சு-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சுக்கிரன் 1
சுக்கிரிவ 1
சுக்கிரீவ 1
சுக்கிரீவற்கும் 1
சுக்கிரீவன் 3
சுக்கிரீவன்-தன் 1
சுக்கிரீவன்-தனை 1
சுக்கிரீவனே 1
சுக்கிரீவனை 1
சுகத்தை 1
சுகம் 4
சுகன் 1
சுகிர்ந்து 1
சுகேது 1
சுசேடணன் 2
சுட்ட 7
சுட்டதால் 2
சுட்டது 12
சுட்டவன் 1
சுட்டவா 1
சுட்டன 3
சுட்டனன் 2
சுட்டாய் 2
சுட்டாலும் 1
சுட்டான் 1
சுட்டி 2
சுட்டிய 1
சுட்டியதோ 1
சுட்டிலது 1
சுட்டினள் 1
சுட்டினன் 1
சுட்டினாள் 1
சுட்டீய 1
சுட்டு 9
சுட 35
சுடர் 271
சுடர்-போல் 1
சுடர்க்கு 1
சுடர்க்கும் 1
சுடர்கள் 11
சுடர்களும் 1
சுடர்கிற்பாள் 1
சுடர்கின்ற 1
சுடர்கின்றது 1
சுடர்கின்றன 1
சுடர்த்தலை 1
சுடர்வ 1
சுடர 1
சுடரது 1
சுடரவன் 2
சுடராம் 1
சுடராய் 2
சுடரால் 1
சுடரின் 4
சுடரினுள் 1
சுடரினை 1
சுடருடை 1
சுடரும் 19
சுடரே 1
சுடரை 4
சுடரையும் 1
சுடரோடு 1
சுடரோய் 1
சுடரோன் 5
சுடரோனின் 2
சுடரோனை 1
சுடல் 2
சுடலை 1
சுடவும் 1
சுடாது 2
சுடிகை 1
சுடு 68
சுடுக 1
சுடுகலாதது 1
சுடுகிற்கிலர் 1
சுடுகிற்கும் 1
சுடுகிற்பன 1
சுடுகின்றது 1
சுடுதியால் 2
சுடுதியோ 1
சுடுதும் 1
சுடும் 13
சுடுமோ 2
சுடுவது 4
சுடுவதே 1
சுடுவன 2
சுடுவான் 1
சுடுவிக்கின்றது 1
சுடுவித்தீர் 1
சுடுவித்தேன் 1
சுடுவேன் 1
சுடேணன் 3
சுண்டி 1
சுண்ண 2
சுண்ணத்தின் 1
சுண்ணம் 12
சுண்ணமாய் 1
சுண்ணமும் 11
சுணங்கு 1
சுணங்கு_இனம் 1
சுணம் 1
சுணையும் 1
சுத்தி 1
சுதன் 2
சுதீக்கணன் 1
சுதை 9
சுதையத்து 1
சுதையால் 1
சுந்தர 39
சுந்தரம் 1
சுந்தரவில்லியை 1
சுந்தரன் 7
சுந்தரி 6
சுந்தரியர் 1
சுந்தன் 1
சுந்தோபசுந்த 1
சுபார்சுபன் 2
சுபாரிசன் 4
சும்புளித்தவே 1
சும்மை 8
சும்மைத்து 1
சும்மையர் 1
சும்மையான் 1
சும்மையின் 1
சும்மையும் 1
சும்மையை 1
சுமக்க 8
சுமக்கலாம் 1
சுமக்கின்ற 2
சுமக்கின்றது 1
சுமக்கின்றேன் 1
சுமக்கினும் 1
சுமக்கும் 7
சுமடரை 1
சுமத்தியால் 1
சுமதி 1
சுமந்த 29
சுமந்தது 1
சுமந்ததே 1
சுமந்தன 2
சுமந்தனர் 1
சுமந்தனென் 1
சுமந்தாய் 1
சுமந்தார் 1
சுமந்தானும் 1
சுமந்திர 1
சுமந்திரற்கு 1
சுமந்திரன் 16
சுமந்திரனே 1
சுமந்திரனை 2
சுமந்திரனோடும் 1
சுமந்து 45
சுமந்துகொண்டு 1
சுமந்தேன் 4
சுமப்ப 3
சுமாலி 2
சுமாலி_மகன் 1
சுமாலியை 1
சுமித்திரை 8
சுமித்திரை-தனக்கு 1
சுமித்திரைக்கு 1
சுமித்திரையும் 1
சுமித்திரையோடும் 1
சுமை 12
சுமையது 1
சுமையால் 1
சுமையுறு 1
சுமையொடும் 1
சுயம்பிரபை 3
சுயம்வர 1
சுர 1
சுரக்க 2
சுரக்கும் 7
சுரசை 1
சுரத்திடை 1
சுரத்து 3
சுரத்தை 1
சுரத 1
சுரதலம் 2
சுரந்த 5
சுரந்தது 1
சுரந்தருள் 2
சுரந்தன 1
சுரந்தனனேல் 1
சுரந்து 10
சுரப்ப 1
சுரபி 3
சுரபி-தன் 1
சுரபி-தன்னை 2
சுரபியும் 1
சுரபியே 1
சுரபியை 1
சுரம் 8
சுரர் 9
சுரர்க்கு 2
சுரர்கள் 5
சுரர்களுக்கு 1
சுரர்களோடு 2
சுரருடன் 1
சுரரொடு 1
சுரவே 1
சுரனும் 1
சுரா 1
சுராசுரர் 2
சுரி 10
சுரிக்க 2
சுரிக்கும் 1
சுரிக்குமால் 1
சுரிகின்ற 1
சுரிகை 3
சுரிகையன் 1
சுரிகையால் 2
சுரிகையாளன் 1
சுரிகையின் 2
சுரிகையுடை 1
சுரிகையும் 2
சுரித்த 1
சுரித்து 3
சுரிப்ப 1
சுரிப்பு 1
சுரிபடை 1
சுரு 1
சுருக்கத்தால் 1
சுருக்கம் 4
சுருக்கி 4
சுருக்கிய 1
சுருக்கு 2
சுருக்கு_இல் 1
சுருக்குண்டு 1
சுருங்க 2
சுருங்கா 1
சுருங்கி 2
சுருங்கிடும் 1
சுருங்கிய 1
சுருங்கிற்று 1
சுருங்கு 1
சுருங்கு_இடை 1
சுருங்கும் 1
சுருட்டன் 1
சுருட்டி 3
சுருண்டனர் 1
சுருண்டார் 1
சுருண்டாள் 1
சுருண்டான் 1
சுருண்டு 3
சுருதி 28
சுருதியாய் 1
சுருதியின் 1
சுருதியும் 1
சுருதியே 3
சுருதியோர் 1
சுரும்பு 7
சுரும்பும் 4
சுரும்பொடு 1
சுருள் 3
சுருளின் 1
சுருளுடை 1
சுருளும் 3
சுருளோடும் 1
சுரை 1
சுரோசனன் 1
சுலவு 1
சுலாம் 1
சுலாய-கொலாம் 1
சுலாயதனை 1
சுலாவிய 1
சுவட்டை 2
சுவட்டொடு 2
சுவடிகள் 1
சுவடு 13
சுவடும் 2
சுவண 4
சுவணக 1
சுவணத்தின் 1
சுவணத்தை 1
சுவணநதி 1
சுவணம் 1
சுவர் 10
சுவர்-தொறும் 1
சுவர்கள் 2
சுவர்களின் 1
சுவரா 1
சுவரில் 1
சுவரும் 2
சுவல் 4
சுவறி 1
சுவறின 1
சுவறும்படி 1
சுவாகுவும் 1
சுவாத 1
சுவேல 1
சுவேலத்தின் 1
சுவேலம் 1
சுவை 22
சுவைகள் 1
சுவைத்த 1
சுவைத்ததால் 1
சுவைத்தாய 1
சுவையாய் 1
சுவையில் 1
சுவையை 1
சுவையோடு 1
சுழல் 9
சுழல்வ 1
சுழலிடு 1
சுழலும் 8
சுழற்றி 8
சுழற்றிய 2
சுழற்றினன் 1
சுழற்றினார் 1
சுழற்றினான் 2
சுழன்ற 2
சுழன்றது 8
சுழன்றன 2
சுழன்றனர் 1
சுழன்றார் 1
சுழன்றால் 1
சுழன்றில 1
சுழி 11
சுழி-தொறும் 1
சுழிக்கும் 3
சுழிகள் 1
சுழிகள்-தோறும் 2
சுழிகளும் 1
சுழித்த 1
சுழித்து 5
சுழிபட்டு 1
சுழிபடு 1
சுழிய 3
சுழியம் 1
சுழியிடை 1
சுழியுடை 1
சுழியும் 1
சுள்ளி 1
சுள்ளியில் 1
சுளிகிலையாம் 1
சுளித்தான் 1
சுளித்து 3
சுளியன்-மின் 1
சுளியும் 2
சுளிவது 1
சுளை 2
சுற்ற 61
சுற்ற-மன்னோ 1
சுற்றத்தவர்களும் 2
சுற்றத்தன் 1
சுற்றத்தார் 1
சுற்றத்தாரும் 4
சுற்றத்தான் 1
சுற்றத்து 1
சுற்றத்துள்ளார்-தம்மொடும் 1
சுற்றத்தொடும் 1
சுற்றத்தோடும் 3
சுற்றம் 15
சுற்றமாம் 1
சுற்றமும் 16
சுற்றமே 1
சுற்றலால் 6
சுற்றவே 1
சுற்றி 53
சுற்றிக்கொண்டது 1
சுற்றிட 4
சுற்றிடவே 1
சுற்றிய 43
சுற்றியது 1
சுற்றில் 1
சுற்றிலம் 1
சுற்றிலா 1
சுற்றின 9
சுற்றினர் 7
சுற்றினரோடும் 1
சுற்றினன் 2
சுற்றினார் 15
சுற்றினாள் 1
சுற்றினான் 2
சுற்று 21
சுற்றுண்ட 1
சுற்றும் 43
சுற்றுமோ 1
சுற்றுவர் 1
சுற்றுவாள் 1
சுற்றுற 13
சுற்றுறா 1
சுற்றுறு 4
சுற்றுறும் 1
சுறங்க 1
சுறவது 1
சுறவம் 1
சுறவு 5
சுறவு_இனம் 1
சுறா 1
சுறு 5
சுறுக்கென்று 1
சுறுக்கொண்டு 3
சுறுக்கொள் 1
சுறுக்கொள 4
சுனை 8
சுனைகாள் 1
சுனையில் 1
சுனையின் 1
சுனையும் 2

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


சுக்கிரன் (1)

சுமந்து நீ தவம் புரிக என சுக்கிரன் உரைப்ப – யுத்1-மிகை:2 25/2

TOP


சுக்கிரிவ (1)

துங்க முடி வீடணற்கும் சுக்கிரிவ பெருமாற்கும் – யுத்4-மிகை:41 193/2

TOP


சுக்கிரீவ (1)

சுக்கிரீவ நின் தோளுடை வன்மையால் தெசம் தொகு – யுத்4:41 9/1

TOP


சுக்கிரீவற்கும் (1)

சுக்கிரீவற்கும் உண்டோ சூலமும் வேலும் வாளும் – யுத்1:13 15/4

TOP


சுக்கிரீவன் (3)

நாயகன் சுக்கிரீவன் என்று உளன் நவையின் தீர்ந்தான் – சுந்:4 29/4
சுரந்தருள் அனுமன் நீலன் அங்கதன் சுக்கிரீவன்
உரம் தரு வீரர் ஆதி கவி படை தலைவருள்ளார் – யுத்4-மிகை:37 1/2,3
சூழ நோக்கினன் சுக்கிரீவன் தனை பாரா – யுத்4-மிகை:41 24/3

TOP


சுக்கிரீவன்-தன் (1)

சுக்கிரீவன்-தன் மார்பில் புங்கமும் தோன்றா-வண்ணம் – யுத்2:15 131/3

TOP


சுக்கிரீவன்-தனை (1)

பண் குலாவிய சுக்கிரீவன்-தனை பாரா – யுத்4-மிகை:41 158/1

TOP


சுக்கிரீவனே (1)

சுடர் நெடு மணி முடி சுக்கிரீவனே – யுத்1:4 56/4

TOP


சுக்கிரீவனை (1)

சுக்கிரீவனை நோக்கி தன் தாமரை துணை கண் – யுத்3:22 188/1

TOP


சுகத்தை (1)

சுகத்தை நல்கிய சுருதி நாயக என தொழுதார் – யுத்4-மிகை:40 18/4

TOP


சுகம் (4)

துன்பு உளது எனின் அன்றோ சுகம் உளது அது அன்றி – அயோ:8 41/1
சுகம் பல் போர் அலால் வேறு இலன் பொரு படை தொகையான் – யுத்1:5 33/2
சுகம் உற சிலை கை கொண்ட தொல் மறை அமல யார்க்கும் – யுத்4-மிகை:41 143/3
தூயனே கிளையினோடும் சுகம் இருந்தனையோ என்று – யுத்4-மிகை:41 284/3

TOP


சுகன் (1)

சுகன் இவன் அவனும் சாரன் என்பது தெரிய சொன்னான் – யுத்1:9 28/4

TOP


சுகிர்ந்து (1)

வேணியை அரம்பை மெல்ல விரல் முறை சுகிர்ந்து விட்டாள் – யுத்4:40 30/4

TOP


சுகேது (1)

துயக்கு இலன் சுகேது என்று உளன் ஒர் தூய்மையான் – பால-மிகை:7 3/4

TOP


சுசேடணன் (2)

தோன்றினான் வந்து சுசேடணன் எனும் பெயர் தோன்றல் – கிட்:12 3/4
விந்தம் அன்ன தோள் சதவலி சுசேடணன் வினதன் – யுத்3:22 175/1

TOP


சுட்ட (7)

சுட்ட கங்குல் நெடிது என சோர்கின்றான் – ஆரண்:14 22/1
சுட்ட போது இமையவர் முதல் தொல்லையோர் – கிட்:10 93/2
சுட்ட வல் இரும்பு அடைகலை சுடுகலாதது போல் – சுந்:11 32/3
முற்றுறு மும்மை செம் தீ முப்புரம் முருங்க சுட்ட
கொற்றவன் நெற்றி கண்ணின் வன்னியும் குளிர்ந்த அன்றே – சுந்:12 124/3,4
முப்புரம் ஒருங்க சுட்ட மூரி வெம் சிலையும் வீரன் – யுத்2:16 26/1
உரம் கெடுத்து உலகம் மூன்றும் ஒருவன் ஓர் அம்பின் சுட்ட
புரங்களின் தீய்த்து காண்பென் பொடி ஒரு கடிகை போழ்தின் – யுத்2:19 239/3,4
சுட்ட நூறு_ஆயிரம் கவந்தம் ஆடிட – யுத்3-மிகை:31 56/3

TOP


சுட்டதால் (2)

ததும்பு பூம் திரை தண் புனல் சுட்டதால்
நிதம்ப பாரத்து ஓர் நேர்_இழை காமத்தால் – பால:18 24/2,3
சுட்டது என்னுடை நெஞ்சையும் சுட்டதால் – யுத்2:15 91/4

TOP


சுட்டது (12)

துன்னலன் ஒருவன் பெற்ற புகழ் என சுட்டது அன்றே – ஆரண்:10 110/4
துளை எயிற்று ஊறல் உற்றதாம் என சுட்டது அன்றே – ஆரண்:14 7/4
தீயை சுட்டது ஓர் கற்பு எனும் தீயினாள் – சுந்:12 35/4
குரங்கு சுட்டது ஈது என்றலும் இராவணன் கொதித்தான் – சுந்:13 39/4
சுட்டது குரங்கு எரி சூறையாடிட – யுத்1:2 12/1
வானரம் சுட்டது என்று உணர்தல் மாட்சியோ – யுத்1:2 75/4
சுட்டது இல்லை நின் தோன்றலை சுடர் கனல் சுழி படர் அழுவத்துள் – யுத்1:3 87/1
தூபமே பெருகும் வண்ணம் எரி எழ சுட்டது அன்றே – யுத்1:7 18/2
வானரம் சுட்டது என்று உணர்தல் மாட்சியோ – யுத்1-மிகை:2 23/4
சுட்டது என்னுடை நெஞ்சையும் சுட்டதால் – யுத்2:15 91/4
சுட்டது ஓர் பகழி-தன்னால் விசும்பிடை துணித்து நீக்கி – யுத்2:18 190/2
கலந்திட ஈங்கு கண்டாய் சுபாரிசன் சுட்டது என்றான் – யுத்4-மிகை:41 58/4

TOP


சுட்டவன் (1)

சுட்டவன் மானவன் தொழுதல் உன்னியே – யுத்4-மிகை:41 273/3

TOP


சுட்டவா (1)

சுட்டவா கண்டும் தொல் நகர் வேலையை – யுத்1:9 47/1

TOP


சுட்டன (3)

சுட்டன என்கு எனோ யாது சொல்லுகேன் – கிட்:6 7/4
சுட்டன பொறிகள் வீழ துளங்கினர் அரக்கர்-தாமும் – சுந்:6 54/3
சுட்டன துரக ராசி துணித்தன பனை கைம்மாவை – யுத்2:19 94/3

TOP


சுட்டனன் (2)

சுட்டனன் என்ன அஞ்சி துளங்கினர் முனியும் தோன்றி – பால-மிகை:11 20/2
சுட்டனன் என துணுக்கமுற்று அமரரும் சுருண்டார் – யுத்4:37 103/2

TOP


சுட்டாய் (2)

சுட்டாய் இது என்னை தொடங்கினை நீ – ஆரண்:13 8/2
தொண்டை அம் கனி வாய் சீதை துயக்கினால் என்னை சுட்டாய்
விண்ட வானவர் கண் முன்னே விரி பொழில் இறுத்து வீச – சுந்:6 40/1,2

TOP


சுட்டாலும் (1)

சுட்டாலும் தொலையா அன்றோ – சுந்:5 47/4

TOP


சுட்டான் (1)

சுட்டான் இ அகன் பதியை தொடு வேலையோடும் – யுத்2:19 2/3

TOP


சுட்டி (2)

கொழுந்து சேர் நுதல் கோது அறு சுட்டி போய் – பால:11 11/3
சான்றினை பரதற்கு சுட்டி சாற்றுவான் – யுத்4-மிகை:41 272/4

TOP


சுட்டிய (1)

சுட்டிய வலியினாலே கோறலை துணிந்து நின்றான் – யுத்3:28 5/4

TOP


சுட்டியதோ (1)

சுட்டியதோ முனம் சொன்ன சொற்களால் – யுத்2:16 75/2

TOP


சுட்டிலது (1)

சுட்டிலது என்பது சொன்னார் – சுந்:13 55/4

TOP


சுட்டினள் (1)

தோன்றிய தோன்றல்-தன்னை சுட்டினள் காட்டி சொன்னாள் – ஆரண்:7 65/1

TOP


சுட்டினன் (1)

சுட்டினன் நின்றனன் தொழுத கையினன் – சுந்:4 99/1

TOP


சுட்டினாள் (1)

துமில போர் வல் அரக்கர்க்கு சுட்டினாள்
அமல தொல் பெயர் ஆயிரத்து ஆழியான் – ஆரண்:7 15/1,2

TOP


சுட்டீய (1)

சுட்டீய நிமிர்ந்த சுடர் சுடரும் – யுத்3:31 192/2

TOP


சுட்டு (9)

சுட்டு சோர்தல் பழுது அன்றோ தொடர்தும் தேரின் சுவடு என்பார் – அயோ:6 32/4
தொல்லை வாலை மூலம் அற சுட்டு நகரை சூழ்போக்கி – சுந்:12 112/3
தாருவை சுட்டு மலைகளை தழல்-செய்து தனி மா – சுந்:13 32/2
சுட்டு வந்து எரி குல படலம் சுற்றலால் – யுத்1:6 38/2
சுடல் உற சுட்டு வேறு ஓர் மருந்தினால் துயரம் தீர்வர் – யுத்2:16 141/2
சுட்டு உயர் நெடு வனம் தொலைந்த பின் நெடும் – யுத்2:19 42/3
திக்கு எலாம் சுட்டு வானோர் உலகு எலாம் தீய்த்து தீர்க்க – யுத்3:26 67/2
சுட்டு ஆசு அறுத்து உலகு உண்ணும் அ சுடரோன் என பொலிந்தான் – யுத்3:31 108/3
கடை உவாவினில் இராவணன் தன்னையும் சுட்டு – யுத்4:40 125/4

TOP


சுட (35)

பொங்கு கோபம் சுட பூளை வீ அன்ன தன் – பால:7 1/3
வழங்கு வெம் கதிர் சுட மறைவு தேடியே – பால:7 11/4
மாக வெம் கனல் எனும் வடவை தீ சுட
மேகமும் கரிந்து இடை வீழ்ந்த போலுமே – பால:7 12/3,4
எரிந்த வெம் கனல் சுட இழையில் கோத்த நூல் – பால:10 50/3
திருமேனியின் மீது சினந்து சுட
தரியாது உளம் நொந்து தனித்து உறைவாள் – பால-மிகை:23 1/3,4
தீய வெம் சொல் செவி சுட தேம்புவாள் – அயோ:4 217/4
பரிய கால் அகில் சுட நிமிர் பசும் புகை படலம் – அயோ:10 18/2
அரம் சுட அழல் நிமிர் அலங்கல் வேலினாய் – அயோ:14 39/1
ஊன் சுட உணங்கு பேழ் வாய் உணர்வு இலி உருவில் நாறும் – ஆரண்:6 51/1
கான் சுட முளைத்த கற்பின் கனலியை கண்ணின் கண்டாள் – ஆரண்:6 51/4
தங்கு தண் கதிர் சுட தகாது என்றார் சிலர் – ஆரண்:10 131/4
புரம் சுட விடு சரம் புரையும் மின் இனம் – கிட்:10 20/2
அரம் சுட பொறி நிமிர் அயிலின் ஆடவர் – கிட்:10 20/3
உரம் சுட உளைந்தனர் பிரிந்துளோர் எலாம் – கிட்:10 20/4
உள் நிறைந்து உயிர்க்கும் வெம்மை உயிர் சுட உலைவேன் உள்ளம் – கிட்:10 61/1
வெப்புற புரம் சுட வெந்து வீவதோ – கிட்:10 90/2
விண்ணிடை புரம் சுட வெகுண்ட மேலை_நாள் – கிட்:10 98/2
ஆணியின் கிடந்த காதல் அகம் சுட அருவி உண் கண் – சுந்:2 185/1
சொரியும் வெம் கதிர் துணை முலை குவை சுட கொடிகளின் துடிக்கின்றார் – சுந்:2 191/4
துன்_அரும் சுடர் சுட சுறுக்கொண்டு ஏறிற்றால் – சுந்:3 49/3
உரம் சுட எரி உயிர்த்து ஒருவன் ஓங்கினான் – சுந்:11 2/2
புரம் சுட வரி சிலை பொருப்பு வாங்கிய – சுந்:11 2/3
மூண்டு முப்புரம் சுட முடுகும் ஈசனின் – சுந்:11 23/3
பாழி தீ சுட வெந்தது என் நகர் என பகர்ந்தான் – சுந்:13 38/4
இன்னம் ஆர் உளர் வீரர் மற்று இவன் சுட எரிந்த – யுத்1:5 65/3
பல் நெடும் காதத்தேயும் சுட வல்ல பவள செ வாய் – யுத்1:9 22/3
கோளுற்றவன் நெஞ்சு சுட குழைவான் – யுத்2:18 34/1
நாயகன் தம்பிக்கு உற்ற துயர் சுட நடுங்குகின்றான் – யுத்2:19 198/4
தூண்டுறு சுடர் சுட சுருங்கி தொக்க-போல் – யுத்3:31 170/4
புரம் சுட பண்டு அமைந்தது பொன் பணை – யுத்4:37 193/1
அரம் சுட சுடர் நெஞ்சன் அரக்கர்_கோன் – யுத்4:37 193/3
உரம் சுட சுடரோன் மகன் உந்தினான் – யுத்4:37 193/4
வினையினில் சுட வேண்டுவென் யான் என்றான் – யுத்4:40 18/4
பொங்கு வெம் தீ சுட பொறுக்கிலாமையால் – யுத்4:40 78/2
கற்பு எனும் கனல் சுட கலங்கி பாவகன் – யுத்4-மிகை:40 14/1

TOP


சுடர் (271)

சூழ் சுடர் சிரத்து நல் மணி தசும்பு தோன்றலால் – பால:3 25/3
நிழல் என பொலியுமால் நேமி வான் சுடர் – பால:3 40/4
தொழு தகை மடந்தையர் சுடர் விளக்கு என – பால:3 49/2
திணி சுடர் நெய் உடை தீ விளக்கமோ – பால:3 50/3
இரவியின் சுடர் மணி இமைக்கும் தோரண – பால:3 62/1
இரு சுடர் இரு புறத்து ஏந்தி ஏந்து அலர் – பால:5 10/2
தூய மா மலர் உளோனும் சுடர் மதி சூடினோனும் – பால:5 22/2
கதிர் கொண்ட சுடர் வேலான் தனை நோக்கி இவை உரைத்தான் களிப்பின் மிக்கான் – பால:5 57/4
வான் செய்த சுடர் வேலோய் அடைந்தது என மனம் மகிழா மணி தேர் ஏற்றி – பால:5 58/2
ஊன் செய்த சுடர் வடி வேல் உரோமபதன் என உரைக்கும் உரவு தோளான் – பால:5 58/4
ஆடக பொன் சுடர் இமைக்கும் அணி மாடத்திடை ஓர் மண்டபத்தை அண்மி – பால:5 59/1
வெவ் அரம் தின்று அயில் படைக்கும் சுடர் வேலோன் அடி இறைஞ்சி வேந்தர் வேந்தன் – பால:5 63/2
இருது வேறு இன்மையால் எரி சுடர் கடவுளும் – பால:7 5/3
செவ்வியோய் கேட்டி மேல்_நாள் செறி சுடர் குலிசத்து அண்ணல் – பால:9 17/2
சொற்கலை_முனிவன் உண்ட சுடர் மணி கடலும் துன்னி – பால:10 5/1
விழுந்தது என்னவும் மேல் திசையாள் சுடர்
கொழுந்து சேர் நுதல் கோது அறு சுட்டி போய் – பால:11 11/2,3
வீசுகின்ற நிலா சுடர் வீந்ததால் – பால:11 12/1
திரி புவனம் முழுது ஆண்டு சுடர் நேமி செல நின்றோர் – பால:12 7/2
தூ நின்ற சுடர் வேலாய் அனந்தனுக்கும் சொலற்கு அரிதேல் – பால:12 11/1
துனி இன்றி உயிர் செல்ல சுடர் ஆழி படை வெய்யோன் – பால:12 16/1
புல்லிடு சுடர் என பொலிந்த வேந்தரால் – பால:14 10/2
சூடக தளிர் கை மற்றை சுடர் மணி தட கை பற்றி – பால:14 52/2
துப்பினின் மணியின் பொன்னின் சுடர் மரகதத்தின் முத்தின் – பால:14 69/1
சுற்றிய கடல்கள் எல்லாம் சுடர் மணி கனக குன்றை – பால:16 1/1
சுடிகை பூம் கமலம் அன்ன சுடர் மதி முகத்தினார்-தம் – பால:16 18/2
விண்ணில் சுடர் வெண்மதி வந்தது மீன்கள் சூழ – பால:16 42/2
சுடர் முகத்து உலவு கண்ணாள் தோகையர் சூழ நின்றாள் – பால:18 16/2
தனி சுடர் தாமரை முகத்து சாபமும் – பால:19 23/3
துனி உறு புலவியை காதல் சூழ் சுடர்
பனி என துடைத்தலும் பதைக்கும் சிந்தையாள் – பால:19 64/1,2
சுடர் மணி அரசு என இரவி தோன்றினான் – பால:19 67/4
உமிழ் சுடர் கலன்கள் நங்கை உருவினை மறைப்பது ஓரார் – பால:22 3/2
நல் அணி மணி சுடர் தவழ்ந்திட நடந்தாள் – பால:22 24/4
அண்ணல் மரபின் சுடர் அருத்தியொடு தான் அ – பால:22 26/3
கற்றை விரி பொன் சுடர் பயிற்று உறு கலாபம் – பால:22 27/1
மின்னு சுடர் ஆதவனும் மேருவில் மறைந்தான் – பால:22 43/4
செம் சுடர் இருள் கீறி தினகரன் ஒரு தேர் மேல் – பால:23 21/3
தளம் கிளர் மணி கால தவழ் சுடர் உமிழ் தீபம் – பால:23 25/1
எதிரெதிர் சுடர் விம்முற்று எழுதலின் இளையோரும் – பால:23 34/2
எண்ணுறு சுடர் வானத்து இந்திரன் முடி சூடும் – பால:23 38/3
இயல் மணி இனம் உள சுடர் இரண்டு உள – பால:23 45/2
சூர் சுடர் குலம் எலாம் சூடினான் என – பால:23 53/3
அந்தம்_இல் சுடர் மணி அழலின் தோன்றலால் – பால:23 55/2
மீனொடு சுடர் விட விளங்கும் மேகத்து – பால:23 58/3
மேவ_அரும் சுடர் ஒளி விளங்கும் மார்பின் நூல் – பால:23 60/1
மண் உறு சுடர் மணி வயங்கி தோன்றிய – பால:23 62/1
முகை விரி சுடர் ஒளி முத்தின் பத்தி வான் – பால:23 64/1
செம் சுடர் கடவுள் என்ன தேரிடை சென்று சேர்ந்தான் – பால:23 77/4
பாரின் மிசை வருகின்றது ஓர் படி வெம் சுடர் படர – பால:24 10/4
எங்கும் பொலியும் பரம் சுடர் ஆகி எ உயிரும் – பால-மிகை:3 2/1
சுடர் மணி மண்டபம் துன்னி நான்முக – பால-மிகை:5 4/2
விண்டு நீங்கினர் விண்ணவர் இரு சுடர் மீண்ட – பால-மிகை:9 11/3
சிகை எழும் சுடர் விழியினன் அசனியும் திகைப்ப – பால-மிகை:9 12/3
சுடர் கதிர் கடவுள் வானத்து உச்சி அம் சூழல் புக்கான் – பால-மிகை:11 39/4
எரி கால் சுடர் ஏக எழுந்த நிலா – பால-மிகை:23 1/1
திணி சுடர் இரவியை திருத்துமாறு போல் – அயோ:2 35/1
கிளர்ந்து எரி சுடர் மணி இருளை கீறலால் – அயோ:2 42/3
வெள்ள நெடும் சுடர் மின்னின் மின்ன நக்கான் – அயோ:3 11/2
ஐயுறும் சுடர் மேனி யான் எழில் காண மூளும் அவாவினால் – அயோ:3 60/1
நெய் உறும் சுடர் வேல் நெடும் கண் முகிழ்த்து நெஞ்சில் நினைப்பொடும் – அயோ:3 60/3
துண்ணெனும் சொல்லாள் சொல்ல சுடர் முடி துறந்து தூய – அயோ:3 88/1
சொற்றாள் சொற்றா-முன்னம் சுடர் வாள் அரசர்க்கு அரசை – அயோ:4 37/1
அடியில் சுடர் பொன் கழல் ஆர்கலி நாண ஆர்ப்ப – அயோ:4 115/1
எண் கொடு சுடர் வனத்து எய்தல் காணவோ – அயோ:4 184/2
தூ நீர் ஒளி வாள் புடை இலங்க சுடர் தேர் ஏறி தோன்றினான் – அயோ:6 30/2
வெம் சுடர் செல்வன் மேனி நோக்கின விரிந்த வேறு ஓர் – அயோ:8 23/2
சுடர் உறு வடி வேலாய் சொல் முறை கடவேன் யான் – அயோ:8 42/3
சுற்று உறு மலர் ஏறி துயில்வன சுடர் மின்னும் – அயோ:9 12/3
சுருதி போல் தெளி மரகத கொழும் சுடர் சுற்ற – அயோ:10 3/3
தூண்டு மா மணி சுடர் சடை கற்றையின் தோன்ற – அயோ:10 7/2
தொட்ட வார் சுனை சுடர் ஒளி மணியொடும் தூவி – அயோ:10 8/1
துடித்தன கபோலங்கள் சுற்றும் தீ சுடர்
பொடித்தன மயிர் தொளை புகையும் போர்த்தது – அயோ:11 66/1,2
சோனை பட குடர் சூறை பட சுடர் வாளோடும் – அயோ:13 20/3
இந்துவின் சுடர் கோயில் கொண்டு ஏகினார் – அயோ:14 8/4
திரிவன சுடர் கணை திசை கை யானைகள் – அயோ:14 31/3
செம் சுடர் செறி மயிர் சுருள் செறிந்த செனியன் – ஆரண்:1 6/1
தோளில் வெம் சிலை இடம் கொடு தொடர்ந்து சுடர் வாய் – ஆரண்:1 20/2
தோய் முகத்தது கனத்தது சுடர் குதிரையின் – ஆரண்:1 25/2
சுற்று அமைந்த சுடர் எஃகம் அது இரண்டு துணியா – ஆரண்:1 27/3
துப்பு உறழும் நீர்த்த சுடர் திருவடியால் துடைத்தாய் நீ – ஆரண்:1 60/4
கற்றை சுடர் விட்டு எரி கஞ்சுகியான் – ஆரண்:2 10/2
சுற்றி கிளரும் சுடர் தோள்_வளையான் – ஆரண்:2 10/4
எல் வான் சுடர் மாலை இராவணன் மேல் – ஆரண்:2 13/2
சூர் அறுத்தவனும் சுடர் நேமியும் – ஆரண்:3 22/1
தழல் புரை சுடர் கடவுள் தந்த தமிழ் தந்தான் – ஆரண்:3 41/4
தெரிப்புறு செறி சுடர் சிகையினால் சிறை – ஆரண்:4 2/3
தோளின்-கண் நயனம் வைத்தாள் சுடர் மணி தடங்கள் கண்டாள் – ஆரண்:5 4/4
தோன்றல்-தன் சுடர் மணி தோளில் நாட்டங்கள் – ஆரண்:6 20/3
வான் சுடர் சோதி வெள்ளம் வந்து இடை வயங்க நோக்கி – ஆரண்:6 51/2
மீன் சுடர் விண்ணும் மண்ணும் விரிந்த போர் அரக்கர் என்னும் – ஆரண்:6 51/3
அல் ஈரும் சுடர் மணி பூண் அரக்கர் குலத்து அவதரித்தீர் – ஆரண்:6 105/2
சூலம் அற்றன அற்றன சுடர் மழு தொகை வாள் – ஆரண்:7 76/1
சூழ் சுடர் வடி கணை அவற்று எதிர் தொடுத்தே – ஆரண்:9 12/3
தேய்வுறதேய்வுற பெயர்ந்து செம் சுடர்
ஆய் மணி பொலன் கழல் அடி நின்று ஆர்ப்பவே – ஆரண்:10 6/3,4
தோளையே சொல்லுகேனோ சுடர் முகத்து உலவுகின்ற – ஆரண்:10 73/1
பருகின பரந்து பாய்ந்த நிலா சுடர் பனி மென் கற்றை – ஆரண்:10 109/2
பொருள் தீங்கு இல் கேள்வி சுடர் புக்கு வழங்கல் இன்றி – ஆரண்:10 139/2
சுருளோடும் வந்து ஓர் சுடர் மா மதி தோன்றும் அன்றே – ஆரண்:10 143/4
ஆணிக்கு அமை பொன் கை மணி சுடர் ஆர் விளக்கம் – ஆரண்:10 158/1
பல் ஆயிர_கோடி பனி சுடர் ஈன்ற திங்கள் – ஆரண்:10 159/3
நிற்ப தெரிக்கின்றது நீள் சுடர் மேன்மை அன்றோ – ஆரண்:10 160/4
விரி சுடர் விளக்கம் கண்ட விட்டிலின் வீழ்வ காணாய் – ஆரண்:11 58/4
துண்ட வாளினின் சுடர் கொடி துணிந்தது என்று உணரா – ஆரண்:13 81/3
வெம் சுடர் கடவுள் மீண்டு மேருவில் மறையலுற்றான் – ஆரண்:13 120/1
வெயில் சுடர் இரண்டினை மேரு மால் வரை – ஆரண்:15 11/1
சோதி சுடர் பிழம்பு நீ என்று சொல்லுகின்ற – ஆரண்:15 43/3
வானில் வெம் சுடர் முதல் வயங்கு கோள் எலாம் – ஆரண்-மிகை:3 6/3
நலம் கொள் சுடர் தொகை பரப்பும் நவமணி பத்தியின் இழைத்த நலம் ஆர் கச்சு – ஆரண்-மிகை:10 3/3
சூரியன் மரபில் தோன்றி சுடர் நெடு நேமி ஆண்ட – கிட்:2 26/1
எல் உறுப்பு அரிய பேர் எழு சுடர் கடவுள்-தன் – கிட்:3 7/2
ஓடு மா சுடர் வெண் மதிக்கு உட்கறுப்பு உயர்ந்த – கிட்:4 6/3
என்றும் நிற்கும் என்று இசைப்பன இரு சுடர் திரியும் – கிட்:4 11/2
எவ்வாயும் எழுந்த கொழும் சுடர் மீன்கள் யாவும் – கிட்:7 53/3
சுடர் உடை மதியம் என்ன தோன்றினன் தோன்றி யாண்டும் – கிட்:7 145/1
உகு நெடும் சுடர் கற்றை உலாவலால் – கிட்:11 21/2
பகலவன் சுடர் பாய் பனி மால் வரை – கிட்:11 21/3
சுர நதியின் அயலது வான் தோய் குடுமி சுடர் தொகைய தொழுதோர்க்கு எல்லாம் – கிட்:13 24/3
சிந்துராகத்தொடும் திரள் மணி சுடர் செறிந்து – கிட்:14 3/1
வாம கூட சுடர் மணி வயங்குறும் – கிட்:14 11/3
பாடு உறு சுடர் ஒளி பரப்புகின்றது – கிட்:14 12/3
எரி சுடர் செம் மணி ஈட்ட தோடு இழி – கிட்:14 13/2
அந்தரத்து அவிர் சுடர் அவை இன்று ஆயினும் – கிட்:14 32/3
எருத்து உயர் சுடர் புயம் இரண்டும் எயிறு என்ன – கிட்:14 67/1
தூ வடிவு உடை சுடர் கொள் விண் தலை துளைக்கும் – கிட்:14 68/2
வீறு செம் சுடர் கடவுள் வேலை-வாய் – கிட்:15 11/3
மருள் உறுத்து வண் சுடர் வழங்கலால் – கிட்:15 25/2
சூரியன் வெற்றி காதலனோடும் சுடர் வில் கை – கிட்:17 2/1
கடுத்து எழு தமத்தை சீறும் கதிர் சுடர் கடவுள் ஆய்ந்து – கிட்-மிகை:3 2/1
துண்ட பிறை துணை என சுடர் எயிற்றான் – சுந்:1 65/1
பசும் சுடர் சோலைத்து ஆங்கு ஓர் பவள மால் வரையில் பாய்ந்தான் – சுந்:1 77/4
செம் செவி செழும் பவளத்தின் கொழும் சுடர் சிதறி – சுந்:2 4/2
எரி சுடர் மணியின் செம் கேழ் இள வெயில் இடைவிடாது – சுந்:2 178/1
தழுவா நின்ற கரும் கடல் மீது உதயகிரியில் சுடர் தயங்க – சுந்:2 214/1
துன்_அரும் சுடர் சுட சுறுக்கொண்டு ஏறிற்றால் – சுந்:3 49/3
ஆடக சுடர் வாள் அயில் சிலை குலிசம் முதலிய ஆயுதம் அனைத்தும் – சுந்:3 91/2
எறி சுடர் வயிரமோ திரட்சி எய்தில – சுந்:4 41/3
துணி கொண்டு இலங்கும் சுடர் வேலவன் தூய நின்-கண் – சுந்:4 91/2
குண்டலம் இரண்டும் அ கோளின் மா சுடர்
மண்டலம் இரண்டொடும் மாறு கொண்டவே – சுந்:4 102/3,4
வென்றது அ சுடர் மேலொடு கீழ் உற மெய்யால் – சுந்:5 79/4
உறு சுடர் சூடை காசுக்கு அரசினை உயிர் ஒப்பானுக்கு – சுந்:6 45/1
துவனியில் அதிர விடம் போல் சுடர் விடு படைகள் துரந்தார் – சுந்:7 22/4
தோள்கள் இற்றன இற்றன சுடர் மழு சூலம் – சுந்:7 31/2
தெறித்த வன் தலை தெறித்தன செறி சுடர் கவசம் – சுந்:7 32/1
தோள்களால் பலர் சுடர் விழியால் பலர் தொடரும் – சுந்:7 34/2
தோமரம் உலக்கை கூர் வாள் சுடர் மழு குலிசம் தோட்டி – சுந்:8 6/1
நெய் சுடர் விளக்கின் தோன்றும் நெற்றியே நெற்றியாக – சுந்:8 21/2
சிகை நெடும் சுடர் விடும் தேர்-தொறும் சென்றான் – சுந்:8 33/2
வன் திண் சிலையின் வயிர காலால் வடி திண் சுடர் வாளி – சுந்:8 44/3
வாரியின் எழும் சுடர் கடவுள் வானவன் – சுந்:9 39/3
துண்ட தூண் அகத்து தோன்றும் கோளரி சுடர் வெண் கோட்டு – சுந்:10 5/1
சீறிய கால தீயின் செறி சுடர் சிகைகள் அன்னார் – சுந்:10 9/4
தோமரம் உலக்கை சூலம் சுடர் மழு குலிசம் தோட்டி – சுந்:10 11/1
எற்றி கொண்டலின் இடை நின்று உமிழ் சுடர் இன மின் இனம் விழுவன என்ன – சுந்:10 37/2
மீ தாம் நிமிர் சுடர் வயிர கைகொடு பிடியா விண்ணொடு மண் காண – சுந்:10 38/3
அரம் சுடர் வேல் தனது அனுசன் இற்ற சொல் – சுந்:11 2/1
சிகை எழும் சுடர் வாளிகள் இராக்கதர் சேனை – சுந்:11 33/1
கேட்டலும் கிளர் சுடர் கெட்ட வான் என – சுந்:12 26/1
துன்று செம் மயிர் சுடர் நெடும் கற்றைகள் சுற்ற – சுந்:12 39/1
சவி சுடர் கலன் அணிந்த பொன் தோளொடு தயங்க – சுந்:12 41/2
பிணியின் செம் சுடர் கற்றை பெருக்கலால் – சுந்:13 3/2
எழு கொழும் சுடர் கற்றை சென்று எய்தலால் – சுந்:13 15/3
மினல் பரந்து எழு கொழும் சுடர் உலகு எலாம் விழுங்கி – சுந்:13 24/1
எல் உடை சுடர் என புகர் எஃகு எலாம் உருகி – சுந்:13 29/2
சூழும் வெம் சுடர் தொடர்ந்திட யாவரும் தொடரா – சுந்:13 35/1
போன தீ சுடர் புண்டரிக தடம் – சுந்-மிகை:13 3/3
தொழுத மைந்தனை சுடர் மணி மார்பிடை சுண்ணம் – யுத்1:3 39/1
சுட்டது இல்லை நின் தோன்றலை சுடர் கனல் சுழி படர் அழுவத்துள் – யுத்1:3 87/1
மூன்று கண் சுடர் கொள் சோதி மூன்று அவன் உலகம் மூன்று – யுத்1:3 122/2
சுடர் நெடு மணி முடி சுக்கிரீவனே – யுத்1:4 56/4
சுடர் ஒளி வலயம் தீர்ந்த சுந்தர தோளினானை – யுத்1:4 132/4
செழும் சுடர் பனி கலை எலாம் நிரம்பிய திங்கள் – யுத்1:6 1/2
சூழ் இரும் பெரும் சுடர் பிழம்பு தோன்றலால் – யுத்1:6 54/2
எழு சுடர் படலையோடும் இரும் புகை எழும்பி எங்கும் – யுத்1:7 1/1
இழைத்து அனைய வெம் கதிரின் வெம் சுடர் இராமன் – யுத்1:9 10/1
கொணரும் கூனர் குறளர் கொழும் சுடர்
துணரும் நல் விளக்கு ஏந்தினர் சுற்றினார் – யுத்1:9 41/3,4
சுற்றி ஈர்த்து அலைத்து சுடர் போல் ஒளிர் – யுத்1:9 63/3
எறி சுடர் நேமியான் வந்து எதிர்ப்பினும் என் கை வாளி – யுத்1:9 86/2
தொழில் தெரிகிலவால் தங்கண் சுடர் நெடும் கற்றை சுற்ற – யுத்1:10 8/4
தூ சுடர் மாடம் ஈண்டி துறுதலால் கருமை தோன்றா – யுத்1:10 11/2
மீ செலும் மேகம் எல்லாம் விரி சுடர் இலங்கை வேவ – யுத்1:10 11/3
விடும் சுடர் மகுடம் மின்ன விரி கடல் இருந்தது அன்ன – யுத்1:14 19/3
தொடுவெனே குரங்கை சீறி சுடர் படை என்று தோன்றா – யுத்1:14 30/2
வீசும் வான் சுடர் வரையொடும் விசும்பு உற எடுத்தேன் – யுத்1-மிகை:2 24/2
செம் புகர் சுடர் வேல் கணம் செல்லவே – யுத்2:15 20/4
தூங்கு மாரி என சுடர் வாளிகள் – யுத்2:15 69/3
கன்று கண்ணின்-வழி சுடர் கான்றிட – யுத்2:15 86/3
அளவு_அறு செம் சுடர் பட்டம் ஆர்த்தனன் – யுத்2:15 115/2
தூங்கும் சர நெடும் புட்டிலின் சுடர் வேலவற்கு இளையான் – யுத்2:15 159/3
கற்றை அம் சுடர் கவசமும் கட்டு அற கழித்தான் – யுத்2:15 242/4
பொறிந்தவாய் வய கடும் சுடர் கணை படும் பொழுதின் – யுத்2:15 245/2
சோர விட்ட சுடர் மணி ஓடையை – யுத்2:16 69/3
ஏய் இரும் சுடர் மணி தேர் ஒன்று ஏறினான் – யுத்2:16 99/4
தும்பி அம் தொடையல் மாலை சுடர் முடி படியில் தோய – யுத்2:16 149/1
தொளை கொள் வான் நுக சுடர் நெடும் தேர் மிசை தோன்றி – யுத்2:16 225/1
தோன்றும் வெம் சுடர் சூல வெம் கூற்றினை தொட்டான் – யுத்2:16 240/4
தோல் இடை துரக்கவும் துகைக்கவும் சுடர்
வேல் உடை கூற்றினால் துணிய வீசவும் – யுத்2:16 298/1,2
வீக்கு இழந்தது வீழ்ந்தது வரை சுழல் விரி சுடர் வீழ்ந்து என்ன – யுத்2:16 328/4
காந்து வெம் சுடர் கவசம் அற்று உகுதலும் கண்-தொறும் கனல் சிந்தி – யுத்2:16 329/1
துன் இருள் இரிந்து தோற்ப சுடர் மணி தோளில் தோன்றும் – யுத்2:17 5/2
செம் தனி ஒரு சுடர் என மறை திறலவன் – யுத்2:18 138/2
மறித்து ஆங்கு ஓர் சுடர் தோமரம் வாங்கா மிசை ஓங்கா – யுத்2:18 167/3
சுடர் தோமரம் எறிந்து ஆர்த்தலும் கனல் ஆம் என சுளித்தான் – யுத்2:18 168/1
சொல்லாத முன்னம் சுடரை சுடர் தூண்டு கண்ணான் – யுத்2:19 5/1
சுற்றும் வந்து கவி வீரர் வீசிய சுடர் தடம் கல் வரை தொல் மரம் – யுத்2:19 63/1
தோளின்-மேல் மார்பின்-மேலும் சுடர் விடு கவசம் சூழ – யுத்2:19 118/2
தூயவன் சுடர் தோள் இணை-மேல் சுடர் – யுத்2:19 128/3
தூயவன் சுடர் தோள் இணை-மேல் சுடர்
தீய வெம் கணை ஐம்பது சிந்தினான் – யுத்2:19 128/3,4
ஞானம் தொடர்ந்த சுடர் என்னும் ஒன்று நயனம் தொடர்ந்த ஒளியால் – யுத்2:19 255/2
நிறம் தகும் பல நெடும் சுடர் பகழிகள் நெறியின் – யுத்2-மிகை:15 33/2
சிலை பொழி பகழி வேல் வாள் செறி சுடர் குலிசம் ஈட்டி – யுத்2-மிகை:16 23/1
வடி சுடர் பெரும் பகழிகள் ஏற்றின வதனத்து – யுத்2-மிகை:16 37/1
உருத்து அதிகாயன் மேன்மேல் ஒண் சுடர் பகழி மாரி – யுத்2-மிகை:18 22/1
சொன்ன தொகைக்கு அமை யானை சுடர் தேர் – யுத்3:20 20/3
சூரியன் பகைஞன் அ சுடர் பொன் தேரினன் – யுத்3:20 34/1
துரக்க வெம் சுடர் கதிரவன் புறத்து இருள் தொலைக்க – யுத்3:20 56/2
தோள் வித்தகன் அங்கு ஓர் சுடர் கணையால் – யுத்3:20 85/2
எல்லவன் சுடர் ஒண் கற்றை முற்ற இன் நிழலை ஈய – யுத்3:21 10/2
சொரிந்தன பகழி எல்லாம் சுடர் கடும் கணைகள் தூவி – யுத்3:21 20/1
பருதியின் நடுவண் தோன்றும் பசும் சுடர் மேக பண்பன் – யுத்3:21 32/2
விலங்கு செம் சுடர் விடுவன வெளி இன்றி மிடைந்த – யுத்3:22 56/2
பால் நல் வேலையை பருகுவ சுடர் முக பகழி – யுத்3:22 66/3
வெம்பு வெம் சுடர் விரிப்பது தேவரை மேல்_நாள் – யுத்3:22 111/2
தும்பையின் தலை துரந்தது சுடர் மணி தண்டு ஒன்று – யுத்3:22 111/3
பன்னல் ஆம் தரம் அல்லன சுடர் கணை பாய்ந்த – யுத்3:22 167/4
கொள்ளியின் சுடர் அனலிதன் பகழி கைக்கொண்டான் – யுத்3:22 186/1
செறி சுடர் மந்தரம் தருதி சென்று என – யுத்3:24 97/2
முற்ற சுடர் மின்மினி மொய்த்துள வன் – யுத்3:27 34/3
சுடர் வற்றின சுறு மிக்கது துணிபட்டு உதிர் கணையின் – யுத்3:27 111/3
போகின்றன சுடர் வெந்தன இமையோர்களும் புலர்ந்தார் – யுத்3:27 117/2
தெரிந்தான் சில சுடர் வெம் கணை தேவேந்திரன் சின மா – யுத்3:27 120/1
ஆழி பெரும் கனல்-தன்னொடு சுடர் என்னவும் ஆகா – யுத்3:27 133/2
உறும் சுடர் கழுத்தை நோக்கி நூக்கினான் உருமின் வெய்யோன் – யுத்3:27 177/4
இடும் சுடர் விளக்கம் என்ன அரக்கர் ஆம் இருளும் வீய – யுத்3:28 35/2
சுடர் கொழும் புகை தீ விழி தூண்டிட – யுத்3:29 5/1
சூலம் வாங்கிடின் சுடர் மழு எறிந்திடின் சுடர் வாள் – யுத்3:31 11/1
சூலம் வாங்கிடின் சுடர் மழு எறிந்திடின் சுடர் வாள் – யுத்3:31 11/1
மணி குண்டலம் வலயம் குழை மகரம் சுடர் மகுடம் – யுத்3:31 112/1
தொடுப்பது சுடர் பகழி ஆயிரம் நிரைத்தவை துரந்த துறை போய் – யுத்3:31 138/1
வேறு படர் படர இரவி சுடர் வலையம் – யுத்3:31 162/3
தூண்டுறு சுடர் சுட சுருங்கி தொக்க-போல் – யுத்3:31 170/4
மா தட மேருவை வளைந்த வான் சுடர்
கோத்து அகல் மார்பிடை அணியும் கொள்கையார் – யுத்3:31 184/1,2
சுட்டீய நிமிர்ந்த சுடர் சுடரும் – யுத்3:31 192/2
வாழி சுடர் வாளி வழங்கினனால் – யுத்3:31 195/4
சூரோடு தொடர்ந்த சுடர் கணைதான் – யுத்3:31 196/1
கொல்லோடு சுடர் கணை கூற்றின் நிண – யுத்3:31 197/1
தாம சுடர் வாளி தடிந்து அகல – யுத்3:31 201/1
தொகைப்பட நின்றோர் யாரும் சுடர் படை கரத்தின் ஏந்தி – யுத்3-மிகை:20 2/2
சிரம் ஒடிந்து சிந்தினார்கள் சிலவர் செம் சுடர் படை – யுத்3-மிகை:31 14/1
சுடர் ஏறிய படை மாரிகள் சொரிந்தார் புடை வளைந்தார் – யுத்3-மிகை:31 25/4
வடி சுடர் கணை மாற்ற அங்கு ஆயிர – யுத்3-மிகை:31 41/1
வேறு படர அடர் விரவு சுடர் வளையம் – யுத்3-மிகை:31 46/3
சரியுடை சுடர் சாய் வலம் சார்வுற சாத்தி – யுத்4:35 8/4
சுடர் தயங்குற குண்டலம் செவியிடை தூக்கி – யுத்4:35 10/4
பரித்திலன் புவி படர் சுடர் மணி தலை பலவும் – யுத்4:35 30/3
அரும் கரணம் ஐந்து சுடர் ஐந்து திசை நாலும் – யுத்4:36 14/1
சுடர் மணி வலயம் சிந்த துடித்தன இடத்த பொன் தோள் – யுத்4:37 18/4
பக்கம் வீசும் படை சுடர் பல் திசை – யுத்4:37 43/3
உதைக்கின்றன சுடர் வெம் கணை உரும்_ஏறு என எய்தான் – யுத்4:37 46/4
துயில்வுழி உணர்தரு சுடர் ஒளி ஒருவன் – யுத்4:37 85/4
தாம் மடங்கலும் கொடும் சுடர் படைகளும் தரித்தார் – யுத்4:37 119/4
குயின்றன சுடர் மணி கனலின் குப்பையின் – யுத்4:37 144/1
பயின்றன சுடர் தர பதும நாளங்கள் – யுத்4:37 144/2
அரம் சுட சுடர் நெஞ்சன் அரக்கர்_கோன் – யுத்4:37 193/3
வாழி வெம் சுடர் பேர் இருள் வாரவே – யுத்4:37 195/4
மனவினில் சுடர் மா முக மாட்சியாள் – யுத்4:40 18/2
இடம் திரிந்தன சுடர் கடல்கள் ஏங்கின – யுத்4:40 70/4
நின்று தாழ்த்தருள் நேமி சுடர் நெடும் – யுத்4:41 84/2
கவர் அரக்கன் அ மாயை என் சுடர்
கான் புக கரந்தது இ கமல நாயகி – யுத்4-மிகை:40 16/2,3
பொரும் சுடர் நிறத்தர் வீய்ந்த போர்க்களம்-தன்னை பாராய் – யுத்4-மிகை:41 55/4
சுடர் முடி பறித்த அ நாள் அன்னவன் தொல்லை வெம் போர் – யுத்4-மிகை:41 56/3
துன்றிய வினைகள் எல்லாம் சுடர் கண்ட இருளே போல – யுத்4-மிகை:41 79/3
செயிர் அறு மணிகள் ஈன்ற செழும் சுடர் கற்றை சுற்ற – யுத்4-மிகை:42 12/2

TOP


சுடர்-போல் (1)

தொள்ளாயிரம் கடும் போர் கணை துரந்தான் அவை சுடர்-போல்
விள்ளா நெடும் கவசத்திடை நுழையாது உக வெகுண்டான் – யுத்3:27 125/3,4

TOP


சுடர்க்கு (1)

தூயவள் உவகை போய் மிக சுடர்க்கு எலாம் – அயோ:2 59/3

TOP


சுடர்க்கும் (1)

சூழும் மா மதில் அது சுடர்க்கும் மேலதால் – யுத்1:5 18/4

TOP


சுடர்கள் (11)

மண் கிழித்திட எழும் சுடர்கள் மண்_மகள் உடல் – பால:7 10/3
துன்னினர் துவன்றலின் சுடர்கள் சூழ்வரும் – பால:23 44/3
ஏறின புருவம் மேல்மேல் இரிந்தன சுடர்கள் எங்கும் – ஆரண்:13 114/3
தாரகை சுடர்கள் மேகம் என்று இவை தவிர தாழ்ந்து – சுந்:1 8/1
தோள்-தொறும் தொடர்ந்த மகரிகை வயிர கிம்புரி வலய மா சுடர்கள்
நாள்-தொறும் சுடரும் கலி கெழு விசும்பில் நாளொடு கோளினை நக்க – சுந்:3 79/1,2
மீண்டில சுடர்கள் யாவும் விழுந்தில வேதம் செய்கை – சுந்:14 33/3
பொறி பட சுடர்கள் தீய போவன போழ்ந்து முன்_நாள் – யுத்1:9 86/3
தூய பொன் சுடர்கள் எல்லாம் சுற்றுற நடுவண் தோன்றும் – யுத்3:22 10/3
உருகு சுடர்கள் இடை திரிய உரனுடைய – யுத்3:31 163/2
திரிய அலகு இல் மலை திரிய இரு சுடர்கள்
திரிய ஒருவன் எதிர் சின விலோடும் அடர – யுத்3-மிகை:31 47/1,2
கரிய திலத மலை திரிய வளி சுடர்கள்
இரிய ஒரு வில் உடை இரு கை ஒரு களிறு – யுத்3-மிகை:31 48/1,2

TOP


சுடர்களும் (1)

துப்பு நீர் ஆய தூய சுடர்களும் கறுக்க வந்திட்டு – யுத்1:9 18/2

TOP


சுடர்கிற்பாள் (1)

சொல் மதியா அரவின் சுடர்கிற்பாள்
தன் மதனோடு தன் வெம்மை தணிந்தாள் – ஆரண்:14 40/2,3

TOP


சுடர்கின்ற (1)

தூமத்தோடும் வெம் கனல் இன்னும் சுடர்கின்ற
ஓம குண்டம் ஒப்பன பல் வேறு இவை காணீர் – யுத்4:33 12/3,4

TOP


சுடர்கின்றது (1)

சேணில் சுடர்கின்றது திண் செவி கால் – ஆரண்:11 49/2

TOP


சுடர்கின்றன (1)

துணியுண்டவர் உடல் சிந்தின சுடர்கின்றன தொடரும் – யுத்3:31 112/3

TOP


சுடர்த்தலை (1)

சுடர்த்தலை நெடும் பொறி சொரியும் கண்ணன – யுத்2:19 46/1

TOP


சுடர்வ (1)

சுருளுடை சடையின் கற்றை சுற்று என சுடர்வ கண்டான் – யுத்3:22 144/4

TOP


சுடர (1)

தொல்லை பொருப்பின் மிசையே விளங்கு சுடரோனின் மும்மை சுடர – யுத்2:19 246/4

TOP


சுடரது (1)

மின் திரள் சுடரது கடல் பருகும் வடவனல் வெளி உற வருவது என – யுத்3:28 18/3

TOP


சுடரவன் (2)

இலகிடு சுடரவன் இசையன திசை தோய் – ஆரண்:2 36/2
தூர நெடு வானின் மலையும் சுடரவன் சேய் – யுத்1:12 19/1

TOP


சுடராம் (1)

மண்டல சுடராம் என கேடகம் வாங்கினன் வாளோடும் – யுத்2:16 331/4

TOP


சுடராய் (2)

ஒன்றுறாய் இரண்டாய் சுடராய் ஒரு மூன்றும் ஆகி – பால-மிகை:0 1/1
பொங்கு பரம் சுடராய் எங்கும் பொலிய நின்றான் – யுத்1-மிகை:3 29/4

TOP


சுடரால் (1)

தூண்டல் செய்யா மணி விளக்கின் சுடரால் இரவை பகல் செய்தார் – பால:10 69/4

TOP


சுடரின் (4)

தொல் ஆர் அணி கால் சுடரின் தொகை-தாம் – ஆரண்:2 11/2
நிழல் தரும் காலை மாலை நெடு மணி சுடரின் நீத்தம் – யுத்1:3 151/4
சொரிகின்ற சுடரின் சும்மை விசும்புற தொடரும் தோற்றம் – யுத்1:10 9/2
குறைந்தன சுடரின் மும்மை கொழும் கதிர் குவிந்து ஒன்று ஒன்றை – யுத்2:18 196/2

TOP


சுடரினுள் (1)

உற்றனர் புரத்தின் இடை ஒண் சுடரினுள் ஓர் – கிட்:14 43/2

TOP


சுடரினை (1)

செற்றிய மணிகள் ஈன்ற சுடரினை செக்கர் ஆர்ந்த – யுத்1:10 19/3

TOP


சுடருடை (1)

சுடருடை பெரும் குருதியில் பாம்பு என சுமந்த – யுத்3:22 194/2

TOP


சுடரும் (19)

தொகை விரி பட்டிகை சுடரும் சுற்றிட – பால:23 64/2
சுற்று உறு நவ மணி சுடரும் தோற்றத்தது – பால:23 70/3
விண்ணில் சுடரும் கெட மெய்யினில் நீர் விரிப்ப – அயோ:4 112/2
சுடரும் மெய் புகழ் சூடினென் என்பது என் – அயோ:10 52/3
துயின்றனை எனவும் ஆவி துறந்திலென் சுடரும் காசு – அயோ:13 40/3
கோள் இரண்டு சுடரும் தொடர்வதின் குறுகலும் – ஆரண்:1 42/4
பின்னி சுடரும் பிறழ் பேர் ஒளியான் – ஆரண்:2 3/4
சுடரும் மேனி சுதீக்கணன் என்னும் அ – ஆரண்:3 27/3
நாள்-தொறும் சுடரும் கலி கெழு விசும்பில் நாளொடு கோளினை நக்க – சுந்:3 79/2
தூண் எலாம் சுடரும் காசு சுற்று எலாம் முத்தம் செம்பொன் – சுந்:6 52/1
சூழ் இரும் கதிர்கள் எல்லாம் தோற்றிட சுடரும் சோதி – சுந்:8 16/3
கல் சிந்தின குல மால் வரை கதிர் சிந்தின சுடரும்
பல் சிந்தின மத யானைகள் படை சிந்தினர் எவரும் – யுத்2:15 175/2,3
சோர்வுற துளங்கி நில்லாது ஓடினர் சுடரும் வை வேல் – யுத்2-மிகை:18 26/3
சுடரும் வெள் வளை தோளி தன் கொழுநனை தொடர்வாள் – யுத்3:20 62/1
மீன் உக்கது நெடு வானகம் வெயில் உக்கது சுடரும்
மான் உக்கது முழு வெண் மதி மழை உக்கது வானம் – யுத்3:27 118/1,2
சூலங்கள் மழுவும் சுடு சுணையும் கனல் சுடரும்
ஆலங்களும் அரவங்களும் அசனி குலம் எவையும் – யுத்3:27 153/1,2
சுட்டீய நிமிர்ந்த சுடர் சுடரும்
கண் தீயும் ஒருங்கு கலந்து எழலால் – யுத்3:31 192/2,3
துன்னும் சுழலும் திரியும் சுடரும்
பின்னும் அருகும் உடலும் பிரியான் – யுத்3:31 213/2,3
சுடரும் வேல் கணை தோமரம் சக்கரம் – யுத்3-மிகை:31 39/1

TOP


சுடரே (1)

தோய்ந்தும் பொருள் அனைத்தும் தோயாது நின்ற சுடரே தொடக்கு அறுத்தோர் சுற்றமே பற்றி – ஆரண்:2 27/1

TOP


சுடரை (4)

பணி அரங்க பெரும் பாயல் பரம் சுடரை யாம் காண – பால:12 4/3
தொங்கலும் குடையும் தோகை பிச்சமும் சுடரை ஓட்ட – பால:14 77/3
வேத கொழும் சுடரை நாடி நெடு மேல்_நாள் – சுந்:1 64/3
சொல்லாத முன்னம் சுடரை சுடர் தூண்டு கண்ணான் – யுத்2:19 5/1

TOP


சுடரையும் (1)

துளக்கு ஒளி விசும்பின் ஊரும் சுடரையும் மறைத்த சூழ்ந்த – அயோ:3 79/2

TOP


சுடரோடு (1)

திரிந்தார் இரு சுடரோடு உலகு ஒரு_மூன்று உடன் திரிய – யுத்3:27 155/4

TOP


சுடரோய் (1)

துடைத்தனர் எம் வெற்றி என உற்றனர் இனி செயல் பணித்தி சுடரோய் – யுத்3:31 149/4

TOP


சுடரோன் (5)

தோகையர் பல்லாண்டு இசைப்ப கடல் தானை புடை சூழ சுடரோன் என்ன – பால:5 55/3
செம் தனி சுடரோன் சேயும் தம்பியும் முன்பு செல்ல – யுத்1:13 26/3
நிலையில் சுடரோன் மகன் வன் கை நெருங்க – யுத்2:18 244/1
சுட்டு ஆசு அறுத்து உலகு உண்ணும் அ சுடரோன் என பொலிந்தான் – யுத்3:31 108/3
உரம் சுட சுடரோன் மகன் உந்தினான் – யுத்4:37 193/4

TOP


சுடரோனின் (2)

வேனில் விளையாடு சுடரோனின் ஒளி விம்மும் – சுந்:6 19/1
தொல்லை பொருப்பின் மிசையே விளங்கு சுடரோனின் மும்மை சுடர – யுத்2:19 246/4

TOP


சுடரோனை (1)

தூண் ஆம் என்னும் தோள் உடையானை சுடரோனை
காணா வந்த கட்செவி என்ன கனல் கண்ணாள் – சுந்:2 73/3,4

TOP


சுடல் (2)

தூயேன் என்னின் தொழுகின்றேன் எரியே அவனை சுடல் என்றாள் – சுந்:12 122/4
சுடல் உற சுட்டு வேறு ஓர் மருந்தினால் துயரம் தீர்வர் – யுத்2:16 141/2

TOP


சுடலை (1)

இருளிடை சுடலை ஆடும் எண் புயத்து அண்ணல் வண்ண – யுத்3:22 144/3

TOP


சுடவும் (1)

சுடவும் ஆற்றும் எ உலகையும் எவனுக்கும் தோலான் – யுத்4:32 22/4

TOP


சுடாது (2)

நிற்பினும் சுடாது நின்ற நீர்மையை நினைவில் நோக்கி – சுந்:12 126/2
புன்மை சால் ஒருத்தியை சுடாது போற்றினாய் – யுத்4:40 77/3

TOP


சுடிகை (1)

சுடிகை பூம் கமலம் அன்ன சுடர் மதி முகத்தினார்-தம் – பால:16 18/2

TOP


சுடு (68)

குன்றின் நின்று இவர ஓர் சுடு சுரம் குறுகினார் – பால:7 4/4
சொல் ஒக்கும் கடிய வேக சுடு சரம் கரிய செம்மல் – பால:7 49/1
தூயவன் அவனை நின் கை சுடு சரம் அனைய சொல்லால் – பால:9 21/2
துந்து எனும் தானவனை சுடு சரத்தால் துணித்தானும் – பால:12 13/2
உலந்தவர்க்கு உயிர் சுடு விடமும் ஆய் உடன் – பால:19 2/2
கமை ஒப்பது ஓர் தவமும் சுடு கனல் ஒப்பது ஓர் சினமும் – பால:24 14/1
சுடு தொழில் அரக்கரால் தொலைந்து வான் உளோர் – பால-மிகை:5 2/1
சுடு அமர் களன் அடி கலந்து கூறலும் – பால-மிகை:5 2/2
சுற்றமும் கெட சுடு துயர் கடல் விழ துணிந்தாய் – அயோ:2 82/4
போயோ புகலோ தவிரான் புகழோடு உயிரை சுடு வெம் – அயோ:4 45/3
துய்யை சுடு வெம் கனலின் சுடுவான் துணிந்தேன் – அயோ:4 123/4
வெயில் சுடு கோடை தன்னில் என்பு_இலா உயிரின் வேவாள் – அயோ:6 14/4
சுற்றம் அ புறம் நிற்க சுடு கணை – அயோ:8 9/1
சுடு மயானத்திடை தன் துணை ஏக தோன்றல் துயர் கடலின் ஏக – அயோ:13 68/1
உரம் சுடு வடி கணை ஒன்றில் வென்று மு – அயோ:14 39/3
ஊன் நுகர் அரக்கர் உருமை சுடு சினத்தின் – ஆரண்:3 45/2
துன்னினால் என சுடு சினத்து அரக்கர்-தம் தொகுதி – ஆரண்:7 74/4
உருவி மாதிரத்து ஓடின சுடு சரம் உதிரம் – ஆரண்:7 78/2
துன்று பத்திய இராகவன் சுடு சரம் துரப்ப – ஆரண்:7 79/2
உச்ச வீரன் கை சுடு சரம் நிருதர் நெஞ்சு உருவ – ஆரண்:7 139/3
துருவி ஓடின உயிர் நிலை சுடு சுரம் துரந்த – ஆரண்:8 10/1
தூடணன் விடு சுடு சரம் யாவையும் துணியா – ஆரண்:8 12/1
தூங்கு தூணியிடை சுடு செம் சரம் – ஆரண்:9 21/2
துந்துபி பெயர் உடை சுடு சினத்து அவுணன் மீது – கிட்:5 3/1
சுற்றும் நோக்குறும் சுடு சரம்-தனை துணை கரத்தால் – கிட்:7 68/2
தூ நிற சுடு சரம் தூணி தூங்கிட – கிட்:10 85/1
குடக தட கை சுடு சினத்து அடு போர் அரக்கியர் தலை-தொறும் சுமப்ப – சுந்:3 91/4
கேழ் கிளர் சுடு கணை கிழித்த புண் பொழி – சுந்:5 54/2
துன்னவர் புரத்தை முற்றும் சுடு தொழில் தொல்லையோனும் – சுந்:12 130/1
சுடு ஞானம் வெளிப்பட உய்ந்த துயக்கு இலார் போல் – சுந்-மிகை:1 13/2
சொன்ன வாள் அரக்கன் சுடு தீ சுடும் – சுந்-மிகை:3 15/3
தொடுத்து எறிந்தனர் சூலங்கள் சுடு கதை படையால் – சுந்-மிகை:7 7/2
தொழுது நின்றனன் நாயகன் தாள் இணை குளிர்ந்தது சுடு தீயே – யுத்1:3 85/4
தூ நிற சுடு படை துணைவர் சொல்லினான் – யுத்1:4 16/4
சுடு தியை துகிலிடை பொதிந்து துன்மதி – யுத்1:4 44/1
சோனை மாரியின் சுடு கணை பல முறை துரந்தான் – யுத்1:5 47/4
சூரியன் கதிர் அனையன சுடு சரம் துரந்தான் – யுத்1:6 14/4
எரியின் மு மடி கொடியன சுடு சரம் எய்தான் – யுத்1:6 15/4
தூமம் கால்வன வீரன் சுடு சரம் – யுத்1:14 41/2
சுரரொடு சுடு சினத்து அவுணர் தோன்றினார் – யுத்1-மிகை:4 7/3
சுடு கணை படுதலோடும் துளங்கினான் துளங்கா-முன்னம் – யுத்2:15 132/1
சாம்பர் ஆயின தட வரை சுடு கணை தடிய – யுத்2:15 193/4
தொல் வன் மாரியின் தொடர்வன சுடு சரம் துரந்தான் – யுத்2:15 196/4
பேய் இரும் கணங்களோடு சுடு களத்து உறையும் பெற்றி – யுத்2:16 24/1
தும்பி அம் தொடையல் வீரன் சுடு கணை துரப்ப சுற்றும் – யுத்2:16 153/1
துற்ற அல்லவும் துணிபட்ட அல்லவும் சுடு பொறி தொகை தூவி – யுத்2:16 313/2
துரந்தன சுடு சரம் துரந்த தோன்றல – யுத்2:18 102/1
துறுவன சுடு கணை துணிவன மதகரி – யுத்2:18 131/2
தூளியின் தொகைய வள்ளல் சுடு கணை தொகையும் அம்மா – யுத்2:19 96/4
இளைய வீரன் சுடு சரம் ஏவினான் – யுத்2:19 162/4
சுடு சரம் இவன் தலை துணிக்கலாது-எனின் – யுத்3:22 41/2
சூர் அழிந்திட துரந்தனன் சுடு சரம் சொரிந்தான் – யுத்3:22 74/4
சுடு கனல் பொறிகள் வெம் கண் தோன்றிட கொடி தேர் தூண்டி – யுத்3:22 128/2
சொரிந்து ஏறின சுடு வெம் கணை தொடும் தாரகை முழுதும் – யுத்3:27 109/3
சூலங்கள் மழுவும் சுடு சுணையும் கனல் சுடரும் – யுத்3:27 153/1
சொல்லினும் வலியது ஓர் சுடு கணையால் நடு இரு துணிபட உரறினனால் – யுத்3:28 25/4
சீரிது பெரிது இதன் நிலைமை என தெரிபவன் ஒரு சுடு தெறு கணையால் – யுத்3:28 27/3
பாக வான் பிறை போல் வெவ் வாய் சுடு கணை படுதலோடும் – யுத்3:28 44/1
தெய்வ நெடும் படை கலங்கள் விடுவர் சிலர் சுடு கணைகள் சிலையில் கோலி – யுத்3:31 97/1
தூர்ப்பர் பலர் மூ_இலை_வேல் துரப்பர் பலர் கரப்பர் பலர் சுடு தீ தோன்ற – யுத்3:31 98/2
புரம் சுடு கடவுளும் புள்ளின் பாகனும் – யுத்3:31 171/1
அரம் சுடு குலிச வேல் அமரர் வேந்தனும் – யுத்3:31 171/2
தூது போல்வன சுடு கணை முறை முறை துரந்தான் – யுத்4:32 16/4
அயில் விரி சுடு கணை கடவினன் அறிவின் – யுத்4:37 85/3
தூய கொற்றவர் சுடு சரத்தால் முன்பு துணிந்தார் – யுத்4:37 111/4
தூயினன் சுடு சரம் உருமின் தோற்றத்த – யுத்4:37 145/4
சோகம் எய்தி மெய் துளங்கிட சுடு சரம் துரந்தான் – யுத்4-மிகை:41 33/4
தொல்லை நான்மறை துளங்கிட சுடு சரம் துரந்தான் – யுத்4-மிகை:41 34/4

TOP


சுடுக (1)

சுடுவிக்கின்றது இ ஊரை சுடுக என்று உரைத்த துணிவு என்று – சுந்:12 116/3

TOP


சுடுகலாதது (1)

சுட்ட வல் இரும்பு அடைகலை சுடுகலாதது போல் – சுந்:11 32/3

TOP


சுடுகிற்கிலர் (1)

உரம் சுடுகிற்கிலர் ஒருவன் நாமுடை – யுத்3:31 171/3

TOP


சுடுகிற்கும் (1)

தீய்ந்து ஏற சுடுகிற்கும் படை கலங்கள் செய் தவத்தால் – பால:12 30/3

TOP


சுடுகிற்பன (1)

வற்ற கடல் சுடுகிற்பன மழை ஒப்பன பொழியும் – யுத்2:18 151/3

TOP


சுடுகின்றது (1)

சொல் அன்றோ என்னை சுடுகின்றது தோன்றால் – யுத்2:17 81/4

TOP


சுடுதியால் (2)

தீயன வந்த-போது சுடுதியால் தீமையோரை – கிட்:9 14/4
சினத்தினால் சுடுதியால் தீ செல்வா என்றாள் – யுத்4:40 71/3

TOP


சுடுதியோ (1)

சுடுதியோ கடல் தோன்றிய திங்களே – பால:10 77/4

TOP


சுடுதும் (1)

தொல் நகர் அதனை வல்லை கடி கெட சுடுதும் என்றான் – யுத்3:26 18/4

TOP


சுடும் (13)

துறத்தி நீ எனும் சொல் சுடும் நின் குல தொல்லோர் – அயோ:1 45/2
புரம் சுடும் ஒருவனின் பொலிவென் யான் என்றான் – அயோ:14 39/4
என்னை சுடும் என்னின் இ ஏழ் உலகத்தும் வாழ்வோர் – ஆரண்:10 137/3
சொன்ன வாள் அரக்கன் சுடு தீ சுடும்
அன்னை வைகுறும் அ இடத்து ஆயினான் – சுந்-மிகை:3 15/3,4
சுழிக்கும் கொல்லன் ஊது உலையில் துள்ளும் பொறியின் சுடும் அன்னோ – யுத்1:1 4/3
சொற்ற நாவையும் கருதிய மனத்தையும் சுடும் என் – யுத்1:3 47/2
மூன்றையும் சுடும் ஒருவனால் முடிகலது என்றான் – யுத்3:22 79/3
வரம் சுடும் வலி சுடும் வாழும் நாள் சுடும் – யுத்3:31 171/4
வரம் சுடும் வலி சுடும் வாழும் நாள் சுடும் – யுத்3:31 171/4
வரம் சுடும் வலி சுடும் வாழும் நாள் சுடும் – யுத்3:31 171/4
தோன்றின புரம் சுடும் ஒருவன் தோற்றத்த – யுத்3:31 181/4
கண் தா குலம் முற்றும் சுடும் என்று அ கழல் வெய்யோன் – யுத்4:37 126/3
கல் அதர் சுடும் தன கதிரின் என்னவே – யுத்4-மிகை:41 222/4

TOP


சுடுமோ (2)

பிரிவினும் சுடுமோ பெரும் காடு என்றாள் – அயோ:4 221/4
சீதமும் சுடுமோ முன்னை சிசிரமே காண் இது என்றான் – ஆரண்:10 102/2

TOP


சுடுவது (4)

தன்னையும் சுடுவது தரிக்கிலான் என – பால:10 61/2
நினையும் நெஞ்சமும் சுடுவது ஓர் நெடும் சுரம் நேர்ந்தார் – அயோ:9 38/4
துன்னும் ஆர் உயிர் உடலொடு சுடுவது ஓர் துயர் உழந்து இவை சொன்னான் – சுந்:2 197/4
நினையும் நெஞ்சினை சுடுவது ஓர் நெருப்பினை நிமிர்ந்து – யுத்4:32 5/3

TOP


சுடுவதே (1)

வெம் கதிர் சுடுவதே அன்றி மெய் உற – ஆரண்:10 131/3

TOP


சுடுவன (2)

உண்ணகிற்பன உருமையும் சுடுவன மேருவை உருவி போய் – யுத்2:16 327/2
கானகம் தொடர்ந்த தீயின் சுடுவன பலவும் கண்டான் – யுத்3-மிகை:22 8/4

TOP


சுடுவான் (1)

துய்யை சுடு வெம் கனலின் சுடுவான் துணிந்தேன் – அயோ:4 123/4

TOP


சுடுவிக்கின்றது (1)

சுடுவிக்கின்றது இ ஊரை சுடுக என்று உரைத்த துணிவு என்று – சுந்:12 116/3

TOP


சுடுவித்தீர் (1)

தோற்பித்தீர் மதிக்கு மேனி சுடுவித்தீர் தென்றல் தூற்ற – யுத்2:17 11/1

TOP


சுடுவித்தேன் (1)

சூழ்வித்து என்னை சுற்றினரோடும் சுடுவித்தேன்
தாழ்வித்தேனோ இத்தனை கேடும் தருவித்தேன் – யுத்3:22 207/3,4

TOP


சுடுவேன் (1)

சொல்லினால் சுடுவேன் அது தூயவன் – சுந்:5 18/3

TOP


சுடேணன் (3)

குட திசை-கண் சுடேணன் குபேரன் வாழ் – கிட்:13 10/1
தோன்றுகின்றவன் சுடேணன் மூதறிவொடு தொடர்ந்தோன் – யுத்1:11 32/4
தவன் உறு சரபன் சாம்பன் சுடேணன் சம்பாதி நீலன் – யுத்4-மிகை:42 41/2

TOP


சுண்டி (1)

வான் நீர் சுண்டி மண் அற வற்றி மறுகு உற்ற – அயோ:6 16/3

TOP


சுண்ண (2)

சுண்ண நுண் பொடி ஆகி தொலைந்தன – யுத்1:8 44/3
குசும்பையின் நறு மலர் சுண்ண குப்பையின் – யுத்2:18 87/3

TOP


சுண்ணத்தின் (1)

பூ_மழை புனல் மழை புது மென் சுண்ணத்தின்
தூ மழை தரளத்தின் தோம் இல் வெண் மழை – அயோ:2 43/1,2

TOP


சுண்ணம் (12)

கொடிச்சியர் இடித்த சுண்ணம் குங்குமம் கோட்டம் ஏலம் – பால:1 13/1
சுண்ணம் அ குழிகளை தொடர்ந்து தூர்ப்பன – பால:3 43/4
சுண்ணம் ஆத்தன தூளியும் ஆத்தவே – பால:14 49/4
வண்டு உண கமழும் சுண்ணம் வாச நெய் நானத்தோடும் – பால:18 5/1
சொரிந்தனர் மலர்_மழை சுண்ணம் தூவினர் – பால:23 75/1
நீறு ஆகி சுண்ணம் நிறைந்த தெரு எல்லாம் – அயோ:4 100/2
கணம் கிளர்தரு சுண்ணம் கல் இடையன கானத்து – அயோ:9 15/2
புன்னை குறும் பூ நறும் சுண்ணம் பூசாது ஒரு கால் போகாதே – யுத்1:1 5/4
தொழுத மைந்தனை சுடர் மணி மார்பிடை சுண்ணம்
எழுத அன்பினின் இறுகுற தழுவி மாடு இருத்தி – யுத்1:3 39/1,2
தூர்த்தன கனக மாரி சொரிந்தன நறு மென் சுண்ணம்
போர்த்தது வானத்து அன்று அங்கு எழுந்தது துழனி பொம்மல் – யுத்1:4 146/3,4
நூற்று இதழ் கமலம் தந்த நுண் நறும் சுண்ணம் உண்டு – யுத்1:9 20/1
அளப்ப_அரும் தூளி சுண்ணம் ஆசைகள் அலைக்க பூசல் – யுத்1:13 25/2

TOP


சுண்ணமாய் (1)

சோலையும் கிரிகளும் சுண்ணமாய் எழ – அயோ:14 20/3

TOP


சுண்ணமும் (11)

சுண்ணமும் தூவினார் வீதி-தோறுமே – பால:5 113/4
மாலையும் இழையும் சாந்தும் சுண்ணமும் வாச நெய்யும் – பால:13 37/1
தூவு தண் சுண்ணமும் கனக நுண் தூளியும் – பால:20 12/3
துப்பு உறழ் இள வாச சுண்ணமும் உதிர் தாதும் – பால:23 30/3
சுந்தர பொடிகளும் செம்பொன் சுண்ணமும்
சந்தனம் நீரொடு கலந்து தையலார் – பால-மிகை:5 15/1,2
சுண்ணமும் மலரும் சாந்தும் கனகமும் தூவ வந்து – அயோ:3 89/1
உரைத்த செம் சாந்தும் பூவும் சுண்ணமும் புகையும் ஊழின் – கிட்:11 98/1
சுண்ணமும் தூசும் வீசி சூடக தொடி கை மாதர் – கிட்:11 101/1
தொத்து உறு மலரும் சாந்தும் சுண்ணமும் இனைய தூவி – சுந்:1 13/3
தூவின மணியும் சாந்தும் சுண்ணமும் மலரும் தொத்த – யுத்3:24 42/3
சுண்ணமும் சாந்தும் நெய்யும் சுரி வளை முத்தும் பூவும் – யுத்4:41 115/1

TOP


சுணங்கு (1)

சுணங்கு_இனம் அவை மான துறுவன அவை காணாய் – அயோ:9 15/4

TOP


சுணங்கு_இனம் (1)

சுணங்கு_இனம் அவை மான துறுவன அவை காணாய் – அயோ:9 15/4

TOP


சுணம் (1)

பேர ஆவொடு மா சுணம் பேரவே – பால:16 27/2

TOP


சுணையும் (1)

சூலங்கள் மழுவும் சுடு சுணையும் கனல் சுடரும் – யுத்3:27 153/1

TOP


சுத்தி (1)

சுத்தி மேவிய ஞானமும் தொடர்விடாது இருந்தோன் – யுத்4-மிகை:41 99/2

TOP


சுதன் (2)

விதி முறையே இவை அனைத்தும் பயந்தனர்கள் விநதை சுதன் அருணன் மென் தோள் – ஆரண்-மிகை:4 5/3
வீரரோடு இரவி_சுதன் மேரு மால் வரையை நிகர் – கிட்-மிகை:2 1/2

TOP


சுதீக்கணன் (1)

சுடரும் மேனி சுதீக்கணன் என்னும் அ – ஆரண்:3 27/3

TOP


சுதை (9)

துகிலினொடு இகலுவ சுதை புரை நுரை கார் – பால:2 45/3
சங்க வெண் சுதை உடை தவள மாளிகை – பால:3 26/2
தூய நல் சுதை நிகர் பிண்டம் ஒன்று சூழ் – பால:5 84/2
சோதி மணி பொன் கலத்து சுதை அனைய வெண் சோறு ஓர் – பால:12 20/3
சுதை கண் நுரையை பொருவு தூசு கொடு தூய்தா – பால:15 16/2
சுதை தரு மொழியன் வையத்து உயிர்க்குயிராய தோன்றல் – பால-மிகை:11 37/2
மருள் திகழும் ஒரு தலைய புயங்கம் எலாம் சுதை என்னும் மாது தந்தாள் – ஆரண்-மிகை:4 4/2
அதிதி திதி தனு அருட்டை சுதை கழையே சுரபி அணி விநதை ஆன்ற – ஆரண்-மிகை:4 5/1
சுதை தலனிடை கடிது அடிக்கொடு துகைத்தான் – யுத்1:12 11/4

TOP


சுதையத்து (1)

சுதையத்து ஓங்கிய சுவேலத்தின் உச்சியை துறந்து – யுத்1:12 4/1

TOP


சுதையால் (1)

மீ தன் கரங்கள் அவை பரப்பி மிகு வெண் நிலவு ஆம் வெண் சுதையால்
காத்த கண்ணன் மணி உந்தி கமல நாளத்திடை பண்டு – பால:10 74/2,3

TOP


சுந்தர (39)

சுந்தர வில்லியை தொழுது வாழ்த்தினார் – பால:8 44/4
சுந்தர மணி வரை தோளுமே அல – பால:10 56/3
சுந்தர வதன மாதர் துவர் இதழ் பவள வாயும் – பால:16 21/1
சுந்தர தோள் அணி வலயம் தொல்லை நாள் – பால:23 55/3
சுந்தர பொடிகளும் செம்பொன் சுண்ணமும் – பால-மிகை:5 15/1
சுமந்திரன் தடம் தேர் மிசை சுந்தர திரள் தோள் – அயோ:1 71/3
தூண்டு புரவி பொரு_இல் சுந்தர மணி தேர் – அயோ:3 103/2
சுந்தர தட கை தானை மடக்கு உற துவண்டு நின்றான் – அயோ:3 108/3
சுந்தர வதனமும் மதிக்கு தோற்றவே – அயோ:4 172/4
சுந்தர குரிசிலை மரபின் சுற்றினார் – அயோ:12 2/4
சுந்தர தோளவன் விலக்கி சொல்லுவான் – அயோ:12 54/4
சுந்தர வரி விலானும் சுமந்திரன் தன்னை நோக்கி – அயோ:13 47/3
சுந்தர தடம் தோள் மாந்தர் தொல் உரு சுமந்து தோன்றாது – அயோ-மிகை:3 1/2
சுந்தர தனி வில்லி-தன் தோள் எனும் – ஆரண்:9 20/3
சுந்தர தோளினான் அ மானினை தொடரலுற்றான் – ஆரண்:11 69/4
சுந்தர தோளினிர் தொன்மை நீரவால் – ஆரண்:13 110/2
சுந்தர தனு வலாய் சொல்லு நீ என்றான் – கிட்:10 101/4
&5 சுந்தர காண்டம் – சுந்:17 1/5
சுந்தர தோளனை தொடர்ந்து காத்து போய் – சுந்:5 38/3
சுந்தர தோளை நோக்கி இராமனை தொழுது சொன்னான் – சுந்:10 18/4
&51 சுந்தர காண்டம் மிகைப் பாடல்கள் – சுந்-மிகை:14 52/5
சுடர் ஒளி வலயம் தீர்ந்த சுந்தர தோளினானை – யுத்1:4 132/4
சுந்தர பெரிய தோள்கள் திரித்தான் – யுத்1:11 24/4
சுந்தர தோள்களோடும் வாலிடை தூங்க சுற்றி – யுத்1:14 24/2
சுந்தர தோளன் விட்ட தூதன் நான் என்ன சொன்னான் – யுத்1-மிகை:14 5/4
துளக்குறும் நிலையன் அல்லன் சுந்தர தோளன் வாளி – யுத்2:16 198/3
சுந்தர தடம் தோள் வளை மாசுணம் சுற்றிய தொழில் காட்ட – யுத்2:16 338/3
சுந்தர பொன் கிரி ஆண்மை களிறு அனையான் கண் நின்ற – யுத்2:16 348/3
சுந்தர பொன் தோளானை முகம் நோக்கி இவை சொன்னான் – யுத்2:16 348/4
சுந்தர குமுத செ வாய் அமுது அலால் அமுத சொல்லீர் – யுத்2:17 16/4
சுந்தர பவள வாய் ஓர் அருள் மொழி சிறிது சொல்லின் – யுத்2:17 52/4
சுந்தர தோளினானை நோக்கி நின்று இனைய சொன்னான் – யுத்3:21 16/4
தும்பியை நோக்கும் வீரர் சுந்தர தோளை நோக்கும் – யுத்3:22 25/4
சுந்தர மகளிர் அங்கை சாமரை தென்றல் தூற்ற – யுத்3:24 52/2
சுந்தர கண்களை எற்றி துள்ளினார் – யுத்4:40 69/4
சுந்தர பெரும் தோளினாய் என் துணை தாளின் – யுத்4:40 105/2
சுந்தர சயிலம் தன்னை கண்டவர் வினைகள் தீர்க்கும் – யுத்4:41 21/2
சுந்தர மவுலி சூடும் ஓரையும் நாளும் தூக்கி – யுத்4:42 11/4
சுந்தர தடந்தோள் வில்லி நின்றனன் அவன் தான் – யுத்4-மிகை:41 16/3
சூடுக மௌலி என்ன சுந்தர இராமன் தம்பி – யுத்4-மிகை:41 246/3
சுந்தர தடந்தோள் வெற்றி சுமந்திரன் தோன்றினானால் – யுத்4-மிகை:41 286/4

TOP


சுந்தரம் (1)

சுந்தரம் உடை கரம் வலி கயிறு-அது ஒப்ப – யுத்1:12 17/2

TOP


சுந்தரவில்லியை (1)

சுந்தரவில்லியை தொழுது சூழ வந்து – யுத்3:24 107/3

TOP


சுந்தரன் (7)

சுந்தரன் ஒருவன்-பால் தூது போக்கினாள் – பால:19 34/2
சுந்தரன் நான்முகன் மரபில் தோன்றினான் – ஆரண்:12 41/2
சுந்தரன் ஊர்தரு தோகையும் ஒத்தாள் – ஆரண்:14 59/4
துன்னுதி போதி என்றான் சுந்தரன் அவனும் சொல்வான் – கிட்:9 17/4
சுந்தரன் அவனும் இன்னோன் என்பதும் தெரிய சொன்னார் – யுத்1-மிகை:9 17/4
சுந்தரன் அருக்கன் என்று இ தொடக்கத்தார் தொடர்ந்த போரில் – யுத்2:19 288/2
சுந்தரன் சிலை நாணில் தொடுப்புறா – யுத்4:37 192/3

TOP


சுந்தரி (6)

சுந்தரி சொல் என தொழுது சொல்லுவாள் – பால:13 57/4
சுந்தரி மரபிற்கு ஒத்த தொன்மையின் துணிவிற்று அன்றால் – ஆரண்:6 42/3
சுந்தரி பல்லாண்டு இசைப்ப உலகு ஏழும் தொழுது ஏத்த – ஆரண்:6 100/2
சுந்தரி முகம் என பொலிந்து தோன்றிற்றே – சுந்:2 51/4
சுந்தரி நின்னை செய்த வஞ்சனை சொல்ல சொல்ல – சுந்:4 79/3
தூயவன் என்னை நோக்கி சுந்தரி காப்பாய் என்று ஆங்கு – சுந்-மிகை:2 5/3

TOP


சுந்தரியர் (1)

சுந்தரியர் என பலரும் கை தலையில் பெய்து இரங்கி தொடர்ந்து செல்ல – யுத்4:41 68/2

TOP


சுந்தன் (1)

நாயகன் சுந்தன் என்பவற்கு நல்கினான் – பால-மிகை:7 7/4

TOP


சுந்தோபசுந்த (1)

சுந்தோபசுந்த பெயர் தொல்லையினோரும் ஒத்தார் – கிட்:7 48/4

TOP


சுபார்சுபன் (2)

எனக்கு உணவு இயற்றும் காதல் என் மகன் சுபார்சுபன் பேர் – கிட்-மிகை:16 9/1
பின்னர் அ சுபார்சுபன் பெலத்து இராவணன் – கிட்-மிகை:16 11/2

TOP


சுபாரிசன் (4)

தோன்றினன் சுபாரிசன் தொழுது தொல் உலகு – ஆரண்-மிகை:13 6/3
பொன் குலாவு சுபாரிசன் பொன்றவே – யுத்2:15 80/4
பொன்றினான் அ சுபாரிசன் போயினார் – யுத்2:15 84/3
கலந்திட ஈங்கு கண்டாய் சுபாரிசன் சுட்டது என்றான் – யுத்4-மிகை:41 58/4

TOP


சும்புளித்தவே (1)

சுமந்த நாகமும் கண் சும்புளித்தவே – பால-மிகை:11 49/4

TOP


சும்மை (8)

எறிதரும் அரியின் சும்மை எடுத்து வான் இட்ட போர்கள் – பால:2 20/1
புறம் செய் மேகலையின் தாழ தாரகை சும்மை பூட்டி – பால:22 13/2
வரம்பு_அறு சும்மை தீம் சொல் மடந்தையர் தொடர்ந்து சூழ்ந்தார் – பால:22 22/4
சும்மை வான் மதியம் குன்றில் தோன்றியது எனவும் தோன்றி – கிட்:11 103/2
சோர் குழல் தொகுதி என்று சும்மை செய்தனையது அம்மா – கிட்:13 59/3
சொரிகின்ற சுடரின் சும்மை விசும்புற தொடரும் தோற்றம் – யுத்1:10 9/2
துரிசு அடை புரி குழல் சும்மை சுற்றிய – யுத்2:17 93/2
அரும் கல சும்மை தாங்க அகல் அல்குல் அன்றி சற்றே – யுத்3:29 44/3

TOP


சும்மைத்து (1)

சூர்_அர_மகளிர் ஊசல் துவன்றிய சும்மைத்து அன்றே – கிட்:3 31/4

TOP


சும்மையர் (1)

வரம்பு_அறு சும்மையர் தலைமயங்கினார் – சுந்:12 16/4

TOP


சும்மையான் (1)

சும்மையான் உயிர் கொள துணிதலால் அன்று – யுத்1:4 59/2

TOP


சும்மையின் (1)

துளை ஒலி பல்_இயம் துவைக்கும் சும்மையின்
விளை ஒலி கடல் ஒலி மெலிய விம்முமே – பால:3 60/3,4

TOP


சும்மையும் (1)

தோகையர் குழாமும் மைந்தர் சும்மையும் துவன்றி எங்கும் – அயோ:3 72/2

TOP


சும்மையை (1)

சொல் பங்கம் உற நிமிர் இசையின் சும்மையை
அல் பங்கம் உற வரும் அருணன் செம்மலை – ஆரண்:4 8/1,2

TOP


சுமக்க (8)

நெருங்கிய வன முலை சுமக்க நேர்கலா – பால:19 66/3
வில்லும் சுமக்க பிறந்தேன் வெகுண்டு என்னை என்றான் – அயோ:4 135/4
மன் உயிர்க்கு நல்கு உரிமை மண் பாரம் நான் சுமக்க
பொன் உயிர்க்கு தாரோய் பொறை உயிர்த்த ஆறு இதுவோ – அயோ:14 60/1,2
எ துயர் உனக்கு உளது இனி பழி சுமக்க
பத்து உள தலை பகுதி தோள்கள் பல அன்றே – ஆரண்:10 61/3,4
வன் பழி சுமக்கினும் சுமக்க வான் உயர் – சுந்:4 16/2
பேய் இரண்டாயிரம் சுமக்க பெற்றுடை – யுத்2-மிகை:16 47/3
சுமை உடல் பொறை சுமக்க வந்தனென் என சொன்னான் – யுத்3:22 192/4
எழுக தேர் சுமக்க எல்லோம் வலியும் புக்கு இன்றே பொன்றி – யுத்4:37 2/1

TOP


சுமக்கலாம் (1)

தொழுவன அமரர் கைகள் சுமக்கலாம் விசும்பில் துன்னி – யுத்4-மிகை:42 5/3

TOP


சுமக்கின்ற (2)

தெள்ளு நீரிடை கிடந்த பார் சுமக்கின்ற சேடன் – கிட்:4 10/3
ஆன்ற எண் திசை உலகு எலாம் சுமக்கின்ற யானை – யுத்1:5 54/1

TOP


சுமக்கின்றது (1)

இழைந்த நூல் இணை மணி குடம் சுமக்கின்றது என்ன – அயோ:10 9/1

TOP


சுமக்கின்றேன் (1)

புலையனேன் இன்னும் ஆவி சுமக்கின்றேன் போலும் போலும் – யுத்3:29 35/4

TOP


சுமக்கினும் (1)

வன் பழி சுமக்கினும் சுமக்க வான் உயர் – சுந்:4 16/2

TOP


சுமக்கும் (7)

வம்பின் பொங்கும் கொங்கை சுமக்கும் வலி இன்றி – பால:17 28/1
தூர வட்ட எண் திசைகளை தனித்தனி சுமக்கும்
பார எட்டினோடு இரண்டினில் ஒன்று பார் புரக்க – ஆரண்:8 19/1,2
தன் தாதை மாதா உடன் கூடி உண்ண தண்ணீர் சுமக்கும் தவத்தோனை எய்தான் – கிட்-மிகை:7 6/3
இடந்தாய் உலகை மலையோடும் எடுத்தாய் விசும்பை இவை சுமக்கும்
படம் தாழ் அரவை ஒரு கரத்தான் பறித்தாய் எனினும் பயன் இன்றால் – சுந்:4 109/1,2
தேவர்கள் பின்னும் மன்ன அதன் உரு சுமக்கும் திண்மை – சுந்:6 59/1
துறை தலம்-தொறும் தலம்-தொறும் நின்று தேர் சுமக்கும்
பொறைக்கு அமைந்த வெம் கரி பரி யாளி மா பூதம் – யுத்2:16 237/2,3
சூழி வெம் கரிகள் தாங்கும் திசை எலாம் சுமக்கும் தோளான் – யுத்2-மிகை:16 22/2

TOP


சுமடரை (1)

சொல் வரம்பினர் என்றும் சுமடரை
கொல்வர் என்றும் கொடுப்பவர் என்றும் அ – கிட்-மிகை:15 1/2,3

TOP


சுமத்தியால் (1)

அரவு ஆகி சுமத்தியால் அயில் எயிற்றின் ஏந்துதியால் – ஆரண்:1 57/1

TOP


சுமதி (1)

பறவை வேந்தனுக்கு இளைய மென் சுமதி முன் பயந்த – பால-மிகை:9 30/3

TOP


சுமந்த (29)

சுமந்த நாகமும் கண் சும்புளித்தவே – பால-மிகை:11 49/4
குலம் பொறை கற்பு இவை சுமந்த கோசலை – அயோ:11 93/2
துன்னு தாள் வளம் சுமந்த தாழையில் – அயோ:11 129/1
துப்பு உடை கடலின் நீர் சுமந்த மேகத்தை – அயோ:13 6/2
துன்னு தூசினொடு சந்து இவை சுமந்த சனகன் – ஆரண்:1 4/3
சுமந்த தோளும் பொறை துயர் தீருமால் – ஆரண்:3 20/4
தோள் எலாம் படி சுமந்த விட அரவின் பட நிரையின் தோன்ற ஆன்ற – ஆரண்:10 5/2
உன்னலர் கரதலம் சுமந்த உச்சியர் – ஆரண்:10 8/2
சுற்றமும் தொலைந்தது ஐய நொய்து என சுமந்த கையள் – ஆரண்:10 63/3
ஆசைகள் சுமந்த பேர் அளவில் யானைகள் – ஆரண்:12 42/3
உன் துணை கணவன் அம்பு அ உயர் திசை சுமந்த ஓங்கல் – ஆரண்:12 69/2
ஆசை சுமந்த நெடும் கரி அன்னார் – ஆரண்:14 33/1
சொல்லினென் மலை என சுமந்த தூணியென் – ஆரண்:15 24/3
சென்னியில் சுமந்த கையன் தேற்றுவான் செப்பலுற்றான் – கிட்:10 63/4
இடுக்கு உறு பொருள்கள் என் ஆம் எண் திசை சுமந்த யானை – சுந்:1 23/1
ஊன் அழிய நீங்காத உயிர் சுமந்த உணர்வு இல்லேன் – சுந்:2 229/4
பயில் எயிற்று இரட்டை பணை மருப்பு ஒடிய படியினில் பரிபவம் சுமந்த
மயில் அடித்து ஒழுக்கின் அனைய மா மதத்த மாதிர காவல் மால் யானை – சுந்:3 82/1,2
துன்பமும் உவகையும் சுமந்த உள்ளத்தாள் – சுந்:4 95/4
எண் திசை சுமந்த மாவும் தேவரும் இரியல்போக – சுந்:6 60/2
நிரந்தரம் புவி முழுவதும் சுமந்த நீடு உரகன் – சுந்:11 35/3
படர் மழை சுமந்த காலை பருவ வான் அமரர் கோமான் – யுத்1:4 132/1
பாரகம் சுமந்த பாம்பின் பணாமணி பறிக்க வேண்டின் – யுத்1:12 45/1
பொன் அரி சுமந்த பீடத்து இமையவர் போற்றி செய்ய – யுத்1:14 27/3
பாழி திசை நின்று சுமந்த பணை – யுத்2:18 58/2
சுடருடை பெரும் குருதியில் பாம்பு என சுமந்த
மிடலுடை பண மீமிசை தான் பண்டை வெள்ள – யுத்3:22 194/2,3
படித்தலம் சுமந்த நாகம் பாக வான் பிறையை பற்றி – யுத்3:28 45/1
தலையின்-மேல் சுமந்த கையள் தழலின்-மேல் மிதிக்கின்றாள் போல் – யுத்3:29 45/1
சென்னியில் சுமந்த கையர் தேவரே போல யாமும் – யுத்3:31 62/3
படம் குறைந்தது படி சுமந்த பாம்பு வாய் – யுத்4:40 70/2

TOP


சுமந்தது (1)

சுனையின் நுண் மணல் தொகையன சுமந்தது தொக்க – யுத்4:35 22/4

TOP


சுமந்ததே (1)

சொல்லிய சேனையை சுமந்ததே எனில் – அயோ:12 36/2

TOP


சுமந்தன (2)

ஆய்ந்து நீளம் அரிது சுமந்தன
ஓய்ந்த கால பசியின் உலர்ந்தன – யுத்1:8 50/1,2
தோளின் பத்திகள்-தோறும் சுமந்தன
மீளி மொய்ம்பன் உரும் என வீசினான் – யுத்4:37 165/3,4

TOP


சுமந்தனர் (1)

தழுவினர் சிலவர் கொண்டு சுமந்தனர் சிலவர் தாங்கி – சுந்:14 4/4

TOP


சுமந்தனென் (1)

புனித மா தவத்து அணங்கினை சுமந்தனென் போவென் – சுந்:3 136/3

TOP


சுமந்தாய் (1)

இரு கை சுமந்தாய் இனிதின் இருந்தாய் இகல் வேல் உன் – ஆரண்:11 5/3

TOP


சுமந்தார் (1)

சொல் கலை என தொலைவு இல் தூணிகள் சுமந்தார் – ஆரண்:10 54/4

TOP


சுமந்தானும் (1)

தோன்றலை பண்டு இந்திரன்-காண் விடை ஏறாய் சுமந்தானும் – பால:12 5/4

TOP


சுமந்திர (1)

சுற்றினர் இருந்துழி சுமந்திர பெயர் – அயோ:12 3/1

TOP


சுமந்திரற்கு (1)

தன் துணை சுமந்திரற்கு அறிய சாற்றினான் – யுத்4-மிகை:41 214/4

TOP


சுமந்திரன் (16)

ஞாலம் யாவையும் சுமந்திரன் தன்-வயின் நல்கி – பால-மிகை:9 43/1
தொழுத கையினன் சுமந்திரன் முன் நின்று சொல்லும் – அயோ:1 44/4
என்ற வாசகம் சுமந்திரன் இயம்பலும் இறைவன் – அயோ:1 47/1
தூய தம்பியும் தானும் அ சுமந்திரன் தேர் மேல் – அயோ:1 57/3
சுமந்திரன் தடம் தேர் மிசை சுந்தர திரள் தோள் – அயோ:1 71/3
பணி தலைநின்ற காதல் சுமந்திரன் பரிவின் சென்றான் – அயோ:3 82/4
சோதி மணி தேர் சுமந்திரன் சென்று அரசன் தன்மை சொல வந்த – அயோ:6 26/3
நோக்கினால் சுமந்திரன் நுவலல் உற்றதை – அயோ:12 4/1
சுந்தர வரி விலானும் சுமந்திரன் தன்னை நோக்கி – அயோ:13 47/3
தோன்றல்-பால் சுமந்திரன் தொழுது தோன்றினான் – அயோ:14 87/4
பொரு திறல் சுமந்திரன் போய பின்னரே – அயோ-மிகை:5 2/4
எள் அரிய தேர் தரு சுமந்திரன் இசைப்பாய் – சுந்:4 62/1
ஐயம் இல் சிந்தையான் அ சுமந்திரன் அமைச்சரோடும் – யுத்4:42 15/2
தோன்றலும் சுமந்திரன் தொழுத கையினன் – யுத்4-மிகை:41 272/1
சுந்தர தடந்தோள் வெற்றி சுமந்திரன் தோன்றினானால் – யுத்4-மிகை:41 286/4
தொழுதனன் எழுந்து விம்மி சுமந்திரன் நிற்றலோடும் – யுத்4-மிகை:41 287/2

TOP


சுமந்திரனே (1)

துன்று கழல் முடி_வேந்தர் அடி போற்ற சுமந்திரனே முதல்வர் ஆய – பால:5 54/2

TOP


சுமந்திரனை (2)

மானவனும் மந்திரி சுமந்திரனை வா வென்று – அயோ:5 17/2
சேனாபதியின் சுமந்திரனை செயற்பாற்கு உரிய செய்க என்றான் – அயோ:6 29/3

TOP


சுமந்திரனோடும் (1)

பொன் திணி மன்னன் கோயில் சுமந்திரனோடும் போனான் – அயோ:6 8/4

TOP


சுமந்து (45)

தள்ளுற சுமந்து எழுதரும் தமனிய கொம்பில் – அயோ:1 56/2
எருத்தம் மேல் படி புயம் அற சுமந்து இடர் உழக்கும் – அயோ:1 65/2
மன் உயிர் பொறை சுமந்து இருந்து வாழ்கிலேன் – அயோ:12 17/2
சுந்தர தடம் தோள் மாந்தர் தொல் உரு சுமந்து தோன்றாது – அயோ-மிகை:3 1/2
தண்டு எழுந்து_அனைய தோள்-கொடு சுமந்து தழுவி – ஆரண்:1 35/2
மா போரில் புறம் காப்பேன் வான் சுமந்து செல வல்லேன் – ஆரண்:6 120/1
உவந்த வன் கழுது உயிர் சுமந்து உளுக்கியது உம்பர் – ஆரண்:7 86/4
கொங்கைகள் சுமந்து இடை கொடியின் ஒல்கிட – ஆரண்:10 21/2
வன் தாள் சிலை ஏந்தி வாளி கடல் சுமந்து
நின்றேனும் நின்றேன் நெடு மரம் போல் நின்றேனே – ஆரண்:13 98/3,4
வேக வெம் பழி சுமந்து உழல வேண்டலென் – ஆரண்:15 22/2
சுருதி உய்த்த கலனை பொதி சுமந்து கொள் எனா – ஆரண்-மிகை:1 3/3
எ மலை குலமும் தாழ இசை சுமந்து எழுந்த தோளான் – கிட்:2 16/4
நாண் நெடும் சிலை சுமந்து உழல்வென் நாண் இலேன் – கிட்:6 21/4
மன்னுயிர்க்கு உறுதி செய்வான் மலர் அடி சுமந்து வாழ்தி – கிட்:7 154/4
கேழ் இலா வன முலை கிரி சுமந்து இடைவது ஓர் – கிட்:13 69/2
நெடும் கைகள் சுமந்து நெடு வான் உற நிமிர்ந்தான் – கிட்:14 66/4
சொல் பிரியா பழி சுமந்து தூங்குவேன் – சுந்:4 13/1
தூவிய மலர்_தொகை சுமந்து திசை-தோறும் – சுந்:6 17/1
காண்டல் வேண்டி இ உயிர் சுமந்து எதிர் சில கழறி – சுந்:12 54/2
பாசம் முதல் வெம் படை சுமந்து பலர் நின்றார் – யுத்1:2 59/3
யான் இழைத்திட இல் இழந்து உயிர் சுமந்து இருந்த – யுத்1:2 109/3
பாழி வன் தடம் திசை சுமந்து ஓங்கிய பணை கை – யுத்1:3 3/1
கரங்கள் மீ சுமந்து செல்லும் கதிர் மணி முடியன் கல்லும் – யுத்1:4 137/1
மலை சுமந்து வருவன வானரம் – யுத்1:8 48/1
யாதும் ஒழியா வகை சுமந்து கடல் எய்த – யுத்1:9 7/3
உன் பகை உனக்கே தந்தேன் உயிர் சுமந்து உழலா நின்றேன் – யுத்1:12 40/4
தாதையை கொன்றான் பின்னே தலை சுமந்து இரு கை நாற்றி – யுத்1:14 26/1
சுமந்து நீ தவம் புரிக என சுக்கிரன் உரைப்ப – யுத்1-மிகை:2 25/2
தூயன சுமந்து பின் தொடர சுற்று ஒளிர் – யுத்2:15 105/2
குவிந்தன பிண குவை சுமந்து கோள் நிலம் – யுத்2:15 120/3
சேம வெம் படை எலாம் சுமந்து சென்றவால் – யுத்2:16 100/4
ஒருவரும் திரிய ஒட்டேன் உயிர் சுமந்து உலகில் என்றான் – யுத்2:16 158/4
ஆயிரம் பேய் சுமந்து அளித்தது ஆங்கு ஒரு – யுத்2:16 295/1
பேய் இரண்டாயிரம் சுமந்து பேர்வது ஓர் – யுத்2:16 295/3
ஆறு விண் தொடும் பிணம் சுமந்து ஓட மேல் அமரரும் இரிந்து ஓட – யுத்2:16 336/2
இளைப்புறும் மருங்குல் நோவ முலை சுமந்து இயங்கும் என்ன – யுத்2:17 6/2
மக்களை சுமந்து செல்லும் தாதையர் வழியின் ஆவி – யுத்2:18 258/1
சூலம் உண்டு அளப்பு இல கோடி பேய் சுமந்து
ஓலம் இட்டு அமரர்கள் ஓட ஊழியில் – யுத்2-மிகை:16 49/2,3
படைக்கலம் சுமந்து உழல்கின்ற பதகனேன் பழி பார்த்து – யுத்3:22 193/3
தக்க நாம் கண்ணீர் ஆற்றி தலை சுமந்து இரு கை நாற்றி – யுத்3:26 67/3
தாறு கொள் மதகரி சுமந்து தாமரை – யுத்3:27 46/1
தொடுக்குற்றன விசும்பூடு உற சுமந்து ஓங்கின எனினும் – யுத்3:31 107/2
நுரை குடையும் வெண் குடையும் சாமரையும் என சுமந்து பிணத்தின் நோன்மை – யுத்4:33 21/3
அழுந்தின நங்கையை அங்கையால் சுமந்து
எழுந்தனன் அங்கி வெந்து எரியும் மேனியான் – யுத்4:40 73/1,2
உன்னையே வணங்கி உன்-தன் அருள் சுமந்து உயர்ந்தேன் மற்று இங்கு – யுத்4-மிகை:41 171/3

TOP


சுமந்துகொண்டு (1)

குப்புற்று ஈர் பிண குன்று சுமந்துகொண்டு
உப்பின் சென்றது உதிரத்து ஒழுக்கமே – யுத்2:15 27/3,4

TOP


சுமந்தேன் (4)

சொல்லும் சுமந்தேன் இரு தோள் என சோம்பி ஓங்கும் – அயோ:4 135/2
கல்லும் சுமந்தேன் கணை புட்டிலும் கட்டு அமைந்த – அயோ:4 135/3
உன் தன் அருள் பெற்றிலர்கள் உன் அருள் சுமந்தேன்
வென்றனென் அனைத்து உலகும் மேல் இனி என் என்றான் – ஆரண்:3 50/3,4
ஆறாநின்றேன் ஆவி சுமந்தேன் அழிகின்றேன் – யுத்3:22 204/2

TOP


சுமப்ப (3)

தோற்று இள மகளிரை சுமப்ப போன்றவே – அயோ:12 29/4
குடக தட கை சுடு சினத்து அடு போர் அரக்கியர் தலை-தொறும் சுமப்ப – சுந்:3 91/4
மா இரு ஞாலத்தை சுமப்ப வாங்குவது – யுத்2:16 99/3

TOP


சுமாலி (2)

துன்பு அடைத்த மனத்தன் சுமாலி சேய் – யுத்2:15 68/2
வரு சுமாலி_மகன் பிரகத்தன் அங்கு – யுத்2-மிகை:15 5/1

TOP


சுமாலி_மகன் (1)

வரு சுமாலி_மகன் பிரகத்தன் அங்கு – யுத்2-மிகை:15 5/1

TOP


சுமாலியை (1)

நீங்கினர் சுமாலியை நேர்ந்து நின்கு யாம் – பால-மிகை:7 17/3

TOP


சுமித்திரை (8)

தூய சுமித்திரை தாள் தொழலோடும் – பால:23 94/4
சோகம் தீர்ப்பவள் என்று சுமித்திரை
மேகம் தோய் தனி கோயிலை மேயினான் – அயோ:4 28/3,4
சொல் மாண்பு உடை அன்னை சுமித்திரை கோயில் புக்கான் – அயோ:4 138/4
திருவின் நாயகன் உரை-செய சுமித்திரை சிங்கம் – ஆரண்:13 91/1
சுமித்திரை சேய் அவள் சொற்றன சொல்லை – ஆரண்:14 56/1
சென்று தாக்கினன் ஒரு தனி சுமித்திரை சிங்கம் – யுத்2:16 203/4
சுற்றி ஆர்த்தது சுமித்திரை சிங்கத்தை தொடர்ந்து – யுத்2:16 242/4
உன் மகன் உயிரை எம்மோய் சுமித்திரை உய்ய ஈன்ற – யுத்2:17 59/2

TOP


சுமித்திரை-தனக்கு (1)

தன்னையும் சுமித்திரை-தனக்கு நல்கினான் – பால:5 89/2

TOP


சுமித்திரைக்கு (1)

சுமித்திரைக்கு அளித்தனன் சுரர்க்கு வேந்து இனி – பால:5 88/3

TOP


சுமித்திரையும் (1)

தோழி அன்ன சுமித்திரையும் துளங்கி ஏங்கி உயிர் சோர – அயோ:6 22/2

TOP


சுமித்திரையோடும் (1)

துன்னு காதல் சுமித்திரையோடும் போய் – அயோ:2 6/3

TOP


சுமை (12)

சுமை உற நுடங்குகின்ற நுசுப்பினாள் பூண் செய் தோளுக்கு – பால:22 10/2
தொய்யல் மா நில சுமை உறு சிறை துறந்து இனி யான் – அயோ:1 61/3
சோனை வார் குழல் சுமை பொறாது இறும் இடை தோகாய் – அயோ:10 19/2
சுமை உறு செல்வத்தோடும் தோன்றலை துணையும் இன்றி – ஆரண்:6 35/3
கட்டி சீறும் காலன் வலத்தாள் சுமை இல்லாள் – சுந்:2 74/4
சுமை உடை கற்றை நிலத்து இடை கிடந்த தூ மதியை – சுந்:3 10/2
சுமை பெறு சிகர கோடி தொல் மயேந்திரத்தின் வெள்ளி – சுந்-மிகை:1 2/3
சுமை தட வரை தோள் கும்பகருணன் சேய் நிகும்பன் சொல்வான் – யுத்1-மிகை:13 2/4
சுமை உடை காம வெம் நோய் துடைத்தியேல் தொழுது வாழ்வேன் – யுத்2:17 50/4
சுமை உடல் பொறை சுமக்க வந்தனென் என சொன்னான் – யுத்3:22 192/4
சேர்ப்பது போன்றது யாண்டும் சுமை பொறாது உலகம் என்ன – யுத்3:30 6/4
சுமை பெறும் உலகு ஒரு நொடிவரை தொடருவது – யுத்4-மிகை:37 7/3

TOP


சுமையது (1)

சொருகு பூ அன்ன சுமையது துரகம் இன்று எனினும் – யுத்4:35 18/3

TOP


சுமையால் (1)

சுமையால் உலகூடு உழல் தொல் வினையேற்கு – ஆரண்:14 75/3

TOP


சுமையுறு (1)

சுமையுறு பெரும் புகை படலம் சுற்றலால் – யுத்1:6 35/3

TOP


சுமையொடும் (1)

சுற்றுண்ட பாச நாஞ்சில் சுமையொடும் சூடுண்டு ஆற்ற – யுத்2:17 40/1

TOP


சுயம்பிரபை (3)

அன்னது சுயம்பிரபை கூற அனுமானும் – கிட்:14 64/1
சீர் உறு சுயம்பிரபை ஏமை செறிவு எய்தும் – கிட்-மிகை:14 6/3
ஏர் உறு சுயம்பிரபை ஏமை நெறி எய்த – கிட்-மிகை:14 7/3

TOP


சுயம்வர (1)

துன்றிய குழலினார்-தம் சுயம்வர வாஞ்சை சூழும் – யுத்4-மிகை:40 8/3

TOP


சுர (1)

சுர நதியின் அயலது வான் தோய் குடுமி சுடர் தொகைய தொழுதோர்க்கு எல்லாம் – கிட்:13 24/3

TOP


சுரக்க (2)

வான் வளம் சுரக்க நீதி மனு நெறி முறை எ நாளும் – பால-மிகை:0 41/1
வான் வளம் சுரக்க நீதி மனு நெறி முறையே என்றும் – யுத்4-மிகை:42 72/1

TOP


சுரக்கும் (7)

கலம் சுரக்கும் நிதியம் கணக்கு இலா – பால:2 38/1
நிலம் சுரக்கும் நிறை வளம் நல் மணி – பால:2 38/2
பிலம் சுரக்கும் பெறுதற்கு அரிய தம் – பால:2 38/3
குலம் சுரக்கும் ஒழுக்கம் குடிக்கு எலாம் – பால:2 38/4
ஆர் அருள் சுரக்கும் நீதி அற நிறம் கரிதோ என்றான் – யுத்1:4 134/4
சுரக்கும் நுந்தைக்கு நீ செய கடவன கடன்கள் – யுத்3:22 65/3
சுரக்கும் மாயமும் வஞ்சமும் களவுமே கடனா – யுத்3:22 109/1

TOP


சுரசை (1)

தோன்றுற்று நின்றாள் சுரசை பெயர் சிந்தை தூயாள் – சுந்:1 53/4

TOP


சுரத்திடை (1)

பருந்து அடர் சுரத்திடை பருகு நீர் நசை – யுத்4:40 58/1

TOP


சுரத்து (3)

சுரத்து இடை அகிலும் மஞ்ஞை தோகையும் தும்பி கொம்பும் – பால:10 10/2
நின்ற மைந்தனை நோக்கி நெடும் சுரத்து
என்று போவது எனா எழும் இன் உயிர் – அயோ:4 11/2,3
பனிக்க சுரத்து கரன் முதலோர் கவந்த படையும் பல் பேயும் – சுந்:4 55/1

TOP


சுரத்தை (1)

சூரியன் வெருவும் ஓர் சுரத்தை நண்ணினார் – கிட்:14 19/4

TOP


சுரத (1)

சுரத நூல் தெரி விடர் என தேன் கொண்டு தொகுப்ப – கிட்:10 37/2

TOP


சுரதலம் (2)

சுரதலம் உற்று ஒளிர் நெல்லி கடுப்ப – பால:5 116/1
சுரதலம் அதனின் நீடு கார்முகம் வளைய வாங்கி – யுத்4-மிகை:41 166/1

TOP


சுரந்த (5)

அ உரை கேட்டு அ முனியும் அருள் சுரந்த உவகையன் ஆய் – பால:12 19/1
நாகமும் சுரந்த தீம் தேன் புனலோடும் அளாவி நவ்வி – ஆரண்:10 14/2
அஞ்சன்-மின் என்னா அருள் சுரந்த நோக்கினால் – யுத்1:3 162/3
அன்னானை நோக்கி அருள் சுரந்த நெஞ்சினன் ஆய் – யுத்1:3 170/1
இருள் உறு சிந்தையேற்கும் இன் அருள் சுரந்த வீரன் – யுத்2:16 134/1

TOP


சுரந்தது (1)

சுரந்தருள் அமிர்தம் என்ன அருள் முறை சுரந்தது அன்றே – பால-மிகை:11 10/4

TOP


சுரந்தருள் (2)

சுரந்தருள் அமிர்தம் என்ன அருள் முறை சுரந்தது அன்றே – பால-மிகை:11 10/4
சுரந்தருள் அனுமன் நீலன் அங்கதன் சுக்கிரீவன் – யுத்4-மிகை:37 1/2

TOP


சுரந்தன (1)

நலம் சுரந்தன பெரும் குறி முறைமையின் நல்க – யுத்3:22 161/2

TOP


சுரந்தனனேல் (1)

சுரந்தனனேல் நனி கொண்டு கடந்து என் – ஆரண்:14 42/2

TOP


சுரந்து (10)

அருள் சுரந்து அரசனுக்கு ஆசியும் கொடுத்து – பால:5 50/1
இடைஇடை மயங்கி எங்கும் வெளி சுரந்து இருளை செய்ய – பால:14 55/2
சென்னியில் சுரந்து ஒளித்தலும் வணங்கினன் திகைத்து – பால-மிகை:9 52/2
நெல் எலாம் சுரந்து அளிக்கும் நீர் நாட கேள் என்று நிருதி கூறும் – ஆரண்:6 130/4
அறம் தலைநிறுத்தி வேதம் அருள் சுரந்து அறைந்த நீதி – சுந்:12 76/1
ஆழியான் அவனை நோக்கி அருள் சுரந்து உவகை கூர – யுத்1:4 139/1
அருள் சுரந்து அரக்கனை அருகு இருத்தியே – யுத்1-மிகை:5 1/2
குலம் சுரந்து எழு கொடுமையன் வரன்முறை கொண்டே – யுத்3:22 161/3
நிலம் சுரந்து எழும் வென்றி என்று உம்பரில் நிமிர்ந்தான் – யுத்3:22 161/4
ஈறு இல் பரன் புகன்றபடி சுரந்து இமைப்பின் ஏகியதால் இடையே கூடி – யுத்4-மிகை:37 30/3

TOP


சுரப்ப (1)

சோதி தன் வரி சிலையால் நில_மடந்தை முலை சுரப்ப
சாதித்த பெரும் தகையும் இவர் குலத்து ஓர் தராபதி-காண் – பால:12 3/3,4

TOP


சுரபி (3)

சுரபி வாம்பரி மதமலை முதலிய தொடக்கத்து – பால-மிகை:9 15/2
ஆன வருணங்கள் அவயவத்து அடைவே பயந்தனளால் சுரபி என்பாள் – ஆரண்-மிகை:4 2/2
அதிதி திதி தனு அருட்டை சுதை கழையே சுரபி அணி விநதை ஆன்ற – ஆரண்-மிகை:4 5/1

TOP


சுரபி-தன் (1)

சுரபி-தன் வலி இது அன்றால் சுருதி நூல் உணர வல்ல – பால-மிகை:11 17/1

TOP


சுரபி-தன்னை (2)

நிற்கு இது தருவது அன்றால் நீடு அரும் சுரபி-தன்னை
எற்கு அருள் என்றலோடும் இயம்பலன் யாதும் பின்னர் – பால-மிகை:11 13/1,2
பிணித்தனன் சுரபி-தன்னை பெயர்வுழி பிணியை வீட்டி – பால-மிகை:11 14/2

TOP


சுரபியும் (1)

நிறைவளம் பெருகு பூவும் சுரபியும் நிறைந்து மேல் மேல் – யுத்4-மிகை:42 50/2

TOP


சுரபியே (1)

அரும் தவன் சுரபியே ஆதி வான் மிசை – சுந்:2 54/1

TOP


சுரபியை (1)

விருந்து இனிது அமைப்பென் என்னா சுரபியை விளித்து நீயே – பால-மிகை:11 10/3

TOP


சுரம் (8)

குன்றின் நின்று இவர ஓர் சுடு சுரம் குறுகினார் – பால:7 4/4
எரிந்து எழு கொடும் சுரம் இனையது எய்தலும் – பால:7 17/1
எள்ளுறு கொழும் கனல் எரியும் வெம் சுரம்
தெள்ளு தண் புனலிடை சேறல் ஒத்தது – பால-மிகை:7 1/2,3
வெம் வரம்பை_இல் சுரம் விரவு என்றான் அலன் – அயோ:4 162/1
நினையும் நெஞ்சமும் சுடுவது ஓர் நெடும் சுரம் நேர்ந்தார் – அயோ:9 38/4
புகையும் வெம் சுரம் புகுத புந்தியால் – அயோ:14 100/2
துருவி ஓடின உயிர் நிலை சுடு சுரம் துரந்த – ஆரண்:8 10/1
வெள்ளிடை அல்லது ஒன்று அரிது அ வெம் சுரம் – கிட்:14 20/4

TOP


சுரர் (9)

தோடு துற்ற மலர் தாரான் விருந்து அளிப்ப இனிது உவந்தான் சுரர் நாடு ஈந்தான் – பால:5 59/4
வன் திறல் சுரர் குரு வாழ்த்து எடுப்பவே – பால-மிகை:5 13/4
சுரர் தொழுது இறைஞ்சற்கு ஒத்த தூ நதி யாவது என்றே – பால-மிகை:8 2/1
சுரர் நடுக்கு உற அமுது கொண்டு எழுந்த நாள் தொடரும் – சுந்:7 48/3
சுரர் எனப்படும் தூயவர் யாவரும் தொழுது ஆங்கு – யுத்1-மிகை:3 3/3
தோள் எடுத்தது துணித்தி என்று ஒரு சரம் துரந்தனன் சுரர் வாழ்த்த – யுத்2:16 332/4
துகளின் உடல்கள் விழ உயிர்கள் சுரர் உலகின் – யுத்3:31 155/3
தோய் முகம் உடையன சுரர் முகம் உடைய – யுத்4:37 90/2
தோய்வரேல் அவர்கள் கண்டாய் சுரர் தொழும் சுரர்கள் ஆவார் – யுத்4-மிகை:41 62/4

TOP


சுரர்க்கு (2)

சுமித்திரைக்கு அளித்தனன் சுரர்க்கு வேந்து இனி – பால:5 88/3
ஏவினர் சுரர்க்கு இறைவன் ஈந்துள இது என்றான் – யுத்4:36 23/3

TOP


சுரர்கள் (5)

தொழுது தம் படைகள் கைவிட்டு ஓடுவார் சுரர்கள் என்றால் – யுத்1:13 13/3
தோல் இழந்த தொழில் ஒன்றும் சொல்லினார்கள் இல்லை நெடும் சுரர்கள் எல்லாம் – யுத்3:31 101/4
துயக்கு இலாதவர் மனம் என தூயது சுரர்கள்
வியக்க வான் செலும் புட்பக விமானம் உண்டு என்றே – யுத்4:41 2/2,3
சுற்றமும் கெடுத்துளோரும் எதிர்ந்திடின் சுரர்கள் ஆவார் – யுத்4-மிகை:41 61/4
தோய்வரேல் அவர்கள் கண்டாய் சுரர் தொழும் சுரர்கள் ஆவார் – யுத்4-மிகை:41 62/4

TOP


சுரர்களுக்கு (1)

தொழுது வாம் பரி கொணர்ந்து அவி சுரர்களுக்கு ஈயா – பால-மிகை:9 38/2

TOP


சுரர்களோடு (2)

மாசு_அறு சுரர்களோடு மற்றுளோர்-தமையும் ஈன்ற – பால:5 29/1
தோன்றினான் வந்து சுரர்களோடு அசுரரே தொடங்கி – யுத்4:35 31/1

TOP


சுரருடன் (1)

துன்று தாரினோன் சுரருடன் துருவினை துடர – யுத்4-மிகை:40 20/3

TOP


சுரரொடு (1)

சுரரொடு சுடு சினத்து அவுணர் தோன்றினார் – யுத்1-மிகை:4 7/3

TOP


சுரவே (1)

சுரவே புரிவார் உளரோ கதிரோன் – பால:23 3/2

TOP


சுரனும் (1)

அஞ்சு வரும் வெம் சுரனும் ஆறும் அகன் பெரும் சுனையும் அகில் ஓங்கு ஆரம் – கிட்:13 25/1

TOP


சுரா (1)

சுரா மலைய தளர் கை கரி எய்த்தே – பால:5 115/1

TOP


சுராசுரர் (2)

மெத்து சந்திரன் சுராசுரர் வேறு_வேறு உள்ள – பால-மிகை:9 19/2
பிறந்த அ வயின் சுராசுரர் தங்களில் பிணங்க – பால-மிகை:9 23/2

TOP


சுரி (10)

தூம்பு கால சுரி வளை மேய்வன – பால:2 35/2
தூம மென் சுரி குழல் தொண்டை தூய வாய் – பால:5 86/2
சுரி குழல் படிய வேற்று பிடியொடும் தொடர்ந்து செல்ப – பால:14 61/4
ஒற்றை வயிர சுரி கொள் சங்கின் ஒலி பொங்க – பால:22 42/2
தொத்து உறு தொழில் மாலை சுரி குழல் அணிவாரும் – பால:23 36/3
தோடு இவர்ந்த பூம் சுரி குழலாள்-தனை காணான் – ஆரண்:13 71/2
சூடி ஆண்டு அ சுரி குழல் தோகையை – கிட்:15 38/1
சோனை போன்று அளிகள் பம்பும் சுரி குழல் கற்றை சோர – சுந்:2 181/2
தொக்கது ஆம் படை சுரி குழல் மடந்தையர் தொடி கை – சுந்:9 13/1
சுண்ணமும் சாந்தும் நெய்யும் சுரி வளை முத்தும் பூவும் – யுத்4:41 115/1

TOP


சுரிக்க (2)

நீரிடை குமிழி ஊட்டும் நெருப்பிடை சுரிக்க நீட்டும் – யுத்1:3 137/4
செறித்து என சுரிக்க வீசி தீர்த்தனை வாழ்த்தி ஆர்த்தான் – யுத்2:16 192/4

TOP


சுரிக்கும் (1)

சுரிக்கும் மண்டலம் தூங்கு நீர் சுரிப்பு உற வீங்க – யுத்4:35 30/1

TOP


சுரிக்குமால் (1)

சூழி பெற்ற மா அழுந்தும் வாசியும் சுரிக்குமால்
பூழி பெற்ற வெம் களம் குளம் பட பொழிந்த பேர் – யுத்3:31 94/2,3

TOP


சுரிகின்ற (1)

மண்ணுற சேற்றுள் புக்கு சுரிகின்ற மாலை குன்றம் – யுத்1:8 19/1

TOP


சுரிகை (3)

சுற்று ஆர்ந்த கச்சில் சுரிகை புடை தோன்ற ஆர்த்து – அயோ:4 114/1
கோல் கணையம் நேமி குலிசம் சுரிகை குந்தம் – சுந்:2 67/3
கொன்று உயிர்குடிப்பென் என்னா சுரிகை வாள் உருவி கொண்டான் – யுத்2:17 70/4

TOP


சுரிகையன் (1)

கட்டிய சுரிகையன் கடித்த வாயினன் – அயோ:13 9/1

TOP


சுரிகையால் (2)

அயிலுடை சுரிகையால் அருகு தூக்கு அறுத்து – அயோ:10 47/2
சுரிகையால் அவன் உருவி குத்தலும் அதனை சொல் கொடு வரு தூதன் – சுந்:10 35/3

TOP


சுரிகையாளன் (1)

தொட்டது ஓர் சுரிகையாளன் இருந்தனன் இனைய சொன்னான் – யுத்2:17 8/4

TOP


சுரிகையின் (2)

சுரிகையின் கண் மலர் சூன்று நீக்கினார் – அயோ:4 171/4
மல்லின் வல்லர் சுரிகையின் வல்லவர் – அயோ:11 12/2

TOP


சுரிகையுடை (1)

துலங்க அசைத்து அதில் சுரிகையுடை வடி வாள் மருங்கினிடை தொடர-மன்னோ – ஆரண்-மிகை:10 3/4

TOP


சுரிகையும் (2)

கட்டினன் சுரிகையும் கழலும் பல் கணை – அயோ:14 28/1
திடம் படு சுரிகையும் சேர ஈந்தனன் – யுத்4-மிகை:41 229/4

TOP


சுரித்த (1)

பூழியில் சுரித்த தன்மை நோக்கிய புலவர் போத – யுத்4:37 1/2

TOP


சுரித்து (3)

சுழிகள்-தோறும் சுரித்து இடை தோன்று தேன் – யுத்2:15 11/2
கால் நிலத்தினிடை ஊன்றி உரம் விரித்து கழுத்தினையும் சுரித்து தூண்டி – யுத்3:24 32/2
வேலையில் புக்கு அழுந்தியது ஓர் மரக்கலம் போல் சுரித்து உலைய விசைய தோளான் – யுத்3:24 32/4

TOP


சுரிப்ப (1)

தூவி அம்பு எடை சோர்ந்தன சொரி உடல் சுரிப்ப
மே வியம் படை படப்படர் குருதியின் வீழ்ந்த – யுத்4:32 9/2,3

TOP


சுரிப்பு (1)

சுரிக்கும் மண்டலம் தூங்கு நீர் சுரிப்பு உற வீங்க – யுத்4:35 30/1

TOP


சுரிபடை (1)

சுரிபடை தொழிலும் மற்றை அங்குச தொழிலும் தொக்கார் – சுந்:8 12/2

TOP


சுரு (1)

சொரிந்தன நறு மலர் சுரு கொண்டு ஏறின – பால:10 50/1

TOP


சுருக்கத்தால் (1)

சுருக்கம் உற்றது படை சுருக்கத்தால் இனி – யுத்3:31 168/1

TOP


சுருக்கம் (4)

சுருக்கம் உண்டு அவர் வலிக்கு என்று தோன்றுமால் – யுத்1:4 66/4
சுருக்கம் உற்றனர் அரக்கர் என்று இமையவர் சூழ்ந்தார் – யுத்2:15 189/4
சுருக்கம் உற்றது படை சுருக்கத்தால் இனி – யுத்3:31 168/1
சுருக்கம் இல் இவுளி காலாள் எனும் தொகை அளப்பு இல் வெள்ளம் – யுத்3-மிகை:26 1/3

TOP


சுருக்கி (4)

தோள் விசை துணைகள் பொங்க கழுத்தினை சுருக்கி தூண்டும் – சுந்:1 16/2
தன் தகை அனைய மேனி சுருக்கி அ சரள சாரல் – சுந்:2 40/3
தன் தகை அனைய மேனி சுருக்கி மாளிகையில் சார – சுந்:2 98/2
உரத்தினை சுருக்கி பாரில் ஒடுங்கினான் தன்னை ஒப்பான் – யுத்3:21 34/3

TOP


சுருக்கிய (1)

சுருக்கிய உருவனாய் தொழுது முன் நின்ற – யுத்4:41 101/1

TOP


சுருக்கு (2)

நீந்த அரு நெறியின் உற்ற நெருக்கினால் சுருக்கு உண்டு அற்று – பால:14 57/1
சுருக்கு_இல் நான்மறை தொன்று தொட்டு உயிர்-தொறும் தோன்றாது – யுத்1:3 10/3

TOP


சுருக்கு_இல் (1)

சுருக்கு_இல் நான்மறை தொன்று தொட்டு உயிர்-தொறும் தோன்றாது – யுத்1:3 10/3

TOP


சுருக்குண்டு (1)

சம்புமாலியும் வில்லினால் சுருக்குண்டு தலைவ – யுத்1:5 62/4

TOP


சுருங்க (2)

கால் திசை சுருங்க செல்லும் கடுமையான் கதிரின் செல்வன் – யுத்3:24 56/1
வழுவல் இல் மலர்கள் சிந்தி மானிடம் சுருங்க சார்ந்தார் – யுத்4-மிகை:42 5/4

TOP


சுருங்கா (1)

நீண்டான் உடனே சுருங்கா நிமிர் வாள் எயிற்றின் – சுந்:1 59/1

TOP


சுருங்கி (2)

துப்பு உடை மணலிற்று ஆகி கங்கை நீர் சுருங்கி காட்ட – பால:20 2/2
தூண்டுறு சுடர் சுட சுருங்கி தொக்க-போல் – யுத்3:31 170/4

TOP


சுருங்கிடும் (1)

சுருங்கிடும் என் பல சொல்லி சுற்றிய – யுத்1:5 19/3

TOP


சுருங்கிய (1)

சொல்லிடை கிழிக்கில சுருங்கிய குரங்கு என் – யுத்1:2 62/1

TOP


சுருங்கிற்று (1)

தோய்ந்த நீர் ஆம் என சுருங்கிற்று ஆழியே – யுத்4:37 75/4

TOP


சுருங்கு (1)

சுருங்கு_இடை உன் ஒரு துணைவன் தூய தாள் – சுந்:4 97/1

TOP


சுருங்கு_இடை (1)

சுருங்கு_இடை உன் ஒரு துணைவன் தூய தாள் – சுந்:4 97/1

TOP


சுருங்கும் (1)

தோற்றனென் உனக்கு என் வன்மை சுருங்கும் என்று அரக்கன் சொன்னான் – யுத்2:16 196/4

TOP


சுருட்டன் (1)

சவையுறு சுருட்டன் மைந்தன் சரவங்கள் முதலோர் காதல் – யுத்4-மிகை:41 132/3

TOP


சுருட்டி (3)

தூய மலர் போல் நுரை தொகையும் முத்தும் சிந்தி புடை சுருட்டி
பாயல் உதறி படுப்பதே ஒத்த திரையின் பரப்பு அம்மா – யுத்1:1 3/3,4
அல்லை சுருட்டி வெயிலை பரப்பி அகல் ஆசை எங்கும் அழியா – யுத்2:19 246/1
உழை உழை சுருட்டி மென் பூ குவித்து இடைக்கு இடையூறு என்னா – யுத்2:19 282/2

TOP


சுருண்டனர் (1)

சுருண்டனர் புரண்டார் தொலைந்தனர் மலைந்தார் – சுந்:8 29/4

TOP


சுருண்டார் (1)

சுட்டனன் என துணுக்கமுற்று அமரரும் சுருண்டார்
கெட்டனம் என வானர தலைவரும் கிழிந்தார் – யுத்4:37 103/2,3

TOP


சுருண்டாள் (1)

கொடித்தான் என்ன மெய் சுருண்டாள் கொதித்தாள் பதைத்தாள் குலைவுற்றாள் – யுத்3:23 8/2

TOP


சுருண்டான் (1)

தூயவன் நெஞ்சு துயர்ந்து சுருண்டான்
ஓய்வொடு நெஞ்சம் ஒடுங்க உலர்ந்தான் – யுத்3:26 42/2,3

TOP


சுருண்டு (3)

சூல் முதிர் மேகங்கள் சுருண்டு வீழ்வன – ஆரண்:15 4/4
பூண்டு புரிந்து சரிந்து கடை சுருண்டு புகையும் நறும் பூவும் – சுந்:4 57/2
தூசியும் இரண்டு கையும் நெற்றியும் சுருண்டு நீர்-மேல் – யுத்2:18 209/3

TOP


சுருதி (28)

தூய நல் புனல் படீஇ சுருதி நூல் முறை – பால:5 81/3
குழி யானையின் எழுந்து தொல் நியம துறை முடித்து சுருதி அன்ன – பால:11 18/2
சுரபி-தன் வலி இது அன்றால் சுருதி நூல் உணர வல்ல – பால-மிகை:11 17/1
சுருதி அன்ன தன் மந்திர சுற்றமும் சுற்ற – அயோ:1 70/3
தொளை கட்டிய கிளை முட்டிய சுருதி சுவை அமுதின் – அயோ:7 5/1
சுருதி கற்று உயர் தோம்_இலர் சுற்றுறும் – அயோ:7 9/3
சுருதி போல் தெளி மரகத கொழும் சுடர் சுற்ற – அயோ:10 3/3
துளை முகத்தின் சுருதி விளம்பின – அயோ:11 11/1
துறையுள் யாவையும் சுருதி நூல் விடா – அயோ:14 103/3
துவசம் ஆர் தொல் அமருள் துன்னாரை செற்றும் சுருதி பெரும் கடலின் சொல் பொருள் கற்பித்தும் – ஆரண்:2 26/1
சுருதி உய்த்த கலனை பொதி சுமந்து கொள் எனா – ஆரண்-மிகை:1 3/3
துயர் உழந்து அயர்தியோ சுருதி நூல் வலாய் – கிட்:6 12/4
சூது அகற்றும் திரு மறையோர் துறை ஆடும் நிறை ஆறும் சுருதி தொல் நூல் – கிட்:13 28/1
தொழுகின்ற சனகன் வேள்வி தொடங்கிய சுருதி சொல்லால் – கிட்:15 28/2
தூவின கீழும் மேலும் தூர்த்தன சுருதி அன்ன – சுந்:1 19/3
சுருதி நாயகன் வரும் வரும் என்பது ஓர் துணிவால் – சுந்:3 9/3
இனி கட்டழிந்தது அரக்கர் குலம் என்னும் சுருதி ஈர்_இரண்டும் – சுந்:4 55/3
விரவு குரல் சுருதி குரல் விசய குரல் விரவா – சுந்-மிகை:1 17/2
துன்ற அரும் கற்பினாள் சுருதி நாயகன் – சுந்-மிகை:4 2/2
சுருதி யாவையும் தொடங்குறும் எல்லையில் சொல்லும் – யுத்1:3 40/1
சூழுற உலைந்து போனேன் காத்தருள் சுருதி மூர்த்தி – யுத்1:7 5/4
சுருதி அன்ன தாய் சிவந்த நல் கனி என்று சொல்ல – யுத்1:12 3/3
தோளில் நாண் உற வாங்கினன் துரந்தனன் சுருதி
ஆளும் நாயகன் அவற்றையும் அவற்றினால் அறுத்தான் – யுத்2:15 228/3,4
தொழும் கர துணையினன் சுருதி ஞானத்தின் – யுத்4:40 73/3
சுருதி அன்ன திண் படைகொடு காத்தனன் மதியின் – யுத்4-மிகை:37 11/2
சுகத்தை நல்கிய சுருதி நாயக என தொழுதார் – யுத்4-மிகை:40 18/4
துறக்கத்தோ யாதோ பெற்றார் அறிந்தருள் சுருதி நூலோய் – யுத்4-மிகை:41 150/4
சுருதி ஒத்தனைய வெள்ளை துரகத குலங்கள் பூண்டு – யுத்4-மிகை:42 1/3

TOP


சுருதியாய் (1)

சுருதியாய் ஒரு பேர் அரு சொல்லுவ தொடர்ந்து – யுத்4-மிகை:41 25/2

TOP


சுருதியின் (1)

சொல் திறம் உடையார் மற்று எ சுருதியின் தொகுதி யாவும் – கிட்-மிகை:2 3/2

TOP


சுருதியும் (1)

சலித்தது அன்றியும் புகழொடு சுருதியும் சலித்த – யுத்2:15 186/3

TOP


சுருதியே (3)

தூ மணி தவிசிடை சுருதியே நிகர் – பால:5 75/2
சுருதியே அன்ன மாருதி மரத்திடை துரப்பான் – சுந்:7 40/2
சுருதியே அனைய தோளால் வீசினான் காலின் தோன்றல் – யுத்2:15 133/4

TOP


சுருதியோர் (1)

துறை நறும் புனல் ஆடி சுருதியோர்
உறையுள் எய்தி உணர்வு உடையோர் உணர் – அயோ:7 26/1,2

TOP


சுரும்பு (7)

சுரும்பு வாழ்வது ஓர் சோலை நண்ணினார் – பால:6 23/4
சுழியும் குஞ்சி மிசை சுரும்பு ஆர்த்திட – பால:14 33/1
எண்ண_அரும் சுரும்பு தம் இனத்துக்கு அல்லது – அயோ:13 2/1
பண் தரு சுரும்பு சேரும் பசு மரம் உயிர்த்த பைம்பொன் – ஆரண்:10 162/3
சுரும்பு கண்டு ஆலும் கோதை தோள் நினைந்து உவமை சொல்ல – கிட்:13 44/3
தோடு உறு மலர் என சுரும்பு சுற்று அறா – சுந்:4 47/3
சுரும்பு அடை மலர் முடி தூளி தூர்க்கவே – யுத்2:16 95/4

TOP


சுரும்பும் (4)

சுழலும் வண்டும் மிஞிறும் சுரும்பும் சூழ்ந்து – பால:21 50/1
மின்ன பூம் சுரும்பும் வண்டும் மிஞிறும் தும்பிகளும் பம்ப – பால:22 17/3
சூழ் அமைந்த சுரும்பும் நரம்பும் தம் – அயோ:11 33/1
நால் நிற சுரும்பும் வண்டும் நவ மணி அணியின் சார – கிட்:10 26/1

TOP


சுரும்பொடு (1)

சுரும்பொடு தேனும் வண்டும் அன்னமும் துவன்றி புள்ளும் – கிட்:15 31/1

TOP


சுருள் (3)

செம் சுடர் செறி மயிர் சுருள் செறிந்த செனியன் – ஆரண்:1 6/1
சுருள் கடல் திரைகளை தொலைய உண்டு அனல் – யுத்1:6 46/1
சுருள் ஒரு திசை ஒரு திசை மழை தொடரும் – யுத்4:37 92/2

TOP


சுருளின் (1)

தோடு உண்ட சுருளும் தூங்கும் குழைகளும் சுருளின் தோய்ந்த – யுத்3:25 4/1

TOP


சுருளுடை (1)

சுருளுடை சடையின் கற்றை சுற்று என சுடர்வ கண்டான் – யுத்3:22 144/4

TOP


சுருளும் (3)

கேளொடு கிடந்த நீல சுருளும் செம் கிடையும் கொண்டு – பால:10 14/2
செம்பொன் செய் சுருளும் தெய்வ குழைகளும் சேர்ந்து மின்ன – பால:17 5/1
தோடு உண்ட சுருளும் தூங்கும் குழைகளும் சுருளின் தோய்ந்த – யுத்3:25 4/1

TOP


சுருளோடும் (1)

சுருளோடும் வந்து ஓர் சுடர் மா மதி தோன்றும் அன்றே – ஆரண்:10 143/4

TOP


சுரை (1)

கலவியின் சுரை கண்டிலர் மண்டினர் கடல்-மேல் – சுந்:13 20/4

TOP


சுரோசனன் (1)

சொன்னான் முனிவன் தரு சுரோசனன் யான் என்றான் – அயோ-மிகை:4 5/4

TOP


சுலவு (1)

கண்ட கார் சிதைய மீது உயர்ந்து ஒளிர் மராமரம் சுலவு கையினான் – யுத்2:19 69/4

TOP


சுலாம் (1)

கண்டு உளம் கதிர் குறைந்திட நெடும் கடல் சுலாம்
மண் துளங்க வய அந்தகன் மனம் தளரவே – ஆரண்:1 7/3,4

TOP


சுலாய-கொலாம் (1)

ஏழும் இ நகர் சுலாய-கொலாம் என இசைத்தான் – சுந்:2 145/4

TOP


சுலாயதனை (1)

சுற்று ஆயிரம் ஊடு சுலாயதனை – யுத்3:27 19/4

TOP


சுலாவிய (1)

முற்றுற சுலாவிய முடிவு இல் தானையை – சுந்:9 26/3

TOP


சுவட்டை (2)

தூண்டினை மீள்வது ஆக்கின் சுவட்டை ஓர்ந்து என்னை அங்கே – அயோ:5 18/3
வருகின்ற சுவட்டை ஓர்ந்தான் செவிகளால் வயிர தோளான் – யுத்3:24 17/4

TOP


சுவட்டொடு (2)

வெம் சினத்து அரியின் திண் கால் சுவட்டொடு விஞ்சை வேந்தர் – பால:16 8/2
சென்றன சென்ற சுவட்டொடு செல்லா – யுத்3:20 26/1

TOP


சுவடிகள் (1)

பஞ்சு அளாவிய சீறடி சுவடிகள் பாராய் – அயோ:10 20/4

TOP


சுவடு (13)

ஓவு இல் குங்கும சுவடு உற ஒன்றோடு ஒன்று ஊடி – பால:9 9/3
பஞ்சி அம் கமலம் பூத்த பசும் சுவடு உடைத்து-மன்னோ – பால:16 8/4
குங்கும சுவடு நீங்கா குவவு தோள் குமரர் எல்லாம் – அயோ:3 69/4
சுட்டு சோர்தல் பழுது அன்றோ தொடர்தும் தேரின் சுவடு என்பார் – அயோ:6 32/4
தேரின் சுவடு நோக்குவார் திரு மா நகரின் மிசை திரிய – அயோ:6 33/1
மண்ணின் மேல் அவன் தேர் சென்ற சுவடு எலாம் மாய்ந்து – ஆரண்:13 78/1
அயில் எயிற்று அரியின் சுவடு தன் கரத்தால் அளைந்த மாக்கரியின் நின்று அஞ்ச – சுந்:3 82/4
சுவடு உடை பொரு_இல் தோள்-கொடு அனேகம் – யுத்1:11 1/3
தூ அணை குருதி செக்கர் சுவடு உற பொலிந்த தோளான் – யுத்1:13 9/2
தூண் எறிந்து அனைய விரல்கள் கோதையொடு சுவடு எறிந்தது ஒரு தொழில் பட – யுத்2:19 61/2
செம்_புனல் சுவடு நோக்கி இது நெறி என்று தேவர் – யுத்3:21 30/3
சொன்னதும் உண்டு போன சுவடு உண்டு தொடர்ந்து செல்லின் – யுத்3:26 52/2
தோளின்-மேல் உதிர செம் கேழ் சுவடு தன் உருவில் தோன்ற – யுத்3:28 67/3

TOP


சுவடும் (2)

புயங்களில் கலவை சாந்தும் புணர் முலை சுவடும் நீங்கா – பால:10 19/3
துணை முலை குங்கும சுவடும் ஆடவர் – பால:14 15/2

TOP


சுவண (4)

சுவண வண்ணனொடு கண்ணன் உறை தோளன் விசை தோய் – ஆரண்:1 37/1
ஈன்றானை ஈன்ற சுவண தனி அண்டம் என்ன – சுந்-மிகை:1 6/4
சுவண வண்ண வெம் சிறை உடை கடு விசை முடுகிய தொழிலானும் – யுத்2:16 339/2
சுவண கோல துண்டம் நகம் தொல் சிறை வெல் போர் – யுத்4:37 142/3

TOP


சுவணக (1)

சொன்ன தீவினைகள் தீர்க்கும் சுவணக துறையில் புக்கார் – கிட்:15 30/4

TOP


சுவணத்தின் (1)

அம் சுவணத்தின் உத்தரியத்தாள் அலை ஆரும் – சுந்:2 77/3

TOP


சுவணத்தை (1)

தெவ் ஆறு முகத்து ஒருவன் தனி கிடந்த சுவணத்தை சேர்திர்-மாதோ – கிட்:13 22/4

TOP


சுவணநதி (1)

சுவணநதி கடந்து அப்பால் சூரிய காந்தகம் என்ன தோன்றி மாதர் – கிட்:13 23/1

TOP


சுவணம் (1)

உருக்கிய சுவணம் ஒத்து உதயத்து உச்சி சேர் – ஆரண்:4 2/1

TOP


சுவர் (10)

செம் தனி மணி துலாம் செறிந்த திண் சுவர்
இந்திர நீலத்த எண்_இல் கோடியே – பால:3 29/3,4
பளிங்கு உடை நெடும் சுவர் அடுத்த பத்தியில் – அயோ:2 42/2
சேறு கொண்டு அழகுற திருத்தி திண் சுவர்
ஆறு இடு மணியொடு தரளம் அப்பியே – அயோ:10 46/3,4
சித்திர சுவர் நெடும் சேனை தீட்டிய – அயோ:12 49/3
நெடும் சுவர் கொடியும் யாவும் நெறி வரு முறையின் நீக்கி – அயோ:13 52/2
திணி சுவர் தலம் சிந்தி செயற்கு_அரும் – சுந்:6 24/3
நெரிந்தன தடம் சுவர் நெரிந்தன பெரும் பார் – சுந்:8 27/1
நெடிய தூணை தழுவி நெடும் சுவர்
முடிய சுற்றி முழுதும் முருக்கிற்றால் – சுந்:13 1/2,3
நீள் இரும் கனக முட்டை நெடும் சுவர் தேய்ப்ப நேமி – யுத்1:3 150/2
நெடும் சுவர் பிளந்தன நெரிந்த நிமிர் குன்றம் – யுத்1:12 24/3

TOP


சுவர்-தொறும் (1)

சுழலும் நல் நெடும் தட மணி சுவர்-தொறும் துவன்றும் – சுந்:2 6/3

TOP


சுவர்கள் (2)

மாதிரம் அனைத்தையும் மணி சுவர்கள் ஆக – யுத்4:36 10/1
சூழுடை அண்டத்தின் சுவர்கள் எல்லையா – யுத்4:37 69/3

TOP


சுவர்களின் (1)

தூய திண் பளிங்கின் செய்த சுவர்களின் தலத்தில் சுற்றில் – கிட்:11 99/1

TOP


சுவரா (1)

எண் திசையும் திண் சுவரா ஏழ்_ஏழ் நிலை வகுத்த – ஆரண்:15 44/1

TOP


சுவரில் (1)

சூழ் இரும் சுவரில் தேய்க்கும் சிலவரை துளக்கு_இல் குன்றம் – யுத்1:3 140/2

TOP


சுவரும் (2)

சொல்லும் தன்மைத்து அன்று அது குன்றும் சுவரும் திண் – பால:10 32/3
தூக்கிய வேய்களின் சுவரும் சுற்று உற – அயோ:10 45/3

TOP


சுவல் (4)

விடும் சுவல் புரவியோடும் வேறு வேறு ஏற்றி சென்ற – அயோ:13 52/3
சுவல் தரு சுறவம் ஆழ் சுழிய தண் துறை – ஆரண்:7 119/2
கொற்ற திண் சுவல் வயிர கைகொடு குத்தி புடை ஒரு குதிகொண்டான் – சுந்:10 37/4
துறு சுவல் புரவி தூங்கி துணுக்குற அரக்கர் உட்க – யுத்3:25 19/2

TOP


சுவறி (1)

தோயின் ஆழி ஓர் ஏழும் நீர் சுவறி வெண் துகள் ஆம் – கிட்:12 23/1

TOP


சுவறின (1)

சொரிந்த வெம் பொறி பட கடல் சுவறின தோற்றம் – யுத்2:15 191/3

TOP


சுவறும்படி (1)

தொடர் போர் வய நிருத கடல் சுவறும்படி பருக – யுத்3-மிகை:31 25/2

TOP


சுவாகுவும் (1)

மல் பொரு சுவாகுவும் வந்து தோன்றினார் – பால-மிகை:7 9/4

TOP


சுவாத (1)

திண் திறல் வீரன் வாயில் திறத்தலும் சுவாத வாதம் – யுத்2:16 44/1

TOP


சுவேல (1)

படியினை நோக்கி நின்ற சுவேல மால் வரையை பாராய் – யுத்4-மிகை:41 56/4

TOP


சுவேலத்தின் (1)

சுதையத்து ஓங்கிய சுவேலத்தின் உச்சியை துறந்து – யுத்1:12 4/1

TOP


சுவேலம் (1)

இடை உவாவினில் சுவேலம் வந்து இறுத்து எயில் இலங்கை – யுத்4:40 125/1

TOP


சுவை (22)

கெட கருவறுத்தனென் இனி சுவை கிடக்கும் – பால:7 33/2
ஆசையால் உழலும் கூற்றும் சுவை சிறிது அறிந்தது அன்றே – பால:7 53/4
தென் உண் தேனின் தீம் சுவை செம் சொல் கவி இன்பம் – பால:10 23/2
ஓவியம் சுவை கெட பொலிவது ஓர் உருவொடே – பால:20 22/2
அமிழ்தினை சுவை செய்து என்ன அழகினுக்கு அழகு செய்தார் – பால:22 3/3
கரும்பையும் சுவை கைப்பித்த குதலையர் விளரி – பால-மிகை:9 7/3
சிங்க குருளைக்கு இடு தீம் சுவை ஊனை நாயின் – அயோ:4 113/1
தொளை கட்டிய கிளை முட்டிய சுருதி சுவை அமுதின் – அயோ:7 5/1
தோல் உள துகில் போலும் சுவை உள தொடர் மஞ்சம் – அயோ:8 28/1
தூ போல கனி பலவும் சுவை உடைய தர வல்லேன் – ஆரண்:6 120/2
மனந்தலை வரும் கனவின் இன் சுவை மறந்தார் – ஆரண்:10 42/1
அயிலும் அமுதும் சுவை தீர்த்த மொழியை பிரிந்தான் அழியானோ – ஆரண்:14 29/4
கார் உண் சுவை கதலியின் கனியினை கழிய – கிட்:7 64/1
நா நின்ற சுவை மற்று ஒன்றோ அமிழ்து அன்றி நல்லது இல்லை – கிட்:13 63/2
ஆட்டி அமிழ்து அன்ன சுவை இன் அடிசில் அன்போடு – கிட்:14 54/3
கரும்பையும் சுவை கைப்பித்த சொல்லியர் காமரம் கனி யாழின் – சுந்:2 195/3
இந்திரன் வாலிக்கு ஈந்த இன் சுவை மதுவின் கானம் – சுந்-மிகை:14 11/1
அ புற கடலும் சுவை அற்றன – யுத்1:8 60/2
துயில் சுவை மறந்தான் தோள் மேல் தூ நிலா தவழும் தோற்றம் – யுத்1:9 21/2
அம் சொல் இன் சுவை அரம்பையர் ஆடி – யுத்1:11 13/3
சுவை அற புலர்ந்த நாவான் இனையன சொல்லலுற்றான் – யுத்2:16 14/4
அரைசியல் வழாமை நோக்கி அறு சுவை அமைக்கும் வேலை – யுத்4-மிகை:41 176/3

TOP


சுவைகள் (1)

அருந்தவன் சுவைகள் ஆறோடு அமுது இனிது அளிப்ப ஐயன் – யுத்4-மிகை:41 262/1

TOP


சுவைத்த (1)

தொடா மறை கிரியையும் சுவைத்த கோமகன் – ஆரண்-மிகை:13 5/3

TOP


சுவைத்ததால் (1)

துற்ற வெம்மை கைம்மிக சுறுக்கொள சுவைத்ததால்
வற்ற நீர் வறந்து மீன் மறிந்து மண் செறிந்தவால் – யுத்3:31 90/3,4

TOP


சுவைத்தாய (1)

அறு சுவைத்தாய உண்டி அரச நின் அனிகத்தோடும் – பால-மிகை:11 11/1

TOP


சுவையாய் (1)

தோட்டவர் உணர்வின் உண்ணும் அமுதத்தின் சுவையாய் நின்றான் – ஆரண்:16 7/4

TOP


சுவையில் (1)

பெண்ணின் நோக்கும் சுவையில் பிறர் பிறர்க்கு – அயோ:7 11/1

TOP


சுவையை (1)

சொல் நலம் கடந்த காம சுவையை ஓர் உருவம் ஆக்கி – பால:21 12/1

TOP


சுவையோடு (1)

சொல் ஆர் அமுதின் சுவையோடு இனிது ஆம் – பால:23 18/3

TOP


சுழல் (9)

துவர் நிற பங்கியர் சுழல் கண் தீயினர் – பால:8 36/2
உன்னும் சுழல் விழியான் உரும் அதிர்கின்றது ஓர் மொழியான் – பால:24 7/4
புனை சுழல் புலவு வேல் கை புளிஞர்_கோன் பொரு_இல் காதல் – அயோ:13 37/2
கண்ணொடு மனம் சுழல் கறங்கு போல ஆய் – அயோ:14 56/3
தொட்டு பேரும் சோதி நிறத்தாள் சுழல் கண்ணாள் – சுந்:2 74/2
துள்ளிய சுழல் கண் பேய்கள் தோள் புடைத்து ஆர்ப்ப தோன்றும் – சுந்:10 17/3
கருப்பை-போல் குரங்கு எற்ற கதிர் சுழல்
பொருப்பை ஒப்பவன் தான் இன்று பொன்றினான் – யுத்2:15 92/1,2
வீக்கு இழந்தது வீழ்ந்தது வரை சுழல் விரி சுடர் வீழ்ந்து என்ன – யுத்2:16 328/4
சுற்றும் சென்னியில் சூட்டும் சுழல் கணோடு – யுத்3:29 29/2

TOP


சுழல்வ (1)

விளக்கு ஒளி என சுழல்வ மெல்லியர்கள் மேனி – சுந்:2 162/4

TOP


சுழலிடு (1)

சுழலிடு கூந்தலும் துகிலும் சோர்தர – பால:10 43/3

TOP


சுழலும் (8)

சுழலும் வண்டும் மிஞிறும் சுரும்பும் சூழ்ந்து – பால:21 50/1
துஞ்சும் களி வரி வண்டுகள் குழலின் படி சுழலும்
கஞ்சங்களை மஞ்சன் கழல் நகுகின்றது கண்டாள் – அயோ:7 3/3,4
சுழலும் வேலையை கடையும் தோளினான் – கிட்:3 38/4
சுழலும் நல் நெடும் தட மணி சுவர்-தொறும் துவன்றும் – சுந்:2 6/3
சேனையோர் சுழலும் தாரும் சேண் தர புலம்ப மற்றை – யுத்3:22 6/3
துன்னும் சுழலும் திரியும் சுடரும் – யுத்3:31 213/2
சுழலும் பல் பரி தேரொடு புரவியும் சுற்ற – யுத்4:32 13/2
சுற்றுற தொடுத்து வீக்கும் அரையினன் சுழலும் கண்ணன் – யுத்4-மிகை:42 45/2

TOP


சுழற்றி (8)

போதுடன் அயினி நீர் சுழற்றி போற்றினர் – பால:10 51/4
துள்ளி நறு மென் புனல் தெளிப்ப தூ நீர் குழவி முறை சுழற்றி
வெள்ளி வண்ண நுரை கலவை வெதும்பும் அண்ணல் திருமேனிக்கு – யுத்1:1 9/2,3
தரிப்புற சுழற்றி தாக்க வருதலும் தரும மூர்த்தி – யுத்1-மிகை:3 26/3
வேரொடும் சுழற்றி விட்டான் விடுதலும் இலங்கை வேந்தன் – யுத்2:15 137/3
பிடித்தது சுழற்றி மற்று அ பெரு வலி அரக்கன்-தன்னை – யுத்2:16 185/1
வன் படை அனையது ஆங்கு ஓர் மராமரம் சுழற்றி வந்தான் – யுத்2:18 217/3
நெடும் பெரு வாலின் பற்றி சிலவரை சுழற்றி நீக்கும் – யுத்2-மிகை:16 28/4
பற்றி வானில் சுழற்றி படியின்-மேல் – யுத்4:37 44/3

TOP


சுழற்றிய (2)

சோனை முதல் மற்றவை சுழற்றிய திசை போர் – சுந்:6 11/1
சுழற்றிய காலத்து இற்ற தூங்கு குண்டலங்கள் நீங்கி – யுத்1:3 151/1

TOP


சுழற்றினன் (1)

தாள் இணை இரண்டும் பற்றி சுழற்றினன் தட கை ஒன்றால் – யுத்1:3 150/4

TOP


சுழற்றினார் (1)

தூக்கினார் சுழற்றினார் மேல் சுற்றினார் எற்ற எற்ற – யுத்3:22 132/3

TOP


சுழற்றினான் (2)

தூங்க நின்று சுழற்றினான் – யுத்2:16 113/4
சூரொடும் தொடர்ந்த தண்டை சுழற்றினான் வயிர தோளான் – யுத்3:22 124/4

TOP


சுழன்ற (2)

கண்ணொடு மனம் அவை சுழன்ற கற்பினாள் – ஆரண்:13 51/2
எண் சுழன்றது சுழன்ற அ எறி கடல் ஏழும் – ஆரண்:13 73/2

TOP


சுழன்றது (8)

எண் திசாமுகம் இருண்டது சுழன்றது எ உலகும் – பால-மிகை:9 11/4
மண் சுழன்றது மால் வரை சுழன்றது மதியோர் – ஆரண்:13 73/1
மண் சுழன்றது மால் வரை சுழன்றது மதியோர் – ஆரண்:13 73/1
எண் சுழன்றது சுழன்ற அ எறி கடல் ஏழும் – ஆரண்:13 73/2
விண் சுழன்றது வேதமும் சுழன்றது விரிஞ்சன் – ஆரண்:13 73/3
விண் சுழன்றது வேதமும் சுழன்றது விரிஞ்சன் – ஆரண்:13 73/3
கண் சுழன்றது சுழன்றது கதிரொடு மதியும் – ஆரண்:13 73/4
கண் சுழன்றது சுழன்றது கதிரொடு மதியும் – ஆரண்:13 73/4

TOP


சுழன்றன (2)

கதிரும் வானமும் சுழன்றன நெடு நிலம் கம்பித்த கனகன் கண் – யுத்1:3 79/3
சுழன்றன நெடும் கணை கரந்த புண் கடுத்து – யுத்3:24 102/1

TOP


சுழன்றனர் (1)

விழுந்தனர் சுழன்றனர் வெகுண்டனர் திரிந்தார் – யுத்1:12 16/1

TOP


சுழன்றார் (1)

சுற்றி வீசலின் பம்பரம் ஆம் என சுழன்றார் – சுந்:7 30/4

TOP


சுழன்றால் (1)

துடித்தாள் மின் போல் உயிர் கரப்ப சோர்ந்தாள் சுழன்றால் துள்ளினாள் – யுத்3:23 8/3

TOP


சுழன்றில (1)

சுழன்றில உலகு எலாம் தொழுவ தொங்கலின் – யுத்3:24 102/3

TOP


சுழி (11)

சுழி படு கங்கை அம் தொங்கல் மோலியான் – பால:7 19/1
சுழி கொள் வாம் பரி துள்ள ஓர் தோகையாள் – பால:14 31/1
சுழி ஒன்றி நின்றது அன்ன உந்தியாள் தூய செந்தேன் – பால:19 15/2
பொங்கு நீர் சுழி போவன போன்றதே – அயோ:7 23/4
சுழித்த தண் புனல் சுழி புரை உந்தி அம் தோகாய் – அயோ:10 21/1
அங்கு அவள் உந்தி ஒக்கும் சுழி என கணித்தது உண்டால் – கிட்:13 40/3
தூய வெண் கவரி திரள் இயக்கிட சுழி படு பசும் காற்றின் – சுந்:2 206/2
பொலம் சுழி என்றலும் புன்மை பூவொடு – சுந்:4 45/2
தோற்றம் என்னும் அ தொல் வினை தொடு கடல் சுழி நின்று – யுத்1:3 45/1
சுட்டது இல்லை நின் தோன்றலை சுடர் கனல் சுழி படர் அழுவத்துள் – யுத்1:3 87/1
துன்ன அரும் பெரும் சுழி அழிப்ப சோர்வினோடு – யுத்1:4 27/2

TOP


சுழி-தொறும் (1)

கோடு அமைந்த வெம் குருதி நீர் ஆறுகள் சுழி-தொறும் கொணர்ந்து உந்தி – யுத்2:16 316/3

TOP


சுழிக்கும் (3)

சுழிக்கும் வினையால் ஏக சூழ்வாய் என்னை போழ்வாய் – அயோ:4 48/2
தொய்யல் வெம் சுழியிடை சுழிக்கும் மேனியள் – சுந்:4 96/2
சுழிக்கும் கொல்லன் ஊது உலையில் துள்ளும் பொறியின் சுடும் அன்னோ – யுத்1:1 4/3

TOP


சுழிகள் (1)

களிறு ஈர்த்து புக மண்டும் கடும் குருதி தடம் சுழிகள் காண்-மின் காண்-மின் – யுத்4:33 24/4

TOP


சுழிகள்-தோறும் (2)

துணி கொழித்து அரும் சுழிகள்-தோறும் நல் – கிட்:15 14/3
சுழிகள்-தோறும் சுரித்து இடை தோன்று தேன் – யுத்2:15 11/2

TOP


சுழிகளும் (1)

கண் உடை சுழிகளும் குருதி கால்வன – யுத்2:16 292/4

TOP


சுழித்த (1)

சுழித்த தண் புனல் சுழி புரை உந்தி அம் தோகாய் – அயோ:10 21/1

TOP


சுழித்து (5)

நிலம் சுழித்து எழு மணி உந்தி நேர் இனி – சுந்:4 45/3
சூறை மாருதம் ஆம் என சுழித்து மேல் தொடர்கின்ற தொழிலானை – யுத்2:16 343/2
சுழித்து எறி ஊழி காலத்து உரும் என தொடர்ந்து தோன்ற – யுத்3:22 148/1
வலம் சுழித்து வந்து எழுந்து எரி நறு வெறி வயங்கி – யுத்3:22 161/1
சுழித்து வந்து வீழ்வ என்ன மண்ணின் மீது துன்னுமால் – யுத்3:31 96/2

TOP


சுழிபட்டு (1)

சுழிபட்டு ஓங்கிய தூங்கு ஒலி ஆற்று தன் – அயோ:7 24/1

TOP


சுழிபடு (1)

தொடையொடு முதுகு துணிந்தார் சுழிபடு குருதி சொரிந்தார் – சுந்:7 27/2

TOP


சுழிய (3)

சுவல் தரு சுறவம் ஆழ் சுழிய தண் துறை – ஆரண்:7 119/2
துளவொடு தும்பையும் சுழிய சூடினான் – யுத்2:15 115/4
தோடு உழுத நறும் தொடையல் தொகை உழுத கிளை வண்டின் சுழிய தொங்கல் – யுத்4:37 204/1

TOP


சுழியம் (1)

தொங்கலும் துயல்வர சுழியம் சூடியே – பால:23 51/4

TOP


சுழியிடை (1)

தொய்யல் வெம் சுழியிடை சுழிக்கும் மேனியள் – சுந்:4 96/2

TOP


சுழியுடை (1)

சுழியுடை தாய் சொலும் கொடிய சூழ்ச்சியால் – அயோ:11 73/1

TOP


சுழியும் (1)

சுழியும் குஞ்சி மிசை சுரும்பு ஆர்த்திட – பால:14 33/1

TOP


சுள்ளி (1)

தூர்த்த வானரம் சுள்ளி பறித்து இடை – யுத்2:15 13/1

TOP


சுள்ளியில் (1)

சுள்ளியில் இருந்து உறை குரங்கின் தோள் வலிக்கு – யுத்1:2 25/3

TOP


சுளிகிலையாம் (1)

சுளிகிலையாம் என தொழுகின்றார் சிலர் – சுந்:12 11/4

TOP


சுளித்தான் (1)

சுடர் தோமரம் எறிந்து ஆர்த்தலும் கனல் ஆம் என சுளித்தான்
அடல் தோமரம் பறித்தான் திரிந்து உரும் ஏறு என ஆர்த்தான் – யுத்2:18 168/1,2

TOP


சுளித்து (3)

தொழும் தகை அமைச்சரை சுளித்து நோக்குறா – யுத்2:18 1/3
துஞ்சினிர் போலும் அன்றோ என்று அவர் சுளித்து நோக்கி – யுத்3:22 35/3
துய் அன சொற்கள் சொல்வோர் சோம்பரை சுளித்து கொல்வோர் – யுத்4-மிகை:41 67/4

TOP


சுளியன்-மின் (1)

தூதன் இவனை சுளியன்-மின் எனா – யுத்2:18 46/3

TOP


சுளியும் (2)

சுளியும் மென் நடை தோற்க நடந்தவர் – பால:18 26/1
தொடர மற்றவன் சுளியும் என்று அலால் – கிட்:3 45/3

TOP


சுளிவது (1)

தும்பியை தொடர்வது அல்லால் குரங்கினை சுளிவது உண்டோ – யுத்3:27 97/2

TOP


சுளை (2)

சூல் அடி பலவின் சுளை தூங்கு தேன் – கிட்:15 40/1
கோட்ட தேம் பலவின் கனி கூன் சுளை
தோட்டு அமைந்த பொதும்பரில் தூங்கு தேன் – கிட்:15 45/2,3

TOP


சுற்ற (61)

வந்து அடி வணங்கி சுற்ற மணி அணி விதான நீழல் – பால:22 23/2
குஞ்சர குழாத்தின் சுற்ற கொற்றவன் இருந்த கூடம் – பால:23 77/2
தோய்ந்த நூல் மார்பினர் சுற்ற தொல் நெறி – பால:23 83/2
சுருதி அன்ன தன் மந்திர சுற்றமும் சுற்ற
பொரு_இல் மேருவும் பொரு_அரும் கோயில் போய் புக்கான் – அயோ:1 70/3,4
கைதொழுது அரச வெள்ளம் கடல் என தொடர்ந்து சுற்ற
தெய்வ கீதங்கள் பாட தேவரும் மகிழ்ந்து வாழ்த்த – அயோ:3 86/2,3
சுருதி போல் தெளி மரகத கொழும் சுடர் சுற்ற
பருதி வானவன் பசும் பரி புரைவன பாராய் – அயோ:10 3/3,4
மற்றும் சுற்ற துளார்க்கும் வரன்முறை – அயோ:11 3/1
ஏனையர் பிறர்களும் சுற்ற ஏகினன் – அயோ:14 80/3
துடி உடை சேனை வெள்ளம் பள்ளியை சுற்ற ஏவி – அயோ-மிகை:8 3/2
சூரியன் மகனும் மான துணைவரும் கிளையும் சுற்ற
தாரையை வணங்கி அன்னாள் தாய் என தந்தை முந்தை – கிட்:9 32/2,3
ஆர்க்கும் நூபுரங்கள் பேரி அல்குல் ஆம் தடம் தேர் சுற்ற
வேல் கண் வில் புருவம் போர்ப்ப மெல்லியர் வளைந்த-போது – கிட்:11 46/1,2
புகை என தும்பி சுற்ற புது மலர் பொங்கு சேக்கை – சுந்:2 179/2
செருப்பினை தாங்கி திலோத்தமை செல்ல அரம்பையர் குழாம் புடை சுற்ற
கருப்புர சாந்தும் கலவையும் மலரும் கலந்து உமிழ் பரிமளகந்தம் – சுந்:3 75/2,3
சொரி முத்த மாலை சூழும் துகில் கொடி தடம் தேர் சுற்ற – சுந்:8 4/4
அ நெடும் தானை சுற்ற அமரரை அச்சம் சுற்ற – சுந்:8 14/1
அ நெடும் தானை சுற்ற அமரரை அச்சம் சுற்ற
பொன் நெடும் தேரில் போனான் பொருப்பிடை நெருப்பின் பொங்கி – சுந்:8 14/1,2
தோகையர் மனமும் தொக்க தும்பியும் தொடர்ந்து சுற்ற – சுந்:10 13/4
ஊழி வெம் கடலின் சுற்ற ஒரு தனி நடுவண் நின்ற – சுந்:11 13/3
துன்று செம் மயிர் சுடர் நெடும் கற்றைகள் சுற்ற
நின்று திக்குற நிரல்பட கதிர் குழாம் நிமிர – சுந்:12 39/1,2
தோகை மாதர்கள் மைந்தரின் தோன்றினர் சுற்ற – சுந்:12 44/4
தூ நவின்ற வேல் அரக்கர்-தம் குழுவொடு சுற்ற – சுந்:12 45/4
போந்து புறம் நின்று இரைக்கின்ற பொறை தீர் மறவர் புறம் சுற்ற
ஏந்து நெடு வால் கிழி சுற்றி முற்றும் தோய்த்தார் இழுது எண்ணெய் – சுந்:12 118/2,3
கொழுந்து சுற்ற உயிர்ப்பு இலர் கோளும் உற – சுந்:13 18/2
பத்தியில் தேர்கள் செல்ல பவள கால் புடைகள் சுற்ற
முத்தினில் கவிகை சூழ முகில் என முரசம் ஆர்ப்ப – சுந்-மிகை:10 2/1,2
பத்தியில் தேர்கள் செல்ல பவள கால் குடைகள் சுற்ற
முத்தினின் சிவிகை-தன்னை முகில் என தேர்கள் சுற்ற – சுந்-மிகை:11 1/1,2
முத்தினின் சிவிகை-தன்னை முகில் என தேர்கள் சுற்ற
மத்த வெம் கரிகள் எல்லாம் மழை என இருண்டு தோன்ற – சுந்-மிகை:11 1/2,3
பொங்கு ஒளி மன்னு கோடி புரந்த ஆதித்தர் சுற்ற – சுந்-மிகை:11 5/4
பொங்கி பரந்த பெரும் சேனை புறத்தும் அகத்தும் புடை சுற்ற
சங்கின் பொலிந்த தகையாளை பிரிந்த பின்பு தமக்கு இனம் ஆம் – யுத்1:1 2/1,2
பாற்கடல் சுற்ற வில் கை வட வரை பாங்கு நிற்ப – யுத்1:4 129/3
பெரும் துணை வீரர் சுற்ற தம்பியும் பின்பு செல்ல – யுத்1:10 1/3
பொரு வலி வய வெம் சீயம் யாவையும் புலியும் சுற்ற
அரு வரை இவர்வது ஆங்கு ஓர் அரி_அரசு அனையன் ஆனான் – யுத்1:10 2/3,4
தொழில் தெரிகிலவால் தங்கண் சுடர் நெடும் கற்றை சுற்ற – யுத்1:10 8/4
காசு அடை சமைந்த மாடம் கதிர் நிற கற்றை சுற்ற
ஆசு_அற குயின்ற வெள்ளி அகல் மனை அன்னம் ஆக – யுத்1:10 10/2,3
தோகையர் இட்ட தூமத்து அகில் புகை முழுதும் சுற்ற
வேக வெம் களிற்றின் வன் தோல் மெய்யுற போர்த்த தையல் – யுத்1:10 20/2,3
சூழ் இரண்டு புடையும் முறை சுற்ற – யுத்1:11 7/4
சூத்திரத்தர் பதினாயிரர் சுற்ற – யுத்1:11 16/4
நூற்றுஇரண்டு ஆய வெள்ள நுன் பெரும் படைஞர் சுற்ற
மேல் திசை வாயில் சேர்தி விடிவதின் முன்னம் வீர – யுத்1:13 20/3,4
தொழுகின்ற சுற்றம் சுற்ற சொல்லிய துறைகள்-தோறும் – யுத்1:14 15/2
தன்னை வந்து இடையில் சுற்ற தட வரை என்ன நிற்பான் – யுத்1-மிகை:11 4/2
ஒன்று பத்து ஐந்தொடு ஆறு கோடி வந்து ஒருங்கு சுற்ற
மின் தொகுத்து அமைந்த போல விளக்கு எயிறு இலங்க மேரு – யுத்1-மிகை:11 6/2,3
நூற்றிரண்டாய கோடி நோன் கவி தாளை சுற்ற
காற்றின் மா மகற்கு கீழ்-பால் கன_வரை என்ன நிற்பான் – யுத்1-மிகை:11 7/1,2
கொடியொடும் கொடி சுற்ற கொடுத்த தண்டு – யுத்2:15 37/3
கண் இறை கோடல் செய்யான் கையறு கவலை சுற்ற
உள் நிறை மானம்-தன்னை உமிழ்ந்து எரி உயிர்ப்பது ஆனான் – யுத்2:16 10/3,4
கட்ட தோள் கானம் சுற்ற கழல் ஒன்று கவானின் தோன்ற – யுத்2:17 8/2
ஒன்பது கோடி வாள் கை அரக்கர் வந்து உழையின் சுற்ற
பொன் பொதி விளக்கம் கோடி பூம் குழை மகளிர் ஏந்த – யுத்2:19 279/2,3
மேயின சுற்ற தான் ஓர் கொற்ற பொன் தேரின் மேலான் – யுத்3:22 10/2
சுற்றிய சேனை நீர்-மேல் பாசி போல் மிடைந்து சுற்ற – யுத்3:22 140/4
காவல் போர் குரக்கு சேனை கடல் என கிளர்ந்து சுற்ற
பூ வர்க்கம் இமையோர் தூவ பொலிந்தனன் தூதர் போனார் – யுத்3:22 156/3,4
சொல்லினார் பயம் சுற்ற துளங்குவார் – யுத்3:29 3/4
தொலைவு அரும் தானை மேன்மேல் எழுந்தது தொடர்ந்து சுற்ற
நிலவினுக்கு இறையும் மீனும் நீங்கின நிமிர்ந்து நின்றான் – யுத்3:30 5/2,3
சுழலும் பல் பரி தேரொடு புரவியும் சுற்ற
கழலும் சோரி நீர் ஆற்றொடும் கடலிடை கலக்கும் – யுத்4:32 13/2,3
பாரிடம்-மீதினின் அணுகி தம்பியொடும் படைத்தலைவர் பலரும் சுற்ற
போரிடை மீண்டு ஒருவருக்கும் புறங்கொடா போர் வீரன் பொருது வீழ்ந்த – யுத்4:37 202/2,3
மந்திரியர் தந்திரியர் வள நகரத்தவர் மறையோர் மற்றும் சுற்ற
சுந்தரியர் என பலரும் கை தலையில் பெய்து இரங்கி தொடர்ந்து செல்ல – யுத்4:41 68/1,2
வேசியர் உடுத்த கூறை வேந்தர்கள் சுற்ற வெற்றி – யுத்4:42 8/1
பாசிழை மகளிர் ஆடை அந்தணர் பறித்து சுற்ற
வாசம் மென் கலவை சாந்து என்று இனையன மயக்கம்-தன்னால் – யுத்4:42 8/2,3
சுற்ற மாதர் தொடர்ந்து உடன் சூழ்வர – யுத்4-மிகை:38 7/3
துன்னு பைம் பொழில்கள் சுற்ற தோரணம் துவன்றி வானோர் – யுத்4-மிகை:41 51/2
மீன் இனம் மதியை சூழ்ந்த தன்மையின் விரிந்து சுற்ற
பூ நிற விமானம்-தன் மேல் மிதிலை நாட்டு அன்னம் போனாள் – யுத்4-மிகை:42 6/3,4
செயிர் அறு மணிகள் ஈன்ற செழும் சுடர் கற்றை சுற்ற
உயிர் துணுக்குற்று நெஞ்சும் உள்ளமும் ஊசலாட – யுத்4-மிகை:42 12/2,3
மந்திர கிழவர் சுற்ற மறையவர் வழுத்தி ஏத்த – யுத்4-மிகை:42 40/1
ஏனையர் பிறரும் சுற்ற எழுபது வெள்ளத்து உற்ற – யுத்4-மிகை:42 44/1

TOP


சுற்ற-மன்னோ (1)

மன்னவர்க்கு அரசன் பாங்கர் மரபினால் சுற்ற-மன்னோ – யுத்4-மிகை:42 47/4

TOP


சுற்றத்தவர்களும் (2)

மந்திர சுற்றத்தவர்களும் வரம்பு_இலர் பிறரும் – யுத்4:37 112/3
வேறு_வேறு உள்ள சுற்றத்தவர்களும் வேந்தர் ஆதி – யுத்4-மிகை:41 288/1

TOP


சுற்றத்தன் (1)

தும்பியின் குழாத்தின் சுற்றும் சுற்றத்தன் தொடுத்த வில்லன் – அயோ:8 21/1

TOP


சுற்றத்தார் (1)

சுற்றத்தார் தேவரொடும் தொழ நின்ற கோசலையை தொழுது நோக்கி – அயோ:13 64/1

TOP


சுற்றத்தாரும் (4)

மந்திர சுற்றத்தாரும் வாள்_நுதல் சுற்றத்தாரும் – யுத்2:16 5/1
மந்திர சுற்றத்தாரும் வாள்_நுதல் சுற்றத்தாரும்
தந்திர சுற்றத்தாரும் தன் கிளை சுற்றத்தாரும் – யுத்2:16 5/1,2
தந்திர சுற்றத்தாரும் தன் கிளை சுற்றத்தாரும் – யுத்2:16 5/2
தந்திர சுற்றத்தாரும் தன் கிளை சுற்றத்தாரும்
எந்திர பொறியின் நிற்ப யாவரும் இன்றி தான் ஓர் – யுத்2:16 5/2,3

TOP


சுற்றத்தான் (1)

தும்பி ஈட்டம் புரை கிளை சுற்றத்தான் – அயோ:8 3/4

TOP


சுற்றத்து (1)

வான் துணை சுற்றத்து மக்கள் தம்பியர் – யுத்1:2 9/3

TOP


சுற்றத்துள்ளார்-தம்மொடும் (1)

மந்திர சுற்றத்துள்ளார்-தம்மொடும் வயங்கு தானை – யுத்4-மிகை:41 286/1

TOP


சுற்றத்தொடும் (1)

துன்று இரும் குழலை விட்டு தொழுது வாழ் சுற்றத்தொடும்
பொன்றுதி-ஆயின் என் பின் வாயிலில் புறப்படு என்றான் – யுத்1:14 37/3,4

TOP


சுற்றத்தோடும் (3)

பொங்கும் நின் சுற்றத்தோடும் போய் உவந்து இனிது உன் ஊரில் – அயோ:8 15/3
மன்னவர்க்கு அரசன் மைந்த மற்று இவன் சுற்றத்தோடும்
உன் அடைக்கலம் என்று உய்த்தே உயர் கரம் உச்சி வைத்தான் – கிட்:7 143/3,4
சூழ்வு_இலா வஞ்சம் சூழ்ந்த தன்னை தன் சுற்றத்தோடும்
வாழ்வு எலாம் தம்பி கொள்ள வயங்கு எரி நரகம் என்னும் – யுத்1:9 37/2,3

TOP


சுற்றம் (15)

கொடுப்பது விலக்கு கொடியோய் உனது சுற்றம்
உடுப்பதுவும் உண்பதுவும் இன்றி விடுகின்றாய் – பால-மிகை:8 11/3,4
சுற்றம் அ புறம் நிற்க சுடு கணை – அயோ:8 9/1
சுற்றம் யாவையும் தொடர தோன்றினான் – அயோ-மிகை:11 13/2
வெம் சுற்றம் நினைந்து உகும் வீரரை வேறு – ஆரண்:11 41/1
சுற்றம் உன் சுற்றம் நீ என் இன் உயிர் துணைவன் என்றான் – கிட்:3 27/4
சுற்றம் உன் சுற்றம் நீ என் இன் உயிர் துணைவன் என்றான் – கிட்:3 27/4
சுற்றிய கயிற்றினோடும் தோன்றுவான் அரவின் சுற்றம்
பற்றிய கலுழன் என்ன பொலிந்தனன் விசும்பின் ஓர்-பால் – சுந்:12 129/3,4
தீட்டிய மழு வாள் வீரன் தாதையை செற்றான் சுற்றம்
மாட்டிய வண்ணம் என்ன வருக்கமும் மற்றும் முற்றும் – யுத்1:9 36/1,2
தொழுகின்ற சுற்றம் சுற்ற சொல்லிய துறைகள்-தோறும் – யுத்1:14 15/2
கிளைதரு சுற்றம் வெற்றி கேண்மை நம் கல்வி செல்வம் – யுத்2:16 33/3
மறி கொளும் சிறுவர் தம்மை மற்று உள சுற்றம் தம்மை – யுத்2:19 166/2
பாய்ந்து அவர் சுற்றம் முற்றும் படுப்பெனோ இயன்ற பண்போடு – யுத்2:19 238/3
கிளை உறு சுற்றம் என் அரசு என் கேண்மை என் – யுத்3:24 77/3
துன்னிய கலை வல்லோரை களிந்து உரைத்து இகழ்வோர் சுற்றம்
இன்னலுற்றிட தாம் வாழ்வோர் எளியரை இன்னல் செய்வோர் – யுத்4-மிகை:41 70/3,4
இன்று நம் சுற்றம் எல்லாம் இயல்புடன் அழைத்திடு என்றான் – யுத்4-மிகை:41 121/4

TOP


சுற்றமாம் (1)

மேலவர் தம்மொடும் விளங்கு சுற்றமாம்
சால்வுறு கிளையொடும் தழுவி மந்திரத்து – யுத்1-மிகை:2 3/2,3

TOP


சுற்றமும் (16)

புக்க பின் நிருபரும் பொரு_இல் சுற்றமும்
பக்கமும் பெயர்க என பரிவின் நீக்கினான் – அயோ:1 2/1,2
சுருதி அன்ன தன் மந்திர சுற்றமும் சுற்ற – அயோ:1 70/3
சுற்றமும் கெட சுடு துயர் கடல் விழ துணிந்தாய் – அயோ:2 82/4
சுற்றமும் தானும் உள்ளம் தூயவன் தாயின் நல்லான் – அயோ:8 11/3
ஆய மந்திரியரும் அளவு_இல் சுற்றமும்
தூய அந்தணர்களும் தொடர்ந்து சூழ்வர – அயோ:12 53/2,3
துன்று செம் சடை தவரும் சுற்றமும்
தன் துணை திரு தம்பிமார்களும் – அயோ:14 93/2,3
ஈன்றவர் முதலிய எண்_இல் சுற்றமும்
சான்றவர் குழுவொடு தவத்துளோர்களும் – அயோ:14 135/1,2
ஊறிய தாயரும் உரிய சுற்றமும்
பேறு உள பெரு நதி நீங்கி பெட்பொடும் – அயோ-மிகை:13 2/2,3
சுற்றமும் தொலைந்தது ஐய நொய்து என சுமந்த கையள் – ஆரண்:10 63/3
ஊரும் ஆளும் அரசும் உம் சுற்றமும்
நீரும் ஆளுதிரே எனின் நேர்ந்த நாள் – கிட்:11 6/1,2
மக்களும் சுற்றமும் மற்றுளோர்களும் – சுந்:3 41/1
வரம்பு_அறு சுற்றமும் மந்திர தொழில் – யுத்1:2 6/1
அறம் தாய் தந்தை சுற்றமும் மற்றும் எனை அல்லால் – யுத்3:22 210/1
மாதாவும் நம் சுற்றமும் நாடும் மறையோரும் – யுத்3:22 214/1
சுற்றமும் கெடுத்துளோரும் எதிர்ந்திடின் சுரர்கள் ஆவார் – யுத்4-மிகை:41 61/4
மங்கைமாரும் படையும் வன் சுற்றமும்
அங்கு நீர் கங்கை அம்பியில் ஏற்றினான் – யுத்4-மிகை:41 181/3,4

TOP


சுற்றமே (1)

தோய்ந்தும் பொருள் அனைத்தும் தோயாது நின்ற சுடரே தொடக்கு அறுத்தோர் சுற்றமே பற்றி – ஆரண்:2 27/1

TOP


சுற்றலால் (6)

சொரியும் மா நிழல் அங்கங்கே சுற்றலால் காலின் தோன்றல் – சுந்:2 100/2
சோதி மங்கல தீயொடு சுற்றலால்
மேதி மங்குலின் வீழ் புனல் வீழ் மட – சுந்:13 9/2,3
துன்றிய பெரும் புகை படலம் சுற்றலால்
கன்றிய நிறத்தன கதிரவன் பரி – யுத்1:6 33/2,3
சுமையுறு பெரும் புகை படலம் சுற்றலால்
இமையவர் இமைத்தனர் வியர்ப்பும் எய்தினார் – யுத்1:6 35/3,4
சுட்டு வந்து எரி குல படலம் சுற்றலால்
இட்டுழி அறிகில இரியல் போவன – யுத்1:6 38/2,3
துப்பு-போல் குருதி புனல் சுற்றலால்
தப்பிற்று அ உரை இன்று ஓர் தனுவினால் – யுத்3:31 135/3,4

TOP


சுற்றவே (1)

துன்னினர் முறைமுறை துறையில் சுற்றவே – ஆரண்:10 8/4

TOP


சுற்றி (53)

சோலை மென் குயில்_அனாள் சுற்றி வீக்கிய – பால:19 41/3
இள வெயில் சுற்றி அன்ன எரி மணி கடகம் இட்டார் – பால:22 11/4
ஐயவி நுதலில் சேர்த்தி ஆய் நிற அயினி சுற்றி
கை வளர் மயில்_அனாளை வலம் செய்து காப்பும் இட்டார் – பால:22 18/3,4
துன் நெடும் சீரையும் சுற்றி மீண்டும் அ – அயோ:4 181/3
சீரை சுற்றி திருமகள் பின் செல – அயோ:4 228/1
ஊர் கொண்ட திங்கள் என்ன மன்னனை உழையர் சுற்றி
கார் கொண்ட மேனியானை கண்டிலர் கண்ணில் வற்றா – அயோ:6 9/2,3
சுற்றி வாரண உரி தொகுதி நீவி தொடர – ஆரண்:1 14/2
சுற்றி கிளரும் சுடர் தோள்_வளையான் – ஆரண்:2 10/4
தொடர்வதே நலம் ஆம் என படி மிசை சுற்றி
படரும் கால் என கறங்கு என செல்லுவார் பார்த்தார் – ஆரண்:13 84/1,2
வள்ளி புடை சுற்றி உயர் சிற்றலை மரம்-தோறு – கிட்:10 81/1
சுற்றி ஓடி துருவி ஒரு மதி – கிட்:13 11/2
உகு வாய விடம் கொள் நாகத்து ஒத்த வால் சுற்றி ஊழின் – கிட்:17 28/2
பன்னக மகளிர் சுற்றி பலாண்டு இசை பரவ பண்ணை – சுந்:2 117/3
தோடு உழுத தார் வண்டும் திசை யானை மதம் துதைந்த வண்டும் சுற்றி
மாடு உழுத நறும் கலவை வய களிற்றின் சிந்துரத்தை மாறுகொள்ள – சுந்:2 215/1,2
தூய வெண் மதியம் ஒத்த தோகையை தொடர்ந்து சுற்றி
தீய வல் அரக்கிமார்கள் தெழித்து இழித்து உரப்பி சிந்தை – சுந்:3 147/2,3
சுற்றி வீசலின் பம்பரம் ஆம் என சுழன்றார் – சுந்:7 30/4
வான் எலாம் உயிர் மற்றும் எலாம் உயிர் சுற்றி – சுந்:7 45/4
தீயவன் தடம் தேர் சுற்றி தெற்றென சென்ற சேனை – சுந்:8 10/4
வரிந்து உற வல்லிதின் சுற்றி வாலினால் – சுந்:9 41/1
தூர்த்த வாளிகள் துணிபட முறைமுறை சுற்றி
போர்த்த பொன் நெடு மணி முடி தலையிடை புடைத்தான் – சுந்:11 47/3,4
துணிக்க உற்று உயர் கலுழனும் துணுக்குற சுற்றி
பிணித்தது அ பெரு மாருதி தோள்களை பிறங்க – சுந்:11 56/3,4
ஏந்து நெடு வால் கிழி சுற்றி முற்றும் தோய்த்தார் இழுது எண்ணெய் – சுந்:12 118/3
முடிய சுற்றி முழுதும் முருக்கிற்றால் – சுந்:13 1/3
உன்னினள் கொடி ஒன்று ஏந்தி கொம்பொடும் உறைப்ப சுற்றி
தன் மணி கழுத்தில் சார்த்தும் அளவையில் தடுத்து நாயேன் – சுந்:14 39/2,3
துகில் படுத்து உரிக்கும் செம் தீ கண்களை சூலும் சுற்றி
பகிர் பட குடரை கொய்யும் பகை அற பிசையும் பல் கால் – யுத்1:3 138/2,3
தொகை செயற்கு அரிய தோளால் தாள்களால் சுற்றி சூழ்ந்தான் – யுத்1:3 147/3
புழை உடை தட கை ஒன்றோடு ஒன்று இடை பொருந்த சுற்றி
கழை உடை குன்றின் முன்றில் உருமொடு கலந்த கால – யுத்1:8 21/2,3
சுற்றி ஈர்த்து அலைத்து சுடர் போல் ஒளிர் – யுத்1:9 63/3
பொய் என பளிங்கின் ஆய இருக்கையின் புறத்தை சுற்றி
ஐ_இரண்டு ஆய கோடி பேய் கணம் காப்பது ஆக்கி – யுத்1:13 10/3,4
வலை-கொலாம் என்ன சுற்றி வளைத்ததற்கு உவமை கூறின் – யுத்1:13 28/2
சுந்தர தோள்களோடும் வாலிடை தூங்க சுற்றி
சிந்துர கிரிகள் தாவி திரிந்தனன் தேவர் உண்ண – யுத்1:14 24/2,3
சுற்றி வால் கொடு தோளினும் மார்பினும் – யுத்2:15 78/2
தொடையுறு வற்கலை ஆடை சுற்றி மேல் – யுத்2:15 109/1
கடல் நுரை துகில் சுற்றி கதிர் குழாம் – யுத்2:16 68/3
தூரிடை மரத்து மோதும் மலைகளில் புடைக்கும் சுற்றி – யுத்2:16 174/4
நும்முனை வாலின் சுற்றி நோன் திசை நான்கும் தாவி – யுத்2:16 187/1
சுற்றி ஆர்த்தது சுமித்திரை சிங்கத்தை தொடர்ந்து – யுத்2:16 242/4
விளக்கு ஒரு விளக்கம் தாங்கி மின் அணி அரவின் சுற்றி
இளைப்புறும் மருங்குல் நோவ முலை சுமந்து இயங்கும் என்ன – யுத்2:17 6/1,2
தூம்பு உறழ் குருதி மண்ட தொடர் நெடு மரங்கள் சுற்றி
சாம்பவன் கொல்ல சாம்பும் என்று கொண்டு அமரர் ஆர்த்தார் – யுத்2:19 57/3,4
வால் பிணித்து என்ன சுற்றி பிணித்தது வயிர தோளை – யுத்2:19 192/4
சூலம் அங்கு ஒரு கை சுற்றி தொடர்ந்திடும் பகைஞர் ஆவி – யுத்2-மிகை:16 33/2
ஆசைகள்-தோறும் சுற்றி அலைக்கின்ற அரக்கர்-தம்-மேல் – யுத்3:22 143/1
துவள பாரிடை கிடந்தனர் குருதி நீர் சுற்றி
திவள கீழொடு மேல் புடை பரந்து இடை செறிய – யுத்3:22 178/2,3
சூழ் வினை மாயம் எல்லாம் உம்பியே துடைக்க சுற்றி
வேள்வியை சிதைய நூறி வெகுளியால் எழுந்து வீங்கி – யுத்3:28 3/1,2
தூக்கிய தூணி வாங்கி தோளொடு மார்பை சுற்றி
வீக்கிய கவச பாசம் ஒழித்து அது விரைவின் நீக்கி – யுத்3:28 68/1,2
தேவியர் குழாங்கள் சுற்றி சிரத்தின் மேல் தளிர் கை சேர்த்தி – யுத்3:29 43/2
சொறிந்து தீர்வு உறு தினவினர் மலைகளை சுற்றி
அறைந்து கற்ற மா தண்டினர் அசனியின் ஆர்ப்பர் – யுத்3:31 10/3,4
தூசி வந்து அண்ணல்-தன்னை போக்கு அற வளைந்து சுற்றி
வீசின படையும் அம்பும் மிடைதலும் விண்ணோர் ஆக்கை – யுத்3:31 70/2,3
தூசி வந்து அண்ணல்-தன்னை போக்கு அற வளைத்து சுற்றி
வீசின படையும் அம்பும் மிடைதலின் விண்ணோர் யாக்கை – யுத்3-மிகை:31 59/2,3
துன்பு உருக்கவும் சுற்றி உருக்க ஒணா – யுத்4:41 47/1
தீங்கு உறாவகை சுற்றி திருகி நீர் – யுத்4-மிகை:41 185/2
பற்றினர் சுற்றி ஆர்த்தார் வானவர் பயங்கள் தீர்ந்தார் – யுத்4-மிகை:41 242/4
ஆணிப்பொன் சுற்றி முற்றி அழகுற சமைத்த பீடம் – யுத்4-மிகை:42 25/2

TOP


சுற்றிக்கொண்டது (1)

மீளா-வகை புடை சுற்றிக்கொண்டது பற்றி கொண்டனன் மேலானான் – சுந்:10 36/4

TOP


சுற்றிட (4)

தொகை விரி பட்டிகை சுடரும் சுற்றிட
தகை உடைவாள் எனும் தயங்கு வெய்யவன் – பால:23 64/2,3
கைகலந்து அயல் ஒரு கடலின் சுற்றிட
ஐயனும் தேவியும் இளைய ஆளியும் – அயோ:12 56/2,3
துவளும் மின் என சுற்றிட சூழ் வரை – சுந்:6 29/2
ஆழி மால் வரை வேலி சுற்றிட வகுத்து அமைத்த – யுத்3:31 18/1

TOP


சுற்றிடவே (1)

தேர் சுற்றிடவே கொடு சென்று முரண் – யுத்2:18 26/3

TOP


சுற்றிய (43)

சுற்றிய சீரையும் உழையின் தோற்றமும் – பால:5 69/3
சுற்றிய கடல்கள் எல்லாம் சுடர் மணி கனக குன்றை – பால:16 1/1
சுற்றிய நாகம் என்று துணுக்கத்தால் துடிக்கின்றாரும் – பால:18 11/4
மந்தரம் சுற்றிய அரவை மானுமே – பால:23 55/4
செயிர் சுற்றிய படையான் அடல் மற மன்னவர் திலகன் – பால:24 12/2
சுற்றிய சீரையன் தொடரும் தம்பியன் – அயோ:4 165/1
திரு அரை சுற்றிய சீரை ஆடையன் – அயோ:4 187/1
பட்டம் நெற்றியில் சுற்றிய போல்வன பாராய் – அயோ:10 8/4
மஞ்சு சுற்றிய வயங்கு கிரி வாத விசையில் – ஆரண்:1 6/3
கானத்தன மலையத்தன திசை சுற்றிய கரியின் – ஆரண்:7 90/3
சூலமே முதலிய துறந்து சுற்றிய
சேலையால் செறிய வாய் புதைத்த செங்கையன் – ஆரண்:10 17/1,2
சுற்றிய மணிவடம் தூங்கும் ஊசலின் – ஆரண்:10 39/2
போல் திசை சுற்றிய கரத்து புக்குளார் – ஆரண்:15 5/4
சோர்வு உறு மனத்தது ஆகி சுற்றிய சுற்று நீங்கி – சுந்:1 34/3
மின் நிற கதிரின் சுற்றிய பசும்பொன் விரல்-தலை அவிர் ஒளி காசின் – சுந்:3 80/3
சுற்றிய நாகம் தேய அமுது எழ கடைந்த தோளான் – சுந்:4 30/4
தொழுது வாங்கினன் சுற்றிய தூசினன் முற்ற – சுந்:5 84/1
தோல் கிளர் திசை-தொறும் உலகை சுற்றிய
சால் கிளர் முழங்கு எரி தழங்கி ஏறினும் – சுந்:9 23/1,2
வள்ளப்பட்டன மகர கடல் என மதில் சுற்றிய பதி மறலிக்கு ஓர் – சுந்:10 28/3
சுற்றும் வந்து உடல் சுற்றிய தொளை எயிற்று அரவை – சுந்:11 59/3
புறத்து சுற்றிய மேரு மால் வரையையும் போன்றான் – சுந்:11 61/4
சுற்றிய கயிற்றினோடும் தோன்றுவான் அரவின் சுற்றம் – சுந்:12 129/3
சுற்றிய கொடி ஒன்றை துணித்து தூயள் ஓர் – சுந்-மிகை:4 1/1
சுற்றிய திசை எலாம் துருவி தோகையை – சுந்-மிகை:14 31/2
சுருங்கிடும் என் பல சொல்லி சுற்றிய
கரும் கடல் அகழது நீரும் காண்டிரால் – யுத்1:5 19/3,4
சூல் உடை மழை முகில் சூழ்ந்து சுற்றிய
வாலிடை ஒரு மலை ஈர்த்து வந்தவால் – யுத்1:8 7/3,4
கால் நிற கதிரின் கற்றை சுற்றிய அனைய காட்சி – யுத்1:10 17/2
நிற்புற சுற்றிய காட்சி நேமியான் – யுத்2:15 112/2
சுற்றிய குருதியின் செக்கர் சூழ்ந்து எழ – யுத்2:16 283/1
சுந்தர தடம் தோள் வளை மாசுணம் சுற்றிய தொழில் காட்ட – யுத்2:16 338/3
துரிசு அடை புரி குழல் சும்மை சுற்றிய
ஒரு சடை உடையவட்கு உடைய அன்பினாள் – யுத்2:17 93/2,3
துப்பு உடை தட கைகள் துணித்து சுற்றிய
மு புடை மதமலை குலத்தை முட்டினான் – யுத்2:18 127/2,3
எல்லி சுற்றிய மதி நிகர் முகத்தியர் எரி வீழ் – யுத்3:20 60/1
அல்லி சுற்றிய கோதையர் களம் புகுந்து அடைந்தார் – யுத்3:20 60/2
வல்லி சுற்றிய மா மரம் நிகர்த்தனர் வயவர் – யுத்3:20 60/4
சொல் அது கேட்டு அடி தொழுது சுற்றிய
பல் பெரும் தேரொடும் அரக்கர் பண்ணையை – யுத்3:22 44/1,2
குன்று சுற்றிய மத கரி குலம் அன்ன குறியார் – யுத்3:22 95/4
சுற்றிய சேனை நீர்-மேல் பாசி போல் மிடைந்து சுற்ற – யுத்3:22 140/4
பாசமும் முற்ற சுற்றிய போதும் பகையாலே – யுத்3:22 215/1
சுற்றிய புயல் வீழ்ந்து-என்ன வீழ்ந்தது சோரன் யாக்கை – யுத்3:28 53/4
கடல் கடைந்த மால் வரையினை சுற்றிய கயிற்றின் – யுத்4:35 10/1
பத்து நெற்றியும் சுற்றிய பேர் எழில் படைக்க – யுத்4:35 14/4
பெரு மத்தினை முறை சுற்றிய பெரும் பாம்பினும் பெரிய – யுத்4:37 47/4

TOP


சுற்றியது (1)

தொத்த பொலி கனக கிரி வெயில் சுற்றியது ஒத்தான் – யுத்3:22 115/4

TOP


சுற்றில் (1)

தூய திண் பளிங்கின் செய்த சுவர்களின் தலத்தில் சுற்றில்
நாயக மணியின் செய்த நனி நெடும் தூணின் நாப்பண் – கிட்:11 99/1,2

TOP


சுற்றிலம் (1)

சுற்றிலம் அரசன் வேள்வி கனல் துறை புலையற்கு ஈவான் – பால-மிகை:11 30/4

TOP


சுற்றிலா (1)

சுற்றிலா அரக்கர் தாமே காட்டலின் தெரிய கண்டான் – சுந்:12 127/4

TOP


சுற்றின (9)

யானை சுற்றின தேர் இரைத்து ஈண்டின – அயோ:11 8/1
துன்னின சிவிகை வெண் கவிகை சுற்றின – கிட்:11 121/4
கொய்த சுற்றின பற்றின குடைந்தன பொலிந்த – சுந்:7 50/3
இறங்கும் பவள கொடி சுற்றின செம்பொன் ஏய்ந்த – சுந்-மிகை:1 9/2
கொல நிற்பன பொருகிற்பன புடை சுற்றின குழுவாய் – யுத்2:18 148/2
சுற்றின வயிர தூணின் மலையினின் பெரிய தோள்கள் – யுத்2:19 191/2
சுற்றின வயிர தண்டால் துகைத்தனன் அமரர் துள்ள – யுத்3:22 125/3
மூடி மேனியை முற்றுற சுற்றின மூழ்க – யுத்3:22 168/2
முறிந்தன வெம் கணைகள் பட முற்றின சுற்றின தேரும் மூரி மாவும் – யுத்3:31 99/2

TOP


சுற்றினர் (7)

சுற்றினர் இருந்துழி சுமந்திர பெயர் – அயோ:12 3/1
பாடவ நிலையினர் பலரும் சுற்றினர் – ஆரண்:7 50/4
சொன்ன தாரையை சுற்றினர் நின்றவர் – கிட்:11 40/3
கள்ள அரக்கனை சுற்றினர் காப்பார் – சுந்-மிகை:11 16/4
சுற்றினர் உரும் என தெழிக்கும் சொல்லினார் – யுத்1:4 34/4
கோ நகர் புறம் சுற்றினர் கொற்றமும் – யுத்2:16 73/2
சுற்றினர் இன்றி தோன்றும் தசமுகன் தோன்றல் துள்ளி – யுத்2:19 100/2

TOP


சுற்றினரோடும் (1)

சூழ்வித்து என்னை சுற்றினரோடும் சுடுவித்தேன் – யுத்3:22 207/3

TOP


சுற்றினன் (2)

சுற்றினன் தேரினர் தோலா – சுந்:13 54/1
சுற்றினன் வால் கொடு தூங்க – சுந்-மிகை:13 13/4

TOP


சுற்றினார் (15)

மறி திரை கடல் என வந்து சுற்றினார் – அயோ:1 10/4
தொல்லை வாரண பாகரும் சுற்றினார் – அயோ:11 12/4
சுந்தர குரிசிலை மரபின் சுற்றினார் – அயோ:12 2/4
சுற்றினார் வரை சூழ்ந்து அன்ன தோற்றத்தார் – ஆரண்:7 16/4
பன்னி ஆடு இடங்களும் பரந்து சுற்றினார் – கிட்:14 8/4
தொடியின் தோள் விசைத்து எழுந்து சுற்றினார்
பிடியுண்டார் என துயிலும் பெற்றியார் – கிட்:15 8/3,4
துண்ணென துயில் உணர்ந்து எழுந்து சுற்றினார் – சுந்:3 56/4
துணரும் நல் விளக்கு ஏந்தினர் சுற்றினார் – யுத்1:9 41/4
சூலமும் கணிச்சியும் கடிது சுற்றினார்
பாலமும் பாசமும் அயிலும் பற்றுவார் – யுத்2:18 122/3,4
தூண்டினர் மருங்கு உற சுற்றினார் தொகை – யுத்2:18 124/3
துங்க வன் தோளினார் எவரும் சுற்றினார்
செம் கதிரோன் மகன் முன்பு சென்றனன் – யுத்2:19 35/2,3
தூக்கினார் சுழற்றினார் மேல் சுற்றினார் எற்ற எற்ற – யுத்3:22 132/3
துன்னி மூடும் அந்தகாரம் என்ன வந்து சுற்றினார் – யுத்3-மிகை:31 23/4
சோனை மேகம் ஒத்து அனந்த கோடி தீயர் சுற்றினார்
மீன வேலை ஒத்து அனந்த கோடி வஞ்சர் மேவினார் – யுத்3-மிகை:31 24/3,4
சுற்றினார் படை மாரி சொரிந்துளார் – யுத்3-மிகை:31 35/3

TOP


சுற்றினாள் (1)

கோல வான் களி நெடும் கூறை சுற்றினாள்
போல மா நில_மகள் பொலிந்து தோன்றினாள் – யுத்1:6 52/3,4

TOP


சுற்றினான் (2)

சுற்றினான் நெடும் தும்பையும் சூடினான் – யுத்2:15 97/4
தொட உயர்ந்தவன் மார்பிடை சுற்றினான்
இடபம் உந்தும் எழில் இரு நான்கு தோள் – யுத்2:16 71/2,3

TOP


சுற்று (21)

கொள்ளையின் சுற்று மீன்கள் குழுமிய அனைய ஊர்தி – பால:14 65/2
சுற்று எங்கும் எறிப்ப உள்ளம் சோர ஓர் தோகை நின்றாள் – பால:21 13/2
சுற்று உறு நவ மணி சுடரும் தோற்றத்தது – பால:23 70/3
கண் உறு கவரியின் கற்றை சுற்று உற – அயோ:1 1/3
சுற்று ஆர்ந்த கச்சில் சுரிகை புடை தோன்ற ஆர்த்து – அயோ:4 114/1
சுற்று உறு மலர் ஏறி துயில்வன சுடர் மின்னும் – அயோ:9 12/3
தூக்கிய வேய்களின் சுவரும் சுற்று உற – அயோ:10 45/3
சூடி சந்தனம் தோய்த்து உடை சுற்று மண் – அயோ:11 5/1
உடுத்த துகில் சுற்று ஒரு தலை சிலர் உறைந்தார் – அயோ-மிகை:5 1/3
சுற்று அமைந்த சுடர் எஃகம் அது இரண்டு துணியா – ஆரண்:1 27/3
சோர்வு உறு மனத்தது ஆகி சுற்றிய சுற்று நீங்கி – சுந்:1 34/3
கடக்க_அரும் அரக்கியர் காவல் சுற்று உளாள் – சுந்:3 60/1
தோடு உறு மலர் என சுரும்பு சுற்று அறா – சுந்:4 47/3
தூயான்-வயின் அ அரசு ஈந்தவன் சுற்று சேனை – சுந்:4 93/2
தொத்தின தாரகை மயிரின் சுற்று எலாம் – சுந்:4 101/4
தூண் எலாம் சுடரும் காசு சுற்று எலாம் முத்தம் செம்பொன் – சுந்:6 52/1
நின்று சுற்று எரி பருகிட நெகிழ்வு உற உருகி – சுந்:13 36/3
சுற்று தன் கிளை பரப்பொடும் தொலைவு இன்றி வாழ்தற்கு – யுத்1-மிகை:5 10/1
தூயன சுமந்து பின் தொடர சுற்று ஒளிர் – யுத்2:15 105/2
சுருளுடை சடையின் கற்றை சுற்று என சுடர்வ கண்டான் – யுத்3:22 144/4
சுற்று ஆயிரம் ஊடு சுலாயதனை – யுத்3:27 19/4

TOP


சுற்றுண்ட (1)

சுற்றுண்ட பாச நாஞ்சில் சுமையொடும் சூடுண்டு ஆற்ற – யுத்2:17 40/1

TOP


சுற்றும் (43)

சூழ்ந்த நாஞ்சில் சூழ்ந்த ஆரை சுற்றும் முற்று பார் எலாம் – பால:3 16/1
விளிம்பு சுற்றும் முற்றுவித்து வெள்ளி கட்டி உள்ளுற – பால:3 19/1
அம் பொன் கோயில் பொன் மதில் சுற்றும் அகழ் கண்டார் – பால:10 22/4
முடி சனகர் பெருமானும் முறையாலே பெரு வேள்வி முற்றி சுற்றும்
இடி குரலின் முரச இயம்ப இந்திரன் போல் சந்திரன் தோய் கோயில் எய்தி – பால:12 1/1,2
சுற்றும் மணி புக்க இழை மிக்கு இடை துவன்றி – பால:22 27/2
சுற்றும் நீள் தமனிய சோதி பொங்க மேல் – பால:23 61/1
தும்பியின் குழாத்தின் சுற்றும் சுற்றத்தன் தொடுத்த வில்லன் – அயோ:8 21/1
துடித்தன கபோலங்கள் சுற்றும் தீ சுடர் – அயோ:11 66/1
சுற்றும் நான்மறை துறை செய் கேள்வியார் – அயோ:11 119/2
சுற்றும் இருந்த அமைதியினில் துன்பு உழக்கும் – அயோ:14 67/2
வந்து சுற்றும் உற்று அழுது மாழ்கினார் – அயோ-மிகை:11 10/4
சுற்றும் ஓடும் போய் சோரி நீர் சொரிதர சோரும் – ஆரண்:6 91/4
சுற்றும் நோக்குறும் சுடு சரம்-தனை துணை கரத்தால் – கிட்:7 68/2
புடை சுற்றும் துணை இன்றி புகழ் பொதிந்த மெய்யே போல் பூத்து நின்ற – கிட்:13 26/3
அடை சுற்றும் தண் சாரல் ஓங்கிய வேங்கடத்தில் சென்று அடைதிர்-மாதோ – கிட்:13 26/4
திங்களின் கொழுந்து சுற்றும் சிமய நீள் கோட்டு தேவர் – கிட்:15 32/3
சுற்றும் நின்று அலமர பொலிந்து தோன்றிற்றால் – சுந்:2 52/2
தூங்கு கார் இருள் முற்றும் இரிந்தது சுற்றும் – சுந்:5 80/4
சுற்றும் நெடும் தேர் ஓட்டி தொடர்ந்தான் தொடரும் துறை காணான் – சுந்:8 46/3
சுற்றும் வந்து உடல் சுற்றிய தொளை எயிற்று அரவை – சுந்:11 59/3
அருகு சுற்றும் இருந்தையதாய் அதின் – சுந்-மிகை:13 7/3
சூழ பற்றின சுற்றும் எயிற்றின் – யுத்1:3 90/1
கால வான் கடும் கணை சுற்றும் கவ்வலால் – யுத்1:6 52/1
தொடர்ந்தவன் உலகு சுற்றும் எயிற்றின் – யுத்1:11 25/2
சுற்றும் நின்ற அகழியை தூர்த்திரால் – யுத்2:15 2/4
பாக்கியம் அனைய வீரன் தம்பியை சுற்றும் பற்றி – யுத்2:15 146/4
சுற்றும் வானர பெரும் கடல் தொலைந்தது தொலையாது – யுத்2:15 200/3
சுற்றும் வாசியும் துமிந்தன அமர்_களம் தொடர்ந்த – யுத்2:15 233/4
தும்பி அம் தொடையல் வீரன் சுடு கணை துரப்ப சுற்றும்
வெம்பு வெம் சேனையோடும் வேறு உள கிளைஞரோடும் – யுத்2:16 153/1,2
பனி துடைத்து உலகம் சுற்றும் பரிதியின் திரிவென் பார்த்தி – யுத்2:16 156/4
இல்லை மற்று எறிய தக்க எற்றுவ சுற்றும் என்ன – யுத்2:16 177/3
சுற்றும் ஓடுவ தொடர்ந்து இடை துணித்திட தொகையாய் – யுத்2:16 246/3
சுற்றும் வந்து கவி வீரர் வீசிய சுடர் தடம் கல் வரை தொல் மரம் – யுத்2:19 63/1
சுற்றும் நின்ற படை சிந்தி ஓட ஒரு மரா மரம் கொடு துகைத்துளான் – யுத்2:19 71/1
சுற்றும் வந்து படர்ந்து தொடர்ந்தவர் – யுத்2:19 136/1
சுற்றும் வால்-கொடு தூவும் துவைக்கும் விட்டு – யுத்2:19 140/1
பொரு முறை மயங்கி சுற்றும் இரியலின் கவிகள் போன – யுத்3:21 24/4
சுற்றும் மேவினார் தொழுது வாழ்த்தினார் – யுத்3:24 114/3
சுற்றும் சென்னியில் சூட்டும் சுழல் கணோடு – யுத்3:29 29/2
சுற்றும் வீழ் தலை குலங்கள் சொல்லு கல்லு மாரி-போல் – யுத்3:31 95/3
பார்ப்பர் பலர் நெடு வரையை பறிப்பர் பலர் பகலோனை பற்றி சுற்றும்
கார் பருவ மேகம் என வேக நெடும் படை அரக்கர் கணிப்பு_இலாதார் – யுத்3:31 98/3,4
சுற்றும் முற்றும் வளைந்தன தூவின – யுத்3:31 131/2
சுற்றும் மேகத்தை தொத்திய குருதி நீர் துளிப்ப – யுத்4:32 8/3

TOP


சுற்றுமோ (1)

சொல்லிய என் பழி அவரை சுற்றுமோ – சுந்:4 18/4

TOP


சுற்றுவர் (1)

எய்வர் சிலர் எறிவர் சிலர் எற்றுவர் சுற்றுவர் மலைகள் பலவும் ஏந்தி – யுத்3:31 97/2

TOP


சுற்றுவாள் (1)

ஒல்லை ஈர்த்து உதைத்து ஒளி கிளர் சுற்றுவாள் உருவி – ஆரண்:6 85/4

TOP


சுற்றுற (13)

துடி எறி நெறிகளும் துறையும் சுற்றுற
ஒடியெறி அம்பிகள் யாதும் ஓட்டலிர் – அயோ:13 13/1,2
வான் தரு சேனையும் மற்றும் சுற்றுற
மூன்று நூல் கிடந்த தோள் முனியும் போயினான் – அயோ:14 135/3,4
சுற்றுற நோக்கினர் தொடர்ந்த சேனையில் – ஆரண்:7 103/1
சூழ்ந்த தார் நெடும் படை பகழி சுற்றுற
போழ்ந்து உயிர் குடித்தலின் புரள பொங்கினான் – ஆரண்:7 126/1,2
மன் பெரும் கிளைஞரும் மருங்கு சுற்றுற
மின் பொரு பூணினான் செல்லும் வேலையில் – கிட்:11 119/3,4
சுற்றுற நோக்கி தன் தோளை நோக்கினான் – சுந்:9 26/4
துன்னிய துன்னலர் துணுக்கம் சுற்றுற
என் இவண் வரவு நீ யாரை என்று அவன் – சுந்:12 64/2,3
மூளும் வெம் புகை விழுங்கலின் சுற்றுற முழு நீர் – சுந்:13 25/1
சுற்றுற நோக்கினன் தொழுது வாழ்த்தினான் – யுத்2:16 285/3
சொல் வேறு தெழிக்குநர் சுற்றுற மா – யுத்2:18 20/3
தூய பொன் சுடர்கள் எல்லாம் சுற்றுற நடுவண் தோன்றும் – யுத்3:22 10/3
தொக்கனர் அரக்கனை சூழ்ந்து சுற்றுற
புக்கது கவி பெரும் சேனை போர் கடல் – யுத்3:27 58/3,4
சுற்றுற தொடுத்து வீக்கும் அரையினன் சுழலும் கண்ணன் – யுத்4-மிகை:42 45/2

TOP


சுற்றுறா (1)

தூசின் உத்தரிகத்தொடு சுற்றுறா
வாச மை குழல் பற்ற மயங்கினார் – சுந்:13 19/2,3

TOP


சுற்றுறு (4)

சுற்றுறு கமலம் பூத்த தொடு கடல் திரையின் செல்ல – பால:14 75/2
சுற்றுறு முனிவர் யாரும் தொக்கனர் வசிட்டன் மைந்தர் – பால-மிகை:11 30/3
சுற்றுறு கழலும் சங்கும் தெழி தெழித்து உரப்பும் சொல்லும் – சுந்:7 12/2
சுற்றுறு துளை கைம் மாவும் துரகமும் பிறவும் தொக்க – யுத்4:35 2/3

TOP


சுற்றுறும் (1)

சுருதி கற்று உயர் தோம்_இலர் சுற்றுறும்
விரி திரை புனல் கங்கையை மேவினார் – அயோ:7 9/3,4

TOP


சுறங்க (1)

கரம் பயில் முரசு_இனம் சுறங்க கை தொடர் – சுந்:5 57/1

TOP


சுறவது (1)

புழுங்கு வெம் சின சுறவது நிறைபுடை புணரி – யுத்3:31 20/4

TOP


சுறவம் (1)

சுவல் தரு சுறவம் ஆழ் சுழிய தண் துறை – ஆரண்:7 119/2

TOP


சுறவு (5)

பித்த மயக்கு ஆம் சுறவு எறியும் பிறவி பெரிய கடல் கடக்க – அயோ:6 25/3
துள்ளிய மகர மீன்கள் துடிப்பு_அற சுறவு தூங்க – சுந்:1 22/1
கூர் உடை எயிற்று கோள் மா சுறவு_இனம் எறிந்து கொல்ல – யுத்1:8 23/1
சுறவு ஒத்தன மீது துடித்து எழலால் – யுத்3:31 200/3
துண்ட சுறவு ஒத்த துடித்தனவால் – யுத்3:31 203/4

TOP


சுறவு_இனம் (1)

கூர் உடை எயிற்று கோள் மா சுறவு_இனம் எறிந்து கொல்ல – யுத்1:8 23/1

TOP


சுறா (1)

நெரிஞ்சுற கடலின் வீழ்ந்தார் நெடும் சுறா மகரம் நுங்க – சுந்-மிகை:1 3/4

TOP


சுறு (5)

சுறு கொள நோக்குவான்-தன் செவி தொளை தீய சொன்னார் – சுந்:9 65/4
நெருங்கி நீண்டிடு நெறி குழல் சுறு கொள நீங்கி – சுந்:13 28/3
கூறு மங்கையர் நறும் கூந்தலின் சுறு
நாறுகின்றது நுகர்ந்திருந்த நாம் எலாம் – யுத்1:2 13/3,4
சுடர் வற்றின சுறு மிக்கது துணிபட்டு உதிர் கணையின் – யுத்3:27 111/3
துன்னினர் மனத்து அனல் சுறு கொண்டு ஏறிட – யுத்3-மிகை:31 52/3

TOP


சுறுக்கென்று (1)

உடம்பினில் செறி மயிர் சுறுக்கென்று ஏறவே – கிட்:6 10/4

TOP


சுறுக்கொண்டு (3)

துன்_அரும் சுடர் சுட சுறுக்கொண்டு ஏறிற்றால் – சுந்:3 49/3
தோட்டு அலர் தெரியல் மாலை வண்டொடும் சுறுக்கொண்டு ஏற – சுந்:10 1/2
துடித்தன புருவங்கள் சுறுக்கொண்டு ஏறிட – யுத்2:16 275/2

TOP


சுறுக்கொள் (1)

தூக்கிய அனுமன் மெய் மயிர் சுறுக்கொள்
தாக்கிய உயிர்ப்பொடும் தவழ்ந்த வெம் புகை – சுந்:12 63/2,3

TOP


சுறுக்கொள (4)

துடித்த தொடர் மீசைகள் சுறுக்கொள உயிர்ப்ப – ஆரண்:10 49/2
துகைத்தவன் உடல் பொறை சுறுக்கொள இறுக்கி – யுத்1:12 12/1
பிசையுறும் கையை மீசை சுறுக்கொள உயிர்க்கும் பேதை – யுத்2:18 262/3
துற்ற வெம்மை கைம்மிக சுறுக்கொள சுவைத்ததால் – யுத்3:31 90/3

TOP


சுனை (8)

ஆடும் குளனும் அருவி சுனை குன்றும் உம்பர் – பால:3 71/2
தெள்ளிய பளிக்கு பாறை தெளி சுனை மணியில் செய்த – பால:16 10/3
படிகத்தின் தலம் என்று எண்ணி படர் சுனை முடுகி புக்க – பால:16 18/1
அன்னங்கள் புகுந்த என்ன அகன் சுனை குடைகின்றாரும் – பால:16 24/4
தொட்ட வார் சுனை சுடர் ஒளி மணியொடும் தூவி – அயோ:10 8/1
சுனை மடுத்து உண்டு இசை முரலும் தும்பியின் – ஆரண்:12 28/2
ஆசு இல் சுனை வால் அருவி ஆய் இழையர் ஐம்பால் – கிட்:10 76/1
மீது உறு சுனை நீர் ஆடி அருவி போய் உலகின் வீழ்வ – சுந்:1 9/3

TOP


சுனைகாள் (1)

முந்தும் சுனைகாள் முழை வாழ் அரிகாள் – ஆரண்:12 79/1

TOP


சுனையில் (1)

சுனையில் பனை_மீன் திமிலோடு தொடர்ந்து துள்ள – சுந்-மிகை:1 12/4

TOP


சுனையின் (1)

சுனையின் நுண் மணல் தொகையன சுமந்தது தொக்க – யுத்4:35 22/4

TOP


சுனையும் (2)

அஞ்சு வரும் வெம் சுரனும் ஆறும் அகன் பெரும் சுனையும் அகில் ஓங்கு ஆரம் – கிட்:13 25/1
மலையும் சுனையும் வயிறும் உடலும் – யுத்3:27 33/4

TOP