடும் கண் நீர் ஆலி மொய்த்து உக – யுத்4:40 59/2
நீலன் ஆதிய நெடும் படை தலைவரை நெடிய – யுத்4:41 10/2
துன்னினார் நெடும் புட்பக-மிசை ஒரு சூழல் – யுத்4:41 16/4
நினைத்து இருந்து நெடும் துயர் மூழ்கிலேன் – யுத்4:41 58/3
நின்று தாழ்த்தருள் நேமி சுடர் நெடும்
குன்று தாழ்வளவும் இது குன்றுமேல் – யுத்4:41 84/2,3
பல் நெடும் காலம் நோற்று தன்னுடை பண்பிற்கு ஏற்ற – யுத்4:42 19/1
பின் நெடும் கணவன் தன்னை பெற்று இடை பிரிந்து முற்றும் – யுத்4:42 19/2
தன் நெடும் பீழை நீங்க தழுவினாள் தளிர் கை நீட்டி – யுத்4:42 19/3
நல் நெடும் பூமி என்னும் நங்கை தன் கொங்கை ஆர – யுத்4:42 19/4
நீர் கரை அதனில் ஒட்டி நெடும் கலை முயல் மான் கொல்வோர் – யுத்4-மிகை:41 76/2
நெருக்கிய அமரர் எல்லாம் நெடும் கடற்கு இடைநின்று ஏத்த – யுத்4-மிகை:42 49/1

TOP


நெடுமால் (1)

சிவனை நான்முகத்து ஒருவனை திரு நெடுமால் ஆம் – சுந்:2 140/3

TOP


நெடுமையால் (1)

நெடுமையால் அன்று அளந்த உலகு எல்லாம் தன் மனத்தே நினைந்து செய்யும் – அயோ:13 68/3

TOP


நெடுமையினான் (1)

ஆழம் இட்ட நெடுமையினான் அரை – அயோ:8 4/2

TOP


நெடுவரையில் (1)

பொன் நெடுவரையில் தொத்திய கோளும் நாளும் ஒத்து இடைஇடை பொலிய – சுந்:3 81/2

TOP


நெதி (1)

வட திசை பரப்பினுக்கு இறைவன் மா நெதி
இடு திறை அளந்தனன் இரந்து நிற்கவே – ஆரண்-மிகை:10 10/3,4

TOP


நெய் (59)

திணி சுடர் நெய் உடை தீ விளக்கமோ – பால:3 50/3
நெய் குழல் உறும் இழை என நிலைதிரிவார் – பால:5 125/4
நெய் தவழ் வேள்வியை முற்றிட நின்றான் – பால:8 9/2
நெய் திரள் நரம்பின் தந்த மழலையின் இயன்ற பாடல் – பால:10 8/1
நிழல் இடு குண்டலம் அதனின் நெய் இடா – பால:10 43/1
நீண்ட சோதி நெய் விளக்கம் வெய்ய என்று அங்கு அவை நீக்கி – பால:10 69/3
பொழிந்த நெய் ஆகுதி வாய்-வழி பொங்கி – பால:13 26/1
நெய் தவழ் வயிர பாறை நிழலிடை தோன்றும் போதை – பால:16 23/3
நெய் தாவும் வேலானொடு நெஞ்சு புலந்து நின்றாள் – பால:17 16/2
வண்டு உண கமழும் சுண்ணம் வாச நெய் நானத்தோடும் – பால:18 5/1
நெய் கொள் ஓதியின் நீர் முகந்து எற்றினான் – பால:18 25/2
நெய் வளர் விளக்கம் ஆட்டி நீரொடு பூவும் தூவி – பால:22 18/1
கொண்டு நெய் சொரிந்து எரி குழும் மூட்டினன் – பால:23 84/3
நெய் அமை ஆவுதி யாவையும் நேர்ந்தே – பால:23 89/3
நெய் நிறை வேலவன் மங்கையர் நேர்ந்தார் – பால:23 100/2
நெய் பொழி கனலின் பொங்கி நெடும் கொடி தேர் கடாவி – பால-மிகை:11 18/2
காய் கனல்_தலை நெய் சொரிந்து என கதம் கனற்ற – அயோ:2 70/2
நெய் நிலை வேலவன் நீ திசைத்தது உண்டோ – அயோ:3 22/2
நெய் எரி உற்று என நெஞ்சு அழிந்து சோரும் – அயோ:3 27/3
நெய் உறும் சுடர் வேல் நெடும் கண் முகிழ்த்து நெஞ்சில் நினைப்பொடும் – அயோ:3 60/3
நெய் ஆர் அழல் உற்றது உற்றார் அ நீள் நகரார் – அயோ:4 104/4
உந்தாது நெய் வார்த்து உதவாது கால் எறிய – அயோ:4 110/1
நெய் துடைத்து அடையலர் நேய மாதர் கண் – அயோ:4 154/3
நெய் ஞிறை நெடு வேலின் நிறம் உறு திறம் முற்றி – அயோ:9 6/1
வீறு பஞ்சினில் அமிழ்த நெய் மாட்டிய விளக்கே – அயோ:10 15/1
நெய் தவழ் வேலினாய் நிற்கும் வாசகம் – அயோ-மிகை:1 11/3
நெய் கொள் நீர் உண்டு நெருப்பு உண்டு நீண்டு மை நிறைந்த – அயோ-மிகை:10 1/1
அதவம் ஆய் நறு நெய் உண்டு உலகில் அன்பர் கருதிற்று – ஆரண்:1 44/3
நயம் கிளர் நான நெய் அளாவி நந்தல்_இல் – ஆரண்:10 18/1
நெய் நிலைய வேல் அரசன் நேருநரை இல்லான் – ஆரண்:10 41/1
நீலத்து ஆர் அரக்கன் மேனி நெய் இன்றி எரிந்தது அன்றே – ஆரண்:10 104/2
நெய் நின்ற கூர் வாளவன் நேர் உற நோக்கு நங்காய் – ஆரண்:10 148/2
நெய் உறு நெருப்பின் வீங்கி நிமிர்தர உயிர்ப்பு நீள – ஆரண்:14 3/3
நெய் அடை நெடு வேல் தானை நீல் நிற நிருதர் என்னும் – கிட்:7 156/1
நெய் அடை தீ எதிர் நிறுவி நிற்கு இவள் – கிட்:10 91/1
இழுகிய நெய் எனும் இருள் பிழம்பினுள் – கிட்:14 26/3
நான நெய் விளக்கு நால்_இரு கோடி நங்கையர் அங்கையில் ஏந்த – சுந்:3 76/1
நெய் உறு விளக்கு அனாய் நினையல் வேறு என்றான் – சுந்:4 25/4
நெய் சுடர் விளக்கின் தோன்றும் நெற்றியே நெற்றியாக – சுந்:8 21/2
நெய் தலை உற்ற வேல் கை நிருதர் அ செருவில் நேர்ந்தார் – சுந்:9 64/1
நீல் நிற நிருதர் யாண்டும் நெய் பொழி வேள்வி நீக்க – சுந்:12 133/1
நெய் உரைத்து உறையில் இட்டு அறம் வளர்த்து ஒருவனாய் நெறியில் நின்றான் – யுத்1:2 84/2
இழுது நெய் சொரிந்திட்டனர் நெருப்பு எழுந்திட்டது விசும்பு எட்ட – யுத்1:3 85/2
சீல நல் உரை சீதம் மிக்கு அடுத்தலின் கிழியொடு நெய் தீற்றி – யுத்1:3 86/2
பேன நீர் நெடு நெய் என பெய் கணை நெருப்பால் – யுத்1:6 16/3
என்ற வார்த்தை எரி புகு நெய் என – யுத்2:15 86/1
நெய் எரி மிதித்தால் என்ன நிலத்திடை பதைத்தாள் நெஞ்சம் – யுத்2:17 32/2
தீயிடை நெய் வார்த்து அன்ன வெகுளியான் உயிர் தீர்ந்தாலும் – யுத்2:19 121/2
காய் எரித்தலை நெய் என காந்தினான் – யுத்2:19 124/2
நெய் அழல் வேள்வி நெடும் பகை நேர் விண் – யுத்3:20 21/1
நெய் உற கொளுத்தப்பட்ட நெருப்பு என பொருப்பின் ஓங்கும் – யுத்3:22 145/1
நெய் ஆர் ஆடல் கொள்க என்று நிகழ்த்துக என்றான் நெறி இல்லான் – யுத்3:23 1/4
நெய் ஆர் பெரு வேள்வி நிரப்பி நெடும் – யுத்3:23 18/1
நிரம்பின உலகு எலாம் உவகை நெய் விழா – யுத்3:24 105/3
நெய் கிடந்த கனல் புரை நெஞ்சினான் – யுத்3:29 27/2
நெய் கொள் சோரி நிறைந்த நெடும் கடல் – யுத்3:31 134/1
தீயிடை நெய் சொரிந்து இயற்றும் திண் திறல் – யுத்3-மிகை:27 3/3
நானம் நெய் நன்கு உரைத்து நறும் புனல் – யுத்4:34 4/1
நான நெய் ஊட்ட பட்ட நவை இல கலவை தாங்கி – யுத்4:40 29/3

TOP


நெய்க்கின்ற (1)

நெய்க்கின்ற வாள் முகத்த விழும் குடரின் பாசடைய நிண-மேல் சேற்ற – யுத்4:33 22/3

TOP


நெய்த்தலை (2)

நெய்த்தலை பால் கலந்து-அனைய நேயத்தான் – கிட்:6 4/4
நெய்த்தலை அழலின் காந்தி எரிகின்ற நீலன்-தன்னை – யுத்2:16 181/2

TOP


நெய்த்து (2)

நீண்டு குழன்று நெய்த்து இருண்டு நெறிந்து செறிந்து நெடு நீலம் – சுந்:4 57/1
நெய்த்து இருண்டு உயரும் நீள் வரை மீதில் – யுத்1:11 5/2

TOP


நெய்த்தோர் (2)

நிமிர்ந்த செம் சரம் நிறம்-தொறும் படுதலும் நெய்த்தோர்
உமிழ்ந்து உலந்தன மகரங்கள் உலப்பு இல உருவ – யுத்1:6 20/1,2
நிரவிய தேரின் மேன்மேல் நெடும் தலை கிடந்த நெய்த்தோர்
விரவிய களத்துள் எங்கும் வெள்ளிடை அரிது வீழ – யுத்2:15 151/3,4

TOP


நெய்தல் (4)

புல்லிய நெய்தல் தன்னை பொரு_அரு மருதம் ஆக்கி – பால:1 17/2
நிறை பரம் சொரிந்து வங்கம் நெடு முதுகு ஆற்றும் நெய்தல் – பால:2 19/4
சங்கு அணி பானல் நெய்தல் தண் புனல் தவிர ஏகி – கிட்:15 32/2
நெய்தல் வேலி குறிஞ்சி நிகர்த்ததால் – யுத்1:8 27/4

TOP


நெய்தலும் (2)

நெய்தலும் குமுத பூவும் நெகிழ்ந்த செங்கமல போதும் – பால:14 53/2
காவியும் கரும் குவளையும் நெய்தலும் காயாம் – கிட்:10 50/1

TOP


நெய்தலை (1)

நெய்தலை வென்ற வாள் கண் குமுதத்தின் நீர்மை காட்ட – யுத்4:34 20/2

TOP


நெய்ம் (2)

நெய்ம் மறந்தன நெறி அறிஞர் யாவரும் – அயோ:4 205/3
நெய்ம் மருங்கு படரகில்லா நெடு நேமி படையும் அவற்றுடனே நிற்கும் – யுத்3:24 29/2

TOP


நெய்யால் (1)

காய்ந்தனன் கனலி நெய்யால் கனன்றது போல காந்தி – யுத்3:21 37/3

TOP


நெய்யிடை (1)

வெய்ய நெய்யிடை வேவன ஒத்தன சில மீன் – யுத்1:6 24/4

TOP


நெய்யின் (4)

முந்து மு கனியின் நானா முதிரையின் முழுத்த நெய்யின்
செந்தயிர் கண்டம் கண்டம் இடை இடை செறிந்த சோற்றின் – பால:2 22/1,2
ஓம வெம் குழி உகு நெய்யின் உள் உறை – பால:19 9/3
தீயிடை உகுத்த நெய்யின் சீற்றத்திற்கு ஊற்றம் செய்ய – ஆரண்:10 66/2
இருக்கின் மொழியார் எரிமுகத்தின் ஈந்த நெய்யின் அவிர் செம்பொன் – ஆரண்:10 117/1

TOP


நெய்யினால் (1)

அளிந்து அகத்து எரியும் தீயை நெய்யினால் அவிக்கின்றாரின் – கிட்:11 90/4

TOP


நெய்யுடன் (1)

பான நெய்யுடன் நானமும் சாந்தமும் பல் பூண் – யுத்4-மிகை:41 160/1

TOP


நெய்யும் (7)

செறி நறும் தயிரும் பாலும் வெண்ணெயும் சேந்த நெய்யும்
உறியொடு வாரி உண்டு குருந்தொடு மருதம் உந்தி – பால:1 15/1,2
மாலையும் இழையும் சாந்தும் சுண்ணமும் வாச நெய்யும்
வேலை வெண் முத்தும் பொன்னும் காசும் நுண் துகிலும் வீசி – பால:13 37/1,2
அதி விட நீரும் நெய்யும் உண்கிலாது ஆவி உண்ணும் – பால:16 6/2
நிணமும் நெய்யும் இணங்கிய நேமியாய் – கிட்:7 111/4
வேள்விக்கு வேண்டல்-பால தருப்பையும் விறகும் நெய்யும்
மாள்விக்கும் தாழ்வில் என்னும் வானவர் மறுக்கம் கண்டான் – யுத்3:26 93/1,2
சுண்ணமும் சாந்தும் நெய்யும் சுரி வளை முத்தும் பூவும் – யுத்4:41 115/1
தள்ள அரிய முக்கனியும் சருக்கரையும் நறு நெய்யும்
எள்ள அரிய பலவிதத்து கறியமுதும் இமையவர்-தம் – யுத்4-மிகை:41 194/2,3

TOP


நெய்யொடு (2)

மூடிய நெய்யொடு நறவம் முற்றிய – யுத்3:27 51/1
பான நெய்யொடு நானமும் சாந்தமும் பலவும் – யுத்4-மிகை:41 192/1

TOP


நெய்யோடு (1)

நெய்யோடு உண்ண நின்றது நின்றார் நினையாரோ – அயோ:11 79/4

TOP


நெயில் (1)

புண்ணிய நறு நெயில் பொரு_இல் காலம் ஆம் – அயோ:14 73/1

TOP


நெயின் (1)

மொய் நில தகளியில் முழங்கு நீர் நெயின்
வெய்யவன் விளக்கமா மேரு பொன் திரி – கிட்:10 2/2,3

TOP


நெரி (2)

நெரி உறு புருவ செம் கண் அரக்கற்கு நெருப்பின் நாப்பண் – ஆரண்:10 109/3
நெரி பட்டு அழி தேரிடையே பலர் நின்றார் – யுத்2:18 255/3

TOP


நெரிக்கும் (1)

கையை கையின் நெரிக்கும் தன் காதலன் – அயோ:4 10/1

TOP


நெரிஞ்சுற (1)

நெரிஞ்சுற கடலின் வீழ்ந்தார் நெடும் சுறா மகரம் நுங்க – சுந்-மிகை:1 3/4

TOP


நெரித்தது (1)

சீர் உகந்தது நெரித்தது தானவர் சிரத்தை – யுத்4:37 106/4

TOP


நெரித்தனன் (1)

வேத நாயகன் புருவத்தை நெரித்தனன் விளிந்தார் – யுத்4-மிகை:41 152/4

TOP


நெரித்தாள் (2)

கைகளை நெரித்தாள் கண்ணில் மோதினாள் கமல கால்கள் – யுத்2:17 32/1
எழுந்தாள் இருந்தாள் தளிர் கரத்தை நெரித்தாள் சிரித்தாள் ஏங்கினாள் – யுத்3:23 9/2

TOP


நெரித்தான் (2)

நிரை மணி தேர்களை தேர்களின் நெரித்தான் – சுந்:8 30/4
நேர் ஏறினர் விசும்பு ஏறிட நெரித்தான் கதை திரித்தான் – யுத்3:22 118/4

TOP


நெரித்து (1)

மத கரியை உற்று அரி நெரித்து என மயக்கி – யுத்1:12 11/3

TOP


நெரிதர (2)

நெரிதர சிலவர்-தம்மை கொடும் கையின் நெருக்கும் அன்றே – யுத்2-மிகை:16 29/4
குன்று இடை நெரிதர வட_வரையின் குவடு உருள்குவது என முடுகு-தொறும் – யுத்3:28 18/1

TOP


நெரிதலின் (1)

தாம் இழை நெரிதலின் தகர்ந்த பொன் மழை – அயோ:2 43/3

TOP


நெரிந்த (6)

நீடிய உயிர்ப்பினர் நெரிந்த நெற்றியர் – பால:14 21/2
நெல் தொடுத்து நெரிந்த புருவத்தான் – அயோ:8 5/4
நெரிந்த புருவங்கள் நெடு நெற்றியினை முற்ற – ஆரண்:10 47/3
உகல்_அரும் குருதி கக்கி உள்ளுற நெரிந்த ஊழின் – சுந்:1 4/2
முடிந்தன பிளந்தன முரிந்தன நெரிந்த
மடிந்தன பொடிந்தன மறிந்தன முறிந்த – சுந்:6 9/1,2
நெடும் சுவர் பிளந்தன நெரிந்த நிமிர் குன்றம் – யுத்1:12 24/3

TOP


நெரிந்தது (1)

நெரிந்தது அன்ன புருவத்து நெற்றியான் – யுத்2:16 57/3

TOP


நெரிந்தவும் (4)

சிரன் நெரிந்தவும் கண் மணி சிதைந்தவும் செறி தாள் – சுந்:11 30/1
தரன் நெரிந்தவும் முதுகு இற சாய்ந்தவும் தார் பூண் – சுந்:11 30/2
உரன் நெரிந்தவும் உதிரங்கள் உமிழ்ந்தவும் ஒளிர் பொன் – சுந்:11 30/3
குரன் நெரிந்தவும் கொடும் கழுத்து ஒடிந்தவும் குதிரை – சுந்:11 30/4

TOP


நெரிந்தன (12)

நெக்கன நெரிந்தன நின்ற குன்றமே – கிட்:7 17/4
துள்ளின மரன் பட நெரிந்தன துடித்த – சுந்:6 16/4
நெரிந்தன தடம் சுவர் நெரிந்தன பெரும் பார் – சுந்:8 27/1
நெரிந்தன தடம் சுவர் நெரிந்தன பெரும் பார் – சுந்:8 27/1
நெரிந்தன நுகம் புடை நெரிந்தன அதன் கால் – சுந்:8 27/2
நெரிந்தன நுகம் புடை நெரிந்தன அதன் கால் – சுந்:8 27/2
நெரிந்தன கொடிஞ்சிகள் நெரிந்தன வியன் தார் – சுந்:8 27/3
நெரிந்தன கொடிஞ்சிகள் நெரிந்தன வியன் தார் – சுந்:8 27/3
நெரிந்தன கடும் பரி நெரிந்தன நெடும் தேர் – சுந்:8 27/4
நெரிந்தன கடும் பரி நெரிந்தன நெடும் தேர் – சுந்:8 27/4
இடிந்தன எரிந்தன நெரிந்தன எழுந்த – சுந்:8 28/2
நெரிந்தன நெடு வரை குடுமி நேர் முறை – யுத்4:37 62/3

TOP


நெரிந்தார் (3)

குறை உயிர் சிதற நெரிந்தார் குடரொடு குருதி குழைந்தார் – சுந்:7 26/3
உதைபட உரனும் நெரிந்தார் உயிரொடு குருதி உமிழ்ந்தார் – சுந்:7 28/4
புரிந்தார் பலர் நெரிந்தார் பலர் புரண்டார் பலர் உருண்டார் – யுத்3:31 111/2

TOP


நெரிந்தார்களும் (1)

நெரிந்தார்களும் நெரியாது உயிர் நிலைத்தார்களும் நெருக்கால் – யுத்2:18 163/2

TOP


நெரிந்து (11)

உரன் நெரிந்து விழ என்னை உதைத்து உருட்டி மூக்கு அரிந்த – ஆரண்:6 101/1
நெரிந்து பார்_மகள் நெளிவு உற வனம் முற்றும் நிறைய – ஆரண்:7 85/3
நிரை வளை தளிர் கரம் நெரிந்து நோக்கினர் – ஆரண்:10 35/2
வாலினால் உரம் வரிந்தனர் நெரிந்து உக வலிப்பர் – கிட்:7 57/1
நின்று அந்தம்_இல்லான் ஊன்ற நெரிந்து கீழ் அழுந்தும் நீல – சுந்:1 3/3
தேக்கு உறு சிகர குன்றம் திரிந்து மெய் நெரிந்து சிந்த – சுந்:1 7/1
நிரை மணி தலை நெரிந்து உக சாய்ந்து உயிர் நீப்பார் – சுந்:7 48/2
நெருங்கிய படைகள் ஆன மீன் குலம் நெரிந்து சிந்த – யுத்2:19 58/3
நெரிந்து எழு புருவத்தான் தன் நிறத்து உற நின்றது அன்றே – யுத்3:21 20/4
நெரிந்து ஏறின நெடு நாண் ஒலி படர் வான் நிறை உருமின் – யுத்3:27 109/2
நெரிந்து ஆங்கு அழி குரங்கு உற்றது பகரும் துணை நெடிதே – யுத்3:27 155/3

TOP


நெரிய (8)

பொங்கும் படை இரிய கிளர் புருவம் கடை நெரிய
வெம் கண் பொறி சிதற கடிது உரும் ஏறு என விடையா – பால:24 16/1,2
தேள் இரண்டும் நெரிய சினவு செம் கண் அரவ – ஆரண்:1 42/3
நெரிய நெஞ்சு பிளக்க நெடும் திசை – கிட்:11 37/3
நெரிய மாடம் நெருப்பு எழ நீறு எழ – சுந்:6 39/3
அரு வரை நெரிய விழும் பேர் அசனியும் அசைய அறைந்தான் – சுந்:7 25/4
நெரிய ஊழி நெருப்பு என வீசினான் – யுத்2:15 60/4
முறுக்கி பொதி நிமிர் பல் விரல் நெரிய திசை முரிய – யுத்2:15 184/3
நெரிய வன் தலையை காலால் உதைத்து மா நிலத்தில் இட்டான் – யுத்3:21 35/4

TOP


நெரியா (1)

பொங்கு இரும் கூந்தல் சோரா புருவங்கள் நெரியா பூவின் – பால:16 9/2

TOP


நெரியாது (1)

நெரிந்தார்களும் நெரியாது உயிர் நிலைத்தார்களும் நெருக்கால் – யுத்2:18 163/2

TOP


நெரியும் (1)

நெரியும் பல் பிண பெரும் கரை கடந்தில நீத்தம் – யுத்2:16 245/4

TOP


நெரியும்படி (1)

மண்ணின் தலை நெரியும்படி திரிகின்றன மலை-போல் – யுத்2:18 143/3

TOP


நெரிவன (1)

நெகு வாய சிகர கோடி நெரிவன தெரிய நின்றான் – கிட்:17 28/3

TOP


நெரிவார் (1)

நிருதர் எந்திரத்து இடு கரும்பு ஆம் என நெரிவார்
குருதி சாறு என பாய்வது குரை கடல் கூனின் – சுந்:7 40/3,4

TOP


நெருக்க (6)

இணை எடுத்து இடைஇடை நெருக்க ஏழையர் – பால:14 15/1
நீள் வாய் விசும்பும் தனது உச்சி நெருக்க நின்றாள் – சுந்:1 54/4
வன் மருங்குல் வாள் அரக்கியர் நெருக்க அங்கு இருந்தாள் – சுந்:3 3/1
மீன் முறை நெருக்க ஒளி வாளொடு வில் வீச – சுந்:6 21/3
நெருக்க நேர்ந்து கும்பானு நெடும் சரம் – யுத்2:15 62/3
தேசம் முதல் ஐம் பூதமும் செரு கண்டனர் நெருக்க
கூசிம் மயிர் பொடிப்பு அற்றன அனல் ஆயின கொடிய – யுத்4:37 57/3,4

TOP


நெருக்கம் (1)

வாயில்கள் நெருக்கம் நீங்க மா தவ கிழவன் வந்தான் – அயோ:3 80/4

TOP


நெருக்கமும் (1)

நெருக்கமும் நெடும் கொடி தொகையின் தேர் குல – யுத்2-மிகை:16 19/2

TOP


நெருக்கலால் (4)

நிலம் மிசை விசும்பிடை நெருக்கலால் நெடு – ஆரண்:7 54/1
நிறுக்க நேர்வரும் வீரர் நெருக்கலால்
பொறுக்கலாது மதிள் தரை புக்கதால் – யுத்2:15 15/3,4
நிறைந்த வெம் கண் அரக்கர் நெருக்கலால்
குறைந்த வானர வீரர் குழுக்களே – யுத்2:15 26/3,4
நிலைத்து நின்று சினம் முந்து செல்ல எதிர் சென்று சென்று உற நெருக்கலால்
மலை தடங்களொடு உர தலம் கழல ஊடு சென்ற பல வாளியே – யுத்2:19 64/3,4

TOP


நெருக்கலான் (1)

நீறு நீர் மிசை சென்று நெருக்கலான்
ஏறு பேர் அகழ்-நின்றும் எனை பல – யுத்2:15 10/2,3

TOP


நெருக்கவும் (3)

நெருக்கவும் யாம் படர் நெறி அலா நெறி – ஆரண்:3 12/3
நினைவு இலான் நெடும் செல்வம் நெருக்கவும்
நனை நறும் துளி நஞ்சு மயக்கவும் – கிட்:11 24/2,3
நெடும் பல் மால் வரை தூர்த்து நெருக்கவும்
துடும்பல் வேலை துளங்கியது இல்லையால் – யுத்1:8 53/1,2

TOP


நெருக்கால் (1)

நெரிந்தார்களும் நெரியாது உயிர் நிலைத்தார்களும் நெருக்கால்
எரிந்தார் நெடும் தடம் தேர் இழிந்து எல்லாரும் முன் செல்ல – யுத்2:18 163/2,3

TOP


நெருக்கி (24)

உரும் இவை என்ன தாக்கி ஊழ் உற நெருக்கி ஒன்றாய் – பால:2 17/2
நெருக்கி உள் புகுந்து அரு நிறையும் பெண்மையும் – பால:10 54/1
ஊடு உற நெருக்கி ஓடத்து ஒருவர் முன் ஒருவர் கிட்டி – அயோ:13 54/1
நின்று இனி நினைவது என்னே நெருக்கி அ அரக்கர்-தம்மை – ஆரண்:13 131/3
நின்ற பேர் உலகு எலாம் நெருக்கி நேரினும் – கிட்:7 34/1
நிரம்புற வளைந்தன நெருக்கி நேர்ந்தன – சுந்:3 51/2
வஞ்சனை அரக்கனை நெருக்கி நெடு வாலால் – சுந்:6 3/1
நிதி நெடும் கிழவனை நெருக்கி நீள் நகர் – சுந்:9 19/1
எடுத்து எறிந்தனர் எழு மழு சிலர் சிலர் நெருக்கி
தொடுத்து எறிந்தனர் சூலங்கள் சுடு கதை படையால் – சுந்-மிகை:7 7/1,2
நிலை ஒடிந்திட அடித்தனன் சிலர்-தமை நெருக்கி
சிலை ஒடிந்திட அடித்தனன் சிலர்-தமை வய போர் – சுந்-மிகை:7 10/2,3
செறுத்து எழுந்திடும் அரக்கர்கள் திசை_திசை நெருக்கி
மறித்து வெம் சமர் மலைதலும் மாருதி கடவுள் – சுந்-மிகை:11 29/1,2
நினையினர் நெடிதுற நெருக்கி நேர்ந்துளார் – சுந்-மிகை:12 2/4
நெருக்கி மீமிசை ஓங்கு நெருப்பு அழல் – சுந்-மிகை:13 6/1
நின்று இடைவிடாது நெறி சென்று உற நெருக்கி
தின்றிடுதல் செய்கிலம் எனின் செறுநரோடும் – யுத்1:2 55/2,3
நிற்றல் என் பிறிது என நெருக்கி நேர்குவார் – யுத்1:4 37/4
பிடித்தவன் விழி துணை பிதுங்கிட நெருக்கி
இடித்து அலம்வர கதறி எய்த்திட இரங்காது – யுத்1-மிகை:12 1/1,2
நெருக்கி வந்து நிருதர் நெருங்கலால் – யுத்2:15 42/1
தேர் செல கரி செல நெருக்கி செம் முக – யுத்2:16 98/1
நிறைந்தன மழை என நெருக்கி நிற்றலால் – யுத்2:18 126/3
நெருக்கி மற்று அனந்த கோடி நெடும் கணை அரக்கன் கோத்தான் – யுத்2-மிகை:19 2/1
நெருக்கி மற்று அனந்த கோடி நெடும் கணை நிமலன் மாய்த்தான் – யுத்2-மிகை:19 2/2
நிருதன் களம் மீது நெருக்கி அதில் – யுத்3-மிகை:20 15/2
நெருக்கி நேர்ந்தன நெருப்பு இமை பொடித்தன நெருப்பின் – யுத்4:32 7/3
விசை கொடு விசாகத்தை நெருக்கி ஏறினன் – யுத்4:37 81/3

TOP


நெருக்கிடு (1)

நெருக்கிடு தடம் என இருந்த நீதியான் – யுத்1-மிகை:5 2/2

TOP


நெருக்கிடை (1)

நீந்தி ஏகும் நெருக்கிடை செல்வன – யுத்2:15 33/2

TOP


நெருக்கிய (4)

நெருக்கிய குழுவினர் துயிலும் நீங்கினர் – சுந்:3 58/2
தான் நெருக்கிய வஞ்சகர்-தம் தலை – யுத்3-மிகை:31 38/3
நெருக்கிய அமரர்க்கு எல்லாம் நீள் நிதி ஆவர் அன்றே – யுத்4-மிகை:41 63/4
நெருக்கிய அமரர் எல்லாம் நெடும் கடற்கு இடைநின்று ஏத்த – யுத்4-மிகை:42 49/1

TOP


நெருக்கின் (1)

ஓடி புகு வாயில் நெருக்கின் உலந்தார் – யுத்2:18 251/1

TOP


நெருக்கினர் (5)

சீறி வைதனர் செருக்கினர் நெருக்கினர் செறுத்தார் – பால-மிகை:9 34/4
செற்றுற நெருக்கினர் செருக்கும் சிந்தையர் – சுந்:9 31/2
நெருக்கினர் காப்ப நின்-பால் நேயமே அச்சம் நீக்க – சுந்:14 36/2
செய்தன செருக்கி சென்று நெருக்கினர் தலைவர் செற்றி – யுத்3:21 12/2
திக்கு அணை வகுத்தனர் என செல நெருக்கினர் செருக்கின் மிகையால் – யுத்3:31 148/3

TOP


நெருக்கினன் (2)

புக்கு மீ கொடு நெருக்கினன் இந்திரன் புதல்வன் – கிட்:7 62/4
நெருக்கினன் பற்றினன் நீங்கொணா-வகை – யுத்2:16 260/3

TOP


நெருக்கினனால் (1)

நில் என்று இடை சென்று நெருக்கினனால் – யுத்3:20 80/4

TOP


நெருக்கினார் (2)

நீக்கினார் நெருக்கினார் மேல் நெருக்கினார் நீங்கினார் மேல் – யுத்3:22 132/4
நீக்கினார் நெருக்கினார் மேல் நெருக்கினார் நீங்கினார் மேல் – யுத்3:22 132/4

TOP


நெருக்கினால் (3)

நீந்த அரு நெறியின் உற்ற நெருக்கினால் சுருக்கு உண்டு அற்று – பால:14 57/1
நீறு ஆம் மேருவும் நீ நெருக்கினால்
மாறு ஓர் வாளி உன் மார்பை ஈர்வதோ – கிட்:8 14/1,2
போர்த்த பல்_இயத்து அரவமோ நெருக்கினால் புழுங்கி – யுத்3:31 19/3

TOP


நெருக்கினான் (1)

நின்று தேறும் அளவின்-கண் வெம் கண் அடல் நீலன் வந்து இடை நெருக்கினான் – யுத்2:19 82/4

TOP


நெருக்கினூடும் (1)

நிண பெரும் சேற்றினூடும் படைக்கல நெருக்கினூடும்
மண பெரும் களத்தில் மோடி மங்கல வாழ்க்கை வைப்பில் – யுத்2:19 220/2,3

TOP


நெருக்கு (1)

நெருக்கு இடை அறுக்கும் நீவிர் நீங்கு-மின் நீங்கும் என்று என்று – பால:14 56/3

TOP


நெருக்குகின்றதே (1)

நேமி மால் வரை-அது நெருக்குகின்றதே
ஆம் எனல் ஆய கை மதிட்குள் ஆயினார் – ஆரண்:15 6/3,4

TOP


நெருக்குகின்றன (1)

நெருக்குகின்றன நின்றன சென்றில நிறைந்த – யுத்2:15 189/2

TOP


நெருக்குடை (1)

நெருக்குடை வாயிலூடு புகும் எனின் நெடிது காலம் – யுத்3:30 7/1

TOP


நெருக்கும் (2)

நீர் ஒர் ஏழும் முடிவில் நெருக்கும் நாள் – யுத்2:15 100/3
நெரிதர சிலவர்-தம்மை கொடும் கையின் நெருக்கும் அன்றே – யுத்2-மிகை:16 29/4

TOP


நெருக்கும்படி (1)

நெருக்கும்படி சர தாரையின் நெடு மா மழை சொரிந்தான் – யுத்2-மிகை:15 24/4

TOP


நெருக்குவார் (1)

நீக்குதி நிருதர் ஆங்கு நெருக்குவார் நெருங்கா வண்ணம் – யுத்3:31 59/4

TOP


நெருக்குவாரும் (1)

தாள் பெயர்த்து இடம் பெறாது தருக்கினர் நெருக்குவாரும்
கோள் வளை எயிறு தின்று தீ என கொதிக்கின்றாரும் – சுந்:7 14/3,4

TOP


நெருக்குற (2)

நெருக்குற வெருவி இந்த நெடும் குவட்டு இருத்தான்-தன்-பால் – கிட்-மிகை:2 4/3
வரை பொரு மாட வாயில் நெருக்குற வந்து மன்னர் – யுத்4-மிகை:42 39/3

TOP


நெருங்க (14)

நிரம்பு பாடலோடு ஆடினர் வீதிகள் நெருங்க – பால-மிகை:9 7/4
நீடு வெம் சினத்து அரி_இனம் இரு புடை நெருங்க
மூடும் உம்பரும் இம்பரும் பூழியில் மூழ்க – கிட்:12 15/2,3
நீத்தம் வந்து வந்து இயங்கிடும் இடன் இன்றி நெருங்க
காய்த்து அமைந்த வெம் கதிர் படை ஒன்று ஒன்று கதுவி – சுந்:9 12/2,3
ஆயது நெருங்க அடி இட்டு அடி இடாமல் – யுத்1:9 8/1
மெய்யிடை நெருங்க வெளியற்று அயலில் வீழும் – யுத்1:9 9/1
நினைவின் முன் நெடு விசும்பு ஒரு வெளி இன்றி நெருங்க
வினை இது என்று அறிந்து இராவணன் மேல் செல விட்டார் – யுத்2:15 187/3,4
பிணை ஒன்று கண்ணாள் பங்கன் பெரும் கிரி நெருங்க பேர்த்த – யுத்2:16 154/2
பேருதி உயிர்கொண்டு என்று பெரும் கையால் நெருங்க விட்ட – யுத்2:16 197/2
நிலையில் சுடரோன் மகன் வன் கை நெருங்க
கலையில் படு கம்மியர் கூடம் அலைப்ப – யுத்2:18 244/1,2
நெருங்கினார் நெருங்க கண்டும் ஒரு தனி நெஞ்சும் வில்லும் – யுத்2:19 178/2
நீலன் ஆயிரம் வடி கணை நிறம் புக்கு நெருங்க
காலனார் முகம் கண்டனன் இடபன் விண் கலந்தான் – யுத்3:22 172/1,2
செய்ய கொழும் தீ சென்று நெருங்க
ஐயன் நெடும் கார் ஆழியை அம்பால் – யுத்3:26 23/2,3
நீசன் விடு சர மாரியும் இடை எங்கணும் நெருங்க
தேசம் முதல் ஐம் பூதமும் செரு கண்டனர் நெருக்க – யுத்4:37 57/2,3
நொய்து என அரக்கனை நெருங்க நொந்தன – யுத்4:37 83/3

TOP


நெருங்கலால் (3)

முலைகள் தம்தமின் முந்தி நெருங்கலால்
நிலை கடந்து பரந்தது நீத்தமே – பால:18 18/3,4
நீடு மா கடல் தானை நெருங்கலால்
ஆடல் மா மத ஆனை சனகர் கோன் – பால:21 52/2,3
நெருக்கி வந்து நிருதர் நெருங்கலால்
குரக்கு_இன பெரும் தானை குலைந்து போய் – யுத்2:15 42/1,2

TOP


நெருங்கலின் (2)

நெடிய தானை நெருங்கலின் நீர் முகில் – அயோ:8 2/3
அந்தரத்தில் நெருங்கலின் அங்கு ஒரு – யுத்2:15 28/2

TOP


நெருங்கா (1)

நீக்குதி நிருதர் ஆங்கு நெருக்குவார் நெருங்கா வண்ணம் – யுத்3:31 59/4

TOP


நெருங்கி (10)

நித்தமும் முறை முறை நெருங்கி ஆர்ப்பு உற – பால:5 100/3
வல்_இயங்கள் நெருங்கி மயங்குமே – பால:16 31/4
நெருங்கினர் நெருங்கி புக்கு நீங்கு-மின் நீங்கு-மின் என்று – பால:21 2/3
பாவையர் எவரும் பாங்குற நெருங்கி பலாண்டு இசை பரவிட-மன்னோ – ஆரண்-மிகை:10 5/4
கிட்டினார் பட கிட்டினான் கிரி என நெருங்கி
கட்டினார் பட கட்டினான் கைகளால் மெய்யில் – சுந்:7 37/2,3
நெருங்கி நீண்டிடு நெறி குழல் சுறு கொள நீங்கி – சுந்:13 28/3
ஆன்ற போர் அரக்கர்கள் நெருங்கி ஆர்த்து எழ – யுத்2:15 106/2
முன்னையின் வலியர் ஆகி மொய் களம் நெருங்கி மொய்த்தார் – யுத்2:19 295/3
தேரொடு களிறும் மாவும் அரக்கரும் நெருங்கி தெற்ற – யுத்3:22 124/1
போனகம் துறந்த தையல் மருங்குற நெருங்கி புக்கார் – யுத்4:40 29/4

TOP


நெருங்கிய (6)

நெருங்கிய வன முலை சுமக்க நேர்கலா – பால:19 66/3
மீ நெருங்கிய வானகம் மீன் எலாம் – கிட்:11 39/3
பூ நெருங்கிய புள் உறு சோலைகள் – கிட்:15 49/1
நெருங்கிய உரையினை நினைந்து நேர்கிலன் – யுத்2:16 268/2
நெருங்கிய படைகள் ஆன மீன் குலம் நெரிந்து சிந்த – யுத்2:19 58/3
கல் தடம் திண் தோள் ஆளும் நெருங்கிய கடல்கள் எல்லாம் – யுத்4:37 13/2

TOP


நெருங்கிய-போது (1)

நில் நில் என்று நெருங்கிய-போது அவள் – ஆரண்:14 11/3

TOP


நெருங்கின (4)

நெருங்கின மறைப்ப ஆண்டு ஓர் நீக்கு_இடம் பெறாது விம்மும் – பால:21 17/2
கொடி நெருங்கின தொங்கல் குழீஇயின – அயோ:11 9/1
கார்_இனம் நெருங்கின காலின் கால் வரு – ஆரண்:7 33/2
நிறைந்தன நெடும் குளம் நெருங்கின தரங்கம் – கிட்:10 70/1

TOP


நெருங்கினர் (6)

மண்டல வேந்தர் வந்து நெருங்கினர் மருங்கு மாதோ – பால:14 74/4
நெருங்கினர் நெருங்கி புக்கு நீங்கு-மின் நீங்கு-மின் என்று – பால:21 2/3
நிறைந்த மாந்தர் நெருங்கினர் நெஞ்சினில் – அயோ:11 14/1
பொருந்தினர் நெருங்கினர் களம் பட புடைத்தான் – சுந்:8 24/4
நீங்கினர் நெருங்கினர் முருங்கினர் உலைந்து உலகில் நீளும் மலை-போல் – யுத்3:31 145/1
நெருங்கினர் நெருங்குழி நிருதர் ஓச்சலால் – யுத்4:40 36/3

TOP


நெருங்கினார் (4)

நெறியின் மாக்களும் முந்தி நெருங்கினார் – அயோ:11 13/4
நிலை இலேம் என்று இலங்கை நெருங்கினார் – யுத்1:8 31/4
நெருங்கினார் நெருங்க கண்டும் ஒரு தனி நெஞ்சும் வில்லும் – யுத்2:19 178/2
நீங்கினார் இரு பாலும் நெருங்கினார் – யுத்4:37 23/4

TOP


நெருங்கு (4)

நெருங்கு பூண் முலை நீள் வளை தோளினீர் – பால:14 34/3
நெருங்கு அயில் எயிற்று அனைய செம் மயிரின் நெற்றி – பால:15 25/1
வல்லியங்கள் நெருங்கு மருங்கு எலாம் – பால:16 31/3
நெருங்கு அமர் விளைப்பர் நெடு நாள் என நினைத்தான் – சுந்:2 71/4

TOP


நெருங்குவர் (1)

ஈண்ட யாவரும் நெருங்குவர் என்றனன் இராமன் – அயோ:9 32/4

TOP


நெருங்குழி (1)

நெருங்கினர் நெருங்குழி நிருதர் ஓச்சலால் – யுத்4:40 36/3

TOP


நெருங்குறும் (1)

மீன் நெருங்குறும் வெள்ளம் வெரீஇ பல – கிட்:15 49/3

TOP


நெருநல் (1)

நங்கை இவர் என நெருநல் நடந்தவரோ நாம் என்ன – ஆரண்:6 111/2

TOP


நெருநலினும் (1)

மா மருந்தே நெருநலினும் வந்திலெனோ யான் என்றாள் – ஆரண்:6 110/4

TOP


நெருப்பாய் (1)

நிறத்து கார் அன்ன நெஞ்சினர் நெருப்புக்கு நெருப்பாய்
புறத்தும் பொங்கிய பங்கியர் காலனும் புகழ்வார் – யுத்3:31 6/3,4

TOP


நெருப்பால் (1)

பேன நீர் நெடு நெய் என பெய் கணை நெருப்பால்
கூனை அங்கியின் குண்டம் ஒத்தது கடல் குட்டம் – யுத்1:6 16/3,4

TOP


நெருப்பிடை (4)

உய்த்த உணர்வத்தினன் நெருப்பிடை உயிர்ப்பான் – கிட்:10 83/3
நீரிடை குமிழி ஊட்டும் நெருப்பிடை சுரிக்க நீட்டும் – யுத்1:3 137/4
நீரிடை குவிக்கும் அப்பால் நெருப்பிடை நிமிர வீசும் – யுத்2:16 174/2
நீரில் செல்வது நெருப்பிடை செல்வது நிமிர்ந்த – யுத்4:35 20/2

TOP


நெருப்பிடையும் (1)

எண்ணும் நெடு நீரினும் நெருப்பிடையும் எந்தாய் – யுத்4:36 21/4

TOP


நெருப்பிலே (1)

நீரிலே பட்ட சூழ்ந்த நெருப்பிலே பட்ட நீண்ட – யுத்1:14 38/1

TOP


நெருப்பின் (14)

வீங்கா நின்ற கரு நெருப்பின் இடையே எழுந்த வெண் நெருப்பே – பால:10 76/4
நெரி உறு புருவ செம் கண் அரக்கற்கு நெருப்பின் நாப்பண் – ஆரண்:10 109/3
நினைவுறு மனத்தையும் நெருப்பின் தீய்க்குமால் – ஆரண்:10 130/3
நெய் உறு நெருப்பின் வீங்கி நிமிர்தர உயிர்ப்பு நீள – ஆரண்:14 3/3
ஊழி நெருப்பின் உரு-தனை ஒப்பாள் – ஆரண்:14 45/4
பொன் நெடும் தேரில் போனான் பொருப்பிடை நெருப்பின் பொங்கி – சுந்:8 14/2
நிசாசரன் உரு புணர் நெருப்பின் நீர்மையான் – யுத்1:2 42/4
நீத்த எக்கரின் நிறைந்துள கரும் கடல் நெருப்பின்
வாய்த்த அக்கனை வரி சிலை மலையொடும் வாங்கி – யுத்1:5 64/2,3
நீலன் நின்றவன் நெருப்பின் மகன் திண் – யுத்1:11 26/1
படிந்தனர் பரந்தனர் பரந்தது ஓர் நெருப்பின்
கொடும் சினம் முதிர்ந்தனர் உரத்தின் மிசை குத்த – யுத்1:12 24/1,2
துரந்தனன் நெடும் சரம் நெருப்பின் தோற்றத்த – யுத்2:18 120/1
நிறைந்தன பொறியின் குப்பை நிமிர்ந்தன நெருப்பின் கற்றை – யுத்2:18 196/4
நீரினும் முழக்கினன் நெருப்பின் வெம்மையான் – யுத்3:20 34/2
நெருக்கி நேர்ந்தன நெருப்பு இமை பொடித்தன நெருப்பின்
உருக்கு செம்பு என அம்பரத்து ஓடினது உதிரம் – யுத்4:32 7/3,4

TOP


நெருப்பினான் (1)

நீரினான் நெருப்பினான் பொருப்பினான் இனி – ஆரண்:10 31/3

TOP


நெருப்பினிடை (1)

ஏகாது நிற்றி எனின் யான் நெருப்பினிடை வீழ்வென் என்று முடுகா – ஆரண்:13 67/1

TOP


நெருப்பினுக்கு (1)

நீலனை உலகம் உண்ணும் நெருப்பினுக்கு அரசன் என்றார் – யுத்1:9 75/2

TOP


நெருப்பினும் (1)

நீரின் சாகிலன் நெருப்பினும் சாகிலன் நிமிர்ந்த – யுத்1:3 16/1

TOP


நெருப்பினை (2)

நீரினை கலக்க வேண்டின் நெருப்பினை அவிக்க வேண்டின் – ஆரண்:12 60/2
நினையும் நெஞ்சினை சுடுவது ஓர் நெருப்பினை நிமிர்ந்து – யுத்4:32 5/3

TOP


நெருப்பு (72)

மை வரை நெருப்பு எரிய வந்தது என வந்தாள் – பால:7 28/4
நிறை கடல் முளைத்து என நெருப்பு எழ விழித்தாள் – பால:7 30/4
நெஞ்சினர் ஈசன் கண்ணில் நெருப்பு உறா அனங்கன் அன்னார் – பால:10 20/2
நினைத்தனன் இருந்தனன் நெருப்பு உண்டான் என – அயோ:11 59/2
நெய் கொள் நீர் உண்டு நெருப்பு உண்டு நீண்டு மை நிறைந்த – அயோ-மிகை:10 1/1
நெருப்பு அடியில் பொடி சிதற நிறைந்த மத திசை யானை – ஆரண்:6 97/3
நெருப்பு எழ விழித்து வாய் மடித்து நிற்கின்றார் – ஆரண்:10 27/4
நீரொடு நெருப்பு கான்ற நிரை நெடும் கண்கள் எல்லாம் – ஆரண்:10 65/4
நீள் அரத்தங்கள் சிந்தி நெருப்பு உக நோக்கும் நீரான் – ஆரண்:10 164/2
நில் நில் என்று இடித்த சொல்லன் நெருப்பு இடை பரப்பும் கண்ணன் – ஆரண்:13 1/2
வாள் தாரை நெருப்பு உக வாய் மடியா – ஆரண்:13 17/2
உயிர்ப்பின் நெருப்பு உமிழ்கின்றனள் ஒன்ற – ஆரண்:14 43/1
நிறை பெற்று ஆவி நெருப்பு உயிர்க்கும் வாள் – கிட்:16 50/3
நீசன் அ அரக்கன் சீற்றம் நெருப்புக்கும் நெருப்பு நீங்கள் – கிட்:16 59/3
நீ தா தருகிற்றிலையேல் நெருப்பு ஆதி என்னா – சுந்:4 85/3
நெரிய மாடம் நெருப்பு எழ நீறு எழ – சுந்:6 39/3
நீர் இடு துகிலர் அச்ச நெருப்பு இடு நெஞ்சர் நெக்கு – சுந்:6 55/1
நிறம் செருக்குற வாய்-தொறும் நெருப்பு உமிழ்கின்றான் – சுந்:7 57/4
நிருதியின் பிறந்த வீரர் நெருப்பு இடை பரப்பும் கண்ணர் – சுந்:8 12/3
விரிந்தன பொறி குலம் நெருப்பு என வெகுண்டு ஆண்டு – சுந்:8 23/3
நன்று நன்று உன் கருணை என்னா நெருப்பு நக நக்கான் – சுந்:8 44/1
நீர் உக குருதி சிந்த நெருப்பு உக உயிர்த்து நின்றான் – சுந்:11 20/4
நிலவு இலங்கிய துகிலினை நெருப்பு உண நிருதர் – சுந்:13 20/1
நின்று வெந்து மா நீறு எழுகின்றது நெருப்பு
தின்று தேக்கிடுகின்றது தேவர்கள் சிரிப்பார் – சுந்:13 40/2,3
நீண்ட வாள் அரக்கரோடு நிகழ்ந்ததும் நெருப்பு சிந்தி – சுந்:14 9/3
வெட்டும் என்றனர் விழி வழி நெருப்பு உக விறலோர் – சுந்-மிகை:7 9/2
நெருக்கி மீமிசை ஓங்கு நெருப்பு அழல் – சுந்-மிகை:13 6/1
இழுது நெய் சொரிந்திட்டனர் நெருப்பு எழுந்திட்டது விசும்பு எட்ட – யுத்1:3 85/2
நினைந்த மாத்திரத்து எய்தின நொய்தினில் நெருப்பு உகு பகு வாயால் – யுத்1:3 88/2
நீறு மீச்செல நெருப்பு எழ பொருப்பு எலாம் எரிய – யுத்1:6 21/1
வெய்ய வல் நெருப்பு இடைஇடை பொறித்து எழ வெறி நீர் – யுத்1:6 29/3
நீரை உண்பது நெருப்பு எனும் அ பொருள் நிறுத்தான் – யுத்1:6 31/4
நீரிடை புகும் அதின் நெருப்பு நன்று எனா – யுத்1:6 45/3
ஓடி உற்றது நெருப்பு உவரி நீர் எலாம் – யுத்1:6 51/4
நெருப்பு உற பொங்கும் வெம் பால் நீர் உற்றது அன்ன நீரான் – யுத்1:7 11/4
ஆருடை நெருப்பு என வருணன் அஞ்சினான் – யுத்1:8 11/4
குன்றுகள் குரக்கு வீரர் குவித்தன நெருப்பு கோப்ப – யுத்1:8 22/2
நின்றவன்-தன்னை அன்னான் நெருப்பு எழ நிமிர பார்த்து இங்கு – யுத்1:14 20/1
நெருப்பு என கனகன் சீறி நிலம் முதல் புவனம் அஞ்ச – யுத்1-மிகை:3 26/1
எரி நெருப்பு என்ன பொங்கி இராவணன் என்னும் மேலோன் – யுத்1-மிகை:13 3/1
நெரிய ஊழி நெருப்பு என வீசினான் – யுத்2:15 60/4
வெவ் விழி நெருப்பு உக வில்லின் நாணினை – யுத்2:15 123/2
நீந்த_அரு நெருப்பு சிந்தி நிமிர்தலும் நிருதர்க்கும் எல்லாம் – யுத்2:15 128/3
நில்லாய் என நிகழ்த்தா நெடு நெருப்பு ஆம் என உயிர்ப்பான் – யுத்2:15 163/4
நின் உரைக்கு உரை வேறு உண்டோ நெருப்பு உரைத்தாலும் நீண்ட – யுத்2:16 32/3
நீலன் மேல் நிமிர்ந்தது ஆங்கு ஓர் நெருப்பு என திரிந்து விட்டான் – யுத்2:16 179/3
நின்றவன்-தன்னை அன்னான் நெருப்பு எழ நிமிர நோக்கி – யுத்2:16 186/1
நெருப்பு உகும் கண்கள் இழந்தன நெடும் கரம் இழந்த – யுத்2:16 210/2
நின்றான் நெடிது உன்னி முனிந்து நெருப்பு உயிர்ப்பான் – யுத்2:19 7/4
வாயிடை நெருப்பு கால உடல் நெடும் குருதி வார – யுத்2:19 121/1
தேறினார் கண் நெருப்பு உக சீறினார் – யுத்2:19 145/1
மேல் நிமிர்ந்து நெருப்பு உக வீசினான் – யுத்2:19 147/4
ஒத்தன நெருப்பு வீசும் உரும் என ஒருங்க உய்த்தார் – யுத்2:19 177/2
நீறது ஆக்குவென் என்று நெருப்பு எழ – யுத்2-மிகை:15 12/3
மனம் நெருப்பு எழ கொதித்து ஒரு மனிதன் என் வலியை – யுத்2-மிகை:15 31/2
நேர் எதிர்ந்தனர் நெருப்பு உடை வேள்வியின் பகையும் – யுத்3:20 50/2
போயின திசைகள் எங்கும் புகையொடு நெருப்பு போர்ப்ப – யுத்3:21 25/1
நெய் உற கொளுத்தப்பட்ட நெருப்பு என பொருப்பின் ஓங்கும் – யுத்3:22 145/1
நின்-மின்கள் நின்-மின் என்னா நெருப்பு எழ விழித்து நீண்ட – யுத்3:27 85/1
நீர் ஒத்தன நெருப்பு ஒத்தன பொருப்பு ஒத்தன நிமிரும் – யுத்3:27 114/1
உரும் ஏறு வந்து எதிர்த்தால் அதன் எதிரே நெருப்பு உய்த்தால் – யுத்3:27 137/1
நேமியும் குலிச வேலும் நெற்றியின் நெருப்பு கண்ணான் – யுத்3:28 52/1
நீர் உளதனையும் சூழ்ந்த நெருப்பு உளதனையும் நீண்ட – யுத்3:29 56/1
நீர் எரிந்த வண்ணமே நெருப்பு எரிந்த நீள் நெடும் – யுத்3:31 91/3
போந்து உருத்தது நெருப்பு அனைய போர் கணை – யுத்3:31 180/4
நெருக்கி நேர்ந்தன நெருப்பு இமை பொடித்தன நெருப்பின் – யுத்4:32 7/3
ஊட்டு அரக்கு அனைய செம் கண் நெருப்பு உக உயிர்ப்பு வீங்க – யுத்4:34 11/3
நெக்க மேகத்து உதிக்கும் நெருப்பு என – யுத்4:37 43/2
நெக்கிலா மலைகளும் நெருப்பு சிந்தலின் – யுத்4:37 65/2
எல் உண்டாகின் நெருப்பு உண்டு எனும் இது ஒர் – யுத்4:37 184/1
நெருப்பு உலக்க வரும் நெடும் கப்பணம் – யுத்4:37 188/2
நின்ற வாரிதியை முன்பு நெருப்பு எழ கடைந்த-போது அங்கு – யுத்4-மிகை:41 124/1

TOP


நெருப்புக்கு (1)

நிறத்து கார் அன்ன நெஞ்சினர் நெருப்புக்கு நெருப்பாய் – யுத்3:31 6/3

TOP


நெருப்புக்கும் (1)

நீசன் அ அரக்கன் சீற்றம் நெருப்புக்கும் நெருப்பு நீங்கள் – கிட்:16 59/3

TOP


நெருப்பும் (4)

நிலனும் நீரும் மாய் நெருப்பும் காற்றும் என்று – கிட்:3 39/1
நீரும் நீர் தரு நெருப்பும் வன் காற்றும் கீழ் நிவந்த – கிட்:7 64/3
நீரும் வையமும் நெருப்பும் மேல் நிமிர் நெடும் காலும் – சுந்:2 18/1
நின்றன எல்லாம் பெய்தால் உடன் நுங்கு நெருப்பும் காண்டும் – யுத்4:34 15/2

TOP


நெருப்புற்ற (1)

தண் தாமரை பூ நெருப்புற்ற தன்மை உற்றாள் தரியாதாள் – யுத்3:23 4/3

TOP


நெருப்புற (1)

தெறு சினத்தவர்கள் முப்புரம் நெருப்புற உருத்து எய்த அம்பும் – யுத்1:2 87/3

TOP


நெருப்பே (1)

வீங்கா நின்ற கரு நெருப்பின் இடையே எழுந்த வெண் நெருப்பே – பால:10 76/4

TOP


நெருப்பை (4)

உண்ட நெருப்பை
கண்டனர் பற்றி – சுந்:13 41/1,2
நெருப்பை வென்றவன் நிகும்பன் என்று உளன் ஒரு நெடியோன் – யுத்1:5 34/4
நின்று நின்று உயிர்த்து நெஞ்சம் வெதும்பினாள் நெருப்பை மீள – யுத்2:17 29/3
நெருப்பை உற்றது ஓர் இரும்பு கூடம் உற நீறு பட்டது நிகர்த்ததால் – யுத்2:19 80/4

TOP


நெருப்பையும் (1)

நெருப்பையும் இகழ்ந்தால் அது நீதியோ – யுத்2:15 92/4

TOP


நெருப்பையே (1)

நெருப்பையே விளைத்த போல நெஞ்சமும் மறுக கேட்டு – கிட்:16 16/3

TOP


நெருப்பொடு (5)

திக்கொடு பொருப்பு உற நெருப்பொடு திரிந்தான் – யுத்1:12 13/4
நீலம் கொள் கடலும் ஓட நெருப்பொடு காலும் ஓட – யுத்2:16 157/3
நிற கொடும் கணை நெருப்பொடு நிகர்வன நிமிர – யுத்2:16 219/2
நீரிடை அழுந்தி பின்னும் நெருப்பொடு நிமிர வந்தான் – யுத்2:18 233/2
நீரிடை விழுந்தது நெருப்பொடு அன்று போய் – யுத்4:37 149/4

TOP


நெருப்பொடும் (1)

பண்ணை வெம் புனல் பட பட நெருப்பொடும் பற்றி – யுத்1:6 28/2

TOP


நெருப்போடு (1)

நிருமியா விட்ட நெடும் கணை பாய்தலின் நெருப்போடு
உருமு வீழ்ந்து என சென்றன கடல் துளி உம்பர் – யுத்1:6 18/3,4

TOP


நெல் (11)

குறிகொளும் போத்தின் கொல்வார் கொன்ற நெல் குவைகள் செய்வார் – பால:2 20/2
நெல் மலை அல்லன நிரை வரு தரளம் – பால:2 47/1
நெல் தொடுத்து நெரிந்த புருவத்தான் – அயோ:8 5/4
கான்ற நெல் தழை கற்றையும் கற்பகம் – அயோ:14 15/3
நெல் வாலும் அறாத நிறம் பிறழா – ஆரண்:2 13/3
நெல் எலாம் சுரந்து அளிக்கும் நீர் நாட கேள் என்று நிருதி கூறும் – ஆரண்:6 130/4
நெல் ஒக்கும் புல் என்றாலும் நேர் உரைத்து ஆகவற்றோ – ஆரண்:10 74/4
நெல் கிழிய நெல் பொதி நிரம்பின நிரம்பா – கிட்:10 73/1
நெல் கிழிய நெல் பொதி நிரம்பின நிரம்பா – கிட்:10 73/1
சினை வரால் பகழி ஆவம் நெல் சினை என்னும் செப்பம் – கிட்:13 35/3
நெல் அறுக்கும் திரு நாடன் நெடும் சரம் என்றால் எவர்க்கும் நிற்கலாமோ – யுத்3:31 100/4

TOP


நெல்லி (8)

சுரதலம் உற்று ஒளிர் நெல்லி கடுப்ப – பால:5 116/1
கயல் கடல் சூழ் உலகு எல்லாம் கை_நெல்லி கனி ஆக்கி – பால:12 12/1
கை உறை நெல்லி தன்மையின் எல்லாம் கரை கண்டாம் – கிட்:17 1/2
கை உறு நெல்லி அம் கனியின் காண்டியால் – சுந்:4 25/3
கைத்து ஒன்று நெல்லி அம் கனியின் காண்டியால் – யுத்1:3 58/4
கைத்தலை நெல்லி போல காட்டிலேன் கழிந்தும் இல்லேன் – யுத்2:19 212/2
அங்கையின் நெல்லி போல் அனைத்தும் நோக்கினும் – யுத்4:40 63/3
கையுறு நெல்லி அம் கனியின் காட்டும் என் – யுத்4:40 80/2

TOP


நெல்லியங்கனியின் (1)

கைம் நிலை நெல்லியங்கனியின் காட்டுகேன் – சுந்:5 70/3

TOP


நெல்லின் (1)

இடறிய பரம்பில் காந்தும் இன மணி தொகையும் நெல்லின்
மிடை பசும் கதிரும் மீனும் மென் தழை கரும்பும் வண்டும் – பால:2 7/2,3

TOP


நெல்லினால் (1)

நெல்லினால் அலக்கும் காலும் நிரப்பினான் தருப்பை என்னும் – யுத்1:9 16/3

TOP


நெல்லினும் (1)

தார் துறந்தன தண் தலை நெல்லினும்
நீர் துறந்தன தாமரை நீத்து என – அயோ:11 18/2,3

TOP


நெளித்த (1)

நிலம் புக மிதித்தனள் நெளித்த குழி வேலை – பால:7 29/2

TOP


நெளித்தனள் (1)

நீர் உடை ஆடையாளும் நெளித்தனள் முதுகை என்றால் – பால:14 80/3

TOP


நெளித்தான் (2)

நிலை தளர்ந்திட அனந்தனும் கீழுற நெளித்தான் – பால-மிகை:9 21/4
சேடனும் வெருக்கொடு சிர தொகை நெளித்தான்
ஆடின குல கிரி அருக்கனும் வெயர்த்தான் – ஆரண்:10 46/2,3

TOP


நெளிந்தனரால் (1)

நின்றான் இமையோர்கள் நெளிந்தனரால் – யுத்2:18 19/4

TOP


நெளிந்தார் (1)

நின்றார்கள் தடுப்பவர் இன்மை நெளிந்தார்
பின்றாதவர் பின்றி இரிந்து பிரிந்தார் – யுத்2:18 250/1,2

TOP


நெளிந்து (3)

நிரைத்த வார் முரசும் நெளிந்து எங்கணும் – பால:14 44/2
நெளிந்து உறை புழுவை நீக்கி நறவு உண்டு நிறைகின்றேனால் – கிட்:11 90/3
நின்றன இல்லை எல்லாம் கிடந்தன நெளிந்து பார் மேல் – யுத்2:15 154/4

TOP


நெளிப்பது (1)

இம்பர் ஞாலத்தை நெளிப்பது மாருதி எடுத்தான் – யுத்3:22 111/4

TOP


நெளிப்பு (1)

நிலை நிலாது முதுகை நெளிப்பு உற – ஆரண்:7 29/2

TOP


நெளிய (3)

நெறிகளும் புதைய பண்டி நிறைத்து மண் நெளிய ஊர்வார் – பால:2 20/4
அனைவரும் அமரின் உயர்ந்தார் அகலிடம் நெளிய நடந்தார் – சுந்:7 15/2
அனைய படை நெளிய அமரர் சொரி மலர்கள் – யுத்3:31 157/3

TOP


நெளிவு (1)

நெரிந்து பார்_மகள் நெளிவு உற வனம் முற்றும் நிறைய – ஆரண்:7 85/3

TOP


நெற்றி (29)

நின்றனவும் திரிந்தன மேல் நிவந்த கொழும் கடை புருவம் நெற்றி முற்ற – பால:6 14/3
நீள் இரும் களங்கம் நீக்கி நிரை மணி மாட நெற்றி
சாளரம்-தோறும் தோன்றும் சந்திர உதயம் கண்டார் – பால:10 14/3,4
நெருங்கு அயில் எயிற்று அனைய செம் மயிரின் நெற்றி
பொரும் குலிகம் அப்பியன போர் மணிகள் ஆர்ப்ப – பால:15 25/1,2
வில் தங்கு புருவம் நெற்றி வெயர் வர பசலை விம்மி – பால:21 13/1
நிழல் பொலி கணிச்சி மணி நெற்றி உமிழ் செம் கண் – ஆரண்:3 41/3
நீளுறு மேருவின் நெற்றி முற்றிய – ஆரண்:4 7/3
நெற்றி பிறையாள் முனம் நின்றிடலும் – ஆரண்:11 48/1
நகை எரி கற்றை நெற்றி நாவி தோய்ந்து அனைய ஓதி – சுந்:2 179/1
அவிர் மதி நெற்றி ஆக அந்தி வான் ஒக்கின்றாரும் – சுந்:2 180/4
பெரு நாள் நிற்பின் அவன் நெற்றி பெற்றித்து ஆக பெறும் மன்னோ – சுந்:4 56/4
உரும் ஒத்த முழக்கின் செம் கண் வெள் எயிற்று ஓடை நெற்றி
பருமித்த கிரியின் தோன்றும் வேழமும் பதுமத்து அண்ணல் – சுந்:8 4/1,2
நின்ற வன் திசை நெடும் களி யானையின் நெற்றி
மின் திணிந்தன ஓடையின் வீர பட்டத்தர் – சுந்:9 18/3,4
கொற்றவன் நெற்றி கண்ணின் வன்னியும் குளிர்ந்த அன்றே – சுந்:12 124/4
நின்றனன் நீலன் என்பான் குண திசை வாயில் நெற்றி – யுத்1:13 6/4
நெற்றி மேலும் நெடும் கரத்து எற்றலும் – யுத்2:15 78/3
நெற்றி மேல் மற்று அ நீலன் நெடும் கையால் – யுத்2:15 88/3
கூழையின் நெற்றி நின்றானை கூடினான் – யுத்2:15 118/4
சூழியில் பட்ட நெற்றி களிற்றொடும் துரந்த தேரின் – யுத்2:16 172/3
பறித்து அவன் நெற்றி முற்ற பரப்பிடை பாகம் உள்ளே – யுத்2:16 192/3
முளை பிறை நெற்றி வான மடந்தையர் முன்னும் பின்னும் – யுத்2:17 6/3
நேமியின் விசையின் செல்வான் நிடதத்தின் நெற்றி உற்றான் – யுத்3:24 46/4
சிலை நிகர் புருவம் நெற்றி குனித்தன விளர்த்த செ வாய் – யுத்3:25 7/4
நிலையின் மாதிரத்து நின்ற யானையும் நெற்றி கண்ணன் – யுத்3:29 35/1
தூசியொடு நெற்றி இரு கையினொடு பேர் அணி கடை குழை தொகுத்து – யுத்3:31 139/1
பொன்னின் ஓடை மின் பிறழ் நெற்றி புகர் வேழம் – யுத்4:33 11/1
பிறை கொழுந்து அனைய நெற்றி பெய் வளை மகளிர் மெய்யை – யுத்4:42 9/3
நெற்றி விழியான் அயன் நிறைந்த மறையாளர் – யுத்4-மிகை:37 17/1
உள்ளும் நெற்றி உடைப்பளவில் புகும் – யுத்4-மிகை:41 184/3
பட்டம் வைத்து அமைந்த நெற்றி பகட்டினர் பைம்பொன் தேரர் – யுத்4-மிகை:42 4/2

TOP


நெற்றி-மேல் (1)

நெற்றி-மேல் ஒரு நூறு நெடும் கணை – யுத்2:19 125/1

TOP


நெற்றி-மேலும் (2)

அங்கதன் நெற்றி-மேலும் தோளினும் ஆகத்துள்ளும் – யுத்2:18 198/1
நெற்றி-மேலும் உயர் தோளின்-மேலும் நெடு மார்பின்-மேலும் நிமிர் தாளினும் – யுத்2:19 86/1

TOP


நெற்றிய (1)

பிறை பற்றிய எனும் நெற்றிய பிழை அற்றன பிறழ – யுத்2:18 141/1

TOP


நெற்றியர் (2)

நீடிய உயிர்ப்பினர் நெரிந்த நெற்றியர்
தோடு அவிழ் கோதையும் துறந்த கூந்தலர் – பால:14 21/2,3
நிழல் உறு பூணினர் நெறித்த நெற்றியர்
அழல் உறு குஞ்சியர் அமரை வேட்டு உவந்து – ஆரண்:7 43/2,3

TOP


நெற்றியாக (1)

நெய் சுடர் விளக்கின் தோன்றும் நெற்றியே நெற்றியாக
மொய் மயிர் சேனை பொங்க முரண் அயில் உகிர்வாள் மொய்த்த – சுந்:8 21/2,3

TOP


நெற்றியால் (1)

தாழும் மா மழை தவழும் நெற்றியால்
சூழி யானை போல் தோன்றும் மால் வரை – பால:6 24/1,2

TOP


நெற்றியாள் (1)

வகிர் மதி நெற்றியாள் மழை கண் ஆலி வந்து – பால:19 44/2

TOP


நெற்றியான் (1)

நெரிந்தது அன்ன புருவத்து நெற்றியான்
சொரிந்த சோரி தன் வாய் வர தூங்குவான் – யுத்2:16 57/3,4

TOP


நெற்றியான்-தன் (1)

விழி தரும் நெற்றியான்-தன் வெள்ளி வெற்பு எடுத்த தோட்கு – ஆரண்:12 83/3

TOP


நெற்றியில் (9)

நீட்டினன் தேவர்_கோன் கை நெற்றியில் கண்ணன் வெற்றி – பால:24 30/2
கண்ணின் கடை தீ உக நெற்றியில் கற்றை நாற – அயோ:4 112/1
பட்டம் நெற்றியில் சுற்றிய போல்வன பாராய் – அயோ:10 8/4
வயிற்றிடை வாயினர் வளைந்த நெற்றியில்
குயிற்றிய விழியினர் கொடிய நோக்கினர் – சுந்-மிகை:3 10/1,2
எரிந்த வெம் கணை நெற்றியில் படு-தொறும் யானை – யுத்2:16 215/1
நெற்றியில் நின்று ஒளி நெடிது இமைப்பன – யுத்2:16 285/1
நெற்றியில் திலதமாக இட்டனன் நிகர்_இலாதான் – யுத்2-மிகை:16 24/4
நீறு எழ பிசைந்தே இட்டான் நெற்றியில் என்ன சொன்னார் – யுத்4-மிகை:41 8/4
நீர் எழ பிசைந்து இட்டனன் நெற்றியில் என்றார் – யுத்4-மிகை:41 23/4

TOP


நெற்றியின் (10)

கும்பம் உற்ற உயர் நெற்றியின் விசித்து ஒளி குலாம் – ஆரண்:1 12/2
நெடிய வன் கட கரி புரண்ட நெற்றியின்
இடியொடு முறிந்து வீழ் சிகரம் என்னவே – ஆரண்:7 116/3,4
வீர சூடிகை நெற்றியின் அயல் இட்டு விசித்தார் – சுந்:9 17/4
நெற்றியின் அரக்கர்_பதி செல்ல நெறி நல் நூல் – யுத்1:9 5/1
நின்று மேரு நெடு மதில் நெற்றியின்
வென்றி வானர வீரர் விசைத்த கல் – யுத்2:15 23/1,2
சேட்டு அகல் நெற்றியின் இரண்டு சேர்த்தினான் – யுத்2:16 282/4
நெற்றியின் நெடும் கணை ஒளிர நின்றவன் – யுத்2:16 283/2
நெற்றியின் தலை இரண்டு மார்பிடை ஓர் அஞ்சு நஞ்சு என நிறுத்தினான் – யுத்2:19 71/3
நேமியும் குலிச வேலும் நெற்றியின் நெருப்பு கண்ணான் – யுத்3:28 52/1
நெற்றியின் அழலும் செம் கண் நீறு அணி கடவுள் நீடு – யுத்4:41 23/1

TOP


நெற்றியினை (1)

நெரிந்த புருவங்கள் நெடு நெற்றியினை முற்ற – ஆரண்:10 47/3

TOP


நெற்றியும் (2)

தூசியும் இரண்டு கையும் நெற்றியும் சுருண்டு நீர்-மேல் – யுத்2:18 209/3
பத்து நெற்றியும் சுற்றிய பேர் எழில் படைக்க – யுத்4:35 14/4

TOP


நெற்றியே (1)

நெய் சுடர் விளக்கின் தோன்றும் நெற்றியே நெற்றியாக – சுந்:8 21/2

TOP


நெறி (225)

மானம் நேர்ந்து அறம் நோக்கி மனு நெறி
போன தண் குடை வேந்தன் புகழ் என – பால:1 5/1,2
குற்ற பாகு கொழிப்பன கோள் நெறி
கற்றிலாத கரும் கண் நுளைச்சியர் – பால:2 30/1,2
நெறி கடந்து பரந்தன நீத்தமே – பால:2 40/1
நூல் நெறி நடக்கும் செவ்வையின் யார்க்கும் நோக்க_அரும் காவலின் வலியின் – பால:3 10/2
நல் நெறி விலக்கும் பொறி என எறியும் கராத்தது நவிலல் உற்றது நாம் – பால:3 13/4
அம்ம ஈது இது என அகலும் நீள் நெறி
செம்மை சேர் முனிவரன் தொடர சென்றனர் – பால:5 42/2,3
ஏகி அரு நெறி நீங்கி உரோமபதன் திருநாட்டை எதிர்ந்தான் அன்றே – பால:5 55/4
சென்று வந்து எதிர் தொழும் செம் நெறி செல்வரோடு – பால:7 4/2
முன்னிய நல் நெறி நூலவர் முன்வந்து – பால:8 18/2
இயற்கை நெறி முறையாலே இந்திரற்கும் இடர் இயற்றி – பால:12 12/2
நினைந்த முனி பகர்ந்த எலாம் நெறி உன்னி அறிவனும் தன் – பால:13 25/1
தேர்கிலான் நெறி அந்தரில் சென்று ஒரு – பால:14 30/3
அம்மையினொடு இம்மையை அறிந்து நெறி செல்லும் – பால:15 21/3
துன்றி நெறி பங்கிகள் துளங்க அழலோடும் – பால:15 24/1
ஒக்க நெறி உய்ப்பவர் உரைத்த குறி கொள்ளா – பால:15 26/1
கடை உற நல் நெறி காண்கிலாதவர்க்கு – பால:19 67/1
அடா நெறி அறைதல்செல்லா அரு மறை அறைந்த நீதி – பால:20 1/1
விடா நெறி புலமை செங்கோல் வெண்குடை வேந்தர்_வேந்தன் – பால:20 1/2
ஏ வரும் சிலையினான் எதிர் வரும் நெறி எலாம் – பால:20 12/2
அருளான் நெறி ஓடும் அவாவதுவோ – பால:23 9/2
நினையாய் ஒரு கால் நெடிதோ நெறி தான் – பால:23 16/1
தோய்ந்த நூல் மார்பினர் சுற்ற தொல் நெறி
வாய்ந்த நல் வேள்விக்கு வசிட்டன் மை அற – பால:23 83/2,3
பண்டு உள மறை நெறி பரவி செய்தனன் – பால:23 84/4
ஆனா மறை நெறி ஆசிகள் முனி கோசிகன் அருளி – பால:24 1/3
மாகம் மணி அணி தேரொடு நின்றான் நெறி வந்தான் – பால:24 5/4
நின்றே நெறி உணர்வான் ஒரு நினைவாளனை அழையா – பால:24 6/1
சமைய பெரிது உடையான் நெறி தள்ளுற்று இடை தளரும் – பால:24 14/2
நீதி அனுபோக நெறி நின்று நெடுநாள் அதின் இறந்து சகதண்டம் முழுதுக்கு – பால-மிகை:0 37/2
வான் வளம் சுரக்க நீதி மனு நெறி முறை எ நாளும் – பால-மிகை:0 41/1
அரு மறை நெறி வழி அரசனும் அன்ன – பால-மிகை:5 16/1
நின்ற பேர் இருளினை நீக்கி நீள் நெறி
சென்று மீளா குறி சேர சேர்த்திடு – பால-மிகை:23 4/2,3
உய்யல் ஆவது ஓர் நெறி புக உதவிட வேண்டும் – அயோ:1 61/4
நிருபர் கேண்-மின்கள் இராமற்கு நெறி முறைமையினால் – அயோ:1 73/3
நினையும் நீதி நெறி கடவான் எனில் – அயோ:2 26/3
நீதி அல்லவும் நெறி முறை அல்லவும் நினைந்தாய் – அயோ:2 74/3
நாயகன் எனை நல் நெறி உய்ப்பதற்கு – அயோ:4 6/3
நிரை ஆர் கலையின் கடலே நெறி ஆர் மறையின் நிலையே – அயோ:4 32/2
வளையா வரும் நல் நெறி நின் அறிவு ஆகும் அன்றே – அயோ:4 125/2
தோன்றா நெறி வாழ் துணை தம்முனை போர் தொலைத்தோ – அயோ:4 134/2
நிறை மக உடையவர் நெறி செல் ஐம்பொறி – அயோ:4 190/1
நெய்ம் மறந்தன நெறி அறிஞர் யாவரும் – அயோ:4 205/3
பூட்டினன் புரவி அ புரவி போம் நெறி
காட்டினன் காட்டி தன் கல்வி மாட்சியால் – அயோ:5 46/2,3
நெறி இரும் கூந்தல் நங்கை சீறடி நீர் கொப்பூழின் – அயோ:6 5/2
வேறு சென்ற நெறி காணார் விம்மாநின்ற உவகையராய் – அயோ:6 35/2
சித்திர கூடத்தின் செல் நெறி பகர் என்ன – அயோ:8 35/2
நெறி இடு நெறி வல்லேன் நேடினென் வழுவாமல் – அயோ:8 36/1
நெறி இடு நெறி வல்லேன் நேடினென் வழுவாமல் – அயோ:8 36/1
ஏயின செய வல்லேன் இருளினும் நெறி செல்வேன் – அயோ:8 37/4
செல்லுவென் நெறி தூரம் செறி புனல் தர வல்லேன் – அயோ:8 38/2
திணி மரம் நிறை கானில் சேணுறு நெறி சென்றார் – அயோ:8 44/4
மூடிய களி மன்ன முடுகின நெறி காணா – அயோ:9 13/2
பொன் திணி திரள் தோளான் போயினன் நெறி போதும் – அயோ:9 19/2
உடையினன் மயிர் நாலும் உருவினன் நெறி பேணும் – அயோ:9 21/3
புனையும் வற்கலை பொற்பினர் நெடு நெறி போனார் – அயோ:9 38/2
நினையும் தேவர்க்கும் நமக்கும் ஒத்து ஒரு நெறி நின்ற – அயோ:10 1/1
கடுவன் மா தவர்க்கு அரு நெறி காட்டுவ காணாய் – அயோ:10 30/4
கூறின நெறி முறை குயிற்றி குங்கும – அயோ:10 46/2
தேவி நீத்து அரும் சேண் நெறி சென்றிட – அயோ:11 26/3
மனக்கு உறு நெறி செலும் வள்ளியோய் மறந்து – அயோ:11 48/3
உனக்கு உறு நெறி செலல் ஒழுக்கின்-பாலதோ – அயோ:11 48/4
அழைத்தவன் அற நெறி அந்தணாளரில் – அயோ:11 98/2
அஃகல்_இல் அற நெறி ஆக்கியோன் பொருள் – அயோ:11 104/3
பழி வரு நெறி படர் பதகன் ஆக யான் – அயோ:11 105/4
நின்று நான்மறை நெறி செய் நீர்மையான் – அயோ:11 130/4
கடை வரும் தீ நெறி கலியின் ஆட்சியோ – அயோ:12 15/4
நல் நெறி என்னினும் நான் இ நானில – அயோ:12 17/1
தொல் நெறி முறைமையின் சூட்டி காண்டிரால் – அயோ:12 17/4
நிலை பெற நிலை நெறி நிறுத்தலால் நெடு – அயோ:12 44/2
ஈண்டிய நெறி என தானும் ஏகினான் – அயோ:12 58/2
நின் காணும் உள்ளத்தான் நெறி எதிர் நின்றனன் என்றான் – அயோ:13 26/4
கண்டு உணர்ந்து பெயர்கின்றேன் கா-மின்கள் நெறி என்னா – அயோ:13 31/3
நெடும் சுவர் கொடியும் யாவும் நெறி வரு முறையின் நீக்கி – அயோ:13 52/2
நிறைந்தாளை உரை என்ன நெறி திறம்பா தன் மெய்யை நிற்பது ஆக்கி – அயோ:13 67/2
பூட்டினை ஆதலின் பொரு இல் நல் நெறி
காட்டினை நன்று என கங்கர் கூறினர் – அயோ-மிகை:1 14/3,4
நெறி பெறாமை அரிதினின் நீங்குவான் – அயோ-மிகை:4 12/4
ஏக நின்ற நெறி எல்லை கடிது ஏறி இனிதின் – ஆரண்:1 41/1
நீ ஆதி முதல் தாதை நெறி முறையால் ஈன்று எடுத்த – ஆரண்:1 52/3
தந்தான் உறையும் நெறி தந்தனனால் – ஆரண்:2 16/2
மறுகா நெறி எய்துவென் வான் உடையாய் – ஆரண்:2 20/4
நீந்த அரிய நெடும் கருணைக்கு எல்லாம் நிலயமே வேதம் நெறி முறையின் நேடி – ஆரண்:2 27/2
போதலை மருவினன் ஒரு நெறி புகலா – ஆரண்:2 42/3
போவது கருதும் அ அரு நெறி புக்கான் – ஆரண்:2 43/4
நெருக்கவும் யாம் படர் நெறி அலா நெறி – ஆரண்:3 12/3
நெருக்கவும் யாம் படர் நெறி அலா நெறி
துரக்கவும் அரும் தவ துறையுள் நீங்கினேம் – ஆரண்:3 12/3,4
சொல்லிய அற நெறி துறையும் நீங்கினெம் – ஆரண்:3 13/3
அறம் தவா நெறி அந்தணர் தன்மையை – ஆரண்:3 19/1
படரும் சில் நெறி பைப்பய நீங்கினார் – ஆரண்:3 27/2
ஏகு நெறி யாது என மிதித்து அடியின் ஏறி – ஆரண்:3 39/2
அந்தணர் அறத்தின் நெறி நின்றனர்கள் ஆனா – ஆரண்:3 44/2
நீயும் நீங்குதியோ நெறி நீங்கலாய் – ஆரண்:4 29/4
அவி அக துறைகள் தாங்கி ஐந்திணை நெறி அளாவி – ஆரண்:5 1/2
கடை குழன்று இடை நெறி கரிய குஞ்சியை – ஆரண்:6 16/2
நல் நுதல் மகளிர் சிந்தை நல் நெறி பால அல்ல – ஆரண்:6 37/2
நெறி தாரை செல்லாத நிருதர் எதிர் நில்லாதே நெடிய தேவர் – ஆரண்:6 129/1
நெறி கொள் மா தவர்க்கு முன்னே நேர்ந்தனென் நிருதர் ஆவி – ஆரண்:7 60/1
பிடித்த போது நெறி பிழைத்தோர்க்கு எலாம் – ஆரண்:9 18/3
சேண் உயர் நெறி முறை திறம்பல் இன்றியே – ஆரண்:10 13/1
நின்றவர் இருந்தவரொடு ஓடு நெறி தேட – ஆரண்:10 45/2
ஏறு நெறி அந்தணர் இயம்ப உலகு எல்லாம் – ஆரண்:10 56/2
பறையும் துணை அன்னது பல் நெறி போய் – ஆரண்:11 54/3
சேண் நெறி வந்தது ஓர் வருத்த செய்கையன் – ஆரண்:12 21/2
அனக மா நெறி படர் அடிகள் நும் அலால் – ஆரண்:12 39/1
நினைத்திலிர் அற நெறி நினைக்கிலாதவர் – ஆரண்:12 50/3
தூயவர் அல்லர் சொல்லின் தொல் நெறி தொடர்ந்தோர் என்றாள் – ஆரண்:12 52/2
இயற்கையின் நிற்பது அல்லால் இயற்றல் ஆம் நெறி என் என்றான் – ஆரண்:12 53/4
சொல்லிய அற நெறி தொடர்ந்த தோழமை – ஆரண்:13 49/2
பூமி மேல் அவன் தேர் சென்ற நெடு நெறி போனார் – ஆரண்:13 77/4
நின்று பின்னரும் நெடு நெறி கடந்து உடன் நிமிர – ஆரண்:13 86/1
நெறி கொள் கானகம் மறைதர நிருதர்_கோன் நெஞ்சின் – ஆரண்:13 87/3
பொருது தாதையை இத்தனை நெறி கொடு போனான் – ஆரண்:13 91/3
பாங்கும் நீள் நெறி பார்த்தனளோ எனும் – ஆரண்:14 10/2
நின்றானை கண்டான் நெறி நின்றார் நேர் நின்றான் – ஆரண்:15 49/4
நினைவு அரிது ஆயற்கு ஒத்த நெறி எலாம் நினைந்து சொன்னாள் – ஆரண்:16 6/4
நீடு நீர் முன்னை நூல் நெறி முறையின் நேமி தாள் – கிட்:1 37/2
சோலை ஏய் மலை தழுவு கான நீள் நெறி தொலைய – கிட்:1 42/2
தென் புலத்து அன்றி மீளா நெறி உய்க்கும் தேவரோ-தாம் – கிட்:2 13/2
ஏக வேண்டும் இ நெறி என இனிது கொண்டு ஏகி – கிட்:4 1/1
குரக்கு_இனத்து அரசை கொல்ல மனு நெறி கூறிற்று உண்டோ – கிட்:7 85/2
வீரம் ஆவதும் கல்வியின் மெய் நெறி
வாரம் ஆவதும் மற்று ஒருவன் புணர் – கிட்:7 105/2,3
மணமும் இல்லை மறை நெறி வந்தன – கிட்:7 111/1
கலங்கலா அற நல் நெறி காண்டலின் – கிட்:7 113/2
நின்ற நல் நெறி நீ அறியா நெறி – கிட்:7 117/3
நின்ற நல் நெறி நீ அறியா நெறி
ஒன்றும் இன்மை உன் வாய்மை உணர்த்துமால் – கிட்:7 117/3,4
மக்களும் விலங்கே மனுவின் நெறி
புக்கவேல் அ விலங்கும் புத்தேளிரே – கிட்:7 118/3,4
அறை கழல் இராமன் ஆகி அற நெறி நிறுத்த வந்தது – கிட்:7 137/3
நிற்கின்ற செல்வம் வேண்டி நெறி நின்ற பொருள்கள் எல்லாம் – கிட்:7 138/1
நெறி இகழ்ந்து யான் ஓர் தீமை இழைத்தலால் உணர்ச்சி நீண்டு – கிட்:9 12/2
நெறி பட கண்கள் பொங்கி நீர் வர நெடிது தாழ்ந்து – கிட்:9 25/3
திறத்து உறை நல் நெறி திறம்பல் உண்டு எனின் – கிட்:10 100/3
அ நெறி பருவம் வந்து நணுகிற்று ஆதலால் – கிட்:10 110/2
நீறு சென்று நெடு நெறி நீங்கிட – கிட்:11 10/2
நினையும் வீரன் அ நீள் நெறி நோக்கலன் – கிட்:11 41/3
நீ உடன் கொணருதி நெறி வலோய் என – கிட்:11 117/2
ஈண்டு சேனை பால் எறி கடல் நெறி படர்ந்து என்ன – கிட்:12 31/4
நின்று இனி பல பேசி என்னோ நெறி
சென்று இழைப்பன சிந்தனை செய்க என்றான் – கிட்:13 4/3,4
பேர் இருள் பிழம்பு தோய்த்து நெறி உறீஇ பிறங்கு கற்றை – கிட்:13 59/2
ஐயன் அ கணத்தினில் அகலும் நீள் நெறி
கையினில் தடவி வெம் காலின் ஏகினான் – கிட்:14 28/3,4
செறிந்து சடை உற்றன தலத்தில் நெறி செல்ல – கிட்:14 47/2
நூல்முகம் நுனிந்த நெறி நூறு வர நொய்தா – கிட்:14 56/1
என்றலும் வணங்கி இருள் ஏகும் நெறி எ நாள் – கிட்:14 61/1
மெய் உளது மேல் உலகம் ஏறும் நெறி காணேன் – கிட்:14 63/2
உய்யும் நெறி உண்டு உதவுவீர் எனின் உபாயம் – கிட்:14 63/3
குன்று புரை தோளவர் எழுந்து நெறி கொண்டார் – கிட்:14 70/3
அறம் கொள் சிந்தையார் நெறி செல் ஆய்வினால் – கிட்:15 5/3
விலங்கும் வீடு உறுகின்றன மெய் நெறி
புலன் கொள்வார்கட்கு அனையது பொய்க்குமோ – கிட்:15 36/3,4
மேய செல்வரை மேவினர் மெய் நெறி
நாயகன் தனை நாளும் வணங்கிய – கிட்:15 37/2,3
இன்னல் செய்யும் நெறி அரிது ஏகுவார் – கிட்:15 46/4
நின்று இசைக்கும் நெடு நெறி நீங்கினார் – கிட்:15 53/4
நின் தாதை அன்றேயும் நீயும் பிடித்தாய் நெறி பட்டவாறு இன்று நேர்பட்டது ஆமே – கிட்-மிகை:7 6/4
ஏர் உறு சுயம்பிரபை ஏமை நெறி எய்த – கிட்-மிகை:14 7/3
நீள் வானகத்தினிடை ஏகு நெறி நேரா – சுந்:1 67/2
வந்து ஒத்தும் நிருத மாக்கள் விளம்பின நெறி வழாமை – சுந்:2 104/3
புரியும் நல் நெறி முனிவரும் புலவரும் புகல் இலா பொறைகூர – சுந்:2 191/1
மடியா நெறி வந்து வளம் புகுதும் – சுந்:4 9/3
நின்றவன் நிருதன் அல்லன் நெறி நின்று பொறிகள் ஐந்தும் – சுந்:4 26/2
நடத்தல் அரிது ஆகும் நெறி நாள்கள் சில தாயர்க்கு – சுந்:4 60/1
பூண்டு அதனை நீங்கி நெறி போதலுறு நாளின் – சுந்:4 61/2
நெறி கோடு வடக்கு உறும் நினைப்பினில் நிமிர்ந்தான் – சுந்:6 1/1
தொடர்ந்தன துரந்தன படிந்து நெறி தூர – சுந்:6 18/2
மந்திர கிழவர் மைந்தர் மதி நெறி அமைச்சர் மக்கள் – சுந்:10 10/1
கண்டு போயினை நீள் நெறி காட்டிட – சுந்:12 34/1
திறம் தெரிந்து உலகம் பூண செம் நெறி செலுத்தி தீயோர் – சுந்:12 76/2
தந்தவன் அன்புக்கு ஆன்ற தவ நெறி உணர்ந்து தக்கோய் – சுந்:12 107/2
நெருங்கி நீண்டிடு நெறி குழல் சுறு கொள நீங்கி – சுந்:13 28/3
அ நெறி நெடிது செல்ல அரி_குலத்து அரசனோடும் – சுந்:14 52/1
நல் நெறி குமரர் போக நயந்து உடன் புணர்ந்த சேனை – சுந்:14 52/2
சேண் தவா நெறி செல் பகல் தீங்கு அற – சுந்-மிகை:5 1/1
சால்புற முன்னர் சென்று சரி நெறி துருவி போதி – சுந்-மிகை:14 44/3
பாய்தலும் தகைப்பு இல் தானை படர் நெறி பரந்தது அன்றே – சுந்-மிகை:14 46/4
நின்று இடைவிடாது நெறி சென்று உற நெருக்கி – யுத்1:2 55/2
பெற்றும் இலை யான் நெறி பிறந்தும் இலென் என்றான் – யுத்1:2 60/4
ஆய பெறும் நல் நெறி தம் அறிவு என்று – யுத்1:3 108/1
புல குறி அற நெறி பொருந்த நோக்கினார் – யுத்1:4 40/4
அருள் நெறி எய்தி சென்று அடி வணங்கினான் – யுத்1:4 47/4
தொன் முறை நெறி தெரிந்து அவனும் சொல்லுவான் – யுத்1:4 69/4
நெறி தரு மாருதி என்னும் நேர் இலா – யுத்1:4 83/3
நெறி அலது ஆதலின் நிலைக்கலாமையும் – யுத்1:4 90/2
நிந்தனை நறவமும் நெறி_இல் ஊன்களும் – யுத்1:4 97/1
தருண மங்கையை மீட்பது ஓர் நெறி தருக என்னும் – யுத்1:6 2/1
பொருள் நயந்து நல் நூல் நெறி அடுக்கிய புல்லில் – யுத்1:6 2/2
தீ செலா நெறி பிறிது இன்மையால் திசை – யுத்1:6 36/3
நெற்றியின் அரக்கர்_பதி செல்ல நெறி நல் நூல் – யுத்1:9 5/1
தேயும் நெறி மாடு திரை ஊடு விசை செல்ல – யுத்1:9 8/2
ஓம நெறி வாணர் மறை வாய்மை ஒரு தானே – யுத்1:9 11/1
மதி நெறி அறிவு சான்ற மாலியவான் நல் வாய்மை – யுத்1:9 71/1
பொது நெறி நிலையது ஆக புணர்த்துதல் புலமைத்து என்னா – யுத்1:9 71/2
விதி நெறி நிலையது ஆக விளம்புகின்றோரும் மீண்டு – யுத்1:9 71/3
செது நெறி நிலையினாரே என்பது தெரிய செப்பும் – யுத்1:9 71/4
நல் நெறி அறிஞ நோக்காய் நளி நெடும் தெருவின் நாப்பண் – யுத்1:10 15/1
நெறி புண்டரீகம் அன்ன முகத்தியர்-முன்னே நென்னல் – யுத்1:14 36/2
நனை மலர் கண்கள் நீர் சொரிய நல் நெறி
வினை பயில் வீடணன் விளம்பல் மேயினான் – யுத்1-மிகை:2 22/3,4
நீதியால் வந்தது ஒரு நெடும் தரும நெறி அல்லால் – யுத்2:16 350/1
சாதியால் வந்த சிறு நெறி அறியான் என் தம்பி – யுத்2:16 350/2
சேறு ஆடின சேண் நெறி சென்ற எலாம் – யுத்2:18 24/4
ஈது என்று அறம் மன் நெறி ஆம் என நீ – யுத்2:18 35/2
தூசு வீசினர் நல் நெறி துன்னினார் – யுத்2:19 130/4
நெறி கொளும் கூற்றை நோக்கி ஆர் உயிர் நெடிது நீத்தார் – யுத்2:19 166/4
செம்_புனல் சுவடு நோக்கி இது நெறி என்று தேவர் – யுத்3:21 30/3
நின்னுடை முன்னர் யான் நெறி இல் நீர்மையான் – யுத்3:22 40/1
இரக்கமே முதல் தருமத்தின் நெறி ஒன்றும் இல்லா – யுத்3:22 109/2
நெய் ஆர் ஆடல் கொள்க என்று நிகழ்த்துக என்றான் நெறி இல்லான் – யுத்3:23 1/4
போதா நெறி எம்மொடு போதுறு நாள் – யுத்3:23 19/2
நீ அமா நினையாய் மாள நினைத்தியோ நெறி இலாரால் – யுத்3:23 23/3
பொழுது இறை தாழாது என் சொல் நெறி தர கடிது போதி – யுத்3:24 23/4
கமையுடை முனிவர் மற்றும் அறன் நெறி கலந்தோர் எல்லாம் – யுத்3:24 43/2
நின்றிலென் உடன் நெறி படைக்கு நீதியால் – யுத்3:24 74/1
தரு நெறி தருமமே காட்ட தாழ்க்கிலன் – யுத்3:24 91/2
செருக்கினர் வலியர் ஆகி நெறி நின்றார் சிதைவர் என்றால் – யுத்3:26 65/3
நினைப்பின் முன் அயோத்தி எய்தி வரு நெறி பார்த்து நிற்பென் – யுத்3:26 86/2
வதை தொழில் புரிதி சாப நூல் நெறி மறப்பிலாதாய் – யுத்3:27 6/4
நிலத்து இயல்பு அன்று வானின் நெறி அன்று நீதி அன்று – யுத்3:29 59/1
தொல் நெறி தயிலத்தோணி வளர்த்து-மின் என்ன சொன்னான் – யுத்3:29 61/4
பொதுவுற நோக்கலுற்றான் ஒரு நெறி போக போக – யுத்3:30 8/2
அழித்தும் ஓர் பிறப்பு உறா நெறி சென்று அண்ம யாம் – யுத்3:31 176/3
தமிழ் நெறி வழக்கம் அன்ன தனி சிலை வழங்க சாய்ந்தார் – யுத்4:34 22/2
வருந்தல் நீதி மனு நெறி யாவையும் – யுத்4:39 1/1
சாதியால் அன்று எனின் தக்கது ஓர் நெறி
போதியால் என்றனன் புலவர் புந்தியான் – யுத்4:40 55/3,4
விரத நூல் முனிவன் சொன்ன விதி நெறி வழாமை நோக்கி – யுத்4:42 20/1
நின்னை மீட்பதே நினைந்து சில் நெறி எலாம் நீந்தி – யுத்4-மிகை:41 117/1
நீரிடை தரங்கம் ஓங்கும் நெறி கடல் அதனை நோக்காய் – யுத்4-மிகை:41 119/4
குன்று துன்றிய நெறி பயில் குட திசை செவ்வே – யுத்4-மிகை:41 137/3
நல் நெறி அறிவு சான்றோர் நான்மறை கிழவர் மற்றை – யுத்4-மிகை:42 47/1
சொல் நெறி அறிவு நீரார் தோம் அறு புலமை செல்வர் – யுத்4-மிகை:42 47/2
வையகம் முழுதும் செங்கோல் மனு நெறி முறையில் செல்ல – யுத்4-மிகை:42 71/2
வான் வளம் சுரக்க நீதி மனு நெறி முறையே என்றும் – யுத்4-மிகை:42 72/1

TOP


நெறி-தொறும் (2)

நிற கரும் கழல் அரக்கர்கள் நெறி-தொறும் பொறிகள் – சுந்:7 38/3
செல்லும் நெறி-தொறும் சென்றன தெறு கால் புரை மறவோன் – யுத்3:27 106/3

TOP


நெறி-தோறும் (1)

பல் நெறி-தோறும் தோன்றும் பருணிதர் பண்பின் கேளிர் – யுத்4-மிகை:42 47/3

TOP


நெறி-வயின் (1)

நீதியார் கருணையின் நெறியினார் நெறி-வயின்
பேதியா நிலைமையார் எவரினும் பெருமையார் – கிட்:3 5/1,2

TOP


நெறி_இல் (1)

நிந்தனை நறவமும் நெறி_இல் ஊன்களும் – யுத்1:4 97/1

TOP


நெறிக்கண் (1)

செய்ய வல்லர் என்று கொள்க சேண் நெறிக்கண் நீங்கிட – அயோ-மிகை:10 3/2

TOP


நெறிக்கு (4)

ஆளும் நல் நெறிக்கு அமைவரும் அமைதி இன்று ஆக – அயோ:1 66/1
ஆளும் நல் நெறிக்கு அமைவரும் அமைவினன் ஆகி – அயோ-மிகை:1 4/1
நறை தோய் நாள்_மலர் தூவ நல் நெறிக்கு
இறையோன் தன் இளையோன் அ ஏந்தலை – கிட்:9 5/2,3
அன்றியே மறை நெறிக்கு அருகன் அல்லனால் – சுந்-மிகை:5 2/3

TOP


நெறிக்கும் (1)

மாகத்தின் நெறிக்கும் அப்பால் வானமீன் குலம் விளங்கும் வரம்பு நீங்கி – யுத்3:24 36/2

TOP


நெறிகள் (1)

போகத்தின் நெறிகள் தந்தார் புகலிடங்கள் பிற்பட போய் பூவின் வந்த – யுத்3:24 36/3

TOP


நெறிகளில் (1)

நீரினுள் இழிவோர் பாவ நெறிகளில் முயல்வோர் சான்றோர் – யுத்4-மிகை:41 68/3

TOP


நெறிகளும் (2)

நெறிகளும் புதைய பண்டி நிறைத்து மண் நெளிய ஊர்வார் – பால:2 20/4
துடி எறி நெறிகளும் துறையும் சுற்றுற – அயோ:13 13/1

TOP


நெறித்த (1)

நிழல் உறு பூணினர் நெறித்த நெற்றியர் – ஆரண்:7 43/2

TOP


நெறித்து (1)

தோன்றும் அனையாள் இது தொல் நெறித்து ஆகும் என்றாள் – ஆரண்:10 151/4

TOP


நெறிதனை (2)

நெறிதனை நோக்கினும் நிருதர் நிற்பது ஓர் – யுத்1:4 70/3
இன்று வேண்டியது எறி கடல் நெறிதனை மறுத்தான் – யுத்1:6 6/3

TOP


நெறிந்த (1)

நெறிந்த குழல் நின் நிலைமை கண்டும் நெடியோன்-பால் – சுந்:5 4/3

TOP


நெறிந்தன (2)

நெறிந்தன வரம்பு_இல் யாக்கை இலங்கை தன் நிலையின் பேர – சுந்:10 25/4
நெறிந்தன குஞ்சிகளோடும் நெடும் தலைகள் உருண்டன பேர் இருளின் நீங்கி – யுத்3:31 99/3

TOP


நெறிந்து (4)

நெறிந்து அலர் குஞ்சியான் நெடிது வீழ்ந்தனன் – அயோ:11 44/2
நெறிந்து நிமிர் கற்றை நிறை ஓதி நெடு நீலம் – கிட்:14 47/1
நெறிந்து ஆர் ஓதி பேதையும் ஆவி நிலை நின்றாள் – சுந்:3 153/4
நீண்டு குழன்று நெய்த்து இருண்டு நெறிந்து செறிந்து நெடு நீலம் – சுந்:4 57/1

TOP


நெறிநின்றார் (1)

நின் அலால் இல்லாமை நெறிநின்றார் நினையாரோ – ஆரண்:1 55/4

TOP


நெறியால் (3)

நீ விடை தருக என நிறுவினன் நெறியால்
காய் எரி வரன் முறை கடிதினில் இடுவான் – ஆரண்:2 37/3,4
அண்டமும் அகிலமும் அறிவு அரு நெறியால்
உண்டவன் ஒரு பெயர் உணர்குநர் உறு பேறு – ஆரண்:2 44/1,2
நிருமித்த என்ன உயிரோடு எழுந்து நிலை நின்ற தெய்வ நெறியால் – யுத்2:19 265/4

TOP


நெறியானும் (1)

பூண்டு நடக்கும் நல் நெறியானும் பொறையானும் – கிட்:17 18/2

TOP


நெறியிடை (1)

நெறியிடை படர வேந்தன் நேய மங்கையர் செல்வார் – பால:14 62/4

TOP


நெறியில் (13)

நீயோ சொன்னாய் அவனோ நிமிர் கானிடை வெம் நெறியில்
போயோ புகலோ தவிரான் புகழோடு உயிரை சுடு வெம் – அயோ:4 45/2,3
மின்னு வேல் அரக்கர்_கோனும் வேறு ஒரு நெறியில் போனான் – ஆரண்:11 39/4
பொன் அடி கழல்கள் ஆர்ப்ப புகன்ற மா நெறியில் போனார் – ஆரண்:16 8/4
நெறியில் நின்றன ஏழில் ஒன்று உருவ இ நெடியோன் – கிட்:3 80/3
தந்திரி நெறியில் தாக்கு உறு கருவி தூக்கினர் எழுவிய சதியின் – சுந்:3 86/1
பூவிலோன் ஆதியாக புலன்கள் போம் நெறியில் போகா – சுந்:3 126/1
நெறியில் நின்ற தன் நாயகன் புகழ் என நிமிர்ந்தான் – சுந்:11 40/4
நெய் உரைத்து உறையில் இட்டு அறம் வளர்த்து ஒருவனாய் நெறியில் நின்றான் – யுத்1:2 84/2
மை அற நெறியின் நோக்கி மா மறை நெறியில் நின்ற – யுத்1:4 114/3
கொல்லேன் ஒரு நான் உயிர் கோள் நெறியில்
செல்லேன் எனின் இ இடர் தீர்குவெனோ – யுத்2:18 30/3,4
நின்னை வணங்கி நீ வகுத்த நெறியில் நிற்கும் இது அல்லால் – யுத்3:22 219/3
நீசன் போர் வெல்வது உண்டோ என்றனன் நெறியில் நின்றான் – யுத்3:24 8/4
செய்யுமே பொறை அறம் நெறியில் செல்லுமே – யுத்4:40 82/2

TOP


நெறியிற்று (2)

நின்ற நின் நிலை இது நெறியிற்று அன்று எனா – ஆரண்:12 12/3
நீர் உடை காவல் மூதூர் எய்தலாம் நெறியிற்று அன்றால் – யுத்2:17 45/2

TOP


நெறியின் (23)

பூசல் அம்பும் நெறியின் புறம் செலா – பால:1 1/3
நீண்ட பூம் பழுவத்தை நெறியின் எய்தி பின் – பால:8 29/2
நீந்த அரு நெறியின் உற்ற நெருக்கினால் சுருக்கு உண்டு அற்று – பால:14 57/1
பல் இயல் நெறியின் பார்க்கும் பரம் பொருள் என்ன யார்க்கும் – பால:22 12/3
நின்று உலகு அளந்த நேமி நெடிய மால் நெறியின் கொண்டான் – பால:24 27/2
என் மகன் என்பது என் நெறியின் ஈங்கு இவன் – அயோ:1 84/3
நிறம் திறம்பினும் நியாயமே திறம்பினும் நெறியின்
திறம் திறம்பினும் செய்தவம் திறம்பினும் செயிர் தீர் – அயோ:2 73/2,3
நெறியின் மாக்களும் முந்தி நெருங்கினார் – அயோ:11 13/4
நின்று இனிது இருந்தவம் நெறியின் ஆற்றுவென் – அயோ:12 18/2
நாயினேன் உணரின் நல் நெறியின் நீங்கலா – அயோ-மிகை:11 5/2
நெறியின் ஒன்றி நிலை நின்ற நினைவு உண்டதனினும் – ஆரண்:1 46/2
நிலை இலா உலகினிடை நிற்பனவும் நடப்பனவும் நெறியின் ஈந்த – ஆரண்:10 2/1
நேர்ந்தனன் நிரம்பும் நல் நூல் மந்திர நெறியின் வல்லான் – ஆரண்:13 135/4
ஆயது செய்கை என்பது அற துறை நெறியின் எண்ணி – ஆரண்:15 54/1
ஏயது ஓர் நெறியின் எய்தி இரலையின் குன்றம் ஏறி – ஆரண்:15 54/4
தீய கான் நெறியின் உய்த்தனன் அவள் தேடுவார் – கிட்:3 14/2
நீர் எனும் பெயரும் அ நெறியின் நீங்கலால் – கிட்:14 19/3
மை அற நெறியின் நோக்கி மா மறை நெறியில் நின்ற – யுத்1:4 114/3
நின்றன சென்றில நெறியின் நீங்கின – யுத்1:6 33/4
துன்ன_அரு நெறியின் வந்து தொடர்ந்திலீர் துஞ்சினீரோ – யுத்2:17 44/4
நிறம் தகும் பல நெடும் சுடர் பகழிகள் நெறியின்
அறிந்திடற்கு அரிது ஆகிய அளப்பு இல் பல் கோடி – யுத்2-மிகை:15 33/2,3
நின்னின் தோன்றினோம் நெறியின் தோன்றினாய் – யுத்3:24 110/4
நீ இருந்து உரைத்தி என்றார் வீடணன் நெறியின் சொல்வான் – யுத்4:33 3/4

TOP


நெறியினார் (1)

நீதியார் கருணையின் நெறியினார் நெறி-வயின் – கிட்:3 5/1

TOP


நெறியினின் (1)

நீ என நின்ற நம்பி நெறியினின் நோக்கும் நேர்மை – கிட்:7 125/2

TOP


நெறியினை (2)

தென் திசை நெறியினை சேறல் மேயினான் – அயோ:14 139/4
நின்றிலள் அவனை சேரும் நெறியினை நினைந்து போனாள் – ஆரண்:6 64/1

TOP


நெறியும் (10)

நின்னது கடன் இது நெறியும் என்றனன் – அயோ:4 161/3
பன்னற்கு அரிய பல நெறியும் பகர்ந்து பதைப்பை நீக்கினான் – அயோ:6 37/4
திண்மையும் செங்கோல் நெறியும் திறம்பாத – அயோ:14 64/2
மெய்ம் மாண் நெறியும் விதியின் விளைவும் தளர்வின்றி உணரும் – அயோ-மிகை:4 7/3
நெறியும் நீர்மையும் நேரிது உணர்ந்த நீ – கிட்:7 114/3
நெறியும் ஈதே நினைவு ஈதே நீதி ஈதே நினக்கு என்றால் – சுந்:4 111/3
நின்றவர் தாழ்வர் தாழ்ந்தோர் உயர்குவர் நெறியும் அஃதே – யுத்2:16 37/2
திக்கொடு நெறியும் காணார் திரிந்து சென்று உயிரும் தீர்ந்தார் – யுத்2:18 258/4
கான் ஆர் நெறியும் மலையும் கழிய – யுத்3:27 15/3
சரத மா நெறியும் வல்லோர் தத்தம பதியை சார்ந்தார் – யுத்4-மிகை:42 69/4

TOP


நெறியுறு (2)

நெறியுறு செலவின தவத்தின் நீண்டன – யுத்1:6 42/2
நினைவுறு தகையினன் நெறியுறு முறையின் – யுத்4:37 93/4

TOP


நெறியூடு (1)

சேண் உற்று அகன்ற நெறியூடு சென்று சிலை வாளி அன்ன விசை போய் – ஆரண்:13 70/3

TOP


நெறியே (1)

திரு நான்மறையின் நெறியே திரிவார் – யுத்1:3 106/2

TOP


நெறியை (6)

முனிவனும் பொறி மிசை நெறியை முன்னினார் – பால:5 64/4
நின்றனர் இராமனும் நெறியை நோக்கினான் – அயோ:14 78/4
வினை வரும் நெறியை மாற்றும் மெய் உணர்வோரும் விண்ணோர் – கிட்:15 34/2
வெவ் வழி விலங்கி நல் நெறியை மேவினான் – யுத்1:5 14/4
அந்த நெறியை அவர் செய்ய அரக்கன் மருத்தன்-தனை கூவி – யுத்3:23 2/1
நல் பெரும் கல்வி செல்வம் நவை அறு நெறியை நண்ணி – யுத்3:25 6/1

TOP


நெறியோ (1)

நெறியோ அடியேன் நிலை நீ நினையா நினைவு ஏது என்னும் – அயோ:4 30/2

TOP


நெறியோர்-கண் (1)

நீ தந்தது அன்றே நெறியோர்-கண் நிலாதது ஈன்ற – அயோ:4 131/3

TOP


நென்னல் (2)

நென்னல் கண்ட திருமேனி இன்று பிறிது ஆய் நிலை தளர்வான் – யுத்1:1 5/1
நெறி புண்டரீகம் அன்ன முகத்தியர்-முன்னே நென்னல்
பொறி புண்டரீகம் போலும் ஒருவனால் புனைந்த மௌலி – யுத்1:14 36/2,3

TOP