க முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு (க முதல் கணோ வரை)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கக்க 3
கக்கி 2
கக்கிலா 1
கக்கினர் 1
கக்கினன் 1
கக்கினான் 1
கக்குவார் 1
ககன 2
ககனத்தின் 1
ககனம் 4
கங்க 2
கங்கண 1
கங்கணங்களும் 1
கங்கணத்தொடு 1
கங்கணம் 1
கங்கபத்திரங்கள் 1
கங்கபத்திரம் 2
கங்கம் 1
கங்கமொடு 1
கங்கர் 2
கங்கள் 2
கங்கு 1
கங்குல் 35
கங்குல்தான் 1
கங்குலால் 1
கங்குலில் 1
கங்குலின் 9
கங்குலும் 5
கங்குலே 2
கங்கை 69
கங்கை_சூடி-தன் 2
கங்கைக்கு 1
கங்கையாளொடு 1
கங்கையில் 1
கங்கையின் 15
கங்கையினை 1
கங்கையும் 8
கங்கையே 4
கங்கையை 8
கங்கையோடு 1
கச்சம் 2
கச்சில் 1
கச்சின் 1
கச்சினால் 1
கச்சு 2
கச்சும் 1
கச்சை 1
கச்சையும் 1
கச்சொடு 3
கச்சொடும் 1
கச 2
கசகோமுகன் 1
கசட்டுறு 2
கசிந்த 1
கசிவாளும் 1
கசிவுற்றார் 1
கஞ்ச 5
கஞ்சங்களை 1
கஞ்சத்தின் 1
கஞ்சத்து 1
கஞ்சம் 3
கஞ்சமும் 2
கஞ்சுக 1
கஞ்சுகத்தர் 1
கஞ்சுகத்து 1
கஞ்சுகமும் 1
கஞ்சுகன் 1
கஞ்சுகி 2
கஞ்சுகியான் 1
கஞல்வ 1
கஞல்வது 1
கஞல 5
கஞலும் 2
கட்கிலார் 1
கட்கு 1
கட்செவி 2
கட்ட 9
கட்டது 1
கட்டதோ 1
கட்டம் 1
கட்டமால் 1
கட்டர் 1
கட்டலே 1
கட்டவர் 2
கட்டவன் 1
கட்டவனும் 1
கட்டவா 1
கட்டவும் 1
கட்டழகும் 1
கட்டழி 1
கட்டழித்திட்ட 1
கட்டழித்திட்டது 1
கட்டழிந்தது 1
கட்டளை 3
கட்டனென் 1
கட்டான் 1
கட்டான்-கொல் 1
கட்டி 27
கட்டிய 9
கட்டியது 1
கட்டியிட்டு 1
கட்டியின் 1
கட்டின் 1
கட்டின 1
கட்டினது 1
கட்டினன் 2
கட்டினார் 5
கட்டினான் 2
கட்டினென் 1
கட்டு 16
கட்டுண்டாய் 2
கட்டுண்டான் 1
கட்டும் 3
கட்டுரை 11
கட்டுரைக்கின்றார் 1
கட்டுரைக்குமால் 1
கட்டுரைத்து 3
கட்டுரைப்பது 1
கட்டுரையின் 1
கட்டுரையீர் 1
கட்டுரையும் 1
கட்டுவது 1
கட்டுறு 1
கட்டைகள் 1
கட்டையும் 1
கட்புல 1
கட்புலக்கு 1
கட்புலத்து 2
கட்புலம் 6
கட்புலமும் 1
கட்புலன் 4
கட 29
கடக்க 18
கடக்க_அரும் 2
கடக்கல் 4
கடக்கலாத 1
கடக்கலாம் 1
கடக்கவோ 1
கடக்கிலான் 1
கடக்கும் 10
கடக்கும்-வகை 1
கடக்குமாறு 1
கடக 4
கடகத்தொடு 1
கடகத்தோடும் 1
கடகம் 6
கடகமும் 1
கடங்களும் 1
கடத்தல் 2
கடத்தலின் 1
கடத்தி 2
கடத்தியோ 1
கடத்திர் 1
கடத்து 1
கடத்தொடும் 1
கடந்த 35
கடந்த-போது 1
கடந்தது 8
கடந்தவர் 1
கடந்தவன் 4
கடந்தவாறும் 1
கடந்தன 2
கடந்தனம் 1
கடந்தனர் 5
கடந்தனவோ 1
கடந்தனன் 4
கடந்தனனாம்-கொலோ 1
கடந்தனனால் 1
கடந்தனென் 1
கடந்தாய் 1
கடந்தார் 2
கடந்தால் 6
கடந்தான் 14
கடந்தானை 2
கடந்திடுதல் 1
கடந்தில 3
கடந்திலர் 1
கடந்திலாத 1
கடந்திலேன் 1
கடந்திலை 1
கடந்தீர் 1
கடந்து 80
கடந்தும் 1
கடந்துளது 1
கடந்துளார் 2
கடந்தேம் 1
கடந்தேன் 2
கடந்தோம் 1
கடந்தோர் 1
கடப்ப 3
கடப்பது 5
கடப்பல் 1
கடப்பவர் 1
கடப்பவன் 1
கடப்பன 1
கடப்பாடு 1
கடப்பார் 5
கடப்பென் 2
கடப்போர் 1
கடம் 19
கடம்-தொறும் 1
கடமை 6
கடர் 3
கடல் 588
கடல்-தம்மோடும் 1
கடல்-தலை 2
கடல்-நின்று 2
கடல்-போல் 3
கடல்-மேல் 4
கடல்-வாய் 3
கடல்-அதனில் 1
கடல்_வண்ணன் 1
கடல்கள் 12
கடல்களின் 1
கடல்களும் 8
கடல்களே 1
கடல்களை 1
கடல்களோடு 2
கடலவன் 1
கடலன் 1
கடலார் 1
கடலானது 1
கடலிடை 16
கடலிடையே 1
கடலிய 1
கடலில் 27
கடலிற்கிடை 1
கடலிற்று 1
கடலின் 56
கடலின்-நின்று 1
கடலின்-மாடு 1
கடலின்-வாய் 1
கடலினிடை 1
கடலினுக்கும் 1
கடலினும் 5
கடலினுள் 1
கடலினை 9
கடலுக்கு 1
கடலுடனே 1
கடலும் 36
கடலுமே 1
கடலுள் 18
கடலூடு 1
கடலே 7
கடலை 22
கடலையும் 5
கடலொடு 2
கடலொடும் 4
கடலோ 3
கடலோடு 4
கடலோடும் 4
கடவ 9
கடவது 2
கடவதே 1
கடவல் 1
கடவலால் 1
கடவன 1
கடவா 2
கடவா-வண்ணம் 1
கடவாத 3
கடவாதான் 1
கடவாது 2
கடவாயே 1
கடவார் 1
கடவார்கள் 1
கடவான் 3
கடவிய 1
கடவினர் 3
கடவினன் 2
கடவீர் 2
கடவுகின்றது 1
கடவும் 1
கடவுள் 62
கடவுள்-தன் 4
கடவுள்-தன்னை 1
கடவுள்-தானும் 2
கடவுள்-தானே 1
கடவுள்-மேல் 1
கடவுளர் 11
கடவுளர்க்கு 2
கடவுளாலே 1
கடவுளும் 9
கடவுளே 1
கடவுளை 3
கடவுளோர் 1
கடவுளோர்க்கு 1
கடவுளோர்களும் 1
கடவெனோ 1
கடவேன் 3
கடவேனோ 2
கடவையோ 1
கடவோர்க்கு 1
கடற்கு 17
கடற்கும் 3
கடற்குள் 1
கடற்படை 4
கடற்படையும் 1
கடற்படையொடும் 1
கடன் 59
கடன்-அது 1
கடன்கள் 11
கடன்களும் 1
கடன்முறை 3
கடன்முறைகள் 1
கடன்மை 4
கடன்மைத்து 1
கடனது 1
கடனா 1
கடனாம் 1
கடனாலும் 2
கடனும் 1
கடனே 5
கடனோ 1
கடா 2
கடாத்திடை 1
கடாம் 3
கடாய் 4
கடாயது 1
கடாயினர்கள் 1
கடாவ 2
கடாவவே 3
கடாவி 7
கடாவிட 1
கடாவிய 2
கடாவினர் 1
கடாவினன் 2
கடாவினான் 1
கடாவினானோ 1
கடாவுகின்றார் 1
கடி 59
கடி-கொள் 1
கடிக்கின்றன 1
கடிக்கும் 3
கடிகிலேன் 1
கடிகை 10
கடிகை-வாய் 1
கடிகைகள் 1
கடிகையர் 1
கடிகையின் 2
கடித்த 7
கடித்தது 1
கடித்தலத்தினும் 1
கடித்தலத்து 1
கடித்தன 4
கடித்தான் 1
கடித்து 4
கடித்தே 1
கடிதடம் 1
கடிதா 1
கடிதி-கொல் 1
கடிதில் 1
கடிதின் 37
கடிதினில் 2
கடிதினின் 5
கடிது 123
கடிதுற 1
கடிதே 1
கடிந்த 2
கடிந்தாளொடு 1
கடிந்தான் 3
கடிந்திட 1
கடிந்திடும் 1
கடிந்து 7
கடிந்தே 1
கடிப்ப 2
கடிப்பர் 1
கடிப்பார் 1
கடிப்பினில் 1
கடிப்பு 1
கடிமணம் 1
கடிய 14
கடியது 2
கடியவள் 2
கடியவன் 1
கடியன் 1
கடியாள் 1
கடியான் 2
கடியானை 1
கடியுண்டார்களும் 1
கடியுமாறு 3
கடில 1
கடிவாகும் 1
கடிவான் 1
கடின 1
கடு 34
கடு-மின் 1
கடுக்கும் 3
கடுக்கை 3
கடுக 3
கடுகி 7
கடுகிய 1
கடுகின 1
கடுகினர் 1
கடுகினன் 1
கடுகினார் 1
கடுகு 1
கடுகும் 4
கடுத்த 7
கடுத்தது 5
கடுத்தல் 1
கடுத்தவர் 2
கடுத்தனர் 1
கடுத்தார் 1
கடுத்தான் 2
கடுத்தில 1
கடுத்து 5
கடுந்து 1
கடுப்ப 8
கடுப்பின் 5
கடுப்பின்-கண் 1
கடுப்பினன் 1
கடுப்பினில் 4
கடுப்பினும் 1
கடுப்பு 2
கடுப்பும் 1
கடுப்புற 1
கடுப்போ 1
கடும் 104
கடுமை 6
கடுமைய 1
கடுமையாய் 1
கடுமையார்களில் 1
கடுமையான் 1
கடுமையின் 1
கடுமையும் 2
கடுமையை 2
கடுவன் 5
கடுவன்கள் 1
கடுவனும் 1
கடுவனை 1
கடுவின் 3
கடுவுக்கு 1
கடுவை 2
கடுவையின் 1
கடை 110
கடை-தொறும் 2
கடை-மின் 1
கடை_இல் 1
கடைக்கண் 8
கடைக்கணால் 1
கடைக்கணித்து 1
கடைக்கணியா 1
கடைக்கணில் 1
கடைக்கால் 3
கடைக்கு 2
கடைக்கூட்டால் 1
கடைக்கூட்டானும் 1
கடைகண்டு 1
கடைகணித்தற்கு 1
கடைகள்-தோறு 1
கடைசியர் 6
கடைத்தலை 4
கடைத்தலையான் 1
கடைதர 1
கடைந்த 13
கடைந்த-போது 1
கடைந்தவர்க்கு 1
கடைந்தனர் 1
கடைந்தனன் 1
கடைந்தார் 1
கடைந்து 7
கடைந்துளான் 1
கடைநாள் 1
கடைநாளில் 1
கடைப்பட்டோனே 1
கடைப்படு 1
கடைப்பிடி 1
கடைப்பிடிப்பாய் 1
கடைபடும் 1
கடைமுறை 4
கடைமுறையே 1
கடைய 7
கடையிட்டு 2
கடையிடு 1
கடையில் 1
கடையின் 3
கடையுக 6
கடையுகத்து 7
கடையுகநாள் 1
கடையுகம் 3
கடையுகம்-தனில் 1
கடையும் 5
கடையுற 3
கடையுறும் 1
கடைவர் 1
கடைவாய் 2
கடைவாயை 1
கடைவுறும் 1
கண் 598
கண்-தொறும் 3
கண்-போல் 1
கண்_களி 1
கண்_செவி 1
கண்_நுதல் 6
கண்_நுதல்_பரமன் 1
கண்_நுதலானினும் 1
கண்_நுதலை 1
கண்_மலர் 2
கண்_மலர்கள் 1
கண்_அயில் 1
கண்கள் 63
கண்கள்-தமக்கே 1
கண்களால் 15
கண்களில் 1
கண்களின் 5
கண்களும் 11
கண்களூடு 1
கண்களூடும் 1
கண்களே 2
கண்களை 6
கண்குலா 1
கண்கூடாக 1
கண்ட 102
கண்ட-கால் 1
கண்ட-போது 1
கண்டகர் 13
கண்டகர்க்கு 1
கண்டகராம் 1
கண்டகரோடும் 1
கண்டகன் 1
கண்டகனை 1
கண்டங்கள் 1
கண்டங்களொடும் 1
கண்டத்தாரை 1
கண்டத்தான் 1
கண்டத்திடை 1
கண்டத்தின் 2
கண்டத்து 4
கண்டதாம் 1
கண்டதில்லை 1
கண்டது 24
கண்டதும் 5
கண்டதே 1
கண்டதோ 1
கண்டநாணும் 1
கண்டப்பட 1
கண்டப்படு 1
கண்டப்படுத்தான் 1
கண்டபின் 1
கண்டம் 12
கண்டமாக 1
கண்டமானபடி 2
கண்டமை 1
கண்டமையால் 1
கண்டருள் 1
கண்டலும் 1
கண்டவர் 26
கண்டவள் 1
கண்டவளே 1
கண்டவன் 5
கண்டவே 1
கண்டறிகிலன் 1
கண்டன் 1
கண்டன 6
கண்டன-போல் 1
கண்டனம் 5
கண்டனமால் 1
கண்டனர் 22
கண்டனரே 1
கண்டனவால் 1
கண்டனள் 3
கண்டனளாம் 1
கண்டனளால் 1
கண்டனன் 36
கண்டனனே 1
கண்டனும் 2
கண்டனென் 5
கண்டனை 6
கண்டனையாள் 1
கண்டா 1
கண்டாம் 2
கண்டாய் 18
கண்டாயே 1
கண்டார் 81
கண்டார்க்கு 1
கண்டாரும் 1
கண்டாரே 1
கண்டாரை 1
கண்டால் 24
கண்டாலும் 2
கண்டாள் 22
கண்டான் 127
கண்டிகை 1
கண்டிட 2
கண்டிடும் 1
கண்டித்து 2
கண்டில் 1
கண்டில 2
கண்டிலது 1
கண்டிலம் 7
கண்டிலமால் 2
கண்டிலர் 29
கண்டிலளால் 1
கண்டிலன் 16
கண்டிலன்-கொலாம் 1
கண்டிலன்-போலும் 1
கண்டிலனேல் 1
கண்டிலா 3
கண்டிலாதன 1
கண்டிலாதன-கொலாம் 1
கண்டிலாது 1
கண்டிலாதேம் 1
கண்டிலாதேன் 1
கண்டிலார் 2
கண்டிலாள் 1
கண்டிலீர்-கொலாம் 1
கண்டிலீரோ 2
கண்டிலெம் 1
கண்டிலென் 5
கண்டிலெனால் 1
கண்டிலேம் 1
கண்டிலேன் 3
கண்டிலேனால் 1
கண்டிலை 3
கண்டிலையோ 1
கண்டினின் 1
கண்டீர் 1
கண்டு 263
கண்டு-என 3
கண்டும் 36
கண்டுழி 1
கண்டுழியே 1
கண்டுளான்-தனை 1
கண்டே 9
கண்டேயோ 1
கண்டேன் 29
கண்டை 4
கண்டைகள் 1
கண்டையின் 1
கண்டோம் 6
கண்டோர் 3
கண்டோன் 1
கண்ண 14
கண்ணகத்தினில் 1
கண்ணகத்துள் 1
கண்ணகல் 1
கண்ணடி 4
கண்ணது 2
கண்ணபிரான் 1
கண்ணர் 8
கண்ணவள் 2
கண்ணவன் 7
கண்ணள் 2
கண்ணன் 58
கண்ணன்-தன் 1
கண்ணன்-தன்னை 1
கண்ணன 4
கண்ணனின் 1
கண்ணனும் 8
கண்ணனே 3
கண்ணனை 9
கண்ணனோடு 1
கண்ணா 2
கண்ணாடி 1
கண்ணாய் 4
கண்ணார் 13
கண்ணால் 17
கண்ணாலே 2
கண்ணாள் 18
கண்ணாளன் 1
கண்ணாளை 1
கண்ணான் 19
கண்ணி 15
கண்ணிடை 6
கண்ணிதன்-பால் 1
கண்ணிய 16
கண்ணிய-கால் 1
கண்ணியர் 11
கண்ணியன் 1
கண்ணியோடும் 1
கண்ணில் 16
கண்ணிலன் 1
கண்ணிற் 1
கண்ணின் 87
கண்ணின்-வழி 1
கண்ணின 1
கண்ணினர் 8
கண்ணினள் 1
கண்ணினன் 15
கண்ணினார் 8
கண்ணினார்-தம் 1
கண்ணினால் 6
கண்ணினாள் 3
கண்ணினாள்-தன் 2
கண்ணினாளை 2
கண்ணினாற்கு 1
கண்ணினான் 21
கண்ணினானை 1
கண்ணினில் 1
கண்ணினின் 1
கண்ணினுக்கு 2
கண்ணினும் 9
கண்ணினுள் 1
கண்ணினுள்ளும் 1
கண்ணினூடு 1
கண்ணினே 1
கண்ணினை 4
கண்ணினொடு 1
கண்ணீர் 26
கண்ணீரிடை 1
கண்ணீரின் 1
கண்ணீரினர் 1
கண்ணீரினன் 5
கண்ணீரினின் 1
கண்ணீரொடும் 1
கண்ணீரோடும் 1
கண்ணுக்கு 3
கண்ணுக்கும் 1
கண்ணுடை 1
கண்ணுடையான் 1
கண்ணுதல் 9
கண்ணுதல்-பால் 1
கண்ணுதல்_பரமன்-தானும் 1
கண்ணுதலானுக்கும் 1
கண்ணுதலோடு 1
கண்ணுதற்கு 1
கண்ணும் 24
கண்ணுள் 2
கண்ணுளர் 4
கண்ணுளே 1
கண்ணுற்ற 1
கண்ணுற்றார் 1
கண்ணுற்றாள் 1
கண்ணுற்றான் 4
கண்ணுற்றான்-அரோ 1
கண்ணுற்று 8
கண்ணுற்றேம் 1
கண்ணுற்றேன் 1
கண்ணுற 3
கண்ணுறல் 1
கண்ணுறலே 1
கண்ணுறா 3
கண்ணுறு 3
கண்ணுறும் 1
கண்ணுறும்-ஆயின் 1
கண்ணுறுவராம் 1
கண்ணெனும் 1
கண்ணே 2
கண்ணை 9
கண்ணையும் 2
கண்ணொடு 5
கண்ணொடும் 3
கண்ணோ 2
கண்ணோட்டம் 1
கண்ணோடாதே 1
கண்தலம் 2
கண்தலம்_பசும்பொன்னவன் 1
கண்தாம் 1
கண்தான் 2
கண்துயில் 1
கண்பால் 2
கண்புலம் 1
கண்பொறி 1
கண்மணி 1
கண்மணியை 1
கண்மலர்ந்து 1
கண்மை 2
கண்மையும் 2
கண்வழி 2
கண்வளர்வான் 1
கண்வளராய் 1
கண்வளரும் 1
கண 11
கணக்கர் 1
கணக்கவால் 1
கணக்காயர் 1
கணக்கிலாதோர் 1
கணக்கிலோரும் 1
கணக்கின் 2
கணக்கினர் 1
கணக்கு 37
கணக்கு_அறு 2
கணக்கு_இல் 5
கணக்கு_இல 1
கணக்கு_இலர் 2
கணக்கு_இலரால் 1
கணக்கு_இலா 3
கணக்கு_இலாத 1
கணக்கு_இலாதன 1
கணக்கு_இலார் 1
கணக்கு_இலான் 1
கணக்கும் 2
கணக்கையும் 3
கணக்கொடு 1
கணகண 2
கணங்கள் 10
கணங்களும் 1
கணங்களோடு 2
கணங்களோடும் 3
கணங்கு 2
கணத்தன 1
கணத்திடை 6
கணத்தில் 12
கணத்தின் 13
கணத்தின்-காலை 1
கணத்தின்-மிசை 1
கணத்தின்-உள்ளே 1
கணத்தினில் 4
கணத்தினின் 2
கணத்தினும் 1
கணத்து 47
கணத்தும் 1
கணத்தே 2
கணத்தொடும் 3
கணம் 35
கணமும் 3
கணமே 1
கணர் 1
கணவர் 5
கணவர்-தம் 7
கணவர்-தம்மை 1
கணவர்க்கு 1
கணவரை 6
கணவற்கு 2
கணவற்கும் 1
கணவன் 23
கணவன்மார் 1
கணவனில் 1
கணவனும் 1
கணவனை 7
கணவனோடு 1
கணன் 2
கணனின் 1
கணனுக்கு 1
கணனும் 2
கணனே 2
கணாய் 1
கணார் 6
கணார்க்கு 1
கணாரின் 1
கணாரும் 2
கணால் 4
கணாள் 3
கணாள்-தன் 1
கணாளை 1
கணாற்கு 1
கணான் 11
கணான்-தனை 2
கணானும் 3
கணி 2
கணிக்க 3
கணிக்கல்-பாலார் 1
கணிக்கும் 1
கணிகைமாரை 1
கணிகையர் 2
கணிகையரும் 1
கணிகொள் 1
கணிச்சி 7
கணிச்சியான் 2
கணிச்சியின் 1
கணிச்சியும் 3
கணிச்சியோ 1
கணித்த 3
கணித்ததற்கு 1
கணித்தது 1
கணித்து 2
கணித 4
கணிதத்து 1
கணிதம் 2
கணிதரை 1
கணிப்ப 4
கணிப்ப_அரிய 1
கணிப்ப_அரும் 2
கணிப்பு 7
கணிப்பு_இலாதார் 1
கணில் 1
கணின் 7
கணினார் 1
கணினால் 1
கணினாளை 1
கணீர் 8
கணீர்-கொல் 1
கணீரால் 1
கணும் 5
கணுவை 1
கணை 324
கணை-கொடு 1
கணை-கொல் 1
கணைக்காற்கு 1
கணைக்கு 5
கணைக்கும் 1
கணைகள் 11
கணைகள்-தோறும் 1
கணைகளால் 12
கணைகளின் 1
கணைகளும் 1
கணைகளை 1
கணைகளோடு 1
கணைதான் 2
கணையத்தொடும் 1
கணையது 1
கணையம் 3
கணையமும் 1
கணையன் 1
கணையால் 24
கணையின் 5
கணையினால் 2
கணையினோடும் 1
கணையும் 6
கணையூடு 1
கணையை 3
கணையொடும் 2
கணையோடு 1
கணையோடும் 1
கணோடு 2

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


கக்க (3)

கக்க வெம் சிறை கலுழனும் நடுக்குற கவ்விய காலத்துள் – யுத்1:3 89/2
குடித்து உமிழ்ந்து என கக்க குருதியே – யுத்2:15 76/4
கை வாய் வழி சென்று அவன் ஆர் உயிர் கக்க
பை வாய் நெடு நாவை முனிந்து பறித்தான் – யுத்2:18 245/3,4

TOP


கக்கி (2)

உகல்_அரும் குருதி கக்கி உள்ளுற நெரிந்த ஊழின் – சுந்:1 4/2
நஞ்சு கக்கி எரி கண்ணினர் நாம – யுத்1:11 14/1

TOP


கக்கிலா (1)

கக்கிலா உயிர்களும் இல்லை காண்பன – யுத்4:37 65/4

TOP


கக்கினர் (1)

கக்கினர் குருதி வாயால் கண்மணி சிதற காலால் – யுத்2:18 258/3

TOP


கக்கினன் (1)

குடித்து நின்று உமிழ்வான் என்ன கக்கினன் குருதி வெள்ளம் – யுத்3:22 136/4

TOP


கக்கினான் (1)

கக்கினான் உயிர் உயிர்ப்பொடும் செவிகளின் கண்ணின் – கிட்:7 62/1

TOP


கக்குவார் (1)

கனைக்கும்-தோறும் உதிரங்கள் கக்குவார் – யுத்1:9 55/4

TOP


ககன (2)

இரும் புயல் ககன மீது இடைவிடாது எழுந்து – பால:5 44/3
கிளர்ந்தது ககன முட்டை கிழிந்தது கீழும் மேலும் – யுத்1:3 130/4

TOP


ககனத்தின் (1)

ககனத்தின் மிசையே ஏகி கனை கடல் இலங்கை புக்கான் – யுத்4-மிகை:42 70/3

TOP


ககனம் (4)

கருவி உற்ற ககனம் எலாம் புகை – பால-மிகை:11 50/3
களைவு அரும் துயர் அற ககனம் எண் திசை எலாம் – பால-மிகை:20 1/3
திமிலம் கொடு ககனம் செறி திறல் வஞ்சகர் புரியும் – யுத்3-மிகை:31 28/2
படிந்தது ககனம் எங்கும் பலித்தது தருமம் அன்றே – யுத்3-மிகை:31 62/4

TOP


கங்க (2)

கங்க சாலம் தொடர கடல் செலூஉம் – யுத்2:15 52/3
தெரிந்த வெம் கணை கங்க வெம் சிறை அன்ன திறத்தான் – யுத்4:37 95/3

TOP


கங்கண (1)

கேட கங்கண அம் கையொடும் கிளர் – யுத்3:31 120/1

TOP


கங்கணங்களும் (1)

கங்கணங்களும் இலங்கிய கரம் பிறழவே – ஆரண்:1 15/4

TOP


கங்கணத்தொடு (1)

கங்கணத்தொடு கவசமும் மூட்டு அற கழல – யுத்3:22 76/2

TOP


கங்கணம் (1)

தாலம் சார்ந்த மாசுணம் என கங்கணம் தழுவ – யுத்4:35 9/4

TOP


கங்கபத்திரங்கள் (1)

ஆய்ந்த கங்கபத்திரங்கள் புக்கு அரக்கர்-தம் ஆவி – ஆரண்:8 11/1

TOP


கங்கபத்திரம் (2)

கங்கபத்திரம் ஓர் கோடி கை விசைத்து அரக்கன் எய்தான் – யுத்2:19 109/1
கங்கபத்திரம் ஓர் கோடி கணை தொடுத்து இளவல் காத்தான் – யுத்2:19 109/2

TOP


கங்கம் (1)

கங்கம் வந்து உற்ற செய்ய களத்து நம் குலத்துக்கு ஒவ்வா – யுத்2:16 15/3

TOP


கங்கமொடு (1)

கங்கமொடு காகம் மிடைய கடலின் ஓடும் – ஆரண்:9 9/3

TOP


கங்கர் (2)

கங்கர் கொங்கர் கலிங்கர் குலிங்கர்கள் – பால:21 46/1
காட்டினை நன்று என கங்கர் கூறினர் – அயோ-மிகை:1 14/4

TOP


கங்கள் (2)

அம் கங்கள் நிரம்பி அலம்பியதால் – யுத்3:27 42/4
ஏட கங்கள் மறிந்து கிடந்தவே – யுத்3:31 120/4

TOP


கங்கு (1)

அம் கங்கு இழி செம்_புனல் பம்ப அலைந்து – யுத்3:27 42/3

TOP


கங்குல் (35)

புள்ளி குறி இட்டு என ஒள் மீன் பூத்த வானம் பொலி கங்குல்
நள்ளில் சிறந்த இருள் பிழம்பை நக்கி நிமிரும் நிலா கற்றை – பால:10 72/1,2
கழிந்த கங்குல் அரசன் கதிர் குடை – பால:11 11/1
ஊழி பெயர்ந்து என கங்குல் ஒரு வண்ணம் புடை பெயர உறக்கம் நீத்த – பால:11 18/1
கங்குல் வந்த திங்கள் அன்று அகம் களங்கம் இல்லையே – பால:13 51/4
கண்ணால் நனி துய்க்கவும் கங்குல் கழிந்தது அன்றே – பால:16 47/4
மீன் உடை எயிற்று கங்குல் கனகனை வெகுண்டு வெய்ய – பால:17 1/1
அளியன கங்குல் போதும் குவியல ஆகும் என்று ஆங்கு – பால:22 11/3
மாதராள் அவன் திறம் மறுப்ப கங்குல் மான் – பால-மிகை:11 56/2
நாணினாள் என ஏகினாள் நளிர் கங்குல் ஆகிய நங்கையே – அயோ:3 50/4
காமன் விற்கு உடை கங்குல் மாலை கழிந்தது என்பது கற்பியா – அயோ:3 55/2
கதிர் மதி நீங்கிய கங்குல் போன்றதே – அயோ:12 35/4
கல்லை ஆண்டு உயர்ந்த தோளாய் கண்கள் நீர் சொரிய கங்குல்
எல்லை காண்பு அளவும் நின்றான் இமைப்பு_இலன் நயனம் என்றான் – அயோ:13 42/3,4
கங்குல் வந்திட கண்டு யாவரும் – அயோ-மிகை:14 6/1
கங்குல் பூசி வருகின்ற கலி காலம் எனவே – ஆரண்:1 13/4
கங்குல் அன்ன கரனை தழீஇ நெடும் – ஆரண்:9 29/3
சேணில் நின்று புறம் சாய்ந்து கங்குல் தாரம் பின்செல்ல – ஆரண்:10 118/2
கணம் குழை மகளிர்கள் கங்குல் வீந்தது என்று – ஆரண்:10 119/3
கானமும் மலையும் எல்லாம் கண்ணின் நீர் உகுக்கும் கங்குல்
மானமும் சினமும் தாதை மரணமும் மைந்தர் சிந்தை – ஆரண்:14 2/2,3
பொய் உறு பிறவி போல போக்க_அரும் பொங்கு கங்குல்
நெய் உறு நெருப்பின் வீங்கி நிமிர்தர உயிர்ப்பு நீள – ஆரண்:14 3/2,3
தாமரை கங்குல் போதும் குவிந்திலா தன்மை என்னோ – ஆரண்:14 4/4
களி உடை அனங்க கள்வன் கரந்து உறை கங்குல் காலம் – ஆரண்:14 7/1
சுட்ட கங்குல் நெடிது என சோர்கின்றான் – ஆரண்:14 22/1
காலம் ஆம் என கங்குல் கழிந்ததே – ஆரண்:14 27/4
முடி நாட்டிய கோட்டு உதயத்து முற்றம் உற்றான் முது கங்குல்
விடி நாள் கண்டும் கிளி மிழற்றும் மென் சொல் கேளா வீரற்கு ஆண்டு – ஆரண்:14 30/1,2
கானமும் மலையும் நீங்கி கங்குல் வந்து இறுக்கும் காலை – ஆரண்:15 56/3
கங்குல் இற்றது கமலம் முகம் எடுத்தது கடலின் – கிட்:1 41/3
நிறம் கருகு கங்குல் பகல் நின்ற நிலை நீவா – கிட்:10 74/1
கங்குல் பொழுதும் துயிலாத கண்ணன் கடலை கண்ணுற்றான் – யுத்1:1 2/4
கங்குல் வந்து இறுத்த காலை கை விளக்கு எடுப்ப காவல் – யுத்1:12 50/1
கலங்கிய கங்குல் ஆகி நீங்கிய கற்பம் காணும் – யுத்1:13 23/1
கங்குல் அன்ன கவந்தமும் கையெடுத்து – யுத்2:15 29/3
மூடின கங்குல் மாலை இருளினை முனிவர் மொய்ம்பின் – யுத்2:19 194/2
பொழிந்தது போன்றது அன்றே பொங்கு இருள் கங்குல் போர்வை – யுத்2:19 217/4
ஐயனை கங்குல் மாலை அரசு என அறிந்து காலம் – யுத்3:22 145/3
முடிந்தது நம்-தம் எண்ணம் மூ_உலகிற்கும் கங்குல்
விடிந்தது என்று இருந்தேன் மீள வெம் துயர் இருளின் வெள்ளம் – யுத்3:26 45/1,2

TOP


கங்குல்தான் (1)

நின்று காண்டி அன்றே நெடும் கங்குல்தான்
இன்று நீள்வதற்கு ஏது என் என்னுமால் – ஆரண்:14 19/3,4

TOP


கங்குலால் (1)

கண்ணகல் ஞாலம் எல்லாம் கங்குலால் பொதிவான் போல – யுத்4-மிகை:41 267/3

TOP


கங்குலில் (1)

ஓது கங்குலில் நெடிது உறக்கம் நீங்கினான் – அயோ:14 137/4

TOP


கங்குலின் (9)

விட்டிலர் கங்குலின் விடிவு கண்டிலர் – பால:19 65/3
கங்குலின் ஒலிக்கும் மா கடலும் போன்றதே – பால:23 41/4
நாழிகை கங்குலின் நள் அடைந்த பின்றை – அயோ:3 5/1
இருந்தும் கண்டிலன் கங்குலின் ஈறு-அரோ – ஆரண்:14 18/4
கடிய கார் இருள் கங்குலின் கற்பம் போய் – ஆரண்:14 23/2
கங்குலின் எதிர் பொரு கலவி பூசலில் – கிட்:1 11/2
நிறைந்து ஆர் கங்குலின் வேலை நீந்தினான் – கிட்:8 20/4
கங்குலின் நிறத்தினான் தன் கண் மழை தாரை கான்ற – யுத்1:4 122/2
கன்னல் ஒன்றில் ஓர் கங்குலின் வேலையை கடந்தான் – யுத்3:22 87/3

TOP


கங்குலும் (5)

கனியும் போல்பவன் கங்குலும் திங்களும் – பால:11 2/3
கங்குலும் பகல் என பொலிந்து காட்டிற்றே – ஆரண்:14 79/4
கங்குலும் பகலாம் என பொலிவன கமலம் – கிட்:1 20/3
வகைய பொன் மகுடம் இள வெயில் எறிப்ப கங்குலும் பகல்பட வந்தான் – சுந்:3 74/4
கங்குலும் பகலும் அ கடலுள் வைகுவார் – யுத்1:6 32/2

TOP


கங்குலே (2)

மருங்குல் போல் தேய்ந்தது அ மாலை கங்குலே – பால:19 66/4
கண்ணினும் நெடியதோ கொடிய கங்குலே – ஆரண்:14 98/4

TOP


கங்கை (69)

காசிபன் அருளும் மைந்தன் விபாண்டகன் கங்கை சூடும் – பால:5 29/2
படையூற்றம் இலன் சிறியன் இவன் பெரியோய் பணி இதுவேல் பனி நீர் கங்கை
புடை ஊற்றும் சடையானும் புரந்தரனும் நான்முகனும் புகுந்து செய்யும் – பால:6 13/2,3
சுழி படு கங்கை அம் தொங்கல் மோலியான் – பால:7 19/1
கங்கை தீம் புனல் நாடன் கருத்தை அ – பால:7 45/1
கங்கை என்னும் அ கரை பொரு திரு நதி கண்டார் – பால:9 5/4
மா இரு விசும்பின் கங்கை மண் மிசை கொணர்ந்தோன் மைந்த – பால:9 15/1
பூ நின்ற மவுலியையும் புக்கு அளைந்த புனல் கங்கை
வான் நின்று கொணர்ந்தானும் இவர் குலத்து ஓர் மன்னவன் காண் – பால:12 11/3,4
கணம் குழையாள் எழுந்ததன் பின் கதிர் வானில் கங்கை எனும் – பால:13 18/3
கங்கை யாறு கடுத்தது கார் என – பால:14 27/3
மலை_மகள் கொழுநன் சென்னி வந்து வீழ் கங்கை மான – பால:16 15/2
கங்கை வார் சடையோன் அன்ன மா முனி கனல மேல்_நாள் – பால:18 2/2
கடா நிறை ஆறு பாயும் கடலொடும் கங்கை சேர்ந்தான் – பால:20 1/4
துப்பு உடை மணலிற்று ஆகி கங்கை நீர் சுருங்கி காட்ட – பால:20 2/2
கங்கை நீர் நாடன் சேனை மற்று உள கடல்கள் எல்லாம் – பால:20 5/1
அதிர்ந்து கங்கை ஈது அறைந்தனள் என்றலும் அஞ்சேல் – பால-மிகை:9 49/2
இழிந்த கங்கை முன் மன்னவன் விரைவொடும் ஏக – பால-மிகை:9 53/1
ஆர்கலி அகழ்ந்தோர் கங்கை அவனியில் கொணர்ந்தோர் முந்தை – அயோ:3 96/1
கங்கை என்னும் கடவுள் திரு நதி – அயோ:7 10/1
ஆய கங்கை அரும் புனல் ஆடினை – அயோ:7 15/3
கங்கை வார் சடை கற்றையன் கற்பு உடை – அயோ:7 18/2
தள்ளும் நீர் பெரும் கங்கை தரங்கத்தால் – அயோ:7 19/1
கங்கை யாற்றொடும் காளிந்தி-தன்னொடும் – அயோ:7 23/3
தூய கங்கை துறை விடும் தொன்மையான் – அயோ:8 1/3
எற்று நீர் கங்கை நாவாய்க்கு இறை குகன் ஒருவன் என்றான் – அயோ:8 11/4
இங்கு உறைந்து எறி நீர் கங்கை ஏறுதும் நாளை யாணர் – அயோ:8 15/2
சாந்து அணி புளினத்தின் தட முலை உயர் கங்கை
காந்து இன மணி மின்ன கடி கமழ் கமலத்தின் – அயோ:8 34/1,2
யாவையும் இரங்கிட கங்கை எய்தினான் – அயோ:13 1/4
கண் அகன் பெரும் புனல் கங்கை எங்கணும் – அயோ:13 2/2
வேலையே மடுத்தது அ கங்கை வெள்ளமே – அயோ:13 4/4
வம்பு இயல் தார் இவர் வாள் வலி கங்கை கடந்து அன்றோ – அயோ:13 19/2
துன்று திரை கடல் கங்கை மடுத்து இடை தூராதோ – அயோ:13 21/4
கங்கை இரு கரை உடையான் கணக்கு இறந்த நாவாயான் – அயோ:13 25/1
குன்று எழுந்து சென்றது என குளிர் கங்கை கரை குறுகி – அயோ:13 28/2
இ இடை கங்கை ஆற்றின் ஏற்றினை ஆயின் எம்மை – அயோ:13 44/3
எரி மணி திரையின் வீசும் கங்கை யாறு ஏறிற்று அன்றே – அயோ:13 48/4
பூம் குழல் கங்கை நங்கை முலை என பொலிந்த மாதோ – அயோ:13 51/4
மீன் என விரிந்த கங்கை விண் என பண்ணை முற்றி – அயோ:13 59/3
நளிர் புனல் கங்கை ஆற்றில் நண்டு என செல்லும் நாவாய் – அயோ:13 60/2
செறி திரை கங்கை பின் கிடக்க சென்றவே – அயோ:13 62/4
ஆன கங்கை அரும் புனல் ஆட்டினார் – அயோ:14 9/2
கங்கை சடை வைத்தவனோடும் கயிலை வெற்பு ஓர் – ஆரண்:11 19/1
கேட்டனென் கண்டிலென் கெழுவு கங்கை நீர் – ஆரண்:12 38/1
கரும் கடல் தொட்டனர் கங்கை தந்தனர் – கிட்:6 23/1
ஆட்டினை கங்கை நீர் அரசன் தேவியை – கிட்:11 112/2
ஈண்டு கங்கை வந்து இழிவது என்னல் ஆம் – கிட்:15 24/2
கங்கை_சூடி-தன் கருணை பெற்றுடைய முன் வாலி – கிட்-மிகை:12 4/1
தேங்கு கங்கை திருமுடி செம் கணான் – சுந்:3 21/1
ஆழ நீர் கங்கை அம்பி கடாவிய – சுந்:3 23/1
கங்கை யாற்றங்கரை அடியேற்கும் தன் – சுந்:5 32/3
கங்கை திரு நாடு உடையானை கண்டு நெஞ்சம் களி கூர – யுத்1:1 10/3
கடல் படைத்தவரொடும் கங்கை தந்தவன் வழி கடவுள் மன்னன் – யுத்1:2 83/4
பண்டை நாள் இருந்த கங்கை நங்கையும் பதைத்தாள் பார்ப்பான் – யுத்1:6 58/3
வாங்கினான் மலரின் மேலான் வானக மணி நீர் கங்கை
தாங்கினான் உலகம் தாங்கும் சக்கரத்தவன் என்றாலும் – யுத்2:19 186/1,2
தண்டலை மருத வைப்பின் கங்கை நீர் தழுவும் நாட்டு – யுத்3:21 15/3
கங்கை அழுதாள் நாமடந்தை அழுதாள் கமல தடம் கண்ணன் – யுத்3:23 5/3
கங்கை அம் சென்னியானும் கண்ணனும் கமலத்தோனும் – யுத்3:29 58/3
கங்கை_சூடி-தன் கடும் சிலை ஒடித்த அ காலம் – யுத்3:30 42/3
காசும் மா நிதியும் கொடு கங்கை சூடு – யுத்4:39 5/2
கங்கை நாடுடை கணவனை முனிவுற கருதேல் – யுத்4:40 108/4
அ இடத்து அனுமன் தந்த கங்கை மேல் – யுத்4-மிகை:41 107/1
கயல் பொரு கங்கை யாறும் குகன் உறை நகரும் காணாய் – யுத்4-மிகை:41 135/2
பாகம் மங்கையோடு அமர்ந்தவன் பயில்வுறு கங்கை
ஆகும் ஈது என அறநெறி வழுவுறா அலங்கல் – யுத்4-மிகை:41 140/1,2
அங்கு நீர் கங்கை அம்பியில் ஏற்றினான் – யுத்4-மிகை:41 181/4
கங்கை தரு கழலாற்கும் இளவலுக்கும் காரிகைக்கும் – யுத்4-மிகை:41 193/1
சென்றனன் இருளினூடு செறி புனல் கங்கை சேர்ந்தான் – யுத்4-மிகை:41 254/3
முழுது உணர் கேள்வி மேலோன் மொழிகுவான் முழு நீர் கங்கை
தழுவு இரு கரைக்கும் நாதன் தாயினும் உயிர்க்கு நல்லான் – யுத்4-மிகை:41 266/2,3
கங்கை வார் சடையின் ஏற்றான் கண்_நுதல் ஒருவன் இ நாள் – யுத்4-மிகை:42 29/2
திரை கெழு கங்கை வீசும் திவலையால் நனைந்து செய்ய – யுத்4-மிகை:42 30/2
எற்று நீர் கங்கை நாவாய்க்கு இறை குகன் தொழுது சூழ்ந்தான் – யுத்4-மிகை:42 45/4

TOP


கங்கை_சூடி-தன் (2)

கங்கை_சூடி-தன் கருணை பெற்றுடைய முன் வாலி – கிட்-மிகை:12 4/1
கங்கை_சூடி-தன் கடும் சிலை ஒடித்த அ காலம் – யுத்3:30 42/3

TOP


கங்கைக்கு (1)

கங்கைக்கு இறைவன் கடக கை புடைத்து நக்கான் – அயோ:4 113/4

TOP


கங்கையாளொடு (1)

கங்கையாளொடு கரியவள் நா_மகள் கலந்த – அயோ:9 31/1

TOP


கங்கையில் (1)

கந்த மேவிய கங்கையில் ஓர் சிலை – யுத்4-மிகை:41 94/3

TOP


கங்கையின் (15)

பம்பி பொங்கும் கங்கையின் ஆழ்ந்த படை மன்னன் – பால:10 22/3
அம் கையின் தரும் கங்கையின் ஆடினான் – அயோ:7 16/4
காழம் இட்ட குறங்கினன் கங்கையின்
ஆழம் இட்ட நெடுமையினான் அரை – அயோ:8 4/1,2
சிருங்கிபேரம் என திரை கங்கையின்
மருங்கு தோன்றும் நகர் உறை வாழ்க்கையன் – அயோ:8 8/1,2
கடி எறி கங்கையின் கரை வந்தோர்களை – அயோ:13 13/3
மோது கங்கையின் கரை கடந்து முந்தினான் – அயோ:14 137/2
கங்கையின் நீர் கொணர்வென் கடிது என்றாள் – ஆரண்:14 55/4
கங்கையின் கணவன் அ கறை மிடற்று இறைவனே – கிட்:5 4/3
வலம் கழித்து ஒழுகு நீர் வழங்கு கங்கையின்
பொலம் சுழி என்றலும் புன்மை பூவொடு – சுந்:4 45/1,2
ஆய வேலையில் கங்கையின் அரும் சிலை வாங்கி – யுத்4-மிகை:41 101/1
இன்னும் யான் தரும் கங்கையின் சிலையிடை பிழையாது – யுத்4-மிகை:41 103/3
சென்று கங்கையின் திரு நதி தென் கரை சேர்ந்தான் – யுத்4-மிகை:41 137/4
தீர்த்தம் ஆகிய கங்கையின் தென் கரை சேர்ந்தான் – யுத்4-மிகை:41 138/4
காதலாருடன் கங்கையின் நடுவுற சென்றான் – யுத்4-மிகை:41 182/4
வெள்ள கங்கையின் ஆக்கி விரைந்து அவண் – யுத்4-மிகை:41 184/2

TOP


கங்கையினை (1)

ஆகாய கங்கையினை அங்கையினின் அள்ளி – சுந்:2 3/3

TOP


கங்கையும் (8)

வாயுவும் புனல் கங்கையும் பொறுக்கலா வலத்த – பால-மிகை:9 28/3
கன்னி நீக்க அரும் கங்கையும் கைதொழா – அயோ:7 17/1
நாவி நாள்_மலர் கங்கையும் நாறினாள் – அயோ:7 21/4
கான் உள புனல் ஆட கங்கையும் உளது அன்றோ – அயோ:8 27/3
கங்கையும் இடம் இலாமை மிடைந்தன கலந்த எங்கும் – அயோ:13 46/2
கங்கையும் இராமன் காணும் காதலது என்ன மாதோ – அயோ:13 50/4
கங்கையும் பிறையும் சூடும் கண்ணுதல் கரத்து நேமி – யுத்1:14 23/1
கற்றை அம் சடையில் மேவு கங்கையும் சேது ஆக – யுத்4:41 23/2

TOP


கங்கையே (4)

ஆறு எலாம் கங்கையே ஆய ஆழிதாம் – பால:19 3/1
கங்கையே முதலவும் கலந்த நீரினால் – பால:23 48/3
கங்கையே முதல ஆக கன்னி ஈறு ஆய தீர்த்தம் – அயோ:3 81/1
கங்கையே முதலிய கடவுள் கன்னியர் – ஆரண்:10 21/1

TOP


கங்கையை (8)

கங்கையை தொழ காலம் ஐயாயிரம் கழித்தான் – பால-மிகை:9 46/4
சென்று தீர்ந்தனர் கங்கையை விசாலை வாழ் சிகர – பால-மிகை:9 58/2
தாளின் நல்கிய கங்கையை தந்து தந்தையரை – அயோ:1 66/3
விரி திரை புனல் கங்கையை மேவினார் – அயோ:7 9/4
காண் தகும் சடை கங்கையை நிகர்ப்பன காணாய் – அயோ:10 7/4
அ படை கங்கையை அடைந்த ஆயிடை – அயோ:13 6/1
தாளில் பூசையின் கங்கையை தந்து தந்தையரை – அயோ-மிகை:1 4/3
கங்கையை நோக்கி சேறி கடலினும் நெடிது கற்றாய் – கிட்:13 40/4

TOP


கங்கையோடு (1)

கங்கையோடு யமுனை கோதாவரி நருமதை காவேரி – யுத்4:41 22/1

TOP


கச்சம் (2)

கால் ஆழ்ந்து அழுந்தி கடல் புக்குழி கச்சம் ஆகி – சுந்-மிகை:1 4/3
கச்சம் உற்றவன் கை துணை கடுமையை காணா – யுத்3:22 69/3

TOP


கச்சில் (1)

சுற்று ஆர்ந்த கச்சில் சுரிகை புடை தோன்ற ஆர்த்து – அயோ:4 114/1

TOP


கச்சின் (1)

தாள் உண்ட கச்சின் தகை உண்ட முலைக்கண் ஆவி – பால:17 14/3

TOP


கச்சினால் (1)

அலம்வரு நிழல் உமிழ் அம் பொன் கச்சினால்
குலம் வரு கனக வான் குன்றை நின்று உடன் – பால:23 63/2,3

TOP


கச்சு (2)

கற்றை மாசுணம் விரித்து வரி கச்சு ஒளிரவே – ஆரண்:1 14/4
நலம் கொள் சுடர் தொகை பரப்பும் நவமணி பத்தியின் இழைத்த நலம் ஆர் கச்சு
துலங்க அசைத்து அதில் சுரிகையுடை வடி வாள் மருங்கினிடை தொடர-மன்னோ – ஆரண்-மிகை:10 3/3,4

TOP


கச்சும் (1)

கச்சும் வாளும் தம் கால் தொடர்ந்து ஈர்வன காணார் – ஆரண்:7 139/1

TOP


கச்சை (1)

கச்சை அம் கட கரி கழுத்தின்-கண் உற – அயோ:1 25/1

TOP


கச்சையும் (1)

கருவி ஓடின கச்சையும் கவசமும் கழல – ஆரண்:8 10/2

TOP


கச்சொடு (3)

முலை மிசை கச்சொடு கலையும் மூட்டு அற – பால:19 24/2
கச்சொடு ஆர்த்த கறை கதிர் வாளினன் – அயோ:8 7/1
சிந்துராகத்தின் செறி துகில் கச்சொடு செறிய – சுந்:12 42/1

TOP


கச்சொடும் (1)

தாள் வலந்து ஒளிர் தமனிய கச்சொடும் சார்த்தி – யுத்4:35 5/2

TOP


கச (2)

கச ரத துரக மா கடல் கொள் காவலன் – பால:5 19/3
கச ரத துரகம் இன்றி கானிடை இறுத்த-காலை – கிட்-மிகை:16 7/2

TOP


கசகோமுகன் (1)

மயிந்தன் மல் கசகோமுகன் தன்னொடும் வந்தான் – கிட்:12 14/4

TOP


கசட்டுறு (2)

கசட்டுறு வினை தொழில் கள்வராய் உழல் – பால:5 74/1
கன்னி மீடலும் கசட்டுறு முனி எதிர் காணா – பால-மிகை:9 3/2

TOP


கசிந்த (1)

கசிந்த ஞானங்கள் கலங்கல் இல் கழல் கும்பகருணன் – யுத்4-மிகை:41 26/1

TOP


கசிவாளும் (1)

கம்பிக்கின்ற நுண் இடை நோவ கசிவாளும்
பைம் பொன் கிண்ணம் மெல் விரல் தாங்கி பயில்கின்ற – பால:17 28/2,3

TOP


கசிவுற்றார் (1)

கற்றோனும் முகம் எதிர் வைத்தான் அது கண்டார் விண்ணவர் கசிவுற்றார்
எற்றாம் மாருதி நிலை என்பார் இனி இமையா விழியினை இவை ஒன்றோ – சுந்:10 32/2,3

TOP


கஞ்ச (5)

கஞ்ச நாள் மலர் கிழவனும் கடவுளர் பிறரும் – பால-மிகை:9 18/2
கஞ்ச மா மலரோன் அன்ன முனிவனும் கருத்துள் கொண்டான் – பால-மிகை:9 63/4
கஞ்ச மெல் அணங்கும் தீரும் கள்ளினால் அருந்தினாரை – கிட்:11 94/3
கஞ்ச மலர் பழிக்கும் கை அபயம் காட்டினான் – யுத்1:3 162/4
கஞ்ச நாள்_மலர் கையினாய் அன்னை சொல் கடவா – யுத்4:40 126/2

TOP


கஞ்சங்களை (1)

கஞ்சங்களை மஞ்சன் கழல் நகுகின்றது கண்டாள் – அயோ:7 3/4

TOP


கஞ்சத்தின் (1)

கஞ்சத்தின் அளவிற்றேனும் கடலினும் பெரிய கண்கள் – ஆரண்:10 70/4

TOP


கஞ்சத்து (1)

கஞ்சத்து களிக்கும் இன் தேன் கவர்ந்து உணும் வண்டு போல – பால:22 19/1

TOP


கஞ்சம் (3)

கஞ்சம் நீரில் ஒளிப்ப கயல் உக – அயோ:7 20/3
செம் செவிய கஞ்சம் நிகர் சீறடியள் ஆகி – ஆரண்:6 24/2
கஞ்சம் ஒத்து அலர்ந்த செய்ய கண்ண யான் காற்றின் வேந்தற்கு – கிட்:2 15/3

TOP


கஞ்சமும் (2)

கஞ்சமும் புரைவன கழலும் கண்டிலாள் – சுந்:4 106/2
கஞ்சமும் மலர்வு உற்றன காந்தின காந்தம் – சுந்:5 81/4

TOP


கஞ்சுக (1)

துன் நெடும் கஞ்சுக துகிலர் சோர்வு இலர் – ஆரண்:10 16/2

TOP


கஞ்சுகத்தர் (1)

கஞ்சுகத்தர் கதை பற்றிய கையர் – யுத்1:11 14/2

TOP


கஞ்சுகத்து (1)

வீர வேத்திரத்தார் தாழ்ந்து விரிந்த கஞ்சுகத்து மெய்யார் – பால:14 67/2

TOP


கஞ்சுகமும் (1)

பாதக இருள் செய் கஞ்சுகமும் பற்றலால் – பால:10 63/3

TOP


கஞ்சுகன் (1)

முற்றும் மூடிய கஞ்சுகன் மூட்டிய – யுத்1:9 53/1

TOP


கஞ்சுகி (2)

நீண்டு உயர் நினைப்பன் ஆகி கஞ்சுகி அயல் நின்றானை – யுத்2:16 6/2
காத்திரம் மிகுத்தோர் நால்வர் கஞ்சுகி போர்வையாளர் – யுத்4-மிகை:40 7/1

TOP


கஞ்சுகியான் (1)

கற்றை சுடர் விட்டு எரி கஞ்சுகியான்
வெற்றி திருவின் குளிர் வெண் நகை போல் – ஆரண்:2 10/2,3

TOP


கஞல்வ (1)

காய்ச்சிய இரும்பு மான சேந்து ஒளி கஞல்வ காணாய் – யுத்1:10 11/4

TOP


கஞல்வது (1)

காசு அறு மணியும் பொன்னும் காந்தமும் கஞல்வது ஆய – சுந்:6 41/1

TOP


கஞல (5)

கதுவு உறுகின்றது என்ன கொழுந்து ஒளி கஞல தூக்கி – பால:22 5/2
கன்ன பூ கஞல மீது கற்பக கொழுந்து மான – பால:22 17/2
காசொடு கண் நிழல் கஞல கைவினை – பால:23 65/1
கடித்த கதிர் வாள் எயிறு மின் கஞல மேகத்து – ஆரண்:10 49/3
காந்து எரி கஞல மூட்டி கடன்முறை கடவா-வண்ணம் – ஆரண்:13 135/3

TOP


கஞலும் (2)

கார் மினொடு உலாயது என நூல் கஞலும் மார்பன் – அயோ:3 100/1
பொன் நின்று கஞலும் தெய்வ பூணினர் பொருப்பு தோளர் – சுந்:7 9/1

TOP


கட்கிலார் (1)

கட்கிலார் களை காதல் கொழுநரோடு – அயோ:11 21/3

TOP


கட்கு (1)

தலைவர் கட்கு இனிய தேனும் கனிகளும் பிறவும் தந்தே – சுந்-மிகை:14 17/2

TOP


கட்செவி (2)

கண் உற தெரிவுற்றது கட்செவி
ஒண் நிற கழல் சேவடி ஊன்றலால் – கிட்:11 11/3,4
காணா வந்த கட்செவி என்ன கனல் கண்ணாள் – சுந்:2 73/4

TOP


கட்ட (9)

கட்ட காவி அம் கண் கடை காட்டுவ கழனி – பால:9 8/4
கைகள் இன்று பன்னசாலை கட்ட வல்ல ஆயவே – அயோ-மிகை:10 3/4
கட்ட வன் பிறவி தந்த கடை ஆன உடல்தான் – ஆரண்:1 45/2
கட்ட போது அல்லது மயிலை காண்டுமோ – கிட்:10 93/4
கறுத்த மாசுணம் கனக மா மேனியை கட்ட
அறத்துக்கு ஆங்கு ஒரு தனி துணை என நின்ற அனுமன் – சுந்:11 61/1,2
கட்ட தோள் கானம் சுற்ற கழல் ஒன்று கவானின் தோன்ற – யுத்2:17 8/2
கல் என திரண்ட தோளை பாசத்தால் கட்ட கண்டேன் – யுத்2:17 42/2
கட்ட மானிடன் கொல்ல என் காதலன் – யுத்3:29 14/2
கட்ட மானிடவர் தங்கள் கை வலி காட்டினாலும் – யுத்3-மிகை:28 6/2

TOP


கட்டது (1)

கட்டது இந்திரன் வாழ்வை கடைமுறை – யுத்2:15 91/1

TOP


கட்டதோ (1)

கருமம் கட்டளை என்றல் கட்டதோ – கிட்:8 16/4

TOP


கட்டம் (1)

கட்டம் அ தொழில் செரு தொழில் இனி செயும் கடமை – யுத்3:30 51/4

TOP


கட்டமால் (1)

கடைபடும் அரக்கர் தம் பிறவி கட்டமால் – யுத்3:31 173/4

TOP


கட்டர் (1)

கார் கன வரை சேர் கானில் கடும் குழி கல்லும் கட்டர்
நீர் கரை அதனில் ஒட்டி நெடும் கலை முயல் மான் கொல்வோர் – யுத்4-மிகை:41 76/1,2

TOP


கட்டலே (1)

காரியம் கடலினை அடைத்து கட்டலே
சூரியன் காதல சொல்லி என் பல – யுத்1:8 3/1,2

TOP


கட்டவர் (2)

களை கட்டவர் தளை விட்டு எறி குவளை தொகை கண்டான் – அயோ:7 5/4
பதி கைகொடு கட்டவர் பண்டு ஒரு நாள் – யுத்2:18 65/2

TOP


கட்டவன் (1)

கனை கழல் அமரர்_கோமான் கட்டவன் படுத்த காளை – யுத்4:41 118/2

TOP


கட்டவனும் (1)

அளக்கர் கட்டவனும் மாட்டது அலக்கணுற்றிட விட்டு ஆர்க்கும் – யுத்1-மிகை:11 5/3

TOP


கட்டவா (1)

கட்டவா கண்டும் கண் எதிரே வந்து – யுத்1:9 47/3

TOP


கட்டவும் (1)

கல்லலாம் உலகினை வரம்பு கட்டவும்
சொல்லலாம் பெரு வலி இராமன் தோள்களை – யுத்2:16 76/1,2

TOP


கட்டழகும் (1)

கண்டாரே காதலிக்கும் கட்டழகும் விடம் அன்றோ – ஆரண்:6 123/3

TOP


கட்டழி (1)

விசை கட்டழி தானவர் விட்டு அகல் பேர் – ஆரண்:2 8/3

TOP


கட்டழித்திட்ட (1)

கலக வாள் நிருதர்_கோனை கட்டழித்திட்ட கீர்த்தி – யுத்4-மிகை:42 37/3

TOP


கட்டழித்திட்டது (1)

கனியும் மா மதுவனத்தை கட்டழித்திட்டது இன்று – சுந்-மிகை:14 7/2

TOP


கட்டழிந்தது (1)

இனி கட்டழிந்தது அரக்கர் குலம் என்னும் சுருதி ஈர்_இரண்டும் – சுந்:4 55/3

TOP


கட்டளை (3)

தெரிவைமார்க்கு ஒரு கட்டளை என செய்த திருவே – அயோ:10 33/1
கருமம் கட்டளை என்றல் கட்டதோ – கிட்:8 16/4
மந்தர கீதத்து இசை பதம் தொடர வகை உறு கட்டளை வழாமல் – சுந்:3 86/3

TOP


கட்டனென் (1)

காதலான் எனலானும் நின் கட்டனென்
ஏதிலாரும் எளியர் என்றால் அவர் – கிட்:7 108/2,3

TOP


கட்டான் (1)

கரன் படை படுத்து அவனை வென்று களை கட்டான்
நிரம்பிடுவது அன்று அதுவும் நின்றது இனி நம்-பால் – யுத்1:2 54/2,3

TOP


கட்டான்-கொல் (1)

கட்டான்-கொல் இதற்கு ஒரு காரணம் என்-கொல் என்றான் – யுத்2:19 2/4

TOP


கட்டி (27)

விளிம்பு சுற்றும் முற்றுவித்து வெள்ளி கட்டி உள்ளுற – பால:3 19/1
கல் அடித்து அடுக்கி வாய் பளிங்கு அரிந்து கட்டி மீது – பால:3 23/1
சரம் படர் புட்டில் கட்டி சாபமும் தரித்தான் தள்ளா – ஆரண்:7 61/3
கட்டி வாள் அரக்கன் கதிரோனையும் – ஆரண்:14 22/3
கட்டி மால் வரையை வந்து உறுதலும் கருணையான் – கிட்:5 14/2
காரினை கழித்து கட்டி கள்ளினோடு ஆவி காட்டி – கிட்:13 59/1
கட்டி சீறும் காலன் வலத்தாள் சுமை இல்லாள் – சுந்:2 74/4
இற்று உக கட்டி எட்டு திசையினும் எழுந்து பாய்ந்த – சுந்:4 30/2
கருது காலினும் கையினும் வாலினும் கட்டி
சுருதியே அன்ன மாருதி மரத்திடை துரப்பான் – சுந்:7 40/1,2
காற்றினை மருங்கில் கட்டி கால் வகுத்து உயிரும் கூட்டி – சுந்:8 5/1
காய் கனல் பொழியும் கையால் குத்துதிர் கட்டி என்றான் – சுந்-மிகை:14 15/4
கட்டி தீயையும் கடும் சிறை இடு-மின் அ கள்வனை கவர்ந்து உண்ண – யுத்1:3 87/3
எள்ள கட்டி எடுத்து விசித்து – யுத்1:3 99/2
கட்டி கல்லொடு கால் விசையின் போய் – யுத்1:3 100/3
கால் மிசை வணங்கி போனான் கல்லினால் கடலை கட்டி
நூல் வரை வழி செய்தானுக்கு அ நிலை நொய்தின் சொன்னான் – யுத்1:9 14/3,4
குரங்கு எலாம் கூட்டி வேலை குட்டத்தை சேது கட்டி
இரங்குவான் ஆகில் இன்னம் அறிதி என்று உன்னை ஏவும் – யுத்1:14 22/2,3
கனை கடல் கவியின் தானை கடலினை வளைந்து கட்டி
முனை தொழில் முயன்றதாக மூ-வகை உலகும் முற்ற – யுத்2:16 167/2,3
தாங்கு பல் கணை புட்டிலும் தகை பெற கட்டி
வீங்கு தோள் வலிக்கு ஏயது விசும்பில் வில் வெள்க – யுத்2:16 228/2,3
கட்டி தருவென் இது காணுதியால் – யுத்2:18 12/4
தழல் பொழி வாளி புட்டில் கட்டி வில் தாங்கி சார்வான் – யுத்3:20 30/3
கரும் கடல் கட்டி மேரு கடந்து ஒரு மருந்து காட்டி – யுத்3:26 50/2
கடித்தது போல கோல விரல்களால் இறுக கட்டி
பிடித்த வெம் சிலையினோடும் பேர் எழில் வீரன் பொன் தோள் – யுத்3:28 45/2,3
கண்டிலீர்-கொலாம் கடலினை மலை கொண்டு கட்டி
மண்டு போர் செய வானரர் இயற்றிய மார்க்கம் – யுத்3:30 47/1,2
கருவி நான்முகன் வேள்வியில் படைத்ததும் கட்டி
செருவில் இந்திரன் தந்த பொன் கவசமும் சேர்த்தான் – யுத்4:35 4/3,4
கோலம் சார் நெடும் கோதையும் புட்டிலும் கட்டி
தாலம் சார்ந்த மாசுணம் என கங்கணம் தழுவ – யுத்4:35 9/3,4
கட்டி உலகின் பொருள் என கரை_இல் வாளி – யுத்4:36 4/3
காய்ந்த பேர் இரும்பின் வன் கட்டி காலுற – யுத்4:37 75/3

TOP


கட்டிய (9)

தொளை கட்டிய கிளை முட்டிய சுருதி சுவை அமுதின் – அயோ:7 5/1
கிளை கட்டிய கருவி கிளர் இசையின் பசை நறவின் – அயோ:7 5/2
கட்டிய சுரிகையன் கடித்த வாயினன் – அயோ:13 9/1
திசை கட்டிய மால் கரி தெட்ட மத – ஆரண்:2 8/1
இசை கட்டிய ஒத்து இவர் சாமரையான் – ஆரண்:2 8/4
கொம்பு தலை கட்டிய கொலை கரியொடு ஒப்பான் – ஆரண்:9 1/4
திரங்கு செம் சடை கட்டிய செய்வினைக்கு – சுந்:3 25/3
கட்டிய வாளர் இட்ட கவசத்தர் கழலர் திக்கை – சுந்:7 6/1
காலையின் நறு மலர் ஒன்ற கட்டிய
மாலையின் மலர் புரை சமய வாதியர் – யுத்1:3 77/1,2

TOP


கட்டியது (1)

வல கயிறு கட்டியது முட்டியது வானை – யுத்4:36 8/4

TOP


கட்டியிட்டு (1)

கல்லினும் வலிய தோளால் கட்டியிட்டு இறுக்கும் காலை – யுத்2:18 234/2

TOP


கட்டியின் (1)

விளை கட்டியின் மதுரித்து எழு கிளவி கிளி விழி போல் – அயோ:7 5/3

TOP


கட்டின் (1)

கால் இழந்தும் வால் இழந்தும் கை இழந்தும் கழுத்து இழந்தும் பரும கட்டின்
மேல் இழந்தும் மருப்பு இழந்தும் விழுந்தன என்குநர் அல்லால் வேலை அன்ன – யுத்3:31 101/1,2

TOP


கட்டின (1)

பசை கட்டின கிட்டின பற்பல போர் – ஆரண்:2 8/2

TOP


கட்டினது (1)

கட்டினது என்ப மன்னோ காகுத்தற்கு இளைய காளை – யுத்2:19 189/3

TOP


கட்டினன் (2)

கட்டினன் சுரிகையும் கழலும் பல் கணை – அயோ:14 28/1
கள்ள உள்ளத்தன் கட்டினன் கருவிகள் கதுமென கனல் பொத்தி – யுத்1:3 84/3

TOP


கட்டினார் (5)

கட்டினார் பட கட்டினான் கைகளால் மெய்யில் – சுந்:7 37/3
காலனை காலினில் கையில் கட்டினார் – சுந்:9 21/4
கையொடு கை உற அணியும் கட்டினார்
ஐயனும் அவர் நிலை அமைய நோக்கினான் – சுந்:9 24/3,4
கண்ணில் கண்ட வன் பாசம் எல்லாம் இட்டு கட்டினார் – சுந்:12 115/4
கட்டினார் காத்தார் ஒன்றும் காண்கிலார் இறவு கண்ணுற்று – யுத்3:22 133/3

TOP


கட்டினான் (2)

கட்டினார் பட கட்டினான் கைகளால் மெய்யில் – சுந்:7 37/3
கடவுள் ஈந்த கவசமும் கட்டினான் – யுத்2:16 71/4

TOP


கட்டினென் (1)

கணத்து வன் சனகன்-தன்னை கட்டினென் கொணர்ந்து காட்டின் – யுத்2:17 3/3

TOP


கட்டு (16)

கரு அற்றிட மழுவாள் கொடு களை கட்டு உயிர் கவரா – பால:24 13/2
கல்லும் சுமந்தேன் கணை புட்டிலும் கட்டு அமைந்த – அயோ:4 135/3
கட்டு அமைந்த கதிர் வாளி எதிரே கடவலால் – ஆரண்:1 29/2
கண்ணிய வினைகள் என்னும் கட்டு அழல் கதுவலாலே – ஆரண்:16 9/3
கட்டு ஏறு நறும் கமழ் கண்ணி இ காளை என் கை – சுந்:11 25/1
காந்துறு கதழ் எயிற்று அரவின் கட்டு ஒரு – சுந்:12 10/1
கட்டு ஆர் கடு மத்திகை கண் கொடியோன் – யுத்1:3 115/3
கட்டு அமை தேரின் மேலும் களி நெடும் களிற்றின் மேலும் – யுத்2:15 144/1
கற்றை அம் சுடர் கவசமும் கட்டு அற கழித்தான் – யுத்2:15 242/4
கவ்விய நிருதர்-தம் களிறும் கட்டு அற – யுத்2:16 252/2
கட்டு அமை வயிர கோட்டால் களம் பட வீழ்த்தி காலால் – யுத்2:18 224/2
காமர் வண் தருப்பையும் பிறவும் கட்டு அற – யுத்3:27 57/2
மணி நெடும் தேரின் கட்டு விட்டு அது மறிதலோடும் – யுத்3:28 38/1
கட்டு ஆர் சிலை கரு ஞாயிறு புரைவான் கடையுகநாள் – யுத்3:31 108/2
துடியின் பாத குன்றின்-மிசை தோல் விசியின் கட்டு
ஒடியும் வெய்யோர் கண் எரி செல்ல உடன் வெந்த – யுத்4:33 15/2,3
கால் முதல் தொழுது தங்கள் கட்டு இரும் பாவம் விட்டார் – யுத்4-மிகை:41 295/3

TOP


கட்டுண்டாய் (2)

கட்டுண்டாய் உயர்ந்த வேள்வி துறை எலாம் கரையும் கண்டாய் – யுத்2:17 35/2
கட்டுண்டாய் என்னே யானும் காண்கின்றேன் போலும் கண்ணால் – யுத்2:17 35/4

TOP


கட்டுண்டான் (1)

கார்த்தவீரியன் என்பானால் கட்டுண்டான் என்ன கற்கும் – யுத்4:37 207/1

TOP


கட்டும் (3)

கட்டும் என்றனர் குரங்கு இது கடிய கை படையால் – சுந்-மிகை:7 9/1
கதன வாயிலும் கட்டும் அட்டாலையும் – யுத்2:15 32/2
கறங்கு என திரிந்து தேவர் குலங்களை கட்டும் என்னா – யுத்3:26 72/3

TOP


கட்டுரை (11)

கருமம் என்-வயின் செய்யின் என் கட்டுரை கோடி – அயோ:1 62/4
தூண்டிட கட்டுரை சொல்லல் மேயினாள் – அயோ:2 51/4
சூளுறு கட்டுரை சொல்லல் மேயினான் – அயோ:11 95/4
கான் இடம் இல்லை என்னும் கட்டுரை கலந்த காலை – ஆரண்:7 67/2
கவி குலத்து அரசு அன்ன கட்டுரை கருத்தில் கொண்டான் – கிட்:7 124/1
கையடை என்ற அ சனகன் கட்டுரை
பொய் அடை ஆக்கிய பொறி இலேனொடு – கிட்:10 91/2,3
கண் உளோர்கள் தாம் கழறிடும் கட்டுரை உளதால் – கிட்-மிகை:3 7/4
மேயது ஓர் கட்டுரை விளம்பல் மேயினாள் – சுந்:3 31/4
கண்டிலர் மடந்தையை என்னும் கட்டுரை
உண்டு உயிர் அகத்து என ஒறுக்கவும் உளன் – சுந்:14 15/2,3
கட்டுரை அதனை கேளா கண் எரி கதுவ நோக்கி – யுத்3:26 9/1
மெய்யுறு கட்டுரை கேட்டும் மீட்டியோ – யுத்4:40 80/3

TOP


கட்டுரைக்கின்றார் (1)

கரதலத்தினால் பட்டதும் கட்டுரைக்கின்றார்
தரையில் நிற்கிலர் திசை-தொறும் நோக்கினர் சலிப்பார் – சுந்:7 56/2,3

TOP


கட்டுரைக்குமால் (1)

காற்றின் சேய் இது கட்டுரைக்குமால் – கிட்:16 39/4

TOP


கட்டுரைத்து (3)

கட்டுரைத்து உவமை காட்ட கண்பொறி கதுவா கையில் – கிட்:13 38/3
கருத கேட்டிட கட்டுரைத்து இடர் கடல் கடக்க – யுத்1:3 40/3
கார் மேவும் திரு மேனி காகுத்தன் கட்டுரைத்து
வார் மேவும் முலை சனகி மாதோடும் வழிக்கொண்டான் – யுத்4-மிகை:41 82/3,4

TOP


கட்டுரைப்பது (1)

கைகடக்க விட்டு இருந்த கட்டுரைப்பது என்-கொலோ – பால:13 54/4

TOP


கட்டுரையின் (1)

கட்டுரையின் தம கைத்து உள போழ்தே – பால:8 22/1

TOP


கட்டுரையீர் (1)

காந்துகின்றது கட்டுரையீர் என்றான் – ஆரண்:4 31/4

TOP


கட்டுரையும் (1)

கடல் தோட்டார் எனின் வேறு ஓர் கட்டுரையும் வேண்டுமோ – பால:12 10/4

TOP


கட்டுவது (1)

கட்டுவது அல்லால் என்னை யான் என கருதுவாரோ – யுத்3:28 11/2

TOP


கட்டுறு (1)

கட்டுறு கவன மா ஓர் ஆயிரம் கடிதின் வந்து – யுத்2:16 48/1

TOP


கட்டைகள் (1)

கட்டைகள் எரிவன போன்று காட்டுவ – யுத்2:19 42/4

TOP


கட்டையும் (1)

கல்லொடு மரனும் வேரும் கட்டையும் காலில் தீண்டும் – யுத்2:16 177/1

TOP


கட்புல (1)

கலந்த போரில் நின் கட்புல கடும் கனல் கதுவ – சுந்:9 1/2

TOP


கட்புலக்கு (1)

கால் தரை தோய நின்று கட்புலக்கு உற்றது அம்மா – கிட்:7 153/3

TOP


கட்புலத்து (2)

கட்புலத்து இனைய என்று தெரிவு_இல திரிய கண்டார் – பால:10 12/4
தன் நெடும் தோற்றம் வானோர் கட்புலத்து எல்லை தாவ – கிட்:17 29/2

TOP


கட்புலம் (6)

போர்த்தது அங்கு ஒருவர் தம்மை ஒருவர் கட்புலம் கொளாமை – பால:14 76/2
என் கட்புலம் முன் உனக்கு ஈந்துவைத்து இல்லை என்ற – அயோ:4 127/3
புன் புற மயிரும் பூவா கட்புலம் புறத்து நாறா – சுந்:1 6/3
கால் விசை தட கை நீட்டி கட்புலம் கதுவா வண்ணம் – சுந்:1 16/3
பூண்டான் அவன் கட்புலம் பின்பட முன்பு போனான் – சுந்:1 51/4
கூற்றமும் கட்புலம் புதைப்ப கோத்து எழு – யுத்2:19 34/1

TOP


கட்புலமும் (1)

காண்டும் என இமைப்பதன்-முன் கட்புலமும் கடந்து அகலும் இன்னும் காண்-மின் – யுத்3:24 38/3

TOP


கட்புலன் (4)

பாச வெம் கரத்து கூற்றும் கட்புலன் பரப்ப அஞ்சும் – கிட்:16 59/2
கட்புலன் கதுவல் ஆகா வேகத்தான் கடலும் மண்ணும் – சுந்:1 24/2
காவல் கண்டு இவண் இருந்தவர் கட்புலன் கதுவ – சுந்:12 52/2
கடுப்பு அது கருத்தும் அது கட்புலன் மனம் கருதல் கல்வி இல வேல் – யுத்3:31 138/3

TOP


கட (29)

கட கரி அல்லன மகளிர் கண்களே – பால:3 53/4
முழங்கு திண் கட கரி மொய்ம்பின் ஊரவும் – பால:3 66/1
கட களிற்றையும் காரிகையாரையும் – பால:14 42/3
ஊறுமா கட மா மதம் ஓடுமே – பால:16 30/2
பாடகம் பரத நூல் பசுர வெம் கட கரி – பால:20 31/2
கச்சை அம் கட கரி கழுத்தின்-கண் உற – அயோ:1 25/1
ஓடை மா கட களிறு உதய மால் வரை – அயோ:2 41/3
பண் உறு கட கரி பரதன் பார் மகள் – அயோ:2 65/1
சூழி வெம் கட கரி துரக ராசிகள் – அயோ:14 34/1
அடி துணிந்தன கட களிறு அச்சோடு நெடும் தேர் – ஆரண்:7 77/2
நெடிய வன் கட கரி புரண்ட நெற்றியின் – ஆரண்:7 116/3
மண்டி ஓடினார் சிலர் நெடும் கட கரி வயிற்று – ஆரண்:7 138/1
துடித்தன கட கரி துடித்தன பரி தேர் – ஆரண்:9 4/1
பயிலும் பிடியும் கட கரியும் வருவ திரிவ பார்க்கின்றான் – ஆரண்:14 29/2
பொங்கு வெம் கட கரி பொதுவின் ஆடலின் – கிட்:1 11/1
மால் பெரும் கட கரி முழக்கம் வாள் அரி – கிட்:7 13/1
புள்ளி வெம் கட கரி புரள்வ போன்றவே – கிட்:10 16/4
தனி கட களிறு என ஒரு துணை இலான் தாய – சுந்:2 144/1
காரே பட்டன நுதல் ஓடை கட கரியே பட்டன கடிது என்றார் – சுந்:10 29/3
கட கரி புரவி ஆள் தேர் கமலத்தோன் உலகுக்கு இப்பால் – யுத்1:13 22/1
சூழி வெம் கட கரி புரவி தூண்டு தேர் – யுத்2:16 310/1
கடல் அன்று இது என் எந்தை கட கரியான் – யுத்2:18 29/3
கட களிறு அடங்கலும் கழிய கால் கரம் – யுத்2-மிகை:18 8/3
அறுந்தன கட களிறு ஆய நாமமே – யுத்2-மிகை:18 9/4
மிடலின் வெம் கட கரி பிணத்தின் விண் தொடும் – யுத்3:27 54/1
கட கார் என்ன பொங்கு கவந்தத்தொடு கைகள் – யுத்4:33 9/1
கட களிறு என தகைய கண்ணன் ஒரு காலன் – யுத்4:36 2/1
திசை நிலை கட கரி செருக்கு சிந்தின – யுத்4:37 81/1
இரும் கட முகத்த யானை இவுளி தேர் காலாள் துஞ்சி – யுத்4-மிகை:41 55/3

TOP


கடக்க (18)

கடக்க அரும் வலத்து எனது காவல் இது யாவும் – பால:7 33/1
இழைத்த தொல் வினையையும் கடக்க எண்ணுதல் – அயோ:1 24/1
பித்த மயக்கு ஆம் சுறவு எறியும் பிறவி பெரிய கடல் கடக்க
உய்த்து மீண்ட நாவாயில் தாமும் போவார் ஒக்கின்றார் – அயோ:6 25/3,4
கனை கழல் தம்பி பின்பு சென்றனன் கடக்க ஒண்ணா – ஆரண்:11 55/3
இ வழி இரு வினை கடக்க எண்ணினிர் – ஆரண்:12 40/3
காலினால் அளந்த வான முகட்டையும் கடக்க கால – சுந்:1 32/3
காயம் என்னும் அ கணக்கு_அறு பதத்தையும் கடக்க
ஏயும் நன் மதில் இட்டனன் கயிலையை எடுத்தான் – சுந்:2 20/3,4
கடக்க_அரும் அரக்கியர் காவல் சுற்று உளாள் – சுந்:3 60/1
மீ உயர் விசும்பையும் கடக்க வீங்கினான் – சுந்:9 28/4
எல்லை கடக்க விடு-மின்கள் என்றான் நின்றார் இரைத்து எழுந்தார் – சுந்:12 112/4
அமை திரு நகரை சூழ்ந்த அளக்கரை கடக்க வீரன் – சுந்-மிகை:1 2/2
கருத கேட்டிட கட்டுரைத்து இடர் கடல் கடக்க
உரிய மற்று இதின் நல்லது ஒன்று இல் என உரைத்தான் – யுத்1:3 40/3,4
அயில் கடந்து எரிய நோக்கும் அரக்கரை கடக்க ஆழி – யுத்1:14 14/1
கடக்க_அரும் துறக்கமே கலந்தவாம் என – யுத்2:18 109/3
நீரினை கடக்க வாங்கி இலங்கையாய் நின்ற குன்றை – யுத்3:26 4/1
கடவுள் மா படை தொடுக்கின் மற்று அவை முற்றும் கடக்க
விடவும் ஆற்றவும் வல்லனேல் யாரையும் வெல்லும் – யுத்4:32 22/1,2
உய்த்து ஒரு திசை-மேல் ஓடி உலகு எலாம் கடக்க பாய்ந்து – யுத்4:32 41/1
வேலையை கடக்க பாயும் விறல் உடையவனை வீட்டி – யுத்4:41 26/2

TOP


கடக்க_அரும் (2)

கடக்க_அரும் அரக்கியர் காவல் சுற்று உளாள் – சுந்:3 60/1
கடக்க_அரும் துறக்கமே கலந்தவாம் என – யுத்2:18 109/3

TOP


கடக்கல் (4)

காலம் என்று ஒரு வலை கடக்கல் ஆகுமோ – அயோ:14 71/4
கற்றவர் ஞானம் இன்றேல் காமத்தை கடக்கல் ஆமோ – ஆரண்:10 84/4
காதையை குறித்து நின்ற அ உரை கடக்கல் ஆமோ – யுத்1:4 115/4
கண்டத்தின் கீழும் மேலும் கபாலத்தும் கடக்கல் உற்ற – யுத்3:31 222/1

TOP


கடக்கலாத (1)

அங்கம் தர அஞ்சி என் ஆணை கடக்கலாத
செம் கண் நெடு மால் முதல் தேவர் சிரிக்க என்னை – யுத்2:19 10/3,4

TOP


கடக்கலாம் (1)

வெல்லலாம் அவர் இயற்றும் வினை எல்லாம் கடக்கலாம் மேல் வாய் நீங்கி – ஆரண்:6 130/2

TOP


கடக்கவோ (1)

கல் அடா நெடு மரங்களோ வரு கருத்தினேன் வலி கடக்கவோ
சொல் அடா என இயம்பினான் இகல் அரக்கன் ஐயன் இவை சொல்லினான் – யுத்2:19 73/3,4

TOP


கடக்கிலான் (1)

கண்டான் நும்பி அறம் கடக்கிலான்
வண்டு ஆர் கோதையை வைத்து நீங்கு எனா – கிட்:16 41/2,3

TOP


கடக்கும் (10)

கடக்கும் வால் உணர்வினுக்கு அணுகும் காட்சியான் – அயோ:5 26/4
பனி நின்ற பெரும் பிறவி கடல் கடக்கும் புணை பற்றி – ஆரண்:1 51/1
சால உரைத்தார் வாரி கடக்கும் தகவு இன்மை – கிட்:17 4/2
தழுவி நின்று எடுப்ப வேலை தனி தனி கடக்கும் தாள – சுந்:4 32/2
கடக்கும் வண்ணமும் எண்ணுதி எண்ணு நூல் கற்றாய் – யுத்1:5 74/4
கார்த்தவீரியன் வாலி என்று அவர் வலி கடக்கும்
மூர்த்தம் என்னிடத்து இல் என கோடலை முதல் நாள் – யுத்1-மிகை:2 27/1,2
தோணி பெற்றனர் என கடக்கும் தொல் செரு – யுத்2:15 102/2
கனி உடை மரங்கள் ஆக கவி குலம் கடக்கும் காண்டி – யுத்2:16 39/2
கொன்று போர் கடக்கும் ஆயின் கொள்ளுதும் வென்றி அன்றேல் – யுத்3:31 56/3
வைது கொலின் அல்லது மற படை கொடி படை கடக்கும் வலிதான் – யுத்3:31 150/3

TOP


கடக்கும்-வகை (1)

கடக்கும்-வகை வீசின களித்த திசை யானை – சுந்:6 13/2

TOP


கடக்குமாறு (1)

வன் திறம் அனுமன் வாரி கடக்குமாறு உளத்தின் எண்ணி – சுந்-மிகை:1 1/2

TOP


கடக (4)

இரும் கடக கரதலத்து இ எழுத அரிய திருமேனி – பால:12 22/3
கடக கை எறிந்து தம்மில் கரும் கழல் வீரர் நக்கார் – பால:16 18/4
கங்கைக்கு இறைவன் கடக கை புடைத்து நக்கான் – அயோ:4 113/4
அம் பவள செ வாய் அணி கடக சேவகன் – யுத்4-மிகை:41 179/1

TOP


கடகத்தொடு (1)

என்று உரைத்து அமரர் ஈந்த எரி மணி கடகத்தொடு
வன் திறல் களிறும் தேரும் வாசியும் மணி பொன் பூணும் – யுத்4-மிகை:42 65/1,2

TOP


கடகத்தோடும் (1)

உம்பர்-தம் பெருமான் ஈந்த ஒளி மணி கடகத்தோடும்
கொம்பு உடை மலையும் தேரும் குரகத குழுவும் தூசும் – யுத்4-மிகை:42 52/2,3

TOP


கடகம் (6)

ஏந்து இழை அரம்பை மாதர் எரி மணி கடகம் வாங்கி – பால:16 12/3
இள வெயில் சுற்றி அன்ன எரி மணி கடகம் இட்டார் – பால:22 11/4
காண் தகு தட கையில் கடகம் மின்னவே – பால:23 57/4
அரும் கடகம் அம் கையில் அகற்றி அயர்வோடும் – யுத்1:9 12/1
தண்டை தோள்_வளை கடகம் என்று இனையன தறுகண் – யுத்2:16 247/2
என்றிட தாரை நிற்க எரி கதிர் கடகம் ஒன்று – யுத்4-மிகை:41 126/1

TOP


கடகமும் (1)

கடகமும் குழையும் பூணும் ஆரமும் கலிங்க நுண் நூல் – பால:10 17/1

TOP


கடங்களும் (1)

கடங்களும் கலின மா விலாழியும் கணக்கு_இலாத – சுந்:2 38/2

TOP


கடத்தல் (2)

அரிது போகவோ விதி வலி கடத்தல் என்று அஞ்சி – சுந்:3 9/1
அறத்தினால் அன்றி அமரர்க்கும் அரும் சமம் கடத்தல்
மறத்தினால் அரிது என்பது மனத்திடை வலித்தி – யுத்2:15 251/1,2

TOP


கடத்தலின் (1)

இரும் சிறை கடத்தலின் இனியது யாவதோ – அயோ:1 21/4

TOP


கடத்தி (2)

கையிடை புக்காய் நீ வேறு எவ்வணம் கடத்தி காவல் – யுத்1:12 28/2
இங்கு இவை அளவை ஆக இடர் கடல் கடத்தி என்றாள் – யுத்3:23 29/3

TOP


கடத்தியோ (1)

காதல் நீ அறத்து எல்லை கடத்தியோ – சுந்:12 95/4

TOP


கடத்திர் (1)

இங்கு ஆர் கடத்திர் எனை என்னா எழுந்தாள் – சுந்:1 63/3

TOP


கடத்து (1)

தாங்கு வெம் கடத்து உலவைகள் தழை கொண்டு தழைத்த – அயோ:9 39/3

TOP


கடத்தொடும் (1)

குன்று சூழ்ந்த கடத்தொடும் கோவலர் – கிட்:15 39/1

TOP


கடந்த (35)

பொன் நகரும் அல்லாது புகல் உண்டோ இகல் கடந்த புலவு வேலோய் – பால:6 8/4
கரியவன் உலகு எலாம் கடந்த தாள் இணை – பால:8 27/3
மலை கடந்த புயங்கள் மடந்தைமார் – பால:18 18/1
சொல் நலம் கடந்த காம சுவையை ஓர் உருவம் ஆக்கி – பால:21 12/1
வடி மழுவாளவன் கடந்த மைந்தற்கு – அயோ-மிகை:2 3/3
கலைகளின் பெரும் கடல் கடந்த கல்வியான் – ஆரண்:7 108/1
பொருப்பினையும் கடந்த புய பரப்பினிடை பொழி கதிரின் ஒளி குலாவி – ஆரண்-மிகை:10 2/1
அடல் கடந்த தோள் அவனை அஞ்சி வெம் – கிட்:3 64/1
பெற்றிலென் கடந்த சொல்லின் பயன் இலை பிறிது ஒன்றேனும் – கிட்:7 134/3
கரும்பையும் கடந்த சொல்லாள் கவாற்கு இது கருது கண்டாய் – கிட்:13 36/4
காத்து உறு சோலை-தோறும் கரும் கடல் கடந்த தாளான் – சுந்:2 99/3
கயிலையின் திரண்ட முரண் தொடர் தடம் தோள் கனகனது உயர் வரம் கடந்த
அயில் எயிற்று அரியின் சுவடு தன் கரத்தால் அளைந்த மாக்கரியின் நின்று அஞ்ச – சுந்:3 82/3,4
கண்தலம் அறிவொடு கடந்த காட்சிய – சுந்:4 102/1
கடவுளர்க்கு அரசனை கடந்த தோன்றலும் – சுந்:12 24/1
அடல் கடந்த திரள் புயத்து ஐய நீ – சுந்:12 32/3
வில் கடந்த நுதல் சிலர் வீடினார் – சுந்-மிகை:13 4/4
எல் கடந்த இருளிடை இந்திர – யுத்1:8 69/3
கண்மை இ நகர் வேலை கடந்த அ – யுத்1:9 50/1
கல் குவடு அடுக்கி வாரி கடலினை கடந்த காட்சி – யுத்1:10 5/2
பருப்பதம் கடந்த தோளான் பதம் இரண்டு ஒரு கை பற்றா – யுத்1-மிகை:3 26/4
காலினின் கரும் கடல் கடந்த காற்றது – யுத்2:16 81/1
கரும் கடல் கடந்த அ காலன் காலன் வாழ் – யுத்2:16 268/3
மாதிரம் கடந்த தோளான் மந்திர இருக்கை வந்த – யுத்2:17 2/1
கண்டாள் கருணனை தன் கண் கடந்த தோளானை – யுத்2:17 89/1
அடல் கடந்த போர் வாளி என்று ஆகுலித்து அழுதான் – யுத்3:22 189/4
வென்று அலைத்து என்னை ஆர்த்து போர் தொழில் கடந்த வெய்யோன் – யுத்3:28 62/2
மாதிரம் கடந்த திண் தோள் மைந்தன் தன் மகுட சென்னி – யுத்3:29 42/1
கையனே மழுவனே என்று இவர் வலி கடந்த கால – யுத்3:29 48/2
புரம் கடந்த அ புனிதனே முதலிய புலவோர் – யுத்3:31 38/1
எண்ணும் நீர் கடந்த யானை பெரும் பிணம் ஏந்தி யாணர் – யுத்4:34 21/1
அடல் கடந்த தோள் அலங்கு போர் வலயங்கள் இலங்க – யுத்4:35 10/2
திக்கோடும் உலகு அனைத்தும் செரு கடந்த புய வலியும் தின்று மார்பில் – யுத்4:37 197/3
கனத்தினால் கடந்த பூண் முலைய கைவளை – யுத்4:40 71/1
கண்ண ஆம் புனலும் ஓடி கடலையும் கடந்த அன்றே – யுத்4:41 115/4
வானையும் திசையும் கடந்த வான் புகழ் – யுத்4-மிகை:41 216/1

TOP


கடந்த-போது (1)

வரம்பையும் கடந்த-போது மற்று உரை வகுக்கல் ஆமோ – கிட்:13 36/2

TOP


கடந்தது (8)

காலை வேலையை கடந்தது கழிந்த நீர் கடிதின் – அயோ:9 37/3
காடு மா நெடு விலங்கல்கள் கடந்தது அ கடலின் – கிட்:7 74/3
காட்டியது அனுமன் நீதி கல்வியால் கடந்தது அல்லால் – கிட்:11 95/2
திறத்தையும் கடந்தது சீற்றத்தின் தகைமை – சுந்:3 133/4
கடந்து செலவு என்பது கடந்தது இரு காலால் – சுந்:6 18/3
காவலின் பெற்ற திகிரியான் தன்னொடும் கடந்தது
ஏவரின் பெற்ற வரத்தினால் இயம்புதி இளையோய் – யுத்1:2 105/3,4
கவ்வு அயில் கால நேமி கணக்கையும் கடந்தது என்பார் – யுத்1:9 74/4
விசும்பையும் கடந்தது விரிந்த தூளியே – யுத்2:18 87/4

TOP


கடந்தவர் (1)

அறம் கடந்தவர் செயல் இது என்று உலகு எலாம் ஆர்ப்ப – யுத்2:15 249/1

TOP


கடந்தவன் (4)

மாதிரம் கடந்தவன் குறுகி மன்ன நின் – சுந்:12 25/2
கடந்தவன் சரிதை கண்டனை அன்றே – யுத்1:11 25/4
போர் கடந்தவன் இன்று வலிது போர் என்றான் – யுத்2:19 28/4
எ வரங்களும் கடந்தவன் அ பொருள் இசைப்ப – யுத்4:40 118/1

TOP


கடந்தவாறும் (1)

கல்லினின் கடந்தவாறும் கழறுதிர் காலம் தாழ்த்த – யுத்1:9 33/3

TOP


கடந்தன (2)

கடந்தன பசி தழல் கரடி காதுவ – யுத்2:19 47/4
கேடு இல் வாம் பரி கணக்கையும் கடந்தன கிளர்ந்த – யுத்3:22 96/4

TOP


கடந்தனம் (1)

காலன் வந்தனன் இடர் கடல் கடந்தனம் எனா – கிட்:3 2/3

TOP


கடந்தனர் (5)

கடந்தனர் கண்டனர் கழுகின் வேந்தையே – ஆரண்:4 1/4
கடந்தனர் இடைந்தனர் களித்த மயில் போலும் – சுந்:2 158/2
பெரும் கடல் கடந்தனர் பெயரும் பெற்றி போல் – சுந்:4 97/3
விரியும் வேலையும் கடந்தனர் நோக்கினன் வீரன் – யுத்3:31 30/4
கடந்தனர் கவியின் வீரர் களத்திடை கணத்தில் மாய்த்தார் – யுத்3-மிகை:21 5/3

TOP


கடந்தனவோ (1)

உடல் கடந்தனவோ உனை அரக்கன் வில் உதைத்த – யுத்3:22 189/3

TOP


கடந்தனன் (4)

நாள் அனைத்தையும் கடந்தனன் தமியன் நம் தாதை – ஆரண்:13 90/3
மேயது கடந்தனன் வினை பகையை வென்றான் – சுந்:2 164/4
பனி வரை கடந்தனன் பருப்பதங்களின் – யுத்3:24 86/1
சூழ் புவி-அதனை எல்லாம் கடந்தனன் காலின் தோன்றல் – யுத்4-மிகை:42 16/4

TOP


கடந்தனனாம்-கொலோ (1)

நாணி நாடு கடந்தனனாம்-கொலோ
சேண் உலாம் தனி தேரவன் என்னுமால் – ஆரண்:14 21/3,4

TOP


கடந்தனனால் (1)

காற்றின் படை கொண்டு கடந்தனனால் – யுத்3:20 99/4

TOP


கடந்தனென் (1)

கரும் கடல் கடந்தனென் காலினால் என்றான் – சுந்:4 97/4

TOP


கடந்தாய் (1)

கடந்தாய் என்றல் என் ஆகும் காற்றே அனைய கடுமையாய் – சுந்:4 109/4

TOP


கடந்தார் (2)

காசு_அறு குன்றினொடு ஆறு கடந்தார்
யோசனை ஒன்பதொடு ஒன்பது சென்றார் – ஆரண்:14 33/3,4
பாராயண மறை நான்கையும் கடந்தார் இவர் பழையோர் – யுத்3:27 140/4

TOP


கடந்தால் (6)

என் சொல் கடந்தால் உனக்கு யாது உளது ஈனம் என்றான் – அயோ:4 136/3
அவண் அவை நீத்து ஏகிய பின் அகல் நாடு பல கடந்தால் அனந்தன் என்பான் – கிட்:13 23/3
துறக்கம் உற்றார் மனம் என்ன துறை கெழு நீர் சோணாடு கடந்தால் தொல்லை – கிட்:13 30/1
காமம் யாவையும் தருவதும் அ பதம் கடந்தால்
சேம வீடு உற செய்வதும் செம் தழல் முகந்த – யுத்1:3 42/1,2
ஒன்பதினாயிரம் கடந்தால் இமயம் எனும் குலவரையை உறுதி உற்றால் – யுத்3:24 24/2
செம் மலை அ மலைக்கும் அளவு அத்தனையே அது கடந்தால் சென்று காண்டி – யுத்3:24 25/2

TOP


கடந்தான் (14)

ஈந்தே கடந்தான் இரப்போர் கடல் எண்_இல் நுண் நூல் – பால:4 5/1
ஆய்ந்தே கடந்தான் அறிவு என்னும் அளக்கர் வாளால் – பால:4 5/2
காய்ந்தே கடந்தான் பகை வேலை கருத்து முற்ற – பால:4 5/3
தோய்ந்தே கடந்தான் திருவின் தொடர் போக பௌவம் – பால:4 5/4
தென்சொல் கடந்தான் வடசொல் கலைக்கு எல்லை தேர்ந்தான் – அயோ:4 136/4
கவிக்கு நாயகன் அனையவன் உறையுளை கடந்தான் – சுந்:2 130/4
காது வெம் சின களியினர் காவலை கடந்தான் – சுந்:2 137/4
அண்டமும் கடந்தான் அங்கை அனலியும் குளிர்ந்தது அங்கி – சுந்:12 125/1
காது வெம் சினத்து அரக்கர்-தம் வலிமையும் கடந்தான் – யுத்1-மிகை:5 11/4
திக்கு அனைத்தும் போர் கடந்தான் போயினான் தீ விழியான் – யுத்2:17 91/4
கன்னல் ஒன்றில் ஓர் கங்குலின் வேலையை கடந்தான்
அன்ன வேலையின் இராமன் ஈது இளையவற்கு அறைந்தான் – யுத்3:22 87/3,4
கைகொள் சேனையை கா என போர்க்களம் கடந்தான் – யுத்3:22 88/4
கருத்தை உன்னி அ மாருதி உலகு எலாம் கடந்தான் – யுத்4:32 40/4
காந்தர்ப்பம் எனும் கடும் கொடும் கணையினால் கடந்தான்
ஏந்தல் பல் மணி எறுழ் வலி திரள் புயத்து இராமன் – யுத்4:37 104/3,4

TOP


கடந்தானை (2)

மண் கடந்து அமரர் வைகும் வான் கடந்தானை தான் தன் – பால:21 7/3
காய் சினத்து அனுமன் என்னும் கடல் கடந்தானை கண்டான் – யுத்3:24 10/4

TOP


கடந்திடுதல் (1)

கல்லின் மா மதிள் மணி கடை கடந்திடுதல் முன் – கிட்:13 72/2

TOP


கடந்தில (3)

தொய்யலை கடந்தில சூழி யானையே – பால:14 19/4
நெரியும் பல் பிண பெரும் கரை கடந்தில நீத்தம் – யுத்2:16 245/4
கண்ணுதல் பெரும் கடவுள்-தன் கவசத்தை கடந்தில கதிர் வாளி – யுத்2:16 327/4

TOP


கடந்திலர் (1)

வேலியை கடந்திலர் உலகை வென்றுளார் – யுத்3:31 169/4

TOP


கடந்திலாத (1)

வெயில் கடந்திலாத காவல் மேருவின் மேலும் நீண்ட – யுத்1:14 14/3

TOP


கடந்திலேன் (1)

பின்னை மீட்டு உறு பகை கடந்திலேன் பிழை – யுத்4:40 50/3

TOP


கடந்திலை (1)

உடல் கடந்தும் நின் ஊழி கடந்திலை
அடல் கடந்த திரள் புயத்து ஐய நீ – சுந்:12 32/2,3

TOP


கடந்தீர் (1)

ஓதி உணர்ந்தீர் ஊழி கடந்தீர் உலகு ஈனும் – கிட்:17 15/3

TOP


கடந்து (80)

நெறி கடந்து பரந்தன நீத்தமே – பால:2 40/1
சேணையும் கடந்து திசையையும் கடந்து திகிரியும் செம் தனி கோலும் – பால:3 12/3
சேணையும் கடந்து திசையையும் கடந்து திகிரியும் செம் தனி கோலும் – பால:3 12/3
ஓசனை பல கடந்து இனி ஓர் ஓசனை – பால:5 37/1
மூ-வகை பகை அரண் கடந்து முத்தியில் – பால:7 15/2
அல் கடந்து இலங்கு பல் மீன் அரும்பிய வானும் போல – பால:10 5/2
கலை கடந்து அகல் அல்குல் கடம் படு – பால:18 18/2
நிலை கடந்து பரந்தது நீத்தமே – பால:18 18/4
எண் கடந்து அலகு இலாது இன்று ஏகுறும் இவன் தேர் என்று – பால:21 7/1
மண் கடந்து அமரர் வைகும் வான் கடந்தானை தான் தன் – பால:21 7/3
கானும் கடலும் கடந்து இமையோர் இடுக்கண் தீர்த்த கழல் வேந்தன் – அயோ:0 1/4
காலமாய் குணித்த நுண்மை கணக்கையும் கடந்து நின்ற – அயோ:3 95/3
தன் சொல் கடந்து எற்கு அரசு ஆள்வது தக்கது அன்றால் – அயோ:4 136/2
மாறி உலகம் வகுத்த நாள் வரம்பு கடந்து மண் முழுதும் – அயோ:6 35/3
ஆறும் கானும் அகல் மலையும் கடந்து
ஏறி ஏழ் பகல் நீந்தி பின் எந்திரத்து – அயோ:11 17/1,2
ஆழ நெடும் திரை ஆறு கடந்து இவர் போவாரோ – அயோ:13 15/1
என் இவன் என்னை இகழ்ந்தது இ எல்லை கடந்து அன்றோ – அயோ:13 16/3
வம்பு இயல் தார் இவர் வாள் வலி கங்கை கடந்து அன்றோ – அயோ:13 19/2
மோது கங்கையின் கரை கடந்து முந்தினான் – அயோ:14 137/2
இரு வினை கடந்து போய் உம்பர் எய்தினார் – ஆரண்:7 122/2
தன் சொல் கடந்து தளர்கின்ற நெஞ்சம் உடையேன் மருங்கு தனியே – ஆரண்:13 64/3
என் சொல் கடந்து மனமும் தளர்ந்த இள வீரன் வந்த இயல்பே – ஆரண்:13 64/4
நின்று பின்னரும் நெடு நெறி கடந்து உடன் நிமிர – ஆரண்:13 86/1
சுரந்தனனேல் நனி கொண்டு கடந்து என் – ஆரண்:14 42/2
எண் கடந்து உரு எடுத்து இருளை ஓட்டல் போல் – ஆரண்-மிகை:10 6/3
கண்டிலன் உலகம் மூன்றும் காலினால் கடந்து கொண்ட – கிட்:2 32/1
அவனியும் கடந்து எயில் அடைந்தனன் – கிட்:3 65/2
புயல் கடந்து இரவி-தன் புகல் கடந்து அயல் உளோர் – கிட்:5 13/1
புயல் கடந்து இரவி-தன் புகல் கடந்து அயல் உளோர் – கிட்:5 13/1
அரசர் வீதி கடந்து அகன் கோயிலை – கிட்:11 43/2
அ ஆறு கடந்து அப்பால் அறத்து ஆறே என தெளிந்த அருளின் ஆறும் – கிட்:13 22/1
சுவணநதி கடந்து அப்பால் சூரிய காந்தகம் என்ன தோன்றி மாதர் – கிட்:13 23/1
ஆண்டு கடந்து அ புறத்தும் இ புறத்தும் ஒரு திங்கள் அவதி ஆக – கிட்:13 32/1
அன்ன தொண்டை நல் நாடு கடந்து அகன் – கிட்:15 46/1
மீது கடந்து அ தீயவர் உட்கும் வினையோடும் – கிட்:17 6/2
மந்திரம் பல கடந்து தன் மனத்தின் முன் செல்வான் – சுந்:2 136/3
அக்கன் மாளிகை கடந்து போய் மேல் அதிகாயன் – சுந்:2 142/1
என்னவே கடந்து இஞ்சியும் பிற்பட – சுந்:2 154/2
தழைத்த பொன் முலை தடம் கடந்து அருவி போய் தாழ – சுந்:3 6/1
காந்தன் மாண்டிலன் காடு கடந்து போய் – சுந்:3 101/3
கடந்து செலவு என்பது கடந்தது இரு காலால் – சுந்:6 18/3
அண்டத்தை கடந்து போகி அ புறத்து அகலின் என்-பால் – சுந்:10 5/3
கடந்து பின் குரங்கு என்று ஓதும் கருவையும் களைவென் என்றான் – சுந்:10 23/4
கடல் கடந்து புகுந்தனை கண்டகர் – சுந்:12 32/1
கடவுள் படையை கடந்து அறத்தின் ஆணை கடந்தேன் ஆகாமே – சுந்:12 116/1
வேந்தன் கோயில் வாயிலொடு விரைவில் கடந்து வெள்ளிடையில் – சுந்:12 118/1
கண்ணின் நீர் பெரும் தாரைகள் முலை தடம் கடந்து
மண்ணின் மீதிடை புனல் என வழிந்து அவை ஓட – சுந்-மிகை:3 3/1,2
இல் கடந்து இனி ஏகலம் யாம் எனா – சுந்-மிகை:13 4/3
வருவதும் குரங்கு நம் வாழ்க்கை ஊர் கடந்து
அரிது-கொல் இராக்கதர்க்கு ஆழி நீந்துதல் – யுத்1:2 35/3,4
ஏழும் தன் இரு தாள் அளவு என கடந்து ஏறும் – யுத்1:3 3/4
ஊழியும் கடந்து உயர்கின்ற ஆயுளான் உலகம் – யுத்1:3 20/3
அளக்கரை கடந்து மேல் அறிந்து நம்பியும் – யுத்1:4 15/1
ஓதினான் ஓத நீர் கடந்து பகை கடிந்து உலகை உய்ய செய்தான் – யுத்1:4 102/4
இரும் கடல் கடந்து கரை ஏறினன் இராமன் – யுத்1:9 12/4
அயில் கடந்து எரிய நோக்கும் அரக்கரை கடக்க ஆழி – யுத்1:14 14/1
துயில் கடந்து அயோத்தி வந்தான் சொல் கடவாத தூதன் – யுத்1:14 14/2
எயில் கடந்து இலங்கை எய்தி அரக்கனது இருக்கை புக்கான் – யுத்1:14 14/4
மோது வாரிதி கடந்து ஒரு கணத்தினில் முடுகி – யுத்1-மிகை:5 11/2
கன்னல் ஒன்றில் கடந்து கவி குலம் – யுத்1-மிகை:9 12/2
மூன்றையும் கடந்து ஒரு வெற்றி முற்றினான் – யுத்2:15 106/4
கடந்து போய் உலகம் மூன்றும் காக்கின்ற காவலாளன் – யுத்2:16 2/2
மேருவை பிளக்கும் என்றால் விண் கடந்து ஏகும் என்றால் – யுத்2:16 20/1
கனி தொடர் குரங்கின் சேனை கடலையும் கடந்து மூடும் – யுத்2:16 156/3
கடல் கடந்து புக்கு அரக்கரை கருமுதல் கலக்கி – யுத்3:22 189/1
இடர் கடந்து நான் இருப்ப நீ நல்கியது இதுவோ – யுத்3:22 189/2
மேருவினை கடந்து அப்பால் ஒன்பதினாயிரம் உள ஓசனையை விட்டால் – யுத்3:24 26/1
மேகத்தின் பதம் கடந்து வெம் கதிரும் தண் கதிரும் விரைவில் செல்லும் – யுத்3:24 36/1
காண்டும் என இமைப்பதன்-முன் கட்புலமும் கடந்து அகலும் இன்னும் காண்-மின் – யுத்3:24 38/3
தன்னையும் கடந்து நீண்ட உவகையன் சமைந்த கீதம் – யுத்3:25 1/2
அரும் கடல் கடந்து இ ஊரை அள் எரி மடுத்து வெள்ள – யுத்3:26 50/1
கரும் கடல் கட்டி மேரு கடந்து ஒரு மருந்து காட்டி – யுத்3:26 50/2
அணங்குடை நெடு வேல் பாயும் அமர் கடந்து அரிதின் போனான் – யுத்3:28 16/4
போரினை கடந்து மாயம் புணர்க்கினும் புணர்க்கும் போய் அ – யுத்3:28 32/2
காரினை கடந்து வஞ்சம் கருதினும் கருதும் காண்டி – யுத்3:28 32/3
வன் புலம் கடந்து மீளும் தம்பி-மேல் வைத்த மாலை – யுத்3:28 64/1
கருது சேனையும் கொன்று மா கடலையும் கடந்து – யுத்3:30 46/4
கண்டு தன் கருத்தில் கொண்ட கவலையை கடந்து அங்கு ஆவி – யுத்3-மிகை:26 5/1
கரணம் அ அறிவை கடந்து அகல்வு அரிது ஆக – யுத்4:40 93/2
சேர்ந்து சேதுவின் தென் கரை கடந்து வந்து எய்தி – யுத்4-மிகை:41 115/1
விளங்கு தத்துவங்கள் மூன்றும் கடந்து உயர் வெளி பாழ் மேலாய் – யுத்4-மிகை:41 297/3

TOP


கடந்தும் (1)

உடல் கடந்தும் நின் ஊழி கடந்திலை – சுந்:12 32/2

TOP


கடந்துளது (1)

உயர்ந்த கொற்றமும் ஊழியும் கடந்துளது உருமின் – யுத்4:32 26/3

TOP


கடந்துளார் (2)

காடு நண்ணினார் மலை கடந்துளார்
வீடு நண்ணினார் என்ன வீசும் நீர் – கிட்:15 15/2,3
ஓத_ரோதன வேலை கடந்துளார்
பூதரோதரம் புக்கு என போர்த்து இழி – யுத்3:29 1/1,2

TOP


கடந்தேம் (1)

கல் உண்டு மரம் உண்டு ஏழை கடல் ஒன்றும் கடந்தேம் என்னும் – யுத்1:14 16/1

TOP


கடந்தேன் (2)

இ பிறவி கடல் கடந்தேன் இனி பிறவேன் இரு வினையும் – ஆரண்:1 60/3
கடவுள் படையை கடந்து அறத்தின் ஆணை கடந்தேன் ஆகாமே – சுந்:12 116/1

TOP


கடந்தோம் (1)

எறிந்தோம் பகை முழுதும் இனி தீர்ந்தோம் இடர் கடந்தோம்
செறிந்தோர் வினை பகைவா என தொழுதார் நெடும் தேவர் – யுத்3:27 144/3,4

TOP


கடந்தோர் (1)

வேராய் முழு முதல் காரண பொருளாய் வினை கடந்தோர்
ஆராயினும் தெரியாதது ஒர் நெடு மாயையின் அகத்தார் – யுத்3:27 140/2,3

TOP


கடப்ப (3)

இனி கடப்ப அரிது ஏழ் கடல் கிடந்தது என்று இசைத்தான் – சுந்:2 144/3
வாலியும் கடப்ப அரு வனப்ப வான் உயர் – சுந்:5 55/3
காற்று பின் செல செல்வன உலகு எலாம் கடப்ப
நூற்று கோடி அம்பு எய்தனன் இராவணன் நொடியில் – யுத்4:37 99/3,4

TOP


கடப்பது (5)

கையறு துயரம் நின்னால் கடப்பது கருதி வந்தேம் – கிட்:3 24/3
கரும் கடல் கடப்பது அரிது அன்று நகர் காவல் – சுந்:2 71/1
பெரும் கடல் கடப்பது அரிது எண்ணம் இறை பேரின் – சுந்:2 71/2
வந்தனர் நமது கொற்றம் வஞ்சகம் கடப்பது என்னும் – யுத்1-மிகை:9 17/3
கனையும் எண்ணையும் கடப்பது ஓர் கடலினை கண்டார் – யுத்4:32 5/4

TOP


கடப்பல் (1)

கற்றை வார் சிறைகள் ஆக கலுழனின் கடப்பல் காண்டீர் – கிட்:17 24/4

TOP


கடப்பவர் (1)

ஏவரே கடப்பவர் எம்பி நீ உளை – ஆரண்:14 87/3

TOP


கடப்பவன் (1)

ஊழி கால் என கடப்பவன் வாலி என்போனை – யுத்3:30 41/2

TOP


கடப்பன (1)

விண்ணகத்தையும் கடப்பன பிழைப்பு இலா மெய்யன மேல் சேர்ந்த – யுத்2:16 327/3

TOP


கடப்பாடு (1)

ஈதலே கடப்பாடு என்பது இயம்பினீர் என்பால் வைத்த – யுத்1:4 117/2

TOP


கடப்பார் (5)

கவ்வை முது வாயிலின் நெடும் கடை கடப்பார்
தெவ்வர் இவர் சேமம் இது சேவகனும் யாமும் – சுந்:2 70/2,3
கன்மத்தை ஞாலத்தவர் யார் உளரே கடப்பார்
பொன் மொய்த்த தோளான் மயல் கொண்டு புலன்கள் வேறாய் – சுந்:4 84/1,2
கை ஓய்வு இலர் மலை மாரியின் நிருத கடல் கடப்பார்
உய்யார் என வடி வாளிகள் சத கோடிகள் உய்த்தான் – யுத்3:27 162/2,3
காலன் மால் சிவன் குமரன் என்று இவரையும் கடப்பார் – யுத்3:31 11/4
கரந்து அடங்கினர் இனி மற்று அ அரக்கரை கடப்பார்
குரங்கு கொண்டு வந்து அமர் செயும் மானுடர்-கொல்லாம் – யுத்3:31 38/3,4

TOP


கடப்பென் (2)

வேலை கடப்பென் மீள மிடுக்கு இன்று என விட்டான் – கிட்:17 4/3
கலங்கலிர் இன்றே சென்று மனிதரை கடப்பென் என்றான் – யுத்3:28 15/4

TOP


கடப்போர் (1)

வாரி கடப்போர் யாவர் என தம் வலி சொல்வார் – கிட்:17 2/4

TOP


கடம் (19)

கடம் கலுழ் தடம் களிறு கையொடு கை தெற்றா – பால:7 31/1
கடம் தரு மா மத களி நல் யானை போல் – பால:10 57/3
கடம் துதைந்த காரி யானை அன்ன காளை தாள் அடைந்து – பால:13 52/3
கடம் கலுழ் சேனையை கடல் இது ஆம் என – பால:14 12/2
ஊறு மா கடம் மா உற ஊங்கு எலாம் – பால:16 30/1
கலை கடந்து அகல் அல்குல் கடம் படு – பால:18 18/2
கடம் படு களிற்று அரசர் ஆதி இடை கண்டோர் – பால:23 1/2
கடம் செய்வான் என கடலில் மூழ்கினான் – அயோ:14 92/4
கடம் கொள் கார் மத கைம்மலை இரிவன காணாய் – அயோ-மிகை:10 2/4
கடம் கலுழ் தடம் களிறு தேர் பரி கடாவி – ஆரண்:9 3/3
கடம் திறந்து எழு களிறு அனைய கார் முகில் – கிட்:10 108/1
புவனம் எத்தனை அவை அனைத்தும் போர் கடம்
தவனை உற்று அரி உருவான ஆண்தகை – சுந்:12 62/1,2
கடம் கொள் வெம் கால செம் தீ அதனை வந்து அவிக்கும் கால – யுத்1:3 134/2
மை கடம் கார் மத யானை வாள் வேந்தன் வழி வந்தீர் – யுத்2:16 349/2
கடம் ஏய் கயிலை கிரி கண்ணுதலோடு – யுத்2:18 56/1
கடம் படு கரி பட கலின மா பட – யுத்3:20 38/1
அம் கடம் கழிந்த பேர் அருவி குன்றின்-நின்று – யுத்3:27 48/1
அம் கடம் கிழிந்திலர் அழிந்த ஆடவர் – யுத்3:27 48/2
கடம் பொறா மத களிறு தேர் பரி இடை கடவ – யுத்3:31 17/1

TOP


கடம்-தொறும் (1)

அளி இனம் கடம்-தொறும் ஆர்ப்ப ஆய் கதிர் – ஆரண்:10 122/1

TOP


கடமை (6)

காத்தல் உன் கடன் இவை கடமை என்றனர் – அயோ:14 129/4
கற்பு அழியாமை என் கடமை ஆயினும் – ஆரண்:13 48/1
களவு இயல் அரக்கன் பின்னே தோன்றிய கடமை தீர – யுத்1:4 142/3
காரியம் இல்லான் போனான் கருணையோர் கடமை ஈதால் – யுத்2:19 271/2
அன்னதேல் இனி அமையும் எம் கடமை அஃது என்றான் – யுத்3:30 49/4
கட்டம் அ தொழில் செரு தொழில் இனி செயும் கடமை – யுத்3:30 51/4

TOP


கடர் (3)

கடர் எலாம் மடுப்பன பலவும் காண்டியால் – அயோ:14 30/4
கடர் கடை மத்தின் பாம்பு கழற்றியது என்ன காசின் – யுத்1:4 132/3
கடர் கிடந்தன போன்ற களத்தினே – யுத்2:19 137/4

TOP


கடல் (588)

நல் குண கடல் ஆடுதல் நன்று-அரோ – பால:0 2/4
அலை_கடல் தலை அன்று அணை வேண்டிய – பால:1 9/3
கதுப்பு உறு வெறியே நாறும் கரும் கடல் தரங்கம் என்றால் – பால:2 11/2
நீரொடு நிகர்வன நிறை கடல் நிதி சால் – பால:2 46/3
சொல் மலை அல்லன தொடு கடல் அமிர்தம் – பால:2 47/2
அன்ன மா மதிலுக்கு ஆழி மால் வரையை அலை_கடல் சூழ்ந்தன அகழி – பால:3 13/1
தோய்ந்த மா கடல் நறும் தூபம் நாறு மேல் – பால:3 41/3
விளை ஒலி கடல் ஒலி மெலிய விம்முமே – பால:3 60/4
காடும் புனமும் கடல் அன்ன கிடங்கும் மாதர் – பால:3 71/1
ஈந்தே கடந்தான் இரப்போர் கடல் எண்_இல் நுண் நூல் – பால:4 5/1
பாம மா கடல் கிடங்கு ஆக பல் மணி – பால:4 7/2
அலை_கடல் நடுவண் ஓர் அனந்தன் மீமிசை – பால:5 6/1
கரு முகில் என வளர் கருணை அம் கடல்
பொருது இடர் தணிக்கின் உண்டு எனும் புணர்ப்பினால் – பால:5 8/3,4
கச ரத துரக மா கடல் கொள் காவலன் – பால:5 19/3
ஓத நெடும் கடல் ஆடை உலகினில் வாழ் மனிதர் விலங்கு எனவே உன்னும் – பால:5 35/1
தோகையர் பல்லாண்டு இசைப்ப கடல் தானை புடை சூழ சுடரோன் என்ன – பால:5 55/3
கழுந்து ஓடும் வரி சிலை கை கடல் தானை புடை சூழ கழல் கால் வேந்தன் – பால:5 56/2
கடல் தரு முகில் ஒளிர் கமலம் அது அலரா – பால:5 129/1
கரை செய்ய அரியது ஒரு பேர் உவகை கடல் பெருக கரங்கள் கூப்பி – பால:6 10/2
இரு பிறை செறிந்து எழும் கடல் உண்டாம் எனின் – பால:7 22/3
நிறை கடல் முளைத்து என நெருப்பு எழ விழித்தாள் – பால:7 30/4
சொல்லும் மாத்திரையின் கடல் தூர்ப்பது ஓர் – பால:7 48/2
மீன் நகு திரை கடல் விசும்பு போர்த்து என – பால:8 34/3
கொதிக்கும் வெம்மையை ஆற்றுவான் போல் கடல் குளித்தான் – பால:9 2/4
கடைய முன் கடல் செழும் திரு எழும்படி காட்டி – பால:9 12/2
குன்றம் ஆட கோவின் அளிக்கும் கடல் அன்றி – பால:10 26/3
வழங்கிய கடல் என வறியள் ஆயினாள் – பால:10 44/4
உண்டான் உந்தி கடல் பூத்தது ஓத கடலும் தான் வேறு ஓர் – பால:10 71/3
சுடுதியோ கடல் தோன்றிய திங்களே – பால:10 77/4
கடல் தோட்டார் எனின் வேறு ஓர் கட்டுரையும் வேண்டுமோ – பால:12 10/4
கயல் கடல் சூழ் உலகு எல்லாம் கை_நெல்லி கனி ஆக்கி – பால:12 12/1
வில் என்னும் நெடு வரையால் வேந்து என்னும் கடல் கலக்கி – பால:12 14/1
நீர் காத்த கடல் புடை சூழ் நிலம் காத்தேன் என்னின் பின் – பால:12 18/3
அலை உருவ கடல் உருவத்து ஆண்தகை-தன் நீண்டு உயர்ந்த – பால:12 28/1
ஏற்றுமேல் இடர் கடல் ஏற்றும் என்றனன் – பால:13 1/4
கடல் புரை திரு நகர் இரைத்து காணவே – பால:13 4/4
வண்ண வான் கடல் பண்டு கடைந்த மத்து என்பார் – பால:13 7/2
வெண் நிற மேகம் மேன்மேல் விரி கடல் பருகுமா போல் – பால:13 39/3
பெய் கடல் பிறந்து அயல் பெறற்கு ஒணா மருந்து பெற்று – பால:13 54/1
புடை பெயர் கடல் என எழுந்து போயதே – பால:14 9/4
கடம் கலுழ் சேனையை கடல் இது ஆம் என – பால:14 12/2
அணை என பொலிந்தது அ கடல் செல் ஆறு-அரோ – பால:14 15/4
மொய் திரை கடல் என முழங்கு மூக்கு உடை – பால:14 19/1
சுற்றுறு கமலம் பூத்த தொடு கடல் திரையின் செல்ல – பால:14 75/2
கரும் கடல் கலக்கும் மது கயிடவரை ஒத்த – பால:15 25/4
கரை செயா ஆசை ஆம் கடல் உளான் ஒரு – பால:19 27/2
படர் திரை கரும் கடல் பரமன் மார்பிடை – பால:19 67/3
நிலை குலாம் மகர நீர் நெடிய மா கடல் எலாம் – பால:20 6/2
நீடு மா கடல் தானை நெருங்கலால் – பால:21 52/2
கன்னி அமிழ்தத்தை எதிர் கண்ட கடல் வண்ணன் – பால:22 30/2
கனை ஏழ் கடல் போல் கரு நாழிகைதான் – பால:23 5/1
சங்கு இனம் தவழ் கடல் ஏழில் தந்தவும் – பால:23 48/1
பொங்கு இரும் கரும் கடல் பூத்தது ஆம் என – பால:23 51/2
கண்ணுறு கரும் கடல் அதனை கை வளர் – பால:23 62/2
அலை_கடல் பிறந்து பின்னை அவனியில் தோன்றி மீள – பால:23 79/3
துன்று இரும் கரும் கடல் துவைப்ப தோன்றிய – பால:23 80/2
ஒலி கடல் உலகினில் உம்பர் நாகரில் – பால:23 81/1
நீந்த அரும் கடல் என நிறைந்த வேதியர் – பால:23 83/1
நூல் கடல் அன்னவர் சொல் கடன் நோக்கி – பால:23 98/1
மால் கடல் பொங்கும் மனத்தவளோடும் – பால:23 98/2
கார் கடல் போல் கருணை கடல் பண்டை – பால:23 98/3
கார் கடல் போல் கருணை கடல் பண்டை – பால:23 98/3
வன்மை கடல் புக உய்ப்பது ஓர் வழி புக்கனன் மறவோன் – பால:24 3/4
தம்பித்து உயர் திசை யானைகள் தளர கடல் சலியா – பால:24 8/2
அயிர் துற்றிய கடல் மா நிலம் அடைய தனி படரும் – பால:24 12/1
இருபத்தொரு படிகால் இமிழ் கடல் ஒத்து அலை எறியும் – பால:24 13/3
சையம் புக நிமிர் அ கடல் தழுவும்படி சமைவான் – பால:24 15/1
பனி வார் கடல் புடை சூழ் படி நரபாலரை அருளா – பால:24 21/3
இழிந்த வான் துயர் கடல் கரை நின்று ஏற்றினான் – பால:24 41/4
குளிப்ப அரும் துயர் கடல் கோடு கண்டவன் – பால:24 42/3
நீலம் ஆம் கடல் நேமி அம் தடக்கை – பால-மிகை:0 2/1
கனை கடல் புடவி மீது காவலர்க்கு அரசு ஆய் வாழ்ந்து – பால-மிகை:0 39/3
எறி கடல் உலகம்-தன்னுள் இன் தமிழ் புலவர்க்கு எல்லாம் – பால-மிகை:0 42/1
மோதுறு கடல் எலாம் ஒரு கை மொண்டிடு – பால-மிகை:7 11/2
அப்புறத்து அலை கடல் அலர்ந்த தாமரை – பால-மிகை:10 4/1
குறைந்து போயினன் ஒருவன் போய் குரை கடல் குளித்தான் – பால-மிகை:14 2/4
காற்று எறி கடல் என களிப்பின் ஓங்கினர் – பால-மிகை:14 6/4
மறி திரை கடல் என வந்து சுற்றினார் – அயோ:1 10/4
பிறப்பு எனும் பெரும் கடல் பிழைக்கலாகுமோ – அயோ:1 20/4
பிறக்கும் பேர் உவகை கடல் பெட்பு அற – அயோ:2 5/2
கன்று உடை பசுவின் கடல் நல்கினாள் – அயோ:2 9/4
நால் கடல் படு மணி நளினம் பூத்தது ஓர் – அயோ:2 49/1
காத்த மன்னனின் இளையன் அன்றோ கடல்_வண்ணன் – அயோ:2 76/2
சுற்றமும் கெட சுடு துயர் கடல் விழ துணிந்தாய் – அயோ:2 82/4
வீழ்ந்தான் வீழா வெம் துயரத்தின் கடல் வெள்ளத்து – அயோ:3 40/1
கைதொழுது அரச வெள்ளம் கடல் என தொடர்ந்து சுற்ற – அயோ:3 86/2
என்னை நீங்கி இடர் கடல் வைகுறும் – அயோ:4 19/1
திரை ஆர் கடல் சூழ் உலகின் தவமே திருவின் திருவே – அயோ:4 32/1
ஓத கடல் நஞ்சு அனையாள் உரை நஞ்சு ஒருவாறு அவிய – அயோ:4 38/3
ஒலி ஆர் கடல் சூழ் உலகத்து உயர் வானிடை நாகரினும் – அயோ:4 62/1
கண் உற்ற வாரி கடல் உற்றது அ நிலையே – அயோ:4 93/3
இடியின் தொடர கடல் ஏழும் மடுத்து இ ஞால – அயோ:4 115/3
கான் புக்கிடினும் கடல் புக்கிடினும் கலி பேர் – அயோ:4 141/1
கவ்வை அம் பெரும் கடல் முனியும் கால்வைத்தான் – அயோ:4 156/4
எறி திரை கடல் என இரங்கி ஏங்கினார் – அயோ:4 173/4
திரை பெரும் கடல் என தொடர்ந்து பின் செல – அயோ:4 180/2
கண்ணில் நீர் கடல் கைவிட நேர்கிலன் – அயோ:4 222/3
முல்லையும் கடல் முத்தும் எதிர்ப்பினும் – அயோ:4 226/1
பித்த மயக்கு ஆம் சுறவு எறியும் பிறவி பெரிய கடல் கடக்க – அயோ:6 25/3
எட்டு திசையும் ஓடுவான் எழுவார் விழுவார் இடர் கடல் உள் – அயோ:6 32/1
ஏறி ஒடுங்கும் எறி கடல் போல் எயில் மா நகரம் எய்தினார் – அயோ:6 35/4
அளி அன்னது ஓர் அறல் துன்னிய குழலாள் கடல் அமிழ்தின் – அயோ:7 2/1
காவியின் மலர் காயா கடல் மழை அனையானை – அயோ:8 25/3
நல்_நுதலவள் நின் கேள் நளிர் கடல் நிலம் எல்லாம் – அயோ:8 40/3
அப்பு உறு கடல் ஞாலம் ஆளுதி கடிது என்னா – அயோ:9 26/2
பால் தடம் கடல் ஒத்தது பார் என்றான் – அயோ:11 36/4
கார் மிசை சென்றது ஓர் உவரி கார் கடல்
ஏர் முக பரி மிசை ஏகிற்று எங்கணும் – அயோ:12 32/2,3
அதிர் கடல் வையகம் அனைத்தும் காத்தவன் – அயோ:12 35/1
உண்ணிய நிமிர் கடல் ஒக்கும் என்பது என் – அயோ:12 43/2
மறி கடல் ஒத்தது அ அயோத்தி மா நகர் – அயோ:12 45/4
ஆள் உலாம் கடலினும் அகன்ற அ கடல்
தோள் உலாம் குண்டலம் முதல தொல் அணி – அயோ:12 48/1,2
ஓலை ஏய் நெடும் கடல் ஓடிற்று இல்லையால் – அயோ:13 4/2
கரும் கடல் கிளர்ந்து என கலந்து சூழவே – அயோ:13 11/4
துன்று திரை கடல் கங்கை மடுத்து இடை தூராதோ – அயோ:13 21/4
ஏ முனை உற்றிடில் ஏழு கடல் படை என்றாலும் – அயோ:13 23/3
வெவ் இடர் கடல் நின்று ஏற்றி வேந்தன்-பால் விடுத்தது என்றான் – அயோ:13 44/4
இ கரை இரைத்த சேனை எறி கடல் முகந்து வெஃகி – அயோ:13 57/1
இந்தியங்களில் எறி கடல் உண்டு என்னவே – அயோ:14 82/4
கண் எனும் கடல் நெடும் கலுழி கான்றிட – அயோ:14 84/2
அன்னமும் துயர் கடல் அடிவைத்தாள்-அரோ – அயோ:14 85/4
அளம் படு குரை கடல் அகழி ஏழுடை – அயோ-மிகை:1 18/1
இன்ன ஆய எறி கடல் சேனையும் – அயோ-மிகை:14 2/1
கண்டு உளம் கதிர் குறைந்திட நெடும் கடல் சுலாம் – ஆரண்:1 7/3
ஓதம் கொள் கடல் அன்றி ஒன்றினோடு ஒன்று ஒவ்வா – ஆரண்:1 47/3
பனி நின்ற பெரும் பிறவி கடல் கடக்கும் புணை பற்றி – ஆரண்:1 51/1
இ பிறவி கடல் கடந்தேன் இனி பிறவேன் இரு வினையும் – ஆரண்:1 60/3
கண்டு ஒரு கை வாரினன் முகந்து கடல் எல்லாம் – ஆரண்:3 37/3
தூய கடல் நீர் அடிசில் உண்டு அது துரந்தான் – ஆரண்:3 38/1
அந்தம் இல் கனை கடல் அமரர் நாட்டிய – ஆரண்:4 3/3
கனை கடல் நெடு நிலம் காவல் ஆழியான் – ஆரண்:4 17/3
கரவல் அரும் கற்பகமும் உடுபதியும் கடல் இடமும் களித்து வாழ – ஆரண்:4 21/2
அயிர் கிடக்கும் கடல் வலயத்தவர் அறிய நீ உடல் நான் ஆவி என்று – ஆரண்:4 23/2
கரை அளித்தற்கு அரிய படை கடல் அரக்கர் குலம் தொலைத்து கண்டாய் பண்டை – ஆரண்:6 128/3
கார் கரும் கடல் கால் கிளர்ந்து என்னவே – ஆரண்:7 25/4
பேர்_இனம் கடல் என பெயரும்-காலையே – ஆரண்:7 33/4
சினம் தொகு நெடும் கடல் சேனை செல்லவே – ஆரண்:7 53/4
அலை மிதந்தன குருதியின் பெரும் கடல் அரக்கர் – ஆரண்:7 83/1
குழை தாழ் திரை குருதி கடல் குளித்தார் சிலர் கொலை வாய் – ஆரண்:7 94/3
மிடைந்தார் நெடும் கடல் தானையர் மிடல் வில்லினர் விரி_நீர் – ஆரண்:7 95/3
கலைகளின் பெரும் கடல் கடந்த கல்வியான் – ஆரண்:7 108/1
நீந்தினார் நெடும் குருதி அம் கடல் புக்கு நிலையார் – ஆரண்:7 137/4
என்று தானும் தன் எறி கடல் சேனையும் இறை நீர் – ஆரண்:8 8/1
கூடி நின்ற அ குரை கடல் வறள்பட குறைத்தான் – ஆரண்:8 12/4
ஓவு இல் வாழ்த்து ஒலி கார் கடல் முழக்கு என ஓங்க – ஆரண்:8 21/2
கடையுக கடல் ஒலி காட்ட காந்துவாள் – ஆரண்:10 25/2
அ உலகத்தும் காண்டி அலை கடல் உலகில் காண்டி – ஆரண்:10 72/2
சங்கு அடுத்த தனி கடல் மேனியாற்கு – ஆரண்:12 1/1
ஏழுமே கடல் உலகு ஏழும் ஏழுமே – ஆரண்:12 6/1
கண்ணில் கடல் என்று கவர்ந்தது கான்று மீள – ஆரண்:13 26/3
எண் சுழன்றது சுழன்ற அ எறி கடல் ஏழும் – ஆரண்:13 73/2
வன் தாள் சிலை ஏந்தி வாளி கடல் சுமந்து – ஆரண்:13 98/3
கரும் கடல் வருவதே அனைய காட்சி தன் – ஆரண்:14 81/2
ஆய்வுறு பெரும் கடல் அகத்துள் ஏயவன் – ஆரண்:14 86/1
பகை தகை நெடும் கடல் பருகும் பாவகன் – ஆரண்:15 13/3
ஓலம் ஆர் கடல் என முழங்கும் ஓதையான் – ஆரண்:15 18/1
நீர் புகும் நெடும் கடல் அடங்கும் நேமி சூழ் – ஆரண்:15 20/1
வேத கீதம் அவை வெண் கடல் வெறிப்பு அரு புவி – ஆரண்-மிகை:1 1/3
அன்றது அ கடல் அளித்து அகல நின்று அளிது-அரோ – ஆரண்-மிகை:1 5/1
ஒள்ளிய வரம் அவர்க்கு உதவினான் கடல்
பள்ளிகொள்பவன் பொருது இளைத்த பான்மையான் – ஆரண்-மிகை:3 5/3,4
ஆயிரம் கடல் கையுடையானை மழு வாளால் – ஆரண்-மிகை:11 1/1
இசை கடல் உறைபவ இலங்கை வேந்தன் நீ – ஆரண்-மிகை:13 7/1
வசை கடல் வாழ்வு இது வழக்கு என்று எண்ணியோ – ஆரண்-மிகை:13 7/3
துச கடல் மொழி செல தொழுது போயினான் – ஆரண்-மிகை:13 7/4
குவை குலைய கடல் குமுற உரைப்பாள் – ஆரண்-மிகை:14 1/3
கண் துயின்றில நெடிய கடல் துயின்றன களிறு – கிட்:1 40/4
காலையே கடிது நெடிது ஏகினார் கடல் கவினு – கிட்:1 42/1
கதம் எனும் பொருண்மை இலர் கருணையின் கடல் அனையர் – கிட்:2 8/1
காலன் வந்தனன் இடர் கடல் கடந்தனம் எனா – கிட்:3 2/3
கனை கடல் கரை-நின்று ஏறா கண் இணை களிப்ப நோக்கி – கிட்:3 20/2
கடல் உளைப்பதும் கால் சலிப்பதும் – கிட்:3 45/1
கடல் கடைந்த அ கரதலங்களால் – கிட்:3 64/3
இவன் உலைந்து உலைந்து எழு கடல் புறத்து – கிட்:3 65/1
நக்கர கடல் புறத்து நண்ணும் நாள் – கிட்:3 66/1
எழுந்து பேர் உவகை கடல் பெரும் திரை இரைப்ப – கிட்:3 73/1
ஆற்றின் வீழ்ந்து போய் அலை கடல் பாய்தரும் இயல்ப – கிட்:4 8/4
கண்டனன் துந்துபி கடல் அனான் உடல்-அரோ – கிட்:5 1/4
கரும் கடல் தொட்டனர் கங்கை தந்தனர் – கிட்:6 23/1
ஊழியில் கடல் என உலகம் போர்க்குமால் – கிட்:6 33/2
கொழும் திரை கடல் கிளர்ந்து அனைய கொள்கையான் – கிட்:7 15/2
கலக்கி அ கடல் கடைந்து அமுது கண்டு என – கிட்:7 23/2
கடல் ஒன்றினொடு ஒன்று மலைக்கவும் காவல் மேரு – கிட்:7 49/1
விண்ணகத்தினை மறைத்தன மறி கடல் வீழ்ந்த – கிட்:7 58/4
மோடு தெண் திரை முரிதரு கடல் என முழங்கி – கிட்:7 74/1
ஒலி கடல் உலகம்-தன்னில் ஊர் தரு குரங்கின்-மாடே – கிட்:7 86/1
அலை கடல் கடைய வேண்டின் ஆர் இனி கடைவர் ஐயா – கிட்:7 149/4
பின்னுறு முறையின் உன் தன் பெரும் கடல் சேனையோடும் – கிட்:9 17/3
நண்ணுதல் அரும் கடல் நஞ்சம் நுங்கிய – கிட்:10 3/1
நாட்களில் நளிர் கடல் நாரம் நா உற – கிட்:10 5/1
மால் நிற நெடும் கடல் வாரி மூரி வான் – கிட்:10 6/3
மறை துளங்கினும் மதி துளங்கினும் வானும் ஆழ் கடல் வையமும் – கிட்:10 65/1
திரை-செய் அ திண் கடல் அமிழ்தம் செம் கணான் – கிட்:10 96/1
நம்பனை தந்த கேசரி கடல் என நடந்தான் – கிட்:12 5/4
இடியும் மா கடல் முழக்கமும் வெரு கொள இசைக்கும் – கிட்:12 9/1
பிறங்கு தெண் திரை கடல் புடைபெயர்ந்து என பெயர்வ – கிட்:12 16/2
குடிக்குமேல் கடல் ஏழையும் குடங்கையின் குடிக்கும் – கிட்:12 25/4
ஏழு மா கடல் பரப்பினும் பரப்பு என இசைப்ப – கிட்:12 27/1
ஈண்டு சேனை பால் எறி கடல் நெறி படர்ந்து என்ன – கிட்:12 31/4
வட்ட விண்ணையும் மறி கடல் அனைத்தையும் மறைய – கிட்:12 32/2
கடல் கண்டோம் என்பர் யாவரே முடிவு உற கண்டார் – கிட்:12 35/4
வெம் கத தலைவரும் விரி கடல் படையொடும் – கிட்:13 74/2
என்றும் உள மேல் கடல் இயக்கு_இல் பில தீவா – கிட்:14 70/1
மலையே போல்வான் மால் கடல் ஒப்பான் மறம் முற்ற – கிட்:15 2/1
கொங்கணம் ஏழும் நீங்கி குட கடல் தரள குப்பை – கிட்:15 32/1
தென் திசை கடல் சீகர மாருதம் – கிட்:15 53/3
பெரும் திரை கடல் என பெரிது கூடிற்றே – கிட்:16 2/4
கரை பொரு கடல் அயல் கனக மால் வரை – கிட்:16 6/1
ஓசனை ஒரு நூறு உண்டால் ஒலி கடல் இலங்கை அ ஊர் – கிட்:16 59/1
காள நிறத்தோடு ஒப்புறும் இ நேர் கடல் தாவுற்று – கிட்:17 3/3
சாகரம் முற்றும் தாவிடும் நீர் இ கடல் தாவும் – கிட்:17 19/3
ஈசன் மண் அளந்தது ஏய்ப்ப இரும் கடல் இனிது தாவி – கிட்:17 22/2
ஈண்டு இனிது உறை-மின் யானே எறி கடல் இலங்கை எய்தி – கிட்:17 25/1
தார் நிழல் பரப்பும் தோளான் தடம் கடல் தாவா முன்னம் – கிட்:17 27/3
கடல் உறு மத்து இது என்ன கார் வரை திரியும்-காலை – சுந்:1 10/1
நாயகன் பணி இது என்னா நளிர் கடல் இலங்கை தாமும் – சுந்:1 17/3
திசை உற சென்று சென்று செறி கடல் இலங்கை சேரும் – சுந்:1 18/3
மழை கிழித்து உதிர மீன்கள் மறி கடல் பாய வானம் – சுந்:1 27/1
கடல் எலாம் கலங்க தாவும் கலுழனும் அனையன் ஆனான் – சுந்:1 31/4
ஒன்றோடு ஒன்று உடைய தாக்கி மா கடல் உற்ற மாதோ – சுந்:1 35/4
கைம் நாகம் அ நாள் கடல் வந்தது ஓர் காட்சி தோன்ற – சுந்:1 39/3
மாயோன் மகர கடல் நின்று எழு மாண்பது ஆகி – சுந்:1 40/4
கொண்ட வான் திரை குரை கடல் இடையதாய் குடுமி – சுந்:2 22/1
குன்றிடை இருந்தான் வெய்யோன் குட கடல் குளிப்பது ஆனான் – சுந்:2 40/4
கரும் கடல் கடப்பது அரிது அன்று நகர் காவல் – சுந்:2 71/1
பெரும் கடல் கடப்பது அரிது எண்ணம் இறை பேரின் – சுந்:2 71/2
காத்து உறு சோலை-தோறும் கரும் கடல் கடந்த தாளான் – சுந்:2 99/3
முன்னிய கனை கடல் முழுகி மூ-வகை – சுந்:2 122/1
பனி கடல் பெரும் கடவுள் தன் பரிபவம் துடைப்பான் – சுந்:2 144/2
இனி கடப்ப அரிது ஏழ் கடல் கிடந்தது என்று இசைத்தான் – சுந்:2 144/3
வேரியும் அடங்கின நெடும் கடல் விளம்பும் – சுந்:2 156/1
நூல் பெரும் கடல் நுணங்கிய கேள்வியன் நோக்கினன் மறம் கூரும் – சுந்:2 204/1
வேல் பெரும் கடல் புடை பரந்து ஈண்டிய வெள்ளிடை வியன் கோயில் – சுந்:2 204/2
பால் பெரும் கடல் பல் மணி பல் தலை பாம்பணை அதன் மீது – சுந்:2 204/3
மால் பெரும் கடல் வதிந்ததே அனையது ஓர் வனப்பினன் துயில்வானை – சுந்:2 204/4
தழுவா நின்ற கரும் கடல் மீது உதயகிரியில் சுடர் தயங்க – சுந்:2 214/1
காலம் பார்த்து இறை வேலை கடவாத கடல் ஒத்தான் – சுந்:2 220/4
எடுத்து ஆழி இலங்கையினை இரும் கடல் இட்டு இன்று இவனை – சுந்:2 231/3
கரிய காண்டலும் கண்ணின் நீர் கடல் புக கலுழ்வாள் – சுந்:3 7/2
தேவு தெண் கடல் அமிழ்து கொண்டு அனங்கவேள் செய்த – சுந்:3 11/3
கண்டிலன்-கொலாம் இளவலும் கனை கடல் நடுவண் – சுந்:3 12/1
கடல் துணை நெடிய தன் கண்ணின் நீர் பெரும் – சுந்:3 60/3
கரு மேகம் நெடும் கடல் கா அனையான் – சுந்:4 3/1
கடல் படு பணிலமும் கன்னி பூகமும் – சுந்:4 50/1
மயர்வு உற்ற பொருப்பொடு மால் கடல் தாவி வந்தான் – சுந்:4 92/4
பெரும் கடல் கடந்தனர் பெயரும் பெற்றி போல் – சுந்:4 97/3
கரும் கடல் கடந்தனென் காலினால் என்றான் – சுந்:4 97/4
தத்தினை கடல் அது தவத்தின் ஆயதோ – சுந்:4 98/2
அழுந்துற அழுத்தலின் இலங்கை ஆழ் கடல்
விழுந்தது நிலம் மிசை விரிந்த வெண் திரை – சுந்:4 105/2,3
கரை உறு நெடும் கடல் தூர்ப்ப காண்டியால் – சுந்:5 58/4
வார்த்தை கேட்டு உவப்பதன் முன்னர் மா கடல்
தூர்த்தன இலங்கையை சூழ்ந்து மா குரங்கு – சுந்:5 71/2,3
கண்ட நிருத கடல் கலக்கினென் வலத்தின் – சுந்:6 4/1
அலைந்தன கடல் திரை அரக்கர் அகல் மாடம் – சுந்:6 12/1
காமர் அ கடல் பூ கடல் கண்டவே – சுந்:6 33/4
காமர் அ கடல் பூ கடல் கண்டவே – சுந்:6 33/4
சிந்த வால் நந்து இரிந்த திரை கடல் – சுந்:6 35/4
எறி கடல் ஈவது என்ன எழுந்தனன் இரவி என்பான் – சுந்:6 45/4
மண்தலம் கிழிந்த வாயில் மறி கடல் மோழை மண்ட – சுந்:6 60/1
காலம் மேல்_எழுந்த மூரி கடல் என கடிது செல்வார் – சுந்:7 3/4
வரைகளை இடறும்-மின் என்றால் மறி கடல் பருகும்-மின் என்றால் – சுந்:7 17/1
ஆளியின் அணி என அன்றேல் அலை கடல் விடம் என அஞ்சார் – சுந்:7 18/3
நிறை கடல் கடையும் நெடும் தாள் மலை என நடுவண் நிமிர்ந்தான் – சுந்:7 24/4
குருதி சாறு என பாய்வது குரை கடல் கூனின் – சுந்:7 40/4
கடல் நிகர்த்தனர் மாருதி மந்தரம் கடுத்தான் – சுந்:7 47/4
மீன் உடை கடல் உலகினின் உள எலாம் மிடைந்த – சுந்:7 49/2
தெண் திரை கடல் என வளைந்த சேனையை – சுந்:7 61/2
செல்லொடு மேகம் சிந்த திரை கடல் சிலைப்பு தீர – சுந்:8 17/1
கரும் கடல் அரக்கர்-தம் படைக்கலம் கரத்தால் – சுந்:8 23/1
பெரும் கடல் உற புடைத்து இறுத்து உக பிசைந்தான் – சுந்:8 23/2
மலைகளை நகும் தட மார்பர் மால் கடல்
அலைகளை நகும் நெடும் தோளர் அந்தகன் – சுந்:9 22/1,2
மால் கடல் கிளரினும் சரிக்கும் வன்மையார் – சுந்:9 23/4
ஆய் பெரும் திரை கடல் அழுவத்து ஆழ்வன – சுந்:9 40/2
மூரி வெம் கடல் புக கடிதின் முந்தின – சுந்:9 42/3
கலந்தது அழும் குரலின் கடல் ஓதை – சுந்:9 46/3
பொரு கடல் மகரம் எண்ணில் எண்ணலாம் பூட்கை பொங்கி – சுந்:10 8/1
வள்ளப்பட்டன மகர கடல் என மதில் சுற்றிய பதி மறலிக்கு ஓர் – சுந்:10 28/3
மறியும் வெண் திரை மா கடல் உலகு எலாம் வழங்கி – சுந்:11 40/2
இரைக்கும் மா நகர் எறி கடல் ஒத்தது எம் மருங்கும் – சுந்:11 60/2
கடல் கடந்து புகுந்தனை கண்டகர் – சுந்:12 32/1
கவித்து மால் இரும் கரும் கடல் இருந்தது கடுப்ப – சுந்:12 41/4
நாமத்து ஆழ் கடல் ஞாலத்து அவிந்தவர் – சுந்:12 92/1
இருளும் வெம் கடல் விழுந்தன எழுந்தில பறவை – சுந்:13 31/2
தெண் திரை அலை கடல் இலங்கை தென் நகர் – சுந்:14 25/2
கால் ஆழ்ந்து அழுந்தி கடல் புக்குழி கச்சம் ஆகி – சுந்-மிகை:1 4/3
மனத்து அறிவு அழிந்து சோர மா கடல் இரைப்பு தீர – சுந்-மிகை:6 1/3
கனம் துவன்றியது என கரு மலை என கடல் போல் – சுந்-மிகை:7 6/2
புலி தோலின் பலகை எல்லாம் பொரு கடல் புரவி என்ன – சுந்-மிகை:11 8/1
நிரம்பிய முதியரும் சேனை நீள் கடல்
தரம் பெறு தலைவரும் தழுவ தோன்றினான் – யுத்1:2 6/2,3
ஏறு கடல் ஏறி நரர் வானரரை எல்லாம் – யுத்1:2 56/2
மீன் உடை நெடும் கடல் இலங்கை வேந்து என்பான் – யுத்1:2 77/1
கடல் படைத்தவரொடும் கங்கை தந்தவன் வழி கடவுள் மன்னன் – யுத்1:2 83/4
தெண் திரை கடல் கடைதர வலியது தேடி – யுத்1:3 11/2
கருத கேட்டிட கட்டுரைத்து இடர் கடல் கடக்க – யுத்1:3 40/3
தோற்றம் என்னும் அ தொல் வினை தொடு கடல் சுழி நின்று – யுத்1:3 45/1
பிறங்கு தெண் திரை பெரும் கடல் புக்கு இனம் பெயராது – யுத்1:3 49/3
முதிரும் வெம் கத மொழிகொடு மூண்டது முது கடல் கடு ஏய்ப்ப – யுத்1:3 79/2
விளக்கு ஒளி பரத்தலின் பாலின் வெண் கடல்
வள தடம் தாமரை மலர்ந்ததாம் என – யுத்1:4 15/2,3
எறி கடல் உலகு எலாம் இளவற்கு ஈந்தது ஓர் – யுத்1:4 90/3
கூவத்தின் சிறு புனலை கடல் அயிர்த்தது ஒவ்வாதோ கொற்ற வேந்தே – யுத்1:4 100/4
நால் கடல் உடுத்த பாரின் நாயகன் புதல்வன் நாம – யுத்1:4 129/2
கார் கடல் கமலம் பூத்தது என பொலிவானை கண்டான் – யுத்1:4 129/4
தாழ் கடல் இலங்கை செல்வம் நின்னதே தந்தேன் என்றான் – யுத்1:4 139/4
கோத்தது கரும் கடல் கொள்ளை கொண்டு என – யுத்1:5 3/2
உள் நிறை நெடும் கடல் உலகம் எங்கணும் – யுத்1:5 6/3
புடைக்கை வன் திரை எடுத்து ஆர்க்கும் போர் கடல்
உடை கரும் தனி நிறம் ஒளித்து கொண்டவன் – யுத்1:5 7/1,2
தோல் உகுத்தால் என அரவ தொல் கடல்
வாலுகத்தால் இடை பரந்த வைப்பு எலாம் – யுத்1:5 8/2,3
கரத்தொடும் பாழி மா கடல் கடைந்துளான் – யுத்1:5 10/1
அலை கடல் இட்டனன் அனுமன் தாதையே – யுத்1:5 17/4
கரும் கடல் அகழது நீரும் காண்டிரால் – யுத்1:5 19/4
அகம்பன் என்று உளன் அலை கடல் பருகவும் அமைவான் – யுத்1:5 33/4
இலங்கை நாட்டினன் எறி கடல் தீவிடை உறையும் – யுத்1:5 43/1
நீரின் மத்து எனும் பெருமையர் நெடும் கடல் படையார் – யுத்1:5 45/2
பாடு பட்டவர் படு கடல் மணலினும் பலரால் – யுத்1:5 60/2
வெம்பு மா கடல் சேனை கொண்டு எதிர் பொர வெகுண்டான் – யுத்1:5 62/1
நீத்த எக்கரின் நிறைந்துள கரும் கடல் நெருப்பின் – யுத்1:5 64/2
வரம் தரும் இந்த மா கடல் படை செல வழி வேறு – யுத்1:5 75/3
கருணை அம் கடல் கிடந்தனன் கரும் கடல் நோக்கி – யுத்1:6 2/3
கருணை அம் கடல் கிடந்தனன் கரும் கடல் நோக்கி – யுத்1:6 2/3
இன்று வேண்டியது எறி கடல் நெறிதனை மறுத்தான் – யுத்1:6 6/3
ஈரம் நீங்கியது எறி கடல் ஆம் என இசைத்தான் – யுத்1:6 7/4
மீன் உடை கடல் பெருமையும் வில்லொடு நின்ற – யுத்1:6 9/3
கூனை அங்கியின் குண்டம் ஒத்தது கடல் குட்டம் – யுத்1:6 16/4
உருமு வீழ்ந்து என சென்றன கடல் துளி உம்பர் – யுத்1:6 18/4
கை கலந்து எரி கரும் கடல் கார் அகல் கடுப்ப – யுத்1:6 24/3
மணி பரும் தடம் குப்பைகள் மறி கடல் வெந்து – யுத்1:6 25/3
உதிரமும் கடல் திரைகளும் பொருவன ஒரு-பால் – யுத்1:6 27/4
கமை அறு கரும் கடல் கனலி கைபரந்து – யுத்1:6 35/1
பம்புறு நெடும் கடல் பறவை யாவையும் – யுத்1:6 37/1
குறுமுனி என கடல் குடித்த கூர்ம் கணை – யுத்1:6 42/4
மோதல் அம் கனை கடல் முருக்கும் தீயினால் – யுத்1:6 43/1
சுருள் கடல் திரைகளை தொலைய உண்டு அனல் – யுத்1:6 46/1
கடல் திறந்து எங்கணும் வற்ற அ கடல் – யுத்1:6 48/3
கடல் திறந்து எங்கணும் வற்ற அ கடல்
குடல் திறந்தன என கிடந்த கோள் அரா – யுத்1:6 48/3,4
மற்றொரு கடல் புக வட வை தீ-அரோ – யுத்1:6 53/4
நீ எனை நினைந்த தன்மை நெடும் கடல் முடிவில் நின்றேன் – யுத்1:7 2/1
காய் எரி படலை சூழ்ந்த கரும் கடல் தரங்கத்தூடே – யுத்1:7 2/3
நன்று இது புரிதும் அன்றே நளிர் கடல் பெருமை நம்மால் – யுத்1:7 22/1
சிந்தனை என் என செறி திரை கடல்
பந்தனை செய்குதல் பணி நமக்கு என – யுத்1:8 2/2,3
வளைதரும் கரும் கடல் அடைக்க வம் என – யுத்1:8 4/3
ஒரு கடல் அடைக்க மற்று ஒழிந்த வேலைகள் – யுத்1:8 5/3
கான் இற மலை கொணர்ந்து எறிய கார் கடல்
தூ நிற முத்து_இனம் துவலையோடு போய் – யுத்1:8 12/2,3
தேன் இவர் தட வரை திரை கரும் கடல்
தான் நிமிர்தர இடை குவிய தள்ளும் நீர் – யுத்1:8 15/1,2
மை உறு மலைகளோடும் மறி கடல் வந்து வீழ்ந்த – யுத்1:8 16/1
திண் தலம் கடல் ஆனது நீர் செல – யுத்1:8 26/3
மண்தலம் கடல் ஆகி மறைந்ததே – யுத்1:8 26/4
மான் உணாத திரை கடல் வாழ்தரு – யுத்1:8 28/3
ஆய்ந்து கொள்ளும் அறிஞரின் ஆழ் கடல்
பாய்ந்து பண்டு உறையும் மலை பாந்தள்கள் – யுத்1:8 36/2,3
திமிதன் இட்டு திரியும் திரை கடல்
துமி தம் ஊர் புக வானவர் துள்ளினார் – யுத்1:8 42/2,3
அலை நெடும் கடல் அன்றியும் ஆண்டு தம் – யுத்1:8 48/3
நறை நெடும் கடல் ஒத்தது நாம நீர் – யுத்1:8 52/4
மரம் எலாம் கடல் வீழ்தலும் வண்டு எலாம் – யுத்1:8 56/2
அ கரும் கடல் தூர அயல் கடல் – யுத்1:8 57/3
அ கரும் கடல் தூர அயல் கடல்
புக்கு அடங்கிட போவன போன்றவே – யுத்1:8 57/3,4
ஓசை ஒண் கடல் குன்றொடு அவை புக – யுத்1:8 58/3
துப்பு உற கடல் தூய துவலையால் – யுத்1:8 60/1
நாடும் நாட்டும் நளிர் கடல் நாட்டில் ஓர் – யுத்1:8 63/3
கரை பரப்பும் கடல் பரப்பு ஆனதால் – யுத்1:8 64/4
கான யாறு பரந்த கரும் கடல்
ஞான நாயகன் சேனை நடத்தலால் – யுத்1:8 68/1,2
நின்று நெடிது உன்னினன் நெடும் கடல் நிரம்ப – யுத்1:9 3/1
கரும் கடல் புக பெருகு காவிரி கடுப்ப – யுத்1:9 6/4
யாதும் ஒழியா வகை சுமந்து கடல் எய்த – யுத்1:9 7/3
இரும் கடல் கடந்து கரை ஏறினன் இராமன் – யுத்1:9 12/4
பேர்வுறு கவியின் சேனை பெரும் கடல் வெள்ளம் தன்னுள் – யுத்1:9 24/1
அரவ மா கடல் அஞ்சிய அச்சமும் – யுத்1:9 39/1
கிழி பட கடல் கீண்டதும் மாண்டது – யுத்1:9 44/1
கூசும் வானரர் குன்று கொடு இ கடல்
வீசினார் எனும் வீரம் விளம்பினாய் – யுத்1:9 51/1,2
மறி கடல் கடைய வந்த மணி-கொலாம் மார்பில் பூண – யுத்1:9 86/4
கதம் மிகுந்து இரைத்து பொங்கும் கனை கடல் உலகம் எல்லாம் – யுத்1:10 3/1
எண்ணி நோக்கினும் இ கடல் மணலினை எல்லாம் – யுத்1:11 34/3
நூல் கடல் புலவராலும் நுனிப்ப_அரும் வலத்தது ஆய – யுத்1:13 27/1
வேல் கடல் தானை ஆன விரி கடல் விழுங்கிற்றேனும் – யுத்1:13 27/2
வேல் கடல் தானை ஆன விரி கடல் விழுங்கிற்றேனும் – யுத்1:13 27/2
கார் கடல் புறத்தது ஆக கவி கடல் வளைந்த காட்சி – யுத்1:13 27/3
கார் கடல் புறத்தது ஆக கவி கடல் வளைந்த காட்சி – யுத்1:13 27/3
கல் உண்டு மரம் உண்டு ஏழை கடல் ஒன்றும் கடந்தேம் என்னும் – யுத்1:14 16/1
விடும் சுடர் மகுடம் மின்ன விரி கடல் இருந்தது அன்ன – யுத்1:14 19/3
நிறை கடல் துயில் பரன் அன்று நின்று வாழ் – யுத்1-மிகை:2 6/2
மேலைநாள் அமுதமும் விடமும் வெண்_கடல் – யுத்1-மிகை:4 6/1
ஏற்றமோடு எழுந்தனர் எறி திரை கடல்
ஊற்றம் மீது ஒளித்து ஒரு கணத்தில் உற்று அணை – யுத்1-மிகை:8 1/2,3
கண பரப்பு கடல் பரப்பு ஆனதே – யுத்1-மிகை:8 4/4
கரை பரப்பும் கடல் பரப்பு ஆனதால் – யுத்1-மிகை:8 5/4
வந்தது என் குரங்கு ஒன்று இல்லை அடைத்தது என் கடல் வாய் மந்தி – யுத்1-மிகை:14 4/1
ஏய வெள்ளம் எழுபதும் எண் கடல்
ஆய வெள்ளத்து அகழியை தூர்த்தலும் – யுத்2:15 5/1,2
கல் கொடும் சென்றது அ கவியின் கடல்
வில் கொடும் நெடு வேல்-கொடும் வேறு உள – யுத்2:15 19/2,3
எல் கொடும் படையும் கொண்டது இ கடல் – யுத்2:15 19/4
இழிந்த மா கடல் என்ன இழிந்ததே – யுத்2:15 31/4
தழிய வானர மா கடல் சாய்தலும் – யுத்2:15 34/1
பொழியும் வெம் படை போர் கடல் ஆர்த்தவால் – யுத்2:15 34/2
அழியும் மா கடல் ஆர்ப்பு எடுத்து என்னவே – யுத்2:15 34/4
மேய சேனை விரி கடல் விண் குலாம் – யுத்2:15 36/3
மடுத்த மா கடல் வாவும் திரை எலாம் – யுத்2:15 39/3
சாய்ந்ததால் நிருத கடல் தானையே – யுத்2:15 51/4
கங்க சாலம் தொடர கடல் செலூஉம் – யுத்2:15 52/3
மா இரும் கடல் போன்றது வானவர் – யுத்2:15 95/2
பேரும் கற்றை கவரி பெரும் கடல்
நீரும் நீர் நுரையும் என நின்றவன் – யுத்2:15 98/1,2
சீர்த்த சங்க கடல் உக தேவர்கள் – யுத்2:15 99/2
எல்லை_இல் நூல் கடல் ஏற நோக்கிய – யுத்2:15 114/2
நால் கடல் உலகமும் விசும்பும் நாள்_மலர் – யுத்2:15 117/1
மால் கடல் வண்ணன் தான் வளரும் மால் இரும் – யுத்2:15 117/3
பள்ள கடல் கொள்ள படர் படி பேரினும் பதையா – யுத்2:15 185/1
சொரிந்த வெம் பொறி பட கடல் சுவறின தோற்றம் – யுத்2:15 191/3
கடல் துடைத்தன களத்தின் நின்று உயர்தரும் பூழி – யுத்2:15 195/3
சுற்றும் வானர பெரும் கடல் தொலைந்தது தொலையாது – யுத்2:15 200/3
நிலை கொள் மா கடல் ஒத்தனன் கரம் புடை நிமிரும் – யுத்2:15 211/2
மீன் உடை கரும் கடல் புரை இராக்கதர் விட்ட – யுத்2:15 230/1
வானர கடல் படா வகை வாளியால் மாற்றி – யுத்2:15 230/3
கொண்டு போக போய் குரை கடல் குளித்த அ கொள்கை – யுத்2:15 246/2
உண்ட கோளொடும் ஒலி கடல் வீழ்ந்ததும் ஒக்கும் – யுத்2:15 246/4
காதலர் தம்மை நோக்கான் கடல் பெரும் சேனை நோக்கான் – யுத்2:16 3/2
கடல் கிடந்தது நின்றதன்-மேல் கதழ் – யுத்2:16 62/3
கடல் நுரை துகில் சுற்றி கதிர் குழாம் – யுத்2:16 68/3
கையின் நாகம் என கடல் மேனியில் – யுத்2:16 70/3
காலினின் கரும் கடல் கடந்த காற்றது – யுத்2:16 81/1
குணங்களால் உயர்ந்தான் சேனை கடல் எலாம் கரங்கள் கூப்ப – யுத்2:16 163/4
கனை கடல் கவியின் தானை கடலினை வளைந்து கட்டி – யுத்2:16 167/2
ஊன்று தேரொடு சிலை இலன் கடல் கிளர்ந்து ஒப்பான் – யுத்2:16 240/1
புரிந்த அ நெடும் சேனை அம் கரும் கடல் புக்கான் – யுத்2:16 243/4
கரும் கடல் கடந்த அ காலன் காலன் வாழ் – யுத்2:16 268/3
காலிடை கடல் என சிந்தி கை கெட – யுத்2:16 298/3
அண்ணல் வில் கொடும் கால் விசைத்து உகைத்தன அலை கடல் வறளாக – யுத்2:16 327/1
கலக்கமுற்றனர் இராக்கதர் கால வெம் கரும் கடல் திரை போலும் – யுத்2:16 333/2
மாறு வானர பெரும் கடல் ஓட தன் தோள் நின்று வார் சோரி – யுத்2:16 336/1
அந்தரத்தவர் அலை கடல் அமுது எழ கடைவுறும் அ நாளில் – யுத்2:16 338/2
சிவண வண்ண வான் கரும் கடல் கொடு வந்த செயலினும் செறி தாரை – யுத்2:16 339/1
குந்தி வந்தனன் நெடு நிலம் குழி பட குரை கடல் கோத்து ஏற – யுத்2:16 342/4
கலை கண்ட கரும் கடல் கண்டு உளவாம் – யுத்2:18 28/2
கடல் அன்று இது என் எந்தை கட கரியான் – யுத்2:18 29/3
பல் ஆயிர கோடி படை கடல் முன் – யுத்2:18 48/3
சேனை கடல் சென்றது தென் கடல்-மேல் – யுத்2:18 86/1
ஏனை கடல் வந்தது எழுந்தது எனா – யுத்2:18 86/2
ஆனை கடல் தேர் பரி ஆள் மிடையும் – யுத்2:18 86/3
படர் கடல் இன மழை படிவ போன்றவே – யுத்2:18 95/4
வான யாறு ஆம் என கடல் மடுத்தவே – யுத்2:18 111/4
கறுவினர் அவன் எதிர் கடவினர் கடல் என – யுத்2:18 136/4
மெய் பெற்றன கடல் ஒப்பன வெயில் உக்கன விழியின் – யுத்2:18 139/2
உள் நின்று அலை கடல் நீர் உக இறுதி கடை உறு கால் – யுத்2:18 140/1
உதிரத்தொடும் ஒழுகி கடல் நடு உற்றவும் உளவால் – யுத்2:18 142/4
உள் நின்று அலை நிருத கடல் உலறிட்டன உளவால் – யுத்2:18 143/4
காரின் தரு குருதி பொரு கடல் நின்றன கடவா – யுத்2:18 145/4
புடை கொண்டு எறி குருதி கடல் புணர்கின்றன பொறி வெம் – யுத்2:18 150/3
வற்ற கடல் சுடுகிற்பன மழை ஒப்பன பொழியும் – யுத்2:18 151/3
கால் ஏறின சிலை நாண் ஒலி கடல் ஏறுகள் பட வான் – யுத்2:18 153/1
உதிர கடல் பிண மால் வரை ஒன்று அல்லன பலவாய் – யுத்2:18 164/1
அதிர கடல் நெடும் தேரினன் மழை_ஏறு என ஆர்த்தான் – யுத்2:18 164/4
போய் தாவினை நெடு மா கடல் பிழைத்தாய் கடல் புகுந்தாய் – யுத்2:18 172/2
போய் தாவினை நெடு மா கடல் பிழைத்தாய் கடல் புகுந்தாய் – யுத்2:18 172/2
காற்று அன்றேல் கடுமை என் ஆம் கடல் அன்றேல் முழக்கம் என் ஆம் – யுத்2:18 214/1
நாம கடல் பல்_இயம் நாற்கடல் மேலும் ஆர்ப்ப – யுத்2:19 25/4
தார் ஆர் புரவி கடல் பின் செல தானை வீர – யுத்2:19 26/3
சங்க நீர் கடல் என தழீஇய தானையே – யுத்2:19 35/4
இரு திரை பெரும் கடல் இரண்டு திக்கினும் – யுத்2:19 36/1
மண்டு வெம் குருதி ஆறு அம் மறி கடல் மடுத்த மாதோ – யுத்2:19 49/4
மறி கடல் புடை சூழ் வைப்பின் மானவன் வாளி போன – யுத்2:19 56/1
கரும் கடல் கலக்கும் மத்தின் பனசனும் கலக்கி புக்கான் – யுத்2:19 58/4
நாண் எறிந்து முறைமுறை தொடர்ந்து கடல் உலகம் யாவையும் நடுக்கினான் – யுத்2:19 61/4
மறைந்தன குருதி ஓடி மறி கடல் மடுத்திலாத – யுத்2:19 98/4
இழிந்து எழும் காளமேகம் எறி கடல் அனைய மற்றும் – யுத்2:19 217/1
இடை உறு குருதி வெள்ளத்து எறி கடல் எழு நீர் பொங்கி – யுத்2:19 219/2
மண்டலம் திரிந்த-போதும் மறி கடல் மறைந்த-போதும் – யுத்2:19 297/3
எழு கரும் கடல் கரை எறிந்திட்டு ஊழி நாள் – யுத்2-மிகை:16 18/1
கிளர் பெரும் படை கடல் கெழுமி போந்ததால் – யுத்2-மிகை:16 18/4
கள பட கவியின் சேனை கடல் வறந்து உலைய கையால் – யுத்2-மிகை:16 25/3
கரும் கடல் வறந்தது கழறல் ஆகுமோ – யுத்2-மிகை:18 13/4
பாங்குறு கவியின் சேனை கடல் மிசை பரப்பி ஆர்த்தான் – யுத்2-மிகை:18 20/4
எறி கடல் சேனையோடும் எங்கணும் இரிய ஆர்த்து – யுத்2-மிகை:18 31/3
இரு நிலம் கிழிய பாயும் எறி கடல் இரைப்பு தீர – யுத்2-மிகை:19 6/1
ஏழு கடல் துணையோ இனி நாசி – யுத்3:20 13/3
கல் பட களம் படும் அரக்கர் கார் கடல்
பல் படு தலை பட படுவ பாதகர் – யுத்3:20 44/2,3
கடல் நெடும் குருதிய கனலி காலுறு – யுத்3:20 47/3
உப்பு உடை கடல் மடுத்தன உதிர நீர் ஓதம் – யுத்3:20 53/1
தத்து நீர் கடல் முழுவதும் குருதியாய் தயங்க – யுத்3:20 54/1
உலைய கடல் தாவிய கால் கொடு உதைத்து – யுத்3:20 72/2
கார் மேலினனோ கடல் மேலினனோ – யுத்3:20 94/1
பின்னுடைத்தாக பேரி கடல் பட பெயர்ந்த தூளி – யுத்3:21 8/3
விரி கடல் தட்டான் கொல்லன் வெம் சின தச்சன் வெய்யோன் – யுத்3:21 32/4
கல்லொலியோடும் கூட கடல் ஒலி கரந்தது அன்றே – யுத்3:22 8/4
நால் கடல் அனைய தானை நடந்திட கிடந்த பாரின் – யுத்3:22 9/1
மால் கடல் சேனை காணும் வானவர் மகளிர் மான – யுத்3:22 9/3
பாற்கடல் அனைய வாள் கண் பனி கடல் படைத்தது அன்றே – யுத்3:22 9/4
வெடி படு கடல் நிகர் குருதி வெள்ளத்தில் – யுத்3:22 53/3
பொடித்தான் கடல் பெரும் சேனையை பொலம் தண்டு தன் வலத்தால் – யுத்3:22 116/2
கையொடு தண்டு நீங்க கடல் என கலக்கம் உற்ற – யுத்3:22 135/1
காவல் போர் குரக்கு சேனை கடல் என கிளர்ந்து சுற்ற – யுத்3:22 156/3
கடல் கடந்து புக்கு அரக்கரை கருமுதல் கலக்கி – யுத்3:22 189/1
இங்கு இவை அளவை ஆக இடர் கடல் கடத்தி என்றாள் – யுத்3:23 29/3
காய் சினத்து அனுமன் என்னும் கடல் கடந்தானை கண்டான் – யுத்3:24 10/4
பின்பு உளது இ கடல் என்ன பெயர்ந்ததன்-பின் யோசனைகள் பேச நின்ற – யுத்3:24 24/1
விழுந்தன நீர் கடல் அழுந்த ஏறின மேல் கீறின போய் திசைகள் எல்லாம் – யுத்3:24 33/4
கடல் முன்னே நிமிர்ந்து ஓட கால் பின்னே தொடர்ந்து ஓட கடிதின் செல்வான் – யுத்3:24 35/1
அடல் முன்னே தொடங்கிய நாள் ஆழ் கடல் சூழ் இலங்கை எனும் அரக்கர் வாழும் – யுத்3:24 35/3
நாவலம் பெரும் தீவு என்னும் நளிர் கடல் வளாக வைப்பில் – யுத்3:24 48/3
கடல் கிளர்ந்து எழுந்து மேல் படர கார் வரை – யுத்3:24 93/1
எறி திரை பெரும் கடல் கடைய ஏற்ற நாள் – யுத்3:24 97/1
யாவரும் எழுந்தனர் ஆர்த்த ஏழ் கடல்
தாழ் வரும் பேர் ஒலி செவியில் சார்தலும் – யுத்3:24 103/1,2
எறி கடல் கடைந்த மேல்_நாள் எழுந்த பேர் ஓசை என்ன – யுத்3:25 19/4
மறி கடல் குடித்து வானம் மண்ணோடும் பறிக்க வல்ல – யுத்3:26 8/1
வாளின் எறிந்தனன் மா கடல் போலும் – யுத்3:26 40/3
அரும் கடல் கடந்து இ ஊரை அள் எரி மடுத்து வெள்ள – யுத்3:26 50/1
கரும் கடல் கட்டி மேரு கடந்து ஒரு மருந்து காட்டி – யுத்3:26 50/2
பெரும் கடல் கோட்டம் தேய்த்தது ஆயது என் அடிமை பெற்றி – யுத்3:26 50/4
பாம கடல் நின்றது ஓர் பான்மையதை – யுத்3:27 17/4
பண்ணை கடல் போல்வது ஓர் பான்மையதை – யுத்3:27 20/4
தழங்கா கடல் வாழ்வன-போல் தகை சால் – யுத்3:27 21/3
சலியாத நெடும் கடல் தான் எனலாய் – யுத்3:27 22/2
என்று இ கடல் வெல்குதும் யாம் எனலும் – யுத்3:27 27/4
மண் தலம் மறி கடல் அன்ன மா படை – யுத்3:27 53/2
புக்கது கவி பெரும் சேனை போர் கடல் – யுத்3:27 58/4
திரை கடல் பெரும் படை இரிந்து சிந்திட – யுத்3:27 69/1
கடல் வற்றின மலை உக்கன பருதி கனல் கதுவுற்று – யுத்3:27 111/1
கார் ஒத்தன உரும் ஒத்தன கடல் ஒத்தன கதிரோன் – யுத்3:27 114/2
ஏழிற்கும் அ புறத்தாய் உள பெரும் போர் கடல் இழிந்தாங்கு – யுத்3:27 154/3
கண் ஆர்த்தது கடல் ஆர்த்தது மழை ஆர்த்தது கலையோர் – யுத்3:27 159/2
கை ஓய்வு இலர் மலை மாரியின் நிருத கடல் கடப்பார் – யுத்3:27 162/2
மின் திரள் சுடரது கடல் பருகும் வடவனல் வெளி உற வருவது என – யுத்3:28 18/3
கடல் மறுகிட உலகு உலைய நெடும் கரி இரிதர எதிர் கவி_குலமும் – யுத்3:28 19/1
கடல் பெரும் திரை போல் கரம் சோரவே – யுத்3:29 5/4
விடம் பிறந்த கடல் என வெம்பினான் – யுத்3:29 7/4
கை கண்டான் பின் கரும் கடல் கண்டு-என – யுத்3:29 30/1
காதல் நீர் ஓடி ஆடல் கரும் கடல் மடுத்தது அன்றே – யுத்3:29 42/4
குன்றை கொண்டு போய் குரை கடல் இட அற குலைந்தோர் – யுத்3:30 13/3
நக்கர கடல் நால் ஒரு மூன்றுக்கும் நாதர் – யுத்3:30 17/3
குருதி பெற்றிலரேல் கடல் ஏழையும் குடிப்பார் – யுத்3:30 20/3
திரிசிரா அவர் திரை கடல் அன பெரும் சேனை – யுத்3:30 40/3
ஆழி அன்ன நீர் அறிதிர் அன்றே கடல் அனைத்தும் – யுத்3:30 41/1
கனை திரை கடல் சேனையை கலந்தது காணா – யுத்3:31 2/2
மற்றை வானர பெரும் கடல் பயம் கொண்டு மறுகி – யுத்3:31 27/3
ஊழி முற்றிய கடல் என புகுந்ததும் உளதால் – யுத்3:31 32/2
வானவர் கடைய மாட்டா மறி கடல் கடைந்த வாலி – யுத்3:31 48/2
ஒலி கடல் மணலின் மிக்க கணக்கினர் உள்ளம் நோக்கின் – யுத்3:31 53/2
ஏறாது எறி கடல் பாய்வன சின மால் கரி இனமால் – யுத்3:31 104/4
ஒன்னார் பெரும் படை போர் கடல் உடைக்கின்றனன்-எனினும் – யுத்3:31 114/3
பள்ளம் படு கடல் ஏழினும் படி ஏழினும் பகையின் – யுத்3:31 115/1
நளிர் மா மலை பல தாவினன் நடந்தான் கடல் கிடந்தான் – யுத்3:31 118/4
பொறுத்த சோரி புக கடல் புக்கன – யுத்3:31 127/2
நெய் கொள் சோரி நிறைந்த நெடும் கடல்
செய்ய ஆடையள் அன்ன செம் சாந்தினள் – யுத்3:31 134/1,2
மீன குலம் ஒத்தன கடல் படை இனத்தொடும் விளிந்துறுதலால் – யுத்3:31 140/4
கூலம் இல் சராசரம் அனைத்தினையும் ஒத்தனர் குரை கடல் எழும் – யுத்3:31 142/3
அருகு கடல் திரிய அலகு_இல் மலை குலைய – யுத்3:31 163/1
நறவ குருதி கடல் வீழ் நகை வாள் – யுத்3:31 200/2
சேம படு கேடகம் மால் கடல் சேர் – யுத்3:31 201/3
பாம்போடு கடல் படிவுற்றனவால் – யுத்3:31 202/2
விடு படை திசைகள் பிளந்தன விரி கடல் அளறது எழுந்தன – யுத்3:31 214/2
திரை கடல் அரக்கர் யாரும் சிதைந்தனர் திண் தேர் யானை – யுத்3-மிகை:26 1/2
தொடர் போர் வய நிருத கடல் சுவறும்படி பருக – யுத்3-மிகை:31 25/2
கொதித்தார் எழு கடல் போல் வளைவுற்றார் கொடு முசலம் – யுத்3-மிகை:31 30/1
பள்ளம் இன்றி படும் குருதி கடல்
உள்ள வான் கடற்கு ஓடியது இல்லையால் – யுத்3-மிகை:31 31/3,4
கடல் எரித்த கனல் படை கார் முகத்து – யுத்3-மிகை:31 33/1
இரும் கடல் பெயர்ந்தது என்ன தானையும் மீண்டது இப்பால் – யுத்4:32 1/4
குன்றுகள் பலவும் சோரி குரை கடல் அனைத்தும் தாவி – யுத்4:32 45/2
புளின திட்டின் கண் அகன் வாரி கடல் பூத்த – யுத்4:33 6/3
கரை பொருது கடல் மடுக்கும் கடும் குருதி பேர் ஆறு காண்-மின் காண்-மின் – யுத்4:33 21/4
ஒலி கடல் உலகத்து இல்லை ஊர் உளார் உளரே உள்ளார் – யுத்4:34 10/4
கண்ணின் நீர் ஆறும் மாறா கரும் கடல் மடுப்ப கண்டான் – யுத்4:34 21/4
கடல் கடைந்த மால் வரையினை சுற்றிய கயிற்றின் – யுத்4:35 10/1
விலகு அளம் தரு கடல் தரை விசும்பொடு வியப்ப – யுத்4:35 27/3
கடல் கொள் பேர் ஒலி கம்பலை என்பதும் கண்டார் – யுத்4:35 34/4
கரத்தொடு தொடுத்த கடல் மீது நிமிர் காலத்து – யுத்4:36 11/3
கண்ட தெறு கணை காற்றினை கருணை கடல் கனக – யுத்4:37 48/3
கண் போர்த்தன கடல் போர்த்தன படி போர்த்தன கலையோர் – யுத்4:37 50/2
மால் கடல் ஏழுக்கும் வரம்பினார் என்பர் – யுத்4:37 67/2
உடை கடல் ஏழினும் உலகம் ஏழினும் – யுத்4:37 70/1
சாய்ந்த வல் உருமு போய் அரவ தாழ் கடல்
பாய்ந்த வெம் கனல் என முழங்கி பாய்தலும் – யுத்4:37 75/1,2
கானக கரி என கலங்கினார் கடல்
மீன் என கலங்கினார் வீரர் வேறு உளார் – யுத்4:37 82/3,4
கடை உக முடிவு எழு கடல் புரை கலுழன் – யுத்4:37 87/4
கூற்று கோடினும் கோடல கடல் எலாம் குடிப்ப – யுத்4:37 99/1
தாம் அவிஞ்சையர் கடல் பெரும் தகையினர் தரள – யுத்4:37 118/3
வாய் வாய்-தோறும் மா கடல் போலும் விட வாரி – யுத்4:37 139/1
படர்ந்தது குரை கடல் பருகும் பண்பது – யுத்4:37 153/2
அலை மேவும் கடல் புடை சூழ் அவனி எலாம் காத்து அளிக்கும் அடல் கை வீரன் – யுத்4:37 203/1
சூழ் கடல் புனலும் பல் தோயமும் – யுத்4:39 4/1
கரும் கடல் முழக்கு என பிறந்த கம்பலை – யுத்4:40 36/4
பின்னும் ஓர் வரம் வானர பெரும் கடல் பெயர்ந்து – யுத்4:40 121/1
இந்திரற்கு அஞ்சி மேல்_நாள் இரும் கடல் புக்கு நீங்கா – யுத்4:41 21/1
சூழ் கடல் நான்கின் தோயம் எழு வகை ஆக சொன்ன – யுத்4:42 14/1
விரி கடல் உலகம் ஏத்தும் வெண்ணெய் மன் சடையன் வண்மை – யுத்4:42 16/3
வென்றி சேர் கவியின் வெள்ள கடல் முகந்து எழுந்து விண் மேல் – யுத்4-மிகை:41 50/1
கரும் கடல் நிகர்ப்ப ஆன அகழி ஓர் மூன்றும் காணாய் – யுத்4-மிகை:41 55/1
மேவின அவரை செற்றோர் விரி கடல் சேது வந்து – யுத்4-மிகை:41 62/3
தேவ_தச்சனை அழைத்து நீள் திரை கடல் கிடந்த – யுத்4-மிகை:41 111/2
நீரிடை தரங்கம் ஓங்கும் நெறி கடல் அதனை நோக்காய் – யுத்4-மிகை:41 119/4
கை வித்தும் சாத்தினான் அ கடல் பெரும் படையை எல்லாம் – யுத்4-மிகை:41 131/2
மிடைந்த சேனை அம் பெரும் கடல் சூழ் தர மேல் நாள் – யுத்4-மிகை:41 145/2
வண்ணனே முதல் வானர கடல் எலாம் வாய் பெய்து – யுத்4-மிகை:41 206/2
திரை செறி கடல் என எழுந்து சென்றவால் – யுத்4-மிகை:41 217/4
இரு புறம் சாமரை இரட்ட ஏழ் கடல்
வெருவரும் முழக்கு என வேழம் ஆர்த்து எழ – யுத்4-மிகை:41 221/2,3
குன்றினை வலஞ்செய் தேரோன் குண கடல் தோன்றும் முன்னர் – யுத்4-மிகை:41 254/4
விரி கடல் நடுவண் பூத்த மின் என ஆரம் வீங்க – யுத்4-மிகை:42 35/1
திரை கடல் கதிரும் நாண செழு மணி மகுட கோடி – யுத்4-மிகை:42 39/1
ககனத்தின் மிசையே ஏகி கனை கடல் இலங்கை புக்கான் – யுத்4-மிகை:42 70/3
எறி கடல் ஞாலம் தன்னுள் இன் தமிழ் புலவர்க்கு எல்லாம் – யுத்4-மிகை:42 73/1

TOP


கடல்-தம்மோடும் (1)

தாழி தண் கடல்-தம்மோடும்
ஏழுக்கு ஏழ்_உலகு எல்லாம் அன்று – சுந்:5 50/1,2

TOP


கடல்-தலை (2)

புயல் கடல்-தலை புக்கன போல்வன – சுந்:6 38/4
கரும் கடல்-தலை வீழ்ந்தனர் அரக்கியர் கதறி – சுந்:13 28/4

TOP


கடல்-நின்று (2)

தையல் கடல்-நின்று எடுத்து அவனை தயில கடலின் தலை உய்த்தான் – அயோ:6 27/4
இருமை என்று உரை-செயும் கடல்-நின்று ஏறுவார் – யுத்1:3 64/4

TOP


கடல்-போல் (3)

வாங்கிய கடல்-போல் நின்றான் அருவி நீர் வழங்கு கண்ணான் – யுத்2:18 261/4
சிங்க_ஏறு கடல்-போல் முழங்கி நிமிர் தேர் கடாய் நெடிது செல்க எனா – யுத்2:19 62/1
கரி பொன்றின பரி மங்கின கவி சிந்தின கடல்-போல்
சொரிகின்றன பொரு செம்_புனல் தொலைகின்றன கொலையால் – யுத்3:27 112/3,4

TOP


கடல்-மேல் (4)

நீர் மா கடல்-மேல் நிமிர்கின்ற நிமிர்ச்சி நோக்கா – சுந்:1 52/1
கலவியின் சுரை கண்டிலர் மண்டினர் கடல்-மேல் – சுந்:13 20/4
சேனை கடல் சென்றது தென் கடல்-மேல்
ஏனை கடல் வந்தது எழுந்தது எனா – யுத்2:18 86/1,2
கார்-மேல் உளர் மா கடல்-மேல் உளர் இ – யுத்3:31 212/2

TOP


கடல்-வாய் (3)

தன்னை கண்டும் இரங்காது தனியே கதறும் தடம் கடல்-வாய்
பின்னல் திரை மேல் தவழ்கின்ற பிள்ளை தென்றல் கள் உயிர்க்கும் – யுத்1:1 5/2,3
தடுமாறு நெடும் கொடி தாழ் கடல்-வாய்
நெடு மா முகில் வீழ்வ நிகர்த்தனவால் – யுத்3:27 35/3,4
பின் ஓடி வளைந்த பெரும் கடல்-வாய்
மின்னோடும் விழுந்தன மேகம் என – யுத்3:31 199/2,3

TOP


கடல்-அதனில் (1)

ஏழ் கடல்-அதனில் தோயம் இரு நதி பிறவில் தோயம் – யுத்4-மிகை:42 16/1

TOP


கடல்_வண்ணன் (1)

காத்த மன்னனின் இளையன் அன்றோ கடல்_வண்ணன்
ஏத்து நீள் முடி புனைவதற்கு இசைந்தனன் என்றால் – அயோ:2 76/2,3

TOP


கடல்கள் (12)

பாம மா கடல்கள் எல்லாம் பல் மணி தூவி ஆர்த்த – பால:13 36/2
சுற்றிய கடல்கள் எல்லாம் சுடர் மணி கனக குன்றை – பால:16 1/1
கங்கை நீர் நாடன் சேனை மற்று உள கடல்கள் எல்லாம் – பால:20 5/1
கனம் துகள்பட்டன கடல்கள் தூர்ந்தன – ஆரண்:7 53/2
ஆழி வெம் சினத்து அரக்கனை அஞ்சி ஆழ் கடல்கள்
ஏழும் இ நகர் சுலாய-கொலாம் என இசைத்தான் – சுந்:2 145/3,4
வாயினில் கடல்கள் ஏழும் மலைகளும் மற்றும் முற்றும் – யுத்1:3 133/4
அழகிது என்று அண்ணல் கூற ஆர்த்தனர் கடல்கள் அஞ்சி – யுத்2:19 273/1
ஒன்றிய கடல்கள் ஏழும் ஒருங்கு எழுந்து ஆர்க்கும் ஓதை – யுத்3:26 95/2
கடல்கள் யாவையும் கல் மலை குலங்களும் காரும் – யுத்4:35 34/1
கல் தடம் திண் தோள் ஆளும் நெருங்கிய கடல்கள் எல்லாம் – யுத்4:37 13/2
இடம் திரிந்தன சுடர் கடல்கள் ஏங்கின – யுத்4:40 70/4
ஒன்றிய கடல்கள் ஏழும் உற்று உடன் உவா உற்று என்ன – யுத்4-மிகை:41 122/3

TOP


கடல்களின் (1)

கண்ணெனும் அவை இரண்டும் கடல்களின் பெரிய ஆகும் – யுத்2:16 53/2

TOP


கடல்களும் (8)

சூழு மா கடல்களும் திடர் பட துகள் தவழ்ந்து – பால:20 10/1
குன்றமும் உலகும் வானும் கடல்களும் குலைய போனார் – சுந்:6 49/2
கார் கரும் தடம் கடல்களும் மழை முகில் கணனும் – சுந்:7 51/1
மேருவும் விண்ணும் மண்ணும் கடல்களும் வேண்டும் அன்றே – யுத்2:16 20/4
கடல்களும் நெடிய கானும் கார் தவழ் மலையும் கண்டான் – யுத்3:22 147/4
மழைகளும் கடல்களும் மற்றும் முற்றும் மண் – யுத்3:24 96/1
வருவரேல் உடன் கடல்களும் தொடர்ந்து பின் வருமால் – யுத்3:31 12/4
கடல்களும் வற்ற வெற்றி கால் கிளர்ந்து உடற்றும்-காலை – யுத்4:37 18/2

TOP


கடல்களே (1)

எல்லை மா கடல்களே ஆகுமாறு எய்தினார் – கிட்:14 5/4

TOP


கடல்களை (1)

பாரினை உருவும் என்றால் கடல்களை பருகும் என்றால் – யுத்2:16 20/2

TOP


கடல்களோடு (2)

நல் திரை கடல்களோடு மழைகளை நா அடக்க – சுந்:7 12/4
கரும் புற கடல்களோடு உலகம் காய்ச்சிய – யுத்1:6 47/1

TOP


கடலவன் (1)

காவலன் படையும் தெய்வ கடலவன் படையும் கால் கொள் – யுத்3:21 27/1

TOP


கடலன் (1)

கய ரத துரக மா கடலன் கல்வியன் – பால:13 58/1

TOP


கடலார் (1)

மேல் கடலார் என்பர் கிழக்கு உளார் என்பர் – யுத்4:37 67/3

TOP


கடலானது (1)

மால் கடலானது மா படை வாள்கள் – யுத்3:20 24/3

TOP


கடலிடை (16)

கல்லிடை பிறந்து போந்து கடலிடை கலந்த நீத்தம் – பால:1 19/1
கடைந்த நாள் அமிழ்தினோடும் கடலிடை வந்து தோன்றும் – பால:18 12/3
கடலிடை தோன்றும் மென் பூம் கற்பக வல்லி ஒத்தாள் – பால:18 16/4
கண்டு கைதொழுது ஐய இ கடலிடை கிழவோன் – அயோ:1 50/1
கடலிடை புகுந்த கண் கலுழி ஆறு-அரோ – அயோ:4 177/4
அரக்கர் என் கடலிடை ஆழ்கின்றார் ஒரு – ஆரண்:3 6/3
கடலிடை கிடந்த காதல் தாதையை கண்ணின் கண்டான் – கிட்:7 145/4
புக்கன கடலிடை நெடும் கர பூட்கை – சுந்:8 39/4
கை பரந்து எழு சேனை அம் கடலிடை கலந்தார் – சுந்:9 14/1
மா நெடும் கடலிடை மறைந்து வைகுவார் – யுத்1:6 40/2
கடலிடை கோட்டம் தேய்த்து கழிவது கருமம் அன்றால் – யுத்2:16 141/3
கடலிடை புக்கன கரையும் காண்கில – யுத்2:18 97/4
கடலிடை துயில்வான் அன்ன தம்பியை கண்டான் – யுத்3:22 194/4
மேவி அம் படை கடலிடை குடரொடு மிதந்த – யுத்4:32 9/4
கழலும் சோரி நீர் ஆற்றொடும் கடலிடை கலக்கும் – யுத்4:32 13/3
மொய்த்தது கடலிடை மணலின் மும்மையால் – யுத்4:37 73/2

TOP


கடலிடையே (1)

கரு வைக்கும் நெடு நகரை கடலிடையே கரையாதே – சுந்:2 230/3

TOP


கடலிய (1)

கைந்த ஏற்றினும் கடலிய புள்ளினும் முதுகில் – யுத்1:2 116/3

TOP


கடலில் (27)

இருவரில் ஒருவனை கடலில் இட்டது அங்கு – பால:8 41/3
முன்னை வெம் கதிரவன் கடலில் மூழ்கினான் – பால:10 61/4
பால் செறி கடலில் தோன்றும் பனை கை மால் யானை என்ன – பால:14 59/3
தண் நல் கடலில் துளி சிந்து தரங்கம் நீங்கி – பால:16 42/1
பொங்கு மா கடலில் செல்லும் தோற்றமே போன்றது அன்றே – பால:18 2/4
கரை செயற்கு அரும்_துயர் கடலில் வீழ்கின்றாய் – அயோ:2 68/3
காமனும் அரும் துயர் கடலில் மூழ்கினான் – அயோ:12 42/3
கடம் செய்வான் என கடலில் மூழ்கினான் – அயோ:14 92/4
உந்து கடலில் பெரும் கலம் ஒன்று உடையா நிற்க தனி நாய்கன் – அயோ-மிகை:6 2/3
காவாது ஒழியின் பழி பெரிதோ அன்றே கரும் கடலில் கண்வளராய் கைம்மாறும் உண்டோ – ஆரண்:2 28/4
முடைத்த வெம் குருதியின் கடலில் மூழ்கினார் – ஆரண்:7 102/4
நெடும் கடலில் மந்தரம் என தமியன் நின்றான் – ஆரண்:9 8/4
கள்ளும் சிலம்பும் பூம் கோதை கற்பின் கடலில் படிவாற்கு – ஆரண்:14 28/2
காலமும் ஒத்தனன் கடலில் தான் கடை – கிட்:7 21/3
முடுக்குற கடலில் செல்லும் முத்தலை கிரியும் ஒத்தான் – சுந்:1 23/4
கலங்கு தெண் திரையிற்று ஆய கண்ணின் நீர் கடலில் கண்டேன் – சுந்:14 35/4
தீர்த்த நின் ஆணை ஏழாம் செறி திரை கடலில் மீனின் – யுத்1:7 13/3
பிறங்கு இரும் கடலில் பெய்த போழ்தத்தும் பெரிய பாந்தள் – யுத்1:8 20/2
பப்பு நீர் ஆய வீரர் பரு வரை கடலில் பாய்ச்ச – யுத்1:9 18/1
வந்தவர் தானையோடு மறிந்து மா கடலில் வீழ்ந்து – யுத்1:9 70/1
அணை நெடும் கடலில் தோன்ற ஆறிய சீற்றத்து ஐயன் – யுத்1:10 6/1
நிலை அஞ்சின திசை வெம் கரி நிமிர்கின்றன கடலில்
அலை அஞ்சின பிறிது என் சில தனி ஐம் கர கரியும் – யுத்2:18 152/2,3
வாரி குரை கடலில் புக விலகும் நெடு மரத்தால் – யுத்2:18 159/1
முந்த நீ போய் அரக்கர் உடல் முழுதும் கடலில் முடுக்கிடு நின் – யுத்3:23 2/2
சேறு ஆர் குருதி கடலில் திடராய் – யுத்3:27 31/3
பொங்கிய குருதி வெள்ளம் பொலிந்து எழு கடலில் போக – யுத்4-மிகை:37 3/1
ஆரா அமுதாய் அலை கடலில் கண்வளரும் – யுத்4-மிகை:38 5/1

TOP


கடலிற்கிடை (1)

மோதும் கடலிற்கிடை முந்து பிறந்த போதே – ஆரண்:10 135/2

TOP


கடலிற்று (1)

நிறை_மதி தோற்றம் கண்ட நீல் நெடும் கடலிற்று ஆகி – பால:14 62/1

TOP


கடலின் (56)

காகளமும் பல்_இயமும் கனை கடலின் மேல் முழங்க கானம் பாட – பால:5 55/1
பெரும் கடலின் மண்ட உயிர் பெற்று இனிது உயிர்க்கும் – பால:22 38/2
கண் செய்த பாவம் கடலின் பெரிது என்பார் – அயோ:4 101/4
ஏற்றம் தொடங்கா கடலின் தணிவு எய்தி நின்றான் – அயோ:4 137/4
தையல் கடல்-நின்று எடுத்து அவனை தயில கடலின் தலை உய்த்தான் – அயோ:6 27/4
பள்ள கடலின் முனி பணியால் பையுள் நகரம் வைகிட மேல் – அயோ:6 38/2
மைந்தன் வெம் துயர் கடலின் வைகினான் – அயோ:11 134/2
கைகலந்து அயல் ஒரு கடலின் சுற்றிட – அயோ:12 56/2
துப்பு உடை கடலின் நீர் சுமந்த மேகத்தை – அயோ:13 6/2
சுடு மயானத்திடை தன் துணை ஏக தோன்றல் துயர் கடலின் ஏக – அயோ:13 68/1
துவசம் ஆர் தொல் அமருள் துன்னாரை செற்றும் சுருதி பெரும் கடலின் சொல் பொருள் கற்பித்தும் – ஆரண்:2 26/1
வானத்தன கடலின் புற வலயத்தன மதி சூழ் – ஆரண்:7 90/1
கங்கமொடு காகம் மிடைய கடலின் ஓடும் – ஆரண்:9 9/3
காதி காதலன் தரு கடலின் அன்னது – கிட்:1 4/4
கங்குல் இற்றது கமலம் முகம் எடுத்தது கடலின்
வெம் கதிர் கடவுள் எழ விமலன் வெம் துயரின் எழ – கிட்:1 41/3,4
காடு மா நெடு விலங்கல்கள் கடந்தது அ கடலின்
ஊடு போதல் உற்றதனை ஒத்து உயர்ந்து உளது உதிரம் – கிட்:7 74/3,4
வெறியன எய்தி நொய்தின் வெம் துயர் கடலின் வீழ்ந்தேன் – கிட்:9 12/4
நஞ்சினின் நளிர் நெடும் கடலின் நங்கையர் – கிட்:10 4/1
காட்டினை எனின் எமை கடலின் ஆர் அமிர்து – கிட்:11 112/3
முழை-தலை இருள் கடலின் மூழ்கி முடிவேமை – கிட்:14 65/1
நின்றாள் நிமிர்ந்து அலை நெடும் கடலின் நீர் தன் – சுந்:1 66/1
கற்றை வெண் கவரி போல் கடலின் வெண் திரை – சுந்:2 52/1
மேகம் எனல் ஆய நெடு மா கடலின் வீழ்வ – சுந்:6 22/4
புயல் தொடு கடலின் விழுந்தார் புடை புடை சிதைவொடு சென்றார் – சுந்:7 29/3
அ வழி அரக்கர் எல்லாம் அலை நெடும் கடலின் ஆர்த்தார் – சுந்:8 19/1
ஆய் பெரும் கொடியன கடலின் ஆழ்வன – சுந்:9 38/3
வீரன் விட்டு எறிந்தன கடலின் வீழ்வன – சுந்:9 39/2
விரிந்து உற வீசலின் கடலின் வீழ்குநர் – சுந்:9 41/2
ஊழி வெம் கடலின் சுற்ற ஒரு தனி நடுவண் நின்ற – சுந்:11 13/3
காட்டினன் அனுமனை கடலின் ஆர் அமுது – சுந்:12 61/3
நெரிஞ்சுற கடலின் வீழ்ந்தார் நெடும் சுறா மகரம் நுங்க – சுந்-மிகை:1 3/4
கொழிக்கும் கடலின் நெடும் திரை-வாய் தென்றல் தூற்றும் குறும் திவலை – யுத்1:1 4/4
இட்டிட்டார் கடலின் நடு எந்தாய் – யுத்1:3 100/4
தெண் திரை கடலின் செய்கை செப்பி என் தேவன் சென்னி – யுத்1:6 58/2
பண்டை உறையுட்கு எதிர் படை கடலின் வைகும் – யுத்1:9 2/1
தூரியம் கடலின் நின்று துவைப்ப – யுத்1:11 12/4
சென்றது குரக்கு சேனை கால் எறி கடலின் சிந்தி – யுத்2:15 140/4
தெரிந்த மேனியன் திண் கடலின் திரை – யுத்2:16 57/2
அரம் கொண்ட கரும் கடலின் அழுவத்துள் அழுத்தினான் – யுத்2:16 354/4
தேரொடும் கடலின் வீழ்ந்து சிலையும் தன் தலையும் எல்லாம் – யுத்2:18 233/1
கள்ள வாள் அரக்கர்கள் கடலின் சூழவே – யுத்2-மிகை:15 14/4
இரைத்து எழு கடலின் பொங்க இமையவர் அலக்கணுற்றார் – யுத்2-மிகை:18 22/4
போர் வலி அரக்கன் சேனை புகுந்தது கடலின் பொங்கி – யுத்2-மிகை:18 26/4
மால் இரும் கடலின் வீழ்ந்து மறைந்தன மழையும் காற்றும் – யுத்3:21 27/4
ஒருவரை ஒருவர் காணார் உயர் படை கடலின் உள்ளார் – யுத்3:22 119/4
மத்து வார் கடலின் உள்ளம் மறுகுற வதனம் என்னும் – யுத்3:25 20/3
எழுந்தனன் என்ன துன்ப கடலின் நின்று ஏறி ஆறா – யுத்3:26 75/2
வெவ் இடர் கடலின் வைகல் கேள் என விளம்பலுற்றான் – யுத்3:26 81/4
கார் வரை அரக்கர்-தம் கடலின் வீழ்ந்தன – யுத்3:27 68/2
மகர மறி கடலின் வளையும் வய நிருதர் – யுத்3:31 154/1
மறி திரை கடலின் போத வான் முரசு இயம்ப வல்லே – யுத்3-மிகை:28 8/3
காயம் வெம் படையினர் கடலின் பொங்கியே – யுத்3-மிகை:31 49/3
தான் எரி கனலின் பொங்கி தரிப்பு இலர் கடலின் சூழ்ந்தே – யுத்3-மிகை:31 64/2
மைத்த களிற்று இன மாவின் வாள் நிருதர் பெரும் கடலின் மற்று இ வாளி – யுத்4:33 25/3
அலை-மிசை கடலின் வீழ் அன்னம்-போல் அவன் – யுத்4:38 16/3
துள்ளின களிப்ப மோலி சூடினான் கடலின் வந்த – யுத்4:42 17/3

TOP


கடலின்-நின்று (1)

ஓதம் கொள் கடலின்-நின்று உலைவ போன்றவே – அயோ:11 67/4

TOP


கடலின்-மாடு (1)

கடலின்-மாடு உயர் திரை என கிடந்தது கண்டார் – ஆரண்:13 84/4

TOP


கடலின்-வாய் (1)

வச்சிர உடல் மறி கடலின்-வாய் மடுத்து – சுந்:12 3/2

TOP


கடலினிடை (1)

வண்ண கடலினிடை கிடந்த மணலின் பலரால் வானரத்தின் – சுந்:4 114/2

TOP


கடலினுக்கும் (1)

இடர் கடலினுக்கும் முடிவு இன்று என இசைத்தான் – யுத்4:36 2/4

TOP


கடலினும் (5)

ஆள் உலாம் கடலினும் அகன்ற அ கடல் – அயோ:12 48/1
கஞ்சத்தின் அளவிற்றேனும் கடலினும் பெரிய கண்கள் – ஆரண்:10 70/4
கங்கையை நோக்கி சேறி கடலினும் நெடிது கற்றாய் – கிட்:13 40/4
கானினும் பெரியர் ஓசை கடலினும் பெரியர் கீர்த்தி – சுந்:7 4/3
ஏழுடை கடலினும் தீவு ஓர் ஏழினும் – யுத்4:37 69/1

TOP


கடலினுள் (1)

உந்த அவன் போய் அரக்கர் உடல் அடங்க கடலினுள் இட்டான் – யுத்3:23 2/4

TOP


கடலினை (9)

கடலினை புரையுறும் அருவி கண்ணினான் – கிட்:16 24/4
கடலினை நோக்கும் அ கள்வன் வைகுறும் – யுத்1:5 11/3
கிடக்கும் வண்ண வெம் கடலினை கிளர் பெரும் சேனை – யுத்1:5 74/3
காரியம் கடலினை அடைத்து கட்டலே – யுத்1:8 3/1
கல் குவடு அடுக்கி வாரி கடலினை கடந்த காட்சி – யுத்1:10 5/2
கரிய கொண்டலை கருணை அம் கடலினை காண – யுத்1:12 6/1
கனை கடல் கவியின் தானை கடலினை வளைந்து கட்டி – யுத்2:16 167/2
கண்டிலீர்-கொலாம் கடலினை மலை கொண்டு கட்டி – யுத்3:30 47/1
கனையும் எண்ணையும் கடப்பது ஓர் கடலினை கண்டார் – யுத்4:32 5/4

TOP


கடலுக்கு (1)

ஆழ்ந்தான் ஆழா அ கடலுக்கு ஓர் கரை காணான் – அயோ:3 40/2

TOP


கடலுடனே (1)

ஒப்பு அரியாள்-தன்னுடனே உயர் சேனை கடலுடனே – யுத்4-மிகை:41 86/4

TOP


கடலும் (36)

கரை எறியாது அலை_கடலும் போன்றனன் – பால:5 48/4
சொற்கலை_முனிவன் உண்ட சுடர் மணி கடலும் துன்னி – பால:10 5/1
உண்டான் உந்தி கடல் பூத்தது ஓத கடலும் தான் வேறு ஓர் – பால:10 71/3
உப்பு உடை கடலும் தெண் நீர் உண் நசை உற்றது அன்றே – பால:20 2/4
கந்து அடு களிறும் தேரும் கலின மா கடலும் சூழ – பால:20 4/2
கங்குலின் ஒலிக்கும் மா கடலும் போன்றதே – பால:23 41/4
கானும் கடலும் கடந்து இமையோர் இடுக்கண் தீர்த்த கழல் வேந்தன் – அயோ:0 1/4
எண்_அரும் கனக மாரி எழு திரை கடலும் தூர்த்த – அயோ:3 78/4
காரும் கடலும் ஒருவழி கொண்டு ஆர்த்த என்ன கடிது ஆர்த்தார் – அயோ:6 33/4
வங்க நீர் கடலும் வந்து தன் வழி படர மான – அயோ:13 50/2
கன்று வளர் தடம் சாரல் மயேந்திர மா நெடு வரையும் கடலும் காண்டிர் – கிட்:13 31/4
கட்புலன் கதுவல் ஆகா வேகத்தான் கடலும் மண்ணும் – சுந்:1 24/2
புடை பெயரா நெடும் கடலும் போலவே – சுந்:2 127/4
மழைகளும் மறி கடலும் போய் மதம் அற முரசம் அறைந்தார் – சுந்:7 23/1
மலைகளும் கடலும் யாறும் கானமும் பெற்று மற்று ஓர் – சுந்:11 15/3
சரம் தரு சிலையின் காடும் தானவர் கடலும் இன்ன – சுந்-மிகை:11 7/2
வாழி வற்றா மறி கடலும் மண்ணும் வட-பால் வான் தோய – யுத்1:1 1/2
அத்தனை கடலும் மாள தனித்தனி அள்ளி கொண்ட – யுத்1:3 132/4
அ புற கடலும் சுவை அற்றன – யுத்1:8 60/2
ஏழு கடலும் கடிது அடைப்பர் இவர் என்றான் – யுத்1:9 4/4
காட்டினன் கள்வர் என்னா கருணை அம் கடலும் கண்டான் – யுத்1:9 26/4
ஏழ் பெரும் கடலும் சூழ்ந்த ஏழ் பெரும் தீவும் எண்_இல் – யுத்2:16 8/1
நீலம் கொள் கடலும் ஓட நெருப்பொடு காலும் ஓட – யுத்2:16 157/3
இயங்களும் கடலும் மேகத்து இடிகளும் ஒழிய யாரும் – யுத்2:16 180/3
சங்கம் ஒன்று ஒலித்தனன் கடலும் தள்ளுற – யுத்3:22 45/4
கடலும் அல்லாது இடை ஒன்றும் கண்டிலன் – யுத்3:27 54/4
மலையும் மறி கடலும் வனமும் மரு நிலனும் – யுத்3:31 156/1
எய்யும் ஒரு பகழி ஏழு கடலும் இடு – யுத்3:31 166/1
தெரிய எழு கடலும் முழுதும் முறை திரிய – யுத்3-மிகை:31 48/4
சேறு ஆயின பொடி ஆயின திடர் ஆயின கடலும் – யுத்4:37 53/4
தா மடங்கலும் கடலும் ஒத்து ஆர்தரும் தகையார் – யுத்4:37 119/3
பாழி மா கடலும் வெளி பாய்ந்ததால் – யுத்4:37 195/2
கண்ணனும் வாரை கடலும் கற்புடை – யுத்4:41 104/2
கண்டு கைதொழ வானர கடலும் மற்று யாரும் – யுத்4-மிகை:41 22/2
மிகுந்துள கவி பெரும் கடலும் மேதகு – யுத்4-மிகை:41 299/2
கனை கழல் காலினானை கருணை அம் கடலும் நோக்கி – யுத்4-மிகை:42 67/2

TOP


கடலுமே (1)

கல்லாத கலையும் வேத கடலுமே என்னும் காட்சி – கிட்:2 18/2

TOP


கடலுள் (18)

காதல் என்ற அளவு அறும் கடலுள் ஆழ்ந்தனன் – பால:5 66/4
தொல் ஆழி துயிலாதே துயர் ஆழி நெடும் கடலுள் துயில்கின்றானே – பால:11 17/4
கயல் பொரு கடலுள் வைகும் கடவுளே காணும் என்பார் – பால:13 42/4
களிப்பு எனும் கரை இலா கடலுள் ஆழ்ந்தனன் – பால:24 42/4
ஆழ்ந்தார் துன்ப கடலுள் ஐயா ஐயா என்றார் – அயோ:4 83/2
கடலுள் நாட்டிய வரை என தாதையை கண்டான் – ஆரண்:13 92/4
துய்ய நீர் கடலுள் தோய்ந்து தூய் மலர் அமரர் சூட்ட – கிட்:7 158/3
ஆரியன் அரும் துயர் கடலுள் ஆழ்பவன் – சுந்:14 16/1
பல் ஆயிர கோடி அண்டம் பனி கடலுள்
நில்லாத மொக்குள் என தோன்றுமால் நின்னுழையே – யுத்1:3 158/1,2
வெள்ளி வெண் கடலுள் மேல்_நாள் விண்ணவர் தொழுது வேண்ட – யுத்1:4 130/3
கங்குலும் பகலும் அ கடலுள் வைகுவார் – யுத்1:6 32/2
நிற கரும் கடலுள் நேமியின் நின்று – யுத்1:11 22/2
நீக்குவாய் நீக்கிய பின் நெடும் தலையை கரும் கடலுள்
போக்குவாய் இது நின்னை வேண்டுகின்ற பொருள் என்றான் – யுத்2:16 353/3,4
வற்றிய கடலுள் நின்ற மலை என மருங்கின் யாரும் – யுத்2:19 100/1
உதிர வெம் கடலுள் தாதை உதிக்கின்றான்-தனையும் ஒத்தான் – யுத்2:19 200/4
ஆயிரம் பெயரினானும் அரும் துயர் கடலுள் ஆழ்ந்தான் – யுத்2:19 214/4
அரும் துயர் கடலுள் ஆழும் அம்மனை அழுத கண்ணள் – யுத்3:21 6/1
மிகும் படை கடலுள் செல்லும் மாருதி வீர வாழ்க்கை – யுத்3:22 120/3

TOP


கடலூடு (1)

நினைவின் கடலூடு எழலோடும் உணர்ந்து நீங்கா – சுந்-மிகை:1 12/3

TOP


கடலே (7)

கடலே உரை நீயும் ஓர் கன்னி-கொலாம் – பால:23 11/4
நிரை ஆர் கலையின் கடலே நெறி ஆர் மறையின் நிலையே – அயோ:4 32/2
வந்து வள்ளல் மலர் தாளின் வீழ்வது ஏய்க்கும் மறி கடலே – யுத்1:1 8/4
போம் அத்தனை வெம் புரவி கடலே – யுத்2:18 18/4
கல் என சிறந்ததேயும் கருணை அம் கடலே அன்ன – யுத்3:31 69/2
கண்ணனே எளியேம் இட்ட கவசமே கடலே அன்ன – யுத்3:31 71/1
துயில் வரும் கடலே அன்ன அயோத்தியை தொழுது நோக்காய் – யுத்4-மிகை:41 135/4

TOP


கடலை (22)

மண் உருத்து எடுப்பினும் கடலை வாரினும் – பால:7 21/1
குரை கடலை நெடு வரையால் கடைந்து அமுது கொடுத்தானும் – பால:12 6/4
கரும் கடலை செம் கனி வாய் கவுசலை என்பாள் பயந்தாள் – பால:12 22/4
வாம் பரி விரி திரை கடலை வள்ளுவன் – பால:14 8/1
தீர்த்தது செறிந்தது ஓடி திரை நெடும் கடலை எல்லாம் – பால:14 76/3
முகில் படு நெடும் கடலை ஒத்து உளது அ மூதூர் – பால:15 27/4
கழுந்து உடை வரி சிலை கடலை நோக்கினான் – அயோ:14 26/4
நடந்தாய் இடையே என்றாலும் நாண் ஆம் நினக்கு நளிர் கடலை
கடந்தாய் என்றல் என் ஆகும் காற்றே அனைய கடுமையாய் – சுந்:4 109/3,4
ஊறின உரவு தானை ஊழி பேர் கடலை ஒப்ப – சுந்:10 7/4
வள்ளல் கடலை கெட நீக்கி மருந்து வவ்வி – சுந்-மிகை:1 5/3
காந்தள் மெல் விரல் சனகி-தன் கற்பு எனும் கடலை
நீந்தி ஏறுவது எங்ஙன் என்று ஒரு முகம் நினைய – சுந்-மிகை:12 6/1,2
கங்குல் பொழுதும் துயிலாத கண்ணன் கடலை கண்ணுற்றான் – யுத்1:1 2/4
இன்னது ஆய கரும் கடலை எய்தி இதனுக்கு எழு மடங்கு – யுத்1:1 11/1
கால் மிசை வணங்கி போனான் கல்லினால் கடலை கட்டி – யுத்1:9 14/3
காந்து எரி மடுத்து தானும் காணவே கடலை தாவி – யுத்1:14 34/3
தந்திர கடலை நீந்தி தன் பெரும் படையை சார்ந்தான் – யுத்2:16 124/1
அடைத்தது கடலை மேல் வந்து அடைந்தது மதிலை ஆவி – யுத்2:17 47/1
திறம் திறம் ஆக நின்ற கவி பெரும் கடலை சிந்தி – யுத்2:17 75/3
தேர் ஒலி கடலை சீற சிலை ஒலி மழையை சீற – யுத்2:18 179/1
கரு என்றார் சிலர் சிலர்கள் மற்று என்றார் சிலர் சிலர்கள் கடலை தாவி – யுத்3:24 39/3
கண்டார் அ அரக்கர் கரும் கடலை – யுத்3:27 16/4
கார் கரும் கடலை மற்றோர் இடத்திடை காலன்-தானே – யுத்3:30 6/3

TOP


கடலையும் (5)

பெரும் புற கடலையும் தொடர்ந்து பின் செல்வ – யுத்1:6 47/4
கனி தொடர் குரங்கின் சேனை கடலையும் கடந்து மூடும் – யுத்2:16 156/3
ஓசை ஒண் கடலையும் திடர் செய்து ஓடுமால் – யுத்2:16 297/4
கருது சேனையும் கொன்று மா கடலையும் கடந்து – யுத்3:30 46/4
கண்ண ஆம் புனலும் ஓடி கடலையும் கடந்த அன்றே – யுத்4:41 115/4

TOP


கடலொடு (2)

கடலொடு பொருதது கரியொடு கரி என – யுத்2:18 132/4
கை தலை வைத்த பூசல் கடலொடு நிமிரும்-காலை – யுத்4:34 20/3

TOP


கடலொடும் (4)

கடா நிறை ஆறு பாயும் கடலொடும் கங்கை சேர்ந்தான் – பால:20 1/4
கரை செயற்கு அரிய சேனை கடலொடும் திங்கள் நான்கின் – கிட்:9 24/2
தானை கார் கரும் கடலொடும் தமரொடும் தாமும் – யுத்1:5 63/3
எற்று வான் திரை கடலொடும் பொருது சென்று ஏற – யுத்3:22 176/3

TOP


கடலோ (3)

கடலோ மழையோ முழு நீல கல்லோ காயா நறும் போதோ – பால:10 65/1
கருள் ஆர் கடலோ கரை காண்பு அரிதால் – பால:23 9/3
மையோ மரகதமோ மறி கடலோ மழை முகிலோ – அயோ:7 1/3

TOP


கடலோடு (4)

உலந்தார் உடல் கடலோடு உற உலவா உடல் உற்றார் – ஆரண்:7 92/3
சேனை கடலோடு இடை செல்க எனினும் – யுத்2:18 13/1
தானை கடலோடு தலைப்படலும் – யுத்2:18 86/4
கார் இகலி கடலோடு கலித்த – யுத்3:20 25/3

TOP


கடலோடும் (4)

காய்ந்து ஏவின் உலகு அனைத்தும் கடலோடும் மலையோடும் – பால:12 30/2
கலி தானை கடலோடும் கை தான களிற்று அரசர் – பால:13 20/1
அந்தகனும் உட்கிட அரக்கர் கடலோடும்
சிந்துரம் வய புரவி தேர் திசை பரப்பி – ஆரண்:9 2/1,2
கடித்தே தீரும் கண் அகன் ஞாலம் கடலோடும்
குடித்தே தீரும் என்று உயிர் எல்லாம் குலைகின்ற – யுத்4:37 140/1,2

TOP


கடவ (9)

கருமமும் இது கற்று உணர்ந்தோய்க்கு இனி கடவ
தருமமும் இது தக்கதே உரைத்தனை தகவோய் – அயோ:1 34/3,4
செய்ய கடவ செயற்கு உரிய சிறுவர் ஈண்டை யார் அல்லர் – அயோ:6 27/1
எய்த கடவ பொருள் எய்தாது இகவாது என்ன இயல்பு எண்ணா – அயோ:6 27/2
காவல் காட்டுதல் துடைத்தல் என்று இ தொழில் கடவ
மூவரும் அவை முடிக்கிலர் பிடிக்கிலர் முறைமை – யுத்1:3 9/1,2
கடவும் கதழ் தேர் கடவ ஆளினொடும் – யுத்3:20 88/3
கடவ தீந்த வெம் புரத்திடை தோன்றிய கழலோர் – யுத்3:30 27/4
கடம் பொறா மத களிறு தேர் பரி இடை கடவ
படம் பொறாமையின் நனம் தலை அனந்தனும் பதைத்தான் – யுத்3:31 17/1,2
கரிகள் அரிகள் பரி கடிதின் எதிர் கடவ – யுத்3:31 158/4
மாதலி பேரவன் கடவ மண் தலத்தின் அ பொழுதே வருதலோடும் – யுத்4:37 201/2

TOP


கடவது (2)

காவல் செய் அமைச்சர் கடன் நீ கடவது உண்டோ – ஆரண்:11 29/4
காதலான் இனி வேறு எண்ண கடவது என் கதிரோன் மைந்த – யுத்1:4 117/3

TOP


கடவதே (1)

யான் உற கடவதே இதுவும் இ நிலை – கிட்:10 85/3

TOP


கடவல் (1)

காக்குமா காண்டி ஆயின் கடவல் உன் தேரை என்றாள் – ஆரண்:12 81/4

TOP


கடவலால் (1)

கட்டு அமைந்த கதிர் வாளி எதிரே கடவலால்
விட்ட விட்ட மலை மீள அவன் மெய்யில் விசையால் – ஆரண்:1 29/2,3

TOP


கடவன (1)

சுரக்கும் நுந்தைக்கு நீ செய கடவன கடன்கள் – யுத்3:22 65/3

TOP


கடவா (2)

காரின் தரு குருதி பொரு கடல் நின்றன கடவா – யுத்2:18 145/4
கஞ்ச நாள்_மலர் கையினாய் அன்னை சொல் கடவா
அஞ்சொடு அஞ்சு நான்கு என்று எணும் ஆண்டு போய் முடிந்த – யுத்4:40 126/2,3

TOP


கடவா-வண்ணம் (1)

காந்து எரி கஞல மூட்டி கடன்முறை கடவா-வண்ணம்
நேர்ந்தனன் நிரம்பும் நல் நூல் மந்திர நெறியின் வல்லான் – ஆரண்:13 135/3,4

TOP


கடவாத (3)

வெள்ளத்திடை வாழ் வட அனலை அஞ்சி வேலை கடவாத
பள்ள கடலின் முனி பணியால் பையுள் நகரம் வைகிட மேல் – அயோ:6 38/1,2
காலம் பார்த்து இறை வேலை கடவாத கடல் ஒத்தான் – சுந்:2 220/4
துயில் கடந்து அயோத்தி வந்தான் சொல் கடவாத தூதன் – யுத்1:14 14/2

TOP


கடவாதான் (1)

பணி மொழி கடவாதான் பருவரல் இகவாதான் – அயோ:8 44/1

TOP


கடவாது (2)

கண் கடவாது காத்த காரிகை வலியளே காண் – பால:21 7/4
ஐயம் இன்றி அறம் கடவாது அருள் – அயோ:2 25/3

TOP


கடவாயே (1)

கறங்கு ஆகும் என திரிய நீயோதான் கடவாயே – ஆரண்:1 49/4

TOP


கடவார் (1)

வஞ்சம் உறு பொய் கருமம் வெல்லினும் இராமனை இ வஞ்சர் கடவார் – யுத்3:31 151/4

TOP


கடவார்கள் (1)

வர கடவார்கள் எல்லாம் மாற்றலர் மலைந்து போனார் – யுத்3:24 18/3

TOP


கடவான் (3)

நினையும் நீதி நெறி கடவான் எனில் – அயோ:2 26/3
மறுகுற கடவான் அல்லன் மாயம் என்று உணர்வான் அல்லன் – யுத்2:19 190/2
கேளாத என்று பிற என்று சொன்ன கெடுவார்கள் சொன்ன கடவான்
மாளாத நீதி இகழாமை நின்-கண் அபிமானம் இல்லை வறியோர் – யுத்2:19 256/2,3

TOP


கடவிய (1)

வித்தகர் கடவிய விசய தேர் பரி – யுத்4:37 73/3

TOP


கடவினர் (3)

அறுவன அவை அவை கடவினர் தடி தலை – யுத்2:18 131/3
கறுவினர் அவன் எதிர் கடவினர் கடல் என – யுத்2:18 136/4
கொல்லுதி என எதிர் கடவினர் கொடியவர் – யுத்2:18 137/4

TOP


கடவினன் (2)

செல் என மிடல் கொடு கடவினன் மற்று அது திசைமுகன் மகன் உதவியதால் – யுத்3:28 25/2
அயில் விரி சுடு கணை கடவினன் அறிவின் – யுத்4:37 85/3

TOP


கடவீர் (2)

கைக்கு அடைந்தான் உயிர் காக்க கடவீர் என் கடைக்கூட்டால் – யுத்2:16 349/4
நீர் பட கடவீர் அலீர் வரி சிலை நெடியோன் – யுத்3:22 180/2

TOP


கடவுகின்றது (1)

கடவுகின்றது காற்றினும் மனத்தினும் கடியது – யுத்2:16 224/2

TOP


கடவும் (1)

கடவும் கதழ் தேர் கடவ ஆளினொடும் – யுத்3:20 88/3

TOP


கடவுள் (62)

நீறு அணிந்த கடவுள் நிறத்த வான் – பால:1 2/1
தரு உடை கடவுள் வேந்தன் சாற்றுவான் எனது கூறு – பால:5 24/1
வாழிய என அவர் மனன் உறு கடவுள்
தாழ்குவர் கவுசலை தயரதன் எனவே – பால:5 128/3,4
கந்த மலரில் கடவுள் தன் வரவு காணும் – பால:6 5/3
நீல ஆர்கலி தேரொடு நிறை கதிர் கடவுள்
மாலின் மா மணி உந்தியில் அயனொடு மலர்ந்த – பால:9 4/2,3
அழல்தரும் கடவுள் அன்னாய் முடிவு இதற்கு அருளுக என்ன – பால:9 23/2
உதைய கிரி எனும் கடவுள் நுதல் கிழித்த விழியே போல் உதயம் செய்தான் – பால:11 13/4
செம் சுடர் கடவுள் என்ன தேரிடை சென்று சேர்ந்தான் – பால:23 77/4
தங்கு மா தவம் புரிதலும் தழல் நிற கடவுள்
அங்கு வந்து நின் கருத்தினை முடித்தும் என்று அகன்றான் – பால-மிகை:9 46/2,3
நறை தரு உடைய கோனும் நான்முக கடவுள் தானும் – பால-மிகை:11 35/1
சுடர் கதிர் கடவுள் வானத்து உச்சி அம் சூழல் புக்கான் – பால-மிகை:11 39/4
காவலின் ஆணை-செய் கடவுள் ஆம் என – அயோ:1 4/2
கைவிளக்கு எடுத்தது என்ன வந்தது கடவுள் திங்கள் – அயோ:6 1/4
கங்கை என்னும் கடவுள் திரு நதி – அயோ:7 10/1
கறுத்த மா மிடறு உடை கடவுள் கால வில் – அயோ-மிகை:1 5/3
தழல் புரை சுடர் கடவுள் தந்த தமிழ் தந்தான் – ஆரண்:3 41/4
கண்டு அடி பணிவது என்ன பொலிந்தது கடவுள் யாறு – ஆரண்:5 2/4
கறுத்த மணிகண்டர் கடவுள் சிலை கரத்தால் – ஆரண்:9 10/3
கங்கையே முதலிய கடவுள் கன்னியர் – ஆரண்:10 21/1
கோசிகன் அளித்த கடவுள் படை கொதிப்போடு – ஆரண்:11 25/3
வெம் சுடர் கடவுள் மீண்டு மேருவில் மறையலுற்றான் – ஆரண்:13 120/1
வெம் கதிர் கடவுள் எழ விமலன் வெம் துயரின் எழ – கிட்:1 41/4
தவ்விட தனி அருளு தாழ் சடை கடவுள் என – கிட்:2 3/3
காதி சேய் தரு நெடும் கடவுள் வெம் படையினார் – கிட்:3 5/4
கருமம் இங்கு இது எம் கடவுள் என்றனன் – கிட்:3 69/4
வீறு செம் சுடர் கடவுள் வேலை-வாய் – கிட்:15 11/3
ஆய் கதிர் கடவுள் தேர் ஊர் அருணனுக்கு அமைந்த மைந்தர் – கிட்:16 53/4
காய் கதிர் கடவுள் தேரை கண்ணுற்றேம் கண்ணுறா முன் – கிட்:16 54/3
கடுத்து எழு தமத்தை சீறும் கதிர் சுடர் கடவுள் ஆய்ந்து – கிட்-மிகை:3 2/1
தாமரை பெரும் தவிசு உறை சதுமுக கடவுள்
ஓம அங்கியில் உதித்தன உலப்பு இல கோடி – கிட்-மிகை:12 3/1,2
கண்டத்திடை கறை உடை கடவுள் கைம்மா – சுந்:1 65/2
பனி கடல் பெரும் கடவுள் தன் பரிபவம் துடைப்பான் – சுந்:2 144/2
வாரியின் எழும் சுடர் கடவுள் வானவன் – சுந்:9 39/3
காதலன் மரை மலர் கடவுள் வாளியால் – சுந்:12 25/3
கடவுள் படையை கடந்து அறத்தின் ஆணை கடந்தேன் ஆகாமே – சுந்:12 116/1
தெள்ளிய கடவுள் தச்சன் கை முயன்று அரிதின் செய்த – சுந்:12 132/2
மறித்து வெம் சமர் மலைதலும் மாருதி கடவுள்
கறுத்து வஞ்சகர் சிரத்தொடு கரம் புயம் சிதறி – சுந்-மிகை:11 29/2,3
காய் கதிர் கடவுள் வானத்து உச்சியில் கலந்த-காலை – சுந்-மிகை:14 1/3
கடல் படைத்தவரொடும் கங்கை தந்தவன் வழி கடவுள் மன்னன் – யுத்1:2 83/4
தஞ்சு என கருதினானோ தாழ் சடை கடவுள் உண்ட – யுத்1:4 123/3
காலனை ஒக்கும் தூதன் காற்று எனும் கடவுள் என்றார் – யுத்1:9 75/3
ஒப்புற நகைத்து நீறாய் எரிந்தது ஓர் கடவுள் சீயம் – யுத்1-மிகை:3 24/4
நங்கை-தனை ஏவுதலும் நாராயண கடவுள்
சிங்கல் இலா மானுடம் ஆம் சீய உருவம் போக்கி – யுத்1-மிகை:3 29/2,3
கடவுள் ஈந்த கவசமும் கட்டினான் – யுத்2:16 71/4
ஏற்ற வல் அரக்கன்-தன்-மேல் எரி முக கடவுள் என்பான் – யுத்2:18 200/2
மானிடன் என்றே நாணி கடவுள் மா படைகள் யாதும் – யுத்2-மிகை:16 2/1
ஞால நாயகன் அரி கடவுள் ஏந்திய – யுத்2-மிகை:16 51/2
நினைவு எழுந்தது இங்கு இவன் பெரும் கடவுள் மற்று இவன் பத நிழல் காண – யுத்2-மிகை:16 55/2
இலக்குவ கடவுள் தன் ஏவின் மாரியால் – யுத்2-மிகை:18 14/1
நங்கை இ கடவுள் மானம் தாங்குறும் நவையிற்று அன்றால் – யுத்3:23 29/2
காவல் மூன்று உலகும் ஓதும் கடவுள் மா மரத்தை கண்டான் – யுத்3:24 48/4
ஊன்றினன் நிலத்து அடி கடவுள் ஓங்கல்தான் – யுத்3:24 99/2
காற்று வந்து அசைத்தலும் கடவுள் நாட்டவர் – யுத்3:24 100/1
ஏறின என்ப-மன்னோ எரி முக கடவுள் வெம்மை – யுத்3:27 94/3
காந்தருப்பம் எனும் கடவுள் மா படை – யுத்3:31 180/1
ஓதல் இல் அரும் பிரம தத்துவம் முதல் கடவுள் யாமும் உணரா – யுத்3-மிகை:31 45/2
கடவுள் மா படை தொடுக்கின் மற்று அவை முற்றும் கடக்க – யுத்4:32 22/1
கண்டு தாமரை கடவுள் மா படை என கழறா – யுத்4:37 108/1
பரசுடை கடவுள் நேமி பண்ணவன் பதுமத்து அண்ணல் – யுத்4:40 40/1
கனிந்து உயர் கற்பு எனும் கடவுள் தீயினால் – யுத்4:40 76/1
நெற்றியின் அழலும் செம் கண் நீறு அணி கடவுள் நீடு – யுத்4:41 23/1
கான் புகுந்த மறை முதல்வன் விடும் கடவுள் வாளி ஒன்று கடிதின் வந்து உன் – யுத்4-மிகை:38 1/3

TOP


கடவுள்-தன் (4)

ஊற்றும் அ கடவுள்-தன் உந்தி உந்திய – அயோ:14 119/2
எல் உறுப்பு அரிய பேர் எழு சுடர் கடவுள்-தன்
பல் இறுத்தவன் வலிக்கு அமை தியம்பகம் எனும் – கிட்:3 7/2,3
கடிது சென்று அவனும் அ கடவுள்-தன் கயிலையை – கிட்:5 5/1
கண்ணுதல் பெரும் கடவுள்-தன் கவசத்தை கடந்தில கதிர் வாளி – யுத்2:16 327/4

TOP


கடவுள்-தன்னை (1)

எரி கதிர் கடவுள்-தன்னை இன மணி மகுடம் ஏய்ப்ப – யுத்4-மிகை:42 35/2

TOP


கடவுள்-தானும் (2)

காற்றுடை செல்வன்-தானும் மழையுடை கடவுள்-தானும்
மாற்றலர் ஈந்த தெய்வ வரத்தினால் வந்தது என்றான் – யுத்3:21 26/2,3
கண்ணுதல்_பரமன்-தானும் நான்முக கடவுள்-தானும்
எண்ணுதும் தொடர எய்த கோல் என எண்ணலுற்றார் – யுத்3:31 219/1,2

TOP


கடவுள்-தானே (1)

கருத மற்று இனி வேறு இல்லை கமலத்து கடவுள்-தானே
ஒரு திறத்து உணர நோக்கி உருவினுக்கு உலகம் மூன்றின் – ஆரண்:6 54/2,3

TOP


கடவுள்-மேல் (1)

பூசுரர்க்கு ஒரு கடவுள்-மேல் சென்றது போலாம் – யுத்4:37 97/4

TOP


கடவுளர் (11)

கஞ்ச நாள் மலர் கிழவனும் கடவுளர் பிறரும் – பால-மிகை:9 18/2
கடவுளர் படைகள் ஈறா கற்றன படைகள் யாவும் – பால-மிகை:11 19/1
கறை தரு களனும் மற்றை கடவுளர் பிறரும் தொக்கு – பால-மிகை:11 35/2
புரை விளங்கிடுக என்னா கடவுளர் போய பின்னர் – பால-மிகை:11 36/2
இந்திரன் முதல்வராய கடவுளர் யாரும் ஈண்டி – அயோ:6 13/1
உலவும் காற்றொடு கடவுளர் பிறரும் ஆய் உலகின் – யுத்1:3 7/3
காமமே முதல் குறும்பு எறி கடவுளர் முனிவர் – யுத்1-மிகை:3 4/3
கடவுளர் படையை நும்-மேல் வெய்யவன் துரந்த-காலை – யுத்3:22 20/1
காமமே நுகரும் செல்வ கடவுளர் ஈட்டம் கண்டான் – யுத்3:24 46/3
கொல்லாத விரதத்தார்-தம் கடவுளர் கூட்டம் ஒத்தார் – யுத்3:28 56/4
காண வந்த கடவுளர் கை எலாம் – யுத்4:37 38/3

TOP


கடவுளர்க்கு (2)

காலையும் மாலையும் கடவுளர்க்கு அணி – பால:5 110/3
கடவுளர்க்கு அரசனை கடந்த தோன்றலும் – சுந்:12 24/1

TOP


கடவுளாலே (1)

ஆதி அம் கடவுளாலே அரும் தவம் ஆற்றி பெற்றாய் – யுத்2:16 130/2

TOP


கடவுளும் (9)

கமை பெரும் செல்வ கடவுளும் உவமை கண்டிலர் அங்கு அது காண்பான் – பால:3 3/2
மேய வான் கடவுளும் பிறவும் வேறும் நீ – பால:5 1/4
இருது வேறு இன்மையால் எரி சுடர் கடவுளும்
கருதின் வேம் உள்ளமும் காணின் வேம் நயனமும் – பால:7 5/3,4
தையல் பாகனும் சதுமுக கடவுளும் கூடி – பால-மிகை:9 17/3
வயங்கு எரி கடவுளும் விளக்கம் மாட்டவே – ஆரண்:10 18/4
காயின் வெம் கனல் கடவுளும் இரவியும் கரியும் – கிட்:12 23/4
கற்றை அம் சடை கடவுளும் காத்து அளித்து அழிக்கும் – யுத்1:3 2/2
புரம் சுடு கடவுளும் புள்ளின் பாகனும் – யுத்3:31 171/1
என்னும் மாத்திரத்து ஏறு அமர் கடவுளும் இசைத்தான் – யுத்4:40 99/1

TOP


கடவுளே (1)

கயல் பொரு கடலுள் வைகும் கடவுளே காணும் என்பார் – பால:13 42/4

TOP


கடவுளை (3)

செம் சடை கடவுளை அடையும் தேவர் போல் – பால:8 39/2
கடவுளை அடி தொழுது அமர கண்டகர் – பால-மிகை:5 4/3
கை நஞ்சு ஆயுதம் உடைய அ கடவுளை கண்டும் – கிட்:12 20/1

TOP


கடவுளோர் (1)

கயிலையில் வாழும் ஈசன் முதலிய கடவுளோர் தம் – யுத்4-மிகை:42 19/1

TOP


கடவுளோர்க்கு (1)

மெய் முறை கடவுளோர்க்கு ஈந்து விண்ணுளோர்க்கு – பால:5 92/2

TOP


கடவுளோர்களும் (1)

கறை மிடற்று அண்ணலும் கடவுளோர்களும்
மறை முதல் கிழவனை வந்து நண்ணலும் – பால-மிகை:5 3/1,2

TOP


கடவெனோ (1)

கண்டு கொண்டேன் இனி காண என் கடவெனோ
பண்டொடு இன்று-அளவுமே என் பெரும் பழவினை – கிட்:7 130/2,3

TOP


கடவேன் (3)

கண்ணே வேண்டும் என்னினும் ஈய கடவேன் என் – அயோ:3 32/1
சேணார் மார்பும் திருவும் தெரிய காண கடவேன்
மாணா மர வற்கலையும் மானின் தோலும் வனைதல் – அயோ:4 65/2,3
சுடர் உறு வடி வேலாய் சொல் முறை கடவேன் யான் – அயோ:8 42/3

TOP


கடவேனோ (2)

கரன் இருந்த வனம் அன்றோ இவை படவும் கடவேனோ
அரன் இருந்த மலை எடுத்த அண்ணாவோ அண்ணாவோ – ஆரண்:6 101/3,4
மானம்-அதால் பாவியேன் இவண் மடிய கடவேனோ
தானவரை கரு_அறுத்து சதமகனை தளை இட்டு – ஆரண்:6 103/2,3

TOP


கடவையோ (1)

கை துடைத்து ஏகவும் கடவையோ ஐய – அயோ:4 154/2

TOP


கடவோர்க்கு (1)

காலுற பணிந்து பின்னை கடன்முறை கடவோர்க்கு எல்லாம் – சுந்:14 7/2

TOP


கடற்கு (17)

நிரை தவன் விரைவின் ஏகி நெடும் கடற்கு இறைவன் வைகும் – பால-மிகை:11 36/3
உண்டாய துன்ப கடற்கு எல்லை உணர்ந்திலாதாள் – அயோ:4 139/4
கரை அறு நல் நல கடற்கு என்று உன்னினான் – ஆரண்:12 30/4
ஓவு இலர் துயர் கடற்கு ஒழிவு காண்கிலர் – ஆரண்-மிகை:10 7/2
மால் கரும் கடற்கு உயர்ந்து உள மை முகத்து அனிகம் – கிட்:12 19/2
தார் ஆழி கலை சார் அல்குல் தடம் கடற்கு உவமை தக்கோய் – கிட்:13 37/2
நீர் புகு கடற்கு வழியோ என நினைந்தான் – சுந்:2 64/4
ஏழு சென்றன வந்திலன் எறி கடற்கு இறைவன் – யுத்1:6 3/4
வந்தனன் என்ப மன்னோ மறி கடற்கு இறைவன் வாயில் – யுத்1:7 3/1
மால் கடற்கு இறைவன் பூண்ட மாலை போன்று உளது இ மூதூர் – யுத்1:10 14/4
ஆடுகின்ற அறு குறை ஆழ் கடற்கு
ஓடுகின்ற உதிரம் புகுந்து உடல் – யுத்2:15 49/2,3
ஓதுறு கரும் கடற்கு ஒத்த தானையான் – யுத்2:15 107/1
விரி திரை கடற்கு இரட்டி கொண்டு ஆர்த்தனர் விரவார் – யுத்2:15 207/3
கந்தமாதனம் என்பது இ கரும் கடற்கு அப்பால் – யுத்3:30 15/1
சாய்தல் உந்தின சில சில தாழ் கடற்கு இடையே – யுத்3-மிகை:31 6/3
உள்ள வான் கடற்கு ஓடியது இல்லையால் – யுத்3-மிகை:31 31/4
நெருக்கிய அமரர் எல்லாம் நெடும் கடற்கு இடைநின்று ஏத்த – யுத்4-மிகை:42 49/1

TOP


கடற்கும் (3)

ஏங்கா கிடக்கும் எறி கடற்கும் எனக்கும் கொடியை ஆனாயே – பால:10 76/2
ஏழு கடற்கும் அ புறத்தது ஆகாதிருந்தது இழிவு அன்றோ – சுந்:4 110/4
ஆவல்-கண் நீ உழந்த அரும் தவத்தின் பெரும் கடற்கும் வரம் என்று ஆன்ற – யுத்4:38 26/3

TOP


கடற்குள் (1)

அடி கொடு துகைத்து அலை கடற்குள் ஒரு கையால் – யுத்1-மிகை:12 1/3

TOP


கடற்படை (4)

படி உளாளோ கடற்படை உளாளோ பகர் – பால:20 8/2
இளக்கம் இல் கடற்படை இருக்கையை எதிர்ந்தான் – சுந்:2 69/4
காரியம் என்ன கொண்டார் கடற்படை காத்து நின்றார் – யுத்3:31 68/3
காய் சின பெரும் கடற்படை கள பட்ட எல்லாம் – யுத்4:37 114/2

TOP


கடற்படையும் (1)

கன்னி மா மதில் இலங்கை மன்னொடு கடற்படையும்
துன்னினார் நெடும் புட்பக-மிசை ஒரு சூழல் – யுத்4:41 16/3,4

TOP


கடற்படையொடும் (1)

கரன் முதல் கருணை அற்றவர் கடற்படையொடும்
சிரம் உக சிலை குனித்து உதவுவான் திசை உளார் – கிட்:3 10/1,2

TOP


கடன் (59)

கோ முனிக்கு அரசனை இருத்தி கொள் கடன்
ஏமுற திருத்தி வேறு இனைய செப்பினான் – பால:5 75/3,4
செய்ம் முறை கடன் அவை திறம்பல் இன்றியே – பால:5 92/1
நூல் கடல் அன்னவர் சொல் கடன் நோக்கி – பால:23 98/1
முறைமையின் கடன் முறை முற்றி முண்டகத்து – பால-மிகை:5 3/3
பரிந்து எதிர் கொண்டு புக்கு கடன் முறை பழுதுறாமல் – பால-மிகை:9 62/3
அருந்ததி கணவன் வேந்தற்கு அரும் கடன் முறையின் ஆற்றி – பால-மிகை:11 10/1
அ-வயின் இழிந்து வேந்தன் அரும் கடன் முறையின் ஆற்ற – பால-மிகை:11 40/1
காதல் உற்றிலன் இகழ்ந்திலன் கடன் இது என்று உணர்ந்தும் – அயோ:1 69/2
என்னது கடன் அவன் இடரை நீக்குதல் – அயோ:4 161/2
நின்னது கடன் இது நெறியும் என்றனன் – அயோ:4 161/3
சிறுவர் செய் கடன் செய்து தீர்த்தி என்று – அயோ:11 116/3
பொய்_இல் மா கடன் கழித்தி போந்து என்றார் – அயோ:11 123/4
அன்று நேர் கடன் அமைவது ஆக்கினான் – அயோ:11 130/3
காக்குதி உலகம் நின் கடன் அது ஆம் என – அயோ:12 4/3
இருந்தது நன்று கழிக்குவென் என் கடன் இன்றோடே – அயோ:13 18/4
கையினால் ஒழுக்குதி கடன் எலாம் என்றான் – அயோ:14 76/4
காத்தல் உன் கடன் இவை கடமை என்றனர் – அயோ:14 129/4
உரிய கடன் வினையேற்கும் உதவுவீர் உடல் இரண்டுக்கு உயிர் ஒன்று ஆனான் – ஆரண்:4 27/2
காவல் செய் அமைச்சர் கடன் நீ கடவது உண்டோ – ஆரண்:11 29/4
நல் இயல் அரும் கடன் கழித்த நம்பியை – ஆரண்:13 49/3
பல் வகை துறையும் வேத பலி கடன் பலவும் முற்றி – ஆரண்:13 138/1
கடன் யாவும் கடைகண்டு கண்ணனோடு – கிட்:8 18/3
காலனும் அஞ்சும் காய் சின மொய்ம்பீர் கடன் நின்றீர் – கிட்:17 9/3
கண்ணி உணர்ந்தீர் கருமம் நுமக்கே கடன் என்ன – கிட்:17 16/2
அரும் கடன் முடிப்பது அரிது ஆம் அமர் கிடைக்கின் – சுந்:2 71/3
காத்து இருந்த தனக்கே கடன் இடை – சுந்:5 31/3
செம் கையால் கடன் செய்க என்று செப்புவாய் – சுந்:5 32/4
இ கடன் அடியேற்கு ஈதி இருத்தி ஈண்டு இனிதின் எந்தாய் – சுந்:10 2/4
ஆட்சியே கடன் என அறிந்து நல்குவாய் – சுந்-மிகை:3 8/4
நல் கடன் இது நம் உயிர் நாயகர் – சுந்-மிகை:13 4/1
கண்ணுறலே கடன் என்று ஆங்கு – சுந்-மிகை:13 16/3
மெலியவர் கடன் நமக்கு இறுதி வேண்டுவோர் – யுத்1:2 33/2
காட்சியே இனி கடன் என்று கல்வி சால் – யுத்1:4 18/3
கடன் அறி காவலன் கழறினான்-அரோ – யுத்1:4 56/3
கடன் அல இமைத்தலும் என்னும் காவலர் – யுத்1:5 28/2
காதுதல் கடன் என்று உள்ளம் கருதியது அறனும் அஃதே – யுத்1:14 2/3
நிரம்பும் எனவே நினைதல் நீசர் கடன் ஐயா – யுத்1-மிகை:2 10/4
குன்று ஆகிய திரள் தோளவன் கடன் கொள்க என கொடுத்தான் – யுத்2:15 183/4
ஊன் உடை உம்பிக்கும் உனக்குமே கடன்
யான் அது புரிகிலேன் எழுக போக என்றான் – யுத்2:16 87/3,4
கையினால் எள் நீர் நல்கி கடன் கழிப்பாரை காட்டாய் – யுத்2:16 132/4
கருத்தினால் வரும் சேவகன் அல்லையோ சேவகர் கடன் ஓராய் – யுத்2:16 324/2
கவசத்தை கழித்து வீழ்ப்ப காப்புறு கடன் இன்று ஆகி – யுத்2:19 171/1
கண்டிலை முன்பு சொல்ல கேட்டிலை கடன் ஒன்று எம்-பால் – யுத்2:19 269/1
செம் புணீர்-கொடு கடன் கழிப்பேன் என்று தெரிந்தான் – யுத்3:22 64/4
புரக்கும் நன் கடன் செய உளன் வீடணன் போந்தான் – யுத்3:22 65/2
கரக்குவது அல்லது ஓர் கடன் உண்டாகுமோ – யுத்3:24 78/4
எனக்கு நீ செய்யத்தக்க கடன் எலாம் ஏங்கி ஏங்கி – யுத்3:29 39/3
வலி கடன் வான் உளோரை கொண்டு நீ வகுத்த போகம் – யுத்4:34 10/1
கலி கடன் அளிப்பென் என்று நிருதர்க்கு கருதினாயேல் – யுத்4:34 10/2
பலி கடன் அளிக்கல்-பாலை அல்லது உன் குலத்தின் பாலோர் – யுத்4:34 10/3
நினையின் நீண்டது ஓர் பெரும் கொடை அரும் கடன் நேர்ந்தான் – யுத்4:35 24/4
சொன்னது ஓர் விதியினாலே கடன் செய துணிதி என்றான் – யுத்4:37 215/4
வாழ்ந்த நீ இவனுக்கு ஏற்ற வழி கடன் வகுத்தி என்ன – யுத்4:38 2/2
பிறக்கையும் கடன் என்று பின் பாசத்தை – யுத்4:41 76/2
கானுள் எய்திய காகுத்தற்கே கடன்
ஏனையோர்க்கும் இது இழுக்கு இல் வழக்கு அன்றோ – யுத்4:41 78/3,4
ஈசற்கே கடன் யான் அஃது இழைக்கிலேன் – யுத்4:41 79/3
அன்னவன் தனக்கு வேண்டும் அரும் கடன் முறையின் ஆற்றி – யுத்4-மிகை:41 235/1
காலை வந்து இறுத்த பின்னர் கடன் முறை கமல_கண்ணன் – யுத்4-மிகை:41 256/1
கலங்கலர் ஏவல் செய்தல் கடன் என கருதி சூழ்ந்தார் – யுத்4-மிகை:42 68/4

TOP


கடன்-அது (1)

நீ தனி புரந்திடுதல் நின் கடன்-அது என்றான் – ஆரண்-மிகை:3 8/3

TOP


கடன்கள் (11)

அருக்கியம் முதலிய கடன்கள் ஆற்றி வேறு – பால:5 52/1
தெருள் தரு வேள்வியின் கடன்கள் தீர்ந்துழி – பால:5 91/3
ஆவன கடன்கள் நேர்ந்தேன் அரும் சினம் அடக்கி நின்றேன் – பால:24 33/4
கரும் தட மலை அன்னானை எதிர்கொண்டு கடன்கள் யாவும் – ஆரண்:11 1/3
இ கடன்கள் உடையீர் நீர் எம் வினை தீர்த்து உம்முடைய – யுத்2:16 349/3
பிறை உடை நுதலார்க்கு ஏற்ற பிறந்த இல் கடன்கள் செய்ய – யுத்2:17 37/1
சுரக்கும் நுந்தைக்கு நீ செய கடவன கடன்கள்
இரக்கம் உற்று உனக்கு அவன் செயும் என்றனன் இளையோன் – யுத்3:22 65/3,4
கடன்கள் செய்து முடித்து கணவனோடு – யுத்4:38 32/1
யாவையும் இயம்பி மாண்டோர்க்கு இயற்றுதி கடன்கள் என்றான் – யுத்4-மிகை:41 245/4
வீடணன் கடன்கள் செய்து மீண்டனன் அவனுக்கு இன்னே – யுத்4-மிகை:41 246/2
அலங்கல் அம் தொடையினானும் அந்தியின் கடன்கள் ஆற்றி – யுத்4-மிகை:41 268/1

TOP


கடன்களும் (1)

ஆதி நூல் மரபினாலே கடன்களும் ஆற்றி ஏற்றி – யுத்2:16 160/3

TOP


கடன்முறை (3)

தம்தம் மக்களே கடன்முறை நெடு நிலம் தாங்க – அயோ:1 63/2
காந்து எரி கஞல மூட்டி கடன்முறை கடவா-வண்ணம் – ஆரண்:13 135/3
காலுற பணிந்து பின்னை கடன்முறை கடவோர்க்கு எல்லாம் – சுந்:14 7/2

TOP


கடன்முறைகள் (1)

ஏடு துற்ற வடிவேலோன் தனை இருத்தி கடன்முறைகள் யாவும் நேர்ந்து – பால:5 59/3

TOP


கடன்மை (4)

கணங்கள் காவல் உன் கடன்மை என்றனர் – கிட்:3 62/4
செய தகு கடன்மை யாவும் தேவரும் மருள செய்தார் – சுந்:4 82/2
கணம் கொள்கை நும்மனோர் கடன்மை காண் என – யுத்1:4 84/2
காளை நீ அதனுக்கு ஏற்ற கடன்மை மீது இயற்றுக என்று – யுத்4-மிகை:42 22/2

TOP


கடன்மைத்து (1)

கள் கொந்து ஆர் குழலினாரை ஏற்றுதல் கடன்மைத்து என்றாள் – யுத்4:41 27/4

TOP


கடனது (1)

கரும் தலை கலத்தின் அல்லால் கடனது கழியேன் என்றாள் – யுத்3:21 6/3

TOP


கடனா (1)

சுரக்கும் மாயமும் வஞ்சமும் களவுமே கடனா
இரக்கமே முதல் தருமத்தின் நெறி ஒன்றும் இல்லா – யுத்3:22 109/1,2

TOP


கடனாம் (1)

ஓதல் கடனாம் என ஒருப்பட உரைத்தான் – யுத்1-மிகை:2 13/3

TOP


கடனாலும் (2)

காரியம் எண்ணி சோர்வு அற முற்றும் கடனாலும்
மாருதி ஒப்பார் வேறு இலை என்னா அயன் மைந்தன் – கிட்:17 8/2,3
காரியம் உன்னால் முற்றும் என சொல் கடனாலும்
மாருதி ஒப்பார் வேறு இலை என்னா மனம் எண்ணி – கிட்-மிகை:17 1/2,3

TOP


கடனும் (1)

கையும் கடனும் நெகிழ கணையோடு உருள்வோன் காணா – அயோ:4 76/1

TOP


கடனே (5)

பிழைத்தது பொறுத்தல் என்றும் பெரியவர் கடனே அன்பால் – பால:9 23/1
கண்ணோ துயிலா இதுவோ கடனே – பால:23 10/4
கடனே வெம் கலுழற்கும் மேன்மையாய் – கிட்:16 36/4
கண்டு கூசலன் நிற்கும் என்றால் அது கடனே – யுத்2-மிகை:15 30/4
ஆயது கடனே அன்றோ ஆண் பிறந்து அமைந்தார்க்கு ஐய – யுத்3:21 18/3

TOP


கடனோ (1)

கருக்குளாய் வந்து தோற்றுதி ஈங்கு இது கடனோ – யுத்4-மிகை:40 19/4

TOP


கடா (2)

கடா நிறை ஆறு பாயும் கடலொடும் கங்கை சேர்ந்தான் – பால:20 1/4
கவனம் ஒன்று இலான் கால் கடா என – கிட்:3 65/3

TOP


கடாத்திடை (1)

மாக மா மரங்கள் எல்லாம் கடாத்திடை வண்டு சோப்பி – யுத்2:18 215/3

TOP


கடாம் (3)

வார் கடாம் அல்லது அ மன்னன் சேனையே – அயோ:12 47/4
கடாம் முகத்த முளரி கணக்கவால் – யுத்4:33 29/4
காடு உறை அண்ணல் எய்த கடாம் திறந்து உகுத்த வாரி – யுத்4:42 4/3

TOP


கடாய் (4)

செரு பெய் வானிடை சின கடாய் கடாய் வந்து செறுத்த – யுத்1:5 34/3
செரு பெய் வானிடை சின கடாய் கடாய் வந்து செறுத்த – யுத்1:5 34/3
சிங்க_ஏறு கடல்-போல் முழங்கி நிமிர் தேர் கடாய் நெடிது செல்க எனா – யுத்2:19 62/1
கம்ப கரி உண்டை கடாய் எனவே – யுத்3:20 74/4

TOP


கடாயது (1)

ஏற்றம் சால் ஆணிக்கு ஆணி எதிர் செல கடாயது என்ன – சுந்:11 22/4

TOP


கடாயினர்கள் (1)

ஊரும் அவை யாவையும் நடாயினர் கடாயினர்கள் உந்தினர்களால் – யுத்3:31 146/2

TOP


கடாவ (2)

விடும் உண்டை கடாவ விரும்பினையே – ஆரண்:13 11/2
கதிர் அயில் படை குலம் வரன்முறை முறை கடாவ
அதிர் பிண பெரும் குன்றுகள் பட பட அழிந்த – யுத்3:22 107/1,2

TOP


கடாவவே (3)

காணலாம் எனும் ஆசை கடாவவே – அயோ:11 6/4
கானத்து ஆர் தரு அண்ணல் கடாவவே – சுந்:6 37/4
கானிடை வந்ததேயும் வானவர் கடாவவே ஆம் – யுத்1:9 78/1

TOP


கடாவி (7)

நெய் பொழி கனலின் பொங்கி நெடும் கொடி தேர் கடாவி
கை தொடர் கணையினோடும் கார்முகம் வளைய வாங்கி – பால-மிகை:11 18/2,3
கடம் கலுழ் தடம் களிறு தேர் பரி கடாவி
தொடங்கினர் நெடுந்தகையும் வெம் கணை துரந்தான் – ஆரண்:9 3/3,4
கண் மேல் ஒளியும் தொடரா-வகை தான் கடாவி
விண் மேல் எழுந்தான் எழ மெல்லியலாளும் வெம் தீ – ஆரண்:13 36/2,3
காற்று உறழ் கலின மான் தேர் கடிதினின் கடாவி கண்ணுற்று – யுத்2:15 156/1
கை உடை மலை ஒன்று ஏறி காற்று என கடாவி வந்தான் – யுத்2:18 223/2
தேரினை கடாவி வானில் செல்லினும் செல்லும் செய்யும் – யுத்3:28 32/1
சிந்தினர்கள் மாதலி கடாவி நன் சென்றான் – யுத்4:36 15/4

TOP


கடாவிட (1)

கரை செயற்கு அரிய காதல் கடாவிட கடிது சென்றார் – பால:22 2/3

TOP


கடாவிய (2)

ஆழ நீர் கங்கை அம்பி கடாவிய
ஏழை வேடனுக்கு எம்பி நின் தம்பி நீ – சுந்:3 23/1,2
கல் ஒன்று கடாவிய காலை அவன் – யுத்3:20 80/1

TOP


கடாவினர் (1)

ஆடல் மா களிறும் மாவும் கடாவினர் ஆர்த்து மண்டி – யுத்2:19 92/2

TOP


கடாவினன் (2)

கண்டு கண்ணொடும் கருத்தொடும் கடாவினன் காரணம் கடை நின்றது – சுந்:2 194/1
தந்தி முன் கடாவினன் முடுக தாம் அதன் – சுந்:9 20/2

TOP


கடாவினான் (1)

கல்லினால் கல்லை ஒக்க கடாவினான் கழைகள் ஆன – யுத்1:9 16/2

TOP


கடாவினானோ (1)

காற்றையே மேற்கொண்டானோ கனலையே கடாவினானோ
கூற்றையே ஊர்கின்றானோ குரங்கின் மேல் கொண்டு நின்றான் – யுத்2:16 29/3,4

TOP


கடாவுகின்றார் (1)

கைகளின் பற்றி கொண்டார் விமானத்தை கடாவுகின்றார்
மெய் உயிர் உலகத்து ஆக விதியையும் வலித்து விண்-மேல் – யுத்3:23 32/2,3

TOP


கடி (59)

கதிர் படு வயலின் உள்ள கடி கமழ் புனலின் உள்ள – பால:2 21/1
கயல் புடைபெயர்வன கடி கமழ் கழனி – பால:2 42/4
முகிலினொடு இகலுவ கடி மண முரசம் – பால:2 45/4
காரொடு நிகர்வன கடி பொழில் கழனி – பால:2 46/1
கடி உடை கற்பகம் கான்ற மாலையே – பால:3 36/4
மலர் கடி நாறுவ மகளிர் கூந்தலே – பால:3 57/4
கானினும் வரையினும் கடி தடத்தினும் – பால:5 18/2
கறங்கு தண் புனல் கடி நெடும் தாள் உடை கமலத்து – பால:9 3/1
குடைய வண்டு_இனம் கடி மலர் குடைவன குளங்கள் – பால:9 12/4
கைகளை நீட்டி அந்த கடி நகர் கமல செம் கண் – பால:10 1/3
கயங்கள் என்னும் கனல் தோய்ந்து கடி நாள் மலரின் விடம் பூசி – பால:10 64/1
கடி உலாம் கமல வேலி கண் அகன் கான யாற்று – பால:18 13/3
காவியும் குவளையும் கடி கொள் காயாவும் ஒத்து – பால:20 22/1
கடி கெட அமரர்கள் கதிரும் உட்கிட – பால-மிகை:7 14/2
கதிரவன் எழலோடும் கடி நகர் இடம் எங்கும் – பால-மிகை:23 3/1
கவ்வை கூர்தர சனகி ஆம் கடி கமழ் கமலத்து – அயோ:3 4/2
கடிகை ஓர் இரண்டு மூன்றில் கடி மதில் அயோத்தி கண்டான் – அயோ:6 7/1
காந்து இன மணி மின்ன கடி கமழ் கமலத்தின் – அயோ:8 34/2
கடி எறி கங்கையின் கரை வந்தோர்களை – அயோ:13 13/3
போது உகும் கடி பொழில் அயோத்தி புக்கிலன் – அயோ:14 137/3
கடி கமழ் தாரினான் கணித மாக்களை – அயோ-மிகை:2 3/1
கண்ணிடை ஒளியின் பாங்கர் கடி கமழ் சாலை-நின்றும் – ஆரண்:6 50/2
கடி நாள் கமலத்து என அவிழ்த்து காட்டுவான் போல் கதிர் வெய்யோன் – ஆரண்:14 30/4
கடி நகர் அழித்து தன் காவல் மாற்றிய – ஆரண்-மிகை:10 10/1
கவள யானை அன்னாற்கு அந்த கடி நறும் கமல – கிட்:1 17/1
அறம் திறம்பல் அரும் கடி மங்கையர் – கிட்:7 106/3
காவல் மா மதிலும் கதவும் கடி
மேவும் வாயில் அடுக்கிய வெற்பொடும் – கிட்:11 35/1,2
கண்டனர் கடி நகர் கமலத்து ஒண் கதிர் – கிட்:14 30/1
கண்டனன் இலங்கை மூதூர் கடி பொழில் கனக நாஞ்சில் – சுந்:1 2/1
தசும்பு உடை கனக நாஞ்சில் கடி மதில் தணித்து நோக்கா – சுந்:1 77/1
காசு உறு கடி மதில் இலங்கை காவல் ஊர் – சுந்:2 57/3
துன்ன_அரும் கடி மா நகர் துன்னினான் – சுந்:2 154/3
கள்ள அரக்கர் கடி இலங்கை காணாத ஒழிந்ததால் அன்றோ – சுந்:4 115/3
இருக்கும் மதில் சூழ் கடி இலங்கையை இமைப்பின் – சுந்:5 8/1
துன்று கடி காவினை அடிக்கொடு துகைத்தான் – சுந்:6 8/4
இடந்த மணி வேதியும் இறுத்த கடி காவும் – சுந்:6 18/1
எரி படு துகிலின் நொய்தின் இற்றது கடி கா என்றார் – சுந்:6 56/4
சிதவு இயல் கடி பொழில் ஒன்றே சிதறிய செயல் தரு திண் போர் – சுந்:7 21/3
இன்றே கடி கெட்டது அரக்கர் இலங்கை யானே – சுந்:11 26/3
இறுத்தனன் கடி பொழில் எண்ணிலோர் பட – சுந்:12 29/1
காட்டுவார் இன்மையால் கடி காவினை – சுந்:12 104/1
காந்து கடும் தீ கொளுத்தினார் ஆர்த்தார் அண்டம் கடி கலங்க – சுந்:12 118/4
அந்த நகரும் கடி காவும் அழிவித்து அக்கன் முதலாயோர் – சுந்:12 120/1
கண்ட அ தனி கடி நகர் நெடு மனை கதிர்கட்கு – சுந்-மிகை:2 1/2
எரிந்த மா மணி பந்தர்கள் எரிந்தது கடி கா – சுந்-மிகை:13 9/3
இரும் கடி அரணமும் பிறவும் எண்ணினால் – யுத்1:5 19/2
கண்டு அகம் மகிழ்ந்து ஆங்கு அண்ணல் கடி நகர் இலங்கை மூதூர் – யுத்1-மிகை:10 1/1
கற்ற கைகளினால் கடி மா நகர் – யுத்2:15 2/3
கடி நெடும் சிலை அறும் கவச மார்பு இறும் – யுத்3:22 49/2
தொல் நகர் அதனை வல்லை கடி கெட சுடுதும் என்றான் – யுத்3:26 18/4
சென்று இ கடி வேள்வி சிதைத்திலையேல் – யுத்3:27 27/3
கானகமும் கடி பொழிலும் முறி ஈன்ற போன்று ஒளிர்வ காண்-மின் காண்-மின் – யுத்4:33 20/4
மீள்வு_இல் கிம்புரி மணி கடி சூத்திரம் வீக்கி – யுத்4:35 5/4
அணங்கு சேர் கடி காவு சென்று அண்மினான் – யுத்4:40 2/2
கடி தடம் தாமரை கண்ணின் நோக்கு எனா – யுத்4:41 98/2
கதிர் மதி விலங்கி ஏகும் கடி மதில் மூன்றும் காணாய் – யுத்4-மிகை:41 52/4
கடி கமழ் குழலினாளே கார்காலம் யாங்கள் வைகும் – யுத்4-மிகை:41 128/1
வனை கடி பேரியும் ஒத்த ஆம்-அரோ – யுத்4-மிகை:41 218/4
சூடிய கடி மலர் தூவி ஆர்த்தனன் – யுத்4-மிகை:41 281/3

TOP


கடி-கொள் (1)

புள்ளினொடு வண்டும் மிஞிறும் கடி-கொள் பூவும் – சுந்:6 16/1

TOP


கடிக்கின்றன (1)

கடிக்கின்றன கனல் வெம் கணை கலி வான் உற விசை-மேல் – யுத்3:27 110/3

TOP


கடிக்கும் (3)

கையொடு கைகள் புடைக்கும் வாய் கடிக்கும்
மெய்யுரை குற்றம் என புழுங்கி விம்மும் – அயோ:3 27/1,2
கடிக்கும் வல் அரவும் கேட்கும் மந்திரம் களிக்கின்றோயை – சுந்:3 132/1
குதிக்கும் வன் தலையிடை கடிக்கும் குத்துமால் – சுந்:9 36/4

TOP


கடிகிலேன் (1)

கள்ளிய அரக்கரை கடிகிலேன் எனா – ஆரண்-மிகை:3 5/2

TOP


கடிகை (10)

எத்தனை இறந்தன கடிகை ஈண்டு என்றாள் – பால:19 35/4
கடிகை ஓர் இரண்டு மூன்றில் கடி மதில் அயோத்தி கண்டான் – அயோ:6 7/1
காலன் நின்று இசைக்கும் நாள் கடிகை கூறவே – ஆரண்:10 17/4
வில் ஒன்றில் கடிகை மூன்றில் ஏறினர் விண்ணில் என்றாள் – ஆரண்:10 64/4
புரங்களின் தீய்த்து காண்பென் பொடி ஒரு கடிகை போழ்தின் – யுத்2:19 239/4
முதிர் சினத்து இலக்குவன் கடிகை மூன்றினில் – யுத்2-மிகை:18 11/2
கடிகை உற்றதில் களைந்தது கண்டு விண்ணவர்கள் – யுத்3-மிகை:20 9/3
கொன்றனன் கொதித்து ஒரு கடிகை ஏழினே – யுத்3-மிகை:31 50/4
கணிதம் ஏழரையே கொண்ட கடிகை அ கடிகை-வாய் வில் – யுத்3-மிகை:31 66/3
எழும் படை வெள்ளம் எல்லாம் இரண்டு ஒரு கடிகை தன்னில் ஆங்கு – யுத்4-மிகை:37 4/1

TOP


கடிகை-வாய் (1)

கணிதம் ஏழரையே கொண்ட கடிகை அ கடிகை-வாய் வில் – யுத்3-மிகை:31 66/3

TOP


கடிகைகள் (1)

கன்னலின் மண வேலை கடிகைகள் தெரிவாரும் – பால:23 31/4

TOP


கடிகையர் (1)

கந்து கொல் களிற்றின் ஓதை கடிகையர் கவியின் ஓதை – பால:14 78/3

TOP


கடிகையின் (2)

கடிகையின் அடைந்தனன் கமல வாள் முக – பால:5 73/3
ஒன்றினால் நான்கு மூன்று கடிகையின் உலந்தது என்றார் – யுத்4:34 9/4

TOP


கடித்த (7)

கவர் உடை எயிற்றினர் கடித்த வாயினர் – பால:8 36/1
கடித்த வாள் எயிறுகள் அதுக்கி கண்களால் – பால:19 22/2
கட்டிய சுரிகையன் கடித்த வாயினன் – அயோ:13 9/1
கடித்த கதிர் வாள் எயிறு மின் கஞல மேகத்து – ஆரண்:10 49/3
கடித்த வாய் எயிறு உகு கனல்கள் கார் விசும்பு – கிட்:7 20/1
கடித்த குத்தின கையின் கழுத்து அற – யுத்2:15 25/1
கடித்த பல்_குலம் கல் குலம் கண் அற – யுத்3:29 9/1

TOP


கடித்தது (1)

கடித்தது போல கோல விரல்களால் இறுக கட்டி – யுத்3:28 45/2

TOP


கடித்தலத்தினும் (1)

கடித்தலத்தினும் கழுத்தினும் தன் இரு கரங்கள் – கிட்:7 63/2

TOP


கடித்தலத்து (1)

கடித்தலத்து இரு கால் உற கைகளால் – யுத்2:15 67/1

TOP


கடித்தன (4)

சினம் தம் மீக்கொள கடித்தன துடித்திலன் திருப்பெயர் மறவாதான் – யுத்1:3 88/4
கடித்தன கவி குலம் கால்கள் மேற்பட – யுத்2:18 91/3
கடித்தன கழுத்து அற கைகளால் எடுத்து – யுத்2:19 43/3
கடித்தன கணைகளோடு கணைகள் தம் அயில் வாய் கவ்வி – யுத்2:19 102/4

TOP


கடித்தான் (1)

கடித்தான் நாகம் விண்ணில் முரிக்கும் கலுழன் போல் – சுந்:2 86/2

TOP


கடித்து (4)

கலை கிடந்து அன்ன காட்சியது இது கடித்து ஒடித்தான் – ஆரண்:13 85/3
என்று ஊக்கி எயிறு கடித்து இரு கரனும் பிசைந்து எழுந்து – சுந்:2 219/1
காதம் நீளிய மலைகளை கடித்து இறுத்து எடுத்து வெம் கனல் பொங்கி – யுத்2:16 345/2
மிடற்றினை கடித்து உடன் விளிந்து போவன – யுத்2:19 46/4

TOP


கடித்தே (1)

கடித்தே தீரும் கண் அகன் ஞாலம் கடலோடும் – யுத்4:37 140/1

TOP


கடிதடம் (1)

கடிதடம் உற்றவள் உருமு கறிப்பாள் – ஆரண்:14 46/4

TOP


கடிதா (1)

கடிதா அறனே இது கா எனுமால் – ஆரண்:12 74/4

TOP


கடிதி-கொல் (1)

இந்திரம் அற்றது என கடிதி-கொல்
வந்தது என் வில் தொழிலை கொலை மான – யுத்3-மிகை:21 1/3,4

TOP


கடிதில் (1)

காலன் ஊர்-தன்னில் ஏற்றி கடிதில் என் தமையன் நெஞ்சில் – யுத்2-மிகை:16 33/3

TOP


கடிதின் (37)

கையின் வந்து ஏறு என கடிதின் வந்து ஏறினான் – பால:20 17/3
கண் மலர் சிவப்ப உள்ளம் கறுப்புற கடிதின் ஏகி – பால-மிகை:11 24/3
காலை வேலையை கடந்தது கழிந்த நீர் கடிதின்
மேலை வேலையில் பாய்ந்தது மீண்ட நீர் வெள்ளம் – அயோ:9 37/3,4
கவரி பால் நிற வால் புடை பெயர்வன கடிதின்
பவள மால் வரை அருவியை பொருவிய பாராய் – அயோ:10 5/3,4
கடிதின் ஓடினென் எடுத்து ஒல்லை கரந்து அவள் காதல் – ஆரண்:6 82/3
கல் உயர் நெடு வரை கடிதின் ஏந்தினார் – ஆரண்:7 107/2
காவலின் உழையர் தம்மை கொணருதிர் கடிதின் என்றான் – ஆரண்:10 165/4
களித்த வாலியும் கடிதின் எய்தினான் – கிட்:3 59/2
கால் விசைத்து அவன் கடிதின் எற்றலும் – கிட்:3 60/2
மூரி வெம் கடல் புக கடிதின் முந்தின – சுந்:9 42/3
கண்ணிய கருமம் இன்றே முடிக்குவென் கடிதின் என்றான் – சுந்:10 19/4
காலமே என்ன-மன்னோ கனலியும் கடிதின் உண்டான் – சுந்:12 133/4
இட்டவனை இட்ட அகழில் கடிதின் இட்டான் – யுத்1:12 15/1
பற்று-மின் கடிதின் நெடும் பாரிடை – யுத்1:14 39/3
கரை அறும் அவுண வெள்ள படை எலாம் கடிதின் மாய்த்து – யுத்1-மிகை:3 28/2
காட்டினன் மதிலினோடும் பாசறை கடிதின் அம்மா – யுத்1-மிகை:9 3/4
கனை கழல் அரக்கர் தானை கொணருதிர் கடிதின் என்றான் – யுத்2:16 7/4
மாயைகள் பலவும் வல்ல மகோதரன் கடிதின் வந்து – யுத்2:16 34/2
கட்டுறு கவன மா ஓர் ஆயிரம் கடிதின் வந்து – யுத்2:16 48/1
கார் கோல மேனியானை கூடிதி கடிதின் ஏகி – யுத்2:16 150/4
காலம் மேல் எழுந்த கால் போல் கையினால் கடிதின் வாங்கி – யுத்2:16 179/2
கவ்வியது அனையது ஆங்கு ஓர் நெடு வரை கடிதின் வாங்கி – யுத்2:16 194/3
மற்று ஒரு வயிர வாள் கடிதின் வாங்கினான் – யுத்2:16 305/2
வாய் திறந்து அரற்ற பற்றி மகோதரன் கடிதின் வந்து – யுத்2:17 31/2
கன்மத்தின் கடைக்கூட்டானும் வயமத்தன் கடிதின் வந்தான் – யுத்2:18 226/4
காற்று என அணுகினர் கடிதின் காக்கவே – யுத்2:19 34/4
உரும் என கடிதின் ஓடி அனுமனை இமைப்பின் உற்றார் – யுத்2:19 173/2
மா இரும் கேடகம் கடிதின் வாங்கினான் – யுத்2-மிகை:16 47/4
கால் வெம் கனல் படை கடிதின் ஏவி அ – யுத்2-மிகை:16 51/3
பொரு திறல் அரக்கனோடும் புகுந்து அமர் கடிதின் ஏன்றான் – யுத்2-மிகை:18 28/4
கடல் முன்னே நிமிர்ந்து ஓட கால் பின்னே தொடர்ந்து ஓட கடிதின் செல்வான் – யுத்3:24 35/1
காரும் உரும் ஏறும் எரி ஏறும் நிகர் வெம் படையொடு அம்பு கடிதின்
தூரும்-வகை தூவினர் துரந்தனர்கள் எய்தனர் தொடர்ந்தனர்களால் – யுத்3:31 146/3,4
கரிகள் அரிகள் பரி கடிதின் எதிர் கடவ – யுத்3:31 158/4
காகம் உற்று உழல் களத்தினில் கிடத்துவென் கடிதின் – யுத்4:32 23/4
கல் ஒன்று தோளும் ஒன்றால் கழுத்து ஒன்றால் கடிதின் வாங்கி – யுத்4:37 15/2
கான் புகுந்த மறை முதல்வன் விடும் கடவுள் வாளி ஒன்று கடிதின் வந்து உன் – யுத்4-மிகை:38 1/3
ஆழி ஒன்று உடையோன் மைந்தன் அனுமனை கடிதின் நோக்க – யுத்4-மிகை:42 16/3

TOP


கடிதினில் (2)

காய் எரி வரன் முறை கடிதினில் இடுவான் – ஆரண்:2 37/4
கடிதினில் உலகு எலாம் கண்டு நிற்க என் – யுத்3:22 41/1

TOP


கடிதினின் (5)

கடிதினின் மட அன்ன கதி அது செல நின்றார் – அயோ:8 32/3
உணர்வு_இல் நெஞ்சினன் ஏவலர் கடிதினின் ஓடி – யுத்1:3 38/2
கைபுகற்கு அமைவது ஆனான் கடிதினின் கொணர்வல் என்னா – யுத்1:4 118/3
காற்று உறழ் கலின மான் தேர் கடிதினின் கடாவி கண்ணுற்று – யுத்2:15 156/1
பொய்யின் போம்படி ஆக்கினன் கடிதினின் புக்கான் – யுத்3:22 70/4

TOP


கடிது (123)

இந்திரன் என கடிது எழுந்து அடி பணிந்தான் – பால:6 5/4
காதலரை தரும் வேள்விக்கு உரிய எலாம் கடிது அமைப்ப – பால:12 20/1
ஈங்கு இவரால் என் வேள்விக்கு இடையூறு கடிது இயற்றும் – பால:12 27/1
கனம் குழை மயில்_அனாள் கடிது போயினாள் – பால:19 43/2
அனிகம் வந்து அடி தொழ கடிது சென்று அரசர்_கோன் – பால:20 23/1
கரை செயற்கு அரிய காதல் கடாவிட கடிது சென்றார் – பால:22 2/3
வெம் கண் பொறி சிதற கடிது உரும் ஏறு என விடையா – பால:24 16/2
மன் பெரும் புவி-அதனில் வான் நதி கடிது அணுகி – பால-மிகை:9 44/3
தேக்கு உயர் கல் அதர் கடிது சேணிடை – அயோ:2 66/3
தேர் மிசை நம் வாயில் கடிது ஏகுதல் செய்வானோ – அயோ:3 100/2
காரும் கடலும் ஒருவழி கொண்டு ஆர்த்த என்ன கடிது ஆர்த்தார் – அயோ:6 33/4
போல் உள பரண் வைகும் புரை உள கடிது ஓடும் – அயோ:8 28/2
விடு நனி கடிது என்றான் மெய் உயிர் அனையானும் – அயோ:8 32/1
கால் உடை நெடு ஞெண்டின் சென்றது கடிது அம்மா – அயோ:8 33/4
அப்பு உறு கடல் ஞாலம் ஆளுதி கடிது என்னா – அயோ:9 26/2
தீ எரி நரகத்து கடிது செல்க யான் – அயோ:11 99/4
மீள_அரு நரகிடை கடிது வீழ்க யான் – அயோ:11 100/4
கார் என கடிது சென்றான் கல்லிடை படுத்த புல்லின் – அயோ:13 39/1
இரவும் நன் பகலும் கடிது ஏகினர் – அயோ-மிகை:11 1/2
வேரொடும் கடிது எடுத்து எதிர் விசைத்து விடலும் – ஆரண்:1 28/4
கைத்தவற்றின் நிமிர கடிது கன்றி விசிறும் – ஆரண்:1 32/2
முந்து வான் முகடு உற கடிது முட்டி முடுகி – ஆரண்:1 36/1
ஏக நின்ற நெறி எல்லை கடிது ஏறி இனிதின் – ஆரண்:1 41/1
மண்ணிடை கடிது பொத்துதல் வழக்கு எனலுமே – ஆரண்:1 43/4
கான அனலை கடிது அவித்து உலகு அளிப்பான் – ஆரண்:3 45/3
தருக்கு அழிதர கடிது கொல்வது சமைந்தேன் – ஆரண்:3 54/2
போக முனி சிந்தை தொடர கடிது போனான் – ஆரண்:3 59/4
சிற்பம் கொள் பகல் என கடிது சென்று தீர் – ஆரண்:4 8/3
கால் பொத்தினர் நமன் தூதுவர் கடிது உற்று உயிர் கவர்வார் – ஆரண்:7 99/4
குளிறு தேர் கடிது ஓட்டினன் தூடணன் கொதித்தான் – ஆரண்:8 15/4
கொன்றனர் நுகர்ந்த பொருளின் கடிது கொன்ற – ஆரண்:9 7/4
இடிப்பின் ஓசை பட கடிது இற்றதே – ஆரண்:9 14/4
திரை பரவை பேர் அகழி திண் நகரில் கடிது ஓடி சீதை தன்மை – ஆரண்:10 1/3
என்றான் எனலும் கடிது ஏகினர் கூவும் எல்லை – ஆரண்:10 147/1
எரியிடை கடிது வீழ்ந்து இறப்பென் ஈண்டு எனா – ஆரண்:12 13/4
போ நீ கடிது என்று புகன்றிடலும் – ஆரண்:13 16/4
காட்டாய் கடிது என்று கனன்று உரையா – ஆரண்:13 17/4
கடிப்ப கடிது உற்றவன் காண்தகும் நீண்ட வீணை – ஆரண்:13 21/3
யாவள் அடீ உரை-செய் கடிது என்றான் – ஆரண்:14 50/4
இன் உயிரை கடிது ஈகுதி என்றாள் – ஆரண்:14 52/4
கங்கையின் நீர் கொணர்வென் கடிது என்றாள் – ஆரண்:14 55/4
புலம்புறு விடியலில் கடிது போயினார் – ஆரண்:14 101/4
என்ற பொழுதில் கடிது எழுந்து அலறி வாய்விட்டு – ஆரண்-மிகை:10 14/1
அன்னவன்-தனை கடிது அகற்றினேன் பொரு – ஆரண்-மிகை:13 1/2
அவை குளிர கடிது அழலும் எயிற்றாள் – ஆரண்-மிகை:14 1/2
காலையே கடிது நெடிது ஏகினார் கடல் கவினு – கிட்:1 42/1
பக்கம் உற்று அவன் கடிது பற்றினான் – கிட்:3 66/4
கடிது சென்று அவனும் அ கடவுள்-தன் கயிலையை – கிட்:5 5/1
தலையின்-மேல் அடி பட கடிது சாய் நெடிய தாள் – கிட்:5 11/1
விண்ணிடை கடிது கொண்டு ஏகும் வேலையில் – கிட்:10 19/2
நாயகன் இருந்துழி கடிது நண்ணுவான் – கிட்:11 117/4
செம் கதிரோன் மகன் கடிது சென்றனன் – கிட்:11 118/4
வைகல் தேடி கடிது வழி கொள்வீர் – கிட்:13 15/4
தேண்டி இவண் வந்து அடைதிர் விடை கோடிர் கடிது என்ன செப்பும் வேலை – கிட்:13 32/2
சேகு அற தென் திசை கடிது செல்கின்றார் – கிட்:14 7/2
துன்னு தண்டகம் கடிது துன்னினார் – கிட்:15 18/4
முண்டகத்துறை கடிது முற்றினார் – கிட்:15 19/4
புனையும் நோயினார் கடிது போயினார் – கிட்:15 23/4
தெள்ளு நுண் பொடிபட கடிது செல்கின்றான் – கிட்:16 26/2
அன்னானை கடிது அஞ்சலித்து நீ – கிட்:16 52/1
கலங்கலீர் உரைத்த மாற்றம் முடிக்குவல் கடிது காண்டிர் – கிட்:17 21/4
தாரு வளர் பொற்றல மிசை கடிது சார்ந்தாள் – கிட்-மிகை:14 6/4
தாரு வளர் பொன்தலனிடை கடிது சார்ந்தாள் – கிட்-மிகை:14 7/4
ஊர் மேல் படர கடிது உம்பரின் மீது உயர்ந்தான் – சுந்:1 42/4
ஈண்டே கடிது ஏகி இலங்கை விலங்கல் எய்தி – சுந்:1 51/1
ஊறு கடிது ஊறுவன ஊறு இல் அறம் உன்னா – சுந்:1 76/1
புன் உற தொடர்வ மேனி புலால் உற கடிது போவ – சுந்:2 35/2
கலங்கல்_இல் கடும் கதிர்கள் மீது கடிது ஏகா – சுந்:2 61/1
காய் கதிர் இயக்கு_இல் மதிலை கடிது தாவி – சுந்:2 72/3
காந்தள் மெல் விரல் சனகி-மேல் மனம் முதல் கரணங்கள் கடிது ஓட – சுந்:2 208/3
தனியன் நின்றனன் தலை பத்தும் கடிது உக தாக்கி – சுந்:3 136/1
புயல் தொடு குடுமி குன்றும் கானமும் கடிது போனார் – சுந்:4 82/4
குன்றே கடிது ஓடினை கோமள கொம்பர் அன்ன – சுந்:4 86/1
தெற்கு ஊடுருவ கடிது ஏவினன் என்னை என்ன – சுந்:4 94/3
ஏறு கடிது என்று தொழுது இன் அடி பணிந்தான் – சுந்:5 10/4
பொறி குல மலர் பொழிலிடை கடிது போவான் – சுந்:6 1/2
இ பொழிலினை கடிது இறுக்குவென் இறுத்தால் – சுந்:6 6/1
காலம் மேல்_எழுந்த மூரி கடல் என கடிது செல்வார் – சுந்:7 3/4
வெயில்கள் போல் ஒளிகள் வீச வீரன் மேல் கடிது விட்டார் – சுந்:8 22/4
சொன்ன குரங்கை யானே பிடிப்பென் கடிது தொடர்ந்து என்றான் – சுந்:8 51/3
காரே பட்டன நுதல் ஓடை கட கரியே பட்டன கடிது என்றார் – சுந்:10 29/3
அன்றே முடுகி கடிது எய்த அழைத்தது அம்மா – சுந்:11 24/2
கொல்லல் பழுதே போய் அவரை கூறி கொணர்தி கடிது என்னா – சுந்:12 112/2
பூம் கழல் தொழுது வாழ்த்தி விசும்பிடை கடிது போனான் – சுந்:14 1/4
கண் கோடல் பொறியின் கடிது ஏகி – யுத்1:3 98/2
எஞ்சுற கடிது எடுத்து எறியவே நளன் – யுத்1:8 9/2
ஏழு கடலும் கடிது அடைப்பர் இவர் என்றான் – யுத்1:9 4/4
கடுத்த விசையின் கடிது எழுந்து கதிர் வேலான் – யுத்1:12 10/3
சுதை தலனிடை கடிது அடிக்கொடு துகைத்தான் – யுத்1:12 11/4
எந்திரம் என கடிது எடுத்து அவன் எறிந்தான் – யுத்1:12 23/3
கந்துகம் என கடிது எழுந்து எதிர் கலந்தான் – யுத்1:12 23/4
நகைத்து இளவலை கடிது நோக்கி நவில்கின்றான் – யுத்1-மிகை:2 15/1
கமைப்பு அற கடிது கொன்றே களைகுவம் என்ற போதில் – யுத்1-மிகை:13 2/3
காரின் கரியவன் மாருதி கழற கடிது உகவா – யுத்2:15 167/1
காண கடிது எதிர் குத்துதி என்றான் வினை கடியான் – யுத்2:15 172/4
தேரின் கடிது இவரா முழு விழியின் பொறி சிதறா – யுத்2:15 173/2
மார்பில் கடிது எதிர் குத்தினன் வயிர கரம் அதனால் – யுத்2:15 173/4
காற்றினும் கடிது ஆவன கதிர் மணி நெடும் தேர் – யுத்2:15 241/3
கண் துயில் எழுப்ப எண்ணி கடிது ஒரு வாயில் புக்கார் – யுத்2:16 44/4
இலக்குவன் கடிது ஏவின இரை பெறாது இரைப்ப – யுத்2:16 205/1
கூத்தனும் வருக என கடிது கூவினான் – யுத்2:16 309/4
அந்தி வந்து என அகல் நெடு வாய் விரித்து அடி ஒன்று கடிது ஓட்டி – யுத்2:16 342/3
சூலமும் கணிச்சியும் கடிது சுற்றினார் – யுத்2:18 122/3
நொய்தின் கடிது எதிர் உற்றன நூறு_ஆயிரம் மாறா – யுத்2:18 161/2
திண் தேரினை கடிது ஏவு என சென்றான் அவன் நின்றான் – யுத்2:18 170/4
சரம் ஒன்றின் கடிது சென்று தாக்கினான் தாக்கினான்-தன் – யுத்2:18 210/2
மண் ஈரம் உற கடிது ஊர் புக வந்தார் – யுத்2:18 252/4
ஓட்டா நெடும் தேர் கடிது ஓட்டி இமைப்பின் உற்றான் – யுத்2:19 3/3
பொருப்பை உற்றது ஓர் பொருப்பு என கடிது ஒடிந்து இடிந்து திசை போயதால் – யுத்2:19 80/3
சேருமே அவை தனு கை நிற்க எதிர் செல்லுமே கடிது செல்லினும் – யுத்2:19 85/3
ஈர்த்த தேரொடும் கடிது சென்றான் அகன்று இரவி – யுத்3:22 85/2
இன்னதே கடிது இயற்றுவென் என தொழுது எழுத்து – யுத்3:22 87/1
பொழுது இறை தாழாது என் சொல் நெறி தர கடிது போதி – யுத்3:24 23/4
பொங்கிய விசும்பிடை கடிது போகுவான் – யுத்3:24 63/4
பொருந்தினன் வட திசை கடிது போயினான் – யுத்3:24 85/4
இப்பொழுதே கடிது ஏகுவென் யான் இ – யுத்3:26 39/1
சலம் கொண்டு கடிது சென்றான் தலை கொண்டு தருவென் என்றே – யுத்3:27 13/4
எந்தாய் கடிது ஏறாய் எனது இரு தோள்-மிசை என்றான் – யுத்3:27 101/2
விடு வாளிகள் கடிது ஓடுவ வீற்று ஆகுவ வீயா – யுத்3-மிகை:27 7/1
இருத்தியோ கடிது ஏகலை இளவலை இங்ஙன் – யுத்4:32 40/2
எழுந்தபடியே கடிது எழுந்தனன் இராமன் – யுத்4:36 1/4
புண்டரிக நின் சரம் என கடிது போமால் – யுத்4:36 20/4
வெப்பு எழுதினால் அனைய மெலிவுடையாள் கடிது ஓடி விலக்க வந்தாள் – யுத்4:41 67/4

TOP


கடிதுற (1)

துவசத்தின் புரவி திண் தேர் கடிதுற தூண்டி யாம் இ – யுத்2:19 171/3

TOP


கடிதே (1)

போனான் விரைந்து கடிதே போகும் எல்லை – சுந்-மிகை:1 18/4

TOP


கடிந்த (2)

காலன் ஆற்றல் கடிந்த கணிச்சியான் – கிட்:7 119/1
கப்புடை சிரத்தோன் சென்னி கடிந்த வில் இராமன் காதல் – யுத்4-மிகை:42 32/3

TOP


கடிந்தாளொடு (1)

நிலம் கடிந்தாளொடு நிகர் என்றார் சிலர் – அயோ:4 186/4

TOP


கடிந்தான் (3)

குலம் கடிந்தான் வலி கொண்ட கொண்டலை – அயோ:4 186/3
கையில் வெம் சிலை அறுத்து ஒளிர் கவசமும் கடிந்தான் – ஆரண்:8 20/4
கைதவன் கணை ஏழு கொண்டு அ கணை கடிந்தான் – யுத்2-மிகை:15 34/4

TOP


கடிந்திட (1)

கடிந்திட யார் சொனார் கருது நூல் வலாய் – யுத்4:40 39/4

TOP


கடிந்திடும் (1)

கண்டு இராகவன் கடிந்திடும் கலங்கலீர் என்றான் – யுத்4-மிகை:37 15/4

TOP


கடிந்து (7)

காலன் மேனியின் கருகு இருள் கடிந்து உலகு அளிப்பான் – பால:9 4/1
வலம் கடிந்து ஏழையர் ஆய மன்னரை – அயோ:4 186/1
நலம் கடிந்து அறம் கெட நயத்தியோ எனா – அயோ:4 186/2
கரனையும் மறந்தான் தங்கை மூக்கினை கடிந்து நின்றான் – ஆரண்:10 83/1
பற்றிய பகைஞரை கடிந்து பாங்கர் வந்து – சுந்-மிகை:14 31/3
ஓதினான் ஓத நீர் கடந்து பகை கடிந்து உலகை உய்ய செய்தான் – யுத்1:4 102/4
கல் இடை அறுத்து மா கடிந்து தேர் அழீஇ – யுத்2:18 104/3

TOP


கடிந்தே (1)

கலக்கம் அற்றிடும் அரக்கர்-தம் கரங்களை கடிந்தே
முலை குவட்டு அவர் கன்னியர் முன்றிலின் எறிய – யுத்2-மிகை:16 36/2,3

TOP


கடிப்ப (2)

கடிப்ப கடிது உற்றவன் காண்தகும் நீண்ட வீணை – ஆரண்:13 21/3
வெவ் வாய் எயிற்றால் மிடல் வீரர் கடிப்ப மீ சென்று – கிட்:7 53/1

TOP


கடிப்பர் (1)

கரத்தினால் விசைத்து எற்றுவர் கடிப்பர் நின்று இடிப்பர் – கிட்:7 55/2

TOP


கடிப்பார் (1)

புண்-மேல் இரத்தம் பொடிப்ப கடிப்பார் புடைப்பார் – கிட்:7 51/4

TOP


கடிப்பினில் (1)

பல்_இயம் கடிப்பினில் இடிக்கும் பல் படை – பால:8 35/2

TOP


கடிப்பு (1)

இரும் படை கடிப்பு எடுத்து எற்றி ஏகுக – யுத்2:16 95/1

TOP


கடிமணம் (1)

கரும் குழல் களிக்கும் வண்டும் கடிமணம் புணர்தல் கண்டார் – பால:16 17/4

TOP


கடிய (14)

சொல் ஒக்கும் கடிய வேக சுடு சரம் கரிய செம்மல் – பால:7 49/1
காவாய் என்றாய் அதனால் கடிய சாபம் கருதேம் – அயோ:4 86/2
கடிய மாசுணம் கற்று அறிந்தவர் என அடங்கி – அயோ:10 35/2
எறிந்தன கடிய சொல் செவியுள் எய்தலும் – அயோ:11 44/1
காலம் ஓர்ந்து உடன் உறை கடிய நோய் அனாள் – ஆரண்:6 1/4
கடிய கார் இருள் கங்குலின் கற்பம் போய் – ஆரண்:14 23/2
கறங்கு போல்வன காற்றினும் கூற்றினும் கடிய
பிறங்கு தெண் திரை கடல் புடைபெயர்ந்து என பெயர்வ – கிட்:12 16/1,2
உள கடிய காலன் மனம் உட்கும் மணி வாயில் – சுந்:2 69/3
காற்றின் கடிய கலின புரவி நிருதர் களத்து உக்கார் – சுந்:8 42/1
கடிய மா மனை-தோறும் கடும் கனல் – சுந்:13 1/4
கட்டும் என்றனர் குரங்கு இது கடிய கை படையால் – சுந்-மிகை:7 9/1
கடிய வேக கலுழனின் கண்டிலேம் – யுத்1:9 57/4
கண்ணும் மனமும் கடிய காலும் இவை கண்டால் – யுத்4:36 21/1
கரனொடு திரிசிராவும் கடிய தூடணனும் காந்தி – யுத்4-மிகை:41 232/1

TOP


கடியது (2)

கடவுகின்றது காற்றினும் மனத்தினும் கடியது
அடல் வயம் கொள் வெம் சீயம் நின்று ஆர்க்கின்றது அம் பொன் – யுத்2:16 224/2,3
மனத்தினும் கடியது ஓர் விசையின் வான் செல்வான் – யுத்2:16 273/1

TOP


கடியவள் (2)

கடியவள் தாய் என கருதுகின்றிலன் – அயோ:11 69/2
கடியவள் வயிற்றினில் பிறந்த கள்வனேன் – அயோ:11 90/3

TOP


கடியவன் (1)

கரமும் ஆளியும் வாரி கடியவன்
சரமும் தாழ்தர வீசினர் தாங்கினார் – யுத்2:19 152/3,4

TOP


கடியன் (1)

கண்ணுக்கும் கருதும் தெய்வ மனத்திற்கும் கடியன் ஆனான் – யுத்3:24 47/2

TOP


கடியாள் (1)

காலனை பறித்து அ கடியாள் விட்ட – பால:7 47/3

TOP


கடியான் (2)

காண கடிது எதிர் குத்துதி என்றான் வினை கடியான் – யுத்2:15 172/4
கடை ஊறு உறு கண மா மழை கால் வீழ்த்து-என கடியான் – யுத்4:37 49/4

TOP


கடியானை (1)

காற்றினிலும் கனலினிலும் கடியானை கொடியானை கரனை உங்கள் – ஆரண்:6 135/3

TOP


கடியுண்டார்களும் (1)

கடியுண்டார்களும் கழுத்து இழந்தார்களும் கரத்தால் – சுந்:11 31/3

TOP


கடியுமாறு (3)

கடியுமாறு எனக்கு அரும் தவம் அமைகுறு கருமம் – பால-மிகை:9 41/3
மையலின் மதுகரம் கடியுமாறு என – அயோ:4 166/3
கடியுமாறு அன்றி சோர்ந்து கழிதியோ கருத்து இலார்-போல் – யுத்3:26 63/4

TOP


கடில (1)

செயிர் அறு கடில கற்றை திரள் அற களைந்து நீக்கி – யுத்4-மிகை:41 301/3

TOP


கடிவாகும் (1)

பந்தரின் நிழல் வீச படர் வெயில் கடிவாகும் – பால:23 26/4

TOP


கடிவான் (1)

கால் செல்வன சத கோடிகள் ஒருவன் அவை கடிவான் – யுத்3:31 102/4

TOP


கடின (1)

கான் திரிந்து ஆழி ஆக தாடகை கடின மார்பத்து – பால:7 52/1

TOP


கடு (34)

விளைதரு கடு உடை விரிகொள் பாயலும் – பால:5 20/2
களன் அமர் கடு என கருகி வான் முகில் – பால:5 43/2
காய்ந்த அ கடு வனம் காக்கும் வேனிலின் – பால:7 14/2
மாற்றான் உதவான் கடு வச்சையன் போல் ஓர் மன்னன் – பால:17 19/4
மென் நோக்கினதே கடு வல் விடமே – பால:23 17/4
காயும் வெண் பிறை நிகர் கடு ஒடுங்கு எயிற்று – பால-மிகை:0 3/1
கால் திரண்டு அனைய கால கடு நடை கலின பாய் மா – அயோ:13 53/4
கடைந்தார் வெருவுற மீது எழு கடு ஆம் என கொடியார் – ஆரண்:7 95/4
பிறங்கி நீண்டன கணிப்பு இல பெரும் கடு விசையால் – ஆரண்:8 16/2
விராவ_அரும் கடு வெள் எயிறு இற்ற பின் – ஆரண்:9 23/1
ஈதும் கடு ஆம் என எண்ணிய எண்ணம் அன்றே – ஆரண்:10 135/4
கடு உண்டு உயிரின் நிலை காணுதியால் – ஆரண்:13 11/4
மருந்து அரு நெடும் கடு உண்டு மாய்துமோ – கிட்:16 5/2
ஊறு அளாவிய கடு என உடலிடை நுழைய – சுந்:12 48/4
கேட்டி வெம் கடு எனா கிளர் உற்பாதமாய் – சுந்-மிகை:3 9/3
முதிரும் வெம் கத மொழிகொடு மூண்டது முது கடல் கடு ஏய்ப்ப – யுத்1:3 79/2
கைத்தும் கடு நஞ்சின் என கனல்வான் – யுத்1:3 114/4
இட்டார் கடு வல் விடம் எண்ணுடையான் – யுத்1:3 115/1
கட்டு ஆர் கடு மத்திகை கண் கொடியோன் – யுத்1:3 115/3
கரம் குடைந்தன தொடர்ந்து போய் கொய் உளை கடு மா – யுத்2:16 217/1
சுவண வண்ண வெம் சிறை உடை கடு விசை முடுகிய தொழிலானும் – யுத்2:16 339/2
எதிர கடு நெடும் போர் களத்து ஒரு தான் புகுந்து ஏற்றான் – யுத்2:18 164/2
வாளி கடு வல் விசையால் எதிர் மண்டு – யுத்2:18 241/3
தேர் ஏறு சின கடு வெம் தறுகண் – யுத்2-மிகை:18 6/3
கள்ள கடு நிருத குலம் கண்டப்பட கண்டே – யுத்2-மிகை:18 19/2
உள்ள கடு வேகத்தொடு தேவாந்தகன் உளத்தே – யுத்2-மிகை:18 19/3
வாயில் கனல் வெம் கடு வாளி_இனம் – யுத்3:27 39/1
கால் என கடு என கலிங்க கம்மியர் – யுத்3:27 52/1
சீறிய பகழி மாரி தீ கடு விடத்தின் தோய்ந்த – யுத்3:27 94/4
சண்ட கடு நெடும் காற்றிடை துணிந்து எற்றிட தரை-மேல் – யுத்3:31 117/1
கடு மணி நெடியவன் வெம் சிலை கணகண கணகண எனும்-தொறும் – யுத்3:31 214/4
கடு வைத்து ஆர் களன் கை படு கார் முகம் – யுத்3-மிகை:31 43/1
கண்ணின் சிந்திய தீ கடு வேகத்த – யுத்4:37 41/3
பிறை முக கடு வெம் சரம் அவை கொண்டு பிளந்தான் – யுத்4:37 101/4

TOP


கடு-மின் (1)

கடு-மின் இப்பொழுதே கதிர் மீச்செலா – யுத்2:15 3/3

TOP


கடுக்கும் (3)

அழைப்பதே கடுக்கும் அ ஆழி நோக்கினார் – கிட்:16 1/4
அழிவு உற கடுக்கும் வேக தாதையும் அனையன் ஆனான் – சுந்:1 27/4
கவ்வையின் ஏகுகின்ற நீர்மையை கடுக்கும் அன்றே – யுத்4-மிகை:41 296/4

TOP


கடுக்கை (3)

கடுக்கை ஆர் வேங்கை கோங்கு பச்சிலை கண்டில் வெண்ணெய் – பால:1 13/3
கரந்தை மத்தமோடு எருக்கு அலர் கூவிளை கடுக்கை
நிரந்த பொன் சடை நின்மல கொழுந்தினை நினையா – பால-மிகை:9 48/1,2
நல் நெடும் காந்தள் போதில் நறை விரி கடுக்கை மென் பூ – கிட்:10 30/1

TOP


கடுக (3)

விசையொடு கடுக பொங்கி வீங்கிய தூளி விம்மி – பால:14 51/2
வைவு இது ஆம் என பிழைப்பு இல மனத்தினும் கடுக
வெய்ய வல் நெருப்பு இடைஇடை பொறித்து எழ வெறி நீர் – யுத்1:6 29/2,3
ஓட்டினான் ஓட்ட வானத்து உருமினும் கடுக ஓடி – யுத்2:15 135/2

TOP


கடுகி (7)

கை துணித்தும் என முந்து கடுகி படர் புயத்து – ஆரண்:1 34/3
காணின் கலந்த துயர் தீரும் அன்றி அயல் இல்லை என்று கடுகி
சேண் உற்று அகன்ற நெறியூடு சென்று சிலை வாளி அன்ன விசை போய் – ஆரண்:13 70/2,3
வித்தகன் சிலை விடு கணை விசையினும் கடுகி
அ தடம் பெரும் தேரொடும் எடுத்து எறிந்து ஆர்த்தான் – சுந்:11 50/3,4
காயும் வெம் களிறு காலாள் கடும் பரி கடுகி செல்ல – சுந்-மிகை:10 3/3
கதம் மிஞ்சிய மன்னன் முனே கடுகி
புதல்வன் இறவாது பொருப்பு முநீர் – யுத்1-மிகை:3 20/2,3
வாட்டம் இல் சிந்தையான் தன் மனத்தினும் கடுகி வல்லே – யுத்1-மிகை:9 3/2
கான மா மரம் கல்லொடும் ஈர்த்தன கடுகி
போன போக்க அரும் பெருமைய புணரியுள் புக்க – யுத்3:22 99/3,4

TOP


கடுகிய (1)

கடுகிய தூதரும் காலில் காலின் சென்று – பால:14 1/1

TOP


கடுகின (1)

பாணிகள் கடுகின முடுகிடலும் பகலவன் மருமகன் அடு கணையின் – யுத்3:28 26/3

TOP


கடுகினர் (1)

கை தலை பூசல் பொங்க கடுகினர் காலன் உட்கும் – சுந்:9 64/3

TOP


கடுகினன் (1)

நில் அடீஇ என கடுகினன் பெண் என நினைத்தான் – ஆரண்:6 85/1

TOP


கடுகினார் (1)

கை உறும் சேனையோடும் கடுகினார் கணக்கிலாதோர் – யுத்3-மிகை:20 7/3

TOP


கடுகு (1)

ஊழி இறுதி கடுகு மாருதமும் ஒத்தனன் இராமன் உடனே – யுத்3:31 141/1

TOP


கடுகும் (4)

கண்ணின் கடுகும் மனனின் கடுகும் – யுத்3:20 96/1
கண்ணின் கடுகும் மனனின் கடுகும்
விண்ணில் படர் காலின் மிக கடுகும் – யுத்3:20 96/1,2
விண்ணில் படர் காலின் மிக கடுகும்
உள் நிற்கும் எனின் புறன் நிற்கும் உலாய் – யுத்3:20 96/2,3
கலக்கும் வானர காவலன் அனுமன் முன் கடுகும்
அலக்கண் அன்னதை இன்னது என்று உரை செயல் ஆமோ – யுத்4:32 31/3,4

TOP


கடுத்த (7)

கார்கள்தாம் என மிக கடுத்த கைம்மலை – அயோ:12 47/3
கடுத்த கராம் கதுவ நிமிர் கை எடுத்து மெய் கலங்கி – ஆரண்:1 48/1
கள் உற கனிந்த பங்கி அரக்கரை கடுத்த காதல் – சுந்:2 35/1
கடுத்த விசையின் கடிது எழுந்து கதிர் வேலான் – யுத்1:12 10/3
கடுத்தனர் கடுத்த பின்னும் காத்தனர் கவியின் வீரர் – யுத்2:19 53/4
கடுத்த தாள்கள் கண்டம் ஆகும் எங்ஙனே கலந்து நேர் – யுத்3:31 84/3
உரத்தொடு கடுத்த கதழ் ஓதை அதன் ஓதை – யுத்4:36 11/4

TOP


கடுத்தது (5)

கங்கை யாறு கடுத்தது கார் என – பால:14 27/3
குவளை கோட்டகம் கடுத்தது குளிர் முக குழுவால் – சுந்:2 31/3
அந்தி வானகம் கடுத்தது அ அளப்ப_அரும் அளக்கர் – யுத்1:6 23/2
மந்தரத்தையும் கடுத்தது மற்று அவன் மணி அணி வயிர தோள் – யுத்2:16 338/4
கடுத்தது கேட்டும் ஈண்டு இங்கு இருந்துவீர் ஏது நோக்கின் – யுத்3:31 55/4

TOP


கடுத்தல் (1)

கயிலையில் இருந்த தேவை தனி தனி கடுத்தல் செய்தார் – சுந்:1 11/4

TOP


கடுத்தவர் (2)

களிறு தேர் பரி கடுத்தவர் முடி தலை கவந்தம் – ஆரண்:8 15/1
கடுத்தவர் கலித்தவர் கறுத்தவர் செறுத்தவர் கலந்து சரம் மேல் – யுத்3:31 137/3

TOP


கடுத்தனர் (1)

கடுத்தனர் கடுத்த பின்னும் காத்தனர் கவியின் வீரர் – யுத்2:19 53/4

TOP


கடுத்தார் (1)

கடை இல் மேல் உயர்ந்த காட்சி இருவரும் கடுத்தார் கண்ணுற்று – யுத்3:22 18/2

TOP


கடுத்தான் (2)

கடல் நிகர்த்தனர் மாருதி மந்தரம் கடுத்தான் – சுந்:7 47/4
கடுத்தான் என கொடியாற்கு எதிர் காண்பாய் என காட்டா – யுத்2:15 162/4

TOP


கடுத்தில (1)

அப்பொடு ஒத்தன கடுத்தில ஆர்கலி முழுதும் – யுத்3:20 53/2

TOP


கடுத்து (5)

கரந்தது கடுத்து உடுக்கணங்கள் மாண்டவே – பால-மிகை:19 1/4
மீனோடு கடுத்து உயர் வென்றி அவாம் – ஆரண்:2 12/3
கடுத்து எழு தமத்தை சீறும் கதிர் சுடர் கடவுள் ஆய்ந்து – கிட்-மிகை:3 2/1
சுழன்றன நெடும் கணை கரந்த புண் கடுத்து
அழன்றில குளிர்ந்தன அங்கம் செம் கண்கள் – யுத்3:24 102/1,2
பெய்வர் சிலர் பிடித்தும் என கடுத்து உறுவர் படை கலங்கள் பெறாது வாயால் – யுத்3:31 97/3

TOP


கடுந்து (1)

மேல் கடுந்து எழுந்த தூளி விசும்பின்-மேல் தொடர்ந்து வீச – யுத்3:22 9/2

TOP


கடுப்ப (8)

சுரதலம் உற்று ஒளிர் நெல்லி கடுப்ப
விரத மறை பொருள் மெய்ந்நெறி கண்ட – பால:5 116/1,2
பகல் கதிர் மறைய வானம் பாற்கடல் கடுப்ப நீண்ட – பால:10 3/1
கவித்து மால் இரும் கரும் கடல் இருந்தது கடுப்ப – சுந்:12 41/4
கருடனில் விடையில் தோன்றும் இருவரும் கடுப்ப காலின் – சுந்-மிகை:14 47/1
உய்த்த கூம்பொடு நெடும் கலம் ஓடுவ கடுப்ப
தைத்த அம்பொடும் திரிந்தன தாலமீன் சாலம் – யுத்1:6 22/3,4
கை கலந்து எரி கரும் கடல் கார் அகல் கடுப்ப
வெய்ய நெய்யிடை வேவன ஒத்தன சில மீன் – யுத்1:6 24/3,4
கரும் கடல் புக பெருகு காவிரி கடுப்ப – யுத்1:9 6/4
வட திசை அயனம் உன்னி வருவதே கடுப்ப மானம் – யுத்4:41 20/2

TOP


கடுப்பின் (5)

கை வளை வரி சிலை கடுப்பின் கைவிடா – யுத்2:18 114/3
கறுத்த வான் முகில் கல் மழை பொழிதரும் கடுப்பின் – யுத்2-மிகை:15 36/4
தான் பிரிகின்றிலாத தம்பி வெம் கடுப்பின் செல்லா – யுத்3:27 14/1
கூன் ஏறு சிலையும் தானும் குதிக்கின்ற கடுப்பின் கொட்பால் – யுத்3:31 216/2
நுனித்திடத்திற்கு அரும் கடுப்பின் நொடி வரைக்குள் எங்குமாய் – யுத்3-மிகை:31 19/1

TOP


கடுப்பின்-கண் (1)

கடுப்பின்-கண் அமரரேயும் கார்முகத்து அம்பு கையால் – யுத்2:15 152/1

TOP


கடுப்பினன் (1)

மன கடுப்பினன் மா தவத்து ஓங்கலை – அயோ:14 3/2

TOP


கடுப்பினில் (4)

கடுப்பினில் யாரும் அறிந்திலர் கையால் – பால:13 34/3
கடுப்பினில் பெரும் கறங்கு என சாரிகை பிறங்க – கிட்:7 56/3
கைகள் ஈர்_ஐந்தினாலும் வெம் கடுப்பினில் தொடுத்துற்று – யுத்2:15 197/2
காக்கல் ஆகலா கடுப்பினில் தொடுப்பன கணைகள் – யுத்4:32 21/1

TOP


கடுப்பினும் (1)

கடுப்பினும் அளவு_இலாத கதியினும் கணைகள் காற்றின் – யுத்3:27 7/3

TOP


கடுப்பு (2)

என்னே ஒரு கடுப்பு என்றிட இரும் சாரிகை திரிந்தான் – யுத்3:31 113/4
கடுப்பு அது கருத்தும் அது கட்புலன் மனம் கருதல் கல்வி இல வேல் – யுத்3:31 138/3

TOP


கடுப்பும் (1)

ஆவி கொண்ட காலனார் கடுப்பும் என்னது ஆகுமே – யுத்3:31 88/4

TOP


கடுப்புற (1)

காய் கணை ஐந்தும் ஐந்தும் கடுப்புற தொடுத்து கண்டித்து – யுத்2:15 134/3

TOP


கடுப்போ (1)

என்ன கை கடுப்போ என்பர் சிலர் சிலர் இவையும் – யுத்4:37 100/1

TOP


கடும் (104)

வெம் கடும் கால் பொர மேக்கு நோக்கிய – பால:3 26/3
கண் இலான் பெற்று இழந்தான் என உழந்தான் கடும் துயரம் காலவேலான் – பால:6 12/4
கால் வானக தேர் உடை வெய்யவன் காய் கடும் கண் – பால:16 40/1
காமம் இல்லை எனின் கடும் கேடு எனும் – அயோ:2 29/3
கயில் விரி வயிர பைம் பூண் கடும் திறல் மடங்கல் அன்னான் – அயோ-மிகை:8 4/2
கனல் வரு கடும் சினத்து அரக்கர் காய ஒர் – ஆரண்:3 4/1
கரக்க அரும் கடும் தொழில் அரக்கர் காய்தலின் – ஆரண்:3 6/1
மொழிந்த காம கடும் கனல் மூண்டதால் – ஆரண்:6 65/2
காற்றினையும் புனலினையும் கனலினையும் கடும் கால – ஆரண்:6 96/1
சண்ட வெம் கடும் கணை தடிய தாம் சில – ஆரண்:7 120/1
தூய வெம் கடும் கணை துணித்த தங்கள் தோள் – ஆரண்:7 121/2
செய்த சே ஒளி முறுவலன் கடும் கணை தெரிந்தான் – ஆரண்:8 20/2
கடும் கரன் என பெயர் படைத்த கழல் வீரன் – ஆரண்:9 8/1
கடும் தொழில் அரக்கனை காணும் கண்ணினே – ஆரண்:12 35/4
கயக்கிய கடும் திறல் கருத்துளே கிடந்து – ஆரண்-மிகை:10 8/2
கடும் கதிரோன் மகன் ஆக்கி கை வளர் – கிட்:6 29/2
கை நெகிழ்ந்தனன் நெகிழ்ந்திலன் கடும் கணை கவர்தல் – கிட்:7 66/4
கை அவண் நெகிழ்தலோடும் கடும் கணை கால வாலி – கிட்:7 158/1
காத கடும் குறி கணத்து இறுதி கண்ணாள் – சுந்:1 64/1
கலங்கல்_இல் கடும் கதிர்கள் மீது கடிது ஏகா – சுந்:2 61/1
கடும் திசையின் வாய் அனைய வாயில் எதிர் கண்டான் – சுந்:2 63/4
கழிந்து புக்கு இடை கரந்தன அனங்கன் வெம் கடும் கணை பல பாய – சுந்:2 207/2
காட்டும் இதுவே கருமம் அன்னவர் கடும் போர் – சுந்:6 5/3
கல் மறைத்து ஒளிரும் செம் பொன் கவசத்தர் கடும் தேர் ஆட்கள் – சுந்:8 11/4
நெரிந்தன கடும் பரி நெரிந்தன நெடும் தேர் – சுந்:8 27/4
கலந்த போரில் நின் கட்புல கடும் கனல் கதுவ – சுந்:9 1/2
எய்த கடும் கணை யாவையும் எய்தா – சுந்:9 48/1
செய்த கடும் பொறி ஒன்று சிதைத்தான் – சுந்:9 48/4
ஊரை ஞூறும் கடும் கனல் உட்பொதி – சுந்:12 97/3
காந்து கடும் தீ கொளுத்தினார் ஆர்த்தார் அண்டம் கடி கலங்க – சுந்:12 118/4
கடிய மா மனை-தோறும் கடும் கனல் – சுந்:13 1/4
பகரும் ஊழியில் கால வெம் கடும் கனல் பருகும் – சுந்:13 23/3
கரிந்து சிந்திட கடும் கனல் தொடர்ந்து உடல் கதுவ – சுந்:13 27/1
காயும் வெம் களிறு காலாள் கடும் பரி கடுகி செல்ல – சுந்-மிகை:10 3/3
கட்டி தீயையும் கடும் சிறை இடு-மின் அ கள்வனை கவர்ந்து உண்ண – யுத்1:3 87/3
நூறும் ஆயிர கோடியும் கடும் கணை நுழைய – யுத்1:6 21/2
பந்தி பந்திகளாய் நெடும் கடும் கணை படர – யுத்1:6 23/3
கால வான் கடும் கணை சுற்றும் கவ்வலால் – யுத்1:6 52/1
கன சினத்து உருமின் கடும் கார் வரை – யுத்1:8 43/1
கடும் கனல் விடமும் கூற்றும் கலந்து கால் கரமும் காட்டி – யுத்1:14 19/2
கற்று அறிந்தவர்க்கு அரசனை கடும் திறல் அவுணர் – யுத்1-மிகை:3 16/2
கற்கள் தந்து நிமிர்ந்து கடும் செரு – யுத்2:15 48/1
கண் உறு கடும் புகை கதுவ கார் நிறத்து – யுத்2:15 103/1
கடும் குரங்கு இரு கையால் எற்ற கால் வய – யுத்2:15 121/1
கண் நெடும் கடும் தீ கால கவி குலத்து அரசன் கையால் – யுத்2:15 129/3
கை போதகம் என முந்து அவன் கடும் தேர் எதிர் நடந்தான் – யுத்2:15 160/3
காம்பு எலாம் கடும் துகள் பட களிறு எலாம் துணிய – யுத்2:15 193/1
வீற்று வீற்று உக வெயில் உமிழ் கடும் கணை விட்டான் – யுத்2:15 243/2
பொறிந்தவாய் வய கடும் சுடர் கணை படும் பொழுதின் – யுத்2:15 245/2
வட கடும் கனல் போல் மயிர் பங்கியான் – யுத்2:16 62/4
சிலை கடும் கணை நெடும் கணம் சிறையுடன் செல்வ – யுத்2:16 205/2
பொன் புகுந்து ஒளிர் வடிம்பின கடும் கணை போவ – யுத்2:16 208/2
செரு புகும் கடும் காத்திரம் இழந்தன சிகரம் – யுத்2:16 210/3
வேனிலான் அன்ன இலக்குவன் கடும் கணை விலக்க – யுத்2:16 216/1
பொறுத்தது ஆங்கு ஒரு புகர் முக கடும் கணை புத்தேள் – யுத்2:16 234/3
ஆறு_இரண்டு வெம் கடும் கணை அனுமன்-மேல் அழுத்தி – யுத்2:16 236/1
கொய் உளை கடும் கோள் அரி முதலிய குழுவை – யுத்2:16 239/2
சிரம் கொண்டான் கொண்டதனை திண் காற்றின் கடும் படையால் – யுத்2:16 354/3
காய்ந்தது கடும் படை கலக்கி கை-தொறும் – யுத்2:18 99/2
மேல் திசை கீழ் திசை விட்டு வெம் கடும்
காற்று என அணுகினர் கடிதின் காக்கவே – யுத்2:19 34/3,4
சிலை தடம் பொழி வய கடும் பகழி செல்ல ஒல்கினர் சினத்தினால் – யுத்2:19 64/1
அற்ற பைம் தலை அரிந்து சென்றன அயில் கடும் கணை வெயில்கள்-போல் – யுத்2:19 66/1
கனலும் வெம் கண் அரக்கன் கடும் சிலை – யுத்2-மிகை:15 8/1
கரத்தின் வெம் சிலை வளைக்கும் முன் கடும் சினத்து அரக்கன் – யுத்2-மிகை:15 29/2
வீழ் பெரும் துயிலும் பெற்றான் வெம் கடும் கூற்றின் வெய்யோன் – யுத்2-மிகை:16 22/4
கடும் பிண குவையினூடே சிலவரை புதைக்கும் கண்ணை – யுத்2-மிகை:16 28/1
கருத்து முற்றுவென் என சினம் கதுவிட கடும் தேர் – யுத்2-மிகை:16 40/2
ஐந்து_நூறு கடும் கணையால் அவன் – யுத்2-மிகை:19 3/2
சொரிந்தன பகழி எல்லாம் சுடர் கடும் கணைகள் தூவி – யுத்3:21 20/1
வெம் கடும் கணை ஐ_இரண்டு உரும் என வீசி – யுத்3:22 76/3
ஆறாய் நெடும் கடும் சோரியின் அளறு ஆம் வகை அரைப்பான் – யுத்3:22 117/2
தனுவின் ஆயிரம் கோடி வெம் கடும் கணை தைக்க – யுத்3:22 169/3
வெம்பு கடும் கனல் வீசிடும் என் கை – யுத்3:26 38/3
தொள்ளாயிரம் கடும் போர் கணை துரந்தான் அவை சுடர்-போல் – யுத்3:27 125/3
சூழி கொடும் கடும் காற்று அதன் உடனே வர தூர்க்கும் – யுத்3:27 154/2
போர் தொழில் புரிதலும் உலகு கடும் புகையொடு சிகை அனல் பொதுளியதால் – யுத்3:28 20/4
கங்கை_சூடி-தன் கடும் சிலை ஒடித்த அ காலம் – யுத்3:30 42/3
கைத்தார் கடும் களிறும் கன தேரும் களத்து அழுந்த – யுத்3:31 110/3
கண்ட படு மலை போல் நெடு மரம் போல் கடும் தொழிலோர் – யுத்3:31 117/2
துண்ட பட கடும் சாரிகை திரிந்தான் சரம் சொரிந்தான் – யுத்3:31 117/3
களி யானையும் நெடும் தேர்களும் கடும் பாய் பரி கணனும் – யுத்3:31 118/1
கரக்க முழை தேடி உழல்கின்றிலிர்கள் இன்று ஒரு கடும் பகலிலே – யுத்3:31 152/3
காது வெம் கொலை கரி பரி கடும் திறல் காலாள் – யுத்3-மிகை:30 5/3
கார் அளப்பு இல பட்ட கடும் பரி – யுத்3-மிகை:31 37/2
கால வெம் கனலின் மாய கடும் படை சிலையில் பூட்டி – யுத்3-மிகை:31 61/1
பாய் கடும் கணை பத்து அவன் உடல் புக பாய்ச்சி – யுத்4:32 34/2
கரை பொருது கடல் மடுக்கும் கடும் குருதி பேர் ஆறு காண்-மின் காண்-மின் – யுத்4:33 21/4
கடும் பகடு படி கிடந்த கரும் பரம்பின் இன மள்ளர் பரந்த கையில் – யுத்4:33 23/2
களிறு ஈர்த்து புக மண்டும் கடும் குருதி தடம் சுழிகள் காண்-மின் காண்-மின் – யுத்4:33 24/4
குதிக்கின்றன நிமிர் வெம் சிலை குழைய கொடும் கடும் கால் – யுத்4:37 46/3
உண்டை வெம் கடும் கணை ஒருங்கு மூடலால் – யுத்4:37 78/3
காந்தர்ப்பம் எனும் கடும் கொடும் கணையினால் கடந்தான் – யுத்4:37 104/3
கருப்பு கார் மழை வண்ண அ கடும் திசை களிற்றின் – யுத்4:37 121/3
துரத்தியால் என ஞான மா கடும் கணை துரந்தான் – யுத்4:37 123/3
துறத்தல் ஆற்று உறு ஞான மா கடும் கணை தொடர – யுத்4:37 124/1
அங்கு அ வெம் கடும் கணை அயிலின் வாய்-தொறும் – யுத்4:37 146/1
மூள் கடை கடும் தீயின் முனிவு ஒழி – யுத்4:37 179/3
கார்_குன்றம் அனையான் தன் கடும் கணை புட்டிலின் நடுவண் கரந்தது அம்மா – யுத்4:37 198/4
சிலை மேவும் கடும் கணையால் படு களத்தே மன தீமை சிதைந்து வீழ்ந்தான் – யுத்4:37 203/2
கடும் திறல் அமர் களம் காணும் ஆசையால் – யுத்4:40 39/1
களம் பட கமல_கண்ணன் கடும் கனல் பகழி மாரி – யுத்4-மிகை:37 4/2
கார் கன வரை சேர் கானில் கடும் குழி கல்லும் கட்டர் – யுத்4-மிகை:41 76/1
கடும் கணை புட்டிலும் கவசம் தானும் அ – யுத்4-மிகை:41 229/3
கல் திரள் வயிர திண் தோள் கடும் திறல் மடங்கல் அன்னான் – யுத்4-மிகை:42 45/3

TOP


கடுமை (6)

கடுமை ஆர் கானகத்து கருணை ஆர்கலி ஏக கழல் கால் மாயன் – அயோ:13 68/2
காட்டினான் அன்றி அன்று அ கடுமை யார் கணிக்கல்-பாலார் – ஆரண்:11 71/4
கல்லிடை கிழிக்கும் உருமின் கடுமை காணும் – யுத்1:2 62/2
காற்றினுக்கு அரசன்_மைந்தன் கடுமை நீ கண்டது அன்றோ – யுத்1:13 20/2
காற்று அன்றேல் கடுமை என் ஆம் கடல் அன்றேல் முழக்கம் என் ஆம் – யுத்2:18 214/1
நாயகன் கை கடுமை நடத்தியே – யுத்4:37 161/4

TOP


கடுமைய (1)

கல் அரக்கும் கடுமைய அல்ல நின் – அயோ:4 220/3

TOP


கடுமையாய் (1)

கடந்தாய் என்றல் என் ஆகும் காற்றே அனைய கடுமையாய் – சுந்:4 109/4

TOP


கடுமையார்களில் (1)

காய் எரி படுத்திய கடுமையார்களில்
நாயக அறிந்தமை நவில கேட்டியால் – யுத்1-மிகை:5 7/3,4

TOP


கடுமையான் (1)

கால் திசை சுருங்க செல்லும் கடுமையான் கதிரின் செல்வன் – யுத்3:24 56/1

TOP


கடுமையின் (1)

கறங்கு வெம் சிறை கலுழன் தன் கடுமையின் கரந்தான் – யுத்1:3 49/2

TOP


கடுமையும் (2)

நன்று நோக்கமும் நன்று கை கடுமையும் நன்று – யுத்2:15 203/2
முந்து சாயக கடுமையும் பிற்பட முடுகி – யுத்4:41 44/2

TOP


கடுமையை (2)

சிங்க_ஏறு அனைய வீரர் கடுமையை தெரிகிலாதான் – யுத்3:22 30/4
கச்சம் உற்றவன் கை துணை கடுமையை காணா – யுத்3:22 69/3

TOP


கடுவன் (5)

மரம் பயில் கடுவன் பூண மந்தி கண்டு உவக்கும்-மாதோ – பால:16 13/4
பறை எடுத்து ஒரு கடுவன் நின்று அடிப்பது பாராய் – அயோ:10 22/2
கடுவன் மா தவர்க்கு அரு நெறி காட்டுவ காணாய் – அயோ:10 30/4
மந்தி துயில் உற்ற முழை வன் கடுவன் அங்கத்து – கிட்:10 75/3
சேட்டு இளம் கடுவன் சிறு புன் கையில் – கிட்:15 45/1

TOP


கடுவன்கள் (1)

அரிய மா கனி கடுவன்கள் அன்பு கொண்டு அளிப்ப – அயோ:10 33/3

TOP


கடுவனும் (1)

மந்தியும் கடுவனும் மரங்கள் நோக்கின – அயோ:10 41/1

TOP


கடுவனை (1)

கருவி மா மழை உதிர்ப்பது ஓர் கடுவனை காணாய் – அயோ:10 14/4

TOP


கடுவின் (3)

மந்தரை உரை எனும் கடுவின் மட்கிய – அயோ:5 5/3
விராவு வெம் கடுவின் கொல்லும் மேல் இணர் முல்லை வெய்தின் – கிட்:10 58/2
சார்தரும் கடுவின் எயிறு உடை பகு வாய் அனந்தனும் தலை தடுமாற – சுந்:3 90/3

TOP


கடுவுக்கு (1)

ஆன கடுவுக்கு அரு மருந்தா அருந்தும் அமுதம் பெற்று உய்ந்து – அயோ:6 34/2

TOP


கடுவை (2)

ஓதும் கடுவை தன் மிடற்றில் ஒளித்த தக்கோன் – ஆரண்:10 135/3
வடவை தீயினில் வாசுகி கான்ற மா கடுவை
இட அ தீயிடை எழுந்தவர் இவர் கண மழையை – யுத்3:30 27/1,2

TOP


கடுவையின் (1)

வெம் குரல் திமிலையோடு கடுவையின் மரங்கள் வீங்கி – சுந்-மிகை:11 2/2

TOP


கடை (110)

மது பொதி மழலை செ வாய் வாள் கடை கண்ணின் மைந்தர் – பால:2 11/3
முரசு அறை செழும் கடை முத்த மா முடி – பால:5 5/1
நின்றனவும் திரிந்தன மேல் நிவந்த கொழும் கடை புருவம் நெற்றி முற்ற – பால:6 14/3
இறை கடை துடித்த புருவத்தள் எயிறு என்னும் – பால:7 30/1
பிறை கடை பிறக்கிட மடித்த பில வாயள் – பால:7 30/2
மறை கடை அரக்கி வடவை கனல் இரண்டு ஆய் – பால:7 30/3
ஈண்ட அ குமாரனும் கடை கண் தீ உக – பால:8 37/1
கட்ட காவி அம் கண் கடை காட்டுவ கழனி – பால:9 8/4
சிலை நுதல் கடை உறை செறிந்த வேர்வு தன் – பால:10 48/3
இயம் துவைத்த கடை தலையாய் யான் அறிந்தபடி கேளாய் – பால:12 15/4
அரும் கடை இல் மறை அறைந்த அறம் செய்த அறத்தாலும் – பால:12 22/2
பூ கொய்வாள் புருவ கடை போதுமே – பால:17 35/4
வந்தனன் என கடை அடைத்து மாற்றினாள் – பால:19 34/3
கடை உற நல் நெறி காண்கிலாதவர்க்கு – பால:19 67/1
பேதைமார் முதல் கடை பேரிளம் பெண்கள்-தாம் – பால:20 32/1
கை வளை திருத்துபு கடை கணின் உணர்ந்தாள் – பால:22 37/4
கரும் கடை நெடும் கண் ஒளி யாறு நிறை கண்ண – பால:22 38/1
ஊழி கடை முடிவில் தனி உமை கேள்வனை ஒப்பான் – பால:24 11/4
பொங்கும் படை இரிய கிளர் புருவம் கடை நெரிய – பால:24 16/1
மத்து மந்தரம் வாசுகி கடை கயிறு அடை தூண் – பால-மிகை:9 19/1
பரிந்த பூ உள பனி கடை முத்து_இனம் படைப்ப – அயோ:1 55/2
எண் தரும் கடை சென்ற யாமம் இயம்புகின்றன ஏழையால் – அயோ:3 51/1
உருளை தனி உய்த்து ஒரு கோல் நடையின் கடை காண் உலகம் – அயோ:4 31/2
மூட்டாத கால கடை தீ என மூண்டு எழுந்தான் – அயோ:4 111/4
கண்ணின் கடை தீ உக நெற்றியில் கற்றை நாற – அயோ:4 112/1
கண் கொடு பிறத்தலும் கடை என்றார் சிலர் – அயோ:4 184/4
கைத்த சொல்லால் உயிர் இழந்தும் புதல்வன் பிரிந்தும் கடை ஓட – அயோ:6 25/1
அனைய வேலையில் அ கடை தோரண – அயோ:11 38/1
பிறன் கடை நின்றவன் பிறரை சீறினோன் – அயோ:11 96/2
கடை வரும் தீ நெறி கலியின் ஆட்சியோ – அயோ:12 15/4
காதலித்து அயன் அளித்த கடை இட்ட கணித – ஆரண்:1 17/3
கட்ட வன் பிறவி தந்த கடை ஆன உடல்தான் – ஆரண்:1 45/2
கவசம் ஆய் ஆர் உயிர் ஆய் கண் ஆய் மெய் தவம் ஆய் கடை இலா ஞானம் ஆய் காப்பானை காணா – ஆரண்:2 26/3
கடை குழன்று இடை நெறி கரிய குஞ்சியை – ஆரண்:6 16/2
கல் ஆர் மழை கண மா முகில் கடை நாள் விழுவன போல் – ஆரண்:7 88/3
அரை கடை இட்ட முக்கோடி ஆயுவும் – ஆரண்:12 30/1
கை கார் முகத்தோடு கடை புருவம் குனித்தான் – ஆரண்:13 22/4
மெலியும் கடை சென்றுளது ஆகலின் விண்ணின் வேந்தன் – ஆரண்:13 42/3
கடை தொழில் அவுணனால் குலிசக்கையினான் – ஆரண்:13 111/2
வேதம் சொல்லும் தேவரும் வீயும் கடை வீயாய் – ஆரண்:15 31/2
காலமும் ஒத்தனன் கடலில் தான் கடை
ஆலமும் ஒத்தனன் எவரும் அஞ்சவே – கிட்:7 21/3,4
அந்தம்_இல் கடை கயிறு அடை கல் ஆழியான் – கிட்:7 26/2
சிக்கு அற கடை சேமித்த செய்கைய – கிட்:11 33/1
ஆயிரத்து அறுநூறு கோடியின் கடை அமைந்த – கிட்:12 12/1
கரு வினையது இ பிறவிக்கு என்று உணர்ந்து அங்கு அது களையும் கடை_இல் ஞானத்து – கிட்:13 27/3
கல்லின் மா மதிள் மணி கடை கடந்திடுதல் முன் – கிட்:13 72/2
மக்கள் கடை தேவர் தலை வான் உலகின் வையத்து – கிட்:14 37/2
நள்ளி வாங்கு கடை இள நவ்வியர் – கிட்:15 44/1
கவ்வை முது வாயிலின் நெடும் கடை கடப்பார் – சுந்:2 70/2
இந்திரன் சிறை இருந்த வாயிலின் கடை எதிர்ந்தான் – சுந்:2 136/4
கண்டு கண்ணொடும் கருத்தொடும் கடாவினன் காரணம் கடை நின்றது – சுந்:2 194/1
உன்னரும் பொன்னின் மணியினின் புனைந்த இழை குலம் மழை கரும் கடை கண் – சுந்:3 85/2
மழை புரை ஒண் கண் செம் கடை ஈட்டம் மார்பினும் தோளினும் மலைய – சுந்:3 88/4
பூண்டு புரிந்து சரிந்து கடை சுருண்டு புகையும் நறும் பூவும் – சுந்:4 57/2
கைகளே கைகள் ஆக கடை கூழை திரு வால் ஆக – சுந்:8 21/4
கண்ணின் நீரொடும் கனக தோரணத்தொடும் கடை நாள் – சுந்:11 57/3
காரணம் கேட்டி-ஆயின் கடை இலா மறையின்-கண்ணும் – சுந்:12 74/1
உடம்பு உறு முயற்சியின் உறங்கினான் கடை
இடம் பெறு தீவினை யாவும் ஏத்தவே – சுந்-மிகை:2 7/3,4
ஒழிந்திடும் கடை உகத்தினில் உற்ற கார் இனங்கள் – சுந்-மிகை:7 8/1
உக கடை உலகம் யாவும் உணங்குற ஒரு தன் நாட்டம் – சுந்-மிகை:12 9/1
காலமும் கருவியும் இடனும் ஆய் கடை
பால் அமை பயனும் ஆய் பயன் துய்ப்பானும் ஆய் – யுத்1:3 74/1,2
கடர் கடை மத்தின் பாம்பு கழற்றியது என்ன காசின் – யுத்1:4 132/3
பூண்ட வில் என குனிந்தன கொழும் கடை புருவம் – யுத்1:6 5/4
கற்று உணரும் மாருதி கடை குழை வர தன் – யுத்1:9 5/2
கன்றி நயனத்திட