த-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு (த முதல் தணி வரை)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தக்க 29
தக்கதால் 2
தக்கது 24
தக்கதும் 1
தக்கதே 5
தக்கதேயால் 1
தக்கதோ 6
தக்கரை 1
தக்கலை 1
தக்கவர்க்கு 1
தக்கவன் 1
தக்கவாறு 1
தக்கன் 3
தக்கன 3
தக்கனார் 1
தக்கனை 2
தக்கனையால் 1
தக்கார் 3
தக்காள் 1
தக்காள்-மேல் 1
தக்கான் 3
தக்கிலது 3
தக்கிலன் 1
தக்கிலா 1
தக்கிலாது 1
தக்கீர் 2
தக்கு 1
தக்கு_இல் 1
தக்குளையேல் 1
தக்கேன் 2
தக்கை 1
தக்கையோடு 1
தக்கோய் 11
தக்கோர் 4
தக்கோரை 1
தக்கோன் 5
தக 1
தகட்டிடை 1
தகடு 2
தகர் 1
தகர்த்த 1
தகர்த்தது 1
தகர்த்தலால் 1
தகர்த்தனள் 1
தகர்த்தார் 1
தகர்த்து 1
தகர்ந்த 2
தகர்ந்தன 3
தகர்ந்து 13
தகர்வ 1
தகர 2
தகவிலோனை 1
தகவின் 1
தகவினால் 1
தகவினான் 1
தகவு 18
தகவும் 7
தகவுமே 1
தகவேயோ 1
தகவோ 3
தகவோய் 1
தகளியில் 1
தகா 3
தகாத 2
தகாதது 1
தகாதன 2
தகாது 2
தகாதோ 1
தகு 20
தகுதற்கு 1
தகுதி 2
தகுதியாய் 1
தகுதியே 1
தகுதும் 1
தகும் 16
தகுமால் 2
தகுமேல் 1
தகுமோ 3
தகுவன 2
தகுவார் 1
தகுவான் 1
தகை 82
தகை-சால் 2
தகைக்கு 1
தகைத்தது 1
தகைத்தல் 1
தகைத்தாய் 1
தகைத்து 1
தகைத்தோ 1
தகைந்த 3
தகைந்தார் 1
தகைந்தான் 1
தகைந்து 4
தகைப்பு 2
தகைப்பும் 1
தகைமை 15
தகைமைக்கு 2
தகைமைக்கும் 1
தகைமைத்து 7
தகைமையதோ 1
தகைமையர் 1
தகைமையவே 1
தகைமையார் 1
தகைமையாலோ 1
தகைமையின் 1
தகைமையும் 3
தகைமையோன் 1
தகைய 27
தகையதாய் 1
தகையது 4
தகையதோ 1
தகையர் 7
தகையவள் 1
தகையவாம் 1
தகையள் 2
தகையன் 4
தகையன 1
தகையாய் 1
தகையார் 1
தகையால் 1
தகையாள் 1
தகையாளை 1
தகையான் 1
தகையானை 2
தகையின் 2
தகையினர் 1
தகையினன் 1
தகையும் 4
தகையை 1
தகையோர் 2
தகைவ 1
தகைவார் 1
தகைவான் 1
தகைவு 6
தகைவு_இல் 1
தகைவு_இல்லான் 1
தகைவென் 1
தங்க 4
தங்கட்கு 1
தங்கண் 1
தங்கல் 1
தங்கல்_இல் 1
தங்கலான் 1
தங்கள் 32
தங்களில் 1
தங்களை 3
தங்காது 3
தங்கி 5
தங்கிய 9
தங்கியது 1
தங்கிற்று 3
தங்கினார் 1
தங்கினான் 1
தங்கு 24
தங்குதி 1
தங்கும் 4
தங்குமே-கொலோ 1
தங்குமோ 2
தங்குவ 1
தங்குவது 1
தங்குவான் 1
தங்குறின் 1
தங்கை 14
தங்கைமீரே 1
தங்கையாள் 1
தங்கையும் 1
தச்சரும் 2
தச்சற்கும் 1
தச்சன் 14
தச்சன 1
தச்சனே 1
தச்சனை 2
தச்சு 1
தச 1
தசக்கிரீபன் 1
தசக்கிரீவன் 1
தசநவ 1
தசமுக 2
தசமுகத்தான் 1
தசமுகத்து 4
தசமுகன் 13
தசமுகன்-தன் 1
தசமுகன்_சிறுவன் 2
தசமுகனுக்கு 1
தசரத 2
தசரதராமன் 1
தசரதன் 4
தசரதன்_மதலை 1
தசரதனும் 1
தசும்பின் 2
தசும்பினில் 1
தசும்பு 7
தசும்பு-போல் 1
தசும்புறு 1
தசும்பூடு 1
தசும்பொடு 1
தசை 9
தசைந்த 1
தசையும் 2
தசையொடு 1
தஞ்ச 1
தஞ்சம் 13
தஞ்சமும் 2
தஞ்சமே 1
தஞ்சமோ 1
தஞ்சு 10
தட்ட 2
தட்டது 1
தட்டம் 1
தட்டல் 1
தட்டவன் 1
தட்டவா 1
தட்டால் 1
தட்டான் 1
தட்டி 1
தட்டிடை 2
தட்டிய 1
தட்டில் 2
தட்டின்-நின்றும் 1
தட்டினார் 2
தட்டினான் 1
தட்டினிடை 1
தட்டினில் 1
தட்டும் 2
தட்டுமுட்டு 1
தட்டுவிக்கும் 1
தட்டுறு 1
தட்டொடும் 1
தட 183
தடக்கை 3
தடக்கை-தன்னால் 1
தடங்கட்கு 1
தடங்கள் 5
தடங்கள்-தம்மொடும் 1
தடங்கள்-தோறும் 4
தடங்கள்-தோறுமே 1
தடங்களும் 3
தடங்களை 1
தடங்களொடு 1
தடத்த 1
தடத்திடை 2
தடத்தில் 1
தடத்தினும் 1
தடத்து 3
தடத்தொடு 1
தடந்தோள் 2
தடம் 200
தடம்-தொறும் 3
தடம்-தோறு 1
தடமும் 2
தடவ 4
தடவாரோ 1
தடவி 9
தடவிய 1
தடவின 1
தடவினவோ 1
தடவுதல் 1
தடவும் 7
தடவும்-தோறும் 1
தடற்று 1
தடறு 1
தடன் 1
தடாது 3
தடாநின்ற 1
தடால் 1
தடி 9
தடிக்கின்றன 1
தடிக்கு 1
தடிக்கும் 1
தடிகின்றாரும் 1
தடித்த 1
தடித்தது 1
தடித்தன 1
தடித்தனர் 1
தடித்தாள் 2
தடித்தின் 2
தடித்து 7
தடிந்த 5
தடிந்ததோ 1
தடிந்தவன் 1
தடிந்தனர்கள் 1
தடிந்தனன் 2
தடிந்தார் 1
தடிந்தான் 3
தடிந்திடலும் 1
தடிந்திடும் 1
தடிந்து 10
தடிய 2
தடியோடு 1
தடிவன 1
தடு-மின் 1
தடுக்க 8
தடுக்க_அரும் 1
தடுக்கல் 2
தடுக்கல்-பாலதோ 2
தடுக்கலாதது 1
தடுக்கவும் 1
தடுக்கிலையாம்-எனின் 1
தடுக்கின்றார் 1
தடுக்கும் 1
தடுக்கும்படி 1
தடுத்த 3
தடுத்தது 1
தடுத்ததும் 1
தடுத்தல் 1
தடுத்தலீர் 1
தடுத்தவர் 1
தடுத்தனர் 3
தடுத்தனன் 1
தடுத்தனென் 1
தடுத்தனேன் 1
தடுத்தான் 12
தடுத்தான்_அலன் 1
தடுத்தி 2
தடுத்தியாயின் 1
தடுத்தியோ 1
தடுத்து 10
தடுத்துவிட்டான் 1
தடுப்ப 11
தடுப்ப_அரும் 3
தடுப்பது 4
தடுப்பர் 2
தடுப்பவர் 1
தடுப்பவரே 1
தடுப்பன 2
தடுப்பாய் 1
தடுப்பார் 2
தடுப்பான் 2
தடுப்பு 2
தடுப்பென் 2
தடுமாற 3
தடுமாறல் 1
தடுமாறலால் 1
தடுமாறா 1
தடுமாறாது 1
தடுமாறாள் 1
தடுமாறி 6
தடுமாறிட 1
தடுமாறினான் 1
தடுமாறு 1
தடுமாறும் 2
தடுமாறுவார் 1
தடுமாறுவாரும் 1
தடுமாறுவான் 1
தடுவையின் 2
தடேன்-என்னின் 1
தடை 14
தடை_இல் 1
தடைக்க 1
தடைக்க_அரும் 1
தடைகொண்டு 1
தடைசெய்குநர் 1
தண் 94
தண்ட 2
தண்டக 4
தண்டகத்தது 1
தண்டகத்தையும் 1
தண்டகம் 5
தண்டத்தர் 1
தண்டத்தை 2
தண்டம் 5
தண்டமே 2
தண்டல் 9
தண்டல்_இல் 4
தண்டலை 12
தண்டா 2
தண்டாத 2
தண்டார் 1
தண்டால் 6
தண்டாவனம் 1
தண்டிப்புண்டு 1
தண்டில் 1
தண்டிலம் 1
தண்டின் 2
தண்டினர் 1
தண்டினாய் 1
தண்டினால் 1
தண்டினும் 1
தண்டினை 1
தண்டு 52
தண்டுகள் 1
தண்டுதல் 1
தண்டும் 5
தண்டை 3
தண்டொடு 1
தண்டொடும் 3
தண்டோடும் 1
தண்ணளி 1
தண்ணளியும் 1
தண்ணிய 1
தண்ணின் 1
தண்ணீர் 6
தண்ணுமை 8
தண்ணுமைக்கு 1
தண்ணென் 4
தண்ணெனும் 1
தண்மை 2
தண்மையால் 1
தண்மையில் 1
தணப்பில் 1
தணப்பு 4
தணல் 1
தணி 1
தணிக்க 1
தணிக்கின் 1
தணிக்கும் 1
தணிக்குறு 1
தணிகின்ற 1
தணித்தி 1
தணித்து 2
தணிதர 1
தணிதியேனும் 1
தணிதிரால் 1
தணிந்த 1
தணிந்தது 1
தணிந்தனனால் 1
தணிந்தாள் 1
தணிந்தானோ 1
தணிந்து 1
தணிப்ப 2
தணிப்ப_அரும் 2
தணிப்பென் 1
தணியா 2
தணியாத 1
தணியும் 1
தணிவது 1
தணிவன 1
தணிவு 6
தணிவேன் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


தக்க (29)

தக்க நல் மறையவன் சடங்கு காட்ட தான் – அயோ:14 79/2
குலத்தாலும் நலத்தாலும் குறித்தனவே கொணர் தக்க
வலத்தாலும் மதியாலும் வடிவாலும் மடத்தாலும் – ஆரண்:6 121/1,2
சென்று தக்க பணி சேர் முனி திறத்து எனின்-அரோ – ஆரண்-மிகை:1 5/2
தக்க இன்ன தகாதன இன்ன என்று – கிட்:7 118/1
இ தலை இருந்து நாயேன் ஏயின எனக்கு தக்க
கை தொழில் செய்வேன் என்று கழல் இணை வணங்கும் காலை – கிட்:9 28/2,3
தேவரும் மருள தக்க செலவின எனினும் தேறேன் – கிட்:13 64/2
தக்க மந்திர தலைவர் மா மனைகளும் தாவி – சுந்:2 142/3
தலைகளை கிள்ளும் அள்ளி தழல் எழ பிசையும் தக்க
கொலைகளின் கொல்லும் வாங்கி உயிர்களை குடிக்கும் வான – யுத்1:3 141/2,3
தேவரும் தக்க முனிவரும் திசைமுகன் முதலா – யுத்1:5 39/1
தக்க பூதம் அவை ஐந்தொடு துன்னிட்டு – யுத்1:11 4/1
கொண்ட மா மரத்தை அம்பின் கூட்டத்தால் காட்ட தக்க
கண்டம் ஆயிரத்தின் மேலும் உள என கண்டம் கண்டான் – யுத்2:15 130/1,2
இல்லை மற்று எறிய தக்க எற்றுவ சுற்றும் என்ன – யுத்2:16 177/3
அண்ணல் எய்வானும் ஆக்கி ஐம் கணை அரிய தக்க
புண் எலாம் எனக்கே ஆக்கி விபரீதம் புணர்த்து விட்டீர் – யுத்2:17 12/3,4
பழி இது பாவம் என்று பார்க்கிலை பகர தக்க
மொழி இவை அல்ல என்பது உணர்கிலை முறைமை நோக்காய் – யுத்2:17 19/1,2
தான் உள பத்து பேழ் வாய் தகாதன உரைக்க தக்க
யான் உளென் கேட்க என்றால் என் சொலாய் யாது செய்யாய் – யுத்2:17 20/3,4
திறம் கெட ஒழுக்கம் குன்ற தேவரும் பேண தக்க
நிறம் கெட இனைய சொன்னாய் சனகன்-கொல் நினையின் ஐயா – யுத்2:17 65/3,4
தண்டம் கையில் வீசிய தக்க அரக்கன் – யுத்2:18 237/1
ஈடுற தக்க போலாம் நம் எதிர் என்னா ஏந்தல் – யுத்2:19 194/3
சான்றோர் மாதை தக்க அரக்கன் சிறை தட்டால் – யுத்3:22 211/1
சீர்த்தவர் செய்ய தக்க கருமமே செய்தார் என்ன – யுத்3:25 9/4
தந்திர தலைமையோரும் முதியரும் தழுவ தக்க
மந்திரர் எவரும் வந்து மருங்கு உற படர்ந்தார் பட்ட – யுத்3:26 1/2,3
தொல்லையது உணர தக்க வீடணன் துளக்கம் உற்றான் – யுத்3:26 60/1
தக்க நாம் கண்ணீர் ஆற்றி தலை சுமந்து இரு கை நாற்றி – யுத்3:26 67/3
தடுப்பன தடுத்தி எண்ணம் குறிப்பினால் உணர்ந்து தக்க
கடுப்பினும் அளவு_இலாத கதியினும் கணைகள் காற்றின் – யுத்3:27 7/2,3
மறைகளே தேற தக்க வேதியர் வணங்கல்-பால – யுத்3:28 51/1
பருதி தேவர்கட்கு என தக்க பண்பினர் பான – யுத்3:30 20/2
கால செய்கை நீர் வந்துளீர் இனி தக்க கழலோர் – யுத்3:30 45/3
தா_அரும் பொறையினான்-தன் அறிவினால் தகைய தக்க
ஆவலும் துயரும் தீர அரற்றினான் பகு வாய் ஆர – யுத்4:38 3/3,4
பூண் தக்க கோலம் வல்லை புனைந்தனை வருத்தம் போக்கி – யுத்4:40 26/3

TOP


தக்கதால் (2)

தளை ஆனேன் உயிர் போதல் தக்கதால்
வளையான் நேமியன் வன்மை சால் வலிக்கு – கிட்:16 34/2,3
காக்க வந்தனை இது காண தக்கதால் – யுத்2:16 276/4

TOP


தக்கது (24)

தக்கது அன்று என்ன ஓராள் தாழ்ந்தனள் இருப்ப தாழா – பால:9 19/3
சமைவு உற அறிந்திலம் தக்கது ஆகுக – பால:23 73/3
சலம் தலைமிக்கது தக்கது என்-கொல் என்று என்று – அயோ:3 17/3
தயரதற்கு என்ன கைம்மாறு உடையம் யாம் தக்கது என்பார் – அயோ:3 93/4
தன் சொல் கடந்து எற்கு அரசு ஆள்வது தக்கது அன்றால் – அயோ:4 136/2
ஆக செய்_தக்கது இல்லை அறத்தில்-நின்று – அயோ:10 54/1
தருமமே தாங்கலில் தக்கது ஈண்டு ஒரு – அயோ-மிகை:1 7/3
தானையும் வேண்டுமோ என் தட கை வாள் தக்கது அன்றோ – ஆரண்:11 37/2
தாக்குற தகர்ந்து சாயும் கலம் என தக்கது அன்றே – சுந்:1 78/4
தக்கது என் உயிர் வீடு எனின் தாழ்கிலா – சுந்:3 108/1
இட்ட போதிலும் என் இனி செய தக்கது என்றனர் இகல் வெய்யோர் – யுத்1:3 87/2
சமைப்பது கொலை அலால் தக்கது யாவதோ – யுத்1:4 38/3
தழுவின என்று செய்ய தக்கது சமைதி போலாம் – யுத்1:13 12/2
ஆய்தர தக்கது அன்றோ தூது வந்து அரசது ஆள்கை – யுத்1:14 29/2
தாழ்க்கிற்பாய் அல்லை என் சொல் தலைக்கொள தக்கது என்று – யுத்2:16 159/1
தண்டல் இல் பெரும் படை சிந்தும் தக்கது ஓர் – யுத்2:16 263/2
பொருத்தினால் அது பொருந்துமோ தக்கது புகன்றிலை போல் என்றான் – யுத்2:16 324/4
இரங்கிட தக்கது உண்டேல் இகழ்கிலென் இல்லை என்னின் – யுத்2:19 239/2
தாள்முதல் காவல் பூண்டு செல்க என தக்கது என்னா – யுத்3:21 9/2
எந்தை என் இனி செய தக்கது இசை என இசைத்தான் – யுத்3:22 89/4
சமைவது செய்வது என்று வீடணன் விளம்ப தக்கது
அமைக என்று இராமன் சொன்னான் அந்தரத்து அவனும் சென்றான் – யுத்3:26 89/3,4
காய்வு தக்கது அன்றால் கடை காண்டியால் – யுத்4:37 181/4
தன்ன தோள் இணையை நோக்கி வீடணா தக்கது அன்றால் – யுத்4:37 215/2
சாதியால் அன்று எனின் தக்கது ஓர் நெறி – யுத்4:40 55/3

TOP


தக்கதும் (1)

தருகைக்கு உரியது ஒர் கொற்றம் என் அமர் தக்கதும் அன்றால் – யுத்2:15 170/4

TOP


தக்கதே (5)

தருமமும் இது தக்கதே உரைத்தனை தகவோய் – அயோ:1 34/4
தக்கதே நினைந்தான் தாதை தாமரை சரணம் சூடி – அயோ:3 106/2
தா இல் வேதியன் தக்கதே உரை-செய தக்கான் – யுத்1:3 41/2
தாழ்வும் ஈங்கு இறை_பொழுது தக்கதே
வாழி எம்பி-மேல் அன்பு மாட்ட வான் – யுத்3:24 112/1,2
சாதலின் சிறந்தது ஒன்று இல்லை தக்கதே
வேத நின் பணி அது விதியும் என்றனள் – யுத்4:40 64/3,4

TOP


தக்கதேயால் (1)

தலைவன் நீ உலகுக்கு எல்லாம் உனக்கு அது தக்கதேயால்
புலை உறு மரணம் எய்தல் எனக்கு இது புகழதேயால் – யுத்2:16 151/3,4

TOP


தக்கதோ (6)

தண் மதி ஆம் என உரைக்க தக்கதோ
வெண் மதி பொலிந்து அது மெலிந்து தேயுமால் – சுந்:4 51/3,4
தாழ் வினை இதனின் மேல் பகர தக்கதோ
சூழ் வினை மனிதரால் தோன்றிற்றாம் எனா – யுத்1:2 44/2,3
சாலுமோ ஒன்று என கருதல் தக்கதோ
ஞால நாயக தெரிந்து எண்ணி நாடிலே – யுத்1-மிகை:4 6/3,4
தான் அமர் அழிந்தேன் என்ன தக்கதோ என்றான் அந்த – யுத்2-மிகை:16 2/3
தக்கதோ இது நினக்கு என தனி மனம் தளர்ந்தான் – யுத்3:22 188/3
தனக்கு அளிக்கும் பணியினும் தக்கதோ
புன களி குல மா மயில் போன்றுளாய் – யுத்4:40 17/3,4

TOP


தக்கரை (1)

தண்டம் என்று ஒரு பொருட்கு உரிய தக்கரை
கண்டவர் பொறுப்பரோ உலகம் காவலர் – யுத்1:2 18/1,2

TOP


தக்கலை (1)

இல் புக தக்கலை என்னில் யானுடை – சுந்:4 20/3

TOP


தக்கவர்க்கு (1)

தருமம் பற்றிய தக்கவர்க்கு எலாம் – கிட்:8 16/3

TOP


தக்கவன் (1)

தக்கவன் நீட்ட வாங்கி தன் தலை மிசையில் சூடி – யுத்4-மிகை:41 11/2

TOP


தக்கவாறு (1)

தக்கவாறு இயற்றி மற்று உன் சிலை வலி தருக்கினாலே – யுத்3:27 4/3

TOP


தக்கன் (3)

தக்கன் நல் வேள்வியில் தழலும் ஆறின – பால:13 13/3
வெற்றி வேல் மன்னவன் தக்கன் வேள்வியில் – பால:14 5/1
தக்கன் நனி வயிற்று உதித்தார் ஐம்பதின்மர் தடம் கொங்கை தையலாருள் – ஆரண்-மிகை:4 1/1

TOP


தக்கன (3)

தக்கன கனி காயும் தந்து உரைதரும் அன்பால் – அயோ:9 28/2
சாது என்று உணர்கிற்றியேல் தக்கன
கோது இறந்தன நின்-வயின் கூறுவாம் – சுந்:12 86/3,4
தகுவன இனிய சொல்ல தக்கன சாப நாணின் – யுத்2:17 56/3

TOP


தக்கனார் (1)

சமை உறு தக்கனார் வேள்வி சாரவே – பால:13 12/4

TOP


தக்கனை (2)

சாதியாது அவர் சொல் தர தக்கனை
போதி ஆதி என்றான் புகழ் பூணினான் – கிட்:11 8/3,4
போ-மின் நீர் என்று விடை தர தக்கனை புரப்போய் – யுத்3:31 44/3

TOP


தக்கனையால் (1)

தவம் எலாம் கொள தக்கனையால் என்றான் – ஆரண்:3 31/4

TOP


தக்கார் (3)

தகை புல கருமத்தோரை கோறலின் தக்கார் யார்க்கும் – சுந்:12 109/3
ஆர் இனி ஏக தக்கார் அங்கதன் அமையும் ஒன்னார் – யுத்1:14 9/3
சங்கத்து ஆர் குரங்கு சாய தாபதர் என்ன தக்கார்
இங்கு உற்றார் அல்லரோதான் வேறும் ஓர் இலங்கை உண்டோ – யுத்2:16 201/1,2

TOP


தக்காள் (1)

சட்டகம் தன்னை நோக்கி யாரையும் சமைக்க தக்காள்
இட்டு இடை இருக்கும் தன்மை இயம்ப கேட்டு உணர்தி என்னின் – கிட்:13 38/1,2

TOP


தக்காள்-மேல் (1)

தாயினும் தொழ தக்காள்-மேல் தங்கிய காதல் தன்மை – யுத்4:37 210/3

TOP


தக்கான் (3)

தக்கான் போனான் வனம் என்னும் தகையும் உணர்ந்தார் மிகை ஆவி – அயோ:6 36/3
தா இல் வேதியன் தக்கதே உரை-செய தக்கான்
ஆவது ஆகுக அன்று எனின் அறிகுவம் என்றே – யுத்1:3 41/2,3
சங்கை ஒன்று இன்றி கொன்றால் குலத்துக்கே தக்கான் என்று – யுத்3:29 58/2

TOP


தக்கிலது (3)

தருமமோ பிறிது ஒன்று ஆமோ தக்கிலது என்னும் பக்கம் – கிட்:7 89/4
தக்கிலது என்றனன் மாலி தடுத்தான் – யுத்3:20 7/4
சலம் இது தக்கிலது என்ன சாற்றின – யுத்4:40 68/4

TOP


தக்கிலன் (1)

தக்கிலன் மனத்துள் யாதும் தழுவிலன் சலமும் கொண்டான் – ஆரண்:6 63/3

TOP


தக்கிலா (1)

தார் உடை மலரினும் ஒதுங்க தக்கிலா
வார் உடை முலையொடும் மதுகை மைந்தரை – அயோ:5 21/1,2

TOP


தக்கிலாது (1)

தழைத்த வீரன் உரை-செய தக்கிலாது
இழைத்த வாலி இயல்பு அல இ துணை – கிட்:7 109/2,3

TOP


தக்கீர் (2)

நூலை நயந்து நுண்ணிது உணர்ந்தீர் நுவல் தக்கீர்
காலனும் அஞ்சும் காய் சின மொய்ம்பீர் கடன் நின்றீர் – கிட்:17 9/2,3
உம்பரும் உவக்க தக்கீர் உணர்த்து-மின் உணர என்றான் – கிட்-மிகை:16 8/4

TOP


தக்கு (1)

தள்ள தக்கு_இல் பெரும் சயிலத்தோடு – யுத்1:3 99/1

TOP


தக்கு_இல் (1)

தள்ள தக்கு_இல் பெரும் சயிலத்தோடு – யுத்1:3 99/1

TOP


தக்குளையேல் (1)

தன் மேல் எதிரும் வலி தக்குளையேல்
பொன் மேனிய என்னொடு போதுதியால் – யுத்2:18 49/3,4

TOP


தக்கேன் (2)

சொன்னவர் வாரார் யானே தோற்கினும் தோற்க தக்கேன்
என்னை நீ பொருது வெல்லின் அவரையும் வென்றி என்னா – யுத்2:18 189/2,3
ஆர் உறவு ஆக தக்கேன் அளியத்தேன் அழுந்துகின்றேன் – யுத்2:19 211/4

TOP


தக்கை (1)

கம்பலி உறுமை தக்கை கரடிகை துடி வேய் கண்டை – யுத்3:22 5/3

TOP


தக்கையோடு (1)

தடி துவண்ட ஞாண் இரங்கு தக்கையோடு பம்பை மற்று – யுத்3-மிகை:31 17/2

TOP


தக்கோய் (11)

தன்முனை கொல்வித்தான் என்று இகழ்வரேல் தடுத்தி தக்கோய்
முன்முனே மொழிந்தாய் அன்றே இவன் குறை முடிப்பது ஐயா – கிட்:7 133/2,3
தாக்கின ஒன்றோடு ஒன்று தருக்குறும் செருவில் தக்கோய்
பாக்கியம் அன்றி என்றும் பாவத்தை பற்றலாமோ – கிட்:9 16/3,4
தார் ஆழி கலை சார் அல்குல் தடம் கடற்கு உவமை தக்கோய்
பார் ஆழி பிடரில் தாங்கும் பாந்தளும் பனி வென்று ஓங்கும் – கிட்:13 37/2,3
சங்கமும் நினைதி-ஆயின் அவை என்று துணிதி தக்கோய் – கிட்:13 48/4
தந்தவன் அன்புக்கு ஆன்ற தவ நெறி உணர்ந்து தக்கோய்
இந்திரன் கருமம் ஆற்றும் இறைவன் நீ இயம்பு தூது – சுந்:12 107/2,3
மூ தக்கோய் இது நல் தவம் அன்று என மொழியா – யுத்1:3 22/3
சாதியின் புன்மை இன்னும் தவிர்ந்திலை போலும் தக்கோய் – யுத்2:16 130/4
புக்கனர் அ பொழுதில் புகழ் தக்கோய்
தக்கிலது என்றனன் மாலி தடுத்தான் – யுத்3:20 7/3,4
தழுவினன் அவனை தானும் அன்பொடு தழுவி தக்கோய்
வழு இலன் அன்றே வள்ளல் என்றனன் வலியன் என்றான் – யுத்3:24 13/2,3
தழுவுற வைத்து இன்று ஏகு என்று உரைத்தியேல் சமைவென் தக்கோய்
பொழுது இறை தாழ்ப்பது என்னோ புட்பகம் போதல் முன்னம் – யுத்3:26 84/2,3
தன் துணை பெரும் தம்பியை தழுவி நீ தக்கோய்
வென்று மீண்டிலை ஆயின அ விண்ணவர் முனிவர் – யுத்4-மிகை:41 151/2,3

TOP


தக்கோர் (4)

தஞ்சு என மாதரை உள்ளலார்கள் தக்கோர் – அயோ:3 21/4
இறந்து உக நூறி தக்கோர் இடர் துடைத்து ஏக ஈண்டு – சுந்:12 76/3
தாம் முதலோடும் கெட்டால் ஒழிவரோ வண்மை தக்கோர் – யுத்1:8 18/4
தாக்கு அணங்கு அனையவள் பிறர் மனை என தடுத்தனென் தக்கோர் முன் – யுத்2:16 322/2

TOP


தக்கோரை (1)

தடுத்தான் தீவினை தக்கோரை
எடுத்தான் நல்வினை எ நாளும் – சுந்:5 51/2,3

TOP


தக்கோன் (5)

ஓதும் கடுவை தன் மிடற்றில் ஒளித்த தக்கோன்
ஈதும் கடு ஆம் என எண்ணிய எண்ணம் அன்றே – ஆரண்:10 135/3,4
தாயின் மன்னுயிர்க்கு அன்பினன் உளன் ஒரு தக்கோன் – யுத்1:3 19/4
தருதல் காக்குதல் தவிர்த்தல் என்று இவை செய தக்கோன்
கருமத்தால் அன்றி காரணத்தால் உள்ள காட்சி – யுத்1:3 52/2,3
தாயினும் உயிர்க்கு நல்லாள் இருந்துழி அறிய தக்கோன்
ஏயின தூதன் எற்ற பற்று விட்டு இலங்கை தெய்வம் – யுத்1:9 79/2,3
சரபன் அவன் இவன் சதவலி ஆய தக்கோன் – யுத்1:11 31/4

TOP


தக (1)

தக மலர்ந்து பொலிந்து தயங்குவான் – கிட்:11 21/4

TOP


தகட்டிடை (1)

துகிலொடு தொடுத்த செம்பொன் தகட்டிடை தொடுத்த முத்தின் – அயோ:13 58/3

TOP


தகடு (2)

தள்ள_அரும் தமனிய தகடு வேய்ந்தன – பால:3 27/2
பொன் தகடு உறு நீலம் புரைவன பல காணாய் – அயோ:9 12/4

TOP


தகர் (1)

தகர் பட சிலவர்-தம்மை தாக்கிடும் தட கை-தன்னால் – யுத்2-மிகை:16 26/3

TOP


தகர்த்த (1)

தந்தி கோடு இற தகர்த்த நாள் தன்னை யான் முன்னம் – யுத்1:2 113/2

TOP


தகர்த்தது (1)

தாருகன் பண்டு தேவரை தகர்த்தது தனி மா – யுத்4:37 106/1

TOP


தகர்த்தலால் (1)

தாக்கி வஞ்சர் தலைகள் தகர்த்தலால்
நாக்கினூடும் செவியினும் நாகம் வாழ் – யுத்2:15 21/2,3

TOP


தகர்த்தனள் (1)

தங்கை தன் கை வயிறு தகர்த்தனள்
கங்குல் அன்ன கரனை தழீஇ நெடும் – ஆரண்:9 29/2,3

TOP


தகர்த்தார் (1)

தம் தம் மாடங்கள் தம் உடலால் சிலர் தகர்த்தார்
தம் தம் மாதரை தம் கழலால் சிலர் சமைத்தார் – சுந்:7 42/1,2

TOP


தகர்த்து (1)

தாள் ஆற்றலால் இடித்து தலை பத்தும் தகர்த்து இன்று என் – சுந்:2 217/3

TOP


தகர்ந்த (2)

தாம் இழை நெரிதலின் தகர்ந்த பொன் மழை – அயோ:2 43/3
தட கை யானைகள் மறிந்தன கோபுரம் தகர்ந்த
பிடி குலங்களும் புரவியும் அவிந்தன பெரிய – சுந்:7 41/3,4

TOP


தகர்ந்தன (3)

இடிந்தன தகர்ந்தன எரிந்தன கரிந்த – சுந்:6 9/3
சந்தனங்கள் தகர்ந்தன தாள் பட – சுந்:6 26/1
இடிந்தன தகர்ந்தன இலங்கை மதில் எங்கும் – யுத்1:12 24/4

TOP


தகர்ந்து (13)

தடித்து வீழ்வன என தகர்ந்து சிந்தின – கிட்:7 20/3
தள்ள_அரும் துளி பட தகர்ந்து சாய் கிரி – கிட்:10 16/3
கீண்டன தகர்ந்து பின்னை பொடியொடும் கெழீஇய அன்றே – கிட்:11 82/4
தாக்குற தகர்ந்து சாயும் கலம் என தக்கது அன்றே – சுந்:1 78/4
தானவர்கள் மாளிகை தகர்ந்து பொடி ஆய – சுந்:6 19/3
தாம் அரங்க அரங்கு தகர்ந்து உக – சுந்:6 27/3
பொன் நகர் தகர்ந்து பொங்கி ஆர்த்து எழு தூளி போர்ப்ப – சுந்:8 9/4
அழுந்த உய்த்த அடுக்கல் தகர்ந்து அயல் – யுத்1:8 54/2
கான் எலாம் துணிந்து போய் தகர்ந்து காந்தின – யுத்3:22 47/3
சாடிகள் பொரியொடு தகர்ந்து தள்ளுற – யுத்3:27 51/2
சந்திரன் வீழா மேரு மால் வரை தகர்ந்து வீழா – யுத்3:28 46/2
தகர்ந்து மால் வரை சாய்வுற தாக்கின – யுத்4:37 163/1
தார் நின்ற மலை-நின்றும் பணி குலமும் மணி குலமும் தகர்ந்து சிந்த – யுத்4:37 199/2

TOP


தகர்வ (1)

சந்த வல் நெடும் தட கைகள் தாக்கலின் தகர்வ – கிட்:7 54/4

TOP


தகர (2)

எயில் தலை தகர தலத்து இந்திரன் – யுத்2:16 61/1
தரை பட பல் அண்ட கோடி தகர அண்ணல்-தன் கை வில் – யுத்3-மிகை:31 13/2

TOP


தகவிலோனை (1)

தன்னை முனிவுற்ற தறுகண் தகவிலோனை
பின்னை முனிவுற்றிடும் என தவிர்தல் பேணான் – ஆரண்:11 21/1,2

TOP


தகவின் (1)

தன்னுடை உரிமை செல்வம் தம்பிக்கு தகவின் நல்கி – கிட்:2 28/2

TOP


தகவினால் (1)

தவன் நிலாவகை காப்பென் தகவினால்
புவனி நாதன் தொழுது என்று போயினாள் – அயோ:4 27/3,4

TOP


தகவினான் (1)

தந்தையே அனைய அ தகவினான் முன்பு தன் – பால:20 16/3

TOP


தகவு (18)

தகவு உடை முனியும் அ தழலின் நாப்பணே – பால:5 83/3
தனியே பறவாய் தகவு ஏதும் இலாய் – பால:23 5/3
தவர்களின் புரிதலோடும் தகவு உற தழலின் நாப்பண் – பால-மிகை:8 7/3
தடுப்பது நினக்கு அழகிதோ தகவு இல் வெள்ளி – பால-மிகை:8 11/2
தகவு என நினைந்ததோ தன்மை யாது என்றான் – அயோ:1 78/4
தகவு இல தவ வேடம் தழுவினை வருவான் என் – அயோ:9 24/3
தந்தையினும் களிகூர தழுவினான் தகவு உடையோர் – அயோ:13 32/3
தகவு இல் துன்பம் தவிருதிர் நீர் எனா – ஆரண்:3 17/3
துயர்க்கு தகவு இலென் ஆயினேன் – ஆரண்:14 16/3
ஆகையால் தகவு இழந்து அழிவு_இல் நன் பொருள் – கிட்:10 107/3
தண்டா வென்றி தானவன் வந்தான் தகவு இல்லான் – கிட்:15 1/4
சால உரைத்தார் வாரி கடக்கும் தகவு இன்மை – கிட்:17 4/2
தழங்கும் செம் தீ சிந்த அடித்தாள் தகவு இல்லாள் – சுந்:2 88/4
தாயின் மன்னுயிர்க்கு அன்பினன்-தன்னை அ தவம் எனும் தகவு இல்லோர் – யுத்1:3 82/1
தகவு உறு சிந்தையன் தரும நீதியன் – யுத்1:4 42/3
அளி தகவு இல்லா ஆற்றல் அமைந்தவன் கொடுமை அஞ்சி – யுத்1:13 24/1
தகவு கொண்டது ஓர் அன்பு எனும் தனி துணை அதனால் – யுத்2:15 213/2
தம்பி என நினைந்து இரங்கி தவிரான் அ தகவு இல்லான் – யுத்2:16 352/1

TOP


தகவும் (7)

தானமும் தருமமும் தகவும் தன்மை சேர் – அயோ:1 80/1
தகவும் மிகு தவமும் இவை தழுவ உயர் கொழுநர் – அயோ:5 15/1
தையல்-தன் கற்பும் தன் தகவும் தம்பியும் – அயோ:5 47/1
தருமமும் தகவும் இவர் தனம் எனும் தகையர் இவர் – கிட்:2 7/1
தாய் என உயிர்க்கு நல்கி தருமமும் தகவும் சால்பும் – கிட்:7 125/1
சலித்ததால் அறம் சலித்தது மெய் மொழி தகவும்
சலித்தது அன்றியும் புகழொடு சுருதியும் சலித்த – யுத்2:15 186/2,3
தச்சன பகழி மாரி எண்ணல் ஆம் தகவும் தத்தி – யுத்3-மிகை:28 9/2

TOP


தகவுமே (1)

தஞ்சமும் தருமமும் தகவுமே அவர் – யுத்2:16 80/1

TOP


தகவேயோ (1)

தரியாள் நடந்தாள் இல்லளேல் தளர்ந்த போதும் தகவேயோ
எரியாநின்ற ஆர் உயிருக்கு இரங்கினால் ஈது இசை அன்றோ – கிட்:1 23/2,3

TOP


தகவோ (3)

தருமம் அன்ன நின் தந்த யான் தளர்வது தகவோ
கருமம் என்-வயின் செய்யின் என் கட்டுரை கோடி – அயோ:1 62/3,4
பிறியார் பிரிவு ஏது என்னும் பெரியோய் தகவோ என்னும் – அயோ:4 30/1
தந்த பாவை தவ பாவை தனிமை தகவோ என தளர்ந்து – யுத்1:1 8/2

TOP


தகவோய் (1)

தருமமும் இது தக்கதே உரைத்தனை தகவோய் – அயோ:1 34/4

TOP


தகளியில் (1)

மொய் நில தகளியில் முழங்கு நீர் நெயின் – கிட்:10 2/2

TOP


தகா (3)

தவா வலி அரக்கர் என்னும் தகா இருள் பகையை தள்ளி – கிட்:3 21/1
சொல தகா துன்னிமித்தங்கள் எங்கணும் வர தொடர்வ தொல் நாள் – யுத்1:2 95/1
வெல தகா அமரரும் அவுணரும் செருவில் விட்டன விடாத – யுத்1:2 95/2

TOP


தகாத (2)

தாழ்தலும் தகாத செய்தது என்னை நீ தருமம் அன்றால் – கிட்:2 30/1
தனை எழ நோக்கி நீ தகாத செய்தியோ – யுத்4:40 38/3

TOP


தகாதது (1)

கொல தகாதது ஓர் வடிவு கொண்டால் என உயிர்களை குடிப்பானை – யுத்2:16 341/2

TOP


தகாதன (2)

தக்க இன்ன தகாதன இன்ன என்று – கிட்:7 118/1
தான் உள பத்து பேழ் வாய் தகாதன உரைக்க தக்க – யுத்2:17 20/3

TOP


தகாது (2)

தங்கு தண் கதிர் சுட தகாது என்றார் சிலர் – ஆரண்:10 131/4
தப்பு அற கண்டனம் என்பரோ தகாது
அப்புறத்து என்பரோ அறைதியால் என்றான் – சுந்-மிகை:14 39/3,4

TOP


தகாதோ (1)

தனியன் நானிலம் தாங்கியது அவற்கு இது தகாதோ – அயோ:1 42/4

TOP


தகு (20)

அ தகு மரபில்-நின்று அளித்தியால் என்றான் – பால:5 85/4
காண் தகு தட கையில் கடகம் மின்னவே – பால:23 57/4
திறன் நின்று உயர் வலி என் அது ஓர் அறிவின் தகு செயலோ – பால:24 22/2
மை தகு கரும் கண் செ வாய் அணங்கினை வணங்கல் செய்வாம் – பால-மிகை:0 12/4
மே தகு பொருள்கள் யாவும் வேந்தருக்கு என் கை-தன்னால் – பால-மிகை:11 12/4
அ தகு முனிவன் கூற அவர் மறுத்து அகறல் காணா – பால-மிகை:11 42/4
தூண் தகு திரள் புயம் துளங்க துண்ணெனா – அயோ:4 151/2
புள் தகு சோலையின் புறத்தை சூழ்ந்து தாம் – அயோ:5 8/3
காண் தகு தட கையின் கமல சீறடி – அயோ:11 87/3
எண் தகு குணத்தினாய் தாதை என்றலால் – அயோ:14 75/2
எண் தகு குணத்தினை என கொடு உயர் சென்னி – ஆரண்:3 51/3
தள தகு மலர் தவிசு இகந்து நகு சந்தின் – கிட்:10 79/3
மை தகு மணி குறு நகை சனகன் மான்-மேல் – கிட்:10 83/2
அ திரு தகு நாட்டினை அண்டர்_நாடு – கிட்:15 51/1
தெளித்து ஆட தகு தீர்த்தன்-மாட்டு உயிர் – கிட்:16 43/2
காண் தகு கொள்கை உம்பர் இல் என கருத்துள் கொண்டான் – சுந்:1 1/4
செய தகு கடன்மை யாவும் தேவரும் மருள செய்தார் – சுந்:4 82/2
காரும் யாளியும் சீயமும் காண் தகு
பாரின் வீழ புடைப்ப பசும் புணின் – யுத்2:15 61/2,3
மெய் தகு மருந்து-தன்னை வெற்பொடும் கொணர்ந்த வீரன் – யுத்4:32 41/2
வர தகு தரள மென் பந்தர் வைத்து வான் – யுத்4-மிகை:41 213/3

TOP


தகுதற்கு (1)

தகுதற்கு ஒத்த சனகன் தையல் கையை பற்றி – அயோ:4 59/3

TOP


தகுதி (2)

தன்னை காட்டுதற்கு என்பது மன கொளல் தகுதி
உன்னை காட்டினன் கற்பினுக்கு அரசி என்று உலகில் – யுத்4:40 109/2,3
தனக்கும் மற்று இவள் தாய் என மன கொள தகுதி
மனத்தின் யாவர்க்கும் மறு அறுத்திடும் இவள் மலராள் – யுத்4-மிகை:40 21/2,3

TOP


தகுதியாய் (1)

தகுதியாய் நின்ற வென்றி மாருதி தனிமை சார்ந்த – யுத்2:15 221/1

TOP


தகுதியே (1)

தானுடை செல்வம் துய்க்க தகுதியே சரத்தினோடும் – யுத்3:27 170/3

TOP


தகுதும் (1)

நாய் என தகுதும் அன்றே காமனும் நாமும் எல்லாம் – யுத்2:16 30/4

TOP


தகும் (16)

தம் தமக்கும் தகும் முறையில் தாம் தெரிந்து – பால-மிகை:5 13/2
தகும் தொழில் முனிவரன் சலத்தை உன்னியே – பால-மிகை:7 19/2
உற தகும் அரசு இராமற்கு என்று உவக்கின்ற மனத்தை – அயோ:1 45/1
காண் தகும் சடை கங்கையை நிகர்ப்பன காணாய் – அயோ:10 7/4
கோ முனிய தகும் என்று மனத்து இறை கொள்ளாதே – அயோ:13 23/2
எண் தகும் இமையவர் அரக்கர் எங்கள் மேல் – ஆரண்:6 4/1
காண தகும் என்றனள் கை தொழுவாள் – ஆரண்:11 49/4
முரன் என தகும் மொய்ம்பினோர் முன் பொருதவர் போல் – சுந்:3 18/1
தஞ்சம் ஒருவர்க்கு ஒருவர் என்றல் தகும் அன்றோ – சுந்:6 3/4
உறக்கம் அ வழி நீங்கி உண தகும்
வறைக்கு அமைந்தன ஊனொடு வாக்கிய – யுத்2:16 54/1,2
தகும் திறன் நினைந்தேன் எம்பிக்கு அமரிடை தனிமைப்பாடு – யுத்2:17 74/3
நிறம் தகும் பல நெடும் சுடர் பகழிகள் நெறியின் – யுத்2-மிகை:15 33/2
தான் அல்லாது ஒரு பொருள் இலை என தகும் முதல்வன் – யுத்3-மிகை:31 3/1
தலையினால் தொழவும் தகும் தன்மையோய் – யுத்4:40 15/4
தூக்கி கொள்ள தகும் என சொல்லினான் – யுத்4:41 82/4
தகும் அரும் தவங்கள் ஈட்டி தசமுகத்து அரக்கன் பெற்ற – யுத்4-மிகை:41 143/1

TOP


தகுமால் (2)

தளர்வர் என்பது தவம் புரிவோர்கட்கும் தகுமால்
கிளவி தேனினும் அமிழ்தினும் குழைத்தவள் கிளைத்தோள் – கிட்:10 49/2,3
தாலமே மொழிந்திட்டது சான்று என தகுமால் – யுத்1-மிகை:3 5/4

TOP


தகுமேல் (1)

தன்னை கொல்லுகை துணிவரேல் தனக்கு அது தகுமேல்
முன்னர் கொல்லுகை முயல்க என்று அறிஞரே மொழிந்தார் – யுத்3:22 90/1,2

TOP


தகுமோ (3)

தா இல் மா தவம் அல்லது பிறிது ஒன்று தகுமோ – சுந்:2 10/4
சரத்தின் வேறு இனி பவித்திரம் உளது என தகுமோ – யுத்3:22 109/4
தானம் மேவினர்க்கு இவர் ஒரு பொருள் என தகுமோ – யுத்3-மிகை:31 3/4

TOP


தகுவன (2)

வேதம் என்னவும் தகுவன விசும்பினும் உயர்ந்த – கிட்:4 7/2
தகுவன இனிய சொல்ல தக்கன சாப நாணின் – யுத்2:17 56/3

TOP


தகுவார் (1)

தாம் மடங்கலும் முடங்கு உளை யாளியும் தகுவார்
தாம் அடங்கலும் நெடும் திசை உலகொடும் தகைவார் – யுத்4:37 119/1,2

TOP


தகுவான் (1)

தட்டினார் பட தட்டினான் மலை என தகுவான் – சுந்:7 37/4

TOP


தகை (82)

தாமரை படுவ வண்டும் தகை வரும் திருவும் தண் தார் – பால:2 5/1
தொழு தகை மடந்தையர் சுடர் விளக்கு என – பால:3 49/2
தரு வனத்துள் யான் இயற்றும் தகை வேள்விக்கு இடையூறு தவம் செய்வோர்கள் – பால:6 11/1
தாள் உண்ட கச்சின் தகை உண்ட முலைக்கண் ஆவி – பால:17 14/3
தம் சொற்கள் குழறி தம்தம் தகை தடுமாறி நின்றார் – பால:22 19/3
தன் நோக்கு எரி கால் தகை வாள் அரவின் – பால:23 17/1
தகை உடைவாள் எனும் தயங்கு வெய்யவன் – பால:23 64/3
வென்றி நெடும் தகை வீரனும் ஆர்வத்து – பால:23 85/2
பிருகுவின் மதலை ஆய பெரும் தகை பிதாவும் ஒவ்வா – பால-மிகை:8 9/1
அறன் இலா மனத்து அடைகிலா நெடும் தகை அமைத்தான் – பால-மிகை:9 22/4
நிவந்த அந்தணர் நெடும் தகை மன்னவர் நகரத்து – அயோ:1 71/1
தாள் புரை தளிர் வைகும் தகை ஞிமிறு இவை காணாய் – அயோ:9 17/2
சான்றும்-தானே நல் அறம் ஆக தகை ஞாலம் – அயோ:11 84/3
தா_அரு நாண் முதல் அணி அலால் தகை
மே வரு கலங்களை வெறுத்த மேனியர் – அயோ:12 34/1,2
தார்கள்தாம் கோதைதாம் தாமம்தாம் தகை
ஏர்கள்தாம் கலவைதாம் கமழ்ந்தின்று என்பரால் – அயோ:12 47/1,2
தண்மை தகை மதிக்கும் ஈந்த தனி குடையோய் – அயோ:14 64/4
அன்ன காதல் அரும் தவர் ஆண் தகை
நின்னை ஒப்பவர் யார் உளர் நீ அலால் – அயோ-மிகை:14 1/1,2
தனி நின்ற தத்துவத்தின் தகை மூர்த்தி நீ ஆகின் – ஆரண்:1 51/3
சாவப்பெற்றவரே தகை வான் உறை – ஆரண்:3 21/3
தாம் இருந்த தகை அரக்கர் புகல் ஒழிய தவம் இயற்ற – ஆரண்:6 110/1
தகை உடை தம்பிக்கு அ நாள் சதுமுகன் தாதை சொன்னான் – ஆரண்:11 64/4
பகை தகை நெடும் கடல் பருகும் பாவகன் – ஆரண்:15 13/3
தணிக்கும் தன்மைத்து அன்று எனின் இன்று இ தகை வாளால் – ஆரண்:15 33/1
தந்திருந்தனர் அருள் தகை நெடும் பகைஞன் ஆம் – கிட்:3 15/1
பெரும் தகை என் குலத்து அரசர் பின் ஒரு – கிட்:6 23/3
தன் தோள் வலியால் தகை மால் வரை சாலும் வாலி – கிட்:7 38/2
தருமம் இன்னது எனும் தகை தன்மையும் – கிட்:7 107/1
தகை நேர் வண் புகழ் நின்று தம்பியார் – கிட்:8 15/1
தன்னை ஒப்பானை நோக்கி தகை அழிந்து அயர்ந்த தம்பி – கிட்:10 63/2
தாமரை மலர் தவிசு இகந்து தகை அன்னம் – கிட்:10 80/1
தள மலர் தகை பள்ளியில் தாழ் குழல் – கிட்:11 18/2
தன்னை தான் உணர தீரும் தகை அறு பிறவி என்பது – கிட்:11 91/1
தரும் தகை அமைந்தும் அ தன்மை செய்திலேன் – கிட்:11 130/2
கால் தகை விரல்கள் ஐய கமலமும் பிறவும் கண்டால் – கிட்:13 33/3
தாயினார் உலகினை தகை நெடும் தானையார் – கிட்:14 1/4
தன்னை எண்ணும் அ தகை புகுந்துளார் – கிட்:15 18/3
திற தகை இராமன் என்னும் சேவகன் பற்றி செல்லும் – சுந்:1 29/3
தழங்கு பேரியின் அரவமும் தகை நெடும் களிறு – சுந்:2 13/1
தன் தகை அனைய மேனி சுருக்கி அ சரள சாரல் – சுந்:2 40/3
தன் தகை அனைய மேனி சுருக்கி மாளிகையில் சார – சுந்:2 98/2
சவி படு தகை சால் வானம் தான் ஒரு மேனி ஆக – சுந்:2 180/1
தான் இயக்கியோ தானவர் தையலோ ஐயுறும் தகை ஆனாள் – சுந்:2 199/2
குன்று குன்றிய தகை உற ஓங்கிய கொற்ற மாளிகை-தன்னில் – சுந்:2 201/3
மிகும் தகை நினைப்பு முற்ற உரு வெளிப்பட்ட வேலை – சுந்:2 212/1
நகும் தகை முகத்தன் காதல் நடுக்கு உறு மனத்தன் வார் தேன் – சுந்:2 212/2
உகும் தகை மொழியாள் முன்னம் ஒருவகை உறையுளுள்ளே – சுந்:2 212/3
நாள்-தொறும் தொடர்ந்த தழங்கு பொன் கழலின் தகை ஒளி நெடு நிலம் தடவ – சுந்:3 79/3
தகை நெடும் கரி-தொறும் பரி-தொறும் சரித்தான் – சுந்:8 33/3
தாழி படு தயிர் ஒத்தார் மாருதி தனி மத்து என்பது ஓர் தகை ஆனான் – சுந்:10 30/2
பெரும் தகை பெரியோனை பிணித்த போர் – சுந்:12 36/1
தகை புல கருமத்தோரை கோறலின் தக்கார் யார்க்கும் – சுந்:12 109/3
தான் சூலி நாளில் தகை முத்தம் உயிர்த்த சங்கம் – சுந்-மிகை:1 10/3
தள்ளப்படாத தகை ஆகி சார் கத்திரிகை வகை ஒழுகா – சுந்-மிகை:4 7/2
தாய் தந்தை எனும் தகை வந்தனைதான் – யுத்1:3 113/1
தகை உறு தம்முனை தாயை தந்தையை – யுத்1:4 60/1
தகை புலத்தோர் தந்தை தாய் தம்பியர்கள் தனயர் இவர்தாமே அன்றோ – யுத்1:4 101/3
மூவர் ஆம் தகை முதல்வர் ஆம் தலைவரும் முனையின் – யுத்1:5 51/2
போவாராம் தகை அழிவராம் என தனி பொருவார் – யுத்1:5 51/3
ஆவாரம் தகை இராவணற்கு அரும்_பெறல் புதல்வர் – யுத்1:5 51/4
தனையன் நான்முகன் தகை மகன் சிறுவற்கு தவத்தால் – யுத்1:5 52/3
தகை நிறைவு இல்லா உள்ளத்து இராவணன் தந்த ஒற்றர் – யுத்1:9 28/3
தகை பெரு வலத்தொடு தலத்திடை அமுக்கி – யுத்1:12 12/2
தாங்கு பல் கணை புட்டிலும் தகை பெற கட்டி – யுத்2:16 228/2
தொழும் தகை அமைச்சரை சுளித்து நோக்குறா – யுத்2:18 1/3
தகை ஆழி தகைந்த தனு தொழிலான் – யுத்2:18 60/4
சாய்ந்தது தகை பெரும் கவியின் தானையே – யுத்2:18 99/4
தறுகணர் தகை அறு நிலையினர் சலம் உறு – யுத்2:18 136/3
தொழும் தகை அமலனை புகழ்ந்து துள்ளியே – யுத்2-மிகை:16 52/2
தகை வான் நகர் நீ தவிர்வாய் எனவும் – யுத்3:23 16/1
வைத்து நெடும் தகை மாருதி வந்தான் – யுத்3:26 26/4
தழங்கா கடல் வாழ்வன-போல் தகை சால் – யுத்3:27 21/3
வந்தான் நெடும் தகை மாருதி மயங்கா முகம் மலர்ந்தான் – யுத்3:27 101/1
தான் உக்கது குல மால் வரை தலை உக்கது தகை சால் – யுத்3:27 118/3
பார்த்தான் நெடும் தகை வீடணன் உயிர் காலுற பயத்தால் – யுத்3:27 156/1
ஆண் தகை இளைய வீரன் அடு சிலை பொழியும் அம்பால் – யுத்3-மிகை:22 6/4
காதும் கொலை அரக்கன் அது கண்டான் தகை மலர் மேல் – யுத்3-மிகை:27 9/2
தசும்பின் நின்று இடை திரிந்திட மதி தகை அமிழ்தின் – யுத்4:35 28/3
தந்தருள்வை வென்றி என நின்று தகை மென் பூ – யுத்4:36 15/3
தாம் அரத்தால் பொரா தகை கொள் வாள் படை – யுத்4:37 159/3
சந்திரன் தேவிமாரின் தகை உறு தரள பைம் பூண் – யுத்4:40 33/1
பின்னும் நோக்கினான் பெரும் தகை புதல்வனை பிரிந்த – யுத்4:40 101/1
தொழும் தகை அமரர்கள் துள்ளி ஆர்த்திட – யுத்4-மிகை:41 298/2

TOP


தகை-சால் (2)

தாள் துணை குடைய தகை-சால் மணி – பால:2 27/2
தாரம் நீங்கிய தன்மையன் ஆதலின் தகை-சால்
வீரம் நீங்கிய மனிதன் என்று இகழ்ச்சி மேல் விளைய – யுத்1:6 7/2,3

TOP


தகைக்கு (1)

போம் தகைக்கு உரியது அன்றால் போகலை போகல் என்னா – யுத்2:18 207/3

TOP


தகைத்தது (1)

தரிப்பு இலாது உரைத்த மாற்றம் தடுப்ப_அரும் தகைத்தது ஆய – கிட்:16 16/2

TOP


தகைத்தல் (1)

தகைத்தல் இல் நோன்மை சாலும் தனி வீரன் சேணில் உய்த்தான் – சுந்-மிகை:12 9/4

TOP


தகைத்தாய் (1)

சண்ட வேகமும் குறைதர நினைவு எனும் தகைத்தாய்
விண்தலம் திகழ் புட்பக விமானமாம் அதன்-மேல் – யுத்4:41 6/2,3

TOP


தகைத்து (1)

சாதகர் என்னவும் தகைத்து அம் மாலையே – பால:10 63/4

TOP


தகைத்தோ (1)

தாயவன் வலி தகைமை யாம் உறு தகைத்தோ – ஆரண்-மிகை:11 1/4

TOP


தகைந்த (3)

தடை புகு மந்திரம் தகைந்த நாகம் போல் – சுந்:2 127/1
தகைந்த அ சேனையை தள்ளி நின்னையும் – சுந்-மிகை:14 23/1
தகை ஆழி தகைந்த தனு தொழிலான் – யுத்2:18 60/4

TOP


தகைந்தார் (1)

தஞ்சு என ஆர் உளர் ஆண்மை தகைந்தார் – யுத்3:20 8/4

TOP


தகைந்தான் (1)

தாளில் தடுமாறல் தவிர்ந்து தகைந்தான்
வாளி கடு வல் விசையால் எதிர் மண்டு – யுத்2:18 241/2,3

TOP


தகைந்து (4)

தனக்கு இரை எய்திற்று என்னா சிறகினால் தகைந்து கொண்டான் – கிட்-மிகை:16 9/4
தகைந்து மற்று அவர் உடல்களை தலைகளை சிதறி – சுந்-மிகை:11 30/2
சமைத்தி என்று எறிதர புறங்கையால் தகைந்து
அமைத்தரு கனல் என அழன்று என் பற்றியே – சுந்-மிகை:14 24/2,3
தார் கொடி என்று இவை தகைந்து வீங்குவ – யுத்2:16 96/2

TOP


தகைப்பு (2)

பாய்தலும் தகைப்பு இல் தானை படர் நெறி பரந்தது அன்றே – சுந்-மிகை:14 46/4
செய்ய மால் வரையே ஆறா சென்றது தகைப்பு இல் சேனை – சுந்-மிகை:14 48/4

TOP


தகைப்பும் (1)

தீமையும் தகைப்பும் நீங்கி தெளிந்தது குரக்கு சேனை – யுத்2:18 205/3

TOP


தகைமை (15)

பெரும் தகைமை தயரதன் தன் புதல்வர் என அவர் தகைமை பேசலுற்றான் – பால:12 2/4
பெரும் தகைமை தயரதன் தன் புதல்வர் என அவர் தகைமை பேசலுற்றான் – பால:12 2/4
தமரையும் அறியார் நின்று திகைப்பு உறு தகைமை சான்ற – பால:15 28/2
தான் ஆகிய தகைமை பொருள் சனகன் குயிலுடனே – பால:24 1/1
இந்த மா நதிக்கு உற்று உள தகைமை யாவும் – பால-மிகை:9 29/1
மன்னன் தகைமை காண வாராய் மகனே என்னும் – அயோ:4 33/4
இங்கு அடுத்த தகைமை இயம்புவாம் – ஆரண்:12 1/4
தாயவன் வலி தகைமை யாம் உறு தகைத்தோ – ஆரண்-மிகை:11 1/4
இன்னது தகைமை என்ப இயல்புளி மரபின் எண்ணி – கிட்:9 17/1
மாருதி வலி தகைமை பேசி மறவோரும் – கிட்:14 71/1
திறத்தையும் கடந்தது சீற்றத்தின் தகைமை – சுந்:3 133/4
எண்ணல் ஆம் தகைமை இல்லார் இறந்து எதிர் கிடந்தார் தம்மை – சுந்:11 17/2
வெய்தின் உண்ட தகைமை விளம்புவாம் – சுந்-மிகை:13 1/4
தான் அவை உருவில் தோன்றும் பாவனை தகைமை சான்றோர் – யுத்3:25 12/2
உள பெரும் தகைமை தன்னால் ஒருவன் என்று உண்மை வேதம் – யுத்4:34 14/2

TOP


தகைமைக்கு (2)

உன்னும் தகைமைக்கு அடையா உறு நோய் உறுகின்று உணரான் – அயோ:4 33/2
தன் பெரும் தகைமைக்கு ஒத்த சாம்பன் எ தலையன் என்றான் – யுத்3:24 14/4

TOP


தகைமைக்கும் (1)

தன் பெரும் தனயை என்னும் தகைமைக்கும் தலைமை சான்றாள் – சுந்:14 26/3

TOP


தகைமைத்து (7)

கொம்புகள் தாழும் என்றல் கூறல் ஆம் தகைமைத்து ஒன்றோ – பால:17 8/4
மேவலாம் தகைமைத்து அல்லால் வேழ வில் தட கை வீரற்கு – பால:18 15/1
பேசல் ஆம் தகைமைத்து அல்லா பெரும் பிணி பிணிப்ப நீண்ட – ஆரண்:10 71/3
பெற்றுழி இனிது உண்டாட பெறற்கு அரும் தகைமைத்து என்றாள் – ஆரண்:11 60/4
சென்றிடின் அகலும் தாழின் தீண்டல் ஆம் தகைமைத்து ஆகும் – ஆரண்:11 72/2
குண்டல வதனம் என்றால் கூறலாம் தகைமைத்து ஒன்றோ – கிட்:2 32/3
நின்றிடும் தன்மை எம்மால் நிகழ்த்தலாம் தகைமைத்து ஆமோ – சுந்-மிகை:1 1/4

TOP


தகைமையதோ (1)

நடித்து வாழ் தகைமையதோ அடிமைதான் நன்_நுதலை – சுந்:2 218/1

TOP


தகைமையர் (1)

தாடகைக்கு இரட்டி எறுழ் வலி தழைத்த தகைமையர் தட வரை பொறுக்கும் – சுந்:3 91/3

TOP


தகைமையவே (1)

நாட்டின் நகரில் நடு உள்ள கயிறு நவிலும் தகைமையவே
வீட்டின் ஊசல் நெடும் பாசம் அற்ற தேரும் விசி துறந்த – சுந்:12 114/1,2

TOP


தகைமையார் (1)

தாம் உற எளிவரும் தகைமையார் அலர் – யுத்1:4 80/1

TOP


தகைமையாலோ (1)

தன்மையோ அரக்கன் தன்னை அயர்த்தது ஓர் தகைமையாலோ
மன்மதன் வாளி தூவி நலிவது ஓர் வலத்தன் ஆனான் – ஆரண்:10 87/2,3

TOP


தகைமையின் (1)

என்பு உருக்கும் தகைமையின் இட்டது ஆய் – யுத்4:41 47/2

TOP


தகைமையும் (3)

தருவும் வேறு உள தகைமையும் சதமகற்கு அருளி – பால-மிகை:9 24/2
உனக்கு மானிடர் வலியர் ஆம் தகைமையும் உளதோ – யுத்1:2 103/4
கொற்ற வானர தலைவர்-தம் தகைமையும் கூற – யுத்3:30 39/3

TOP


தகைமையோன் (1)

சாகல் இன்று பொருள் அன்று என நகும் தகைமையோன்
வேக வெம் கழலின் உந்தலும் விராதன் விழவே – ஆரண்:1 41/3,4

TOP


தகைய (27)

கைவரை என தகைய காளை உரை கேளா – பால:7 28/1
சான்று என தகைய செங்கோலினான் உயிர்கள்-தாம் – பால:20 27/1
தொழும் தகைய மென் நடை தொலைந்து களி அன்னம் – பால:22 25/1
கண் மணி என தகைய கன்னி எழில் காண – பால:22 26/2
தோள் தகைய துறு மலர் தார் இகல் அரக்கர் குலம் தொலைப்பான் தோன்றி நின்றேன் – ஆரண்:6 127/3
நஞ்சு என தகைய ஆகி நளிர் இரும் பனிக்கு தேம்பா – கிட்:2 15/2
தார் கிடந்த தோள் தகைய வல்லதோ – கிட்:3 43/4
என்ன இ தகைய ஆய உறுதிகள் யாவும் ஏங்கும் – கிட்:7 143/1
தறை அடித்தது போல் தீரா தகைய இ திசைகள் தாங்கும் – கிட்:7 148/1
என்ன இ தகைய பன்னி ஈடு அழிந்து இரங்குகின்ற – கிட்:10 63/1
கரும் தகைய தண் சினைய கைதை மடல் காதல் – கிட்:10 77/1
தரும் தகைய போது கிளையில் புடை தயங்க – கிட்:10 77/2
பெரும் தகைய பொன் சிறை ஒடுக்கி உடல் பேராது – கிட்:10 77/3
இ தகைய மாரியிடை துன்னி இருள் எய்த – கிட்:10 83/1
வரன் அதிகம் தரும் தகைய அருந்ததி ஆம் நெடு மலையை வணங்கி அப்பால் – கிட்:13 24/4
அருந்ததி என தகைய சீதை அவளாக – கிட்:14 48/2
தாய் என தகைய நண்பீர் சம்பாதி சடாயு என்பேம் – கிட்:16 53/1
ஏயின உற தகைய இத்துணையவேயோ – யுத்1:2 48/4
தன் நிகர் பிறர் இலா தகைய சாம்பனை – யுத்1:4 69/2
வேத நூல் என தகைய திருவுளத்தின் குறிப்பு அறியேன் என்று விட்டான் – யுத்1:4 102/2
இழை என தகைய மின்னின் எயிற்றின முழக்கம் ஏய்ந்த – யுத்1:8 21/1
எழுத_அரும் தகைய ஆய மாளிகை இசைய செய்த – யுத்1:10 8/3
வேய் என தகைய தோளி இராகவன் மேனி நோக்கி – யுத்2:16 30/2
கட களிறு என தகைய கண்ணன் ஒரு காலன் – யுத்4:36 2/1
தொழும் தகைய நல்வினை களிப்பினொடு துள்ள – யுத்4:36 27/2
தா_அரும் பொறையினான்-தன் அறிவினால் தகைய தக்க – யுத்4:38 3/3
பிணை என தகைய நோக்கின் சீதையை பேடை அன்ன – யுத்4-மிகை:41 294/3

TOP


தகையதாய் (1)

தன்னை இ தகையதாய் தருமம் கைதர – அயோ:1 14/2

TOP


தகையது (4)

எழுத அரும் தகையது ஓர் தேரின் மேல் ஏகினான் – பால:20 29/4
எண்ண அரும் தகையது ஓர் பொருள் இயம்புவான் – பால:24 46/4
சங்கரன் அயன் மால் என்பார்தாம் எனும் தகையது ஆமே – சுந்:11 10/4
தீர்க்கல் ஆம் தகையது தெய்வம் தேறுமோ – யுத்4:40 62/4

TOP


தகையதோ (1)

என்னும் ஈது இயம்ப வேண்டும் தகையதோ இனி மற்று உன்னால் – சுந்:2 93/2

TOP


தகையர் (7)

தருமமும் தகவும் இவர் தனம் எனும் தகையர் இவர் – கிட்:2 7/1
மருவ_அரும் தகையர் தானவர்கள் வானவர்கள்-தாம் – கிட்:5 8/4
நினைவு_அரும் தகையர் நம் வினையினால் மனிதர் ஆய் எளிது நின்றார் – யுத்1:2 85/4
உடன் கொள தகையர் நம்முழை வந்து ஒன்றினால் – யுத்1:4 79/4
வெருவரும் தகையர் ஆகி விம்மினர் இருந்த வேலை – யுத்2:18 264/2
தாமசத்தினில் பிறந்தவர் அறம் தெறும் தகையர்
தாம் அசத்தினில் செல்கிலா சதுமுகத்தவற்கும் – யுத்4:37 117/1,2
தாம் அவிந்து மீது எழுந்தவர்க்கு இரட்டியின் தகையர்
தாம இந்துவின் பிளவு என தயங்கு வாள் எயிற்றர் – யுத்4:37 118/1,2

TOP


தகையவள் (1)

வெளுத்த மென் தகையவள் விளம்பும் ஏல்வையின் – சுந்:12 123/1

TOP


தகையவாம் (1)

அயலும் வீழ் தூளியால் அறிவு அரும் தகையவாம்
மயனின் மா மகனும் வாலியும் மறத்து உடலினார் – கிட்-மிகை:5 1/2,3

TOP


தகையள் (2)

இ தகையள் ஆகி உயிர் ஏமுற விளங்கும் – சுந்:4 70/1
தருக்கு உயர் சிறை உற்று அன்ன தகையள் அ தமியள் அம்மா – சுந்:14 36/4

TOP


தகையன் (4)

மனு எனும் தகையன் மார்பிடை மறைந்தன மலை – பால:20 23/3
நஞ்சினால் இலங்கை வேந்தன் நாளை இ தகையன் அன்றோ – யுத்3:29 53/4
தாயருக்கு அன்று சார்ந்த கன்று எனும் தகையன் ஆனான் – யுத்4:41 112/1
இ தகையன் ஆகி இகல் செய்து இவனை இன்னே – யுத்4-மிகை:36 1/1

TOP


தகையன (1)

நூல் வரும் தகையன நுனிக்கும் நோன்மைய – பால:23 71/1

TOP


தகையாய் (1)

நின்றான் உளன் ஆகி நெடும் தகையாய் – யுத்2:18 79/4

TOP


தகையார் (1)

தா மடங்கலும் கடலும் ஒத்து ஆர்தரும் தகையார்
தாம் மடங்கலும் கொடும் சுடர் படைகளும் தரித்தார் – யுத்4:37 119/3,4

TOP


தகையால் (1)

தருமத்தின் ஒன்றும் ஒழுகாத செய்கை தழுவி புணர்ந்த தகையால்
உரும் ஒத்த வெம் கண் வினை தீய வஞ்சர் உடல் உய்ந்தது இல்லை உலகின் – யுத்2:19 265/1,2

TOP


தகையாள் (1)

மேயினன் பெண்ணின் விளக்கு எனும் தகையாள் இருந்துழி ஆண்டு அவள் வெருவி – சுந்:3 94/2

TOP


தகையாளை (1)

சங்கின் பொலிந்த தகையாளை பிரிந்த பின்பு தமக்கு இனம் ஆம் – யுத்1:1 2/2

TOP


தகையான் (1)

தவ்வேலென வந்தான் அவன் தனி வேல் என தகையான் – யுத்2:18 154/4

TOP


தகையானை (2)

பள்ளம் எனும் தகையானை பரதன் எனும் பெயரானை – பால:12 23/2
தழை கொள் தோளொடு தலை பல பரப்பி முன் துயில்வது ஓர் தகையானை – சுந்:2 205/4

TOP


தகையின் (2)

தான் இடை விளங்கிய தகையின் ஆரம்தான் – பால:23 58/2
சடை பரம் புனைந்து ஒளிர் தகையின் மா தவம் – யுத்4:40 54/2

TOP


தகையினர் (1)

தாம் அவிஞ்சையர் கடல் பெரும் தகையினர் தரள – யுத்4:37 118/3

TOP


தகையினன் (1)

நினைவுறு தகையினன் நெறியுறு முறையின் – யுத்4:37 93/4

TOP


தகையும் (4)

சாதித்த பெரும் தகையும் இவர் குலத்து ஓர் தராபதி-காண் – பால:12 3/4
தக்கான் போனான் வனம் என்னும் தகையும் உணர்ந்தார் மிகை ஆவி – அயோ:6 36/3
தடம் பணையின் நறும் பழனம் தழுவியதே என பொலியும் தகையும் காண்-மின் – யுத்4:33 23/4
தைத்து உளதாய் நின்றது என ஒன்றேயும் காண்பு அரிய தகையும் காண்-மின் – யுத்4:33 25/4

TOP


தகையை (1)

நின்னை எ தகையை ஆக நினைந்தனை நெடியோய் என்ன – கிட்:10 63/3

TOP


தகையோர் (2)

தன்னை போல் தகையோர் இல்லா தளிரை போல் அடியினாளும் – ஆரண்:6 55/3
மதி கெடும் தகையோர் வந்து நாம் உறை – யுத்1:9 52/2

TOP


தகைவ (1)

உதவலின் தகைவ அன்றி இல்லன உள்ள எல்லாம் – யுத்4-மிகை:42 60/3

TOP


தகைவார் (1)

தாம் அடங்கலும் நெடும் திசை உலகொடும் தகைவார்
தா மடங்கலும் கடலும் ஒத்து ஆர்தரும் தகையார் – யுத்4:37 119/2,3

TOP


தகைவான் (1)

தனி நின்று உழல் தன் உயிரை சிறிதே தகைவான் இந்த – அயோ:4 67/2

TOP


தகைவு (6)

தானே தானே தஞ்சம் இலாதான் தகைவு இல்லான் – அயோ:6 16/1
சக்கரத்தின் தகைவு அரிது ஆயது ஓர் – ஆரண்:11 75/2
வெருவரும் தகைவு இலர் விழுவர் நின்று எழுவரால் – கிட்:5 8/3
தகைவு_இல் சேனைக்கு அலகு சமைந்தது ஓர் – கிட்:13 1/3
தன்னது இன் ஒளி தழைப்பு உற துயில்வு உறு தையலை தகைவு_இல்லான் – சுந்:2 197/2
தாயே அனைய கருணையான் துணையை ஏதும் தகைவு இல்லா – சுந்:12 122/1

TOP


தகைவு_இல் (1)

தகைவு_இல் சேனைக்கு அலகு சமைந்தது ஓர் – கிட்:13 1/3

TOP


தகைவு_இல்லான் (1)

தன்னது இன் ஒளி தழைப்பு உற துயில்வு உறு தையலை தகைவு_இல்லான்
அன்னள் ஆகிய சானகி இவள் என அயிர்த்து அகத்து எழு வெம் தீ – சுந்:2 197/2,3

TOP


தகைவென் (1)

இன்று ஏகாத-வண்ணம் தகைவென் உலகோடு என்னா – அயோ:4 66/4

TOP


தங்க (4)

தாள் உடை கோடல் தம்மை தழீஇயின காதல் தங்க
மீளல அவையும் அன்ன விழைவன உணர்வு வீந்த – கிட்:10 27/2,3
தாழ்வு_இலா தவத்து ஓர் தையல் தனித்து ஒரு சிறையில் தங்க
சூழ்வு_இலா வஞ்சம் சூழ்ந்த தன்னை தன் சுற்றத்தோடும் – யுத்1:9 37/1,2
தலையும் ஆர் உயிரும் கொண்டார் அவர் உடலோடும் தங்க
புலையனேன் இன்னும் ஆவி சுமக்கின்றேன் போலும் போலும் – யுத்3:29 35/3,4
தன் அக வசத்து உலகு தங்க ஒரு தன்னின் – யுத்4:36 3/1

TOP


தங்கட்கு (1)

மறையவர் தங்கட்கு எல்லாம் மணியொடு முத்தும் பொன்னும் – யுத்4-மிகை:42 50/1

TOP


தங்கண் (1)

தொழில் தெரிகிலவால் தங்கண் சுடர் நெடும் கற்றை சுற்ற – யுத்1:10 8/4

TOP


தங்கல் (1)

பசையில் தங்கல்_இல் சிந்தையர் பல்லோர் – யுத்1:3 91/1

TOP


தங்கல்_இல் (1)

பசையில் தங்கல்_இல் சிந்தையர் பல்லோர் – யுத்1:3 91/1

TOP


தங்கலான் (1)

சனகி என்று ஒரு தழல் நடுவண் தங்கலான்
அனகன் கை அம்பு எனும் அளவு இல் ஊதையால் – சுந்:5 59/2,3

TOP


தங்கள் (32)

தங்கள் நாயகரின் தெய்வம்தான் பிறிது இலை என்று எண்ணும் – பால:8 6/1
தங்கள் வேறு உவமை இல்லா அவயவம் தழுவி சாலும் – பால:10 18/3
கோணுதற்கு உரிய திங்கள் குழவியும் குறவர் தங்கள்
வாள் நுதல் கொடிச்சி மாதர் மகவொடு தவழும்-மாதோ – பால:16 7/3,4
மருங்கு என குழையும் கொம்பின் மட பெடை வண்டும் தங்கள்
கரும் குழல் களிக்கும் வண்டும் கடிமணம் புணர்தல் கண்டார் – பால:16 17/3,4
தங்கள் இன் உயிரும் கொடுத்தார் தமர் – பால:21 38/2
திங்கள் தங்கள் குல கொடி சீதை ஆம் – பால:21 51/2
சந்திர வதனத்து ஏயும் அரம்பையர் தழுவ தங்கள்
முந்து தொல் குலத்துளோரும் முக்கணான் கணமும் சூழ – அயோ-மிகை:6 1/2,3
திவசம் ஆர் நல் அறத்தின் செந்நெறியின் உய்த்தும் திரு அளித்தும் வீடு அளித்தும் சிங்காமை தங்கள்
கவசம் ஆய் ஆர் உயிர் ஆய் கண் ஆய் மெய் தவம் ஆய் கடை இலா ஞானம் ஆய் காப்பானை காணா – ஆரண்:2 26/2,3
தான் காப்போர் இனி தங்கள் தலை காத்து நின்று உங்கள் – ஆரண்:6 118/2
தூய வெம் கடும் கணை துணித்த தங்கள் தோள் – ஆரண்:7 121/2
ஆயவர்கள் தங்கள் குலம் வேர் அற மலைந்தே – ஆரண்-மிகை:3 8/1
ஈது அவர்கள் தங்கள் செயல் என்று அவள் உரைப்ப – ஆரண்-மிகை:10 16/1
இல்லறம் துறந்த தம்பி எம்மனோர்க்காக தங்கள்
வில் அறம் துறந்த வீரன் தோன்றலால் வேத நல் நூல் – கிட்:7 78/1,2
தங்கள் தங்கள் இடங்கள் மறுத்தமை தைப்பாய் – சுந்-மிகை:5 4/4
தங்கள் தங்கள் இடங்கள் மறுத்தமை தைப்பாய் – சுந்-மிகை:5 4/4
தழுவினர் நின்ற காலை தாமரை_கண்ணன் தங்கள்
முழு முதல் குலத்திற்கு ஏற்ற முறைமையால் உவகை மூள – யுத்1:4 121/1,2
ஆயது தெரிந்தோ தங்கள் அச்சமோ அறிவோ யார்க்கும் – யுத்1:9 77/1
தங்கள் மா படை சாய்தலும் தீ எழ – யுத்2:15 52/1
துறப்பது துணியார் தங்கள் ஆர் உயிர் துறந்த போதும் – யுத்2:16 128/2
தேரினை ஓட்டி வந்தான் திருவினை தேவர் தங்கள்
ஊரினை நோக்கா-வண்ணம் உதிர வேல் நோக்கியுள்ளான் – யுத்2:16 171/3,4
பை அரவு அல்குலாரும் பலாண்டு இசை பரவ தங்கள்
தையலர் அறுகு தூவி வாழ்த்தினர் தழுவ சார்ந்தான் – யுத்2:19 206/3,4
கட்ட மானிடவர் தங்கள் கை வலி காட்டினாலும் – யுத்3-மிகை:28 6/2
தேவரும் தங்கள் செய்கை மறந்தனர் – யுத்4:37 37/4
தாயரை வணங்கி தங்கள் இறையொடு முனியை தாழ்ந்து – யுத்4:42 6/2
தங்கள் தம் கணவர் பற்றி தம் உடல் தாங்கள் நீத்தார் – யுத்4-மிகை:37 3/4
குருக்களை இகழ்வோர் கொண்ட குல_மகள் ஒழிய தங்கள்
செருக்கினால் கணிகைமாரை சேர்பவர் உயிர் கொல் தீம்பர் – யுத்4-மிகை:41 66/1,2
ஆண்டவன் படவும் தங்கள் ஆர் உயிர் கொண்டு மீண்டோர் – யுத்4-மிகை:41 71/1
கயிற்றிலா கண்டத்தாரை காதலித்து அணைவோர் தங்கள்
வயிற்றிட கருவை தாமே வதைப்பவர் மாற்றார்-தம்மை – யுத்4-மிகை:41 72/1,2
பெண்டிரை சேர்வோர் தங்கள் பிதிர்க்களை இகழும் பேதை – யுத்4-மிகை:41 73/2
கால் முதல் தொழுது தங்கள் கட்டு இரும் பாவம் விட்டார் – யுத்4-மிகை:41 295/3
தாயரை வணங்கி தங்கள் இறையொடு முனியை தாழ்ந்து – யுத்4-மிகை:42 7/2
சிறுமையே நோக்கார் தங்கள் பெருமையே சிந்தை செய்யும் – யுத்4-மிகை:42 73/3

TOP


தங்களில் (1)

பிறந்த அ வயின் சுராசுரர் தங்களில் பிணங்க – பால-மிகை:9 23/2

TOP


தங்களை (3)

தங்களை ஆம் என தாழும் சென்னியர் – ஆரண்:10 9/2
எல்லை இல்லவர் தங்களை நோக்கியே – யுத்1-மிகை:9 9/3
தனுவின் ஆற்றலும் தங்களை தாங்குவர் தாங்கார் – யுத்3-மிகை:31 7/2

TOP


தங்காது (3)

கல் ஒக்கும் நெஞ்சில் தங்காது அப்புறம் கழன்று கல்லா – பால:7 49/3
வெய்ய மார்பு அகத்துள் தங்காது உருவி மேக்கு உயர மீ போய் – கிட்:7 158/2
துண்டப்பட நெடு மேருவை தொளைத்து உள் உறை தங்காது
அண்டத்தையும் பொதுத்து ஏகும் என்று இமையோர்களும் அயிர்த்தார் – யுத்4:37 48/1,2

TOP


தங்கி (5)

தங்கி நீங்கலர் தாம் இனிது ஆடுவார் – பால:16 34/4
தங்கி வைகும் தபோதனர் யாவரும் – அயோ:7 10/2
தங்கி நீ நாவாயோடும் சாருதி விடியல் என்றான் – அயோ:8 15/4
தனி இடம் சார்ந்தனர் தங்கி மாதவர் – ஆரண்:3 10/3
தங்கி வாழ் கலி தானை அங்கு ஆறு_ஐந்து கோடி – கிட்-மிகை:12 4/3

TOP


தங்கிய (9)

வண்டு தங்கிய தொங்கல் மார்பன் மயங்கி விம்மியவாறு எலாம் – அயோ:3 51/2
வாளி தங்கிய வலம் கையவர் வஞ்சனை அடா – ஆரண்:1 20/3
பாகு தங்கிய வென்றியின் இன் சொல் பணிப்பாய் – சுந்-மிகை:5 8/4
வார் தங்கிய கழலான் ஒரு மரன் நின்றது நமனார் – யுத்2:18 155/3
கல் தங்கிய முழு மார்பிடை கவியின் கரம்-அதனால் – யுத்2-மிகை:15 26/1
குசை தங்கிய கோள் என அண்டமொடு எண் – யுத்3-மிகை:20 17/2
தாயினும் தொழ தக்காள்-மேல் தங்கிய காதல் தன்மை – யுத்4:37 210/3
தங்கிய பிணத்தின் குப்பை தடுத்தது சமரபூமி – யுத்4-மிகை:37 3/2
விந்தை தங்கிய தோளினீர் வேந்தனை பூசித்து – யுத்4-மிகை:41 112/3

TOP


தங்கியது (1)

தரத்தொடு தொடுத்த கொடி தங்கியது சங்க – யுத்4:36 11/2

TOP


தங்கிற்று (3)

தன்னையும் துறக்கும் தன்மை காமத்தே தங்கிற்று அன்றே – பால:19 57/4
தலை உற பட்டது அல்லால் உடல்களில் தங்கிற்று உண்டோ – யுத்2:16 18/4
தளை அவிழ் அலங்கல் மார்ப நம்-வயின் தங்கிற்று அன்றால் – யுத்2:19 289/2

TOP


தங்கினார் (1)

தாரணி தாங்கிய கிரியில் தங்கினார் – ஆரண்:14 92/4

TOP


தங்கினான் (1)

தனை உணர்ந்திலன் மெல் அணை தங்கினான் – கிட்:11 24/4

TOP


தங்கு (24)

தங்கு பேர் அருளும் தருமமும் துணையா தம் பகை புலன்கள் ஐந்து அவிக்கும் – பால:3 6/1
தா_இல் பொன் தலத்தின் நல் தவத்தினோர்கள் தங்கு தாள் – பால:3 22/1
தணி மலர் திருமகள் தங்கு மாளிகை – பால:3 50/1
வண்டு அலம்பு அலங்கல் தங்கு பங்கியோடும் வார் சிலை – பால:13 48/2
தங்கு தாமரை உடை தானமே போலுமே – பால:20 7/4
வில் தங்கு புருவம் நெற்றி வெயர் வர பசலை விம்மி – பால:21 13/1
தங்கு மா தவம் புரிதலும் தழல் நிற கடவுள் – பால-மிகை:9 46/2
தங்கு ஒளி முறுவலின் தாமம் நான்றன – அயோ:2 37/3
தங்கு நீரிடை தாழ்ந்து குழைப்பன – அயோ:7 23/2
எயினர் தங்கு இடம் இருடிகள் இருப்பிடம் ஏய்ந்த – அயோ:9 45/1
தங்கு தண் சாந்து அகில் கலவை சார்கில – அயோ:12 37/1
தங்கு திண் கரிய காளிமை தழைந்து தவழ – ஆரண்:1 13/1
மன்றல் தங்கு அலங்கல் மாரன் வாளி போல மல்லிகை – ஆரண்:10 94/3
தங்கு தண் கதிர் சுட தகாது என்றார் சிலர் – ஆரண்:10 131/4
தங்கு சாலம் மூலம் ஆர் தமாலம் ஏலம் மாலை போல் – கிட்:7 1/3
தென் புலம் தங்கு எரி நரகில் சிந்திய – கிட்:14 21/3
இல்லில் தங்கு வயங்கு எரி யாவையும் – சுந்:13 6/1
கொங்கு தங்கு அலங்கல் மார்ப நின்னுடை குரக்கு சேனை – சுந்-மிகை:14 3/2
தங்கு வெம் கனல் ஒத்து தயங்கிய – யுத்2:15 29/1
மல் தங்கு உடல் பெற்று ஆர் உயிர் வந்தால் என உய்ந்தான் – யுத்2-மிகை:15 26/4
மன்றல் தங்கு மாலை மார்ப வன் துயில் எழுப்பலம் – யுத்2-மிகை:16 8/2
பசை தங்கு களத்து ஒரு பாய் பரியே – யுத்3-மிகை:20 17/4
தங்கு பொன் வயிற்று அன்னை-தன் தன்மையை நிகழ்த்தும் – யுத்4-மிகை:41 155/4
தங்கு பெரும் சேனைக்கும் தனித்தனியே பொன் கலந்தால் – யுத்4-மிகை:41 193/3

TOP


தங்குதி (1)

தங்குதி உந்தையோடு என்று தாமரை – கிட்:11 137/2

TOP


தங்கும் (4)

கொள்ளை வாள் கண்ணினார்-தம் குங்கும குழம்பு தங்கும்
தெள்ளிய பளிக்கு பாறை தெளி சுனை மணியில் செய்த – பால:16 10/2,3
தங்கும் தருமத்து உரு ஆகி தரணி மீது – பால-மிகை:3 2/3
பொருள் தரும் வீரர் போத பொங்கு ஒளி விசும்பில் தங்கும்
தெருள் தரு புலவர் வாழ்த்தி சிந்தினர் தெய்வ பொன் பூ – சுந்-மிகை:14 47/3,4
வில் தங்கும் இலக்குவன் வெம் கணையால் – யுத்3-மிகை:20 18/3

TOP


தங்குமே-கொலோ (1)

சந்திரமௌலி-பால் தங்குமே-கொலோ
அந்தரம் இது என அழல்கின்றார் சிலர் – ஆரண்:10 28/3,4

TOP


தங்குமோ (2)

கொன்று நீக்குதல் குற்றத்தில் தங்குமோ
சென்று மற்று அவன் சிந்தையை தேர்குவாய் – கிட்:11 3/3,4
குலம் கெழு காவல குரங்கின் தங்குமோ
உலங்கும் நம் மேல் வரின் ஒழிக்கல்-பாலதோ – யுத்1:2 20/3,4

TOP


தங்குவ (1)

தழை பட பேர் இலை புரையில் தங்குவ
விழைபடு பெடையொடும் மெள்ள நள்ளிகள் – கிட்:10 120/2,3

TOP


தங்குவது (1)

தேரில் திரி செம் கதிர் தங்குவது ஒர் – ஆரண்:2 9/1

TOP


தங்குவான் (1)

தன்னுள்ளே நின்று தான் அவற்றுள் தங்குவான்
பின்_இலன் முன்_இலன் ஒருவன் பேர்கிலன் – யுத்1:3 59/2,3

TOP


தங்குறின் (1)

தெருளும் நீ இனி சில் பகல் தங்குறின்
மருளும் மன்னவற்கு யான் சொலும் வாசகம் – சுந்:5 28/2,3

TOP


தங்கை (14)

சேவலோன் துணைவன் ஆன செங்கையோன் தங்கை திக்கின் – ஆரண்:6 32/2
வெவ் உரு அமைந்தோன் தங்கை என்றது மெய்ம்மை ஆயின் – ஆரண்:6 33/3
அமைதியின் உலகம் மூன்றும் ஆள்பவன் தங்கை ஆயின் – ஆரண்:6 35/2
இராவணன் தங்கை என்றது ஏழைமை பாலது என்னா – ஆரண்:6 45/2
தாக்க அரும் புயத்து உம் குல தலைமகன் தங்கை
மூக்கொடு அன்றி நும் முதுகொடும் போம் பழி முயன்றீர் – ஆரண்:8 6/3,4
தங்கை தன் கை வயிறு தகர்த்தனள் – ஆரண்:9 29/2
மூன்று உலகு உடையவன் தங்கை மூக்கு இலள் – ஆரண்:10 26/3
என்னையே இராவணன் தங்கை என்ற பின் – ஆரண்:10 30/1
தங்கை நிலை இங்கு இது-கொல் என்று தளர்கின்றார் – ஆரண்:10 43/2
மருந்து அனைய தங்கை மணி நாசி வடி வாளால் – ஆரண்:10 58/1
கரனையும் மறந்தான் தங்கை மூக்கினை கடிந்து நின்றான் – ஆரண்:10 83/1
தங்கை என்றலும் முதிர்ந்த சலத்தால் – யுத்1:11 21/2
இருந்துழி வந்த தங்கை மூக்கும் வெம் முலையும் எம்பி – யுத்1:14 32/3
தங்கை அழுதாள் இரங்காத அரக்கிமாரும் தளர்ந்து அழுதார் – யுத்3:23 5/4

TOP


தங்கைமீரே (1)

அன்னைமீர் ஐயன்மீர் என் ஆர் உயிர் தங்கைமீரே
என்னை ஈன்று எடுத்த எந்தைக்கு எய்தியது யாதும் ஒன்று – யுத்2:17 44/1,2

TOP


தங்கையாள் (1)

தேவர்க்கும் வலியான் தன் திரு தங்கையாள் இவள் ஈண்டு – ஆரண்:6 119/3

TOP


தங்கையும் (1)

தங்கையும் அ வழி தலையில் தாங்கிய – ஆரண்:10 24/1

TOP


தச்சரும் (2)

தறையில் கீறிடின் தச்சரும் காய்வரோ – பால:0 9/2
மயன் முதல் தெய்வ தச்சரும் தம்தம் மன தொழில் நாணினர் மறந்தார் – பால:3 4/3

TOP


தச்சற்கும் (1)

அரியன தச்சற்கும் உதவி ஆணையால் – யுத்1:2 4/4

TOP


தச்சன் (14)

நீத்தம் அதனில் முளைத்து எழுந்த நெடு வெண் திங்கள் எனும் தச்சன்
மீ தன் கரங்கள் அவை பரப்பி மிகு வெண் நிலவு ஆம் வெண் சுதையால் – பால:10 74/1,2
உலைவு இலா வகை இழைத்த தருமம் என நினைந்த எலாம் உதவும் தச்சன்
புலன் எலாம் தெரிப்பது ஒரு புனை மணிமண்டபம்-அதனில் பொலிய மன்னோ – ஆரண்:10 2/3,4
வந்தான் நெடு வான் உறை தச்சன் மனத்து உணர்ந்தான் – ஆரண்:10 156/1
இருக்கும் அரி தவிசு எவைக்கும் நாயகம் ஈது என குறித்து அங்கு இமையோர் தச்சன்
அருக்கர் வெயில் பறித்து அமைத்த அரிமுகத்தின் மணி பீடத்து அமர்ந்தான்-மன்னோ – ஆரண்-மிகை:10 1/3,4
தெய்வ தச்சன் மெய் திரு நெடும் காதலன் சேர்ந்தான் – கிட்:12 21/4
திணியும் நல் நெடும் திருநகர் தெய்வ மா தச்சன்
துணிவின் வந்தனன் தொட்டு அழகு இழைத்த அ தொழில்கள் – சுந்:2 8/3,4
சொன்ன வானவர் தச்சன் ஆம் இ நகர் துதிப்பான் – சுந்:2 26/4
தெள்ளிய கடவுள் தச்சன் கை முயன்று அரிதின் செய்த – சுந்:12 132/2
வந்தனன் வானர தச்சன் மன்ன நின் – யுத்1:8 2/1
தேவர்-தம் தச்சன் நீல காசினால் திருந்த செய்தது – யுத்1:10 21/2
கேட்டலும் நளன் என்று ஓதும் கேடு இலா தச்சன் கேள்வி – யுத்1-மிகை:9 3/1
விரி கடல் தட்டான் கொல்லன் வெம் சின தச்சன் வெய்யோன் – யுத்3:21 32/4
மல்லினால் இயன்ற தோளான் வளியினால் வான தச்சன்
கொல்லினால் இயன்றது ஆங்கு ஓர் கொடு முனை தண்டு கொண்டான் – யுத்3:22 131/2,3
மேக்கு உயர் தச்சன் மைந்தன் நளன் இவன் விலங்கலால் அன்று – யுத்4-மிகை:41 57/2

TOP


தச்சன (1)

தச்சன பகழி மாரி எண்ணல் ஆம் தகவும் தத்தி – யுத்3-மிகை:28 9/2

TOP


தச்சனே (1)

தேவரும் மருள்கொள தெய்வ தச்சனே – யுத்1:2 1/4

TOP


தச்சனை (2)

தெய்வ தச்சனை புகழ்துமோ செம் கண் வாள் அரக்கன் – சுந்:2 17/1
தேவ_தச்சனை அழைத்து நீள் திரை கடல் கிடந்த – யுத்4-மிகை:41 111/2

TOP


தச்சு (1)

தச்சு நின்றன கண்டனர் அ வழி தவிர்ந்தார் – ஆரண்:7 139/4

TOP


தச (1)

வென்றி தரு வேல் தச முக பதகன் ஆதி – ஆரண்-மிகை:3 7/3

TOP


தசக்கிரீபன் (1)

முந்த ஓர் தசக்கிரீபன் ஆக்கையை மொய்ம்பால் வீக்கும் – யுத்1-மிகை:14 5/1

TOP


தசக்கிரீவன் (1)

தீங்கு உறும் தசக்கிரீவன் சிந்தையில் தெளியுமாறே – யுத்1-மிகை:9 7/3

TOP


தசநவ (1)

தசநவ பெயர் சரள சண்பகத்து – கிட்:15 16/1

TOP


தசமுக (2)

உண்ணும் செய்கை அ தசமுக கூற்றம் தன் உயிர்-மேல் – யுத்1:5 57/2
தலைகள் பத்தொடும் தழுவிய தசமுக தலைவன் – யுத்2:15 211/1

TOP


தசமுகத்தான் (1)

தட்ட உயரத்தினில் உறும் தசமுகத்தான்
ஒட்ட உடனே அவனும் வந்து இவனை உற்றான் – யுத்1:12 15/2,3

TOP


தசமுகத்து (4)

புரந்திடும் தசமுகத்து ஒருவன் பொன்றிலா – ஆரண்-மிகை:3 1/2
தான் இடைவிடாது தசமுகத்து அரக்கன் பதத்து இடை தாழ்ந்து தாழ்ந்து எழல் போல் – ஆரண்-மிகை:10 4/3
தான் திகழ் தசமுகத்து அவுணன் சாலவும் – யுத்1-மிகை:1 1/2
தகும் அரும் தவங்கள் ஈட்டி தசமுகத்து அரக்கன் பெற்ற – யுத்4-மிகை:41 143/1

TOP


தசமுகன் (13)

தவன் உறு தசமுகன் தனக்கு மாதுலர் – பால-மிகை:7 18/2
மா வலி தசமுகன் வலத்துக்கு யார் வலார் – ஆரண்-மிகை:3 2/4
தரு மணி இமைக்கும் தோளாய் தசமுகன் முடியில் தைத்த – யுத்1:12 46/3
தன் தனி புதல்வன் வென்றி தசமுகன் முடியில் தைத்த – யுத்1:12 49/1
வலம் பெறு தசமுகன் தவத்தின் மாட்சி கண்டு – யுத்1-மிகை:5 3/1
தன்மைக்கு தலையாய தசமுகன்
தொன்மை பேர் அகழ் வானரம் தூர்த்ததால் – யுத்2:15 12/1,2
திடல் துடைத்தன தசமுகன் சரம் அவை திசை சூழ் – யுத்2:15 195/2
வந்தது தசமுகன் விடுத்த மா படை – யுத்2:16 307/4
சுற்றினர் இன்றி தோன்றும் தசமுகன் தோன்றல் துள்ளி – யுத்2:19 100/2
தாம் வர துரந்து முந்தி தசமுகன் தனயன் ஆர்த்தான் – யுத்2:19 111/2
தரை பட சரத்தின் மாரி தசமுகன்_சிறுவன் சீறா – யுத்2-மிகை:18 23/2
தசமுகன்_சிறுவன் பின்னும் தடம் சிலை குழைய வாங்கி – யுத்2-மிகை:18 25/2
சங்கம் ஊதிய தசமுகன் தனி மகன் தரித்த – யுத்3:22 76/1

TOP


தசமுகன்-தன் (1)

தழுவியது என தசமுகன்-தன் ஆணையால் – யுத்2-மிகை:16 18/3

TOP


தசமுகன்_சிறுவன் (2)

தரை பட சரத்தின் மாரி தசமுகன்_சிறுவன் சீறா – யுத்2-மிகை:18 23/2
தசமுகன்_சிறுவன் பின்னும் தடம் சிலை குழைய வாங்கி – யுத்2-மிகை:18 25/2

TOP


தசமுகனுக்கு (1)

சிந்தி ஓடிய அரக்கரில் சிலர் தசமுகனுக்கு
இந்த அற்புதம் உரைத்தும் என்று ஓடினர் இப்பால் – யுத்2-மிகை:16 39/3,4

TOP


தசரத (2)

தசரத ராமன் தேவர் தவத்தினால் தாய் சொல் தாங்கி – கிட்-மிகை:16 7/1
இம்பரில் பணி செய தசரத பெயரினான் இசை வளர்த்தான் – யுத்1:2 82/4

TOP


தசரதராமன் (1)

தழைத்து வண்டு இமிரும் தண் தார் தசரதராமன் என்பான் – பால:9 23/3

TOP


தசரதன் (4)

தசரதன் மதலையாய் வருதும் தாரணி – பால:5 19/4
திறல் உண்ட வடிவேலான் தசரதன் என்று உயர் கீர்த்தி செங்கோல் வேந்தன் – பால:5 62/3
திறையோடும் அரசு இறைஞ்சும் செறி கழல் கால் தசரதன் ஆம் – பால:12 26/1
வாழிய கணை ஒன்று ஏவும் தசரதன்_மதலை வாழி – யுத்4-மிகை:42 74/4

TOP


தசரதன்_மதலை (1)

வாழிய கணை ஒன்று ஏவும் தசரதன்_மதலை வாழி – யுத்4-மிகை:42 74/4

TOP


தசரதனும் (1)

தன் அனைய நிறை குணத்து தசரதனும் வரன்முறையால் – பால:12 21/3

TOP


தசும்பின் (2)

தசும்பின் பொங்கிய திரள் புயத்து அரக்கர்-தம் தானை – யுத்3:31 21/1
தசும்பின் நின்று இடை திரிந்திட மதி தகை அமிழ்தின் – யுத்4:35 28/3

TOP


தசும்பினில் (1)

தசும்பினில் வாசம் ஊட்டி சார்த்திய தண்ணீர் என்ன – யுத்1:8 17/3

TOP


தசும்பு (7)

சூழ் சுடர் சிரத்து நல் மணி தசும்பு தோன்றலால் – பால:3 25/3
தசும்பு வேய்ந்தவர் ஒத்தவர் தமக்கு விண் தருவான் – அயோ:10 36/2
தசும்பு உடை கனக நாஞ்சில் கடி மதில் தணித்து நோக்கா – சுந்:1 77/1
தசும்பு இடை விரிந்தன என்னும் தாரைய – யுத்1:6 41/1
உண்ணாதன கூர் நறவு உண்ட தசும்பு
எண்ணாயிரம் ஆயினும் ஈகுவெனால் – யுத்2:18 39/3,4
தசும்பு உடை கொடும் தேர்-தன்னை தட கையால் எடுத்து வீச – யுத்2:18 232/2
தசும்பு நுண் நெடும் கோளொடு காலமும் சார – யுத்3:22 162/4

TOP


தசும்பு-போல் (1)

தசும்பு-போல் உடைந்து ஒழியும் என்று அனைவரும் தளர – யுத்4:37 107/3

TOP


தசும்புறு (1)

தசும்புறு சயந்தனம் அரக்கர் தாள் தர – ஆரண்:7 52/2

TOP


தசும்பூடு (1)

மிகுத்த நீல வான் மேகம் சூழ் விசும்பிடை தசும்பூடு
உகுத்த செக்கரின் பிறை குலம் முளைத்தன ஒக்க – யுத்4:35 13/3,4

TOP


தசும்பொடு (1)

நறை உடை தசும்பொடு நறிதின் வெந்த ஊன் – யுத்2:16 101/1

TOP


தசை (9)

துடித்தன மணி குடர் துடித்தன தசை தோள் – ஆரண்:9 4/3
கொழும் குறை தசை என ஈர்ந்து கொண்டு அது – கிட்:10 12/3
போய் தாழ் செறி தசை அரி சிந்தினபடி பொங்க பொரும் உயிர் போகா-முன் – சுந்:10 38/2
குடன் நிரைத்தவை ஊட்டி தசை கொளீஇ – யுத்2:16 68/2
உழக்கினான் தசை தோல் எலும்பு எனும் இவை குருதியொடு ஒன்றாக – யுத்2:16 340/4
ஓடினர் அரக்கர் தண்ணீர் உண் தசை உலர்ந்த நாவர் – யுத்2:19 164/1
வெம்பு வெம் தசை முறையின் இட்டு எண்ணெயால் வேட்டான் – யுத்3:22 160/4
தசை உறு கணை-கொடு தரை உற விடலும் – யுத்4:37 86/4
மருந்தினும் இனிய மன்னுயிரின் வான் தசை
அருந்தினையே நறவு அமைய உண்டியே – யுத்4:40 51/1,2

TOP


தசைந்த (1)

தசைந்த தோல் மயிர் எலும்பு இவை-தமை தெரியாமல் – யுத்4-மிகை:41 26/3

TOP


தசையும் (2)

தழைத்த வான் சிறையன தசையும் கவ்வின – அயோ:14 36/1
மூளையும் தசையும் என்பும் குருதியும் நிணமும் மூரி – யுத்2:16 169/1

TOP


தசையொடு (1)

பிறங்கிய தசையொடு நறவும் பெற்றனை – யுத்2:16 86/2

TOP


தஞ்ச (1)

தஞ்ச நல் துணைவன் ஆன தவறு_இலா புகழான்-தன்னை – யுத்1:4 141/3

TOP


தஞ்சம் (13)

தஞ்சம் இல்லை நின் சரணமே சரண் என செப்ப – பால-மிகை:9 18/3
தஞ்சம் ஆக நீ தாங்கு என்ற வாசகம் – அயோ:4 9/2
தானே தானே தஞ்சம் இலாதான் தகைவு இல்லான் – அயோ:6 16/1
தஞ்சம் இ உலகம் நீ தாங்குவாய் என – அயோ:12 12/1
வேற்றார்கள் திறத்து இவன் தஞ்சம் என் வீர என்றான் – கிட்:7 42/4
தஞ்சம் என்றாரை நீக்கும் தன்மையும் களிப்பும் தாக்கும் – கிட்:11 94/2
தஞ்சம் ஒருவர்க்கு ஒருவர் என்றல் தகும் அன்றோ – சுந்:6 3/4
அருள்_இல் வஞ்சரை தஞ்சம் என்று அடைந்தவர் அனைய – சுந்:13 31/4
தஞ்சம் மற்று இலை தான் ஒரு தனி இருந்து அயர்வாள் – சுந்-மிகை:3 2/4
தஞ்சம் என்றோர்களை தாங்கும் தன்மை போல் – யுத்1:8 9/4
தாம் பிழை செய்தாரேனும் தஞ்சம் என்று அடைந்தோர்-தம்மை – யுத்1:9 27/3
தஞ்சம் என்று அணைந்த வீரர் தனிமையின் சாதல் நன்றே – யுத்3:31 47/4
தஞ்சம் நான் உனை தேற்ற தரிக்கிலா – யுத்4:37 178/1

TOP


தஞ்சமும் (2)

எந்தை-தன் சரண் அன்றி ஒர் தஞ்சமும் இன்றால் – சுந்-மிகை:5 5/3
தஞ்சமும் தருமமும் தகவுமே அவர் – யுத்2:16 80/1

TOP


தஞ்சமே (1)

தஞ்சமே உனக்கு உறு பொருள் உணர்த்துகை தவிரேன் – அயோ:2 75/3

TOP


தஞ்சமோ (1)

தஞ்சமோ மறை முதல் தலைவ ஈது என்றான் – யுத்4-மிகை:40 13/4

TOP


தஞ்சு (10)

தஞ்சு என மாதரை உள்ளலார்கள் தக்கோர் – அயோ:3 21/4
தஞ்சு என ஒதுங்கினர் தனது பார் உளோர் – அயோ:11 106/1
தஞ்சு என தன் மயம் ஆக்கும் தன்மை போல் – ஆரண்:7 124/2
தஞ்சு உற விடுவது ஓர் தயாவு தாங்கலால் – ஆரண்:10 126/2
தஞ்சு என உணர்ந்திலை உணரும் தன்மையோய் – யுத்1:2 16/4
தஞ்சு என மனிதர்-பால் வைத்த சார்பினை – யுத்1:4 7/2
தஞ்சு என நம்-வயின் சார்ந்துளான் அலன் – யுத்1:4 68/2
தஞ்சு என முன்னம் தானே தாதை-பால் கொடுத்து சாதல் – யுத்1:4 112/2
தஞ்சு என கருதினானோ தாழ் சடை கடவுள் உண்ட – யுத்1:4 123/3
தஞ்சு என ஆர் உளர் ஆண்மை தகைந்தார் – யுத்3:20 8/4

TOP


தட்ட (2)

தட்ட உயரத்தினில் உறும் தசமுகத்தான் – யுத்1:12 15/2
சங்கு எறி தரங்க வேலை தட்ட இ சேது என்னும் – யுத்4:41 22/3

TOP


தட்டது (1)

உற்றது வயிரத்தின் உற்ற தட்டது
சுற்று உறு நவ மணி சுடரும் தோற்றத்தது – பால:23 70/2,3

TOP


தட்டம் (1)

பால் நிற தட்டம் வட்ட கண்ணடி பலவும் இன்ன – கிட்:13 39/2

TOP


தட்டல் (1)

வெற்றி வானரர்கள் பொங்கி வெற்பினால் வேலை தட்டல்
முற்றுற நன்கு இயற்றி மொய் ஒளி இலங்கை புக்கு – யுத்4-மிகை:41 242/2,3

TOP


தட்டவன் (1)

வேலை தட்டவன் ஆயிரம் பகழியால் வீழ்ந்தான் – யுத்3:22 173/1

TOP


தட்டவா (1)

தட்டவா கண்டும் தா_அற்ற தெவ்வரை – யுத்1:9 47/2

TOP


தட்டால் (1)

சான்றோர் மாதை தக்க அரக்கன் சிறை தட்டால்
ஆன்றோர் சொல்லும் நல் அறம் அன்னான் வயமானால் – யுத்3:22 211/1,2

TOP


தட்டான் (1)

விரி கடல் தட்டான் கொல்லன் வெம் சின தச்சன் வெய்யோன் – யுத்3:21 32/4

TOP


தட்டி (1)

தோள் உற தட்டி கல்லை துகள்பட துகைக்கின்றாரும் – சுந்:7 14/2

TOP


தட்டிடை (2)

ஆடக தட்டிடை அலகை அற்று உகு – அயோ-மிகை:14 4/2
படர் நெடும் தட தட்டிடை திசை-தொறும் பாகர் – யுத்2:16 224/1

TOP


தட்டிய (1)

தட்டிய தோளர் மேகம் தடவிய கையர் வானை – சுந்:7 6/2

TOP


தட்டில் (2)

தண்டலை வாழை அன்ன குறங்கிடை அல்குல் தட்டில்
கொண்ட பூம் துகிலும் கோவை கலைகளும் சோர கூர்ம் கள் – சுந்:2 186/1,2
மீண்டனவும் மேலனவும் விட்டு விரி தட்டில்
பூண்டு உளது தாரகை மணி பொரு இல் கோவை – யுத்4:36 9/2,3

TOP


தட்டின்-நின்றும் (1)

அழிந்த தேர் தட்டின்-நின்றும் ஆங்கு உள படைகள் அள்ளி – யுத்3:28 39/1

TOP


தட்டினார் (2)

தட்டினார் பட தட்டினான் மலை என தகுவான் – சுந்:7 37/4
தட்டினார் தழுவினார் மேல் தாவினார் தரையினோடும் – யுத்3:22 133/1

TOP


தட்டினான் (1)

தட்டினார் பட தட்டினான் மலை என தகுவான் – சுந்:7 37/4

TOP


தட்டினிடை (1)

இ புவனம் முற்றும் ஒரு தட்டினிடை இட்டால் – ஆரண்:3 56/1

TOP


தட்டினில் (1)

ஆயிடை கனலின் நின்று அம் பொன் தட்டினில்
தூய நல் சுதை நிகர் பிண்டம் ஒன்று சூழ் – பால:5 84/1,2

TOP


தட்டும் (2)

கொடிஞ்சொடு தட்டும் அச்சும் ஆழியும் கோத்த மொட்டும் – அயோ:13 52/1
தாமரை கையால் தாளை தைவரும் குறங்கை தட்டும்
தூ மலர் கண்ணை நோக்கும் மார்பிடை துடிப்பு உண்டு என்னா – யுத்2:19 223/1,2

TOP


தட்டுமுட்டு (1)

தட்டுமுட்டு ஆடின தலையொடு தலைகள் – சுந்:8 40/4

TOP


தட்டுவிக்கும் (1)

பின்னை வா தருவென் என்று பேசி தட்டுவிக்கும் பேதை – யுத்4-மிகை:41 70/1

TOP


தட்டுறு (1)

தட்டுறு குறங்கு போல தடம் துயில் கொள்வதானான் – யுத்2:16 48/4

TOP


தட்டொடும் (1)

உருவி ஓடின கேடக தட்டொடும் உடலம் – ஆரண்:8 10/4

TOP


தட (183)

ததை மணி சிந்த உந்தி தறி இற தட கை சாய்த்து – பால:1 16/3
தண்டொடும் பொலிதரு தட கையான்-தனை – பால:5 70/4
புயல் பொழி தட கையால் தொழுது பொங்கு நீர் – பால:5 72/2
ஏழையர் அனைவரும் இவர் தட முலை தோய் – பால:5 128/1
தாறு மாய் தறுகண் குன்றம் தட மத அருவி தாழ்ப்ப – பால:10 6/1
வரி சிலை தட கையா மார்பின் நூலினன் – பால:10 58/3
கொல் ஆழி நீத்து அங்கு ஓர் குனி வயிர சிலை தட கை கொண்ட கொண்டல் – பால:11 17/1
தட நிமிர் வட_வரை-தானும் நாண் உற – பால:13 4/2
புயல் பொழி தட கையான் புதல்வன் பூம் கணை – பால:13 58/3
கேட்க தட கையாலே கிளர் ஒளி வாளும் பற்றி – பால:14 52/1
சூடக தளிர் கை மற்றை சுடர் மணி தட கை பற்றி – பால:14 52/2
தாள் உயர் தட கிரி இழிந்து தரை சேரும் – பால:15 17/1
மேவலாம் தகைமைத்து அல்லால் வேழ வில் தட கை வீரற்கு – பால:18 15/1
மால் உள சிந்தையான் ஓர் மழை உள தட கையாற்கு – பால:19 60/3
தாள் கண்டார் தாளே கண்டார் தட கை கண்டாரும் அஃதே – பால:21 19/2
பொன் தட முடி புது வெயில் பொழிதர போய் – பால:22 42/3
தட முலை பெரியாரும் தனி இடை சிறியாரும் – பால:23 37/3
காவல் செய் தட கையின் நடுவண் காந்துவ – பால:23 56/2
காண் தகு தட கையில் கடகம் மின்னவே – பால:23 57/4
தாமரை அன்ன தட கையின் ஈந்தான் – பால:23 86/4
தையல் தளிர் கை தட கை பிடித்தான் – பால:23 89/4
தாள்களும் கழுநீர் நாறும் தட கையும் அதுவே நாறும் – பால-மிகை:2 1/2
விறல் கொள் ஆயிரம் தட கைகள் பரப்பி மீ வலிப்ப – பால-மிகை:9 22/2
நூல் தட மார்பனும் நொய்தின் எய்த போய் – அயோ:2 32/2
பொன் தட மகுடம் சூட போகுதி விரைவின் என்றான் – அயோ:3 85/4
சுந்தர தட கை தானை மடக்கு உற துவண்டு நின்றான் – அயோ:3 108/3
பொன் ஒத்த மேனி புயல் ஒத்த தட கை யானை – அயோ:4 122/2
தட கையால் எடுத்து அவன் தழுவி கண்ண நீர் – அயோ:5 26/1
கண் அகன் தட மார்பு எனும் கல்லினன் – அயோ:8 6/3
சாந்து அணி புளினத்தின் தட முலை உயர் கங்கை – அயோ:8 34/1
பிளிறு மேகத்தை பிடி என பெரும் பனை தட கை – அயோ:9 47/3
தொளை கொள் தாழ் தட கை நெடும் துருத்தியில் தூக்கி – அயோ:10 29/2
தலையின் ஏந்தினன் தாழ் தட கைகளே – அயோ:11 2/4
பொன் திணிந்த பொரு_இல் தட கையால் – அயோ:11 4/2
காண் தகு தட கையின் கமல சீறடி – அயோ:11 87/3
தாள் தொடு தட கை அ தருமமே அனான் – அயோ:11 92/4
துணி குறு வயிர வாள் தட கை தூக்கி போய் – அயோ:11 112/2
வார் சிலை தட கை வள்ளல் வைகிய பள்ளி கண்டான் – அயோ:13 39/2
வன் தட கை தம்பியரும் வந்து அடைந்த மன்னவரும் – அயோ:14 65/3
தன் நெடும் தட கையால் இராமன் தாங்கினான் – அயோ:14 83/2
தான் அவன் துணை மலர் தட கை பற்றினான் – அயோ:14 130/4
கேடக தட கைகள் கவ்வி கீதத்தின் – அயோ-மிகை:14 4/3
ஒன்றின் ஒன்று இடை அடுக்கின தட கை உதவ – ஆரண்:1 10/2
சன்னவீரம் இடை மின்னு தட மார்பினொடுமே – ஆரண்:1 11/4
தாழி தரை ஆக தண் தயிர் நீர் ஆக தட வரையே மத்து ஆக தாமரை கை நோவ – ஆரண்:2 29/3
தழுவினர் எடுத்தனர் தட கையால் முகம் – ஆரண்:4 20/1
வில் இயல் தட கை வீரன் வீங்கு நீர் ஆற்றின் பாங்கர் – ஆரண்:5 6/1
கன்னி எழில் கொண்டது கலை தட மணி தேர் – ஆரண்:6 25/3
தாடகை கொடியாள் தட மார்பிடை – ஆரண்:6 66/1
கல் ஈரும் படை தட கை அடல் கர தூடணர் முதலா – ஆரண்:6 105/1
பூத்தது அன்ன பொரு_இல் தட கையால் – ஆரண்:7 17/3
எழுவின் நீள் தட கை எழு_நான்கையும் – ஆரண்:7 19/3
தறியின் நீங்கிய தாழ் தட கை துணை – ஆரண்:7 27/1
தலை மிதந்தன நெடும் தடி மிதந்தன தட கை_மலை – ஆரண்:7 83/2
கேடக தட கைய கிரியின் தோற்றத்த – ஆரண்:7 118/1
பருதி வாளினர் கேடக தட கையர் பரந்த – ஆரண்:7 135/3
கொம்பு காட்டுதிரோ தட மார்பிடை – ஆரண்:8 5/3
அண்டர் நாதன் தட கையில் அ துணை – ஆரண்:9 17/2
சந்து ஆர் தடம் தோளோடும் தாழ் தட கைகளோடும் – ஆரண்:10 149/2
கரும் தட மலை அன்னானை எதிர்கொண்டு கடன்கள் யாவும் – ஆரண்:11 1/3
தானையும் வேண்டுமோ என் தட கை வாள் தக்கது அன்றோ – ஆரண்:11 37/2
வாள் உடை தட கையன் வாரி வைத்த வெம் – ஆரண்:12 45/3
எழுந்தான் தட மார்பினில் ஏழினொடு ஏழு வாளி – ஆரண்:13 25/1
செறித்தான் தட மார்பில் செறித்தலும் தேவர் அஞ்சி – ஆரண்:13 28/2
தாளால் இறுத்தான் தழல் வண்ணன் தட கை வில்லை – ஆரண்:13 30/3
தந்தனன் தாதை தன்னை தட கையான் எடுத்து சார்வான் – ஆரண்:13 134/4
பொன்னின் மணி தட மார்பு புணர்ந்து என் – ஆரண்:14 52/3
மங்கைமார் தட முலை என பொலிவன வாளம் – கிட்:1 20/4
தயரதன் கனக மாட தட மதில் அயோத்தி வேந்தன் – கிட்:2 27/4
புனை மலர் தட கை நீட்டி போந்து இனிது இருத்தி என்றான் – கிட்:3 20/4
முரண் உடை தட கை ஓச்சி முன்னவன் பின் வந்தேனை – கிட்:3 25/1
சங்கு சக்கர குறி உள தட கையில் தாளில் – கிட்:3 76/1
தளிரியல் பாகத்தான் தட கை ஆழியான் – கிட்:6 17/2
இனைய வில் தட கை வீரர் ஏகுகின்ற குன்றமே – கிட்:7 6/4
சந்த வல் நெடும் தட கைகள் தாக்கலின் தகர்வ – கிட்:7 54/4
பறித்த வாளியை பரு வலி தட கையால் பற்றி – கிட்:7 76/1
வன் துணை தட கை நீட்டி வாங்கினன் தழுவி மைந்த – கிட்:7 136/2
தன் துணை தட கை ஆர தனையனை தழுவி சால – கிட்:7 155/2
குரை மலர் தட கையால் கடைந்து கொண்டனன் – கிட்:10 96/4
தாள் உறுத்தி தட வரை தந்தன – கிட்:11 32/3
தான் உற பற்றி முற்றும் தைவந்து தட கை வீர – கிட்:11 78/2
நீண்ட பொன் தட கையால் நெடிது புல்லினான் – கிட்:11 126/2
புயல் பொரு தட கை நீ புரக்கும் பல் உயிர் – கிட்:11 127/3
தாய் உருத்து உடனே வர தட நெடு வரையை – கிட்:12 12/3
தாழும் காலத்தும் தாழ்வு இலா தட வரை குலங்கள் – கிட்:12 18/2
நன் கையாள் தட கைக்கு ஆமோ நலத்தின்-மேல் நலம் உண்டாமோ – கிட்:13 45/4
கால் விசை தட கை நீட்டி கட்புலம் கதுவா வண்ணம் – சுந்:1 16/3
தட கை நால்_ஐந்து பத்து தலைகளும் உடையான்-தானே – சுந்:1 28/1
தருவன தட கை தள்ளா நிமிர்ச்சிய தம்முள் ஒப்ப – சுந்:1 38/2
கொள் வார் தட கையன் விசும்பின் மிசை கொண்டான் – சுந்:1 71/2
சுழலும் நல் நெடும் தட மணி சுவர்-தொறும் துவன்றும் – சுந்:2 6/3
ஏதி ஏந்திய தட கையர் பிறை எயிறு இலங்க – சுந்:2 137/1
விண்டுவின் தட மார்பினின் மணி ஒத்தது இது என வியப்புற்றான் – சுந்:2 194/4
தாடகைக்கு இரட்டி எறுழ் வலி தழைத்த தகைமையர் தட வரை பொறுக்கும் – சுந்:3 91/3
குடக தட கை சுடு சினத்து அடு போர் அரக்கியர் தலை-தொறும் சுமப்ப – சுந்:3 91/4
ஆயிரம் தட கையால் நின் ஐ_நான்கு கரமும் பற்றி – சுந்:3 131/1
தாள் தொடு தட கை வேறு உவமை சாலுமே – சுந்:4 47/4
இழை தட மார்பத்து அண்ணல் எய்ய போய் வையம் சேர்வான் – சுந்:4 74/3
தன் தட கைகள் நீட்டி பற்றினன் தாதை ஒப்பான் – சுந்:6 49/4
வள் உகிர் தட கை-தன்னால் மண்-நின்றும் வாங்கி அண்ணல் – சுந்:6 53/4
தாள்கள் இற்றன இற்றன படை உடை தட கை – சுந்:7 31/4
தாள்களால் பலர் தட கைகளால் பலர் தாக்கும் – சுந்:7 34/1
பிறக்க நின்று எறி படைகளை தட கையால் பிசையும் – சுந்:7 38/4
தட கை யானைகள் மறிந்தன கோபுரம் தகர்ந்த – சுந்:7 41/3
எற்றி மாருதி தட கைகளால் விசைத்து எறிய – சுந்:7 42/4
தாளொடும் தலை உக தட நெடும் கிரி போல் – சுந்:8 31/3
அடித்து ஒரு தட கையின் நிலத்திடை அரைத்தான் – சுந்:8 37/2
பிடித்து ஒரு தட கையின் உயிர் உக பிழிந்தான் – சுந்:8 37/4
மலைகளை நகும் தட மார்பர் மால் கடல் – சுந்:9 22/1
மீ உற தட கையால் வீரன் வீசு-தோறு – சுந்:9 38/2
தாரொடும் உருளொடும் தட கையால் தனி – சுந்:9 39/1
வீரன் வன் தட கையால் எடுத்து வீசிய – சுந்:9 42/1
நீண்ட வீரனும் நெடும் தட கைகளை நீட்டி – சுந்:11 42/1
கோவில் நான்முகன் படைக்கலம் தட கையில் கொண்டான் – சுந்:11 54/4
தழுவினன் இரண்டு_நூறு_ஆயிரம் புய தட கை தாம்போடு – சுந்:12 128/3
மொய் தட செவி நிறுத்தி வால் முதுகினில் முறுக்கி – சுந்:13 30/3
குன்றம் ஒத்து உயர் தட நெடு மா நிலை கோயில் – சுந்:13 36/2
தாள்களில் மார்பில் தோளில் தலையினில் தட கை-தம்மில் – சுந்:14 6/1
பொன் பொழி தட கை அ பொரு_இல் வீரனும் – சுந்:14 21/3
எண்தலம் தொடற்கு அரியன தட வரை இரண்டும் – யுத்1:3 12/2
தான் அமைந்து இரு தட கையும் தலை மிசை தாங்கி – யுத்1:3 23/2
தலையில் கொண்ட தட கையினான் தன் – யுத்1:3 102/1
தாழ் இருள் பிழம்பின் தேய்க்கும் சிலவரை தட கை தாக்கி – யுத்1:3 140/4
தாள் இணை இரண்டும் பற்றி சுழற்றினன் தட கை ஒன்றால் – யுத்1:3 150/4
தட மலர் கண்ணனை தட கை கூப்பி நின்று – யுத்1:4 56/1
தட மலர் கண்ணனை தட கை கூப்பி நின்று – யுத்1:4 56/1
சிந்துர தட வரை எறிய சேணிடை – யுத்1:8 13/1
தேன் இவர் தட வரை திரை கரும் கடல் – யுத்1:8 15/1
புழை உடை தட கை ஒன்றோடு ஒன்று இடை பொருந்த சுற்றி – யுத்1:8 21/2
தலைகள் ஒக்க தடவும் தட கையால் – யுத்1:8 46/4
தத்துறு தட நீர் வேலை-தனின் ஒரு சிறையிற்று ஆதல் – யுத்1:9 34/2
சூலம் ஏய் தட கை அண்ணல் தானும் ஓர் குரங்காய் தோன்றி – யுத்1:9 85/1
தரு வனம் என புடை தழைத்து உயர் தட கை – யுத்1:12 9/3
பெருத்து உயர் தட கைகொடு அடுத்து இடை பிடித்து – யுத்1:12 14/2
தன்னை வந்து இடையில் சுற்ற தட வரை என்ன நிற்பான் – யுத்1-மிகை:11 4/2
சுமை தட வரை தோள் கும்பகருணன் சேய் நிகும்பன் சொல்வான் – யுத்1-மிகை:13 2/4
வம்பு உடை தட மா மரம் மாண்டன – யுத்2:15 20/3
சண்டமாருதம் என்ன தட வரை – யுத்2:15 63/3
தத்தி மார்பின் வயிர தட கையால் – யுத்2:15 66/1
எடுத்தான் வல தட கையினை இது போய் உலகு எல்லாம் – யுத்2:15 162/1
மை குப்பையின் எழில் கொண்டு ஒளிர் வயிர தட மார்பில் – யுத்2:15 176/2
சாம்பர் ஆயின தட வரை சுடு கணை தடிய – யுத்2:15 193/4
மாற்ற_அரும் தட மணி முடி இழந்த வாள் அரக்கன் – யுத்2:15 248/1
கொண்டுறு தட கை பற்றி குலம் உடை வலியினாலே – யுத்2:16 44/3
தட கையால் பிடித்து கொண்டான் வானவர்-தன்னை வாழ்த்த – யுத்2:16 184/4
தண்டு இற தட கை ஓச்சி தழுவி அ தறுகணானை – யுத்2:16 191/1
படர் நெடும் தட தட்டிடை திசை-தொறும் பாகர் – யுத்2:16 224/1
அற்றது தட கை வாள் அற்றது இல் என – யுத்2:16 305/1
தட வரை கவி குல தலைவர் தாங்கின – யுத்2:18 95/1
வாள் உடை தட கைய வாசி மேலன – யுத்2:18 113/4
தாக்கினார் திசை-தொறும் தட கை மால் வரை – யுத்2:18 125/2
துப்பு உடை தட கைகள் துணித்து சுற்றிய – யுத்2:18 127/2
குத்து ஒழித்து அவன் கைவாள் தன் கூர் உகிர் தட கை கொண்டான் – யுத்2:18 212/3
தன் நெடு மகனை பற்றி பிடித்தது தட கை நீட்டி – யுத்2:18 219/4
எட்டி வன் தட கை-தன்னால் எடுத்து எங்கும் விரைவின் வீச – யுத்2:18 224/3
தன் கரி தானே கொன்று தட கையால் படுத்து வீழ்த்தும் – யுத்2:18 225/1
தசும்பு உடை கொடும் தேர்-தன்னை தட கையால் எடுத்து வீச – யுத்2:18 232/2
பித்தன் தட மார்பொடு தோள்கள் பிளந்தான் – யுத்2:18 239/3
செரு பயிற்றிய தட கை ஆளி செல விட்ட குன்று திசை யானையின் – யுத்2:19 80/1
மன்றல் நாறு தட மேனி-மேல் உதிர வாரி சோர வரும் மாருதி – யுத்2:19 82/3
நீலன் நின்றது ஒரு நீல மால் வரை நெடும் தட கையின் இடந்து நேர் – யுத்2:19 83/1
தகர் பட சிலவர்-தம்மை தாக்கிடும் தட கை-தன்னால் – யுத்2-மிகை:16 26/3
தார் தட மார்பன் தன்னை தா விடை என்ன சார்ந்தார் – யுத்3:20 1/3
மல்லல் தட மார்பன் வடி கணையால் – யுத்3:20 86/1
தும்பை அம் தொடையலர் தட கை தூணி வாங்கு – யுத்3:22 52/3
தனுவும் வெம் கணை புட்டிலும் கவசமும் தட கைக்கு – யுத்3:22 84/2
தாங்குவார் இல்லை தம்பியை தழீஇக்கொண்ட தட கை – யுத்3:22 197/1
தாளோடு தாள் பெயர்க்க இடம் இலது ஆகியது இலங்கை தட கை வீச – யுத்3:24 31/3
தட வரை அதனை நோக்கி தாமரை கைகள் கூப்பி – யுத்3:24 44/2
தட முலை உமைக்கு காட்டி வாயுவின் தனயன் என்றான் – யுத்3:24 44/4
வரி கழல் அரக்கர்-தம் தட கை வாளொடும் – யுத்3:27 47/2
மாக வான் தட கை மண்-மேல் விழுந்தது மணி பூண் மின்ன – யுத்3:28 44/3
தண்ணின் நீர் முறை தப்பிடின் தட கையால் தடவி – யுத்3:31 9/3
மா தட மேருவை வளைந்த வான் சுடர் – யுத்3:31 184/1
தலை அறுந்தவரும் தட திண் புய – யுத்3-மிகை:31 36/1
முக்கணான் தட வரை எடுத்த மொய்ம்பற்கு – யுத்4:37 147/2
தளம் கிளர் தட கை தன் மார்பில் தாக்கலும் – யுத்4:37 158/2
தெவ் மடங்க பொரு தட கை செயல் அடங்க மயல் அடங்க ஆற்றல் தேய – யுத்4:37 200/2
கேட்ட தோன்றல் கிளர் தட கைகளால் – யுத்4:41 62/1
குழுவொடும் குனிக்கும் தன் தட கை கொட்டுமால் – யுத்4:41 91/4
சரதம் நான் அரசு வேண்டேன் தட முடி சூடுக என்று – யுத்4-மிகை:41 133/3
இருபது தட கையான் மாட்டு இசைத்தலும் எழுந்து பொங்கி – யுத்4-மிகை:41 233/1
தாள்தொடு தட கை ஆர தழுவினன் தனிமை நீங்கி – யுத்4-மிகை:41 282/2

TOP


தடக்கை (3)

நீலம் ஆம் கடல் நேமி அம் தடக்கை
மாலை மால் கெட வணங்குதும் மகிழ்ந்தே – பால-மிகை:0 2/1,2
மாற்றினையோ உன் வலத்தை சிவன் தடக்கை வாள் கொண்டாய் – ஆரண்:6 96/4
தாழ்ந்து இரு தடக்கை பற்றி எடுக்கவும் தரிக்கிலாதான் – யுத்3:26 55/2

TOP


தடக்கை-தன்னால் (1)

ததிமுகன்-தன்னை பற்றி குத்தினன் தடக்கை-தன்னால் – சுந்-மிகை:14 12/4

TOP


தடங்கட்கு (1)

உள் நிறை கயலை நோக்கி ஓடு நீர் தடங்கட்கு எல்லாம் – பால:18 7/3

TOP


தடங்கள் (5)

புனை மலர் தடங்கள் நோக்கி பூசல் வண்டு ஆர்த்து பொங்க – பால:18 1/1
தந்தியும் பிடிகளும் தடங்கள் நோக்கின – அயோ:10 41/2
தோளின்-கண் நயனம் வைத்தாள் சுடர் மணி தடங்கள் கண்டாள் – ஆரண்:5 4/4
நாரம் நின்றன போல் தோன்றி நவ மணி தடங்கள் நீடும் – கிட்:3 31/2
மருண்ட மா மலை தடங்கள் செல்லல் ஆவ அல்ல மால் – கிட்:7 5/1

TOP


தடங்கள்-தம்மொடும் (1)

தாள் நெடும் கிரியொடும் தடங்கள்-தம்மொடும்
பூணொடும் புலம்பினென் பொழுது போக்கி இ – கிட்:6 21/2,3

TOP


தடங்கள்-தோறும் (4)

போது அவிழ் பொய்கை-தோறும் புது மணல் தடங்கள்-தோறும்
மாதவி வேலி பூக வனம்-தொறும் வயல்கள்-தோறும் – பால:1 20/2,3
சாந்து உயர் தடங்கள்-தோறும் தாதுராகத்தின் சார்ந்த – பால:16 14/1
தடங்கள்-தோறும் நின்று ஆடுவ தண்டலை அயோத்தி – அயோ:10 4/3
இருவி ஆர் தடங்கள்-தோறும் ஏறு பாயுமாறு போல் – கிட்:7 7/2

TOP


தடங்கள்-தோறுமே (1)

துயின்றன இடங்கர் மா தடங்கள்-தோறுமே – கிட்:10 117/4

TOP


தடங்களும் (3)

தடங்களும் மடுவும் சூழ்ந்த தண் நறும் சோலை சார்ந்தார் – பால:17 3/4
நிலை மிகு தடங்களும் இனிது நீங்கினார் – ஆரண்:3 2/4
தோள் தடங்களும் குலுங்க நக்கு இவை இவை சொன்னான் – யுத்1:2 100/4

TOP


தடங்களை (1)

மாறு என தடங்களை பொருது மா மரம் – பால:14 22/1

TOP


தடங்களொடு (1)

மலை தடங்களொடு உர தலம் கழல ஊடு சென்ற பல வாளியே – யுத்2:19 64/4

TOP


தடத்த (1)

தடத்த பேர் உலகத்தேயோ விசும்பதோ எங்கும்-தானோ – யுத்2:16 28/2

TOP


தடத்திடை (2)

தானுடை கோல மேனி தடத்திடை தோன்ற நோக்கி – பால:18 8/2
தடத்திடை இருந்தது ஓர் அன்ன தன்மையாள் – சுந்:3 60/4

TOP


தடத்தில் (1)

வந்து நோக்கினள் வள்ளல் போய் ஒரு மணி தடத்தில்
சந்தி நோக்கினன் இருந்தது கண்டனள் தம்பி – ஆரண்:6 83/1,2

TOP


தடத்தினும் (1)

கானினும் வரையினும் கடி தடத்தினும்
சேனையோடு அவதரித்திடும்-மின் சென்று என – பால:5 18/2,3

TOP


தடத்து (3)

புள் தை வெம் முலை புளினம் ஏய் தடத்து
உண்ண ஆம்பல் இன் அமிழ்தம் ஊறு வாய் – கிட்:15 12/1,2
திரு முலை தடத்து வைத்தாள் வைத்தலும் செல்வ நின்-பால் – சுந்:14 42/2
தன் பெரு நயனம் என்னும் தாமரை தடத்து நீரால் – யுத்1:12 34/4

TOP


தடத்தொடு (1)

இருண்ட காழ் அகில் தடத்தொடு இற்று வீழ்ந்த சந்து வந்து – கிட்:7 5/3

TOP


தடந்தோள் (2)

சுந்தர தடந்தோள் வில்லி நின்றனன் அவன் தான் – யுத்4-மிகை:41 16/3
சுந்தர தடந்தோள் வெற்றி சுமந்திரன் தோன்றினானால் – யுத்4-மிகை:41 286/4

TOP


தடம் (200)

பெரும் தடம் கண் பிறை_நுதலார்க்கு எலாம் – பால:2 36/1
தடம் கொள் சோலை-வாய் மலர் பெய் தாழ் குழல் – பால:2 52/2
கன்னியர் அல்குல் தடம் என யார்க்கும் படிவு அரும் காப்பினது ஆகி – பால:3 13/3
கரும் தடம் கண்ணியர் கலை வலாளன் இல் – பால:5 38/2
கடம் கலுழ் தடம் களிறு கையொடு கை தெற்றா – பால:7 31/1
தடம் தரு தாமரை தாளுமே அல – பால:10 57/2
நெடும் தடம் கிடந்த கண் நீல மாலையே – பால:13 56/4
தடம் புனல் பருகிட தாழ்வ போன்றவே – பால:14 12/4
புண்டரிக தடம் போவ போன்றவே – பால:14 24/4
சித்திர தடம் தேர் மைந்தர் மங்கையர் – பால:14 50/1
அரி மலர் தடம் கண் நல்லார் ஆயிரத்து_இரட்டி சூழ – பால:14 64/2
தடம் புயம் பொலிய ஆண்டு ஓர் தார் கெழு வேந்தன் நின்றான் – பால:18 12/2
தனி நெடும் சிலை இற தவழ் தடம் கிரிகளே – பால:20 23/4
கோடு அரங்கிட எழும் குவி தடம் கொங்கையார் – பால:20 31/3
வரை தடம் தோளும் காண மறுகினில் வீழும் மாதர் – பால:21 5/3
பெரும் தடம் கண்ணி காணும் பேர் எழில் ஆசை தூண்ட – பால:21 17/3
தடம் படு புயத்த சிறு தம்பியர்கள்-காறும் – பால:23 1/3
மாடு ஓர் தடம் உற்று அதனை எய்தும் வகை காணார் – பால:23 2/2
பொன் தடம் தாமரை பூத்த போன்றதே – பால:23 61/4
வடி தடம் கண்ணீர் என்னை மணத்திர் என்று உரைப்ப எந்தை – பால-மிகை:8 5/2
மணி தடம் தோளினாற்கு கொடுத்தியோ மறைகள் யாவும் – பால-மிகை:11 14/3
சுமந்திரன் தடம் தேர் மிசை சுந்தர திரள் தோள் – அயோ:1 71/3
பாயல் துறந்த படை தடம் கண் மென் தோள் – அயோ:3 6/3
தடம் கைகள் கொண்டு தழீஇ எடுக்கலுற்றான் – அயோ:3 7/4
தவள ஒண் மதியுள் வைத்த தன்மை-சால் தடம் கண் நல்லார் – அயோ:3 74/3
ஏந்து தடம் தோள் இராமன் திரு மடந்தை – அயோ:4 91/3
செந்தாமரை தடம் கண் செவ்வி அருள் நோக்கம் – அயோ:4 110/3
வரை தடம் தோளினான் வதனம் நோக்கினான் – அயோ:4 155/2
விரை தடம் தாமரை கண்ணை மிக்க நீர் – அயோ:4 155/3
வில் தடம் தாமரை செம் கண் வீரனை – அயோ:4 160/1
கல் தடம் காணுதி என்னின் கண் அகல் – அயோ:4 160/3
மல் தடம் தானையான் வாழ்கிலான் என்றான் – அயோ:4 160/4
மிடை முலை குவடு ஒரீஇ மேகலை தடம்
கடலிடை புகுந்த கண் கலுழி ஆறு-அரோ – அயோ:4 177/3,4
கருவி மா மழை கல்_தடம் கண்டு நான் – அயோ:4 216/3
வான் எனும் மணி தடம் மலர்ந்த எங்குமே – அயோ:10 40/4
சூல் தடம் கருங்கார் புரை தோற்றத்தான் – அயோ:11 36/2
சேல் தடம் கண் திருவொடும் நீங்கிய – அயோ:11 36/3
பால் தடம் கடல் ஒத்தது பார் என்றான் – அயோ:11 36/4
பொன் தடம் தேர் வலான் புலமை உள்ளத்தான் – அயோ:12 3/2
தடம் செய் தேரினான் தானும் நீரினால் – அயோ:14 92/3
சுந்தர தடம் தோள் மாந்தர் தொல் உரு சுமந்து தோன்றாது – அயோ-மிகை:3 1/2
உந்து பொன் தடம் தேர் வலானொடும் – அயோ-மிகை:11 10/1
தாமரை செம் கண் இ தடம் கை வீரர்கள் – ஆரண்:4 13/2
விரை தடம் தாரினான் வேந்தர் வேந்தன்-தன் – ஆரண்:4 18/3
வரை தடம் தோள் இணை வலியவோ என்றான் – ஆரண்:4 18/4
எற்றும் கையினை நிலத்தினில் இணை தடம் கொங்கை – ஆரண்:6 91/2
நீர் தரங்கம் நெடும் தடம் தோள்களா – ஆரண்:7 25/2
உடை தடம் படைகளும் ஒழிய உற்று எதிர் – ஆரண்:7 102/2
கடம் கலுழ் தடம் களிறு தேர் பரி கடாவி – ஆரண்:9 3/3
எந்திர தடம் தேர் இழந்தான் இழந்து – ஆரண்:9 20/1
கரும் தடம் கண்ணியர் கண்ணின் வெள்ளத்தே – ஆரண்:10 23/4
சந்து ஆர் தடம் தோளோடும் தாழ் தட கைகளோடும் – ஆரண்:10 149/2
பெரும் தடம் கண்ணவள் பேசல் மேயினாள் – ஆரண்:12 36/4
வாள் தடம் கண்ணி நீர் யாவர் மா மகள் – ஆரண்:12 38/3
புண்டரீக தடம் காடு பூத்து ஒரு – ஆரண்:13 62/2
தடம் பெரும் கண்ணினாள்-தன் தனிமையை நினையலுற்றான் – ஆரண்:14 8/4
தக்கன் நனி வயிற்று உதித்தார் ஐம்பதின்மர் தடம் கொங்கை தையலாருள் – ஆரண்-மிகை:4 1/1
பாழி அம் தடம் தோள் வென்றி மாருதி பதும செம் கண் – கிட்:2 30/3
தாள் படா கமலம் அன்ன தடம் கணான் தம்பிக்கு அம்மா – கிட்:2 33/1
மேக்கு உயர் தடம் தோள் பெற்று வீரர் ஆய் விளைந்த என்பான் – கிட்:3 18/4
தூண் திரள் தடம் தோள் மைந்த தோழனும் நீயும் வாழி – கிட்:3 29/2
எறுழ் வலி தடம் தோள்களால் சிலையை நாண் ஏற்றி – கிட்:4 2/3
தோய நன் புணரியும் தொடர் தடம் கிரிகளும் – கிட்:5 9/3
தடம் பெரும் கண்ணனை தாங்கினான் தனது – கிட்:6 10/3
வரை தடம் தோளினான் மனத்தின் எண்ணினான் – கிட்:7 14/2
பாழி தடம் தோளினும் மார்பினும் கைகள் பாய – கிட்:7 52/3
வல் நெடும் தடம் திரள் புயத்து அடு திறல் வாலி – கிட்:7 60/2
தன் அடி தாழ்தலோடும் தாமரை தடம் கணானும் – கிட்:7 157/1
கரும் தடம் கண்ணினாளை நாடல் ஆம் காலம்-காறும் – கிட்:9 19/3
பாழி அம் தடம் தோள் வீர பார்த்திலை-போலும் அன்றே – கிட்:9 21/3
ஊழி நாயகனும் வேறு ஓர் உயர் தடம் குன்றம் உற்றார் – கிட்:9 31/4
மறைந்தன தடம் திசை வருந்தினர் பிரிந்தார் – கிட்:10 70/3
தடுத்த தாள் நெடும் தடம் கிரிகள் தாழ்வரை – கிட்:10 106/1
தடம் கை கூப்பினன் தாரை முன் நாள் தந்த – கிட்:11 22/2
ஆர்க்கும் நூபுரங்கள் பேரி அல்குல் ஆம் தடம் தேர் சுற்ற – கிட்:11 46/1
இணர் தொகை ஈன்ற பொன் தார் எறுழ் வலி தடம் தோள் எந்தாய் – கிட்:11 87/3
தனி வரும் தடம் கிரி என பெரியவன் சலத்தால் – கிட்:12 8/1
கன்று வளர் தடம் சாரல் மயேந்திர மா நெடு வரையும் கடலும் காண்டிர் – கிட்:13 31/4
தார் ஆழி கலை சார் அல்குல் தடம் கடற்கு உவமை தக்கோய் – கிட்:13 37/2
கரிய ஆய் வெளிய ஆகும் வாள் தடம் கண்கள் அம்மா – கிட்:13 54/4
ஏமகூட தடம் கிரியை எய்தினார் – கிட்:14 11/4
உழை தடம் கண்ணி என்று உரைத்திட்டு ஊழின் வந்து – கிட்:16 1/3
தார் நிழல் பரப்பும் தோளான் தடம் கடல் தாவா முன்னம் – கிட்:17 27/3
குரகத தடம் தேர்_இனம்-அவை பயில் கொட்டில் – சுந்:2 14/2
தள்ளுற பாணி தள்ளா நடம் புரி தடம் கண் மாதர் – சுந்:2 36/2
வடம் தரு தடம் கொள் புய மைந்தர் கலவி போர் – சுந்:2 158/1
மடந்தையர் தடம் தன முகட்டிடை மயங்கி – சுந்:2 158/3
தழைத்த பொன் முலை தடம் கடந்து அருவி போய் தாழ – சுந்:3 6/1
கயிலையின் திரண்ட முரண் தொடர் தடம் தோள் கனகனது உயர் வரம் கடந்த – சுந்:3 82/3
நேர்தரும் பரவை பிறழ் திரை தவழ்ந்து நெடும் தடம் திசை-தொறும் நிமிர – சுந்:3 90/2
தாங்கினள் மலர் கண் மிசை ஒற்றினள் தடம் தோள் – சுந்:4 66/2
தூண் திரள் தடம் தோளானும் உற்றது சொல்லலுற்றான் – சுந்:4 73/4
சந்து ஆர் தடம் குன்றினில் தன் உயிர் காதலோனும் – சுந்:4 89/3
தாமரை தடம் பொய்கை செம் சந்தனம் – சுந்:6 33/1
கார் கரும் தடம் கடல்களும் மழை முகில் கணனும் – சுந்:7 51/1
சொரி முத்த மாலை சூழும் துகில் கொடி தடம் தேர் சுற்ற – சுந்:8 4/4
ஆயிரம் ஐந்தொடு ஐந்து ஆம் ஆழி அம் தடம் தேர் அ தேர்க்கு – சுந்:8 10/1
தீயவன் தடம் தேர் சுற்றி தெற்றென சென்ற சேனை – சுந்:8 10/4
முறிந்தன தெறும் கரி முடிந்தன தடம் தேர் – சுந்:8 25/3
நெரிந்தன தடம் சுவர் நெரிந்தன பெரும் பார் – சுந்:8 27/1
கொடி தடம் தேரொடும் குரகத குழுவை – சுந்:8 37/1
ஓங்கு இரும் தடம் தேர் பூண்ட உளை வய புரவி ஒல்கி – சுந்:10 16/1
மீண்டு போய் விழ வீசி ஆங்கு அவன் மிடல் தடம் தேர் – சுந்:11 42/3
பாழி தோளவன் அ தடம் தேர் மிசை பாய்ந்தான் – சுந்:11 43/2
அ தடம் பெரும் தேரொடும் எடுத்து எறிந்து ஆர்த்தான் – சுந்:11 50/4
மை தடம் கண்ணியர் மைந்தர் யாவரும் – சுந்:12 2/1
புவி தடம் படர் மேருவை பொன் முடி என்ன – சுந்:12 41/3
அம் கய தடம் தாமரைக்கு அலரியோன் ஆகி – சுந்:12 49/2
வில் பெரும் தடம் தோள் வீர வீங்கு நீர் இலங்கை வெற்பில் – சுந்:14 29/1
கல் ஆர் சிமய தடம் கைத்தலம் நீண்டு காட்டி – சுந்-மிகை:1 11/2
என்று தன் இதயத்து உன்னி எறுழ் வலி தடம் தோள் வீரன் – சுந்-மிகை:1 22/1
தடம் புயம் திசைகளை அளக்க தாங்கிய – சுந்-மிகை:2 7/2
தடம் தரு கரங்களும் தாளும் தாங்குறா – சுந்-மிகை:2 8/2
கண்ணின் நீர் பெரும் தாரைகள் முலை தடம் கடந்து – சுந்-மிகை:3 3/1
தோள் தடம் பொரு குழை தொண்டை தூய் மொழி – சுந்-மிகை:3 9/2
பொன் தடம் கொம்பினில் பூட்டி பூமியே – சுந்-மிகை:4 1/2
போன தீ சுடர் புண்டரிக தடம்
கானம் ஆம் என வீழ்ந்து கரிந்தவே – சுந்-மிகை:13 3/3,4
தன்னை கண்டும் இரங்காது தனியே கதறும் தடம் கடல்-வாய் – யுத்1:1 5/2
கல் தடம் தோளினான் எரியும் கண்ணினால் – யுத்1:2 22/2
வாள் தடம் தவழ் ஆரமும் வயங்கு ஒளி மார்பும் – யுத்1:2 100/3
பாழி வன் தடம் திசை சுமந்து ஓங்கிய பணை கை – யுத்1:3 3/1
தாமரை தடம் கண்ணினான் பேர் அவை தவிர – யுத்1:3 8/1
வள தடம் தாமரை மலர்ந்ததாம் என – யுத்1:4 15/3
பெரும் தடம் கொம்பிடை பிரிந்த சேவலை – யுத்1:4 29/2
புண்டரீக தடம் புரையும் பூட்சியான் – யுத்1:4 48/2
மந்தர தடம் தோள் வீரர் வலம்செய்தார் பாடி வைப்பை – யுத்1:4 149/4
மா தடம் திசை-தொறும் வளைத்த வல் இருள் – யுத்1:5 3/1
மணி பரும் தடம் குப்பைகள் மறி கடல் வெந்து – யுத்1:6 25/3
சாய் உரைப்ப அரியவாய தடம் தோள் – யுத்1:11 15/2
தத்தி எதிர் சென்று திசை வென்று உயர் தடம் தோள் – யுத்1:12 8/2
நெருக்கிடு தடம் என இருந்த நீதியான் – யுத்1-மிகை:5 2/2
குவி தடம் புயமே கொட்டி கொதித்து இடை பகரலுற்றான் – யுத்1-மிகை:9 14/4
தடம் கொள் குன்றும் மரங்களும் தாங்கியே – யுத்2:15 4/1
தளை அவிழ்ந்த கொழும் தடம் தாமரை – யுத்2:15 6/3
பத்தி வன் தடம் தோள் உற பற்றுவான் – யுத்2:15 66/4
தட்டுறு குறங்கு போல தடம் துயில் கொள்வதானான் – யுத்2:16 48/4
கொடி தடம் தேரின் முன்னர் குதித்து எதிர் குறுகி நின்றான் – யுத்2:16 185/4
பொன் தடம் தோளின் வீசி புடைத்தனன் பொறியின் சிந்தி – யுத்2:16 190/3
ஆறு தேரினும் அகன்றது அ அனுமன்-தன் தடம் தோள் – யுத்2:16 226/4
புண்டரீக தடம் பூத்து பொன் சிலை – யுத்2:16 274/2
தாது ராக தடம் குன்றம் தாரை சால் – யுத்2:16 291/1
தாக்குகின்றன நுழைகில தலையது தாமரை தடம் கண்ணான் – யுத்2:16 328/1
சுந்தர தடம் தோள் வளை மாசுணம் சுற்றிய தொழில் காட்ட – யுத்2:16 338/3
உரம் கொண்ட தடம் சிலையின் உயர் நெடு நாண் உள் கொளுவா – யுத்2:16 354/2
கெண்டை தடம் கண்ணாள் உள்ளே கிளுகிளுத்தாள் – யுத்2:17 87/4
எரிந்தார் நெடும் தடம் தேர் இழிந்து எல்லாரும் முன் செல்ல – யுத்2:18 163/3
புடைத்தான் அவன் தடம் தேரொடு நெடும் சாரதி புரண்டான் – யுத்2:18 168/3
மாற்று ஒரு தடம் தேர் ஏறி மாறு ஒரு சிலையும் வாங்கி – யுத்2:18 200/1
சாயா பெரும் சாய் கெட தாம்புகளால் தடம் தோள் – யுத்2:19 21/2
மதுகை தடம் தோள் வலி காட்டிய வான வேந்தன் – யுத்2:19 22/3
சுற்றும் வந்து கவி வீரர் வீசிய சுடர் தடம் கல் வரை தொல் மரம் – யுத்2:19 63/1
சிலை தடம் பொழி வய கடும் பகழி செல்ல ஒல்கினர் சினத்தினால் – யுத்2:19 64/1
பொன் உறு தடம் தேர் பூண்ட மடங்கல் மா புரண்ட போதும் – யுத்2:19 119/1
ஆனையும் தடம் தேரும் தன் ஆர் உயிர் – யுத்2:19 154/1
சீர் தடம் பெரும் சில்லி அம் தேரினை – யுத்2:19 155/1
ஏத்த அரும் தடம் தோள் ஆற்றல் என் மகன் எய்த பாசம் – யுத்2:19 296/1
வரை தடம் புய மாருதி மயங்கியது அறிந்து ஆங்கு – யுத்2-மிகை:15 28/2
பற்றினன் வசந்தன் தன்னை பனை தடம் கைகளாலே – யுத்2-மிகை:16 24/1
தசமுகன்_சிறுவன் பின்னும் தடம் சிலை குழைய வாங்கி – யுத்2-மிகை:18 25/2
பெரிய வாள் தடம் கண்ணியர் கணவர்-தம் பெரும் தோள் – யுத்3:20 63/1
திண் திறல் அரக்கன் கொற்ற பொன் தடம் சில்லி தேரை – யுத்3:21 15/2
பொன் நெடும் தடம் தேர் பூண்ட புரவியின் குரங்கள் போக்கி – யுத்3:21 22/3
தலை தடம் தேரன் வில்லன் தாருகன் என்னும் தன்மை – யுத்3:22 121/2
ஊக்கினான் தடம் தாமரை திரு முகத்து உதிரம் – யுத்3:22 187/2
கங்கை அழுதாள் நாமடந்தை அழுதாள் கமல தடம் கண்ணன் – யுத்3:23 5/3
தையலை இராமன் மேனி தைத்த வேல் தடம் கணாளை – யுத்3:23 32/1
அ தடம் கிரியை நீங்கி அ தலை அடைந்த வள்ளல் – யுத்3:24 54/1
புண்டரீக தடம் தருமம் பூத்து என – யுத்3:24 66/4
அலங்கல் அம் தடம் தோள் அண்ணல் அனுமனே ஆதல் வேண்டும் – யுத்3:26 3/3
பொன் தடம் தோளான் வீரன் பொன் அடி மருங்கில் போனான் – யுத்3:26 53/4
தடம் திரை பரவை அன்ன சக்கர யூகம் புக்கு – யுத்3:27 70/1
ஏம தடம் கவசத்து இகல் அகலத்தன இருவோர் – யுத்3:27 115/1
தத்தா ஒரு தடம் தேரினை தொடர்ந்தான் சரம் தலை-மேல் – யுத்3:27 122/3
சினத்தால் நெடும் சிலை நாண் தடம் தோள்-மேல் உற செலுத்தா – யுத்3:27 152/3
மொய் வித்தகன் தடம் தோளினும் நுதல் சூட்டினும் மூழ்க – யுத்3:27 161/4
முரண் தடம் தண்டும் ஏந்தி மனிதரை முறையை குன்றி – யுத்3:27 163/1
கோல் கொளும் ஒருவனோடும் கொடி தடம் தேரில் பூண்ட – யுத்3:27 180/3
போக்கினன் தழுவி பல்-கால் பொன் தடம் தோளின் ஒற்றி – யுத்3:28 68/4
பூரண தடம் திசை-தொறும் இந்திரன் புலரா – யுத்3:30 21/3
பிறிந்தனன் வெய்யவன் என்ன பெயர்ந்தனன் மீது உயர்ந்த தடம் பெரிய தோளான் – யுத்3:31 99/4
தார் அளப்பு இல பட்ட தடம் புய – யுத்3-மிகை:31 37/3
விலக்கினான் தடம் தோளினும் மார்பினும் விசிகம் – யுத்4:32 20/1
தடம் பணையின் நறும் பழனம் தழுவியதே என பொலியும் தகையும் காண்-மின் – யுத்4:33 23/4
களிறு ஈர்த்து புக மண்டும் கடும் குருதி தடம் சுழிகள் காண்-மின் காண்-மின் – யுத்4:33 24/4
திணி தடம் கிரி வெடித்து உக சிலையை நாண் தெறித்தான் – யுத்4:35 29/2
ஆழி அம் தடம் தேர் வீரன் ஏறலும் அலங்கல் சில்லி – யுத்4:37 1/1
பொன் தடம் தேரும் மாவும் பூட்கையும் புலவு உண் வாள் கை – யுத்4:37 13/1
கல் தடம் திண் தோள் ஆளும் நெருங்கிய கடல்கள் எல்லாம் – யுத்4:37 13/2
ஒற்றை வன் தடம் தேரொடும் மகோதரன் ஒருவன் சென்றான் – யுத்4:37 13/4
வென்றி அம் தடம் தேரினை மீட்க என – யுத்4:37 182/2
கரும் தடம் கண்ணும் நெஞ்சும் களித்திட இனைய சொன்னாள் – யுத்4:40 42/4
இரும் தடம் கண்டு அதின் எய்துறா-வகை – யுத்4:40 58/3
கடி தடம் தாமரை கண்ணின் நோக்கு எனா – யுத்4:41 98/2
தார் உதித்திடு தடம் புயத்து அரக்கனும் தருக்கி – யுத்4-மிகை:37 12/3
ஏறி வரு பொன் தடம் தேர் பாகனும் பொன்றிட பண்டு அங்கு இமையா முக்கண் – யுத்4-மிகை:37 30/2
தார் ஏறு தடம் தோளான் தனி வயிர குனி சிலை கை – யுத்4-மிகை:41 114/3
தடம் கணான்-தனை எதிர் தழுவி சாபமும் – யுத்4-மிகை:41 229/2
கரும் தடம் கண்ணியோடும் களைகணாம் துணைவரோடும் – யுத்4-மிகை:41 262/2
பெரும் தடம் தானையோடும் கிராதர் கோன் பெயர்ந்து வந்தான் – யுத்4-மிகை:41 262/4
கரும் தடம் கண்ணினாற்கு காப்பு நாண் அணியும் நல் நாள் – யுத்4-மிகை:42 15/3

TOP


தடம்-தொறும் (3)

துவரின் நீள் மணி தடம்-தொறும் இடம்-தொறும் துவன்றி – அயோ:10 5/2
குவால் மணி தடம்-தொறும் பவள கொம்பு இவர் – கிட்:1 3/1
கூடு நல் நதி தடம்-தொறும் குடைந்தன படிவுற்று – கிட்:10 39/3

TOP


தடம்-தோறு (1)

சந்தின் அடையின் படலை வேதிகை தடம்-தோறு
அந்தி இடு அகில் புகை நுழைந்த குளிர் அன்னம் – கிட்:10 75/1,2

TOP


தடமும் (2)

மாதவத்தோர் உறை இடமும் மழை உறங்கும் மணி தடமும் வான மாதர் – கிட்:13 28/2
சிறையும் தெள்ளு பூம் தடமும் தெண் பளிக்கு – கிட்:15 13/3

TOP


தடவ (4)

தடி தடவ பல தலை தழுவ தாள் – ஆரண்:14 46/1
அடி தடவ பட அரவம் இசைக்கும் – ஆரண்:14 46/3
நாள்-தொறும் தொடர்ந்த தழங்கு பொன் கழலின் தகை ஒளி நெடு நிலம் தடவ
கேள்-தொறும் தொடர்ந்த முறுவல் வெண் நிலவின் முக_மலர் இரவினும் கிளர – சுந்:3 79/3,4
தடவ தீ என நிமிர்ந்த குஞ்சியர் உவர் தனி தேர் – யுத்3:30 27/3

TOP


தடவாரோ (1)

தம் நெஞ்சம் தாமே தடவாரோ தானவர்கள் – யுத்2:17 80/4

TOP


தடவி (9)

தாறு பாய் கரி வன கரி தண்டத்தை தடவி
பாறு பின் செல கால் என செல்வது பண்டு ஓர் – பால:15 5/2,3
கையால் நிலம் தடவி கண்ணீர் மெழுகுவார் – அயோ:4 104/1
வேக வெம் பிலம் தடவி வெம்மையான் – கிட்:3 53/2
சரத நாள்_மலர் யாவையும் குடைந்தன தடவி
சுரத நூல் தெரி விடர் என தேன் கொண்டு தொகுப்ப – கிட்:10 37/1,2
கையினில் தடவி வெம் காலின் ஏகினான் – கிட்:14 28/4
தண்டகத்தையும் தடவி ஏகினார் – கிட்:15 19/3
சாடி கொன்றனன் சிலவரை பிணம்-தொறும் தடவி
தேடி கொன்றனன் சிலவரை கறங்கு என திரிவான் – சுந்:7 36/3,4
நீரை வற்றிட பருகி மா நெடு நிலம் தடவி
தாருவை சுட்டு மலைகளை தழல்-செய்து தனி மா – சுந்:13 32/1,2
தண்ணின் நீர் முறை தப்பிடின் தட கையால் தடவி
விண்ணின் மேகத்தை வாரி வாய் பிழிந்திடும் விடாயர் – யுத்3:31 9/3,4

TOP


தடவிய (1)

தட்டிய தோளர் மேகம் தடவிய கையர் வானை – சுந்:7 6/2

TOP


தடவின (1)

அ புறத்து அண்டம்-தோறும் தடவின சில கை அம்மா – யுத்1:3 142/4

TOP


தடவினவோ (1)

உள் இருக்கும் என கருதி உடல் புகுந்து தடவினவோ ஒருவன் வாளி – யுத்4:38 23/4

TOP


தடவுதல் (1)

தடவுதல் அறிவு அரு தனி முதலவனும் – பால:5 129/3

TOP


தடவும் (7)

சென்னி வான் தடவும் மண்டபத்தில் சேர்ந்து அரி – பால:5 13/3
பொடியில் தடவும் சிலை நாண் பெரும் பூசல் ஓசை – அயோ:4 115/2
சகர வேலையின் ஆர் கலி திசைமுகம் தடவும்
சிகர மாளிகை தலம்-தொறும் தெரிவையர் தீற்றும் – சுந்:2 27/2,3
தலைகள் ஒக்க தடவும் தட கையால் – யுத்1:8 46/4
சென்னிவான் தடவும் செம்பொன் கோபுரத்து உம்பர் சேர்ந்தான் – யுத்1:10 24/4
தழுவி விண்ணையும் திசையையும் தடவும் அ தானை – யுத்3:31 4/4
தடவும் ஆற்றலை கூற்றையும் தமையனை போல – யுத்4:32 22/3

TOP


தடவும்-தோறும் (1)

முகில் குலம் தடவும்-தோறும் நனைவன முகிலின் சூழ்ந்த – பால:10 3/3

TOP


தடற்று (1)

தடற்று வாள் உருவி தரு தூதரை – யுத்3:29 5/2

TOP


தடறு (1)

தடறு தாங்கிய கூன் இளம் தாழையின் – கிட்:15 47/2

TOP


தடன் (1)

தடன் ஒக்கும் நிழலை பொன் செய் தண் நறும் தேறல் வள்ளத்து – பால:19 10/3

TOP


தடாது (3)

தடாது இருள் படலை மூட சலித்தது எ தலமும் தாவி – பால-மிகை:11 47/4
வான் தடாது அரக்கர் என்னும் பெயரையும் மாய்க்கும் என்னா – யுத்3:22 123/2
பொழுது இறை தடாது மீள போக்கினன் திருவை நாடி – யுத்4-மிகை:41 238/4

TOP


தடாநின்ற (1)

ஊன் தடாநின்ற வாளி மழை துரந்து உருத்து சென்றான் – யுத்3:22 123/3

TOP


தடால் (1)

தடால் என கபாடம் சாத்தி சாலையுள் சலித்தாள் அந்தோ – ஆரண்-மிகை:13 2/2

TOP


தடி (9)

தடி உடை எயிற்று பேழ் வாய் தாடகை தலைகள்-தோறும் – பால:7 51/2
தடி உடை முகில் குலம் சலிப்ப அண்டமும் – பால-மிகை:7 14/3
தலை மிதந்தன நெடும் தடி மிதந்தன தட கை_மலை – ஆரண்:7 83/2
தடி தடவ பல தலை தழுவ தாள் – ஆரண்:14 46/1
தடி வனம் மிடைந்தன தயங்கு பூண் ஒளி – கிட்:11 120/3
தடி உடை முகில்_குலம் இன்றி தா இல் வான் – சுந்:3 43/3
அறுவன அவை அவை கடவினர் தடி தலை – யுத்2:18 131/3
தடி துவண்ட ஞாண் இரங்கு தக்கையோடு பம்பை மற்று – யுத்3-மிகை:31 17/2
தடி உண்டு ஆடி கூளி தடிக்கின்றன காணீர் – யுத்4:33 15/4

TOP


தடிக்கின்றன (1)

தடி உண்டு ஆடி கூளி தடிக்கின்றன காணீர் – யுத்4:33 15/4

TOP


தடிக்கு (1)

நிணம் தரு நெடும் தடிக்கு உலகு நேருமோ – யுத்2:16 103/2

TOP


தடிக்கும் (1)

மெலியும் இடை தடிக்கும் முலை வேய் இளம் தோள் சே அரி கண் வென்றி மாதர் – ஆரண்:10 4/3

TOP


தடிகின்றாரும் (1)

கண்களை சூல்கின்றாரும் கழுத்தினை தடிகின்றாரும்
புண் கொள திறந்து மார்பின் ஈருளை போக்குவாரும் – யுத்3:29 41/1,2

TOP


தடித்த (1)

ஏங்கும் இடை தடித்த முலை இருண்ட குழல் மருண்ட விழி இலவ செ வாய் – பால:5 36/3

TOP


தடித்தது (1)

தடித்தது மேனி என்னே யார் உளர் தன்மை தேர்வார் – சுந்:14 48/4

TOP


தடித்தன (1)

தடித்தன எயிற்றினால் தலைகள் சந்து அற – யுத்2:18 91/2

TOP


தடித்தனர் (1)

வேர்த்தனர் தடித்தனர் சிலிர்த்து மெய்ம் மயிர் – அயோ-மிகை:2 4/2

TOP


தடித்தாள் (2)

ஒருங்குடன் அருந்தினரை ஒத்து உடல் தடித்தாள் – பால:22 38/4
உண்டாள் உடல் தடித்தாள் வேறு ஒருத்தி ஒக்கின்றாள் – யுத்2:17 89/4

TOP


தடித்தின் (2)

சரிய வீழ்ந்த தடித்தின் முடி தலை – கிட்:11 37/2
தைத்த வாளிகள் இன்று உள குன்றின் வீழ் தடித்தின் – யுத்1:2 116/4

TOP


தடித்து (7)

தடித்து வீழ்வன என தகர்ந்து சிந்தின – கிட்:7 20/3
தடித்து ஆம் என்ன தன் எதிர் செல்லும் தழல் வேலை – சுந்:2 86/1
வலம் துடித்தன மாதிரம் துடித்தன தடித்து இன்றி நெடு வானம் – சுந்:2 202/3
தடித்து மீன்_குலம் விசும்பிடை தயங்குவ சலத்தின் – யுத்3:22 100/1
இ கணத்தும் எறிப்ப தடித்து என – யுத்4:37 43/1
தடித்து வைத்து அன்ன வெம் கணை தாக்கு அற – யுத்4:37 45/1
தரங்க நீர் வேலையில் தடித்து வீழ்ந்து-என – யுத்4:38 21/1

TOP


தடிந்த (5)

தயிர் உடைக்கும் மத்து என்ன உலகை நலி சம்பரனை தடிந்த அ நாள் – ஆரண்:4 23/1
சடாயுவை தடிந்த வாளை சடுதியில் விதிர்க்க கண்டாள் – ஆரண்-மிகை:13 2/1
தண்டாத வாளி தடிந்த தனி வார்த்தை – யுத்2:17 89/3
தாக்கிய பகழி கூர் வாய் தடிந்த புண் தழும்பும் இன்றி – யுத்3:28 68/3
சவரியது இருக்கை-தானும் கவந்தனை தடிந்த கானும் – யுத்4-மிகை:41 132/1

TOP


தடிந்ததோ (1)

சானகி-தன்னை வாளால் தடிந்ததோ தனதன் தந்த – யுத்3-மிகை:27 5/2

TOP


தடிந்தவன் (1)

சூர் தடிந்தவன் மயிலிடை பறித்த வன் தொகை – சுந்:9 17/1

TOP


தடிந்தனர்கள் (1)

மானிடர் தடிந்தனர்கள் வாள் உருவி என்றாள் – ஆரண்:10 50/4

TOP


தடிந்தனன் (2)

வலத்த காலையும் வடித்த வெம் கணையினால் தடிந்தனன் தனு வல்லான் – யுத்2:16 341/4
தடிந்தனன் திருவை அந்தோ தவிர்ந்தது தருமம் அம்மா – யுத்3:26 45/4

TOP


தடிந்தார் (1)

தம் தம் மாக்களை தம் படையால் சிலர் தடிந்தார்
எற்றி மாருதி தட கைகளால் விசைத்து எறிய – சுந்:7 42/3,4

TOP


தடிந்தான் (3)

தான் உடை சரத்தால் அவர் தலைமலை தடிந்தான் – யுத்2:15 230/4
தானவ பெரும் கரிகளை வாள் கொண்டு தடிந்தான் – யுத்3:31 1/4
சது மா மறை அமலன் அவை தடிந்தான் தழல் படையால் – யுத்3-மிகை:31 27/4

TOP


தடிந்திடலும் (1)

தாரோடு அகலங்கள் தடிந்திடலும்
தேரோடு மடிந்தனர் செம் கதிரோன் – யுத்3:31 196/2,3

TOP


தடிந்திடும் (1)

சைவத்தன் ஆகி யாவும் தடிந்திடும் செயலின் மேவும் – யுத்1-மிகை:12 6/3

TOP


தடிந்து (10)

தாள் இரண்டையும் இரண்டு வெம் கணைகளால் தடிந்து
தோள் இரண்டையும் இரண்டு வெம் கணைகளால் துணித்தான் – ஆரண்:7 133/3,4
கூவிட தடிந்து அவர் செல்வம் கொண்ட போர் – ஆரண்-மிகை:3 2/3
தானும் மாள கிளையும் இற தடிந்து
யானும் மாள்வென் இருந்து அரசு ஆள்கிலென் – கிட்:7 99/2,3
கால் உறு கணை தடிந்து இடுவ காண்டியால் – சுந்:5 61/4
தறையில் வைக்கிலென் நின் தலை வாளியின் தடிந்து – யுத்2:15 253/4
வான் உயர் முடி தலை தடிந்து வாசியின் – யுத்2:18 103/2
முழுத்தம் ஒன்றில் ஒரு வெள்ள வானரம் முடிந்து மாள்வன தடிந்து போய் – யுத்2:19 65/1
தாம சுடர் வாளி தடிந்து அகல – யுத்3:31 201/1
தத்துற சரத்தின் மாரியால் தடிந்து வீழ்த்தினான் – யுத்3-மிகை:31 21/4
அக்கிரீவனை தடிந்து வெம் படையினால் அசைந்த – யுத்4:41 9/2

TOP


தடிய (2)

சண்ட வெம் கடும் கணை தடிய தாம் சில – ஆரண்:7 120/1
சாம்பர் ஆயின தட வரை சுடு கணை தடிய – யுத்2:15 193/4

TOP


தடியோடு (1)

தடியோடு துடங்கிய தாரைய வெண் – யுத்2:18 23/3

TOP


தடிவன (1)

தடிவன கொடும் சரம் தள்ள தள்ளுற – யுத்3:22 53/1

TOP


தடு-மின் (1)

தடு-மின் போர்க்கு வருக என சாற்று-மின் – யுத்2:15 3/2

TOP


தடுக்க (8)

நின்று உயர் பழியை அஞ்சி நேர்ந்திலன் தடுக்க வள்ளல் – அயோ:6 8/1
சாவாதிருத்தல் இலள் ஆனது உற்றது அதையோ தடுக்க முடியாது – ஆரண்:13 68/1
முந்தே தடுக்க ஒழியாது எடுத்த வினையேன் முடித்த முடிவால் – ஆரண்:13 69/3
தடுக்க_அரும் வெகுளியான் சதுமுகன் படை – யுத்1:6 56/3
ஆர் இனி தடுக்க வல்லார் என பதைத்து அமரர் எல்லாம் – யுத்2-மிகை:18 26/2
காணலாம் என்னும் ஆசை தடுக்க என் ஆவி காத்தேன் – யுத்3:23 31/3
தப்பு அற கொன்று நீக்கில் அவனை யார் தடுக்க வல்லார் – யுத்3:31 60/3
சயம் படைத்தது நன்று இவன் செருக்கினை தடுக்க
பயன் படைத்துள தண்ட மா படைகள் உண்டு அதனால் – யுத்4-மிகை:37 8/2,3

TOP


தடுக்க_அரும் (1)

தடுக்க_அரும் வெகுளியான் சதுமுகன் படை – யுத்1:6 56/3

TOP


தடுக்கல் (2)

தடுக்கல் ஆகலா துயரம் தன் உளே – அயோ:11 126/3
தடுக்கல் ஆம் தரத்தது அல்லா வலியது தருக்கின் வாங்கி – யுத்2:16 184/2

TOP


தடுக்கல்-பாலதோ (2)

தாய் எனும் பெயர் எனை தடுக்கல்-பாலதோ – அயோ:11 71/4
தனு மறை வித்தகம் தடுக்கல்-பாலதோ – யுத்2:19 32/4

TOP


தடுக்கலாதது (1)

தடுக்கலாதது ஓர் விசையினின் எழுந்து அயல் சார்ந்தான் – யுத்2:15 212/4

TOP


தடுக்கவும் (1)

போர் வலான் தடுக்கவும் பொருமி விம்மினான் – அயோ:5 40/3

TOP


தடுக்கிலையாம்-எனின் (1)

தடுக்கிலையாம்-எனின் குரங்கின் தானையை – யுத்2:16 300/2

TOP


தடுக்கின்றார் (1)

தந்தனை போக என தடுக்கின்றார் பலர் – சுந்:12 4/2

TOP


தடுக்கும் (1)

தீ செல ஒழியவும் தடுக்கும் திண் பில – கிட்:14 24/2

TOP


தடுக்கும்படி (1)

இடை ஒன்று அது தடுக்கும்படி செம் தீ உக எய்தான் – யுத்3:27 138/2

TOP


தடுத்த (3)

தடுத்த தாள் நெடும் தடம் கிரிகள் தாழ்வரை – கிட்:10 106/1
தாக்கிய பரிகளும் தடுத்த தேர்களும் – சுந்:9 32/2
தடுத்த கூர் வாளியின் ஆரை தாங்கலேம் – யுத்3:31 177/2

TOP


தடுத்தது (1)

தங்கிய பிணத்தின் குப்பை தடுத்தது சமரபூமி – யுத்4-மிகை:37 3/2

TOP


தடுத்ததும் (1)

அறுத்ததும் தடுத்ததும் அன்றி ஆரியன் – யுத்4:37 71/3

TOP


தடுத்தல் (1)

தாங்கினர் படை தலைவர் நூறு சத கோடியர் தடுத்தல் அரியார் – யுத்3:31 145/4

TOP


தடுத்தலீர் (1)

தடுத்தலீர் எம்பியை தாங்ககிற்றிலீர் – யுத்2:18 3/3

TOP


தடுத்தவர் (1)

தடுத்தவர் சலித்தவர் சரிந்தவர் பிரிந்தவர் தனி களிறு-போல் – யுத்3:31 137/2

TOP


தடுத்தனர் (3)

மக்கள் தாயர் மற்று யாவரும் தடுத்தனர் மறுகி – சுந்:9 13/2
தடுத்தனர் முகங்கள் தாங்கி தனித்தனி தலைவர் தள்ளி – யுத்2:19 53/2
தம் இனம் அனைத்தையும் முனைந்து எதிர் தடுத்தனர் தனி தனி-அரோ – யுத்3:31 147/4

TOP


தடுத்தனன் (1)

தடுத்தனன் ஒரு தனி தனுவின் வன்மையால் – யுத்2-மிகை:18 12/4

TOP


தடுத்தனென் (1)

தாக்கு அணங்கு அனையவள் பிறர் மனை என தடுத்தனென் தக்கோர் முன் – யுத்2:16 322/2

TOP


தடுத்தனேன் (1)

தடுத்தனேன் ஆவது எல்லாம் தவத்து அரன் தந்த வாளால் – ஆரண்:13 113/3

TOP


தடுத்தான் (12)

தந்தனென் என்றனன் வெள்ளி தடுத்தான் – பால:8 15/4
தடுத்தான் தீவினை தக்கோரை – சுந்:5 51/2
தையல்-மேல் ஓடலோடும் மகோதரன் தடுத்தான் ஈன்ற – யுத்2:17 60/3
தால படை கை கொடு சென்று தடுத்தான்
நீல கிரி-மேல் நிமிர் பொன்_கிரி நேர்வான் – யுத்2:18 247/3,4
மீட்டு ஒரு கோடி கோடி கொண்டு அவை தடுத்தான் வீரன் – யுத்2:19 108/4
மு சிர பகழி கோடி தொடுத்து அவை தடுத்தான் முன்பன் – யுத்2:19 112/4
தக்கிலது என்றனன் மாலி தடுத்தான் – யுத்3:20 7/4
தாமத்து அங்கதன் மாபெரும்பக்கனை தடுத்தான்
சேம திண் சிலை மாலியும் நீலனும் செறுத்தார் – யுத்3:20 49/2,3
தூயோனும் அத்துணை வாளிகள் தொடுத்தான் அவை தடுத்தான்
தீயோனும் அ கணத்து ஆயிரம் நெடும் சாரிகை திரிந்தான் – யுத்3:27 105/3,4
அனலின் படை தொடுத்தான் அவன் அதுவே கொடு தடுத்தான்
புனலின் படை தொடுத்தான் அவன் அதுவே கொடு பொறுத்தான் – யுத்3:27 130/1,2
மீட்டான்_அலன் தடுத்தான்_அலன் முடிந்தான் என விட்டான் – யுத்3:27 134/2
சண்ட சர மழை கொண்டு அவை இடையே அற தடுத்தான் – யுத்4:37 48/4

TOP


தடுத்தான்_அலன் (1)

மீட்டான்_அலன் தடுத்தான்_அலன் முடிந்தான் என விட்டான் – யுத்3:27 134/2

TOP


தடுத்தி (2)

தன்முனை கொல்வித்தான் என்று இகழ்வரேல் தடுத்தி தக்கோய் – கிட்:7 133/2
தடுப்பன தடுத்தி எண்ணம் குறிப்பினால் உணர்ந்து தக்க – யுத்3:27 7/2

TOP


தடுத்தியாயின் (1)

தம்பியை தடுத்தியாயின் தந்தனை கொற்றம் என்றான் – யுத்4:37 9/3

TOP


தடுத்தியோ (1)

சான்று என நின்ற நீ தடுத்தியோ என்றான் – அயோ:4 163/3

TOP


தடுத்து (10)

தடுத்து இமையாமல் இருந்தவர் தாளில் – பால:13 34/1
தடுத்து வல்லவர் தணிவு செய்து நோய் – கிட்:3 56/1
தாம தார் மௌலி மைந்தன் தடுத்து இடை விலக்க நீசன் – கிட்-மிகை:16 10/3
தாள் துணை தொழுது மைந்தன் தடுத்து இடை தருதி என்றான் – சுந்:10 1/4
தன் மணி கழுத்தில் சார்த்தும் அளவையில் தடுத்து நாயேன் – சுந்:14 39/3
தாம் வர தடுத்து வீழ்த்தான் தாமரை_கண்ணன் தம்பி – யுத்2:19 111/4
தன் தாதையை முன்பு தடுத்து ஒரு நாள் – யுத்3:20 87/1
சாய்ந்தது காக்கும் தெய்வம் சலித்தன தடுத்து வந்து – யுத்3:24 61/2
இருவர் வில் பிடித்து யாவரை தடுத்து நின்று எய்வார் – யுத்3:31 37/4
தடுத்து வீரர்-தாமும் ஒன்று செய்யுமா சலத்தினால் – யுத்3:31 84/4

TOP


தடுத்துவிட்டான் (1)

தாழ்வு இலா படைகள் மூன்றும் தொடுத்தனென் தடுத்துவிட்டான் – யுத்3:28 3/4

TOP


தடுப்ப (11)

தாழ்ந்த வங்க வாரியில் தடுப்ப ஒணா மதத்தினால் – பால:3 16/3
சரம் தரு தபம் அல்லால் தடுப்ப அரும் சாபம் வல்ல – பால:9 20/1
தடுப்ப அரும் தேரின் ஏறி தடை இலா படர்தலோடும் – பால-மிகை:11 39/3
தழைந்த சந்தன சோலை தன் செலவினை தடுப்ப
நுழைந்து போகின்ற மதி இறால் ஒப்ப நோக்காய் – அயோ:10 9/3,4
சங்கரற்கும் தடுப்ப அரும் தன்மையான் – ஆரண்:7 22/4
தந்து அளிப்ப தடுப்ப_அரும் வேகத்தான் – கிட்:11 23/3
தரிப்பு இலாது உரைத்த மாற்றம் தடுப்ப_அரும் தகைத்தது ஆய – கிட்:16 16/2
சொரிந்த வெம் படை துணிந்திட தடுப்ப_அரும் தொழிலால் – யுத்2:16 243/2
தடுப்ப அரிது என தளர்ந்து அமரர் ஓடினார் – யுத்2-மிகை:16 50/4
தம்-மின் என இன்னன மொழிந்து எதிர் பொழிந்தன தடுப்ப அரியவாம் – யுத்3:31 147/2
தான் அவை தொடுத்த போது தடுப்ப அரிது உலகம் தானே – யுத்3:31 225/1

TOP


தடுப்ப_அரும் (3)

தந்து அளிப்ப தடுப்ப_அரும் வேகத்தான் – கிட்:11 23/3
தரிப்பு இலாது உரைத்த மாற்றம் தடுப்ப_அரும் தகைத்தது ஆய – கிட்:16 16/2
சொரிந்த வெம் படை துணிந்திட தடுப்ப_அரும் தொழிலால் – யுத்2:16 243/2

TOP


தடுப்பது (4)

தடுப்பது நினக்கு அழகிதோ தகவு இல் வெள்ளி – பால-மிகை:8 11/2
செய் வினைக்கு உதவும் நட்பால் செல்பவர் தடுப்பது ஏய்க்கும் – அயோ:6 1/2
சென்று கூடல் ஆம் பொழுது எலாம் தடுப்பது திடனால் – ஆரண்:13 83/2
சாதுகை மாந்தர்-தம்மை தடுப்பது என்று அருளி செம் கண் – யுத்4:40 41/2

TOP


தடுப்பர் (2)

தடுப்பர் பின்றுவர் ஒன்றுவர் தழுவுவர் விழுவர் – கிட்:7 56/4
தடுப்பர் காண்பரேல் கொல்லவும் வல்லர் அ தவத்தோர் – யுத்3:22 91/2

TOP


தடுப்பவர் (1)

நின்றார்கள் தடுப்பவர் இன்மை நெளிந்தார் – யுத்2:18 250/1

TOP


தடுப்பவரே (1)

தடுப்பவரே பகை தம்மையும் அன்னார் – பால:8 21/3

TOP


தடுப்பன (2)

தனித்தனி தடுப்பன போலும் சால்பின – பால:23 66/2
தடுப்பன தடுத்தி எண்ணம் குறிப்பினால் உணர்ந்து தக்க – யுத்3:27 7/2

TOP


தடுப்பாய் (1)

நீயே இது தடுப்பாய் எனின் நினக்கு ஆர் எதிர் நிற்பார் – யுத்3:27 145/2

TOP


தடுப்பார் (2)

சலியா நிலையாய் என்றால் தடுப்பார் உளரோ என்றான் – அயோ:4 62/4
அரு வினை வந்து எய்திய போழ்து ஆர் தடுப்பார் ஆர் அதனை அறிவார் வீட்டின் – யுத்4-மிகை:38 3/1

TOP


தடுப்பான் (2)

தன் நேர் இலாத தம்பி தடுப்பான் பிறர் இல்லை – ஆரண்:15 34/3
வலம் கொள் ஒரு கைத்தலையில் வைத்து எதிர் தடுப்பான்
விலங்கினரை நூறி வரி வெம் சிலையினோர்-தம் – சுந்:5 5/2,3

TOP


தடுப்பு (2)

தானே வரின் நின்று தடுப்பு அரிதால் – ஆரண்:13 16/2
தன் நிறத்து உருவ வாளி தடுப்பு இல சார்ந்த போதும் – யுத்2:19 119/3

TOP


தடுப்பென் (2)

தத்துறல் ஒழி நீ யானே தடுப்பென் நின் உயிரை என்னா – பால-மிகை:11 42/2
தாம் பொறியின் பல மாயம் தரும் பொறிகள் அறிந்து அவற்றை தடுப்பென் அன்றே – ஆரண்:6 131/3

TOP


தடுமாற (3)

சரிந்த பூம் துகில்கள் தாங்கார் இடை தடுமாற தாழார் – பால:21 2/2
இழை தொடுத்து இலங்கும் மாடத்து இடை தடுமாற ஏறி – சுந்:2 182/3
சார்தரும் கடுவின் எயிறு உடை பகு வாய் அனந்தனும் தலை தடுமாற
மூரி நீர் ஆடை இரு நில மடந்தை முதுகு உளுக்குற்றனள் முரல – சுந்:3 90/3,4

TOP


தடுமாறல் (1)

தாளில் தடுமாறல் தவிர்ந்து தகைந்தான் – யுத்2:18 241/2

TOP


தடுமாறலால் (1)

தள்ளி ஓடி அலை தடுமாறலால்
தெள்ளு நீரிடை மூழ்கு செந்தாமரை – பால:18 29/1,2

TOP


தடுமாறா (1)

சகரம் முந்நீர் செம்புனல் வெள்ளம் தடுமாறா
மகர நன் மீன் வந்தன காணா மனம் உட்கி – யுத்4:33 16/1,2

TOP


தடுமாறாது (1)

கை தடுமாறாது உள்ளம் உயிர் இனம் கலங்கா யாக்கை – யுத்3:28 31/2

TOP


தடுமாறாள் (1)

தன் நேர் இல்லா தீயவள் உள்ளம் தடுமாறாள்
முன்னே தந்தாய் இ வரம் நல்காய் முனிவாயேல் – அயோ:3 34/2,3

TOP


தடுமாறி (6)

இன் அமிழ்து அனைய தீம் சொல் இடை தடுமாறி என்ன – பால:19 16/2
தம் சொற்கள் குழறி தம்தம் தகை தடுமாறி நின்றார் – பால:22 19/3
மீனே என்ன மெய் தடுமாறி விழுகின்றாள் – அயோ:6 16/4
நடுங்கினன் நா தடுமாறி நாட்டமும் – அயோ:12 13/1
தளர்ந்த சிந்தை தம் இடையினும் நுடங்கிட உயிரொடு தடுமாறி
களம் தவா நெடும் கருவியில் கைகளில் செயிரியர் கலை கண்ணால் – சுந்:2 190/2,3
தாங்கல் ஆற்றகிலார் தடுமாறி தாம் – யுத்4:37 23/3

TOP


தடுமாறிட (1)

தூயோன்-மிசை உலகு யாவையும் தடுமாறிட துரந்தான் – யுத்3:27 145/4

TOP


தடுமாறினான் (1)

தண்டு போல் புயத்தான் தடுமாறினான்
உண்டு கோபம் என்று உள்ளத்து உணர்ந்து அவள் – பால:17 38/2,3

TOP


தடுமாறு (1)

தடுமாறு நெடும் கொடி தாழ் கடல்-வாய் – யுத்3:27 35/3

TOP


தடுமாறும் (2)

எல்லை_இல் பொருள்கள் எல்லாம் இடை_தடுமாறும் நீரால் – பால:1 17/3
சாலவும் தடுமாறும் தனிமையோய் – சுந்:5 13/4

TOP


தடுமாறுவார் (1)

தாம் பதைத்து உயிர் உள் தடுமாறுவார்
தேம்பு சிற்றிடை சீதையை போல் சிறிது – பால:21 30/2,3

TOP


தடுமாறுவாரும் (1)

சச்சரி பாணி கொட்டி நிறை தடுமாறுவாரும் – சுந்:2 187/4

TOP


தடுமாறுவான் (1)

தான் நின்று எய்யகில்லான் தடுமாறுவான் – ஆரண்:14 25/4

TOP


தடுவையின் (2)

தடுவையின் மரங்களோடு சகடைகள் திமிலை தாக்க – சுந்-மிகை:10 1/1
தடுவையின் மரங்களோடு சகடைகள் திமிலை தாக்க – சுந்-மிகை:11 9/1

TOP


தடேன்-என்னின் (1)

யான் தடேன்-என்னின் மற்று இ எழு திரை வளாகம் என் ஆம் – யுத்3:22 123/1

TOP


தடை (14)

காகம் முதலிய முந்திய தடை செய்வன கண்டான் – பால:24 5/2
தடுப்ப அரும் தேரின் ஏறி தடை இலா படர்தலோடும் – பால-மிகை:11 39/3
தார்_இனம் குழுமின தடை_இல் கூற்று என – ஆரண்:7 33/3
இ வழி இருந்த-காலை தடை அவற்கு இல்லை என்றார் – ஆரண்:10 166/4
தடை புகு மந்திரம் தகைந்த நாகம் போல் – சுந்:2 127/1
இறுதியே இயைவது ஆனால் இடை ஒன்றால் தடை உண்டாமோ – யுத்2:16 42/4
தடை ஏதும் இல் குலம் முனிந்து சலத்தால் – யுத்2:18 249/1
தடை உள அல்ல தாங்கும் தன்மையிர் அல்லீர் தாக்கிற்கு – யுத்3:22 20/2
தடை இலாது உடற்றுறு சண்டமாருதம் – யுத்3:24 93/3
ஏல் நாளும் இது ஆனால் எதிர் தடை இல்லதை எடுத்தான் – யுத்3:27 151/4
எனைத்து ஆயது ஒர் பொருளால் இடை தடை இல்லதை விட்டான் – யுத்3:27 152/4
பெரும் தடை உற்று-என பேதுற்றாள்-அரோ – யுத்4:40 58/4
தடை ஒரு சிறிது இன்று ஆகி தாவி வான் படரும் வேலை – யுத்4:41 20/3
தாவி வான் படர்ந்து மானம் தடை இலாது ஏகும் வேலை – யுத்4-மிகை:41 270/1

TOP


தடை_இல் (1)

தார்_இனம் குழுமின தடை_இல் கூற்று என – ஆரண்:7 33/3

TOP


தடைக்க (1)

தடைக்க_அரும் பெரு வலி சம்பர பெயர் – ஆரண்:13 111/1

TOP


தடைக்க_அரும் (1)

தடைக்க_அரும் பெரு வலி சம்பர பெயர் – ஆரண்:13 111/1

TOP


தடைகொண்டு (1)

இடையே தடைகொண்டு தன் ஏடு அவிழ் அம் கை – யுத்2:18 249/3

TOP


தடைசெய்குநர் (1)

செய்ய கருதி தடைசெய்குநர் தேவர் ஏனும் – அயோ:4 123/3

TOP


தண் (94)

போன தண் குடை வேந்தன் புகழ் என – பால:1 5/2
அணியும் ஆனை வெண்கோடும் அகிலும் தண்
இணை இல் ஆரமும் இன்ன கொண்டு ஏகலான் – பால:1 7/2,3
தாமரை படுவ வண்டும் தகை வரும் திருவும் தண் தார் – பால:2 5/1
சந்திரன் ஒளி கெட தழைப்ப தண் நிலா – பால:3 44/4
தண் நிழல் பரப்பவும் இருளை தள்ளவும் – பால:4 9/2
சத்து ஆன குணம் உடையோன் தயையினொடும் தண் அளியின் சாலை போல்வான் – பால:5 33/2
கறங்கு தண் புனல் கடி நெடும் தாள் உடை கமலத்து – பால:9 3/1
கூவும் மென் குயில் குதலையர் குடைந்த தண் புனல்-வாய் – பால:9 9/2
தழைத்து வண்டு இமிரும் தண் தார் தசரதராமன் என்பான் – பால:9 23/3
தாதொடும் குழையொடும் அடுத்த தண் பனி – பால:10 46/3
உண்ண எண்ணி தண் மதியத்து உதயத்து எழுந்த நிலா கற்றை – பால:10 73/2
தண் நறும் கமலங்காள் என் தளிர் நிறம் உண்ட கண்ணின் – பால:13 46/3
தண் மலர் என்று வான தாரகை தாவும் அன்றே – பால:16 3/4
தண் நல் கடலில் துளி சிந்து தரங்கம் நீங்கி – பால:16 42/1
தடங்களும் மடுவும் சூழ்ந்த தண் நறும் சோலை சார்ந்தார் – பால:17 3/4
பாசிழை பரவை அல்குல் பண் தரு கிளவி தண் தேன் – பால:17 6/1
தூய தண் நிழல் சோலை துறு மலர் – பால:17 39/2
ததும்பு பூம் திரை தண் புனல் சுட்டதால் – பால:18 24/2
தாவு தண் மதி-தன்னொடும் தாரகை – பால:18 31/2
தண் நிறை நெடு நிலா தழைத்தது எங்குமே – பால:19 1/4
தாமமும் நானமும் ததைந்த தண் அகில் – பால:19 9/1
தடன் ஒக்கும் நிழலை பொன் செய் தண் நறும் தேறல் வள்ளத்து – பால:19 10/3
தாள் கரும் குவளை தோய்ந்த தண் நறை சாடியுள் தன் – பால:19 13/3
தண் மதி ஆகின் யானும் தருவென் இ நறவை என்றாள் – பால:19 17/4
தள்ள தண் நறவை எல்லாம் தவிசிடை உகுத்தும் தேறாள் – பால:19 18/2
தூவு தண் சுண்ணமும் கனக நுண் தூளியும் – பால:20 12/3
தண் நிற பாற்கடல் தழீஇயது ஆம் என – பால:23 62/3
தெள்ளு தண் புனலிடை சேறல் ஒத்தது – பால-மிகை:7 1/3
பூம் தண் சேக்கை புனிதனையே பொரு – பால-மிகை:11 4/1
வரித்த தண் கதிர் முத்தது ஆகி இ மண் அனைத்தும் நிழற்ற மேல் – அயோ:3 54/3
அம் தண் புனல் கொண்டு அணுக ஐயா இது-போது அளவு ஆய் – அயோ:4 79/2
தா இல் கோயில் தலை இருத்தி தண் தார் பரதன் கொண்டு அணைக என்று – அயோ:6 28/3
சுழித்த தண் புனல் சுழி புரை உந்தி அம் தோகாய் – அயோ:10 21/1
எழுவு தண் தமிழ் யாழினும் இனிய சொல் கிளியே – அயோ:10 28/2
தார் துறந்தன தண் தலை நெல்லினும் – அயோ:11 18/2
சிறந்த நின் தண் அளி திருவை தேசு அழித்து – அயோ:11 47/2
தழைத்த தண் துளவினோன் தலைவன் அல்லன் என்று – அயோ:11 98/1
தங்கு தண் சாந்து அகில் கலவை சார்கில – அயோ:12 37/1
கொங்கு அலரும் நறும் தண் தார் குகன் என்னும் குறி உடையான் – அயோ:13 25/4
தண் துறை ஓர் நாவாயில் ஒரு தனியே தான் வந்தான் – அயோ:13 31/4
தான் இன்று அயல் நின்று ஒளிர் தண் கதிரோன் – ஆரண்:2 7/1
தாழி தரை ஆக தண் தயிர் நீர் ஆக தட வரையே மத்து ஆக தாமரை கை நோவ – ஆரண்:2 29/3
தாயின் நீங்க_அரும் தந்தையின் தண் நகர் – ஆரண்:4 29/1
ஐய தண் பனி அள்ளினள் அப்பினாள் – ஆரண்:6 71/2
சுவல் தரு சுறவம் ஆழ் சுழிய தண் துறை – ஆரண்:7 119/2
பாணி தண் பளிங்கு நாகம் பாடலம் பவளம்-மன்னோ – ஆரண்:10 96/4
தண் அம் தாமரையின் தனி பகைஞன் என்னும் தன்மை ஒருதானே – ஆரண்:10 113/3
தங்கு தண் கதிர் சுட தகாது என்றார் சிலர் – ஆரண்:10 131/4
தாது உண் சடில தலை வைத்தது தண் தரங்கம் – ஆரண்:10 135/1
தண் தளிர் மலரின் செய்த சீதள சேக்கை சார்ந்தான் – ஆரண்:10 162/4
சந்த மலர் தண் கற்பக நீழல் தலைவற்கும் – ஆரண்:11 2/1
தண் தமிழ் தென்றல் என்னும் கோள் அரா தவழும் சாரல் – ஆரண்:14 6/3
பொடித்த தண் தளிர் பூவொடு மால் கரி – ஆரண்:14 9/3
சாயும் தம்பி திருத்திய தண் தளிர் – ஆரண்:14 17/1
தண் நறும் கரும் குழல் சனகன் மா மகள் – ஆரண்:14 98/3
தண் நறும் கானும் குன்றும் நதிகளும் தவிர போனார் – ஆரண்:16 9/1
தண் கதிர் பொழியும் ஓர் தவள மா மதி – ஆரண்-மிகை:10 6/1
தோய்த்த தண் புனல் ஒத்தது அ தோயமே – கிட்:1 36/4
கரும் தகைய தண் சினைய கைதை மடல் காதல் – கிட்:10 77/1
தாங்கும் ஆர் அகில் தண் நறும் சந்தனம் – கிட்:13 16/1
அடை சுற்றும் தண் சாரல் ஓங்கிய வேங்கடத்தில் சென்று அடைதிர்-மாதோ – கிட்:13 26/4
சேடு உறு தண் புனல் தெய்வ திரு நதியின் இரு கரையும் தெரிதிர்-மாதோ – கிட்:13 29/4
தமிழ் நிகர் நறவமும் தனி தண் தேறலும் – கிட்:14 35/2
தீண்டுகின்ற தண் சிகரம் எய்தினார் – கிட்:15 24/4
சங்கு அணி பானல் நெய்தல் தண் புனல் தவிர ஏகி – கிட்:15 32/2
தாரை வன் தலை தண் இள ஆம்பலை – கிட்:15 43/3
தாது உகு நறு மென் சாந்தம் குங்குமம் குலிகம் தண் தேன் – சுந்:1 9/1
துளிக்கும் கற்பக தண் நறும் சோலைகள்-தோறும் – சுந்:2 28/2
தண் இமை அடைத்தன தழங்கு இசை வழங்கும் – சுந்:2 160/3
சாந்து அளாவிய கலவை-மேல் தவழ்வுறு தண் தமிழ் பசும் தென்றல் – சுந்:2 208/1
சந்திர வதனத்து அருந்ததி இருந்த தண் நறும் சோலையின் தனையோ – சுந்:3 77/2
பூம் தண் வார் குழல் பொன் கொழுந்தே புகழ் – சுந்:3 101/1
தளம் கெழு கற்பக முகிழும் தண் துறை – சுந்:4 40/1
தண் மதி ஆம் என உரைக்க தக்கதோ – சுந்:4 51/3
போது ஆயின போது உன் தண் புனல் ஆடல் பொய்யோ – சுந்:4 85/1
தாழி தண் கடல்-தம்மோடும் – சுந்:5 50/1
விழையும் தண் தளிர் சூழலும் மென் மலர் – சுந்:6 28/2
அலங்கல் வெண்குடை தண் நிழல் அவிர் ஒளி பரப்ப – சுந்:12 37/2
குழுவு தண் புனல் மேகம் கொதிக்கவே – சுந்:13 15/4
அலங்கு தண் சோலை புக்கேன் அவ்வழி அணங்கு அனாளை – சுந்:14 35/3
தண் மணி குலம் மழை எழும் கதிர் என தழைப்ப – சுந்-மிகை:9 1/4
வார தண் குலை வாழை மடல் சூழ் – யுத்1:3 97/3
தண் நிற பவள வாய் இதழை தன் பொதி – யுத்1:4 31/3
தெள்ளு தண் திரையிற்று ஆகி பிறிது ஒரு திறனும் சாரா – யுத்1:4 130/2
கோய் சொரி நறவம் என்ன தண் புனல் உகுக்கும் குன்றின் – யுத்1:8 25/2
இலை கொள் தண் துழாய் இலங்கு தோள் இராமனுக்கு இளையான் – யுத்2:15 211/4
நிலவரை தரு பொருள்-வழி தண் தமிழ் நிரப்பும் – யுத்2:16 221/3
தண் தாமரை பூ நெருப்புற்ற தன்மை உற்றாள் தரியாதாள் – யுத்3:23 4/3
மேகத்தின் பதம் கடந்து வெம் கதிரும் தண் கதிரும் விரைவில் செல்லும் – யுத்3:24 36/1
பசும் புல் தண் தலம் மிதித்தலின் கரி படு மதத்தின் – யுத்3:31 21/2
வெம் கதிர் தண் கதிர் விலங்கி மீண்டன – யுத்4:37 80/3
தம்பியரோடு தானும் தண் புனல் படிந்த பின்னர் – யுத்4:42 1/3
தண் நறு நாற்றம் தம்மில் தலைதடுமாறும் நீரால் – யுத்4:42 10/2
சயம் தரு குமுத கண்ணன் சதவலி குமுதன் தண் தார் – யுத்4-மிகை:42 43/2

TOP


தண்ட (2)

தண்ட வாள் அரக்கர் பாவ செய்கையும் தருமம் தாங்கும் – யுத்3:23 24/2
பயன் படைத்துள தண்ட மா படைகள் உண்டு அதனால் – யுத்4-மிகை:37 8/3

TOP


தண்டக (4)

பொன்னொடு ஏகி உயர் தண்டக வனம் புகுதலும் – ஆரண்:1 4/4
தண்டக வனத்து உறை தவத்துளோர் எலாம் – ஆரண்:3 3/3
தண்டக வனத்து உறைதி என்று உரைதர கொண்டு – ஆரண்:3 51/1
துன்றிய தண்டக வனத்துள் துன்னினான் – யுத்4-மிகை:41 226/4

TOP


தண்டகத்தது (1)

தண்டகத்தது தாபதர் தம்மை உள் – கிட்:13 17/2

TOP


தண்டகத்தையும் (1)

தண்டகத்தையும் தடவி ஏகினார் – கிட்:15 19/3

TOP


தண்டகம் (5)

ஒட்டி படர்ந்த தண்டகம் இ உலகத்து உளது அன்றோ உணர்வை – அயோ:6 32/3
பூண்ட என் மானம் தீர தண்டகம் புக்க காலை – ஆரண்:11 34/2
தேங்கு வார் புனல் தண்டகம் சேர்திரால் – கிட்:13 16/4
துன்னு தண்டகம் கடிது துன்னினார் – கிட்:15 18/4
தரத்து உவாசவர் வேள்வியர் தண்டகம் அதுதான் – யுத்4:41 32/2

TOP


தண்டத்தர் (1)

நாந்தக உழவர் மேல் நாடும் தண்டத்தர்
காந்திய மனத்தினர் புலவி கைம்மிக – ஆரண்:10 38/1,2

TOP


தண்டத்தை (2)

தாறு பாய் கரி வன கரி தண்டத்தை தடவி – பால:15 5/2
தண்டத்தை இடுதி அன்றே நின்-வயின் தந்திலேனேல் – சுந்:10 5/4

TOP


தண்டம் (5)

விட_விட முனிவன் தண்டம் விழுங்கி மேல் விளங்கல் காணா – பால-மிகை:11 19/2
ஓது முன் பிறவி ஒண் மதி தண்டம் உமிழ்வோய் – ஆரண்-மிகை:1 1/4
தண்டம் என்று ஒரு பொருட்கு உரிய தக்கரை – யுத்1:2 18/1
தண்டம் கையில் வீசிய தக்க அரக்கன் – யுத்2:18 237/1
பருணிதர் தண்டம் இது அன்று பகர்ந்தால் – யுத்3:20 10/4

TOP


தண்டமே (2)

தண்டமே அடியனேற்கு உறு பதம் தருவதே – கிட்:7 130/4
தண்டமே இடுவோர் மன்று பறித்து உண்ணும் தறுகண்ணாளர் – யுத்4-மிகை:41 73/4

TOP


தண்டல் (9)

தண்டல் இல் தவம் செய்வோர் தாம் வேண்டிய தாயின் நல்கும் – ஆரண்:10 162/1
தண்டல்_இல் உயிர் எலாம் தன்னை நோக்கின – சுந்:4 104/2
தண்டல்_இல் தன் உரு கரந்த தன்மையான் – சுந்:12 13/2
தண்டல் இல் நெடும் திசை மூன்றும் தாயினர் – சுந்:14 15/1
தண்டல்_இல் நெடும் சிறை தளை பட்டார்-கொலோ – சுந்:14 19/4
தண்டல்_இல் மந்திர தலைவர் சார்க என – யுத்1:2 8/2
தண்டல் இல் பெரும் படை சிந்தும் தக்கது ஓர் – யுத்2:16 263/2
தண்டல் இல் மானமும் நாணும் தாங்கினான் – யுத்2:16 286/2
தலைவனே முதல் தண்டல் இலோர் எலாம் கண்டார் – யுத்4:35 32/4

TOP


தண்டல்_இல் (4)

தண்டல்_இல் உயிர் எலாம் தன்னை நோக்கின – சுந்:4 104/2
தண்டல்_இல் தன் உரு கரந்த தன்மையான் – சுந்:12 13/2
தண்டல்_இல் நெடும் சிறை தளை பட்டார்-கொலோ – சுந்:14 19/4
தண்டல்_இல் மந்திர தலைவர் சார்க என – யுத்1:2 8/2

TOP


தண்டலை (12)

தண்டலை மயில்கள் ஆட தாமரை விளக்கம் தாங்க – பால:2 4/1
தண்டலை பரப்பும் சாலி வேலியும் தழீஇய வைப்பும் – பால:2 12/3
தண்டலை இலையோடு கனி பல தருவாரும் – பால:23 28/2
தண்டலை கோசல தலைவன் மாதரை – அயோ:4 178/1
அன்னம் துயில் வதி தண்டலை அயல் நந்து உளை புளினம் – அயோ:7 7/2
தடங்கள்-தோறும் நின்று ஆடுவ தண்டலை அயோத்தி – அயோ:10 4/3
தண்டலை வாழை அன்ன குறங்கிடை அல்குல் தட்டில் – சுந்:2 186/1
தான கற்பக தண்டலை விண்தலம் – சுந்:6 23/3
தண்டலை மருத வைப்பின் கங்கை நீர் தழுவும் நாட்டு – யுத்3:21 15/3
தண்டலை இருக்கை-தன்னை பொருக்கென சார்ந்து தானே – யுத்3:26 90/2
தண்டலை ஆம் என கிடந்த தன்மையை – யுத்3:27 53/4
நனைந்த தண்டலை நாட்டு இருந்தேயும் அ – யுத்4:41 48/2

TOP


தண்டா (2)

சாவாதவரும் உளரோ தண்டா மகவு உண்டு என்றே – அயோ-மிகை:4 6/2
தண்டா வென்றி தானவன் வந்தான் தகவு இல்லான் – கிட்:15 1/4

TOP


தண்டாத (2)

தண்டாத செங்கோல் தயரதனும்தான் அளித்தான் – அயோ:4 90/2
தண்டாத வாளி தடிந்த தனி வார்த்தை – யுத்2:17 89/3

TOP


தண்டார் (1)

இருவரும் இழந்த வில்லார் எழு முனை வயிர தண்டார்
உரும் என கடிதின் ஓடி அனுமனை இமைப்பின் உற்றார் – யுத்2:19 173/1,2

TOP


தண்டால் (6)

போர் அவன் புரிந்த போதே பொரு அரு வயிர தண்டால்
தேரொடும் புரண்டு வீழ சிந்தி என் சிந்தை செப்பும் – யுத்2:19 211/1,2
அகம்பனை கண்டான் தண்டால் அரக்கரை அரைக்கும் கையான் – யுத்3:22 120/4
சுற்றின வயிர தண்டால் துகைத்தனன் அமரர் துள்ள – யுத்3:22 125/3
வெய்யவன் தன் கை தண்டால் விலக்கினான் விலக்கலோடும் – யுத்3:22 134/3
கால்-கொடு காலின் கூடி கை தொடர் கனக தண்டால்
கோல் கொளும் ஒருவனோடும் கொடி தடம் தேரில் பூண்ட – யுத்3:27 180/2,3
சங்க வானவர் தலை எடுத்திட நெடும் தண்டால் – யுத்4:32 33/4

TOP


தண்டாவனம் (1)

தண்டாவனம் செல்வதற்கே சமைந்தார்கள்-தம்மை – அயோ:4 139/2

TOP


தண்டிப்புண்டு (1)

தண்டிப்புண்டு அறுப்புண்டு எரிப்புண்டவர்-தம்மை – யுத்4-மிகை:41 12/2

TOP


தண்டில் (1)

தறி மடுத்து இடையிடை தண்டில் தாங்கினர் – பால:13 3/4

TOP


தண்டிலம் (1)

தண்டிலம் விரித்தனன் தருப்பை சாத்தினன் – பால:23 84/1

TOP


தண்டின் (2)

திருகு பொன் நெடும் தண்டின் திரண்டவால் – சுந்:13 11/4
வள்ளை தண்டின் வனப்பு அழித்த மகரம் செறியா குழை என்றான் – சுந்-மிகை:4 7/4

TOP


தண்டினர் (1)

அறைந்து கற்ற மா தண்டினர் அசனியின் ஆர்ப்பர் – யுத்3:31 10/4

TOP


தண்டினாய் (1)

தண்டினாய் எனக்கு ஆர் உயிர் தந்த நீ – சுந்:12 34/4

TOP


தண்டினால் (1)

சாரதி புரள வீர தண்டினால் கண்டம் செய்தான் – யுத்3:22 130/4

TOP


தண்டினும் (1)

போர் தண்டினும் வலிது ஆயது கொண்டான் புகழ் கொண்டான் – யுத்2:18 155/4

TOP


தண்டினை (1)

எய்தனன் முனியும் தன கை தண்டினை எதிர்க என்றான் – பால-மிகை:11 18/4

TOP


தண்டு (52)

சினத்து அயில் கொலை வாள் சிலை மழு தண்டு சக்கரம் தோமரம் உலக்கை – பால:3 11/1
தண்டு போல் புயத்தான் தடுமாறினான் – பால:17 38/2
முகிழ் உடை முரண் மா தண்டு கூம்பு என முகிலின் வண்ண – அயோ:13 58/2
தண்டு எழுந்து_அனைய தோள்-கொடு சுமந்து தழுவி – ஆரண்:1 35/2
மூலம் அற்றன அற்றன முரண் தண்டு பிண்டி – ஆரண்:7 76/2
பிரகர நெடும் திசை பெரும் தண்டு ஏந்திய – ஆரண்:10 11/1
முளை வரி தண்டு ஒரு மூன்றும் மு பகை – ஆரண்:12 20/3
அறிந்தான் முனிந்து ஆண்டது ஓர் ஆடக தண்டு வாங்கி – ஆரண்:13 35/2
பாய்ந்தான் அவன் பல் மணி தண்டு பறித்து எறிந்தான் – ஆரண்:13 38/1
கற்பணம் தண்டு பிண்டிபாலம் என்று இனைய காந்தும் – சுந்:2 39/3
சூலம் வாள் முசலம் கூர் வேல் தோமரம் தண்டு பிண்டி – சுந்:7 3/1
சக்கரம் உலக்கை தண்டு தாரை வாள் பரிசம் சங்கு – சுந்:7 8/1
காமர் தண்டு எழுக்கள் காந்தும் கப்பணம் கால பாசம் – சுந்:8 6/3
சக்கரம் தோமரம் உலக்கை தண்டு அயில் வாள் – சுந்:8 39/1
மா மரம் வீசு பாசம் எழு முளை வயிர தண்டு
காமரு கணையம் குந்தம் கப்பணம் கால நேமி – சுந்:10 11/3,4
தண்டு என கொளலுற்று அது நொய்து என தவிர்ந்தான் – யுத்1:3 11/4
ஈர தண்டு என இற்றன எல்லாம் – யுத்1:3 97/4
எழு மழு தண்டு வேல் வாள் இலை நெடும் சூலம் என்று இ – யுத்1:13 13/1
தண்டு இருந்த பைம் தாமரை தாள் அற – யுத்2:15 8/1
எறிந்தும் எய்தும் எழு முளை தண்டு கொண்டு – யுத்2:15 26/1
கொடியொடும் கொடி சுற்ற கொடுத்த தண்டு
ஒடிய ஊன்றின மு மத ஓங்கலே – யுத்2:15 37/3,4
தண்டு வாள் அயில் சக்கரம் சாயகம் – யுத்2:15 59/1
கோடு இகல் தண்டு கூடம் குந்தம் வல்லோர்கள் கூடி – யுத்2:16 47/1
நாம வேல் உலக்கை வாள் நாஞ்சில் தண்டு எழு – யுத்2:16 100/2
இட கையால் அரக்கன் ஆங்கு ஓர் எழு முனை வயிர தண்டு
தடுக்கல் ஆம் தரத்தது அல்லா வலியது தருக்கின் வாங்கி – யுத்2:16 184/1,2
இற்றது நூறு கூறாய் எழு முனை வயிர தண்டு – யுத்2:16 190/4
தண்டு இற தட கை ஓச்சி தழுவி அ தறுகணானை – யுத்2:16 191/1
கொற்ற வாள் எழு தண்டு வேல் கோல் மழு குலிசம் – யுத்2:16 246/1
வாய்ந்த வல் நெடும் தண்டு கைப்பற்றினன் வானர படை முற்றும் – யுத்2:16 329/3
தண்டு கைத்தலத்து உளது எனின் உளதன்று தானை என்று அது சாய – யுத்2:16 331/1
மரம் கொடும் தண்டு கொண்டும் மலை என மலையாநின்றார் – யுத்2:18 235/3
குன்று ஒப்பது ஒர் தண்டு கொணர்ந்து கொடுத்தான் – யுத்2:18 238/4
அ தண்டு கொடுத்தது கைக்கொடு அடைந்தான் – யுத்2:18 239/1
பொடியாயின தண்டு பொருந்தினர் புக்கார் – யுத்2:18 242/4
தண்டு கொண்டு அரக்கர் தாக்க சாய்ந்து உகு நிலைய சந்தின் – யுத்2:19 49/1
தனு என்றும் வாளி என்றும் தண்டு என்றும் தனி வேல் என்றும் – யுத்2:19 50/2
பரு வலி கரத்தினால் தண்டு இரண்டையும் பறித்து கொண்டான் – யுத்2:19 173/4
தண்டு அவன் கையது ஆன தன்மையை தறுகணாளர் – யுத்2:19 174/1
பற்றி கிளர் தண்டு பறித்து எறியா – யுத்3:20 92/2
முழு முரண் தண்டு வேல் முசுண்டி மூ_இலை – யுத்3:22 46/2
தும்பையின் தலை துரந்தது சுடர் மணி தண்டு ஒன்று – யுத்3:22 111/3
பொடித்தான் கடல் பெரும் சேனையை பொலம் தண்டு தன் வலத்தால் – யுத்3:22 116/2
கொல்லினால் இயன்றது ஆங்கு ஓர் கொடு முனை தண்டு கொண்டான் – யுத்3:22 131/3
கையொடு தண்டு நீங்க கடல் என கலக்கம் உற்ற – யுத்3:22 135/1
அடித்தவன் தன்னை நோக்கி அசனி ஏறு அனைய தண்டு
பிடித்து நின்றேயும் எற்றான் வெறுங்கையான் பிழையிற்று என்னா – யுத்3:22 136/1,2
சால வான் தண்டு தரித்திடின் சக்கரம் தாங்கின் – யுத்3:31 11/3
மழு எழு தண்டு கோல் வலயம் நாஞ்சில் வாள் – யுத்3:31 179/1
முண்ட கிளர் தண்டு அன முள் தொகு வன் – யுத்3:31 203/3
வல்லான் எழு மழு தோமரம் மணி தண்டு இருப்பு உலக்கை – யுத்4:37 54/2
தண்டு கொண்டு எறிந்தான் ஐந்தொடு ஐந்துடை தலையான் – யுத்4:37 105/4
இருப்புலக்கை வேல் தண்டு கோல் ஈட்டி வாள் – யுத்4:37 188/1
போதம் முற்றிய தண்டு ஒரு கையினில் பொலிய – யுத்4:41 34/2

TOP


தண்டுகள் (1)

தண்டுகள் தழுவும் ஆசை புனல் கரை சார்கின்றாரும் – பால:18 9/4

TOP


தண்டுதல் (1)

தண்டுதல் இன்றி ஒன்றி தலைத்தலை சிறந்த காதல் – பால:10 7/1

TOP


தண்டும் (5)

முழுக்களும் முசுண்டியும் தண்டும் மு தலை – ஆரண்:7 34/3
எழுவும் ஈட்டியும் தோட்டியும் எழு முனை தண்டும்
தழுவும் வேலொடு கணையமும் பகழியும் தாக்க – யுத்3:22 105/2,3
சக்கரங்களும் பிண்டிபாலத்தொடு தண்டும்
கப்பணங்களும் வளையமும் கவண் உமிழ் கல்லும் – யுத்3:22 106/2,3
முரண் தடம் தண்டும் ஏந்தி மனிதரை முறையை குன்றி – யுத்3:27 163/1
கோளும் தண்டும் மழு எனும் கூற்றமும் – யுத்4:37 165/2

TOP


தண்டை (3)

எடுத்த தண்டை பறித்து எறியா இகல் – யுத்2:15 76/2
தண்டை தோள்_வளை கடகம் என்று இனையன தறுகண் – யுத்2:16 247/2
சூரொடும் தொடர்ந்த தண்டை சுழற்றினான் வயிர தோளான் – யுத்3:22 124/4

TOP


தண்டொடு (1)

தண்டொடு திகிரி வாள் தனு என்று இன்னன – சுந்:3 47/3

TOP


தண்டொடும் (3)

தண்டொடும் பொலிதரு தட கையான்-தனை – பால:5 70/4
பார் இழிந்து பரு வலி தண்டொடும்
ஊர் இழந்த கதிர் என ஓடினான் – யுத்2:15 73/3,4
தாய் அடுத்து அவன்-தன் கையின் தண்டொடும்
மீ எடுத்து விசும்பு உற வீசினான் – யுத்2:15 74/3,4

TOP


தண்டோடும் (1)

தண்டோடும் இழிந்து தலத்தினன் ஆய் – யுத்3:20 89/2

TOP


தண்ணளி (1)

தாண்டு மா புரவி தானை தண்ணளி சனகன் என்னும் – பால:20 3/3

TOP


தண்ணளியும் (1)

உற்றுடைய பெரு வரமும் உகந்து உடைய தண்ணளியும் உணர்வும் நோக்கின் – யுத்1:4 99/3

TOP


தண்ணிய (1)

தண்ணிய மெலிந்தன தழைத்த மேகமே – கிட்:10 3/4

TOP


தண்ணின் (1)

தண்ணின் நீர் முறை தப்பிடின் தட கையால் தடவி – யுத்3:31 9/3

TOP


தண்ணீர் (6)

தண்ணீர் கொடு போய் அளித்து என் சாவும் உரைத்து உம் புதல்வன் – அயோ:4 78/2
தன் தாதை மாதா உடன் கூடி உண்ண தண்ணீர் சுமக்கும் தவத்தோனை எய்தான் – கிட்-மிகை:7 6/3
தசும்பினில் வாசம் ஊட்டி சார்த்திய தண்ணீர் என்ன – யுத்1:8 17/3
தண்ணீர் தருக என்றனர் தாவுற ஓடி – யுத்2:18 252/1
வருவதன் முன்னம் மாண்டார் சிலர் சிலர் வந்த தண்ணீர்
பருகுவார் இடையே பட்டார் சிலர் சிலர் பருகிப்பட்டார் – யுத்2:18 257/3,4
ஓடினர் அரக்கர் தண்ணீர் உண் தசை உலர்ந்த நாவர் – யுத்2:19 164/1

TOP


தண்ணுமை (8)

தாக்கின் தாக்குறும் பறையும் தண்ணுமை
வீக்கின் தாக்குறும் விளியும் மள்ளர்-தம் – பால:2 57/2,3
பதங்களில் தண்ணுமை பாணி பண் உற – பால:3 51/1
தைவரு மகர வீணை தண்ணுமை தழுவி தூங்க – பால:10 8/2
தார் ஒலி நீத்தன புரவி தண்ணுமை
வார் ஒலி நீத்தன மழையின் விம்முறும் – அயோ:4 202/1,2
தான் அளைந்து தழுவின தண்ணுமை
தேன் அளைந்து செவி உற வார்த்து என – அயோ:11 15/2,3
பன்னக மகளிர் வள் வார் தண்ணுமை பாணி பேண – சுந்:2 184/2
சங்கு இனம் குமுற பாண்டில் தண்ணுமை ஒலிப்ப தா இல் – யுத்4-மிகை:42 27/2
சங்கு இனம் குமுற பாண்டில் தண்ணுமை துவைப்ப தா இல் – யுத்4-மிகை:42 38/2

TOP


தண்ணுமைக்கு (1)

பொருநர் தண்ணுமைக்கு அன்னமும் போகலா – கிட்:15 42/3

TOP


தண்ணென் (4)

சவி உற தெளிந்து தண்ணென் ஒழுக்கமும் தழுவி சான்றோர் – ஆரண்:5 1/3
தருவாய் அ வாய் இன் அமுதும் தண்ணென் மொழியும் தாராயோ – கிட்:1 29/4
தண்ணென் மழை போல் இடை தழைந்தது சலத்தால் – சுந்:6 20/2
தண்ணென் மா மதி கோளொடும் சாய்ந்து என சாய்ந்தான் – சுந்:11 57/4

TOP


தண்ணெனும் (1)

தண்ணெனும் கானம் நீங்கி தாங்க_அரும் தவத்தின் மிக்கோன் – பால:8 1/2

TOP


தண்மை (2)

உதிக்கும் காலையில் தண்மை செய்வான் தனது உருவில் – பால:9 2/3
தண்மை தகை மதிக்கும் ஈந்த தனி குடையோய் – அயோ:14 64/4

TOP


தண்மையால் (1)

தளிர்த்தன மயிர் புறம் சிலிர்ப்ப தண்மையால்
குளிர்ந்தது அ குரிசில் வால் என்பு கூரவே – சுந்:12 123/3,4

TOP


தண்மையில் (1)

தண்மையில் வெம்மையில் தழுவின எனும் – அயோ:14 69/2

TOP


தணப்பில் (1)

தம்மையும் உணர்ந்திலர் தணப்பில் அன்பினால் – அயோ:4 167/1

TOP


தணப்பு (4)

தாக்கிய தணப்பு இல் கால் எறிய தன்னுடை – ஆரண்:15 19/1
சாலிகை யாக்கையர் தணப்பு இல் வெம் சர – யுத்3:31 169/3
தத்துறு வாசி தணப்பு இல காலாள் – யுத்3-மிகை:20 4/2
தணப்பு இல் தாமரை சதுமுகன் உரை-செய சமைந்தான் – யுத்4:40 85/4

TOP


தணல் (1)

தணல் பரப்புவ போன்றன தான் கவி – யுத்1-மிகை:8 4/2

TOP


தணி (1)

தணி மலர் திருமகள் தங்கு மாளிகை – பால:3 50/1

TOP


தணிக்க (1)

வேதனை வெயில் கதிர் தணிக்க மென் மழை – அயோ:12 30/1

TOP


தணிக்கின் (1)

பொருது இடர் தணிக்கின் உண்டு எனும் புணர்ப்பினால் – பால:5 8/4

TOP


தணிக்கும் (1)

தணிக்கும் தன்மைத்து அன்று எனின் இன்று இ தகை வாளால் – ஆரண்:15 33/1

TOP


தணிக்குறு (1)

தணிக்குறு பகைஞரை தாழ்க என் தலை – அயோ:11 112/4

TOP


தணிகின்ற (1)

தணிகின்ற நம் சொல் தொடர் தன்மையது அன்று தன்மை – சுந்:4 91/1

TOP


தணித்தி (1)

தாம்பினின் பற்றி தந்து என் மன சினம் தணித்தி என்றான் – சுந்:8 1/4

TOP


தணித்து (2)

தசும்பு உடை கனக நாஞ்சில் கடி மதில் தணித்து நோக்கா – சுந்:1 77/1
சரத வானவர்கள் துன்பம் தணித்து உலகங்கள் தாங்கும் – யுத்4-மிகை:41 166/2

TOP


தணிதர (1)

வறுமை நோய் தணிதர வான் வழங்கவே – பால:5 53/1

TOP


தணிதியேனும் (1)

சந்த வார் குழலினாளை துறந்தனை தணிதியேனும்
உந்தையை உயிர் கொண்டானை உயிருண்ணும் ஊற்றம் இல்லா – ஆரண்:13 132/2,3

TOP


தணிதிரால் (1)

தாயினும் நல்ல நீரே தணிதிரால் தருமம் அஃதலால் – கிட்:11 55/3

TOP


தணிந்த (1)

தழுவி நின்றன பசி இல பகை இல தணிந்த
உழுவையின் முலை மான் இளம் கன்றுகள் உண்ட – அயோ:9 41/3,4

TOP


தணிந்தது (1)

தீயிடை தணிந்தது என்ன சீதை-பால் துயரம் தீர்ந்தான் – யுத்3:26 74/4

TOP


தணிந்தனனால் (1)

தலை கைக்கொடு எறிந்து தணிந்தனனால் – யுத்3:20 72/4

TOP


தணிந்தாள் (1)

தன் மதனோடு தன் வெம்மை தணிந்தாள்
மன்மதன் ஆம் இவன் என்னும் மனத்தாள் – ஆரண்:14 40/3,4

TOP


தணிந்தானோ (1)

தன் குல பொறை தன் பொறை என தணிந்தானோ
என்-கொல் எண்ணுவேன் என்னும் அங்கு இரா பகல் இல்லாள் – சுந்:3 16/3,4

TOP


தணிந்து (1)

உறு துயர் தணிந்து மன்னன் உய்த்து உணர்ந்து உரைக்கலுற்றான் – பால-மிகை:11 11/4

TOP


தணிப்ப (2)

தணிப்ப_அரும் பெரும் படைக்கலம் தழல் உமிழ் தறுகண் – சுந்:11 56/1
தணிப்ப_அரும் தழல் சொரிந்தன போன்றன தயங்கி – யுத்1:6 25/4

TOP


தணிப்ப_அரும் (2)

தணிப்ப_அரும் பெரும் படைக்கலம் தழல் உமிழ் தறுகண் – சுந்:11 56/1
தணிப்ப_அரும் தழல் சொரிந்தன போன்றன தயங்கி – யுத்1:6 25/4

TOP


தணிப்பென் (1)

தம் தலை அறுத்து இடர் தணிப்பென் தாரணிக்கு – பால:5 17/3

TOP


தணியா (2)

தரைக்கு நாயகன் தாய் இனி நீ என தணியா – அயோ:2 90/4
தப்புமே அது கண்டனம் உவரியில் தணியா
உப்பு வேலை என்று உலகு உறு பெரும் பழி நீங்கி – யுத்1:6 30/2,3

TOP


தணியாத (1)

தணியாத நறும் தளிர் தந்தன போன்று தாழ – பால:16 37/2

TOP


தணியும் (1)

தணியும் மது மல்லிகை தாமம் வெறுத்து வாசம் – பால:16 45/3

TOP


தணிவது (1)

அ நெடும் கரும் கண் தீயை அணுகினால் தணிவது உண்டோ – யுத்1:9 22/4

TOP


தணிவன (1)

தணிவன அறநெறி தணிவு இலாதன – பால:3 32/2

TOP


தணிவு (6)

தணிவன அறநெறி தணிவு இலாதன – பால:3 32/2
தணிவு அரும் கருணையான் கழுத்தில் சாத்திய – பால:23 59/3
ஏற்றம் தொடங்கா கடலின் தணிவு எய்தி நின்றான் – அயோ:4 137/4
தடுத்து வல்லவர் தணிவு செய்து நோய் – கிட்:3 56/1
சிலை வளைத்து உலவும் தேரோன் தெறும் வெயில் தணிவு பார்த்தே – சுந்-மிகை:14 17/4
தணிவு அற பண்டு செய்த தவத்தினும் தருமத்தாலும் – யுத்2:19 185/1

TOP


தணிவேன் (1)

தான் நேர்வது தீது எனவே தணிவேன்
வானே நிலனே முதல் மற்றும் எலாம் – யுத்3:21 5/2,3

TOP