தே-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தே 18
தே_மொழி 1
தேக்கி 8
தேக்கிடுகின்றது 1
தேக்கிய 1
தேக்கினர் 1
தேக்கினான் 2
தேக்கு 6
தேங்கினது 1
தேங்கு 3
தேசத்தார் 2
தேசத்துக்கு 1
தேசது 1
தேசம் 5
தேசமும் 3
தேசருக்கு 1
தேசிகற் 1
தேசிகன் 1
தேசு 4
தேசுடையவளோ 1
தேசுண்ட 1
தேசும் 2
தேசுற 1
தேட்டம்தான் 1
தேட 7
தேட_அரும் 1
தேடவும் 1
தேடா-நின்ற 1
தேடி 41
தேடிதேடி 1
தேடிய 4
தேடியே 4
தேடின் 1
தேடின 2
தேடினர் 2
தேடினன் 1
தேடினார் 5
தேடினான் 2
தேடினிர் 1
தேடினென் 3
தேடினேன் 1
தேடினை 1
தேடு 2
தேடுகின்றீர் 1
தேடுதற்கு 1
தேடுதியோ 1
தேடும் 1
தேடுவது 1
தேடுவார் 5
தேடுவாள் 1
தேடுவான் 1
தேடுவேன் 1
தேடுறுவார் 1
தேண்டி 5
தேண்டினர் 1
தேண்டுவார் 1
தேண்டுவார்களை 1
தேம் 14
தேம்ப 2
தேம்பல் 1
தேம்பா 1
தேம்பிடும் 1
தேம்பிய 3
தேம்பின் 1
தேம்பின 1
தேம்பினார் 1
தேம்பினாள் 1
தேம்பு 1
தேம்புகின்றாய் 1
தேம்புதல் 1
தேம்பும் 1
தேம்புவாள் 2
தேமறை 1
தேமா 1
தேமொழி 1
தேய் 1
தேய்-மின் 1
தேய்க்க 1
தேய்க்கல் 1
தேய்க்கவே 1
தேய்க்கும் 7
தேய்க்குமால் 1
தேய்கை 1
தேய்த்த 2
தேய்த்தது 1
தேய்த்தலின் 4
தேய்த்தவன் 1
தேய்த்தனன் 1
தேய்த்தாய் 1
தேய்த்தான் 1
தேய்த்து 4
தேய்ந்த 4
தேய்ந்ததால் 1
தேய்ந்தது 6
தேய்ந்தன 1
தேய்ந்தார் 1
தேய்ந்தான் 3
தேய்ந்தில 1
தேய்ந்து 6
தேய்ந்துளாள் 1
தேய்ப்ப 1
தேய்ப்பன 1
தேய்ப்புண்ட 1
தேய்ப்புண்டவனும் 1
தேய்வது 2
தேய்வன 1
தேய்வானை 1
தேய்வு 9
தேய்வு_இலா 1
தேய்வும் 1
தேய்வுற 1
தேய்வுறதேய்வுற 1
தேய்வையும் 2
தேய 19
தேயத்தவர் 1
தேயத்தார் 1
தேயத்தான் 1
தேயத்தின் 1
தேயத்துள் 1
தேயத்தே 1
தேயத்தோர் 1
தேயம் 7
தேயமும் 1
தேயாதான் 1
தேயாநின்றாய் 1
தேயினும் 3
தேயு-மின் 1
தேயும் 5
தேயுமால் 4
தேயுமே 1
தேயுமோ 2
தேர் 400
தேர்-கொடு 1
தேர்-கொலோ 1
தேர்-தன்னை 1
தேர்-தொறும் 1
தேர்-நின்று 1
தேர்-நின்றும் 1
தேர்-மிசை 9
தேர்-மின் 1
தேர்-மீது 1
தேர்-மேல் 9
தேர்-அரோ 4
தேர்_இனம் 2
தேர்_இனம்-அவை 1
தேர்க்கு 1
தேர்க 1
தேர்கலா 1
தேர்கள் 12
தேர்கள்-தாம் 1
தேர்களின் 4
தேர்களும் 8
தேர்களே 3
தேர்களை 2
தேர்கிலா 1
தேர்கிலார் 2
தேர்கிலான் 2
தேர்கிலென் 1
தேர்கின்ற 1
தேர்குவாய் 1
தேர்த்து 1
தேர்தர 1
தேர்தரின் 1
தேர்தியால் 1
தேர்ந்ததே 1
தேர்ந்தான் 1
தேர்ந்திலெம் 1
தேர்ந்து 5
தேர்வது 1
தேர்வாய் 1
தேர்வார் 4
தேர்வான் 3
தேர்வு 3
தேர்வுற்று 1
தேர்வுறின் 1
தேர்வென் 1
தேர 2
தேரதால் 1
தேரது 1
தேரர் 6
தேரவன் 6
தேரவேண்டுமால் 1
தேரன் 3
தேரன 2
தேரா 3
தேரார் 1
தேராரை 1
தேரால் 1
தேரான் 3
தேரானை 1
தேரிடை 17
தேரிடையே 1
தேரில் 19
தேரின் 53
தேரின்-நின்று 2
தேரின்-மேல் 5
தேரினர் 4
தேரினன் 8
தேரினார் 1
தேரினான் 4
தேரினானும் 1
தேரினில் 2
தேரினின் 1
தேரினும் 4
தேரினுள் 1
தேரினே 1
தேரினை 19
தேரினோடும் 2
தேரினோன் 1
தேரு 1
தேரும் 73
தேரும்-கால் 1
தேரும்-காலை 1
தேருமே 2
தேருவோர்தாம் 1
தேரே 2
தேரேன் 1
தேரை 19
தேரைகள் 1
தேரையின் 1
தேரையும் 3
தேரையே 1
தேரொடு 13
தேரொடும் 24
தேரோடு 1
தேரோடும் 2
தேரோன் 5
தேவ 9
தேவ_தச்சனை 1
தேவதாரத்தும் 1
தேவதானங்கள் 1
தேவதேவன் 1
தேவதேவனும் 1
தேவதைகாள் 1
தேவபாடையின் 1
தேவர் 152
தேவர்-தங்கள் 1
தேவர்-தம் 23
தேவர்-தாமும் 1
தேவர்-பால் 2
தேவர்-பாலும் 1
தேவர்-மேலே 1
தேவர்_கோன் 2
தேவர்_தேவனாம் 1
தேவர்க்கு 2
தேவர்க்கும் 18
தேவர்க்கேயோ 1
தேவர்கட்கு 1
தேவர்கள் 29
தேவர்களை 1
தேவர்தாம் 1
தேவராந்தகன் 1
தேவரால் 4
தேவராலும் 1
தேவரில் 3
தேவரின் 12
தேவருக்கு 3
தேவருடை 1
தேவரும் 92
தேவருமே 1
தேவருள் 2
தேவரே 6
தேவரை 22
தேவரையும் 3
தேவரொடு 1
தேவரொடும் 2
தேவரோ 3
தேவரோ-தாம் 1
தேவரோடு 8
தேவன் 17
தேவன்-தன்னை 1
தேவனாம் 1
தேவனுக்கு 1
தேவனும் 4
தேவனே 1
தேவனை 1
தேவா 2
தேவாசுரர் 2
தேவாசுரரும் 1
தேவாதிதேவர் 1
தேவாந்தகன் 4
தேவி 25
தேவி-தன்னை 3
தேவி-தனை 1
தேவிக்கு 3
தேவிமார் 3
தேவிமார்கள் 1
தேவிமாரின் 1
தேவிமாரும் 2
தேவிமாரை 1
தேவிமாரொடும் 3
தேவியர் 10
தேவியர்-தமை 1
தேவியர்கள் 1
தேவியர்களோடும் 1
தேவியரும் 1
தேவியாய் 1
தேவியான 1
தேவியும் 3
தேவியே 1
தேவியே-கொலாம் 1
தேவியை 34
தேவியொடு 1
தேவியொடும் 1
தேவியோ 1
தேவியோடு 1
தேவு 8
தேவுண்ட 1
தேவும் 3
தேவுமாய் 1
தேவேந்திரன் 1
தேவை 3
தேவையும் 1
தேள் 1
தேளினால் 1
தேற்ற 5
தேற்றத்தின் 1
தேற்றம் 4
தேற்றலர் 3
தேற்றா 6
தேற்றாது 1
தேற்றாம் 7
தேற்றார் 3
தேற்றாள் 1
தேற்றான் 3
தேற்றி 7
தேற்றிய 1
தேற்றியானும் 1
தேற்றினர் 1
தேற்றினன் 2
தேற்றினாய் 1
தேற்றினாள் 1
தேற்றினான் 1
தேற்று 1
தேற்றுதல் 1
தேற்றுமால் 1
தேற்றுவாய் 2
தேற்றுவான் 3
தேற்றேன் 1
தேற 4
தேறல் 17
தேறலாம் 1
தேறலால் 1
தேறலும் 1
தேறலுற்றான் 1
தேறலே 1
தேறலை 1
தேறா 4
தேறா-முன்னம் 2
தேறாதது 3
தேறாதன 2
தேறாது 3
தேறார் 2
தேறாள் 1
தேறான் 1
தேறி 17
தேறிய 5
தேறிலன் 1
தேறினர் 2
தேறினள் 1
தேறினன் 2
தேறினாயோ 1
தேறினார் 4
தேறினார்களும் 1
தேறினாரை 1
தேறினால் 1
தேறினான் 4
தேறினென் 1
தேறினேன் 1
தேறுதல் 3
தேறுதற்கு 2
தேறுதி 1
தேறும் 5
தேறுமோ 2
தேறுவது 2
தேறுவாள் 1
தேறுற்று 1
தேறேன் 2
தேன் 128
தேன்-கொலாம் 1
தேன்_குலம் 1
தேன்_இனம் 1
தேன்களும் 1
தேனிடை 2
தேனில் 1
தேனின் 5
தேனினும் 2
தேனினோடு 1
தேனீ 1
தேனும் 24
தேனுவுடன் 1
தேனே 4
தேனை 2
தேனொடு 4
தேனொடும் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


தே (18)

சின்னங்கள் முலையின் அப்பி தே மலர் கொய்கின்றாரும் – பால:16 24/2
சிந்தும் சந்த தே மலர் நாடி திரிவாரும் – பால:17 23/4
சிந்து தே மலர் மாரி சிறந்திட – பால:21 45/2
தே மரு நறும் குழல் திருவின் நீங்கிய – அயோ:4 196/3
சிலம்பி பஞ்சினில் சிக்கு_அற தெரிந்த நூல் தே மாம் – அயோ:10 32/3
சிகை இழந்தன தீவிகை தே மலர் – அயோ:11 24/3
திரித்த கோலினர் தே மறை பாடினர் – ஆரண்:3 23/3
செம் கயல் போல் கரு நெடும் கண் தே மரு தாமரை உறையும் – ஆரண்:6 111/1
தே மலர் நிறைந்த கூந்தல் தேவர்க்கும் அணங்கு ஆம் என்ன – ஆரண்:10 69/2
தே மரு தெரியல் வீரன் கண் என தெரிந்த செய்ய – ஆரண்:14 4/3
தே_மொழி திறத்தினால் அரக்கர் சேனை வந்து – ஆரண்:15 6/1
செம் மானவள் சொல்கொடு தே மலரோன் – ஆரண்-மிகை:11 2/3
செய்திலன் எமை தே மலர் மேலவன் – கிட்:7 110/3
திருவின் நாயகன் இவன் என தே மறை தெரிக்கும் – கிட்:10 41/3
தே மரம் அடுக்கு இதனிடை செறி குரம்பை – கிட்:10 80/3
தே இயல் நேமியானின் சிந்தை மெய் திருவின் ஏக – சுந்:2 211/1
உரம் கொள் தே மலர் சென்னி உரிமை சால் – சுந்:3 25/1
தே மன் உரிமை புரிய திசை முகத்தோன் – யுத்1:3 175/1

TOP


தே_மொழி (1)

தே_மொழி திறத்தினால் அரக்கர் சேனை வந்து – ஆரண்:15 6/1

TOP


தேக்கி (8)

தீவினை என்ன நீத்து சிந்தனை முகத்தில் தேக்கி
போயினை என்ற போழ்து புகழினோய் தன்மை கண்டால் – அயோ:13 35/2,3
செம்பு ஒத்த குருதி தேக்கி உடலையும் தின்பென் என்றான் – யுத்1:3 125/4
செம் கதிர் மைந்தன் செய்த வென்றியை நிறைய தேக்கி
பொங்கிய தோளினானும் இழிந்து போய் இருக்கை புக்கான் – யுத்1:12 50/3,4
செங்கை தாங்கிய சிரத்தொடும் கண்ணின் நீர் குருதியினொடு தேக்கி
எங்கை-போல் எடுத்து அழைத்து நான் வீழ்வெனோ இராவணன் எதிர் அம்மா – யுத்2:16 323/3,4
நீர் மத்தின் நிமிர்ந்த தோளான் நிறை மத்த மதுவை தேக்கி
ஊர் மத்தம் உண்டால் அன்ன மயக்கத்தான் உருமை திண்பான் – யுத்2:18 213/2,3
தேடின தெரிந்து கையால் முகிலினை முகந்து தேக்கி
பாடு உறு புண்கள்-தோறும் பசும் புனல் பாய பாய – யுத்2:19 164/2,3
சென்று மற்றவர் சில் உடல் குருதி நீர் தேக்கி
வென்று மீளுதும் வெள்குதுமேல் மிடல் இல்லா – யுத்3:30 52/2,3
அமிழ் பெரும் குருதி வெள்ளம் ஆற்று வாய்முகத்தின் தேக்கி
உமிழ்வதே ஒக்கும் வேலை ஓதம் வந்து உடற்ற கண்டான் – யுத்4:34 22/3,4

TOP


தேக்கிடுகின்றது (1)

தின்று தேக்கிடுகின்றது தேவர்கள் சிரிப்பார் – சுந்:13 40/3

TOP


தேக்கிய (1)

குடைந்து வையகம் புக்குற தேக்கிய குருதியால் குடர் சோர – யுத்2:16 314/2

TOP


தேக்கினர் (1)

திவள பாற்கடல் வறள்பட தேக்கினர் சில நாள் – யுத்3:30 14/4

TOP


தேக்கினான் (2)

செ வழி நீரொடும் குருதி தேக்கினான்
எ வழியோர்களும் இரங்கி ஏங்கினார் – யுத்2:16 94/2,3
தேக்கினான் என்ன நின்று தியங்கினான் உணர்வு தீர்ந்தான் – யுத்3:24 2/4

TOP


தேக்கு (6)

தேக்கு எறிந்து வருதலின் தீம் புனல் – பால:1 10/3
தேனும் நாவியும் தேக்கு அகில் ஆவியும் – பால:18 20/3
தேக்கு உயர் கல் அதர் கடிது சேணிடை – அயோ:2 66/3
தேக்கு அடை படலையின் செறிவு செய்து பின் – அயோ:10 45/1
சிந்துவார தரு நறை தேக்கு அகில் – கிட்:11 19/1
தேக்கு உறு சிகர குன்றம் திரிந்து மெய் நெரிந்து சிந்த – சுந்:1 7/1

TOP


தேங்கினது (1)

அருவி மாலையின் தேங்கினது அவனியில் அரக்கர் – ஆரண்:7 78/3

TOP


தேங்கு (3)

தேங்கு வார் புனல் தண்டகம் சேர்திரால் – கிட்:13 16/4
திக்கினொடு உலகு உற செறிந்த தேங்கு இருள் – கிட்:14 25/2
தேங்கு கங்கை திருமுடி செம் கணான் – சுந்:3 21/1

TOP


தேசத்தார் (2)

தேசத்தார் என்னை என்னே சிந்திப்பார் என்று தீயும் – யுத்2:19 209/3
தேசத்தார் அரசன் மைந்தன் இடை இருள் சேர்ந்து நின்றே – யுத்2:19 294/2

TOP


தேசத்துக்கு (1)

தேசத்துக்கு இறைவன் ஆன தெசரதன் சிறுவனாக – யுத்1:9 72/2

TOP


தேசது (1)

சேறு இடு பரணியின் திகழும் தேசது – கிட்:1 15/4

TOP


தேசம் (5)

தேசம் முதல் முற்றும் ஓர் இமைப்பின் உயிர் தின்ப – ஆரண்:11 25/2
தேசம் கலந்த மறைவாணர் செம் சொல் அறிவாளர் என்று இ முதலோர் – யுத்2:19 263/3
தேசம் முதல் ஐம் பூதமும் செரு கண்டனர் நெருக்க – யுத்4:37 57/3
தேசம் முற்றவும் செறிந்தன திசைகளும் திசைக்க – யுத்4:37 114/4
சென்றது விமானம் செல்ல திசையோடு தேசம் ஆதி – யுத்4-மிகை:41 50/2

TOP


தேசமும் (3)

தேசமும் நூலும் சொல்லும் திமிங்கிலகிலங்களோடும் – சுந்:1 37/2
தேசமும் மற்று என் கொற்ற நலத்தை சிரியாரோ – யுத்3:22 215/4
தேசமும் மலையும் நெடும் தேவரும் – யுத்4:37 31/2

TOP


தேசருக்கு (1)

தேசருக்கு இடுக்கண் செய்தான் தேவியை சிறையில் வைத்தான் – யுத்1:14 4/1

TOP


தேசிகற் (1)

பெற்ற தாய் தந்தையோடு தேசிகற் பிழைத்து சூழ்ந்த – யுத்4-மிகை:41 61/3

TOP


தேசிகன் (1)

சின கொடும் திறலோய் முன்னர் தேசிகன் பிழைத்து வேறு ஓர் – பால-மிகை:11 26/3

TOP


தேசு (4)

தேசு உடை தந்தை ஒப்பான் திருவருள் புனைந்த மைந்தன் – பால:5 29/4
சிறந்த நின் தண் அளி திருவை தேசு அழித்து – அயோ:11 47/2
சிந்தனை வழி நிலை திரிவர் தேசு உடை – ஆரண்-மிகை:12 2/2
தேசு உலாம் மணி மண்டபம் செய்தனன் – யுத்4:39 5/4

TOP


தேசுடையவளோ (1)

தேசுடையவளோ என்னின் சீதையும் – சுந்-மிகை:3 21/4

TOP


தேசுண்ட (1)

தேசுண்ட திங்களும் என்ன தேய்ந்துளாள் – சுந்:3 64/2

TOP


தேசும் (2)

செயிர் இன்றி அலர்ந்த பொற்பும் சிந்தையும் உணர்வும் தேசும்
வயிரம் செய் பூணும் நாணும் மடனும் தன் நிறையும் மற்றும் – பால:21 8/2,3
திண் திறல் வலியும் தேசும் உள எனல் சீரிது அன்றால் – பால-மிகை:11 21/2

TOP


தேசுற (1)

தேய்வு_இலா முக மதி விளங்கி தேசுற
தூயவள் உவகை போய் மிக சுடர்க்கு எலாம் – அயோ:2 59/2,3

TOP


தேட்டம்தான் (1)

தேட்டம்தான் வாள் எயிற்றில் தின்னவோ தீவினையோர் – ஆரண்:6 113/1

TOP


தேட (7)

தேட அரு மா மணி சீதை எனும் பொன் – பால:13 33/2
தேட அரு நலத்த புனல் ஆசை தெறல் உற்றார் – பால:23 2/1
தேட_அரும் கதிரொடும் திரிவ போன்றவே – அயோ:2 41/4
நின்றவர் இருந்தவரொடு ஓடு நெறி தேட
குன்றின் அடி வந்து படி கொண்டல் என மன்னன் – ஆரண்:10 45/2,3
அ புறம் போயும் தேட அவதியின் அமைந்து போன – சுந்:4 33/4
தேட அரு வேரம் வாங்கி இலங்கையும் சிதைத்தது அம்மா – சுந்:6 58/2
தேடுவார் தேட நின்ற சேவடி தானும் தேடி – யுத்1:4 150/1

TOP


தேட_அரும் (1)

தேட_அரும் கதிரொடும் திரிவ போன்றவே – அயோ:2 41/4

TOP


தேடவும் (1)

சிரத்தின் நான்மறை இறைஞ்சவும் தேடவும் சேயோன் – யுத்4:37 123/4

TOP


தேடா-நின்ற (1)

தேடா-நின்ற என் உயிரை தெரிய கண்டாய் சிந்தை உவந்து – கிட்:1 26/3

TOP


தேடி (41)

மாறிய பிறப்பில் தேடி வருவ போல் வந்த அன்றே – பால:8 2/4
கொண்டேன் அல்லேன் வேறு ஓர் கூற்றம் தேடி கொண்டேன் – அயோ:4 47/4
தூய தேடி கொணர்ந்தனர் தோன்றல் நீ – அயோ:7 15/2
தேடி போந்தனம் இன்று தீ மாற்றம் சில விளம்பி – ஆரண்:6 115/2
நெஞ்சு இலன் ஒதுங்குகின்ற நிறை மதியோனை தேடி
அஞ்சலை வருதி நின்னை அழைத்தனன் அரசன் என்ன – ஆரண்:10 106/2,3
தேடி வந்து அது கண்டிலது ஆம் என நின்றான் – ஆரண்:13 71/4
அப்பு இடை தேடி நடந்த என் ஆவி – ஆரண்:14 61/2
தேடி வருந்து தவம்புரிவேன் – ஆரண்:14 70/2
நின் தேடி வருந்த நிரப்பினையோ – ஆரண்:14 70/3
தேயம் எங்கணும் திரிந்தன போந்து இடை தேடி
கூய ஆய் குரல் குறைந்த போல் குறைந்தன குயில்கள் – கிட்:10 45/3,4
சேனையும் யானும் தேடி தேவியை தருவென் என்று – கிட்:11 53/1
தேடி அ வரை தீர்ந்த பின் தேவரும் – கிட்:13 13/1
வைகல் தேடி கடிது வழி கொள்வீர் – கிட்:13 15/4
தெள்ளு நீர் உலகு எலாம் தெரிந்து தேடி நீர் – கிட்:14 18/2
தேடி வார் புனல் தெண் திரை தொண்டை நல் – கிட்:15 38/2
திறத்து மா மறை அயனொடு ஐம்_முகன் பிறர் தேடி
புறத்து அகத்து உணர் அரிய தன் பொலன் அடி கமலம் – கிட்-மிகை:3 5/1,2
தேவியை எங்கணும் தேடி கண்டிலம் – கிட்-மிகை:16 1/3
தென் மலைநாட்டினை தேடி சென்று உடன் – கிட்-மிகை:16 2/2
தேடி இ வழி காண்பெனேல் தீரும் என் சிறுமை – சுந்:3 1/2
இ புறம் தேடி நின்னை எதிர்ந்தில என்னின் அண்டத்து – சுந்:4 33/3
சீதா பவள கொடி அன்னவள் தேடி என்கண் – சுந்:4 85/2
தேடி கொன்றனன் சிலவரை கறங்கு என திரிவான் – சுந்:7 36/4
தேடி வந்தது ஓர் குரங்கு எனும் வாசகம் சிறிதோ – சுந்:12 53/4
நன்_நுதல்-தன்னை தேடி நால் பெரும் திசையும் போந்த – சுந்:12 77/2
தேனொடு கிழங்கும் காயும் நறியன அரிதின் தேடி
மேல் முறை வைத்தேம் அண்ணல் நுகர்ந்தனை மெலிவு தீர்தி – சுந்:14 5/1,2
தெண் திரை கடல் கடைதர வலியது தேடி
கொண்ட மத்தினை கொற்ற தன் குவவு தோட்கு அமைந்த – யுத்1:3 11/2,3
தேடி நான்முகனும் காணா சேயவன் சிரித்தலோடும் – யுத்1:3 128/2
திக்கண் ஆம் தேவரோடு முனிவரும் பிறரும் தேடி
புக்க நாடு அறிகுறாமல் திரிகின்றார் புகுந்து மொய்த்தார் – யுத்1:3 154/2,3
தேடுவார் தேட நின்ற சேவடி தானும் தேடி
நாடுவான் அன்று கண்ட நான்முகன் கழீஇய நல் நீர் – யுத்1:4 150/1,2
செறிந்த தம் பெடைகளை தேடி தீ கொள – யுத்1:6 34/3
நோய் தெரிந்து உணரான் தேடி கொண்டனன் நுவல யாங்கள் – யுத்1:9 32/2
பின் நெடும் குன்றம் தேடி பெயர்குவான் பெயரா-வண்ணம் – யுத்2:18 219/1
தேனிடை கரும்பில் பாலில் அமுதினில் கிளவி தேடி
மானிடை கயலில் வாளில் மலரிடை நயனம் வாங்கி – யுத்2:19 283/1,2
துணைவர்கள் துஞ்சல் இல்லார் உளர் எனின் துருவி தேடி
கொணர்குவென் விரைவின் என்னா கொள்ளி ஒன்று அம் கை கொண்டான் – யுத்3:24 9/2,3
செம் சிலை உரவோன் தேடி திரிகின்றான் உள்ளம் தேற – யுத்3:26 49/2
குலம் செய்த பாவத்தாலே கொடும் பகை தேடி கொண்டாய் – யுத்3:28 4/3
என்னையே நோக்கி யான் இ நெடும் பகை தேடி கொண்டேன் – யுத்3:28 8/4
கரக்க முழை தேடி உழல்கின்றிலிர்கள் இன்று ஒரு கடும் பகலிலே – யுத்3:31 152/3
மற்று அவன் இறத்தலோடும் மறைகளும் தேடி காணா – யுத்3-மிகை:21 4/1
தேடி சேர்ந்த என் பொருட்டினால் உலகுடை செல்வன் – யுத்4:32 35/1
நல்_நுதல் தன்னை தேடி தென் திசை நடக்கும் ஐயன் – யுத்4-மிகை:41 235/2

TOP


தேடிதேடி (1)

தேடிதேடி சேர்த்த நறும் பூம் செழு மாலை – பால:17 26/3

TOP


தேடிய (4)

தூயவன் பிரிந்த பின்பு தேடிய துணைவன் தொல்லை – சுந்:4 29/2
மயல் அற தனி தேடிய மாருதி வனச – சுந்-மிகை:3 1/3
படைக்கலங்களும் மற்றும் நீ தேடிய பலவும் – யுத்2:15 252/2
தேடிய தெய்வம் அன்ன திரிசடை மறுக்கம் தீர்ப்பாள் – யுத்3:23 22/4

TOP


தேடியே (4)

வழங்கு வெம் கதிர் சுட மறைவு தேடியே – பால:7 11/4
கள் உண் மாந்தரின் கைப்பன தேடியே – பால:14 36/4
தென் திசை என்ன உன்னி தேடியே வந்தும் என்றார் – கிட்:16 57/3
குரிசிலை வயந்தன்-தன்னை தேடியே கொணர்க அன்றேல் – யுத்4-மிகை:41 10/3

TOP


தேடின் (1)

பெயர்ந்து ஒரு சிகரம் தேடின் அச்சம் ஆம் பிறர்க்கும் என்னா – யுத்2:16 180/1

TOP


தேடின (2)

தேடின தெரிந்து கையால் முகிலினை முகந்து தேக்கி – யுத்2:19 164/2
புணைகள் தேடின சில சில நீந்தின போன – யுத்3:31 28/2

TOP


தேடினர் (2)

தென் திசை கிழவன் தூதர் தேடினர் திரிவர் என்ன – யுத்2:16 43/3
சிவந்த கண்ணியர் தேடினர் திரிபவர் திரளும் – யுத்3:22 198/2

TOP


தேடினன் (1)

சென்று தேடினன் இந்திரசித்தினை தீர்ந்தான் – சுந்:2 141/4

TOP


தேடினார் (5)

செம் பொன் நல் கிரியை ஓர் பகலில் தேடினார்
கொம்பினை கண்டிலர் குப்புற்று ஏகினார் – கிட்:14 17/3,4
அறையும் தேடினார் அறிவின் கேள்வியார் – கிட்:15 13/4
செய் தவத்துளார் வடிவின் தேடினார் – கிட்:15 17/4
சீதை என்று ஒரு கொடும் கூற்றம் தேடினார் – யுத்2:18 115/4
தேடினார் என பண்ணையின் சேர்ந்ததால் – யுத்4:34 5/4

TOP


தேடினான் (2)

தெருவு மும்மை நூறு_ஆயிரம் தேடினான் – சுந்:2 155/4
சென்று தீய நும் முனோன் தெரிந்து தீமை தேடினான்
இன்று இறத்தல் திண்ணமாக இன்னும் உன் உறக்கமே – யுத்2-மிகை:16 7/2,3

TOP


தேடினிர் (1)

நிலையே உயிரே நிலை தேடினிர் போய் – ஆரண்:12 75/3

TOP


தேடினென் (3)

பெரும் திசை அனைத்தையும் பிசைந்து தேடினென்
தரும் தகை அமைந்தும் அ தன்மை செய்திலேன் – கிட்:11 130/1,2
தேடினென் கண்டனென் தேவியே எனா – சுந்:3 63/2
தேடினென் திரிந்தனென் நின்னை திக்கு இறந்து – யுத்2:16 278/1

TOP


தேடினேன் (1)

தின்று தீய தேடினேன் – ஆரண்:1 66/4

TOP


தேடினை (1)

என் தேடினை வந்த இளம் களிறே – ஆரண்:14 70/4

TOP


தேடு (2)

தேடு அரும் மணி சிவிகையோடு அரும் திறல் அரக்கர் – சுந்-மிகை:13 10/3
விளங்கு கீர்த்தியாய் தேடு விண்ணவர் புரத்து என்றான் – யுத்4-மிகை:41 13/4

TOP


தேடுகின்றீர் (1)

தேண்டுவார் தேடுகின்றீர் தேவியை அதனை செவ்வே – கிட்:11 58/3

TOP


தேடுதற்கு (1)

சிந்தனைக்கு உரிய பொருள் தேடுதற்கு உறு நிலையர் – கிட்:2 6/4

TOP


தேடுதியோ (1)

தென்றல் புலியே இரை தேடுதியோ – பால:23 7/4

TOP


தேடும் (1)

ஆரணத்து அமுதை அ மறை தேடும்
காரணத்தை நிமிர் கண் எதிர் கண்டான் – யுத்1:11 17/3,4

TOP


தேடுவது (1)

தேவ தேவியை தேடுவது என்பது சிறிதால் – கிட்:12 38/3

TOP


தேடுவார் (5)

செருவில் நேரும் நிருதரை தேடுவார் – ஆரண்:7 4/4
தீய கான் நெறியின் உய்த்தனன் அவள் தேடுவார்
நீ ஐயா தவம் இழைத்துடைமையால் நெடு மனம் – கிட்:3 14/2,3
சில்_அல்_ஓதியை இருந்த உறைவிடம் தேடுவார்
புல்லினார் உலகினை பொது இலா வகையினால் – கிட்:14 5/2,3
நினையும் வேலை-வாய் நெடிது தேடுவார்
வினைய வார் குழல் திருவை மேவலார் – கிட்:15 23/2,3
தேடுவார் தேட நின்ற சேவடி தானும் தேடி – யுத்1:4 150/1

TOP


தேடுவாள் (1)

சென்று எதிர் நிற்பது ஓர் செய்கை தேடுவாள் – ஆரண்:6 21/4

TOP


தேடுவான் (1)

சிந்திட கரு நிறத்து அரியினை தேடுவான் – கிட்:5 3/4

TOP


தேடுவேன் (1)

சென்று முன்னவன் தேடுவேன் அவன் – கிட்:3 55/2

TOP


தேடுறுவார் (1)

செரு ஆசையினார் புகழ் தேடுறுவார்
இருவோரையும் நீ வலி உற்று எதிரே – யுத்2:18 36/1,2

TOP


தேண்டி (5)

தேண்டி கொடு வந்தனள் செய்வது ஓர் மாறும் உண்டோ – ஆரண்:10 146/2
தேண்டி நீர் திசைகள்-தோறும் சேணுற விசையில் செல்குற்று – ஆரண்:10 167/3
தேண்டி அ அரக்கனை திருகி தேவியை – கிட்:6 14/3
தேண்டி இவண் வந்து அடைதிர் விடை கோடிர் கடிது என்ன செப்பும் வேலை – கிட்:13 32/2
தேண்டி நேர் கண்டேன் வாழி தீது இலன் எம் கோன் ஆகம் – சுந்:4 77/1

TOP


தேண்டினர் (1)

தேண்டினர் இன்னமும் திரிகின்றார்-கொலோ – சுந்:14 18/4

TOP


தேண்டுவார் (1)

தேண்டுவார் தேடுகின்றீர் தேவியை அதனை செவ்வே – கிட்:11 58/3

TOP


தேண்டுவார்களை (1)

தேண்டுவார்களை வல்லையில் செலுத்துவது அல்லால் – கிட்:12 40/2

TOP


தேம் (14)

தெண் திரை எழினி காட்ட தேம் பிழி மகர யாழின் – பால:2 4/3
தெள் விளி சீறியாழ் பாணர் தேம் பிழி நறவம் மாந்தி – பால:2 8/1
அறையும் மென் கரும்பு ஆட்டிய அமுதமும் அழி தேம்
நறையும் அல்லது நளிர் புனல் பெருகலா நதிகள் – பால:9 10/3,4
செயிரியர் மகர யாழின் தேம் பிழி தெய்வ கீதம் – பால:13 40/2
தேம் பொழி துழாய் முடி செம் கண் மாலவன் – பால:14 8/2
தேம் தளவுகள் செய்யும் சிறு குறு_நகை காணாய் – அயோ:9 9/4
சிதர்ந்து சிந்தி அழிந்தன தேம் கனி – அயோ:11 19/2
தேம் கனி இனிதின் உண்டு திரு உளம் மகிழ்ந்தான் வீரன் – ஆரண்-மிகை:16 1/4
செருகுறும் கணின் தேம் குவளை குலம் – கிட்:15 41/1
கோட்ட தேம் பலவின் கனி கூன் சுளை – கிட்:15 45/2
தேம் முதல் கனியும் காயும் தேனினோடு ஊனும் தெய்வ – யுத்1:8 18/1
சிந்துர பவள செ வாய் தேம் பசும் பாகு தீற்றி – யுத்4:40 33/3
தெளிவு அரும் களிப்பு நல்கும் தேம் பிழி தேறல் ஒத்தான் – யுத்4:41 113/4
தேம் படு படப்பை மூதூர் திருவொடும் அயோத்தி சேர்ந்த – யுத்4-மிகை:42 48/1

TOP


தேம்ப (2)

செம் கிடை தரங்கம் கெண்டை சினை வரால் இனைய தேம்ப
தங்கள் வேறு உவமை இல்லா அவயவம் தழுவி சாலும் – பால:10 18/2,3
சேய் உந்து நிலை நோக்கினன் சேய் அரி கண்கள் தேம்ப
வேய் தந்த மென் தோளி தன் மென் முலை பால் உகுப்ப – அயோ-மிகை:4 9/2,3

TOP


தேம்பல் (1)

தேம்பல் பிறை சென்னி வைத்தான் தரு தெய்வ ஏதி – யுத்2:19 12/2

TOP


தேம்பா (1)

நஞ்சு என தகைய ஆகி நளிர் இரும் பனிக்கு தேம்பா
கஞ்சம் ஒத்து அலர்ந்த செய்ய கண்ண யான் காற்றின் வேந்தற்கு – கிட்:2 15/2,3

TOP


தேம்பிடும் (1)

யாக்கை தேம்பிடும் எண்_அரும் பருவங்கள் இறந்தான் – ஆரண்:13 82/4

TOP


தேம்பிய (3)

பூளை வீ புரை பனி புயற்கு தேம்பிய
தாள தாமரை மலர் ததைந்த பொய்கையும் – பால:10 47/2,3
சில் இயல் கோதையை நினைந்து தேம்பிய
வில்லியை திரு மனம் வெதுப்பும் வேட்கையால் – யுத்1:5 4/1,2
சீதை என்று ஒருத்தியால் உள்ளம் தேம்பிய
பேதையேன் சிறுமையால் உற்ற பெற்றியை – யுத்3:24 70/1,2

TOP


தேம்பின் (1)

உய்யும் வகை நின் உயிரை ஓம்பாது இங்ஙன் தேம்பின்
வையம் முழுதும் துயரால் மறுகும் முனிவனுடன் நம் – அயோ:4 69/2,3

TOP


தேம்பின (1)

தேம்பின குவிந்த போலும் செங்கழுநீரும் சேரை – அயோ:6 3/2

TOP


தேம்பினார் (1)

தீயில் வீழ்ந்து தீ மெழுகின் தேம்பினார் – அயோ:14 89/4

TOP


தேம்பினாள் (1)

நீ அனையவர் முகம் நோக்கி தேம்பினாள்
நாயகன் தூதனும் விரைவில் நண்ணினான் – சுந்:3 57/2,3

TOP


தேம்பு (1)

தேம்பு சிற்றிடை சீதையை போல் சிறிது – பால:21 30/3

TOP


தேம்புகின்றாய் (1)

தேவியாய் இருத்தல் தீதோ சிறையிடை தேம்புகின்றாய் – யுத்2:17 62/4

TOP


தேம்புதல் (1)

சிந்துதல் கண்டு நீ இருந்து தேம்புதல்
மந்திரம் அன்று நம் வலி எலாம் உடன் – யுத்2:16 84/2,3

TOP


தேம்பும் (1)

தேம்பும் நுண் இடை நோவ திரள் முலை – யுத்4:40 8/2

TOP


தேம்புவாள் (2)

தீய வெம் சொல் செவி சுட தேம்புவாள் – அயோ:4 217/4
செவ்விராது உணர்வு ஓய்ந்து உடல் தேம்புவாள் – சுந்:3 29/4

TOP


தேமறை (1)

வீணையின் நரம்பிடை விளைத்த தேமறை
வாணியின் நாரதன் செவியின் வார்க்கவே – ஆரண்:10 13/3,4

TOP


தேமா (1)

மாணிக்கம் பனசம் வாழை மரகதம் வயிரம் தேமா
ஆணி பொன் வேங்கை கோங்கம் அரவிந்தராகம் பூகம் – ஆரண்:10 96/1,2

TOP


தேமொழி (1)

தேமொழி திருவை ஐயன் திருவருள் முகத்து நோக்க – யுத்4-மிகை:42 57/2

TOP


தேய் (1)

சிந்தியா நொந்து தேய் பொழுது தெறு சீத நீர் – கிட்:1 38/3

TOP


தேய்-மின் (1)

செய்யு-மின் மண்ணிடை தேய்-மின் தின்னு-மின் – சுந்:12 1/3

TOP


தேய்க்க (1)

தேயினும் நாள் எலாம் தேய்க்க வேண்டுவது – யுத்1:5 31/3

TOP


தேய்க்கல் (1)

தீண்டற்கு எளிது ஆய் பல தேய்ப்பன தேய்க்கல் ஆகி – ஆரண்:10 138/2

TOP


தேய்க்கவே (1)

சேண் மதி தேய்வது அ கொடிகள் தேய்க்கவே – பால:3 37/4

TOP


தேய்க்கும் (7)

மிதிக்கும் வன் புரவியை தேய்க்கும் வீரரை – சுந்:9 36/2
பாரிடை தேய்க்கும் மீள பகிரண்டத்து அடிக்கும் பற்றி – யுத்1:3 137/2
சூழ் இரும் சுவரில் தேய்க்கும் சிலவரை துளக்கு_இல் குன்றம் – யுத்1:3 140/2
தாழ் இருள் பிழம்பின் தேய்க்கும் சிலவரை தட கை தாக்கி – யுத்1:3 140/4
தின்று தின்று உமிழும் பற்றி சிரங்களை திருகும் தேய்க்கும்
மென்று மென்று இழிச்சும் விண்ணில் வீசும் மேல் பிசைந்து பூசும் – யுத்2:16 173/3,4
வாரியின் அமுக்கும் கையால் மண்ணிடை தேய்க்கும் வாரி – யுத்2:16 174/1
கல் அன்றோ நீராடும் காலத்து உன் கால் தேய்க்கும்
மல் ஒன்று தோளாய் வட மேரு மானுடவன் – யுத்2:17 81/1,2

TOP


தேய்க்குமால் (1)

திமிர மாவொடும் சந்தொடும் தேய்க்குமால்
அமர மாதரை ஒத்து ஒளிர் அம் சொலார் – பால:16 26/2,3

TOP


தேய்கை (1)

தேய்கை ஒத்த மருங்குல் மாதர் சிலம்பின் நின்று சிலம்புவ – அயோ:3 52/2

TOP


தேய்த்த (2)

தேய்த்த அ குழம்பு உலர்ந்தில இலங்கையின் தெருவில் – யுத்1:5 64/4
செதுகை பெரும் தானவர் ஊனொடும் தேய்த்த நேமியது – யுத்2:19 22/1

TOP


தேய்த்தது (1)

பெரும் கடல் கோட்டம் தேய்த்தது ஆயது என் அடிமை பெற்றி – யுத்3:26 50/4

TOP


தேய்த்தலின் (4)

கோடு தேய்த்தலின் களங்கம் உற்றால் அன குறிய – கிட்:4 6/4
தோளோடு தோள் தேய்த்தலின் தொல் நிலம் தாங்கல் ஆற்றா – கிட்:7 47/1
தாளோடு தாள் தேய்த்தலின் தந்த தழல் பிறங்கல் – கிட்:7 47/2
செருவில் தேய்த்தலின் செம் கனல் வெண் மயிர் செல்ல – கிட்:7 59/3

TOP


தேய்த்தவன் (1)

தேவர் மெய் புகழ் தேய்த்தவன் சில்லி-அம் தேர்-மேல் – யுத்3:31 3/2

TOP


தேய்த்தனன் (1)

அந்தகற்கு அரிய போர் அவுணன் தேய்த்தனன்
எந்தை மற்று அவனின் வந்து உதித்த யான் உளேன் – கிட்:6 24/2,3

TOP


தேய்த்தாய் (1)

தேய்த்தாய் ஒரு தனி எம்பியை தலத்தோடு ஒரு திறத்தால் – யுத்2:18 172/1

TOP


தேய்த்தான் (1)

தேய்த்தான் ஊழியின் உலகு ஏழ் தேயினும் ஒரு தன் புகழ் இறை தேயாதான் – சுந்:10 38/4

TOP


தேய்த்து (4)

தேய்த்து எழுந்தன பொறி குலம் மழை குலம் தீய – சுந்:9 12/4
சாந்து என புதல்வன்-தன்னை தரையிடை தேய்த்து தன் ஊர் – யுத்1:14 34/2
கடலிடை கோட்டம் தேய்த்து கழிவது கருமம் அன்றால் – யுத்2:16 141/3
திருகு வெம் சினத்து அக்கனை நிலத்தொடும் தேய்த்து
பொருது தூது உரைத்து ஏகியது அரக்கியர் புலம்ப – யுத்3:30 46/2,3

TOP


தேய்ந்த (4)

தேய்ந்த ஆயுளர் ஆனவர் செம் புண்ணீர் – யுத்2:15 51/2
தீங்குறு பிரிவினால் தேய்ந்த தேய்வு அற – யுத்2:15 108/3
நஞ்சு தோய் அமுதம் உண்பான் நச்சினேன் நாளும் தேய்ந்த
நெஞ்சு நேரானது உம்மை நினைப்பு விட்டு ஆவி நீக்க – யுத்2:17 10/2,3
தேய்ந்த மா மதி போலும் சிலை நுதல் – யுத்4-மிகை:41 118/1

TOP


தேய்ந்ததால் (1)

செம் மன்னர் புகழ் வேட்ட பொருளே போல் தேய்ந்ததால்
பொம்மென்ன வண்டு அலம்பும் புரி குழலை காதலித்த – பால:13 22/2,3

TOP


தேய்ந்தது (6)

காத்திரங்களால் தலத்தொடும் தேய்ந்தது ஓர் களிறு – பால:15 6/4
மருங்குல் போல் தேய்ந்தது அ மாலை கங்குலே – பால:19 66/4
தீது உயிர்க்கு இழைக்கும் நாளும் திங்கள் ஓர் இரண்டில் தேய்ந்தது
ஆதலின் பின்னை நீயே அறிந்தவாறு அறிதி என்னா – சுந்:3 146/2,3
எம்பியோ தேய்ந்தான் எந்தை புகழ் அன்றோ தேய்ந்தது என்றான் – சுந்:11 5/4
அன்று தேய்ந்தது என்று உரைத்தலும் அமரர் கண்டு உவப்ப – யுத்2:16 203/3
தேய்ந்தது சிதைந்தது சிந்தி சேண் உற – யுத்2:18 99/3

TOP


தேய்ந்தன (1)

தேய்ந்தன நாள் சில செய்தது உரைப்பாம் – பால:23 102/4

TOP


தேய்ந்தார் (1)

தேய்ந்தார் சிலர் சிலர் பிடரில் குதியடி பட ஓடினர் சிலர் செயல் அற்றார் – சுந்-மிகை:10 8/4

TOP


தேய்ந்தான் (3)

சென்றான் இன்றோடு என்னும் தன்மை எய்தி தேய்ந்தான்
மென் தோல் மார்பின் முனிவன் வேந்தே அயரேல் அவனை – அயோ:4 66/2,3
ஆசையால் அழிந்து தேய்ந்தான் அனங்கன் அ உருவம் அம்மா – ஆரண்:10 71/4
எம்பியோ தேய்ந்தான் எந்தை புகழ் அன்றோ தேய்ந்தது என்றான் – சுந்:11 5/4

TOP


தேய்ந்தில (1)

தேய்ந்தில அனையது தெரிந்திலாமையால் – அயோ:2 45/2

TOP


தேய்ந்து (6)

தோட்டி போல் தேய்ந்து ஒளிர் துண்டத்தான்-தனை – ஆரண்:4 6/4
செறியும் வாளொடு வாளிடை தேய்ந்து உகும் – ஆரண்:7 27/3
பன்னி வாய் புலர்ந்து உணர்வு தேய்ந்து ஆர் உயிர் பதைப்பாள் – சுந்:3 14/4
தேய்ந்து ஆறாத பெரும் செல்வம் – சுந்:5 43/2
வழி கெட வரினும் தத்தம் வாழ்க்கை தேய்ந்து இறினும் மார்பம் – யுத்2:17 66/1
வீங்கிய தோளன் தேய்ந்து மெலிகின்ற விழியன் மீதுற்று – யுத்3:28 60/1

TOP


தேய்ந்துளாள் (1)

தேசுண்ட திங்களும் என்ன தேய்ந்துளாள்
காசுண்ட கூந்தலாள் கற்பும் காதலும் – சுந்:3 64/2,3

TOP


தேய்ப்ப (1)

நீள் இரும் கனக முட்டை நெடும் சுவர் தேய்ப்ப நேமி – யுத்1:3 150/2

TOP


தேய்ப்பன (1)

தீண்டற்கு எளிது ஆய் பல தேய்ப்பன தேய்க்கல் ஆகி – ஆரண்:10 138/2

TOP


தேய்ப்புண்ட (1)

தேய்ப்புண்ட தம்பி யாக்கை சிவப்புண்ட கண்கள் தீயில் – சுந்:11 19/3

TOP


தேய்ப்புண்டவனும் (1)

தேய்ப்புண்டவனும் சில சில் கணையால் – யுத்2:18 10/2

TOP


தேய்வது (2)

சேண் மதி தேய்வது அ கொடிகள் தேய்க்கவே – பால:3 37/4
தேய்வது என் காரியம் நிரப்பும் சிந்தையை – யுத்1:5 13/2

TOP


தேய்வன (1)

மருங்குல் போல் தேய்வன வளர்வது ஆசையே – பால:3 45/4

TOP


தேய்வானை (1)

தீய நல் தொடி சீதையை நினை-தொறும் உயிர்த்து உயிர் தேய்வானை – சுந்:2 206/4

TOP


தேய்வு (9)

மண்ணிடை உயிர்-தொறும் வளர்ந்து தேய்வு இன்றி – பால:4 9/1
என்றும் தேய்வு உறா தூணி யாத்து இரு – பால:6 20/2
செயிர் ஏதும் இலார் உடல் தேய்வு உறுவார் – பால:23 6/3
திரம் பயில் அரக்கர்-தம் வருக்கம் தேய்வு இன்று – பால:23 74/2
தேய்வு_இலா முக மதி விளங்கி தேசுற – அயோ:2 59/2
செயிர் உற்ற அரசன் ஆண்டு ஓர் தேய்வு வந்துற்ற போழ்தில் – ஆரண்:10 107/2
தெறு துயர் உழந்தனன் தேய தேய்வு சென்று – கிட்:10 102/3
சென்று தேய்வு உறுவரோ புலவர் சீறினால் – யுத்1:6 50/3
தீங்குறு பிரிவினால் தேய்ந்த தேய்வு அற – யுத்2:15 108/3

TOP


தேய்வு_இலா (1)

தேய்வு_இலா முக மதி விளங்கி தேசுற – அயோ:2 59/2

TOP


தேய்வும் (1)

வரு நாள் தோன்றும் தனி மறுவும் வளர்வும் தேய்வும் வாள் அரவம் – சுந்:4 56/1

TOP


தேய்வுற (1)

சிங்கினென் என்பது ஓர் எளிமை தேய்வுற
இங்கு நின்று இவை இவை நினைவது என் இனி – யுத்3:27 64/2,3

TOP


தேய்வுறதேய்வுற (1)

தேய்வுறதேய்வுற பெயர்ந்து செம் சுடர் – ஆரண்:10 6/3

TOP


தேய்வையும் (2)

செறி அகில் தேய்வையும் மான் மதத்து எக்கரும் – பால:20 13/2
தேனும் ஆரமும் தேய்வையும் நாறுமால் – சுந்:2 148/4

TOP


தேய (19)

தீபம் முற்றவும் விட்டு அகன்றன சேயது ஆருயிர் தேய வெம் – அயோ:3 65/2
குடரிலே நெடும் காலம் கிடந்தேற்கும் உயிர் பாரம் குறைந்து தேய
உடர் எலாம் உயிர் இலா என தோன்றும் உலகத்தே ஒருத்தி அன்றே – அயோ:13 69/2,3
சிரித்து நன்று நம் சேவகம் தேவரை தேய
அரைத்த அம்மி ஆம் அலங்கு எழில் தோள் அமர் வேண்டி – ஆரண்:7 73/2,3
ஆக்கை தேய உள்ளம் நைய ஆவி வேவது ஆயினான் – ஆரண்:10 90/4
உற்று உயிர் உள்ளே தேய உலந்தாய் பினை அன்றோ – ஆரண்:11 9/3
ஓய்வினன் உணர்வும் தேய உரைத்திலன் உயிரும் தீர்ந்தான் – ஆரண்:13 127/4
உழலும் மந்தரத்து உருவு தேய முன் – கிட்:3 38/2
தெறு துயர் உழந்தனன் தேய தேய்வு சென்று – கிட்:10 102/3
சுற்றிய நாகம் தேய அமுது எழ கடைந்த தோளான் – சுந்:4 30/4
சென்று நீர் பொருதிர் என்று திற திறம் செலுத்தி தேய
கொன்றனை நீயே அன்றோ அரக்கர்-தம் குழுவை எல்லாம் – சுந்:11 9/3,4
தேய கன்று பிடியுற தீங்கு உறும் – சுந்:12 35/2
மின் நகு மணி விரல் தேய வீழ் கணீர் – யுத்1:4 27/1
சீதை சீதை என ஆர் உயிர் தேய
நாத வீணை இசை நாரதனார் தம் – யுத்1:11 9/2,3
சென்று மேல் எழுந்து பற்றி கை தலம் தேய குத்தி – யுத்2:16 178/2
மறம் கெட மெய்ம்மை தேய வசை வர மறைகள் ஓதும் – யுத்2:17 65/2
தேய நிற்பது பின் இனி என் செய – யுத்3:31 130/2
தேய நின்றவன் சிலை வலம் காட்டினான் தீரா – யுத்4:37 109/1
தெவ் மடங்க பொரு தட கை செயல் அடங்க மயல் அடங்க ஆற்றல் தேய
தம் அடங்கு முனிவரையும் தலை அடங்கா நிலை அடங்க சாய்த்த நாளின் – யுத்4:37 200/2,3
திலக வாள் நுதல் வெண் திங்கள் சிந்தை நொந்து எளிதின் தேய
கலக வாள் நிருதர்_கோனை கட்டழித்திட்ட கீர்த்தி – யுத்4-மிகை:42 37/2,3

TOP


தேயத்தவர் (1)

தேயத்தவர் செய்குதல் செய்திடினும் – யுத்2:18 64/3

TOP


தேயத்தார் (1)

தேயத்தார் தேயம் சேறல் தெறு விலோர் செருவில் சேறல் – சுந்:2 33/4

TOP


தேயத்தான் (1)

தேயத்தான் என்னா-வண்ணம் கரந்தனன் தெரிந்திலாதான் – யுத்3:21 29/2

TOP


தேயத்தின் (1)

தேயத்தின் தலைவன் மைந்தன் சிலையை நாண் எறிந்தான் தீய – யுத்2:15 142/1

TOP


தேயத்துள் (1)

நரக தேயத்துள் நடுக்கு உறா இருளையும் நக்க – சுந்:12 40/2

TOP


தேயத்தே (1)

செய்த செய் தவன் சொல் நின்ற தேயத்தே – பால:0 8/4

TOP


தேயத்தோர் (1)

செவ்வியோய் நின் திருமகற்கு தேயத்தோர்
அவ்வவர்க்கு அவ்வவர்க்கு அமைந்தவாறு உறும் – அயோ:1 79/2,3

TOP


தேயம் (7)

புக்க தேயம் புக்கு இன் உயிர் போக்கு எனா – ஆரண்:11 75/4
தேயம் எங்கணும் திரிந்தன போந்து இடை தேடி – கிட்:10 45/3
தேயத்தார் தேயம் சேறல் தெறு விலோர் செருவில் சேறல் – சுந்:2 33/4
தெரு எலாம் உடல் தேயம் எலாம் உடல் சிதறி – சுந்:7 44/4
தேயம் எங்கும் திரிந்தது திண் திறல் – யுத்2:15 95/3
தேயம் எங்கும் திரிந்தது திண் திறல் – யுத்2-மிகை:15 11/3
தேயம் எங்கும் இடம் சிறிது இன்றியே – யுத்3-மிகை:31 32/1

TOP


தேயமும் (1)

உரக தேயமும் ஒருங்கு உடன் ஏறினும் உச்சி – யுத்4:35 18/2

TOP


தேயாதான் (1)

தேய்த்தான் ஊழியின் உலகு ஏழ் தேயினும் ஒரு தன் புகழ் இறை தேயாதான் – சுந்:10 38/4

TOP


தேயாநின்றாய் (1)

தேயாநின்றாய் மெய் வெளுத்தாய் உள்ளம் கறுத்தாய் நிலை திரிந்து – ஆரண்:10 114/1

TOP


தேயினும் (3)

தேய்த்தான் ஊழியின் உலகு ஏழ் தேயினும் ஒரு தன் புகழ் இறை தேயாதான் – சுந்:10 38/4
தேயினும் நாள் எலாம் தேய்க்க வேண்டுவது – யுத்1:5 31/3
தேயினும் ஊழி நூறு வேண்டுமால் சிறுமை என்னோ – யுத்1:9 69/2

TOP


தேயு-மின் (1)

தேயு-மின் கைகளால் தின்-மின் என்று எமை – யுத்1:2 29/2

TOP


தேயும் (5)

தேயும் நுண் இடை சென்று வணங்கவும் – பால:2 28/3
சிறிய மங்கையர் தேயும் மருங்குலே – பால:2 40/3
கதிர் மதி ஆம் எனின் கலைகள் தேயும் அம் – ஆரண்:6 10/3
காத்தவன் புகழ் என தேயும் கற்பினாள் – ஆரண்:6 19/4
தேயும் நெறி மாடு திரை ஊடு விசை செல்ல – யுத்1:9 8/2

TOP


தேயுமால் (4)

மே வரும் கை அடை வேலும் தேயுமால்
கோ உடை நெடு மணி மகுட கோடியால் – பால:4 8/2,3
சேவடி அடைந்த பொன் கழலும் தேயுமால் – பால:4 8/4
திங்களும் ஒரு முறை வளரும் தேயுமால் – ஆரண்:13 109/4
வெண் மதி பொலிந்து அது மெலிந்து தேயுமால் – சுந்:4 51/4

TOP


தேயுமே (1)

தின்மையும் பாவமும் சிதைந்து தேயுமே
சென்மமும் மரணமும் இன்றி தீருமே – பால-மிகை:0 29/2,3

TOP


தேயுமோ (2)

திருந்தினார்-வயின் செய்தன தேயுமோ – அயோ:7 27/4
தேவரும் முனிவரும் உணர தேயுமோ – யுத்1:3 63/4

TOP


தேர் (400)

பொன் அணி தேர் ஒலி புரவி தார் ஒலி – பால:3 64/2
வன் திறல் சேர் அமைச்சர் தொழ மா மணி தேர் ஏறுதலும் வானோர் வாழ்த்தி – பால:5 54/3
அதிர்கின்ற பொலம் தேர் நின்று அரசர்_பிரான் இழிந்துழி சென்று அடியில் வீழ – பால:5 57/2
வான் செய்த சுடர் வேலோய் அடைந்தது என மனம் மகிழா மணி தேர் ஏற்றி – பால:5 58/2
தேன் செய்த தார் மௌலி தேர் வேந்தை செழு நகரில் கொணர்ந்தான் தெவ்வர் – பால:5 58/3
செவ்வி நறும் சாந்து அளித்து தேர் வேந்தன் தனை நோக்கி இவண் நீ சேர்ந்த – பால:5 60/1
செவ்வி முடியோய் எனலும் தேர் ஏறி சேனையொடும் அயோத்தி சேர்ந்தான் – பால:5 60/4
அ வரம் தந்தனம் இனி தேர் கொணர்தி என அரும் தவத்தோன் அறைதலோடும் – பால:5 63/1
கவ்வை ஒழிந்து உயர்ந்தனன் என்று அதிர் குரல் தேர் கொணர்ந்து இதனில் கலை வலாள – பால:5 63/3
வேந்தர்கட்கு அரசொடு வெறுக்கை தேர் பரி – பால:5 93/1
சிந்தையுள் மகிழ்ச்சியால் வாழ்த்தி தேர் மிசை – பால:5 96/3
கானகத்து இயங்கிய கழுதின் தேர் குலம் – பால:7 13/1
ஏய்ந்த அ கனலிடை எழுந்த கானல் தேர்
காய்ந்த அ கடு வனம் காக்கும் வேனிலின் – பால:7 14/1,2
வண்ண மேகலை தேர் ஒன்று வாள் நெடும் – பால:11 7/1
எல் ஆழி தேர் இரவி இளம் கரத்தால் அடி வருடி அனந்தல் தீர்ப்ப – பால:11 17/2
தேர் முக அல்குலாள் செவ்வி கேள் எனா – பால:13 15/4
சென்றும் இலர் போய் ஒளித்த தேர் வேந்தர் திரிந்தும் இலார் – பால:13 24/2
ஏறு தேர் என கைகள் இழிச்சுவார் – பால:14 43/4
சித்திர தடம் தேர் மைந்தர் மங்கையர் – பால:14 50/1
பொரு களிறு இவுளி பொன் தேர் பொலம் கழல் குமரர் முந்நீர் – பால:14 71/1
கால் வானக தேர் உடை வெய்யவன் காய் கடும் கண் – பால:16 40/1
முறை எலாம் முடித்த மன்னர்_மன்னனும் மூரி தேர் மேல் – பால:17 2/1
திண் தேர் அரசன் ஒருவன் குல தேவிமார் தம் – பால:17 21/1
அலகு இல் மா களிறு தேர் புரவி ஆள் என விராய் – பால:20 6/3
தேர் முழங்கு அரவம் வெண் திரை முழங்கு அரவமே – பால:20 9/3
எய்த அ திரு நெடும் தேர் இழிந்து இனிய தன் – பால:20 17/1
எண் கடந்து அலகு இலாது இன்று ஏகுறும் இவன் தேர் என்று – பால:21 7/1
செய் தவன் தனி தேர் மிசை சேறல் விட்டு – பால:21 22/2
செம் சுடர் இருள் கீறி தினகரன் ஒரு தேர் மேல் – பால:23 21/3
தேர் மிசை வருவாரும் சிவிகையில் வருவாரும் – பால:23 35/1
பரந்த தேர் களிறு பாய் புரவி பண்ணையில் – பால:23 42/1
செல்வர்கள் வழுத்து உற தேர் வந்து ஏறினான் – பால:23 69/4
ஒப்பு ஓத அரு தேர் மீதினில் இனிது ஏறினன் உரவோன் – பால:24 2/4
சிங்கம் என உயர் தேர் வரு குமரன் எதிர் சென்றான் – பால:24 16/3
உளை விரி புரவி தேர் உதயசித்து எனும் – பால:24 49/1
நெய் பொழி கனலின் பொங்கி நெடும் கொடி தேர் கடாவி – பால-மிகை:11 18/2
சிதைவு இலன் கனகம் தேர் கொண்டு அடவிகள் துருவி சென்றான் – பால-மிகை:11 37/4
அஞ்சு தேர் வெல்லும் ஈது அருமை ஆவதோ – அயோ:1 18/4
கொண்டல் போல் அவன் கொடி நெடும் தேர் மிசை கொண்டான் – அயோ:1 50/4
நறை அலங்கல் வண்டு ஆர்த்திட தேர் மிசை நடந்தான் – அயோ:1 51/4
தூய தம்பியும் தானும் அ சுமந்திரன் தேர் மேல் – அயோ:1 57/3
சுமந்திரன் தடம் தேர் மிசை சுந்தர திரள் தோள் – அயோ:1 71/3
பொரு_இல் தேர் மிசை அந்தணர் குழாத்தொடும் போக – அயோ:1 73/2
ஆடல் மான் தேர் குழாம் அவனி காணிய – அயோ:2 41/1
ஆழி பொன் தேர் மன்னவன் இவ்வாறு அயர்வு எய்தி – அயோ:3 46/1
முழவு ஒலித்தன தேர் ஒலித்தன முத்து ஒலித்தன மல்கு பேர் – அயோ:3 62/2
தேர் மிசை நம் வாயில் கடிது ஏகுதல் செய்வானோ – அயோ:3 100/2
தூண்டு புரவி பொரு_இல் சுந்தர மணி தேர்
நீண்ட கொடி மாட நிரை வீதி நிறைய போய் – அயோ:3 103/2,3
பொன் தேர் அரசே தமியேன் புகழே உயிரே உன்னை – அயோ:4 60/3
தேறாது அறிவு அழிந்தார் எங்கு உலப்பார் தேர் ஓட – அயோ:4 100/1
தேர் ஒலி நீத்தன தெருவும் தெண் திரை – அயோ:4 202/3
பொன்னும் தானும் ஒர் தேர் மிசை போயினான் – அயோ:4 232/4
செவ்விய குரிசில் கூற தேர் வலான் செப்புவான் அ – அயோ:5 19/1
தாள்_முதல் வணங்கிய தனி திண் தேர் வலான் – அயோ:5 38/2
தேர் வலான் அ உரை கேட்டு தீங்கு உறின் – அயோ:5 40/1
கூட்டினன் தேர் பொறி கூட்டி கோள் முறை – அயோ:5 46/1
தேர் கொண்டு வள்ளல் வந்தான் என்று தம் சிந்தை உந்த – அயோ:6 9/1
நீர் கொண்ட நெடும் தேர் பாகன் நிலை கண்டே திருவின் தீர்ந்தார் – அயோ:6 9/4
நாயகன் பின்னும் தன் தேர் பாகனை நோக்கி நம்பி – அயோ:6 12/1
சேயனோ அணியனோ என்று உரைத்தலும் தேர் வலானும் – அயோ:6 12/2
சோதி மணி தேர் சுமந்திரன் சென்று அரசன் தன்மை சொல வந்த – அயோ:6 26/3
தூ நீர் ஒளி வாள் புடை இலங்க சுடர் தேர் ஏறி தோன்றினான் – அயோ:6 30/2
ஆறு செல்ல செல்ல தேர் ஆழி கண்டார் அயல்-பால – அயோ:6 35/1
பாந்தள் தேர் இவை பழிபட பரந்த பேர் அல்குல் – அயோ:10 31/1
யானை சுற்றின தேர் இரைத்து ஈண்டின – அயோ:11 8/1
பொன் தடம் தேர் வலான் புலமை உள்ளத்தான் – அயோ:12 3/2
பண்ணின புரவி தேர் பகடு பண்டியும் – அயோ:12 26/1
தெரிவையர் அல்குல் தார் ஒலி இல் தேர் என – அயோ:12 40/2
நல் நெடும் தேர் மிசை நடத்தல் மேயினான் – அயோ:12 52/4
முன்பனில் வந்து மொழிந்தனன் மூரிய தேர் வல்லான் – அயோ:13 24/4
குரிசிலது ஏவலால் அ குரகத தேர் வலானும் – அயோ:13 48/1
ஆள் அற அலங்கு தேர் அழிய ஆடவர் – அயோ:14 35/1
தேர் பெரும் தானையால் பரதன் சீறிய – அயோ:14 48/3
அந்தரத்து அரசன் சென்றான் ஆன தேர் பாகன் சொல்லால் – அயோ-மிகை:6 1/4
உந்து பொன் தடம் தேர் வலானொடும் – அயோ-மிகை:11 10/1
சொன்ன தேர் வலவனும் தூய தோழனும் – அயோ-மிகை:13 3/2
கோடக தேர் படு குதிரை தாவிய – அயோ-மிகை:14 4/1
படையொடு ஆடவர்கள் பாய் புரவி மால் கயிறு தேர்
நடைய வாள் அரிகள் கோள் உழுவை நண்ணிய எலாம் – ஆரண்:1 9/1,2
கன்னி எழில் கொண்டது கலை தட மணி தேர்
மின் இழிவ தன்மை இது விண் இழிவது என்ன – ஆரண்:6 25/3,4
வருக தேர் எனும் மாத்திரை மாடுளோர் – ஆரண்:7 10/1
அழை என் தேர் எனக்கு ஆங்கு வெம் போர் படை – ஆரண்:7 23/1
உருள் திரண்டு எழும் தேர் ஒலியுள் புக – ஆரண்:7 28/2
தேர்_இனம் துவன்றின சிறு கண் செம் முக – ஆரண்:7 33/1
கண்டனன் கனக தேர் மேல் கதிரவன் கலங்கி நீங்க – ஆரண்:7 66/1
அடி துணிந்தன கட களிறு அச்சோடு நெடும் தேர்
கொடி துணிந்தன குரகதம் துணிந்தன குல மா – ஆரண்:7 77/2,3
தேர் பூண்டன விலங்கு யாவையும் சிலை பூண்டு எழு கொலையால் – ஆரண்:7 98/1
அழிந்தன தேர் அவர் அவனி கீண்டு உக – ஆரண்:7 105/1
ஆங்கு அவன் அணிக்கு எதிர் அணிகள் ஆக தேர்
தாங்கினன் இராமனும் சரத்தின் தானையால் – ஆரண்:7 114/3,4
படியொடு படிந்தன பருத்த தேர் பணை – ஆரண்:7 116/2
ஆழ்ந்த தேர் அம்பரத்து ஓட்டி ஆர்க்கின்றான் – ஆரண்:7 126/4
பூ இயல் வாளியால் பொலம் கொள் தேர் அழித்து – ஆரண்:7 128/3
தேர் அழிந்து அ வழி திரிசிரா எனும் – ஆரண்:7 130/1
காடு அறுப்புண்ட கால் இயல் தேர் கதிர் சாலி – ஆரண்:8 9/3
களிறு தேர் பரி கடுத்தவர் முடி தலை கவந்தம் – ஆரண்:8 15/1
குளிறு தேர் கடிது ஓட்டினன் தூடணன் கொதித்தான் – ஆரண்:8 15/4
இறங்கும் ஏறும் அ தேர் பட்டது யாது என இசைப்பாம் – ஆரண்:8 16/4
சென்ற தேரையும் சிலை உடை மலை என தேர் மேல் – ஆரண்:8 18/1
நொய்தின் அங்கு அவன் நொறில் பரி தேர் பட நூறி – ஆரண்:8 20/3
சிந்துரம் வய புரவி தேர் திசை பரப்பி – ஆரண்:9 2/2
கடம் கலுழ் தடம் களிறு தேர் பரி கடாவி – ஆரண்:9 3/3
துடித்தன கட கரி துடித்தன பரி தேர்
துடித்தன முடி தலை துடித்தன தொடி தோள் – ஆரண்:9 4/1,2
ஆற்றினான் அவன் ஆழி அம் தேர் சரம் – ஆரண்:9 19/3
எந்திர தடம் தேர் இழந்தான் இழந்து – ஆரண்:9 20/1
தேர் அவள் அல்குல் கொங்கை செம்பொன் செய் குலிக செப்பு – ஆரண்:10 68/2
தேர் தந்த அல்குல் சீதை தேவர்-தம் உலகின் இம்பர் – ஆரண்:10 78/1
கூவினர் கூவலோடும் குறுகினர் கொடி திண் தேர் மேல் – ஆரண்:10 169/2
கொண்டான் உயர் தேர் மிசை கோல் வளையாள் – ஆரண்:12 73/1
விடு தேர் என வெம் கனல் வெந்து அழியும் – ஆரண்:12 74/1
உத்தமன் தேவியை உலகொடு ஓங்கு தேர்
வைத்தனை ஏகுவது எங்கு வானினோடு – ஆரண்:13 5/1,2
எந்திர தேர் செலவு ஒழிக்கும் எண்ணினான் – ஆரண்:13 6/2
மாகம் மறையும்படி நீண்ட வயங்கு மான் தேர்
பாகம் தலையை பறித்து படர் கற்பினாள்-பால் – ஆரண்:13 34/2,3
மண் மேல் விழுந்தான் விழலோடும் வயங்கு மான் தேர்
கண் மேல் ஒளியும் தொடரா-வகை தான் கடாவி – ஆரண்:13 36/1,2
விழுந்தான் அவன் தேர் மிசை விண்ணவர் பண்ணை ஆர்ப்ப – ஆரண்:13 37/4
எய்ந்து ஆர் கதி தேர் பரி எட்டினொடு எட்டும் எஞ்சி – ஆரண்:13 38/2
திண் தேர் அழித்து ஆங்கு அவன் திண் புறம் சேர்ந்த தூணி – ஆரண்:13 39/1
பூமி மேல் அவன் தேர் சென்ற நெடு நெறி போனார் – ஆரண்:13 77/4
மண்ணின் மேல் அவன் தேர் சென்ற சுவடு எலாம் மாய்ந்து – ஆரண்:13 78/1
தெற்கு நோக்கியது எனும் பொருள் தெரிந்தது அ திண் தேர்
மற்கு நோக்கிய திரள் புயத்து அண்ணலே வானம் – ஆரண்:13 79/1,2
மேக்கு உயர் கொடு முடி இழந்த மேரு தேர்
ஆக்கையின் இருந்தவன் தன்னை அ வழி – ஆரண்:15 19/2,3
ஆறு_நூறாயிரம்_கோடி ஆழி தேர்
கூறிய அவற்றினுக்கு இரட்டி குஞ்சரம் – ஆரண்-மிகை:7 3/1,2
மிடல் அருக்கர் தேர் மீது செல்வதும் – கிட்:3 45/2
புக்கு நீங்கலின் தளர்வு_இல் இரவி தேர் புரவி – கிட்:4 5/4
ஆர்க்கும் நூபுரங்கள் பேரி அல்குல் ஆம் தடம் தேர் சுற்ற – கிட்:11 46/1
மயில் இயல் கொடி தேர் அல்குல் மணி நகை திணி வேய் மென் தோள் – கிட்:11 76/2
திருவினையும் இடு பதம் தேர் சிறுமையையும் முறை ஒப்ப தெளிந்து நோக்கி – கிட்:13 27/2
தேர் அனைய அல்குல் செறி திண் கதலி செப்பும் – கிட்:14 45/1
தேர் உடை நெடுந்தகையும் மேலை மலை சென்றான் – கிட்:14 71/4
தெருவின் ஆர்ப்புறும் பல்_இயம் தேர் மயில் – கிட்:15 42/1
ஆய் கதிர் கடவுள் தேர் ஊர் அருணனுக்கு அமைந்த மைந்தர் – கிட்:16 53/4
தேர் முன் நடந்தே ஆரிய நூலும் தெரிவுற்றீர் – கிட்:17 14/4
பார் நிழல் பரப்பும் பொன் தேர் வெயில் கதிர் பரிதி மைந்தன் – கிட்:17 27/1
தேர் மேல் குதிகொண்டவன் இ திறன் சிந்தை-செய்தான் – சுந்:1 52/3
ஆழி அண்டத்தின் அருக்கன்-தன் அலங்கு தேர் புரவி – சுந்:2 12/3
குரகத தடம் தேர்_இனம்-அவை பயில் கொட்டில் – சுந்:2 14/2
மின் இடை செ வாய் குவி முலை பணை தோள் வீங்கு தேர் அல்குலார் தாங்கி – சுந்:3 85/3
எள் அரிய தேர் தரு சுமந்திரன் இசைப்பாய் – சுந்:4 62/1
சொரி முத்த மாலை சூழும் துகில் கொடி தடம் தேர் சுற்ற – சுந்:8 4/4
பல்_இயம் துவைப்ப நல் மா பணிலங்கள் முரல பொன் தேர்
சில்லிகள் இடிப்ப வாசி சிரித்திட செறி பொன் தாரும் – சுந்:8 8/1,2
ஆயிரம் ஐந்தொடு ஐந்து ஆம் ஆழி அம் தடம் தேர் அ தேர்க்கு – சுந்:8 10/1
தீயவன் தடம் தேர் சுற்றி தெற்றென சென்ற சேனை – சுந்:8 10/4
கல் மறைத்து ஒளிரும் செம் பொன் கவசத்தர் கடும் தேர் ஆட்கள் – சுந்:8 11/4
தேர் கெழு மறவர் யானை சேவகர் சிரத்தில் செல்லும் – சுந்:8 13/3
தூண்டினன் தானும் திண் தேர் தோரணத்து இருந்த தோன்றல் – சுந்:8 20/3
முறிந்தன தெறும் கரி முடிந்தன தடம் தேர்
மறிந்தன பரி நிரை வல கையின் மலைந்தான் – சுந்:8 25/3,4
நெரிந்தன கடும் பரி நெரிந்தன நெடும் தேர் – சுந்:8 27/4
மன்றல் அம் தார் அணி மார்பினும் மணி தேர்
ஒன்றின்-நின்று ஒன்றினும் உயர் மத மழை தாழ் – சுந்:8 34/2,3
மிக்கன தேர் பரி குடை கொடி விரவி – சுந்:8 39/2
சுற்றும் நெடும் தேர் ஓட்டி தொடர்ந்தான் தொடரும் துறை காணான் – சுந்:8 46/3
அலகு_இல் தேர் பரி யானையோடு அடைந்த போர் அரக்கர் – சுந்:9 5/3
புரவி இட்ட தேர் பூட்டின பருமித்த பூட்கை – சுந்:9 8/4
ஆழி தேர் தொகை ஐம்பதினாயிரம் அஃதே – சுந்:9 11/1
தேர் பட புடைக்கும் அ தேரின் சில்லியால் – சுந்:9 33/2
இரண்டு தேர் இரண்டு கைத்தலத்தும் ஏந்தி வேறு – சுந்:9 34/1
ஆயிரம் தேர் பட அரைக்குமால் அழித்து – சுந்:9 35/2
தேர் துணை ஆழி அழுந்தினர் சென்றார் – சுந்:9 47/2
பொய்து அகடு ஒன்று பொருந்தி நெடும் தேர்
செய்த கடும் பொறி ஒன்று சிதைத்தான் – சுந்:9 48/3,4
உற்று உறு தேர் சிதையா-முன் உயர்ந்தான் – சுந்:9 49/1
ஏய்ந்து எழு தேர் இமிழ் விண்ணினை எல்லாம் – சுந்:9 54/1
முரண் தரு தேர் அவை ஆண்டு ஒருமூன்றினில் – சுந்:9 57/3
நூறொடு நூறு பூண்ட நொறில் வய புரவி நோன் தேர்
கூறினர் அரக்கர் ஆசி குமுறின முரச கொண்மூ – சுந்:10 7/2,3
திரிவன மீன்கள் எண்ணில் எண்ணலாம் செம் பொன் திண் தேர்
உரு உறு மணலை எண்ணில் எண்ணலாம் உரவு தானை – சுந்:10 8/2,3
ஓங்கு இரும் தடம் தேர் பூண்ட உளை வய புரவி ஒல்கி – சுந்:10 16/1
பிள்ளப்பட்டன நுதல் ஓடை கரி பிறழ் பொன் தேர் பரி பிழையாமல் – சுந்:10 28/1
கைதானே பொரு படை ஆக தொடர் கால் ஆர் தேர் அதன் மேல் ஆனான் – சுந்:10 33/4
தேரில் சென்று எதிர் கோல் கொள்வான் உயிர் தின்றான் அ பொரு செறி திண் தேர்
பாரில் சென்றது பரி பட்டன அவன் வரி வில் சிந்திய பகழி கோல் – சுந்:10 34/1,2
ஆறு_இருநூறு பேய் பூண்ட ஆழி தேர்
கூறின கூறின சொற்கள் கோத்தலால் – சுந்:11 3/2,3
ஆறு இரண்டு அஞ்சு_நூற்றின் இரட்டி தேர் தொகையும் அஃதே – சுந்:11 6/4
தேர் உக கையின் வீர சிலை உக வயிர செம் கண் – சுந்:11 20/3
ஈண்டு இவை நிகழ்வுழி இரவி தேர் என – சுந்:11 23/1
முடிந்த தேர் குலம் முறிந்தன தேர் குலம் முரண் இற்று – சுந்:11 29/1
முடிந்த தேர் குலம் முறிந்தன தேர் குலம் முரண் இற்று – சுந்:11 29/1
இடிந்த தேர் குலம் இற்றன தேர் குலம் அச்சு இற்று – சுந்:11 29/2
இடிந்த தேர் குலம் இற்றன தேர் குலம் அச்சு இற்று – சுந்:11 29/2
ஒடிந்த தேர் குலம் உக்கன தேர் குலம் நெக்கு – சுந்:11 29/3
ஒடிந்த தேர் குலம் உக்கன தேர் குலம் நெக்கு – சுந்:11 29/3
படிந்த தேர் குலம் பறிந்தன தேர் குலம் படியில் – சுந்:11 29/4
படிந்த தேர் குலம் பறிந்தன தேர் குலம் படியில் – சுந்:11 29/4
மீண்டு போய் விழ வீசி ஆங்கு அவன் மிடல் தடம் தேர்
பூண்ட பேயொடு சாரதி தரைப்பட புடைத்தான் – சுந்:11 42/3,4
ஊழி காற்று அன்ன ஒரு பரி தேர் அவண் உதவ – சுந்:11 43/1
பாழி தோளவன் அ தடம் தேர் மிசை பாய்ந்தான் – சுந்:11 43/2
கொற்ற மாருதி மற்றவன் தேர் மிசை குதித்து – சுந்:11 44/2
செழும் திண் மா மணி தேர் குலம் யாவையும் சிதைய – சுந்:11 52/3
ஏறு தேர் இலன் எதிர் நிற்கும் உரன் இலன் எரியின் – சுந்:11 53/1
கொடி உடை தேர் பரி கொண்டு வீசலின் – சுந்:12 7/2
சில்லியோடும் திரண்டன தேர் எலாம் – சுந்:13 13/4
குதி கொண்டு அவன் தேர் விடும் பாகன் தலையில் சிதற குதித்தனனால் – சுந்-மிகை:8 1/4
புலி போத்தின் வயவர் எல்லாம் பொரு கரி பரி தேர் பொங்க – சுந்-மிகை:10 4/1
மலை போல் உறு புய வலி மாருதி சினம் வந்து ஏறிட எந்திரமும் தேர்
தொலையாது அவன் விடு சர மாரிகள் பல துண்டப்படும் வகை மிண்டி தன் – சுந்-மிகை:10 7/1,2
தேர் திரள் தேர் திரளே திசை எங்கும் – சுந்-மிகை:11 14/2
தேர் திரள் தேர் திரளே திசை எங்கும் – சுந்-மிகை:11 14/2
நுகம் படு தேர் அவை நூற்று_இரு_கோடி – சுந்-மிகை:11 15/1
மிகும் திறல் கரி பரி மணி தேர் இவை விளிய – சுந்-மிகை:11 30/3
தேர் எரிந்தன எரிந்தன திரள் பரி எவையும் – சுந்-மிகை:13 8/1
யானை இலர் தேர் புரவி யாதும் இலர் ஏவும் – யுத்1:2 63/1
தேர் பதினாயிரம் பதுமம் செம் முக – யுத்1:5 30/1
ஆய தேர் படை ஐ_இரு கோடி கொண்டு அமைந்தான் – யுத்1:5 36/2
தேர் உலாவு கதிரும் திருந்து தன் – யுத்1:9 60/2
கட கரி புரவி ஆள் தேர் கமலத்தோன் உலகுக்கு இப்பால் – யுத்1:13 22/1
திண் திறல் பெறும் வானக தேர் ஒன்றின் இவர்ந்தே – யுத்1-மிகை:5 9/2
மாடு அலம்பின மா மணி தேர் மணி – யுத்2:15 17/3
தேர் முகத்தினில் சேவகர் மேல் செறுத்து – யுத்2:15 44/2
தேர் அழிந்து சிலையும் அழிந்து உக – யுத்2:15 65/1
தேர் இழந்து சிலையும் இழந்திட – யுத்2:15 73/1
திண் திறல் நெடும் தேர் தெரிந்து ஏறினான் – யுத்2:15 94/4
கால் நெடும் தேர் உயர் கதலியும் கரத்து – யுத்2:15 104/1
சேயிரு மணி நெடும் சேம தேர் தெரிந்து – யுத்2:15 105/3
துமிந்தன தலை குடர் சொரிந்த தேர் குலம் – யுத்2:15 120/1
தேர் எலாம் துமிந்த மாவின் திறம் எலாம் துமிந்த செம் கண் – யுத்2:15 150/1
புரவி மேல் பூட்கை வீழ்ந்த பூட்கை மேல் பொலன் தேர் வீழ்ந்த – யுத்2:15 151/2
குன்று அன யானை மான குரகதம் கொடி தேர் கோப – யுத்2:15 154/1
காற்று உறழ் கலின மான் தேர் கடிதினின் கடாவி கண்ணுற்று – யுத்2:15 156/1
கை போதகம் என முந்து அவன் கடும் தேர் எதிர் நடந்தான் – யுத்2:15 160/3
கொன்றாய் உயர் தேர் மேல் நிமிர் கொடு வெம் சிலை கோலி – யுத்2:15 168/2
இற்ற கொய் உளை புரவிய தேர் குலம் எல்லாம் – யுத்2:15 233/2
தேர் இழந்து வெம் சிலைகளும் இழந்து செம் தறுகண் – யுத்2:15 234/1
காற்றினும் கடிது ஆவன கதிர் மணி நெடும் தேர்
ஆற்று கொய் உளை புரவியின் சிரங்களும் அறுத்தான் – யுத்2:15 241/3,4
மாற்று தேர் அவண் வந்தன வந்தன வாரா – யுத்2:15 243/1
இடை பேரா இளையானை இணை ஆழி மணி நெடும் தேர்
படை பேரா வரும்-போதும் பதையாத உடம்பானை – யுத்2:16 50/1,2
தருக என் தேர் படை சாற்று என் கூற்றையும் – யுத்2:16 88/1
தேர் கொடி யானையின் பதாகை சேண் உறு – யுத்2:16 96/1
தேர் செல கரி செல நெருக்கி செம் முக – யுத்2:16 98/1
கார் செல தேர் செல புரவி கால் செல – யுத்2:16 98/2
ஏய் இரும் சுடர் மணி தேர் ஒன்று ஏறினான் – யுத்2:16 99/4
ஓடின புரவி வேழம் ஓடின உருளை திண் தேர்
ஓடின மலைகள் ஓட ஓடின உதிர பேர் ஆறு – யுத்2:16 168/1,2
புயங்களே படைகள் ஆக தேர் எதிர் ஓடி புக்கான் – யுத்2:16 180/2
தரம் குடைந்தன அணி நெடும் தேர் குலம் குடைந்த – யுத்2:16 217/3
வட பெரும் கிரி பொருவு தேர் ஓட்டினன் வந்தான் – யுத்2:16 224/4
தொளை கொள் வான் நுக சுடர் நெடும் தேர் மிசை தோன்றி – யுத்2:16 225/1
துறை தலம்-தொறும் தலம்-தொறும் நின்று தேர் சுமக்கும் – யுத்2:16 237/2
தேர் அழிந்தது செம் கதிர் செல்வனை சூழ்ந்த – யுத்2:16 238/1
சூழி வெம் கட கரி புரவி தூண்டு தேர்
ஆழி வெம் பெரும் படை மிடைந்த ஆர்கலி – யுத்2:16 310/1,2
எந்திர தேர் கரி பரி ஆள் ஈர்த்து ஓட பார்த்திருந்த – யுத்2:16 348/2
கா ஆர் கரி தேர் பரி காவலின் என்று – யுத்2:18 15/3
செம்பொன் பொலி தேர் அயல் செல்குவரால் – யுத்2:18 16/3
தேர் ஏறுதி தந்தனென் வெம் திறலோய் – யுத்2:18 17/4
ஆம் அத்தனை மா உடை அத்தனை தேர்
சேமத்தன பின் புடை செல்ல அடும் – யுத்2:18 18/1,2
தேர் சென்றன செம் கதிரோனொடு சேர் – யுத்2:18 25/1
தேர் சுற்றிடவே கொடு சென்று முரண் – யுத்2:18 26/3
செம்பொன்னின் அமைந்து சமைந்தன தேர்
உம்பர் நெடு வானினும் ஒப்பு உறழா – யுத்2:18 42/1,2
ஆனை கடல் தேர் பரி ஆள் மிடையும் – யுத்2:18 86/3
கல் இடை அறுத்து மா கடிந்து தேர் அழீஇ – யுத்2:18 104/3
கண் அகன் தேர் குலம் மறிந்த காட்சிய – யுத்2:18 108/2
எரிந்தார் நெடும் தடம் தேர் இழிந்து எல்லாரும் முன் செல்ல – யுத்2:18 163/3
தூணி பொன் புறத்தான் திண் தேர் இளவல்-மேல் தூண்ட சொன்னான் – யுத்2:18 178/4
தேர் ஒலி கடலை சீற சிலை ஒலி மழையை சீற – யுத்2:18 179/1
ஆயிரம் புரவி பூண்ட அதிர் குரல் அசனி திண் தேர்
போயின திசைகள் எங்கும் கறங்கு என சாரி போமால் – யுத்2:18 182/1,2
முழங்கின முரசம் வேழம் முழங்கின மூரி திண் தேர்
முழங்கின முகர பாய்_மா முழங்கின முழு வெண் சங்கம் – யுத்2:18 184/1,2
பரி பட கண்ட கூற்றும் பயம் பட பைம் பொன் திண் தேர்
எரிபட பொருத பூமி இடம் பட எதிர்ந்த எல்லாம் – யுத்2:18 185/2,3
மாற்று ஒரு தடம் தேர் ஏறி மாறு ஒரு சிலையும் வாங்கி – யுத்2:18 200/1
ஓட்டா நெடும் தேர் கடிது ஓட்டி இமைப்பின் உற்றான் – யுத்2:19 3/3
தேறாதது மற்று அவன் ஏறிய தெய்வ மா தேர் – யுத்2:19 19/4
அ தேரினை ஏறியது ஒப்பன ஆயிரம் தேர்
ஒத்து ஏய்வன சேமமதாய் வர உள்ளம் வெம் போர் – யுத்2:19 23/1,2
மாபக்கனும் அ நெடும் தேர் மணி ஆழி காக்க – யுத்2:19 25/2
தேர் ஆயிரம் ஆயிர கோடி தன் மாடு செல்ல – யுத்2:19 26/1
சின வென்றி மதமா என்றும் தேர் என்றும் தெரிந்தது இல்லை – யுத்2:19 50/3
பொங்கு தேர் புரவி யானை பொரு கழல் நிருதர் என்னும் – யுத்2:19 51/1
வாம் பரி மதமா மான் தேர் வாள் எயிற்று அரக்கர் மான – யுத்2:19 57/1
சிங்க_ஏறு கடல்-போல் முழங்கி நிமிர் தேர் கடாய் நெடிது செல்க எனா – யுத்2:19 62/1
பொன் உறு தடம் தேர் பூண்ட மடங்கல் மா புரண்ட போதும் – யுத்2:19 119/1
ஏய தேர் இமைப்பின்னிடை ஏறினான் – யுத்2:19 128/2
நூறு தேர் ஒரு நாழிகை நூறினான் – யுத்2:19 129/4
வாளி ஆர்த்தன தேர் இவர் மண்தலம் – யுத்2:19 134/3
வந்து அணைந்தது ஓர் வாள் அரி வாவு தேர்
இந்திரன்-தனை வென்றவன் ஏறினான் – யுத்2:19 135/1,2
திடர் கிடந்தன சிந்தின தேர் திரள் – யுத்2:19 137/2
ஆர்க்கும் ஆயிரம் தேர் பிடித்து அம் கையால் – யுத்2:19 141/3
சகடம் ஒத்தன தார் அணி தேர் எலாம் – யுத்2:19 146/4
தேர் அழித்து ஓர் இமைப்பிடை சென்றதால் – யுத்2:19 148/4
தேர் செலாது விசும்பிடை செல்வது ஓர் – யுத்2:19 156/3
துவசத்தின் புரவி திண் தேர் கடிதுற தூண்டி யாம் இ – யுத்2:19 171/3
ஆரியன் வாகை வில்லும் அச்சு உடை தேரும் அ தேர்
ஊர்குவார் உயிரும் கொண்டான் புரவியின் உயிரும் உண்டான் – யுத்2:19 172/3,4
அழித்த தேர் அழுந்தா-முன்னம் அம்பொடு கிடந்து வெம்பி – யுத்2:19 182/1
புனையும் தேர் பரி பாகொடு போய் அற – யுத்2-மிகை:15 8/2
சொரிதர களிறு பொன் தேர் துரங்கமோடு இசைந்த காலாள் – யுத்2-மிகை:15 22/2
மொய் கொள் சேனை அம் தலைவர்கள் முரண் கரி பரி தேர்
வெய்ய வீரர்கள் அளப்பிலர் கோடியர் விறல் சேர் – யுத்2-மிகை:15 35/2,3
அ கணத்து அரக்கர் கோன் அளப்பு இல் யானை தேர்
மிக்க வான் புரவி கால் வயவர் வெள்ளமோடு – யுத்2-மிகை:16 14/1,2
நெருக்கமும் நெடும் கொடி தொகையின் தேர் குல – யுத்2-மிகை:16 19/2
இழுப்ப வந்து உடைய தேர் விட்டு இரு நிலத்து இழிந்து வெம் போர் – யுத்2-மிகை:16 25/2
குஞ்சர தொகை தேர் தொகை குதிரையின் தொகை மேல் – யுத்2-மிகை:16 38/1
கருத்து முற்றுவென் என சினம் கதுவிட கடும் தேர்
பரித்த திண் திறல் பாகரை பகைவனுக்கு எதிரே – யுத்2-மிகை:16 40/2,3
தேர் வெள்ளம் அளப்பு இல திண் புரவி – யுத்2-மிகை:18 2/1
தேர் ஏறு சின கடு வெம் தறுகண் – யுத்2-மிகை:18 6/3
அடுத்தனர் ஆனை தேர் புரவி ஆழியை – யுத்2-மிகை:18 12/1
அளப்பு இல் மைந்தர் எல்லாம் ஆனை தேர் பரி ஆள் என்னும் – யுத்2-மிகை:18 34/1
வந்து தேர் ஒன்றின் வல்லையில் ஏறினான் – யுத்2-மிகை:19 3/4
சொன்ன தொகைக்கு அமை யானை சுடர் தேர்
துன்னு வய பரியோடு தொகுத்தான் – யுத்3:20 20/3,4
சென்றன மால் கரி தேர் பரி செல்வ – யுத்3:20 22/3
அரும் கல மின் ஒளி தேர் பரி யானை – யுத்3:20 28/2
இடம் படு சில்லியின் ஈர்த்த தேர் பட – யுத்3:20 38/2
சில்லி அம் தேர் கொடி சிதைய சாரதி – யுத்3:20 41/1
கிச்சு உறு கிரி பட கிளர் பொன் தேர் நிரை – யுத்3:20 45/1
சில்லி பொரு தேர் சிதைய சிலையோடு – யுத்3:20 71/1
எற்ற பொரு தேர் பொடி எய்தியதால் – யுத்3:20 81/4
கடவும் கதழ் தேர் கடவ ஆளினொடும் – யுத்3:20 88/3
திண் தேர் அழிய சிலை விட்டு ஒரு தன் – யுத்3:20 89/1
வெவ் வழியவனும் பெற்ற விடையினன் தேர் மேற்கொண்டான் – யுத்3:21 7/3
சோணிதக்கண்ணனோடு சிங்கனும் துரக திண் தேர்
தாள்முதல் காவல் பூண்டு செல்க என தக்கது என்னா – யுத்3:21 9/1,2
பொன் நெடும் தடம் தேர் பூண்ட புரவியின் குரங்கள் போக்கி – யுத்3:21 22/3
பொலம் கொடி நெடும் தேர் ஏறி போர் பணை முழங்க போனான் – யுத்3:22 4/2
சிங்கத்தின் முழக்கம் வாசி சிரிப்பு தேர் இடிப்பு திண் கைம் – யுத்3:22 7/3
ஆயிர கோடி திண் தேர் அமரர்_கோன் நகரம் என்ன – யுத்3:22 10/1
போயின குரக்கு தானை புகுந்திலது அன்றே பொன் தேர்
தீயவன் தன்-மேல் உள்ள பயத்தினால் கலக்கம் தீரா – யுத்3:22 32/3,4
மங்குல் நின்று அதிர்ந்தன வய வன் தேர் புனை – யுத்3:22 45/2
ஆயிரம் தேர் ஒரு தொடையின் அச்சு இறும் – யுத்3:22 48/1
அடி அறும் தேர் முரண் ஆழி அச்சு இறும் – யுத்3:22 49/1
இன்னது ஓர் உறுப்பு இவை இனைய தேர் பரி – யுத்3:22 50/1
வான மானங்கள் மறிந்து என தேர் எலாம் மடிய – யுத்3:22 57/3
பல் விலங்கொடு புரவிகள் பூண்ட தேர் பரவை – யுத்3:22 58/1
தேர் அழிந்திட சேம தேர் பிறிது இலன் செறிந்த – யுத்3:22 74/1
தேர் அழிந்திட சேம தேர் பிறிது இலன் செறிந்த – யுத்3:22 74/1
ஓடு தேர் குலம் உலப்பு இல ஓடி வந்து உற்ற – யுத்3:22 96/3
பொங்கும் ஓதையும் புரவியின் அமலையும் பொலம் தேர்
வெம் கண் ஓலமும் மால் என விழுங்கிய உலகை – யுத்3:22 102/3,4
பொன்றி வீழ்ந்தன பொரு கரி பாய் பரி பொலம் தேர் – யுத்3:22 104/4
பிடித்தான் மத கரி தேர் பரி பிழம்பு ஆனவை குழம்பா – யுத்3:22 116/3
தேர் ஏறினர் பரி ஏறினர் விடை ஏறினர் சின வெம் – யுத்3:22 118/1
சுடு கனல் பொறிகள் வெம் கண் தோன்றிட கொடி தேர் தூண்டி – யுத்3:22 128/2
தேர் இரண்டு அருகு பூண்ட கழுதையும் அச்சும் சிந்த – யுத்3:22 130/3
கார் ஆயின வெம் கரி தேர் கலி மா – யுத்3:27 18/1
பொன் தேர் பரிமா கரிமா பொரு தார் – யுத்3:27 19/1
தேறா மத மால் கரி தேர் பரிமா – யுத்3:27 31/1
முன் தாதை ஓர் தேர்-கொடு மொய் பல தேர்
பின்றா எதிர் தானவர் பேர் அணியை – யுத்3:27 43/2,3
எல் மின்-கொள் வயிர திண் தேர் ஏறினான் எறிந்தான் நாணி – யுத்3:27 85/4
தேர் ஒத்தன விடை மேலவன் சிரிப்பு ஒத்தன உலகின் – யுத்3:27 114/3
அ தேர் அழிந்தது நோக்கிய இமையோர் எடுத்து ஆர்த்தார் – யுத்3:27 122/1
ஆர்த்தவன் அனைய போழ்தின் அழிவு இலா தேர் கொண்டு அன்றி – யுத்3:27 182/1
வல்லியம் முனிந்தால்-அன்னான் வருக தேர் தருக என்றான் – யுத்3:28 12/4
தேர் உளது எனின் இவன் வலி தொலையான் எனும் அது தெரிவுற உணர் உறுவான் – யுத்3:28 27/1
பொய் வினை மகளிர் கற்பும் போன்றது அ பொலம் பொன் திண் தேர் – யுத்3:28 28/4
தேர் அழியாத போதும் சிலை கரத்து இருந்த போதும் – யுத்3:28 36/2
அழிந்த தேர் தட்டின்-நின்றும் ஆங்கு உள படைகள் அள்ளி – யுத்3:28 39/1
தடவ தீ என நிமிர்ந்த குஞ்சியர் உவர் தனி தேர்
கடவ தீந்த வெம் புரத்திடை தோன்றிய கழலோர் – யுத்3:30 27/3,4
இன்ன தன்மைய யானை தேர் இவுளி என்று இவற்றின் – யுத்3:31 14/1
கடம் பொறா மத களிறு தேர் பரி இடை கடவ – யுத்3:31 17/1
ஆர்த்த ஓசையோ அலங்கு தேர் ஆழியின் அதிர்ப்போ – யுத்3:31 19/1
புரங்கள் எய்த புங்கவற்கும் உண்டு தேர் பொருந்தினார் – யுத்3:31 74/1
செறித்து அமைந்த சில்லி என்னும் ஆழி கூடு தேர் எலாம் – யுத்3:31 78/2
தேர் எரிந்த வீரர்-தம் சிரம் பொடிந்து சிந்தவே – யுத்3:31 91/4
ஆழி பெற்ற தேர் அழுந்தும் ஆள் அழுந்தும் ஆளொடும் – யுத்3:31 94/1
தேர் ஆர்ப்பு ஒலி வீரர் தெழிப்பு ஒலியும் – யுத்3:31 193/1
தெளிவுற்ற பளிங்கு உறு சில்லி-கொள் தேர்
விளிவுற்றுக வேறுற வீழ்வனதாம் – யுத்3:31 204/1,2
ஆனை ஆயிரம் தேர் பதினாயிரம் அடல் பரி ஒரு கோடி – யுத்3:31 215/1
படைக்கு எலாம் பகழிக்கு எல்லாம் யானை தேர் பரிமா வெள்ள – யுத்3:31 221/2
மத்த மத கரியோடு மணி தேர்
தத்துறு வாசி தணப்பு இல காலாள் – யுத்3-மிகை:20 4/1,2
தேர் நிரை சென்றது திண் கரி வெள்ள – யுத்3-மிகை:20 6/1
தேர் போய் அழிவுற்றது என தெளியா – யுத்3-மிகை:20 11/1
தூண்டின கொடி தேர் அற்று துணிந்தன தொடுத்த வாசி – யுத்3-மிகை:22 6/3
பொரும் திறல் களிறு காலாள் புரவி தேர் அளப்பு இல் கோடி – யுத்3-மிகை:22 7/2
திரை கடல் அரக்கர் யாரும் சிதைந்தனர் திண் தேர் யானை – யுத்3-மிகை:26 1/2
ஆன்ற தேர் பரி கரியவை ஆளையும் அடங்கி – யுத்3-மிகை:31 2/2
அ திறத்து அரக்கரோடும் ஆனை தேர் பரி குலம் – யுத்3-மிகை:31 21/3
தேர் அளப்பு இல பட்ட சிறு கண் மா – யுத்3-மிகை:31 37/1
கடை கண்டிலர் காய் கரி தேர் பரி மா – யுத்3-மிகை:31 53/3
நூறு கோடி தேர் நொறில் பரி நூற்று இரு கோடி – யுத்4:32 3/1
மா வாய் திண் தேர் மண்டுதலால் நீர் மறி வேலை – யுத்4:33 8/3
அச்சின் திண் தேர் ஆனையின் மா-மேல் அகல் வானில் – யுத்4:33 18/1
வருக தேர் என வந்தது வையமும் வானும் – யுத்4:35 18/1
பூண்ட மணி ஆழி வய மா நிமிர் பொலம் தேர்
ஈண்ட விடுவீர் அமரில் என்று அரன் இசைத்தான் – யுத்4:36 5/3,4
கோவில் புரிகேன் பொரு இல் தேர் கொணர்தி என்றான் – யுத்4:36 6/4
பூதலம் எழுந்து படர் தன்மைய பொலம் தேர்
சீத மதி மண்டலமும் ஏனை உளவும் திண் – யுத்4:36 7/2,3
பொரும் பரிகள் ஆக நனி பூண்டது பொலம் தேர் – யுத்4:36 14/4
நினைப்பும் இடை பிற்பட நிமிர்ந்தது நெடும் தேர் – யுத்4:36 16/4
அலரி தனி ஆழி புனை தேர் இது எனில் அன்றால் – யுத்4:36 17/1
பொன்னின் ஒளிர் தேர் இது கொடு ஆர் புகல என்றான் – யுத்4:36 18/3
இ பொரு இல் தேர் வருவது இந்திரனது எந்தாய் – யுத்4:36 19/4
தேர் இது புரந்தரனது என்றனர் தெளிந்தார் – யுத்4:36 26/4
ஆழி அம் தடம் தேர் வீரன் ஏறலும் அலங்கல் சில்லி – யுத்4:37 1/1
எழுக தேர் சுமக்க எல்லோம் வலியும் புக்கு இன்றே பொன்றி – யுத்4:37 2/1
முழுகி மீது எழுந்தது என்ன சென்றது மூரி திண் தேர் – யுத்4:37 2/4
மன் நெடும் தேர் என்று உன்னி வாய் மடித்து எயிறு தின்றான் – யுத்4:37 3/2
தேர் குரல் ஓதை பொங்க செவி முற்றும் செவிடு செய்த – யுத்4:37 5/4
ஆண்தகை தெய்வ திண் தேர் அணுகியது அணுகும்-காலை – யுத்4:37 10/2
சென்றது அ இராமன் திண் தேர் விளைந்தது திமில திண் போர் – யுத்4:37 12/4
சூதனும் முடுகி தூண்ட சென்றது துரக திண் தேர் – யுத்4:37 16/4
வீங்கு தேர் செலும் வேகத்து வேலை நீர் – யுத்4:37 23/1
சென்ற தேர் ஒர் இரண்டினும் சேர்த்திய – யுத்4:37 33/1
உந்தினன் தேர் எனும் ஊழி காற்றினை – யுத்4:37 61/2
எழும் புகழ் இராமன் தேர் அரக்கன் தேர் இது என்று – யுத்4:37 64/1
எழும் புகழ் இராமன் தேர் அரக்கன் தேர் இது என்று – யுத்4:37 64/1
இலங்கையை எய்திய இமைப்பின் வந்த தேர் – யுத்4:37 72/4
வித்தகர் கடவிய விசய தேர் பரி – யுத்4:37 73/3
எழுத்து என சிதைவு இலா இராமன் தேர் பரி – யுத்4:37 76/1
விடைத்து எழுந்தன யானை தேர் பரி முதல் வெவ்வேறு – யுத்4:37 113/3
போர்த்து பொய்த்தனன் என்று பொலம் கொள் தேர்
பேர்த்து சாரதி போயினன் பின்றுவான் – யுத்4:37 171/3,4
தேர் திரித்தனை தேவரும் காணவே – யுத்4:37 177/1
தேர் குன்ற இராவணன்-தன் செழும் குருதி பெரும் பரவை திரை-மேல் சென்று – யுத்4:37 198/3
மாவொடு கரி திரள் வாவு தேர்_இனம் – யுத்4:41 102/2
துனை பரி கரி தேர் ஊர்தி என்று இவை பிறவும் தோலின் – யுத்4:41 118/3
வெம்மை ஆடு அமர்க்கு எழுந்து என தேர் மிசை விரைந்தான் – யுத்4-மிகை:35 4/4
ஏறி வரு பொன் தடம் தேர் பாகனும் பொன்றிட பண்டு அங்கு இமையா முக்கண் – யுத்4-மிகை:37 30/2
சலமும் தீர்த்தனன் படையையும் ஏற்றினன் தேர் மேல் – யுத்4-மிகை:41 19/4
ஏறினான் இராமன் தேர் மேல் எழில் மலர் மாதினோடும் – யுத்4-மிகை:41 20/1
இரும் கட முகத்த யானை இவுளி தேர் காலாள் துஞ்சி – யுத்4-மிகை:41 55/3
தேர் ஏறி மா நாகம் சென்னி மிசை சென்று ஏற – யுத்4-மிகை:41 114/1
பொன் திகழ் புட்பக தேர் பூதலத்து இழிய ஏவி – யுத்4-மிகை:41 136/3
தேர் இரவி திருமகனும் தென் இலங்கை பெருமானும் – யுத்4-மிகை:41 195/3
சீரிது கூறி சேறி என்றலும் தேர் மேல் கொண்டு – யுத்4-மிகை:41 208/3
விருந்தும் உண்டு மா முனிவனை விடைகொண்டு தேர் மேல் – யுத்4-மிகை:41 209/1
வாரணம் இவுளி தேர் வரி¨ந்தான் வழா – யுத்4-மிகை:41 212/3
கோடு அணை குன்றம் ஏறி கொண்டல் தேர் மருங்கு செல்ல – யுத்4-மிகை:42 2/2
ஏவினன் தேர் வலான் சென்று இசைத்தலும் உலகம் ஈன்ற – யுத்4-மிகை:42 17/2
கொய் உளை புரவி திண் தேர் குஞ்சரம் ஆடை இன்ன – யுத்4-மிகை:42 51/3

TOP


தேர்-கொடு (1)

முன் தாதை ஓர் தேர்-கொடு மொய் பல தேர் – யுத்3:27 43/2

TOP


தேர்-கொலோ (1)

சிந்தி ஓடு கலையுடை தேர்-கொலோ
முந்தி ஓங்கின யாவை முலை-கொலோ – யுத்4:40 9/3,4

TOP


தேர்-தன்னை (1)

தசும்பு உடை கொடும் தேர்-தன்னை தட கையால் எடுத்து வீச – யுத்2:18 232/2

TOP


தேர்-தொறும் (1)

சிகை நெடும் சுடர் விடும் தேர்-தொறும் சென்றான் – சுந்:8 33/2

TOP


தேர்-நின்று (1)

தேர்-நின்று நெடு நிலத்து சிரமுகம் கீழ் பட விழுந்தான் சிகரம் போல்வான் – யுத்4:37 199/4

TOP


தேர்-நின்றும் (1)

இரைத்த திண் பரி தேர்-நின்றும் இரு நிலத்து இழிய – யுத்2-மிகை:15 28/3

TOP


தேர்-மிசை (9)

தேர்-மிசை சென்றது ஓர் பரவை செ முக – அயோ:12 32/1
உருள்தரு தேர்-மிசை உயிர்கொண்டு உய்த்தலான் – கிட்:10 21/2
அற்ற தேர்-மிசை நின்று போர் அங்கதன் அலங்கல் – யுத்3:22 75/1
சென்று தேர்-மிசை ஏறினன் இராக்கதர் செறிந்தார் – யுத்3:22 95/3
ஓர் ஆயிரம் பரி பூண்டது ஒர் உயர் தேர்-மிசை உயர்ந்தான் – யுத்3:27 102/2
செல்லும் தேர்-மிசை சென்றனன் தேவரை தொலைத்த – யுத்4:32 2/3
திரியும் மாருதி தோள் எனும் தேர்-மிசை சென்றான் – யுத்4:32 18/3
எழுந்து உயர் தேர்-மிசை இலங்கை காவலன் – யுத்4:37 59/1
சென்று எதிர்ந்தது தேரும் அ தேர்-மிசை
நின்ற வஞ்சன் இராமனை நேர்வுறா – யுத்4:37 182/3,4

TOP


தேர்-மின் (1)

சீரிது மேல் இ மாற்றம் தெளிவுற தேர்-மின் என்னா – யுத்1:4 103/3

TOP


தேர்-மீது (1)

அழிந்த தேர்-மீது நின்றான் ஆயிர கோடி அம்பு – யுத்3:27 181/1

TOP


தேர்-மேல் (9)

துனை பரி தேர்-மேல் ஏறி சேறி என்று இனைய சொன்னான் – சுந்:10 6/3
தேர்-மேல் செல குதித்தான் திரிசிரத்தானை ஓர் திறத்தால் – யுத்2:18 176/1
வெம் கண் மதமலை-மேல் விரை பரி-மேல் விடு தேர்-மேல்
சங்கம் தரு படை வீரர்கள் உடல்-மேல் அவர் தலை-மேல் – யுத்3:22 113/1,2
மொழிந்து தன் தெய்வ தேர்-மேல் ஏறினன் முடியலுற்றான் – யுத்3:28 13/4
அடைக்கலம் என்ன ஈசன் அளித்தன தேர்-மேல் ஆக்கி – யுத்3:28 14/2
தேவர் மெய் புகழ் தேய்த்தவன் சில்லி-அம் தேர்-மேல்
காவல் மூ-வகை உலகமும் முனிவரும் கலங்க – யுத்3:31 3/2,3
தேர்-மேல் உளர் மாவொடு செம் தறுகண் – யுத்3:31 212/1
தோன்றினன் இராமன் எந்தாய் புரந்தரன் துரக தேர்-மேல்
ஏன்று இருவருக்கும் வெம் போர் எய்தியது இடையே யான் ஓர் – யுத்4:37 8/1,2
அசனி_ஏறு இருந்த கொற்ற கொடியின்-மேல் அரவ தேர்-மேல்
குசை உறு பாகன்-தன்-மேல் கொற்றவன் குவவு தோள்-மேல் – யுத்4:37 14/1,2

TOP


தேர்-அரோ (4)

தெய்வ மீன் ஒத்தது அ செம்பொன் தேர்-அரோ – அயோ:5 2/4
பசும் பரி பகலவன் பைம்பொன் தேர்-அரோ – ஆரண்:7 52/4
அந்தரத்து எழுந்தது அ அரக்கன் தேர்-அரோ – யுத்4:37 58/4
வந்து-என வந்தது அம் மான தேர்-அரோ – யுத்4:37 61/4

TOP


தேர்_இனம் (2)

தேர்_இனம் துவன்றின சிறு கண் செம் முக – ஆரண்:7 33/1
மாவொடு கரி திரள் வாவு தேர்_இனம்
தாவு நீர் உடுத்த நல் தரணி தன்னுடன் – யுத்4:41 102/2,3

TOP


தேர்_இனம்-அவை (1)

குரகத தடம் தேர்_இனம்-அவை பயில் கொட்டில் – சுந்:2 14/2

TOP


தேர்க்கு (1)

ஆயிரம் ஐந்தொடு ஐந்து ஆம் ஆழி அம் தடம் தேர் அ தேர்க்கு
ஏயின இரட்டி யானை யானையின் இரட்டி பாய் மா – சுந்:8 10/1,2

TOP


தேர்க (1)

சேற்று இள மரை மலர் திருவை தேர்க என – சுந்-மிகை:14 18/1

TOP


தேர்கலா (1)

கேட்டனன் இருந்தும் அ கேள்வி தேர்கலா
கோட்டிய சிந்தையான் உறுதி கொண்டிலன் – யுத்1:4 1/1,2

TOP


தேர்கள் (12)

சேறும் ஆய் தேர்கள் ஓட துகளும் ஆய் ஒன்றோடு ஒன்று – பால:10 6/3
மடிஞ்ச பின் உடம்பு கூட்டும் வினை என வயிர தேர்கள் – அயோ:13 52/4
சிலை மிதந்தன மிதந்தன கொடி நெடும் தேர்கள் – ஆரண்:7 83/4
பத்தியில் தேர்கள் செல்ல பவள கால் புடைகள் சுற்ற – சுந்-மிகை:10 2/1
பத்தியில் தேர்கள் செல்ல பவள கால் குடைகள் சுற்ற – சுந்-மிகை:11 1/1
முத்தினின் சிவிகை-தன்னை முகில் என தேர்கள் சுற்ற – சுந்-மிகை:11 1/2
சிந்தையின் முந்தின தேர்கள் செறிந்த – சுந்-மிகை:11 12/2
செல்லகிற்றில நின்றில கொடி நெடும் தேர்கள் – யுத்2:16 212/4
ஆழ்ந்த அல்லது பெயர்ந்தன கண்டிலர் அதிர் குரல் மணி தேர்கள் – யுத்2:16 315/4
நாகம் எத்தனை அத்தனை நளிர் மணி தேர்கள்
போகம் எத்தனை அத்தனை புரவியின் ஈட்டம் – யுத்3:31 13/2,3
தேர்கள் என்று வந்த பாவி என்ன செய்கை செய்யுமே – யுத்3:31 86/4
போர ஆளினோடு தேர்கள் நூறு கோடி பொன்றுமால் – யுத்3:31 93/2

TOP


தேர்கள்-தாம் (1)

சில் இடம் உலகு என செறிந்த தேர்கள்-தாம்
புல்லிடு சுடர் என பொலிந்த வேந்தரால் – பால:14 10/1,2

TOP


தேர்களின் (4)

நிரை மணி தேர்களை தேர்களின் நெரித்தான் – சுந்:8 30/4
சேறு செய்தன தேர்களின் சில்லி அ சேற்றை – சுந்:9 9/2
வழங்கு தேர்களின் இடிப்பொடு வாசியின் ஆர்ப்பும் – சுந்:9 10/1
திரியும் தேர்களின் சில்லியும் அரக்கர்-தம் சிரமும் – யுத்2:16 245/2

TOP


தேர்களும் (8)

மாவும் யானையும் வயங்கு தேர்களும்
கோவும் நான் மறை குழுவும் முன் செல – அயோ:11 122/1,2
தூண்டிடு தேர்களும் துரக ராசியும் – அயோ:12 58/3
படை பெரும் தலைவரும் படைத்த தேர்களும்
உடை தடம் படைகளும் ஒழிய உற்று எதிர் – ஆரண்:7 102/1,2
தாக்கிய பரிகளும் தடுத்த தேர்களும்
மேக்கு உயர் கொடி உடை மேக மாலை போல் – சுந்:9 32/2,3
விசையின் மான் தேர்களும் களிறும் விட்டு அகல் – சுந்:9 37/1
தெரி கணை மாரி பெய்ய தேர்களும் சிலை கைம்மாவும் – யுத்2:19 163/1
அடுக்குற்றன மத யானையும் அழி தேர்களும் பரியும் – யுத்3:31 107/1
களி யானையும் நெடும் தேர்களும் கடும் பாய் பரி கணனும் – யுத்3:31 118/1

TOP


தேர்களே (3)

குழை விழும் அதில் விழும் கொடி திண் தேர்களே – பால:3 54/4
தேரினை நிகர்த்தன புரவி தேர்களே – சுந்:9 39/4
பூழி ஆக்கின பொன் நெடும் தேர்களே – யுத்2:15 38/4

TOP


தேர்களை (2)

நிரை மணி தேர்களை தேர்களின் நெரித்தான் – சுந்:8 30/4
உதைக்கும் வெம் கரிகளை உழக்கும் தேர்களை
மிதிக்கும் வன் புரவியை தேய்க்கும் வீரரை – சுந்:9 36/1,2

TOP


தேர்கிலா (1)

தீய அ புலையனின் செய்கை தேர்கிலா
நாய் என திரிவது நல்லது அல்லதோ – அயோ:14 125/3,4

TOP


தேர்கிலார் (2)

திணி கொள் தீ உற்றது உற்றில தேர்கிலார்
அணி வளை கை நல்லார் அமைந்துளார் – சுந்:13 3/3,4
தெற்கு இது வடக்கு இது என்ன தேர்கிலார்
பல் குவை பரந்தன குரக்கு பல் பிணம் – யுத்2:15 122/1,2

TOP


தேர்கிலான் (2)

தேர்கிலான் நெறி அந்தரில் சென்று ஒரு – பால:14 30/3
சித்தம் உண்டு ஒருத்திக்கு அது அன்பன் தேர்கிலான்
பொய்த்தது ஓர் மூரியால் நிமிர்ந்து போக்குவாள் – பால:19 35/2,3

TOP


தேர்கிலென் (1)

எண்ணுளே இருந்த போதும் யாவர் என்று தேர்கிலென்
கண்ணுளே இருந்த போதும் என்-கொல் காண்கிலாதவே – பால:13 53/3,4

TOP


தேர்கின்ற (1)

தேர்கின்ற சிந்தை அன்றோ திகைத்தனை என்று தெண் நீர் – யுத்1:12 35/3

TOP


தேர்குவாய் (1)

சென்று மற்று அவன் சிந்தையை தேர்குவாய் – கிட்:11 3/4

TOP


தேர்த்து (1)

தேர்த்து ஊறும் குருதி-தன்னால் என்றனன் எயிறு தின்னா – யுத்1:13 8/4

TOP


தேர்தர (1)

வேதம் அனைத்தும் தேர்தர எட்டா ஒரு மெய்யன் – கிட்:17 5/1

TOP


தேர்தரின் (1)

தெள்ளுறு மதி இலா இரவும் தேர்தரின்
உள் உறை உயிர் இலா உடலும் ஒக்குமே – அயோ:12 7/3,4

TOP


தேர்தியால் (1)

செரு வரும்-காலை என் மெய்ம்மை தேர்தியால்
பொரு_அரும் திரு இழந்து அநாயம் பொன்றுவாய் – சுந்:3 124/3,4

TOP


தேர்ந்ததே (1)

தேர்ந்ததே தேரின் அல்லால் யாவரே தெரிய கண்டார் – அயோ:3 73/4

TOP


தேர்ந்தான் (1)

தென்சொல் கடந்தான் வடசொல் கலைக்கு எல்லை தேர்ந்தான் – அயோ:4 136/4

TOP


தேர்ந்திலெம் (1)

முடி உற பரந்தது ஓர் முறைமை தேர்ந்திலெம்
நெடிது உயிர்த்து உண்டவும் நீந்தி நின்றவும் – அயோ:13 3/2,3

TOP


தேர்ந்து (5)

தேர்ந்து இனிது இயற்றும் உன் தன் அரசியல் தருமம் தீர்தி – கிட்:9 20/4
சீதை-தனை தேர்ந்து இங்கு உடன் மீளும் திறன் இன்று என்று – கிட்:17 6/3
தேர்ந்து உறு பொருள் பெற எண்ணி செய்யு-மின் – சுந்:12 10/3
வல்லவன் நிலைமையும் மனமும் தேர்ந்து உரை – சுந்:12 21/3
செல்வெனோ நெடும் கிரி இன்னும் தேர்ந்து எனா – யுத்2:16 254/1

TOP


தேர்வது (1)

கேவலத்து இவர் நிலைமை தேர்வது எ கிழமை கொடு – கிட்:2 5/4

TOP


தேர்வாய் (1)

புண்டரிகத்தை உற்ற பொழுது அது பொருந்தி தேர்வாய் – கிட்:13 58/4

TOP


தேர்வார் (4)

பேர் என்ப அவன் செய் மாய பெரும் பிணக்கு ஒருங்கு தேர்வார்
ஆர் என்பான் அமல மூர்த்தி கருதியது அறிதல் தேற்றாம் – பால:8 7/2,3
தடித்தது மேனி என்னே யார் உளர் தன்மை தேர்வார் – சுந்:14 48/4
தெரிகிலர் அமரரேயும் ஆர் அவன் செய்கை தேர்வார்
பொரு சினத்து அரக்கர் ஆவி போகிய போக என்று – யுத்2:16 21/2,3
தையலோ தருமமேயோ யார் அவள் தன்மை தேர்வார் – யுத்2:17 33/4

TOP


தேர்வான் (3)

குன்றே புரை தோளான் எதிர் புள்ளின் குறி தேர்வான்
இன்றே வரும் இடையூறு அது நன்றாய்விடும் என்றான் – பால:24 6/3,4
தேர்வான் வருகின்றனன் சீதையை தேவர் உய்ய – சுந்:1 46/2
சிந்தையின் உணர எண்ணி தீர்வது ஓர் உபாயம் தேர்வான் – யுத்3:24 6/4

TOP


தேர்வு (3)

தாயினும் பழகினார் தமக்கும் தேர்வு ஓணாது – பால-மிகை:7 10/2
சிந்தை தேர்வு உற தெரிய நோக்கினால் – அயோ:14 105/2
தேன் ஒருங்கு சொரிதலின் தேர்வு இல – கிட்:15 49/2

TOP


தேர்வுற்று (1)

சீதையை ஒளித்தனர் மறைத்த புரை தேர்வுற்று
ஏதம்_இல் அற துறை நிறுத்திய இராமன் – கிட்:14 51/2,3

TOP


தேர்வுறின் (1)

தேர்வுறின் அவர்களின் சிறந்த பேதையோர் – யுத்1-மிகை:4 3/4

TOP


தேர்வென் (1)

செப்பு என்பென் கலசம் என்பென் செ இளநீரும் தேர்வென்
துப்பு ஒன்று திரள் சூது என்பென் சொல்லுவென் தும்பி கொம்பை – கிட்:13 43/1,2

TOP


தேர (2)

வன் சொற்கள் தந்து மட மங்கை ஏவ நிலை தேர வந்த மருளோ – ஆரண்:13 64/2
செய்வன முறையின் எண்ணி திறத்திறம் உணர்வினை தேர
மை அறு மரபின் வந்த அமைச்சரை வருக என்றான் – யுத்1:13 10/1,2

TOP


தேரதால் (1)

பொங்கு உளை பச்சை அம் புரவி தேரதால்
வெம் கதிர் சுடுவதே அன்றி மெய் உற – ஆரண்:10 131/2,3

TOP


தேரது (1)

கொண்ட வானக தேரது குதிரையை குறிக்கின் – யுத்4-மிகை:35 3/4

TOP


தேரர் (6)

திரு வளர் மார்பர் தெய்வ சிலையினர் தேரர் வீரர் – பால:14 71/3
தூண்டிய தேரர் சரங்கள் துரந்தார் – சுந்:9 56/2
ஏறிய தேரர் சூழ்ந்தார் இறுதியின் யாவும் உண்பான் – சுந்:10 9/3
எந்திர தேரர் சூழ்ந்தார் ஈர்_இரண்டு இலக்கம் வீரர் – சுந்:10 10/4
தேரர் தேரின் இவுளியர் செம் முக – யுத்2:19 132/1
பட்டம் வைத்து அமைந்த நெற்றி பகட்டினர் பைம்பொன் தேரர்
வட்ட வெண்குடையர் வீசு சாமரை மருங்கர் வானை – யுத்4-மிகை:42 4/2,3

TOP


தேரவன் (6)

சேண் உலாம் தனி தேரவன் என்னுமால் – ஆரண்:14 21/4
ஆழி மா பரி தேரவன் காதலன் அடிகள் – கிட்:12 27/3
பூண்ட தேரவன் காதலற்கு ஒரு மொழி புகலும் – கிட்:12 40/4
ஆழி தேரவன் அரக்கரை அழல் எழ நோக்கி – சுந்:13 38/1
உருளுறு தேரவன் உதயம் எய்தினார் – யுத்1:4 23/4
குறித்து ஆயிரம் பரி தேரவன் விடுத்தான் அவை குறி பார்த்து – யுத்3:27 126/2

TOP


தேரவேண்டுமால் (1)

திரு உறை வேறு இடம் தேரவேண்டுமால்
வரன்முறை நாடிட வரம்பு இன்றால் உலகு – கிட்:6 32/2,3

TOP


தேரன் (3)

ஆயிரம் புரவி பூண்ட ஆழி அம் தேரன் ஆனான் – யுத்2:19 121/4
குருதியின்கண்ணன் வண்ண கொடி நெடும் தேரன் கோடை – யுத்3:21 32/1
தலை தடம் தேரன் வில்லன் தாருகன் என்னும் தன்மை – யுத்3:22 121/2

TOP


தேரன (2)

ஈர்த்த தேரன இவுளியின் தலையன எவர்க்கும் – யுத்2:16 209/3
வல மணி தேரன ஆளின் மேலன – யுத்2:19 48/2

TOP


தேரா (3)

திருகலை உடைய இந்த செகத்து உளோர் தன்மை தேரா
ஒரு கலை முக சிருங்க உயர் தவன் வருதல் வேண்டும் – பால:5 30/3,4
சேற்றில் செல்லா தேரின் ஆழி ஆழும் நிலை தேரா
வீற்று செல்லும் வெளியோ இல்லை அளியன் விரைகின்றான் – சுந்:8 42/3,4
வெம்பு இகல் அரக்கரை விலக்கி வினை தேரா
நம்பியர் இருக்க என நாயகனை முன்னா – யுத்1:2 47/1,2

TOP


தேரார் (1)

செறிந்து உழல் கறங்கு அனையர் மேனி நிலை தேரார்
பிறிந்தனர் பொருந்தினர் என தெரிதல் பேணார் – யுத்1:12 25/1,2

TOP


தேராரை (1)

பெரும் தேராரை கொன்று பிழைக்க பெறுவேனேல் – யுத்3:22 213/2

TOP


தேரால் (1)

நீலனை அரக்கன் தேரால் நெடு நிலத்து இழிய தள்ளி – யுத்2-மிகை:16 33/1

TOP


தேரான் (3)

திண் தேரான் எதிர் சென்று சீறினான் – கிட்:16 41/4
தெற்றின புருவத்தோன் தன் மனம் என செல்லும் தேரான்
உற்றனன் இளைய கோவை அனுமனும் உடன் வந்து உற்றான் – யுத்2:19 100/3,4
ஆண்தகையோடும் ஏற்றான் ஆயிரம் மடங்கல்_தேரான் – யுத்2:19 229/4

TOP


தேரானை (1)

அரும் தேரானை சம்பரனை பண்டு அமர் வென்றாய் – அயோ:6 20/1

TOP


தேரிடை (17)

தேரிடை கொண்ட அல்குல் தெங்கிடை கொண்ட கொங்கை – பால:18 17/1
செம் சுடர் கடவுள் என்ன தேரிடை சென்று சேர்ந்தான் – பால:23 77/4
தேரிடை வந்தனன் தீது இலேன் என்கோ – அயோ:5 21/4
தேரிடை வித்தகன் சேறல் மேயினான் – அயோ:5 45/4
தழுவு தேரிடை தம்பியொடு ஏறினான் – அயோ:11 7/3
வாங்கினன் தேரிடை வைத்த மண்ணொடும் – ஆரண்:13 50/3
செய்கைதாம் வரும் தேரிடை கதிர் என செல்வார் – சுந்:9 14/2
வேனில் ஓடு அரும் தேரிடை வீழ்ந்தனர் – சுந்-மிகை:13 2/4
தேரிடை எற்றும் எட்டு திசையினும் செல்ல சிந்தும் – யுத்2:16 174/3
செய்த போரினை நோக்கி இ தேரிடை சேர்ந்த – யுத்2:16 239/1
தேரிடை நின்று கண்கள் தீ உக சீற்றம் பொங்க – யுத்2:18 208/1
தேரிடை செல்லார் மான புரவியில் செல்லார் செம் கண் – யுத்2:19 169/1
எதிர் தேரிடை ஏறினன் மற்று ஒரு வெம் – யுத்2-மிகை:18 1/3
எல்லின் பொலி தேரிடை நின்று இழியா – யுத்3:20 76/2
தேரிடை நின்று வீழ்ந்தார் சிலர் சிலர் படைகள் சிந்தி – யுத்3:22 34/2
தந்தையர் தேரிடை தனயர் வன் தலை – யுத்3:22 51/1
சிந்தின காதலர்க்கு இயைந்த தேரிடை
அந்தரத்து அம்பொடும் அற்று எழுந்தன – யுத்3:22 51/3,4

TOP


தேரிடையே (1)

நெரி பட்டு அழி தேரிடையே பலர் நின்றார் – யுத்2:18 255/3

TOP


தேரில் (19)

மற்று ஒரு கதிரோன் என்ன மணி நெடும் தேரில் போனான் – பால:14 75/4
மாதரார் கண்கள் ஊடே வாவும் மான் தேரில் செல்வான் – பால:21 6/2
தையலார் இரைத்து நோக்க தாரணி தேரில் சென்றான் – அயோ:3 86/4
பொரு_அரு தேரில் செல்ல புறத்திடை கண்டார் போல்வார் – அயோ:3 87/4
துரித மான் தேரில் போனான் செய்தது சொல்லலுற்றாம் – அயோ:6 6/4
செஞ்செவே சேற்றில் தோன்றும் தாமரை தேரில் தோன்றும் – அயோ:8 23/1
தேரில் திரி செம் கதிர் தங்குவது ஒர் – ஆரண்:2 9/1
தேரில் திரிவான் மகன் இந்திரன் செம்மல் என்று இ – கிட்:7 45/2
தேரில் நல் நெடும் திசை செல செருக்கு அழிந்து ஒடுங்கும் – கிட்:10 35/1
பொன் நெடும் தேரில் போனான் பொருப்பிடை நெருப்பின் பொங்கி – சுந்:8 14/2
தேரில் சென்று எதிர் கோல் கொள்வான் உயிர் தின்றான் அ பொரு செறி திண் தேர் – சுந்:10 34/1
தேரில் போர் அரக்கன் செல சேவகன் தனியே – யுத்2:15 216/1
போந்தது போல் பொலம் தேரில் பொங்கிய – யுத்2:16 104/3
சூலியும் வெருக்கொள தேரில் தோன்றுவான் – யுத்3:20 35/3
மா பெரும் தேரில் நின்ற மகோதரன் மறைய போனான் – யுத்3:22 155/2
கோல் கொளும் ஒருவனோடும் கொடி தடம் தேரில் பூண்ட – யுத்3:27 180/3
வெம்பு பொன் தேரில் தோன்றும் விசையினும் அரக்கன் மெய்யோடு – யுத்3:28 34/3
சிங்க_ஏறு அன்ன சீற்றத்தான் இராவணன் தேரில்
பொங்கு பாய் பரி சாரதியோடும் பட புடைத்தான் – யுத்4:32 33/2,3
ஏறும் நீர் தேரில் என்ன கருணன் வந்து எதிர்த்த-போது – யுத்4-மிகை:41 8/2

TOP


தேரின் (53)

உருள் தரும் தேரின் மீது ஒல்லை ஏறி நல் – பால:5 50/2
தேரும் ஓடாது மா மாகம் மீ தேரின் நேர் – பால:7 9/3
சிந்தையே பொரு நெடும் தேரின் வந்து எய்தினான் – பால:20 16/4
செம்பொனின் பசு மணி தேரின் வந்து எய்தினான் – பால:20 20/3
எழுத அரும் தகையது ஓர் தேரின் மேல் ஏகினான் – பால:20 29/4
சேகு சேர்தர சேவகன் தேரின் பின் – பால:21 36/3
முலை இடை முகிழ்ப்ப தேரின் முன் திசை முளைத்தது அன்னாள் – பால:23 79/2
தேரின் மிசை மலை சூழ் வரு கதிரும் திசை திரிய – பால:24 10/2
தடுப்ப அரும் தேரின் ஏறி தடை இலா படர்தலோடும் – பால-மிகை:11 39/3
தேர்ந்ததே தேரின் அல்லால் யாவரே தெரிய கண்டார் – அயோ:3 73/4
மின் பொருவு தேரின் மிசை வீரன் வரு போழ்தில் – அயோ:3 98/1
சுட்டு சோர்தல் பழுது அன்றோ தொடர்தும் தேரின் சுவடு என்பார் – அயோ:6 32/4
தேரின் சுவடு நோக்குவார் திரு மா நகரின் மிசை திரிய – அயோ:6 33/1
தேரின் சேனை திரண்டது தேவர்-தம் – ஆரண்:7 24/3
வங்கம் எனல் ஆயது ஒரு தேரின் மிசை வந்தான் – ஆரண்:9 9/4
செவ்வழி கதிரோன் என்றும் தேரின் மேல் அன்றி வாரான் – ஆரண்:10 112/3
தேரின் ஆழியும் தெரிந்தனம் தீண்டுதல் அஞ்சி – ஆரண்:13 76/1
ஆயது தேரின் உன் ஆவி நாயகன் – சுந்:3 38/1
வந்தான் இளையானொடு வான் உயர் தேரின் வைகும் – சுந்:4 89/1
சேற்றில் செல்லா தேரின் ஆழி ஆழும் நிலை தேரா – சுந்:8 42/3
தேர் பட புடைக்கும் அ தேரின் சில்லியால் – சுந்:9 33/2
வார் மத கரியினின் தேரின் வாசியின் – சுந்:9 42/2
தீய வாள் நிருதர் வேந்தர் சேர்ந்தவர் சேர தேரின்
ஏ எனும் அளவில் வந்தான் இராவணன் இருந்த யாணர் – சுந்:11 7/2,3
செம்பொனின் தேரின் பாங்கர் செங்குடை தொங்கல் காடும் – சுந்-மிகை:11 4/1
தேரின் மேலின் நின்று இரவி தன் பெரும் பதம் செலுத்தும் – யுத்1:3 6/2
கட்டு அமை தேரின் மேலும் களி நெடும் களிற்றின் மேலும் – யுத்2:15 144/1
அகங்களை கழன்று தேரின் அச்சினை உருவி அப்பால் – யுத்2:15 145/3
நிரவிய தேரின் மேன்மேல் நெடும் தலை கிடந்த நெய்த்தோர் – யுத்2:15 151/3
தேரின் கடிது இவரா முழு விழியின் பொறி சிதறா – யுத்2:15 173/2
நூறு பத்துடை நொறில் பரி தேரின் மேல் நுன்முன் – யுத்2:15 217/1
சூழியில் பட்ட நெற்றி களிற்றொடும் துரந்த தேரின்
ஆழியில் பட்ட அன்றே அவனியில் பட்ட எல்லாம் – யுத்2:16 172/3,4
கொடி தடம் தேரின் முன்னர் குதித்து எதிர் குறுகி நின்றான் – யுத்2:16 185/4
சில்லி அம் தேரின் மேலான் அவன் அமர் செவ்விது அன்றால் – யுத்2:18 180/2
தேறல் ஆம் துணையும் தெய்வ சிலை நெடும் தேரின் ஊன்றி – யுத்2:18 193/2
ஐ_இருநூறு பூண்ட ஆழி அம் தேரின் மேலான் – யுத்2:18 227/4
தேரின் நின்று உமை அடங்கலும் திரள் சிரம் துணிப்பென் இது திண்ணமால் – யுத்2:19 77/2
தேரர் தேரின் இவுளியர் செம் முக – யுத்2:19 132/1
சீறினான் சிவன் போல அ தேரின் மேல் – யுத்2-மிகை:15 12/4
மழை குரல் தேரின் மேலான் மாபெரும்பக்கன் மன்னோ – யுத்3:20 30/4
சிங்கன் வெம் கணையன் வில்லன் தார் அணி தேரின் மேலான் – யுத்3:21 36/2
மேயின சுற்ற தான் ஓர் கொற்ற பொன் தேரின் மேலான் – யுத்3:22 10/2
உருள் முறை தேரின் மாவின் ஓடை மால் வரையின் ஊழி – யுத்3:22 21/2
அளப்ப_அரும் தேரின் உள்ள ஆயிரம்_கோடி ஆக – யுத்3:22 33/2
ஆயிரம் புரவி பூண்ட தேரின் பேர் அரவம் கேட்டான் – யுத்3:28 17/4
மணி நெடும் தேரின் கட்டு விட்டு அது மறிதலோடும் – யுத்3:28 38/1
மீளி மேலும் வீரர் மேலும் வீரர் தேரின் மீதினும் – யுத்3:31 80/2
கொடி குலங்கள் தேரின் மேல யானை மேல கோடை நாள் – யுத்3:31 89/1
தேரின் மீது அனந்த கோடி நிருதர் சீறு செம் முக – யுத்3-மிகை:31 16/1
குன்று அன தோற்றத்தான்-தன் கொடி நெடும் தேரின் நேரே – யுத்4:37 12/3
ஊழியின் இறுதி காணும் வலியினது உயர் பொன் தேரின்
ஏழ் உயர் மதமா அன்ன இலக்குவன் கவிதை ஏந்த – யுத்4:42 2/1,2
உளம் கனல் கொளுந்த தேரின் உருத்து எதிர் அரக்கன் வந்தான் – யுத்4-மிகை:37 4/4
வாரும் தேரின் மேல் என கும்பகர்ணன் வந்து ஏன்ற – யுத்4-மிகை:41 23/2
பருதி ஒத்து இலங்கும் பைம் பூண் பரு மணி தேரின் ஆனான் – யுத்4-மிகை:42 1/4

TOP


தேரின்-நின்று (2)

அழிந்த தேரின்-நின்று அந்தரத்து அ கணத்து – யுத்2:19 150/1
நின்ற போதினில் இராகவன் தேரின்-நின்று இழிந்தான் – யுத்4-மிகை:41 9/2

TOP


தேரின்-மேல் (5)

திண் நெடும் கழுதை பேய் பூண்ட தேரின்-மேல்
அண்ணல் அ இராவணன் அரத்த ஆடையன் – சுந்:3 40/2,3
தூண்டுறு தேரின்-மேல் தோன்றும் தோன்றலை – சுந்:11 23/2
தேரின்-மேல் சிலையின் நின்ற இந்திரசித்து என்று ஓதும் – யுத்3:22 22/1
இந்திரன் தேரின்-மேல் உயர்ந்த ஏந்து எழில் – யுத்4:37 74/1
தேரின்-மேல் இருந்தான் பண்டு தேவர்-தம் – யுத்4:37 170/3

TOP


தேரினர் (4)

புல்லினர் திசை-தொறும் புரவி தேரினர்
சொல்லின முடிக்குறும் துணிவின் நெஞ்சினார் – ஆரண்:7 49/3,4
உடைந்தார்களை நகைசெய்தனர் உருள் தேரினர் உடன் ஆய் – ஆரண்:7 95/1
தேரினர் சென்றார் – சுந்:13 43/4
சுற்றினன் தேரினர் தோலா – சுந்:13 54/1

TOP


தேரினன் (8)

ஊன்றின தேரினன் உயர்ந்த தோளினன் – ஆரண்:7 51/3
ஊன்றிய தேரினன் உருமின் வெம் கணை – ஆரண்:7 127/1
துனையும் வாம் பரி தேரினன் தூடணன் சொன்னான் – ஆரண்:8 1/4
உருளும் ஆழியது ஒரு தனி தேரினன் மேகத்து – ஆரண்:8 17/2
தேரினன் சிலையினன் உமிழும் தீயினன் – யுத்2:18 119/4
அதிர கடல் நெடும் தேரினன் மழை_ஏறு என ஆர்த்தான் – யுத்2:18 164/4
சூரியன் பகைஞன் அ சுடர் பொன் தேரினன்
நீரினும் முழக்கினன் நெருப்பின் வெம்மையான் – யுத்3:20 34/1,2
அல் ஒன்றிய வாளொடு தேரினன் ஆய் – யுத்3:20 80/3

TOP


தேரினார் (1)

முற்றினர் இராமனை முடுகு தேரினார் – ஆரண்:7 103/4

TOP


தேரினான் (4)

தடம் செய் தேரினான் தானும் நீரினால் – அயோ:14 92/3
வார்த்தை அன்னது ஆக வான் இயங்கு தேரினான் மகன் – கிட்:7 11/1
புகைநிற கண்ணவன் பொலம் பொன் தேரினான் – யுத்3:20 31/4
மு சிரத்து அயிலினான் மூரி தேரினான்
இ சிரம் உம்மதே என வந்து எய்துவான் – யுத்3:20 32/2,3

TOP


தேரினானும் (1)

உருளுறு தேரினானும் இலங்கை மீது ஓடும் அன்றே – யுத்1:4 124/2

TOP


தேரினில் (2)

அனையது ஓர் தேரினில் அருணன் நின்று என – பால:23 72/1
தேரினில் சென்றனன் சிவிகை பின் செல – கிட்:11 122/4

TOP


தேரினின் (1)

வீக்கு தேரினின் மீது எழ பாய்ந்து தோள் – யுத்2:15 54/2

TOP


தேரினும் (4)

தூண்டு தேரினும் முந்து உற தூண்டுவான் – அயோ:11 28/3
ஒருத்தரை நலனும் தீங்கும் தேரினும் உயிரின் ஓம்பும் – யுத்1:4 127/2
ஆறு தேரினும் அகன்றது அ அனுமன்-தன் தடம் தோள் – யுத்2:16 226/4
தேரினும் இருவர் சென்றார் செம் தழல் பகழி சிந்தி – யுத்2:19 172/2

TOP


தேரினுள் (1)

ஒலி தார் அமரர் கண்டார் ஆர்ப்ப தேரினுள் புக்கு – சுந்:8 47/2

TOP


தேரினே (1)

தேவ நின் கண்ட எற்கு அரிது எனோ தேரினே – கிட்-மிகை:7 7/4

TOP


தேரினை (19)

தேரினை நிகர்த்தன புரவி தேர்களே – சுந்:9 39/4
வெம் கண் வாள் அரக்கன் விரை தேரினை
கங்க சாலம் தொடர கடல் செலூஉம் – யுத்2:15 52/2,3
தூ நவின்ற வேல் அரக்கனும் தேரினை துரந்தான் – யுத்2:15 215/4
தேரினை ஓட்டி வந்தான் திருவினை தேவர் தங்கள் – யுத்2:16 171/3
திண் தேரினை கடிது ஏவு என சென்றான் அவன் நின்றான் – யுத்2:18 170/4
அ தேரினை ஏறியது ஒப்பன ஆயிரம் தேர் – யுத்2:19 23/1
சீர் தடம் பெரும் சில்லி அம் தேரினை
காத்து நின்ற இருவரை கண்டனன் – யுத்2:19 155/1,2
தா இல் என் ஒரு தேரினை தம் என – யுத்2-மிகை:15 10/2
தன் ஒரு தேரினை தொழுது தாவினான் – யுத்2-மிகை:16 16/4
தேரினை பாகனோடு அழிய சிந்தி மற்று – யுத்2-மிகை:18 16/3
ஒரு திக்கிலும் பெயரா-வகை அவன் தேரினை உதிர்த்தான் – யுத்3:27 121/3
தத்தா ஒரு தடம் தேரினை தொடர்ந்தான் சரம் தலை-மேல் – யுத்3:27 122/3
தேரினை கடாவி வானில் செல்லினும் செல்லும் செய்யும் – யுத்3:28 32/1
சிலையினை நோக்கும் செம்பொன் தேரினை நோக்கும் செய்த – யுத்3-மிகை:22 3/2
அனைய தேரினை அருச்சனை வரன்முறை ஆற்றி – யுத்4:35 24/1
வென்றி அம் தடம் தேரினை மீட்க என – யுத்4:37 182/2
தேரினை நீ கொடு விசும்பில் செல்க என்ன மாதலியை செலுத்தி பின்னர் – யுத்4:37 202/1
என்று தேரினை வீடணன் எய்தியது என்றான் – யுத்4-மிகை:41 6/1
இறுத்த தேரினை இருடிகள் எவரும் வந்து எய்தி – யுத்4-மிகை:41 141/1

TOP


தேரினோடும் (2)

ஏய்ந்து எழு தேரினோடும் இமைப்பிடை எடுத்து கொண்டான் – யுத்3:21 37/4
நுகம் பயில் தேரினோடும் நுறுக்கினன் நூழில் தீர்த்தான் – யுத்3:22 126/3

TOP


தேரினோன் (1)

உருள் உடை தேரினோன் புதல்வன் ஊழியாய் – கிட்:11 128/2

TOP


தேரு (1)

தேரு தம் உருவு நீத்து மானிட உருவில் சேர்ந்து ஆங்கு – யுத்4-மிகை:42 20/3

TOP


தேரும் (73)

தேரும் ஓடாது மா மாகம் மீ தேரின் நேர் – பால:7 9/3
குரைத்த தேரும் களிறும் குதிரையும் – பால:14 44/1
குசை உறு பரியும் தேரும் வீரரும் குழுமி எங்கும் – பால:14 51/1
அறை பறை துவைப்ப தேரும் ஆனையும் ஆடல் மாவும் – பால:14 62/2
தாக்கிய களிறும் தேரும் புரவியும் படைஞர் தாளும் – பால:14 79/3
வீரரும் களிறும் தேரும் புரவியும் மிடைந்த சேனை – பால:14 80/1
கந்து அடு களிறும் தேரும் கலின மா கடலும் சூழ – பால:20 4/2
பொலன் கா மணி தேரும் போகா இலங்கா – பால-மிகை:0 6/2
புரைசை மால் களிறும் புரவியும் தேரும் பூதலத்து யாவையும் அவண – பால-மிகை:3 1/2
செம் கணும் கரிய கோல மேனியும் தேரும் ஆகி – அயோ:3 90/3
தேரும் மாவும் களிறும் சிவிகையும் – அயோ:11 34/1
திடர் எலாம் உருட்டின தேரும் ஈர்த்தன – அயோ:14 30/2
ஏழ் இரு தேரும் வந்து இமைப்பின் முன்பு இடை – ஆரண்:7 104/1
ஆற்றல் தேரும் அறிவினன் ஆதலால் – ஆரண்:11 80/3
ஓர் ஆழி தேரும் ஒவ்வார் உனக்கு நான் உரைப்பது என்னோ – கிட்:13 37/4
ஏதி ஒன்றால் தேரும் அஃதால் எளியோர் உயிர் கோடல் – சுந்:8 43/1
குதித்து தேரும் கோல் கொள் ஆளும் பரியும் குழம்பு ஆக – சுந்:8 48/1
மறிந்தன மடிந்த தேரும் வாவும் மா குழுவும் ஆவி – சுந்:10 25/3
ஆழி அம் தேரும் மாவும் அரக்கரும் உருக்கும் செம் கண் – சுந்:11 13/1
அ காலை அரக்கரும் யானையும் தேரும் மாவும் – சுந்:11 27/1
தேரும் யானையும் புரவியும் அரக்கரும் சிந்தி – சுந்:11 34/1
வீட்டின் ஊசல் நெடும் பாசம் அற்ற தேரும் விசி துறந்த – சுந்:12 114/2
யானையும் தேரும் மாவும் யாவையும் உயிர் இராமை – யுத்1:3 139/1
பொருப்பை மீதிடும் புரவியும் பூட்கையும் தேரும்
உருப்ப வில் படை ஒன்பது கோடியும் உடையான் – யுத்1:5 34/1,2
ஒளிறு மா மணி தேரும் உருட்டி வெம் – யுத்2:15 45/2
தேரும் பாகரும் வாசியும் செம் முக – யுத்2:15 61/1
பூட்டும் தேரும் பொடி துகள் ஆயவே – யுத்2:15 72/4
தேரும் மாவும் படைஞரும் தெற்றிட – யுத்2:15 100/1
நூக்கிய களிறும் தேரும் புரவியும் நூழில் செய்ய – யுத்2:15 146/1
தேரும் யானையும் புரவியும் அரக்கரும் தெற்றி – யுத்2:15 238/1
தேரும் தெறு கரியும் பொரு சின மள்ளரும் வய வெம் – யுத்2:18 145/1
நூக்கிய களிறும் தேரும் புரவியும் நூழில் செய்ய – யுத்2:19 52/2
பொரும் குல புரவி ஆன திரைகளும் கலம் பொன் தேரும்
இரும் களி யானை ஆன மகரமும் இரியல் போக – யுத்2:19 58/1,2
கோடி நூறு அமைந்த கூட்டத்து இராக்கதர் கொடி திண் தேரும்
ஆடல் மா களிறும் மாவும் கடாவினர் ஆர்த்து மண்டி – யுத்2:19 92/1,2
மையல் தார் கரியும் தேரும் வாசியும் மற்றும் அற்றார் – யுத்2:19 99/3
அரி இனம் பூண்ட தேரும் அனுமனும் அனந்த சாரி – யுத்2:19 104/1
சிரமும் தேரும் புரவியும் திண் கரி – யுத்2:19 152/2
ஆனையும் தடம் தேரும் தன் ஆர் உயிர் – யுத்2:19 154/1
ஆரியன் வாகை வில்லும் அச்சு உடை தேரும் அ தேர் – யுத்2:19 172/3
அனுமன்-மேல் நின்ற ஐயன் ஆயிரம் தேரும் மாய – யுத்2:19 230/1
ஆனையும் பரியும் தேரும் அரக்கரும் அமைந்த ஆழி – யுத்3:20 3/1
தேரும் யானையும் புரவியும் விரவின தேவர் – யுத்3:20 59/1
குலங்களும் தேரும் மாவும் குழாம் கொள குழீஇய அன்றே – யுத்3:22 4/4
ஆயிரம்_கோடி தேரும் அரக்கரும் ஒழிய வல்ல – யுத்3:22 32/1
அ கணத்து ஆர்த்து மண்டி ஆயிரம்_கோடி தேரும்
புக்கன நேமி பாட்டிற்கு இழிந்தன புவனம் என்ன – யுத்3:22 36/1,2
சிந்துரங்களின் பருமமும் பகழியும் தேரும்
குந்து வல் நெடும் சிலை முதல் படைகளும் கொடியும் – யுத்3:22 54/1,2
இந்து வெள் எயிற்று அரக்கரும் யானையும் தேரும்
வந்த வந்தன வானகம் இடம் பெறா-வண்ணம் – யுத்3:22 110/2,3
ஆள் எலாம் இழந்த தேரும் ஆனையும் ஆடல் மாவும் – யுத்3:22 146/1
திடலும் வெம் புரவியும் தேரும் சிந்திய – யுத்3:27 54/2
சில்லின் முதிர் தேரும் சின வய மாருதி தாளும் – யுத்3:27 106/4
துள்ளு பாய் புரவி தேரும் முறை முறை தானே தூண்டி – யுத்3:28 29/1
ஓடை யானையும் தேரும் உருட்டினான் – யுத்3:29 26/3
தீட்டிய படையும் மாவும் யானையும் தேரும் செல்ல – யுத்3:30 4/4
தேரும் மாவும் யானையோடு சீயம் யாளி ஆதியா – யுத்3:31 75/1
ஆடல் மாவும் வீரர் தேரும் ஆளும் மாள்வது ஆனவால் – யுத்3:31 82/3
முறிந்தன வெம் கணைகள் பட முற்றின சுற்றின தேரும் மூரி மாவும் – யுத்3:31 99/2
கைத்தார் கடும் களிறும் கன தேரும் களத்து அழுந்த – யுத்3:31 110/3
தறித்த தேரும் களிறும் தரை பட – யுத்3:31 132/2
தேரும் மதமாவும் வரை ஆளியொடு வாசி மிகு சீயம் முதலா – யுத்3:31 146/1
வான் ஏறினார்கள் தேரும் மலைகின்ற வயவர் தேரும் – யுத்3:31 216/3
வான் ஏறினார்கள் தேரும் மலைகின்ற வயவர் தேரும்
தான் ஏறி வந்த தேரே ஆக்கினான் தனி ஏறு அன்னான் – யுத்3:31 216/3,4
கொடியும் வில்லும் கோலொடு வேலும் குவி தேரும்
துடியின் பாத குன்றின்-மிசை தோல் விசியின் கட்டு – யுத்4:33 15/1,2
கொற்ற வாள் நிருதர் சேனை குழீஇயது கொடி திண் தேரும்
சுற்றுறு துளை கைம் மாவும் துரகமும் பிறவும் தொக்க – யுத்4:35 2/2,3
அடல் கொள் சேனையும் அரக்கனும் தேரும் வந்து ஆர்க்கும் – யுத்4:35 34/3
தேரும் உளதே இது அலால் உலகு செய்தோய் – யுத்4:36 22/4
பொன் தடம் தேரும் மாவும் பூட்கையும் புலவு உண் வாள் கை – யுத்4:37 13/1
திரிந்தன சாரிகை தேரும் தேருமே – யுத்4:37 62/4
சென்று எதிர்ந்தது தேரும் அ தேர்-மிசை – யுத்4:37 182/3
நிரம்பிய வெள்ள சேனை நிருதரும் களிறும் தேரும்
மரம் படர் கானில் தீ போல் வள்ளல் தன் பகழி மாரி – யுத்4-மிகை:37 2/2,3
ஞான நாயகன் தேரும் எழுந்துற – யுத்4-மிகை:37 25/3
ஆர்த்து விண்ணவர் ஆடினர் ஆடக தேரும்
பேர்த்த போகினில் நிலம் மிசை அணுகுற பெரியோர்க்கு – யுத்4-மிகை:41 138/1,2
கொம்பு உடை மலையும் தேரும் குரகத குழுவும் தூசும் – யுத்4-மிகை:42 52/3
வன் திறல் களிறும் தேரும் வாசியும் மணி பொன் பூணும் – யுத்4-மிகை:42 65/2

TOP


தேரும்-கால் (1)

சேமத்து ஆர் வில் இறுத்தது தேரும்-கால்
தூமத்து ஆர் குழல் தூ மொழி தோகை-பால் – பால:21 39/2,3

TOP


தேரும்-காலை (1)

திறம் புகாது அவிரும் நாளும் சிதைவு இலர் தேரும்-காலை
அறம் புகா மறத்தினாலே அழிந்தது அ பதியும் ஐயா – யுத்4-மிகை:41 149/3,4

TOP


தேருமே (2)

தானும் தேருமே ஆயினன் இராவணன் தனயன் – யுத்3:22 57/4
திரிந்தன சாரிகை தேரும் தேருமே – யுத்4:37 62/4

TOP


தேருவோர்தாம் (1)

ஓங்கார பொருள் தேருவோர்தாம் உனை உணர்வோர் – யுத்4:40 97/1

TOP


தேரே (2)

தேரே பட்டன என்றார் சிலர் சிலர் தெறு கண் செம் முக வயிர தோள் – சுந்:10 29/1
தான் ஏறி வந்த தேரே ஆக்கினான் தனி ஏறு அன்னான் – யுத்3:31 216/4

TOP


தேரேன் (1)

ஊறு மிகவே உறினும் யானும் அமர் தேரேன்
தேறல் இல் அரக்கர் புரி தீமை-அது தீர்வுற்று – சுந்-மிகை:2 3/1,2

TOP


தேரை (19)

பால் உண்டு துயில பச்சை தேரை தாலாட்டும் பண்ணை – பால:2 13/4
காக்குமா காண்டி ஆயின் கடவல் உன் தேரை என்றாள் – ஆரண்:12 81/4
தேரை கொண்ட பேர் அல்குலாள் திருமுகம் காணான் – கிட்:10 48/1
தேரை வன் தலை தெங்கு இளம் பாளையை – கிட்:15 43/1
காய் கதிர் கடவுள் தேரை கண்ணுற்றேம் கண்ணுறா முன் – கிட்:16 54/3
நாந்தகம் மின்ன தேரை நராந்தகன் நடத்தி வந்தான் – யுத்2:18 207/4
உதையினால் அவன் தேரை உருட்டினான் – யுத்2:19 127/4
சித்திர தேரை தெய்வ பகழியால் சிதைத்து வீழ்ந்தான் – யுத்2:19 181/4
உந்து தேரை ஒறுத்தனன் வெய்யவன் – யுத்2-மிகை:19 3/3
ஆழி பெரும் தேரை அழித்தனனால் – யுத்3:20 70/3
திண் திறல் அரக்கன் கொற்ற பொன் தடம் சில்லி தேரை
தண்டலை மருத வைப்பின் கங்கை நீர் தழுவும் நாட்டு – யுத்3:21 15/2,3
ஆயிரம் தேரை ஆடல் ஆனையை அலங்கல் மாவை – யுத்3:22 27/1
ஏந்து அகல் அல்குல் தேரை இகந்துபோய் இறங்க யாணர் – யுத்3:25 8/2
ஆனையை விளம்பி தேரை அபிநயம் தெரிக்கலுற்றார் – யுத்3:25 12/4
பின் அது கிடக்க என்னா தன்னுடை பெரும் திண் தேரை
மின் நகு வரி வில் செம் கை இராமன்-மேல் விடுதி என்றான் – யுத்4:37 3/3,4
தூண்டுதி தேரை என்றான் சாரதி தொழுது சொல்லும் – யுத்4:37 10/4
ஒடித்து தேரை உதிர்த்து ஒரு வில்லொடும் – யுத்4:37 45/3
எழ விடு தேரை என்று இராமன் கூறினான் – யுத்4:37 60/4
பூதலத்தது ஆக்குவாயாக இனி பொலம் தேரை என்ற போதில் – யுத்4:37 201/1

TOP


தேரைகள் (1)

பொலிவு உடைத்து என தேரைகள் புகழ்வன போலும் – கிட்:1 21/4

TOP


தேரையின் (1)

ஆமை மேல் வரும் தேரையின் ஆங்கு-அரோ – பால:14 39/4

TOP


தேரையும் (3)

சென்ற தேரையும் சிலை உடை மலை என தேர் மேல் – ஆரண்:8 18/1
சீறி தீயவன் ஏறு தேரையும்
கீறி தோள்கள் கிழித்து அழித்த பின் – கிட்:16 42/1,2
திற திறம் பட துணித்து அவன் தேரையும் சிதைத்தான் – யுத்2:16 237/4

TOP


தேரையே (1)

சேரை என்று புலம்புவ தேரையே – கிட்:15 43/4

TOP


தேரொடு (13)

நீல ஆர்கலி தேரொடு நிறை கதிர் கடவுள் – பால:9 4/2
ஒற்றை ஆழி கதிர் தேரொடு ஒப்பதே – பால:23 70/4
மாகம் மணி அணி தேரொடு நின்றான் நெறி வந்தான் – பால:24 5/4
தேரொடு நடக்கும் அ தெரிவைமாரினே – அயோ:2 44/4
தூளியின் படலையும் துரகம் தேரொடு
மூள் இரும் சின கரி முழங்கும் ஓதையும் – அயோ:14 25/1,2
மிடல் தொழிலான் விடு தேரொடு நொய்தின் – சுந்:9 53/3
பொன்றி அவன் புவி தேரொடு புக்கான் – சுந்:9 62/4
ஊன்று தேரொடு சிலை இலன் கடல் கிளர்ந்து ஒப்பான் – யுத்2:16 240/1
கோத்தது புடை-தொறும் குதிரை தேரொடு ஆள் – யுத்2:16 309/1
புடைத்தான் அவன் தடம் தேரொடு நெடும் சாரதி புரண்டான் – யுத்2:18 168/3
வில் அற்றது தேரொடு மேல் நிமிரும் – யுத்3:20 86/3
தேரொடு களிறும் மாவும் அரக்கரும் நெருங்கி தெற்ற – யுத்3:22 124/1
சுழலும் பல் பரி தேரொடு புரவியும் சுற்ற – யுத்4:32 13/2

TOP


தேரொடும் (24)

கதிக்கு முந்துறு கலின மான் தேரொடும் கதிரோன் – பால:9 2/2
பொலன் கொள் தேரொடும் இராகவன் திரு_மனை புக்கான் – அயோ:1 48/4
பொன் நெடும் தேரொடும் பவனி போனவன் – அயோ:4 181/2
தன் தானை திண் தேரொடும் மாள தனு ஒன்றால் – ஆரண்:11 14/3
ஏனை தார் அணி தேரொடும் இற்றன – சுந்:6 37/3
கொடி தடம் தேரொடும் குரகத குழுவை – சுந்:8 37/1
நின்றார் நின்றிலர் தனி நின்றான் ஒரு நேமி தேரொடும் அவன் நேரே – சுந்:10 31/3
அ தடம் பெரும் தேரொடும் எடுத்து எறிந்து ஆர்த்தான் – சுந்:11 50/4
விண்ணின் மீ சென்று தேரொடும் பார் மிசை வீழ்ந்தான் – சுந்:11 51/4
சில்லி மா பெரும் தேரொடும் கரி பரி சிறந்த – யுத்1:5 42/1
நின்ற தேரொடும் இராவணன் ஒருவனும் நிற்க – யுத்2:15 237/3
தேரொடும் கடலின் வீழ்ந்து சிலையும் தன் தலையும் எல்லாம் – யுத்2:18 233/1
தேரொடும் புரண்டு வீழ சிந்தி என் சிந்தை செப்பும் – யுத்2:19 211/2
கால் கிளர் தேரொடும் கால் வரையோடும் – யுத்3:20 24/1
தேரொடும் எடுத்தலோடு நிலத்திடை குதித்த செம் கண் – யுத்3:21 38/1
பல் பெரும் தேரொடும் அரக்கர் பண்ணையை – யுத்3:22 44/2
ஈர்த்த தேரொடும் கடிது சென்றான் அகன்று இரவி – யுத்3:22 85/2
ஒற்றை வன் தடம் தேரொடும் மகோதரன் ஒருவன் சென்றான் – யுத்4:37 13/4
சிற்றையாளனை தேவர்-தம் தேரொடும்
பற்றி வானில் சுழற்றி படியின்-மேல் – யுத்4:37 44/2,3
கூவிரம் செறி பொன் கொடி தேரொடும்
போவர் அஞ்சினர் அன்னது ஓர் போழ்தினின் – யுத்4:37 175/1,2
சிறக்கும் தேரொடும் கண்டிலன் சீற்ற தீ – யுத்4:37 176/3
இருக்கும் தேரொடும் இராவணன் கதுமென எழுந்தான் – யுத்4-மிகை:32 1/4
தாவினன் தேரொடும் அரக்கன் தாவியே – யுத்4-மிகை:37 5/2
ஆனபோது அங்கு அரக்கன் அ தேரொடும்
வான மீது எழ மாதலி தூண்டிட – யுத்4-மிகை:37 25/1,2

TOP


தேரோடு (1)

தேரோடு மடிந்தனர் செம் கதிரோன் – யுத்3:31 196/3

TOP


தேரோடும் (2)

வண்டு தொடர் நறும் தெரியல் உயிர் அனைய கொழுநர் வர மணி தேரோடும்
கண்டு மனம் களி சிறப்ப ஒளி சிறந்து மெலிவு அகலும் கற்பினார் போல் – பால:11 15/2,3
தேரோடும் எடுத்து உயர் திண் கையினால் – யுத்3:20 75/3

TOP


தேரோன் (5)

துனை பரி தேரோன் மைந்தன் இருந்த அ துளக்கு_இல் குன்றம் – ஆரண்:16 6/3
ஊன்றிய உதயத்து உச்சி ஒற்றை வான் உருளை தேரோன்
தோன்றினன்-கொல்லோ என்னா அறிவனும் துணுக்கம் கொண்டான் – சுந்:2 95/3,4
சிலை வளைத்து உலவும் தேரோன் தெறும் வெயில் தணிவு பார்த்தே – சுந்-மிகை:14 17/4
குன்றினை வலஞ்செய் தேரோன் குண கடல் தோன்றும் முன்னர் – யுத்4-மிகை:41 254/4
குகனை தன் பதியின் உய்த்து குன்றினை வலம் செய் தேரோன்
மகனை தன் புரத்தில் விட்டு வாள் எயிற்று அரக்கர் சூழ – யுத்4-மிகை:42 70/1,2

TOP


தேவ (9)

தேவ தேவர் பிடித்த போர் வில் ஒடித்த சேவகர் சேண் நிலம் – அயோ:3 66/2
தேவ கன்னியர்கள் இயக்கர் தம் குலத்து தெரிவையர் சித்தர் மங்கையர்கள் – ஆரண்-மிகை:10 5/1
செம்மலுக்கு ஏவல் செய்வேன் தேவ நும் வரவு நோக்கி – கிட்:2 16/2
தேவ தேவியை தேடுவது என்பது சிறிதால் – கிட்:12 38/3
தேவ நின் கண்ட எற்கு அரிது எனோ தேரினே – கிட்-மிகை:7 7/4
தேவர்க்கும் தானவர்க்கும் திசைமுகனே முதலாய தேவ தேவர் – யுத்1:4 100/1
தேவ மற்று இவர்கள் செய்கை கேள் என தெரிய சொன்னார் – யுத்3:20 2/4
தெவ் அடு படைகள் அஞ்சாது இவன்-வயின் செல்லின் தேவ
வெவ் விடம் ஈசன்-தன்னை விழுங்கினும் பறவை வேந்தை – யுத்4:37 213/2,3
தேவ_தச்சனை அழைத்து நீள் திரை கடல் கிடந்த – யுத்4-மிகை:41 111/2

TOP


தேவ_தச்சனை (1)

தேவ_தச்சனை அழைத்து நீள் திரை கடல் கிடந்த – யுத்4-மிகை:41 111/2

TOP


தேவதாரத்தும் (1)

தேவதாரத்தும் சந்தினும் பூட்டின சில மா – பால:15 1/4

TOP


தேவதானங்கள் (1)

தேவதானங்கள் மாற்றி தேவர்கள் தனங்கள் வௌவும் – யுத்4-மிகை:41 74/1

TOP


தேவதேவன் (1)

தேவதேவன் செறி சடை கற்றையுள் – அயோ:7 21/1

TOP


தேவதேவனும் (1)

தேவதேவனும் விரிஞ்சனும் சிரதலம் குலைந்தார் – யுத்2:15 225/4

TOP


தேவதைகாள் (1)

மஞ்சே பொழிலே வன தேவதைகாள்
அஞ்சேல் என நல்குதிரேல் அடியேன் – ஆரண்:12 76/2,3

TOP


தேவபாடையின் (1)

தேவபாடையின் இ கதை செய்தவர் – பால:0 10/1

TOP


தேவர் (152)

செய்கையின் அளித்தனன் தேவர் ஆர்த்து எழ – பால:5 87/2
எங்கள் நான்மறைக்கும் தேவர் அறிவிற்கும் பிறர்க்கும் எட்டா – பால:8 6/3
செம் சடை கடவுளை அடையும் தேவர் போல் – பால:8 39/2
தீவினை நயந்து செய்த தேவர்_கோன் தனக்கு செம் கண் – பால:9 15/3
அருந்தா அந்த தேவர் இரந்தால் அமிழ்து என்னும் – பால:10 27/3
செவ்வி இளம் சிறுவர்களை தருகின்றேன் இனி தேவர்
வவ்வி நுகர் பெரு வேள்விக்கு உரிய எலாம் வருக என்றான் – பால:12 19/3,4
செவி-வயின் அமுத கேள்வி தெவிட்டினார் தேவர் நாவின் – பால:14 70/1
நீட்டினன் தேவர்_கோன் கை நெற்றியில் கண்ணன் வெற்றி – பால:24 30/2
தேவர் கோமகன் கரந்தமை அறிந்திலன் திகைத்து – பால-மிகை:9 32/3
தேவ தேவர் பிடித்த போர் வில் ஒடித்த சேவகர் சேண் நிலம் – அயோ:3 66/2
தேவர் பகை உள்ளன இ வள்ளல் தெறும் என்பார் – அயோ:3 102/3
செய்ய கருதி தடைசெய்குநர் தேவர் ஏனும் – அயோ:4 123/3
சிந்தை என் புகல்வது தேவர் உள்ளமும் – அயோ:4 182/3
தேவர் கைதொழும் சித்திரகூடம் என்று உளதே – அயோ:9 33/4
பிறந்து தேவர் உணர்ந்து பெயர்ந்து முன் – அயோ:11 14/3
தேன் அமர் தெரியலான் தேவர் கைதொழ – அயோ:11 43/3
தேவர் ஆயினார் சிறுவன் ஆகியே – அயோ:11 128/3
சேனை கிடக்கிடு தேவர் வரின் சிலை மா மேகம் – அயோ:13 20/2
துந்துமி முழங்க தேவர் தூய் மலர் பொழிந்து வாழ்த்த – அயோ-மிகை:6 1/1
ஆதி தேவர் அவர் எம் அறிவினுக்கு அறிவு-அரோ – ஆரண்:0 1/4
இனி நின்ற முதல் தேவர் என்-கொண்டு என் செய்வாரே – ஆரண்:1 51/4
தேவர் தானவர் திண் திறல் நாகர் வேறு – ஆரண்:4 32/1
அரா_அணை அமலன் அன்னாய் அறிவித்தேன் முன்னம் தேவர்
பராவினின் நீங்கினேன் அ பழிபடு பிறவி என்றாள் – ஆரண்:6 45/3,4
பெண்ணிடை அரசி தேவர் பெற்ற நல் வரத்தால் பின்னர் – ஆரண்:6 50/3
சிலை எடுத்து திரியும் இது சிறிது அன்றோ தேவர் எதிர் – ஆரண்:6 93/2
நெறி தாரை செல்லாத நிருதர் எதிர் நில்லாதே நெடிய தேவர்
மறித்தார் ஈண்டு இவர் இருவர் மானிடவர் என்னாது வல்லை ஆகின் – ஆரண்:6 129/1,2
சென்று போர் செயின் தேவர் சிரிப்பரால் – ஆரண்:7 13/2
திண் திறல் வளை எயிற்று அரக்கர் தேவர் ஆய் – ஆரண்:7 120/2
செம் சர தூய்மையால் தேவர் ஆக்கினான் – ஆரண்:7 124/4
தேவர் ஆர்த்து எழ முனிவர்கள் திசை-தொறும் சிலம்பும் – ஆரண்:8 21/1
தத்து உறு சிந்தையர் தளரும் தேவர் இ – ஆரண்:10 33/1
தென் திசை நமன்-தனொடு தேவர் குலம் எல்லாம் – ஆரண்:10 48/1
திக்கயம் ஒளிப்ப நிலை தேவர் கெட வானம் – ஆரண்:11 28/1
சேக்கையின் அரவு நீங்கி பிறந்தது தேவர் செய்த – ஆரண்:11 56/3
தேவர் செய் தவத்தினால் செம்மல் ஏகினான் – ஆரண்:12 19/4
அ தேவர் இ மானிடர் ஆதலினால் – ஆரண்:13 14/2
செறித்தான் தட மார்பில் செறித்தலும் தேவர் அஞ்சி – ஆரண்:13 28/2
சிலை கிடந்ததால் இலக்குவ தேவர் நீர் படைத்த – ஆரண்:13 85/1
தள்ளுற்ற அறமும் தேவர் துயரமும் தந்ததேயால் – ஆரண்:13 112/2
பெண்டிரின் வாழ்வர் அன்றே இது அன்றோ தேவர் பெற்றி – ஆரண்:13 123/2
தெள்ளிய அமுது எழ தேவர் வாங்கிய – ஆரண்:15 9/1
சான்றவனோ தேவர் தவத்தின் தனி பயனோ – ஆரண்:15 40/2
ஒன்றாது தேவர் உறுதிக்கு என உன்னா – ஆரண்:15 49/2
சிவன் முதல் மூவரை தேவர் சித்தரை – ஆரண்-மிகை:3 3/2
அன்று அருகு நின்ற பல தேவர் கணம் அஞ்ச – ஆரண்-மிகை:10 14/2
வெவ் விடத்தினை மறுகு தேவர் தானவர் வெருவல் – கிட்:2 3/2
தேவருக்கு ஒரு தலைவர் ஆம் முதல் தேவர் எனின் – கிட்:2 5/1
தேறினன் அமரர்க்கு எல்லாம் தேவர் ஆம் தேவர் அன்றே – கிட்:3 19/1
தேறினன் அமரர்க்கு எல்லாம் தேவர் ஆம் தேவர் அன்றே – கிட்:3 19/1
சென்று திக்கினை அளந்தன பணைகளின் தேவர்
என்றும் நிற்கும் என்று இசைப்பன இரு சுடர் திரியும் – கிட்:4 11/1,2
தீ பொடித்தன விழி தேவர் நாட்டினும் – கிட்:7 16/3
செவ்வே செல நோக்குதி தானவர் தேவர் நிற்க – கிட்:7 40/2
தேவரோ என அயிர்க்கும் அ தேவர் இ செயலுக்கு – கிட்:7 69/1
தேறேன் யான் இது தேவர் மாயமோ – கிட்:8 14/3
மக்கள் கடை தேவர் தலை வான் உலகின் வையத்து – கிட்:14 37/2
திருந்து_இழையை நாடி வரு தேவர் இறை சீறி – கிட்:14 59/2
திங்களின் கொழுந்து சுற்றும் சிமய நீள் கோட்டு தேவர்
அங்கைகள் கூப்ப நின்ற அருந்ததிக்கு அருகர் ஆனார் – கிட்:15 32/3,4
தசரத ராமன் தேவர் தவத்தினால் தாய் சொல் தாங்கி – கிட்-மிகை:16 7/1
சென்றுறு வேக திண் கால் எறிதர தேவர் வைகும் – சுந்:1 35/2
தேர்வான் வருகின்றனன் சீதையை தேவர் உய்ய – சுந்:1 46/2
தேவர் என்பவர் யாரும் இ திரு நகர்க்கு இறைவற்கு – சுந்:2 10/1
சித்திர பத்தியின் தேவர் சென்றனர் – சுந்:2 49/1
செ வழி ஒதுங்கினன் தேவர் ஏத்த போய் – சுந்:2 59/3
தேவர் நின்று ஆசி கூற முனிவர் சோபனங்கள் செப்ப – சுந்:2 118/2
ஆடு அரங்குகள் அம்பலம் தேவர் ஆலயங்கள் – சுந்:2 131/2
முழு வானவர் ஆய் உலகம் ஒரு மூன்றும் காக்கும் முதல் தேவர்
மழு வாள் நேமி குலிசத்தின் வாய்மை துடைத்த மார்பானை – சுந்:2 214/3,4
தேவர் தேவியர் சேவடி கைதொழும் – சுந்:3 109/1
வெற்றியன் தேவர் வேண்ட வேலையை விலங்கல் மத்தில் – சுந்:4 30/3
செந்தாமரை கண்ணனும் நட்டனர் தேவர் உய்ய – சுந்:4 89/4
ஒளிக்கும் தேவர் உவந்து உள்ளம் – சுந்:5 53/3
தேவியர்களோடும் உயர் தேவர் இனிது ஆடும் – சுந்:6 17/3
பார் இடு பழுவ சோலை பாலிக்கும் பருவ தேவர் – சுந்:6 55/4
திருகுறும் சினத்து தேவர் தானவர் என்னும் தெவ்வர் – சுந்:7 5/1
ஒல் ஒளி வானில் தேவர் உரை தெரிவு ஒழிக்க மன்னோ – சுந்:8 8/4
சீர்த்தது போரும் என்னா தேவர்க்கும் தேவர் ஆய – சுந்:11 4/3
திரைக்கும் மாசுணம் வாசுகி ஒத்தது தேவர்
அரக்கர் ஒத்தனர் மந்தரம் ஒத்தனன் அனுமன் – சுந்:11 60/3,4
தேவர் தானவர் முதலினர் சேவகன் தேவி – சுந்:12 52/1
கூட்டிய படையும் தேவர் கொடுத்த நல் வரமும் கொட்பும் – சுந்:12 71/2
சிறந்துளார் மற்றும் தேவர்க்கும் தேவர் ஆய் – சுந்:12 100/2
செ வான் கதிரும் குளிர் திங்களும் தேவர் வைகும் – சுந்-மிகை:1 14/1
கன குரல் உருமு வீழ கன_மலை சிதற தேவர்
மனத்து அறிவு அழிந்து சோர மா கடல் இரைப்பு தீர – சுந்-மிகை:6 1/2,3
நன்றே மலர் மேல் உறை நான்முகன் ஆதி தேவர்
பொன்றோம் இனி என்றும் இருந்து உயிர் போற்றுதற்கு – சுந்-மிகை:11 27/2,3
சென்றிடுவாய் என தேவர்
ஒன்றிய வானில் உரைத்தார் – சுந்-மிகை:13 15/3,4
செற்றவர் எதிர் எழும் தேவர் தானவர் – யுத்1:2 19/1
திக்கயம் வலி இல தேவர் மெல்லியர் – யுத்1:2 32/1
ஒன்றிடுவர் தேவர் உலகு ஏழும் உடன் ஒன்று ஆம் – யுத்1:2 55/4
தீயவர் அறத்தினால் தேவர் ஆயது – யுத்1:2 68/3
சிரம் ஒருங்கிய இனி செரு ஒருங்கியது எனின் தேவர் என்பார் – யுத்1:2 90/3
தேவர் ஆயினர் ஏவரும் சேணிடை திரியும் – யுத்1:3 15/1
தேவர் செய்கையன் அங்ஙனம் உரை-செய தீயோன் – யுத்1:3 41/1
தேவர்க்கும் தானவர்க்கும் திசைமுகனே முதலாய தேவ தேவர்
மூவர்க்கும் முடிப்ப அரிய காரியத்தை முற்றுவிப்பான் மூண்டு நின்றாய் – யுத்1:4 100/1,2
சேனை காவலர் ஓர் ஐவர் உளர் பண்டு தேவர்
வானை காவலும் மானமும் மாற்றிய மறவர் – யுத்1:5 63/1,2
மருந்து தேவர் அருந்திய மாலைவாய் – யுத்1:9 62/1
செப்பி என் குரங்காய் வந்தார் தனித்தனி தேவர் என்றார் – யுத்1:9 76/4
முன் தருக என்ற தேவர் முதுகு புக்கு அமரில் முன்னம் – யுத்1:9 84/3
நின்றார்கள் தேவர் கண்டார் என்பது ஓர் நாணம் நீள – யுத்1:12 51/2
சிந்துர கிரிகள் தாவி திரிந்தனன் தேவர் உண்ண – யுத்1:14 24/3
மறிப்புண்ட தேவர் காண மணி வரை தோளின் வைகும் – யுத்1:14 36/1
தீயவர் தேவரை செறுத்து தேவர் ஊர் – யுத்1-மிகை:5 7/2
அரி முதல் தேவர் ஆதி அமரிடை கலந்த போதும் – யுத்1-மிகை:14 3/1
சிறையில் வைத்தவள்-தன்னை விட்டு உலகினில் தேவர்
முறையில் வைத்து நின் தம்பியை இராக்கதர் முதல் பேர் – யுத்2:15 253/1,2
முன் உனக்கு இறைவர் ஆன மூவரும் தோற்றார் தேவர்
பின் உனக்கு ஏவல் செய்ய உலகு ஒரு மூன்றும் பெற்றாய் – யுத்2:16 40/1,2
தீ கலாம் கொண்ட தேவர் சிரிக்கலாம் செருவில் ஆவி – யுத்2:16 142/3
செய்தனர் பிறவும் வெம் போர் திகைத்தனர் தேவர் எல்லாம் – யுத்2:16 170/4
தேரினை ஓட்டி வந்தான் திருவினை தேவர் தங்கள் – யுத்2:16 171/3
திரிந்தனர் சாரிகை தேவர் கண்டிலர் – யுத்2:16 261/1
முற்றாதன தேவர் முரண் படைதாம் – யுத்2:18 62/2
தீர கொடியாரொடு தேவர் பொரும் – யுத்2:18 81/2
சிரங்களும் கரமும் எல்லாம் குலைந்தனர் கண்ட தேவர் – யுத்2:18 235/4
செம் கண் நெடு மால் முதல் தேவர் சிரிக்க என்னை – யுத்2:19 10/4
பொரும் தேவர் குழாம் நகைசெய்திட போந்து பாரின் – யுத்2:19 13/3
பல்லாயிர கோடி படைக்கலம் பண்டு தேவர்
எல்லாரும் முனைத்தலை யாவரும் ஈந்த மேரு – யுத்2:19 18/1,2
பல் பதினாயிரம் தேவர் பக்கமா – யுத்2:19 31/1
ஐய ஈது அன்னதேயால் ஆயிர கோடி தேவர்
எய்தினர் எய்தினார்கள் ஈடுபட்டு இரிந்தது அல்லால் – யுத்2:19 89/1,2
முற்கொண்டான் அரக்கன் என்னா முளரி வாள் முகங்கள் தேவர்
பின் கொண்டார் இளைய கோவை பியல் கொண்டான் பெரும் தோள் நின்றும் – யுத்2:19 116/1,2
தேவர் ஆதியர் நெஞ்சம் திடுக்கென – யுத்2-மிகை:15 10/4
தீதினை வெறுத்து தேவர்_தேவனாம் சிலை இராமன் – யுத்2-மிகை:16 4/3
திரிதர தேவர் நாட்டில் சேர்த்திடும் சிலவர்-தம்மை – யுத்2-மிகை:16 29/3
திசை முகம் கிழிய தேவர் சிரம் பொதிர் எறிய திண் தோள் – யுத்2-மிகை:18 25/1
தேரும் யானையும் புரவியும் விரவின தேவர்
ஊரும் மானமும் மேகமும் உலகமும் மலையும் – யுத்3:20 59/1,2
செம்_புனல் சுவடு நோக்கி இது நெறி என்று தேவர்
தம்பிரான் பகழி தூண்ட தலை அற்று தலத்தன் ஆனான் – யுத்3:21 30/3,4
சிரத்தினில் குதித்தான் தேவர் திசைமுகம் கிழிய ஆர்த்தார் – யுத்3:21 34/4
உக்கன விசும்பின் மீன்கள் உதிர்ந்திட தேவர் உட்க – யுத்3:22 36/4
தேவர் ஆதலின் அவரொடும் விசும்பிடை திரிந்தார் – யுத்3:22 108/2
தெருள் உற தொடர்ந்து வீசி செல்வன தேவர் காண – யுத்3:22 144/2
பேரும் இப்பொழுதே தேவர் எண்ணமும் பிழைப்பது உண்டோ – யுத்3:23 27/4
இன்ன மருந்து ஒரு நான்கும் பயோததியை கலக்கிய ஞான்று எழுந்த தேவர்
உன்னி அமைத்தனர் மறைக்கும் எட்டாத பரஞ்சுடர் இ உலகம் மூன்றும் – யுத்3:24 28/1,2
திடல் முந்நீரிடை படுத்து பறித்தனன் நம் துயர் என்றார் தேவர் எல்லாம் – யுத்3:24 35/4
சீதம் நின்று ஆர்த்தன தேவர் ஆர்த்தனர் – யுத்3:24 106/4
விலங்குவார் என்னின் தேவர் விண்ணையும் நிலத்து வீழ்த்தும் – யுத்3:26 71/4
கறங்கு என திரிந்து தேவர் குலங்களை கட்டும் என்னா – யுத்3:26 72/3
சேண் உயர் விசும்பில் தேவர் தீர்ந்தது எம் சிறுமை என்றார் – யுத்3:27 10/4
மங்கலம் தேவர் கூற வானவ மகளிர் வாழ்த்தி – யுத்3:27 11/1
செறிந்தோர் வினை பகைவா என தொழுதார் நெடும் தேவர் – யுத்3:27 144/4
செல்லாது அ இலங்கை வேந்தற்கு அரசு என களித்த தேவர்
எல்லாரும் தூசு நீக்கி ஏறிட ஆர்த்த போது – யுத்3:28 56/2,3
சிலையினை நோக்கும் தேவர் செய்கையை நோக்கும் செய்த – யுத்3:28 66/3
தேவர் மெய் புகழ் தேய்த்தவன் சில்லி-அம் தேர்-மேல் – யுத்3:31 3/2
பரந்த தேவர் மாயன் நம்மை வேர் அறுத்த பண்டை நாள் – யுத்3:31 74/2
தேவர் திரிபுவன நிலையர் செரு இதனை – யுத்3:31 165/1
ஆகுலம் துறந்த தேவர் அள்ளினர் சொரிந்த வெள்ள – யுத்3:31 231/1
தொழும்பு செய்து உளர் ஆம் தேவர் துயரினர் போல தாமும் – யுத்3-மிகை:29 1/1
தேவர் அது கேட்டு இது செயற்கு உரியது என்றார் – யுத்4:36 6/1
கால் கலங்குவர் தேவர் கண மழை – யுத்4:37 42/3
தேவர் அஞ்ச இராவணன் தேறினான் – யுத்4:37 175/4
எ வகை உள்ள தேவர் யாவரும் இரைத்து பொங்கி – யுத்4:38 1/2
நின்ற தேவர் நெடும் திசையோரொடும் – யுத்4:39 3/3
தேவர் பூ_மழை சித்தர் முதலினோர் – யுத்4:39 8/1
கரை செயற்கு அரிய தேவர் ஏனையோர் கலந்து காண்பான் – யுத்4:40 40/3
ஆதி தேவர் அலர் மழை ஆர்த்திட – யுத்4-மிகை:39 13/4
யுகம் அரை கோடிகாறு ஏவல் செய்து உழலும் தேவர்
சுகம் உற சிலை கை கொண்ட தொல் மறை அமல யார்க்கும் – யுத்4-மிகை:41 143/2,3
மலக்கம் உண்டு உழலும் தேவர் மலர் மழை தூவி ஆர்த்து அன்று – யுத்4-மிகை:41 244/3
தேவர் கம்மியன் தான் செய்த செழு மணி மாட கோடி – யுத்4-மிகை:42 23/1

TOP


தேவர்-தங்கள் (1)

சீரிது தேவர்-தங்கள் சிந்தனை என்பது உன்னி – பால:24 28/1

TOP


தேவர்-தம் (23)

தேவர்-தம் நகரியை செப்புகின்றது என் – பால:3 58/2
தேவு மாதவன் தொழுது தேவர்-தம்
நாவுள் ஆகுதி நயக்கும் வேள்வியால் – பால:6 25/1,2
தேவர்-தம் படைகள் செப்ப செவ்விது என்று அவனும் நேர – பால:8 3/3
உரை-செயின் தேவர்-தம் உலகு உளான் அலன் – பால:10 58/1
துன்னு தேவர்-தம் சூழலுள் போயினார் – பால-மிகை:11 53/4
செவி அமை நுகர்ச்சியது எனினும் தேவர்-தம்
அவி அமுது ஆனது அ நகர் உளார்க்கு எலாம் – அயோ:2 34/3,4
தேவர்-தம் உலகினும் தீமை செய்து உழல் – அயோ:12 8/1
அடி மிசை தூளி புக்கு அடைந்த தேவர்-தம்
முடி உற பரந்தது ஓர் முறைமை தேர்ந்திலெம் – அயோ:13 3/1,2
திக்கு அனைத்தினும் சென்றது தேவர்-தம் செவியும் – ஆரண்:6 87/2
தேரின் சேனை திரண்டது தேவர்-தம்
ஊரும் நாகர் உலரும் உலைந்தவே – ஆரண்:7 24/3,4
தேர் தந்த அல்குல் சீதை தேவர்-தம் உலகின் இம்பர் – ஆரண்:10 78/1
காதலாள் துயரம் நீக்கி தேவர்-தம் கருத்தும் முற்றி – ஆரண்:13 125/2
தேவர்-தம் பதிக்கு இராவணன் இட்ட செம் தழல் போல் – சுந்-மிகை:13 12/3
தீ எழ பிளந்து நீக்கி தேவர்-தம் இடுக்கண் தீர்த்தான் – யுத்1:3 153/4
தேவர்-தம் தச்சன் நீல காசினால் திருந்த செய்தது – யுத்1:10 21/2
தேவர்-தம் படையை விட்டான் என்பது சிந்தை செய்யா – யுத்3:22 155/1
முன்னை தேவர்-தம் வரங்களும் முனிவர்-தம் மொழியும் – யுத்3:22 190/1
தேவர்-தம் இருக்கையான மேருவின் சிகர வைப்பில் – யுத்3:24 53/2
தேவர்-தம் படைக்கலம் தொடுத்து தீயவன் – யுத்3:24 73/1
தேவர்-தம் தேவன் தேவி கற்பினில் சிறந்துளாளை – யுத்3:27 174/2
சிற்றையாளனை தேவர்-தம் தேரொடும் – யுத்4:37 44/2
தேரின்-மேல் இருந்தான் பண்டு தேவர்-தம்
ஊரின்-மேலும் பவனி உலாவினான் – யுத்4:37 170/3,4
முக்கணான் படை முதலிய தேவர்-தம் படைகள் – யுத்4-மிகை:37 13/1

TOP


தேவர்-தாமும் (1)

மூவரும் தேவர்-தாமும் முரண் உக முற்றும் கொற்றம் – சுந்:3 142/1

TOP


தேவர்-பால் (2)

ஏலுமே தேவர்-பால் ஏகு எனா ஏவினான் – கிட்:5 6/2
வார்த்தையின் அறிந்தது அல்லால் தேவர்-பால் வந்திலேன் நான் – யுத்1:7 13/2

TOP


தேவர்-பாலும் (1)

சீரியர்_அல்லார்-மாட்டு சேர்கிலென் தேவர்-பாலும்
ஆரிய முனிவர்-பாலும் அடைந்தனென் இறைவ ஈண்டு ஓர் – ஆரண்:6 36/2,3

TOP


தேவர்-மேலே (1)

ஈந்துள தேவர்-மேலே எழுகெனோ உலகம் யாவும் – யுத்2:19 238/1

TOP


தேவர்_கோன் (2)

தீவினை நயந்து செய்த தேவர்_கோன் தனக்கு செம் கண் – பால:9 15/3
நீட்டினன் தேவர்_கோன் கை நெற்றியில் கண்ணன் வெற்றி – பால:24 30/2

TOP


தேவர்_தேவனாம் (1)

தீதினை வெறுத்து தேவர்_தேவனாம் சிலை இராமன் – யுத்2-மிகை:16 4/3

TOP


தேவர்க்கு (2)

சேய வானமும் திசைகளும் செவிடு உற தேவர்க்கு
ஏய்வு இலாதது ஓர் பயம் வர சிலையின் நாண் எறிந்தான் – கிட்:4 12/3,4
செவிகளால் பல கேட்டிலர்-ஆயினும் தேவர்க்கு
அவி கொள் நான்மறை அகப்பொருள் புறப்பொருள் அறிவார் – யுத்1:3 32/1,2

TOP


தேவர்க்கும் (18)

நினையும் தேவர்க்கும் நமக்கும் ஒத்து ஒரு நெறி நின்ற – அயோ:10 1/1
தேவர்க்கும் தொழும் தேவர்கள் ஆகுவார் – ஆரண்:3 21/4
நன்று தேவர்க்கும் யாவர்க்கும் நன்று எனா – ஆரண்:3 34/4
தேவர்க்கும் வலியான் தன் திரு தங்கையாள் இவள் ஈண்டு – ஆரண்:6 119/3
தே மலர் நிறைந்த கூந்தல் தேவர்க்கும் அணங்கு ஆம் என்ன – ஆரண்:10 69/2
தெரிய ஆயிர கால் நோக்கின் தேவர்க்கும் தேவன் என்ன – கிட்:13 54/3
சீர்த்தது போரும் என்னா தேவர்க்கும் தேவர் ஆய – சுந்:11 4/3
சிறந்துளார் மற்றும் தேவர்க்கும் தேவர் ஆய் – சுந்:12 100/2
தேவர்க்கும் தம் மோயை ஏவினார் பால் செல்ல – யுத்1:3 163/4
தேவர்க்கும் தானவர்க்கும் திசைமுகனே முதலாய தேவ தேவர் – யுத்1:4 100/1
தேவர்க்கும் தேவன் நல்க இலங்கையில் செல்வம் பெற்றால் – யுத்2:16 145/1
செய் திறம் இலையால் என்றான் தேவர்க்கும் தெரிக்க ஒணாதான் – யுத்2:19 267/4
தேவர்க்கும் தேவன் தம்பி திரு மனத்து ஐயம் தீர்ந்தான் – யுத்3:22 156/2
திறத்தினும் உறும் என்று எண்ணி தேவர்க்கும் தேவை சேர்ந்தேன் – யுத்3:27 176/2
சீர்_மகளை திரு_மகளை தேவர்க்கும் தம் மோயை தெய்வ கற்பின் – யுத்4:38 10/2
தேவர்க்கும் திசை கரிக்கும் சிவனார்க்கும் அயனார்க்கும் செம் கண் மாற்கும் – யுத்4:38 26/1
தீயிடை அருகுற சென்று தேவர்க்கும்
தாய் தனி குறுகலும் தரிக்கிலாமையால் – யுத்4:40 67/1,2
தேவர்க்கும் தேவன் தாளும் செறி கழல் இளவல் தாளும் – யுத்4-மிகை:41 283/2

TOP


தேவர்க்கேயோ (1)

நலம் கிளர் தேவர்க்கேயோ நான்மறை முனிவர்க்கேயோ – யுத்1:13 23/2

TOP


தேவர்கட்கு (1)

பருதி தேவர்கட்கு என தக்க பண்பினர் பான – யுத்3:30 20/2

TOP


தேவர்கள் (29)

தேவரும் முனிவரும் உணரும் தேவர்கள்
மூவரின் நால்வர் ஆம் முனி வந்து எய்தினான் – அயோ:1 4/3,4
தேவிமாரொடும் தேவர்கள் யாவர்க்கும் – அயோ:2 7/2
தேவர்க்கும் தொழும் தேவர்கள் ஆகுவார் – ஆரண்:3 21/4
தேவர்கள் தமை தினம் துரந்து மற்று அவர் – ஆரண்-மிகை:3 2/1
தேறி தேவர்கள் தேவன் தெய்வ வாள் – கிட்:16 42/3
தேவர்கள் பின்னும் மன்ன அதன் உரு சுமக்கும் திண்மை – சுந்:6 59/1
தின்று தேக்கிடுகின்றது தேவர்கள் சிரிப்பார் – சுந்:13 40/3
தேவர்கள் தேவன் நீ தெளியின் அன்னவர் – யுத்1-மிகை:4 9/3
சீர்த்த சங்க கடல் உக தேவர்கள்
வேர்த்து அசங்கிட அண்டம் வெடித்திட – யுத்2:15 99/2,3
மு தேவர்கள் முதலாயினர் முழு மூன்று உலகிடையே – யுத்2:15 169/1
எ தேவர்கள் எ தானவர் எதிர்வார் இகல் என் நேர் – யுத்2:15 169/2
சென்றன செவியினூடு தேவர்கள் ஆர்ப்பும் செல்ல – யுத்2:17 73/4
கை எடுத்தன குரங்கின் ஓடும் முறை கண்டு தேவர்கள் கலங்கினார் – யுத்2:19 68/4
சீர் அழித்தவன் ஆம் என தேவர்கள்
ஊர் அழித்த உயர் வலி தோளவன் – யுத்2:19 148/2,3
சிந்தை சால உவந்தனர் தேவர்கள்
தந்தை தந்தை பண்டு உற்ற சழக்கு எலாம் – யுத்2:19 149/2,3
அச்சம் இல் புரந்தரன் ஆதி தேவர்கள்
உச்சிகள் பொதிர் எறிந்து உரம் மடங்கினார் – யுத்2-மிகை:15 17/3,4
செறிந்த தேவர்கள் ஆவலம் கொட்டினர் சிரித்தார் – யுத்3:22 80/4
அரக்கரை பெரும் தேவர்கள் ஆக்கின அமலன் – யுத்3:22 109/3
தேவர்கள் வாழ்த்து ஒலி கேட்ட செம் கணான் – யுத்3:24 103/3
தேவர்கள் முனிவர் மற்றும் திற திறத்து உலகம் சேர்ந்தார் – யுத்3:27 78/2
எ நாளினின் எ தேவர்கள் எ தானவர் எவரே – யுத்3:27 116/1
கோனும் பிற பிற தேவர்கள் குழுவும் மனம் குலைந்தார் – யுத்3:27 132/3
இரிந்தார் குல நெடும் தேவர்கள் இருடி குலத்து எவரும் – யுத்3:27 155/1
திரியாநிற்கும் தேவர்கள் ஓட திரள் ஓட – யுத்4:37 127/2
நின்ற தேவர்கள் நீங்கினார் இராகவன் நினைந்தான் – யுத்4:40 127/4
தேவதானங்கள் மாற்றி தேவர்கள் தனங்கள் வௌவும் – யுத்4-மிகை:41 74/1
சித்தம் வாழ்தர நின்றனன் தேவர்கள் துதிப்ப – யுத்4-மிகை:41 99/4
சேனை தான் வர தேவர்கள் யாவரும் வணங்கி – யுத்4-மிகை:41 113/2
சிலையினை வளைவித்து ஐயன் தேவர்கள் இடுக்கண் தீர்ந்தான் – யுத்4-மிகை:41 243/4

TOP


தேவர்களை (1)

மாறுபட தேவர்களை ஏவல்கொளும் வாள் அரக்கன் மடிய அன்னான் – யுத்4-மிகை:37 30/1

TOP


தேவர்தாம் (1)

தேன் என்பது அறிந்த சொல்லாய் தேவர்தாம் யாவரே எம் – சுந்:3 140/3

TOP


தேவராந்தகன் (1)

தேவராந்தகன் நராந்தகன் திரிசிரா என்னும் – யுத்1:5 51/1

TOP


தேவரால் (4)

சினையின் மேல் இருந்தான் உரு தேவரால்
வனையவும் அரியாள் வனப்பின் தலை – பால:17 37/1,2
செய் தவம் பல செய்குநர் தேவரால் – கிட்:15 35/4
தீய செய்குநர் தேவரால் அனையவர் சேரும் – சுந்:2 20/1
வீடு காண்குறும் தேவரால் விழு நடம் காண்பார் – சுந்:2 23/4

TOP


தேவராலும் (1)

தெளிந்து உணர்த்துகிற்றும் என்றல் தேவராலும் ஆவதே – பால:3 19/4

TOP


தேவரில் (3)

முனைவன் முது தேவரில் மூவர் அலார் – ஆரண்:2 5/3
தேவரில் ஒருவன் என்னை இன்னலும் செயத்தக்கானோ – ஆரண்:10 165/2
செய்ய வந்து அயல் நின்றன தேவரில்
மெய்யன் அன்னவை கண்டிலன் வேதங்கள் – யுத்4:37 30/2,3

TOP


தேவரின் (12)

சீலம் ஆர்க்கு உண்டு கெட்டேன் தேவரின் அடங்குவானோ – அயோ:3 95/2
செய்குநர் சிலை வேடர் தேவரின் வலியாரால் – அயோ:8 29/2
மொய் விசும்பு ஓடம் ஆக தேவரின் முனிவர் போனார் – அயோ:13 61/4
தீவினை தீய நோற்று தேவரின் பெற்றது என்றாள் – ஆரண்:6 34/4
நலியும் வலத்தார் அல்லர் தேவரின் இங்கு யாவர் இனி நாட்டல் ஆவார் – ஆரண்:10 4/2
திங்கள் வாள் முகத்தினாளே தேவரின் தீயர் அன்றே – ஆரண்:12 51/3
மு தேவரின் மூல முதல் பொருள் ஆம் – ஆரண்:13 14/1
நலம் கொள் தேவரின் தோன்றி நவை_அற – கிட்:7 113/1
சேய்மையோடு அணிமை இன்றி தேவரின் தெரிய நிற்றி – கிட்:9 8/4
தேவி நீங்க அ தேவரின் சீரியோன் – கிட்:11 30/1
தேவரின் பெற்ற வரத்தினது என் பெரும் செருக்கேல் – யுத்1:2 105/1
தின்ன போதுமோ தேவரின் வலியமோ சிறியேம் – யுத்3:31 40/2

TOP


தேவருக்கு (3)

தேவருக்கு ஒரு தலைவர் ஆம் முதல் தேவர் எனின் – கிட்:2 5/1
சென்றனன் என்ப மன்னோ தேவருக்கு அமுதம் ஈந்த – சுந்:2 98/3
உன்னின் அன்றி யான் தேவருக்கு உதவி செய்து என்னா – யுத்4-மிகை:41 31/3

TOP


தேவருடை (1)

எய்யும் எய்யும் தேவருடை திண் படை எல்லாம் – யுத்4:37 130/1

TOP


தேவரும் (92)

தீம் கவி செவிகள் ஆர தேவரும் பருக செய்தான் – பால:2 1/2
தேவரும் ஒக்கும் முனிவரும் ஒக்கும் திண் பொறி அடக்கிய செயலால் – பால:3 8/2
சிந்தினர் களித்தனர் அறமும் தேவரும்
வெந்து எழு கொடு வினை வீட்டும் மெய்_முதல் – பால:5 65/2,3
திங்கள் வெண்குடை கண்டு ஓட தேவரும் மருள சென்றான் – பால:14 77/4
தேவரும் தொழு கழல் சிறுவன் முன் பிரிவது ஓர் – பால:20 22/3
தேவரும் முனிவரும் தெரிக்கலா முதல் – பால:23 60/3
நிரம்பியது என கொடு நிறைந்த தேவரும்
அரம்பையர் குழாத்தொடும் ஆடல் மேயினார் – பால:23 74/3,4
தேவரும் முனிவரும் உணரும் தேவர்கள் – அயோ:1 4/3
தேவரும் களி கொள திரிந்து சாற்றினார் – அயோ:2 33/4
தெய்வ கீதங்கள் பாட தேவரும் மகிழ்ந்து வாழ்த்த – அயோ:3 86/3
சித்தம் நீ திகைக்கின்றது என் தேவரும்
ஒத்த மா தவம் செய்து உயர்ந்தார் அன்றே – அயோ:4 21/1,2
செம் கை பற்றினன் தேவரும் துன்பு அற – அயோ:7 16/2
தேன் உள திணை உண்டால் தேவரும் நுகர்தற்கு ஆம் – அயோ:8 27/1
தேற்றி தம்பியை தேவரும் கைதொழ – அயோ:10 56/1
தேவரும் மருள்கொள தெரியும் காட்சியர் – அயோ:12 34/3
உர விலோய் தொழற்கு உரிய தேவரும்
குரவரே என பெரிது கோடியால் – அயோ:14 104/3,4
விண்டு உறை தேவரும் விலகி போயினார் – அயோ:14 136/3
தேவரும் முனிவரும் உறுவது தெரிவோர் – ஆரண்:2 43/1
சேற்று வெள்ளத்துள் திரிபவள் தேவரும் இரிய – ஆரண்:6 92/2
சென்று தாக்கினன் தேவரும் மருள்-கொண்டு திகைத்தார் – ஆரண்:8 8/3
தேவரும் அவுணரும் முதலினோர் திசை – ஆரண்:10 7/3
திரிந்த புவனங்கள் வினை தேவரும் அயர்த்தார் – ஆரண்:10 47/4
தேவரும் வானம் தன்னில் தேவரும் சிந்தை சிந்த – ஆரண்:10 169/4
தேவரும் வானம் தன்னில் தேவரும் சிந்தை சிந்த – ஆரண்:10 169/4
தேவரும் முனிவரும் முதல செவ்வியோர் – ஆரண்:12 10/3
தேவரும் மருள்தர தெரிந்த மேனியான் – ஆரண்:12 24/4
தேவரும் அவுணரும் தேவிமாரொடும் – ஆரண்:12 31/1
செவ்வியோய் முனியல் வாழி தேவரும் முனிவர்-தாமும் – ஆரண்:13 121/2
சீதம் கொள் மலருளோனும் தேவரும் என்பது என்னே – ஆரண்:13 128/1
வேதம் சொல்லும் தேவரும் வீயும் கடை வீயாய் – ஆரண்:15 31/2
தேவரும் உளர் தீமை திருத்தினார் – கிட்:7 120/4
தேவரும் வெஃகற்கு ஒத்த செயிர்_அறு செல்வம் அஃது உன் – கிட்:9 10/1
தேவரும் தவமும் செய்யும் நல் அற திறமும் மற்றும் – கிட்:11 63/1
தீயும் இ உலகம் மூன்றும் தேவரும் வீவர் ஒன்றோ – கிட்:11 70/3
திரு கிளர் செல்வம் நோக்கி தேவரும் மருள சென்றான் – கிட்:11 102/4
எய்த தேவரும் என்-கொலோ முடிவு என்பது எண்ண – கிட்:12 21/2
தேடி அ வரை தீர்ந்த பின் தேவரும்
ஆடுகின்றது அறுபதம் ஐந்திணை – கிட்:13 13/1,2
செம் கயல் கரும் கண் செ வாய் தேவரும் வணங்கும் தெய்வ – கிட்:13 61/3
தேவரும் மருள தக்க செலவின எனினும் தேறேன் – கிட்:13 64/2
தேவரும் அவுணரும் செம் கண் நாகரும் – சுந்:2 48/1
தேவரும் பிழைத்திலர் தெய்வ வேதியர் – சுந்:3 66/1
செய தகு கடன்மை யாவும் தேவரும் மருள செய்தார் – சுந்:4 82/2
எண் திசை சுமந்த மாவும் தேவரும் இரியல்போக – சுந்:6 60/2
தூவும் தேவரும் மகளிரும் முனிவரும் சொரிந்த – சுந்:7 52/3
தேவரும் அழுதனர் களிக்கும் சிந்தையார் – சுந்:10 49/4
தின்று தேவரும் முனிவரும் அவுணரும் திகைப்ப – சுந்:11 49/2
முனைவரும் அமரரும் மூவர் தேவரும்
எனையவர் எனையவர் யாவர் யாவையும் – சுந்:12 70/2,3
தேவரும் பிறரும் அல்லன் திசை களிறு அல்லன் திக்கின் – சுந்:12 72/1
சென்று அடி பணிந்து மண்ணும் தேவரும் திசையும் உட்க – சுந்-மிகை:7 2/2
தேவரும் மருள்கொள தெய்வ தச்சனே – யுத்1:2 1/4
முனைவரும் தேவரும் மற்றும் உற்றுளோர் – யுத்1:2 7/1
தேவரும் அடங்கினர் இயக்கர் சிந்தினர் – யுத்1:2 23/1
தேவரும் அவன் தாள் அலால் அருச்சனை செய்யார் – யுத்1:3 9/4
ஓரும் தேவரும் முனிவரும் பிறர்களும் உரைப்ப – யுத்1:3 16/3
படுத்து ஒழிந்தனை பாவி எ தேவரும் பகர்தற்கு – யுத்1:3 24/2
தீர சொல் பொருள் தேவரும் முனிவரும் செப்பும் – யுத்1:3 29/3
தேவரும் முனிவரும் உணர தேயுமோ – யுத்1:3 63/4
தேவரும் தக்க முனிவரும் திசைமுகன் முதலா – யுத்1:5 39/1
திறம் கெட ஒழுக்கம் குன்ற தேவரும் பேண தக்க – யுத்2:17 65/3
மேலாகிய தேவரும் வேண்டும் எனா – யுத்2:18 57/2
தேவரும் பிறரும் காண செருவது செய்வ எல்லாம் – யுத்2:18 187/2
வில் தொழில் என்னே என்னா தேவரும் வெருவலுற்றார் – யுத்2:18 197/4
சென்றது விசும்பினூடு தேவரும் தெரிய கண்டார் – யுத்2:18 204/4
சிறையன என்ன நோக்கி தேவரும் திகைப்ப தேற்றி – யுத்2:19 97/2
சேண் பெரிது என்று சென்ற தேவரும் இருவர் செய்கை – யுத்2:19 106/3
முப்புரம் எரிந்தோன் ஆதி தேவரும் முனிவர்-தாமும் – யுத்2-மிகை:16 3/1
பொங்கு வெம் செரு தேவரும் நடுக்குற பொருதார் – யுத்3:20 51/4
திக்கு எலாம் இருளும் தீர்ந்த தேவரும் இடுக்கண் தீர்ந்தார் – யுத்3:22 154/4
சோனை மாரியின் சொரிந்தனர் தேவரும் சோர்ந்தார் – யுத்3:22 199/2
தேவரும் முனிவர்-தாமும் சித்தரும் தெரிவைமாரும் – யுத்3:24 42/1
தேவரும் தெரிந்திலாத வட_மலைக்கு உம்பர் சென்றான் – யுத்3:24 48/2
தீங்கு உள தேவரும் மறுக்கம் தீர்ந்தனர் – யுத்3:24 104/4
மு தேவரும் உவந்தார் அவன் உரும் ஏறு என முனிந்தார் – யுத்3:27 122/2
தேவரும் அவுணர்-தாமும் செரு பண்டு செய்த காலம் – யுத்3:31 51/1
திண்மை சான்றது தேவரும் உணர்வு அரும் செய்கை – யுத்4:35 23/3
தேவரும் முனி தலைவரும் சிவனும் மேல்_நாள் – யுத்4:36 23/1
தேசமும் மலையும் நெடும் தேவரும்
கூச அண்டம் குலுங்க குலம் கொள் தார் – யுத்4:37 31/2,3
தேவரும் தங்கள் செய்கை மறந்தனர் – யுத்4:37 37/4
அல்லா நெடும் பெரும் தேவரும் மறை வாணரும் அஞ்சி – யுத்4:37 51/1
தழும்பிய தேவரும் தெரிவு தந்திலர் – யுத்4:37 64/3
சென்ற எங்கணும் தேவரும் முனிவரும் சிந்த – யுத்4:37 115/1
தேர் திரித்தனை தேவரும் காணவே – யுத்4:37 177/1
தேவரும் முனிவர்-தாமும் சிந்தையின் இரக்கம் சேர – யுத்4:38 3/2
நெடும் திசை தேவரும் நின்ற யாவரும் – யுத்4:40 39/2
தேவரும் முனிவரும் திரிவ நிற்பவும் – யுத்4:40 81/1
பண்டு நான் தொழும் தேவரும் முனிவரும் பாராய் – யுத்4:40 106/1
பரந்து உயர்ந்த தோள் ஆற்றலே தேவரும் பலரும் – யுத்4:40 113/2
இ வரங்களும் இரண்டு என்றார் தேவரும் இரங்கி – யுத்4:40 118/4
தேவரும் முனிவர்-தாமும் திசை-தொறும் மலர்கள் சிந்த – யுத்4:42 3/1
பகர்ந்த தேவரும் பாற்கடல் பள்ளியான் பரமன் – யுத்4-மிகை:41 91/3
தாகம் நீங்கினர் அ இடை தேவரும் சார்ந்தார் – யுத்4-மிகை:41 140/4
தேவரும் முனிவர்-தாமும் சித்தரும் தெரிவைமாரும் – யுத்4-மிகை:41 245/1

TOP


தேவருமே (1)

சூரியன் தனி தேவருமே இ நகர் தொகாத – சுந்:2 11/4

TOP


தேவருள் (2)

பூ_மழை பொழிந்தனர் புகுந்த தேவருள்
வாம வேல் வருணனை மான வெம் சிலை – பால:24 45/1,2
சிந்தையால் அருள் செய்யவும் தேவருள்
நொந்து உளாரையும் நோவு அகன்றாரையும் – அயோ:2 16/2,3

TOP


தேவரே (6)

நிற்பவர் கடைத்தலை நிறைந்து தேவரே
சொல் பகும் மற்று அவன் பெருமை சொல்லும்-கால் – ஆரண்:12 43/1,2
தேவரே பிறரே யாரே செப்புதி தெரிய என்றான் – யுத்1:3 119/3
துனி வரும் செறுநர் ஆன தேவரே துணைவர் ஆவர் – யுத்2:16 147/3
தேவரே முதலா மற்றை திண் திறல் நாகர் மண்ணோர் – யுத்2:17 54/1
தேவரே முதலாகிய சேவகர் – யுத்3:29 24/1
சென்னியில் சுமந்த கையர் தேவரே போல யாமும் – யுத்3:31 62/3

TOP


தேவரை (22)

தேவரை பரவும் துணை சீர்த்ததே – அயோ:2 18/4
நிந்தனை தேவரை நிகழ்த்தினோன் புகும் – அயோ:11 101/3
சிரித்து நன்று நம் சேவகம் தேவரை தேய – ஆரண்:7 73/2
தீயதே உரைத்தி என்றான் தேவரை இடுக்கண் தீர்ப்பான் – ஆரண்:11 62/4
தேவரை நோக்கினான் நாணும் சிந்தையான் – சுந்:7 59/2
தேவரை வென்றவர் யாவர் தீமையோர் – யுத்1:2 70/4
நெஞ்சு நடுங்கும் நெடும் தேவரை நோக்கி – யுத்1:3 162/2
சீதையை குறித்ததேயோ தேவரை தீமை செய்த – யுத்1:4 115/1
தின்றுளான் நெடும் பல் முறை தேவரை செருவின் – யுத்1:5 36/3
தூம நாட்டத்தன் என்று உளன் தேவரை துரந்தான் – யுத்1:5 44/4
கும்பகன்னன் என்று உளன் பண்டு தேவரை குமைந்தான் – யுத்1:5 48/4
தீயவர் தேவரை செறுத்து தேவர் ஊர் – யுத்1-மிகை:5 7/2
திசையினை நோக்கும் நின்ற தேவரை நோக்கும் வந்த – யுத்2:18 262/1
சிந்தினான் கணை தேவரை வென்றவன் – யுத்2:19 159/3
நாயக பரிதி போன்றான் தேவரை நடுக்கம் கண்டான் – யுத்3:22 10/4
வெம்பு வெம் சுடர் விரிப்பது தேவரை மேல்_நாள் – யுத்3:22 111/2
தேவரை கண்டேன் பைம் பொன் செம் கரம் சிரத்தில் ஏந்தி – யுத்3:23 28/1
யாகத்தில் பிறந்து இயைந்தவர் தேவரை எல்லாம் – யுத்3:30 10/2
இரியல் தேவரை கண்டனம் பகை பிறிது இல்லை – யுத்3:30 34/3
தேன் தலையெடுக்கும் தாராய் தேவரை வென்றான் தீய – யுத்3-மிகை:28 10/3
செல்லும் தேர்-மிசை சென்றனன் தேவரை தொலைத்த – யுத்4:32 2/3
தாருகன் பண்டு தேவரை தகர்த்தது தனி மா – யுத்4:37 106/1

TOP


தேவரையும் (3)

தேன் உடைய நறும் தெரியல் தேவரையும் தெறும் ஆற்றல் – ஆரண்:6 98/1
தேவரையும் வைப்பேன் சிறை என்ன சீறினான் – யுத்2:17 90/4
எ தேவரையும் முகம் கண்டு அறியாத ஈட்டான் – யுத்2:19 23/4

TOP


தேவரொடு (1)

தேவரொடு இருந்து அரசியல் ஒரு முகம் செலுத்த – சுந்-மிகை:12 5/1

TOP


தேவரொடும் (2)

சுற்றத்தார் தேவரொடும் தொழ நின்ற கோசலையை தொழுது நோக்கி – அயோ:13 64/1
திடமே உலகில் பல தேவரொடும்
வட மேரு எடுக்க வளர்த்தனனால் – யுத்2:18 56/3,4

TOP


தேவரோ (3)

தேவரோ என அயிர்க்கும் அ தேவர் இ செயலுக்கு – கிட்:7 69/1
தேவரோ அவுணர்-தாமோ நிலை நின்று வினையின் தீர்ந்தார் – சுந்:3 126/2
இரக்கம் உற்று அருள வந்த தேவரோ முனிவரேயோ – யுத்3:24 18/2

TOP


தேவரோ-தாம் (1)

தென் புலத்து அன்றி மீளா நெறி உய்க்கும் தேவரோ-தாம்
என்பு எனக்கு உருகுகின்றது இவர்கின்றது அளவு_இல் காதல் – கிட்:2 13/2,3

TOP


தேவரோடு (8)

அடங்கலும் உலகும் வேறு அமைத்து தேவரோடு
இடம் கொள் நான்முகனையும் படைப்பென் ஈண்டு எனா – பால:6 4/2,3
தேவரோடு கற்றறிந்துளிரோ மனம் திகைத்தீர் – ஆரண்:8 3/4
எ தேவரோடு எண்ணுவது எண்ணம் இலாய் – ஆரண்:13 14/3
கழறு தேவரோடு அவுணர் கண்ணின் நின்று – கிட்:3 38/1
தெருமருகின்றது செறுநர் தேவரோடு
ஒருமையின் வந்தனரேனும் உய்கலார் – கிட்:10 94/2,3
திக்கண் ஆம் தேவரோடு முனிவரும் பிறரும் தேடி – யுத்1:3 154/2
தேவரோடு முனிவரும் சீரியோர் – யுத்3:29 33/1
ஆடுறு தேவரோடு உலகம் ஆர்த்து எழ – யுத்4:40 83/2

TOP


தேவன் (17)

திங்கள் மேவும் சடை தேவன் மேல் மார_வேள் – பால:7 1/1
செரு மலைகின்ற போழ்தில் திரிபுரம் எரித்த தேவன்
வரி சிலை இற்றது ஆக மற்றவன் முனிந்து மன்னோ – பால:24 29/3,4
தேவன் திருவழுந்தூர் நல் நாட்டு மூவலூர் – பால-மிகை:0 22/2
தெரிய ஆயிர கால் நோக்கின் தேவர்க்கும் தேவன் என்ன – கிட்:13 54/3
தேறி தேவர்கள் தேவன் தெய்வ வாள் – கிட்:16 42/3
சிமைய மேல் நின்ற தேவன் தன்மையின் சிறந்து நின்றான் – சுந்-மிகை:1 2/4
சிந்த வென்ற நாள் சிறியன்-கொல் நீ சொன்ன தேவன் – யுத்1:2 113/4
தெண் திரை கடலின் செய்கை செப்பி என் தேவன் சென்னி – யுத்1:6 58/2
தேவர்கள் தேவன் நீ தெளியின் அன்னவர் – யுத்1-மிகை:4 9/3
சிவன் உணர்ந்து அலரின் மேலை திசைமுகன் உணரும் தேவன்
அவன் உணர்ந்து எழுந்த காலத்து அசுரர்கள் படுவது எல்லாம் – யுத்2:16 110/2,3
வேதியர் தேவன் சொல்லால் விளிவு இலா ஆயு பெற்றாய் – யுத்2:16 130/3
தேவர்க்கும் தேவன் நல்க இலங்கையில் செல்வம் பெற்றால் – யுத்2:16 145/1
யார் இது கொடுத்த தேவன் என்னை ஈது இதனை தீர்க்கும் – யுத்2:19 234/1
தேவர்க்கும் தேவன் தம்பி திரு மனத்து ஐயம் தீர்ந்தான் – யுத்3:22 156/2
தேவர்-தம் தேவன் தேவி கற்பினில் சிறந்துளாளை – யுத்3:27 174/2
வேண்டிற்று முடிந்தது அன்றே வேதியர் தேவன் நின்னை – யுத்4:40 26/1
தேவர்க்கும் தேவன் தாளும் செறி கழல் இளவல் தாளும் – யுத்4-மிகை:41 283/2

TOP


தேவன்-தன்னை (1)

வேதியர் தேவன்-தன்னை வேண்டினை பெற்று மெய்ம்மை – யுத்2:16 160/2

TOP


தேவனாம் (1)

தீதினை வெறுத்து தேவர்_தேவனாம் சிலை இராமன் – யுத்2-மிகை:16 4/3

TOP


தேவனுக்கு (1)

தந்த தேவனுக்கு ஆயினும் என் வலி தவிர்த்து – யுத்1-மிகை:2 28/2

TOP


தேவனும் (4)

திசை உறு கரிகளை செற்று தேவனும்
வசை உற கயிலையை மறித்து வான் எலாம் – ஆரண்:10 12/1,2
மு கண் தேவனும் நான் முகத்து ஒருவனும் முதலா – யுத்1:3 44/1
திரிபுரம் செற்ற தேவனும் இவனுமே செருவின் – யுத்2:16 223/3
சிட்டர்-தம் தனி தேவனும் அதன் நிலை தெரிந்தான் – யுத்4:37 103/4

TOP


தேவனே (1)

தேவனே அவன் இவள் கமல_செல்வியே – சுந்:3 62/4

TOP


தேவனை (1)

சிட்டர் தம் தனி தேவனை வணங்கினர் சென்றார் – யுத்4-மிகை:41 37/4

TOP


தேவா (2)

தேவா நின் கழல் சேவிக்க வந்தனென் – அயோ:8 10/3
தேவா இங்கு இவ்வோ நின் தொன்று நிலை என்றால் சிலை ஏந்தி வந்து எம்மை சேவடிகள் நோவ – ஆரண்:2 28/3

TOP


தேவாசுரர் (2)

தேவாசுரர் வேலையில் வந்து எழு திங்கள் என்ன – சுந்-மிகை:1 8/4
தேவாசுரர் ஆதியர் செய் செருவில் – யுத்2:18 55/2

TOP


தேவாசுரரும் (1)

தேவாசுரரும் திசை நான்முகனும் – யுத்3:27 28/1

TOP


தேவாதிதேவர் (1)

தேவாதிதேவர் பலராலும் முந்து திருநாமம் ஓது செயலோய் – யுத்2:19 251/1

TOP


தேவாந்தகன் (4)

திரிந்தான் ஒரு தனியே நெடும் தேவாந்தகன் சினத்தான் – யுத்2:18 163/4
துப்போ என துணியாம் வகை தேவாந்தகன் துரந்தான் – யுத்2:18 165/4
முறித்தான் அவன் வலி கண்டு உயர் தேவாந்தகன் முனிந்தான் – யுத்2:18 167/2
உள்ள கடு வேகத்தொடு தேவாந்தகன் உளத்தே – யுத்2-மிகை:18 19/3

TOP


தேவி (25)

தீய மந்தரை இ உரை செப்பலும் தேவி
தூய சிந்தையும் திரிந்தது சூழ்ச்சியின் இமையோர் – அயோ:2 84/1,2
பண்டே எரி முன் உன்னை பாவி தேவி ஆக – அயோ:4 47/3
தேவி நீத்து அரும் சேண் நெறி சென்றிட – அயோ:11 26/3
தெவ் அடு சிலையினாய் தேவி தம்பி என்று – அயோ:11 58/3
முற்றத்தான் முதல் தேவி மூன்று உலகும் ஈன்றானை முன் ஈன்றாளை – அயோ:13 64/3
இறந்தான் தன் இளம் தேவி யாவர்க்கும் தொழு குலம் ஆம் இராமன் பின்பு – அயோ:13 67/3
தொழுது தேவி துயர் கூர விளையாடல் தொழிலோ – ஆரண்:1 40/3
தேவி வேறு அரக்கன் வைத்த சேமத்துள் இருப்ப தான் தன் – கிட்:9 22/1
தேவி நீங்க அ தேவரின் சீரியோன் – கிட்:11 30/1
தெரிந்து உணர்தி மற்று இவள்-கொல் தேவி எனலோடும் – கிட்:14 48/4
ஊழியான் பெரும் தேவி ஒருத்தியுமே யான் காணேன் – சுந்:2 227/3
மன்னவன் தேவி அ மயன் மடந்தை-தன் – சுந்:3 49/1
மருந்து அனைய தேவி நெடு வஞ்சர் சிறை வைப்பில் – சுந்:5 6/2
தீர்த்தனும் கவி_குலத்து இறையும் தேவி நின் – சுந்:5 71/1
தேவர் தானவர் முதலினர் சேவகன் தேவி
காவல் கண்டு இவண் இருந்தவர் கட்புலன் கதுவ – சுந்:12 52/1,2
ஞால_நாயகன் தன் தேவி சொல்லினள் நன்மை என்றான் – சுந்:14 7/4
ஆண்தகை தேவி உள்ளத்து அரும் தவம் அமைய சொல்லி – சுந்:14 9/1
கருதலர் பெருமை தேவி மீண்டிலா செயலே காட்ட – சுந்:14 10/3
சேவகன் தேவி தன்னை கண்டமை விரைவின் செப்பி – சுந்:14 11/2
உன் பெரும் தேவி என்னும் உரிமைக்கும் உன்னை பெற்ற – சுந்:14 26/1
தீயோர் செய்கை-தானும் இராமன் ஒரு தேவி
தாயாள் துன்பும் மாருதி கண்டே தளர்வு எய்தி – சுந்-மிகை:3 25/1,2
இரும் சிறை அழுந்துகின்றேன் எம்பிரான் தேவி பட்ட – யுத்3:26 46/3
இருந்தனள் தேவி யானே எதிர்ந்தனன் கண்களால் நம் – யுத்3:26 94/1
தேவர்-தம் தேவன் தேவி கற்பினில் சிறந்துளாளை – யுத்3:27 174/2
தன் துணை பெரும் தேவி தயா எனா – யுத்4:40 24/2

TOP


தேவி-தன்னை (3)

புறத்து இனி உரைப்பது என்னே புரவலன் தேவி-தன்னை
திறத்துழி அன்றி வஞ்சித்து எய்துதல் சிறுமைத்து ஆகும் – ஆரண்:11 36/1,2
அன்னவன் தேவி-தன்னை அங்கதன் நாடலுற்ற – சுந்:12 80/3
உத்தமன் தேவி-தன்னை ஒழிவு அற நாடி போனான் – சுந்-மிகை:2 6/4

TOP


தேவி-தனை (1)

ஓராதே கொண்டு அகன்றாய் உத்தமனார் தேவி-தனை
பாராயோ நின்னுடைய மார்பு அகலம் பட்ட எலாம் – யுத்4-மிகை:38 5/3,4

TOP


தேவிக்கு (3)

தேவிக்கு அமுதே மறையின் தெளிவே – யுத்3:23 14/4
இந்திரன் தேவிக்கு ஏற்ப இயைவன பூட்டி யாணர் – யுத்4:40 33/2
தென் திசை இலங்கை ஆதி தேவிக்கு தெரிய காட்டும் – யுத்4-மிகை:41 49/4

TOP


தேவிமார் (3)

திண் தேர் அரசன் ஒருவன் குல தேவிமார் தம் – பால:17 21/1
தேவிமார் குழுவும் நீங்க சேர்ந்தனன் சேர்தலோடும் – ஆரண்:10 89/2
சேல் இயல் கண் இயக்கர்-தம் தேவிமார்
மேல் இனி தவிர்கிற்பர்-கொல் வீர நின் – யுத்3:29 21/1,2

TOP


தேவிமார்கள் (1)

கொற்றவர் தேவிமார்கள் மைந்தர்கள் கொம்பனார் வந்து – பால:16 1/3

TOP


தேவிமாரின் (1)

சந்திரன் தேவிமாரின் தகை உறு தரள பைம் பூண் – யுத்4:40 33/1

TOP


தேவிமாரும் (2)

தன் துணை தேவிமாரும் தமரொடும் தழுவ தானும் – கிட்:11 97/3
மாகத்தார் தேவிமாரும் வான் சிறப்பு உற்றார் மற்றை – சுந்:14 34/2

TOP


தேவிமாரை (1)

தேவிமாரை இவற்கு உரிமை செய்யும் நாளில் செம் தீயின் – அயோ:6 28/1

TOP


தேவிமாரொடும் (3)

தேவிமாரொடும் தேவர்கள் யாவர்க்கும் – அயோ:2 7/2
தேவிமாரொடும் கொண்டு தெண் திரை – அயோ:11 122/3
தேவரும் அவுணரும் தேவிமாரொடும்
கூவல்-செய் தொழிலினர் குடிமை செய்திட – ஆரண்:12 31/1,2

TOP


தேவியர் (10)

தேவியர் மருங்கு சூழ இந்திரன் இருக்கை சேர்ந்த – பால:22 1/1
அறுபதினாயிரர் அரசன் தேவியர்
மறு_அறு கற்பினர் மழை கண்ணீரினர் – அயோ:4 173/1,2
தேவியர் ஒழிந்தனர் தெய்வ மா நகர் – அயோ:5 1/3
மாதர் யாவரும் வானவர் தேவியர்
கோது_இல் செல்வத்து வைகினர் கொவ்வை வாய் – அயோ:14 13/1,2
தேவர் தேவியர் சேவடி கைதொழும் – சுந்:3 109/1
தீட்டிய வாள் என தெறு கண் தேவியர்
ஈட்டிய குழுவிடை இருந்த வேந்தற்கு – சுந்:12 61/1,2
கலங்குமால் இனம் தானவர் தேவியர் கருப்பம் – யுத்1:5 55/4
சிந்து ஒக்கும் சொல்லினார் உன் தேவியர் திருவின் நல்லார் – யுத்3:29 38/2
தேவியர் குழாங்கள் சுற்றி சிரத்தின் மேல் தளிர் கை சேர்த்தி – யுத்3:29 43/2
இந்திரன் தேவியர் முதல ஏழையர் – யுத்4:40 69/1

TOP


தேவியர்-தமை (1)

தேவியர்-தமை சிறைப்படுத்தி திக்கு எலாம் – ஆரண்-மிகை:3 2/2

TOP


தேவியர்கள் (1)

உன் உயிர் எனத்தகைய தேவியர்கள் உன் மேல் – யுத்1:2 50/2

TOP


தேவியர்களோடும் (1)

தேவியர்களோடும் உயர் தேவர் இனிது ஆடும் – சுந்:6 17/3

TOP


தேவியரும் (1)

மாழை உண்கண் தேவியரும் மயிலின் குழாத்தின் வந்து இரைந்தார் – அயோ:6 22/4

TOP


தேவியாய் (1)

தேவியாய் இருத்தல் தீதோ சிறையிடை தேம்புகின்றாய் – யுத்2:17 62/4

TOP


தேவியான (1)

ஆதலின் இறைவ கேட்டி அவன் பெரும் தேவியான
மாதினை விடுத்து வானோர் முனிவரர் வருந்த செய்யும் – யுத்2-மிகை:16 4/1,2

TOP


தேவியும் (3)

தேவியும் இளவலும் தொடர செல்வனை – அயோ:5 20/1
ஐயனும் தேவியும் இளைய ஆளியும் – அயோ:12 56/3
ஆயிடை உரை அவிந்து அழகன் தேவியும்
நீ அனையவர் முகம் நோக்கி தேம்பினாள் – சுந்:3 57/1,2

TOP


தேவியே (1)

தேடினென் கண்டனென் தேவியே எனா – சுந்:3 63/2

TOP


தேவியே-கொலாம் (1)

செ வழி நோக்கி நின் தேவியே-கொலாம்
கவ்வையின் அரற்றினள் கழிந்த சேண் உளாள் – கிட்:6 2/3,4

TOP


தேவியை (34)

தேவியை தீண்டா-முன்னம் இவன் தலை சரத்தின் சிந்தி – ஆரண்:11 38/1
உத்தமன் தேவியை உலகொடு ஓங்கு தேர் – ஆரண்:13 5/1
ஆரியன் தேவியை அரக்கன் நல் மலர் – ஆரண்:13 56/3
உயர் புகழ் தேவியை உதவல்-பாலெனால் – கிட்:6 12/3
தேண்டி அ அரக்கனை திருகி தேவியை
காண்டி யான் இ வழி கொணரும் கைப்பணி – கிட்:6 14/3,4
தேவியை பிரிந்த பின்னை திகைத்தனை போலும் செய்கை – கிட்:7 84/4
அருமை உம்பி-தன் ஆர் உயிர் தேவியை
பெருமை நீங்கினை எய்த பெறுதியோ – கிட்:7 107/3,4
தேவியை நாடிய முந்தி தென் திசைக்கு – கிட்:10 1/3
சேனையும் யானும் தேடி தேவியை தருவென் என்று – கிட்:11 53/1
தேண்டுவார் தேடுகின்றீர் தேவியை அதனை செவ்வே – கிட்:11 58/3
தேவியை குறித்து செற்ற சீற்றமும் மான தீயும் – கிட்:11 69/1
ஆட்டினை கங்கை நீர் அரசன் தேவியை
காட்டினை எனின் எமை கடலின் ஆர் அமிர்து – கிட்:11 112/2,3
தேவ தேவியை தேடுவது என்பது சிறிதால் – கிட்:12 38/3
வள்ளல் தேவியை வஞ்சித்து வௌவிய – கிட்:13 8/1
தேவியை காண்கிலார் செய்வது ஓர்கிலார் – கிட்:16 3/3
நல் நுதல் தேவியை காண்டும் நாம் எனின் – கிட்:16 20/3
புன் தொழில் அரக்கன் மற்று அ தேவியை கொண்டு போந்தான் – கிட்:16 57/2
தேவியை எங்கணும் தேடி கண்டிலம் – கிட்-மிகை:16 1/3
என்னை ஆளுடை நாயகன் தேவியை என் முன் – சுந்:3 135/2
என் தேவியை காட்டுதி காட்டலை என்னின் இ அம்பு – சுந்:4 86/2
ஏக_நாயகன் தேவியை எதிர்ந்ததன் பின்னன – சுந்:12 44/1
தேவியை நாடி வந்த செம் கணாற்கு எங்கள் கோமான் – சுந்:12 81/1
தேவியை நயந்து சிறை வைத்த செயல் நன்றோ – யுத்1:2 49/3
இடுதியே சிறையிடை இறைவன் தேவியை
விடுதியேல் உய்குதி விடாது வேட்டியேல் – யுத்1:4 44/2,3
கற்பு உடை தேவியை விடாது காத்தியேல் – யுத்1:4 53/1
பஞ்சு என சிவக்கும் மென் கால் தேவியை பிரித்த பாவி – யுத்1:4 123/1
ஓங்கு முக்கணான் தேவியை தீர்த்துளது ஊடல் – யுத்1:6 13/4
தேசருக்கு இடுக்கண் செய்தான் தேவியை சிறையில் வைத்தான் – யுத்1:14 4/1
தேவியை விடுக அன்றேல் செரு களத்து எதிர்ந்து தன்கண் – யுத்1:14 31/3
தேவியை திரு மறு மார்பின் தீர்ந்தனன் – யுத்2:15 111/3
தேவியை விடுதி-ஆயின் திறல் அது தீரும் அன்றே – யுத்2:16 38/1
என் தேவியை வஞ்சனை செய்து எழுவான் – யுத்2:18 79/1
தெய்வதம்-தன்னை மற்று உன் தேவியை திருவை தீண்டி – யுத்3:26 64/2
சென்று தா நம் தேவியை சீரொடும் – யுத்4:40 24/4

TOP


தேவியொடு (1)

தேவியொடு அடி தாழா சிந்தனை உரை செய்வான் – அயோ:8 25/4

TOP


தேவியொடும் (1)

செம் மா மலராள் நிகர் தேவியொடும்
மும் மா மத வெண் நிற முன் உயர் தாள் – ஆரண்:2 6/1,2

TOP


தேவியோ (1)

தேவியோ திருமங்கையின் செவ்வியாள் – ஆரண்:6 80/2

TOP


தேவியோடு (1)

வீங்கு தோள் அண்ணல் தேவியோடு இனிது வீற்றிருப்ப – அயோ:9 36/3

TOP


தேவு (8)

தேவு மாதவன் தொழுது தேவர்-தம் – பால:6 25/1
தேவு காதல் சீரியோன் – ஆரண்:1 69/1
தேவு சேவடி தீண்டலும் தீண்ட_அரும் – கிட்:11 35/3
தேவு தெண் கடல் அமிழ்து கொண்டு அனங்கவேள் செய்த – சுந்:3 11/3
தேவு வன் தலை சிந்துக நீ என – சுந்:5 21/2
தேவு யாவையும் உலகமும் திருத்திய தெய்வ – சுந்:11 54/3
தேவு தேன் மழை செறி பெரும் குலம் என திசையின் – சுந்:13 34/3
கறை மிடற்று இறை அன்று கமல தேவு அன்று – யுத்1-மிகை:2 6/1

TOP


தேவுண்ட (1)

தேவுண்ட கீர்த்தி அண்ணல் திரு உண்ட கவசம் சேர – யுத்3:21 21/3

TOP


தேவும் (3)

செழும் தவிசு உவந்த அ தேவும் சென்று எதிர் – பால:5 11/2
முன்னவன் ஆய தேவும் முனிவனும் இளைய கோவும் – பால-மிகை:10 1/2
செய்ய தீ அனைய அ தேவும் நீ நாயினேன் – கிட்:4 19/3

TOP


தேவுமாய் (1)

இங்கிதத்தொடு தொழுது இறைஞ்சும் தேவுமாய்
அங்கு அவர்க்கு அமுதுமாய் வந்த சானகி – பால-மிகை:10 2/2,3

TOP


தேவேந்திரன் (1)

தெரிந்தான் சில சுடர் வெம் கணை தேவேந்திரன் சின மா – யுத்3:27 120/1

TOP


தேவை (3)

சேண் உயர் தருமத்தின் தேவை செம்மையின் – அயோ:14 45/1
கயிலையில் இருந்த தேவை தனி தனி கடுத்தல் செய்தார் – சுந்:1 11/4
திறத்தினும் உறும் என்று எண்ணி தேவர்க்கும் தேவை சேர்ந்தேன் – யுத்3:27 176/2

TOP


தேவையும் (1)

திருவோடும் இருந்த மூல தேவையும் வணக்கம் செய்தான் – யுத்3:24 50/4

TOP


தேள் (1)

தேள் இரண்டும் நெரிய சினவு செம் கண் அரவ – ஆரண்:1 42/3

TOP


தேளினால் (1)

தேளினால் திகைப்பு எய்துகின்றார் சிலர் – சுந்:2 174/4

TOP


தேற்ற (5)

தேற்ற தெளியாது அயர் சிற்றவை-பால் இருந்தான் – அயோ:4 120/2
நாயகன்-தனையும் தேற்ற நாள் பல கழிந்த அன்றேல் – கிட்:11 70/2
தேற்ற தேறி இருந்த செங்கணான் – கிட்:16 39/1
தேற்ற மெய்ப்பொருள் திருந்த மற்று இதின் இல்லை சிறந்த – யுத்1:3 45/4
தஞ்சம் நான் உனை தேற்ற தரிக்கிலா – யுத்4:37 178/1

TOP


தேற்றத்தின் (1)

செறிவும் ஈதே செயல் ஈதே தேற்றம் ஈதே தேற்றத்தின்
நெறியும் ஈதே நினைவு ஈதே நீதி ஈதே நினக்கு என்றால் – சுந்:4 111/2,3

TOP


தேற்றம் (4)

தேற்றம் உற்று இவனின் ஊங்கு செவ்வியோர் இன்மை தேறி – கிட்:2 17/2
செறிவும் ஈதே செயல் ஈதே தேற்றம் ஈதே தேற்றத்தின் – சுந்:4 111/2
தெருளுறு சிந்தை வந்த தேற்றம் ஈது ஆகின் செய்யும் – யுத்1:4 124/3
தேற்றம் வந்து எய்தி நின்ற மயக்கமும் நோவும் தீர்ந்தார் – யுத்2:19 175/3

TOP


தேற்றலர் (3)

யாது-கொல் இது என எண்ணல் தேற்றலர்
போதுடன் அயினி நீர் சுழற்றி போற்றினர் – பால:10 51/3,4
அற்றன சிரம் என அறிதல் தேற்றலர்
கொற்ற வெம் சிலை சரம் கோத்து வாங்குவார் – ஆரண்:7 117/1,2
ஏவலின் வன்மையை எண்ணல் தேற்றலர்
நாவலர் இயற்றிய நாழி நாம நூல் – ஆரண்:10 129/1,2

TOP


தேற்றா (6)

ஆரணம் அறிதல் தேற்றா ஐயனை அணுகி நோக்கி – அயோ:3 94/3
தேற்றா நின்றாள் மகனை திரிவான் என்றாள் அரசன் – அயோ:4 51/3
மீனொடு மலர்கள்-தம்மின் வேற்றுமை தெரிதல் தேற்றா
தேன் உகு சோலை நாப்பண் செம்பொன் மண்டபத்துள் ஆங்கு ஆர் – ஆரண்:10 97/2,3
இரந்தனன் பின்னும் எந்தை யாவதும் எண்ணல் தேற்றா
குரங்கு என கருதி நாயேன் கூறிய மனத்து கொள்ளேல் – கிட்:7 126/1,2
ஆயத்தார் வரத்தின் தன்மை அளவு அற்றார் அறிதல் தேற்றா
மாயத்தார் அவர்க்கு எங்கேனும் வரம்பும் உண்டாமோ மற்று ஓர் – சுந்:2 33/2,3
பின் பயன் உணர்தல் தேற்றா பேதை-பால் வஞ்சன் செய்த – யுத்3:25 6/3

TOP


தேற்றாது (1)

தேற்றாது செய்வார்களை தேறுதல் செவ்வியது அன்றால் – கிட்:7 42/2

TOP


தேற்றாம் (7)

ஆர் என்பான் அமல மூர்த்தி கருதியது அறிதல் தேற்றாம்
ஈர்_ஐம்பது ஊழி காலம் இருந்தனன் யோகத்து இப்பால் – பால:8 7/3,4
அங்கு இடை உற்ற குற்றம் யாவது என்று அறிதல் தேற்றாம்
செம் கயல் அனைய நாட்டம் சிவப்பு உற சீறி போன – பால:18 10/1,2
அஞ்சன நிறமோ அண்ணல் வண்ணமோ அறிதல் தேற்றாம் – பால:22 15/4
என் என்றும் தெளிதல் தேற்றாம் யாவது ஈது என்றும் ஓராம் – ஆரண்:11 63/2
யாம் அது தெரிதல் தேற்றாம் இன் நகை சனகி என்னும் – ஆரண்:14 4/1
எண்ணியது அறிதல் தேற்றாம் இமைத்தில இராமன் என்னும் – ஆரண்:14 5/3
சென்றது தெரிதல் தேற்றாம் சேவடி படியில் தீண்ட – யுத்1:3 131/2

TOP


தேற்றார் (3)

செய்கையின் வடிவின் ஆடல் பாடலின் தெளிதல் தேற்றார்
மை அரி நெடும் கண் நோக்கம் இமைத்தலும் மயங்கி நின்றார் – பால:13 41/3,4
கொம்பொடும் கொடி_அனாரை குறித்து அறிந்து உணர்தல் தேற்றார்
வம்பு அவிழ் அலங்கல் மார்பின் மைந்தரும் மயங்கி நின்றார் – பால:17 5/3,4
அந்தரம் உணர்தல் தேற்றார் அரும் கவி புலவர் அம்மா – யுத்1:10 7/4

TOP


தேற்றாள் (1)

ஆயவள் அறிதல் தேற்றாள் ஆதலின் அயல் ஒன்று எண்ணாள் – ஆரண்:12 52/4

TOP


தேற்றான் (3)

சாளரத்தூடு வந்து தவழ்தலும் தரித்தல் தேற்றான்
நீள் அரத்தங்கள் சிந்தி நெருப்பு உக நோக்கும் நீரான் – ஆரண்:10 164/1,2
அமைவது ஒன்று ஆற்றல் தேற்றான் அருவியோடு அழல் கால் கண்ணான் – யுத்2:18 177/2
இழைக்குவது அறிதல் தேற்றான் இலக்குவா இலக்குவா என்று – யுத்2:19 222/2

TOP


தேற்றி (7)

நிமிர் குழல் மடவார் தேற்றி நிறை தவன் சூளி நல்கும் – பால-மிகை:8 6/3
தேற்றி தம்பியை தேவரும் கைதொழ – அயோ:10 56/1
ஆழ்ந்தனென் ஆழ்ந்த என்னை அரும் தவன் எதிர்ந்து தேற்றி – கிட்-மிகை:16 3/4
சிறையன என்ன நோக்கி தேவரும் திகைப்ப தேற்றி
துறை-தொறும் தொடர்ந்து வானம் வெளி அற துவன்றி வீழும் – யுத்2:19 97/2,3
இனையன சொல்லி தேற்றி அனலன் மற்று இனைய செய்தான் – யுத்2:19 213/4
சிந்திய கண்ணின் நீரர் ஏங்குவார் தம்மை தேற்றி
அந்தம்_இல் குணத்திர் யாவிர் அணுகினிர் என்றான் ஐய – யுத்3:24 19/2,3
அல்கிய திருவை தேற்றி அவளுடை செவியும் மூக்கும் – யுத்4-மிகை:41 231/3

TOP


தேற்றிய (1)

தீவினை நல்வினை என்ன தேற்றிய
பேய் வினை பொருள்-தனை அறிந்து பெற்றது ஓர் – கிட்:10 104/1,2

TOP


தேற்றியானும் (1)

அஞ்சுவித்தானும் ஒன்றால் அறிவுற தேற்றியானும்
வஞ்சியின் செவ்வியாளை வசித்து என்பால் வருவீர் அன்றேல் – சுந்-மிகை:3 22/1,2

TOP


தேற்றினர் (1)

தேற்றினர் கொணர்வார் என் சிறுவன்-தன்னை என்று – அயோ:5 23/2

TOP


தேற்றினன் (2)

தேற்றினன் ஒரு வகை சிறிது தேறிய – அயோ:11 56/3
தேற்றினன் இருந்தனன் கதிரின் செம்மலே – சுந்-மிகை:14 18/4

TOP


தேற்றினாய் (1)

ஏம்பல் வந்து எய்த சொல்லி தேற்றினாய் அல்லையோ நீ – யுத்3:31 45/3

TOP


தேற்றினாள் (1)

அம்மை தீமையும் அறிதல் தேற்றினாள்
கொம்மை வெம் முலை குமுறு பால் உக – அயோ-மிகை:11 7/2,3

TOP


தேற்றினான் (1)

சென்று எடுத்து தாங்கினார் மா வதிட்டன் தேற்றினான் – அயோ:14 65/4

TOP


தேற்று (1)

திரிசடை கொடி நாள்-தொறும் தேற்று சொல் – சுந்-மிகை:3 6/3

TOP


தேற்றுதல் (1)

தேற்றுதல் நன்று என இனைய செப்புவான் – ஆரண்:13 105/4

TOP


தேற்றுமால் (1)

தேற்றுமால் இளையோன் என தேறினான் – ஆரண்:11 80/4

TOP


தேற்றுவாய் (2)

தேற்றுவாய் நீ உளையாக தேறி நின்று – கிட்:10 92/1
தேற்றுவாய் தெரிந்து சொல்லால் தெருட்டி இ தெருள் இலோரை – யுத்3:31 46/1

TOP


தேற்றுவான் (3)

வற்புறுத்தி மனம் கொள தேற்றுவான் – அயோ:4 15/4
சென்னியில் சுமந்த கையன் தேற்றுவான் செப்பலுற்றான் – கிட்:10 63/4
தேற்றுவான் நினைந்து தம்பி இவை இவை செப்பலுற்றான் – யுத்3:26 62/4

TOP


தேற்றேன் (1)

அன்பினுக்கு அவதி இல்லை அடைவு என்-கொல் அறிதல் தேற்றேன் – கிட்:2 13/4

TOP


தேற (4)

செய்ய வாள் அரி ஏறு அனான் சிறிதினில் தேற
கையும் கால்களும் நயனமும் கமலமே அனைய – யுத்2:15 214/2,3
செம் சிலை உரவோன் தேடி திரிகின்றான் உள்ளம் தேற
அம் சொலாள் இருந்தாள் கண்டேன் என்ற யான் அரக்கன் கொல்ல – யுத்3:26 49/2,3
மறைகளே தேற தக்க வேதியர் வணங்கல்-பால – யுத்3:28 51/1
தேறிலன் ஆதலானே மறுகுறு சிந்தை தேற
ஏறினன் கனகத்து ஆரை கோபுரத்து உம்பர் எய்தி – யுத்4:34 19/1,2

TOP


தேறல் (17)

செம் துவர் அழிதர தேறல் மாந்தி சூது – பால:3 68/3
புக்கு அவளோடும் காம புது மண மதுவின் தேறல்
ஒக்க உண்டு இருத்தலோடும் உணர்ந்தனள் உணர்ந்த பின்னும் – பால:9 19/1,2
பளிக்கு வள்ளத்து வாக்கும் பசு நறும் தேறல் மாந்தி – பால:10 15/1
சூடுவார் களி வண்டு ஓச்சி தூ நறும் தேறல் உண்பார் – பால:16 16/2
தடன் ஒக்கும் நிழலை பொன் செய் தண் நறும் தேறல் வள்ளத்து – பால:19 10/3
தேறல் இல் அரக்கர் புரி தீமை அவை தீர – சுந்:1 76/2
அளிக்கும் தேறல் உண்டு ஆடுநர் பாடுநர் ஆகி – சுந்:2 28/3
தேறல் மாந்தினர் தேன் இசை மாந்தினர் செ வாய் – சுந்:2 29/1
தெவ் அளவு இலாத இறை தேறல் அரிது அம்மா – சுந்:2 62/1
தேறல் இல் அரக்கர் புரி தீமை-அது தீர்வுற்று – சுந்-மிகை:2 3/2
தேறல் ஆம் துணையும் தெய்வ சிலை நெடும் தேரின் ஊன்றி – யுத்2:18 193/2
தேறல் ஆம் துணையும் சிலை ஊன்றியே – யுத்2:19 126/3
சிங்கல் இல் அமுதினோடும் புளி அளாம் தேறல் என்ன – யுத்3:25 11/3
கண்டினின் குயின்ற வீணை நரம்பொடு கமழும் தேறல்
வண்டினின் பொலியும் நல் யாழ் வழியுறு நறவம் வானத்து – யுத்3-மிகை:22 1/2,3
வடித்திடும் அமுத தேறல் மாந்தினர் எவரும் உள்ளம் – யுத்3-மிகை:25 1/1
உண்டு என தெளிந்து தேறல் வீடணன் உற்றது எல்லாம் – யுத்3-மிகை:26 5/2
தெளிவு அரும் களிப்பு நல்கும் தேம் பிழி தேறல் ஒத்தான் – யுத்4:41 113/4

TOP


தேறலாம் (1)

எல்லையும் தெரிவுறும் எண்ணும் தேறலாம்
வல்லவன் நிலைமையும் மனமும் தேர்ந்து உரை – சுந்:12 21/2,3

TOP


தேறலால் (1)

பாய்ந்த சூத பசு நறும் தேறலால்
சாய்ந்து ஒசிந்து முளைத்தன சாலியே – அயோ:11 20/3,4

TOP


தேறலும் (1)

தமிழ் நிகர் நறவமும் தனி தண் தேறலும்
இமிழ் கனி பிறக்கமும் பிறவும் இன்னன – கிட்:14 35/2,3

TOP


தேறலுற்றான் (1)

தேறுற்று உயிர் பெற்று இயல்பும் சில தேறலுற்றான் – சுந்:4 88/4

TOP


தேறலே (1)

பாம்பு நான்று என பாய் பசும் தேறலே – பால:2 35/4

TOP


தேறலை (1)

மனங்களில் நுழைந்து அவர் மாந்து தேறலை
அனங்கனும் அருந்தினான் ஆதல் வேண்டுமே – பால:19 55/3,4

TOP


தேறா (4)

ஆயன நிகழும் வேலை அண்ணலும் அயர்ந்து தேறா
தூயவன் இருந்த சூழல் துருவினன் வருதல் நோக்கி – அயோ:3 107/1,2
தேறா நிலை உற்றது ஓர் சிந்தையன் செய்கை ஓரான் – ஆரண்:10 161/2
தேறா வகை நின்று திரிந்துளதால் – யுத்3:20 95/3
தேறா மத மால் கரி தேர் பரிமா – யுத்3:27 31/1

TOP


தேறா-முன்னம் (2)

பரிதி சேய் தேறா-முன்னம் பரு வலி அரக்க பல் போர் – யுத்2:15 133/1
சோர் பெரும் குருதி சோர துளங்குவான் தேறா-முன்னம்
தேர் இரண்டு அருகு பூண்ட கழுதையும் அச்சும் சிந்த – யுத்3:22 130/2,3

TOP


தேறாதது (3)

தேறாதது ஓர் பயத்தால் நெடும் திசை காவலர் இரிந்தார் – யுத்2:18 162/4
தேறாதது மற்று அவன் ஏறிய தெய்வ மா தேர் – யுத்2:19 19/4
சீற்றம் தனி உருவாய் இடை தேறாதது ஓர் மாறு ஆம் – யுத்3:22 112/3

TOP


தேறாதன (2)

தேறாதன செம் கண வெம் களி மா – யுத்2:18 41/3
தேறாதன மலை நின்றன தெரியாதன சின மா – யுத்2:18 146/3

TOP


தேறாது (3)

தேறாது அறிவு அழிந்தார் எங்கு உலப்பார் தேர் ஓட – அயோ:4 100/1
தேறாது உறு கொலை மேவிய திசை யானையின் திரிந்தான் – யுத்3:22 117/4
சென்று ஓங்கும் உணர்வினர் போல் தேறாது வருந்துதியோ என்ன தேறி – யுத்4:38 11/3

TOP


தேறார் (2)

போக்கி வேறு உண்மை தேறார் பொரு_அரும் புலமை நூலோர் – கிட்:9 16/2
சிறுமை கண்டவர் பெருமை கண்டு அல்லது தேறார் – யுத்1:6 11/4

TOP


தேறாள் (1)

தள்ள தண் நறவை எல்லாம் தவிசிடை உகுத்தும் தேறாள்
உள்ளத்தின் மயக்கம் தன்னால் உட்புறத்து உண்டு என்று எண்ணி – பால:19 18/2,3

TOP


தேறான் (1)

தேறான் ஆகி செய்கை மறந்தான் செயல் முற்றி – அயோ:3 49/3

TOP


தேறி (17)

அயிர்த்தனள் நோக்கி மன்னற்கு ஆருயிர் இன்மை தேறி
மயில்_குலம் அனைய நங்கை கோசலை மறுகி வீழ்ந்தாள் – அயோ:6 14/2,3
தேறி முந்தை தம் சிந்தையர் ஆயினார் – அயோ:14 19/3
தேற்றம் உற்று இவனின் ஊங்கு செவ்வியோர் இன்மை தேறி
ஆற்றலும் நிறைவும் கல்வி அமைதியும் அறிவும் என்னும் – கிட்:2 17/2,3
தேற்றுவாய் நீ உளையாக தேறி நின்று – கிட்:10 92/1
தேறி இன் துயில் செய்தல் தீர்ந்துளார் – கிட்:15 11/2
தேற்ற தேறி இருந்த செங்கணான் – கிட்:16 39/1
தேறி தேவர்கள் தேவன் தெய்வ வாள் – கிட்:16 42/3
அல்லீரேல் என் சொல் தேறி உணர்த்து-மின் அழகற்கு அம்மா – கிட்:16 61/4
அயர்த்தவர் அரிதின் தேறி ஆண்_தொழில் தாதைக்கு ஆண்டு – சுந்:4 82/1
அ வழி நின்னை காணாது அயர்த்தவர் அரிதின் தேறி
செ வழி நயனம் செல்லும் நெடு வழி சேறு செய்ய – சுந்:4 83/1,2
மாண்டாள் என்று மனம் தேறி
மீண்டால் வீரம் விளங்காதோ – சுந்:5 46/3,4
தெய்வ நாயகனது உள்ளம் தேறிய அடைவே தேறி
கைபுகற்கு அமைவது ஆனான் கடிதினின் கொணர்வல் என்னா – யுத்1:4 118/2,3
அறிந்ததொர் இமைப்பளவில் ஆகம்-அது தேறி
பிறிந்திலன் என தொனி பிறந்திட மருங்கில் – யுத்1-மிகை:12 2/2,3
செம்பு இட்டு செய்த இஞ்சி திரு நகர் செல்வம் தேறி
வம்பு இட்ட தெரியல் எம்முன் உயிர் கொண்ட பகையை வாழ்த்தி – யுத்2:16 155/1,2
அயர்த்தனள் அரிதின் தேறி வாய் திறந்து அரற்றலுற்றாள் – யுத்3:29 46/4
சென்று ஓங்கும் உணர்வினர் போல் தேறாது வருந்துதியோ என்ன தேறி
நின்றான் அப்புறத்து அரக்கன் நிலை கேட்டள் மயன் பயந்த நெடும் கண் பாவை – யுத்4:38 11/3,4
என்றவை அனைத்தும் தோன்ற இராமனும் இனிது தேறி
தென் திசை இலங்கையின் சீர் சீதைக்கு தெரிக்கலுற்றான் – யுத்4-மிகை:41 50/3,4

TOP


தேறிய (5)

தேறிய மனத்தான் செய்த நல்வினை பயன்கள் எல்லாம் – பால:8 2/3
தேற்றினன் ஒரு வகை சிறிது தேறிய
கூற்று உறழ் வரி சிலை குரிசில் கூறுவான் – அயோ:11 56/3,4
சித்து என அரு மறை சிரத்தின் தேறிய
தத்துவம் அவன் அது தம்மை தாம் உணர் – யுத்1:3 61/1,2
தெய்வ நாயகனது உள்ளம் தேறிய அடைவே தேறி – யுத்1:4 118/2
தேறிய கமல_கண்ணன் திரு நகர்க்கு எழுதலுற்றான் – யுத்4-மிகை:41 288/4

TOP


தேறிலன் (1)

தேறிலன் ஆதலானே மறுகுறு சிந்தை தேற – யுத்4:34 19/1

TOP


தேறினர் (2)

தேறினர் நின்றனர் சிந்தை தெளிந்தார் – யுத்3:20 16/2
ஒண்ணாதன உளவோ என மனம் தேறினர் உவந்தார் – யுத்3:27 139/2

TOP


தேறினள் (1)

தேறினள் துயரம் நான் தீர்க்ககிற்றிலேன் – கிட்:6 22/4

TOP


தேறினன் (2)

சீர்ப்பை சிக்கு_அற தேறினன் சேக்கையில் – ஆரண்:4 42/3
தேறினன் அமரர்க்கு எல்லாம் தேவர் ஆம் தேவர் அன்றே – கிட்:3 19/1

TOP


தேறினாயோ (1)

தீராத வசை என்றேன் எனை முனிந்த முனிவு ஆறி தேறினாயோ
போர் ஆசைப்பட்டு எழுந்த குலம் முற்றும் பொன்றவும்தான் பொங்கி நின்ற – யுத்4:38 5/2,3

TOP


தேறினார் (4)

தேறினார் பலர் காமிக்கும் செவ்வியோய் – சுந்:12 99/4
தெவ் அடங்கும் அ வலியவர் தேறினார் – யுத்2:19 144/4
தேறினார் கண் நெருப்பு உக சீறினார் – யுத்2:19 145/1
செய்தனன் இராகவன் அமரர் தேறினார் – யுத்4:37 83/4

TOP


தேறினார்களும் (1)

தேறினார்களும் தியங்கினார் மயங்கினார் திகைத்தார் – யுத்4:35 25/2

TOP


தேறினாரை (1)

தேறினாரை நெடு நிலம் சேர்த்தினான் – யுத்2:19 160/4

TOP


தேறினால் (1)

தேறினால் பின்னை யாதும் செயற்கு அரிது – யுத்4:37 173/1

TOP


தேறினான் (4)

இவன் என்பதும் தேறினான் – ஆரண்:11 78/4
தேற்றுமால் இளையோன் என தேறினான் – ஆரண்:11 80/4
தேவர் அஞ்ச இராவணன் தேறினான் – யுத்4:37 175/4
சேவகற்கு என ஐயமும் தேறினான் – யுத்4:41 56/4

TOP


தேறினென் (1)

அம்புயத்து அயன் படை ஆதல் தேறினென்
உம்பியை உலப்பு அரும் உருவை ஊன்றிட – யுத்3:24 83/1,2

TOP


தேறினேன் (1)

தீண்ட இன்று தேறினேன் – ஆரண்:1 67/4

TOP


தேறுதல் (3)

தேற்றாது செய்வார்களை தேறுதல் செவ்வியது அன்றால் – கிட்:7 42/2
சீர்நிலை முற்றும் தேறுதல் கொற்ற செயல் அம்மா – கிட்:17 2/3
தேறுதல் செய்து உழல் போதில் தீவினை மாய்த்திட போம் நல் வினையே போல – யுத்4-மிகை:37 30/4

TOP


தேறுதற்கு (2)

ஈர் வாளை வாங்கி மனம் தேறுதற்கு ஏற்ற செய்வான் – அயோ:4 140/2
சீலமே நோக்கி யாம் தெரிந்து தேறுதற்கு
ஏலுமே என்று எடுத்து இனைய கூறினான் – யுத்1:4 81/3,4

TOP


தேறுதி (1)

தேறுதி நாளையே அ இருபது திண் தோள் வாடை – ஆரண்:12 59/3

TOP


தேறும் (5)

செய்யனே என்பது தேறும் சிந்தையாள் – அயோ:11 94/2
தெரிவு இல தேறும் தன்மை சீரியோய் செவ்விது அன்றால் – ஆரண்:6 56/2
நின்று தேறும் அளவின்-கண் வெம் கண் அடல் நீலன் வந்து இடை நெருக்கினான் – யுத்2:19 82/4
தீராய் பிரிந்து திரிவாய் திறம்-தொறு அவை தேறும் என்று தெளியாய் – யுத்2:19 261/2
செம்மையில் பொருந்தி மேலோர் ஒழுக்கினோடு அறத்தை தேறும்
எம்மையே பழியும் பூண நரகமும் எமக்கே ஆக – யுத்3:27 175/3,4

TOP


தேறுமோ (2)

துறந்து போம் என சொற்ற சொல் தேறுமோ
உறைந்த பாற்கடல் சேக்கை உடன் ஒரீஇ – அயோ:4 218/1,2
தீர்க்கல் ஆம் தகையது தெய்வம் தேறுமோ – யுத்4:40 62/4

TOP


தேறுவது (2)

தேறுவது அரிது செய்கை மயங்கினென் திகைத்து நின்றேன் – யுத்3:26 87/3
சங்கை உற்றவர் தேறுவது உண்டு அது சரதம் – யுத்4:40 108/3

TOP


தேறுவாள் (1)

நங்கையும் அவள் உரை நாளும் தேறுவாள்
சங்கையும் இன்னலும் துயரும் தள்ளினாள் – யுத்2:17 95/1,2

TOP


தேறுற்று (1)

தேறுற்று உயிர் பெற்று இயல்பும் சில தேறலுற்றான் – சுந்:4 88/4

TOP


தேறேன் (2)

தேறேன் யான் இது தேவர் மாயமோ – கிட்:8 14/3
தேவரும் மருள தக்க செலவின எனினும் தேறேன்
பா வரும் கிழமை தொன்மை பருணிதர் தொடுத்த பத்தி – கிட்:13 64/2,3

TOP


தேன் (128)

தேன் அளாவியும் செம்பொன் விராவியும் – பால:1 8/2
வாக்கு தேன் நுகர் மாக்களை மானுமே – பால:1 10/4
பொழிவன சோலைகள் புதிய தேன் சில – பால:3 46/1
ஒளிப்பன மணி அவை ஒளிர மீது தேன்
துளிப்பன குமரர்-தம் தோளின் மாலையே – பால:3 56/3,4
தேன் செய்த தார் மௌலி தேர் வேந்தை செழு நகரில் கொணர்ந்தான் தெவ்வர் – பால:5 58/3
இன் தளிர் கற்பக நறும் தேன் இடை துளிக்கும் நிழல் இருக்கை இழந்து போந்து – பால:6 9/1
தொடை ஊற்றின் தேன் துளிக்கும் நறும் தாரான் ஒருவண்ணம் துயரம் நீங்கி – பால:6 13/1
கரும்பு கால் பொர கழனி வார்ந்த தேன்
வரம்பு மீறிடு மருத வேலிவாய் – பால:6 23/1,2
செம் கண் ஏற்றவன் செறி சடை பழுவத்தில் நிறை தேன்
பொங்கு கொன்றை ஈர்த்து ஒழுகலால் பொன்னியை பொருவும் – பால:9 5/2,3
நரம்பின் நான்ற தேன் தாரை கொள் நறு மலர் யாழின் – பால:9 7/3
வண்டொடு கிடந்து தேன் சோர் மணி நெடும் தெருவில் சென்றார் – பால:10 7/4
தெள் விளி பாணி தீம் தேன் செவி மடுத்து இனிது சென்றார் – பால:10 11/4
பெரும் தேன் இன் சொல் பெண் இவள் ஒப்பாள் ஒரு பெண்ணை – பால:10 27/1
நல் இயல் மகர வீணை தேன் உக நகையும் தோடும் – பால:13 38/1
தெய்வ மங்கையரும் நாண தேன் இசை முரல போனாள் – பால:14 63/4
தெள் அரி பாண்டி பாணி செயிரியர் இசை தேன் சிந்த – பால:14 65/3
பம்பு தேன் மிஞிறு தும்பி பரந்து இசை பாடி ஆட – பால:16 2/1
உண் மலர் வெறுத்த தும்பி புதிய தேன் உதவும் நாக – பால:16 3/3
தேன் உகு மடையை மாற்றி செந்தினை குறவர் முந்தி – பால:16 4/3
தேன் முரன்று அளகத்து ஆட திரு மணி குழைகள் ஆட – பால:16 20/3
மைந்தரின் நீத்த தீம் தேன் வள்ளங்கள் பலவும் கண்டார் – பால:16 21/4
பொங்கு தேன் நுகர் பூ மிஞிறு ஆம் என – பால:16 34/1
பம்பு தேன் அலம்ப ஒல்கி பண்ணையின் ஆடல் நோக்கி – பால:17 5/2
பாசிழை பரவை அல்குல் பண் தரு கிளவி தண் தேன்
மூசிய கூந்தல் மாதர் மொய்த்த பேர் அமலை கேட்டு – பால:17 6/1,2
துறும் போதினில் தேன் துவைத்து உண்டு உழல் தும்பி ஈட்டம் – பால:17 12/1
தேன் உகு நறவ மாலை செறி குழல் தெய்வம் அன்னாள் – பால:18 8/1
தேன் உடை மலரிடை தேன் பெய்து என்னவே – பால:19 7/4
தேன் உடை மலரிடை தேன் பெய்து என்னவே – பால:19 7/4
புக்க தேன் அமிழ்தமாய் பொலிந்த போன்றவே – பால:19 8/4
தேன் தரு கமல செவ்வாய் திறந்தனள் நுகர நாணி – பால:19 19/3
இலவு இதழ் துவர் விட எயிறு தேன் உக – பால:19 24/1
தேன்_இனம் சிலம்பி ஆர்ப்ப சிலம்பு_இனம் புலம்பி ஏங்க – பால:21 1/3
அரும் கலம் அனைய மாதர் தேன் நுகர் அளியின் மொய்த்தார் – பால:21 2/4
கஞ்சத்து களிக்கும் இன் தேன் கவர்ந்து உணும் வண்டு போல – பால:22 19/1
தேன் அமர் குழலாள்-தன் திருமண_வினை நாளை – பால:23 19/2
தேன் உடை மலர்_மகள் திளைக்கும் மார்பினில் – பால:23 58/1
தேன் வளர்ந்து அறாத மாலை தெசரத ராமன் செய்கை – பால-மிகை:0 41/3
தேன் உறும் இதழி அம் தெரியல் வேணியான் – பால-மிகை:5 10/2
தேன் அவாவுறு வண்டு_இனம் அலமர சிதைத்தாள் – அயோ:3 1/4
வங்கியம் பல தேன் விளம்பின பாணி முந்துறு வாணியின் – அயோ:3 64/1
தேன் புனை தெரியலான் செய்கை நோக்கினான் – அயோ:4 149/2
தேன் உள திணை உண்டால் தேவரும் நுகர்தற்கு ஆம் – அயோ:8 27/1
நானம் நாள்_மலர் நறை அகில் நாவி தேன் நாறும் – அயோ:10 19/1
நினைந்த போதினும் அமிழ்து ஒக்கும் நேர்_இழை நிறை தேன்
வனைந்த வேங்கையில் கோங்கினில் வயின்-தொறும் தொடுத்து – அயோ:10 24/1,2
தேன் அளைந்து செவி உற வார்த்து என – அயோ:11 15/3
தேன் அமர் தெரியலான் தேவர் கைதொழ – அயோ:11 43/3
தேன் நனை குழலார் ஏறும் அம்பிகள் சிந்து முத்தம் – அயோ:13 59/2
தேன் தளிர்த்த கவளமும் செம் கதிர் – அயோ:14 15/2
தேன் அடைந்த சோலை திரு நாடு கைவிட்டு – அயோ:14 63/1
தேன் தரும் தெரியல் அ செம்மல் நால்வரை – அயோ:14 87/1
தேன் தரு மலருளான் சிறுவ செய்வென் என்று – அயோ:14 124/3
தேன் நாறு நலம் செறி தொங்கலினான் – ஆரண்:2 12/2
செந்நெல் உள தேன் ஒழுகு போதும் உள தெய்வ – ஆரண்:3 58/2
தேன் உடைய நறும் தெரியல் தேவரையும் தெறும் ஆற்றல் – ஆரண்:6 98/1
நாகமும் சுரந்த தீம் தேன் புனலோடும் அளாவி நவ்வி – ஆரண்:10 14/2
தேன் கொண்டு ஊடாடும் கூந்தல் சிற்றிடை சீதை என்னும் – ஆரண்:10 79/2
தேன் உகு சோலை நாப்பண் செம்பொன் மண்டபத்துள் ஆங்கு ஆர் – ஆரண்:10 97/3
தேன் உக அருவி சிந்தி தெருமரல் உறுவ போல – ஆரண்:14 2/1
புண்டரிக புது மலரில் தேன் போதி – ஆரண்:14 97/1
தேன் படி மலரது செம் கண் வெம் கைம்மா – கிட்:1 1/1
தேன் உகு மழலையை செவியின் ஓர்ப்பது – கிட்:1 14/4
நவ்வி நோக்கியர் இதழ் நிகர் குமுதத்து நறும் தேன்
வவ்வு மாந்தரின் களி மயக்கு உறுவன மகரம் – கிட்:1 16/1,2
தேன் உலாம் தெரியலாய் தெளிவது அன்று நாம் – கிட்:6 30/3
உருண்ட-போது அழிந்த தேன் ஒழுக்கு பேர் இழுக்கினே – கிட்:7 5/4
தேன் இழுக்கு சாரல் வாரி செல்லின் மீது செல்லும் நாள் – கிட்:7 8/1
தேன் உக மலர்ந்து சாய்ந்த சே இதழ் காந்தள் செம் பூ – கிட்:10 26/2
சுரத நூல் தெரி விடர் என தேன் கொண்டு தொகுப்ப – கிட்:10 37/2
தேன் அவாம் மலர் திசைமுகன் முதலினர் தெளிந்தோர் – கிட்:10 43/1
மொழிந்த தேன் உடை முகிழ் முலை ஆய்ச்சியர் முழவில் – கிட்:10 46/3
முத்த வாள் நகை முள் எயிற்று ஊறு தேன்
பித்தும் மாலும் பிறவும் பெருக்கலால் – கிட்:11 20/2,3
தேன் தெரிந்து உண்டு தெளிவுறு வானர சேனை – கிட்:12 3/2
தவளம் என்று உரைக்கும் வண்ணம் சிவந்து தேன் ததும்பும்-ஆயின் – கிட்:13 49/3
சிவந்தது ஓர் அமிழ்தம் இல்லை தேன் இல்லை உள என்றாலும் – கிட்:13 50/1
தேன் ஒன்றோ அமிழ்தம் ஒன்றோ அவை செவிக்கு இன்பம் செய்யா – கிட்:13 63/4
முன்னி ஆடு இடங்களும் கரும்பு மூசு தேன்
பன்னி ஆடு இடங்களும் பரந்து சுற்றினார் – கிட்:14 8/3,4
பெரும் ததிக்கு அரும் தேன் மாறும் மரகத பெரும் குன்று எய்தி – கிட்:15 33/3
சூல் அடி பலவின் சுளை தூங்கு தேன்
கோல் அடிப்ப வெரீஇ குல மள்ளர் ஏர் – கிட்:15 40/1,2
தோட்டு அமைந்த பொதும்பரில் தூங்கு தேன்
சட்டம் என்ன சென்று ஈ_இனம் மொய்ப்பன – கிட்:15 45/3,4
தேன் ஒருங்கு சொரிதலின் தேர்வு இல – கிட்:15 49/2
தாது உகு நறு மென் சாந்தம் குங்குமம் குலிகம் தண் தேன்
போது உகு பொலன் தாது என்று இ தொடக்கத்த யாவும் பூசி – சுந்:1 9/1,2
பெரும் தேன் பிழி சாலும் நின் அன்பு பிணித்த போதே – சுந்:1 49/3
தேன் அவாம் விரை செழும் கழுநீர் துயில்-செய்ய – சுந்:2 5/3
தேறல் மாந்தினர் தேன் இசை மாந்தினர் செ வாய் – சுந்:2 29/1
தேன் உகு சரள சோலை தெய்வ நீர் ஆற்றின் தெண் நீர் – சுந்:2 102/3
வால் எயிற்று ஊறு தீம் தேன் மாந்தினர் மயங்குவாரை – சுந்:2 110/4
செவிக்கு தேன் என இராகவன் புகழினை திருத்தும் – சுந்:2 130/3
மீய கற்பக தேன் துளி விராயன வீழ்-தொறும் நெடு மேனி – சுந்:2 206/3
நகும் தகை முகத்தன் காதல் நடுக்கு உறு மனத்தன் வார் தேன்
உகும் தகை மொழியாள் முன்னம் ஒருவகை உறையுளுள்ளே – சுந்:2 212/2,3
இன் நிற தேன் இசை இனிய நண்பினால் – சுந்:3 37/2
ஓடினன் உலாவினன் உவகை தேன் உண்டான் – சுந்:3 63/4
மந்த மாருதம் போய் மலர்-தொறும் வாரி வயங்கு நீர் மம்மரின் வரு தேன்
சிந்து நுண் துளியின் சீகர திவலை உருக்கிய செம்பு என தெறிப்ப – சுந்:3 87/3,4
தேன் உயர் தெரியலான் தன்மை நேர்தியால் – சுந்:3 123/4
தேன் என்பது அறிந்த சொல்லாய் தேவர்தாம் யாவரே எம் – சுந்:3 140/3
தேன் உறை துளிப்ப நிறை புள் பல சிலம்ப – சுந்:6 21/1
புழையும் வாச பொதும்பும் பொலன் கொள் தேன்
மழையும் வண்டும் மயிலும் மடிந்தவே – சுந்:6 28/3,4
பொதும்பர் வைகு தேன் புக்கு அருந்துதற்கு அகம் புலரும் – சுந்:12 47/1
தேன் அகத்த மலர் பல சிந்திய – சுந்:13 4/3
தேவு தேன் மழை செறி பெரும் குலம் என திசையின் – சுந்:13 34/3
கொய் நாகம் நறும் தேன் சிந்தும் குன்றிடை குதியும் கொண்டான் – சுந்:14 2/4
தேன் திகழ் திருவடி சென்னியால் தொழுது – சுந்-மிகை:4 4/3
தேன் அவாம் பொழில் தீ பட சிந்திய – சுந்-மிகை:13 3/1
தின்று_தின்று உவகை கூரும் தேன் நுகர் அளியின் மொய்த்தே – சுந்-மிகை:14 4/4
பெய் கனி கிழங்கு தேன் என்று இனையன பெறுதற்கு ஒத்த – சுந்-மிகை:14 48/3
தேன் உடை அலங்கலாய் இன்று தீர்ந்ததோ – யுத்1:2 77/4
தேன் இவர் தட வரை திரை கரும் கடல் – யுத்1:8 15/1
ஏந்து மால் வரை வைத்து அவற்று ஈண்டு தேன்
மாந்தி மாந்தி மறந்து துயின்றவால் – யுத்1:8 50/3,4
தேன் அக திரு திலோத்தமை செ வாய் – யுத்1:11 6/2
தேன் உகு கமல பாதம் சென்னியால் தொழுது நின்றான் – யுத்1-மிகை:4 12/4
சுழிகள்-தோறும் சுரித்து இடை தோன்று தேன்
ஒழுகு தாமரை ஒத்தன ஓங்கு நீர் – யுத்2:15 11/2,3
செம் தேன் பருகி திசைதிசையும் நீ வாழ – யுத்2:17 86/1
தேன் விடு துளவ தாராய் இது இதன் செய்கை என்றான் – யுத்2:19 237/4
தேன்_குலம் கலங்கிய நறவின் சென்றவால் – யுத்3:24 94/4
தேன் நகு மழலை இன் சொல் உருப்பசி முதலாம் தெய்வ – யுத்3:25 3/2
தொழுகுவார் துயில்வர் துள்ளி தூங்குவர் துவர் வாய் இன் தேன்
ஒழுகுவர் ஒல்கி ஒல்கி ஒருவர்-மேல் ஒருவர் புக்கு – யுத்3:25 13/2,3
தேன் நகு தெரியல் மன்னா சேகு அற தெரிந்தது அன்றே – யுத்3:26 12/4
தேன் விட்டிடு மலரோன் படை தீர்ப்பாய் என தெரிந்தான் – யுத்3:27 136/3
உப்பு தேன் மது ஒண் தயிர் பால் கரும்பு – யுத்3:31 135/1
பண் தரு கிளவி செவ்வி பல்லியத்து ஒழுகு தீம் தேன்
கண்டினின் குயின்ற வீணை நரம்பொடு கமழும் தேறல் – யுத்3-மிகை:22 1/1,2
தேன் தலையெடுக்கும் தாராய் தேவரை வென்றான் தீய – யுத்3-மிகை:28 10/3
துன் இடங்கள் காய் கனி கிழங்கோடு தேன் துற்ற – யுத்4:40 121/3
தேன் உடை அலங்கல் மௌலி செம் கதிர் செல்வன் சேயும் – யுத்4-மிகை:41 48/1
விரி புனல் செழும் தேன் மிக்கு விளங்குக என்று இயம்புக என்றான் – யுத்4-மிகை:41 173/3
தேன் அளாவிய முக்கனி காயொடு தேன் பால் – யுத்4-மிகை:41 192/3
தேன் அளாவிய முக்கனி காயொடு தேன் பால் – யுத்4-மிகை:41 192/3
தேன் முகம் மலரும் தாரான் அரி சொல சீற்றம் தீர்ந்தான் – யுத்4-மிகை:41 247/4
தேன் உறு மலர்கள் சிந்தி திசைமுகம் பரவ தெய்வ – யுத்4-மிகை:42 31/3
தேன் இமிர் அலங்கல் பைம் தார் வீடண குரிசில் செய்ய – யுத்4-மிகை:42 44/3
தேன் வழங்கு அமுத மாலை தெசரத ராமன் செய்கை – யுத்4-மிகை:42 72/3

TOP


தேன்-கொலாம் (1)

செவி புலம் நுகர்வது ஓர் தெய்வ தேன்-கொலாம் – அயோ:12 23/4

TOP


தேன்_குலம் (1)

தேன்_குலம் கலங்கிய நறவின் சென்றவால் – யுத்3:24 94/4

TOP


தேன்_இனம் (1)

தேன்_இனம் சிலம்பி ஆர்ப்ப சிலம்பு_இனம் புலம்பி ஏங்க – பால:21 1/3

TOP


தேன்களும் (1)

குறைவு_இல் குங்குமமும் குகை தேன்களும்
நிறை மலர் குலமும் நிறைந்து எங்கணும் – யுத்1:8 52/1,2

TOP


தேனிடை (2)

தேனிடை அமுது அளாய அன்ன மென் சில சொல் மாலை – ஆரண்:12 58/1
தேனிடை கரும்பில் பாலில் அமுதினில் கிளவி தேடி – யுத்2:19 283/1

TOP


தேனில் (1)

தேனில் படியும் செவி வண்டு உடையான் – ஆரண்:2 4/4

TOP


தேனின் (5)

தென் உண் தேனின் தீம் சுவை செம் சொல் கவி இன்பம் – பால:10 23/2
பிழியும் தேனின் பிறங்கு அருவி திரள் – ஆரண்:3 35/3
தேனின் மொழி உற்று இனிய செவ்வி நனி பெற்று ஓர் – ஆரண்:6 26/3
தேனின் தெய்வ திரு நெடு நாண் சிலை – ஆரண்:14 25/1
இடறுவார் நறும் தேனின் இழுக்குவார் – கிட்:15 47/4

TOP


தேனினும் (2)

கிளவி தேனினும் அமிழ்தினும் குழைத்தவள் கிளைத்தோள் – கிட்:10 49/3
தேனினும் களிப்பு செய்யும் சிந்தையர் தெரிந்தும் என்னின் – சுந்:7 4/2

TOP


தேனினோடு (1)

தேம் முதல் கனியும் காயும் தேனினோடு ஊனும் தெய்வ – யுத்1:8 18/1

TOP


தேனீ (1)

இரதம் ஈட்டுறும் கவிஞரை பொருவின தேனீ – கிட்:10 37/4

TOP


தேனும் (24)

ஆலை_வாய் கரும்பின் தேனும் அரி தலை பாளை தேனும் – பால:2 9/1
ஆலை_வாய் கரும்பின் தேனும் அரி தலை பாளை தேனும்
சோலை வீழ் கனியின் தேனும் தொடை இழி இறாலின் தேனும் – பால:2 9/1,2
சோலை வீழ் கனியின் தேனும் தொடை இழி இறாலின் தேனும் – பால:2 9/2
சோலை வீழ் கனியின் தேனும் தொடை இழி இறாலின் தேனும்
மாலைவாய் உகுத்த தேனும் வரம்பு இகந்து ஓடி வங்க – பால:2 9/2,3
மாலைவாய் உகுத்த தேனும் வரம்பு இகந்து ஓடி வங்க – பால:2 9/3
அயிரும் தேனும் இன் பாகும் ஆயர் ஊர் – பால:2 55/3
அந்தம்_இல் கரும்பும் தேனும் மிஞிறும் உண்டு அல்குல் விற்கும் – பால:16 21/2
தேனும் மிஞிறும் சிறு தும்பியும் பம்பி ஆர்ப்ப – பால:16 39/2
தேனும் நாவியும் தேக்கு அகில் ஆவியும் – பால:18 20/3
நறு விரை தேனும் நானமும் நறும் குங்கும – பால:20 13/1
அருத்தியன் தேனும் மீனும் அமுதினுக்கு அமைவது ஆக – அயோ:8 13/2
நறை மலர் தாதும் தேனும் நளிர் நெடு மகுட கோடி – ஆரண்:10 15/1
குயிலும் கரும்பும் செழும் தேனும் குழலும் யாழும் கொழும் பாகும் – ஆரண்:14 29/3
விண் தொடர் நெடு வரை தேனும் வேழத்தின் – கிட்:1 12/1
சொல்லையும் அமிழ்தும் பாலும் தேனும் என்று உரைக்க தோன்றும் – கிட்:13 51/2
உண்டார் தேனும் ஒண் கனி காயும் ஒரு சூழல் – கிட்:15 1/2
சுரும்பொடு தேனும் வண்டும் அன்னமும் துவன்றி புள்ளும் – கிட்:15 31/1
இல் வரம்பினர்க்கு ஈ தேனும் ஈட்டதே – கிட்-மிகை:15 1/4
தேனும் சாந்தமும் மான்_மத செறி நறும் சேறும் – சுந்:2 16/1
தேனும் ஆரமும் தேய்வையும் நாறுமால் – சுந்:2 148/4
தேனும் மலரும் கனியும் தர செய்த செய்கை – சுந்-மிகை:2 2/4
தலைவர் கட்கு இனிய தேனும் கனிகளும் பிறவும் தந்தே – சுந்-மிகை:14 17/2
அசும்பு பாய் தேனும் பூவும் ஆரமும் அகிலும் மற்றும் – யுத்1:8 17/1
வரதன் ஆண்டு அளிப்ப வந்த வரத்தினால் மலரும் தேனும்
சரதமே மாந்தி மாந்தி துயின்றது தானை எல்லாம் – யுத்4-மிகை:41 259/3,4

TOP


தேனுவுடன் (1)

தேனுவுடன் கந்தருவம் மற்று உள்ள பிற பயந்தாள் தெரிக்கும்-காலை – ஆரண்-மிகை:4 2/3

TOP


தேனே (4)

அன்னே தேனே ஆர் அமிழ்தே என்று அடி போற்றி – பால:10 30/2
பொன்னே தேனே பூ_மகளே காண் எனை என்னா – பால:17 31/1
தேனே புரை கண் கனலே சொரிய சீற்றம் செருக்கினான் – சுந்:8 41/3
தேனே அமுதே தெளிவே தெளிவின் – யுத்4-மிகை:41 178/3

TOP


தேனை (2)

ஒருவர் வாய் கொள்ளும் தேனை ஒருவர் உண்டு ஒழிவர் உண்ண – சுந்-மிகை:14 5/1
ஒருவர் கை கொள்ளும் தேனை ஒருவர் கொண்டு ஓடி போவர் – சுந்-மிகை:14 5/2

TOP


தேனொடு (4)

தேனொடு மிஞிறும் வண்டும் தும்பியும் தொடர்ந்து செல்ல – பால:14 68/3
ஒருங்கு தேனொடு மீன் உபகாரத்தன் – அயோ:8 8/3
தேனொடு கிழங்கும் காயும் நறியன அரிதின் தேடி – சுந்:14 5/1
தேனொடு கிழங்கும் காயும் கனிகளும் பிறவும் சீர்த்து – யுத்4-மிகை:41 260/2

TOP


தேனொடும் (1)

பாடிய வண்டொடும் பனித்த தேனொடும்
சூடின மலர்கள் நீர் தோய்த்த போன்றவால் – யுத்4:40 74/3,4

TOP