நி-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நிகர் 63
நிகர்_இல் 1
நிகர்_இலாதான் 1
நிகர்க்க 2
நிகர்க்கல 2
நிகர்க்கிலன் 1
நிகர்க்கும் 4
நிகர்க்குமால் 1
நிகர்த்த 8
நிகர்த்ததால் 2
நிகர்த்தது 3
நிகர்த்தவால் 1
நிகர்த்தன 14
நிகர்த்தனர் 3
நிகர்த்தனவால் 3
நிகர்த்தான் 1
நிகர்ப்ப 5
நிகர்ப்பது 1
நிகர்ப்பவர் 1
நிகர்ப்பன 5
நிகர்ப்பான் 1
நிகர்வரும் 1
நிகர்வன 6
நிகரோ 1
நிகழ் 2
நிகழ்க 2
நிகழ்கின்றது 1
நிகழ்ச்சி 1
நிகழ்த்த 1
நிகழ்த்தல் 1
நிகழ்த்தலாம் 1
நிகழ்த்தலும் 1
நிகழ்த்தலுற்றாம் 1
நிகழ்த்தலுற்றான் 1
நிகழ்த்தா 1
நிகழ்த்திய 1
நிகழ்த்தினன் 1
நிகழ்த்தினனால் 2
நிகழ்த்தினார் 1
நிகழ்த்தினாள் 1
நிகழ்த்தினான் 3
நிகழ்த்தினானால் 1
நிகழ்த்தினை 1
நிகழ்த்தினோன் 1
நிகழ்த்துக 1
நிகழ்த்தும் 7
நிகழ்த்துவது 1
நிகழ்த்துவாம் 1
நிகழ்த்துவாய் 2
நிகழ்த்துவான் 1
நிகழ்தக்கன 1
நிகழ்தர 1
நிகழ்ந்த 9
நிகழ்ந்த-போதிலே 1
நிகழ்ந்தது 9
நிகழ்ந்ததும் 2
நிகழ்ந்ததை 2
நிகழ்ந்ததோ 1
நிகழ்ந்தவா 2
நிகழ்ந்தன 1
நிகழ்ந்தனை 1
நிகழ்ந்திடு 1
நிகழ்ந்திடும் 1
நிகழ்ந்து 1
நிகழ்வது 1
நிகழ்வுழி 4
நிகழ்வுற 1
நிகழ்வுறு 1
நிகழ 2
நிகழும் 11
நிகழும்-காலை 1
நிகும்பரோடும் 1
நிகும்பலை 5
நிகும்பன் 4
நிகும்பனும் 1
நிச்சயம் 9
நிசரத 1
நிசாகர 1
நிசாசரர் 1
நிசாசரன் 5
நிசாசரனும் 1
நிசி 1
நிசிசர 1
நிசிசரர் 3
நிசிசரற்கு 1
நிடதத்தின் 1
நிடதம் 1
நிண 8
நிண-மேல் 1
நிணத்தாள் 1
நிணத்தின் 1
நிணத்தோடு 1
நிணம் 8
நிணமும் 3
நிணமுமாய் 1
நித்தம் 1
நித்தமும் 3
நித்திய 1
நித்தில 2
நித்திலம் 3
நிதம்ப 1
நிதி 18
நிதி-வழி 1
நிதிகளும் 2
நிதியங்கள் 1
நிதியம் 6
நிதியமும் 3
நிதியின் 5
நிதியும் 3
நிதியை 1
நிதியொடு 1
நிதியோடு 1
நிந்தனின் 1
நிந்தனை 6
நிந்திக்கல் 1
நிந்தை 2
நிந்தை_இல் 1
நிபம் 2
நிமல 3
நிமலன் 2
நிமலனும் 1
நிமி 1
நிமித்தங்கள் 1
நிமித்தம் 4
நிமித்தமா 1
நிமித்தமும் 1
நிமித்து 1
நிமிர் 69
நிமிர்கிற்கும் 1
நிமிர்கின்ற 3
நிமிர்கின்றன 3
நிமிர்ச்சி 1
நிமிர்ச்சிய 1
நிமிர்த்த 2
நிமிர்த்தது 1
நிமிர்த்தருளும் 1
நிமிர்த்து 1
நிமிர்தர 2
நிமிர்தலும் 1
நிமிர்ந்த 33
நிமிர்ந்தது 11
நிமிர்ந்தன 3
நிமிர்ந்தனன் 1
நிமிர்ந்தார் 2
நிமிர்ந்தான் 10
நிமிர்ந்திட 2
நிமிர்ந்தில 1
நிமிர்ந்து 37
நிமிர்ந்துளது 1
நிமிர்ந்துளர் 1
நிமிர்வ 5
நிமிர்வது 1
நிமிர்வதே 1
நிமிர்வர் 1
நிமிர்வன 1
நிமிர்வாய் 2
நிமிர்வான் 1
நிமிர்வு 1
நிமிர்வுற்றன 1
நிமிர்வுற்று 1
நிமிர 24
நிமிரும் 8
நிமிரும்-காலை 1
நியங்கொடு 1
நியம 2
நியமம் 4
நியமமும் 1
நியாயம் 1
நியாயமே 1
நிர் 1
நிரக்கும் 1
நிரந்த 3
நிரந்தரம் 15
நிரந்தன 5
நிரந்து 2
நிரப்பவும் 1
நிரப்பி 5
நிரப்பிய 1
நிரப்பினாய்-அரோ 1
நிரப்பினான் 1
நிரப்பினான்-அரோ 1
நிரப்பினையோ 1
நிரப்பினோர் 1
நிரப்பு 1
நிரப்புதல் 1
நிரப்புதி 1
நிரப்பும் 4
நிரப்புவீர் 1
நிரம்ப 7
நிரம்பல 1
நிரம்பலின் 1
நிரம்பவே 1
நிரம்பன 1
நிரம்பா 1
நிரம்பி 2
நிரம்பிடுகில் 1
நிரம்பிடுவது 1
நிரம்பிய 16
நிரம்பியது 1
நிரம்பியதோ 1
நிரம்பின 2
நிரம்பினான் 2
நிரம்பு 4
நிரம்பும் 3
நிரம்புவது 1
நிரம்புற 1
நிரம்புறும் 1
நிரயத்தினில் 1
நிரல் 1
நிரல்பட 1
நிரவிய 1
நிராசனர் 1
நிராயுதன் 1
நிருத்தம் 1
நிருத 19
நிருத_குலம் 2
நிருதர் 89
நிருதர்-தம் 12
நிருதர்-தம்-மேல் 1
நிருதர்_கோ 1
நிருதர்_கோன் 4
நிருதர்_கோனும் 1
நிருதர்_கோனை 1
நிருதர்க்கு 6
நிருதர்க்கு_இறை 1
நிருதர்க்கும் 1
நிருதர்கள் 8
நிருதராம் 1
நிருதராய் 1
நிருதரானார் 1
நிருதரும் 2
நிருதரே 2
நிருதரை 9
நிருதரோடு 1
நிருதரோடும் 1
நிருதன் 11
நிருதனது 2
நிருதனும் 2
நிருதாதியர் 1
நிருதி 4
நிருதியின் 2
நிருப 3
நிருபர் 5
நிருபர்க்கு 2
நிருபர்க்கும் 1
நிருபரும் 1
நிருபன் 1
நிருபா 1
நிருமித்த 2
நிருமித்தன 1
நிருமித்தாய் 1
நிருமியா 2
நிரை 50
நிரைக்கும் 1
நிரைகள் 2
நிரைத்த 12
நிரைத்தலின் 2
நிரைத்தவை 2
நிரைத்தார் 6
நிரைத்தாள் 1
நிரைத்திடும் 1
நிரைத்து 7
நிரைத்தும் 1
நிரைந்தன 1
நிரைந்து 1
நிரைப்பார் 1
நிரையம் 1
நிரையால் 2
நிரையின் 4
நிரையும் 2
நிரையை 1
நில் 21
நில்-மின் 1
நில்லா 5
நில்லாத 1
நில்லாதாய் 1
நில்லாது 2
நில்லாதே 1
நில்லாய் 5
நில்லார் 3
நில்லார்கள் 1
நில்லாள் 2
நில்லு 2
நில்லு-மின் 1
நில்லும் 2
நில 51
நில_மகட்கு 1
நில_மகள் 10
நில_மகள்-தன் 1
நில_மகள்-தன்னை 1
நில_மகளை 2
நில_மங்கை 1
நில_மடந்தை 3
நில_மா_மகள் 1
நில_மாது 2
நிலங்கள் 1
நிலங்கள்-தன்னை 1
நிலத்த 1
நிலத்தவர் 1
நிலத்தவோ 1
நிலத்தன் 1
நிலத்தாரும் 1
நிலத்திடை 7
நிலத்தில் 7
நிலத்தின் 7
நிலத்தினிடை 1
நிலத்தினில் 4
நிலத்து 39
நிலத்து-அரோ 1
நிலத்தும் 1
நிலத்தே 3
நிலத்தை 10
நிலத்தையும் 1
நிலத்தொடு 3
நிலத்தொடும் 3
நிலத்தோடு 1
நிலத்தோடும் 1
நிலம் 97
நிலம்-தொறும் 1
நிலமதில் 1
நிலமும் 1
நிலமே 1
நிலயம் 3
நிலயமே 1
நிலவரை 1
நிலவரையில் 1
நிலவின் 7
நிலவினால் 1
நிலவினுக்கு 1
நிலவினும் 1
நிலவு 16
நிலவும் 1
நிலவே 3
நிலவை 3
நிலன் 7
நிலனும் 9
நிலனுற 1
நிலனே 1
நிலனொடு 2
நிலனோடும் 1
நிலா 36
நிலாக்களும் 1
நிலாதது 1
நிலாது 2
நிலாம் 3
நிலாவ 1
நிலாவகை 1
நிலாவிய 1
நிலாவின் 2
நிலாவு 1
நிலாவை 1
நிலை 227
நிலை-தொறும் 1
நிலைக்க 1
நிலைக்கலாமையும் 1
நிலைக்கு 1
நிலைக்கும் 2
நிலைகளில் 1
நிலைகெட 1
நிலைகொள் 1
நிலைத்தார்களும் 1
நிலைத்தான் 1
நிலைத்திலர் 1
நிலைத்து 3
நிலைதிரிவார் 1
நிலைநிற்பது 1
நிலைநிறுத்தற்கு 1
நிலைநின்றது 1
நிலைநின்றன 1
நிலைப்பது 1
நிலைபெற்றுளது 1
நிலைபெற 1
நிலைபெறாது 1
நிலைபெறுத்தலும் 1
நிலைமை 17
நிலைமையார் 1
நிலைமையும் 5
நிலைமையை 1
நிலைய 8
நிலையத்தின் 1
நிலையதாக 1
நிலையது 5
நிலையம் 2
நிலையர் 5
நிலையவன் 1
நிலையள் 1
நிலையளாக 1
நிலையன் 3
நிலையன 3
நிலையா 1
நிலையாத 1
நிலையாது 1
நிலையாய் 1
நிலையார் 1
நிலையால் 2
நிலையாவால் 1
நிலையான் 2
நிலையானுடன் 1
நிலையிட 1
நிலையில் 4
நிலையிற்று 1
நிலையின் 12
நிலையின்-மேல் 1
நிலையினர் 2
நிலையினாரே 1
நிலையினில் 1
நிலையினின் 1
நிலையினை 2
நிலையும் 3
நிலையுற 1
நிலையே 6
நிலையை 4
நிலையோ 1
நிலையோர்கள் 1
நிவந்த 20
நிவந்தது 1
நிவந்தன 4
நிவந்து 3
நிவப்பு 1
நிழல் 58
நிழல்கள் 1
நிழலிடை 2
நிழலின் 2
நிழலினன் 1
நிழலும் 1
நிழலுமே 1
நிழலே 1
நிழலை 4
நிழற்ற 4
நிழற்றிட 1
நிழற்றும் 1
நிற்க 57
நிற்கத்தான் 1
நிற்கலா 1
நிற்கலாமோ 1
நிற்கவும் 2
நிற்கவே 5
நிற்கவே-கொல் 1
நிற்கிலது 1
நிற்கிலர் 1
நிற்கின் 2
நிற்கின்ற 2
நிற்கின்றார் 2
நிற்கின்றான் 3
நிற்கின்றேன் 1
நிற்கு 16
நிற்கும் 45
நிற்குமால் 2
நிற்குமே 1
நிற்குமோ 5
நிற்கே 1
நிற்கொண்டு 1
நிற்ப 18
நிற்பதாயினான் 1
நிற்பது 11
நிற்பர் 6
நிற்பவர் 3
நிற்பவும் 2
நிற்பன 8
நிற்பனவும் 1
நிற்பாய் 1
நிற்பார் 7
நிற்பான் 4
நிற்பின் 4
நிற்பினும் 1
நிற்புற 1
நிற்புறும் 1
நிற்பென் 2
நிற்பெனோ 1
நிற்பேன் 1
நிற்றல் 6
நிற்றலால் 1
நிற்றலின் 1
நிற்றலும் 4
நிற்றலோடும் 3
நிற்றி 14
நிற்றி-போலும் 1
நிற்றியால் 1
நிற்றியேல் 3
நிற்றியோ 1
நிற்றிர் 2
நிற்றும் 2
நிற 121
நிறங்களின் 1
நிறங்களும் 1
நிறத்த 7
நிறத்தது 1
நிறத்தர் 2
நிறத்தவர் 2
நிறத்தவள் 1
நிறத்தவன் 2
நிறத்தவனை 1
நிறத்தவேனும் 1
நிறத்தன் 2
நிறத்தன 2
நிறத்தனவாய் 1
நிறத்தாய் 1
நிறத்தாள் 1
நிறத்தான் 5
நிறத்திடை 1
நிறத்தின் 3
நிறத்தினர் 1
நிறத்தினாள் 1
நிறத்தினாற்கு 1
நிறத்தினான் 4
நிறத்தினானும் 1
நிறத்தினானை 1
நிறத்து 33
நிறத்தை 5
நிறத்தொடு 1
நிறத்தோடு 2
நிறத்தோர் 1
நிறம் 59
நிறம்-தனில் 1
நிறம்-தொறும் 1
நிறமே 1
நிறமோ 1
நிறவ 1
நிறீஇ 1
நிறீஇயது-போல் 1
நிறுக்க 1
நிறுத்த 3
நிறுத்தல் 1
நிறுத்தலால் 1
நிறுத்தற்கு 1
நிறுத்தான் 1
நிறுத்தி 11
நிறுத்திய 1
நிறுத்தியே 1
நிறுத்திலன் 1
நிறுத்தினன் 2
நிறுத்தினான் 1
நிறுத்தினை 1
நிறுத்து 3
நிறுத்துதற்கு 1
நிறுத்தும் 2
நிறுத்துவாய் 1
நிறுத்துவென் 1
நிறுப்பென் 1
நிறுவ 1
நிறுவர் 1
நிறுவா 1
நிறுவி 16
நிறுவினன் 2
நிறை 111
நிறை_மதி 1
நிறைக்கும் 1
நிறைக 1
நிறைகின்றேனால் 1
நிறைஞ்ச 1
நிறைத்தது 1
நிறைத்ததே 1
நிறைத்தனரால் 1
நிறைத்தனவும் 1
நிறைத்தார் 1
நிறைத்து 3
நிறைந்த 26
நிறைந்தது 5
நிறைந்தவன் 2
நிறைந்தன 12
நிறைந்தார் 1
நிறைந்தாளை 1
நிறைந்திடும் 1
நிறைந்து 10
நிறைந்துள 2
நிறைந்தோய் 1
நிறைப்பன 1
நிறைபுடை 1
நிறைய 10
நிறையவும் 1
நிறையாத 1
நிறையின் 1
நிறையும் 7
நிறையொடும் 1
நிறைவரு 1
நிறைவளம் 1
நிறைவாரும் 1
நிறைவினோடு 1
நிறைவு 2
நிறைவும் 1
நிறைவை 1
நின் 326
நின்-கண் 5
நின்-கணே 1
நின்-தன் 2
நின்-தனை 1
நின்-பால் 10
நின்-மின் 4
நின்-மின்கள் 1
நின்-மேல் 1
நின்-வயின் 8
நின்-வழி 1
நின்கு 1
நின்மல 1
நின்மலன் 1
நின்ற 408
நின்ற-கால் 1
நின்ற-காலை 1
நின்ற-காலையில் 1
நின்ற-காறும் 1
நின்ற-போதினில் 2
நின்ற-போதும் 1
நின்றதன் 1
நின்றதன்-மேல் 1
நின்றதனை 1
நின்றதால் 2
நின்றது 69
நின்றதும் 5
நின்றதே 1
நின்றபடி 2
நின்றம் 1
நின்றமை 1
நின்றமைதான் 1
நின்றருள் 1
நின்றருளும் 1
நின்றவர் 21
நின்றவர்க்கு 4
நின்றவரை 1
நின்றவரோ 1
நின்றவள் 1
நின்றவள்-தன்னை 2
நின்றவன் 31
நின்றவன்-தன்னை 3
நின்றவனை 3
நின்றவால் 1
நின்றவும் 6
நின்றவை 1
நின்றன 26
நின்றனம் 1
நின்றனர் 13
நின்றனர்கள் 1
நின்றனவும் 2
நின்றனள் 7
நின்றனன் 39
நின்றனனே 1
நின்றனென் 4
நின்றனை 2
நின்றனையோ 1
நின்றாம் 1
நின்றாய் 17
நின்றாய்க்கு 1
நின்றாயொடு 1
நின்றார் 76
நின்றார்க்கு 1
நின்றார்கட்கு 1
நின்றார்கள் 3
நின்றார்களை 1
நின்றாராம் 1
நின்றாருடன் 1
நின்றாரும் 1
நின்றாரே 1
நின்றாரை 6
நின்றால் 5
நின்றாள் 44
நின்றாள்-தனை 1
நின்றாளை 1
நின்றான் 159
நின்றானே 1
நின்றானை 7
நின்றானையும் 1
நின்றானொடு 1
நின்றிடலும் 1
நின்றிடின் 3
நின்றிடு 1
நின்றிடும் 1
நின்றில 4
நின்றிலர் 4
நின்றிலள் 1
நின்றிலன் 2
நின்றிலாத 1
நின்றிலென் 1
நின்றீர் 2
நின்று 518
நின்று-அனைய 1
நின்றுநின்று 1
நின்றும் 15
நின்றுழி 5
நின்றுழியே 1
நின்றுள 2
நின்றுளது 1
நின்றுளர் 1
நின்றுளன் 2
நின்றுளார் 2
நின்றுளாரும் 1
நின்றுளென் 1
நின்றுளோர்க்கு 1
நின்றுளோன் 1
நின்றென 1
நின்றே 10
நின்றேம் 1
நின்றேயும் 1
நின்றேன் 26
நின்றேனும் 1
நின்றேனே 1
நின்றோர் 4
நின்ன 1
நின்னது 5
நின்னதே 3
நின்னவே 1
நின்னால் 10
நின்னிடை 1
நின்னில் 1
நின்னின் 7
நின்னினும் 1
நின்னுடை 3
நின்னுடைத்து 1
நின்னுடைய 3
நின்னுழை 5
நின்னுழையே 1
நின்னுளே 1
நின்னை 77
நின்னையும் 7
நின்னையே 2
நின்னொடு 3
நின்னொடும் 4
நின்னோடு 8
நின 1
நினக்கு 27
நினக்கும் 1
நினக்குமேல் 1
நினது 15
நினை 7
நினை-தொறும் 2
நினை-மின் 1
நினைக்க 1
நினைக்கல் 2
நினைக்கிலர் 1
நினைக்கிலாதவர் 1
நினைக்கிலான் 1
நினைக்கிலென் 1
நினைக்கிலை 3
நினைக்கிலோம் 1
நினைக்கின்ற 2
நினைக்கும் 1
நினைக்கும்-தோறும் 1
நினைக்குமால் 1
நினைக்குவார் 1
நினைகின்ற 1
நினைகின்றவர் 1
நினைகின்றன 1
நினைகின்றார் 1
நினைகின்றாள் 1
நினைகுவென் 1
நினைகையும் 3
நினைத்த 1
நினைத்தது 4
நினைத்தற்கும் 1
நினைத்தன 1
நினைத்தனள் 1
நினைத்தனன் 2
நினைத்தனனாம்-அரோ 1
நினைத்தனை 1
நினைத்தான் 5
நினைத்தியோ 2
நினைத்திலன் 2
நினைத்திலிர் 1
நினைத்திலை 2
நினைத்தீர் 1
நினைத்து 8
நினைதல் 1
நினைதலும் 1
நினைதி 3
நினைதி-ஆயின் 1
நினைதியாம்-எனின் 1
நினைதியால் 1
நினைதியோ 1
நினைந்த 8
நினைந்தது 4
நினைந்ததுதான் 1
நினைந்ததும் 1
நினைந்ததே 1
நினைந்ததோ 1
நினைந்தவன் 1
நினைந்தவும் 1
நினைந்தவை 1
நினைந்தன 1
நினைந்தனர் 1
நினைந்தனவோ 1
நினைந்தனளோ 1
நினைந்தனன் 3
நினைந்தனென் 3
நினைந்தனை 1
நினைந்தனையோ 1
நினைந்தாய் 3
நினைந்தார் 3
நினைந்தாள் 1
நினைந்தான் 15
நினைந்திடும் 1
நினைந்திருந்தது 1
நினைந்திருந்து 1
நினைந்திலள் 1
நினைந்திலன் 3
நினைந்திலை 3
நினைந்து 56
நினைந்தும் 3
நினைந்துழி 1
நினைந்தேன் 4
நினைப்ப 5
நினைப்பது 3
நினைப்பன் 1
நினைப்பார்களோ 1
நினைப்பாள் 1
நினைப்பின் 4
நினைப்பினன் 1
நினைப்பினார் 1
நினைப்பினாள் 1
நினைப்பினிடை 1
நினைப்பினில் 2
நினைப்பு 6
நினைப்பும் 4
நினைப்பொடும் 1
நினைய 3
நினையகில்லாய் 1
நினையகிற்றிலன் 1
நினையல் 4
நினையலாம் 1
நினையலாவது 1
நினையலுற்றான் 1
நினையவும் 3
நினையா 11
நினையா-முன் 1
நினையாத-முன் 2
நினையாதார் 1
நினையாது 1
நினையாய் 2
நினையாரோ 2
நினையின் 4
நினையினர் 1
நினையினும் 2
நினையும் 26
நினையும்-தோறும் 1
நினையுமா-போல் 1
நினையுமால் 1
நினைவதற்கு 2
நினைவதன் 3
நினைவதன்-முன்னம் 1
நினைவது 6
நினைவர்க்கு 1
நினைவரால் 1
நினைவன 2
நினைவாய் 1
நினைவார் 2
நினைவாலும் 1
நினைவாளனை 1
நினைவான் 1
நினைவித்தது 1
நினைவில் 2
நினைவின் 6
நினைவினர் 1
நினைவினன் 2
நினைவினால் 1
நினைவு 21
நினைவு_அரு 1
நினைவு_அரும் 2
நினைவும் 5
நினைவுற்றான் 1
நினைவுறு 3
நினைவுறும் 1
நினைவென் 1
நினைவேனோ 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


நிகர் (63)

கோன் நிகர் குடிகள்-தம் கொள்கை சான்றன – பால:3 33/4
முழை விழை கிரி நிகர் களிற்றின் மும் மத – பால:3 54/2
ஆயவன் ஒரு பகல் அயனையே நிகர்
தூய மா முனிவனை தொழுது தொல் குல – பால:5 1/1,2
தூ மணி தவிசிடை சுருதியே நிகர்
கோ முனிக்கு அரசனை இருத்தி கொள் கடன் – பால:5 75/2,3
தூய நல் சுதை நிகர் பிண்டம் ஒன்று சூழ் – பால:5 84/2
தவள் மதி புனை அரன் நிகர் முனி தரவே – பால:5 122/4
புடை வரும் இளவலும் என நிகர் புகல்வார் – பால:5 129/4
வார் சடை அரன் நிகர் வரத நீ அலால் – பால:13 15/2
விடம் நிகர் விழியாரும் அமுது எனும் மொழியாரும் – பால:23 37/1
கை போதகம் நிகர் காவலர் குழு வந்து அடி கதுவ – பால:24 2/3
காயும் வெண் பிறை நிகர் கடு ஒடுங்கு எயிற்று – பால-மிகை:0 3/1
இடி நிகர் வினையம் அது இயம்பினான்-அரோ – பால-மிகை:5 4/4
நிகர் இல் மைந்தனே புரந்தனன் இவன் நெடு மரபில் – பால-மிகை:9 39/3
நிகர் இல் சானவி என பெயர் படைத்தது இ நீத்தம் – பால-மிகை:9 57/4
சூழ்ந்த தீ வினை நிகர் கூனி சொல்லுவாள் – அயோ:2 55/2
நிகர் இல் மா புகழ் நின்றது அன்றோ எனா – அயோ:4 24/4
இரு கையின் கரி நிகர் எண்_இறந்தவர் – அயோ:4 171/1
நிலம் கடிந்தாளொடு நிகர் என்றார் சிலர் – அயோ:4 186/4
தீ நிகர் தொழில் ஆடை திரை பொருவன பாராய் – அயோ:9 18/4
செம் மா மலராள் நிகர் தேவியொடும் – ஆரண்:2 6/1
தன் நிகர் முனிவனை தர விடை என்னா – ஆரண்:2 32/3
ஈசன் நிகர் ஆய் உலகு சீர் பெற இருந்தான் – ஆரண்:3 40/4
செம் செவிய கஞ்சம் நிகர் சீறடியள் ஆகி – ஆரண்:6 24/2
மேகத்தினை நிகர் வில்லியை வளைத்தார் செரு விளைத்தார் – ஆரண்:7 96/4
தன் நிகர் வீரனும் தமியன் வில்லினன் – ஆரண்:7 113/3
வன் திறல் அரக்கர் வளிமைக்கு நிகர் யாரே – ஆரண்-மிகை:3 7/4
நிகர் அறு புவனம் மூன்று என நிகழ்த்திய – ஆரண்-மிகை:10 11/1
நவ்வி நோக்கியர் இதழ் நிகர் குமுதத்து நறும் தேன் – கிட்:1 16/1
நிரைத்த பொன் குடமும் தீப மாலையும் நிகர்_இல் முத்தும் – கிட்:11 98/2
தமிழ் நிகர் நறவமும் தனி தண் தேறலும் – கிட்:14 35/2
முருந்து நிகர் மூரல் நகையாளையும் முனிந்தான் – கிட்:14 59/4
வீரரோடு இரவி_சுதன் மேரு மால் வரையை நிகர்
பார மா மலையின் ஒரு பாகம் ஓடுதல் புரிய – கிட்-மிகை:2 1/2,3
கான் உயர் வரை நிகர் கார்த்தவீரியன் – சுந்:3 123/2
தன் நிகர் அனுமனால் இறந்த தன்மையை – சுந்-மிகை:10 9/3
நீயுமே நிகர் பிறர் நிகர்க்க நேர்வரோ – யுத்1:4 3/4
தன் நிகர் பிறர் இலா தகைய சாம்பனை – யுத்1:4 69/2
காரினொடு மேரு நிகர் காய் சின அரக்கன் – யுத்1:12 19/2
நீ தர கொள்வென் யானே இதற்கு இனி நிகர் வேறு எண்ணின் – யுத்1:14 29/3
பூ உயர் மின் எலாம் பூத்த வான் நிகர்
மேவரும் கவசம் இட்டு இறுக்கி வீக்கினன் – யுத்2:15 111/1,2
தாளாண்மையும் நிகர் ஆரும் இல் தனி ஆண்மையும் இனி நின் – யுத்2:15 164/3
மழு வாய் நிகர் வெம் சொல் வழங்குதலும் – யுத்2:18 53/2
கதிர்தான் நிகர் கைடவன் இ கதிர் வேல் – யுத்2:18 74/3
தோல் பட துதைந்து எழு வயிர தூண் நிகர்
கால் பட கை பட கால பாசம் போல் – யுத்2:18 93/1,2
எல்லை_இல் மத கரி இரவினது இனம் நிகர்
செல்வன முடிவு_இல தெறு தொழில் மறவனை – யுத்2:18 137/1,2
விடையே நிகர் அங்கதன்-மேல் விடுவானை – யுத்2:18 249/2
மருந்தே நிகர் எம்பி-தன் ஆர் உயிர் வவ்வினானை – யுத்2:19 13/1
நெற்றியில் திலதமாக இட்டனன் நிகர்_இலாதான் – யுத்2-மிகை:16 24/4
நிகர் அறு கவியின் சேனை நிலை கெட சிலவர்-தம்மை – யுத்2-மிகை:16 26/1
சாலி வண் கதிர் நிகர் புரவி தானையான் – யுத்3:20 35/1
எல்லி சுற்றிய மதி நிகர் முகத்தியர் எரி வீழ் – யுத்3:20 60/1
ஊழி பெயர் கார் நிகர் ஒண் திறலான் – யுத்3:20 70/4
வெடி படு கடல் நிகர் குருதி வெள்ளத்தில் – யுத்3:22 53/3
புண்-மேல் வைத்த தீ நிகர் துன்பம் புகுவித்தேன் – யுத்3:22 208/2
சிலை நிகர் புருவம் நெற்றி குனித்தன விளர்த்த செ வாய் – யுத்3:25 7/4
திருகு வெம் சின தீ நிகர் சீற்றமும் – யுத்3:29 8/1
கரிய மால் வரை நிகர் கர தூடணர் கதிர் வேல் – யுத்3:30 40/2
காரும் உரும் ஏறும் எரி ஏறும் நிகர் வெம் படையொடு அம்பு கடிதின் – யுத்3:31 146/3
கோணுடை மலை நிகர் சிலை இடை குறைய – யுத்4:37 84/2
சேணுடை நிகர் கணை சிதறினன் உணர்வொடு – யுத்4:37 84/3
விட நிகர் மேகநாதன் இளவலால் வீழ்ந்தது என் முன் – யுத்4-மிகை:41 59/2
நின்ற-போதினில் நிகர் இலா அகத்தியன் முதலோர் – யுத்4-மிகை:41 89/1
தம் நிகர் முனிவரும் தமரும் சூழ்தர – யுத்4-மிகை:41 220/3
தன் நிகர் இலாத வென்றி தம்பியும் தாயர்-தங்கள் – யுத்4-மிகை:41 280/2

TOP


நிகர்_இல் (1)

நிரைத்த பொன் குடமும் தீப மாலையும் நிகர்_இல் முத்தும் – கிட்:11 98/2

TOP


நிகர்_இலாதான் (1)

நெற்றியில் திலதமாக இட்டனன் நிகர்_இலாதான் – யுத்2-மிகை:16 24/4

TOP


நிகர்க்க (2)

செக்கர் வான் மழை நிகர்க்க எதிர் உற்ற செருவத்து – ஆரண்:1 8/3
நீயுமே நிகர் பிறர் நிகர்க்க நேர்வரோ – யுத்1:4 3/4

TOP


நிகர்க்கல (2)

மரங்களும் நிகர்க்கல மலையும் புல்லிய – ஆரண்:6 7/2
கல் மலை நிகர்க்கல கனிந்த நீலத்தின் – ஆரண்:6 8/2

TOP


நிகர்க்கிலன் (1)

அறவனும் ஐய நின்னை நிகர்க்கிலன் அப்பால் நின்ற – யுத்4:32 49/2

TOP


நிகர்க்கும் (4)

நின்னை யாவரே நிகர்க்கும் நீர்மையார் – அயோ:11 115/2
கந்தர கயிலையை நிகர்க்கும் காட்சியான் – ஆரண்:13 6/4
பை நாகம் நிகர்க்கும் வீரர் தன் நெடு வரவு பார்க்கும் – சுந்:14 2/3
குன்றில் துஞ்சும் தன்மை நிகர்க்கும் குறி காணீர் – யுத்4:33 5/4

TOP


நிகர்க்குமால் (1)

வெய்ய பாறையில் வெண்ணெய் நிகர்க்குமால் – ஆரண்:6 71/4

TOP


நிகர்த்த (8)

கலங்கலின் வெருவி பாயும் கயல்_குலம் நிகர்த்த கண்கள் – அயோ:13 55/4
அ கணத்து உவரி மீளும் அகல் மழை நிகர்த்த அம்மா – அயோ:13 57/4
வானவர் மகளிர் ஊரும் மானமே நிகர்த்த மாதோ – அயோ:13 59/4
தாக்கி அரக்கன் மகுட தலை நிகர்த்த
மூக்கினால் உச்சி முறைமுறையே மோக்கின்றான் – ஆரண்:13 102/3,4
கிளை துணை மழலை வண்டு கின்னரம் நிகர்த்த மின்னும் – கிட்:10 31/1
குழை-தொறும் கனகம் தூங்கும் கற்பகம் நிகர்த்த கொன்றை – கிட்:10 33/4
வாள் அரா விழுங்கி காலும் மதியினை நிகர்த்த வண்ணம் – யுத்1:10 18/4
ஓமத்தை நிகர்த்த உலப்பு இலவால் – யுத்3:27 32/4

TOP


நிகர்த்ததால் (2)

நெய்தல் வேலி குறிஞ்சி நிகர்த்ததால் – யுத்1:8 27/4
நெருப்பை உற்றது ஓர் இரும்பு கூடம் உற நீறு பட்டது நிகர்த்ததால் – யுத்2:19 80/4

TOP


நிகர்த்தது (3)

வான வில்லை நிகர்த்தது அ வாரியே – பால:1 8/4
தலைவனை நிகர்த்தது அ தயங்கு தானையே – அயோ:12 44/4
பத்தியை நிகர்த்தது அ படையின் ஈட்டமே – அயோ:12 49/4

TOP


நிகர்த்தவால் (1)

தீ விளித்திடு தீபம் நிகர்த்தவால் – யுத்3:31 133/4

TOP


நிகர்த்தன (14)

மா மழை நிகர்த்தன மாட வீதியே – அயோ:2 43/4
குறை அற நிகர்த்தன கொற்றம் முற்றுவான் – அயோ:12 39/3
களிகளை நிகர்த்தன களி நல் யானையே – ஆரண்:10 122/4
செ வாயை நிகர்த்தன செக்கரை ஒத்த மேகம் – கிட்:7 53/4
தேரினை நிகர்த்தன புரவி தேர்களே – சுந்:9 39/4
கரி குவை நிகர்த்தன பவள காடு எலாம் – யுத்1:6 44/4
பொன் குவை நிகர்த்தன நிருதர் போர் சவம் – யுத்2:15 122/3
கல் குவை நிகர்த்தன மழையும் காட்டின – யுத்2:15 122/4
கன்றி ஓடிட கல் மழை நிகர்த்தன கற்கள் – யுத்2:15 190/4
அட்டி வைத்தன பாலிகை நிகர்த்தன அழிந்து – யுத்2:16 214/2
பிடியோடு நிகர்த்தன பின் புறம் முன் – யுத்2:18 23/2
ஆண்டலை நிகர்த்தன எருவை ஆடுவ – யுத்2:18 116/4
வடவையை நிகர்த்தன உதிர வாயன – யுத்3:20 47/4
இலங்கை மா நகர் மாளிகை நிகர்த்தன இரதம் – யுத்3:22 56/4

TOP


நிகர்த்தனர் (3)

கடல் நிகர்த்தனர் மாருதி மந்தரம் கடுத்தான் – சுந்:7 47/4
வல்லி சுற்றிய மா மரம் நிகர்த்தனர் வயவர் – யுத்3:20 60/4
கானகம் நிகர்த்தனர் அரக்கர் மலை ஒத்தன களித்த மத மா – யுத்3:31 140/2

TOP


நிகர்த்தனவால் (3)

நெடு மா முகில் வீழ்வ நிகர்த்தனவால் – யுத்3:27 35/4
நெடு நீரிடை வங்கம் நிகர்த்தனவால் – யுத்3:27 37/4
நிலை பேர மறிப்ப நிகர்த்தனவால் – யுத்3:27 40/4

TOP


நிகர்த்தான் (1)

மகவு கொண்டு போய் மரம் புகும் மந்தியை நிகர்த்தான் – யுத்2:15 213/4

TOP


நிகர்ப்ப (5)

குன்றி நிகர்ப்ப குளிர்ப்ப விழிப்பாள் – ஆரண்:14 48/2
பாசடை பொய்கை பூத்த பங்கயம் நிகர்ப்ப பாராய் – யுத்1:10 10/4
பால் நிற பரவை வைகும் பரமனை நிகர்ப்ப பாராய் – யுத்1:10 17/4
பாடு உழுத படர் வெரிநின் பணி உழுத அணி நிகர்ப்ப பணை கை யானை – யுத்4:37 204/2
கரும் கடல் நிகர்ப்ப ஆன அகழி ஓர் மூன்றும் காணாய் – யுத்4-மிகை:41 55/1

TOP


நிகர்ப்பது (1)

மாறாய் ஓர் இலங்கை நிகர்ப்பது வானுளோரும் – யுத்2:19 19/3

TOP


நிகர்ப்பவர் (1)

அவனை அல்லவர் நிகர்ப்பவர் என்பதும் அறிவோ – சுந்:2 140/4

TOP


நிகர்ப்பன (5)

நுடங்கு மாளிகை துகில் கொடி நிகர்ப்பன நோக்காய் – அயோ:10 4/4
காண் தகும் சடை கங்கையை நிகர்ப்பன காணாய் – அயோ:10 7/4
காலினில் தொழுது எழுவன நிகர்ப்பன காணாய் – அயோ:10 16/4
படர்ந்த வானிடை தாரகை நிகர்ப்பன பாராய் – அயோ:10 27/4
மின்னொடு நிகர்ப்பன பலவும் வீசினான் – யுத்2:16 306/4

TOP


நிகர்ப்பான் (1)

கொலையே செய்வான் கூற்றை நிகர்ப்பான் கொடுமைக்கு ஓர் – கிட்:15 2/2

TOP


நிகர்வரும் (1)

மெய் கலந்த மா நிகர்வரும் உவமையை வென்றார் – சுந்:9 14/3

TOP


நிகர்வன (6)

காரொடு நிகர்வன கடி பொழில் கழனி – பால:2 46/1
போரொடு நிகர்வன பொலன் வரை அணை சூழ் – பால:2 46/2
நீரொடு நிகர்வன நிறை கடல் நிதி சால் – பால:2 46/3
ஊரொடு நிகர்வன இமையவர் உலகம் – பால:2 46/4
நிற கொடும் கணை நெருப்பொடு நிகர்வன நிமிர – யுத்2:16 219/2
கரு மலை நிகர்வன கதமலை கனல்வன – யுத்2:18 130/4

TOP


நிகரோ (1)

நின்றாயொடு நின்றார் இனி நிகரோ உரை நெடியோய் – யுத்2:15 168/4

TOP


நிகழ் (2)

மேல் நிகழ் பொருள் இனி விளம்புவாம்-அரோ – பால:24 50/4
மேல் நிகழ் பொருள்கள் எல்லாம் விளம்பினன் வணங்கி வேந்தன் – பால-மிகை:11 29/4

TOP


நிகழ்க (2)

நின்றது நிற்க மேன்மேல் நிகழ்ந்தவா நிகழ்க நின் முன் – யுத்2:17 70/2
நின்றனன் இராமன் இன்னும் நிகழ்ந்தவா நிகழ்க மேன்மேல் – யுத்2:19 290/3

TOP


நிகழ்கின்றது (1)

ஈது அங்கு அவை நெடு வானிடை நிகழ்கின்றது இப்பாலில் – யுத்3-மிகை:27 9/1

TOP


நிகழ்ச்சி (1)

ஈது இவண் நிகழ்ச்சி என்னா எரி விழித்து இடியின் நக்கு – யுத்1:13 14/1

TOP


நிகழ்த்த (1)

நின்று மற்று இவை நிகழ்த்தினான் நிகழ்த்த அரும் புகழோன் – யுத்4:40 107/4

TOP


நிகழ்த்தல் (1)

நேயமோடு இருந்து இவை நிகழ்த்தல் மேயினார் – பால-மிகை:5 6/4

TOP


நிகழ்த்தலாம் (1)

நின்றிடும் தன்மை எம்மால் நிகழ்த்தலாம் தகைமைத்து ஆமோ – சுந்-மிகை:1 1/4

TOP


நிகழ்த்தலும் (1)

நின்ற தன்மைகள் யாவும் நிகழ்த்தலும்
வென்றி வீரன் வியப்பொடு மேல்வினை – கிட்-மிகை:11 2/2,3

TOP


நிகழ்த்தலுற்றாம் (1)

நினைவன மனத்தால் வாயால் நிகழ்ந்தது நிகழ்த்தலுற்றாம் – அயோ:3 91/4

TOP


நிகழ்த்தலுற்றான் (1)

நின்றவன் அளித்த மைந்தன் மகன் இவை நிகழ்த்தலுற்றான் – யுத்3-மிகை:31 10/4

TOP


நிகழ்த்தா (1)

நில்லாய் என நிகழ்த்தா நெடு நெருப்பு ஆம் என உயிர்ப்பான் – யுத்2:15 163/4

TOP


நிகழ்த்திய (1)

நிகர் அறு புவனம் மூன்று என நிகழ்த்திய
தொகையினில் தொகுத்திடு அண்ட சூழலில் – ஆரண்-மிகை:10 11/1,2

TOP


நிகழ்த்தினன் (1)

நின்றனன் நிகழ்த்தினன் புணர்ப்பின் நெஞ்சினான் – யுத்1:2 15/4

TOP


நிகழ்த்தினனால் (2)

நில்லாய் என நின்று நிகழ்த்தினனால் – யுத்2:18 48/4
நின்றான் இது கூறி நிகழ்த்தினனால் – யுத்2:18 75/4

TOP


நிகழ்த்தினார் (1)

நின்று மற்று இன்ன நீர்மை நிகழ்த்தினார் – ஆரண்-மிகை:4 6/4

TOP


நிகழ்த்தினாள் (1)

நீதி வித்தகன் நங்கை நிகழ்த்தினாள் – யுத்4:40 12/4

TOP


நிகழ்த்தினான் (3)

நீதியாய் நினைந்தனென் என நிகழ்த்தினான்
சாது ஆம் என்ற அ தனுவின் செல்வனும் – கிட்:6 34/2,3
நின்ற வீரன் இனைய நிகழ்த்தினான் – கிட்:7 97/4
நின்று மற்று இவை நிகழ்த்தினான் நிகழ்த்த அரும் புகழோன் – யுத்4:40 107/4

TOP


நிகழ்த்தினானால் (1)

நின்-தனை பிரிந்தது உண்டே யான் என நிகழ்த்தினானால் – யுத்4-மிகை:41 170/4

TOP


நிகழ்த்தினை (1)

நீதி ஆதி நிகழ்த்தினை நின்று அது – கிட்:11 8/1

TOP


நிகழ்த்தினோன் (1)

நிந்தனை தேவரை நிகழ்த்தினோன் புகும் – அயோ:11 101/3

TOP


நிகழ்த்துக (1)

நெய் ஆர் ஆடல் கொள்க என்று நிகழ்த்துக என்றான் நெறி இல்லான் – யுத்3:23 1/4

TOP


நிகழ்த்தும் (7)

நினைவுறு காரியம் நிகழ்த்தும் நெஞ்சினான் – யுத்1:2 7/4
நிருப என்றனர் தூதுவர் இராவணன் நிகழ்த்தும் – யுத்3:30 29/4
நில் நில் என்றனன் சாம்பவன் உரை ஒன்று நிகழ்த்தும் – யுத்4:32 38/4
நீர் கருதுகின்றதை நிகழ்த்தும் என நின்றான் – யுத்4:36 26/2
நினைதியாம்-எனின் பகர் என மாதலி நிகழ்த்தும் – யுத்4:37 120/4
தங்கு பொன் வயிற்று அன்னை-தன் தன்மையை நிகழ்த்தும் – யுத்4-மிகை:41 155/4
நினைவின் முந்துறும் மாருதிக்கு இனையன நிகழ்த்தும் – யுத்4-மிகை:41 169/4

TOP


நிகழ்த்துவது (1)

நினை ஒரு மாற்றம் இன்னே நிகழ்த்துவது உளது நின்-பால் – கிட்:11 68/2

TOP


நிகழ்த்துவாம் (1)

நின்று இசைத்துள தன்மை நிகழ்த்துவாம் – யுத்4:41 45/4

TOP


நிகழ்த்துவாய் (2)

நின் அலால் பிறர் இன்மை நிகழ்த்துவாய் – கிட்:11 7/4
நீர் கெழு தன்மையாய் நிகழ்த்துவாய் என்றான் – யுத்1:5 15/4

TOP


நிகழ்த்துவான் (1)

நின்ற வீடணன் தானும் நிகழ்த்துவான் – யுத்4-மிகை:33 1/4

TOP


நிகழ்தக்கன (1)

மேல் நிகழ்தக்கன விளம்ப வேண்டுமோ – யுத்1:2 40/4

TOP


நிகழ்தர (1)

ஆயது அ வழி நிகழ்தர ஆடவர் எல்லாம் – அயோ:1 57/1

TOP


நிகழ்ந்த (9)

இடை நிகழ்ந்த இராமாவதார பேர் – பால:0 11/2
ஈது முன் நிகழ்ந்த வண்ணம் என முனி இதயத்து எண்ணி – பால:5 27/1
கவ்வை உரைத்து அருள்தி என நிகழ்ந்த பரிசு அரசர்_பிரான் கழறலோடும் – பால:5 60/2
இனையன நிகழ்ந்த பின்னர் காவதம் இரண்டு சென்றார் – பால:8 4/1
இ வண்ணம் நிகழ்ந்த வண்ணம் இனி இந்த உலகுக்கு எல்லாம் – பால:9 24/1
முன் ஓர் காலம் நிகழ்ந்த முறைமை ஈது – பால-மிகை:7 20/3
தன்னால் நிகழ்ந்த எல்லாம் தானே தெரிய சொன்னாள் – அயோ:4 36/4
இ தலை நிகழ்ந்த எல்லாம் இயம்புவான் எடுத்து கொண்டாம் – சுந்:14 13/4
பின்னது ஆய காரியமும் நிகழ்ந்த பொருளும் பேசுவாம் – யுத்1:1 11/4

TOP


நிகழ்ந்த-போதிலே (1)

நில பட சாய்ந்தமை நிகழ்ந்த-போதிலே – யுத்2-மிகை:18 14/4

TOP


நிகழ்ந்தது (9)

ஈது முன்னர் நிகழ்ந்தது இவன் துணை – பால-மிகை:11 54/1
என்னை நிகழ்ந்தது இ ஏழு ஞாலம் வாழ்வார் – அயோ:3 9/2
நினைவன மனத்தால் வாயால் நிகழ்ந்தது நிகழ்த்தலுற்றாம் – அயோ:3 91/4
ஆம் என நிகழ்ந்தது அ அளவு_இல் சேனையை – அயோ:12 42/4
பொர நிகழ்ந்தது ஓர் பூசல் உண்டாம் என பொருமா – சுந்:3 18/3
நின்றனன் அ வழி நிகழ்ந்தது என் எனின் – சுந்:3 73/3
ஈது ஆகும் முன் நிகழ்ந்தது எம்பெருமான் என் மாற்றம் – யுத்1:3 176/1
யாது அவண் நிகழ்ந்தது என்ன இராவணன் இயம்ப ஈறு இன்று – யுத்2:19 293/3
இன்னது நிகழ்ந்தது என்றார் அரக்கன் ஈது எடுத்து சொன்னான் – யுத்2:19 295/4

TOP


நிகழ்ந்ததும் (2)

நின்றதும் நிகழ்ந்ததும் நிரப்பினான்-அரோ – ஆரண்:13 104/4
நீண்ட வாள் அரக்கரோடு நிகழ்ந்ததும் நெருப்பு சிந்தி – சுந்:14 9/3

TOP


நிகழ்ந்ததை (2)

நிகழ்ந்ததை இது என நெடிது கூறினார் – பால:14 2/4
நிகழ்ந்ததை நினைத்திலை என் நெஞ்சின் நிலை அஞ்சாது – ஆரண்:11 20/1

TOP


நிகழ்ந்ததோ (1)

எ வினை நிகழ்ந்ததோ ஏவர் எண்ணமோ – அயோ:4 159/3

TOP


நிகழ்ந்தவா (2)

நின்றது நிற்க மேன்மேல் நிகழ்ந்தவா நிகழ்க நின் முன் – யுத்2:17 70/2
நின்றனன் இராமன் இன்னும் நிகழ்ந்தவா நிகழ்க மேன்மேல் – யுத்2:19 290/3

TOP


நிகழ்ந்தன (1)

கண்ட வேந்தனும் வணங்கி முன் நிகழ்ந்தன கழற – பால-மிகை:9 54/2

TOP


நிகழ்ந்தனை (1)

அ உழை நிகழ்ந்தனை ஆதியினொடு அந்தம் – கிட்:14 53/3

TOP


நிகழ்ந்திடு (1)

நின்ற ராமாயணத்தில் நிகழ்ந்திடு கதைகள்-தம்மில் – பால-மிகை:0 32/2

TOP


நிகழ்ந்திடும் (1)

இ தலை இன்ன நிகழ்ந்திடும் எல்லை – யுத்3:26 26/1

TOP


நிகழ்ந்து (1)

நிருதர் வெள்ளம் அனந்தம் நிகழ்ந்து முன் – யுத்1-மிகை:9 13/3

TOP


நிகழ்வது (1)

மேல் நிகழ்வது உண்டு அ உரை கேள் என விளம்பும் – அயோ:5 17/4

TOP


நிகழ்வுழி (4)

ஈண்டு இவை நிகழ்வுழி இரவி தேர் என – சுந்:11 23/1
இ உரை நிகழ்வுழி இருந்த சீதையாம் – சுந்:12 28/3
இன்னன நிகழ்வுழி இராக்கத குழாம் – சுந்-மிகை:10 9/1
ஈண்டு வெம் செரு இனையன நிகழ்வுழி எவர்க்கும் – யுத்2:16 249/1

TOP


நிகழ்வுற (1)

இனையன நிகழ்வுற எழு வகை உலகும் – யுத்4:37 93/1

TOP


நிகழ்வுறு (1)

இ திறம் நிகழ்வுறு காலை எய்திய – யுத்1:4 32/1

TOP


நிகழ (2)

ஆங்கு அது நிகழ கண்ட அடல் அதிகாயன் சீறி – யுத்2-மிகை:18 20/1
ஆயது நிகழ செம் கண் இராமனும் அயோத்தி நண்ணி – யுத்4-மிகை:42 7/1

TOP


நிகழும் (11)

ஆயன நிகழும் வேலை அண்ணலும் அயர்ந்து தேறா – அயோ:3 107/1
இனையன உலகினில் நிகழும் எல்லையில் – ஆரண்:10 130/1
இ வழி நிகழும் வேலை எருவைகட்கு இறைவன் யாதும் – ஆரண்:13 121/1
இ திறம் நிகழும் வேலை இமையவர் முனிவர் மற்றும் – சுந்:1 13/1
இன்னன நிகழும் வேலை அரக்கியர் எழுந்து பொங்கி – சுந்:6 47/1
நிகழும் கள் நெடு நீலம் உகுத்தலால் – யுத்2:15 7/3
அந்தரம் அன்னது நிகழும் அ வழி – யுத்2:16 307/1
ஈது உரை நிகழும் வேலை எய்தியது அறிய போன – யுத்2:19 293/1
அன்னது நிகழும் வேலை ஆர்த்து எழுந்து அரியின் வெள்ளம் – யுத்3:28 48/1
இனைய செரு நிகழும் அளவின் எதிர் பொருத – யுத்3:31 157/1
நிகழும் மீன்களை விஞ்சையை நினைப்பது என் நின்ற – யுத்4:35 17/2

TOP


நிகழும்-காலை (1)

இன்னன நிகழும்-காலை எரி விழித்து எழுந்து சீறி – சுந்-மிகை:14 6/1

TOP


நிகும்பரோடும் (1)

கொண்டான் உயிர் காலனும் கும்ப நிகும்பரோடும்
விண்தான் அடைந்தான் அதிகாயனும் வீர என்றான் – யுத்2:19 4/3,4

TOP


நிகும்பலை (5)

இனையல் நீ மூண்டு யான் போய் நிகும்பலை விரைவின் எய்தி – யுத்3:26 13/3
போய் அவன் மாறி நிகும்பலை புக்கான் – யுத்3:26 42/1
வெம் சிலை மைந்தன் போனான் நிகும்பலை வேள்வியான் என்று – யுத்3:26 92/3
வருந்திட மாயம் செய்து நிகும்பலை மருங்கு புக்கான் – யுத்3:26 94/3
போனார்கள் நிகும்பலை புக்கனரால் – யுத்3:27 15/4

TOP


நிகும்பன் (4)

நெருப்பை வென்றவன் நிகும்பன் என்று உளன் ஒரு நெடியோன் – யுத்1:5 34/4
பூதலத்து அடித்த கையன் நிகும்பன் என்று ஒருவன் பொங்க – யுத்1:13 14/2
சுமை தட வரை தோள் கும்பகருணன் சேய் நிகும்பன் சொல்வான் – யுத்1-மிகை:13 2/4
அக்காலை நிகும்பன் அனல் சொரி கண்ணன் – யுத்2:18 246/1

TOP


நிகும்பனும் (1)

கும்ப கொடியோனும் நிகும்பனும் வேறு – யுத்2:18 16/1

TOP


நிச்சயம் (9)

நிச்சயம் எடுக்கும்-கொல் நேமியான் என்பார் – பால:13 9/3
நிறுவர் என்பது நிச்சயம் ஆதலால் – பால-மிகை:0 33/2
நிச்சயம் அன்று எனின் நெடிது நாள் உண்ட – அயோ:1 25/3
நிச்சயம் எனும் கவசம்தான் நிலைநிற்பது அன்றி – ஆரண்:8 2/3
நிச்சயம் பகலும் தம் இமைகள் நீக்கல – ஆரண்:10 125/2
நிச்சயம் அன்று எனின் ஐயம் நீக்குமே – சுந்:4 48/4
நிச்சயம் அற்று நீங்கா என்பது நினைந்து வில்லின் – யுத்3:28 37/2
நிச்சயம் போரில் ஆற்றல் ஓய்வு இலன் நெஞ்சம் அஞ்சான் – யுத்3-மிகை:28 9/4
மாய்வு நிச்சயம் வந்துழி வாளினால் – யுத்4:37 181/3

TOP


நிசரத (1)

நிசரத கணைகளால் நீறு-செய்ய யாம் – பால:5 19/2

TOP


நிசாகர (1)

முன்னர் அ நிசாகர முனி மொழிந்ததும் – கிட்-மிகை:16 11/1

TOP


நிசாசரர் (1)

தெற்கு வாயிலில் சென்ற நிசாசரர்
மல் குலாவு வய புயத்து அங்கதன் – யுத்2:15 80/1,2

TOP


நிசாசரன் (5)

நிசாசரன் உரு புணர் நெருப்பின் நீர்மையான் – யுத்1:2 42/4
சரங்களும் துணையாய் நின்ற நிசாசரன் தனிமை நோக்கி – யுத்2:19 178/3
என வந்த நிசாசரன் இ உரையை – யுத்2-மிகை:18 4/1
தனி வெம் பரி தாவு நிசாசரன் வெம் – யுத்3-மிகை:20 16/2
நினைவென் என்ன நிசாசரன் மேனியை – யுத்4:37 166/3

TOP


நிசாசரனும் (1)

நின்றான் உரை செய்ய நிசாசரனும்
பின்றா உரை ஒன்று பிதற்றினனால் – யுத்2-மிகை:18 5/3,4

TOP


நிசி (1)

கவ்விய நிசி ஒரு கடையுறும் அளவின் – ஆரண்:2 35/4

TOP


நிசிசர (1)

கைதவ நிசிசர கள்ள வேடத்தை – கிட்:16 27/3

TOP


நிசிசரர் (3)

அலந்தார் நிசிசரர் ஆம் என இமையோர் எடுத்து ஆர்த்தார் – ஆரண்:7 92/4
வகுத்த தாமரை மலர் அயன் நிசிசரர் வாழ்நாள் – கிட்:12 13/1
நிசிசரர் ஆயினார் இ நெடு நகர் நிருதர் எல்லாம் – சுந்:2 97/4

TOP


நிசிசரற்கு (1)

இடைந்துபோய் நிசிசரற்கு இராமன் எவ்வம் வந்து – ஆரண்:12 8/1

TOP


நிடதத்தின் (1)

நேமியின் விசையின் செல்வான் நிடதத்தின் நெற்றி உற்றான் – யுத்3:24 46/4

TOP


நிடதம் (1)

இ மலைக்கும் ஒன்பதினாயிரம் உளதாம் யோசனையின் நிடதம் என்னும் – யுத்3:24 25/1

TOP


நிண (8)

தோன்றும் மால் வரை தொகை என துவன்றிய நிண சேறு – ஆரண்:8 14/1
ஒடுங்கல் இல் நிண குருதி ஓதம் அதில் உள்ளான் – ஆரண்:9 8/3
காட்டிய காலகேயர் கொழு நிண கற்றை கால – யுத்1:13 18/1
நிண பெரும் சேற்றினூடும் படைக்கல நெருக்கினூடும் – யுத்2:19 220/2
நிலம் தவாத செந்நீரிடை நிண கொழும் சேற்றில் – யுத்3:20 58/1
போக்கினான் நிண பறந்தலை அழுவத்துள் புக்கான் – யுத்3:22 187/3
கொல்லோடு சுடர் கணை கூற்றின் நிண
பல்லோடு தொடர்ந்தன பாய்தலினால் – யுத்3:31 197/1,2
நெடும் படை வாள் நாஞ்சில் உழு நிண சேற்றின் உதிர நீர் நிறைந்த காப்பின் – யுத்4:33 23/1

TOP


நிண-மேல் (1)

நெய்க்கின்ற வாள் முகத்த விழும் குடரின் பாசடைய நிண-மேல் சேற்ற – யுத்4:33 22/3

TOP


நிணத்தாள் (1)

நெடிது அடைய குடர் கெழுமு நிணத்தாள்
அடி தடவ பட அரவம் இசைக்கும் – ஆரண்:14 46/2,3

TOP


நிணத்தின் (1)

நிணத்தின் மேல் விழுந்து அழுந்தினர் சிலர் சிலர் நிவந்த – ஆரண்:7 136/3

TOP


நிணத்தோடு (1)

ஆற்று குருதி நிணத்தோடு அடுத்த அள்ளல் பெரும் கொள்ளை – சுந்:8 42/2

TOP


நிணம் (8)

கொன்று குவித்த நிணம் கொள் பிண குவை கொண்டு ஓடி – அயோ:13 21/3
நில்லும் நில்லும் என வந்து நிணம் உண்ட நெடு வெண் – ஆரண்:1 19/1
நிவந்த வெம் தொழில் நிருதர்-தம் நெடு நிணம் தெவிட்டி – ஆரண்:7 86/3
வெளிறு சேர் நிணம் பிறங்கிய அடுக்கலின் மீதா – ஆரண்:8 15/3
நீயே இனி வந்து என் நிணம் கொள் பிணங்கு எயிற்றின் – சுந்:1 55/3
நிணம் தரு நெடும் தடிக்கு உலகு நேருமோ – யுத்2:16 103/2
தாழ்ந்த வெண் நிணம் தயங்கு வெம் குழம்பிடை தலைத்தலை மாறாடி – யுத்2:16 315/3
புண்களில் கைகள் நீட்டி புது நிணம் கவர்வ நோக்கி – யுத்4:34 23/2

TOP


நிணமும் (3)

தூம வேல் அரக்கர்-தம் நிணமும் சோரியும் – பால:8 38/1
நிணமும் நெய்யும் இணங்கிய நேமியாய் – கிட்:7 111/4
மூளையும் தசையும் என்பும் குருதியும் நிணமும் மூரி – யுத்2:16 169/1

TOP


நிணமுமாய் (1)

சேறும் வண்டலும் மூளையும் நிணமுமாய் திணிய – சுந்:7 39/1

TOP


நித்தம் (1)

நித்தம் நியம தொழிலர் ஆய் நிறையும் ஞானத்து – சுந்:2 163/1

TOP


நித்தமும் (3)

நித்தமும் முறை முறை நெருங்கி ஆர்ப்பு உற – பால:5 100/3
நின்ற சோலை-வாய் நியமம் நித்தமும்
குன்றல் இன்றியே செய்து கொண்டு அவன் – பால-மிகை:6 7/1,2
நீண்ட மாலை மதியினை நித்தமும்
மீண்டு மீண்டு மெலிந்தனை வெள்குவாய் – ஆரண்:14 20/1,2

TOP


நித்திய (1)

நித்திய நியமம் முற்றி நேமியான் பாதம் சென்னி – பால:14 72/1

TOP


நித்தில (2)

வாள் நித்தில வெண் நகையார் தர வள்ளல் தம்பி – அயோ:4 144/1
நிறை நறும் தாமரை முகமும் நித்தில
முறுவலும் காண்பரால் முழுதும் காண்கிலார் – கிட்:14 9/3,4

TOP


நித்திலம் (3)

ஒள் நித்திலம் ஈன்று ஒளிர் வால் வளை ஊர்வது ஒத்தே – பால:16 42/4
நீண்டான் அது உரைத்தலும் நித்திலம் தோன்ற நக்கு – அயோ:4 126/1
நீலமே முதல் நல் மணி நித்திலம்
மேல கீழ பல் வேறு ஒளி வீசலால் – சுந்:2 153/1,2

TOP


நிதம்ப (1)

நிதம்ப பாரத்து ஓர் நேர்_இழை காமத்தால் – பால:18 24/3

TOP


நிதி (18)

நீரொடு நிகர்வன நிறை கடல் நிதி சால் – பால:2 46/3
இறை தவிர்ந்திடுக பார் யாண்டு ஓர் ஏழ் நிதி
நிறை தரு சாலை தாள் நீக்கி யாவையும் – பால:5 108/1,2
போர்த்தன புளகம் வேர் பொடித்த நீள் நிதி
தூர்த்தனர் எதிரெதிர் சொல்லினார்க்கு எலாம் – பால:5 112/2,3
கை வழி நிதி எனும் நதி கலைமறையோர் – பால:5 119/3
அரமடந்தையர் கற்பகம் நவ நிதி அமிர்தம் – பால-மிகை:9 15/1
நல் நிதி குவையும் நனி நல்கி தன் – அயோ:2 6/2
ஈண்டு வந்து உனை இரந்தவர்க்கு இரு நிதி அவளை – அயோ:2 79/2
இரவலர் அரு நிதி எறிந்து வௌவினோன் – அயோ:11 97/4
தூர்த்தனர் நீள் நிதி சொல்லினார்க்கு எலாம் – அயோ-மிகை:2 4/4
வைத்த மா நிதி மண்ணொடும் மறைந்தன வாங்கி – ஆரண்:13 72/3
நிதி நெடும் கிழவனை நெருக்கி நீள் நகர் – சுந்:9 19/1
நீர் எரிந்தன எரிந்தன நிதி குவை இலங்கை – சுந்-மிகை:13 8/3
நலம் கிளர் நிதி இரண்டும் நல்குவென் நாம தெய்வ – யுத்2:17 51/2
திறை தந்தன தெய்வ நிதி கிழவன் – யுத்2:18 40/3
இரு நிதி கிழவன் இழந்து ஏகின – யுத்4:33 32/1
வினையின் நல் நிதி முதலிய அளப்ப_அரும் வெறுக்கை – யுத்4:35 24/3
மங்கலா நிதி வட திசை வானவன் மானம் – யுத்4-மிகை:41 3/1
நெருக்கிய அமரர்க்கு எல்லாம் நீள் நிதி ஆவர் அன்றே – யுத்4-மிகை:41 63/4

TOP


நிதி-வழி (1)

நின்றதே போல நீங்கும் நிதி-வழி நேயம் நீட்டும் – ஆரண்:11 72/3

TOP


நிதிகளும் (2)

நிதிகளும் முறைமுறை நின்று நீட்டவே – ஆரண்:10 19/4
சோலையின் தொழுதி கற்பக தருவும் நிதிகளும் கொண்டு பின் தொடர – சுந்:3 89/2

TOP


நிதியங்கள் (1)

உழையர் என்ன நின்று உதவுவ நிதியங்கள் ஒருவர் – சுந்:2 25/2

TOP


நிதியம் (6)

கலம் சுரக்கும் நிதியம் கணக்கு இலா – பால:2 38/1
நல் மலை அல்லன நதி தரு நிதியம்
பொன் மலை அல்லன மணி படு புளினம் – பால:2 47/3,4
ஏன்ற மா நிதியம் வேட்ட இரவலர் என்ன ஆர்ப்ப – பால:19 19/2
கோடி மேலும் நிதியம் கொடுத்தனன் – அயோ:11 5/4
கொள்ளை மா நிதியம் எல்லாம் அவளுக்கே கொடுத்தி ஐய – ஆரண்:10 77/2
கற்பகம் முதலிய நிதியம் கையன – ஆரண்:12 43/3

TOP


நிதியமும் (3)

நிரைத்த மா மணி ஆரமும் நிதியமும் நீட்டி – அயோ:2 90/2
திரண்ட மாடும் தன் திருவொடு நிதியமும் இழந்து – யுத்1:5 56/2
பொருக்கென நிதியமும் புனை பொன் பூண்களின் – யுத்4:41 101/3

TOP


நிதியின் (5)

கொள்ள குறையா நிதியின் குவையும் முதலாம் எவையும் – அயோ:4 61/2
மேவு காதல் நிதியின் வெறுக்கையும் – அயோ:11 32/3
இறுகின நிதியின் கிழவன் இசை கெட அளகை எறிந்தார் – சுந்:7 16/3
நிதியின் நிரை குப்பை நிறைத்தனவும் – யுத்2:18 43/1
மெய் ஆர் நிதியின் பெரு வெறுக்கை வெறுக்க வீசி விளைந்தபடி – யுத்3:23 1/2

TOP


நிதியும் (3)

மன்றல் அம் தொடை இகழ்ந்தனை நினது மா நிதியும்
ஒன்று அலாத பல் வளங்களும் உவரி புக்கு ஒளிப்ப – பால-மிகை:9 14/2,3
வள்ளை_மாக்கள் நிதியும் வயிரியர் – அயோ:11 31/3
காசும் மா நிதியும் கொடு கங்கை சூடு – யுத்4:39 5/2

TOP


நிதியை (1)

மாதுளம் கனியை சோதி வயங்கு இரு நிதியை வாச – பால-மிகை:0 4/1

TOP


நிதியொடு (1)

வாங்கினான் இரு நிதியொடு தனதனில் வள்ளால் – யுத்4-மிகை:41 2/1

TOP


நிதியோடு (1)

வாங்கினான் அது மா நிதியோடு அவன் மானம் – யுத்4-மிகை:41 5/1

TOP


நிந்தனின் (1)

நிந்தனின் அந்தணர் இல்லை நிறைந்தோய் – பால:8 13/3

TOP


நிந்தனை (6)

நிந்தனை தேவரை நிகழ்த்தினோன் புகும் – அயோ:11 101/3
நிந்தனை அரக்கி நீதி நிலை இலாள் வினை மற்று எண்ணி – ஆரண்:6 42/1
நிந்தனை நறவமும் நெறி_இல் ஊன்களும் – யுத்1:4 97/1
நிந்தனை இலாதவன் இயற்ற நேர்ந்தனன் – யுத்1:8 2/4
நிந்தனை இதன்-மேல் உண்டோ நீ அவன் தூதன் ஆதல் – யுத்1:14 25/2
நிந்தனை நின்னை செய்வர் நல்லது நினைந்தாய் நேரே – யுத்2:16 188/3

TOP


நிந்திக்கல் (1)

நிந்திக்கல் ஆகா உருவத்தினன் நிற்ப மென் பூ – பால:17 22/3

TOP


நிந்தை (2)

நிந்தை_இல் சகுந்தங்கள் நீளம் நோக்கின – அயோ:10 41/3
தாய் நிந்தை இன்றி பல ஊழி தழைத்தி என்றாள் – அயோ-மிகை:4 9/4

TOP


நிந்தை_இல் (1)

நிந்தை_இல் சகுந்தங்கள் நீளம் நோக்கின – அயோ:10 41/3

TOP


நிபம் (2)

வெய்யன் வர நிபம் என்னை-கொல் என வெய்துறும் வேலை – பால:24 15/4
ஊடு வந்து உற்றது என்-கொலோ நிபம் என உலைந்தார் – யுத்3:22 165/4

TOP


நிமல (3)

நிமல பாத நினைவில் இருந்த அ – ஆரண்:7 15/3
நீ இனி என்-தன் தோள் மேல் ஏறுதி நிமல என்ன – சுந்-மிகை:14 46/1
நின்றுள தீவின் வாழ்வார் நிமல நின் கணையால் ஆவி – யுத்1-மிகை:7 1/3

TOP


நிமலன் (2)

நின்று பல் பகல் கழிந்திட நிமலன் நெஞ்சு உருகி – யுத்1-மிகை:2 26/1
நெருக்கி மற்று அனந்த கோடி நெடும் கணை நிமலன் மாய்த்தான் – யுத்2-மிகை:19 2/2

TOP


நிமலனும் (1)

நேர் உதிக்க அ படை கொண்டு நிமலனும் நீக்க – யுத்4-மிகை:37 12/2

TOP


நிமி (1)

நிமி திரு மரபுளான் முன்னர் நீர்மையின் – பால:5 88/2

TOP


நிமித்தங்கள் (1)

நல்லன நிமித்தங்கள் நனி நயந்துள – யுத்1:4 96/3

TOP


நிமித்தம் (4)

இ-வயின் உள ஆம் தீய நிமித்தம் என்று இயம்பலுற்றான் – ஆரண்:7 68/4
நல்லன நிமித்தம் பெற்றேம் நம்பியை பெற்றேம் நம்-பால் – கிட்:2 34/1
இ நிமித்தம் இ படைக்கு இடைந்து வந்து அடுத்தது ஓர் – யுத்3:31 79/1
அ நிமித்தம் உற்ற-போது அரக்கர் கண் அரங்க மேல் – யுத்3:31 79/3

TOP


நிமித்தமா (1)

எதிர் இலாதவர் இறுதியின் நிமித்தமா எழுந்து ஆண்டு – ஆரண்:6 89/3

TOP


நிமித்தமும் (1)

கண்ட அ கனவும் பெற்ற நிமித்தமும் நினது கற்பும் – யுத்3:23 24/1

TOP


நிமித்து (1)

ஏற்று போர் செய்தது என் நிமித்து என – கிட்:16 39/3

TOP


நிமிர் (69)

தாள் நிமிர் பதாகையின் குழாம் தழைத்தன – பால:3 37/2
உலை முக புகை நிமிர் உயிர்ப்பின் மாய்ந்ததே – பால:10 48/4
உரை குறுக நிமிர் கீர்த்தி இவர் குலத்தோன் ஒருவன்-காண் – பால:12 6/2
தட நிமிர் வட_வரை-தானும் நாண் உற – பால:13 4/2
மிதிக்க நிமிர் தூளியின் விளக்கம் அறு மெய்யை – பால:15 16/1
பத்தியின் நிமிர் செம்பொன் பல கலன் மகிழ்வாரும் – பால:23 36/2
உள் நிறை நிமிர் செல்வம் ஒரு துறை செல என்றும் – பால:23 38/1
சையம் புக நிமிர் அ கடல் தழுவும்படி சமைவான் – பால:24 15/1
நிமிர் குழல் மடவார் தேற்றி நிறை தவன் சூளி நல்கும் – பால-மிகை:8 6/3
வள் உறை கழித்து ஒளிர்வன வாள் நிமிர் மதியம் – அயோ:1 56/1
சத்திரம் நிழற்ற நிமிர் தானையொடு நானா – அயோ:3 99/1
நீயோ சொன்னாய் அவனோ நிமிர் கானிடை வெம் நெறியில் – அயோ:4 45/2
படி அடங்கலும் நிமிர் பசும் கண் மாரியால் – அயோ:4 198/3
தோல் உடை நிமிர் கோலின் துழவிட எழு நாவாய் – அயோ:8 33/3
சேந்து ஒளி விரியும் தெண் திரை எனும் நிமிர் கையால் – அயோ:8 34/3
கை ஞிறை நிமிர் கண்ணாய் கருதின இனம் என்றே – அயோ:9 6/2
குடையினன் நிமிர் கோலன் குண்டிகையினன் மூரி – அயோ:9 21/1
பரிய கால் அகில் சுட நிமிர் பசும் புகை படலம் – அயோ:10 18/2
உண்ணிய நிமிர் கடல் ஒக்கும் என்பது என் – அயோ:12 43/2
அரம் சுட அழல் நிமிர் அலங்கல் வேலினாய் – அயோ:14 39/1
பேதியாது நிமிர் பேத உருவம் பிறழ்கிலா – ஆரண்:0 1/1
மாறு மாறு நிமிர் தோளிடையும் மார்பினிடையும் – ஆரண்:1 31/3
கடுத்த கராம் கதுவ நிமிர் கை எடுத்து மெய் கலங்கி – ஆரண்:1 48/1
நிரைத்த நெடு ஞானம் நிமிர் கல்லில் நெடு நாள் இட்டு – ஆரண்:3 43/2
சொல் பங்கம் உற நிமிர் இசையின் சும்மையை – ஆரண்:4 8/1
அரம் சுட பொறி நிமிர் அயிலின் ஆடவர் – கிட்:10 20/3
நேர் இடை சலிப்பு அற நிறுத்தி நிமிர் கொங்கை – கிட்:14 45/3
நெறிந்து நிமிர் கற்றை நிறை ஓதி நெடு நீலம் – கிட்:14 47/1
கருத்தின் நிமிர் கண்ணின் எதிர் கண்டவர் கலங்க – கிட்:14 67/3
நிலையே போல்வான் நீர்மை இலாதான் நிமிர் திங்கள் – கிட்:15 2/3
நீண்டான் உடனே சுருங்கா நிமிர் வாள் எயிற்றின் – சுந்:1 59/1
நீரும் வையமும் நெருப்பும் மேல் நிமிர் நெடும் காலும் – சுந்:2 18/1
எல்லியின் நிமிர் இருள் குறையும் அ இருள் – சுந்:2 56/1
மேக்கு நிமிர் விம்மலள் விழுங்கலுறுகின்றாள் – சுந்:4 67/4
மட பிடியினுக்கு உதவ மையின் நிமிர் கை வைத்து – சுந்:6 13/3
தூளியின் நிமிர் படலம் போய் இமையவர் விழி துற வெம் போர் – சுந்:7 18/1
கால் நிமிர் வெம் சிலை கையின் இறுத்தான் – சுந்:9 59/1
பற்றி கொண்டவன் வடி வாள் என ஒளிர் பல் இற்று உக நிமிர் படர் கையால் – சுந்:10 37/1
மீ தாம் நிமிர் சுடர் வயிர கைகொடு பிடியா விண்ணொடு மண் காண – சுந்:10 38/3
சீற்றம் என்று ஒன்றுதானே மேல் நிமிர் செலவிற்று ஆகி – சுந்:11 22/2
நீரும் நிலனும் நெடிய காலும் நிமிர் வானும் – யுத்1:2 64/1
நீரிடை நிமிர் பொறி பிறக்க நீண்ட ஈது – யுத்1:8 11/3
மேல் நிமிர் திவலை மீ சென்று மீடலால் – யுத்1:8 15/3
உம்பர் மீதில் நிமிர் வாசுகி ஒத்தான் – யுத்1:11 3/4
காரணத்தை நிமிர் கண் எதிர் கண்டான் – யுத்1:11 17/4
குத்தினன் உரத்தில் நிமிர் கை துணை குளிப்ப – யுத்1:12 8/4
நெடும் சுவர் பிளந்தன நெரிந்த நிமிர் குன்றம் – யுத்1:12 24/3
கொன்றாய் உயர் தேர் மேல் நிமிர் கொடு வெம் சிலை கோலி – யுத்2:15 168/2
வில் சிந்தின நெடு நாண் நிமிர் கரை சிந்தின விரி நீர் – யுத்2:15 175/1
முறுக்கி பொதி நிமிர் பல் விரல் நெரிய திசை முரிய – யுத்2:15 184/3
காலன்-மேல் நிமிர் மத்தன் கழல் பொரு – யுத்2:16 60/3
காலன் மேல் நிமிர் செம் மயிர் கற்றையான் – யுத்2:16 60/4
காலின் மேல் நிமிர் காலினான் – யுத்2:16 112/2
எண்ணின் தலை நிமிர் வெம் கதம் முதிர்கின்றன இனமா – யுத்2:18 143/2
நீல கிரி-மேல் நிமிர் பொன்_கிரி நேர்வான் – யுத்2:18 247/4
சேண் எறிந்து நிமிர் திசைகளோடு மலை செவிடு எறிந்து உடைய மிடல் வலோன் – யுத்2:19 61/3
சிங்க_ஏறு கடல்-போல் முழங்கி நிமிர் தேர் கடாய் நெடிது செல்க எனா – யுத்2:19 62/1
கழுத்த கைய நிமிர் கால வால பல கண்டமானபடி கண்டு நேர் – யுத்2:19 65/2
கழிக்குமேல் உயர ஓடுமேல் நெடிய கால வீசின் நிமிர் கைய வாய் – யுத்2:19 67/2
புக்கு அனைத்து உலகமும் குலுங்க நிமிர் தோள் புடைத்து உருமு-போல் உறா – யுத்2:19 72/2
சலம் கை-மேல் நிமிர வெம் சினம் திருகி வஞ்சன் மேல் நிமிர் தருக்கினான் – யுத்2:19 81/2
நெற்றி-மேலும் உயர் தோளின்-மேலும் நெடு மார்பின்-மேலும் நிமிர் தாளினும் – யுத்2:19 86/1
மேல் நிமிர் முனிவன் அல்லன் வீடணன் மெய்யின் சொன்ன – யுத்3:26 12/2
ஆனார் நிமிர் கொள்ளி கொள் அங்கையினார் – யுத்3:27 15/2
வேல் செல்வன சத கோடிகள் விண்-மேல் நிமிர் விசிக – யுத்3:31 102/1
கொன்றான் நிமிர் கூற்று என எ உயிரும் – யுத்3:31 190/3
பூண்ட மணி ஆழி வய மா நிமிர் பொலம் தேர் – யுத்4:36 5/3
கரத்தொடு தொடுத்த கடல் மீது நிமிர் காலத்து – யுத்4:36 11/3
குதிக்கின்றன நிமிர் வெம் சிலை குழைய கொடும் கடும் கால் – யுத்4:37 46/3

TOP


நிமிர்கிற்கும் (1)

நீரும் உளவே அவை ஒர் ஏழு நிமிர்கிற்கும்
பாரும் உளவே அதின் இரட்டி அவை பண்பின் – யுத்4:36 22/1,2

TOP


நிமிர்கின்ற (3)

நீர் மா கடல்-மேல் நிமிர்கின்ற நிமிர்ச்சி நோக்கா – சுந்:1 52/1
நினையும் மாத்திரத்து ஒரு கை நின்று ஒரு கையின் நிமிர்கின்ற நெடு வேலை – யுத்2:16 326/3
கொழுந்து விட்டு நிமிர்கின்ற கோபத்தான் – யுத்4:41 63/4

TOP


நிமிர்கின்றன (3)

கார் ஆயிரம் விடு தாரையின் நிமிர்கின்றன கதுவுற்று – யுத்2:18 144/2
நிலை அஞ்சின திசை வெம் கரி நிமிர்கின்றன கடலில் – யுத்2:18 152/2
சாலங்களும் நிமிர்கின்றன உலகு எங்கணும் தான் ஆய் – யுத்3:27 153/4

TOP


நிமிர்ச்சி (1)

நீர் மா கடல்-மேல் நிமிர்கின்ற நிமிர்ச்சி நோக்கா – சுந்:1 52/1

TOP


நிமிர்ச்சிய (1)

தருவன தட கை தள்ளா நிமிர்ச்சிய தம்முள் ஒப்ப – சுந்:1 38/2

TOP


நிமிர்த்த (2)

திக்கினை நிமிர்த்த கோல செம்_கதிர்_செல்வன் ஏய்ந்த – அயோ:3 106/3
மருப்பு ஒடிய பொருப்பு இடிய தோள் நிமிர்த்த வலியோனே – ஆரண்:6 97/4

TOP


நிமிர்த்தது (1)

மின் நிமிர்த்தது அன்ன வாளி வேதநாதன் வீசினான் – யுத்3:31 79/4

TOP


நிமிர்த்தருளும் (1)

கொற்ற நீள் புயம் நிமிர்த்தருளும் அ குரிசில் பின் – பால-மிகை:20 2/2

TOP


நிமிர்த்து (1)

வால் விசைத்து கை நிமிர்த்து வாயினையும் சிறிது அகல வகுத்து மான – யுத்3:24 32/1

TOP


நிமிர்தர (2)

நெய் உறு நெருப்பின் வீங்கி நிமிர்தர உயிர்ப்பு நீள – ஆரண்:14 3/3
தான் நிமிர்தர இடை குவிய தள்ளும் நீர் – யுத்1:8 15/2

TOP


நிமிர்தலும் (1)

நீந்த_அரு நெருப்பு சிந்தி நிமிர்தலும் நிருதர்க்கும் எல்லாம் – யுத்2:15 128/3

TOP


நிமிர்ந்த (33)

தீண்ட நிமிர்ந்த பெரும் கோயில் சீத மணியின் வேதிகைவாய் – பால:10 69/2
நீக்கம் இன்றி நிமிர்ந்த நிலா கதிர் – பால:10 79/1
நிமிர்ந்த வெம் கதிர் கற்றையும் நீங்குற – பால-மிகை:11 49/2
நினை அவாம் தன்மையை நிமிர்ந்த மன் உயிர்க்கு – அயோ:1 82/2
கொற்றவ நின்னை காண குறுகினன் நிமிர்ந்த கூட்ட – அயோ:8 11/2
தானவர் வலி தவ நிமிர்ந்த தானை அ – அயோ:11 43/2
நினைவு_அரும் குணம்-கொடு அன்றோ இராமன் மேல் நிமிர்ந்த காதல் – அயோ:13 37/4
நீண்டவன் துயின்ற சூழல் இது எனின் நிமிர்ந்த நேயம் – அயோ:13 41/2
நின்றனன் பரதனும் நிமிர்ந்த சேனையை – அயோ:14 46/2
நீடி எங்கும் நிமிர்ந்த நெடும் கொடி – ஆரண்:7 26/2
நிலம் பொறை இலது என நிமிர்ந்த கற்பினாள் – ஆரண்:14 101/1
நீண்டன கிடந்து என நிமிர்ந்த கையினான் – ஆரண்:15 12/4
மை_அறு விசும்பினூடு நிமிர்ந்த வாலதிய மஞ்சின் – சுந்:1 5/2
நீல் நிற குன்றின் நெடிது உற தாழ்ந்த நீத்த வெள் அருவியின் நிமிர்ந்த
பால் நிற பட்டின் மாலை உத்தரியம் பண்புற பசும்பொன் ஆரத்தின் – சுந்:3 78/1,2
மண் தொத்த நிமிர்ந்த பன்றி ஆயினும் மலைதல் ஆற்றா – சுந்:10 5/2
நீட்டினன் உவகையின் நிமிர்ந்த நெஞ்சினான் – சுந்:12 26/4
நின்றனர் உவகை பொங்க விம்மலால் நிமிர்ந்த நெஞ்சர் – சுந்:14 8/2
நிலனும் நீரும் வெம் கனலொடு காலும் ஆய் நிமிர்ந்த
தலனுள் நீடிய அவற்றின் அ தலைவரை மாற்றி – யுத்1:3 7/1,2
நீரின் சாகிலன் நெருப்பினும் சாகிலன் நிமிர்ந்த
மாருதத்தினும் மண்ணின் மற்று எவற்றினும் மாளான் – யுத்1:3 16/1,2
நிமிர்ந்த செம் சரம் நிறம்-தொறும் படுதலும் நெய்த்தோர் – யுத்1:6 20/1
மேல் நிமிர்ந்த மிடுக்கினான் – யுத்2:16 115/2
நீர் அழிந்திடா நெடு மழை குழாத்திடை நிமிர்ந்த
பார வெம் சிலை அழிந்து என துமிந்தது அ பரு வில் – யுத்2:16 238/3,4
நீர் மத்தின் நிமிர்ந்த தோளான் நிறை மத்த மதுவை தேக்கி – யுத்2:18 213/2
ஊழியின் நிமிர்ந்த செம் தீ உருமினை உமிழ்வது என்ன – யுத்2:19 115/3
ஊழியின் நிமிர்ந்த காலத்து உருமினது ஊற்றம் ஈதால் – யுத்2:19 235/4
முடி-மேல் நிமிர்ந்த முகிழ் ஏறு கையன் முகில்-மேல் நிமிர்ந்த ஒளியான் – யுத்2:19 249/1
முடி-மேல் நிமிர்ந்த முகிழ் ஏறு கையன் முகில்-மேல் நிமிர்ந்த ஒளியான் – யுத்2:19 249/1
நிலை நெடும் காலொடும் நிமிர்ந்த வாலொடும் – யுத்3:20 39/2
கல்விக்கு நிமிர்ந்த கீர்த்தி காகுத்தன் தூதன் ஆகி – யுத்3:26 48/1
தடவ தீ என நிமிர்ந்த குஞ்சியர் உவர் தனி தேர் – யுத்3:30 27/3
சுட்டீய நிமிர்ந்த சுடர் சுடரும் – யுத்3:31 192/2
நின்றுளார் புறத்தது ஆக இராமன் கை நிமிர்ந்த சாபம் – யுத்4:34 9/3
நீரில் செல்வது நெருப்பிடை செல்வது நிமிர்ந்த
போரில் செல்வது பொன் நெடு முகட்டிடை விரிஞ்சன் – யுத்4:35 20/2,3

TOP


நிமிர்ந்தது (11)

ஆசையின் நிமிர்ந்தது அ அனிக ராசியே – அயோ:12 27/4
நீர் தந்தது அதனை வெல்வான் நிலம் தந்து நிமிர்ந்தது அன்றே – ஆரண்:10 78/4
வெந்தன உலகம் என்ன நிமிர்ந்தது சீற்ற வெம் தீ – சுந்:4 79/4
நீந்தியது ஓடி நிமிர்ந்தது வேகம் – சுந்:9 54/2
நிமிர்ந்தது பரந்தது குருதி நீத்தமே – யுத்2:15 120/4
நீலன் மேல் நிமிர்ந்தது ஆங்கு ஓர் நெருப்பு என திரிந்து விட்டான் – யுத்2:16 179/3
கடைந்து தெள் அமுது கொள்ளும் வள்ளல் என மேல் நிமிர்ந்தது ஓர் கறுப்பினான் – யுத்2:19 70/2
நிலைத்திலர் உலைந்து சாய்ந்தார் நிமிர்ந்தது குருதி நீத்தம் – யுத்2:19 197/4
நீண்டு உள அதனை ஐய எங்ஙனம் நிமிர்ந்தது என்ன – யுத்4:32 52/2
நினைப்பும் இடை பிற்பட நிமிர்ந்தது நெடும் தேர் – யுத்4:36 16/4
சாதியின் நிமிர்ந்தது ஓர் தலையை தள்ளினான் – யுத்4:37 148/3

TOP


நிமிர்ந்தன (3)

மாகம் நீண்டன குறுகிட நிமிர்ந்தன மரங்கள் – கிட்:4 1/2
நிறைந்தன பொறியின் குப்பை நிமிர்ந்தன நெருப்பின் கற்றை – யுத்2:18 196/4
வாச நாள் மலரோன்-தன் உலகு அளவும் நிமிர்ந்தன மேல் வானம் ஆன – யுத்3:24 40/1

TOP


நிமிர்ந்தனன் (1)

மூடு தோட்டின் முடங்கல் நிமிர்ந்தனன்
ஈடு நோக்கி வந்து எய்திய தூதர்க்கு – அயோ:11 5/2,3

TOP


நிமிர்ந்தார் (2)

நீர் கெழு வேலை நிமிர்ந்தார்
தார் கெழு தானை சமைந்தார் – சுந்:13 45/1,2
நிலவை செம் சடை வைத்தவன் வரம் தர நிமிர்ந்தார்
உலவை காடு உறு தீ என வெகுளி பெற்றுடையார் – யுத்3:30 12/3,4

TOP


நிமிர்ந்தான் (10)

நீளம் நீங்கிய பறவையின் விண் உற நிமிர்ந்தான் – ஆரண்:15 38/4
நெடும் கைகள் சுமந்து நெடு வான் உற நிமிர்ந்தான் – கிட்:14 66/4
நெறி கோடு வடக்கு உறும் நினைப்பினில் நிமிர்ந்தான்
பொறி குல மலர் பொழிலிடை கடிது போவான் – சுந்:6 1/1,2
நிறை கடல் கடையும் நெடும் தாள் மலை என நடுவண் நிமிர்ந்தான் – சுந்:7 24/4
நெறியில் நின்ற தன் நாயகன் புகழ் என நிமிர்ந்தான் – சுந்:11 40/4
நின்றான் அவன் எதிரே உலகு அளந்தான் என நிமிர்ந்தான் – யுத்2:15 161/4
நின்ற வாள் எயிற்று அரக்கனும் உவகையின் நிமிர்ந்தான்
சென்று தேர்-மிசை ஏறினன் இராக்கதர் செறிந்தார் – யுத்3:22 95/2,3
நிலம் சுரந்து எழும் வென்றி என்று உம்பரில் நிமிர்ந்தான் – யுத்3:22 161/4
நீள் உறு சேனையினோடு நிமிர்ந்தான் – யுத்3:26 40/4
நினைத்தான் இவன் உயிர் கொண்டு இவண் நிமிர்வாய் என நிமிர்ந்தான்
சினத்தால் நெடும் சிலை நாண் தடம் தோள்-மேல் உற செலுத்தா – யுத்3:27 152/2,3

TOP


நிமிர்ந்திட (2)

நினைக்கிலை என் கை நிமிர்ந்திட வந்து – பால:8 17/1
காத்த அங்குசம் நிமிர்ந்திட கால் பிடித்து ஓடி – பால:15 6/2

TOP


நிமிர்ந்தில (1)

மாலையை நிமிர்ந்தில வயிர தோள்களே – பால:19 41/4

TOP


நிமிர்ந்து (37)

நீத்தம் ஆன்று அலையது ஆகி நிமிர்ந்து பார் கிழிய நீண்டு – பால:1 18/3
மேல் நிமிர்ந்து எழுந்திடில் விசும்பும் வேம் எனா – பால:7 13/3
நிறை எனும் அங்குசம் நிமிர்ந்து போயதே – பால:10 40/4
நிலை முக வலையங்கள் நிமிர்ந்து நீங்கிட – பால:14 4/3
பொய்த்தது ஓர் மூரியால் நிமிர்ந்து போக்குவாள் – பால:19 35/3
பொன்னின் வார் சிலை இற புயம் நிமிர்ந்து அருளினான் – பால:20 19/4
விரை கரும் குழலிக்காக வில் இற நிமிர்ந்து வீங்கும் – பால:21 5/2
அவன் மலர் கைகள் நீவ கூன் நிமிர்ந்து அழகு வாய்த்தார் – பால-மிகை:8 7/1
கால் தாக்க நிமிர்ந்து புகைந்து கனன்று பொங்கும் – அயோ:4 121/3
கர கத கரி கால் நிமிர்ந்து உண்டன – அயோ:14 16/2
வாய் முகத்திடை நிமிர்ந்து வட வேலை பருகும் – ஆரண்:1 25/3
அவண விண்ணிடை நிமிர்ந்து படர்கின்றவன் அறம் – ஆரண்:1 37/2
விண் அளவிட நிமிர்ந்து உயர்ந்த மேனியர் – ஆரண்:7 40/1
ஓய்வு இல நிமிர்ந்து வீங்கும் உயிர்ப்பின உலைந்த கண்ண – ஆரண்:7 57/2
மேல் நிமிர்ந்து இரு சிறை விசையின் ஏறலால் – ஆரண்:13 4/3
வால் விசைத்து வான் வளி நிமிர்ந்து என – கிட்:3 60/1
நீடு நாள்களும் கோள்களும் என்ன மேல் நிமிர்ந்து
மாடு தோற்றுவ மலர் என பொலிகின்ற வளத்த – கிட்:4 6/1,2
இந்துவை தொட நிமிர்ந்து எழு மருப்பு இணையினான் – கிட்:5 3/2
மேல் முகம் நிமிர்ந்து வெயில் காலொடு விழுங்கா – கிட்:14 56/2
நீர் மேல் படரா நெடும் குன்று நிமிர்ந்து நிற்றல் – சுந்:1 42/1
நின்றாள் நிமிர்ந்து அலை நெடும் கடலின் நீர் தன் – சுந்:1 66/1
நெடுநாள் பொறை உற்ற உயிர்ப்பு நிமிர்ந்து நிற்ப – சுந்-மிகை:1 13/4
பருதி பற்றி நிமிர்ந்து எழு பைம் கனல் – சுந்-மிகை:13 7/1
மேல் நிமிர்ந்து எழு கனல் வெதுப்ப மீது-போய் – யுத்1:6 55/3
நிமிர்ந்து நின்றனென் நெடும் பகல் அரும் தவ நிலையின் – யுத்1-மிகை:2 25/4
கற்கள் தந்து நிமிர்ந்து கடும் செரு – யுத்2:15 48/1
மாறு கால் இன்றி வானுற நிமிர்ந்து மாடு உள எலாம் வளைத்து ஏந்தி – யுத்2:16 343/1
நெடும் கையும் தலையும் பிய்யா நொய்தினின் நிமிர்ந்து போனான் – யுத்2:18 220/3
மேல் நிமிர்ந்து நெருப்பு உக வீசினான் – யுத்2:19 147/4
தென்-பால் எழுந்து வட-பால் நிமிர்ந்து வருகின்ற செய்கை தெரிய – யுத்2:19 247/4
கடல் முன்னே நிமிர்ந்து ஓட கால் பின்னே தொடர்ந்து ஓட கடிதின் செல்வான் – யுத்3:24 35/1
ஆசையின் நிமிர்ந்து செல்ல ஆயிரம் உரு ஒன்றாக – யுத்3:27 92/2
நிலவினுக்கு இறையும் மீனும் நீங்கின நிமிர்ந்து நின்றான் – யுத்3:30 5/3
அண்டத்தினை அளந்தான் என கிளர்ந்தான் நிமிர்ந்து அகன்றான் – யுத்3:31 117/4
நின்றாருடன் நின்று நிமிர்ந்து அயலே – யுத்3:31 208/1
நினையும் நெஞ்சினை சுடுவது ஓர் நெருப்பினை நிமிர்ந்து
கனையும் எண்ணையும் கடப்பது ஓர் கடலினை கண்டார் – யுத்4:32 5/3,4
சேய் விசும்பினில் நிமிர்ந்து நின்று இராவணன் சீறி – யுத்4:32 34/1

TOP


நிமிர்ந்துளது (1)

ஓசையின் நிமிர்ந்துளது ஒல்லென் பேர் ஒலி – அயோ:12 27/2

TOP


நிமிர்ந்துளர் (1)

எண் மேலும் நிமிர்ந்துளர் ஈருள் தயங்க – யுத்2:18 253/3

TOP


நிமிர்வ (5)

நிறம் கிளர் பாடலான் நிமிர்வ அ வழி – பால:3 47/2
நீல வண்டு_இனம் படிந்து எழ வளைந்து உடன் நிமிர்வ
கோல வேங்கையின் கொம்பர்கள் பொன் மலர் தூவி – அயோ:10 16/2,3
நாகம் அனையான் எறிய மேல் நிமிர்வ நாளும் – சுந்:6 22/2
கற்றை அம் தளிர்கள் என்ன கவ்விய நிமிர்வ காணாய் – யுத்1:10 19/4
நீள நீள் பவள வல்லி நிரை ஒளி நிமிர்வ என்ன – யுத்2:19 118/3

TOP


நிமிர்வது (1)

நின்னுடைத்து ஆயது ஆமே இன்று அது நிமிர்வது என்றான் – யுத்3:21 17/3

TOP


நிமிர்வதே (1)

உலகு எலாம் நிமிர்வதே பொருவும் ஓர் உவமையே – பால:20 6/4

TOP


நிமிர்வர் (1)

விண்டு போய் இழிவர் மேல் நிமிர்வர் விண் படர்வர் வேர் – கிட்:14 6/1

TOP


நிமிர்வன (1)

வான் தொட நிமிர்வன வாளி மா மழை – யுத்3:31 181/3

TOP


நிமிர்வாய் (2)

நீ ஒருத்தனே உலகு ஒரு மூன்றையும் நிமிர்வாய்
போய் உருத்து அவர் உயிர் குடித்து உதவு என புகன்றான் – யுத்3:22 94/3,4
நினைத்தான் இவன் உயிர் கொண்டு இவண் நிமிர்வாய் என நிமிர்ந்தான் – யுத்3:27 152/2

TOP


நிமிர்வான் (1)

நினையும் அத்துணை மாத்திரத்து உலகு எலாம் நிமிர்வான்
வினையின் நல் மருந்து அளிக்கின்றான் உயிர்க்கின்றான் வீரன் – யுத்4:32 39/2,3

TOP


நிமிர்வு (1)

நேரே செல்வென்-கொல் என் அரக்கன் நிமிர்வு எய்தி – யுத்4:37 136/3

TOP


நிமிர்வுற்றன (1)

நிருமித்தன படை பற்று அற நிமிர்வுற்றன அமிழ்த – யுத்4:37 47/3

TOP


நிமிர்வுற்று (1)

நீள் ஆர் அயில் என மயிர் தைத்திட மணி நெடு வால் அவன் உடல் நிமிர்வுற்று
மீளா-வகை புடை சுற்றிக்கொண்டது பற்றி கொண்டனன் மேலானான் – சுந்:10 36/3,4

TOP


நிமிர (24)

அருவி பெய் வரையின் பொங்கி அங்குசம் நிமிர எங்கும் – பால:14 61/1
வில் தழை வாள் நிமிர மெய் அணிகள் மின்ன – பால:22 27/3
நிறையும் நெஞ்சிடை உவகை போய் மயிர் வழி நிமிர
உறையும் விண்ணகம் உடலொடும் எய்தினர் ஒத்தார் – அயோ:1 74/3,4
சேல் திரண்டு அனைய ஆய கதியொடும் நிமிர சென்ற – அயோ:13 53/2
கைத்தவற்றின் நிமிர கடிது கன்றி விசிறும் – ஆரண்:1 32/2
நின்று பின்னரும் நெடு நெறி கடந்து உடன் நிமிர
சென்று நோக்கினர் திரி சிகை கொடு நெடும் சூலம் – ஆரண்:13 86/1,2
நேர்தரும் பரவை பிறழ் திரை தவழ்ந்து நெடும் தடம் திசை-தொறும் நிமிர
சார்தரும் கடுவின் எயிறு உடை பகு வாய் அனந்தனும் தலை தடுமாற – சுந்:3 90/2,3
மேல் நிமிர விட்டன விசும்பின் வழி மீ போய் – சுந்:6 11/3
நின்று திக்குற நிரல்பட கதிர் குழாம் நிமிர
ஒன்று சீற்றத்தின் உயிர்ப்பு எனும் பெரும் புகை உயிர்ப்ப – சுந்:12 39/2,3
நேடி நூல் தெரிந்துளோர்-தம் உணர்விற்கும் நிமிர நின்றான் – யுத்1:7 16/1
நின்றவன்-தன்னை அன்னான் நெருப்பு எழ நிமிர பார்த்து இங்கு – யுத்1:14 20/1
குறுக்கி கரம் நெடும் தோள் புறம் நிமிர கொடு குத்த – யுத்2:15 184/4
நீரிடை குவிக்கும் அப்பால் நெருப்பிடை நிமிர வீசும் – யுத்2:16 174/2
நின்றவன்-தன்னை அன்னான் நெருப்பு எழ நிமிர நோக்கி – யுத்2:16 186/1
நிற கொடும் கணை நெருப்பொடு நிகர்வன நிமிர
இறக்கம் எய்தினர் யாவரும் எய்தினர் எனின் அ – யுத்2:16 219/2,3
நீர் உடை முகிலின் மின் போல் வாளொடு நிமிர வந்தான் – யுத்2:18 208/4
நீரிடை அழுந்தி பின்னும் நெருப்பொடு நிமிர வந்தான் – யுத்2:18 233/2
சலம் கை-மேல் நிமிர வெம் சினம் திருகி வஞ்சன் மேல் நிமிர் தருக்கினான் – யுத்2:19 81/2
நேரிது பெரிது என்று ஓதும் அளவையின் நிமிர நின்றான் – யுத்2:19 225/4
நின்று உன்னி உன்னி இவன் யாவன் என்று நினைகின்ற எல்லை நிமிர
சென்று உன்னும் முன்னர் உடன் ஆயினான் இ உலகு ஏழும் மூடு சிறையான் – யுத்2:19 262/3,4
நிறுத்தி வீசினன் நெடும் திசை விசும்பொடு நிமிர
கறுத்த வான் முகில் கல் மழை பொழிதரும் கடுப்பின் – யுத்2-மிகை:15 36/3,4
விழ உற்றன வெறி வெம் கணை நிமிர பொறி சிதற – யுத்2-மிகை:18 18/2
நிரக்கும் நல் ஒளி பரந்தன உலகு எலாம் நிமிர – யுத்3:20 56/4
நீ கரன் புதல்வன்-கொல்லோ நெடும் பகை நிமிர வந்தாய் – யுத்3:21 18/2

TOP


நிமிரும் (8)

நள்ளில் சிறந்த இருள் பிழம்பை நக்கி நிமிரும் நிலா கற்றை – பால:10 72/2
உயிர் உலைவு உற நிமிரும் போர் உறும் ஒலி செவியின் உணர்ந்தான் – சுந்:7 20/2
நிலை கொள் மா கடல் ஒத்தனன் கரம் புடை நிமிரும்
அலைகள் ஒத்தன அதில் எழும் இரவியை ஒத்தான் – யுத்2:15 211/2,3
வில் அற்றது தேரொடு மேல் நிமிரும்
கல் அற்ற கழுத்தொடு கால்களொடும் – யுத்3:20 86/3,4
நேர் ஆயினர் இருவோர்களும் நெடு மாருதி நிமிரும்
பேர் ஆயிரம் உடையான் என திசை எங்கணும் பெயர்ந்தான் – யுத்3:27 102/3,4
நீர் ஒத்தன நெருப்பு ஒத்தன பொருப்பு ஒத்தன நிமிரும்
கார் ஒத்தன உரும் ஒத்தன கடல் ஒத்தன கதிரோன் – யுத்3:27 114/1,2
வெம்பு ஓடு அரவ_குலம் மேல் நிமிரும்
கொம்போடும் விழுந்தன ஒத்த குறைந்து – யுத்3:31 198/2,3
நிலம் வரும் இடம் வலம் நிமிரும் வேலையும் – யுத்4:37 63/2

TOP


நிமிரும்-காலை (1)

கை தலை வைத்த பூசல் கடலொடு நிமிரும்-காலை
செய்தலை உற்ற ஓசை செயலதும் செவியின் கேட்டான் – யுத்4:34 20/3,4

TOP


நியங்கொடு (1)

நியங்கொடு தாங்கி விண் நின்றதால் அதில் – யுத்3-மிகை:23 1/3

TOP


நியம (2)

குழி யானையின் எழுந்து தொல் நியம துறை முடித்து சுருதி அன்ன – பால:11 18/2
நித்தம் நியம தொழிலர் ஆய் நிறையும் ஞானத்து – சுந்:2 163/1

TOP


நியமம் (4)

நித்திய நியமம் முற்றி நேமியான் பாதம் சென்னி – பால:14 72/1
நின்ற சோலை-வாய் நியமம் நித்தமும் – பால-மிகை:6 7/1
செவ்விய குரிசில்-தானும் சென்றனன் நியமம் செய்வான் – பால-மிகை:11 40/2
மாலை வாய் நியமம் செய்து மரபுளி இயற்றி வைகல் – அயோ:8 20/1

TOP


நியமமும் (1)

நடை உறு நியமமும் நவை இன்று ஆகுக – பால:5 109/3

TOP


நியாயம் (1)

நியாயம் அத்தனைக்கும் ஓர் நிலயம் ஆயினான் – அயோ:14 53/3

TOP


நியாயமே (1)

நிறம் திறம்பினும் நியாயமே திறம்பினும் நெறியின் – அயோ:2 73/2

TOP


நிர் (1)

இரும்பு உண்ட நிர் மீளினும் என்னுழையின் – ஆரண்:13 18/3

TOP


நிரக்கும் (1)

நிரக்கும் நல் ஒளி பரந்தன உலகு எலாம் நிமிர – யுத்3:20 56/4

TOP


நிரந்த (3)

நிரந்த பொன் சடை நின்மல கொழுந்தினை நினையா – பால-மிகை:9 48/2
சரம் பயில் நெடும் துளி நிரந்த புயல் சார – கிட்:10 82/1
நிரந்த பேய்_கணம் கரை-தொறும் குவித்தன நீந்தி – யுத்2:16 248/4

TOP


நிரந்தரம் (15)

நிரந்தரம் உலகில் நிற்கும் நெடும் பழி பூண்டாள் நின்றாள் – பால:9 20/3
நிரந்தரம் தொழுது எழும் நேமி மன்னவர் – பால:23 42/3
நிரந்தரம் இமைப்பு இலா நெடும் கண் ஈண்டிய – அயோ:5 6/3
உந்திய நிரந்தரம் ஊற்று மாற்றில – அயோ:14 82/2
நிரந்தரம் நோக்குவென் நேமியானும் அ – ஆரண்:4 12/2
புழைத்த போல நீர் நிரந்தரம் பொழிகின்ற பொலிவால் – சுந்:3 6/2
நிரந்தரம் புவி முழுவதும் சுமந்த நீடு உரகன் – சுந்:11 35/3
நிரந்தரம் சங்கு தாரை நில_மகள் முதுகை ஆற்றாள் – சுந்-மிகை:11 7/3
எதிர் எழுந்து நிரந்தரம் எய்தலால் – யுத்1:8 61/2
நிரந்தரம் தொடை நெகிழ்த்தலின் திசை எங்கும் நிறைந்த – யுத்2:16 211/1
நீலன் நின்றுழியே நின்றான் நிரந்தரம் கணங்களோடும் – யுத்2:19 54/3
நிரந்தரம் தோன்றி நின்றார் அருளினால் நிறைந்த நெஞ்சர் – யுத்3:28 57/3
நிரந்தரம் பகை நீங்கினரோ எனும் – யுத்3:29 11/4
நிரந்தரம் புகல்கின்றது நீ இந்த உலகின் – யுத்4:40 113/3
சந்தி இன்றி நிரந்தரம் தம்முனார் – யுத்4:41 46/2

TOP


நிரந்தன (5)

பணை நிரந்தன பாட்டு ஒலி நிரந்தன அனங்கன் – அயோ:1 52/1
பணை நிரந்தன பாட்டு ஒலி நிரந்தன அனங்கன் – அயோ:1 52/1
கணை நிரந்தன நாண் ஒலி கறங்கின நிறை பேர் – அயோ:1 52/2
அணை நிரந்தன அறிவு எனும் பெரும் புனல் அனையார் – அயோ:1 52/3
நிரந்தன நெடும் பிணம் விசும்பின் நெஞ்சு உற – யுத்2:18 102/3

TOP


நிரந்து (2)

பிணை நிரந்து என பரந்தனர் நாணமும் பிரிந்தார் – அயோ:1 52/4
நெஞ்சு என தெளிந்த நீர் நிரந்து தோன்றுவ – கிட்:10 112/2

TOP


நிரப்பவும் (1)

நினையவும் உரை நிரப்பவும் அரிது இனி நீதி – யுத்4-மிகை:41 161/3

TOP


நிரப்பி (5)

நின்ற கால் மண் எலாம் நிரப்பி அப்புறம் – பால:8 25/1
நீடு வேள்வியும் குறை படாவகை நின்று நிரப்பி
பாடல் மா மறை கோதமன் பன்னி சாபத்தை – பால-மிகை:14 3/2,3
அருந்தேன் இனி யாதும் என் ஆசை நிரப்பி அல்லால் – சுந்:1 49/2
நெய் ஆர் பெரு வேள்வி நிரப்பி நெடும் – யுத்3:23 18/1
நின்றதும் மணவினை நிரப்பி மீண்டு கான் – யுத்4-மிகை:41 224/3

TOP


நிரப்பிய (1)

வினையின் தொகை வேள்வி நிரப்பிய மா – ஆரண்:2 5/2

TOP


நிரப்பினாய்-அரோ (1)

நிலத்தினில் பிறந்தமை நிரப்பினாய்-அரோ – யுத்4:40 52/4

TOP


நிரப்பினான் (1)

நெல்லினால் அலக்கும் காலும் நிரப்பினான் தருப்பை என்னும் – யுத்1:9 16/3

TOP


நிரப்பினான்-அரோ (1)

நின்றதும் நிகழ்ந்ததும் நிரப்பினான்-அரோ – ஆரண்:13 104/4

TOP


நிரப்பினையோ (1)

நின் தேடி வருந்த நிரப்பினையோ
என் தேடினை வந்த இளம் களிறே – ஆரண்:14 70/3,4

TOP


நிரப்பினோர் (1)

நேர் வரு தாயத்து நிரப்பினோர் பிறர் – யுத்1:4 78/3

TOP


நிரப்பு (1)

நிரை வளை மணவினை நிரப்பு மண்டபம் – பால:23 39/3

TOP


நிரப்புதல் (1)

பின்னை யான் நிரப்புதல் பிழைப்பு இன்றாகுமால் – கிட்:16 30/2

TOP


நிரப்புதி (1)

நின்றுளன் என்னின் கள்வன் நிரப்புதி நிலைமை என்றான் – யுத்1:3 123/4

TOP


நிரப்பும் (4)

குரப்பு அணை நிரப்பும் மள்ளர் குவிப்பு உற கரைகள்-தோறும் – பால:10 10/3
ஆணி ஆய் உலகுக்கு எல்லாம் அறம் பொருள் நிரப்பும் அண்ணல் – சுந்:1 26/2
தேய்வது என் காரியம் நிரப்பும் சிந்தையை – யுத்1:5 13/2
நிலவரை தரு பொருள்-வழி தண் தமிழ் நிரப்பும்
புலவர் சொல் துறை புரிந்தவும் போன்றன சரங்கள் – யுத்2:16 221/3,4

TOP


நிரப்புவீர் (1)

நீக்கினர் யார் அது நிரப்புவீர் என்றான் – கிட்:16 29/4

TOP


நிரம்ப (7)

அறம் தலை நிரம்ப மூப்பு அடைந்த பின்னரும் – அயோ:1 27/2
மொய் அராகம் நிரம்ப ஆசை முருங்கு தீயின் முழங்க மேல் – அயோ:3 58/1
நீறு சேர் நெடும் தெரு எலாம் நீத்தமாய் நிரம்ப
ஆறு போல் வரும் குருதி அ அனுமனால் அலைப்புண்டு – சுந்:7 39/2,3
நிலைகளில் பரக்க வேலை நீரினில் நிரம்ப தூர்க்கும் – யுத்1:3 141/4
நின்று நெடிது உன்னினன் நெடும் கடல் நிரம்ப
குன்று-கொடு அடைத்து அணை குயிற்றியது ஒர் கொள்கை – யுத்1:9 3/1,2
நெடுந்தகை விடுத்த தூதன் இனையன நிரம்ப எண்ணி – யுத்1:14 19/1
நிலையும் அ புறத்து உலகங்கள் யாவையும் நிரம்ப
உலைவுறா-வகை உண்டு பண்டு உமிழ்ந்த பேர் ஒருமை – யுத்3:31 16/2,3

TOP


நிரம்பல (1)

பங்கயத்தவட்கும் ஐயா நிரம்பல பற்றி நோக்கின் – கிட்:13 61/2

TOP


நிரம்பலின் (1)

அணி ஆர் ஒளி வந்து நிரம்பலின் அங்கம் எங்கும் – பால:16 37/3

TOP


நிரம்பவே (1)

சங்கு இயம்பின கொம்பு அலம்பின சாம கீதம் நிரம்பவே – அயோ:3 64/4

TOP


நிரம்பன (1)

முரம்பினில் நிரம்பன முழைஞ்சிடை நுழைந்த – கிட்:10 82/4

TOP


நிரம்பா (1)

நெல் கிழிய நெல் பொதி நிரம்பின நிரம்பா
சொற்கு இழிய நல் கிளிகள் தோகையவர் தூ மென் – கிட்:10 73/1,2

TOP


நிரம்பி (2)

அம் கங்கள் நிரம்பி அலம்பியதால் – யுத்3:27 42/4
நினையும் நல் வரவு ஆக நும் வரவு என நிரம்பி
மனையும் மக்களும் வலியரே என்றனன் மறவோன் – யுத்3:30 33/3,4

TOP


நிரம்பிடுகில் (1)

நிரம்பிடுகில் ஒன்று அதை நெடும் பகல் கழித்தும் – யுத்1-மிகை:2 10/1

TOP


நிரம்பிடுவது (1)

நிரம்பிடுவது அன்று அதுவும் நின்றது இனி நம்-பால் – யுத்1:2 54/3

TOP


நிரம்பிய (16)

தொடை நிரம்பிய தோம் அறு மாக்கதை – பால:0 11/3
நிரம்பிய மாடத்து உம்பர் நிரை மணி கொடிகள் எல்லாம் – பால:10 2/1
துன் அரம்பை நிரம்பிய தொல் வரை – பால:16 29/1
நிரம்பிய கண்களை முகிழ்த்து நீள் நகர் – பால-மிகை:19 1/3
அறன் நிரம்பிய அருள் உடை அரும் தவர்க்கேனும் – அயோ:2 77/1
வினை நிரம்பிய கூனியை விரும்பினள் நோக்கி – அயோ:2 86/2
மாறு_இல் மண்டிலம் நிரம்பிய மாணிக்க மணி_கல் – அயோ:10 15/3
அரும் துறை நிரம்பிய உயிரின் அன்பரை – ஆரண்:10 123/3
அ நாளில் நிரம்பிய அம் மதி ஆண்டு ஓர் வேலை – ஆரண்:10 133/2
சீர் இயற்கை நிரம்பிய திங்களா – சுந்:2 165/2
நிரம்பிய முதியரும் சேனை நீள் கடல் – யுத்1:2 6/2
நின் செய் தோள் வலி நிரம்பிய இலங்கையை நேர்ந்தோம் – யுத்1:5 71/1
செழும் சுடர் பனி கலை எலாம் நிரம்பிய திங்கள் – யுத்1:6 1/2
நெடிய காவதம் எட்டும் நிரம்பிய
படிய வாயில் பருப்பதம் பாய்ந்து என – யுத்2:15 37/1,2
சிகை சென்று நிரம்பிய தீ உமிழ்வார் – யுத்3:20 68/4
நிரம்பிய வெள்ள சேனை நிருதரும் களிறும் தேரும் – யுத்4-மிகை:37 2/2

TOP


நிரம்பியது (1)

நிரம்பியது என கொடு நிறைந்த தேவரும் – பால:23 74/3

TOP


நிரம்பியதோ (1)

நீல நிறத்தை எல்லோரும் நினைக்க அதுவாய் நிரம்பியதோ
காலன் நிறத்தை அஞ்சனத்தில் கலந்து குழைத்து காயத்தின் – பால:10 67/2,3

TOP


நிரம்பின (2)

நெல் கிழிய நெல் பொதி நிரம்பின நிரம்பா – கிட்:10 73/1
நிரம்பின உலகு எலாம் உவகை நெய் விழா – யுத்3:24 105/3

TOP


நிரம்பினான் (2)

நேய நெஞ்சின் விரும்பி நிரம்பினான் – அயோ:10 49/4
நிரம்பினான் ஒருவன் காத்த நிறை அரசு இறுதி நின்ற – கிட்:9 29/1

TOP


நிரம்பு (4)

நிரம்பு பாடலோடு ஆடினர் வீதிகள் நெருங்க – பால-மிகை:9 7/4
நிவப்பு உறு நிலன் எனும் நிரம்பு நங்கையும் – அயோ:1 29/1
நீள் ஒத்து உயர் வாலின் விசும்பு நிரம்பு மெய்யன் – சுந்-மிகை:1 15/2
நிரம்பு சில்லரி பாணியும் குறடும் நின்று இசைப்ப – சுந்-மிகை:12 3/2

TOP


நிரம்பும் (3)

கிளையினும் நரம்பினும் நிரம்பும் கேழன – அயோ:4 175/1
நேர்ந்தனன் நிரம்பும் நல் நூல் மந்திர நெறியின் வல்லான் – ஆரண்:13 135/4
நிரம்பும் எனவே நினைதல் நீசர் கடன் ஐயா – யுத்1-மிகை:2 10/4

TOP


நிரம்புவது (1)

நின்னை ஈன்றுள பயத்தினின் நிரம்புவது யாதோ – அயோ:1 64/4

TOP


நிரம்புற (1)

நிரம்புற வளைந்தன நெருக்கி நேர்ந்தன – சுந்:3 51/2

TOP


நிரம்புறும் (1)

நின்றான் நெஞ்சில் நிரம்புறும் அன்பால் – அயோ-மிகை:8 2/1

TOP


நிரயத்தினில் (1)

முடிய நீள் நிரயத்தினில் அழுந்திடு முறைமை – பால-மிகை:9 41/2

TOP


நிரல் (1)

நிரல் துறு பல் பறவை குலம் நீளம் – யுத்3:26 24/2

TOP


நிரல்பட (1)

நின்று திக்குற நிரல்பட கதிர் குழாம் நிமிர – சுந்:12 39/2

TOP


நிரவிய (1)

நிரவிய தேரின் மேன்மேல் நெடும் தலை கிடந்த நெய்த்தோர் – யுத்2:15 151/3

TOP


நிராசனர் (1)

நின்று வேள்வியையும் முற்றி நிராசனர் வருக என்றான் – பால-மிகை:11 31/4

TOP


நிராயுதன் (1)

நேரும் அன்று மறைந்து நிராயுதன்
மார்பின் எய்யவோ வில் இகல் வல்லதே – கிட்:7 96/3,4

TOP


நிருத்தம் (1)

நிருத்தம் ஆடினர் நின்று விளம்புவார் – ஆரண்:3 23/4

TOP


நிருத (19)

தோளின் வனம் என்று இவை துவன்றி நிருத போர் – ஆரண்:9 5/2
வன் தாள் நிருத குலம் வேரற மாய்த்தல் செய்வாள் – ஆரண்:10 147/2
வந்து ஒத்தும் நிருத மாக்கள் விளம்பின நெறி வழாமை – சுந்:2 104/3
முருக்கி நிருத_குலம் முடித்து வினை முற்றி – சுந்:5 8/3
கண்ட நிருத கடல் கலக்கினென் வலத்தின் – சுந்:6 4/1
ஆழி பொரு படை நிருத பெரு வலி அடலோர் ஆய்_மகள் அடு பேழ் வாய் – சுந்:10 30/1
நிரை வளை மகளிரும் நிருத மைந்தரும் – சுந்:12 14/4
கல்வி-கண் மிக்கோன் சொல்ல கரு மன நிருத கள்வர் – யுத்1:9 29/1
சாய்ந்ததால் நிருத கடல் தானையே – யுத்2:15 51/4
கீழை வாயில் கிளர் நிருத படை – யுத்2:15 85/1
உயிர் உக்கன நிருத குலம் உயர் வானரம் எவையும் – யுத்2:15 174/3
உள் நின்று அலை நிருத கடல் உலறிட்டன உளவால் – யுத்2:18 143/4
கள்ள கடு நிருத குலம் கண்டப்பட கண்டே – யுத்2-மிகை:18 19/2
கை ஓய்வு இலர் மலை மாரியின் நிருத கடல் கடப்பார் – யுத்3:27 162/2
தழங்கு பேர் ஒலி கலிப்பது தறுகண் மா நிருத
புழுங்கு வெம் சின சுறவது நிறைபுடை புணரி – யுத்3:31 20/3,4
ஈ ஒத்தன நிருத_குலம் நறவு ஒத்தனன் இறைவன் – யுத்3:31 109/4
தொடர் போர் வய நிருத கடல் சுவறும்படி பருக – யுத்3-மிகை:31 25/2
மேல் பொத்திய நிருத குலம் வேரோடு உடன் விளிய – யுத்3-மிகை:31 26/2
காலாள் எனும் நிருத படை வெள்ளம் கடைகணித்தற்கு – யுத்3-மிகை:31 29/1

TOP


நிருத_குலம் (2)

முருக்கி நிருத_குலம் முடித்து வினை முற்றி – சுந்:5 8/3
ஈ ஒத்தன நிருத_குலம் நறவு ஒத்தனன் இறைவன் – யுத்3:31 109/4

TOP


நிருதர் (89)

வெருவர சென்று அடை காம வெகுளி என நிருதர் இடை விலக்கா வண்ணம் – பால:6 11/2
தூண்டு சின வாள் நிருதர் தோன்றியுளர் என்றால் – ஆரண்:3 52/3
நீல மா மணி நிற நிருதர் வேந்தனை – ஆரண்:6 1/1
கதிர் கொள் கால வேல் கரன் முதல் நிருதர் வெம் கத போர் – ஆரண்:6 89/2
நெறி தாரை செல்லாத நிருதர் எதிர் நில்லாதே நெடிய தேவர் – ஆரண்:6 129/1
தீ எரி விழியினர் நிருதர் சேனையின் – ஆரண்:7 37/3
நெறி கொள் மா தவர்க்கு முன்னே நேர்ந்தனென் நிருதர் ஆவி – ஆரண்:7 60/1
மெய்கள் போழ்பட தாள் விழ வெருவிட நிருதர்
செய்ய மா தலை சிந்திட திசை உற சென்ற – ஆரண்:7 81/2,3
மாரி ஆக்கிய வடி கணை வரை புரை நிருதர்
பேர் யாக்கையின் பெரும் கரை வயின்-தொறும் பிறங்க – ஆரண்:7 82/1,2
வெம் படை நிருதர் வீச விண்ணிடை மிடைந்த வீரன் – ஆரண்:7 111/1
நிருதர் ஓடினர் தூடணன் விலக்கவும் நில்லார் – ஆரண்:7 135/2
உச்ச வீரன் கை சுடு சரம் நிருதர் நெஞ்சு உருவ – ஆரண்:7 139/3
நின்ற கரனே முதலினோர் நிருதர் என்றான் – ஆரண்:10 62/4
சீதை உருவோ நிருதர் தீவினை அது அன்றோ – ஆரண்:11 23/4
நெறி கொள் கானகம் மறைதர நிருதர்_கோன் நெஞ்சின் – ஆரண்:13 87/3
மாயையால் மதி இலா நிருதர்_கோன் மனைவியை – கிட்:3 14/1
நெய் அடை நெடு வேல் தானை நீல் நிற நிருதர் என்னும் – கிட்:7 156/1
நிசிசரர் ஆயினார் இ நெடு நகர் நிருதர் எல்லாம் – சுந்:2 97/4
நிறை இரும் பல் பகல் நிருதர் நீள் நகர் – சுந்:4 11/3
என்னே நிருதர் என் ஆவர் நீயே எம் கோன் துணை என்றால் – சுந்:4 112/4
நிருதர் எந்திரத்து இடு கரும்பு ஆம் என நெரிவார் – சுந்:7 40/3
ஊன் அற கொன்று துகைக்கவும் ஒழிவு இலா நிருதர்
ஆனை ஒத்தனர் ஆள் அரி ஒத்தனன் அனுமன் – சுந்:7 49/3,4
காற்றின் கடிய கலின புரவி நிருதர் களத்து உக்கார் – சுந்:8 42/1
என்றனர் அயிர்த்தனர் நிருதர் எண்ணிலார் – சுந்:9 27/4
நெய் தலை உற்ற வேல் கை நிருதர் அ செருவில் நேர்ந்தார் – சுந்:9 64/1
எறிந்தன நிருதர் வெய்தின் எய்தன படைகள் யாவும் – சுந்:10 25/1
தீய வாள் நிருதர் வேந்தர் சேர்ந்தவர் சேர தேரின் – சுந்:11 7/2
குழி வெம் கோப மாவும் துவன்றிய நிருதர் சேனை – சுந்:11 13/2
நீல் நிற நிருதர் யாண்டும் நெய் பொழி வேள்வி நீக்க – சுந்:12 133/1
நிலவு இலங்கிய துகிலினை நெருப்பு உண நிருதர்
இலவினும் சில முத்து உள எனும் நகை இளையார் – சுந்:13 20/1,2
மன்றே கமழும் தொடை அன்றே நிருதர் குழுவும் மாநகரும் – சுந்-மிகை:4 9/3
தான் எரி மடுப்பது நிருதர் தானையே – யுத்1:2 40/2
வெல்வர் என்பது தெரிந்து எண்ணினார் நிருதர் வேர் முதலும் வீய – யுத்1:2 91/3
நெஞ்சு நின்று அயரும் இ நிருதர் பேர் சனகி ஆம் நெடியது ஆய – யுத்1:2 92/2
வாயினும் பல்லினும் புனல் வறந்து உலறினார் நிருதர் வைகும் – யுத்1:2 96/1
உற்றனர் நிருதர் வந்து என்ன ஒன்றினார் – யுத்1:4 34/2
நெறிதனை நோக்கினும் நிருதர் நிற்பது ஓர் – யுத்1:4 70/3
வந்து அடி வணங்கிய நிருதர் மன்னவற்கு – யுத்1:5 1/1
நிருதர் வெள்ளம் அனந்தம் நிகழ்ந்து முன் – யுத்1-மிகை:9 13/3
நெருக்கி வந்து நிருதர் நெருங்கலால் – யுத்2:15 42/1
கொண்டு சீறி நிருதர் கொதித்து எழ – யுத்2:15 59/2
திரிய வாங்கி நிருதர் வெம் சேனை போய் – யுத்2:15 60/3
வென்றி வேல் கை நிருதர் வெகுண்டு எழ – யுத்2:15 84/1
ஒடுங்கு உரம் துணிந்தனர் நிருதர் ஓடின – யுத்2:15 121/3
பொன் குவை நிகர்த்தன நிருதர் போர் சவம் – யுத்2:15 122/3
சாரதி தலையை தள்ளி சென்றது நிருதர் சாய – யுத்2:15 137/4
சாய்ந்தது நிருதர் தானை தமர் தலை இடறி தள்ளுற்று – யுத்2:15 155/1
தார் இழந்து பின் இழந்தனர் நிருதர் தம் தலைகள் – யுத்2:15 234/4
நின்றது புரிதும் மற்று இ நிருதர்_கோன் இடரும் நீங்கும் – யுத்2:16 122/3
எய்திய நிருதர் கோனும் இராமனை இறைஞ்சி எந்தாய் – யுத்2:16 165/1
எய்தனர் நிருதர் கல்லால் எறிந்தனர் கவிகள் ஏந்தி – யுத்2:16 170/1
கொண்டனன் போயினன் நிருதர்_கோ நகர் – யுத்2:16 263/4
வால் பட புரண்டனர் நிருதர் மற்று அவர் – யுத்2:18 93/3
பாய்வன புகுவன நிருதர் பல் உயிர் – யுத்2:18 117/3
போழ்களின் புரட்டினர் நிருதர் பொங்கினார் – யுத்2:19 44/4
பொங்கு தேர் புரவி யானை பொரு கழல் நிருதர் என்னும் – யுத்2:19 51/1
எடுத்தது நிருதர் தானை இரிந்தது குரங்கின் ஈட்டம் – யுத்2:19 53/1
சரிந்தது நிருதர் தானை தாக்கினன் அரக்கன் தானே – யுத்2:19 60/4
மிடைந்து நின்ற படை வேலை கால் தளர வீசினான் நிருதர் கூசினார் – யுத்2:19 70/4
நிருதர் தானை உடைந்தது நேர்கிலா – யுத்2-மிகை:15 9/1
துங்க வேல் நிருதர் சேனை துணிபட சொரிந்தான் வாளி – யுத்2-மிகை:18 27/4
போயின நிருதர் யாரும் போந்திலர் போலும் என்றான் – யுத்3:22 2/2
கிடைத்திட முழங்கி ஆர்த்து கிளர்ந்தது நிருதர் சேனை – யுத்3:22 16/3
வீசின நிருதர் சேனை வேலையில் தென்மேல் திக்கின் – யுத்3:22 139/1
புன்கண் நிருதர் பெரும் தூதர் போனார் அரக்கனிடம் புக்கார் – யுத்3:22 226/4
செறிந்த தார் நிருதர் வேந்தன் உரை செய காலின் செம்மல் – யுத்3:24 15/3
நீர் உளதனையும் உள்ள மீன் என நிருதர் எல்லாம் – யுத்3:27 165/1
இலங்கையின் நிருதர் எல்லாம் எழுந்தனர் விரைவின் எய்தி – யுத்3:28 15/1
தீயினும் எரிவன உயிர் பருக சிதறின கவிகளொடு இன நிருதர்
போயின போயின திசை நிறைய புரள்பவர் முடிவு இலர் பொரு திறலோர் – யுத்3:28 22/2,3
கை அற தலை அற்றார் போல் கலங்கினார் நிருதர் கண்டார் – யுத்3:28 47/4
பொத்திய நிருதர் தானை கொணரிய போய தூதர் – யுத்3:30 1/2
நீக்குதி நிருதர் ஆங்கு நெருக்குவார் நெருங்கா வண்ணம் – யுத்3:31 59/4
ஆழியையும் ஒத்தனன் அம் மன்னுயிரும் ஒத்தனர் அலைக்கும் நிருதர் – யுத்3:31 141/4
மகர மறி கடலின் வளையும் வய நிருதர்
சிகரம் அனைய உடல் சிதறி இறுவர் உயிர் – யுத்3:31 154/1,2
இரியல் உறு படையை நிருதர் இடை விலகி – யுத்3:31 158/1
மாண்டனன் அகம்பன் மண் மேல் மடிந்தன நிருதர் சேனை – யுத்3-மிகை:22 6/1
தேரின் மீது அனந்த கோடி நிருதர் சீறு செம் முக – யுத்3-மிகை:31 16/1
நிருதர் வெள்ளம் நெடு நிலத்து இற்றிட – யுத்3-மிகை:31 42/2
உண்டு கைவிடும் கூற்றுவன் நிருதர் பேர் உயிரை – யுத்4:32 15/2
கை குன்ற பெரும் கரைய நிருதர் புய கல் செறிந்த கதலி கானம் – யுத்4:33 22/1
மைத்த களிற்று இன மாவின் வாள் நிருதர் பெரும் கடலின் மற்று இ வாளி – யுத்4:33 25/3
கொற்ற வாள் நிருதர் சேனை குழீஇயது கொடி திண் தேரும் – யுத்4:35 2/2
நிருதர் கோமகன் நினைந்துழி செல்வது ஓர் இமைப்பில் – யுத்4:35 18/4
நீல் நிற நிருதர்_கோன் எய்த நீதியின் – யுத்4:37 77/1
முடி புனைந்த நிருதர் முதலவன் – யுத்4:39 9/1
நெருங்கினர் நெருங்குழி நிருதர் ஓச்சலால் – யுத்4:40 36/3
நினைவு_அரு மகளிரும் நிருதர் என்று உளார் – யுத்4:40 56/2
செவ்வியின் நிருதர்_கோனும் சாம்பனும் வாலி சேயும் – யுத்4-மிகை:42 21/2
கலக வாள் நிருதர்_கோனை கட்டழித்திட்ட கீர்த்தி – யுத்4-மிகை:42 37/3

TOP


நிருதர்-தம் (12)

நிருதர்-தம் அருளும் பெற்றேன் நின் நலம் பெற்றேன் நின்னோடு – ஆரண்:6 49/1
நீ இடை வந்தது என்னை நிருதர்-தம் பாவை என்னா – ஆரண்:6 58/3
நிவந்த வெம் தொழில் நிருதர்-தம் நெடு நிணம் தெவிட்டி – ஆரண்:7 86/3
நிருதர்-தம் பெரும் படை நெடிது நின்றவன் – ஆரண்:7 122/3
காய்ந்த வெம் சரம் நிருதர்-தம் கவச மார்பு உருவ – ஆரண்:8 11/3
நிலம் துடித்தன நெடு வரை துடித்தன நிருதர்-தம் குல மாதர் – சுந்:2 202/1
நிருதர்-தம் குலத்தை எல்லாம் நீறு எழ புரியுமாறே – யுத்1-மிகை:12 5/3
கவ்விய நிருதர்-தம் களிறும் கட்டு அற – யுத்2:16 252/2
அடல் வலி நிருதர்-தம் அனிக ராசி-மேல் – யுத்2:18 95/2
பாய்ந்தது நிருதர்-தம் பரவை பல் முறை – யுத்2:18 99/1
கரந்தன நிருதர்-தம் கரை இல் யாக்கையின் – யுத்2:18 102/2
ஆர்த்தது நிருதர்-தம் அனிகம் உடன் அமரரும் வெருவினர் கவி_குலமும் – யுத்3:28 20/1

TOP


நிருதர்-தம்-மேல் (1)

இருள் முறை நிருதர்-தம்-மேல் ஏவினர் இமைப்பிலோரும் – யுத்3:22 21/3

TOP


நிருதர்_கோ (1)

கொண்டனன் போயினன் நிருதர்_கோ நகர் – யுத்2:16 263/4

TOP


நிருதர்_கோன் (4)

நெறி கொள் கானகம் மறைதர நிருதர்_கோன் நெஞ்சின் – ஆரண்:13 87/3
மாயையால் மதி இலா நிருதர்_கோன் மனைவியை – கிட்:3 14/1
நின்றது புரிதும் மற்று இ நிருதர்_கோன் இடரும் நீங்கும் – யுத்2:16 122/3
நீல் நிற நிருதர்_கோன் எய்த நீதியின் – யுத்4:37 77/1

TOP


நிருதர்_கோனும் (1)

செவ்வியின் நிருதர்_கோனும் சாம்பனும் வாலி சேயும் – யுத்4-மிகை:42 21/2

TOP


நிருதர்_கோனை (1)

கலக வாள் நிருதர்_கோனை கட்டழித்திட்ட கீர்த்தி – யுத்4-மிகை:42 37/3

TOP


நிருதர்க்கு (6)

சொன்னான் நிருதர்க்கு இறை அம் மொழி சொல்லலோடும் – ஆரண்:10 133/1
கேட்டான் நிருதர்க்கு_இறை கேழ் கிளர் தன் – ஆரண்:13 17/1
ஏ எனும் அளவில் கொல்லும் நிருதர்க்கு ஓர் எல்லை இல்லை – சுந்:10 26/2
கை குத்து அது படலும் கழல் நிருதர்க்கு இறை கறை நீர் – யுத்2:15 176/1
காப்பு உறு படை கை கள்வ நிருதர்க்கு ஓர் இறுதி காட்டி – யுத்3:25 15/3
கலி கடன் அளிப்பென் என்று நிருதர்க்கு கருதினாயேல் – யுத்4:34 10/2

TOP


நிருதர்க்கு_இறை (1)

கேட்டான் நிருதர்க்கு_இறை கேழ் கிளர் தன் – ஆரண்:13 17/1

TOP


நிருதர்க்கும் (1)

நீந்த_அரு நெருப்பு சிந்தி நிமிர்தலும் நிருதர்க்கும் எல்லாம் – யுத்2:15 128/3

TOP


நிருதர்கள் (8)

சாய்ந்தார் நிருதர்கள் உள்ளார் தமர் உடல் இடறி திரை மிசை விழ ஓடி – சுந்-மிகை:10 8/3
சென்று வீழ நிருதர்கள் சிந்தினார் – யுத்2:15 58/3
வேர்த்தார் நிருதர்கள் வானரர் வியந்தார் இவன் விசயம் – யுத்2:15 178/3
விருது உடை நிருதர்கள் மலை என விழுவர்கள் – யுத்2:18 129/3
நிருதர்கள் எவருமே நோக்கி நின்று போர் – யுத்2-மிகை:15 15/1
நிருதர்கள் அளப்பு இல் கோடி நெடும் படை தலைவர் வல்லே – யுத்2-மிகை:15 22/3
கொண்ட தூயவன் கொடும் தொழில் நிருதர்கள் குழுமி – யுத்2-மிகை:15 30/2
பல வகை படைகள் வாங்கி நிருதர்கள் பல் போர் செய்தார் – யுத்2-மிகை:16 23/2

TOP


நிருதராம் (1)

என்புழி நிருதராம் ஏழு வேலையும் – யுத்2:15 119/1

TOP


நிருதராய் (1)

நாளுக்கு எல்லையும் நிருதராய் உலகத்தை நலியும் – சுந்:11 38/1

TOP


நிருதரானார் (1)

வாள் அரி வள்ளல் சொன்ன மான் கணம் நிருதரானார்
கேளொடு மடியுமாறும் வானவர் கிளருமாறும் – ஆரண்:12 57/1,2

TOP


நிருதரும் (2)

களிறும் மாவும் நிருதரும் கால் அற – யுத்2:15 45/1
நிரம்பிய வெள்ள சேனை நிருதரும் களிறும் தேரும் – யுத்4-மிகை:37 2/2

TOP


நிருதரே (2)

இலங்கையின் நிருதரே இ ஏழ் உலகத்து வாழும் – அயோ:3 75/3
எங்கள் போலியர்க்கு நல்லார் நிருதரே போலும் என்றான் – ஆரண்:12 51/4

TOP


நிருதரை (9)

செருவில் நேரும் நிருதரை தேடுவார் – ஆரண்:7 4/4
வென்றி வேல் கை நிருதரை வேர் அற – ஆரண்:7 5/3
தோளொடும் நிருதரை வாளொடும் துகைத்தான் – சுந்:8 31/4
நிருதரை கணித்து நோக்கி நெடும் கரி இரதம் வாசி – யுத்1-மிகை:9 18/2
மாடு நின்ற நிருதரை வன்கணான் – யுத்2:15 90/1
ஒழுக்கினர் நிருதரை உதிர ஆற்றினே – யுத்2:18 96/4
பிடித்தன நிருதரை பெரிய தோள்களை – யுத்2:19 43/1
நிருதரை கொல்வது இடம் பெற்று ஓர் இடையில் நின்று அன்றோ – யுத்3:31 25/3
வன் புலம் கிளர் நிருதரை வருக்கமோடு அறுக்க – யுத்4-மிகை:41 35/1

TOP


நிருதரோடு (1)

ஈரம் இல்லா நிருதரோடு என்ன உறவு உண்டு உனக்கு ஏழை – யுத்1:1 7/3

TOP


நிருதரோடும் (1)

உளம் கோடற்கு அன்பு இழைத்தாள் உளள் ஒருத்தி என்னுதியேல் நிருதரோடும்
களம் கோடற்கு உரிய செரு கண்ணிய-கால் ஒரு மூவேம் கலந்த-காலை – ஆரண்:6 132/1,2

TOP


நிருதன் (11)

போர் ஒடுங்கலன் மறம்-கொடு புழுங்கி நிருதன்
பார் ஒடுங்கு உறு கரம்-கொடு பரு பதம் எலாம் – ஆரண்:1 28/2,3
எய்வு இல் மல் பொருவு தோள் இருவர் ஏற நிருதன் – ஆரண்:1 34/4
நின்றவன் நிருதன் அல்லன் நெறி நின்று பொறிகள் ஐந்தும் – சுந்:4 26/2
முற்ற முனிந்தான் நிருதன் முனியா முன்னும் பின்னும் சென்று – சுந்:8 46/1
புலி போல் அடு சின நிருதன் கண்டு அழல் பொங்கி பொரு சிலை விளைவித்தான் – சுந்-மிகை:10 7/4
நிருதன் நீலன் நெடு வரை மார்பினில் – யுத்2:15 77/2
திறம் தரு கவியின் சேனை செறி கழல் நிருதன் சீற – யுத்2:19 98/1
நிரைக்கும் ஐ_இரு சிலையிடை சர மழை நிருதன்
துரக்க மாருதி உடல் உறு குருதிகள் சொரிந்த – யுத்2-மிகை:15 37/1,2
வில்லினால் இவனை வெல்லல் அரிது எனா நிருதன் வெய்ய – யுத்3:22 131/1
அற்றன அனல் விழி நிருதன் வழங்கு அடு கணை இடை இடை அடல் அரியின் – யுத்3:28 23/1
நிருதன் களம் மீது நெருக்கி அதில் – யுத்3-மிகை:20 15/2

TOP


நிருதனது (2)

நிலத்த கால் கனல் புனல் விசும்பு இவை முற்றும் நிருதனது உரு ஆகி – யுத்2:16 341/1
ஏயின நிருதனது எரி கணைதான் இடன் இல படுவன இடை இடை வந்து – யுத்3:28 24/3

TOP


நிருதனும் (2)

நிருதனும் அனையவன் நிலைமை நோக்கியே – யுத்2:16 257/1
ஆக்கிய நிருதனும் அழுத கண்ணினார் – யுத்3:24 67/2

TOP


நிருதாதியர் (1)

நிருதாதியர் வேரற நீல் முகில் போல் – ஆரண்:12 77/1

TOP


நிருதி (4)

நெல் எலாம் சுரந்து அளிக்கும் நீர் நாட கேள் என்று நிருதி கூறும் – ஆரண்:6 130/4
நிருதி அங்கு அடிமுறை காத்து நிற்கவே – ஆரண்-மிகை:10 13/4
நிருதி தன் குல புதல்வர் நின் குலத்துக்கு நேர்வர் – யுத்3:30 20/1
நிருதி திக்கில் நின்றவன் வென்றி படை நெஞ்சில் – யுத்4:37 137/1

TOP


நிருதியின் (2)

நிருதியின் பிறந்த வீரர் நெருப்பு இடை பரப்பும் கண்ணர் – சுந்:8 12/3
நிருதியின் திசையில் தோன்றும் நந்தியம்பதியை நீங்கி – யுத்4-மிகை:42 1/1

TOP


நிருப (3)

நிருப நின் குடை நிழலின் நிற்றலும் – பால-மிகை:6 8/2
நிருப நின் குல மன்னவர் நேமி பண்டு உருட்டி – அயோ:1 34/1
நிருப என்றனர் தூதுவர் இராவணன் நிகழ்த்தும் – யுத்3:30 29/4

TOP


நிருபர் (5)

யாணர் எண் திசைக்கும் இருள் அற இமைக்கும் இரவி-தன் குல_முதல் நிருபர்
சேணையும் கடந்து திசையையும் கடந்து திகிரியும் செம் தனி கோலும் – பால:3 12/2,3
நின்னை இ உலகினில் நிருபர் நேர்வரோ – பால:5 77/4
நிருபர் கேண்-மின்கள் இராமற்கு நெறி முறைமையினால் – அயோ:1 73/3
ஒவ்வாது ஒவ்வாது என்னா ஒளிவாள் நிருபர் முனிவர் – அயோ:4 34/2
வான்_உலகு அளிக்கும் புரந்தரன் ஆதி மருவும் எண் திசை படு நிருபர்
ஆனவர் தமது புகழ் எலாம் ஒருங்கே அன்ன மென் புள் உரு தாங்கி – ஆரண்-மிகை:10 4/1,2

TOP


நிருபர்க்கு (2)

ஏயென கொணர்ந்தனர் நிருபர்க்கு ஏந்தலும் – பால:5 81/2
நிருபர்க்கு ஒரு பழி பற்றிட நில மன்னவர் குலமும் – பால:24 13/1

TOP


நிருபர்க்கும் (1)

புரசை மா கரி நிருபர்க்கும் புரத்து உறைவோர்க்கும் – அயோ:1 46/1

TOP


நிருபரும் (1)

புக்க பின் நிருபரும் பொரு_இல் சுற்றமும் – அயோ:1 2/1

TOP


நிருபன் (1)

என்னே நிருபன் இயற்கை இருந்தவா – அயோ:4 108/1

TOP


நிருபா (1)

இணரே பொலி தார் நிருபா இடரால் அயர்வாய் இதுவும் – அயோ-மிகை:4 3/3

TOP


நிருமித்த (2)

நிருமித்த எழிலி முற்றிற்று என்னலாம் நிலைய நேமி – சுந்:8 4/3
நிருமித்த என்ன உயிரோடு எழுந்து நிலை நின்ற தெய்வ நெறியால் – யுத்2:19 265/4

TOP


நிருமித்தன (1)

நிருமித்தன படை பற்று அற நிமிர்வுற்றன அமிழ்த – யுத்4:37 47/3

TOP


நிருமித்தாய் (1)

நின்னுளே என்னை நிருமித்தாய் நின் அருளால் – யுத்1:3 160/1

TOP


நிருமியா (2)

நிருமியா விட்ட நெடும் கணை பாய்தலின் நெருப்போடு – யுத்1:6 18/3
நிருமியா இது இராகவன் சரம் என நினைந்தார் – யுத்4-மிகை:41 36/4

TOP


நிரை (50)

நெல் மலை அல்லன நிரை வரு தரளம் – பால:2 47/1
நிரை மணி குலத்தின் ஆளி நீள் வகுத்த ஒளி மேல் – பால:3 24/3
நிரம்பிய மாடத்து உம்பர் நிரை மணி கொடிகள் எல்லாம் – பால:10 2/1
நீள் இரும் களங்கம் நீக்கி நிரை மணி மாட நெற்றி – பால:10 14/3
கார் நிரை என களிறு காவிடை நிரைத்தார் – பால:15 14/3
நில_மகட்கு அணிகள் என்ன நிரை கதிர் முத்தம் சிந்தி – பால:16 15/1
நீலத்து உண்கண் மங்கையர் சூழ நிரை ஆவின் – பால:17 34/3
இந்திர_தனு நாண எரி மணி நிரை மாடத்து – பால:23 24/3
அந்தம்_இல் ஒளி முத்தின் அகல் நிரை ஒளி நாறி – பால:23 26/2
ஊர்தியில் வருவாரும் ஒளி மணி நிரை ஓடை – பால:23 35/2
சித்திர நிரை தோயும் செம் துகில் புனைவாரும் – பால:23 36/4
நிரை வளை மணவினை நிரப்பு மண்டபம் – பால:23 39/3
நிரை தவன் விரைவின் ஏகி நெடும் கடற்கு இறைவன் வைகும் – பால-மிகை:11 36/3
கொள்ளை வான் கொடி நிரை குழாங்கள் தோன்றுவ – அயோ:2 36/2
நீண்ட கொடி மாட நிரை வீதி நிறைய போய் – அயோ:3 103/3
நிரை ஆர் கலையின் கடலே நெறி ஆர் மறையின் நிலையே – அயோ:4 32/2
வலிய நெடும் புலவியினும் வணங்காத மகுட நிரை வயங்க மன்னோ – ஆரண்:10 4/4
நிரை வளை தளிர் கரம் நெரிந்து நோக்கினர் – ஆரண்:10 35/2
நீரொடு நெருப்பு கான்ற நிரை நெடும் கண்கள் எல்லாம் – ஆரண்:10 65/4
நிரை வளை முன் கை இ நின்ற நங்கையின் – ஆரண்:12 30/3
திரு பயில் உத்தரிகமொடு செறி வாகுவலய நிரை திகழ-மன்னோ – ஆரண்-மிகை:10 2/4
மாமரம் நிரை தொகு பொதும்பருழை வைக – கிட்:10 80/2
நீர்மையால் உணர்தி ஐய நிரை வளை மகளிர்க்கு எல்லாம் – கிட்:13 34/1
நிரை துவன்றிய என நெடிது இருந்தவர்க்கு – கிட்:16 6/2
தயங்கு தாரகை நிரை தொடுத்து அணிந்து என வெண் பூ – கிட்-மிகை:7 2/1
மீளியின் இனம் என வன் தாள் விரை புவி நிரை என விண் தோய் – சுந்:7 18/2
நிரை மணி தலை நெரிந்து உக சாய்ந்து உயிர் நீப்பார் – சுந்:7 48/2
மறிந்தன பரி நிரை வல கையின் மலைந்தான் – சுந்:8 25/4
நிரை மணி தேர்களை தேர்களின் நெரித்தான் – சுந்:8 30/4
நிரை வளை மகளிரும் நிருத மைந்தரும் – சுந்:12 14/4
அ வழி ஆயிரம் ஆயிரம் நிரை
செ வழி செம் மணி தூணம் சேர்த்திய – யுத்1:2 5/1,2
ததைவு உறு நிரை விரல் புட்டில் தாங்கினான் – யுத்2:15 113/4
தாள் துணிந்தன தறுகண் வெம் கரி நிரை தாங்கிய பிணத்து ஓங்கல் – யுத்2:16 316/2
கார் சென்றன கார் நிரை சென்றன-போல் – யுத்2:18 25/3
நிதியின் நிரை குப்பை நிறைத்தனவும் – யுத்2:18 43/1
கால் நிரை அறுத்து வெம் கறைக்கண் மொய்ம்பரை – யுத்2:18 103/3
நீள நீள் பவள வல்லி நிரை ஒளி நிமிர்வ என்ன – யுத்2:19 118/3
கிச்சு உறு கிரி பட கிளர் பொன் தேர் நிரை
அச்சு இற செல்கில ஆடல் வாம் பரி – யுத்3:20 45/1,2
இடை உளது எம்-பால் நல்கி பின் நிரை நிற்றிர் ஈண்டு இ – யுத்3:22 20/3
தேர் நிரை சென்றது திண் கரி வெள்ள – யுத்3-மிகை:20 6/1
கார் நிரை சென்றது கால் வய வாசி – யுத்3-மிகை:20 6/2
தார் நிரை சென்றது தாழ்வு அறு காலாள் – யுத்3-மிகை:20 6/3
பேர் நிரை சென்றது பேசுவர் யாரே – யுத்3-மிகை:20 6/4
சிர நிரை அறுத்து அவர் உடலை சிந்தி மற்று – யுத்3-மிகை:27 2/1
உர நிரை அறுத்து அவர் ஒளிரும் வெம் படை – யுத்3-மிகை:27 2/2
கர நிரை அறுத்து வல் அரக்கர் கால் எனும் – யுத்3-மிகை:27 2/3
தர நிரை அறுப்பது அங்கு இலக்குவன் சரம் – யுத்3-மிகை:27 2/4
தூணுடை நிரை புரை கரம் அவை-தொறும் அ – யுத்4:37 84/1
மலை கிடந்தன போல் மணி தோள் நிரை
அலை கிடந்து-என ஆழி கிடந்தன – யுத்4:40 5/2,3
நிரை தவழ் அருவி ஓங்கும் நெடு வரை-அதனை நோக்காய் – யுத்4-மிகை:41 133/2

TOP


நிரைக்கும் (1)

நிரைக்கும் ஐ_இரு சிலையிடை சர மழை நிருதன் – யுத்2-மிகை:15 37/1

TOP


நிரைகள் (2)

மாறு பட உலக நிரைகள் அளறு பட – யுத்3:31 162/4
பாறு தொடர் பகழி மாரி நிரைகள் பட – யுத்3-மிகை:31 46/1

TOP


நிரைத்த (12)

நிரைத்த வார் முரசும் நெளிந்து எங்கணும் – பால:14 44/2
நீர் திரை நிரைத்த என நீள் திரை நிரைத்தார் – பால:15 14/1
ஆர்கலி நிரைத்த என ஆவணம் நிரைத்தார் – பால:15 14/2
மாருதம் நிரைத்த என வாசிகள் நிரைத்தார் – பால:15 14/4
வாள் எழ நிரைத்த படமாடம் அவை புக்கார் – பால:15 17/4
நிரைத்த மா மணி ஆரமும் நிதியமும் நீட்டி – அயோ:2 90/2
நிரைத்த நெடு ஞானம் நிமிர் கல்லில் நெடு நாள் இட்டு – ஆரண்:3 43/2
நீல் நிற பெரும் கரி நிரைத்த நீர்த்து என – கிட்:10 6/1
நீண்ட கல் மதிலும் கொற்ற வாயிலும் நிரைத்த குன்றும் – கிட்:11 82/3
நிரைத்த பொன் குடமும் தீப மாலையும் நிகர்_இல் முத்தும் – கிட்:11 98/2
மேற்பட மதியம் சூட்டி விளங்குற நிரைத்த நொய்ய – கிட்:13 33/2
கூன் சூல் முதிர் இப்பி குரைக்க நிரைத்த பாசி – சுந்-மிகை:1 10/1

TOP


நிரைத்தலின் (2)

நிரைத்தலின் சில செல்ல நிலம் பெறா – யுத்1:8 49/2
நிரைத்தலின் இடைவிடாது நெடும் கவி சேனை வெள்ளம் – யுத்2-மிகை:18 22/2

TOP


நிரைத்தவை (2)

குடன் நிரைத்தவை ஊட்டி தசை கொளீஇ – யுத்2:16 68/2
தொடுப்பது சுடர் பகழி ஆயிரம் நிரைத்தவை துரந்த துறை போய் – யுத்3:31 138/1

TOP


நிரைத்தார் (6)

பண் இயல் வய பரிகள் பந்தியில் நிரைத்தார் – பால:15 13/4
நீர் திரை நிரைத்த என நீள் திரை நிரைத்தார்
ஆர்கலி நிரைத்த என ஆவணம் நிரைத்தார் – பால:15 14/1,2
ஆர்கலி நிரைத்த என ஆவணம் நிரைத்தார்
கார் நிரை என களிறு காவிடை நிரைத்தார் – பால:15 14/2,3
கார் நிரை என களிறு காவிடை நிரைத்தார்
மாருதம் நிரைத்த என வாசிகள் நிரைத்தார் – பால:15 14/3,4
மாருதம் நிரைத்த என வாசிகள் நிரைத்தார் – பால:15 14/4
நிலை பெறும்படி நட்டனர் ஓடதி நிரைத்தார்
அலை பெறும்படி பயோததி கடைந்தனர் அவனி – பால-மிகை:9 21/2,3

TOP


நிரைத்தாள் (1)

நீள் அரவ சரி தாழ் கை நிரைத்தாள்
ஆள் அரவ புலி ஆரம் அணைத்தாள் – ஆரண்:14 47/1,2

TOP


நிரைத்திடும் (1)

நீடிய பரிகள் எல்லாம் நிரைத்திடும் விரைவின் என்றான் – யுத்2:16 47/4

TOP


நிரைத்து (7)

இனையராய் மகளிர் எல்லாம் இரைத்தனர் நிரைத்து மொய்த்தார் – அயோ:3 91/1
நிரைத்து இடை இடை விழ நெடிது நிற்கின்றான் – அயோ:4 155/4
நெடும் கழை குறும் துணி நிறுவி மேல் நிரைத்து
ஒடுங்கல்_இல் நெடு முகடு ஒழுக்கி ஊழ் உற – அயோ:10 44/1,2
மேல் நிரைத்து உளது என முழக்கம் மிக்கதே – கிட்:10 6/4
நீர் முகந்த மா மேகத்தின் அருகு உற நிரைத்து
கூரும் வெண் நிற திரை என பறப்பன குரண்டம் – கிட்:10 40/3,4
புரை நிரைத்து ஒளிர் பல் கலன் பூட்டினான் – யுத்2:16 68/4
நேமி பெயர் யூகம் நிரைத்து நெடும் – யுத்3:27 17/1

TOP


நிரைத்தும் (1)

பூ நிரைத்தும் மென் தாது பொருந்தியும் – பால:1 8/1

TOP


நிரைந்தன (1)

கொங்கையின் நிரைந்தன கனக கும்பமே – அயோ:2 37/4

TOP


நிரைந்து (1)

பகையும் இன்றி நிரைந்து பரந்து எழும் – கிட்:13 1/2

TOP


நிரைப்பார் (1)

மைந்த வறியோர் கொள வழங்கு என நிரைப்பார் – அயோ:3 97/4

TOP


நிரையம் (1)

நிரையம் உற்று உழல் சகரர்கள் நெடும் கதி செல்ல – பால-மிகை:9 55/1

TOP


நிரையால் (2)

அலகிடல் அரிய தன் அவிர் கர நிரையால்
உலகு இடு நிறை இருள் உறையினை உரிவான் – ஆரண்:2 36/3,4
நின்றாய் எனின் நீ பின் எனை நின் கை தல நிரையால்
குன்றே புரை தோளாய் மிடல்-கொடு குத்துதி குத்த – யுத்2:15 166/2,3

TOP


நிரையின் (4)

தோகை இள அன்ன நிரையின் சிலர் துயின்றார் – அயோ:5 13/4
தோள் எலாம் படி சுமந்த விட அரவின் பட நிரையின் தோன்ற ஆன்ற – ஆரண்:10 5/2
நீறு படும் இரத நிரையின் உடல் தழுவி – யுத்3:31 162/2
நீறுபடும் இரத நிரையின் உடல் தவிர – யுத்3-மிகை:31 46/2

TOP


நிரையும் (2)

பத்தி ஆன் நிரையும் பாரும் பரிவுடன் நல்கி போனான் – பால:14 72/3
நிரையும் நீள் நெடும் சோலையும் நிற்குமோ – சுந்:13 12/3

TOP


நிரையை (1)

வரு திரை நிரையை எண்ணில் எண்ணலாம் வாவும் வாசி – சுந்:10 8/4

TOP


நில் (21)

ஓங்கினன் நில் நில் என்ன உரைத்து உரும் ஒக்க நக்கான் – பால-மிகை:11 33/4
ஓங்கினன் நில் நில் என்ன உரைத்து உரும் ஒக்க நக்கான் – பால-மிகை:11 33/4
வரன் நில் உந்தை சொல் மரபினால் உடை – அயோ:14 109/1
நில் அடீஇ என கடுகினன் பெண் என நினைத்தான் – ஆரண்:6 85/1
நில் நின்று காண்டி யான் செய் நிலை என விரும்பி நேரா – ஆரண்:7 59/3
நில் நில் என்று இடித்த சொல்லன் நெருப்பு இடை பரப்பும் கண்ணன் – ஆரண்:13 1/2
நில் நில் என்று இடித்த சொல்லன் நெருப்பு இடை பரப்பும் கண்ணன் – ஆரண்:13 1/2
நில் நில் என்று நெருங்கிய-போது அவள் – ஆரண்:14 11/3
நில் நில் என்று நெருங்கிய-போது அவள் – ஆரண்:14 11/3
நில் நில் என்று அவன்-தனை விலக்கி நீ இவை – யுத்1:2 31/1
நில் நில் என்று அவன்-தனை விலக்கி நீ இவை – யுத்1:2 31/1
நில் ஐயா என நேர் நின்று பொன்றுதி எனினும் – யுத்2:15 254/3
முன் நில் என்று அமர் முற்றினார்-என்னில் – யுத்2:16 118/2
மாருதி வல்லை ஆகின் நில் அடா மாட்டாய் ஆகின் – யுத்2:16 197/1
நில் அடா சிறிது நில் அடா உனை நினைந்து வந்தனென் முனைக்கு நான் – யுத்2:19 73/1
நில் அடா சிறிது நில் அடா உனை நினைந்து வந்தனென் முனைக்கு நான் – யுத்2:19 73/1
கழிந்து போகலை நில் என கை கணை – யுத்2:19 150/3
நில் என்று இடை சென்று நெருக்கினனால் – யுத்3:20 80/4
நில் அடா நில்லு நில்லு நீ அடா வாசி பேசி – யுத்3:27 90/1
நில் நில் என்றனன் சாம்பவன் உரை ஒன்று நிகழ்த்தும் – யுத்4:32 38/4
நில் நில் என்றனன் சாம்பவன் உரை ஒன்று நிகழ்த்தும் – யுத்4:32 38/4

TOP


நில்-மின் (1)

நில்-மின் என்றனன் வீடணன் நீதியான் – சுந்:12 105/4

TOP


நில்லா (5)

பாபம் நின்ற இடத்து நில்லா பெற்றி போல் பற்று விட்ட – ஆரண்:10 82/2
நில்லா உலகின் நிலை நேர்மையினால் – ஆரண்:11 52/1
நேரே பட்டவர் பட மாடே தனி நில்லா உயிரொடு நின்றாரே – சுந்:10 29/4
நேத்திரத்தர் இறை நின்றுழி நில்லா
காத்திரத்தர் மனை காவல் விரும்பும் – யுத்1:11 16/2,3
நின்று பிணங்கிய கல்வியின் நில்லா
ஒன்றினை ஒன்று தொடர்ந்தன ஓடை – யுத்3:20 26/2,3

TOP


நில்லாத (1)

நில்லாத மொக்குள் என தோன்றுமால் நின்னுழையே – யுத்1:3 158/2

TOP


நில்லாதாய் (1)

பொய்ம் மருங்கின் நில்லாதாய் புரிகின்ற காரியத்தின் பொதுமை நோக்கி – யுத்3:24 29/3

TOP


நில்லாது (2)

நில்லாது மற்று இது அறி போதி என்ன நெடியோய் புயத்தின் வலி என் – ஆரண்:13 66/3
சோர்வுற துளங்கி நில்லாது ஓடினர் சுடரும் வை வேல் – யுத்2-மிகை:18 26/3

TOP


நில்லாதே (1)

நெறி தாரை செல்லாத நிருதர் எதிர் நில்லாதே நெடிய தேவர் – ஆரண்:6 129/1

TOP


நில்லாய் (5)

நில்லாய் நில்லாய் என்று உரை நேரா நினையா-முன் – சுந்:2 79/3
நில்லாய் நில்லாய் என்று உரை நேரா நினையா-முன் – சுந்:2 79/3
நில்லாய் என நிகழ்த்தா நெடு நெருப்பு ஆம் என உயிர்ப்பான் – யுத்2:15 163/4
நில்லாய் என நின்று நிகழ்த்தினனால் – யுத்2:18 48/4
நீடுறு தானை-தன்னை தாங்கினை நில்லாய் என்னின் – யுத்3:31 67/3

TOP


நில்லார் (3)

வன்னங்கள் பலவும் தோன்ற மணி ஒளிர் மலையின் நில்லார்
அன்னங்கள் புகுந்த என்ன அகன் சுனை குடைகின்றாரும் – பால:16 24/3,4
நிருதர் ஓடினர் தூடணன் விலக்கவும் நில்லார்
பருதி வாளினர் கேடக தட கையர் பரந்த – ஆரண்:7 135/2,3
நின்று உயிர் நடுங்கி உடல் விம்மி நிலை நில்லார்
ஒன்றும் உரையாடல் இலர் உம்பரினொடு இம்பர் – ஆரண்:10 48/3,4

TOP


நில்லார்கள் (1)

முழுதும் வானவரை வென்றேன் மூவர் என் முன் நில்லார்கள்
அழிவுதான் எனக்கும் உண்டோ ஆண் அலாய் பேடி என்றான் – யுத்3-மிகை:28 7/3,4

TOP


நில்லாள் (2)

ஊடி காண காட்டும் நலத்தாள் உடன் நில்லாள்
தேடிதேடி சேர்த்த நறும் பூம் செழு மாலை – பால:17 26/2,3
தீராது ஒன்றால் நின் பழி ஊரில் திரு நில்லாள்
ஆரோடு எண்ணிற்று ஆர் உரைதந்தார் அறம் எல்லாம் – அயோ:11 81/2,3

TOP


நில்லு (2)

நில் அடா நில்லு நில்லு நீ அடா வாசி பேசி – யுத்3:27 90/1
நில் அடா நில்லு நில்லு நீ அடா வாசி பேசி – யுத்3:27 90/1

TOP


நில்லு-மின் (1)

நில்லு-மின் என்று நீர் யாவிர் நும் நிலை – யுத்1:4 50/3

TOP


நில்லும் (2)

நில்லும் நில்லும் என வந்து நிணம் உண்ட நெடு வெண் – ஆரண்:1 19/1
நில்லும் நில்லும் என வந்து நிணம் உண்ட நெடு வெண் – ஆரண்:1 19/1

TOP


நில (51)

நில_மகள் முகமோ திலதமோ கண்ணோ நிறை நெடு மங்கல நாணோ – பால:3 2/1
ஏழ் பொழிற்கும் ஏழ் நில தலம் சமைத்தது என்ன நூல் – பால:3 25/1
வாழ் நில குல கொழுந்தை மௌலி சூட்டி அன்னவே – பால:3 25/4
நில கொடியும் துயர் நீத்தனள் இந்த – பால:5 117/2
குமரர்கள் நில_மகள் குறைவு_அற வளர் நாள் – பால:5 121/4
ஐயனும் இளவலும் அணி நில_மகள்-தன் – பால:5 125/1
பிலம் புக நில கிரிகள் பின் தொடர வந்தாள் – பால:7 29/4
சோதி தன் வரி சிலையால் நில_மடந்தை முலை சுரப்ப – பால:12 3/3
நெடு நில_மகள் முதுகு ஆற்ற நின்று உயர் – பால:13 4/1
இ திருவை நில வேந்தர் எல்லாரும் காதலித்தார் – பால:13 19/4
நில_மகட்கு அணிகள் என்ன நிரை கதிர் முத்தம் சிந்தி – பால:16 15/1
ஈண்டு நீர் நகரின் பாங்கர் இரு நில கிழவன் எய்த – பால:20 3/2
வல்லியை உயிர்த்த நில_மங்கை இவள் பாதம் – பால:22 24/1
பணி அணி இன முத்தம் பல இரு நில மன்னர் – பால:23 32/2
நிருபர்க்கு ஒரு பழி பற்றிட நில மன்னவர் குலமும் – பால:24 13/1
பின்னர் இல் என கருதியும் பெரு நில வரைப்பின் – அயோ:1 32/2
வண்ண மேகலை நில_மகள் மற்று உனை பிரிந்து – அயோ:1 35/3
தொய்யல் மா நில சுமை உறு சிறை துறந்து இனி யான் – அயோ:1 61/3
மேவி மென் மலராள் நில_மாது எனும் – அயோ:2 7/1
இந்திரற்கு உவமை சாலும் இரு நில கிழவர் எல்லாம் – அயோ:3 76/3
செய்யாள் என்னும் பொன்னும் நில_மாது என்னும் திருவும் – அயோ:4 64/2
கோதை வரி வில் குமரன் கொடுத்த நில
மாதை ஒருவர் புணர்வராம் வஞ்சித்த – அயோ:4 109/1,2
பெரு நில கிழத்தி நோற்றும் பெற்றிலள் போலும் என்னா – அயோ:8 18/4
பெற்றிலள் தவம் அந்தோ பெரு நில_மகள் என்றான் – அயோ:9 25/4
வளம் படு நெடு நில மன்னர்_மன்னனே – அயோ-மிகை:1 18/2
திரு ஆன நில_மகளை இஃது அறிந்தால் சீறாளோ – ஆரண்:1 57/3
ஒடிவுற நில_மகள் உலைய ஊங்கு எலாம் – ஆரண்:14 80/2
மொய் நில தகளியில் முழங்கு நீர் நெயின் – கிட்:10 2/2
மா நில கிழத்தி கைகள் மறித்தன போன்ற-மன்னோ – கிட்:10 26/4
இன் இசை முரல்வ நோக்கி இரு நில_மகள் கை ஏந்தி – கிட்:10 30/3
வழை துறு கான யாறு மா நில கிழத்தி மக்கட்கு – கிட்:10 33/1
நிற மனத்து உறு குளிர்ப்பினின் நெடு நில_மடந்தை – கிட்:10 42/3
எட்டு திக்கையும் இரு நில பரப்பையும் இமையோர் – கிட்:12 32/1
மூரி நீர் ஆடை இரு நில மடந்தை முதுகு உளுக்குற்றனள் முரல – சுந்:3 90/4
நிரந்தரம் சங்கு தாரை நில_மகள் முதுகை ஆற்றாள் – சுந்-மிகை:11 7/3
போல மா நில_மகள் பொலிந்து தோன்றினாள் – யுத்1:6 52/4
நீலன் இட்ட நெடு வரை நீள் நில
மூலம் முட்டலின் மொய் புனல் கைம்மிக – யுத்1:8 38/1,2
எய்ய எஞ்சின வானமும் இரு நில வரைப்பும் – யுத்2:15 197/3
நீண்டது ஓர் நெடும் திண் குன்றம் நில முதுகு ஆற்ற வாங்கி – யுத்2:16 182/2
குன்று நின்றது பேர்த்து எடுத்து இரு நில குடர் கவர்ந்து என கொண்டான் – யுத்2:16 325/2
நீயும் நின் கிளையும் மற்று இ நெடு நில வரைப்பும் நேரே – யுத்2:17 67/1
பேர்த்தார் நில_மா_மகள் பேர்வள் என – யுத்2:18 22/2
உளுக்குவாள் நில_மகள் பிணத்தின் ஓங்கலால் – யுத்2:18 118/4
நில பட சாய்ந்தமை நிகழ்ந்த-போதிலே – யுத்2-மிகை:18 14/4
மரு விரி துளப மௌலி மா நில கிழத்தியோடும் – யுத்3:24 50/3
மெய் குலைந்து இரு நில மடந்தை விம்முற – யுத்3:27 60/1
கான் ஆள நில_மகளை கைவிட்டு போனானை காத்து பின்பு – யுத்4:41 64/1
நீங்கிடுக அதுவும் என்றான் நில_மடந்தை பொறை தீர்த்தான் – யுத்4-மிகை:41 80/4
வழு இனி உளது அன்று இந்த மா நில கிழத்திக்கு என்றான் – யுத்4-மிகை:41 287/4
பெரியவன் அவனை நோக்கி பெரு நில கிழத்தியோடும் – யுத்4-மிகை:42 18/2
குயில் மொழி சீதை கொண்கன் நில_மகள்-தன்னை கொள்ளும் – யுத்4-மிகை:42 19/3

TOP


நில_மகட்கு (1)

நில_மகட்கு அணிகள் என்ன நிரை கதிர் முத்தம் சிந்தி – பால:16 15/1

TOP


நில_மகள் (10)

நில_மகள் முகமோ திலதமோ கண்ணோ நிறை நெடு மங்கல நாணோ – பால:3 2/1
குமரர்கள் நில_மகள் குறைவு_அற வளர் நாள் – பால:5 121/4
நெடு நில_மகள் முதுகு ஆற்ற நின்று உயர் – பால:13 4/1
வண்ண மேகலை நில_மகள் மற்று உனை பிரிந்து – அயோ:1 35/3
பெற்றிலள் தவம் அந்தோ பெரு நில_மகள் என்றான் – அயோ:9 25/4
ஒடிவுற நில_மகள் உலைய ஊங்கு எலாம் – ஆரண்:14 80/2
இன் இசை முரல்வ நோக்கி இரு நில_மகள் கை ஏந்தி – கிட்:10 30/3
நிரந்தரம் சங்கு தாரை நில_மகள் முதுகை ஆற்றாள் – சுந்-மிகை:11 7/3
போல மா நில_மகள் பொலிந்து தோன்றினாள் – யுத்1:6 52/4
உளுக்குவாள் நில_மகள் பிணத்தின் ஓங்கலால் – யுத்2:18 118/4

TOP


நில_மகள்-தன் (1)

ஐயனும் இளவலும் அணி நில_மகள்-தன்
செய்_தவம் உடைமைகள் தெரிதர நதியும் – பால:5 125/1,2

TOP


நில_மகள்-தன்னை (1)

குயில் மொழி சீதை கொண்கன் நில_மகள்-தன்னை கொள்ளும் – யுத்4-மிகை:42 19/3

TOP


நில_மகளை (2)

திரு ஆன நில_மகளை இஃது அறிந்தால் சீறாளோ – ஆரண்:1 57/3
கான் ஆள நில_மகளை கைவிட்டு போனானை காத்து பின்பு – யுத்4:41 64/1

TOP


நில_மங்கை (1)

வல்லியை உயிர்த்த நில_மங்கை இவள் பாதம் – பால:22 24/1

TOP


நில_மடந்தை (3)

சோதி தன் வரி சிலையால் நில_மடந்தை முலை சுரப்ப – பால:12 3/3
நிற மனத்து உறு குளிர்ப்பினின் நெடு நில_மடந்தை
புற மயிர்த்தலம் பொடித்தன போன்றன பசும் புல் – கிட்:10 42/3,4
நீங்கிடுக அதுவும் என்றான் நில_மடந்தை பொறை தீர்த்தான் – யுத்4-மிகை:41 80/4

TOP


நில_மா_மகள் (1)

பேர்த்தார் நில_மா_மகள் பேர்வள் என – யுத்2:18 22/2

TOP


நில_மாது (2)

மேவி மென் மலராள் நில_மாது எனும் – அயோ:2 7/1
செய்யாள் என்னும் பொன்னும் நில_மாது என்னும் திருவும் – அயோ:4 64/2

TOP


நிலங்கள் (1)

நிலங்கள் தாங்குறு நிலையினை நிலையிட நினைந்தான் – அயோ:1 59/2

TOP


நிலங்கள்-தன்னை (1)

மறையவர் நிலங்கள்-தன்னை வன்மையால் வாங்கும் மாந்தர் – யுத்4-மிகை:41 75/2

TOP


நிலத்த (1)

நிலத்த கால் கனல் புனல் விசும்பு இவை முற்றும் நிருதனது உரு ஆகி – யுத்2:16 341/1

TOP


நிலத்தவர் (1)

மேல் நிலத்தவர் சென்றிட விடை கொடுத்தருளி – யுத்4-மிகை:41 113/3

TOP


நிலத்தவோ (1)

ஈந்த வரம் உதவ எய்தினையே எந்தாய் இரு நிலத்தவோ நின் இணை அடி தாமரை-தாம் – ஆரண்:2 27/4

TOP


நிலத்தன் (1)

கூய்க்கொண்டு குத்துண்டு அன்னான் குலத்தொடு நிலத்தன் ஆதல் – யுத்3:26 82/3

TOP


நிலத்தாரும் (1)

நிலத்தாரும் விசும்பாரும் நேர்_இழையார் என்னை போல் – ஆரண்:6 121/3

TOP


நிலத்திடை (7)

அடித்து ஒரு தட கையின் நிலத்திடை அரைத்தான் – சுந்:8 37/2
தா இல் வெம் செரு நிலத்திடை உலந்தவர்-தம்-மேல் – சுந்:10 44/1
அந்தகனும் அஞ்சிட நிலத்திடை அரைத்தான் – யுத்1:12 23/2
நெய் எரி மிதித்தால் என்ன நிலத்திடை பதைத்தாள் நெஞ்சம் – யுத்2:17 32/2
நிலை கொள் பேர் இருள் நீங்கலும் நிலத்திடை நின்ற – யுத்3:20 57/1
தேரொடும் எடுத்தலோடு நிலத்திடை குதித்த செம் கண் – யுத்3:21 38/1
இரு நிலத்திடை எ உலகத்திடை யாரும் – யுத்4:35 8/2

TOP


நிலத்தில் (7)

மேவி நிலத்தில் இருக்கும் நிற்கும் வீழும் – அயோ:3 18/1
நீட்டிய நாவினர் நிலத்தில் தீண்டு-தோறு – கிட்:14 22/1
வில் நடு அறுத்து பாகன் தலையையும் நிலத்தில் வீழ்த்தான் – யுத்3:21 22/4
நெரிய வன் தலையை காலால் உதைத்து மா நிலத்தில் இட்டான் – யுத்3:21 35/4
செல் ஒலி திரள் தோள் கொட்டும் சேண் ஒலி நிலத்தில் செல்லும் – யுத்3:22 8/3
வம்பு செறிந்த மலர் கோயில் மறையோன் படைத்த மா நிலத்தில்
தம்பி உடையான் பகை அஞ்சான் என்னும் மாற்றம் தந்தனையால் – யுத்3-மிகை:28 11/3,4
சிலை உறு கையையும் நிலத்தில் சேர்த்தினான் – யுத்4:37 155/4

TOP


நிலத்தின் (7)

விழுவதே நிற்க மட மெல்லியலார் தம்மை போல் நிலத்தின் மேல் வீழ்ந்து – ஆரண்:4 24/2
இல்லா நிலத்தின் இயையாத வெம் சொல் எழ வஞ்சி எவ்வம் உற யான் – ஆரண்:13 66/1
காவா நிலத்தின் வரும் ஏதம் மற்று அது ஒழியாது கைக்கொடு அகல – ஆரண்:13 68/3
பொன் ஆர் ஓடை பொருந்த நிலத்தின்
அன்னானை தொழுது அஞ்சி அகன்றது – யுத்1:3 94/2,3
செல்லா நிலத்தின் இருள் ஆதல் செல்ல உடல் நின்ற வாளி சிதறுற்று – யுத்2:19 264/2
செல்லா நிலத்தின் அருளோடு செல்ல உடல் நின்ற வாளி சிதறுற்று – யுத்2-மிகை:19 4/2
விளங்கிய புட்பகம் நிலத்தின் மீது உற – யுத்4-மிகை:41 298/1

TOP


நிலத்தினிடை (1)

கால் நிலத்தினிடை ஊன்றி உரம் விரித்து கழுத்தினையும் சுரித்து தூண்டி – யுத்3:24 32/2

TOP


நிலத்தினில் (4)

விண்ணினில் நிலத்தினில் விகற்ப உலகில் பேர் – ஆரண்:3 42/1
எற்றும் கையினை நிலத்தினில் இணை தடம் கொங்கை – ஆரண்:6 91/2
இ மான் இ நிலத்தினில் இல்லை எனா – ஆரண்-மிகை:11 2/1
நிலத்தினில் பிறந்தமை நிரப்பினாய்-அரோ – யுத்4:40 52/4

TOP


நிலத்து (39)

உரவு நீர் நிலத்து ஓங்கும் உயிர்க்கு எலாம் – பால:1 12/4
மா தவர்க்கு அரசு நோக்கி மா நிலத்து உறுகண் நீக்க – பால-மிகை:8 10/3
நினக்கு ஒலாது ஆகின் ஐய நீள் நிலத்து யாவரேனும் – பால-மிகை:11 26/1
ஈங்கு வந்திடுவது என்னே இரு நிலத்து இழிக என்ன – பால-மிகை:11 33/2
அவந்தனாய் வெறு நிலத்து இருக்கல் ஆன போது – அயோ:2 62/3
விளையாத நிலத்து உனக்கு எங்ஙன் விளைந்தது என்றான் – அயோ:4 125/4
நின்றனன் நெடும் கணீர் நிலத்து நீர்த்து உக – அயோ:4 164/2
இரு நிலத்து எவர்க்கும் உள்ளத்து இருந்து அருள்-புரிந்து வீந்த – அயோ:8 19/3
வில்லொடும் கண்ண நீர் நிலத்து வீழவே – அயோ:14 49/4
செம்மை சேர் நிலத்து அரசு செய்வெனோ – அயோ:14 108/4
அன்ன மா நிலத்து அறிஞர்-தம்மொடும் – அயோ-மிகை:11 14/3
அதிர மா நிலத்து அடி பதைத்து அரற்றிய அரக்கி – ஆரண்:6 89/1
நிலை எடுத்து நெடு நிலத்து நீ இருக்க தாபதர்கள் – ஆரண்:6 93/1
தொல் நகரத்தினும் தொடர்ந்த மா நிலத்து
எ நகரத்தினும் இனிய ஈண்டு அவன் – ஆரண்:12 44/2,3
விண் பிரிந்து இரு நிலத்து இருந்து வேறு_வேறு – ஆரண்-மிகை:10 6/2
சுமை உடை கற்றை நிலத்து இடை கிடந்த தூ மதியை – சுந்:3 10/2
எள்ளா நிலத்து இந்திரநீலத்து எழுந்த கொழுந்து மரகதத்தின் – சுந்:4 54/1
இரங்கினன் நோக்கும்-தோறும் இரு நிலத்து இறைஞ்சுகின்றான் – யுத்1:4 137/3
மாறு இல் பேர் அரக்கன் பொர நிலத்து நீ மலைதல் – யுத்2:15 217/2
நிலத்து இயல் நீர் இயல் என்னும் நீரதால் – யுத்2:16 77/4
மின் தனி நிலத்து வீழ்ந்து புரள்கின்றது அனைய மெய்யாள் – யுத்2:17 36/3
அ நின்ற நிலத்து அவன் ஆக்கையை நீக்கி அல்லால் – யுத்2:19 9/3
இரைத்த திண் பரி தேர்-நின்றும் இரு நிலத்து இழிய – யுத்2-மிகை:15 28/3
இழுப்ப வந்து உடைய தேர் விட்டு இரு நிலத்து இழிந்து வெம் போர் – யுத்2-மிகை:16 25/2
நீலனை அரக்கன் தேரால் நெடு நிலத்து இழிய தள்ளி – யுத்2-மிகை:16 33/1
ஊன்றினன் நிலத்து அடி கடவுள் ஓங்கல்தான் – யுத்3:24 99/2
விலங்குவார் என்னின் தேவர் விண்ணையும் நிலத்து வீழ்த்தும் – யுத்3:26 71/4
விலை அறா மணி பூணோடும் வில்லொடும் நிலத்து வீழ – யுத்3:28 43/4
நிலத்து இயல்பு அன்று வானின் நெறி அன்று நீதி அன்று – யுத்3:29 59/1
என்னலும் எடுத்த கூர் வாள் இரு நிலத்து இட்டு மீண்டு – யுத்3:29 61/1
ஒன்றி மா நிலத்து உக்கவும் ஒத்தவால் – யுத்3:31 124/4
நிருதர் வெள்ளம் நெடு நிலத்து இற்றிட – யுத்3-மிகை:31 42/2
தேர்-நின்று நெடு நிலத்து சிரமுகம் கீழ் பட விழுந்தான் சிகரம் போல்வான் – யுத்4:37 199/4
பெரு நிலத்து பெறல் அரும் இன் உயிர் – யுத்4:41 75/2
மறுக்கும் என்று மன கொளல் மா நிலத்து
இறக்கும் மானுடர் போன்று என் உயிரும் நீ – யுத்4-மிகை:37 28/3,4
மாறிலோர் நிலத்து நின்றார் வயந்தனார் கொத்தில் உள்ளார் – யுத்4-மிகை:41 7/4
மாறினார் நிலத்து நின்றார் வசந்த கோத்திரத்திலுள்ளார் – யுத்4-மிகை:41 20/4
இந்த மா நிலத்து யாவரும் இன்புற – யுத்4-மிகை:41 94/2
கொலை தொழில் அரக்கர் ஆயோர் குலத்தொடும் நிலத்து வீழ – யுத்4-மிகை:41 243/3

TOP


நிலத்து-அரோ (1)

நிற்றி-போலும் கிடந்த நிலத்து-அரோ – கிட்:7 94/4

TOP


நிலத்தும் (1)

மேலும் நிலத்தும் மெழுகியதோ விளைக்கும் இருளாய் விளைந்ததுவே – பால:10 67/4

TOP


நிலத்தே (3)

ஈர நீர் படிந்து இ நிலத்தே சில – பால:2 25/1
கொன்னே உளன் நிலத்தே உளன் விசும்பே உளன் கொடியோர் – யுத்3:31 113/3
நிலை கிடந்தது உடல் நிலத்தே என்றான் – யுத்4:40 5/4

TOP


நிலத்தை (10)

குழித்தனள் நிலத்தை அ கொடிய கூனியே – அயோ:2 60/4
செம் தாரை குருதியொடு செழு நிலத்தை சேறு ஆக்கி – ஆரண்:6 107/2
குன்று உரைத்தாலும் நேரா குவவு தோள் நிலத்தை கூட – யுத்2:17 17/2
வீழ்ந்தனள் அரக்கன் தாள்-மேல் மென்மை தோள் நிலத்தை மேவ – யுத்2:18 266/1
புல்லினார் நிலத்தை நின்ற வானர வீரர் போகார் – யுத்3:28 40/4
உழும் நிலத்தை உருளும் புரளுமால் – யுத்3:29 15/4
எய்த்தில போய் திசைகள்-தொறும் இரு நிலத்தை கிழித்து இழிந்தது என்னின் அல்லால் – யுத்4:33 25/2
தான் உயர் புட்பகம் நிலத்தை சார்ந்ததால் – யுத்4:41 111/4
செவ்வையின் நிலத்தை வந்து சேர்ந்தது விமானம்-தானும் – யுத்4-மிகை:41 275/4
செவ்விய புட்பகம் நிலத்தை சேர்தலும் – யுத்4-மிகை:41 276/2

TOP


நிலத்தையும் (1)

புற நிலத்தையும் கைம்மிக போயதே – சுந்:6 30/4

TOP


நிலத்தொடு (3)

அக்க பெயரோனை நிலத்தொடு அரைத்துளானை – யுத்2:19 8/1
விழுந்து புரள் தீவினை நிலத்தொடு வெதும்ப – யுத்4:36 27/1
திருவினை நிலத்தொடு ஏந்தி தென் திசை இலங்கை புக்கான் – யுத்4-மிகை:41 233/4

TOP


நிலத்தொடும் (3)

எற்றும் கையினை நிலத்தொடும் எரி பொறி பறப்ப – கிட்:7 68/1
சொல்லொடும் உயிரொடும் நிலத்தொடும் துகைத்தான் – சுந்:8 32/4
திருகு வெம் சினத்து அக்கனை நிலத்தொடும் தேய்த்து – யுத்3:30 46/2

TOP


நிலத்தோடு (1)

நிலத்தோடு உயர் கதிர் வான் உற நெடியாய் உனது அடியேன் – பால:24 23/3

TOP


நிலத்தோடும் (1)

அழையாய் திரிசிரத்தோனையும் நிலத்தோடும் இட்டு அரைப்பான் – யுத்2:18 174/4

TOP


நிலம் (97)

நிலம் சுரக்கும் நிறை வளம் நல் மணி – பால:2 38/2
சோலை மா நிலம் துருவி யாவரே – பால:2 60/1
நிலம் செய் தவம் என்று உணரின் அன்று நெடியோய் என் – பால:6 7/1
பருதி_வானவன் நிலம் பசை அற பருகுவான் – பால:7 5/1
பொரி பரல் படர் நிலம் பொடிந்து கீழ் உற – பால:7 16/1
அலங்கல் முகிலே அவள் இ அங்க நிலம் எங்கும் – பால:7 25/3
நிலம் புக மிதித்தனள் நெளித்த குழி வேலை – பால:7 29/2
இன் உயிர்க்கும் இன் உயிராய் இரு நிலம் காத்தார் என்று – பால:12 9/1
நீர் காத்த கடல் புடை சூழ் நிலம் காத்தேன் என்னின் பின் – பால:12 18/3
உய்த்தனர் நிலம் முதுகு உளுக்கி கீழ் உற – பால:13 10/2
உரம் பொரு_இல் நிலம் வேள்விக்கு அலகு இல் பல சால் உழுதேம் – பால:13 16/4
ஆழி புனல் எரி கால் நிலம் ஆகாயமும் அழியும் – பால:24 11/3
அயிர் துற்றிய கடல் மா நிலம் அடைய தனி படரும் – பால:24 12/1
கன்னியர்க்கு அமைவரும் கற்பின் மா நிலம்
தன்னை இ தகையதாய் தருமம் கைதர – அயோ:1 14/1,2
தம்தம் மக்களே கடன்முறை நெடு நிலம் தாங்க – அயோ:1 63/2
திரிதர செய்தி ஒன்றினால் செழு நிலம் எல்லாம் – அயோ:2 89/3
நின் மகன் ஆள்வான் நீ இனிது ஆள்வாய் நிலம் எல்லாம் – அயோ:3 36/1
தேவ தேவர் பிடித்த போர் வில் ஒடித்த சேவகர் சேண் நிலம்
காவல் மா முடி சூடு பேர் எழில் காணலாம் எனும் ஆசை கூர் – அயோ:3 66/2,3
வஞ்சமோ மகனே உனை மா நிலம்
தஞ்சம் ஆக நீ தாங்கு என்ற வாசகம் – அயோ:4 9/1,2
உரிமை மா நிலம் உற்ற பின் கொற்றவன் – அயோ:4 20/2
கையால் நிலம் தடவி கண்ணீர் மெழுகுவார் – அயோ:4 104/1
நிலம் கடிந்தாளொடு நிகர் என்றார் சிலர் – அயோ:4 186/4
நல்_நுதலவள் நின் கேள் நளிர் கடல் நிலம் எல்லாம் – அயோ:8 40/3
சினையும் மூலமும் முகடும் வெந்து இரு நிலம் தீய்ந்து – அயோ:9 38/3
நிலம் பொறை ஆற்றலன் நெஞ்சம் தூய்து எனா – அயோ:11 93/3
மூத்தவர் இருக்கவே முறைமையால் நிலம்
காத்தவர் உளர் எனின் காட்டி காண்டிரால் – அயோ:12 16/3,4
முறையின் நீங்கி முது நிலம் கொள்கிலேன் – அயோ:14 4/2
எழுந்தனன் இளையவன் ஏறினான் நிலம்
கொழுந்து உயர்ந்து அனையது ஓர் நெடிய குன்றின் மேல் – அயோ:14 26/1,2
இரு நிலம் ஆள்கை விட்டு இன்று என் ஏவலால் – அயோ:14 37/3
இரு நிலம் சேர்ந்தனன் இறை உயிர்த்திலன் – அயோ:14 57/1
ஆத்த ஆண்டு ஏழினொடு ஏழும் அ நிலம்
காத்தல் உன் கடன் இவை கடமை என்றனர் – அயோ:14 129/3,4
புணரான் நிலம் மா வனமே போவானேயாம் என்னில் – அயோ-மிகை:4 3/2
மத நல் யானை அனையான் நிலம் வகிர்ந்த குழிவாய் – ஆரண்:1 44/1
தாங்கலது இரு நிலம் தாழ்ந்து தாழ்வுற – ஆரண்:4 9/2
கனை கடல் நெடு நிலம் காவல் ஆழியான் – ஆரண்:4 17/3
நிலம் காவல் அது கிடக்க நிலையாத நிலை உடையேன் நேய நெஞ்சின் – ஆரண்:4 22/2
நிலம் மிசை விசும்பிடை நெருக்கலால் நெடு – ஆரண்:7 54/1
பொருது வீழ்வன புலம்புவ நிலம் பட புரள்வ – ஆரண்:7 69/4
பணத்தின் மேல் நிலம் குழியுற கால் கொடு பதைப்பார் – ஆரண்:7 136/2
நீர் தந்தது அதனை வெல்வான் நிலம் தந்து நிமிர்ந்தது அன்றே – ஆரண்:10 78/4
பூ முகம் நெடு நிலம் புல்லி சொல்லுவான் – ஆரண்:12 14/4
கீண்டான் நிலம் யோசனை கீழ் புடையே – ஆரண்:12 72/4
நெடிய மா நிலம் என்ன நினைக்குமால் – ஆரண்:14 23/4
நிலம் பொறை இலது என நிமிர்ந்த கற்பினாள் – ஆரண்:14 101/1
ஆழி மா நிலம் தாங்கிய அரும் குல கிரிகள் – கிட்:4 3/3
கார் குன்றம் அன்னான் நிலம் தாவிய கால் இது என்ன – கிட்:7 39/4
நின்றார் திரிந்தார் நெடும் சாரி நிலம் திரிந்த – கிட்:7 46/3
தோளோடு தோள் தேய்த்தலின் தொல் நிலம் தாங்கல் ஆற்றா – கிட்:7 47/1
நேச தாரைகள் சொரிதர நெடு நிலம் சேர்ந்தான் – கிட்:7 75/4
பொழிந்த மா நிலம் புல் தர குமட்டிய புனிற்றா – கிட்:10 46/1
இளைத்து வேறு ஒரு மா நிலம் வேண்டும் என்று இரங்க – கிட்:12 11/1
தொல் நெடு நிலம் எனும் மங்கை சூடிய – கிட்-மிகை:14 1/3
நிலம் துடித்தன நெடு வரை துடித்தன நிருதர்-தம் குல மாதர் – சுந்:2 202/1
இருந்த மா நிலம் செல் அரித்து எழவும் ஆண்டு எழாதாள் – சுந்:3 15/4
தெவ் மடங்கிய சேண் நிலம் கேகயர் – சுந்:3 19/1
நாள்-தொறும் தொடர்ந்த தழங்கு பொன் கழலின் தகை ஒளி நெடு நிலம் தடவ – சுந்:3 79/3
நினைவு உடை சொற்கள் கண்ணீர் நிலம் புக புலம்பா நின்றான் – சுந்:4 28/3
நிலம் சுழித்து எழு மணி உந்தி நேர் இனி – சுந்:4 45/3
விழுந்தது நிலம் மிசை விரிந்த வெண் திரை – சுந்:4 105/3
மாண்டு தீர்வென் என்றே நிலம் வன் கையால் – சுந்:5 20/3
கீண்டதாம் என கிரி உக நெடு நிலம் கிழிய – சுந்:11 36/2
நீரை வற்றிட பருகி மா நெடு நிலம் தடவி – சுந்:13 32/1
என்றலும் இரு கை கூப்பி இரு நிலம் நுதலில் தோய – சுந்-மிகை:7 2/1
கதிரும் வானமும் சுழன்றன நெடு நிலம் கம்பித்த கனகன் கண் – யுத்1:3 79/3
திடல் திறந்து உகு மணி திரள்கள் சேண் நிலம்
உடல் திறந்து உதிரம் வந்து உகுவ போன்றன – யுத்1:6 48/1,2
நிலையில் நின்றன செல்ல நிலம் பெறா – யுத்1:8 48/2
நிரைத்தலின் சில செல்ல நிலம் பெறா – யுத்1:8 49/2
நிலம் அரங்கிய வேரொடு நேர் பறிந்து – யுத்1:8 59/1
நெருப்பு என கனகன் சீறி நிலம் முதல் புவனம் அஞ்ச – யுத்1-மிகை:3 26/1
எரியின் மைந்தன் இரு நிலம் கீழுற – யுத்2:15 60/1
குவிந்தன பிண குவை சுமந்து கோள் நிலம்
நிமிர்ந்தது பரந்தது குருதி நீத்தமே – யுத்2:15 120/3,4
நிறம் கரிந்திட நிலம் விரல் கிளைத்திட நின்றான் – யுத்2:15 249/2
இழிய பாய்ந்தனன் இரு நிலம் பிளந்து இரு கூறா – யுத்2:16 241/1
ஆறுபட்டதும் நிலம் அனந்தன் உச்சியும் – யுத்2:16 299/3
குந்தி வந்தனன் நெடு நிலம் குழி பட குரை கடல் கோத்து ஏற – யுத்2:16 342/4
ஏறு சேவகன் எரி முக பகழியால் இரு நிலம் பொறை நீங்க – யுத்2:16 343/3
பிற்பட நெடு நிலம் பிளந்து பேருமால் – யுத்2:19 40/4
வற்றி ஓடு உதிர வாரி சோர்வுற மயங்கினான் நிலம் முயங்கினான் – யுத்2:19 86/4
தேறினாரை நெடு நிலம் சேர்த்தினான் – யுத்2:19 160/4
இரு நிலம் கிழிய பாயும் எறி கடல் இரைப்பு தீர – யுத்2-மிகை:19 6/1
நிலம் தவாத செந்நீரிடை நிண கொழும் சேற்றில் – யுத்3:20 58/1
இடித்தான் நிலம் விசும்போடு என இட்டான் அடி எழுந்தான் – யுத்3:22 116/1
நிலம் சுரந்து எழும் வென்றி என்று உம்பரில் நிமிர்ந்தான் – யுத்3:22 161/4
நினைவும் செய்கையும் மறந்துபோய் நெடு நிலம் சேர்ந்தான் – யுத்3:22 169/4
உருக்கு செம்பு அன கண்ணினன் நெடு நிலம் உற்றான் – யுத்3:22 170/4
சிங்க ஏறு இடியுண்டு என நெடு நிலம் சேர்ந்தான் – யுத்3:22 171/2
நின் மைந்தன் தன் நெடும் சரத்தால் துணைவர் எல்லாம் நிலம் சேர – யுத்3:22 227/2
நிலம் கொண்டு படர நின்று நெஞ்சு அழிவானை தம்பி – யுத்3:27 13/2
நிலம் செய்து விசும்பும் செய்து நெடிய மால் படை நின்றானை – யுத்3:28 4/1
குடர் மறுகிட மலை குலைய நிலம் குழியொடு கிழிபட வழி படரும் – யுத்3:28 19/2
சோணிதம் நிலம் உற உலறிடவும் தொடு கணை விடுவன மிடல் கெழு திண் – யுத்3:28 26/2
திரிவரேல் உடன் திரிதரும் நெடு நிலம் செவ்வே – யுத்3:31 12/3
உற்ற தீமை தீர்க இன்றொடு என்று கூறினார் நிலம்
துற்ற வெம் படை கை நீசர் இன்ன_இன்ன சொல்லினார் – யுத்3-மிகை:31 12/3,4
வானகத்தோடு மா நிலம் எண் திசை – யுத்3-மிகை:31 38/1
நிலம் வரும் இடம் வலம் நிமிரும் வேலையும் – யுத்4:37 63/2
குலவு வாசவன் யமனை விட்டு இரு நிலம் குறுகி – யுத்4-மிகை:41 19/2
பேர்த்த போகினில் நிலம் மிசை அணுகுற பெரியோர்க்கு – யுத்4-மிகை:41 138/2

TOP


நிலம்-தொறும் (1)

நீர் தரங்கங்கள்-தோறும் நிலம்-தொறும்
சீர்த்த மால் வரை-தோறும் திசை-தொறும் – யுத்4:37 162/1,2

TOP


நிலமதில் (1)

நிலமதில் புதைய ஊன்றி மிதித்திடும் சிலவர் நெஞ்சை – யுத்2-மிகை:16 27/3

TOP


நிலமும் (1)

அள்ளல் பள்ளம் புனல் சூழ் அகல் மா நிலமும் அரசும் – அயோ:4 61/1

TOP


நிலமே (1)

புணரான் நிலமே வனமே போவானே ஆம் என்னா – அயோ:4 54/2

TOP


நிலயம் (3)

நியாயம் அத்தனைக்கும் ஓர் நிலயம் ஆயினான் – அயோ:14 53/3
நீதியும் அஃதே என்றான் கருணையின் நிலயம் அன்னான் – யுத்1:14 2/4
நிலயம் அன்னது சாகர தீவிடை நிற்கும் – யுத்3:30 16/2

TOP


நிலயமே (1)

நீந்த அரிய நெடும் கருணைக்கு எல்லாம் நிலயமே வேதம் நெறி முறையின் நேடி – ஆரண்:2 27/2

TOP


நிலவரை (1)

நிலவரை தரு பொருள்-வழி தண் தமிழ் நிரப்பும் – யுத்2:16 221/3

TOP


நிலவரையில் (1)

கோடு அணை வரி சிலை உலகு உலைய குல வரை பிதிர்பட நிலவரையில்
சேடனும் வெருவுற உரும் உறழ் திண் தெறு கணை முறை முறை சிதறினனால் – யுத்3:28 21/3,4

TOP


நிலவின் (7)

மீது மொய்த்து எழு வெண் நிலவின் கதிர் – பால:10 78/1
வேறு நாம் புகல்வது நிலவின் வீக்கமே – பால:19 3/4
வெளிபடுத்து உலகம் எங்கும் விளங்கிய நிலவின் வெள்ளம் – ஆரண்:14 7/2
சொரிந்த பால் ஒத்தது நிலவின் தோற்றமே – சுந்:2 54/4
கல்லிய நிலவின் வெண் முறியும் கவ்வின – சுந்:2 56/2
கேள்-தொறும் தொடர்ந்த முறுவல் வெண் நிலவின் முக_மலர் இரவினும் கிளர – சுந்:3 79/4
சரத்தொடும் பாய்ந்தது நிலவின் தாரை வாள் – யுத்1:5 10/4

TOP


நிலவினால் (1)

கொள்ளை வெண் நிலவினால் கோலம் கோடலால் – பால:19 4/2

TOP


நிலவினுக்கு (1)

நிலவினுக்கு இறையும் மீனும் நீங்கின நிமிர்ந்து நின்றான் – யுத்3:30 5/3

TOP


நிலவினும் (1)

முத்தினும் நிலவினும் முறுவல் முற்றினாள் – சுந்:4 98/4

TOP


நிலவு (16)

மீ தன் கரங்கள் அவை பரப்பி மிகு வெண் நிலவு ஆம் வெண் சுதையால் – பால:10 74/2
வண்ண கதிர் வெண் நிலவு ஈன்றன வாலுகத்தோடு – பால:16 42/3
மின் இடும் வில் இடும் வெயில் இடும் நிலவு இடும் – பால:20 11/4
விளிம்பு பொன் ஒளி நாற வெயிலொடு நிலவு ஈனும் – பால:23 25/3
கேடகம் வெயில் வீச கிளர் அயில் நிலவு ஈன – பால:23 33/1
தழுவிய நிலவு என கலவை சாத்தியே – பால:23 50/4
வீரனும் சிறிது மென் முறுவல் வெண் நிலவு உக – ஆரண்:1 22/1
நல்லார் முகம் ஆம் நளிர் வால் நிலவு ஈன்ற நாம – ஆரண்:10 159/2
மின் திரண்டு அனைய ஆகி வெயிலொடு நிலவு வீச – சுந்:10 12/2
நிலவு இலங்கிய துகிலினை நெருப்பு உண நிருதர் – சுந்:13 20/1
கற்றை வெண் நிலவு நீங்க கருணை ஆம் அமிழ்தம் காலும் – யுத்1:4 133/1
வெண் நிற நிலவு எனும் வலையை வீசினான் – யுத்1:5 6/4
பால் உகுத்தால் என நிலவு பாய்ந்ததால் – யுத்1:5 8/4
இழை படிந்த இள வெண் நிலவு ஈன – யுத்1:11 8/2
துண்ட வெண் பிறை நிலவு என முறுவலும் தோன்ற – யுத்3:22 77/2
இயம்பலும் இலங்கை வேந்தன் எயிற்று இள நிலவு தோன்ற – யுத்3:28 7/1

TOP


நிலவும் (1)

முளை கொழும் கதிரின் கற்றை முறுவல் வெண் நிலவும் மூரி – யுத்3:25 5/1

TOP


நிலவே (3)

வெயிலே என நீ விரிவாய் நிலவே
செயிர் ஏதும் இலார் உடல் தேய்வு உறுவார் – பால:23 6/2,3
வெயில் இள நிலவே போல் விரி கதிர் இடை வீச – அயோ:9 2/1
கல்லா மதியே கதிர் வாள் நிலவே
செல்லா இரவே சிறுகா இருளே – சுந்:4 4/1,2

TOP


நிலவை (3)

வில்லை செலுத்தி நிலவை திரட்டி விரிகின்ற சோதி மிளிர – யுத்2:19 246/2
இலவு இதழ் துடித்த முல்லை எயிறு வெண் நிலவை ஈன்ற – யுத்3:25 7/2
நிலவை செம் சடை வைத்தவன் வரம் தர நிமிர்ந்தார் – யுத்3:30 12/3

TOP


நிலன் (7)

நிவப்பு உறு நிலன் எனும் நிரம்பு நங்கையும் – அயோ:1 29/1
மூலம் இன்றியும் முகிழ்த்தன நிலன் உற முழுதும் – அயோ:9 44/2
நின்றவன் இருந்து கண்ணீர் நிலன் உற புலர்கின்றாள்-பால் – ஆரண்:7 63/4
தாவி நிலன் ஒளி கலனில் தோய – சுந்-மிகை:3 17/2
என்று கூறலும் எழுந்து இரு நிலன் உற இறைஞ்சி – யுத்1:5 73/1
சோரும் நாகம் நிலன் உற தூங்குமால் – யுத்1:8 34/4
ஓதிய குறிஞ்சி முதலாய நிலன் உள்ள – யுத்1:9 7/1

TOP


நிலனும் (9)

வானும் நிலனும் முதல் ஈறு_இல் வரம்பு_இல் பூதம் – அயோ:4 116/1
நீரொடு நிலனும் காலும் நின்றவும் திரிந்த யாவும் – ஆரண்:13 118/3
நிலனும் நீரும் மாய் நெருப்பும் காற்றும் என்று – கிட்:3 39/1
வானும் நிலனும் பெறுமாறு இனி மற்றும் உண்டோ – சுந்-மிகை:2 2/1
பாழி தெற்கு உள்ளன கிரியும் நிலனும் தாழ பரந்து எழுந்த – யுத்1:1 1/3
நீரும் நிலனும் நெடிய காலும் நிமிர் வானும் – யுத்1:2 64/1
நிலனும் நீரும் வெம் கனலொடு காலும் ஆய் நிமிர்ந்த – யுத்1:3 7/1
மலையும் மறி கடலும் வனமும் மரு நிலனும்
உலைவு இல் அமரர் உறை உலகும் உயிர்களொடு – யுத்3:31 156/1,2
விண்ணும் நிலனும் என விசேடம் இலது அஃதே – யுத்4:36 21/3

TOP


நிலனுற (1)

நின்று என எருத்தம் கோட்டி நிலனுற நோக்கி கூறும் – யுத்1-மிகை:12 4/4

TOP


நிலனே (1)

வானே நிலனே முதல் மற்றும் எலாம் – யுத்3:21 5/3

TOP


நிலனொடு (2)

எல்லை இல் நிலனொடு மணிகள் யாவையும் – பால:23 69/2
பொருந்தில நிலனொடு போந்து கானிடை – சுந்:4 42/1

TOP


நிலனோடும் (1)

இந்த நிலனோடும் எடுத்த கை நால் – ஆரண்:12 79/2

TOP


நிலா (36)

வால் நிலா உற குவிவ மானுமே – பால:2 58/4
சந்திரன் ஒளி கெட தழைப்ப தண் நிலா – பால:3 44/4
நள்ளில் சிறந்த இருள் பிழம்பை நக்கி நிமிரும் நிலா கற்றை – பால:10 72/2
உண்ண எண்ணி தண் மதியத்து உதயத்து எழுந்த நிலா கற்றை – பால:10 73/2
நீக்கம் இன்றி நிமிர்ந்த நிலா கதிர் – பால:10 79/1
வாள் நிலா முறுவல் கனி வாய் மதி – பால:11 6/3
பள்ள வெள்ளம் என படரும் நிலா
உள்ள உள்ள உயிரை துருவிட – பால:11 9/2,3
வீசுகின்ற நிலா சுடர் வீந்ததால் – பால:11 12/1
தண் நிறை நெடு நிலா தழைத்தது எங்குமே – பால:19 1/4
மலர்ந்தது நெடு நிலா மதனன் வேண்டவே – பால:19 2/4
நிற நிலா கற்றை பாய நிறைந்தது போன்று தோன்ற – பால:19 12/3
துடித்த வான் துவர் இதழ் தொண்டை தூ நிலா
கடித்த வாள் எயிறுகள் அதுக்கி கண்களால் – பால:19 22/1,2
வான் நிலா உற வந்தது மானவே – பால:21 44/4
வாள் நிலா வயங்கு செவ்வி வளர் பிறை வகிர்ந்தது என்கோ – பால:22 8/2
நாணில் ஆம் நகையில் நின்ற நளிர் நிலா தவழ்ந்தது என்கோ – பால:22 8/3
மின் தொத்து நிலா நகை வீழ் மலய – பால:23 7/2
வெண்குடை இள நிலா விரிக்க மின் என – பால:23 40/1
ஏசறு கிம்புரி எயிறு வெண் நிலா
வீசலின் மகரவாய் விளங்கும் வாள் முகம் – பால:23 65/2,3
நீல மால் வரை தவழ்தரு கதிர் நிலா கற்றை – பால-மிகை:9 8/1
எரி கால் சுடர் ஏக எழுந்த நிலா
வரும் ஈரமும் மா மயில் சானகி-தன் – பால-மிகை:23 1/1,2
வாள் நிலா நகை மாதராள் செயல் கண்டு மைந்தர் முன் நிற்கவும் – அயோ:3 50/3
வை அராவிய மாரன் வாளியும் வான் நிலா நெடு வாடையும் – அயோ:3 58/2
வாள் நிலா நகை தோன்ற மயிர் புறம் – அயோ:11 6/1
வாள் நிலா முறுவலன் வயங்கு சோதியை – ஆரண்:6 13/1
நிலைக்கும் வானில் நெடு மதி நீள் நிலா
மலைக்க நீங்கும் மிடுக்கு இலள் மாந்துவாள் – ஆரண்:6 68/3,4
பருகின பரந்து பாய்ந்த நிலா சுடர் பனி மென் கற்றை – ஆரண்:10 109/2
மின் எலாம் திகழும் சோதி விழு_நிலா மிதிலை சூழ்ந்த – ஆரண்:10 110/1
விடம் பரந்து அனையது ஆய வெண் நிலா வெதுப்ப வீரன் – ஆரண்:14 8/2
இருள் உறுத்து மீது எழுந்த தெண் நிலா
மருள் உறுத்து வண் சுடர் வழங்கலால் – கிட்:15 25/1,2
விரிந்தது வெண் நிலா மேலும் கீழுமே – சுந்:2 53/4
வீசுறு பசும் கதிர் கற்றை வெண் நிலா
ஆசுற எங்கணும் நுழைந்து அளாயது – சுந்:2 57/1,2
மேல் நிவந்து எழுந்த மாட வெண் நிலா முன்றில் நண்ணி – சுந்:2 181/3
பூட்டி வாய்-தொறும் பிறை குலம் வெண் நிலா பொழிய – யுத்1:2 100/2
துயில் சுவை மறந்தான் தோள் மேல் தூ நிலா தவழும் தோற்றம் – யுத்1:9 21/2
மரகத சயிலம் மீது வாள் நிலா பாய்வது என்ன – யுத்4-மிகை:42 36/1
உலகம் ஈர்_ஏழும் தன்ன ஒளி நிலா பரப்ப வானில் – யுத்4-மிகை:42 37/1

TOP


நிலாக்களும் (1)

புடை பரந்தன வெயில்களும் நிலாக்களும் புரள – யுத்3:22 97/3

TOP


நிலாதது (1)

நீ தந்தது அன்றே நெறியோர்-கண் நிலாதது ஈன்ற – அயோ:4 131/3

TOP


நிலாது (2)

நிலை நிலாது இறை நின்றது போலவே – பால:1 6/2
நிலை நிலாது முதுகை நெளிப்பு உற – ஆரண்:7 29/2

TOP


நிலாம் (3)

பூண் நிலாம் முலை மேல் ஆர முத்தை யான் புகல்வது என்னோ – பால:22 8/4
மறன் நிலாம் முனி வெகுளியால் மறைந்தன வரவே – பால-மிகை:9 22/3
தாள் நிலாம் மலர் தூவினன் தம்முனை – அயோ:11 6/3

TOP


நிலாவ (1)

நெஞ்சில் நின்று நிலாவ நிறுத்துவாய் – கிட்:11 5/4

TOP


நிலாவகை (1)

தவன் நிலாவகை காப்பென் தகவினால் – அயோ:4 27/3

TOP


நிலாவிய (1)

உள் நிலாவிய துயரம் பிடித்து உந்த ஆர் உயிர் நின்று ஊசலாட – பால:6 12/3

TOP


நிலாவின் (2)

வாள் நிலாவின் நூல் உலாவும் மாலை மார்பும் மீளவும் – பால:13 47/3
நீள் நிலாவின் இசை நிறை தன் குலத்து – ஆரண்:14 21/1

TOP


நிலாவு (1)

பூண் நிலாவு தோளினை பொறாய் என – கிட்:3 63/3

TOP


நிலாவை (1)

இழிகின்ற கொழு நிலாவை நறவு என வள்ளத்து ஏற்றாள் – பால:19 15/4

TOP


நிலை (227)

சிற்குணத்தர் தெரிவு_அரு நல் நிலை
எற்கு உணர்த்த அரிது எண்ணிய மூன்றினுள் – பால:0 2/1,2
நிலை நிலாது இறை நின்றது போலவே – பால:1 6/2
நிலை உடை கவி நீத்தம் அ நீத்தமே – பால:1 9/4
புயல் தொடு குடுமி நெடு நிலை மாடத்து இ நகர் புகலுமாறு எவனோ – பால:3 4/4
பாய்ந்த தாரையின் நிலை பகரல் வேண்டுமோ – பால:3 41/4
நோம் உரும் நோய் நிலை நுவலகிற்றிலள் – பால:10 42/1
நிலை உருவ புய வலியை நீ உருவ நோக்கு ஐயா – பால:12 28/2
நிலை முக வலையங்கள் நிமிர்ந்து நீங்கிட – பால:14 4/3
கைகளின் திசை நிலை களிற்றை ஆய்வன – பால:14 19/2
சூர் உடை நிலை என தோய்ந்தும் தோய்கிலா – பால:14 20/1
ஆயவரை அ நிலை அறிந்தனர் துறந்து ஆங்கு – பால:15 20/2
உற்றவர் காணலுற்ற மலை நிலை உரைத்தும் அன்றே – பால:16 1/4
நிலை கடந்து பரந்தது நீத்தமே – பால:18 18/4
நிலை குலாம் மகர நீர் நெடிய மா கடல் எலாம் – பால:20 6/2
பொன் தோள் வலி நிலை சோதனை புரிவான் நசை உடையேன் – பால:24 18/2
அறன் நின்றதன் நிலை நின்று உயர் புகழ் ஒன்றுவது அன்றோ – பால:24 22/3
பொன் ஆர் கலை அணிவான் எதிர் புகுவான் நிலை உணரா – பால:24 24/2
மானம் மணி முடி மன்னவன் நிலை சோர்வு உறல் மதியான் – பால:24 25/1
தான் அ நிலை உறுவான் உறு வினை உண்டது தவிரான் – பால:24 25/2
நிலை பெறும்படி நட்டனர் ஓடதி நிரைத்தார் – பால-மிகை:9 21/2
நிலை தளர்ந்திட அனந்தனும் கீழுற நெளித்தான் – பால-மிகை:9 21/4
ஆண்டை அ நிலை ஆக அறிந்தவர் – அயோ:2 1/1
தாலம் அன்ன தனி நிலை தாங்கிய – அயோ:2 27/2
இ நிலை நின்றவள்-தன்னை எய்த நோக்கி – அயோ:3 22/1
நெய் நிலை வேலவன் நீ திசைத்தது உண்டோ – அயோ:3 22/2
உன் நிலை சொல் எனது ஆணை உண்மை என்றான் – அயோ:3 22/4
பொறுப்பினும் இ நிலை போகிலாளை வாளால் – அயோ:3 28/3
நெறியோ அடியேன் நிலை நீ நினையா நினைவு ஏது என்னும் – அயோ:4 30/2
வெவ் வாள் அரசன் நிலை கண்டு என் ஆம் விளைவு என்று உன்னா – அயோ:4 34/4
அன்னாய் உரையாய் அரசன் அயர்வான் நிலை என் என்ன – அயோ:4 36/3
தள்ளா நிலை சால் மெய்ம்மை தழுவாவகைதான் எய்தின் – அயோ:4 52/1
எள்ளா நிலை கூர் பெருமைக்கு இழிவாம் என்றால் உரவோய் – அயோ:4 52/2
விள்ளா நிலை சேர் அன்பால் மகன் மேல் மெலியின் உலகம் – அயோ:4 52/3
நிலை குவட்டு இடை இடை நின்ற நங்கைமார் – அயோ:4 192/2
ஊழ்வினை வசத்து உயிர் நிலை என்று உன்னுவான் – அயோ:5 38/3
நீர் கொண்ட நெடும் தேர் பாகன் நிலை கண்டே திருவின் தீர்ந்தார் – அயோ:6 9/4
நிலை பெற நிலை நெறி நிறுத்தலால் நெடு – அயோ:12 44/2
நிலை பெற நிலை நெறி நிறுத்தலால் நெடு – அயோ:12 44/2
நின்றவனை நோக்கினான் திரு மேனி நிலை உணர்ந்தான் – அயோ:13 28/3
நினக்கு ஒன்றா நிலை நிறுவி நேமியான் – அயோ:14 96/2
நின்றது நிலை என நினைந்து கூறினார் – அயோ-மிகை:1 13/4
சேய் உந்து நிலை நோக்கினன் சேய் அரி கண்கள் தேம்ப – அயோ-மிகை:4 9/2
எழுது பாவை அனையாள் நிலை உணர்ந்து இளையவன் – ஆரண்:1 40/2
நெறியின் ஒன்றி நிலை நின்ற நினைவு உண்டதனினும் – ஆரண்:1 46/2
நீ அறிதி எ பொருளும் அவை உன்னை நிலை அறியா – ஆரண்:1 54/3
தேவா இங்கு இவ்வோ நின் தொன்று நிலை என்றால் சிலை ஏந்தி வந்து எம்மை சேவடிகள் நோவ – ஆரண்:2 28/3
நின்றாரை காத்தி அயலாரை காய்தி நிலை இல்லா தீவினையும் நீ தந்தது அன்றே – ஆரண்:2 30/4
போனவன் அக நிலை புலமையின் உணர்வான் – ஆரண்:2 33/1
நிலை மிகு தடங்களும் இனிது நீங்கினார் – ஆரண்:3 2/4
நிலம் காவல் அது கிடக்க நிலையாத நிலை உடையேன் நேய நெஞ்சின் – ஆரண்:4 22/2
வேத முதல் பேதை அவள் தன் நிலை விரிப்பாள் – ஆரண்:6 31/4
நிந்தனை அரக்கி நீதி நிலை இலாள் வினை மற்று எண்ணி – ஆரண்:6 42/1
உளைவன இயற்றல் ஒல்லை உன் நிலை உணருமாகில் – ஆரண்:6 60/3
நிலை எடுத்து நெடு நிலத்து நீ இருக்க தாபதர்கள் – ஆரண்:6 93/1
நிலை நிலாது முதுகை நெளிப்பு உற – ஆரண்:7 29/2
நில் நின்று காண்டி யான் செய் நிலை என விரும்பி நேரா – ஆரண்:7 59/3
துருவி ஓடின உயிர் நிலை சுடு சுரம் துரந்த – ஆரண்:8 10/1
நன்று நன்று நின் நிலை என அருள் இறை நயந்தான் – ஆரண்:8 18/3
நிலை இலா உலகினிடை நிற்பனவும் நடப்பனவும் நெறியின் ஈந்த – ஆரண்:10 2/1
இ நிலை உணர்ந்த பொழுது எ நிலையம் என்று – ஆரண்:10 41/2
மை நிலை நெடும் கண் மழை வான் நிலையது ஆக – ஆரண்:10 41/3
தங்கை நிலை இங்கு இது-கொல் என்று தளர்கின்றார் – ஆரண்:10 43/2
நின்று உயிர் நடுங்கி உடல் விம்மி நிலை நில்லார் – ஆரண்:10 48/3
தேயாநின்றாய் மெய் வெளுத்தாய் உள்ளம் கறுத்தாய் நிலை திரிந்து – ஆரண்:10 114/1
ஆணை செல்ல நிலை அழிந்த அரசர் போன்றான் அல் ஆண்டான் – ஆரண்:10 118/4
தேறா நிலை உற்றது ஓர் சிந்தையன் செய்கை ஓரான் – ஆரண்:10 161/2
நின் மருகிக்கும் நாசி இழக்கும் நிலை நேர்ந்தார் – ஆரண்:11 4/2
நின் தானைக்கு மேல் உளன் என்னும் நிலை அம்மா – ஆரண்:11 14/2
நிகழ்ந்ததை நினைத்திலை என் நெஞ்சின் நிலை அஞ்சாது – ஆரண்:11 20/1
திக்கயம் ஒளிப்ப நிலை தேவர் கெட வானம் – ஆரண்:11 28/1
நில்லா உலகின் நிலை நேர்மையினால் – ஆரண்:11 52/1
நின்ற நின் நிலை இது நெறியிற்று அன்று எனா – ஆரண்:12 12/3
ஏங்கினன் மன நிலை யாது என்று உன்னுவாம் – ஆரண்:12 27/3
நிலையே உயிரே நிலை தேடினிர் போய் – ஆரண்:12 75/3
செம் சேவகனார் நிலை நீர் தெரிவீர் – ஆரண்:12 76/1
நீதான் வினையேன் நிலை சொல்லலையோ – ஆரண்:12 78/4
கடு உண்டு உயிரின் நிலை காணுதியால் – ஆரண்:13 11/4
நீள் நிலை அறநெறி நின்றுளோர்க்கு எலாம் – ஆரண்:13 47/2
பொன் தொடிக்கு இ நிலை புகுதல்-பாலதோ – ஆரண்:13 54/2
இ நிலை இளையவன் செயல் இயம்பினாம் – ஆரண்:13 60/1
பொன் நிலை மானின் பின் தொடர்ந்து போகிய – ஆரண்:13 60/2
மன் நிலை அறிக என மங்கை ஏவிய – ஆரண்:13 60/3
பின்னவன்-தன் நிலை பேசுவாம்-அரோ – ஆரண்:13 60/4
வன் சொற்கள் தந்து மட மங்கை ஏவ நிலை தேர வந்த மருளோ – ஆரண்:13 64/2
நின்று உன்னி வந்த நிலை என்-கொல் என்று நெடியோன் விளம்ப நொடிவான் – ஆரண்:13 65/4
நீல மேனி அ நெடியவன் மன நிலை திரிய – ஆரண்:13 75/1
விண்ணின் ஓங்கியது ஒரு நிலை மெய் உற வெந்த – ஆரண்:13 78/2
நிலை கிடந்தவா நோக்கு என நோக்கினன் நின்றான் – ஆரண்:13 85/4
நின்றால் அன்றோ நிற்பது வாய்மை நிலை அம்மா – ஆரண்:15 29/4
எண் திசையும் திண் சுவரா ஏழ்_ஏழ் நிலை வகுத்த – ஆரண்:15 44/1
அன்பின் உரியோர் நிலை எடுத்து அறை செய்கிற்பாள் – ஆரண்-மிகை:10 15/4
சிந்தனை வழி நிலை திரிவர் தேசு உடை – ஆரண்-மிகை:12 2/2
சொல்லினால் ஏவல் செய்வான் அவன் நிலை சொல்லல்-பாற்றோ – கிட்:2 34/4
அ நிலை துறந்து வானுக்கு அ புறத்து உலகன் ஆனான் – கிட்:7 157/4
நின்றாள் அ நிலை நோக்கி நீதி சால் – கிட்:8 17/3
நிறை துளங்கினும் நிலை துளங்குறு நிலைமை நின்-வயின் நிற்குமோ – கிட்:10 65/2
நிறம் கருகு கங்குல் பகல் நின்ற நிலை நீவா – கிட்:10 74/1
யான் உற கடவதே இதுவும் இ நிலை
வேல் நிறத்து உற்றது ஒத்துழியும் வீகிலேன் – கிட்:10 85/3,4
மேல் நிலை அனையான் செய்கை விளைந்தவா விளம்புக என்றான் – கிட்:11 53/4
அ நிலை கண்ட திண் தோள் அரி_குலத்து அனிகம் அம்மா – கிட்:11 83/1
எ நிலை உற்றது என்கேன் யாண்டு புக்கு ஒளித்தது என்கேன் – கிட்:11 83/2
இ நிலை கண்ட அன்னை ஏந்து இழை ஆயத்தொடு – கிட்:11 83/3
மின் நிலை வில்லினானை வழி எதிர் விலக்கி நின்றாள் – கிட்:11 83/4
மேல் நிலை அழிந்து உயிர் விம்மினான்-அரோ – கிட்:11 115/4
புல் நிலை குரக்கு இயல் புதுக்கினேன் என்றான் – கிட்:11 129/4
நிலை ஆர் கற்பமும் நின்றது இன்று நீ – கிட்:16 35/3
நீ யாரை என்னை இவண் நின்ற நிலை என்றான் – சுந்:1 68/4
நுணுகும் வீங்கும் மற்று அவன் நிலை யாவரே நுவல்வார் – சுந்:2 132/3
புல் நிலைய காமத்தால் புலர்கின்ற நிலை பூவை – சுந்:2 222/3
துன்று_அல் ஓதிதன் நிலை இனி சொல்லுவான் துணிந்தாம் – சுந்:3 2/4
வெப்பினால் புலர்ந்து ஒரு நிலை உறாத மென் துகிலாள் – சுந்:3 8/4
யாண்டை என் நிலை அறிவுறுப்பார்கள் இ பிறப்பில் – சுந்:3 13/2
தொளை உறு புழை வேய் தூங்கு இசை கானம் துயலுறாது ஒரு நிலை தொடர – சுந்:3 84/1
இளையவர் மிடறும் இ நிலை இசைப்ப கின்னரர் முறை நிறுத்து எடுத்த – சுந்:3 84/2
நிலை கெடுத்தேன் எனும் மாற்றம் நேரும் நீ – சுந்:3 119/2
தேவரோ அவுணர்-தாமோ நிலை நின்று வினையின் தீர்ந்தார் – சுந்:3 126/2
நீ அறிந்திலையோ நீதி நிலை அறிந்திலாத நீசா – சுந்:3 131/4
நெறிந்து ஆர் ஓதி பேதையும் ஆவி நிலை நின்றாள் – சுந்:3 153/4
பெற்றியின் உணர்தல்-பாற்றோ உயிர் நிலை பிறிதும் உண்டோ – சுந்:4 35/2
அ நிலை ஆய அண்ணல் ஆண்டு நின்று அன்னை நின்னை – சுந்:4 78/1
என்னே நின் நிலை ஈது என்றால் – சுந்:5 48/3
இ நிலை உடையவள் தரிக்கும் என்றியேல் – சுந்:5 70/1
பொய் நிலை காண்டி யான் புகன்ற யாவும் உன் – சுந்:5 70/2
கைம் நிலை நெல்லியங்கனியின் காட்டுகேன் – சுந்:5 70/3
மெய்ம் நிலை உணர்ந்து நீ விடைதந்து ஈ என்றான் – சுந்:5 70/4
சேற்றில் செல்லா தேரின் ஆழி ஆழும் நிலை தேரா – சுந்:8 42/3
நீதி அன்றால் உடன் வந்தாரை காக்கும் நிலை இல்லாய் – சுந்:8 43/2
ஐயனும் அவர் நிலை அமைய நோக்கினான் – சுந்:9 24/4
எற்றாம் மாருதி நிலை என்பார் இனி இமையா விழியினை இவை ஒன்றோ – சுந்:10 32/3
வெவ் உரை நீங்கினாள் நிலை விளம்புவாம் – சுந்:12 28/4
நீலம் நின்ற நிறத்தன கீழ் நிலை
மாலின் வெம் சின யானையை மானுவ – சுந்:13 8/1,2
தொல்லை நல் நிலை தொடர்ந்த பேர் உணர்வு அன்ன தொழிலால் – சுந்:13 29/3
ஏழும் வெந்து என எரிந்தன நெடு நிலை ஏழும் – சுந்:13 35/4
குன்றம் ஒத்து உயர் தட நெடு மா நிலை கோயில் – சுந்:13 36/2
நிலை பெற அயன் இருந்து இயற்று நீலத்தின் – சுந்-மிகை:4 6/1
எள்ளற்கு அரிய நிலை ஆகி இயைந்து தம்மில் இணை உருவாய் – சுந்-மிகை:4 7/1
நிலை ஒடிந்திட அடித்தனன் சிலர்-தமை நெருக்கி – சுந்-மிகை:7 10/2
பொறி-வாய் திசை-தொறும் மின் தாரயின் நிலை பொலிய சினமொடு பொழிகின்றான் – சுந்-மிகை:10 6/3
மன நிலை எழுந்த பேர் உவகை மாட்சி கண்டு – சுந்-மிகை:14 40/3
நென்னல் கண்ட திருமேனி இன்று பிறிது ஆய் நிலை தளர்வான் – யுத்1:1 5/1
நிலை மேற்கொண்டு மெலிகின்ற நெடியோன்-தன்-முன் படி ஏழும் – யுத்1:1 6/2
தொகை நிலை குரங்கு உடை மனிதர் சொல்லி என் – யுத்1:2 45/1
ஈது அவன் நிலை எ உலகங்கட்கும் இறைவன் – யுத்1:3 18/4
தனக்கும் தன் நிலை அறிவு அரும் ஒரு தனி தலைவன் – யுத்1:3 33/2
ஒக்க நோக்கினர் அல்லவர் இதன் நிலை உணரார் – யுத்1:3 44/4
தொல் நிலை ஒருவரால் துணியல்-பாலதோ – யுத்1:3 59/4
ஓங்கிய மேல் நிலை உணரல்-பாலதோ – யுத்1:3 60/4
ஓவல் இல் ஒரு நிலை ஒருவன் செய்வினை – யுத்1:3 63/3
நெடியாய் அடியேன் நிலை நேர்குதியோ – யுத்1:3 104/4
துள்ளும் பொறியின் நிலை சோதனைதான் – யுத்1:3 105/3
நின்றவன் தன்னை நோக்கி நிலை இது கண்டு நீயும் – யுத்1:3 145/1
அற நிலை வழாமையும் ஆதி மூர்த்தி-பால் – யுத்1:4 43/1
நில்லு-மின் என்று நீர் யாவிர் நும் நிலை
சொல்லு-மின் என்ன ஓர் துணைவன் சொல்லினான் – யுத்1:4 50/3,4
விண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் மெய்ம் முகம் – யுத்1:4 67/1
கண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் கை பொருள் – யுத்1:4 67/2
கொண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் கூழுடன் – யுத்1:4 67/3
உண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் உற்றவர் – யுத்1:4 67/4
நிலை உடை வட வரை குலைய நேர்ந்து அதன் – யுத்1:5 17/1
கோட்டு இரும் திசை நிலை கும்ப குன்றையும் – யுத்1:5 23/3
சென்று மேல் நிலை பெறாது திரிந்தன சிகர சில்லி – யுத்1:8 22/4
நீரிடை தோற்ற அன்றே தம் நிலை நீங்கி சென்றால் – யுத்1:8 23/3
நிலை இலேம் என்று இலங்கை நெருங்கினார் – யுத்1:8 31/4
தியந்தம் முட்ட திசை நிலை யானையும் – யுத்1:8 39/3
நூல் வரை வழி செய்தானுக்கு அ நிலை நொய்தின் சொன்னான் – யுத்1:9 14/4
நல் நிலை நின்று தீர்ந்து நவை உயிர்கள்-தோறும் – யுத்1:9 73/2
தொல் நிலை பிரிந்தான் என்ன பல வகை நின்ற தூயோன் – யுத்1:9 73/3
செறிந்து உழல் கறங்கு அனையர் மேனி நிலை தேரார் – யுத்1:12 25/1
இ நிலை விரைவின் எய்தாது இ துணை தாழ்த்தி ஆயின் – யுத்1:12 38/1
செம்புக்கும் சிவந்த செம் கண் திசை நிலை களிற்றின் சீற்ற – யுத்1:12 41/1
தாயினும் பழகினார்க்கும் தன் நிலை தெரிக்கல் ஆகா – யுத்1:13 3/1
உம்பியை வாயில்-தோறும் நிலை தெரிந்து உணர்த்த சொன்னான் – யுத்1:13 7/3
குன்றினும் உயர்ந்தது என்றால் மன நிலை கூறலாமோ – யுத்1:14 10/4
இ நிலை பிடித்தனை இறைவ நீ எனா – யுத்1-மிகை:2 4/3
கறுத்து அவன் உரைத்திடு கருத்தின் நிலை கண்டே – யுத்1-மிகை:2 20/1
இவனை ஏழ் நிலை மாளிகை உம்பர் மேல் ஏற்றி – யுத்1-மிகை:3 15/1
நேர் வரும் உறுதியின் நிலை உரைத்தனென் – யுத்1-மிகை:4 3/1
நிலை குலைந்து விழுதலின் நின்றுளார் – யுத்2:15 55/2
மாயத்தின் இயற்கை வல்லார் நிலை என்னை முடிவின் மாரி – யுத்2:15 142/2
கற்று அங்கியின் நெடு வாயுவின் நிலை கண்டவர் கதியால் – யுத்2:15 179/1
நின்று உன் நிலை தருவாய் எனின் நின் நேர் பிறர் உளரோ – யுத்2:15 182/3
நன்றாக நின் நிலை நன்று என நல்கா எதிர் நடவா – யுத்2:15 183/3
நிலை கொள் மா கடல் ஒத்தனன் கரம் புடை நிமிரும் – யுத்2:15 211/2
நின்றவன் நிலை நோக்கிய நெடுந்தகை இவனை – யுத்2:15 250/1
நிலை கிடந்த நெடு மதிள் கோபுரத்து – யுத்2:16 66/1
கூரிய சூலத்தான் என்று அவன் நிலை கூறலுற்றான் – யுத்2:16 109/4
சோதியின் கிளர் நிலை தொடர்தல் ஓவின – யுத்2:16 272/2
சிந்துவும் தன் நிலை குலைய சேண் உற – யுத்2:16 307/3
நோக்கு இழந்தனர் வானவர் எங்களால் அ வகை நிலை நோக்கி – யுத்2:16 322/1
நின் நிலை யாது என்னேன் உயிர் பேணி நிற்கின்றேன் – யுத்2:17 79/2
நிலை கண்டன கண்டு ஒரு தாதை நெடும் – யுத்2:18 28/3
முட்டின முட்டு அற முரண் உறு திசை நிலை
எட்டினும் எட்ட_அரு நிலையன எவை அவன் – யுத்2:18 135/1,2
நிலை அஞ்சின திசை வெம் கரி நிமிர்கின்றன கடலில் – யுத்2:18 152/2
ஏனை மகளிர் நிலை என் ஆகும் போய் இரங்கி – யுத்2:18 273/3
அடி-மேல் விழுந்து பணியாமல் நின்ற நிலை உன்னி உன்னி அழிவான் – யுத்2:19 249/2
நிருமித்த என்ன உயிரோடு எழுந்து நிலை நின்ற தெய்வ நெறியால் – யுத்2:19 265/4
நிகர் அறு கவியின் சேனை நிலை கெட சிலவர்-தம்மை – யுத்2-மிகை:16 26/1
கூறினர் தம் நிலை செய்கை குறித்தார் – யுத்3:20 16/4
நிலை நெடும் காலொடும் நிமிர்ந்த வாலொடும் – யுத்3:20 39/2
நிலை கொள் பேர் இருள் நீங்கலும் நிலத்திடை நின்ற – யுத்3:20 57/1
அன்னான் நிலை கண்டு அயல் நின்று அறைவான் – யுத்3:21 3/4
வளர்ந்தான் நிலை உணர்ந்தார் உலகு ஒரு மூன்றையும் வலத்தால் – யுத்3:22 114/3
நீளோடு திசை போதா விசைத்து எழுவான் உருவத்தின் நிலை ஈது அம்மா – யுத்3:24 31/4
செரு வென்றான் நிலை ஒன்றும் தெரியகிலார் உலகு அனைத்தும் தெரியும் செல்வர் – யுத்3:24 39/4
நிலை பேர மறிப்ப நிகர்த்தனவால் – யுத்3:27 40/4
வானின் தலை நிலை நின்றவர் மழுவாளியும் மலரோன் – யுத்3:27 132/1
அயிரா நிலை உடையான் இவன் அவன் இ உலகு அனைத்தும் – யுத்3:27 142/2
நிலை இலா வாழ்வை இன்னும் நினைவேனோ நினைவு இலாதேன் – யுத்3:29 47/4
புற நிலை பெரும் சக்கர மால் வரை பொருப்பின் – யுத்3:30 18/2
எறிந்து வேல் நிலை காண்பவர் இந்துவால் யாக்கை – யுத்3:31 10/2
நின்று நிலை ஆறினர்கள் வானவரும் மானவனும் நேமி எனல் ஆம் – யுத்3:31 153/2
நிலை கோடல் இல் வென்றி அரக்கரை நேர் – யுத்3:31 205/1
நிலை அறுந்தவரும் அன்றி நின்றது ஆர் – யுத்3-மிகை:31 36/4
எறிந்த காலையில் வீடணன் அதன் நிலை எல்லாம் – யுத்4:32 28/1
இ நிலை இதுவோ பொய்ம்மை விளம்பினீர் போலும் என்றான் – யுத்4:34 12/4
திசை நிலை கட கரி செருக்கு சிந்தின – யுத்4:37 81/1
சிட்டர்-தம் தனி தேவனும் அதன் நிலை தெரிந்தான் – யுத்4:37 103/4
நிலை உறு நேமியான் அறிந்து நீசனை – யுத்4:37 155/2
தம் அடங்கு முனிவரையும் தலை அடங்கா நிலை அடங்க சாய்த்த நாளின் – யுத்4:37 200/3
நிலை மேலும் இனி உண்டோ நீர்-மேலை கோலம் எனும் நீர்மைத்து அன்றே – யுத்4:37 203/4
நின்றான் அப்புறத்து அரக்கன் நிலை கேட்டள் மயன் பயந்த நெடும் கண் பாவை – யுத்4:38 11/4
நிலை கிடந்தது உடல் நிலத்தே என்றான் – யுத்4:40 5/4
நிலை இலாமை நினைந்தனென் நின்னை என் – யுத்4:40 15/3
சோரும் என் நிலை அவன் தூதும் அல்லனோ – யுத்4:40 60/4
மங்கையர் மன நிலை உணர வல்லரோ – யுத்4:40 63/4
முத்தர் ஆனவர் இதன் நிலை மொழிகிவது அல்லால் – யுத்4:41 17/3
நைந்து போக உயிர் நிலை நச்சிலேன் – யுத்4:41 77/3
அடு திறல் பரிதி_மைந்தன் அவன் நிலை குலைய தாக்கி – யுத்4-மிகை:41 56/2

TOP


நிலை-தொறும் (1)

தரம் உறு நிலை-தொறும் சாளரம்-தொறும் – சுந்:12 14/2

TOP


நிலைக்க (1)

சோர்வு இல நிலைக்க நடு இட்டது ஒரு தூணோ – சுந்:2 64/3

TOP


நிலைக்கலாமையும் (1)

நெறி அலது ஆதலின் நிலைக்கலாமையும்
எறி கடல் உலகு எலாம் இளவற்கு ஈந்தது ஓர் – யுத்1:4 90/2,3

TOP


நிலைக்கு (1)

நீதி-அதில் நின்றிடின் நிலைக்கு அழிவும் உண்டோ – யுத்1-மிகை:2 7/4

TOP


நிலைக்கும் (2)

நிலைக்கும் வானில் நெடு மதி நீள் நிலா – ஆரண்:6 68/3
புண்ணியம் ஒன்றே என்றும் நிலைக்கும் பொருள் கொண்டீர் – கிட்:17 16/4

TOP


நிலைகளில் (1)

நிலைகளில் பரக்க வேலை நீரினில் நிரம்ப தூர்க்கும் – யுத்1:3 141/4

TOP


நிலைகெட (1)

ஆசையின் நிலைகெட அலைக்கல் ஆன்றது – சுந்:2 120/4

TOP


நிலைகொள் (1)

நிலைகொள் நெடு மேரு கிரி அன்று நெடிது-அம்மா – யுத்4:36 17/3

TOP


நிலைத்தார்களும் (1)

நெரிந்தார்களும் நெரியாது உயிர் நிலைத்தார்களும் நெருக்கால் – யுத்2:18 163/2

TOP


நிலைத்தான் (1)

பதைத்தான் உடல் நிலைத்தான் சில பகு வாய் அயில் பகழி – யுத்3:27 123/1

TOP


நிலைத்திலர் (1)

நிலைத்திலர் உலைந்து சாய்ந்தார் நிமிர்ந்தது குருதி நீத்தம் – யுத்2:19 197/4

TOP


நிலைத்து (3)

எண் அடி அற்ற குன்றில் நிலைத்து நின்று எய்த நோக்கி – சுந்:1 79/2
நிலைத்து நின்று சினம் முந்து செல்ல எதிர் சென்று சென்று உற நெருக்கலால் – யுத்2:19 64/3
ஓங்கினார் மெள்ள மெள்ள உயிர் நிலைத்து உவகை ஊன்ற – யுத்4:33 2/3

TOP


நிலைதிரிவார் (1)

நெய் குழல் உறும் இழை என நிலைதிரிவார் – பால:5 125/4

TOP


நிலைநிற்பது (1)

நிச்சயம் எனும் கவசம்தான் நிலைநிற்பது அன்றி – ஆரண்:8 2/3

TOP


நிலைநிறுத்தற்கு (1)

ஊழி பலவும் நிலைநிறுத்தற்கு ஒருவன் நீயே உளை ஆனாய் – சுந்:4 110/2

TOP


நிலைநின்றது (1)

நீண்ட சாலையொடு நிலைநின்றது
காண்டி ஐய நின் மெய் உணர் கண்களால் – சுந்:5 24/3,4

TOP


நிலைநின்றன (1)

அன்னான் வரும் அளவின் தலை நிலைநின்றன அனிகம் – யுத்2:18 171/1

TOP


நிலைப்பது (1)

உன் உயிர் நிலைப்பது ஓர் அருத்தியொடு உழைத்து ஆண்டு – பால:22 30/3

TOP


நிலைபெற்றுளது (1)

நின்று நிலைபெற்றுளது நீள் நுதலியோடும் – கிட்:14 70/2

TOP


நிலைபெற (1)

காதை என் புகழினோடு நிலைபெற அமரர் காண – யுத்3:28 9/2

TOP


நிலைபெறாது (1)

உண்ணவும் நிலைபெறாது உணர்வும் ஒன்றிட – பால:10 35/3

TOP


நிலைபெறுத்தலும் (1)

நிலைபெறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்கலா – பால:0 1/2

TOP


நிலைமை (17)

அங்கு அடுத்த நிலைமை அறைந்தனம் – ஆரண்:12 1/2
பழிப்பு அறு நிலைமை ஆண்மை பகர்வது என் பதும பீடத்து – ஆரண்:15 53/1
கேவலத்து இவர் நிலைமை தேர்வது எ கிழமை கொடு – கிட்:2 5/4
சோர்வு இலன் நிலைமை எல்லாம் தெரிவுற சொல்லலுற்றான் – கிட்:2 25/4
நிறை துளங்கினும் நிலை துளங்குறு நிலைமை நின்-வயின் நிற்குமோ – கிட்:10 65/2
அங்கு அவள் நிலைமை எல்லாம் அளந்து அறிந்து அருகு சார்ந்து – கிட்:13 66/3
நின்றனர் செய்வது ஓர் நிலைமை ஓர்கிலர் – கிட்:14 27/1
நெறிந்த குழல் நின் நிலைமை கண்டும் நெடியோன்-பால் – சுந்:5 4/3
நின்றுளன் என்னின் கள்வன் நிரப்புதி நிலைமை என்றான் – யுத்1:3 123/4
அங்கு அவர் நிலைமை நிற்க மனிசனுக்காக அஞ்சாது – யுத்1:14 23/3
நிருதனும் அனையவன் நிலைமை நோக்கியே – யுத்2:16 257/1
உன் நிலைமை ஈது ஆயின் ஓடை களிறு உந்தி – யுத்2:17 79/3
யாவதும் நிலைமை தன்மை இன்னது என்று இமையா நாட்ட – யுத்3:24 48/1
சீரிது பெரிது இதன் நிலைமை என தெரிபவன் ஒரு சுடு தெறு கணையால் – யுத்3:28 27/3
காரியத்தின் நிலைமை கழறுவாம் – யுத்4:33 34/4
நீதி ஆறு என தெரிவுறு நிலைமை பெற்று உடையாய் – யுத்4:41 8/1
தோட்டு அலர் தெரியலான் நிலைமை சொல்லும்-கால் – யுத்4:41 110/2

TOP


நிலைமையார் (1)

பேதியா நிலைமையார் எவரினும் பெருமையார் – கிட்:3 5/2

TOP


நிலைமையும் (5)

ஆங்குறு நிலைமையும் அரக்கன் நோக்கினான் – ஆரண்:13 50/2
வல்லவன் நிலைமையும் மனமும் தேர்ந்து உரை – சுந்:12 21/3
ஆள்வினை நிலைமையும் அரக்கர் ஆற்றலும் – யுத்1:2 44/1
தள்ளவாரி நிலைமையும் தாபதர் – யுத்1:9 56/2
நீதியும் தருமம் நிறை நிலைமையும் புலமை-தானும் – யுத்2:16 130/1

TOP


நிலைமையை (1)

நிறை அடி கோல வாலின் நிலைமையை நினையும்-தோறும் – கிட்:7 148/3

TOP


நிலைய (8)

நெய் நிலைய வேல் அரசன் நேருநரை இல்லான் – ஆரண்:10 41/1
மண் துயின்றன நிலைய மலை துயின்றன மறு_இல் – கிட்:1 40/1
மா கரத்தன உரத்தன வலியன நிலைய
வேகரத்து வெம் கண் உமிழ் வெயிலன மலையின் – கிட்:12 10/1,2
நிழலும் தம்மையும் வேற்றுமை தெரிவு_அரு நிலைய – சுந்:2 6/4
புல் நிலைய காமத்தால் புலர்கின்ற நிலை பூவை – சுந்:2 222/3
நிருமித்த எழிலி முற்றிற்று என்னலாம் நிலைய நேமி – சுந்:8 4/3
ஊழி திரியும் காலத்தும் உலையா நிலைய உயர் கிரியும் – யுத்1:1 1/1
தண்டு கொண்டு அரக்கர் தாக்க சாய்ந்து உகு நிலைய சந்தின் – யுத்2:19 49/1

TOP


நிலையத்தின் (1)

மீன நிலையத்தின் உக வீசி விழி மானை – சுந்:6 2/2

TOP


நிலையதாக (1)

நீட்டுறும் அழிவு இல்லாத யோசனை நிலையதாக
காட்டினன் மதிலினோடும் பாசறை கடிதின் அம்மா – யுத்1-மிகை:9 3/3,4

TOP


நிலையது (5)

சென்று ஆசறும் காலத்து அ நிலையது ஆகி திறத்து உலகம்தான் ஆகி செஞ்செவே நின்ற – ஆரண்:2 30/2
உந்த_அரு நிலையது ஆகி உடன் உறைந்து உயிர்கள் தம்மை – ஆரண்:7 55/3
மை நிலை நெடும் கண் மழை வான் நிலையது ஆக – ஆரண்:10 41/3
பொது நெறி நிலையது ஆக புணர்த்துதல் புலமைத்து என்னா – யுத்1:9 71/2
விதி நெறி நிலையது ஆக விளம்புகின்றோரும் மீண்டு – யுத்1:9 71/3

TOP


நிலையம் (2)

இ நிலை உணர்ந்த பொழுது எ நிலையம் என்று – ஆரண்:10 41/2
நெஞ்சு பூத்த தாமரையின் நிலையம் பூத்தாள் நிறம் பூத்த – கிட்:1 31/2

TOP


நிலையர் (5)

மருளொடு தெருளுறும் நிலையர் மங்கையர் – ஆரண்:10 128/3
சிந்தனைக்கு உரிய பொருள் தேடுதற்கு உறு நிலையர் – கிட்:2 6/4
சதமன் அஞ்சுறு நிலையர் தருமன் அஞ்சுறு சரிதர் – கிட்:2 8/3
ஆனவாறு என மறுகி ஆவி சோர் நிலையர் தொடர் – கிட்-மிகை:2 2/2
தேவர் திரிபுவன நிலையர் செரு இதனை – யுத்3:31 165/1

TOP


நிலையவன் (1)

ஆணியின் நிலையவன் விசிகம் நுழைந்து ஆயிரம் உடல் புக அழிபடு செம் – யுத்3:28 26/1

TOP


நிலையள் (1)

ஆடக வளை குயிலும் அ நிலையள் ஆனாள் – பால:23 2/4

TOP


நிலையளாக (1)

தெரிவு அரு நிலையளாக தீ விடத்து அரவம் தானே – ஆரண்:12 63/3

TOP


நிலையன் (3)

நினையும் நெஞ்சு இற உரும் என உறுக்கு உறும் நிலையன்
பனசன் என்பவன் பன்னிரண்டு ஆயிர கோடி – கிட்:12 8/2,3
பிள்ளைமை துறந்தான் என்னா பேதுறும் நிலையன் ஆகி – யுத்2:16 164/2
துளக்குறும் நிலையன் அல்லன் சுந்தர தோளன் வாளி – யுத்2:16 198/3

TOP


நிலையன (3)

நெடிய மால் எனும் நிலையன நீரிடை கிடந்த – கிட்:4 9/3
படலொடும் உரும் எறி பரு வரை நிலையன
உடலொடும் உருள் கரி உதிரமது உரு கெழு – யுத்2:18 132/2,3
எட்டினும் எட்ட_அரு நிலையன எவை அவன் – யுத்2:18 135/2

TOP


நிலையா (1)

நிலையா மன வஞ்சனை நேயம் இலா – ஆரண்:11 44/3

TOP


நிலையாத (1)

நிலம் காவல் அது கிடக்க நிலையாத நிலை உடையேன் நேய நெஞ்சின் – ஆரண்:4 22/2

TOP


நிலையாது (1)

எரியின் வார் கணை இராமன் விட எங்கும் நிலையாது
உருவி ஓட மறம் ஓடுதல் செயா உணர்வினான் – ஆரண்:1 33/1,2

TOP


நிலையாய் (1)

சலியா நிலையாய் என்றால் தடுப்பார் உளரோ என்றான் – அயோ:4 62/4

TOP


நிலையார் (1)

நீந்தினார் நெடும் குருதி அம் கடல் புக்கு நிலையார் – ஆரண்:7 137/4

TOP


நிலையால் (2)

வெருண்டு மன்னவன் பிரிவு எனும் விதிர்ப்பு உறு நிலையால்
இரண்டு கன்றினுக்கு இரங்கும் ஓர் ஆ என இருந்தார் – அயோ:1 31/3,4
நினைவு அரும் பெரும் திசை உற விரிகின்ற நிலையால்
சினை பரந்து எரி சேர்ந்திலா நின்றவும் சில வெம் – சுந்:13 24/2,3

TOP


நிலையாவால் (1)

நின்றும் சென்றும் வாழ்வன யாவும் நிலையாவால்
பொன்றும் என்னும் மெய்ம்மை உணர்ந்தாய் புலை ஆடற்கு – ஆரண்:11 18/1,2

TOP


நிலையான் (2)

அ நிலையான் பெயர் உரைப்பான் ஆய் வளை கை அணி_இழையார் – சுந்:2 222/1
மழை ஆம் என சிரித்தான் வட_மலை ஆம் எனும் நிலையான்
முழை வாள் அரி அனையானையும் எனையும் மிக முனிவாய் – யுத்2:18 174/2,3

TOP


நிலையானுடன் (1)

இ நிலையானுடன் துயில்வார் உளர்_அல்லர் இவன் நிலையும் – சுந்:2 222/2

TOP


நிலையிட (1)

நிலங்கள் தாங்குறு நிலையினை நிலையிட நினைந்தான் – அயோ:1 59/2

TOP


நிலையில் (4)

தன்னை கண்டே தவிர்வாள் தளர்வான் நிலையில் தளர்வாள் – அயோ:4 50/4
நெக்கன உடல் உயிர் நிலையில் நின்றில – அயோ:4 170/1
நிலையில் நின்றன செல்ல நிலம் பெறா – யுத்1:8 48/2
நிலையில் சுடரோன் மகன் வன் கை நெருங்க – யுத்2:18 244/1

TOP


நிலையிற்று (1)

தருக்கினர் கெடுவர் என்றல் தத்துவ நிலையிற்று அன்றோ – ஆரண்:11 31/2

TOP


நிலையின் (12)

பிரை உறு பால் என நிலையின் பின்றிய – ஆரண்:10 35/3
நல் நிலையின் உளள் என்னும் நலன் எனக்கு நல்குமால் – சுந்:2 222/4
நீண்ட காம நீர் நீத்தத்தின் வீவுற நிலையின்
மீண்டு நின்று ஒரு தன்மையால் இனையன விளம்பும் – சுந்:3 137/3,4
நெறிந்தன வரம்பு_இல் யாக்கை இலங்கை தன் நிலையின் பேர – சுந்:10 25/4
நிலையின் தீர்வு_இல் மனத்தின் நினைந்தான் – யுத்1:3 102/2
நின்னின் பிறிதாய் நிலையின் திரியா – யுத்1:3 112/1
நிமிர்ந்து நின்றனென் நெடும் பகல் அரும் தவ நிலையின் – யுத்1-மிகை:2 25/4
அ நின்ற நிலையின் ஆற்றல் குறைந்திலன் ஆவி நீங்கான் – யுத்2:18 202/3
பின்பு என்ப அல்லவேனும் தம்முடைய நிலையின் பேரா – யுத்3:24 4/2
நிலையின் மாதிரத்து நின்ற யானையும் நெற்றி கண்ணன் – யுத்3:29 35/1
பாரே இழிவு ஆனது தான் நிலையின்
பேரே ஒழிவு ஆனது என்று சொன்னான் – யுத்3-மிகை:28 5/3,4
நெக்கன விஞ்சைகள் நிலையின் தீர்ந்தன – யுத்4:37 147/3

TOP


நிலையின்-மேல் (1)

நிலையின்-மேல் மிதிக்கும் தாளன் ஏக்கத்தால் நிறைந்த நெஞ்சள் – யுத்3:29 45/2

TOP


நிலையினர் (2)

பாடவ நிலையினர் பலரும் சுற்றினர் – ஆரண்:7 50/4
தறுகணர் தகை அறு நிலையினர் சலம் உறு – யுத்2:18 136/3

TOP


நிலையினாரே (1)

செது நெறி நிலையினாரே என்பது தெரிய செப்பும் – யுத்1:9 71/4

TOP


நிலையினில் (1)

என்று உணர்ந்து-நின்று ஏமுறும் நிலையினில் நிற்க இ திறன் என்னா – சுந்:2 201/1

TOP


நிலையினின் (1)

துண்ணெனும் நிலையினின் எறி படை தொலைய – யுத்4:37 94/4

TOP


நிலையினை (2)

நிலங்கள் தாங்குறு நிலையினை நிலையிட நினைந்தான் – அயோ:1 59/2
பெரும் பொறை அறிவினோரால் நிலையினை பெறுவது அம்மா – கிட்:9 29/4

TOP


நிலையும் (3)

நீதி நிலையும் இவை நேமியினோர்க்கு நின்ற – பால:4 2/3
இ நிலையானுடன் துயில்வார் உளர்_அல்லர் இவன் நிலையும்
புல் நிலைய காமத்தால் புலர்கின்ற நிலை பூவை – சுந்:2 222/2,3
நிலையும் அ புறத்து உலகங்கள் யாவையும் நிரம்ப – யுத்3:31 16/2

TOP


நிலையுற (1)

நிலையுற செறிந்த வெள்ளம் நூற்று இரண்டு எனினும் நேரே – யுத்2:16 18/2

TOP


நிலையே (6)

போல் வகைத்து அல்லால் உயர்வினோடு உயர்ந்தது என்னலாம் பொன் மதில் நிலையே – பால:3 7/4
நிரை ஆர் கலையின் கடலே நெறி ஆர் மறையின் நிலையே
கரையா அயர்வேன் எனை நீ கருணாலயனே என் என்று – அயோ:4 32/2,3
கண் உற்ற வாரி கடல் உற்றது அ நிலையே
விண் உற்றது எம் மருங்கும் விட்டு அழுத பேர் ஓசை – அயோ:4 93/3,4
தந்தாய் தனி அறத்தின் தாயே தயா நிலையே
எந்தாய் இகல் வேந்தர் ஏறே இறந்தனையே – அயோ:14 58/2,3
நிலையே உயிரே நிலை தேடினிர் போய் – ஆரண்:12 75/3
நிலையே போல்வான் நீர்மை இலாதான் நிமிர் திங்கள் – கிட்:15 2/3

TOP


நிலையை (4)

வைகலும் புரிந்துளாரும் வான் உயர் நிலையை வள்ளல் – கிட்:7 139/2
மெய்யுற வெதும்பி உள்ளம் மெலிவுறு நிலையை விட்டான் – சுந்:14 47/2
தாரை நிலையை தமியை பிறர் இல்லை – யுத்1:3 159/2
குன்று ஓங்கு நெடும் தோளாய் விதி நிலையை மதியாத கொள்கைத்து ஆகி – யுத்4:38 11/2

TOP


நிலையோ (1)

சிறு காலை இலா நிலையோ திரியா – ஆரண்:2 20/1

TOP


நிலையோர்கள் (1)

பொய் நிலையோர்கள் புணர்த்த வஞ்சம் உண்டோ – அயோ:3 22/3

TOP


நிவந்த (20)

நின்றனவும் திரிந்தன மேல் நிவந்த கொழும் கடை புருவம் நெற்றி முற்ற – பால:6 14/3
கோவை ஆர் வட கொழும் குவடு ஒடிதர நிவந்த
ஆவி வேட்டன வரி சிலை அனங்கன் மேல் கொண்ட – பால:15 1/1,2
நிவந்த அந்தணர் நெடும் தகை மன்னவர் நகரத்து – அயோ:1 71/1
நிவந்த ஆசனத்து இனிது இருப்ப நின் மகன் – அயோ:2 62/2
விண் தொட நிவந்த கோயில் வேந்தர்-தம் வேந்தன் தன்னை – அயோ:3 83/1
உள் நிவந்த கருத்தும் உணர்ந்தனன் – அயோ:4 222/2
நீண்ட மால் வரை மதி உற நெடு முடி நிவந்த
தூண்டு மா மணி சுடர் சடை கற்றையின் தோன்ற – அயோ:10 7/1,2
தூண்தர நிவந்த தோளான் பின்னரும் சொல்லுவான் அ – அயோ:13 41/1
நிவந்த வான் குருதியின் நீத்தம் நீந்தி மெய் – அயோ:14 33/1
நிவந்த வேதியர் நீவிரும் தீயவர் – ஆரண்:3 20/1
நிவந்த வெம் தொழில் நிருதர்-தம் நெடு நிணம் தெவிட்டி – ஆரண்:7 86/3
நிணத்தின் மேல் விழுந்து அழுந்தினர் சிலர் சிலர் நிவந்த
பிணத்தின் மேல் விழுந்து உருண்டனர் உயிர் கொடு பிழைப்பார் – ஆரண்:7 136/3,4
வான் உற நிவந்த செம் கேழ் மணி மரம் துவன்றி வான – ஆரண்:10 97/1
நெடு வரை பொடிபட நிவந்த மா மரம் – ஆரண்:14 80/1
நீரும் நீர் தரு நெருப்பும் வன் காற்றும் கீழ் நிவந்த
பாரும் சார் வலி படைத்தவன் உரத்தை அ பகழி – கிட்:7 64/3,4
தூ நிவந்த வேல் துமிரன் என்னும் பேரான் – கிட்:15 10/2
விண் உற நிவந்த சோதி வெள்ளிய குன்றம் மேவி – கிட்:15 26/1
விண் கொள நிவந்த மேரு வெள்கு உற வெதும்பி உள்ளம் – சுந்:6 50/3
நிவந்த அல்லது பிறர் இல்லை களத்திடை நின்றார் – யுத்3:22 198/4
நீந்த அரும் புனலிடை நிவந்த தாமரை – யுத்4:40 72/1

TOP


நிவந்தது (1)

இலகி மேல் நிவந்தது என்ன எழு தனிக்குடை நின்று ஏய – யுத்4-மிகை:42 37/4

TOP


நிவந்தன (4)

வானுற நிவந்தன வரம்பு_இல் செல்வத்த – பால:3 33/1
நகை எழுந்தன நிவந்தன புருவம் நல் நுதலில் – பால-மிகை:9 12/2
வரை நிவந்தன பல் மணி மாளிகை – சுந்:13 12/2
வல்லி கோலி நிவந்தன மா மணி – சுந்:13 13/3

TOP


நிவந்து (3)

மதி தொட நிவந்து உயர் மகர தோரணம் – அயோ:2 38/3
மேல் நிவந்து எழுந்த மாட வெண் நிலா முன்றில் நண்ணி – சுந்:2 181/3
மேல் நிவந்து எழுந்த மணி உடை அணியின் விரி கதிர் இருள் எலாம் விழுங்க – சுந்:3 76/2

TOP


நிவப்பு (1)

நிவப்பு உறு நிலன் எனும் நிரம்பு நங்கையும் – அயோ:1 29/1

TOP


நிழல் (58)

பருந்தொடு நிழல் சென்று அன்ன இயல் இசை பயன் துய்ப்பாரும் – பால:2 15/2
கன்னி நல் நகர் நிழல் கதுவலால்-அரோ – பால:3 39/3
நிழல் என பொலியுமால் நேமி வான் சுடர் – பால:3 40/4
தண் நிழல் பரப்பவும் இருளை தள்ளவும் – பால:4 9/2
தப்பு அற அடி நிழல் தழுவி ஏத்துற – பால:5 132/3
இன் தளிர் கற்பக நறும் தேன் இடை துளிக்கும் நிழல் இருக்கை இழந்து போந்து – பால:6 9/1
நின்று அளிக்கும் தனி குடையின் நிழல் ஒதுங்கி குறை இரந்து நிற்ப நோக்கி – பால:6 9/2
கள்ள வாள் நெடும் கண் நிழல் கயல் என கருதா – பால:9 6/3
உம்பர்க்கு ஏயும் மாளிகை ஒளி நிழல் பாய – பால:10 22/1
நிழல் இடு குண்டலம் அதனின் நெய் இடா – பால:10 43/1
தழையிடை நிழல் கெட தவழும் அ தழை – பால:14 13/2
தொக்க மென் மர நிழல் பட துவன்றிய சூழல் – பால:15 10/3
மாசு இல் மதியின் கதிர் வழங்கும் நிழல் எங்கும் – பால:15 18/3
வெயில் நிறம் குறைய சோதி மின் நிழல் பரப்ப முன்னம் – பால:15 29/1
தூய தண் நிழல் சோலை துறு மலர் – பால:17 39/2
நீரிடை தோன்றும் திங்கள் நிழல் என பொலிந்தது அன்றே – பால:18 17/4
துன்னிடும் நிழல் வழங்கு இருள் துரப்பு எளிது-அரோ – பால:20 11/2
நின்ற வெண்குடைகளின் நிழலுமே நிழல் எலாம் – பால:20 14/4
உள்ளத்தின் ஊசலாடும் குழை நிழல் உமிழ இட்டார் – பால:22 6/4
வழங்கு நிழல் மின்ன வரும் மஞ்ஞை என வந்தாள் – பால:22 25/4
விண் இழிவது ஒப்பது ஓர் விதான நிழல் வந்தாள் – பால:22 26/4
அயில் வேல் அனல் கால்வன ஆம் நிழல் ஆய் – பால:23 6/1
பந்தரின் நிழல் வீச படர் வெயில் கடிவாகும் – பால:23 26/4
அலம்வரு நிழல் உமிழ் அம் பொன் கச்சினால் – பால:23 63/2
காசொடு கண் நிழல் கஞல கைவினை – பால:23 65/1
பிச்சமும் கவிகையும் பெய்யும் இன் நிழல்
நிச்சயம் அன்று எனின் நெடிது நாள் உண்ட – அயோ:1 25/2,3
நிழல் பிரிந்தன குடை நெடும் கண் ஏழையர் – அயோ:4 201/1
பயில் மரம் நிழல் ஈன பனி புரை துளி வான – அயோ:9 2/2
பல் பகல் நிழற்றும் நின் கவிகை பாய் நிழல்
நிற்பன பல் உயிர் உணங்க நீ நெடும் – அயோ:11 51/1,2
கற்பக நறு நிழல் காதலித்தியோ – அயோ:11 51/3
செடி உடை நெடு நிழல் செய்ய தீ பொதி – அயோ:14 22/2
நிழல் பொலி கணிச்சி மணி நெற்றி உமிழ் செம் கண் – ஆரண்:3 41/3
நிழல் உறு பூணினர் நெறித்த நெற்றியர் – ஆரண்:7 43/2
கற்ப தருவின் கதிர் நாள் நிழல் கற்றை நாற – ஆரண்:10 160/2
ஏலும் நீள் நிழல் இடை இடை எறித்தலின் படிகம் – கிட்:1 19/1
அங்கு ஒர் பாகத்தில் அஞ்சன_மணி நிழல் அடைய – கிட்:1 20/1
திக்கும் வானமும் செறிந்த அ தரு நிழல் சீதம் – கிட்:4 5/3
ஒதுங்கல் ஆம் நிழல் இறை காண்கிலாது உயிர் – கிட்:14 23/1
பார் நிழல் பரப்பும் பொன் தேர் வெயில் கதிர் பரிதி மைந்தன் – கிட்:17 27/1
போர் நிழல் பரப்பும் மேலோர் புகழ் என உலகம் புக்கு – கிட்:17 27/2
தார் நிழல் பரப்பும் தோளான் தடம் கடல் தாவா முன்னம் – கிட்:17 27/3
நீர் நிழல் உவரி தாவி இலங்கை-மேல் செல்ல நின்றான் – கிட்:17 27/4
சொரியும் மா நிழல் அங்கங்கே சுற்றலால் காலின் தோன்றல் – சுந்:2 100/2
நக்க செம் மணி நாறிய நீள் நிழல்
பக்கம் வீசுறு பள்ளியில் பல் பகல் – சுந்:2 173/1,2
கல் நிற கற்றை நெடு நிழல் பூத்த கற்பக முழு வனம் கவின – சுந்:3 80/4
நிழல் வீரை அனானுடனே நெடு நாள் – சுந்:4 5/3
விள்ளா முழு மா நிழல் பிழம்பும் வேண்ட வேண்டும் மேனியதோ – சுந்:4 54/2
இரு_நால் பகலின் இலங்கு மதி அலங்கல் இருளின் எழில் நிழல் கீழ் – சுந்:4 56/3
அலங்கல் வெண்குடை தண் நிழல் அவிர் ஒளி பரப்ப – சுந்:12 37/2
நிழல் தரும் காலை மாலை நெடு மணி சுடரின் நீத்தம் – யுத்1:3 151/4
தழைத்த நிழல் உற்ற குளிர் சந்தனம் உயர்ந்த – யுத்1:9 10/3
பல் மணி மாட பத்தி நிழல் பட படர்வ பண்பால் – யுத்1:10 15/2
நீரினால் இயன்ற என்ன நிழல் எழுகின்ற நீர்மை – யுத்1:10 16/4
பக்கமும் நிழல் பரப்பி வியப்பால் – யுத்1:11 4/3
வென்றி வில் என விழு நிழல் விரிந்திட மேன்மேல் – யுத்2:15 190/3
தன்-பால் இயைந்த நிழல் கொண்டு அமைந்த தழுவாது வந்து தழுவ – யுத்2:19 247/2
நினைவு எழுந்தது இங்கு இவன் பெரும் கடவுள் மற்று இவன் பத நிழல் காண – யுத்2-மிகை:16 55/2
போர்த்தார் அடர் கவி வீரரும் அவன் தாள் நிழல் புகுந்தார் – யுத்3:27 156/4

TOP


நிழல்கள் (1)

நிறைஞ்ச பூம் தவிசு ஏறி நிழல்கள் போல் – பால:21 43/2

TOP


நிழலிடை (2)

நீரிடை உறங்கும் சங்கம் நிழலிடை உறங்கும் மேதி – பால:2 6/1
நெய் தவழ் வயிர பாறை நிழலிடை தோன்றும் போதை – பால:16 23/3

TOP


நிழலின் (2)

சென்று வந்து உலவும் அ சிதைவு இலா நிழலின் நேர் – பால:20 14/2
நிருப நின் குடை நிழலின் நிற்றலும் – பால-மிகை:6 8/2

TOP


நிழலினன் (1)

விலகிடு நிழலினன் வெயில் விரி அயில் வாள் – ஆரண்:2 36/1

TOP


நிழலும் (1)

நிழலும் தம்மையும் வேற்றுமை தெரிவு_அரு நிலைய – சுந்:2 6/4

TOP


நிழலுமே (1)

நின்ற வெண்குடைகளின் நிழலுமே நிழல் எலாம் – பால:20 14/4

TOP


நிழலே (1)

அல் நேரலர் உடனே திரி நிழலே எனல் ஆனான் – யுத்3:31 114/4

TOP


நிழலை (4)

தடன் ஒக்கும் நிழலை பொன் செய் தண் நறும் தேறல் வள்ளத்து – பால:19 10/3
வாள் கணின் நிழலை கண்டாள் வண்டு என ஓச்சுகின்றாள் – பால:19 13/4
வெளிப்படுகின்ற காட்சி வெண்மதி நிழலை நோக்கி – பால:19 14/2
எல்லவன் சுடர் ஒண் கற்றை முற்ற இன் நிழலை ஈய – யுத்3:21 10/2

TOP


நிழற்ற (4)

வரித்த தண் கதிர் முத்தது ஆகி இ மண் அனைத்தும் நிழற்ற மேல் – அயோ:3 54/3
சத்திரம் நிழற்ற நிமிர் தானையொடு நானா – அயோ:3 99/1
அத்திரம் நிழற்ற அருளோடு அவனி ஆள்வார் – அயோ:3 99/2
பொரு அரு வெண்குடை நிழற்ற போயினான் – யுத்4-மிகை:41 221/4

TOP


நிழற்றிட (1)

விரசி மேல் நிழற்றிட வேந்தர் சூழ்தர – பால:5 94/2

TOP


நிழற்றும் (1)

பல் பகல் நிழற்றும் நின் கவிகை பாய் நிழல் – அயோ:11 51/1

TOP


நிற்க (57)

மொய் கொள் திண் சேனை பின் நிற்க முன் சேறலும் – பால:20 17/2
வந்து நிற்க எனா மன நினைப்பின் முன் – பால-மிகை:6 6/3
அன்று அங்கு அவை நிற்க அருள் சனகன் – பால-மிகை:23 2/2
வசை திறன் நின்-வயின் நிற்க மாள்வென் என்றாள் – அயோ:3 23/4
நீல மா முகில்_அனான்-தன் நிறைவினோடு அறிவு நிற்க
சீலம் ஆர்க்கு உண்டு கெட்டேன் தேவரின் அடங்குவானோ – அயோ:3 95/1,2
எண் நாட்டவர் யாவரும் நிற்க ஓர் மூவர் ஆகி – அயோ:4 118/2
சுற்றம் அ புறம் நிற்க சுடு கணை – அயோ:8 9/1
விரும்பலர் முகத்து எதிர் விழித்து நிற்க யான் – அயோ:11 113/4
உந்து கடலில் பெரும் கலம் ஒன்று உடையா நிற்க தனி நாய்கன் – அயோ-மிகை:6 2/3
விழுவதே நிற்க மட மெல்லியலார் தம்மை போல் நிலத்தின் மேல் வீழ்ந்து – ஆரண்:4 24/2
இருபதும் ஈர்_ஐந்து தலையும் நிற்க உன் – கிட்:6 13/3
செவ்வே செல நோக்குதி தானவர் தேவர் நிற்க
எ வேலை எ மேகம் எ காலொடு எ கால வெம் தீ – கிட்:7 40/2,3
நொந்தனை அதுதான் நிற்க நின் முகம் நோக்கி கூற்றம் – கிட்:7 147/3
இராவண கோபம் நிற்க இந்திரகோபம் என்னோ – கிட்:10 58/4
ஆவது நிற்க சேரும் அரண் உண்டோ அருள் உண்டு அன்றே – கிட்:11 63/3
நிற்க உரியார்கள் யாவர் அனையவர் சினத்தின் நேர்ந்தால் – கிட்:11 86/2
நேர் இயன்ற வன் திசை-தொறும் நின்ற மா நிற்க
ஆரியம் தனி ஐம் கர களிறும் ஓர் ஆழி – சுந்:2 11/2,3
ஒறுத்தலோ நிற்க மற்று ஓர் உயர் படைக்கு ஒருங்கு இ ஊர் வந்து – சுந்:2 37/1
எற்பு வான் தொடர் யாக்கையால் பெறும் பயன் இழந்தனள் இது நிற்க
அற்பு வான் தளை இல் பிறப்பு-அதனொடும் இகந்து தன் அரும் தெய்வ – சுந்:2 198/1,2
என்று உணர்ந்து-நின்று ஏமுறும் நிலையினில் நிற்க இ திறன் என்னா – சுந்:2 201/1
சிலை எடுத்து இளையவன் நிற்க சேர்ந்திலை – சுந்:3 119/3
ஆயவன் தன்மை நிற்க அங்கதன் வாலி மைந்தன் – சுந்:4 36/1
அண்டர்_கோன் தன்னை பற்றி தருக எனா அடியேன் நிற்க
கொண்டனை என்முன் தன்னை பணி என நெஞ்சம் கோடல் – சுந்:10 3/1,2
இருக்க நிற்க நீ என்-கொல் அடா இரும் – சுந்:12 103/2
வந்து ஒர் நன் மணி நிற்க என வைத்ததும் வைப்பாய் – சுந்-மிகை:5 7/4
ஆயவர் நிற்க மற்று அவுணர் ஆதியாம் – யுத்1:2 68/2
எனக்கு நிற்க மற்று என்னொடு இங்கு ஒரு வயிற்று உதித்த – யுத்1:2 103/3
நீ அப்புறம் நிற்க நினைக்கிலர் நின் – யுத்1:3 108/3
இருள் நன்கு ஆசு_அற எழு கதிரவன் நிற்க என்றும் – யுத்1:5 58/1
என்றலும் இரங்கி ஐயன் இ-திறம் நிற்க இந்த – யுத்1:7 14/1
மற்று எலாம் நிற்க அந்த மனிதர் வானரங்கள் வானில் – யுத்1:9 82/1
இன்று ஆய பழியும் நிற்க நெடும் செரு களத்தின் என்னை – யுத்1:12 29/3
வன் பகை நிற்க எங்கள் வானர தொழிலுக்கு ஏற்ற – யுத்1:12 40/1
சூரியன் மகனை தன்னை பிரியலன் நிற்க சொன்னான் – யுத்1:13 5/4
அங்கு அவர் நிலைமை நிற்க மனிசனுக்காக அஞ்சாது – யுத்1:14 23/3
ஈது நிற்க மற்று எந்தை நீ ஏவிய தூதன் – யுத்1-மிகை:5 11/1
மு மதில் நின்ற தானை நிற்க மூதமைச்சரோடும் – யுத்1-மிகை:13 4/2
நிற்க அன்னது நீர் நிறை கண்ணினான் – யுத்2:15 93/1
நின்ற தேரொடும் இராவணன் ஒருவனும் நிற்க
கொன்று வீழ்த்தினது இராகவன் சரம் எனும் கூற்றம் – யுத்2:15 237/3,4
இருவரும் நிற்க மற்று அங்கு யார் உளர் அவரை எல்லாம் – யுத்2:16 158/3
மற்று எலாம் நிற்க வாசியும் மானமும் மறத்துறை வழுவாத – யுத்2:16 321/1
நின்றது நிற்க மேன்மேல் நிகழ்ந்தவா நிகழ்க நின் முன் – யுத்2:17 70/2
நீரை கொடு நீர் எதிர் நிற்க ஒணுமே – யுத்2:18 81/1
சேருமே அவை தனு கை நிற்க எதிர் செல்லுமே கடிது செல்லினும் – யுத்2:19 85/3
படை பெரும் தலைவர் நிற்க பல் பெரும் சேனை வெள்ளம் – யுத்3:22 16/1
கடிதினில் உலகு எலாம் கண்டு நிற்க என் – யுத்3:22 41/1
அனையது வேறு நிற்க அன்னது பகர்தல் ஆண்மை – யுத்3:26 13/1
உற்று நான் உருத்த காலத்து ஒரு முறை எதிரே நிற்க
கற்றிரோ இன்னம் மாண்டு கிடத்திரோ நடத்திரோதான் – யுத்3:27 84/3,4
அடுத்ததே அஃது நிற்க அன்றியும் ஒன்று கூற – யுத்3:31 55/3
இன்னது இ வழி நிற்க மற்று இரும் சமர்க்கு உடைந்தே – யுத்3-மிகை:22 5/1
அனுமன் நிற்க நாம் ஆர் உயிர்க்கு இரங்குவது அறிவோ – யுத்4:32 39/1
செயிரும் சீற்றமும் நிற்க திறல் திரிந்து – யுத்4:37 169/3
நேர்த்ததும் காணலுற்ற ஈசனார் இருக்கை நிற்க – யுத்4:37 207/4
ஆர் அணா உன் உயிரை அஞ்சாதே கொண்டு அகன்றார் அது எலாம் நிற்க
மாரனார் வலி ஆட்டம் தவிர்ந்தாரோ குளிர்ந்தானோ மதியம் என்பான் – யுத்4:38 8/3,4
ஏவர் கிற்பர் எதிர் நிற்க என்னுடை – யுத்4:41 56/3
நேயம் மூண்டு அது தான் நிற்க நெடியவன் சரணம் சூடி – யுத்4-மிகை:41 47/2
என்றிட தாரை நிற்க எரி கதிர் கடகம் ஒன்று – யுத்4-மிகை:41 126/1

TOP


நிற்கத்தான் (1)

காணத்தான் நிற்கத்தான் அ கறை மிடற்றவற்கும் ஆமே – யுத்3:31 50/3

TOP


நிற்கலா (1)

எட்ட நிற்கலா தம்பி-மேல் வல் விசைத்து எறிந்தான் – யுத்4:32 27/4

TOP


நிற்கலாமோ (1)

நெல் அறுக்கும் திரு நாடன் நெடும் சரம் என்றால் எவர்க்கும் நிற்கலாமோ – யுத்3:31 100/4

TOP


நிற்கவும் (2)

வாள் நிலா நகை மாதராள் செயல் கண்டு மைந்தர் முன் நிற்கவும்
நாணினாள் என ஏகினாள் நளிர் கங்குல் ஆகிய நங்கையே – அயோ:3 50/3,4
வள்ளல் காத்து உடன் நிற்கவும் வானர தானையை மற கூற்றம் – யுத்2:16 335/1

TOP


நிற்கவே (5)

தாவினர் தலைத்தலை தாழ்ந்து நிற்கவே – ஆரண்-மிகை:10 7/4
இயக்கரும் திசை_திசை இறைஞ்சி நிற்கவே – ஆரண்-மிகை:10 8/4
இடு திறை அளந்தனன் இரந்து நிற்கவே – ஆரண்-மிகை:10 10/4
நிருதி அங்கு அடிமுறை காத்து நிற்கவே – ஆரண்-மிகை:10 13/4
நிற்கவே எதிர் நின்றிலர் ஓடினார் – யுத்2:15 80/3

TOP


நிற்கவே-கொல் (1)

சரங்களும் நிற்கவே-கொல் வந்தது அ அருணன் தம்பி – யுத்2:19 298/4

TOP


நிற்கிலது (1)

விரியா நிற்கும் நிற்கிலது ஆர்க்கும் விழி செல்லா – யுத்4:37 127/4

TOP


நிற்கிலர் (1)

தரையில் நிற்கிலர் திசை-தொறும் நோக்கினர் சலிப்பார் – சுந்:7 56/3

TOP


நிற்கின் (2)

ஒன்றும் இவர் எனக்கு இரங்கார் உயிர் இழப்பென் நிற்கின் என அரக்கி உன்னா – ஆரண்:6 134/4
விழிக்குமேல் விழிய நிற்கின் மார்பிடைய மீளுமேல் முதுக மேனிய – யுத்2:19 67/1

TOP


நிற்கின்ற (2)

நிற்கின்ற செல்வம் வேண்டி நெறி நின்ற பொருள்கள் எல்லாம் – கிட்:7 138/1
அற்றம் நோக்கினர் நிற்கின்ற வாள் எயிற்று அரக்கர் – சுந்:11 59/2

TOP


நிற்கின்றார் (2)

எள்ள அரும் பூண் எலாம் இரிய நிற்கின்றார்
உள்ளன யாவையும் உதவி பூண்டவும் – பால:23 76/2,3
நெருப்பு எழ விழித்து வாய் மடித்து நிற்கின்றார் – ஆரண்:10 27/4

TOP


நிற்கின்றான் (3)

நிரைத்து இடை இடை விழ நெடிது நிற்கின்றான் – அயோ:4 155/4
நேர் ஆகாயத்தின் மிசை நிற்கின்றான் நீ இவனை – ஆரண்:15 50/3
தான் உறு செய் வினைத்தலையில் நிற்கின்றான்
வானில் வெம் சுடர் முதல் வயங்கு கோள் எலாம் – ஆரண்-மிகை:3 6/2,3

TOP


நிற்கின்றேன் (1)

நின் நிலை யாது என்னேன் உயிர் பேணி நிற்கின்றேன்
உன் நிலைமை ஈது ஆயின் ஓடை களிறு உந்தி – யுத்2:17 79/2,3

TOP


நிற்கு (16)

போக்கி நிற்கு இது பொருள் என உணர்கிலென் புவனம் – பால:8 46/2
அரிய யான் சொலின் ஐய நிற்கு அரியது ஒன்று இல்லை – பால:8 48/1
இருந்து அருள் தருதி என்ன இருந்துழி இனிது நிற்கு
விருந்து இனிது அமைப்பென் என்னா சுரபியை விளித்து நீயே – பால-மிகை:11 10/2,3
நிற்கு இது தருவது அன்றால் நீடு அரும் சுரபி-தன்னை – பால-மிகை:11 13/1
அனையது ஆதலின் அரச நிற்கு உறு பொருள் அறியின் – அயோ:1 40/3
இருக்கை நலம் நிற்கு அருள் என் என்றனன் இராமன் – ஆரண்:3 54/4
ஊழியார் எளிதின் நிற்கு அரசு தந்து உதவுவார் – கிட்:3 4/4
நெய் அடை தீ எதிர் நிறுவி நிற்கு இவள் – கிட்:10 91/1
விரும்பிய இராமனும் வீர நிற்கு அது ஓர் – கிட்:11 136/1
வென்றான் என்னினும் வீர நிற்கு நேர் – கிட்:16 37/2
ஒன்று கேள் உரைக்க நிற்கு ஓர் உயிர் என உரியோன்-தன்னை – சுந்:3 139/1
சோதியான் மகன் நிற்கு என சொல்லினான் – சுந்:12 101/4
உய்ய நிற்கு அபயம் என்றான் உயிரை தன் உயிரின் ஓம்பா – யுத்1:4 114/1
இந்த மெய்ம்மை நிற்கு உரைப்பது என் இ வரம் எனக்கு – யுத்1-மிகை:2 28/1
ஐய நிற்கு இயலாது உண்டோ இராவணன் அயலே வந்துற்று – யுத்3:31 64/1
கைத்தல கிளி நிற்கு ஈய கவர்ந்து எனக்கு அளித்து நின்ற – யுத்3-மிகை:29 3/3

TOP


நிற்கும் (45)

நிரந்தரம் உலகில் நிற்கும் நெடும் பழி பூண்டாள் நின்றாள் – பால:9 20/3
ஆழத்து உள்ளும் கள்ளம் நினைப்பாள் அவன் நிற்கும்
சூழற்கே தன் கிள்ளையை ஏவி தொடர்வாளும் – பால:17 24/3,4
ஏவ நிற்கும் விதியும் என்றால் இனி – அயோ:2 18/2
மேவி நிலத்தில் இருக்கும் நிற்கும் வீழும் – அயோ:3 18/1
எள்ளா நிற்கும் வன் பழி கொண்டு என் பயன் என்றான் – அயோ:3 30/4
உள் நிற்கும் உயிர்ப்பு எனும் ஊதை பிறக்க நின்ற – அயோ:4 112/3
புலர்ந்து நிற்கும் பரிசிலர் போலவே – அயோ:11 25/4
நெய் தவழ் வேலினாய் நிற்கும் வாசகம் – அயோ-மிகை:1 11/3
புடை கொண்டு எழு கொங்கையும் அல்குலும் புல்கி நிற்கும்
இடை கண்டிலம் அல்லது எல்லா உருவும் தெரிந்தாம் – ஆரண்:10 144/1,2
அம்பு உய்க்கும் போர் வில்லி-தனக்கும் அயல் நிற்கும்
தம்பிக்கும் என் ஆண்மை தவிர்ந்தே தளர்வுற்றேன் – ஆரண்:11 17/2,3
நிற்கும் நோக்கு இது என் பயத்தது என இளையவன் நேர்ந்தான் – ஆரண்:13 79/4
நின் பெற்றாட்கும் நிற்கும் நினைப்பு பிழையாமல் – ஆரண்:15 30/2
நல் பொன் தோளாய் நல்லவர் பேண நனி நிற்கும்
சொல் பெற்றால் மற்று ஆர் உயிர் பேணி துறவேமால் – ஆரண்:15 30/3,4
நிற்கும் நெடு நீத்த நீரில் முளைத்து எழுந்த – ஆரண்:15 46/1
நின்றன எனக்கும் நிற்கும் நேர் என மொழியும் நேரா – கிட்:3 26/4
என்றும் நிற்கும் என்று இசைப்பன இரு சுடர் திரியும் – கிட்:4 11/2
மேரு கிரிக்கும் மீது உற நிற்கும் பெரு மெய்யீர் – கிட்:17 12/1
நினையலாம் அன்றி உவமையும் அன்னதாய் நிற்கும் – சுந்:2 7/4
அளக்க அரிது ஆகிய கணக்கொடு அயல் நிற்கும்
விளக்கு_இனம் இருட்டினை விழுங்கி ஒளி கால – சுந்:2 69/1,2
தோள் ஆற்றல் என் ஆகும் மேல் நிற்கும் சொல் என் ஆம் – சுந்:2 217/1
ஏறு தேர் இலன் எதிர் நிற்கும் உரன் இலன் எரியின் – சுந்:11 53/1
தாருமோ வேணுமோ தாணுவாய் உலகினை தழுவி நிற்கும்
மேருவோ மால் வரை குலம் எலாம் அல்லவோ வில்லும் மன்னோ – யுத்1:2 89/3,4
உள் நிற்கும் உயிர் உள்ளதில் இல்லதில் உலவான் – யுத்1:3 14/2
விண்ணிடை விழித்தனர் நிற்கும் வெய்யவர் – யுத்1:5 24/1
என்னுடைய நாமம் நிற்கும் அளவு எலாம் இலங்கை மூதூர் – யுத்1:14 6/2
நிறத்து உற வாளி கோத்து நேர் வந்து நிற்கும் ஆகின் – யுத்1:14 12/3
நீரினை ஓட்டும் காற்றும் காற்று எதிர் நிற்கும் நீரும் – யுத்2:16 171/1
மனக்கு இனிது ஆகி நிற்கும் அஃது அன்றி வரம்பு இலாதாய் – யுத்2:17 24/4
வில்லாளரை எண்ணின் விரற்கு முன் நிற்கும் வீரன் – யுத்2:19 5/4
தோட்டியின் தொடக்கில் நிற்கும் துணை கைம்மால் யானை அன்னான் – யுத்2:19 242/4
கண்டு கூசலன் நிற்கும் என்றால் அது கடனே – யுத்2-மிகை:15 30/4
உள் நிற்கும் எனின் புறன் நிற்கும் உலாய் – யுத்3:20 96/3
உள் நிற்கும் எனின் புறன் நிற்கும் உலாய் – யுத்3:20 96/3
உள் நிற்கும் பெரும் களிப்பினர் அளவளாய் உவந்தார் – யுத்3:22 179/3
நின்னை வணங்கி நீ வகுத்த நெறியில் நிற்கும் இது அல்லால் – யுத்3:22 219/3
நேர் அணுகும் நீலகிரிதான் இரண்டாயிரம் உள யோசனையின் நிற்கும்
மாருதி மற்று அதற்கு அப்பால் யோசனை நாலாயிரத்தின் மருந்து வைகும் – யுத்3:24 26/2,3
நெய்ம் மருங்கு படரகில்லா நெடு நேமி படையும் அவற்றுடனே நிற்கும்
பொய்ம் மருங்கின் நில்லாதாய் புரிகின்ற காரியத்தின் பொதுமை நோக்கி – யுத்3:24 29/2,3
நின்றுளென் அன்றோ மற்று அ இராமன் பேர் நிற்கும் ஆயின் – யுத்3:28 10/2
வீரர் என்பார்கட்கு எல்லாம் முன் நிற்கும் வீரர் வீரன் – யுத்3:28 30/1
நிலயம் அன்னது சாகர தீவிடை நிற்கும்
குலையும் இ உலகு என கொண்டு நான்முகன் கூறி – யுத்3:30 16/2,3
தோற்பென் என்னினும் புகழ் நிற்கும் தருமமும் தொடரும் – யுத்4:32 30/1
விரியா நிற்கும் நிற்கிலது ஆர்க்கும் விழி செல்லா – யுத்4:37 127/4
வேரே நிற்கும் மீள்கிலென் என்னா விடலுற்றான் – யுத்4:37 136/4
மாண்டு ஒழிந்து உலகில் நிற்கும் வயங்கு இசை முயங்க மாட்டாது – யுத்4:37 208/1
சொல் நிற்கும் என்று அஞ்சி புறத்து இருந்தும் அரும் தவமே தொடங்கினாயே – யுத்4:41 65/2

TOP


நிற்குமால் (2)

நீல் நிறத்து இராவணன் நெஞ்சில் நிற்குமால் – சுந்:12 22/4
ஏதும் ஒன்று உணர்குறாது இருக்கும் நிற்குமால்
காதல் என்றதுவும் ஓர் கள்ளின் தோன்றிற்றே – யுத்4:41 94/3,4

TOP


நிற்குமே (1)

பேதை சிறுவனை பின் பார்த்து நிற்குமே
சீதை பிரியினும் தீரா திரு என்பார் – அயோ:4 109/3,4

TOP


நிற்குமோ (5)

நிறை துளங்கினும் நிலை துளங்குறு நிலைமை நின்-வயின் நிற்குமோ
பிறை துளங்குவ அனைய பேர் எயிறு உடைய பேதையர் பெருமை நின் – கிட்:10 65/2,3
கிடந்திலர் என்னின் பின்னை நிற்குமோ கேண்மை அம்மா – கிட்:11 56/4
நின்று வீந்தது அலால் நிறை நிற்குமோ
ஒன்று வீந்தது நல் உணர் உம்பரை – சுந்:12 89/2,3
நிரையும் நீள் நெடும் சோலையும் நிற்குமோ
தரையும் வெந்தது பொன் எனும் தன்மையால் – சுந்:13 12/3,4
மறந்து நிற்குமோ மற்று அவன் திறன் என்றான் மதலை – யுத்3:22 183/4

TOP


நிற்கே (1)

நீயே உலகுக்கு ஒரு சான்று நிற்கே தெரியும் கற்பு அதனில் – சுந்:12 122/3

TOP


நிற்கொண்டு (1)

தம்தம் இன்மையும் எளிமையும் நிற்கொண்டு தவிர்க்க – அயோ:2 80/2

TOP


நிற்ப (18)

நின்று அளிக்கும் தனி குடையின் நிழல் ஒதுங்கி குறை இரந்து நிற்ப நோக்கி – பால:6 9/2
நிந்திக்கல் ஆகா உருவத்தினன் நிற்ப மென் பூ – பால:17 22/3
விடாது பல் பருவம் நிற்ப மூல மா முகடு விண்டு – பால-மிகை:11 47/3
திரிவ நிற்ப செக_தலத்து யாவையும் – பால-மிகை:11 50/1
வாயிலில் மன்னர் வணங்கி நிற்ப வந்து ஆங்கு – அயோ:3 6/1
நிறை பெரும் தன்மையின் நிற்ப செல்வன – அயோ:12 9/3
நிற்ப தெரிக்கின்றது நீள் சுடர் மேன்மை அன்றோ – ஆரண்:10 160/4
ஆசு இல கணிப்பு இல இராமன் அருள் நிற்ப – ஆரண்:11 25/4
மாமியர் குழுவின் வந்தான் ஆம் என மைந்தன் நிற்ப
பூமியில் அணங்கு அனார்-தம் பொதுவிடை புகுந்து பொன் தோள் – கிட்:11 47/2,3
தாள் ஒக்க வளைந்து நிற்ப இரண்டு இல்லை அனங்கன் சாபம் – கிட்:13 55/4
நெடுநாள் பொறை உற்ற உயிர்ப்பு நிமிர்ந்து நிற்ப – சுந்-மிகை:1 13/4
இரங்கி யான் நிற்ப என் வலி அவன்-வயின் எய்த – யுத்1:2 107/2
பாற்கடல் சுற்ற வில் கை வட வரை பாங்கு நிற்ப
கார் கடல் கமலம் பூத்தது என பொலிவானை கண்டான் – யுத்1:4 129/3,4
மன்னவர்_மன்னன் முன்னர் வானர_மன்னன் நிற்ப
அன்னவன் தன்னை நோக்கி ஆழியான் அறிவதாக – யுத்1:12 43/2,3
எந்திர பொறியின் நிற்ப யாவரும் இன்றி தான் ஓர் – யுத்2:16 5/3
குன்று நின்று அனைய தம்பி புறக்கொடை காத்து நிற்ப
கொன்று நின் தலைகள் சிந்தி அரக்கர்-தம் குலத்தை முற்றும் – யுத்2:17 23/2,3
வேதநாயகன் தான் நிற்ப வெய்து உயிர்த்து அலக்கண் எய்தி – யுத்4:40 41/3
ஏனை வானவர் மகளிர்கள் ஏந்தி முன் நிற்ப
தான மெய் படை தம்முடை போகத்துள் தந்த – யுத்4-மிகை:41 205/2,3

TOP


நிற்பதாயினான் (1)

தம்பியும் தானும் நிற்பதாயினான் சமைவு ஈது என்றான் – யுத்1:13 7/4

TOP


நிற்பது (11)

பேர்-கெழு சிறப்பின் வந்த பெரும் புகழ் நிற்பது ஐயன் – அயோ:3 96/3
நிறைந்தாளை உரை என்ன நெறி திறம்பா தன் மெய்யை நிற்பது ஆக்கி – அயோ:13 67/2
சென்று எதிர் நிற்பது ஓர் செய்கை தேடுவாள் – ஆரண்:6 21/4
இயற்கையின் நிற்பது அல்லால் இயற்றல் ஆம் நெறி என் என்றான் – ஆரண்:12 53/4
நின்றால் அன்றோ நிற்பது வாய்மை நிலை அம்மா – ஆரண்:15 29/4
உந்த_அரும் இருள் துரந்து ஒளிர நிற்பது – கிட்:14 32/4
நெறிதனை நோக்கினும் நிருதர் நிற்பது ஓர் – யுத்1:4 70/3
நீ உருத்து எழுந்த போது குரங்கு எதிர் நிற்பது உண்டோ – யுத்1:9 69/4
ஈண்டிய தானை நீங்க நிற்பது என் யாமே சென்று – யுத்3:31 57/1
தேய நிற்பது பின் இனி என் செய – யுத்3:31 130/2
மேயின துறைகள்-தோறும் விம்மினார் நிற்பது அல்லால் – யுத்4:33 3/2

TOP


நிற்பர் (6)

உண் கள் வார் கடைவாய் மள்ளர் களைகு இலாது உலாவி நிற்பர்
பெண்கள்-பால் வைத்த நேயம் பிழைப்பரோ சிறியோர் பெற்றால் – பால:2 10/3,4
இனியர் ஆய் அன்னர் வந்து உன் ஏவலின் நிற்பர் என்றாள் – ஆரண்:6 48/4
விண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் மெய்ம் முகம் – யுத்1:4 67/1
கண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் கை பொருள் – யுத்1:4 67/2
கொண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் கூழுடன் – யுத்1:4 67/3
உண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் உற்றவர் – யுத்1:4 67/4

TOP


நிற்பவர் (3)

நிற்பவர் கடைத்தலை நிறைந்து தேவரே – ஆரண்:12 43/1
நேர் நிற்பவர் உளரோ பிறர் நீ அல்லவர் இனி நின் – யுத்2:15 167/3
விசையம்தாம் என நிற்பவர் இவர் நெடு விறலோய் – யுத்3:30 11/4

TOP


நிற்பவும் (2)

ஏனை நிற்பவும் திரிபவும் இரங்கின எவையும் – யுத்3:22 199/3
தேவரும் முனிவரும் திரிவ நிற்பவும்
மூ-வகை உலகமும் கண்கள் மோதி நின்று – யுத்4:40 81/1,2

TOP


நிற்பன (8)

நிற்பன பல் உயிர் உணங்க நீ நெடும் – அயோ:11 51/2
கைகள் நோகில தாங்கின நிற்பன காணாய் – அயோ-மிகை:10 1/4
நீல் உறு திசை கரி திரிந்து நிற்பன
ஆல் உற அனையவன் தலையை வவ்வி வில் – சுந்:5 61/2,3
எண்_இல் பூதங்கள் நிற்பன திரிவன இவற்றின் – யுத்1:3 43/2
திரிவ நிற்பன யாவையும் முடிவினில் தீக்கும் – யுத்1:6 15/3
ஏனை நிற்பன யாவையும் மேல் எரி எய்த – யுத்1:6 16/2
கொல நிற்பன பொருகிற்பன புடை சுற்றின குழுவாய் – யுத்2:18 148/2
எடாது நிற்பன நாட்டம் இமைப்பு இல – யுத்4:33 29/2

TOP


நிற்பனவும் (1)

நிலை இலா உலகினிடை நிற்பனவும் நடப்பனவும் நெறியின் ஈந்த – ஆரண்:10 2/1

TOP


நிற்பாய் (1)

சூழ்க்கிற்பாய் அல்லை யாரும் தொழ நிற்பாய் என்ன சொன்னான் – யுத்2:16 159/4

TOP


நிற்பார் (7)

கல்லாது நிற்பார் பிறர் இன்மையின் கல்வி முற்ற – பால:3 73/1
பூம் தளிர் உறைப்ப மாழ்கி போக்கு அரிது என்ன நிற்பார் – பால:14 57/4
பாவையர் பனி மென் கொம்பை நோக்கினர் பரிந்து நிற்பார் – பால:17 11/4
காரணம் இன்றியேயும் கண்கள் நீர் கலுழ நிற்பார் – அயோ:3 94/4
சித்திரம் என தனி திகைத்து உருகி நிற்பார் – அயோ:3 99/4
நீயே இது தடுப்பாய் எனின் நினக்கு ஆர் எதிர் நிற்பார்
போயே விசும்பு அடைவாய் இது பிழையாது என புகலா – யுத்3:27 145/2,3
ஆர் உளர் அரக்கர் நிற்பார் அரசு வீற்றிருக்க ஐயா – யுத்3:27 165/4

TOP


நிற்பான் (4)

உய்த்துள காலம் எல்லாம் புகழொடும் ஓங்கி நிற்பான் – சுந்:14 46/4
தன்னை வந்து இடையில் சுற்ற தட வரை என்ன நிற்பான்
கொல் நவில் குலிசத்து அண்ணல் கொதித்து எதிர்கொடுக்குமேனும் – யுத்1-மிகை:11 4/2,3
சென்று என வந்து நிற்பான் திறல் கெழு தீர்க்கபாதன் – யுத்1-மிகை:11 6/4
காற்றின் மா மகற்கு கீழ்-பால் கன_வரை என்ன நிற்பான்
கூற்றின் மா மைந்தன் கூற்றும் குலுக்கமுற்று அலக்கண் எய்த – யுத்1-மிகை:11 7/2,3

TOP


நிற்பின் (4)

நிற்பின் நின்றன நீதி மாதரார் – பால:2 59/2
பெரு நாள் நிற்பின் அவன் நெற்றி பெற்றித்து ஆக பெறும் மன்னோ – சுந்:4 56/4
கல்லென வலித்து நிற்பின் கணக்கு_இலா உயிர்கள் எல்லாம் – யுத்1:7 21/1
இறத்தும் இங்கு இறை நிற்பின் என்று இரியலின் மயங்கி – யுத்2:16 222/2

TOP


நிற்பினும் (1)

நிற்பினும் சுடாது நின்ற நீர்மையை நினைவில் நோக்கி – சுந்:12 126/2

TOP


நிற்புற (1)

நிற்புற சுற்றிய காட்சி நேமியான் – யுத்2:15 112/2

TOP


நிற்புறும் (1)

பழக நிற்புறும் பண்பு இவை காமத்தோடு – சுந்:3 105/3

TOP


நிற்பென் (2)

நினக்கு நான் தருவென் தந்து உன் ஏவலின் நெடிது நிற்பென்
உனக்கு இதின் உறுதி இல்லை உத்தம உன் பின் வந்தேன் – யுத்2:16 135/2,3
நினைப்பின் முன் அயோத்தி எய்தி வரு நெறி பார்த்து நிற்பென்
இனி சில தாழ்ப்பது என்னே ஏறுதிர் இரண்டு தோளும் – யுத்3:26 86/2,3

TOP


நிற்பெனோ (1)

இருந்தவள் இவள் என ஏச நிற்பெனோ – சுந்:4 19/4

TOP


நிற்பேன் (1)

பந்தரின் உரிமை செய்ய யான் இவன் பணியில் நிற்பேன்
சுந்தர பவள வாய் ஓர் அருள் மொழி சிறிது சொல்லின் – யுத்2:17 52/3,4

TOP


நிற்றல் (6)

ஏகு-மின் ஏகும் என்று என்று இடை இடை நிற்றல் அல்லால் – அயோ:3 72/3
ஈண்டு இனி நிற்றல் என்பது இனியது ஓர் இயல்பிற்று அன்றால் – கிட்:11 66/1
நீர் மேல் படரா நெடும் குன்று நிமிர்ந்து நிற்றல்
சீர் மேல் படராது என சிந்தை உணர்ந்து செல்வான் – சுந்:1 42/1,2
நிற்றல் என் பிறிது என நெருக்கி நேர்குவார் – யுத்1:4 37/4
ஒன்றிலே நிற்றல் போலாம் உத்தமர்க்கு உரியது ஒல்கி – யுத்2:16 35/3
சான்று என நிற்றல் குற்றம் தருதியால் விடை ஈண்டு என்றான் – யுத்4:37 8/3

TOP


நிற்றலால் (1)

நிறைந்தன மழை என நெருக்கி நிற்றலால்
மறைந்தன உலகொடு திசையும் வானமும் – யுத்2:18 126/3,4

TOP


நிற்றலின் (1)

கொடாது நிற்றலின் கொற்ற நெடும் திசை – யுத்4:33 29/1

TOP


நிற்றலும் (4)

நிருப நின் குடை நிழலின் நிற்றலும்
பரிவின் நோக்கி நீ பகர்தியால் என – பால-மிகை:6 8/2,3
மன்னன் நிற்றலும் வருந்தல் நம் சடையள் வான் நதி இன்று – பால-மிகை:9 52/3
ஏகாய் இனி இ-வயின் நிற்றலும் ஏதம் என்றாள் – அயோ:4 146/4
தழுவி நிற்றலும் தாழ்ந்து தாள் உற – யுத்3:24 109/3

TOP


நிற்றலோடும் (3)

நிற்றலோடும் நீ இவ்வாறு – ஆரண்:1 61/2
நின்றனன் நிற்றலோடும் நீத்தனன் முனிவு என்று உன்னி – கிட்:11 59/3
தொழுதனன் எழுந்து விம்மி சுமந்திரன் நிற்றலோடும்
தழுவினன் இராமன் மற்றை தம்பியும் அனைய நீரான் – யுத்4-மிகை:41 287/2,3

TOP


நிற்றி (14)

நிற்றி ஈண்டு என்று புக்கு நெடியவன் தொழுது தம்பி – அயோ:8 11/1
குறிப்பின் வழி நிற்றி உயிர்கொண்டு உழலின் என்றான் – ஆரண்:11 30/4
ஏகாது நிற்றி எனின் யான் நெருப்பினிடை வீழ்வென் என்று முடுகா – ஆரண்:13 67/1
சேய்மையோடு அணிமை இன்றி தேவரின் தெரிய நிற்றி – கிட்:9 8/4
மூலமே தந்த நுந்தை ஆம் என முறையின் நிற்றி – கிட்:9 26/4
கீழ் திசை வாயில் நிற்றி நின் பெரும் கிளைகளோடும் – யுத்1:13 18/4
முன் ஒக்க நிற்றி உலகு ஒக்க ஒத்தி முடிவு ஒக்கின் என்றும் முடியாய் – யுத்2:19 253/2
வாணாள் அளித்தி முடியாமல் நீதி வழுவாமல் நிற்றி மறையோய் – யுத்2:19 254/1
ஊண் ஆய் உயிர்க்கும் உயிர் ஆகி நிற்றி உணர்வு ஆய பெண்ணின் உரு ஆய் – யுத்2:19 254/3
கொல் என்று உரைத்தி கொலையுண்டு நிற்றி கொடியாய் உன் மாயை அறியேன் – யுத்2:19 257/3
அல் என்று நிற்றி பகல் ஆதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – யுத்2:19 257/4
நினைவர்க்கு நெஞ்சின் உறு காமம் முற்றி அறியாமை நிற்றி மனமா – யுத்2:19 259/2
பிறிந்தார் பிறிந்த பொருளோடு போதி பிறியாது நிற்றி பெரியோய் – யுத்2:19 260/3
பேர் ஆயிரங்கள் உடையாய் பிறந்த பொருள்-தோறும் நிற்றி பிரியாய் – யுத்2:19 261/1

TOP


நிற்றி-போலும் (1)

நிற்றி-போலும் கிடந்த நிலத்து-அரோ – கிட்:7 94/4

TOP


நிற்றியால் (1)

பூண்பாய் போல் நிற்றியால் யாது ஒன்றும் பூணாதாய் – ஆரண்:15 42/2

TOP


நிற்றியேல் (3)

விழி எதிர் நிற்றியேல் விளிதி என்றனன் – யுத்1:4 8/3
இறந்தனை நிற்றியேல் என்ன இன்னவன் – யுத்1:4 45/3
சாம் தொழிற்கு உரியை என் சார்பு நிற்றியேல்
ஆம் தினை பொழுதினில் அகறியால் என – யுத்1:4 54/2,3

TOP


நிற்றியோ (1)

நிற்றியோ இளையோய் ஒரு நீ என்றாள் – ஆரண்:12 4/4

TOP


நிற்றிர் (2)

யானுடை வென்றி என் ஆம் யாவரும் கண்டு நிற்றிர்
ஊன் உடை இவனை யானே உண்குவென் உயிரை என்றான் – ஆரண்:7 67/3,4
இடை உளது எம்-பால் நல்கி பின் நிரை நிற்றிர் ஈண்டு இ – யுத்3:22 20/3

TOP


நிற்றும் (2)

ஏவின செய்து நிற்றும் இளையவன் போல என்று – பால:8 3/2
மேகமே அனையான் கண்ணின் எங்ஙனம் விழித்து நிற்றும் – யுத்3:31 54/4

TOP


நிற (121)

சூட்டு உடை துணை தூ நிற வாரணம் – பால:2 27/1
கொண்டல் நிற குறள் என்பது கொள்ளேல் – பால:8 16/2
துவர் நிற பங்கியர் சுழல் கண் தீயினர் – பால:8 36/2
எரி நிற செக்கரும் இருளும் காட்டலால் – பால:10 62/2
கரு நிற செம் மயிர் காலன் தோன்றினான் – பால:10 62/4
வெண் நிற மேகம் மேன்மேல் விரி கடல் பருகுமா போல் – பால:13 39/3
பால் நிற புரவி அன்ன புள் என பாரில் செல்ல – பால:14 68/2
உண் நிற நறும் பொடியை வீசி ஒரு பாகம் – பால:15 19/3
வெண் நிற நறும் பொடி புனைந்த மத வேழம் – பால:15 19/4
வெண் நிற நறை நிறை வெள்ளம் என்னவும் – பால:19 1/1
நிற நிலா கற்றை பாய நிறைந்தது போன்று தோன்ற – பால:19 12/3
வள்ளத்தை மறித்து வாங்கி மணி நிற இதழின் வைத்தாள் – பால:19 18/4
ஐயவி நுதலில் சேர்த்தி ஆய் நிற அயினி சுற்றி – பால:22 18/3
நிற துவர் இதழ் குயில் நினைப்பினிடை அல்லால் – பால:22 31/3
தண் நிற பாற்கடல் தழீஇயது ஆம் என – பால:23 62/3
வெண் நிற பட்டு ஒளி விளங்க சாத்தியே – பால:23 62/4
மண்ணிய மணி நிற வண்ண வண் துழாய் – பால:24 40/2
தங்கு மா தவம் புரிதலும் தழல் நிற கடவுள் – பால-மிகை:9 46/2
பல் நிற துகிலினை பறித்து நீக்கியே – அயோ:4 189/3
நிற பெரும் படைக்கலம் நிறத்தின் நேர் உற – அயோ:5 29/1
பொன் நிற பூவையும் கிளியும் போற்று-மின் – அயோ:5 39/3
வெம் கண் நாக கரத்தினன் வெண் நிற
கங்கை வார் சடை கற்றையன் கற்பு உடை – அயோ:7 18/1,2
வெள்ளி வெண் நிற பாற்கடல் மேலை_நாள் – அயோ:7 19/3
விழியில் சேல் உகள் வால் நிற வெள்ளத்து – அயோ:7 24/2
வெண் நிற நகை-செய்தான் வீர நின்னுழை யாம் அ – அயோ:8 30/2
பொன் அணி நிற வேங்கை கோங்குகள் புது மென் பூ – அயோ:9 14/2
நால் நிற நளிர் வல்லி கொடி நவை இல பல்கி – அயோ:9 18/2
படர்ந்து எழுந்த புல் பசு நிற கம்பளம் பரப்பி – அயோ:9 43/1
வயின்வயின்-தொறும் மணி நிற கோபங்கள் மலர்ந்த – அயோ:9 45/2
கவரி பால் நிற வால் புடை பெயர்வன கடிதின் – அயோ:10 5/3
மாண்ட வால் நிற அருவி அம் மழ விடை பாகன் – அயோ:10 7/3
மடந்தைமார்களுக்கு ஒரு திலதமே மணி நிற திணி கல் – அயோ:10 27/1
பொன் நிற திருவொடும் குடி புக்கான்-அரோ – அயோ:10 48/2
மும் மா மத வெண் நிற முன் உயர் தாள் – ஆரண்:2 6/2
மேக நிற வண்ணனும் வணங்கி விடை கொண்டான் – ஆரண்:3 59/2
மால் நிற விசும்பு எழில் மறைய தன் மணி – ஆரண்:4 4/1
கால் நிற சே ஒளி கதுவ கண் அகல் – ஆரண்:4 4/2
நீல் நிற வரையினில் பவள நீள் கொடி – ஆரண்:4 4/3
நீல மா மணி நிற நிருதர் வேந்தனை – ஆரண்:6 1/1
உதிர மாரி பெய் கார் நிற மேகம் ஒத்து உயர்ந்தாள் – ஆரண்:6 89/4
கரன் படை என்பது எண்ணி கரு நிற கமலக்கண்ணன் – ஆரண்:7 61/2
பால் நிற அமளி சேர்ந்தான் பையுள் உற்று உயங்கி நைவான் – ஆரண்:10 97/4
விண்ணில் பொலிகின்றது ஓர் வெண் நிற மேகம் ஒத்தான் – ஆரண்:13 26/4
வள்ளியோன் திரு மேனியில் தழல் நிற வண்ணன் – ஆரண்:13 93/3
புயல் நிற வண்ணன் ஆண்டு அ புண்ணியன் புகன்ற சொல்லை – ஆரண்:13 126/1
பால் நிற கவரி மயிர் குலம் கோடி பாங்கினில் பயின்றிட-மன்னோ – ஆரண்-மிகை:10 4/4
நெய் அடை நெடு வேல் தானை நீல் நிற நிருதர் என்னும் – கிட்:7 156/1
நீல் நிற பெரும் கரி நிரைத்த நீர்த்து என – கிட்:10 6/1
சூல் நிற முகில்_குலம் துவன்றி சூழ் திரை – கிட்:10 6/2
மால் நிற நெடும் கடல் வாரி மூரி வான் – கிட்:10 6/3
நால் நிற சுரும்பும் வண்டும் நவ மணி அணியின் சார – கிட்:10 26/1
கூரும் வெண் நிற திரை என பறப்பன குரண்டம் – கிட்:10 40/4
நிற மனத்து உறு குளிர்ப்பினின் நெடு நில_மடந்தை – கிட்:10 42/3
தூ நிற சுடு சரம் தூணி தூங்கிட – கிட்:10 85/1
உடுத்த வால் நிற துகில் ஒழிந்த போன்றவே – கிட்:10 106/4
இல் நிற பசலை உற்று இருந்த மாதரின் – கிட்:10 116/2
ஒண் நிற கழல் சேவடி ஊன்றலால் – கிட்:11 11/4
பால் நிற தட்டம் வட்ட கண்ணடி பலவும் இன்ன – கிட்:13 39/2
வலம் கொள் நேமி மழை நிற வானவன் – கிட்:15 36/1
வெம் கார் நிற புணரி வேறேயும் ஒன்று அ – சுந்:1 63/1
மின் என தரளம் வேய்ந்த வெண் நிற விமானம் ஊர்ந்து – சுந்:2 117/2
தூ நிற நறும் துளி முகத்தில் தூற்றமே – சுந்:2 123/4
இன் நிற தேன் இசை இனிய நண்பினால் – சுந்:3 37/2
மின் நிற மருங்குலாய் செவியில் மெல்லென – சுந்:3 37/3
பொன் நிற தும்பி வந்து ஊதி போயதால் – சுந்:3 37/4
நீல் நிற குன்றின் நெடிது உற தாழ்ந்த நீத்த வெள் அருவியின் நிமிர்ந்த – சுந்:3 78/1
பால் நிற பட்டின் மாலை உத்தரியம் பண்புற பசும்பொன் ஆரத்தின் – சுந்:3 78/2
மால் நிற மணிகள் இடை உற பிறழ்ந்து வளர் கதிர் இள வெயில் பொருவ – சுந்:3 78/3
சூல் நிற கொண்மூ கிழித்து இடை துடிக்கும் மின் என மார்பில் நூல் துளங்க – சுந்:3 78/4
பொன் நிற தூசு கரு வரை மருங்கில் தழுவிய புது வெயில் பொருவ – சுந்:3 80/2
மின் நிற கதிரின் சுற்றிய பசும்பொன் விரல்-தலை அவிர் ஒளி காசின் – சுந்:3 80/3
கல் நிற கற்றை நெடு நிழல் பூத்த கற்பக முழு வனம் கவின – சுந்:3 80/4
நல் நிற காரின் வரவு கண்டு உவக்கும் நாடக மயில் என நடப்ப – சுந்:3 85/4
நீல் நிற அரக்கர்-தம் குருதி நீத்தம் நீர் – சுந்:5 63/1
நிற கரும் கழல் அரக்கர்கள் நெறி-தொறும் பொறிகள் – சுந்:7 38/3
பூவும் பூ நிற அயினியும் தீபமும் புகையும் – சுந்:11 54/1
நீல் நிற நிருதர் யாண்டும் நெய் பொழி வேள்வி நீக்க – சுந்:12 133/1
வளை குளப்பின் மணி நிற வாசியே – சுந்:13 17/4
பஞ்சரத்தொடு பசு நிற கிளி வெந்து பதைப்ப – சுந்:13 21/1
செம் நிற சிகைய வெம் போர் மழு பின்னர் சேறல் ஒக்கும் – சுந்-மிகை:12 8/3
சிகை நிற சூலி-தன் திறத்தின் செல்லினும் – யுத்1:2 45/2
புகை நிற கண்ணனும் புகன்று பொங்கினான் – யுத்1:2 45/4
பூ நிற கண்கள் புனல் உக மயிர் புறம் பொடிப்ப – யுத்1:3 23/3
தூ நிற சுடு படை துணைவர் சொல்லினான் – யுத்1:4 16/4
தண் நிற பவள வாய் இதழை தன் பொதி – யுத்1:4 31/3
வெண் நிற முத்தினால் அதுக்கி விம்மினான் – யுத்1:4 31/4
வெண் நிற நிலவு எனும் வலையை வீசினான் – யுத்1:5 6/4
நீல வான் துகிலினை நீக்கி பூ நிற
கோல வான் களி நெடும் கூறை சுற்றினாள் – யுத்1:6 52/2,3
தூ நிற முத்து_இனம் துவலையோடு போய் – யுத்1:8 12/3
வெண் நிற மீன்கள் எல்லாம் வறியவர் என்ன மேன்மேல் – யுத்1:8 19/3
பொன் திரள் புய கரு நிற களிறு போனான் – யுத்1:9 5/4
காசு அடை சமைந்த மாடம் கதிர் நிற கற்றை சுற்ற – யுத்1:10 10/2
கோல் நிற குனி வில் செம் கை குமரனே குளிர் வெண் திங்கள் – யுத்1:10 17/1
கால் நிற கதிரின் கற்றை சுற்றிய அனைய காட்சி – யுத்1:10 17/2
வால் நிற தரள பந்தர் மரகதம் நடுவண் வைத்த – யுத்1:10 17/3
பால் நிற பரவை வைகும் பரமனை நிகர்ப்ப பாராய் – யுத்1:10 17/4
நிற கரும் கடலுள் நேமியின் நின்று – யுத்1:11 22/2
கொன் நிற குருதி குடை புட்களின் – யுத்2:15 30/1
தொல் நிற சிறையில் துளி தூவலால் – யுத்2:15 30/2
பொர கரு நிற நெடு விசும்பு போழ்பட – யுத்2:15 125/1
நிற கொடும் கணை நெருப்பொடு நிகர்வன நிமிர – யுத்2:16 219/2
வெய்யவன்-தன்னை சேர்ந்த நீல் நிற மேகம் ஒத்தான் – யுத்2:19 221/4
கார் நிற அரக்கர்கள் கனலின் பொங்கியே – யுத்2-மிகை:18 17/3
இருள் நிற வஞ்சகர் எங்கு உளர் எந்தாய் – யுத்3:20 10/3
சிகை நிற கனல் பொழி தெறு கண் செக்கரான் – யுத்3:20 31/1
நகை நிற பெரும் கடைவாயை நக்குவான் – யுத்3:20 31/3
சித்திர குல பல் நிற மணிகளும் சேந்த – யுத்3:20 54/2
கார் ஓடும் நிற கத நாகம் அனான் – யுத்3:20 75/2
மை நிற அரக்கர் வன் கை வயிர வாள் வலியின் வாங்கி – யுத்3:21 14/1
கோடு நான்கு உடை பால் நிற களிற்றின்-மேல் கொண்டான் – யுத்3:22 165/1
வெண் நிற மேகம் மின் இனம் வீசி – யுத்3:26 20/3
கயிறு சேர் கழல் கார் நிற கண்டகர் – யுத்3:31 123/1
நீல் நிற ஞாயிறு அன்ன நெடியவன் முறையின் நீக்கி – யுத்4:32 50/2
உய்க்கின்ற உதிர நிற களம் குளங்கள் உலப்பு இறந்த உவையும் காண்-மின் – யுத்4:33 22/4
பூதரம் அனைய மேனி புகை நிற புருவ செம் தீ – யுத்4:35 1/1
நீல் நிற நிருதர்_கோன் எய்த நீதியின் – யுத்4:37 77/1
பாழிய மற்றை தம்பி பால் நிற கவரி பற்ற – யுத்4:42 2/3
புருவத்தார் மேனி எல்லாம் பொன் நிற பசலை பூத்த – யுத்4:42 5/4
கரு வரை முகில்_நிற_வண்ணன் காட்டுவான் – யுத்4-மிகை:41 85/4
கார் நிற அண்ணல் மானம் காசினி குறுக என்றான் – யுத்4-மிகை:41 120/4
பூ நிற விமானம்-தன் மேல் மிதிலை நாட்டு அன்னம் போனாள் – யுத்4-மிகை:42 6/4

TOP


நிறங்களின் (1)

மீ நிறங்களின் எங்கும் மிடைந்தன – யுத்4:37 168/2

TOP


நிறங்களும் (1)

நின்ற-போதினில் நிறங்களும் படலமும் கொண்டு – யுத்4-மிகை:41 100/1

TOP


நிறத்த (7)

நீறு அணிந்த கடவுள் நிறத்த வான் – பால:1 2/1
அல் என்னும் திரு நிறத்த அரி என்ன அயன் என்பான் – பால:12 14/3
வெண் நிறத்த தருப்பை விரித்து-அரோ – அயோ:2 31/4
கார் இயன்ற நிறத்த களங்கம் ஒன்று – கிட்:7 93/1
பூட்கைகள் நிறத்த புண் திறப்ப போன்றவே – கிட்:10 5/4
அற்கள் ஓடும் நிறத்த அரக்கர்-தம் – யுத்2:15 22/1
பல் நிறத்த பதாகை பரப்பு எலாம் – யுத்2:15 30/3

TOP


நிறத்தது (1)

கன்றிய நிறத்தது நறவின் கண்ணது – யுத்1:5 9/2

TOP


நிறத்தர் (2)

ஆலமும் வெளிது எனும் நிறத்தர் ஆற்றலால் – ஆரண்:7 42/3
பொரும் சுடர் நிறத்தர் வீய்ந்த போர்க்களம்-தன்னை பாராய் – யுத்4-மிகை:41 55/4

TOP


நிறத்தவர் (2)

பகை நிறத்தவர் உயிர் பருகும் பண்பினான் – யுத்3:20 31/2
இருள் நிறத்தவர் ஒருத்தர் ஏழ் மலையையும் எடுப்பார் – யுத்3:30 20/4

TOP


நிறத்தவள் (1)

அல்லின் மாரி அனைய நிறத்தவள்
சொல்லும் மாத்திரையின் கடல் தூர்ப்பது ஓர் – பால:7 48/1,2

TOP


நிறத்தவன் (2)

மை கொடு நிறத்தவன் மறத்தொடு புறத்தில் – யுத்1:12 13/3
அல்லினால் செய்த நிறத்தவன் அனையது பகர – யுத்2:16 231/1

TOP


நிறத்தவனை (1)

தாங்கும் யானையை தள்ளி அ தழல் நிறத்தவனை
ஓங்கள் ஒன்றொடும் எடுக்கவும் வரம் கொண்டது உண்டோ – யுத்1:2 102/3,4

TOP


நிறத்தவேனும் (1)

அல் படி நிறத்தவேனும் ஆடக தலத்தை ஆழ – யுத்1:10 12/2

TOP


நிறத்தன் (2)

நீலமான நிறத்தன் நினைந்தவை – ஆரண்:14 27/1
அல் எலாம் திரண்டன நிறத்தன் ஆற்றலை – சுந்:12 56/3

TOP


நிறத்தன (2)

நீலம் நின்ற நிறத்தன கீழ் நிலை – சுந்:13 8/1
கன்றிய நிறத்தன கதிரவன் பரி – யுத்1:6 33/3

TOP


நிறத்தனவாய் (1)

செம் நிறத்தனவாய் நிறம் தீர்ந்தவே – யுத்2:15 30/4

TOP


நிறத்தாய் (1)

மல் காணும் திரு நெடும் தோள் மழை காணும் மணி நிறத்தாய்
நின் காணும் உள்ளத்தான் நெறி எதிர் நின்றனன் என்றான் – அயோ:13 26/3,4

TOP


நிறத்தாள் (1)

தொட்டு பேரும் சோதி நிறத்தாள் சுழல் கண்ணாள் – சுந்:2 74/2

TOP


நிறத்தான் (5)

கார் குலாம் நிறத்தான் கூற காதலன் உணர்த்துவான் இ – அயோ:8 16/1
மை திரு நிறத்தான் தாள் என் தலை மிசை வைக்கல்-பால – யுத்2:17 55/4
நின்றனர் ஆயிடை நீல நிறத்தான்
கொன்றிடுவீர்-அலிர் கொண்-மின் இது என்றான் – யுத்3:20 5/3,4
கனத்தின் நிறத்தான் தனை பெயர்த்தும் கண்டாள் கயலை கமலத்தால் – யுத்3:23 7/3
மை ஆர் நிறத்தான் வந்தொழிந்தான் மிதிலை வல்லி அவளுடனே – யுத்4-மிகை:41 186/3

TOP


நிறத்திடை (1)

மை கரு நிறத்திடை மறைந்த தன் உரு – யுத்2:16 267/2

TOP


நிறத்தின் (3)

ஆளிகள் அன்னவர் நிறத்தின் ஆழ்பவே – பால:3 63/4
நிற பெரும் படைக்கலம் நிறத்தின் நேர் உற – அயோ:5 29/1
இனி என வயிர வாளி எண்_இல நிறத்தின் எய்தான் – யுத்2:19 230/4

TOP


நிறத்தினர் (1)

கறுத்து எழு நிறத்தினர் எயிற்றினர் கயிற்றார் – சுந்:8 38/1

TOP


நிறத்தினாள் (1)

அல் ஒக்கும் நிறத்தினாள் மேல் விடுதலும் வயிர குன்ற – பால:7 49/2

TOP


நிறத்தினாற்கு (1)

பூவை போல் நிறத்தினாற்கு புறத்தொழில் புரிந்த அன்றே – பால:8 3/4

TOP


நிறத்தினான் (4)

அடியன் அல் செறிந்து அன்ன நிறத்தினான்
நெடிய தானை நெருங்கலின் நீர் முகில் – அயோ:8 2/2,3
கொடுத்த வில்லை அ கொண்டல் நிறத்தினான்
எடுத்து வாங்கி வலம் கொண்டு இட கையில் – ஆரண்:9 18/1,2
கங்குலின் நிறத்தினான் தன் கண் மழை தாரை கான்ற – யுத்1:4 122/2
மையொடும் பகைத்து நின்ற நிறத்தினான் வயிர மார்பில் – யுத்3:22 134/1

TOP


நிறத்தினானும் (1)

பூவை போல் நிறத்தினானும் வீடண புலவர் கோமாற்கு – யுத்4-மிகை:41 245/3

TOP


நிறத்தினானை (1)

கதிரவன் சிறுவன் ஆன கனக வாள் நிறத்தினானை
எதிர் எதிர் தழுவி நட்பின் இனிது அமர்ந்து அவனின் ஈண்ட – ஆரண்:15 55/1,2

TOP


நிறத்து (33)

நிறை வெண் முத்தின் நிறத்து அரிசி குவை – பால:2 37/3
நீல நிறத்து நெடுந்தகை வந்து ஓர் – பால:8 11/3
மை வான் நிறத்து மீன் எயிற்று வாடை உயிர்ப்பின் வளர் செக்கர் – பால:10 66/1
செக்கர் நிறத்து எரி குஞ்சி சிர குவைகள் பொருப்பு என்ன – பால:12 29/1
மீளா நிறத்து ஆயிரம் கண்ணவன் விண்ணின் ஓட – ஆரண்:13 30/1
மயில் முதல் பறவை எல்லாம் மணி நிறத்து இவர்கள் மேனி – கிட்:2 11/1
நீல் நிறத்து விண் நெடு முகட்டவும் – கிட்:3 60/3
சிந்திட கரு நிறத்து அரியினை தேடுவான் – கிட்:5 3/4
வேல் நிறத்து உற்றது ஒத்துழியும் வீகிலேன் – கிட்:10 85/4
கார் நிறத்து அண்ணல் ஏவ கலுழன் வந்துற்ற காலை – சுந்:1 34/2
தயிர் நிறத்து உறு கள் உள்ளம் தள்ளுற அறிவு தள்ளி – சுந்:2 188/1
கரு நிறத்து அரக்கியர் குழுவில் கண்டனன் – சுந்:3 59/2
குரு நிறத்து ஒரு தனி கொண்டல் ஊழியான் – சுந்:3 59/3
இரு நிறத்து உற்றவேற்கு இயைந்த காந்தத்தை – சுந்:3 59/4
பால் நிறத்து அன்ன குழாம் படர்ந்து என்ன பற்பல மங்கையர் படர – சுந்:3 76/4
மழை கரு நிறத்து மாய அரக்கன் மாரீசன் என்பான் – சுந்:4 74/2
நீல் நிறத்து இராவணன் முனிவு நீக்குவான் – சுந்:9 21/3
நீல் நிறத்து இராவணன் நெஞ்சில் நிற்குமால் – சுந்:12 22/4
கார் நிறத்து அரக்கர் என்போர் முதலிய கணிப்பு இலாத – சுந்:14 51/3
அல் நிறத்து அண்ணல் தூதன் அனல் கெழு கொற்ற நீள் வால் – சுந்-மிகை:12 8/4
சிந்தி வந்து இறுத்தனன் மதனன் தீ நிறத்து
அந்தி வந்து இறுத்தது கறுத்தது அண்டமே – யுத்1:5 2/3,4
வகை பிறை நிறத்து எயிறு உடை பொறி வழக்கின் – யுத்1:12 12/3
நிறத்து உற வாளி கோத்து நேர் வந்து நிற்கும் ஆகின் – யுத்1:14 12/3
கண் உறு கடும் புகை கதுவ கார் நிறத்து
அண்ணல் வாள் அரக்கர்-தம் அரத்த பங்கிகள் – யுத்2:15 103/1,2
தன் நிறத்து உருவ வாளி தடுப்பு இல சார்ந்த போதும் – யுத்2:19 119/3
மணி நிறத்து அரக்கன் செய்த மாய மந்திரத்தினானும் – யுத்2:19 185/3
மெய் நிறத்து எறிந்து கொல்வர் வானர வீரர் வீரர் – யுத்3:21 14/2
மொய் நிறத்து எறிவர் எற்றி முருக்குவர் அரக்கர் முன்பர் – யுத்3:21 14/4
நெரிந்து எழு புருவத்தான் தன் நிறத்து உற நின்றது அன்றே – யுத்3:21 20/4
கார் நிறத்து அண்ணல் தன் நேமி காப்பன – யுத்3:24 88/2
சீறிய முக தலை உருட்டி செம் நிறத்து
ஊறுகள் சொரிந்த பேர் உதிரத்து ஓங்கு அலை – யுத்3:27 46/2,3
நிறத்து கார் அன்ன நெஞ்சினர் நெருப்புக்கு நெருப்பாய் – யுத்3:31 6/3
முத்து உரு கொண்டு அமைந்தனைய முழு வெள்ளி கொழு நிறத்து முளரி செங்கண் – யுத்4:41 66/1

TOP


நிறத்தை (5)

நீல நிறத்தை எல்லோரும் நினைக்க அதுவாய் நிரம்பியதோ – பால:10 67/2
காலன் நிறத்தை அஞ்சனத்தில் கலந்து குழைத்து காயத்தின் – பால:10 67/3
உயர் அருள் ஒண் கண் ஒக்கும் தாமரை நிறத்தை ஒக்கும் – அயோ:3 93/1
நிறத்தை சீறும்-கொல் நெடுந்தகையோன் என நடுங்கா – ஆரண்:13 74/4
சேர்ந்துழி சேர்ந்துழி நிறத்தை சேர்தலால் – கிட்:1 2/3

TOP


நிறத்தொடு (1)

பாலை ஏய் நிறத்தொடு பண்டு தான் படர் – அயோ:13 4/1

TOP


நிறத்தோடு (2)

காள நிறத்தோடு ஒப்புறும் இ நேர் கடல் தாவுற்று – கிட்:17 3/3
தன் நிறத்தோடு மாறு தந்து இமைக்கும் நீவி அம் தழைபட உடுத்த – சுந்:3 80/1

TOP


நிறத்தோர் (1)

பாம தொல் நீர் அன்ன நிறத்தோர் பகு வாய்கள் – யுத்4:33 12/2

TOP


நிறம் (59)

நிறம் கிளர் பாடலான் நிமிர்வ அ வழி – பால:3 47/2
மடல் சேர் தாரான் நிறம் போலும் அந்தி மாலை வந்ததுவே – பால:10 65/4
தண் நறும் கமலங்காள் என் தளிர் நிறம் உண்ட கண்ணின் – பால:13 46/3
உள் நிறம் காட்டினீர் என் உயிர் தர உலோவினீரே – பால:13 46/4
இருண்ட கல்லையும் தன் நிறம் ஆக்கிய இரதம் – பால:15 8/4
வெயில் நிறம் குறைய சோதி மின் நிழல் பரப்ப முன்னம் – பால:15 29/1
பண் நிறம் செறிந்து இடை பரந்தது என்னவும் – பால:19 1/2
மஞ்சு அன மேனியான் தன் மணி நிறம் மாதரார் தம் – பால:21 10/3
கண்ணன்-தன் நிறம் தன் உள்ள கருத்தினை நிறைத்து மீது இட்டு – பால:22 4/1
நிறம் செய் கோசிக நுண் தூசு நீவி நீவாத அல்குல் – பால:22 13/1
துனி அறு செம்மணி தூணின் நீல் நிறம்
வனிதை_ஓர்_கூறினன் வடிவு