து-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

துக்கம் 2
துக்கமே 1
துகள் 30
துகள்-செய்து 1
துகள்_அற 1
துகள்_அறு 1
துகள்_இல் 1
துகள்களும் 1
துகள்பட்டன 2
துகள்பட 2
துகள்படவும் 1
துகளது 1
துகளாக 1
துகளானது 1
துகளின் 2
துகளுக்கு 1
துகளும் 2
துகளே 1
துகில் 32
துகில்கள் 2
துகிலது 1
துகிலர் 2
துகிலார் 1
துகிலாள் 1
துகிலிடை 1
துகிலில் 2
துகிலின் 3
துகிலினை 4
துகிலினொடு 1
துகிலும் 6
துகிலொடு 3
துகிலொடும் 2
துகிலோடும் 2
துகைக்கவும் 2
துகைக்கின்றாரும் 1
துகைக்கும் 1
துகைக்குமால் 1
துகைத்தது 1
துகைத்தலின் 1
துகைத்தவன் 1
துகைத்தனன் 2
துகைத்தான் 6
துகைத்து 4
துகைத்துளான் 1
துகைப்பான் 1
துங்க 15
துங்கம் 1
துச 1
துஞ்ச 5
துஞ்சல் 2
துஞ்சல்_இல் 1
துஞ்சலும் 1
துஞ்சவும் 1
துஞ்சாதாரும் 1
துஞ்சார் 1
துஞ்சி 2
துஞ்சிலது 1
துஞ்சிலன் 1
துஞ்சின 1
துஞ்சினர் 5
துஞ்சினன் 4
துஞ்சினார் 3
துஞ்சினாள் 1
துஞ்சினான் 3
துஞ்சினானை 1
துஞ்சினிர் 1
துஞ்சினீரோ 1
துஞ்சினை 1
துஞ்சு 1
துஞ்சுகின்றிலர்களால் 1
துஞ்சுதல் 2
துஞ்சும் 9
துஞ்சுமாறு 1
துஞ்சுவ 1
துஞ்சுவது 1
துஞ்சுவர் 1
துஞ்சுற்றனனோ 1
துஞ்சுறு 1
துடங்கிய 2
துடர்ச்சி 1
துடர 1
துடி 12
துடி_இடை 1
துடிக்க 2
துடிக்கிலராய் 1
துடிக்கின்ற 3
துடிக்கின்றது 1
துடிக்கின்றதோ 1
துடிக்கின்றன 2
துடிக்கின்றனள் 1
துடிக்கின்றார் 1
துடிக்கின்றாரும் 1
துடிக்கின்றாரை 1
துடிக்கின்றில 1
துடிக்கு 1
துடிக்கும் 4
துடிக்குமால் 1
துடிகளின் 1
துடித்த 8
துடித்தது 2
துடித்ததே 1
துடித்தவால் 1
துடித்தன 18
துடித்தனர் 1
துடித்தனவால் 1
துடித்தால் 1
துடித்தாள் 1
துடித்திட 1
துடித்திலன் 3
துடித்து 6
துடித்தே 1
துடிப்ப 4
துடிப்பது 1
துடிப்பு 4
துடிப்பு_அற 1
துடிப்பும் 1
துடிப்புற 1
துடியன் 1
துடியா 1
துடியாநின்றான் 1
துடியின் 2
துடியினன் 1
துடியும் 1
துடுப்பு 3
துடும்பல் 1
துடைக்க 5
துடைக்கின்றது 1
துடைக்கின்றனை 1
துடைக்கும் 2
துடைக்குறு 1
துடைத்த 7
துடைத்தது 2
துடைத்தருளினான் 1
துடைத்தல் 2
துடைத்தலும் 1
துடைத்தவர் 3
துடைத்தன 3
துடைத்தனர் 1
துடைத்தனன் 1
துடைத்தனென் 1
துடைத்தாய் 2
துடைத்தார் 1
துடைத்தானை 1
துடைத்தி 5
துடைத்தியேல் 1
துடைத்திலையோ 1
துடைத்து 18
துடைத்தும் 2
துடைத்துழி 1
துடைத்துறும் 1
துடைப்ப-மன்னோ 1
துடைப்பர் 1
துடைப்பவர் 1
துடைப்பவன் 1
துடைப்பன 1
துடைப்பாய் 1
துடைப்பாள் 1
துடைப்பான் 1
துடைப்பு 1
துடைப்பென் 1
துடைப்பேன் 1
துடைய 1
துண்ட 16
துண்டங்கள் 4
துண்டத்தன் 1
துண்டத்தால் 1
துண்டத்தான்-தனை 1
துண்டப்பட 1
துண்டப்படும் 1
துண்டம் 6
துண்டமும் 1
துண்ணென்றான் 1
துண்ணென்ன 1
துண்ணென 3
துண்ணெனா 1
துண்ணெனும் 6
துணங்கை 2
துணர் 4
துணர்த்த 2
துணரும் 1
துணி 12
துணி-செய்து 1
துணிக்க 1
துணிக்கலாது-எனின் 1
துணிக்கவும் 1
துணிக்கும் 3
துணிக்கென 1
துணிக 1
துணிகில 1
துணிகின்றது 1
துணிகுவார் 1
துணித்த 2
துணித்தலோடும் 1
துணித்தவன் 1
துணித்தன 1
துணித்தனர் 2
துணித்தனன் 3
துணித்தான் 2
துணித்தானும் 1
துணித்தி 1
துணித்திட 1
துணித்து 21
துணித்தும் 2
துணித்துவிசையால் 1
துணித்தே 1
துணிதரும் 1
துணிதல் 2
துணிதலால் 1
துணிதலோடும் 1
துணிதி 2
துணிந்த 11
துணிந்தது 3
துணிந்தமையால் 1
துணிந்தவர் 1
துணிந்தவே 1
துணிந்தன 13
துணிந்தனர் 1
துணிந்தனன் 1
துணிந்தனென் 2
துணிந்தனை 2
துணிந்தாம் 1
துணிந்தாய் 4
துணிந்தார் 3
துணிந்தாள் 1
துணிந்தான் 2
துணிந்திட 1
துணிந்திடுதல் 1
துணிந்து 22
துணிந்தும் 1
துணிந்தேன் 1
துணிந்தோம் 1
துணிந்தோராலே 1
துணிப்ப 3
துணிப்பன் 1
துணிப்பென் 1
துணிபட்ட 1
துணிபட்டு 1
துணிபட 8
துணிபடுத்ததும் 1
துணிபும் 1
துணிபை 1
துணிய 9
துணியல்-பாலதோ 1
துணியா 5
துணியாம் 1
துணியார் 1
துணியின் 1
துணியுண்டவர் 1
துணியும் 3
துணிவது 2
துணிவதோ 1
துணிவர் 2
துணிவரேல் 1
துணிவன 3
துணிவால் 3
துணிவான் 1
துணிவில் 1
துணிவிற்று 1
துணிவின் 2
துணிவினால் 1
துணிவு 11
துணிவும் 2
துணிவுற்றார் 2
துணிவுற்றீர் 1
துணிவென் 1
துணிவை 3
துணுக்கத்தால் 2
துணுக்கத்தோடும் 1
துணுக்கம் 18
துணுக்கம்-கொள்ள 1
துணுக்கமும் 2
துணுக்கமுற்றார் 2
துணுக்கமுற்றான் 1
துணுக்கமுற்று 2
துணுக்கமே 1
துணுக்கமொடு 1
துணுக்கமோடு 1
துணுக்குற்ற 1
துணுக்குற்று 2
துணுக்குற 3
துணுக்குறா 1
துணுக்குறு 2
துணுக்கென 1
துணுக்கெனும் 2
துணை 193
துணைக்கு 1
துணைக்கொண்டு 1
துணைகள் 2
துணைகளோடு 1
துணைகளோடும் 1
துணைத்த 1
துணையவர் 1
துணையவர்களோடும் 1
துணையவன் 1
துணையவனை 1
துணையா 1
துணையாக 1
துணையாய் 2
துணையால் 1
துணையில் 1
துணையின் 1
துணையினன் 1
துணையினை 1
துணையும் 9
துணையே 1
துணையை 3
துணையொடும் 1
துணையோ 2
துணையோரை 1
துணைவ 2
துணைவர் 12
துணைவர்-மேல் 1
துணைவர்கள் 2
துணைவர்கள்-தமையும் 1
துணைவராய் 1
துணைவருக்கு 1
துணைவரும் 7
துணைவரேம் 1
துணைவரை 7
துணைவரோடு 1
துணைவரோடும் 7
துணைவற்கு 2
துணைவன் 16
துணைவனும் 1
துணைவனேல் 1
துணைவனை 7
துணைவனோடும் 1
துணைவா 4
துணைவி 1
துணைவியை 1
துத்தரி 1
துதி 3
துதி_அறு 1
துதிக்கலாகும் 1
துதித்தனர் 1
துதித்து 1
துதிப்ப 2
துதிப்பான் 1
துதிப்பேம் 1
துதியினன் 1
துதைந்த 3
துதைந்தன 1
துதைந்து 3
துதையும் 1
துந்து 1
துந்துபி 2
துந்துமி 7
துப்பின் 3
துப்பின 1
துப்பினாய் 1
துப்பினால் 1
துப்பினில் 1
துப்பினின் 1
துப்பு 30
துப்பு-போல் 1
துப்புடை 1
துப்புறு 2
துப்பொடு 1
துப்போ 1
தும்பி 27
தும்பிகள் 2
தும்பிகளும் 1
தும்பியின் 3
தும்பியும் 5
தும்பியே 1
தும்பியை 5
தும்பியொடு 1
தும்பியோ 1
தும்பு 1
தும்புரு 2
தும்புருத்தன் 1
தும்பை 3
தும்பையின் 1
தும்பையும் 3
துமி 1
துமித்த 1
துமித்தற்கு 1
துமித்து 7
துமிதர 1
துமிந்த 9
துமிந்தது 1
துமிந்தன் 3
துமிந்தன 2
துமிந்தனும் 4
துமிந்தார் 1
துமிந்து 2
துமிப்ப 1
துமிப்பதன் 1
துமிப்பளவும் 1
துமிய 1
துமியும் 1
துமிரன் 1
துமில 3
துய் 2
துய்க்க 3
துய்க்கவும் 1
துய்க்கும் 1
துய்க்குமா 1
துய்த்த 3
துய்த்தனர் 1
துய்த்தார் 1
துய்த்தி-கொல் 2
துய்த்தி-கொல்-மன் 1
துய்த்து 4
துய்த்துமேல் 1
துய்த்துளோன் 1
துய்ப்பவர்க்கு 1
துய்ப்பன 1
துய்ப்பாரும் 1
துய்ப்பான் 1
துய்ப்பானும் 1
துய்ப்பேன் 1
துய்ய 5
துய்யன 1
துய்யும் 1
துய்யை 1
துயக்கின் 1
துயக்கினால் 1
துயக்கு 7
துயக்கு_இல் 1
துயர் 161
துயர்க்கு 8
துயர்க்கும் 1
துயர்கொண்டு 1
துயர்ந்த 1
துயர்ந்து 1
துயர்வு 1
துயர 1
துயரத்தின் 1
துயரத்தினை 1
துயரத்து 4
துயரத்தொடு 1
துயரம் 35
துயரமும் 4
துயரல் 1
துயரன் 1
துயரால் 8
துயராலே 1
துயரானை 1
துயரிடை 4
துயரின் 10
துயரினர் 1
துயரினன் 2
துயரினால் 2
துயரினோடு 1
துயரினோடும் 1
துயருக்கே 1
துயரும் 9
துயருற்றான் 1
துயருற 1
துயரேல் 2
துயரை 3
துயரொடும் 1
துயரோடும் 1
துயல் 1
துயல்வந்து 1
துயல்வர 2
துயல்வரு 1
துயல்வன 1
துயலுறாது 1
துயில் 57
துயில்-செய்ய 1
துயில்-வளரும் 1
துயில்_இலை 1
துயில்க 1
துயில்கில்லார் 1
துயில்கிலர் 1
துயில்கிலன் 1
துயில்கின்ற 1
துயில்கின்றாயோ 1
துயில்கின்றார் 1
துயில்கின்றானே 1
துயில்கின்றானை 1
துயில்தரு 1
துயில்தரும் 1
துயில்பவர் 1
துயில்வ 2
துயில்வது 1
துயில்வர் 1
துயில்வன 2
துயில்வாய் 1
துயில்வார் 1
துயில்வான் 1
துயில்வானை 2
துயில்விலன் 1
துயில்வு 7
துயில்வுழி 1
துயில்வுற்றான் 1
துயில்வுற்று 1
துயில்வோய் 1
துயில 2
துயிலன் 1
துயிலா 1
துயிலாத 1
துயிலாதே 1
துயிலாய் 1
துயிலார் 1
துயிலானை 1
துயிலினை 1
துயிலும் 7
துயிலுமால் 1
துயிலுற்றாள் 1
துயிலுற 1
துயிலேன் 1
துயிலை 3
துயிற்கு 1
துயிற்சி 1
துயிறல் 1
துயின்ற 1
துயின்றது 1
துயின்றவால் 1
துயின்றன 8
துயின்றனன் 1
துயின்றனை 1
துயின்றனையோ 1
துயின்றார் 10
துயின்றில 1
துயின்றிலர் 1
துயின்று 2
துரக்க 8
துரக்கம் 1
துரக்கவும் 2
துரக்கின்றவற்கு 1
துரக்கின்றான் 2
துரக்கும் 2
துரக்குவது 1
துரக 9
துரகத 1
துரகம் 6
துரகமும் 1
துரங்க 1
துரங்கம் 1
துரங்கமா 1
துரங்கமோடு 1
துரத்தல் 1
துரத்தலோடும் 1
துரத்தியால் 1
துரந்த 23
துரந்த-காலை 2
துரந்தது 3
துரந்தன 5
துரந்தனர் 1
துரந்தனர்கள் 1
துரந்தனன் 9
துரந்தனனால் 1
துரந்தனை 1
துரந்தார் 2
துரந்தான் 25
துரந்திடவே 1
துரந்து 17
துரந்தோர் 1
துரப்ப 5
துரப்பது 2
துரப்பர் 1
துரப்பன் 1
துரப்பன 1
துரப்பாய் 1
துரப்பான் 1
துரப்பு 1
துரிசு 3
துரிசு_அற 1
துரித 1
துரிதத்தின் 1
துருக்கர் 3
துருத்தி 5
துருத்தியில் 1
துருத்தியின் 1
துரும்பு 1
துருவ 1
துருவி 17
துருவிட 1
துருவினன் 1
துருவினென் 2
துருவினை 1
துருவு 1
துருவுகின்றனர் 1
துருவை 1
துலக்கம் 1
துலக்கி 1
துலங்க 1
துலங்கி 1
துலங்கு 1
துலாம் 2
துலை 4
துவக்கி 2
துவக்கினன் 1
துவக்கு 1
துவக்குடை 1
துவக்குணா 1
துவசத்தின் 1
துவசத்தையும் 1
துவசம் 3
துவசர் 1
துவண்ட 2
துவண்டனர் 1
துவண்டு 2
துவர் 16
துவர்த்த 3
துவரின் 1
துவலை 3
துவலைகள் 2
துவலையால் 2
துவலையே 1
துவலையோடு 1
துவள்கின்றது 1
துவள்கின்றாள் 1
துவள்வன 1
துவள்வாள் 1
துவள்வாளும் 1
துவள்வு 1
துவள்வு_இல் 1
துவள 3
துவளாமல் 1
துவளும் 3
துவளுவது 1
துவன்றலின் 1
துவன்றி 17
துவன்றிய 6
துவன்றியது 1
துவன்றியே 1
துவன்றின 6
துவன்றினர் 2
துவன்று 2
துவன்றுகின்றது 1
துவன்றும் 1
துவனி 1
துவனியில் 1
துவாரம் 1
துவிந்தன் 1
துவைக்கும் 3
துவைக்கும்-தோறு 1
துவைத்த 3
துவைத்து 1
துவைப்ப 11
துவைப்பன 1
துழவிட 1
துழனி 4
துழனியை 1
துழா 1
துழாய் 13
துழாயின் 1
துழாவு 1
துள் 1
துள்ள 6
துள்ளல் 1
துள்ளலுற்று 1
துள்ளவும் 1
துள்ளவே 3
துள்ளி 22
துள்ளிய 4
துள்ளியின் 1
துள்ளியே 1
துள்ளின 3
துள்ளினர் 1
துள்ளினார் 6
துள்ளினாள் 1
துள்ளினான் 1
துள்ளு 4
துள்ளும் 5
துள்ளுவார் 1
துள்ளுவான் 1
துள்ளுற 1
துளக்க 1
துளக்க_அரும் 1
துளக்கம் 6
துளக்கம்_இல் 1
துளக்கலால் 1
துளக்கா 1
துளக்கி 6
துளக்கியது 1
துளக்கினன் 1
துளக்கு 4
துளக்கு_இல் 2
துளக்கும் 1
துளக்குவார் 1
துளக்குற 3
துளக்குறுதலால் 1
துளக்குறும் 1
துளங்க 5
துளங்கல் 2
துளங்கா-முன்னம் 1
துளங்கி 8
துளங்கிட 10
துளங்கிய 1
துளங்கியது 2
துளங்கியன 1
துளங்கினர் 3
துளங்கினன் 3
துளங்கினார் 2
துளங்கினாள் 1
துளங்கினான் 5
துளங்கினும் 3
துளங்கு 5
துளங்குகின்ற 1
துளங்குகின்றதால் 1
துளங்குகின்றார் 1
துளங்குகின்றான் 1
துளங்குதல் 1
துளங்கும் 1
துளங்குமால் 1
துளங்குவ 1
துளங்குவார் 2
துளங்குவான் 1
துளங்குற 3
துளங்குறு 2
துளப 4
துளவ 3
துளவினான் 1
துளவினானோடும் 1
துளவினோன் 1
துளவு 2
துளவை 1
துளவொடு 1
துளார்க்கும் 1
துளி 29
துளிக்கும் 5
துளித்தன 1
துளிப்ப 3
துளிப்பன 1
துளியின் 3
துளியினும் 1
துளியும் 2
துளிர்த்தது 1
துளை 10
துளைக்க 1
துளைக்கணே 1
துளைக்கும் 2
துளைத்தது 1
துளைத்தன 1
துளைத்தான் 1
துளைத்து 1
துளைபட 1
துளைபடு 1
துளையில் 1
துற்கனும் 1
துற்ற 6
துற்றிய 2
துற்று 2
துற 2
துறக்க 5
துறக்கத்துள் 1
துறக்கத்தோ 1
துறக்கம் 21
துறக்கம்தான் 1
துறக்கமாம் 1
துறக்கமும் 2
துறக்கமே 3
துறக்கலாற்றேன் 1
துறக்கும் 6
துறக்கை-தானும் 1
துறங்கல் 1
துறத்தல் 4
துறத்தலும் 1
துறத்தி 3
துறத்தியால் 1
துறந்த 31
துறந்த-போது 1
துறந்தது 6
துறந்தவற்கு 1
துறந்தவன் 1
துறந்தன 7
துறந்தனர் 2
துறந்தனள் 3
துறந்தனன் 1
துறந்தனென் 2
துறந்தனை 3
துறந்தாட்கு 1
துறந்தாய் 4
துறந்தாயும் 1
துறந்தார் 5
துறந்தார்களை 1
துறந்தாள் 3
துறந்தான் 10
துறந்தானோ 1
துறந்திலன் 1
துறந்திலாத 1
துறந்திலாதோர் 1
துறந்திலென் 1
துறந்திலேன் 1
துறந்திலோரை 1
துறந்தீர் 1
துறந்து 54
துறந்துதான் 1
துறந்தும் 1
துறந்தேன் 3
துறந்தோன் 1
துறப்ப 1
துறப்ப_அரும் 1
துறப்பதாக 1
துறப்பது 2
துறப்பதே 1
துறப்பரால் 1
துறப்பான் 1
துறப்பிலர் 1
துறப்பினும் 1
துறப்பு 2
துறப்பென் 1
துறப்பெனோ 1
துறவா 1
துறவாத 1
துறவாது 1
துறவாயும் 1
துறவாயோ 1
துறவியின் 1
துறவு 1
துறவும் 1
துறவேமால் 1
துறு 14
துறுகுவர் 1
துறுதலால் 2
துறும் 2
துறுவன 2
துறுவாய் 1
துறை 60
துறை-கண் 1
துறை-தொறும் 11
துறைக்கு 2
துறைகள் 1
துறைகள்-தோறும் 4
துறைகளின் 1
துறைகளும் 1
துறையிடை 2
துறையில் 3
துறையின் 5
துறையும் 5
துறையுள் 3
துறையை 2
துறையோர் 1
துறையோன் 1
துன் 14
துன்_அரும் 2
துன்ப 10
துன்பங்கள் 4
துன்பத்தால் 4
துன்பத்தாலும் 1
துன்பத்தாளை 1
துன்பத்தின் 1
துன்பத்தினாய் 1
துன்பத்து 2
துன்பத்துக்கு 1
துன்பம் 51
துன்பம்-தானும் 1
துன்பம்தான் 1
துன்பமும் 3
துன்பமே 2
துன்பினார் 1
துன்பினால் 1
துன்பினுக்கு 1
துன்பினை 1
துன்பு 10
துன்பும் 2
துன்புற 1
துன்பொடும் 2
துன்மதி 5
துன்மருடன் 1
துன்முக 1
துன்முகன் 4
துன்முகனும் 2
துன்ற 1
துன்றி 6
துன்றிய 8
துன்றின 1
துன்று 37
துன்று_அல் 1
துன்று_அல்_ஓதியை 1
துன்றும் 3
துன்ன 14
துன்ன_அரு 1
துன்ன_அரும் 5
துன்னம் 1
துன்னலர் 2
துன்னலன் 1
துன்னலால் 1
துன்னவர் 1
துன்னவே 1
துன்னவோ 1
துன்னாதார் 1
துன்னாரை 1
துன்னான் 1
துன்னி 11
துன்னிட்டு 1
துன்னிடும் 1
துன்னிமித்தங்கள் 2
துன்னிமித்தம் 2
துன்னிய 9
துன்னியர் 1
துன்னிற்று 1
துன்னின 1
துன்னினர் 4
துன்னினார் 7
துன்னினார்கள் 1
துன்னினாரை 1
துன்னினால் 2
துன்னினான் 7
துன்னு 27
துன்னுதல் 1
துன்னுதி 1
துன்னும் 11
துன்னுமால் 1
துன்னுவித்து 1
துன்னுறும் 1
துனி 18
துனிப்பட்டார் 1
துனை 5
துனைந்து 1
துனையும் 2

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


துக்கம் (2)

துக்கம் நின்று அறிவினை சூறையாடவே – அயோ:4 195/4
துக்கம் இ தொடர்ச்சி என்று துறப்பரால் துணிவு பூண்டோர் – யுத்2:16 138/3

TOP


துக்கமே (1)

துக்கமே உழப்பம் என்றால் சிறுமையாய் தோன்றும் அன்றே – யுத்3:26 67/4

TOP


துகள் (30)

கண்ட கல் மிசை காகுத்தன் கழல் துகள் கதுவ – பால:9 14/1
கழல் துகள் கதுவ இந்த கல் உரு தவிர்தி என்றான் – பால:9 23/4
சூழு மா கடல்களும் திடர் பட துகள் தவழ்ந்து – பால:20 10/1
அஞ்சன வண்ணத்தான்-தன் அடி துகள் கதுவாமுன்னம் – பால-மிகை:9 63/1
துங்க முலையில் துகள் உற சிலர் துயின்றார் – அயோ:5 16/2
விண்ணினை மறைத்தன விரிந்த மா துகள்
கண்ணினை மறைத்தன கமலத்தோனையே – அயோ:12 26/3,4
எழுந்தது துகள் அதின் எரியும் வெய்யவன் – அயோ:14 21/1
உற்கு அலையர் உன்னை ஓர் துகள் துணையும் உன்னார் – ஆரண்:10 54/3
தோன்றலும் இறத்தல்-தானும் துகள்_அற துணிந்து நோக்கின் – கிட்:7 152/1
தூய்மை சால் புணர்ச்சி பேணி துகள்_அறு தொழிலை ஆகி – கிட்:9 8/3
சூடின மணி முடி துகள்_இல் விஞ்சையர் – கிட்:10 9/1
ஆர்த்து எழு துகள் விசும்பு அடைத்தலானும் மின் – கிட்:10 13/1
தோயின் ஆழி ஓர் ஏழும் நீர் சுவறி வெண் துகள் ஆம் – கிட்:12 23/1
மீகாரம் எங்கணும் நறும் துகள் விளக்கி – சுந்:2 3/2
தம் துவாரம் துகள் பட சாய்ந்தவே – சுந்:6 34/4
துப்புறு வெற்பு அதனை துகள் செய்தே – சுந்-மிகை:9 3/3
வலி சேர் கரம்-அதில் எழுவால் முழுதையும் மண்டி துகள் பட மடிவித்தான் – சுந்-மிகை:10 7/3
வந்தன மண்ணை அடி துகள் மாய்ப்ப – சுந்-மிகை:11 12/4
ஏற்று ஒரு கையால் குன்றை இரும் துகள் ஆக்கி மைந்தன் – சுந்-மிகை:14 14/1
பூட்டும் தேரும் பொடி துகள் ஆயவே – யுத்2:15 72/4
வேந்தனும் பகழி ஒன்றால் வெறும் துகள் ஆக்கி வீழ்த்தான் – யுத்2:15 128/4
காம்பு எலாம் கடும் துகள் பட களிறு எலாம் துணிய – யுத்2:15 193/1
கூம்பல் மா மரம் எரிந்து உக குறும் துகள் நுறுங்க – யுத்2:15 193/3
துகள் தவ தொழில் செய் துறை கம்மியர் – யுத்2:19 146/3
துகள் எழ கயக்கி ஊதும் சிலவரை துகைக்கும் காலின் – யுத்2-மிகை:16 26/2
தூர்த்து அடல் கவியின் சேனை துகள் பட துணிந்து சிந்த – யுத்2-மிகை:18 21/2
விண் தலத்து எறிந்த குன்றம் வெறும் துகள் ஆகி வீழ – யுத்3:27 93/3
துடித்தது மரமும் கல்லும் துகள் பட குரங்கும் துஞ்ச – யுத்3:28 45/4
சொல் அறுக்கும் வலி அரக்கர் தொடு கவசம் துகள் படுக்கும் துணிக்கும் யாக்கை – யுத்3:31 100/1
சடில நீள் துகள் ஒழிதர தனது கண் அருவி – யுத்4:41 37/3

TOP


துகள்-செய்து (1)

அயிர் ஒப்பன நுண் துகள்-செய்து அவர்-தம் – யுத்2:18 61/3

TOP


துகள்_அற (1)

தோன்றலும் இறத்தல்-தானும் துகள்_அற துணிந்து நோக்கின் – கிட்:7 152/1

TOP


துகள்_அறு (1)

தூய்மை சால் புணர்ச்சி பேணி துகள்_அறு தொழிலை ஆகி – கிட்:9 8/3

TOP


துகள்_இல் (1)

சூடின மணி முடி துகள்_இல் விஞ்சையர் – கிட்:10 9/1

TOP


துகள்களும் (1)

பைம் துகள்களும் ஒக்கிலர் ஆம் என படைத்தாய் – யுத்4:40 105/3

TOP


துகள்பட்டன (2)

வனம் துகள்பட்டன மலையின் வான் உயர் – ஆரண்:7 53/1
கனம் துகள்பட்டன கடல்கள் தூர்ந்தன – ஆரண்:7 53/2

TOP


துகள்பட (2)

தோள் உற தட்டி கல்லை துகள்பட துகைக்கின்றாரும் – சுந்:7 14/2
துரக்கும் பல விசிகம் துகள்பட நூறினன் அது கண்டு – யுத்2-மிகை:15 24/2

TOP


துகள்படவும் (1)

தனுவொடு தலை துகள்படவும் சர மழை பல பொடிபடவும் – சுந்-மிகை:7 4/3

TOP


துகளது (1)

ஏற்ற போது அனைய குன்றம் எண்ண_அரும் துகளது ஆகி – யுத்2:16 183/1

TOP


துகளாக (1)

தொட்டு எறிதற்கு முன்னே துகளாக
பட்டிட வெய்யவர் பாணம் விடுத்தார் – சுந்-மிகை:9 4/3,4

TOP


துகளானது (1)

தூண்டினான் துகளானது தோமரம் – யுத்4:37 160/4

TOP


துகளின் (2)

தொகை முரண் சேனையை துகளின் நோக்குவான் – அயோ:13 7/2
துகளின் உடல்கள் விழ உயிர்கள் சுரர் உலகின் – யுத்3:31 155/3

TOP


துகளுக்கு (1)

ஆர்த்தது ஓர் துகளுக்கு ஒவ்வான் ஆர் அவற்கு ஆற்றகிற்பார் – யுத்2:16 25/4

TOP


துகளும் (2)

சேறும் ஆய் தேர்கள் ஓட துகளும் ஆய் ஒன்றோடு ஒன்று – பால:10 6/3
புல்லொடு துகளும் இன்றி பொடிபட நூறி பொன்னால் – சுந்:6 57/2

TOP


துகளே (1)

தோல் ஆயின உலகு எங்கணும் என அஞ்சினர் துகளே
போல் ஆயின வய வானமும் ஆறானது புவியே – யுத்2:18 149/3,4

TOP


துகில் (32)

மறி விழி ஆயர் மாதர் வனை துகில் வாரும் நீரால் – பால:1 15/3
துகில் கொடி மிதிலை மாடத்து உம்பரில் துவன்றி நின்ற – பால:10 3/2
நுடங்கிய துகில் கொடி நூழை கைம் மலை – பால:14 12/1
நுண் சிலம்பி வலந்தன நுண் துகில்
கள் சிலம்பு கரும் குழலார் குழ – பால:14 45/1,2
துகில் இடை மடந்தையரொடு ஆடவர் துவன்றி – பால:15 27/1
மெய் அராகம் அழிய துகில் நெக – பால:18 19/2
புனை நறும் துகில் பூணொடும் தாங்கினார் – பால:18 30/4
தன்னையும் தாங்கலாதாள் துகில் ஒன்றும் தாங்கி நின்றாள் – பால:21 12/4
பூரண குடம் எங்கும் புனை துகில் புனைவாரும் – பால:23 22/2
சித்திர நிரை தோயும் செம் துகில் புனைவாரும் – பால:23 36/4
புனை துகில் உறை-தொறும் பொலிந்து தோன்றின – அயோ:2 39/3
புனை துகில் கலைசோர நெஞ்சு புழுங்கினார் சில பூவைமார் – அயோ:3 56/2
திரு அரை துகில் ஒரீஇ சீரை சாத்தியே – அயோ:4 148/4
தோல் உள துகில் போலும் சுவை உள தொடர் மஞ்சம் – அயோ:8 28/1
துகில் புரை திரை நீரில் தோய்வன துறை ஆடும் – அயோ:9 11/3
நுடங்கு மாளிகை துகில் கொடி நிகர்ப்பன நோக்காய் – அயோ:10 4/4
உடுத்த துகில் சுற்று ஒரு தலை சிலர் உறைந்தார் – அயோ-மிகை:5 1/3
பூம் துகில் ஆய அ பூவை பூண்களே – கிட்:6 8/4
உடுத்த வால் நிற துகில் ஒழிந்த போன்றவே – கிட்:10 106/4
செறி புனல் பூம் துகில் திரை கையால் திரைத்து – கிட்:10 115/1
பிச்சரின் பிதற்றி அல்குல் பூம் துகில் கலாபம் பீறி – சுந்:2 187/2
ஆவி அம் துகில் புனைவது ஒன்று அன்றி வேறு அறியாள் – சுந்:3 11/1
சொரி முத்த மாலை சூழும் துகில் கொடி தடம் தேர் சுற்ற – சுந்:8 4/4
சிந்துராகத்தின் செறி துகில் கச்சொடு செறிய – சுந்:12 42/1
கோசிக துகில் உற்ற கொழும் கனல் – சுந்:13 19/1
எரிந்த பூம் துகில் எரிந்தது முரசு இனம் முதலாய் – சுந்-மிகை:13 9/2
துகில் படுத்து உரிக்கும் செம் தீ கண்களை சூலும் சுற்றி – யுத்1:3 138/2
சேண் உறு திவலையால் நனைந்த செம் துகில்
பூண் உறும் அல்குலில் பொருந்தி போதலால் – யுத்1:8 14/2,3
கடல் நுரை துகில் சுற்றி கதிர் குழாம் – யுத்2:16 68/3
கோத்த மேகலையினோடும் துகில் மணி குறங்கை கூட – யுத்3:25 9/1
மரத்தொடு தொடுத்த துகில் யாவும் உள வாரி – யுத்4:36 11/1
தோரணம் நட்டு மேல் துகில் பொதிந்து நல் – யுத்4-மிகை:41 212/1

TOP


துகில்கள் (2)

சரிந்த பூம் துகில்கள் தாங்கார் இடை தடுமாற தாழார் – பால:21 2/2
வாங்குதும் துகில்கள் என்னும் மனம் இலர் கரத்தின் பல்-கால் – யுத்4:42 7/1

TOP


துகிலது (1)

திசை உறு துகிலது செறி மழை சிதறும் – யுத்4:37 86/1

TOP


துகிலர் (2)

துன் நெடும் கஞ்சுக துகிலர் சோர்வு இலர் – ஆரண்:10 16/2
நீர் இடு துகிலர் அச்ச நெருப்பு இடு நெஞ்சர் நெக்கு – சுந்:6 55/1

TOP


துகிலார் (1)

தாங்கிய துகிலார் மெள்ள சரிந்து வீழ் குழலார் தாங்கி – யுத்2:19 280/1

TOP


துகிலாள் (1)

வெப்பினால் புலர்ந்து ஒரு நிலை உறாத மென் துகிலாள் – சுந்:3 8/4

TOP


துகிலிடை (1)

சுடு தியை துகிலிடை பொதிந்து துன்மதி – யுத்1:4 44/1

TOP


துகிலில் (2)

தோகையர் துகிலில் தோயும் என்பது ஓர் துணுக்கத்தோடும் – ஆரண்:10 14/3
தன் திரு துகிலில் பொதிவுற்றது தானே – சுந்:5 79/3

TOP


துகிலின் (3)

அலங்கு செம் பொன் இழை பயிலும் அரும் துகிலின் பொலிந்த அரை தவத்தின் மீது – ஆரண்-மிகை:10 3/2
எரி படு துகிலின் நொய்தின் இற்றது கடி கா என்றார் – சுந்:6 56/4
வைத்த பின் துகிலின் வைத்த மா மணிக்கு அரசை வாங்கி – சுந்:14 46/1

TOP


துகிலினை (4)

பல் நிற துகிலினை பறித்து நீக்கியே – அயோ:4 189/3
சின்ன நுண் துகிலினை செறிக்கின்றார் சிலர் – அயோ:4 189/4
நிலவு இலங்கிய துகிலினை நெருப்பு உண நிருதர் – சுந்:13 20/1
நீல வான் துகிலினை நீக்கி பூ நிற – யுத்1:6 52/2

TOP


துகிலினொடு (1)

துகிலினொடு இகலுவ சுதை புரை நுரை கார் – பால:2 45/3

TOP


துகிலும் (6)

சுழலிடு கூந்தலும் துகிலும் சோர்தர – பால:10 43/3
வேலை வெண் முத்தும் பொன்னும் காசும் நுண் துகிலும் வீசி – பால:13 37/2
சந்த நுண் துகிலும் வீழ தளிர் கையால் அணைத்து சார – பால:14 54/3
ஆரமும் துகிலும் கலன் யாவையும் – பால:21 40/1
கொண்ட பூம் துகிலும் கோவை கலைகளும் சோர கூர்ம் கள் – சுந்:2 186/2
துயல்வரு கனக நாணும் காஞ்சியும் துகிலும் வாங்கி – யுத்3:25 16/3

TOP


துகிலொடு (3)

துகிலொடு நெடும் கொடி சூலம் மின்னுவ – பால:3 35/3
வாய்ந்த நல் துகிலொடு வரிசைக்கு ஏற்பன – பால:5 93/2
துகிலொடு தொடுத்த செம்பொன் தகட்டிடை தொடுத்த முத்தின் – அயோ:13 58/3

TOP


துகிலொடும் (2)

கலங்களோடும் அ சாத்திய துகிலொடும் கதிர் வாள் – யுத்1:5 66/3
கலன்களோடும் அ சாத்திய துகிலொடும் கதிர் வாள் – யுத்1-மிகை:5 12/3

TOP


துகிலோடும் (2)

உடுத்த துகிலோடும் உயிர் உக்க உடலோடும் – சுந்:4 60/3
பூம் துகிலோடும் பூசல் மேகலை சிலம்பு பூண்ட – யுத்3:25 8/3

TOP


துகைக்கவும் (2)

ஊன் அற கொன்று துகைக்கவும் ஒழிவு இலா நிருதர் – சுந்:7 49/3
தோல் இடை துரக்கவும் துகைக்கவும் சுடர் – யுத்2:16 298/1

TOP


துகைக்கின்றாரும் (1)

தோள் உற தட்டி கல்லை துகள்பட துகைக்கின்றாரும்
தாள் பெயர்த்து இடம் பெறாது தருக்கினர் நெருக்குவாரும் – சுந்:7 14/2,3

TOP


துகைக்கும் (1)

துகள் எழ கயக்கி ஊதும் சிலவரை துகைக்கும் காலின் – யுத்2-மிகை:16 26/2

TOP


துகைக்குமால் (1)

தூவும் அள்ளி பிசையும் துகைக்குமால்
சேவகன் தெரிந்து ஏறிய சீயமே – யுத்2:19 142/3,4

TOP


துகைத்தது (1)

சூழி யானை துகைத்தது சோபனம் – யுத்4:40 3/4

TOP


துகைத்தலின் (1)

தாம் அரைத்தன ஒத்த துகைத்தலின்
காமரம் களி வண்டொடும் கள்ளொடும் – சுந்:6 33/2,3

TOP


துகைத்தவன் (1)

துகைத்தவன் உடல் பொறை சுறுக்கொள இறுக்கி – யுத்1:12 12/1

TOP


துகைத்தனன் (2)

சோரியும் உயிரும் சோர துகைத்தனன் வயிர தோளான் – யுத்3:21 38/4
சுற்றின வயிர தண்டால் துகைத்தனன் அமரர் துள்ள – யுத்3:22 125/3

TOP


துகைத்தான் (6)

துன்று கடி காவினை அடிக்கொடு துகைத்தான் – சுந்:6 8/4
தோளொடும் நிருதரை வாளொடும் துகைத்தான் – சுந்:8 31/4
சொல்லொடும் உயிரொடும் நிலத்தொடும் துகைத்தான் – சுந்:8 32/4
சூடினான் தொழுதான் ஓடி உலகு எலாம் துகைத்தான் துள்ளி – யுத்1:3 128/4
சுதை தலனிடை கடிது அடிக்கொடு துகைத்தான் – யுத்1:12 11/4
தூவினான் துகைத்தான் இவை சொல்லினான் – யுத்1:14 40/4

TOP


துகைத்து (4)

சொன்ன நீசன் கை தொடுவதன் முன் துகைத்து உழக்கி – சுந்:3 135/3
சொன்ன மா மதில் இலங்கையின் பரப்பினில் துகைத்து
சின்னம் ஆனவர் கணக்கு_இலர் யாவரே ஆதரிப்பார் – யுத்1:5 65/1,2
அடி கொடு துகைத்து அலை கடற்குள் ஒரு கையால் – யுத்1-மிகை:12 1/3
துகைத்து ஒலி ஒடுங்கா முன்னம் சோனை அம் புயலும் எஞ்ச – யுத்2-மிகை:15 21/2

TOP


துகைத்துளான் (1)

சுற்றும் நின்ற படை சிந்தி ஓட ஒரு மரா மரம் கொடு துகைத்துளான்
வெற்றி கண்டு வலி நன்று நன்று என வியந்து வெம் கணை தெரிந்து அவன் – யுத்2:19 71/1,2

TOP


துகைப்பான் (1)

தொய்யல் படர் அழுவ கொழும் சேறாய் உக துகைப்பான் – யுத்2:18 161/4

TOP


துங்க (15)

துங்க மால் வரை சூழல்கள் யாவையும் – பால:16 34/3
துங்க மா முடி சூடுகின்றான் என்றான் – அயோ:4 3/4
துங்க முலையில் துகள் உற சிலர் துயின்றார் – அயோ:5 16/2
இரைத்த நெடும் படை அரக்கர் இறந்ததனை மறந்தனள் போர் இராமன் துங்க
வரை புயத்தினிடை கிடந்த பேர் ஆசை மனம் கவற்ற ஆற்றாள் ஆகி – ஆரண்:10 1/1,2
துங்க வன் தோளும் மார்பும் இலங்கையும் துளங்க நக்கான் – யுத்1:14 28/2
துங்க வெவ் வாயும் மூக்கும் கண்டு மெய் துணுக்கமுற்றார் – யுத்2:16 46/2
துங்க தோள் கொட்டி ஆர்த்தான் கூற்றையும் துணுக்கம் கொண்டான் – யுத்2:16 201/4
துங்க வன் தோளினார் எவரும் சுற்றினார் – யுத்2:19 35/2
துங்க நீள் வரை புயத்து அரக்கர் தூண்டினார் – யுத்2-மிகை:18 7/2
துங்க வேல் நிருதர் சேனை துணிபட சொரிந்தான் வாளி – யுத்2-மிகை:18 27/4
துங்க மார்பையும் தோளையும் வடி கணை துளைக்க – யுத்3:22 171/4
துங்க வாள் அரக்கனது உரத்தில் தோற்றல – யுத்4:37 146/4
துங்க மா கவி எழுபது வெள்ளமும் சூழ்ந்தால் – யுத்4-மிகை:41 1/2
துங்க வில் கர தோளினார் சொன்ன நாள் – யுத்4-மிகை:41 181/1
துங்க முடி வீடணற்கும் சுக்கிரிவ பெருமாற்கும் – யுத்4-மிகை:41 193/2

TOP


துங்கம் (1)

துங்கம் ஆர் கவி எழுபது வெள்ளமும் சூழ்ந்தால் – யுத்4-மிகை:41 3/2

TOP


துச (1)

துச கடல் மொழி செல தொழுது போயினான் – ஆரண்-மிகை:13 7/4

TOP


துஞ்ச (5)

அல்லை ஆண்டு அமைந்த மேனி அழகனும் அவளும் துஞ்ச
வில்லை ஊன்றிய கையோடும் வெய்து_உயிர்ப்போடும் வீரன் – அயோ:13 42/1,2
துஞ்ச அத்தனை மைந்தரும் துஞ்சினார் – அயோ:14 11/4
தொகை_இல் அன்பினால் இறைவன் துஞ்ச நீ – அயோ:14 100/1
துடித்தது மரமும் கல்லும் துகள் பட குரங்கும் துஞ்ச – யுத்3:28 45/4
தொகை மண்டும் அரக்கர் யாரும் துஞ்சினர் கருவும் துஞ்ச
செகம் உண்ட ஒருவன் செம் கை சிலையுறு மணியின் ஓசை – யுத்3-மிகை:31 65/2,3

TOP


துஞ்சல் (2)

துஞ்சல்_இல் நயனத்து ஐய சூட்டுதி மகுடம் என்றான் – யுத்1:4 141/4
துணைவர்கள் துஞ்சல் இல்லார் உளர் எனின் துருவி தேடி – யுத்3:24 9/2

TOP


துஞ்சல்_இல் (1)

துஞ்சல்_இல் நயனத்து ஐய சூட்டுதி மகுடம் என்றான் – யுத்1:4 141/4

TOP


துஞ்சலும் (1)

துஞ்சலும் என்று இவை தொல்லைய அன்றே – யுத்3:20 8/3

TOP


துஞ்சவும் (1)

சொல்லவும் கூடும் கேட்டால் துஞ்சவும் அடுக்கும் கண்ட – கிட்:16 14/2

TOP


துஞ்சாதாரும் (1)

துஞ்சாதாரும் துஞ்சுதல் கண்டாள் துயர் ஆற்றாள் – சுந்:4 2/1

TOP


துஞ்சார் (1)

வேண்ட துஞ்சார் என்று ஒரு விஞ்ஞை வினை செய்தான் – சுந்:4 1/3

TOP


துஞ்சி (2)

சொல் ஒன்றாய் செய்கை ஒன்றாய் துணிந்தனன் அரக்கன் துஞ்சி – யுத்4:37 15/4
இரும் கட முகத்த யானை இவுளி தேர் காலாள் துஞ்சி
பொரும் சுடர் நிறத்தர் வீய்ந்த போர்க்களம்-தன்னை பாராய் – யுத்4-மிகை:41 55/3,4

TOP


துஞ்சிலது (1)

துஞ்சிலது ஆயினும் சேனை துண்ணென – யுத்4:41 99/3

TOP


துஞ்சிலன் (1)

அற கண் துஞ்சிலன் ஆயிரம் பணம் தலை அனந்தன் – யுத்3:30 22/3

TOP


துஞ்சின (1)

துஞ்சின உலகம் எல்லாம் என்பது என் துணிந்த நெஞ்சின் – ஆரண்:13 120/3

TOP


துஞ்சினர் (5)

துஞ்சினர் எனை பலர் சொரி மத தொளை – அயோ:11 68/2
துஞ்சினர் அரக்கர் என்று உவக்கும் சூழ்ச்சியாள் – சுந்:4 106/3
தோற்றினர் துஞ்சினர் அல்லார் – சுந்:13 51/1
துஞ்சினர் துணை இலர் என துளங்கினார் – யுத்3:27 56/4
தொகை மண்டும் அரக்கர் யாரும் துஞ்சினர் கருவும் துஞ்ச – யுத்3-மிகை:31 65/2

TOP


துஞ்சினன் (4)

நல்லான் அன்றே துஞ்சினன் நஞ்சே அனையாளை – அயோ:11 80/2
மன்னவன் துஞ்சினன் என்ற மாற்றத்தால் – அயோ:14 85/3
தோகையும் பிரிந்தனள் எந்தை துஞ்சினன்
வேக வெம் பழி சுமந்து உழல வேண்டலென் – ஆரண்:15 22/1,2
துஞ்சினன் எங்கள் வேந்தன் சூரியன் தோன்றல் என்றான் – சுந்:12 79/4

TOP


துஞ்சினார் (3)

துஞ்ச அத்தனை மைந்தரும் துஞ்சினார் – அயோ:14 11/4
துஞ்சினார் அல்லது யாவரும் மறத்தொடும் தொலைவுற்று – சுந்:7 54/3
தூ நெடும் குருதி வேல் அவுணர் துஞ்சினார்
மீன் நெடும் குலம் என மிதந்து வீங்கினார் – யுத்1:6 40/3,4

TOP


துஞ்சினாள் (1)

துஞ்சினாள் என்றும் சொல்ல தோன்றினேன் தோற்றம் ஈதால் – யுத்3:26 49/4

TOP


துஞ்சினான் (3)

என் நெடும் பிரிவினால் துஞ்சினான் என்றான் – அயோ:14 83/4
வரதன் துஞ்சினான் வையம் ஆணையால் – அயோ:14 94/1
துஞ்சினான் அலன் துளங்கினான் என்பது துணியா – யுத்2:15 208/2

TOP


துஞ்சினானை (1)

துஞ்சினானை தம் உயிரின் துணையை கண்டார் துணுக்கத்தால் – அயோ:6 23/1

TOP


துஞ்சினிர் (1)

துஞ்சினிர் போலும் அன்றோ என்று அவர் சுளித்து நோக்கி – யுத்3:22 35/3

TOP


துஞ்சினீரோ (1)

துன்ன_அரு நெறியின் வந்து தொடர்ந்திலீர் துஞ்சினீரோ – யுத்2:17 44/4

TOP


துஞ்சினை (1)

துஞ்சினை வள்ளியோர்கள் நின்னின் யார் சொல்லல்-பாலார் – கிட்:7 150/4

TOP


துஞ்சு (1)

பூண் துஞ்சு பொலம் கொடியோய் அது நாம் – ஆரண்:11 50/3

TOP


துஞ்சுகின்றிலர்களால் (1)

துஞ்சுகின்றிலர்களால் இரவும் நன் பகலும் நின் சொல்ல ஒல்கி – யுத்1:2 92/1

TOP


துஞ்சுதல் (2)

துஞ்சாதாரும் துஞ்சுதல் கண்டாள் துயர் ஆற்றாள் – சுந்:4 2/1
துஞ்சுதல் இல் வானவர் துறக்க நகரத்தும் – சுந்:6 14/2

TOP


துஞ்சும் (9)

கொழுநன் துஞ்சும் எனவும் கொள்ளாது உலகம் எனவும் – அயோ:4 43/1
துஞ்சும் களி வரி வண்டுகள் குழலின் படி சுழலும் – அயோ:7 3/3
புகல்_அரும் முழையுள் துஞ்சும் பொங்கு உளை சீயம் பொங்கி – சுந்:1 4/1
ஒள்ளிய பனைமீன் துஞ்சும் திவலைய ஊழி காலின் – சுந்:1 22/2
துஞ்சும் கண்டால் என்னை இவன் சூழ் திரை ஆழி – சுந்:2 84/2
சூரர் என்று உரைக்கல்-பாலார் துஞ்சும் போது உணர்வின் சோரா – யுத்3:28 30/3
துஞ்சும் போது துணை பிரிந்தேன் எனும் – யுத்3:29 19/1
குன்றில் துஞ்சும் தன்மை நிகர்க்கும் குறி காணீர் – யுத்4:33 5/4
வையம் துஞ்சும் வன் பிடர் நாகம் மனம் அஞ்ச – யுத்4:37 138/1

TOP


துஞ்சுமாறு (1)

துஞ்சுமாறு அன்றி வாழ ஒண்ணுமோ நாள்-மேல் தோன்றின் – யுத்3:31 47/2

TOP


துஞ்சுவ (1)

அன்னம் பூவில் துஞ்சுவ ஒக்கின்றவை பாரீர் – யுத்4:33 13/4

TOP


துஞ்சுவது (1)

துஞ்சுவது என்னை நீர் சொன்ன சொல்லை யான் – ஆரண்:12 15/1

TOP


துஞ்சுவர் (1)

துஞ்சுவர் இனி என தோளை கொட்டுமால் – யுத்4:41 93/2

TOP


துஞ்சுற்றனனோ (1)

துஞ்சுற்றனனோ விதியின் துணிவால் – ஆரண்:14 64/4

TOP


துஞ்சுறு (1)

துஞ்சுறு பொழுதில் தந்தாய் துறக்கம் என்று உவந்து சொன்னாள் – சுந்:14 40/3

TOP


துடங்கிய (2)

தடியோடு துடங்கிய தாரைய வெண் – யுத்2:18 23/3
கொடியோடு துடங்கிய கொண்மு எலாம் – யுத்2:18 23/4

TOP


துடர்ச்சி (1)

சோதியோ உள புரந்தர துடர்ச்சி மடவார் – ஆரண்-மிகை:1 7/3

TOP


துடர (1)

துன்று தாரினோன் சுரருடன் துருவினை துடர
சென்று மற்று அவன் தருக என வணங்கினன் சென்றான் – யுத்4-மிகை:40 20/3,4

TOP


துடி (12)

துடி இடை பணை முலை தோகை அன்னவர் – பால:3 36/1
துடி புக்கு ஆயிடை திருமகள் தாமரை துறந்து – பால:15 12/3
தொய்யில் வெய்ய முலை துடி போல் இடை – பால:21 35/1
துடி புரை இடை நாணி துவள்வன அவை காணாய் – அயோ:9 16/4
துடி எறி நெறிகளும் துறையும் சுற்றுற – அயோ:13 13/1
துடி உடை சேனை வெள்ளம் பள்ளியை சுற்ற ஏவி – அயோ-மிகை:8 3/2
கறங்கின மறம் கொள் எயில் காவலர் துடி கண் – சுந்:2 157/2
பொலம் துடி மருங்குலாய் புருவம் கண் முதல் – சுந்:3 32/3
துடி_இடை அடையாளத்தின் தொடர்வையே தொடர்தி என்னா – சுந்:4 38/3
தொண்டகம் துடி கன பேரி துந்துமி – யுத்2-மிகை:16 17/1
கம்பலி உறுமை தக்கை கரடிகை துடி வேய் கண்டை – யுத்3:22 5/3
துடி தவண்டை சங்கு பேரி துந்துமி குலங்கள் கை – யுத்3-மிகை:31 17/1

TOP


துடி_இடை (1)

துடி_இடை அடையாளத்தின் தொடர்வையே தொடர்தி என்னா – சுந்:4 38/3

TOP


துடிக்க (2)

துடிக்க விம்மி நின்று அழுது சொல்லுவான் – அயோ:11 126/4
குழுவின் கொண்டார் நாடி துடிக்க பொறி கூடி – யுத்4:33 10/2

TOP


துடிக்கிலராய் (1)

சடம் துடிக்கிலராய் வந்து தாங்கினும் சாதல் திண்ணம் – யுத்3:27 76/3

TOP


துடிக்கின்ற (3)

தூர்க்கின்ற பூவை நோக்கும் துடிக்கின்ற இட தோள் நோக்கும் – யுத்3:22 31/2
விடம் துடிக்கின்ற கண்டத்து அண்ணலும் விரிஞ்சன் தானும் – யுத்3:27 76/1
படம் துடிக்கின்ற நாக பாற்கடல் பள்ளியானும் – யுத்3:27 76/2

TOP


துடிக்கின்றது (1)

இடம் துடிக்கின்றது உண்டே இருந்திரோ இயம்புவீரே – யுத்3:27 76/4

TOP


துடிக்கின்றதோ (1)

நலம் துடிக்கின்றதோ நான் செய் தீவினை – சுந்:3 32/1

TOP


துடிக்கின்றன (2)

தோளும் நாட்டமும் இடம் துடிக்கின்றன தூங்கி – ஆரண்:7 70/2
நனி துடிக்கின்றன ஆய்ந்து நல்குவாய் – சுந்:3 33/4

TOP


துடிக்கின்றனள் (1)

புண் மேல் நுழைய துடிக்கின்றனள் போல் புரண்டாள் – ஆரண்:13 36/4

TOP


துடிக்கின்றார் (1)

சொரியும் வெம் கதிர் துணை முலை குவை சுட கொடிகளின் துடிக்கின்றார் – சுந்:2 191/4

TOP


துடிக்கின்றாரும் (1)

சுற்றிய நாகம் என்று துணுக்கத்தால் துடிக்கின்றாரும் – பால:18 11/4

TOP


துடிக்கின்றாரை (1)

தூதியர் முறுவல் நோக்கி உயிர் வந்து துடிக்கின்றாரை – சுந்:2 112/4

TOP


துடிக்கின்றில (1)

வலம் துடிக்கின்றில வருவது ஓர்கிலேன் – சுந்:3 32/4

TOP


துடிக்கு (1)

பொலம் துடிக்கு அமை மருங்குல் போல் கண்களும் புருவமும் பொன்_தோளும் – சுந்:2 202/2

TOP


துடிக்கும் (4)

தோன்றிய கூனியும் துடிக்கும் நெஞ்சினாள் – அயோ:2 47/1
சூல் நிற கொண்மூ கிழித்து இடை துடிக்கும் மின் என மார்பில் நூல் துளங்க – சுந்:3 78/4
துடிக்கும் நெஞ்சகத்து இமையவர் துளங்குற கூற்றும் – யுத்2-மிகை:15 32/2
கண்ணும் தோளும் வலம் துடிக்கும் கரை – யுத்4-மிகை:41 183/1

TOP


துடிக்குமால் (1)

எஞ்சல ஈண்டு தாம் இடம் துடிக்குமால்
அஞ்சல் என்று இரங்குவாய் அடுப்பது யாது என்றாள் – சுந்:3 35/3,4

TOP


துடிகளின் (1)

நட்டவாம் என வீழ்ந்தன துடிகளின் நவை தீர் – யுத்2:16 214/3

TOP


துடித்த (8)

இறை கடை துடித்த புருவத்தள் எயிறு என்னும் – பால:7 30/1
துடித்த வான் துவர் இதழ் தொண்டை தூ நிலா – பால:19 22/1
துடித்த தொடர் மீசைகள் சுறுக்கொள உயிர்ப்ப – ஆரண்:10 49/2
வஞ்சனை நாள் வலம் துடித்த வாய்மையால் – சுந்:3 35/2
துள்ளின மரன் பட நெரிந்தன துடித்த – சுந்:6 16/4
துடித்த கண்ணினொடு இட திரள் தோள்கள் – யுத்1:11 18/4
இலவு இதழ் துடித்த முல்லை எயிறு வெண் நிலவை ஈன்ற – யுத்3:25 7/2
துடித்த யானை மீது இருந்து போர் தொடங்கு சூரர்-தம் – யுத்3:31 92/2

TOP


துடித்தது (2)

வையம் நுங்கிய வாய் இதழ் துடித்தது மலர் கண் – கிட்:3 70/3
துடித்தது மரமும் கல்லும் துகள் பட குரங்கும் துஞ்ச – யுத்3:28 45/4

TOP


துடித்ததே (1)

துறந்து கான் புகுந்த நாள் வலம் துடித்ததே – சுந்:3 34/4

TOP


துடித்தவால் (1)

துடித்தவால் இட கண்ணொடு தோளுமே – ஆரண்:9 18/4

TOP


துடித்தன (18)

துடித்தன கபோலங்கள் சுற்றும் தீ சுடர் – அயோ:11 66/1
துடித்தன கட கரி துடித்தன பரி தேர் – ஆரண்:9 4/1
துடித்தன கட கரி துடித்தன பரி தேர் – ஆரண்:9 4/1
துடித்தன முடி தலை துடித்தன தொடி தோள் – ஆரண்:9 4/2
துடித்தன முடி தலை துடித்தன தொடி தோள் – ஆரண்:9 4/2
துடித்தன மணி குடர் துடித்தன தசை தோள் – ஆரண்:9 4/3
துடித்தன மணி குடர் துடித்தன தசை தோள் – ஆரண்:9 4/3
துடித்தன கழல் துணை துடித்தன இட தோள் – ஆரண்:9 4/4
துடித்தன கழல் துணை துடித்தன இட தோள் – ஆரண்:9 4/4
நிலம் துடித்தன நெடு வரை துடித்தன நிருதர்-தம் குல மாதர் – சுந்:2 202/1
நிலம் துடித்தன நெடு வரை துடித்தன நிருதர்-தம் குல மாதர் – சுந்:2 202/1
வலம் துடித்தன மாதிரம் துடித்தன தடித்து இன்றி நெடு வானம் – சுந்:2 202/3
வலம் துடித்தன மாதிரம் துடித்தன தடித்து இன்றி நெடு வானம் – சுந்:2 202/3
இனியன துடித்தன ஈண்டும் ஆண்டு என் – சுந்:3 33/3
துடித்தன மார்பும் தோளும் தோன்றின வியர்வின் துள்ளி – சுந்:14 48/2
துடித்தன புருவங்கள் சுறுக்கொண்டு ஏறிட – யுத்2:16 275/2
துடித்தன குருதியில் துரக ராசியே – யுத்2:18 91/4
சுடர் மணி வலயம் சிந்த துடித்தன இடத்த பொன் தோள் – யுத்4:37 18/4

TOP


துடித்தனர் (1)

துடித்தனர் உடலம் சோர்ந்தார் சொல்லும் போய் நீரும் என்னா – சுந்-மிகை:14 16/3

TOP


துடித்தனவால் (1)

துண்ட சுறவு ஒத்த துடித்தனவால் – யுத்3:31 203/4

TOP


துடித்தால் (1)

துடித்தால் என்ன மன்னவன் மார்பில் துவள்கின்றாள் – அயோ:6 19/4

TOP


துடித்தாள் (1)

துடித்தாள் மின் போல் உயிர் கரப்ப சோர்ந்தாள் சுழன்றால் துள்ளினாள் – யுத்3:23 8/3

TOP


துடித்திட (1)

நனி இதழ் துடித்திட நகைத்து வீடணன் – யுத்4:40 38/2

TOP


துடித்திலன் (3)

சினம் தம் மீக்கொள கடித்தன துடித்திலன் திருப்பெயர் மறவாதான் – யுத்1:3 88/4
போயின போதும் ஒன்றும் துடித்திலன் பொடித்து மான – யுத்2:19 198/2
துடித்திலன் உயிர்ப்பும் இல்லன் இமைத்திலன் துள்ளி கண்ணீர் – யுத்3:26 56/1

TOP


துடித்து (6)

துடித்து வீங்கி ஒடுங்குறு தோளினன் – ஆரண்:14 9/2
சலம் துடித்து இன்னமும் தருவது உண்மையோ – சுந்:3 32/2
துடித்து வெந்து புலர்ந்து உயிர் சோர்ந்தவால் – சுந்:13 10/4
தன் இடம் துடித்து எய்துற சானகி – சுந்-மிகை:3 7/3
சூழ்ந்தனை கொடியாய் என்னா துடித்து அரும் துயர வெள்ளத்து – யுத்2:18 266/3
சுறவு ஒத்தன மீது துடித்து எழலால் – யுத்3:31 200/3

TOP


துடித்தே (1)

ஏறினான் இட தோள் துடித்தே அற – யுத்2-மிகை:15 12/1

TOP


துடிப்ப (4)

துள்ளி மீன் துடிப்ப ஆமை தலை புடை கரிப்ப தூம்பின் – பால:2 18/3
துடிப்ப அங்கு உறங்கு வாலி திண் செவி துளைக்கணே – கிட்:7 12/4
துள் இடை புருவம் கோட்டி துடிப்ப வேர் பொடிப்ப தூய – சுந்:2 109/2
தொண்டை கனிவாய் துடிப்ப மயிர் பொடிப்ப – யுத்2:17 87/3

TOP


துடிப்பது (1)

துயில்வு உறு நாட்டமும் துடிப்பது ஒன்று இலா – கிட்:14 34/3

TOP


துடிப்பு (4)

தொண்டை வாயில் துடிப்பு ஒன்று சொல்லவே – பால:17 38/4
துள்ளிய மகர மீன்கள் துடிப்பு_அற சுறவு தூங்க – சுந்:1 22/1
தூ மலர் கண்ணை நோக்கும் மார்பிடை துடிப்பு உண்டு என்னா – யுத்2:19 223/2
சோதனை நோக்கி செய்தி துடிப்பு இலை என்ன சொன்னான் – யுத்4:37 6/4

TOP


துடிப்பு_அற (1)

துள்ளிய மகர மீன்கள் துடிப்பு_அற சுறவு தூங்க – சுந்:1 22/1

TOP


துடிப்பும் (1)

உயிர்ப்பு_இலன் துடிப்பும் இல்லன் என்று உணர்ந்து உருவம் தீண்டி – அயோ:6 14/1

TOP


துடிப்புற (1)

தழை துடிப்புற சார்வு உறாது அவன் – கிட்:3 47/3

TOP


துடியன் (1)

துடியன் நாயினன் தோல் செருப்பு ஆர்த்த பேர் – அயோ:8 2/1

TOP


துடியா (1)

துடியா எழுவாள் துயரால் அழுவாள் – ஆரண்:12 74/3

TOP


துடியாநின்றான் (1)

துன்னு தோளும் இடம் துடியாநின்றான் – யுத்2:16 72/4

TOP


துடியின் (2)

துடியின் நேர் இடை தோன்றலளாம் எனின் – ஆரண்:14 23/1
துடியின் பாத குன்றின்-மிசை தோல் விசியின் கட்டு – யுத்4:33 15/2

TOP


துடியினன் (1)

கொட்டிய துடியினன் குறிக்கும் கொம்பினன் – அயோ:13 9/3

TOP


துடியும் (1)

வார் மிசை பம்பையும் துடியும் மற்றவும் – அயோ:12 33/2

TOP


துடுப்பு (3)

துயல்வன துடுப்பு வீசும் துவலைகள் மகளிர் மென் தூசு – அயோ:13 56/2
துளி பட துழாவு திண் கோல் துடுப்பு இரு காலின் தோன்ற – அயோ:13 60/1
துன்னியர் ஏறலும் துழா துடுப்பு எனும் – அயோ-மிகை:13 3/3

TOP


துடும்பல் (1)

துடும்பல் வேலை துளங்கியது இல்லையால் – யுத்1:8 53/2

TOP


துடைக்க (5)

துன்பத்துக்கு ஏது ஆனேன் அவன் அது துடைக்க நின்றான் – அயோ:13 43/3
பெயர்த்து அது துடைக்க எண்ணி பிறிதுற பேசலுற்றான் – ஆரண்:12 53/2
ஊன்றிய பெரும் படர் துடைக்க ஒண்ணுமோ – ஆரண்:15 23/4
உழிஞையை துடைக்க நொச்சி உச்சியில் கொண்டது உன் ஊர் – யுத்1:13 12/4
சூழ் வினை மாயம் எல்லாம் உம்பியே துடைக்க சுற்றி – யுத்3:28 3/1

TOP


துடைக்கின்றது (1)

ஆரை துடைக்கின்றது ஐயா அறியேமால் – யுத்1:3 159/4

TOP


துடைக்கின்றனை (1)

நோய்மையால் துடைக்கின்றனை நோக்கலாய் – சுந்:12 90/4

TOP


துடைக்கும் (2)

பிறத்தி யாவையும் காத்தவை பின் உற துடைக்கும்
திறத்து மூவரும் திருந்திட திருத்தும் அ திறலோன் – அயோ:1 36/3,4
வாழிய உலகு எலாம் துடைக்கும் மாருதம் – சுந்:2 125/3

TOP


துடைக்குறு (1)

கறை துடைக்குறு பேதை ஓர் கொடிச்சியை காணாய் – அயோ:10 22/4

TOP


துடைத்த (7)

காண்டலும் கண்ணின் நீர் துடைத்த கற்பினாள் – ஆரண்:12 33/3
மழு வாள் நேமி குலிசத்தின் வாய்மை துடைத்த மார்பானை – சுந்:2 214/4
மா துயர் துடைத்த வார்த்தை மறப்பரோ மறப்பிலாதார் – யுத்1:4 110/4
துடைத்த வானர வீரர் தம் தோள்களை – யுத்1:9 45/2
தற்பத்தை துடைத்த என்றால் பிறிது ஒரு சான்றும் உண்டோ – யுத்2:16 27/4
நம்பியோ இந்திரனை நாம பொறி துடைத்த
எம்பியோ யான் உன்னை இ உரையும் கேட்டேனோ – யுத்2:17 78/3,4
மனையின் மாசு துடைத்த மனத்தினாள் – யுத்4:40 11/4

TOP


துடைத்தது (2)

உடல் துடைத்தன உதிரமும் துடைத்தது ஒண் புடவி – யுத்2:15 195/4
துடைத்தது பகையை சேனை என சிலர் சொல்லச்சொல்ல – யுத்2:17 47/2

TOP


துடைத்தருளினான் (1)

அ விராதனை இரா-வகை துடைத்தருளினான் – கிட்:3 9/4

TOP


துடைத்தல் (2)

தோன்றிய பேர் அவலம் துடைத்தல் உண்டேல் – அயோ:3 12/2
காவல் காட்டுதல் துடைத்தல் என்று இ தொழில் கடவ – யுத்1:3 9/1

TOP


துடைத்தலும் (1)

பனி என துடைத்தலும் பதைக்கும் சிந்தையாள் – பால:19 64/2

TOP


துடைத்தவர் (3)

இ பரம் துடைத்தவர் எய்தும் இன்பத்தை – பால:23 68/2
துறந்து அரும் பகைகள் மூன்றும் துடைத்தவர் பிறர் யார் சொல்லாய் – சுந்:3 128/4
இருவினை துடைத்தவர் அறிவு என எவர்க்கும் – சுந்:8 35/2

TOP


துடைத்தன (3)

திடல் துடைத்தன தசமுகன் சரம் அவை திசை சூழ் – யுத்2:15 195/2
கடல் துடைத்தன களத்தின் நின்று உயர்தரும் பூழி – யுத்2:15 195/3
உடல் துடைத்தன உதிரமும் துடைத்தது ஒண் புடவி – யுத்2:15 195/4

TOP


துடைத்தனர் (1)

துடைத்தனர் எம் வெற்றி என உற்றனர் இனி செயல் பணித்தி சுடரோய் – யுத்3:31 149/4

TOP


துடைத்தனன் (1)

துடைத்தனன் நுந்தை தன் குவவு தோளினால் – ஆரண்:13 111/4

TOP


துடைத்தனென் (1)

வெம் துயர் துடைத்தனென் என்னும் மெய் புகழ் – ஆரண்:13 53/2

TOP


துடைத்தாய் (2)

துப்பு உறழும் நீர்த்த சுடர் திருவடியால் துடைத்தாய் நீ – ஆரண்:1 60/4
தோன்றி அரு வினையேன் சாப துயர் துடைத்தாய் – ஆரண்:15 40/4

TOP


துடைத்தார் (1)

துடைத்தார் விழியில் தழல் மாரி சொரிந்தார் – யுத்2:18 236/2

TOP


துடைத்தானை (1)

தோய் படை தொழிலால் யார்க்கும் துயர் துடைத்தானை நோக்கி – யுத்3:31 228/3

TOP


துடைத்தி (5)

தோளினை தின்னுகின்ற சோம்பினை துடைத்தி என்றான் – ஆரண்:7 62/4
தீது உள துடைத்தி என்றான் சேவடி கமலம் சேர்வான் – ஆரண்:13 125/4
ஆவி ஒன்று ஆக நட்டான் அரும் துயர் துடைத்தி என்ன – சுந்:12 81/2
தன் உருக்கொடு துடைத்தி மற்று இது தனி அருக்கன் – யுத்4:40 96/3
துன்பு எலாம் துடைத்தி என்று துரந்தனன் தோன்றல் என்று – யுத்4-மிகை:41 252/2

TOP


துடைத்தியேல் (1)

சுமை உடை காம வெம் நோய் துடைத்தியேல் தொழுது வாழ்வேன் – யுத்2:17 50/4

TOP


துடைத்திலையோ (1)

தொல்லை முதல் முனிவர் சூளுற்ற போதே தொகை நின்ற ஐயம் துடைத்திலையோ எந்தாய் – ஆரண்:2 31/4

TOP


துடைத்து (18)

கை துடைத்து ஏகவும் கடவையோ ஐய – அயோ:4 154/2
நெய் துடைத்து அடையலர் நேய மாதர் கண் – அயோ:4 154/3
மை துடைத்து உறை புகும் வயம் கொள் வேலினாய் – அயோ:4 154/4
துடைத்து வேறு இருத்தி மற்று இனைய சொல்லினான் – அயோ:5 26/2
இறை_மகன் துயர் துடைத்து இருத்தி மாடு என்றான் – அயோ:5 37/3
எண் அருளி ஏழைமை துடைத்து எழு மெய்ஞ்ஞான – ஆரண்:6 28/3
இ பழியை துடைத்து உதவி இனிது இருத்திர் என்னொடும் என்று இறைஞ்சி நின்றாள் – ஆரண்:6 126/4
துன்பினை துடைத்து மாய தொல் வினை-தன்னை நீக்கி – கிட்:2 13/1
தாழ் இரும் பொழில்கள் எல்லாம் துடைத்து ஒரு தமியன் நின்றான் – சுந்:6 46/1
இறந்து உக நூறி தக்கோர் இடர் துடைத்து ஏக ஈண்டு – சுந்:12 76/3
ஏமுற துயர் துடைத்து அளித்த ஏற்றம் போல் – சுந்-மிகை:14 37/2
மாசு_அற துடைத்து அ வானம் விளக்குவ போல்வ மாதோ – யுத்1:10 13/4
மனக்கு நோய் துடைத்து வந்த மரபையும் விளக்கு வாழி – யுத்2:16 135/4
பனி துடைத்து உலகம் சுற்றும் பரிதியின் திரிவென் பார்த்தி – யுத்2:16 156/4
ஈன்றாய் இடுக்கண் துடைத்து அளிப்பான் இரங்கி அரசர் இல் பிறந்தாய் – யுத்3:22 221/1
ஓட்டின் மேற்கொண்ட தானையை பயம் துடைத்து உரவோய் – யுத்3:31 34/3
அரந்தை வெம் பகை துடைத்து அறம் நிறுத்தினை ஐய – யுத்4:40 113/4
நீ அவை துடைத்து நின்று அழிக்க நேர்ந்தனை – யுத்4-மிகை:41 198/3

TOP


துடைத்தும் (2)

அடல் துடைத்தும் என்று அரி குல வீரர் அன்று எறிந்த – யுத்2:15 195/1
வரும் பழி துடைத்தும் வானின் வைகுதும் யாமும் என்னா – யுத்4:32 1/3

TOP


துடைத்துழி (1)

துடைத்துழி வருணன் வந்து தொழுதுழி தொழாத கொற்ற – யுத்1:14 35/2

TOP


துடைத்துறும் (1)

வில்லியர் ஒருவர் நல்க துடைத்துறும் வெறுமை தீர்ந்தேன் – யுத்3:28 61/3

TOP


துடைப்ப-மன்னோ (1)

துறை-தொறும் தொடர்ந்து நின்று சமீரணன் துடைப்ப-மன்னோ – ஆரண்:10 15/4

TOP


துடைப்பர் (1)

துடைப்பர் தம் உயிரொடும் குலத்தின் தோகைமார் – யுத்4:40 54/4

TOP


துடைப்பவர் (1)

என் பழி துடைப்பவர் என்னின் யாவரே – சுந்:4 16/4

TOP


துடைப்பவன் (1)

இருமையும் துடைப்பவன் ஏம்பல் எய்தினான் – யுத்3:24 91/4

TOP


துடைப்பன (1)

ஆர்ப்பன துடைப்பன போன்ற ஆடுவ – யுத்2:16 96/4

TOP


துடைப்பாய் (1)

மாண்டு உக மலைந்து எமர் மன துயர் துடைப்பாய் – ஆரண்:3 52/4

TOP


துடைப்பாள் (1)

வளை துறந்தனள் மதியினில் மறு துடைப்பாள் போல் – அயோ:3 2/3

TOP


துடைப்பான் (1)

பனி கடல் பெரும் கடவுள் தன் பரிபவம் துடைப்பான்
இனி கடப்ப அரிது ஏழ் கடல் கிடந்தது என்று இசைத்தான் – சுந்:2 144/2,3

TOP


துடைப்பு (1)

சோக பங்கம் துடைப்பு அரிதால் எனா – அயோ:10 54/4

TOP


துடைப்பென் (1)

போர் தூளி துடைப்பென் நாளை அவர் உடல் பொறையின் நின்றும் – யுத்1:13 8/3

TOP


துடைப்பேன் (1)

தோளாண்மையும் இசையோடு உடன் துடைப்பேன் ஒரு புடைப்பால் – யுத்2:15 164/4

TOP


துடைய (1)

தாய் படை துடைய செல்வம் ஈக என தம்பிக்கு ஈந்து – யுத்3:31 228/1

TOP


துண்ட (16)

காக துண்ட நறும் கலவை களி – பால:18 22/1
துண்ட மதி வைத்தவனை ஒத்த முனி சொல்லும் – ஆரண்:3 51/4
துண்ட படையால் சிலை துண்ட துண்டங்கள் கண்டான் – ஆரண்:13 23/4
துண்ட படையால் சிலை துண்ட துண்டங்கள் கண்டான் – ஆரண்:13 23/4
தீய்ந்து ஆசு_அற வீசி அ திண் திறல் துண்ட வாளால் – ஆரண்:13 38/3
துண்ட வாளினின் சுடர் கொடி துணிந்தது என்று உணரா – ஆரண்:13 81/3
துண்ட பிறை துணை என சுடர் எயிற்றான் – சுந்:1 65/1
துண்ட தூண் அகத்து தோன்றும் கோளரி சுடர் வெண் கோட்டு – சுந்:10 5/1
துண்ட வெண் பிறை துணை கவ்வி தூக்கிய – யுத்2:18 106/2
தோள்களை துணித்தனர் உடலை துண்ட வன் – யுத்2:19 44/3
துண்ட வெண் பிறை நிலவு என முறுவலும் தோன்ற – யுத்3:22 77/2
துண்ட பட கடும் சாரிகை திரிந்தான் சரம் சொரிந்தான் – யுத்3:31 117/3
துண்ட சுறவு ஒத்த துடித்தனவால் – யுத்3:31 203/4
துண்ட வெண் பிறை என தோன்ற தூவிய – யுத்4:37 78/2
வயின்-தொறும் கவர்ந்து-என துண்ட வாள்களால் – யுத்4:37 144/3
துண்ட வான் பிறை சூடியை தொழ அவன் துயரம் – யுத்4-மிகை:37 15/3

TOP


துண்டங்கள் (4)

சூலம் அற்று வீழ் துண்டங்கள் கண்டனர் – பால:7 47/4
துண்ட படையால் சிலை துண்ட துண்டங்கள் கண்டான் – ஆரண்:13 23/4
அற்ற துண்டங்கள் பட பட துணிந்தன அனந்தம் – யுத்2:16 246/4
துண்டங்கள் ஆக வாளின் துணிந்த பேர் உடலை தூவி – யுத்2:19 49/2

TOP


துண்டத்தன் (1)

மின் என விளங்கும் வீர துண்டத்தன் மேரு என்னும் – ஆரண்:13 1/3

TOP


துண்டத்தால் (1)

சொல்லுவ மதுர மாற்றம் துண்டத்தால் உண்டு உன் கண்ணை – யுத்2:17 57/1

TOP


துண்டத்தான்-தனை (1)

தோட்டி போல் தேய்ந்து ஒளிர் துண்டத்தான்-தனை – ஆரண்:4 6/4

TOP


துண்டப்பட (1)

துண்டப்பட நெடு மேருவை தொளைத்து உள் உறை தங்காது – யுத்4:37 48/1

TOP


துண்டப்படும் (1)

தொலையாது அவன் விடு சர மாரிகள் பல துண்டப்படும் வகை மிண்டி தன் – சுந்-மிகை:10 7/2

TOP


துண்டம் (6)

துண்டம் வீழ்வன என தொழுது சொல்லினான் – பால:8 37/4
துண்டம் ஆக்கினர் மூக்கு என சொல்லினாள் – ஆரண்:7 7/4
முடி பத்திகளை படி இட்டு முழங்கு துண்டம்
கடிப்ப கடிது உற்றவன் காண்தகும் நீண்ட வீணை – ஆரண்:13 21/2,3
துண்டம் கொள் பிறையான் மௌலி துளவினானோடும் தொல்லை – யுத்1:9 35/2
சென்று வெம் களத்தை எய்தி சிறையொடு துண்டம் செம் கண் – யுத்3:22 11/1
சுவண கோல துண்டம் நகம் தொல் சிறை வெல் போர் – யுத்4:37 142/3

TOP


துண்டமும் (1)

துமிந்த துண்டமும் பல பட துரந்தன தொடர்ந்து – யுத்1:6 20/3

TOP


துண்ணென்றான் (1)

துன்று கரு நறும் குஞ்சி எயினர் கோன் துண்ணென்றான் – அயோ:13 28/4

TOP


துண்ணென்ன (1)

துனையும் வேகத்தால் உரும்_ஏறும் துண்ணென்ன
வனையும் காலின் செல்வன தன்னை மறவாதே – யுத்4:37 129/1,2

TOP


துண்ணென (3)

பிடித்தாள் நெஞ்சம் துண்ணென எண்ணம் பிழையாதான் – சுந்:2 86/4
துண்ணென துயில் உணர்ந்து எழுந்து சுற்றினார் – சுந்:3 56/4
துஞ்சிலது ஆயினும் சேனை துண்ணென
அஞ்சினது அஞ்சனை சிறுவன் ஆக்கையால் – யுத்4:41 99/3,4

TOP


துண்ணெனா (1)

தூண் தகு திரள் புயம் துளங்க துண்ணெனா
மீண்டது ஓர் உயிர் இடை விம்ம விம்முவான் – அயோ:4 151/2,3

TOP


துண்ணெனும் (6)

துண்ணெனும் வினைத்தொழில் தொடங்கியுளளேனும் – பால:7 35/3
துண்ணெனும் முழக்கின துருக்கர் தர வந்த – பால:15 13/2
துண்ணெனும் சொல்லாள் சொல்ல சுடர் முடி துறந்து தூய – அயோ:3 88/1
துண்ணெனும் நெஞ்சினாள் துளங்கினாள் துணை – அயோ:14 84/1
துண்ணெனும் அ உரை தொடர தோகையும் – ஆரண்:13 63/1
துண்ணெனும் நிலையினின் எறி படை தொலைய – யுத்4:37 94/4

TOP


துணங்கை (2)

தூண் எறிந்தன கையெடுத்து ஆடின துணங்கை – யுத்2:16 204/4
சூழும் அலகை துணங்கை பறை துவைப்ப – யுத்2:17 85/3

TOP


துணர் (4)

தோகைக்கு அஞ்சி கொம்பின் ஒதுங்கி துணர் ஈன்ற – பால:17 30/3
பூம் துணர் வாளி மாரி பொழிகின்ற பூசல் நோக்கி – பால:21 11/2
பைம் துணர் மாலையின் பரிந்த மேகலை – அயோ:4 172/2
பூம் துணர் சேர்த்து என பொலியும் வாள் முகம் – சுந்:12 10/2

TOP


துணர்த்த (2)

துணர்த்த பூம் தொடையலான் பகழி தூவினான் – பால:8 42/1
துணர்த்த தாரவன் சொல்லிய சொற்களை – சுந்:12 85/1

TOP


துணரும் (1)

துணரும் நல் விளக்கு ஏந்தினர் சுற்றினார் – யுத்1:9 41/4

TOP


துணி (12)

நெடும் கழை குறும் துணி நிறுவி மேல் நிரைத்து – அயோ:10 44/1
துணி குறு வயிர வாள் தட கை தூக்கி போய் – அயோ:11 112/2
துறைகளின் முடிவும் சொல்லும் துணி பொருள் திணி வில் தூக்கி – கிட்:7 137/2
துணி கொழித்து அரும் சுழிகள்-தோறும் நல் – கிட்:15 14/3
துணி கொண்டு இலங்கும் சுடர் வேலவன் தூய நின்-கண் – சுந்:4 91/2
துணி படுத்து அயல் வாவிகள் தூர்த்து ஒளிர் – சுந்:6 24/2
தொல்லை நான்மறை வரன்முறை துணி பொருட்கு எல்லாம் – யுத்1:3 28/1
தூயவர் துணி திறன் நன்று தூயதே – யுத்1:4 86/1
தொடர்ந்து நோயொடும் துணை மருப்பு இழந்து தம் காத்திரம் துணி ஆகி – யுத்2:16 314/3
அங்கம் கிழிய துணி பட்டதனால் – யுத்3:27 42/1
அழலும் கண் களிற்று அணியொடும் துணி படும் ஆவி – யுத்4:32 13/1
ஆர் அணங்கை இரு துணி ஆக்கினான் – யுத்4:37 185/4

TOP


துணி-செய்து (1)

வேறு வேறு துணி-செய்து அது விழுத்து விசையால் – ஆரண்:1 31/2

TOP


துணிக்க (1)

துணிக்க உற்று உயர் கலுழனும் துணுக்குற சுற்றி – சுந்:11 56/3

TOP


துணிக்கலாது-எனின் (1)

சுடு சரம் இவன் தலை துணிக்கலாது-எனின்
முடிய ஒன்று உணர்ந்துவென் உனக்கு நான் முயல் – யுத்3:22 41/2,3

TOP


துணிக்கவும் (1)

ஓய்வு அற துணிக்கவும் உடன் முளைத்ததால் – யுத்4-மிகை:37 21/3

TOP


துணிக்கும் (3)

துணிக்கும் வண்ணம் காணுதி துன்பம் துற என்றான் – ஆரண்:15 33/4
தோற்றினான் அதனை காணா இனி தலை துணிக்கும் காலம் – யுத்3:28 50/3
சொல் அறுக்கும் வலி அரக்கர் தொடு கவசம் துகள் படுக்கும் துணிக்கும் யாக்கை – யுத்3:31 100/1

TOP


துணிக்கென (1)

தொட்டனன் சிலை அணி மணி துணிக்கென – யுத்3-மிகை:31 56/4

TOP


துணிக (1)

சொன்னவை இரண்டின் ஒன்றே துணிக என சொல்லிடு என்றான் – யுத்1:14 11/4

TOP


துணிகில (1)

போர் உறு புரவிகள் படுகிலவால் புனை பிணி துணிகில பொரு கணையால் – யுத்3:28 27/2

TOP


துணிகின்றது (1)

சொல்லுவான் துணிகின்றது தோன்றல் நீ – ஆரண்:3 33/2

TOP


துணிகுவார் (1)

தூயையா உடையையால் உறவினை துணிகுவார் – கிட்:3 14/4

TOP


துணித்த (2)

தூய வெம் கடும் கணை துணித்த தங்கள் தோள் – ஆரண்:7 121/2
அ நெடு வாளையும் துணித்த ஆண்தகை – யுத்2:16 306/1

TOP


துணித்தலோடும் (1)

துப்பு உடை சேனை யாவும் தொலைவுற துணித்தலோடும்
வெப்பு உடை கொடிய மன்னன் தனயர்கள் வெகுண்டு மிக்கார் – பால-மிகை:11 16/3,4

TOP


துணித்தவன் (1)

தூயவன் வயிர தோள்கள் துணித்தவன் தொலைந்த மாற்றம் – சுந்:3 131/3

TOP


துணித்தன (1)

சுட்டன துரக ராசி துணித்தன பனை கைம்மாவை – யுத்2:19 94/3

TOP


துணித்தனர் (2)

தாள்களை துணித்தனர் தலையை தள்ளினர் – யுத்2:19 44/2
தோள்களை துணித்தனர் உடலை துண்ட வன் – யுத்2:19 44/3

TOP


துணித்தனன் (3)

வாங்கு வேய்ங்கழை துணித்தனன் மாணையின் கொடியால் – அயோ:9 36/1
வேறு காலையும் துணித்தனன் அறத்தொடு வேதங்கள் கூத்தாட – யுத்2:16 343/4
தொடர வீரன் துணித்தனன் வாளியால் – யுத்3-மிகை:31 39/4

TOP


துணித்தான் (2)

தோள் இரண்டையும் இரண்டு வெம் கணைகளால் துணித்தான் – ஆரண்:7 133/4
மேலவன் சிரத்தை சிந்தி வில்லையும் துணித்தான் வீரன் – யுத்2:18 199/4

TOP


துணித்தானும் (1)

துந்து எனும் தானவனை சுடு சரத்தால் துணித்தானும்
வந்த குலத்திடை வந்த ரகு என்பான் வரி சிலையால் – பால:12 13/2,3

TOP


துணித்தி (1)

தோள் எடுத்தது துணித்தி என்று ஒரு சரம் துரந்தனன் சுரர் வாழ்த்த – யுத்2:16 332/4

TOP


துணித்திட (1)

சுற்றும் ஓடுவ தொடர்ந்து இடை துணித்திட தொகையாய் – யுத்2:16 246/3

TOP


துணித்து (21)

மெய் குலம் வேரொடும் துணித்து வீழ்த்தின – ஆரண்:7 123/2
சுற்றிய கொடி ஒன்றை துணித்து தூயள் ஓர் – சுந்-மிகை:4 1/1
தோளொடு தாளும் நீக்கி நின்னையும் துணித்து பின் என் – யுத்1:3 146/2
எய்து இற துணித்து வீழ்த்தல் இனிது அன்று என்று இனைய சொன்னேன் – யுத்2:16 166/3
சில சிரத்தினை துணித்து அவை திசைகொண்டு செல்வ – யுத்2:16 206/2
திற திறம் பட துணித்து அவன் தேரையும் சிதைத்தான் – யுத்2:16 237/4
உங்கள் தோள் தலை வாள்-கொடு துணித்து உயிர் குடித்து எம்முன் உவந்து எய்த – யுத்2:16 323/1
வில் இடை அறுத்து வேல் துணித்து வீரர்-தம் – யுத்2:18 104/1
துன்ன_அரும் படைக்கலம் துணித்து தூவினன் – யுத்2:18 123/2
நல் நெடும் தலைகளை துணித்து நால் வகை – யுத்2:18 123/3
துப்பு உடை தட கைகள் துணித்து சுற்றிய – யுத்2:18 127/2
சுட்டது ஓர் பகழி-தன்னால் விசும்பிடை துணித்து நீக்கி – யுத்2:18 190/2
தூர்த்தனன் இராமன் தம்பி அவை எலாம் துணித்து சிந்தி – யுத்2:18 191/3
மூடினார் மூடினாரை முறைமுறை துணித்து வாகை – யுத்2:19 92/3
ஆயிர கோடி பல்லத்து அவை துணித்து அறுத்தான் ஐயன் – யுத்2:19 107/2
தொடுத்த கை தலையினோடும் துணித்து உயிர் குடிக்க என்னை – யுத்2:19 226/3
சூலம் அற்று இரண்டு என துணித்து வீழ்த்தினான் – யுத்2-மிகை:16 51/4
சரத்தினின் துணித்து வீழ்த்த தறுகணான் தன்னை நோக்கி – யுத்3:21 34/2
வேல் உறு சேனையை துணித்து வீழ்த்தினான் – யுத்3:27 52/4
பொழிந்தனன் இளைய வீரன் கணைகளால் துணித்து போக்க – யுத்3:28 39/2
மறித்த வாசி துணித்து அவர் மா படை – யுத்3:31 132/3

TOP


துணித்தும் (2)

கை துணித்தும் என முந்து கடுகி படர் புயத்து – ஆரண்:1 34/3
சிரங்களை துணித்தும் என்ன கண்டது திறம்பினோமோ – யுத்3:27 75/4

TOP


துணித்துவிசையால் (1)

தோள் இரண்டும் வடி வாள்-கொடு துணித்துவிசையால்
மீளி மொய்ம்பினர் குதித்தலும் வெகுண்டு புருவ – ஆரண்:1 42/1,2

TOP


துணித்தே (1)

துவசத்தையும் துணித்தே அவன் மணி தோளையும் துளைத்தான் – யுத்3:27 124/4

TOP


துணிதரும் (1)

இரு வினை துணிதரும் இவர்களின் இவண் நின்று – பால:5 124/3

TOP


துணிதல் (2)

தூயவர் துணிதல் உண்டோ நும்முடை சூழல் எல்லாம் – சுந்:6 48/2
சோதியான் உதயம் செய்தான் உற்றது ஓர் துணிதல் ஆற்றேன் – யுத்3:24 55/3

TOP


துணிதலால் (1)

சும்மையான் உயிர் கொள துணிதலால் அன்று – யுத்1:4 59/2

TOP


துணிதலோடும் (1)

கோல் ஒன்று துணிதலோடும் கூற்றுக்கும் கூற்றம் அன்னான் – யுத்3:27 179/1

TOP


துணிதி (2)

சங்கமும் நினைதி-ஆயின் அவை என்று துணிதி தக்கோய் – கிட்:13 48/4
சொன்னது ஓர் விதியினாலே கடன் செய துணிதி என்றான் – யுத்4:37 215/4

TOP


துணிந்த (11)

தூய்மையன் இரும் கலை துணிந்த கேள்வியன் – ஆரண்:4 5/1
தொடி துணிந்தன தோளொடு தோமரம் துணிந்த
அடி துணிந்தன கட களிறு அச்சோடு நெடும் தேர் – ஆரண்:7 77/1,2
துஞ்சின உலகம் எல்லாம் என்பது என் துணிந்த நெஞ்சின் – ஆரண்:13 120/3
தூயவை துணிந்த போது பழி வந்து தொடர்வது உண்டோ – யுத்2:16 137/4
துண்டங்கள் ஆக வாளின் துணிந்த பேர் உடலை தூவி – யுத்2:19 49/2
நினையகிற்றிலன் நெடும் சமர் என்னொடும் துணிந்த
வினையம் இன்றொடும் போக்குவென் என விழி சிவந்தான் – யுத்2-மிகை:15 31/3,4
பொங்கு உடல் துணிந்த தம் புதல்வர் போக்கிலார் – யுத்3:27 50/1
சூடுகின்றான் என்று அஞ்சி மகோதரன் துணிந்த நெஞ்சன் – யுத்3:29 55/2
சரம் துணிந்த ஒன்றை நூறு சென்று சென்று தள்ளலால் – யுத்3:31 85/3
வரம் துணிந்த வீரர் போரின் முந்த உந்து வாசியே – யுத்3:31 85/4
சொன்ன நான்மறை முடிவினில் துணிந்த மெய் துணிவு – யுத்4:40 86/3

TOP


துணிந்தது (3)

துணிந்தது என் வினை தொடர் என தொழுது சொல்லும் – பால:6 6/4
சொன்ன செய்ய துணிந்தது தூயதே – அயோ:4 219/2
துண்ட வாளினின் சுடர் கொடி துணிந்தது என்று உணரா – ஆரண்:13 81/3

TOP


துணிந்தமையால் (1)

துன்ப மனிதர் கருமமே புரிய முன்பு துணிந்தமையால்
புன்கண் நிருதர் பெரும் தூதர் போனார் அரக்கனிடம் புக்கார் – யுத்3:22 226/3,4

TOP


துணிந்தவர் (1)

தொடுத்தவர் துணிந்தவர் தொடர்ந்தனர் கிடந்தனர் துரந்த கணையால் – யுத்3:31 137/4

TOP


துணிந்தவே (1)

துரக்க வானர சேனை துணிந்தவே – யுத்2:15 62/4

TOP


துணிந்தன (13)

தொடி துணிந்தன தோளொடு தோமரம் துணிந்த – ஆரண்:7 77/1
அடி துணிந்தன கட களிறு அச்சோடு நெடும் தேர் – ஆரண்:7 77/2
கொடி துணிந்தன குரகதம் துணிந்தன குல மா – ஆரண்:7 77/3
கொடி துணிந்தன குரகதம் துணிந்தன குல மா – ஆரண்:7 77/3
முடி துணிந்தன துணிந்தன முளையோடு முசலம் – ஆரண்:7 77/4
முடி துணிந்தன துணிந்தன முளையோடு முசலம் – ஆரண்:7 77/4
பொதுவின் மன்னுயிர் குலங்களும் துணிந்தன பொழிந்த – யுத்1:6 27/3
கொடும் குரம் துணிந்தன புரவி குத்தினால் – யுத்2:15 121/2
அற்ற துண்டங்கள் பட பட துணிந்தன அனந்தம் – யுத்2:16 246/4
தாள் துணிந்தன தறுகண் வெம் கரி நிரை தாங்கிய பிணத்து ஓங்கல் – யுத்2:16 316/2
கை இரண்டொடு கால்களும் துணிந்தன கரு வரை பொருவும் தன் – யுத்2:16 344/1
அம்பொடும் துணிந்தன சிலையொடு அற்றன – யுத்3:22 52/4
தூண்டின கொடி தேர் அற்று துணிந்தன தொடுத்த வாசி – யுத்3-மிகை:22 6/3

TOP


துணிந்தனர் (1)

ஒடுங்கு உரம் துணிந்தனர் நிருதர் ஓடின – யுத்2:15 121/3

TOP


துணிந்தனன் (1)

சொல் ஒன்றாய் செய்கை ஒன்றாய் துணிந்தனன் அரக்கன் துஞ்சி – யுத்4:37 15/4

TOP


துணிந்தனென் (2)

சொன்ன பின் உயிரை நீப்பான் துணிந்தனென் என்ன சொன்னாள் – ஆரண்:10 81/4
நான் ஈது துணிந்தனென் நண்ணினெனால் – யுத்2:18 32/3

TOP


துணிந்தனை (2)

சொன்னாய் இது நன்று துணிந்தனை நீ – யுத்2:18 14/1
தொழுதியோ யாதோ செய்ய துணிந்தனை விசய தோளாய் – யுத்3:27 169/4

TOP


துணிந்தாம் (1)

துன்று_அல் ஓதிதன் நிலை இனி சொல்லுவான் துணிந்தாம் – சுந்:3 2/4

TOP


துணிந்தாய் (4)

சுற்றமும் கெட சுடு துயர் கடல் விழ துணிந்தாய் – அயோ:2 82/4
படுவதே துணிந்தாய் ஆகில் வந்தது பகர்தி என்றான் – யுத்1:14 30/4
துன்று தாரவன் துணை என கோடலே துணிந்தாய் – யுத்1-மிகை:4 2/4
துளவு இயல் தொங்கலாய் நீ அன்னது துணிந்தாய் என்றால் – யுத்4:32 48/3

TOP


துணிந்தார் (3)

துன்னினாரை என துணிந்தார் எனின் – கிட்:11 7/2
தொடையொடு முதுகு துணிந்தார் சுழிபடு குருதி சொரிந்தார் – சுந்:7 27/2
தூய கொற்றவர் சுடு சரத்தால் முன்பு துணிந்தார் – யுத்4:37 111/4

TOP


துணிந்தாள் (1)

முன் மாய்விப்ப துணிந்தாள் அன்றேல் கூனி மொழியால் – அயோ:4 71/2

TOP


துணிந்தான் (2)

கிற்றும் கேட்டிரேல் என்றனன் கிளத்துவான் துணிந்தான் – யுத்3:30 39/4
உய் திறம் துணிந்தான் அறம் உன்னுவான் – யுத்4:37 172/4

TOP


துணிந்திட (1)

சொரிந்த வெம் படை துணிந்திட தடுப்ப_அரும் தொழிலால் – யுத்2:16 243/2

TOP


துணிந்திடுதல் (1)

ஏது இல் கரும செயல் துணிந்திடுதல் எண்ணி – யுத்1-மிகை:2 21/1

TOP


துணிந்து (22)

புனையும் சீரம் துணிந்து புனைந்தனள் – அயோ:4 223/2
சூர் ஒடுங்கு அயில் துணிந்து இறுதல் கண்டு சிறிதும் – ஆரண்:1 28/1
எவ்விட துணிந்து அமைந்தது என் கருத்து இது என்றனன் – கிட்:7 10/3
தோன்றலும் இறத்தல்-தானும் துகள்_அற துணிந்து நோக்கின் – கிட்:7 152/1
சூழ்ச்சியின் கிழவரும் துணிந்து சொல்லினார் – யுத்1:4 18/4
ஒன்று உனக்கு உறுவது உன்னி துணிந்து உரை உறுதி பார்க்கின் – யுத்1:14 37/2
தீதொடு துணிந்து பினும் எண்ணுதல் சிறப்போ – யுத்1-மிகை:2 21/2
போயிட துணிந்து அவை புந்தி ஓரினும் – யுத்1-மிகை:5 4/3
துளக்குவார் உடல் பொறை துணிந்து துள்ளுவார் – யுத்2:18 118/2
சூலம் அந்தகன் எறிந்தது அன்னது துணிந்து சிந்த இடை சொல்லுறும் – யுத்2:19 83/3
வால் அறுந்து வயிறு துணிந்து இரு – யுத்2-மிகை:15 6/1
தூர்த்து அடல் கவியின் சேனை துகள் பட துணிந்து சிந்த – யுத்2-மிகை:18 21/2
கான் எலாம் துணிந்து போய் தகர்ந்து காந்தின – யுத்3:22 47/3
கால் தலத்தொடு துணிந்து அழிய காய் கதிர் – யுத்3:27 49/1
சுட்டிய வலியினாலே கோறலை துணிந்து நின்றான் – யுத்3:28 5/4
தொடுத்த வாளியோடு வில் துணிந்து விழும் முன் துணிந்து – யுத்3:31 84/1
தொடுத்த வாளியோடு வில் துணிந்து விழும் முன் துணிந்து
எடுத்த வாள்களோடு தோள்கள் இற்று வீழும் மற்று உடன் – யுத்3:31 84/1,2
குரம் துணிந்து கண் சிதைந்து பல்லணம் குலைந்து பேர் – யுத்3:31 85/1
உரம் துணிந்து வீழ்வது அன்றி ஆவி ஓட ஒண்ணுமோ – யுத்3:31 85/2
சண்ட கடு நெடும் காற்றிடை துணிந்து எற்றிட தரை-மேல் – யுத்3:31 117/1
கேடகங்கள் துணிந்து கிடந்தன – யுத்3:31 120/2
எயிறு வாளி பட துணிந்து யானையின் – யுத்3:31 123/2

TOP


துணிந்தும் (1)

சூலமும் கயிறும் இன்மை துணிந்தும்
ஆலம் உண்டவன் அடும் திறல் மிக்கான் – யுத்1:11 26/2,3

TOP


துணிந்தேன் (1)

துய்யை சுடு வெம் கனலின் சுடுவான் துணிந்தேன் – அயோ:4 123/4

TOP


துணிந்தோம் (1)

போயிட துணிந்தோம் என்றார் புராரி மற்று யானும் காற்றின் – பால:5 25/3

TOP


துணிந்தோராலே (1)

சொல்வித்தும் பழித்தும் நுங்கை மூக்கினை துணிந்தோராலே
எல் வித்தும் படை கை உங்கள் தமையனை எங்களோடும் – யுத்3:27 168/1,2

TOP


துணிப்ப (3)

அண்ணல்-தன் வடி கணை துணிப்ப அற்று அவன் – யுத்2:18 121/1
வாரணம் அனையவன் துணிப்ப வான் படர் – யுத்3:27 45/1
தெரி கணை விசும்பிடை துணிப்ப செம் மயிர் – யுத்3:27 47/1

TOP


துணிப்பன் (1)

சொன்னான் இவை அதிகாயனும் வட மேருவை துணிப்பன் – யுத்2:18 171/4

TOP


துணிப்பென் (1)

தேரின் நின்று உமை அடங்கலும் திரள் சிரம் துணிப்பென் இது திண்ணமால் – யுத்2:19 77/2

TOP


துணிபட்ட (1)

துற்ற அல்லவும் துணிபட்ட அல்லவும் சுடு பொறி தொகை தூவி – யுத்2:16 313/2

TOP


துணிபட்டு (1)

சுடர் வற்றின சுறு மிக்கது துணிபட்டு உதிர் கணையின் – யுத்3:27 111/3

TOP


துணிபட (8)

சொரிந்த பல் படை துணிபட துணிபட சரத்தால் – ஆரண்:7 85/1
சொரிந்த பல் படை துணிபட துணிபட சரத்தால் – ஆரண்:7 85/1
தூர்த்த வாளிகள் துணிபட முறைமுறை சுற்றி – சுந்:11 47/3
கொற்ற வெண்குடை கொடியொடும் துணிபட குறைந்தான் – யுத்2:15 242/3
தினையும் மாத்திரை துணிபட முறைமுறை சிந்தினன் சரம் சிந்தி – யுத்2:16 326/4
துங்க வேல் நிருதர் சேனை துணிபட சொரிந்தான் வாளி – யுத்2-மிகை:18 27/4
சொல்லினும் வலியது ஓர் சுடு கணையால் நடு இரு துணிபட உரறினனால் – யுத்3:28 25/4
தூணியை உரும் உறழ் பகழிகளால் துணிபட முறை முறை சிதறினனால் – யுத்3:28 26/4

TOP


துணிபடுத்ததும் (1)

அம்பு படையை துணிபடுத்ததும் அறிந்தான் – ஆரண்:9 1/2

TOP


துணிபும் (1)

தோற்றமும் இராவணி துணிபும் நோக்குறா – யுத்2:19 34/2

TOP


துணிபை (1)

தூர்க்கின்றான் குரங்கு சேனை துரக்கின்றான் துணிபை நோக்கி – யுத்2:18 228/3

TOP


துணிய (9)

வயிர பணை துணிய தொடு வடி வாய் மழு உடையான் – பால:24 12/4
வாள் அற வரி சிலை துணிய மா கரி – அயோ:14 35/2
சூழ்வன கணைகளின் துணிய நூறினான் – ஆரண்:7 104/2
தூவிய சரம் எலாம் துணிய வெம் கணை – ஆரண்:7 128/1
சொல்_பிறந்தார்க்கு இது துணிய ஒண்ணுமோ – ஆரண்:10 32/1
தார் உடை புரவியை துணிய தாக்குமால் – சுந்:9 33/4
காம்பு எலாம் கடும் துகள் பட களிறு எலாம் துணிய
பாம்பு எலாம் பட யாளியும் உழுவையும் பாற – யுத்2:15 193/1,2
வேல் உடை கூற்றினால் துணிய வீசவும் – யுத்2:16 298/2
தொடர்ந்து போய் அயோத்தி-தன்னை கிளையொடும் துணிய நூறி – யுத்3:27 70/3

TOP


துணியல்-பாலதோ (1)

தொல் நிலை ஒருவரால் துணியல்-பாலதோ – யுத்1:3 59/4

TOP


துணியா (5)

சுற்று அமைந்த சுடர் எஃகம் அது இரண்டு துணியா
அற்ற கண்டம் அவை ஆசையினது அந்தம் உறவே – ஆரண்:1 27/3,4
தூடணன் விடு சுடு சரம் யாவையும் துணியா
மாடு நின்றவர் வழங்கிய படைகளும் மாற்றா – ஆரண்:8 12/1,2
துஞ்சினான் அலன் துளங்கினான் என்பது துணியா
எஞ்சு இல் யாக்கையை எடுத்துக்கொண்டு அகல்வென் என்று எண்ணி – யுத்2:15 208/2,3
தொடையில் படுகிற்றும் என துணியா
அடைய செயகிற்றி அது ஆணை எனா – யுத்2:18 71/2,3
தோற்றும் உரு ஒன்று எனவே துணியா
கூற்றின் கொலையால் உழல் கொள்கையனை – யுத்3:20 99/1,2

TOP


துணியாம் (1)

துப்போ என துணியாம் வகை தேவாந்தகன் துரந்தான் – யுத்2:18 165/4

TOP


துணியார் (1)

துறப்பது துணியார் தங்கள் ஆர் உயிர் துறந்த போதும் – யுத்2:16 128/2

TOP


துணியின் (1)

ஏது அவன் துணியின் இப்பால் நீசர் ஓர் பொருளோ இன்னும் – யுத்3-மிகை:31 63/2

TOP


துணியுண்டவர் (1)

துணியுண்டவர் உடல் சிந்தின சுடர்கின்றன தொடரும் – யுத்3:31 112/3

TOP


துணியும் (3)

தொன்மை அன்று என துணியும் நெஞ்சினார் – அயோ-மிகை:11 14/2
துணியும் செய் வினை யாது என சொல்லினான் – யுத்1:9 42/2
துளவை ஆய் முடியாய் உளை நீ என துணியும் – யுத்4:40 92/4

TOP


துணிவது (2)

சொன்னதே துணிவது அல்லால் மறுத்து ஒரு துணிவும் உண்டோ – யுத்1-மிகை:4 11/2
சொற்றது செய்வென் வேறு ஓர் பிறிது இலை துணிவது என்னா – யுத்3:26 53/3

TOP


துணிவதோ (1)

துன்னும் கானம் தொடர துணிவதோ
அன்னையே அறம் பார்க்கிலை ஆம் என்றான் – அயோ:4 19/3,4

TOP


துணிவர் (2)

தொடங்கினர் மற்றும் முற்ற தொல் அறம் துணிவர் அன்றே – கிட்:2 23/2
தோம் உற நீங்குதல் துணிவர் ஆதலின் – யுத்1:4 80/3

TOP


துணிவரேல் (1)

தன்னை கொல்லுகை துணிவரேல் தனக்கு அது தகுமேல் – யுத்3:22 90/1

TOP


துணிவன (3)

துறுவன சுடு கணை துணிவன மதகரி – யுத்2:18 131/2
கால் சில துணிவன கரம் அறுவன கதழ் – யுத்2:18 134/1
வால் சில துணிவன வயிறுகள் வெளி பட – யுத்2:18 134/2

TOP


துணிவால் (3)

துஞ்சுற்றனனோ விதியின் துணிவால் – ஆரண்:14 64/4
சுருதி நாயகன் வரும் வரும் என்பது ஓர் துணிவால்
கருதி மாதிரம் அனைத்தையும் அளக்கின்ற கண்ணாள் – சுந்:3 9/3,4
சொன்ன நம்-பொருட்டு உம்பர்-தம் சூழ்ச்சியின் துணிவால்
இன்னம் ஏகுதி போலும் என்று அடி தொழுது இரந்தான் – யுத்1:2 111/3,4

TOP


துணிவான் (1)

துன்னுதல் இடை உளது என நனி துணிவான்
தன் நிகர் முனிவனை தர விடை என்னா – ஆரண்:2 32/2,3

TOP


துணிவில் (1)

சொன்னது துணிவில் கொண்டு சேறி என்று உணர சொன்னான் – சுந்:10 22/4

TOP


துணிவிற்று (1)

சுந்தரி மரபிற்கு ஒத்த தொன்மையின் துணிவிற்று அன்றால் – ஆரண்:6 42/3

TOP


துணிவின் (2)

சொல்லின முடிக்குறும் துணிவின் நெஞ்சினார் – ஆரண்:7 49/4
துணிவின் வந்தனன் தொட்டு அழகு இழைத்த அ தொழில்கள் – சுந்:2 8/4

TOP


துணிவினால் (1)

சோரும் ஆர் உயிர் காக்கும் துணிவினால் – சுந்:5 25/4

TOP


துணிவு (11)

சொற்ற வாசக துணிவு உணர்ந்த பின் – அயோ:14 102/1
சொன்னான் அன்றே அன்னவனுக்கு துணிவு எல்லாம் – ஆரண்:11 8/4
சுடுவிக்கின்றது இ ஊரை சுடுக என்று உரைத்த துணிவு என்று – சுந்:12 116/3
சொற்றுறு சூழ்ச்சியின் துணிவு சோரினும் – யுத்1:2 74/3
சொறிந்த தன்மையும் செய்தில ஆயின தூயவன் துணிவு ஒன்றா – யுத்1:3 83/3
தூய அன்று என்னினும் துணிவு அன்று எண்ணினும் – யுத்1:4 58/3
பால்வரு பனுவலின் துணிவு பற்றிய – யுத்1:4 75/1
துக்கம் இ தொடர்ச்சி என்று துறப்பரால் துணிவு பூண்டோர் – யுத்2:16 138/3
சூழ்வித்த வண்ணம் ஈதோ நன்று என துணிவு கொண்டான் – யுத்3:26 93/3
ஆண்_தொழில் துணிவு ஓய்ந்தனை ஆண்டு இறை – யுத்4:37 180/1
சொன்ன நான்மறை முடிவினில் துணிந்த மெய் துணிவு
நின் அலாது இல்லை நின்னின் வேறு உளது இலை நெடியோய் – யுத்4:40 86/3,4

TOP


துணிவும் (2)

ஆண்டு அது துறக்கம் அஃதே அரு மறை துணிவும் அம்மா – சுந்-மிகை:1 20/4
சொன்னதே துணிவது அல்லால் மறுத்து ஒரு துணிவும் உண்டோ – யுத்1-மிகை:4 11/2

TOP


துணிவுற்றார் (2)

தூயது துறக்கம் என நெஞ்சு துணிவுற்றார் – கிட்:14 39/4
தொல்லோன் சொல்லே நன்று என அஃதே துணிவுற்றார் – யுத்3:31 186/4

TOP


துணிவுற்றீர் (1)

சொல்லவும் வல்லீர் காரியம் நீரே துணிவுற்றீர்
வெல்லவும் வல்லீர் மீளவும் வல்லீர் மிடல் உண்டே – கிட்:17 11/2,3

TOP


துணிவென் (1)

துறந்து போம் இதனையே துணிவென் தொல் வினை – ஆரண்:12 18/3

TOP


துணிவை (3)

துன்பு இலன் அவனது துணிவை நோக்கினான் – அயோ:14 132/2
சூலம் அங்கு அது வரும் துணிவை நோக்கியே – யுத்2-மிகை:16 51/1
சொல் கொள் வேள்வி போய் தொடங்குவான் அமைந்தவன் துணிவை
மல் கொள் தோளவர் உணர்ந்திலர் அவன் தொழில் மறந்தார் – யுத்3:22 83/3,4

TOP


துணுக்கத்தால் (2)

சுற்றிய நாகம் என்று துணுக்கத்தால் துடிக்கின்றாரும் – பால:18 11/4
துஞ்சினானை தம் உயிரின் துணையை கண்டார் துணுக்கத்தால்
நஞ்சு நுகர்ந்தார் என உடலம் நடுங்காநின்றார் என்றாலும் – அயோ:6 23/1,2

TOP


துணுக்கத்தோடும் (1)

தோகையர் துகிலில் தோயும் என்பது ஓர் துணுக்கத்தோடும்
சீகர மகர வேலை காவலன் சிந்த-மன்னோ – ஆரண்:10 14/3,4

TOP


துணுக்கம் (18)

சோக விடம் தொடர துணுக்கம் எய்தா – அயோ:3 15/2
தோன்றினன் யாவரும் துணுக்கம் எய்தவே – ஆரண்:7 51/4
இற்ற போது துணுக்கம் உற்று ஏங்கினார் – ஆரண்:9 15/2
தோன்றினன்-கொல்லோ என்னா அறிவனும் துணுக்கம் கொண்டான் – சுந்:2 95/4
கொண்டனன் துணுக்கம் மெய் தீண்ட கூசுவான் – சுந்:4 22/2
சொன்னது உண்டு துணுக்கம் அகற்றுவான் – சுந்:5 22/4
துன்னிய துன்னலர் துணுக்கம் சுற்றுற – சுந்:12 64/2
தூதன் வந்தான் என துணுக்கம் கொண்டதால் – யுத்1:6 43/4
தொடுத்தனன் அமரரும் துணுக்கம் எய்தினார் – யுத்1:6 56/4
துங்க தோள் கொட்டி ஆர்த்தான் கூற்றையும் துணுக்கம் கொண்டான் – யுத்2:16 201/4
தூற்றினன் இமையவர் துணுக்கம் எய்தினார் – யுத்2:16 253/4
ஒன்றும் இங்கு அரியது இல்லை என்பது ஓர் துணுக்கம் உந்த – யுத்2:17 29/2
கொண்டாள் ஒரு துணுக்கம் அன்னவனை கொற்றவனார் – யுத்2:17 89/2
ஓடினார் சாரர் வல்லை உணர்த்தினர் துணுக்கம் எய்தா – யுத்3-மிகை:22 9/2
குழுவிய களத்தை கண்ணின் நோக்கினர் துணுக்கம் கொண்டார் – யுத்4:33 1/4
துணுக்கம் எய்தினர் மங்கல நாண்களை தொட்டார் – யுத்4:35 29/4
துறந்தான் என்னா உம்பர் துணுக்கம் தொடர்வுற்றார் – யுத்4:37 131/2
சொரிவு அமைப்பது அரிது ஆய மழை கண்ணாள் தொடருதலும் துணுக்கம் எய்தா – யுத்4:41 69/3

TOP


துணுக்கம்-கொள்ள (1)

தூரிய குரலின் வானின் முகில் கணம் துணுக்கம்-கொள்ள
வார் சிலை ஒலியின் அஞ்சி உரும் எலாம் மறுக்கம்-கொள்ள – ஆரண்:7 56/1,2

TOP


துணுக்கமும் (2)

தொழும் துணையவனை நோக்கி துணுக்கமும் துயரும் நீக்கி – யுத்4:32 43/3
கேட்டலும் வெகுளியோடு துணுக்கமும் இழவும் கிட்டி – யுத்4:34 11/2

TOP


துணுக்கமுற்றார் (2)

ஈது எலாம் கண்ட வீரர் ஏங்கினர் துணுக்கமுற்றார்
போதுவான் அருகு செல்ல பயந்தனர் பொறி கொள் கண்ணார் – யுத்2:16 45/3,4
துங்க வெவ் வாயும் மூக்கும் கண்டு மெய் துணுக்கமுற்றார்
அங்கைகள் தீண்ட அஞ்சி ஆழ் செவி-அதனினூடு – யுத்2:16 46/2,3

TOP


துணுக்கமுற்றான் (1)

சொல் எடுத்து அமரர் சொன்னார் தாதையும் துணுக்கமுற்றான் – யுத்3:27 91/4

TOP


துணுக்கமுற்று (2)

தோன்றும் என்னவே துணுக்கமுற்று இரிவர் அ தொகுதி – யுத்1:5 54/3
சுட்டனன் என துணுக்கமுற்று அமரரும் சுருண்டார் – யுத்4:37 103/2

TOP


துணுக்கமே (1)

துறக்கும் மன்னவன் என்னும் துணுக்கமே – அயோ:2 5/4

TOP


துணுக்கமொடு (1)

எழுது பாவை அன்னாள் மன துணுக்கமொடு எழுந்தாள் – அயோ:4 213/4

TOP


துணுக்கமோடு (1)

ஐயன் அ மொழி புகன்றிட துணுக்கமோடு அவர்கள் – யுத்4:41 11/1

TOP


துணுக்குற்ற (1)

தொழும் தொழிலானை நோக்கி துணுக்குற்ற மனத்தன் தோன்றல் – யுத்2:19 286/2

TOP


துணுக்குற்று (2)

யாவரும் துணுக்குற்று ஏங்க எளிதினின் எழுந்தான் வீரன் – யுத்2:16 52/4
உயிர் துணுக்குற்று நெஞ்சும் உள்ளமும் ஊசலாட – யுத்4-மிகை:42 12/3

TOP


துணுக்குற (3)

துணிக்க உற்று உயர் கலுழனும் துணுக்குற சுற்றி – சுந்:11 56/3
துறு சுவல் புரவி தூங்கி துணுக்குற அரக்கர் உட்க – யுத்3:25 19/2
சொற்றது கேட்டலோடும் துணுக்குற உணர்வு சோர – யுத்3:26 57/1

TOP


துணுக்குறா (1)

தோட்ட தன் செவி பொத்தி துணுக்குறா
ஊட்டு நஞ்சம் உண்டான் ஒத்து உயங்கினான் – யுத்4:41 62/2,3

TOP


துணுக்குறு (2)

காண்டலும் அமரர் வேந்தன் துணுக்குறு கருத்தினோடும் – பால-மிகை:11 22/3
தூர்த்தது இந்திரன் துணுக்குறு தொழிலது தொடுத்து – யுத்4:37 96/3

TOP


துணுக்கென (1)

தென் திசை நமனும் உள்ளம் துணுக்கென சிந்தி வானில் – சுந்:8 18/2

TOP


துணுக்கெனும் (2)

சோரும் வெள்கும் துணுக்கெனும் அ உரு – ஆரண்:6 76/3
சொல்லை நோக்கி துணுக்கெனும் தொல் மறை – ஆரண்:14 14/3

TOP


துணை (193)

சூட்டு உடை துணை தூ நிற வாரணம் – பால:2 27/1
தாள் துணை குடைய தகை-சால் மணி – பால:2 27/2
இன் துணை களி அன்னம் இரிக்குமே – பால:2 32/4
சோதி நுதல் கரு நெடும் கண் துவர் இதழ் வாய் தரள நகை துணை மென் கொங்கை – பால:5 35/3
நல் நெடும் தவன் துணை நவை இல் செய்கையால் – பால:5 77/3
என்னின் இவன் துணை யாவர் உயர்ந்தார் – பால:8 18/4
தனு அன்றி துணை இல்லான் தருமத்தின் கவசத்தான் – பால:12 16/3
துணை முலை குங்கும சுவடும் ஆடவர் – பால:14 15/2
தும்பிகள் உயிரே அன்ன துணை மட பிடிக்கு நல்கும் – பால:16 2/4
பொரும் துணை கொங்கை அன்ன பொரு_இல் கோங்கு அரும்பின் மாடே – பால:16 17/2
துன்ன கண்டாள் தோழமை கொண்டாள் துணை என்றாள் – பால:17 29/2
தன் துணை கிள்ளையை தழீஇ என் ஆவியை – பால:19 28/2
அருத்தியும் அ துணை ஆய நீரினார் – பால:19 48/2
என் கண் துணை கொண்டு இதயத்து எழுதி – பால:23 13/2
இன் துணை அன்னமும் எய்தி இருந்தார் – பால:23 85/3
ஆய தன் அன்னை அடி துணை சூடி – பால:23 94/3
தாது உகு நறு மென் செய்ய தாமரை துணை மென் போதை – பால-மிகை:0 4/2
தன் துணை குருவை நண்ணி தனுவொடும் துறக்கம் எய்த – பால-மிகை:11 25/3
ஈது முன்னர் நிகழ்ந்தது இவன் துணை
மா தவத்து உயர் மாண்பு உடையார் இலை – பால-மிகை:11 54/1,2
துறப்பு எனும் தெப்பமே துணை செய்யாவிடின் – அயோ:1 20/3
இன் உயிர்_துணை இவன் என நினைக்கின்ற இராமன் – அயோ:1 37/2
தேவரை பரவும் துணை சீர்த்ததே – அயோ:2 18/4
பேதை உன் துணை யார் உளர் பழிபட பிறந்தார் – அயோ:2 81/4
தோழி வல்லள் என் துணை வல்லள் என்று அடிதொழுதாள் – அயோ:2 87/2
கண்டு நெஞ்சு கலங்கி அம் சிறை ஆன காமர் துணை கரம் – அயோ:3 51/3
தன் துணை தாதை பாதம் அ திசை நோக்கி தாழ்ந்து – அயோ:3 115/2
துணைவா துணை வா என்றான் தோன்றால் தோன்றால் என்றான் – அயோ:4 54/4
தரு மா மகனே துணை ஆய் தவமே புரி போழ்தினின்-வாய் – அயோ:4 74/2
ஆற்றல் துணை தம்பி-தன் வில்_புயல் அண்ட கோளம் – அயோ:4 120/3
தோன்றா நெறி வாழ் துணை தம்முனை போர் தொலைத்தோ – அயோ:4 134/2
சொன்னால் அதுவே துணை ஆம் என தூய நங்கை – அயோ:4 145/3
அழல் பிரிந்தன துணை பிரிந்த அன்றிலே – அயோ:4 201/4
தாயர் தவ்வையர் தன் துணை சேடியர் – அயோ:4 225/1
அரும் துணை இழந்த அன்றில் பெடை என அரற்றலுற்றாள் – அயோ:6 15/4
அருப்பு ஏந்திய கலச துணை அமுது ஏந்திய மத மா – அயோ:7 6/1
ஊன் உள துணை நாயேம் உயிர் உள விளையாட – அயோ:8 27/2
தூவியின் மணம் நாற துணை பிரி பெடை தான் அ – அயோ:9 7/3
அசும்பு பாய் வரை அரும் தவம் முடித்தவர் துணை கண் – அயோ:10 36/1
அரும் தவம் என் துணை ஆள இவன் புவி ஆள்வானோ – அயோ:13 18/1
தன் முன்னே அவன் தன்மை தந்தை துணை முந்து உரைத்த – அயோ:13 27/1
சுடு மயானத்திடை தன் துணை ஏக தோன்றல் துயர் கடலின் ஏக – அயோ:13 68/1
தன் துணை தம்பியும் தானும் முந்தினான் – அயோ:14 46/4
புறத்து ஒரு துணை இலை பொருந்தும் மன் உயிர்க்கு – அயோ:14 68/2
துண்ணெனும் நெஞ்சினாள் துளங்கினாள் துணை
கண் எனும் கடல் நெடும் கலுழி கான்றிட – அயோ:14 84/1,2
தன் துணை திரு தம்பிமார்களும் – அயோ:14 93/3
தான் அவன் துணை மலர் தட கை பற்றினான் – அயோ:14 130/4
தன் துணை தம்பியும் தானும் தையலும் – அயோ:14 139/3
பின்னை ஏதும் உதவும் துணை பெறாள் உரை பெறாள் – ஆரண்:1 39/1
அறம் காத்தற்கு உனக்கு ஒருவர் ஆரும் ஒரு துணை இன்றி – ஆரண்:1 49/3
ஈண்டு உவகை வேலை துணை ஏழ் உலகம் எய்த – ஆரண்:3 36/2
தறியின் நீங்கிய தாழ் தட கை துணை
குறிகொளா மத வேழ குழு அனார் – ஆரண்:7 27/1,2
அச்சம் என்னும் ஈது ஆர் உயிர்க்கு அரும் துணை ஆமோ – ஆரண்:8 2/4
துடித்தன கழல் துணை துடித்தன இட தோள் – ஆரண்:9 4/4
அண்டர் நாதன் தட கையில் அ துணை
பண்டு போர் மழுவாளியை பண்பினால் – ஆரண்:9 17/2,3
வன் துணை இலா இருவர் மானிடரை வாளால் – ஆரண்:10 62/2
துப்பு அழி செ வாய் வஞ்சியை வௌவ துணை கொண்டிட்டு – ஆரண்:11 6/3
வெய்யோர் யாரே வீர விராதன் துணை வெய்யோர் – ஆரண்:11 15/1
பறையும் துணை அன்னது பல் நெறி போய் – ஆரண்:11 54/3
உன் துணை கணவன் அம்பு அ உயர் திசை சுமந்த ஓங்கல் – ஆரண்:12 69/2
தோளால் இறுத்தான் துணை தாதை-தன் அன்பின் தோழன் – ஆரண்:13 30/4
இரிந்தார் இழந்தாள் துணை என்ன முனி கணங்கள் – ஆரண்:13 43/2
வன் துணை உளன் என வந்த மன்னனும் – ஆரண்:13 45/1
இன் துணை பிரிந்து இரிந்து இன்னல் எய்திய – ஆரண்:13 45/3
என் துணை குல மங்கை ஓர் ஏந்து_இழை-தன் – ஆரண்:14 16/2
செற்றிலள் கை துணை சென்னியில் வைத்தாள் – ஆரண்:14 54/2
பெரும் துணை தம்முனை நோக்கி பின்னவன் – ஆரண்:14 81/3
துணை இலாதவருக்கு இன்னா பகை புலம் தொலைத்து நீக்கல் – ஆரண்:15 52/4
சோகம் எய்தினன் துணை துளங்கினான் – கிட்:3 53/4
தன் துணை தனி மாருதி தோளிணை தழுவி – கிட்:3 81/2
துவர் அணிந்தன என பொசி துதைந்தன துணை
பவர் நெடும் பணை மதம் பயிலும் வன் கரிகளே – கிட்:5 12/3,4
கிளவியாய் தனி தனி கிடைப்பரோ துணை – கிட்:6 17/4
உற்றது நெடும் துணை உடைமையால் என்றாள் – கிட்:7 24/4
தன் துணை ஒருவரும் தன்னில் வேறு இலான் – கிட்:7 34/3
சுற்றும் நோக்குறும் சுடு சரம்-தனை துணை கரத்தால் – கிட்:7 68/2
போம் எனும் துணை போதுமோ யாது என புழுங்கும் – கிட்:7 70/4
அயலை பற்றி துணை அமைந்தாய் எனின் – கிட்:7 92/2
இழைத்த வாலி இயல்பு அல இ துணை
விழை திறம் தொழில் என்ன விளம்புவான் – கிட்:7 109/3,4
வன் துணை தட கை நீட்டி வாங்கினன் தழுவி மைந்த – கிட்:7 136/2
தன் துணை தட கை ஆர தனையனை தழுவி சால – கிட்:7 155/2
வணங்காது இ துணை வைக வல்லையோ – கிட்:8 7/4
தான் நெடும் சார் துணை பிரிந்த தன்மையர் – கிட்:10 17/3
கிளை துணை மழலை வண்டு கின்னரம் நிகர்த்த மின்னும் – கிட்:10 31/1
எரியும் மின்மினி மணி விளக்கின் இன் துணை
குரி_இனம் பெடையோடும் துயில்வ கூட்டினுள் – கிட்:10 86/3,4
உறு துணை கால் மடுத்து ஓடி ஓத நீர் – கிட்:10 115/2
தன் துணை தமையன் தனி வாளியின் – கிட்:11 15/1
வன் துணை வயிர திண் தோள் மாருதி மருங்கின் வந்தான் – கிட்:11 59/4
அறம் துணை நுமக்கு உற்றான் தன் வாய்மையை அழிக்கும்-ஆயின் – கிட்:11 64/3
என்னை கண்டனன் போல் கண்டு இங்கு இ துணை நெடிது வைகி – கிட்:11 71/2
தன் துணை தேவிமாரும் தமரொடும் தழுவ தானும் – கிட்:11 97/3
நுன் துணை கோ_மகன் நுகர்வது ஆதலான் – கிட்:11 114/3
புடை சுற்றும் துணை இன்றி புகழ் பொதிந்த மெய்யே போல் பூத்து நின்ற – கிட்:13 26/3
சூழி மால் யானையின் துணை மருப்பு இணை என – கிட்:13 69/1
அரும் துணை கவிகள் ஆம் அளவு_இல் சேனையும் – கிட்:16 2/3
பின் துணை ஆகிய பிழைப்பு இல் வாய்மையான் – கிட்:16 22/2
பின் பிறந்தான் துணை பிரிந்த பேதையேன் – கிட்:16 31/3
அலங்கல் தாழ் மார்பன் முன் தாழ்ந்து அடி துணை அழுத்தலோடும் – சுந்:1 15/3
அளி துப்பின் அனுமன் என்று ஓர் அரும் துணை பெற்றதாயும் – சுந்:1 33/2
வருந்தேன் அது என் துணை வானவன் வைத்த காதல் – சுந்:1 49/1
துண்ட பிறை துணை என சுடர் எயிற்றான் – சுந்:1 65/1
சொற்றார்கள் சொற்ற தொகை அல்ல துணை ஒன்றோ – சுந்:1 75/1
இவனை இன் துணை உடைய போர் இராவணன் என்னே – சுந்:2 140/1
தனி கட களிறு என ஒரு துணை இலான் தாய – சுந்:2 144/1
சொரியும் வெம் கதிர் துணை முலை குவை சுட கொடிகளின் துடிக்கின்றார் – சுந்:2 191/4
உன் துணை கணவனை உறுதல் உண்மையால் – சுந்:3 36/3
வன் துணை கோளரி இரண்டு மாறு இலா – சுந்:3 50/3
கடல் துணை நெடிய தன் கண்ணின் நீர் பெரும் – சுந்:3 60/3
என் துணை கணவன் ஆற்றற்கு உரன் இலாது இற்று வீழ்ந்த – சுந்:3 118/3
பின்னவற்கு அரசு நல்கி துணை என பிடித்தான் எங்கள் – சுந்:4 31/2
ஏயினர் அதன் துணை எளியது இல்லையால் – சுந்:4 39/2
பாழிய பணை தோள் வீர துணை இலேன் பரிவு தீர்த்த – சுந்:4 72/1
இ துணை சிறியது ஓர் ஏண்_இல் யாக்கையை – சுந்:4 98/1
பின்னே பிறந்தான் அல்லது ஓர் துணை இலாத பிழை நோக்கி – சுந்:4 112/2
என்னே நிருதர் என் ஆவர் நீயே எம் கோன் துணை என்றால் – சுந்:4 112/4
உண்டு துணை என்ன எளிதோ உலகின் அம்மா – சுந்:5 1/1
தன் துணை பெருந்தேவி தவ தொழில் – சுந்:5 27/2
உற வரு துணை என அன்றோ உதவிய அதனை உவந்தான் – சுந்:7 24/3
தேர் துணை ஆழி அழுந்தினர் சென்றார் – சுந்:9 47/2
தாள் துணை தொழுது மைந்தன் தடுத்து இடை தருதி என்றான் – சுந்:10 1/4
அறத்துக்கு ஆங்கு ஒரு தனி துணை என நின்ற அனுமன் – சுந்:11 61/2
ஓதநீர் உலகு ஆண்டவர் உன் துணை
போத நீதியர் ஆர் உளர் போயினார் – சுந்:12 95/1,2
எண்ணோடு இயைந்து துணை ஆகும் இயக்கி ஆய – சுந்-மிகை:1 16/3
என்னும் மங்கை துணை இன்றி வேறு இலாள் – சுந்-மிகை:3 5/4
வான் துணை சுற்றத்து மக்கள் தம்பியர் – யுத்1:2 9/3
சொல்வரம் பெரிய மா முனிவர் என்பவர்கள் தம் துணை இலாதார் – யுத்1:2 91/1
ஆயிரம் பெரும் தோள்களும் அ துணை தலையும் – யுத்1:2 115/1
துணை இலான்-தனை துணை என உடையவன் தொழுதான் – யுத்1:3 38/4
துணை இலான்-தனை துணை என உடையவன் தொழுதான் – யுத்1:3 38/4
தூயவன்-தனை துணை என உடைய அ ஒருவனை துன்னாதார் – யுத்1:3 82/3
இரக்கம்_இல் அவரையே துணை கொண்டேம் எனின் – யுத்1:4 66/3
பகைவரை துணை என பற்றல்-பால ஆம் – யுத்1:4 76/1
பகை புலத்தோர் துணை அல்லர் என்று இவனை பற்றோமேல் அறிஞர் பார்க்கின் – யுத்1:4 101/1
தாள் துணை பிடித்து அகன் தரையின் எற்றுவார் – யுத்1:5 23/4
சொன்ன சொன்னவர் படை துணை இரட்டியின் தொகையான் – யுத்1:5 46/3
பெரும் துணை வீரர் சுற்ற தம்பியும் பின்பு செல்ல – யுத்1:10 1/3
துணை பிரிந்து அயரும் அன்றில் சேவலின் துளங்குகின்றான் – யுத்1:10 6/3
குத்தினன் உரத்தில் நிமிர் கை துணை குளிப்ப – யுத்1:12 8/4
உதைத்தவன் அடி துணை பிடித்து ஒரு கணத்தில் – யுத்1:12 11/1
பின் தொடர வந்து இரு கர துணை பிடித்தான் – யுத்1:12 22/4
இ நிலை விரைவின் எய்தாது இ துணை தாழ்த்தி ஆயின் – யுத்1:12 38/1
ஆதிபரனாம் அவன் அடி துணை வணங்கி – யுத்1-மிகை:2 13/1
என அவன் அடி துணை இறைஞ்சி வாய் புதைத்து – யுத்1-மிகை:2 22/1
துன்று தாரவன் துணை என கோடலே துணிந்தாய் – யுத்1-மிகை:4 2/4
பிடித்தவன் விழி துணை பிதுங்கிட நெருக்கி – யுத்1-மிகை:12 1/1
தூய வெள்ளம் துணை செய்வது ஆம் என – யுத்2:15 5/3
தகவு கொண்டது ஓர் அன்பு எனும் தனி துணை அதனால் – யுத்2:15 213/2
தோள் ஒத்த துணை மென் கொங்கை நோக்கு அங்கு தொடர்கிலாமை – யுத்2:16 4/4
வன் துணை பெரும் தம்பி வணங்கலும் – யுத்2:16 67/1
துணை இன்றி சேரல் நன்றோ தோற்றுள கூற்றின் சூழல் – யுத்2:16 154/4
குரை கழல் துணை தோள் இணை பிற மற்றும் கொளலால் – யுத்2:16 220/2
இன் துணை ஒருவனை எடுத்த தோள் எனும் – யுத்2:16 281/2
தொடர்ந்து நோயொடும் துணை மருப்பு இழந்து தம் காத்திரம் துணி ஆகி – யுத்2:16 314/3
ஏதியோடு எதிர் பெரும் துணை இழந்தனை எதிர் ஒரு தனி நின்றாய் – யுத்2:16 319/1
கையும் கால்களும் இழந்தனென் வேறு இனி உதவல் ஆம் துணை காணேன் – யுத்2:16 347/2
அ துணை இலக்குவன் அஞ்சல் அஞ்சல் என்று – யுத்2:18 100/1
எ துணை மொழிகளும் இயம்பி ஏற்றினன் – யுத்2:18 100/2
துண்ட வெண் பிறை துணை கவ்வி தூக்கிய – யுத்2:18 106/2
மக்கள் துணை அற்றனை இற்றது உன் வாழ்க்கை மன்னோ – யுத்2:19 8/4
நம்பி தம்பி எனது எம்பிரான் வரு துணை தரிக்கிலை நலித்தியேல் – யுத்2:19 79/3
தன் துணை தம்பி-தன்-மேல் துணைவர்-மேல் தாழ்ந்த அன்பான் – யுத்2:19 241/4
தோட்டியின் தொடக்கில் நிற்கும் துணை கைம்மால் யானை அன்னான் – யுத்2:19 242/4
துதி கொண்டார் அடல் அரக்கனும் துணை விழி சிவந்து ஆங்கு – யுத்2-மிகை:16 42/2
நலம் கொள் நெஞ்சினர் தம் துணை கணவரை நாடி – யுத்3:20 64/1
அலங்கல் ஓதியர் அரும் துணை பிரிந்து நின்று அயரும் – யுத்3:20 64/3
அ துணை அரக்கன் நோக்கி அந்தர வானம் எல்லாம் – யுத்3:21 28/1
கச்சம் உற்றவன் கை துணை கடுமையை காணா – யுத்3:22 69/3
சுக்கிரீவனை நோக்கி தன் தாமரை துணை கண் – யுத்3:22 188/1
துறந்தாய் என்றும் என்னை மறாதாய் துணை வந்து – யுத்3:22 210/2
இன் துணை எம்பியை இன்றி யான் உளேன் – யுத்3:24 80/3
தையலை துணை இலாளை தவத்தியை தரும கற்பின் – யுத்3:26 64/1
கை துணை தலத்தே ஆதல் ஏறுதிர் காற்றும் தாழ – யுத்3:26 83/2
துஞ்சினர் துணை இலர் என துளங்கினார் – யுத்3:27 56/4
நெரிந்து ஆங்கு அழி குரங்கு உற்றது பகரும் துணை நெடிதே – யுத்3:27 155/3
அறம் துணை ஆவது அல்லால் அரு நரகு அமைய நல்கும் – யுத்3:27 172/1
மறம் துணை ஆக மாயா பழியொடும் வாழ மாட்டேன் – யுத்3:27 172/2
துஞ்சும் போது துணை பிரிந்தேன் எனும் – யுத்3:29 19/1
தீவம் தோன்றிய முழை துணை என தெறு கண்ணர் – யுத்3:30 24/2
மூ-வகை உலகின் உள்ளார் இவர் துணை ஆற்றல் முற்றும் – யுத்3:31 51/3
மொய் அமர் களத்தின் உன்னை துணை பெறான் என்னின் முன்ப – யுத்3:31 64/3
எம் துணை நீ என்று இன்பம் அடைந்தேன் இது காணேன் – யுத்3-மிகை:22 10/3
வானின் மேவிய அமரருக்கு இ துணை மறுக்கம் – யுத்3-மிகை:31 5/1
ஆயிர வெள்ளம்-தானும் அ துணை வெள்ளம் ஆகி – யுத்3-மிகை:31 55/2
வரை பொருத மத யானை துணை மருப்பும் கிளர் முத்தும் மணியும் வாரி – யுத்4:33 21/1
ஆணவம் துணை யார் உளர் ஆவரோ – யுத்4:37 38/4
தன் துணை பெரும் தேவி தயா எனா – யுத்4:40 24/2
கணங்கு உறு துணை முலை முன்றில் தூங்கிய – யுத்4:40 48/1
சுந்தர பெரும் தோளினாய் என் துணை தாளின் – யுத்4:40 105/2
தன் துணை கழல் வணங்கலும் கருணையால் தழுவி – யுத்4:40 107/3
ஈடுறு வான் துணை இராமன் சேவடி – யுத்4:41 108/1
வன் துணை மங்கைமாரும் மைந்தரும் அங்கு சூழ – யுத்4-மிகை:41 127/2
இன் துணை பரத்துவாசன் இட வகை இழிந்தான் அன்றே – யுத்4-மிகை:41 136/4
தன் துணை பெரும் தம்பியை தழுவி நீ தக்கோய் – யுத்4-மிகை:41 151/2
இன் துணை தம்பிக்கும் யாய்க்கும் என்றனன் – யுத்4-மிகை:41 199/3
தன் துணை சுமந்திரற்கு அறிய சாற்றினான் – யுத்4-மிகை:41 214/4

TOP


துணைக்கு (1)

அம்பு எனும் துணைக்கு உரிய மற்று உரைப்பு அரிது அளவே – கிட்:12 22/4

TOP


துணைக்கொண்டு (1)

இரக்கமும் தருமமும் துணைக்கொண்டு இன் உயிர் – யுத்4:38 13/1

TOP


துணைகள் (2)

அமிழ் இமை துணைகள் கண்ணுக்கு அணி என அமைக்குமா போல் – பால:22 3/1
தோள் விசை துணைகள் பொங்க கழுத்தினை சுருக்கி தூண்டும் – சுந்:1 16/2

TOP


துணைகளோடு (1)

துணைகளோடு புக்கு அழுந்தின சில சில தோன்றா – யுத்3:31 28/3

TOP


துணைகளோடும் (1)

குண்டல துணைகளோடும் கொந்தள குஞ்சி செம் கேழ் – யுத்3:28 54/2

TOP


துணைத்த (1)

துணைத்த தாமரை நோவ தொடர்ந்து அடர் – பால:14 32/1

TOP


துணையவர் (1)

இன் துணையவர் முலை எழுது சாந்தினும் – அயோ:12 38/1

TOP


துணையவர்களோடும் (1)

பாசமுற்றுடைய நண்பின் படை துணையவர்களோடும்
பாசறை இருந்தான் அந்த பதகனும் இழிந்து போனான் – யுத்1-மிகை:12 7/3,4

TOP


துணையவன் (1)

எ பரிசு உயிர் உய்ந்தான் என் துணையவன் என்றான் – அயோ:9 26/4

TOP


துணையவனை (1)

தொழும் துணையவனை நோக்கி துணுக்கமும் துயரும் நீக்கி – யுத்4:32 43/3

TOP


துணையா (1)

தங்கு பேர் அருளும் தருமமும் துணையா தம் பகை புலன்கள் ஐந்து அவிக்கும் – பால:3 6/1

TOP


துணையாக (1)

மன்னவன் இரவி மைந்தன் வான் துணையாக நட்ட – யுத்4-மிகை:41 60/2

TOP


துணையாய் (2)

சரங்களும் துணையாய் நின்ற நிசாசரன் தனிமை நோக்கி – யுத்2:19 178/3
கிளர்ந்தானை இரண்டு கிழி துணையாய்
பிளந்தான் உலகு ஏழினொடு ஏழு பெயர்ந்து – யுத்3:20 78/2,3

TOP


துணையால் (1)

துன்று தார் புனை மாருதி பெரும் புய துணையால்
வென்றி கொண்டனம் யாங்கள் மேல் விளம்புவது எவனோ – யுத்4-மிகை:41 153/2,3

TOP


துணையில் (1)

ஏவின சிலதர் ஓடி ஏ எனும் துணையில் எங்கும் – ஆரண்:10 169/1

TOP


துணையின் (1)

அவசத்தை அடைந்த வீரன் அறிவுறும் துணையின் வீர – யுத்2:19 171/2

TOP


துணையினன் (1)

தொழும் கர துணையினன் சுருதி ஞானத்தின் – யுத்4:40 73/3

TOP


துணையினை (1)

துணையினை உலகில் கற்பின் பெரும் கதி துறையை கண்டாள் – யுத்4-மிகை:41 294/4

TOP


துணையும் (9)

தழல் விழி ஆளியும் துணையும் தாழ் வரை – பால:3 54/1
சுமை உறு செல்வத்தோடும் தோன்றலை துணையும் இன்றி – ஆரண்:6 35/3
உற்கு அலையர் உன்னை ஓர் துகள் துணையும் உன்னார் – ஆரண்:10 54/3
வேண்டுமோ துணையும் நும்-பால் வில்லினும் மிக்கது உண்டோ – கிட்:11 58/2
காணும் துணையும் கழிவீர்_அலிர் நான் – சுந்:4 8/3
உள்ள துணையும் உளது ஆவது அறிந்த பின்னும் உளது ஆமோ – சுந்:4 115/4
தேறல் ஆம் துணையும் தெய்வ சிலை நெடும் தேரின் ஊன்றி – யுத்2:18 193/2
தேறல் ஆம் துணையும் சிலை ஊன்றியே – யுத்2:19 126/3
கருணை பெறும் துணையும் உயிர் கால்வான் – யுத்3:20 10/2

TOP


துணையே (1)

கூறு ஆகி ஓடாத இ துணையே குற்றமே – அயோ:4 100/4

TOP


துணையை (3)

துஞ்சினானை தம் உயிரின் துணையை கண்டார் துணுக்கத்தால் – அயோ:6 23/1
தாயே அனைய கருணையான் துணையை ஏதும் தகைவு இல்லா – சுந்:12 122/1
ஆவி துணையை அமுதின் பிறந்தாளை – யுத்1:3 163/3

TOP


துணையொடும் (1)

நண்ணின துணையொடும் பொருதல் நன்று இது – யுத்2:19 29/3

TOP


துணையோ (2)

துணையோ துணைவா என்றாள் துயரேல் துயரேல் என்றான் – அயோ-மிகை:4 3/4
ஏழு கடல் துணையோ இனி நாசி – யுத்3:20 13/3

TOP


துணையோரை (1)

கிளையார்கள் அன்ன துணையோரை ஆவி கெழுவா எழுந்து தழுவா – யுத்2:19 266/3

TOP


துணைவ (2)

தொண்டை நீங்கிய கவந்தத்தை துணைவ நீ எம்மை – ஆரண்:7 138/3
ஒன்றிய உணர்வே ஆய ஓர் உயிர் துணைவ நின்னை – யுத்1:12 27/1

TOP


துணைவர் (12)

தூண்டிய சரங்கள் பாய துணைவர் பட்டு உருள அஞ்சி – ஆரண்:11 34/3
நினைதி ஓர் துணைவர் இன்னோர் அனையவர் இலை நீ ஈண்டு அ – கிட்:7 135/3
ஆகுநர் யாரையும் துணைவர் ஆக்கி பின் – கிட்:10 99/1
உறு வலி துணைவர் சொன்னார் ஒருப்பட்டான் பொருப்பை ஒப்பான் – சுந்:1 14/4
அல்லதூஉம் அவனுடை துணைவர் ஆயினார்க்கு – சுந்:12 21/1
தூ நிற சுடு படை துணைவர் சொல்லினான் – யுத்1:4 16/4
அலங்கல் அம் தோளவன் துணைவர் அந்தம்_இல் – யுத்1:5 32/3
அற பெரும் துணைவர் தம்மை அபயம் என்று அடைந்த நின்னை – யுத்2:16 128/1
துனி வரும் செறுநர் ஆன தேவரே துணைவர் ஆவர் – யுத்2:16 147/3
நின் மைந்தன் தன் நெடும் சரத்தால் துணைவர் எல்லாம் நிலம் சேர – யுத்3:22 227/2
இன் உயிர் துணைவர் தம்மை காட்டினான் இருவர் தாளும் – யுத்4:41 119/3
நண்ணிய துணைவர் யாரும் இனிது உற தழுவி நட்டார் – யுத்4-மிகை:41 267/2

TOP


துணைவர்-மேல் (1)

தன் துணை தம்பி-தன்-மேல் துணைவர்-மேல் தாழ்ந்த அன்பான் – யுத்2:19 241/4

TOP


துணைவர்கள் (2)

துணைவர்கள் துஞ்சல் இல்லார் உளர் எனின் துருவி தேடி – யுத்3:24 9/2
என்றலும் இறைஞ்சி மற்றை துணைவர்கள் யாவரோடும் – யுத்4-மிகை:42 11/1

TOP


துணைவர்கள்-தமையும் (1)

தொழுது நின்றவனை நோக்கி துணைவர்கள்-தமையும் நோக்கி – யுத்4-மிகை:41 266/1

TOP


துணைவராய் (1)

அன்னவன் பெரும் துணைவராய் அமர் தொழிற்கு அமைந்தார் – யுத்1:5 46/2

TOP


துணைவருக்கு (1)

சோதியான் மகன் ஆதி துணைவருக்கு
ஓதினான் அங்கு அமரர்கள் உய்யவே – யுத்1-மிகை:14 7/3,4

TOP


துணைவரும் (7)

சூரியன் மகனும் மான துணைவரும் கிளையும் சுற்ற – கிட்:9 32/2
சென்றனன் துணைவரும் தானும் சிந்தியா – யுத்1:4 9/2
ஒன்று தன் பெரும் துணைவரும் புடை செல உரவோன் – யுத்1:5 76/2
காதலின் துணைவரும் மடிய காத்து உழல் – யுத்3:24 79/2
மேக_வண்ணனும் துணைவரும் வியந்து உடன் ஆடி – யுத்4-மிகை:41 140/3
சூரியன் மகனும் தொல்லை துணைவரும் இலங்கை_வேந்தும் – யுத்4-மிகை:41 251/2
சோதியான் மகனும் மற்றை துணைவரும் அனுமன்-தானும் – யுத்4-மிகை:42 28/3

TOP


துணைவரேம் (1)

ஏவல் செய் துணைவரேம் யாங்கள் ஈங்கு இவன் – கிட்:6 15/1

TOP


துணைவரை (7)

துணைவரை தழுவினர் துயில்கின்றார் சிலர் – ஆரண்:10 121/4
துணைவரை பிரிந்து போந்து மருங்கு என துவளும் உள்ள – யுத்1:10 22/2
நல் துணைவரை முகம் நயந்து நோக்குறா – யுத்1-மிகை:4 4/4
காக்கும் வானர துணைவரை தனி தனி கண்டான் – யுத்3:22 187/4
எம்பியை துணைவரை இழந்த யான் இனி – யுத்3:24 76/1
கொண்ட கொண்டல் தன் துணைவரை பார்த்து இவை குணித்தான் – யுத்4:41 6/4
சொன்ன வாய்மை கேட்டு அனுமனும் துணைவரை பாரா – யுத்4-மிகை:41 43/3

TOP


துணைவரோடு (1)

துறை அறி துணைவரோடு இருந்த சூழலில் – யுத்1:4 33/2

TOP


துணைவரோடும் (7)

ஆவி போல் துணைவரோடும் அளவிடற்கு அரிய இன்பம் – கிட்:9 22/2
மருந்து அனைய தம்பியொடும் வன் துணைவரோடும்
அருந்ததியும் வந்தனை செய் அம் சொல் இள வஞ்சி – யுத்1:9 13/2,3
ஒன்று பத்து ஆறு வெள்ளத்து அரியொடும் துணைவரோடும்
நின்றனன் நீலன் என்பான் குண திசை வாயில் நெற்றி – யுத்1:13 6/3,4
மாடு அணை துணைவரோடும் மகுடமே புனைந்து விட்டான் – யுத்4-மிகை:41 246/4
கரும் தடம் கண்ணியோடும் களைகணாம் துணைவரோடும்
விருந்து இனிது அருந்தி நின்ற வேலையின் வேலை போலும் – யுத்4-மிகை:41 262/2,3
முதிர் தரு துணைவரோடும் முனி மனம் தொடர போனான் – யுத்4-மிகை:41 269/4
ஐயனும் அவரை நீக்கி அருள் செறி துணைவரோடும்
வையகம் முழுதும் செங்கோல் மனு நெறி முறையில் செல்ல – யுத்4-மிகை:42 71/1,2

TOP


துணைவற்கு (2)

ஏன்றனென் என் உயிர்_துணைவற்கு ஈகுவான் – அயோ:13 12/3
மருங்கு இனி உரைப்பது என்னோ மறு அறு துணைவற்கு என்னா – யுத்4-மிகை:42 66/2

TOP


துணைவன் (16)

உங்கள் குல தனி நாதற்கு உயிர்_துணைவன் உயர் தோளான் – அயோ:13 25/2
இன் துணைவன் இராகவனுக்கு இலக்குவற்கும் இளையவற்கும் எனக்கும் மூத்தான் – அயோ:13 65/3
அருமை செய் குணத்தின் என் துணைவன் ஆழியான் – ஆரண்:4 15/3
இருள் மொய்ம்பு கெட துரந்த தயரதற்கு இன் உயிர் துணைவன் இமையோரோடும் – ஆரண்:4 25/2
சேவலோன் துணைவன் ஆன செங்கையோன் தங்கை திக்கின் – ஆரண்:6 32/2
சுற்றம் உன் சுற்றம் நீ என் இன் உயிர் துணைவன் என்றான் – கிட்:3 27/4
அன்னது ஆயினும் அறத்தினுக்கு ஆர் உயிர் துணைவன்
என்னும் தன்மையை நோக்கினர் யாவரும் எவையும் – கிட்:4 18/1,2
தூயவன் பிரிந்த பின்பு தேடிய துணைவன் தொல்லை – சுந்:4 29/2
சுருங்கு_இடை உன் ஒரு துணைவன் தூய தாள் – சுந்:4 97/1
கூட்டி நின் ஆர் உயிர் துணைவன் எம் கோனை நீ – சுந்:10 46/3
வேத_நாயகன் தனி துணைவன் வென்றி சால் – சுந்:12 60/3
சொல்லு-மின் என்ன ஓர் துணைவன் சொல்லினான் – யுத்1:4 50/4
தோற்றுமோ அன்னவன் துணைவன் ஆகுமோ – யுத்1:4 65/4
துறவியின் உறவு பூண்ட தூயவர் துணைவன் என்னை – யுத்1:4 126/1
தஞ்ச நல் துணைவன் ஆன தவறு_இலா புகழான்-தன்னை – யுத்1:4 141/3
உந்தை என் துணைவன் அன்றே ஓங்கு அற சான்றும் உண்டால் – யுத்1:14 25/1

TOP


துணைவனும் (1)

துன்றி வந்து அன்பு செய்யும் துணைவனும் அவனே பின்னை – யுத்1:4 106/3

TOP


துணைவனேல் (1)

மன் முன்னே தழீஇ கொண்ட மனக்கு இனிய துணைவனேல்
என் முன்னே அவன் காண்பென் யானே சென்று என எழுந்தான் – அயோ:13 27/3,4

TOP


துணைவனை (7)

வென்றவள் துணைவனை இன்று வெல்குவேன் – யுத்1:5 5/3
மன்னுயிர் அனைய காதல் துணைவனை வரவு காணான் – யுத்1:12 26/2
சோர்கின்ற அருவி கண்ணான் துணைவனை நோக்கி சொல்லும் – யுத்1:12 35/4
உடை பெரும் துணைவனை உயிரின் கொண்டு போய் – யுத்2:16 271/1
வந்து தாழ்ந்த துணைவனை வள்ளலும் – யுத்4:38 34/1
பிறப்பினும் துணைவனை பிறவி பேர் இடர் – யுத்4:40 46/1
துறப்பினும் துணைவனை தொழுது நான் இனி – யுத்4:40 46/2

TOP


துணைவனோடும் (1)

உள் மகிழ் துணைவனோடும் ஊடு நாள் வெம்மை நீங்கி – பால:19 17/3

TOP


துணைவா (4)

துணைவா துணை வா என்றான் தோன்றால் தோன்றால் என்றான் – அயோ:4 54/4
துறந்தான் மகன் முன் எனையும் துறந்தாய் நீயும் துணைவா
அறம்தான் இதுவோ ஐயா அரசர்க்கு அரசே என்றாள் – அயோ:4 68/3,4
துணையோ துணைவா என்றாள் துயரேல் துயரேல் என்றான் – அயோ-மிகை:4 3/4
தம்பி துணைவா நீ இதனை தவிர்த்து எம் உணர்வை தாராயோ – யுத்3:22 225/4

TOP


துணைவி (1)

தூய நீ கேட்டி என் துணைவி ஆம் எனா – சுந்:3 31/3

TOP


துணைவியை (1)

சூழ்வு இலா வஞ்சம் சூழ்ந்து உன் துணைவியை பிரிவு செய்தான் – யுத்1:14 5/2

TOP


துத்தரி (1)

கொம்பு துத்தரி கோடு அதிர் பேரிகை – அயோ:8 3/1

TOP


துதி (3)

மறை மொழி துதி ஒலி வந்து இசைக்கவே – பால-மிகை:5 9/2
துதி_அறு பிறவியின் இன்ப துன்பம்தான் – ஆரண்:13 106/2
துதி கொண்டார் அடல் அரக்கனும் துணை விழி சிவந்து ஆங்கு – யுத்2-மிகை:16 42/2

TOP


துதி_அறு (1)

துதி_அறு பிறவியின் இன்ப துன்பம்தான் – ஆரண்:13 106/2

TOP


துதிக்கலாகும் (1)

எங்களால் துதிக்கலாகும் இயல்பதோ என்று கூறி – யுத்4-மிகை:42 14/3

TOP


துதித்தனர் (1)

துதித்தனர் பாடினர் ஆடி துள்ளினார் – யுத்4:37 150/3

TOP


துதித்து (1)

துய்ய வானவர் துதித்து இனைய சொல்லுவார் – யுத்4-மிகை:40 17/4

TOP


துதிப்ப (2)

பாக வான் பிறையாம் என பலர் நின்று துதிப்ப
வாகை கொண்ட வெம் சிலையின் வளைவுற வாங்கி – யுத்4-மிகை:41 33/1,2
சித்தம் வாழ்தர நின்றனன் தேவர்கள் துதிப்ப – யுத்4-மிகை:41 99/4

TOP


துதிப்பான் (1)

சொன்ன வானவர் தச்சன் ஆம் இ நகர் துதிப்பான் – சுந்:2 26/4

TOP


துதிப்பேம் (1)

தொய்யல் சிந்தையேம் யாவரை எவ்வகை துதிப்பேம் – சுந்:2 17/4

TOP


துதியினன் (1)

சொல் பொழி துதியினன் தொழுத கையினன் – யுத்4-மிகை:40 14/2

TOP


துதைந்த (3)

கடம் துதைந்த காரி யானை அன்ன காளை தாள் அடைந்து – பால:13 52/3
தோடு உழுத தார் வண்டும் திசை யானை மதம் துதைந்த வண்டும் சுற்றி – சுந்:2 215/1
தோட்டொடும் துதைந்த தெய்வ மரம்-தொறும் தொடுத்த புள் தம் – சுந்:6 43/1

TOP


துதைந்தன (1)

துவர் அணிந்தன என பொசி துதைந்தன துணை – கிட்:5 12/3

TOP


துதைந்து (3)

சிந்து ரத்தம் துதைந்து எழும் செச்சையான் – யுத்1:14 42/2
தொய்யில் வாச துவர் துதைந்து ஆடிய – யுத்2:16 70/2
தோல் பட துதைந்து எழு வயிர தூண் நிகர் – யுத்2:18 93/1

TOP


துதையும் (1)

துதையும் குங்கும தோளொடு தோளிடை தொடர – யுத்4:35 11/2

TOP


துந்து (1)

துந்து எனும் தானவனை சுடு சரத்தால் துணித்தானும் – பால:12 13/2

TOP


துந்துபி (2)

கண்டனன் துந்துபி கடல் அனான் உடல்-அரோ – கிட்:5 1/4
துந்துபி பெயர் உடை சுடு சினத்து அவுணன் மீது – கிட்:5 3/1

TOP


துந்துமி (7)

அந்தர துந்துமி முழக்கி ஆய் மலர் – பால:5 65/1
தழங்கின துந்துமி தா_இல் வானகம் – பால:5 82/3
அந்தர துந்துமி முகிலின் ஆர்த்தன – பால:8 44/2
துந்துமி முழங்க தேவர் தூய் மலர் பொழிந்து வாழ்த்த – அயோ-மிகை:6 1/1
தொண்டகம் துடி கன பேரி துந்துமி
திண்டிமம் படகம் மா முரசு திண் மணி – யுத்2-மிகை:16 17/1,2
துடி தவண்டை சங்கு பேரி துந்துமி குலங்கள் கை – யுத்3-மிகை:31 17/1
நாத துந்துமி எங்கும் நடித்திட – யுத்4-மிகை:39 13/2

TOP


துப்பின் (3)

தும்பு மழை-கொண்டு அயல் ஒப்பு அரிது ஆய துப்பின்
கொம்பர் குரும்பை குலம் கொண்டது திங்கள் தாங்கி – ஆரண்:10 142/2,3
அளி துப்பின் அனுமன் என்று ஓர் அரும் துணை பெற்றதாயும் – சுந்:1 33/2
துப்பின் செய்தது போன்றது சூழ் வரை – யுத்2:15 27/2

TOP


துப்பின (1)

ஆளியின் துப்பின வீரர் பொரு களத்து ஆர்த்த ஆழி – யுத்2:19 96/3

TOP


துப்பினாய் (1)

ஆளியின் துப்பினாய் இ அமர் எனக்கு அருளிநின்று என் – ஆரண்:7 62/3

TOP


துப்பினால் (1)

துப்பினால் செய்த கையொடு கால் பெற்ற துளி மஞ்சு – சுந்:3 8/1

TOP


துப்பினில் (1)

துப்பினில் துப்பு உடை யாதை சொல்லுகேன் – ஆரண்:6 14/4

TOP


துப்பினின் (1)

துப்பினின் மணியின் பொன்னின் சுடர் மரகதத்தின் முத்தின் – பால:14 69/1

TOP


துப்பு (30)

துப்பு உடை மணலிற்று ஆகி கங்கை நீர் சுருங்கி காட்ட – பால:20 2/2
துப்பு உறழ் இள வாச சுண்ணமும் உதிர் தாதும் – பால:23 30/3
துப்பு உடை சேனை யாவும் தொலைவுற துணித்தலோடும் – பால-மிகை:11 16/3
துப்பு உறழ் துவர் வாயின் தூய் மொழி மயிலோடும் – அயோ:9 26/1
துப்பு உடை கடலின் நீர் சுமந்த மேகத்தை – அயோ:13 6/2
துப்பு உறழும் நீர்த்த சுடர் திருவடியால் துடைத்தாய் நீ – ஆரண்:1 60/4
துப்பினில் துப்பு உடை யாதை சொல்லுகேன் – ஆரண்:6 14/4
துப்பு அழி செ வாய் வஞ்சியை வௌவ துணை கொண்டிட்டு – ஆரண்:11 6/3
துப்பு உடை மால் வரை தோன்றலன் என்னா – ஆரண்:14 61/3
துப்பு உரு குமுத வாய் அமுதம் துய்த்த யான் – கிட்:10 90/4
துப்பு ஒன்று திரள் சூது என்பென் சொல்லுவென் தும்பி கொம்பை – கிட்:13 43/2
துப்பு அழிந்து உய்வது துறக்கம் துன்னவோ – சுந்:4 15/4
துப்பு உறு பரவை ஏழும் சூழ்ந்த பார் ஏழும் ஆழ்ந்த – சுந்:4 33/1
துப்பு உற முருக்கி உயிர் உண்பல் இது சூதால் – சுந்:6 6/4
கதி துப்பு அழிந்து கழிந்தார் பெருமை கண்டு களத்து அஞ்சி – சுந்:8 48/3
துப்பு உறழ் மேனி அண்ணல் மேரு வில் குழைய தோளால் – சுந்:12 131/3
துப்பு உற சிவந்த வாய் நினைந்து சோர்குவான் – யுத்1:4 24/3
துப்பு உற கடல் தூய துவலையால் – யுத்1:8 60/1
துப்பு நீர் ஆய தூய சுடர்களும் கறுக்க வந்திட்டு – யுத்1:9 18/2
ஊழி வெம் கனல் ஒப்பன துப்பு அன உருவ – யுத்2:15 226/1
சூர் இழந்து வன் கவசமும் இழந்து துப்பு இழந்து – யுத்2:15 234/3
துப்பு உடை தட கைகள் துணித்து சுற்றிய – யுத்2:18 127/2
துப்பு அற முருக்க வந்தான் என்ற சொல் பிழைப்பது உண்டோ – யுத்2-மிகை:16 3/4
துப்பு ஒப்பது ஒர் கணை கூட்டினன் துரந்தான் இடை தொடரா – யுத்3:27 158/3
துப்பு நீர்த்து அன தூளியின் படலம் மீ தூர்ப்ப – யுத்3:31 15/2
துப்பு ஆர் கணை மாரி சொரிந்தனனால் – யுத்3-மிகை:20 12/4
துப்பு அணை வயிர வாளி விசையினும் காலின் தோன்றல் – யுத்4:37 212/3
துப்பு உற செய்ய வாய் மணி தோகை-பால் – யுத்4:40 1/3
துப்பு உற சிவந்த வாய் விஞ்சை தோகையர் – யுத்4:40 35/2
துப்பு உற சிவந்த வாய் தோகை தன்னுடன் – யுத்4-மிகை:41 230/2

TOP


துப்பு-போல் (1)

துப்பு-போல் குருதி புனல் சுற்றலால் – யுத்3:31 135/3

TOP


துப்புடை (1)

துப்புடை கனகன் சேனை தொகை அவை அனைத்தும் செம் தீ – யுத்1-மிகை:3 24/3

TOP


துப்புறு (2)

துப்புறு வெற்பு அதனை துகள் செய்தே – சுந்-மிகை:9 3/3
துப்புறு சிந்தையர் வீரர் தொடர்ந்தார் – யுத்3-மிகை:20 5/4

TOP


துப்பொடு (1)

துப்பொடு ஒத்தன முத்து_இனம் குன்றியின் தோன்ற – யுத்3:20 53/4

TOP


துப்போ (1)

துப்போ என துணியாம் வகை தேவாந்தகன் துரந்தான் – யுத்2:18 165/4

TOP


தும்பி (27)

துயில் எழ தும்பி காலை செவ்வழி முரல்வ சோலை – பால:2 14/4
சுரத்து இடை அகிலும் மஞ்ஞை தோகையும் தும்பி கொம்பும் – பால:10 10/2
திண் களி சிறு தும்பி என சிலர் – பால:14 48/3
விரி சிறை தும்பி வேறு ஓர் வீழ் மதம் தோய்ந்து மாதர் – பால:14 61/3
பம்பு தேன் மிஞிறு தும்பி பரந்து இசை பாடி ஆட – பால:16 2/1
உண் மலர் வெறுத்த தும்பி புதிய தேன் உதவும் நாக – பால:16 3/3
மதி நுதல் வல்லி பூப்ப நோக்கிய மழலை தும்பி
அதிசயம் எய்தி புக்கு வீழ்ந்தன அலைக்க போகா – பால:17 9/2,3
துறும் போதினில் தேன் துவைத்து உண்டு உழல் தும்பி ஈட்டம் – பால:17 12/1
சோலை தும்பி மென் குழல் ஆக தொடை மேவும் – பால:17 34/1
தும்பி ஈட்டம் புரை கிளை சுற்றத்தான் – அயோ:8 3/4
முற்றுறு முகை கிண்டி முரல்கில சில தும்பி
வில் திரு நுதல் மாதே அம் மலர் விரி கோங்கின் – அயோ:9 12/1,2
தொடர்ந்து பாணரின் தூங்கு_இசை முரன்றன தும்பி – அயோ:9 43/4
மரம் குடைந்த தும்பி போல் அனங்கன் வாளி வந்துவந்து – ஆரண்:10 93/3
துன்னிய கோபத்தோடும் தோன்றிய தோற்றம் தும்பி
இன் இசை முரல்வ நோக்கி இரு நில_மகள் கை ஏந்தி – கிட்:10 30/2,3
துளை துயில் உவந்து துயில்வு உற்ற குளிர் தும்பி – கிட்:10 79/4
துப்பு ஒன்று திரள் சூது என்பென் சொல்லுவென் தும்பி கொம்பை – கிட்:13 43/2
அம் தாரத்தின் நேர் வரு சொல்லாள் அறை தும்பி
கந்தாரத்தின் இன் இசை பாடி களி கூரும் – சுந்:2 78/2,3
புகை என தும்பி சுற்ற புது மலர் பொங்கு சேக்கை – சுந்:2 179/2
கள் அவிழ் மாலை தும்பி வண்டொடும் கரிந்து சாம்ப – சுந்:2 210/3
பொன் நிற தும்பி வந்து ஊதி போயதால் – சுந்:3 37/4
சோனை மா மலர் தும்பி தொடர்ந்து அயல் – சுந்-மிகை:13 3/2
தும்பி ஈட்டமும் இரதமும் புரவியும் தொடர்ந்த – யுத்1:5 35/1
தும்பி அம் தொடையல் மாலை சுடர் முடி படியில் தோய – யுத்2:16 149/1
தும்பி அம் தொடையல் வீரன் சுடு கணை துரப்ப சுற்றும் – யுத்2:16 153/1
தொடர்ந்தன மழை பொழி தும்பி கும்பங்கள் – யுத்2:19 47/2
தும்பி என்று உலகின் உள்ள யாவை அவை ஏவையும் தொகுபு துள்ளு தாள் – யுத்2:19 79/1
புலர்ந்த காலையில் பொறி வரி அம்பு எனும் தும்பி
கலந்த தாமரை பெரு வனம் கதிரவன் கரத்தால் – யுத்3:20 58/2,3

TOP


தும்பிகள் (2)

தும்பிகள் உயிரே அன்ன துணை மட பிடிக்கு நல்கும் – பால:16 2/4
சென்று ஊதின தும்பிகள் தென் திசையான் – யுத்3:21 1/2

TOP


தும்பிகளும் (1)

மின்ன பூம் சுரும்பும் வண்டும் மிஞிறும் தும்பிகளும் பம்ப – பால:22 17/3

TOP


தும்பியின் (3)

தும்பியின் குழாத்தின் சுற்றும் சுற்றத்தன் தொடுத்த வில்லன் – அயோ:8 21/1
சுனை மடுத்து உண்டு இசை முரலும் தும்பியின்
இனம் என களித்துளது என்பது என் அவன் – ஆரண்:12 28/2,3
தும்பியின் இனத்தை எல்லாம் தொலைத்திடும் குருளை மாய – யுத்3-மிகை:29 2/3

TOP


தும்பியும் (5)

தேனொடு மிஞிறும் வண்டும் தும்பியும் தொடர்ந்து செல்ல – பால:14 68/3
தேனும் மிஞிறும் சிறு தும்பியும் பம்பி ஆர்ப்ப – பால:16 39/2
தும்பியும் மாவும் மிடைந்த பெரும் படை சூழ்வு ஆரும் – அயோ:13 19/1
கள் உடை வள்ளமும் களித்த தும்பியும்
உள்ளமும் ஒரு வழி கிடக்க ஓடினார் – ஆரண்:10 37/1,2
தோகையர் மனமும் தொக்க தும்பியும் தொடர்ந்து சுற்ற – சுந்:10 13/4

TOP


தும்பியே (1)

பாணரின் தளர்ந்தன பாடல் தும்பியே – ஆரண்:10 127/4

TOP


தும்பியை (5)

சொன்ன தம்பியை தும்பியை அரி தொலைத்து என்ன – கிட்:7 60/3
தும்பியை முனிந்திலேன் தொடர்ந்த வாலி-தன் – யுத்2:16 277/2
தும்பியை நோக்கும் வீரர் சுந்தர தோளை நோக்கும் – யுத்3:22 25/4
தும்பியை தொடர்வது அல்லால் குரங்கினை சுளிவது உண்டோ – யுத்3:27 97/2
தும்பியை தொலைத்தது என்ன தொலைக்குவென் தொடர்ந்து நின்ற – யுத்4:37 9/2

TOP


தும்பியொடு (1)

தூரொடு பறிந்த சில தும்பியொடு வானோர் – சுந்:6 10/3

TOP


தும்பியோ (1)

தும்பியோ நான்முகத்தோன் தொல் மரபின் தோன்றாலோ – யுத்2:17 78/2

TOP


தும்பு (1)

தும்பு மழை-கொண்டு அயல் ஒப்பு அரிது ஆய துப்பின் – ஆரண்:10 142/2

TOP


தும்புரு (2)

தும்புரு தனதன் சூழ் – ஆரண்:1 63/3
இசையினை தும்புரு இசையின் ஏத்தவே – ஆரண்:10 12/4

TOP


தும்புருத்தன் (1)

தும்புருத்தன் வாய்மையால் – ஆரண்-மிகை:1 11/3

TOP


தும்பை (3)

தும்பை சூடிய இராவணன் முகம்-தொறும் தோன்றும் – யுத்2:15 231/2
தும்பை அம் தொடையலர் தட கை தூணி வாங்கு – யுத்3:22 52/3
தும்பை மா மலர் தூவினன் காரி எள் சொரிந்தான் – யுத்3:22 160/2

TOP


தும்பையின் (1)

தும்பையின் தலை துரந்தது சுடர் மணி தண்டு ஒன்று – யுத்3:22 111/3

TOP


தும்பையும் (3)

சுற்றினான் நெடும் தும்பையும் சூடினான் – யுத்2:15 97/4
துளவொடு தும்பையும் சுழிய சூடினான் – யுத்2:15 115/4
தோகை அன்னவர் விழி தொடர் தும்பையும் சூட்டி – யுத்4:35 16/4

TOP


துமி (1)

துமி தம் ஊர் புக வானவர் துள்ளினார் – யுத்1:8 42/3

TOP


துமித்த (1)

தோய்ந்த தோய்வு_இலா பிறை முக சரம் சிரம் துமித்த
காய்ந்த வெம் சரம் நிருதர்-தம் கவச மார்பு உருவ – ஆரண்:8 11/2,3

TOP


துமித்தற்கு (1)

தலை துமித்தற்கு நாள் கொண்டது ஒத்தது ஒர் தன்மை – ஆரண்:6 88/4

TOP


துமித்து (7)

தான் தனக்கு வெலற்கு அரிய தானவரை தலை துமித்து என் – பால:12 5/1
கொலை துமித்து உயர் கொடும் கதிர் வாளின் அ கொடியாள் – ஆரண்:6 88/1
முலை துமித்து உயர் மூக்கினை நீக்கிய மூத்தம் – ஆரண்:6 88/2
மலை துமித்து என இராவணன் மணி உடை மகுட – ஆரண்:6 88/3
துளைபடு மூக்கொடு செவி துமித்து உக – ஆரண்:14 90/1
பரமுக பகை துமித்து அருளுவான் பரமர் ஆம் – கிட்:3 10/3
அம்பரத்து உம்பர் புக்கு அமரிடை தலை துமித்து அமரர் உய்ய – யுத்1:2 82/2

TOP


துமிதர (1)

வன் தலை துமிதர மஞ்சு என மறிவன – யுத்2:18 128/2

TOP


துமிந்த (9)

துமிந்த துண்டமும் பல பட துரந்தன தொடர்ந்து – யுத்1:6 20/3
காலும் வாலும் துமிந்த கவி_குலம் – யுத்2:15 57/4
தேர் எலாம் துமிந்த மாவின் திறம் எலாம் துமிந்த செம் கண் – யுத்2:15 150/1
தேர் எலாம் துமிந்த மாவின் திறம் எலாம் துமிந்த செம் கண் – யுத்2:15 150/1
கார் எலாம் துமிந்த வீரர் கழல் எலாம் துமிந்த கண்ட – யுத்2:15 150/2
கார் எலாம் துமிந்த வீரர் கழல் எலாம் துமிந்த கண்ட – யுத்2:15 150/2
தார் எலாம் துமிந்த நின்ற தனு எலாம் துமிந்த தத்தம் – யுத்2:15 150/3
தார் எலாம் துமிந்த நின்ற தனு எலாம் துமிந்த தத்தம் – யுத்2:15 150/3
போர் எலாம் துமிந்த கொண்ட புகழ் எலாம் துமிந்து போய – யுத்2:15 150/4

TOP


துமிந்தது (1)

பார வெம் சிலை அழிந்து என துமிந்தது அ பரு வில் – யுத்2:16 238/4

TOP


துமிந்தன் (3)

வாலி இளவல் அவன் மைந்தன் மயிந்தன் துமிந்தன் வய குமுதன் – சுந்:4 116/1
மயிந்தனும் துமிந்தன் தானும் மழை குலம் கிழித்து வானத்து – யுத்2:19 59/1
மயிந்தன் மா துமிந்தன் கும்பன் அங்கதன் அனுமன் மாறு இல் – யுத்4-மிகை:42 43/1

TOP


துமிந்தன (2)

துமிந்தன தலை குடர் சொரிந்த தேர் குலம் – யுத்2:15 120/1
சுற்றும் வாசியும் துமிந்தன அமர்_களம் தொடர்ந்த – யுத்2:15 233/4

TOP


துமிந்தனும் (4)

தோடு இவர்ந்த தார் கிரி புரை துமிந்தனும் தொடர்ந்தான் – கிட்:12 15/4
மயிந்தனும் துமிந்தனும் என்னும் மாண்பினார் – யுத்1:4 39/2
தோள் உடை நெடும் தலை துமிந்தனும் தீர்கில – யுத்2:18 113/2
வாலி நேர் வலி மயிந்தனும் துமிந்தனும் மாண்டார் – யுத்3:22 173/2

TOP


துமிந்தார் (1)

சொரிந்தார் குடல் துமிந்தார் தலை கிடந்தார் எதிர் தொடர்ந்தார் – யுத்3:31 111/4

TOP


துமிந்து (2)

போர் எலாம் துமிந்த கொண்ட புகழ் எலாம் துமிந்து போய – யுத்2:15 150/4
தூண்டு_அரும் கணை பட துமிந்து துள்ளிய – யுத்2:18 116/1

TOP


துமிப்ப (1)

முற்று இயல் சிலை வலாளன் மொய் கணை துமிப்ப ஆவி – யுத்4-மிகை:34 2/1

TOP


துமிப்பதன் (1)

துமிப்பதன் முன்பு அகல் என்பது சொல்ல – ஆரண்:14 56/3

TOP


துமிப்பளவும் (1)

தாக்கி இ படையை முற்றும் தலை துமிப்பளவும் தாங்கி – யுத்3:31 59/3

TOP


துமிய (1)

உகளும் இவுளி தலை துமிய உறு தலைகள் – யுத்3:31 155/1

TOP


துமியும் (1)

நாயகர் நெடும் தலை துமியும் நாம் அற – யுத்3:22 48/3

TOP


துமிரன் (1)

தூ நிவந்த வேல் துமிரன் என்னும் பேரான் – கிட்:15 10/2

TOP


துமில (3)

துமில போர் வல் அரக்கர்க்கு சுட்டினாள் – ஆரண்:7 15/1
துமில திண் செருவின் வாளி பெரு மழை சொரிய தோன்றும் – யுத்1:10 4/1
துமில வாளி அரக்கன் துரப்பன் – யுத்4:37 32/1

TOP


துய் (2)

துய் அடை கனலி அன்ன தோளினன் தொழிலும் தூயன் – கிட்:7 156/2
துய் அன சொற்கள் சொல்வோர் சோம்பரை சுளித்து கொல்வோர் – யுத்4-மிகை:41 67/4

TOP


துய்க்க (3)

கேள்வி செல்வம் துய்க்க வயிற்று ஓர் கிளை தந்தான் – அயோ:6 21/4
பொருவ_அரும் செல்வம் துய்க்க போதுதி விரைவின் என்றான் – யுத்2:16 133/3
தானுடை செல்வம் துய்க்க தகுதியே சரத்தினோடும் – யுத்3:27 170/3

TOP


துய்க்கவும் (1)

கண்ணால் நனி துய்க்கவும் கங்குல் கழிந்தது அன்றே – பால:16 47/4

TOP


துய்க்கும் (1)

வேண்டிய வேண்டின் எய்தி வெறுப்பு இன்றி விழைந்து துய்க்கும்
ஈண்ட அரும் போக இன்பம் ஈறு இலது யாண்டு கண்டாம் – சுந்-மிகை:1 20/2,3

TOP


துய்க்குமா (1)

கரை செயல் அரிய போகம் துய்க்குமா கண்டு இராமற்கு – யுத்4-மிகை:41 176/2

TOP


துய்த்த (3)

மருவிய வயாவொடு வருத்தம் துய்த்த பின் – பால:5 98/2
பெறுக என அளித்து வேந்தோடு யாவரும் துய்த்த பின்றை – பால-மிகை:11 11/2
துப்பு உரு குமுத வாய் அமுதம் துய்த்த யான் – கிட்:10 90/4

TOP


துய்த்தனர் (1)

துன்னு போகங்கள் துய்த்தனர் தோன்றல்தான் – அயோ:14 17/2

TOP


துய்த்தார் (1)

துறந்து மாண்டனர் ஆர் அமிர்து அமரர்கள் துய்த்தார் – பால-மிகை:9 23/4

TOP


துய்த்தி-கொல் (2)

வேள்வி செல்வம் துய்த்தி-கொல் மெய்ம்மை துறை மேவும் – அயோ:6 21/1
சூழ்வின் செல்வம் துய்த்தி-கொல் தோலா மனு நூலின் – அயோ:6 21/2

TOP


துய்த்தி-கொல்-மன் (1)

வாழ்வு செல்வம் துய்த்தி-கொல்-மன் என்றனள் வானோர் – அயோ:6 21/3

TOP


துய்த்து (4)

சருகும் வெம் கதிர் ஒளியையும் துய்த்து மற்று எதையும் – பால-மிகை:9 50/2
யாம் இனி இப்போது ஆர் இடர் துய்த்து இங்கு இனி யாரை – கிட்:17 7/1
தூம்பு உறங்கும் முகத்தின் துய்த்து உடல் – யுத்2:16 64/2
பொரு அரும் இன்பம் துய்த்து புண்ணியம் புரிந்தோர் வைகும் – யுத்3:24 57/3

TOP


துய்த்துமேல் (1)

இலங்கையின் இனிது இருந்து இன்பம் துய்த்துமேல்
குலம் கெழு காவல குரங்கின் தங்குமோ – யுத்1:2 20/2,3

TOP


துய்த்துளோன் (1)

சோறு தன் அயலுளோர் பசிக்க துய்த்துளோன்
ஏறும் அ கதியிடை யானும் ஏறவே – அயோ:11 103/3,4

TOP


துய்ப்பவர்க்கு (1)

ஏலும் நல்வினை துய்ப்பவர்க்கு ஈறு செல் – அயோ:14 18/3

TOP


துய்ப்பன (1)

வெம் வினை துய்ப்பன விரிந்த யோனிகள் – அயோ:14 74/3

TOP


துய்ப்பாரும் (1)

பருந்தொடு நிழல் சென்று அன்ன இயல் இசை பயன் துய்ப்பாரும்
மருந்தினும் இனிய கேள்வி செவி உற மாந்துவாரும் – பால:2 15/2,3

TOP


துய்ப்பான் (1)

அ பெரும் செல்வம் துய்ப்பான் நின்று மா தவத்தின் அன்றே – சுந்:3 127/2

TOP


துய்ப்பானும் (1)

பால் அமை பயனும் ஆய் பயன் துய்ப்பானும் ஆய் – யுத்1:3 74/2

TOP


துய்ப்பேன் (1)

நல் நெடும் செல்வம் துய்ப்பேன் ஆக்கினை நல்கி நாளும் – யுத்2:17 63/2

TOP


துய்ய (5)

துய்ய நாடு ஒரீஇ தோன்றினார் அவர்க்கு – அயோ-மிகை:14 5/3
துய்ய நீர் கடலுள் தோய்ந்து தூய் மலர் அமரர் சூட்ட – கிட்:7 158/3
துய்ய தெய்வ வான் படைக்கு எலாம் வரன்முறை துரக்கும் – யுத்3:22 185/2
துய்ய நல் மணி பீடமும் தோற்றுவித்து – யுத்4-மிகை:39 10/2
துய்ய வானவர் துதித்து இனைய சொல்லுவார் – யுத்4-மிகை:40 17/4

TOP


துய்யன (1)

நாடக தொழிலின நடுவு துய்யன
ஆடக தோற்றத்த அளவு_இலாதன – பால:3 30/3,4

TOP


துய்யும் (1)

பொய்யும் துய்யும் ஒத்து அவை சிந்தும் புவி தந்தான் – யுத்4:37 130/2

TOP


துய்யை (1)

துய்யை சுடு வெம் கனலின் சுடுவான் துணிந்தேன் – அயோ:4 123/4

TOP


துயக்கின் (1)

அவள் துயக்கின் மலர் அம்பு உற வெம்பும் – யுத்1:11 1/2

TOP


துயக்கினால் (1)

தொண்டை அம் கனி வாய் சீதை துயக்கினால் என்னை சுட்டாய் – சுந்:6 40/1

TOP


துயக்கு (7)

துயக்கு இலன் சுகேது என்று உளன் ஒர் தூய்மையான் – பால-மிகை:7 3/4
துயக்கு_இல் கந்தர்ப்பரை துரந்து வாரின – ஆரண்:7 46/3
அம் கயல் கரும் கண் இயக்கியர் துயக்கு இல் அரம்பையர் விஞ்சையர்க்கு அமைந்த – சுந்:3 83/1
சுடு ஞானம் வெளிப்பட உய்ந்த துயக்கு இலார் போல் – சுந்-மிகை:1 13/2
தூர ஒன்று நூறு கூறுபட்டு உகும் துயக்கு அலால் – யுத்3:31 86/3
துயக்கு இலா அன்பு மூண்டு எவரும் சோரவே – யுத்4:38 19/4
துயக்கு இலாதவர் மனம் என தூயது சுரர்கள் – யுத்4:41 2/2

TOP


துயக்கு_இல் (1)

துயக்கு_இல் கந்தர்ப்பரை துரந்து வாரின – ஆரண்:7 46/3

TOP


துயர் (161)

முளைப்பன முறுவல் அம் முறுவல் வெம் துயர்
விளைப்பன அன்றியும் மெலிந்து நாள்-தொறும் – பால:3 52/1,2
இரும் துயர் உழக்குநர் என் பின் என்பது ஓர் – பால:5 4/3
அரும் துயர் வருத்தும் என் அகத்தை என்றனன் – பால:5 4/4
உறு துயர் தவிர்ந்தது அ உலகம் வேந்து அருள் – பால:5 53/2
பிதிர்ந்தது எம் மன துயர் பிறங்கல் என்று கொண்டு – பால:5 68/1
வாங்கிய துயர் உடை மன்னன் பின்னரும் – பால:5 97/1
நில கொடியும் துயர் நீத்தனள் இந்த – பால:5 117/2
உய்-வண்ணம் அன்றி மற்று ஓர் துயர் வண்ணம் உறுவது உண்டோ – பால:9 24/2
மா துயர் உழந்து உழந்து அழுங்கி மாழ்கினர் – பால:10 51/2
தொல் ஆழி துயிலாதே துயர் ஆழி நெடும் கடலுள் துயில்கின்றானே – பால:11 17/4
கலை கோட்டு பெயர் முனியால் துயர் நீங்க கருதினான் – பால:12 17/4
வணங்கு வில் இறுத்தவன் என துயர் மறந்தாள் – பால:22 39/2
மின்னால் அயர்வுறும் வாள் அரவு என வெம் துயர் உற்றான் – பால:24 24/4
இழிந்த வான் துயர் கடல் கரை நின்று ஏற்றினான் – பால:24 41/4
குளிப்ப அரும் துயர் கடல் கோடு கண்டவன் – பால:24 42/3
மங்கும் பிறவி துயர் அற மாற்று நேசம் – பால-மிகை:3 2/2
மன துயர் அகன்றிட வணங்கி கூறுவான் – பால-மிகை:5 11/4
உறு துயர் வெள்ளியும் ஒதுங்கி போயினான் – பால-மிகை:8 12/4
குன்றி நீ துயர் உறுக என உரைத்தனன் கொதித்தே – பால-மிகை:9 14/4
அந்த வேலையில் திதி பெரும் துயர் உழந்து அழிவாள் – பால-மிகை:9 25/1
உறு துயர் தணிந்து மன்னன் உய்த்து உணர்ந்து உரைக்கலுற்றான் – பால-மிகை:11 11/4
ஒழுங்கு அறு புளிஞர் ஆகி உறு துயர் உறுக என்றான் – பால-மிகை:11 43/4
களைவு அரும் துயர் அற ககனம் எண் திசை எலாம் – பால-மிகை:20 1/3
உரிமை மைந்தரை பெறுகின்றது உறு துயர் நீங்கி – அயோ:1 62/1
சொல் மறா மக பெற்றவரே துயர் துறந்தார் – அயோ:1 67/4
அனையது ஆதலின் அரும் துயர் பெரும் பரம் அரசன் – அயோ:1 68/1
சூது முந்துற சொல்லிய மா துயர்
நீதி மைந்த நினைக்கிலை ஆயினும் – அயோ:2 20/1,2
மா துயர் படுக நான் நெடிது உன் மாற்றவள் – அயோ:2 61/3
கரை செயற்கு அரும்_துயர் கடலில் வீழ்கின்றாய் – அயோ:2 68/3
சுற்றமும் கெட சுடு துயர் கடல் விழ துணிந்தாய் – அயோ:2 82/4
ஏறு ஆம் என்னும் வன் துயர் ஆகத்து இடை மூழ்க – அயோ:3 49/2
ஒக்க நோக்கிய யோகரும் அரும் துயர் உழந்தார் – அயோ:4 210/4
மன்னை உற்றது உண்டோ மற்று இ வன் துயர்
என்னை உற்றது இயம்பு என்று இறைஞ்சினாள் – அயோ:4 215/2,3
முகமும் அவர் அருளும் நுகர்கிலர்கள் துயர் முடுக – அயோ:5 15/2
இறை_மகன் துயர் துடைத்து இருத்தி மாடு என்றான் – அயோ:5 37/3
சொல்லலும் அரசன் சோர்ந்தான் துயர் உறு முனிவன் நான் இ – அயோ:6 11/3
உன் கிளை எனது அன்றோ உறு துயர் உறல் ஆமோ – அயோ:8 43/3
ஒரு வகைத்து அன்று உறு துயர் ஊழி வாழ் – அயோ:11 37/3
சிந்தை வெம் கொடும் துயர் தீர்கலாது என்றான் – அயோ:11 57/4
தோன்றும் தீரா பாதகம் அற்று என் துயர் தீர – அயோ:11 84/2
துன்ன_அரும் துயர் கெட தூய கோசலை – அயோ:11 86/3
சிந்தையின் உறு துயர் தீர்த்திரால் எனும் – அயோ:11 88/3
முடிகுவென் அரும் துயர் முடிய என்னுமால் – அயோ:11 90/4
வெம் துயர் நரகத்து வீழ்க யானுமே – அயோ:11 101/4
மைந்தன் வெம் துயர் கடலின் வைகினான் – அயோ:11 134/2
கழிந்தது துயர் நெடும் காதல் தூண்டவே – அயோ:12 25/4
காமனும் அரும் துயர் கடலில் மூழ்கினான் – அயோ:12 42/3
கன்று பிரி காராவின் துயர் உடைய கொடி வினவ கழல் கால் மைந்தன் – அயோ:13 65/2
சுடு மயானத்திடை தன் துணை ஏக தோன்றல் துயர் கடலின் ஏக – அயோ:13 68/1
வெம் துயர் தொடர்தர விம்மி விம்மி நீர் – அயோ:14 82/1
அ நெடும் துயர் உறும் அரிய வீரனை – அயோ:14 83/1
அன்னமும் துயர் கடல் அடிவைத்தாள்-அரோ – அயோ:14 85/4
சொன்னது செய்தி ஐய துயர் உழந்து அயரல் என்றான் – அயோ:14 115/4
எழுந்து என் நாயகனே துயர் ஏது எனா – அயோ-மிகை:4 1/2
தொழுது தேவி துயர் கூர விளையாடல் தொழிலோ – ஆரண்:1 40/3
விரிஞ்சுற பற்றிய பிறவி வெம் துயர்
பெரும் சிறை வீடு பெற்று-அனைய பெற்றியார் – ஆரண்:3 7/3,4
வேந்தன் வீயவும் யாய் துயர் மேவவும் – ஆரண்:3 18/1
மாந்தர் வன் துயர் கூரவும் யான் வனம் – ஆரண்:3 18/3
சுமந்த தோளும் பொறை துயர் தீருமால் – ஆரண்:3 20/4
மாண்டு உக மலைந்து எமர் மன துயர் துடைப்பாய் – ஆரண்:3 52/4
நாடு அறியா துயர் இழைத்த நவை அரக்கி நின் அன்னை-தன்னை நல்கும் – ஆரண்:6 127/1
என்று இனைய வன் துயர் இலங்கை நகர் எய்த – ஆரண்:10 45/1
எ துயர் உனக்கு உளது இனி பழி சுமக்க – ஆரண்:10 61/3
உளைவுறு துயர் முகத்து ஒளி இது ஆம் எனின் – ஆரண்:12 32/1
மோக வெம் துயர் சிறிது ஆறி முன்னியே – ஆரண்:13 52/2
வெம் துயர் துடைத்தனென் என்னும் மெய் புகழ் – ஆரண்:13 53/2
காணின் கலந்த துயர் தீரும் அன்றி அயல் இல்லை என்று கடுகி – ஆரண்:13 70/2
மாற்ற அரும் துயர் இவர் மன கொளா-வகை – ஆரண்:13 105/3
கொன்ற பின் அன்றோ வெய்ய கொடும் துயர் குளிப்பது என்றான் – ஆரண்:13 131/4
ஓய்வு_அறு துயர் என நுடங்கல் நோன்மையோ – ஆரண்:14 86/4
பேர அரும் துயர் அற பேர்ந்துளோர் என – ஆரண்:14 92/1
தோன்றி அரு வினையேன் சாப துயர் துடைத்தாய் – ஆரண்:15 40/4
ஓவு இலர் துயர் கடற்கு ஒழிவு காண்கிலர் – ஆரண்-மிகை:10 7/2
அரும் தளைப்படும் துயர் அதனுக்கு அஞ்சியே – ஆரண்-மிகை:10 9/3
சிந்தையில் சிறிது துயர் சேர்வுற தெருமரலின் – கிட்:2 6/1
துயர் உழந்து அயர்தியோ சுருதி நூல் வலாய் – கிட்:6 12/4
வெம் துயர் கொடும் பழி வில்லின் தாங்கினேன் – கிட்:6 24/4
அன்ன வெம் துயர் எனும் அளக்கர் நீக்கினான் – கிட்:6 26/4
நீ துயர் ஒழிக என நின்று கூறினான் – கிட்:7 29/4
தொள்கொடும் கிடந்தது என்ன துயர் உழந்து அழிந்து சோர்வான் – கிட்:7 79/4
வெறியன எய்தி நொய்தின் வெம் துயர் கடலின் வீழ்ந்தேன் – கிட்:9 12/4
வினையின் வெம் துயர் விரவு திங்களும் விரைவு சென்றன எளிதின் நின் – கிட்:10 66/3
தனு எனும் திரு நுதலி வந்தனள் சரதம் வன் துயர் தவிர்தியே – கிட்:10 66/4
தெறு துயர் உழந்தனன் தேய தேய்வு சென்று – கிட்:10 102/3
கண்டு அக துயர் தீர்வது காண்டிரால் – கிட்:13 17/3
மா துயர் காதல் தூண்ட வழியின்-மேல் வைத்த கண்ணார் – சுந்:2 112/3
தூக்கினால் அன்ன தோயத்தது ஆய் துயர்
ஆக்கினான் படை அன்ன அகழியை – சுந்:2 147/2,3
துன்னும் ஆர் உயிர் உடலொடு சுடுவது ஓர் துயர் உழந்து இவை சொன்னான் – சுந்:2 197/4
தொழுதல் சோருதல் துளங்குதல் துயர் உழத்து உயிர்த்தல் – சுந்:3 5/3
பிரிவு எனும் துயர் உருவு கொண்டால் அன்ன பிணியாள் – சுந்:3 7/4
அப்பினால் நனைந்து அரும் துயர் உயிர்ப்பு உடை யாக்கை – சுந்:3 8/3
துஞ்சாதாரும் துஞ்சுதல் கண்டாள் துயர் ஆற்றாள் – சுந்:4 2/1
படி ஏழும் நெடும் துயர் பாவிடவும் – சுந்:4 9/2
வள்ளல் மொழி வாசகம் மன துயர் மறந்தாள் – சுந்:4 62/2
துன்றிய புயத்து இனிது இருக்க துயர் விட்டாய் – சுந்:5 3/2
சிந்தை உறு வெம் துயர் தவிர்ந்து தெளிவோடும் – சுந்:5 9/2
ஆறு துயர் அம் சொல் இள_வஞ்சி அடியன் தோள் – சுந்:5 10/3
சிந்தை உறு வெம் துயர் தவிர்த்து இனிது செல்வேன் – சுந்:6 7/4
குலுங்கும் வன் துயர் நீங்குமால் வெள்ளியம் குன்றம் – சுந்:9 2/4
கொன்றேன் எனின் இந்திரனும் துயர் கோளிம் நீங்கும் – சுந்:11 26/2
ஆவி ஒன்று ஆக நட்டான் அரும் துயர் துடைத்தி என்ன – சுந்:12 81/2
தீயின் தூயவளை துயர் செய்ததால் – சுந்:12 88/4
ஆவது அ அண்ணல் உள்ளத்து அரும் துயர் ஆற்றலே ஆம் – சுந்:14 11/3
ஆரியன் அரும் துயர் கடலுள் ஆழ்பவன் – சுந்:14 16/1
பூண்டது ஓர் துயர் கொடு பொன்றினார்-கொலோ – சுந்:14 18/3
நீங்கியது அரும் துயர் காதல் நீண்டதே – சுந்:14 24/4
இந்திரன் தரும் மைந்தன் உறும் துயர் யாவும் – சுந்-மிகை:5 5/1
நின்றே துயர் தீர நிறுத்தினன் என்ப-மன்னோ – சுந்-மிகை:11 27/4
தா இல் மேலவர்க்கு அரும் துயர் விளைத்திடின் தமக்கே – சுந்-மிகை:13 12/1
மேவும் அ துயர் எனும் பொருள் மெய்யுற மேல்நாள் – சுந்-மிகை:13 12/2
ஏமுற துயர் துடைத்து அளித்த ஏற்றம் போல் – சுந்-மிகை:14 37/2
வனை கரும் குழலியை பிரிந்த மா துயர்
அனகனுக்கு அவள் எதிர் அணைந்ததாம் எனும் – சுந்-மிகை:14 40/1,2
கொங்கை குயிலை துயர் நீக்க இமையோர்க்கு உற்ற குறை முற்ற – யுத்1:1 10/1
மா துயர் துடைத்த வார்த்தை மறப்பரோ மறப்பிலாதார் – யுத்1:4 110/4
பிறிந்தவர்க்கு உறு துயர் என்னும் பெற்றியோர் – யுத்1:6 34/1
அந்தரின் அலமந்து அஞ்சி துயர் உழந்து அலக்கண் உற்றான் – யுத்1:7 3/4
அலமரும் துயர் எய்திய ஆயினும் – யுத்1:8 59/2
தோடு சேர் குழலாள் துயர் நீக்குவான் – யுத்1:8 66/2
செழு நகர் அடைந்த போழ்தும் இ துயர் தீர்வது உண்டோ – யுத்1:12 31/4
சானகி துயர் இனம் தவிர்ந்தது இல்லையோ – யுத்2:16 74/2
தார் கோல மேனி மைந்த என் துயர் தவிர்த்தி-ஆகின் – யுத்2:16 150/3
மா துயர் நரகம் நண்ணா-வண்ணமும் காத்தி-மன்னோ – யுத்2:16 160/4
வெம் துயர் வீங்கி தீ வீழ் விறகு என வெந்து வீழ்ந்தாள் – யுத்2:17 34/4
கம்பிப்பது ஓர் வன் துயர் கண்டிலனேல் – யுத்2:18 11/3
தன் தாதை படும் துயர் தந்தையை முன் – யுத்2:18 51/3
நாயகன் தம்பிக்கு உற்ற துயர் சுட நடுங்குகின்றான் – யுத்2:19 198/4
ஆயிரம் பெயரினானும் அரும் துயர் கடலுள் ஆழ்ந்தான் – யுத்2:19 214/4
தொல் நாள் பிரிந்த துயர் தீர அண்ணல் திரு மேனி கண்டு தொழுவான் – யுத்2:19 248/4
சிந்தாகுலங்கள் களைவாய் தளர்ந்து துயர் கூரல் என்ன செயலோ – யுத்2:19 250/3
வென்றி வெம் படையினால் உன் மன துயர் மீட்பென் என்றான் – யுத்2:19 300/3
புக்க போதில் அங்கு இலக்குவன் பொருக்கென துயர் தீர்ந்து – யுத்2-மிகை:16 43/1
கழிந்தது எம் மன துயர் என்று கண்ணன் மேல் – யுத்2-மிகை:16 52/3
அரும் துயர் கடலுள் ஆழும் அம்மனை அழுத கண்ணள் – யுத்3:21 6/1
தீங்குதான் இது தமியனை யார் துயர் தீர்ப்பார் – யுத்3:22 197/4
மூன்று ஆம் உலகம் துயர் தீர்த்தி என்னும் ஆசை முயல்கின்றோம் – யுத்3:22 221/2
கதி ஏதும் இலார் துயர் காணுதியோ – யுத்3:23 11/2
திடல் முந்நீரிடை படுத்து பறித்தனன் நம் துயர் என்றார் தேவர் எல்லாம் – யுத்3:24 35/4
அரும் துயர் அளவு இலாது அரற்றுவானை யான் – யுத்3:24 85/2
வீங்கிய தோள்களால் தழுவி வெம் துயர்
நீங்கினன் இராமனும் உலகில் நின்றில – யுத்3:24 104/2,3
ஆகியது அறிந்தால் அன்றி அரும் துயர் ஆற்றல் ஆற்றார் – யுத்3:26 17/2
விடிந்தது என்று இருந்தேன் மீள வெம் துயர் இருளின் வெள்ளம் – யுத்3:26 45/2
சொல்விக்க வந்து போனேன் நோவுறு துயர் செய்தாரை – யுத்3:26 48/2
எண்களில் பெரிய ஆற்றார் இரும் துயர் பொறுக்கல் ஆற்றார் – யுத்3:29 41/4
என்று அழைத்து இரங்கி ஏங்க இ துயர் நமர்கட்கு எல்லாம் – யுத்3:29 54/1
தோய் படை தொழிலால் யார்க்கும் துயர் துடைத்தானை நோக்கி – யுத்3:31 228/3
விடியலுற்றது நம் பெரும் துயர் என வியந்தார் – யுத்3-மிகை:20 9/4
வெம் துயர் தீரும் விழுப்பமும் உண்டால் – யுத்3-மிகை:26 4/4
விடிந்தது மேலை வானோர் வெம் துயர் அவரினோடும் – யுத்3-மிகை:31 62/2
துயர் தமக்கு உதவி மீளா துறக்கம் போய் வந்த தொல்லை – யுத்4:32 47/3
இடை பெறும் துயர் பார்த்து இகல் நீதியின் – யுத்4:37 174/2
சிந்தை வெம் துயர் தீருதி தெள்ளியோய் – யுத்4:38 34/2
முன்னை வன் துயர் நீக்குதி மொய்ம்பினோய் என்றான் – யுத்4:40 101/4
பேதாய் பிரிவு துயர் பீழை பிணித்தது என்றான் – யுத்4:41 31/4
துனி உழந்திட துயர் தரு கொடு மன தொழிலோர் – யுத்4:41 41/2
நினைத்து இருந்து நெடும் துயர் மூழ்கிலேன் – யுத்4:41 58/3
ஆதி வெம் துயர் அலால் அருந்தல் இன்மையால் – யுத்4:41 90/1
நெஞ்சினில் துயர் நீக்கியது என்று நீ – யுத்4-மிகை:39 16/3
முன்னை வானவர் துயர் முடிக்குறும் பொருட்டு – யுத்4-மிகை:40 15/3
அகத்தின் நோய் அறுத்து அரும் துயர் களைந்து எமக்கு அழியா – யுத்4-மிகை:40 18/3
மண்ணும் நாகரும் யாவரும் அரும் துயர் மறந்தார் – யுத்4-மிகை:41 206/4
வாங்கு-மின் மன துயர் வாய்மையால் என்றான் – யுத்4-மிகை:41 227/4

TOP


துயர்க்கு (8)

உழைத்த வெம் துயர்க்கு ஈறு காண்கிலன் உணர்வு ஒழியா – பால-மிகை:9 36/1
சோர்வு_இலாள் அறிகிலா துயர்க்கு சோர்கின்றான் – அயோ:5 40/4
வெம் துயர்க்கு ஊற்றம் ஆய விரி இருள் வீங்கிற்று அன்றே – ஆரண்:14 1/4
துயர்க்கு தகவு இலென் ஆயினேன் – ஆரண்:14 16/3
பழம் துயர்க்கு பரிவுறும் பான்மையால் – ஆரண்:14 26/4
காரை கண்டனன் வெம் துயர்க்கு ஒரு கரை காணான் – கிட்:10 48/4
மாற்றுவார் துயர்க்கு ஒரு வரம்பு உண்டாகுமோ – கிட்:10 92/4
கார் வரையை காணுதி மற்று அது காண இ துயர்க்கு கரையும் காண்டி – யுத்3:24 26/4

TOP


துயர்க்கும் (1)

மட_கொடி துயர்க்கும் நெடு வானின் உறைவோர்-தம் – யுத்4:36 2/3

TOP


துயர்கொண்டு (1)

தொடர்ந்து என துயர்கொண்டு சோரும் நெஞ்சன் – அயோ:3 7/2

TOP


துயர்ந்த (1)

குங்கும கொம்மை குவி முலை கனிவாய் கோகிலம் துயர்ந்த மென் குதலை – சுந்:3 83/3

TOP


துயர்ந்து (1)

தூயவன் நெஞ்சு துயர்ந்து சுருண்டான் – யுத்3:26 42/2

TOP


துயர்வு (1)

துயர்வு உற்று அ இராவணன் வாலிடை பண்டு தூங்க – சுந்:4 92/3

TOP


துயர (1)

சூழ்ந்தனை கொடியாய் என்னா துடித்து அரும் துயர வெள்ளத்து – யுத்2:18 266/3

TOP


துயரத்தின் (1)

வீழ்ந்தான் வீழா வெம் துயரத்தின் கடல் வெள்ளத்து – அயோ:3 40/1

TOP


துயரத்தினை (1)

மா துயரத்தினை யாவர் சொல்ல வல்லார் – அயோ:3 16/2

TOP


துயரத்து (4)

ஆற்ற வெம் துயரத்து அன்னாள் ஆண்டு உற்ற அலக்கண் நோக்கின் – ஆரண்:12 64/1
துன்ன_அரும் துயரத்து சோர்கின்றான் தனை – கிட்:6 26/2
அன்றியும் துயரத்து இட்டாய் அமரரை அரக்கர்க்கு எல்லாம் – யுத்1:12 27/3
அழுந்து துயரத்து அமரர் அந்தணர் கை முந்துற்று – யுத்4:36 27/3

TOP


துயரத்தொடு (1)

மா துயரத்தொடு மறுகு நெஞ்சு உடை – சுந்-மிகை:10 11/2

TOP


துயரம் (35)

புத்து ஆன கொடு வினையோடு அரும் துயரம் போய் ஒளிப்ப புவனம் தாங்கும் – பால:5 33/1
மின்னி எழு முகில் இன்றி வெம் துயரம் பெருகுதலும் வேத நல் நூல் – பால:5 34/2
உள் நிலாவிய துயரம் பிடித்து உந்த ஆர் உயிர் நின்று ஊசலாட – பால:6 12/3
கண் இலான் பெற்று இழந்தான் என உழந்தான் கடும் துயரம் காலவேலான் – பால:6 12/4
தொடை ஊற்றின் தேன் துளிக்கும் நறும் தாரான் ஒருவண்ணம் துயரம் நீங்கி – பால:6 13/1
துறந்தாள் துயரம் தன்னை துறவாது ஒழிவாள் இவளே – அயோ:4 35/3
என்னா உன்னா முனிவன் இடரால் அழிவாள் துயரம்
சொன்னாள் ஆகாள் என முன் தொழு கேகயர்_கோன் மகளை – அயோ:4 36/1,2
பின்னை கண்டான் அனையான் பிரிய கண்ட துயரம்
தன்னை கண்டே தவிர்வாள் தளர்வான் நிலையில் தளர்வாள் – அயோ:4 50/3,4
உருகும் துயரம் தவிர் நீ ஊழின் செயல் ஈது என்றே – அயோ:4 77/4
கொழுந்து எரி உற்று என துயரம் கூர்கின்றார் – அயோ:4 168/4
உற்று நின்ற துயரம் இது ஒன்றுமே – அயோ:4 227/3
துறந்த மா தவர்க்கு அரும் துயரம் சூழ்ந்துளோன் – அயோ:11 96/4
தடுக்கல் ஆகலா துயரம் தன் உளே – அயோ:11 126/3
தூய நீர் ஆட்டினர் துயரம் நீக்கினர் – அயோ:14 86/3
எரி அதனில் இன்றே புக்கு இறவேனேல் இ துயரம் மறவேன் என்றான் – ஆரண்:4 27/4
காதலாள் துயரம் நீக்கி தேவர்-தம் கருத்தும் முற்றி – ஆரண்:13 125/2
வருந்துறு துயரம் தீர்த்தாய் அம்மானை வாழி என்றார் – ஆரண்:16 5/4
கையறு துயரம் நின்னால் கடப்பது கருதி வந்தேம் – கிட்:3 24/3
தாங்கினன் இருத்தி அ துயரம் தாங்கலாது – கிட்:6 11/1
தேறினள் துயரம் நான் தீர்க்ககிற்றிலேன் – கிட்:6 22/4
திருந்து_இழை துயரம் நான் தீர்க்ககிற்றிலேன் – கிட்:6 23/4
உராவ அரும் துயரம் மூட்டி ஓய்வு_அற மலைவது ஒன்றோ – கிட்:10 58/3
பொன்றாத பொழுது எனக்கு இ கொடும் துயரம் போகாதால் – சுந்:2 224/4
தாமரை_கண்ணவன் துயரம் தள்ள நீர் – சுந்-மிகை:14 37/3
தன்னது ஆய நெடு மானம் துயரம் காதல் இவை தழைப்ப – யுத்1:1 11/2
சுடல் உற சுட்டு வேறு ஓர் மருந்தினால் துயரம் தீர்வர் – யுத்2:16 141/2
உய்வலோ இன்னம் என்னும் ஒன்று அல துயரம் உற்றாள் – யுத்2:17 33/3
பறவை நாயகன் தான் ஏக படர் உறு துயரம் நீங்கி – யுத்2-மிகை:19 5/1
வெம்பு துயரம் நீ உழக்க வெளி காணாது மெலிகின்றோம் – யுத்3:22 225/3
நாயகன் பெரும் துயரம் நாம் அற – யுத்3:24 108/3
தீயிடை தணிந்தது என்ன சீதை-பால் துயரம் தீர்ந்தான் – யுத்3:26 74/4
நினைந்தன முடித்தேம் என்னா வானவர் துயரம் நீத்தார் – யுத்3:31 227/1
துண்ட வான் பிறை சூடியை தொழ அவன் துயரம்
கண்டு இராகவன் கடிந்திடும் கலங்கலீர் என்றான் – யுத்4-மிகை:37 15/3,4
தாழ்வு இலா துயரம் நீங்க தாமரை உந்தியான் கை – யுத்4-மிகை:41 130/2
துளை பயில் வேயின் தெப்பம் இயற்றி யான் துயரம் இன்றி – யுத்4-மிகை:41 134/2

TOP


துயரமும் (4)

தள்ள_அரும் துயரமும் சமைவும் சாற்றலும் – பால:5 49/3
அண்டர்கள் துயரமும் அரக்கர் ஆற்றலும் – பால:5 70/1
தள்ளுற்ற அறமும் தேவர் துயரமும் தந்ததேயால் – ஆரண்:13 112/2
கிளர் பெரும் துயரமும் கீண்டது ஆம் என – ஆரண்:15 7/4

TOP


துயரல் (1)

ஆனனம் மலர்ந்தது இல்லையாகும் நீ துயரல் எந்தாய் – யுத்4-மிகை:41 260/4

TOP


துயரன் (1)

வாங்கிய துயரன் மீ போய் வளர்கின்ற புகழன் வந்துற்று – யுத்3:28 60/3

TOP


துயரால் (8)

தூண்டும் இன்னலும் வறுமையும் தொடர்தர துயரால்
ஈண்டு வந்து உனை இரந்தவர்க்கு இரு நிதி அவளை – அயோ:2 79/1,2
வையம் முழுதும் துயரால் மறுகும் முனிவனுடன் நம் – அயோ:4 69/3
நைவீர் அலீர் மைந்தீர் இனி துயரால் நாடு இறந்து காடு நோக்கி – அயோ:13 66/1
அன்னாள் இன்ன பன்னி அழிய துயரால் மன்னர் – அயோ-மிகை:4 2/1
உடுத்த திசை அனைத்தினும் சென்று ஒலி கொள்ள உறு துயரால்
அடுத்த பெரும் தனி மூலத்து அரும் பரமே பரமே என்று – ஆரண்:1 48/2,3
துடியா எழுவாள் துயரால் அழுவாள் – ஆரண்:12 74/3
தொழுவாய் உணர்ச்சி தொடராத தன்மை உருவாய் மறைந்து துயரால்
அழுவாய் ஒருத்தன் உளை-போலும் ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – யுத்2:19 252/3,4
பின்வந்தவனும் முன் மடிந்த பிழையை நோக்கி பெரும் துயரால்
முன்வந்தவனும் முடிந்தான் உன் பகை போய் முடிந்தது என மொழிந்தார் – யுத்3:22 227/3,4

TOP


துயராலே (1)

துயராலே தொலையாத என்னையும் – கிட்:8 5/1

TOP


துயரானை (1)

கல் கனிய கனிகின்ற துயரானை கண்ணுற்றான் – அயோ:13 29/3

TOP


துயரிடை (4)

நாடு ஒரு துயரிடை நைவதே எனும் – அயோ:11 92/3
எச்சு உறு துயரிடை எய்த ஈத்து உணா – யுத்3:20 45/3
குரக்கு வெள்ளமும் தலைவரும் துயரிடை குளித்தார் – யுத்4:32 37/4
கொன்று அலந்தலை கொடு நெடும் துயரிடை குளித்தல் – யுத்4:35 26/2

TOP


துயரின் (10)

தொல் மக்கள் தம் மனம் உக்கு உயிர் பிரிவு என்பது ஓர் துயரின்
வன்மை கடல் புக உய்ப்பது ஓர் வழி புக்கனன் மறவோன் – பால:24 3/3,4
முன்னையர் அல்லர் வெம் துயரின் மூழ்கினார் – அயோ:4 150/2
காயத்தை நல்கி துயரின் கரை ஏற்றி – ஆரண்:15 48/2
வெம் கதிர் கடவுள் எழ விமலன் வெம் துயரின் எழ – கிட்:1 41/4
துறந்து சென்று உறுவலோ துயரின் வைகுவேன் – கிட்:10 88/4
தோடு அலர் குழலி-தன் துயரின் சென்று அமர் – கிட்:16 21/2
வந்து அவன் மேனி நோக்கி வான் உயர் துயரின் வைகி – சுந்:4 79/1
வாழியாய் நின்னை அன்று வரம்பு_அறு துயரின் வைக – யுத்1:14 5/1
துயரின் தலை வைத்து இவன் கொண்டது தோற்றம் ஈதால் – யுத்2:19 16/4
என்னின் தோன்றிய துயரின் ஈறு சேர் – யுத்3:24 110/2

TOP


துயரினர் (1)

தொழும்பு செய்து உளர் ஆம் தேவர் துயரினர் போல தாமும் – யுத்3-மிகை:29 1/1

TOP


துயரினன் (2)

பொரு_அரும் துயரினன் தொடர்ந்து போகின்றான் – அயோ:4 187/2
புண்ணின் உற்றது ஓர் எரி அன்ன துயரினன் புலம்பும் – யுத்3:22 201/4

TOP


துயரினால் (2)

வரம்பு_அறு துயரினால் மயங்கியே-கொலாம் – அயோ:4 169/2
வருந்து அரும் துயரினால் மாளலுற்ற மான் – யுத்4:40 58/2

TOP


துயரினோடு (1)

எல்லை இல் துயரினோடு இருந்து சாய்ந்தனன் – ஆரண்:14 93/3

TOP


துயரினோடும் (1)

பெரும் துயரினோடும் ஒரு வீடு பெறுகில்லாள் – சுந்:5 6/3

TOP


துயருக்கே (1)

தின்று தின்று உமிழ்கின்றாரின் துயருக்கே சேக்கை ஆனாள் – யுத்2:17 29/4

TOP


துயரும் (9)

துலக்கி வையகத்து இடுக்கணும் முனிவர்-தம் துயரும்
உலக்க ஊழி தீ ஒப்பது ஓர் கணை தொடுத்து எய்தான் – பால-மிகை:7 25/3,4
பாவமும் அரும் துயரும் வேர் பறியும் என்பார் – அயோ:3 102/1
துயரும் அஞ்சி முன் தொடர்ந்திலா தொல் குடி பிறந்தாள் – ஆரண்:6 90/4
ஞானமும் துயரும் தம்முள் மலைந்து என நலிந்த அன்றே – ஆரண்:14 2/4
பண்டு உள துயரும் என்று அனுமன் பன்னுவான் – சுந்:14 25/4
சங்கையும் இன்னலும் துயரும் தள்ளினாள் – யுத்2:17 95/2
கோலிய துயரும் தீர்ப்பென் என கொதித்து அமரின் ஏற்றான் – யுத்2-மிகை:16 33/4
தொழும் துணையவனை நோக்கி துணுக்கமும் துயரும் நீக்கி – யுத்4:32 43/3
ஆவலும் துயரும் தீர அரற்றினான் பகு வாய் ஆர – யுத்4:38 3/4

TOP


துயருற்றான் (1)

உய்யுமாறு அரிது என்று தன் உள்ளத்தின் உணர்ந்து ஒரு துயருற்றான் – யுத்2:16 347/4

TOP


துயருற (1)

சான்றவர் துயருற பழிக்கு சார்வுமாய் – ஆரண்:15 23/2

TOP


துயரேல் (2)

துணையோ துணைவா என்றாள் துயரேல் துயரேல் என்றான் – அயோ-மிகை:4 3/4
துணையோ துணைவா என்றாள் துயரேல் துயரேல் என்றான் – அயோ-மிகை:4 3/4

TOP


துயரை (3)

உராவ_அரு துயரை விட்டு உறுதி காண்பரால் – அயோ:2 54/2
சொல்லீரே துயரை நீக்கி தோகையை தெருட்டி மீள்திர் – கிட்:16 61/3
குடித்தாள் துயரை உயிரோடும் குழைத்தாள் உழைத்தாள் குயில் அன்னாள் – யுத்3:23 8/4

TOP


துயரொடும் (1)

அரிய வன் துயரொடும் யானும் வைகுவேன் – கிட்:10 86/2

TOP


துயரோடும் (1)

உந்து ஆர் துயரோடும் உருத்து எரிவான் – யுத்2:18 33/3

TOP


துயல் (1)

சூடகம் துயல் வர கோதை சோர்தர மலர் – பால:20 31/1

TOP


துயல்வந்து (1)

தொடையல் மாலை துயல்வந்து உலவு தோள் பொலியவே – ஆரண்:1 9/4

TOP


துயல்வர (2)

துருவு மா மணி ஆரம் துயல்வர
பருவ மேகம் படிந்தது போல் படிந்து – பால:21 42/2,3
தொங்கலும் துயல்வர சுழியம் சூடியே – பால:23 51/4

TOP


துயல்வரு (1)

துயல்வரு கனக நாணும் காஞ்சியும் துகிலும் வாங்கி – யுத்3:25 16/3

TOP


துயல்வன (1)

துயல்வன துடுப்பு வீசும் துவலைகள் மகளிர் மென் தூசு – அயோ:13 56/2

TOP


துயலுறாது (1)

தொளை உறு புழை வேய் தூங்கு இசை கானம் துயலுறாது ஒரு நிலை தொடர – சுந்:3 84/1

TOP


துயில் (57)

எள்ள_அரும் கரும் கண் தோகை இன் துயில் எழுப்பும் அன்றே – பால:2 8/4
துயில் எழ தும்பி காலை செவ்வழி முரல்வ சோலை – பால:2 14/4
துயில் உணர் செவ்வியோரும் துனி உறு முனிவினோரும் – பால:15 29/2
அரா_அணை துயில் துறந்து அயோத்தி மேவிய – பால-மிகை:0 5/3
அறி துயில் எழுந்தனன் அமரர் கூப்பிடும் – பால-மிகை:5 9/1
காதலால் ஒருத்தியை நினைப்ப கண் துயில்
மாதராள் அவன் திறம் மறுப்ப கங்குல் மான் – பால-மிகை:11 56/1,2
சேமம் என்பன பற்றி அன்பு திருந்த இன் துயில் செய்த பின் – அயோ:3 53/1
அன்னம் துயில் வதி தண்டலை அயல் நந்து உளை புளினம் – அயோ:7 7/2
இன் துயில் வதி கோபத்து_இனம் விரிவன எங்கும் – அயோ:9 3/2
மா அலர் சொரி சூழல் துயில் எழு மயில் ஒன்றின் – அயோ:9 7/2
துயில் எனும் அணங்கு வந்து தோன்றலும் அவளை நாமே – அயோ-மிகை:8 4/3
அங்கணே துயில் அமைய ஆர் இருள் – அயோ-மிகை:14 6/2
அண்டசத்து அரும் துயில் துறந்த ஐயனை – ஆரண்:6 4/3
தெளிவு_இல இன் துயில் விளையும் சேக்கையுள் – ஆரண்:10 122/3
எரி கதிர் இன் துயில் எழுப்ப எய்தவும் – ஆரண்:10 128/2
கண் துயில் இன்றியும் கனவு உண்டாகுமோ – ஆரண்:14 97/4
செய் தொழில் இல துயில் செவியின் தொள்ளையான் – ஆரண்:15 16/2
மந்தி துயில் உற்ற முழை வன் கடுவன் அங்கத்து – கிட்:10 75/3
துளை துயில் உவந்து துயில்வு உற்ற குளிர் தும்பி – கிட்:10 79/4
தொடங்கினான் அவனை துயில் நீக்குவான் – கிட்:11 22/4
கொண்டார் அன்றோ இன் துயில் கொண்ட குறி உன்னி – கிட்:15 1/3
தேறி இன் துயில் செய்தல் தீர்ந்துளார் – கிட்:15 11/2
இன்னம் நீ சென்று இரும் துயில் நீக்கு என – கிட்-மிகை:11 3/3
தோளின் நாற்றிய தூங்கு அமளி துயில்
நாளினால் செவியில் புகும் நாம யாழ் – சுந்:2 174/2,3
துயில் என கண்கள் இமைத்தலும் முகிழ்த்தலும் துறந்தாள் – சுந்:3 4/1
பொருந்தலும் துயில் நறை களி பொருந்தினார் – சுந்:3 30/4
துயில்_இலை ஆதலின் கனவு தோன்றல – சுந்:3 39/1
செவ்வை இல் துயில் நமை செகுத்தது ஈது எனா – சுந்:3 55/2
துண்ணென துயில் உணர்ந்து எழுந்து சுற்றினார் – சுந்:3 56/4
அந்தரம் புகுந்தது உண்டு என முனிவுற்று அரும் துயில் நீங்கினான் ஆண்டை – சுந்:3 77/1
இன் துயில் விளைக்க ஓர் இமைப்பின் இறை வைகும் – சுந்:5 3/3
ஒக்க ஊர் பறவை அன்றேல் அவன் துயில் உரகம் அன்றேல் – சுந்:10 2/2
துயில் கொள் வெம் பிலன் என தொட்ட வாயினர் – சுந்-மிகை:3 10/4
தாக்கு அணங்கு அவர் துயில் கண்டு சார்ந்துளேன் – சுந்-மிகை:4 5/4
நீரிடை கண் துயில் நெடிய நேமியும் – சுந்-மிகை:12 1/1
துயில் சுவை மறந்தான் தோள் மேல் தூ நிலா தவழும் தோற்றம் – யுத்1:9 21/2
துயில் கடந்து அயோத்தி வந்தான் சொல் கடவாத தூதன் – யுத்1:14 14/2
நிறை கடல் துயில் பரன் அன்று நின்று வாழ் – யுத்1-மிகை:2 6/2
நிறம்-தனில் மறம் தொலைய நீ துயில் விரும்பி – யுத்1-மிகை:2 18/1
பெய்தால் என சர மாரிகள் சொரிந்தான் துயில் பிரிந்தான் – யுத்2:15 158/4
கண் துயில் எழுப்ப எண்ணி கடிது ஒரு வாயில் புக்கார் – யுத்2:16 44/4
தட்டுறு குறங்கு போல தடம் துயில் கொள்வதானான் – யுத்2:16 48/4
தொடை பேரா துயிலானை துயில் எழுப்பி கொணர்க என்றான் – யுத்2:16 50/4
இன் துயில் உணர்ந்து என உணர்ச்சி எய்தினான் – யுத்2:16 284/3
பிழைத்ததால் உனக்கு அரும் திரு நாளொடு பெரும் துயில் நெடும் காலம் – யுத்2:16 320/3
கார் மேல் துயில் மலை போலியை கரத்தால் பிடித்து எடுத்தான் – யுத்2:18 176/2
இரை உண்டு துயில் சென்றார் வாங்கிடின் இறப்பம் என்பார் – யுத்2:19 168/2
பேதையும் அன்றி அ ஊர் யார் உளர் துயில் பெறாதார் – யுத்2:19 275/4
மன்றல் தங்கு மாலை மார்ப வன் துயில் எழுப்பலம் – யுத்2-மிகை:16 8/2
எனை நெடும் துயில் போக்கியது என் என – யுத்2-மிகை:16 13/3
துயில் கெட கனவு மாய்ந்தால் ஒத்தது சூழ்ந்த மாயை – யுத்3:21 31/4
பெருந்தகை துன்ப வெள்ள துயில் உளான் பெரும என்றான் – யுத்3:24 21/4
தாய் ஒப்பன சில வாளிகள் துரந்தான் துயில் துறந்தான் – யுத்3:27 103/4
பாலாழியின் மிசையே துயில் பரமன் சிலை பொழியும் – யுத்3-மிகை:31 29/3
பால் ஒத்து ஆழியில் பாம்பு_அணை மேல் துயில்
சீலத்தான் இமையோர் செய் தவத்தினின் – யுத்3-மிகை:31 44/1,2
துயில் வரும் கடலே அன்ன அயோத்தியை தொழுது நோக்காய் – யுத்4-மிகை:41 135/4
கடைந்த பாற்கடல் கண் துயில் நீங்கி வானவர்கள் – யுத்4-மிகை:41 145/3

TOP


துயில்-செய்ய (1)

தேன் அவாம் விரை செழும் கழுநீர் துயில்-செய்ய
வான யாறு தம் அரமிய தலம்-தொறும் மடுப்ப – சுந்:2 5/3,4

TOP


துயில்-வளரும் (1)

மலை என விழி துயில்-வளரும் மா முகில் – பால:5 6/2

TOP


துயில்_இலை (1)

துயில்_இலை ஆதலின் கனவு தோன்றல – சுந்:3 39/1

TOP


துயில்க (1)

இன்னமும் துயில்க என இரு கை கூப்பினாள் – சுந்:3 53/4

TOP


துயில்கில்லார் (1)

தூண்டற்கு ஒத்த சிந்தையினாரும் துயில்கில்லார்
வேண்ட துஞ்சார் என்று ஒரு விஞ்ஞை வினை செய்தான் – சுந்:4 1/2,3

TOP


துயில்கிலர் (1)

பொன் அணி பலகை சூது துயில்கிலர் பொருகின்றாரும் – சுந்:2 183/4

TOP


துயில்கிலன் (1)

நாதன் ஒத்தனன் என்னினோ துயில்கிலன் நம்பன் – யுத்2:15 220/2

TOP


துயில்கின்ற (1)

வன் தொழிலால் துயில்கின்ற மன்னவன் தன் மாடு அணுகி – யுத்2:16 51/2

TOP


துயில்கின்றாயோ (1)

துயில்கின்றாயோ இன்று இ உறக்கம் துறவாயோ – யுத்3:22 205/4

TOP


துயில்கின்றார் (1)

துணைவரை தழுவினர் துயில்கின்றார் சிலர் – ஆரண்:10 121/4

TOP


துயில்கின்றானே (1)

தொல் ஆழி துயிலாதே துயர் ஆழி நெடும் கடலுள் துயில்கின்றானே – பால:11 17/4

TOP


துயில்கின்றானை (1)

வெங்கணான் துயில்கின்றானை வெகுளியால் இனைய சொன்னார் – யுத்2-மிகை:16 5/4

TOP


துயில்தரு (1)

தொக்கு அடங்கி துயில்தரு கண்ணினான் – யுத்2:16 63/4

TOP


துயில்தரும் (1)

பொற்றொடியோடும் ஐயன் துயில்தரும் புன்மை நோக்கி – அயோ-மிகை:8 6/2

TOP


துயில்பவர் (1)

இச்சையில் துயில்பவர் யாவர் கண்களும் – ஆரண்:10 125/1

TOP


துயில்வ (2)

குரி_இனம் பெடையோடும் துயில்வ கூட்டினுள் – கிட்:10 86/4
ஓதிமம் துயில்வ கண்டு உயிர்ப்பு வீங்கினான் – யுத்1:4 28/4

TOP


துயில்வது (1)

தழை கொள் தோளொடு தலை பல பரப்பி முன் துயில்வது ஓர் தகையானை – சுந்:2 205/4

TOP


துயில்வர் (1)

தொழுகுவார் துயில்வர் துள்ளி தூங்குவர் துவர் வாய் இன் தேன் – யுத்3:25 13/2

TOP


துயில்வன (2)

சுற்று உறு மலர் ஏறி துயில்வன சுடர் மின்னும் – அயோ:9 12/3
நீள மாலைய துயில்வன நீர் உண்ட கமம் சூல் – அயோ:10 2/3

TOP


துயில்வாய் (1)

உண்டாகிய கேடு உடையார் துயில்வாய்
எண் தானும் இயைந்து இயையா உருவம் – ஆரண்:11 46/1,2

TOP


துயில்வார் (1)

இ நிலையானுடன் துயில்வார் உளர்_அல்லர் இவன் நிலையும் – சுந்:2 222/2

TOP


துயில்வான் (1)

கடலிடை துயில்வான் அன்ன தம்பியை கண்டான் – யுத்3:22 194/4

TOP


துயில்வானை (2)

மால் பெரும் கடல் வதிந்ததே அனையது ஓர் வனப்பினன் துயில்வானை – சுந்:2 204/4
வல் வீரை துயில்வானை மதித்து என் – யுத்1:3 95/1

TOP


துயில்விலன் (1)

துயில்விலன் என்பது சொல்லல்-பாலதோ – ஆரண்:14 94/3

TOP


துயில்வு (7)

கூவுறு கோழியும் துயில்வு கொண்டவே – ஆரண்:10 129/4
துளை துயில் உவந்து துயில்வு உற்ற குளிர் தும்பி – கிட்:10 79/4
தூ மருவு எயிற்றியரொடு அன்பர் துயில்வு உற்றார் – கிட்:10 80/4
தூம மேனி அசுணம் துயில்வு உறும் – கிட்:13 14/3
துயில்வு உறு நாட்டமும் துடிப்பது ஒன்று இலா – கிட்:14 34/3
பாகு ஆர் மருங்கு துயில்வு என்ன உயர் பண்பு – சுந்:2 2/2
தன்னது இன் ஒளி தழைப்பு உற துயில்வு உறு தையலை தகைவு_இல்லான் – சுந்:2 197/2

TOP


துயில்வுழி (1)

துயில்வுழி உணர்தரு சுடர் ஒளி ஒருவன் – யுத்4:37 85/4

TOP


துயில்வுற்றான் (1)

ஒன்றும் பேசான் தன்னை மறந்தான் துயில்வுற்றான் – யுத்3:22 217/4

TOP


துயில்வுற்று (1)

கொங்கின் பொலிந்த தாமரையின் குழுவும் துயில்வுற்று இதழ் குவிக்கும் – யுத்1:1 2/3

TOP


துயில்வோய் (1)

அரா அணையில் துயில்வோய் என அ நாள் – பால:5 115/2

TOP


துயில (2)

பால் உண்டு துயில பச்சை தேரை தாலாட்டும் பண்ணை – பால:2 13/4
கோவும் துயில துயிலாய் கொடியார் – யுத்3:23 20/2

TOP


துயிலன் (1)

துன்பொடும் துயிலன் ஆனான் உணர்வு இனி தொடர்ந்த பின்னே – யுத்3:24 14/2

TOP


துயிலா (1)

கண்ணோ துயிலா இதுவோ கடனே – பால:23 10/4

TOP


துயிலாத (1)

கங்குல் பொழுதும் துயிலாத கண்ணன் கடலை கண்ணுற்றான் – யுத்1:1 2/4

TOP


துயிலாதே (1)

தொல் ஆழி துயிலாதே துயர் ஆழி நெடும் கடலுள் துயில்கின்றானே – பால:11 17/4

TOP


துயிலாய் (1)

கோவும் துயில துயிலாய் கொடியார் – யுத்3:23 20/2

TOP


துயிலார் (1)

நயனம் நன்கு இமையார் துயிலார் நனி – கிட்:13 19/1

TOP


துயிலானை (1)

தொடை பேரா துயிலானை துயில் எழுப்பி கொணர்க என்றான் – யுத்2:16 50/4

TOP


துயிலினை (1)

நீக்கினர் துயிலினை நின்னை காணுதற்கு – சுந்-மிகை:4 5/2

TOP


துயிலும் (7)

திரை கெழு பயோததி துயிலும் தெய்வ வான் – பால:5 9/1
அரா அணை துயிலும் அண்ணல் காலம் ஓர்ந்து அற்றம் நோக்கி – ஆரண்:10 108/3
நனம் தலை அமளியில் துயிலும் நங்கைமார் – ஆரண்:10 124/3
பிடியுண்டார் என துயிலும் பெற்றியார் – கிட்:15 8/4
நெருக்கிய குழுவினர் துயிலும் நீங்கினர் – சுந்:3 58/2
பானமும் துயிலும் கண்ட கனவும் பண் கனிந்த பாடல் – யுத்2:19 281/1
வீழ் பெரும் துயிலும் பெற்றான் வெம் கடும் கூற்றின் வெய்யோன் – யுத்2-மிகை:16 22/4

TOP


துயிலுமால் (1)

குருகு உறங்கும் குயிலும் துயிலுமால் – கிட்:15 41/4

TOP


துயிலுற்றாள் (1)

ஊறா நின்ற சிந்தையினாளும் துயிலுற்றாள் – அயோ:3 49/4

TOP


துயிலுற (1)

பொலம் குழை மயிலினோடு துயிலுற புணரி போலும் – யுத்4-மிகை:41 268/2

TOP


துயிலேன் (1)

துயிலேன் ஒருவேன் உயிர் சோர்வு உணர்வாய் – கிட்:10 53/3

TOP


துயிலை (3)

வெள்ளம் சிலம்பு பாற்கடலின் விரும்பும் துயிலை வெறுத்து அளியும் – ஆரண்:14 28/1
அம்பினுள் துயிலை நீத்து அயோத்தியில் அடைந்த அண்ணல் – யுத்4-மிகை:40 9/3
நன்று உற அவனுக்கு ஈந்தான் நாகணை துயிலை தீர்ந்தான் – யுத்4-மிகை:42 65/4

TOP


துயிற்கு (1)

விளை துயிற்கு விருந்து விரும்புவான் – கிட்:11 18/4

TOP


துயிற்சி (1)

கயக்கம்_இல் துயிற்சி கும்பகருணனை கண்ணின் கண்டான் – சுந்:2 119/4

TOP


துயிறல் (1)

சோதி ஆம் தன்மையின் துயிறல் மேயினான் – அயோ:14 118/4

TOP


துயின்ற (1)

நீண்டவன் துயின்ற சூழல் இது எனின் நிமிர்ந்த நேயம் – அயோ:13 41/2

TOP


துயின்றது (1)

சரதமே மாந்தி மாந்தி துயின்றது தானை எல்லாம் – யுத்4-மிகை:41 259/4

TOP


துயின்றவால் (1)

மாந்தி மாந்தி மறந்து துயின்றவால் – யுத்1:8 50/4

TOP


துயின்றன (8)

மண் துயின்றன நிலைய மலை துயின்றன மறு_இல் – கிட்:1 40/1
மண் துயின்றன நிலைய மலை துயின்றன மறு_இல் – கிட்:1 40/1
பண் துயின்றன விரவு பணி துயின்றன பகரும் – கிட்:1 40/2
பண் துயின்றன விரவு பணி துயின்றன பகரும் – கிட்:1 40/2
விண் துயின்றன கழுதும் விழி துயின்றன பழுது_இல் – கிட்:1 40/3
விண் துயின்றன கழுதும் விழி துயின்றன பழுது_இல் – கிட்:1 40/3
கண் துயின்றில நெடிய கடல் துயின்றன களிறு – கிட்:1 40/4
துயின்றன இடங்கர் மா தடங்கள்-தோறுமே – கிட்:10 117/4

TOP


துயின்றனன் (1)

நெஞ்சுற துயின்றனன் உணர்வு நீங்கலான் – ஆரண்:13 58/4

TOP


துயின்றனை (1)

துயின்றனை எனவும் ஆவி துறந்திலென் சுடரும் காசு – அயோ:13 40/3

TOP


துயின்றனையோ (1)

பூழி அணை-மேல் துயின்றனையோ போர்க்களத்தே – யுத்2:17 85/4

TOP


துயின்றார் (10)

துளங்கு பாறையில் தோழியர் அயிர்த்திட துயின்றார் – பால:15 11/4
நாவி விரி கூழை இள நவ்வியர் துயின்றார் – அயோ:5 10/4
கரும்பு அனைய செம் சொல் நவில் கன்னியர் துயின்றார் – அயோ:5 11/4
தூ அகல்_இல் குந்தம் மறம் மைந்தர்கள் துயின்றார் – அயோ:5 12/4
தோகை இள அன்ன நிரையின் சிலர் துயின்றார் – அயோ:5 13/4
மகவு முலை வருட இள மகளிர்கள் துயின்றார் – அயோ:5 15/4
துங்க முலையில் துகள் உற சிலர் துயின்றார்
அங்கை அணையில் பொலிவு அழுங்க முகம் எல்லாம் – அயோ:5 16/2,3
தொடுத்த கல் இடை சிலர் துவண்டனர் துயின்றார்
அடுத்த அடையில் சிலர் அழிந்தனர் அயர்ந்தார் – அயோ-மிகை:5 1/1,2
தூம நறையின் துறை பயின்றிலர் துயின்றார் – சுந்:2 159/4
உத்தமர் உறங்கினர்கள் யோகியர் துயின்றார்
மத்த மத வெம் களிறு உறங்கின மயங்கும் – சுந்:2 163/2,3

TOP


துயின்றில (1)

கண் துயின்றில நெடிய கடல் துயின்றன களிறு – கிட்:1 40/4

TOP


துயின்றிலர் (1)

அயின்றிலர் துயின்றிலர் அழுது விம்மினார் – அயோ:5 9/4

TOP


துயின்று (2)

நவ்வி வீழ்ந்து என நாடக மயில் துயின்று என்ன – அயோ:3 4/1
வரத்தினர் மலை என மழை துயின்று எழு – ஆரண்:7 39/3

TOP


துரக்க (8)

துரக்க நல் அருள் துறந்தனள் தூ மொழி மட_மான் – அயோ:2 85/2
மை விளக்கியதே அன்ன வயங்கு இருள் துரக்க வானம் – அயோ:6 1/3
துரக்க வந்த தோமினால் – ஆரண்:1 64/2
துரக்க அங்கு அது பட தொலைந்து சோர்கின்ற – ஆரண்:12 11/2
துரக்க வானர சேனை துணிந்தவே – யுத்2:15 62/4
துரக்க மாருதி உடல் உறு குருதிகள் சொரிந்த – யுத்2-மிகை:15 37/2
துரக்க வெம் சுடர் கதிரவன் புறத்து இருள் தொலைக்க – யுத்3:20 56/2
துரக்க மானுடர்-தம்மை என்று ஒரு புடை துரந்து – யுத்4-மிகை:32 1/2

TOP


துரக்கம் (1)

துரக்கம் மெய்யுணர்வு இரு வினைகளை எனும் சொல்லின் – யுத்2:16 218/1

TOP


துரக்கவும் (2)

துரக்கவும் அரும் தவ துறையுள் நீங்கினேம் – ஆரண்:3 12/4
தோல் இடை துரக்கவும் துகைக்கவும் சுடர் – யுத்2:16 298/1

TOP


துரக்கின்றவற்கு (1)

வில்லால் சரம் துரக்கின்றவற்கு உடனே மிடல் வெம் போர் – யுத்4:37 54/1

TOP


துரக்கின்றான் (2)

தொடுக்கின்றான் துரக்கின்றான் என்று உணர்ந்திலர் துரந்த வாளி – யுத்2:15 152/2
தூர்க்கின்றான் குரங்கு சேனை துரக்கின்றான் துணிபை நோக்கி – யுத்2:18 228/3

TOP


துரக்கும் (2)

துரக்கும் பல விசிகம் துகள்பட நூறினன் அது கண்டு – யுத்2-மிகை:15 24/2
துய்ய தெய்வ வான் படைக்கு எலாம் வரன்முறை துரக்கும்
மெய்கொள் பூசனை விதிமுறை இயற்றி மேல் வீரன் – யுத்3:22 185/2,3

TOP


துரக்குவது (1)

துரக்குவது அல்லால் வேறு ஓர் சொல் உண்டோ என்ன சொன்னான் – யுத்1:14 3/4

TOP


துரக (9)

கச ரத துரக மா கடல் கொள் காவலன் – பால:5 19/3
கய ரத துரக மா கடலன் கல்வியன் – பால:13 58/1
தூண்டிடு தேர்களும் துரக ராசியும் – அயோ:12 58/3
சூழி வெம் கட கரி துரக ராசிகள் – அயோ:14 34/1
துடித்தன குருதியில் துரக ராசியே – யுத்2:18 91/4
சுட்டன துரக ராசி துணித்தன பனை கைம்மாவை – யுத்2:19 94/3
சோணிதக்கண்ணனோடு சிங்கனும் துரக திண் தேர் – யுத்3:21 9/1
தோன்றினன் இராமன் எந்தாய் புரந்தரன் துரக தேர்-மேல் – யுத்4:37 8/1
சூதனும் முடுகி தூண்ட சென்றது துரக திண் தேர் – யுத்4:37 16/4

TOP


துரகத (1)

சுருதி ஒத்தனைய வெள்ளை துரகத குலங்கள் பூண்டு – யுத்4-மிகை:42 1/3

TOP


துரகம் (6)

தூளியின் படலையும் துரகம் தேரொடு – அயோ:14 25/1
சூடு அறுப்புண்ட என கழுத்து அறுப்புண்ட துரகம் – ஆரண்:8 9/4
கச ரத துரகம் இன்றி கானிடை இறுத்த-காலை – கிட்-மிகை:16 7/2
துரகம் உந்தினர் எடுத்து எறியும் சூலமே – யுத்3:20 42/4
தோல் செல்வன சத கோடிகள் துரகம் தொடர் இரத – யுத்3:31 102/3
சொருகு பூ அன்ன சுமையது துரகம் இன்று எனினும் – யுத்4:35 18/3

TOP


துரகமும் (1)

சுற்றுறு துளை கைம் மாவும் துரகமும் பிறவும் தொக்க – யுத்4:35 2/3

TOP


துரங்க (1)

கவனவேக துரங்க காதி வந்து உதயம்செய்தான் – பால-மிகை:8 7/4

TOP


துரங்கம் (1)

செம்மையவர் என்ன நனி சென்றன துரங்கம் – பால:15 21/4

TOP


துரங்கமா (1)

தாள் உலாவு பங்கய தரங்கமும் துரங்கமா
வாளும் வேலும் மீனம் ஆக மன்னர் சேனை மானுமே – பால:3 18/3,4

TOP


துரங்கமோடு (1)

சொரிதர களிறு பொன் தேர் துரங்கமோடு இசைந்த காலாள் – யுத்2-மிகை:15 22/2

TOP


துரத்தல் (1)

துன்று கானத்தில் இராமனை துரத்தல் இ இரண்டும் – அயோ:2 91/2

TOP


துரத்தலோடும் (1)

மேலவன் துரத்தலோடும் விசும்பின் நின்று இரிந்து வெய்தின் – யுத்3:21 27/3

TOP


துரத்தியால் (1)

துரத்தியால் என ஞான மா கடும் கணை துரந்தான் – யுத்4:37 123/3

TOP


துரந்த (23)

இருள் மொய்ம்பு கெட துரந்த தயரதற்கு இன் உயிர் துணைவன் இமையோரோடும் – ஆரண்:4 25/2
துருவி ஓடின உயிர் நிலை சுடு சுரம் துரந்த
கருவி ஓடின கச்சையும் கவசமும் கழல – ஆரண்:8 10/1,2
அந்தியில் அநங்கன் அழல்பட துரந்த அயில் முக பகழி வாய் அறுத்த – சுந்:3 87/1
வென்றவன் புரங்கள் வேவ தனி சரம் துரந்த மேரு – சுந்:3 118/2
தானவர் துரந்த ஏதி தழும்பொடு தயங்கும் தோளர் – சுந்:7 7/2
தொடுத்த தொடுத்த சரங்கள் துரந்த
அடுத்து அகன் மார்பின் அழுந்தி அகன்ற – சுந்:9 53/1,2
வந்த போர்-தொறும் துரந்த நாள் வானவர் உலகை – யுத்1:2 113/3
சூடு பட்டது தொல் நகர் அடு புலி துரந்த
ஆடு பட்டது பட்டனர் அனுமனால் அரக்கர் – யுத்1:5 60/3,4
கல் துரந்த களம் பட வஞ்சகர் – யுத்2:15 47/1
தொடுக்கின்றான் துரக்கின்றான் என்று உணர்ந்திலர் துரந்த வாளி – யுத்2:15 152/2
திரிபுரம் எரிய ஆங்கு ஓர் தனி சரம் துரந்த செல்வன் – யுத்2:16 36/1
சூழியில் பட்ட நெற்றி களிற்றொடும் துரந்த தேரின் – யுத்2:16 172/3
துரந்தன சுடு சரம் துரந்த தோன்றல – யுத்2:18 102/1
யானையின் கரம் துரந்த இரத வீரர்-தம் – யுத்2:18 103/1
எரி கணை உருமின் வெய்ய இலக்குவன் துரந்த மார்பை – யுத்2:18 201/2
பாசம் கலந்த பசி-போல் அகன்ற பதகன் துரந்த உரகம் – யுத்2:19 263/4
சொன்ன நூறுடை வெள்ளம் அன்று இராவணன் துரந்த
அன்ன சேனையை வாயிலூடு உமிழ்கின்ற அமைதி – யுத்3:22 101/1,2
போர் அரிந்தமன் துரந்த புங்க வாளி பொங்கினார் – யுத்3:31 91/1
தொடுத்தவர் துணிந்தவர் தொடர்ந்தனர் கிடந்தனர் துரந்த கணையால் – யுத்3:31 137/4
தொடுப்பது சுடர் பகழி ஆயிரம் நிரைத்தவை துரந்த துறை போய் – யுத்3:31 138/1
கடைக்கு எலாம் துரந்த வாளி கணித்ததற்கு அளவை காட்டி – யுத்3:31 221/3
வீசு வெற்பு இற துரந்த வெம் கணையது விசையின் – யுத்4:37 97/3
தூரம் போயின ஒருவன் சிலை துரந்த சரங்களே போரில் தோற்று – யுத்4:38 24/2

TOP


துரந்த-காலை (2)

கடவுளர் படையை நும்-மேல் வெய்யவன் துரந்த-காலை
தடை உள அல்ல தாங்கும் தன்மையிர் அல்லீர் தாக்கிற்கு – யுத்3:22 20/1,2
அம்பு நீ துரப்பாய் அல்லை அனையது துரந்த-காலை
உம்பரும் உலகும் எல்லாம் விளியும் அஃது ஒழிதி என்றான் – யுத்3:27 3/3,4

TOP


துரந்தது (3)

தோற்றிய துன்ப நோயை உள்ளுற துரந்தது அம்மா – சுந்:11 22/3
தும்பையின் தலை துரந்தது சுடர் மணி தண்டு ஒன்று – யுத்3:22 111/3
ஊர் எரிந்த நாள் துரந்தது என்ன மின்னி ஓடலால் – யுத்3:31 91/2

TOP


துரந்தன (5)

தொடர்ந்தன துரந்தன படிந்து நெறி தூர – சுந்:6 18/2
துமிந்த துண்டமும் பல பட துரந்தன தொடர்ந்து – யுத்1:6 20/3
வில் துரந்தன வெம் கணையால் உடல் – யுத்2:15 47/3
கண்ட கண்டங்களொடும் கணை துரந்தன கதிர் சூழ் – யுத்2:16 247/3
துரந்தன சுடு சரம் துரந்த தோன்றல – யுத்2:18 102/1

TOP


துரந்தனர் (1)

எவரையும் துரந்தனர் இறைவ இன்னுமே – ஆரண்-மிகை:3 3/4

TOP


துரந்தனர்கள் (1)

தூரும்-வகை தூவினர் துரந்தனர்கள் எய்தனர் தொடர்ந்தனர்களால் – யுத்3:31 146/4

TOP


துரந்தனன் (9)

தோளில் நாண் உற வாங்கினன் துரந்தனன் சுருதி – யுத்2:15 228/3
ஈடு உற துரந்தனன் அவையும் இற்று உக – யுத்2:16 303/3
தோள் எடுத்தது துணித்தி என்று ஒரு சரம் துரந்தனன் சுரர் வாழ்த்த – யுத்2:16 332/4
துரந்தனன் நெடும் சரம் நெருப்பின் தோற்றத்த – யுத்2:18 120/1
சூர் அழிந்திட துரந்தனன் சுடு சரம் சொரிந்தான் – யுத்3:22 74/4
முன்பன்-மேல் வர துரந்தனன் அது கண்டு முடுகி – யுத்4:32 24/2
தீர்த்தன்-மேல் வர துரந்தனன் உலகு எலாம் தெரிய – யுத்4:37 96/4
மயன் படைக்கலம் துரந்தனன் தயரதன் மகன்-மேல் – யுத்4:37 102/4
துன்பு எலாம் துடைத்தி என்று துரந்தனன் தோன்றல் என்று – யுத்4-மிகை:41 252/2

TOP


துரந்தனனால் (1)

தோள் ஆசு அற வாளி துரந்தனனால்
மீளா வினை நூறும் விடைக்கு இளையான் – யுத்3:20 82/3,4

TOP


துரந்தனை (1)

தோலும் காட்டி துரந்தனை மீண்டும் நின் – யுத்3:29 18/3

TOP


துரந்தார் (2)

துவனியில் அதிர விடம் போல் சுடர் விடு படைகள் துரந்தார் – சுந்:7 22/4
தூண்டிய தேரர் சரங்கள் துரந்தார்
வேண்டிய வெம் சமம் வேறு விளைப்பார் – சுந்:9 56/2,3

TOP


துரந்தான் (25)

தூய கடல் நீர் அடிசில் உண்டு அது துரந்தான்
ஆய அதனால் அமரும் மெய் உடையன் அன்னான் – ஆரண்:3 38/1,2
தொடங்கினர் நெடுந்தகையும் வெம் கணை துரந்தான் – ஆரண்:9 3/4
தொடுத்து நாணொடு தோள் உறுத்து இராகவன் துரந்தான் – கிட்:7 63/4
அடுத்து அ மாருதி அயர்ந்திட அடு சரம் துரந்தான் – சுந்-மிகை:11 31/4
தூம நாட்டத்தன் என்று உளன் தேவரை துரந்தான் – யுத்1:5 44/4
சோனை மாரியின் சுடு கணை பல முறை துரந்தான் – யுத்1:5 47/4
சூரியன் கதிர் அனையன சுடு சரம் துரந்தான் – யுத்1:6 14/4
தொல் வன் மாரியின் தொடர்வன சுடு சரம் துரந்தான் – யுத்2:15 196/4
தூ நவின்ற வேல் அரக்கனும் தேரினை துரந்தான் – யுத்2:15 215/4
துப்போ என துணியாம் வகை தேவாந்தகன் துரந்தான் – யுத்2:18 165/4
செய்தனன் துரந்தான் தெய்வ செயல் அன்ன கணையை வெம் கோல் – யுத்2:18 192/3
தாய் ஒப்பன சில வாளிகள் துரந்தான் துயில் துறந்தான் – யுத்3:27 103/4
போய் ஓடிட துரந்தான் அவை பொறியோ என மறிய – யுத்3:27 105/2
தொள்ளாயிரம் கடும் போர் கணை துரந்தான் அவை சுடர்-போல் – யுத்3:27 125/3
கன வெம் கதிரவன் வெம் படை துரந்தான் மனம் கரியான் – யுத்3:27 130/3
முது மா படை துரந்தான் இனி முடிந்தாய் என மொழிந்தான் – யுத்3:27 131/4
நின்றான் அது துரந்தான் அவன் நலம் வானவர் நினைந்தார் – யுத்3:27 135/4
தூயோன்-மிசை உலகு யாவையும் தடுமாறிட துரந்தான் – யுத்3:27 145/4
துப்பு ஒப்பது ஒர் கணை கூட்டினன் துரந்தான் இடை தொடரா – யுத்3:27 158/3
தூது போல்வன சுடு கணை முறை முறை துரந்தான் – யுத்4:32 16/4
தொடை ஊறிய கணை மாரிகள் தொகை தீர்த்து அவை துரந்தான்
கடை ஊறு உறு கண மா மழை கால் வீழ்த்து-என கடியான் – யுத்4:37 49/3,4
தொத்து படு நெடும் தாரைகள் சொரிந்தால்-என துரந்தான்
குத்து கொடு நெடும் கோல் படு களிறு ஆம் என கொதித்தான் – யுத்4:37 56/3,4
துரத்தியால் என ஞான மா கடும் கணை துரந்தான்
சிரத்தின் நான்மறை இறைஞ்சவும் தேடவும் சேயோன் – யுத்4:37 123/3,4
சோகம் எய்தி மெய் துளங்கிட சுடு சரம் துரந்தான் – யுத்4-மிகை:41 33/4
தொல்லை நான்மறை துளங்கிட சுடு சரம் துரந்தான் – யுத்4-மிகை:41 34/4

TOP


துரந்திடவே (1)

தூறா நெடு வாளி துரந்திடவே – யுத்3-மிகை:27 1/4

TOP


துரந்து (17)

மதமகன் துரந்து அரசு வவ்வினான் – பால-மிகை:6 9/2
துயக்கு_இல் கந்தர்ப்பரை துரந்து வாரின – ஆரண்:7 46/3
தேவர்கள் தமை தினம் துரந்து மற்று அவர் – ஆரண்-மிகை:3 2/1
பரப்பும் இருள் குறும்பு எறித்த பகல் ஒளியும் கெட துரந்து பருவ மேகத்து – ஆரண்-மிகை:10 2/2
உந்த_அரும் இருள் துரந்து ஒளிர நிற்பது – கிட்:14 32/4
துரந்து கோடலும் என்று இவை தொன்மையின் தொடர்ந்த – யுத்1:6 8/2
ஊர் அழிந்தது போல் துரந்து ஊர்பவர் உலந்தார் – யுத்2:16 238/2
துரந்து செல்வன குருதி நீர் ஆறுகள்-தோறும் – யுத்2:16 248/3
தோற்று அலம்வந்து உக துரந்து தொல் நெடும் – யுத்2:18 5/2
தாம் வர துரந்து முந்தி தசமுகன் தனயன் ஆர்த்தான் – யுத்2:19 111/2
வச்சிர பகழி கோடி துரந்து அவை அனகன் மாய்த்தான் – யுத்2:19 112/2
ஊன் தடாநின்ற வாளி மழை துரந்து உருத்து சென்றான் – யுத்3:22 123/3
இரிந்து ஓடிட துரந்து ஓடின இமையோரையும் முன்_நாள் – யுத்3:27 120/2
துன்று நெடு வாளி மழை மாரியினும் மேலன துரந்து விரைவின் – யுத்3:31 153/3
உண்டு இங்கு என்-வயின் அது துரந்து உயிர் உண்பென் என்னா – யுத்4:37 105/3
துரக்க மானுடர்-தம்மை என்று ஒரு புடை துரந்து
வெரு கொள் வானர சேனை மேல் தான் செல்வான் விரும்பி – யுத்4-மிகை:32 1/2,3
வாங்கினான் அளகேசனை துரந்து இந்த மானம் – யுத்4-மிகை:41 4/1

TOP


துரந்தோர் (1)

கோல வேலுடை குமரனை கொடும் சமர் துரந்தோர் – யுத்3-மிகை:30 4/4

TOP


துரப்ப (5)

துன்னு காதல் துரப்ப வந்தவை சொல்லல் ஆம் வகை எம்மனோர்க்கு – அயோ:3 67/3
துன்று பத்திய இராகவன் சுடு சரம் துரப்ப
சென்று பத்திர தலையின மலை திரண்டு என்ன – ஆரண்:7 79/2,3
வில்லினால் துரப்ப அரிது இ வெம் சரம் என வியக்கும் – கிட்:7 71/1
தும்பி அம் தொடையல் வீரன் சுடு கணை துரப்ப சுற்றும் – யுத்2:16 153/1
ஒக்க வாரி அங்கு அரக்கனும் ஊழ் முறை துரப்ப
புக்கி அண்ணலை வலங்கொண்டு போனதும் பொடிபட்டு – யுத்4-மிகை:37 13/2,3

TOP


துரப்பது (2)

தூய வார் கணை துரப்பது ஓர் ஆதரம் தோன்ற – கிட்:4 12/2
பேயை என் பல துரப்பது இங்கு இவன் பிழையாமல் – யுத்4:37 109/2

TOP


துரப்பர் (1)

தூர்ப்பர் பலர் மூ_இலை_வேல் துரப்பர் பலர் கரப்பர் பலர் சுடு தீ தோன்ற – யுத்3:31 98/2

TOP


துரப்பன் (1)

துமில வாளி அரக்கன் துரப்பன்
விமலன் மேனியின் வீழ்வதன் முன்னமே – யுத்4:37 32/1,2

TOP


துரப்பன (1)

இணர் ஒளி பரப்பி நின்று இருள் துரப்பன
திணி சுடர் நெய் உடை தீ விளக்கமோ – பால:3 50/2,3

TOP


துரப்பாய் (1)

அம்பு நீ துரப்பாய் அல்லை அனையது துரந்த-காலை – யுத்3:27 3/3

TOP


துரப்பான் (1)

சுருதியே அன்ன மாருதி மரத்திடை துரப்பான்
நிருதர் எந்திரத்து இடு கரும்பு ஆம் என நெரிவார் – சுந்:7 40/2,3

TOP


துரப்பு (1)

துன்னிடும் நிழல் வழங்கு இருள் துரப்பு எளிது-அரோ – பால:20 11/2

TOP


துரிசு (3)

சொல் முன்னே உவக்கின்ற துரிசு இலா திரு மனத்தான் – அயோ:13 27/2
துன்று மாளிகை ஒளிகள் துரிசு_அற துருவி – சுந்:2 141/3
துரிசு அடை புரி குழல் சும்மை சுற்றிய – யுத்2:17 93/2

TOP


துரிசு_அற (1)

துன்று மாளிகை ஒளிகள் துரிசு_அற துருவி – சுந்:2 141/3

TOP


துரித (1)

துரித மான் தேரில் போனான் செய்தது சொல்லலுற்றாம் – அயோ:6 6/4

TOP


துரிதத்தின் (1)

தூக்குறு தோலர் வாளர் துரிதத்தின் எழுந்த தோற்றம் – சுந்:1 7/2

TOP


துருக்கர் (3)

துண்ணெனும் முழக்கின துருக்கர் தர வந்த – பால:15 13/2
சோனகேசர் துருக்கர் குருக்களே – பால:21 47/4
தோடு அவிழ் மலர் முடி துருக்கர் சொல்லினர் – அயோ-மிகை:1 8/4

TOP


துருத்தி (5)

உதி உறு துருத்தி ஊதும் உலை உறு தீயும் வாயின் – பால:16 6/1
மேகம் என் துருத்தி கொண்டு விண்ணவர் தருவும் விஞ்சை – ஆரண்:10 14/1
ஊது வன் துருத்தி போல் உயிர்த்து உயிர்த்து உயங்கினான் – ஆரண்:10 91/4
தொகை கனல் கரு_மகன் துருத்தி தூம்பு என – ஆரண்:15 13/1
கூதிர் வெம் கால் நெடும் துருத்தி கோள் அமைத்து – கிட்:10 8/3

TOP


துருத்தியில் (1)

தொளை கொள் தாழ் தட கை நெடும் துருத்தியில் தூக்கி – அயோ:10 29/2

TOP


துருத்தியின் (1)

ஏந்து காம வெம் கனல் உயிர்த்து இரு மடி துருத்தியின் உயிர்ப்பு ஏற – சுந்:2 208/2

TOP


துரும்பு (1)

சொல் இது தெரிய கேட்டி துரும்பு என கனன்று சொன்னாள் – சுந்:3 112/4

TOP


துருவ (1)

துருவ தார் புரவி எல்லாம் மூங்கையர் சொல் பெற்று-என்ன – யுத்4:42 5/1

TOP


துருவி (17)

சோலை மா நிலம் துருவி யாவரே – பால:2 60/1
நாட்டம் வெம் கனல் பொழிதர நானிலம் துருவி
தோட்டு நுங்கினர் புவியினை பாதலம் தோன்ற – பால-மிகை:9 33/3,4
சிதைவு இலன் கனகம் தேர் கொண்டு அடவிகள் துருவி சென்றான் – பால-மிகை:11 37/4
ஐய சென்று கரியோடு அரிகள் துருவி திரிவேன் – அயோ:4 73/2
மை ஆர் களபம் துருவி மறைந்தே வதிந்தேன் இருள்-வாய் – அயோ:4 80/2
துருவி ஓடின உயிர் நிலை சுடு சுரம் துரந்த – ஆரண்:8 10/1
சொன்ன அரக்கன் இருக்கும் இடம் துருவி அறிதும் தொடர்ந்து என்ன – ஆரண்:14 32/3
சுற்றி ஓடி துருவி ஒரு மதி – கிட்:13 11/2
துன் இருள் தொலைந்திட துருவி ஏகினான் – கிட்:14 29/3
ஒளித்த வாய் துருவி உற்ற வானரர் இராம நாமம் – கிட்-மிகை:16 5/2
துன்று மாளிகை ஒளிகள் துரிசு_அற துருவி
சென்று தேடினன் இந்திரசித்தினை தீர்ந்தான் – சுந்:2 141/3,4
தொக்க கோயிலும் தம்பியர் இல்லமும் துருவி
தக்க மந்திர தலைவர் மா மனைகளும் தாவி – சுந்:2 142/2,3
தூய தெரு ஒன்றொடு ஒரு கோடி துருவி போய் – சுந்:2 164/2
தூய மாளிகை நெடும் தெரு துருவி போய் தொலைவு_இல் மூன்று உலகிற்கும் – சுந்:2 193/2
சுற்றிய திசை எலாம் துருவி தோகையை – சுந்-மிகை:14 31/2
சால்புற முன்னர் சென்று சரி நெறி துருவி போதி – சுந்-மிகை:14 44/3
துணைவர்கள் துஞ்சல் இல்லார் உளர் எனின் துருவி தேடி – யுத்3:24 9/2

TOP


துருவிட (1)

உள்ள உள்ள உயிரை துருவிட
வெள்ளை வண்ண விடமும் உண்டாம்-கொலோ – பால:11 9/3,4

TOP


துருவினன் (1)

தூயவன் இருந்த சூழல் துருவினன் வருதல் நோக்கி – அயோ:3 107/2

TOP


துருவினென் (2)

தூயன உறை கானம் துருவினென் வர வல்லேன் – அயோ:8 37/2
தொடர்ந்து சென்று உலகம் மூன்றும் துருவினென் ஒழிவுறாமல் – சுந்:10 23/3

TOP


துருவினை (1)

துன்று தாரினோன் சுரருடன் துருவினை துடர – யுத்4-மிகை:40 20/3

TOP


துருவு (1)

துருவு மா மணி ஆரம் துயல்வர – பால:21 42/2

TOP


துருவுகின்றனர் (1)

இரு மருங்கினும் நெடிது துருவுகின்றனர் இவர்கள் – கிட்:2 7/4

TOP


துருவை (1)

துருவை மென் பிணை ஈன்ற துளக்கு இலா – பால:2 31/1

TOP


துலக்கம் (1)

துலக்கம் எய்தினன் தோம் இல் களிப்பினே – யுத்4-மிகை:34 1/4

TOP


துலக்கி (1)

துலக்கி வையகத்து இடுக்கணும் முனிவர்-தம் துயரும் – பால-மிகை:7 25/3

TOP


துலங்க (1)

துலங்க அசைத்து அதில் சுரிகையுடை வடி வாள் மருங்கினிடை தொடர-மன்னோ – ஆரண்-மிகை:10 3/4

TOP


துலங்கி (1)

சோதி மயமாய் துலங்கி தொல் உயிர் தொகை பலவாய் – பால-மிகை:3 3/2

TOP


துலங்கு (1)

தூய பேர் ஒளி ஆகி துலங்கு அருள் – அயோ-மிகை:4 13/2

TOP


துலாம் (2)

வயிர நல் கால் மிசை மரகத துலாம்
செயிர் அற போதிகை கிடத்தி சித்திரம் – பால:3 28/1,2
செம் தனி மணி துலாம் செறிந்த திண் சுவர் – பால:3 29/3

TOP


துலை (4)

புறவு ஒன்றின் பொருட்டாக துலை புக்க பெருந்தகை-தன் புகழில் பூத்த – பால:5 62/1
சீலம் அல்லன நீக்கி செம்பொன் துலை
தாலம் அன்ன தனி நிலை தாங்கிய – அயோ:2 27/1,2
பிறந்த நாள் தொடங்கி யாரும் துலை புக்க பெரியோன் பெற்றி – யுத்1:4 107/1
புக்கு அடைந்த புறவு ஒன்றின் பொருட்டாக துலை புக்க – யுத்2:16 349/1

TOP


துவக்கி (2)

சொன்ன கூற்றுவன் தன்னை தன் வாலிடை துவக்கி
பொன்னின் கற்பக பதியிடை கொண்டு போய் புகலும் – யுத்4-மிகை:41 14/1,2
சொல்லும் அங்கு அவன்-தன்னையும் வாலிடை துவக்கி
பல் உயிர் திறம் படைத்தவன் உலகிடை பாய்ந்தான் – யுத்4-மிகை:41 15/3,4

TOP


துவக்கினன் (1)

ஒன்ற வால் கொடு துவக்கினன் ஒரு குதிகொண்டான் – யுத்4-மிகை:41 18/2

TOP


துவக்கு (1)

உக்க பல் குவை உக்கன துவக்கு எலும்பு உதிர்வுற்று – சுந்:7 33/1

TOP


துவக்குடை (1)

வினை துவக்குடை வீட்ட_அரும் தளை நின்று மீள்வார் – யுத்4:40 89/4

TOP


துவக்குணா (1)

வேர் படைத்த வெம் பிறவியில் துவக்குணா வீடு – யுத்3:22 180/4

TOP


துவசத்தின் (1)

துவசத்தின் புரவி திண் தேர் கடிதுற தூண்டி யாம் இ – யுத்2:19 171/3

TOP


துவசத்தையும் (1)

துவசத்தையும் துணித்தே அவன் மணி தோளையும் துளைத்தான் – யுத்3:27 124/4

TOP


துவசம் (3)

துவசம் ஆர் தொல் அமருள் துன்னாரை செற்றும் சுருதி பெரும் கடலின் சொல் பொருள் கற்பித்தும் – ஆரண்:2 26/1
வனையும் என் உரு துவசம் நீ பெறுக என மகிழ்வோடு – சுந்-மிகை:13 11/3
துவசம் அன்ன தம் கூர் உகிர் பெரும் குறி தோள்-மேல் – யுத்3:20 66/3

TOP


துவசர் (1)

சோலையில் துவசர் இல்லில் சோனகர் மனையில் தூய – சுந்:2 110/2

TOP


துவண்ட (2)

தொழுது உயர் கையினன் துவண்ட மேனியன் – அயோ:14 47/1
தடி துவண்ட ஞாண் இரங்கு தக்கையோடு பம்பை மற்று – யுத்3-மிகை:31 17/2

TOP


துவண்டனர் (1)

தொடுத்த கல் இடை சிலர் துவண்டனர் துயின்றார் – அயோ-மிகை:5 1/1

TOP


துவண்டு (2)

பாதம் மிசை துவண்டு எழுந்த பசும் பொடி மற்று அது கண்டாய் – பால-மிகை:12 1/3
சுந்தர தட கை தானை மடக்கு உற துவண்டு நின்றான் – அயோ:3 108/3

TOP


துவர் (16)

குடைபவர் துவர் இதழ் மலர்வன குமுதம் – பால:2 43/2
செம் துவர் அழிதர தேறல் மாந்தி சூது – பால:3 68/3
சோதி நுதல் கரு நெடும் கண் துவர் இதழ் வாய் தரள நகை துணை மென் கொங்கை – பால:5 35/3
துவர் நிற பங்கியர் சுழல் கண் தீயினர் – பால:8 36/2
சுந்தர வதன மாதர் துவர் இதழ் பவள வாயும் – பால:16 21/1
துடித்த வான் துவர் இதழ் தொண்டை தூ நிலா – பால:19 22/1
இலவு இதழ் துவர் விட எயிறு தேன் உக – பால:19 24/1
நிற துவர் இதழ் குயில் நினைப்பினிடை அல்லால் – பால:22 31/3
துவர் இதழ் தெரிவை நல்லார் தோன்றினர் வளரும் நாளில் – பால-மிகை:8 4/2
துப்பு உறழ் துவர் வாயின் தூய் மொழி மயிலோடும் – அயோ:9 26/1
குவளை காட்டுவ துவர் இதழ் காட்டுவ குமுதம் – கிட்:1 17/4
துவர் அணிந்தன என பொசி துதைந்தன துணை – கிட்:5 12/3
கூடினர் துவர் இதழ் கோலம் கொண்டன – கிட்:10 113/3
கனிந்த துவர் வாயவளும் என்னை இவள்-கண் ஆய் – கிட்:14 60/2
தொய்யில் வாச துவர் துதைந்து ஆடிய – யுத்2:16 70/2
தொழுகுவார் துயில்வர் துள்ளி தூங்குவர் துவர் வாய் இன் தேன் – யுத்3:25 13/2

TOP


துவர்த்த (3)

தொடி உலாம் கமல செம் கை தூ நகை துவர்த்த செ வாய் – பால:18 13/1
தொண்டை அம் சே ஒளி துவர்த்த வாய் அமுது – ஆரண்:14 97/2
தூதுளம் கனியை வென்று துவர்த்த வாய் வெண்மை தோன்ற – சுந்:2 106/2

TOP


துவரின் (1)

துவரின் நீள் மணி தடம்-தொறும் இடம்-தொறும் துவன்றி – அயோ:10 5/2

TOP


துவலை (3)

பொன் கொடி துவலை பொதிந்து ஓடுவ – யுத்1:8 62/2
தொல் வன யானை அம் கை விலாழி நீர் துவலை தூற்ற – யுத்3:21 10/3
நனைய விசையின் எழு துவலை மழை பொழிய – யுத்3:31 157/4

TOP


துவலைகள் (2)

துயல்வன துடுப்பு வீசும் துவலைகள் மகளிர் மென் தூசு – அயோ:13 56/2
தொக்கு அடங்கல ஓடும் துவலைகள்
மிக்கு அடங்கலும் போவன மீன்_குலம் – யுத்1:8 57/1,2

TOP


துவலையால் (2)

தூதன் இட்ட மலையின் துவலையால்
மீது விட்டு உலகு உற்றது மீன்_குலம் – யுத்1:8 37/3,4
துப்பு உற கடல் தூய துவலையால்
அ புற கடலும் சுவை அற்றன – யுத்1:8 60/1,2

TOP


துவலையே (1)

துவலையே வந்து சொல்லியது இல்லையோ – யுத்1:9 58/4

TOP


துவலையோடு (1)

தூ நிற முத்து_இனம் துவலையோடு போய் – யுத்1:8 12/3

TOP


துவள்கின்றது (1)

மின் துவள்கின்றது போல மண்ணில் வீழ்ந்தாள் – அயோ:3 8/2

TOP


துவள்கின்றாள் (1)

துடித்தால் என்ன மன்னவன் மார்பில் துவள்கின்றாள் – அயோ:6 19/4

TOP


துவள்வன (1)

துடி புரை இடை நாணி துவள்வன அவை காணாய் – அயோ:9 16/4

TOP


துவள்வாள் (1)

சொல்லால் மனத்தின் அடையாள் சினத்தின் முனிவோடு நின்று துவள்வாள் – ஆரண்:13 66/4

TOP


துவள்வாளும் (1)

சூடிசூடி கண்ணடி நோக்கி துவள்வாளும் – பால:17 26/4

TOP


துவள்வு (1)

துவள்வு_இல் இலவம் கோபம் முருக்கு என்று இ தொடக்கம் சால – கிட்:13 49/2

TOP


துவள்வு_இல் (1)

துவள்வு_இல் இலவம் கோபம் முருக்கு என்று இ தொடக்கம் சால – கிட்:13 49/2

TOP


துவள (3)

பூ எலாம் கொய்து கொள்ள பொலிவு இல துவள நோக்கி – பால:17 11/1
தூவி அம் பேடை என்ன மின் இடை துவள ஏகி – சுந்:2 116/3
துவள பாரிடை கிடந்தனர் குருதி நீர் சுற்றி – யுத்3:22 178/2

TOP


துவளாமல் (1)

தோட்டார் கோதை சோர் குழல்-தன்னை துவளாமல்
மீட்டான் என்னும் பேர் இசை கொள்ளான் செரு வெல்ல – ஆரண்:15 32/2,3

TOP


துவளும் (3)

துவளும் நுண் இடையார் ஆடும் தோகை அம் குழாத்தின் தொக்கார் – அயோ:3 74/4
துவளும் மின் என சுற்றிட சூழ் வரை – சுந்:6 29/2
துணைவரை பிரிந்து போந்து மருங்கு என துவளும் உள்ள – யுத்1:10 22/2

TOP


துவளுவது (1)

இடி உற துவளுவது என்னும் இன்னலன் – அயோ:5 25/3

TOP


துவன்றலின் (1)

துன்னினர் துவன்றலின் சுடர்கள் சூழ்வரும் – பால:23 44/3

TOP


துவன்றி (17)

துகில் கொடி மிதிலை மாடத்து உம்பரில் துவன்றி நின்ற – பால:10 3/2
துகில் இடை மடந்தையரொடு ஆடவர் துவன்றி
பகல் இடைய அட்டிலில் மடுத்து எரி பரப்பும் – பால:15 27/1,2
சுற்றும் மணி புக்க இழை மிக்கு இடை துவன்றி
வில் தழை வாள் நிமிர மெய் அணிகள் மின்ன – பால:22 27/2,3
தோகையர் குழாமும் மைந்தர் சும்மையும் துவன்றி எங்கும் – அயோ:3 72/2
துவரின் நீள் மணி தடம்-தொறும் இடம்-தொறும் துவன்றி
கவரி பால் நிற வால் புடை பெயர்வன கடிதின் – அயோ:10 5/2,3
சூடக தளிர் கை மாதர் குழுமினர் துவன்றி தோன்ற – அயோ:13 54/2
தோளின் வனம் என்று இவை துவன்றி நிருத போர் – ஆரண்:9 5/2
வான் உற நிவந்த செம் கேழ் மணி மரம் துவன்றி வான – ஆரண்:10 97/1
மினல் மணி குலம் துவன்றி வில் அலர்த்து விண் குலாய் – கிட்:7 6/1
சூல் நிற முகில்_குலம் துவன்றி சூழ் திரை – கிட்:10 6/2
சூழும் வானர படையொடு அ தலைவரும் துவன்றி
ஆழி மா பரி தேரவன் காதலன் அடிகள் – கிட்:12 27/2,3
எ ஆறும் உற துவன்றி இருள் ஓட மணி இமைப்பது இமையோர் வேண்ட – கிட்:13 22/3
சுரும்பொடு தேனும் வண்டும் அன்னமும் துவன்றி புள்ளும் – கிட்:15 31/1
துறை-தொறும் தொடர்ந்து வானம் வெளி அற துவன்றி வீழும் – யுத்2:19 97/3
படை உறு பிணத்தின் பம்மல் பருப்பதம் துவன்றி பல் வேறு – யுத்2:19 219/1
தொக்கதால் நெடு வானர தானையும் துவன்றி
ஒக்க ஆர்த்தன உறுக்கின தெழித்தன உருமின் – யுத்3:22 103/2,3
துன்னு பைம் பொழில்கள் சுற்ற தோரணம் துவன்றி வானோர் – யுத்4-மிகை:41 51/2

TOP


துவன்றிய (6)

தொக்க மென் மர நிழல் பட துவன்றிய சூழல் – பால:15 10/3
தோன்றும் மால் வரை தொகை என துவன்றிய நிண சேறு – ஆரண்:8 14/1
சூர்_அர_மகளிர் ஊசல் துவன்றிய சும்மைத்து அன்றே – கிட்:3 31/4
கமழ்வு உற துவன்றிய கணக்கு_இல் கொட்பது – கிட்:14 35/4
நிரை துவன்றிய என நெடிது இருந்தவர்க்கு – கிட்:16 6/2
குழி வெம் கோப மாவும் துவன்றிய நிருதர் சேனை – சுந்:11 13/2

TOP


துவன்றியது (1)

கனம் துவன்றியது என கரு மலை என கடல் போல் – சுந்-மிகை:7 6/2

TOP


துவன்றியே (1)

சூழும் வானர வீரர் துவன்றியே – யுத்2:15 56/4

TOP


துவன்றின (6)

பிடி துவன்றின பூண் ஒளி பேர்ந்தன – அயோ:11 9/3
இடி துவன்றின மின் என எங்குமே – அயோ:11 9/4
தொடர்ந்தன துவன்றின சூழல் யாவையும் – ஆரண்:4 1/3
தேர்_இனம் துவன்றின சிறு கண் செம் முக – ஆரண்:7 33/1
மின்னொடும் துவன்றின மேக ராசியே – கிட்:10 14/4
தொக்குறுத்த மரத்த துவன்றின
புக்கு உறுக்கி புடைத்தும் என புறம் – கிட்:11 33/2,3

TOP


துவன்றினர் (2)

தாம விஞ்சையர் துவன்றினர் திசை-தொறும் தருக்கி – யுத்4:37 118/4
மன்றல் அம் குழலினார்கள் துவன்றினர் மகிழ்ச்சி கூட – யுத்4-மிகை:41 122/4

TOP


துவன்று (2)

பத்திர பழு மர பொழில் துவன்று பழுவம் – ஆரண்:1 1/4
பொங்கு நாகமும் துவன்று சாரலூடு போயினார் – கிட்:7 1/4

TOP


துவன்றுகின்றது (1)

சோர்வு இல விளம்பு புள் துவன்றுகின்றது – கிட்:1 13/4

TOP


துவன்றும் (1)

சுழலும் நல் நெடும் தட மணி சுவர்-தொறும் துவன்றும்
நிழலும் தம்மையும் வேற்றுமை தெரிவு_அரு நிலைய – சுந்:2 6/3,4

TOP


துவனி (1)

துவனி வில்லின்-பொருட்டு ஒரு தொல்லை_நாள் – யுத்4:37 27/1

TOP


துவனியில் (1)

துவனியில் அதிர விடம் போல் சுடர் விடு படைகள் துரந்தார் – சுந்:7 22/4

TOP


துவாரம் (1)

தம் துவாரம் துகள் பட சாய்ந்தவே – சுந்:6 34/4

TOP


துவிந்தன் (1)

ஞாலம் அறியும் நளன் சங்கன் விந்தன் துவிந்தன் மதன் என்பான் – சுந்:4 116/4

TOP


துவைக்கும் (3)

துளை ஒலி பல்_இயம் துவைக்கும் சும்மையின் – பால:3 60/3
தழைத்து எழும் ஒலியின் நானா பல்_இயம் துவைக்கும் தா இல் – சுந்:10 14/3
சுற்றும் வால்-கொடு தூவும் துவைக்கும் விட்டு – யுத்2:19 140/1

TOP


துவைக்கும்-தோறு (1)

தோல் உடை நெடும் பணை துவைக்கும்-தோறு எலாம் – ஆரண்:10 17/3

TOP


துவைத்த (3)

பாடினர் கின்னரர் துவைத்த பல்_இயம் – பால:5 105/2
இயம் துவைத்த கடை தலையாய் யான் அறிந்தபடி கேளாய் – பால:12 15/4
சோனை மா மழை முகில் என போர் பணை துவைத்த
மீன வான் இடு வில் என படைக்கலம் மிடைந்த – சுந்:9 6/3,4

TOP


துவைத்து (1)

துறும் போதினில் தேன் துவைத்து உண்டு உழல் தும்பி ஈட்டம் – பால:17 12/1

TOP


துவைப்ப (11)

ஈந்தனன் பல்_இயம் துவைப்ப ஏகி நீர் – பால:5 93/3
பால் வளை வயிர்கள் ஆர்ப்ப பல்_இயம் துவைப்ப முந்நீர் – பால:13 37/3
கொற்ற நல் இயங்கள் எங்கும் கொண்டலின் துவைப்ப பண்டி – பால:14 58/1
அறை பறை துவைப்ப தேரும் ஆனையும் ஆடல் மாவும் – பால:14 62/2
துன்று இரும் கரும் கடல் துவைப்ப தோன்றிய – பால:23 80/2
துளி குரல் மேகம் வள் வார் தூரியம் துவைப்ப போன்ற – கிட்:10 31/2
பல்_இயம் துவைப்ப நல் மா பணிலங்கள் முரல பொன் தேர் – சுந்:8 8/1
தூரியம் கடலின் நின்று துவைப்ப – யுத்1:11 12/4
சூழும் அலகை துணங்கை பறை துவைப்ப
பூழி அணை-மேல் துயின்றனையோ போர்க்களத்தே – யுத்2:17 85/3,4
புரை மணி காளம் ஆர்ப்ப பல்லியம் துவைப்ப பொங்கும் – யுத்4-மிகை:42 24/3
சங்கு இனம் குமுற பாண்டில் தண்ணுமை துவைப்ப தா இல் – யுத்4-மிகை:42 38/2

TOP


துவைப்பன (1)

தோல் அடி கிளை அன்னம் துவைப்பன – கிட்:15 40/4

TOP


துழவிட (1)

தோல் உடை நிமிர் கோலின் துழவிட எழு நாவாய் – அயோ:8 33/3

TOP


துழனி (4)

ஏறு பாய் தமரம் நீரில் எருமை பாய் துழனி இன்ன – பால:2 3/3
துன்னு கோளினொடு தாரகை தொடுத்த துழனி
சன்னவீரம் இடை மின்னு தட மார்பினொடுமே – ஆரண்:1 11/3,4
ஆலை ஏய் துழனி அகநாடர் ஆர்கலி அமுது – கிட்:1 42/3
போர்த்தது வானத்து அன்று அங்கு எழுந்தது துழனி பொம்மல் – யுத்1:4 146/4

TOP


துழனியை (1)

தொடுக்குறு கவியால் மற்றை துழனியை இறுதி தோன்ற – யுத்4:42 12/3

TOP


துழா (1)

துன்னியர் ஏறலும் துழா துடுப்பு எனும் – அயோ-மிகை:13 3/3

TOP


துழாய் (13)

இலை குலாம் துழாய் முடி ஏக நாயகன் – பால:8 26/3
தேம் பொழி துழாய் முடி செம் கண் மாலவன் – பால:14 8/2
மண்ணிய மணி நிற வண்ண வண் துழாய்
கண்ணிய யாவர்க்கும் களை_கண் ஆகிய – பால:24 40/2,3
பாதி மா மதி சூடியும் பைம் துழாய்
சோதியோனும் அ தூய் மலராளியும் – பால-மிகை:11 52/1,2
பைம் துழாய் தெரியலாய்க்கே நல்வினை பயக்க என்பார் – அயோ:3 92/4
மரு ஆரும் துழாய் அலங்கல் மணி மார்பில் வைகுவாள் – ஆரண்:1 57/4
இலை கொள் தண் துழாய் இலங்கு தோள் இராமனுக்கு இளையான் – யுத்2:15 211/4
புன துழாய் மாலையான் என்று உவக்கின்ற ஒருவன் புக்கு உன் – யுத்2:17 26/3
புன துழாய் மாலை மார்பீர் புட்பகம் போதல் முன்னம் – யுத்3:26 86/4
புன துழாய் கணவற்கும் வணக்கம் போக்கினாள் – யுத்4:40 71/4
இணர் துழாய் தொங்கல் இராமற்கு என்று இமையவர் இசைப்ப – யுத்4:40 85/3
புனம் துழாய் முடி புரவலன் நீ நிறை புகழோய் – யுத்4-மிகை:40 21/4
வெறி துழாய் முடி வேத மெய் பொருளினை வியவா – யுத்4-மிகை:41 141/2

TOP


துழாயின் (1)

நலம் கிளர் பூமி என்னும் நங்கையை நறும் துழாயின்
அலங்கலான் புணரும் செல்வம் காண வந்து அடைந்திலாதார் – அயோ:3 75/1,2

TOP


துழாவு (1)

துளி பட துழாவு திண் கோல் துடுப்பு இரு காலின் தோன்ற – அயோ:13 60/1

TOP


துள் (1)

துள் இடை புருவம் கோட்டி துடிப்ப வேர் பொடிப்ப தூய – சுந்:2 109/2

TOP


துள்ள (6)

சுழி கொள் வாம் பரி துள்ள ஓர் தோகையாள் – பால:14 31/1
புழுங்கினன் வடவை தீய மயிர் புறம் பொறியின் துள்ள
அழுங்க இல் சிந்தையீர் நீர் அடவிகள்-தோறும் சென்றே – பால-மிகை:11 43/2,3
தூங்கின வீழ தோளும் கண்களும் இடத்து துள்ள
வீங்கின மேகம் எங்கும் குருதி நீர் துள்ளி வீழ்ப்ப – சுந்:10 16/2,3
சுனையில் பனை_மீன் திமிலோடு தொடர்ந்து துள்ள – சுந்-மிகை:1 12/4
சுற்றின வயிர தண்டால் துகைத்தனன் அமரர் துள்ள
கற்றிலன் இன்று கற்றான் கதையினால் வதையின் கல்வி – யுத்3:22 125/3,4
தொழும் தகைய நல்வினை களிப்பினொடு துள்ள
அழுந்து துயரத்து அமரர் அந்தணர் கை முந்துற்று – யுத்4:36 27/2,3

TOP


துள்ளல் (1)

தூர்ப்பார் ஆனார் துள்ளல் புரிந்தார் தொழுகின்றார் – யுத்4:37 133/2

TOP


துள்ளலுற்று (1)

துள்ளலுற்று இரிந்தன குரங்கின் சூழ்ந்தில – யுத்1:6 39/4

TOP


துள்ளவும் (1)

தோயும் வெண் தயிர் மத்து ஒலி துள்ளவும்
ஆய வெள் வளை வாய்விட்டு அரற்றவும் – பால:2 28/1,2

TOP


துள்ளவே (3)

மன்னுயிர்-தமக்கு நீள் வலமும் துள்ளவே – பால:5 89/4
தூய கற்கடகமும் எழுந்து துள்ளவே – பால:5 99/4
அகம் தனில் அரும் களிப்பு எழுந்து துள்ளவே – யுத்4-மிகை:41 299/4

TOP


துள்ளி (22)

துள்ளி மீன் துடிப்ப ஆமை தலை புடை கரிப்ப தூம்பின் – பால:2 18/3
துள்ளி கொள்வன தூங்கிய மாங்கனி – பால:2 33/2
தோய் கயத்தும் மரத்தும் மென் சிறை துள்ளி மீது எழு புள் எலாம் – அயோ:3 52/1
தூபம் முற்றிய கார் இருள் பகை துள்ளி ஓடிட உள் எழும் – அயோ:3 65/1
துள்ளி ஓங்கு செந்தாமரை நயனங்கள் சொரிய – ஆரண்:13 93/1
துளித்தன போல நீங்கா துள்ளி சோர் வெள்ள கண்ணன் – ஆரண்:13 136/2
தூர்த்தன ஒத்தன துள்ளி வெள்ளமே – கிட்:10 18/4
சொரிந்தன கரும் கண் வரு துள்ளி தரு வெள்ளம் – சுந்:2 161/3
சொத்தின் துள்ளி வெள்ளி இனம் தொடுத்த-கொல்லோ துறை அறத்தின் – சுந்:4 53/2
வீங்கின மேகம் எங்கும் குருதி நீர் துள்ளி வீழ்ப்ப – சுந்:10 16/3
துடித்தன மார்பும் தோளும் தோன்றின வியர்வின் துள்ளி
மடித்தது மணி வாய் ஆவி வருவது போவது ஆகி – சுந்:14 48/2,3
துள்ளி நறு மென் புனல் தெளிப்ப தூ நீர் குழவி முறை சுழற்றி – யுத்1:1 9/2
சூடினான் தொழுதான் ஓடி உலகு எலாம் துகைத்தான் துள்ளி – யுத்1:3 128/4
முட்டிய மழையின் துள்ளி முறை இன்றி மொய்க்குமா போல் – யுத்2:15 144/3
சுற்றினர் இன்றி தோன்றும் தசமுகன் தோன்றல் துள்ளி
தெற்றின புருவத்தோன் தன் மனம் என செல்லும் தேரான் – யுத்2:19 100/2,3
துள்ளி களி வய வானரர் ஆர்த்தார் அவை தோன்ற – யுத்2-மிகை:18 19/1
தொழுகுவார் துயில்வர் துள்ளி தூங்குவர் துவர் வாய் இன் தேன் – யுத்3:25 13/2
துடித்திலன் உயிர்ப்பும் இல்லன் இமைத்திலன் துள்ளி கண்ணீர் – யுத்3:26 56/1
குன்று_இனம் இடிய துள்ளி ஆடின குரக்கின் கூட்டம் – யுத்3:26 95/4
தான் நனைய உற்று எழுமாறு அவை தெளித்த புது மழையின் துள்ளி தாங்கி – யுத்4:33 20/2
வீங்கிய உவகை மேனி சிறக்கவும் மேன்மேல் துள்ளி
ஓங்கவும் களிப்பால் சோர்ந்தும் உடை இலாதாரை ஒத்தார் – யுத்4:42 7/3,4
தொழும் தகை அமரர்கள் துள்ளி ஆர்த்திட – யுத்4-மிகை:41 298/2

TOP


துள்ளிய (4)

துள்ளிய மகர மீன்கள் துடிப்பு_அற சுறவு தூங்க – சுந்:1 22/1
துள்ளிய சுழல் கண் பேய்கள் தோள் புடைத்து ஆர்ப்ப தோன்றும் – சுந்:10 17/3
துள்ளிய வாள் படை சொல்லிட ஒண்ணா – சுந்-மிகை:11 16/2
தூண்டு_அரும் கணை பட துமிந்து துள்ளிய
தீண்ட_அரு நெடும் தலை தழுவி சேர்ந்தன – யுத்2:18 116/1,2

TOP


துள்ளியின் (1)

துள்ளியின் இரதம் தோய்ந்து தொல் நிறம் கரந்து வேறு ஆய் – யுத்1:9 30/3

TOP


துள்ளியே (1)

தொழும் தகை அமலனை புகழ்ந்து துள்ளியே
கழிந்தது எம் மன துயர் என்று கண்ணன் மேல் – யுத்2-மிகை:16 52/2,3

TOP


துள்ளின (3)

துள்ளின மரன் பட நெரிந்தன துடித்த – சுந்:6 16/4
துள்ளின குதித்த வானத்து உயர் வரை குவட்டில் தூங்கும் – யுத்1:8 24/3
துள்ளின களிப்ப மோலி சூடினான் கடலின் வந்த – யுத்4:42 17/3

TOP


துள்ளினர் (1)

தொழுதனர் சிலவர் ஆடி துள்ளினர் சிலவர் அள்ளி – சுந்:14 4/2

TOP


துள்ளினார் (6)

என்று அவன் உரைத்தபோது எழுந்து துள்ளினார்
நன்றி கொள் மங்கல நாதம் பாடினார் – பால:5 21/1,2
சூட்டு அகல்-மேல் எழு பொரியின் துள்ளினார் – கிட்:14 22/4
துமி தம் ஊர் புக வானவர் துள்ளினார்
அமுதம் இன்னம் எழும் எனும் ஆசையால் – யுத்1:8 42/3,4
துன்னிமித்தம் என்று கொண்டு வானுளோர்கள் துள்ளினார்
அ நிமித்தம் உற்ற-போது அரக்கர் கண் அரங்க மேல் – யுத்3:31 79/2,3
துதித்தனர் பாடினர் ஆடி துள்ளினார்
மதித்தனர் இராமனை வானுளோர் எலாம் – யுத்4:37 150/3,4
சுந்தர கண்களை எற்றி துள்ளினார் – யுத்4:40 69/4

TOP


துள்ளினாள் (1)

துடித்தாள் மின் போல் உயிர் கரப்ப சோர்ந்தாள் சுழன்றால் துள்ளினாள்
குடித்தாள் துயரை உயிரோடும் குழைத்தாள் உழைத்தாள் குயில் அன்னாள் – யுத்3:23 8/3,4

TOP


துள்ளினான் (1)

சோர்வு இலாத அரக்கனும் துள்ளினான் – யுத்2-மிகை:15 4/4

TOP


துள்ளு (4)

தோற்றனை பறவைக்கு அன்று துள்ளு நீர் வெள்ளம் சென்னி – சுந்:3 116/1
தும்பி என்று உலகின் உள்ள யாவை அவை ஏவையும் தொகுபு துள்ளு தாள் – யுத்2:19 79/1
துள்ளு வான் பரி அதற்கு இரட்டி தொக்குறும் – யுத்2-மிகை:16 15/2
துள்ளு பாய் புரவி தேரும் முறை முறை தானே தூண்டி – யுத்3:28 29/1

TOP


துள்ளும் (5)

சொரிந்ததே ஆம் என துள்ளும் மீனொடும் – சுந்:2 53/3
சுழிக்கும் கொல்லன் ஊது உலையில் துள்ளும் பொறியின் சுடும் அன்னோ – யுத்1:1 4/3
துள்ளும் பொறியின் நிலை சோதனைதான் – யுத்1:3 105/3
மு புறத்து உலக துள்ளும் ஒழிவு_அற முற்றும் பற்றி – யுத்1:3 142/1
தொழும் எழும் துள்ளும் வெம் களி துளக்கலால் – யுத்4:41 91/2

TOP


துள்ளுவார் (1)

துளக்குவார் உடல் பொறை துணிந்து துள்ளுவார்
இளக்குவார் அமரர் தம் சிரத்தை ஏன் முதுகு – யுத்2:18 118/2,3

TOP


துள்ளுவான் (1)

தூதனை முறை முறை தொழுது துள்ளுவான் – யுத்4:41 89/4

TOP


துள்ளுற (1)

முன்கையில் துறு மயிர் முள்ளின் துள்ளுற
மின் கையில் கொண்டு-என வில்லை விட்டிலா – யுத்4:37 157/2,3

TOP


துளக்க (1)

துளக்க_அரும் வாய்-தொறும் எரிய தொட்டன – யுத்4:37 143/2

TOP


துளக்க_அரும் (1)

துளக்க_அரும் வாய்-தொறும் எரிய தொட்டன – யுத்4:37 143/2

TOP


துளக்கம் (6)

சொரிந்தார் அது நோக்கிய சீதை துளக்கம் உற்றாள் – ஆரண்:13 43/4
துளக்கம் இல் மொய்ம்பர் சோதிமுகனும் துன்முகனும் என்பார் – யுத்1-மிகை:11 5/4
துளக்கம் இல் அரக்கன் மேரு துளங்கியது என்ன சோர்ந்தான் – யுத்2-மிகை:18 34/4
ஏவுண்டு துளக்கம் எய்தா இரத்தக பரிதி ஈன்ற – யுத்3:21 21/1
துளக்கம்_இல் ஆற்றல் வீரர் பொருத போர் தொழிலை நோக்கி – யுத்3:22 33/3
தொல்லையது உணர தக்க வீடணன் துளக்கம் உற்றான் – யுத்3:26 60/1

TOP


துளக்கம்_இல் (1)

துளக்கம்_இல் ஆற்றல் வீரர் பொருத போர் தொழிலை நோக்கி – யுத்3:22 33/3

TOP


துளக்கலால் (1)

தொழும் எழும் துள்ளும் வெம் களி துளக்கலால்
விழும் அழிந்து ஏங்கும் போய் வீங்கும் வேர்க்கும் அ – யுத்4:41 91/2,3

TOP


துளக்கா (1)

கொங்கு உறை நறை குல மலர் குழல் துளக்கா
எங்கு உறைவது இ தொழில் இயற்றுபவள் என்றான் – பால:7 27/2,3

TOP


துளக்கி (6)

புனைந்த சடை_முடி துளக்கி போர் ஏற்றின் முகம் பார்த்தான் – பால:13 25/2
மண்டில சடை முடி துளக்கி வாய்மையாய் – யுத்1:4 48/3
சிரத்தொகை அனைத்தையும் துளக்கி தீ எழ – யுத்1-மிகை:4 1/1
தொடுத்த எண் வகை மூர்த்தியை துளக்கி வெண் பொருப்பை – யுத்2:15 210/3
நொய்தினில் துளக்கி ஐய நுன் எதிர் நும்முனோனை – யுத்2:16 166/2
செவ்விதின் துளக்கி மூரல் முறுவலும் தெரிவது ஆக்கி – யுத்3:27 171/2

TOP


துளக்கியது (1)

துளக்கியது தென்றல் பகை சோர உயர்வோரின் – சுந்:2 162/2

TOP


துளக்கினன் (1)

நன்று நன்று எனா சிரம் துளக்கினன் நகைத்து இவை இவை நவில்கின்றான் – யுத்2-மிகை:16 54/2

TOP


துளக்கு (4)

துருவை மென் பிணை ஈன்ற துளக்கு இலா – பால:2 31/1
துளக்கு ஒளி விசும்பின் ஊரும் சுடரையும் மறைத்த சூழ்ந்த – அயோ:3 79/2
துனை பரி தேரோன் மைந்தன் இருந்த அ துளக்கு_இல் குன்றம் – ஆரண்:16 6/3
சூழ் இரும் சுவரில் தேய்க்கும் சிலவரை துளக்கு_இல் குன்றம் – யுத்1:3 140/2

TOP


துளக்கு_இல் (2)

துனை பரி தேரோன் மைந்தன் இருந்த அ துளக்கு_இல் குன்றம் – ஆரண்:16 6/3
சூழ் இரும் சுவரில் தேய்க்கும் சிலவரை துளக்கு_இல் குன்றம் – யுத்1:3 140/2

TOP


துளக்கும் (1)

இரக்கமும் அவலமும் துளக்கும் எய்தினார் – சுந்:9 25/4

TOP


துளக்குவார் (1)

துளக்குவார் உடல் பொறை துணிந்து துள்ளுவார் – யுத்2:18 118/2

TOP


துளக்குற (3)

அனந்தனும் தலை துளக்குற அமரர்கள் அரவின் – சுந்-மிகை:7 6/3
மனம் துளக்குற வளைத்தனர் எண் திசை மருங்கும் – சுந்-மிகை:7 6/4
சொன்ன சங்கினது ஓசை துளக்குற
என்ன சங்கு என்று இமையவர் ஏங்கிட – யுத்4:37 29/1,2

TOP


துளக்குறுதலால் (1)

ஆம் எனும் பெரும் களி துளக்குறுதலால் அமரர் – பால-மிகை:9 20/4

TOP


துளக்குறும் (1)

துளக்குறும் நிலையன் அல்லன் சுந்தர தோளன் வாளி – யுத்2:16 198/3

TOP


துளங்க (5)

துன்றி நெறி பங்கிகள் துளங்க அழலோடும் – பால:15 24/1
தூண் தகு திரள் புயம் துளங்க துண்ணெனா – அயோ:4 151/2
மண் துளங்க வய அந்தகன் மனம் தளரவே – ஆரண்:1 7/4
சூல் நிற கொண்மூ கிழித்து இடை துடிக்கும் மின் என மார்பில் நூல் துளங்க – சுந்:3 78/4
துங்க வன் தோளும் மார்பும் இலங்கையும் துளங்க நக்கான் – யுத்1:14 28/2

TOP


துளங்கல் (2)

துளங்கல் இல்லா தனி குன்றில் தொக்க மயிலின் சூழ்ந்து இருந்தார் – அயோ:6 24/4
துன்பம் எய்திய நடுக்கமும் நோக்கி நீர் துளங்கல்
முன்பு நான் நினைந்திருந்தது அ பரிசு நும் முயற்சி – யுத்4:41 13/2,3

TOP


துளங்கா-முன்னம் (1)

சுடு கணை படுதலோடும் துளங்கினான் துளங்கா-முன்னம்
குட திசை வாயில் நின்ற மாருதி புகுந்த கொள்கை – யுத்2:15 132/1,2

TOP


துளங்கி (8)

தோழி அன்ன சுமித்திரையும் துளங்கி ஏங்கி உயிர் சோர – அயோ:6 22/2
சோதி செம் பொன்னும் மின்னும் மணியும் போல் துளங்கி தோன்றா – கிட்:13 52/2
தோரணம் முறியுமால் துளங்கி சூழி மால் – சுந்:3 46/1
சோர்வுற துளங்கி நில்லாது ஓடினர் சுடரும் வை வேல் – யுத்2-மிகை:18 26/3
தோல் மயிர் குந்தளம் சிலிர்ப்ப விசைத்து எழுந்தான் அ இலங்கை துளங்கி சூழ்ந்த – யுத்3:24 32/3
தொழும் கையொடு வாய் குழறி மெய்ம் முறை துளங்கி
விழுந்து கவி சேனை இடு பூசல் மிக விண்ணோர் – யுத்4:36 1/1,2
அயர்வு தோன்ற துளங்கி அழுங்கினான் – யுத்4:37 169/4
துளங்கி அந்தகன் வந்து அடி தொழுதலும் தோலா – யுத்4-மிகை:41 13/1

TOP


துளங்கிட (10)

விண் துளங்கிட விலங்கல்கள் குலுங்க வெயிலும் – ஆரண்:1 7/2
சிரம் துளங்கிட அரக்கன் வெம் சிலையை நாண் தெறித்தான் – சுந்:11 35/4
மண் துளங்கிட மாதிரம் துளங்கிட மதி தோய் – சுந்:11 55/3
மண் துளங்கிட மாதிரம் துளங்கிட மதி தோய் – சுந்:11 55/3
விண் துளங்கிட மேருவும் துளங்கிட விட்டான் – சுந்:11 55/4
விண் துளங்கிட மேருவும் துளங்கிட விட்டான் – சுந்:11 55/4
தொடுத்த வானவர் சிரதலம் துளங்கிட சினம் கொண்டு – சுந்-மிகை:11 31/3
மாண்ட விண்ணவர் மணி தலை துளங்கிட வய போர் – யுத்2-மிகை:16 41/2
சோகம் எய்தி மெய் துளங்கிட சுடு சரம் துரந்தான் – யுத்4-மிகை:41 33/4
தொல்லை நான்மறை துளங்கிட சுடு சரம் துரந்தான் – யுத்4-மிகை:41 34/4

TOP


துளங்கிய (1)

தூங்கிய விழியார் தள்ளி துளங்கிய நடையார் வல்லி – யுத்2:19 280/3

TOP


துளங்கியது (2)

துடும்பல் வேலை துளங்கியது இல்லையால் – யுத்1:8 53/2
துளக்கம் இல் அரக்கன் மேரு துளங்கியது என்ன சோர்ந்தான் – யுத்2-மிகை:18 34/4

TOP


துளங்கியன (1)

புண் துளங்கியன கண்கள் கனல் பொங்க மழை சூழ் – ஆரண்:1 7/1

TOP


துளங்கினர் (3)

சுட்டனன் என்ன அஞ்சி துளங்கினர் முனியும் தோன்றி – பால-மிகை:11 20/2
சுட்டன பொறிகள் வீழ துளங்கினர் அரக்கர்-தாமும் – சுந்:6 54/3
துனிப்பட்டார் என துளங்கினர் இமையவர் யாவர்க்கும் தோலாதான் – யுத்2:16 318/2

TOP


துளங்கினன் (3)

சோர நின்று உடல் துளங்கினன் அமரரை தொலைத்தான் – சுந்:11 48/4
துளங்கினன் வாய் வழி உதிரம் தூவுவான் – யுத்4:37 158/4
தொழுதனன் மனமும் கண்ணும் துளங்கினன் சூழ ஓடி – யுத்4-மிகை:41 263/1

TOP


துளங்கினார் (2)

உருவி உற்றிட உம்பர் துளங்கினார் – பால-மிகை:11 50/4
துஞ்சினர் துணை இலர் என துளங்கினார் – யுத்3:27 56/4

TOP


துளங்கினாள் (1)

துண்ணெனும் நெஞ்சினாள் துளங்கினாள் துணை – அயோ:14 84/1

TOP


துளங்கினான் (5)

சோகம் எய்தினன் துணை துளங்கினான் – கிட்:3 53/4
ஓதினர் ஓதல் கேட்டு உளம் துளங்கினான் – சுந்-மிகை:10 11/4
சுடு கணை படுதலோடும் துளங்கினான் துளங்கா-முன்னம் – யுத்2:15 132/1
துஞ்சினான் அலன் துளங்கினான் என்பது துணியா – யுத்2:15 208/2
சோரி சோர உணர்வு துளங்கினான்
தேரின்-மேல் இருந்தான் பண்டு தேவர்-தம் – யுத்4:37 170/2,3

TOP


துளங்கினும் (3)

மறை துளங்கினும் மதி துளங்கினும் வானும் ஆழ் கடல் வையமும் – கிட்:10 65/1
மறை துளங்கினும் மதி துளங்கினும் வானும் ஆழ் கடல் வையமும் – கிட்:10 65/1
நிறை துளங்கினும் நிலை துளங்குறு நிலைமை நின்-வயின் நிற்குமோ – கிட்:10 65/2

TOP


துளங்கு (5)

துளங்கு பாறையில் தோழியர் அயிர்த்திட துயின்றார் – பால:15 11/4
பொன் துளங்கு உளை சீயமும் போன்றனன் – கிட்:11 15/4
துளங்கு ஒளி விரற்கு எதிர் உதிக்கும் சூரியன் – சுந்:4 40/3
தூய காதல் நீர் துளங்கு கண்ணினான் – யுத்3:24 108/4
சிந்தை தூயவன் செல உளம் துளங்கு நான்முகனும் – யுத்4-மிகை:41 16/1

TOP


துளங்குகின்ற (1)

ஒப்புற துளங்குகின்ற உடுபதி ஆடியின்-கண் – பால:16 5/2

TOP


துளங்குகின்றதால் (1)

தோற்றனென் என மனம் துளங்குகின்றதால்
நோற்றனள் நங்கையும் நொய்தின் ஐயன் வில