தூ-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தூ 37
தூஉய் 1
தூக்கி 9
தூக்கிய 9
தூக்கிலன் 1
தூக்கின் 1
தூக்கின 2
தூக்கினர் 3
தூக்கினன் 1
தூக்கினார் 1
தூக்கினால் 1
தூக்கினான் 1
தூக்கு 2
தூக்குறு 1
தூகின்றாரும் 1
தூங்க 8
தூங்கல் 1
தூங்கல்_இல் 1
தூங்கவும் 1
தூங்கி 3
தூங்கிட 1
தூங்கிய 6
தூங்கின 3
தூங்கினவால் 1
தூங்கினான் 1
தூங்கினேன் 1
தூங்கு 16
தூங்கு_இசை 1
தூங்கும் 7
தூங்குமால் 1
தூங்குவர் 1
தூங்குவான் 1
தூங்குவேன் 1
தூசி 4
தூசியும் 1
தூசியொடு 1
தூசில் 1
தூசின் 2
தூசினன் 1
தூசினின் 1
தூசினொடு 1
தூசு 18
தூசுடன் 1
தூசும் 15
தூசை 1
தூசொடு 1
தூசொடும் 1
தூடணர் 2
தூடணன் 7
தூடணனும் 1
தூண் 18
தூண்களே 1
தூண்ட 19
தூண்ட_அரு 1
தூண்டல் 2
தூண்டல்_இல் 1
தூண்டவே 1
தூண்டற்கு 1
தூண்டாது 1
தூண்டி 8
தூண்டிட 3
தூண்டிடு 1
தூண்டிய 2
தூண்டின் 1
தூண்டின 1
தூண்டினர் 2
தூண்டினன் 5
தூண்டினார் 2
தூண்டினான் 3
தூண்டினை 1
தூண்டு 10
தூண்டு_அரும் 1
தூண்டுகின்றது 1
தூண்டுதி 1
தூண்டும் 3
தூண்டுவான் 1
தூண்டுறு 2
தூண்தர 1
தூண்தான் 1
தூணம் 2
தூணி 13
தூணிகள் 1
தூணிடை 1
தூணியிடை 1
தூணியின் 2
தூணியினன் 1
தூணியும் 6
தூணியென் 1
தூணியை 2
தூணில் 2
தூணின் 8
தூணினும் 1
தூணுடை 1
தூணும் 1
தூணை 1
தூணொடும் 1
தூணோ 1
தூத 3
தூதர் 26
தூதர்-தம் 1
தூதர்க்கு 2
தூதரின் 1
தூதரும் 6
தூதரே 1
தூதரை 6
தூதன் 29
தூதன்-தானும் 3
தூதனும் 6
தூதனை 3
தூதால் 1
தூதியர் 1
தூதின் 1
தூதினோடு 1
தூது 27
தூதும் 3
தூதுவர் 11
தூதுவன் 3
தூதுளம் 1
தூபத்தின் 1
தூபம் 3
தூபமும் 1
தூபமே 1
தூம்பன் 1
தூம்பின் 1
தூம்பு 5
தூம்புகள் 1
தூம 14
தூமகேது 1
தூமத்தின் 1
தூமத்து 2
தூமத்தோடும் 1
தூமம் 2
தூமமும் 1
தூமிரன் 1
தூய் 11
தூய்தா 1
தூய்து 3
தூய்மை 8
தூய்மையன் 1
தூய்மையால் 2
தூய்மையாள் 1
தூய்மையான் 1
தூய்மையே 1
தூய்மையோய் 1
தூய 76
தூயது 5
தூயதே 2
தூயதேல் 1
தூயதோ 1
தூயர் 3
தூயவர் 7
தூயவர்க்கு 1
தூயவரே 1
தூயவரோடு 1
தூயவள் 2
தூயவள்-தன்-வயின் 1
தூயவளை 1
தூயவன் 20
தூயவன்-தனை 1
தூயவை 1
தூயள் 1
தூயன் 3
தூயன 5
தூயனே 1
தூயார் 1
தூயாள் 1
தூயான் 3
தூயான்-வயின் 1
தூயினன் 2
தூயேன் 1
தூயையா 1
தூயையும் 1
தூயோய் 1
தூயோர் 1
தூயோன் 3
தூயோன்-மிசை 1
தூயோனும் 1
தூர்-மின் 1
தூர்க்க 3
தூர்க்கத்தூர்க்க 1
தூர்க்கவே 1
தூர்க்கின்ற 2
தூர்க்கின்றான் 1
தூர்க்கும் 4
தூர்த்த 7
தூர்த்ததால் 2
தூர்த்தது 2
தூர்த்தல் 1
தூர்த்தலால் 3
தூர்த்தலும் 1
தூர்த்தவால் 1
தூர்த்தன 6
தூர்த்தனர் 5
தூர்த்தனன் 2
தூர்த்தனை 1
தூர்த்தார் 6
தூர்த்தான் 2
தூர்த்திரால் 1
தூர்த்து 8
தூர்ந்தன 1
தூர்ப்ப 3
தூர்ப்பது 1
தூர்ப்பர் 1
தூர்ப்பன 2
தூர்ப்பார் 1
தூர்ப்பு 1
தூர 5
தூரம் 4
தூராதோ 1
தூரி 1
தூரிடை 2
தூரிய 1
தூரியம் 3
தூரும் 1
தூரும்-வகை 1
தூருமே 1
தூரொடு 2
தூவ 6
தூவலால் 1
தூவி 34
தூவிய 5
தூவியின் 1
தூவின 3
தூவினர் 4
தூவினன் 3
தூவினார் 3
தூவினான் 6
தூவு 1
தூவுண்ட 2
தூவும் 5
தூவுவாரும் 1
தூவுவான் 1
தூள்பட 1
தூளி 22
தூளிகள் 1
தூளியால் 3
தூளியின் 10
தூளியினால் 1
தூளியும் 2
தூளியே 2
தூற்ற 3
தூற்றமே 1
தூற்றினன் 1
தூற்றினான் 1
தூற்றினின் 1
தூற்றும் 2
தூறா 1
தூறு 3
தூறும் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


தூ (37)

சூட்டு உடை துணை தூ நிற வாரணம் – பால:2 27/1
தூ மணி தவிசிடை சுருதியே நிகர் – பால:5 75/2
தூ நின்ற சுடர் வேலாய் அனந்தனுக்கும் சொலற்கு அரிதேல் – பால:12 11/1
சூடுவார் களி வண்டு ஓச்சி தூ நறும் தேறல் உண்பார் – பால:16 16/2
தொண்டை வாய் பெய்து தூ நீர் கொழுநர் மேல் தூகின்றாரும் – பால:18 5/3
தொடி உலாம் கமல செம் கை தூ நகை துவர்த்த செ வாய் – பால:18 13/1
தூய பொன் புயத்து பொதி தூ குறி – பால:18 23/2
தூமம் உண் குழலியர் உண்ட தூ நறை – பால:19 9/2
துடித்த வான் துவர் இதழ் தொண்டை தூ நிலா – பால:19 22/1
தூமத்து ஆர் குழல் தூ மொழி தோகை-பால் – பால:21 39/3
தூ எழு குருதி வெள்ள துறையிடை முறையின் எந்தைக்கு – பால:24 33/3
சுரர் தொழுது இறைஞ்சற்கு ஒத்த தூ நதி யாவது என்றே – பால-மிகை:8 2/1
தூ மழை தரளத்தின் தோம் இல் வெண் மழை – அயோ:2 43/2
துரக்க நல் அருள் துறந்தனள் தூ மொழி மட_மான் – அயோ:2 85/2
தூ அகல்_இல் குந்தம் மறம் மைந்தர்கள் துயின்றார் – அயோ:5 12/4
தூ நீர் ஒளி வாள் புடை இலங்க சுடர் தேர் ஏறி தோன்றினான் – அயோ:6 30/2
தூ போல கனி பலவும் சுவை உடைய தர வல்லேன் – ஆரண்:6 120/2
தூ மனத்து அருந்ததி இருந்த சூழல்-வாய் – ஆரண்:12 23/4
சொற்கு இழிய நல் கிளிகள் தோகையவர் தூ மென் – கிட்:10 73/2
தூ மருவு எயிற்றியரொடு அன்பர் துயில்வு உற்றார் – கிட்:10 80/4
தூ நிற சுடு சரம் தூணி தூங்கிட – கிட்:10 85/1
தூ மன நெடும் கண் தாரை நடுங்குவாள் இனைய சொன்னாள் – கிட்:11 47/4
தூ வடிவு உடை சுடர் கொள் விண் தலை துளைக்கும் – கிட்:14 68/2
தூ நிவந்த வேல் துமிரன் என்னும் பேரான் – கிட்:15 10/2
தூ நிற நறும் துளி முகத்தில் தூற்றமே – சுந்:2 123/4
சுமை உடை கற்றை நிலத்து இடை கிடந்த தூ மதியை – சுந்:3 10/2
தூ நவின்ற வேல் அரக்கர்-தம் குழுவொடு சுற்ற – சுந்:12 45/4
துள்ளி நறு மென் புனல் தெளிப்ப தூ நீர் குழவி முறை சுழற்றி – யுத்1:1 9/2
தூ நிற சுடு படை துணைவர் சொல்லினான் – யுத்1:4 16/4
தூ நெடும் குருதி வேல் அவுணர் துஞ்சினார் – யுத்1:6 40/3
தூ நிற முத்து_இனம் துவலையோடு போய் – யுத்1:8 12/3
துயில் சுவை மறந்தான் தோள் மேல் தூ நிலா தவழும் தோற்றம் – யுத்1:9 21/2
தூ சுடர் மாடம் ஈண்டி துறுதலால் கருமை தோன்றா – யுத்1:10 11/2
தூ அணை குருதி செக்கர் சுவடு உற பொலிந்த தோளான் – யுத்1:13 9/2
தூ நவின்ற வேல் அரக்கனும் தேரினை துரந்தான் – யுத்2:15 215/4
தூ அகலாத வை வாய் எஃகு உற தொளை கை யானை – யுத்2:16 9/3
தூ மலர் கண்ணை நோக்கும் மார்பிடை துடிப்பு உண்டு என்னா – யுத்2:19 223/2

TOP


தூக்கி (9)

கதுவு உறுகின்றது என்ன கொழுந்து ஒளி கஞல தூக்கி
மதியினை தந்த மேகம் மருங்கு நா வளைப்பது என்ன – பால:22 5/2,3
தொளை கொள் தாழ் தட கை நெடும் துருத்தியில் தூக்கி
அளவு_இல் மூப்பினர் அரும் தவர்க்கு அருவி நீர் கொணர்ந்து – அயோ:10 29/2,3
துணி குறு வயிர வாள் தட கை தூக்கி போய் – அயோ:11 112/2
துறைகளின் முடிவும் சொல்லும் துணி பொருள் திணி வில் தூக்கி
அறை கழல் இராமன் ஆகி அற நெறி நிறுத்த வந்தது – கிட்:7 137/2,3
தூண்டு வான் உரும் ஏற்றினை செவி-தொறும் தூக்கி
மூண்ட வான் மழை உரித்து உடுத்து உலாவரும் மூர்க்கர் – யுத்3:31 7/3,4
சொல் என தொலையா வாளி தூணியும் புறத்து தூக்கி – யுத்3:31 69/4
சுடர் தயங்குற குண்டலம் செவியிடை தூக்கி – யுத்4:35 10/4
தூக்கி கொள்ள தகும் என சொல்லினான் – யுத்4:41 82/4
சுந்தர மவுலி சூடும் ஓரையும் நாளும் தூக்கி – யுத்4:42 11/4

TOP


தூக்கிய (9)

தூக்கிய வேய்களின் சுவரும் சுற்று உற – அயோ:10 45/3
தொல் மற குலத்தர் தூணி தூக்கிய புறத்தர் மார்பின் – சுந்:8 11/3
தூக்கிய கரிகளும் புரள நூக்கினான் – சுந்:9 32/4
தூக்கிய அனுமன் மெய் மயிர் சுறுக்கொள் – சுந்:12 63/2
தொடர்ந்து போம் பழியினோடும் தூக்கிய கரங்களோடும் – யுத்2:16 2/3
துண்ட வெண் பிறை துணை கவ்வி தூக்கிய
குண்டல மீன் குலம் தழுவி கோள் மதி – யுத்2:18 106/2,3
தூக்கிய தலையினர் தொழுத கையினர் – யுத்3:24 67/3
சூலியை பொருப்பினோடும் தூக்கிய விசய தோளாய் – யுத்3:26 7/4
தூக்கிய தூணி வாங்கி தோளொடு மார்பை சுற்றி – யுத்3:28 68/1

TOP


தூக்கிலன் (1)

தூக்கிலன் நன்று இது என்றான் அதன் பொருள் சொல்லல் ஆகும் – ஆரண்:11 56/2

TOP


தூக்கின் (1)

பின் தூக்கின் இது சால பிழை பயக்கும் என பெயர்ந்தான் – சுந்:2 219/4

TOP


தூக்கின (2)

தூக்கின பாய் பரி சூதர் உலைந்தார் – சுந்:9 58/1
துறை-தொறும் கிரி தூக்கின தோய்தலால் – யுத்1:8 52/3

TOP


தூக்கினர் (3)

குடையர் குண்டிகை தூக்கினர் குந்திய – பால:14 42/1
தந்திரி நெறியில் தாக்கு உறு கருவி தூக்கினர் எழுவிய சதியின் – சுந்:3 86/1
தூக்கினர் முனிவர் என்னை இதற்கு அது தோற்கும் என்றார் – யுத்2:19 52/4

TOP


தூக்கினன் (1)

தூக்கினன் உள்ளம் கூர்ந்த வாலி சேய் தூசி செல்ல – யுத்3:28 59/2

TOP


தூக்கினார் (1)

தூக்கினார் சுழற்றினார் மேல் சுற்றினார் எற்ற எற்ற – யுத்3:22 132/3

TOP


தூக்கினால் (1)

தூக்கினால் அன்ன தோயத்தது ஆய் துயர் – சுந்:2 147/2

TOP


தூக்கினான் (1)

சொல் என தொலைவு இலா தூணி தூக்கினான் – யுத்2:15 114/4

TOP


தூக்கு (2)

அயிலுடை சுரிகையால் அருகு தூக்கு அறுத்து – அயோ:10 47/2
தூக்கு தூணியும் வில்லும் தொலைத்து அவன் – யுத்2:15 54/3

TOP


தூக்குறு (1)

தூக்குறு தோலர் வாளர் துரிதத்தின் எழுந்த தோற்றம் – சுந்:1 7/2

TOP


தூகின்றாரும் (1)

தொண்டை வாய் பெய்து தூ நீர் கொழுநர் மேல் தூகின்றாரும்
புண்டரீக கை கூப்பி புனல் முகந்து இறைக்கின்றாரும் – பால:18 5/3,4

TOP


தூங்க (8)

தைவரு மகர வீணை தண்ணுமை தழுவி தூங்க
கை வழி நயனம் செல்ல கண் வழி மனமும் செல்ல – பால:10 8/2,3
துள்ளிய மகர மீன்கள் துடிப்பு_அற சுறவு தூங்க
ஒள்ளிய பனைமீன் துஞ்சும் திவலைய ஊழி காலின் – சுந்:1 22/1,2
துயர்வு உற்று அ இராவணன் வாலிடை பண்டு தூங்க
மயர்வு உற்ற பொருப்பொடு மால் கடல் தாவி வந்தான் – சுந்:4 92/3,4
சுற்றினன் வால் கொடு தூங்க – சுந்-மிகை:13 13/4
சுந்தர தோள்களோடும் வாலிடை தூங்க சுற்றி – யுத்1:14 24/2
தூங்க நின்று சுழற்றினான் – யுத்2:16 113/4
கைத்தலம் காலும் தூங்க கிடத்தலை கருதி என்றான் – யுத்2:16 189/4
சொரிய வன் கண்ணின் மூக்கின் செவிகளின் மூளை தூங்க
நெரிய வன் தலையை காலால் உதைத்து மா நிலத்தில் இட்டான் – யுத்3:21 35/3,4

TOP


தூங்கல் (1)

தூங்கல்_இல் குயில் கெழு சொல்லின் உம்பரும் – ஆரண்:12 27/1

TOP


தூங்கல்_இல் (1)

தூங்கல்_இல் குயில் கெழு சொல்லின் உம்பரும் – ஆரண்:12 27/1

TOP


தூங்கவும் (1)

சொன்னன சொன்னன செவியில் தூங்கவும்
மன் உயிர் காத்து இரும் காலம் வைகினேன் – சுந்:4 12/2,3

TOP


தூங்கி (3)

தோளும் நாட்டமும் இடம் துடிக்கின்றன தூங்கி
மீளி மொய்ம்பு உடை இவுளி வீழ்கின்றன விரவி – ஆரண்:7 70/2,3
வினையின் திரள் வெள் அருவி திரள் தூங்கி வீழ – சுந்-மிகை:1 12/2
துறு சுவல் புரவி தூங்கி துணுக்குற அரக்கர் உட்க – யுத்3:25 19/2

TOP


தூங்கிட (1)

தூ நிற சுடு சரம் தூணி தூங்கிட
வான் உற பிறங்கிய வைர தோளொடும் – கிட்:10 85/1,2

TOP


தூங்கிய (6)

துள்ளி கொள்வன தூங்கிய மாங்கனி – பால:2 33/2
துறையின் நின்று உயர் மாங்கனி தூங்கிய சாறும் – பால:9 10/2
சொன்ன எல்லையின் ஊங்கினும் தூங்கிய
மன்னன் வந்திலன் என் செய்தவாறு-அரோ – கிட்:11 1/3,4
தூங்கிய விழியார் தள்ளி துளங்கிய நடையார் வல்லி – யுத்2:19 280/3
முலை-மிசை தூங்கிய முகத்தர் மொய்த்து வந்து – யுத்4:38 16/2
கணங்கு உறு துணை முலை முன்றில் தூங்கிய
அணங்கு உறு நெடும் கணீர் ஆறு பாய்தர – யுத்4:40 48/1,2

TOP


தூங்கின (3)

அடுத்த நீர் ஒழிந்தன அருவி தூங்கின
எடுத்த நூல் உத்தரியத்தொடு எய்தி நின்று – கிட்:10 106/2,3
தூங்கின வீழ தோளும் கண்களும் இடத்து துள்ள – சுந்:10 16/2
வாவும் வாசிகள் தூங்கின வாங்கல் இல் – யுத்4:37 20/1

TOP


தூங்கினவால் (1)

தொழுதவால் சில தூங்கினவால் சில – யுத்3:29 25/2

TOP


தூங்கினான் (1)

சொறிந்தனர் என இருந்து ஐயன் தூங்கினான் – சுந்:9 30/4

TOP


தூங்கினேன் (1)

தூய்மை காட்டவும் இத்துணை தூங்கினேன் – சுந்:5 23/4

TOP


தூங்கு (16)

துன்னி வேறு சூழ்_கிடந்த தூங்கு வீங்கு இருள் பிழம்பு – பால:3 20/2
தூங்கு தன் செவியில் தொடரா-முனம் – அயோ:4 8/2
சுழிபட்டு ஓங்கிய தூங்கு ஒலி ஆற்று தன் – அயோ:7 24/1
தொடர்ந்து பாணரின் தூங்கு_இசை முரன்றன தும்பி – அயோ:9 43/4
தூங்கு திரை ஆறு தவழ் சூழலது ஓர் குன்றின் – ஆரண்:3 57/3
தூங்கு தூணியிடை சுடு செம் சரம் – ஆரண்:9 21/2
சூல் அடி பலவின் சுளை தூங்கு தேன் – கிட்:15 40/1
தோட்டு அமைந்த பொதும்பரில் தூங்கு தேன் – கிட்:15 45/3
தோளின் நாற்றிய தூங்கு அமளி துயில் – சுந்:2 174/2
தொளை உறு புழை வேய் தூங்கு இசை கானம் துயலுறாது ஒரு நிலை தொடர – சுந்:3 84/1
தூங்கு கார் இருள் முற்றும் இரிந்தது சுற்றும் – சுந்:5 80/4
சுழற்றிய காலத்து இற்ற தூங்கு குண்டலங்கள் நீங்கி – யுத்1:3 151/1
தூங்கு மாரி என சுடர் வாளிகள் – யுத்2:15 69/3
ஆழித்தலை கிடந்தால்-என நெடும் தூங்கு இருள் அடைய – யுத்3:27 154/4
சுரிக்கும் மண்டலம் தூங்கு நீர் சுரிப்பு உற வீங்க – யுத்4:35 30/1
தூங்கு இரும் குண்டல செவியில் சூழ்வர – யுத்4:41 100/2

TOP


தூங்கு_இசை (1)

தொடர்ந்து பாணரின் தூங்கு_இசை முரன்றன தும்பி – அயோ:9 43/4

TOP


தூங்கும் (7)

சுற்றிய மணிவடம் தூங்கும் ஊசலின் – ஆரண்:10 39/2
குழை-தொறும் கனகம் தூங்கும் கற்பகம் நிகர்த்த கொன்றை – கிட்:10 33/4
சென்று உறு பிரசம் தூங்கும் செழு வனம் அதனினூடே – சுந்-மிகை:14 4/2
துள்ளின குதித்த வானத்து உயர் வரை குவட்டில் தூங்கும்
கள்ளினை நிறைய மாந்தி கவி என களித்த மீன்கள் – யுத்1:8 24/3,4
தூங்கும் சர நெடும் புட்டிலின் சுடர் வேலவற்கு இளையான் – யுத்2:15 159/3
தோடு உண்ட சுருளும் தூங்கும் குழைகளும் சுருளின் தோய்ந்த – யுத்3:25 4/1
பழகிற்று அல்லா பல் திரை தூங்கும் படர் வேலை – யுத்4:33 7/3

TOP


தூங்குமால் (1)

சோரும் நாகம் நிலன் உற தூங்குமால் – யுத்1:8 34/4

TOP


தூங்குவர் (1)

தொழுகுவார் துயில்வர் துள்ளி தூங்குவர் துவர் வாய் இன் தேன் – யுத்3:25 13/2

TOP


தூங்குவான் (1)

சொரிந்த சோரி தன் வாய் வர தூங்குவான் – யுத்2:16 57/4

TOP


தூங்குவேன் (1)

சொல் பிரியா பழி சுமந்து தூங்குவேன்
நல் பிறப்பு உடைமையும் நாணும் நன்று-அரோ – சுந்:4 13/1,2

TOP


தூசி (4)

தூக்கினன் உள்ளம் கூர்ந்த வாலி சேய் தூசி செல்ல – யுத்3:28 59/2
தூசி வந்து அண்ணல்-தன்னை போக்கு அற வளைந்து சுற்றி – யுத்3:31 70/2
தூசி வந்து அண்ணல்-தன்னை போக்கு அற வளைத்து சுற்றி – யுத்3-மிகை:31 59/2
தோடு அணை மவுலி செம் கண் வாலி_சேய் தூசி செல்ல – யுத்4-மிகை:42 2/3

TOP


தூசியும் (1)

தூசியும் இரண்டு கையும் நெற்றியும் சுருண்டு நீர்-மேல் – யுத்2:18 209/3

TOP


தூசியொடு (1)

தூசியொடு நெற்றி இரு கையினொடு பேர் அணி கடை குழை தொகுத்து – யுத்3:31 139/1

TOP


தூசில் (1)

புன் தொழில் அரக்கன் கொண்டு போந்த நாள் பொதிந்து தூசில்
குன்றின் எம் மருங்கின் இட்ட அணிகல குறியினாலே – சுந்:4 34/1,2

TOP


தூசின் (2)

தூசின் நெடு வெண் பட முடை குடில்கள்-தோறும் – பால:15 18/1
தூசின் உத்தரிகத்தொடு சுற்றுறா – சுந்:13 19/2

TOP


தூசினன் (1)

தொழுது வாங்கினன் சுற்றிய தூசினன் முற்ற – சுந்:5 84/1

TOP


தூசினின் (1)

பொன்னினின் முத்தினின் புனை மென் தூசினின்
மின்னின மணியினின் பளிங்கின் வெள்ளியின் – கிட்:11 121/1,2

TOP


தூசினொடு (1)

துன்னு தூசினொடு சந்து இவை சுமந்த சனகன் – ஆரண்:1 4/3

TOP


தூசு (18)

ஆங்கு அவர் அம் மொழி உரைப்ப அரசன் மகிழ்ந்து அவர்க்கு அணி தூசு ஆதி ஆய – பால:5 36/1
சுதை கண் நுரையை பொருவு தூசு கொடு தூய்தா – பால:15 16/2
துறை அறி கலவி செவ்வி தோகையர் தூசு வீசி – பால:19 56/2
நிறம் செய் கோசிக நுண் தூசு நீவி நீவாத அல்குல் – பால:22 13/1
விரிந்து ஒளிர் காசு பொன் தூசு வீசினர் – பால:23 75/2
துறை இலா வனச வாவி தூசு இலார் போலி தூய்மை – பால-மிகை:5 1/2
துயல்வன துடுப்பு வீசும் துவலைகள் மகளிர் மென் தூசு
உயல்வு உறு பரவை அல்குல் ஒளிப்பு அற தளிப்ப உள்ளத்து – அயோ:13 56/2,3
முடித்த வார் சடை கற்றையை மூசு தூசு
உடுத்து நண்ணுதற்கு உற்றுளது யாது என்றான் – அயோ:14 2/3,4
தூசு தொடர் ஊசல் நனி வெம்மை தொடர்வு உற்றே – கிட்:10 71/2
தூசு உறை இட்டது போன்று தோன்றிற்றே – சுந்:2 57/4
பொன் நிற தூசு கரு வரை மருங்கில் தழுவிய புது வெயில் பொருவ – சுந்:3 80/2
வேர்த்தது என்று இடைஇடை வீசும் தூசு போல் – சுந்:5 62/2
மதியின் ஒளிர் தூசு வகுத்தனவும் – யுத்2:18 43/3
தூசு வீசினர் நல் நெறி துன்னினார் – யுத்2:19 130/4
எல்லாரும் தூசு நீக்கி ஏறிட ஆர்த்த போது – யுத்3:28 56/3
கரு விளை மலரின் காட்சி காசு அறு தூசு காமன் – யுத்4:40 32/3
கோவொடு தூசு நல் குல மணி குழாம் – யுத்4:41 102/1
கந்து அடு களிறு வாசி தூசு அணிகலன்கள் மற்றும் – யுத்4-மிகை:42 58/3

TOP


தூசுடன் (1)

சொன்னம் ஆயிரம் கோடியும் தூசுடன் கொடுத்தான் – பால-மிகை:14 5/4

TOP


தூசும் (15)

பொன் திணி கலங்களும் தூசும் போக்கினான் – பால:14 6/3
பொன் அரும் கலனும் தூசும் புறத்து உள துறத்தல் வம்போ – பால:19 57/1
வீக்கிய கலனும் தூசும் வேறுவேறு ஆனது ஓராள் – பால:21 15/2
கண் அகல் நாடு உயர் காசொடு தூசும்
பெண்ணின் அணங்கு_அனையாள் பெறுக என்றார் – பால:23 97/3,4
சுண்ணமும் தூசும் வீசி சூடக தொடி கை மாதர் – கிட்:11 101/1
சவியுடை தூசும் மென் சாந்தும் மாலையும் – கிட்:14 33/3
மிதித்தனர் வடகமும் தூசும் வீசினார் – யுத்4:37 150/2
கொம்பு உடை மலையும் தேரும் குரகத குழுவும் தூசும்
அம்பரம்-தன்னை நீத்தான் அலரி காதலனுக்கு ஈந்தான் – யுத்4-மிகை:42 52/3,4
மன்னும் நுண் தூசும் மாவும் மதமலை அரசும் ஈயா – யுத்4-மிகை:42 54/2
பொன் திணி வயிர பைம் பூண் ஆரமும் புனை மென் தூசும்
வன் திறல் கயமும் மாவும் வழங்கினன் வயங்கு சீரான் – யுத்4-மிகை:42 56/3,4
நவ மணி காழும் முத்தும் மாலையும் நலம் கொள் தூசும்
உவமை மற்று இலாத பொன் பூண் உலப்பு இல பிறவும் ஒண் தார் – யுத்4-மிகை:42 59/1,2
கோ சரி இலது என்று எண்ணும் ஒளி மணி பூணும் தூசும்
மூசு அரிக்கு உவமை மும்மை மும் மத களிறும் மாவும் – யுத்4-மிகை:42 61/2,3
வளன் அணி கலனும் தூசும் மா மத களிரும் மாவும் – யுத்4-மிகை:42 62/1
பொன் திணி தூசும் வாச கலவையும் புது மென் சாந்தும் – யுத்4-மிகை:42 65/3
கரும் கைம் மா களிறும் மாவும் கனகமும் தூசும் பூணும் – யுத்4-மிகை:42 66/3

TOP


தூசை (1)

வடகத்தோடு உடுத்த தூசை மாசு இல் நீர் நனைப்ப நோக்கி – பால:16 18/3

TOP


தூசொடு (1)

மாலையும் சாந்தும் கலவையும் பூணும் வயங்கு நுண் தூசொடு காசும் – சுந்:3 89/1

TOP


தூசொடும் (1)

தூசொடும் அணியும் முந்நூல் தோல் தரும் தோற்றம் போன்றும் – பால-மிகை:11 28/2

TOP


தூடணர் (2)

கல் ஈரும் படை தட கை அடல் கர தூடணர் முதலா – ஆரண்:6 105/1
கரிய மால் வரை நிகர் கர தூடணர் கதிர் வேல் – யுத்3:30 40/2

TOP


தூடணன் (7)

தூடணன் திரிசிரா தோன்றல் ஆதியர் – ஆரண்:7 50/1
நிருதர் ஓடினர் தூடணன் விலக்கவும் நில்லார் – ஆரண்:7 135/2
துனையும் வாம் பரி தேரினன் தூடணன் சொன்னான் – ஆரண்:8 1/4
தூடணன் விடு சுடு சரம் யாவையும் துணியா – ஆரண்:8 12/1
குளிறு தேர் கடிது ஓட்டினன் தூடணன் கொதித்தான் – ஆரண்:8 15/4
நின்ற தூடணன் தன்னையும் நெடியவன் நோக்கி – ஆரண்:8 18/2
விழுந்த வெம் படை தூடணன் சிரம் என வெருவுற்று – ஆரண்-மிகை:8 2/1

TOP


தூடணனும் (1)

கரனொடு திரிசிராவும் கடிய தூடணனும் காந்தி – யுத்4-மிகை:41 232/1

TOP


தூண் (18)

தூண் உலாவு தோளும் வாளி ஊடு உலாவு தூணியும் – பால:13 47/2
தூண் தரு வயிர தோளான் செய்தது சொல்லலுற்றாம் – பால:20 3/4
தோரணம் நடுவாரும் தூண் உறை பொதிவாரும் – பால:23 22/1
மத்து மந்தரம் வாசுகி கடை கயிறு அடை தூண்
மெத்து சந்திரன் சுராசுரர் வேறு_வேறு உள்ள – பால-மிகை:9 19/1,2
தூண் தகு திரள் புயம் துளங்க துண்ணெனா – அயோ:4 151/2
தூண் ஆகிய தோள்-கொடு அவன் தொழுவான் – ஆரண்:2 25/4
தூண் திரள் தடம் தோள் மைந்த தோழனும் நீயும் வாழி – கிட்:3 29/2
சந்திரன் தூண் எதிர் தருக்கின் வாங்குநர் – கிட்:7 26/3
தூண் ஆம் என்னும் தோள் உடையானை சுடரோனை – சுந்:2 73/3
தூண் திரள் தடம் தோளானும் உற்றது சொல்லலுற்றான் – சுந்:4 73/4
தூண் எலாம் சுடரும் காசு சுற்று எலாம் முத்தம் செம்பொன் – சுந்:6 52/1
துண்ட தூண் அகத்து தோன்றும் கோளரி சுடர் வெண் கோட்டு – சுந்:10 5/1
தூண் திரண்டு அனைய தோளான் பொருக்கென எழுந்து சொன்னான் – சுந்:14 49/4
தூண் எறிந்தன கையெடுத்து ஆடின துணங்கை – யுத்2:16 204/4
தோல் பட துதைந்து எழு வயிர தூண் நிகர் – யுத்2:18 93/1
தூண் எறிந்து அனைய விரல்கள் கோதையொடு சுவடு எறிந்தது ஒரு தொழில் பட – யுத்2:19 61/2
தூண் ஒத்த திரள் தோள் வீர தோன்றிய அரக்கர் தோற்றம் – யுத்3:31 50/2
தூண் திரண்டு அனைய திண் தோள் சூரியன் புதல்வன் சொல்ல – யுத்4:32 52/3

TOP


தூண்களே (1)

பனி பொதி கதிர் என பவள தூண்களே – அயோ:2 39/4

TOP


தூண்ட (19)

பெரும் தடம் கண்ணி காணும் பேர் எழில் ஆசை தூண்ட
மருங்குலின் வெளிகள் ஊடே வள்ளலை நோக்குகின்றாள் – பால:21 17/3,4
தொத்து இனம் இருள் வர தூண்ட சோதிட – அயோ:2 40/3
உனக்கு நல்லையும் அல்லை வந்து ஊழ்வினை தூண்ட
மனக்கு நல்லன சொல்லினை மதி_இலா மனத்தோய் – அயோ:2 72/3,4
இல் பயன் சிறப்பிப்பாரின் ஈண்டிய உவகை தூண்ட
அற்புதன் திருவை சேரும் அரு மணம் காண புக்கார் – அயோ:3 77/2,3
இயல்வு உறு செலவின் நாவாய் இரு கையும் எயினர் தூண்ட
துயல்வன துடுப்பு வீசும் துவலைகள் மகளிர் மென் தூசு – அயோ:13 56/1,2
அடி தொழுது உவகை தூண்ட அழைத்தனன் ஆழி அன்ன – அயோ-மிகை:8 3/1
தூண்ட நின்ற தொன்மைதான் – ஆரண்:1 67/1
தூண்ட நின்று இடை தோமுறும் ஆர் உயிர் – ஆரண்:14 13/2
அன்னான் அரும் காதலன் ஆதலின் அன்பு தூண்ட
என்னால் உனக்கு ஈண்டு செயற்கு உரித்து ஆயது இன்மை – சுந்:1 45/1,2
மா துயர் காதல் தூண்ட வழியின்-மேல் வைத்த கண்ணார் – சுந்:2 112/3
தூண்ட_அரு மணி விளக்கு அழலும் தொல் மனை – சுந்:3 42/3
பொருந்திய காதல் தூண்ட பொன் நகர் காண்பான் போல – யுத்1:10 1/2
தூணி பொன் புறத்தான் திண் தேர் இளவல்-மேல் தூண்ட சொன்னான் – யுத்2:18 178/4
தம்பிரான் பகழி தூண்ட தலை அற்று தலத்தன் ஆனான் – யுத்3:21 30/4
உளைவு வந்து உள்ளம் தூண்ட ஊழி வெம் காலின் செல்வான் – யுத்3:22 141/2
கொண்டு தன் அகத்தில் உன்னி குலவிய உவகை தூண்ட
தொண்டை வாய் மயில் அன்னாளை மனத்தொடும் தொழுது நின்றான் – யுத்3-மிகை:26 5/3,4
தொழுதனர் தலைவர் எல்லாம் தோன்றிய காதல் தூண்ட
எழுக என விரைவின் சென்றார் இராவணற்கு இளவலோடும் – யுத்4:33 1/1,2
சூதனும் முடுகி தூண்ட சென்றது துரக திண் தேர் – யுத்4:37 16/4
ஊறிய உவகை தூண்ட தொழுதனர் உவந்த பின்பு – யுத்4-மிகை:41 288/3

TOP


தூண்ட_அரு (1)

தூண்ட_அரு மணி விளக்கு அழலும் தொல் மனை – சுந்:3 42/3

TOP


தூண்டல் (2)

தூண்டல் செய்யா மணி விளக்கின் சுடரால் இரவை பகல் செய்தார் – பால:10 69/4
தூண்டல்_இல் விளக்கு அனாள் இனைய சொல்லினாள் – சுந்:4 108/4

TOP


தூண்டல்_இல் (1)

தூண்டல்_இல் விளக்கு அனாள் இனைய சொல்லினாள் – சுந்:4 108/4

TOP


தூண்டவே (1)

கழிந்தது துயர் நெடும் காதல் தூண்டவே – அயோ:12 25/4

TOP


தூண்டற்கு (1)

தூண்டற்கு ஒத்த சிந்தையினாரும் துயில்கில்லார் – சுந்:4 1/2

TOP


தூண்டாது (1)

உய்வினை ஒருவன் தூண்டாது உலத்தலின் தவத்தை நண்ணி – யுத்3:28 28/1

TOP


தூண்டி (8)

ஒருவர்-மேல் கருணை தூண்டி ஒருவர்-மேல் ஒளித்து நின்று – கிட்:7 89/2
தூதுவன் ஒருவன்-தன்னை இ வழி விரைவில் தூண்டி
மாதினை விடுதியோ என்று உணர்த்தவே மறுக்கும்-ஆகின் – யுத்1:14 2/1,2
துவசத்தின் புரவி திண் தேர் கடிதுற தூண்டி யாம் இ – யுத்2:19 171/3
தூண்டி மற்று அவன் இலக்குவன் தனக்கு இவை சொல்வான் – யுத்2-மிகை:16 41/4
சோனை மாரியின் சொரிந்தனன் அனுமனை தூண்டி
வான மானங்கள் மறிந்து என தேர் எலாம் மடிய – யுத்3:22 57/2,3
சுடு கனல் பொறிகள் வெம் கண் தோன்றிட கொடி தேர் தூண்டி
விடு கனல் பகழி மாரி மழையினும் மும்மை வீசி – யுத்3:22 128/2,3
கால் நிலத்தினிடை ஊன்றி உரம் விரித்து கழுத்தினையும் சுரித்து தூண்டி
தோல் மயிர் குந்தளம் சிலிர்ப்ப விசைத்து எழுந்தான் அ இலங்கை துளங்கி சூழ்ந்த – யுத்3:24 32/2,3
துள்ளு பாய் புரவி தேரும் முறை முறை தானே தூண்டி
அள்ளினன் பறிக்கும் தன் பேர் ஆகமே ஆவம் ஆக – யுத்3:28 29/1,2

TOP


தூண்டிட (3)

தூண்டிட கட்டுரை சொல்லல் மேயினாள் – அயோ:2 51/4
சுடர் கொழும் புகை தீ விழி தூண்டிட
தடற்று வாள் உருவி தரு தூதரை – யுத்3:29 5/1,2
வான மீது எழ மாதலி தூண்டிட
ஞான நாயகன் தேரும் எழுந்துற – யுத்4-மிகை:37 25/2,3

TOP


தூண்டிடு (1)

தூண்டிடு தேர்களும் துரக ராசியும் – அயோ:12 58/3

TOP


தூண்டிய (2)

தூண்டிய சரங்கள் பாய துணைவர் பட்டு உருள அஞ்சி – ஆரண்:11 34/3
தூண்டிய தேரர் சரங்கள் துரந்தார் – சுந்:9 56/2

TOP


தூண்டின் (1)

துன்னு போர் படை முடிவு இலாது அவர்-வயின் தூண்டின்
பின்னை நின்றது புரிவென் என்று அன்னவன் பேச – யுத்3:22 92/2,3

TOP


தூண்டின (1)

தூண்டின கொடி தேர் அற்று துணிந்தன தொடுத்த வாசி – யுத்3-மிகை:22 6/3

TOP


தூண்டினர் (2)

தூண்டினர் மருங்கு உற சுற்றினார் தொகை – யுத்2:18 124/3
தூண்டினர் கை விசைத்து எறிந்த தோமரம் – யுத்3:20 40/4

TOP


தூண்டினன் (5)

தூண்டினன் அரம்பைமாருள் திலோத்தமை எனும் சொல் மானை – பால-மிகை:11 22/4
தூண்டினன் தானும் திண் தேர் தோரணத்து இருந்த தோன்றல் – சுந்:8 20/3
தூண்டினன் அதனை அன்னான் ஒரு தனி தோளின் ஏற்றான் – யுத்2:16 182/4
தூண்டினன் பகழி மாரி தலைவர்கள் தொலைந்து சோர – யுத்2:19 229/2
தோமரத்தால் உயிர் தொலைப்ப தூண்டினன்
தாம் அரத்தால் பொரா தகை கொள் வாள் படை – யுத்4:37 159/2,3

TOP


தூண்டினார் (2)

சொல்லினால் நெடு முனிவரோ தூண்டினார் என்னும் – கிட்:7 71/2
துங்க நீள் வரை புயத்து அரக்கர் தூண்டினார்
வெம் கணை இலக்குவன் வெகுண்டு உகாந்தத்தில் – யுத்2-மிகை:18 7/2,3

TOP


தூண்டினான் (3)

தூய வெம் கணை நூறு உடன் தூண்டினான் – யுத்2:19 124/4
ஓர் கணை அவன் சிரம் உருள தூண்டினான் – யுத்2-மிகை:18 16/4
தூண்டினான் துகளானது தோமரம் – யுத்4:37 160/4

TOP


தூண்டினை (1)

தூண்டினை மீள்வது ஆக்கின் சுவட்டை ஓர்ந்து என்னை அங்கே – அயோ:5 18/3

TOP


தூண்டு (10)

தூண்டு புரவி பொரு_இல் சுந்தர மணி தேர் – அயோ:3 103/2
தூண்டு மா மணி சுடர் சடை கற்றையின் தோன்ற – அயோ:10 7/2
தூண்டு தேரினும் முந்து உற தூண்டுவான் – அயோ:11 28/3
தூண்டு சின வாள் நிருதர் தோன்றியுளர் என்றால் – ஆரண்:3 52/3
தூண்டு சோதி கொடு முடி தோன்றலால் – கிட்:13 12/2
சூழி வெம் கட கரி புரவி தூண்டு தேர் – யுத்2:16 310/1
தூண்டு_அரும் கணை பட துமிந்து துள்ளிய – யுத்2:18 116/1
சொல்லாத முன்னம் சுடரை சுடர் தூண்டு கண்ணான் – யுத்2:19 5/1
தூண்டு வான் உரும் ஏற்றினை செவி-தொறும் தூக்கி – யுத்3:31 7/3
தூண்டு மானம் உண்டு என்று அடல் வீடணன் தொழுதான் – யுத்4:41 1/4

TOP


தூண்டு_அரும் (1)

தூண்டு_அரும் கணை பட துமிந்து துள்ளிய – யுத்2:18 116/1

TOP


தூண்டுகின்றது (1)

தூண்டுகின்றது என்று அடி மலர் தொழுது அவன் சொன்னான் – யுத்3:31 33/4

TOP


தூண்டுதி (1)

தூண்டுதி தேரை என்றான் சாரதி தொழுது சொல்லும் – யுத்4:37 10/4

TOP


தூண்டும் (3)

தூண்டும் இன்னலும் வறுமையும் தொடர்தர துயரால் – அயோ:2 79/1
தோள் விசை துணைகள் பொங்க கழுத்தினை சுருக்கி தூண்டும்
கால் விசை தட கை நீட்டி கட்புலம் கதுவா வண்ணம் – சுந்:1 16/2,3
பாகர் கால் சிலையின் தூண்டும் உண்டை ஆம் எனவும் பற்றா – யுத்2:18 215/2

TOP


தூண்டுவான் (1)

தூண்டு தேரினும் முந்து உற தூண்டுவான்
நீண்ட வாயில் நெடு நகர் நோக்கினான் – அயோ:11 28/3,4

TOP


தூண்டுறு (2)

தூண்டுறு தேரின்-மேல் தோன்றும் தோன்றலை – சுந்:11 23/2
தூண்டுறு சுடர் சுட சுருங்கி தொக்க-போல் – யுத்3:31 170/4

TOP


தூண்தர (1)

தூண்தர நிவந்த தோளான் பின்னரும் சொல்லுவான் அ – அயோ:13 41/1

TOP


தூண்தான் (1)

தூண்தான் எனல் ஆம் உயர் தோள் வலியால் – ஆரண்:12 72/3

TOP


தூணம் (2)

தோள் மிடைந்தன தூணம் மிடைந்து என – பால:14 29/1
செ வழி செம் மணி தூணம் சேர்த்திய – யுத்1:2 5/2

TOP


தூணி (13)

என்றும் தேய்வு உறா தூணி யாத்து இரு – பால:6 20/2
திண் தேர் அழித்து ஆங்கு அவன் திண் புறம் சேர்ந்த தூணி
விண்தான் மறைப்ப செறிகின்றன வில் இலாமை – ஆரண்:13 39/1,2
தூ நிற சுடு சரம் தூணி தூங்கிட – கிட்:10 85/1
தூணி பூட்டி தொடு சிலை தொட்டு அரும் – கிட்:11 9/3
சரம் பெய் தூணி போல் தளிர் அடி தாம் தொட சாமரை பணிமாற – சுந்:2 195/2
தொல் மற குலத்தர் தூணி தூக்கிய புறத்தர் மார்பின் – சுந்:8 11/3
சொல் என தொலைவு இலா தூணி தூக்கினான் – யுத்2:15 114/4
தூணி பொன் புறத்தான் திண் தேர் இளவல்-மேல் தூண்ட சொன்னான் – யுத்2:18 178/4
தாங்கு வில் கரத்தன் தூணி தழுவிய புறத்தன் தன்னுள் – யுத்2:19 184/1
தும்பை அம் தொடையலர் தட கை தூணி வாங்கு – யுத்3:22 52/3
மின்மின்-கொள் கவசம் இட்டான் வீக்கினான் தூணி வீர – யுத்3:27 85/2
தூக்கிய தூணி வாங்கி தோளொடு மார்பை சுற்றி – யுத்3:28 68/1
புகழ் என சரம் தொலைவு இலா தூணி பின் பூட்டி – யுத்4:35 17/4

TOP


தூணிகள் (1)

சொல் கலை என தொலைவு இல் தூணிகள் சுமந்தார் – ஆரண்:10 54/4

TOP


தூணிடை (1)

வன் தூணிடை தோன்றிட மா நரசிங்கம் என்ன – கிட்:7 38/4

TOP


தூணியிடை (1)

தூங்கு தூணியிடை சுடு செம் சரம் – ஆரண்:9 21/2

TOP


தூணியின் (2)

சரம் பெய் தூணியின் தளிர் அடி நூபுரம் தழைப்ப – பால-மிகை:9 7/2
தூணியின் அடைத்த அம்பின் கொடும் தொழில் துறந்த கண்ணார் – யுத்3:25 10/4

TOP


தூணியினன் (1)

வெம் கை சிலையன் தூணியினன் விடாத முனிவின் மேல் செல்லும் – யுத்1:1 10/2

TOP


தூணியும் (6)

தூண் உலாவு தோளும் வாளி ஊடு உலாவு தூணியும்
வாள் நிலாவின் நூல் உலாவும் மாலை மார்பும் மீளவும் – பால:13 47/2,3
அமைந்த வில்லும் அரும் கணை தூணியும்
சுமந்த தோளும் பொறை துயர் தீருமால் – ஆரண்:3 20/3,4
ஆனவர் தூணியும் வாளும் அறுத்தான் – சுந்:9 59/2
தூக்கு தூணியும் வில்லும் தொலைத்து அவன் – யுத்2:15 54/3
தூணியும் கொடுத்து மற்றும் உறுதிகள் பலவும் சொல்லி – யுத்3:27 10/2
சொல் என தொலையா வாளி தூணியும் புறத்து தூக்கி – யுத்3:31 69/4

TOP


தூணியென் (1)

சொல்லினென் மலை என சுமந்த தூணியென்
வில்லினென் செல்வேனோ மிதிலை வேந்தன்-பால் – ஆரண்:15 24/3,4

TOP


தூணியை (2)

தூணியை உரும் உறழ் பகழிகளால் துணிபட முறை முறை சிதறினனால் – யுத்3:28 26/4
எடு பாணமும் அழியா முதுகு இடு தூணியை அறுத்தான் – யுத்3-மிகை:27 7/4

TOP


தூணில் (2)

நன்று அது கண்டு பின்னர் நல்லவா புரிதும் தூணில்
நின்றுளன் என்னின் கள்வன் நிரப்புதி நிலைமை என்றான் – யுத்1:3 123/3,4
தூணில் நின்றனனே அன்றி தோன்றியது இலது என்று ஒன்ற – யுத்1-மிகை:3 22/2

TOP


தூணின் (8)

பந்தி செய் தூணின் மேல் பவள போதிகை – பால:3 29/2
துனி அறு செம்மணி தூணின் நீல் நிறம் – அயோ:2 39/1
நாயக மணியின் செய்த நனி நெடும் தூணின் நாப்பண் – கிட்:11 99/2
பொன் நெடும் தூணின் பாத சிலை என பொலிந்து நின்றான் – கிட்:17 29/4
விசை திறந்து உருமு வீழ்ந்தது என்ன ஓர் தூணின் வென்றி – யுத்1:3 127/2
தீ சிகை சிவணும் சோதி செம் மணி செய்த தூணின்
தூ சுடர் மாடம் ஈண்டி துறுதலால் கருமை தோன்றா – யுத்1:10 11/1,2
சுற்றின வயிர தூணின் மலையினின் பெரிய தோள்கள் – யுத்2:19 191/2
மா மணி தூணின் செய்த மண்டபம்-அதனின் நாப்பண் – யுத்4-மிகை:42 34/2

TOP


தூணினும் (1)

தூணினும் உளன் நீ சொன்ன சொல்லினும் உளன் இ தன்மை – யுத்1:3 124/3

TOP


தூணுடை (1)

தூணுடை நிரை புரை கரம் அவை-தொறும் அ – யுத்4:37 84/1

TOP


தூணும் (1)

பிளந்தது தூணும் ஆங்கே பிறந்தது சீயம் பின்னை – யுத்1:3 130/1

TOP


தூணை (1)

நெடிய தூணை தழுவி நெடும் சுவர் – சுந்:13 1/2

TOP


தூணொடும் (1)

சந்திர பெரும் தூணொடும் சார்த்தியது அதில் ஒன்றும் தவறு ஆகாது – யுத்2:16 338/1

TOP


தூணோ (1)

சோர்வு இல நிலைக்க நடு இட்டது ஒரு தூணோ
நீர் புகு கடற்கு வழியோ என நினைந்தான் – சுந்:2 64/3,4

TOP


தூத (3)

மின் திரிந்து என்ன நக்கு வாலி சேய் விடுத்த தூத
வன் திறல் ஆய வாலி வலியன்-கொல் அரசின் வாழ்க்கை – சுந்:12 78/2,3
நடுவனே செய்யத்தக்க நாள் உலந்தார்க்கு தூத
படுவதே துணிந்தாய் ஆகில் வந்தது பகர்தி என்றான் – யுத்1:14 30/3,4
தூத என் இனி செய் திறம் சொல் என்றாள் – யுத்4:40 16/4

TOP


தூதர் (26)

துன்றிய கனை கழல் தூதர் கொள்க எனா – பால:14 6/2
தூதர் வந்தனர் உந்தை சொல்லோடு என – அயோ:11 1/1
ஆயிர கோடி தூதர் அரி_கணம் அழைக்க ஆணை – கிட்:11 55/1
தூதர் உலகில் திரிதும் என்னும் உரை சொன்னார் – கிட்:14 51/4
ஆயிர கோடி தூதர் உளர்-கொலோ நமனுக்கு அம்மா – சுந்:10 26/4
தூதர் உற்று ஓடினர் தொழுது மன்னனுக்கு – சுந்-மிகை:10 11/3
ஈண்டு நம் தூதர் தம்மை இவ்வழி தருதி என்றான் – யுத்2:16 6/3
தென் திசை கிழவன் தூதர் தேடினர் திரிவர் என்ன – யுத்2:16 43/3
பறந்தனர் அனைய தூதர் செவி மருங்கு எய்தி பைய – யுத்2:17 75/2
துன்ன அரும் தூதர் சென்றார் தொடு கழல் அரக்கர்க்கு எல்லாம் – யுத்2:18 259/3
கறங்கு போல வில் பிடித்த கால தூதர் கையிலே – யுத்2-மிகை:16 6/3
போவது புரிதிர் என்ன புகறலும் பொறாத தூதர்
தேவ மற்று இவர்கள் செய்கை கேள் என தெரிய சொன்னார் – யுத்3:20 2/3,4
இராவணன் தூதர் போனார் படைக்கலம் எடுத்திலாதார் – யுத்3:21 39/4
மேயது சொன்னார் தூதர் தாதை-பால் விரைவின் வந்தான் – யுத்3:22 2/4
பூ வர்க்கம் இமையோர் தூவ பொலிந்தனன் தூதர் போனார் – யுத்3:22 156/4
புன்கண் நிருதர் பெரும் தூதர் போனார் அரக்கனிடம் புக்கார் – யுத்3:22 226/4
பொய்யார் தூதர் என்பதனால் பொங்கி எழுந்த உவகையன் ஆய் – யுத்3:23 1/1
பொய் உடல் கொண்டு செல்லும் நமனுடை தூதர் போன்றார் – யுத்3:23 32/4
தூதர் ஓடினர் தாதையின் சொல்லுவார் – யுத்3:29 1/4
கெட்ட தூதர் கிளத்தினவாறு ஒரு – யுத்3:29 14/1
பொத்திய நிருதர் தானை கொணரிய போய தூதர்
ஒத்தனர் அணுகி வந்து வணங்கினர் இலங்கை உன் ஊர் – யுத்3:30 1/2,3
தூதர் கூறிட திசை-தொறும் திசை-தொறும் தொடர்ந்தார் – யுத்3:30 32/1
துன்னு தூதர் செவியிடை சொல்லுவார் – யுத்4:34 7/4
ஓட்டு உறு தூதர் பொய்யே உரைப்பரோ உலகம் யாவும் – யுத்4:34 13/2
துன்ன சொல்லுதிர் என்னலும் தூதர் போய் – யுத்4:41 59/2
அடுக்கிய உலகம் மூன்றும் ஆதர தூதர் கூற – யுத்4:42 12/1

TOP


தூதர்-தம் (1)

சொன்ன ஆயிர கோடியில் தூதர்-தம் திறத்தால் – கிட்-மிகை:12 2/2

TOP


தூதர்க்கு (2)

இன்ன வாசக ஓலை அங்கு இட்ட தூதர்க்கு
சொன்னம் ஆயிரம் கோடியும் தூசுடன் கொடுத்தான் – பால-மிகை:14 5/3,4
ஈடு நோக்கி வந்து எய்திய தூதர்க்கு
கோடி மேலும் நிதியம் கொடுத்தனன் – அயோ:11 5/3,4

TOP


தூதரின் (1)

போயின தூதரின் புகுதும் சேனையை – கிட்:11 117/1

TOP


தூதரும் (6)

கடுகிய தூதரும் காலில் காலின் சென்று – பால:14 1/1
கூறிய தூதரும் கொணர்ந்த ஓலையை – பால:14 3/1
அ உரை தூதரும் ஆணையால் வரும் – சுந்:12 28/1
வன் தூதரும் ஏகினர் வஞ்சனையான் – யுத்3:21 1/3
தன் தூதரும் ஏகினர் தம் நகர்வாய் – யுத்3:21 1/4
வரு காலனும் அவன் தூதரும் நமன்-தானும் அ வரைப்பின் – யுத்3:31 106/2

TOP


தூதரே (1)

அனங்கனோ யார்-கொலோ அழைத்த தூதரே – பால:19 43/4

TOP


தூதரை (6)

வேறுவேறு உலகம் எங்கும் தூதரை விடுத்து அ வேலை – கிட்:11 54/3
தூதரை கொன்றுளார்கள் யாவரே தொல்லை நல்லோர் – சுந்:12 108/4
எல்லையில் தூதரை எறிதல் என்பது – யுத்1:4 94/2
தூதரை கோறலும் தூய்து அன்றாம் என – யுத்1:4 95/3
கொன்று தின்றிடு-மின் என தூதரை கோறல் – யுத்1-மிகை:4 2/2
தடற்று வாள் உருவி தரு தூதரை
மிடற்று வீசல் உறா விழுந்தான்-அரோ – யுத்3:29 5/2,3

TOP


தூதன் (29)

நடுக்கு உற விசும்பில் செல்லும் நாயகன் தூதன் நாகம் – சுந்:1 23/2
வந்தனன் இராகவன் தூதன் வாழ்ந்தனன் – சுந்:2 51/1
என்று சோலை புக்கு எய்தினன் இராகவன் தூதன்
ஒன்றி வானவர் பூ மழை பொழிந்தனர் உவந்தார் – சுந்:3 2/1,2
அண்டர்_நாயகன் அருள் தூதன் யான் எனா – சுந்:4 22/3
சுரிகையால் அவன் உருவி குத்தலும் அதனை சொல் கொடு வரு தூதன்
பொரு கையால் இடை பிதிர்வித்தான் முறி பொறி ஓடும்படி பறியாவே – சுந்:10 35/3,4
தூதன் ஆம் தன்மையே தூய்து என்று உன்னினான் – சுந்:12 60/2
வில்லிதன் தூதன் யான் இலங்கை மேயினேன் – சுந்:12 69/4
மகன் அவன்-தன் தூதன் வந்தனென் தனியேன் என்றான் – சுந்:12 77/4
நன்று-கொல் என்னலோடும் நாயகன் தூதன் நக்கான் – சுந்:12 78/4
ஏயவன் தூதன் சொன்னான் இராவணன் இதனை சொல்வான் – சுந்:12 82/4
வித்தக தூதன் மீண்டது இறுதியாய் விளைந்த தன்மை – சுந்:14 13/2
அல் நிறத்து அண்ணல் தூதன் அனல் கெழு கொற்ற நீள் வால் – சுந்-மிகை:12 8/4
தூதன் வந்தான் என துணுக்கம் கொண்டதால் – யுத்1:6 43/4
தூதன் இட்ட மலையின் துவலையால் – யுத்1:8 37/3
காலனை ஒக்கும் தூதன் காற்று எனும் கடவுள் என்றார் – யுத்1:9 75/3
ஏயின தூதன் எற்ற பற்று விட்டு இலங்கை தெய்வம் – யுத்1:9 79/3
நூல் வலி காட்டும் சிந்தை நும் பெரும் தூதன் வெம் போர் – யுத்1:12 42/1
துயில் கடந்து அயோத்தி வந்தான் சொல் கடவாத தூதன்
வெயில் கடந்திலாத காவல் மேருவின் மேலும் நீண்ட – யுத்1:14 14/2,3
நெடுந்தகை விடுத்த தூதன் இனையன நிரம்ப எண்ணி – யுத்1:14 19/1
தூதன் யான் பணித்த மாற்றம் சொல்லிய வந்தேன் என்றான் – யுத்1:14 21/4
இங்கு வந்து இதனை சொன்ன தூதன் நீ யாவன் என்றான் – யுத்1:14 23/4
நிந்தனை இதன்-மேல் உண்டோ நீ அவன் தூதன் ஆதல் – யுத்1:14 25/2
ஈது நிற்க மற்று எந்தை நீ ஏவிய தூதன்
மோது வாரிதி கடந்து ஒரு கணத்தினில் முடுகி – யுத்1-மிகை:5 11/1,2
சுந்தர தோளன் விட்ட தூதன் நான் என்ன சொன்னான் – யுத்1-மிகை:14 5/4
தூதன் இவனை சுளியன்-மின் எனா – யுத்2:18 46/3
மன்னவன் இராமன் தூதன் மருந்தின்-மேல் வந்தான் வஞ்சர் – யுத்3:24 45/2
கல்விக்கு நிமிர்ந்த கீர்த்தி காகுத்தன் தூதன் ஆகி – யுத்3:26 48/1
சூடு-மின் சூடு-மின் தூதன் தாள் எனும் – யுத்4:41 92/4
சூர் உடை இராமற்கு தூதன் என்று எனது – யுத்4-மிகை:41 187/3

TOP


தூதன்-தானும் (3)

நந்தனவனத்துள் நின்ற நாயகன் தூதன்-தானும்
வந்திலர் அரக்கர் என்னும் மனத்தினன் வழியை நோக்கி – சுந்:8 15/1,2
நாயகன் தூதன்-தானும் நோக்கினன் நகையும் கொண்டான் – சுந்-மிகை:10 3/4
நாயகன் தூதன்-தானும் நோக்கினன் நகையும் கொண்டான் – சுந்-மிகை:11 3/4

TOP


தூதனும் (6)

வெவ் விடை அனைய போர் வீர தூதனும்
அ இடை எய்தினன் அரிதின் நோக்குவான் – சுந்:3 54/2,3
நாயகன் தூதனும் விரைவில் நண்ணினான் – சுந்:3 57/3
ஆண்ட நாயகன் தூதனும் அயன் உடை அண்டம் – சுந்:11 36/1
ஏறு சேவகன் தூதனும் சிறிது போது இருந்தான் – சுந்:11 46/4
கோமான் தனி பெரும் தூதனும் எதிரே செரு கொடுத்தான் – யுத்2:18 175/2
வித்தக தூதனும் விரிக்கும் சிந்தையான் – யுத்4-மிகை:41 225/4

TOP


தூதனை (3)

தோள்கள் வீங்கி தன் தூதனை பார்த்து இவை சொன்னான் – யுத்1:5 69/4
சிவன் காண் அயன் காண் எனும் தூதனை பெற்ற செல்வன் – யுத்1:11 30/3
தூதனை முறை முறை தொழுது துள்ளுவான் – யுத்4:41 89/4

TOP


தூதால் (1)

பட்ட வாள் நுதல் மடந்தையர் பார்ப்பு எனும் தூதால்
எட்ட ஆதரித்து உழல்பவர் இதயங்கள் கொதிப்ப – பால:9 8/1,2

TOP


தூதியர் (1)

தூதியர் முறுவல் நோக்கி உயிர் வந்து துடிக்கின்றாரை – சுந்:2 112/4

TOP


தூதின் (1)

தென் புல கோ_மகன் தூதின் செல்கெனோ – அயோ:5 22/4

TOP


தூதினோடு (1)

போக்கின தூதினோடு உணர்வும் போக்கினாள் – பால:19 51/4

TOP


தூது (27)

தரம் பிறர் இன்மை உன்னி தருமமே தூது செல்ல – பால:10 2/2
சுந்தரன் ஒருவன்-பால் தூது போக்கினாள் – பால:19 34/2
புல்லிய கையினள் போதி தூது என – பால:19 46/2
தொழுதனள் ஒருத்தியை தூது வேண்டுவாள் – பால:19 53/4
தூது பெற்றிலள் இன் உயிர் சோர்கின்றாள் – பால:21 23/2
தூது சென்று உரைப்பன போன்று தோன்றவே – பால:23 52/4
தூது சென்றில வந்தில தோழர்-பால் – அயோ:11 22/2
தூது என பரதனும் தொழுது தோன்றினான் – அயோ:14 50/4
சொன்ன நாண் இலி அந்தகன் தூது என – ஆரண்:7 14/2
ஏவிய தூது என இரவி ஏகினான் – கிட்:10 1/4
கதுமென கொணரும் தூது கல் அதர் செல்ல ஏவி – கிட்:11 85/3
கோடி ஓர் ஆயிரம் குறித்த கோது_இல் தூது
ஓடின நெடும் படை கொணர்தல் உற்றதால் – கிட்:11 134/1,2
ஏயது தூது வந்து எதிரும் என்னுமால் – சுந்:3 38/2
மும்மை ஆம் உலகம் தந்த முதல்வற்கும் முதல்வன் தூது ஆய் – சுந்:4 71/1
சொல்லும் தம் முகம் எனும் தூது சொல்லவே – சுந்:12 21/4
எம் முனை தூது வந்தாய் இகல் புரி தன்மை என்னை – சுந்:12 84/3
தூது வந்தது சூரியன் கான்முளை – சுந்:12 86/1
புரத்தினுள் தரும் தூது புகுந்த பின் – சுந்:12 103/3
இந்திரன் கருமம் ஆற்றும் இறைவன் நீ இயம்பு தூது
வந்தனென் என்ற பின்னும் கோறியோ மறைகள் வல்லோய் – சுந்:12 107/3,4
தூது வந்தவன் தோள் வலி சொல்லிய – யுத்1:9 61/3
உள்ளமே தூது செல்ல உயிர் அனார் உறையுள் நாடும் – யுத்1:9 88/1
ஆய்தர தக்கது அன்றோ தூது வந்து அரசது ஆள்கை – யுத்1:14 29/2
தூது என்று இகழாது உன சொல் வலியால் – யுத்2:18 35/3
தூது நடந்தவனை தொழுது அ நாள் – யுத்3:20 14/1
பொருது தூது உரைத்து ஏகியது அரக்கியர் புலம்ப – யுத்3:30 46/3
தூது போல்வன சுடு கணை முறை முறை துரந்தான் – யுத்4:32 16/4
தூது பொய்க்கும் என்றோ என சொல்லினான் – யுத்4:40 12/3

TOP


தூதும் (3)

சொல்லுக என்று ஓலையும் தூதும் போக்கினான் – பால:13 66/4
புலந்தவர்க்கு உதவி செய் புதிய தூதும் ஆய் – பால:19 2/3
சோரும் என் நிலை அவன் தூதும் அல்லனோ – யுத்4:40 60/4

TOP


தூதுவர் (11)

தூதுவர் அ வழி அயோத்தி துன்னினார் – பால:5 66/1
பொரு இல் தூதுவர் போயினர் பொய் இலார் – அயோ-மிகை:11 1/1
கால் பொத்தினர் நமன் தூதுவர் கடிது உற்று உயிர் கவர்வார் – ஆரண்:7 99/4
வன் திறல் தூதுவர் கொணர வானர – கிட்:12 1/3
தூதுவர் ஓடினர் தொழுது தொல்லை நாள் – சுந்:12 25/1
துன்னு போர் கண்ட தூதுவர் ஓடினார் – யுத்2:15 82/2
தூதுவர் நாயகற்கு அறிய சொல்லினார் – யுத்2:15 107/4
தூதுவர் விரைவின் வந்தார் புகுந்து அடி தொழுதலோடும் – யுத்2:19 293/2
தூதுவர் அணிகள்-தோறும் வரன்முறை காட்டி சொல்வார் – யுத்3:30 9/4
நிருப என்றனர் தூதுவர் இராவணன் நிகழ்த்தும் – யுத்3:30 29/4
ஆண்டு அது கண்டு நின்ற தூதுவர் ஐய மெய்யே – யுத்4:34 18/1

TOP


தூதுவன் (3)

தொழும் தாள் வீரன் தூதுவன் முன் நின்று இவை சொன்னாள் – சுந்:2 90/4
தூதுவன் ஒருவன்-தன்னை இ வழி விரைவில் தூண்டி – யுத்1:14 2/1
விக்கல் பொரு வெவ் உரை தூதுவன் என்று விட்டாய் – யுத்2:19 8/2

TOP


தூதுளம் (1)

தூதுளம் கனியை வென்று துவர்த்த வாய் வெண்மை தோன்ற – சுந்:2 106/2

TOP


தூபத்தின் (1)

தூபத்தின் உயிர்ப்பர் தொடர்ந்தனரால் – யுத்3:20 73/4

TOP


தூபம் (3)

தோய்ந்த மா கடல் நறும் தூபம் நாறு மேல் – பால:3 41/3
தூபம் முற்றிய கார் இருள் பகை துள்ளி ஓடிட உள் எழும் – அயோ:3 65/1
அகில் இடு தூபம் அன்ன ஆய் மயில் பீலி ஆர்த்த – அயோ:13 58/1

TOP


தூபமும் (1)

மனத்தால் மலர் புனல் சாந்தமொடு அவி தூபமும் வகுத்தான் – யுத்3:27 152/1

TOP


தூபமே (1)

தூபமே பெருகும் வண்ணம் எரி எழ சுட்டது அன்றே – யுத்1:7 18/2

TOP


தூம்பன் (1)

கெவனொடு கெவாக்கன் தூம்பன் கேசரி கெந்தமாதன் – யுத்4-மிகை:42 41/1

TOP


தூம்பின் (1)

துள்ளி மீன் துடிப்ப ஆமை தலை புடை கரிப்ப தூம்பின்
உள் வரால் ஒளிப்ப மள்ளர் உழு பகடு உரப்புவாரும் – பால:2 18/3,4

TOP


தூம்பு (5)

தூம்பு கால சுரி வளை மேய்வன – பால:2 35/2
சொரிந்த சோரியள் கூந்தலள் தூம்பு என – ஆரண்:7 1/2
தொகை கனல் கரு_மகன் துருத்தி தூம்பு என – ஆரண்:15 13/1
தூம்பு உறங்கும் முகத்தின் துய்த்து உடல் – யுத்2:16 64/2
தூம்பு உறழ் குருதி மண்ட தொடர் நெடு மரங்கள் சுற்றி – யுத்2:19 57/3

TOP


தூம்புகள் (1)

சோறு நாறுவ தூம்புகள் மாங்கனி – கிட்-மிகை:15 2/2

TOP


தூம (14)

தூம மென் குழலினர் புணர்த்த சூழ்ச்சியால் – பால:5 45/4
தூம மென் சுரி குழல் தொண்டை தூய வாய் – பால:5 86/2
தூம வேல் அரக்கர்-தம் நிணமும் சோரியும் – பால:8 38/1
தூம வெம் காட்டு எரி தொடர்கின்றாள்-தனை – ஆரண்:12 14/2
தள்ளுற தலைவர்-தம்மை பிரிந்து அவர் தழீஇய தூம
கள் உடை ஓதியார் தம் கலவியில் பல-கால் கான்ற – கிட்:10 28/2,3
தூம மேனி அசுணம் துயில்வு உறும் – கிட்:13 14/3
தூம நறையின் துறை பயின்றிலர் துயின்றார் – சுந்:2 159/4
தம்பன் தூம தனி பெயரோன் ததியின் வதனன் சதவலி என்று – சுந்:4 117/1
தூம வெம் கனல் அந்தணர் முதலினர் சொரிந்த – யுத்1:3 8/3
தூம நாட்டத்தன் என்று உளன் தேவரை துரந்தான் – யுத்1:5 44/4
தூம கண் அரக்கனும் தொல் அமர் யார்க்கும் தோலா – யுத்2:19 25/1
தூம கண்ணனும் அனுமனும் எதிரெதிர் தொடர்ந்தார் – யுத்3:20 49/1
தூம வெம் கனல் என பொலிந்து தோன்றினான் – யுத்3:27 57/4
தொடங்கிய வேள்வியின் தூம வெம் கனல் – யுத்3:27 63/1

TOP


தூமகேது (1)

தூமகேது புவிக்கு என தோன்றிய – அயோ:2 29/1

TOP


தூமத்தின் (1)

அகரு தூமத்தின் அழுந்தின முகில் குலம் அனைத்தும் – சுந்:2 27/4

TOP


தூமத்து (2)

தூமத்து ஆர் குழல் தூ மொழி தோகை-பால் – பால:21 39/3
தோகையர் இட்ட தூமத்து அகில் புகை முழுதும் சுற்ற – யுத்1:10 20/2

TOP


தூமத்தோடும் (1)

தூமத்தோடும் வெம் கனல் இன்னும் சுடர்கின்ற – யுத்4:33 12/3

TOP


தூமம் (2)

தூமம் உண் குழலியர் உண்ட தூ நறை – பால:19 9/2
தூமம் கால்வன வீரன் சுடு சரம் – யுத்1:14 41/2

TOP


தூமமும் (1)

தூமமும் கனலும் போல் தொடர்ந்த தோற்றத்தான் – யுத்1:3 76/4

TOP


தூமிரன் (1)

எண்கின் ஈட்டம் கொண்டு எறுழ் வலி தூமிரன் இறுத்தான் – கிட்:12 6/4

TOP


தூய் (11)

சமை திரள் முலை தெரிவை தூய் வடிவு கண்டார் – பால:22 29/2
சோதியோனும் அ தூய் மலராளியும் – பால-மிகை:11 52/2
துப்பு உறழ் துவர் வாயின் தூய் மொழி மயிலோடும் – அயோ:9 26/1
துந்துமி முழங்க தேவர் தூய் மலர் பொழிந்து வாழ்த்த – அயோ-மிகை:6 1/1
துறக்கமாம் என்னல் ஆய தூய் மதில் அயோத்தி எய்தி – அயோ-மிகை:8 5/3
துய்ய நீர் கடலுள் தோய்ந்து தூய் மலர் அமரர் சூட்ட – கிட்:7 158/3
உணங்கா நாள்_மலர் தூய் உள் அன்பினால் – கிட்:8 7/2
தோள் தடம் பொரு குழை தொண்டை தூய் மொழி – சுந்-மிகை:3 9/2
சொல்லும் மந்திர சாலையில் தூய் மதி – யுத்1-மிகை:9 9/1
தூய் எழு பகழி மாரி மழை துளி தொகையின் மேல – யுத்3:31 217/2
தூர்க்கின்ற மலர் மாரி தொடர போய் பாற்கடலில் தூய் நீர் ஆடி – யுத்4:37 198/2

TOP


தூய்தா (1)

சுதை கண் நுரையை பொருவு தூசு கொடு தூய்தா
உதிர்த்தனர் இளம் குமரர் ஓவியரின் ஓவம் – பால:15 16/2,3

TOP


தூய்து (3)

நிலம் பொறை ஆற்றலன் நெஞ்சம் தூய்து எனா – அயோ:11 93/3
தூதன் ஆம் தன்மையே தூய்து என்று உன்னினான் – சுந்:12 60/2
தூதரை கோறலும் தூய்து அன்றாம் என – யுத்1:4 95/3

TOP


தூய்மை (8)

துறை இலா வனச வாவி தூசு இலார் போலி தூய்மை
நறை இலா மலரும் கல்வி நலம் இலா புலமை நன்னீர் – பால-மிகை:5 1/2,3
தூய்மை என்னும் ஒன்று உண்மை சொல்லுமோ – அயோ:14 113/2
தூய்மை சால் புணர்ச்சி பேணி துகள்_அறு தொழிலை ஆகி – கிட்:9 8/3
தூய்மை காட்டவும் இத்துணை தூங்கினேன் – சுந்:5 23/4
தூய்மை தூயவள்-தன்-வயின் தோன்றிய – சுந்:12 90/3
பொன்னை தீயிடை பெய்வது அ பொன்னுடை தூய்மை
தன்னை காட்டுதற்கு என்பது மன கொளல் தகுதி – யுத்4:40 109/1,2
மற்று இதன் தூய்மை எவ்வாறு உரைப்பது மலர்-கண் வந்தாய் – யுத்4:41 23/4
மற்று இதன் தூய்மை எண்ணின் மலர் அயன்-தனக்கும் எட்டா – யுத்4-மிகை:41 61/1

TOP


தூய்மையன் (1)

தூய்மையன் இரும் கலை துணிந்த கேள்வியன் – ஆரண்:4 5/1

TOP


தூய்மையால் (2)

குறையும் அற்றன தூய்மையால் குலவியது எம்மோடு – அயோ:9 30/2
செம் சர தூய்மையால் தேவர் ஆக்கினான் – ஆரண்:7 124/4

TOP


தூய்மையாள் (1)

துறக்கை-தானும் என்றாள் மனம் தூய்மையாள் – யுத்4:41 76/4

TOP


தூய்மையான் (1)

துயக்கு இலன் சுகேது என்று உளன் ஒர் தூய்மையான் – பால-மிகை:7 3/4

TOP


தூய்மையே (1)

சொற்றவாம் அளவதோ மற்று இதன் தூய்மையே – பால:7 3/4

TOP


தூய்மையோய் (1)

சொன்ன சொல்லினது அல்லது தூய்மையோய் – யுத்4:40 21/4

TOP


தூய (76)

தூய மா முனிவனை தொழுது தொல் குல – பால:5 1/2
தூய மா மலர் உளோனும் சுடர் மதி சூடினோனும் – பால:5 22/2
தூய நல் புனல் படீஇ சுருதி நூல் முறை – பால:5 81/3
தூய நல் சுதை நிகர் பிண்டம் ஒன்று சூழ் – பால:5 84/2
தூம மென் சுரி குழல் தொண்டை தூய வாய் – பால:5 86/2
தூய கற்கடகமும் எழுந்து துள்ளவே – பால:5 99/4
தூய மெல் அரியணை பொலிந்து தோன்றினான் – பால:6 3/1
தூய தவங்கள் தொடங்கிய தொல்லோன் – பால:13 27/1
தூய தண் நிழல் சோலை துறு மலர் – பால:17 39/2
தூய பொன் புயத்து பொதி தூ குறி – பால:18 23/2
சுழி ஒன்றி நின்றது அன்ன உந்தியாள் தூய செந்தேன் – பால:19 15/2
தூய சுமித்திரை தாள் தொழலோடும் – பால:23 94/4
தூய தம்பியும் தானும் அ சுமந்திரன் தேர் மேல் – அயோ:1 57/3
தூய சிந்தையும் திரிந்தது சூழ்ச்சியின் இமையோர் – அயோ:2 84/2
தூய நான்மறைகள் வேத பாரகர் சொல்ல தொல்லை – அயோ:3 80/3
துண்ணெனும் சொல்லாள் சொல்ல சுடர் முடி துறந்து தூய
மண் எனும் திருவை நீங்கி வழிக்கொளா-முன்னம் வள்ளல் – அயோ:3 88/1,2
தூய சிந்தை அ தோம்_இல் குணத்தினான் – அயோ:4 6/2
சொன்னால் அதுவே துணை ஆம் என தூய நங்கை – அயோ:4 145/3
துளி துறந்தன முகில் தொகையும் தூய மா – அயோ:4 200/2
தூய தையலை நோக்கினன் சொல்லுவான் – அயோ:4 225/4
தூய தேடி கொணர்ந்தனர் தோன்றல் நீ – அயோ:7 15/2
தூய கங்கை துறை விடும் தொன்மையான் – அயோ:8 1/3
தூய பாற்கடல் வைகுந்தம் சொல்லல் ஆம் – அயோ:10 49/2
தூய தாயை தொழல் உறுவான்-தனை – அயோ:11 40/2
துன்ன_அரும் துயர் கெட தூய கோசலை – அயோ:11 86/3
தூய வாசகம் சொன்ன தோன்றலை – அயோ:11 114/1
தூய அந்தணர்களும் தொடர்ந்து சூழ்வர – அயோ:12 53/3
தூய சாலை உறைவிடம் துன்னினான் – அயோ:14 6/2
தூய நீர் ஆட்டினர் துயரம் நீக்கினர் – அயோ:14 86/3
தூய பேர் ஒளி ஆகி துலங்கு அருள் – அயோ-மிகை:4 13/2
தூய தையல் தொழிலுறுவார் உனை – அயோ-மிகை:11 2/2
சொன்ன தேர் வலவனும் தூய தோழனும் – அயோ-மிகை:13 3/2
தூய கடல் நீர் அடிசில் உண்டு அது துரந்தான் – ஆரண்:3 38/1
தூய சிந்தை அ தோம்_இல் குணத்தினான் – ஆரண்:4 41/2
தூய தாரைகள் சொரிவன ஆம் என சொரிந்தார் – ஆரண்:7 84/4
தூய வெம் கடும் கணை துணித்த தங்கள் தோள் – ஆரண்:7 121/2
தூர்த்து அமைந்தனர் வானவர் தூய மலர் – ஆரண்:9 25/2
தூய சீர் அமரர் என்று உரைக்கும் தொல் கணத்து – ஆரண்-மிகை:3 4/3
தூய தவ வாணரொடு தொல் அமரர்-தம்மை – ஆரண்-மிகை:3 8/2
தூய செம் கமல பாதம் தோய்-தொறும் குழைந்து தோன்றும் – கிட்:2 12/2
தூய பூ அணை பொலிந்து தோன்றினார் – கிட்:3 33/3
தூய வார் கணை துரப்பது ஓர் ஆதரம் தோன்ற – கிட்:4 12/2
தூய நல் சோலையில் இருந்த சூழல்-வாய் – கிட்:6 1/3
தூய திண் பளிங்கின் செய்த சுவர்களின் தலத்தில் சுற்றில் – கிட்:11 99/1
தூய நல் தவர் பாதங்கள் சூடினார் – கிட்:15 37/4
துள் இடை புருவம் கோட்டி துடிப்ப வேர் பொடிப்ப தூய
வெள்ளிடை மருங்குலார் தம் மதி_முகம் வேறு ஒன்று ஆகி – சுந்:2 109/2,3
சோலையில் துவசர் இல்லில் சோனகர் மனையில் தூய
வேலையில் கொள_ஒணாத வேல்_கணார் குமுத செ வாய் – சுந்:2 110/2,3
தூய தெரு ஒன்றொடு ஒரு கோடி துருவி போய் – சுந்:2 164/2
தூய மாளிகை நெடும் தெரு துருவி போய் தொலைவு_இல் மூன்று உலகிற்கும் – சுந்:2 193/2
தூய வெண் கவரி திரள் இயக்கிட சுழி படு பசும் காற்றின் – சுந்:2 206/2
தூய நீ கேட்டி என் துணைவி ஆம் எனா – சுந்:3 31/3
தூய வெண் மதியம் ஒத்த தோகையை தொடர்ந்து சுற்றி – சுந்:3 147/2
துணி கொண்டு இலங்கும் சுடர் வேலவன் தூய நின்-கண் – சுந்:4 91/2
சுருங்கு_இடை உன் ஒரு துணைவன் தூய தாள் – சுந்:4 97/1
தூய மென் சொல் இனையன சொல்லுவாள் – சுந்:5 11/4
தூய பாசம் எனை பலவும் கொணர்ந்து பிணி-மின் தோள் என்னா – சுந்:12 113/2
சோலை அங்கு அதனில் உம்பி புல்லினால் தொடுத்த தூய
சாலையில் இருந்தாள் ஐய தவம் செய்த தவம் ஆம் தையல் – சுந்:14 31/3,4
தூய நல் அறனும் என்று இங்கு இனையன தொடர்ந்து காப்ப – சுந்:14 38/2
துன்னு காவலுள் தூய திரிசடை – சுந்-மிகை:3 5/3
வாக்கில் தூய அனுமன் வரும் எனா – சுந்-மிகை:14 19/3
தூய மலர் போல் நுரை தொகையும் முத்தும் சிந்தி புடை சுருட்டி – யுத்1:1 3/3
தூய அன்று என்னினும் துணிவு அன்று எண்ணினும் – யுத்1:4 58/3
துப்பு உற கடல் தூய துவலையால் – யுத்1:8 60/1
துப்பு நீர் ஆய தூய சுடர்களும் கறுக்க வந்திட்டு – யுத்1:9 18/2
தூய வானவர் யாரையும் சிறையிடை தொடுத்து – யுத்1-மிகை:2 29/3
தூய வெள்ளம் துணை செய்வது ஆம் என – யுத்2:15 5/3
தூய வெம் கணை நூறு உடன் தூண்டினான் – யுத்2:19 124/4
சொல் ஒன்று உரைத்தி பொருள் ஆதி தூய மறையும் துறந்து திரிவாய் – யுத்2:19 257/1
தூய பொன் சுடர்கள் எல்லாம் சுற்றுற நடுவண் தோன்றும் – யுத்3:22 10/3
தூய பேர் உலகம் மூன்றும் தூவிய மலரின் சூழ்ந்த – யுத்3:24 51/3
தூய காதல் நீர் துளங்கு கண்ணினான் – யுத்3:24 108/4
தூய கொற்றவர் சுடு சரத்தால் முன்பு துணிந்தார் – யுத்4:37 111/4
தூய நீக்கம் இல் வாயுவின் படை தொட அரக்கன் – யுத்4-மிகை:37 10/3
தூய வார் கழல் அனுமனும் தோன்றினான் தோன்றா – யுத்4-மிகை:41 101/2
தூய காவின் உறைவு இடம் துன்னினான் – யுத்4-மிகை:41 191/2
தூய வீடணற்கும் மற்றை சூரியன் மகற்கும் தொல்லை – யுத்4-மிகை:42 10/2

TOP


தூயது (5)

மங்கைமார் சிந்தை போல தூயது மற்றும் கேளாய் – பால:8 6/2
தூயது துறக்கம் என நெஞ்சு துணிவுற்றார் – கிட்:14 39/4
தூயது நினைந்தது தொல்லை யாவர்க்கும் – யுத்1:4 22/2
தூயது நினைக்கிலை என்ன சொல்லினான் – யுத்1:5 13/4
துயக்கு இலாதவர் மனம் என தூயது சுரர்கள் – யுத்4:41 2/2

TOP


தூயதே (2)

சொன்ன செய்ய துணிந்தது தூயதே
என்னை என்னை இருத்தி என்றான் எனா – அயோ:4 219/2,3
தூயவர் துணி திறன் நன்று தூயதே
ஆயினும் ஒரு பொருள் உரைப்பென் ஆழியாய் – யுத்1:4 86/1,2

TOP


தூயதேல் (1)

தூயதேல் பற்றி கோடும் சொல்லிய இரண்டின் ஒன்று – ஆரண்:11 62/3

TOP


தூயதோ (1)

துன்ன அரும் செரு தொழில் தொடங்கல் தூயதோ – சுந்:12 57/4

TOP


தூயர் (3)

தூயர் என்றிலர் வைகு இடம் துன்னினால் – சுந்:13 14/3
தூயர் என்பவர் யாரினும் மறையினும் தூயான் – யுத்1:3 19/2
தொல் பெரும் காலம் எல்லாம் பழகினும் தூயர் அல்லார் – யுத்1:4 120/1

TOP


தூயவர் (7)

தூயவர் அல்லர் சொல்லின் தொல் நெறி தொடர்ந்தோர் என்றாள் – ஆரண்:12 52/2
தூயவர் துணிதல் உண்டோ நும்முடை சூழல் எல்லாம் – சுந்:6 48/2
தூயவர் முறைமையே தொடங்கும் தொன்மையோர் – யுத்1:2 68/1
தூயவர் துணி திறன் நன்று தூயதே – யுத்1:4 86/1
துறவியின் உறவு பூண்ட தூயவர் துணைவன் என்னை – யுத்1:4 126/1
தொழுது அயல் நாணி நின்றான் தூயவர் இருவரோடும் – யுத்1:12 33/3
சுரர் எனப்படும் தூயவர் யாவரும் தொழுது ஆங்கு – யுத்1-மிகை:3 3/3

TOP


தூயவர்க்கு (1)

தூயவர்க்கு இடர் இழைத்து உழலும் தோமுடை – அயோ-மிகை:11 5/3

TOP


தூயவரே (1)

துறக்கம் எய்திய தூயவரே என – பால:16 35/3

TOP


தூயவரோடு (1)

ஆன தூயவரோடு உடன் ஆடினார் – பால:18 20/1

TOP


தூயவள் (2)

தூயவள் உவகை போய் மிக சுடர்க்கு எலாம் – அயோ:2 59/3
தூயவள் அமிர்தினோடும் தோன்றினாள் என்றும் தோன்றா – யுத்1:9 77/3

TOP


தூயவள்-தன்-வயின் (1)

தூய்மை தூயவள்-தன்-வயின் தோன்றிய – சுந்:12 90/3

TOP


தூயவளை (1)

தீயின் தூயவளை துயர் செய்ததால் – சுந்:12 88/4

TOP


தூயவன் (20)

தூயவன் அவனை நின் கை சுடு சரம் அனைய சொல்லால் – பால:9 21/2
தூயவன் தனக்கு உமை-வயின் தோன்றியே தொல்லை – பால-மிகை:9 28/2
தூயவன் இருந்த சூழல் துருவினன் வருதல் நோக்கி – அயோ:3 107/2
சுற்றமும் தானும் உள்ளம் தூயவன் தாயின் நல்லான் – அயோ:8 11/3
தொக்க நல் முறை கூறி தூயவன் உயிர் போலும் – அயோ:9 28/3
தூயவன் பணியா-முன்னம் சொல்லுவாள் சோர்வு இலாள் அம் – ஆரண்:6 34/1
தூயவன் மைந்தனே நீ பரதன் முன் தோன்றினாயே – கிட்:7 82/2
தூயவன் வயிர தோள்கள் துணித்தவன் தொலைந்த மாற்றம் – சுந்:3 131/3
தூயவன் பிரிந்த பின்பு தேடிய துணைவன் தொல்லை – சுந்:4 29/2
சொல்லினால் சுடுவேன் அது தூயவன்
வில்லின் ஆற்றற்கு மாசு என்று வீசினேன் – சுந்:5 18/3,4
தூயவன் என்னை நோக்கி சுந்தரி காப்பாய் என்று ஆங்கு – சுந்-மிகை:2 5/3
தோன்றினன் தனது உரு காண தூயவன்
மூன்று உலகினுக்கும் ஓர் அன்னை மொய்ம் மலர் – சுந்-மிகை:4 4/1,2
சொறிந்த தன்மையும் செய்தில ஆயின தூயவன் துணிவு ஒன்றா – யுத்1:3 83/3
தூயவன் என்பது ஓர் பொருளும் சொல்லினான் – யுத்1:4 52/4
தூயவன் சுடர் தோள் இணை-மேல் சுடர் – யுத்2:19 128/3
கொண்ட தூயவன் கொடும் தொழில் நிருதர்கள் குழுமி – யுத்2-மிகை:15 30/2
தூயவன் நெஞ்சு துயர்ந்து சுருண்டான் – யுத்3:26 42/2
தூயவன் சிலை வலி தொழிலும் துன்பமும் – யுத்3:27 59/3
தூயவன் அவர்-தம் சேனை தொலைத்த பின் இறைவர் ஆவி – யுத்3-மிகை:31 55/3
சிந்தை தூயவன் செல உளம் துளங்கு நான்முகனும் – யுத்4-மிகை:41 16/1

TOP


தூயவன்-தனை (1)

தூயவன்-தனை துணை என உடைய அ ஒருவனை துன்னாதார் – யுத்1:3 82/3

TOP


தூயவை (1)

தூயவை துணிந்த போது பழி வந்து தொடர்வது உண்டோ – யுத்2:16 137/4

TOP


தூயள் (1)

சுற்றிய கொடி ஒன்றை துணித்து தூயள் ஓர் – சுந்-மிகை:4 1/1

TOP


தூயன் (3)

வினையன் தூயன் விழுமியன் வென்றியன் – அயோ:2 26/2
துய் அடை கனலி அன்ன தோளினன் தொழிலும் தூயன்
பொய் அடை உள்ளத்தார்க்கு புலப்படா புலவ மற்று உன் – கிட்:7 156/2,3
நன்று உணர்வு உரையன் தூயன் நவை இலன் போலும் என்னா – சுந்:4 26/4

TOP


தூயன (5)

துறக்கமே முதல ஆய தூயன யாவையேனும் – அயோ:8 22/1
தூயன உறை கானம் துருவினென் வர வல்லேன் – அயோ:8 37/2
கனியும் கந்தமும் காயும் தூயன
இனிய யாவையும் கொணர யாரினும் – கிட்:3 34/1,2
தூயன சுமந்து பின் தொடர சுற்று ஒளிர் – யுத்2:15 105/2
தூயன உறுதிகள் சொன்ன சொல் கொளேன் – யுத்3:24 71/2

TOP


தூயனே (1)

தூயனே கிளையினோடும் சுகம் இருந்தனையோ என்று – யுத்4-மிகை:41 284/3

TOP


தூயார் (1)

புல்லலர் உள்ளம் தூயார் பொருந்துவர் எதிர்ந்த ஞான்றே – யுத்1:4 120/2

TOP


தூயாள் (1)

தோன்றுற்று நின்றாள் சுரசை பெயர் சிந்தை தூயாள் – சுந்:1 53/4

TOP


தூயான் (3)

தூயர் என்பவர் யாரினும் மறையினும் தூயான்
நாயகன் தனி ஞானி நல் அறத்துக்கு நாதன் – யுத்1:3 19/2,3
தொக ஒருங்கிய ஞானம் ஒன்று எவரினும் தூயான்
தகவு கொண்டது ஓர் அன்பு எனும் தனி துணை அதனால் – யுத்2:15 213/1,2
தொழுதனன் உலகம் மூன்றும் தலையின்-மேல் கொள்ளும் தூயான் – யுத்3:24 13/4

TOP


தூயான்-வயின் (1)

தூயான்-வயின் அ அரசு ஈந்தவன் சுற்று சேனை – சுந்:4 93/2

TOP


தூயினன் (2)

தூயினன் அயில் முக விசிகம் நெடும் துளைபட விழி கனல் சொரிய முனிந்து – யுத்3:28 24/2
தூயினன் சுடு சரம் உருமின் தோற்றத்த – யுத்4:37 145/4

TOP


தூயேன் (1)

தூயேன் என்னின் தொழுகின்றேன் எரியே அவனை சுடல் என்றாள் – சுந்:12 122/4

TOP


தூயையா (1)

தூயையா உடையையால் உறவினை துணிகுவார் – கிட்:3 14/4

TOP


தூயையும் (1)

துறந்தாய் ஆகின் தூயையும் ஆதி உலகத்தே – அயோ:11 85/3

TOP


தூயோய் (1)

பரிந்தனன் இரவி மைந்தன் பரதனை வணங்கி தூயோய்
கரும் தடம் கண்ணினாற்கு காப்பு நாண் அணியும் நல் நாள் – யுத்4-மிகை:42 15/2,3

TOP


தூயோர் (1)

முன் பயன் உணர்ந்த தூயோர் மொழியொடும் பழகி முற்றி – யுத்3:25 6/2

TOP


தூயோன் (3)

சொன்னது இ பெயர் என்றனன் அறிஞரின் தூயோன்
மின் உயிர்க்கும் வேல் இரணியன் தழல் எழ விழித்தான் – யுத்1:3 46/3,4
தொல் நிலை பிரிந்தான் என்ன பல வகை நின்ற தூயோன்
இன் அணை என்ன யாரும் இயம்புவர் ஏது யாதோ – யுத்1:9 73/3,4
கோது இலா மனனும் மெய்யும் குலைந்தனன் குணங்கள் தூயோன் – யுத்4:40 41/4

TOP


தூயோன்-மிசை (1)

தூயோன்-மிசை உலகு யாவையும் தடுமாறிட துரந்தான் – யுத்3:27 145/4

TOP


தூயோனும் (1)

தூயோனும் அத்துணை வாளிகள் தொடுத்தான் அவை தடுத்தான் – யுத்3:27 105/3

TOP


தூர்-மின் (1)

தூர்-மின் நெடு வீதியினை என்று சொரிவாரும் – அயோ:3 100/4

TOP


தூர்க்க (3)

தொங்கலின் குழாமும் தூளி வெள்ளமும் விசும்பை தூர்க்க
திங்களின் குடைகள் பூப்ப திசை களிறு இரிய வந்தான் – சுந்-மிகை:11 2/3,4
மேல் உறு பகழி தூர்க்க வெகுண்டனன் விரைவின் வாங்கி – யுத்1:9 19/3
தூர்க்க வெம் சேனையும் தானும் தோன்றினான் – யுத்2:15 117/2

TOP


தூர்க்கத்தூர்க்க (1)

தூர்த்தன சில சில தூர்க்கத்தூர்க்க நின்று – யுத்1:8 6/3

TOP


தூர்க்கவே (1)

சுரும்பு அடை மலர் முடி தூளி தூர்க்கவே – யுத்2:16 95/4

TOP


தூர்க்கின்ற (2)

தூர்க்கின்ற பூவை நோக்கும் துடிக்கின்ற இட தோள் நோக்கும் – யுத்3:22 31/2
தூர்க்கின்ற மலர் மாரி தொடர போய் பாற்கடலில் தூய் நீர் ஆடி – யுத்4:37 198/2

TOP


தூர்க்கின்றான் (1)

தூர்க்கின்றான் குரங்கு சேனை துரக்கின்றான் துணிபை நோக்கி – யுத்2:18 228/3

TOP


தூர்க்கும் (4)

மலை குலங்களின் தூர்க்கும் மனத்தினாள் – ஆரண்:6 68/2
நிலைகளில் பரக்க வேலை நீரினில் நிரம்ப தூர்க்கும் – யுத்1:3 141/4
தூர்க்கும் வேலையை தோள் புடை கொட்டி நின்று – யுத்2:19 141/2
சூழி கொடும் கடும் காற்று அதன் உடனே வர தூர்க்கும்
ஏழிற்கும் அ புறத்தாய் உள பெரும் போர் கடல் இழிந்தாங்கு – யுத்3:27 154/2,3

TOP


தூர்த்த (7)

கண் அகல் முரசின் அதை கண்டவர் செவிகள் தூர்த்த
எண்_அரும் கனக மாரி எழு திரை கடலும் தூர்த்த – அயோ:3 78/3,4
எண்_அரும் கனக மாரி எழு திரை கடலும் தூர்த்த – அயோ:3 78/4
தூர்த்த செம் சரம் திசை-தொறும் திசை-தொறும் தொடர்ந்து – ஆரண்:8 13/3
தூர்த்த வாளிகள் துணிபட முறைமுறை சுற்றி – சுந்:11 47/3
தூர்த்த வானரம் சுள்ளி பறித்து இடை – யுத்2:15 13/1
தூர்த்த ஓதையும் விண்ணினை தூர்த்தவால் – யுத்2:19 133/4
தூர்த்த வாளியன் சிலையொடும் விசும்பினை தொடர்ந்தான் – யுத்3-மிகை:22 4/4

TOP


தூர்த்ததால் (2)

தொடங்கி வேலை அகழியை தூர்த்ததால் – யுத்2:15 4/4
தொன்மை பேர் அகழ் வானரம் தூர்த்ததால்
இன்மைக்கும் ஒன்று உடைமைக்கும் யாவர்க்கும் – யுத்2:15 12/2,3

TOP


தூர்த்தது (2)

தூர்த்தது சகரரோடு பகைத்து என தூளி வெள்ளம் – பால:14 76/4
தூர்த்தது இந்திரன் துணுக்குறு தொழிலது தொடுத்து – யுத்4:37 96/3

TOP


தூர்த்தல் (1)

புண் உற வாளி தூர்த்தல் பழுது இனி போதி மார – கிட்:10 61/2

TOP


தூர்த்தலால் (3)

கணத்திடை விசும்பினை கவித்து தூர்த்தலால்
பிணத்திடை நடந்து இவர் பிடிப்பர் ஈண்டு எனா – பால:8 42/2,3
துன்னி நின்று விடாது இடை தூர்த்தலால்
பொன் இலங்கை தொடுத்து அணை புக்கதே – யுத்1-மிகை:8 6/3,4
மீது நின்று அகன்றன விசும்பு தூர்த்தலால் – யுத்2:16 272/4

TOP


தூர்த்தலும் (1)

ஆய வெள்ளத்து அகழியை தூர்த்தலும்
தூய வெள்ளம் துணை செய்வது ஆம் என – யுத்2:15 5/2,3

TOP


தூர்த்தவால் (1)

தூர்த்த ஓதையும் விண்ணினை தூர்த்தவால் – யுத்2:19 133/4

TOP


தூர்த்தன (6)

தூர்த்தன ஒத்தன துள்ளி வெள்ளமே – கிட்:10 18/4
தூவின கீழும் மேலும் தூர்த்தன சுருதி அன்ன – சுந்:1 19/3
தூர்த்தன இலங்கையை சூழ்ந்து மா குரங்கு – சுந்:5 71/3
தூர்த்தன கனக மாரி சொரிந்தன நறு மென் சுண்ணம் – யுத்1:4 146/3
தூர்த்தன சில சில தூர்க்கத்தூர்க்க நின்று – யுத்1:8 6/3
தூர்த்தன வேலையை காலின் தோன்றலும் – யுத்3:24 95/3

TOP


தூர்த்தனர் (5)

தூர்த்தனர் எதிரெதிர் சொல்லினார்க்கு எலாம் – பால:5 112/3
தூர்த்தனர் நீள் நிதி சொல்லினார்க்கு எலாம் – அயோ-மிகை:2 4/4
தூர்த்தனர் விண்ணோர் மேகம் சொரிந்து என அனகன் சொன்ன – கிட்:3 28/3
தூர்த்தனர் அஞ்சனை தோன்றலும் நின்றான் – சுந்:9 47/4
வானுளோர் கணம் ஆர்த்தனர் தூர்த்தனர் மலர் மேல் – யுத்2:15 215/3

TOP


தூர்த்தனன் (2)

தூர்த்தனன் இராமன் தம்பி அவை எலாம் துணித்து சிந்தி – யுத்2:18 191/3
முற்ற எண் இலா முரண் கணை தூர்த்தனன் முரண் போர் – யுத்3:22 75/3

TOP


தூர்த்தனை (1)

தூர்த்தனை இளைய வீரன் தழுவினன் இனைய சொன்னான் – யுத்3:22 149/4

TOP


தூர்த்தார் (6)

விண்ணவர் விசும்பு தூர்த்தார் விரி திரை உடுத்த கோல – அயோ:3 78/1
மண்ணவர் திசைகள் தூர்த்தார் மங்கலம் இசைக்கும் சங்கம் – அயோ:3 78/2
தூர்த்தார் நறு முழு மென் மலர் இசை ஆசிகள் சொன்னார் – யுத்2:15 178/2
தூர்த்தார் நெடு வேலைகள் தூளியினால் – யுத்2:18 22/3
வாளி-மேல் வாளி தூர்த்தார் மழையின்-மேல் மழை வந்து அன்னார் – யுத்2:19 101/4
தூர்த்தார் இவர் கல் படை சூல் முகிலின் – யுத்3:27 23/3

TOP


தூர்த்தான் (2)

தூர்த்தான் அகன் கயிலையில் தொலைவு இலோனும் – சுந்:1 73/3
தொடை நின்ற பகழி மாரி மாரியின் மும்மை தூர்த்தான் – யுத்2:18 194/4

TOP


தூர்த்திரால் (1)

சுற்றும் நின்ற அகழியை தூர்த்திரால் – யுத்2:15 2/4

TOP


தூர்த்து (8)

தூர்த்து அமைந்தனர் வானவர் தூய மலர் – ஆரண்:9 25/2
துணி படுத்து அயல் வாவிகள் தூர்த்து ஒளிர் – சுந்:6 24/2
நெடும் பல் மால் வரை தூர்த்து நெருக்கவும் – யுத்1:8 53/1
சொல்லுதிர் மகர வேலை கவி குல வீரர் தூர்த்து
கல்லினின் கடந்தவாறும் கழறுதிர் காலம் தாழ்த்த – யுத்1:9 33/2,3
தூர்த்து நாள்_மலர் சொரிந்தனர் இராவணன் தோளை – யுத்2:15 202/3
தொடை பெரும் பகழியின் மாரி தூர்த்து உற – யுத்2:16 271/3
தூர்த்து அடல் கவியின் சேனை துகள் பட துணிந்து சிந்த – யுத்2-மிகை:18 21/2
உன்னை மீட்பான்-பொருட்டு உவரி தூர்த்து ஒளிர் – யுத்4:40 50/1

TOP


தூர்ந்தன (1)

கனம் துகள்பட்டன கடல்கள் தூர்ந்தன
இனம் தொகு தூளியால் இசைப்பது என் இனி – ஆரண்:7 53/2,3

TOP


தூர்ப்ப (3)

கரை உறு நெடும் கடல் தூர்ப்ப காண்டியால் – சுந்:5 58/4
உளைப்புறும் ஓத வேலை ஓங்கு அலை ஒடுங்க தூர்ப்ப
அளப்ப_அரும் தூளி சுண்ணம் ஆசைகள் அலைக்க பூசல் – யுத்1:13 25/1,2
துப்பு நீர்த்து அன தூளியின் படலம் மீ தூர்ப்ப
தப்பு இல் கார் நிறம் தவிர்ந்தது கரி மதம் தழுவ – யுத்3:31 15/2,3

TOP


தூர்ப்பது (1)

சொல்லும் மாத்திரையின் கடல் தூர்ப்பது ஓர் – பால:7 48/2

TOP


தூர்ப்பர் (1)

தூர்ப்பர் பலர் மூ_இலை_வேல் துரப்பர் பலர் கரப்பர் பலர் சுடு தீ தோன்ற – யுத்3:31 98/2

TOP


தூர்ப்பன (2)

சுண்ணம் அ குழிகளை தொடர்ந்து தூர்ப்பன – பால:3 43/4
விசும்பு தூர்ப்பன ஆம் என வெயில் உக விளங்கும் – அயோ:10 36/3

TOP


தூர்ப்பார் (1)

தூர்ப்பார் ஆனார் துள்ளல் புரிந்தார் தொழுகின்றார் – யுத்4:37 133/2

TOP


தூர்ப்பு (1)

தூர்ப்பு அடங்கின கை எலாம் தூளியின் படலை – யுத்2:15 236/3

TOP


தூர (5)

தூர வட்ட எண் திசைகளை தனித்தனி சுமக்கும் – ஆரண்:8 19/1
தொடர்ந்தன துரந்தன படிந்து நெறி தூர
கடந்து செலவு என்பது கடந்தது இரு காலால் – சுந்:6 18/2,3
அ கரும் கடல் தூர அயல் கடல் – யுத்1:8 57/3
தூர நெடு வானின் மலையும் சுடரவன் சேய் – யுத்1:12 19/1
தூர ஒன்று நூறு கூறுபட்டு உகும் துயக்கு அலால் – யுத்3:31 86/3

TOP


தூரம் (4)

செல்லுவென் நெறி தூரம் செறி புனல் தர வல்லேன் – அயோ:8 38/2
தூரம் போதல்-முன் தொடர்தும் என்று இளையவன் தொழலும் – ஆரண்:13 76/4
தூரம் இல்லை மயில் இருந்த சூழல் என்று மனம் செல்ல – யுத்1:1 7/1
தூரம் போயின ஒருவன் சிலை துரந்த சரங்களே போரில் தோற்று – யுத்4:38 24/2

TOP


தூராதோ (1)

துன்று திரை கடல் கங்கை மடுத்து இடை தூராதோ – அயோ:13 21/4

TOP


தூரி (1)

பம்பை தார் முரசம் சங்கம் பாண்டில் போர் பணவம் தூரி
கம்பலி உறுமை தக்கை கரடிகை துடி வேய் கண்டை – யுத்3:22 5/2,3

TOP


தூரிடை (2)

தூரிடை உறங்கும் ஆமை துறையிடை உறங்கும் இப்பி – பால:2 6/3
தூரிடை மரத்து மோதும் மலைகளில் புடைக்கும் சுற்றி – யுத்2:16 174/4

TOP


தூரிய (1)

தூரிய குரலின் வானின் முகில் கணம் துணுக்கம்-கொள்ள – ஆரண்:7 56/1

TOP


தூரியம் (3)

துளி குரல் மேகம் வள் வார் தூரியம் துவைப்ப போன்ற – கிட்:10 31/2
தூரியம் அடங்கின தொடங்கியது உறக்கம் – சுந்:2 156/4
தூரியம் கடலின் நின்று துவைப்ப – யுத்1:11 12/4

TOP


தூரும் (1)

வெறுத்த பூண் வெறுக்கையாலே தூரும் இ வீதி எல்லாம் – சுந்:2 37/4

TOP


தூரும்-வகை (1)

தூரும்-வகை தூவினர் துரந்தனர்கள் எய்தனர் தொடர்ந்தனர்களால் – யுத்3:31 146/4

TOP


தூருமே (1)

தூருமே அவன் பெரிய தோள்களால் – கிட்:3 42/4

TOP


தூரொடு (2)

தூரொடு பறிந்த சில தும்பியொடு வானோர் – சுந்:6 10/3
வேர்த்தன தூரொடு விசும்பை மீ செல – யுத்3:24 95/1

TOP


தூவ (6)

சுண்ணமும் மலரும் சாந்தும் கனகமும் தூவ வந்து – அயோ:3 89/1
மா தவர்கள் வீசி நெடு மா மலர்கள் தூவ
போது மணம் நாறு குளிர் சோலை கொடு புக்கான் – ஆரண்:3 48/3,4
நறை தோய் நாள்_மலர் தூவ நல் நெறிக்கு – கிட்:9 5/2
ஆண்டு அவர் உவந்து வாழ்த்த அலர் மழை அமரர் தூவ
சேண் தொடர் சிமய தெய்வ மயேந்திரத்து உம்பர் சென்றான் – கிட்:17 25/3,4
வானோர் பசும் தருவின் மா மலர்கள் தூவ
ஏனோரும் நின்று சயம் உண்டு என இயம்ப – சுந்-மிகை:1 18/1,2
பூ வர்க்கம் இமையோர் தூவ பொலிந்தனன் தூதர் போனார் – யுத்3:22 156/4

TOP


தூவலால் (1)

தொல் நிற சிறையில் துளி தூவலால்
பல் நிறத்த பதாகை பரப்பு எலாம் – யுத்2:15 30/2,3

TOP


தூவி (34)

அக விரை நறு மலர் தூவி ஆர்த்து எழ – பால:5 83/2
தூவி அன்னம் தம் இனம் என்று நடை கண்டு தொடர – பால:9 9/1
முன்னே முன்னே மொய்ம் மலர் தூவி முறை சார – பால:10 30/3
பாம மா கடல்கள் எல்லாம் பல் மணி தூவி ஆர்த்த – பால:13 36/2
நெய் வளர் விளக்கம் ஆட்டி நீரொடு பூவும் தூவி
தெய்வமும் பராவி வேத பாரகர்க்கு ஈந்து செம்பொன் – பால:22 18/1,2
அ முனி வரலோடும் அழகனும் அலர் தூவி
மு முறை தொழுதான் அ முதல்வனும் எதிர் புல்லி – அயோ:9 23/1,2
தொட்ட வார் சுனை சுடர் ஒளி மணியொடும் தூவி
விட்ட சென்றன விடா மத மழை அன வேழம் – அயோ:10 8/1,2
கோல வேங்கையின் கொம்பர்கள் பொன் மலர் தூவி
காலினில் தொழுது எழுவன நிகர்ப்பன காணாய் – அயோ:10 16/3,4
தெண் திரை கரத்தின் வாரி திரு மலர் தூவி செல்வர் – ஆரண்:5 2/3
மன்மதன் வாளி தூவி நலிவது ஓர் வலத்தன் ஆனான் – ஆரண்:10 87/3
தொடுத்த வெம் பகழி தூவி தொடர்ந்தனென் விரைந்து சென்று – ஆரண்:11 65/3
தூவி அன்னம் அன்னாள்-திறத்து இவை இவை சொல்லும் – கிட்:10 50/4
தூவி மட அன்னம் உள தோகையர்கள் இல்லை – கிட்:14 38/4
காசொடு கனகம் தூவி கவின் உற கிடந்த கான் யாறு – கிட்:15 29/2
தொத்து உறு மலரும் சாந்தும் சுண்ணமும் இனைய தூவி
வித்தக சேறி என்றார் வீரனும் விரைவது ஆனான் – சுந்:1 13/3,4
தூவி அம் பேடை என்ன மின் இடை துவள ஏகி – சுந்:2 116/3
தூவி அன்னம் மென் புனலிடை தோய்கிலா மெய்யாள் – சுந்:3 11/2
பத்து உள தலையும் தோளும் பல பல பகழி தூவி
வித்தக வில்லினாற்கு திருவிளையாடற்கு ஏற்ற – சுந்:3 115/1,2
தூவி அன்னம் அன்னாள் இவை சொல்லினாள் – சுந்:12 30/4
அடுத்து அமர் கோல மேன்மேல் அடு படை தூவி ஆர்த்தார் – சுந்-மிகை:10 5/4
துற்ற அல்லவும் துணிபட்ட அல்லவும் சுடு பொறி தொகை தூவி
வெற்ற வெம் பொடி ஆயின அல்லவும் வேறு ஒன்று நூறு ஆகி – யுத்2:16 313/2,3
துண்டங்கள் ஆக வாளின் துணிந்த பேர் உடலை தூவி
கொண்டு எழும் அலைகளோடும் குரக்கு_இன பிணத்தின் குப்பை – யுத்2:19 49/2,3
சூழ் எழு அனைய தோள்-மேல் ஆயிரம் பகழி தூவி
ஊழியின் நிமிர்ந்த செம் தீ உருமினை உமிழ்வது என்ன – யுத்2:19 115/2,3
தையலர் அறுகு தூவி வாழ்த்தினர் தழுவ சார்ந்தான் – யுத்2:19 206/4
சொரிந்தன பகழி எல்லாம் சுடர் கடும் கணைகள் தூவி
அரிந்தனன் அகற்றி மற்றை ஆண்தகை அலங்கல் ஆகத்து – யுத்3:21 20/1,2
தூவுண்ட வயிர வாளி ஆயிரம் தூவி ஆர்த்தான் – யுத்3:21 21/4
தொகும் படை அரக்கர் வெள்ளம் துறை-தொறும் அள்ளி தூவி
நகம் படை ஆக கொல்லும் நரசிங்கம் நடந்தது என்ன – யுத்3:22 120/1,2
உள்ளுற பகழி தூவி ஆர்த்தனன் எவரும் உட்க – யுத்3:28 29/4
தூவி அம் பெடை அரி இனம் மறிதர சூழி – யுத்4:32 9/1
தூவி அம்பு எடை சோர்ந்தன சொரி உடல் சுரிப்ப – யுத்4:32 9/2
வாழிய அனுமன் தோளை ஏத்தினார் மலர்கள் தூவி – யுத்4:37 1/4
மலக்கம் உண்டு உழலும் தேவர் மலர் மழை தூவி ஆர்த்து அன்று – யுத்4-மிகை:41 244/3
சூடிய கடி மலர் தூவி ஆர்த்தனன் – யுத்4-மிகை:41 281/3
உரை செய்து வாள் உளோர்கள் ஒண் மலர் தூவி ஆர்த்தார் – யுத்4-மிகை:41 290/4

TOP


தூவிய (5)

தூவிய சரம் எலாம் துணிய வெம் கணை – ஆரண்:7 128/1
தூவிய நறு மலர் குப்பை துன்னவே – ஆரண்:10 7/4
தூவிய மலர்_தொகை சுமந்து திசை-தோறும் – சுந்:6 17/1
தூய பேர் உலகம் மூன்றும் தூவிய மலரின் சூழ்ந்த – யுத்3:24 51/3
துண்ட வெண் பிறை என தோன்ற தூவிய
உண்டை வெம் கடும் கணை ஒருங்கு மூடலால் – யுத்4:37 78/2,3

TOP


தூவியின் (1)

தூவியின் மணம் நாற துணை பிரி பெடை தான் அ – அயோ:9 7/3

TOP


தூவின (3)

தூவின கீழும் மேலும் தூர்த்தன சுருதி அன்ன – சுந்:1 19/3
தூவின மணியும் சாந்தும் சுண்ணமும் மலரும் தொத்த – யுத்3:24 42/3
சுற்றும் முற்றும் வளைந்தன தூவின
ஒற்றை மால் வரை-மேல் உயர் தாரைகள் – யுத்3:31 131/2,3

TOP


தூவினர் (4)

சொரிந்தனர் மலர்_மழை சுண்ணம் தூவினர்
விரிந்து ஒளிர் காசு பொன் தூசு வீசினர் – பால:23 75/1,2
வாழி வாழி என்று உரைத்து அலர் தூவினர் வணங்கி – கிட்:12 27/4
போது தூவினர் வணங்கினர் இராவணன் பொலன் தாள் – யுத்3:30 32/3
தூரும்-வகை தூவினர் துரந்தனர்கள் எய்தனர் தொடர்ந்தனர்களால் – யுத்3:31 146/4

TOP


தூவினன் (3)

தாள் நிலாம் மலர் தூவினன் தம்முனை – அயோ:11 6/3
துன்ன_அரும் படைக்கலம் துணித்து தூவினன்
நல் நெடும் தலைகளை துணித்து நால் வகை – யுத்2:18 123/2,3
தும்பை மா மலர் தூவினன் காரி எள் சொரிந்தான் – யுத்3:22 160/2

TOP


தூவினார் (3)

சுண்ணமும் தூவினார் வீதி-தோறுமே – பால:5 113/4
தொழுவினில் புலி அனான் உடலில் தூவினார் – யுத்3:31 179/4
நாவில் ஆசி நறை மலர் தூவினார் – யுத்4:39 8/4

TOP


தூவினான் (6)

துணர்த்த பூம் தொடையலான் பகழி தூவினான்
கணத்திடை விசும்பினை கவித்து தூர்த்தலால் – பால:8 42/1,2
தோன்றல்-தன் திரு உரு மறைய தூவினான் – ஆரண்:7 127/4
தூவினான் துகைத்தான் இவை சொல்லினான் – யுத்1:14 40/4
சொரியும் மா மழை போல் சரம் தூவினான் – யுத்2-மிகை:15 5/4
தூளி மேலும் ஏற ஏற வீரன் வாளி தூவினான் – யுத்3:31 80/4
தொடைவிடாது இராமன் வாளி வஞ்சர் மீது தூவினான் – யுத்3-மிகை:31 22/4

TOP


தூவு (1)

தூவு தண் சுண்ணமும் கனக நுண் தூளியும் – பால:20 12/3

TOP


தூவுண்ட (2)

தூவுண்ட தானை முற்றும் பட ஒரு தமியன் சோர்வான் – யுத்2:19 231/2
தூவுண்ட வயிர வாளி ஆயிரம் தூவி ஆர்த்தான் – யுத்3:21 21/4

TOP


தூவும் (5)

ஏனையர் தூவும் இலங்கு ஒளி முத்தம் – பால:23 88/2
சோதிய சோரியும் தூவும் துன்னிய – ஆரண்:7 36/2
தூவும் தேவரும் மகளிரும் முனிவரும் சொரிந்த – சுந்:7 52/3
சுற்றும் வால்-கொடு தூவும் துவைக்கும் விட்டு – யுத்2:19 140/1
தூவும் அள்ளி பிசையும் துகைக்குமால் – யுத்2:19 142/3

TOP


தூவுவாரும் (1)

வண்ண மேகலையும் நாணும் வளைகளும் தூவுவாரும்
புண் உற அனங்கன் வாளி புழைத்த தம் புணர் மென் கொங்கை – அயோ:3 89/2,3

TOP


தூவுவான் (1)

துளங்கினன் வாய் வழி உதிரம் தூவுவான் – யுத்4:37 158/4

TOP


தூள்பட (1)

தொடுத்த ஆழியின் தோமரம் தூள்பட
விடுத்த வீரன் அ வெய்யவன் மா தலை – யுத்4-மிகை:37 24/1,2

TOP


தூளி (22)

விசை ஆடல் பசும் புரவி குரம் மிதிப்ப உதயகிரி விரிந்த தூளி
பசை ஆக மறையவர் கை நறை மலரும் நிறை புனலும் பரந்து பாய – பால:11 14/1,2
விசையொடு கடுக பொங்கி வீங்கிய தூளி விம்மி – பால:14 51/2
தூர்த்தது சகரரோடு பகைத்து என தூளி வெள்ளம் – பால:14 76/4
ஆக்கிய தூளி விண்ணும் மண்ணுலகு ஆக்க போனான் – பால:14 79/4
மண் குடை தூளி விண் மறைப்ப ஏகினான் – பால:23 40/4
அடி மிசை தூளி புக்கு அடைந்த தேவர்-தம் – அயோ:13 3/1
உறைவன கனக நுண் தூளி ஒற்றலான் – கிட்-மிகை:14 2/2
பொன் நகர் தகர்ந்து பொங்கி ஆர்த்து எழு தூளி போர்ப்ப – சுந்:8 9/4
துன்று இரும் தூளி பொங்கி துறுதலால் இறுதிசெல்லா – சுந்:10 12/3
தொங்கலின் குழாமும் தூளி வெள்ளமும் விசும்பை தூர்க்க – சுந்-மிகை:11 2/3
தூளி மிடைந்து உரு தோன்றல ஆகி – சுந்-மிகை:11 20/1
போர் தூளி துடைப்பென் நாளை அவர் உடல் பொறையின் நின்றும் – யுத்1:13 8/3
அளப்ப_அரும் தூளி சுண்ணம் ஆசைகள் அலைக்க பூசல் – யுத்1:13 25/2
குறைந்த தூளி குழுமி விண்ணூடு புக்கு – யுத்2:15 16/3
சுரும்பு அடை மலர் முடி தூளி தூர்க்கவே – யுத்2:16 95/4
போர் கொடும் தூளி போய் துறக்கம் பண்புற – யுத்2:16 96/3
தனி நெடும் தூளி ஆர்த்தது ஆர்த்தில பரவை தள்ளி – யுத்2:16 167/4
தூளி ஆர்த்திலதால் பிணம் துன்னலால் – யுத்2:19 134/4
பின்னுடைத்தாக பேரி கடல் பட பெயர்ந்த தூளி
பொன்னுடை சிமயத்து உச்சிக்கு உச்சியும் புதைய போனான் – யுத்3:21 8/3,4
மேல் கடுந்து எழுந்த தூளி விசும்பின்-மேல் தொடர்ந்து வீச – யுத்3:22 9/2
மண் உற நடந்த தானை வளர்ந்த மா தூளி மண்ட – யுத்3:30 3/1
தூளி மேலும் ஏற ஏற வீரன் வாளி தூவினான் – யுத்3:31 80/4

TOP


தூளிகள் (1)

நாற்படை வகை தொகை நடக்க தூளிகள்
மேற்பட விசும்பகம் மறைந்த வெண் திரை – யுத்2-மிகை:16 20/1,2

TOP


தூளியால் (3)

விசும்புறு தூளியால் வெண்மை மேயின – ஆரண்:7 52/3
இனம் தொகு தூளியால் இசைப்பது என் இனி – ஆரண்:7 53/3
அயலும் வீழ் தூளியால் அறிவு அரும் தகையவாம் – கிட்-மிகை:5 1/2

TOP


தூளியின் (10)

கிளைப்பன அ வழி கிளர்ந்த தூளியின்
ஒளிப்பன மணி அவை ஒளிர மீது தேன் – பால:3 56/2,3
மிதிக்க நிமிர் தூளியின் விளக்கம் அறு மெய்யை – பால:15 16/1
தூளியின் படலையும் துரகம் தேரொடு – அயோ:14 25/1
தூளியின் படலை வந்து தொடர்வு உற மரமும் தூறும் – ஆரண்:7 58/1
தொட்டு மேல் எழுந்து ஓங்கிய தூளியின் பூழி – கிட்:12 32/3
தூளியின் நிமிர் படலம் போய் இமையவர் விழி துற வெம் போர் – சுந்:7 18/1
தூர்ப்பு அடங்கின கை எலாம் தூளியின் படலை – யுத்2:15 236/3
தூளியின் தொகைய வள்ளல் சுடு கணை தொகையும் அம்மா – யுத்2:19 96/4
விண்ணை விழுங்கிய தூளியின் விண்ணோர் – யுத்3:20 23/1
துப்பு நீர்த்து அன தூளியின் படலம் மீ தூர்ப்ப – யுத்3:31 15/2

TOP


தூளியினால் (1)

தூர்த்தார் நெடு வேலைகள் தூளியினால்
வேர்த்தார் அது கண்டு விசும்பு உறைவோர் – யுத்2:18 22/3,4

TOP


தூளியும் (2)

சுண்ணம் ஆத்தன தூளியும் ஆத்தவே – பால:14 49/4
தூவு தண் சுண்ணமும் கனக நுண் தூளியும்
பூவின் மென் தாது உகும் பொடியுமே பொடி எலாம் – பால:20 12/3,4

TOP


தூளியே (2)

தொத்தி மீண்டிலவால் நெடும் தூளியே – யுத்2:15 41/4
விசும்பையும் கடந்தது விரிந்த தூளியே – யுத்2:18 87/4

TOP


தூற்ற (3)

தோற்பித்தீர் மதிக்கு மேனி சுடுவித்தீர் தென்றல் தூற்ற
வேர்ப்பித்தீர் வயிர தோளை மெலிவித்தீர் வேனில் வேளை – யுத்2:17 11/1,2
தொல் வன யானை அம் கை விலாழி நீர் துவலை தூற்ற
செல்வன கவியின் சேனை அமர் தொழில் சிரமம் தீர்ந்த – யுத்3:21 10/3,4
சுந்தர மகளிர் அங்கை சாமரை தென்றல் தூற்ற
அந்தர வான நாடர் அடி தொழ முரசம் ஆர்ப்ப – யுத்3:24 52/2,3

TOP


தூற்றமே (1)

தூ நிற நறும் துளி முகத்தில் தூற்றமே – சுந்:2 123/4

TOP


தூற்றினன் (1)

தூற்றினன் இமையவர் துணுக்கம் எய்தினார் – யுத்2:16 253/4

TOP


தூற்றினான் (1)

தூற்றினான் வலி மு மடி தோற்றினான் – யுத்4:37 183/2

TOP


தூற்றினின் (1)

தூற்றினின் எழுப்பி ஆண்டு தொகுத்து என கழல் பைம் கண்ண – சுந்:8 5/3

TOP


தூற்றும் (2)

கொழிக்கும் கடலின் நெடும் திரை-வாய் தென்றல் தூற்றும் குறும் திவலை – யுத்1:1 4/4
தூற்றும் மென் பனி நீர் தோய்ந்த சீகர தென்றல் என்னும் – யுத்1:9 20/2

TOP


தூறா (1)

தூறா நெடு வாளி துரந்திடவே – யுத்3-மிகை:27 1/4

TOP


தூறு (3)

துன்று இளம் கொடி முதல் தூறு நீங்கிய – அயோ:12 38/3
கான் நெடு மரத்தொடு தூறு கல் இவை – ஆரண்:13 4/2
தூறு மா மரமும் மலையும் தொடர் – யுத்2:15 10/1

TOP


தூறும் (1)

தூளியின் படலை வந்து தொடர்வு உற மரமும் தூறும்
தாள் இடை ஒடியும் ஓசை சடசட ஒலிப்ப கானத்து – ஆரண்:7 58/1,2

TOP


தூஉய் (1)

ஆண்டான் வலன் என்று அலர் தூஉய் நெடிது ஆசி சொன்னார் – சுந்:1 59/4

TOP