சி-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சிக்க 1
சிக்கு 6
சிக்கு_அற 4
சிக்குற 1
சிக்கென 1
சிகர 21
சிகரங்கள் 2
சிகரத்தின் 1
சிகரத்து 2
சிகரம் 20
சிகரமும் 1
சிகழிகை 3
சிகாமணி 3
சிகை 23
சிகைகள் 1
சிகைத்தாய் 1
சிகைய 1
சிகையினால் 2
சிங்க 20
சிங்க_ஏறு 7
சிங்கத்தின் 2
சிங்கத்தை 1
சிங்கம் 14
சிங்கமும் 1
சிங்கல் 5
சிங்கல்_இல் 1
சிங்களர் 1
சிங்களாதிபர் 1
சிங்கன் 2
சிங்கனது 1
சிங்கனும் 2
சிங்காமை 1
சிங்கினென் 1
சிங்குமால் 1
சிச்சி 1
சிச்சிரல் 1
சிசிரம் 1
சிசிரமே 1
சிஞ்சுப 1
சிட்டது 1
சிட்டர் 2
சிட்டர்-தம் 1
சிட்டனும் 1
சித்த 1
சித்தங்கள் 1
சித்தம் 6
சித்தமொடு 1
சித்தர் 8
சித்தர்கள் 2
சித்தரும் 3
சித்தரை 2
சித்தி 1
சித்தியர் 4
சித்தியின் 1
சித்திர 17
சித்திரகூடத்துள் 1
சித்திரகூடத்தை 2
சித்திரகூடம் 5
சித்திரங்கள் 1
சித்திரங்களும் 1
சித்திரத்தின் 1
சித்திரத்தினில் 1
சித்திரத்தினே 1
சித்திரம் 12
சித்திரவதை 1
சித்திரை 1
சித்து 1
சித்ர 1
சிதர்ந்து 2
சிதல் 1
சிதவு 1
சிதற 11
சிதறா 1
சிதறி 20
சிதறிட 1
சிதறிடவும் 1
சிதறிய 2
சிதறின 4
சிதறினன் 2
சிதறினனால் 2
சிதறும் 2
சிதறுவ-போல் 1
சிதறுற்று 2
சிதைக்க 3
சிதைக்கவே 1
சிதைக்கின்ற 1
சிதைக்கும் 1
சிதைத்தது 2
சிதைத்தலும் 2
சிதைத்தாள் 1
சிதைத்தான் 3
சிதைத்திட்டு 1
சிதைத்திலையேல் 1
சிதைத்தீர் 1
சிதைத்து 3
சிதைத்துவிட்டு 1
சிதைந்த 1
சிதைந்ததால் 1
சிதைந்தது 4
சிதைந்ததோ 1
சிதைந்தவாம் 1
சிதைந்தவும் 1
சிதைந்தவோ 1
சிதைந்தனர் 1
சிதைந்தாங்கு-என 1
சிதைந்திடுமோ 1
சிதைந்து 6
சிதைந்தே 1
சிதைப்ப 2
சிதைப்பென் 1
சிதைய 10
சிதையலாகுமோ 1
சிதையா 1
சிதையா-முன் 1
சிதையாத 1
சிதையாதவர் 1
சிதையாதீர் 1
சிதையாமையும் 1
சிதையான் 1
சிதையினும் 1
சிதையும் 2
சிதையும்-ஆயின் 1
சிதைவது 2
சிதைவர் 1
சிதைவார் 1
சிதைவால் 1
சிதைவித்து 1
சிதைவு 14
சிதைவு_இல் 2
சிதைவு_இல 1
சிதைவுறல் 1
சிதைவொடு 1
சிந்த 63
சிந்த-மன்னோ 1
சிந்தரும் 1
சிந்தலால் 2
சிந்தலின் 2
சிந்தலோடும் 1
சிந்தவே 3
சிந்தனை 35
சிந்தனைக்கு 1
சிந்தனையிட்டு 1
சிந்தனையினான் 1
சிந்தா 1
சிந்தாகுலங்கள் 1
சிந்தாகுலத்தொடு 1
சிந்தாகுலம் 3
சிந்தாகுலமும் 1
சிந்தாவினை 1
சிந்தி 84
சிந்திட 12
சிந்திடாது 1
சிந்தித்தது 1
சிந்தித்தான் 1
சிந்தித்து 3
சிந்திப்பது 1
சிந்திப்பவர்க்கு 1
சிந்திப்பார் 1
சிந்திய 16
சிந்தியா 5
சிந்தியாதவர் 1
சிந்தியாதான் 1
சிந்தியாமை 1
சிந்தியாயோ 1
சிந்தியார் 1
சிந்தியான் 1
சிந்தியே 1
சிந்தின 50
சிந்தின-போல் 1
சிந்தினபடி 2
சிந்தினர் 11
சிந்தினர்கள் 1
சிந்தினவோ 1
சிந்தினள் 1
சிந்தினன் 4
சிந்தினார் 2
சிந்தினார்கள் 4
சிந்தினான் 7
சிந்தினென் 1
சிந்தினை 1
சிந்தினோன் 1
சிந்து 15
சிந்துக 1
சிந்துகின்ற 1
சிந்துதல் 1
சிந்துபு 1
சிந்தும் 14
சிந்தும்படி 1
சிந்துமா-போல் 1
சிந்துமால் 2
சிந்துர 12
சிந்துரங்களின் 1
சிந்துரத்தை 1
சிந்துரம் 3
சிந்துரமும் 2
சிந்துராகத்தின் 1
சிந்துராகத்தொடும் 1
சிந்துவ 5
சிந்துவாயோ 1
சிந்துவார 1
சிந்துவாரம் 1
சிந்துவான் 1
சிந்துவும் 1
சிந்துவென் 6
சிந்துறு 1
சிந்தூரத்தொடு 1
சிந்தூரம் 1
சிந்தூரமாக 1
சிந்தை 121
சிந்தை-செய்தான் 1
சிந்தை-செயா 1
சிந்தை-தன்னால் 1
சிந்தை-தானும் 1
சிந்தை-தொறு 1
சிந்தை_நோய் 1
சிந்தை_இல் 1
சிந்தைய 1
சிந்தையர் 23
சிந்தையரும் 1
சிந்தையல் 1
சிந்தையள் 5
சிந்தையளாய் 1
சிந்தையளும்தான் 1
சிந்தையன் 19
சிந்தையாய் 4
சிந்தையார் 8
சிந்தையார்க்கும் 1
சிந்தையால் 12
சிந்தையாலும் 1
சிந்தையாள் 8
சிந்தையான் 25
சிந்தையானுக்கு 1
சிந்தையானும் 1
சிந்தையானை 1
சிந்தையில் 18
சிந்தையின் 29
சிந்தையின்-நின்று 1
சிந்தையினாரும் 1
சிந்தையினாளும் 1
சிந்தையினான் 2
சிந்தையினும் 2
சிந்தையீர் 1
சிந்தையும் 6
சிந்தையுள் 4
சிந்தையுள்ளும் 1
சிந்தையே 2
சிந்தையேம் 1
சிந்தையேற்கும் 1
சிந்தையை 5
சிந்தையொடு 1
சிந்தையொடும் 1
சிந்தையோடு 2
சிந்தையோடும் 1
சிந்தையோரை 1
சிந்தையோற்கு 1
சிந்தொடு 1
சிமய 4
சிமயத்து 1
சிமிழ்த்திட 1
சிமைய 2
சிர 10
சிரங்கள் 3
சிரங்கள்-தம்மை 1
சிரங்களாலும் 1
சிரங்களும் 2
சிரங்களை 3
சிரத்த 1
சிரத்தவன் 1
சிரத்தால் 1
சிரத்தில் 3
சிரத்தின் 10
சிரத்தின்-மேல் 1
சிரத்தினர் 1
சிரத்தினில் 2
சிரத்தினும் 1
சிரத்தினை 1
சிரத்தினோடு 1
சிரத்து 7
சிரத்தை 7
சிரத்தைக்கு 1
சிரத்தையும் 1
சிரத்தையை 1
சிரத்தொகை 1
சிரத்தொடு 1
சிரத்தொடும் 2
சிரத்தோன் 1
சிரதலம் 4
சிரம் 36
சிரம்-தொறும் 1
சிரமம் 3
சிரமுகம் 1
சிரமும் 6
சிரமே 1
சிரல் 1
சிரற்றின 1
சிரன் 2
சிரனொடு 1
சிரிக்க 1
சிரிக்கலாம் 1
சிரிக்கும் 1
சிரித்த 2
சிரித்தது 1
சிரித்தலோடும் 1
சிரித்தனள் 1
சிரித்தனன் 3
சிரித்தாய் 1
சிரித்தார் 1
சிரித்தாள் 1
சிரித்தான் 4
சிரித்திட 1
சிரித்திடுவீர் 1
சிரித்து 4
சிரிப்பரால் 2
சிரிப்பவும் 1
சிரிப்பன் 1
சிரிப்பார் 1
சிரிப்பு 2
சிரியாரோ 1
சிருங்க 2
சிருங்கபேரம் 1
சிருங்கவேபுரம் 1
சிருங்கன் 1
சிருங்கிபேரம் 1
சிருங்கிபேரியர் 1
சிருங்கிபேரியர்_கோன் 1
சில் 26
சில்_அல்_ஓதியை 1
சில்_இயல்_ஓதி 1
சில்லரி 3
சில்லி 15
சில்லி-கொள் 1
சில்லி-அம் 1
சில்லிகள் 1
சில்லியால் 1
சில்லியின் 1
சில்லியும் 1
சில்லியோடும் 1
சில்லின் 1
சில்லோர் 1
சில 142
சில-கொல் 1
சிலதர் 2
சிலதியர் 6
சிலந்தி 1
சிலம்ப 4
சிலம்பா 1
சிலம்பாவேல் 1
சிலம்பி 4
சிலம்பிடு 1
சிலம்பிடை 1
சிலம்பின் 4
சிலம்பு 22
சிலம்பு_இனம் 1
சிலம்புகள் 3
சிலம்பும் 8
சிலம்புமே 1
சிலம்புவ 5
சிலம்பொடு 3
சிலம்பொடும் 2
சிலர் 165
சிலர்-தமை 3
சிலர்க்கு 4
சிலர்கள் 7
சிலரும் 1
சிலரோடு 1
சிலவர் 21
சிலவர்-தம்மை 7
சிலவரை 22
சிலவேயோ 1
சிலிர்த்தது 1
சிலிர்த்தார் 1
சிலிர்த்து 3
சிலிர்ப்ப 4
சிலை 342
சிலை-கொடு 1
சிலை-வாய் 2
சிலைக்கிடை 1
சிலைகள் 5
சிலைகளின் 1
சிலைகளும் 1
சிலைகளை 1
சிலைகொடு 1
சிலைதான் 1
சிலைப்ப 1
சிலைப்பு 1
சிலையர் 3
சிலையவற்கு 1
சிலையவன் 2
சிலையன் 4
சிலையாய் 1
சிலையார் 1
சிலையால் 4
சிலையாலே 1
சிலையான் 1
சிலையானுடன் 1
சிலையிடை 3
சிலையிடையே 1
சிலையில் 9
சிலையின் 23
சிலையின்-நின்றும் 1
சிலையின்-வாய் 1
சிலையினர் 2
சிலையினன் 3
சிலையினாய் 3
சிலையினால் 2
சிலையினான் 2
சிலையினானும் 1
சிலையினின் 1
சிலையினீரை 1
சிலையினை 11
சிலையினோடும் 2
சிலையினோர் 1
சிலையினோர்-தம் 1
சிலையினோரை 1
சிலையும் 12
சிலையுமே 1
சிலையுறு 1
சிலையை 20
சிலையையும் 1
சிலையொடு 5
சிலையொடும் 2
சிலையோடு 1
சிலையோடும் 1
சிலையோர் 1
சிலையோன் 3
சிலைவலானுக்கு 1
சிவக்கும் 3
சிவண 5
சிவணும் 2
சிவந்த 24
சிவந்தது 3
சிவந்தவே 1
சிவந்தன 3
சிவந்தனன் 2
சிவந்தான் 2
சிவந்து 10
சிவப்ப 8
சிவப்பன 1
சிவப்பு 8
சிவப்புண்ட 1
சிவம் 1
சிவல் 2
சிவற்கு 1
சிவறியால் 1
சிவன் 27
சிவன்-தனை 1
சிவன்-வயின் 1
சிவனார்க்கும் 1
சிவனும் 6
சிவனை 1
சிவனோ 1
சிவிகை 6
சிவிகை-தன் 2
சிவிகை-தன்னை 1
சிவிகையில் 2
சிவிகையின் 3
சிவிகையும் 1
சிவிகையோடு 1
சிவையின் 1
சிற்குணத்தர் 1
சிற்சிலர் 1
சிற்பங்களின் 1
சிற்பத்தின் 1
சிற்பதம் 1
சிற்பம் 1
சிற்பமும் 1
சிற்றடிமை 1
சிற்றலை 1
சிற்றவை 7
சிற்றவை-தானும் 1
சிற்றவை-பால் 1
சிற்றிடை 8
சிற்றிடையாள் 1
சிற்றியல் 3
சிற்றில் 1
சிற்றின 1
சிற்றினத்தவரொடும் 1
சிற்றுதரத்து 1
சிற்றெறும்புகள் 1
சிற்றையாளனை 1
சிறக்கவும் 1
சிறக்கும் 4
சிறகால் 3
சிறகினால் 1
சிறகு 7
சிறகும் 1
சிறந்த 18
சிறந்தது 7
சிறந்ததேயும் 1
சிறந்தவர் 3
சிறந்தன 3
சிறந்தாயது 2
சிறந்தார் 3
சிறந்தான்-மன்னோ 1
சிறந்திட 1
சிறந்தீர் 1
சிறந்து 7
சிறந்துளார் 1
சிறந்துளாளை 1
சிறந்தே 1
சிறந்தேன் 2
சிறப்ப 2
சிறப்பர் 2
சிறப்பன 1
சிறப்பிப்பாரின் 1
சிறப்பின் 2
சிறப்பினான் 1
சிறப்பு 14
சிறப்புடை 1
சிறப்பும் 2
சிறப்பொடும் 1
சிறப்போ 1
சிறார் 1
சிறார்கள் 1
சிறிதால் 1
சிறிதின் 1
சிறிதினில் 1
சிறிது 61
சிறிது-அரோ 1
சிறிதும் 5
சிறிதே 3
சிறிதோ 1
சிறிய 6
சிறியது 5
சிறியம் 1
சிறியர் 2
சிறியரும் 1
சிறியரோ 1
சிறியவர் 2
சிறியவும் 1
சிறியவோ 1
சிறியன் 3
சிறியன்-கொல் 1
சிறியன 2
சிறியார்களோடு 1
சிறியாரும் 1
சிறியாரோ 1
சிறியேம் 1
சிறியேன் 1
சிறியை 2
சிறியோர் 6
சிறியோன் 1
சிறு 63
சிறுக 1
சிறுகா 1
சிறுகு 2
சிறுத்தது 1
சிறுதாதையும் 1
சிறுதாதையை 1
சிறுமி 1
சிறுமை 16
சிறுமை-தானும் 1
சிறுமைக்கு 1
சிறுமைத்து 1
சிறுமையாய் 1
சிறுமையால் 1
சிறுமையான் 1
சிறுமையில் 1
சிறுமையின் 2
சிறுமையும் 1
சிறுமையே 1
சிறுமையையும் 1
சிறுவ 2
சிறுவர் 8
சிறுவர்களை 1
சிறுவரோடு 2
சிறுவற்கு 1
சிறுவன் 18
சிறுவன்-தன்னை 3
சிறுவன்-தானும் 2
சிறுவனாக 1
சிறுவனால் 1
சிறுவனுக்கு 1
சிறுவனும் 3
சிறுவனுமாக 1
சிறுவனே 2
சிறுவனை 5
சிறுவிலை 1
சிறை 114
சிறை-நின்றும் 1
சிறை-வைத்த 1
சிறைகள் 3
சிறைகளால் 1
சிறைகளில் 1
சிறைகளை 1
சிறைப்பட்டு 1
சிறைப்படுத்தி 1
சிறைமுன் 1
சிறைய 2
சிறையகத்து 1
சிறையன 2
சிறையால் 1
சிறையான் 3
சிறையிட்டு 1
சிறையிடை 6
சிறையில் 13
சிறையிற்று 1
சிறையின் 6
சிறையினன் 1
சிறையினால் 2
சிறையுடன் 1
சிறையுடை 1
சிறையும் 2
சிறையை 2
சிறையொடு 1
சிறையொடும் 1
சிறைவைத்தான்-அரோ 1
சின்ன 4
சின்னங்கள் 2
சின்னத்தின் 1
சின்னபின்னங்கள் 4
சின்னபின்னங்களாய் 1
சின்னபின்னம் 2
சின்னபின்னமாக 1
சின்னபின்னமாய் 1
சின்னம் 10
சின்னமாக்கினன் 1
சின்னமும் 3
சின்னமே 1
சின 84
சினத்த 1
சினத்தர் 1
சினத்தவர் 1
சினத்தவர்கள் 1
சினத்தவரை 1
சினத்தவன் 1
சினத்தன் 1
சினத்தன 2
சினத்தார் 1
சினத்தால் 5
சினத்தான் 1
சினத்திடை 1
சினத்தின் 6
சினத்தினால் 2
சினத்தினான் 1
சினத்து 52
சினத்துடன் 1
சினத்தை 1
சினத்தொடு 4
சினத்தொடும் 4
சினத்தோய் 1
சினத்தோர் 1
சினந்தான் 1
சினந்து 4
சினந்தே 1
சினம் 49
சினமும் 4
சினமொடு 1
சினவி 2
சினவினார் 1
சினவு 5
சினவும் 1
சினை 10
சினைய 1
சினையின் 1
சினையும் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


சிக்க (1)

சிக்க உரைத்தேம் என்று தெழித்தார் சிலர் எல்லாம் – சுந்:3 151/4

TOP


சிக்கு (6)

சிலம்பி பஞ்சினில் சிக்கு_அற தெரிந்த நூல் தே மாம் – அயோ:10 32/3
தெள்ளிய குலத்தோர் செய்கை சிக்கு_அற சிந்தை நோக்கி – அயோ:14 116/3
சீர்ப்பை சிக்கு_அற தேறினன் சேக்கையில் – ஆரண்:4 42/3
சேண் உயர் பெருமை-தன்னை சிக்கு அற தெளிந்தேன் பின்னர் – கிட்:2 19/3
சிக்கு அற கடை சேமித்த செய்கைய – கிட்:11 33/1
சிக்கு_அற நோக்கினென் தீய இன்னமும் – சுந்:3 41/3

TOP


சிக்கு_அற (4)

சிலம்பி பஞ்சினில் சிக்கு_அற தெரிந்த நூல் தே மாம் – அயோ:10 32/3
தெள்ளிய குலத்தோர் செய்கை சிக்கு_அற சிந்தை நோக்கி – அயோ:14 116/3
சீர்ப்பை சிக்கு_அற தேறினன் சேக்கையில் – ஆரண்:4 42/3
சிக்கு_அற நோக்கினென் தீய இன்னமும் – சுந்:3 41/3

TOP


சிக்குற (1)

செவிகளை தளிர் கையாலே சிக்குற சேமம்-செய்தாள் – ஆரண்:12 67/1

TOP


சிக்கென (1)

சிக்கென அடைத்தேன் தோழி சேருதும் அமளி என்றாள் – பால:21 14/4

TOP


சிகர (21)

சென்று தீர்ந்தனர் கங்கையை விசாலை வாழ் சிகர
குன்று போல் புயத்து அரசன் வந்து அடி இணை குறுக – பால-மிகை:9 58/2,3
மாலை சிகர தனி மந்தர மேரு முந்தை – அயோ:4 119/3
செரு பெறா தினவு உறு சிகர தோளினார் – ஆரண்:7 44/4
நீல சிகர கிரி அன்னவன் நின்ற வெய்யோன் – ஆரண்:10 132/1
சிந்துர பவள செ வாய் முறுவலன் சிகர செவ்வி – ஆரண்:11 69/3
சிகர மால் வரை சென்று திரிந்துழி – கிட்:11 38/3
நெகு வாய சிகர கோடி நெரிவன தெரிய நின்றான் – கிட்:17 28/3
வல் நெடும் சிகர கோடி மயேந்திரம் அண்டம் தாங்கும் – கிட்:17 29/3
தேக்கு உறு சிகர குன்றம் திரிந்து மெய் நெரிந்து சிந்த – சுந்:1 7/1
சிகர மாளிகை தலம்-தொறும் தெரிவையர் தீற்றும் – சுந்:2 27/3
சிகர வண் குடுமி நெடு வரை எவையும் ஒரு வழி திரண்டன சிவண – சுந்:3 74/1
பொன் திணி சிகர கோடி மயேந்திர பொருப்பின் ஏறி – சுந்-இகை:1 1/3
சுமை பெறு சிகர கோடி தொல் மயேந்திரத்தின் வெள்ளி – சுந்-இகை:1 2/3
சென்று மேல் நிலை பெறாது திரிந்தன சிகர சில்லி – யுத்1:8 22/4
சிதைவு செய் குறியை காட்டி வட திசை சிகர குன்றின் – யுத்1:10 3/3
மண்டபம் சிகர கோடி மாளிகை மலர் கா ஆதி – யுத்1-மிகை:10 1/3
கொண்ட வான் கயிலையும் சிகர கோடிகள் – யுத்2-மிகை:15 16/3
வீரனும் வாலி சேய்-தன் விறல் கெழு சிகர தோள்-மேல் – யுத்3:22 17/2
தேவர்-தம் இருக்கையான மேருவின் சிகர வைப்பில் – யுத்3:24 53/2
வெதிர் ஒத்த சிகர குன்றின் மருங்கு உற விளங்கலாலும் – யுத்3:27 95/1
திருத்தமே அனையவன் சிகர தோள்கள்-மேல் – யுத்4:38 18/4

TOP


சிகரங்கள் (2)

செம்பொன் மௌலி சிகரங்கள் தயங்க – யுத்1:11 3/1
வட வரை சிகரங்கள் மறிவ போல் – யுத்3-மிகை:31 41/4

TOP


சிகரத்தின் (1)

எய்தினான் அங்கு ஓர் நெடு வரை சிகரத்தின் இருக்கை – கிட்:12 29/3

TOP


சிகரத்து (2)

பொன் ஆர் சிகரத்து இறை ஆறினை போதி என்னா – சுந்:1 45/3
திரண்ட வாளிகள் சேவகன் மரகத சிகரத்து
இரண்டு தோளினும் இரண்டு புக்கு அழுந்திட எய்தான் – யுத்2:15 239/3,4

TOP


சிகரம் (20)

பக்கம் மின்னும் மணி மேரு சிகரம் குழைபட – ஆரண்:1 8/2
இடியொடு முறிந்து வீழ் சிகரம் என்னவே – ஆரண்:7 116/4
திரிசிரா எனும் சிகரம் மண் சேர்தலும் செறிந்த – ஆரண்:7 135/1
சீறினான் நெடும் சிகரம் எய்தினான் – கிட்:3 61/2
சிந்தின மணி முடி சிகரம் தீண்டவே – கிட்:7 18/4
தீண்டுகின்ற தண் சிகரம் எய்தினார் – கிட்:15 24/4
பிறங்கும் சிகரம் படர் முன்றில்-தொறும் பிணாவோடு – சுந்-இகை:1 9/3
ஏந்திய சிகரம் ஒன்று அங்கு இந்திரன் குலிசம் என்ன – யுத்2:15 128/1
திண் நெடும் சிகரம் நீறாய் திசைதிசை சிந்தலோடும் – யுத்2:15 129/2
மீட்டு ஒரு சிகரம் வாங்கி வீங்கு தோள் விசையின் வீசி – யுத்2:15 135/1
பத்து நூறு கோடிக்கு மேல் பனி படு சிகரம்
எத்த மேல் செல எறிந்தனர் பிறிந்தனர் இமையோர் – யுத்2:15 188/3,4
மேருவின் சிகரம் போன்றது என்னினும் வெளிறு உண்டாமால் – யுத்2:15 222/1
பெயர்ந்து ஒரு சிகரம் தேடின் அச்சம் ஆம் பிறர்க்கும் என்னா – யுத்2:16 180/1
செரு புகும் கடும் காத்திரம் இழந்தன சிகரம்
பொருப்பு உருண்டனவாம் என தலத்திடை புரண்ட – யுத்2:16 210/3,4
தெழிக்குமேல் அகவும் நாவ சிந்தையின் உன்னுமேல் சிகரம் யாவையும் – யுத்2:19 67/3
சிங்க_ஏறு அனைய வீரர் யாவரும் சிகரம் ஏந்தி – யுத்2:19 176/3
சிகரம் அனைய உடல் சிதறி இறுவர் உயிர் – யுத்3:31 154/2
சிகரம் அன்ன யானை-கொல் என்ன சில நாணி – யுத்4:33 16/3
தேர்-நின்று நெடு நிலத்து சிரமுகம் கீழ் பட விழுந்தான் சிகரம் போல்வான் – யுத்4:37 199/4
வடிவு உடை சிகரம் ஓங்கும் மாலியவானை நோக்காய் – யுத்4-மிகை:41 128/2

TOP


சிகரமும் (1)

அ நெடும் குன்றமோடு அவிர் மணி சிகரமும்
பொன் நெடும் கொடு முடி புரைகளும் புடைகளும் – கிட்:14 4/1,2

TOP


சிகழிகை (3)

விண் நின்ற மதியின் மென் பூம் சிகழிகை கோதை வேய்ந்தார் – பால:22 4/4
திலகம் முன் இடுவாரும் சிகழிகை அணிவாரும் – பால:23 29/3
செங்கிடை சிகழிகை செம்பொன் மாலையும் – பால:23 51/3

TOP


சிகாமணி (3)

செறி குழல் சீதைக்கு அன்று ஓர் சிகாமணி தெரிந்து வாங்கி – சுந்:6 45/3
அராவு பொன் மௌலிக்கு ஏய்ந்த சிகாமணி குணபால் அண்ணல் – யுத்4-மிகை:41 210/3
அராவு பொன் மௌலிக்கு ஏய்ந்த சிகாமணி குண-பால் அண்ணல் – யுத்4-மிகை:41 255/3

TOP


சிகை (23)

போரின் மிசை எழுகின்றது ஓர் மழுவின் சிகை புகைய – பால:24 10/1
சிகை எழும் சுடர் விழியினன் அசனியும் திகைப்ப – பால-மிகை:9 12/3
சிகை இழந்தன தீவிகை தே மலர் – அயோ:11 24/3
தீ முக திரி சிகை படை திரித்து எறியவே – ஆரண்:1 25/4
மழுவும் வாளும் வயங்கு ஒளி மு சிகை
கழுவும் கால வெம் தீ அன்ன காட்சியார் – ஆரண்:7 19/1,2
பொலம் தாரினர் அனலின் சிகை பொழி கண்ணினர் எவரும் – ஆரண்:7 92/1
பொறிந்து ஆங்கு எரியின் சிகை பொங்கி எழ புடைத்தான் – ஆரண்:13 35/3
சென்று நோக்கினர் திரி சிகை கொடு நெடும் சூலம் – ஆரண்:13 86/2
சிகை கொழுந்து இது என திருகு நாவினான் – ஆரண்:15 13/4
தெவ் இரா-வகை நெடும் சிகை விரா மழுவினான் – கிட்:3 9/1
சிகை நெடும் சுடர் விடும் தேர்-தொறும் சென்றான் – சுந்:8 33/2
செறுத்து எரி விழிப்பவர் சிகை கழு வலத்தார் – சுந்:8 38/2
சிகை எழும் சுடர் வாளிகள் இராக்கதர் சேனை – சுந்:11 33/1
சிகை கொழும் கனலை வீசும் செயல் முனம் பயில்வான் போல – சுந்-இகை:12 9/2
சிகை நிற சூலி-தன் திறத்தின் செல்லினும் – யுத்1:2 45/2
தீ சிகை சிவணும் சோதி செம் மணி செய்த தூணின் – யுத்1:10 11/1
செய்ய கண் பொழி தீ சிகை இரு மடி சிறந்தன தெழிப்போடும் – யுத்2:16 344/3
சிகை நிற கனல் பொழி தெறு கண் செக்கரான் – யுத்3:20 31/1
சிகை சென்று நிரம்பிய தீ உமிழ்வார் – யுத்3:20 68/4
பாழி சிகை பரப்பி தனை படர்கின்றது பார்த்தான் – யுத்3:27 133/3
போர் தொழில் புரிதலும் உலகு கடும் புகையொடு சிகை அனல் பொதுளியதால் – யுத்3:28 20/4
சிகை பிறக்கின்ற சொல்லன் அரசியல் இருக்கை சேர்ந்தான் – யுத்4:34 25/4
பொறை சிகை பெரும் தலை-நின்றும் புங்கத்தின் அளவும் – யுத்4:37 101/3

TOP


சிகைகள் (1)

சீறிய கால தீயின் செறி சுடர் சிகைகள் அன்னார் – சுந்:10 9/4

TOP


சிகைத்தாய் (1)

மூன்றும் வென்றமைக்கு இடு குறி என்ன மு சிகைத்தாய்
தோன்றும் வெம் சுடர் சூல வெம் கூற்றினை தொட்டான் – யுத்2:16 240/3,4

TOP


சிகைய (1)

செம் நிற சிகைய வெம் போர் மழு பின்னர் சேறல் ஒக்கும் – சுந்-இகை:12 8/3

TOP


சிகையினால் (2)

தெரிப்புறு செறி சுடர் சிகையினால் சிறை – ஆரண்:4 2/3
தீயினால் செய்த கண்ணுடையான் நெடும் சிகையினால் திசை தீய – யுத்2:16 346/1

TOP


சிங்க (20)

சிங்க ஏறு அல்லனேல் இதனை தீண்டுவான் – பால:13 5/2
சிங்க ஆசனமும் வைத்து செய்வன பிறவும் செய்தான் – அயோ:3 81/4
சிங்க குருளைக்கு இடு தீம் சுவை ஊனை நாயின் – அயோ:4 113/1
சிங்க ஏறு அகன்றது என்று உணர்த்த செல்கெனோ – அயோ:5 24/2
சிங்க ஏறு அனைய வீரன் பின்னரும் செப்புவான் யாம் – அயோ:8 15/1
சிங்க ஏறு என திறல் சித்தர் சேரவே – ஆரண்:10 9/4
சிங்க ஏறு இரண்டொடும் திரண்டு அன்ன செய்கையார் – கிட்:7 1/2
சிங்க ஏறு அனைய வீர செய் தவ செல்வன் என்றான் – கிட்:11 100/4
சிங்க ஏறு அனையான் சொன்ன வாசகம் செவி புகா-முன் – யுத்1:4 122/1
அயில் தலை தொடர் அங்கையன் சிங்க ஊன் – யுத்2:16 61/3
சிங்க_ஏறு கடல்-போல் முழங்கி நிமிர் தேர் கடாய் நெடிது செல்க எனா – யுத்2:19 62/1
சிங்க_ஏறு அனைய வீரர் யாவரும் சிகரம் ஏந்தி – யுத்2:19 176/3
சிங்க_ஏறு அசனி_ஏறு கேட்டலும் சீற்ற சேனை – யுத்2:19 276/1
சிங்க_ஏறு அனைய வீரர் கடுமையை தெரிகிலாதான் – யுத்3:22 30/4
சிங்க_ஏறு அன்ன இலக்குவன் சிலையை நாண் எறிந்தான் – யுத்3:22 76/4
சிங்க நாதமும் சிலையின் நாண் ஒலிகளும் சின மா – யுத்3:22 102/2
சிங்க ஏறு இடியுண்டு என நெடு நிலம் சேர்ந்தான் – யுத்3:22 171/2
சிங்க_ஏறு அனைய வீரன் செறி கழல் பாதம் சேர்ந்தான் – யுத்3:26 54/1
சிங்க_ஏறு அன்ன சீற்றத்தான் இராவணன் தேரில் – யுத்4:32 33/2
சிங்க ஏறு அனையான் செய்ய திருமுடி ஆட்டும் நல் நீர் – யுத்4-மிகை:42 29/3

TOP


சிங்க_ஏறு (7)

சிங்க_ஏறு கடல்-போல் முழங்கி நிமிர் தேர் கடாய் நெடிது செல்க எனா – யுத்2:19 62/1
சிங்க_ஏறு அனைய வீரர் யாவரும் சிகரம் ஏந்தி – யுத்2:19 176/3
சிங்க_ஏறு அசனி_ஏறு கேட்டலும் சீற்ற சேனை – யுத்2:19 276/1
சிங்க_ஏறு அனைய வீரர் கடுமையை தெரிகிலாதான் – யுத்3:22 30/4
சிங்க_ஏறு அன்ன இலக்குவன் சிலையை நாண் எறிந்தான் – யுத்3:22 76/4
சிங்க_ஏறு அனைய வீரன் செறி கழல் பாதம் சேர்ந்தான் – யுத்3:26 54/1
சிங்க_ஏறு அன்ன சீற்றத்தான் இராவணன் தேரில் – யுத்4:32 33/2

TOP


சிங்கத்தின் (2)

சிங்கத்தின் முழக்கம் வாசி சிரிப்பு தேர் இடிப்பு திண் கைம் – யுத்3:22 7/3
சிங்கத்தின் நாதம் வந்து செவி புக விலங்கு சிந்தி – யுத்3:22 13/2

TOP


சிங்கத்தை (1)

சுற்றி ஆர்த்தது சுமித்திரை சிங்கத்தை தொடர்ந்து – யுத்2:16 242/4

TOP


சிங்கம் (14)

சிங்கம் மண தொழில் செய்த திறத்தால் – பால:23 99/3
சிங்கம் என உயர் தேர் வரு குமரன் எதிர் சென்றான் – பால:24 16/3
திருவின் நாயகன் உரை-செய சுமித்திரை சிங்கம்
தருவின் நீளிய தோள் பல தலை பல என்றால் – ஆரண்:13 91/1,2
சிங்கம் என தமியன் திரிவானை – ஆரண்:14 39/2
ஆண்டு எழுந்து அடியில் தாழ்ந்த அஞ்சனை சிங்கம் வாழி – கிட்:3 29/1
திரண்டு உயர் தோள் இணை அஞ்சனை சிங்கம்
அரண் தரு விண் உறைவார்களும் அஞ்ச – சுந்:9 57/1,2
ததிமுகன் அவன் சங்கன் என்று உரைக்கின்ற சிங்கம் – யுத்1:11 33/4
சென்று தாக்கினன் ஒரு தனி சுமித்திரை சிங்கம் – யுத்2:16 203/4
சிங்கம் வந்தவனை வென்று தன் உயிர் எனக்கு வைத்தது ஓர் சிறப்பினான் – யுத்2:19 76/2
தீ எரி சிதறும் செம் கண் அஞ்சனை சிங்கம் தெய்வ – யுத்2:19 198/3
சிங்கம் அன்ன போர் வீரரில் தலைவராய் தெரிந்தார் – யுத்3:20 51/2
சிங்கம் அன்னவர் ஆக்கை-மேல் உவப்பு இல செலுத்தி – யுத்3:22 67/3
பொன்றி சிங்கம் நாக அடுக்கல் பொலிகின்ற – யுத்4:33 5/3
சிங்கம் இன்று சிதைத்தது சோபனம் – யுத்4-மிகை:40 1/4

TOP


சிங்கமும் (1)

சிங்கமும் நடுக்குற திருவின் நாயகன் – யுத்3:22 45/3

TOP


சிங்கல் (5)

சிங்கல் இல் அரு மறை தெரிந்த தீர்த்தமும் – பால:23 48/2
சிங்கல்_இல் சிறு கூதாளி நந்தியின் திரள் பூ சேர்ந்த – கிட்:13 40/1
சிங்கல் இல் பெரும் பொருள் இழந்து சீறினோர் – யுத்1:4 77/4
சிங்கல் இலா மானுடம் ஆம் சீய உருவம் போக்கி – யுத்1-மிகை:3 29/3
சிங்கல் இல் அமுதினோடும் புளி அளாம் தேறல் என்ன – யுத்3:25 11/3

TOP


சிங்கல்_இல் (1)

சிங்கல்_இல் சிறு கூதாளி நந்தியின் திரள் பூ சேர்ந்த – கிட்:13 40/1

TOP


சிங்களர் (1)

சிங்களர் இங்கு இதில் சிறந்தது இல் என்றார் – அயோ-மிகை:1 16/4

TOP


சிங்களாதிபர் (1)

சிங்களாதிபர் சேரலர் தென்னவர் – பால:21 46/2

TOP


சிங்கன் (2)

சிங்கன் வெம் கணையன் வில்லன் தார் அணி தேரின் மேலான் – யுத்3:21 36/2
மடிந்தனன் சிங்கன் என்னும் மறம் தரு வயிர தோளான் – யுத்3-மிகை:21 5/1

TOP


சிங்கனது (1)

சிரன் தெரிந்து உக்கவாறும் சிங்கனது ஈறும் சேனை – யுத்3:22 1/2

TOP


சிங்கனும் (2)

ஆர்த்த-போதில் அரும் திறல் சிங்கனும்
சூர்த்த நோக்கு உடை சூரனும் துற்கனும் – யுத்2-மிகை:15 3/1,2
சோணிதக்கண்ணனோடு சிங்கனும் துரக திண் தேர் – யுத்3:21 9/1

TOP


சிங்காமை (1)

திவசம் ஆர் நல் அறத்தின் செந்நெறியின் உய்த்தும் திரு அளித்தும் வீடு அளித்தும் சிங்காமை தங்கள் – ஆரண்:2 26/2

TOP


சிங்கினென் (1)

சிங்கினென் என்பது ஓர் எளிமை தேய்வுற – யுத்3:27 64/2

TOP


சிங்குமால் (1)

சிங்குமால் காலம் என்று உணரும் சிந்தையான் – யுத்3:24 63/2

TOP


சிச்சி (1)

சிச்சி என தன் மெய் செவி பொத்தி தெருமந்தான் – ஆரண்:11 7/3

TOP


சிச்சிரல் (1)

மா சிச்சிரல் பாய்ந்து என மார்பினும் தோள்கள் மேலும் – ஆரண்:13 40/1

TOP


சிசிரம் (1)

வெருவி போய் சிசிரம் நீக்கி வேனில் வந்து இறுத்தது அன்றே – ஆரண்:10 99/4

TOP


சிசிரமே (1)

சீதமும் சுடுமோ முன்னை சிசிரமே காண் இது என்றான் – ஆரண்:10 102/2

TOP


சிஞ்சுப (1)

சிஞ்சுப வனத்திடை சிறைவைத்தான்-அரோ – ஆரண்:13 59/4

TOP


சிட்டது (1)

சிட்டது செய்தி என்றான் அதற்கு அவன் சீற்றம் செய்தான் – யுத்4:34 16/4

TOP


சிட்டர் (2)

சிட்டர் செயல் செய்திலை குல சிறுமை செய்தாய் – யுத்1:2 53/1
சிட்டர் தம் தனி தேவனை வணங்கினர் சென்றார் – யுத்4-மிகை:41 37/4

TOP


சிட்டர்-தம் (1)

சிட்டர்-தம் தனி தேவனும் அதன் நிலை தெரிந்தான் – யுத்4:37 103/4

TOP


சிட்டனும் (1)

சிட்டனும் மருமகன் இழைத்த தீவினை – யுத்1:4 64/2

TOP


சித்த (1)

நங்கையர் நாக மடந்தையர் சித்த நாரியர் அரக்கியர் முதலாம் – சுந்:3 83/2

TOP


சித்தங்கள் (1)

சித்தங்கள் நடுங்கி அரக்கர் திகைத்தார் – யுத்2:18 239/4

TOP


சித்தம் (6)

சித்தம் உறும் களியோடு சிறந்தே – பால:5 114/2
சித்தம் உண்டு ஒருத்திக்கு அது அன்பன் தேர்கிலான் – பால:19 35/2
சித்தம் நீ திகைக்கின்றது என் தேவரும் – அயோ:4 21/1
சித்தம் கலங்கும் இது தீர மெள்ள இருளூடு வந்து தெரிவான் – யுத்2:19 243/4
சித்தம் ஒத்துளன் என்று ஓதும் திரு நகர் தெய்வ நன்னூல் – யுத்4:42 18/1
சித்தம் வாழ்தர நின்றனன் தேவர்கள் துதிப்ப – யுத்4-மிகை:41 99/4

TOP


சித்தமொடு (1)

சித்தமொடு மான்_முகன் வணங்கி அயல் சென்றான் – கிட்-மிகை:14 5/2

TOP


சித்தர் (8)

அந்தரத்து அமரர் சித்தர் அரம்பையர் ஆதி ஆக – அயோ-மிகை:3 1/3
சிங்க ஏறு என திறல் சித்தர் சேரவே – ஆரண்:10 9/4
தேவ கன்னியர்கள் இயக்கர் தம் குலத்து தெரிவையர் சித்தர் மங்கையர்கள் – ஆரண்-மிகை:10 5/1
எனைவரும் அமரர் மாதர் யாவரும் சித்தர் என்போர் – கிட்:15 34/3
அந்தர சித்தர் ஆர்க்கும் அமலையும் கேட்டான் ஐயன் – யுத்2:18 206/2
கரும்பினும் இனிய சொல்லார் சித்தர் தம் கன்னிமார்கள் – யுத்3:25 2/3
கந்தர்ப்பர் இயக்கர் சித்தர் அரக்கர்-தம் கன்னிமார்கள் – யுத்3:29 38/1
தேவர் பூ_மழை சித்தர் முதலினோர் – யுத்4:39 8/1

TOP


சித்தர்கள் (2)

இந்திராதியர் சித்தர்கள் இயக்கர் நம் இறுதி – யுத்1:2 106/3
சித்தர்கள் முனி தலைவர் சிந்தை மகிழ்வுற்றார் – யுத்4-மிகை:36 1/4

TOP


சித்தரும் (3)

சித்தரும் இயக்கரும் தெரிவைமார்களும் – பால:5 100/1
தேவரும் முனிவர்-தாமும் சித்தரும் தெரிவைமாரும் – யுத்3:24 42/1
தேவரும் முனிவர்-தாமும் சித்தரும் தெரிவைமாரும் – யுத்4-மிகை:41 245/1

TOP


சித்தரை (2)

நயப்புறு சித்தரை நலிந்து வவ்வின – ஆரண்:7 46/4
சிவன் முதல் மூவரை தேவர் சித்தரை
புவனியின் முனிவரை மற்றும் புங்கவர் – ஆரண்-மிகை:3 3/2,3

TOP


சித்தி (1)

வெம் திறல் சித்தி கண்ட வீடணன் வியந்த நெஞ்சன் – யுத்2:18 206/1

TOP


சித்தியர் (4)

தென் நகு குடம் உள்_பாடல் சித்தியர் இசைப்ப தீம் சொல் – சுந்:2 184/1
சித்தியர் உறையும் மாட தெருவும் பின்னாக சென்றான் – சுந்:2 189/3
கரும்பு இயல் சித்தியர் இயக்கர் கன்னியர் – சுந்:12 16/3
மயக்கம் இல் சித்தியர் விஞ்சை மங்கையர் – யுத்4:38 19/2

TOP


சித்தியின் (1)

சித்தியின் இயன்றதோ செப்புவாய் என்றாள் – சுந்:4 98/3

TOP


சித்திர (17)

சித்திர தடம் தேர் மைந்தர் மங்கையர் – பால:14 50/1
சித்திர நிரை தோயும் செம் துகில் புனைவாரும் – பால:23 36/4
நன்று சித்திர நளிர் முடி கவித்தற்கு நல்லோய் – அயோ:1 72/3
சித்திர கூடத்தின் செல் நெறி பகர் என்ன – அயோ:8 35/2
சித்திர சுவர் நெடும் சேனை தீட்டிய – அயோ:12 49/3
சித்திர குனி சிலை குமரர் சென்று அணுகினார் – ஆரண்:1 1/2
சித்திர பத்தியின் தேவர் சென்றனர் – சுந்:2 49/1
சித்திர நகரம் பின்னை சிதைவது திண்ணம் என்றான் – சுந்:2 92/4
சித்திர இலக்கம் ஆகும் அல்லது செருவில் ஏற்கும் – சுந்:3 115/3
சித்திர பதாகை ஈட்டம் திசை-தொறும் செறிவ செல்வ – சுந்:8 7/4
திரையினுள் பொலி சித்திர பாவையின் செயலார் – சுந்:13 22/4
சித்திர சேவடி கழலும் சேர்த்தினான் – யுத்2:15 110/4
சித்திர வன முலை சீதை செவ்வியால் – யுத்2:16 256/1
சித்திர வில் வலோனும் சின்ன பின்னங்கள் செய்தான் – யுத்2:19 177/4
சித்திர தேரை தெய்வ பகழியால் சிதைத்து வீழ்ந்தான் – யுத்2:19 181/4
சித்திர குல பல் நிற மணிகளும் சேந்த – யுத்3:20 54/2
சித்திர தன்மை உற்ற சேவகன் உணர்வு தீர்ந்தான் – யுத்3:26 58/1

TOP


சித்திரகூடத்துள் (1)

உந்து சித்திரகூடத்துள் யாரும் வந்துற்றார் – யுத்4-மிகை:41 142/4

TOP


சித்திரகூடத்தை (2)

களிறு நீட்டும் அ சித்திரகூடத்தை கண்டார் – அயோ:9 47/4
சித்திரகூடத்தை தீர்ந்த பின் சிரம் – யுத்4-மிகை:41 225/1

TOP


சித்திரகூடம் (5)

தேவர் கைதொழும் சித்திரகூடம் என்று உளதே – அயோ:9 33/4
சென்றது சித்திரகூடம் சேர்ந்ததால் – அயோ:14 24/2
வரத்து வாசவன் வணங்குறு சித்திரகூடம்
பரத்துவாசவன் உறைவிடம் இது என பகர்ந்தான் – யுத்4:41 32/3,4
சித்திரகூடம் தீர்ந்து தென் திசை தீமை தீர்த்திட்டு – யுத்4-மிகை:41 165/1
தென் திசை சித்திரகூடம் தீர்ந்த பின் – யுத்4-மிகை:41 226/2

TOP


சித்திரங்கள் (1)

சித்திரங்கள் என இருந்தார் சிலர் – சுந்:2 168/4

TOP


சித்திரங்களும் (1)

எழுது சித்திரங்களும் இமைப்பு இலாதவே – பால:3 49/4

TOP


சித்திரத்தின் (1)

சித்திரத்தின் அலர்ந்த செந்தாமரை – சுந்:3 20/3

TOP


சித்திரத்தினில் (1)

சித்திரத்தினில் சிந்தி இராவணன் – யுத்2:19 123/3

TOP


சித்திரத்தினே (1)

அசை_தொழில் அஞ்சின சித்திரத்தினே – யுத்1:2 10/4

TOP


சித்திரம் (12)

செயிர் அற போதிகை கிடத்தி சித்திரம்
உயிர் பெற குயிற்றிய உம்பர் நாட்டவர் – பால:3 28/2,3
சித்திரம் இங்கு இது ஒப்பது எங்கு உண்டு செய்வினையால் – பால:13 19/1
சித்திரம் போன்ற அ செயல் ஓர் தோன்றற்கு – பால:19 45/3
இமைத்திலர் உயிர்த்திலர்கள் சித்திரம் என தாம் – பால:22 29/4
சித்திரம் என தனி திகைத்து உருகி நிற்பார் – அயோ:3 99/4
திருத்து வான் சித்திரம் அனைய செப்புவாய் – யுத்1:2 67/2
நூல் பட தொடர்ந்த பைம் பொன் சித்திரம் நுனித்த பத்தி – யுத்1:10 14/1
இனிய சித்திரம் என ஏங்கி நின்று தான் – யுத்1-மிகை:2 22/2
சித்திரம் பெறுதலின் செவியும் மூக்கும் கொண்டு – யுத்2:16 289/3
சித்திரம் இதனை எல்லாம் தெரியலாம் சிறிது போழ்தின் – யுத்3:26 88/4
தாம சத்திரம் சித்திரம் பொருந்திய தயங்க – யுத்4:37 117/4
சித்திரம் பெற அடங்கிய கவி பெரும் சேனை – யுத்4-மிகை:37 14/3

TOP


சித்திரவதை (1)

சித்திரவதை செய கண்டு தீர்தியோ – யுத்1:4 11/4

TOP


சித்திரை (1)

செம் பொன் நாட்டு உள சித்திரை சிறையிடை வைத்தான் – யுத்1:5 35/3

TOP


சித்து (1)

சித்து என அரு மறை சிரத்தின் தேறிய – யுத்1:3 61/1

TOP


சித்ர (1)

மழை மத தறு கண் சித்ர வாரண முகத்து வாழ்வை – பால-மிகை:0 13/2

TOP


சிதர்ந்து (2)

சிதர்ந்து சிந்தி அழிந்தன தேம் கனி – அயோ:11 19/2
வெள்ளடை தம்பல் குப்பை சிதர்ந்து என விரிந்த மாதோ – கிட்:10 28/4

TOP


சிதல் (1)

ஈண்டில பிறந்தவால் இனம் கொள் செம் சிதல்
தூண்ட_அரு மணி விளக்கு அழலும் தொல் மனை – சுந்:3 42/2,3

TOP


சிதவு (1)

சிதவு இயல் கடி பொழில் ஒன்றே சிதறிய செயல் தரு திண் போர் – சுந்:7 21/3

TOP


சிதற (11)

வெம் கண் பொறி சிதற கடிது உரும் ஏறு என விடையா – பால:24 16/2
பந்தியில் சிவறியால் சிதற பார் மிசை – பால-மிகை:5 15/3
நெருப்பு அடியில் பொடி சிதற நிறைந்த மத திசை யானை – ஆரண்:6 97/3
குறை உயிர் சிதற நெரிந்தார் குடரொடு குருதி குழைந்தார் – சுந்:7 26/3
கன குரல் உருமு வீழ கன_மலை சிதற தேவர் – சுந்-இகை:6 1/2
குதி கொண்டு அவன் தேர் விடும் பாகன் தலையில் சிதற குதித்தனனால் – சுந்-இகை:8 1/4
கக்கினர் குருதி வாயால் கண்மணி சிதற காலால் – யுத்2:18 258/3
செருவிடை தீயவர் சிதற தாக்கினார் – யுத்2-மிகை:15 15/4
விழ உற்றன வெறி வெம் கணை நிமிர பொறி சிதற
முழை உற்றன முகில் சிந்தின முன்பு ஏறில முடிய – யுத்2-மிகை:18 18/2,3
தரை தலம் அதனில் பட்டு தலை உடல் சிதற சோரி – யுத்2-மிகை:18 22/3
புடைத்தான் அகல் மார்பு பொடி சிதற – யுத்3:20 91/4

TOP


சிதறா (1)

தேரின் கடிது இவரா முழு விழியின் பொறி சிதறா
ஆரத்தொடு கவசத்து உடல் பொடி பட்டு உக அவன் மா – யுத்2:15 173/2,3

TOP


சிதறி (20)

செஞ்செவே நீண்டு மீண்டு சே அரி சிதறி தீய – பால:22 15/2
தா இல் மா மணி கலம் மற்றும் தனித்தனி சிதறி
நாவி ஓதியை நானிலம் தைவர பரப்பி – அயோ:3 3/1,2
சிந்தின அணி மணி சிதறி வீழ்ந்தன – அயோ:4 172/1
சேண் உற நீண்டு மீண்டு செ அரி சிதறி வெவ்வேறு – ஆரண்:6 39/1
விரை மலர் சிதறி மெய் அன்பு மீக்கொளா – ஆரண்-மிகை:10 13/3
செம் களி சிதறி நீலம் செருக்கிய தெய்வ வாள் கண் – கிட்:13 48/2
செம் செவி செழும் பவளத்தின் கொழும் சுடர் சிதறி
மஞ்சின் அஞ்சின நிறம் மறைத்து அரக்கியர் வடித்த – சுந்:2 4/2,3
தெறித்த குண்டலம் தெறித்தன கண் மணி சிதறி – சுந்:7 32/4
தெரு எலாம் உடல் தேயம் எலாம் உடல் சிதறி – சுந்:7 44/4
திறங்கள் என் பல சிந்திப்பது இவன் தலை சிதறி
அறம் கொள் கொம்பினை மீட்டு உடன் அகல்வென் என்று அமைந்தான் – சுந்:12 51/3,4
சினந்து மற்று அவர் தீ எழ படைக்கலம் சிதறி
கனம் துவன்றியது என கரு மலை என கடல் போல் – சுந்-இகை:7 6/1,2
கறுத்து வஞ்சகர் சிரத்தொடு கரம் புயம் சிதறி
பொறித்தெறித்திட புடைத்தனன் பொரு பணை மரத்தால் – சுந்-இகை:11 29/3,4
தகைந்து மற்று அவர் உடல்களை தலைகளை சிதறி
மிகும் திறல் கரி பரி மணி தேர் இவை விளிய – சுந்-இகை:11 30/2,3
திமிங்கிலங்களும் திமிங்கிலகிலங்களும் சிதறி – யுத்1:6 20/4
விழு தலை முழுவதும் சிதறி வீழ்ந்தன – யுத்2:19 41/2
செல் எறிந்தன என சிதறி வீழ்ந்தன – யுத்3:20 37/3
திரிகின்றன புடை நின்றில திசை சென்றன சிதறி
கரி பொன்றின பரி மங்கின கவி சிந்தின கடல்-போல் – யுத்3:27 112/2,3
சிகரம் அனைய உடல் சிதறி இறுவர் உயிர் – யுத்3:31 154/2
அமலன் விடும் அனல் வெம் படை அடு வெம் பொறி சிதறி
திமிலம் கொடு ககனம் செறி திறல் வஞ்சகர் புரியும் – யுத்3-மிகை:31 28/1,2
ஊடுறு கமல கண்ணீர் திசை-தொறும் சிதறி ஓட – யுத்4-மிகை:41 282/1

TOP


சிதறிட (1)

இழை குலம் சிதறிட ஏவுண்டு ஓய்வுறும் – அயோ:4 197/3

TOP


சிதறிடவும் (1)

சின அனல் எழ ஒரு திணி மா மரம்-அதில் உடல் சிதறிடவும்
தனுவொடு தலை துகள்படவும் சர மழை பல பொடிபடவும் – சுந்-இகை:7 4/2,3

TOP


சிதறிய (2)

சிற்றில் கோலி சிதறிய முத்தமே – பால:2 30/4
சிதவு இயல் கடி பொழில் ஒன்றே சிதறிய செயல் தரு திண் போர் – சுந்:7 21/3

TOP


சிதறின (4)

தந்தியின் நெடு மழை சிதறின தரையின – யுத்2:18 138/4
சிரங்களை சிதறின உடலை சிந்தின – யுத்2:19 45/2
சில்லி ஊடு அற சிதறின சில சில கோத்த – யுத்3:22 55/1
தீயினும் எரிவன உயிர் பருக சிதறின கவிகளொடு இன நிருதர் – யுத்3:28 22/2

TOP


சிதறினன் (2)

வேர்த்தது வெருவலொடு அலம்வரலால் விடு கணை சிதறினன் அடு தொழிலோன் – யுத்3:28 20/2
சேணுடை நிகர் கணை சிதறினன் உணர்வொடு – யுத்4:37 84/3

TOP


சிதறினனால் (2)

சேடனும் வெருவுற உரும் உறழ் திண் தெறு கணை முறை முறை சிதறினனால் – யுத்3:28 21/4
தூணியை உரும் உறழ் பகழிகளால் துணிபட முறை முறை சிதறினனால் – யுத்3:28 26/4

TOP


சிதறும் (2)

தீ எரி சிதறும் செம் கண் அஞ்சனை சிங்கம் தெய்வ – யுத்2:19 198/3
திசை உறு துகிலது செறி மழை சிதறும்
விசை உறு முகிழது விரிதரு சிரனொடு – யுத்4:37 86/1,2

TOP


சிதறுவ-போல் (1)

சிந்தி எங்கணும் சிதறுவ-போல் பொறி தெறிப்ப – கிட்:7 54/2

TOP


சிதறுற்று (2)

செல்லா நிலத்தின் இருள் ஆதல் செல்ல உடல் நின்ற வாளி சிதறுற்று
எல்லா விதத்தும் உணர்வோடு நண்ணி அறனே இழைக்கும் உரவோன் – யுத்2:19 264/2,3
செல்லா நிலத்தின் அருளோடு செல்ல உடல் நின்ற வாளி சிதறுற்று
எல்லாம் அவித்தும் உணர்வோடும் எண்ணி அறனே விளைக்கும் உரவோன் – யுத்2-மிகை:19 4/2,3

TOP


சிதைக்க (3)

சிறந்த வேள்வி ஒன்று அமைத்தனென் அது-தனை சிதைக்க
இறந்த தாடகை புதல்வர் ஆம் இருவர் வந்து எதிர்த்தார் – பால-மிகை:14 2/1,2
செய்ய தாமரைகள் அன்ன சேவடி சிதைக்க என்றான் – கிட்:11 96/4
சிறந்த நண்பரை கொன்று தன் சேனையை சிதைக்க
மறந்து நிற்குமோ மற்று அவன் திறன் என்றான் மதலை – யுத்3:22 183/3,4

TOP


சிதைக்கவே (1)

செய் தவம் யாவையும் சிதைக்கவே என – பால:24 39/2

TOP


சிதைக்கின்ற (1)

செய்கின்றார் இருவர் வெம் போர் சிதைக்கின்ற சேனை நோக்கின் – யுத்3:22 24/1

TOP


சிதைக்கும் (1)

சீறும் கவி சேனை சிதைக்கும் எனா – யுத்3:20 98/3

TOP


சிதைத்தது (2)

தேட அரு வேரம் வாங்கி இலங்கையும் சிதைத்தது அம்மா – சுந்:6 58/2
சிங்கம் இன்று சிதைத்தது சோபனம் – யுத்4-மிகை:40 1/4

TOP


சிதைத்தலும் (2)

சிந்தி வானர சேனை சிதைத்தலும்
இந்திராதியரும் திகைத்து ஏங்கினார் – யுத்2:15 53/2,3
சென்று எறிந்து அவன் சேனை சிதைத்தலும்
வென்றி வில்லின் விடு கணை மாரியால் – யுத்2:15 71/2,3

TOP


சிதைத்தாள் (1)

தேன் அவாவுறு வண்டு_இனம் அலமர சிதைத்தாள் – அயோ:3 1/4

TOP


சிதைத்தான் (3)

செறிந்தன படைக்கலம் இட கையின் சிதைத்தான்
முறிந்தன தெறும் கரி முடிந்தன தடம் தேர் – சுந்:8 25/2,3
செய்த கடும் பொறி ஒன்று சிதைத்தான் – சுந்:9 48/4
திற திறம் பட துணித்து அவன் தேரையும் சிதைத்தான் – யுத்2:16 237/4

TOP


சிதைத்திட்டு (1)

சிலைக்கிடை தொடுத்து அங்கு ஏந்து மா மலை சிதைத்திட்டு அன்னோர் – யுத்2-மிகை:15 20/3

TOP


சிதைத்திலையேல் (1)

சென்று இ கடி வேள்வி சிதைத்திலையேல்
என்று இ கடல் வெல்குதும் யாம் எனலும் – யுத்3:27 27/3,4

TOP


சிதைத்தீர் (1)

திறம்பினீர் மெய் சிதைத்தீர் உதவியை – கிட்:11 31/1

TOP


சிதைத்து (3)

ஒன்றும் மெய்ம்மை சிதைத்து உரை பொய்த்துளார் – கிட்:11 3/2
சித்திர தேரை தெய்வ பகழியால் சிதைத்து வீழ்ந்தான் – யுத்2:19 181/4
செம்பொனின் கேடகம் சிதைத்து வீழ்த்தினான் – யுத்2-மிகை:16 46/4

TOP


சிதைத்துவிட்டு (1)

யாக்கையும் சிதைத்துவிட்டு எழுந்து ஏகினான் – யுத்2:15 54/4

TOP


சிதைந்த (1)

இடி பட சிதைந்த மால் வரையின் இல் எலாம் – சுந்:12 7/3

TOP


சிதைந்ததால் (1)

திருவை கண்டனென் என்றான் அவன் உரையும் சிதைந்ததால்
கரு வைக்கும் நெடு நகரை கடலிடையே கரையாதே – சுந்:2 230/2,3

TOP


சிதைந்தது (4)

சில் இடம் ஒழிய தெய்வ இலங்கையும் சிதைந்தது என்றார் – சுந்:6 57/4
பட சிதைந்தது நம் படை என்றனர் – யுத்2:15 83/4
தேய்ந்தது சிதைந்தது சிந்தி சேண் உற – யுத்2:18 99/3
சிரமும் கல் என சிந்தலின் சிதைந்தது அ சேனை – யுத்4:32 12/3

TOP


சிதைந்ததோ (1)

தெய்வமோ என்னும் மெய்ம்மை சிதைந்ததோ என்னும் தீய – யுத்2:17 33/1

TOP


சிதைந்தவாம் (1)

சேற்று இள மரை மலர் சிதைந்தவாம் என – அயோ:12 29/1

TOP


சிதைந்தவும் (1)

சிரன் நெரிந்தவும் கண் மணி சிதைந்தவும் செறி தாள் – சுந்:11 30/1

TOP


சிதைந்தவோ (1)

திருவிலிக்கு அன்னவை சிதைந்தவோ என்பார் – யுத்1:4 36/2

TOP


சிதைந்தனர் (1)

திரை கடல் அரக்கர் யாரும் சிதைந்தனர் திண் தேர் யானை – யுத்3-மிகை:26 1/2

TOP


சிதைந்தாங்கு-என (1)

இடையூறு உற சிதைந்தாங்கு-என சரம் சிந்தின விறலும் – யுத்4:37 49/2

TOP


சிதைந்திடுமோ (1)

சென்று வாழுதி என தந்த வரம் சிதைந்திடுமோ – யுத்1-மிகை:2 26/4

TOP


சிதைந்து (6)

தின்மையும் பாவமும் சிதைந்து தேயுமே – பால-மிகை:0 29/2
செறிவது நீக்கிட சிதைந்து கண் உடைந்து – பால-மிகை:8 12/3
பிள்ளைமை அனையது சிதைந்து பேர்ந்ததால் – யுத்3:27 62/4
குரம் துணிந்து கண் சிதைந்து பல்லணம் குலைந்து பேர் – யுத்3:31 85/1
சிலை மேவும் கடும் கணையால் படு களத்தே மன தீமை சிதைந்து வீழ்ந்தான் – யுத்4:37 203/2
சீறிய கும்பகன்னன் சினத்திடை சிதைந்து பட்ட – யுத்4-மிகை:41 21/3

TOP


சிதைந்தே (1)

தீய வெவ் வினை செய்கைகள் யாவையும் சிதைந்தே
போயது எங்கணும் இருள் அற ஒளித்தது அ பொழுதில் – யுத்4-மிகை:37 16/2,3

TOP


சிதைப்ப (2)

செந்தாமரை வாள் முகத்தில் செறி வேர் சிதைப்ப
தம்தாம் உலகத்திடை விஞ்சையர் பாணி தள்ளும் – சுந்:1 62/2,3
எயில் உடை திரு நகர் சிதைப்ப எய்தினன் – சுந்:12 15/3

TOP


சிதைப்பென் (1)

சென்று அவன் ஆவி உண்டு வேள்வியும் சிதைப்பென் என்றான் – யுத்3:27 2/3

TOP


சிதைய (10)

செழும் திண் மா மணி தேர் குலம் யாவையும் சிதைய
உழுந்து பேர்வதன்-முன் நெடு மாருதி உதைத்தான் – சுந்:11 52/3,4
சிதைய திண் திறல் இராவண குன்றிடை சென்றான் – யுத்1:12 4/2
பண் திரிந்து சிதைய படர் சிறை – யுத்2:15 8/2
திசை அத்தனையையும் வென்றது சிதைய புகழ் தெறும் அ – யுத்2:15 171/1
கண்ட கார் சிதைய மீது உயர்ந்து ஒளிர் மராமரம் சுலவு கையினான் – யுத்2:19 69/4
சிதைய ஆயிரம் பாய் பரி சிந்திட – யுத்2:19 127/2
சில்லி அம் தேர் கொடி சிதைய சாரதி – யுத்3:20 41/1
சில்லி பொரு தேர் சிதைய சிலையோடு – யுத்3:20 71/1
சினத்தின் அலைப்பாள் என கண்ணை சிதைய கையால் மோதினாள் – யுத்3:23 7/4
வேள்வியை சிதைய நூறி வெகுளியால் எழுந்து வீங்கி – யுத்3:28 3/2

TOP


சிதையலாகுமோ (1)

செப்பிய வாய்மை-தான் சிதையலாகுமோ
இப்பொழுது இராவணன் ஈங்கு வந்திடில் – யுத்1-மிகை:14 2/2,3

TOP


சிதையா (1)

திறம்பு காலத்துள் யாவையும் சிதையினும் சிதையா
அறம் புகாது இந்த அணி மதில் கிடக்கை-நின்று அகத்தின் – சுந்:2 21/3,4

TOP


சிதையா-முன் (1)

உற்று உறு தேர் சிதையா-முன் உயர்ந்தான் – சுந்:9 49/1

TOP


சிதையாத (1)

சிதையாத செருவில் அன்னான் முன் சென்று செறுநர் மார்பில் – கிட்:11 65/3

TOP


சிதையாதவர் (1)

நெடு நாணிடை சிதையாதவர் நேர் ஏவிய விசிகம் – யுத்3-மிகை:27 7/2

TOP


சிதையாதீர் (1)

செப்பு உறு தெய்வ பல் படையாலும் சிதையாதீர்
ஒப்பு உறின் ஒப்பார் நும் அலது இல்லீர் ஒருகாலே – கிட்:17 10/2,3

TOP


சிதையாமையும் (1)

செல்லும் கொடும் கணை யாவையும் சிதையாமையும் தெரிந்தான் – யுத்3:27 127/3

TOP


சிதையான் (1)

திறன் அல்லது ஓர் ஆர் உயிரும் சிதையான்
உறல் நல்லது பேர் இசை என்று உணர்வான் – யுத்2:18 63/3,4

TOP


சிதையினும் (1)

திறம்பு காலத்துள் யாவையும் சிதையினும் சிதையா – சுந்:2 21/3

TOP


சிதையும் (2)

சிதையும் மனத்து இடர் உடைய செங்கமல முகம் மலர செய்ய வெய்யோன் – பால:11 13/2
செய்யும் மா வெற்றி உண்டோ சேனையும் சிதையும் அன்றே – யுத்3:31 64/4

TOP


சிதையும்-ஆயின் (1)

செய்கை என் செய்கை அன்றோ அன்னது சிதையும்-ஆயின்
உய் வகை எவர்க்கும் உண்டோ உணர்வு மாசுண்டது அன்றோ – கிட்:11 62/3,4

TOP


சிதைவது (2)

சித்திர நகரம் பின்னை சிதைவது திண்ணம் என்றான் – சுந்:2 92/4
தென் திசை சேறி என்றான் அவன் அருள் சிதைவது ஆமோ – சுந்:4 34/4

TOP


சிதைவர் (1)

செருக்கினர் வலியர் ஆகி நெறி நின்றார் சிதைவர் என்றால் – யுத்3:26 65/3

TOP


சிதைவார் (1)

திருவில்லிகள் தலை போய் நெடு மலை-போல் உடல் சிதைவார் – யுத்3:31 103/4

TOP


சிதைவால் (1)

தெய்வ படை பழுது உற்றது என கூசுதல் சிதைவால்
எய் வித்தகம் உளது அன்னது பிழையாது என இசையா – யுத்3:27 161/1,2

TOP


சிதைவித்து (1)

மெய்யை சிதைவித்து நின் மேல் முறை நீத்த நெஞ்சம் – அயோ:4 123/1

TOP


சிதைவு (14)

சென்று வந்து உலவும் அ சிதைவு இலா நிழலின் நேர் – பால:20 14/2
சிதைவு இலன் கனகம் தேர் கொண்டு அடவிகள் துருவி சென்றான் – பால-மிகை:11 37/4
சீலமும் தருமமும் சிதைவு_இல் செய்கையாய் – அயோ:14 71/1
செருக்கு அடை அரக்கர் புரி தீமை சிதைவு எய்தி – ஆரண்:3 54/1
தீது உரை செய்தாய் இனைய செய்கை சிதைவு அன்றோ – ஆரண்:11 26/2
சிதைவு_இல செய்து நொய்தின் தீர்வு_அரும் பிறவி தீர்தி – கிட்:7 141/4
சிதைவு அகல் காதல் தாயை தந்தையை குருவை தெய்வ – கிட்:11 61/1
திண்ணிது அமைந்தீர் செய்து முடிப்பீர் சிதைவு இன்றால் – கிட்:17 16/3
சிதைவு செய் குறியை காட்டி வட திசை சிகர குன்றின் – யுத்1:10 3/3
சிதைவு அரு நாள் வர சிவந்த தாமரை – யுத்2:15 113/2
சென்று ஒன்று ஒன்றோடு இந்தியம் எல்லாம் சிதைவு எய்த – யுத்3:22 217/2
சிதைவு_இல் திங்களும் மீனும்-போல் முத்து_இனம் திகழ – யுத்4:35 11/4
எழுத்து என சிதைவு இலா இராமன் தேர் பரி – யுத்4:37 76/1
திறம் புகாது அவிரும் நாளும் சிதைவு இலர் தேரும்-காலை – யுத்4-மிகை:41 149/3

TOP


சிதைவு_இல் (2)

சீலமும் தருமமும் சிதைவு_இல் செய்கையாய் – அயோ:14 71/1
சிதைவு_இல் திங்களும் மீனும்-போல் முத்து_இனம் திகழ – யுத்4:35 11/4

TOP


சிதைவு_இல (1)

சிதைவு_இல செய்து நொய்தின் தீர்வு_அரும் பிறவி தீர்தி – கிட்:7 141/4

TOP


சிதைவுறல் (1)

சிதைவுறல் அவர்க்கு வேண்டின் செய் திறன் நேர்ந்தது எண்ணின் – சுந்:3 144/3

TOP


சிதைவொடு (1)

புயல் தொடு கடலின் விழுந்தார் புடை புடை சிதைவொடு சென்றார் – சுந்:7 29/3

TOP


சிந்த (63)

ததை மணி சிந்த உந்தி தறி இற தட கை சாய்த்து – பால:1 16/3
தள்ளுற மணிகள் சிந்த சலஞ்சலம் புலம்ப சாலில் – பால:2 18/2
தீ விழி சிந்த நோக்கி செய்ததை உணர்ந்து செய்ய – பால:9 21/1
செயிர் உறு மனத்த ஆகி தீ திரள் செம் கண் சிந்த
வயிர வான் மருப்பு யானை மலை என மலைவ கண்டார் – பால:10 13/3,4
குந்தள பாரம் சோர குலமணி கலன்கள் சிந்த
சந்த நுண் துகிலும் வீழ தளிர் கையால் அணைத்து சார – பால:14 54/2,3
இரியலின் சனங்கள் சிந்த இளம் களி சிறு கண் யானை – பால:14 61/2
தெள் அரி பாண்டி பாணி செயிரியர் இசை தேன் சிந்த
வள்ளலை பயந்த நங்கை வானவர் வணங்க போனாள் – பால:14 65/3,4
குழை உறா மிளிரும் கெண்டை கொண்டலின் ஆலி சிந்த
தழை உறா கரும்பின் சாபத்து அனங்க வேள் சரங்கள் பாய்ந்த – பால:21 9/1,2
முட்ட வெம் பொறிகள் சிந்த பொரு படை முரணது இற்றே – பால-மிகை:11 20/4
சென்று உலைவு உறும்படி தெரிந்து கணை சிந்த
மன்றிடை நலிந்து வலியோர்கள் எளியோரை – ஆரண்:9 7/2,3
செம் கண் எரி சிந்த வரி வில் பகழி சிந்த – ஆரண்:9 9/1
செம் கண் எரி சிந்த வரி வில் பகழி சிந்த
பொங்கு குருதி புணரியுள் புகையும் நெஞ்சன் – ஆரண்:9 9/1,2
தேவரும் வானம் தன்னில் தேவரும் சிந்தை சிந்த – ஆரண்:10 169/4
பொன் பிறழ் சிமய கோடு பொடியுற பொறியும் சிந்த
மின் பிறழ் குடுமி குன்றம் வெரிம் உற விரியும் வேலை – சுந்:1 6/1,2
தேக்கு உறு சிகர குன்றம் திரிந்து மெய் நெரிந்து சிந்த
தூக்குறு தோலர் வாளர் துரிதத்தின் எழுந்த தோற்றம் – சுந்:1 7/1,2
குடல் எலாம் அவுணர் சிந்த குன்று என குறித்து நின்ற – சுந்:1 31/2
தழங்கும் செம் தீ சிந்த அடித்தாள் தகவு இல்லாள் – சுந்:2 88/4
சிறுகு காலங்கள் ஊழிகள் ஆம் வகை திரிந்து சிந்தனை சிந்த
முறுகு காதலின் வேதனை உழப்பவர் முயங்கிய முலை முன்றில் – சுந்:2 192/1,2
முன் முன் நின்றார் கண் கனல் சிந்த முடுகுற்றார் – சுந்:3 148/1
சிந்த வால் நந்து இரிந்த திரை கடல் – சுந்:6 35/4
செல்லொடு மேகம் சிந்த திரை கடல் சிலைப்பு தீர – சுந்:8 17/1
நீர் உக குருதி சிந்த நெருப்பு உக உயிர்த்து நின்றான் – சுந்:11 20/4
சிந்த நூறி சீதையொடும் பேசி மனிதர் திறம் செப்ப – சுந்:12 120/2
எடுத்தனன் எழு ஒன்று அங்கை எடுத்து இகல் அரக்கர் சிந்த
பொடித்தனன் இரதம் வாசி பொரு களிறு இதனை எல்லாம் – சுந்-இகை:10 5/1,2
சிந்த மா நாகரை செரு முருக்கிய கரன் திரிசிரத்தோன் – யுத்1:2 97/1
சிந்த வென்ற நாள் சிறியன்-கொல் நீ சொன்ன தேவன் – யுத்1:2 113/4
அந்தர குல மீன் சிந்த அண்டமும் கிழிய ஆர்ப்ப – யுத்1:13 26/2
சிந்த ஒண்ணுமோ மானிடர்-திறத்து எனக்கு அழிவு – யுத்1-மிகை:2 28/3
சிந்தனை முழுதும் சிந்த தெளிவு_இலார் போல மீள – யுத்2:16 125/3
குலை உறு பொறிகள் சிந்த வீசி தோள் கொட்டி ஆர்த்தான் – யுத்2:16 193/4
ஆசைகள்-தோறும் சிந்த வாளினால் அறுத்து மாற்றி – யுத்2:18 209/2
நெருங்கிய படைகள் ஆன மீன் குலம் நெரிந்து சிந்த
கரும் கடல் கலக்கும் மத்தின் பனசனும் கலக்கி புக்கான் – யுத்2:19 58/3,4
சூலம் அந்தகன் எறிந்தது அன்னது துணிந்து சிந்த இடை சொல்லுறும் – யுத்2:19 83/3
பொரு கனல் பொறிகள் சிந்த புடைத்தனர் புடைத்தலோடும் – யுத்2:19 173/3
தீந்து உக நூறி யானும் தீர்கெனோ இலங்கை சிந்த
பாய்ந்து அவர் சுற்றம் முற்றும் படுப்பெனோ இயன்ற பண்போடு – யுத்2:19 238/2,3
சீதம் கொள் வேலை அலை சிந்த ஞாலம் இருள் சிந்த வந்த சிறையான் – யுத்2:19 245/3
சீதம் கொள் வேலை அலை சிந்த ஞாலம் இருள் சிந்த வந்த சிறையான் – யுத்2:19 245/3
வேதங்கள் பாட உலகங்கள் யாவும் வினை சிந்த நாகம் மெலிய – யுத்2:19 245/4
தூர்த்து அடல் கவியின் சேனை துகள் பட துணிந்து சிந்த
பேர்த்தனன் சிலை நாண் ஓதை பிறை முக பகழி பின்னும் – யுத்2-மிகை:18 21/2,3
மீனொடு மேகம் சிந்த விசைத்தனர் மீட்டும் வீச – யுத்3:21 13/2
தந்திரம் இரிந்து சிந்த படை பெரும் தலைவர் தாக்கி – யுத்3:21 16/2
தீ_இனம் அமைய செல்லும் மாய மா மாரி சிந்த
ஆயிரம்_கோடி மேலும் அவிந்தன கவிகள் ஐயன் – யுத்3:21 25/2,3
சிரம் பொதிர்ந்து அமரர் அஞ்ச ஊதினான் திசைகள் சிந்த – யுத்3:22 12/4
முற்றின படைகள் யாவும் முறை முறை முறிந்து சிந்த
சுற்றின வயிர தண்டால் துகைத்தனன் அமரர் துள்ள – யுத்3:22 125/2,3
தேர் இரண்டு அருகு பூண்ட கழுதையும் அச்சும் சிந்த
சாரதி புரள வீர தண்டினால் கண்டம் செய்தான் – யுத்3:22 130/3,4
விண்டு நின்று ஆக்கை சிந்த புல் உயிர் வீட்டிலாதேன் – யுத்3:26 51/1
செல்லும் வான் திசைகள் ஓரார் சிரத்தினோடு உடல்கள் சிந்த
புல்லினார் நிலத்தை நின்ற வானர வீரர் போகார் – யுத்3:28 40/3,4
பூ மழை வானோர் சிந்த பொலிந்தது அ பகழி புத்தேள் – யுத்3:28 52/4
வெள்ளிய மருப்பு சிந்த வீசிய விசயத்து ஒள் வாள் – யுத்3:29 57/2
பிறித்து இரிந்து சிந்த வந்து ஓர் ஆகுலம் பிறந்ததால் – யுத்3:31 78/4
பழித்த வாளி சிந்த நின்று பட்ட அன்றி விட்ட கோல் – யுத்3:31 83/3
முடி குலங்கள் கோடி_கோடி சிந்த வேகம் முற்றுறா – யுத்3:31 89/3
தெறித்து சிந்த சர மழை சிந்தினான் – யுத்3:31 132/4
அற்றவை அழிந்து சிந்த அறுத்து ஒரு கணத்தில் மாய்த்தான் – யுத்3-மிகை:21 4/4
ஆன வன் பகழி சிந்த திசை-தொறும் பொறியோடு அற்று – யுத்3-மிகை:22 8/2
சேனை அம் தலைவர் சேனை முழுவதும் அழிந்து சிந்த
தான் எரி கனலின் பொங்கி தரிப்பு இலர் கடலின் சூழ்ந்தே – யுத்3-மிகை:31 64/1,2
ஆனவை முழுதும் சிந்த அறுத்தனன் அமலன் அம்பால் – யுத்3-மிகை:31 64/4
சுடர் மணி வலயம் சிந்த துடித்தன இடத்த பொன் தோள் – யுத்4:37 18/4
சென்ற எங்கணும் தேவரும் முனிவரும் சிந்த
வென்றதும் எங்களை-போலும் யாம் விளிவதும் உளதோ – யுத்4:37 115/1,2
சங்காரத்து ஆர் கண்டை ஒலிப்ப தழல் சிந்த
பொங்கு ஆரத்தான் மார்பு எதிர் ஓடி புகலோடும் – யுத்4:37 132/1,2
மூண்ட வெம் தழல் சிந்த முடுக்கலும் – யுத்4:37 160/2
தார் நின்ற மலை-நின்றும் பணி குலமும் மணி குலமும் தகர்ந்து சிந்த
போர் நின்ற விழி-நின்றும் பொறி-நின்று புகையோடும் குருதி பொங்க – யுத்4:37 199/2,3
தேவரும் முனிவர்-தாமும் திசை-தொறும் மலர்கள் சிந்த
ஓவல் இல் மாரி ஏய்ப்ப எங்கணும் உதிர்ந்து வீங்கி – யுத்4:42 3/1,2

TOP


சிந்த-மன்னோ (1)

சீகர மகர வேலை காவலன் சிந்த-மன்னோ – ஆரண்:10 14/4

TOP


சிந்தரும் (1)

பூமி தோய் பிடி சிந்தரும் போயினார் – பால:14 39/2

TOP


சிந்தலால் (2)

தெருண்டு_இலாத மத்த யானை சீறி நின்று சிந்தலால்
இருண்ட காழ் அகில் தடத்தொடு இற்று வீழ்ந்த சந்து வந்து – கிட்:7 5/2,3
சின்னபின்னங்களாய் மயங்கி சிந்தலால் – யுத்3:22 50/4

TOP


சிந்தலின் (2)

சிரமும் கல் என சிந்தலின் சிதைந்தது அ சேனை – யுத்4:32 12/3
நெக்கிலா மலைகளும் நெருப்பு சிந்தலின்
வக்கிலா திசைகளும் உதிரம் வாய் வழி – யுத்4:37 65/2,3

TOP


சிந்தலோடும் (1)

திண் நெடும் சிகரம் நீறாய் திசைதிசை சிந்தலோடும்
கண் நெடும் கடும் தீ கால கவி குலத்து அரசன் கையால் – யுத்2:15 129/2,3

TOP


சிந்தவே (3)

சேண் உயர் விசும்பிடை அமரர் சிந்தவே – யுத்2:15 102/4
மொழிந்தனன் இடியொடு முகிலும் சிந்தவே – யுத்2:18 1/4
தேர் எரிந்த வீரர்-தம் சிரம் பொடிந்து சிந்தவே – யுத்3:31 91/4

TOP


சிந்தனை (35)

சிந்தனை தெரிந்திலம் சிவந்த நாட்டமே – பால:19 34/4
சீரிது தேவர்-தங்கள் சிந்தனை என்பது உன்னி – பால:24 28/1
சிந்தனை என் என சிறுவர் இன்மையால் – பால-மிகை:7 5/2
பெறல்_அரும் திரு பெற்ற பின் சிந்தனை பிறிது ஆம் – அயோ:2 77/2
எரியும் சிந்தனை கோசலைக்கு உடைமையாம் என்றால் – அயோ:2 78/2
சிந்தனை உணர்த்துதி என்று செப்புவான் – அயோ:5 32/4
தேவியொடு அடி தாழா சிந்தனை உரை செய்வான் – அயோ:8 25/4
சிந்தனை உணர்கிற்பான் சென்றனன் விரைவோடும் – அயோ:8 31/1
மாயம் நீங்கிய சிந்தனை மா மறை – அயோ:10 49/1
தீதா நின்ற சிந்தனை செய்தான் அவன் என்ன – அயோ:11 78/3
சிந்தனை எமக்கு என தெரிந்து கூறினான் – அயோ:12 11/4
தீவினை என்ன நீத்து சிந்தனை முகத்தில் தேக்கி – அயோ:13 35/2
சிந்தனை யாவது என்று சிருங்கிபேரியர்_கோன் செப்ப – அயோ:13 47/2
ஆறிய சிந்தனை அறிஞ ஒன்று உரை – அயோ:14 123/3
சேதியர் சிந்தனை தெரிய செப்பினார் – அயோ-மிகை:1 17/4
தெள்ளிய நலத்தினால் உன் சிந்தனை தெரிந்தது அம்மா – ஆரண்:6 57/2
தனி இருந்தனள் சமைந்தது என் சிந்தனை தாழ்வு உற்று – ஆரண்:6 84/1
தோகையும் அ வழி தோம்_இல் சிந்தனை
சேகு_அறு நோன்பினர் என்னும் சிந்தையால் – ஆரண்:12 25/1,2
மூண்டு எழு சிந்தனை முறை இலோன் தனை – ஆரண்:12 33/2
சிந்தனை வழி நிலை திரிவர் தேசு உடை – ஆரண்-மிகை:12 2/2
சென்று இழைப்பன சிந்தனை செய்க என்றான் – கிட்:13 4/4
சிந்தனை வருந்தும் அ செய்கை காண்குறேன் – கிட்:16 9/2
சிறுகு காலங்கள் ஊழிகள் ஆம் வகை திரிந்து சிந்தனை சிந்த – சுந்:2 192/1
குழை முகத்து நின் சிந்தனை கோடினால் – சுந்:3 105/2
சென்று கூடுவல் என்பது சிந்தனை செய்யா – சுந்:12 55/3
செம் நீர்மை செய்யேன் என சிந்தனை செய்து நொய்தின் – சுந்-இகை:1 7/2
சிந்தனை முடிந்தன என்னும் சிந்தையார் – யுத்1:4 35/4
சிந்தனை என் என செறி திரை கடல் – யுத்1:8 2/2
சிந்தனை முழுதும் சிந்த தெளிவு_இலார் போல மீள – யுத்2:16 125/3
தீது என்று அது சிந்தனை செய்திலெனால் – யுத்2:18 35/1
பழிப்பு_அறு மேனியாள்-பால் சிந்தனை படர கண்கள் – யுத்2:19 274/1
சீதையும் அவளை உன்னி சிந்தனை தீர்ந்தும் தீரா – யுத்2:19 275/3
சேடர் சிந்தனை முனிவர்கள் அமர் பொர சீறி – யுத்3:22 165/3
தெள்ளிதின் உணர்ந்த பின்னை சிந்தனை தெரிவென் அன்றே – யுத்3:24 7/2
இனிய சிந்தனை இராகவன் உவகையோடு இனி நம் – யுத்4:41 4/2

TOP


சிந்தனைக்கு (1)

சிந்தனைக்கு உரிய பொருள் தேடுதற்கு உறு நிலையர் – கிட்:2 6/4

TOP


சிந்தனையிட்டு (1)

ஏற்ப சிந்தனையிட்டு அ அரக்கர்-தம் – ஆரண்:4 42/2

TOP


சிந்தனையினான் (1)

வழு இல் சிந்தனையினான் வரிசையின் அளவளாய் – பால:20 18/2

TOP


சிந்தா (1)

சிந்தா நின்ற சிந்தையினான் செய்குவது ஓரான் – பால:17 25/2

TOP


சிந்தாகுலங்கள் (1)

சிந்தாகுலங்கள் களைவாய் தளர்ந்து துயர் கூரல் என்ன செயலோ – யுத்2:19 250/3

TOP


சிந்தாகுலத்தொடு (1)

சிந்தாகுலத்தொடு உரை-செய்த செய்கை அது தீரும் என்று தெளிவாய் – ஆரண்:13 69/2

TOP


சிந்தாகுலம் (3)

சிந்தாகுலம் உற்றது பின்னரும் தீர்வு இல் அன்பால் – சுந்:1 43/2
சிந்தாகுலம் எந்தை திரித்திடுவான் – யுத்2:18 37/1
சிந்தாகுலம் துறந்தார் அவன் நெடும் சாரிகை திரிந்தான் – யுத்3:27 101/4

TOP


சிந்தாகுலமும் (1)

சிந்தாகுலமும் சில நாணும் தன் கருத்தின் – யுத்2-மிகை:17 2/3

TOP


சிந்தாவினை (1)

சிந்தாவினை அன்றியும் கைவினையாலும் செய்தான் – ஆரண்:10 156/2

TOP


சிந்தி (84)

நில_மகட்கு அணிகள் என்ன நிரை கதிர் முத்தம் சிந்தி
மலை_மகள் கொழுநன் சென்னி வந்து வீழ் கங்கை மான – பால:16 15/1,2
சிந்தி கலாப மயிலின் கண் சிவந்து போனார் – பால:17 22/4
மாதர் அரும் கலமும் மங்கலமும் சிந்தி தம் – அயோ:4 94/1
குன்று உறை வய மாவின் குருளையும் இருள் சிந்தி
பின்றினது எனல் ஆகும் பிடி தரு சிறு மாவும் – அயோ:9 10/1,2
சிதர்ந்து சிந்தி அழிந்தன தேம் கனி – அயோ:11 19/2
சிந்தி நின்றனன் சேந்த கண்ண நீர் – அயோ:14 88/3
அம்பு இடை அறுக்க சிந்தி அற்றன படும் என்று அஞ்சி – ஆரண்:7 111/2
முறைமுறை அறைய சிந்தி முறிந்து உகும் மணியும் முத்தும் – ஆரண்:10 15/2
நீள் அரத்தங்கள் சிந்தி நெருப்பு உக நோக்கும் நீரான் – ஆரண்:10 164/2
தேவியை தீண்டா-முன்னம் இவன் தலை சரத்தின் சிந்தி
போம் வகை புணர்ப்பன் என்று புத்தியால் புகல்கின்றேற்கும் – ஆரண்:11 38/1,2
தேன் உக அருவி சிந்தி தெருமரல் உறுவ போல – ஆரண்:14 2/1
பயில்வு உற திவலை சிந்தி பயப்பய தழுவும் பாங்கர் – கிட்:2 11/4
சிந்தி எங்கணும் சிதறுவ-போல் பொறி தெறிப்ப – கிட்:7 54/2
நந்தா நாள்_மலர் சிந்தி நண்பொடும் – கிட்:8 11/3
உக நேர் சிந்தி உலந்து அழிந்தனன் – கிட்:8 15/3
திணி சுவர் தலம் சிந்தி செயற்கு_அரும் – சுந்:6 24/3
பனி உறு செயலை சிந்தி வேரமும் பறித்தது அம்மா – சுந்:7 11/1
தென் திசை நமனும் உள்ளம் துணுக்கென சிந்தி வானில் – சுந்:8 18/2
செயிர் கொள் வாள் அரக்கர் சீற்றம் செருக்கினர் படைகள் சிந்தி
வெயில்கள் போல் ஒளிகள் வீச வீரன் மேல் கடிது விட்டார் – சுந்:8 22/3,4
சிந்தி அம்பு உறு கொடும் சிலை உரும் என தெறிப்பார் – சுந்:9 15/2
தேரும் யானையும் புரவியும் அரக்கரும் சிந்தி
பாரின் வீழ்தலும் தான் ஒரு தனி நின்ற பணை தோள் – சுந்:11 34/1,2
திருந்து தோளிடை வீக்கிய பாசத்தை சிந்தி
உருந்து நஞ்சு போல்பவன்-வயின் பாய்வென் என்று உடன்றான் – சுந்:12 50/3,4
செய் தொடர் கன வல்லியும் புரசையும் சிந்தி
நொய்தின் இட்ட வன் தறி பறித்து உடல் எரி நுழைய – சுந்:13 30/1,2
நீண்ட வாள் அரக்கரோடு நிகழ்ந்ததும் நெருப்பு சிந்தி
மீண்டதும் விளம்பான் தான் தன் வென்றியை உரைப்ப வெள்கி – சுந்:14 9/3,4
பொழிந்தார் படைகள் அவை யாவையும் பொடிந்து சிந்தி
கழிந்து ஓடிட தன் கை மராமரம் கொண்டு வீசி – சுந்-இகை:11 28/2,3
தூய மலர் போல் நுரை தொகையும் முத்தும் சிந்தி புடை சுருட்டி – யுத்1:1 3/3
செக்கர் மேகத்து சிறு பிறை நுழைந்தன செய்கைய வலி சிந்தி
உக்க பல் குலம் ஒழுகின எயிற்று இரும் புரை-தொறும் அமிழ்து ஊறி – யுத்1:3 89/3,4
சிந்தி வந்து இறுத்தனன் மதனன் தீ நிறத்து – யுத்1:5 2/3
சிந்தி ஓடிய குருதி வெம் கனலொடு செறிய – யுத்1:6 23/1
பொருப்பு இனம் எவையும் சிந்தி பொடிபட குதித்து போர் வாள் – யுத்1-மிகை:3 26/2
சிந்தி வானர சேனை சிதைத்தலும் – யுத்2:15 53/2
நீந்த_அரு நெருப்பு சிந்தி நிமிர்தலும் நிருதர்க்கும் எல்லாம் – யுத்2:15 128/3
அண்ணல் வாள் அரக்கன் விட்ட அம்பினால் அழிந்து சிந்தி
திண் நெடும் சிகரம் நீறாய் திசைதிசை சிந்தலோடும் – யுத்2:15 129/1,2
மீ எழு மேகம் எல்லாம் வெந்து வெம் கரியின் சிந்தி
தீ எழ விசும்பினூடு செல்கின்ற செயலை நோக்கி – யுத்2:15 134/1,2
சென்றது குரக்கு சேனை கால் எறி கடலின் சிந்தி – யுத்2:15 140/4
சிலை எலாம் அற்ற கற்ற செரு எலாம் அற்ற சிந்தி – யுத்2:15 149/4
சிந்தி வேலையும் திசைகளும் நிறைந்தன சரத்தால் – யுத்2:15 198/2
செறுத்து விட்டன படை எல்லாம் கணைகளால் சிந்தி
இறுத்து வீசிய கிரிகளை எரி உக நூறி – யுத்2:15 229/2,3
சென்று தீர்வு இல எனை பல கோடியும் சிந்தி
நின்ற தேரொடும் இராவணன் ஒருவனும் நிற்க – யுத்2:15 237/2,3
ஆகுவது ஆகும் காலத்து அழிவதும் அழிந்து சிந்தி
போகுவது அயலே நின்று போற்றினும் போதல் திண்ணம் – யுத்2:16 161/1,2
பொன் தடம் தோளின் வீசி புடைத்தனன் பொறியின் சிந்தி
இற்றது நூறு கூறாய் எழு முனை வயிர தண்டு – யுத்2:16 190/3,4
செரு பதம் பெறா அரக்கர்-தம் தலை பல சிந்தி
பருப்பதங்கள் புக்கு ஒளிப்பன முழை புகு பாம்பின் – யுத்2:16 207/3,4
திறத்திறம் பட திசை-தொறும் திசை-தொறும் சிந்தி
புறத்தின் ஓடினர் ஓடின குருதியே போல – யுத்2:16 222/3,4
காலிடை கடல் என சிந்தி கை கெட – யுத்2:16 298/3
தினையும் மாத்திரை துணிபட முறைமுறை சிந்தினன் சரம் சிந்தி – யுத்2:16 326/4
ஆக்கி அங்கு அவன் அடு படை தொடுத்து விட்டு அறுத்தனன் அது சிந்தி
வீக்கு இழந்தது வீழ்ந்தது வரை சுழல் விரி சுடர் வீழ்ந்து என்ன – யுத்2:16 328/3,4
காந்து வெம் சுடர் கவசம் அற்று உகுதலும் கண்-தொறும் கனல் சிந்தி
ஏந்து வல் நெடும் தோள் புடைத்து ஆர்த்து அங்கு ஓர் எழு முனை வயிர போர் – யுத்2:16 329/1,2
கொன்று நின் தலைகள் சிந்தி அரக்கர்-தம் குலத்தை முற்றும் – யுத்2:17 23/3
பெரும் பியல் தலைகள் சிந்தி பிழைப்பிலை முடிந்தாய் என்ன – யுத்2:17 58/3
திறம் திறம் ஆக நின்ற கவி பெரும் கடலை சிந்தி
இறந்தனன் நும்பி அம்பின் கொன்றனன் இராமன் என்றார் – யுத்2:17 75/3,4
தேய்ந்தது சிதைந்தது சிந்தி சேண் உற – யுத்2:18 99/3
விடற்கு அரும் வினை அற சிந்தி மெய் உயிர் – யுத்2:18 109/2
திட்டியின் விடத்து நாகம் அனையன சிந்தி ஆர்த்தான் – யுத்2:18 190/4
தூர்த்தனன் இராமன் தம்பி அவை எலாம் துணித்து சிந்தி
கூர்த்தன பகழி கோத்தான் குபேரனை ஆடல் கொண்டான் – யுத்2:18 191/3,4
மேலவன் சிரத்தை சிந்தி வில்லையும் துணித்தான் வீரன் – யுத்2:18 199/4
இன்னது ஓர் தன்மை எய்தி இராக்கதர் இரிந்து சிந்தி
பொன் நகர் புக்கார் இப்பால் பூசல் கண்டு ஓடி போன – யுத்2:18 259/1,2
உடைந்து தன் படை உலைந்து சிந்தி உயிர் ஒல்க வெல் செரு உடற்றலால் – யுத்2:19 70/1
சுற்றும் நின்ற படை சிந்தி ஓட ஒரு மரா மரம் கொடு துகைத்துளான் – யுத்2:19 71/1
உம்பரும் உணர்வு சிந்தி ஒடுங்கினார் உலகம் யாவும் – யுத்2:19 103/3
சித்திரத்தினில் சிந்தி இராவணன் – யுத்2:19 123/3
தேரினும் இருவர் சென்றார் செம் தழல் பகழி சிந்தி
ஆரியன் வாகை வில்லும் அச்சு உடை தேரும் அ தேர் – யுத்2:19 172/2,3
பொன் சென்ற வடிம்பின் வாளி புகையொடு பொறியும் சிந்தி
முன் சென்ற முதுகில் பாய பின் சென்ற மார்பம் உற்ற – யுத்2:19 196/3,4
தேரொடும் புரண்டு வீழ சிந்தி என் சிந்தை செப்பும் – யுத்2:19 211/2
எழ மிசை உலகம் மேல் மேல் ஏங்கிட இரிந்து சிந்தி
மழை விழ மலைகள் கீற மாதிரம் பிளக்க மாதோ – யுத்2:19 273/3,4
அப்பு மா மாரி சிந்தி அண்டமும் பிளக்க ஆர்த்தான் – யுத்2-மிகை:15 18/4
பொரு களமீதில் சிந்தி பொன்றினர் என்ப-மன்னோ – யுத்2-மிகை:15 22/4
சிந்தி ஓடிய அரக்கரில் சிலர் தசமுகனுக்கு – யுத்2-மிகை:16 39/3
தேரினை பாகனோடு அழிய சிந்தி மற்று – யுத்2-மிகை:18 16/3
கரு வயிறு உடைந்து சிந்தி அரக்கியர் கலங்கி வீழ – யுத்2-மிகை:19 6/3
எரி கணை சிந்தி காலின் எய்தினான் தன்னோடு ஏற்றான் – யுத்3:21 32/3
சிங்கத்தின் நாதம் வந்து செவி புக விலங்கு சிந்தி
எங்கு உற்ற என்னா-வண்ணம் இரிந்தது ஈது அன்றி ஏழை – யுத்3:22 13/2,3
தேரிடை நின்று வீழ்ந்தார் சிலர் சிலர் படைகள் சிந்தி
பாரிடை இருந்து வீழ்ந்து பதைத்தனர் பைம் பொன் இஞ்சி – யுத்3:22 34/2,3
திணி நெடு மரம் ஒன்று ஆழி வாள் மழு தாக்க சிந்தி
பணை நெடு முதலும் நீங்க பாங்கு உறை பறவை போல – யுத்3:28 38/3,4
ஓடி எங்கணும் சிந்தி ஒளித்தனர் – யுத்3:29 4/4
இரிந்து சேனை சிந்தி யாரும் இன்றி ஏக நின்று நம் – யுத்3:31 73/1
தீ மொய்த்த அனைய செம் கண் அரக்கரை முழுதும் சிந்தி
பூ மொய்த்த கரத்தர் ஆகி விண்ணவர் போற்ற நின்றான் – யுத்3:31 229/1,2
சிர நிரை அறுத்து அவர் உடலை சிந்தி மற்று – யுத்3-மிகை:27 2/1
அசும்பு சிந்தி நொந்து உலைவுற தோள் புடைத்து ஆர்த்தான் – யுத்4:35 28/4
எரியாநிற்கும் பல் தலை மூன்றும் எரி சிந்தி
திரியாநிற்கும் தேவர்கள் ஓட திரள் ஓட – யுத்4:37 127/1,2
சிந்தி ஓடு கலையுடை தேர்-கொலோ – யுத்4:40 9/3
பொரும்படி உடல்கள் சிந்தி பொன்றினர் எவரும் அம்மா – யுத்4-மிகை:37 2/4
தலை ஒரு பத்தும் சிந்தி தம்பி-தன் தோளும் தாளும் – யுத்4-மிகை:41 243/2
வழுவல் இல் மலர்கள் சிந்தி மானிடம் சுருங்க சார்ந்தார் – யுத்4-மிகை:42 5/4
தேன் உறு மலர்கள் சிந்தி திசைமுகம் பரவ தெய்வ – யுத்4-மிகை:42 31/3

TOP


சிந்திட (12)

செய்ய மா தலை சிந்திட திசை உற சென்ற – ஆரண்:7 81/3
அரிந்து போந்தன சிந்திட திசைதிசை அகற்றி – ஆரண்:7 85/2
சிந்திட கரு நிறத்து அரியினை தேடுவான் – கிட்:5 3/4
இந்தனங்களின் வெந்து எரி சிந்திட
முந்து அனங்க வசந்தன் முகம் கெட – சுந்:6 26/2,3
கரிந்து சிந்திட கடும் கனல் தொடர்ந்து உடல் கதுவ – சுந்:13 27/1
சிந்திட எழுந்து திசை ஈண்ட எதிர் செவ்வே – சுந்-இகை:11 25/2
உடல் சிந்திட உட்கினர் மற்று அவனுக்கு – யுத்1-மிகை:3 21/2
சிரற்றின பார்ப்பினின் சிந்தை சிந்திட
விரல் துறு கைத்தலத்து அடித்து வெய்து_உயிர்த்து – யுத்2:16 264/2,3
சிதைய ஆயிரம் பாய் பரி சிந்திட
வதையின் மற்றொரு கூற்று என மாருதி – யுத்2:19 127/2,3
திரை கடல் பெரும் படை இரிந்து சிந்திட
மரத்தினின் புடைத்து அடர்த்து உருத்த மாருதி – யுத்3:27 69/1,2
தீ ஒத்தன உரும் ஒத்தன சரம் சிந்திட சிரம் போய் – யுத்3:31 109/1
அனைய சிந்திட ஆண்தகை வீரனும் – யுத்4:37 166/1

TOP


சிந்திடாது (1)

சிந்திடாது ஒரு சடையினில் கரந்தனன் சேர – பால-மிகை:9 51/4

TOP


சிந்தித்தது (1)

சிந்தித்தது உதவும் தெய்வ மணி விளக்கு ஒளிரும் சேக்கை – சுந்:2 104/2

TOP


சிந்தித்தான் (1)

தீயின் ஆகுதி செல்வனும் சிந்தித்தான் – அயோ:14 6/4

TOP


சிந்தித்து (3)

என்று சிந்தித்து இளையவன் பார்த்து இரு – அயோ:10 51/1
ஏது ஐயா சிந்தித்து இருக்கின்றாய் எண்_இறந்த – யுத்2:18 270/1
திருவினை நீ பெறுவதற்கு இங்கு இவன் திரு நாமங்கள் தமை சிந்தித்து ஏத்த – யுத்4-மிகை:38 3/2

TOP


சிந்திப்பது (1)

திறங்கள் என் பல சிந்திப்பது இவன் தலை சிதறி – சுந்:12 51/3

TOP


சிந்திப்பவர்க்கு (1)

ஆழ்வார் பதத்தை சிந்திப்பவர்க்கு யாதும் அரியது அன்றே – பால-மிகை:0 17/4

TOP


சிந்திப்பார் (1)

தேசத்தார் என்னை என்னே சிந்திப்பார் என்று தீயும் – யுத்2:19 209/3

TOP


சிந்திய (16)

தழங்கு கழி சிந்திய தரம் பயில் தரங்கத்து – பால:15 22/3
சின்னம் தரும் மலர் சிந்திய செறி நந்தனவனம் நல் – அயோ:7 7/3
சிந்திய குரிசில் அ செம்மல் சேந்த கண் – அயோ:14 82/3
தென் புலம் தங்கு எரி நரகில் சிந்திய
என்பு இல் பல் உயிர் என வெம்மை எய்தினார் – கிட்:14 21/3,4
பாரில் சென்றது பரி பட்டன அவன் வரி வில் சிந்திய பகழி கோல் – சுந்:10 34/2
தேன் அகத்த மலர் பல சிந்திய
கானகத்து மயில் அன்ன காட்சியார் – சுந்:13 4/3,4
தேன் அவாம் பொழில் தீ பட சிந்திய
சோனை மா மலர் தும்பி தொடர்ந்து அயல் – சுந்-இகை:13 3/1,2
சிந்திய மொழியன் தீந்த சென்னியன் திகைத்த நெஞ்சன் – யுத்1:7 3/2
நன்கு ஒடித்து நறும் கிரி சிந்திய
பொன் கொடி துவலை பொதிந்து ஓடுவ – யுத்1:8 62/1,2
எல் சிந்திய எரி சிந்தின இகலோன் மணி அகலம் – யுத்2:15 175/4
செயிர் ஒப்புறும் இந்திரர் சிந்திய நாள் – யுத்2:18 61/2
புதைத்து ஆங்குறும் இடி_ஏறு என பொறி சிந்திய புவனம் – யுத்2-மிகை:15 27/3
சிந்திய கண்ணின் நீரர் ஏங்குவார் தம்மை தேற்றி – யுத்3:24 19/2
திடலும் வெம் புரவியும் தேரும் சிந்திய
உடலும் வன் தலைகளும் உதிரத்து ஓங்கு அலை – யுத்3:27 54/2,3
சிறந்தது சரங்கள் பாய சிந்திய சிரத்த ஆகி – யுத்3:28 58/2
கண்ணின் சிந்திய தீ கடு வேகத்த – யுத்4:37 41/3

TOP


சிந்தியா (5)

சிந்தியா நொந்து தேய் பொழுது தெறு சீத நீர் – கிட்:1 38/3
இருந்து நோக்கி நொந்து இறைவன் சிந்தியா
பொருந்து நன் மனைக்கு உரிய பூவையை – கிட்:3 35/2,3
தெவ் அடக்கும் வென்றியானும் நன்று இது என்று சிந்தியா – கிட்:7 10/4
சென்றனன் துணைவரும் தானும் சிந்தியா
நின்றனன் பின்னரும் நீதி சான்றன – யுத்1:4 9/2,3
திண் நெடும் கொற்றமும் வலியும் சிந்தியா
நண்ணினன் நடந்து எதிர் நமனை இன்று இவன் – யுத்2:16 301/2,3

TOP


சிந்தியாதவர் (1)

சிந்தியாதவர் யார் அவை நம்மை என் செய்த – யுத்1:2 106/4

TOP


சிந்தியாதான் (1)

தீயன பொறுத்தி என்றான் சிறியன சிந்தியாதான் – கிட்:7 125/4

TOP


சிந்தியாமை (1)

செய்வன செய்தல் யாண்டும் தீயன சிந்தியாமை
வைவன வந்தபோதும் வசை_இல இனிய கூறல் – கிட்:9 11/1,2

TOP


சிந்தியாயோ (1)

சின்னபின்னங்கள் செய்த அதனை நீ சிந்தியாயோ – சுந்:3 130/4

TOP


சிந்தியார் (1)

சிறியாரோ உபகாரம் சிந்தியார் – கிட்:8 6/4

TOP


சிந்தியான் (1)

சின்னம் என்றும் தனிமையும் சிந்தியான்
மன்னர் மன்னவன் செம்மல் மரபினால் – ஆரண்:9 16/2,3

TOP


சிந்தியே (1)

செயலுடை புது மலர் பொற்ப சிந்தியே – அயோ:10 47/4

TOP


சிந்தின (50)

பொரிந்தன கலவைகள் பொரியின் சிந்தின
எரிந்த வெம் கனல் சுட இழையில் கோத்த நூல் – பால:10 50/2,3
காந்தின மணியும் முத்தும் சிந்தின கலாபம் சூழ்ந்த – பால:14 57/2
சிந்தின அணி மணி சிதறி வீழ்ந்தன – அயோ:4 172/1
உலந்து வீழ்தலின் சிந்தின உதிரத்தில் மடவார் – அயோ:10 6/2
சிந்தின தெறித்து உக செறிந்த தோளினார் – ஆரண்:7 41/2
தலை சிந்தின விழி சிந்தின தழல் சிந்தின தரை மேல் – ஆரண்:7 101/1
தலை சிந்தின விழி சிந்தின தழல் சிந்தின தரை மேல் – ஆரண்:7 101/1
தலை சிந்தின விழி சிந்தின தழல் சிந்தின தரை மேல் – ஆரண்:7 101/1
மலை சிந்தினபடி சிந்தின வரி சிந்துரம் மழை போல் – ஆரண்:7 101/2
சிலை சிந்தின கணை சிந்தின திசை சிந்தின திசையூடு – ஆரண்:7 101/3
சிலை சிந்தின கணை சிந்தின திசை சிந்தின திசையூடு – ஆரண்:7 101/3
சிலை சிந்தின கணை சிந்தின திசை சிந்தின திசையூடு – ஆரண்:7 101/3
உலை சிந்தின பொறி சிந்தின உயிர் சிந்தின உடலம் – ஆரண்:7 101/4
உலை சிந்தின பொறி சிந்தின உயிர் சிந்தின உடலம் – ஆரண்:7 101/4
உலை சிந்தின பொறி சிந்தின உயிர் சிந்தின உடலம் – ஆரண்:7 101/4
எய்த நகை வந்தது எரி சிந்தின கண் எல்லாம் – ஆரண்:10 51/2
சிந்தின நயனம் வந்தனைய செய்கையான் – ஆரண்:14 82/4
திக்கயங்களும் மத செருக்கு சிந்தின
உக்கன உரும் இனம் உலைந்த உம்பரும் – கிட்:7 17/2,3
சிந்தின மணி முடி சிகரம் தீண்டவே – கிட்:7 18/4
இடித்த வாய் உகும் உரும் இனத்தின் சிந்தின
தடித்து வீழ்வன என தகர்ந்து சிந்தின – கிட்:7 20/2,3
தடித்து வீழ்வன என தகர்ந்து சிந்தின
வடித்த தோள் வலயத்தின் வயங்கு காசு-அரோ – கிட்:7 20/3,4
செல்லிடை பிறந்த செம் கனல்கள் சிந்தின
அல்லிடை மணி சிறந்து அழல் இயற்றல் போல் – கிட்:10 15/3,4
தெரியுமால் மங்கல கலசம் சிந்தின
விரியுமால் விளக்கினை விழுங்குமால் இருள் – சுந்:3 45/3,4
சிந்தின வெய்ய என்று எண்ணி தீர்ந்தனன் – யுத்1:5 1/4
சீர்த்த பேர் அணை-தன்னையும் சிந்தின
வார்த்தது அன்ன மதிலின் வரம்பு-கொண்டு – யுத்2:15 13/2,3
சென்று தீயவர் ஆர் உயிர் சிந்தின
குன்றின் வீழும் உருமின் குழுவினே – யுத்2:15 23/3,4
செ வழி கோதையின் தெறிக்க சிந்தின
எவ்வழி மருங்கினும் இரிந்த வானரம் – யுத்2:15 123/3,4
வில் சிந்தின நெடு நாண் நிமிர் கரை சிந்தின விரி நீர் – யுத்2:15 175/1
வில் சிந்தின நெடு நாண் நிமிர் கரை சிந்தின விரி நீர் – யுத்2:15 175/1
கல் சிந்தின குல மால் வரை கதிர் சிந்தின சுடரும் – யுத்2:15 175/2
கல் சிந்தின குல மால் வரை கதிர் சிந்தின சுடரும் – யுத்2:15 175/2
பல் சிந்தின மத யானைகள் படை சிந்தினர் எவரும் – யுத்2:15 175/3
எல் சிந்திய எரி சிந்தின இகலோன் மணி அகலம் – யுத்2:15 175/4
விரிந்து சிந்தின வானத்து மீனொடு விமானம் – யுத்2:15 191/2
சிரங்களை சிதறின உடலை சிந்தின
கரங்களை கழல்களை ஒடிய காதின – யுத்2:19 45/2,3
திடர் கிடந்தன சிந்தின தேர் திரள் – யுத்2:19 137/2
முழை உற்றன முகில் சிந்தின முன்பு ஏறில முடிய – யுத்2-மிகை:18 18/3
சிந்தின காதலர்க்கு இயைந்த தேரிடை – யுத்3:22 51/3
செல்லும் பொறி சிந்தின சென்றனவால் – யுத்3:27 25/3
சென்றன பெரும் படை இரிந்து சிந்தின – யுத்3:27 66/4
கரி பொன்றின பரி மங்கின கவி சிந்தின கடல்-போல் – யுத்3:27 112/3
துணியுண்டவர் உடல் சிந்தின சுடர்கின்றன தொடரும் – யுத்3:31 112/3
செறுத்த வீரர் பெரும் படை சிந்தின
பொறுத்த சோரி புக கடல் புக்கன – யுத்3:31 127/1,2
படு மத கரி பரி சிந்தின பனி வரை இரதம் அவிந்தன – யுத்3:31 214/1
அடு புலி அவுணர்-தம் மங்கையர் அலர் விழி அருவிகள் சிந்தின
கடு மணி நெடியவன் வெம் சிலை கணகண கணகண எனும்-தொறும் – யுத்3:31 214/3,4
பூண முந்தின சிந்தின பூ மழை – யுத்4:37 38/2
இடையூறு உற சிதைந்தாங்கு-என சரம் சிந்தின விறலும் – யுத்4:37 49/2
உரிந்தன உடு குலம் உதிர்ந்து சிந்தின
நெரிந்தன நெடு வரை குடுமி நேர் முறை – யுத்4:37 62/2,3
திசை நிலை கட கரி செருக்கு சிந்தின
அசைவு இல வேலைகள் ஆர்க்க அஞ்சின – யுத்4:37 81/1,2
வினையம் போல சிந்தின வீரன் சரம் வெய்ய – யுத்4:37 129/4

TOP


சிந்தின-போல் (1)

செல்லோடு எழு மா முகில் சிந்தின-போல்
வில்லோடும் விழுந்த மிடல் கரமே – யுத்3:31 197/3,4

TOP


சிந்தினபடி (2)

மலை சிந்தினபடி சிந்தின வரி சிந்துரம் மழை போல் – ஆரண்:7 101/2
போய் தாழ் செறி தசை அரி சிந்தினபடி பொங்க பொரும் உயிர் போகா-முன் – சுந்:10 38/2

TOP


சிந்தினர் (11)

சிந்தினர் களித்தனர் அறமும் தேவரும் – பால:5 65/2
சிந்தினர் திரிவாரும் செழு மலர் சொரிவாரும் – பால:23 24/2
சேல் உடை நெடு நல் நீர் சிந்தினர் விளையாட – அயோ:8 33/2
செம் கையில் அரிசியும் மலரும் சிந்தினர்
மங்கல முறை மொழி கூறி வாழ்த்தவே – ஆரண்:10 21/3,4
சிந்தினர் மேல் இனி செயல் என் ஆம்-கொலோ – ஆரண்:13 53/4
தெருள் தரு புலவர் வாழ்த்தி சிந்தினர் தெய்வ பொன் பூ – சுந்-இகை:14 47/4
தேவரும் அடங்கினர் இயக்கர் சிந்தினர்
தா வரும் தானவர் தருக்கு தாழ்ந்தனர் – யுத்1:2 23/1,2
சிந்தினர் இரிந்து போக சேனையும் யானும் சென்று – யுத்1:9 70/2
பல் சிந்தின மத யானைகள் படை சிந்தினர் எவரும் – யுத்2:15 175/3
விழுந்து சிந்தினர் என்றனன் வீடணன் விரைவான் – யுத்4:35 35/4
திரிந்தனர் மரமும் கல்லும் சிந்தினர் திசையோடு அண்டம் – யுத்4:37 4/3

TOP


சிந்தினர்கள் (1)

சிந்தினர்கள் மாதலி கடாவி நன் சென்றான் – யுத்4:36 15/4

TOP


சிந்தினவோ (1)

அருந்தி அகல்வான் சிந்தினவோ ஆவி உரைத்தி ஆம் அன்றே – கிட்:1 25/4

TOP


சிந்தினள் (1)

கிளை கொள் மேகலை சிந்தினள் கிண்கிணியோடும் – அயோ:3 2/2

TOP


சிந்தினன் (4)

சிந்தினன் மணலின் வேதி தீது அற இயற்றி தெண் நீர் – ஆரண்:13 134/3
தினையும் மாத்திரை துணிபட முறைமுறை சிந்தினன் சரம் சிந்தி – யுத்2:16 326/4
சிந்தினன் சர மாரி திசைதிசை – யுத்2:19 135/3
சிந்தினன் இராவணன் எரியும் செம் கணான் – யுத்4:37 74/4

TOP


சிந்தினார் (2)

சென்று வீழ நிருதர்கள் சிந்தினார்
பொன்றி வீழ்ந்த புரவியும் பூட்கையும் – யுத்2:15 58/3,4
தீரர் என்று அமரர் பேசி சிந்தினார் தெய்வ பொன் பூ – யுத்3:28 30/4

TOP


சிந்தினார்கள் (4)

சிரம் ஒடிந்து சிந்தினார்கள் சிலவர் செம் சுடர் படை – யுத்3-மிகை:31 14/1
கரம் ஒடிந்து சிந்தினார்கள் சிலவர் கல்லை வெல்லு மா – யுத்3-மிகை:31 14/2
உரம் ஒடிந்து சிந்தினார்கள் சிலவர் ஊழி காலம் வாழ் – யுத்3-மிகை:31 14/3
வரம் ஒடிந்து சிந்தினார்கள் சிலவர் மண்ணின் மீது-அரோ – யுத்3-மிகை:31 14/4

TOP


சிந்தினான் (7)

வெம் கண் நாகம் என வேகமாய் உருமு வெள்க வெம் கணைகள் சிந்தினான் – யுத்2:19 62/4
தீய வெம் கணை ஐம்பது சிந்தினான் – யுத்2:19 128/4
சிந்தினான் கணை தேவரை வென்றவன் – யுத்2:19 159/3
சிந்தினான் சரம் இலக்குவன் முகம்-தொறும் திரிந்தான் – யுத்3:22 110/4
தெறித்து சிந்த சர மழை சிந்தினான் – யுத்3:31 132/4
செல் ஒன்று கணைகள் ஐயன் சிந்தினான் செப்பி வந்த – யுத்4:37 15/3
செல் உண்டால் அன்னது ஓர் கணை சிந்தினான் – யுத்4:37 184/4

TOP


சிந்தினென் (1)

சிந்தினென் மனித்தரோடு அ குரங்கினை தீர்ப்பென் என்றான் – யுத்3:26 10/3

TOP


சிந்தினை (1)

சிந்தினை கதிரோன் மைந்தன் திறலினை அறிதி அன்றே – சுந்-இகை:14 11/3

TOP


சிந்தினோன் (1)

சிறு விலை எளியவர் உணவு சிந்தினோன்
நறியன அயலவர் நாவில் நீர் வர – அயோ:11 109/2,3

TOP


சிந்து (15)

சிந்து மேகலை சிந்தையும் செய்கலார் – பால:14 41/2
தண் நல் கடலில் துளி சிந்து தரங்கம் நீங்கி – பால:16 42/1
சிந்து தே மலர் மாரி சிறந்திட – பால:21 45/2
தேன் நனை குழலார் ஏறும் அம்பிகள் சிந்து முத்தம் – அயோ:13 59/2
சிந்து சோரியொடு சாரிகை திரிந்தனன்-அரோ – ஆரண்:1 36/2
சிந்து ஓடு அரி ஒண் கண் திலோத்தமை காதல் செற்ற – கிட்:7 48/3
சிந்து ஆரத்தின் செச்சை அணிந்தாள் தெளி நூல் யாழ் – சுந்:2 78/1
சிந்து நுண் துளியின் சீகர திவலை உருக்கிய செம்பு என தெறிப்ப – சுந்:3 87/4
சிந்து வார் அம் புரை திரை சேர்ந்தன – சுந்:6 34/2
சிந்து அ வானம் திரிந்து உக செம் மணி – சுந்:6 35/3
சிந்து என திருத்திய தெறு கண் தெய்வமோ – சுந்:12 67/4
கால இருள் சிந்து கதிரோன் மதலை கண்ணுற்று – யுத்1:12 7/1
சிந்து ரத்தம் துதைந்து எழும் செச்சையான் – யுத்1:14 42/2
சிந்து வாளி செறிதலும் சேவகன் – யுத்2-மிகை:19 3/1
சிந்து ஒக்கும் சொல்லினார் உன் தேவியர் திருவின் நல்லார் – யுத்3:29 38/2

TOP


சிந்துக (1)

தேவு வன் தலை சிந்துக நீ என – சுந்:5 21/2

TOP


சிந்துகின்ற (1)

சிந்துகின்ற நறும் தரள கண்ணீர் ததும்பி திரைத்து எழுந்து – யுத்1:1 8/3

TOP


சிந்துதல் (1)

சிந்துதல் கண்டு நீ இருந்து தேம்புதல் – யுத்2:16 84/2

TOP


சிந்துபு (1)

சேயரி குவளை முத்தம் சிந்துபு சீறி போனாள் – ஆரண்:11 66/4

TOP


சிந்தும் (14)

அடர்ந்த வந்து அனங்கன் நெஞ்சு அழன்று சிந்தும் அம்பு எனும் – பால:13 52/1
கூனொடு குறளும் சிந்தும் சிலதியர் குழாமும் கொண்ட – பால:14 68/1
சிந்தும் சந்த தே மலர் நாடி திரிவாரும் – பால:17 23/4
போய் அடங்க நெடும் கொடும் பழி கொண்டு அரும் புகழ் சிந்தும் அ – அயோ:3 57/2
இடை இடை மலர் சிந்தும் இன மரம் இவை காணாய் – அயோ:9 16/2
சினம் மிக கனல் பொறி சிந்தும் செம் கணார் – கிட்:14 15/4
கொய் நாகம் நறும் தேன் சிந்தும் குன்றிடை குதியும் கொண்டான் – சுந்:14 2/4
சீற்றமே சிந்தும் செம் கண் தெதிமுகன் என்னும் சீயம் – யுத்1-மிகை:11 7/4
தேரிடை எற்றும் எட்டு திசையினும் செல்ல சிந்தும்
தூரிடை மரத்து மோதும் மலைகளில் புடைக்கும் சுற்றி – யுத்2:16 174/3,4
தண்டல் இல் பெரும் படை சிந்தும் தக்கது ஓர் – யுத்2:16 263/2
தலைத்தலை மயங்கி வீழும் தன்மையின் தலைகள் சிந்தும்
கொலை_தலை வாளி பாய குன்று அன குவவு தோளார் – யுத்2:19 197/2,3
தின்றனென்-எனினும் உண்டாம் பழி என சீற்றம் சிந்தும்
குன்று அன தோற்றத்தான்-தன் கொடி நெடும் தேரின் நேரே – யுத்4:37 12/2,3
பொய்யும் துய்யும் ஒத்து அவை சிந்தும் புவி தந்தான் – யுத்4:37 130/2
விருதை சிந்தும் வில்லின் வலித்து செலவிட்டான் – யுத்4:37 137/3

TOP


சிந்தும்படி (1)

சிந்தும்படி கண்டு சிரித்திடுவீர் – ஆரண்:12 79/4

TOP


சிந்துமா-போல் (1)

செயிர் அறு பொறியும் அந்தக்கரணமும் சிந்துமா-போல்
அயில் எயிற்று அரக்கர் உள்ளார் ஆற்றலர் ஆகி ஆன்ற – யுத்3:28 55/2,3

TOP


சிந்துமால் (2)

திசையும் ஆகாயமும் செறிய சிந்துமால்
குசை கொள் பாய் பரியொடும் கொற்ற வேலொடும் – சுந்:9 37/2,3
முடி அறும் முரசு அறும் முழுதும் சிந்துமால் – யுத்3:22 49/4

TOP


சிந்துர (12)

சிந்துர பவள செ வாய் செம் கையின் புதைத்து மற்றை – அயோ:3 108/2
சிந்துர பவள செ வாய் முறுவலன் சிகர செவ்வி – ஆரண்:11 69/3
சிந்துர கால் சிரம் செக்கர் சூடிய – ஆரண்:13 6/3
சிந்துர செம் தீ காட்டு ஓர் மை வரை சேக்கை கொண்டார் – ஆரண்:14 1/2
சேனை காவலன் இந்திரன் சிந்துர சென்னி – யுத்1:5 47/1
சிந்துர தட வரை எறிய சேணிடை – யுத்1:8 13/1
சிந்துர கிரிகள் தாவி திரிந்தனன் தேவர் உண்ண – யுத்1:14 24/3
சிந்துர களிறு கூடம் புக்கு என கோயில் சேர்ந்தான் – யுத்2:16 5/4
சிந்துர செம் பசும் குருதி திசைகள்-தொறும் திரை ஆறா – யுத்2:16 348/1
சிந்துர பவள செ வாய் தேம் பசும் பாகு தீற்றி – யுத்4:40 33/3
சிந்துர களிறு போல்வார் எவரொடும் சேனையோடும் – யுத்4-மிகை:41 286/3
சிந்துர பவள செ வாய் தெரிவையர் பலாண்டு கூற – யுத்4-மிகை:42 40/3

TOP


சிந்துரங்களின் (1)

சிந்துரங்களின் பருமமும் பகழியும் தேரும் – யுத்3:22 54/1

TOP


சிந்துரத்தை (1)

மாடு உழுத நறும் கலவை வய களிற்றின் சிந்துரத்தை மாறுகொள்ள – சுந்:2 215/2

TOP


சிந்துரம் (3)

மலை சிந்தினபடி சிந்தின வரி சிந்துரம் மழை போல் – ஆரண்:7 101/2
சிந்துரம் வய புரவி தேர் திசை பரப்பி – ஆரண்:9 2/2
சிந்துரம் பயில் வாய்ச்சியர் பலரையும் தெரிந்து – சுந்:2 136/2

TOP


சிந்துரமும் (2)

தழை செவி சிறு கண் தாழ் கை தந்த சிந்துரமும் தாரை – பால-மிகை:0 13/1
சிந்துரமும் இங்கு இவை செறிந்த மத வேழ – அயோ:3 97/2

TOP


சிந்துராகத்தின் (1)

சிந்துராகத்தின் செறி துகில் கச்சொடு செறிய – சுந்:12 42/1

TOP


சிந்துராகத்தொடும் (1)

சிந்துராகத்தொடும் திரள் மணி சுடர் செறிந்து – கிட்:14 3/1

TOP


சிந்துவ (5)

சிந்துவ முத்து_இனம் அவை திரட்டுவார் – பால:3 44/2
சின்ன மென் மலர் மான சிந்துவ பல காணாய் – அயோ:9 14/4
வெருவுவ சிந்துவ குவிவ விம்மலோடு – ஆரண்:15 3/3
சென்று அரிதர மழை சிந்துவ மதமலை – யுத்2:18 128/4
கூறு ஆயின கனல் சிந்துவ குடிக்க புனல் குறுகி – யுத்4:37 53/3

TOP


சிந்துவாயோ (1)

சீரிய_அல்ல சொல்லி தலை பத்தும் சிந்துவாயோ – சுந்:3 113/4

TOP


சிந்துவார (1)

சிந்துவார தரு நறை தேக்கு அகில் – கிட்:11 19/1

TOP


சிந்துவாரம் (1)

சிந்துவாரம் திசை-தொறும் சென்றன – சுந்:6 34/1

TOP


சிந்துவான் (1)

திண் திறல் அரக்கர்-தம் செருக்கு சிந்துவான்
தண்டல்_இல் தன் உரு கரந்த தன்மையான் – சுந்:12 13/1,2

TOP


சிந்துவும் (1)

சிந்துவும் தன் நிலை குலைய சேண் உற – யுத்2:16 307/3

TOP


சிந்துவென் (6)

சிந்துவென் அயர்வுறு சிந்தை சீரிதால் – சுந்:12 19/4
வரங்கள் சிந்துவென் என்றனன் மற்று எமை – யுத்1:9 64/2
சிந்தை ஒழிய பிறர் அறியின் சிரமும் வரமும் சிந்துவென் என்று – யுத்3:23 2/3
சிந்துவென் என்று செறுத்து உரை செய்தான் – யுத்3:26 30/3
சிந்துவென் வாளினில் என்று செறுத்தான் – யுத்3:26 36/3
சிந்துவென் எந்தை தியங்கிய காம – யுத்3-மிகை:26 4/3

TOP


சிந்துறு (1)

ஈசன் விடு சர மாரியும் எரி சிந்துறு தறுகண் – யுத்4:37 57/1

TOP


சிந்தூரத்தொடு (1)

நடுக்கு உறு சந்தம் சிந்தூரத்தொடு நரந்தம் நாகம் – பால:1 13/2

TOP


சிந்தூரம் (1)

திசை ஆளும் மத கரியை சிந்தூரம் அப்பிய போல் சிவந்த மாதோ – பால:11 14/4

TOP


சிந்தூரமாக (1)

பிசைந்து சிந்தூரமாக பெரு நுதற்கு அணிந்து கொண்டான் – யுத்2-மிகை:16 32/4

TOP


சிந்தை (121)

இடம் கொள் சாயல் கண்டு இளைஞர் சிந்தை போல் – பால:2 52/1
தீது_அற முயலின் ஐய சிந்தை_நோய் தீரும் என்றான் – பால:5 27/4
கொடுத்த மைந்தரை கொண்டு சிந்தை முந்து – பால:6 19/1
செறிந்த தாரவன் சிந்தை கருத்து எலாம் – பால:7 36/3
மங்கைமார் சிந்தை போல தூயது மற்றும் கேளாய் – பால:8 6/2
சிந்தை உவந்து எதிர் என் செய் என்றான் – பால:8 15/1
அவ்வியம் அவித்த சிந்தை முனிவனை அற்றம் நோக்கி – பால:9 17/3
அங்கு இயன்று அனங்கன் எய்த அம்பின் வந்த சிந்தை நோய் – பால:13 51/2
வார் உடை வன முலை மகளிர் சிந்தை போல் – பால:14 20/2
கோது இல் சிந்தை வசிட்டனும் கோசிக – பால:21 41/2
தெய்வம் என உற்ற உடல் சிந்தை வசம் அன்றோ – பால:22 34/4
சென்னி புனைந்தாள் சிந்தை உவந்தார் – பால:23 95/2
பரிவு அறு சிந்தை அ பரசுராமன் கை – பால:24 43/1
தெய்வ தாசனை சிந்தை செய்வாம்-அரோ – பால-மிகை:0 11/4
நாயகன் இரு பதம் நயந்து சிந்தை மீது – பால-மிகை:5 6/2
அந்த வேலையில் இந்திரன் சிந்தை நொந்து அழிந்து – பால-மிகை:9 16/1
சிந்தை ஆர வணங்கலும் சென்று எதிர் – பால-மிகை:11 2/2
தோய்ந்த சிந்தை கௌசிகன் சொல்லுவான் – பால-மிகை:11 4/4
அவ்வியம் அவித்த சிந்தை முனிவனை ஆண்டு காணா – பால-மிகை:11 40/3
தாம் உறு சவரர் ஆக சபித்து எதிர் சலித்த சிந்தை
ஏமுறல் ஒழிக இன்னே பெறுக என இரண்டு விஞ்சை – பால-மிகை:11 44/2,3
சென்று கூறுவோம் என தெளிந்து சிந்தை முந்துவாள் – பால-மிகை:13 3/4
திரண்ட தோளினன் இப்படி செப்பலும் சிந்தை
புரண்டு மீது இட பொங்கிய உவகையர் ஆங்கே – அயோ:1 31/1,2
பரிந்த சிந்தை அ மன்னவன் கருதிய பயனும் – அயோ:1 33/2
சிந்தை என் செய திகைத்தனை இனி சில நாளில் – அயோ:2 80/1
சிந்தை திரிந்து திகைத்து அயர்ந்து வீழ்ந்தான் – அயோ:3 24/3
குஞ்சரம் அனையார் சிந்தை கொள் இளையார் – அயோ:3 68/1
தூய சிந்தை அ தோம்_இல் குணத்தினான் – அயோ:4 6/2
சிந்தை தளர்வு உற்று அயர்தல் சிறிதும் இலெனாய் இன் சொல் – அயோ:4 87/1
சிந்தை தெளிந்தோய் தெரி எமக்கு ஈது என்று உரைத்தார் – அயோ:4 89/4
சிந்தை என் புகல்வது தேவர் உள்ளமும் – அயோ:4 182/3
திக்கு நோக்கிய தீவினை பயன் என சிந்தை
நெக்கு நோக்குவோர் நல்வினை பயன் என நேர்வோர் – அயோ:4 210/1,2
தேர் கொண்டு வள்ளல் வந்தான் என்று தம் சிந்தை உந்த – அயோ:6 9/1
நொந்த சிந்தை இளையவன் நோக்கினான் – அயோ:10 53/2
சிந்தை ஆர தழுவினள் தீது_இலர் – அயோ:11 41/2
சிந்தை வெம் கொடும் துயர் தீர்கலாது என்றான் – அயோ:11 57/4
சிந்தை யாவதும் தெரிய கூறினான் – அயோ:14 101/4
சிந்தை தேர்வு உற தெரிய நோக்கினால் – அயோ:14 105/2
பசைந்த சிந்தை நீ பரிவின் வையம் என் – அயோ:14 112/1
தெள்ளிய குலத்தோர் செய்கை சிக்கு_அற சிந்தை நோக்கி – அயோ:14 116/3
தீரும் எஞ்சி என நெஞ்சின் உறு சிந்தை தெரிய – ஆரண்:1 22/3
அவசம் ஆய் சிந்தை அழிந்து அயலே நின்றான் அறியாதான் போல அறிந்த எலாம் சொல்வான் – ஆரண்:2 26/4
சிந்தை எண்ணி அகத்தியன் சேர்க என – ஆரண்:3 26/3
போக முனி சிந்தை தொடர கடிது போனான் – ஆரண்:3 59/4
தூய சிந்தை அ தோம்_இல் குணத்தினான் – ஆரண்:4 41/2
நல் நுதல் மகளிர் சிந்தை நல் நெறி பால அல்ல – ஆரண்:6 37/2
காந்தர்ப்பம் என்பது உண்டால் காதலின் கலந்த சிந்தை
மாந்தர்க்கும் மடந்தைமார்க்கும் மறைகளே வகுத்த கூட்டம் – ஆரண்:6 47/1,2
இனிய சிந்தை இராமனும் ஏகினான் – ஆரண்:9 26/2
ஆரம் உண்டு எரிந்த சிந்தை அயர்கின்றான் அயல் நின்றாரை – ஆரண்:10 105/3
தேவரும் வானம் தன்னில் தேவரும் சிந்தை சிந்த – ஆரண்:10 169/4
பொருந்திய பயத்தன் சிந்தை பொருமுற்று வெருவுகின்றான் – ஆரண்:11 1/2
புனை_இழை காட்டு அது என்று போயினான் பொறாத சிந்தை
கனை கழல் தம்பி பின்பு சென்றனன் கடக்க ஒண்ணா – ஆரண்:11 55/2,3
மானமும் சினமும் தாதை மரணமும் மைந்தர் சிந்தை
ஞானமும் துயரும் தம்முள் மலைந்து என நலிந்த அன்றே – ஆரண்:14 2/3,4
ஆரியர் சிந்தை அலக்கண் அறிந்தான் – ஆரண்:14 35/1
அழுந்திய சிந்தை அரக்கி அலக்கண் – ஆரண்:14 41/1
தேடா-நின்ற என் உயிரை தெரிய கண்டாய் சிந்தை உவந்து – கிட்:1 26/3
அவா முதல் அறுத்த சிந்தை அனகனும் அரியின் வேந்தும் – கிட்:3 21/3
தீது தீர்ப்பது என் சிந்தை கருத்து-அரோ – கிட்:7 108/4
சிந்தை நல் அறத்தின் வழி சேறலால் – கிட்:7 116/1
திரு மறு மார்பன் ஏவல் சென்னியில் சேர்த்தி சிந்தை
ஒருமையின் நிறுவி மும்மை உலகினும் உயர்தி அன்றே – கிட்:7 140/3,4
தீ உறு மெழுகின் சிந்தை உருகினன் செம் கண் வாலி – கிட்:7 151/2
செரு ஆர் தோள நின் சிந்தை உளேன் என்னின் – கிட்:8 10/1
அறம் கருது சிந்தை முனி அந்தணரின் ஆலி – கிட்:10 74/2
கோது_இல் சிந்தை அனுமனை கூவுவான் – கிட்:11 25/3
தீர்வினை சென்று நின்ற சீற்றத்தான் சிந்தை செய்தான் – கிட்:11 67/2
திருந்து_இழை-திறத்தினால் தெளிந்த சிந்தை நீ – கிட்:11 130/3
செம்மலை நீக்குதும் சிந்தை தீது என – கிட்:14 16/2
வெவ் விழைவு இல் சிந்தை நெடு மாருதி விரித்தான் – கிட்:14 53/4
முனைவரும் மறை வலோரும் முந்தை_நாள் சிந்தை மூண்ட – கிட்:15 34/1
வெருண்டார் சிந்தை வியந்து விம்முவார் – கிட்:16 51/4
சொன்னார் சொற்றது சிந்தை தோய்வு உற – கிட்:16 52/3
ஏம்பல் வர தன் சிந்தை தெரிப்பான் இவை சொன்னான் – கிட்:17 20/4
சீர் மேல் படராது என சிந்தை உணர்ந்து செல்வான் – சுந்:1 42/2
தோன்றுற்று நின்றாள் சுரசை பெயர் சிந்தை தூயாள் – சுந்:1 53/4
தளர்ந்த சிந்தை தம் இடையினும் நுடங்கிட உயிரொடு தடுமாறி – சுந்:2 190/2
தே இயல் நேமியானின் சிந்தை மெய் திருவின் ஏக – சுந்:2 211/1
அறம் தரு சிந்தை என் ஆவி நாயகன் – சுந்:3 34/2
தீய வல் அரக்கிமார்கள் தெழித்து இழித்து உரப்பி சிந்தை
மேயின வண்ணம் எல்லாம் விளம்புவான் உடன்று மிக்கார் – சுந்:3 147/3,4
சிந்தை உறு வெம் துயர் தவிர்ந்து தெளிவோடும் – சுந்:5 9/2
மேவு சிந்தை_இல் மாதரை மெய் தொடின் – சுந்:5 21/1
என்று சிந்தை களித்து உவந்து ஏத்தினான் – சுந்:5 27/3
சிந்தை உறு வெம் துயர் தவிர்த்து இனிது செல்வேன் – சுந்:6 7/4
சிந்தை செய் நலத்தினும் சீதை வானவர் – சுந்:12 19/2
சிந்துவென் அயர்வுறு சிந்தை சீரிதால் – சுந்:12 19/4
அற்பின் நார் அறாத சிந்தை அனுமனும் சனகன் பாவை – சுந்:12 126/3
தரும நீதி தழுவிய சிந்தை கொண்டு – சுந்-இகை:3 6/1
சிந்தை உவந்து சிரித்து உடன் நின்றான் – சுந்-இகை:11 21/4
சிந்தை உவந்தவன் ஆகி அரக்கன் – சுந்-இகை:11 22/1
சிந்தை தளராது அறம் பிழையா செய்கையாய் – யுத்1:3 166/2
தெருளுறு சிந்தை வந்த தேற்றம் ஈது ஆகின் செய்யும் – யுத்1:4 124/3
தீர்வு அரும் இன்னல் தம்மை செய்யினும் செய்ய சிந்தை
பேர் அருளாளர் தம்தம் செய்கையின் பிழைப்பது உண்டோ – யுத்1:4 125/1,2
தன் உணர்வு அழிந்து சிந்தை அலமந்து தளர்ந்து சாய்ந்தான் – யுத்1:12 26/4
தேர்கின்ற சிந்தை அன்றோ திகைத்தனை என்று தெண் நீர் – யுத்1:12 35/3
நூல் வலி காட்டும் சிந்தை நும் பெரும் தூதன் வெம் போர் – யுத்1:12 42/1
சென்று சிந்தை புகுதலும் சீற்ற தீ – யுத்2:15 86/2
செறிந்த தாரவன் மார்பிடை சென்றது சிந்தை
அறிந்த மைந்தனும் அமர் நெடும் களத்திடை அயர்ந்தான் – யுத்2:15 206/3,4
சிரற்றின பார்ப்பினின் சிந்தை சிந்திட – யுத்2:16 264/2
குறியும் அறிகின்றிலர் சிந்தை குறைந்தார் – யுத்2:18 254/4
சேகு ஆகும் என்று எண்ணி இ இன்னலின் சிந்தை செய்தேன் – யுத்2:19 14/4
சீறும் நூல் தெரிந்த சிந்தை இலக்குவன் சிலை கை வாளி – யுத்2:19 117/1
சிந்தை சால உவந்தனர் தேவர்கள் – யுத்2:19 149/2
தேரொடும் புரண்டு வீழ சிந்தி என் சிந்தை செப்பும் – யுத்2:19 211/2
அசையாத சிந்தை அரவால் அனுங்க அழியாத உள்ளம் அழிவான் – யுத்2:19 244/1
அறம் தரு சிந்தை ஐய ஆர்த்தும் என்று அனுமன் சொன்னான் – யுத்2:19 272/4
தேறினர் நின்றனர் சிந்தை தெளிந்தார் – யுத்3:20 16/2
தீ ஒத்தான் திறத்தில் என்னே செயல் என சிந்தை நொந்தான் – யுத்3:21 29/4
தேவர்-தம் படையை விட்டான் என்பது சிந்தை செய்யா – யுத்3:22 155/1
சிந்தை ஒழிய பிறர் அறியின் சிரமும் வரமும் சிந்துவென் என்று – யுத்3:23 2/3
செயிர்ப்பு அறு தெய்வ சிந்தை திரு மறை முனிவர்க்கேயும் – யுத்3:25 14/3
தீர்ப்பது துன்பம் யான் என் உயிரொடு என்று உணர்ந்த சிந்தை
பேர்ப்பன செம் சொலாள் அ திரிசடை பேச பேர்ந்தாள் – யுத்3:26 91/1,2
கதம் புலர்ந்த சிந்தை வந்த காவல் யானை மாலொடு – யுத்3:31 77/1
தேறிலன் ஆதலானே மறுகுறு சிந்தை தேற – யுத்4:34 19/1
காதலால் கருமம் ஒன்று கேட்டியால் களித்த சிந்தை
ஏதலன் மிகுதி எல்லாம் இயற்றிய பின்றை என்-தன் – யுத்4:37 6/2,3
சிந்தை வெம் துயர் தீருதி தெள்ளியோய் – யுத்4:38 34/2
சிந்தை பின் வர செல்பவன் குகற்கும் அ சேயோன் – யுத்4:41 44/3
சித்தர்கள் முனி தலைவர் சிந்தை மகிழ்வுற்றார் – யுத்4-மிகை:36 1/4
சிந்தை தூயவன் செல உளம் துளங்கு நான்முகனும் – யுத்4-மிகை:41 16/1
அறம் தரு சிந்தை ஐய அபயம் நின் அபயம் என்றார் – யுத்4-மிகை:41 38/4
சிந்தை அன்பு செய் திருநகர் நாளை நீ சேர்க என்று – யுத்4-மிகை:41 144/3
அவ்வியம் அவித்த சிந்தை அண்ணலை தொழுது சொன்னார் – யுத்4-மிகை:42 21/4
திலக வாள் நுதல் வெண் திங்கள் சிந்தை நொந்து எளிதின் தேய – யுத்4-மிகை:42 37/2
சிறுமையே நோக்கார் தங்கள் பெருமையே சிந்தை செய்யும் – யுத்4-மிகை:42 73/3

TOP


சிந்தை-செய்தான் (1)

தேர் மேல் குதிகொண்டவன் இ திறன் சிந்தை-செய்தான்
ஆர்-மேல்-கொல் என்று எண்ணி அருக்கனும் ஐயம் உற்றான் – சுந்:1 52/3,4

TOP


சிந்தை-செயா (1)

தீண்டான் அயன் மேல் உரை சிந்தை-செயா
தூண்தான் எனல் ஆம் உயர் தோள் வலியால் – ஆரண்:12 72/2,3

TOP


சிந்தை-தன்னால் (1)

அன்பு அழி சிந்தை-தன்னால் அடாதன அறையல் என்றான் – யுத்1:13 17/3

TOP


சிந்தை-தானும் (1)

சிற்றிடை சீதை என்னும் நாமமும் சிந்தை-தானும்
உற்று இரண்டு ஒன்று ஆய் நின்றால் ஒன்று ஒழித்து ஒன்றை உன்ன – ஆரண்:10 84/1,2

TOP


சிந்தை-தொறு (1)

சே இழை மங்கையர் சிந்தை-தொறு எய்யா – பால:13 27/3

TOP


சிந்தை_நோய் (1)

தீது_அற முயலின் ஐய சிந்தை_நோய் தீரும் என்றான் – பால:5 27/4

TOP


சிந்தை_இல் (1)

மேவு சிந்தை_இல் மாதரை மெய் தொடின் – சுந்:5 21/1

TOP


சிந்தைய (1)

மாண்ட சிந்தைய இ வழி வைகுவென் என்றால் – அயோ:9 32/3

TOP


சிந்தையர் (23)

ஐயம் இல் சிந்தையர் அந்தணர்-தம்-பால் – பால:8 9/3
எரிந்த சிந்தையர் எத்தனை என்கெனோ – பால:18 27/1
சேக்கையின் விளை செரு செருக்கும் சிந்தையர்
ஆக்கிய அமிழ்து என அம் பொன் வள்ளத்து – பால:19 6/2,3
ஒத்த சிந்தையர் உவகையின் ஒருவரின் ஒருவர் – அயோ:1 75/1
சோரும் சிந்தையர் யாவரும் சூழ்ந்தனர் – அயோ:4 229/2
தேறி முந்தை தம் சிந்தையர் ஆயினார் – அயோ:14 19/3
ஒன்றிய உவகையர் ஒருங்கு சிந்தையர்
தென் தமிழ் சேண் உற வளர்த்த தென்னரும் – அயோ-மிகை:1 13/1,2
செருக்கு இல் சிந்தையர் சேவடி தாழ்தலும் – ஆரண்:3 28/2
நல் மொழி பகரினும் நடுங்கும் சிந்தையர்
என்னை-கொல் பணி என இறைஞ்சுகின்றனர் – ஆரண்:10 10/2,3
தத்து உறு சிந்தையர் தளரும் தேவர் இ – ஆரண்:10 33/1
அழிந்த சிந்தையர் திசை திசை ஓடினர் அரக்கர் – ஆரண்-மிகை:8 2/2
செரு மத யாக்கையர் திருக்கு_இல் சிந்தையர்
தரும தயா இவை தழுவும் தன்மையர் – கிட்:14 10/1,2
வைத்த சிந்தையர் வாங்கும் உயிர்ப்பிலர் – சுந்:2 168/2
சேண் உயர் உறக்கம் தீர்ந்த சிந்தையர் செய்வது ஓரார் – சுந்:2 185/2
அன்பு அழி சிந்தையர் ஆய் ஆடவர் – சுந்:4 16/1
தேனினும் களிப்பு செய்யும் சிந்தையர் தெரிந்தும் என்னின் – சுந்:7 4/2
செற்றுற நெருக்கினர் செருக்கும் சிந்தையர்
மற்றையர் வரும் பரிசு இவரை வல் விரைந்து – சுந்:9 31/2,3
எய்த்த சிந்தையர் ஏகுழி ஏகுழி எல்லாம் – யுத்1:2 116/2
பசையில் தங்கல்_இல் சிந்தையர் பல்லோர் – யுத்1:3 91/1
மங்கையர் திறத்தினில் வயிர்த்த சிந்தையர்
சிங்கல் இல் பெரும் பொருள் இழந்து சீறினோர் – யுத்1:4 77/3,4
துப்புறு சிந்தையர் வீரர் தொடர்ந்தார் – யுத்3-மிகை:20 5/4
தீ எழும் விழியினர் சினம் கொள் சிந்தையர்
காயம் வெம் படையினர் கடலின் பொங்கியே – யுத்3-மிகை:31 49/2,3
வாங்கு சிந்தையர் செய்கை மறந்துளார் – யுத்4:37 36/4

TOP


சிந்தையரும் (1)

தெளிந்த சிந்தையரும் சிறியார்களோடு – சுந்:2 152/3

TOP


சிந்தையல் (1)

பொங்கிய சிந்தையல் பொருமி விம்முவாள் – யுத்4-மிகை:40 12/1

TOP


சிந்தையள் (5)

மடம் படு சிந்தையள் மாறு பிறப்பின் – பால:23 90/3
அழிந்த சிந்தையள் அன்னமும் இன்னது என்று அறியாள் – அயோ:4 214/3
ஆறிய சிந்தையள் அஃது உரை-செய்ய – ஆரண்:14 53/1
நையுறு சிந்தையள் நயன் வாரியின் – சுந்:4 96/1
பேர்க்கல் ஆம் சிந்தையள் அல்லள் பேதையேன் – யுத்4:40 62/2

TOP


சிந்தையளாய் (1)

அழிந்த சிந்தையளாய் அயர்வாள்-வயின் – ஆரண்:6 65/1

TOP


சிந்தையளும்தான் (1)

ஊசல் உழன்று அழி சிந்தையளும்தான்
நேசம் இல் அன்பினளாயினும் நின்-பால் – ஆரண்:14 51/2,3

TOP


சிந்தையன் (19)

இனிய சிந்தையன் இராமனுக்கு இனையன இசைத்தான் – பால:8 45/4
தீங்கு உடைய கொடியோரை கொல்விக்கும் சிந்தையன் ஆய் – பால:12 27/2
கழிந்தது என் இடர் என களிக்கும் சிந்தையன்
வழிந்த கண்ணீரினன் மன்னன் கூறுவான் – அயோ:1 83/3,4
தேறா நிலை உற்றது ஓர் சிந்தையன் செய்கை ஓரான் – ஆரண்:10 161/2
கைத்த சிந்தையன் கனம் குழை அணங்கினை காணான் – ஆரண்:13 72/1
அழிந்து அயர் சிந்தையன் அனுமற்கு ஆண்டு ஒன்று – கிட்:11 116/3
அயிர்த்த சிந்தையன் அந்தகன் குலைகுலைந்து அஞ்ச – கிட்-மிகை:7 4/1
பின்று சிந்தையன் பெயர்ந்தனன் அ மனை பிற்பட பெரு மேரு – சுந்:2 201/2
கைத்த சிந்தையன் மாருதி நனி தவ கனன்றான் – சுந்:11 50/2
அன்புறு சிந்தையன் அமைய நோக்கினான் – சுந்:14 21/4
உணங்கிய சிந்தையன் ஒடுங்கும் மேனியன் – சுந்-இகை:14 34/2
தகவு உறு சிந்தையன் தரும நீதியன் – யுத்1:4 42/3
மறம் தரு சிந்தையன் மதியின் நீங்கினான் – யுத்1:4 45/1
கறுத்த சிந்தையன் இராவணன் அனையது கண்டான் – யுத்2:15 192/2
சிந்தையன் உணர்த்தினள் அமுதின் செம்மையாள் – யுத்2:17 94/4
தெரிகின்றது இல்லா மம்மர் சிந்தையன் எனினும் வீரர் – யுத்3:24 17/3
அறிந்த சிந்தையன் ஐய ஈது என் உயிர் அழிக்கும் – யுத்4:32 28/2
மால் கலங்கல் இல் சிந்தையன் மாதிரம் – யுத்4:37 42/1
செயிர்த்த சிந்தையன் தெருமரல் உழந்து உழந்து அழிவான் – யுத்4-மிகை:41 167/2

TOP


சிந்தையாய் (4)

பின்றுதல் தீது-அரோ பிணங்கும் சிந்தையாய்
ஒன்றும் நீ உணரலை உறுதி வேண்டுமேல் – சுந்-இகை:14 32/2,3
அழுங்கல் இல் சிந்தையாய் ஆர்-கொலாம் இவன் – யுத்2:16 107/4
கொண்டு வந்தனென் கோது அறு சிந்தையாய்
கண்டு கொண்டருள்வாய் என காட்டினான் – யுத்4:41 86/3,4
அழுந்து சிந்தையாய் அறிவு இலாது அதனை என் செய்தாய் – யுத்4-மிகை:41 106/2

TOP


சிந்தையார் (8)

கோனை எய்தினார் குறையும் சிந்தையார் – அயோ:14 91/4
கண்டனர் இராமனை களிக்கும் சிந்தையார் – ஆரண்:3 3/4
ஆங்கு அவர் அணுகினர் அயிர்க்கும் சிந்தையார் – ஆரண்:4 9/4
சிரத்தினர் தருக்கினர் செருக்கும் சிந்தையார் – ஆரண்:7 39/4
அறம் கொள் சிந்தையார் நெறி செல் ஆய்வினால் – கிட்:15 5/3
தேவரும் அழுதனர் களிக்கும் சிந்தையார் – சுந்:10 49/4
சிந்தனை முடிந்தன என்னும் சிந்தையார் – யுத்1:4 35/4
பொய்த்த சிந்தையார் இறுதல் போக்குமால் – யுத்3:24 115/2

TOP


சிந்தையார்க்கும் (1)

பகை உடை சிந்தையார்க்கும் பயன் உறு பண்பின் தீரா – கிட்:9 9/3

TOP


சிந்தையால் (12)

வனை தொழில் மதி மிகு மயற்கும் சிந்தையால்
நினையவும் அரியது விசும்பின் நீண்டது ஓர் – பால:6 2/2,3
சிந்தையால் அருள் செய்யவும் தேவருள் – அயோ:2 16/2
செயிர் உற புலை சிந்தையால் என் சொனாய் தீயோய் – அயோ:2 71/4
சேகு_அறு நோன்பினர் என்னும் சிந்தையால்
பாகு இயல் கிளவியாள் பவள கொம்பர் போன்று – ஆரண்:12 25/2,3
சிந்தையால் செய்கையால் ஓர் தீவினை செய்திலாதாய் – கிட்:7 147/2
சீற்றம் அங்கு அது-தனை தெளிந்த சிந்தையால்
ஆற்றினன் தருமத்தின் அமைதி உன்னுவான் – கிட்:11 104/3,4
மையல் சிந்தையால் அந்தகன் மறுக்கு உற்று மயங்க – கிட்:12 21/3
களி வரு சிந்தையால் காண்டி நங்களை – சுந்:12 11/3
சிந்தையால் இறை நினைத்தற்கும் அடாதன செப்பி – யுத்1:3 35/2
சிந்தையால் களிக்கின்றான்-தன் செறி கழல் சென்னி சேர்ந்தான் – யுத்2:16 124/4
திண்ணிதின் உணர்தியால் தெளியும் சிந்தையால் – யுத்2:19 29/4
செறிவன இல்லா ஆற்றை சிந்தையால் தெரிய நோக்கும் – யுத்3:22 28/4

TOP


சிந்தையாலும் (1)

சிந்தையாலும் தொடேன் என்ற செ வரம் – சுந்:5 34/3

TOP


சிந்தையாள் (8)

பிறப்பினொடு இறப்பு என பெயரும் சிந்தையாள்
துறப்ப_அரும் முகிலிடை தோன்றும் மின் என – பால:19 52/2,3
பனி என துடைத்தலும் பதைக்கும் சிந்தையாள்
புனை இழை ஒரு மயில் பொய் உறங்குவாள் – பால:19 64/2,3
தீ அடங்கிய சிந்தையாள் செயல் கண்டு சீரிய நங்கைமார் – அயோ:3 57/3
ஆனவன் உரை செய அழிவு_இல் சிந்தையாள்
தானவர் வலி தவ நிமிர்ந்த தானை அ – அயோ:11 43/1,2
செய்யனே என்பது தேறும் சிந்தையாள்
கைகயர் கோ_மகள் இழைத்த கைதவம் – அயோ:11 94/2,3
நன்று இது நன்று எனா நயந்த சிந்தையாள்
உன் துணை கணவனை உறுதல் உண்மையால் – சுந்:3 36/2,3
தழுவினளாம் என தளிர்க்கும் சிந்தையாள் – சுந்:4 107/4
கறுத்தல் இல் சிந்தையாள் கவன்று கூறினாள் – சுந்:12 29/4

TOP


சிந்தையான் (25)

வாழ்ந்தனெம் இனி என மகிழும் சிந்தையான்
தாழ்ந்து எழு மாதரார் தம்மை நோக்கி நீர் – பால:5 47/2,3
தீய்ந்தன நோக்கினன் திசைக்கும் சிந்தையான் – பால:19 38/4
மால் உள சிந்தையான் ஓர் மழை உள தட கையாற்கு – பால:19 60/3
அன்னவன் மகவு இலாது அயரும் சிந்தையான்
மன் நெடும் தாமரை மலரின் வைகுறும் – பால-மிகை:7 4/1,2
ஊறின உவகையை ஒளிக்கும் சிந்தையான்
மாறும் ஓர் அளவை சால் வாய்மை கூறினான் – அயோ:1 77/3,4
காதல் முந்தி களிக்கின்ற சிந்தையான்
போதுக ஈங்கு என புக்கு அவர் கைதொழ – அயோ:11 1/2,3
முழுது உணர் சிந்தையான் முடிய நோக்கினான் – அயோ:14 47/4
செம் தனி கோல் முறை செலுத்த சிந்தையான்
இந்தியங்களை அவித்து இருத்தல் மேயினான் – அயோ:14 138/2,3
அன்ன காலை அங்கு நின்று எழுந்து அழுங்கு சிந்தையான்
இன்ன ஆறு செய்வென் என்று ஓர் எண் இலான் இரங்குவான் – ஆரண்:10 95/1,2
வேகின்ற சிந்தையான் விடை கொண்டு ஏகினான் – ஆரண்:12 16/4
அரசு இளம் கோள் அரி அயரும் சிந்தையான் – கிட்:16 6/4
திருமகள் இருந்த திசை அறிந்திருந்தும் திகைப்பு உறு சிந்தையான் கெடுத்தது – சுந்:3 92/3
தேவரை நோக்கினான் நாணும் சிந்தையான்
யாவது என்று அறிந்திலிர் போலுமால் என்றான் – சுந்:7 59/2,3
கற்று உணர் மாருதி களிக்கும் சிந்தையான்
முற்றுற சுலாவிய முடிவு இல் தானையை – சுந்:9 26/2,3
திண் திறல் அனுமனை நினையும் சிந்தையான் – சுந்:14 15/4
கோட்டிய சிந்தையான் உறுதி கொண்டிலன் – யுத்1:4 1/2
வானரம் பெரிது என மறு இல் சிந்தையான்
தூ நிற சுடு படை துணைவர் சொல்லினான் – யுத்1:4 16/3,4
அறை கழல் வீடணன் அயிர்ப்பு_இல் சிந்தையான் – யுத்1:4 33/4
வாட்டம் இல் சிந்தையான் தன் மனத்தினும் கடுகி வல்லே – யுத்1-மிகை:9 3/2
வென்றவன் வரும் என விரும்பும் சிந்தையான் – யுத்2:19 27/4
சென்றனன் இளவல்-மேல் என்னும் சிந்தையான் – யுத்2:19 33/4
சிங்குமால் காலம் என்று உணரும் சிந்தையான்
அங்கு அது வேரொடும் அங்கை தாங்கினான் – யுத்3:24 63/2,3
ஐயம் இல் சிந்தையான் அ சுமந்திரன் அமைச்சரோடும் – யுத்4:42 15/2
கவ்வை இல் அன்பினால் களிக்கும் சிந்தையான்
வெவ் வெயில் எறி மணி வீதி எங்கணும் – யுத்4-மிகை:41 215/2,3
வித்தக தூதனும் விரிக்கும் சிந்தையான் – யுத்4-மிகை:41 225/4

TOP


சிந்தையானுக்கு (1)

ஓய்வுறு சிந்தையானுக்கு உறாத பேர் உறுதி சொன்னான் – யுத்2:16 34/4

TOP


சிந்தையானும் (1)

உறவுண்ட சிந்தையானும் உரை-செய்வான் ஒருவற்கு இன்னம் – கிட்:11 88/1

TOP


சிந்தையானை (1)

பசை அறு சிந்தையானை தமரொடும் படுத்த போதும் – யுத்1-மிகை:14 6/1

TOP


சிந்தையில் (18)

திருவும் பூமியும் சிந்தையில் சிறந்தன என்றான் – அயோ:1 73/4
சிறக்கும் செல்வம் மகற்கு என சிந்தையில்
பிறக்கும் பேர் உவகை கடல் பெட்பு அற – அயோ:2 5/1,2
சேடகம் புனை கோதை மங்கையர் சிந்தையில் செறி திண்மையால் – அயோ:3 61/3
சிந்தையில் சென்னியில் கொள்ளும் செய்கையான் – ஆரண்:3 15/2
சேண் எலாம் புல் ஒளி செலுத்தி சிந்தையில்
நாணலம் மீமிசை நடக்கின்றான் என்றாள் – ஆரண்:6 13/3,4
சிந்தையில் நினைந்த செய்யும் செய்கையன் தெளிவு_இல் நெஞ்சன் – ஆரண்:10 170/2
சீரியது அன்று இது என்று சிந்தையில் தெளிந்த தம்பி – ஆரண்:11 59/2
தயரதன் பணி ஈது என்ன சிந்தையில் தழுவி-நின்றான் – ஆரண்:13 126/2
சிந்தையில் சிறிது துயர் சேர்வுற தெருமரலின் – கிட்:2 6/1
செய்யும் வகை சிந்தையில் நினைத்தீர் சிறிது என்றாள் – கிட்:14 63/4
செறிவுற நோக்கி நாயேன் சிந்தையில் திருக்கம் இன்மை – சுந்:14 41/2
சென்றனன் இராமன் பாதம் சிந்தையில் நிறுத்தி திண் தோள் – சுந்-இகை:1 1/1
ஒன்றிய சிந்தையில் உணர்ந்திட்டான்-அரோ – சுந்-இகை:14 25/4
சிந்தையில் விரும்புதல் செய் மங்கையர் திறத்தோ – யுத்1-மிகை:2 8/3
தீங்கு உறும் தசக்கிரீவன் சிந்தையில் தெளியுமாறே – யுத்1-மிகை:9 7/3
கொல்லும் நாளும் இன்று இது என சிந்தையில் கொண்டான் – யுத்2:15 205/2
சிந்தையில் பெரு மகிழ் சிறப்ப சேர்ந்து உறீஇ – யுத்3-மிகை:23 2/2
செய்கை-கொல் என சிறிது சிந்தையில் நினைந்தான் – யுத்4:36 24/2

TOP


சிந்தையின் (29)

சீற்றம் இல்லை தம் சிந்தையின் செம்மையால் – பால:2 39/2
அழிவு இல் சிந்தையின் உவந்து ஆடல் மாமிசை வர – பால:20 29/2
தீர்த்தன் இத்தனை சிந்தையின் செம் கணின் – பால:21 31/3
சிந்தையின் முனிவு தீர்ந்து சிறந்த ஆயிரம் கண் ஆக்க – பால-மிகை:9 60/3
சிந்தையின் இருண்டது செம்மை நீங்கியே – அயோ:5 5/4
கந்த ஓதியர் சிந்தையின் கொதிப்பது அ கழலோர் – அயோ:9 46/3
சிந்தையின் உறு துயர் தீர்த்திரால் எனும் – அயோ:11 88/3
சிந்தையின் உறைபவற்கு உருவம் தீர்ந்ததால் – ஆரண்:6 5/1
தெருண்ட அறிவில்லவர் சிந்தையின் முந்தி – ஆரண்:14 36/3
சேணின் நீங்கினன் சிந்தையின் நீங்கலான் – கிட்:11 9/4
செம் கணான் தம்பியும் தானும் சிந்தையின்
மங்கையும் அ வழி அன்று வைகினான் – கிட்:11 137/3,4
கண்ணின் சிந்தையின் கல்வியின் ஞானத்தின் கருதி – கிட்:12 34/3
தெருளும் நான்முகன் செய்தது உன் சிந்தையின்
அருளும் மின் மருங்கும் அரிது ஆக்கியோ – சுந்:3 103/3,4
சிந்தையின் உவகை கொண்டு முனிவுற்ற குரக்கு சீயம் – சுந்:10 18/2
சிந்தையின் அழன்று எரி விழித்து சென்று நீர் – சுந்-இகை:10 13/3
சிந்தையின் முந்தின தேர்கள் செறிந்த – சுந்-இகை:11 12/2
சிந்தையின் உணர்பவர் யாவரே சிலர் – யுத்1:2 36/3
சிந்தையின் செய்கையின் சொல்லின் சேர்ந்துளன் – யுத்1:3 72/1
செ விலங்கல் இல் சிந்தையின் தீர்வரோ – யுத்1:8 29/2
செல் வலம் பெறும் சிந்தையின் தீர்வரோ – யுத்1-மிகை:8 2/2
சிந்தையின் களியால் என் பேர் தெரியுமோ தெரியாதாகில் – யுத்1-மிகை:14 4/2
தெழிக்குமேல் அகவும் நாவ சிந்தையின் உன்னுமேல் சிகரம் யாவையும் – யுத்2:19 67/3
சிந்தையின் உணர கூறி தீருதி இடர் நீ எந்தாய் – யுத்2:19 207/2
சிந்தையின் உணர்ந்து செய்யல்-பாற்று எனின் செய்தி தெவ்வர் – யுத்3:22 152/2
சிந்தையின் உணர எண்ணி தீர்வது ஓர் உபாயம் தேர்வான் – யுத்3:24 6/4
சிந்தையின் நினைந்து நான் வருந்தும் சிற்றியல் – யுத்3:27 65/2
தேவரும் முனிவர்-தாமும் சிந்தையின் இரக்கம் சேர – யுத்4:38 3/2
வாழ்ந்த சிந்தையின் மனங்களும் களிப்புற மன்னன் – யுத்4:40 103/3
தீது இருக்குறும் சிந்தையின் நீ தெளிந்து – யுத்4-மிகை:37 29/2

TOP


சிந்தையின்-நின்று (1)

தீ ஆற்றுகின்றார் என சிந்தையின்-நின்று செற்ற – அயோ:4 142/2

TOP


சிந்தையினாரும் (1)

தூண்டற்கு ஒத்த சிந்தையினாரும் துயில்கில்லார் – சுந்:4 1/2

TOP


சிந்தையினாளும் (1)

ஊறா நின்ற சிந்தையினாளும் துயிலுற்றாள் – அயோ:3 49/4

TOP


சிந்தையினான் (2)

சிந்தா நின்ற சிந்தையினான் செய்குவது ஓரான் – பால:17 25/2
தீண்டுற்றிலன் என்று உணர் சிந்தையினான்
மூண்டுற்று எழு வெம் கதம் முற்றிலனாய் – ஆரண்:13 7/2,3

TOP


சிந்தையினும் (2)

சிந்தையினும் சென்னியினும் வீற்றிருக்கும் சீர்த்தியான் – அயோ:13 32/4
சிந்தையினும் சென்னியினும் வீற்றிருக்கும் சீர்த்தியாய் – அயோ-மிகை:13 1/4

TOP


சிந்தையீர் (1)

அழுங்க இல் சிந்தையீர் நீர் அடவிகள்-தோறும் சென்றே – பால-மிகை:11 43/3

TOP


சிந்தையும் (6)

சிந்தையும் நிறையும் மெய் நலனும் பின் செல – பால:10 39/3
சிந்து மேகலை சிந்தையும் செய்கலார் – பால:14 41/2
செயிர் இன்றி அலர்ந்த பொற்பும் சிந்தையும் உணர்வும் தேசும் – பால:21 8/2
தூய சிந்தையும் திரிந்தது சூழ்ச்சியின் இமையோர் – அயோ:2 84/2
மேயது ஓர் சிந்தையும் மெய்யும் வேதியர் – யுத்1:4 52/2
வள்ளல் நின் கருத்தும் மாவின் சிந்தையும் மாற்றலார்-தம் – யுத்4:37 7/1

TOP


சிந்தையுள் (4)

சிந்தையுள் மகிழ்ச்சியால் வாழ்த்தி தேர் மிசை – பால:5 96/3
சிந்தையுள் மகிழ்ச்சியும் புகுந்த செய்தியும் – பால:13 57/3
சிந்தையுள் நெடும் சீற்றம் திரு முகம் – கிட்:11 23/2
சிந்தையுள் புக செப்பினன் அனையவன் திகைத்தான் – யுத்3:22 89/3

TOP


சிந்தையுள்ளும் (1)

சிந்தையுள்ளும் விழியுள்ளும் உளன் என்ற திறலோன் – ஆரண்:1 16/4

TOP


சிந்தையே (2)

தீர்த்தன் என்று அறிந்ததோ அவர்-தம் சிந்தையே – பால:5 112/4
சிந்தையே பொரு நெடும் தேரின் வந்து எய்தினான் – பால:20 16/4

TOP


சிந்தையேம் (1)

தொய்யல் சிந்தையேம் யாவரை எவ்வகை துதிப்பேம் – சுந்:2 17/4

TOP


சிந்தையேற்கும் (1)

இருள் உறு சிந்தையேற்கும் இன் அருள் சுரந்த வீரன் – யுத்2:16 134/1

TOP


சிந்தையை (5)

குருசில் சிந்தையை மனக்கொண்ட கொற்ற வெண்குடையான் – அயோ:1 70/1
தெரிவுறு துன்பம் வந்து ஊன்ற சிந்தையை
எரிவு-செய்து ஒழியும் ஈது இழுதை நீரதால் – ஆரண்:13 107/1,2
சிந்தையை ஆகிநின்று செய்வது என் செய்கை என்றான் – ஆரண்:13 132/4
சென்று மற்று அவன் சிந்தையை தேர்குவாய் – கிட்:11 3/4
தேய்வது என் காரியம் நிரப்பும் சிந்தையை
மேயவன் தன்னொடும் எண்ணி மேல் இனி – யுத்1:5 13/2,3

TOP


சிந்தையொடு (1)

ஊசலில் மகளிர் மைந்தர் சிந்தையொடு உலவ கண்டார் – பால:10 9/4

TOP


சிந்தையொடும் (1)

அன்பு உருகு சிந்தையொடும் ஆ உருகுமா போல் – அயோ:3 98/3

TOP


சிந்தையோடு (2)

உலைந்த சிந்தையோடு உணங்கினன் வணங்கிட உள்ளம் – கிட்:7 61/2
சிந்தையோடு கண் களிப்புற செரு எலாம் நினையா – யுத்4:40 123/3

TOP


சிந்தையோடும் (1)

அழிந்து ஒழி சிந்தையோடும் ஆடக கோயில் புக்கான் – ஆரண்:10 88/4

TOP


சிந்தையோரை (1)

அறம் தரு சிந்தையோரை அடைக்கலம் புகுதும் ஐய – யுத்3:26 6/4

TOP


சிந்தையோற்கு (1)

தாழ்வு உறு சிந்தையோற்கு தவத்தினால் அளித்தது ஆணை – யுத்2:19 235/3

TOP


சிந்தொடு (1)

சிந்தொடு குறளும் கூனும் சிலதியர் குழாமும் தெற்றி – பால:22 23/1

TOP


சிமய (4)

திங்களின் கொழுந்து சுற்றும் சிமய நீள் கோட்டு தேவர் – கிட்:15 32/3
சேண் தொடர் சிமய தெய்வ மயேந்திரத்து உம்பர் சென்றான் – கிட்:17 25/4
பொன் பிறழ் சிமய கோடு பொடியுற பொறியும் சிந்த – சுந்:1 6/1
கல் ஆர் சிமய தடம் கைத்தலம் நீண்டு காட்டி – சுந்-இகை:1 11/2

TOP


சிமயத்து (1)

பொன்னுடை சிமயத்து உச்சிக்கு உச்சியும் புதைய போனான் – யுத்3:21 8/4

TOP


சிமிழ்த்திட (1)

தமம் திரண்டு உறும் புல பகை சிமிழ்த்திட தருக்கி – யுத்1-மிகை:2 25/3

TOP


சிமைய (2)

சிமைய கிரி உருவ தனி வடி வாளிகள் தெரிவான் – பால:24 14/4
சிமைய மேல் நின்ற தேவன் தன்மையின் சிறந்து நின்றான் – சுந்-இகை:1 2/4

TOP


சிர (10)

செக்கர் நிறத்து எரி குஞ்சி சிர குவைகள் பொருப்பு என்ன – பால:12 29/1
சேடனும் வெருக்கொடு சிர தொகை நெளித்தான் – ஆரண்:10 46/2
ந சிர படை நால்_இரு கோடிக்கு நாதன் – யுத்1:5 40/2
மு சிர பகழி கோடி இலக்குவன் முடுக விட்டான் – யுத்2:19 112/3
மு சிர பகழி கோடி தொடுத்து அவை தடுத்தான் முன்பன் – யுத்2:19 112/4
சிர கொடும் குவை குன்று திரட்டினான் – யுத்2:19 139/3
சிலை கோடிய-தோறும் சிர திரள் வன் – யுத்3:31 205/3
சிர நிரை அறுத்து அவர் உடலை சிந்தி மற்று – யுத்3-மிகை:27 2/1
துறக்கும் என்பதை எண்ணி சிர தொகை – யுத்4-மிகை:37 28/1
சிர தொகை மதில் புறத்து இறுதி சேர்தர – யுத்4-மிகை:41 213/2

TOP


சிரங்கள் (3)

சிரங்கள் ஓடின தீயவள் ஓடினாள் – ஆரண்:7 20/4
திரு_இல் மார்பகம் திறந்தன துறந்தன சிரங்கள் – ஆரண்:7 78/4
சேறு தீய்ந்து எழ காந்தின சேடன் தன் சிரங்கள் – யுத்1:6 21/4

TOP


சிரங்கள்-தம்மை (1)

அற்று மேல் எழுந்த வன் சிரங்கள்-தம்மை அண்மி மேல் – யுத்3:31 95/1

TOP


சிரங்களாலும் (1)

எண்ணற்கு அரிது ஆகி இலங்கு சிரங்களாலும்
வண்ண கொழும் சந்தன சேதகம் மார்பு அணிந்த – பால:16 38/2,3

TOP


சிரங்களும் (2)

ஆற்று கொய் உளை புரவியின் சிரங்களும் அறுத்தான் – யுத்2:15 241/4
சிரங்களும் கரமும் எல்லாம் குலைந்தனர் கண்ட தேவர் – யுத்2:18 235/4

TOP


சிரங்களை (3)

தின்று தின்று உமிழும் பற்றி சிரங்களை திருகும் தேய்க்கும் – யுத்2:16 173/3
சிரங்களை சிதறின உடலை சிந்தின – யுத்2:19 45/2
சிரங்களை துணித்தும் என்ன கண்டது திறம்பினோமோ – யுத்3:27 75/4

TOP


சிரத்த (1)

சிறந்தது சரங்கள் பாய சிந்திய சிரத்த ஆகி – யுத்3:28 58/2

TOP


சிரத்தவன் (1)

இ சிரத்தவன் உரைத்து இறுக்கும் ஏல்வையின் – யுத்1:2 28/1

TOP


சிரத்தால் (1)

வாங்கினள் முலை குவையில் வைத்தனள் சிரத்தால்
தாங்கினள் மலர் கண் மிசை ஒற்றினள் தடம் தோள் – சுந்:4 66/1,2

TOP


சிரத்தில் (3)

தேர் கெழு மறவர் யானை சேவகர் சிரத்தில் செல்லும் – சுந்:8 13/3
ஆடினான் அழுதான் பாடி அரற்றினான் சிரத்தில் செம் கை – யுத்1:3 128/3
தேவரை கண்டேன் பைம் பொன் செம் கரம் சிரத்தில் ஏந்தி – யுத்3:23 28/1

TOP


சிரத்தின் (10)

குவித்தனன் அரக்கர்-தம் சிரத்தின் குன்றமே – பால:8 40/4
சித்து என அரு மறை சிரத்தின் தேறிய – யுத்1:3 61/1
செல்லுதி சேது என்று ஒன்று இயற்றி என் சிரத்தின் மேலாய் – யுத்1:7 21/4
சிரத்தின் மேற்கொண்டு நீந்தின சென்றவால் – யுத்1:8 49/4
தீங்கினன் சிரத்தின் மேலும் உயிரினும் சீரிது அம்மா – யுத்1:12 44/3
வேதம் ஒத்தனன் மாருதி வேதத்தின் சிரத்தின்
போதம் ஒத்தனன் இராமன் வேறு இதின் இலை பொருவே – யுத்2:15 220/3,4
வாங்கிய சிரத்தின் மற்றை வயிர வான் கோட்டை வவ்வி – யுத்2:18 222/1
சிலைகளின் குடுமிய சிரத்தின் மேலன – யுத்2:19 48/3
தேவியர் குழாங்கள் சுற்றி சிரத்தின் மேல் தளிர் கை சேர்த்தி – யுத்3:29 43/2
சிரத்தின் நான்மறை இறைஞ்சவும் தேடவும் சேயோன் – யுத்4:37 123/4

TOP


சிரத்தின்-மேல் (1)

சிரத்தின்-மேல் எறிந்து ஒறுக்குவர் தெழிப்பர் தீ விழிப்பர் – கிட்:7 55/4

TOP


சிரத்தினர் (1)

சிரத்தினர் தருக்கினர் செருக்கும் சிந்தையார் – ஆரண்:7 39/4

TOP


சிரத்தினில் (2)

தெவ் உலகத்தும் காண்டி சிரத்தினில் பணத்தினோர்கள் – ஆரண்:10 72/1
சிரத்தினில் குதித்தான் தேவர் திசைமுகம் கிழிய ஆர்த்தார் – யுத்3:21 34/4

TOP


சிரத்தினும் (1)

அ சிரத்தினும் மார்பினும் அழுத்தலும் அனுமன் – சுந்:11 39/4

TOP


சிரத்தினை (1)

சில சிரத்தினை துணித்து அவை திசைகொண்டு செல்வ – யுத்2:16 206/2

TOP


சிரத்தினோடு (1)

செல்லும் வான் திசைகள் ஓரார் சிரத்தினோடு உடல்கள் சிந்த – யுத்3:28 40/3

TOP


சிரத்து (7)

சூழ் சுடர் சிரத்து நல் மணி தசும்பு தோன்றலால் – பால:3 25/3
ஏங்கலம் இவன் சிரத்து இருந்து அலால் திரு – சுந்:12 5/3
உ சிரத்து எரி கதிர் என உருத்து எரி முகத்தன் – யுத்1:5 40/1
மு சிரத்து அயில் தலைவற்கும் வெலற்கு_அரு மொய்ம்பன் – யுத்1:5 40/3
மு சிரத்து அயிலினான் மூரி தேரினான் – யுத்3:20 32/2
சேமித்தனர் இமையோர் தமை சிரத்து ஏந்திய கரத்தால் – யுத்3:27 146/1
சிரத்து வாச வண்டு அலம்பிடு தெரிவை கேள் இது நீள் – யுத்4:41 32/1

TOP


சிரத்தை (7)

வர முனி வஞ்சம் என்னா மற்று அவன் சிரத்தை இன்னே – பால-மிகை:11 17/2
பராவ_அரும் சிரத்தை ஆரும் பத்தியின் பயத்தை ஓராது – ஆரண்:6 45/1
இளக்குவார் அமரர் தம் சிரத்தை ஏன் முதுகு – யுத்2:18 118/3
மேலவன் சிரத்தை சிந்தி வில்லையும் துணித்தான் வீரன் – யுத்2:18 199/4
தன்னுடை சிரத்தை என் சரத்தின் தள்ளினால் – யுத்3:22 40/2
தீ முகம் கதுவ ஓடி சென்று அவன் சிரத்தை தள்ளி – யுத்3:28 52/3
சீர் உகந்தது நெரித்தது தானவர் சிரத்தை – யுத்4:37 106/4

TOP


சிரத்தைக்கு (1)

அ சிரத்தைக்கு ஒரு பொருள் அன்று என்றனன் – யுத்1:2 28/3

TOP


சிரத்தையும் (1)

கொற்ற வார் சரத்து ஒழிந்தது ஓர் சிரத்தையும் குறைத்தான் – ஆரண்:7 134/4

TOP


சிரத்தையை (1)

இ சிரத்தையை தொலைப்பென் என்று இந்திரன் பகைஞன் – சுந்:11 39/1

TOP


சிரத்தொகை (1)

சிரத்தொகை அனைத்தையும் துளக்கி தீ எழ – யுத்1-மிகை:4 1/1

TOP


சிரத்தொடு (1)

கறுத்து வஞ்சகர் சிரத்தொடு கரம் புயம் சிதறி – சுந்-இகை:11 29/3

TOP


சிரத்தொடும் (2)

செங்கை தாங்கிய சிரத்தொடும் கண்ணின் நீர் குருதியினொடு தேக்கி – யுத்2:16 323/3
தெள்ள அரும் காலகேயர் சிரத்தொடும் திசை-கண் யானை – யுத்3:29 57/1

TOP


சிரத்தோன் (1)

கப்புடை சிரத்தோன் சென்னி கடிந்த வில் இராமன் காதல் – யுத்4-மிகை:42 32/3

TOP


சிரதலம் (4)

கொற்ற வெம் கொடு மறலியும் சிரதலம் குலைந்தான் – கிட்-மிகை:7 5/4
தொடுத்த வானவர் சிரதலம் துளங்கிட சினம் கொண்டு – சுந்-இகை:11 31/3
சிரதலம் கரம் சேர்ந்திடா செவி தொளை சேர்ந்த – யுத்1:3 37/2
தேவதேவனும் விரிஞ்சனும் சிரதலம் குலைந்தார் – யுத்2:15 225/4

TOP


சிரம் (36)

சிரம் செய் நூபுரமும் வண்டும் சிலம்பொடு சிலம்பு ஆர்ப்ப – பால:22 22/2
அற்றன சிரம் என அறிதல் தேற்றலர் – ஆரண்:7 117/1
தோய்ந்த தோய்வு_இலா பிறை முக சரம் சிரம் துமித்த – ஆரண்:8 11/2
சிந்துர கால் சிரம் செக்கர் சூடிய – ஆரண்:13 6/3
சேடரும் பாருளோரும் கரம் சிரம் சேர்த்தார் அன்றே – ஆரண்:13 129/4
விழுந்த வெம் படை தூடணன் சிரம் என வெருவுற்று – ஆரண்-மிகை:8 2/1
சிரம் உக சிலை குனித்து உதவுவான் திசை உளார் – கிட்:3 10/2
சிரம் துளங்கிட அரக்கன் வெம் சிலையை நாண் தெறித்தான் – சுந்:11 35/4
சிரம் அனைத்தையும் திசை-தொறும் திசை-தொறும் செலுத்தி – சுந்:12 40/3
சிரம் ஒரு மூன்றினார் திருக்கு மூன்றினார் – சுந்-இகை:3 12/1
சிரம் குவடு என கொணர்தல் காணுதி சினத்தோய் – யுத்1:2 61/4
சிரம் ஒருங்கிய இனி செரு ஒருங்கியது எனின் தேவர் என்பார் – யுத்1:2 90/3
சிரம் கொடு வணங்குவதும் மானுடன் திறத்தோ – யுத்1-மிகை:2 16/4
வேதன் சிரம் ஒன்றை வெறுத்தமையால் – யுத்1-மிகை:3 19/1
ஒருவரை கரம் ஒருவரை சிரம் மற்று அங்கு ஒருவர் – யுத்2:16 220/1
சிரம் கிடந்தன கண்டனர் கண்டிலர் உயிர்-கொடு திரிவாரை – யுத்2:16 312/4
செரு திண் வாளினால் திற திறன் உங்களை அமர் துறை சிரம் கொய்து – யுத்2:16 324/3
சிரம் கொண்டான் கொண்டதனை திண் காற்றின் கடும் படையால் – யுத்2:16 354/3
மூலத்திடை புடைத்தான் உயிர் முடித்தான் சிரம் மடித்தான் – யுத்2:18 169/4
தேரின் நின்று உமை அடங்கலும் திரள் சிரம் துணிப்பென் இது திண்ணமால் – யுத்2:19 77/2
நன்று நன்று எனா சிரம் துளக்கினன் நகைத்து இவை இவை நவில்கின்றான் – யுத்2-மிகை:16 54/2
ஓர் கணை அவன் சிரம் உருள தூண்டினான் – யுத்2-மிகை:18 16/4
திசை முகம் கிழிய தேவர் சிரம் பொதிர் எறிய திண் தோள் – யுத்2-மிகை:18 25/1
இ சிரம் உம்மதே என வந்து எய்துவான் – யுத்3:20 32/3
பாரிடை வீழ்தலோடும் அவன் சிரம் பறித்து மாயா – யுத்3:21 38/3
சிரம் பொதிர்ந்து அமரர் அஞ்ச ஊதினான் திசைகள் சிந்த – யுத்3:22 12/4
திக்கு அணி நின்ற யானை சிரம் பொதிர் எறிய பாரின் – யுத்3:22 36/3
வந்தன தாதையர் வயிர வான் சிரம்
சிந்தின காதலர்க்கு இயைந்த தேரிடை – யுத்3:22 51/2,3
செம் கையால் எடுத்தான் சிரம் சேர்த்தினான் – யுத்3:29 28/4
தேர் எரிந்த வீரர்-தம் சிரம் பொடிந்து சிந்தவே – யுத்3:31 91/4
தீ ஒத்தன உரும் ஒத்தன சரம் சிந்திட சிரம் போய் – யுத்3:31 109/1
சிரம் ஒடிந்து சிந்தினார்கள் சிலவர் செம் சுடர் படை – யுத்3-மிகை:31 14/1
சிரம் ஒர் ஆயிரம் தாங்கிய சேடனும் – யுத்4:37 25/1
எய்த வந்து அ கணத்து எழுந்தது ஓர் சிரம்
செய்த வெம் சினத்துடன் சிறக்கும் செல்வனை – யுத்4:37 152/2,3
விழுத்தினன் சிரம் எனும் வெகுளி மீக்கொள – யுத்4:37 154/1
சித்திரகூடத்தை தீர்ந்த பின் சிரம்
பத்து உடையவனுடன் விளைந்த பண்பு எலாம் – யுத்4-மிகை:41 225/1,2

TOP


சிரம்-தொறும் (1)

தீ என கனலும் செம் கண் சிரம்-தொறும் மூன்றும் தெய்வ – யுத்1:3 133/3

TOP


சிரமம் (3)

இன்று ஒரு பொழுது தாழ்த்து என் இகல் பெரும் சிரமம் நீங்கி – யுத்2:19 300/1
செல்வன கவியின் சேனை அமர் தொழில் சிரமம் தீர்ந்த – யுத்3:21 10/4
புல்லிய பகழி வாங்கி போர் தொழில் சிரமம் போக்கி – யுத்3:28 12/2

TOP


சிரமுகம் (1)

தேர்-நின்று நெடு நிலத்து சிரமுகம் கீழ் பட விழுந்தான் சிகரம் போல்வான் – யுத்4:37 199/4

TOP


சிரமும் (6)

சிரமும் அன்னவை ஆதலின் வேற்றுமை தெரியா – யுத்2:15 235/2
திரியும் தேர்களின் சில்லியும் அரக்கர்-தம் சிரமும்
சொரியும் சோரியின் துறை-தொறும் துறை-தொறும் கழிப்ப – யுத்2:16 245/2,3
சிரமும் தேரும் புரவியும் திண் கரி – யுத்2:19 152/2
சிந்தை ஒழிய பிறர் அறியின் சிரமும் வரமும் சிந்துவென் என்று – யுத்3:23 2/3
சின்னமும் அவர்கள் தத்தம் சிரமும் கொண்டு அன்றி சேர்கேன் – யுத்3:29 61/3
சிரமும் கல் என சிந்தலின் சிதைந்தது அ சேனை – யுத்4:32 12/3

TOP


சிரமே (1)

தானத்தன காகுத்தன சரம் உந்திய சிரமே – ஆரண்:7 90/4

TOP


சிரல் (1)

கின்னரம் குரண்டம் கிலுக்கம் சிரல்
சென்னம் காகம் குணாலம் சிலம்புமே – சுந்:2 149/3,4

TOP


சிரற்றின (1)

சிரற்றின பார்ப்பினின் சிந்தை சிந்திட – யுத்2:16 264/2

TOP


சிரன் (2)

சிரன் நெரிந்தவும் கண் மணி சிதைந்தவும் செறி தாள் – சுந்:11 30/1
சிரன் தெரிந்து உக்கவாறும் சிங்கனது ஈறும் சேனை – யுத்3:22 1/2

TOP


சிரனொடு (1)

விசை உறு முகிழது விரிதரு சிரனொடு
இசை உறு கருவியின் இனிது உறு கொடியை – யுத்4:37 86/2,3

TOP


சிரிக்க (1)

செம் கண் நெடு மால் முதல் தேவர் சிரிக்க என்னை – யுத்2:19 10/4

TOP


சிரிக்கலாம் (1)

தீ கலாம் கொண்ட தேவர் சிரிக்கலாம் செருவில் ஆவி – யுத்2:16 142/3

TOP


சிரிக்கும் (1)

வெள்கிடும் மகுடம் சாய்க்கும் வெடிபட சிரிக்கும் மீட்டும் – கிட்:7 79/1

TOP


சிரித்த (2)

சிரித்த பங்கயம் ஒத்த செம் கண் இராமனை திருமாலை அ – அயோ:3 54/1
சிரித்த செய்கை நினைந்து அழு செய்கையாள் – சுந்:3 26/4

TOP


சிரித்தது (1)

திசை திறந்து அண்டம் கீற சிரித்தது செம் கண் சீயம் – யுத்1:3 127/4

TOP


சிரித்தலோடும் (1)

தேடி நான்முகனும் காணா சேயவன் சிரித்தலோடும்
ஆடினான் அழுதான் பாடி அரற்றினான் சிரத்தில் செம் கை – யுத்1:3 128/2,3

TOP


சிரித்தனள் (1)

அழுதனள் சிரித்தனள் அற்றம் சொல்லினாள் – பால:19 53/3

TOP


சிரித்தனன் (3)

சிரித்தனன் அ ஒலி திசையின் அ புறத்து – கிட்:7 14/3
செற்றனன் மேலே ஏவி சிரித்தனன் ததிமுகன்-தான் – சுந்-இகை:14 13/3
சிரித்தனன் கதம் எழுந்து இனைய செப்புவான் – யுத்1-மிகை:4 1/4

TOP


சிரித்தாய் (1)

ஆர் அடா சிரித்தாய் சொன்ன அரி-கொலோ அஞ்சி புக்க – யுத்1:3 129/1

TOP


சிரித்தார் (1)

செறிந்த தேவர்கள் ஆவலம் கொட்டினர் சிரித்தார் – யுத்3:22 80/4

TOP


சிரித்தாள் (1)

எழுந்தாள் இருந்தாள் தளிர் கரத்தை நெரித்தாள் சிரித்தாள் ஏங்கினாள் – யுத்3:23 9/2

TOP


சிரித்தான் (4)

சிரித்தான் அளவே சிறிது அ திசை செல்ல நோக்கி – சுந்:1 48/3
மழை ஆம் என சிரித்தான் வட_மலை ஆம் எனும் நிலையான் – யுத்2:18 174/2
செய்வாய் இகல் என்று அவன் நின்று சிரித்தான்
ஐ வாய் அரவம் முழை புக்கு என ஐயன் – யுத்2:18 245/1,2
தீர்த்தா என அழைத்தான் அதற்கு இளம் கோளரி சிரித்தான்
போர்த்தார் அடர் கவி வீரரும் அவன் தாள் நிழல் புகுந்தார் – யுத்3:27 156/3,4

TOP


சிரித்திட (1)

சில்லிகள் இடிப்ப வாசி சிரித்திட செறி பொன் தாரும் – சுந்:8 8/2

TOP


சிரித்திடுவீர் (1)

சிந்தும்படி கண்டு சிரித்திடுவீர் – ஆரண்:12 79/4

TOP


சிரித்து (4)

சிரித்து நன்று நம் சேவகம் தேவரை தேய – ஆரண்:7 73/2
சிந்தை உவந்து சிரித்து உடன் நின்றான் – சுந்-இகை:11 21/4
சென்றவன்-தன்னை நோக்கி சிரித்து நீ சிறியை உன்னை – யுத்2:18 229/1
சிரித்து வெம் பொறி கதுவிட திசைமுகம் அடைய – யுத்2-மிகை:15 29/3

TOP


சிரிப்பரால் (2)

சென்று போர் செயின் தேவர் சிரிப்பரால்
கொன்று சோரி குடித்து அவர் கொள்கையை – ஆரண்:7 13/2,3
செம் கையும் கொட்டி உன்னை சிரிப்பரால் சிறியன் என்னா – யுத்3:29 58/4

TOP


சிரிப்பவும் (1)

சிரிப்பவும் ஒத்தன தெரிந்த மின் எலாம் – கிட்:10 7/4

TOP


சிரிப்பன் (1)

ஆம்பல் விரிந்தால் அன்ன சிரிப்பன் அறிவாளன் – கிட்:17 20/2

TOP


சிரிப்பார் (1)

தின்று தேக்கிடுகின்றது தேவர்கள் சிரிப்பார்
நன்று நன்று போர் வலி என இராவணன் நக்கான் – சுந்:13 40/3,4

TOP


சிரிப்பு (2)

சிங்கத்தின் முழக்கம் வாசி சிரிப்பு தேர் இடிப்பு திண் கைம் – யுத்3:22 7/3
தேர் ஒத்தன விடை மேலவன் சிரிப்பு ஒத்தன உலகின் – யுத்3:27 114/3

TOP


சிரியாரோ (1)

தேசமும் மற்று என் கொற்ற நலத்தை சிரியாரோ – யுத்3:22 215/4

TOP


சிருங்க (2)

ஒரு கலை முக சிருங்க உயர் தவன் வருதல் வேண்டும் – பால:5 30/4
இரலை நல் சிருங்க மா இறைவன் தாள் தொழா – பால:5 95/2

TOP


சிருங்கபேரம் (1)

சிருங்கபேரம் அது என்று ஓதும் செழு நகர்க்கு இறையை நோக்கி – யுத்4-மிகை:42 66/1

TOP


சிருங்கவேபுரம் (1)

மை ஆர் சிருங்கவேபுரம் உடையாய் மிகு கோசலை களிறு – யுத்4-மிகை:41 186/2

TOP


சிருங்கன் (1)

என கலை மா முக சிருங்கன் இ உரை-தனை – பால-மிகை:5 11/1

TOP


சிருங்கிபேரம் (1)

சிருங்கிபேரம் என திரை கங்கையின் – அயோ:8 8/1

TOP


சிருங்கிபேரியர் (1)

சிந்தனை யாவது என்று சிருங்கிபேரியர்_கோன் செப்ப – அயோ:13 47/2

TOP


சிருங்கிபேரியர்_கோன் (1)

சிந்தனை யாவது என்று சிருங்கிபேரியர்_கோன் செப்ப – அயோ:13 47/2

TOP


சில் (26)

சில் இடம் உலகு என செறிந்த தேர்கள்-தாம் – பால:14 10/1
சில்_இயல்_ஓதி கொங்கை திரள் மணி கனக செப்பில் – பால:22 12/1
அரு மறையவனும் சில் நாள் அறம் பொருள் இன்பம் முற்றி – பால-மிகை:8 9/3
உற்று உறைதும் யாரும் உறையவே சில் நாளில் – அயோ:4 107/3
சில் அரக்குண்ட சேவடி போது என்றான் – அயோ:4 220/4
சில் பகல் ஓம்புவான் செறுநர் சீறிய – அயோ:11 110/3
படரும் சில் நெறி பைப்பய நீங்கினார் – ஆரண்:3 27/2
சில் வல் ஓதியை செம் கையில் திருகுற பற்றி – ஆரண்:6 85/3
கூவலின் உயிர்த்த சில் நீர் உலகினை குப்புற்று என்ன – ஆரண்:10 165/1
வேண்டி யான் சில் பகல் உறைதல் மேவினேன் – ஆரண்:12 48/2
இரங்கிய பணி யாம் செய்ய இருத்தியால் சில் நாள் எம்-பால் – கிட்:9 18/4
சில் அறம் புரிந்து நின்ற தீமைகள் தீருமாறு – கிட்:9 23/3
சில்_அல்_ஓதியை இருந்த உறைவிடம் தேடுவார் – கிட்:14 5/2
முற்று அழல் முருங்க மண்ணை முயங்கினை இனி என் சில் நாள் – கிட்-மிகை:16 4/3
அம் சில் ஓதியோடு உவமைய ஆக்குற அமைவ – சுந்:2 4/4
பெரிய பேதைமை சில் மதி பெண்மையால் – சுந்:5 12/4
தெருளும் நீ இனி சில் பகல் தங்குறின் – சுந்:5 28/2
சில் நாள் நீ இடர் தீராதாய் – சுந்:5 52/1
சில் இடம் ஒழிய தெய்வ இலங்கையும் சிதைந்தது என்றார் – சுந்:6 57/4
சில் இயல் கோதையை நினைந்து தேம்பிய – யுத்1:5 4/1
பனி உடை வேலை சில் நீர் பருகினன் பரிதி என்ன – யுத்2:16 39/3
தேய்ப்புண்டவனும் சில சில் கணையால் – யுத்2:18 10/2
வானக மகளிர் வந்தார் சில் அரி சதங்கை பம்ப – யுத்3:25 3/3
சென்று மற்றவர் சில் உடல் குருதி நீர் தேக்கி – யுத்3:30 52/2
சில்லி ஆயிரம் சில் உளை பரியொடும் சேர்ந்த – யுத்4:32 2/1
நின்னை மீட்பதே நினைந்து சில் நெறி எலாம் நீந்தி – யுத்4-மிகை:41 117/1

TOP


சில்_அல்_ஓதியை (1)

சில்_அல்_ஓதியை இருந்த உறைவிடம் தேடுவார் – கிட்:14 5/2

TOP


சில்_இயல்_ஓதி (1)

சில்_இயல்_ஓதி கொங்கை திரள் மணி கனக செப்பில் – பால:22 12/1

TOP


சில்லரி (3)

கிளை உறு பாடல் சில்லரி பாண்டில் தழுவிய முழவொடு கெழுமி – சுந்:3 84/3
முந்துறு குணிலோடு இயைவு உறு குறட்டில் சில்லரி பாண்டிலில் முறையின் – சுந்:3 86/2
நிரம்பு சில்லரி பாணியும் குறடும் நின்று இசைப்ப – சுந்-இகை:12 3/2

TOP


சில்லி (15)

பொன் திரள் அச்சது வெள்ளி சில்லி புக்கு – பால:23 70/1
சேறு செய்தன தேர்களின் சில்லி அ சேற்றை – சுந்:9 9/2
சில்லி உண்டையின் திரண்டன படைக்கல திரள்கள் – சுந்:13 29/4
சில்லி மா பெரும் தேரொடும் கரி பரி சிறந்த – யுத்1:5 42/1
சென்று மேல் நிலை பெறாது திரிந்தன சிகர சில்லி – யுத்1:8 22/4
சில்லி அம் தேரின் மேலான் அவன் அமர் செவ்விது அன்றால் – யுத்2:18 180/2
சீர் தடம் பெரும் சில்லி அம் தேரினை – யுத்2:19 155/1
சில்லி அம் தேர் கொடி சிதைய சாரதி – யுத்3:20 41/1
சில்லி பொரு தேர் சிதைய சிலையோடு – யுத்3:20 71/1
திண் திறல் அரக்கன் கொற்ற பொன் தடம் சில்லி தேரை – யுத்3:21 15/2
சில்லி ஊடு அற சிதறின சில சில கோத்த – யுத்3:22 55/1
பச்சை வெம் புரவி வீயா பல்லிய சில்லி பாரில் – யுத்3:28 37/1
செறித்து அமைந்த சில்லி என்னும் ஆழி கூடு தேர் எலாம் – யுத்3:31 78/2
சில்லி ஆயிரம் சில் உளை பரியொடும் சேர்ந்த – யுத்4:32 2/1
ஆழி அம் தடம் தேர் வீரன் ஏறலும் அலங்கல் சில்லி
பூழியில் சுரித்த தன்மை நோக்கிய புலவர் போத – யுத்4:37 1/1,2

TOP


சில்லி-கொள் (1)

தெளிவுற்ற பளிங்கு உறு சில்லி-கொள் தேர் – யுத்3:31 204/1

TOP


சில்லி-அம் (1)

தேவர் மெய் புகழ் தேய்த்தவன் சில்லி-அம் தேர்-மேல் – யுத்3:31 3/2

TOP


சில்லிகள் (1)

சில்லிகள் இடிப்ப வாசி சிரித்திட செறி பொன் தாரும் – சுந்:8 8/2

TOP


சில்லியால் (1)

தேர் பட புடைக்கும் அ தேரின் சில்லியால்
வீரரை உருட்டும் அ வீரர் வாளினால் – சுந்:9 33/2,3

TOP


சில்லியின் (1)

இடம் படு சில்லியின் ஈர்த்த தேர் பட – யுத்3:20 38/2

TOP


சில்லியும் (1)

திரியும் தேர்களின் சில்லியும் அரக்கர்-தம் சிரமும் – யுத்2:16 245/2

TOP


சில்லியோடும் (1)

சில்லியோடும் திரண்டன தேர் எலாம் – சுந்:13 13/4

TOP


சில்லின் (1)

சில்லின் முதிர் தேரும் சின வய மாருதி தாளும் – யுத்3:27 106/4

TOP


சில்லோர் (1)

வீடினர் சிலவர் சில்லோர் பெற்றிலர் விளிந்து வீழ்ந்தார் – யுத்2:19 164/4

TOP


சில (142)

ஈர நீர் படிந்து இ நிலத்தே சில
கார்கள் என்ன வரும் கரு மேதிகள் – பால:2 25/1,2
பொழிவன சோலைகள் புதிய தேன் சில
விழைவன தென்றலும் மிஞிறும் மெல்லென – பால:3 46/1,2
திருந்து இழையவர் சில தினங்கள் தீர்ந்துழி – பால:5 40/1
எள்ளுவ என் சில இன் உயிரேனும் – பால:8 19/3
தேவதாரத்தும் சந்தினும் பூட்டின சில மா – பால:15 1/4
கலந்தவர் போல ஒல்கி ஒசிந்தன சில கை வாரா – பால:17 10/3
வேறுவேறு உற சில மொழி விளம்பினாள் – பால:19 47/4
தேய்ந்தன நாள் சில செய்தது உரைப்பாம் – பால:23 102/4
எள் உடை பொரி விரவின உள சில இளநீர் – அயோ:1 56/4
சிந்தை என் செய திகைத்தனை இனி சில நாளில் – அயோ:2 80/1
புனை துகில் கலைசோர நெஞ்சு புழுங்கினார் சில பூவைமார் – அயோ:3 56/2
கனவினுக்கு இடையூறு அடுக்க மயங்கினார் சில கன்னிமார் – அயோ:3 56/4
நெஞ்சினும் வலிது உயிர் நினைப்பது என் சில
நஞ்சினும் வலிய நம் நலம் என்றார் சிலர் – அயோ:4 183/3,4
எண்ணிய சில நாளில் குறுகுதும் இனிது என்றான் – அயோ:8 30/4
முற்றுறு முகை கிண்டி முரல்கில சில தும்பி – அயோ:9 12/1
பளிக்கு அறை சில பரிமுக மாக்களை பாராய் – அயோ:10 11/4
மொய் உறு நறு மலர் முகிழ்த்தவாம் சில
மை_அறு நறு மலர் மலர்ந்தவாம் சில – அயோ:10 42/1,2
மை_அறு நறு மலர் மலர்ந்தவாம் சில
ஐயனோடு இளவற்கும் அமுதனாளுக்கும் – அயோ:10 42/2,3
கண்ணாலே என் செய் வினை இன்னும் சில காண்பார் – அயோ:11 83/1
தேடி போந்தனம் இன்று தீ மாற்றம் சில விளம்பி – ஆரண்:6 115/2
சண்ட வெம் கடும் கணை தடிய தாம் சில
திண் திறல் வளை எயிற்று அரக்கர் தேவர் ஆய் – ஆரண்:7 120/1,2
தேனிடை அமுது அளாய அன்ன மென் சில சொல் மாலை – ஆரண்:12 58/1
பாரினை எடுக்க வேண்டின் பல வினை சில சொல் ஏழாய் – ஆரண்:12 60/3
மண்ட சிறகால் அடித்தான் சில வள் உகிரால் – ஆரண்:13 23/2
கண்டப்படுத்தான் சில காலனும் காண உட்கும் – ஆரண்:13 23/3
செய்ய பெண்ணை கரிய பெண்ணை சில
வைகல் தேடி கடிது வழி கொள்வீர் – கிட்:13 15/3,4
போய் சில அறிதும் என்று அதனில் போயினார் – கிட்:14 24/4
கவித்து நீங்கிட சில பகல் என்பது கருதா – சுந்:2 130/2
திக்கு நோக்கிய புயங்களும் சில கரந்தனையான் – சுந்:2 138/2
இலக்கணங்களும் சில உள என்னினும் எல்லை சென்று உறுகு இல்லா – சுந்:2 200/1
மலர் கரும் குழல் சோர்ந்து வாய் வெரீஇ சில மாற்றங்கள் பறைகின்றாள் – சுந்:2 200/3
பழம் தழும்பினுக்கு இடைஇடையே சில பசும் புண்கள் அசும்பு ஊற – சுந்:2 207/4
வருவென் சில நாளினில் மா நகர்வாய் – சுந்:4 7/2
நடத்தல் அரிது ஆகும் நெறி நாள்கள் சில தாயர்க்கு – சுந்:4 60/1
பொன் மான் உருவால் சில மாயை புணர்க்க அன்றோ – சுந்:4 87/1
தேறுற்று உயிர் பெற்று இயல்பும் சில தேறலுற்றான் – சுந்:4 88/4
தோகையும் சில வாசகம் இன்னன சொன்னாள் – சுந்:5 75/4
வேரொடு மறிந்த சில வெந்த சில விண்ணில் – சுந்:6 10/1
வேரொடு மறிந்த சில வெந்த சில விண்ணில் – சுந்:6 10/1
காரொடு செறிந்த சில காலினொடு வேலை – சுந்:6 10/2
தூரொடு பறிந்த சில தும்பியொடு வானோர் – சுந்:6 10/3
ஊரொடு மலைந்த சில உக்க சில நெக்க – சுந்:6 10/4
ஊரொடு மலைந்த சில உக்க சில நெக்க – சுந்:6 10/4
மார்பில் சென்றன சில பொன் தோளிடை மறைவுற்றன சில அறவோனும் – சுந்:10 34/3
மார்பில் சென்றன சில பொன் தோளிடை மறைவுற்றன சில அறவோனும் – சுந்:10 34/3
வென்றேன் இதன் முன் சில வீரரை என்னும் மெய்ம்மை – சுந்:11 24/1
காண்டல் வேண்டி இ உயிர் சுமந்து எதிர் சில கழறி – சுந்:12 54/2
இலவினும் சில முத்து உள எனும் நகை இளையார் – சுந்:13 20/2
சினை பரந்து எரி சேர்ந்திலா நின்றவும் சில வெம் – சுந்:13 24/3
நின்று நின்று இவை சில விளம்ப நேர்கிலென் – யுத்1:2 41/1
வண்டல் தெண் திரை ஆற்று நீர் சில என்று மருவான் – யுத்1:3 4/1
அ புறத்து அண்டம்-தோறும் தடவின சில கை அம்மா – யுத்1:3 142/4
ஒழி சில புகலுதல் ஒல்லை நீங்குதி – யுத்1:4 8/2
வித்தக இனி சில விளம்ப வேண்டுமோ – யுத்1:4 85/4
மேயின சில பொருள் விளம்ப கேட்டியால் – யுத்1:4 86/4
இன்று உலப்பினும் நாளையே உலப்பினும் சில நாள் – யுத்1:5 59/3
பின் செய்தோம் சில அவை இனி பீடு இன்று பெறுமோ – யுத்1:5 71/2
வெந்து தீந்தன கரிந்தன பொரிந்தன சில மீன் – யுத்1:6 23/4
வெய்ய நெய்யிடை வேவன ஒத்தன சில மீன் – யுத்1:6 24/4
பேர்த்தன மலை சில பேர்க்கப்பேர்க்க நின்று – யுத்1:8 6/1
ஈர்த்தன சில சில சென்னி ஏந்தின – யுத்1:8 6/2
ஈர்த்தன சில சில சென்னி ஏந்தின – யுத்1:8 6/2
தூர்த்தன சில சில தூர்க்கத்தூர்க்க நின்று – யுத்1:8 6/3
தூர்த்தன சில சில தூர்க்கத்தூர்க்க நின்று – யுத்1:8 6/3
ஆர்த்தன சில சில ஆடி பாடின – யுத்1:8 6/4
ஆர்த்தன சில சில ஆடி பாடின – யுத்1:8 6/4
அருண செம் மணி குன்று அயலே சில
இருள் நல் குன்றம் அடுக்கின ஏய்ந்தன – யுத்1:8 35/1,2
நிரைத்தலின் சில செல்ல நிலம் பெறா – யுத்1:8 49/2
போய சில பொங்கு-தொறு பொங்கு-தொறு பூசல் – யுத்1:9 8/3
அது கொடு என் சில ஆர் அமர் மேல் இனி – யுத்1:9 52/1
ஓய்ந்து வீழ்ந்த சில சில ஓடின – யுத்2:15 33/4
ஓய்ந்து வீழ்ந்த சில சில ஓடின – யுத்2:15 33/4
இரியலுற்றன சில இறந்தவால் சில – யுத்2:15 124/2
இரியலுற்றன சில இறந்தவால் சில
வெருவலுற்றன சில விம்மலுற்றன – யுத்2:15 124/2,3
வெருவலுற்றன சில விம்மலுற்றன – யுத்2:15 124/3
பொரு களத்து உயிரொடும் புரண்டு போம் சில – யுத்2:15 124/4
பொய் போர் சில புரியேல் இனி என வந்து இடை புகுந்தான் – யுத்2:15 160/2
பாணித்தது பிறிது என் சில பகர்கின்றது பழியால் – யுத்2:15 172/2
பணை ஆர் புயம் உடையானிடை சில இ மொழி பகர்வான் – யுத்2:15 180/4
ஒறுத்து மற்று அவர் தலைகளால் சில மலை உயர்த்தான் – யுத்2:15 229/4
அலை புடைத்த வாள் அரக்கரை சில கழுத்து அரிவ – யுத்2:16 206/1
சில சிரத்தினை துணித்து அவை திசைகொண்டு செல்வ – யுத்2:16 206/2
உரு பதங்கனை ஒப்பன சில கணை ஓடை – யுத்2:16 207/1
தேய்ப்புண்டவனும் சில சில் கணையால் – யுத்2:18 10/2
கால் சில துணிவன கரம் அறுவன கதழ் – யுத்2:18 134/1
வால் சில துணிவன வயிறுகள் வெளி பட – யுத்2:18 134/2
நால்வன குடர் சில அன நகழ்வன சில வரு – யுத்2:18 134/3
நால்வன குடர் சில அன நகழ்வன சில வரு – யுத்2:18 134/3
தோல் சில கணை பல சொரிவன மழை என – யுத்2:18 134/4
அலை அஞ்சின பிறிது என் சில தனி ஐம் கர கரியும் – யுத்2:18 152/3
பறித்தான் சில பகிர்ந்தான் சில வகிர்ந்தான் சில பணை போன்று – யுத்2:18 158/1
பறித்தான் சில பகிர்ந்தான் சில வகிர்ந்தான் சில பணை போன்று – யுத்2:18 158/1
பறித்தான் சில பகிர்ந்தான் சில வகிர்ந்தான் சில பணை போன்று – யுத்2:18 158/1
இறுத்தான் சில இடந்தான் சில பிளந்தான் சில எயிற்றால் – யுத்2:18 158/2
இறுத்தான் சில இடந்தான் சில பிளந்தான் சில எயிற்றால் – யுத்2:18 158/2
இறுத்தான் சில இடந்தான் சில பிளந்தான் சில எயிற்றால் – யுத்2:18 158/2
கறித்தான் சில கவர்ந்தான் சில கரத்தால் சில பிடித்தான் – யுத்2:18 158/3
கறித்தான் சில கவர்ந்தான் சில கரத்தால் சில பிடித்தான் – யுத்2:18 158/3
கறித்தான் சில கவர்ந்தான் சில கரத்தால் சில பிடித்தான் – யுத்2:18 158/3
முறித்தான் சில திறத்து ஆனையின் நெடும் கோடுகள் முனிந்தான் – யுத்2:18 158/4
மையல் கரி உகிரின் சில குழை புக்கு உரு மறைய – யுத்2:18 161/3
கதிர் ஒப்பன சில வெம் கணை அனுமான் உடல் கரந்தான் – யுத்2:18 164/3
வில் எடுக்க உரியார்கள் வெய்ய சில வீரர் இங்கும் உளர் மெல்லியோய் – யுத்2:19 74/1
புல் எடுத்தவர்கள் அல்லம் வேறு சில போர் எடுத்து எதிர் புகுந்துளோம் – யுத்2:19 74/4
சிந்தாகுலமும் சில நாணும் தன் கருத்தின் – யுத்2-மிகை:17 2/3
அறுத்தன சில கணை அறுத்த கூறுகள் – யுத்2-மிகை:18 10/1
செறுத்தன சில கணை சின்னபின்னமாய் – யுத்2-மிகை:18 10/2
ஒறுத்தன சில கணை உம்பர் ஊர் புக – யுத்2-மிகை:18 10/3
தெறித்தன சில கணை செப்பல் ஆவதோ – யுத்2-மிகை:18 10/4
சில்லி ஊடு அற சிதறின சில சில கோத்த – யுத்3:22 55/1
சில்லி ஊடு அற சிதறின சில சில கோத்த – யுத்3:22 55/1
புல்லி மண்ணிடை புரண்டன சில சில போர் ஆள் – யுத்3:22 55/3
புல்லி மண்ணிடை புரண்டன சில சில போர் ஆள் – யுத்3:22 55/3
தீவம் என சில வாளி செலுத்த – யுத்3:26 25/3
இனி சில தாழ்ப்பது என்னே ஏறுதிர் இரண்டு தோளும் – யுத்3:26 86/3
தாய் ஒப்பன சில வாளிகள் துரந்தான் துயில் துறந்தான் – யுத்3:27 103/4
ஆயோன் நெடும் குருவி குலம் என்னும் சில அம்பால் – யுத்3:27 105/1
கை கார்முகம் வளைய சில கனல் வெம் கணை கவசம் – யுத்3:27 119/3
தெரிந்தான் சில சுடர் வெம் கணை தேவேந்திரன் சின மா – யுத்3:27 120/1
பதைத்தான் உடல் நிலைத்தான் சில பகு வாய் அயில் பகழி – யுத்3:27 123/1
செறித்தான் உடல் சில பொன் கணை சிலை நாண் அற தெறித்தான் – யுத்3:27 126/4
கை வித்தகம் அதனால் சில கணை வித்தினன் அவையும் – யுத்3:27 161/3
அழுதவால் சில அன்பின போன்று அடி – யுத்3:29 25/1
தொழுதவால் சில தூங்கினவால் சில – யுத்3:29 25/2
தொழுதவால் சில தூங்கினவால் சில
உழுத யானை பிணம் புக்கு ஒளித்தவால் – யுத்3:29 25/2,3
திவள பாற்கடல் வறள்பட தேக்கினர் சில நாள் – யுத்3:30 14/4
அணையின்-மேல் சென்ற சில சில ஆழியை நீந்த – யுத்3:31 28/1
அணையின்-மேல் சென்ற சில சில ஆழியை நீந்த – யுத்3:31 28/1
புணைகள் தேடின சில சில நீந்தின போன – யுத்3:31 28/2
புணைகள் தேடின சில சில நீந்தின போன – யுத்3:31 28/2
துணைகளோடு புக்கு அழுந்தின சில சில தோன்றா – யுத்3:31 28/3
துணைகளோடு புக்கு அழுந்தின சில சில தோன்றா – யுத்3:31 28/3
வாய் உலர்ந்தன சில சில வயிறு எரி தவழ்வுற்று – யுத்3-மிகை:31 6/1
வாய் உலர்ந்தன சில சில வயிறு எரி தவழ்வுற்று – யுத்3-மிகை:31 6/1
ஓய்தல் உந்தின சில சில ஓடின நடுங்கி – யுத்3-மிகை:31 6/2
ஓய்தல் உந்தின சில சில ஓடின நடுங்கி – யுத்3-மிகை:31 6/2
சாய்தல் உந்தின சில சில தாழ் கடற்கு இடையே – யுத்3-மிகை:31 6/3
சாய்தல் உந்தின சில சில தாழ் கடற்கு இடையே – யுத்3-மிகை:31 6/3
பாய்தல் உந்தின சில சில படர் கவி படைகள் – யுத்3-மிகை:31 6/4
பாய்தல் உந்தின சில சில படர் கவி படைகள் – யுத்3-மிகை:31 6/4
சிகரம் அன்ன யானை-கொல் என்ன சில நாணி – யுத்4:33 16/3
தீ முகம் உடையன சில முகம் உதிரம் – யுத்4:37 90/1

TOP


சில-கொல் (1)

வித்து முளைத்த அங்குரம்-கொல் வேறே சில-கொல் மெய்ம் முகிழ்த்த – சுந்:4 53/3

TOP


சிலதர் (2)

அவ்வழி சிலதர் அஞ்சி ஆதியாய் அருள் இல்லாரை – ஆரண்:10 112/1
ஏவின சிலதர் ஓடி ஏ எனும் துணையில் எங்கும் – ஆரண்:10 169/1

TOP


சிலதியர் (6)

அந்தம்_இல் சிலதியர் ஆற்ற குப்பைகள் – பால:3 44/3
ஆடினர் சிலதியர் அந்தணாளர்கள் – பால:5 106/2
கூனொடு குறளும் சிந்தும் சிலதியர் குழாமும் கொண்ட – பால:14 68/1
சிந்தொடு குறளும் கூனும் சிலதியர் குழாமும் தெற்றி – பால:22 23/1
செயிர் அற ஒளிர் தீபம் சிலதியர் கொணர்வாரும் – பால:23 27/2
அர_மடந்தையர் சிலதியர் அரக்கியர்க்கு அமரர் – சுந்:2 9/2

TOP


சிலந்தி (1)

சிலந்தி உண்பது ஓர் குரங்கின்-மேல் சேறியேல் திறலோய் – சுந்:9 1/1

TOP


சிலம்ப (4)

உள் சிலம்பு சிலம்ப ஒதுங்கலால் – பால:14 45/3
தெற்றிய பாத சிலம்பு சிலம்ப
இற்று உலகு யாவையும் ஈறுறும் அ நாள் – ஆரண்:14 44/2,3
கால் முதல் தொடர்ந்த நூபுரம் சிலம்ப கிண்கிணி கலையொடும் கலிப்ப – சுந்:3 76/3
தேன் உறை துளிப்ப நிறை புள் பல சிலம்ப
பூ நிறை மணி தரு விசும்பினிடை போவ – சுந்:6 21/1,2

TOP


சிலம்பா (1)

மால் வரை குலம் பரல் என மழை குலம் சிலம்பா
கால் வரை பெரும் பாம்பு கொண்டு அசைத்த பைம் கழலார் – யுத்3:31 8/1,2

TOP


சிலம்பாவேல் (1)

உள்ளும் சிலம்பும் சிலம்பாவேல் உயிர் உண்டாகும் வகை உண்டோ – ஆரண்:14 28/4

TOP


சிலம்பி (4)

நுண் சிலம்பி வலந்தன நுண் துகில் – பால:14 45/1
தேன்_இனம் சிலம்பி ஆர்ப்ப சிலம்பு_இனம் புலம்பி ஏங்க – பால:21 1/3
சிலம்பி பஞ்சினில் சிக்கு_அற தெரிந்த நூல் தே மாம் – அயோ:10 32/3
கொண்டு சிலம்பி தன் வாயின் கூர் நூல் இயைய கூடு இயற்றி – யுத்3:22 222/3

TOP


சிலம்பிடு (1)

உள் சிலம்பிடு பொய்கையும் போன்றதே – பால:14 45/4

TOP


சிலம்பிடை (1)

சிலம்புகள் சிலம்பிடை செறித்த கழலோடும் – பால:7 29/1

TOP


சிலம்பின் (4)

அரங்கின் ஆடுவார் சிலம்பின் அன்னம் நின்று – பால:6 22/3
நாட்டம் அது அகத்துளான் சிலம்பின் நாமத்தான் – பால-மிகை:8 13/2
தேய்கை ஒத்த மருங்குல் மாதர் சிலம்பின் நின்று சிலம்புவ – அயோ:3 52/2
பாத சிலம்பின் ஒலி வேலை ஒலி பம்ப – சுந்:1 64/2

TOP


சிலம்பு (22)

அடி இணை சிலம்பு பூண்டு அரற்று மாளிகை – பால:3 36/2
இன் நகையவர் சிலம்பு ஏங்க ஏங்குவ – பால:3 64/3
சிலம்பு சூழும் கால் சோணை ஆம் தெரிவையை சேர்ந்தார் – பால:9 1/4
கள் சிலம்பு கரும் குழலார் குழ – பால:14 45/2
உள் சிலம்பு சிலம்ப ஒதுங்கலால் – பால:14 45/3
பண் சிலம்பு அணி வாய் ஆர்ப்ப நாணினால் பறந்த கிள்ளை – பால:17 4/3
ஒண் சிலம்பு அரற்ற மாதர் ஒதுங்கு-தோறு ஒதுங்கும் அன்னம் – பால:17 4/4
தம் சிலம்பு அடியில் மென் பூ சொரிந்து உடன் தாழ்ந்த என்றால் – பால:17 7/3
தேன்_இனம் சிலம்பி ஆர்ப்ப சிலம்பு_இனம் புலம்பி ஏங்க – பால:21 1/3
வெள்ளத்து பெரிய கண்ணார் மென் சிலம்பு அலம்ப மென் பூ – பால:21 3/2
செய்ய பூம் கமலம் மன்ன சேர்த்திய சிலம்பு சால – பால:22 14/3
சிரம் செய் நூபுரமும் வண்டும் சிலம்பொடு சிலம்பு ஆர்ப்ப – பால:22 22/2
நுனிப்ப அரு நுண் வினை சிலம்பு நோன் கழல் – பால:23 66/3
தெள் ஒலி சிலம்புகள் சிலம்பு போல் மனை – அயோ:4 204/1
வெள்ளம் சிலம்பு பாற்கடலின் விரும்பும் துயிலை வெறுத்து அளியும் – ஆரண்:14 28/1
தெற்றிய பாத சிலம்பு சிலம்ப – ஆரண்:14 44/2
மெலிவு உடை மருங்குல் மின்னின் அலமர சிலம்பு விம்மி – சுந்:2 108/3
பெரும் சிலம்பு அறையின் வாழும் பெரு வலி அரக்கர் யாரும் – சுந்-இகை:1 3/1
பூம் துகிலோடும் பூசல் மேகலை சிலம்பு பூண்ட – யுத்3:25 8/3
பண் திறந்தன புலம்பு ஒலி சிலம்பு ஒலி பனிப்ப – யுத்4:32 10/4
புலவி மங்கையர் பூம் சிலம்பு அரற்று அடி போக்கி – யுத்4:35 15/1
நூபுரம் புலம்பிட சிலம்பு நொந்து அழ – யுத்4:38 14/1

TOP


சிலம்பு_இனம் (1)

தேன்_இனம் சிலம்பி ஆர்ப்ப சிலம்பு_இனம் புலம்பி ஏங்க – பால:21 1/3

TOP


சிலம்புகள் (3)

சிலம்புகள் சிலம்பிடை செறித்த கழலோடும் – பால:7 29/1
பொங்கின சிலம்புகள் பூசலிட்டன – பால:19 63/3
தெள் ஒலி சிலம்புகள் சிலம்பு போல் மனை – அயோ:4 204/1

TOP


சிலம்பும் (8)

சிலம்பும் மேகலையும் ஒலி செய்திட – பால:21 20/2
தேவர் ஆர்த்து எழ முனிவர்கள் திசை-தொறும் சிலம்பும்
ஓவு இல் வாழ்த்து ஒலி கார் கடல் முழக்கு என ஓங்க – ஆரண்:8 21/1,2
கள்ளும் சிலம்பும் பூம் கோதை கற்பின் கடலில் படிவாற்கு – ஆரண்:14 28/2
புள்ளும் சிலம்பும் பொழில் சிலம்பும் புனலும் சிலம்பும் புனை கோலம் – ஆரண்:14 28/3
புள்ளும் சிலம்பும் பொழில் சிலம்பும் புனலும் சிலம்பும் புனை கோலம் – ஆரண்:14 28/3
புள்ளும் சிலம்பும் பொழில் சிலம்பும் புனலும் சிலம்பும் புனை கோலம் – ஆரண்:14 28/3
உள்ளும் சிலம்பும் சிலம்பாவேல் உயிர் உண்டாகும் வகை உண்டோ – ஆரண்:14 28/4
சங்கொடு சிலம்பும் நூலும் பாத சாலகமும் தாழ – சுந்:2 113/1

TOP


சிலம்புமே (1)

சென்னம் காகம் குணாலம் சிலம்புமே – சுந்:2 149/4

TOP


சிலம்புவ (5)

தினை சிலம்புவ தீம் சொல் இளம் கிளி – பால:2 29/1
நனை சிலம்புவ நாகு இள வண்டு பூம் – பால:2 29/2
புனை சிலம்புவ புள் இனம் வள்ளியோர் – பால:2 29/3
மனை சிலம்புவ மங்கல வள்ளையே – பால:2 29/4
தேய்கை ஒத்த மருங்குல் மாதர் சிலம்பின் நின்று சிலம்புவ
கேகயத்து அரசன் பயந்த விடத்தை இன்னது ஒர் கேடு சூழ் – அயோ:3 52/2,3

TOP


சிலம்பொடு (3)

சிரம் செய் நூபுரமும் வண்டும் சிலம்பொடு சிலம்பு ஆர்ப்ப – பால:22 22/2
பொன்னொடு மணி கலை சிலம்பொடு புலம்ப – ஆரண்-மிகை:6 2/1
தெறித்த பைம் கழல் தெறித்தன சிலம்பொடு பொலம் தார் – சுந்:7 32/2

TOP


சிலம்பொடும் (2)

ஓத மென் சிலம்பொடும் உதிர செக்கரும் – பால:10 63/2
குயிலொடும் இனிது பேசி சிலம்பொடும் இனிது கூவி – பால:15 29/3

TOP


சிலர் (165)

திண் களி சிறு தும்பி என சிலர்
கண் களித்தன காமன் களிக்கவே – பால:14 48/3,4
பூவை வாய்ச்சியர் முலை சிலர் புயத்தொடும் பூட்ட – பால:15 1/3
சேதியாது இது பொறுத்தனன் புறம் சிலர் அறியின் – அயோ:2 74/2
விழுந்தனர் சிலர் சிலர் விம்மி விம்மி மேல் – அயோ:4 168/1
விழுந்தனர் சிலர் சிலர் விம்மி விம்மி மேல் – அயோ:4 168/1
எழுந்தனர் சிலர் முகத்து இழி கண்ணீரிடை – அயோ:4 168/2
அழுந்தினர் சிலர் பதைத்து அளக வல்லியின் – அயோ:4 168/3
நஞ்சினும் வலிய நம் நலம் என்றார் சிலர் – அயோ:4 183/4
கண் கொடு பிறத்தலும் கடை என்றார் சிலர் – அயோ:4 184/4
அழுவதே அழகிது எம் அன்பு என்றார் சிலர் – அயோ:4 185/4
நிலம் கடிந்தாளொடு நிகர் என்றார் சிலர் – அயோ:4 186/4
ஒருவனோ இவற்கு இ ஊர் உறவு என்றார் சிலர் – அயோ:4 187/4
இழுக்கலில் வழுக்கி வீழ்ந்து இடர் உற்றார் சிலர் – அயோ:4 188/4
சின்ன நுண் துகிலினை செறிக்கின்றார் சிலர் – அயோ:4 189/4
இறை_மகன் திருமனம் இரும்பு என்றார் சிலர் – அயோ:4 190/4
கேகய நெடும் குலம் என சிலர் கிடந்தார் – அயோ:5 13/2
தோகை இள அன்ன நிரையின் சிலர் துயின்றார் – அயோ:5 13/4
கொம்பு அழுது ஒசிந்தன என சிலர் குழைந்தார் – அயோ:5 14/2
அம் பவள வல்லிகள் என சிலர் அசைந்தார் – அயோ:5 14/4
துங்க முலையில் துகள் உற சிலர் துயின்றார் – அயோ:5 16/2
பங்கயம் முகிழ்த்தன என சிலர் படிந்தார் – அயோ:5 16/4
தானுமே ஆளும்-கொல் தரை என்றார் சிலர் – அயோ-மிகை:4 11/4
தொடுத்த கல் இடை சிலர் துவண்டனர் துயின்றார் – அயோ-மிகை:5 1/1
அடுத்த அடையில் சிலர் அழிந்தனர் அயர்ந்தார் – அயோ-மிகை:5 1/2
உடுத்த துகில் சுற்று ஒரு தலை சிலர் உறைந்தார் – அயோ-மிகை:5 1/3
படுத்த தளிரில் சிலர் பசைந்தனர் அசந்தார் – அயோ-மிகை:5 1/4
அரக்கர் என்று உளர் சிலர் அறத்தின் நீங்கினார் – ஆரண்:3 12/2
அழைத்தார் சிலர் அயர்த்தார் சிலர் அழிந்தார் சிலர் கழிந்தார் – ஆரண்:7 94/1
அழைத்தார் சிலர் அயர்த்தார் சிலர் அழிந்தார் சிலர் கழிந்தார் – ஆரண்:7 94/1
அழைத்தார் சிலர் அயர்த்தார் சிலர் அழிந்தார் சிலர் கழிந்தார் – ஆரண்:7 94/1
உழைத்தார் சிலர் உயிர்த்தார் சிலர் உருண்டார் சிலர் புரண்டார் – ஆரண்:7 94/2
உழைத்தார் சிலர் உயிர்த்தார் சிலர் உருண்டார் சிலர் புரண்டார் – ஆரண்:7 94/2
உழைத்தார் சிலர் உயிர்த்தார் சிலர் உருண்டார் சிலர் புரண்டார் – ஆரண்:7 94/2
குழை தாழ் திரை குருதி கடல் குளித்தார் சிலர் கொலை வாய் – ஆரண்:7 94/3
மழை தாரைகள் பட பாரிடை மடிந்தார் சிலர் உடைந்தார் – ஆரண்:7 94/4
நாய் ஒரு-தலை கொள நகையுற்றார் சிலர் – ஆரண்:7 121/4
ஒருவன் என்று உள்ளத்தில் உலைவுற்றார் சிலர் – ஆரண்:7 122/4
நிணத்தின் மேல் விழுந்து அழுந்தினர் சிலர் சிலர் நிவந்த – ஆரண்:7 136/3
நிணத்தின் மேல் விழுந்து அழுந்தினர் சிலர் சிலர் நிவந்த – ஆரண்:7 136/3
ஓய்ந்துளார் சிலர் உலந்தனர் உதிர நீர் ஆற்றில் – ஆரண்:7 137/2
பாய்ந்து கால் பறித்து அழுந்தினர் சிலர் சிலர் பயத்தால் – ஆரண்:7 137/3
பாய்ந்து கால் பறித்து அழுந்தினர் சிலர் சிலர் பயத்தால் – ஆரண்:7 137/3
மண்டி ஓடினார் சிலர் நெடும் கட கரி வயிற்று – ஆரண்:7 138/1
அந்தரம் இது என அழல்கின்றார் சிலர் – ஆரண்:10 28/4
அ புறத்து அண்டத்தோர் ஆர் என்றார் சிலர் – ஆரண்:10 29/4
தன்னையே அரிந்தனள் தான் என்றார் சிலர் – ஆரண்:10 30/4
ஆர்-கொலாம் ஈது என அறைகின்றார் சிலர் – ஆரண்:10 31/4
பொற்பு அறையாக்கினன் போல் என்றார் சிலர் – ஆரண்:10 32/4
இ திறம் புணர்த்தனர் என்கின்றார் சிலர் – ஆரண்:10 33/4
முனிவரர் வெகுளியின் முடிபு என்றார் சிலர் – ஆரண்:10 34/4
பொழிதர சிலர் உளம் பொருமி விம்முவார் – ஆரண்:10 40/4
துணைவரை தழுவினர் துயில்கின்றார் சிலர் – ஆரண்:10 121/4
தங்கு தண் கதிர் சுட தகாது என்றார் சிலர் – ஆரண்:10 131/4
பின்னை சிலர் உய்வர் என்று அங்கு ஒரு பேச்சும் உண்டோ – ஆரண்:10 137/4
உற்றார் சிலர் அல்லவரே பலர் என்பது உண்மை – கிட்:7 44/2
சித்திரங்கள் என இருந்தார் சிலர் – சுந்:2 168/4
உள்ளம் இன்றி உறங்குகின்றார் சிலர் – சுந்:2 169/4
எழுதலாம்-கொல் என்று எண்ணுகின்றார் சிலர் – சுந்:2 170/4
பூவையோடும் புலம்புகின்றார் சிலர் – சுந்:2 171/4
சோர சோர துளங்குகின்றார் சிலர் – சுந்:2 172/4
செக்கர் வான் தரு திங்கள் ஒத்தார் சிலர் – சுந்:2 173/4
தேளினால் திகைப்பு எய்துகின்றார் சிலர் – சுந்:2 174/4
செவ்வி கண்டு குலாவுகின்றார் சிலர் – சுந்:2 175/4
பாடினான் புகழ் பாடுகின்றார் சிலர் – சுந்:2 176/4
தின்-மின் தின்-மின் என்று தெழித்தார் சிலர் எல்லாம் – சுந்:3 148/4
செய்யும் புன்மை யாது-கொல் என்றார் சிலர் எல்லாம் – சுந்:3 149/4
எண்ணி காணாய் மெய்ம்மையும் என்றார் சிலர் எல்லாம் – சுந்:3 150/4
சிக்க உரைத்தேம் என்று தெழித்தார் சிலர் எல்லாம் – சுந்:3 151/4
ஈர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் இடிப்புண்டு பட்டார் – சுந்:7 35/1
ஈர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் இடிப்புண்டு பட்டார் – சுந்:7 35/1
பேர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பிடியுண்டு பட்டார் – சுந்:7 35/2
பேர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பிடியுண்டு பட்டார் – சுந்:7 35/2
ஆர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் அடியுண்டு பட்டார் – சுந்:7 35/3
ஆர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் அடியுண்டு பட்டார் – சுந்:7 35/3
பார்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பயமுண்டு பட்டார் – சுந்:7 35/4
பார்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பயமுண்டு பட்டார் – சுந்:7 35/4
தம் தம் மாடங்கள் தம் உடலால் சிலர் தகர்த்தார் – சுந்:7 42/1
தம் தம் மாதரை தம் கழலால் சிலர் சமைத்தார் – சுந்:7 42/2
தம் தம் மாக்களை தம் படையால் சிலர் தடிந்தார் – சுந்:7 42/3
தேரே பட்டன என்றார் சிலர் சிலர் தெறு கண் செம் முக வயிர தோள் – சுந்:10 29/1
தேரே பட்டன என்றார் சிலர் சிலர் தெறு கண் செம் முக வயிர தோள் – சுந்:10 29/1
பேரே பட்டன என்றார் சிலர் சிலர் பரியே பட்டன பெரிது என்றார் – சுந்:10 29/2
பேரே பட்டன என்றார் சிலர் சிலர் பரியே பட்டன பெரிது என்றார் – சுந்:10 29/2
கொன்றான் உடன் வரு குழுவை சிலர் பலர் குறைகின்றார் உடல் குலைகின்றார் – சுந்:10 31/1
புண் தாழ் குருதியின் வெள்ளத்து உயிர் கொடு புக்கார் சிலர் சிலர் பொதி பேயின் – சுந்:10 39/1
புண் தாழ் குருதியின் வெள்ளத்து உயிர் கொடு புக்கார் சிலர் சிலர் பொதி பேயின் – சுந்:10 39/1
பண்டாரத்திடை இட்டார் தம் உடல் பட்டார் சிலர் சிலர் பயம் உந்த – சுந்:10 39/2
பண்டாரத்திடை இட்டார் தம் உடல் பட்டார் சிலர் சிலர் பயம் உந்த – சுந்:10 39/2
திண்டாடி திசை அறியா மறுகினர் செற்றார் சிலர் சிலர் செலவு அற்றார் – சுந்:10 39/3
திண்டாடி திசை அறியா மறுகினர் செற்றார் சிலர் சிலர் செலவு அற்றார் – சுந்:10 39/3
மீன் ஆய் வேலையை உற்றார் சிலர் சிலர் பசு ஆய் வழி-தொறும் மேய்வுற்றார் – சுந்:10 40/1
மீன் ஆய் வேலையை உற்றார் சிலர் சிலர் பசு ஆய் வழி-தொறும் மேய்வுற்றார் – சுந்:10 40/1
ஊன் ஆர் பறவையின் வடிவு ஆனார் சிலர் சிலர் நான்மறையவர் உரு ஆனார் – சுந்:10 40/2
ஊன் ஆர் பறவையின் வடிவு ஆனார் சிலர் சிலர் நான்மறையவர் உரு ஆனார் – சுந்:10 40/2
ஆனால் சிலர் சிலர் ஐயா நின் சரண் என்றார் நின்றவர் அரி என்றார் – சுந்:10 40/4
ஆனால் சிலர் சிலர் ஐயா நின் சரண் என்றார் நின்றவர் அரி என்றார் – சுந்:10 40/4
வந்தேம் வானவர் என்று ஏகினர் சிலர் சிலர் மானுயர் என வாய் விட்டார் – சுந்:10 41/2
வந்தேம் வானவர் என்று ஏகினர் சிலர் சிலர் மானுயர் என வாய் விட்டார் – சுந்:10 41/2
மந்தாரம் கிளர் பொழில்-வாய் வண்டுகள் ஆனார் சிலர் சிலர் மருள்கொண்டார் – சுந்:10 41/3
மந்தாரம் கிளர் பொழில்-வாய் வண்டுகள் ஆனார் சிலர் சிலர் மருள்கொண்டார் – சுந்:10 41/3
இந்து ஆர் எயிறுகள் இறுவித்தார் சிலர் எரி போல் குஞ்சியை இருள்வித்தார் – சுந்:10 41/4
ஓவியம் புரை நலார் விழு-தொறும் சிலர் உயிர்த்து – சுந்:10 44/2
மொய்த்தனர் கொலை செய்ய முயல்கின்றார் சிலர் – சுந்:12 2/4
கிச்சிடை இடும் என கிளக்கின்றார் சிலர் – சுந்:12 3/4
வேந்து உறல் பழுது என விளம்புவார் சிலர் – சுந்:12 10/4
சுளிகிலையாம் என தொழுகின்றார் சிலர் – சுந்:12 11/4
ஏனை நின்றவர் இருடியர் சிலர் ஒழிந்து யாரும் – சுந்:12 45/3
போய் சிலர் பொன்றினர் போனார் – சுந்:13 53/3
எடுத்து எறிந்தனர் எழு மழு சிலர் சிலர் நெருக்கி – சுந்-இகை:7 7/1
எடுத்து எறிந்தனர் எழு மழு சிலர் சிலர் நெருக்கி – சுந்-இகை:7 7/1
அடித்து நின்றனர் சிலர் சிலர் அரும் சிலை பகழி – சுந்-இகை:7 7/3
அடித்து நின்றனர் சிலர் சிலர் அரும் சிலை பகழி – சுந்-இகை:7 7/3
தீய வல் அரக்கர்-தம்மில் சிலர் சிலர் செம் பொன் சின்னம் – சுந்-இகை:10 3/1
தீய வல் அரக்கர்-தம்மில் சிலர் சிலர் செம் பொன் சின்னம் – சுந்-இகை:10 3/1
தேய்ந்தார் சிலர் சிலர் பிடரில் குதியடி பட ஓடினர் சிலர் செயல் அற்றார் – சுந்-இகை:10 8/4
தேய்ந்தார் சிலர் சிலர் பிடரில் குதியடி பட ஓடினர் சிலர் செயல் அற்றார் – சுந்-இகை:10 8/4
தேய்ந்தார் சிலர் சிலர் பிடரில் குதியடி பட ஓடினர் சிலர் செயல் அற்றார் – சுந்-இகை:10 8/4
வில் கடந்த நுதல் சிலர் வீடினார் – சுந்-இகை:13 4/4
அரக்கரும் சிலர் ஆவி பெற்றார்-அரோ – சுந்-இகை:13 6/4
சிந்தையின் உணர்பவர் யாவரே சிலர்
உய்ந்து தம் உயிர்கொடு இ உலகத்துள் உளார் – யுத்1:2 36/3,4
பித்தரும் உளர் சிலர் வீடு பெற்றிலார் – யுத்1:3 61/4
சேது எத்துணை சென்றது என்பார் சிலர்
பாதி சென்றது என பகர்வார் சிலர் – யுத்1:8 51/3,4
பாதி சென்றது என பகர்வார் சிலர் – யுத்1:8 51/4
சிலவரை கரம் சிலவரை செவி சிலர் நாசி – யுத்2:16 221/1
துடைத்தது பகையை சேனை என சிலர் சொல்லச்சொல்ல – யுத்2:17 47/2
பரி பட்டு விழ சிலர் நின்று பதைத்தார் – யுத்2:18 255/1
கரி பட்டு உருள சிலர் கால்-கொடு சென்றார் – யுத்2:18 255/2
புண் நின்ற உடல் பொறையோர் சிலர் புக்கார் – யுத்2:18 256/2
வருவதன் முன்னம் மாண்டார் சிலர் சிலர் வந்த தண்ணீர் – யுத்2:18 257/3
வருவதன் முன்னம் மாண்டார் சிலர் சிலர் வந்த தண்ணீர் – யுத்2:18 257/3
பருகுவார் இடையே பட்டார் சிலர் சிலர் பருகிப்பட்டார் – யுத்2:18 257/4
பருகுவார் இடையே பட்டார் சிலர் சிலர் பருகிப்பட்டார் – யுத்2:18 257/4
போம் என தமரை சொல்லி சிலர் உடல் துறந்து போனார் – யுத்2:19 167/4
அடல் அரக்கரும் சிலர் உளர் அவர் தலை அறுத்து ஆங்கு – யுத்2-மிகை:16 37/2
சிந்தி ஓடிய அரக்கரில் சிலர் தசமுகனுக்கு – யுத்2-மிகை:16 39/3
தேரிடை நின்று வீழ்ந்தார் சிலர் சிலர் படைகள் சிந்தி – யுத்3:22 34/2
தேரிடை நின்று வீழ்ந்தார் சிலர் சிலர் படைகள் சிந்தி – யுத்3:22 34/2
தான நாட்டு எழுகின்றான் என்று உரைத்தார் சிலர் சிலர்கள் விரிஞ்சன்தான் தன் – யுத்3:24 37/2
ஏனை நாட்டு எழுகின்றான் என்று உரைத்தார் சிலர் சிலர்கள் ஈசன் அல்லால் – யுத்3:24 37/3
உரு என்றார் சிலர் சிலர்கள் ஒளி என்றார் சிலர் சிலர்கள் ஒளிருமேனும் – யுத்3:24 39/1
உரு என்றார் சிலர் சிலர்கள் ஒளி என்றார் சிலர் சிலர்கள் ஒளிருமேனும் – யுத்3:24 39/1
அரு என்றார் சிலர் சிலர்கள் அண்டத்தும் புறத்தும் நின்று உலகம் ஆக்கும் – யுத்3:24 39/2
கரு என்றார் சிலர் சிலர்கள் மற்று என்றார் சிலர் சிலர்கள் கடலை தாவி – யுத்3:24 39/3
கரு என்றார் சிலர் சிலர்கள் மற்று என்றார் சிலர் சிலர்கள் கடலை தாவி – யுத்3:24 39/3
அஞ்சினர் சிலர் சிலர் அடைகின்றார் சிலர் – யுத்3:27 56/2
அஞ்சினர் சிலர் சிலர் அடைகின்றார் சிலர் – யுத்3:27 56/2
அஞ்சினர் சிலர் சிலர் அடைகின்றார் சிலர்
வெம் சின வீரர்கள் மீண்டிலாதவர் – யுத்3:27 56/2,3
எந்திரம் அனைய வாழ்க்கை இனி சிலர் உகந்து என் என்றார் – யுத்3:28 46/4
தெய்வ நெடும் படை கலங்கள் விடுவர் சிலர் சுடு கணைகள் சிலையில் கோலி – யுத்3:31 97/1
எய்வர் சிலர் எறிவர் சிலர் எற்றுவர் சுற்றுவர் மலைகள் பலவும் ஏந்தி – யுத்3:31 97/2
எய்வர் சிலர் எறிவர் சிலர் எற்றுவர் சுற்றுவர் மலைகள் பலவும் ஏந்தி – யுத்3:31 97/2
பெய்வர் சிலர் பிடித்தும் என கடுத்து உறுவர் படை கலங்கள் பெறாது வாயால் – யுத்3:31 97/3
வைவர் சிலர் தெழிப்பர் சிலர் வருவர் சிலர் திரிவர் சிலர் வயவர்-மன்னோ – யுத்3:31 97/4
வைவர் சிலர் தெழிப்பர் சிலர் வருவர் சிலர் திரிவர் சிலர் வயவர்-மன்னோ – யுத்3:31 97/4
வைவர் சிலர் தெழிப்பர் சிலர் வருவர் சிலர் திரிவர் சிலர் வயவர்-மன்னோ – யுத்3:31 97/4
வைவர் சிலர் தெழிப்பர் சிலர் வருவர் சிலர் திரிவர் சிலர் வயவர்-மன்னோ – யுத்3:31 97/4
அரக்கர் உளர் ஆர் சிலர் அ வீடணன் அலாது உலகின் ஆவி உடையார் – யுத்3:31 152/1
என்ன கை கடுப்போ என்பர் சிலர் சிலர் இவையும் – யுத்4:37 100/1
என்ன கை கடுப்போ என்பர் சிலர் சிலர் இவையும் – யுத்4:37 100/1
இன்னம் உண்டு-கொல் இடம் என்பர் சிலர் சிலர் இகல் போர் – யுத்4:37 100/3
இன்னம் உண்டு-கொல் இடம் என்பர் சிலர் சிலர் இகல் போர் – யுத்4:37 100/3
கோபுரம்-தொறும் புறம் குறுகினார் சிலர்
ஆ புரந்தரன் பகை அற்றது ஆம் எனா – யுத்4:38 14/2,3
மா புரம் தவிர்ந்து விண் வழி சென்றார் சிலர் – யுத்4:38 14/4
மழை பெரும் குலம் என வான் வந்தார் சிலர் – யுத்4:38 15/4
இறக்கையும் சிலர் ஏகலும் மோகத்தால் – யுத்4:41 76/1

TOP


சிலர்-தமை (3)

தலை ஒடிந்திட அடித்தனன் சிலர்-தமை தாளின் – சுந்-இகை:7 10/1
நிலை ஒடிந்திட அடித்தனன் சிலர்-தமை நெருக்கி – சுந்-இகை:7 10/2
சிலை ஒடிந்திட அடித்தனன் சிலர்-தமை வய போர் – சுந்-இகை:7 10/3

TOP


சிலர்க்கு (4)

சூடவும் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ தொல் நகர் – பால:3 65/4
வழங்கவும் பொழுது போம் சிலர்க்கு அம் மா நகர் – பால:3 66/4
தெரிதலின் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ சேண் நகர் – பால:3 67/4
உந்தலின் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ ஒள் நகர் – பால:3 68/4

TOP


சிலர்கள் (7)

தான நாட்டு எழுகின்றான் என்று உரைத்தார் சிலர் சிலர்கள் விரிஞ்சன்தான் தன் – யுத்3:24 37/2
ஏனை நாட்டு எழுகின்றான் என்று உரைத்தார் சிலர் சிலர்கள் ஈசன் அல்லால் – யுத்3:24 37/3
உரு என்றார் சிலர் சிலர்கள் ஒளி என்றார் சிலர் சிலர்கள் ஒளிருமேனும் – யுத்3:24 39/1
உரு என்றார் சிலர் சிலர்கள் ஒளி என்றார் சிலர் சிலர்கள் ஒளிருமேனும் – யுத்3:24 39/1
அரு என்றார் சிலர் சிலர்கள் அண்டத்தும் புறத்தும் நின்று உலகம் ஆக்கும் – யுத்3:24 39/2
கரு என்றார் சிலர் சிலர்கள் மற்று என்றார் சிலர் சிலர்கள் கடலை தாவி – யுத்3:24 39/3
கரு என்றார் சிலர் சிலர்கள் மற்று என்றார் சிலர் சிலர்கள் கடலை தாவி – யுத்3:24 39/3

TOP


சிலரும் (1)

ஏனை வானரர் சிலரும் ஏக மா முழையில் முழு – கிட்-மிகை:2 2/3

TOP


சிலரோடு (1)

இன்னம் சிலரோடு ஒரு வயிற்றின் யார் பிறப்பார் – யுத்2:17 80/2

TOP


சிலவர் (21)

செம்மல் தன் தாதையின் சிலவர் முந்தினார் – அயோ:4 167/4
அழுதனர் சிலவர் முன் நின்று ஆர்த்தனர் சிலவர் அண்மி – சுந்:14 4/1
அழுதனர் சிலவர் முன் நின்று ஆர்த்தனர் சிலவர் அண்மி – சுந்:14 4/1
தொழுதனர் சிலவர் ஆடி துள்ளினர் சிலவர் அள்ளி – சுந்:14 4/2
தொழுதனர் சிலவர் ஆடி துள்ளினர் சிலவர் அள்ளி – சுந்:14 4/2
முழுதுற விழுங்குவார் போல் மொய்த்தனர் சிலவர் முற்றும் – சுந்:14 4/3
தழுவினர் சிலவர் கொண்டு சுமந்தனர் சிலவர் தாங்கி – சுந்:14 4/4
தழுவினர் சிலவர் கொண்டு சுமந்தனர் சிலவர் தாங்கி – சுந்:14 4/4
தாம் நுகர் சாகம் எல்லாம் முறைமுறை சிலவர் தந்தார் – சுந்:14 5/4
கதி கொடு சிலவர் தொடர்ந்தார் கணை பலர் சிலைகள் பொழிந்தார் – சுந்-இகை:7 3/2
குதி கொடு சிலவர் எழுந்தே குறுகினர் கதை கொடு அறைந்தார் – சுந்-இகை:7 3/3
மதியொடு சிலவர் வளைந்தார் மழு அயில் சிலவர் எறிந்தார் – சுந்-இகை:7 3/4
மதியொடு சிலவர் வளைந்தார் மழு அயில் சிலவர் எறிந்தார் – சுந்-இகை:7 3/4
முந்தினர் முரண் இலர் சிலவர் மொய் அமர் – யுத்1:2 39/1
வீடினர் சிலவர் சில்லோர் பெற்றிலர் விளிந்து வீழ்ந்தார் – யுத்2:19 164/4
நிலமதில் புதைய ஊன்றி மிதித்திடும் சிலவர் நெஞ்சை – யுத்2-மிகை:16 27/3
சிலவர் தம் பெரும் கணவர்-தம் செரு தொழில் சினத்தால் – யுத்3:20 65/1
சிரம் ஒடிந்து சிந்தினார்கள் சிலவர் செம் சுடர் படை – யுத்3-மிகை:31 14/1
கரம் ஒடிந்து சிந்தினார்கள் சிலவர் கல்லை வெல்லு மா – யுத்3-மிகை:31 14/2
உரம் ஒடிந்து சிந்தினார்கள் சிலவர் ஊழி காலம் வாழ் – யுத்3-மிகை:31 14/3
வரம் ஒடிந்து சிந்தினார்கள் சிலவர் மண்ணின் மீது-அரோ – யுத்3-மிகை:31 14/4

TOP


சிலவர்-தம்மை (7)

நிகர் அறு கவியின் சேனை நிலை கெட சிலவர்-தம்மை
துகள் எழ கயக்கி ஊதும் சிலவரை துகைக்கும் காலின் – யுத்2-மிகை:16 26/1,2
தகர் பட சிலவர்-தம்மை தாக்கிடும் தட கை-தன்னால் – யுத்2-மிகை:16 26/3
புகவிடும் சிலவர்-தம்மை விசும்பிடை போக வெய்யோன் – யுத்2-மிகை:16 26/4
வலிதினின் சிலவர்-தம்மை வன் கையால் பற்றி பற்றி – யுத்2-மிகை:16 27/1
பிடுங்குறும் சிலவர்-தம்மை சிலவரை பிடித்து வெய்தின் – யுத்2-மிகை:16 28/2
திரிதர தேவர் நாட்டில் சேர்த்திடும் சிலவர்-தம்மை
நெரிதர சிலவர்-தம்மை கொடும் கையின் நெருக்கும் அன்றே – யுத்2-மிகை:16 29/3,4
நெரிதர சிலவர்-தம்மை கொடும் கையின் நெருக்கும் அன்றே – யுத்2-மிகை:16 29/4

TOP


சிலவரை (22)

ஓடி கொன்றனன் சிலவரை உடல் உடல்-தோறும் – சுந்:7 36/1
கூடி கொன்றனன் சிலவரை கொடி நெடு மரத்தால் – சுந்:7 36/2
சாடி கொன்றனன் சிலவரை பிணம்-தொறும் தடவி – சுந்:7 36/3
தேடி கொன்றனன் சிலவரை கறங்கு என திரிவான் – சுந்:7 36/4
வீடு நோக்கியே செல்க என்று சிலவரை விட்டான் – சுந்:7 43/2
கூடினார்க்கு அவர் உயிர் என சிலவரை கொடுத்தான் – சுந்:7 43/3
ஊடினார்க்கு அவர் மனை-தொறும் சிலவரை உய்த்தான் – சுந்:7 43/4
ஆழி மால் வரையோடு எற்றும் சிலவரை அண்ட கோள – யுத்1:3 140/1
சூழ் இரும் சுவரில் தேய்க்கும் சிலவரை துளக்கு_இல் குன்றம் – யுத்1:3 140/2
ஏழினோடு எற்றி கொல்லும் சிலவரை எட்டு திக்கும் – யுத்1:3 140/3
தாழ் இருள் பிழம்பின் தேய்க்கும் சிலவரை தட கை தாக்கி – யுத்1:3 140/4
சிலவரை கரம் சிலவரை செவி சிலர் நாசி – யுத்2:16 221/1
சிலவரை கரம் சிலவரை செவி சிலர் நாசி – யுத்2:16 221/1
சிலவரை கழல் சிலவரை கண் கொளும் செயலால் – யுத்2:16 221/2
சிலவரை கழல் சிலவரை கண் கொளும் செயலால் – யுத்2:16 221/2
துகள் எழ கயக்கி ஊதும் சிலவரை துகைக்கும் காலின் – யுத்2-மிகை:16 26/2
தலையொடு தலையை தாக்கும் சிலவரை தனது தாளால் – யுத்2-மிகை:16 27/2
கடும் பிண குவையினூடே சிலவரை புதைக்கும் கண்ணை – யுத்2-மிகை:16 28/1
பிடுங்குறும் சிலவர்-தம்மை சிலவரை பிடித்து வெய்தின் – யுத்2-மிகை:16 28/2
நெடும் பெரு வாலின் பற்றி சிலவரை சுழற்றி நீக்கும் – யுத்2-மிகை:16 28/4
பருதி மண்டலத்தில் போக சிலவரை பற்றி வீசும் – யுத்2-மிகை:16 29/1
குருதி வாய் பொழிய குத்தி சிலவரை குமைக்கும் கூவி – யுத்2-மிகை:16 29/2

TOP


சிலவேயோ (1)

சீதையால் இன்னம் வருவ சிலவேயோ – யுத்2:18 270/4

TOP


சிலிர்த்தது (1)

முடிக்குவென் காண்டி என்னா மொய்ம் மயிர் சிலிர்த்தது அன்றே – பால-மிகை:11 15/4

TOP


சிலிர்த்தார் (1)

தீர்த்தான் என உவந்து ஆடினர் முழு மெய் மயிர் சிலிர்த்தார் – யுத்2:15 178/4

TOP


சிலிர்த்து (3)

வேர்த்தனர் தடித்தனர் சிலிர்த்து மெய்ம் மயிர் – அயோ-மிகை:2 4/2
தைத்த அ கணை தெறிப்ப மெய் சிலிர்த்து உதறவே – ஆரண்:1 32/4
மயிர் சிலிர்த்து உடலம் கூசி வாய் விரித்து ஒடுங்குவாரும் – சுந்:2 188/4

TOP


சிலிர்ப்ப (4)

தளிர்த்தன மயிர் புறம் சிலிர்ப்ப தண்மையால் – சுந்:12 123/3
வீரனை நோக்கி அங்கம் மென் மயிர் சிலிர்ப்ப கண்ணீர் – யுத்1:4 134/1
உயிர்ப்பு முன் உதித்த பின்னர் உரோமங்கள் சிலிர்ப்ப ஊறி – யுத்3:24 12/1
தோல் மயிர் குந்தளம் சிலிர்ப்ப விசைத்து எழுந்தான் அ இலங்கை துளங்கி சூழ்ந்த – யுத்3:24 32/3

TOP


சிலை (342)

சினத்து அயில் கொலை வாள் சிலை மழு தண்டு சக்கரம் தோமரம் உலக்கை – பால:3 11/1
குதை வரி சிலை நுதல் கொவ்வை வாய்ச்சியர் – பால:3 48/1
வரி சிலை முதலிய வழங்கி வால் உளை – பால:3 67/2
கழுந்து ஓடும் வரி சிலை கை கடல் தானை புடை சூழ கழல் கால் வேந்தன் – பால:5 56/2
குனி சிலை வயவனும் கரங்கள் கூப்பிட – பால:5 64/1
குன்று உறழ் வரி சிலை குவவு தோளினாய் – பால:5 78/2
சங்கு உறை கரத்து ஒரு தனி சிலை தரித்தான் – பால:7 27/4
சிலை குலாம் தோளினாய் சிறியன் சாலவே – பால:8 26/4
செம் சிலை கரத்தர் மாதர் புலவிகள் திருத்தி சேந்த – பால:10 20/3
வரி சிலை அண்ணலும் வாள் கண் நங்கையும் – பால:10 37/3
சிலை நுதல் கடை உறை செறிந்த வேர்வு தன் – பால:10 48/3
வரி சிலை தட கையா மார்பின் நூலினன் – பால:10 58/3
கன்னல் வார் சிலை கால் வளைத்தே மதன் – பால:11 8/1
கொல் ஆழி நீத்து அங்கு ஓர் குனி வயிர சிலை தட கை கொண்ட கொண்டல் – பால:11 17/1
வடித்த குனி வரி சிலை கைம் மைந்தனும் தம்பியும் மருங்கின் இருப்ப மாதோ – பால:12 1/4
சிலை கோட்டு நுதல் குதலை செம் கனி வாய் கரு நெடும் கண் – பால:12 17/1
சிலை ஆயும் தனு வேதம் தெவ்வரை போல் பணி செய்ய – பால:12 25/2
குன்று உறழ் வரி சிலை கொணர்-மின் ஈண்டு என – பால:13 2/2
எங்கு உளன் ஒருவன் இன்று ஏற்றின் இ சிலை
மங்கை-தன் திருமணம் வாழுமால் என்பார் – பால:13 5/3,4
கன்னியும் இ சிலை காணுமோ என்பார் – பால:13 8/4
இ சிலை உதைத்த கோற்கு இலக்கம் யாது என்பார் – பால:13 9/1
ந சிலை நங்கை மேல் நாட்டும் வேந்து என்பார் – பால:13 9/2
தாள் உடை வரி சிலை சம்பு உம்பர்-தம் – பால:13 14/1
அன்று முதல் இன்று அளவும் ஆரும் இந்த சிலை அருகு – பால:13 24/1
காணும் நெடும் சிலை கால் வலிது என்பார் – பால:13 28/1
இரும் களிறு இ சிலை ஏற்றிலன் ஆயின் – பால:13 29/2
மானவன் இ சிலை கால் வளையானேல் – பால:13 31/3
வண்டு அலம்பு அலங்கல் தங்கு பங்கியோடும் வார் சிலை
கொண்டல் ஒன்று இரண்டு கண்ணின் மொண்டு கொண்டு என் ஆவியை – பால:13 48/2,3
குன்றம் அன்ன சிலை முறிந்த கொள்கை கண்டு குளிர் மனத்து – பால:13 55/3
தலை மகன் சிலை தொழில் செவியில் சார்தலும் – பால:14 4/2
ஆவி வேட்டன வரி சிலை அனங்கன் மேல் கொண்ட – பால:15 1/2
திண் சிலை புருவம் ஆக சே அரி கரும் கண் அம்பால் – பால:17 4/1
புண் சிலை செய்வர் என்று போவன போன்ற மஞ்ஞை – பால:17 4/2
செய்யில் கொள்ளும் தெள் அமுத செம் சிலை ஒன்று – பால:17 33/1
சிலை உரு அழிதர செறிந்த மார்பில் தன் – பால:19 62/3
பொன்னின் வார் சிலை இற புயம் நிமிர்ந்து அருளினான் – பால:20 19/4
தனி நெடும் சிலை இற தவழ் தடம் கிரிகளே – பால:20 23/4
எய்யும் பொன் சிலை மாரனும் என் செய்வான் – பால:21 32/3
வெள்ளத்தின் சடிலத்தான் தன் வெம் சிலை இறுத்த வீரன் – பால:22 6/1
இ சிலை கிடக்க மலை ஏழையும் இறானோ – பால:22 36/4
குனி சிலை தம்பி பின் கூட ஏனையன் – பால:23 72/3
சிலை உடை கயல் வாள் திங்கள் ஏந்தி ஓர் செம்பொன் கொம்பர் – பால:23 79/1
செம்பொன் சிலை தெறியா அயில் முக வாளிகள் தெரிவான் – பால:24 8/4
மூரி வெம் சிலை மேல் இட்டு மொய் அமர் மூட்டி விட்டான் – பால:24 28/4
வரி சிலை இற்றது ஆக மற்றவன் முனிந்து மன்னோ – பால:24 29/4
வரி சிலை இது நீ நொய்தின் வாங்குதி ஆயின் மைந்த – பால:24 31/2
வரி சிலை வாங்கி ஓர் வசையை நல்கிய – பால:24 43/2
வாம வேல் வருணனை மான வெம் சிலை
சேமி என்று உதவி தன் சேனை ஆர்த்து எழ – பால:24 45/2,3
அழுந்த வாளிகள் தொடு சிலை இராகவ அபிநவ கவிநாதன் – பால-மிகை:0 24/2
சூடிய சிலை இராமன் தோள் வலி கூறுவோர்க்கே – பால-மிகை:0 40/4
சிறுமையும் சிலை இராமன் கதைவழி செறிதல்-தன்னால் – பால-மிகை:0 42/3
கொடித்தலை மகரம் கொண்டான் குனி சிலை சரத்தால் நொந்தேன் – பால-மிகை:8 5/1
குதை வரி சிலை வாள் தானை கோமகன் அம்பரீடன் – பால-மிகை:11 37/1
மருவு வார் சிலை முறித்தலின் சனகன் தன் மகளை – பால-மிகை:14 4/2
வண்ண வெம் சிலை குரிசிலும் மருங்கு இனி திருப்ப – அயோ:1 49/2
தெவ் அடு சிலை கை என் சிறுவர் செவ்வியர் – அயோ:2 53/2
கோடிய வரி சிலை இராமன் கோ_முடி – அயோ:2 57/3
வன் திண் சிலை நம் குரிசில் வருமே வருமே என்றான் – அயோ:4 70/4
பொடியில் தடவும் சிலை நாண் பெரும் பூசல் ஓசை – அயோ:4 115/2
வெம் சிலை புருவத்தாள்-தன் மெல் அடிக்கு ஏற்ப வெண் நூல் – அயோ:6 4/3
நள்ளில் போன வரி சிலை கை நம்பி செய்கை நடத்துவாம் – அயோ:6 38/4
கால் உள சிலை பூணும் கை உள கலி வானின் – அயோ:8 28/3
செய்குநர் சிலை வேடர் தேவரின் வலியாரால் – அயோ:8 29/2
இகல் அடு சிலை வீர இளையவனொடும் என்றான் – அயோ:9 24/4
வில்லி வாங்கிய சிலை என பொலி நுதல் விளக்கே – அயோ:10 13/1
வரி கொள் ஒண் சிலை வயவர்-தம் கணிச்சியின் மறித்த – அயோ:10 18/1
அறை கழல் சிலை குன்றவர் அகன் புனம் காவல் – அயோ:10 22/1
கோலை வந்து உமிழ் சிலை தம்பி கோலிய – அயோ:10 43/3
நுதலவன் சிலை விலின் நோன்மை நூறிய – அயோ:11 49/3
கூற்று உறழ் வரி சிலை குரிசில் கூறுவான் – அயோ:11 56/4
சேனை கிடக்கிடு தேவர் வரின் சிலை மா மேகம் – அயோ:13 20/2
வார் சிலை தட கை வள்ளல் வைகிய பள்ளி கண்டான் – அயோ:13 39/2
வந்தன வரம்பு_இல் நாவாய் வரி சிலை குரிசில் மைந்த – அயோ:13 47/1
கழுந்து உடை வரி சிலை கடலை நோக்கினான் – அயோ:14 26/4
வாள் அற வரி சிலை துணிய மா கரி – அயோ:14 35/2
ஆர்ப்பு உறு வரி சிலை இளைய ஐய நீ – அயோ:14 48/2
வன் திண் சிலை கைம் மனு என்னும் வயங்கு சீர்த்தி – அயோ-மிகை:4 8/3
வடி சிலை பிடித்து வாளும் வீக்கி வாய் அம்பு பற்றி – அயோ-மிகை:8 3/3
உற்ற ஓவியம் அது என்ன ஒரு சிலை அதனின் நின்றான் – அயோ-மிகை:8 6/4
சித்திர குனி சிலை குமரர் சென்று அணுகினார் – ஆரண்:1 1/2
தோளில் வெம் சிலை இடம் கொடு தொடர்ந்து சுடர் வாய் – ஆரண்:1 20/2
சிலை கொள் நாண் நெடிய கோதை ஒலி ஏறு திரை நீர் – ஆரண்:1 23/2
விசைய வார் சிலை இராமன் ஒரு வாளி விடவே – ஆரண்:1 26/4
வன் திண் சிலை வீரரும் வந்து அணுகா – ஆரண்:2 21/2
தேவா இங்கு இவ்வோ நின் தொன்று நிலை என்றால் சிலை ஏந்தி வந்து எம்மை சேவடிகள் நோவ – ஆரண்:2 28/3
வரி சிலை உழவனும் மறை உழவனை நீ – ஆரண்:2 38/1
குனி வரு திண் சிலை குமரர் கொம்பொடும் – ஆரண்:3 1/3
வனை கழல் வரி சிலை மதுகை மைந்தரை – ஆரண்:4 11/1
சிலை வலி வீரரை தெரிகிலேன் எனா – ஆரண்:4 14/4
கன படை வரி சிலை காளை நீவிர் யார் – ஆரண்:4 16/3
போய பின்னை பொரு சிலை வீரரும் – ஆரண்:4 41/3
வரி சிலை வடித்த தோளான் வாள் எயிறு இலங்க நக்கான் – ஆரண்:6 49/4
சிலை எடுத்து திரியும் இது சிறிது அன்றோ தேவர் எதிர் – ஆரண்:6 93/2
வன் திண் கை சிலை நெடும் தோள் மரகதத்தின் மலை வந்தான் – ஆரண்:6 106/4
வார் சிலை ஒலியின் அஞ்சி உரும் எலாம் மறுக்கம்-கொள்ள – ஆரண்:7 56/2
தழையுறு சாலை-நின்றும் தனி சிலை தரித்த மேரு – ஆரண்:7 64/2
சிலை மிதந்தன மிதந்தன கொடி நெடும் தேர்கள் – ஆரண்:7 83/4
மறிந்தாரையும் வலித்தாரையும் மடித்தான் சிலை பிடித்தான் – ஆரண்:7 89/4
தேர் பூண்டன விலங்கு யாவையும் சிலை பூண்டு எழு கொலையால் – ஆரண்:7 98/1
சிலை சிந்தின கணை சிந்தின திசை சிந்தின திசையூடு – ஆரண்:7 101/3
இழிந்தனர் வரி சிலை எடுத்த கையினர் – ஆரண்:7 105/2
ஈறுசெய்து அவர் சிலை ஏழொடு ஏழையும் – ஆரண்:7 106/2
முழங்கின வரி சிலை முடுகு நாண் ஒலி – ஆரண்:7 110/2
கொற்ற வெம் சிலை சரம் கோத்து வாங்குவார் – ஆரண்:7 117/2
வார் அழிந்து உமிழ் சிலை வான நாட்டுழி – ஆரண்:7 130/3
நின்று காண்டிர் என் நெடும் சிலை வலி என நேரா – ஆரண்:8 8/2
சென்ற தேரையும் சிலை உடை மலை என தேர் மேல் – ஆரண்:8 18/1
கையில் வெம் சிலை அறுத்து ஒளிர் கவசமும் கடிந்தான் – ஆரண்:8 20/4
வாளின் வனம் வேலின் வனம் வார் சிலை வனம் திண் – ஆரண்:9 5/1
கறுத்த மணிகண்டர் கடவுள் சிலை கரத்தால் – ஆரண்:9 10/3
பிடித்த திண் சிலை பேர் அகல் வானிடை – ஆரண்:9 14/3
மற்று ஓர் வெம் சிலை இன்மை மன கொளா – ஆரண்:9 15/3
வெற்றி சிலை வீரனை மேவினளால் – ஆரண்:11 48/4
வரி சிலை மறை வலோனே மான் இதன் வடிவை உற்ற – ஆரண்:11 58/1
கவினும் வெம் சிலை கை வென்றி காகுத்தன் கற்பினேனை – ஆரண்:12 67/2
சின்னம் உறும் இப்பொழுதே சிலை ஏந்தி நங்கள் – ஆரண்:13 19/3
துண்ட படையால் சிலை துண்ட துண்டங்கள் கண்டான் – ஆரண்:13 23/4
மல் இட்ட தோளால் எடுத்தான் சிலை வாயின் வாங்கி – ஆரண்:13 29/2
வாளால் ஒறுத்தான் சிலை வாயிடை நின்றும் வாங்கி – ஆரண்:13 30/2
சேண் உற்று அகன்ற நெறியூடு சென்று சிலை வாளி அன்ன விசை போய் – ஆரண்:13 70/3
மிடல் கொள் வெம் சிலை விண் இடு வில் முறிந்து என்ன – ஆரண்:13 84/3
சிலை கிடந்ததால் இலக்குவ தேவர் நீர் படைத்த – ஆரண்:13 85/1
வன் தாள் சிலை ஏந்தி வாளி கடல் சுமந்து – ஆரண்:13 98/3
தேனின் தெய்வ திரு நெடு நாண் சிலை
பூ நின்று எய்யும் பொரு கணை வீரனும் – ஆரண்:14 25/1,2
பூம் கழல் வார் சிலை மீளி பொலிந்தான் – ஆரண்:14 60/2
எய்யும் சிலை கை இருவரும் சென்று இருந்தே நீட்டி எ உயிரும் – ஆரண்:15 1/3
மாற்றம் அஃது உரைத்தலோடும் வரி சிலை குரிசில் மைந்தன் – கிட்:2 17/1
சிரம் உக சிலை குனித்து உதவுவான் திசை உளார் – கிட்:3 10/2
அரிந்த-மன் சிலை நாண் நெடிது ஆர்த்தலும் அமரர் – கிட்:4 14/1
மொய் கொள் வார் சிலை நாணினை முறை உற வாங்கி – கிட்:4 15/3
நாண் நெடும் சிலை சுமந்து உழல்வென் நாண் இலேன் – கிட்:6 21/4
வென்றி வெம் சிலை அலால் பிறிது வேண்டுமோ – கிட்:7 34/2
வரி சிலை குழைய வாங்கி வாய் அம்பு மருமத்து எய்தல் – கிட்:7 89/3
பார வெம் சிலை வீரம் பழுது உற – கிட்:7 96/2
செஞ்செ வேலவர் செறி சிலை குரிசிலர் இருண்ட – கிட்:10 44/1
இறை துளங்குறு புருவ வெம் சிலை இடை துளங்குற இசையுமோ – கிட்:10 65/4
தூணி பூட்டி தொடு சிலை தொட்டு அரும் – கிட்:11 9/3
அயில் விழி குமுத செம் வாய் சிலை நுதல் அன்ன போக்கின் – கிட்:11 76/1
வனை கழல் வரி சிலை வள்ளியோய் என்றான் – கிட்:11 131/4
கொண்டலின் குழவி ஆம்பல் குனி சிலை வள்ளை கொற்ற – கிட்:13 58/1
பொன் நெடும் தூணின் பாத சிலை என பொலிந்து நின்றான் – கிட்:17 29/4
கொற்ற போர் சிலை தொழிற்கு குறை உண்டாம் என குறைந்தான் – சுந்:2 221/4
வாங்கு கோல வட வரை வார் சிலை
ஏங்கு மாத்திரத்து இற்று இரண்டாய் விழ – சுந்:3 21/2,3
ஆடக சுடர் வாள் அயில் சிலை குலிசம் முதலிய ஆயுதம் அனைத்தும் – சுந்:3 91/2
சிலை எடுத்து இளையவன் நிற்க சேர்ந்திலை – சுந்:3 119/3
உரும்_ஏறு உமிழ் வெம் சிலை நாண் ஒலிதான் – சுந்:4 3/3
வென்றி வெம் சிலை மாசுணும் வேறு இனி – சுந்:5 14/2
தீர்விலேன் இது ஒரு பகலும் சிலை
வீரன் மேனியை மானும் இ வீங்கு நீர் – சுந்:5 25/1,2
வாள்கள் இற்றன இற்றன வரி சிலை வயிர – சுந்:7 31/1
வயிர்கள் வால் வளைகள் விம்ம வரி சிலை சிலைப்ப மாய – சுந்:8 22/1
வரி சிலை வயவரை வயவரின் மடித்தான் – சுந்:8 30/3
செய்தி செய்தி சிலை கை கொண்டால் வெறும் கை திரிவோரை – சுந்:8 45/1
சிந்தி அம்பு உறு கொடும் சிலை உரும் என தெறிப்பார் – சுந்:9 15/2
கொழுந்துறு தீ என வெம் சிலை கோலா – சுந்:9 51/2
கால் நிமிர் வெம் சிலை கையின் இறுத்தான் – சுந்:9 59/1
நேரில் சென்று அவன் வயிர குனி சிலை பற்றி கொண்டு எதிர் உற நின்றான் – சுந்:10 34/4
ஒரு கையால் அவன் வயிர திண் சிலை உற்று பற்றலும் உரவோனும் – சுந்:10 35/1
நீத்து ஆய் ஓடின உதிர பெரு நதி நீராக சிலை பாராக – சுந்:10 38/1
புரம் சுட வரி சிலை பொருப்பு வாங்கிய – சுந்:11 2/3
தேர் உக கையின் வீர சிலை உக வயிர செம் கண் – சுந்:11 20/3
வட்ட வெம் சிலை ஓட்டிய வாளியும் வயவர் – சுந்:11 32/1
மாறு இல் வெம் சினத்து இராவணன் மகன் சிலை வளைத்தான் – சுந்:11 46/2
வித்தகன் சிலை விடு கணை விசையினும் கடுகி – சுந்:11 50/3
கொண்டு கொற்ற வெம் சிலை நெடு நாணொடும் கூட்டி – சுந்:11 55/1
சிலை மணி வள்ளமும் உவமை சேர்கல – சுந்-இகை:4 6/2
அடித்து நின்றனர் சிலர் சிலர் அரும் சிலை பகழி – சுந்-இகை:7 7/3
சிலை ஒடிந்திட அடித்தனன் சிலர்-தமை வய போர் – சுந்-இகை:7 10/3
புலி போல் அடு சின நிருதன் கண்டு அழல் பொங்கி பொரு சிலை விளைவித்தான் – சுந்-இகை:10 7/4
எண்பனாதியிர கோடி இரும் சிலை
புண் பயில் வெம் சரம் பூட்டினர் ஒன்றோ – சுந்-இகை:11 10/1,2
சிலை வளைத்து உலவும் தேரோன் தெறும் வெயில் தணிவு பார்த்தே – சுந்-இகை:14 17/4
சிலை மேற்கொண்ட திரு நெடும் தோட்கு உவமை மலையும் சிறிது ஏய்ப்ப – யுத்1:1 6/1
மரன் படர் வனத்து ஒருவனே சிலை வலத்தால் – யுத்1:2 54/1
மீதுற்ற ஆர் சிலை மீது கிடந்தான் – யுத்1:3 103/2
கோலிய வரி சிலை வலியும் கொற்றமும் – யுத்1:4 89/2
அடர் சிலை துறந்தது என்ன ஆரம் தீர் மார்பினானை – யுத்1:4 132/2
வாய்த்த அக்கனை வரி சிலை மலையொடும் வாங்கி – யுத்1:5 64/3
வாங்கி வெம் சிலை வாளி பெய் புட்டிலும் மலை போல் – யுத்1:6 13/1
வரி கொள் வெம் சிலை வளர் பிறையாம் என வாங்கி – யுத்1:6 15/2
பாழி வல் நெடும் கொடும் சிலை வழங்கிய பகழி – யுத்1:6 17/1
கொற்ற வான் சிலை கை வீர கொடி மிடை மாட குன்றை – யுத்1:10 19/1
வாகை வெம் சிலை கை வீர மலர் குழல் புலர்த்த மாலை – யுத்1:10 20/1
ஆலம் அயில்கின்றவன் அரும் சிலை முறித்து – யுத்1-மிகை:2 12/1
வரி சிலை இராமன் வாளி வந்து உயிர் குடிப்பது அல்லால் – யுத்1-மிகை:14 3/2
வன்பு அடைத்த வரி சிலை வாங்கினான் – யுத்2:15 68/4
வாங்கி வார் சிலை வானர மா படை – யுத்2:15 69/1
ஆற்றினான் தன் அடு சிலை அன்னதின் – யுத்2:15 96/2
வாங்கிய வரி சிலை மற்றொன்றே-கொலாம் – யுத்2:15 116/4
வாழிய வரி சிலை தம்பி மா படை – யுத்2:15 118/3
மை வரை வாங்குவானை வரி சிலை வளைய வாங்கி – யுத்2:15 136/2
கூற்றின் வெம் புருவம் அன்ன சிலை நெடும் குரலும் கேளா – யுத்2:15 143/3
சிலை எலாம் அற்ற கற்ற செரு எலாம் அற்ற சிந்தி – யுத்2:15 149/4
கொற்ற வாள் கொலை வேல் சூலம் கொடும் சிலை முதல ஆய – யுத்2:15 153/1
கொன்றாய் உயர் தேர் மேல் நிமிர் கொடு வெம் சிலை கோலி – யுத்2:15 168/2
அற்றவாறு என்றும் அரக்கனை அடு சிலை கொடியோன் – யுத்2:15 194/3
வல் வன் வார் சிலை பத்து உடன் இட கையின் வாங்கி – யுத்2:15 196/3
வானில் வென்ற என் மதலையும் வரி சிலை பிடித்த – யுத்2:15 204/3
பெய்து போம் வகை இராகவன் சிலை நின்று பெயர்ந்தான் – யுத்2:15 227/4
மூரி வெம் சிலை இராவணன் அரா என முனிந்தான் – யுத்2:15 238/4
முரண் தொகும் சிலை இமைப்பினில் முறையுற வாங்கி – யுத்2:15 239/1
மாற்று வெம் சிலை வாங்கினன் வடிம்பு உடை நெடு நாண் – யுத்2:15 241/1
அண்டர் நாயகன் அடு சிலை உதைத்த பேர் அம்பு – யுத்2:15 246/1
வரி சிலை நாணில் கோத்து வாங்குதல் விடுதல் ஒன்றும் – யுத்2:16 21/1
சிலை கடும் கணை நெடும் கணம் சிறையுடன் செல்வ – யுத்2:16 205/2
பார வெம் சிலை அழிந்து என துமிந்தது அ பரு வில் – யுத்2:16 238/4
ஊன்று தேரொடு சிலை இலன் கடல் கிளர்ந்து ஒப்பான் – யுத்2:16 240/1
சரம் தரும் சிலை கேடகம் பிச்சம் மொய் சரங்கள் – யுத்2:16 248/2
புண்டரீக தடம் பூத்து பொன் சிலை
மண்டலம் தொடர்ந்து மண் வயங்க வந்தது ஓர் – யுத்2:16 274/2,3
வரி சிலை ஒருவன் அல்லால் மைந்தர் என் மருங்கு வந்தார் – யுத்2:17 68/1
வேக வெம் சிலை தொழில் விலக்கி மீள்கிலீர் – யுத்2:18 2/4
வன் தாள் வயிர சிலை கை கொடு வாள் – யுத்2:18 19/2
ஏம் உடை கொடும் சிலை இடிப்பும் அஞ்சி தம் – யுத்2:18 88/3
கை வளை வரி சிலை கடுப்பின் கைவிடா – யுத்2:18 114/3
இந்திரதனு என எழு சிலை குனிவுழி – யுத்2:18 138/3
இரு கோடு உடை மத வெம் சிலை இள வாள் அரி எதிரே – யுத்2:18 147/4
கால் ஏறின சிலை நாண் ஒலி கடல் ஏறுகள் பட வான் – யுத்2:18 153/1
தேர் ஒலி கடலை சீற சிலை ஒலி மழையை சீற – யுத்2:18 179/1
தேறல் ஆம் துணையும் தெய்வ சிலை நெடும் தேரின் ஊன்றி – யுத்2:18 193/2
கோல் முகந்து அள்ளி அள்ளி கொடும் சிலை நாணில் கோத்து – யுத்2:18 203/1
மந்திரசித்தி அன்ன சிலை தொழில் வலி இது ஆயின் – யுத்2:18 206/3
உந்து சிலை பகழிக்கு உண்ண கொடுத்தேனே – யுத்2:18 268/4
வன் தாள் வயிர சிலை வாங்கினன் வானை வென்றான் – யுத்2:19 15/4
உயர் வெம் சிலை அ சிலை பண்டு அவன்-தன்னை ஓட்டி – யுத்2:19 16/3
உயர் வெம் சிலை அ சிலை பண்டு அவன்-தன்னை ஓட்டி – யுத்2:19 16/3
சிலை தடம் பொழி வய கடும் பகழி செல்ல ஒல்கினர் சினத்தினால் – யுத்2:19 64/1
அம்பின் முந்தி உனது ஆவி உண்ணும் இது கா அடா சிலை வல் ஆண்மையால் – யுத்2:19 79/4
இலக்குவன் சிலை கண்டேயோ எழு மழை பயின்றது என்றார் – யுத்2:19 95/4
சீறும் நூல் தெரிந்த சிந்தை இலக்குவன் சிலை கை வாளி – யுத்2:19 117/1
மன்னர் நம் பதியின் வந்து வரி சிலை பிடித்த கல்வி – யுத்2:19 120/3
தேறல் ஆம் துணையும் சிலை ஊன்றியே – யுத்2:19 126/3
தெரி கணை மாரி பெய்ய தேர்களும் சிலை கைம்மாவும் – யுத்2:19 163/1
வரி நெடும் சிலை வேறு ஒன்று வாங்கியே – யுத்2-மிகை:15 5/3
கனலும் வெம் கண் அரக்கன் கடும் சிலை
புனையும் தேர் பரி பாகொடு போய் அற – யுத்2-மிகை:15 8/1,2
கை சிலை நாண் ஒலி கலந்த-காலையில் – யுத்2-மிகை:15 17/2
கரத்தின் வெம் சிலை வளைக்கும் முன் கடும் சினத்து அரக்கன் – யுத்2-மிகை:15 29/2
எறிந்து அடல் சிலை வளைத்து ஒரு கணத்திடை எரியின் – யுத்2-மிகை:15 33/1
பொறுத்து வெம் சிலை நாண் ஒலி புடைத்து அடல் பகழி – யுத்2-மிகை:15 36/2
உறுதி அற்றவன் சிலை ஒரு பத்தையும் ஒறுத்தான் – யுத்2-மிகை:15 38/4
தீதினை வெறுத்து தேவர்_தேவனாம் சிலை இராமன் – யுத்2-மிகை:16 4/3
சிலை பொழி பகழி வேல் வாள் செறி சுடர் குலிசம் ஈட்டி – யுத்2-மிகை:16 23/1
மிக்க வார் சிலை வளைத்து உரும் ஏறொடு விசும்பும் – யுத்2-மிகை:16 43/3
புரண்டு தத்துற பொழிந்தனர் இருவர்-தம் பொரு சிலை கணை மாரி – யுத்2-மிகை:16 53/2
பாய்ந்திட பரும் சிலை விசையின் பற்றினான் – யுத்2-மிகை:18 15/2
பார வெம் சிலை அறுத்து அவன்-தன் பாய் பரி – யுத்2-மிகை:18 16/2
வாங்கினன் சிலை நாண் ஓசை படைத்த பின் வாளி மாரி – யுத்2-மிகை:18 20/3
பேர்த்தனன் சிலை நாண் ஓதை பிறை முக பகழி பின்னும் – யுத்2-மிகை:18 21/3
தசமுகன்_சிறுவன் பின்னும் தடம் சிலை குழைய வாங்கி – யுத்2-மிகை:18 25/2
திரிதர அரக்கன் சீறி திண் சிலை குழைய வாங்கி – யுத்2-மிகை:18 29/2
சேம திண் சிலை மாலியும் நீலனும் செறுத்தார் – யுத்3:20 49/3
வை அம் சிலை ஆறு வழங்கினனால் – யுத்3:20 69/3
திண் தேர் அழிய சிலை விட்டு ஒரு தன் – யுத்3:20 89/1
ஏற்றும் சிலை ஆண்மை இலக்குவன் வெம் – யுத்3:20 99/3
பங்கத்தன் மலை வில் அன்ன சிலை ஒலி பரப்பி ஆர்த்தான் – யுத்3:22 13/4
மருள் முறை எய்திற்று என்பர் சிலை வழங்கு அசனி மாரி – யுத்3:22 21/4
வைகின்றார் அல்லர் ஆக வரி சிலை வலத்தால் மாள – யுத்3:22 24/3
கடி நெடும் சிலை அறும் கவச மார்பு இறும் – யுத்3:22 49/2
குந்து வல் நெடும் சிலை முதல் படைகளும் கொடியும் – யுத்3:22 54/2
வாளின் திண் சிலை தொழிலினின் மல்லினின் மற்றை – யுத்3:22 60/1
சிலை தொழில் குமரன் கொல்ல தொல்லை நாள் செருவில் தீர்ந்தான் – யுத்3:22 121/4
நீர் பட கடவீர் அலீர் வரி சிலை நெடியோன் – யுத்3:22 180/2
பூண் எலாம் துறந்தேன் என் தன் பொரு சிலை மேகம்-தன்னை – யுத்3:23 31/2
சிலை நிகர் புருவம் நெற்றி குனித்தன விளர்த்த செ வாய் – யுத்3:25 7/4
செறி கழல் இருவர் தெய்வ சிலை ஒலி பிறந்தது அன்றே – யுத்3:25 19/3
செம் சிலை உரவோன் தேடி திரிகின்றான் உள்ளம் தேற – யுத்3:26 49/2
வெம் சிலை மைந்தன் போனான் நிகும்பலை வேள்வியான் என்று – யுத்3:26 92/3
தக்கவாறு இயற்றி மற்று உன் சிலை வலி தருக்கினாலே – யுத்3:27 4/3
வன் பெரும் சிலை ஈது ஆகும் வாங்குதி வலமும் கொள்வாய் – யுத்3:27 8/4
இ சிலை இயற்கை மேல்_நாள் தமிழ் முனி இயம்பிற்று எல்லாம் – யுத்3:27 9/1
மெய் சிலை விரிஞ்சன் மூட்டும் வேள்வியின் வேட்டு பெற்ற – யுத்3:27 9/3
கை சிலை கோடி என்று கொடுத்தனன் கவசத்தோடும் – யுத்3:27 9/4
வழங்கா சிலை நாண் ஒலி வானில் வரும் – யுத்3:27 21/1
வென்றி சிலை வீரனை வீடணன் நீ – யுத்3:27 27/1
தூயவன் சிலை வலி தொழிலும் துன்பமும் – யுத்3:27 59/3
இடிக்கின்றன சிலை நாண் ஒலி இரு வாய்களும் எதிரா – யுத்3:27 110/2
பொன் ஆர் சிலை இரு கால்களும் ஒரு-கால் பொறை உயிரா – யுத்3:27 116/3
செறித்தான் உடல் சில பொன் கணை சிலை நாண் அற தெறித்தான் – யுத்3:27 126/4
ஏற்றும் சிலை நெடு நாண் ஒலி உலகு ஏழினும் எய்த – யுத்3:27 129/2
சினத்தால் நெடும் சிலை நாண் தடம் தோள்-மேல் உற செலுத்தா – யுத்3:27 152/3
கோடு அணை வரி சிலை உலகு உலைய குல வரை பிதிர்பட நிலவரையில் – யுத்3:28 21/3
தேர் அழியாத போதும் சிலை கரத்து இருந்த போதும் – யுத்3:28 36/2
சிலை அறாது எனினும் மற்று அ திண்ணியோன் திரண்ட தோளாம் – யுத்3:28 43/1
மலை அறாது ஒழியாது என்னா வரி சிலை ஒன்று வாங்கி – யுத்3:28 43/2
கங்கை_சூடி-தன் கடும் சிலை ஒடித்த அ காலம் – யுத்3:30 42/3
கொற்ற வெம் சிலை கும்பகன்னனும் நுங்கள் கோமான் – யுத்3:30 44/1
கோல வெம் சிலை பிடித்திடின் கொற்ற வேல் கொள்ளின் – யுத்3:31 11/2
எத்தனை உளர் என்றாலும் யான் சிலை எடுத்த-போது – யுத்3:31 58/2
சிலை விழுந்தவா விழுந்த திண் பதாகை திங்களின் – யுத்3:31 81/3
கட்டு ஆர் சிலை கரு ஞாயிறு புரைவான் கடையுகநாள் – யுத்3:31 108/2
அன்று போல் எனல் ஆகியது அ சிலை
என்று மாள்வர் எதிர்த்த இராக்கதர் – யுத்3:31 136/3,4
தீர்த்தானும் தன் வெம் சிலை நாணை தெறிப்புற்றான் – யுத்3:31 188/2
போர் ஆர் சிலை நாணி புடைப்பு ஒலியும் – யுத்3:31 193/3
சிலை கோடிய-தோறும் சிர திரள் வன் – யுத்3:31 205/3
கடு மணி நெடியவன் வெம் சிலை கணகண கணகண எனும்-தொறும் – யுத்3:31 214/4
காய் இரும் சிலை ஒன்றேனும் கணை புட்டில் ஒன்றதேனும் – யுத்3:31 217/1
பொன்னின் வார் சிலை கரத்தொடும் பொருகென புகுந்து – யுத்3-மிகை:22 5/3
ஆண் தகை இளைய வீரன் அடு சிலை பொழியும் அம்பால் – யுத்3-மிகை:22 6/4
செம் சிலை மலரால் கோலி திரிந்தவா என்னில் செல்லும் – யுத்3-மிகை:29 4/3
அடல் வார் சிலை அமலன் சொரி கனல் வெம் கணை கதுவி – யுத்3-மிகை:31 25/1
பாலாழியின் மிசையே துயில் பரமன் சிலை பொழியும் – யுத்3-மிகை:31 29/3
குதித்து ஓடிய சிலை வாளிகள் கூர் வேல் கதை குலிசம் – யுத்3-மிகை:31 30/2
விதித்தானையும் விதித்தான் சிலை வளைத்தே சரம் விதைத்தான் – யுத்3-மிகை:31 30/4
சிலை அறுந்தவரும் திமிரத்தின் மெய் – யுத்3-மிகை:31 36/3
தொட்டனன் சிலை அணி மணி துணிக்கென – யுத்3-மிகை:31 56/4
கீர்த்தியன் சிலை மணி கிணிகிண் என்றதே – யுத்3-மிகை:31 57/4
தமிழ் நெறி வழக்கம் அன்ன தனி சிலை வழங்க சாய்ந்தார் – யுத்4:34 22/2
ஏவும் வெம் சிலை நாண் இடை இற்றன – யுத்4:37 20/2
ஆழி நாதன் சிலை ஒலி அண்டம் விண்டு – யுத்4:37 35/3
குதிக்கின்றன நிமிர் வெம் சிலை குழைய கொடும் கடும் கால் – யுத்4:37 46/3
பத்து சிலை எடுத்தான் கணை தொடுத்தான் பல முகில்-போல் – யுத்4:37 56/2
மண்டில வரி சிலை வானவில்லொடும் – யுத்4:37 78/1
கோணுடை மலை நிகர் சிலை இடை குறைய – யுத்4:37 84/2
மருள் ஒரு திசை ஒரு திசை சிலை வருடம் – யுத்4:37 92/4
தேய நின்றவன் சிலை வலம் காட்டினான் தீரா – யுத்4:37 109/1
சிலை உறு கையையும் நிலத்தில் சேர்த்தினான் – யுத்4:37 155/4
வாரணங்களை வென்றவன் வார் சிலை
ஆர் அணங்கை இரு துணி ஆக்கினான் – யுத்4:37 185/3,4
மாறி மாறி வரி சிலை வாங்கினான் – யுத்4:37 187/1
சுந்தரன் சிலை நாணில் தொடுப்புறா – யுத்4:37 192/3
சிலை மேவும் கடும் கணையால் படு களத்தே மன தீமை சிதைந்து வீழ்ந்தான் – யுத்4:37 203/2
தூரம் போயின ஒருவன் சிலை துரந்த சரங்களே போரில் தோற்று – யுத்4:38 24/2
கை சிலை ஏந்தி நின்றானை கண்ணுற்றாள் – யுத்4:40 44/4
கோட்டு வார் சிலை குரிசிலை அமரர்-தம் குழாங்கள் – யுத்4:40 120/1
தெவ் அடும் சிலை கை வீரன் சேதுவின் பெருமை யாவும் – யுத்4:41 24/1
குனியும் வார் சிலை குரிசிலே என் இனி குணிப்பாம் – யுத்4:41 41/4
வெம் சிலை இருவரும் விரிஞ்சன் மைந்தனும் – யுத்4:41 99/1
எவரும் சிலை வலான் யாவும் நல்கினான் – யுத்4:41 102/4
முற்று இயல் சிலை வலாளன் மொய் கணை துமிப்ப ஆவி – யுத்4-மிகை:34 2/1
வரி சிலை இராமன் ஓலை மறம் புரி மறலி காண்க – யுத்4-மிகை:41 10/1
பொன்னின் வார் சிலை எடுத்தனன் பொறுத்தனன் பொரவே – யுத்4-மிகை:41 31/4
மரக்கலம் இயங்கவேண்டி வரி சிலை குதையால் கீறி – யுத்4-மிகை:41 63/1
கந்த மேவிய கங்கையில் ஓர் சிலை
தந்து காண் என மாருதி தாவினான் – யுத்4-மிகை:41 94/3,4
ஆய வேலையில் கங்கையின் அரும் சிலை வாங்கி – யுத்4-மிகை:41 101/1
சீயமாய் மலி அண்ணல் முன் திரு சிலை வைத்து – யுத்4-மிகை:41 101/3
சென்றது ஆதலின் திரு சிலை தாழ்த்தது இ புளின – யுத்4-மிகை:41 102/3
வவ்விடப்படும் வந்திடுமான் சிலை
இ இடத்தினில் யாவரும் ஏத்து எனா – யுத்4-மிகை:41 107/2,3
இ தலத்தினில் யாரும் அங்கு ஓர் சிலை
வைத்து மா மனத்து உள்ளே வழுத்துவார் – யுத்4-மிகை:41 109/1,2
தார் ஏறு தடம் தோளான் தனி வயிர குனி சிலை கை – யுத்4-மிகை:41 114/3
தேய்ந்த மா மதி போலும் சிலை நுதல் – யுத்4-மிகை:41 118/1
சுகம் உற சிலை கை கொண்ட தொல் மறை அமல யார்க்கும் – யுத்4-மிகை:41 143/3
மந்திர வித்தே எம்பி வரி சிலை வளைத்த போரில் – யுத்4-மிகை:41 148/3
கை ஆர் வெய்ய சிலை கருணாகரற்கு காதல் உடை தோழ – யுத்4-மிகை:41 186/1
குன்று உறழ் வரி சிலை குவவு தோளினான் – யுத்4-மிகை:41 214/2
குன்று உறழ் வரி சிலை குரிசில் எம்பிரான் – யுத்4-மிகை:41 226/1
குனி சிலை குரிசில் செய்தது இற்று என குணிக்கலுற்றாம் – யுத்4-மிகை:41 261/4

TOP


சிலை-கொடு (1)

என்று வெம் பகழி ஏழு நூறும் இருநூறும் வெம் சிலை-கொடு ஏவினான் – யுத்2:19 78/1

TOP


சிலை-வாய் (2)

நடந்து தன் இரு கரத்தினில் நலம் பெறும் சிலை-வாய்
தொடர்ந்த நாண் ஒலி எழுப்பினன் தொகைப்படும் அண்டம் – ஆரண்-மிகை:8 1/1,2
ஐயன் நோக்கினன் நன்று என நகைத்து அவன் சிலை-வாய்
எய்த வெம் சரம் பொடிபட யாவையும் முருக்கி – யுத்2-மிகை:15 34/1,2

TOP


சிலைக்கிடை (1)

சிலைக்கிடை தொடுத்து அங்கு ஏந்து மா மலை சிதைத்திட்டு அன்னோர் – யுத்2-மிகை:15 20/3

TOP


சிலைகள் (5)

கதி கொடு சிலவர் தொடர்ந்தார் கணை பலர் சிலைகள் பொழிந்தார் – சுந்-இகை:7 3/2
வலித்தார் திண் சிலைகள் எல்லாம் மண்டின சரத்தின் மாரி – சுந்-இகை:10 4/4
வலித்தார் திண் சிலைகள் எல்லாம் மண்டின சரத்தின் மாரி – சுந்-இகை:11 8/4
நாரும் மூரியும் அறா நம்முடை சிலைகள் போல் நலிவ ஆமோ – யுத்1:2 89/2
சிலைகள் ஒக்க முறித்து செறித்து நேர் – யுத்1:8 46/2

TOP


சிலைகளின் (1)

சிலைகளின் குடுமிய சிரத்தின் மேலன – யுத்2:19 48/3

TOP


சிலைகளும் (1)

தேர் இழந்து வெம் சிலைகளும் இழந்து செம் தறுகண் – யுத்2:15 234/1

TOP


சிலைகளை (1)

சிலைகளை நோக்கும் நாண் ஏற்று இடியினை செவியின் ஏற்கும் – யுத்3:22 26/4

TOP


சிலைகொடு (1)

நூற்று கோடியின்-மேல் செல சிலைகொடு நூக்க – யுத்4:32 19/2

TOP


சிலைதான் (1)

ஆனம் முடை உமை அண்ணலை அ நாள் உறு சிலைதான்
ஊனம் உளது அதன் மெய்ந்நெறி கேள் என்று உரை-புரிவான் – பால:24 25/3,4

TOP


சிலைப்ப (1)

வயிர்கள் வால் வளைகள் விம்ம வரி சிலை சிலைப்ப மாய – சுந்:8 22/1

TOP


சிலைப்பு (1)

செல்லொடு மேகம் சிந்த திரை கடல் சிலைப்பு தீர – சுந்:8 17/1

TOP


சிலையர் (3)

வாலி ஏவலின் வரவினார்கள் தாம் வரி சிலையர்
நீல மால் வரை அனையர் நீதியா நினைதி என – கிட்:2 2/2,3
வெம் சம தொழிலர் தவ மெய்யர் கை சிலையர் என – கிட்:2 4/3
கதையொடு முதிர மலைந்தார் கணை பொழி சிலையர் கலந்தார் – சுந்:7 28/3

TOP


சிலையவற்கு (1)

சிலையவற்கு இளைய கோவை நோக்குவர் உள்ளம் தீவர் – யுத்2:19 193/4

TOP


சிலையவன் (2)

கோதை வெம் சிலையவன் கோலம் காண்கிலா – அயோ:12 30/3
தெவ் அடக்கும் சிலையவன் செப்பினான் – யுத்4-மிகை:41 107/4

TOP


சிலையன் (4)

மின் நின்ற சிலையன் வீர கவசத்தன் விசித்த வாளன் – ஆரண்:7 59/1
வெம் கை சிலையன் தூணியினன் விடாத முனிவின் மேல் செல்லும் – யுத்1:1 10/2
விமல திண் சிலையன் ஆண்டு ஓர் வெற்பினை மேய வீரன் – யுத்1:10 4/2
இடை நின்ற மயக்கம் தீர்ந்தான் ஏந்திய சிலையன் காந்தி – யுத்2:18 194/3

TOP


சிலையாய் (1)

வண் திண் சிலையாய் கேண்மோ எனவே ஒரு சொல் வகுத்தான் – அயோ:4 84/4

TOP


சிலையார் (1)

மின்னும் சிலையார் மலை தொடர்ந்த வெயில் வெம் கானம் போயினரால் – ஆரண்:14 32/4

TOP


சிலையால் (4)

சோதி தன் வரி சிலையால் நில_மடந்தை முலை சுரப்ப – பால:12 3/3
வந்த குலத்திடை வந்த ரகு என்பான் வரி சிலையால்
இந்திரனை வென்று திசை இரு_நான்கும் செரு வென்றான் – பால:12 13/3,4
மொய்த்தாரை ஒர் இமைப்பின்-தலை முடுக தொடு சிலையால்
தைத்தான் அவர் கழல் திண் பசும் காய் ஒத்தனர் சரத்தால் – யுத்3:31 110/1,2
வரையலுற்றான் மலர் கரத்து இருந்த வன் சிலையால்
திரையில் உற்றிட மரக்கல தொகுதிகள் செல்ல – யுத்4-மிகை:41 116/1,2

TOP


சிலையாலே (1)

செப்ப அரிய சிலையாலே திருவணையை வாய் கீறி – யுத்4-மிகை:41 86/3

TOP


சிலையான் (1)

முன்னவன் தர பெற்றது ஓர் முழு வலி சிலையான்
அன்னவன் தனக்கு இளையவன் அ பெயர் ஒழிந்தான் – யுத்1:5 50/2,3

TOP


சிலையானுடன் (1)

கோல் தாங்கிய சிலையானுடன் நெடு மாருதி கொதித்தான் – யுத்2:18 166/3

TOP


சிலையிடை (3)

நிரைக்கும் ஐ_இரு சிலையிடை சர மழை நிருதன் – யுத்2-மிகை:15 37/1
பொன்னின் ஆக்கிய சிலையிடை ஒரு கணை பொறுத்தான் – யுத்4-மிகை:37 9/2
இன்னும் யான் தரும் கங்கையின் சிலையிடை பிழையாது – யுத்4-மிகை:41 103/3

TOP


சிலையிடையே (1)

இ தரை நின்றாய் எனது அடல் வாரி சிலையிடையே
தீ ஒத்து எரி பகழிக்கு இரை செய்வேன் இது பொறுத்தேன் – யுத்2-மிகை:15 25/2,3

TOP


சிலையில் (9)

நீண்ட மாதிரம் வெடிபட அவன் நெடும் சிலையில்
பூண்ட நாண் இற தன் நெடும் தோள் புடைத்து ஆர்த்தான் – சுந்:11 36/3,4
சிலையில் திண் புனலில் சினை ஆலின் – யுத்1:3 102/3
வீரன் வெம் சிலையில் கோத்த அம்பு என விசையின் போனான் – யுத்1:14 13/2
எய்தற்கு உளவோ இவன் இ சிலையில்
கை வைப்பு அளவே இறல் காணுதியால் – யுத்2:18 78/3,4
குஞ்சரக்கன்னம் கோடி இலக்குவன் சிலையில் கோத்தான் – யுத்2:19 113/3
கோல வன் சிலையில் கோத்த கொடும் கணையோடும் கூட்டி – யுத்3:21 27/2
தெய்வ நெடும் படை கலங்கள் விடுவர் சிலர் சுடு கணைகள் சிலையில் கோலி – யுத்3:31 97/1
கால வெம் கனலின் மாய கடும் படை சிலையில் பூட்டி – யுத்3-மிகை:31 61/1
வளம் பட சிலையில் கோலி பொழிந்து அவை மடித்தான் கண்டு – யுத்4-மிகை:37 4/3

TOP


சிலையின் (23)

செவித்தலம் நிறுத்தினன் சிலையின் தெய்வ நாண் – பால:8 40/2
இற்று ஓடிய சிலையின் திறம் அறிவென் இனி யான் உன் – பால:24 18/1
பார வெம் சிலையின் நாண் ஒலி படைத்த பொழுதே – ஆரண்:1 22/4
சிலையின் மாரனை தின்னும் நினைப்பினாள் – ஆரண்:6 67/2
ஏய்வு இலாதது ஓர் பயம் வர சிலையின் நாண் எறிந்தான் – கிட்:4 12/4
வன் திண் சிலையின் வயிர காலால் வடி திண் சுடர் வாளி – சுந்:8 44/3
சரம் தரு சிலையின் காடும் தானவர் கடலும் இன்ன – சுந்-இகை:11 7/2
கோட்டு வெம் சிலையின் வாளி முன் சென்று கொற்ற பொன் தோள் – யுத்2:15 135/3
உரம் கொண்ட தடம் சிலையின் உயர் நெடு நாண் உள் கொளுவா – யுத்2:16 354/2
பாகர் கால் சிலையின் தூண்டும் உண்டை ஆம் எனவும் பற்றா – யுத்2:18 215/2
பெற்றன பிறந்தன சிலையின் பேர் ஒலி – யுத்2:19 39/4
இடித்தன சிலையின் நாண்கள் இரிந்தன திசைகள் இற்று – யுத்2:19 102/1
புரங்களும் அழிய போன பொழுதில் என் சிலையின் பொங்கி – யுத்2:19 298/2
எரி முக பகழி மாரி இலக்குவன் சிலையின் கோலி – யுத்2-மிகை:15 22/1
தேரின்-மேல் சிலையின் நின்ற இந்திரசித்து என்று ஓதும் – யுத்3:22 22/1
சிங்க நாதமும் சிலையின் நாண் ஒலிகளும் சின மா – யுத்3:22 102/2
பேர்க்கின்ற சிலையின் நாணின் பேர் ஒலி கேளான் வீரன் – யுத்3:22 138/2
உதைத்த வன் சிலையின் வாளி மருமத்தை கருதி ஓட்டி – யுத்3:27 6/3
சிலையின் கணையூடு திறந்தன திண் – யுத்3:27 33/1
தன் நெடும் சிலையின் மாரி-தனக்கு எழு முகிலும் அஞ்ச – யுத்3-மிகை:31 60/3
சிலையின் பந்தமும் பகுதிகள் அனைத்தையும் செய்தோன் – யுத்4:40 98/4
தந்தை வேகமும் தனது நாயகன் தனி சிலையின்
முந்து சாயக கடுமையும் பிற்பட முடுகி – யுத்4:41 44/1,2
வாகை கொண்ட வெம் சிலையின் வளைவுற வாங்கி – யுத்4-மிகை:41 33/2

TOP


சிலையின்-நின்றும் (1)

போயினர் களிப்பினோடும் புங்கவன் சிலையின்-நின்றும்
ஏயின பகழி என்ன எழுந்து விண் படர்ந்து தாவி – சுந்-இகை:14 1/1,2

TOP


சிலையின்-வாய் (1)

ஒடிய தாக்கும் ஒருவன் சிலையின்-வாய்
வடவை தீ சொரி வாளியின் மா மழை – யுத்3-மிகை:31 43/2,3

TOP


சிலையினர் (2)

திரு வளர் மார்பர் தெய்வ சிலையினர் தேரர் வீரர் – பால:14 71/3
வாங்கிய சிலையினர் வழங்கினார் படை – சுந்:9 29/3

TOP


சிலையினன் (3)

ஏன்று எடுத்த சிலையினன் ஆய் இகல் புரிந்த இவர் குலத்து ஓர் – பால:12 5/3
பாரம் நீங்கிய சிலையினன் இராவணன் பறிப்ப – யுத்1:6 7/1
தேரினன் சிலையினன் உமிழும் தீயினன் – யுத்2:18 119/4

TOP


சிலையினாய் (3)

தெவ் அடு சிலையினாய் தேவி தம்பி என்று – அயோ:11 58/3
பொன் உடை சிலையினாய் விரைந்து போய் என்றான் – கிட்:6 18/4
அம்பு இயல் சிலையினாய் புகழ் அன்று ஆதலால் – யுத்2:16 277/4

TOP


சிலையினால் (2)

கோதை வெம் சிலையினால் கோடி வீடு எனின் – யுத்2:16 280/3
சிலையினால் அரியை வெல்ல காண்பது ஓர் தவம் முன் செய்தேன் – யுத்3:29 47/2

TOP


சிலையினான் (2)

ஏ வரும் சிலையினான் எதிர் வரும் நெறி எலாம் – பால:20 12/2
வென்றி வெம் சிலையினான் மனம் விழைந்திடாது – சுந்-இகை:5 2/2

TOP


சிலையினானும் (1)

பொன்னின் வார் சிலையினானும் மாருதியோடும் போனான் – கிட்:11 75/4

TOP


சிலையினின் (1)

கரம் படு சிலையினின் கான்ற மாரியின் – யுத்2-மிகை:18 13/2

TOP


சிலையினீரை (1)

கணை உலாம் சிலையினீரை காக்குநர் இன்மையேனும் – ஆரண்:15 52/1

TOP


சிலையினை (11)

முற்றி வென்ற போர் மூரி வெம் சிலையினை முறித்தான் – சுந்:11 44/4
எறிந்த இந்திரன் இட்ட வான் சிலையினை எடுத்தான் – சுந்:11 45/4
திக்கு இரிதர போர் வென்ற சிலையினை வளைய வாங்கி – யுத்2:15 131/2
அறுவது ஆம் என இராவணன் சிலையினை அறுத்தான் – யுத்2:15 240/4
நாண் எறிந்தனன் சிலையினை அரக்கியர் நகு பொன் – யுத்2:16 204/1
பித்தன் வெம் சிலையினை இறுத்த பேர் ஒலி – யுத்2:16 256/3
கொதி கொண்டான் அடல் சிலையினை குழைவுற வளைத்தான் – யுத்2-மிகை:16 42/4
சிலையினை நோக்கும் தேவர் செய்கையை நோக்கும் செய்த – யுத்3:28 66/3
சிலையினை நோக்கும் செம்பொன் தேரினை நோக்கும் செய்த – யுத்3-மிகை:22 3/2
எய்ய நேரிலா சிலையினை மடக்கினன் இராமன் – யுத்4-மிகை:41 39/4
சிலையினை வளைவித்து ஐயன் தேவர்கள் இடுக்கண் தீர்ந்தான் – யுத்4-மிகை:41 243/4

TOP


சிலையினோடும் (2)

மேய விறல் முற்றும் வரி வெம் சிலையினோடும்
தாயவன் வலி தகைமை யாம் உறு தகைத்தோ – ஆரண்-மிகை:11 1/3,4
பிடித்த வெம் சிலையினோடும் பேர் எழில் வீரன் பொன் தோள் – யுத்3:28 45/3

TOP


சிலையினோர் (1)

வீர வெம் சிலையினோர் எதிர் விராதன் எனும் அ – ஆரண்:1 18/3

TOP


சிலையினோர்-தம் (1)

விலங்கினரை நூறி வரி வெம் சிலையினோர்-தம்
பொலம் கொள் கழல் தாழ்குவென் இது அன்னை பொருள் அன்றால் – சுந்:5 5/3,4

TOP


சிலையினோரை (1)

உரும் ஒத்த சிலையினோரை ஒருப்படுத்து உதவி நின்ற – அயோ:6 2/2

TOP


சிலையும் (12)

வாளரம் பொருத வேலும் மன்மதன் சிலையும் வண்டின் – பால:10 14/1
கையும் சிலையும் கணையும் கொடு கார் மிருகம் வரும் ஓர் – அயோ:4 73/3
தனி கை சிலையும் வானவரும் முனிவர் குழுவும் தனி அறனும் – சுந்:4 55/2
புருவமும் சிலையும் கோட்டி புகை உயிர்த்து உயிர்க்கின்றாரும் – சுந்:7 13/2
வந்து எதிர் கொள்ள வீர சிலையும் வெவ் வலியும் வாங்கும் – யுத்1-மிகை:14 5/3
தேர் அழிந்து சிலையும் அழிந்து உக – யுத்2:15 65/1
தேர் இழந்து சிலையும் இழந்திட – யுத்2:15 73/1
முப்புரம் ஒருங்க சுட்ட மூரி வெம் சிலையும் வீரன் – யுத்2:16 26/1
மாற்று ஒரு தடம் தேர் ஏறி மாறு ஒரு சிலையும் வாங்கி – யுத்2:18 200/1
தேரொடும் கடலின் வீழ்ந்து சிலையும் தன் தலையும் எல்லாம் – யுத்2:18 233/1
நமனும் வரி சிலையும் அறனும் நடன் நவில – யுத்3:31 164/4
கூன் ஏறு சிலையும் தானும் குதிக்கின்ற கடுப்பின் கொட்பால் – யுத்3:31 216/2

TOP


சிலையுமே (1)

தீண்ட வல்லர் இலாத சிலையுமே – யுத்4:37 39/4

TOP


சிலையுறு (1)

செகம் உண்ட ஒருவன் செம் கை சிலையுறு மணியின் ஓசை – யுத்3-மிகை:31 65/3

TOP


சிலையை (20)

புலி தானை களிற்று உரிவை போர்வையான் வரி சிலையை
வலித்தானே மங்கை திருமணத்தான் என்று யாம் வலித்தேம் – பால:13 20/3,4
நினைந்த எலாம் நினைந்து அந்த நெடும் சிலையை நோக்கினான் – பால:13 25/4
சிலையை நீ இறுத்த ஓசை செவி உற சீறி வந்தேன் – பால:24 34/3
அம்பிலே சிலையை நாட்டி அமரர்க்கு அன்று அமுதம் ஈந்த – பால-மிகை:0 16/1
எறுழ் வலி தடம் தோள்களால் சிலையை நாண் ஏற்றி – கிட்:4 2/3
கலித்தான் சிலையை கையால் வாங்கி கழுத்தினிடை இட்டு – சுந்:8 47/3
தீயவர் அ சிலையை பொடிசெய்தார் – சுந்:9 52/4
வம்பு இயல் சிலையை நோக்கி வாய் மடித்து உருத்து நக்கான் – சுந்:11 5/2
சிரம் துளங்கிட அரக்கன் வெம் சிலையை நாண் தெறித்தான் – சுந்:11 35/4
திடரினை நோக்கும் தன் சிலையை நோக்குமால் – யுத்1:5 11/4
தேயத்தின் தலைவன் மைந்தன் சிலையை நாண் எறிந்தான் தீய – யுத்2:15 142/1
எண்ண_அரும் பெரும் தனி வலி சிலையை நாண் எறிந்தான் – யுத்2:15 224/2
கது வலி சிலையை வென்றி அங்கதன் கையது ஆக்கி – யுத்2:19 188/2
பார வெம் சிலையை நோக்கும் பகழியை நோக்கும் பாரில் – யுத்2:19 225/2
கை படு சிலையை வாங்கி கால மா மழையும் எஞ்ச – யுத்2-மிகை:15 18/2
எடுக்கும் திண் திறல் அரக்கனும் சிலையை நாண் எறிந்தான் – யுத்2-மிகை:15 32/4
செம் கையில் பிடித்த வீர சிலையை நாண் எறிந்து தீரா – யுத்2-மிகை:18 27/2
சிங்க_ஏறு அன்ன இலக்குவன் சிலையை நாண் எறிந்தான் – யுத்3:22 76/4
திணி தடம் கிரி வெடித்து உக சிலையை நாண் தெறித்தான் – யுத்4:35 29/2
பற்றிய கிடந்தது சிலையை பாங்குற – யுத்4:37 156/2

TOP


சிலையையும் (1)

ஆறு நாலு வெம் சிலையையும் கணைகளால் அறுத்தான் – யுத்2:15 201/4

TOP


சிலையொடு (5)

ஊன் உறு படை பல சிலையொடு பயிலா – பால:5 123/3
கொலை கொள் வெம் சிலையொடு புருவம் கோட்டினான் – ஆரண்:7 108/3
மரவமும் சிலையொடு மலையும் வாள் எயிற்று – யுத்2:18 94/1
அம்பொடும் துணிந்தன சிலையொடு அற்றன – யுத்3:22 52/4
மொய் கிடந்த சிலையொடு மூரி மா – யுத்3:29 27/3

TOP


சிலையொடும் (2)

காய் கணை சிலையொடும் கவர்ந்த கையினான் – யுத்2:16 270/2
தூர்த்த வாளியன் சிலையொடும் விசும்பினை தொடர்ந்தான் – யுத்3-மிகை:22 4/4

TOP


சிலையோடு (1)

சில்லி பொரு தேர் சிதைய சிலையோடு
எல்லின் பொலி விண்ணின் விசைத்து எழுவான் – யுத்3:20 71/1,2

TOP


சிலையோடும் (1)

மா கால் வரி வெம் சிலையோடும் வளைத்த போது – யுத்2:19 14/3

TOP


சிலையோர் (1)

தான் என்பது என் வேறு தனி சிலையோர்
யான் என்பது என் ஈசன் என் இமையோர் – யுத்2:18 77/2,3

TOP


சிலையோன் (3)

நோற்று இருந்தனன் நோன் சிலையோன் இப்பால் – அயோ:10 56/2
நீளம் கொள் சிலையோன் மற்றை நேர்_இழை நெடிய நம்பி – ஆரண்:5 4/3
ஏற்ற வளை வரி சிலையோன் இயம்பா முன் இகல் அரக்கி – ஆரண்:6 114/1

TOP


சிலைவலானுக்கு (1)

இ நெடும் சிலைவலானுக்கு ஏவல் செய் அடியென் யானே – கிட்:2 28/4

TOP


சிவக்கும் (3)

செம் கயல் நறவம் மாந்தி களிப்பன சிவக்கும் கண்ணார் – அயோ:3 69/3
பஞ்சு என சிவக்கும் மென் பாத பேதையர் – கிட்:10 112/3
பஞ்சு என சிவக்கும் மென் கால் தேவியை பிரித்த பாவி – யுத்1:4 123/1

TOP


சிவண (5)

சிவண அன்ன சிறைமுன் அவரொடு ஏகு செலவித்து – ஆரண்:1 37/3
சிகர வண் குடுமி நெடு வரை எவையும் ஒரு வழி திரண்டன சிவண
மகரிகை வயிர குண்டலம் அலம்பும் திண் திறல் தோள் புடை வயங்க – சுந்:3 74/1,2
சிவண வண்ண வான் கரும் கடல் கொடு வந்த செயலினும் செறி தாரை – யுத்2:16 339/1
திணி கொண்டலினிடை மின் குலம் மிளிர்கின்றன சிவண – யுத்3:31 112/4
திடல் கொள் மேருவும் விசும்பிடை செல்வன சிவண
அடல் கொள் சேனையும் அரக்கனும் தேரும் வந்து ஆர்க்கும் – யுத்4:35 34/2,3

TOP


சிவணும் (2)

தீ சிகை சிவணும் சோதி செம் மணி செய்த தூணின் – யுத்1:10 11/1
பஞ்சமம் சிவணும் இன் இசை பாட – யுத்1:11 13/4

TOP


சிவந்த (24)

தீ எரி பங்கியும் சிவந்த கண்ணும் ஆய் – பால:5 84/3
திசை ஆளும் மத கரியை சிந்தூரம் அப்பிய போல் சிவந்த மாதோ – பால:11 14/4
தித்தியாநின்ற சொல் சிவந்த வாய்ச்சியர் – பால:14 16/3
ஊடலின் சிவந்த நாட்டத்து உம்பர்-தம் அரம்பை மாதர் – பால:16 11/2
சிந்தனை தெரிந்திலம் சிவந்த நாட்டமே – பால:19 34/4
வெய்ய பூண் முலையில் சேர்ந்த வெண் முத்தம் சிவந்த என்றால் – பால:22 9/3
சிவந்த வாய் சீதையும் கரிய செம்மலும் – அயோ:2 62/1
செய்ம் மறந்தன புனல் சிவந்த வாய்ச்சியர் – அயோ:4 205/1
சிவந்த சாதகரொடு சிறு கண் கூளியும் – அயோ:14 33/2
சிவந்த பாய்ந்த வெம் குருதியில் திருகிய சினத்தால் – ஆரண்:7 86/2
செய்ய தாமரை ஆம்பல் அம் போது என சிவந்த – கிட்:3 70/4
சிவந்த கண் உடை வாலியும் செம் கதிர் சேயும் – கிட்-மிகை:7 3/1
தீய்ந்தன செவிகள் உள்ளம் திரிந்தது சிவந்த சோரி – சுந்:3 111/2
துப்பு உற சிவந்த வாய் நினைந்து சோர்குவான் – யுத்1:4 24/3
சென்று வேலையை சேர்தலும் விசும்பிடை சிவந்த
குன்றின் மேல் நின்று குதித்தன பகலவன் குதிரை – யுத்1:5 76/3,4
சுருதி அன்ன தாய் சிவந்த நல் கனி என்று சொல்ல – யுத்1:12 3/3
செம்புக்கும் சிவந்த செம் கண் திசை நிலை களிற்றின் சீற்ற – யுத்1:12 41/1
சிதைவு அரு நாள் வர சிவந்த தாமரை – யுத்2:15 113/2
தீயினும் முதிர்வுர சிவந்த கண்ணினான் – யுத்2:16 270/1
சிவந்த கண்ணியர் தேடினர் திரிபவர் திரளும் – யுத்3:22 198/2
கொலை பயில் நயன வேல்கள் கொழும் கடை சிவந்த கொற்ற – யுத்3:25 7/3
தீ ஒத்த வயிர வாளி உடல் உற சிவந்த சோரி – யுத்3:27 73/1
துப்பு உற சிவந்த வாய் விஞ்சை தோகையர் – யுத்4:40 35/2
துப்பு உற சிவந்த வாய் தோகை தன்னுடன் – யுத்4-மிகை:41 230/2

TOP


சிவந்தது (3)

மை கணும் சிவந்தது ஓர் மடந்தை வாய் வழி – பால:19 8/3
சிவந்தது ஓர் அமிழ்தம் இல்லை தேன் இல்லை உள என்றாலும் – கிட்:13 50/1
அந்தி வான் என சிவந்தது அங்கு அடு களம் அமரில் – யுத்2-மிகை:16 39/2

TOP


சிவந்தவே (1)

சே அரி கரும் கண்கள் சிவந்தவே – பால:18 23/4

TOP


சிவந்தன (3)

சென்றன வந்தது நகையும் சிவந்தன கண் இருண்டன போய் திசைகள் எல்லாம் – பால:6 14/4
சீற்றம் மீக்கொண்ட சிவந்தன தாமரை செம் கண் – யுத்1:6 4/4
முருக்கு என சிவந்தன முரிய வெந்தன – யுத்1:6 44/3

TOP


சிவந்தனன் (2)

எழும் கதிரவனும் நாண சிவந்தனன் இரு கண் நெஞ்சம் – பால-மிகை:11 43/1
கோபம் முற்றி மிக சிவந்தனன் ஒத்தனன் குண குன்றிலே – அயோ:3 65/4

TOP


சிவந்தான் (2)

சீறிய கோளரி கண்கள் சிவந்தான்
மாறு_இல் வார் கணை இ உரை வாயில் – ஆரண்:14 53/2,3
வினையம் இன்றொடும் போக்குவென் என விழி சிவந்தான் – யுத்2-மிகை:15 31/4

TOP


சிவந்து (10)

திருமகள் கரம் செக்க சிவந்து காட்டிற்றே – பால:8 27/4
கை புகின் சிவந்து காட்டும் கந்துகம் பலவும் கண்டார் – பால:10 16/4
உண் நறவு அருந்தினாரின் சிவந்து ஒளிர் கரும் கண் மாதர் – பால:13 39/1
சிந்தி கலாப மயிலின் கண் சிவந்து போனார் – பால:17 22/4
கை கொள் வாள் ஒளிபட சிவந்து காட்ட தன் – பால:19 8/2
சேந்த கண் அதிகமும் சிவந்து நீர் உக – ஆரண்:10 38/3
தவளம் என்று உரைக்கும் வண்ணம் சிவந்து தேன் ததும்பும்-ஆயின் – கிட்:13 49/3
உள்ளுடை மயக்கால் உண் கண் சிவந்து வாய் வெண்மை ஊறி – சுந்:2 109/1
காய்வென் என்று தன் கண் சிவந்து இனையன கழறும் – யுத்1-மிகை:2 29/4
துதி கொண்டார் அடல் அரக்கனும் துணை விழி சிவந்து ஆங்கு – யுத்2-மிகை:16 42/2

TOP


சிவப்ப (8)

தொடையல் அம் கோதை சோர பளிக்கு நாய் சிவப்ப தொட்டு – பால:10 17/3
கூற்று உறழ் நயனங்கள் சிவப்ப கூன் நுதல் – பால:19 21/1
தோடு அவிழ் மலர் கரம் சிவப்ப தொட்டனள் – பால:19 32/2
கண் மலர் சிவப்ப உள்ளம் கறுப்புற கடிதின் ஏகி – பால-மிகை:11 24/3
கோதை புடைபெயர கூற்று அனைய கண் சிவப்ப
பாத மலர் சிவப்ப தாம் பதைத்து பார் சேர்ந்தார் – அயோ:4 94/2,3
பாத மலர் சிவப்ப தாம் பதைத்து பார் சேர்ந்தார் – அயோ:4 94/3
பொங்கு வெம் குருதி போர்ப்ப புரி குழல் சிவப்ப பொன் தோள் – கிட்:8 2/2
உற சிவப்ப இ தரை மிசை உறல் அறம் ஆக்கல் – கிட்-மிகை:3 5/3

TOP


சிவப்பன (1)

உதைபட சிவப்பன உரவு தோள்களே – பால:3 48/4

TOP


சிவப்பு (8)

கறுப்பு உறு மனமும் கண்ணில் சிவப்பு உறு சூட்டும் காட்டி – பால:2 16/1
மை தாழ் கரும் கண்கள் சிவப்பு உற வந்து தோன்ற – பால:17 16/1
செம் கயல் அனைய நாட்டம் சிவப்பு உற சீறி போன – பால:18 10/2
செய்ய வாய் வெளுப்ப கண் சிவப்பு உற – பால:18 19/1
ஒளிப்பன வெளிப்பட்டு ஓட பார்ப்பன சிவப்பு உள் ஊறி – பால:21 16/2
சிவப்பு உறு மலர் மிசை சிறந்த செல்வியும் – அயோ:1 29/2
தோய் கயல் கண்கள் சிவப்பு உற நோக்கினள் சொல்லும் – அயோ:2 70/4
மறுகு வாள் கண்கள் சிவப்பு உற நோக்கினர் வயிர்த்தனர் உயிர்க்கின்றார் – சுந்:2 192/4

TOP


சிவப்புண்ட (1)

தேய்ப்புண்ட தம்பி யாக்கை சிவப்புண்ட கண்கள் தீயில் – சுந்:11 19/3

TOP


சிவம் (1)

சிவம் தந்து மெய்ம்மை சபரிக்கு தீர்ந்து வந்தான் – சுந்-இகை:4 8/4

TOP


சிவல் (2)

குறி கொள் கோழி சிவல் குறும்பூழ் நெடும் – அயோ:11 13/2
இழை புரையும் தாம்பிரை ஊர்_குருவி சிவல் காடை பல பிறவும் ஈன்றாள் – ஆரண்-மிகை:4 3/3

TOP


சிவற்கு (1)

ஓர் ஏறு சிவற்கு உளது ஒப்பு உளவாம் – யுத்2:18 17/1

TOP


சிவறியால் (1)

பந்தியில் சிவறியால் சிதற பார் மிசை – பால-மிகை:5 15/3

TOP


சிவன் (27)

சென்று இனி தருதிர் என்ன வந்தன சிவன் சேர் வெள்ளி – அயோ:13 45/2
மாற்றினையோ உன் வலத்தை சிவன் தடக்கை வாள் கொண்டாய் – ஆரண்:6 96/4
சிவன் முதல் மூவரை தேவர் சித்தரை – ஆரண்-மிகை:3 3/2
செம் கண் மால் நான்முகன் சிவன் என்றே கொலாம் – சுந்:3 122/3
சிவன் என செம் கணான் என செய் சேவகன் – சுந்:12 62/3
செய்த மா தவம் உடைமையின் அரி அயன் சிவன் என்று – யுத்1:3 54/1
வலம் கையில் வாள் சிவன் கொடுக்க வாங்கிய – யுத்1:5 32/2
சிவன் காண் அயன் காண் எனும் தூதனை பெற்ற செல்வன் – யுத்1:11 30/3
ஆலவிடம் அன்று வர நின்ற சிவன் அன்னான் – யுத்1:12 7/4
சீர்த்த நண்பினர் ஆய பின் சிவன் படை உவர் மேல் – யுத்1-மிகை:2 27/3
ஓது உன் திரு நாமம் உரைத்த சிவன்
ஏதம் கெட வந்து இரவு ஓட்டிலையோ – யுத்1-மிகை:3 19/3,4
பெற்றனன் சிவன் கொடுத்திட பெரு வரம் பெரியோய் – யுத்1-மிகை:5 10/3
சிவன் உணர்ந்து அலரின் மேலை திசைமுகன் உணரும் தேவன் – யுத்2:16 110/2
சிவன் அல்லன் எனில் திருவின் பெருமான் – யுத்2:18 82/1
சீறினான் சிவன் போல அ தேரின் மேல் – யுத்2-மிகை:15 12/4
தான் அலால் சிவன் அலால் நேமி தாங்கிய – யுத்3:24 87/2
வில் இங்கு இது நெடு மால் சிவன் எனும் மேலவர் தனுவே-கொல் – யுத்3:27 127/1
சிவன் நன் படை தொடுத்து ஆர் உயிர் முடிப்பேன் என தெரிந்தான் – யுத்3:27 149/4
தானே சிவன் தர பெற்றது தவம் நாள் பல உழந்தே – யுத்3:27 151/1
சிவன் ஐம்_முகம்_உடையான் படை தொடுப்பேன் என தெளிந்தான் – யுத்3:27 157/4
காலன் மார்பிடை சிவன் கழல் பட பண்டு கான்ற – யுத்3:30 26/1
காலன் மால் சிவன் குமரன் என்று இவரையும் கடப்பார் – யுத்3:31 11/4
ஐய கேள் சிவன் கை வாள் கொண்டு அளப்ப அரும் புவனம் காக்கும் – யுத்3-மிகை:20 7/1
அயன் சிவன் அறிவுறா ஆதி நாயகன் – யுத்3-மிகை:23 1/1
இசைந்தது போலும் என்று ஆங்கு அயன் சிவன் இருவர் தத்தம் – யுத்3-மிகை:31 11/3
காமரத்தால் சிவன் கரத்து வாங்கினான் – யுத்4:37 159/4
குன்றினால் சிவன் தன்னுரு குறித்தனென் கோடி – யுத்4-மிகை:41 102/4

TOP


சிவன்-தனை (1)

ஆகம் அற்றது கொற்றமும் சிவன்-தனை அழிப்பது – யுத்4:32 23/2

TOP


சிவன்-வயின் (1)

வடி மணி வயிர வெவ் வாள் சிவன்-வயின் வாங்கி கொண்டான் – யுத்1:12 47/2

TOP


சிவனார்க்கும் (1)

தேவர்க்கும் திசை கரிக்கும் சிவனார்க்கும் அயனார்க்கும் செம் கண் மாற்கும் – யுத்4:38 26/1

TOP


சிவனும் (6)

சிவனும் அயன் அரியும் அலர் சிறு மானிடர் பொருளோ – பால:24 19/3
சிவனும் மலர் திசைமுகனும் திருமாலும் தெறு குலிசத்து – ஆரண்:6 124/1
சிவனும் நான்முகத்து-ஒருவனும் திரு நெடு மாலாம் – யுத்1:2 114/1
சிவனும் அயனும் எழு திகிரி அமரர்_பதி – யுத்3:31 164/1
தேவரும் முனி தலைவரும் சிவனும் மேல்_நாள் – யுத்4:36 23/1
அவனும் அ சிவனும் எனல் ஆயினார் – யுத்4:37 27/4

TOP


சிவனை (1)

சிவனை நான்முகத்து ஒருவனை திரு நெடுமால் ஆம் – சுந்:2 140/3

TOP


சிவனோ (1)

சிவனோ அல்லன் நான்முகன் அல்லன் திருமாலாம் – யுத்4:37 135/1

TOP


சிவிகை (6)

சென்றன தரள வான் சிவிகை ஈட்டமே – பால:14 18/4
மாவினில் சிவிகை தன் மேல் மழை மத களிற்றின் வைய – ஆரண்:10 169/3
துன்னின சிவிகை வெண் கவிகை சுற்றின – கிட்:11 121/4
தேரினில் சென்றனன் சிவிகை பின் செல – கிட்:11 122/4
கோமணி சிவிகை மீதே கொண்டலும் மின்னும் போல – யுத்4-மிகை:42 34/3
வையகம் சிவிகை தொங்கல் மா மணி மகுடம் பொன் பூண் – யுத்4-மிகை:42 51/2

TOP


சிவிகை-தன் (2)

ஐ_இருநூறு சூழ ஆய் மணி சிவிகை-தன் மேல் – பால:14 63/3
குரு மணி சிவிகை-தன் மேல் கொண்டலின் மின் இது என்ன – பால:14 64/3

TOP


சிவிகை-தன்னை (1)

முத்தினின் சிவிகை-தன்னை முகில் என தேர்கள் சுற்ற – சுந்-இகை:11 1/2

TOP


சிவிகையில் (2)

சிவிகையில் அன்னம் ஊரும் திசைமுகன் என்ன சென்றான் – பால:14 70/4
தேர் மிசை வருவாரும் சிவிகையில் வருவாரும் – பால:23 35/1

TOP


சிவிகையின் (3)

இழிந்த தாயர் சிவிகையின் ஏற தான் – அயோ:13 71/1
வேந்தர் ஆதி சிவிகையின் வீங்கு தோள் – அயோ:14 12/3
பொன் இயல் சிவிகையின் எழுந்து போய பின் – யுத்4-மிகை:41 220/2

TOP


சிவிகையும் (1)

தேரும் மாவும் களிறும் சிவிகையும்
ஊரும் பண்டியும் ஊருநர் இன்மையால் – அயோ:11 34/1,2

TOP


சிவிகையோடு (1)

தேடு அரும் மணி சிவிகையோடு அரும் திறல் அரக்கர் – சுந்-இகை:13 10/3

TOP


சிவையின் (1)

சிவையின் வாய் என்ன செம் தீ உயிர்ப்பு உற திறந்த மூக்கன் – யுத்2:16 14/2

TOP


சிற்குணத்தர் (1)

சிற்குணத்தர் தெரிவு_அரு நல் நிலை – பால:0 2/1

TOP


சிற்சிலர் (1)

சிற்சிலர் விதி செய்த தீமை ஆம் என்பார் – பால:13 9/4

TOP


சிற்பங்களின் (1)

சிற்பங்களின் வீவன சேர்குவெனோ – ஆரண்:2 18/2

TOP


சிற்பத்தின் (1)

சிற்பத்தின் நம்மால் பேச சிறியவோ என்னை தீரா – யுத்2:16 27/3

TOP


சிற்பதம் (1)

சிற்பதம் ஒப்பது ஓர் மெய்க்கொடு சென்றான் – பால:8 12/4

TOP


சிற்பம் (1)

சிற்பம் கொள் பகல் என கடிது சென்று தீர் – ஆரண்:4 8/3

TOP


சிற்பமும் (1)

சிற்பமும் மயன் மனம் வருந்தி செய்தது – கிட்:14 31/4

TOP


சிற்றடிமை (1)

புரிதி சிற்றடிமை குற்றம் பொறுப்பர் என்று எண்ணவேண்டா – கிட்:7 142/4

TOP


சிற்றலை (1)

வள்ளி புடை சுற்றி உயர் சிற்றலை மரம்-தோறு – கிட்:10 81/1

TOP


சிற்றவை (7)

பூத்தவை வடிவை ஒப்பான் சிற்றவை கோயில் புக்கான் – அயோ:3 105/4
சீதை கேள்வன் அவனும் தன் சிற்றவை
மாதரால் வந்த செய்கை வரம்பு இலா – ஆரண்:4 33/2,3
உந்தை உண்மையன் ஆக்கி உன் சிற்றவை
தந்த சொல்லை தலைக்கொண்டு தாரணி – ஆரண்:4 34/1,2
சிற்றவை வஞ்சனை முடிய செய்ததோ – ஆரண்:13 54/4
அளவு_இல் கற்பு உடைய சிற்றவை பணித்தருளலால் – கிட்:3 8/2
ஈரம் நீங்கிய சிற்றவை சொற்றனள் என்ன – கிட்:3 71/1
சிற்றவை பணித்த மோலி பொலிகின்ற சென்னியானை – யுத்1:4 133/4

TOP


சிற்றவை-தானும் (1)

சிற்றவை-தானும் ஆங்கே கொணர்க என செப்பினாள் அ – அயோ:3 85/3

TOP


சிற்றவை-பால் (1)

தேற்ற தெளியாது அயர் சிற்றவை-பால் இருந்தான் – அயோ:4 120/2

TOP


சிற்றிடை (8)

சிற்றிடை பெரிய கொங்கை சே அரி கரிய வாள் கண் – பால:13 44/3
தேம்பு சிற்றிடை சீதையை போல் சிறிது – பால:21 30/3
சிற்றிடை நுடங்க ஒளிர் சீறடி பெயர்த்தாள் – பால:22 27/4
வல்லி பொரு சிற்றிடை மடந்தை மண நாள் ஆம் – பால:22 40/3
சிற்றிடை அலமர தெருவு சேர்கின்றார் – ஆரண்:10 39/4
தேன் கொண்டு ஊடாடும் கூந்தல் சிற்றிடை சீதை என்னும் – ஆரண்:10 79/2
சிற்றிடை சீதை என்னும் நாமமும் சிந்தை-தானும் – ஆரண்:10 84/1
செயிர் இல் சிற்றிடை ஆய் உற்ற சிறு கொடி நுடக்கம் தீர – கிட்:13 41/3

TOP


சிற்றிடையாள் (1)

தையல் சிற்றிடையாள் ஒரு தாழ் குழல் – பால-மிகை:21 1/1

TOP


சிற்றியல் (3)

சிற்றியல் சிறுமை ஆற்றல் சிறு தொழில் மனிதரோடே – சுந்:3 143/1
சிந்தையின் நினைந்து நான் வருந்தும் சிற்றியல்
அந்தரத்து அமரரும் மனிதர்க்கு ஆற்றலன் –