ஞூ-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஞூறு 1
ஞூறும் 1
ஞூறுவ 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


ஞூறு (1)

சீரை ஞூறு அவை சேமம் செலுத்துமோ – சுந்:12 97/4

TOP


ஞூறும் (1)

ஊரை ஞூறும் கடும் கனல் உட்பொதி – சுந்:12 97/3

TOP


ஞூறுவ (1)

பாரை ஞூறுவ பற்பல பொன் புயம் – சுந்:12 97/1

TOP