தா-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தா 44
தா_அரு 1
தா_அரும் 1
தா_அற்ற 1
தா_இல் 6
தாக்க 17
தாக்க_அரும் 1
தாக்கலால் 1
தாக்கலின் 3
தாக்கலும் 2
தாக்கவும் 1
தாக்கி 15
தாக்கிட 1
தாக்கிடும் 1
தாக்கிய 10
தாக்கிற்கு 1
தாக்கின் 1
தாக்கின 3
தாக்கினன் 4
தாக்கினனால் 1
தாக்கினார் 7
தாக்கினார்-தம் 1
தாக்கினால் 1
தாக்கினான் 6
தாக்கினான்-தன் 1
தாக்கு 13
தாக்கு_அணங்கு 1
தாக்குகின்றன 1
தாக்குதல் 1
தாக்கும் 5
தாக்கும்-தோறும் 1
தாக்குமால் 1
தாக்குவான் 1
தாக்குற 1
தாக்குறு 1
தாக்குறும் 5
தாகம் 1
தாகுதல் 1
தாங்க 15
தாங்க_அரிய 1
தாங்க_அரும் 3
தாங்ககிற்றிலீர் 1
தாங்கல் 6
தாங்கலது 1
தாங்கலர் 1
தாங்கலாதாள் 1
தாங்கலாது 1
தாங்கலாய் 1
தாங்கலார் 1
தாங்கலால் 1
தாங்கலில் 1
தாங்கலேம் 1
தாங்கவும் 2
தாங்கள் 2
தாங்களே 1
தாங்காது 1
தாங்கார் 2
தாங்கி 51
தாங்கிய 36
தாங்கியது 2
தாங்கியே 3
தாங்கிற்று 1
தாங்கின் 1
தாங்கின 4
தாங்கினர் 5
தாங்கினள் 2
தாங்கினன் 5
தாங்கினார் 6
தாங்கினான் 11
தாங்கினும் 1
தாங்கினேன் 2
தாங்கினை 1
தாங்கு 13
தாங்குதல் 1
தாங்குதி 1
தாங்கும் 29
தாங்குவர் 2
தாங்குவாய் 1
தாங்குவார் 1
தாங்குவாரை 1
தாங்குவாள் 1
தாங்குவான் 1
தாங்குறா 1
தாங்குறு 1
தாங்குறும் 2
தாசரதி 2
தாசனை 1
தாட்சி 1
தாடகை 12
தாடகை-தன் 1
தாடகைக்கு 1
தாடகையே 1
தாடகையை 1
தாடைகள் 1
தாடைகை 1
தாண்டி 1
தாண்டு 1
தாண்டுவ 1
தாணுவாய் 1
தாணுவின் 1
தாணுவோடு 1
தாதாய் 1
தாதிமார் 1
தாதியர் 2
தாதியர்-தமை 1
தாதியர்க்கு 1
தாதியரில் 1
தாது 19
தாதும் 2
தாதுராகத்தின் 1
தாதை 62
தாதை-தன் 3
தாதை-பால் 3
தாதைக்காக 1
தாதைக்கு 3
தாதைக்கும் 3
தாதைதான் 2
தாதையர் 2
தாதையரை 1
தாதையார் 1
தாதையின் 4
தாதையும் 8
தாதையே 1
தாதையை 18
தாதையையும் 2
தாதையொடு 1
தாதையோடு 1
தாதொடும் 2
தாதோடு 1
தாபத 1
தாபதர் 6
தாபதர்-தம்மோடு 1
தாபதர்க்கு 1
தாபதர்கள் 2
தாபதன் 3
தாபதா 1
தாபமும் 1
தாம் 92
தாம்-அரோ 2
தாம்பிரை 2
தாம்பின் 1
தாம்பினின் 1
தாம்பு 2
தாம்புகளால் 1
தாம்போடு 1
தாம 16
தாமசத்தினில் 1
தாமசத்தினை 1
தாமணி 1
தாமத்த 1
தாமத்தன 1
தாமத்து 1
தாமதம் 1
தாமம் 3
தாமம்தாம் 1
தாமமும் 1
தாமரை 169
தாமரை-தாம் 1
தாமரை_கண்ணவன் 3
தாமரை_கண்ணன் 4
தாமரை_வனம் 1
தாமரைக்கு 3
தாமரைகள் 3
தாமரையின் 10
தாமரையுள் 1
தாமரையே 1
தாமரையோன் 1
தாமரையோனும் 1
தாமும் 21
தாமுமே 2
தாமே 6
தாமோ 1
தாய் 74
தாய்-போல் 1
தாய்மையும் 1
தாய 5
தாயத்து 1
தாயம் 2
தாயர் 14
தாயர்-தங்கள் 1
தாயர்-தம் 1
தாயர்க்கு 1
தாயர்க்கும் 1
தாயரின் 2
தாயருக்கு 1
தாயரும் 10
தாயரை 6
தாயரையும் 1
தாயரோடு 1
தாயரோடும் 1
தாயவன் 2
தாயவே 1
தாயாக 1
தாயாள் 1
தாயின் 9
தாயினர் 1
தாயினன் 1
தாயினார் 1
தாயினான் 1
தாயினும் 13
தாயினை 1
தாயீரே 1
தாயும் 7
தாயே 3
தாயை 15
தாயையும் 1
தாயையே 1
தாயோ 1
தாயோன் 1
தார் 131
தார்_இனம் 1
தார்கள் 1
தார்கள்தாம் 1
தார்களே 1
தார 1
தாரகை 18
தாரகைகள் 1
தாரகையும் 1
தாரணி 9
தாரணிக்கு 1
தாரணியும் 1
தாரணியை 1
தாரத்தின் 1
தாரம் 13
தாரம்-அது 1
தாரம்தான் 1
தாரமும் 2
தாரயின் 1
தாரர் 2
தாரவர் 2
தாரவர்க்கு 1
தாரவற்கு 1
தாரவன் 10
தாரவனே 1
தாரன் 4
தாரா 1
தாராட்டு 1
தாராய் 7
தாராயோ 2
தாரான் 6
தாரிடை 1
தாரிய 1
தாரியது 1
தாரின் 1
தாரினது 1
தாரினர் 3
தாரினாய் 1
தாரினான் 4
தாரினானும் 1
தாரினின் 1
தாரினும் 1
தாரினோடு 1
தாரினோன் 1
தாரீர் 2
தாரு 3
தாருகன் 5
தாரும் 6
தாருமோ 1
தாருவை 1
தாரை 53
தாரை-போல் 1
தாரைகள் 14
தாரைய 2
தாரையா 1
தாரையில் 2
தாரையின் 7
தாரையும் 4
தாரையை 3
தாரொடு 2
தாரொடும் 4
தாரோடு 1
தாரோய் 2
தால 2
தாலம் 3
தாலமீன் 1
தாலமும் 1
தாலமே 1
தாலாட்டும் 1
தாலி 4
தாலியை 1
தாலின் 1
தாலை 1
தாவ 3
தாவர 1
தாவரும் 1
தாவவே 1
தாவா 2
தாவாத 2
தாவாது 1
தாவி 35
தாவிட 1
தாவிடும் 1
தாவிய 4
தாவியாது 1
தாவியே 2
தாவின 2
தாவினர் 1
தாவினன் 2
தாவினார் 1
தாவினான் 3
தாவினை 1
தாவு 6
தாவும் 9
தாவுவ 2
தாவுவான் 1
தாவுற்று 1
தாவுற 2
தாவுறு 1
தாழ் 56
தாழ்-தொறும் 1
தாழ்க்க 3
தாழ்க்கிலன் 1
தாழ்க்கிலேன் 1
தாழ்க்கிற்பாய் 1
தாழ்க்கின்ற 1
தாழ்க்கின்றது 2
தாழ்க்குமோ 1
தாழ்க 1
தாழ்கிலன் 1
தாழ்கிலா 2
தாழ்குவர் 2
தாழ்குவென் 2
தாழ்ச்சி 1
தாழ்சி 1
தாழ்சி_இல் 1
தாழ்த்த 1
தாழ்த்தது 6
தாழ்த்தருள் 1
தாழ்த்தலும் 1
தாழ்த்தனம் 1
தாழ்த்தனை 1
தாழ்த்தான் 4
தாழ்த்தி 1
தாழ்த்தி-ஆயின் 1
தாழ்த்து 3
தாழ்தர 2
தாழ்தலும் 3
தாழ்தலோடும் 1
தாழ்தியோ 2
தாழ்ந்த 14
தாழ்ந்தது 1
தாழ்ந்தனம் 1
தாழ்ந்தனர் 2
தாழ்ந்தனள் 1
தாழ்ந்தார் 2
தாழ்ந்தான் 5
தாழ்ந்திலன் 1
தாழ்ந்து 26
தாழ்ந்தோர் 1
தாழ்ப்ப 1
தாழ்ப்பது 4
தாழ்வ 2
தாழ்வது 1
தாழ்வர் 1
தாழ்வரை 3
தாழ்வளவும் 1
தாழ்வன 1
தாழ்வார் 3
தாழ்வித்த 1
தாழ்வித்தல் 1
தாழ்வித்தீர் 1
தாழ்வித்தீர்_அல்லீர் 1
தாழ்வித்தேனோ 1
தாழ்வியாதன 1
தாழ்வில் 1
தாழ்விற்று 1
தாழ்வு 18
தாழ்வு_இலா 1
தாழ்வும் 1
தாழ்வுற 1
தாழ்வுறா 1
தாழ்வுறுமோ 1
தாழ்வென் 1
தாழ 19
தாழல் 1
தாழா 8
தாழாது 3
தாழார் 1
தாழாள் 1
தாழான் 1
தாழி 4
தாழின் 2
தாழுதல் 1
தாழுதலும் 1
தாழும் 13
தாழுமே 1
தாழுமோ 1
தாழை 2
தாழையில் 1
தாழையின் 3
தாள் 152
தாள்-தொறு 1
தாள்-மிசை 1
தாள்-மேல் 1
தாள்_முதல் 1
தாள்_அற 1
தாள்கள் 5
தாள்களால் 3
தாள்களில் 2
தாள்களும் 2
தாள்களை 2
தாள்தொடு 1
தாள்முதல் 1
தாள 4
தாளம் 2
தாளமும் 2
தாளர் 1
தாளன் 1
தாளன 1
தாளாண்மையும் 1
தாளால் 4
தாளாள் 1
தாளான் 2
தாளில் 9
தாளின் 12
தாளின்-நின்று 1
தாளின்-மேல் 1
தாளினன் 1
தாளினாய் 1
தாளினால் 4
தாளினான் 1
தாளினில் 1
தாளினும் 2
தாளும் 17
தாளுமே 1
தாளே 1
தாளை 4
தாளொடு 2
தாளொடும் 2
தாளோடு 4
தாறு 7
தான் 238
தான்-அரோ 1
தான 9
தானங்கள் 2
தானத்தன 1
தானத்தான் 1
தானத்தின் 1
தானம் 11
தானமா 1
தானமாகிய 1
தானமும் 5
தானமே 2
தானவ 1
தானவர் 34
தானவர்-தம்மை 1
தானவர்க்கு 3
தானவர்க்கும் 2
தானவர்க்குமே 1
தானவர்கள் 4
தானவரும் 1
தானவரே 1
தானவரை 2
தானவரோடும் 1
தானவன் 5
தானவன்னுடன் 1
தானவனை 2
தானாய் 1
தானாவதும் 1
தானிமாலி 1
தானுடை 7
தானுடைய 1
தானும் 84
தானுமே 1
தானே 59
தானை 117
தானை-தன்னை 2
தானை-தன்னையும் 1
தானைக்கு 7
தானைகள் 1
தானைதான் 1
தானையர் 8
தானையன் 1
தானையார் 1
தானையால் 4
தானையான் 11
தானையில் 2
தானையின் 8
தானையினுடன் 1
தானையும் 14
தானையுள் 1
தானையே 9
தானையேல் 1
தானையை 13
தானையொடு 1
தானையொடும் 1
தானையோடு 4
தானையோடும் 9
தானோ 3

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


தா (44)

தா_இல் பொன் தலத்தின் நல் தவத்தினோர்கள் தங்கு தாள் – பால:3 22/1
தழங்கின துந்துமி தா_இல் வானகம் – பால:5 82/3
தா வரும் இரு வினை செற்று தள்ள_அரும் – பால:7 15/1
தா_இல் மன்னவர்_பிரான் வர முரண் சனகனும் – பால:20 12/1
தா_இல் வெண் கவிகை செங்கோல் சனகனை இனிது நோக்கி – பால:22 1/3
தா இல் மா மணி கலம் மற்றும் தனித்தனி சிதறி – அயோ:3 3/1
சந்தம் இவை தா இல் மணி ஆரம் இவை யாவும் – அயோ:3 97/1
தா இல் முனிவன் புகல தளராநின்ற மன்னன் – அயோ:4 46/1
தா இல் கோயில் தலை இருத்தி தண் தார் பரதன் கொண்டு அணைக என்று – அயோ:6 28/3
தா இல் எம்பி கை சாலை சமைத்தன – அயோ:10 50/3
தா_இல் மன்னர் தம் தரும நீதியால் – அயோ:11 128/2
தா_அரு நாண் முதல் அணி அலால் தகை – அயோ:12 34/1
தா அரும் பெரு வலி தம்பி நம்பி நின் – கிட்:6 15/2
தா அரும் தவரும் பல தன்மை சால் – கிட்:7 120/3
தா அரும் பதம் எனக்கு அருமையோ தனிமையோய் – கிட்:7 129/4
தா இல் மா தவம் அல்லது பிறிது ஒன்று தகுமோ – சுந்:2 10/4
தா அரும் பணி முறை தழுவும் தன்மையார் – சுந்:2 48/4
தடி உடை முகில்_குலம் இன்றி தா இல் வான் – சுந்:3 43/3
தா இல் மூ_உலகின் தனி நாயகம் – சுந்:3 109/2
முற்றிய தா இல் வீர முனிவு என்கண் விளையாதேனும் – சுந்:3 143/2
நீ தா தருகிற்றிலையேல் நெருப்பு ஆதி என்னா – சுந்:4 85/3
தழைத்து எழும் ஒலியின் நானா பல்_இயம் துவைக்கும் தா இல் – சுந்:10 14/3
தா இல் வெம் செரு நிலத்திடை உலந்தவர்-தம்-மேல் – சுந்:10 44/1
தா அரும் திரு நகர் தையலார் முதல் – சுந்:10 49/1
தா இல் பாவனையால் கொடுத்து அருச்சனை சமைத்தான் – சுந்:11 54/2
சண்ட வெம் கதிர ஆகி தழங்கு இருள் விழுங்கும் தா_இல் – சுந்:12 125/3
தா இல் மேலவர்க்கு அரும் துயர் விளைத்திடின் தமக்கே – சுந்-மிகை:13 12/1
தா வரும் தானவர் தருக்கு தாழ்ந்தனர் – யுத்1:2 23/2
தா இல் வேதியன் தக்கதே உரை-செய தக்கான் – யுத்1:3 41/2
தா வரும் பக்கம் எண்_இரு கோடியின் தலைவன் – யுத்1:5 39/3
தா நெடும் தீமைகள் உடைய தன்மையார் – யுத்1:6 40/1
தட்டவா கண்டும் தா_அற்ற தெவ்வரை – யுத்1:9 47/2
தா அரும் பெருமை அம்மா நீ இனி தாழ்த்தது என்னே – யுத்2:16 38/3
தான் ஒத்தது சொல்லுதி தா விடை என்றான் – யுத்2:18 13/3
தா இல் என் ஒரு தேரினை தம் என – யுத்2-மிகை:15 10/2
தார் தட மார்பன் தன்னை தா விடை என்ன சார்ந்தார் – யுத்3:20 1/3
தா அரும் பெரும் புகழ் சாம்பன்-தன்னையும் – யுத்3:24 68/3
தா மடங்கலும் கடலும் ஒத்து ஆர்தரும் தகையார் – யுத்4:37 119/3
கண் தா குலம் முற்றும் சுடும் என்று அ கழல் வெய்யோன் – யுத்4:37 126/3
தா_அரும் பொறையினான்-தன் அறிவினால் தகைய தக்க – யுத்4:38 3/3
சென்று தா நம் தேவியை சீரொடும் – யுத்4:40 24/4
தா இல் சங்கொலி ஆதி தழைக்கவே – யுத்4-மிகை:39 11/4
சங்கு இனம் குமுற பாண்டில் தண்ணுமை ஒலிப்ப தா இல் – யுத்4-மிகை:42 27/2
சங்கு இனம் குமுற பாண்டில் தண்ணுமை துவைப்ப தா இல் – யுத்4-மிகை:42 38/2

TOP


தா_அரு (1)

தா_அரு நாண் முதல் அணி அலால் தகை – அயோ:12 34/1

TOP


தா_அரும் (1)

தா_அரும் பொறையினான்-தன் அறிவினால் தகைய தக்க – யுத்4:38 3/3

TOP


தா_அற்ற (1)

தட்டவா கண்டும் தா_அற்ற தெவ்வரை – யுத்1:9 47/2

TOP


தா_இல் (6)

தா_இல் பொன் தலத்தின் நல் தவத்தினோர்கள் தங்கு தாள் – பால:3 22/1
தழங்கின துந்துமி தா_இல் வானகம் – பால:5 82/3
தா_இல் மன்னவர்_பிரான் வர முரண் சனகனும் – பால:20 12/1
தா_இல் வெண் கவிகை செங்கோல் சனகனை இனிது நோக்கி – பால:22 1/3
தா_இல் மன்னர் தம் தரும நீதியால் – அயோ:11 128/2
சண்ட வெம் கதிர ஆகி தழங்கு இருள் விழுங்கும் தா_இல்
மண்டலம் குளிர்ந்த மீளா நரகமும் குளிர்ந்த மாதோ – சுந்:12 125/3,4

TOP


தாக்க (17)

தாக்க வெந்து தளர்ந்து சரிந்தனள் – பால:10 79/2
கால் தாக்க நிமிர்ந்து புகைந்து கனன்று பொங்கும் – அயோ:4 121/3
பொலம் குழை மகளிர் நாவாய் போக்கின் ஒன்றுஒன்று தாக்க
மலங்கினர் இரண்டு பாலும் மறுகினர் வெருவி நோக்க – அயோ:13 55/1,2
தாக்க அரும் புயத்து உம் குல தலைமகன் தங்கை – ஆரண்:8 6/3
தாக்க_அரும் சடாயுவை தருக்கினால் உயிர் – கிட்:16 29/3
தானையும் உலந்தது ஐவர் தலைவரும் சமைந்தார் தாக்க
போனவர் தம்மில் மீண்டோம் யாம் அமர் புரிகிலாமை – சுந்:9 66/1,2
ததும்புவார் விழி தாரை வேல் தோள்-தொறும் தாக்க – சுந்:12 47/4
தடுவையின் மரங்களோடு சகடைகள் திமிலை தாக்க
உடு இனம் ஆனது எல்லாம் உதிர்ந்த பூ உதிர்ந்தது என்ன – சுந்-மிகை:10 1/1,2
தடுவையின் மரங்களோடு சகடைகள் திமிலை தாக்க
உடு இனம் ஆனது எல்லாம் உதிர்ந்தன பூ இது என்ன – சுந்-மிகை:11 9/1,2
தரிப்புற சுழற்றி தாக்க வருதலும் தரும மூர்த்தி – யுத்1-மிகை:3 26/3
தோளொடு மரனும் கல்லும் சூலமும் வேலும் தாக்க – யுத்2:16 169/4
தாக்க வந்தனை இவன்-தன்னை இன் உயிர் – யுத்2:16 276/3
தண்டு கொண்டு அரக்கர் தாக்க சாய்ந்து உகு நிலைய சந்தின் – யுத்2:19 49/1
தம் கையின் எழுவினாலே தலை செவி தாக்க பின்னும் – யுத்2-மிகை:16 5/3
தழுவும் வேலொடு கணையமும் பகழியும் தாக்க
குழவினோடு பட்டு உருண்டன வானர குலங்கள் – யுத்3:22 105/3,4
திணி நெடு மரம் ஒன்று ஆழி வாள் மழு தாக்க சிந்தி – யுத்3:28 38/3
தாக்க தன் தலை தாழ்ந்து வணங்கி கை – யுத்4:41 82/2

TOP


தாக்க_அரும் (1)

தாக்க_அரும் சடாயுவை தருக்கினால் உயிர் – கிட்:16 29/3

TOP


தாக்கலால் (1)

தார் அணி முடி பெரும் தலைகள் தாக்கலால்
ஆரண மந்திரம் அமைய ஓதிய – யுத்3:27 45/2,3

TOP


தாக்கலின் (3)

வல்லிதாம் கழை தாக்கலின் வழிந்து இழி பிரசம் – அயோ:10 13/2
சந்த வல் நெடும் தட கைகள் தாக்கலின் தகர்வ – கிட்:7 54/4
உக்கிலா உடுக்களும் உருள்கள் தாக்கலின்
நெக்கிலா மலைகளும் நெருப்பு சிந்தலின் – யுத்4:37 65/1,2

TOP


தாக்கலும் (2)

மேரு மீது இடி வீழ்ந்து என தாக்கலும்
சோர்வு இலாத அரக்கனும் துள்ளினான் – யுத்2-மிகை:15 4/3,4
தளம் கிளர் தட கை தன் மார்பில் தாக்கலும்
உளம் கிளர் பெரு வலி உலைவு இல் மாதலி – யுத்4:37 158/2,3

TOP


தாக்கவும் (1)

சட சட எனும் ஒலி தழைப்ப தாக்கவும்
முடுகினன் இராமன் வெம் காலின் மும்மையான் – ஆரண்:14 80/3,4

TOP


தாக்கி (15)

உறுப்பு உறு படையின் தாக்கி உறு பகை இன்றி சீறி – பால:2 16/2
உரும் இவை என்ன தாக்கி ஊழ் உற நெருக்கி ஒன்றாய் – பால:2 17/2
தாக்கி அரக்கன் மகுட தலை நிகர்த்த – ஆரண்:13 102/3
ஒன்றோடு ஒன்று உடைய தாக்கி மா கடல் உற்ற மாதோ – சுந்:1 35/4
தனியன் நின்றனன் தலை பத்தும் கடிது உக தாக்கி
பனியின் வேலையில் இலங்கையை கீழ் உற பாய்ச்சி – சுந்:3 136/1,2
தாழ் இருள் பிழம்பின் தேய்க்கும் சிலவரை தட கை தாக்கி – யுத்1:3 140/4
அங்கதன் அதனை கேளா அங்கையோடு அங்கை தாக்கி
துங்க வன் தோளும் மார்பும் இலங்கையும் துளங்க நக்கான் – யுத்1:14 28/1,2
தாக்கி வஞ்சர் தலைகள் தகர்த்தலால் – யுத்2:15 21/2
வந்து தாக்கி வடி கணை மா மழை – யுத்2:15 53/1
தாடைகள் சந்து மார்பு தலை எனும் இவற்றில் தாக்கி
வாடிய கையர் ஆகி மன்னவற்கு உரைப்ப பின்னும் – யுத்2:16 47/2,3
தந்திரம் இரிந்து சிந்த படை பெரும் தலைவர் தாக்கி
எந்திரம் எறிந்த என்ன ஏவுண்டு புரண்டார் எய்தி – யுத்3:21 16/2,3
தலைகளை நோக்கும் வீரர் சரங்களை நோக்கும் தாக்கி
உலை கொள் வெம் பொறியின் உக்க படைக்கலத்து ஒழுக்கை நோக்கும் – யுத்3:22 26/2,3
தாக்கி இ படையை முற்றும் தலை துமிப்பளவும் தாங்கி – யுத்3:31 59/3
தம்பி-தன் கவசம் மீதே இரட்டி சாயகங்கள் தாக்கி
வெம்பு இகல் அனுமன் மீதே வெம் கணை மாரி வித்தி – யுத்3-மிகை:21 2/2,3
அடு திறல் பரிதி_மைந்தன் அவன் நிலை குலைய தாக்கி
சுடர் முடி பறித்த அ நாள் அன்னவன் தொல்லை வெம் போர் – யுத்4-மிகை:41 56/2,3

TOP


தாக்கிட (1)

சீறிய நுமரில் எம் கோன் தாக்கிட அரக்கன் சீறி – யுத்4-மிகை:41 8/3

TOP


தாக்கிடும் (1)

தகர் பட சிலவர்-தம்மை தாக்கிடும் தட கை-தன்னால் – யுத்2-மிகை:16 26/3

TOP


தாக்கிய (10)

தாக்கிய களிறும் தேரும் புரவியும் படைஞர் தாளும் – பால:14 79/3
தாக்கிய தெய்வம் உண்டு என்னும் தன்மையள் – பால:19 51/2
தாக்கிய தணப்பு இல் கால் எறிய தன்னுடை – ஆரண்:15 19/1
தாக்கிய பரிகளும் தடுத்த தேர்களும் – சுந்:9 32/2
தள்_இல் முக்கணான் கணிச்சியும் தாக்கிய தழும்பும் – சுந்:12 38/2
தாக்கிய உயிர்ப்பொடும் தவழ்ந்த வெம் புகை – சுந்:12 63/3
தாங்கி நாணினை தாக்கினன் தாக்கிய தமரம் – யுத்1:6 13/3
தாக்கிய சரங்களின் தலைகள் நீங்கிய – யுத்2:18 112/1
தாக்கிய திசைகள்-தோறும் தலைத்தலை மயங்கி தம்மில் – யுத்2:19 52/1
தாக்கிய பகழி கூர் வாய் தடிந்த புண் தழும்பும் இன்றி – யுத்3:28 68/3

TOP


தாக்கிற்கு (1)

தடை உள அல்ல தாங்கும் தன்மையிர் அல்லீர் தாக்கிற்கு
இடை உளது எம்-பால் நல்கி பின் நிரை நிற்றிர் ஈண்டு இ – யுத்3:22 20/2,3

TOP


தாக்கின் (1)

தாக்கின் தாக்குறும் பறையும் தண்ணுமை – பால:2 57/2

TOP


தாக்கின (3)

தாக்கின ஒன்றோடு ஒன்று தருக்குறும் செருவில் தக்கோய் – கிட்:9 16/3
தருக்கி உற்று எதிர் தாக்கின தானையே – யுத்2:15 18/4
தகர்ந்து மால் வரை சாய்வுற தாக்கின
மிகுந்த வான்-மிசை மீனம் மலைந்தன – யுத்4:37 163/1,2

TOP


தாக்கினன் (4)

சென்று தாக்கினன் தேவரும் மருள்-கொண்டு திகைத்தார் – ஆரண்:8 8/3
தாங்கி நாணினை தாக்கினன் தாக்கிய தமரம் – யுத்1:6 13/3
சென்று தாக்கினன் ஒரு தனி சுமித்திரை சிங்கம் – யுத்2:16 203/4
சரிந்தது நிருதர் தானை தாக்கினன் அரக்கன் தானே – யுத்2:19 60/4

TOP


தாக்கினனால் (1)

தரு அங்கை கொடே எதிர் தாக்கினனால் – யுத்3-மிகை:20 15/4

TOP


தாக்கினார் (7)

தாக்கினார் தாக்கினார்-தம் கைத்தலம் சலித்தது அன்றி – யுத்2:16 200/1
தாக்கினார் திசை-தொறும் தட கை மால் வரை – யுத்2:18 125/2
செருவிடை தீயவர் சிதற தாக்கினார் – யுத்2-மிகை:15 15/4
தாக்கினார் இடத்தும் மற்றும் வலத்தினும் திரிந்தார் சாரி – யுத்3:22 132/1
தாக்கினார் எல்லாம் பட்ட தன்மையை விடத்தை தானே – யுத்3:24 2/3
சண்ட வேகம் ஏறி வாளி மழை சொரிந்து தாக்கினார் – யுத்3-மிகை:31 15/4
தருமமும் என சென்று எதிர் தாக்கினார் – யுத்4:37 24/4

TOP


தாக்கினார்-தம் (1)

தாக்கினார் தாக்கினார்-தம் கைத்தலம் சலித்தது அன்றி – யுத்2:16 200/1

TOP


தாக்கினால் (1)

தன்னையும் வெலற்கு அரிது எனக்கு தாக்கினால்
அன்னவே காலங்கள் கழியும் ஆதலான் – சுந்:12 57/2,3

TOP


தாக்கினான் (6)

தாக்கும் வள்ளற்கு இளவலும் தாக்கினான் – பால-மிகை:7 24/4
தாக்கினான் நடு அடுத்தது தெரிகிலம் தமியன் – ஆரண்:13 82/3
வங்கம் ஆம் என வந்து எதிர் தாக்கினான் – யுத்2:15 52/4
மொய்த்து எழு நாண் ஒலி முழங்க தாக்கினான் – யுத்2:18 100/4
சரம் ஒன்றின் கடிது சென்று தாக்கினான் தாக்கினான்-தன் – யுத்2:18 210/2
தனி மராமரம் தான் கொண்டு தாக்கினான் – யுத்2-மிகை:15 8/4

TOP


தாக்கினான்-தன் (1)

சரம் ஒன்றின் கடிது சென்று தாக்கினான் தாக்கினான்-தன்
கரம் ஒன்றில் திரிவது ஆரும் காண்கிலாது அதனை தன் கை – யுத்2:18 210/2,3

TOP


தாக்கு (13)

தாக்கு அணங்கு_அனையவள் தனத்தில் தைத்தவே – பால:10 36/4
தாக்கு அணங்கு அனைய மேனி தைத்த வேள் சரங்கள் பாராள் – பால:21 15/1
சக்கரத்தானவன் உடலில் தாக்கு உற – அயோ:10 39/1
முருடு இரண்டு முழங்கு உற தாக்கு ஒலி – ஆரண்:7 28/1
தாக்கு அணங்கு அரும் சீதைக்கு தாங்க_அரும் துன்பம் – கிட்:10 38/2
தாக்கு_அணங்கு உறை தாமரை தாளினால் – கிட்:11 34/3
தந்திரி நெறியில் தாக்கு உறு கருவி தூக்கினர் எழுவிய சதியின் – சுந்:3 86/1
தாக்கு இகல் இராவணன் தலையில் தாவின – சுந்:5 60/1
தாக்கு அணங்கு அவர் துயில் கண்டு சார்ந்துளேன் – சுந்-மிகை:4 5/4
தாக்கு அணங்கு அனையவள் பிறர் மனை என தடுத்தனென் தக்கோர் முன் – யுத்2:16 322/2
சரம் பட சரம் பட தாக்கு இராக்கத – யுத்2-மிகை:18 13/3
தார் ஆர்ப்பு ஒலியும் கழல் தாக்கு ஒலியும் – யுத்3:31 193/2
தடித்து வைத்து அன்ன வெம் கணை தாக்கு அற – யுத்4:37 45/1

TOP


தாக்கு_அணங்கு (1)

தாக்கு_அணங்கு உறை தாமரை தாளினால் – கிட்:11 34/3

TOP


தாக்குகின்றன (1)

தாக்குகின்றன நுழைகில தலையது தாமரை தடம் கண்ணான் – யுத்2:16 328/1

TOP


தாக்குதல் (1)

தந்தனன் மருந்து-தன்னை தாக்குதல் முன்னே யோகம் – யுத்4:32 42/1

TOP


தாக்கும் (5)

தாக்கும் வள்ளற்கு இளவலும் தாக்கினான் – பால-மிகை:7 24/4
தஞ்சம் என்றாரை நீக்கும் தன்மையும் களிப்பும் தாக்கும்
கஞ்ச மெல் அணங்கும் தீரும் கள்ளினால் அருந்தினாரை – கிட்:11 94/2,3
தாள்களால் பலர் தட கைகளால் பலர் தாக்கும்
தோள்களால் பலர் சுடர் விழியால் பலர் தொடரும் – சுந்:7 34/1,2
தலையொடு தலையை தாக்கும் சிலவரை தனது தாளால் – யுத்2-மிகை:16 27/2
ஒடிய தாக்கும் ஒருவன் சிலையின்-வாய் – யுத்3-மிகை:31 43/2

TOP


தாக்கும்-தோறும் (1)

ஊடுற தாக்கும்-தோறும் ஒல் ஒலி பிறப்ப நல்லார் – கிட்:10 32/2

TOP


தாக்குமால் (1)

தார் உடை புரவியை துணிய தாக்குமால் – சுந்:9 33/4

TOP


தாக்குவான் (1)

தாலமும் மலையும் ஏந்தி தாக்குவான் சமைந்த காலை – யுத்3:22 19/2

TOP


தாக்குற (1)

தாக்குற தகர்ந்து சாயும் கலம் என தக்கது அன்றே – சுந்:1 78/4

TOP


தாக்குறு (1)

தாக்குறு செருவில் நேர்ந்தார் தாள்_அற வீச தாவி – சுந்:1 7/3

TOP


தாக்குறும் (5)

உரும் இடித்து என தாக்குறும் ஒல் ஒலி – பால:2 31/3
மூக்கில் தாக்குறும் மூரி நந்தும் நேர் – பால:2 57/1
தாக்கின் தாக்குறும் பறையும் தண்ணுமை – பால:2 57/2
வீக்கின் தாக்குறும் விளியும் மள்ளர்-தம் – பால:2 57/3
வாக்கின் தாக்குறும் ஒலியில் மாயுமே – பால:2 57/4

TOP


தாகம் (1)

தாகம் நீங்கினர் அ இடை தேவரும் சார்ந்தார் – யுத்4-மிகை:41 140/4

TOP


தாகுதல் (1)

கண் தாகுதல் முன் செல்ல விசைத்துள்ளது கண்டான் – யுத்4:37 126/4

TOP


தாங்க (15)

தண்டலை மயில்கள் ஆட தாமரை விளக்கம் தாங்க
கொண்டல்கள் முழவின் ஏங்க குவளை கண் விழித்து நோக்க – பால:2 4/1,2
தண்ணெனும் கானம் நீங்கி தாங்க_அரும் தவத்தின் மிக்கோன் – பால:8 1/2
தாங்க_அரிய பேர் ஆற்றல் தாடகையே தலைப்பட்டாள் – பால:12 27/4
தம் குல புதல்வரே தரணி தாங்க போய் – அயோ:1 16/2
தம்தம் மக்களே கடன்முறை நெடு நிலம் தாங்க
ஐந்தொடு ஆகிய மு பகை மருங்கு அற அகற்றி – அயோ:1 63/2,3
தாழ் இரும் சடைகள் தாங்கி தாங்க_அரும் தவம் மேற்கொண்டு – அயோ:3 111/2
சாகலா உயிர் தாங்க வல்லேனையும் – அயோ:4 18/3
தாக்கு அணங்கு அரும் சீதைக்கு தாங்க_அரும் துன்பம் – கிட்:10 38/2
சந்தன விமானம் ஏற்றி வானர தலைவர் தாங்க
இந்திரற்கு உரிய செல்வம் எய்தினான் இவன் என்று ஏத்தி – யுத்1:4 149/2,3
வில்லியர் திலதம் அன்ன நின் திருமேனி தாங்க
புல்லியன் எனினும் என் தோள் ஏறுதி புனித என்றான் – யுத்2:18 180/3,4
வேற்றுள தாங்க என்னா வெய்யவன் படையை விட்டான் – யுத்2:18 200/4
சரதம் போர் வென்று மீளும் தருமமே தாங்க என்பான் – யுத்3:28 63/2
அரும் கல சும்மை தாங்க அகல் அல்குல் அன்றி சற்றே – யுத்3:29 44/3
அரியணை அனுமன் தாங்க அங்கதன் உடை வாள் ஏந்த – யுத்4:42 16/1
தாங்க அரும் பாவங்களையும் எனக்காக தவிர்க்க என – யுத்4-மிகை:41 80/3

TOP


தாங்க_அரிய (1)

தாங்க_அரிய பேர் ஆற்றல் தாடகையே தலைப்பட்டாள் – பால:12 27/4

TOP


தாங்க_அரும் (3)

தண்ணெனும் கானம் நீங்கி தாங்க_அரும் தவத்தின் மிக்கோன் – பால:8 1/2
தாழ் இரும் சடைகள் தாங்கி தாங்க_அரும் தவம் மேற்கொண்டு – அயோ:3 111/2
தாக்கு அணங்கு அரும் சீதைக்கு தாங்க_அரும் துன்பம் – கிட்:10 38/2

TOP


தாங்ககிற்றிலீர் (1)

தடுத்தலீர் எம்பியை தாங்ககிற்றிலீர்
கொடுத்தலீர் உம் உயிர் வீர கோட்டியீர் – யுத்2:18 3/3,4

TOP


தாங்கல் (6)

தாங்கல் இல்லாது வீழ்வான் தாபதா சரணம் என்ன – பால-மிகை:11 33/3
தளை அவிழ் கோதையை தாங்கல் ஆற்றலன் – ஆரண்:15 25/1
தோளோடு தோள் தேய்த்தலின் தொல் நிலம் தாங்கல் ஆற்றா – கிட்:7 47/1
தாள் எலாம் குலைய ஓடி திரிவன தாங்கல் ஆற்றும் – யுத்3:22 146/3
அழி படை தாங்கல் ஆற்றும் ஆடவர் யாண்டும் வெஃகா – யுத்3:27 164/3
தாங்கல் ஆற்றகிலார் தடுமாறி தாம் – யுத்4:37 23/3

TOP


தாங்கலது (1)

தாங்கலது இரு நிலம் தாழ்ந்து தாழ்வுற – ஆரண்:4 9/2

TOP


தாங்கலர் (1)

நீண்ட கூந்தலர் நீள் கலை தாங்கலர்
ஈண்ட ஓடினர் இட்டு இடை உற்றிலர் – அயோ:2 1/3,4

TOP


தாங்கலாதாள் (1)

தன்னையும் தாங்கலாதாள் துகில் ஒன்றும் தாங்கி நின்றாள் – பால:21 12/4

TOP


தாங்கலாது (1)

தாங்கினன் இருத்தி அ துயரம் தாங்கலாது
ஏங்கிய நெஞ்சினன் இரங்கி விம்முவான் – கிட்:6 11/1,2

TOP


தாங்கலாய் (1)

சரதம் நின்னதே மகுடம் தாங்கலாய்
விரத வேடம் நீ என்-கொல் வேண்டினாய் – அயோ:14 94/2,3

TOP


தாங்கலார் (1)

தந்த வார் குழல் சோர்பவை தாங்கலார்
சிந்து மேகலை சிந்தையும் செய்கலார் – பால:14 41/1,2

TOP


தாங்கலால் (1)

தஞ்சு உற விடுவது ஓர் தயாவு தாங்கலால்
வெம் சிறை நீங்கிய வினையினார் என – ஆரண்:10 126/2,3

TOP


தாங்கலில் (1)

தருமமே தாங்கலில் தக்கது ஈண்டு ஒரு – அயோ-மிகை:1 7/3

TOP


தாங்கலேம் (1)

தடுத்த கூர் வாளியின் ஆரை தாங்கலேம்
எடுத்து ஒரு முகத்தினால் எய்தி யாம் இனி – யுத்3:31 177/2,3

TOP


தாங்கவும் (2)

அம்பு தாங்கவும் மிடுக்கு இலம் அவன் செய்தது அறிதி – யுத்3:31 42/2
தனுவின் ஆற்றலும் தம் உயிர் தாங்கவும் சாலா – யுத்3:31 43/2

TOP


தாங்கள் (2)

பிறிவு எனும் பீழை தாங்கள் பிறந்த நாள் தொடங்கி என்றும் – யுத்2:17 77/1
தங்கள் தம் கணவர் பற்றி தம் உடல் தாங்கள் நீத்தார் – யுத்4-மிகை:37 3/4

TOP


தாங்களே (1)

தாம் உறு காம தன்மை தாங்களே உரைப்பது என்பது – ஆரண்:6 38/1

TOP


தாங்காது (1)

தத்தம செய்கை எல்லாம் தனித்தனி நோக்கி தாங்காது
எ திறம் இவர்-தம் சீரை எண்ணுவது எனவே அண்ணல் – சுந்-மிகை:2 6/2,3

TOP


தாங்கார் (2)

சரிந்த பூம் துகில்கள் தாங்கார் இடை தடுமாற தாழார் – பால:21 2/2
தனுவின் ஆற்றலும் தங்களை தாங்குவர் தாங்கார்
கனியும் காய்களும் உணவு உள மலை உள காக்க – யுத்3-மிகை:31 7/2,3

TOP


தாங்கி (51)

பாரிடை உற்ற தன்மை பகர்வது என் பாரை தாங்கி
வேர் என கிடந்த நாகம் இடி என வெருவிற்று அன்றே – பால:13 35/3,4
சங்கு உறை கழித்த அன்ன சாமரை முதல தாங்கி
இங்கு அலது எண்ணும்-கால் இ எழு திரை வளாகம் தன்னில் – பால:14 66/2,3
பொய் போது தாங்கி பொலிகின்ற தன் மேனி நோக்கி – பால:17 13/2
பைம் பொன் கிண்ணம் மெல் விரல் தாங்கி பயில்கின்ற – பால:17 28/3
புல்லி கொண்ட தாமரை மென் பூ மலர் தாங்கி
அல்லின் கோதை மாதர் முக பேர் அரவிந்த – பால:17 32/2,3
தன்னையும் தாங்கலாதாள் துகில் ஒன்றும் தாங்கி நின்றாள் – பால:21 12/4
தாங்கி மேல் வளரவும் தழைத்த சானகி – பால-மிகை:10 3/3
வெம்மையை தாங்கி நீதி விடாது நின்று உரைக்கும் வீரர் – அயோ:1 8/2
தாழ் இரும் சடைகள் தாங்கி தாங்க_அரும் தவம் மேற்கொண்டு – அயோ:3 111/2
ஏதம் அற்றன தாங்கி இமையவர் – அயோ:4 23/3
வில் தாங்கி வாளி பெரும் புட்டில் புறத்து வீக்கி – அயோ:4 114/2
சந்திரன் அனையது ஆங்கு ஓர் மானத்தின் தலையில் தாங்கி
வந்தனன் எந்தை தந்தை என மனம் களித்து வள்ளல் – அயோ:6 13/2,3
தரு திறத்து ஏவலை தாங்கி தாழ்வு இலா – அயோ-மிகை:5 2/3
அவி அக துறைகள் தாங்கி ஐந்திணை நெறி அளாவி – ஆரண்:5 1/2
ஊக்கி தாங்கி விண் படர்வென் என்று உருத்து எழுவாளை – ஆரண்:6 86/1
தரை அளித்த தனி நேமி தயரதன்-தன் புதல்வர் யாம் தாய் சொல் தாங்கி
விரை அளித்த கான் புகுந்தேம் வேதியரும் மா தவரும் வேண்ட நீண்டு – ஆரண்:6 128/1,2
தாங்கி தாமரை கண்ணன் அ சாலையை – ஆரண்:7 18/2
தாங்கி நின்ற தயரத ராமனும் – ஆரண்:9 21/1
கொம்பர் குரும்பை குலம் கொண்டது திங்கள் தாங்கி
வெம்பும் தமியேன் முன் விளக்கு என தோன்றும் அன்றே – ஆரண்:10 142/3,4
தலை மிசை மகுடம் என்ன தனித்தனி இனிது தாங்கி
அலகு_இல் பூண் அரம்பை மாதர் அடிமுறை ஏவல் செய்ய – ஆரண்:12 66/2,3
தாம வார் கணை புட்டிலும் முதலிய தாங்கி
வாம மால் வரை மரன் இவை மடிதர வயவர் – ஆரண்:13 77/2,3
ஆனவர் தமது புகழ் எலாம் ஒருங்கே அன்ன மென் புள் உரு தாங்கி
தான் இடைவிடாது தசமுகத்து அரக்கன் பதத்து இடை தாழ்ந்து தாழ்ந்து எழல் போல் – ஆரண்-மிகை:10 4/2,3
மலை கொளும் அரவும் மற்றும் மதியமும் பலவும் தாங்கி
அலை கடல் கடைய வேண்டின் ஆர் இனி கடைவர் ஐயா – கிட்:7 149/3,4
மேல் ஒரு பொருளும் இல்லா மெய்ப்பொருள் வில்லும் தாங்கி
கால் தரை தோய நின்று கட்புலக்கு உற்றது அம்மா – கிட்:7 153/2,3
தசரத ராமன் தேவர் தவத்தினால் தாய் சொல் தாங்கி
கச ரத துரகம் இன்றி கானிடை இறுத்த-காலை – கிட்-மிகை:16 7/1,2
மாணி ஆம் வேடம் தாங்கி மலர் அயற்கு அறிவு மாண்டு ஓர் – சுந்:1 26/1
மலர் மிசை மலர் பூத்து என்ன மலர்_கையால் வதனம் தாங்கி
அலமரும் உயிரினோடும் நெடிது உயிர்த்து அயர்கின்றாரை – சுந்:2 111/3,4
செருப்பினை தாங்கி திலோத்தமை செல்ல அரம்பையர் குழாம் புடை சுற்ற – சுந்:3 75/2
மின் இடை செ வாய் குவி முலை பணை தோள் வீங்கு தேர் அல்குலார் தாங்கி
நல் நிற காரின் வரவு கண்டு உவக்கும் நாடக மயில் என நடப்ப – சுந்:3 85/3,4
தழுவினர் சிலவர் கொண்டு சுமந்தனர் சிலவர் தாங்கி – சுந்:14 4/4
தான் அமைந்து இரு தட கையும் தலை மிசை தாங்கி
பூ நிற கண்கள் புனல் உக மயிர் புறம் பொடிப்ப – யுத்1:3 23/2,3
தாங்கி நாணினை தாக்கினன் தாக்கிய தமரம் – யுத்1:6 13/3
அண்டங்கள் எவையும் தாங்கி காப்பினும் அறம் இலாதான் – யுத்1:9 35/3
விளக்கு ஒரு விளக்கம் தாங்கி மின் அணி அரவின் சுற்றி – யுத்2:17 6/1
கன கரு மேகம் ஒன்று கார்முகம் தாங்கி ஆர்க்கும் – யுத்2:17 24/3
தாங்குவாள் அல்லள் துன்பம் இவளையும் தாங்கி தானும் – யுத்2:17 48/3
என்னை என் குலத்தினோடும் இன் உயிர் தாங்கி ஈண்டு – யுத்2:17 63/1
தாமரை சரணம் வைத்தான் கலுழனின் தாங்கி நின்ற – யுத்2:18 181/2
தடுத்தனர் முகங்கள் தாங்கி தனித்தனி தலைவர் தள்ளி – யுத்2:19 53/2
சூலமும் மழுவும் தாங்கி தோள் இரு நான்கும் தோன்ற – யுத்2:19 54/1
தாங்கிய துகிலார் மெள்ள சரிந்து வீழ் குழலார் தாங்கி
வீங்கிய உயிர்ப்பார் விண்ணை விழுங்கிய முலையார் மெல்ல – யுத்2:19 280/1,2
தழல் பொழி வாளி புட்டில் கட்டி வில் தாங்கி சார்வான் – யுத்3:20 30/3
குன்று தாங்கி அ குரிசில் போயினான் – யுத்3:24 116/4
அன்பினால் மகனை தாங்கி அரக்கியர் அரற்றி வீழ – யுத்3:29 40/2
தாக்கி இ படையை முற்றும் தலை துமிப்பளவும் தாங்கி
நீக்குதி நிருதர் ஆங்கு நெருக்குவார் நெருங்கா வண்ணம் – யுத்3:31 59/3,4
நியங்கொடு தாங்கி விண் நின்றதால் அதில் – யுத்3-மிகை:23 1/3
சரதம் அன்னை சொல் தாங்கி தவத்து உறும் – யுத்3-மிகை:31 42/3
தான் நனைய உற்று எழுமாறு அவை தெளித்த புது மழையின் துள்ளி தாங்கி
மீன் அனைய நறும் போதும் விரை அரும்பும் சிறை வண்டும் நிறம் வேறு எய்தி – யுத்4:33 20/2,3
நான நெய் ஊட்ட பட்ட நவை இல கலவை தாங்கி
போனகம் துறந்த தையல் மருங்குற நெருங்கி புக்கார் – யுத்4:40 29/3,4
தனை பயந்தவள் துன்பமும் தாங்கி அ – யுத்4:41 55/2
தான் புவனம் ஒரு மூன்றும் தனி புரந்து வைகிய நீ தாய் சொல் தாங்கி
கான் புகுந்த மறை முதல்வன் விடும் கடவுள் வாளி ஒன்று கடிதின் வந்து உன் – யுத்4-மிகை:38 1/2,3

TOP


தாங்கிய (36)

தள்ள_அரும் பரம் தாங்கிய ஒட்டகம் – பால:14 36/1
பெரும்_பெயர் கிரிகளும் பெயர தாங்கிய
அரும் பொறை இனி சிறிது ஆற்ற ஆற்றலேன் – அயோ:1 15/3,4
தாலம் அன்ன தனி நிலை தாங்கிய
ஞால மன்னற்கு நல்லவர் நோக்கிய – அயோ:2 27/2,3
தன் அருள் தலை தாங்கிய விஞ்சையும் – அயோ:4 22/2
வன்கண் புலம் தாங்கிய மன்னவன் காண்-கொல் என்றான் – அயோ:4 127/4
தாங்கிய செம் கை தம் தலையின் மேல் உளார் – அயோ:4 191/4
தான மா மணி கற்பகம் தாங்கிய
ஊனம்_இல் மலர் ஆடை உடுத்தினார் – அயோ:14 9/3,4
சூலமும் திகிரியும் சொல்லும் தாங்கிய
மூலம் வந்து உதவிய மூவர்க்கு ஆயினும் – அயோ:14 71/2,3
தலையில் மாசுணம் தாங்கிய தாரணி – ஆரண்:7 29/1
வலம் தாங்கிய வடி வெம் படை விடுவார் சர மழையால் – ஆரண்:7 92/2
தங்கையும் அ வழி தலையில் தாங்கிய
செம் கையள் சோரியின் தாரை சேந்து இழி – ஆரண்:10 24/1,2
தாரணி தாங்கிய கிரியில் தங்கினார் – ஆரண்:14 92/4
ஆழி மா நிலம் தாங்கிய அரும் குல கிரிகள் – கிட்:4 3/3
தனிமை தாங்கிய உலகையும் சலம் வரின் குமைக்கும் – கிட்:12 7/2
அலங்கு தாள் இணை தாங்கிய அ மலை – கிட்:15 36/2
கொடிறு தாங்கிய வாய் குழு நாரை வாழ் – கிட்:15 47/1
தடறு தாங்கிய கூன் இளம் தாழையின் – கிட்:15 47/2
தடம் புயம் திசைகளை அளக்க தாங்கிய
உடம்பு உறு முயற்சியின் உறங்கினான் கடை – சுந்-மிகை:2 7/2,3
தழுவி ஆயிர கோடியர் தாங்கிய
குழுவின் வானரர் தந்த கிரி குலம் – யுத்1:8 47/1,2
தர வலோம் மலர் என்று உயிர் தாங்கிய
மரம் எலாம் கடல் வீழ்தலும் வண்டு எலாம் – யுத்1:8 56/1,2
தாங்கிய சக்கரவாள சார்பினும் – யுத்1-மிகை:5 6/3
தாங்கிய பொருள்களும் தானும் தான் என – யுத்2:15 116/2
கன்று தாங்கிய தாய் என மாருதி களித்தான் – யுத்2:15 218/4
தாங்கிய அமளி-மாட்டு ஓர் தவிசு உடை பீடம் சார்ந்தான் – யுத்2:16 12/4
தாள் துணிந்தன தறுகண் வெம் கரி நிரை தாங்கிய பிணத்து ஓங்கல் – யுத்2:16 316/2
செங்கை தாங்கிய சிரத்தொடும் கண்ணின் நீர் குருதியினொடு தேக்கி – யுத்2:16 323/3
கோல் தாங்கிய சிலையானுடன் நெடு மாருதி கொதித்தான் – யுத்2:18 166/3
தாங்கிய தரங்கம் ஆக கரையினை தள்ளி தள்ளி – யுத்2:18 261/3
தாங்கிய துகிலார் மெள்ள சரிந்து வீழ் குழலார் தாங்கி – யுத்2:19 280/1
கரங்களில் நேமி சங்கம் தாங்கிய கரியோன் காக்கும் – யுத்2:19 298/1
தான் அலால் சிவன் அலால் நேமி தாங்கிய
கோன் அலால் எனைவரும் உணரும் கோள் இலர் – யுத்3:24 87/2,3
சிரம் ஒர் ஆயிரம் தாங்கிய சேடனும் – யுத்4:37 25/1
தலை-மிசை தாங்கிய கரத்தர் தாரை நீர் – யுத்4:38 16/1
தலை கிடந்தன தாரணி தாங்கிய
மலை கிடந்தன போல் மணி தோள் நிரை – யுத்4:40 5/1,2
சங்கு கை தாங்கிய தருமமூர்த்தியும் – யுத்4:40 63/2
மன்றல் தாங்கிய மலரவன் வாசவன் கூவி – யுத்4-மிகை:40 20/2

TOP


தாங்கியது (2)

தனியன் நானிலம் தாங்கியது அவற்கு இது தகாதோ – அயோ:1 42/4
கொம்பு தாங்கியது என பொலி வன முலை கொடியே – அயோ:10 26/2

TOP


தாங்கியே (3)

தப்ப அரும் தருமமும் தயாவும் தாங்கியே
ஒப்புரவுடன் அவன் உவந்து வாழும் நாள் – பால-மிகை:6 1/3,4
தடம் கொள் குன்றும் மரங்களும் தாங்கியே
மடங்கல் அன்ன அ வானர மா படை – யுத்2:15 4/1,2
தன் பொலம் கையில் தாங்கியே தொடுத்த அ சரங்கள் – யுத்4-மிகை:41 35/3

TOP


தாங்கிற்று (1)

சாலிகை முதல ஆன போர் பரம் தாங்கிற்று எல்லாம் – யுத்4:32 50/1

TOP


தாங்கின் (1)

சால வான் தண்டு தரித்திடின் சக்கரம் தாங்கின்
காலன் மால் சிவன் குமரன் என்று இவரையும் கடப்பார் – யுத்3:31 11/3,4

TOP


தாங்கின (4)

கைகள் நோகில தாங்கின நிற்பன காணாய் – அயோ-மிகை:10 1/4
சலம்-கொள் போர் அரக்கர்-தம் உருக்கள் தாங்கின
இலங்கையின் உற்ற அ குருதி ஆறு-அரோ – ஆரண்:7 125/3,4
தாங்கின கலுழி சென்று தலைமயக்கு உறுவ தம்மில் – கிட்:10 29/4
தட வரை கவி குல தலைவர் தாங்கின
அடல் வலி நிருதர்-தம் அனிக ராசி-மேல் – யுத்2:18 95/1,2

TOP


தாங்கினர் (5)

தறி மடுத்து இடையிடை தண்டில் தாங்கினர் – பால:13 3/4
தாங்கினர் எதிர் செயும் தருக்கு இலாமையின் – பால-மிகை:7 17/2
சமைத்த தோள் வலி தாங்கினர் ஆயினும் – அயோ:2 23/3
தாங்கினர் படை தலைவர் நூறு சத கோடியர் தடுத்தல் அரியார் – யுத்3:31 145/4
தாங்கினர் என்ற போதும் மைந்தரும் தையலாரும் – யுத்4:42 7/2

TOP


தாங்கினள் (2)

தாங்கினள் தலையில் சோர்ந்து சரிந்து தாழ் குழல்கள் தள்ளி – கிட்:8 3/3
தாங்கினள் மலர் கண் மிசை ஒற்றினள் தடம் தோள் – சுந்:4 66/2

TOP


தாங்கினன் (5)

தாங்கினன் இராமனும் சரத்தின் தானையால் – ஆரண்:7 114/4
தறையிடை உகாத-முன்னம் தாங்கினன் தழுவி வாங்கி – ஆரண்:10 15/3
தாங்கினன் இருத்தி அ துயரம் தாங்கலாது – கிட்:6 11/1
விஞ்சையில் தாங்கினன் சடையன் வெண்ணெயில் – யுத்1:8 9/3
தாங்கினன் சிறிது போது தாமரை நயனம் சேப்ப – யுத்4-மிகை:41 241/3

TOP


தாங்கினார் (6)

தம் குலம் விளங்குற தரணி தாங்கினார்
மங்குநர் இல் என வரம்பு இல் வையகம் – பால:5 2/2,3
புனை நறும் துகில் பூணொடும் தாங்கினார் – பால:18 30/4
சலம் முதல் அறுத்து அரும் தருமம் தாங்கினார் – அயோ:1 5/4
சென்று எடுத்து தாங்கினார் மா வதிட்டன் தேற்றினான் – அயோ:14 65/4
சாலமும் தறுகணும் எயிறும் தாங்கினார்
ஆலமும் வெளிது எனும் நிறத்தர் ஆற்றலால் – ஆரண்:7 42/2,3
சரமும் தாழ்தர வீசினர் தாங்கினார் – யுத்2:19 152/4

TOP


தாங்கினான் (11)

ஒன்று தாங்கினான் உலகம் தாங்கினான் – பால:6 20/4
ஒன்று தாங்கினான் உலகம் தாங்கினான் – பால:6 20/4
தன்னையே அனையது ஓர் கோலம் தாங்கினான்
பன்னக மணி விளக்கு அழலும் பாயலுள் – பால:23 67/2,3
தன் நெடும் தட கையால் இராமன் தாங்கினான்
நல் நெடும் கூந்தலை நோக்கி நாயகன் – அயோ:14 83/2,3
தளை அரி தவத்தர் வடிவம் தாங்கினான் – ஆரண்:12 20/4
தடம் பெரும் கண்ணனை தாங்கினான் தனது – கிட்:6 10/3
ததைவு உறு நிரை விரல் புட்டில் தாங்கினான் – யுத்2:15 113/4
தண்டல் இல் மானமும் நாணும் தாங்கினான்
விண்டவன் நாசியும் செவியும் வேரொடும் – யுத்2:16 286/2,3
போர் உவந்து உழக்குவான் புகுந்து தாங்கினான்
தேரினன் சிலையினன் உமிழும் தீயினன் – யுத்2:18 119/3,4
தாங்கினான் உலகம் தாங்கும் சக்கரத்தவன் என்றாலும் – யுத்2:19 186/2
அங்கு அது வேரொடும் அங்கை தாங்கினான்
பொங்கிய விசும்பிடை கடிது போகுவான் – யுத்3:24 63/3,4

TOP


தாங்கினும் (1)

சடம் துடிக்கிலராய் வந்து தாங்கினும் சாதல் திண்ணம் – யுத்3:27 76/3

TOP


தாங்கினேன் (2)

ஐ_இரண்டு_ஆயிரத்து ஆறு தாங்கினேன் – அயோ:1 13/4
வெம் துயர் கொடும் பழி வில்லின் தாங்கினேன் – கிட்:6 24/4

TOP


தாங்கினை (1)

நீடுறு தானை-தன்னை தாங்கினை நில்லாய் என்னின் – யுத்3:31 67/3

TOP


தாங்கு (13)

தாங்கு சாமரை மாடு தயங்குவ – பால:21 49/2
தஞ்சம் ஆக நீ தாங்கு என்ற வாசகம் – அயோ:4 9/2
புண் தாங்கு நெஞ்சத்தனளாய் படி மேல் புரண்டாள் – அயோ:4 139/3
தாங்கு வெம் கடத்து உலவைகள் தழை கொண்டு தழைத்த – அயோ:9 39/3
வில் தாங்கு வெற்பு அன்ன விலங்கு எழில் தோள மெய்ம்மை – கிட்:7 44/1
தாங்கு அணை பணிலமும் வளையும் தாங்கு நீர் – சுந்:4 43/1
தாங்கு அணை பணிலமும் வளையும் தாங்கு நீர் – சுந்:4 43/1
பூமி தாங்கு ஒருவனோ பொருது முற்றுவான் – சுந்:12 65/3
நா தாங்கு அரு மறையும் நாடற்கு அரிய செழும் – யுத்1-மிகை:3 30/2
தாங்கு கொம்பு ஒரு நான்கு கால் – யுத்2:16 113/1
தாங்கு பல் கணை புட்டிலும் தகை பெற கட்டி – யுத்2:16 228/2
தாங்கு வில் கரத்தன் தூணி தழுவிய புறத்தன் தன்னுள் – யுத்2:19 184/1
தாங்கு பல் அண்ட கோடி-தான் பிளந்து உடைய தன் கை – யுத்2-மிகை:18 20/2

TOP


தாங்குதல் (1)

சரண் உனை புகுந்தேன் என்னை தாங்குதல் தருமம் என்றான் – கிட்:3 25/4

TOP


தாங்குதி (1)

தாய் என இனிது பேணி தாங்குதி தாங்குவாரை – கிட்:9 14/2

TOP


தாங்கும் (29)

பூதலம் முழுதும் தாங்கும் புதல்வரை அளிக்கும் வேள்வி – பால:5 27/3
புத்து ஆன கொடு வினையோடு அரும் துயரம் போய் ஒளிப்ப புவனம் தாங்கும்
சத்து ஆன குணம் உடையோன் தயையினொடும் தண் அளியின் சாலை போல்வான் – பால:5 33/1,2
கொன் சேர் அல்குல் மேகலை தாங்கும் கொடி அன்னார் – பால:10 31/2
உய்ய தாங்கும் உடல் அன்ன மன்னனுக்கு – அயோ:2 25/2
இருள் உடை உலகம் தாங்கும் இன்னலுக்கு இயைந்து நின்றான் – அயோ:3 113/2
செருந்தியின் மலர் தாங்கும் செறி இதழ் வன சோகம் – அயோ:9 8/2
வணங்கினன் உலகம் தாங்கும் மலையினும் வலிய தோளான் – ஆரண்:12 70/4
கிடந்து தாங்கும் இ கிரியை மேயினான் – கிட்:3 44/3
நடந்து தாங்கும் இ புவனம் நாள் எலாம் – கிட்:3 44/4
வலம் இது இ உலகம் தாங்கும் வண்மை ஈது என்றால் திண்மை – கிட்:7 83/3
தாரம் ஆவதை தாங்கும் தருக்கு அதோ – கிட்:7 105/4
தறை அடித்தது போல் தீரா தகைய இ திசைகள் தாங்கும்
கறையடிக்கு அழிவு செய்த கண்டகன் நெஞ்சம் உன்-தன் – கிட்:7 148/1,2
தாங்கும் ஆர் அகில் தண் நறும் சந்தனம் – கிட்:13 16/1
பார் ஆழி பிடரில் தாங்கும் பாந்தளும் பனி வென்று ஓங்கும் – கிட்:13 37/3
மிடறு தாங்கும் விருப்பு உடை தீம் கனி – கிட்:15 47/3
வல் நெடும் சிகர கோடி மயேந்திரம் அண்டம் தாங்கும்
பொன் நெடும் தூணின் பாத சிலை என பொலிந்து நின்றான் – கிட்:17 29/3,4
தாங்கும் யானையை தள்ளி அ தழல் நிறத்தவனை – யுத்1:2 102/3
தஞ்சம் என்றோர்களை தாங்கும் தன்மை போல் – யுத்1:8 9/4
குடும்பம் தாங்கும் குடி பிறந்தாரினே – யுத்1:8 53/4
சண்டம் கொள் வேகமாக தனி விடை உவணம் தாங்கும்
துண்டம் கொள் பிறையான் மௌலி துளவினானோடும் தொல்லை – யுத்1:9 35/1,2
இரு திறல் வேந்தர் தாங்கும் இணை நெடும் கமல கையான் – யுத்1:10 2/2
தாங்கினான் உலகம் தாங்கும் சக்கரத்தவன் என்றாலும் – யுத்2:19 186/2
சூழி வெம் கரிகள் தாங்கும் திசை எலாம் சுமக்கும் தோளான் – யுத்2-மிகை:16 22/2
பரவும் எண் திசையை தாங்கும் பகட்டினம் இரியல் போக – யுத்2-மிகை:19 6/2
தடை உள அல்ல தாங்கும் தன்மையிர் அல்லீர் தாக்கிற்கு – யுத்3:22 20/2
தண்ட வாள் அரக்கர் பாவ செய்கையும் தருமம் தாங்கும்
அண்டர் நாயகன் தன் வீர தன்மையும் அயர்த்தாய்-போலும் – யுத்3:23 24/2,3
தன் பெரும் தன்மை தானும் அறிகிலா ஒருவன் தாங்கும்
வன் பெரும் சிலை ஈது ஆகும் வாங்குதி வலமும் கொள்வாய் – யுத்3:27 8/3,4
ஏந்து அகல் ஞாலம் எல்லாம் இனிது உறைந்து இயற்கை தாங்கும்
பாந்தளின் பெரிய திண் தோள் பரதனை பழியின் தீர்ந்த – யுத்3:27 71/1,2
சரத வானவர்கள் துன்பம் தணித்து உலகங்கள் தாங்கும்
மரகத மேனி செம் கண் வள்ளலே வழுவா நீதி – யுத்4-மிகை:41 166/2,3

TOP


தாங்குவர் (2)

தாங்குவர் செரு முன் என்னின் தாபதர் உயிரை தானே – யுத்2:16 41/3
தனுவின் ஆற்றலும் தங்களை தாங்குவர் தாங்கார் – யுத்3-மிகை:31 7/2

TOP


தாங்குவாய் (1)

தஞ்சம் இ உலகம் நீ தாங்குவாய் என – அயோ:12 12/1

TOP


தாங்குவார் (1)

தாங்குவார் இல்லை தம்பியை தழீஇக்கொண்ட தட கை – யுத்3:22 197/1

TOP


தாங்குவாரை (1)

தாய் என இனிது பேணி தாங்குதி தாங்குவாரை
ஆயது தன்மையேனும் அற வரம்பு இகவா-வண்ணம் – கிட்:9 14/2,3

TOP


தாங்குவாள் (1)

தாங்குவாள் அல்லள் துன்பம் இவளையும் தாங்கி தானும் – யுத்2:17 48/3

TOP


தாங்குவான் (1)

தழுவி நின்று ஒருவன் தனி தாங்குவான்
விழுதலும் புகல் வேற்று இடம் இன்மையால் – யுத்1:8 55/2,3

TOP


தாங்குறா (1)

தடம் தரு கரங்களும் தாளும் தாங்குறா
கிடந்தது ஓர் இருள் என கிடந்துளான்-தனை – சுந்-மிகை:2 8/2,3

TOP


தாங்குறு (1)

நிலங்கள் தாங்குறு நிலையினை நிலையிட நினைந்தான் – அயோ:1 59/2

TOP


தாங்குறும் (2)

நங்கை இ கடவுள் மானம் தாங்குறும் நவையிற்று அன்றால் – யுத்3:23 29/2
பார் அணங்கினை தாங்குறும் பல் வகை – யுத்4:37 185/2

TOP


தாசரதி (2)

தார் அகலத்து அண்ணல் தனி கோயில் தாசரதி
பேர உலகு உற்றது உற்றதால் பேர் இலங்கை – யுத்2:18 274/1,2
தம்பி என உரைத்த தாசரதி தோன்றானோ – யுத்4-மிகை:41 179/4

TOP


தாசனை (1)

தெய்வ தாசனை சிந்தை செய்வாம்-அரோ – பால-மிகை:0 11/4

TOP


தாட்சி (1)

தாட்சி இன்று என் திரிசடையும் சாலவும் – சுந்-மிகை:3 8/1

TOP


தாடகை (12)

தாடகை என்பது அ சழக்கி நாமமே – பால:7 23/4
தடி உடை எயிற்று பேழ் வாய் தாடகை தலைகள்-தோறும் – பால:7 51/2
கான் திரிந்து ஆழி ஆக தாடகை கடின மார்பத்து – பால:7 52/1
வெருவரு தாடகை பயந்த வீரர்கள் – பால:8 41/2
இடித்த வெம் குரல் தாடகை யாக்கையும் – பால-மிகை:11 5/2
போது கானிடை தாடகை பொருப்பு என புகுந்து – பால-மிகை:14 1/3
இறந்த தாடகை புதல்வர் ஆம் இருவர் வந்து எதிர்த்தார் – பால-மிகை:14 2/2
தாடகை எனும் பெயர் தையலாள் பட – அயோ:2 57/2
அல் இறுத்தன தாடகை ஆதியா – ஆரண்:4 37/1
தாடகை கொடியாள் தட மார்பிடை – ஆரண்:6 66/1
திண் திறலாளொடு தாடகை சீராள் – ஆரண்:14 49/2
வேல் இகல் சினவு தாடகை விளிந்து உருள வில் – கிட்:3 6/1

TOP


தாடகை-தன் (1)

உலை உருவ கனல் உமிழ் கண் தாடகை-தன் உரம் உருவி – பால:12 28/3

TOP


தாடகைக்கு (1)

தாடகைக்கு இரட்டி எறுழ் வலி தழைத்த தகைமையர் தட வரை பொறுக்கும் – சுந்:3 91/3

TOP


தாடகையே (1)

தாங்க_அரிய பேர் ஆற்றல் தாடகையே தலைப்பட்டாள் – பால:12 27/4

TOP


தாடகையை (1)

தாடகையை உயிர் கவர்ந்த சரம் இருந்தது அன்றியும் நான் தவம் மேற்கொண்டு – ஆரண்:6 127/2

TOP


தாடைகள் (1)

தாடைகள் சந்து மார்பு தலை எனும் இவற்றில் தாக்கி – யுத்2:16 47/2

TOP


தாடைகை (1)

தாடைகை வலிக்கு ஒரு சரம் அன்று ஏவிய – அயோ-மிகை:1 8/2

TOP


தாண்டி (1)

தாண்டி வந்தேன் உனை காணவே – சுந்-மிகை:12 7/4

TOP


தாண்டு (1)

தாண்டு மா புரவி தானை தண்ணளி சனகன் என்னும் – பால:20 3/3

TOP


தாண்டுவ (1)

தாண்டுவ குல பரி மனத்தின் தாவுவ – யுத்3:20 40/3

TOP


தாணுவாய் (1)

தாருமோ வேணுமோ தாணுவாய் உலகினை தழுவி நிற்கும் – யுத்1:2 89/3

TOP


தாணுவின் (1)

தாணுவின் தோற்றத்தானை தழுவினன் தழுவலோடும் – யுத்3:27 10/3

TOP


தாணுவோடு (1)

தாணுவோடு ஊர்வ எல்லாம் சமைக்குவென் என்னும் வேலை – பால-மிகை:11 34/4

TOP


தாதாய் (1)

தாதாய் காண சால நினைந்தேன் தளர்கின்றேன் – யுத்3:22 214/3

TOP


தாதிமார் (1)

தாதிமார் என தம் பணி கேட்பவே – அயோ:14 13/4

TOP


தாதியர் (2)

தாதியர் செவிலியர் தாயர் தவ்வையர் – பால:10 51/1
ஐம்பது கோடி தெய்வ தாதியர் அழுது சூழ்ந்தார் – யுத்3-மிகை:29 2/2

TOP


தாதியர்-தமை (1)

தாதியர்-தமை தொழும் தன்னை தான் தொழும் – யுத்4:41 94/2

TOP


தாதியர்க்கு (1)

தாதியர்க்கு ஆட்செய தரிக்கிலேன் என்றாள் – அயோ:2 61/4

TOP


தாதியரில் (1)

பிரைசம் ஒத்து இனிய சொல்லார் பேதை தாதியரில் சொன்னார் – பால:22 2/4

TOP


தாது (19)

பூ நிரைத்தும் மென் தாது பொருந்தியும் – பால:1 8/1
தாது உகு சோலை-தோறும் சண்பக காடு-தோறும் – பால:1 20/1
தாயரின் பரி சேடியர் தாது உகு – பால:10 81/1
பூவின் மென் தாது உகும் பொடியுமே பொடி எலாம் – பால:20 12/4
புன்னை பூம் தாது மானும் பொன் பொடி அப்பிவிட்டார் – பால:22 17/4
தாது உகு நறு மென் செய்ய தாமரை துணை மென் போதை – பால-மிகை:0 4/2
தாது அடர்ந்து தயங்கிய தாரினாய் – பால-மிகை:7 23/4
தாது சேர் தொடை தயரதன் காண்க தற்பிரிந்து – பால-மிகை:14 1/2
தாது கொண்ட சீதம் மேவு சாந்து சந்த மென் தளிர் – ஆரண்:10 91/1
தாது உண் சடில தலை வைத்தது தண் தரங்கம் – ஆரண்:10 135/1
பொன் பால் பொருவும் விரை அல்லி புல்லி பொலிந்த பொலம் தாது
தன்-பால் தழுவும் குழல் வண்டு தமிழ் பாட்டு இசைக்கும் தாமரையே – கிட்:1 28/1,2
தாது உகு நறு மென் சாந்தம் குங்குமம் குலிகம் தண் தேன் – சுந்:1 9/1
போது உகு பொலன் தாது என்று இ தொடக்கத்த யாவும் பூசி – சுந்:1 9/2
தாது இயங்கு அமளி சேக்கை உயிர் இலா உடலின் சாய்வார் – சுந்:2 112/2
தன் இயல் கதியொடு தழுவி தாது உகு – சுந்:2 122/2
தாது உலாவிய தொடை புயந்து இரணியன் தமரோடு – யுத்1-மிகை:3 1/2
பாளை தாது உகு நீர் நெடும் பண்ணைய – யுத்2:15 9/2
தாது அவிழ் கூந்தல் மாதர் தனித்தனி நோக்க தான் அ – யுத்2:16 3/3
தாது ராக தடம் குன்றம் தாரை சால் – யுத்2:16 291/1

TOP


தாதும் (2)

துப்பு உறழ் இள வாச சுண்ணமும் உதிர் தாதும்
குப்பைகள் என வாரிக்கொண்டு அயல் களைவாரும் – பால:23 30/3,4
நறை மலர் தாதும் தேனும் நளிர் நெடு மகுட கோடி – ஆரண்:10 15/1

TOP


தாதுராகத்தின் (1)

சாந்து உயர் தடங்கள்-தோறும் தாதுராகத்தின் சார்ந்த – பால:16 14/1

TOP


தாதை (62)

தானை ஏர் சனகன் ஏவலின் நெடும் தாதை முன் – பால:20 21/3
தன்னை அ தாதை முன் தழுவினான் என்னவே – பால:20 24/4
சால் வரும் செல்வம் என்று உணர் பெரும் தாதை போல் – பால:20 26/2
தாதை அருகு இட்ட தவிசில் தனி இருந்தாள் – பால:22 35/3
விரத மெய் தாதை பாதம் வணங்கி மாடு இருந்த வேலை – பால:23 78/4
தாதை அ பரிசு உரை-செய தாமரை_கண்ணன் – அயோ:1 69/1
வேற்றுமை உற்றிலள் வீரன் தாதை புக்கு – அயோ:2 58/3
தக்கதே நினைந்தான் தாதை தாமரை சரணம் சூடி – அயோ:3 106/2
தன் துணை தாதை பாதம் அ திசை நோக்கி தாழ்ந்து – அயோ:3 115/2
சகரர் தாதை பணி தலைநின்று தம் – அயோ:4 24/2
தான் மறுத்திலன் தாதை சொல் தாயையே – அயோ:4 25/2
சரதம் உடையான் அவள் என் தனி தாதை செப்ப – அயோ:4 133/2
நன் சொற்கள் தந்து ஆண்டு எனை நாளும் வளர்த்த தாதை
தன் சொல் கடந்து எற்கு அரசு ஆள்வது தக்கது அன்றால் – அயோ:4 136/1,2
தாதை வாயில் குறுகினன் சார்தலும் – அயோ:4 230/1
வள்ளல் தாதை பணி என்னும் வானோர் தவத்தால் வயங்கு இருளின் – அயோ:6 38/3
போயது தாதை விண் புக்க பின்னரோ – அயோ:11 61/3
தாய் உரை கொண்டு தாதை உதவிய தரணி-தன்னை – அயோ:13 35/1
எண் தகு குணத்தினாய் தாதை என்றலால் – அயோ:14 75/2
போத்தரும் தாதை சொல் புரக்கும் பூட்சியான் – அயோ:14 129/2
நீ ஆதி முதல் தாதை நெறி முறையால் ஈன்று எடுத்த – ஆரண்:1 52/3
பூண்ட பெரும் புகழ் நிறுவி தம் பொருட்டால் பொன்_உலகம் புக்க தாதை
மீண்டனன் வந்தான் அவனை கண்டனரே ஒத்தனர் அ விலங்கல் தோளார் – ஆரண்:4 26/3,4
தாதை கூறலும் தம்பியை நோக்கினான் – ஆரண்:4 33/1
தகை உடை தம்பிக்கு அ நாள் சதுமுகன் தாதை சொன்னான் – ஆரண்:11 64/4
நாள் அனைத்தையும் கடந்தனன் தமியன் நம் தாதை
யாளி போல்பவர் பலர் உளர் பொருதனர் இளையோய் – ஆரண்:13 90/3,4
பிறந்தனென் பெற்று நின்ற பெற்றியால் பெற்ற தாதை
இறந்தனன் இருந்துளேன் யான் என் செய்கேன் இளவல் என்றான் – ஆரண்:13 130/3,4
வெவ் வழி பொழியும் கண்ணீர் விலக்கினன் விளிந்த தாதை
செ வழி உரிமை யாவும் திருத்துவம் சிறுவ என்றான் – ஆரண்:13 133/3,4
தந்தனன் தாதை தன்னை தட கையான் எடுத்து சார்வான் – ஆரண்:13 134/4
மானமும் சினமும் தாதை மரணமும் மைந்தர் சிந்தை – ஆரண்:14 2/3
கூட்டு ஒருவரையும் வேண்டா கொற்றவ பெற்ற தாதை
பூட்டிய செல்வம் ஆங்கே தம்பிக்கு கொடுத்து போந்து – கிட்:7 87/1,2
சீலம் நீ உடையை ஆதல் இவன் சிறு தாதை என்னா – கிட்:9 26/3
பொன்னின் வார் கழல் தாதை இல் போயினான் – கிட்:11 17/4
போன பின் தாதை கோயில் புக்கு அவன் பொலம் கொள் பாதம் – கிட்:11 78/1
தன் தாதை மாதா உடன் கூடி உண்ண தண்ணீர் சுமக்கும் தவத்தோனை எய்தான் – கிட்-மிகை:7 6/3
நின் தாதை அன்றேயும் நீயும் பிடித்தாய் நெறி பட்டவாறு இன்று நேர்பட்டது ஆமே – கிட்-மிகை:7 6/4
மெய்த்த தாதை விரும்பினன் நீட்டிய – சுந்:3 24/1
ஆறுதி என்று தாதை ஆற்றலின் சீற்றம் ஆறி – சுந்:4 80/4
தன் தட கைகள் நீட்டி பற்றினன் தாதை ஒப்பான் – சுந்:6 49/4
மன் உடை சேனையோடும் தாதை வந்து ஈந்த வாளின் – சுந்:8 3/2
முழுமுதல் கண்_நுதல் முருகன் தாதை கைம் – சுந்:9 45/1
தரம் கிளர் தாதை பட்டது அறிந்திலன் தனயன் போலும் – சுந்-மிகை:14 9/4
தாதை வந்து தான் தனி கொலை சூழினும் சாகான் – யுத்1:3 18/3
ஆயவன் வளர்ந்த தன் தாதை யாக்கையை – யுத்1:4 3/1
மரணம் என் தாதை பெற்றது என்-வயின் வழக்கு அன்று ஆமோ – யுத்1:4 113/4
ததைய செம் கரம் பரப்பிய தன் பெரும் தாதை
உதைய குன்றின்-நின்று உகு குன்றில் பாய்ந்தவன் ஒத்தான் – யுத்1:12 4/3,4
வென்ற என் தாதை மார்பில் வில்லின்-மேல் கணை ஒன்று ஏவி – யுத்1:14 17/2
கண்ணுதல் தீமை செய்ய கமலத்து முளைத்த தாதை
அண்ணல்-தன் தலையின் ஒன்றை அறுக்க அன்று அமைந்தான் அன்றே – யுத்2:16 140/1,2
எந்தை-தன் தந்தை தாதை இ உலகு ஈன்ற முன்னோன் – யுத்2:17 53/1
மொய் கழல் தாதை வேண்ட இசையும் நீ முனியல் என்றான் – யுத்2:17 60/4
நிலை கண்டன கண்டு ஒரு தாதை நெடும் – யுத்2:18 28/3
தம் தாதை மனத்து இடர் தள்ளிடுவான் – யுத்2:18 33/2
தன் தாதை படும் துயர் தந்தையை முன் – யுத்2:18 51/3
உதிர வெம் கடலுள் தாதை உதிக்கின்றான்-தனையும் ஒத்தான் – யுத்2:19 200/4
தாதை தாதை இறைவா பிறந்து விளையாடுகின்ற தனியோய் – யுத்2:19 250/2
தாதை தாதை இறைவா பிறந்து விளையாடுகின்ற தனியோய் – யுத்2:19 250/2
தாதை சொல் தலைமேல் கொண்ட தாபதன் தரும மூர்த்தி – யுத்2:19 275/1
என்னுடை தாதை தன்னை இன் உயிர் உண்டாய் என்னும் – யுத்3:21 17/1
பொன்னுடை தாதை வண்டு குடைந்து உணும் பொலம் பொன் தாரான் – யுத்3:21 17/4
சாய்ந்தன பேர் உடல் பிறந்த சண்டமாருத விசையில் தாதை சால – யுத்3:24 34/2
முன் தாதை ஓர் தேர்-கொடு மொய் பல தேர் – யுத்3:27 43/2
நோவன செய்தல் தீது என்று உரைப்ப நுன் தாதை சீறி – யுத்3:27 174/3
நம்ப உன் தாதை ஆணைக்கு அஞ்சினன் மருங்கு நண்ண – யுத்3:29 50/2
உன்னை தாதை என்று உணர்குவ முத்தி வித்து ஒழிந்த – யுத்4:40 90/4

TOP


தாதை-தன் (3)

ஒழிந்த என் இனி ஒள்_நுதல் தாதை-தன்
பொழிந்த காதல் தொடர பொருள் எலாம் – பால:21 53/1,2
மேவு தாதை-தன் தாதை-பால் உரைத்தனன் மீண்டு – பால-மிகை:9 32/4
தோளால் இறுத்தான் துணை தாதை-தன் அன்பின் தோழன் – ஆரண்:13 30/4

TOP


தாதை-பால் (3)

மேவு தாதை-தன் தாதை-பால் உரைத்தனன் மீண்டு – பால-மிகை:9 32/4
தஞ்சு என முன்னம் தானே தாதை-பால் கொடுத்து சாதல் – யுத்1:4 112/2
மேயது சொன்னார் தூதர் தாதை-பால் விரைவின் வந்தான் – யுத்3:22 2/4

TOP


தாதைக்காக (1)

வீட்டி என் தாதைக்காக மெய் பலி விசும்புளோரை – யுத்1:9 36/3

TOP


தாதைக்கு (3)

எடுத்து எனை வளர்த்த தாதைக்கு என்று அவன் தொழுது வேந்தன் – பால-மிகை:11 39/2
அயர்த்தவர் அரிதின் தேறி ஆண்_தொழில் தாதைக்கு ஆண்டு – சுந்:4 82/1
தந்திர தலைவர் ஈன்ற தனயர்கள் பிறகும் தாதைக்கு
அந்தரத்து அரம்பைமாரில் தோன்றினர் ஆதி ஆனோர் – சுந்:10 10/2,3

TOP


தாதைக்கும் (3)

எம்பிமாருக்கும் என் சிறு தாதைக்கும் இருவீர் – யுத்3:22 64/3
தாதைக்கும் சடாயுவான தாதைக்கும் தமியள் ஆய – யுத்3:26 78/1
தாதைக்கும் சடாயுவான தாதைக்கும் தமியள் ஆய – யுத்3:26 78/1

TOP


தாதைதான் (2)

இறந்திலன் செரு_களத்து இராமன் தாதைதான்
அறம் தலை நிரம்ப மூப்பு அடைந்த பின்னரும் – அயோ:1 27/1,2
நான்முகன் தாதைதான் தன் மகன் என்று நல்கி விம்மி – யுத்4-மிகை:41 295/1

TOP


தாதையர் (2)

மக்களை சுமந்து செல்லும் தாதையர் வழியின் ஆவி – யுத்2:18 258/1
வந்தன தாதையர் வயிர வான் சிரம் – யுத்3:22 51/2

TOP


தாதையரை (1)

தம் தாதையரை தனையர் கொலை நேர்ந்தார் – ஆரண்:13 95/1

TOP


தாதையார் (1)

தம்முனார் கமலத்து அண்ணல் தாதையார் சரணம் தாழ – யுத்1:4 135/3

TOP


தாதையின் (4)

செம்மல் தன் தாதையின் சிலவர் முந்தினார் – அயோ:4 167/4
புவனம் மூன்றும் நின் தாதையின் புக்கு உழல் – கிட்:13 5/2
தூதர் ஓடினர் தாதையின் சொல்லுவார் – யுத்3:29 1/4
ஊழியின் இறுதி செல்லும் தாதையின் உலாவி அன்றே – யுத்4:42 14/3

TOP


தாதையும் (8)

நல் தாதையும் நீ தனி நாயகன் நீ வயிற்றில் – அயோ:4 132/1
அம் மலை உதயம் செய்த தாதையும் அனையன் ஆனான் – கிட்:11 103/4
நீயும் நின் தாதையும் நீங்க நின் குல – கிட்:16 17/1
அழிவு உற கடுக்கும் வேக தாதையும் அனையன் ஆனான் – சுந்:1 27/4
தார் உடை தனி மலர் உலகின் தாதையும்
ஓர் உடல் கொண்டு தம் உருவம் மாற்றினர் – சுந்-மிகை:12 1/2,3
நல் நகர் நொய்தின் செய்தான் தாதையும் நாண் உட்கொண்டான் – யுத்1:9 15/4
தாதையும் ஒத்தனன் உவமை தற்கு இலான் – யுத்3:24 98/4
சொல் எடுத்து அமரர் சொன்னார் தாதையும் துணுக்கமுற்றான் – யுத்3:27 91/4

TOP


தாதையே (1)

அலை கடல் இட்டனன் அனுமன் தாதையே – யுத்1:5 17/4

TOP


தாதையை (18)

ஒழிந்து தன் உயிர் உலைந்து உருகு தாதையை
பொழிந்த பேர் அன்பினால் தொழுது முன்பு புக்கு – பால:24 41/2,3
சீதை தந்தை உன் தாதையை தெறுகிலன் இராமன் – அயோ:2 81/2
சான்றோர் புகழும் தனி தாதையை வாகை கொண்டோ – அயோ:4 134/3
இறந்தனன் தாதையை எதிர்கண்டு என்னவே – அயோ:14 51/4
பொருது தாதையை இத்தனை நெறி கொடு போனான் – ஆரண்:13 91/3
கடலுள் நாட்டிய வரை என தாதையை கண்டான் – ஆரண்:13 92/4
கடலிடை கிடந்த காதல் தாதையை கண்ணின் கண்டான் – கிட்:7 145/4
கணனின் எய்தினர் பணி என தாதையை கண்டான் – யுத்1:3 38/3
தீட்டிய மழு வாள் வீரன் தாதையை செற்றான் சுற்றம் – யுத்1:9 36/1
தாதையை கொன்றான் பின்னே தலை சுமந்து இரு கை நாற்றி – யுத்1:14 26/1
தாதையை தம்முனை தம்பியை தனி – யுத்2:18 115/1
காட்டாதன காட்டிய தாதையை சென்று கண்டான் – யுத்2:19 3/4
தன் தாதையை முன்பு தடுத்து ஒரு நாள் – யுத்3:20 87/1
முந்தே என தாதையை மொய் அமர்வாய் – யுத்3:21 4/1
சங்கம் ஊதினன் தாதையை வல்லையில் சார்ந்தான் – யுத்3:22 182/3
தாதையை இழந்த-பின் சடாயு இற்ற-பின் – யுத்3:24 79/1
சென்று இலங்கு அயில் தாதையை சேர்ந்துளார் – யுத்3:29 2/4
தன் தாதையை ஓர்வு உறு தன் மகன் நேர் – யுத்3:31 208/3

TOP


தாதையையும் (2)

ஊரினொடு கோள் கதுவு தாதையையும் ஒத்தான் – யுத்1:12 19/4
கப்பை எனும் கன்னியையும் கந்தனார் தாதையையும்
அப்பொழுதே திருவணைக்கு காவலராய் அங்கு இருத்தி – யுத்4-மிகை:41 86/1,2

TOP


தாதையொடு (1)

சீதள முலை சிறுமி தாதையொடு சென்றாள் – கிட்-மிகை:14 4/4

TOP


தாதையோடு (1)

தாதையோடு ஒத்தது அ தானையின் தன்மையே – பால:20 28/4

TOP


தாதொடும் (2)

தாதொடும் குழையொடும் அடுத்த தண் பனி – பால:10 46/3
கதம்ப நாள் விரை கள் அவிழ் தாதொடும்
ததும்பு பூம் திரை தண் புனல் சுட்டதால் – பால:18 24/1,2

TOP


தாதோடு (1)

சாரம் உண்டு இருந்த சீத சந்தனம் தளிர் மென் தாதோடு
ஆரம் உண்டு எரிந்த சிந்தை அயர்கின்றான் அயல் நின்றாரை – ஆரண்:10 105/2,3

TOP


தாபத (1)

தரு பதம் சமைந்த முக்கோல் தாபத வடிவம் கொண்டு – யுத்4-மிகை:41 233/3

TOP


தாபதர் (6)

இருவர் மானிடர் தாபதர் ஏந்திய – ஆரண்:7 4/1
தண்டகத்தது தாபதர் தம்மை உள் – கிட்:13 17/2
தள்ளவாரி நிலைமையும் தாபதர்
உள்ளவாறும் உரை-மின் என்றான் உயிர் – யுத்1:9 56/2,3
தாங்குவர் செரு முன் என்னின் தாபதர் உயிரை தானே – யுத்2:16 41/3
சங்கத்து ஆர் குரங்கு சாய தாபதர் என்ன தக்கார் – யுத்2:16 201/1
தம்பியர்-தாமும் மற்றும் தாபதர் சங்கத்தோடும் – யுத்4-மிகை:42 8/3

TOP


தாபதர்-தம்மோடு (1)

சங்கம் வந்து உற்ற கொற்ற தாபதர்-தம்மோடு எம்மோடு – யுத்2:16 15/1

TOP


தாபதர்க்கு (1)

சூர் எலாம் திரண்ட பொன் தோள் தாபதர்க்கு இளைய தோன்றல் – யுத்3-மிகை:27 6/1

TOP


தாபதர்கள் (2)

நிலை எடுத்து நெடு நிலத்து நீ இருக்க தாபதர்கள்
சிலை எடுத்து திரியும் இது சிறிது அன்றோ தேவர் எதிர் – ஆரண்:6 93/1,2
மரன் ஏயும் நெடும் கானில் மறைந்து உறையும் தாபதர்கள்
உரனையோ அடல் அரக்கர் ஓய்வேயோ உற்று எதிர்ந்தார் – ஆரண்:6 99/1,2

TOP


தாபதன் (3)

அந்தரம் நீளிது அம்மா தாபதன் அம்புக்கு ஆற்றா – யுத்2:16 23/3
பார்த்த போது அவனும் மற்று அ தாபதன் தம்பி பாதத்து – யுத்2:16 25/3
தாதை சொல் தலைமேல் கொண்ட தாபதன் தரும மூர்த்தி – யுத்2:19 275/1

TOP


தாபதா (1)

தாங்கல் இல்லாது வீழ்வான் தாபதா சரணம் என்ன – பால-மிகை:11 33/3

TOP


தாபமும் (1)

தாபமும் காம_நோயும் ஆர் உயிர் கலந்த அன்றே – ஆரண்:10 82/4

TOP


தாம் (92)

உலகம் யாவையும் தாம் உளவாக்கலும் – பால:0 1/1
வேலை கண்டு தாம் மீள வல்லவர் – பால:2 60/2
தாம் உற அளித்தனன் சங்கம் ஆர்த்து எழ – பால:5 86/4
தாம் உற வழங்கி வெண் சங்கம் ஆர்ப்பு உற – பால:5 107/3
மெல் வில்லுக்கு ஆற்றாராய் தாம் எம்மை விளிகுற்றார் – பால:13 21/2
தங்கி நீங்கலர் தாம் இனிது ஆடுவார் – பால:16 34/4
மேல் வரும் தன்மையால் மிக விளங்கினர்கள் தாம்
நால்வரும் பொரு_இல் நான்மறை எனும் நடையினார் – பால:20 26/3,4
பெண்கள் தாம் தம்மின் நொந்து பேதுறுகின்ற காலை – பால:21 7/2
செஞ்செவே ஐயன் மெய்யின் கருமையை சேர்ந்தவோ தாம்
மஞ்சு அன மேனியான் தன் மணி நிறம் மாதரார் தம் – பால:21 10/2,3
தாம் பதைத்து உயிர் உள் தடுமாறுவார் – பால:21 30/2
இமைத்திலர் உயிர்த்திலர்கள் சித்திரம் என தாம் – பால:22 29/4
மெல் ஓதியர் தாம் விளையாடு இடமே – பால:23 18/4
தம் தமக்கும் தகும் முறையில் தாம் தெரிந்து – பால-மிகை:5 13/2
தாம் மிகு வலியொடும் தனயை தோன்றும் நீ – பால-மிகை:7 6/3
தாம் உறு பெரும் களி சலதி மூழ்கினார் – பால-மிகை:7 8/4
தாம் உறு சவரர் ஆக சபித்து எதிர் சலித்த சிந்தை – பால-மிகை:11 44/2
தாம் இழை நெரிதலின் தகர்ந்த பொன் மழை – அயோ:2 43/3
தாம் ஒலித்தன பேரி அ ஒலி சாரல் மாரி தழங்கலால் – அயோ:3 55/3
பாத மலர் சிவப்ப தாம் பதைத்து பார் சேர்ந்தார் – அயோ:4 94/3
நா தாம் பற்றா மழலை நங்கைமார் ஏங்கினார் – அயோ:4 97/4
ஐயனை காண்டலும் அணங்கு அனார்கள் தாம்
மொய் இளம் தளிர்களால் முளரி மேல் விழும் – அயோ:4 166/1,2
புள் தகு சோலையின் புறத்தை சூழ்ந்து தாம்
விட்டிலர் குரிசிலை வேந்தர் வேறுளோர் – அயோ:5 8/3,4
அரிய தாம் உவப்ப உள்ளத்து அன்பினால் அமைந்த காதல் – அயோ:8 14/1
சடை கொள் சென்னியர் தாழ்வு இலர் தாம் மிதித்து ஏற – அயோ:10 35/3
எ வழி மருங்கினும் இரவலாளர் தாம்
இ வழி உலகின் இல் இன்மை நண்பினோர் – அயோ:11 50/2,3
குழையும் மா மலர் கொம்பு அனார்கள் தாம்
தழை இல் முண்டகம் தழுவி கானிடை – அயோ:11 131/2,3
தாயரும் தலைப்பெய்து தாம் தழீஇ – அயோ:14 89/1
தாம் அரா_அணை துறந்து தரை நின்றவரை ஓர் – ஆரண்:1 30/3
நனி உறை என்று அவற்கு அமைய நல்கி தாம்
தனி இடம் சார்ந்தனர் தங்கி மாதவர் – ஆரண்:3 10/2,3
தாம் உரை-செய்கின்றது ஒரு தையல் வரும் என்னா – ஆரண்:6 27/3
தாம் உறு காம தன்மை தாங்களே உரைப்பது என்பது – ஆரண்:6 38/1
தாம் இருந்த தகை அரக்கர் புகல் ஒழிய தவம் இயற்ற – ஆரண்:6 110/1
காவல் திண் கற்பு அமைந்தார் தம் பெருமை தாம் கழறார் – ஆரண்:6 119/1
தாம் பொறியின் பல மாயம் தரும் பொறிகள் அறிந்து அவற்றை தடுப்பென் அன்றே – ஆரண்:6 131/3
சண்ட வெம் கடும் கணை தடிய தாம் சில – ஆரண்:7 120/1
தண்டல் இல் தவம் செய்வோர் தாம் வேண்டிய தாயின் நல்கும் – ஆரண்:10 162/1
தாம் தாம் ஒழிய தமியேனுடனே – ஆரண்:14 72/3
தாம் தாம் ஒழிய தமியேனுடனே – ஆரண்:14 72/3
வாலி ஏவலின் வரவினார்கள் தாம் வரி சிலையர் – கிட்:2 2/2
தம் தோள் வலி மிக்கவர் தாம் ஒரு தாய் வயிற்றின் – கிட்:7 48/1
பிறியா இன் உயிர் பெற்ற பெற்றி தாம்
அறியாரோ நமனார் அது அன்று எனின் – கிட்:8 6/2,3
ஆக்கமும் கேடும் தாம் செய் அறத்தொடு பாவம் ஆய – கிட்:9 16/1
தாரை மைந்தனும் சாம்பனும் தாம் முதல் – கிட்:13 9/1
அனையன எனினும் தாம் தம் அழகுக்கு ஓர் அழிவு உண்டாகா – கிட்:13 57/2
கண்டார் பொய்கை கண் அகல் நல் நீர் கரை தாம் உற்று – கிட்:15 1/1
கண் உளோர்கள் தாம் கழறிடும் கட்டுரை உளதால் – கிட்-மிகை:3 7/4
வெள்ளிய முறுவல் தோன்றும் நகையர் தாம் வெள்குகின்றார் – சுந்:2 36/3
உறவு தாம் உடையார் ஒடுங்கார்களோ – சுந்:2 151/4
சரம் பெய் தூணி போல் தளிர் அடி தாம் தொட சாமரை பணிமாற – சுந்:2 195/2
எஞ்சல ஈண்டு தாம் இடம் துடிக்குமால் – சுந்:3 35/3
தாம் அரங்க அரங்கு தகர்ந்து உக – சுந்:6 27/3
தாம் அரைத்தன ஒத்த துகைத்தலின் – சுந்:6 33/2
தாம் அரம் தின்ற கூர் வேல் தழல் ஒளி வட்டம் சாபம் – சுந்:8 6/2
தந்தி முன் கடாவினன் முடுக தாம் அதன் – சுந்:9 20/2
மீ தாம் நிமிர் சுடர் வயிர கைகொடு பிடியா விண்ணொடு மண் காண – சுந்:10 38/3
தாம் நுகர் சாகம் எல்லாம் முறைமுறை சிலவர் தந்தார் – சுந்:14 5/4
வீடினார் அ வயின் வெருவி விண்ணவர்கள் தாம்
ஓடினார் அரசன் மாட்டு அணுகி நின்று உரை செய்வார் – சுந்-மிகை:10 12/3,4
தன் இறைக்கு உறுகண் வெய்யோர் தாம் இயற்றலும் கேட்டு இன்னே – சுந்-மிகை:12 8/1
தாம் புகன்றிட்டது இ சலம் என்று ஓதினான் – சுந்-மிகை:14 26/4
தத்துவம் அவன் அது தம்மை தாம் உணர் – யுத்1:3 61/2
வரு நான்முகனே முதல் வானவர் தாம்
திரு நான்மறையின் நெறியே திரிவார் – யுத்1:3 106/1,2
போமே பொருள் என்ற புராதனர் தாம்
யாமே பரம் என்றனர் என்ற அவர்க்கு – யுத்1:3 109/2,3
தாம் உற எளிவரும் தகைமையார் அலர் – யுத்1:4 80/1
செம்பொன் மால் வரை மதம் பட்ட தாம் என திரிந்தான் – யுத்1:5 48/3
தாம் முதலோடும் கெட்டால் ஒழிவரோ வண்மை தக்கோர் – யுத்1:8 18/4
தாம் பிழை செய்தாரேனும் தஞ்சம் என்று அடைந்தோர்-தம்மை – யுத்1:9 27/3
தாம் தம் ஆற்றலுக்கு ஏற்ற தரத்தர – யுத்1:9 46/2
சொரிந்தன குருதி தாம் இறையும் சோர்ந்திலார் – யுத்2:16 261/4
நீண்டனவாம் தாம் இன்னம் நின்றாராம் தோள் நோக்கி – யுத்2:17 82/4
தாராய் அமர் என்றனர் தாம் ஒரு நாள் – யுத்2:18 66/2
தாம் இடித்து எழும் பணை முழக்கும் சங்கு_இனம் – யுத்2:18 88/1
தாம் அழைத்து அலறி எங்கும் இரிந்தனர் அரக்கர் தள்ளி – யுத்2:18 205/2
தாம் வர துரந்து முந்தி தசமுகன் தனயன் ஆர்த்தான் – யுத்2:19 111/2
தாம் வர தடுத்து வீழ்த்தான் தாமரை_கண்ணன் தம்பி – யுத்2:19 111/4
போக தாம் ஒருவர் மற்று இ குரங்கொடு பொர கற்றாரே – யுத்3:22 122/3
அருளுடை குரிசில் வாளி அந்தரம் எங்கும் தாம் ஆய் – யுத்3:22 144/1
கண்டன கெழீஇ வரும் கருணை தாம் என – யுத்3:24 66/2
தாம் பொடித்து எழுந்த தானைக்கு உலகு இடம் இல்லை என்றார் – யுத்3:30 2/4
தாம் உளார் அலரே புகழ் திருவொடும் தரிப்பார் – யுத்3:31 44/1
வேறு தாம் செயும் வினை இலை மெய்யின் ஐம் புலனும் – யுத்4:35 25/3
தாங்கல் ஆற்றகிலார் தடுமாறி தாம்
நீங்கினார் இரு பாலும் நெருங்கினார் – யுத்4:37 23/3,4
தந்த அ பொருப்பு என புரங்கள் தாம் என – யுத்4:37 58/2
தாம் அசத்தினில் செல்கிலா சதுமுகத்தவற்கும் – யுத்4:37 117/2
தாம் அவிந்து மீது எழுந்தவர்க்கு இரட்டியின் தகையர் – யுத்4:37 118/1
தாம் அவிஞ்சையர் கடல் பெரும் தகையினர் தரள – யுத்4:37 118/3
தாம் மடங்கலும் முடங்கு உளை யாளியும் தகுவார் – யுத்4:37 119/1
தாம் அடங்கலும் நெடும் திசை உலகொடும் தகைவார் – யுத்4:37 119/2
தாம் மடங்கலும் கொடும் சுடர் படைகளும் தரித்தார் – யுத்4:37 119/4
தாம் அரத்தால் பொரா தகை கொள் வாள் படை – யுத்4:37 159/3
தன் பெரும் தன்மை தாம் தெரி மறைகளின் தலைகள் – யுத்4:40 88/2
இன்னலுற்றிட தாம் வாழ்வோர் எளியரை இன்னல் செய்வோர் – யுத்4-மிகை:41 70/4
கெட்ட வான் பொருள் வந்து கிடைப்ப முன்பு தாம்
பட்ட வான் படர் ஒழிந்தவரின் பையுள் நோய் – யுத்4-மிகை:41 273/1,2

TOP


தாம்-அரோ (2)

உள் உறு வெகுளி போய் ஒளித்த தாம்-அரோ – பால:5 49/4
ஊட்டிய நல் மருந்து ஒத்த தாம்-அரோ
ஈட்டிய உலகுக்கும் இளைய வேந்தற்கும் – யுத்4:41 87/3,4

TOP


தாம்பிரை (2)

இழை புரையும் தாம்பிரை ஊர்_குருவி சிவல் காடை பல பிறவும் ஈன்றாள் – ஆரண்-மிகை:4 3/3
மதி இளை கந்துருவுடனே குரோதவசை தாம்பிரை ஆம் மட நலார்கள் – ஆரண்-மிகை:4 5/2

TOP


தாம்பின் (1)

பெரும் திண் நெடு மால் வரை நிறுவி பிணித்த பாம்பின் மணி தாம்பின்
விரிந்த திவலை பொதிந்த மணி விசும்பின் மீனின் மேல் விளங்க – பால:10 70/1,2

TOP


தாம்பினின் (1)

தாம்பினின் பற்றி தந்து என் மன சினம் தணித்தி என்றான் – சுந்:8 1/4

TOP


தாம்பு (2)

மா தாம்பு அற்று என்ன மழை கண்ணீர் ஆலி உக – அயோ:4 97/3
தாம்பு என வாலின் வரிந்து உயர் தாளோடு – சுந்:9 61/1

TOP


தாம்புகளால் (1)

சாயா பெரும் சாய் கெட தாம்புகளால் தடம் தோள் – யுத்2:19 21/2

TOP


தாம்போடு (1)

தழுவினன் இரண்டு_நூறு_ஆயிரம் புய தட கை தாம்போடு
எழு என நால விண்-மேல் எழுந்தனன் விழுந்த எல்லாம் – சுந்:12 128/3,4

TOP


தாம (16)

அம் தாம நெடும் தறி ஆயிரத்தால் அமைத்த – ஆரண்:10 156/3
தாம வார் கணை புட்டிலும் முதலிய தாங்கி – ஆரண்:13 77/2
தாம கூட திரை தீர்த்த சங்கம் ஆம் – கிட்:14 11/1
தாரன் நீலனை மருவு தாம மாருதியை முதல் – கிட்-மிகை:2 1/1
தாம தார் மௌலி மைந்தன் தடுத்து இடை விலக்க நீசன் – கிட்-மிகை:16 10/3
தாம தாரினர் எண்ணினும் சால்வரோ – சுந்:12 92/4
தாம மூ_உலகமும் தழுவி சார்தலால் – யுத்1:3 76/3
சாரிகை திரியல் ஆன மாருதி தாம பொன் தோள் – யுத்2:15 222/4
தாம குடை மீது உயர பெரும் சங்கம் விம்ம – யுத்2:19 25/3
தாம தலை உக்க தழங்கு எரியின் – யுத்3:27 32/3
தாம சுடர் வாளி தடிந்து அகல – யுத்3:31 201/1
தாம சத்திரம் சித்திரம் பொருந்திய தயங்க – யுத்4:37 117/4
தாம இந்துவின் பிளவு என தயங்கு வாள் எயிற்றர் – யுத்4:37 118/2
தாம விஞ்சையர் துவன்றினர் திசை-தொறும் தருக்கி – யுத்4:37 118/4
சந்திர கவிகை ஓங்கும் தயரத_ராமன் தாம
சுந்தர மவுலி சூடும் ஓரையும் நாளும் தூக்கி – யுத்4:42 11/3,4
தம்தம் உச்சியின் மேல் வைத்தது ஒத்தது அ தாம மோலி – யுத்4:42 18/4

TOP


தாமசத்தினில் (1)

தாமசத்தினில் பிறந்தவர் அறம் தெறும் தகையர் – யுத்4:37 117/1

TOP


தாமசத்தினை (1)

தாமசத்தினை தொடர்ந்தவர் பரிந்தன தாழ்ந்தார் – யுத்4:37 117/3

TOP


தாமணி (1)

தளை கொளுத்திய தாவு எரி தாமணி
முளை கொளுத்தி முகத்திடை மொய்த்த பேர் – சுந்:13 17/1,2

TOP


தாமத்த (1)

அருவியின் தாழ்ந்து முத்து அலங்கு தாமத்த
விரி முகில்_குலம் என கொடி விராயின – பால:3 34/1,2

TOP


தாமத்தன (1)

தாமத்தன மார்பத்தன சரணத்தன தம்தம் – யுத்3:27 115/3

TOP


தாமத்து (1)

தாமத்து அங்கதன் மாபெரும்பக்கனை தடுத்தான் – யுத்3:20 49/2

TOP


தாமதம் (1)

ஏயினன் இருள் உறு தாமதம் எனும் அ – யுத்4:37 89/3

TOP


தாமம் (3)

தணியும் மது மல்லிகை தாமம் வெறுத்து வாசம் – பால:16 45/3
தங்கு ஒளி முறுவலின் தாமம் நான்றன – அயோ:2 37/3
தாமம் நாட்டிய கொடி படை பதுமத்தின் தலைவன் – யுத்1:5 44/3

TOP


தாமம்தாம் (1)

தார்கள்தாம் கோதைதாம் தாமம்தாம் தகை – அயோ:12 47/1

TOP


தாமமும் (1)

தாமமும் நானமும் ததைந்த தண் அகில் – பால:19 9/1

TOP


தாமரை (169)

தண்டலை மயில்கள் ஆட தாமரை விளக்கம் தாங்க – பால:2 4/1
தாமரை படுவ வண்டும் தகை வரும் திருவும் தண் தார் – பால:2 5/1
தாரிடை உறங்கும் வண்டு தாமரை உறங்கும் செய்யாள் – பால:2 6/2
ததை மலர் தாமரை அன்ன தாளினால் – பால:3 48/3
கரு முகில் தாமரை காடு பூத்து நீடு – பால:5 10/1
எழுந்தனர் கறைமிடற்று இறையும் தாமரை
செழும் தவிசு உவந்த அ தேவும் சென்று எதிர் – பால:5 11/1,2
தாமரை மலர் முக தரள வாள் நகை – பால:5 45/3
தாமரை கண்ணனும் சரங்களே கொடு – பால:8 38/3
பிறங்கு தாமரை_வனம் விட்டு பெடையொடு களி வண்டு – பால:9 3/3
மூல தாமரை முழு மலர் முளைத்து என முளைத்தான் – பால:9 4/4
தாள தாமரை மலர் ததைந்த பொய்கையும் – பால:10 47/3
தடம் தரு தாமரை தாளுமே அல – பால:10 57/2
விரை செறி தாமரை இமைக்கும் மெய்ம்மையால் – பால:10 58/2
வண்டு ஆய் அயன் நான்மறை பாட மலர்ந்தது ஒரு தாமரை போது – பால:10 71/1
தயரதன் புதல்வன் என்பார் தாமரை கண்ணன் என்பார் – பால:13 42/1
தாமரை கண்ணினான் என்ற தன்மையால் – பால:13 62/2
புள்ளும் மென் தாமரை பூவும் நோக்கினான் – பால:14 26/3
துணைத்த தாமரை நோவ தொடர்ந்து அடர் – பால:14 32/1
தரங்க வார் குழல் தாமரை சீறடி – பால:14 34/1
காமர் தாமரை நாள்_மலர் கானத்துள் – பால:14 39/3
தளம் கொள் தாமரை என தளிர் அடியினும் முகத்தும் – பால:15 11/1
துடி புக்கு ஆயிடை திருமகள் தாமரை துறந்து – பால:15 12/3
ஒண் தாமரை வாள் முகத்துள் மிளிர் உண்கண் எல்லாம் – பால:17 21/2
புல்லி கொண்ட தாமரை மென் பூ மலர் தாங்கி – பால:17 32/2
தையலார் முகங்கள் செய்ய தாமரை பூத்த அன்றே – பால:18 3/4
பூ எலாம் மலர்ந்த பொய்கை தாமரை பொலிவது ஒத்தாள் – பால:18 15/4
செய்ய தாமரை செல்வியை தீம் புனல் – பால:18 25/3
ஓவு வானமும் உள் நிறை தாமரை
பூ எலாம் குடி போனதும் போன்றதே – பால:18 31/3,4
தனி சுடர் தாமரை முகத்து சாபமும் – பால:19 23/3
தங்கு தாமரை உடை தானமே போலுமே – பால:20 7/4
சங்கம் கை உடைமையாலும் தாமரை கோயிலாலும் – பால:22 21/1
பொன் தடம் தாமரை பூத்த போன்றதே – பால:23 61/4
பனி பரும் தாமரை பாதம் பற்றவே – பால:23 66/4
தாமரை அன்ன தட கையின் ஈந்தான் – பால:23 86/4
தாது உகு நறு மென் செய்ய தாமரை துணை மென் போதை – பால-மிகை:0 4/2
மன் நெடும் தாமரை மலரின் வைகுறும் – பால-மிகை:7 4/2
ஆயவன் அருள்-வழி அலர்ந்த தாமரை
சேயவள் என வளர் செவ்வி கண்டு இவட்கு – பால-மிகை:7 7/1,2
செய்ய தாமரை ஆயிரம் மலர்ந்து செம் கதிரின் – பால-மிகை:9 6/2
செய்ய தாமரை திரு மறு மார்பனை சேர்ந்தார் – பால-மிகை:9 17/4
அப்புறத்து அலை கடல் அலர்ந்த தாமரை
ஒப்புற இந்து என்று உதித்த ஒள் அழல் – பால-மிகை:10 4/1,2
சாளரத்தினும் பூத்தன தாமரை மலர்கள் – அயோ:1 53/4
தாதை அ பரிசு உரை-செய தாமரை_கண்ணன் – அயோ:1 69/1
உரிய தாமரை மேல் உறைவானினும் – அயோ:2 15/2
நொய்து அலர் தாமரை நோற்ற நோன்பினால் – அயோ:2 50/2
உயர் அருள் ஒண் கண் ஒக்கும் தாமரை நிறத்தை ஒக்கும் – அயோ:3 93/1
தக்கதே நினைந்தான் தாதை தாமரை சரணம் சூடி – அயோ:3 106/2
பொன்_தாமரை போல் கையால் பொடி சூழ் படி-நின்று எழுவி – அயோ:4 37/2
விரை தடம் தாமரை கண்ணை மிக்க நீர் – அயோ:4 155/3
வில் தடம் தாமரை செம் கண் வீரனை – அயோ:4 160/1
தாமரை ஒத்தன தவள மாடமே – அயோ:4 196/4
தன்னது ஆருயிர் தம்பியும் தாமரை
பொன்னும் தானும் ஒர் தேர் மிசை போயினான் – அயோ:4 232/3,4
பெரும் தாமரை கண் கரு முகிலை பெயர்ந்தார் காணார் பேதுற்றார் – அயோ:6 31/3
கதிர் கொள் தாமரை கண்ணனை கண்ணினால் – அயோ:7 12/3
செய்ய தாமரை தாள் பண்டு தீண்டலால் – அயோ:7 25/1
செஞ்செவே சேற்றில் தோன்றும் தாமரை தேரில் தோன்றும் – அயோ:8 23/1
வஞ்சி வாழ் வதனம் என்னும் தாமரை மலர்ந்தது அன்றே – அயோ:8 23/4
தந்தனன் நெடு நாவாய் தாமரை நயனத்தான் – அயோ:8 31/2
சங்கம் ஆதலின் பிரியலென் தாமரை வடித்த – அயோ:9 31/2
ஆனனம் மகளிருக்கு அளித்த தாமரை
பூ நனி முகிழ்த்தன புலரி போன பின் – அயோ:10 40/1,2
துன்று தாமரை கண் பனி சோர்கின்றான் – அயோ:10 51/4
நீர் துறந்தன தாமரை நீத்து என – அயோ:11 18/3
வாய் ஒளி மழுங்க தன் மலர்ந்த தாமரை
ஆய் மலர் நயனங்கள் அருவி சோர்தர – அயோ:11 45/1,2
தாமரை செல்வியும் தவத்தை மேவினாள் – அயோ:12 42/2
தழுவின புளிஞர்_வேந்தன் தாமரை செங்கணானை – அயோ:13 33/1
கூறிய முனிவனை குவிந்த தாமரை
சீறிய கைகளால் தொழுது செங்கணான் – அயோ:14 123/1,2
எய்திய முனிவரன் இணை கொள் தாமரை
செய்ய பூம் கழலவன் சென்னி சேர்ந்த பின் – அயோ-மிகை:1 3/1,2
இறங்காத தாமரை கண் எம்பெருமான் இயம்புதியால் – ஆரண்:1 49/2
கண் தாமரை போல் கரு ஞாயிறு என – ஆரண்:2 24/2
தாழி தரை ஆக தண் தயிர் நீர் ஆக தட வரையே மத்து ஆக தாமரை கை நோவ – ஆரண்:2 29/3
தாமரை செம் கண் இ தடம் கை வீரர்கள் – ஆரண்:4 13/2
அல்லி தாமரை கண்ணனை அன்பு உற – ஆரண்:4 35/1
தாள் உயர் தாமரை தளங்கள்-தம்மொடும் – ஆரண்:6 9/1
பொதி அவிழ் தாமரை பூவை ஒப்பதோ – ஆரண்:6 10/2
செம் கயல் போல் கரு நெடும் கண் தே மரு தாமரை உறையும் – ஆரண்:6 111/1
தாங்கி தாமரை கண்ணன் அ சாலையை – ஆரண்:7 18/2
தழுவிய வளை தளிர் நெகிழ தாமரை
முழு முகத்து இரு கயல் முத்தின் ஆலிகள் – ஆரண்:10 40/2,3
தன்மையன் இராமனோ தாமரை தவிர போந்தாள் – ஆரண்:10 67/2
தாமரை இருந்த தையல் சேடி ஆம் தரமும் அல்லள் – ஆரண்:10 69/3
தந்தையும் உமையை பெற்றான் தாமரை செங்கணானும் – ஆரண்:10 75/2
நாரம் உண்டு எழுந்த மேகம் தாமரை வளையம் நான – ஆரண்:10 105/1
தாமரை வனத்திடை தாவும் அன்னம் போல் – ஆரண்:12 14/1
தாமரை கண்ணொடு ஏர் தவத்தின் மாலையன் – ஆரண்:12 23/1
சே இதழ் தாமரை சேக்கை தீர்ந்து இவண் – ஆரண்:12 29/1
தளிர்த்தன கிளர்ந்த மேனி தாமரை கெழுமு செந்தேன் – ஆரண்:13 136/1
தாமரை கங்குல் போதும் குவிந்திலா தன்மை என்னோ – ஆரண்:14 4/4
வண்ண நறும் தாமரை மலரும் வாச குவளை நாள்_மலரும் – கிட்:1 24/1
செய்ய தாமரை ஆம்பல் அம் போது என சிவந்த – கிட்:3 70/4
பொன்னின் வார் கழல் புது நறும் தாமரை பூண்டு – கிட்:4 18/3
தன் அடி தாழ்தலோடும் தாமரை தடம் கணானும் – கிட்:7 157/1
தருவல் என்று இரங்கினாயோ தாமரை மறந்த தையல் – கிட்:10 60/3
தாமரை மலர் தவிசு இகந்து தகை அன்னம் – கிட்:10 80/1
தாள்-தொறு மலர்ந்தன முதிர்ந்த தாமரை
கூடினர் துவர் இதழ் கோலம் கொண்டன – கிட்:10 113/2,3
மழை பட பொதுளிய மருத தாமரை
தழை பட பேர் இலை புரையில் தங்குவ – கிட்:10 120/1,2
தாக்கு_அணங்கு உறை தாமரை தாளினால் – கிட்:11 34/3
தாமரை வதனம் சாய்த்து தனு நெடும் தரையில் ஊன்றி – கிட்:11 47/1
தங்குதி உந்தையோடு என்று தாமரை
செம் கணான் தம்பியும் தானும் சிந்தையின் – கிட்:11 137/2,3
வகுத்த தாமரை மலர் அயன் நிசிசரர் வாழ்நாள் – கிட்:12 13/1
தரங்க நீர் எழு தாமரை நான்முகன் தந்த – கிட்:12 39/1
நிறை நறும் தாமரை முகமும் நித்தில – கிட்:14 9/3
தாமரை மலர்க்கு உவமை சால்புறு தளிர் கை – கிட்:14 46/1
சாம்பன் இயம்ப தாழ் வதன தாமரை நாப்பண் – கிட்:17 20/1
தாமரை பெரும் தவிசு உறை சதுமுக கடவுள் – கிட்-மிகை:12 3/1
விரை தாமரை வாள் முகம் விட்டு விளங்க வீரன் – சுந்:1 48/2
நறவு நாறிய நாள் நறும் தாமரை
துறைகள்-தோறும் முகிழ்த்தன தோன்றுமால் – சுந்:2 151/1,2
சே இதழ் தாமரை என்று சேண் உளோர் – சுந்:4 39/1
பச்சிலை தாமரை பகல் கண்டால் என – சுந்:4 48/1
தாமரை தடம் பொய்கை செம் சந்தனம் – சுந்:6 33/1
தாமரை கிழவனோ தறுகண் பல் தலை – சுந்:12 65/2
கைத்தலத்து இனிதின் ஈந்தாள் தாமரை கண்கள் ஆர – சுந்:14 46/2
தாமரை_கண்ணவன் துயரம் தள்ள நீர் – சுந்-மிகை:14 37/3
தாமரை தடம் கண்ணினான் பேர் அவை தவிர – யுத்1:3 8/1
மரு கொள் தாமரை நான்முகன் ஐ_முகன் முதலோர் – யுத்1:3 10/1
வள தடம் தாமரை மலர்ந்ததாம் என – யுத்1:4 15/3
தழுவினர் நின்ற காலை தாமரை_கண்ணன் தங்கள் – யுத்1:4 121/1
சீற்றம் மீக்கொண்ட சிவந்தன தாமரை செம் கண் – யுத்1:6 4/4
பொய்கை தாமரை பூத்து என பொலிந்தது புணரி – யுத்1:6 29/4
தன் பெரு நயனம் என்னும் தாமரை தடத்து நீரால் – யுத்1:12 34/4
மரு கிளர் தாமரை வாச நாள்_மலர் – யுத்1-மிகை:5 2/1
திரு கிளர் தாமரை பணிந்த செம்மலை – யுத்1-மிகை:5 2/3
தளை அவிழ்ந்த கொழும் தடம் தாமரை
வளையம் வன் கையில் வாங்கின வானரம் – யுத்2:15 6/3,4
தண்டு இருந்த பைம் தாமரை தாள் அற – யுத்2:15 8/1
தாள தாமரை அன்னங்கள் தாவிட – யுத்2:15 9/3
ஒழுகு தாமரை ஒத்தன ஓங்கு நீர் – யுத்2:15 11/3
சிதைவு அரு நாள் வர சிவந்த தாமரை
இதழ்-தொறும் வண்டு வீற்றிருந்ததாம் என – யுத்2:15 113/2,3
தாக்குகின்றன நுழைகில தலையது தாமரை தடம் கண்ணான் – யுத்2:16 328/1
தனக்கு உயிர் வேறு இன்று ஆகி தாமரை கண்ணது ஆகி – யுத்2:17 24/2
தாமரை சரணம் வைத்தான் கலுழனின் தாங்கி நின்ற – யுத்2:18 181/2
தாமரை தலைய வாளி தாமரை கணக்கின் சார்ந்த – யுத்2:19 111/1
தாமரை தலைய வாளி தாமரை கணக்கின் சார்ந்த – யுத்2:19 111/1
தாமரை தலைய வாளி தாமரை கணக்கின் சார்ந்த – யுத்2:19 111/3
தாமரை தலைய வாளி தாமரை கணக்கின் சார்ந்த – யுத்2:19 111/3
தாம் வர தடுத்து வீழ்த்தான் தாமரை_கண்ணன் தம்பி – யுத்2:19 111/4
தாமரை கண்ணன் தம்பி தன்மை ஈது-ஆயின் மெய்யே – யுத்2:19 167/1
தாமரை கையால் தாளை தைவரும் குறங்கை தட்டும் – யுத்2:19 223/1
தன் தாமரை போல் இரு தாள் அளவா – யுத்2-மிகை:18 5/2
கலந்த தாமரை பெரு வனம் கதிரவன் கரத்தால் – யுத்3:20 58/3
தரவு வேண்டினென் என்றனன் தாமரை_கண்ணன் – யுத்3:22 86/4
தனு வலம் கொண்ட தாமரை_கண்ணவன் தம்பி – யுத்3:22 166/2
செய்ய தாமரை நாள்_மலர் கை தலம் சேப்ப – யுத்3:22 185/1
தள்ளி தாமரை சேவடி நுடங்கிட தளர்ந்தான் – யுத்3:22 186/4
ஊக்கினான் தடம் தாமரை திரு முகத்து உதிரம் – யுத்3:22 187/2
சுக்கிரீவனை நோக்கி தன் தாமரை துணை கண் – யுத்3:22 188/1
தண் தாமரை பூ நெருப்புற்ற தன்மை உற்றாள் தரியாதாள் – யுத்3:23 4/3
தட வரை அதனை நோக்கி தாமரை கைகள் கூப்பி – யுத்3:24 44/2
தாழ்வித்த முடியன் வீரன் தாமரை சரணம் தாழ்ந்தான் – யுத்3:26 93/4
தம்பியை தழுவி ஐயன் தாமரை தவிசின் மேலான் – யுத்3:27 3/1
தாறு கொள் மதகரி சுமந்து தாமரை
சீறிய முக தலை உருட்டி செம் நிறத்து – யுத்3:27 46/1,2
தாள் தாமரை மலரோன் படை தொடுப்பேன் என சமைந்தான் – யுத்3:27 134/4
தன் புல நயனம் என்னும் தாமரை சொரியும் தாரை – யுத்3:28 64/2
மன்னும் மா நீர் தாமரை மானும் வதனத்த – யுத்4:33 13/3
பொருது பற்றிய தாமரை போலுமால் – யுத்4:33 32/4
சந்திரன் உலகத்தார் என்பர் தாமரை
அந்தணன் உலகத்தார் என்பர் அல்லரால் – யுத்4:37 66/2,3
கண்டு தாமரை கடவுள் மா படை என கழறா – யுத்4:37 108/1
அ வழி இராமனும் அலர்ந்த தாமரை
செவ்வி வாள் முகம்-கொடு செயிர்த்து நோக்குறா – யுத்4:40 37/1,2
நீந்த அரும் புனலிடை நிவந்த தாமரை
ஏய்ந்த தன் கோயிலே எய்துவாள் என – யுத்4:40 72/1,2
தணப்பு இல் தாமரை சதுமுகன் உரை-செய சமைந்தான் – யுத்4:40 85/4
வந்து தாமரை கண்ணனை வணங்கின மகிழ்ந்து – யுத்4:40 123/4
செய்ய தாமரை தாள் இணை முடி உற சேர்த்தி – யுத்4:41 11/3
மீட்டு எழுந்து விரிந்த செம் தாமரை
காட்டை வென்று எழு கண் கலுழி புனல் – யுத்4:41 54/1,2
கடி தடம் தாமரை கண்ணின் நோக்கு எனா – யுத்4:41 98/2
அண்ணலே காண்டியால் அலர்ந்த தாமரை
கண்ணனும் வாரை கடலும் கற்புடை – யுத்4:41 104/1,2
தாரையை சீதை புல்கி தாமரை கன்ணன் அம்பால் – யுத்4-மிகை:41 125/1
தாழ்வு இலா துயரம் நீங்க தாமரை உந்தியான் கை – யுத்4-மிகை:41 130/2
தனு வலம் கொண்ட தாமரை_கண்ணவன் தனயன் – யுத்4-மிகை:41 154/3
தாங்கினன் சிறிது போது தாமரை நயனம் சேப்ப – யுத்4-மிகை:41 241/3
செய்ய தாமரை கணீரால் மஞ்சன தொழிலும் செய்தார் – யுத்4-மிகை:41 279/4
ஏடு அவிழ் தாமரை இறைஞ்சி எய்தினான் – யுத்4-மிகை:41 281/4
தம்பியரோடும் தாழ்ந்தான் தாமரை கண்ணீர் தாழ – யுத்4-மிகை:41 292/4
தாமரை கிழத்தியோடும் தயரத ராமன் சார்ந்தான் – யுத்4-மிகை:42 34/4

TOP


தாமரை-தாம் (1)

ஈந்த வரம் உதவ எய்தினையே எந்தாய் இரு நிலத்தவோ நின் இணை அடி தாமரை-தாம் – ஆரண்:2 27/4

TOP


தாமரை_கண்ணவன் (3)

தாமரை_கண்ணவன் துயரம் தள்ள நீர் – சுந்-மிகை:14 37/3
தனு வலம் கொண்ட தாமரை_கண்ணவன் தம்பி – யுத்3:22 166/2
தனு வலம் கொண்ட தாமரை_கண்ணவன் தனயன் – யுத்4-மிகை:41 154/3

TOP


தாமரை_கண்ணன் (4)

தாதை அ பரிசு உரை-செய தாமரை_கண்ணன்
காதல் உற்றிலன் இகழ்ந்திலன் கடன் இது என்று உணர்ந்தும் – அயோ:1 69/1,2
தழுவினர் நின்ற காலை தாமரை_கண்ணன் தங்கள் – யுத்1:4 121/1
தாம் வர தடுத்து வீழ்த்தான் தாமரை_கண்ணன் தம்பி – யுத்2:19 111/4
தரவு வேண்டினென் என்றனன் தாமரை_கண்ணன் – யுத்3:22 86/4

TOP


தாமரை_வனம் (1)

பிறங்கு தாமரை_வனம் விட்டு பெடையொடு களி வண்டு – பால:9 3/3

TOP


தாமரைக்கு (3)

கூற்றாய் நின்ற குல சனகி குவளை மலர்ந்த தாமரைக்கு
தோற்றாய் அதனால் அகம் கரிந்தாய் மெலிந்தாய் வெதும்ப தொடங்கினாய் – ஆரண்:10 115/2,3
அம் கய தடம் தாமரைக்கு அலரியோன் ஆகி – சுந்:12 49/2
பொங்கு கைகள் ஆம் தாமரைக்கு இந்துவே போன்று – சுந்:12 49/4

TOP


தாமரைகள் (3)

அன்ன முனிவரன் உறையுள்-தனை அணுகி அடி இணை தாமரைகள் அம் பொன் – பால:5 61/2
செய்ய தாமரைகள் எல்லாம் தெரிவையர் முகங்கள் பூத்த – பால:18 3/3
செய்ய தாமரைகள் அன்ன சேவடி சிதைக்க என்றான் – கிட்:11 96/4

TOP


தாமரையின் (10)

வெண் தாமரையின் மலர் பூத்தது ஒத்தது ஆழி வெண் திங்கள் – பால:10 71/4
காசு இல் தாமரையின் பொய்கை சந்திர காந்தம் ஈன்ற – பால:13 45/3
வாவி விரி தாமரையின் மா மலரின் வாச – அயோ:5 10/1
தவ்வாது இரவும் பொலி தாமரையின்
வெவ்வேறு அலர் கண்ணினன் விண்ணவர் கோன் – ஆரண்:2 2/3,4
தண் அம் தாமரையின் தனி பகைஞன் என்னும் தன்மை ஒருதானே – ஆரண்:10 113/3
நெஞ்சு பூத்த தாமரையின் நிலையம் பூத்தாள் நிறம் பூத்த – கிட்:1 31/2
கொங்கின் பொலிந்த தாமரையின் குழுவும் துயில்வுற்று இதழ் குவிக்கும் – யுத்1:1 2/3
கூனல் தாமரையின் தோன்ற வான் தொடும் கோயில் புக்கான் – யுத்1:13 1/2
தம்பியோ வானவர் ஆம் தாமரையின் காடு உழக்கும் – யுத்2:17 78/1
அம் தாமரையின் அணங்கு அதுவே ஆகி உற – யுத்2-மிகை:17 2/1

TOP


தாமரையுள் (1)

உள்ள தாமரையுள் உறைகின்றதே – பால:11 4/4

TOP


தாமரையே (1)

தன்-பால் தழுவும் குழல் வண்டு தமிழ் பாட்டு இசைக்கும் தாமரையே
என்-பால் இல்லை அப்பாலோ இருப்பார் அல்லர் விருப்பு உடைய – கிட்:1 28/2,3

TOP


தாமரையோன் (1)

தெய்வ தாமரையோன் ஆகி யாவையும் தெரிய காட்டி – யுத்1-மிகை:12 6/1

TOP


தாமரையோனும் (1)

சந்து ஆர் மணி மண்டபம் தாமரையோனும் நாண – ஆரண்:10 156/4

TOP


தாமும் (21)

தம்தம் இல் இருந்து தாமும் விருந்தோடும் தமரினோடும் – பால:2 22/3
மின் பிறழ் நுசுப்பினார் தாமும் விம்மலால் – பால:5 111/3
கறங்குபு திரிய தாமும் கண் வழுக்கு உற்று நின்றார் – பால:22 13/4
இம்பரும் உம்பர் தாமும் ஏத்திய இராமகாதை – பால-மிகை:0 20/1
ஒன்றினை படித்தோர் தாமும் உரைத்திட கேட்டோர் தாமும் – பால-மிகை:0 32/3
ஒன்றினை படித்தோர் தாமும் உரைத்திட கேட்டோர் தாமும்
நன்று இது என்றோர் தாமும் நரகம் அது எய்திடாரே – பால-மிகை:0 32/3,4
நன்று இது என்றோர் தாமும் நரகம் அது எய்திடாரே – பால-மிகை:0 32/4
அண்டர் தாமும் வந்து அ-வயின் எய்தி வேறு – பால-மிகை:11 51/3
முனைவரும் நகர மூதூர் முதிஞரும் இளைஞர் தாமும்
அனையவன் மேனி கண்டார் அன்பினுக்கு எல்லை காணார் – அயோ:3 91/2,3
உய்த்து மீண்ட நாவாயில் தாமும் போவார் ஒக்கின்றார் – அயோ:6 25/4
மானவ குமரர் தாமும் அ திசை வழி கொண்டு ஏகி – ஆரண்:15 56/2
நாயகன் பணி இது என்னா நளிர் கடல் இலங்கை தாமும்
பாய்வன என்ன வானம் படர்ந்தன பழுவம் மான – சுந்:1 17/3,4
தானை கார் கரும் கடலொடும் தமரொடும் தாமும்
யானை கால் பட்ட செல் என ஒல்லையின் அவிந்தார் – யுத்1:5 63/3,4
அருமையின் அகன்று நீண்ட விஞ்சையுள் அடங்கி தாமும்
உருவமும் தெரியா-வண்ணம் ஒளித்தனர் உறையும் மாயத்து – யுத்1:9 25/2,3
பரிகளும் தாமும் அன்று பட்டன கிடக்க கண்டார் – யுத்2:19 163/2
வழக்குறும் சேனை வெள்ளம் அளப்பு இல மடிய தாமும்
களத்திடை கவிழ்ந்தார் என்ற மொழியினை காதில் கேளா – யுத்2-மிகை:18 34/2,3
பொத்திய துன்பம் மூள சேனையும் தாமும் போவார் – யுத்3:26 16/4
தொழும்பு செய்து உளர் ஆம் தேவர் துயரினர் போல தாமும்
பழங்கண் உற்று உடைய வேந்தன் இணை அடி விடாது பற்றி – யுத்3-மிகை:29 1/1,2
மான மங்கையர் தாமும் வழுத்தினார் – யுத்4:38 30/4
தருமராசனும் காலனும் யமபடர் தாமும்
உருமு வீழ்ந்து என சரம் வந்து வீழ்ந்ததை உணர்ந்து – யுத்4-மிகை:41 36/1,2
ஐயனை அவர்கள் தாமும் அன்புற தழுவி தத்தம் – யுத்4-மிகை:41 279/3

TOP


தாமுமே (2)

ஆவியும் தாமுமே புக்கு அரும் கதவு அடைக்கின்றாரை – சுந்:2 116/4
அரிவையர் குழுவும் நீங்க ஆசையும் தாமுமே ஆய் – சுந்:2 178/3

TOP


தாமே (6)

விட்டிடல் என்று விலக்கினர் தாமே – பால:8 22/4
சுற்றிலா அரக்கர் தாமே காட்டலின் தெரிய கண்டான் – சுந்:12 127/4
தாமே தனி நாயகர் ஆய் எவையும் – யுத்1:3 109/1
செவ்விதின் மாய செய்கை தெளிந்திடுமாறு தாமே
கைவலி-அதனால் பற்றி கொண்டனர் கவியின் வீரர் – யுத்1-மிகை:9 5/3,4
தம் நெஞ்சம் தாமே தடவாரோ தானவர்கள் – யுத்2:17 80/4
வயிற்றிட கருவை தாமே வதைப்பவர் மாற்றார்-தம்மை – யுத்4-மிகை:41 72/2

TOP


தாமோ (1)

தானை இலர் நின்ற தவம் ஒன்றும் இலர் தாமோ
கூனல் முதுகின் சிறு குரங்கு கொடு வெல்வார் – யுத்1:2 63/2,3

TOP


தாய் (74)

சரயு என்பது தாய் முலை அன்னது இ – பால:1 12/3
தாய் ஒக்கும் அன்பின் தவம் ஒக்கும் நலம் பயப்பின் – பால:4 4/1
தாய் பிளந்து உக்க கார் அகில்களும் தழை இலா – பால:7 8/2
ஈன்ற நல் தாய் என கருது பேர் அருளினான் – பால:20 27/2
தரைக்கு நாயகன் தாய் இனி நீ என தணியா – அயோ:2 90/4
தாய் தந்து என்ன தன்னை இரந்தால் தழல் வெம் கண் – அயோ:3 33/3
தாய் கையில் வளர்ந்திலன் வளர்த்தது தவத்தால் – அயோ:3 101/1
தாய் என நினைவான் முன்னே கூற்று என தமியள் வந்தாள் – அயோ:3 107/4
தாய் உரைத்த சொல் கேட்டு தழைக்கின்ற – அயோ:4 6/1
இரு கண்களும் இன்றிய தாய் தந்தைக்கும் ஈங்கு அவர்கள் – அயோ:4 77/1
தீட்டாத வேல் கண் சிறு தாய் என யாவராலும் – அயோ:4 111/3
தாய் தந்தை என்றால் அவர் மேல் சலிக்கின்றது என்னோ – அயோ:4 131/4
தாய் ஆற்றுகில்லாள்-தனை ஆற்றுகின்றார்கள்-தம்-பால் – அயோ:4 142/1
தாய் செயல் அல்லவோ தலத்து உளோர்க்கு எலாம் – அயோ:11 61/2
கடியவள் தாய் என கருதுகின்றிலன் – அயோ:11 69/2
தாய் எனும் பெயர் எனை தடுக்கல்-பாலதோ – அயோ:11 71/4
சுழியுடை தாய் சொலும் கொடிய சூழ்ச்சியால் – அயோ:11 73/1
போதாதோ என் தாய் இவள் கொண்ட பொருள் அம்மா – அயோ:11 78/4
தாள் உறு குரிசில் அ தாய் சொல் கேட்டலும் – அயோ:11 95/1
தாய் பசி உழந்து உயிர் தளர தான் தனி – அயோ:11 99/1
தாய் உரை கொண்டு தாதை உதவிய தரணி-தன்னை – அயோ:13 35/1
தன் நல் கையின் வணங்கினன் தாய் என – அயோ:13 70/2
தந்த தீவினை தாய் செய் தீமையும் – அயோ:14 101/2
தாய் வரம் கொள தந்தை ஏவலால் – அயோ:14 106/1
சான்றவர் ஆக தன் குரவர் ஆக தாய்
போன்றவர் ஆக மெய் புதல்வர் ஆக தான் – அயோ:14 124/1,2
தாய் பணித்து உவந்தன தந்தை செய்க என – அயோ:14 125/1
பெற்ற தாய் என அருள் பிறக்கும் வாரியை – அயோ-மிகை:1 9/2
தாய் நனி புரந்தனை தரும வேலினாய் – அயோ-மிகை:1 10/2
தாய் நிந்தை இன்றி பல ஊழி தழைத்தி என்றாள் – அயோ-மிகை:4 9/4
தாய் ஆவார் யாவரே தருமத்தின் தனி மூர்த்தி – ஆரண்:1 52/4
தாய் தன்னை அறியாத கன்று இல்லை தன் கன்றை – ஆரண்:1 54/1
ஆயும் அறியும் உலகின் தாய் ஆகி ஐய – ஆரண்:1 54/2
தாய் வர நோக்கிய கன்றின் தன்மையார் – ஆரண்:3 5/4
தரை அளித்த தனி நேமி தயரதன்-தன் புதல்வர் யாம் தாய் சொல் தாங்கி – ஆரண்:6 128/1
புள்ளிற்கும் புலன் இல் பேய்க்கும் தாய் அன்ன புலவு வேலோய் – ஆரண்:13 112/4
தன் தாய் தந்தை தம்முன் எனும் தன்மையர் முன்னே – ஆரண்:15 27/3
என் தாய் உன்முன் ஏவிய யாவும் இசை இன்னல் – ஆரண்:15 29/1
தம் தோள் வலி மிக்கவர் தாம் ஒரு தாய் வயிற்றின் – கிட்:7 48/1
தாய் என உயிர்க்கு நல்கி தருமமும் தகவும் சால்பும் – கிட்:7 125/1
தாய் என இனிது பேணி தாங்குதி தாங்குவாரை – கிட்:9 14/2
தாரையை வணங்கி அன்னாள் தாய் என தந்தை முந்தை – கிட்:9 32/3
தாய் இவள் மனைவி என்னும் தெளிவு இன்றேல் தருமம் என் ஆம் – கிட்:11 89/2
தாய் உருத்து உடனே வர தட நெடு வரையை – கிட்:12 12/3
தாய் என தகைய நண்பீர் சம்பாதி சடாயு என்பேம் – கிட்:16 53/1
தாய் உலகு அனைத்தும் வென்று தையலை தருதற்கு ஒத்தீர் – கிட்:17 23/2
தசரத ராமன் தேவர் தவத்தினால் தாய் சொல் தாங்கி – கிட்-மிகை:16 7/1
ஆழி தாய் இடர்_ஆழியிடையே வீழ்ந்து அழிவேனோ – சுந்:2 227/4
சிறிய தாய் சொன்ன திருமொழி சென்னியில் சூடி – சுந்:11 40/3
தாய் அளந்து உலகங்கள் தர கொள்வான் – சுந்:13 7/2
தழுவு இலங்கை தழங்கு எரி தாய் செல – சுந்:13 15/1
தாய் வர கண்டது அன்ன உவகையின் தளிர்த்தார் அம்மா – சுந்:14 3/4
உன் தாய் தந்தை இனத்தவன் ஓத – யுத்1:3 93/3
தாய் தந்தை எனும் தகை வந்தனைதான் – யுத்1:3 113/1
தகை புலத்தோர் தந்தை தாய் தம்பியர்கள் தனயர் இவர்தாமே அன்றோ – யுத்1:4 101/3
தாய் தெரிந்து உலகு காத்த தவத்தியை தன்னை கொல்லும் – யுத்1:9 32/1
தாய் அவள் உலகுக்கு எல்லாம் என்பதும் சாற்றுகின்றார் – யுத்1:9 77/4
சுருதி அன்ன தாய் சிவந்த நல் கனி என்று சொல்ல – யுத்1:12 3/3
சானகி உலகு உயிர் எவைக்கும் தாய் எனல் – யுத்1-மிகை:2 23/1
தாய் அடுத்து அவன்-தன் கையின் தண்டொடும் – யுத்2:15 74/3
கன்று தாங்கிய தாய் என மாருதி களித்தான் – யுத்2:15 218/4
தாய் அவை தந்தைமார் என்று உணர்வரோ தருமம் பார்ப்பார் – யுத்2:16 137/2
தாய் வினை செய்ய அன்றோ கொன்றனன் தவத்தின் மிக்கான் – யுத்2:16 139/4
தாய் எரி வீழ கண்ட பார்ப்பு என தரிக்கிலாதாள் – யுத்2:17 31/4
அறம் தாய் தந்தை சுற்றமும் மற்றும் எனை அல்லால் – யுத்3:22 210/1
தாய் ஒப்பன சில வாளிகள் துரந்தான் துயில் துறந்தான் – யுத்3:27 103/4
மறலியை பண்டு தம் பெரும் தாய் சொல வலியால் – யுத்3:30 18/1
தாய் படை துடைய செல்வம் ஈக என தம்பிக்கு ஈந்து – யுத்3:31 228/1
தாய் தனி குறுகலும் தரிக்கிலாமையால் – யுத்4:40 67/2
முன்னை தாய் தந்தை எனும் பெரு மாயையில் மூழ்கி – யுத்4:40 90/2
தாய் சொல் கேட்டலும் தந்தை சொல் கேட்டலும் – யுத்4:41 79/1
எளிவரும் உயிர்கட்கு எல்லாம் ஈன்ற தாய் எதிர்ந்தது ஒத்தான் – யுத்4:41 113/1
தான் புவனம் ஒரு மூன்றும் தனி புரந்து வைகிய நீ தாய் சொல் தாங்கி – யுத்4-மிகை:38 1/2
தனக்கும் மற்று இவள் தாய் என மன கொள தகுதி – யுத்4-மிகை:40 21/2
பெற்ற தாய் தந்தையோடு தேசிகற் பிழைத்து சூழ்ந்த – யுத்4-மிகை:41 61/3

TOP


தாய்-போல் (1)

கன்று பட பதைத்த தாய்-போல் கவல்வாளை – யுத்2:18 272/2

TOP


தாய்மையும் (1)

தாய்மையும் அன்றி நட்பும் தருமமும் தழுவி நின்றாய் – கிட்:7 82/4

TOP


தாய (5)

பொரு_அரு வேலை தாவும் புந்தியான் புவனம் தாய
பெரு வடிவு உயர்ந்த மாயோன் மேக்கு உற பெயர்த்த தாள் போல் – கிட்:17 26/1,2
தனி கட களிறு என ஒரு துணை இலான் தாய
பனி கடல் பெரும் கடவுள் தன் பரிபவம் துடைப்பான் – சுந்:2 144/1,2
தாய வேலையின் இரு மடி விசை கொடு தாவி – சுந்:2 146/2
தலை விழுந்தவா விழுந்த தாய வாசி தாள் அறும் – யுத்3:31 81/2
அம் கண் வான் உலகம் தாய அடி மலர் தவிசோன் ஆட்டும் – யுத்4-மிகை:42 29/1

TOP


தாயத்து (1)

நேர் வரு தாயத்து நிரப்பினோர் பிறர் – யுத்1:4 78/3

TOP


தாயம் (2)

தாயம் வந்தவரொடும் தனையர் இல்லையால் – கிட்:16 17/2
நகை புலத்ததாம் அன்றே நல் தாயம் உளது ஆய பற்றால் மிக்க – யுத்1:4 101/2

TOP


தாயர் (14)

தாதியர் செவிலியர் தாயர் தவ்வையர் – பால:10 51/1
போகா உயிர் தாயர் நம் பூம் குழல் சீதை என்றே – அயோ:4 146/3
தாயர் தவ்வையர் தன் துணை சேடியர் – அயோ:4 225/1
அன்ன தாயர் அரிதின் பிரிந்த பின் – அயோ:4 232/1
இழிந்த தாயர் சிவிகையின் ஏற தான் – அயோ:13 71/1
தந்தை தாயர் என்று இவர்கள்தாம் அலால் – அயோ:14 105/3
தன் அன தம்பியும் தாயர் மூவரும் – அயோ-மிகை:13 3/1
எ தாயர் வயிற்றினும் பின் பிறந்தார்கள் எல்லாம் – கிட்:7 43/3
மக்கள் தாயர் மற்று யாவரும் தடுத்தனர் மறுகி – சுந்:9 13/2
தந்தை இறந்தும் தாயர் பிரிந்தும் தலம் விட்டும் – யுத்3-மிகை:22 10/1
தன்னை நோக்கினன் தாயர் சொல் நோக்கினான் – யுத்4:39 13/4
தாயர் எம் அளவு அன்று தனி அறம் – யுத்4:41 71/3
தனை இனிது அளித்த தாயர் மூவரும் தம்பிமாரும் – யுத்4-மிகை:41 277/2
விரத மா தவனை தாயர் மூவரை மிதிலை பொன்னை – யுத்4-மிகை:42 69/2

TOP


தாயர்-தங்கள் (1)

தன் நிகர் இலாத வென்றி தம்பியும் தாயர்-தங்கள்
பொன் அடி தலத்தில் வீழ தாயரும் பொருந்த புல்லி – யுத்4-மிகை:41 280/2,3

TOP


தாயர்-தம் (1)

வந்த தாயர்-தம் வயங்கு சேவடி – அயோ:14 88/2

TOP


தாயர்க்கு (1)

நடத்தல் அரிது ஆகும் நெறி நாள்கள் சில தாயர்க்கு
அடுத்த பணி செய்து இவண் இருத்தி என அ சொற்கு – சுந்:4 60/1,2

TOP


தாயர்க்கும் (1)

பேதை பெண் பிறந்து பெற்ற தாயர்க்கும் பிழைப்பு இலாத – யுத்3:26 78/3

TOP


தாயரின் (2)

தாயரின் பரி சேடியர் தாது உகு – பால:10 81/1
தாயரின் முனிவர்-தம் தரும பன்னியர் – அயோ:14 86/2

TOP


தாயருக்கு (1)

தாயருக்கு அன்று சார்ந்த கன்று எனும் தகையன் ஆனான் – யுத்4:41 112/1

TOP


தாயரும் (10)

தாயரும் தந்தையும் தவமும் அன்பினால் – பால:5 1/3
தாயரும் கிளைஞரும் சார்ந்துளார்களும் – அயோ:4 179/1
தாயரும் அரும் தவத்தவரும் தந்தையின் – அயோ:12 53/1
தாயரும் தலைப்பெய்து தாம் தழீஇ – அயோ:14 89/1
ஊறிய தாயரும் உரிய சுற்றமும் – அயோ-மிகை:13 2/2
பெற்ற தாயரும் தம்பியும் பெயர்த்தும் வந்து எய்தி – சுந்:3 17/1
அ தலை தம்பிமாரும் தாயரும் அடுத்துளோரும் – யுத்3:26 16/2
தம்பியர் தம்மொடு தாயரும் ஆயோர் – யுத்3:26 38/1
தாயரும் தம்பிமாரும் தவம் புரி நகரம் சார – யுத்3:26 74/1
பொன் அடி தலத்தில் வீழ தாயரும் பொருந்த புல்லி – யுத்4-மிகை:41 280/3

TOP


தாயரை (6)

மக்களை மறந்தனர் மாதர் தாயரை
புக்கு_இடம் அறிந்திலர் புதல்வர் பூசலிட்டு – அயோ:4 195/1,2
கோதை வில்லவன் தாயரை கும்பிடா – அயோ:4 230/2
தனையர் ஆயினார் தந்தை தாயரை
வினையின் நல்லது ஓர் இசையை வேய்தலோ – அயோ:14 107/1,2
தார் குலாம் அலங்கல் மார்பன் தாயரை நினைந்து நைந்தான் – கிட்:11 50/4
தாயரை வணங்கி தங்கள் இறையொடு முனியை தாழ்ந்து – யுத்4:42 6/2
தாயரை வணங்கி தங்கள் இறையொடு முனியை தாழ்ந்து – யுத்4-மிகை:42 7/2

TOP


தாயரையும் (1)

பெற்ற தாயரையும் அ பெற்றியின் தொழுது எழுந்து – பால-மிகை:20 2/3

TOP


தாயரோடு (1)

அழுது தாயரோடு அரும் தவர் அந்தணர் அரசர் – அயோ:4 213/1

TOP


தாயரோடும் (1)

தவ்வல் இல் ஆறு பத்து ஆயிரமோடும் தாயரோடும்
இ வயின் அடைந்துளோரை காண்பென் என்று இராமன் உன்ன – யுத்4-மிகை:41 275/2,3

TOP


தாயவன் (2)

தாயவன் வலி தகைமை யாம் உறு தகைத்தோ – ஆரண்-மிகை:11 1/4
தாயவன் சொல் மாறாது தவம் புரிந்து அறத்தில் நின்ற – சுந்-மிகை:11 3/3

TOP


தாயவே (1)

வன் தோளான் சிறை வானம் தாயவே – கிட்:16 49/4

TOP


தாயாக (1)

போது தாயாக தோன்றும் பொன் அடி போற்றிசெய்வாம் – பால-மிகை:0 4/4

TOP


தாயாள் (1)

தாயாள் துன்பும் மாருதி கண்டே தளர்வு எய்தி – சுந்-மிகை:3 25/2

TOP


தாயின் (9)

வெவ்விய தாயின் தீய விதியினின் மேலன் போலாம் – அயோ:5 19/2
சுற்றமும் தானும் உள்ளம் தூயவன் தாயின் நல்லான் – அயோ:8 11/3
துறந்தான் தாயின் சூழ்ச்சியின் ஞாலம் அவனோடும் – அயோ:11 76/3
தாயின் நீங்க_அரும் தந்தையின் தண் நகர் – ஆரண்:4 29/1
தண்டல் இல் தவம் செய்வோர் தாம் வேண்டிய தாயின் நல்கும் – ஆரண்:10 162/1
தாயின் மன்னுயிர்க்கு அன்பினன் உளன் ஒரு தக்கோன் – யுத்1:3 19/4
தாயின் மன்னுயிர்க்கு அன்பினன்-தன்னை அ தவம் எனும் தகவு இல்லோர் – யுத்1:3 82/1
தன் வயிற்றகத்து வைத்து தந்தது அ சீயம் தாயின் – யுத்1:3 136/4
தாயின் அன்பனை தழுவினான் தனி – யுத்3:24 108/2

TOP


தாயினர் (1)

தண்டல் இல் நெடும் திசை மூன்றும் தாயினர்
கண்டிலர் மடந்தையை என்னும் கட்டுரை – சுந்:14 15/1,2

TOP


தாயினன் (1)

தாயினன் உலகு எலாம் தவழ்ந்த சீர்த்தியான் – யுத்3:24 64/4

TOP


தாயினார் (1)

தாயினார் உலகினை தகை நெடும் தானையார் – கிட்:14 1/4

TOP


தாயினான் (1)

தாயினான் வேலையோடும் அயிந்திர பரவை-தன்னை – யுத்3:22 151/4

TOP


தாயினும் (13)

தாயினும் அன்பொடு தாழ்ந்து வணங்கி – பால:23 94/2
தாயினும் பழகினார் தமக்கும் தேர்வு ஓணாது – பால-மிகை:7 10/2
தாயினும் உயிர்க்கு நல்கும் சவரியை தலைப்பட்டு அன்னாள் – ஆரண்:15 54/3
தாயினும் நல்ல நீரே தணிதிரால் தருமம் அஃதலால் – கிட்:11 55/3
நல் தாயினும் நல்லன் எனக்கு இவன் என்று நாடி – சுந்:1 47/1
தன் மேனியளாய் அவன் தாயினும் அன்பு தாழ – சுந்:1 60/2
தாயினும் இனியவள்-தன்னை நோக்கினாள் – சுந்:3 31/2
தாயினும் அன்பினானை தாள் உற வணங்கி தம்தம் – யுத்1:9 17/2
தாயினும் உயிர்க்கு நல்லாள் இருந்துழி அறிய தக்கோன் – யுத்1:9 79/2
தாயினும் பழகினார்க்கும் தன் நிலை தெரிக்கல் ஆகா – யுத்1:13 3/1
தாயினும் தொழ தக்காள்-மேல் தங்கிய காதல் தன்மை – யுத்4:37 210/3
தான் அடுத்தது தாயினும் அன்பினோய் – யுத்4:40 22/2
தழுவு இரு கரைக்கும் நாதன் தாயினும் உயிர்க்கு நல்லான் – யுத்4-மிகை:41 266/3

TOP


தாயினை (1)

தாயினை இழந்த கன்றின் தம்பியும் தலத்தன் ஆனான் – யுத்3:26 59/4

TOP


தாயீரே (1)

தாயீரே நீர் இன்னும் எனக்கு என் தருவீரே – அயோ:11 74/4

TOP


தாயும் (7)

தந்தை நீ தனி தாயும் நீ இவர்க்கு – பால:6 18/3
கூனும் சிறிய கோ_தாயும் கொடுமை இழைப்ப கோல் துறந்து – அயோ:0 1/3
தந்தையும் கொடியன் நல் தாயும் தீயளால் – அயோ:2 67/3
தந்தையும் தாயும் நீரே தலைநின்றேன் பணி-மின் என்றான் – அயோ:3 110/4
வெருவரும் ஆவினின் தாயும் விம்மினாள் – அயோ:4 148/2
கன்றும் தாயும் போல்வன கண்டும் கழியீரே – அயோ:11 75/4
தாயும் தம்பியும் ஆம் வரம் தருக என தாழ்ந்தான் – யுத்4:40 115/3

TOP


தாயே (3)

தந்தாய் தனி அறத்தின் தாயே தயா நிலையே – அயோ:14 58/2
தாயே அனைய கருணையான் துணையை ஏதும் தகைவு இல்லா – சுந்:12 122/1
தந்தையே தாயே செய்த தருமமே தவமே என்னும் – யுத்2:17 34/3

TOP


தாயை (15)

தனி வரு தோழியும் தாயை ஒத்தனள் – பால:19 50/3
தாயை முன்னிய கன்று என நின்று உயிர் தளிர்ப்ப – அயோ:1 57/2
அந்தி வந்து அடைந்த தாயை கண்ட ஆன் கன்றின் அன்னான் – அயோ:3 108/4
தூய தாயை தொழல் உறுவான்-தனை – அயோ:11 40/2
வந்து தாயை அடியில் வணங்கலும் – அயோ:11 41/1
தாயை ஆர் உயிர் உண்டானை யான் கொல சமைந்து நின்றேன் – ஆரண்:11 35/2
தன் தாயை கண்ணுற்ற கன்று அனைய தன்மையன் ஆய் – ஆரண்:15 49/3
சிதைவு அகல் காதல் தாயை தந்தையை குருவை தெய்வ – கிட்:11 61/1
தாயை முன்னிய கன்று அனையான் தனக்கு – சுந்:5 11/2
தாயை போல தளர்ந்து மயங்கினாள் – சுந்:12 35/3
தகை உறு தம்முனை தாயை தந்தையை – யுத்1:4 60/1
தாயை ஆயினும் சலித்திடு வஞ்சனை தவிரா – யுத்1:5 36/3
என்று தாயை பயந்தோன் இயம்பலும் – யுத்1:9 48/1
ஆணியை அமிழ்தின் வந்த அமிழ்தினை அறத்தின் தாயை
சேண் உயர் மறையை எல்லாம் முறை செய்த செல்வன் என்ன – யுத்4:40 30/2,3
தந்தையை தாயை பேணா தறுகணர் பசுவை செற்றோர் – யுத்4-மிகை:41 65/4

TOP


தாயையும் (1)

கோவம் தோன்றிடின் தாயையும் உயிர் உணும் கொடியோர் – யுத்3:30 24/3

TOP


தாயையே (1)

தான் மறுத்திலன் தாதை சொல் தாயையே
ஊன் அற குறைத்தான் உரவோன் அருள் – அயோ:4 25/2,3

TOP


தாயோ (1)

தாயோ நீயே தந்தையும் நீயே தவம் நீயே – யுத்3:22 203/1

TOP


தாயோன் (1)

முக்கணான் ஊர்தி அன்றேல் மூன்று உலகு அடியின் தாயோன்
ஒக்க ஊர் பறவை அன்றேல் அவன் துயில் உரகம் அன்றேல் – சுந்:10 2/1,2

TOP


தார் (131)

தாமரை படுவ வண்டும் தகை வரும் திருவும் தண் தார்
காமுகர் படுவ மாதர் கண்களும் காமன் அம்பும் – பால:2 5/1,2
பொன் அணி தேர் ஒலி புரவி தார் ஒலி – பால:3 64/2
தேன் செய்த தார் மௌலி தேர் வேந்தை செழு நகரில் கொணர்ந்தான் தெவ்வர் – பால:5 58/3
தழைத்து வண்டு இமிரும் தண் தார் தசரதராமன் என்பான் – பால:9 23/3
வென்று அம் மானை தார் அயில் வேலும் கொலை வாளும் – பால:10 26/1
ததையும் மலர் தார் அண்ணல் இவ்வண்ணம் மயல் உழந்து தளரும் ஏல்வை – பால:11 13/1
தாழும் மா மணி மௌலி தார் சனகன் பெரு வேள்வி சாலை சார்ந்தான் – பால:11 18/4
எடுத்த மணி மண்டபத்துள் எண் தவத்து முனிவரொடும் இருந்தான் பைம் தார்
வடித்த குனி வரி சிலை கைம் மைந்தனும் தம்பியும் மருங்கின் இருப்ப மாதோ – பால:12 1/3,4
தார் காத்த நறும் குஞ்சி தனயர்கள் என் தவம் இன்மை – பால:12 18/1
தார் அணி புரவி மேலார் தலத்து உளார் கதித்த சொல்லார் – பால:14 67/3
பொன் தொடி மகளிர் ஊரும் பொலன் கொள் தார் புரவி வெள்ளம் – பால:14 75/1
தாள் இணை கழல்கள் ஆர்ப்ப தார் இடை அளிகள் ஆர்ப்ப – பால:15 30/1
அம் தார் அரசர்க்கு_அரசன்-தன் அனீக வெள்ளம் – பால:16 41/2
அம் தார் ஆகத்து ஐம் கணை நூறு_ஆயிரம் ஆக – பால:17 25/1
தடம் புயம் பொலிய ஆண்டு ஓர் தார் கெழு வேந்தன் நின்றான் – பால:18 12/2
தையலாளை ஓர் தார் அணி தோளினான் – பால:18 25/1
வள்ள தார் அகலம் தன்னை மலர்க்கையால் புதைப்ப நோக்கி – பால:19 59/2
பரதனும் இளைய கோவும் பரிந்தனர் ஏந்த பைம் தார்
வரதனும் எய்தி மை தீர் மா தவர் தொழுது நீதி – பால:23 78/2,3
தந்த பல்லாண்டு இசை தார் முடி மன்னர் – பால:23 87/2
வண்டு துற்று தார் வாசவற்கு உணர்த்தினர் வானோர் – பால-மிகை:9 31/3
தார் ஒடுங்குல் செல்லாது அது தந்த பின் – அயோ:2 21/3
தோடு இவர்ந்த தார் சம்பரன் தொலைவுற்ற வேலை – அயோ:2 88/2
பூழி பொன் தார் முற்றும் அடங்க புரள் போழ்தில் – அயோ:3 46/2
ஏடு அகம் பொதி தார் பொருந்திட யாமம் பேரி இசைத்தலால் – அயோ:3 61/2
தழை ஒலித்தன வண்டு ஒலித்தன தார் ஒலித்தன பேரி ஆம் – அயோ:3 62/1
தார் கெழு திரள் தோள் தந்த புகழினை தழுவி என்பார் – அயோ:3 96/4
மகர வேலை மண் தொட்ட வண்டு ஆடு தார்
சகரர் தாதை பணி தலைநின்று தம் – அயோ:4 24/1,2
இணர் ஆர் தரு தார் அரசன் இடரால் அயர்வான் வினையேன் – அயோ:4 54/3
ஒண் தார் முகிலை வனம் போகு என்று ஒருப்படுத்தாள் – அயோ:4 90/3
தார் ஒலி நீத்தன புரவி தண்ணுமை – அயோ:4 202/1
தார் உடை மலரினும் ஒதுங்க தக்கிலா – அயோ:5 21/1
தா இல் கோயில் தலை இருத்தி தண் தார் பரதன் கொண்டு அணைக என்று – அயோ:6 28/3
தார் துறந்தன தண் தலை நெல்லினும் – அயோ:11 18/2
தெரிவையர் அல்குல் தார் ஒலி இல் தேர் என – அயோ:12 40/2
வம்பு இயல் தார் இவர் வாள் வலி கங்கை கடந்து அன்றோ – அயோ:13 19/2
கொங்கு அலரும் நறும் தண் தார் குகன் என்னும் குறி உடையான் – அயோ:13 25/4
கொற்ற தார் குரிசில் இவர் ஆர் என்று குகன் வினவ கோக்கள் வைகும் – அயோ:13 64/2
இணரே பொலி தார் நிருபா இடரால் அயர்வாய் இதுவும் – அயோ-மிகை:4 3/3
கானில் படர் கண்_களி வண்டொடு தார்
மேனி திரு நாரதன் வீணை இசை – ஆரண்:2 4/2,3
தோள் தகைய துறு மலர் தார் இகல் அரக்கர் குலம் தொலைப்பான் தோன்றி நின்றேன் – ஆரண்:6 127/3
தார்_இனம் குழுமின தடை_இல் கூற்று என – ஆரண்:7 33/3
தார் பூண்டன உடல் பூண்டில தலை வெம்_கதிர் தழிவந்து – ஆரண்:7 98/3
சூழ்ந்த தார் நெடும் படை பகழி சுற்றுற – ஆரண்:7 126/1
தார் உடை தானையோடும் தம்பியர் தமியன் செய்த – ஆரண்:10 65/1
தார் தந்த கமலத்தாளை தருக்கினர் கடைய சங்க – ஆரண்:10 78/3
அம் தார் அகலத்தொடும் அஞ்சன குன்றம் என்ன – ஆரண்:10 149/3
மிடல் உள் நாட்டிய தார் இளையோன் சொலை மதியா – ஆரண்:13 92/1
மேலவன் திருமகற்கு உரை-செய்தான் விரை செய் தார்
வாலி என்ற அளவு_இலா வலியினான் உயிர் தெற – கிட்:3 2/1,2
தார் கிடந்த தோள் தகைய வல்லதோ – கிட்:3 43/4
தார் பெரும் பணையின் விண் தழங்கு காரினும் – கிட்:10 13/3
தார் குலாம் அலங்கல் மார்பன் தாயரை நினைந்து நைந்தான் – கிட்:11 50/4
செறி பொன் தார் அலங்கல் வீர செய்திலம் குற்றம் நம்மை – கிட்:11 79/3
இணர் தொகை ஈன்ற பொன் தார் எறுழ் வலி தடம் தோள் எந்தாய் – கிட்:11 87/3
தோடு இவர்ந்த தார் கிரி புரை துமிந்தனும் தொடர்ந்தான் – கிட்:12 15/4
தார் ஆழி கலை சார் அல்குல் தடம் கடற்கு உவமை தக்கோய் – கிட்:13 37/2
பைம் தார் எங்கள் இராமன் பத்தினி – கிட்:16 44/1
தார் நிழல் பரப்பும் தோளான் தடம் கடல் தாவா முன்னம் – கிட்:17 27/3
தாம தார் மௌலி மைந்தன் தடுத்து இடை விலக்க நீசன் – கிட்-மிகை:16 10/3
பொன்_தார் அகல் மார்ப தம் இல்லுழை வந்த-போதே – சுந்:1 47/3
கான் உயர்த்த தார் இராமன்-மேல் நோக்கிய காதல் காரிகையார்க்கு – சுந்:2 199/3
தோடு உழுத தார் வண்டும் திசை யானை மதம் துதைந்த வண்டும் சுற்றி – சுந்:2 215/1
ஏனை தார் அணி தேரொடும் இற்றன – சுந்:6 37/3
இறவினின் உதவு நெடும் தார் உயர் மரம் ஒரு கை இயைந்தான் – சுந்:7 24/2
தெறித்த பைம் கழல் தெறித்தன சிலம்பொடு பொலம் தார்
தெறித்த பல் மணி தெறித்தன பெரும் பொறி திறங்கள் – சுந்:7 32/2,3
தார் கெழு புரவி என்னும் தம் மனம் தாவ போனார் – சுந்:8 13/4
நெரிந்தன கொடிஞ்சிகள் நெரிந்தன வியன் தார்
நெரிந்தன கடும் பரி நெரிந்தன நெடும் தேர் – சுந்:8 27/3,4
மன்றல் அம் தார் அணி மார்பினும் மணி தேர் – சுந்:8 34/2
ஒலி தார் அமரர் கண்டார் ஆர்ப்ப தேரினுள் புக்கு – சுந்:8 47/2
புக்கார் அமரர் பொலம் தார் அரக்கன் பொரு_இல் பெரும் கோயில் – சுந்:8 50/1
தார் உடை புரவியை துணிய தாக்குமால் – சுந்:9 33/4
தார் தனி வீரன் தானும் தனிமையும் அவர்-மேல் சார்ந்தான் – சுந்:10 24/4
தரன் நெரிந்தவும் முதுகு இற சாய்ந்தவும் தார் பூண் – சுந்:11 30/2
தார் கெழு தானை சமைந்தார் – சுந்:13 45/2
செழும் தார் புயத்து அண்ணல் செறுத்து உடன் மோதலுற்றான் – சுந்-மிகை:11 28/4
தார் உடை தனி மலர் உலகின் தாதையும் – சுந்-மிகை:12 1/2
தார் எரிந்தன எரிந்தன தருக்கு உறு மத_மா – சுந்-மிகை:13 8/2
நந்தா விளக்கை நறும் தார் இளம் கொழுந்தை – யுத்1:3 164/2
தார் கெழு தானையின் அளவும் தன்மையும் – யுத்1:5 15/3
தார் வரும் புரவியின் இரட்டி சாலுமே – யுத்1:5 30/4
தார் உலாம் மணி மார்ப நின் தம்பியே – யுத்1:9 60/1
தார் உடைய தோள்கள் பலவும் தழுவ நின்றான் – யுத்1:12 19/3
தார் கெழு மௌலி பத்தின் தனி மணி வலிதின் தந்த – யுத்1:12 45/3
மலை எலாம் அற்ற பொன்_தார் மார்பு எலாம் அற்ற சூலத்து – யுத்2:15 149/2
தார் எலாம் துமிந்த நின்ற தனு எலாம் துமிந்த தத்தம் – யுத்2:15 150/3
தார் இழந்து பின் இழந்தனர் நிருதர் தம் தலைகள் – யுத்2:15 234/4
தார் அணி மவுலி பத்தும் சங்கரன் கொடுத்த வாளும் – யுத்2:16 1/3
தார் கொடி என்று இவை தகைந்து வீங்குவ – யுத்2:16 96/2
தார் செல கடை செல சென்ற தானையும் – யுத்2:16 98/3
தார் கோல மேனி மைந்த என் துயர் தவிர்த்தி-ஆகின் – யுத்2:16 150/3
அரும்பு இயல் துளவ பைம் தார் அனுமன் வந்து அளித்த அ நாள் – யுத்2:17 58/4
அம் தார் இளவற்கு அயர்வு எய்தி அழும் – யுத்2:18 33/1
பம்பும் மணி தார் அணி பாய் பரிமா – யுத்2:18 42/3
தார் ஒலி கழல் கால் மைந்தன் தானையும் தானும் சென்றான் – யுத்2:18 179/3
தார் அகலத்து அண்ணல் தனி கோயில் தாசரதி – யுத்2:18 274/1
தார் கொன்றையினான் கிரி சாய்த்தவன் தான் உரைத்தான் – யுத்2:19 6/4
தார் ஆர் புரவி கடல் பின் செல தானை வீர – யுத்2:19 26/3
மையல் தார் கரியும் தேரும் வாசியும் மற்றும் அற்றார் – யுத்2:19 99/3
பொன் செய் தார் மவுலி விண்ணோர் உணர்ந்திலர் புகுந்தது ஒன்றும் – யுத்2:19 105/4
சகடம் ஒத்தன தார் அணி தேர் எலாம் – யுத்2:19 146/4
வாச தார் மாலை மார்பன் வாய் திறந்து அரற்றலுற்றான் – யுத்2:19 209/4
வாச தார் மாலை மார்ப வான் உறை கலுழன் வந்தான் – யுத்2:19 294/4
தார் வெள்ளம் அளப்பு இல தந்தி இன – யுத்2-மிகை:18 2/2
தார் தட மார்பன் தன்னை தா விடை என்ன சார்ந்தார் – யுத்3:20 1/3
பொருந்திய பண் ஒளி தார் ஒளி பொங்க – யுத்3:20 28/3
சிங்கன் வெம் கணையன் வில்லன் தார் அணி தேரின் மேலான் – யுத்3:21 36/2
பம்பை தார் முரசம் சங்கம் பாண்டில் போர் பணவம் தூரி – யுத்3:22 5/2
மான மா புரவி பொன் தார் மா கொடி கொண்ட பண்ணை – யுத்3:22 6/2
செறிந்த தார் நிருதர் வேந்தன் உரை செய காலின் செம்மல் – யுத்3:24 15/3
தார் ஆயிர கோடி தழீஇயது தான் – யுத்3:27 18/2
பொன் தேர் பரிமா கரிமா பொரு தார்
எற்றே படை வீரரை எண்ணிலமால் – யுத்3:27 19/1,2
போர் தார் முரசங்கள் புடைத்த புக – யுத்3:27 23/2
தார் அணி முடி பெரும் தலைகள் தாக்கலால் – யுத்3:27 45/2
தார் ஆர்ப்பு ஒலியும் கழல் தாக்கு ஒலியும் – யுத்3:31 193/2
தார் நிரை சென்றது தாழ்வு அறு காலாள் – யுத்3-மிகை:20 6/3
தார் அளப்பு இல பட்ட தடம் புய – யுத்3-மிகை:31 37/3
பொன் அரும்பு உறு தார் புய பொருப்பினான் பொன்ற – யுத்4:32 38/1
கூச அண்டம் குலுங்க குலம் கொள் தார்
வாசவன் சங்கை மாதலி வாய்வைத்தான் – யுத்4:37 31/3,4
தார் நின்ற மலை-நின்றும் பணி குலமும் மணி குலமும் தகர்ந்து சிந்த – யுத்4:37 199/2
தோடு அணைந்த தார் மவுலியாய் சொல்வது ஒன்று உளது உன் – யுத்4:41 7/2
துருவ தார் புரவி எல்லாம் மூங்கையர் சொல் பெற்று-என்ன – யுத்4:42 5/1
தார் உதித்திடு தடம் புயத்து அரக்கனும் தருக்கி – யுத்4-மிகை:37 12/3
துன்று தார் புயத்து இலக்குவ பொறி என சொன்னான் – யுத்4-மிகை:41 9/4
வண்டு அலம்பு தார் அமலனும் தம்பியும் மயிலும் – யுத்4-மிகை:41 22/1
தார் ஏறு தடம் தோளான் தனி வயிர குனி சிலை கை – யுத்4-மிகை:41 114/3
போரிடை பொலன் கொள் பொன் தார் புரவிகள் போக்கு இற்று என்ன – யுத்4-மிகை:41 119/3
துன்று தார் புனை மாருதி பெரும் புய துணையால் – யுத்4-மிகை:41 153/2
ஊனம் இல் பிடியும் ஒண் தார் புரவியும் பிறவும் ஊர்ந்து – யுத்4-மிகை:42 6/2
சயம் தரு குமுத கண்ணன் சதவலி குமுதன் தண் தார்
நயம் தெரி ததிமுகன் கோசமுகன் முதல நண்ணார் – யுத்4-மிகை:42 43/2,3
தேன் இமிர் அலங்கல் பைம் தார் வீடண குரிசில் செய்ய – யுத்4-மிகை:42 44/3
உவமை மற்று இலாத பொன் பூண் உலப்பு இல பிறவும் ஒண் தார்
கவன வெம் பரியும் வேக கதமலைக்கு அரசும் காதல் – யுத்4-மிகை:42 59/2,3
பத வலி சதங்கை பைம் தார் பாய் பரி பணை திண் கோட்டு – யுத்4-மிகை:42 60/1

TOP


தார்_இனம் (1)

தார்_இனம் குழுமின தடை_இல் கூற்று என – ஆரண்:7 33/3

TOP


தார்கள் (1)

விரி மணி தார்கள் பூண்ட வேசரி வெரிநில் தோன்றும் – பால:14 64/1

TOP


தார்கள்தாம் (1)

தார்கள்தாம் கோதைதாம் தாமம்தாம் தகை – அயோ:12 47/1

TOP


தார்களே (1)

சதங்கைகள் அல்லன புரவி தார்களே – பால:3 51/4

TOP


தார (1)

இந்திரன் மகனார் தார தாரையும் ருமையும் கூடி – யுத்4-மிகை:41 123/2

TOP


தாரகை (18)

தண் மலர் என்று வான தாரகை தாவும் அன்றே – பால:16 3/4
தாவு தண் மதி-தன்னொடும் தாரகை
ஓவு வானமும் உள் நிறை தாமரை – பால:18 31/2,3
தயங்கு தாரகை புரை தரள நீழலும் – பால:19 5/1
புறம் செய் மேகலையின் தாழ தாரகை சும்மை பூட்டி – பால:22 13/2
படர்ந்த வானிடை தாரகை நிகர்ப்பன பாராய் – அயோ:10 27/4
துன்னு கோளினொடு தாரகை தொடுத்த துழனி – ஆரண்:1 11/3
தாரகை உதிருமாறும் தனி கதிர் பிதிருமாறும் – ஆரண்:13 118/1
சந்திரன் முதலிய தாரகை குழாம் – கிட்:7 18/3
தயங்கு தாரகை நிரை தொடுத்து அணிந்து என வெண் பூ – கிட்-மிகை:7 2/1
தாரகை சுடர்கள் மேகம் என்று இவை தவிர தாழ்ந்து – சுந்:1 8/1
தாரகை குழுவின் தழுவி தொடர் – சுந்:2 165/3
தொத்தின தாரகை மயிரின் சுற்று எலாம் – சுந்:4 101/4
இந்து வெண்குடை நீழலில் தாரகை இனம் பூண்டு – சுந்:12 42/3
சந்திரன் அருக்கனொடு தாரகை இனங்கள் – சுந்-மிகை:11 25/1
சொரிந்து ஏறின சுடு வெம் கணை தொடும் தாரகை முழுதும் – யுத்3:27 109/3
பூண்டு உளது தாரகை மணி பொரு இல் கோவை – யுத்4:36 9/3
சந்திர மானம்-தன் மேல் தாரகை சூழ்ந்தது என்ன – யுத்4-மிகை:41 123/1
சந்திரற்கு உவமை சான்ற தாரகை குழுவை வென்ற – யுத்4-மிகை:42 58/1

TOP


தாரகைகள் (1)

கோளோடு தாரகைகள் கோத்து அமைந்த மணி ஆர கோவை போன்ற – யுத்3:24 31/1

TOP


தாரகையும் (1)

தன் திரள் ஒழுக்கி விழு தாரகையும் ஒத்த – சுந்:6 15/4

TOP


தாரணி (9)

தசரதன் மதலையாய் வருதும் தாரணி – பால:5 19/4
தையலார் இரைத்து நோக்க தாரணி தேரில் சென்றான் – அயோ:3 86/4
தந்த சொல்லை தலைக்கொண்டு தாரணி
வந்த தம்பிக்கு உதவிய வள்ளலே – ஆரண்:4 34/2,3
தாரணி புரந்த சாலகடங்கட மன்னன் தையல் – ஆரண்:6 43/2
தலையில் மாசுணம் தாங்கிய தாரணி
நிலை நிலாது முதுகை நெளிப்பு உற – ஆரண்:7 29/1,2
தாரணி தாங்கிய கிரியில் தங்கினார் – ஆரண்:14 92/4
தாரினின் பொலம் கழல் தழங்க தாரணி
தேரினில் சென்றனன் சிவிகை பின் செல – கிட்:11 122/3,4
சமைவுற தருவென் மற்று இ தாரணி மன்னற்கு இன்னல் – யுத்2:17 50/3
தலை கிடந்தன தாரணி தாங்கிய – யுத்4:40 5/1

TOP


தாரணிக்கு (1)

தம் தலை அறுத்து இடர் தணிப்பென் தாரணிக்கு
ஒன்று நீர் கேண்ம் என உரைத்தல் மேயினான் – பால:5 17/3,4

TOP


தாரணியும் (1)

தாரர் தாரணியும் விசும்பும் தவழ் – யுத்2:19 132/3

TOP


தாரணியை (1)

தன் நேர் இலாத தலைமகற்கு தாரணியை
முன்னே கொடுத்து முறை திறம்ப தம்பிக்கு – அயோ:4 108/2,3

TOP


தாரத்தின் (1)

அம் தாரத்தின் நேர் வரு சொல்லாள் அறை தும்பி – சுந்:2 78/2

TOP


தாரம் (13)

சொன்னேன் இன்றே இவள் என் தாரம் அல்லள் துறந்தேன் – அயோ:4 49/2
சேணில் நின்று புறம் சாய்ந்து கங்குல் தாரம் பின்செல்ல – ஆரண்:10 118/2
தாரம் கொண்டார் என்ற இவர் தம்மை தருமம்தான் – ஆரண்:11 11/3
என் தாரம் பற்றுண்ண ஏன்றாயை சான்றோயை – ஆரண்:13 98/1
உருமை என்று இவற்கு உரிய தாரம் ஆம் – கிட்:3 69/1
தாரம் வௌவினன் என்ற சொல் தரிக்குமாறு உளதோ – கிட்:3 71/4
தாரம் மற்று ஒருவன் கொள தன் கையில் – கிட்:7 96/1
தாரம் ஆவதை தாங்கும் தருக்கு அதோ – கிட்:7 105/4
ஆசு_இல் பர தாரம் அவை அம் சிறை அடைப்பேம் – யுத்1:2 52/1
தாரம் நீங்கிய தன்மையன் ஆதலின் தகை-சால் – யுத்1:6 7/2
ஈளி தாரம் இயம்பிய வண்டுகள் – யுத்2:15 9/1
மனை பொடி பட்டது அங்கு மாண்டது தாரம் ஈண்டும் – யுத்3:26 77/3
ஆரே பிறர் தாரம் உறுப்பு அதனில் – யுத்3-மிகை:28 5/1

TOP


தாரம்-அது (1)

தாரம்-அது அணைவோர் மூத்தோர்-தமை இகழ் அறிவிலாதோர் – யுத்4-மிகை:41 68/4

TOP


தாரம்தான் (1)

தாரம்தான் அலளேனும் தயா எனும் – சுந்:5 30/2

TOP


தாரமும் (2)

தலைமையோடு நின் தாரமும் உனக்கு இன்று தருவென் – கிட்:3 72/3
தம் தாரமும் உறு கிளையும் தமை எதிர் தழுவும்-தொறும் நும தமர் அல்லேம் – சுந்:10 41/1

TOP


தாரயின் (1)

பொறி-வாய் திசை-தொறும் மின் தாரயின் நிலை பொலிய சினமொடு பொழிகின்றான் – சுந்-மிகை:10 6/3

TOP


தாரர் (2)

தாரர் தாரணியும் விசும்பும் தவழ் – யுத்2:19 132/3
தொடையின்-மேல் மலர்ந்த தாரர் தோளின்-மேல் தோன்றும் வீரர் – யுத்3:22 18/4

TOP


தாரவர் (2)

புனை மலர் தாரவர் புகல்கிலாமையால் – ஆரண்:4 17/2
துன்று தாரவர் நோக்கி தொழுது கண் – ஆரண்-மிகை:4 6/2

TOP


தாரவர்க்கு (1)

துன்றும் தாரவர்க்கு இன்ன சொல்லினான் – கிட்:16 46/4

TOP


தாரவற்கு (1)

துன்று தாரவற்கு இளைய தோன்றலால் – அயோ:11 130/2

TOP


தாரவன் (10)

செறிந்த தாரவன் சிந்தை கருத்து எலாம் – பால:7 36/3
துன்று தாரவன் சொல்லுதல் மேயினான் – அயோ:2 14/4
வண்டு உளர் தாரவன் வாய்மை கேட்ட மங்கை – அயோ:3 10/1
வாச தாரவன் மார்பு எனும் மலை வழங்கு அருவி – கிட்:7 75/1
துணர்த்த தாரவன் சொல்லிய சொற்களை – சுந்:12 85/1
துன்று தாரவன் பின்னரும் இனையன சொன்னான் – யுத்1:2 110/4
துன்று தாரவன் துணை என கோடலே துணிந்தாய் – யுத்1-மிகை:4 2/4
செறிந்த தாரவன் மார்பிடை சென்றது சிந்தை – யுத்2:15 206/3
இறங்கு தாரவன் இன்று-காறு – யுத்2:16 116/3
துன்று தாரவன் பாதுகம் தொழுது அரும் தொல்லோய் – யுத்4-மிகை:41 162/3

TOP


தாரவனே (1)

அலம் பொன் தாரவனே அரசு என்றலும் – கிட்:7 98/4

TOP


தாரன் (4)

கொய் நிறை தாரன் குசத்துவச பேர் – பால:23 100/1
தாரன் நீலனை மருவு தாம மாருதியை முதல் – கிட்-மிகை:2 1/1
நவை அறு பனசன் தாரன் கெசன் நளன் சமீரன் நண்பாம் – யுத்4-மிகை:42 41/3
நளனொடு குமுதன் தாரன் நவை அறு பனசன் மற்றோர் – யுத்4-மிகை:42 62/2

TOP


தாரா (1)

அற திறன் நன்று தாரா கணத்தொடும் அமைக அன்னான் – பால-மிகை:11 35/4

TOP


தாராட்டு (1)

ஆற்றலின் அமைந்த கும்பகருணனுக்கு அதுவும் தாராட்டு
ஏற்றது ஒத்து அனந்தல் முன்னர்க்கு இரட்டி கொண்டு உறங்க மல்லர் – யுத்2-மிகை:16 11/2,3

TOP


தாராய் (7)

கொய் முறை உறு தாராய் குறைவிலெம் வலியேமால் – அயோ:8 26/2
போனவள் புலவி நோக்கி புரவலன் பொலன் கொள் தாராய்
மான் இது நானே பற்றி வல்லையின் வருவென் நன்றே – ஆரண்:11 67/1,2
பூசல் வண்டு உறையும் தாராய் அறிந்தும் நீ புகழால் பொற்பால் – சுந்-மிகை:3 21/3
பூசல் வண்டு உறையும் தாராய் இது இங்கு புகுந்தது என்றான் – யுத்2:16 31/4
தாராய் அமர் என்றனர் தாம் ஒரு நாள் – யுத்2:18 66/2
தேன் விடு துளவ தாராய் இது இதன் செய்கை என்றான் – யுத்2:19 237/4
தேன் தலையெடுக்கும் தாராய் தேவரை வென்றான் தீய – யுத்3-மிகை:28 10/3

TOP


தாராயோ (2)

தருவாய் அ வாய் இன் அமுதும் தண்ணென் மொழியும் தாராயோ – கிட்:1 29/4
தம்பி துணைவா நீ இதனை தவிர்த்து எம் உணர்வை தாராயோ – யுத்3:22 225/4

TOP


தாரான் (6)

தோடு துற்ற மலர் தாரான் விருந்து அளிப்ப இனிது உவந்தான் சுரர் நாடு ஈந்தான் – பால:5 59/4
தொடை ஊற்றின் தேன் துளிக்கும் நறும் தாரான் ஒருவண்ணம் துயரம் நீங்கி – பால:6 13/1
மடல் சேர் தாரான் நிறம் போலும் அந்தி மாலை வந்ததுவே – பால:10 65/4
தானத்தான் அல்லன் மெல்லென் சயனத்தான் உரையும் தாரான் – யுத்1:13 1/4
பொன்னுடை தாதை வண்டு குடைந்து உணும் பொலம் பொன் தாரான் – யுத்3:21 17/4
தேன் முகம் மலரும் தாரான் அரி சொல சீற்றம் தீர்ந்தான் – யுத்4-மிகை:41 247/4

TOP


தாரிடை (1)

தாரிடை உறங்கும் வண்டு தாமரை உறங்கும் செய்யாள் – பால:2 6/2

TOP


தாரிய (1)

உம் தாரிய உள்ள உயர்ந்த எலாம் – யுத்2:18 37/4

TOP


தாரியது (1)

உம் தாரியது அன்று உலகு யாவும் உடன் – யுத்1:3 118/3

TOP


தாரின் (1)

தாரின் மீது அனந்த கோடி தறுகண் நீசர் தாழ்வு இலா – யுத்3-மிகை:31 16/3

TOP


தாரினது (1)

நீண்ட புனை தாரினது நின்றுளது குன்றின் – யுத்4:36 9/4

TOP


தாரினர் (3)

கழலினர் தாரினர் கவச மார்பினர் – ஆரண்:7 43/1
பொலம் தாரினர் அனலின் சிகை பொழி கண்ணினர் எவரும் – ஆரண்:7 92/1
தாம தாரினர் எண்ணினும் சால்வரோ – சுந்:12 92/4

TOP


தாரினாய் (1)

தாது அடர்ந்து தயங்கிய தாரினாய் – பால-மிகை:7 23/4

TOP


தாரினான் (4)

கடி கமழ் தாரினான் கணித மாக்களை – அயோ-மிகை:2 3/1
விரை தடம் தாரினான் வேந்தர் வேந்தன்-தன் – ஆரண்:4 18/3
மணம் கிளர் தாரினான் மறித்தும் வந்து-அரோ – சுந்-மிகை:14 34/4
அரம்பையர் கவரியோடு ஆடும் தாரினான் – யுத்1:2 6/4

TOP


தாரினானும் (1)

புனை மலர் தாரினானும் போர் அணி அணிந்து போனான் – சுந்:10 6/4

TOP


தாரினின் (1)

தாரினின் பொலம் கழல் தழங்க தாரணி – கிட்:11 122/3

TOP


தாரினும் (1)

மன்றல் அம் தாரினும் மறைந்திலாமையால் – அயோ:12 38/2

TOP


தாரினோடு (1)

அறை மணி தாரினோடு ஆரம் பார் தொட – கிட்:11 125/3

TOP


தாரினோன் (1)

துன்று தாரினோன் சுரருடன் துருவினை துடர – யுத்4-மிகை:40 20/3

TOP


தாரீர் (2)

மரு குலாம் தாரீர் வந்தது அவன் செய் மா தவத்தின் அன்றோ – கிட்-மிகை:2 4/4
தம்பியை காட்டி தாரீர் சாதிரோ சலத்தின் என்றான் – யுத்3:27 97/4

TOP


தாரு (3)

தாரு வளர் பொற்றல மிசை கடிது சார்ந்தாள் – கிட்-மிகை:14 6/4
தாரு வளர் பொன்தலனிடை கடிது சார்ந்தாள் – கிட்-மிகை:14 7/4
பார்த்த மாருதி தாரு ஒன்று அங்கையில் பற்றி – சுந்:11 47/2

TOP


தாருகன் (5)

தாருகன் குருதி அன்ன குருதியில் தனி மா சீயம் – சுந்:11 20/1
தாருகன் என்று உளன் ஒருவன் தான் நெடு – யுத்2:18 119/1
தாருகன் எனும் படைத்தலைவன் தன் வய – யுத்2-மிகை:18 17/1
தலை தடம் தேரன் வில்லன் தாருகன் என்னும் தன்மை – யுத்3:22 121/2
தாருகன் பண்டு தேவரை தகர்த்தது தனி மா – யுத்4:37 106/1

TOP


தாரும் (6)

நறு மலர் தாரும் வாச கலவையும் நல்கலோடும் – பால-மிகை:11 11/3
சில்லிகள் இடிப்ப வாசி சிரித்திட செறி பொன் தாரும்
வில்லும் நின்று இசைப்ப யானை முழக்கம் விட்டு ஆர்ப்ப விண் தோய் – சுந்:8 8/2,3
ஆர்த்தன கழலும் தாரும் பேரியும் அசனி அஞ்ச – சுந்:11 4/1
ஆடல் அம் பரி தாரும் அலம்பின – யுத்2:15 17/2
முழங்கின தனுவின் ஓதை முழங்கின கழலும் தாரும்
முழங்கின தெழிப்பும் ஆர்ப்பும் முழங்கின முகிலின் மும்மை – யுத்2:18 184/3,4
சேனையோர் சுழலும் தாரும் சேண் தர புலம்ப மற்றை – யுத்3:22 6/3

TOP


தாருமோ (1)

தாருமோ வேணுமோ தாணுவாய் உலகினை தழுவி நிற்கும் – யுத்1:2 89/3

TOP


தாருவை (1)

தாருவை சுட்டு மலைகளை தழல்-செய்து தனி மா – சுந்:13 32/2

TOP


தாரை (53)

தாரை கொள்ள தழைப்பன சாலியே – பால:2 25/4
ஆகம் நொந்து நின்று தாரை அம் மதில்-கண் வீசுமே – பால:3 14/4
சள சள என மழை தாரை கான்றன – பால:5 43/3
நரம்பின் நான்ற தேன் தாரை கொள் நறு மலர் யாழின் – பால:9 7/3
பசை உறு துளியின் தாரை பசும் தொளை அடைத்த மேகம் – பால:14 51/3
சங்குகள் முரன்றன தாரை பேரிகை – பால:23 41/2
தழை செவி சிறு கண் தாழ் கை தந்த சிந்துரமும் தாரை
மழை மத தறு கண் சித்ர வாரண முகத்து வாழ்வை – பால-மிகை:0 13/1,2
செம் தாரை குருதியொடு செழு நிலத்தை சேறு ஆக்கி – ஆரண்:6 107/2
நெறி தாரை செல்லாத நிருதர் எதிர் நில்லாதே நெடிய தேவர் – ஆரண்:6 129/1
வெறி தாரை வேல் அரக்கர் விறல் இயக்கர் முதலினர் நீ மிடலோர் என்று – ஆரண்:6 129/3
செம் கையள் சோரியின் தாரை சேந்து இழி – ஆரண்:10 24/2
வாள் தாரை நெருப்பு உக வாய் மடியா – ஆரண்:13 17/2
சண்ட பிறை வாள் எயிற்றான் சர தாரை மாரி – ஆரண்:13 23/1
தழுவினன் பல் முறை தாரை கண்ணின் நீர் – ஆரண்:14 84/1
ஆயிடை தாரை என்று அமிழ்தின் தோன்றிய – கிட்:7 22/1
வேல் விழி தாரை கேட்டாள் வந்து அவன் மேனி வீழ்ந்தாள் – கிட்:8 1/4
தடம் கை கூப்பினன் தாரை முன் நாள் தந்த – கிட்:11 22/2
தாரை சென்றனள் தாழ் குழலாரொடும் – கிட்:11 42/4
விரை செய் வார் குழல் தாரை விலக்கினாள் – கிட்:11 43/4
தூ மன நெடும் கண் தாரை நடுங்குவாள் இனைய சொன்னாள் – கிட்:11 47/4
புயல் இயல் கூந்தல் மாதர் குழாத்தொடும் தாரை போனாள் – கிட்:11 76/4
தாரை மைந்தனும் சாம்பனும் தாம் முதல் – கிட்:13 9/1
அரும்பு கண் தாரை சோர அழுங்குவேன் அறிவது உண்டோ – கிட்:13 44/2
தாரை சேயினை தனி வினாவினான் – கிட்:15 9/2
தாரை வன் தலை தண் இள ஆம்பலை – கிட்:15 43/3
மாரி துளிக்கும் தாரை இடுக்கும் வர வல்லீர் – கிட்:17 12/2
சக்கரம் உலக்கை தண்டு தாரை வாள் பரிசம் சங்கு – சுந்:7 8/1
தம்பியை உன்னும்-தோறும் தாரை நீர் ததும்பும் கண்ணான் – சுந்:11 5/1
ததும்புவார் விழி தாரை வேல் தோள்-தொறும் தாக்க – சுந்:12 47/4
கொம்பொடும் கோடு தாரை குடர் பறித்து ஊத வந்தான் – சுந்-மிகை:11 4/4
நிரந்தரம் சங்கு தாரை நில_மகள் முதுகை ஆற்றாள் – சுந்-மிகை:11 7/3
தாரை நிலையை தமியை பிறர் இல்லை – யுத்1:3 159/2
கங்குலின் நிறத்தினான் தன் கண் மழை தாரை கான்ற – யுத்1:4 122/2
சரத்தொடும் பாய்ந்தது நிலவின் தாரை வாள் – யுத்1:5 10/4
தாரை உண்ட பேர் அண்டங்கள் அடங்கலும் தானே – யுத்1:6 31/1
சங்கொடு தாரை சின்னம் சமைவுற சாற்றலுற்றார் – யுத்2:16 46/4
தாது ராக தடம் குன்றம் தாரை சால் – யுத்2:16 291/1
சிவண வண்ண வான் கரும் கடல் கொடு வந்த செயலினும் செறி தாரை
சுவண வண்ண வெம் சிறை உடை கடு விசை முடுகிய தொழிலானும் – யுத்2:16 339/1,2
தைத்தன இளைய வீரன் சரம் எனும் தாரை மாரி – யுத்2:18 183/4
தாரை சேய் நீலன் என்று இனைய தன்மையார் – யுத்2:19 30/2
பெய் இரு தாரை கண்ணீர் பெரும் துளி பிறங்க வானின் – யுத்2:19 221/3
சாற்றிய சங்கு தாரை ஒலி அவன் செவியில் சார – யுத்2-மிகை:16 11/1
விடு கணை மழை நெடும் தாரை வெம் மத – யுத்2-மிகை:18 8/2
பெரு முடி கிரியில் பெய்யும் தாரை போல் பகழி பெய்தான் – யுத்3:21 19/4
மெய் உற குருதி தாரை விசும்பு உற விளங்கி நின்றது – யுத்3:22 145/2
தன் புல நயனம் என்னும் தாமரை சொரியும் தாரை
அன்பு-கொல் அழு கணீர்-கொல் ஆனந்த வாரியே-கொல் – யுத்3:28 64/2,3
பெய் கண் தாரை அருவி பெரும் திரை – யுத்3:29 30/3
மீது அலைத்த பெரும் தாரை விசும்பு அளப்ப கிடந்தான் தன் மேனி முற்றும் – யுத்4:37 201/3
உழை பொலி உண் கண் நீர் தாரை மீது உக – யுத்4:38 15/3
தலை-மிசை தாங்கிய கரத்தர் தாரை நீர் – யுத்4:38 16/1
கண்ணின் நீர் பெரும் தாரை மற்று அவன் சடை கற்றை – யுத்4:40 112/1
மின் என நின்ற சீதைக்கு அளித்தனள் விரைவில் தாரை – யுத்4-மிகை:41 124/4
என்றிட தாரை நிற்க எரி கதிர் கடகம் ஒன்று – யுத்4-மிகை:41 126/1

TOP


தாரை-போல் (1)

விசும்பிடை செல்லும் காரின் தாரை-போல் நான்ற மெய்யான் – யுத்2:18 232/4

TOP


தாரைகள் (14)

வெள்ளி வீழ் இடை வீழ்த்து என தாரைகள்
உள்ளி உள்ள எலாம் உவந்து ஈயும் அ – பால:1 4/2,3
பன்னு தாரைகள் தர தொழுது எழும் பரதனை – பால:20 24/2
தன் நெடும் தாரைகள் தளத்தின் வீழ்தலால் – அயோ:4 194/2
தூய தாரைகள் சொரிவன ஆம் என சொரிந்தார் – ஆரண்:7 84/4
மழை தாரைகள் பட பாரிடை மடிந்தார் சிலர் உடைந்தார் – ஆரண்:7 94/4
சர தாரைகள் வீசினிர் சார்கிலிரோ – ஆரண்:12 77/2
நேச தாரைகள் சொரிதர நெடு நிலம் சேர்ந்தான் – கிட்:7 75/4
பொன் நெடும் குன்றின்-மேல் பொழிந்த தாரைகள்
மின்னொடும் துவன்றின மேக ராசியே – கிட்:10 14/3,4
அருகு நீடிய ஆடக தாரைகள்
உருகி வேலையின் ஊடு புக்கு உற்றன – சுந்:13 11/2,3
கண்ணின் நீர் பெரும் தாரைகள் முலை தடம் கடந்து – சுந்-மிகை:3 3/1
சங்கொடு தாரைகள் சச்சரி சின்னம் – சுந்-மிகை:11 13/1
ஒற்றை மால் வரை-மேல் உயர் தாரைகள்
பற்றி மேகம் பொழிந்து என பல் படை – யுத்3:31 131/3,4
மொய்க்க சென்றார் மொய் குருதி தாரைகள் முட்ட – யுத்4:33 18/2
தொத்து படு நெடும் தாரைகள் சொரிந்தால்-என துரந்தான் – யுத்4:37 56/3

TOP


தாரைய (2)

தசும்பு இடை விரிந்தன என்னும் தாரைய
பசும்பொனின் மானங்கள் உருகி பாய்ந்தன – யுத்1:6 41/1,2
தடியோடு துடங்கிய தாரைய வெண் – யுத்2:18 23/3

TOP


தாரையா (1)

வருந்தல் இல் முலை கதிர் வழங்கு தாரையா
சொரிந்த பால் ஒத்தது நிலவின் தோற்றமே – சுந்:2 54/3,4

TOP


தாரையில் (2)

தழுவிய குழலினில் சங்கில் தாரையில்
எழு குரல் இன்றியே என்றும் இல்லது ஓர் – ஆரண்:10 36/2,3
மரும தாரையில் பட்டது ஓர் வடி கணை வாங்கி – யுத்4-மிகை:41 36/3

TOP


தாரையின் (7)

பாய்ந்த தாரையின் நிலை பகரல் வேண்டுமோ – பால:3 41/4
மிடைந்த வெம் சரம் மழை விடு தாரையின் விதைத்தான் – ஆரண்-மிகை:8 1/4
தாரையின் நெடும் கற்றைகள் சொரிவன தயங்க – சுந்:11 48/2
மரும தாரையின் எரியுண்ட மகரங்கள் மயங்கி – யுத்1:6 18/1
கார் ஆயிரம் விடு தாரையின் நிமிர்கின்றன கதுவுற்று – யுத்2:18 144/2
நெருக்கும்படி சர தாரையின் நெடு மா மழை சொரிந்தான் – யுத்2-மிகை:15 24/4
நீர் தாரையின் அம்பு அவர் நீட்டினரால் – யுத்3:27 23/4

TOP


தாரையும் (4)

தாரையும் சங்கமும் தாளம் கொம்பொடு – அயோ:12 33/1
தாரையும் மேகமும் படிந்த தன்மைய – யுத்3:27 68/4
இந்திரன் மகனார் தார தாரையும் ருமையும் கூடி – யுத்4-மிகை:41 123/2
பணை முலை பாலும் கண்ணீர் தாரையும் பாய நின்றாள் – யுத்4-மிகை:41 294/2

TOP


தாரையை (3)

தாரையை வணங்கி அன்னாள் தாய் என தந்தை முந்தை – கிட்:9 32/3
சொன்ன தாரையை சுற்றினர் நின்றவர் – கிட்:11 40/3
தாரையை சீதை புல்கி தாமரை கன்ணன் அம்பால் – யுத்4-மிகை:41 125/1

TOP


தாரொடு (2)

தாரொடு நடந்தன பிடிகள் தாழ் கலை – அயோ:2 44/3
உடை தாரொடு பைம் கழல் ஆர்ப்ப உலாவி – யுத்2:18 236/3

TOP


தாரொடும் (4)

தாரொடும் சதியொடும் தாவும் ஆயினும் – பால:14 20/3
தாரொடும் உருளொடும் தட கையால் தனி – சுந்:9 39/1
தாரொடும் புனைந்த மௌலி தரையொடும் பொருந்த தள்ளி – யுத்2:17 76/2
அங்கதம் களத்து அற்று அழி தாரொடும்
அம் கதம் களத்து அற்று அழிவுற்றவால் – யுத்3:31 121/1,2

TOP


தாரோடு (1)

தாரோடு அகலங்கள் தடிந்திடலும் – யுத்3:31 196/2

TOP


தாரோய் (2)

பிரச மென் தாரோய் என்ன பழிச்சொடும் பெயர்ந்து போனான் – பால-மிகை:11 45/4
பொன் உயிர்க்கு தாரோய் பொறை உயிர்த்த ஆறு இதுவோ – அயோ:14 60/2

TOP


தால (2)

தத்துற்று அயரேல் தலை தால பலத்தின் ஏலும் – ஆரண்:13 20/2
தால படை கை கொடு சென்று தடுத்தான் – யுத்2:18 247/3

TOP


தாலம் (3)

தாலம் அன்ன தனி நிலை தாங்கிய – அயோ:2 27/2
தாலம் மேல் படுத்து மீண்டது அலன் சரம் தலைவர் தள்ளி – யுத்3-மிகை:31 61/4
தாலம் சார்ந்த மாசுணம் என கங்கணம் தழுவ – யுத்4:35 9/4

TOP


தாலமீன் (1)

தைத்த அம்பொடும் திரிந்தன தாலமீன் சாலம் – யுத்1:6 22/4

TOP


தாலமும் (1)

தாலமும் மலையும் ஏந்தி தாக்குவான் சமைந்த காலை – யுத்3:22 19/2

TOP


தாலமே (1)

தாலமே மொழிந்திட்டது சான்று என தகுமால் – யுத்1-மிகை:3 5/4

TOP


தாலாட்டும் (1)

பால் உண்டு துயில பச்சை தேரை தாலாட்டும் பண்ணை – பால:2 13/4

TOP


தாலி (4)

தாலி ஐம்படை தழுவு மார்பிடை – பால:2 58/1
யாளியினை பல தாலி இசைத்தாள் – ஆரண்:14 47/3
மங்கையர் மங்கல தாலி மற்றையோர் – சுந்:3 48/1
தாலி அம் பெரு மலை தயங்க காண்டியால் – சுந்:5 55/4

TOP


தாலியை (1)

தாலியை தொடல் என்னும் மற்று ஓர் தலை – யுத்3:29 21/4

TOP


தாலின் (1)

தன் எழில் அழிப்பர் திரள் தாலின் வலி-தன்னால் – ஆரண்:10 52/2

TOP


தாலை (1)

தம்பிரான் என்ன தானும் தமிழிலே தாலை நாட்டி – பால-மிகை:0 16/2

TOP


தாவ (3)

தன் நெடும் தோற்றம் வானோர் கட்புலத்து எல்லை தாவ
வல் நெடும் சிகர கோடி மயேந்திரம் அண்டம் தாங்கும் – கிட்:17 29/2,3
தார் கெழு புரவி என்னும் தம் மனம் தாவ போனார் – சுந்:8 13/4
தாவ அரிய பேர் உலகத்து எம்பி சவத்தோடும் – யுத்2:17 90/1

TOP


தாவர (1)

தாவர சங்கமம் என்னும் தன்மைய – அயோ:13 1/3

TOP


தாவரும் (1)

தாவரும் திசையின் நின்று சலித்திட கதிரும் உட்க – யுத்2:16 52/2

TOP


தாவவே (1)

வாளை தாவின வானரம் தாவவே – யுத்2:15 9/4

TOP


தாவா (2)

தத்தமை ஒன்றும் உணர்ந்திலர் தாவா
மெய் தவன் நாமம் விதிப்ப மதித்தான் – பால:5 114/3,4
தார் நிழல் பரப்பும் தோளான் தடம் கடல் தாவா முன்னம் – கிட்:17 27/3

TOP


தாவாத (2)

தாவாத மன்னர் தலைத்தலை வீழ்ந்து ஏங்கினார் – அயோ:4 95/3
தாவாத அரும் தவர் சொல் தவறாததனால் தமியேன் – அயோ-மிகை:4 6/1

TOP


தாவாது (1)

தாவாது ஒளிரும் குடையாய் தவறு இங்கு இது நின் சரணம் – அயோ:4 86/1

TOP


தாவி (35)

அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றை தாவி
அஞ்சிலே ஒன்று ஆறு ஆக ஆர் உயிர் காக்க ஏகி – பால-மிகை:0 10/1,2
தடாது இருள் படலை மூட சலித்தது எ தலமும் தாவி – பால-மிகை:11 47/4
தன் பொருவு_இல் கன்று தனி தாவி வரல் கண்டு ஆங்கு – அயோ:3 98/2
தலை மிசை தலை மிசை தாவி சென்றனர் – ஆரண்:7 54/3
கருவி மா மழை கைகள் தாவி மீது – கிட்:15 3/1
ஈசன் மண் அளந்தது ஏய்ப்ப இரும் கடல் இனிது தாவி
வாசவன் முதலோர் வந்து மலையினும் இலங்கை வாழும் – கிட்:17 22/2,3
நீர் நிழல் உவரி தாவி இலங்கை-மேல் செல்ல நின்றான் – கிட்:17 27/4
மொய் உறு செவிகள் தாவி முதுகு உற முறை கால் தள்ள – சுந்:1 5/1
தாக்குறு செருவில் நேர்ந்தார் தாள்_அற வீச தாவி
மேக்குற விசைத்தார் என்ன பொலிந்தனர் விஞ்சை வேந்தர் – சுந்:1 7/3,4
தாவி எற்று எனினும் யான் இனி இலங்கை – சுந்:1 75/3
காய் கதிர் இயக்கு_இல் மதிலை கடிது தாவி
போய் இ நகர் புக்கிடுவென் என்று ஓர் அயல் போனான் – சுந்:2 72/3,4
பாகு ஆர் இஞ்சி பொன் மதில் தாவி பகையாதே – சுந்:2 80/3
பூரியர் இலங்கை மூதூர் பொன் மதில் தாவி புக்கான் – சுந்:2 94/3
தக்க மந்திர தலைவர் மா மனைகளும் தாவி
புக்கு நீங்கினன் இராகவன் சரம் என புகழோன் – சுந்:2 142/3,4
தாய வேலையின் இரு மடி விசை கொடு தாவி
போய காலத்தும் போக்கு அரிது என்பது புகன்றான் – சுந்:2 146/2,3
மயர்வு உற்ற பொருப்பொடு மால் கடல் தாவி வந்தான் – சுந்:4 92/4
முனிவுறு மனத்தின் தாவி முந்துற முடுகுகின்றார் – சுந்:7 11/4
தள்ள_அரு மனைகள்-தோறும் முறைமுறை தாவி சென்றான் – சுந்:12 132/3
தான் ஓர் பெரும் கருடன் என்ன எதிர் தாவி
போனான் விரைந்து கடிதே போகும் எல்லை – சுந்-மிகை:1 18/3,4
தாவி நிலன் ஒளி கலனில் தோய – சுந்-மிகை:3 17/2
ஏயின பகழி என்ன எழுந்து விண் படர்ந்து தாவி
காய் கதிர் கடவுள் வானத்து உச்சியில் கலந்த-காலை – சுந்-மிகை:14 1/2,3
ஒருவர் மேல் ஒருவர் தாவி ஒல்லென உவகை கூர்வார் – சுந்-மிகை:14 5/4
தந்திரம் இலங்கை மூதூர் மதிலினை தழுவி தாவி
அந்தர குல மீன் சிந்த அண்டமும் கிழிய ஆர்ப்ப – யுத்1:13 26/1,2
சிந்துர கிரிகள் தாவி திரிந்தனன் தேவர் உண்ண – யுத்1:14 24/3
காந்து எரி மடுத்து தானும் காணவே கடலை தாவி
போந்த பின் வந்திலாதான் இனி பொரும் போரும் உண்டோ – யுத்1:14 34/3,4
நும்முனை வாலின் சுற்றி நோன் திசை நான்கும் தாவி
மு முனை நெடு வேல் அண்ணல் முளரி அம் சரணம் தாழ்ந்த – யுத்2:16 187/1,2
தலைகளை எடுத்து நோக்கி தழல் எழ விழிப்பர் தாவி
அலை கிளர் வாலால் பாரின் அடிப்பர் வாய் மடிப்பர் ஆண்மை – யுத்2:19 193/2,3
கரு என்றார் சிலர் சிலர்கள் மற்று என்றார் சிலர் சிலர்கள் கடலை தாவி
செரு வென்றான் நிலை ஒன்றும் தெரியகிலார் உலகு அனைத்தும் தெரியும் செல்வர் – யுத்3:24 39/3,4
மற்றைய வீரர் எல்லாம் மன்னனின் முன்னம் தாவி
எற்றுதும் அரக்கர்-தம்மை இல்லொடும் எடுத்து என்று ஏகல் – யுத்3:26 73/1,2
குன்றுகள் பலவும் சோரி குரை கடல் அனைத்தும் தாவி
சென்று அடைந்து இராமன் செம் பொன் திருவடி வணக்கம் செய்தார் – யுத்4:32 45/2,3
காலின் வேலையை தாவி மீண்டு அருளிய கருணை – யுத்4:41 10/3
தடை ஒரு சிறிது இன்று ஆகி தாவி வான் படரும் வேலை – யுத்4:41 20/3
முன்பினால் இயன்ற எல்லாம் மொழிந்தனன் முது நீர் தாவி
வன்பினால் இலங்கை முற்றும் எரிக்கு உணவாக வைத்தோன் – யுத்4-மிகை:41 252/3,4
தாவி வான் படர்ந்து மானம் தடை இலாது ஏகும் வேலை – யுத்4-மிகை:41 270/1
அ வயின் விமானம் தாவி அந்தரத்து அயோத்தி நோக்கி – யுத்4-மிகை:41 296/1

TOP


தாவிட (1)

தாள தாமரை அன்னங்கள் தாவிட
வாளை தாவின வானரம் தாவவே – யுத்2:15 9/3,4

TOP


தாவிடும் (1)

சாகரம் முற்றும் தாவிடும் நீர் இ கடல் தாவும் – கிட்:17 19/3

TOP


தாவிய (4)

கோடக தேர் படு குதிரை தாவிய
ஆடக தட்டிடை அலகை அற்று உகு – அயோ-மிகை:14 4/1,2
கார் குன்றம் அன்னான் நிலம் தாவிய கால் இது என்ன – கிட்:7 39/4
கந்த மா மலர் காடுகள் தாவிய
மந்த மாருதம் வந்து உற வைகுவான் – கிட்:11 19/3,4
உலைய கடல் தாவிய கால் கொடு உதைத்து – யுத்3:20 72/2

TOP


தாவியாது (1)

தாவியாது தீது எனாது தையலாளை மெய் உற – ஆரண்:10 92/1

TOP


தாவியே (2)

தலை-தொறும் பாய்ந்தன குரங்கு தாவியே – யுத்2:18 89/4
தாவினன் தேரொடும் அரக்கன் தாவியே
கூவினன் அங்கு அறைகூவ கொண்டலும் – யுத்4-மிகை:37 5/2,3

TOP


தாவின (2)

தாக்கு இகல் இராவணன் தலையில் தாவின
பாக்கியம் அனைய நின் பழிப்பு_இல் மேனியை – சுந்:5 60/1,2
வாளை தாவின வானரம் தாவவே – யுத்2:15 9/4

TOP


தாவினர் (1)

தாவினர் தலைத்தலை தாழ்ந்து நிற்கவே – ஆரண்-மிகை:10 7/4

TOP


தாவினன் (2)

நளிர் மா மலை பல தாவினன் நடந்தான் கடல் கிடந்தான் – யுத்3:31 118/4
தாவினன் தேரொடும் அரக்கன் தாவியே – யுத்4-மிகை:37 5/2

TOP


தாவினார் (1)

தட்டினார் தழுவினார் மேல் தாவினார் தரையினோடும் – யுத்3:22 133/1

TOP


தாவினான் (3)

தாவினான் அவர்-தம் தலை போய் அற – யுத்1:14 40/2
தன் ஒரு தேரினை தொழுது தாவினான் – யுத்2-மிகை:16 16/4
தந்து காண் என மாருதி தாவினான் – யுத்4-மிகை:41 94/4

TOP


தாவினை (1)

போய் தாவினை நெடு மா கடல் பிழைத்தாய் கடல் புகுந்தாய் – யுத்2:18 172/2

TOP


தாவு (6)

தாவு தண் மதி-தன்னொடும் தாரகை – பால:18 31/2
தாவு இல் ஐம்பொறி மறுகு உற தயரதன் என்ன – அயோ:4 211/3
தாவு வார் புனல் சரயு எய்தினார் – அயோ:11 122/4
தளை கொளுத்திய தாவு எரி தாமணி – சுந்:13 17/1
தனி வெம் பரி தாவு நிசாசரன் வெம் – யுத்3-மிகை:20 16/2
தாவு நீர் உடுத்த நல் தரணி தன்னுடன் – யுத்4:41 102/3

TOP


தாவும் (9)

தாவும் மா புகை தழுவு சோலை கண்டு – பால:6 25/3
தாரொடும் சதியொடும் தாவும் ஆயினும் – பால:14 20/3
தண் மலர் என்று வான தாரகை தாவும் அன்றே – பால:16 3/4
நெய் தாவும் வேலானொடு நெஞ்சு புலந்து நின்றாள் – பால:17 16/2
தாமரை வனத்திடை தாவும் அன்னம் போல் – ஆரண்:12 14/1
சாகரம் முற்றும் தாவிடும் நீர் இ கடல் தாவும்
வேகம் அமைந்தீர் என்று விரிஞ்சன் மகன் விட்டான் – கிட்:17 19/3,4
பொரு_அரு வேலை தாவும் புந்தியான் புவனம் தாய – கிட்:17 26/1
கடல் எலாம் கலங்க தாவும் கலுழனும் அனையன் ஆனான் – சுந்:1 31/4
வெளித்து பின் வேலை தாவும் வீரன் வால் வேதம் ஏய்க்கும் – சுந்:1 33/1

TOP


தாவுவ (2)

தாண்டுவ குல பரி மனத்தின் தாவுவ
தூண்டினர் கை விசைத்து எறிந்த தோமரம் – யுத்3:20 40/3,4
தலைகளும் உடல்களும் சரமும் தாவுவ – யுத்3:27 44/4

TOP


தாவுவான் (1)

தழி கொண்ட குருதி வேலை தாவுவான் தனி பேர் அண்டம் – யுத்3:22 148/2

TOP


தாவுற்று (1)

காள நிறத்தோடு ஒப்புறும் இ நேர் கடல் தாவுற்று
ஆளும் நலத்தீர் ஆளு-மின் எம் ஆர் உயிர் அம்மா – கிட்:17 3/3,4

TOP


தாவுற (2)

தமம் திரண்டு உலகு யாவையும் தாவுற
நிமிர்ந்த வெம் கதிர் கற்றையும் நீங்குற – பால-மிகை:11 49/1,2
தண்ணீர் தருக என்றனர் தாவுற ஓடி – யுத்2:18 252/1

TOP


தாவுறு (1)

வாளை தாவுறு கோசல நாடு உடை வள்ளல் – யுத்2:15 255/4

TOP


தாழ் (56)

தடம் கொள் சோலை-வாய் மலர் பெய் தாழ் குழல் – பால:2 52/2
தழல் விழி ஆளியும் துணையும் தாழ் வரை – பால:3 54/1
பின்னும் தாழ் குழல் பேதைமை பெண் இவள் – பால:7 42/3
மை தாழ் கரும் கண்கள் சிவப்பு உற வந்து தோன்ற – பால:17 16/1
சந்து ஆர் கொங்கை தாழ் குழலாள்-பால் தளர்வானும் – பால:17 25/4
தழை செவி சிறு கண் தாழ் கை தந்த சிந்துரமும் தாரை – பால-மிகை:0 13/1
தையல் சிற்றிடையாள் ஒரு தாழ் குழல் – பால-மிகை:21 1/1
தாரொடு நடந்தன பிடிகள் தாழ் கலை – அயோ:2 44/3
சரம் தாழ் வில்லாய் தந்த வரத்தை தவிர்க என்றல் – அயோ:3 38/3
தாழ் இரும் சடைகள் தாங்கி தாங்க_அரும் தவம் மேற்கொண்டு – அயோ:3 111/2
தாழ் வினை அது வர சீரை சாத்தினான் – அயோ:4 158/2
வடி தாழ் கூந்தலில் கேகயன் மாதே மதியாலே – அயோ:6 19/1
தொளை கொள் தாழ் தட கை நெடும் துருத்தியில் தூக்கி – அயோ:10 29/2
தலையின் ஏந்தினன் தாழ் தட கைகளே – அயோ:11 2/4
தறியின் நீங்கிய தாழ் தட கை துணை – ஆரண்:7 27/1
குழை தாழ் திரை குருதி கடல் குளித்தார் சிலர் கொலை வாய் – ஆரண்:7 94/3
பணம் தாழ் அல்குல் பனி மொழியார்க்கு அன்புபட்டார் படும் காம – ஆரண்:10 113/1
பொன் தாழ் குழை-தன்னொடும் போக்கினள் போய் புகுந்தாள் – ஆரண்:10 147/4
சந்து ஆர் தடம் தோளோடும் தாழ் தட கைகளோடும் – ஆரண்:10 149/2
நீள் அரவ சரி தாழ் கை நிரைத்தாள் – ஆரண்:14 47/1
கோள் அரியை கொடு தாழ் குழை இட்டாள் – ஆரண்:14 47/4
சைய மா நெடும் தாழ் வரை தனி வரை-தன்னோடு – ஆரண்:15 37/3
பொல குண்டலமும் கொடும் குழையும் புனை தாழ் முத்தின் பொன் தோடும் – கிட்:1 30/3
நீண்டவன் கழல் தாழ் நெடியோய் என்றான் – கிட்:1 34/4
தவ்விட தனி அருளு தாழ் சடை கடவுள் என – கிட்:2 3/3
ஆய மால் நாகர் தாழ் ஆழியானே அலால் – கிட்:3 11/1
அ கவந்தனும் நினைந்து அமரர் தாழ் சவரி போல் – கிட்:3 12/4
தாங்கினள் தலையில் சோர்ந்து சரிந்து தாழ் குழல்கள் தள்ளி – கிட்:8 3/3
தள மலர் தகை பள்ளியில் தாழ் குழல் – கிட்:11 18/2
சந்தம் மா மயில் சாயலர் தாழ் குழல் – கிட்:11 19/2
தாரை சென்றனள் தாழ் குழலாரொடும் – கிட்:11 42/4
சாம்பன் இயம்ப தாழ் வதன தாமரை நாப்பண் – கிட்:17 20/1
அலங்கல் தாழ் மார்பன் முன் தாழ்ந்து அடி துணை அழுத்தலோடும் – சுந்:1 15/3
படம் தாழ் அரவை ஒரு கரத்தான் பறித்தாய் எனினும் பயன் இன்றால் – சுந்:4 109/2
ஆரம் தாழ் திரு மார்பற்கு அமைந்தது ஓர் – சுந்:5 30/1
தாழ் இரும் குருதியால் தரங்க வேலைகள் – சுந்:5 54/3
சஞ்சலம் புரி சக்கரவாகமுடன் தாழ்
கஞ்சமும் மலர்வு உற்றன காந்தின காந்தம் – சுந்:5 81/3,4
தாழ் இரும் பொழில்கள் எல்லாம் துடைத்து ஒரு தமியன் நின்றான் – சுந்:6 46/1
தன் நெடும் கண்கள் காந்த தாழ் பெரும் கவசம் மார்பில் – சுந்:8 14/3
ஒன்றின்-நின்று ஒன்றினும் உயர் மத மழை தாழ்
குன்றினும் கடையுகத்து உரும் என குதித்தான் – சுந்:8 34/3,4
போய் தாழ் செறி தசை அரி சிந்தினபடி பொங்க பொரும் உயிர் போகா-முன் – சுந்:10 38/2
புண் தாழ் குருதியின் வெள்ளத்து உயிர் கொடு புக்கார் சிலர் சிலர் பொதி பேயின் – சுந்:10 39/1
தாழ் வினை இதனின் மேல் பகர தக்கதோ – யுத்1:2 44/2
வாழி திக்கின் மயக்கின் மதம் தாழ்
வேழத்துக்கு இடு-மின் என விட்டான் – யுத்1:3 90/3,4
தாழ் இருள் பிழம்பின் தேய்க்கும் சிலவரை தட கை தாக்கி – யுத்1:3 140/4
தஞ்சு என கருதினானோ தாழ் சடை கடவுள் உண்ட – யுத்1:4 123/3
தாழ் கடல் இலங்கை செல்வம் நின்னதே தந்தேன் என்றான் – யுத்1:4 139/4
பொன் தாழ் கவசம் புகுதா முகிலின் – யுத்2:18 19/3
தாறு ஆடின மால் கரியின் புடை தாழ்
மாறாடின மா மதம் மண்டுதலால் – யுத்2:18 24/1,2
பொன் தாழ் கணையின் நெடும் புட்டில் புறத்து வீக்கி – யுத்2:19 15/3
பொன் தாழ் குழையாள்-தனை ஈன்ற பூ மா மடந்தை புரிந்து அழுதாள் – யுத்3:23 6/1
தாழ் வரும் பேர் ஒலி செவியில் சார்தலும் – யுத்3:24 103/2
தடுமாறு நெடும் கொடி தாழ் கடல்-வாய் – யுத்3:27 35/3
சாய்தல் உந்தின சில சில தாழ் கடற்கு இடையே – யுத்3-மிகை:31 6/3
தாழ் இல் என் படை தருக்கு அறும் என்பது ஓர் தன்மை – யுத்4:32 11/4
சாய்ந்த வல் உருமு போய் அரவ தாழ் கடல் – யுத்4:37 75/1

TOP


தாழ்-தொறும் (1)

தழைந்த மொய் ஒளி பெய் மணி தாழ்-தொறும்
இழைந்த நூலினும் இன் இளம்_காலினும் – சுந்:2 167/1,2

TOP


தாழ்க்க (3)

சென்னி தாழ்க்க செவியிடை செப்பினார் – யுத்2:15 82/4
தந்திரம் தெரிவான் போனான் உண்பன தாழ்க்க தாழா – யுத்3:22 158/2
சரதமே இனி இறை தாழ்க்க ஒணாது என – யுத்4-மிகை:41 188/3

TOP


தாழ்க்கிலன் (1)

தரு நெறி தருமமே காட்ட தாழ்க்கிலன்
அருமையது அன்று எனா அடி வணங்கினான் – யுத்3:24 91/2,3

TOP


தாழ்க்கிலேன் (1)

தந்தேன் பிரியேன் தனி போக தாழ்க்கிலேன்
வந்தேன் தொடர மத களிறே வந்தேனால் – யுத்2:17 86/3,4

TOP


தாழ்க்கிற்பாய் (1)

தாழ்க்கிற்பாய் அல்லை என் சொல் தலைக்கொள தக்கது என்று – யுத்2:16 159/1

TOP


தாழ்க்கின்ற (1)

சத்துருக்கன் அஃது உரைப்ப அவன் இங்கு தாழ்க்கின்ற தன்மை யான் இங்கு – யுத்4:41 66/2

TOP


தாழ்க்கின்றது (2)

ஈண்டு தாழ்க்கின்றது என் இனி எண் திசை மருங்கும் – கிட்:12 40/1
தாழ்க்கின்றது இல்லை உம்மை தனி தனி தலைகள் பாற – யுத்3:27 83/3

TOP


தாழ்க்குமோ (1)

அங்கு வைகினன் அல்லது தாழ்க்குமோ
இங்கண் நல்லது ஒன்று இன்னமும் கேட்டியால் – யுத்4:41 85/3,4

TOP


தாழ்க (1)

தணிக்குறு பகைஞரை தாழ்க என் தலை – அயோ:11 112/4

TOP


தாழ்கிலன் (1)

தனிப்படான்-ஆகின் இன்னம் தாழ்கிலன் என்னும் தன்மை – யுத்4:37 17/2

TOP


தாழ்கிலா (2)

தக்கது என் உயிர் வீடு எனின் தாழ்கிலா
தொக்க செல்வம் தொலையும் ஒருத்தி நீ – சுந்:3 108/1,2
தலைமை கண்ணினர் தாழ்கிலா மணி முடி தலங்கள் – யுத்4:35 15/2

TOP


தாழ்குவர் (2)

தாழ்குவர் கவுசலை தயரதன் எனவே – பால:5 128/4
தீது செய்தவர் தாழ்குவர் இது மெய்ம்மை தெரியின் – யுத்1:3 53/4

TOP


தாழ்குவென் (2)

தாழ்குவென் திருவடி தப்பிலேன் என – அயோ:5 36/2
பொலம் கொள் கழல் தாழ்குவென் இது அன்னை பொருள் அன்றால் – சுந்:5 5/4

TOP


தாழ்ச்சி (1)

தாழ்ச்சி இங்கு இதனின் மேல் தருவது என் இனி – யுத்1:2 11/1

TOP


தாழ்சி (1)

தாழ்சி_இல் பொருள் தரும் தரும மூர்த்தியை – யுத்1:4 18/2

TOP


தாழ்சி_இல் (1)

தாழ்சி_இல் பொருள் தரும் தரும மூர்த்தியை – யுத்1:4 18/2

TOP


தாழ்த்த (1)

கல்லினின் கடந்தவாறும் கழறுதிர் காலம் தாழ்த்த
வில்லினர் வந்தார் என்றும் விளம்புதிர் வினையம் மிக்கீர் – யுத்1:9 33/3,4

TOP


தாழ்த்தது (6)

இன்னது என்று அறிகிலாமே இத்துணை தாழ்த்தது என்றே – சுந்:14 44/3
சிறு தொழில் குரங்கு அது என்ற திறத்தினும் தாழ்த்தது என்றார் – யுத்1-மிகை:13 1/4
தா அரும் பெருமை அம்மா நீ இனி தாழ்த்தது என்னே – யுத்2:16 38/3
வரவு தாழ்த்தது வீடண வல்லையின் ஏகி – யுத்3:22 86/3
தீண்டவும் தாழ்த்தது இல்லை யாரும் அ செங்கணானை – யுத்4:34 18/3
சென்றது ஆதலின் திரு சிலை தாழ்த்தது இ புளின – யுத்4-மிகை:41 102/3

TOP


தாழ்த்தருள் (1)

நின்று தாழ்த்தருள் நேமி சுடர் நெடும் – யுத்4:41 84/2

TOP


தாழ்த்தலும் (1)

இன்று இறை தாழ்த்தலும் இனிது அன்றாம் என்றான் – கிட்:11 114/4

TOP


தாழ்த்தனம் (1)

இத்துணை தாழ்த்தனம் முனியும் என்று தம் – சுந்:2 49/2

TOP


தாழ்த்தனை (1)

தவன வேகத்தை ஓர்கிலை தாழ்த்தனை
கவன மா குரங்கின் செயல் காண்டியோ – கிட்:13 5/3,4

TOP


தாழ்த்தான் (4)

ஊறுமா நோக்கி தாழ்த்தான் உதவி மாறு உதவி உண்டோ – கிட்:11 54/4
திறம் திறம் ஏவி அன்னார் சேர்வது பார்த்து தாழ்த்தான்
அறம் துணை நுமக்கு உற்றான் தன் வாய்மையை அழிக்கும்-ஆயின் – கிட்:11 64/2,3
தன்னை கொண்டு இருந்தே தாழ்த்தான் அன்று எனின் தனு ஒன்றாலே – கிட்:11 71/3
ஈது ஒரு விளையாட்டு அன்பின் இத்துணை தாழ்த்தான் ஐயன் – யுத்3-மிகை:31 63/1

TOP


தாழ்த்தி (1)

இ நிலை விரைவின் எய்தாது இ துணை தாழ்த்தி ஆயின் – யுத்1:12 38/1

TOP


தாழ்த்தி-ஆயின் (1)

இனி இறை தாழ்த்தி-ஆயின் இலங்கையும் யாமும் எல்லாம் – யுத்2:16 39/1

TOP


தாழ்த்து (3)

நின்று தாழ்த்து ஒரு பயன் இலை என்றலும் நெடியோன் – ஆரண்:13 83/4
தன் திருமுகத்தினால் என்னை தாழ்த்து அற – யுத்1:5 5/2
இன்று ஒரு பொழுது தாழ்த்து என் இகல் பெரும் சிரமம் நீங்கி – யுத்2:19 300/1

TOP


தாழ்தர (2)

தழங்கின பொழி மத திவலை தாழ்தர
புழுங்கின எதிர் எதிர் பொருவ போன்றவே – கிட்:10 22/3,4
சரமும் தாழ்தர வீசினர் தாங்கினார் – யுத்2:19 152/4

TOP


தாழ்தலும் (3)

செருக்கு இல் சிந்தையர் சேவடி தாழ்தலும்
இருக்க ஈண்டு என்று இனியன கூறினான் – ஆரண்:3 28/2,3
தாழ்தலும் தகாத செய்தது என்னை நீ தருமம் அன்றால் – கிட்:2 30/1
அரக்கர்_கோமகனோடு அடி தாழ்தலும்
பொருக்கென புகல் புக்கவன் புல்லி அ – யுத்4:39 11/2,3

TOP


தாழ்தலோடும் (1)

தன் அடி தாழ்தலோடும் தாமரை தடம் கணானும் – கிட்:7 157/1

TOP


தாழ்தியோ (2)

மனம் என தாழ்தியோ வருதியோ என்றாள் – பால:19 25/4
தலை எடுத்து இன்னமும் மகளிர் தாழ்தியோ – சுந்:3 119/4

TOP


தாழ்ந்த (14)

தாழ்ந்த வங்க வாரியில் தடுப்ப ஒணா மதத்தினால் – பால:3 16/3
சந்திர வதனமும் தாழ்ந்த கைகளும் – பால:10 56/2
தம் சிலம்பு அடியில் மென் பூ சொரிந்து உடன் தாழ்ந்த என்றால் – பால:17 7/3
தாழ தாழாள் தாழ்ந்த மனத்தாள் தளர்கின்றாள் – பால:17 24/2
சரிந்த மேகலையும் முத்தும் சங்கமும் தாழ்ந்த கூந்தல் – பால:21 18/3
ஆண்டு எழுந்து அடியில் தாழ்ந்த அஞ்சனை சிங்கம் வாழி – கிட்:3 29/1
தாழ்ந்த மா தவத்து உலோகசாரங்கன் உறையும் சாரல் – கிட்-மிகை:16 3/1
நீல் நிற குன்றின் நெடிது உற தாழ்ந்த நீத்த வெள் அருவியின் நிமிர்ந்த – சுந்:3 78/1
வர கருதாது தாழ்ந்த வருணனின் மாறு கொண்டார் – யுத்1:6 59/3
மு முனை நெடு வேல் அண்ணல் முளரி அம் சரணம் தாழ்ந்த
வெம் முனை வீரன் மைந்தன் நின்னை என் வாலின் வீக்கி – யுத்2:16 187/2,3
தாழ்ந்த வெண் நிணம் தயங்கு வெம் குழம்பிடை தலைத்தலை மாறாடி – யுத்2:16 315/3
சரதம் மற்று இவனை தந்தார் தவம் புரிந்து ஆற்றல் தாழ்ந்த
பரதனை கொணர்தற்கு ஏதும் ஐயுறவு இல்லை பல் நாள் – யுத்2:17 46/1,2
தன் துணை தம்பி-தன்-மேல் துணைவர்-மேல் தாழ்ந்த அன்பான் – யுத்2:19 241/4
வந்து தாழ்ந்த துணைவனை வள்ளலும் – யுத்4:38 34/1

TOP


தாழ்ந்தது (1)

தாழ்ந்தது ஓர் கருணை-தன்னால் தலைமகன் அருள தள்ளி – யுத்4:38 2/3

TOP


தாழ்ந்தனம் (1)

அ கணத்தின் அவன் அடி தாழ்ந்தனம் – பால-மிகை:0 14/4

TOP


தாழ்ந்தனர் (2)

செவ்விய குமரரும் சென்னி தாழ்ந்தனர்
கவ்வை அம் பெரும் கடல் முனியும் கால்வைத்தான் – அயோ:4 156/3,4
தா வரும் தானவர் தருக்கு தாழ்ந்தனர்
யாவரும் இறைவர் என்று இறைஞ்சும் மேன்மையர் – யுத்1:2 23/2,3

TOP


தாழ்ந்தனள் (1)

தக்கது அன்று என்ன ஓராள் தாழ்ந்தனள் இருப்ப தாழா – பால:9 19/3

TOP


தாழ்ந்தார் (2)

தாள் எடுத்தனர் சமழ்த்தனர் வானவர் தலை எடுத்திலர் தாழ்ந்தார்
கோள் எடுத்தது மீள என்று உரைத்தலும் கொற்றவன் குன்று ஒத்த – யுத்2:16 332/2,3
தாமசத்தினை தொடர்ந்தவர் பரிந்தன தாழ்ந்தார்
தாம சத்திரம் சித்திரம் பொருந்திய தயங்க – யுத்4:37 117/3,4

TOP


தாழ்ந்தான் (5)

நின்ற அ காலின் மைந்தன் நெடிது உவந்து அடியில் தாழ்ந்தான் – கிட்:2 29/4
தன் தலை படியில் தாழ்ந்தான் அண்ணலும் சரணம் வைத்தான் – சுந்-மிகை:14 45/3
தாழ்வித்த முடியன் வீரன் தாமரை சரணம் தாழ்ந்தான் – யுத்3:26 93/4
தாயும் தம்பியும் ஆம் வரம் தருக என தாழ்ந்தான்
வாய் திறந்து எழுந்து ஆர்த்தன உயிர் எலாம் வழுத்தி – யுத்4:40 115/3,4
தம்பியரோடும் தாழ்ந்தான் தாமரை கண்ணீர் தாழ – யுத்4-மிகை:41 292/4

TOP


தாழ்ந்திலன் (1)

தாழ்ந்திலன் மு தலை தலைவன் சோரியின் – ஆரண்:7 126/3

TOP


தாழ்ந்து (26)

அருவியின் தாழ்ந்து முத்து அலங்கு தாமத்த – பால:3 34/1
தாழ்ந்து எழு மாதரார் தம்மை நோக்கி நீர் – பால:5 47/3
வீர வேத்திரத்தார் தாழ்ந்து விரிந்த கஞ்சுகத்து மெய்யார் – பால:14 67/2
தாயினும் அன்பொடு தாழ்ந்து வணங்கி – பால:23 94/2
சென்னி தாழ்ந்து இரு செம் கை மலர் குவித்து – பால-மிகை:11 53/2
தன் துணை தாதை பாதம் அ திசை நோக்கி தாழ்ந்து
பொன் திணி போதினாளும் பூமியும் புலம்பி நைய – அயோ:3 115/2,3
தங்கு நீரிடை தாழ்ந்து குழைப்பன – அயோ:7 23/2
தந்தை ஆம் என தாழ்ந்து வணங்கினான் – அயோ:14 1/2
ஆய் தந்த மென் சீரை அணிந்து அடி தாழ்ந்து நின்ற – அயோ-மிகை:4 9/1
தாங்கலது இரு நிலம் தாழ்ந்து தாழ்வுற – ஆரண்:4 9/2
தரங்களின் அமைந்து தாழ்ந்து அழகின் சார்பின – ஆரண்:6 7/1
தான் இடைவிடாது தசமுகத்து அரக்கன் பதத்து இடை தாழ்ந்து தாழ்ந்து எழல் போல் – ஆரண்-மிகை:10 4/3
தான் இடைவிடாது தசமுகத்து அரக்கன் பதத்து இடை தாழ்ந்து தாழ்ந்து எழல் போல் – ஆரண்-மிகை:10 4/3
தாவினர் தலைத்தலை தாழ்ந்து நிற்கவே – ஆரண்-மிகை:10 7/4
நெறி பட கண்கள் பொங்கி நீர் வர நெடிது தாழ்ந்து
பொறிப்ப_அரும் துன்பம் முன்னா கவி குலத்து அரசன் போனான் – கிட்:9 25/3,4
தாரகை சுடர்கள் மேகம் என்று இவை தவிர தாழ்ந்து
பாரிடை அழுந்துகின்ற படர் நெடும் பனி மா குன்றம் – சுந்:1 8/1,2
அலங்கல் தாழ் மார்பன் முன் தாழ்ந்து அடி துணை அழுத்தலோடும் – சுந்:1 15/3
தாழ்ந்து கை பற்றி மெய் தழீஇக்கொண்டு உம்மை யான் – சுந்-மிகை:14 36/3
சரணம் என்று அடி தாழ்ந்து அவன் தன் பகை – யுத்1-மிகை:9 13/2
தையலை விட்டு அவன் சரணம் தாழ்ந்து நின் – யுத்2:16 83/1
தழுவி நிற்றலும் தாழ்ந்து தாள் உற – யுத்3:24 109/3
தாழ்ந்து இரு தடக்கை பற்றி எடுக்கவும் தரிக்கிலாதான் – யுத்3:26 55/2
தாக்க தன் தலை தாழ்ந்து வணங்கி கை – யுத்4:41 82/2
தாயரை வணங்கி தங்கள் இறையொடு முனியை தாழ்ந்து
நாயக கோயில் எய்தி நானில கிழத்தியோடும் – யுத்4:42 6/2,3
சக்கரத்து அண்ணலை தாழ்ந்து முன் நின்றான் – யுத்4-மிகை:41 196/3
தாயரை வணங்கி தங்கள் இறையொடு முனியை தாழ்ந்து
நாயக கோயில் எய்தி நானில கிழத்தியோடும் – யுத்4-மிகை:42 7/2,3

TOP


தாழ்ந்தோர் (1)

நின்றவர் தாழ்வர் தாழ்ந்தோர் உயர்குவர் நெறியும் அஃதே – யுத்2:16 37/2

TOP


தாழ்ப்ப (1)

தாறு மாய் தறுகண் குன்றம் தட மத அருவி தாழ்ப்ப
ஆறும் ஆய் கலின மா விலாழியால் அழிந்து ஓர் ஆறு ஆய் – பால:10 6/1,2

TOP


தாழ்ப்பது (4)

தவ பயன் தாழ்ப்பது தருமம் அன்று-அரோ – அயோ:1 29/4
பொழுது இறை தாழ்ப்பது என்னோ புட்பகம் போதல் முன்னம் – யுத்3:26 84/3
இனி சில தாழ்ப்பது என்னே ஏறுதிர் இரண்டு தோளும் – யுத்3:26 86/3
யாவரும் காண நின்றார் இனி இறை தாழ்ப்பது என்னோ – யுத்3:27 78/3

TOP


தாழ்வ (2)

தடம் புனல் பருகிட தாழ்வ போன்றவே – பால:14 12/4
சரிந்த பூ உள மழையொடு கலை உற தாழ்வ
பரிந்த பூ உள பனி கடை முத்து_இனம் படைப்ப – அயோ:1 55/1,2

TOP


தாழ்வது (1)

தனக்கு இயலா-வகை தாழ்வது தாழ்வு இல் – பால:8 17/2

TOP


தாழ்வர் (1)

நின்றவர் தாழ்வர் தாழ்ந்தோர் உயர்குவர் நெறியும் அஃதே – யுத்2:16 37/2

TOP


தாழ்வரை (3)

படிகளாம் என தாழ்வரை கிடப்பன பாராய் – அயோ:10 35/4
தடுத்த தாள் நெடும் தடம் கிரிகள் தாழ்வரை
அடுத்த நீர் ஒழிந்தன அருவி தூங்கின – கிட்:10 106/1,2
நல் நெடும் தாழ்வரை நாடினார் நவை இலார் – கிட்:14 4/3

TOP


தாழ்வளவும் (1)

குன்று தாழ்வளவும் இது குன்றுமேல் – யுத்4:41 84/3

TOP


தாழ்வன (1)

தம் புய வரைகள் வந்து தாழ்வன தளிர்த்த மென் பூம் – பால:17 8/3

TOP


தாழ்வார் (3)

தாழ்வார் உயர புலவோர் அக இருள் தான் அகல – பால-மிகை:0 17/2
தாழும் இமையோர் உயர்வர் தானவர்கள் தாழ்வார்
ஆழி உழவன் புதல்வ ஐயம் இலை மெய்யே – ஆரண்:3 53/2,3
தனி முதல் தலைவன் ஆனாய் உன்னை வந்து அமரர் தாழ்வார்
மனிதருக்கு அடிமையாய் நீ இராவணன் செல்வம் ஆள்வாய் – யுத்3:27 167/2,3

TOP


தாழ்வித்த (1)

தாழ்வித்த முடியன் வீரன் தாமரை சரணம் தாழ்ந்தான் – யுத்3:26 93/4

TOP


தாழ்வித்தல் (1)

அன்று நீர் சொன்ன மாற்றம் தாழ்வித்தல் தருமம் அன்றால் – கிட்:11 72/4

TOP


தாழ்வித்தீர் (1)

தாழ்வித்தீர்_அல்லீர் பல் நாள் தருக்கிய அரக்கர்-தம்மை – கிட்:11 73/1

TOP


தாழ்வித்தீர்_அல்லீர் (1)

தாழ்வித்தீர்_அல்லீர் பல் நாள் தருக்கிய அரக்கர்-தம்மை – கிட்:11 73/1

TOP


தாழ்வித்தேனோ (1)

தாழ்வித்தேனோ இத்தனை கேடும் தருவித்தேன் – யுத்3:22 207/4

TOP


தாழ்வியாதன (1)

தாழ்வியாதன செய்யும் என்று அனையவர் தம்-பால் – யுத்1:3 55/3

TOP


தாழ்வில் (1)

மாள்விக்கும் தாழ்வில் என்னும் வானவர் மறுக்கம் கண்டான் – யுத்3:26 93/2

TOP


தாழ்விற்று (1)

தரு வினைத்து ஆகையின் தாழ்விற்று ஆகுமோ – கிட்:11 132/3

TOP


தாழ்வு (18)

தனக்கு இயலா-வகை தாழ்வது தாழ்வு இல் – பால:8 17/2
சடை கொள் சென்னியர் தாழ்வு இலர் தாம் மிதித்து ஏற – அயோ:10 35/3
தரு திறத்து ஏவலை தாங்கி தாழ்வு இலா – அயோ-மிகை:5 2/3
தனி இருந்தனள் சமைந்தது என் சிந்தனை தாழ்வு உற்று – ஆரண்:6 84/1
தாழும் காலத்தும் தாழ்வு இல தயங்கு பேர் இருள் சூழ் – கிட்:4 3/2
தாழும் காலத்தும் தாழ்வு இலா தட வரை குலங்கள் – கிட்:12 18/2
தாழ்வு_இலா தவத்து ஓர் தையல் தனித்து ஒரு சிறையில் தங்க – யுத்1:9 37/1
தாழ்வு இலிர் கொணர்திர் என்றான் அவர் அது தலைமேல் கொண்டார் – யுத்2:16 8/4
தாழ்வு இலா ஒரு தம்பியோன் – யுத்2:16 111/3
தாழ்வு உறு சிந்தையோற்கு தவத்தினால் அளித்தது ஆணை – யுத்2:19 235/3
தாழ்வு அறு தவத்தின் மேலாம் சதுமுகன் வரத்தினாலே – யுத்2-மிகை:16 22/3
தாழ்வு இலா படைகள் மூன்றும் தொடுத்தனென் தடுத்துவிட்டான் – யுத்3:28 3/4
தார் நிரை சென்றது தாழ்வு அறு காலாள் – யுத்3-மிகை:20 6/3
தாரின் மீது அனந்த கோடி தறுகண் நீசர் தாழ்வு இலா – யுத்3-மிகை:31 16/3
தாழ்வு இல் கொற்றத்து அமரர்கள் தந்தனர் – யுத்4:39 4/4
தாழ்வு இலா துயரம் நீங்க தாமரை உந்தியான் கை – யுத்4-மிகை:41 130/2
தாழ்வு இல் பெரும் குணத்தாள்-தான் உன் கொழுந்தி நீ – யுத்4-மிகை:41 180/3
தாழ்வு இலாது இவண் வந்து எய்தற்கு அருமைத்து ஓர் தன்மைத்து என்ன – யுத்4-மிகை:42 16/2

TOP


தாழ்வு_இலா (1)

தாழ்வு_இலா தவத்து ஓர் தையல் தனித்து ஒரு சிறையில் தங்க – யுத்1:9 37/1

TOP


தாழ்வும் (1)

தாழ்வும் ஈங்கு இறை_பொழுது தக்கதே – யுத்3:24 112/1

TOP


தாழ்வுற (1)

தாங்கலது இரு நிலம் தாழ்ந்து தாழ்வுற
வீங்கிய வலியினில் இருந்த வீரனை – ஆரண்:4 9/2,3

TOP


தாழ்வுறா (1)

தாள் கடைக்கு அணியா தலை தாழ்வுறா
மூள் கடை கடும் தீயின் முனிவு ஒழி – யுத்4:37 179/2,3

TOP


தாழ்வுறுமோ (1)

இமையாதவன் இத்துணை தாழ்வுறுமோ
சுமையால் உலகூடு உழல் தொல் வினையேற்கு – ஆரண்:14 75/2,3

TOP


தாழ்வென் (1)

காட்டி அடி தாழ்வென் அது காண்டி இது காலம் – சுந்:5 2/4

TOP


தாழ (19)

தணியாத நறும் தளிர் தந்தன போன்று தாழ
அணி ஆர் ஒளி வந்து நிரம்பலின் அங்கம் எங்கும் – பால:16 37/2,3
தாழ தாழாள் தாழ்ந்த மனத்தாள் தளர்கின்றாள் – பால:17 24/2
தாழ நின்ற ததை மலர் கையினால் – பால:18 28/1
புறம் செய் மேகலையின் தாழ தாரகை சும்மை பூட்டி – பால:22 13/2
தாழ விட்ட செம் தோலன் தயங்குற – அயோ:8 4/3
சாகை வன் தலையொடு மரமும் தாழ மேல் – ஆரண்:13 3/1
எ மலை குலமும் தாழ இசை சுமந்து எழுந்த தோளான் – கிட்:2 16/4
பின் உரு கொண்டது என்னும் பெருமை ஆம் பொருளும் தாழ
பொன் உரு கொண்ட மேரு புயத்திற்கும் உவமை போதா – கிட்:2 31/2,3
தன் மேனியளாய் அவன் தாயினும் அன்பு தாழ
என் மேல் முடியாதன என்று இனிது ஏத்தி நின்றாள் – சுந்:1 60/2,3
சங்கொடு சிலம்பும் நூலும் பாத சாலகமும் தாழ
பொங்கு பல் முரசம் ஆர்ப்ப இல் உறை தெய்வம் போற்றி – சுந்:2 113/1,2
தழைத்த பொன் முலை தடம் கடந்து அருவி போய் தாழ
புழைத்த போல நீர் நிரந்தரம் பொழிகின்ற பொலிவால் – சுந்:3 6/1,2
காண்டலுக்கு எளியள் ஆனாள் என்றலும் காலம் தாழ
ஈண்டு இனும் இருத்தி போலாம் என்றனன் என்றலோடும் – சுந்:14 49/2,3
பாழி தெற்கு உள்ளன கிரியும் நிலனும் தாழ பரந்து எழுந்த – யுத்1:1 1/3
தம்முனார் கமலத்து அண்ணல் தாதையார் சரணம் தாழ
எம்முனார் எனக்கு செய்த உதவி என்று ஏம்பலுற்றான் – யுத்1:4 135/3,4
குழுமி கொலை வாள் கண் அரக்கியர் கூந்தல் தாழ
தழுவி தலை பெய்து தம் கை-கொடு மார்பின் எற்றி – யுத்2:19 1/1,2
தரு வனம் ஒன்றில் வானோர் தலைத்தலை மயங்கி தாழ
பொரு அரு முனிவர் வேதம் புகழ்ந்து உரை ஓதை பொங்க – யுத்3:24 50/1,2
கை துணை தலத்தே ஆதல் ஏறுதிர் காற்றும் தாழ
இ கணத்து அயோத்தி மூதூர் எய்துவென் இடம் உண்டு என்னின் – யுத்3:26 83/2,3
பொன்னின் நாடு வந்து இழிந்து-என புட்பகம் தாழ
என்னை ஆளுடை நாயகன் வல்லையின் எதிர் போய் – யுத்4:41 36/2,3
தம்பியரோடும் தாழ்ந்தான் தாமரை கண்ணீர் தாழ – யுத்4-மிகை:41 292/4

TOP


தாழல் (1)

தழுவா உடன் ஏகுதி தாழல் என – யுத்2:18 53/3

TOP


தாழா (8)

தக்கது அன்று என்ன ஓராள் தாழ்ந்தனள் இருப்ப தாழா
முக்கணான் அனைய ஆற்றல் முனிவனும் முடுகி வந்தான் – பால:9 19/3,4
தேவியொடு அடி தாழா சிந்தனை உரை செய்வான் – அயோ:8 25/4
பத்தியின் உயிர் ஈயும் பரிவினன் அடி தாழா
உத்தம அடி நாயேன் ஓதுவது உளது என்றான் – அயோ:8 35/3,4
என்றலும் கரங்கள் கூப்பி எழுந்தனர் இறைஞ்சி தாழா
நின்றனர் உவகை பொங்க விம்மலால் நிமிர்ந்த நெஞ்சர் – சுந்:14 8/1,2
தந்தனென் நினக்கு யானே வானர தலைமை தாழா
வந்தனை நன்று செய்தாய் என்னுடை மைந்த என்றான் – யுத்1:14 25/3,4
தந்திரம் தெரிவான் போனான் உண்பன தாழ்க்க தாழா
எந்தை ஈது இயன்றது என்றார் மகோதரன் யாண்டை என்ன – யுத்3:22 158/2,3
என் அது கிடக்க தாழா இங்கு இனி இமைப்பின் முன்னர் – யுத்3:24 22/3
உழுந்து உருள் பொழுதும் தாழா வினையினான் மறுக்கம் உற்றான் – யுத்3:26 75/4

TOP


தாழாது (3)

அருத்தியன் அமலன் தாழாது ஏகுதி அறிஞ என்றான் – யுத்1:4 127/4
தானை அம் தலைவரோடும் சார்ந்த வீடணனும் தாழாது
ஊனுடை பிறவி தீர்ந்தேன் என மனத்து உவந்து ஆங்கு அண்ணல் – யுத்1-மிகை:4 12/2,3
பொழுது இறை தாழாது என் சொல் நெறி தர கடிது போதி – யுத்3:24 23/4

TOP


தாழார் (1)

சரிந்த பூம் துகில்கள் தாங்கார் இடை தடுமாற தாழார்
நெருங்கினர் நெருங்கி புக்கு நீங்கு-மின் நீங்கு-மின் என்று – பால:21 2/2,3

TOP


தாழாள் (1)

தாழ தாழாள் தாழ்ந்த மனத்தாள் தளர்கின்றாள் – பால:17 24/2

TOP


தாழான் (1)

தன்னையும் தெறும் தருமம் என்று இறை மனம் தாழான்
முன்னவன் தர பெற்றது ஓர் முழு வலி சிலையான் – யுத்1:5 50/1,2

TOP


தாழி (4)

தாழி தரை ஆக தண் தயிர் நீர் ஆக தட வரையே மத்து ஆக தாமரை கை நோவ – ஆரண்:2 29/3
தாழி தண் கடல்-தம்மோடும் – சுந்:5 50/1
தாழி படு தயிர் ஒத்தார் மாருதி தனி மத்து என்பது ஓர் தகை ஆனான் – சுந்:10 30/2
தாழி ஒத்த வெம் குருதியில் மிதப்பன தலைகள் – யுத்2:16 213/4

TOP


தாழின் (2)

சென்றிடின் அகலும் தாழின் தீண்டல் ஆம் தகைமைத்து ஆகும் – ஆரண்:11 72/2
மீ எழின் உயரும் தாழின் தாழும் விண் செல்லின் செல்லும் – யுத்2:18 182/3

TOP


தாழுதல் (1)

நின்று இ கடை தாழுதல் நீதியதோ – யுத்3:27 27/2

TOP


தாழுதலும் (1)

தறைவாய் அவன் வந்து அடி தாழுதலும்
கறை வாள் பட ஆவி கலங்கினள் போல் – ஆரண்:12 71/1,2

TOP


தாழும் (13)

தாழும் மா மழை தவழும் நெற்றியால் – பால:6 24/1
தாழும் மா மணி மௌலி தார் சனகன் பெரு வேள்வி சாலை சார்ந்தான் – பால:11 18/4
கொம்புகள் தாழும் என்றல் கூறல் ஆம் தகைமைத்து ஒன்றோ – பால:17 8/4
தனி அரசாட்சியில் தாழும் உள்ளமே – அயோ:1 22/4
தாழும் என் இனி என் உரை தலைநிற்பின் உலகம் – அயோ:2 87/3
தாழும் இமையோர் உயர்வர் தானவர்கள் தாழ்வார் – ஆரண்:3 53/2
தங்களை ஆம் என தாழும் சென்னியர் – ஆரண்:10 9/2
தாழும் காலத்தும் தாழ்வு இல தயங்கு பேர் இருள் சூழ் – கிட்:4 3/2
தன் மான கழல் தாழும் வேலையில் – கிட்:9 6/2
தாழும் காலத்தும் தாழ்வு இலா தட வரை குலங்கள் – கிட்:12 18/2
தாழும் நின் சேனை உள்ளம் தளர்வுறும் தவத்தின் மிக்காய் – யுத்1:7 20/4
மீ எழின் உயரும் தாழின் தாழும் விண் செல்லின் செல்லும் – யுத்2:18 182/3
மயிர் வினை செய்வித்து ஆங்கே மாசு அற மண்ணில் தாழும்
செயிர் அறு கடில கற்றை திரள் அற களைந்து நீக்கி – யுத்4-மிகை:41 301/2,3

TOP


தாழுமே (1)

தாழுமே இராகவன் தனிமை தையலீர் – ஆரண்:12 6/4

TOP


தாழுமோ (1)

ஆழியும் இலங்கையும் அழிய தாழுமோ
ஊழியும் திரியும் உன் உயிரொடு ஓயுமோ – சுந்:3 120/3,4

TOP


தாழை (2)

தரும் கனி பலவொடு தாழை இன் கனி – பால:5 40/3
மோதி வெண் திரை வர முட வெண் தாழை மேல் – யுத்1:4 28/2

TOP


தாழையில் (1)

துன்னு தாள் வளம் சுமந்த தாழையில்
பன்னு வான் குலை பதடி ஆயினேன் – அயோ:11 129/1,2

TOP


தாழையின் (3)

மாங்கனி தாழையின் காய் வாழையின் கனிகளோடும் – ஆரண்-மிகை:16 1/1
தடறு தாங்கிய கூன் இளம் தாழையின்
மிடறு தாங்கும் விருப்பு உடை தீம் கனி – கிட்:15 47/2,3
தாறு நாறுவ வாழைகள் தாழையின்
சோறு நாறுவ தூம்புகள் மாங்கனி – கிட்-மிகை:15 2/1,2

TOP


தாள் (152)

தாள் துணை குடைய தகை-சால் மணி – பால:2 27/2
தாள் உலாவு பங்கய தரங்கமும் துரங்கமா – பால:3 18/3
தா_இல் பொன் தலத்தின் நல் தவத்தினோர்கள் தங்கு தாள்
பூ உயிர்த்த கற்பக பொதும்பர் புக்கு ஒதுக்குமால் – பால:3 22/1,2
தாள் நிமிர் பதாகையின் குழாம் தழைத்தன – பால:3 37/2
சூடினர் முறைமுறை துளவ தாள் மலர் – பால:5 12/4
இழிந்து போய் இரதம் ஆண்டு இணை கொள் தாள் மலர் – பால:5 71/1
உரை செறி முனிவன் தாள் வணங்கி ஓங்கினான் – பால:5 94/4
இரலை நல் சிருங்க மா இறைவன் தாள் தொழா – பால:5 95/2
பாங்குரு முனிவர் தாள் பரவி ஏத்தலும் – பால:5 97/2
நிறை தரு சாலை தாள் நீக்கி யாவையும் – பால:5 108/2
கரியவன் உலகு எலாம் கடந்த தாள் இணை – பால:8 27/3
கறங்கு தண் புனல் கடி நெடும் தாள் உடை கமலத்து – பால:9 3/1
தாள் அறா நறு மலர் அமளி நண்ணினாள் – பால:10 47/1
தாள் உடை வரி சிலை சம்பு உம்பர்-தம் – பால:13 14/1
கடம் துதைந்த காரி யானை அன்ன காளை தாள் அடைந்து – பால:13 52/3
மாத்திரை அளவில் தாள் மடுத்து முன் பயில் – பால:13 61/1
தாள் மிடைந்தன தம்மி மிடைந்து என – பால:14 29/3
திரண்ட தாள் நெடும் செறி பணை மருது இடை ஒடிய – பால:15 3/1
தாள் உயர் தட கிரி இழிந்து தரை சேரும் – பால:15 17/1
தாள் இணை கழல்கள் ஆர்ப்ப தார் இடை அளிகள் ஆர்ப்ப – பால:15 30/1
தாள் உண்ட கச்சின் தகை உண்ட முலைக்கண் ஆவி – பால:17 14/3
தாள் கரும் குவளை தோய்ந்த தண் நறை சாடியுள் தன் – பால:19 13/3
ஆழியான் உலகு அளந்த அன்று தாள் சென்ற அ – பால:20 10/3
தாள் கண்டார் தாளே கண்டார் தட கை கண்டாரும் அஃதே – பால:21 19/2
முற்றிய மா தவர் தாள் முறை சூடி – பால:23 92/2
தூய சுமித்திரை தாள் தொழலோடும் – பால:23 94/4
அன்னமும் அன்னவர் அம் பொன் மலர் தாள்
சென்னி புனைந்தாள் சிந்தை உவந்தார் – பால:23 95/1,2
அன்னள் தாள் இணை வணங்கி நின்று ஏத்தலும் அனையாள் – பால-மிகை:9 3/4
புண்டரீக மென் தாள் தொழுது எழுந்தனன் புகழ – பால-மிகை:9 37/3
ஒன்று மா தவன் தாள் தொழுது ஓங்கிய – பால-மிகை:11 55/3
வினையின் நீங்கிய மேலவர் தாள் இணை – அயோ:2 17/2
என்று என்று அரசன் மெய்யும் இரு தாள் இணையும் முகனும் – அயோ:4 70/1
வாட்டம் தரும் நெஞ்சினன் ஆய் நின் தாள் வணங்கா வானோர் – அயோ:4 81/3
பொறுத்தே அருள்வாய் என்னா இரு தாள் சென்னி புனைந்தேன் – அயோ:4 82/4
என்று என்று அயரும் தவரை இரு தாள் வணங்கி யானே – அயோ:4 84/1
குழல் பிரிந்தன மலர் குமரர் தாள் இணை – அயோ:4 201/2
தாள்_முதல் வணங்கிய தனி திண் தேர் வலான் – அயோ:5 38/2
செய்ய தாமரை தாள் பண்டு தீண்டலால் – அயோ:7 25/1
தாள் புரை தளிர் வைகும் தகை ஞிமிறு இவை காணாய் – அயோ:9 17/2
முழுவதும் மலர் விரிந்த தாள் முருக்கு இடை மிடைந்த – அயோ:10 28/3
தாள் நிலாம் மலர் தூவினன் தம்முனை – அயோ:11 6/3
மூண்டு எழு காதலால் முளரி தாள் தொழ – அயோ:11 42/1
தாள் தொடு தட கை அ தருமமே அனான் – அயோ:11 92/4
தாள் உறு குரிசில் அ தாய் சொல் கேட்டலும் – அயோ:11 95/1
துன்னு தாள் வளம் சுமந்த தாழையில் – அயோ:11 129/1
தாள் அற தலை அற புரவி தாளொடும் – அயோ:14 35/3
பொலம் குலாவு தாள் பூண்டு வேண்டினான் – அயோ:14 111/4
விள்ள ஞானம் வீசு தாள்
வள்ளல் வாழி கேள் எனா – ஆரண்:1 62/2,3
பூண்ட நின் பொலம் கொள் தாள்
தீண்ட இன்று தேறினேன் – ஆரண்:1 67/3,4
மும் மா மத வெண் நிற முன் உயர் தாள்
வெம் மா மிசையான் விரி வெள்ளி விளங்கு – ஆரண்:2 6/2,3
மொழியும் மா தவன் மொய் மலர் தாள் தொழா – ஆரண்:3 35/2
தாள் உயர் தாமரை தளங்கள்-தம்மொடும் – ஆரண்:6 9/1
இருந்த மா கரன் தாள் இணையின் மிசை – ஆரண்:7 1/1
தசும்புறு சயந்தனம் அரக்கர் தாள் தர – ஆரண்:7 52/2
தாள் இடை ஒடியும் ஓசை சடசட ஒலிப்ப கானத்து – ஆரண்:7 58/2
மெய்கள் போழ்பட தாள் விழ வெருவிட நிருதர் – ஆரண்:7 81/2
தாள் இடை அற்றன தலையும் அற்றன – ஆரண்:7 115/1
தாள் இரண்டையும் இரண்டு வெம் கணைகளால் தடிந்து – ஆரண்:7 133/3
வன் தாள் நிருத குலம் வேரற மாய்த்தல் செய்வாள் – ஆரண்:10 147/2
மீட்டும் தாள் நீட்டற்கு அம்மா வேறும் ஓர் அண்டம் உண்டோ – ஆரண்:11 71/2
தாள் உடை மலர் உளான் தந்த அந்தம்_இல் – ஆரண்:12 45/1
பொன் துன்னும் வில் கை இள வீரன் வந்து புனை தாள் இறைஞ்சு பொழுதில் – ஆரண்:13 65/2
வன் தாள் சிலை ஏந்தி வாளி கடல் சுமந்து – ஆரண்:13 98/3
தாள் செய்ய கமலத்தானே முதலினர் தலை பத்து உள்ளாற்கு – ஆரண்:13 122/3
தடி தடவ பல தலை தழுவ தாள்
நெடிது அடைய குடர் கெழுமு நிணத்தாள் – ஆரண்:14 46/1,2
நீடு நீர் முன்னை நூல் நெறி முறையின் நேமி தாள்
சூடினான் முனிவர்-தம் தொகுதி சேர் சோலை-வாய் – கிட்:1 37/2,3
தாள் படா கமலம் அன்ன தடம் கணான் தம்பிக்கு அம்மா – கிட்:2 33/1
அட்ட மூர்த்தி தாள் பணியும் ஆற்றலான் – கிட்:3 40/4
தலையின்-மேல் அடி பட கடிது சாய் நெடிய தாள்
உலைய வாய் முழை திறந்து உதிர ஆறு ஒழுக மா – கிட்:5 11/1,2
தாள் நெடும் கிரியொடும் தடங்கள்-தம்மொடும் – கிட்:6 21/2
தாளோடு தாள் தேய்த்தலின் தந்த தழல் பிறங்கல் – கிட்:7 47/2
வன் தாள் மால் வரை அன்ன மாருதி – கிட்:8 17/4
தாள் உடை கோடல் தம்மை தழீஇயின காதல் தங்க – கிட்:10 27/2
தடுத்த தாள் நெடும் தடம் கிரிகள் தாழ்வரை – கிட்:10 106/1
தாள் உறுத்தி தட வரை தந்தன – கிட்:11 32/3
தாள் ஒக்க வளைந்து நிற்ப இரண்டு இல்லை அனங்கன் சாபம் – கிட்:13 55/4
வரை செய் தாள் வில் இறுத்தவன் அ மா முனியொடும் – கிட்:13 68/1
அலங்கு தாள் இணை தாங்கிய அ மலை – கிட்:15 36/2
செம் தாள் வஞ்சி திறத்து இறந்தவன் – கிட்:16 44/2
மோத இளைத்தே தாள் உலைவு உற்றேன் விறல் மொய்ம்பீர் – கிட்:17 5/4
பெரு வடிவு உயர்ந்த மாயோன் மேக்கு உற பெயர்த்த தாள் போல் – கிட்:17 26/2
மத்த மத வெண் களிறு உடை குலிசி வன் தாள்
சித்தமொடு மான்_முகன் வணங்கி அயல் சென்றான் – கிட்-மிகை:14 5/1,2
தாக்குறு செருவில் நேர்ந்தார் தாள்_அற வீச தாவி – சுந்:1 7/3
வால் விசைத்து எடுத்து வன் தாள் மடக்கி மார்பு ஒடுக்கி மாதை – சுந்:1 16/1
வரை தாள் நெடும் பொன் குடுமி தலை மாடு கண்டான் – சுந்:1 48/4
வன் தாள் அலம்ப முடி வான் முகடு வவ்வ – சுந்:1 66/2
பானம் வாய் உற வெறுத்த தாள் ஆறு உடை பறவை – சுந்:2 5/2
தொழும் தாள் வீரன் தூதுவன் முன் நின்று இவை சொன்னாள் – சுந்:2 90/4
தாள் தொழுத பகை வேந்தர் முடி உழுத தழும்பு இருந்த சரணத்தானை – சுந்:2 215/4
தாள் ஆற்றலால் இடித்து தலை பத்தும் தகர்த்து இன்று என் – சுந்:2 217/3
தாள் தொடு தட கை வேறு உவமை சாலுமே – சுந்:4 47/4
சுருங்கு_இடை உன் ஒரு துணைவன் தூய தாள்
ஒருங்கு உடை உணர்வினோர் ஓய்வு_இல் மாயையின் – சுந்:4 97/1,2
சந்தனங்கள் தகர்ந்தன தாள் பட – சுந்:6 26/1
தந்து ஆரம் புதவொடு தாள் அற – சுந்:6 34/3
தாள் பெயர்த்து இடம் பெறாது தருக்கினர் நெருக்குவாரும் – சுந்:7 14/3
மீளியின் இனம் என வன் தாள் விரை புவி நிரை என விண் தோய் – சுந்:7 18/2
நிறை கடல் கடையும் நெடும் தாள் மலை என நடுவண் நிமிர்ந்தான் – சுந்:7 24/4
இழந்தன நெடும் கரம் இழந்தன வியன் தாள்
இழந்தன முழங்கு ஒலி இழந்தன மதம் பாடு – சுந்:8 26/2,3
பல்லொடும் நெடும் கர பகட்டொடும் பரும் தாள்
வில்லொடும் அயிலொடும் விறலொடும் விளிக்கும் – சுந்:8 32/2,3
தாள் துணை தொழுது மைந்தன் தடுத்து இடை தருதி என்றான் – சுந்:10 1/4
தாள் இணை வீழ்ந்தான் தம்பிக்கு இரங்குவான் தறுகணானும் – சுந்:11 8/1
சிரன் நெரிந்தவும் கண் மணி சிதைந்தவும் செறி தாள்
தரன் நெரிந்தவும் முதுகு இற சாய்ந்தவும் தார் பூண் – சுந்:11 30/1,2
ஏழும் தன் இரு தாள் அளவு என கடந்து ஏறும் – யுத்1:3 3/4
தேவரும் அவன் தாள் அலால் அருச்சனை செய்யார் – யுத்1:3 9/4
தொழுது நின்றனன் நாயகன் தாள் இணை குளிர்ந்தது சுடு தீயே – யுத்1:3 85/4
தாள் இணை இரண்டும் பற்றி சுழற்றினன் தட கை ஒன்றால் – யுத்1:3 150/4
வன் தாள் மழுவோனும் யாரும் வணங்கினராய் – யுத்1:3 161/2
எல்லை_இல் பெரும் குணத்து இராமன் தாள் இணை – யுத்1:4 19/3
வரங்களின் வாரி அன்ன தாள் இணை வந்து வீழ்ந்தான் – யுத்1:4 137/4
தாள் துணை பிடித்து அகன் தரையின் எற்றுவார் – யுத்1:5 23/4
தாயினும் அன்பினானை தாள் உற வணங்கி தம்தம் – யுத்1:9 17/2
மா புரம் அடங்கலும் இரிந்து அயர வன் தாள்
மீ புர மடங்கல் என வெம் கதிரவன் சேய் – யுத்1:12 21/2,3
தரம் கொடு இமையோர் எனது தாள் பரவ யான் என் – யுத்1-மிகை:2 16/3
தண்டு இருந்த பைம் தாமரை தாள் அற – யுத்2:15 8/1
தலை எலாம் அற்ற முற்றும் தாள் எலாம் அற்ற தோளாம் – யுத்2:15 149/1
அரவு இயல் தறுகண் வன் தாள் ஆள் விழ ஆள் மேல் வீழ்ந்த – யுத்2:15 151/1
தாள் உடை மலை-கொலாம் சமரம் வேட்டது ஓர் – யுத்2:16 106/3
தாள் துணிந்தன தறுகண் வெம் கரி நிரை தாங்கிய பிணத்து ஓங்கல் – யுத்2:16 316/2
தாள் எடுத்தனர் சமழ்த்தனர் வானவர் தலை எடுத்திலர் தாழ்ந்தார் – யுத்2:16 332/2
மை திரு நிறத்தான் தாள் என் தலை மிசை வைக்கல்-பால – யுத்2:17 55/4
வன் தாள் வயிர சிலை கை கொடு வாள் – யுத்2:18 19/2
மலை கண்டன-போல் வரு தோளோடு தாள்
கலை கண்ட கரும் கடல் கண்டு உளவாம் – யுத்2:18 28/1,2
தாள் அற்று உருள கணை தள்ளிடுவான் – யுத்2:18 34/3
தொழுவார் தொழு தாள் அரி சொல்லுதலும் – யுத்2:18 53/4
வன் தாள் மரம் வீசிய வானர வீரர் – யுத்2:18 250/3
வன் தாள் வயிர சிலை வாங்கினன் வானை வென்றான் – யுத்2:19 15/4
தும்பி என்று உலகின் உள்ள யாவை அவை ஏவையும் தொகுபு துள்ளு தாள்
வெம்பு வெம் சின மடங்கல் ஒன்றின் வலி-தன்னை நின்று எளிதின் வெல்லுமோ – யுத்2:19 79/1,2
தன் தாமரை போல் இரு தாள் அளவா – யுத்2-மிகை:18 5/2
அறுந்தன தலை கழுத்து அறுந்த தாள் கரம் – யுத்2-மிகை:18 9/1
கொதி கொள் வெம் சர மழை கொழிப்ப கண்டு தாள்
அதிர்வுறு பொலன் கழல் அரக்கர் அண்மினார் – யுத்2-மிகை:18 11/3,4
தாள் ஆர் மரம் நீலன் எறிந்ததனை – யுத்3:20 82/1
தாள் எலாம் குலைய ஓடி திரிவன தாங்கல் ஆற்றும் – யுத்3:22 146/3
தொழும் தாள் அரசேயோ என்றாள் சோர்ந்தாள் அரற்ற தொடங்கினாள் – யுத்3:23 9/4
தன் இரு தாள் உள் அடக்கி பொலி போழ்தின் யான் முரசம் சாற்றும் வேலை – யுத்3:24 28/3
தாளோடு தாள் பெயர்க்க இடம் இலது ஆகியது இலங்கை தட கை வீச – யுத்3:24 31/3
தழுவி நிற்றலும் தாழ்ந்து தாள் உற – யுத்3:24 109/3
மின் ஆர் கணை தாள் அற வீச விழுந்து – யுத்3:27 36/1
கொடு நீள் கரி கையொடு தாள் குறைய – யுத்3:27 37/1
தாள் தாமரை மலரோன் படை தொடுப்பேன் என சமைந்தான் – யுத்3:27 134/4
போர்த்தார் அடர் கவி வீரரும் அவன் தாள் நிழல் புகுந்தார் – யுத்3:27 156/4
தாள் அரி சதங்கை ஆர்ப்ப தவழ்கின்ற பருவம் தன்னில் – யுத்3:29 49/1
போது தூவினர் வணங்கினர் இராவணன் பொலன் தாள்
மோதும் மோலியின் பேர் ஒலி வானினை முட்ட – யுத்3:30 32/3,4
தலை விழுந்தவா விழுந்த தாய வாசி தாள் அறும் – யுத்3:31 81/2
தாள் வலந்து ஒளிர் தமனிய கச்சொடும் சார்த்தி – யுத்4:35 5/2
வற்றின இராமன் வாளி வட_அனல் பருக வன் தாள்
ஒற்றை வன் தடம் தேரொடும் மகோதரன் ஒருவன் சென்றான் – யுத்4:37 13/3,4
தாள் கடைக்கு அணியா தலை தாழ்வுறா – யுத்4:37 179/2
வேத வேந்தனும் அவன் மலர் தாள் மிசை விழுந்தான் – யுத்4:40 102/4
செய்ய தாமரை தாள் இணை முடி உற சேர்த்தி – யுத்4:41 11/3
சூடு-மின் சூடு-மின் தூதன் தாள் எனும் – யுத்4:41 92/4
வீர ராகவன் தாள் இணை மேவிட – யுத்4-மிகை:39 14/2
நேயமோடு இரு தாள் பணிந்து அங்கு அவன் நின்றான் – யுத்4-மிகை:41 101/4
போய் இனிது இருத்தி என்ன புளிஞர் கோன் இளவல் பொன் தாள்
மேயினன் வணங்கி அன்னை விரை மலர் தாளின் வீழ்ந்தான் – யுத்4-மிகை:41 265/3,4

TOP


தாள்-தொறு (1)

தாள்-தொறு மலர்ந்தன முதிர்ந்த தாமரை – கிட்:10 113/2

TOP


தாள்-மிசை (1)

பன்னு மா மறை தபோதனன் தாள்-மிசை பணிந்தான் – யுத்4:41 36/4

TOP


தாள்-மேல் (1)

வீழ்ந்தனள் அரக்கன் தாள்-மேல் மென்மை தோள் நிலத்தை மேவ – யுத்2:18 266/1

TOP


தாள்_முதல் (1)

தாள்_முதல் வணங்கிய தனி திண் தேர் வலான் – அயோ:5 38/2

TOP


தாள்_அற (1)

தாக்குறு செருவில் நேர்ந்தார் தாள்_அற வீச தாவி – சுந்:1 7/3

TOP


தாள்கள் (5)

குணங்களால் உயர்ந்த வள்ளல் கோதமன் கமல தாள்கள்
வணங்கினன் வலம் கொண்டு ஏத்தி மாசு அறு கற்பின் மிக்க – பால-மிகை:9 64/1,2
தாள்கள் இற்றன இற்றன படை உடை தட கை – சுந்:7 31/4
பைம்_தொடி தாள்கள் பணிந்தான் – சுந்:13 56/4
தெழித்த வாய்கள் செல்லலுற்ற தாள்கள் தோள்கள் செல்லினை – யுத்3:31 83/2
கடுத்த தாள்கள் கண்டம் ஆகும் எங்ஙனே கலந்து நேர் – யுத்3:31 84/3

TOP


தாள்களால் (3)

தாள்களால் பலர் தட கைகளால் பலர் தாக்கும் – சுந்:7 34/1
தொகை செயற்கு அரிய தோளால் தாள்களால் சுற்றி சூழ்ந்தான் – யுத்1:3 147/3
சய கவி பெரும் படை தலைவர் தாள்களால்
முயல் கறை மதி தவழ் முன்றில் குன்றுகள் – யுத்1:8 10/1,2

TOP


தாள்களில் (2)

தாள்களில் மார்பில் தோளில் தலையினில் தட கை-தம்மில் – சுந்:14 6/1
அல்லி அம் கமலமே அனைய தாள்களில்
கல் அதர் சுடும் தன கதிரின் என்னவே – யுத்4-மிகை:41 222/3,4

TOP


தாள்களும் (2)

தாள்களும் கழுநீர் நாறும் தட கையும் அதுவே நாறும் – பால-மிகை:2 1/2
தழுவினர் தழுவினர் தலையும் தாள்களும்
எழு உயர் புயங்களும் மார்பும் எங்கணும் – யுத்4:38 17/1,2

TOP


தாள்களை (2)

தாள்களை துணித்தனர் தலையை தள்ளினர் – யுத்2:19 44/2
ஆக்கி மற்று அவன் ஆய் மலர் தாள்களை
தாக்க தன் தலை தாழ்ந்து வணங்கி கை – யுத்4:41 82/1,2

TOP


தாள்தொடு (1)

தாள்தொடு தட கை ஆர தழுவினன் தனிமை நீங்கி – யுத்4-மிகை:41 282/2

TOP


தாள்முதல் (1)

தாள்முதல் காவல் பூண்டு செல்க என தக்கது என்னா – யுத்3:21 9/2

TOP


தாள (4)

தாள தாமரை மலர் ததைந்த பொய்கையும் – பால:10 47/3
தழுவி நின்று எடுப்ப வேலை தனி தனி கடக்கும் தாள
குழுவின உம் கோன் செய்ய குறித்தது குறிப்பின் உன்னி – சுந்:4 32/2,3
தானை மா கொடி மழை பொதுத்து உயர் நெடும் தாள
மானம் மாற்ற அரு மாருதி முனிய நாள் உலந்து – சுந்:9 7/1,2
தாள தாமரை அன்னங்கள் தாவிட – யுத்2:15 9/3

TOP


தாளம் (2)

தாரையும் சங்கமும் தாளம் கொம்பொடு – அயோ:12 33/1
கோடியர் தாளம் கொட்டல் மலர்ந்த கூதாளம் ஒத்த – கிட்:10 32/4

TOP


தாளமும் (2)

சங்கமும் பணையும் கொம்பும் தாளமும் காளத்தோடு – பால:14 77/1
சங்கு பேரியும் காளமும் தாளமும் தலைவர் – யுத்3:22 102/1

TOP


தாளர் (1)

பீரிடும் உருவர் தெற்றி பிணங்கிடு தாளர் பேழ் வாய் – சுந்:6 55/2

TOP


தாளன் (1)

நிலையின்-மேல் மிதிக்கும் தாளன் ஏக்கத்தால் நிறைந்த நெஞ்சள் – யுத்3:29 45/2

TOP


தாளன (1)

ஆக்கைய புரசையோடு அணைந்த தாளன
மேக்கு உயர் அங்குச கைய வெம் கரி – யுத்2:18 112/2,3

TOP


தாளாண்மையும் (1)

தாளாண்மையும் நிகர் ஆரும் இல் தனி ஆண்மையும் இனி நின் – யுத்2:15 164/3

TOP


தாளால் (4)

தாளால் இறுத்தான் தழல் வண்ணன் தட கை வில்லை – ஆரண்:13 30/3
ஆண்தகை அதனை நோக்கி அம் மலர் கமல தாளால்
தீண்டினன் தீண்டா-முன்னம் தெற்கொடு வடக்கு செல்ல – கிட்:11 82/1,2
எட்டிய முடியர் தாளால் இடறிய பொருப்பர் ஈட்டி – சுந்:7 6/3
தலையொடு தலையை தாக்கும் சிலவரை தனது தாளால்
நிலமதில் புதைய ஊன்றி மிதித்திடும் சிலவர் நெஞ்சை – யுத்2-மிகை:16 27/2,3

TOP


தாளாள் (1)

ஆராநின்றாள் நூபுரம் அச்சம் தரு தாளாள்
வேரா நின்றாள் மின்னின் இமைக்கும் மிளிர் பூணாள் – சுந்:2 75/3,4

TOP


தாளான் (2)

மேல் மேல் வந்து முந்தி வணங்கி மிடை தாளான் – அயோ:3 29/4
காத்து உறு சோலை-தோறும் கரும் கடல் கடந்த தாளான்
பூம்-தொறும் வாவி செல்லும் பொறி வரி வண்டின் போனான் – சுந்:2 99/3,4

TOP


தாளில் (9)

தடுத்து இமையாமல் இருந்தவர் தாளில்
மடுத்ததும் நாண் நுதி வைத்ததும் நோக்கார் – பால:13 34/1,2
தாளில் பூசையின் கங்கையை தந்து தந்தையரை – அயோ-மிகை:1 4/3
அன்னை தாளில் வீழ்ந்து இளைய அண்ணலும் – அயோ-மிகை:11 8/2
வந்த மா தவன் தாளில் வள்ளல் வீழ்ந்து – அயோ-மிகை:11 9/1
வேந்தனுக்கு இளையவள் தாளில் வீழ்ந்தனர் – ஆரண்:10 38/4
சங்கு சக்கர குறி உள தட கையில் தாளில்
எங்கும் இத்தனை இலக்கணம் யாவர்க்கும் இல்லை – கிட்:3 76/1,2
தாளில் தடுமாறல் தவிர்ந்து தகைந்தான் – யுத்2:18 241/2
வனை கழல் குரிசில் முந்தி மாதவன் தாளில் வீழ்ந்தான் – யுத்4-மிகை:41 277/4
விடுத்துழி இளைய வீரன் வேதியன் தாளில் வீழ – யுத்4-மிகை:41 278/3

TOP


தாளின் (12)

ஒல்லை உம்பர் நாடு அளந்த தாளின் மீது உயர்ந்த வான் – பால:3 21/2
தாளின் நல்கிய கங்கையை தந்து தந்தையரை – அயோ:1 66/3
தாளின் ஏலமும் தமாலமும் தொடர்தரு சாரல் – அயோ:10 2/2
நின்ன தாளின் நீங்கும் என்று – ஆரண்:1 65/3
தலைகளும் நின் பொன் தாளின் தழும்பு இனி தவிர்ந்த அன்றே – கிட்:7 149/2
மின் நெடும் கொண்டல் தாளின் வீக்கிய கழலின் ஆர்ப்ப – கிட்:17 29/1
தலை ஒடிந்திட அடித்தனன் சிலர்-தமை தாளின்
நிலை ஒடிந்திட அடித்தனன் சிலர்-தமை நெருக்கி – சுந்-மிகை:7 10/1,2
வந்து வள்ளல் மலர் தாளின் வீழ்வது ஏய்க்கும் மறி கடலே – யுத்1:1 8/4
சுந்தர பெரும் தோளினாய் என் துணை தாளின்
பைம் துகள்களும் ஒக்கிலர் ஆம் என படைத்தாய் – யுத்4:40 105/2,3
வினை உறு செருப்புக்கு ஈந்தான் விரை மலர் தாளின் வீழ்ந்தான் – யுத்4:41 118/4
மேயினன் வணங்கி அன்னை விரை மலர் தாளின் வீழ்ந்தான் – யுத்4-மிகை:41 265/4
இணை மலர் தாளின் வீழ்ந்த இலக்குவன்-தன்னை ஏந்தி – யுத்4-மிகை:41 294/1

TOP


தாளின்-நின்று (1)

நீண்ட மேனியான் நெடிய தாளின்-நின்று
ஈண்டு கங்கை வந்து இழிவது என்னல் ஆம் – கிட்:15 24/1,2

TOP


தாளின்-மேல் (1)

தாளின்-மேல் வணங்கினானை தழுவினன் தனித்து ஒன்று இல்லான் – யுத்3:28 67/4

TOP


தாளினன் (1)

வளர்ந்த தாளினன் மாதிரம் அனைத்தையும் மறைவித்து – சுந்:3 134/1

TOP


தாளினாய் (1)

பொன் உடை வனை கழல் பொலம் கொள் தாளினாய்
மின் உடை நேமியன் ஆதல் மெய்ம்மையால் – பால:24 38/1,2

TOP


தாளினால் (4)

ததை மலர் தாமரை அன்ன தாளினால்
உதைபட சிவப்பன உரவு தோள்களே – பால:3 48/3,4
ஊன்றிய கழுநீர் நாள தாளினால் ஒருத்தி உண்டாள் – பால:19 19/4
மொய் கொள் வீரன் முளரி அம் தாளினால்
மெய் கொள் மங்கை அருள் முனி மேவினான் – பால-மிகை:11 1/3,4
தாக்கு_அணங்கு உறை தாமரை தாளினால்
நூக்கினான் அ கதவினை நொய்தினின் – கிட்:11 34/3,4

TOP


தாளினான் (1)

மணியினால் விளங்கும் மலர் தாளினான் – யுத்1:9 42/4

TOP


தாளினில் (1)

தாளினில் அடைந்தவர்-தம்மை தற்கு ஒரு – அயோ:11 100/1

TOP


தாளினும் (2)

தாளினும் உள தோளினும் உள இனம் தழும்பு – யுத்1:5 49/4
நெற்றி-மேலும் உயர் தோளின்-மேலும் நெடு மார்பின்-மேலும் நிமிர் தாளினும்
புற்றினூடு நுழை நாகம் அன்ன புகை வேக வாளிகள் புக புக – யுத்2:19 86/1,2

TOP


தாளும் (17)

தலையும் ஆகமும் தாளும் தழீஇ அதன் – பால:1 6/1
தாக்கிய களிறும் தேரும் புரவியும் படைஞர் தாளும்
ஆக்கிய தூளி விண்ணும் மண்ணுலகு ஆக்க போனான் – பால:14 79/3,4
அரத்தம் உண்டனையே மேனி அகலிகைக்கு அளித்த தாளும்
விரை கரும் குழலிக்காக வில் இற நிமிர்ந்து வீங்கும் – பால:21 5/1,2
இருவர் தாளும் முறையின் இறைஞ்சினான் – பால:21 42/4
பொலன் கெழு மலையும் தாளும் பூதலம் புக்க மாதோ – சுந்:1 15/4
சொன்ன பின் உங்கை மூக்கும் உம்பியர் தோளும் தாளும்
சின்னபின்னங்கள் செய்த அதனை நீ சிந்தியாயோ – சுந்:3 130/3,4
தடம் தரு கரங்களும் தாளும் தாங்குறா – சுந்-மிகை:2 8/2
தோளொடு தாளும் நீக்கி நின்னையும் துணித்து பின் என் – யுத்1:3 146/2
நகைசெயா வாயும் கையும் வாளொடு நடந்த தாளும்
புகைசெயா நெடும் தீ பொங்க உருத்து எதிர் பொருந்த புக்கான் – யுத்1:3 147/1,2
ஆக்கையும் தாளும் ஆகி எங்கணும் தானே ஆகி – யுத்1:3 155/2
அயர்த்தனன்-கொல் என்று அஞ்சினர் அங்கையும் தாளும்
பெயர்த்திலன் உயிர் பிரிந்திலன் கருணையால் பிறந்தான் – யுத்3:22 196/3,4
சில்லின் முதிர் தேரும் சின வய மாருதி தாளும் – யுத்3:27 106/4
இன் உயிர் துணைவர் தம்மை காட்டினான் இருவர் தாளும்
மன் உயிர்க்கு உவமை கூர வந்தவர் வணக்கம் செய்தார் – யுத்4:41 119/3,4
தலை ஒரு பத்தும் சிந்தி தம்பி-தன் தோளும் தாளும்
கொலை தொழில் அரக்கர் ஆயோர் குலத்தொடும் நிலத்து வீழ – யுத்4-மிகை:41 243/2,3
மொய் குழல் இருவர் தாளும் முறைமையின் வணங்கும் செம் கண் – யுத்4-மிகை:41 279/2
தேவர்க்கும் தேவன் தாளும் செறி கழல் இளவல் தாளும் – யுத்4-மிகை:41 283/2
தேவர்க்கும் தேவன் தாளும் செறி கழல் இளவல் தாளும்
பூவர்க்கம் பொழிந்து வீழ்ந்தான் எடுத்தனர் பொருந்த புல்லி – யுத்4-மிகை:41 283/2,3

TOP


தாளுமே (1)

தடம் தரு தாமரை தாளுமே அல – பால:10 57/2

TOP


தாளே (1)

தாள் கண்டார் தாளே கண்டார் தட கை கண்டாரும் அஃதே – பால:21 19/2

TOP


தாளை (4)

தாளை ஏய் கமலத்தாளின் மார்பு உற தழுவுவாரும் – பால:18 4/1
இன்னே பலவும் பகர்வான் இரங்கா தாளை நோக்கி – அயோ:4 49/1
நூற்றிரண்டாய கோடி நோன் கவி தாளை சுற்ற – யுத்1-மிகை:11 7/1
தாமரை கையால் தாளை தைவரும் குறங்கை தட்டும் – யுத்2:19 223/1

TOP


தாளொடு (2)

அற்ற தாளொடு தோளிலன் அயில் எயிறு இலங்க – ஆரண்:7 134/1
பற்றி தாளொடு தோள் பறித்து எறிந்தனன் பாரின் – சுந்:7 30/1

TOP


தாளொடும் (2)

தாள் அற தலை அற புரவி தாளொடும்
தோள் அற வடி கணை தொடுப்ப காண்டியால் – அயோ:14 35/3,4
தாளொடும் தலை உக தட நெடும் கிரி போல் – சுந்:8 31/3

TOP


தாளோடு (4)

தாளோடு தாள் தேய்த்தலின் தந்த தழல் பிறங்கல் – கிட்:7 47/2
தாம்பு என வாலின் வரிந்து உயர் தாளோடு
ஏம்பல் இலார் இரு தோள்கள் இறுத்தான் – சுந்:9 61/1,2
பேர் அடாநின்ற தாளோடு உலகு எலாம் பெயர போவான் – யுத்1:3 129/4
தாளோடு தாள் பெயர்க்க இடம் இலது ஆகியது இலங்கை தட கை வீச – யுத்3:24 31/3

TOP


தாறு (7)

தாறு மாய் தறுகண் குன்றம் தட மத அருவி தாழ்ப்ப – பால:10 6/1
தாறு என கனல் உமிழ் தறுகண் யானையே – பால:14 22/4
தாறு பாய் கரி வன கரி தண்டத்தை தடவி – பால:15 5/2
பொன் நிறம் பொருந்தின பூக தாறு எலாம் – கிட்:10 116/4
தாறு நாறுவ வாழைகள் தாழையின் – கிட்-மிகை:15 2/1
தாறு ஆடின மால் கரியின் புடை தாழ் – யுத்2:18 24/1
தாறு கொள் மதகரி சுமந்து தாமரை – யுத்3:27 46/1

TOP


தான் (238)

நெட்டு_உலை கழுநீர் நெடு நீத்தம் தான்
பட்ட மென் கமுகு ஓங்கு படப்பை போய் – பால:2 26/2,3
தான் உயர் புகழ் என தயங்கு சோதிய – பால:3 33/2
அன்னவன் தான் புரந்து அளிக்கும் திரு நாட்டில் நெடும் காலம் அளவது ஆக – பால:5 34/1
உரைக்குவது இலது என உவந்து தான் அருள் – பால:5 52/2
தான் அகத்து எழுதலால் தலை கொண்டு ஓடிப்போய் – பால:7 13/2
அன்று தான் உவந்து அரும் தவ முனிவரோடு இருந்தான் – பால:8 47/2
தரும் தான் என்றால் நான்முகன் இன்னும் தரலாமே – பால:10 27/2
உண்டான் உந்தி கடல் பூத்தது ஓத கடலும் தான் வேறு ஓர் – பால:10 71/3
தான் தனக்கு வெலற்கு அரிய தானவரை தலை துமித்து என் – பால:12 5/1
வழுவி வீழலுற்றாளை ஓர் வள்ளல் தான்
எழுவின் நீள் புயத்தால் எடுத்து ஏந்தினான் – பால:14 31/2,3
தான் உடை உதயம் என்னும் தமனிய தறியுள் நின்று – பால:17 1/3
மெல்லியல் ஒருத்தி தான் விரும்பும் சேடியை – பால:19 46/1
மண் கடந்து அமரர் வைகும் வான் கடந்தானை தான் தன் – பால:21 7/3
தான் அணி ஆன போது தனக்கு அணி யாது-மாதோ – பால:22 7/4
அண்ணல் மரபின் சுடர் அருத்தியொடு தான் அ – பால:22 26/3
நினையாய் ஒரு கால் நெடிதோ நெறி தான்
வினவாதவர் பால் விடை கொண்டிலையோ – பால:23 16/1,2
வார் சடை புடையின் ஓர் மதி மிலைச்ச தான்
சூர் சுடர் குலம் எலாம் சூடினான் என – பால:23 53/2,3
தான் இடை விளங்கிய தகையின் ஆரம்தான் – பால:23 58/2
மூவரும் தான் என முடித்தது ஒத்ததே – பால:23 60/4
தான் நகு நாள்_மலர் என்று இவை தம்மால் – பால:23 88/3
தான் ஆகிய தகைமை பொருள் சனகன் குயிலுடனே – பால:24 1/1
தான் அ நிலை உறுவான் உறு வினை உண்டது தவிரான் – பால:24 25/2
தாழ்வார் உயர புலவோர் அக இருள் தான் அகல – பால-மிகை:0 17/2
தான் வளர்ந்திடுக நல்லோர்-தம் கிளை தழைத்து வாழ்க – பால-மிகை:0 41/2
உரை செய்வார் ஆனார் ஆன-போது அதனுக்கு உவமை தான் அறிதர உளதோ – பால-மிகை:3 1/4
தான் முகம் நோக்கியே சாற்றல் மேயினான் – பால-மிகை:5 10/4
சொல தரணிபர்க்கு அரசன் தான் மகிழ்ந்து – பால-மிகை:5 11/2
தவனன் என்னவே தான் உழன்று அறிந்து – பால-மிகை:6 5/2
தருவென் யான் என இசைந்தனன் தான் இங்கு விரைவின் – பால-மிகை:14 4/3
தலங்கள் யாவையும் பெற்றனன் தான் என தளிர்ப்பான் – அயோ:1 48/3
தான் மறுத்திலன் தாதை சொல் தாயையே – அயோ:4 25/2
மிடை மா வலி தான் அனையான் வில்லால் அடுமா வல்லாய் – அயோ:4 56/2
மறு தான் இல்லான் வனம் மொண்டிடும் ஓதையின் எய்தது அலால் – அயோ:4 82/3
அந்தம்_இல் சோகத்து அழுத குரல் தான் என்ன – அயோ:4 89/3
நின்று தவம் இயற்றி தான் தீர நேர்ந்ததோ – அயோ:4 106/1
தான் புனை சீரையை தம்பி சாத்திட – அயோ:4 149/1
தான் புக முடுகினன் என்னும் தன்மையான் – அயோ:5 3/4
வருந்தி தான் தர வந்த அமுதையும் – அயோ:7 27/1
தூவியின் மணம் நாற துணை பிரி பெடை தான் அ – அயோ:9 7/3
அருவி நீர் கொடு வீச தான் அ புறத்து ஏறி – அயோ:10 14/3
தான் அளைந்து தழுவின தண்ணுமை – அயோ:11 15/2
யாதானும் தான் ஆக எனக்கே பணி செய்வான் – அயோ:11 78/2
என்றேனும் தான் என் பழி மாயும் இடம் உண்டோ – அயோ:11 82/4
தாய் பசி உழந்து உயிர் தளர தான் தனி – அயோ:11 99/1
புல் அணை மருங்கில் தான் பொடியின் வைகினான் – அயோ:12 57/4
பாலை ஏய் நிறத்தொடு பண்டு தான் படர் – அயோ:13 4/1
கை உறு கவர் அயில் பிடித்த காலன் தான்
ஐ_ஐ நூறு_ஆயிரம் உருவம் ஆயின – அயோ:13 8/2,3
தண் துறை ஓர் நாவாயில் ஒரு தனியே தான் வந்தான் – அயோ:13 31/4
இழிந்த தாயர் சிவிகையின் ஏற தான்
பொழிந்த கண்ணின் புது புனல் போயினான் – அயோ:13 71/1,2
பெருமகன் ஏவலின் பரதன் தான் பெறும் – அயோ:14 37/2
தக்க நல் மறையவன் சடங்கு காட்ட தான்
மு கையின் நீர் விதி முறையின் ஈந்தனன் – அயோ:14 79/2,3
போன்றவர் ஆக மெய் புதல்வர் ஆக தான்
தேன் தரு மலருளான் சிறுவ செய்வென் என்று – அயோ:14 124/2,3
தான் அவன் துணை மலர் தட கை பற்றினான் – அயோ:14 130/4
நின்று நின்று தான் நெடிது உயிர்த்தனன் – அயோ-மிகை:11 11/2
மெய்யை தான் சிறிது உணர்ந்து நீ விதித்த மன்னுயிர்கள் – ஆரண்:1 58/1
தான் இன்று அயல் நின்று ஒளிர் தண் கதிரோன் – ஆரண்:2 7/1
ஊட்டி வீழ் மிச்சில் தான் உண்டு நாள்-தொறும் – ஆரண்:4 6/2
பிரியவும் தான் பிரியாதே இனிது இருக்கும் உடல் பொறை ஆம் பீழை பாராது – ஆரண்:4 27/3
மேலை_நாள் உயிரொடும் பிறந்து தான் விளை – ஆரண்:6 1/3
இற்றவன் அன்று-தொட்டு இன்று-காறும் தான்
நல் தவம் இயற்றி அ அனங்கன் நல் உரு – ஆரண்:6 6/2,3
தன்னொடும் தொடர்வு இலாதேம் என்னவும் தவிராள் தான் இ – ஆரண்:6 62/1
தான் உடைய இராவணற்கும் தம்பியர்க்கும் தவிர்ந்ததோ – ஆரண்:6 98/2
தான் காப்போர் இனி தங்கள் தலை காத்து நின்று உங்கள் – ஆரண்:6 118/2
என்றவள் மேல் இளையவன் தான் இலங்கு இலை வேல் கடைக்கணியா இவளை ஈண்டு – ஆரண்:6 134/1
தருக இ பணி எம்-வயின் தான் என்றார் – ஆரண்:7 10/4
தான் தொடர் குலத்தை எல்லாம் தொலைக்குமா சமைந்து நின்றாள் – ஆரண்:7 65/3
இந்துவை வளைக்கும் எழிலி குலம் என தான்
வந்து வரி வில் கை மத யானையை வளைத்தான் – ஆரண்:9 2/3,4
தான் உருவு கொண்ட தருமம் தெரி சரம்தான் – ஆரண்:9 6/1
அனிக வெம் சமத்து ஆர் உயிர் போக தான்
தனி இருந்த உடல் அன்ன தையல்-பால் – ஆரண்:9 26/3,4
நாள் எலாம் புடை தயங்க நாம நீர் இலங்கையில் தான் நலங்க விட்ட – ஆரண்:10 5/3
தான் தனியவள் வர தரிக்க வல்லரோ – ஆரண்:10 26/4
தன்னையே அரிந்தனள் தான் என்றார் சிலர் – ஆரண்:10 30/4
பூண்டு இ பிணியால் உறுகின்றது தான் பொறாதாள் – ஆரண்:10 146/1
மறம் தான் உணர்ந்தான் அவண் மாடு நின்றாரை நோக்கி – ஆரண்:10 155/2
தான் ஆக நினைந்து சமைந்திலனால் – ஆரண்:11 40/2
அரிவையும் ஐயம் எய்தா ஆர் இவன் தான் என்று ஒன்றும் – ஆரண்:12 63/2
மண் தான் உறும் மின்னின் மயங்கினளால் – ஆரண்:12 73/3
மேல் தான் இது செய்பவர் யார் என விண்ணுளோர்கள் – ஆரண்:13 32/3
கண் மேல் ஒளியும் தொடரா-வகை தான் கடாவி – ஆரண்:13 36/2
தான் கிடந்துழி சாரதி கிடந்துழி சார்ந்தார் – ஆரண்:13 88/2
தான் நின்று எய்யகில்லான் தடுமாறுவான் – ஆரண்:14 25/4
முற்றிய உயிர் எலாம் முருங்க வாரி தான்
பற்றிய கரத்தினன் பணைத்த பண்ணையில் – ஆரண்:15 17/1,2
தன் உடல் துறந்து தான் அ தனிமையின் இனிது சார்ந்தாள் – ஆரண்:16 8/2
தான் உறு செய் வினைத்தலையில் நிற்கின்றான் – ஆரண்-மிகை:3 6/2
தான் இடைவிடாது தசமுகத்து அரக்கன் பதத்து இடை தாழ்ந்து தாழ்ந்து எழல் போல் – ஆரண்-மிகை:10 4/3
தான் படிகின்றது தெளிவு சான்றது – கிட்:1 1/2
தான் உயிர் உற தனி தழுவும் பேடையை – கிட்:1 14/1
அந்தியாள் வந்து தான் அணுகவே அ-வயின் – கிட்:1 38/1
தன் பெரும் குணத்தால் தன்னை தான் அலது ஒப்பு இலாதான் – கிட்:2 9/4
காலமும் ஒத்தனன் கடலில் தான் கடை – கிட்:7 21/3
தீமைதான் பிறரை காத்து தான் செய்தால் தீங்கு அன்று ஆமோ – கிட்:7 82/3
சான்று என நின்ற வீரன் தான் வந்து வீடு தந்தான் – கிட்:7 152/4
தேவி வேறு அரக்கன் வைத்த சேமத்துள் இருப்ப தான் தன் – கிட்:9 22/1
தான் நெடும் சார் துணை பிரிந்த தன்மையர் – கிட்:10 17/3
தான் உற பற்றி முற்றும் தைவந்து தட கை வீர – கிட்:11 78/2
தன்னை தான் உணர தீரும் தகை அறு பிறவி என்பது – கிட்:11 91/1
என்ன தான் மறையும் மற்ற துறைகளும் இசைத்த எல்லாம் – கிட்:11 91/2
முன்னை தான் தன்னை ஓரா முழு பிணி அழுக்கின் மேலே – கிட்:11 91/3
பின்னை தான் பெறுவது அம்மா நறவு உண்டு திகைக்கும் பித்தோ – கிட்:11 91/4
இறுதியில் தான் என இருந்த ஏந்தலை – கிட்:11 125/2
தன்னால் உற்றது தான் விளம்புவான் – கிட்:16 52/4
வடித்த நூல் முழுதும் தான் ஓர் வைகலின் வரம்பு தோன்ற – கிட்-மிகை:3 2/2
நாள் நாளும் தான் நல்கிய காவல் நனி மூதூர் – சுந்:2 73/1
சவி படு தகை சால் வானம் தான் ஒரு மேனி ஆக – சுந்:2 180/1
தான் இயக்கியோ தானவர் தையலோ ஐயுறும் தகை ஆனாள் – சுந்:2 199/2
தான் ஒருவன் உளன் ஆக உரை-செய்யும் தருக்கு இலரால் – சுந்:2 229/2
தான் ஒரு மனிதனால் தளர்ந்துளான் எனின் – சுந்:3 123/3
தருமே தமியேன் எனது ஆர் உயிர் தான்
உரும்_ஏறு உமிழ் வெம் சிலை நாண் ஒலிதான் – சுந்:4 3/2,3
கற்பு உடை மடந்தையர் கதையில் தான் உளோர் – சுந்:4 13/3
தான் எலாரையும் மாருதி சாடுகை தவிரான் – சுந்:7 45/2
பாரின் வீழ்தலும் தான் ஒரு தனி நின்ற பணை தோள் – சுந்:11 34/2
அற்றை அ இரவில் தான் தன் அறிவினால் முழுதும் உன்ன – சுந்:12 127/1
மீண்டதும் விளம்பான் தான் தன் வென்றியை உரைப்ப வெள்கி – சுந்:14 9/4
தான் சூலி நாளில் தகை முத்தம் உயிர்த்த சங்கம் – சுந்-மிகை:1 10/3
தான் ஓர் பெரும் கருடன் என்ன எதிர் தாவி – சுந்-மிகை:1 18/3
சண்டை கொடுத்தும் கொள்வன் என தான் சலம் உற்றாள் – சுந்-மிகை:2 4/4
தஞ்சம் மற்று இலை தான் ஒரு தனி இருந்து அயர்வாள் – சுந்-மிகை:3 2/4
சந்திர வெண் குடை தான் எதிர் கண்டான் – சுந்-மிகை:11 21/2
தான் எரி மடுப்பது நிருதர் தானையே – யுத்1:2 40/2
தான் உடை நெடும் தவம் தளர்ந்து சாய்வது ஓர் – யுத்1:2 77/2
தாதை வந்து தான் தனி கொலை சூழினும் சாகான் – யுத்1:3 18/3
தான் அமைந்து இரு தட கையும் தலை மிசை தாங்கி – யுத்1:3 23/2
தன்னுள்ளே நின்று தான் அவற்றுள் தங்குவான் – யுத்1:3 59/2
தற்பயன் தான் திரி தருமம் இல்லை அஃது – யுத்1:3 66/3
தந்தார் கொள நின்றது தான் எனலும் – யுத்1:3 118/4
தான் ஒடுங்காது என்று அஞ்சி தருமமும் சலித்தது அம்மா – யுத்1:3 139/4
தான் தனி ஒருவன் தன்னை உரை-செயும் தரத்தினானோ – யுத்1:3 152/2
பெற்றவன் அளித்த மோலி இளையவன் பெற தான் பெற்ற – யுத்1:4 133/3
வசம் செயாதவன் தான் அன்றி பிறர் இலா வலியான் – யுத்1:5 41/2
அலங்கல் மாலையும் சாந்தமும் அன்று தான் அணிந்த – யுத்1:5 66/2
தான் நிமிர்தர இடை குவிய தள்ளும் நீர் – யுத்1:8 15/2
பற்றினன் என்ப மன்னோ பண்டு தான் பல நாள் செய்த – யுத்1:9 23/3
தான் வினாவ எதிர் சாரன் விளம்பும் – யுத்1:11 20/4
வேத நாயகன் மேல் நின்ற விதிக்கு நாயகன் தான் விட்ட – யுத்1:14 21/3
தான் திகழ் தசமுகத்து அவுணன் சாலவும் – யுத்1-மிகை:1 1/2
இனிய சித்திரம் என ஏங்கி நின்று தான்
நனை மலர் கண்கள் நீர் சொரிய நல் நெறி – யுத்1-மிகை:2 22/2,3
தான் அகத்து உணர்வதற்கு அரிய தத்துவ – யுத்1-மிகை:3 13/2
பாதாம்புய மலரில் பல் முறையும் தான் பணிந்து – யுத்1-மிகை:3 30/3
அலங்கலோடு செம் சாந்தமும் அன்று தான் அணிந்த – யுத்1-மிகை:5 12/2
தணல் பரப்புவ போன்றன தான் கவி – யுத்1-மிகை:8 4/2
சாதல் ஆக்குவென் தான் ஓர் கணத்து எனும் – யுத்1-மிகை:9 10/3
குத்தி நின்ற கும்பானுவை தான் எதிர் – யுத்2:15 66/2
பொருப்பை ஒப்பவன் தான் இன்று பொன்றினான் – யுத்2:15 92/2
தாங்கிய பொருள்களும் தானும் தான் என – யுத்2:15 116/2
மால் கடல் வண்ணன் தான் வளரும் மால் இரும் – யுத்2:15 117/3
ஊழியின் உருத்திரன் உருவுகொண்டு தான்
ஏழ் உயர் உலகமும் எரிக்கின்றான் என – யுத்2:15 118/1,2
உடுத்த நாயகன் தான் என உணர்தலின் ஒருங்கே – யுத்2:15 210/2
தான் உடை சரத்தால் அவர் தலைமலை தடிந்தான் – யுத்2:15 230/4
தாது அவிழ் கூந்தல் மாதர் தனித்தனி நோக்க தான் அ – யுத்2:16 3/3
எந்திர பொறியின் நிற்ப யாவரும் இன்றி தான் ஓர் – யுத்2:16 5/3
தான் உயர்ந்த தவத்தினான் – யுத்2:16 115/3
தன்னின் நேர் பிறர் தான் அலாது இல்லவன் தோள் மேல் – யுத்2:16 227/1
தருக்கு இனி இன்றொடும் சமையும் தான் எனா – யுத்2:16 260/2
தான் அர_மகளிரும் தமரும் ஆர்த்தனர் – யுத்2:16 287/2
என்று தான் உற்றது எல்லாம் இயம்புவான் எடுத்து கொண்டான் – யுத்2:17 9/4
தான் உள பத்து பேழ் வாய் தகாதன உரைக்க தக்க – யுத்2:17 20/3
அமைவரும் புவனம் மூன்றில் என்னுடை ஆட்சியே தான்
சமைவுற தருவென் மற்று இ தாரணி மன்னற்கு இன்னல் – யுத்2:17 50/2,3
தான் ஒத்தது சொல்லுதி தா விடை என்றான் – யுத்2:18 13/3
மின் தான் உமிழ் வெண் நகை வேறு செயா – யுத்2:18 75/3
தான் என்பது என் வேறு தனி சிலையோர் – யுத்2:18 77/2
தாருகன் என்று உளன் ஒருவன் தான் நெடு – யுத்2:18 119/1
எதிர கடு நெடும் போர் களத்து ஒரு தான் புகுந்து ஏற்றான் – யுத்2:18 164/2
தான் எலாம் பகழி குன்றின் தலை எலாம் பகழி சார்ந்தோர் – யுத்2:18 195/2
சீற்றம் தான் அன்றேல் சீற்றம் வேறு ஒன்று தெரிப்பது எங்கே – யுத்2:18 214/3
அக்கன் உலந்தான் அதிகாயன் தான் பட்டான் – யுத்2:18 269/1
தார் கொன்றையினான் கிரி சாய்த்தவன் தான் உரைத்தான் – யுத்2:19 6/4
தான் விடின் விடும் இது ஒன்றே சதுமுகன் முதல்வர் ஆய – யுத்2:19 237/1
தான் அந்தம் இல்லை பல என்னும் ஒன்று தனி என்னும் ஒன்று தவிரா – யுத்2:19 255/1
தனி மராமரம் தான் கொண்டு தாக்கினான் – யுத்2-மிகை:15 8/4
தான் அமர் அழிந்தேன் என்ன தக்கதோ என்றான் அந்த – யுத்2-மிகை:16 2/3
தான் அறிவு அழிந்து யாரும் தனித்தனி தலத்தின் வீழ்ந்தார் – யுத்2-மிகை:18 24/4
பறவை நாயகன் தான் ஏக படர் உறு துயரம் நீங்கி – யுத்2-மிகை:19 5/1
தான் நேர்வது தீது எனவே தணிவேன் – யுத்3:21 5/2
ஒத்த தன் உருவே ஆக்கி தான் மறைந்து ஒளித்து சூல – யுத்3:21 28/2
மாயத்தால் வகுத்தான் யாண்டும் வரம்பு இலா உருவம் தான் எ – யுத்3:21 29/1
உம்பரில் பரப்பி தான் வேறு ஒளித்தனன் என்ன ஓர்வான் – யுத்3:21 30/2
மேயின சுற்ற தான் ஓர் கொற்ற பொன் தேரின் மேலான் – யுத்3:22 10/2
மிடலுடை பண மீமிசை தான் பண்டை வெள்ள – யுத்3:22 194/3
ஆண்டான் அல்லன் நானிலம் அந்தோ பரதன் தான்
பூண்டார் எல்லாம் பொன்றுவர் துன்ப பொறையாற்றார் – யுத்3:22 209/2,3
பெண் தான் உற்ற பெரும் பீழை உலகுக்கு எல்லாம் பெரிது அன்றோ – யுத்3:23 4/4
ஆயின ஆக்கி தான் வந்து அமர் பெரும் களத்தன் ஆனான் – யுத்3:24 1/4
தான் அலால் சிவன் அலால் நேமி தாங்கிய – யுத்3:24 87/2
தான் குலைந்து உயர் மதி தழுவ தன்னுழை – யுத்3:24 94/2
தான் அவை உருவில் தோன்றும் பாவனை தகைமை சான்றோர் – யுத்3:25 12/2
இறைவர்கள் மூவர் என்பது எண் இலார் எண்ணமே தான்
அறை கழல் அனுமனோடும் நால்வரே முதல்வர் அம்மா – யுத்3:26 5/3,4
முன்பனை நோக்கி ஐய மூ-வகை உலகும் தான் ஆய் – யுத்3:27 8/2
தான் பிரிகின்றிலாத தம்பி வெம் கடுப்பின் செல்லா – யுத்3:27 14/1
தான் பிரிந்து ஏக கண்ட தயரதன் தன்னை ஒத்தான் – யுத்3:27 14/4
தார் ஆயிர கோடி தழீஇயது தான்
நீர் ஆழியொடு ஆழி நிறீஇயது-போல் – யுத்3:27 18/2,3
சலியாத நெடும் கடல் தான் எனலாய் – யுத்3:27 22/2
வாம கரி தான் அழி வார் குழி வன் – யுத்3:27 32/1
தான் உக்கது குல மால் வரை தலை உக்கது தகை சால் – யுத்3:27 118/3
தான் விட்டது மலரோன் படை-எனின் மற்று இடைதருமே – யுத்3:27 136/1
நேமி தனி அரி தான் என நினைந்தான் எதிர் நடந்தான் – யுத்3:27 146/4
சாலங்களும் நிமிர்கின்றன உலகு எங்கணும் தான் ஆய் – யுத்3:27 153/4
ஊற்றம் தான் உடைத்து அன்று எனையும் ஒளித்து – யுத்3:29 22/2
தான் ஏறி வந்த தேரே ஆக்கினான் தனி ஏறு அன்னான் – யுத்3:31 216/4
தான் அவை தொடுத்த போது தடுப்ப அரிது உலகம் தானே – யுத்3:31 225/1
தலைகளை நோக்கும் தான் தன் சரங்களை நோக்கும் தன் கை – யுத்3-மிகை:22 3/1
இரிந்திட கொன்று தான் அங்கு ஒரு திசை யாரும் இன்றி – யுத்3-மிகை:22 7/3
சமைவுற்றது தான் அல்லது ஓர் பொருள் வேறு இலது எனவே – யுத்3-மிகை:27 10/2
பாரே இழிவு ஆனது தான் நிலையின் – யுத்3-மிகை:28 5/3
தான் அல்லாது ஒரு பொருள் இலை என தகும் முதல்வன் – யுத்3-மிகை:31 3/1
தான் இராமன் என்று எழில் உரு எடுத்ததும் தவறோ – யுத்3-மிகை:31 3/2
தான் எம்மோடு பல் புவனங்கள் தனி வயிற்று அடக்கும் – யுத்3-மிகை:31 3/3
சத கோடிகள் கணை மாரிகள் தான் எங்கும் நிறைத்தார் – யுத்3-மிகை:31 27/3
தான் நெருக்கிய வஞ்சகர்-தம் தலை – யுத்3-மிகை:31 38/3
அங்கு அங்கு உளன் என்பது தான் அறியாற்கு – யுத்3-மிகை:31 54/2
தான் எரி கனலின் பொங்கி தரிப்பு இலர் கடலின் சூழ்ந்தே – யுத்3-மிகை:31 64/2
தான் நனைய உற்று எழுமாறு அவை தெளித்த புது மழையின் துள்ளி தாங்கி – யுத்4:33 20/2
பூசனை தொழில் புரிந்து தான் முறைமையின் போற்றும் – யுத்4:37 110/1
அறம்தான் அஞ்சி கால் குலைய தான் அறியாதே – யுத்4:37 131/3
யாரேனும் தான் ஆகுக யான் என் தனி ஆண்மை – யுத்4:37 136/1
எண்ணாதேன் எண்ணிய சொல் இன்று இனி தான் எண்ணுதியோ எண் இல் ஆற்றல் – யுத்4:38 4/3
தான் அடுத்தது தாயினும் அன்பினோய் – யுத்4:40 22/2
வேதநாயகன் தான் நிற்ப வெய்து உயிர்த்து அலக்கண் எய்தி – யுத்4:40 41/3
தான் அது கவர்வுறும் தன்மைத்து ஆம் எனல் – யுத்4:40 45/3
தன்னை தான் அறியாமையின் சலிப்ப அ சலம் தீர்ந்து – யுத்4:40 90/3
தன்னை தான் என தழுவினன் கண்கள் நீர் ததும்ப – யுத்4:40 111/4
பரதன் அன்னது பெறுக தான் முடியினை பறித்து இ – யுத்4:40 116/2
தான் பிழைத்தது உண்டோ என்றான் அவன் சலம் தவிர்ந்தான் – யுத்4:40 117/4
போனானும் ஒரு தம்பி போனவன் தான் வரும் அவதி போயிற்று என்னா – யுத்4:41 64/2
தாதியர்-தமை தொழும் தன்னை தான் தொழும் – யுத்4:41 94/2
தான் உயர் புட்பகம் நிலத்தை சார்ந்ததால் – யுத்4:41 111/4
வெரு கொள் வானர சேனை மேல் தான் செல்வான் விரும்பி – யுத்4-மிகை:32 1/3
தான் புவனம் ஒரு மூன்றும் தனி புரந்து வைகிய நீ தாய் சொல் தாங்கி – யுத்4-மிகை:38 1/2
அந்த மானத்து அழகுற தான் அமைத்து – யுத்4-மிகை:38 6/2
தான் புரி தவத்து உனை தழுவ உற்றுளாள் – யுத்4-மிகை:40 16/4
சுந்தர தடந்தோள் வில்லி நின்றனன் அவன் தான்
உந்தன் நீள் பதத்துளான் எனின் காட்டு என உணர்த்தும் – யுத்4-மிகை:41 16/3,4
உம்-தம் மேல் சலம் தவிர்ந்தனென் யூக நாயகன் தான்
தந்த சேனையில் வசந்தன் வந்திலன் தருக என்றான் – யுத்4-மிகை:41 40/3,4
உன்-தன் மேல் சலம் தவிர்ந்தனம் யூகநாயகன் தான்
தந்த சேனையின் வசந்தன் வந்திலன் தருக என்றான் – யுத்4-மிகை:41 41/3,4
நேயம் மூண்டு அது தான் நிற்க நெடியவன் சரணம் சூடி – யுத்4-மிகை:41 47/2
தான் நினைந்ததுதான் ஆர் அறிகுவார் – யுத்4-மிகை:41 96/2
சேனை தான் வர தேவர்கள் யாவரும் வணங்கி – யுத்4-மிகை:41 113/2
உரிய வீரர்கட்கு அளித்து தான் அவர்கள் ஓபாதி – யுத்4-மிகை:41 202/3
தேவர் கம்மியன் தான் செய்த செழு மணி மாட கோடி – யுத்4-மிகை:42 23/1
தான் உரு கொண்டு போற்ற சலம் தவிர்ந்து அமரர் ஏத்தி – யுத்4-மிகை:42 31/2
தான் வளர்ந்திடுக நல்லோர் தம் கிளை தழைத்து வாழ்க – யுத்4-மிகை:42 72/2

TOP


தான்-அரோ (1)

தருமமே தவிர்க்குமோ தன்னை தான்-அரோ – கிட்:7 32/4

TOP


தான (9)

மொய் ஆர்கலி சூழ் முது பாரில் முகந்து தான
கை ஆர் புனலால் நனையாதன கையும் இல்லை – பால:4 3/1,2
கலி தானை கடலோடும் கை தான களிற்று அரசர் – பால:13 20/1
சொன்ன தான பலன் என சொல்லுவார் – பால-மிகை:0 34/3
தான மா மணி கற்பகம் தாங்கிய – அயோ:14 9/3
தான வாரியும் நீரொடு மடுத்தலின் தழீஇய – சுந்:2 16/3
தான கற்பக தண்டலை விண்தலம் – சுந்:6 23/3
தான நாட்டு எழுகின்றான் என்று உரைத்தார் சிலர் சிலர்கள் விரிஞ்சன்தான் தன் – யுத்3:24 37/2
தான மங்கையரும் தவ பாலவர் – யுத்4:38 30/2
தான மெய் படை தம்முடை போகத்துள் தந்த – யுத்4-மிகை:41 205/3

TOP


தானங்கள் (2)

அருவியின் பெரியன ஆனை தானங்கள்
பரவையின் பெரியன புரவி பந்தியே – பால:3 62/3,4
அன்ன தானம் அகில நல் தானங்கள்
கன்னி தானம் கபிலையின் தானமே – பால-மிகை:0 34/1,2

TOP


தானத்தன (1)

தானத்தன காகுத்தன சரம் உந்திய சிரமே – ஆரண்:7 90/4

TOP


தானத்தான் (1)

தானத்தான் அல்லன் மெல்லென் சயனத்தான் உரையும் தாரான் – யுத்1:13 1/4

TOP


தானத்தின் (1)

அன்ன தானத்தின் அமைப்பென் ஓர் இமைப்பிடை எனவே – யுத்4-மிகை:41 103/4

TOP


தானம் (11)

தானம் என்ன தழைத்தது நீத்தமே – பால:1 5/4
மன்னு முனிவரை அழைத்து மா தானம் கொடுத்தும் வான் வழங்காது ஆக – பால:5 34/3
உன்னிய தானம் உயர்ந்தவர் கொள்க – பால:8 18/3
அன்ன தானம் அகில நல் தானங்கள் – பால-மிகை:0 34/1
கன்னி தானம் கபிலையின் தானமே – பால-மிகை:0 34/2
தானம் நண்ணினன் தத்துவம் நண்ணினான் – அயோ:2 30/4
தானம் நின்னது என்று இயைந்த தன்மையால் – அயோ-மிகை:14 7/2
ஆதலான் அபயம் என்ற பொழுதத்தே அபய தானம்
ஈதலே கடப்பாடு என்பது இயம்பினீர் என்பால் வைத்த – யுத்1:4 117/1,2
தானம் ஆனவை சார்கில சார்குவது – யுத்3:29 13/3
தானம் மேவினர்க்கு இவர் ஒரு பொருள் என தகுமோ – யுத்3-மிகை:31 3/4
பூசனை முறையின் செய்து திரு மறை புகன்ற தானம்
வீசினன் இயற்றி மற்றும் வேட்டன வேட்டோர்க்கு எல்லாம் – யுத்4:35 3/2,3

TOP


தானமா (1)

தப்பு இல வீடணற்கு இலங்கை தானமா
செப்பிய வாய்மை-தான் சிதையலாகுமோ – யுத்1-மிகை:14 2/1,2

TOP


தானமாகிய (1)

தானமாகிய தீர்த்தம் ஆம் திரு நதி சார்ந்தார் – யுத்4-மிகை:41 139/4

TOP


தானமும் (5)

இருமையும் உதவுறு தானமும் ஈந்தான் – பால-மிகை:5 16/4
தானமும் தருமமும் தகவும் தன்மை சேர் – அயோ:1 80/1
ஆனை தானமும் ஆடல் அரங்கமும் – சுந்:6 37/1
பான தானமும் பாய் பரி பந்தியும் – சுந்:6 37/2
தந்தன கண்டிலேன் தரும தானமும்
வந்தனை நீதியும் பிறவும் மாண்பு அமைந்து – யுத்1:4 97/2,3

TOP


தானமே (2)

தங்கு தாமரை உடை தானமே போலுமே – பால:20 7/4
கன்னி தானம் கபிலையின் தானமே
சொன்ன தான பலன் என சொல்லுவார் – பால-மிகை:0 34/2,3

TOP


தானவ (1)

தானவ பெரும் கரிகளை வாள் கொண்டு தடிந்தான் – யுத்3:31 1/4

TOP


தானவர் (34)

தந்திரம் பட தானவர் வானவர் – பால:7 39/2
தானவர் வலி தவ நிமிர்ந்த தானை அ – அயோ:11 43/2
சம்பரன் அனைய அ தானை தானவர்
அம்பரத்து இன்னமும் உளர்-கொலாம் ஐயா – அயோ:11 52/3,4
விசை கட்டழி தானவர் விட்டு அகல் பேர் – ஆரண்:2 8/3
தேவர் தானவர் திண் திறல் நாகர் வேறு – ஆரண்:4 32/1
வெவ் விடத்தினை மறுகு தேவர் தானவர் வெருவல் – கிட்:2 3/2
செவ்வே செல நோக்குதி தானவர் தேவர் நிற்க – கிட்:7 40/2
ஆர்த்தார்கள் வானவர்கள் தானவர் அழுங்கா – சுந்:1 73/1
தான் இயக்கியோ தானவர் தையலோ ஐயுறும் தகை ஆனாள் – சுந்:2 199/2
திருகுறும் சினத்து தேவர் தானவர் என்னும் தெவ்வர் – சுந்:7 5/1
தானவர் துரந்த ஏதி தழும்பொடு தயங்கும் தோளர் – சுந்:7 7/2
வெம் கண் வானவர் தானவர் என்று இவர் விரியா – சுந்:12 49/3
தேவர் தானவர் முதலினர் சேவகன் தேவி – சுந்:12 52/1
சரம் தரு சிலையின் காடும் தானவர் கடலும் இன்ன – சுந்-மிகை:11 7/2
செற்றவர் எதிர் எழும் தேவர் தானவர்
கொற்றமும் வீரமும் வலியும் கூட்டு அற – யுத்1:2 19/1,2
தா வரும் தானவர் தருக்கு தாழ்ந்தனர் – யுத்1:2 23/2
பண்டு வானவர் தானவர் யாவரும் பற்றி – யுத்1:3 11/1
வித்தகர் உளரே அந்த தானவர் விரிந்த சேனை – யுத்1:3 132/2
கலங்குமால் இனம் தானவர் தேவியர் கருப்பம் – யுத்1:5 55/4
பணியும் தானவர் ஆதியர் பல் முடி – யுத்1:9 42/3
எ தேவர்கள் எ தானவர் எதிர்வார் இகல் என் நேர் – யுத்2:15 169/2
வெம்மை பொரு தானவர் மேல் வலியோர் – யுத்2:18 9/1
செதுகை பெரும் தானவர் ஊனொடும் தேய்த்த நேமியது – யுத்2:19 22/1
தந்திரம் வானவர் தானவர் என்றும் – யுத்3:20 9/3
கோமானொடு தானவர் கோன் இகலே – யுத்3:20 79/2
அன்னவன் படைக்கலம் அமரர் தானவர்
தன்னையும் விடின் உயிர் குடிக்கும் தற்பர – யுத்3:24 84/1,2
பின்றா எதிர் தானவர் பேர் அணியை – யுத்3:27 43/3
எ நாளினின் எ தேவர்கள் எ தானவர் எவரே – யுத்3:27 116/1
தன் தலை எடுப்ப கண்டு தானவர் தலைகள் சாய – யுத்3:28 62/3
சாக தீவினின் உறைபவர் தானவர் சமைத்த – யுத்3:30 10/1
ஒன்றா உயர் தானவர் ஓதம் எலாம் – யுத்3:31 190/2
மணி கொடும் குழை வானவர் தானவர் மகளிர் – யுத்4:35 29/3
சீர் உகந்தது நெரித்தது தானவர் சிரத்தை – யுத்4:37 106/4
தருக்கு மாய்வுற தானவர் அரக்கர் வெம் சமரில் – யுத்4-மிகை:40 19/2

TOP


தானவர்-தம்மை (1)

இருந்த தானவர்-தம்மை இரவி முன் – யுத்1:9 62/2

TOP


தானவர்க்கு (3)

சம்பர பெயர் உடை தானவர்க்கு இறைவனை தனு வலத்தால் – யுத்1:2 82/1
தானவர்க்கு வேந்தன் நீ என்னும் தரத்தாயோ – யுத்1:3 172/3
தானவர்க்கு இறைவன் திறை தந்தன – யுத்4:33 30/3

TOP


தானவர்க்கும் (2)

சலியாத மூவர்க்கும் தானவர்க்கும் வானவர்க்கும் – ஆரண்:6 94/3
தேவர்க்கும் தானவர்க்கும் திசைமுகனே முதலாய தேவ தேவர் – யுத்1:4 100/1

TOP


தானவர்க்குமே (1)

தானவர்க்குமே அரிய தன்மையான் – கிட்:15 4/2

TOP


தானவர்கள் (4)

தாழும் இமையோர் உயர்வர் தானவர்கள் தாழ்வார் – ஆரண்:3 53/2
மருவ_அரும் தகையர் தானவர்கள் வானவர்கள்-தாம் – கிட்:5 8/4
தானவர்கள் மாளிகை தகர்ந்து பொடி ஆய – சுந்:6 19/3
தம் நெஞ்சம் தாமே தடவாரோ தானவர்கள் – யுத்2:17 80/4

TOP


தானவரும் (1)

பொறை மன்னு வானவரும் தானவரும் பொரும் ஒரு நாள் – பால:12 8/2

TOP


தானவரே (1)

தானவரே முதலோரை தனு பயந்தாள் மதி என்பாள் மனிதர்-தம்மோடு – ஆரண்-மிகை:4 2/1

TOP


தானவரை (2)

தான் தனக்கு வெலற்கு அரிய தானவரை தலை துமித்து என் – பால:12 5/1
தானவரை கரு_அறுத்து சதமகனை தளை இட்டு – ஆரண்:6 103/3

TOP


தானவரோடும் (1)

தானவரோடும் மற்றை சக்கர தலைவனோடும் – யுத்3:31 48/1

TOP


தானவன் (5)

தானவன் அனைய மன்னன் கொல்ல யான் சலித்து மன்னோ – பால:24 32/4
தானவன் குமுதி பெயராள்-தனை – பால-மிகை:7 22/3
அன்னது இது தானவன் அரம்பையருள் ஆங்கு ஓர் – கிட்:14 57/1
தண்டா வென்றி தானவன் வந்தான் தகவு இல்லான் – கிட்:15 1/4
உற்ற தலை தானவன் விடும் கொடிய சூலம் – யுத்4-மிகை:37 17/3

TOP


தானவன்னுடன் (1)

சம்பர பெயர் தானவன்னுடன்
உம்பர் கோமகன் அமர் உடன்ற நாள் – பால-மிகை:6 4/1,2

TOP


தானவனை (2)

துந்து எனும் தானவனை சுடு சரத்தால் துணித்தானும் – பால:12 13/2
சம்பர பேர் தானவனை தள்ளி சதமகற்கு அன்று – அயோ:14 61/3

TOP


தானாய் (1)

பேராளன் தானாய் ஒளி ஓங்கும் பெற்றியனாய் – ஆரண்:15 50/2

TOP


தானாவதும் (1)

தானாவதும் உணர்ந்தான் உணர்ந்து உலகு எங்கணும் தானே – யுத்3:31 116/3

TOP


தானிமாலி (1)

தரு வனம் அனைய தோளான்-தன் எதிர் தானிமாலி
இரியலிட்டு அலறி ஓயா பூசலிட்டு ஏங்கி வந்தாள் – யுத்2:18 264/3,4

TOP


தானுடை (7)

தானுடை கோல மேனி தடத்திடை தோன்ற நோக்கி – பால:18 8/2
தானுடை இட வகை தழுவினன் நுழைவான் – ஆரண்:2 33/4
தானுடை செவிகளூடு தவழுற தளிர்த்து வீங்கும் – ஆரண்:12 58/2
சரங்கள் இங்கு இவற்றால் பண்டு தானுடை
வரங்கள் சிந்துவென் என்றனன் மற்று எமை – யுத்1:9 64/1,2
தானுடை வரத்தை எண்ணி தருமத்தின் தலைவர்-தாமே – யுத்1:9 78/3
தானுடை செல்வம் துய்க்க தகுதியே சரத்தினோடும் – யுத்3:27 170/3
தானுடை உயிரினை தம்பி நோக்கினான் – யுத்4:41 107/4

TOP


தானுடைய (1)

போய் அ தானுடைய வஞ்ச வரத்தினால் ஒளிந்து பொய்யின் – யுத்2:19 232/2

TOP


தானும் (84)

அன்ன தம்பியும் தானும் ஐயன் ஆம் – பால:6 21/1
தனியும் தானும் அ தையலும் ஆயினான் – பால:11 2/4
உள்ளமும் தானும் நின்று ஊசலாடினான் – பால:14 26/4
தானும் அன்னது காதலித்தான் என – பால:18 32/3
தானும் அங்கு அவர்கள் பின் தமியள் ஏகினாள் – பால:19 26/4
தம்பியும் தானும் அ தானை மன்னவன் நகர் – பால:20 20/1
தம்பிரான் என்ன தானும் தமிழிலே தாலை நாட்டி – பால-மிகை:0 16/2
அலரியோன் தானும் நாணும் வடிவு இழந்து அரசர் கோமான் – பால-மிகை:11 27/2
நறை தரு உடைய கோனும் நான்முக கடவுள் தானும்
கறை தரு களனும் மற்றை கடவுளர் பிறரும் தொக்கு – பால-மிகை:11 35/1,2
தன் திரு நாமத்தை தானும் சாத்தியே – பால-மிகை:23 4/4
தூய தம்பியும் தானும் அ சுமந்திரன் தேர் மேல் – அயோ:1 57/3
முனிவனும் உவகையும் தானும் முந்துவான் – அயோ:2 12/1
தன் மா மகனும் தானும் தரணி பெறுமாறு அன்றி – அயோ:4 71/3
தானும் தன தம்முனும் அல்லது மும்மை ஞாலத்து – அயோ:4 116/3
தன்னாலும் அளப்ப_அரும் தானும் தன் பாகம் நின்ற – அயோ:4 138/2
பொன்னும் தானும் ஒர் தேர் மிசை போயினான் – அயோ:4 232/4
அருவி பாய் கண்ணும் புண்ணாய் அழிகின்ற மனமும் தானும்
துரித மான் தேரில் போனான் செய்தது சொல்லலுற்றாம் – அயோ:6 6/3,4
வேய் உயர் கானம் தானும் தம்பியும் மிதிலை பொன்னும் – அயோ:6 12/3
சுற்றமும் தானும் உள்ளம் தூயவன் தாயின் நல்லான் – அயோ:8 11/3
வைகிய சோலையில் தானும் வைகினான் – அயோ:12 56/4
ஈண்டிய நெறி என தானும் ஏகினான் – அயோ:12 58/2
இழித்து மேல் ஏறினான் தானும் ஏறினான் – அயோ:13 63/4
தன் துணை தம்பியும் தானும் முந்தினான் – அயோ:14 46/4
தடம் செய் தேரினான் தானும் நீரினால் – அயோ:14 92/3
தன் துணை தம்பியும் தானும் தையலும் – அயோ:14 139/3
ஏய அன்பினன் தானும் சென்று எய்தினான் – அயோ-மிகை:11 2/4
அனையவன் தானும் கண்டு அயிர்த்து நோக்கினான் – ஆரண்:4 11/2
என்று தானும் தன் எறி கடல் சேனையும் இறை நீர் – ஆரண்:8 8/1
ஏனையர் இறக்கின் தானும் தமியளாய் இறக்கும் அன்றே – ஆரண்:11 37/3
எண் தானும் இயைந்து இயையா உருவம் – ஆரண்:11 46/2
என்று தானும் அ வழி இரும் பிலம் – கிட்:3 55/1
ஆர்க்கின்ற பின்னோன் தனை நோக்கினன் தானும் ஆர்த்தான் – கிட்:7 39/1
மெலியவர்-பாலதேயோ ஒழுக்கமும் விழுப்பம் தானும்
வலியவர் மெலிவு செய்தால் புகழ் அன்றி வசையும் உண்டோ – கிட்:7 86/3,4
என்று தானும் எயிறு பொடிபட – கிட்:7 97/1
தானும் மாள கிளையும் இற தடிந்து – கிட்:7 99/2
சூழி மால் யானை அன்ன தம்பியும் தானும் தொல்லை – கிட்:9 31/3
தன் துணை தேவிமாரும் தமரொடும் தழுவ தானும்
நின்றனன் நெடிய வாயில் கடைத்தலை நிறைந்த சீரான் – கிட்:11 97/3,4
ஐய வில் குமரனும் தானும் அங்கதன் – கிட்:11 123/3
செம் கணான் தம்பியும் தானும் சிந்தையின் – கிட்:11 137/3
மீனும் தானும் ஓர் வெறி மணம் கமழும் அ வேலை – சுந்:2 16/4
கண்டனன் தானும் தன் கமலக்கண்களால் – சுந்:4 104/4
தூண்டினன் தானும் திண் தேர் தோரணத்து இருந்த தோன்றல் – சுந்:8 20/3
தார் தனி வீரன் தானும் தனிமையும் அவர்-மேல் சார்ந்தான் – சுந்:10 24/4
விரிந்த கூந்தலும் குஞ்சியும் மிடைதலின் தானும்
எரிந்து வேகின்ற ஒத்தது எறி திரை பரவை – சுந்:13 27/3,4
வால் கொடு தானும் வளைந்தான் – சுந்:13 48/4
தரு முதல் தலைவனும் தானும் ஆனவன் – யுத்1:3 64/2
சென்றனன் துணைவரும் தானும் சிந்தியா – யுத்1:4 9/2
தேடுவார் தேட நின்ற சேவடி தானும் தேடி – யுத்1:4 150/1
கரக்கும் நாயகனை தானும் உணர்ந்திலன் சீற்றம் கண்டும் – யுத்1:6 59/2
நன்று என வருணன் தானும் உலகத்து நலிவு தீர – யுத்1:7 14/3
ஆழமும் அகலம் தானும் அளப்ப_அரிது எனக்கும் ஐய – யுத்1:7 20/1
சூலம் ஏய் தட கை அண்ணல் தானும் ஓர் குரங்காய் தோன்றி – யுத்1:9 85/1
மன்னவர்க்கு அரசன் வந்தான் வலியமால் என்று தானும்
தொல் நகர் காண்பான் போல கதிரவன் தோற்றம் செய்தான் – யுத்1:9 89/3,4
தம்பியும் தானும் நிற்பதாயினான் சமைவு ஈது என்றான் – யுத்1:13 7/4
காந்து எரி மடுத்து தானும் காணவே கடலை தாவி – யுத்1:14 34/3
தாங்கிய பொருள்களும் தானும் தான் என – யுத்2:15 116/2
தூர்க்க வெம் சேனையும் தானும் தோன்றினான் – யுத்2:15 117/2
சீற்றமும் தானும் நின்றான் பெயர்ந்திலன் சிறிதும் பாதம் – யுத்2:15 156/4
தானும் இந்திரன்-தன்னை ஓர் தனு வலம்-தன்னால் – யுத்2:15 204/2
சீற்றமும் தானும் நின்றான் பெயர்ந்திலன் சென்று பாதம் – யுத்2:16 183/4
தாங்குவாள் அல்லள் துன்பம் இவளையும் தாங்கி தானும்
ஓங்குவான் என்ன உன்னி இனையன உரைக்கலுற்றான் – யுத்2:17 48/3,4
தன் போல்பவர் தானும் இலாத தனி – யுத்2:18 68/1
தார் ஒலி கழல் கால் மைந்தன் தானையும் தானும் சென்றான் – யுத்2:18 179/3
மயிந்தனும் துமிந்தன் தானும் மழை குலம் கிழித்து வானத்து – யுத்2:19 59/1
தானும் தேருமே ஆயினன் இராவணன் தனயன் – யுத்3:22 57/4
தழுவினன் அவனை தானும் அன்பொடு தழுவி தக்கோய் – யுத்3:24 13/2
தன் பெரும் தன்மை தானும் அறிகிலா ஒருவன் தாங்கும் – யுத்3:27 8/3
விடம் துடிக்கின்ற கண்டத்து அண்ணலும் விரிஞ்சன் தானும்
படம் துடிக்கின்ற நாக பாற்கடல் பள்ளியானும் – யுத்3:27 76/1,2
போதினான் தானும் இன்று புகுந்தது பெரும் போர் என்றார் – யுத்3:27 86/4
தானும் முனிவரரும் பிற தவத்தோர்களும் அறத்தோர் – யுத்3:27 132/2
ஏவி அ பெரும் தானையை தானும் வேட்டு எழுந்தான் – யுத்3:31 3/1
கூன் ஏறு சிலையும் தானும் குதிக்கின்ற கடுப்பின் கொட்பால் – யுத்3:31 216/2
ஒருத்தனாய் தன்மை தானும் உணர்வுறாதபடி எழ – யுத்3-மிகை:31 18/3
குழலும் நூலும் போல் அனுமனும் தானும் அ குமரன் – யுத்4:32 13/4
வெண் சங்கு தானும் முழங்கிற்றால் – யுத்4:37 29/4
பொங்கிய விமானம் தானும் மனம் என எழுந்து போன – யுத்4:41 30/4
தம்பியரோடு தானும் தண் புனல் படிந்த பின்னர் – யுத்4:42 1/3
தம்பியரோடும் தானும் தருமமும் தரணி காத்தான் – யுத்4:42 21/3
நின்ற வீடணன் தானும் நிகழ்த்துவான் – யுத்4-மிகை:33 1/4
தானும் சீதையும் தம்பியும் சேதுவை சார்ந்தார் – யுத்4-மிகை:41 113/4
அராவின் மாருதியும் மேன்மை வீடணன் தானும் ஆங்கே – யுத்4-மிகை:41 147/2
கடும் கணை புட்டிலும் கவசம் தானும் அ – யுத்4-மிகை:41 229/3
புனையும் நூல் முனிவன் தானும் பொன் அணி விமானத்து ஏற – யுத்4-மிகை:41 277/3
தராதலம் முழுதும் காத்து தம்பியும் தானும் ஆக – யுத்4-மிகை:42 75/2

TOP


தானுமே (1)

தானுமே ஆளும்-கொல் தரை என்றார் சிலர் – அயோ-மிகை:4 11/4

TOP


தானே (59)

அ பெண் தானே ஆயின போது இங்கு அயல் வேறு ஓர் – பால:10 24/3
ஓதிய பெயர்க்கு தானே உறு பொருள் உணர்த்திவிட்டான் – பால:21 6/4
தானே நல்கும் உன் மகனுக்கும் தரை என்றான் – அயோ:3 31/4
தன்னால் நிகழ்ந்த எல்லாம் தானே தெரிய சொன்னாள் – அயோ:4 36/4
மாணா உரையாள் தானே தரும் மா மழையே அனையான் – அயோ:4 39/3
தானே தானே தஞ்சம் இலாதான் தகைவு இல்லான் – அயோ:6 16/1
தானே தானே தஞ்சம் இலாதான் தகைவு இல்லான் – அயோ:6 16/1
ஏந்தினள் ஒரு தானே ஏற்றினள் இனிது அப்பால் – அயோ:8 34/4
அறம் தானே என்கின்ற அயல் நின்றாள்-தனை நோக்கி ஐய அன்பின் – அயோ:13 67/1
தானே அ அகன் பொழில் சாருதலும் – ஆரண்:2 23/4
தெரிவு அரு நிலையளாக தீ விடத்து அரவம் தானே
உரு கெழு சீற்றம் பொங்கி பணம் விரித்து உயர்ந்தது ஒத்தான் – ஆரண்:12 63/3,4
தானே வரின் நின்று தடுப்பு அரிதால் – ஆரண்:13 16/2
தானே வந்தான் என்றலின் வேறு ஓர் தவறு உண்டோ – ஆரண்:15 28/4
தம்மையே தமர்க்கு நல்கும் தனி பெரும் பதத்தை தானே
இம்மையே எழுமை நோய்க்கும் மருந்தினை இராமன் என்னும் – கிட்:7 77/2,3
தன் நிறம் தானே ஒக்கும் மலர் நிறம் சமழ்க்கும் அன்றே – கிட்:13 65/4
சங்கை இல் உள்ளம் தானே சான்று என கொண்டு சான்றோய் – கிட்:13 66/2
ஆதி அயன் தானே என யாரும் அறைகின்றீர் – கிட்:17 15/4
தன் திரு துகிலில் பொதிவுற்றது தானே
வென்றது அ சுடர் மேலொடு கீழ் உற மெய்யால் – சுந்:5 79/3,4
பங்கயத்து ஒருவன் தானே பசும்பொனால் படைத்தது அம்மா – சுந்:6 51/4
தானே ஆனான் சம்புமாலி காலன் தன்மையான் – சுந்:8 41/4
இரக்கம் என்ற ஒன்று தானே ஏந்து_இழை வடிவம் எய்தி – சுந்:14 36/3
தானே உடையன் தனி மாயையினால் – யுத்1:3 117/2
ஆக்கையும் தாளும் ஆகி எங்கணும் தானே ஆகி – யுத்1:3 155/2
தன்னை படைத்ததுவும் தானே எனும் தன்மை – யுத்1:3 157/1
மன்னுயிர் எல்லாம் தானே வருவித்து வளர்க்கும் மாயன் – யுத்1:4 111/1
தன் அன உலகம் எல்லாம் தருமமும் எவையும் தானே
என்னினும் அடைந்தோர் தம்மை ஏமுற இனிதின் ஓம்பி – யுத்1:4 111/2,3
தஞ்சு என முன்னம் தானே தாதை-பால் கொடுத்து சாதல் – யுத்1:4 112/2
மருந்து என நின்றான் தானே வடி கணை தொடுத்து கொல்வான் – யுத்1:4 136/2
தன் நெடும் செல்வம் தானே பெற்றமை பலரும் கேட்ப – யுத்1:4 148/2
தாரை உண்ட பேர் அண்டங்கள் அடங்கலும் தானே
வாரி உண்டு அருள் செய்தவற்கு இது ஒரு வலியோ – யுத்1:6 31/1,2
உற்று ஒரு தனியே தானே தன்கணே உலகம் எல்லாம் – யுத்1:6 60/1
ஓம நெறி வாணர் மறை வாய்மை ஒரு தானே
ஆம் அரசன் மைந்தர் திரு மேனி அலசாமே – யுத்1:9 11/1,2
போன்று நின்றவன் பனசன் இ போர்க்கு எலாம் தானே
ஏன்று நின்றவன் இடபன் மற்று இவன் தனக்கு எதிரே – யுத்1:11 32/2,3
ஆசைய