சூ-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சூட்ட 6
சூட்டல் 2
சூட்டற்கு 1
சூட்டி 9
சூட்டிக்கொண்டான் 1
சூட்டிட 1
சூட்டிய 1
சூட்டினர் 1
சூட்டினான் 1
சூட்டினும் 1
சூட்டு 2
சூட்டுகின்றான் 1
சூட்டுதி 2
சூட்டும் 3
சூட்டுவாய் 1
சூட்டுவென் 1
சூட 5
சூடக 5
சூடகம் 1
சூடல் 1
சூடலேன் 1
சூடலை 1
சூடவும் 1
சூடாது 1
சூடாமல் 1
சூடி 16
சூடி-தன் 2
சூடிகை 2
சூடிசூடி 1
சூடிய 13
சூடியும் 2
சூடியே 3
சூடியை 1
சூடின 3
சூடினர் 2
சூடினன் 1
சூடினார் 2
சூடினான் 10
சூடினென் 1
சூடினேன் 1
சூடினோனும் 1
சூடு 11
சூடு-மின் 2
சூடுக 3
சூடுகின்றனர் 1
சூடுகின்றான் 2
சூடுண்டு 1
சூடுதல் 2
சூடும் 10
சூடுமால் 1
சூடுவன் 1
சூடுவார் 3
சூடுவானை 1
சூடை 2
சூடையின் 1
சூடையின்_மணி 1
சூத்திரத்தர் 1
சூத்திரம் 2
சூத 1
சூதர் 1
சூதரை 1
சூதனும் 1
சூதால் 1
சூது 6
சூர் 15
சூர்_அர_மகளிர் 2
சூர்த்த 1
சூர்ப்பணகை 2
சூர்ப்பணகை-தன் 1
சூர 1
சூரர் 2
சூரர்-தம் 1
சூரனும் 1
சூரிய 1
சூரியசத்துரு 1
சூரியரை 1
சூரியன் 32
சூரியன்_சேயும் 1
சூரியன்_பகைஞன் 1
சூரியன்_பெரும்_பகைஞனும் 1
சூரியன்_மகனும் 1
சூரியனை 1
சூரும் 1
சூரொடும் 1
சூரோடு 1
சூல் 20
சூல்கின்றாரும் 1
சூல 9
சூலங்கள் 2
சூலத்தர் 1
சூலத்தால் 2
சூலத்தான் 1
சூலத்து 1
சூலத்தை 2
சூலம் 60
சூலம்-கொல் 1
சூலமும் 11
சூலமே 5
சூலன் 1
சூலி 1
சூலி-தன் 2
சூலியார் 1
சூலியும் 1
சூலியை 1
சூலும் 1
சூலையின் 1
சூழ் 90
சூழ்_கிடந்த 3
சூழ்க்கிற்பாய் 1
சூழ்க்கின்ற 1
சூழ்க 1
சூழ்கின்றேன் 1
சூழ்ச்சி 3
சூழ்ச்சியர் 2
சூழ்ச்சியார் 2
சூழ்ச்சியால் 3
சூழ்ச்சியாலே 1
சூழ்ச்சியாள் 1
சூழ்ச்சியின் 10
சூழ்ச்சியும் 2
சூழ்ச்சியே 1
சூழ்தர 4
சூழ்ந்த 38
சூழ்ந்தது 2
சூழ்ந்ததும் 1
சூழ்ந்தன 2
சூழ்ந்தனர் 2
சூழ்ந்தனை 1
சூழ்ந்தார் 10
சூழ்ந்தால் 2
சூழ்ந்தாள் 2
சூழ்ந்தான் 4
சூழ்ந்தில 1
சூழ்ந்து 20
சூழ்ந்துளோன் 1
சூழ்ந்தே 1
சூழ்ந்தேன் 1
சூழ்போக்கி 1
சூழ்வது 1
சூழ்வந்து 1
சூழ்வர 4
சூழ்வரும் 3
சூழ்வன 3
சூழ்வாய் 1
சூழ்வார்க்கு 1
சூழ்வான் 1
சூழ்வித்த 1
சூழ்வித்து 1
சூழ்வின் 1
சூழ்வினை 1
சூழ்வு 3
சூழ்வு_இலா 1
சூழ 51
சூழல் 21
சூழல்-வாய் 4
சூழல்கள் 3
சூழல்கள்-தோறும் 1
சூழல்கள்-தோறுமே 1
சூழலது 1
சூழலில் 3
சூழலும் 4
சூழலுள் 1
சூழலே 1
சூழவே 3
சூழற்கு 1
சூழற்கே 1
சூழி 19
சூழியில் 1
சூழினும் 2
சூழு 1
சூழுடை 1
சூழும் 14
சூழுற 2
சூளி 1
சூளிகை 2
சூளும் 1
சூளுற்ற 1
சூளுற்றதும் 1
சூளுற்றேன் 1
சூளுறவு 2
சூளுறு 1
சூளுறும் 1
சூறிட்ட 1
சூறை 3
சூறையாடவே 1
சூறையாடிட 1
சூன்ற 1
சூன்று 2

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


சூட்ட (6)

தோள் உண்ட மாலை ஒரு தோகையை சூட்ட நோக்கி – பால:17 14/2
மிக்கு உயர் மகுடம் சூட்ட சூடுதல் விழுமிது என்றார் – அயோ:3 106/4
முரசம் முழங்க முடி சூட்ட மொய்த்து ஆண்டு – அயோ:4 88/3
துய்ய நீர் கடலுள் தோய்ந்து தூய் மலர் அமரர் சூட்ட
ஐயன் வெம் விடாத கொற்றத்து ஆவம் வந்து அடைந்தது அன்றே – கிட்:7 158/3,4
முன்றில் முரசம் முழங்க முடி சூட்ட
நின்ற அமரர் அனைவீரும் நேர்ந்து இவனுக்கு – யுத்1:3 174/2,3
ஓமம் இயற்ற உடையான் முடி சூட்ட
கோ மன்னவன் ஆகி மூ_உலகும் கைக்கொண்டான் – யுத்1:3 175/2,3

TOP


சூட்டல் (2)

நன்று சொல்லினை நம்பியை நளிர் முடி சூட்டல்
துன்று கானத்தில் இராமனை துரத்தல் இ இரண்டும் – அயோ:2 91/1,2
மையில் கரியாள் எதிர் நின்னை அம் மௌலி சூட்டல்
செய்ய கருதி தடைசெய்குநர் தேவர் ஏனும் – அயோ:4 123/2,3

TOP


சூட்டற்கு (1)

ஆயது ஓர் அமைதியின்-கண் ஐயனை மகுடம் சூட்டற்கு
ஏயும் மங்கலங்கள் ஆன யாவையும் இயைய கொண்டு – அயோ:3 80/1,2

TOP


சூட்டி (9)

வாழ் நில குல கொழுந்தை மௌலி சூட்டி அன்னவே – பால:3 25/4
மாம் தளிர் அனைய மேனி குறத்தியர் மாலை சூட்டி
கூந்தல் அம் கமுகின் பாளை குழலினோடு ஒப்பு காண்பார் – பால:16 12/1,2
நன்று சொல்லினை நம்பியை நளி முடி சூட்டி
நின்று நின்றது செய்வது விரைவினில் நீயே – அயோ:1 47/2,3
தொல் நெறி முறைமையின் சூட்டி காண்டிரால் – அயோ:12 17/4
மேற்பட மதியம் சூட்டி விளங்குற நிரைத்த நொய்ய – கிட்:13 33/2
அழுது அயர்கின்ற அண்ணல் அடித்தலத்து அமர சூட்டி
தொழுது அயல் நாணி நின்றான் தூயவர் இருவரோடும் – யுத்1:12 33/2,3
மந்திர மரபின் சூட்டி வானவர் மகளிர் யாரும் – யுத்2:17 52/2
தோகை அன்னவர் விழி தொடர் தும்பையும் சூட்டி – யுத்4:35 16/4
வரதனும் இளைஞற்கு ஆங்கண் மா மணி மகுடம் சூட்டி
பரதனை தனது செங்கோல் நடாவுற பணித்து நாளும் – யுத்4:42 20/2,3

TOP


சூட்டிக்கொண்டான் (1)

தொடு கழல் செம்பொன் மோலி சென்னியில் சூட்டிக்கொண்டான் – யுத்1:4 144/4

TOP


சூட்டிட (1)

சூடக வால் வளை சூட்டிட நீட்டும் – பால:13 33/3

TOP


சூட்டிய (1)

மன்றல் அம் கோதையாள் மாலை சூட்டிய
அன்றினும் இன்று உடைத்து அழகு என்றார்-அரோ – பால:23 80/3,4

TOP


சூட்டினர் (1)

மொழியும் இன் சொலின் மொய் மலர் சூட்டினர்
அழிவு_இல் அன்பு எனும் ஆர் அமிழ்து ஊட்டினர் – அயோ:7 14/2,3

TOP


சூட்டினான் (1)

துறையோர் நூல் முறை மௌலி சூட்டினான் – கிட்:9 5/4

TOP


சூட்டினும் (1)

மொய் வித்தகன் தடம் தோளினும் நுதல் சூட்டினும் மூழ்க – யுத்3:27 161/4

TOP


சூட்டு (2)

சூட்டு உடை துணை தூ நிற வாரணம் – பால:2 27/1
சூட்டு அகல்-மேல் எழு பொரியின் துள்ளினார் – கிட்:14 22/4

TOP


சூட்டுகின்றான் (1)

தொல் நெடும் முடி சூட்டுகின்றான் என்றார் – அயோ:2 4/4

TOP


சூட்டுதி (2)

துஞ்சல்_இல் நயனத்து ஐய சூட்டுதி மகுடம் என்றான் – யுத்1:4 141/4
புனையும் நன் முடி சூட்டுதி போய் எனா – யுத்4-மிகை:38 8/2

TOP


சூட்டும் (3)

கறுப்பு உறு மனமும் கண்ணில் சிவப்பு உறு சூட்டும் காட்டி – பால:2 16/1
வந்தனர் மௌலி சூட்டும் மண்டபம் மரபின் புக்கார் – அயோ:3 76/4
சுற்றும் சென்னியில் சூட்டும் சுழல் கணோடு – யுத்3:29 29/2

TOP


சூட்டுவாய் (1)

நீதியானை நெடு முடி சூட்டுவாய் – யுத்4:39 2/4

TOP


சூட்டுவென் (1)

மன்னவன் ஆக யானே சூட்டுவென் மகுடம் என்றான் – யுத்1:14 27/4

TOP


சூட (5)

பொன் தட மகுடம் சூட போகுதி விரைவின் என்றான் – அயோ:3 85/4
திரு மணி மகுடம் சூட சேவகன் செல்கின்றான் என்று – அயோ:3 87/1
நல் நெடு நளி முடி சூட நல் மணி – அயோ:4 181/1
உண்ண உள பூச உள சூட உள ஒன்றோ – கிட்:14 62/1
நாளை நீ மவுலி சூட நன்மை சால் பெருமை நல் நாள் – யுத்4-மிகை:42 22/1

TOP


சூடக (5)

சூடக அரவு உறழ் சூல கையினள் – பால:7 23/1
சூடக வால் வளை சூட்டிட நீட்டும் – பால:13 33/3
சூடக தளிர் கை மற்றை சுடர் மணி தட கை பற்றி – பால:14 52/2
சூடக தளிர் கை மாதர் குழுமினர் துவன்றி தோன்ற – அயோ:13 54/2
சுண்ணமும் தூசும் வீசி சூடக தொடி கை மாதர் – கிட்:11 101/1

TOP


சூடகம் (1)

சூடகம் துயல் வர கோதை சோர்தர மலர் – பால:20 31/1

TOP


சூடல் (1)

சூடல் நீத்தன சூடிகை சூளிகை – அயோ:11 23/3

TOP


சூடலேன் (1)

வரும் பழி என்று யான் மகுடம் சூடலேன்
கரும்பு அழி சொல்லியை பகைஞன் கைக்கொள – கிட்:6 25/2,3

TOP


சூடலை (1)

சூடலை துறு மலர் வாகை என தொழுதனன் அவ்வளவில் அழகனும் அ – யுத்3:28 21/2

TOP


சூடவும் (1)

சூடவும் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ தொல் நகர் – பால:3 65/4

TOP


சூடாது (1)

ஊண் இலா யாக்கை பேணி உயர் புகழ் சூடாது உன் முன் – யுத்2:17 22/1

TOP


சூடாமல் (1)

முடி சூடாமல் காத்தலும் மொய் கானிடை மெய்யே – அயோ:3 39/2

TOP


சூடி (16)

மன்னவர்_மன்னன் அந்த மா முனி சரணம் சூடி
உன்னையே புகல் புக்கேனுக்கு உறுகண் வந்து அடைவது உண்டோ – பால:5 28/2,3
முற்றிய மா தவர் தாள் முறை சூடி
கொற்றவனை கழல் கும்பிடலோடும் – பால:23 92/2,3
ஆய தன் அன்னை அடி துணை சூடி
தூய சுமித்திரை தாள் தொழலோடும் – பால:23 94/3,4
பூளை சூடி தன் நகையினில் எயில் பொடிந்தன போல் – பால-மிகை:9 35/2
ஓங்கிய மகுடம் சூடி உவகை வீற்றிருப்ப காணான் – அயோ:3 104/4
தக்கதே நினைந்தான் தாதை தாமரை சரணம் சூடி
திக்கினை நிமிர்த்த கோல செம்_கதிர்_செல்வன் ஏய்ந்த – அயோ:3 106/2,3
சூடி சந்தனம் தோய்த்து உடை சுற்று மண் – அயோ:11 5/1
எடுத்த மா முடி சூடி நின்-பால் இயைந்து – அயோ:14 2/1
ஆணை சூடி அடி தொழுது ஆண்டு இறை – கிட்:11 9/1
சூடி ஆண்டு அ சுரி குழல் தோகையை – கிட்:15 38/1
சிறிய தாய் சொன்ன திருமொழி சென்னியில் சூடி
நெறியில் நின்ற தன் நாயகன் புகழ் என நிமிர்ந்தான் – சுந்:11 40/3,4
திருவடி முடியின் சூடி செம் கதிர் உச்சி சேர்ந்த – யுத்1:4 145/1
கரிய குன்று கதிரினை சூடி ஓர் – யுத்4:39 7/1
சூடி நின்றனன் குன்று அன்ன தோளினான் – யுத்4:40 4/4
தக்கவன் நீட்ட வாங்கி தன் தலை மிசையில் சூடி
இக்கணம் வருவென் வாழி இராம என்று இரு தோள் கொட்டி – யுத்4-மிகை:41 11/2,3
நேயம் மூண்டு அது தான் நிற்க நெடியவன் சரணம் சூடி
மேயினன் தமர்களோடு வசந்தனும் விண் மீதாக – யுத்4-மிகை:41 47/2,3

TOP


சூடி-தன் (2)

கங்கை_சூடி-தன் கருணை பெற்றுடைய முன் வாலி – கிட்-மிகை:12 4/1
கங்கை_சூடி-தன் கடும் சிலை ஒடித்த அ காலம் – யுத்3:30 42/3

TOP


சூடிகை (2)

சூடல் நீத்தன சூடிகை சூளிகை – அயோ:11 23/3
வீர சூடிகை நெற்றியின் அயல் இட்டு விசித்தார் – சுந்:9 17/4

TOP


சூடிசூடி (1)

சூடிசூடி கண்ணடி நோக்கி துவள்வாளும் – பால:17 26/4

TOP


சூடிய (13)

சூடிய சிலை இராமன் தோள் வலி கூறுவோர்க்கே – பால-மிகை:0 40/4
திலக வாணுதல் சென்னியில் சூடிய தெரியல் – பால-மிகை:9 4/3
தெய்வ நாயகி சென்னியின் சூடிய தெரியல் – பால-மிகை:9 5/1
திங்கள் சூடிய செல்வனின் தோன்றினான் – அயோ:7 18/4
சிந்துர கால் சிரம் செக்கர் சூடிய
கந்தர கயிலையை நிகர்க்கும் காட்சியான் – ஆரண்:13 6/3,4
தொல் நெடு நிலம் எனும் மங்கை சூடிய
பொன் நெடு முடி என பொலியும் பொற்பது – கிட்-மிகை:14 1/3,4
மல் பக மலர்ந்த தோள் மைந்தர் சூடிய
கற்பக மாலையும் புலவு காலுமால் – சுந்:3 44/3,4
நல் மத்தம் நாகத்து அயல் சூடிய நம்பனே போல் – சுந்:4 84/3
தும்பை சூடிய இராவணன் முகம்-தொறும் தோன்றும் – யுத்2:15 231/2
சூடினான் இராமன் பாதம் சூடிய தோன்றல் தம்பி – யுத்2:19 92/4
சூடிய சென்னியன் தொழுத கையினன் – யுத்4:41 108/2
வீர மா முடி சூடிய வீடணன் – யுத்4-மிகை:39 14/1
சூடிய கடி மலர் தூவி ஆர்த்தனன் – யுத்4-மிகை:41 281/3

TOP


சூடியும் (2)

பாதி மா மதி சூடியும் பைம் துழாய் – பால-மிகை:11 52/1
கரந்தை சூடியும் பாற்கடல் கள்வனும் – யுத்3:29 11/3

TOP


சூடியே (3)

தொங்கலும் துயல்வர சுழியம் சூடியே – பால:23 51/4
வெய்ய மா முனி சென்னியில் சூடியே வினை போய் – பால-மிகை:9 5/3
துன்னு போர் அணிகலம் யாவும் சூடியே
தன் ஒரு தேரினை தொழுது தாவினான் – யுத்2-மிகை:16 16/3,4

TOP


சூடியை (1)

துண்ட வான் பிறை சூடியை தொழ அவன் துயரம் – யுத்4-மிகை:37 15/3

TOP


சூடின (3)

சூடின மலர் கரம் சொல்லின் முன் செவி – அயோ:11 65/1
சூடின மணி முடி துகள்_இல் விஞ்சையர் – கிட்:10 9/1
சூடின மலர்கள் நீர் தோய்த்த போன்றவால் – யுத்4:40 74/4

TOP


சூடினர் (2)

சூடினர் முறைமுறை துளவ தாள் மலர் – பால:5 12/4
வாரணத்தினை நிறுத்தியே சூடினர் வாகை – யுத்3:30 21/4

TOP


சூடினன் (1)

பொன்னின் கால் தளிர் சூடினன் போற்றினான் – யுத்4:40 25/4

TOP


சூடினார் (2)

துறை அறி பெருமையான் அருளும் சூடினார் – அயோ:1 11/4
தூய நல் தவர் பாதங்கள் சூடினார் – கிட்:15 37/4

TOP


சூடினான் (10)

சூர் சுடர் குலம் எலாம் சூடினான் என – பால:23 53/3
துன்று நாள்_மலர் சென்னியில் சூடினான் – அயோ:11 4/4
முடித்தலம் இவை என முறையின் சூடினான்
படித்தலத்து இறைஞ்சினன் பரதன் போயினான் – அயோ:14 134/2,3
சூடினான் முனிவர்-தம் தொகுதி சேர் சோலை-வாய் – கிட்:1 37/3
சூடினான் தொழுதான் ஓடி உலகு எலாம் துகைத்தான் துள்ளி – யுத்1:3 128/4
சுற்றினான் நெடும் தும்பையும் சூடினான் – யுத்2:15 97/4
துளவொடு தும்பையும் சுழிய சூடினான் – யுத்2:15 115/4
சூலமே கொடு சூடினான் – யுத்2:16 112/4
சூடினான் இராமன் பாதம் சூடிய தோன்றல் தம்பி – யுத்2:19 92/4
துள்ளின களிப்ப மோலி சூடினான் கடலின் வந்த – யுத்4:42 17/3

TOP


சூடினென் (1)

சுடரும் மெய் புகழ் சூடினென் என்பது என் – அயோ:10 52/3

TOP


சூடினேன் (1)

பெரும் பழி சூடினேன் பிழைத்தது என்-அரோ – கிட்:6 25/4

TOP


சூடினோனும் (1)

தூய மா மலர் உளோனும் சுடர் மதி சூடினோனும்
சேய் உயர் விசும்பு உளோரும் தீர்ந்தது எம் சிறுமை என்றார் – பால:5 22/2,3

TOP


சூடு (11)

ஆழியான் முடி சூடு நாள் இடை ஆன பாவி இது ஓர் இரா – அயோ:3 59/1
காவல் மா முடி சூடு பேர் எழில் காணலாம் எனும் ஆசை கூர் – அயோ:3 66/3
மன்ன போந்து நீ மகுடம் சூடு எனா – அயோ:14 110/4
மூசு அரவு சூடு முதலோன் உரையின் மூவா – ஆரண்:3 40/1
சூடு கொண்டன என தொடர் குருதி மீ தோன்ற – ஆரண்:7 80/2
சூடு அறுப்புண்ட என கழுத்து அறுப்புண்ட துரகம் – ஆரண்:8 9/4
சூடு உறு பொன் என பொலிந்து தோன்றுற – கிட்:14 12/2
சூடு பட்டது தொல் நகர் அடு புலி துரந்த – யுத்1:5 60/3
சூடு பெற்று ஐயனே தொலைக்கும் மன்னுயிர் – யுத்1:6 51/1
காசும் மா நிதியும் கொடு கங்கை சூடு
ஈசனே முதலோர் வியந்து ஏத்திட – யுத்4:39 5/2,3
சூடு உறும் மேனிய அலரி தோகையை – யுத்4:40 83/3

TOP


சூடு-மின் (2)

சூடு-மின் சூடு-மின் தூதன் தாள் எனும் – யுத்4:41 92/4
சூடு-மின் சூடு-மின் தூதன் தாள் எனும் – யுத்4:41 92/4

TOP


சூடுக (3)

மன்னவன் இருக்கவேயும் மணி அணி மகுடம் சூடுக
என்ன யான் இயைந்தது அன்னான் ஏயது மறுக்க அஞ்சி – அயோ:14 115/1,2
சரதம் நான் அரசு வேண்டேன் தட முடி சூடுக என்று – யுத்4-மிகை:41 133/3
சூடுக மௌலி என்ன சுந்தர இராமன் தம்பி – யுத்4-மிகை:41 246/3

TOP


சூடுகின்றனர் (1)

சூடுகின்றனர் சொல்லுவது ஓர்கிலர் – அயோ:2 2/3

TOP


சூடுகின்றான் (2)

துங்க மா முடி சூடுகின்றான் என்றான் – அயோ:4 3/4
சூடுகின்றான் என்று அஞ்சி மகோதரன் துணிந்த நெஞ்சன் – யுத்3:29 55/2

TOP


சூடுண்டு (1)

சுற்றுண்ட பாச நாஞ்சில் சுமையொடும் சூடுண்டு ஆற்ற – யுத்2:17 40/1

TOP


சூடுதல் (2)

மிக்கு உயர் மகுடம் சூட்ட சூடுதல் விழுமிது என்றார் – அயோ:3 106/4
தோன்றினன் இருக்க யான் மகுடம் சூடுதல்
சான்றவர் உரை-செய தருமம் ஆதலால் – அயோ:12 14/2,3

TOP


சூடும் (10)

காசிபன் அருளும் மைந்தன் விபாண்டகன் கங்கை சூடும்
ஈசனும் புகழ்தற்கு ஒத்தோன் இரும் கலை பிறவும் எண்ணின் – பால:5 29/2,3
எண்ணுறு சுடர் வானத்து இந்திரன் முடி சூடும்
மண் உறு திருநாளே ஒத்தது அம் மண நாளே – பால:23 38/3,4
அன்ன மா நகர் மைந்தன் மா முடி சூடும் வைகல் இது ஆம் எனா – அயோ:3 67/2
குயின்று உயர் மகுடம் சூடும் செல்வமும் கொள்வென் யானே – அயோ:13 40/4
கங்கையும் பிறையும் சூடும் கண்ணுதல் கரத்து நேமி – யுத்1:14 23/1
முளை அமை திங்கள் சூடும் முக்கணான் முதல்வர் ஆக – யுத்2:16 16/1
பேரன் நாடு உற்றாயோ பிறை சூடும் பிஞ்ஞகன் தன் புரம் பெற்றாயோ – யுத்4:38 8/2
சுந்தர மவுலி சூடும் ஓரையும் நாளும் தூக்கி – யுத்4:42 11/4
தராதல மகளும் பூவில் தையலும் மகிழ சூடும்
அராவு பொன் மௌலிக்கு ஏய்ந்த சிகாமணி குணபால் அண்ணல் – யுத்4-மிகை:41 210/2,3
தராதல மகளும் பூவின் தையலும் மகிழ சூடும்
அராவு பொன் மௌலிக்கு ஏய்ந்த சிகாமணி குண-பால் அண்ணல் – யுத்4-மிகை:41 255/2,3

TOP


சூடுமால் (1)

தோற்று நின் ஏவல் தன் தலையில் சூடுமால் – யுத்1:2 24/4

TOP


சூடுவன் (1)

சூடுவன் நாளை வாழ்வு இது என சொல்லினாள் – அயோ:2 57/4

TOP


சூடுவார் (3)

சூடுவார் இகழ்ந்த அ தொங்கல் மாலைகள் – பால:3 55/2
சூடுவார் களி வண்டு ஓச்சி தூ நறும் தேறல் உண்பார் – பால:16 16/2
சூடுவார் எய்தும் தன்மை சொல்லுவார் யாவர் சொல்லீர் – யுத்1:4 150/4

TOP


சூடுவானை (1)

பூளையே சூடுவானை பொருவும் மா முனிவன் போனான் – யுத்4-மிகை:42 22/4

TOP


சூடை (2)

சூடை நல் அணி முனிந்தன தொடர் மனை கொடியின் – அயோ:4 209/2
உறு சுடர் சூடை காசுக்கு அரசினை உயிர் ஒப்பானுக்கு – சுந்:6 45/1

TOP


சூடையின் (1)

சூடையின்_மணி கண் மணி ஒப்பது தொல் நாள் – சுந்:5 83/1

TOP


சூடையின்_மணி (1)

சூடையின்_மணி கண் மணி ஒப்பது தொல் நாள் – சுந்:5 83/1

TOP


சூத்திரத்தர் (1)

சூத்திரத்தர் பதினாயிரர் சுற்ற – யுத்1:11 16/4

TOP


சூத்திரம் (2)

சூத்திரம் இது என தோளின் வாங்கினான் – பால:13 61/2
மீள்வு_இல் கிம்புரி மணி கடி சூத்திரம் வீக்கி – யுத்4:35 5/4

TOP


சூத (1)

பாய்ந்த சூத பசு நறும் தேறலால் – அயோ:11 20/3

TOP


சூதர் (1)

தூக்கின பாய் பரி சூதர் உலைந்தார் – சுந்:9 58/1

TOP


சூதரை (1)

வில் உடை தலையாளொடு சூதரை வீழ்த்த – யுத்2:16 212/2

TOP


சூதனும் (1)

சூதனும் முடுகி தூண்ட சென்றது துரக திண் தேர் – யுத்4:37 16/4

TOP


சூதால் (1)

துப்பு உற முருக்கி உயிர் உண்பல் இது சூதால் – சுந்:6 6/4

TOP


சூது (6)

செம் துவர் அழிதர தேறல் மாந்தி சூது
உந்தலின் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ ஒள் நகர் – பால:3 68/3,4
சூது முந்துற சொல்லிய மா துயர் – அயோ:2 20/1
சூது அகற்றும் திரு மறையோர் துறை ஆடும் நிறை ஆறும் சுருதி தொல் நூல் – கிட்:13 28/1
துப்பு ஒன்று திரள் சூது என்பென் சொல்லுவென் தும்பி கொம்பை – கிட்:13 43/2
பொன் அணி பலகை சூது துயில்கிலர் பொருகின்றாரும் – சுந்:2 183/4
சூது ஆர் முலை தோகையை நோக்கி முன் தோன்று சூழல் – யுத்4:41 31/2

TOP


சூர் (15)

சூர் உடை நிலை என தோய்ந்தும் தோய்கிலா – பால:14 20/1
சூர் சுடர் குலம் எலாம் சூடினான் என – பால:23 53/3
தொடுத்த மாதவி சூழலில் சூர்_அர_மகளிர் – அயோ:10 23/3
சூர் ஒடுங்கு அயில் துணிந்து இறுதல் கண்டு சிறிதும் – ஆரண்:1 28/1
சூர் அறுத்தவனும் சுடர் நேமியும் – ஆரண்:3 22/1
வெம் திறல் வேல் கொடு சூர் அடும் வீர – ஆரண்:14 59/3
சூர் புகல் அரியது ஓர் அரக்கர் தொல் மதில் – ஆரண்:15 20/3
சூர்_அர_மகளிர் ஊசல் துவன்றிய சும்மைத்து அன்றே – கிட்:3 31/4
சூர் தடிந்தவன் மயிலிடை பறித்த வன் தொகை – சுந்:9 17/1
சூர் இழந்து வன் கவசமும் இழந்து துப்பு இழந்து – யுத்2:15 234/3
சூலம் உண்டு அது சூர் உளோர் – யுத்2:16 117/1
தோல் பிடித்து அரக்கரை எறியும் சூர் முசு – யுத்3:20 43/3
சூர் அழிந்திட துரந்தனன் சுடு சரம் சொரிந்தான் – யுத்3:22 74/4
சூர் எலாம் திரண்ட பொன் தோள் தாபதர்க்கு இளைய தோன்றல் – யுத்3-மிகை:27 6/1
சூர் உடை இராமற்கு தூதன் என்று எனது – யுத்4-மிகை:41 187/3

TOP


சூர்_அர_மகளிர் (2)

தொடுத்த மாதவி சூழலில் சூர்_அர_மகளிர்
படுத்து வைகிய பல்லவ சயனங்கள் பாராய் – அயோ:10 23/3,4
சூர்_அர_மகளிர் ஊசல் துவன்றிய சும்மைத்து அன்றே – கிட்:3 31/4

TOP


சூர்த்த (1)

சூர்த்த நோக்கு உடை சூரனும் துற்கனும் – யுத்2-மிகை:15 3/2

TOP


சூர்ப்பணகை (2)

உரைப்பென் என சூர்ப்பணகை வர இருந்தான் இருந்த பரிசு உரைத்தும் மன்னோ – ஆரண்:10 1/4
ஏந்து புயத்து இராவணனார் காதலும் அ சூர்ப்பணகை இழந்த மூக்கும் – யுத்4:38 25/2

TOP


சூர்ப்பணகை-தன் (1)

பிரிவு இல் கான் அது-தனில் பெரிய சூர்ப்பணகை-தன்
கரிய மா நகிலொடும் காதொடும் நாசியை – கிட்-மிகை:3 1/1,2

TOP


சூர (1)

சூர நெடுந்தகை அவனை அடி வணங்கி சொல்லுவான் – ஆரண்:6 112/4

TOP


சூரர் (2)

துறப்பிலர் அறம் எனல் சூரர் ஆவதே – அயோ:5 29/4
சூரர் என்று உரைக்கல்-பாலார் துஞ்சும் போது உணர்வின் சோரா – யுத்3:28 30/3

TOP


சூரர்-தம் (1)

துடித்த யானை மீது இருந்து போர் தொடங்கு சூரர்-தம்
மடித்த வாய் செழும் தலை குலம் புரண்ட வானின் மின் – யுத்3:31 92/2,3

TOP


சூரனும் (1)

சூர்த்த நோக்கு உடை சூரனும் துற்கனும் – யுத்2-மிகை:15 3/2

TOP


சூரிய (1)

சுவணநதி கடந்து அப்பால் சூரிய காந்தகம் என்ன தோன்றி மாதர் – கிட்:13 23/1

TOP


சூரியசத்துரு (1)

தைவரு சூரியசத்துரு என்பான் – யுத்3:20 21/2

TOP


சூரியரை (1)

இந்து சூரியரை ஒத்து இருவரும் பொலியவே – ஆரண்:1 36/4

TOP


சூரியன் (32)

சூரும் ஓடாது கூடாது-அரோ சூரியன்
தேரும் ஓடாது மா மாகம் மீ தேரின் நேர் – பால:7 9/2,3
சூரியன் ஆம் என சோழர் சொல்லினார் – அயோ-மிகை:1 12/4
சூரியன் மரபில் தோன்றி சுடர் நெடு நேமி ஆண்ட – கிட்:2 26/1
சொல் அறம் துறந்திலாத சூரியன் மரபும் தொல்லை – கிட்:7 78/3
சூரியன் மரபுக்கும் ஒர் தொல் மறு – கிட்:7 93/3
சூரியன் மகனும் மான துணைவரும் கிளையும் சுற்ற – கிட்:9 32/2
சூரியன் கான்முளை தோன்றுமால் அவன் – கிட்:11 133/3
சூரியன் வெருவும் ஓர் சுரத்தை நண்ணினார் – கிட்:14 19/4
சூரியன் வெற்றி காதலனோடும் சுடர் வில் கை – கிட்:17 2/1
சூரியன் தனி தேவருமே இ நகர் தொகாத – சுந்:2 11/4
துளங்கு ஒளி விரற்கு எதிர் உதிக்கும் சூரியன்
இளம் கதிர் ஒக்கினும் ஒக்கும் ஏந்து_இழாய் – சுந்:4 40/3,4
துஞ்சினன் எங்கள் வேந்தன் சூரியன் தோன்றல் என்றான் – சுந்:12 79/4
தூது வந்தது சூரியன் கான்முளை – சுந்:12 86/1
சூரியன் புதல்வனை நோக்கி சொல்லுவான் – சுந்:14 16/4
சூரியன்_பகைஞன் என்று ஒருவன் சொல்லினான் – யுத்1:2 43/4
கண்ணினான் உளன் சூரியன் பகை என்று ஒர் கழலான் – யுத்1:5 38/4
சூரியன் கதிர் அனையன சுடு சரம் துரந்தான் – யுத்1:6 14/4
சூரியன் காதல சொல்லி என் பல – யுத்1:8 3/2
பொருது புக்கன முந்துற சூரியன் புதல்வன் – யுத்1:12 3/2
சூரியன் மகனை தன்னை பிரியலன் நிற்க சொன்னான் – யுத்1:13 5/4
நொந்து சூரியன் கான்முளை நோக்கினான் – யுத்2:15 53/4
தோளில் புடையுண்டு அயர் சூரியன் மைந்தன் – யுத்2:18 241/1
சூரியன் உச்சி உற்றால்-ஒத்தது அ உலகின் சூழல் – யுத்2:19 218/4
சூரியன் பகைஞன் அ சுடர் பொன் தேரினன் – யுத்3:20 34/1
சூரியன்_பெரும்_பகைஞனும் சூரியன்_மகனும் – யுத்3:20 50/1
சூரியன்_பெரும்_பகைஞனும் சூரியன்_மகனும் – யுத்3:20 50/1
சூரியன்_சேயும் செல்வன் சொற்றதே எண்ணும் சொல்லன் – யுத்3:31 68/1
தூண் திரண்டு அனைய திண் தோள் சூரியன் புதல்வன் சொல்ல – யுத்4:32 52/3
சொன்ன வாசகம் பிற்பட சூரியன் மகனும் – யுத்4:41 16/1
சொன்ன நீதியின் புரிந்த பின் சூரியன் மருமான்-தன்னை – யுத்4:41 40/2
சூரியன் மகனும் தொல்லை துணைவரும் இலங்கை_வேந்தும் – யுத்4-மிகை:41 251/2
தூய வீடணற்கும் மற்றை சூரியன் மகற்கும் தொல்லை – யுத்4-மிகை:42 10/2

TOP


சூரியன்_சேயும் (1)

சூரியன்_சேயும் செல்வன் சொற்றதே எண்ணும் சொல்லன் – யுத்3:31 68/1

TOP


சூரியன்_பகைஞன் (1)

சூரியன்_பகைஞன் என்று ஒருவன் சொல்லினான் – யுத்1:2 43/4

TOP


சூரியன்_பெரும்_பகைஞனும் (1)

சூரியன்_பெரும்_பகைஞனும் சூரியன்_மகனும் – யுத்3:20 50/1

TOP


சூரியன்_மகனும் (1)

சூரியன்_பெரும்_பகைஞனும் சூரியன்_மகனும்
நேர் எதிர்ந்தனர் நெருப்பு உடை வேள்வியின் பகையும் – யுத்3:20 50/1,2

TOP


சூரியனை (1)

சூரியனை சென்று ஒண் கையகத்தும் தொட வல்லீர் – கிட்:17 12/4

TOP


சூரும் (1)

சூரும் ஓடாது கூடாது-அரோ சூரியன் – பால:7 9/2

TOP


சூரொடும் (1)

சூரொடும் தொடர்ந்த தண்டை சுழற்றினான் வயிர தோளான் – யுத்3:22 124/4

TOP


சூரோடு (1)

சூரோடு தொடர்ந்த சுடர் கணைதான் – யுத்3:31 196/1

TOP


சூல் (20)

வெருவி மால் வரை சூல் மழை மின்னுமே – பால:2 31/4
குளிறும் வான் மதி குழவி தன் சூல் வயிற்று ஒளிப்ப – அயோ:9 47/2
நீள மாலைய துயில்வன நீர் உண்ட கமம் சூல்
காளமேகமும் நாகமும் தெரிகில காணாய் – அயோ:10 2/3,4
பெருகு சூல் இளம் பிடிக்கு ஒரு பிறை மருப்பு யானை – அயோ:10 10/3
சூல் தடம் கருங்கார் புரை தோற்றத்தான் – அயோ:11 36/2
சூல் தவளை நீர் உழக்கும் துறை கெழு நீர் வள நாட – ஆரண்:6 114/3
சூல் முதிர் மேகங்கள் சுருண்டு வீழ்வன – ஆரண்:15 4/4
சூல் நிற முகில்_குலம் துவன்றி சூழ் திரை – கிட்:10 6/2
சூல் அடி பலவின் சுளை தூங்கு தேன் – கிட்:15 40/1
சூல் நிற கொண்மூ கிழித்து இடை துடிக்கும் மின் என மார்பில் நூல் துளங்க – சுந்:3 78/4
சூல் இரும் பெரு வயிறு அலைத்து சோர்வுறும் – சுந்:5 55/1
தொண்டை வாய் அரக்கிமார்கள் சூல் வயிறு உடைந்து சோர – சுந்:6 60/3
கூன் சூல் முதிர் இப்பி குரைக்க நிரைத்த பாசி – சுந்-மிகை:1 10/1
வான் சூல் மழை ஒப்ப வயங்கு பளிங்கு முன்றில் – சுந்-மிகை:1 10/2
சூல் உடை மழை முகில் சூழ்ந்து சுற்றிய – யுத்1:8 7/3
தோரணத்த மணி வாயில் மிசை சூல்
நீர் அணைத்த முகில் ஆம் என நின்றான் – யுத்1:11 17/1,2
தூர்த்தார் இவர் கல் படை சூல் முகிலின் – யுத்3:27 23/3
எண்ணின் சூல் மழை இல்ல இராவணன் – யுத்4:37 41/2
சூல் கலங்கும் இலங்கை துளங்குமால் – யுத்4:37 42/4
சூல் ஆயின மழை அன்னவன் தொடை பல் வகை தொடுக்க – யுத்4:37 55/4

TOP


சூல்கின்றாரும் (1)

கண்களை சூல்கின்றாரும் கழுத்தினை தடிகின்றாரும் – யுத்3:29 41/1

TOP


சூல (9)

சூடக அரவு உறழ் சூல கையினள் – பால:7 23/1
செம் கை சூல வெம் தீயினை தீய தன் – பால:7 45/3
வெவ் அயில் மழு எழு சூல வெம் கையார் – சுந்:3 55/4
சூல மேகம் என பொலி தோற்றத்தான் – யுத்2:16 60/2
தோன்றும் வெம் சுடர் சூல வெம் கூற்றினை தொட்டான் – யுத்2:16 240/4
சூல படை தொடுவான்-தனை இமையாத முன் தொடர்ந்தான் – யுத்2:18 169/1
சூல படையானிடை வந்து தொடர்ந்தான் – யுத்2:18 247/1
ஒத்த தன் உருவே ஆக்கி தான் மறைந்து ஒளித்து சூல
பத்திகள் கோடி_கோடி பரப்பினன் அதனை பார்த்த – யுத்3:21 28/2,3
சூல பாணிதன் வரத்தினர் தொகுத்த பல் கோடி – யுத்3-மிகை:30 4/2

TOP


சூலங்கள் (2)

தொடுத்து எறிந்தனர் சூலங்கள் சுடு கதை படையால் – சுந்-மிகை:7 7/2
சூலங்கள் மழுவும் சுடு சுணையும் கனல் சுடரும் – யுத்3:27 153/1

TOP


சூலத்தர் (1)

மழுவினர் வாளினர் வயங்கு சூலத்தர்
உழுவையோடு அரி என உடற்றும் சீற்றத்தார் – ஆரண்:7 48/3,4

TOP


சூலத்தால் (2)

காவலின் கலை ஊர் கன்னியை ஒக்கும் சூலத்தால் காளியை ஒக்கும் – பால:3 8/3
மடை பேரா சூலத்தால் மழு வாள் கொண்டு எறிந்தானும் – யுத்2:16 50/3

TOP


சூலத்தான் (1)

கூரிய சூலத்தான் என்று அவன் நிலை கூறலுற்றான் – யுத்2:16 109/4

TOP


சூலத்து (1)

மலை எலாம் அற்ற பொன்_தார் மார்பு எலாம் அற்ற சூலத்து
இலை எலாம் அற்ற வீரர் எயிறு எலாம் அற்ற கொற்ற – யுத்2:15 149/2,3

TOP


சூலத்தை (2)

வல் நெடும் சூலத்தை வலத்து வாங்கினான் – யுத்2:16 89/3
என்று தன் நெடும் சூலத்தை இடக்கையின் மாற்றினன் வல கையால் – யுத்2:16 325/1

TOP


சூலம் (60)

துகிலொடு நெடும் கொடி சூலம் மின்னுவ – பால:3 35/3
சூலம் அற்று வீழ் துண்டங்கள் கண்டனர் – பால:7 47/4
சூலம் வாள் மழு தோமரம் சக்கரம் – ஆரண்:7 11/1
சூலம் அற்றன அற்றன சுடர் மழு தொகை வாள் – ஆரண்:7 76/1
சூலம் எடுத்து ஆர்த்து எறிந்தான் மறம் தோற்றிலாதான் – ஆரண்:13 31/4
சென்று நோக்கினர் திரி சிகை கொடு நெடும் சூலம்
ஒன்று பல் கணை மழை உறு புட்டிலோடு இரண்டு – ஆரண்:13 86/2,3
சூலம் ஆக தொலைவுறும் எல்லையில் – ஆரண்:14 27/2
நேமிதான்-கொலோ நீலகண்டன் நெடும் சூலம்
ஆம் இது ஆம்-கொலோ அன்று எனின் குன்று உருவு அயிலும் – கிட்:7 70/1,2
சூலம் மழு வாளொடு அயில் தோமரம் உலக்கை – சுந்:2 67/1
வேல் வாள் சூலம் வெம் கதை பாசம் விளி சங்கம் – சுந்:2 76/1
இற்று சூலம் நீறு எழல் காணா எரி ஒப்பாள் – சுந்:2 87/1
கேடகத்தோடு மழு எழு சூலம் அங்குசம் கப்பணம் கிடுகோடு – சுந்:3 91/1
சூலம் வாள் முசலம் கூர் வேல் தோமரம் தண்டு பிண்டி – சுந்:7 3/1
முற்கரம் முசுண்டி பிண்டிபாலம் வேல் சூலம் முட்கோல் – சுந்:7 8/2
தோள்கள் இற்றன இற்றன சுடர் மழு சூலம்
நாள்கள் இற்றன இற்றன நகை எயிற்று ஈட்டம் – சுந்:7 31/2,3
தோமரம் உலக்கை சூலம் சுடர் மழு குலிசம் தோட்டி – சுந்:10 11/1
சூலம் வாள் சக்கரம் தோட்டி தோமரம் – சுந்-மிகை:3 13/1
சூலம் என்ன என் நெஞ்சை தொளைக்குமால் – யுத்1:9 43/4
சூலம் ஏய் தட கை அண்ணல் தானும் ஓர் குரங்காய் தோன்றி – யுத்1:9 85/1
எழு மழு தண்டு வேல் வாள் இலை நெடும் சூலம் என்று இ – யுத்1:13 13/1
சூலம் வாள் அயில் தோமரம் சக்கரம் – யுத்2:15 57/1
கொற்ற வாள் கொலை வேல் சூலம் கொடும் சிலை முதல ஆய – யுத்2:15 153/1
சூலம் அன்னது ஓர் வாளியால் சோம்பினன் சாம்பன் – யுத்2:15 199/4
சூலம் ஏகம் திருத்திய தோளினான் – யுத்2:16 60/1
தோமரம் சக்கரம் சூலம் கோல் மழு – யுத்2:16 100/1
சூலம் உண்டு அது சூர் உளோர் – யுத்2:16 117/1
சூலம் கொண்டு ஓடி வேலை தொடர்வது ஓர் தோற்றம் தோன்ற – யுத்2:16 157/2
மெய்த்தலை சூலம் ஓச்சான் வெறும் கையான் என்று வெள்கி – யுத்2:16 181/4
மறித்து அவன் அவனை தன் கை வயிர வான் சூலம் மார்பில் – யுத்2:16 192/1
சொல் என பிழைப்பு இலா சூலம் சோர்வு இலான் – யுத்2:16 254/4
ஒத்தது சூலம் அன்று இற்ற ஓசையே – யுத்2:16 256/4
சூலம் ஒன்று அரக்கனும் வாங்கி தோன்றினான் – யுத்2:16 311/4
எறிவான் உயர் சூலம் எடுத்தலும் இன்னே – யுத்2:18 248/1
சூலம் அந்தகன் எறிந்தது அன்னது துணிந்து சிந்த இடை சொல்லுறும் – யுத்2:19 83/3
இ தலைக்கு அல்லேன் அல்லேன் இரு தலை சூலம் போல்வேன் – யுத்2:19 212/4
சூலம் அங்கு ஒரு கை சுற்றி தொடர்ந்திடும் பகைஞர் ஆவி – யுத்2-மிகை:16 33/2
மழுவொடு கணிச்சி சூலம் வாள் மணி குலிசம் ஈட்டி – யுத்2-மிகை:16 35/1
சூலம் உண்டு அளப்பு இல கோடி பேய் சுமந்து – யுத்2-மிகை:16 49/2
பிடித்தனன் வல கையில் சூலம் பெட்பொடு – யுத்2-மிகை:16 50/1
சூலம் அங்கு அது வரும் துணிவை நோக்கியே – யுத்2-மிகை:16 51/1
சூலம் அற்று இரண்டு என துணித்து வீழ்த்தினான் – யுத்2-மிகை:16 51/4
அழிந்தது சூலம் அங்கு அமரர் யாவரும் – யுத்2-மிகை:16 52/1
கொள்ளை படை அனையஃது ஒரு கொடும் சூலம் கை கொண்டான் – யுத்2-மிகை:18 19/4
சூலம் ஒன்று உடையவன் பிசாசன் தோன்றுவான் – யுத்3:20 33/4
சொல்லின் பிழையாதது ஓர் சூலம் அவன் – யுத்3:20 76/3
சூலம் எனின் அன்று இது தொல்லை வரும் – யுத்3:20 77/1
முக்கணான் சூலம் என்ன முடுகிய முடிவை நோக்கி – யுத்3:27 178/2
சூலம் கொண்டு எறிவல் என்று தோன்றினான் பகையின் தோற்ற – யுத்3:28 49/3
கூற்றம் ஓர் சூலம் கொண்டு குறுகியது என்ன கொல்வான் – யுத்3:28 50/2
சூலம் ஏந்தி முன் நின்றவர் இ நின்ற தொகையார் – யுத்3:30 26/3
சூலம் வாங்கிடின் சுடர் மழு எறிந்திடின் சுடர் வாள் – யுத்3:31 11/1
அடரும் மூ_இலை சூலம் மற்று ஆதியாம் – யுத்3-மிகை:31 39/2
மரமும் கல்லுமே வில்லொடு வாள் மழு சூலம்
அரமும் கல்லும் வேல் முதலிய அயில் படை அடக்கி – யுத்4:32 12/1,2
தொல் ஆர் மிடல் வளை சக்கரம் சூலம் இவை தொடக்கத்து – யுத்4:37 54/3
சூலம் கொண்டான் அண்டரை எல்லாம் தொழில் கொண்டான் – யுத்4:37 125/4
வல் வாய் வெம் கண் சூலம் எனும் காலனை வள்ளால் – யுத்4:37 128/3
பிறந்தான் நின்றான் வந்தது சூலம் பிறர் அஞ்ச – யுத்4:37 131/4
வென்றான் என்றே உள்ளம் வெயர்த்தான் விடு சூலம்
பொன்றான் என்னின் போகலது என்னும் பொருள் கொண்டான் – யுத்4:37 134/1,2
உற்ற தலை தானவன் விடும் கொடிய சூலம்
இற்று ஒழிய ஆன்று அழியுமோ என இசைத்தான் – யுத்4-மிகை:37 17/3,4
நீதியொடு கால்குலைய நீசன் விடு சூலம்
ஈது அழியும் என்று இதயம் எண்ணினன் இராமன் – யுத்4-மிகை:37 18/3,4

TOP


சூலம்-கொல் (1)

சூலம்-கொல் என பகர் சொல் உடையான் – யுத்2:18 59/4

TOP


சூலமும் (11)

சூலமும் திகிரியும் சொல்லும் தாங்கிய – அயோ:14 71/2
மின் மின் என்னும் சூலமும் வேலும் மிசை ஓச்சி – சுந்:3 148/2
ஈசன் வன் தனி சூலமும் என்று இவை ஒன்றும் – சுந்:9 16/3
சூலமும் திகிரி சங்கும் கரகமும் துறந்து தொல்லை – சுந்:12 75/3
சூலமும் கயிறும் இன்மை துணிந்தும் – யுத்1:11 26/2
சுக்கிரீவற்கும் உண்டோ சூலமும் வேலும் வாளும் – யுத்1:13 15/4
தோளொடு மரனும் கல்லும் சூலமும் வேலும் தாக்க – யுத்2:16 169/4
மாண்டனவாம் சூலமும் சக்கரமும் வச்சிரமும் – யுத்2:17 82/1
சூலமும் கணிச்சியும் கடிது சுற்றினார் – யுத்2:18 122/3
சூலமும் மழுவும் தாங்கி தோள் இரு நான்கும் தோன்ற – யுத்2:19 54/1
மழுவும் சூலமும் வலயமும் நாஞ்சிலும் வாளும் – யுத்3:22 105/1

TOP


சூலமே (5)

கைத்தலை சூலமே அனைய காட்சியான் – ஆரண்:7 112/3
சூலமே முதலிய துறந்து சுற்றிய – ஆரண்:10 17/1
சூலமே கொடு சூடினான் – யுத்2:16 112/4
சூலமே கொண்டு நூறி முறுவலும் தோன்ற நின்றான் – யுத்2:16 179/4
துரகம் உந்தினர் எடுத்து எறியும் சூலமே – யுத்3:20 42/4

TOP


சூலன் (1)

குலைய பொரு சூலன் நெடும் கொலையும் – யுத்3:20 100/1

TOP


சூலி (1)

தான் சூலி நாளில் தகை முத்தம் உயிர்த்த சங்கம் – சுந்-மிகை:1 10/3

TOP


சூலி-தன் (2)

சூலி-தன் அருள் துறையின் முற்றினான் – கிட்:3 37/3
சிகை நிற சூலி-தன் திறத்தின் செல்லினும் – யுத்1:2 45/2

TOP


சூலியார் (1)

மா வல சூலியார் வாழ்த்துநர்க்கு உயர் வரம் – கிட்-மிகை:7 7/1

TOP


சூலியும் (1)

சூலியும் வெருக்கொள தேரில் தோன்றுவான் – யுத்3:20 35/3

TOP


சூலியை (1)

சூலியை பொருப்பினோடும் தூக்கிய விசய தோளாய் – யுத்3:26 7/4

TOP


சூலும் (1)

துகில் படுத்து உரிக்கும் செம் தீ கண்களை சூலும் சுற்றி – யுத்1:3 138/2

TOP


சூலையின் (1)

சூலையின் திருக்கு அலால் சொல்லுவோர்க்கு எலாம் – யுத்1:3 77/3

TOP


சூழ் (90)

வன் தொடர் படுக்கும் வன வாரி சூழ்
குன்று உடை குல மள்ளர் குழூஉ குரல் – பால:2 32/2,3
போரொடு நிகர்வன பொலன் வரை அணை சூழ்
நீரொடு நிகர்வன நிறை கடல் நிதி சால் – பால:2 46/2,3
அன்ன நீள் அகன் கிடங்கு சூழ்_கிடந்த ஆழியை – பால:3 20/1
துன்னி வேறு சூழ்_கிடந்த தூங்கு வீங்கு இருள் பிழம்பு – பால:3 20/2
என்னலாம் இறும்பு சூழ்_கிடந்த சோலை எண்ணில் அ – பால:3 20/3
சூழ் சுடர் சிரத்து நல் மணி தசும்பு தோன்றலால் – பால:3 25/3
மொய் ஆர்கலி சூழ் முது பாரில் முகந்து தான – பால:4 3/1
தூய நல் சுதை நிகர் பிண்டம் ஒன்று சூழ்
தீ எரி பங்கியும் சிவந்த கண்ணும் ஆய் – பால:5 84/2,3
விரியும் வார் புனல் மருதம் சூழ் மிதிலையர் கோமகன் – பால:8 48/3
இனைய நாட்டினில் இனிது சென்று இஞ்சி சூழ் மிதிலை – பால:9 13/1
கயல் கடல் சூழ் உலகு எல்லாம் கை_நெல்லி கனி ஆக்கி – பால:12 12/1
நீர் காத்த கடல் புடை சூழ் நிலம் காத்தேன் என்னின் பின் – பால:12 18/3
விண்தலம் கலந்து இலங்கு திங்களோடு மீது சூழ்
வண்டு அலம்பு அலங்கல் தங்கு பங்கியோடும் வார் சிலை – பால:13 48/1,2
துனி உறு புலவியை காதல் சூழ் சுடர் – பால:19 64/1
கோதை சூழ் குஞ்சி அ குமரர் வந்து எய்தலும் – பால:20 28/3
பஞ்சி சூழ் மெல் அடி பாவைமார் பண்ணையின் – பால:20 30/1
மஞ்சு சூழ் நெடிய மாளிகையின் வந்து இடை விராய் – பால:20 30/2
நஞ்சு சூழ் விழிகள் பூ_மழையின் மேல் விழ நடந்து – பால:20 30/3
இஞ்சி சூழ் மிதிலை மா வீதி சென்று எய்தினான் – பால:20 30/4
கரும் குழல் பாரம் வார் கொள் கன முலை கலை சூழ் அல்குல் – பால:21 17/1
கல் ஆர் மலர் சூழ் கழி வார் பொழிலோடு – பால:23 18/1
தொடங்கிய வெம் கனல் சூழ் வரு-போதின் – பால:23 90/2
தேரின் மிசை மலை சூழ் வரு கதிரும் திசை திரிய – பால:24 10/2
பனி வார் கடல் புடை சூழ் படி நரபாலரை அருளா – பால:24 21/3
இரைத்த வேலை சூழ் உலகம் என் ஒரு மகற்கு ஈந்தாய் – அயோ:2 90/3
கேகயத்து அரசன் பயந்த விடத்தை இன்னது ஒர் கேடு சூழ்
மா கயத்தியை உள் கொதித்து மனத்து வைவன போன்றவே – அயோ:3 52/3,4
ஆழி சூழ் உலகம் எல்லாம் பரதனே ஆள நீ போய் – அயோ:3 111/1
திரை ஆர் கடல் சூழ் உலகின் தவமே திருவின் திருவே – அயோ:4 32/1
பொன்_தாமரை போல் கையால் பொடி சூழ் படி-நின்று எழுவி – அயோ:4 37/2
அள்ளல் பள்ளம் புனல் சூழ் அகல் மா நிலமும் அரசும் – அயோ:4 61/1
ஒலி ஆர் கடல் சூழ் உலகத்து உயர் வானிடை நாகரினும் – அயோ:4 62/1
சூழ் வினை நான்முகத்து ஒருவன் சூழினும் – அயோ:4 158/3
பல் தொடுத்து அன்ன பல் சூழ் கவடியன் – அயோ:8 5/1
சூழ் அமைந்த சுரும்பும் நரம்பும் தம் – அயோ:11 33/1
கழித்து நீர் வரு துறை ஆற்றை சூழ் படை – அயோ:13 63/1
எனை பல சூழ் உரைத்து என்னை ஈன்றவள் – அயோ-மிகை:11 6/1
புண் துளங்கியன கண்கள் கனல் பொங்க மழை சூழ்
விண் துளங்கிட விலங்கல்கள் குலுங்க வெயிலும் – ஆரண்:1 7/1,2
தும்புரு தனதன் சூழ்
அம்பரத்து உளேன்-அரோ – ஆரண்:1 63/3,4
அன்ன செலவின் படி மேல் அயல் சூழ்
பொன்னின் பொலி வார் அணி பூண் ஒளி மேல் – ஆரண்:2 3/1,2
சொற்றும் தரம் அன்று இது சூழ் கழலாய் – ஆரண்:2 19/1
வானத்தன கடலின் புற வலயத்தன மதி சூழ்
மீனத்தன மிளிர் குண்டல வதனத்தன மிடல் வெம் – ஆரண்:7 90/1,2
சூழ் சுடர் வடி கணை அவற்று எதிர் தொடுத்தே – ஆரண்:9 12/3
குண்டலங்கள் குல வரையை வலம்வருவான் இரவி கொழும் கதிர் சூழ் கற்றை – ஆரண்:10 3/3
நீர் புகும் நெடும் கடல் அடங்கும் நேமி சூழ்
பார் புகும் நெடும் பகு வாயை பார்த்தனர் – ஆரண்:15 20/1,2
வளை உடை புணரி சூழ் மகிதல திரு எலாம் – கிட்:3 8/3
அலையின் வேலை சூழ் கிடந்த ஆழி மா – கிட்:3 39/3
தாழும் காலத்தும் தாழ்வு இல தயங்கு பேர் இருள் சூழ்
ஆழி மா நிலம் தாங்கிய அரும் குல கிரிகள் – கிட்:4 3/2,3
சூல் நிற முகில்_குலம் துவன்றி சூழ் திரை – கிட்:10 6/2
எல்லை சூழ் மதிக்கும் உண்டாம் களங்கம் என்று உரைக்கும் ஏதம் – கிட்:13 60/2
அறல் நறும் கூந்தலும் அளக வண்டு சூழ்
நிறை நறும் தாமரை முகமும் நித்தில – கிட்:14 9/2,3
செந்நெல் வேலி சூழ் திரு நல் நாடு ஒரீஇ – கிட்:15 18/2
மாதிரம் எட்டும் சூழ் பறை வைத்தே வர மேரு – கிட்:17 5/3
புயலும் வானகமும் அ புணரியும் புணரி சூழ்
அயலும் வீழ் தூளியால் அறிவு அரும் தகையவாம் – கிட்-மிகை:5 1/1,2
ஆழி சூழ் உலகம் எல்லாம் அரும் கனல் முருங்க உண்ணும் – சுந்:1 30/3
உருகுகின்றது போன்று உளது உலகு சூழ் உவரி – சுந்:2 15/4
துஞ்சும் கண்டால் என்னை இவன் சூழ் திரை ஆழி – சுந்:2 84/2
இருக்கும் மதில் சூழ் கடி இலங்கையை இமைப்பின் – சுந்:5 8/1
வேலை மிக்கு ஆற்றொடு மீள வேலை சூழ்
ஞாலம் முற்றுறு கடையுகத்து நச்சு அறா – சுந்:5 63/2,3
துவளும் மின் என சுற்றிட சூழ் வரை – சுந்:6 29/2
சூழ் இரும் கதிர்கள் எல்லாம் தோற்றிட சுடரும் சோதி – சுந்:8 16/3
அள்ளல் பள்ளத்து அகன் புனல் சூழ் அகன்ற வாவிக்குள் நின்ற – சுந்-மிகை:4 7/3
சூழ் வினை மனிதரால் தோன்றிற்றாம் எனா – யுத்1:2 44/3
வார தண் குலை வாழை மடல் சூழ்
ஈர தண்டு என இற்றன எல்லாம் – யுத்1:3 97/3,4
சூழ் இரும் சுவரில் தேய்க்கும் சிலவரை துளக்கு_இல் குன்றம் – யுத்1:3 140/2
விழுங்கி நீங்கியது ஒத்தது வேலை சூழ் ஞாலம் – யுத்1:6 1/4
சூழ் இரும் பெரும் சுடர் பிழம்பு தோன்றலால் – யுத்1:6 54/2
சூழ் இரண்டு புடையும் முறை சுற்ற – யுத்1:11 7/4
துப்பின் செய்தது போன்றது சூழ் வரை – யுத்2:15 27/2
சூழ் இரும் திசைகளை தொடரும் தொல் கொடி – யுத்2:15 101/2
திடல் துடைத்தன தசமுகன் சரம் அவை திசை சூழ்
கடல் துடைத்தன களத்தின் நின்று உயர்தரும் பூழி – யுத்2:15 195/2,3
முழுவதும் மாள்வர் இன்றே இவன் வலத்து அமைந்த மு சூழ்
கழுவினில் என்று வானோர் கலங்கினார் நடுங்கினாரால் – யுத்2:16 199/2,3
கண்ட கண்டங்களொடும் கணை துரந்தன கதிர் சூழ்
மண்டலங்களை மாறுகொண்டு இமைத்தன வானில் – யுத்2:16 247/3,4
கதிர் தலம் சூழ் வட_வரையின் காட்சியான் – யுத்2:16 296/4
மறி கடல் புடை சூழ் வைப்பின் மானவன் வாளி போன – யுத்2:19 56/1
சூழ் எழு அனைய தோள்-மேல் ஆயிரம் பகழி தூவி – யுத்2:19 115/2
பேரி கலித்தன பேர் உலகை சூழ்
ஏரி கலித்தன ஆம் என யானை – யுத்3:20 25/1,2
அடல் முன்னே தொடங்கிய நாள் ஆழ் கடல் சூழ் இலங்கை எனும் அரக்கர் வாழும் – யுத்3:24 35/3
சூழ் வினை மாயம் எல்லாம் உம்பியே துடைக்க சுற்றி – யுத்3:28 3/1
குன்று வந்து சூழ் வளைந்த போல் தொடர்ந்து கூடலும் – யுத்3:31 76/2
ஆயிர வெள்ளம் உண்டு ஒருவர் ஆழி சூழ்
மா இரு ஞாலத்தை மறிக்கும் வன்மையோர் – யுத்3:31 172/1,2
மிகுத்த நீல வான் மேகம் சூழ் விசும்பிடை தசும்பூடு – யுத்4:35 13/3
அலை மேவும் கடல் புடை சூழ் அவனி எலாம் காத்து அளிக்கும் அடல் கை வீரன் – யுத்4:37 203/1
வென்றியாய் பிறிதும் உண்டோ வேலை சூழ் ஞாலம் ஆண்டு ஓர் – யுத்4:37 214/1
சூழ் கடல் புனலும் பல் தோயமும் – யுத்4:39 4/1
வாலி என்று அளவு இல் ஆற்றல் வன்மையான் மகர நீர் சூழ்
வேலையை கடக்க பாயும் விறல் உடையவனை வீட்டி – யுத்4:41 26/1,2
சூழ் ஒளி மானத்து தோன்றுகின்றனன் – யுத்4:41 105/3
சூழ் கடல் நான்கின் தோயம் எழு வகை ஆக சொன்ன – யுத்4:42 14/1
துன்பமே தொடரும் பொல்லா சூழ் கொலை தொலையாது என்று ஆங்கு – யுத்4-மிகை:41 84/3
மிடைந்த சேனை அம் பெரும் கடல் சூழ் தர மேல் நாள் – யுத்4-மிகை:41 145/2
சூழ் புவி-அதனை எல்லாம் கடந்தனன் காலின் தோன்றல் – யுத்4-மிகை:42 16/4

TOP


சூழ்_கிடந்த (3)

அன்ன நீள் அகன் கிடங்கு சூழ்_கிடந்த ஆழியை – பால:3 20/1
துன்னி வேறு சூழ்_கிடந்த தூங்கு வீங்கு இருள் பிழம்பு – பால:3 20/2
என்னலாம் இறும்பு சூழ்_கிடந்த சோலை எண்ணில் அ – பால:3 20/3

TOP


சூழ்க்கிற்பாய் (1)

சூழ்க்கிற்பாய் அல்லை யாரும் தொழ நிற்பாய் என்ன சொன்னான் – யுத்2:16 159/4

TOP


சூழ்க்கின்ற (1)

சூழ்க்கின்ற வீரம் என் கை சரங்களாய் தோன்றும் அன்றே – யுத்3:27 83/4

TOP


சூழ்க (1)

கொன்றார் அவரோ கொலை சூழ்க என நீ கொடுத்தாய் – யுத்2:19 7/1

TOP


சூழ்கின்றேன் (1)

கிள்ளை போல் மொழியார்க்கு எல்லாம் கேடு சூழ்கின்றேன் அன்றே – ஆரண்:10 77/4

TOP


சூழ்ச்சி (3)

தொல்லையில் ஒன்றே ஆகி துறை-தொறும் பரந்த சூழ்ச்சி
பல் பெரும் சமயம் சொல்லும் பொருளும் போல் பரந்தது அன்றே – பால:1 19/3,4
சொற்றனன் அனுமன் வஞ்சன் அயோத்தி-மேல் போன சூழ்ச்சி – யுத்3:26 73/4
அ புறத்து அமைந்த சூழ்ச்சி அறிந்திவன் அயலே வந்து – யுத்3:31 60/2

TOP


சூழ்ச்சியர் (2)

பெறல்_அரும் சூழ்ச்சியர் திருவின் பெட்பினர் – அயோ:1 10/3
கனை கழல் காலினர் கரும சூழ்ச்சியர்
இனைவரும் வீடணனோடும் ஏயினார் – யுத்1:4 13/3,4

TOP


சூழ்ச்சியார் (2)

தொல்லை நல்வினை என உதவும் சூழ்ச்சியார் – அயோ:1 9/4
பித்து உற வல்லரே பிழைப்பு_இல் சூழ்ச்சியார்
மு திறத்து உலகையும் முடிக்க எண்ணுவார் – ஆரண்:10 33/2,3

TOP


சூழ்ச்சியால் (3)

தூம மென் குழலினர் புணர்த்த சூழ்ச்சியால் – பால:5 45/4
சுழியுடை தாய் சொலும் கொடிய சூழ்ச்சியால்
வழியுடைத்தாய் வரும் மரபை மாய்த்து ஒரு – அயோ:11 73/1,2
கூனி சூழ்ச்சியால் அரசு இழந்து உயர் வனம் குறுகி – யுத்1:2 109/2

TOP


சூழ்ச்சியாலே (1)

துறந்த நாள் இறந்த நாள் ஆம் துன்னினான் சூழ்ச்சியாலே
இறந்த நாள் அன்றோ என்றும் இருந்த நாள் ஆவது என்றான் – யுத்1:4 107/3,4

TOP


சூழ்ச்சியாள் (1)

துஞ்சினர் அரக்கர் என்று உவக்கும் சூழ்ச்சியாள்
அஞ்சினேன் இ உரு அடக்குவாய் என்றாள் – சுந்:4 106/3,4

TOP


சூழ்ச்சியின் (10)

வேலொடு வாள் வில் பயிற்றலின் வெய்ய சூழ்ச்சியின் வெலற்கு_அரு வலத்தின் – பால:3 10/3
எண்ணுறு சூழ்ச்சியின் இருக்கை எய்தினான் – அயோ:1 1/4
தூய சிந்தையும் திரிந்தது சூழ்ச்சியின் இமையோர் – அயோ:2 84/2
துறந்தான் தாயின் சூழ்ச்சியின் ஞாலம் அவனோடும் – அயோ:11 76/3
தோன்றிய புளிஞரை நோக்கி சூழ்ச்சியின்
ஊன்றிய சேனையை உம்பர் ஏற்றுதற்கு – அயோ:13 12/1,2
வினை பெரும் சூழ்ச்சியின் பொருது வெல்லுமால் – கிட்:10 97/4
சூழ்ச்சியின் கிழவரை நோக்கி சொல்லுவான் – யுத்1:2 11/4
சொற்றுறு சூழ்ச்சியின் துணிவு சோரினும் – யுத்1:2 74/3
சொன்ன நம்-பொருட்டு உம்பர்-தம் சூழ்ச்சியின் துணிவால் – யுத்1:2 111/3
சூழ்ச்சியின் கிழவரும் துணிந்து சொல்லினார் – யுத்1:4 18/4

TOP


சூழ்ச்சியும் (2)

நினைவும் கல்வியும் நீதியும் சூழ்ச்சியும் நிறைந்தார் – கிட்:3 74/2
எண்ணிய சூழ்ச்சியும் ஈட்டி கொண்டவும் – கிட்:10 98/3

TOP


சூழ்ச்சியே (1)

சோர்வு இடம்பெறா உணர்வினன் சூழ்ச்சியே போல – பால:15 2/2

TOP


சூழ்தர (4)

சென்று இரண்டு ஓசனை சேனை சூழ்தர
மன்றல் அம் குழலியர் நடுவண் மா தவ – பால:5 46/2,3
விரசி மேல் நிழற்றிட வேந்தர் சூழ்தர
அரசவை அடைந்துழி அயனும் நாண் உற – பால:5 94/2,3
துன்னு மா தவர் சூழ்தர எதிர் கொள்வான் தொடர்ந்தான் – யுத்4:41 33/4
தம் நிகர் முனிவரும் தமரும் சூழ்தர
மன்னவன் மாருதி மலர் கை பற்றுறா – யுத்4-மிகை:41 220/3,4

TOP


சூழ்ந்த (38)

சூழ்ந்த நாஞ்சில் சூழ்ந்த ஆரை சுற்றும் முற்று பார் எலாம் – பால:3 16/1
சூழ்ந்த நாஞ்சில் சூழ்ந்த ஆரை சுற்றும் முற்று பார் எலாம் – பால:3 16/1
முகில் குலம் தடவும்-தோறும் நனைவன முகிலின் சூழ்ந்த
அகில் புகை கதுவும்-தோறும் புலர்வன ஆட கண்டார் – பால:10 3/3,4
காந்தின மணியும் முத்தும் சிந்தின கலாபம் சூழ்ந்த
பாந்தளின் அல்குலார்-தம் பரிபுரம் புலம்பு பாத – பால:14 57/2,3
தடங்களும் மடுவும் சூழ்ந்த தண் நறும் சோலை சார்ந்தார் – பால:17 3/4
குறை முடிந்தது என்று ஆர்த்திட குஞ்சியை சூழ்ந்த
நறை அலங்கல் வண்டு ஆர்த்திட தேர் மிசை நடந்தான் – அயோ:1 51/3,4
சூழ்ந்த தீ வினை நிகர் கூனி சொல்லுவாள் – அயோ:2 55/2
துளக்கு ஒளி விசும்பின் ஊரும் சுடரையும் மறைத்த சூழ்ந்த
அளக்கர் வெண் முத்த மூரல் முறுவலார் அணியின் சோதி – அயோ:3 79/2,3
பொருந்தா நயனம் பொருந்தி நமை பொன்ற சூழ்ந்த என புரண்டார் – அயோ:6 31/4
அலங்காரம் என உலகுக்கு அமுது அளிக்கும் தனி குடையாய் ஆழி சூழ்ந்த
நிலம் காவல் அது கிடக்க நிலையாத நிலை உடையேன் நேய நெஞ்சின் – ஆரண்:4 22/1,2
சூழ்ந்த தார் நெடும் படை பகழி சுற்றுற – ஆரண்:7 126/1
மின் எலாம் திகழும் சோதி விழு_நிலா மிதிலை சூழ்ந்த
செந்நெல் அம் கழனி நாடன் திரு மகள் செவ்வி கேளா – ஆரண்:10 110/1,2
பெரும் புனல் மருதல் சூழ்ந்த கிடக்கை பின் கிடக்க சென்றார் – கிட்:15 31/3
குன்று சூழ்ந்த கடத்தொடும் கோவலர் – கிட்:15 39/1
முன்றில் சூழ்ந்த படப்பையும் மொய் புனல் – கிட்:15 39/2
சென்று சூழ்ந்த கிடக்கையும் தெண் திரை – கிட்:15 39/3
மன்று சூழ்ந்த பரப்பும் மருங்கு எலாம் – கிட்:15 39/4
துப்பு உறு பரவை ஏழும் சூழ்ந்த பார் ஏழும் ஆழ்ந்த – சுந்:4 33/1
அமை திரு நகரை சூழ்ந்த அளக்கரை கடக்க வீரன் – சுந்-மிகை:1 2/2
மார்க்கடம் சூழ்ந்த வைப்பின் இளையவன் மருங்கு காப்ப – யுத்1:4 129/1
காய் எரி படலை சூழ்ந்த கரும் கடல் தரங்கத்தூடே – யுத்1:7 2/3
சூழ்வு_இலா வஞ்சம் சூழ்ந்த தன்னை தன் சுற்றத்தோடும் – யுத்1:9 37/2
பூத நாயகன் நீர் சூழ்ந்த புவிக்கு நாயகன் இ பூ-மேல் – யுத்1:14 21/1
நீரிலே பட்ட சூழ்ந்த நெருப்பிலே பட்ட நீண்ட – யுத்1:14 38/1
ஏழ் பெரும் கடலும் சூழ்ந்த ஏழ் பெரும் தீவும் எண்_இல் – யுத்2:16 8/1
தேர் அழிந்தது செம் கதிர் செல்வனை சூழ்ந்த
ஊர் அழிந்தது போல் துரந்து ஊர்பவர் உலந்தார் – யுத்2:16 238/1,2
பொன் நெடும் குன்றம் சூழ்ந்த பொறி வரி அரவம் போல – யுத்2:18 219/2
வாளியின் தலைய பாரில் மறிவன மலையின் சூழ்ந்த
ஆளியின் துப்பின வீரர் பொரு களத்து ஆர்த்த ஆழி – யுத்2:19 96/2,3
துயில் கெட கனவு மாய்ந்தால் ஒத்தது சூழ்ந்த மாயை – யுத்3:21 31/4
தோல் மயிர் குந்தளம் சிலிர்ப்ப விசைத்து எழுந்தான் அ இலங்கை துளங்கி சூழ்ந்த
வேலையில் புக்கு அழுந்தியது ஓர் மரக்கலம் போல் சுரித்து உலைய விசைய தோளான் – யுத்3:24 32/3,4
தூய பேர் உலகம் மூன்றும் தூவிய மலரின் சூழ்ந்த
சே_இழை பாகத்து எண் தோள் ஒருவனை வணக்கம் செய்தான் – யுத்3:24 51/3,4
மூ-வகை உலகும் சூழ்ந்த முரண் திசை முறையின் காக்கும் – யுத்3:24 53/3
நீர் உளதனையும் சூழ்ந்த நெருப்பு உளதனையும் நீண்ட – யுத்3:29 56/1
வாள் வலம்பட மந்தரம் சூழ்ந்த மாசுணத்தின் – யுத்4:35 5/1
பெற்ற தாய் தந்தையோடு தேசிகற் பிழைத்து சூழ்ந்த
சுற்றமும் கெடுத்துளோரும் எதிர்ந்திடின் சுரர்கள் ஆவார் – யுத்4-மிகை:41 61/3,4
பிறப்பு மேல் உளதோ சூழ்ந்த பெரும் திசை பேரின் பேரா – யுத்4-மிகை:41 150/3
மீன் இனம் மதியை சூழ்ந்த தன்மையின் விரிந்து சுற்ற – யுத்4-மிகை:42 6/3
தன்னையே இனிது நோக்கி சராசரம் சூழ்ந்த சால்பின் – யுத்4-மிகை:42 64/2

TOP


சூழ்ந்தது (2)

அரு வரை சூழ்ந்தது என்ன அருகு முன் பின்னும் செல்ல – பால:14 71/2
சந்திர மானம்-தன் மேல் தாரகை சூழ்ந்தது என்ன – யுத்4-மிகை:41 123/1

TOP


சூழ்ந்ததும் (1)

சூழ்ந்ததும் பொறுக்க எனா முகமன் சொல்லினான் – சுந்-மிகை:14 36/4

TOP


சூழ்ந்தன (2)

அன்ன மா மதிலுக்கு ஆழி மால் வரையை அலை_கடல் சூழ்ந்தன அகழி – பால:3 13/1
தானை சூழ்ந்தன சங்கம் முரன்றன – அயோ:11 8/3

TOP


சூழ்ந்தனர் (2)

சோரும் சிந்தையர் யாவரும் சூழ்ந்தனர்
வீரன் முன் வனம் மேவுதும் யாம் எனா – அயோ:4 229/2,3
செறிய எண் திசையும் வந்து சூழ்ந்தனர் தெழிக்கும் சொல்லார் – யுத்2-மிகை:18 31/4

TOP


சூழ்ந்தனை (1)

சூழ்ந்தனை கொடியாய் என்னா துடித்து அரும் துயர வெள்ளத்து – யுத்2:18 266/3

TOP


சூழ்ந்தார் (10)

வரம்பு_அறு சும்மை தீம் சொல் மடந்தையர் தொடர்ந்து சூழ்ந்தார் – பால:22 22/4
கெட்டனர் வீரர் அம்மா பிழைப்பரோ கேடு சூழ்ந்தார் – சுந்:6 54/4
ஏறிய தேரர் சூழ்ந்தார் இறுதியின் யாவும் உண்பான் – சுந்:10 9/3
எந்திர தேரர் சூழ்ந்தார் ஈர்_இரண்டு இலக்கம் வீரர் – சுந்:10 10/4
கேட்டவன் யாவரே அ மதுவனம் கேடு சூழ்ந்தார்
காட்டிர் என்று எழுந்தான் அன்னார் வாலி சேய் முதல கற்றோர் – சுந்-மிகை:14 8/1,2
சுருக்கம் உற்றனர் அரக்கர் என்று இமையவர் சூழ்ந்தார் – யுத்2:15 189/4
இழை அணி மகளிர் சூழ்ந்தார் அனந்தரால் இடங்கள்-தோறும் – யுத்2:19 282/4
ஐம்பது கோடி தெய்வ தாதியர் அழுது சூழ்ந்தார்
தும்பியின் இனத்தை எல்லாம் தொலைத்திடும் குருளை மாய – யுத்3-மிகை:29 2/2,3
தொட்ட வெம் சோதி மோலி சென்னியர் தொழுது சூழ்ந்தார் – யுத்4-மிகை:42 4/4
கலங்கலர் ஏவல் செய்தல் கடன் என கருதி சூழ்ந்தார் – யுத்4-மிகை:42 68/4

TOP


சூழ்ந்தால் (2)

துங்க மா கவி எழுபது வெள்ளமும் சூழ்ந்தால்
எங்குளார் எனும் இடம் உளது அதன் மிசை ஏறி – யுத்4-மிகை:41 1/2,3
துங்கம் ஆர் கவி எழுபது வெள்ளமும் சூழ்ந்தால்
எங்கு உளார் எனும் இடம் உளது இதன் மிசை ஏறி – யுத்4-மிகை:41 3/2,3

TOP


சூழ்ந்தாள் (2)

வன்ன மேகலையை நீக்கி மலர் தொடை அல்குல் சூழ்ந்தாள்
பொன் அரி மாலை கொண்டு புரி குழல் புனையலுற்றாள் – பால:19 16/3,4
சூழ்ந்தாள் துன்பம் சொல் கொடியாள் சொல் கொடு நெஞ்சம் – அயோ:3 40/3

TOP


சூழ்ந்தான் (4)

தொகை செயற்கு அரிய தோளால் தாள்களால் சுற்றி சூழ்ந்தான்
மிகை செய்வார் வினைகட்கு எல்லாம் மேற்செயும் வினையம் வல்லான் – யுத்1:3 147/3,4
என் மக்கள் ஆகி உள்ளார் இ குடிக்கு இறுதி சூழ்ந்தான்
தன் மக்கள் ஆகி உள்ளார் தலையொடும் திரிவர் அன்றே – யுத்2:16 146/2,3
மான வாள் அரக்கரோடு வந்து அடி வணங்கி சூழ்ந்தான் – யுத்4-மிகை:42 44/4
எற்று நீர் கங்கை நாவாய்க்கு இறை குகன் தொழுது சூழ்ந்தான் – யுத்4-மிகை:42 45/4

TOP


சூழ்ந்தில (1)

துள்ளலுற்று இரிந்தன குரங்கின் சூழ்ந்தில – யுத்1:6 39/4

TOP


சூழ்ந்து (20)

மன்றல் அம் புது மலர்_மழையில் சூழ்ந்து என – பால:14 18/1
சுழலும் வண்டும் மிஞிறும் சுரும்பும் சூழ்ந்து
உழலும் வாச மது மலர் ஓதியர் – பால:21 50/1,2
புள் தகு சோலையின் புறத்தை சூழ்ந்து தாம் – அயோ:5 8/3
துளங்கல் இல்லா தனி குன்றில் தொக்க மயிலின் சூழ்ந்து இருந்தார் – அயோ:6 24/4
அரச வேலை சூழ்ந்து அழுது கைதொழ – அயோ:11 120/3
சுற்றினார் வரை சூழ்ந்து அன்ன தோற்றத்தார் – ஆரண்:7 16/4
இலங்கு மரகத பொருப்பின் மருங்கு தவழ் இளம் கதிரின் வெயில் சூழ்ந்து என்ன – ஆரண்-மிகை:10 3/1
மேருவை முழுதும் சூழ்ந்து மீதுற்ற வேக நாகம் – சுந்:1 34/1
ஏழு_நூறு ஓசனை சூழ்ந்து எயில் கிடந்தது இ இலங்கை – சுந்:2 227/1
தூர்த்தன இலங்கையை சூழ்ந்து மா குரங்கு – சுந்:5 71/3
மின்-தனை மின் சூழ்ந்து என்ன அரம்பையர் சூழ மெல்ல – சுந்-மிகை:3 17/3
சூல் உடை மழை முகில் சூழ்ந்து சுற்றிய – யுத்1:8 7/3
சூழ்வு இலா வஞ்சம் சூழ்ந்து உன் துணைவியை பிரிவு செய்தான் – யுத்1:14 5/2
தொடுத்த வாளிகள் வீழும் முன் சூழ்ந்து எதிர் – யுத்2:15 64/1
சுற்றிய குருதியின் செக்கர் சூழ்ந்து எழ – யுத்2:16 283/1
புக்கு-மின் இளவலை புறத்து சூழ்ந்து என்றான் – யுத்2-மிகை:16 14/4
தொடுத்தனர் அணி பட சூழ்ந்து வள்ளல் மேல் – யுத்2-மிகை:18 12/2
தொக்கனர் அரக்கனை சூழ்ந்து சுற்றுற – யுத்3:27 58/3
கொல்லாத மைத்துனனை கொன்றாய் என்று அது குறித்து கொடுமை சூழ்ந்து
பல்லாலே இதழ் அதுக்கும் கொடும் பாவி நெடும் பார பழி தீர்ந்தாளோ – யுத்4:38 9/1,2
உண்டை வானரரும் ஒள் வாள் அரக்கரும் புறம் சூழ்ந்து ஓட – யுத்4:40 34/3

TOP


சூழ்ந்துளோன் (1)

துறந்த மா தவர்க்கு அரும் துயரம் சூழ்ந்துளோன் – அயோ:11 96/4

TOP


சூழ்ந்தே (1)

தான் எரி கனலின் பொங்கி தரிப்பு இலர் கடலின் சூழ்ந்தே
வானகம் மறைய தத்தம் படை கல மாரி பெய்தார் – யுத்3-மிகை:31 64/2,3

TOP


சூழ்ந்தேன் (1)

இல் என சிறந்து நின்ற இரண்டுக்கும் இன்னல் சூழ்ந்தேன்
அல்லெனோ எளியெனோ யான் அளியத்தேன் இறக்கலாதேன் – யுத்2:17 42/3,4

TOP


சூழ்போக்கி (1)

தொல்லை வாலை மூலம் அற சுட்டு நகரை சூழ்போக்கி
எல்லை கடக்க விடு-மின்கள் என்றான் நின்றார் இரைத்து எழுந்தார் – சுந்:12 112/3,4

TOP


சூழ்வது (1)

சூழ்வது ஓர் பொருள் உண்டு இவன் சொல்லினால் – ஆரண்:11 81/2

TOP


சூழ்வந்து (1)

துன்று புரி கோதை எழில் கண்டு உலகு சூழ்வந்து
ஒன்று புரி கோலொடு தனி திகிரி உய்ப்பான் – பால:22 33/1,2

TOP


சூழ்வர (4)

துனி அறு முனிவரர் தொடர்ந்து சூழ்வர
வனிதையும் அரு மறை வடிவு போன்று ஒளிர் – பால:5 64/2,3
தூய அந்தணர்களும் தொடர்ந்து சூழ்வர
போயினன் திரு நகர் புரிசை வாயிலே – அயோ:12 53/3,4
தூங்கு இரும் குண்டல செவியில் சூழ்வர
ஓங்கல ஆதலின் உலப்பு இல் யாக்கையை – யுத்4:41 100/2,3
சுற்ற மாதர் தொடர்ந்து உடன் சூழ்வர
மற்ற வீரன் விதியின் வழங்கினான் – யுத்4-மிகை:38 7/3,4

TOP


சூழ்வரும் (3)

துன்னினர் துவன்றலின் சுடர்கள் சூழ்வரும்
பொன் மலை ஒத்தது அ பொரு_இல் கூடமே – பால:23 44/3,4
தோற்றின மாத்திரத்து உலகு சூழ்வரும்
பாற்று_இனம் ஆர்த்தன பணிலம் ஆர்த்தன – ஆரண்:7 32/3,4
மீன் சூழ்வரும் அம் முழு வெண் மதி வீறு கீற – சுந்-மிகை:1 10/4

TOP


சூழ்வன (3)

கொடியிடை தரள வெண் கோவை சூழ்வன
கடி உடை கற்பகம் கான்ற மாலையே – பால:3 36/3,4
சூழ்வன கணைகளின் துணிய நூறினான் – ஆரண்:7 104/2
தொழுது சூழ்வன முன் இன்று தோன்றியே – யுத்4:37 164/3

TOP


சூழ்வாய் (1)

சுழிக்கும் வினையால் ஏக சூழ்வாய் என்னை போழ்வாய் – அயோ:4 48/2

TOP


சூழ்வார்க்கு (1)

கேடு சூழ்வார்க்கு வேண்டும் உரு கொள கிடைத்த அன்றே – கிட்:10 59/4

TOP


சூழ்வான் (1)

குகனொடும் ஐவர் ஆனேம் முன்பு பின் குன்று சூழ்வான்
மகனொடும் அறுவர் ஆனேம் எம்முழை அன்பின் வந்த – யுத்1:4 143/1,2

TOP


சூழ்வித்த (1)

சூழ்வித்த வண்ணம் ஈதோ நன்று என துணிவு கொண்டான் – யுத்3:26 93/3

TOP


சூழ்வித்து (1)

சூழ்வித்து என்னை சுற்றினரோடும் சுடுவித்தேன் – யுத்3:22 207/3

TOP


சூழ்வின் (1)

சூழ்வின் செல்வம் துய்த்தி-கொல் தோலா மனு நூலின் – அயோ:6 21/2

TOP


சூழ்வினை (1)

சூழ்வினை முற்றி யான் அவர்க்கு தோற்ற பின் – யுத்1:4 4/2

TOP


சூழ்வு (3)

தும்பியும் மாவும் மிடைந்த பெரும் படை சூழ்வு ஆரும் – அயோ:13 19/1
சூழ்வு_இலா வஞ்சம் சூழ்ந்த தன்னை தன் சுற்றத்தோடும் – யுத்1:9 37/2
சூழ்வு இலா வஞ்சம் சூழ்ந்து உன் துணைவியை பிரிவு செய்தான் – யுத்1:14 5/2

TOP


சூழ்வு_இலா (1)

சூழ்வு_இலா வஞ்சம் சூழ்ந்த தன்னை தன் சுற்றத்தோடும் – யுத்1:9 37/2

TOP


சூழ (51)

தோகையர் பல்லாண்டு இசைப்ப கடல் தானை புடை சூழ சுடரோன் என்ன – பால:5 55/3
கழுந்து ஓடும் வரி சிலை கை கடல் தானை புடை சூழ கழல் கால் வேந்தன் – பால:5 56/2
குஞ்சியர் சூழ நின்ற மைந்தர் தம் குழாங்கள் கண்டார் – பால:10 20/4
பாசிழை மகளிர் சூழ போய் ஒரு பளிக்கு மாட – பால:13 45/2
ஐ_இருநூறு சூழ ஆய் மணி சிவிகை-தன் மேல் – பால:14 63/3
அரி மலர் தடம் கண் நல்லார் ஆயிரத்து_இரட்டி சூழ
குரு மணி சிவிகை-தன் மேல் கொண்டலின் மின் இது என்ன – பால:14 64/2,3
செப்ப அரும் திருவின் நல்லார் தெரிவையர் சூழ போனார் – பால:14 69/4
அவி கையின் அளிக்கும் நீரார் ஆயிரத்து_இரட்டி சூழ
கவிகையின் நீழல் கற்பின் அருந்ததி கணவன் வெள்ளை – பால:14 70/2,3
விண்ணில் சுடர் வெண்மதி வந்தது மீன்கள் சூழ
வண்ண கதிர் வெண் நிலவு ஈன்றன வாலுகத்தோடு – பால:16 42/2,3
நீலத்து உண்கண் மங்கையர் சூழ நிரை ஆவின் – பால:17 34/3
குடைந்து நீராடும் மாதர் குழாம் புடை சூழ ஆழி – பால:18 12/1
மடந்தையர் சூழ நின்ற மந்தரம் போல-மாதோ – பால:18 12/4
பிடி எலாம் சூழ நின்ற பெய் மத யானை ஒத்தான் – பால:18 13/4
மீன் எலாம் சூழ நின்ற விரி கதிர் திங்கள் ஒத்தான் – பால:18 14/4
சுடர் முகத்து உலவு கண்ணாள் தோகையர் சூழ நின்றாள் – பால:18 16/2
மடல் உடை போது காட்டும் வளர் கொடி பலவும் சூழ
கடலிடை தோன்றும் மென் பூம் கற்பக வல்லி ஒத்தாள் – பால:18 16/3,4
கந்து அடு களிறும் தேரும் கலின மா கடலும் சூழ
சந்திரன் இரவி-தன்னை சார்வது ஓர் தன்மை தோன்ற – பால:20 4/2,3
தேவியர் மருங்கு சூழ இந்திரன் இருக்கை சேர்ந்த – பால:22 1/1
இறைவர் தொக்கு அமரர் சூழ இளவல் தன் உயிரும் வேந்தன் – பால-மிகை:11 46/3
சூழ விட்ட தொடு புலி வாலினான் – அயோ:8 4/4
சென்று சூழ ஆண்டு இருந்த செம்மல்தான் – அயோ:14 93/4
முந்து தொல் குலத்துளோரும் முக்கணான் கணமும் சூழ
அந்தரத்து அரசன் சென்றான் ஆன தேர் பாகன் சொல்லால் – அயோ-மிகை:6 1/3,4
ஊக வெம் சேனை சூழ அறம் தொடர்ந்து உவந்து வாழ்த்த – கிட்:3 30/2
பாவையர் குழாங்கள் சூழ பாட்டொடு வான நாட்டு – சுந்:2 118/3
வெள்ள வெம் சேனை சூழ விண் உளோர் வெருவி விம்ம – சுந்:10 17/1
மேய வெம் சேனை சூழ வீற்று இனிது இருந்த வீரன் – சுந்:12 82/2
மின்-தனை மின் சூழ்ந்து என்ன அரம்பையர் சூழ மெல்ல – சுந்-மிகை:3 17/3
முத்தினில் கவிகை சூழ முகில் என முரசம் ஆர்ப்ப – சுந்-மிகை:10 2/2
மால் தரு களிறு போலும் படைஞர் பின் மருங்கு சூழ – சுந்-மிகை:14 44/4
சூழ பற்றின சுற்றும் எயிற்றின் – யுத்1:3 90/1
கரண் புகு சூழலே சூழ காண்பது ஓர் – யுத்1:4 51/2
பல் நெடும் தானை சூழ பகலவன் சேயும் நீயும் – யுத்1:4 148/3
பொங்கு அரத்த விழியோர் புடை சூழ – யுத்1:11 10/4
வளைத்தனர் வந்து சூழ வந்திகர் வாழ்த்த வந்தான் – யுத்2:17 6/4
தோளின்-மேல் மார்பின்-மேலும் சுடர் விடு கவசம் சூழ
நீள நீள் பவள வல்லி நிரை ஒளி நிமிர்வ என்ன – யுத்2:19 118/2,3
சுந்தரவில்லியை தொழுது சூழ வந்து – யுத்3:24 107/3
சூழ ஓடினார் ஒருவனை கொன்று தம் தோளால் – யுத்3:31 39/3
மான-மீது அரம்பையர் சூழ வந்துளாள் – யுத்4:40 45/1
வழு இலா இலங்கை வேந்தும் வான் பெரும் படையும் சூழ
தழுவு சீர் இளைய_கோவும் சனகன் மா மயிலும் போற்ற – யுத்4:41 18/2,3
உட்கும் போர் சேனை சூழ ஒருத்தியே அயோத்தி எய்தின் – யுத்4:41 27/3
அங்கு அவர் வைத்து பெண்மைக்கு அரசியை தொழுது சூழ
நங்கையும் உவந்து வேறு ஓர் நவை இலை இனி மற்று என்றாள் – யுத்4:41 30/2,3
சூழ நோக்கினன் சுக்கிரீவன் தனை பாரா – யுத்4-மிகை:41 24/3
வன் துணை மங்கைமாரும் மைந்தரும் அங்கு சூழ
தன் திரு கைகளாலே தழுவினள் என்ன கண்ணால் – யுத்4-மிகை:41 127/2,3
கூல வான் சேனை சூழ அடைந்தனன் எங்கள் கோமான் – யுத்4-மிகை:41 237/4
பேர் இயல் படையும் சூழ பெண்ணினுக்கு அரசியோடும் – யுத்4-மிகை:41 251/3
தொழுதனன் மனமும் கண்ணும் துளங்கினன் சூழ ஓடி – யுத்4-மிகை:41 263/1
இலங்கிய சேனை சூழ இளவலும் எயினர் கோனும் – யுத்4-மிகை:41 268/3
பொன் மதில் கிடக்கை சூழ பொலிவு உடை நகரம் தோன்ற – யுத்4-மிகை:41 271/1
தந்திர தலைவர் போற்ற தம்பியர் மருங்கு சூழ
சிந்துர பவள செ வாய் தெரிவையர் பலாண்டு கூற – யுத்4-மிகை:42 40/2,3
வானரரோடும் வெய்யோன் மகன் வந்து வணங்கி சூழ
தேன் இமிர் அலங்கல் பைம் தார் வீடண குரிசில் செய்ய – யுத்4-மிகை:42 44/2,3
மகனை தன் புரத்தில் விட்டு வாள் எயிற்று அரக்கர் சூழ
ககனத்தின் மிசையே ஏகி கனை கடல் இலங்கை புக்கான் – யுத்4-மிகை:42 70/2,3

TOP


சூழல் (21)

தொக்க மென் மர நிழல் பட துவன்றிய சூழல்
புக்க மங்கையர் பூத்த கொம்பு ஆம் என பொலிந்தார் – பால:15 10/3,4
செயிர் தீர் மலர் காவின் ஓர் மாதவி சூழல் சேர – பால:17 15/2
மங்கை ஓர் கமல சூழல் மறைந்தனள் மறைய மைந்தன் – பால:18 10/3
சுடர் கதிர் கடவுள் வானத்து உச்சி அம் சூழல் புக்கான் – பால-மிகை:11 39/4
தூயவன் இருந்த சூழல் துருவினன் வருதல் நோக்கி – அயோ:3 107/2
மா அலர் சொரி சூழல் துயில் எழு மயில் ஒன்றின் – அயோ:9 7/2
நீண்டவன் துயின்ற சூழல் இது எனின் நிமிர்ந்த நேயம் – அயோ:13 41/2
தொடர்ந்தன துவன்றின சூழல் யாவையும் – ஆரண்:4 1/3
துறையுள் உண்டு ஒரு குழல் அ சூழல் புக்கு – ஆரண்:4 39/3
ஆய சூழல் அறிய உணர்த்திய – ஆரண்:4 41/1
உண்டார் தேனும் ஒண் கனி காயும் ஒரு சூழல்
கொண்டார் அன்றோ இன் துயில் கொண்ட குறி உன்னி – கிட்:15 1/2,3
தூயவர் துணிதல் உண்டோ நும்முடை சூழல் எல்லாம் – சுந்:6 48/2
சொல் முறை அறிய சொல்லி தோகை நீ இருந்த சூழல்
இன்னது என்று அறிகிலாமே இத்துணை தாழ்த்தது என்றே – சுந்:14 44/2,3
தூரம் இல்லை மயில் இருந்த சூழல் என்று மனம் செல்ல – யுத்1:1 7/1
எய்தவன் இருந்த சூழல் இருவரும் எய்த சென்றார் – யுத்1:4 128/4
துணை இன்றி சேரல் நன்றோ தோற்றுள கூற்றின் சூழல் – யுத்2:16 154/4
சூரியன் உச்சி உற்றால்-ஒத்தது அ உலகின் சூழல் – யுத்2:19 218/4
கொற்ற மாருதியும் வள்ளல் இலக்குவன் நின்ற சூழல்
முற்றினன் இரண்டு மூன்று காவதம் ஒழிய பின்னும் – யுத்3:22 140/2,3
இளையவன் நின்ற சூழல் எய்துவென் விரைவின் என்னா – யுத்3:22 141/1
துன்னினார் நெடும் புட்பக-மிசை ஒரு சூழல் – யுத்4:41 16/4
சூது ஆர் முலை தோகையை நோக்கி முன் தோன்று சூழல்
கோதாவரி மற்று அதன் மாடு உயர் குன்று நின்னை – யுத்4:41 31/2,3

TOP


சூழல்-வாய் (4)

எய்தினள் இராகவன் இருந்த சூழல்-வாய் – ஆரண்:6 3/4
சூழும் ஏழ் மலை அவை தொடர்ந்த சூழல்-வாய்
வாழும் ஏழையர் சிறு வலிக்கு வாள் அமர் – ஆரண்:12 6/2,3
தூ மனத்து அருந்ததி இருந்த சூழல்-வாய் – ஆரண்:12 23/4
தூய நல் சோலையில் இருந்த சூழல்-வாய்
நாயக உணர்த்துவது உண்டு நான் எனா – கிட்:6 1/3,4

TOP


சூழல்கள் (3)

புக்கனர் வானவர் புகாத சூழல்கள்
தக்கன் நல் வேள்வியில் தழலும் ஆறின – பால:13 13/2,3
தோள் என உயர்ந்த குன்றின் சூழல்கள் இனிது நோக்கி – பால:15 30/3
துங்க மால் வரை சூழல்கள் யாவையும் – பால:16 34/3

TOP


சூழல்கள்-தோறும் (1)

நாடும் பல சூழல்கள்-தோறும் நடந்து – ஆரண்:14 74/1

TOP


சூழல்கள்-தோறுமே (1)

துன்னு பாசறை சூழல்கள்-தோறுமே
அன்னர் ஆகி அரிதின் அடைந்தனம் – யுத்1-மிகை:9 12/3,4

TOP


சூழலது (1)

தூங்கு திரை ஆறு தவழ் சூழலது ஓர் குன்றின் – ஆரண்:3 57/3

TOP


சூழலில் (3)

தொடுத்த மாதவி சூழலில் சூர்_அர_மகளிர் – அயோ:10 23/3
தொகையினில் தொகுத்திடு அண்ட சூழலில்
வகையினை குரு முறை மரபின் வஞ்சியா – ஆரண்-மிகை:10 11/2,3
துறை அறி துணைவரோடு இருந்த சூழலில்
முறை படு தானையின் மருங்கு முற்றினான் – யுத்1:4 33/2,3

TOP


சூழலும் (4)

இயங்கு கார் மிடைந்த கா எழினி சூழலும்
கயங்கள் போன்று ஒளிர் பளிங்கு அடுத்த கானமும் – பால:19 5/2,3
இலை செறி பழுவமும் இனிய சூழலும்
நிலை மிகு தடங்களும் இனிது நீங்கினார் – ஆரண்:3 2/3,4
துறையும் தோகை நின்று ஆடு சூழலும்
குறையும் சோலையும் குளிர்ந்த சாரல் நீர் – கிட்:15 13/1,2
விழையும் தண் தளிர் சூழலும் மென் மலர் – சுந்:6 28/2

TOP


சூழலுள் (1)

துன்னு தேவர்-தம் சூழலுள் போயினார் – பால-மிகை:11 53/4

TOP


சூழலே (1)

கரண் புகு சூழலே சூழ காண்பது ஓர் – யுத்1:4 51/2

TOP


சூழவே (3)

கரும் கடல் கிளர்ந்து என கலந்து சூழவே – அயோ:13 11/4
உரகர்கள் தம் மனம் உலைந்து சூழவே – ஆரண்:10 11/4
கள்ள வாள் அரக்கர்கள் கடலின் சூழவே – யுத்2-மிகை:15 14/4

TOP


சூழற்கு (1)

யாம் இருந்த நெடும் சூழற்கு என் செய வந்தீர் எனலும் – ஆரண்:6 110/2

TOP


சூழற்கே (1)

சூழற்கே தன் கிள்ளையை ஏவி தொடர்வாளும் – பால:17 24/4

TOP


சூழி (19)

சூழி யானை போல் தோன்றும் மால் வரை – பால:6 24/2
தொய்யலை கடந்தில சூழி யானையே – பால:14 19/4
சூழி சடை_முடி விண் தொட அயல் வெண்மதி தோற்ற – பால:24 11/2
சூழி வெம் களிற்று இறை தனக்கு சோர்வு இலா – அயோ:5 36/3
சூழி வெம் கட கரி துரக ராசிகள் – அயோ:14 34/1
சூழி மால் யானையார் தொழு கழல் தயரதன் – கிட்:3 4/1
சூழி மால் யானை அன்ன தம்பியும் தானும் தொல்லை – கிட்:9 31/3
சூழி மால் யானையின் துணை மருப்பு இணை என – கிட்:13 69/1
தோரணம் முறியுமால் துளங்கி சூழி மால் – சுந்:3 46/1
சூழி பூட்கைக்கு தொகை அவற்று இரட்டியின் தொகைய – சுந்:9 11/2
சூழி யானை மதம் படு தொய்யலின் – யுத்2:15 38/1
சூழி வெம் கட கரி புரவி தூண்டு தேர் – யுத்2:16 310/1
சூழி கரி தள்ளுதல் தோள் வலியோ – யுத்2:18 58/3
சூழி வெம் கரிகள் தாங்கும் திசை எலாம் சுமக்கும் தோளான் – யுத்2-மிகை:16 22/2
சூழி கொடும் கடும் காற்று அதன் உடனே வர தூர்க்கும் – யுத்3:27 154/2
சூழி பெற்ற மா அழுந்தும் வாசியும் சுரிக்குமால் – யுத்3:31 94/2
தூவி அம் பெடை அரி இனம் மறிதர சூழி
தூவி அம்பு எடை சோர்ந்தன சொரி உடல் சுரிப்ப – யுத்4:32 9/1,2
தொழுவில் நின்றன போன்றன சூழி மா – யுத்4:37 21/4
சூழி யானை துகைத்தது சோபனம் – யுத்4:40 3/4

TOP


சூழியில் (1)

சூழியில் பட்ட நெற்றி களிற்றொடும் துரந்த தேரின் – யுத்2:16 172/3

TOP


சூழினும் (2)

சூழ் வினை நான்முகத்து ஒருவன் சூழினும்
ஊழ்வினை ஒருவரால் ஒழிக்கல்-பாலதோ – அயோ:4 158/3,4
தாதை வந்து தான் தனி கொலை சூழினும் சாகான் – யுத்1:3 18/3

TOP


சூழு (1)

சூழு மா கடல்களும் திடர் பட துகள் தவழ்ந்து – பால:20 10/1

TOP


சூழுடை (1)

சூழுடை அண்டத்தின் சுவர்கள் எல்லையா – யுத்4:37 69/3

TOP


சூழும் (14)

சிலம்பு சூழும் கால் சோணை ஆம் தெரிவையை சேர்ந்தார் – பால:9 1/4
பொன்னே சூழும் பூவின் ஒதுங்கி பொலிகின்றாள் – பால:10 30/4
சூழும் ஏழ் மலை அவை தொடர்ந்த சூழல்-வாய் – ஆரண்:12 6/2
சூழும் தோற்றத்த வலி கொள் தொள்ளாயிரகோடி – கிட்:12 18/3
சூழும் வானர படையொடு அ தலைவரும் துவன்றி – கிட்:12 27/2
சொரி முத்த மாலை சூழும் துகில் கொடி தடம் தேர் சுற்ற – சுந்:8 4/4
சூழும் வெம் சுடர் தொடர்ந்திட யாவரும் தொடரா – சுந்:13 35/1
சூழும் எழுந்தனர் தோன்றினர் தம்மை – சுந்-மிகை:11 18/3
சூழும் மா மதில் அது சுடர்க்கும் மேலதால் – யுத்1:5 18/4
சூழும் வானர வீரர் துவன்றியே – யுத்2:15 56/4
சூழும் அலகை துணங்கை பறை துவைப்ப – யுத்2:17 85/3
துன்றிய குழலினார்-தம் சுயம்வர வாஞ்சை சூழும்
வென்றி சேர் களத்தும் வீர விழுமியது அன்று வேலோய் – யுத்4-மிகை:40 8/3,4
வேலி மா மதில்கள் சூழும் இலங்கையில் வேட்டம் கொண்ட – யுத்4-மிகை:41 253/2
மா இயல் அயோத்தி சூழும் மதில் புறம் தோன்றிற்று அன்றே – யுத்4-மிகை:41 270/4

TOP


சூழுற (2)

சூழுற நோக்கினன் சோதனை பெற்றான் – சுந்-மிகை:11 20/3
சூழுற உலைந்து போனேன் காத்தருள் சுருதி மூர்த்தி – யுத்1:7 5/4

TOP


சூளி (1)

நிமிர் குழல் மடவார் தேற்றி நிறை தவன் சூளி நல்கும் – பால-மிகை:8 6/3

TOP


சூளிகை (2)

சூளிகை மழை முகில் தொடக்கும் தோரண – பால:3 63/1
சூடல் நீத்தன சூடிகை சூளிகை
மாடம் நீத்தன மங்கல வள்ளையே – அயோ:11 23/3,4

TOP


சூளும் (1)

கொல்வென் என்று உன்னைத்தானே குறித்து ஒரு சூளும் கொண்ட – யுத்3:27 77/1

TOP


சூளுற்ற (1)

தொல்லை முதல் முனிவர் சூளுற்ற போதே தொகை நின்ற ஐயம் துடைத்திலையோ எந்தாய் – ஆரண்:2 31/4

TOP


சூளுற்றதும் (1)

சூளுற்றதும் உண்டு அது சொல்லுதியால் – யுத்2:18 34/4

TOP


சூளுற்றேன் (1)

சூளுற்றேன் இது சரதம் என்று இலக்குவன் சொன்னான் – யுத்3:22 60/4

TOP


சூளுறவு (2)

கோறும் என முந்தை ஒரு சூளுறவு கொண்டார் – ஆரண்:10 56/4
சொன்ன சொல் என் ஆம் முன்னம் சூளுறவு என் ஆம் தோன்றால் – யுத்1:14 6/4

TOP


சூளுறு (1)

சூளுறு கட்டுரை சொல்லல் மேயினான் – அயோ:11 95/4

TOP


சூளுறும் (1)

சூளுறும் வஞ்சனாக தோன்றிய இலங்கை வேந்தன் – யுத்1-மிகை:14 1/1

TOP


சூறிட்ட (1)

சூறிட்ட சேனை நாப்பண் தோன்றுவோன் இடும்பன் என்றே – யுத்1-மிகை:11 1/3

TOP


சூறை (3)

சோனை பட குடர் சூறை பட சுடர் வாளோடும் – அயோ:13 20/3
கலங்கு சூறை வன் போர் நெடும் கால் என – ஆரண்:9 31/3
சூறை மாருதம் ஆம் என சுழித்து மேல் தொடர்கின்ற தொழிலானை – யுத்2:16 343/2

TOP


சூறையாடவே (1)

துக்கம் நின்று அறிவினை சூறையாடவே – அயோ:4 195/4

TOP


சூறையாடிட (1)

சுட்டது குரங்கு எரி சூறையாடிட
கெட்டது கொடி நகர் கிளையும் நண்பரும் – யுத்1:2 12/1,2

TOP


சூன்ற (1)

கழுது சூன்ற இராவணன் கண் எலாம் – யுத்4:37 164/4

TOP


சூன்று (2)

சுரிகையின் கண் மலர் சூன்று நீக்கினார் – அயோ:4 171/4
கண்களை சூன்று நீக்கும் அரக்கியர் குழாமும் கண்டான் – யுத்4:34 23/4

TOP