ஞி-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஞிமிறு 2
ஞிமிறும் 1
ஞிறை 3

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


ஞிமிறு (2)

தாள் புரை தளிர் வைகும் தகை ஞிமிறு இவை காணாய் – அயோ:9 17/2
பதங்கள் முகில் ஒத்த இசை பல் ஞிமிறு பன்ன – கிட்:10 78/1

TOP


ஞிமிறும் (1)

பேடையும் ஞிமிறும் பாய பெயர்வுழி பிறக்கும் ஓசை – கிட்:10 32/1

TOP


ஞிறை (3)

நெய் ஞிறை நெடு வேலின் நிறம் உறு திறம் முற்றி – அயோ:9 6/1
கை ஞிறை நிமிர் கண்ணாய் கருதின இனம் என்றே – அயோ:9 6/2
மெய் ஞிறை விரி சாயல் கண்டு நின் விழி கண்டு – அயோ:9 6/3

TOP