சை-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சைய 2
சையத்தினும் 1
சையம் 2
சைலம் 1
சைவத்தன் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


சைய (2)

சைய மா நெடும் தாழ் வரை தனி வரை-தன்னோடு – ஆரண்:15 37/3
சைய படிவத்து ஒரு தந்தையை முன் – யுத்2:18 50/1

TOP


சையத்தினும் (1)

சையத்தினும் உயர்வுற்றன தறுகண் களி மதமா – யுத்2:18 161/1

TOP


சையம் (2)

சையம் புக நிமிர் அ கடல் தழுவும்படி சமைவான் – பால:24 15/1
சையம் வேரொடும் உரும் உற சாய்ந்து என சாய்ந்து – கிட்:7 66/1

TOP


சைலம் (1)

மதவலி சைலம் பொன் பூண் மா மணிக்கோவை மற்றும் – யுத்4-மிகை:42 60/2

TOP


சைவத்தன் (1)

சைவத்தன் ஆகி யாவும் தடிந்திடும் செயலின் மேவும் – யுத்1-மிகை:12 6/3

TOP