தொ-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தொக்க 11
தொக்க-போல் 1
தொக்கதால் 1
தொக்கது 2
தொக்கன 2
தொக்கனர் 2
தொக்கார் 2
தொக்கு 6
தொக்குடன் 1
தொக்குறுத்த 1
தொக்குறும் 1
தொக 2
தொகாத 1
தொகு 10
தொகுக்க 1
தொகுத்த 3
தொகுத்தது 1
தொகுத்தான் 1
தொகுத்திடு 1
தொகுத்து 5
தொகுத்தே 1
தொகுதரு 1
தொகுதி 10
தொகுதிகள் 2
தொகுதியால் 1
தொகுதியும் 1
தொகுதியோ 1
தொகுப்ப 1
தொகுபு 1
தொகும் 2
தொகுவாரும் 1
தொகை 55
தொகை-கொல் 1
தொகை-தாம் 1
தொகை_இல் 1
தொகைக்கு 2
தொகைகள் 1
தொகைகளும் 1
தொகைகளே 1
தொகைப்பட்டு 1
தொகைப்பட 1
தொகைப்படும் 1
தொகைய 3
தொகையது 1
தொகையன 1
தொகையாய் 1
தொகையார் 1
தொகையான் 2
தொகையில் 1
தொகையின் 3
தொகையினில் 1
தொகையினை 1
தொகையும் 8
தொகையுள் 1
தொகையுற 1
தொங்கல் 15
தொங்கலாய் 1
தொங்கலான் 2
தொங்கலின் 3
தொங்கலினான் 1
தொங்கலும் 3
தொங்கு 1
தொட்ட 10
தொட்டது 2
தொட்டதும் 1
தொட்டலால் 1
தொட்டன 1
தொட்டனர் 1
தொட்டனள் 1
தொட்டனன் 1
தொட்டார் 1
தொட்டான் 2
தொட்டில 1
தொட்டிலும் 1
தொட்டு 11
தொட்டோன் 1
தொட 15
தொடக்க 1
தொடக்கத்த 1
தொடக்கத்தார் 1
தொடக்கத்து 2
தொடக்கம் 1
தொடக்கற்று 1
தொடக்காநிற்கும் 1
தொடக்கி 1
தொடக்கில் 1
தொடக்கு 2
தொடக்கும் 2
தொடங்கல் 2
தொடங்கா 1
தொடங்கி 6
தொடங்கிடின் 1
தொடங்கிய 9
தொடங்கியது 2
தொடங்கியுளளேனும் 1
தொடங்கினர் 2
தொடங்கினன் 2
தொடங்கினாய் 1
தொடங்கினாயே 1
தொடங்கினார் 2
தொடங்கினாள் 3
தொடங்கினான் 1
தொடங்கினை 1
தொடங்கு 2
தொடங்கும் 2
தொடங்குவாய் 1
தொடங்குவான் 2
தொடங்குறும் 2
தொடர் 69
தொடர்கிலாமை 1
தொடர்கின்ற 1
தொடர்கின்றதை 1
தொடர்கின்றாள்-தனை 1
தொடர்கின்றாளையும் 1
தொடர்குவார் 1
தொடர்குவென் 1
தொடர்ச்சி 1
தொடர்ச்சியின்-வாய் 1
தொடர்தர 2
தொடர்தரு 1
தொடர்தல் 1
தொடர்தலால் 1
தொடர்தலோடும் 1
தொடர்தி 1
தொடர்தும் 2
தொடர்ந்த 43
தொடர்ந்தது 1
தொடர்ந்தது-கொல் 1
தொடர்ந்ததும் 1
தொடர்ந்தவர் 2
தொடர்ந்தவர்-தம்மை 1
தொடர்ந்தவன் 2
தொடர்ந்தன 5
தொடர்ந்தனர் 3
தொடர்ந்தனர்களால் 1
தொடர்ந்தனரால் 1
தொடர்ந்தனென் 1
தொடர்ந்தாய் 1
தொடர்ந்தார் 9
தொடர்ந்தார்க்கு 1
தொடர்ந்தால் 1
தொடர்ந்தாள் 1
தொடர்ந்தான் 10
தொடர்ந்திட 1
தொடர்ந்திடும் 1
தொடர்ந்திலா 1
தொடர்ந்திலீர் 1
தொடர்ந்து 100
தொடர்ந்துபோய் 1
தொடர்ந்தோய் 1
தொடர்ந்தோர் 2
தொடர்ந்தோன் 1
தொடர்ப்படுத்த 1
தொடர்பு 1
தொடர்வ 3
தொடர்வதின் 1
தொடர்வது 3
தொடர்வதே 1
தொடர்வல் 1
தொடர்வன 2
தொடர்வார்கள் 1
தொடர்வாள் 2
தொடர்வாளும் 1
தொடர்வான் 1
தொடர்விடாது 1
தொடர்வு 4
தொடர்வுற்றார் 1
தொடர்வையே 1
தொடர்வோன் 1
தொடர 45
தொடர-மன்னோ 1
தொடரலுற்றான் 1
தொடரா 2
தொடரா-முனம் 1
தொடரா-வகை 1
தொடராத 1
தொடராமல் 1
தொடருதலும் 1
தொடரும் 16
தொடருவது 1
தொடல் 1
தொடற்கு 1
தொடா 2
தொடாநின்ற 1
தொடி 26
தொடிக்கு 2
தொடியின் 1
தொடின் 1
தொடு 27
தொடுக்க 2
தொடுக்கில் 1
தொடுக்கிலன் 1
தொடுக்கின் 1
தொடுக்கின்றன 1
தொடுக்கின்றான் 1
தொடுக்கின்றேன் 1
தொடுக்கினே 1
தொடுக்கும் 1
தொடுக்குமோ 1
தொடுக்குற்ற 1
தொடுக்குற்றன 1
தொடுக்குறு 1
தொடுத்த 26
தொடுத்த-கொல்லோ 1
தொடுத்தல் 1
தொடுத்தவர் 1
தொடுத்தன 2
தொடுத்தனர் 1
தொடுத்தனன் 1
தொடுத்தனென் 1
தொடுத்தான் 7
தொடுத்து 43
தொடுத்துற்று 1
தொடுத்தே 2
தொடுப்ப 1
தொடுப்பதற்கு 1
தொடுப்பதன்-முன்னம் 1
தொடுப்பது 1
தொடுப்பதே 1
தொடுப்பன 1
தொடுப்புறா 1
தொடுப்பென் 2
தொடுப்பேன் 5
தொடும் 12
தொடுவதன் 1
தொடுவது 2
தொடுவன 1
தொடுவான்-தனை 1
தொடுவெனே 1
தொடேன் 1
தொடை 35
தொடையல் 8
தொடையலர் 1
தொடையலான் 1
தொடையா 1
தொடையில் 1
தொடையின் 3
தொடையின்-மேல் 1
தொடையினாய் 1
தொடையினானும் 1
தொடையினில் 2
தொடையும் 2
தொடையுறு 1
தொடையை 2
தொடையொடு 1
தொடைவிடாது 1
தொண்டகம் 1
தொண்டு 2
தொண்டை 22
தொண்ணூற்றாறே 1
தொத்த 3
தொத்தலால் 1
தொத்தி 1
தொத்திய 3
தொத்திய-போல் 1
தொத்தின் 1
தொத்தின 2
தொத்து 5
தொத்துறு 1
தொய்யல் 4
தொய்யலின் 1
தொய்யலை 1
தொய்யில் 4
தொல் 100
தொல்லர் 1
தொல்லார் 1
தொல்லை 35
தொல்லை_நாள் 1
தொல்லைய 1
தொல்லையது 2
தொல்லையில் 1
தொல்லையினோரும் 1
தொல்லையோய் 2
தொல்லையோர் 2
தொல்லையோன் 1
தொல்லையோனும் 1
தொல்லோய் 1
தொல்லோர் 2
தொல்லோன் 2
தொலை 1
தொலைக்க 1
தொலைக்கும் 3
தொலைக்குமா 1
தொலைக்குவென் 1
தொலைகின்றன 1
தொலைத்த 2
தொலைத்தது 1
தொலைத்தல் 1
தொலைத்தலால் 1
தொலைத்தான் 1
தொலைத்திடும் 1
தொலைத்து 11
தொலைத்தோ 1
தொலைந்த 3
தொலைந்தது 2
தொலைந்தன 1
தொலைந்தனர் 1
தொலைந்தார் 1
தொலைந்தான் 1
தொலைந்திட 2
தொலைந்து 5
தொலைப்ப 1
தொலைப்பான் 1
தொலைப்புண்டு 1
தொலைப்பென் 1
தொலைய 5
தொலையவும் 1
தொலையா 2
தொலையாத 1
தொலையாது 3
தொலையான் 1
தொலையும் 4
தொலையேன் 1
தொலைவு 11
தொலைவு_இல் 1
தொலைவுற்ற 1
தொலைவுற்று 1
தொலைவுற 2
தொலைவுறும் 1
தொழ 21
தொழத்தொழ 1
தொழல் 1
தொழலும் 1
தொழலோடும் 1
தொழவும் 1
தொழற்கு 1
தொழா 4
தொழாத 1
தொழாதே 1
தொழில் 240
தொழில்-கொடு 1
தொழில்-மேல் 1
தொழில்கள் 1
தொழிலது 1
தொழிலர் 4
தொழிலாக 1
தொழிலால் 6
தொழிலான் 4
தொழிலானும் 1
தொழிலானை 2
தொழிலிடை 2
தொழிலின 1
தொழிலினர் 1
தொழிலினாய் 1
தொழிலினால் 1
தொழிலினான் 2
தொழிலினின் 1
தொழிலினை 1
தொழிலுக்கு 1
தொழிலும் 6
தொழிலுறுவார் 1
தொழிலே 1
தொழிலேன் 1
தொழிலை 5
தொழிலையும் 1
தொழிலோ 1
தொழிலோர் 3
தொழிலோரின் 1
தொழிலோன் 3
தொழிற்கு 15
தொழு 11
தொழுகிலன் 1
தொழுகின்ற 4
தொழுகின்றார் 2
தொழுகின்றாரால் 1
தொழுகின்றாரும் 1
தொழுகின்றான் 1
தொழுகின்றேன் 1
தொழுகுவார் 1
தொழுத 10
தொழுதது 1
தொழுதல் 2
தொழுதலும் 2
தொழுதலோடும் 1
தொழுதவால் 1
தொழுதற்கு 1
தொழுதனர் 4
தொழுதனள் 1
தொழுதனன் 4
தொழுதனென் 1
தொழுதார் 3
தொழுதாள் 2
தொழுதான் 8
தொழுதானை 1
தொழுதி 1
தொழுதியால் 1
தொழுதியோ 1
தொழுது 132
தொழுதுமோ 1
தொழுதுழி 1
தொழுதோர்க்கு 1
தொழும் 25
தொழும்-தொறும் 5
தொழும்பு 1
தொழும்புக்கே 1
தொழுவ 2
தொழுவது 1
தொழுவதே 1
தொழுவன் 1
தொழுவன 1
தொழுவாய் 1
தொழுவார் 1
தொழுவாள் 1
தொழுவான் 2
தொழுவானை 1
தொழுவில் 2
தொழுவினில் 1
தொழுவென் 1
தொள்கின்-தலை 1
தொள்கொடும் 1
தொள்ளாயிரகோடி 1
தொள்ளாயிரம் 1
தொள்ளை 1
தொள்ளையான் 1
தொளை 19
தொளைக்குமால் 1
தொளைத்த 1
தொளைத்தவன் 1
தொளைத்து 3
தொளைப்ப 2
தொளைப்பர் 1
தொன் 1
தொன்மை 5
தொன்மைதான் 1
தொன்மையான் 1
தொன்மையின் 4
தொன்மையும் 1
தொன்மையையால் 1
தொன்மையோர் 1
தொன்று 2
தொனி 1
தொனித்திட 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


தொக்க (11)

மென் மர நிழல் பட துவன்றிய சூழல் – பால:15 10/3
துளங்கல் இல்லா தனி குன்றில் தொக்க மயிலின் சூழ்ந்து இருந்தார் – அயோ:6 24/4
தொக்க நல் முறை கூறி தூயவன் உயிர் போலும் – அயோ:9 28/3
தொக்க பதின்மூவரை அ காசிபனும் புணர்ந்தனன் அ தோகைமாருள் – ஆரண்-மிகை:4 1/2
தொக்க தோள் உற தொடர்ப்படுத்த நாள் – கிட்:3 48/2
தொக்க கோயிலும் தம்பியர் இல்லமும் துருவி – சுந்:2 142/2
தொக்க செல்வம் தொலையும் ஒருத்தி நீ – சுந்:3 108/2
தோகையர் மனமும் தொக்க தும்பியும் தொடர்ந்து சுற்ற – சுந்:10 13/4
கோடி ஐ_இரண்டு தொக்க படைக்கல மள்ளர் கூவி – யுத்3:31 223/1
சுற்றுறு துளை கைம் மாவும் துரகமும் பிறவும் தொக்க
வற்றிய வேலை என்ன இலங்கை ஊர் வறளிற்று ஆக – யுத்4:35 2/3,4
சுனையின் நுண் மணல் தொகையன சுமந்தது தொக்க – யுத்4:35 22/4

TOP


தொக்க-போல் (1)

தூண்டுறு சுடர் சுட சுருங்கி தொக்க-போல் – யுத்3:31 170/4

TOP


தொக்கதால் (1)

தொக்கதால் நெடு வானர தானையும் துவன்றி – யுத்3:22 103/2

TOP


தொக்கது (2)

துன் இருள் ஒருவழி தொக்கது ஆம் என – சுந்:2 121/3
தொக்கது ஆம் படை சுரி குழல் மடந்தையர் தொடி கை – சுந்:9 13/1

TOP


தொக்கன (2)

எறிக்கும் சோதிகள் யாவையும் தொக்கன எனலாம் – ஆரண்:13 87/2
மேக சங்கம் தொக்கன வீழும் வெளி இன்றி – யுத்4:33 4/3

TOP


தொக்கனர் (2)

சுற்றுறு முனிவர் யாரும் தொக்கனர் வசிட்டன் மைந்தர் – பால-மிகை:11 30/3
தொக்கனர் அரக்கனை சூழ்ந்து சுற்றுற – யுத்3:27 58/3

TOP


தொக்கார் (2)

துவளும் நுண் இடையார் ஆடும் தோகை அம் குழாத்தின் தொக்கார் – அயோ:3 74/4
சுரிபடை தொழிலும் மற்றை அங்குச தொழிலும் தொக்கார்
நிருதியின் பிறந்த வீரர் நெருப்பு இடை பரப்பும் கண்ணர் – சுந்:8 12/2,3

TOP


தொக்கு (6)

கறை தரு களனும் மற்றை கடவுளர் பிறரும் தொக்கு
பொறுத்தருள் முனிவ நின்னை புகல் புகுந்தவனை போற்றும் – பால-மிகை:11 35/2,3
இறைவர் தொக்கு அமரர் சூழ இளவல் தன் உயிரும் வேந்தன் – பால-மிகை:11 46/3
மலை எலாம் ஒரு மாடு தொக்கு என்னவே – ஆரண்:7 29/4
நஞ்சு தொக்கு என புரை நயனத்தார்களும் – ஆரண்:7 45/4
தொக்கு அடங்கல ஓடும் துவலைகள் – யுத்1:8 57/1
தொக்கு அடங்கி துயில்தரு கண்ணினான் – யுத்2:16 63/4

TOP


தொக்குடன் (1)

தொக்குடன் தயங்கி விண்ணவரின் தோன்றலால் – பால:3 31/2

TOP


தொக்குறுத்த (1)

தொக்குறுத்த மரத்த துவன்றின – கிட்:11 33/2

TOP


தொக்குறும் (1)

துள்ளு வான் பரி அதற்கு இரட்டி தொக்குறும்
வெள்ளி வேல் அரக்கர் மற்று இரட்டி மேம்படும் – யுத்2-மிகை:16 15/2,3

TOP


தொக (2)

தொட்ட வானரம் தோன்றின மீ தொக
விட்ட வெண் கொடி வீங்கின என்னவே – யுத்2:15 14/3,4
தொக ஒருங்கிய ஞானம் ஒன்று எவரினும் தூயான் – யுத்2:15 213/1

TOP


தொகாத (1)

சூரியன் தனி தேவருமே இ நகர் தொகாத – சுந்:2 11/4

TOP


தொகு (10)

பல் நந்து உகு தரளம் தொகு படர் பந்திகள் படு நீர் – அயோ:7 7/1
நாணின தொகு பீலி கோலின நடம் ஆடல் – அயோ:9 4/2
இனம் தொகு தூளியால் இசைப்பது என் இனி – ஆரண்:7 53/3
சினம் தொகு நெடும் கடல் சேனை செல்லவே – ஆரண்:7 53/4
முரண் தொகு முழை நுழை முழு வெண் திங்களை – ஆரண்:15 14/3
மாமரம் நிரை தொகு பொதும்பருழை வைக – கிட்:10 80/2
பூவும் தளிரும் தொகு பொங்கு அணை-மேல் – யுத்3:23 20/1
பண்ணு புரவி படை வீரர் தொகு பகுதி – யுத்3:31 167/2
முண்ட கிளர் தண்டு அன முள் தொகு வன் – யுத்3:31 203/3
சுக்கிரீவ நின் தோளுடை வன்மையால் தெசம் தொகு
அக்கிரீவனை தடிந்து வெம் படையினால் அசைந்த – யுத்4:41 9/1,2

TOP


தொகுக்க (1)

சொன்னான் பிறர் யார் அஃது உணர்ந்து தொகுக்க வல்லார் – யுத்2:19 24/4

TOP


தொகுத்த (3)

தொகுத்த கோடி வெம் படை கொண்டு துன்முகன் தொடர்ந்தான் – கிட்:12 13/4
மின் திரைத்து அருக்கன்-தன்னை விரித்து முன் தொகுத்த போலும் – யுத்2:17 17/3
சூல பாணிதன் வரத்தினர் தொகுத்த பல் கோடி – யுத்3-மிகை:30 4/2

TOP


தொகுத்தது (1)

சொன்ன-பின் வானரேசர் தொகுத்தது இ சேது கண்டாய் – யுத்4-மிகை:41 60/4

TOP


தொகுத்தான் (1)

துன்னு வய பரியோடு தொகுத்தான் – யுத்3:20 20/4

TOP


தொகுத்திடு (1)

தொகையினில் தொகுத்திடு அண்ட சூழலில் – ஆரண்-மிகை:10 11/2

TOP


தொகுத்து (5)

தூற்றினின் எழுப்பி ஆண்டு தொகுத்து என கழல் பைம் கண்ண – சுந்:8 5/3
மின் தொகுத்து அமைந்த போல விளக்கு எயிறு இலங்க மேரு – யுத்1-மிகை:11 6/3
எண்களால் அளவு ஆம் மான குணம் தொகுத்து இயற்றினாளை – யுத்2:17 7/3
தூசியொடு நெற்றி இரு கையினொடு பேர் அணி கடை குழை தொகுத்து
ஊசி நுழையா வகை சரத்து அணி வகுக்கும் அவை உண்ணும் உயிரை – யுத்3:31 139/1,2
சொன்ன ஈம விதி முறையால் தொகுத்து
இன்னல் நெஞ்சினொடு இந்தனத்து எற்றினான் – யுத்4:38 31/3,4

TOP


தொகுத்தே (1)

துன்று கதிர் பொற்கலனும் மற்றுள தொகுத்தே
வென்றி இனி என்று படையோடு உடன் விரைந்தான் – யுத்1-மிகை:9 1/3,4

TOP


தொகுதரு (1)

தொகுதரு காதற்கு தோற்ற சீற்றத்து ஓர் – பால:19 44/1

TOP


தொகுதி (10)

சுற்றி வாரண உரி தொகுதி நீவி தொடர – ஆரண்:1 14/2
ஊறின சேனையின் தொகுதி உன்னுவார் – ஆரண்:7 38/4
துன்னினால் என சுடு சினத்து அரக்கர்-தம் தொகுதி – ஆரண்:7 74/4
தோள் அணி குலம் பல உள குண்டல தொகுதி
வாள் இமைப்பன பல உள மணி முடி பலவால் – ஆரண்:13 90/1,2
ஈறு இல் ஆள் கரன் படை தொகுதி என்பரால் – ஆரண்-மிகை:7 3/4
சூடினான் முனிவர்-தம் தொகுதி சேர் சோலை-வாய் – கிட்:1 37/3
சோர் குழல் தொகுதி என்று சும்மை செய்தனையது அம்மா – கிட்:13 59/3
சொல் திறம் உடையார் மற்று எ சுருதியின் தொகுதி யாவும் – கிட்-மிகை:2 3/2
எரிந்த சாமரை எரிந்தது வெண் குடை தொகுதி – சுந்-மிகை:13 9/4
தோன்றும் என்னவே துணுக்கமுற்று இரிவர் அ தொகுதி
மூன்று கோடியின் மேல் ஒரு முப்பத்து மூவர் – யுத்1:5 54/3,4

TOP


தொகுதிகள் (2)

தோள் புரை இள வேயின் தொகுதிகள் அவை காணாய் – அயோ:9 17/4
திரையில் உற்றிட மரக்கல தொகுதிகள் செல்ல – யுத்4-மிகை:41 116/2

TOP


தொகுதியால் (1)

மேல் உக தொகுதியால் முதிர்ந்த மெய் எலாம் – யுத்1:5 8/1

TOP


தொகுதியும் (1)

துன்னும் ஆள் வகை தொகுதியும் செறிந்திட மேல்நாள் – யுத்1-மிகை:5 8/3

TOP


தொகுதியோ (1)

ஒல் இப தொகுதியோ ஓங்கும் ஓங்கலோ – ஆரண்:7 30/2

TOP


தொகுப்ப (1)

சுரத நூல் தெரி விடர் என தேன் கொண்டு தொகுப்ப
பரத நூல் முறை நாடகம் பயன் உற பகுப்பான் – கிட்:10 37/2,3

TOP


தொகுபு (1)

தும்பி என்று உலகின் உள்ள யாவை அவை ஏவையும் தொகுபு துள்ளு தாள் – யுத்2:19 79/1

TOP


தொகும் (2)

முரண் தொகும் சிலை இமைப்பினில் முறையுற வாங்கி – யுத்2:15 239/1
தொகும் படை அரக்கர் வெள்ளம் துறை-தொறும் அள்ளி தூவி – யுத்3:22 120/1

TOP


தொகுவாரும் (1)

கணிகையர் தொகுவாரும் கலை பல பயில்வாரும் – பால:23 32/1

TOP


தொகை (55)

துறை அடுத்த விருத்த தொகை கவிக்கு – பால:0 6/1
தொங்கல் வெண்குடை தொகை பிச்சம் உட்பட விராய் – பால:20 7/1
பல்லவ மலர் தொகை பரப்பினள் என தன் – பால:22 24/3
தொகை விரி பட்டிகை சுடரும் சுற்றிட – பால:23 64/2
சோதி மயமாய் துலங்கி தொல் உயிர் தொகை பலவாய் – பால-மிகை:3 3/2
களை கட்டவர் தளை விட்டு எறி குவளை தொகை கண்டான் – அயோ:7 5/4
தொகை இழந்தன தோகையர் ஓதியே – அயோ:11 24/4
தொகை முரண் சேனையை துகளின் நோக்குவான் – அயோ:13 7/2
தொகை_இல் அன்பினால் இறைவன் துஞ்ச நீ – அயோ:14 100/1
தொட்ட மு தலை அயில் தொகை மிடல் கழுவொடே – ஆரண்:1 5/4
வினையின் தொகை வேள்வி நிரப்பிய மா – ஆரண்:2 5/2
தொல்லை முதல் முனிவர் சூளுற்ற போதே தொகை நின்ற ஐயம் துடைத்திலையோ எந்தாய் – ஆரண்:2 31/4
தோன்றல் நீ முனியின் புவன தொகை
மூன்று போல்வன முப்பது கோடி வந்து – ஆரண்:3 24/1,2
சூலம் அற்றன அற்றன சுடர் மழு தொகை வாள் – ஆரண்:7 76/1
தோன்றும் மால் வரை தொகை என துவன்றிய நிண சேறு – ஆரண்:8 14/1
வாள் உலாம் முழு மணிகள் வயங்கு ஒளியின் தொகை வழங்க வயிர குன்ற – ஆரண்:10 5/1
சேடனும் வெருக்கொடு சிர தொகை நெளித்தான் – ஆரண்:10 46/2
தொகை கனல் கரு_மகன் துருத்தி தூம்பு என – ஆரண்:15 13/1
நலம் கொள் சுடர் தொகை பரப்பும் நவமணி பத்தியின் இழைத்த நலம் ஆர் கச்சு – ஆரண்-மிகை:10 3/3
இணர் தொகை ஈன்ற பொன் தார் எறுழ் வலி தடம் தோள் எந்தாய் – கிட்:11 87/3
சொற்றார்கள் சொற்ற தொகை அல்ல துணை ஒன்றோ – சுந்:1 75/1
பூழியின் தொகை விசும்பு அணவ போய் புகும் – சுந்:2 125/1
தூவிய மலர்_தொகை சுமந்து திசை-தோறும் – சுந்:6 17/1
ஆழி தேர் தொகை ஐம்பதினாயிரம் அஃதே – சுந்:9 11/1
சூழி பூட்கைக்கு தொகை அவற்று இரட்டியின் தொகைய – சுந்:9 11/2
சூர் தடிந்தவன் மயிலிடை பறித்த வன் தொகை
பார் பயந்தவன் அன்னத்தின் இறகிடை பறித்த – சுந்:9 17/1,2
தொகை நிலை குரங்கு உடை மனிதர் சொல்லி என் – யுத்1:2 45/1
தொகை செயற்கு அரிய தோளால் தாள்களால் சுற்றி சூழ்ந்தான் – யுத்1:3 147/3
தொகை குலம் துறந்து போய் துறத்தல் இன்றியே – யுத்1:4 62/2
பகுத்த புவன தொகை என பகர் பரப்பும் – யுத்1-மிகை:2 17/1
நுனிக்கும் வானவர் முதலிய உயிர் தொகை நோக்கில் – யுத்1-மிகை:3 6/2
மன்னுயிர் தொகை மகிழ்ந்திட ஒரு தனி வாழ்ந்தான் – யுத்1-மிகை:3 7/4
துப்புடை கனகன் சேனை தொகை அவை அனைத்தும் செம் தீ – யுத்1-மிகை:3 24/3
உணர் பரப்பும் உறு கவியின் தொகை
கண பரப்பு கடல் பரப்பு ஆனதே – யுத்1-மிகை:8 4/3,4
விருதர்கள் ஆதி வெள்ள படை தொகை விரைந்து நாளை – யுத்1-மிகை:9 18/3
துளியும் ஒவ்விடா எழுபது வெள்ளத்தின் தொகை சேர் – யுத்1-மிகை:11 9/3
துற்ற அல்லவும் துணிபட்ட அல்லவும் சுடு பொறி தொகை தூவி – யுத்2:16 313/2
தூண்டினர் மருங்கு உற சுற்றினார் தொகை
வேண்டிய படைக்கலம் மழையின் வீசுவார் – யுத்2:18 124/3,4
நாற்படை வகை தொகை நடக்க தூளிகள் – யுத்2-மிகை:16 20/1
குஞ்சர தொகை தேர் தொகை குதிரையின் தொகை மேல் – யுத்2-மிகை:16 38/1
குஞ்சர தொகை தேர் தொகை குதிரையின் தொகை மேல் – யுத்2-மிகை:16 38/1
குஞ்சர தொகை தேர் தொகை குதிரையின் தொகை மேல் – யுத்2-மிகை:16 38/1
விஞ்சு வாள் எயிற்று அரக்கர்-தம் தொகை எனும் வெள்ளம் – யுத்2-மிகை:16 38/2
எ திறத்து இதற்கு எண் என தொகை வகுத்து இயன்ற – யுத்3:30 30/1
கண்ட தொகை கவ்விய காலொடு தோள் – யுத்3:31 203/2
உன்ன அரும் தொகை தெரிந்து உரைக்கின் ஊழி நாள் – யுத்3-மிகை:20 8/2
சுருக்கம் இல் இவுளி காலாள் எனும் தொகை அளப்பு இல் வெள்ளம் – யுத்3-மிகை:26 1/3
ஆயிர தொகை பெரும் தலை உடையவர் அடங்கா – யுத்3-மிகை:30 2/2
துன்னுறும் சத கோடி வெள்ள தொகை அரக்கர் – யுத்3-மிகை:30 6/2
தொகை மண்டும் அரக்கர் யாரும் துஞ்சினர் கருவும் துஞ்ச – யுத்3-மிகை:31 65/2
தத்துகின்றன வீர பட்ட தொகை தயங்க – யுத்4:35 14/2
தொடை ஊறிய கணை மாரிகள் தொகை தீர்த்து அவை துரந்தான் – யுத்4:37 49/3
தோடு உழுத நறும் தொடையல் தொகை உழுத கிளை வண்டின் சுழிய தொங்கல் – யுத்4:37 204/1
துறக்கும் என்பதை எண்ணி சிர தொகை
அறுக்கும் முன் முளைத்து உய்குவது அன்றியே – யுத்4-மிகை:37 28/1,2
சிர தொகை மதில் புறத்து இறுதி சேர்தர – யுத்4-மிகை:41 213/2

TOP


தொகை-கொல் (1)

தொத்தின் தொகை-கொல் யாது என்று பல்லுக்கு உவமை சொல்லுகேன் – சுந்:4 53/4

TOP


தொகை-தாம் (1)

தொல் ஆர் அணி கால் சுடரின் தொகை-தாம்
எல்லாம் உடன் ஆய் எழலால் ஒரு தன் – ஆரண்:2 11/2,3

TOP


தொகை_இல் (1)

தொகை_இல் அன்பினால் இறைவன் துஞ்ச நீ – அயோ:14 100/1

TOP


தொகைக்கு (2)

ஆய மூவரும் ஆகி உயிர் தொகைக்கு
ஆயும் ஆகி அளித்து அருள் ஆதியான் – அயோ-மிகை:4 13/3,4
சொன்ன தொகைக்கு அமை யானை சுடர் தேர் – யுத்3:20 20/3

TOP


தொகைகள் (1)

மை அறு மன் உயிர் தொகைகள் வாய் திறந்து – யுத்4-மிகை:40 17/2

TOP


தொகைகளும் (1)

துன்று வாசி தொகைகளும் கேண்ம் எனா – யுத்4-மிகை:33 1/3

TOP


தொகைகளே (1)

சோதி வடிவாய் அழிவு இல் முத்தி பெறுவார் என உரைத்த கருதி தொகைகளே – பால-மிகை:0 37/4

TOP


தொகைப்பட்டு (1)

துன்னும் அரக்கரின் வீரர் தொகைப்பட்டு
உன்னிய நாற்பது வெள்ளமும் உற்று ஆங்கு – யுத்3-மிகை:20 3/2,3

TOP


தொகைப்பட (1)

தொகைப்பட நின்றோர் யாரும் சுடர் படை கரத்தின் ஏந்தி – யுத்3-மிகை:20 2/2

TOP


தொகைப்படும் (1)

தொடர்ந்த நாண் ஒலி எழுப்பினன் தொகைப்படும் அண்டம் – ஆரண்-மிகை:8 1/2

TOP


தொகைய (3)

சுர நதியின் அயலது வான் தோய் குடுமி சுடர் தொகைய தொழுதோர்க்கு எல்லாம் – கிட்:13 24/3
சூழி பூட்கைக்கு தொகை அவற்று இரட்டியின் தொகைய
ஊழி காற்று அன்ன புரவி மற்று அவற்றினுக்கு இரட்டி – சுந்:9 11/2,3
தூளியின் தொகைய வள்ளல் சுடு கணை தொகையும் அம்மா – யுத்2:19 96/4

TOP


தொகையது (1)

கண்டை ஆயிர கோடியின் தொகையது கதிரோன் – யுத்4:35 21/2

TOP


தொகையன (1)

சுனையின் நுண் மணல் தொகையன சுமந்தது தொக்க – யுத்4:35 22/4

TOP


தொகையாய் (1)

சுற்றும் ஓடுவ தொடர்ந்து இடை துணித்திட தொகையாய்
அற்ற துண்டங்கள் பட பட துணிந்தன அனந்தம் – யுத்2:16 246/3,4

TOP


தொகையார் (1)

சூலம் ஏந்தி முன் நின்றவர் இ நின்ற தொகையார்
ஆலகாலத்தின் அமிழ்தின் முன் பிறந்த போர் அரக்கர் – யுத்3:30 26/3,4

TOP


தொகையான் (2)

சுகம் பல் போர் அலால் வேறு இலன் பொரு படை தொகையான்
நகம் பல் என்று இவை இல்லது ஓர் நரசிங்கம் அனையான் – யுத்1:5 33/2,3
சொன்ன சொன்னவர் படை துணை இரட்டியின் தொகையான்
பின்னை எண்ணுவான் பிரகத்தன் என்று ஒரு பித்தன் – யுத்1:5 46/3,4

TOP


தொகையில் (1)

தொல்லை சேர் அண்ட கோடி தொகையில் மற்று அரக்கர் சேனை – யுத்3-மிகை:30 1/1

TOP


தொகையின் (3)

நெருக்கமும் நெடும் கொடி தொகையின் தேர் குல – யுத்2-மிகை:16 19/2
தூய் எழு பகழி மாரி மழை துளி தொகையின் மேல – யுத்3:31 217/2
நடித்தனர் நங்கைமார்கள் நாடக தொகையின் பேதம் – யுத்3-மிகை:25 1/4

TOP


தொகையினில் (1)

தொகையினில் தொகுத்திடு அண்ட சூழலில் – ஆரண்-மிகை:10 11/2

TOP


தொகையினை (1)

தீயவர் தொகையினை தெரிக்கின் எண் இல் நாள் – யுத்1-மிகை:5 4/2

TOP


தொகையும் (8)

இடறிய பரம்பில் காந்தும் இன மணி தொகையும் நெல்லின் – பால:2 7/2
துளி துறந்தன முகில் தொகையும் தூய மா – அயோ:4 200/2
எழுக்களும் தோமர தொகையும் ஈட்டியும் – ஆரண்:7 34/2
தொகையும் உண்டு-கொலோ என சொல்லினான் – கிட்:13 1/4
ஆறு இரண்டு அஞ்சு_நூற்றின் இரட்டி தேர் தொகையும் அஃதே – சுந்:11 6/4
தூய மலர் போல் நுரை தொகையும் முத்தும் சிந்தி புடை சுருட்டி – யுத்1:1 3/3
தூளியின் தொகைய வள்ளல் சுடு கணை தொகையும் அம்மா – யுத்2:19 96/4
நீள் முடி தொகையும் பிற நீர்மையும் – யுத்4:39 4/2

TOP


தொகையுள் (1)

தொகையுள் நின்றவர்க்கு உற்றது சொல்லி என் தொடர்ந்த – யுத்3:22 200/3

TOP


தொகையுற (1)

தொகையுற கூறுவென் குரங்கின் சொல் என – யுத்1:4 76/3

TOP


தொங்கல் (15)

சூடுவார் இகழ்ந்த அ தொங்கல் மாலைகள் – பால:3 55/2
சுழி படு கங்கை அம் தொங்கல் மோலியான் – பால:7 19/1
குடையொடு பிச்சம் தொங்கல் குழாங்களும் கொடியின் காடும் – பால:14 55/1
தொங்கல் வெண்குடை தொகை பிச்சம் உட்பட விராய் – பால:20 7/1
நகை இள வெயில் என தொங்கல் நாற்றியே – பால:23 64/4
வண்டு தங்கிய தொங்கல் மார்பன் மயங்கி விம்மியவாறு எலாம் – அயோ:3 51/2
கொடி நெருங்கின தொங்கல் குழீஇயின – அயோ:11 9/1
தொடை அமை நெடு மழை தொங்கல் ஆம் என – ஆரண்:6 16/1
கொடி தழை கவிகை வான் தொங்கல் குஞ்சரம் – ஆரண்:7 47/1
தோட்டு அலர் இன மலர் தொங்கல் மோலியான் – சுந்:7 60/2
செம்பொனின் தேரின் பாங்கர் செங்குடை தொங்கல் காடும் – சுந்-மிகை:11 4/1
மழை படிந்து-அனைய தொங்கல் வயங்க – யுத்1:11 8/4
தோடு உழுத நறும் தொடையல் தொகை உழுத கிளை வண்டின் சுழிய தொங்கல்
பாடு உழுத படர் வெரிநின் பணி உழுத அணி நிகர்ப்ப பணை கை யானை – யுத்4:37 204/1,2
இணர் துழாய் தொங்கல் இராமற்கு என்று இமையவர் இசைப்ப – யுத்4:40 85/3
வையகம் சிவிகை தொங்கல் மா மணி மகுடம் பொன் பூண் – யுத்4-மிகை:42 51/2

TOP


தொங்கலாய் (1)

துளவு இயல் தொங்கலாய் நீ அன்னது துணிந்தாய் என்றால் – யுத்4:32 48/3

TOP


தொங்கலான் (2)

கொய்ம் மலர் தொங்கலான் தன் குரை கழல் வணங்கி ஐய – யுத்2:16 49/1
மன்றல் அம் தொங்கலான் தன் மனம் தனில் வருத்தம் மாற – யுத்2-மிகை:16 10/2

TOP


தொங்கலின் (3)

தொங்கலின் குழாமும் தூளி வெள்ளமும் விசும்பை தூர்க்க – சுந்-மிகை:11 2/3
தொங்கலின் காடு நூறாயிரம் என்பர் தோகை பிச்சம் – சுந்-மிகை:11 5/1
சுழன்றில உலகு எலாம் தொழுவ தொங்கலின்
குழன்ற பூம் குஞ்சியான் உணர்வு கூடினான் – யுத்3:24 102/3,4

TOP


தொங்கலினான் (1)

தேன் நாறு நலம் செறி தொங்கலினான்
மீனோடு கடுத்து உயர் வென்றி அவாம் – ஆரண்:2 12/2,3

TOP


தொங்கலும் (3)

தொங்கலும் குடையும் தோகை பிச்சமும் சுடரை ஓட்ட – பால:14 77/3
தொங்கலும் துயல்வர சுழியம் சூடியே – பால:23 51/4
குரைத்து எழு விதானத்தோடு தொங்கலும் கொடியும் சங்கும் – கிட்:11 98/3

TOP


தொங்கு (1)

தொங்கு உடல் தோள்-மிசை இருந்து சோர்வுற – யுத்3:27 50/2

TOP


தொட்ட (10)

மகர வேலை மண் தொட்ட வண்டு ஆடு தார் – அயோ:4 24/1
தொட்ட வார் சுனை சுடர் ஒளி மணியொடும் தூவி – அயோ:10 8/1
தொட்ட மு தலை அயில் தொகை மிடல் கழுவொடே – ஆரண்:1 5/4
தொட்ட எற்கு உணரலாம் மற்று உண்டு எனும் சொல்லும் இல்லை – கிட்:13 38/4
துயில் கொள் வெம் பிலன் என தொட்ட வாயினர் – சுந்-மிகை:3 10/4
சொன்னவன் தொட்ட தொட்ட இடம்-தொறும் தோன்றான் ஆயின் – யுத்1:3 126/2
சொன்னவன் தொட்ட தொட்ட இடம்-தொறும் தோன்றான் ஆயின் – யுத்1:3 126/2
தொட்ட வானரம் தோன்றின மீ தொக – யுத்2:15 14/3
மண_வினை முடித்து என் கையை மந்திர மரபின் தொட்ட
கணவனை இனைய கண்டால் அல்லது கழிகின்றேனோ – யுத்2:17 43/3,4
தொட்ட வெம் சோதி மோலி சென்னியர் தொழுது சூழ்ந்தார் – யுத்4-மிகை:42 4/4

TOP


தொட்டது (2)

தொட்டது ஓர் சுரிகையாளன் இருந்தனன் இனைய சொன்னான் – யுத்2:17 8/4
தொண்டு கொண்டது மது எனும் அவுணன் முன் தொட்டது
உண்டு இங்கு என்-வயின் அது துரந்து உயிர் உண்பென் என்னா – யுத்4:37 105/2,3

TOP


தொட்டதும் (1)

மாலும் அ கணம் வாளியை தொட்டதும்
கோல வில் கால் குனித்ததும் கண்டிலர் – பால:7 47/1,2

TOP


தொட்டலால் (1)

சகரம் தொட்டலால் சாகரம் என பெயர் தழைப்ப – பால-மிகை:9 39/1

TOP


தொட்டன (1)

துளக்க_அரும் வாய்-தொறும் எரிய தொட்டன
இளக்க_அரும் இலங்கை தீ இடுதும் ஈண்டு என – யுத்4:37 143/2,3

TOP


தொட்டனர் (1)

கரும் கடல் தொட்டனர் கங்கை தந்தனர் – கிட்:6 23/1

TOP


தொட்டனள் (1)

தோடு அவிழ் மலர் கரம் சிவப்ப தொட்டனள்
பாடினள் ஒருத்தி தன் பாங்கிமார்களோடு – பால:19 32/2,3

TOP


தொட்டனன் (1)

தொட்டனன் சிலை அணி மணி துணிக்கென – யுத்3-மிகை:31 56/4

TOP


தொட்டார் (1)

துணுக்கம் எய்தினர் மங்கல நாண்களை தொட்டார் – யுத்4:35 29/4

TOP


தொட்டான் (2)

தொட்டான் நுகரா ஒரு சோர்வு இலனால் – யுத்1:3 115/2
தோன்றும் வெம் சுடர் சூல வெம் கூற்றினை தொட்டான் – யுத்2:16 240/4

TOP


தொட்டில (1)

தோன்றிய நாள் முதல் யாரும் தொட்டில
ஆன்ற பேர் அண்ணலே அவற்றின் ஆற்றல் கேள் – யுத்3:24 89/1,2

TOP


தொட்டிலும் (1)

தொட்டிலும் இழந்தன மகவும் சோரவே – அயோ:4 199/4

TOP


தொட்டு (11)

அங்கம் வெந்து அன்று தொட்டு அனங்கனே ஆயினான் – பால:7 1/4
தொடையல் அம் கோதை சோர பளிக்கு நாய் சிவப்ப தொட்டு
படை நெடும் கண்ணார் ஆடும் பண்ணைகள் பலவும் கண்டார் – பால:10 17/3,4
தொட்டு அடி வணங்கி நின்று இனைய சொல்லினான் – அயோ:14 28/4
ஆக்கிய உலகம் எல்லாம் அன்று தொட்டு இன்று-காறும் – கிட்:3 18/2
தூணி பூட்டி தொடு சிலை தொட்டு அரும் – கிட்:11 9/3
தொட்டு மேல் எழுந்து ஓங்கிய தூளியின் பூழி – கிட்:12 32/3
துணிவின் வந்தனன் தொட்டு அழகு இழைத்த அ தொழில்கள் – சுந்:2 8/4
தொட்டு பேரும் சோதி நிறத்தாள் சுழல் கண்ணாள் – சுந்:2 74/2
தொட்டு எறிதற்கு முன்னே துகளாக – சுந்-மிகை:9 4/3
சுருக்கு_இல் நான்மறை தொன்று தொட்டு உயிர்-தொறும் தோன்றாது – யுத்1:3 10/3
கொய்த கொற்றவ மற்று அவள் கூந்தல் தொட்டு ஈர்த்த – யுத்2:16 230/3

TOP


தொட்டோன் (1)

தென் தலை ஆழி தொட்டோன் சேய் அருள் சிறுவன் செம்மல் – யுத்3:28 62/1

TOP


தொட (15)

சூழி சடை_முடி விண் தொட அயல் வெண்மதி தோற்ற – பால:24 11/2
மதி தொட நிவந்து உயர் மகர தோரணம் – அயோ:2 38/3
விண் தொட நிவந்த கோயில் வேந்தர்-தம் வேந்தன் தன்னை – அயோ:3 83/1
இந்துவை தொட நிமிர்ந்து எழு மருப்பு இணையினான் – கிட்:5 3/2
அறை மணி தாரினோடு ஆரம் பார் தொட
செறி மலர் சேவடி முடியின் தீண்டினான் – கிட்:11 125/3,4
சூரியனை சென்று ஒண் கையகத்தும் தொட வல்லீர் – கிட்:17 12/4
சரம் பெய் தூணி போல் தளிர் அடி தாம் தொட சாமரை பணிமாற – சுந்:2 195/2
அள்ளி விண் தொட எடுத்து ஆர்த்த ஆற்றலாய் – யுத்1:2 25/2
அள்ளி விண் தொட எடுத்தனன் உலகு எலாம் அனுங்க – யுத்1:5 53/4
கை அவன் தொட அமைந்த கரத்தான் – யுத்1:11 23/1
தொட உயர்ந்தவன் மார்பிடை சுற்றினான் – யுத்2:16 71/2
வித்தகன் சரம் தொட மெலிவு தோன்றிய – யுத்2:16 289/2
கரும் குழல் கற்றை பாரம் கால் தொட கமல பூவால் – யுத்3:29 44/1
வான் தொட நிமிர்வன வாளி மா மழை – யுத்3:31 181/3
தூய நீக்கம் இல் வாயுவின் படை தொட அரக்கன் – யுத்4-மிகை:37 10/3

TOP


தொடக்க (1)

குருதி நீரிடை வார் கழல் கொழும் குடர் தொடக்க – ஆரண்:7 135/4

TOP


தொடக்கத்த (1)

போது உகு பொலன் தாது என்று இ தொடக்கத்த யாவும் பூசி – சுந்:1 9/2

TOP


தொடக்கத்தார் (1)

சுந்தரன் அருக்கன் என்று இ தொடக்கத்தார் தொடர்ந்த போரில் – யுத்2:19 288/2

TOP


தொடக்கத்து (2)

சுரபி வாம்பரி மதமலை முதலிய தொடக்கத்து
ஒரு பெரும் பொருள் இன்றியே உவரி புக்கு ஒளிப்ப – பால-மிகை:9 15/2,3
தொல் ஆர் மிடல் வளை சக்கரம் சூலம் இவை தொடக்கத்து
எல்லாம் நெடும் கரத்தால் எடுத்து எறிந்தான் செரு அறிந்தான் – யுத்4:37 54/3,4

TOP


தொடக்கம் (1)

துவள்வு_இல் இலவம் கோபம் முருக்கு என்று இ தொடக்கம் சால – கிட்:13 49/2

TOP


தொடக்கற்று (1)

தோல் பொத்திய உயிர் யாவையும் தொடக்கற்று உடன் மடிய – யுத்3-மிகை:31 26/3

TOP


தொடக்காநிற்கும் (1)

தொடக்காநிற்கும் பேய் இலயத்தின் தொழில் பண்ணி – யுத்4:33 9/2

TOP


தொடக்கி (1)

அடங்கு பேழ் வயிற்று அரவு உரி அமை-தொறும் தொடக்கி
தடங்கள்-தோறும் நின்று ஆடுவ தண்டலை அயோத்தி – அயோ:10 4/2,3

TOP


தொடக்கில் (1)

தோட்டியின் தொடக்கில் நிற்கும் துணை கைம்மால் யானை அன்னான் – யுத்2:19 242/4

TOP


தொடக்கு (2)

தோன்றிய செக்கர் வானம் தொடக்கு அற்று வீழ்ந்தது ஒத்தே – பால:7 52/4
தோய்ந்தும் பொருள் அனைத்தும் தோயாது நின்ற சுடரே தொடக்கு அறுத்தோர் சுற்றமே பற்றி – ஆரண்:2 27/1

TOP


தொடக்கும் (2)

சூளிகை மழை முகில் தொடக்கும் தோரண – பால:3 63/1
தொடக்கும் என்னில் இ உலகு ஒரு மூன்றையும் தோளால் – யுத்1:5 74/1

TOP


தொடங்கல் (2)

துன்ன அரும் செரு தொழில் தொடங்கல் தூயதோ – சுந்:12 57/4
பன்மை தொடங்கல் புகழ்க்கு அழிவு அன்றோ – யுத்3:26 35/4

TOP


தொடங்கா (1)

ஏற்றம் தொடங்கா கடலின் தணிவு எய்தி நின்றான் – அயோ:4 137/4

TOP


தொடங்கி (6)

பின்னும் மா தவம் தொடங்கி நோன்பு இழைத்தவர் அல்லர் – அயோ:1 67/3
பிறந்த நாள் தொடங்கி யாரும் துலை புக்க பெரியோன் பெற்றி – யுத்1:4 107/1
தொடங்கி வேலை அகழியை தூர்த்ததால் – யுத்2:15 4/4
பிறிவு எனும் பீழை தாங்கள் பிறந்த நாள் தொடங்கி என்றும் – யுத்2:17 77/1
ஆள்வினை ஆற்றல்-தன்னால் அமர் தொழில் தொடங்கி ஆர்க்கும் – யுத்3:28 3/3
தோன்றினான் வந்து சுரர்களோடு அசுரரே தொடங்கி
மூன்று நாட்டினும் உள்ளவர் யாவரும் முடிய – யுத்4:35 31/1,2

TOP


தொடங்கிடின் (1)

வெவ் அமர் தொடங்கிடின் எனாய் விளையும் என்றான் – சுந்:2 70/4

TOP


தொடங்கிய (9)

தொடங்கிய துனி உறு முனிவன் தோன்றினான் – பால:6 4/4
தூய தவங்கள் தொடங்கிய தொல்லோன் – பால:13 27/1
தொடங்கிய வெம் கனல் சூழ் வரு-போதின் – பால:23 90/2
தொழுகின்ற சனகன் வேள்வி தொடங்கிய சுருதி சொல்லால் – கிட்:15 28/2
தோன்றலும் இடையும் ஈறும் தொடங்கிய பொருள்கட்கு எல்லாம் – யுத்1:3 122/3
தொடங்கிய ஆர்ப்பின் ஓசை செவிப்புலம் தொடர்தலோடும் – யுத்2:19 284/1
அடல் முன்னே தொடங்கிய நாள் ஆழ் கடல் சூழ் இலங்கை எனும் அரக்கர் வாழும் – யுத்3:24 35/3
தொடங்கிய வேள்வியின் தூம வெம் கனல் – யுத்3:27 63/1
தொடங்கிய வேள்வி முற்று பெற்றிலா தொழில் நின் தோள்-மேல் – யுத்3:28 2/1

TOP


தொடங்கியது (2)

தொடங்கியது ஒன்றோ முற்றும் முடிக்கும் தொழில் அல்லால் – கிட்:17 17/3
தூரியம் அடங்கின தொடங்கியது உறக்கம் – சுந்:2 156/4

TOP


தொடங்கியுளளேனும் (1)

துண்ணெனும் வினைத்தொழில் தொடங்கியுளளேனும்
பெண் என மனத்திடை பெருந்தகை நினைந்தான் – பால:7 35/3,4

TOP


தொடங்கினர் (2)

தொடங்கினர் நெடுந்தகையும் வெம் கணை துரந்தான் – ஆரண்:9 3/4
தொடங்கினர் மற்றும் முற்ற தொல் அறம் துணிவர் அன்றே – கிட்:2 23/2

TOP


தொடங்கினன் (2)

தொடங்கினன் அரசவைக்கு உள்ளம் சொல்லுவான் – அயோ:12 13/4
மண்டு அமர் தொடங்கினன் வானரத்து உரு – சுந்:12 13/3

TOP


தொடங்கினாய் (1)

தோற்றாய் அதனால் அகம் கரிந்தாய் மெலிந்தாய் வெதும்ப தொடங்கினாய்
மாற்றார் செல்வம் கண்டு அழிந்தால் வெற்றி ஆக வற்று ஆமோ – ஆரண்:10 115/3,4

TOP


தொடங்கினாயே (1)

சொல் நிற்கும் என்று அஞ்சி புறத்து இருந்தும் அரும் தவமே தொடங்கினாயே
என்னின் பின் இவன் உளனாம் என்றே உன் அடிமை உனக்கு இருந்ததேனும் – யுத்4:41 65/2,3

TOP


தொடங்கினார் (2)

சொல் வில்லால் உலகு அளிப்பாய் போர் செய்ய தொடங்கினார் – பால:13 21/4
மண்டு அமர் தொடங்கினார் வஞ்சர் மாயையால் – சுந்:14 19/2

TOP


தொடங்கினாள் (3)

தொல்லை நோன்புகள் யாவும் தொடங்கினாள் – அயோ-மிகை:2 2/4
அழுந்தினாள் பின்னர் அரற்ற தொடங்கினாள் – அயோ-மிகை:4 1/4
தொழும் தாள் அரசேயோ என்றாள் சோர்ந்தாள் அரற்ற தொடங்கினாள் – யுத்3:23 9/4

TOP


தொடங்கினான் (1)

தொடங்கினான் அவனை துயில் நீக்குவான் – கிட்:11 22/4

TOP


தொடங்கினை (1)

சுட்டாய் இது என்னை தொடங்கினை நீ – ஆரண்:13 8/2

TOP


தொடங்கு (2)

தோகை பாகனை நோக்கி நீ அரும் தவம் தொடங்கு என்று – பால-மிகை:9 45/3
துடித்த யானை மீது இருந்து போர் தொடங்கு சூரர்-தம் – யுத்3:31 92/2

TOP


தொடங்கும் (2)

மீட்டும் போர் தொடங்கும் வேலை விண்ணவர் விலக்க வல் வில் – பால:24 30/1
தூயவர் முறைமையே தொடங்கும் தொன்மையோர் – யுத்1:2 68/1

TOP


தொடங்குவாய் (1)

துறந்து மா தவம் தொடங்குவாய் என்றால் – அயோ:14 99/2

TOP


தொடங்குவான் (2)

மா தவம் தொடங்குவான் வனத்தை நண்ணுவேன் – அயோ:1 30/3
சொல் கொள் வேள்வி போய் தொடங்குவான் அமைந்தவன் துணிவை – யுத்3:22 83/3

TOP


தொடங்குறும் (2)

தலைகண்டு ஓடுதற்கு அரும் தவம் தொடங்குறும் சாரல் – கிட்:4 4/2
சுருதி யாவையும் தொடங்குறும் எல்லையில் சொல்லும் – யுத்1:3 40/1

TOP


தொடர் (69)

வன் தொடர் படுக்கும் வன வாரி சூழ் – பால:2 32/2
பொன் திணி மண்டபம் அல்ல பூ தொடர்
மன்றுகள் அல்லன மாட_மாளிகை – பால:3 38/1,2
தோய்ந்தே கடந்தான் திருவின் தொடர் போக பௌவம் – பால:4 5/4
துணிந்தது என் வினை தொடர் என தொழுது சொல்லும் – பால:6 6/4
வண்டு தொடர் நறும் தெரியல் உயிர் அனைய கொழுநர் வர மணி தேரோடும் – பால:11 15/2
பொறையோடும் தொடர் மனத்தான் புதல்வர் எனும் பெயரே-காண் – பால:12 26/2
காரொடும் தொடர் கவட்டு எழில் மராமர குவட்டை – பால:15 2/3
உருண்டு கால் தொடர் பிறகிடு தறியொடும் ஒருங்கே – பால:15 3/3
விண் தொடர் வரையின் வைகும் மென் மயில் கணங்கள் போல – பால:18 9/2
கை தொடர் கணையினோடும் கார்முகம் வளைய வாங்கி – பால-மிகை:11 18/3
புண்ணியம் தொடர் வேள்விகள் யாவையும் புரிந்த – அயோ:1 35/1
நீள் எழு தொடர் வாயிலில் குழையொடு நெகிழ்ந்த – அயோ:1 53/1
காரொடு தொடர் மத களிறு சென்றன – அயோ:2 44/1
வாரொடு தொடர் கழல் மைந்தர் ஆம் என – அயோ:2 44/2
சேண்தான் தொடர் மாநிலம் நின்னது என்று உந்தை செப்ப – அயோ:4 126/2
சூடை நல் அணி முனிந்தன தொடர் மனை கொடியின் – அயோ:4 209/2
தோல் உள துகில் போலும் சுவை உள தொடர் மஞ்சம் – அயோ:8 28/1
வான் தொடர் திருவினை மறுத்தி மன் இளம் – அயோ:12 19/3
செடியொடு தொடர் வனம் நோக்கி சீதை ஆம் – அயோ:12 28/2
குயில் தொடர் குதலை ஓர் கொவ்வை வாய் இள – ஆரண்:6 22/3
மயில் தொடர் இயலி ஆய் மருவல் நன்று எனா – ஆரண்:6 22/4
வான் தொடர் மேருவை வளைத்ததாம் என – ஆரண்:7 51/2
வான் தொடர் மூங்கில் தந்த வயங்கு வெம் தீ இது என்ன – ஆரண்:7 65/2
தான் தொடர் குலத்தை எல்லாம் தொலைக்குமா சமைந்து நின்றாள் – ஆரண்:7 65/3
சூடு கொண்டன என தொடர் குருதி மீ தோன்ற – ஆரண்:7 80/2
வான் தொடர் மழை என வாய்மை யாவர்க்கும் – ஆரண்:7 127/2
துடித்த தொடர் மீசைகள் சுறுக்கொள உயிர்ப்ப – ஆரண்:10 49/2
பூ தொடர் சாலையின் இருந்த போழ்தினே – ஆரண்:12 34/4
விண் தொடர் நெடு வரை தேனும் வேழத்தின் – கிட்:1 12/1
தோய நன் புணரியும் தொடர் தடம் கிரிகளும் – கிட்:5 9/3
பரஞ்சுடர் பண்ணவன் பண்டு விண் தொடர்
புரம் சுட விடு சரம் புரையும் மின் இனம் – கிட்:10 20/1,2
தூசு தொடர் ஊசல் நனி வெம்மை தொடர்வு உற்றே – கிட்:10 71/2
விண் உற தொடர் மேருவின் சீர் வரை – கிட்:11 11/1
புல் அணை வைக யான் பொன் செய் பூம் தொடர்
மெல் அணை வைகவும் வேண்டுமோ என்றான் – கிட்:11 107/3,4
சேண் தொடர் சிமய தெய்வ மயேந்திரத்து உம்பர் சென்றான் – கிட்:17 25/4
ஆனவாறு என மறுகி ஆவி சோர் நிலையர் தொடர்
ஏனை வானரர் சிலரும் ஏக மா முழையில் முழு – கிட்-மிகை:2 2/2,3
மின் தொடர் வானத்து ஆன விமானங்கள் விசையின் தம்மின் – சுந்:1 35/3
வான் தொடர் மணியின் செய்த மை அறு மாட கோடி – சுந்:2 95/1
இழை தொடர் வில்லும் வாளும் இருளொடு மலைய யாணர் – சுந்:2 114/1
குழை தொடர் நயனம் கூர் வேல் குமரர் நெஞ்சு உருவ கோட்டி – சுந்:2 114/2
முழை தொடர் சங்கு பேரி முகில் என முழங்க மூரி – சுந்:2 114/3
மழை தொடர் மஞ்ஞை என்ன விழாவொடு வருகின்றாரை – சுந்:2 114/4
தாரகை குழுவின் தழுவி தொடர்
நாரியர்க்கு உறைவு ஆம் இடம் நண்ணினான் – சுந்:2 165/3,4
எற்பு வான் தொடர் யாக்கையால் பெறும் பயன் இழந்தனள் இது நிற்க – சுந்:2 198/1
விண் தொடர் மதியினை பிளந்து மீன் எழும் – சுந்:3 47/1
புண் தொடர் குருதியின் பொழியுமால் மழை – சுந்:3 47/2
கயிலையின் திரண்ட முரண் தொடர் தடம் தோள் கனகனது உயர் வரம் கடந்த – சுந்:3 82/3
தணிகின்ற நம் சொல் தொடர் தன்மையது அன்று தன்மை – சுந்:4 91/1
கரம் பயில் முரசு_இனம் சுறங்க கை தொடர்
நரம்பு இயல் இமிழ் இசை நவில நாடகம் – சுந்:5 57/1,2
கழை தொடர் வனம் எரியுண்டால் என எறி படைஞர் கலந்தார் – சுந்:7 23/4
கைதானே பொரு படை ஆக தொடர் கால் ஆர் தேர் அதன் மேல் ஆனான் – சுந்:10 33/4
செய் தொடர் கன வல்லியும் புரசையும் சிந்தி – சுந்:13 30/1
தூறு மா மரமும் மலையும் தொடர்
நீறு நீர் மிசை சென்று நெருக்கலான் – யுத்2:15 10/1,2
பொன் தொடர் வடிம்பின் வாளி கடை உகத்து உருமு போல – யுத்2:15 140/2
மண்டலம் தொடர் வயங்கு வெம் கதிரவன்-தன்னை – யுத்2:15 246/3
அயில் தலை தொடர் அங்கையன் சிங்க ஊன் – யுத்2:16 61/3
அயிறலை தொடர் அங்கு அகல் வாயினான் – யுத்2:16 61/4
கனி தொடர் குரங்கின் சேனை கடலையும் கடந்து மூடும் – யுத்2:16 156/3
எழு தொடர் மரங்களால் எற்ற முற்றிய – யுத்2:19 41/1
தூம்பு உறழ் குருதி மண்ட தொடர் நெடு மரங்கள் சுற்றி – யுத்2:19 57/3
உடலிடை தொடர் பகழியின் ஒளிர் கதிர் கற்றை – யுத்3:22 194/1
அங்கு அடங்கினர் தொடர் பகழி அஞ்சினார் – யுத்3:27 48/4
கால்-கொடு காலின் கூடி கை தொடர் கனக தண்டால் – யுத்3:27 180/2
தோல் செல்வன சத கோடிகள் துரகம் தொடர் இரத – யுத்3:31 102/3
தொடர் போர் வய நிருத கடல் சுவறும்படி பருக – யுத்3-மிகை:31 25/2
பாறு தொடர் பகழி மாரி நிரைகள் பட – யுத்3-மிகை:31 46/1
தோகை அன்னவர் விழி தொடர் தும்பையும் சூட்டி – யுத்4:35 16/4
வான் தொடர் குன்றம் அன்ன மகோதரன் இலங்கை மன்னை – யுத்4:37 8/4
வான் தொடர் பேர் அரசு ஆண்ட மன்னனை – யுத்4:41 109/3

TOP


தொடர்கிலாமை (1)

தோள் ஒத்த துணை மென் கொங்கை நோக்கு அங்கு தொடர்கிலாமை – யுத்2:16 4/4

TOP


தொடர்கின்ற (1)

சூறை மாருதம் ஆம் என சுழித்து மேல் தொடர்கின்ற தொழிலானை – யுத்2:16 343/2

TOP


தொடர்கின்றதை (1)

உடம்பு உயிரை தொடர்கின்றதை ஒத்தாள் – பால:23 90/4

TOP


தொடர்கின்றாள்-தனை (1)

தூம வெம் காட்டு எரி தொடர்கின்றாள்-தனை
சேம வில் குமரனும் விலக்கி சீறடி – ஆரண்:12 14/2,3

TOP


தொடர்கின்றாளையும் (1)

தொல் இருள் தனை கொல தொடர்கின்றாளையும்
கொல்லலை நாசியை கொய்து நீக்கினாய் – ஆரண்:14 91/1,2

TOP


தொடர்குவார் (1)

சோனை வார் குழல் அரக்கியர் தொடர்குவார் தொடர்ந்தால் – சுந்:2 24/3

TOP


தொடர்குவென் (1)

வான் தொடர்குவென் என மறித்தும் கூறுவான் – கிட்:16 13/4

TOP


தொடர்ச்சி (1)

துக்கம் இ தொடர்ச்சி என்று துறப்பரால் துணிவு பூண்டோர் – யுத்2:16 138/3

TOP


தொடர்ச்சியின்-வாய் (1)

துறப்பான் உறுகின்ற தொடர்ச்சியின்-வாய் – ஆரண்:14 76/4

TOP


தொடர்தர (2)

தூண்டும் இன்னலும் வறுமையும் தொடர்தர துயரால் – அயோ:2 79/1
வெம் துயர் தொடர்தர விம்மி விம்மி நீர் – அயோ:14 82/1

TOP


தொடர்தரு (1)

தாளின் ஏலமும் தமாலமும் தொடர்தரு சாரல் – அயோ:10 2/2

TOP


தொடர்தல் (1)

சோதியின் கிளர் நிலை தொடர்தல் ஓவின – யுத்2:16 272/2

TOP


தொடர்தலால் (1)

கண் இலாதவன் காதல் தொடர்தலால்
பெண் அலாது பிழைத்துளதாகும் என்று – யுத்4:40 6/2,3

TOP


தொடர்தலோடும் (1)

தொடங்கிய ஆர்ப்பின் ஓசை செவிப்புலம் தொடர்தலோடும்
இடங்கரின் வய போத்து அன்ன எறுழ் வலி அரக்கர் யாரும் – யுத்2:19 284/1,2

TOP


தொடர்தி (1)

துடி_இடை அடையாளத்தின் தொடர்வையே தொடர்தி என்னா – சுந்:4 38/3

TOP


தொடர்தும் (2)

சுட்டு சோர்தல் பழுது அன்றோ தொடர்தும் தேரின் சுவடு என்பார் – அயோ:6 32/4
தூரம் போதல்-முன் தொடர்தும் என்று இளையவன் தொழலும் – ஆரண்:13 76/4

TOP


தொடர்ந்த (43)

மேகம் மொண்டு கொண்டு எழுந்து விண் தொடர்ந்த குன்றம் என்று – பால:3 14/3
தொடர்ந்த பூம் கலைகளும் குழலும் சோர்தர – பால:13 56/2
தொண்டை வாய்ச்சியர் நிறையொடும் நாணொடும் தொடர்ந்த
கெண்டையும் உள கிளை பயில் வண்டொடும் கிடந்த – அயோ:1 54/3,4
நின்று தொடர்ந்த நெடும் கை-தம்மை நீக்கி – அயோ:3 8/1
தொடர்ந்த பாறையில் வேய்_இனம் சொரி கதிர் முத்தம் – அயோ:10 27/2
குலமும் பாசமும் தொடர்ந்த செம் மயிர் – ஆரண்:7 42/1
சுற்றுற நோக்கினர் தொடர்ந்த சேனையில் – ஆரண்:7 103/1
ஓட்டினான் தொடர்ந்த தன்னை ஒழிவு_அற நிறைந்த தன்மை – ஆரண்:11 71/3
சூழும் ஏழ் மலை அவை தொடர்ந்த சூழல்-வாய் – ஆரண்:12 6/2
தொல் நகரத்தினும் தொடர்ந்த மா நிலத்து – ஆரண்:12 44/2
சொல்லிய அற நெறி தொடர்ந்த தோழமை – ஆரண்:13 49/2
மின்னும் சிலையார் மலை தொடர்ந்த வெயில் வெம் கானம் போயினரால் – ஆரண்:14 32/4
தொடர்ந்த நாண் ஒலி எழுப்பினன் தொகைப்படும் அண்டம் – ஆரண்-மிகை:8 1/2
நல் அறம் தொடர்ந்த நோன்பின் நவை அற நோற்பல் நாளும் – கிட்:9 23/4
சொல் நிறை கேள்வியின் தொடர்ந்த மாந்தரின் – கிட்:10 116/1
கால் முதல் தொடர்ந்த நூபுரம் சிலம்ப கிண்கிணி கலையொடும் கலிப்ப – சுந்:3 76/3
தோள்-தொறும் தொடர்ந்த மகரிகை வயிர கிம்புரி வலய மா சுடர்கள் – சுந்:3 79/1
நாள்-தொறும் தொடர்ந்த தழங்கு பொன் கழலின் தகை ஒளி நெடு நிலம் தடவ – சுந்:3 79/3
கேள்-தொறும் தொடர்ந்த முறுவல் வெண் நிலவின் முக_மலர் இரவினும் கிளர – சுந்:3 79/4
கல்லொடும் தொடர்ந்த நெஞ்சம் கற்பின்-மேல் கண்டது உண்டோ – சுந்:3 112/2
இல்லொடும் தொடர்ந்த மாதர்க்கு ஏய்வன அல்ல வெய்ய – சுந்:3 112/3
தொல்லை நல் நிலை தொடர்ந்த பேர் உணர்வு அன்ன தொழிலால் – சுந்:13 29/3
மாய மானின் பின் தொடர்ந்த நாள் மாண்டனன் என்று – சுந்-மிகை:3 4/1
தூமமும் கனலும் போல் தொடர்ந்த தோற்றத்தான் – யுத்1:3 76/4
தொன்மையின் தொடர்ந்த வாய்மை அறத்தொடும் துறந்திலோரை – யுத்1:3 136/2
தும்பி ஈட்டமும் இரதமும் புரவியும் தொடர்ந்த
அம் பொன் மா படை ஐ_இரு கோடி கொண்டு அமைந்தான் – யுத்1:5 35/1,2
துரந்து கோடலும் என்று இவை தொன்மையின் தொடர்ந்த
இரந்து கோடலின் இயற்கையும் தருமமும் எஞ்ச – யுத்1:6 8/2,3
நூல் பட தொடர்ந்த பைம் பொன் சித்திரம் நுனித்த பத்தி – யுத்1:10 14/1
சுற்றும் வாசியும் துமிந்தன அமர்_களம் தொடர்ந்த – யுத்2:15 233/4
தும்பியை முனிந்திலேன் தொடர்ந்த வாலி-தன் – யுத்2:16 277/2
எழு தொடர்ந்த படர் தோள்களால் எறிய எற்ற அற்றன எழுந்து மேல் – யுத்2:19 65/3
ஞானம் தொடர்ந்த சுடர் என்னும் ஒன்று நயனம் தொடர்ந்த ஒளியால் – யுத்2:19 255/2
ஞானம் தொடர்ந்த சுடர் என்னும் ஒன்று நயனம் தொடர்ந்த ஒளியால் – யுத்2:19 255/2
வானம் தொடர்ந்த பதம் என்னும் ஒன்று மறை நாலும் அந்தம் அறியாது – யுத்2:19 255/3
சுந்தரன் அருக்கன் என்று இ தொடக்கத்தார் தொடர்ந்த போரில் – யுத்2:19 288/2
வாரொடு தொடர்ந்த பைம் பொன் கழலினன் வருதலோடும் – யுத்3:22 124/3
சூரொடும் தொடர்ந்த தண்டை சுழற்றினான் வயிர தோளான் – யுத்3:22 124/4
தொகையுள் நின்றவர்க்கு உற்றது சொல்லி என் தொடர்ந்த
பகையில் பார்க்கின்ற பாவமும் கலுழ்ந்தது பரிவால் – யுத்3:22 200/3,4
துன்பொடும் துயிலன் ஆனான் உணர்வு இனி தொடர்ந்த பின்னே – யுத்3:24 14/2
நூல் என உடல் பொறை தொடர்ந்த நோய் என – யுத்3:27 52/2
சூரோடு தொடர்ந்த சுடர் கணைதான் – யுத்3:31 196/1
கானகம் தொடர்ந்த தீயின் சுடுவன பலவும் கண்டான் – யுத்3-மிகை:22 8/4
செவ்வியின் தொடர்ந்த அல்ல செப்பலை செல்வ என்னா – யுத்4:37 209/3

TOP


தொடர்ந்தது (1)

தொல்லார் படை வந்து தொடர்ந்தது எனா – யுத்3:31 194/3

TOP


தொடர்ந்தது-கொல் (1)

துறந்த உயிர் வந்து இடை தொடர்ந்தது-கொல் என்கோ – சுந்:4 64/3

TOP


தொடர்ந்ததும் (1)

கொற்றதும் மானம் வந்து தொடர்ந்ததும் படர்ந்த துன்பம் – கிட்:11 93/3

TOP


தொடர்ந்தவர் (2)

சுற்றும் வந்து படர்ந்து தொடர்ந்தவர்
எற்றுகின்றன எய்த எறிந்தன – யுத்2:19 136/1,2
தாமசத்தினை தொடர்ந்தவர் பரிந்தன தாழ்ந்தார் – யுத்4:37 117/3

TOP


தொடர்ந்தவர்-தம்மை (1)

தொடர்ந்தனர் அரக்கர் பின்னும் தொடர்ந்தவர்-தம்மை எல்லாம் – யுத்3-மிகை:21 5/2

TOP


தொடர்ந்தவன் (2)

கனிக்கு அடல் கதிர் தொடர்ந்தவன் அகழியை கண்டான் – சுந்:2 144/4
தொடர்ந்தவன் உலகு சுற்றும் எயிற்றின் – யுத்1:11 25/2

TOP


தொடர்ந்தன (5)

தொடர்ந்தன துவன்றின சூழல் யாவையும் – ஆரண்:4 1/3
தொடர்ந்தன துரந்தன படிந்து நெறி தூர – சுந்:6 18/2
தொடர்ந்தன மழை பொழி தும்பி கும்பங்கள் – யுத்2:19 47/2
ஒன்றினை ஒன்று தொடர்ந்தன ஓடை – யுத்3:20 26/3
பல்லோடு தொடர்ந்தன பாய்தலினால் – யுத்3:31 197/2

TOP


தொடர்ந்தனர் (3)

சிறுவனை தொடர்ந்தனர் திறந்த வாயினர் – அயோ:4 173/3
தொடுத்தவர் துணிந்தவர் தொடர்ந்தனர் கிடந்தனர் துரந்த கணையால் – யுத்3:31 137/4
தொடர்ந்தனர் அரக்கர் பின்னும் தொடர்ந்தவர்-தம்மை எல்லாம் – யுத்3-மிகை:21 5/2

TOP


தொடர்ந்தனர்களால் (1)

தூரும்-வகை தூவினர் துரந்தனர்கள் எய்தனர் தொடர்ந்தனர்களால் – யுத்3:31 146/4

TOP


தொடர்ந்தனரால் (1)

தூபத்தின் உயிர்ப்பர் தொடர்ந்தனரால் – யுத்3:20 73/4

TOP


தொடர்ந்தனென் (1)

தொடுத்த வெம் பகழி தூவி தொடர்ந்தனென் விரைந்து சென்று – ஆரண்:11 65/3

TOP


தொடர்ந்தாய் (1)

பிறந்தாய் என்னை பின்பு தொடர்ந்தாய் பிரிவு அற்றாய் – யுத்3:22 210/3

TOP


தொடர்ந்தார் (9)

ஒருவரை ஒருவர் தொடர்ந்தார் உயர் தலை உடைய உருண்டார் – சுந்:7 25/3
தொல்லர் தொடர்ந்தார் – சுந்:13 44/4
கதி கொடு சிலவர் தொடர்ந்தார் கணை பலர் சிலைகள் பொழிந்தார் – சுந்-மிகை:7 3/2
தூம கண்ணனும் அனுமனும் எதிரெதிர் தொடர்ந்தார்
தாமத்து அங்கதன் மாபெரும்பக்கனை தடுத்தான் – யுத்3:20 49/1,2
வலம்கொடு தொடர்ந்தார் தம்மை மன்னனை கா-மின் யாதும் – யுத்3:28 15/3
தூதர் கூறிட திசை-தொறும் திசை-தொறும் தொடர்ந்தார்
ஓத வேலையின் நாயகர் எவரும் வந்து உற்றார் – யுத்3:30 32/1,2
தோழம் மா மதில் இலங்கை மால் வேட்டம் மேல் தொடர்ந்தார் – யுத்3:31 18/4
சொரிந்தார் குடல் துமிந்தார் தலை கிடந்தார் எதிர் தொடர்ந்தார் – யுத்3:31 111/4
துப்புறு சிந்தையர் வீரர் தொடர்ந்தார் – யுத்3-மிகை:20 5/4

TOP


தொடர்ந்தார்க்கு (1)

நன்மையின் தொடர்ந்தார்க்கு உண்டோ கேடு நான்முகத்தோன் ஆதி – யுத்1:3 136/1

TOP


தொடர்ந்தால் (1)

சோனை வார் குழல் அரக்கியர் தொடர்குவார் தொடர்ந்தால்
ஏனை நாகியர் அரு நட கிரியை ஆய்ந்திருப்பார் – சுந்:2 24/3,4

TOP


தொடர்ந்தாள் (1)

துனி இருந்த வல் மனத்தினள் தோகையை தொடர்ந்தாள்
கனி இரும் பொழில் காத்து அயல் இருந்தவன் கண்டான் – ஆரண்:6 84/3,4

TOP


தொடர்ந்தான் (10)

தொகுத்த கோடி வெம் படை கொண்டு துன்முகன் தொடர்ந்தான் – கிட்:12 13/4
தோடு இவர்ந்த தார் கிரி புரை துமிந்தனும் தொடர்ந்தான் – கிட்:12 15/4
சொன்ன மூன்றினுள் நடுவணது அகழியை தொடர்ந்தான் – சுந்:2 143/4
சுற்றும் நெடும் தேர் ஓட்டி தொடர்ந்தான் தொடரும் துறை காணான் – சுந்:8 46/3
சூல படை தொடுவான்-தனை இமையாத முன் தொடர்ந்தான்
ஆலத்தினும் வலியானும் வந்து எதிரே புகுந்து அடர்த்தான் – யுத்2:18 169/1,2
சூல படையானிடை வந்து தொடர்ந்தான்
ஆலத்தினும் வெய்யவன் அங்கதன் அங்கு ஓர் – யுத்2:18 247/1,2
சொன்ன மைந்தனும் தன் பெரும் கோயிலை தொடர்ந்தான்
மன்னன் ஆணையின் போயினன் மகோதரன் வந்தான் – யுத்3:22 184/2,3
தத்தா ஒரு தடம் தேரினை தொடர்ந்தான் சரம் தலை-மேல் – யுத்3:27 122/3
தூர்த்த வாளியன் சிலையொடும் விசும்பினை தொடர்ந்தான் – யுத்3-மிகை:22 4/4
துன்னு மா தவர் சூழ்தர எதிர் கொள்வான் தொடர்ந்தான் – யுத்4:41 33/4

TOP


தொடர்ந்திட (1)

சூழும் வெம் சுடர் தொடர்ந்திட யாவரும் தொடரா – சுந்:13 35/1

TOP


தொடர்ந்திடும் (1)

சூலம் அங்கு ஒரு கை சுற்றி தொடர்ந்திடும் பகைஞர் ஆவி – யுத்2-மிகை:16 33/2

TOP


தொடர்ந்திலா (1)

துயரும் அஞ்சி முன் தொடர்ந்திலா தொல் குடி பிறந்தாள் – ஆரண்:6 90/4

TOP


தொடர்ந்திலீர் (1)

துன்ன_அரு நெறியின் வந்து தொடர்ந்திலீர் துஞ்சினீரோ – யுத்2:17 44/4

TOP


தொடர்ந்து (100)

தொடர்ந்து போவன தோகை மஞ்ஞையே – பால:2 52/4
நூல் வரை தொடர்ந்து பயத்தொடு பழகி நுணங்கிய நுவல அரும் உணர்வே – பால:3 7/3
சோர ஒன்றை ஒன்று முன் தொடர்ந்து சீறு இடங்கா மா – பால:3 17/3
சுண்ணம் அ குழிகளை தொடர்ந்து தூர்ப்பன – பால:3 43/4
துனி அறு முனிவரர் தொடர்ந்து சூழ்வர – பால:5 64/2
சொன்ன மா தவன் தொடர்ந்து சாயை பால் – பால:6 21/3
முலை கோட்டு விலங்கு என்று தொடர்ந்து அணுகி முன் நின்ற – பால:12 17/3
உடன் தொடர்ந்து போன ஆவி வந்தவா என் உள்ளமே – பால:13 52/4
துணைத்த தாமரை நோவ தொடர்ந்து அடர் – பால:14 32/1
சுரி குழல் படிய வேற்று பிடியொடும் தொடர்ந்து செல்ப – பால:14 61/4
தேனொடு மிஞிறும் வண்டும் தும்பியும் தொடர்ந்து செல்ல – பால:14 68/3
தொழுது இரண்டு அருகும் அன்பு உடைய தம்பியர் தொடர்ந்து
அழிவு இல் சிந்தையின் உவந்து ஆடல் மாமிசை வர – பால:20 29/1,2
வரம்பு_அறு சும்மை தீம் சொல் மடந்தையர் தொடர்ந்து சூழ்ந்தார் – பால:22 22/4
துனி வரு புலன் என தொடர்ந்து தோற்கலா – அயோ:1 22/2
தொடர்ந்து என துயர்கொண்டு சோரும் நெஞ்சன் – அயோ:3 7/2
கைதொழுது அரச வெள்ளம் கடல் என தொடர்ந்து சுற்ற – அயோ:3 86/2
திரை பெரும் கடல் என தொடர்ந்து பின் செல – அயோ:4 180/2
பொரு_அரும் துயரினன் தொடர்ந்து போகின்றான் – அயோ:4 187/2
நறியன தொடர்ந்து சென்று நடந்தனள் நவையின் நீங்கும் – அயோ:6 5/3
தொடர்ந்து பாணரின் தூங்கு_இசை முரன்றன தும்பி – அயோ:9 43/4
விண் தொடர்ந்து விலக்குவ போல்வன – அயோ:11 29/3
தூய அந்தணர்களும் தொடர்ந்து சூழ்வர – அயோ:12 53/3
தோன்றலை அ வழி தொடர்ந்து சென்றன – அயோ:13 5/2
பூண்டவன் தொடர்ந்து பின்னே போந்தவன் பொழுது நீத்தது – அயோ:13 41/3
துன்னி மார்பு உற தொடர்ந்து புல்லினார் – அயோ:14 90/3
தோளில் வெம் சிலை இடம் கொடு தொடர்ந்து சுடர் வாய் – ஆரண்:1 20/2
தோளொடு தோள் செல தொடர்ந்து நோக்குறின் – ஆரண்:6 9/3
மின்னொடு தொடர்ந்து செல்லும் மேகம் போல் மிதிலை வேந்தன் – ஆரண்:6 62/3
கச்சும் வாளும் தம் கால் தொடர்ந்து ஈர்வன காணார் – ஆரண்:7 139/1
தூர்த்த செம் சரம் திசை-தொறும் திசை-தொறும் தொடர்ந்து
போர்த்த வெம் சினத்து அரக்கரை புரட்டின புவியில் – ஆரண்:8 13/3,4
துறை-தொறும் தொடர்ந்து நின்று சமீரணன் துடைப்ப-மன்னோ – ஆரண்:10 15/4
சொல் என்று என் வாயில் கேட்டார் தொடர்ந்து ஏழு சேனையோடும் – ஆரண்:10 64/1
அ காலமும் வேள்வியின் அன்று தொடர்ந்து
இ காலும் நலிந்தும் ஓர் ஈறு பெறான் – ஆரண்:11 42/1,2
பொன் நிலை மானின் பின் தொடர்ந்து போகிய – ஆரண்:13 60/2
சொன்ன அரக்கன் இருக்கும் இடம் துருவி அறிதும் தொடர்ந்து என்ன – ஆரண்:14 32/3
ஊக வெம் சேனை சூழ அறம் தொடர்ந்து உவந்து வாழ்த்த – கிட்:3 30/2
தொடர்ந்து நும் பணியின் தீர்ந்தால் அதுவும் நும் தொழிலே அன்றோ – கிட்:11 56/2
கை தொடர்ந்து அயல் செல காதல் முன் செல – கிட்:11 123/4
நன்று நன்று எனா நனி தொடர்ந்து பின் – கிட்-மிகை:3 3/2
திடல் எலாம் தொடர்ந்து செல்ல சேண் விசும்பு ஒதுங்க தெய்வ – சுந்:1 31/3
பூதங்கள் தொடர்ந்து புகழ்ந்தன பூசுரேசர் – சுந்:1 61/3
தூய வெண் மதியம் ஒத்த தோகையை தொடர்ந்து சுற்றி – சுந்:3 147/2
துன் இரும் கானும் யாறும் மலைகளும் தொடர்ந்து நாடி – சுந்:4 78/2
சுந்தர தோளனை தொடர்ந்து காத்து போய் – சுந்:5 38/3
சொன்ன குரங்கை யானே பிடிப்பென் கடிது தொடர்ந்து என்றான் – சுந்:8 51/3
சேகு உற வினையின் செய்த தீமையும் தொடர்ந்து செல்ல – சுந்:10 13/2
தோகையர் மனமும் தொக்க தும்பியும் தொடர்ந்து சுற்ற – சுந்:10 13/4
தொடர்ந்து சென்று உலகம் மூன்றும் துருவினென் ஒழிவுறாமல் – சுந்:10 23/3
கரிந்து சிந்திட கடும் கனல் தொடர்ந்து உடல் கதுவ – சுந்:13 27/1
தூய நல் அறனும் என்று இங்கு இனையன தொடர்ந்து காப்ப – சுந்:14 38/2
சுனையில் பனை_மீன் திமிலோடு தொடர்ந்து துள்ள – சுந்-மிகை:1 12/4
சோனை மா மலர் தும்பி தொடர்ந்து அயல் – சுந்-மிகை:13 3/2
போயின குரங்கினை தொடர்ந்து போய் இவண் – யுத்1:2 21/1
கூடும் வெம் பொறி கொடும் கனல் தொடர்ந்து என கொளுந்த – யுத்1:6 19/1
துமிந்த துண்டமும் பல பட துரந்தன தொடர்ந்து
திமிங்கிலங்களும் திமிங்கிலகிலங்களும் சிதறி – யுத்1:6 20/3,4
பெரும் புற கடலையும் தொடர்ந்து பின் செல்வ – யுத்1:6 47/4
ஆசை கொண்டன போல் தொடர்ந்து ஆடிய – யுத்1:8 58/2
தோன்றினன் உலகு என தொடர்ந்து நின்றன – யுத்2:15 106/3
தொடர்ந்து போம் பழியினோடும் தூக்கிய கரங்களோடும் – யுத்2:16 2/3
தோளொடு தோள் செல தொடர்ந்து நோக்குறின் – யுத்2:16 106/1
கரம் குடைந்தன தொடர்ந்து போய் கொய் உளை கடு மா – யுத்2:16 217/1
சுற்றி ஆர்த்தது சுமித்திரை சிங்கத்தை தொடர்ந்து – யுத்2:16 242/4
சுற்றும் ஓடுவ தொடர்ந்து இடை துணித்திட தொகையாய் – யுத்2:16 246/3
மண்டலம் தொடர்ந்து மண் வயங்க வந்தது ஓர் – யுத்2:16 274/3
தொடர்ந்து நோயொடும் துணை மருப்பு இழந்து தம் காத்திரம் துணி ஆகி – யுத்2:16 314/3
நாண் எறிந்து முறைமுறை தொடர்ந்து கடல் உலகம் யாவையும் நடுக்கினான் – யுத்2:19 61/4
துறை-தொறும் தொடர்ந்து வானம் வெளி அற துவன்றி வீழும் – யுத்2:19 97/3
இரியல்போவன தொடர்ந்து அயல் இன படை கிடைந்த – யுத்3:20 63/3
மேல் கடுந்து எழுந்த தூளி விசும்பின்-மேல் தொடர்ந்து வீச – யுத்3:22 9/2
தொடர்ந்து சென்றது கொற்றம் அன்று இளவற்கு தோற்றான் – யுத்3:22 82/3
தெருள் உற தொடர்ந்து வீசி செல்வன தேவர் காண – யுத்3:22 144/2
சுழித்து எறி ஊழி காலத்து உரும் என தொடர்ந்து தோன்ற – யுத்3:22 148/1
வகையாது தொடர்ந்து ஒரு மான் முதலா – யுத்3:23 16/2
பொழிந்தன மீன் தொடர்ந்து எழுந்த பொருப்பு_இனமும் தரு குலமும் பிறவும் பொங்கி – யுத்3:24 33/2
கடல் முன்னே நிமிர்ந்து ஓட கால் பின்னே தொடர்ந்து ஓட கடிதின் செல்வான் – யுத்3:24 35/1
மூ-வகை உலகினுள்ளார் உவகையால் தொடர்ந்து மொய்த்தார் – யுத்3:24 42/2
சொன்னதும் உண்டு போன சுவடு உண்டு தொடர்ந்து செல்லின் – யுத்3:26 52/2
துன்னும் துறை நீர் நிறை வாவி தொடர்ந்து
அன்னங்கள் படிந்தனவாம் எனலாய் – யுத்3:27 24/3,4
தொடர்ந்து போய் அயோத்தி-தன்னை கிளையொடும் துணிய நூறி – யுத்3:27 70/3
வானினும் தொடர்ந்து கொல்வென் மருந்தினும் உய்யமாட்டீர் – யுத்3:27 82/4
அறத்தாறு அழிவு உளது ஆம் என அறிவும் தொடர்ந்து அணுகா – யுத்3:27 141/1
ஊழி கனல் ஒரு-பால் அதன் உடனே தொடர்ந்து உடற்றும் – யுத்3:27 154/1
சொல்லி என் பலவும் நீ நின் இருக்கையை தொடர்ந்து தோளில் – யுத்3:28 12/1
மேக்கு உயர்ந்து அமரர் வெள்ளம் அள்ளியே தொடர்ந்து வீசும் – யுத்3:28 59/3
யாவரும் உடனே தொடர்ந்து ஏகினார் – யுத்3:29 24/2
தொலைவு அரும் தானை மேன்மேல் எழுந்தது தொடர்ந்து சுற்ற – யுத்3:30 5/2
உறக்கம் தீர்ந்தனன் உறைகின்றது இவர் தொடர்ந்து ஒறுக்க – யுத்3:30 22/4
வருவரேல் உடன் கடல்களும் தொடர்ந்து பின் வருமால் – யுத்3:31 12/4
குன்று வந்து சூழ் வளைந்த போல் தொடர்ந்து கூடலும் – யுத்3:31 76/2
சண்ட போர் அரக்கர்-தம்மை தொடர்ந்து கொன்று அமைந்த தன்மை – யுத்3:31 222/2
மண்களில் தொடர்ந்து வானில் பிடித்து வள் உகிரின் மான – யுத்4:34 23/3
தும்பியை தொலைத்தது என்ன தொலைக்குவென் தொடர்ந்து நின்ற – யுத்4:37 9/2
இனம் தொடர்ந்து உடன் வர ஏகினாள் என்ப – யுத்4:38 12/3
கொண்டனர் ஏற்றி வான மடந்தையர் தொடர்ந்து கூட – யுத்4:40 34/2
புண்ணும் நீக்கினை தமையனை தொடர்ந்து உடன் போந்தாய் – யுத்4:40 112/4
சோர்வு இலாது யாம் காண்குறும் அளவையும் தொடர்ந்து
பேரவே அருள் என்றனர் உள் அன்பு பிணிப்பார் – யுத்4:41 12/3,4
சுந்தரியர் என பலரும் கை தலையில் பெய்து இரங்கி தொடர்ந்து செல்ல – யுத்4:41 68/2
சுற்ற மாதர் தொடர்ந்து உடன் சூழ்வர – யுத்4-மிகை:38 7/3
சுருதியாய் ஒரு பேர் அரு சொல்லுவ தொடர்ந்து
வருவதான இ சேனையில் வசந்தன் என்று உரைக்கும் – யுத்4-மிகை:41 25/2,3
பொருள் அலர் நின்னை நீங்கா புணர்ப்பினால் தொடர்ந்து போந்து – யுத்4-மிகை:41 264/2

TOP


தொடர்ந்துபோய் (1)

ஈண்டு இதுவே தொடர்ந்துபோய் இலங்கை வேந்தனை – சுந்:12 18/3

TOP


தொடர்ந்தோய் (1)

சொன்ன மெய் மொழி சொல்லுதி மெய்ம்மை தொடர்ந்தோய் – சுந்:5 78/4

TOP


தொடர்ந்தோர் (2)

தூயவர் அல்லர் சொல்லின் தொல் நெறி தொடர்ந்தோர் என்றாள் – ஆரண்:12 52/2
சொல்லில் அங்கு ஓர் சதகோடி தொடர்ந்தோர்
வில் இலங்கு படையோர் புடை விம்ம – யுத்1:11 11/3,4

TOP


தொடர்ந்தோன் (1)

தோன்றுகின்றவன் சுடேணன் மூதறிவொடு தொடர்ந்தோன் – யுத்1:11 32/4

TOP


தொடர்ப்படுத்த (1)

தொக்க தோள் உற தொடர்ப்படுத்த நாள் – கிட்:3 48/2

TOP


தொடர்பு (1)

துன்ப விளையாட்டு இதுவேயும் நின்னை துன்பம் தொடர்பு இன்மை – யுத்3:22 223/1

TOP


தொடர்வ (3)

புன் உற தொடர்வ மேனி புலால் உற கடிது போவ – சுந்:2 35/2
சொல தகா துன்னிமித்தங்கள் எங்கணும் வர தொடர்வ தொல் நாள் – யுத்1:2 95/1
பார்ப்பது என் நெடும் பழி வந்து தொடர்வ தன் முன்னம் – யுத்4:32 30/3

TOP


தொடர்வதின் (1)

கோள் இரண்டு சுடரும் தொடர்வதின் குறுகலும் – ஆரண்:1 42/4

TOP


தொடர்வது (3)

தூயவை துணிந்த போது பழி வந்து தொடர்வது உண்டோ – யுத்2:16 137/4
சூலம் கொண்டு ஓடி வேலை தொடர்வது ஓர் தோற்றம் தோன்ற – யுத்2:16 157/2
தும்பியை தொடர்வது அல்லால் குரங்கினை சுளிவது உண்டோ – யுத்3:27 97/2

TOP


தொடர்வதே (1)

தொடர்வதே நலம் ஆம் என படி மிசை சுற்றி – ஆரண்:13 84/1

TOP


தொடர்வல் (1)

உன்னை யான் தொடர்வல் என்னை தொடரும் இ உலகம் என்றால் – யுத்1:12 38/3

TOP


தொடர்வன (2)

ஓடுகின்றன உயிரையும் தொடர்வன ஒத்த – ஆரண்:7 80/4
தொல் வன் மாரியின் தொடர்வன சுடு சரம் துரந்தான் – யுத்2:15 196/4

TOP


தொடர்வார்கள் (1)

அறிந்து இடை அரக்கர் தொடர்வார்கள் உளராமேல் – சுந்:5 4/1

TOP


தொடர்வாள் (2)

மின்னை ஏய் இடை நுடங்கிட விரைந்து தொடர்வாள்
அன்னையே அனைய அன்பின் அறவோர்கள் தமை விட்டு – ஆரண்:1 39/2,3
சுடரும் வெள் வளை தோளி தன் கொழுநனை தொடர்வாள்
உடரும் அங்கமும் கண்டு கொண்டு ஒரு வழி உய்ப்பாள் – யுத்3:20 62/1,2

TOP


தொடர்வாளும் (1)

சூழற்கே தன் கிள்ளையை ஏவி தொடர்வாளும் – பால:17 24/4

TOP


தொடர்வான் (1)

வஞ்சம் இல்லா மனத்தானை வானில் தொடர்வான் மனம் வலித்தார் – அயோ:6 23/4

TOP


தொடர்விடாது (1)

சுத்தி மேவிய ஞானமும் தொடர்விடாது இருந்தோன் – யுத்4-மிகை:41 99/2

TOP


தொடர்வு (4)

தன்னொடும் தொடர்வு இலாதேம் என்னவும் தவிராள் தான் இ – ஆரண்:6 62/1
தூளியின் படலை வந்து தொடர்வு உற மரமும் தூறும் – ஆரண்:7 58/1
தூசு தொடர் ஊசல் நனி வெம்மை தொடர்வு உற்றே – கிட்:10 71/2
புண் தொடர்வு அகற்றிய புயத்தினொடு புக்கேன் – சுந்:5 7/1

TOP


தொடர்வுற்றார் (1)

துறந்தான் என்னா உம்பர் துணுக்கம் தொடர்வுற்றார்
அறம்தான் அஞ்சி கால் குலைய தான் அறியாதே – யுத்4:37 131/2,3

TOP


தொடர்வையே (1)

துடி_இடை அடையாளத்தின் தொடர்வையே தொடர்தி என்னா – சுந்:4 38/3

TOP


தொடர்வோன் (1)

சொன்னார் அவர் சொல் செவியில் தொடர்வோன்
இன்னாத மனத்தின் இலங்கையர்_கோன் – யுத்3:21 3/1,2

TOP


தொடர (45)

செம்மை சேர் முனிவரன் தொடர சென்றனர் – பால:5 42/3
பொருள தரும் முனிவரும் தொடர போயினன் – பால:5 50/3
பிலம் புக நில கிரிகள் பின் தொடர வந்தாள் – பால:7 29/4
தூவி அன்னம் தம் இனம் என்று நடை கண்டு தொடர
கூவும் மென் குயில் குதலையர் குடைந்த தண் புனல்-வாய் – பால:9 9/1,2
போனவர் போனவர் தொடர போக்கினாள் – பால:19 26/3
பொழிந்த காதல் தொடர பொருள் எலாம் – பால:21 53/2
உவந்த மைந்தர்கள் மடந்தையர் உழைஉழை தொடர
சுமந்திரன் தடம் தேர் மிசை சுந்தர திரள் தோள் – அயோ:1 71/2,3
சோக விடம் தொடர துணுக்கம் எய்தா – அயோ:3 15/2
துன்னும் கானம் தொடர துணிவதோ – அயோ:4 19/3
இடியின் தொடர கடல் ஏழும் மடுத்து இ ஞால – அயோ:4 115/3
மயங்கி ஏங்கினர் வயின்வயின் வரம்பு இலர் தொடர
இயங்கு பல் உயிர்க்கு ஓர் உயிர் என நின்ற இராமன் – அயோ:4 212/2,3
கைகள் நீர் பரந்து கால் தொடர கண் உகும் – அயோ:5 2/1
தேவியும் இளவலும் தொடர செல்வனை – அயோ:5 20/1
தோள் முதற்கு அமைந்த வில்லான் மறையவர் தொடர போனான் – அயோ:8 24/2
காண்தகு கரிகளும் தொடர காலினே – அயோ:12 58/4
சுற்றம் யாவையும் தொடர தோன்றினான் – அயோ-மிகை:11 13/2
சுற்றி வாரண உரி தொகுதி நீவி தொடர
கொற்றம் மேவு திசை யானையின் மணி குலமுடை – ஆரண்:1 14/2,3
சொல்லும் எல்லையில் முகந்து உயர் விசும்பு தொடர – ஆரண்:1 19/4
போக முனி சிந்தை தொடர கடிது போனான் – ஆரண்:3 59/4
தோற்றிய வில்லொடும் தொடர மீமிசை – ஆரண்:7 131/2
துண்ணெனும் அ உரை தொடர தோகையும் – ஆரண்:13 63/1
இருள்நிலை புறத்தின்-காறும் உலகு எங்கும் தொடர இ குன்று – கிட்:3 25/2
தொடர மற்றவன் சுளியும் என்று அலால் – கிட்:3 45/3
என்ன மற்று இனைய கூறி ஏகு அவன் தொடர என்றான் – கிட்:9 27/1
உருப்பசி உடைவாள் எடுத்தனள் தொடர மேனகை வெள்ளடை உதவ – சுந்:3 75/1
தொளை உறு புழை வேய் தூங்கு இசை கானம் துயலுறாது ஒரு நிலை தொடர
இளையவர் மிடறும் இ நிலை இசைப்ப கின்னரர் முறை நிறுத்து எடுத்த – சுந்:3 84/1,2
மந்தர கீதத்து இசை பதம் தொடர வகை உறு கட்டளை வழாமல் – சுந்:3 86/3
சோலையின் தொழுதி கற்பக தருவும் நிதிகளும் கொண்டு பின் தொடர
பாலின் வெண் பரவை திரை கரும் கிரி-மேல் பரந்து என சாமரை பதைப்ப – சுந்:3 89/2,3
ஒன்றுற விழுந்த உருமை தொடர ஓடா – யுத்1:12 22/1
பின் தொடர வந்து இரு கர துணை பிடித்தான் – யுத்1:12 22/4
கங்க சாலம் தொடர கடல் செலூஉம் – யுத்2:15 52/3
தூயன சுமந்து பின் தொடர சுற்று ஒளிர் – யுத்2:15 105/2
ஆடவர்க்கு அரசனும் தொடர அ வழி – யுத்2:16 303/1
வந்தேன் தொடர மத களிறே வந்தேனால் – யுத்2:17 86/4
மிக்கான் அடல் வீடணன் மெய் தொடர
புக்கான் அவன் வந்து புகுந்த களம் – யுத்2:18 85/3,4
தொடர ஆற்றலள் நெடிது உயிர்த்து ஆர் உயிர் துறந்தாள் – யுத்3:20 62/4
ஆள் முதல் தானையோடும் அனைவரும் தொடர போனான் – யுத்3:21 9/3
எண்ணுதும் தொடர எய்த கோல் என எண்ணலுற்றார் – யுத்3:31 219/2
தொடர வீரன் துணித்தனன் வாளியால் – யுத்3-மிகை:31 39/4
சொற்றனன் சாம்பன் வீரன் அனுமனை தொடர புல்லி – யுத்4:32 46/2
துதையும் குங்கும தோளொடு தோளிடை தொடர
புதை இருள் பகை குண்டலம் அனையவை பொலிய – யுத்4:35 11/2,3
துறத்தல் ஆற்று உறு ஞான மா கடும் கணை தொடர
அறத்து அலாது செல்லாது நல் அறிவு வந்து அணுக – யுத்4:37 124/1,2
தூர்க்கின்ற மலர் மாரி தொடர போய் பாற்கடலில் தூய் நீர் ஆடி – யுத்4:37 198/2
முன் பெல அரக்கன்-தன்னை முனி கொலை தொடர கண்டு ஆங்கு – யுத்4-மிகை:41 84/1
முதிர் தரு துணைவரோடும் முனி மனம் தொடர போனான் – யுத்4-மிகை:41 269/4

TOP


தொடர-மன்னோ (1)

துலங்க அசைத்து அதில் சுரிகையுடை வடி வாள் மருங்கினிடை தொடர-மன்னோ – ஆரண்-மிகை:10 3/4

TOP


தொடரலுற்றான் (1)

சுந்தர தோளினான் அ மானினை தொடரலுற்றான் – ஆரண்:11 69/4

TOP


தொடரா (2)

சூழும் வெம் சுடர் தொடர்ந்திட யாவரும் தொடரா
ஆழி வெம் சினத்து ஆண்_தொழில் இராவணன் மனையில் – சுந்:13 35/1,2
துப்பு ஒப்பது ஒர் கணை கூட்டினன் துரந்தான் இடை தொடரா
எ பொன் பெரும் படையும் புக விழுங்குற்றது ஒர் இமைப்பின் – யுத்3:27 158/3,4

TOP


தொடரா-முனம் (1)

தூங்கு தன் செவியில் தொடரா-முனம்
ஏங்கினாள் இளைத்தாள் திகைத்தாள் மனம் – அயோ:4 8/2,3

TOP


தொடரா-வகை (1)

கண் மேல் ஒளியும் தொடரா-வகை தான் கடாவி – ஆரண்:13 36/2

TOP


தொடராத (1)

தொழுவாய் உணர்ச்சி தொடராத தன்மை உருவாய் மறைந்து துயரால் – யுத்2:19 252/3

TOP


தொடராமல் (1)

உடைத்து போதுமால் அவர் தொடராமல் என்று உரைத்த – யுத்3:31 29/2

TOP


தொடருதலும் (1)

சொரிவு அமைப்பது அரிது ஆய மழை கண்ணாள் தொடருதலும் துணுக்கம் எய்தா – யுத்4:41 69/3

TOP


தொடரும் (16)

சுற்றிய சீரையன் தொடரும் தம்பியன் – அயோ:4 165/1
நீள் எழு தொடரும் நெடு வாயிலை – கிட்:11 32/2
தோள்களால் பலர் சுடர் விழியால் பலர் தொடரும்
கோள்களால் பலர் குத்துகளால் பலர் தம் தம் – சுந்:7 34/2,3
சுரர் நடுக்கு உற அமுது கொண்டு எழுந்த நாள் தொடரும்
உரகர் ஒத்தனர் அனுமனும் கலுழனே ஒத்தான் – சுந்:7 48/3,4
சுற்றும் நெடும் தேர் ஓட்டி தொடர்ந்தான் தொடரும் துறை காணான் – சுந்:8 46/3
தோடு சீறு அடி விழி மனம் கையொடு தொடரும்
ஆடல் நோக்குறின் அரும் தவ முனிவர்க்கும் அமைந்த – சுந்:12 46/2,3
சொரிகின்ற சுடரின் சும்மை விசும்புற தொடரும் தோற்றம் – யுத்1:10 9/2
உன்னை யான் தொடர்வல் என்னை தொடரும் இ உலகம் என்றால் – யுத்1:12 38/3
சூழ் இரும் திசைகளை தொடரும் தொல் கொடி – யுத்2:15 101/2
ஆரொடும் தொடரும் என்பது அறிந்திலென் அதனை ஐய – யுத்3:26 76/3
எனையன தொடரும் என்பது உணர்கிலேன் இறப்பும் காணேன் – யுத்3:26 77/4
துணியுண்டவர் உடல் சிந்தின சுடர்கின்றன தொடரும்
திணி கொண்டலினிடை மின் குலம் மிளிர்கின்றன சிவண – யுத்3:31 112/3,4
தோற்பென் என்னினும் புகழ் நிற்கும் தருமமும் தொடரும்
ஆர்ப்பர் நல்லவர் அடைக்கலம் புகுந்தவன் அழிய – யுத்4:32 30/1,2
சுருள் ஒரு திசை ஒரு திசை மழை தொடரும்
உருள் ஒரு திசை ஒரு திசை உரும் முரலும் – யுத்4:37 92/2,3
துன்பமே தொடரும் பொல்லா சூழ் கொலை தொலையாது என்று ஆங்கு – யுத்4-மிகை:41 84/3
இரு குழை தொடரும் வேல் கண் மயிலொடும் இருந்தது ஏய்ப்ப – யுத்4-மிகை:42 30/3

TOP


தொடருவது (1)

சுமை பெறும் உலகு ஒரு நொடிவரை தொடருவது
இமையவர் அடல் வலி பருகியது எளிமையின் – யுத்4-மிகை:37 7/3,4

TOP


தொடல் (1)

தாலியை தொடல் என்னும் மற்று ஓர் தலை – யுத்3:29 21/4

TOP


தொடற்கு (1)

எண்தலம் தொடற்கு அரியன தட வரை இரண்டும் – யுத்1:3 12/2

TOP


தொடா (2)

முன்னம் ஒருத்தர் தொடா முலையோடு உன் – ஆரண்:14 52/2
தொடா மறை கிரியையும் சுவைத்த கோமகன் – ஆரண்-மிகை:13 5/3

TOP


தொடாநின்ற (1)

மீன் தொடாநின்ற திண் தோள் அனுமனும் விரைவின் வந்தான் – யுத்3:22 123/4

TOP


தொடி (26)

பைம் தொடி ஓவிய பாவை போன்றனள் – பால:10 39/2
பாகு போல் மொழி பைம் தொடி கன்னியே – பால:11 10/3
பொன் தொடி மடந்தைக்கு அப்பால் உற்றது புகலல் உற்றாம் – பால:13 44/4
பொன் தொடி மகளிர் ஊரும் பொலன் கொள் தார் புரவி வெள்ளம் – பால:14 75/1
பைம் தொடி மகளிர் கைத்து ஓர் பசை இல்லை என்ன விட்ட – பால:16 21/3
பொன் தொடி தளிர் கை சங்கம் வண்டொடு புலம்பி ஆர்ப்ப – பால:18 11/1
தொடி உலாம் கமல செம் கை தூ நகை துவர்த்த செ வாய் – பால:18 13/1
பொன்_தொடி ஒருத்தி கண் பொறாத முத்தமே – பால:19 30/4
பொன்_தொடி கை கொடு நல் மனை புக்கான் – பால:23 92/4
கோல் தொடி மகளிரும் கோல மைந்தரும் – பால-மிகை:14 6/2
பைம்_தொடி ஒருத்தி சொல் கொண்டு பார்_மகள் – அயோ:4 153/1
தொடி துணிந்தன தோளொடு தோமரம் துணிந்த – ஆரண்:7 77/1
துடித்தன முடி தலை துடித்தன தொடி தோள் – ஆரண்:9 4/2
ஒண்_தொடி ஆம் இவள் என்பது உணர்ந்தான் – ஆரண்:14 49/4
பைம் தொடி திருவின் பரிவு ஆற்றுவான் – கிட்:7 116/2
சுண்ணமும் தூசும் வீசி சூடக தொடி கை மாதர் – கிட்:11 101/1
தீய நல் தொடி சீதையை நினை-தொறும் உயிர்த்து உயிர் தேய்வானை – சுந்:2 206/4
தொக்கது ஆம் படை சுரி குழல் மடந்தையர் தொடி கை – சுந்:9 13/1
பைம்_தொடி தாள்கள் பணிந்தான் – சுந்:13 56/4
உரிய வீடணன் தந்தருள் ஒண்_தொடி – சுந்-மிகை:3 6/2
பாம்பு அணை அமலனை வணங்கி பைம்_தொடி – சுந்-மிகை:14 26/2
தொடி மணி இமைக்கும் தோளாய் சொல் இதின் வேறும் உண்டோ – யுத்1:12 47/1
பண் நிறை பவள செ வாய் பைம் தொடி சீதை என்னும் – யுத்2:16 10/1
ஊதினான் சங்கம் வானத்து ஒண் தொடி மகளிர் ஒண் கண் – யுத்3:27 86/1
பைம்_தொடி அடைத்த சேது பாவனம் ஆயது என்றான் – யுத்4:41 21/4
பொன் தொடி தெரிவை யான் என் புகழுகேன் கேட்டி அன்பால் – யுத்4-மிகை:41 61/2

TOP


தொடிக்கு (2)

பொன் தொடிக்கு இ நிலை புகுதல்-பாலதோ – ஆரண்:13 54/2
பைம்_தொடிக்கு இடர் களை பருவம் பையவே – கிட்:10 101/1

TOP


தொடியின் (1)

தொடியின் தோள் விசைத்து எழுந்து சுற்றினார் – கிட்:15 8/3

TOP


தொடின் (1)

மேவு சிந்தை_இல் மாதரை மெய் தொடின்
தேவு வன் தலை சிந்துக நீ என – சுந்:5 21/1,2

TOP


தொடு (27)

சொல் மலை அல்லன தொடு கடல் அமிர்தம் – பால:2 47/2
புயல் தொடு குடுமி நெடு நிலை மாடத்து இ நகர் புகலுமாறு எவனோ – பால:3 4/4
சுற்றுறு கமலம் பூத்த தொடு கடல் திரையின் செல்ல – பால:14 75/2
தோள் கண்டார் தோளே கண்டார் தொடு கழல் கமலம் அன்ன – பால:21 19/1
வயிர பணை துணிய தொடு வடி வாய் மழு உடையான் – பால:24 12/4
அழுந்த வாளிகள் தொடு சிலை இராகவ அபிநவ கவிநாதன் – பால-மிகை:0 24/2
சூழ விட்ட தொடு புலி வாலினான் – அயோ:8 4/4
வாள் தொடு தானையான் வானில் வைகிட – அயோ:11 92/1
தாள் தொடு தட கை அ தருமமே அனான் – அயோ:11 92/4
சீத நீர் தொடு நெடும் கொடியும் சென்றன – அயோ:12 30/2
தூணி பூட்டி தொடு சிலை தொட்டு அரும் – கிட்:11 9/3
தாள் தொடு தட கை வேறு உவமை சாலுமே – சுந்:4 47/4
புயல் தொடு குடுமி குன்றும் கானமும் கடிது போனார் – சுந்:4 82/4
புயல் தொடு கடலின் விழுந்தார் புடை புடை சிதைவொடு சென்றார் – சுந்:7 29/3
தோற்றம் என்னும் அ தொல் வினை தொடு கடல் சுழி நின்று – யுத்1:3 45/1
தொடு கழல் செம்பொன் மோலி சென்னியில் சூட்டிக்கொண்டான் – யுத்1:4 144/4
விண்தலம் தொடு மால் வரை வேரொடும் – யுத்1:8 26/1
துன்ன அரும் தூதர் சென்றார் தொடு கழல் அரக்கர்க்கு எல்லாம் – யுத்2:18 259/3
சுட்டான் இ அகன் பதியை தொடு வேலையோடும் – யுத்2:19 2/3
முத்தின் பொலி முழு மேனியன் முகில் விண் தொடு மெய்யால் – யுத்3:22 115/2
விண்ணை தொடு செம் மயிர் வீசுதலால் – யுத்3:27 20/2
சோணிதம் நிலம் உற உலறிடவும் தொடு கணை விடுவன மிடல் கெழு திண் – யுத்3:28 26/2
சொல் அறுக்கும் வலி அரக்கர் தொடு கவசம் துகள் படுக்கும் துணிக்கும் யாக்கை – யுத்3:31 100/1
மொய்த்தாரை ஒர் இமைப்பின்-தலை முடுக தொடு சிலையால் – யுத்3:31 110/1
இலகு தொடு படைகள் இடியொடு உரும் அனைய – யுத்3:31 159/3
தொடு கார் விசை நுழையா எதிர் மீளாது இடை சோரா – யுத்3-மிகை:27 7/3
தொண்டை வாய் உலர்ந்து அலமர தொடு வில் நாண் எறிந்தான் – யுத்4-மிகை:41 32/4

TOP


தொடுக்க (2)

மறித்து ஒரு வடி கணை தொடுக்க மற்று அவன் – யுத்2:16 304/2
சூல் ஆயின மழை அன்னவன் தொடை பல் வகை தொடுக்க – யுத்4:37 55/4

TOP


தொடுக்கில் (1)

ஈன்ற அந்தணன் படைக்கலம் தொடுக்கில் இ உலகம் – யுத்3:22 79/2

TOP


தொடுக்கிலன் (1)

உண் என வடி கணை தொடுக்கிலன் உயிர்க்கே – பால:7 35/2

TOP


தொடுக்கின் (1)

கடவுள் மா படை தொடுக்கின் மற்று அவை முற்றும் கடக்க – யுத்4:32 22/1

TOP


தொடுக்கின்றன (1)

கோக்கின்றன தொடுக்கின்றன கொலை அம்புகள் தலையோடு – யுத்2:15 157/3

TOP


தொடுக்கின்றான் (1)

தொடுக்கின்றான் துரக்கின்றான் என்று உணர்ந்திலர் துரந்த வாளி – யுத்2:15 152/2

TOP


தொடுக்கின்றேன் (1)

தொடுக்கின்றேன் என்பது உணர்வரேல் அ படை தொடுத்தே – யுத்3:22 91/1

TOP


தொடுக்கினே (1)

உங்கள் தன்மையின் அடங்குமோ உலகு ஒடுக்கும் வெம் கணை தொடுக்கினே – யுத்2:19 76/4

TOP


தொடுக்கும் (1)

வெம் படை தொடுக்கும் ஆயின் விலக்குமது அன்றி வீர – யுத்3:27 3/2

TOP


தொடுக்குமோ (1)

அம்பு இடை தொடுக்குமோ அருளின் ஆழியான் – கிட்:7 35/4

TOP


தொடுக்குற்ற (1)

முந்தை நான்முகன் படைக்கலம் தொடுக்குற்ற முறையும் – யுத்3:22 89/2

TOP


தொடுக்குற்றன (1)

தொடுக்குற்றன விசும்பூடு உற சுமந்து ஓங்கின எனினும் – யுத்3:31 107/2

TOP


தொடுக்குறு (1)

தொடுக்குறு கவியால் மற்றை துழனியை இறுதி தோன்ற – யுத்4:42 12/3

TOP


தொடுத்த (26)

தும்பியின் குழாத்தின் சுற்றும் சுற்றத்தன் தொடுத்த வில்லன் – அயோ:8 21/1
தொடுத்த மாதவி சூழலில் சூர்_அர_மகளிர் – அயோ:10 23/3
துகிலொடு தொடுத்த செம்பொன் தகட்டிடை தொடுத்த முத்தின் – அயோ:13 58/3
துகிலொடு தொடுத்த செம்பொன் தகட்டிடை தொடுத்த முத்தின் – அயோ:13 58/3
தொடுத்த கல் இடை சிலர் துவண்டனர் துயின்றார் – அயோ-மிகை:5 1/1
துன்னு கோளினொடு தாரகை தொடுத்த துழனி – ஆரண்:1 11/3
தொடுத்த வெம் பகழி தூவி தொடர்ந்தனென் விரைந்து சென்று – ஆரண்:11 65/3
பா வரும் கிழமை தொன்மை பருணிதர் தொடுத்த பத்தி – கிட்:13 64/3
தோட்டொடும் துதைந்த தெய்வ மரம்-தொறும் தொடுத்த புள் தம் – சுந்:6 43/1
தொடுத்த தொடுத்த சரங்கள் துரந்த – சுந்:9 53/1
தொடுத்த தொடுத்த சரங்கள் துரந்த – சுந்:9 53/1
சோலை அங்கு அதனில் உம்பி புல்லினால் தொடுத்த தூய – சுந்:14 31/3
தொடுத்த வானவர் சிரதலம் துளங்கிட சினம் கொண்டு – சுந்-மிகை:11 31/3
தொடுத்த வாளிகள் வீழும் முன் சூழ்ந்து எதிர் – யுத்2:15 64/1
தொடுத்த எண் வகை மூர்த்தியை துளக்கி வெண் பொருப்பை – யுத்2:15 210/3
தொடுத்த கை தலையினோடும் துணித்து உயிர் குடிக்க என்னை – யுத்2:19 226/3
பல் பெரும் பதாகை பத்தி மீமிசை தொடுத்த பந்தர் – யுத்3:21 10/1
தொடுத்த நாள்_மாலை வானோர் முனிவரே முதல தொல்லோர் – யுத்3:24 41/1
தொடுத்த வாளியோடு வில் துணிந்து விழும் முன் துணிந்து – யுத்3:31 84/1
தான் அவை தொடுத்த போது தடுப்ப அரிது உலகம் தானே – யுத்3:31 225/1
தூண்டின கொடி தேர் அற்று துணிந்தன தொடுத்த வாசி – யுத்3-மிகை:22 6/3
மரத்தொடு தொடுத்த துகில் யாவும் உள வாரி – யுத்4:36 11/1
தரத்தொடு தொடுத்த கொடி தங்கியது சங்க – யுத்4:36 11/2
கரத்தொடு தொடுத்த கடல் மீது நிமிர் காலத்து – யுத்4:36 11/3
தொடுத்த ஆழியின் தோமரம் தூள்பட – யுத்4-மிகை:37 24/1
தன் பொலம் கையில் தாங்கியே தொடுத்த அ சரங்கள் – யுத்4-மிகை:41 35/3

TOP


தொடுத்த-கொல்லோ (1)

சொத்தின் துள்ளி வெள்ளி இனம் தொடுத்த-கொல்லோ துறை அறத்தின் – சுந்:4 53/2

TOP


தொடுத்தல் (1)

கண் அகன் கமலத்து அண்ணல் கருத்திலாள் தொடுத்தல் கண்ணின் – சுந்:14 32/3

TOP


தொடுத்தவர் (1)

தொடுத்தவர் துணிந்தவர் தொடர்ந்தனர் கிடந்தனர் துரந்த கணையால் – யுத்3:31 137/4

TOP


தொடுத்தன (2)

மூரி வெம் சிறகு இடை இட்டு தொடுத்தன முறுக்கி – சுந்:9 17/3
இழை தொடுத்தன அனைய வாள் உடை மணி ஆர்த்து – யுத்4:35 7/2

TOP


தொடுத்தனர் (1)

தொடுத்தனர் அணி பட சூழ்ந்து வள்ளல் மேல் – யுத்2-மிகை:18 12/2

TOP


தொடுத்தனன் (1)

தொடுத்தனன் அமரரும் துணுக்கம் எய்தினார் – யுத்1:6 56/4

TOP


தொடுத்தனென் (1)

தாழ்வு இலா படைகள் மூன்றும் தொடுத்தனென் தடுத்துவிட்டான் – யுத்3:28 3/4

TOP


தொடுத்தான் (7)

துனை வலத்து அயிராவதத்து எருத்திடை தொடுத்தான்
பனை செய் கையினால் பறித்து அடிப்படுத்தது அ பகடு – பால-மிகை:9 10/3,4
தூயோனும் அத்துணை வாளிகள் தொடுத்தான் அவை தடுத்தான் – யுத்3:27 105/3
காற்றின் படை தொடுத்தான் அவன் அதுவே கொடு காத்தான் – யுத்3:27 129/4
அனலின் படை தொடுத்தான் அவன் அதுவே கொடு தடுத்தான் – யுத்3:27 130/1
புனலின் படை தொடுத்தான் அவன் அதுவே கொடு பொறுத்தான் – யுத்3:27 130/2
பத்து சிலை எடுத்தான் கணை தொடுத்தான் பல முகில்-போல் – யுத்4:37 56/2
ஆயிரம் தொடுத்தான் அறிவின் தனி – யுத்4:37 161/3

TOP


தொடுத்து (43)

உலக்க ஊழி தீ ஒப்பது ஓர் கணை தொடுத்து எய்தான் – பால-மிகை:7 25/4
பல் தொடுத்து அன்ன பல் சூழ் கவடியன் – அயோ:8 5/1
கல் தொடுத்து அன்ன போலும் கழலினான் – அயோ:8 5/2
அல் தொடுத்து அன்ன குஞ்சியன் ஆளியின் – அயோ:8 5/3
நெல் தொடுத்து நெரிந்த புருவத்தான் – அயோ:8 5/4
வனைந்த வேங்கையில் கோங்கினில் வயின்-தொறும் தொடுத்து
குனிந்த ஊசலில் கொடிச்சியர் எடுத்த இன் குறிஞ்சி – அயோ:10 24/2,3
தொடுத்து நின்று உயர் தோள் உற வாங்கினான் – ஆரண்:9 14/2
குன்றிடை தொடுத்து விட்ட பூம் கணை-கொல் அது என்றான் – ஆரண்:12 69/4
தொடுத்து நாணொடு தோள் உறுத்து இராகவன் துரந்தான் – கிட்:7 63/4
தயங்கு தாரகை நிரை தொடுத்து அணிந்து என வெண் பூ – கிட்-மிகை:7 2/1
இழை தொடுத்து இலங்கும் மாடத்து இடை தடுமாற ஏறி – சுந்:2 182/3
தொடுத்து எறிந்தனர் சூலங்கள் சுடு கதை படையால் – சுந்-மிகை:7 7/2
மருந்து என நின்றான் தானே வடி கணை தொடுத்து கொல்வான் – யுத்1:4 136/2
புல்லினால் தொடுத்து வாச பூவினால் வேய்ந்துவிட்டான் – யுத்1:9 16/4
தூய வானவர் யாரையும் சிறையிடை தொடுத்து
காய்வென் என்று தன் கண் சிவந்து இனையன கழறும் – யுத்1-மிகை:2 29/3,4
பொன் இலங்கை தொடுத்து அணை புக்கதே – யுத்1-மிகை:8 6/4
காய் கணை ஐந்தும் ஐந்தும் கடுப்புற தொடுத்து கண்டித்து – யுத்2:15 134/3
ஏழு வெம் சரம் உடன் தொடுத்து இராவணன் எய்தான் – யுத்2:15 226/4
மறு இலாதது ஓர் வடி கணை தொடுத்து உற வாங்கி – யுத்2:15 240/2
எண் இரண்டினோடு இரண்டு ஒரு தொடை தொடுத்து எய்தான் – யுத்2:16 232/4
நூறும் ஐம்பதும் ஒரு தொடை தொடுத்து ஒரு நொடியில் – யுத்2:16 236/3
ஆக்கி அங்கு அவன் அடு படை தொடுத்து விட்டு அறுத்தனன் அது சிந்தி – யுத்2:16 328/3
ஆயிர கோடி நாக கணை தொடுத்து அரக்கன் எய்தான் – யுத்2:19 107/3
கங்கபத்திரம் ஓர் கோடி கணை தொடுத்து இளவல் காத்தான் – யுத்2:19 109/2
திங்களின் பாதி கோடி தொடுத்து அவை அரக்கன் தீர்த்தான் – யுத்2:19 109/4
கோரையின் தலைய கோடி தொடுத்து அவை இளவல் கொய்தான் – யுத்2:19 110/2
மு சிர பகழி கோடி தொடுத்து அவை தடுத்தான் முன்பன் – யுத்2:19 112/4
அஞ்சலி அஞ்சு கோடி தொடுத்து இகல் அரக்கன் எய்தான் – யுத்2:19 113/1
அஞ்சலி அஞ்சு கோடி தொடுத்து அவை அறுத்தான் ஐயன் – யுத்2:19 113/2
குஞ்சரக்கன்னம் கோடி தொடுத்து அவை அரக்கன் கொய்தான் – யுத்2:19 113/4
சிலைக்கிடை தொடுத்து அங்கு ஏந்து மா மலை சிதைத்திட்டு அன்னோர் – யுத்2-மிகை:15 20/3
எரி முக பகழி மாரி தொடுத்து இகல் அரக்கன் எய்தான் – யுத்2-மிகை:19 1/1
எரி முக பகழி மாரி தொடுத்து அவை இறுத்தான் எந்தை – யுத்2-மிகை:19 1/2
அறன் இது அன்று என அரக்கன்-மேல் சரம் தொடுத்து அருளான் – யுத்3:22 71/2
தேவர்-தம் படைக்கலம் தொடுத்து தீயவன் – யுத்3:24 73/1
தொடுப்பதன்-முன்னம் வாளி தொடுத்து அவை துறைகள்-தோறும் – யுத்3:27 7/1
அது காப்பதற்கு அதுவே அளவு என்னா தொடுத்து அமைந்தான் – யுத்3:27 131/2
சிவன் நன் படை தொடுத்து ஆர் உயிர் முடிப்பேன் என தெரிந்தான் – யுத்3:27 149/4
இடை தொடுத்து அதை ஏவி இரும் பிண – யுத்3-மிகை:31 33/2
என்பது ஓதினன் இலக்குவன் அது தொடுத்து எய்தான் – யுத்4:32 24/4
தூர்த்தது இந்திரன் துணுக்குறு தொழிலது தொடுத்து
தீர்த்தன்-மேல் வர துரந்தனன் உலகு எலாம் தெரிய – யுத்4:37 96/3,4
அங்கி தன் நெடும் படை தொடுத்து இராகவன் அறுத்தான் – யுத்4:37 98/4
சுற்றுற தொடுத்து வீக்கும் அரையினன் சுழலும் கண்ணன் – யுத்4-மிகை:42 45/2

TOP


தொடுத்துற்று (1)

கைகள் ஈர்_ஐந்தினாலும் வெம் கடுப்பினில் தொடுத்துற்று
எய்ய எஞ்சின வானமும் இரு நில வரைப்பும் – யுத்2:15 197/2,3

TOP


தொடுத்தே (2)

சூழ் சுடர் வடி கணை அவற்று எதிர் தொடுத்தே
ஆழி வரி வில் கரனும் அன்னவை அறுத்தான் – ஆரண்:9 12/3,4
தொடுக்கின்றேன் என்பது உணர்வரேல் அ படை தொடுத்தே
தடுப்பர் காண்பரேல் கொல்லவும் வல்லர் அ தவத்தோர் – யுத்3:22 91/1,2

TOP


தொடுப்ப (1)

தோள் அற வடி கணை தொடுப்ப காண்டியால் – அயோ:14 35/4

TOP


தொடுப்பதற்கு (1)

அறிந்து தெய்வ வான் படைக்கலம் தொடுப்பதற்கு அமைந்தான் – யுத்3:22 80/2

TOP


தொடுப்பதன்-முன்னம் (1)

தொடுப்பதன்-முன்னம் வாளி தொடுத்து அவை துறைகள்-தோறும் – யுத்3:27 7/1

TOP


தொடுப்பது (1)

தொடுப்பது சுடர் பகழி ஆயிரம் நிரைத்தவை துரந்த துறை போய் – யுத்3:31 138/1

TOP


தொடுப்பதே (1)

மாறு இலா பெரும் படைக்கலம் தொடுப்பதே மதித்தான் – சுந்:11 53/4

TOP


தொடுப்பன (1)

காக்கல் ஆகலா கடுப்பினில் தொடுப்பன கணைகள் – யுத்4:32 21/1

TOP


தொடுப்புறா (1)

சுந்தரன் சிலை நாணில் தொடுப்புறா
மந்தரம் புரை தோள் உற வாங்கினான் – யுத்4:37 192/3,4

TOP


தொடுப்பென் (2)

வியன் படைக்கலம் தொடுப்பென் நான் இனி என விரைந்தான் – யுத்4:37 102/3
மாயையின் படை தொடுப்பென் என்று இராவணன் மதித்தான் – யுத்4:37 109/4

TOP


தொடுப்பேன் (5)

எண்ணம் மற்று இலை அயன் படை தொடுப்பேன் என்று இசைத்தான் – யுத்3:22 78/4
செதுகா படை தொடுப்பேன் என நினைந்தான் திசைமுகத்தோன் – யுத்3:27 131/3
தாள் தாமரை மலரோன் படை தொடுப்பேன் என சமைந்தான் – யுத்3:27 134/4
தீர்ப்பான் படை தொடுப்பேன் என தெரிந்தான் அது தெரியா – யுத்3:27 150/2
சிவன் ஐம்_முகம்_உடையான் படை தொடுப்பேன் என தெளிந்தான் – யுத்3:27 157/4

TOP


தொடும் (12)

மல்லல் மா நகர் துறந்து ஏகும் நாள் மதி தொடும்
கல்லின் மா மதிள் மணி கடை கடந்திடுதல் முன் – கிட்:13 72/1,2
மீனும் நாகமும் விண் தொடும் மலைகளும் விறகா – யுத்1:6 16/1
மேலிடை மலையினை வாங்கி விண் தொடும்
சூல் உடை மழை முகில் சூழ்ந்து சுற்றிய – யுத்1:8 7/2,3
கூனல் தாமரையின் தோன்ற வான் தொடும் கோயில் புக்கான் – யுத்1:13 1/2
வாயில் வல்லை நுழைந்து மதி தொடும்
கோயில் எய்தினன் குன்று அன கொள்கையான் – யுத்2:16 65/3,4
வீணை என்று உணரின் அஃது அன்று விண் தொடும்
சேண் உயர் கொடியது வய வெம் சீயமால் – யுத்2:16 105/1,2
ஆறு விண் தொடும் பிணம் சுமந்து ஓட மேல் அமரரும் இரிந்து ஓட – யுத்2:16 336/2
மிடலின் வெம் கட கரி பிணத்தின் விண் தொடும்
திடலும் வெம் புரவியும் தேரும் சிந்திய – யுத்3:27 54/1,2
சொரிந்து ஏறின சுடு வெம் கணை தொடும் தாரகை முழுதும் – யுத்3:27 109/3
மேகத்தை தொடும் மெய்யினர் இவர் என விரித்தார் – யுத்3:30 10/4
அம்பரங்கள் தொடும் கொடி ஆடையும் – யுத்3:31 119/1
புவனம் மூன்றும் பொலம் கழலால் தொடும்
அவனும் அ சிவனும் எனல் ஆயினார் – யுத்4:37 27/3,4

TOP


தொடுவதன் (1)

சொன்ன நீசன் கை தொடுவதன் முன் துகைத்து உழக்கி – சுந்:3 135/3

TOP


தொடுவது (2)

மண்டலம் தொடுவது அம் மலையின்-மேல் மலை என – கிட்:5 1/3
உம்பரை தொடுவது ஒத்து உயர்வின் ஓங்கிய – கிட்:14 17/2

TOP


தொடுவன (1)

காரும் வானமும் தொடுவன பிண குவை கண்டான் – யுத்2:15 238/3

TOP


தொடுவான்-தனை (1)

சூல படை தொடுவான்-தனை இமையாத முன் தொடர்ந்தான் – யுத்2:18 169/1

TOP


தொடுவெனே (1)

தொடுவெனே குரங்கை சீறி சுடர் படை என்று தோன்றா – யுத்1:14 30/2

TOP


தொடேன் (1)

சிந்தையாலும் தொடேன் என்ற செ வரம் – சுந்:5 34/3

TOP


தொடை (35)

தொடை நிரம்பிய தோம் அறு மாக்கதை – பால:0 11/3
சோலை வீழ் கனியின் தேனும் தொடை இழி இறாலின் தேனும் – பால:2 9/2
தொடை ஊற்றின் தேன் துளிக்கும் நறும் தாரான் ஒருவண்ணம் துயரம் நீங்கி – பால:6 13/1
சோலை தும்பி மென் குழல் ஆக தொடை மேவும் – பால:17 34/1
வன்ன மேகலையை நீக்கி மலர் தொடை அல்குல் சூழ்ந்தாள் – பால:19 16/3
மன்றல் அம் தொடை இகழ்ந்தனை நினது மா நிதியும் – பால-மிகை:9 14/2
நறு மலர் தொடை நாயக நான் உனக்கு – பால-மிகை:11 8/1
தாது சேர் தொடை தயரதன் காண்க தற்பிரிந்து – பால-மிகை:14 1/2
மன்றல் அரும் தொடை மன்னன் ஆவி அன்னாள் – அயோ:3 8/4
தொடை அமை நெடு மழை தொங்கல் ஆம் என – ஆரண்:6 16/1
வில் தொடை இராமன் கோத்து விடுதலும் விலக்குண்டு எல்லாம் – சுந்:3 117/3
நூறு நூறு போர் வாளி ஓர் தொடை கொடு நொய்தின் – சுந்:11 46/1
ஏ எனா-முன் இடைபுக்கு தொடை வன் கயிற்றால் பிணித்து ஈர்த்தார் – சுந்:12 113/4
மாட்டும் புரவி ஆயம் எலாம் மருவி வாங்கும் தொடை அழிந்த – சுந்:12 114/3
மன்றே கமழும் தொடை அன்றே நிருதர் குழுவும் மாநகரும் – சுந்-மிகை:4 9/3
தொடை கலத்து இராமன் வாளி தோன்றுதல் முன்னர் தோன்றா – யுத்1:13 16/1
தாது உலாவிய தொடை புயந்து இரணியன் தமரோடு – யுத்1-மிகை:3 1/2
சொல் என செய்யுள் கொண்ட தொடை என தொடையை நீக்கி – யுத்2:16 22/2
தொடை பேரா துயிலானை துயில் எழுப்பி கொணர்க என்றான் – யுத்2:16 50/4
நிரந்தரம் தொடை நெகிழ்த்தலின் திசை எங்கும் நிறைந்த – யுத்2:16 211/1
எண் இரண்டினோடு இரண்டு ஒரு தொடை தொடுத்து எய்தான் – யுத்2:16 232/4
நூறும் ஐம்பதும் ஒரு தொடை தொடுத்து ஒரு நொடியில் – யுத்2:16 236/3
தொடை பெரும் பகழியின் மாரி தூர்த்து உற – யுத்2:16 271/3
ஒரு தொடை விடுவன உரும் உறழ் கணை பட – யுத்2:18 129/1
இரு தொடை புரசையொடு இறுபவர் எறி படை – யுத்2:18 129/2
தொடை நின்ற பகழி மாரி மாரியின் மும்மை தூர்த்தான் – யுத்2:18 194/4
பிறை முக சரம் ஐ_இரண்டு ஒரு தொடை பிடித்து ஆங்கு – யுத்2-மிகை:15 38/3
தொடை ஒன்றினை கணை மீமிசை துறுவாய் இனி என்றான் – யுத்3:27 138/3
அடும்பு ஆக்கிய தொடை செம்_சடை_முதலோன் பணித்து அமைந்தான் – யுத்3:27 143/4
குழு அற்று உகும் ஒரு வெம் கணை தொடை பெற்றது ஓர் குறியால் – யுத்3:31 105/4
ஒன்றுமே தொடை கோல் ஒரு கோடிகள் – யுத்3:31 136/1
கோல் பொத்திய நெடு நாணினில் கோமான் தொடை நெகிழ – யுத்3-மிகை:31 26/1
தொடை ஊறிய கணை மாரிகள் தொகை தீர்த்து அவை துரந்தான் – யுத்4:37 49/3
சூல் ஆயின மழை அன்னவன் தொடை பல் வகை தொடுக்க – யுத்4:37 55/4
வீசி மேற்செல வில் விசை தொடை கொண்டு விட்டான் – யுத்4:37 110/4

TOP


தொடையல் (8)

தொடையல் அம் கோதை சோர பளிக்கு நாய் சிவப்ப தொட்டு – பால:10 17/3
மலர்ந்த பூம் தொடையல் மாலை மைந்தர்-பால் மயிலின் அன்னார் – பால:17 10/2
தளை வரும் தொடையல் மார்பு உற உற தழுவினான் – பால-மிகை:20 1/2
தொடையல் மாலை துயல்வந்து உலவு தோள் பொலியவே – ஆரண்:1 9/4
தும்பி அம் தொடையல் மாலை சுடர் முடி படியில் தோய – யுத்2:16 149/1
தும்பி அம் தொடையல் வீரன் சுடு கணை துரப்ப சுற்றும் – யுத்2:16 153/1
தோடு உழுத நறும் தொடையல் தொகை உழுத கிளை வண்டின் சுழிய தொங்கல் – யுத்4:37 204/1
மரு கமழ் தொடையல் மாலை மார்பினன் பரதன் நின்றான் – யுத்4-மிகை:41 285/4

TOP


தொடையலர் (1)

தும்பை அம் தொடையலர் தட கை தூணி வாங்கு – யுத்3:22 52/3

TOP


தொடையலான் (1)

துணர்த்த பூம் தொடையலான் பகழி தூவினான் – பால:8 42/1

TOP


தொடையா (1)

எல்லாம் ஒரு தொடையா உடன் எய்தார் வினை செய்தார் – ஆரண்:7 88/4

TOP


தொடையில் (1)

தொடையில் படுகிற்றும் என துணியா – யுத்2:18 71/2

TOP


தொடையின் (3)

வில் தொடையின் விடுகணையால் வெந்து ஒழியும் என கருதி விரைவின் வந்தான் – யுத்1:4 99/2
ஓர் ஆயிரம் அயில் வெம் கணை ஒரு கால் விடு தொடையின்
கார் ஆயிரம் விடு தாரையின் நிமிர்கின்றன கதுவுற்று – யுத்2:18 144/1,2
ஆயிரம் தேர் ஒரு தொடையின் அச்சு இறும் – யுத்3:22 48/1

TOP


தொடையின்-மேல் (1)

தொடையின்-மேல் மலர்ந்த தாரர் தோளின்-மேல் தோன்றும் வீரர் – யுத்3:22 18/4

TOP


தொடையினாய் (1)

மன்றல் அம் தொடையினாய் அயோத்தி மா நகர் – யுத்4-மிகை:41 224/2

TOP


தொடையினானும் (1)

அலங்கல் அம் தொடையினானும் அந்தியின் கடன்கள் ஆற்றி – யுத்4-மிகை:41 268/1

TOP


தொடையினில் (2)

செய்து வெம் சரம் ஐந்து ஒரு தொடையினில் சேர்த்தி – யுத்2:15 227/2
கொண்டல் ஒத்தவன் கொடும் கணை பத்து ஒரு தொடையினில் கோத்து எய்தான் – யுத்2:16 331/2

TOP


தொடையும் (2)

வரிந்த பூம் தொடையும் அன்றி வெள்ளிடை அரிது அ வீதி – பால:21 18/4
தோள் இடை அற்றன தொடையும் அற்றன – ஆரண்:7 115/2

TOP


தொடையுறு (1)

தொடையுறு வற்கலை ஆடை சுற்றி மேல் – யுத்2:15 109/1

TOP


தொடையை (2)

சொல் என செய்யுள் கொண்ட தொடை என தொடையை நீக்கி – யுத்2:16 22/2
எட்டா ஒருவன் தன் இட தொடையை
ஒட்டாதவர் ஒன்றினர் ஊழ்வலியால் – யுத்2:18 72/2,3

TOP


தொடையொடு (1)

தொடையொடு முதுகு துணிந்தார் சுழிபடு குருதி சொரிந்தார் – சுந்:7 27/2

TOP


தொடைவிடாது (1)

தொடைவிடாது இராமன் வாளி வஞ்சர் மீது தூவினான் – யுத்3-மிகை:31 22/4

TOP


தொண்டகம் (1)

தொண்டகம் துடி கன பேரி துந்துமி – யுத்2-மிகை:16 17/1

TOP


தொண்டு (2)

தொண்டு என ததிமுகன் தொழுது தோன்றினான் – சுந்-மிகை:14 35/4
தொண்டு கொண்டது மது எனும் அவுணன் முன் தொட்டது – யுத்4:37 105/2

TOP


தொண்டை (22)

தூம மென் சுரி குழல் தொண்டை தூய வாய் – பால:5 86/2
தொண்டை வாயில் துடிப்பு ஒன்று சொல்லவே – பால:17 38/4
தொண்டை வாய் பெய்து தூ நீர் கொழுநர் மேல் தூகின்றாரும் – பால:18 5/3
பண் உளர் பவள தொண்டை பங்கயம் பூத்தது அன்ன – பால:18 7/1
துடித்த வான் துவர் இதழ் தொண்டை தூ நிலா – பால:19 22/1
தொண்டை வாய்ச்சியர் நிறையொடும் நாணொடும் தொடர்ந்த – அயோ:1 54/3
தொண்டை வாயினிர் சொல்லு-மின் ஈண்டு என்றாள் – அயோ:2 3/4
தொண்டை வாய் கேகயன் தோகை கோயில் மேல் – அயோ:2 48/1
தொண்டை வாய் மடந்தைமாரின் சொல்ல மற்று அவரும் சொல்ல – அயோ:3 83/3
தொண்டை நீங்கிய கவந்தத்தை துணைவ நீ எம்மை – ஆரண்:7 138/3
தொண்டை அம் சே ஒளி துவர்த்த வாய் அமுது – ஆரண்:14 97/2
தொண்டை அம் கனி இதழ் தோன்றல் சான்றது – கிட்:1 12/4
வீடு உறுதிர் ஆதலினால் விலங்குதிர் அ புறத்து நீர் மேவு தொண்டை
நாடு உறுதிர் உற்று அதனை நாடுறுதிர் அதன் பின்னை நளி நீர் பொன்னி – கிட்:13 29/2,3
தேடி வார் புனல் தெண் திரை தொண்டை நல் – கிட்:15 38/2
அன்ன தொண்டை நல் நாடு கடந்து அகன் – கிட்:15 46/1
தொண்டை வாய் மயிலினை தொழுது தோன்றினான் – சுந்:4 22/4
தொண்டை அம் கனி வாய் சீதை துயக்கினால் என்னை சுட்டாய் – சுந்:6 40/1
தொண்டை வாய் அரக்கிமார்கள் சூல் வயிறு உடைந்து சோர – சுந்:6 60/3
தோள் தடம் பொரு குழை தொண்டை தூய் மொழி – சுந்-மிகை:3 9/2
தொண்டை கனிவாய் துடிப்ப மயிர் பொடிப்ப – யுத்2:17 87/3
தொண்டை வாய் மயில் அன்னாளை மனத்தொடும் தொழுது நின்றான் – யுத்3-மிகை:26 5/4
தொண்டை வாய் உலர்ந்து அலமர தொடு வில் நாண் எறிந்தான் – யுத்4-மிகை:41 32/4

TOP


தொண்ணூற்றாறே (1)

வரம் மிகு கம்பன் சொன்ன வண்ணமும் தொண்ணூற்றாறே – பால-மிகை:0 25/4

TOP


தொத்த (3)

மண் தொத்த நிமிர்ந்த பன்றி ஆயினும் மலைதல் ஆற்றா – சுந்:10 5/2
தொத்த பொலி கனக கிரி வெயில் சுற்றியது ஒத்தான் – யுத்3:22 115/4
தூவின மணியும் சாந்தும் சுண்ணமும் மலரும் தொத்த
பூவுடை அமரர் தெய்வ தரு என விசும்பில் போனான் – யுத்3:24 42/3,4

TOP


தொத்தலால் (1)

முந்துற தெறித்து எழு முத்தம் தொத்தலால்
அந்தரத்து எழு முகில் ஆடையா அகன் – யுத்1:8 13/2,3

TOP


தொத்தி (1)

தொத்தி மீண்டிலவால் நெடும் தூளியே – யுத்2:15 41/4

TOP


தொத்திய (3)

பொன் நெடுவரையில் தொத்திய கோளும் நாளும் ஒத்து இடைஇடை பொலிய – சுந்:3 81/2
வில் தொத்திய வெம் கணை எண்கின் வியன் – யுத்3:27 34/1
சுற்றும் மேகத்தை தொத்திய குருதி நீர் துளிப்ப – யுத்4:32 8/3

TOP


தொத்திய-போல் (1)

பல் தொத்திய-போல் படிய பலவும் – யுத்3:27 34/2

TOP


தொத்தின் (1)

தொத்தின் தொகை-கொல் யாது என்று பல்லுக்கு உவமை சொல்லுகேன் – சுந்:4 53/4

TOP


தொத்தின (2)

விண்ணிடை தொத்தின போன்ற மீன் எலாம் – சுந்:2 55/4
தொத்தின தாரகை மயிரின் சுற்று எலாம் – சுந்:4 101/4

TOP


தொத்து (5)

மின் தொத்து நிலா நகை வீழ் மலய – பால:23 7/2
தொத்து உறு தொழில் மாலை சுரி குழல் அணிவாரும் – பால:23 36/3
தொத்து இனம் இருள் வர தூண்ட சோதிட – அயோ:2 40/3
தொத்து உறு மலரும் சாந்தும் சுண்ணமும் இனைய தூவி – சுந்:1 13/3
தொத்து படு நெடும் தாரைகள் சொரிந்தால்-என துரந்தான் – யுத்4:37 56/3

TOP


தொத்துறு (1)

தொத்துறு கனலின் வீழ்ந்த பஞ்சு என தொலையும் தன்மை – யுத்3:31 58/3

TOP


தொய்யல் (4)

தொய்யல் மா நில சுமை உறு சிறை துறந்து இனி யான் – அயோ:1 61/3
தொய்யல் சிந்தையேம் யாவரை எவ்வகை துதிப்பேம் – சுந்:2 17/4
தொய்யல் வெம் சுழியிடை சுழிக்கும் மேனியள் – சுந்:4 96/2
தொய்யல் படர் அழுவ கொழும் சேறாய் உக துகைப்பான் – யுத்2:18 161/4

TOP


தொய்யலின் (1)

சூழி யானை மதம் படு தொய்யலின்
ஊழி நாள் நெடும் கால் என ஓடுவ – யுத்2:15 38/1,2

TOP


தொய்யலை (1)

தொய்யலை கடந்தில சூழி யானையே – பால:14 19/4

TOP


தொய்யில் (4)

தொய்யில் மா முலை மங்கையர் தோய்தலால் – பால:18 19/3
தொய்யில் வெய்ய முலை துடி போல் இடை – பால:21 35/1
எறித்த குங்குமத்து இள முலை எழுதிய தொய்யில்
கறுத்த மேனியில் பொலிந்தன ஊடலில் கனன்று – சுந்:2 30/1,2
தொய்யில் வாச துவர் துதைந்து ஆடிய – யுத்2:16 70/2

TOP


தொல் (100)

சூடவும் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ தொல் நகர் – பால:3 65/4
தூய மா முனிவனை தொழுது தொல் குல – பால:5 1/2
ஆன்ற தொல் குலம் இனி அரசின் வைகுமால் – பால:5 76/3
தொல் ஆழி துயிலாதே துயர் ஆழி நெடும் கடலுள் துயில்கின்றானே – பால:11 17/4
குழி யானையின் எழுந்து தொல் நியம துறை முடித்து சுருதி அன்ன – பால:11 18/2
துன் அரம்பை நிரம்பிய தொல் வரை – பால:16 29/1
தோய்ந்த நூல் மார்பினர் சுற்ற தொல் நெறி – பால:23 83/2
தொல் மக்கள் தம் மனம் உக்கு உயிர் பிரிவு என்பது ஓர் துயரின் – பால:24 3/3
சோதி மயமாய் துலங்கி தொல் உயிர் தொகை பலவாய் – பால-மிகை:3 3/2
மருவு தொல் பெரு வளங்களும் வேறு உற வழங்கி – பால-மிகை:9 24/3
அலகு இல் தொல் முனி ஆங்கவற்கு உரைத்திட அரசன் – பால-மிகை:9 40/3
இழைத்த தொல் வினையையும் கடக்க எண்ணுதல் – அயோ:1 24/1
தொல் நெடும் முடி சூட்டுகின்றான் என்றார் – அயோ:2 4/4
பேர்வு_இல் தொல் விதி பெற்று உளது என்றரோ – அயோ:2 28/2
பரக்கும் தொல் புகழ் அமுதினை பருகுகின்றதுவே – அயோ:2 85/4
மேவு தொல் அழகு எழில் கெட விம்மல் நோய் விம்ம – அயோ:4 211/2
வான் பிறங்கிய புகழ் மன்னர் தொல் குலம் – அயோ:5 30/2
ஓதா நின்ற தொல் குல மன்னன் உணர்வு அப்பால் – அயோ:11 78/1
வரதனில் ஒளி பெற மலர்ந்த தொல் குலம் – அயோ:11 91/2
மறு இல் தொல் குலங்களை மாசு இட்டு ஏற்றினோன் – அயோ:11 109/1
பன்னு தொல் அற படிவம் நோக்கினான் – அயோ:11 117/4
தொல் நெறி முறைமையின் சூட்டி காண்டிரால் – அயோ:12 17/4
தோள் உலாம் குண்டலம் முதல தொல் அணி – அயோ:12 48/2
இடம் செய் தொல் குலத்து இறைவன் ஆதலால் – அயோ:14 92/2
பிறந்து நீ உடை பிரிவு_இல் தொல் பதம் – அயோ:14 99/1
தொழு கழல் வேந்த நின் தொல் குலத்துளோர் – அயோ-மிகை:1 15/1
சுந்தர தடம் தோள் மாந்தர் தொல் உரு சுமந்து தோன்றாது – அயோ-மிகை:3 1/2
முந்து தொல் குலத்துளோரும் முக்கணான் கணமும் சூழ – அயோ-மிகை:6 1/3
தொல் ஆர் அணி கால் சுடரின் தொகை-தாம் – ஆரண்:2 11/2
துவசம் ஆர் தொல் அமருள் துன்னாரை செற்றும் சுருதி பெரும் கடலின் சொல் பொருள் கற்பித்தும் – ஆரண்:2 26/1
துயரும் அஞ்சி முன் தொடர்ந்திலா தொல் குடி பிறந்தாள் – ஆரண்:6 90/4
அமல தொல் பெயர் ஆயிரத்து ஆழியான் – ஆரண்:7 15/2
தோன்றலும் தொல் நகர் அரக்கர் தோகையர் – ஆரண்:10 26/1
தோன்றும் அனையாள் இது தொல் நெறித்து ஆகும் என்றாள் – ஆரண்:10 151/4
துறந்து போம் இதனையே துணிவென் தொல் வினை – ஆரண்:12 18/3
தயரதன் தொல் குல தனையன் தம்பியோடு – ஆரண்:12 37/1
தொல் நகரத்தினும் தொடர்ந்த மா நிலத்து – ஆரண்:12 44/2
தூயவர் அல்லர் சொல்லின் தொல் நெறி தொடர்ந்தோர் என்றாள் – ஆரண்:12 52/2
சொல் உடையார் என் போல் இனி உளரோ தொல் வினையேன் – ஆரண்:13 99/1
தொல் வகை குலத்தின் வந்தான் துன்பத்தால் புனலும் தோய்ந்து – ஆரண்:13 138/3
சொல்லை நோக்கி துணுக்கெனும் தொல் மறை – ஆரண்:14 14/3
சுமையால் உலகூடு உழல் தொல் வினையேற்கு – ஆரண்:14 75/3
தொல் இருள் தனை கொல தொடர்கின்றாளையும் – ஆரண்:14 91/1
சூர் புகல் அரியது ஓர் அரக்கர் தொல் மதில் – ஆரண்:15 20/3
தூய சீர் அமரர் என்று உரைக்கும் தொல் கணத்து – ஆரண்-மிகை:3 4/3
தூய தவ வாணரொடு தொல் அமரர்-தம்மை – ஆரண்-மிகை:3 8/2
தோன்றினன் சுபாரிசன் தொழுது தொல் உலகு – ஆரண்-மிகை:13 6/3
துன்பினை துடைத்து மாய தொல் வினை-தன்னை நீக்கி – கிட்:2 13/1
தொடங்கினர் மற்றும் முற்ற தொல் அறம் துணிவர் அன்றே – கிட்:2 23/2
தோளோடு தோள் தேய்த்தலின் தொல் நிலம் தாங்கல் ஆற்றா – கிட்:7 47/1
சூரியன் மரபுக்கும் ஒர் தொல் மறு – கிட்:7 93/3
சூது அகற்றும் திரு மறையோர் துறை ஆடும் நிறை ஆறும் சுருதி தொல் நூல் – கிட்:13 28/1
தொல் நெடு நிலம் எனும் மங்கை சூடிய – கிட்-மிகை:14 1/3
சொன்னாயே நீ யாவன் அடா தொல் புரம் அட்டான் – சுந்:2 82/2
தூண்ட_அரு மணி விளக்கு அழலும் தொல் மனை – சுந்:3 42/3
சூடையின்_மணி கண் மணி ஒப்பது தொல் நாள் – சுந்:5 83/1
தொல் நகர் பிறவும் எல்லாம் பொலிந்தன துறக்கம் என்ன – சுந்:8 9/2
தொல் மற குலத்தர் தூணி தூக்கிய புறத்தர் மார்பின் – சுந்:8 11/3
சொல்லின் தீர்ந்தன போல்வன தொல் உரு – சுந்:13 6/2
சுமை பெறு சிகர கோடி தொல் மயேந்திரத்தின் வெள்ளி – சுந்-மிகை:1 2/3
தொல் ஆர்கலியுள் புக மூழ்கி வயங்கு தோற்றத்து – சுந்-மிகை:1 11/3
சொல தகா துன்னிமித்தங்கள் எங்கணும் வர தொடர்வ தொல் நாள் – யுத்1:2 95/1
தோற்றம் என்னும் அ தொல் வினை தொடு கடல் சுழி நின்று – யுத்1:3 45/1
தொல் நிலை ஒருவரால் துணியல்-பாலதோ – யுத்1:3 59/4
வானவர்க்கும் நீயே இறை தொல் மறை வல்லோய் – யுத்1:3 172/4
தொல் பெரும் காலம் எல்லாம் பழகினும் தூயர் அல்லார் – யுத்1:4 120/1
தோல் உகுத்தால் என அரவ தொல் கடல் – யுத்1:5 8/2
சூடு பட்டது தொல் நகர் அடு புலி துரந்த – யுத்1:5 60/3
துள்ளியின் இரதம் தோய்ந்து தொல் நிறம் கரந்து வேறு ஆய் – யுத்1:9 30/3
சுட்டவா கண்டும் தொல் நகர் வேலையை – யுத்1:9 47/1
தொல் நிலை பிரிந்தான் என்ன பல வகை நின்ற தூயோன் – யுத்1:9 73/3
தொல் நகர் காண்பான் போல கதிரவன் தோற்றம் செய்தான் – யுத்1:9 89/4
தொல் நெடு நகரி காக்க விருபாக்க என்ன சொன்னான் – யுத்1:13 21/4
சொற்ற வார்த்தையை கேட்டலும் தொல் உயிர் – யுத்1:14 39/1
அரக்கர் தொல் குலம் வேரற அல்லவர் – யுத்2:15 18/1
தொல் நிற சிறையில் துளி தூவலால் – யுத்2:15 30/2
கேள் இல் ஞாலம் கிளத்திய தொல் முறை – யுத்2:15 40/1
சூழ் இரும் திசைகளை தொடரும் தொல் கொடி – யுத்2:15 101/2
தோணி பெற்றனர் என கடக்கும் தொல் செரு – யுத்2:15 102/2
தொல் வன் மாரியின் தொடர்வன சுடு சரம் துரந்தான் – யுத்2:15 196/4
பராவும் தொல் செரு முறை வலிக்கு உரியன பகர்ந்து – யுத்2:16 229/3
தும்பியோ நான்முகத்தோன் தொல் மரபின் தோன்றாலோ – யுத்2:17 78/2
தோற்று அலம்வந்து உக துரந்து தொல் நெடும் – யுத்2:18 5/2
தூம கண் அரக்கனும் தொல் அமர் யார்க்கும் தோலா – யுத்2:19 25/1
சுற்றும் வந்து கவி வீரர் வீசிய சுடர் தடம் கல் வரை தொல் மரம் – யுத்2:19 63/1
தொல் நாள் பிரிந்த துயர் தீர அண்ணல் திரு மேனி கண்டு தொழுவான் – யுத்2:19 248/4
தொல் வன யானை அம் கை விலாழி நீர் துவலை தூற்ற – யுத்3:21 10/3
அன்னவை கண்டு உயாவுதலும் தொல் முனிவர் அவற்று இயல் எற்கு அறிவித்தாரால் – யுத்3:24 28/4
தொல் நகர் அதனை வல்லை கடி கெட சுடுதும் என்றான் – யுத்3:26 18/4
நண்ணின போல்வ தொல் நகர் நாண – யுத்3:26 20/4
பரல் துறு தொல் பழுவத்து எரி பற்ற – யுத்3:26 24/1
தொல் நெறி தயிலத்தோணி வளர்த்து-மின் என்ன சொன்னான் – யுத்3:29 61/4
பாம தொல் நீர் அன்ன நிறத்தோர் பகு வாய்கள் – யுத்4:33 12/2
விண்டு அசங்க தொல் அண்டம் வெடித்திட – யுத்4:37 28/2
தொல் ஆர் மிடல் வளை சக்கரம் சூலம் இவை தொடக்கத்து – யுத்4:37 54/3
சுவண கோல துண்டம் நகம் தொல் சிறை வெல் போர் – யுத்4:37 142/3
மன்னர் தொல் குலத்து அவதரித்தனை ஒரு மனிதன் – யுத்4:40 86/1
தோன்றிய பரதனை தொழுது தொல் அற – யுத்4:41 109/1
மன்னும் தொல் புரம் நோக்கியே மணி நகை முறுவல் – யுத்4-மிகை:41 31/2
சுகம் உற சிலை கை கொண்ட தொல் மறை அமல யார்க்கும் – யுத்4-மிகை:41 143/3

TOP


தொல்லர் (1)

தொல்லர் தொடர்ந்தார் – சுந்:13 44/4

TOP


தொல்லார் (1)

தொல்லார் படை வந்து தொடர்ந்தது எனா – யுத்3:31 194/3

TOP


தொல்லை (35)

சுந்தர தோள் அணி வலயம் தொல்லை நாள் – பால:23 55/3
தூயவன் தனக்கு உமை-வயின் தோன்றியே தொல்லை
வாயுவும் புனல் கங்கையும் பொறுக்கலா வலத்த – பால-மிகை:9 28/2,3
தொல்லை நல்வினை என உதவும் சூழ்ச்சியார் – அயோ:1 9/4
தூய நான்மறைகள் வேத பாரகர் சொல்ல தொல்லை
வாயில்கள் நெருக்கம் நீங்க மா தவ கிழவன் வந்தான் – அயோ:3 80/3,4
தொல்லை வாரண பாகரும் சுற்றினார் – அயோ:11 12/4
தொல்லை நோன்புகள் யாவும் தொடங்கினாள் – அயோ-மிகை:2 2/4
தொல்லை முதல் முனிவர் சூளுற்ற போதே தொகை நின்ற ஐயம் துடைத்திலையோ எந்தாய் – ஆரண்:2 31/4
தொல்லை கிரியின் தலை தோற்றிய ஞாயிறு என்ன – கிட்:7 37/4
சொல் அறம் துறந்திலாத சூரியன் மரபும் தொல்லை
நல் அறம் துறந்தது என்னா நகை வர நாண் உட்கொண்டான் – கிட்:7 78/3,4
கொற்றவ நின்னை என்னை கொல்லிய கொணர்ந்து தொல்லை
சிற்றின குரங்கினோடும் தெரிவு உற செய்த செய்கை – கிட்:7 131/2,3
சூழி மால் யானை அன்ன தம்பியும் தானும் தொல்லை
ஊழி நாயகனும் வேறு ஓர் உயர் தடம் குன்றம் உற்றார் – கிட்:9 31/3,4
தோன்றல் அஃது உரைத்தலோடும் மாருதி தொழுது தொல்லை
ஆன்ற நூல் அறிஞ போன பொருள் மனத்து அடைப்பாய் அல்லை – கிட்:11 74/1,2
துறக்கம் உற்றார் மனம் என்ன துறை கெழு நீர் சோணாடு கடந்தால் தொல்லை
மறக்கம் உற்றார் அதன் அயலே மறைந்து உறைவர் அ வழி நீர் வல்லை ஏகி – கிட்:13 30/1,2
தூயவன் பிரிந்த பின்பு தேடிய துணைவன் தொல்லை
காய் கதிர் செல்வன் மைந்தன் கவி_குலம் அவற்றுக்கு எல்லாம் – சுந்:4 29/2,3
தூதுவர் ஓடினர் தொழுது தொல்லை நாள் – சுந்:12 25/1
சூலமும் திகிரி சங்கும் கரகமும் துறந்து தொல்லை
ஆலமும் மலரும் வெள்ளி_பொருப்பும் விட்டு அயோத்தி வந்தான் – சுந்:12 75/3,4
தூதரை கொன்றுளார்கள் யாவரே தொல்லை நல்லோர் – சுந்:12 108/4
தொல்லை வாலை மூலம் அற சுட்டு நகரை சூழ்போக்கி – சுந்:12 112/3
தொல்லை நல் நிலை தொடர்ந்த பேர் உணர்வு அன்ன தொழிலால் – சுந்:13 29/3
தொல்லை நான்மறை வரன்முறை துணி பொருட்கு எல்லாம் – யுத்1:3 28/1
தொல்லை சால் எண் குணனும் நின் சொல் தொழில் செய்ய – யுத்1:3 173/3
தூயது நினைந்தது தொல்லை யாவர்க்கும் – யுத்1:4 22/2
துண்டம் கொள் பிறையான் மௌலி துளவினானோடும் தொல்லை
அண்டங்கள் எவையும் தாங்கி காப்பினும் அறம் இலாதான் – யுத்1:9 35/2,3
தொல்லை பொருப்பின் மிசையே விளங்கு சுடரோனின் மும்மை சுடர – யுத்2:19 246/4
சூலம் எனின் அன்று இது தொல்லை வரும் – யுத்3:20 77/1
சிலை தொழில் குமரன் கொல்ல தொல்லை நாள் செருவில் தீர்ந்தான் – யுத்3:22 121/4
மானிடன் அல்லன் தொல்லை வானவன் அல்லன் மற்றும் – யுத்3:26 12/1
தொல்லை சேர் அண்ட கோடி தொகையில் மற்று அரக்கர் சேனை – யுத்3-மிகை:30 1/1
துயர் தமக்கு உதவி மீளா துறக்கம் போய் வந்த தொல்லை
தயரதன் கண்டால் ஒத்த தம்முனை தொழுது சார்ந்தான் – யுத்4:32 47/3,4
துவனி வில்லின்-பொருட்டு ஒரு தொல்லை_நாள் – யுத்4:37 27/1
துறக்கும் தன்மையள் அல்லளால் தொல்லை எ உலகும் – யுத்4:40 100/1
தொல்லை நான்மறை துளங்கிட சுடு சரம் துரந்தான் – யுத்4-மிகை:41 34/4
சுடர் முடி பறித்த அ நாள் அன்னவன் தொல்லை வெம் போர் – யுத்4-மிகை:41 56/3
சூரியன் மகனும் தொல்லை துணைவரும் இலங்கை_வேந்தும் – யுத்4-மிகை:41 251/2
தூய வீடணற்கும் மற்றை சூரியன் மகற்கும் தொல்லை
மேய வானரர்கள் ஆய வீரர்க்கும் பிறர்க்கும் நம்-தம் – யுத்4-மிகை:42 10/2,3

TOP


தொல்லை_நாள் (1)

துவனி வில்லின்-பொருட்டு ஒரு தொல்லை_நாள்
எவன் அ ஈசன் என்பார் தொழ ஏற்று எதிர் – யுத்4:37 27/1,2

TOP


தொல்லைய (1)

துஞ்சலும் என்று இவை தொல்லைய அன்றே – யுத்3:20 8/3

TOP


தொல்லையது (2)

தொல்லையது ஆக்குவது ஒன்று தொல்லையோய் – யுத்3:24 90/4
தொல்லையது உணர தக்க வீடணன் துளக்கம் உற்றான் – யுத்3:26 60/1

TOP


தொல்லையில் (1)

தொல்லையில் ஒன்றே ஆகி துறை-தொறும் பரந்த சூழ்ச்சி – பால:1 19/3

TOP


தொல்லையினோரும் (1)

சுந்தோபசுந்த பெயர் தொல்லையினோரும் ஒத்தார் – கிட்:7 48/4

TOP


தொல்லையோய் (2)

துனி வரு துன்பம் நீ துறத்தி தொல்லையோய் – யுத்3:24 86/4
தொல்லையது ஆக்குவது ஒன்று தொல்லையோய் – யுத்3:24 90/4

TOP


தொல்லையோர் (2)

துறையின் நீங்கிய அறமும் தொல்லையோர்
முறையின் நீங்கிய அரசின் முந்துமோ – அயோ:14 98/3,4
சுட்ட போது இமையவர் முதல் தொல்லையோர்
பட்ட போது உலகமும் உயிரும் பற்று அற – கிட்:10 93/2,3

TOP


தொல்லையோன் (1)

சொற்ற தம்பி உரைக்கு உணர்ந்து உயிர் சோர்வு ஒடுங்கிய தொல்லையோன்
இற்ற இன்னல் இயக்கம் எய்திட வைகல் பற்பல ஏக மேல் – கிட்:10 69/1,2

TOP


தொல்லையோனும் (1)

துன்னவர் புரத்தை முற்றும் சுடு தொழில் தொல்லையோனும்
பன்னின பொருளும் நாண பாதகர் இருக்கை பற்ற – சுந்:12 130/1,2

TOP


தொல்லோய் (1)

துன்று தாரவன் பாதுகம் தொழுது அரும் தொல்லோய்
ஒன்று கேள் என உவகையின் மாருதி உரைக்கும் – யுத்4-மிகை:41 162/3,4

TOP


தொல்லோர் (2)

துறத்தி நீ எனும் சொல் சுடும் நின் குல தொல்லோர்
மறத்தல் செய்கிலா தருமத்தை மறப்பதும் வழக்கு அன்று – அயோ:1 45/2,3
தொடுத்த நாள்_மாலை வானோர் முனிவரே முதல தொல்லோர்
அடுத்த நான்மறைகள் ஓதி வாழ்த்தலால் அவுணர் வேந்தன் – யுத்3:24 41/1,2

TOP


தொல்லோன் (2)

தூய தவங்கள் தொடங்கிய தொல்லோன்
ஏயவன் வல் வில் இறுப்பதன் முன்னம் – பால:13 27/1,2
தொல்லோன் சொல்லே நன்று என அஃதே துணிவுற்றார் – யுத்3:31 186/4

TOP


தொலை (1)

அ இராமனையும் மா வலி தொலை தருளினான் – கிட்:3 9/2

TOP


தொலைக்க (1)

துரக்க வெம் சுடர் கதிரவன் புறத்து இருள் தொலைக்க
புரக்கும் வெய்யவர் இருவரை உடையன போல – யுத்3:20 56/2,3

TOP


தொலைக்கும் (3)

என்னை எய்து தொலைக்கும் என்றால் இனி – பால:11 8/3
சூடு பெற்று ஐயனே தொலைக்கும் மன்னுயிர் – யுத்1:6 51/1
தோல் ஆயிரம் இமைப்போதினின் அரி_ஏறு என தொலைக்கும் – யுத்2:18 160/4

TOP


தொலைக்குமா (1)

தான் தொடர் குலத்தை எல்லாம் தொலைக்குமா சமைந்து நின்றாள் – ஆரண்:7 65/3

TOP


தொலைக்குவென் (1)

தும்பியை தொலைத்தது என்ன தொலைக்குவென் தொடர்ந்து நின்ற – யுத்4:37 9/2

TOP


தொலைகின்றன (1)

சொரிகின்றன பொரு செம்_புனல் தொலைகின்றன கொலையால் – யுத்3:27 112/4

TOP


தொலைத்த (2)

தூயவன் அவர்-தம் சேனை தொலைத்த பின் இறைவர் ஆவி – யுத்3-மிகை:31 55/3
செல்லும் தேர்-மிசை சென்றனன் தேவரை தொலைத்த
வில்லும் வெம் கணை புட்டிலும் கொற்றமும் விளங்க – யுத்4:32 2/3,4

TOP


தொலைத்தது (1)

தும்பியை தொலைத்தது என்ன தொலைக்குவென் தொடர்ந்து நின்ற – யுத்4:37 9/2

TOP


தொலைத்தல் (1)

துன்னுவித்து அரக்கர் வெள்ள சேனையை தொலைத்தல் செய்தான் – யுத்3-மிகை:31 60/4

TOP


தொலைத்தலால் (1)

வாலி-தன் உறு பகை வலி தொலைத்தலால்
ஏலும் இங்கு இவற்கு இனி இறுதி என்று உனை – யுத்1:4 91/2,3

TOP


தொலைத்தான் (1)

சோர நின்று உடல் துளங்கினன் அமரரை தொலைத்தான் – சுந்:11 48/4

TOP


தொலைத்திடும் (1)

தும்பியின் இனத்தை எல்லாம் தொலைத்திடும் குருளை மாய – யுத்3-மிகை:29 2/3

TOP


தொலைத்து (11)

குன்று அளிக்கும் குல மணி தோள் சம்பரனை குலத்தோடும் தொலைத்து நீ கொண்டு – பால:6 9/3
மா எலாம் தொலைத்து வெள்ளிமலை எடுத்து உலகம் மூன்றும் – ஆரண்:6 32/3
போர் தானை இந்திரனை பொருது அவனை போர் தொலைத்து
வேர்த்தானை உயிர் கொண்டு மீண்டானை வெரிந் பண்டு – ஆரண்:6 95/2,3
கரை அளித்தற்கு அரிய படை கடல் அரக்கர் குலம் தொலைத்து கண்டாய் பண்டை – ஆரண்:6 128/3
துணை இலாதவருக்கு இன்னா பகை புலம் தொலைத்து நீக்கல் – ஆரண்:15 52/4
சொன்ன தம்பியை தும்பியை அரி தொலைத்து என்ன – கிட்:7 60/3
தூக்கு தூணியும் வில்லும் தொலைத்து அவன் – யுத்2:15 54/3
ஊறினாரை உணர்வு தொலைத்து உயிர் – யுத்2:19 160/3
பனி எனப்படுவித்து அன்னான் பலத்தையும் தொலைத்து பட்டான் – யுத்2:19 230/3
துறந்து நீங்கினன் அல்லனேல் தம்பியை தொலைத்து
சிறந்த நண்பரை கொன்று தன் சேனையை சிதைக்க – யுத்3:22 183/2,3
சொரி வெம் கணை மாரி தொலைத்து இரதம் – யுத்3-மிகை:20 13/1

TOP


தொலைத்தோ (1)

தோன்றா நெறி வாழ் துணை தம்முனை போர் தொலைத்தோ
சான்றோர் புகழும் தனி தாதையை வாகை கொண்டோ – அயோ:4 134/2,3

TOP


தொலைந்த (3)

தூயவன் வயிர தோள்கள் துணித்தவன் தொலைந்த மாற்றம் – சுந்:3 131/3
மா கவந்தனும் வலி தொலைந்த வாலி ஆம் – யுத்2:16 276/1
சுட்டு உயர் நெடு வனம் தொலைந்த பின் நெடும் – யுத்2:19 42/3

TOP


தொலைந்தது (2)

சுற்றமும் தொலைந்தது ஐய நொய்து என சுமந்த கையள் – ஆரண்:10 63/3
சுற்றும் வானர பெரும் கடல் தொலைந்தது தொலையாது – யுத்2:15 200/3

TOP


தொலைந்தன (1)

சுண்ண நுண் பொடி ஆகி தொலைந்தன
புண்ணியம் பொருந்தார்-தம் முயற்சி போல் – யுத்1:8 44/3,4

TOP


தொலைந்தனர் (1)

சுருண்டனர் புரண்டார் தொலைந்தனர் மலைந்தார் – சுந்:8 29/4

TOP


தொலைந்தார் (1)

துறந்து நீங்கினரோ அன்றி வெம் சமர் தொலைந்தார்
மறந்து நீங்கினரோ என்-கொல் வந்தது என்று உரைத்தான் – சுந்:7 57/2,3

TOP


தொலைந்தான் (1)

சொன்ன நாலையும் இலக்குவன் பகழியால் தொலைந்தான் – யுத்3:20 52/4

TOP


தொலைந்திட (2)

துன் இருள் தொலைந்திட துருவி ஏகினான் – கிட்:14 29/3
மாயையின் படை தொலைந்திட வகுப்பொடும் எழுந்த – யுத்4-மிகை:37 16/1

TOP


தொலைந்து (5)

தொழும் தகைய மென் நடை தொலைந்து களி அன்னம் – பால:22 25/1
சுடு தொழில் அரக்கரால் தொலைந்து வான் உளோர் – பால-மிகை:5 2/1
நல் நலம் தொலைந்து சோரும் அரக்கனை நாளும் தோலா – ஆரண்:10 110/3
துரக்க அங்கு அது பட தொலைந்து சோர்கின்ற – ஆரண்:12 11/2
தூண்டினன் பகழி மாரி தலைவர்கள் தொலைந்து சோர – யுத்2:19 229/2

TOP


தொலைப்ப (1)

தோமரத்தால் உயிர் தொலைப்ப தூண்டினன் – யுத்4:37 159/2

TOP


தொலைப்பான் (1)

தோள் தகைய துறு மலர் தார் இகல் அரக்கர் குலம் தொலைப்பான் தோன்றி நின்றேன் – ஆரண்:6 127/3

TOP


தொலைப்புண்டு (1)

தரிக்கிலன் மடங்கல் ஏற்றால் தொலைப்புண்டு சாய்ந்து போன – யுத்2:19 285/3

TOP


தொலைப்பென் (1)

இ சிரத்தையை தொலைப்பென் என்று இந்திரன் பகைஞன் – சுந்:11 39/1

TOP


தொலைய (5)

சோலை ஏய் மலை தழுவு கான நீள் நெறி தொலைய
ஆலை ஏய் துழனி அகநாடர் ஆர்கலி அமுது – கிட்:1 42/2,3
சுருள் கடல் திரைகளை தொலைய உண்டு அனல் – யுத்1:6 46/1
நிறம்-தனில் மறம் தொலைய நீ துயில் விரும்பி – யுத்1-மிகை:2 18/1
தோற்ற எம் பக்கல் ஐய வெவ் வலி தொலைய வந்தாய் – யுத்2:16 131/4
துண்ணெனும் நிலையினின் எறி படை தொலைய – யுத்4:37 94/4

TOP


தொலையவும் (1)

தோற்று கையகன்று ஒழிந்தவன் நாள் அவை தொலையவும் தோன்றாத – யுத்2:16 337/2

TOP


தொலையா (2)

சுட்டாலும் தொலையா அன்றோ – சுந்:5 47/4
சொல் என தொலையா வாளி தூணியும் புறத்து தூக்கி – யுத்3:31 69/4

TOP


தொலையாத (1)

துயராலே தொலையாத என்னையும் – கிட்:8 5/1

TOP


தொலையாது (3)

தொலையாது அவன் விடு சர மாரிகள் பல துண்டப்படும் வகை மிண்டி தன் – சுந்-மிகை:10 7/2
சுற்றும் வானர பெரும் கடல் தொலைந்தது தொலையாது
உற்று நின்றவர் ஓடினர் இலக்குவன் உருத்தான் – யுத்2:15 200/3,4
துன்பமே தொடரும் பொல்லா சூழ் கொலை தொலையாது என்று ஆங்கு – யுத்4-மிகை:41 84/3

TOP


தொலையான் (1)

தேர் உளது எனின் இவன் வலி தொலையான் எனும் அது தெரிவுற உணர் உறுவான் – யுத்3:28 27/1

TOP


தொலையும் (4)

தோன்றினும் தோற்று அவை தொலையும் என்றலின் – கிட்:7 25/3
காலுக்கு தொலையும் என்றால் கைக்கு ஒப்பு வைக்கலாமோ – கிட்:13 46/4
தொக்க செல்வம் தொலையும் ஒருத்தி நீ – சுந்:3 108/2
தொத்துறு கனலின் வீழ்ந்த பஞ்சு என தொலையும் தன்மை – யுத்3:31 58/3

TOP


தொலையேன் (1)

மறந்த புல்லர் வலி தொலையேன் எனின் – ஆரண்:3 19/2

TOP


தொலைவு (11)

சொல் கலை என தொலைவு இல் தூணிகள் சுமந்தார் – ஆரண்:10 54/4
மூள் அமர் தொலைவு உற முரசு அவிந்த போல் – கிட்:10 105/1
தூர்த்தான் அகன் கயிலையில் தொலைவு இலோனும் – சுந்:1 73/3
தூய மாளிகை நெடும் தெரு துருவி போய் தொலைவு_இல் மூன்று உலகிற்கும் – சுந்:2 193/2
தொலைவு இல் தானையை கதுமென வருக என சொன்னார் – சுந்:9 5/4
சுற்று தன் கிளை பரப்பொடும் தொலைவு இன்றி வாழ்தற்கு – யுத்1-மிகை:5 10/1
சொல் என தொலைவு இலா தூணி தூக்கினான் – யுத்2:15 114/4
தொலைவு இல் தன்மைய தோன்றுவ போன்றன சோரி – யுத்3:20 57/3
நாள் எலாம் எண்ணினாலும் தொலைவு இலா நாதர் இன்றி – யுத்3:22 146/2
தொலைவு அரும் தானை மேன்மேல் எழுந்தது தொடர்ந்து சுற்ற – யுத்3:30 5/2
புகழ் என சரம் தொலைவு இலா தூணி பின் பூட்டி – யுத்4:35 17/4

TOP


தொலைவு_இல் (1)

தூய மாளிகை நெடும் தெரு துருவி போய் தொலைவு_இல் மூன்று உலகிற்கும் – சுந்:2 193/2

TOP


தொலைவுற்ற (1)

தோடு இவர்ந்த தார் சம்பரன் தொலைவுற்ற வேலை – அயோ:2 88/2

TOP


தொலைவுற்று (1)

துஞ்சினார் அல்லது யாவரும் மறத்தொடும் தொலைவுற்று
எஞ்சினார் இல்லை அரக்கரில் வீரர் மற்று யாரே – சுந்:7 54/3,4

TOP


தொலைவுற (2)

துப்பு உடை சேனை யாவும் தொலைவுற துணித்தலோடும் – பால-மிகை:11 16/3
அறம் தொலைவுற மனத்து அடைத்த சீதையை – யுத்4:38 20/1

TOP


தொலைவுறும் (1)

சூலம் ஆக தொலைவுறும் எல்லையில் – ஆரண்:14 27/2

TOP


தொழ (21)

வன் திறல் சேர் அமைச்சர் தொழ மா மணி தேர் ஏறுதலும் வானோர் வாழ்த்தி – பால:5 54/3
அடி இணை தொழ இடம் இன்றி மன்னவர் – பால:14 1/3
உம்பரும் இம்பரும் உரகரும் தொழ உளான் – பால:20 20/4
அனிகம் வந்து அடி தொழ கடிது சென்று அரசர்_கோன் – பால:20 23/1
மேய நான்மறை தொழ விழித்து உறங்கிய – பால-மிகை:0 3/3
கங்கையை தொழ காலம் ஐயாயிரம் கழித்தான் – பால-மிகை:9 46/4
மூண்டு எழு காதலால் முளரி தாள் தொழ
வேண்டினென் எய்தினென் உள்ளம் விம்முமால் – அயோ:11 42/1,2
சுற்றத்தார் தேவரொடும் தொழ நின்ற கோசலையை தொழுது நோக்கி – அயோ:13 64/1
ஆனவன் அடி தொழ அருள் வர அழுதான் – ஆரண்:2 33/3
அண்ணலை அடி தொழ அணையும் அன்பினால் – கிட்:11 124/2
நீண்ட நேமி-கொலாம் என நேர் தொழ
வேண்டும் விந்தமலையினை மேவுவீர் – கிட்:13 12/3,4
ஏழும் ஏழும் வந்து அடி தொழ அரசு வீற்றிருந்தான் – யுத்1:3 20/4
சூழ்க்கிற்பாய் அல்லை யாரும் தொழ நிற்பாய் என்ன சொன்னான் – யுத்2:16 159/4
கொடி-மேல் இருந்து இ உலகு ஏழொடு ஏழு தொழ நின்ற கோளும் இலனாய் – யுத்2:19 249/3
அந்தர வான நாடர் அடி தொழ முரசம் ஆர்ப்ப – யுத்3:24 52/3
அனைத்து உலகமும் தொழ அடைந்தது அமலன்-பால் – யுத்4:36 16/3
எவன் அ ஈசன் என்பார் தொழ ஏற்று எதிர் – யுத்4:37 27/2
தாயினும் தொழ தக்காள்-மேல் தங்கிய காதல் தன்மை – யுத்4:37 210/3
உரிமை மூ_உலகும் தொழ உம்பர்-தம் – யுத்4:39 12/1
களைகணை தொழ அவன் கண்ணின் கூறினான் – யுத்4:40 65/4
துண்ட வான் பிறை சூடியை தொழ அவன் துயரம் – யுத்4-மிகை:37 15/3

TOP


தொழத்தொழ (1)

பொன் அடி தொழத்தொழ மறுத்தல் புகழ் போலாம் – யுத்1:2 50/4

TOP


தொழல் (1)

தூய தாயை தொழல் உறுவான்-தனை – அயோ:11 40/2

TOP


தொழலும் (1)

தூரம் போதல்-முன் தொடர்தும் என்று இளையவன் தொழலும் – ஆரண்:13 76/4

TOP


தொழலோடும் (1)

தூய சுமித்திரை தாள் தொழலோடும் – பால:23 94/4

TOP


தொழவும் (1)

தலையினால் தொழவும் தகும் தன்மையோய் – யுத்4:40 15/4

TOP


தொழற்கு (1)

உர விலோய் தொழற்கு உரிய தேவரும் – அயோ:14 104/3

TOP


தொழா (4)

முருக்கு இதழ் மடந்தையர் முனிவனை தொழா
பொருக்கென எழுந்து போய் புரையுள் புக்கனர் – பால:5 39/3,4
இரலை நல் சிருங்க மா இறைவன் தாள் தொழா
உரிய பற்பல உரை பயிற்றி உய்ந்தனென் – பால:5 95/2,3
மொழியும் மா தவன் மொய் மலர் தாள் தொழா
பிழியும் தேனின் பிறங்கு அருவி திரள் – ஆரண்:3 35/2,3
புனித மாதவன்-தனை தொழா புண்ணிய பொருளாம் – யுத்4-மிகை:41 154/2

TOP


தொழாத (1)

துடைத்துழி வருணன் வந்து தொழுதுழி தொழாத கொற்ற – யுத்1:14 35/2

TOP


தொழாதே (1)

கருகும் வார் குழல் சனகியோடு இளவல் கை தொழாதே
அருகு சார்தர அரும் தவன் ஆசிகள் வழங்கி – யுத்4:41 38/1,2

TOP


தொழில் (240)

உழவர்-தம் மனையன உழு தொழில் புரியும் – பால:2 50/2
மயன் முதல் தெய்வ தச்சரும் தம்தம் மன தொழில் நாணினர் மறந்தார் – பால:3 4/3
துன்னிய தமனிய தொழில் தழைத்த அ – பால:3 39/2
கொலை தொழில் அரக்கர்-தம் கொடுமை தீர்ப்பென் என்று – பால:5 6/3
கசட்டுறு வினை தொழில் கள்வராய் உழல் – பால:5 74/1
வனை தொழில் மதி மிகு மயற்கும் சிந்தையால் – பால:6 2/2
எங்கு உறைவது இ தொழில் இயற்றுபவள் என்றான் – பால:7 27/3
தீயவன் வெம் தொழில் தீர் என நின்றார் – பால:8 10/3
தீ தொழில் இயற்றுவர் என்ற தீயவர் – பால:8 31/3
போர் தொழில் குமரனும் தொழுது போந்த பின் – பால:8 32/2
தலை மகன் சிலை தொழில் செவியில் சார்தலும் – பால:14 4/2
கண் மலர் கொடிச்சிமார்க்கு கணி தொழில் புரியும் வேங்கை – பால:16 3/2
வாள் தொழில் மைந்தற்கு ஓர் மங்கை கொங்கையே – பால:19 39/4
தொத்து உறு தொழில் மாலை சுரி குழல் அணிவாரும் – பால:23 36/3
சிங்கம் மண தொழில் செய்த திறத்தால் – பால:23 99/3
பொய்ம்மை இல் சிறுமையில் புரிந்த ஆண்_தொழில் – பால:24 44/1
சுடு தொழில் அரக்கரால் தொலைந்து வான் உளோர் – பால-மிகை:5 2/1
துன்று சோலையின் தொழில் உணர்த்தினான் – பால-மிகை:6 7/4
தகும் தொழில் முனிவரன் சலத்தை உன்னியே – பால-மிகை:7 19/2
புன் தொழில் கிராதர் ஆகி போக என புகறலோடும் – பால-மிகை:11 31/2
விதிக்கும் விதி ஆகும் என் வில்_தொழில் காண்டி என்றான் – அயோ:4 130/4
உன்னுடையது நான் உன் தொழில் உரிமையின் உள்ளேன் – அயோ:8 40/4
தீ நிகர் தொழில் ஆடை திரை பொருவன பாராய் – அயோ:9 18/4
உந்தியின் உதவாமே உதவிடு தொழில் வல்லான் – அயோ:9 22/4
இழி வரு சிறு தொழில் இயற்றி ஆண்டு தன் – அயோ:11 105/2
வில்லினும் வாளினும் விரிந்த ஆண்_தொழில் – அயோ:11 110/1
வாள் தொழில் உழவ நீ உலகை வைகலும் – அயோ-மிகை:1 14/1
சொல் பொங்கு பெரும் புகழோடு தொழில் மாய் – ஆரண்:2 18/1
புரி தொழில் எனை அது புகலுதி எனலும் – ஆரண்:2 38/2
கரக்க அரும் கடும் தொழில் அரக்கர் காய்தலின் – ஆரண்:3 6/1
வெய்ய வெம் கொடும் தொழில் விளைவு கேள் எனா – ஆரண்:3 11/4
முழுது உணர் முனிவர் ஏவல் செய் தொழில் முறையின் முற்றி – ஆரண்:6 41/2
பாடவ தொழில் மன்மதன் பாய் கணை – ஆரண்:6 66/3
நம்பி எம் அடிமை தொழில் நன்று எனா – ஆரண்:7 12/2
வெம் தொழில் வலயமும் விளங்கு சங்கமும் – ஆரண்:7 35/3
நிவந்த வெம் தொழில் நிருதர்-தம் நெடு நிணம் தெவிட்டி – ஆரண்:7 86/3
கூறு-செய்து அமர் தொழில் கொதிப்பை நீக்கினான் – ஆரண்:7 106/4
வன் தொழில் தீயவன் மகுட மா தலை – ஆரண்:7 129/3
அடங்கல் இல் கொடும் தொழில் அரக்கர் அ அனந்தன் – ஆரண்:9 3/1
நொய்து அலர் வலி தொழில் நுவன்ற மொழி ஒன்றோ – ஆரண்:10 51/3
மாண்டார் மாண்டார் நீ இனி மாள்வார் தொழில் செய்ய – ஆரண்:11 16/1
கடும் தொழில் அரக்கனை காணும் கண்ணினே – ஆரண்:12 35/4
வெம்மை தொழில் இங்கு இதன் மேல் இலையால் – ஆரண்:13 13/2
கடை தொழில் அவுணனால் குலிசக்கையினான் – ஆரண்:13 111/2
வன் தொழில் வீர போர் வலி அரக்கியை – ஆரண்:14 89/1
புன் தொழில் அனையவள் புரிந்த சீற்றத்தால் – ஆரண்:14 89/3
செய் தொழில் இல துயில் செவியின் தொள்ளையான் – ஆரண்:15 16/2
ஏவலின் புரி தொழில் எவையும் செய்து_செய்து – ஆரண்-மிகை:10 7/1
புன் தொழில் அரக்கர் மனதில் புகை எழும்ப – ஆரண்-மிகை:10 14/3
ஆனவை முதல் தொழில் அவரது ஆகுமே – ஆரண்-மிகை:12 1/4
புன் தொழில் இறுதி ஆக புகுந்து உள பொருள்கள் எல்லாம் – கிட்:2 29/2
புனிதன் மஞ்சன தொழில் புரிந்து பின் – கிட்:3 34/3
தொழுது இரந்து நின் தொழில் இது ஆதலால் – கிட்:3 54/2
வாள் தொழில் இளவலை இதனை மைந்த நீ – கிட்:5 15/2
கொடும் தொழில் வாலியை கொன்று கோமகன் – கிட்:6 29/1
புன் தொழில் குரங்கொடு புணரும் நட்பனோ – கிட்:7 34/4
விழை திறம் தொழில் என்ன விளம்புவான் – கிட்:7 109/4
வெம் தொழில் துறை வீடு பெற்று எய்திய – கிட்:7 116/3
தீமை தீர் ஒழுக்கின் வந்த திற தொழில் மறவரோடும் – கிட்:9 8/2
கை தொழில் செய்வேன் என்று கழல் இணை வணங்கும் காலை – கிட்:9 28/3
உற வெதுப்புறும் கொடும் தொழில் வேனிலான் ஒழிய – கிட்:10 42/1
உரை-செய தரினும் அ தொழில் உவந்திலன் – கிட்:10 96/2
புன் தொழில் அரக்கன் மற்று அ தேவியை கொண்டு போந்தான் – கிட்:16 57/2
தொடங்கியது ஒன்றோ முற்றும் முடிக்கும் தொழில் அல்லால் – கிட்:17 17/3
மற தொழில் அரக்கன் வாழும் மா நகர் மனுவின் வந்த – சுந்:1 29/2
ஆண்டான் அடிமை தொழில் ஆற்றி என் ஆற்றல் கொண்டே – சுந்:1 51/2
வெம் தொழில் அரக்கனது ஏவல் மேயினார் – சுந்:2 46/4
செய் தொழில் இழுக்கினாலே திகைத்து இந்த சிறுமை செய்தேன் – சுந்:2 91/3
மென் தொழில் கலாப மஞ்ஞை வேட்கை மீக்கூருமேனும் – சுந்:2 213/1
வன் தொழில் கொற்ற பொன்_தோள் மணந்து அரு மயிலே அன்னார் – சுந்:2 213/3
வெங்கணாய் புன் தொழில் விலக்கி மேற்கொளாய் – சுந்:3 122/2
பொற்கணான் தம்பி என்று இனைய போர் தொழில்
வில் கொள் நாண் பொருத தோள் அவுணர் வேறு உளார் – சுந்:3 125/1,2
புன் தொழில் அரக்கர்க்கு ஆற்றேம் நோற்கிலெம் புகுந்த போதே – சுந்:3 129/2
சிற்றியல் சிறுமை ஆற்றல் சிறு தொழில் மனிதரோடே – சுந்:3 143/1
புன் தொழில் அரக்கன் கொண்டு போந்த நாள் பொதிந்து தூசில் – சுந்:4 34/1
வச்சிர யாக்கையை வகிர்ந்த வன் தொழில்
நிச்சயம் அன்று எனின் ஐயம் நீக்குமே – சுந்:4 48/3,4
அயர்த்தவர் அரிதின் தேறி ஆண்_தொழில் தாதைக்கு ஆண்டு – சுந்:4 82/1
கய தொழில் அரக்கன் தன்னை நாடி நாம் காண்டும் என்னா – சுந்:4 82/3
கொண்ட போரின் எம் கொற்றவன் வில் தொழில்
அண்டர் ஏவரும் நோக்க என் ஆக்கையை – சுந்:5 15/1,2
வெற்றி நாண் உடை வில்லியர் வில் தொழில்
முற்ற நாண் இல் அரக்கியர் மூக்கொடும் – சுந்:5 16/1,2
தன் துணை பெருந்தேவி தவ தொழில்
என்று சிந்தை களித்து உவந்து ஏத்தினான் – சுந்:5 27/2,3
அரம்பையர் ஆடிய அரங்கின் ஆண்_தொழில் – சுந்:5 57/3
புரை உறு புன் தொழில் அரக்கர் புண் மொழி – சுந்:5 58/1
சிறு தொழில் முடித்து அகல்தல் தீது எனல் தெரிந்தான் – சுந்:6 1/3
வெள்ளியங்கிரியை பண்டு வெம் தொழில் அரக்கன் வேரோடு – சுந்:6 53/1
கயிலையின்மலை என நின்றான் அனையவர் வரு தொழில் கண்டான் – சுந்:7 20/4
கொற்ற வாலிடை கொடும் தொழில் அரக்கரை அடங்க – சுந்:7 30/3
மொழியின் மற்று அவர்க்கு மேலான் முரண் தொழில் முருகன் அல்லன் – சுந்:10 20/3
வன் தொழில் அரக்கன் நோக்கி வாள் எயிறு இலங்க நக்கான் – சுந்:10 21/3
ஆயினும் ஐய நொய்தின் ஆண்_தொழில் குரங்கை யானே – சுந்:11 12/1
ஆண்_தொழில் அனுமனும் அவரொடு ஏகினான் – சுந்:12 18/1
துன்ன அரும் செரு தொழில் தொடங்கல் தூயதோ – சுந்:12 57/4
ஆதலான் அமர்_தொழில் அழகிற்று அன்று அரும் – சுந்:12 60/1
வெம் கொலை அம்பின் கொன்றார்க்கு ஆள் தொழில் மேற்கொண்டீரேல் – சுந்:12 83/2
வேறும் இன்னும் நகை ஆம் வினை தொழில்
தேறினார் பலர் காமிக்கும் செவ்வியோய் – சுந்:12 99/3,4
துன்னவர் புரத்தை முற்றும் சுடு தொழில் தொல்லையோனும் – சுந்:12 130/1
ஆழி வெம் சினத்து ஆண்_தொழில் இராவணன் மனையில் – சுந்:13 35/2
இன்று புன் தொழில் குரங்கு-தன் வலியினால் இலங்கை – சுந்:13 40/1
வில் தொழில் வீரம் விளைத்தார் – சுந்:13 54/2
போர் தொழில் மாருதி போனான் – சுந்:13 57/4
வஞ்சக தொழில் இராவணன் வவ்வினன் கொடுவந்து – சுந்-மிகை:3 2/2
புன் தொழில் செய்கை சேர் புணர்ப்பன் அல்லனால் – சுந்-மிகை:14 30/4
புன் தொழில் குரங்கு எனாது என் தோளிடை புகுதி என்னா – சுந்-மிகை:14 45/2
வரம்பு_அறு சுற்றமும் மந்திர தொழில்
நிரம்பிய முதியரும் சேனை நீள் கடல் – யுத்1:2 6/1,2
பிசை தொழில் மறவரை பிறிது என் பேசுவ – யுத்1:2 10/2
அசை_தொழில் அஞ்சின சித்திரத்தினே – யுத்1:2 10/4
அஞ்சினர் தொழில் என அறிவித்தேன் அது – யுத்1:2 16/3
பொலிவது பொதுவுற எண்ணும் புன் தொழில்
மெலியவர் கடன் நமக்கு இறுதி வேண்டுவோர் – யுத்1:2 33/1,2
பொரு தொழில் யாவையும் புரிந்து போவதும் – யுத்1:2 35/2
வெம் தொழில் தானையின் விரிவும் வீரமும் – யுத்1:2 36/2
அறம் துறந்து அமரரை வென்ற ஆண்_தொழில் – யுத்1:2 69/1
காவல் காட்டுதல் துடைத்தல் என்று இ தொழில் கடவ – யுத்1:3 9/1
தள்ளு-மின் என உரைத்தனன் வயவரும் அ தொழில் தலைநின்றார் – யுத்1:3 84/4
வன் தொழில் ஆழி வேந்தை வணங்குதி வணங்கவே உன் – யுத்1:3 145/3
புன் தொழில் பொறுக்கும் என்றான் உலகு எலாம் புகழ நின்றான் – யுத்1:3 145/4
தொல்லை சால் எண் குணனும் நின் சொல் தொழில் செய்ய – யுத்1:3 173/3
வெம் தொழில் தீவினை பயந்த மேன்மையான் – யுத்1:4 35/2
பொரு தொழில் எம்மொடும் பொருதி போர் என்பார் – யுத்1:4 36/3
ஆண்_தொழில் உலகினுக்கு ஆணி ஆம் அன்றே – யுத்1:4 61/4
தீ தொழில் அரக்கர்-தம் மாய செய் வினை – யுத்1:4 92/1
புல்லிது பழியொடும் புணரும் போர் தொழில்
வெல்லலாம் பின்னர் என்று இடை விலக்கினான் – யுத்1:4 94/3,4
வார் தொழில் புணரும் தெய்வ மங்கல முரசும் சங்கும் – யுத்1:4 146/2
சந்தி வந்தனை தொழில் முடித்து தன்னுடை – யுத்1:5 2/1
வலம் கொள் வாள் தொழில் விஞ்சையர் பெரும் புகழ் மறைத்தான் – யுத்1:5 43/3
மீட்டிலாதது என் வில் தொழில் காட்டவோ வீர – யுத்1:5 70/4
போர் தொழில் விலக்க போனேன் அறிந்திலேன் புகுந்தது ஒன்றும் – யுத்1:7 13/4
அனசன தொழில் மேற்கொள்வது ஆயினான் – யுத்1:8 43/4
வெம் தொழில் புரியுமாறு காணுதி விடை ஈக என்ன – யுத்1:9 70/3
சீதை-தன் திறத்தின்-ஆயின் அமர் தொழில் திறம்புவேனோ – யுத்1:9 83/4
தொழில் தெரிகிலவால் தங்கண் சுடர் நெடும் கற்றை சுற்ற – யுத்1:10 8/4
ஏறி நின்றவன் புன் தொழில் இராவணன் என்றான் – யுத்1:12 2/4
அறிந்திலர் அரக்கரும் அமர் தொழில் அயர்ந்தார் – யுத்1:12 25/4
கொடும் தொழில் மடங்கல் அன்னான் எதிர்சென்று குறுகி நின்றான் – யுத்1:14 19/4
குடை தொழில் உம்பி கொள்ள கொடுத்துழி வேலை கோலி – யுத்1:14 35/3
சிறு தொழில் குரங்கொடு சிறிய மானிடர் – யுத்1-மிகை:2 6/3
நீசர் தொழில் செய்து அதனை நீங்கியிடலாமோ – யுத்1-மிகை:2 11/3
கூறிட்ட வயிர திண் தோள் கொடும் தொழில் மடங்கல் போல்வான் – யுத்1-மிகை:11 1/4
சிறு தொழில் குரங்கு அது என்ற திறத்தினும் தாழ்த்தது என்றார் – யுத்1-மிகை:13 1/4
தீது உறு சிறு தொழில் அரக்கன் சீற்றத்தால் – யுத்2:15 107/2
வெற்றி வெம் படைகள் யாவும் வெம் தொழில் அரக்கர் மேற்கொண்டு – யுத்2:15 153/2
கொற்ற வீரமும் ஆண்_தொழில் செய்கையும் குறைந்தார் – யுத்2:15 200/2
கிடைத்தி அல்லையேல் ஒளித்தியால் சிறு தொழில் கீழோய் – யுத்2:15 252/4
போனக தொழில் முற்றுதி போய் என்றான் – யுத்2:16 73/4
சிறு தொழில் மனிதரை கோறி சென்று எனக்கு – யுத்2:16 85/2
கூன் உடை குரங்கையும் கும்பிட்டு உய் தொழில்
ஊன் உடை உம்பிக்கும் உனக்குமே கடன் – யுத்2:16 87/2,3
முனை தொழில் முயன்றதாக மூ-வகை உலகும் முற்ற – யுத்2:16 167/3
மற கொடும் தொழில் அரக்கர்கள் மறுக்கிலா மழை-போல் – யுத்2:16 219/1
வளை கொள் வெள் எயிற்று அரக்கன் வெம் செரு தொழில் மலைய – யுத்2:16 225/2
சுந்தர தடம் தோள் வளை மாசுணம் சுற்றிய தொழில் காட்ட – யுத்2:16 338/3
மண தொழில் புரியும் அன்றே மருத்தனை உருவம் மாற்றி – யுத்2:17 3/4
அந்தம் இல் கொடும் தொழில் அரக்கன் ஆம் எனா – யுத்2:17 94/3
வேக வெம் சிலை தொழில் விலக்கி மீள்கிலீர் – யுத்2:18 2/4
மாய தொழில் செய்ய மதித்திலனால் – யுத்2:18 64/4
கண்ணால் இவன் வில் தொழில் காணுதியால் – யுத்2:18 76/4
செல்வன முடிவு_இல தெறு தொழில் மறவனை – யுத்2:18 137/2
ஆராய்வது என் அவன் வில் தொழில் அமரேசரும் அறியார் – யுத்2:18 144/4
தலை அற்றன கரம் அற்றன தனி வில் தொழில் அதனால் – யுத்2:18 148/4
அ தொழில் நோக்கி ஆங்கு வானர தலைவர் ஆர்த்தார் – யுத்2:18 183/1
இ தொழில் கலுழற்கேயும் அரிது என இமையோர் எல்லாம் – யுத்2:18 183/2
வில் தொழில் என்னே என்னா தேவரும் வெருவலுற்றார் – யுத்2:18 197/4
மந்திரசித்தி அன்ன சிலை தொழில் வலி இது ஆயின் – யுத்2:18 206/3
அ தொழில் கண்ட வானோர் ஆவலம் கொட்டி ஆர்த்தார் – யுத்2:18 212/1
இ தொழில் இவனுக்கு அல்லால் ஈசற்கும் இயலாது என்பார் – யுத்2:18 212/2
ஆளி தொழில் அன்னவன் மார்பின் அறைந்தான் – யுத்2:18 241/4
அழும் இ தொழில் யாது-கொல் என்று ஓர் அயிர்ப்பும் உற்றான் – யுத்2:19 1/3
பொரு தொழில் வேட்டு எழுந்து ஆர்த்து பொங்கின – யுத்2:19 36/2
தூண் எறிந்து அனைய விரல்கள் கோதையொடு சுவடு எறிந்தது ஒரு தொழில் பட – யுத்2:19 61/2
துகள் தவ தொழில் செய் துறை கம்மியர் – யுத்2:19 146/3
ஆயின காலத்து ஆர்த்தார் அமர்_தொழில் அஞ்சி அப்பால் – யுத்2:19 187/1
மாயையை தெரிய உன்னார் போர் தொழில் மாற்றி நின்றார் – யுத்2:19 187/4
கொண்ட தூயவன் கொடும் தொழில் நிருதர்கள் குழுமி – யுத்2-மிகை:15 30/2
போர் தொழில் வேட்கை பூண்டு பொங்கினர் புகுந்து மொய்த்தார் – யுத்3:20 1/2
வெட்டுதி நாசியை வெம் தொழில் வல்லோர் – யுத்3:20 15/3
போர் தொழில் புரிந்தன புலவர் போக்கு இலார் – யுத்3:20 36/3
சிலவர் தம் பெரும் கணவர்-தம் செரு தொழில் சினத்தால் – யுத்3:20 65/1
அற்று அ தொழில் எய்தலும் அ கணனே – யுத்3:20 81/1
செல்வன கவியின் சேனை அமர் தொழில் சிரமம் தீர்ந்த – யுத்3:21 10/4
படை உளதனையும் இன்று எம் வில் தொழில் பார்த்திர் என்றான் – யுத்3:22 20/4
வெம் தொழில் செய்கையன் விருந்தும் ஆய் நெடு – யுத்3:22 39/3
மல் கொள் தோளவர் உணர்ந்திலர் அவன் தொழில் மறந்தார் – யுத்3:22 83/4
கொலை தொழில் அவுணன் பின்னை இராக்கத வேடம் கொண்டான் – யுத்3:22 121/3
சிலை தொழில் குமரன் கொல்ல தொல்லை நாள் செருவில் தீர்ந்தான் – யுத்3:22 121/4
கால வெம் தொழில் கயவனும் வானகம் கண்டான் – யுத்3:22 173/3
புன்மை செய் தொழில் என் வினை கொடுமையால் புகழோர் – யுத்3:22 190/3
புன் தொழில் புலை அரசினை வெஃகினேன் பூண்டேன் – யுத்3:22 191/1
தோன்றாவோ என் வில் வலி வீர தொழில் அம்மா – யுத்3:22 211/4
தூணியின் அடைத்த அம்பின் கொடும் தொழில் துறந்த கண்ணார் – யுத்3:25 10/4
அ தொழில் புரிதல் நன்று என்று அண்ணலும் அமைய எண்ணி – யுத்3:26 19/1
மேவின வில் தொழில் வீரன் இராமன் – யுத்3:26 25/2
அழுவதே நன்று நம்-தம் வில் தொழில் ஆற்றல் அம்மா – யுத்3:26 66/4
குலங்களோடு அடங்க கொன்று கொடும் தொழில் குறித்து நம்-மேல் – யுத்3:26 71/3
வதை தொழில் புரிதி சாப நூல் நெறி மறப்பிலாதாய் – யுத்3:27 6/4
வாம மந்திர தொழில் மறந்து மற்று அவன் – யுத்3:27 57/3
நாண்_தொழில் ஓசை வீசி செவி-தொறும் நடத்தலோடும் – யுத்3:27 88/1
ஆண்_தொழில் மறந்து கையின் அடுக்கிய மரனும் கல்லும் – யுத்3:27 88/2
அவச தொழில் அடைந்தான் அதற்கு இமையோர் எடுத்து ஆர்த்தார் – யுத்3:27 124/2
ஆம் இ தொழில் பிறர் யாவரும் அடைந்தார் பழுது அடையா – யுத்3:27 146/2
இ பொன் படை-தனை மற்றொரு தொழில் செய்கிலை என்னா – யுத்3:27 158/2
போர் தொழில் புரியலாகாது என்பது ஓர் பொருளை உன்னி – யுத்3:27 182/2
தொடங்கிய வேள்வி முற்று பெற்றிலா தொழில் நின் தோள்-மேல் – யுத்3:28 2/1
ஆள்வினை ஆற்றல்-தன்னால் அமர் தொழில் தொடங்கி ஆர்க்கும் – யுத்3:28 3/3
புல்லிய பகழி வாங்கி போர் தொழில் சிரமம் போக்கி – யுத்3:28 12/2
கொடை தொழில் வேட்டோர்க்கு எல்லாம் கொடுத்தனன் கொடியோன்-தன்னை – யுத்3:28 14/3
போர் தொழில் புரிதலும் உலகு கடும் புகையொடு சிகை அனல் பொதுளியதால் – யுத்3:28 20/4
ஐயனும் இவனோடு எஞ்சும் ஆண்_தொழில் ஆற்றல் என்றான் – யுத்3:28 31/4
வென்று அலைத்து என்னை ஆர்த்து போர் தொழில் கடந்த வெய்யோன் – யுத்3:28 62/2
அ தொழில் அவரும் செய்தார் ஆயிடை அனைத்து திக்கும் – யுத்3:30 1/1
கட்டம் அ தொழில் செரு தொழில் இனி செயும் கடமை – யுத்3:30 51/4
கட்டம் அ தொழில் செரு தொழில் இனி செயும் கடமை – யுத்3:30 51/4
புன் தொழில் குலம் ஆதும் என்று உரைத்தனர் போனார் – யுத்3:30 52/4
புன் தொழில் குரங்கு எனாது என் தோளின்-மேல் ஏறி புக்கால் – யுத்3:31 63/2
தோல் இழந்த தொழில் ஒன்றும் சொல்லினார்கள் இல்லை நெடும் சுரர்கள் எல்லாம் – யுத்3:31 101/4
கண் நிறைந்தன வில் தொழில் கல்வியே – யுத்3:31 126/4
சேகு அறு மலரும் சாந்தும் செரு தொழில் வருத்தம் தீர்க்க – யுத்3:31 231/2
குமை தொழில் புரிந்த வீரர் தனு தொழில் குறித்து இன்று எம்மால் – யுத்3-மிகை:22 2/2
குமை தொழில் புரிந்த வீரர் தனு தொழில் குறித்து இன்று எம்மால் – யுத்3-மிகை:22 2/2
போர் தொழில் அரக்கர் மேல் பொருத பூசலில் – யுத்3-மிகை:31 57/2
செய்த மா தவத்து ஒருவனை சிறு தொழில் தீயோன் – யுத்4:32 29/2
தொடக்காநிற்கும் பேய் இலயத்தின் தொழில் பண்ணி – யுத்4:33 9/2
பொருந்து பொன் பெரும் கோயிலுள் போர் தொழில்
வருந்தினர்க்கு தம் அன்பினின் வந்தவர்க்கு – யுத்4:34 1/1,2
அன்று இது என்றிடின் மயன் மகள் அ தொழில் உறுதல் – யுத்4:35 26/3
போர் தொழில் களத்து மற்றும் முற்றிய பொம்மல் ஓதை – யுத்4:37 5/2
மாதிரம் எவையும் வென்ற வன் தொழில் அரக்கன் கண்டான் – யுத்4:37 16/2
ஐயன் ஐம் படை-தாமும் அடி தொழில்
செய்ய வந்து அயல் நின்றன தேவரில் – யுத்4:37 30/1,2
திண் போர் தொழில் என்று ஆனையின் உரி போர்த்தவன் திகைத்தான் – யுத்4:37 50/4
வில்லாளனும் அது கண்டு அவை விலக்கும் தொழில் வேட்டான் – யுத்4:37 51/4
தீவினை தரு படை தெறு தொழில் மறவோன் – யுத்4:37 89/4
பூசனை தொழில் புரிந்து தான் முறைமையின் போற்றும் – யுத்4:37 110/1
சூலம் கொண்டான் அண்டரை எல்லாம் தொழில் கொண்டான் – யுத்4:37 125/4
பவணத்து அன்ன வெம் சிறை வேக தொழில் பம்ப – யுத்4:37 142/2
ஆண்_தொழில் துணிவு ஓய்ந்தனை ஆண்டு இறை – யுத்4:37 180/1
மீண்டது இ தொழில் எம் வினை மெய்ம்மையால் – யுத்4:37 180/4
ஊண் தொழில் உகந்து தெவ்வர் முறுவல் என் புகழை உண்ண – யுத்4:37 208/2
பூண் தொழில் உடைய மார்பா போர் புறங்கொடுத்தோர் போன்ற – யுத்4:37 208/3
போழ்ந்து-என அரக்கன் செய்த புன் தொழில் பொறையிற்று ஆமால் – யுத்4:38 2/1
ஏற்றிலா அடி தொழில் ஏவலாளனேன் – யுத்4:41 97/3
அடி தொழில் நாயினேன் அருப்ப யாக்கையை – யுத்4:41 98/1
மண்டினர் செரு தொழில் மலைதல் விட்டிலர் – யுத்4-மிகை:37 6/2
பூசனை தொழில் முடிந்த பின் பூம் கழல் இராமன் – யுத்4-மிகை:41 111/1
கொலை தொழில் அரக்கர் ஆயோர் குலத்தொடும் நிலத்து வீழ – யுத்4-மிகை:41 243/3

TOP


தொழில்-கொடு (1)

பதயுக தொழில்-கொடு பழிப்பு_இலாதன – பால:3 48/2

TOP


தொழில்-மேல் (1)

களித்து புன் தொழில்-மேல் நின்ற அரக்கர் கண்ணுறுவராம் என்று – சுந்:1 33/3

TOP


தொழில்கள் (1)

துணிவின் வந்தனன் தொட்டு அழகு இழைத்த அ தொழில்கள் – சுந்:2 8/4

TOP


தொழிலது (1)

தூர்த்தது இந்திரன் துணுக்குறு தொழிலது தொடுத்து – யுத்4:37 96/3

TOP


தொழிலர் (4)

அந்தம் இல் தவ தொழிலர் ஆர் அவரை ஒப்பார் – ஆரண்:10 53/4
வெம் சம தொழிலர் தவ மெய்யர் கை சிலையர் என – கிட்:2 4/3
நித்தம் நியம தொழிலர் ஆய் நிறையும் ஞானத்து – சுந்:2 163/1
வினை அறி தொழிலர் முன்னா ஆயிரர் விரவினாரை – யுத்2:16 7/2

TOP


தொழிலாக (1)

துறப்பதே தொழிலாக தோன்றினோர் தோன்றிய-கால் – ஆரண்:1 50/1

TOP


தொழிலால் (6)

நஞ்சின் கொடியான் நடலை தொழிலால்
துஞ்சுற்றனனோ விதியின் துணிவால் – ஆரண்:14 64/3,4
கொன்றானோ கற்பு அழியா குல மகளை கொடும் தொழிலால்
தின்றானோ எ புறத்தே செறிந்தானோ சிறை சிறியேன் – சுந்:2 224/1,2
தொல்லை நல் நிலை தொடர்ந்த பேர் உணர்வு அன்ன தொழிலால்
சில்லி உண்டையின் திரண்டன படைக்கல திரள்கள் – சுந்:13 29/3,4
வன் தொழிலால் துயில்கின்ற மன்னவன் தன் மாடு அணுகி – யுத்2:16 51/2
சொரிந்த வெம் படை துணிந்திட தடுப்ப_அரும் தொழிலால்
பரிந்த அண்ணலும் பரிவிலன் ஒரு புடை படர – யுத்2:16 243/2,3
தோய் படை தொழிலால் யார்க்கும் துயர் துடைத்தானை நோக்கி – யுத்3:31 228/3

TOP


தொழிலான் (4)

அன்ன தோன்றலும் ஆண்_தொழிலான் வரவு – கிட்:11 17/1
மிடல் தொழிலான் விடு தேரொடு நொய்தின் – சுந்:9 53/3
தகை ஆழி தகைந்த தனு தொழிலான் – யுத்2:18 60/4
மொய்ம்பில் புக உய்த்தனன் மொய் தொழிலான்
வெம்பி களியோடு விளித்து எழு திண் – யுத்3:20 74/2,3

TOP


தொழிலானும் (1)

சுவண வண்ண வெம் சிறை உடை கடு விசை முடுகிய தொழிலானும்
அவண அண்ணலது ஏவலின் இயற்றிய அமைவினும் அயில் வாளி – யுத்2:16 339/2,3

TOP


தொழிலானை (2)

சூறை மாருதம் ஆம் என சுழித்து மேல் தொடர்கின்ற தொழிலானை
ஏறு சேவகன் எரி முக பகழியால் இரு நிலம் பொறை நீங்க – யுத்2:16 343/2,3
தொழும் தொழிலானை நோக்கி துணுக்குற்ற மனத்தன் தோன்றல் – யுத்2:19 286/2

TOP


தொழிலிடை (2)

செறுத்து ஒரு தொழிலிடை செய்தது இல்லையால் – யுத்4:37 71/4
வினை உறு தொழிலிடை விரவலும் விமலன் – யுத்4:37 93/3

TOP


தொழிலின (1)

நாடக தொழிலின நடுவு துய்யன – பால:3 30/3

TOP


தொழிலினர் (1)

கூவல்-செய் தொழிலினர் குடிமை செய்திட – ஆரண்:12 31/2

TOP


தொழிலினாய் (1)

வன் தொழிலினாய் மறை துறந்து சிறை வைத்தாய் – யுத்1:2 51/2

TOP


தொழிலினால் (1)

புன் தொழிலினால் இசை பொறுத்தல் புலமைத்தோ – யுத்1:2 51/4

TOP


தொழிலினான் (2)

கோர வெம் கண் உரும் ஏறு அன கொடும் தொழிலினான் – ஆரண்:1 18/4
வீர வெம் தொழிலினான் வினவ வீடணன் – யுத்2:19 28/2

TOP


தொழிலினின் (1)

வாளின் திண் சிலை தொழிலினின் மல்லினின் மற்றை – யுத்3:22 60/1

TOP


தொழிலினை (1)

நாடக தொழிலினை நடிப்ப ஒத்தவே – ஆரண்:7 118/4

TOP


தொழிலுக்கு (1)

வன் பகை நிற்க எங்கள் வானர தொழிலுக்கு ஏற்ற – யுத்1:12 40/1

TOP


தொழிலும் (6)

கொற்றவ நின்-கண் தந்து குரக்கு இயல் தொழிலும் காட்ட – கிட்:7 134/2
துய் அடை கனலி அன்ன தோளினன் தொழிலும் தூயன் – கிட்:7 156/2
சுரிபடை தொழிலும் மற்றை அங்குச தொழிலும் தொக்கார் – சுந்:8 12/2
சுரிபடை தொழிலும் மற்றை அங்குச தொழிலும் தொக்கார் – சுந்:8 12/2
தூயவன் சிலை வலி தொழிலும் துன்பமும் – யுத்3:27 59/3
செய்ய தாமரை கணீரால் மஞ்சன தொழிலும் செய்தார் – யுத்4-மிகை:41 279/4

TOP


தொழிலுறுவார் (1)

தூய தையல் தொழிலுறுவார் உனை – அயோ-மிகை:11 2/2

TOP


தொழிலே (1)

தொடர்ந்து நும் பணியின் தீர்ந்தால் அதுவும் நும் தொழிலே அன்றோ – கிட்:11 56/2

TOP


தொழிலேன் (1)

நீண்டேன் மரம் போல நின்று ஒழிந்த புன் தொழிலேன்
வேண்டேன் இ மா மாய புன் பிறவி வேண்டேனே – ஆரண்:13 97/3,4

TOP


தொழிலை (5)

வெறுப்பன கிளத்தலும் இ தொழிலை விட்டு என் – ஆரண்:11 30/3
தொழிலை நோக்கி தன்னுடைய தோளை நோக்கி நாள் கழிப்பான் – ஆரண்:14 31/4
தூய்மை சால் புணர்ச்சி பேணி துகள்_அறு தொழிலை ஆகி – கிட்:9 8/3
துளக்கம்_இல் ஆற்றல் வீரர் பொருத போர் தொழிலை நோக்கி – யுத்3:22 33/3
வந்தது என் வில் தொழிலை கொலை மான – யுத்3-மிகை:21 1/4

TOP


தொழிலையும் (1)

செய் கொலை தொழிலையும் சென்ற தீயவர் – யுத்3:27 60/2

TOP


தொழிலோ (1)

தொழுது தேவி துயர் கூர விளையாடல் தொழிலோ
பழுது வாழி என ஊழி முதல்வன் பகர்வுறும் – ஆரண்:1 40/3,4

TOP


தொழிலோர் (3)

ஆன புன் தொழிலோர் என இகழ்கின்ற அவரும் – சுந்:12 45/2
கண்ட படு மலை போல் நெடு மரம் போல் கடும் தொழிலோர்
துண்ட பட கடும் சாரிகை திரிந்தான் சரம் சொரிந்தான் – யுத்3:31 117/2,3
துனி உழந்திட துயர் தரு கொடு மன தொழிலோர்
நனி மடிந்திட அலகைகள் நாடகம் நடிப்ப – யுத்4:41 41/2,3

TOP


தொழிலோரின் (1)

ஆண்_தொழிலோரின் பெற்ற வெற்றியும் அழகிற்று என்றான் – யுத்4:37 208/4

TOP


தொழிலோன் (3)

மற்று அ வன் தொழிலோன் மணி மார்பிடை – யுத்2:19 125/3
கார் ஏறு என வந்த கத தொழிலோன் – யுத்2-மிகை:18 6/4
வேர்த்தது வெருவலொடு அலம்வரலால் விடு கணை சிதறினன் அடு தொழிலோன்
தீர்த்தனும் அவன் எதிர் முடுகி நெடும் திசை செவிடு எறிதர விசை கெழு திண் – யுத்3:28 20/2,3

TOP


தொழிற்கு (15)

அனையர் ஆகிய அரக்கரை ஆண்_தொழிற்கு அமைந்த – ஆரண்:8 1/1
மிடல் இங்கு இவர் வெம் தொழிற்கு ஒப்புரை வேறு காணேம் – கிட்:7 49/4
கொற்ற போர் சிலை தொழிற்கு குறை உண்டாம் என குறைந்தான் – சுந்:2 221/4
அள்ளினன் என்ன கேட்டான் அ தொழிற்கு இழிவு தோன்ற – சுந்:6 53/2
கோளுக்கு எல்லையும் கொடும் தொழிற்கு எல்லையும் கொடியீர் – சுந்:11 38/2
ஆன்று அமை கேள்வியர் எனினும் ஆண்_தொழிற்கு – யுத்1:2 9/1
சாம் தொழிற்கு உரியை என் சார்பு நிற்றியேல் – யுத்1:4 54/2
அன்னவன் பெரும் துணைவராய் அமர் தொழிற்கு அமைந்தார் – யுத்1:5 46/2
ஆங்கு அவன் அமர் தொழிற்கு அணுகினான் என – யுத்2:15 108/1
பொருத்து உறு பொருள் உண்டாமோ பொரு தொழிற்கு உரியர் ஆகி – யுத்2:16 152/3
அய்யன் வில் தொழிற்கு ஆயிரம் இராவணர் அமைவிலர் அந்தோ யான் – யுத்2:16 347/1
போர் தொழிற்கு ஒருவன் போல பொருப்பு ஒன்று ஆங்கு ஏந்தி புக்கான் – யுத்2-மிகை:15 19/4
வன் தொழிற்கு ஒரு வரம்பும் உண்டாய் வரவற்றோ – யுத்3:22 191/4
சிறு தொழிற்கு உரியர் ஆகி தீவினைக்கு உறவாய் நின்ற – யுத்3-மிகை:28 8/1
ஆசு அற நல்கி ஒல்கா போர் தொழிற்கு அமைவது ஆனான் – யுத்4:35 3/4

TOP


தொழு (11)

தொழு தகை மடந்தையர் சுடர் விளக்கு என – பால:3 49/2
விறல் மன்னர் தொழு கழலாய் இவர் குலத்தோன் வில் பிடித்த – பால:12 8/3
தேவரும் தொழு கழல் சிறுவன் முன் பிரிவது ஓர் – பால:20 22/3
நாம வில் கை இராமனை தொழு நாள் அடைந்த உமக்கு எலாம் – அயோ:3 55/1
சொன்னாள் ஆகாள் என முன் தொழு கேகயர்_கோன் மகளை – அயோ:4 36/2
இறந்தான் தன் இளம் தேவி யாவர்க்கும் தொழு குலம் ஆம் இராமன் பின்பு – அயோ:13 67/3
தொழு கழல் வேந்த நின் தொல் குலத்துளோர் – அயோ-மிகை:1 15/1
சூழி மால் யானையார் தொழு கழல் தயரதன் – கிட்:3 4/1
புண்ணியன் தொழு கழல் பரதன் போன்றனன் – கிட்:11 124/4
மின்னை தொழு வளைத்தது என்ன மிளிர் ஒளியாய் – யுத்1:3 171/1
தொழுவார் தொழு தாள் அரி சொல்லுதலும் – யுத்2:18 53/4

TOP


தொழுகிலன் (1)

மொய் கழல் தொழுகிலன் முளரி நீங்கிய – சுந்:14 22/2

TOP


தொழுகின்ற (4)

தொழுகின்ற நல் நலத்து பெண் அரசி தோன்றினாள் – பால:13 17/4
தொழுகின்ற சனகன் வேள்வி தொடங்கிய சுருதி சொல்லால் – கிட்:15 28/2
தொழுகின்ற சுற்றம் சுற்ற சொல்லிய துறைகள்-தோறும் – யுத்1:14 15/2
தொழுகின்ற கை எலாம் காலின் தோன்றலை – யுத்4:41 88/4

TOP


தொழுகின்றார் (2)

சுளிகிலையாம் என தொழுகின்றார் சிலர் – சுந்:12 11/4
தூர்ப்பார் ஆனார் துள்ளல் புரிந்தார் தொழுகின்றார்
தீர்ப்பாய் நீயே தீ என வேறாய் வரு தீமை – யுத்4:37 133/2,3

TOP


தொழுகின்றாரால் (1)

கொய்து அவை தருதிர் என்று கொழுநரை தொழுகின்றாரால் – பால:14 53/4

TOP


தொழுகின்றாரும் (1)

கொய்து இவை தருதிர் என்று கொழுநரை தொழுகின்றாரும் – பால:16 23/4

TOP


தொழுகின்றான் (1)

துன்பம் ஒரு முடிவு இல்லை திசை நோக்கி தொழுகின்றான்
எம்பெருமான் பின் பிறந்தார் இழைப்பரோ பிழைப்பு என்றான் – அயோ:13 30/3,4

TOP


தொழுகின்றேன் (1)

தூயேன் என்னின் தொழுகின்றேன் எரியே அவனை சுடல் என்றாள் – சுந்:12 122/4

TOP


தொழுகுவார் (1)

தொழுகுவார் துயில்வர் துள்ளி தூங்குவர் துவர் வாய் இன் தேன் – யுத்3:25 13/2

TOP


தொழுத (10)

உரை செய தொழுத கையன் உவந்த உள்ளத்தன் பெண்ணுக்கு – பால:22 2/1
தொழுத கையினன் சுமந்திரன் முன் நின்று சொல்லும் – அயோ:1 44/4
தாள் தொழுத பகை வேந்தர் முடி உழுத தழும்பு இருந்த சரணத்தானை – சுந்:2 215/4
சுட்டினன் நின்றனன் தொழுத கையினன் – சுந்:4 99/1
தொழுத மைந்தனை சுடர் மணி மார்பிடை சுண்ணம் – யுத்1:3 39/1
தூக்கிய தலையினர் தொழுத கையினர் – யுத்3:24 67/3
தொழுத மாருதிக்கு இனைய சொல்லுவான் – யுத்3:24 109/4
சூடிய சென்னியன் தொழுத கையினன் – யுத்4:41 108/2
சொல் பொழி துதியினன் தொழுத கையினன் – யுத்4-மிகை:40 14/2
தோன்றலும் சுமந்திரன் தொழுத கையினன் – யுத்4-மிகை:41 272/1

TOP


தொழுதது (1)

ஏறி மற்று இளைய வீரன் இணை அடி தொழுதது அன்றே – யுத்4-மிகை:41 289/4

TOP


தொழுதல் (2)

தொழுதல் சோருதல் துளங்குதல் துயர் உழத்து உயிர்த்தல் – சுந்:3 5/3
சுட்டவன் மானவன் தொழுதல் உன்னியே – யுத்4-மிகை:41 273/3

TOP


தொழுதலும் (2)

அன்னவர் தொழுதலும் அவரொடு ஏகினான் – பால:5 41/4
துளங்கி அந்தகன் வந்து அடி தொழுதலும் தோலா – யுத்4-மிகை:41 13/1

TOP


தொழுதலோடும் (1)

தூதுவர் விரைவின் வந்தார் புகுந்து அடி தொழுதலோடும்
யாது அவண் நிகழ்ந்தது என்ன இராவணன் இயம்ப ஈறு இன்று – யுத்2:19 293/2,3

TOP


தொழுதவால் (1)

தொழுதவால் சில தூங்கினவால் சில – யுத்3:29 25/2

TOP


தொழுதற்கு (1)

சோகத்தாள் ஆய நங்கை கற்பினால் தொழுதற்கு ஒத்த – சுந்:14 34/1

TOP


தொழுதனர் (4)

இருவரும் தொழுதனர் இரண்டு கன்று ஒரீஇ – அயோ:4 148/1
தொழுதனர் சிலவர் ஆடி துள்ளினர் சிலவர் அள்ளி – சுந்:14 4/2
தொழுதனர் தலைவர் எல்லாம் தோன்றிய காதல் தூண்ட – யுத்4:33 1/1
ஊறிய உவகை தூண்ட தொழுதனர் உவந்த பின்பு – யுத்4-மிகை:41 288/3

TOP


தொழுதனள் (1)

தொழுதனள் ஒருத்தியை தூது வேண்டுவாள் – பால:19 53/4

TOP


தொழுதனன் (4)

தொழுதனன் உலகம் மூன்றும் தலையின்-மேல் கொள்ளும் தூயான் – யுத்3:24 13/4
சூடலை துறு மலர் வாகை என தொழுதனன் அவ்வளவில் அழகனும் அ – யுத்3:28 21/2
தொழுதனன் மனமும் கண்ணும் துளங்கினன் சூழ ஓடி – யுத்4-மிகை:41 263/1
தொழுதனன் எழுந்து விம்மி சுமந்திரன் நிற்றலோடும் – யுத்4-மிகை:41 287/2

TOP


தொழுதனென் (1)

கொற்றவ அனுமன் நின்றேன் தொழுதனென் என்று கூற – யுத்3:24 20/2

TOP


தொழுதார் (3)

முத்த வெண்குடை மன்னனை முறைமுறை தொழுதார்
அத்த நன்று என அன்பினோடு அறிவிப்பது ஆனார் – அயோ:1 75/3,4
செறிந்தோர் வினை பகைவா என தொழுதார் நெடும் தேவர் – யுத்3:27 144/4
சுகத்தை நல்கிய சுருதி நாயக என தொழுதார் – யுத்4-மிகை:40 18/4

TOP


தொழுதாள் (2)

இறக்கின்றாள் தொழுதாள் எனும் இன்ன சொல் – சுந்:5 33/2
அடித்தாள் முலை-மேல் வயிறு அலைத்தாள் அழுதாள் தொழுதாள் அனல் வீழ்ந்த – யுத்3:23 8/1

TOP


தொழுதான் (8)

விண் மீது அடைவான் தொழுதான் எனவும் அவர்-பால் விளம்பு என்று – அயோ:4 78/3
அடி இணை தொழுதான் ஆதி முனிவனை அவனும் உற்ற – அயோ:6 7/2
மு முறை தொழுதான் அ முதல்வனும் எதிர் புல்லி – அயோ:9 23/2
அங்கதன் பெயர்த்தும் வந்து ஆண்டு அடி இணை தொழுதான் ஐய – கிட்:11 100/1
துணை இலான்-தனை துணை என உடையவன் தொழுதான் – யுத்1:3 38/4
சூடினான் தொழுதான் ஓடி உலகு எலாம் துகைத்தான் துள்ளி – யுத்1:3 128/4
தூண்டு மானம் உண்டு என்று அடல் வீடணன் தொழுதான் – யுத்4:41 1/4
பரிவு அமைத்த திரு மனத்தான் அடி தொழுதான் அவள் புகுந்து பற்றிக்கொண்டாள் – யுத்4:41 69/4

TOP


தொழுதானை (1)

வந்து எதிரே தொழுதானை வணங்கினான் மலர் இருந்த – அயோ:13 32/1

TOP


தொழுதி (1)

சோலையின் தொழுதி கற்பக தருவும் நிதிகளும் கொண்டு பின் தொடர – சுந்:3 89/2

TOP


தொழுதியால் (1)

தொழுதியால் விரைவின் என்று கதிரவன் சிறுவன் சொன்னான் – யுத்1:4 121/4

TOP


தொழுதியோ (1)

தொழுதியோ யாதோ செய்ய துணிந்தனை விசய தோளாய் – யுத்3:27 169/4

TOP


தொழுது (132)

தூய மா முனிவனை தொழுது தொல் குல – பால:5 1/2
பூம் கழல் தொழுது வாழ்த்தி பூதல மன்னர்_மன்னன் – பால:5 32/2
பூங்கொடியீர் ஏகும் என தொழுது இறைஞ்சி இரதம் மிசை போயினாரே – பால:5 36/4
புயல் பொழி தட கையால் தொழுது பொங்கு நீர் – பால:5 72/2
துணிந்தது என் வினை தொடர் என தொழுது சொல்லும் – பால:6 6/4
தேவு மாதவன் தொழுது தேவர்-தம் – பால:6 25/1
போர் தொழில் குமரனும் தொழுது போந்த பின் – பால:8 32/2
துண்டம் வீழ்வன என தொழுது சொல்லினான் – பால:8 37/4
சுந்தர வில்லியை தொழுது வாழ்த்தினார் – பால:8 44/4
சுந்தரி சொல் என தொழுது சொல்லுவாள் – பால:13 57/4
திகழ்ந்து ஒளிர் கழல் இணை தொழுது செல்வனை – பால:14 2/2
பன்னு தாரைகள் தர தொழுது எழும் பரதனை – பால:20 24/2
தொழுது இரண்டு அருகும் அன்பு உடைய தம்பியர் தொடர்ந்து – பால:20 29/1
தொழுது சோர்ந்து அயர்வாள் இந்த தோன்றலை – பால:21 24/3
பாத மலரை தொழுது கண்கள் பனி சோரும் – பால:22 35/2
நிரந்தரம் தொழுது எழும் நேமி மன்னவர் – பால:23 42/3
வரதனும் எய்தி மை தீர் மா தவர் தொழுது நீதி – பால:23 78/3
புண்ணிய விடை என தொழுது போயினான் – பால:24 40/4
பொழிந்த பேர் அன்பினால் தொழுது முன்பு புக்கு – பால:24 41/3
மா தவன் கம்பன் செம்பொன் மலர் அடி தொழுது வாழ்வாம் – பால-மிகை:0 21/4
கடவுளை அடி தொழுது அமர கண்டகர் – பால-மிகை:5 4/3
சுரர் தொழுது இறைஞ்சற்கு ஒத்த தூ நதி யாவது என்றே – பால-மிகை:8 2/1
புண்டரீக மென் தாள் தொழுது எழுந்தனன் புகழ – பால-மிகை:9 37/3
தொழுது வாம் பரி கொணர்ந்து அவி சுரர்களுக்கு ஈயா – பால-மிகை:9 38/2
இங்கிதத்தொடு தொழுது இறைஞ்சும் தேவுமாய் – பால-மிகை:10 2/2
எடுத்து எனை வளர்த்த தாதைக்கு என்று அவன் தொழுது வேந்தன் – பால-மிகை:11 39/2
ஒன்று மா தவன் தாள் தொழுது ஓங்கிய – பால-மிகை:11 55/3
பெற்ற தாயரையும் அ பெற்றியின் தொழுது எழுந்து – பால-மிகை:20 2/3
சொல்லுதி பெரிது என தொழுது சொல்லினான் – அயோ:2 11/4
குன்று இவர் தோளினானை தொழுது வாய் புதைத்து கூறும் – அயோ:3 84/4
புவனி நாதன் தொழுது என்று போயினாள் – அயோ:4 27/4
போகின்றாளை தொழுது புரவலன் – அயோ:4 28/1
சோர்வாளை ஓடி தொழுது ஏந்தினன் துன்பம் என்னும் – அயோ:4 140/1
குன்று அன தோளவன் தொழுது கொற்றவன் – அயோ:4 164/3
ஏறு சேவகன் தொழுது இளைய மைந்தனை – அயோ:5 41/3
நிற்றி ஈண்டு என்று புக்கு நெடியவன் தொழுது தம்பி – அயோ:8 11/1
என்று காதலின் ஏயினன் அடி தொழுது ஏத்தி – அயோ:9 34/1
காலினில் தொழுது எழுவன நிகர்ப்பன காணாய் – அயோ:10 16/4
தொழுது கேகயர் கோ_மகன் சொல்லொடும் – அயோ:11 7/2
சுற்றத்தார் தேவரொடும் தொழ நின்ற கோசலையை தொழுது நோக்கி – அயோ:13 64/1
தொழுது உயர் கையினன் துவண்ட மேனியன் – அயோ:14 47/1
தூது என பரதனும் தொழுது தோன்றினான் – அயோ:14 50/4
தோன்றல்-பால் சுமந்திரன் தொழுது தோன்றினான் – அயோ:14 87/4
சீறிய கைகளால் தொழுது செங்கணான் – அயோ:14 123/2
அடி தொழுது உவகை தூண்ட அழைத்தனன் ஆழி அன்ன – அயோ-மிகை:8 3/1
சொன்ன நீர்மையால் தொழுது மாழ்கினான் – அயோ-மிகை:11 8/3
தொழுது தேவி துயர் கூர விளையாடல் தொழிலோ – ஆரண்:1 40/3
சொன்ன மா தவர் பாதம் தொழுது உயர் – ஆரண்:3 25/3
என்ற முனியை தொழுது இராமன் இமையோரும் – ஆரண்:3 50/1
சுந்தரி பல்லாண்டு இசைப்ப உலகு ஏழும் தொழுது ஏத்த – ஆரண்:6 100/2
அந்தகன் அடி தொழுது அடங்கும் ஆணையார் – ஆரண்:7 41/3
சொற்றனன் இளையவன் தொழுது முன் நின்றான் – ஆரண்:15 8/4
ஆன பின் தொழுது வாழ்த்தி அந்தரத்து அவனும் போனான் – ஆரண்:15 56/1
துன்று தாரவர் நோக்கி தொழுது கண் – ஆரண்-மிகை:4 6/2
தோன்றினன் சுபாரிசன் தொழுது தொல் உலகு – ஆரண்-மிகை:13 6/3
துச கடல் மொழி செல தொழுது போயினான் – ஆரண்-மிகை:13 7/4
தொழுது இரந்து நின் தொழில் இது ஆதலால் – கிட்:3 54/2
தோற்றும் என்று தொழுது உயர் கையனை – கிட்:7 103/2
ஆணை சூடி அடி தொழுது ஆண்டு இறை – கிட்:11 9/1
தோன்றல் அஃது உரைத்தலோடும் மாருதி தொழுது தொல்லை – கிட்:11 74/1
சொல்லுதி நுந்தைக்கு என்றான் நன்று என தொழுது போனான் – கிட்:11 77/4
பொருந்துழி வா என தொழுது போயினான் – கிட்:11 136/4
பொங்கு வில் தலைவரை தொழுது முன் போயினார் – கிட்:13 74/3
ஆரியனை சென்றே தொழுது உற்றது அறைகிற்பின் – கிட்:17 2/2
கூறல் மாந்தினர் அனையவர் தொழுது அவர் கோபத்து – சுந்:2 29/3
தொண்டை வாய் மயிலினை தொழுது தோன்றினான் – சுந்:4 22/4
ஏறு கடிது என்று தொழுது இன் அடி பணிந்தான் – சுந்:5 10/4
வேண்டினாள் தொழுது என்று விளம்புவாய் – சுந்:5 35/4
தொழுது வாங்கினன் சுற்றிய தூசினன் முற்ற – சுந்:5 84/1
தாள் துணை தொழுது மைந்தன் தடுத்து இடை தருதி என்றான் – சுந்:10 1/4
சுந்தர தோளை நோக்கி இராமனை தொழுது சொன்னான் – சுந்:10 18/4
தூதுவர் ஓடினர் தொழுது தொல்லை நாள் – சுந்:12 25/1
பூம் கழல் தொழுது வாழ்த்தி விசும்பிடை கடிது போனான் – சுந்:14 1/4
தேன் திகழ் திருவடி சென்னியால் தொழுது
ஆன்ற பேர் அன்பு கொண்டு அறைதல் மேயினான் – சுந்-மிகை:4 4/3,4
தூதர் உற்று ஓடினர் தொழுது மன்னனுக்கு – சுந்-மிகை:10 11/3
தொண்டு என ததிமுகன் தொழுது தோன்றினான் – சுந்-மிகை:14 35/4
போம் என தொழுது முன் அனுமன் போயினான் – சுந்-மிகை:14 37/4
இன்னம் ஏகுதி போலும் என்று அடி தொழுது இரந்தான் – யுத்1:2 111/4
தொழுது நின்றனன் நாயகன் தாள் இணை குளிர்ந்தது சுடு தீயே – யுத்1:3 85/4
அன்னானை தொழுது அஞ்சி அகன்றது – யுத்1:3 94/3
என்னை தொழுது ஏத்தி எய்தும் பயன் எய்தி – யுத்1:3 171/3
உன்னை தொழுது ஏத்தி உய்க உலகு எல்லாம் – யுத்1:3 171/4
வெள்ளி வெண் கடலுள் மேல்_நாள் விண்ணவர் தொழுது வேண்ட – யுத்1:4 130/3
தொழுது உயர் கையினான் தெரிய சொல்லினான் – யுத்1:5 16/4
தொழுது எழு கையன் நொய்தின் தோன்றினன் வழுத்தும் சொல்லான் – யுத்1:7 1/4
கூறுதி அறிய என்றான் வருணனும் தொழுது கூறும் – யுத்1:7 12/4
தொழுது அயல் நாணி நின்றான் தூயவர் இருவரோடும் – யுத்1:12 33/3
தொழுது தம் படைகள் கைவிட்டு ஓடுவார் சுரர்கள் என்றால் – யுத்1:13 13/3
இந்திரன் தொழுது வாழ்த்த இராமனும் எழுந்து சென்றான் – யுத்1:13 26/4
துன்று இரும் குழலை விட்டு தொழுது வாழ் சுற்றத்தொடும் – யுத்1:14 37/3
சுரர் எனப்படும் தூயவர் யாவரும் தொழுது ஆங்கு – யுத்1-மிகை:3 3/3
தேன் உகு கமல பாதம் சென்னியால் தொழுது நின்றான் – யுத்1-மிகை:4 12/4
சுற்றுற நோக்கினன் தொழுது வாழ்த்தினான் – யுத்2:16 285/3
ஈற்று கையையும் இ கணத்து அரிதி என்று இமையவர் தொழுது ஏத்த – யுத்2:16 337/1
சுமை உடை காம வெம் நோய் துடைத்தியேல் தொழுது வாழ்வேன் – யுத்2:17 50/4
யாவரும் வந்து நுந்தை அடி தொழுது ஏவல் செய்வார் – யுத்2:17 54/2
தோளின்-மேல் ஆதி ஐய என்று அடி தொழுது நின்றான் – யுத்2:19 101/1
தன் ஒரு தேரினை தொழுது தாவினான் – யுத்2-மிகை:16 16/4
தூது நடந்தவனை தொழுது அ நாள் – யுத்3:20 14/1
சொல் அது கேட்டு அடி தொழுது சுற்றிய – யுத்3:22 44/1
இன்னதே கடிது இயற்றுவென் என தொழுது எழுத்து – யுத்3:22 87/1
தன்னையே தொழுது வாழ்த்தி சரங்களை தெரிந்து வாங்கி – யுத்3:22 153/2
சுந்தரவில்லியை தொழுது சூழ வந்து – யுத்3:24 107/3
சுற்றும் மேவினார் தொழுது வாழ்த்தினார் – யுத்3:24 114/3
பிரட்டரின் புகழ்ந்து பேதை அடியரின் தொழுது பின் சென்று – யுத்3:27 163/2
தூண்டுகின்றது என்று அடி மலர் தொழுது அவன் சொன்னான் – யுத்3:31 33/4
வில்லினை தொழுது வாங்கி ஏற்றினான் வில் நாண் மேரு – யுத்3:31 69/1
தொண்டை வாய் மயில் அன்னாளை மனத்தொடும் தொழுது நின்றான் – யுத்3-மிகை:26 5/4
தயரதன் கண்டால் ஒத்த தம்முனை தொழுது சார்ந்தான் – யுத்4:32 47/4
ஆரியன் தொழுது ஆங்கு அவன் பாங்கரும் – யுத்4:33 34/1
ஏறினான் தொழுது இந்திரன் முதலிய இமையோர் – யுத்4:35 25/1
சொல்லுவர் என தொழுது நெஞ்சினொடு சொன்னான் – யுத்4:36 25/4
தூண்டுதி தேரை என்றான் சாரதி தொழுது சொல்லும் – யுத்4:37 10/4
ஈசனை தொழுது இருடியும் சந்தமும் எண்ணி – யுத்4:37 110/2
தொழுது சூழ்வன முன் இன்று தோன்றியே – யுத்4:37 164/3
துறப்பினும் துணைவனை தொழுது நான் இனி – யுத்4:40 46/2
அரசியை ஐயனோடும் அடி இணை தொழுது நின்றார் – யுத்4:41 29/4
அங்கு அவர் வைத்து பெண்மைக்கு அரசியை தொழுது சூழ – யுத்4:41 30/2
தொழுது நின்ற தன் தம்பியை தோய் கணீர் – யுத்4:41 60/1
தூதனை முறை முறை தொழுது துள்ளுவான் – யுத்4:41 89/4
சுருக்கிய உருவனாய் தொழுது முன் நின்ற – யுத்4:41 101/1
தோன்றிய பரதனை தொழுது தொல் அற – யுத்4:41 109/1
துயில் வரும் கடலே அன்ன அயோத்தியை தொழுது நோக்காய் – யுத்4-மிகை:41 135/4
துன்று தாரவன் பாதுகம் தொழுது அரும் தொல்லோய் – யுத்4-மிகை:41 162/3
மூவகை உலகுளோரும் முறை_முறை தொழுது மொய்ப்ப – யுத்4-மிகை:41 245/2
மான்முகன் முதலாய் உள்ள வானவர் தொழுது போற்ற – யுத்4-மிகை:41 247/2
தொழுது நின்றவனை நோக்கி துணைவர்கள்-தமையும் நோக்கி – யுத்4-மிகை:41 266/1
கால் முதல் தொழுது தங்கள் கட்டு இரும் பாவம் விட்டார் – யுத்4-மிகை:41 295/3
தொட்ட வெம் சோதி மோலி சென்னியர் தொழுது சூழ்ந்தார் – யுத்4-மிகை:42 4/4
யாவரும் எழுந்து போற்றி இணை அடி தொழுது நின்றார் – யுத்4-மிகை:42 17/4
அவ்வியம் அவித்த சிந்தை அண்ணலை தொழுது சொன்னார் – யுத்4-மிகை:42 21/4
எற்று நீர் கங்கை நாவாய்க்கு இறை குகன் தொழுது சூழ்ந்தான் – யுத்4-மிகை:42 45/4

TOP


தொழுதுமோ (1)

தொழுதுமோ சென்று என சாம்பன் சொல்லினான் – கிட்:16 10/4

TOP


தொழுதுழி (1)

துடைத்துழி வருணன் வந்து தொழுதுழி தொழாத கொற்ற – யுத்1:14 35/2

TOP


தொழுதோர்க்கு (1)

சுர நதியின் அயலது வான் தோய் குடுமி சுடர் தொகைய தொழுதோர்க்கு எல்லாம் – கிட்:13 24/3

TOP


தொழும் (25)

சென்று வந்து எதிர் தொழும் செம் நெறி செல்வரோடு – பால:7 4/2
தொழும் தகைய மென் நடை தொலைந்து களி அன்னம் – பால:22 25/1
கோது_அறு தவத்து தம் குலத்துளோர் தொழும்
ஆதி அம் சோதியை அடி வணங்கினான் – பால:23 49/1,2
தேவர்க்கும் தொழும் தேவர்கள் ஆகுவார் – ஆரண்:3 21/4
தீரா இடர் தந்தனை தெவ்வர் தொழும்
வீரா எனை இங்ஙன் வெறுத்தனையோ – ஆரண்:14 68/2,3
தொழும் தாள் வீரன் தூதுவன் முன் நின்று இவை சொன்னாள் – சுந்:2 90/4
மாட்சியின் அமைந்தது மலர் உளாள் தொழும்
காட்சியாய் இ குறி கருதும் காலையில் – சுந்-மிகை:3 8/2,3
தொழும் தகை அமைச்சரை சுளித்து நோக்குறா – யுத்2:18 1/3
தொழும் தொழிலானை நோக்கி துணுக்குற்ற மனத்தன் தோன்றல் – யுத்2:19 286/2
தொழும் தகை அமலனை புகழ்ந்து துள்ளியே – யுத்2-மிகை:16 52/2
தொழும் தாள் அரசேயோ என்றாள் சோர்ந்தாள் அரற்ற தொடங்கினாள் – யுத்3:23 9/4
தொழும் துணையவனை நோக்கி துணுக்கமும் துயரும் நீக்கி – யுத்4:32 43/3
தொழும் கையொடு வாய் குழறி மெய்ம் முறை துளங்கி – யுத்4:36 1/1
தொழும் தகைய நல்வினை களிப்பினொடு துள்ள – யுத்4:36 27/2
தொழும் கர துணையினன் சுருதி ஞானத்தின் – யுத்4:40 73/3
பண்டு நான் தொழும் தேவரும் முனிவரும் பாராய் – யுத்4:40 106/1
ஏதிலார் தொழும் இலங்கை மா நகரினுள் இனி நீ – யுத்4:41 8/3
ஓதினர் நாண் உற ஓங்கினான் தொழும்
தூதனை முறை முறை தொழுது துள்ளுவான் – யுத்4:41 89/3,4
தொழும் எழும் துள்ளும் வெம் களி துளக்கலால் – யுத்4:41 91/2
வேதியர்-தமை தொழும் வேந்தரை தொழும் – யுத்4:41 94/1
வேதியர்-தமை தொழும் வேந்தரை தொழும்
தாதியர்-தமை தொழும் தன்னை தான் தொழும் – யுத்4:41 94/1,2
தாதியர்-தமை தொழும் தன்னை தான் தொழும் – யுத்4:41 94/2
தாதியர்-தமை தொழும் தன்னை தான் தொழும்
ஏதும் ஒன்று உணர்குறாது இருக்கும் நிற்குமால் – யுத்4:41 94/2,3
தோய்வரேல் அவர்கள் கண்டாய் சுரர் தொழும் சுரர்கள் ஆவார் – யுத்4-மிகை:41 62/4
தொழும் தகை அமரர்கள் துள்ளி ஆர்த்திட – யுத்4-மிகை:41 298/2

TOP


தொழும்-தொறும் (5)

தொழும்-தொறும் தொழும்-தொறும் களி துளங்குவார் – பால:5 11/4
தொழும்-தொறும் தொழும்-தொறும் களி துளங்குவார் – பால:5 11/4
தொழும்-தொறும் தொழும்-தொறும் ஆசி சொல்லுவார் – ஆரண்:3 9/4
தொழும்-தொறும் தொழும்-தொறும் ஆசி சொல்லுவார் – ஆரண்:3 9/4
ஏனை வீரரும் தொழும்-தொறும் ஆசிகள் இயம்பி – யுத்4:41 39/2

TOP


தொழும்பு (1)

தொழும்பு செய்து உளர் ஆம் தேவர் துயரினர் போல தாமும் – யுத்3-மிகை:29 1/1

TOP


தொழும்புக்கே (1)

முன்னை தொழும்புக்கே ஆம் அன்றோ மூ_உலகும் – யுத்1:3 171/2

TOP


தொழுவ (2)

சாய்வு உறும் தொழுவ போல் இங்கு இவர்களோ தருமம் ஆவார் – கிட்:2 12/4
சுழன்றில உலகு எலாம் தொழுவ தொங்கலின் – யுத்3:24 102/3

TOP


தொழுவது (1)

வாளினை தொழுவது அல்லால் வணங்குதல் மகளிர் ஊடல் – யுத்1:3 146/3

TOP


தொழுவதே (1)

தொழுவதே மேகம் மாரி சொரிவதே சோர்ந்து நாம் வீழ்ந்து – யுத்3:26 66/3

TOP


தொழுவன் (1)

குழவியை தொழுவன் அன்பால் குறைவு அற நிறைக என்றே – பால-மிகை:0 13/4

TOP


தொழுவன (1)

தொழுவன அமரர் கைகள் சுமக்கலாம் விசும்பில் துன்னி – யுத்4-மிகை:42 5/3

TOP


தொழுவாய் (1)

தொழுவாய் உணர்ச்சி தொடராத தன்மை உருவாய் மறைந்து துயரால் – யுத்2:19 252/3

TOP


தொழுவார் (1)

தொழுவார் தொழு தாள் அரி சொல்லுதலும் – யுத்2:18 53/4

TOP


தொழுவாள் (1)

காண தகும் என்றனள் கை தொழுவாள் – ஆரண்:11 49/4

TOP


தொழுவான் (2)

தூண் ஆகிய தோள்-கொடு அவன் தொழுவான் – ஆரண்:2 25/4
தொல் நாள் பிரிந்த துயர் தீர அண்ணல் திரு மேனி கண்டு தொழுவான் – யுத்2:19 248/4

TOP


தொழுவானை (1)

இளையான் எழுந்து தொழுவானை அன்பின் இணை ஆர மார்பின் அணையா – யுத்2:19 266/1

TOP


தொழுவில் (2)

வளைத்தார் மத யானையை வன் தொழுவில்
தளைத்தார் என வந்து தனி தனியே – யுத்3:31 191/1,2
தொழுவில் நின்றன போன்றன சூழி மா – யுத்4:37 21/4

TOP


தொழுவினில் (1)

தொழுவினில் புலி அனான் உடலில் தூவினார் – யுத்3:31 179/4

TOP


தொழுவென் (1)

பொன் அடி தொழுவென் என்று எழுந்து போயினான் – அயோ:11 86/4

TOP


தொள்கின்-தலை (1)

தொள்கின்-தலை எய்திய மான் என சோர்ந்து நைவாள் – ஆரண்:13 44/2

TOP


தொள்கொடும் (1)

தொள்கொடும் கிடந்தது என்ன துயர் உழந்து அழிந்து சோர்வான் – கிட்:7 79/4

TOP


தொள்ளாயிரகோடி (1)

சூழும் தோற்றத்த வலி கொள் தொள்ளாயிரகோடி
பாழி வெம் புயத்து அரியொடும் இடபனும் படர்ந்தான் – கிட்:12 18/3,4

TOP


தொள்ளாயிரம் (1)

தொள்ளாயிரம் கடும் போர் கணை துரந்தான் அவை சுடர்-போல் – யுத்3:27 125/3

TOP


தொள்ளை (1)

ஓதியும் எள்ளும் தொள்ளை குமிழும் மூக்கு ஒக்கும் என்றால் – கிட்:13 52/1

TOP


தொள்ளையான் (1)

செய் தொழில் இல துயில் செவியின் தொள்ளையான்
பொய் கிளர் வன்மையில் புரியும் புன்மையோர் – ஆரண்:15 16/2,3

TOP


தொளை (19)

பசை உறு துளியின் தாரை பசும் தொளை அடைத்த மேகம் – பால:14 51/3
திசை-தொறும் நின்ற யானை மத தொளை செம்மிற்று அன்றே – பால:14 51/4
தொளை படு குழலினோடு யாழ்க்கு தோற்றன – அயோ:4 175/3
மானம் அரவின் வாய் தீய வளை வான் தொளை வாள் எயிற்றின்-வழி – அயோ:6 34/1
தொளை கட்டிய கிளை முட்டிய சுருதி சுவை அமுதின் – அயோ:7 5/1
குழுவு நுண் தொளை வேயினும் குறி நரம்பு எறிவு உற்று – அயோ:10 28/1
தொளை கொள் தாழ் தட கை நெடும் துருத்தியில் தூக்கி – அயோ:10 29/2
பொடித்தன மயிர் தொளை புகையும் போர்த்தது – அயோ:11 66/2
துஞ்சினர் எனை பலர் சொரி மத தொளை
எஞ்சின திசை கரி இரவி மீண்டனன் – அயோ:11 68/2,3
வழிந்த நாகத்தின் வன் தொளை வாள் எயிற்று – ஆரண்:6 65/3
தோட்ட நுங்கின் தொளை உறு மூக்கினை – ஆரண்:7 8/2
தொளை உறு புழை வேய் தூங்கு இசை கானம் துயலுறாது ஒரு நிலை தொடர – சுந்:3 84/1
சுறு கொள நோக்குவான்-தன் செவி தொளை தீய சொன்னார் – சுந்:9 65/4
சுற்றும் வந்து உடல் சுற்றிய தொளை எயிற்று அரவை – சுந்:11 59/3
போத தன் செவி தொளை இரு கைகளால் பொத்தி – யுத்1:3 22/2
சிரதலம் கரம் சேர்ந்திடா செவி தொளை சேர்ந்த – யுத்1:3 37/2
தூ அகலாத வை வாய் எஃகு உற தொளை கை யானை – யுத்2:16 9/3
தொளை கொள் வான் நுக சுடர் நெடும் தேர் மிசை தோன்றி – யுத்2:16 225/1
மெய் இரண்டு நூறு_ஆயிரம் பகழியால் வெரிந் உற தொளை போன – யுத்2:16 344/2

TOP


தொளைக்குமால் (1)

சூலம் என்ன என் நெஞ்சை தொளைக்குமால் – யுத்1:9 43/4

TOP


தொளைத்த (1)

அண்ணல் வெம் காமன் எய்த அலர் அம்பு தொளைத்த ஆறா – சுந்:14 30/3

TOP


தொளைத்தவன் (1)

மரத்தொடும் தொளைத்தவன் மார்பில் மன்மதன் – யுத்1:5 10/3

TOP


தொளைத்து (3)

ஊடு உற உரம் தொளைத்து உயிர் உணா-வகை – அயோ:12 50/2
பழக்க நாள் வரும் மேருவை உள்ளுற தொளைத்து ஒரு பணை ஆக்கி – யுத்2:16 340/1
துண்டப்பட நெடு மேருவை தொளைத்து உள் உறை தங்காது – யுத்4:37 48/1

TOP


தொளைப்ப (2)

மொய்த்த முள் தனது உடல்_தலை தொளைப்ப முடுகி – ஆரண்:1 32/1
வீழின் மீச்செலின் மண்ணையும் விண்ணையும் தொளைப்ப
ஏழு வெம் சரம் உடன் தொடுத்து இராவணன் எய்தான் – யுத்2:15 226/3,4

TOP


தொளைப்பர் (1)

தோலினால் உடன் நெடு வரை முழை என தொளைப்பர் – கிட்:7 57/4

TOP


தொன் (1)

தொன் முறை நெறி தெரிந்து அவனும் சொல்லுவான் – யுத்1:4 69/4

TOP


தொன்மை (5)

தொன்மை அன்று என துணியும் நெஞ்சினார் – அயோ-மிகை:11 14/2
சோரி ஆக்கின போக்கின வனம் எனும் தொன்மை – ஆரண்:7 82/4
சுந்தர தோளினிர் தொன்மை நீரவால் – ஆரண்:13 110/2
பா வரும் கிழமை தொன்மை பருணிதர் தொடுத்த பத்தி – கிட்:13 64/3
தொன்மை பேர் அகழ் வானரம் தூர்த்ததால் – யுத்2:15 12/2

TOP


தொன்மைதான் (1)

தூண்ட நின்ற தொன்மைதான்
வேண்ட நின்ற வேத நூல் – ஆரண்:1 67/1,2

TOP


தொன்மையான் (1)

தூய கங்கை துறை விடும் தொன்மையான்
காயும் வில்லினன் கல் திரள் தோளினான் – அயோ:8 1/3,4

TOP


தொன்மையின் (4)

சுந்தரி மரபிற்கு ஒத்த தொன்மையின் துணிவிற்று அன்றால் – ஆரண்:6 42/3
துறை எனல் ஆயிற்று அன்றே தொன்மையின் நல் நூற்கு எல்லாம் – கிட்:7 88/2
தொன்மையின் தொடர்ந்த வாய்மை அறத்தொடும் துறந்திலோரை – யுத்1:3 136/2
துரந்து கோடலும் என்று இவை தொன்மையின் தொடர்ந்த – யுத்1:6 8/2

TOP


தொன்மையும் (1)

குலம் முதல் தொன்மையும் கலையின் குப்பையும் – அயோ:1 5/1

TOP


தொன்மையையால் (1)

சொல்லா-வகை நீ உணர் தொன்மையையால்
நல்லாளுடனே நட நீ எனலும் – ஆரண்:2 17/2,3

TOP


தொன்மையோர் (1)

தூயவர் முறைமையே தொடங்கும் தொன்மையோர்
ஆயவர் நிற்க மற்று அவுணர் ஆதியாம் – யுத்1:2 68/1,2

TOP


தொன்று (2)

தேவா இங்கு இவ்வோ நின் தொன்று நிலை என்றால் சிலை ஏந்தி வந்து எம்மை சேவடிகள் நோவ – ஆரண்:2 28/3
சுருக்கு_இல் நான்மறை தொன்று தொட்டு உயிர்-தொறும் தோன்றாது – யுத்1:3 10/3

TOP


தொனி (1)

பிறிந்திலன் என தொனி பிறந்திட மருங்கில் – யுத்1-மிகை:12 2/3

TOP


தொனித்திட (1)

மாத்திரை போதினில் மணி தொனித்திட
போர் தொழில் அரக்கர் மேல் பொருத பூசலில் – யுத்3-மிகை:31 57/1,2

TOP