க முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு (கல் முதல் கனை வரை)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கல் 108
கல்-அரோ 1
கல்_தடம் 1
கல்ல 1
கல்லலாம் 1
கல்லா 2
கல்லாத 1
கல்லாதவர் 1
கல்லாது 1
கல்லாய் 1
கல்லால் 1
கல்லி 7
கல்லிடை 5
கல்லிய 2
கல்லில் 2
கல்லின் 7
கல்லினன் 1
கல்லினால் 2
கல்லினான் 1
கல்லினின் 1
கல்லினும் 4
கல்லினை 1
கல்லு 2
கல்லுதி 1
கல்லும் 20
கல்லுமா 1
கல்லுமே 1
கல்லுவ 1
கல்லுவென் 2
கல்லென 2
கல்லை 7
கல்லையும் 1
கல்லொடு 2
கல்லொடும் 3
கல்லொலியோடும் 1
கல்லோ 1
கல்வி 18
கல்வி-கண் 1
கல்விக்கு 1
கல்வித்து 1
கல்வியன் 1
கல்வியார் 1
கல்வியால் 1
கல்வியாளர் 1
கல்வியான் 3
கல்வியின் 7
கல்வியினால் 1
கல்வியும் 6
கல்வியே 1
கல்வியோடு 1
கல 7
கல-கடை 1
கலக்க 4
கலக்கத்தால் 1
கலக்கம் 8
கலக்கமுற்றனர் 1
கலக்கமுற்று 1
கலக்கமொடு 1
கலக்கல்-பால 1
கலக்கி 7
கலக்கிடுமால் 1
கலக்கிய 3
கலக்கினான் 5
கலக்கினென் 1
கலக்கு 2
கலக்குதியோ 1
கலக்கும் 7
கலக்குமோ 1
கலக்குவன 1
கலக்குவான் 1
கலக்குவென் 2
கலக்குறு 1
கலக 1
கலகம் 1
கலங்க 10
கலங்கல் 7
கலங்கல்_இல் 1
கலங்கலர் 2
கலங்கலா 2
கலங்கலிர் 1
கலங்கலின் 1
கலங்கலீர் 3
கலங்கள் 5
கலங்களும் 1
கலங்களை 1
கலங்களோடும் 1
கலங்கா 2
கலங்கி 11
கலங்கிட 1
கலங்கிய 2
கலங்கியது 2
கலங்கிற்று 2
கலங்கின 1
கலங்கினர் 2
கலங்கினள் 1
கலங்கினார் 6
கலங்கினாள் 1
கலங்கு 2
கலங்கும் 4
கலங்குமால் 1
கலங்குவது 1
கலங்குவர் 1
கலங்குற 1
கலங்குறா-வணம் 1
கலங்குறும் 1
கலச 5
கலசங்கள் 2
கலசங்களை 1
கலசம் 8
கலசம்-அது 1
கலசமும் 1
கலசமே 1
கலத்தின் 1
கலத்தினின் 1
கலத்து 3
கலத்தே 1
கலத்தை 1
கலத்தொடு 1
கலந்த 27
கலந்த-காலை 2
கலந்த-காலையில் 1
கலந்ததால் 1
கலந்தது 5
கலந்ததோ 1
கலந்தவர் 1
கலந்தவர்க்கு 1
கலந்தவாம் 1
கலந்தன 3
கலந்தனவோ 1
கலந்தார் 6
கலந்தால் 2
கலந்தான் 5
கலந்திட 1
கலந்து 26
கலந்து-அனைய 1
கலந்து-என 1
கலந்துளார் 1
கலந்தோர் 1
கலப்பதன்-முன்னம் 1
கலப்பவர் 1
கலப்பன 1
கலப்பை 2
கலப்பைகள் 2
கலப்பையும் 1
கலப்பையோடு 1
கலம் 21
கலமும் 2
கலமே 2
கலமேல் 1
கலவி 9
கலவியில் 3
கலவியின் 3
கலவை 17
கலவை-மேல் 1
கலவைகள் 2
கலவைதாம் 1
கலவையும் 6
கலன் 17
கலன்கள் 2
கலன்களின் 1
கலன்களோடும் 1
கலனில் 1
கலனும் 4
கலனே 2
கலனை 1
கலனொடும் 1
கலா 1
கலாப 3
கலாபத்தார் 1
கலாபம் 4
கலாபமும் 1
கலாம் 4
கலால் 1
கலி 17
கலி_மா 1
கலிக்கு 1
கலிங்க 3
கலிங்கர் 2
கலித்த 3
கலித்தவர் 1
கலித்தவே 1
கலித்தன 4
கலித்தார்கள் 1
கலித்தான் 1
கலித்து 4
கலிநட 1
கலிப்ப 3
கலிப்பது 1
கலிப்போ 1
கலியது 1
கலியின் 1
கலியினும் 1
கலின் 1
கலின 15
கலும் 1
கலுழ் 3
கலுழ்கின்றார் 2
கலுழ்ந்த 1
கலுழ்ந்தது 1
கலுழ்ந்தனர் 1
கலுழ்ந்தான் 2
கலுழ்ந்தே 1
கலுழ்வாள் 1
கலுழ 4
கலுழற்கும் 1
கலுழற்கேயும் 1
கலுழன் 27
கலுழன்-தன்-மேல் 1
கலுழன்-மேல் 2
கலுழனாம் 1
கலுழனின் 6
கலுழனும் 3
கலுழனே 3
கலுழனேதான் 1
கலுழனை 1
கலுழா 1
கலுழி 13
கலுழும் 4
கலை 75
கலை_மகட்கு 1
கலை_மகள் 1
கலை_மகளை 1
கலை_வலாளர் 1
கலை_இல் 1
கலைக்கு 1
கலைக்குள் 1
கலைக்கோட்டு 1
கலைகள் 3
கலைகளின் 1
கலைகளும் 3
கலைசோர 1
கலைமறையோர் 1
கலைமான் 1
கலையர் 1
கலையாள்-தன் 1
கலையில் 1
கலையிற்று 1
கலையின் 2
கலையினால் 1
கலையினாள் 1
கலையுடை 1
கலையும் 8
கலையே 2
கலையொடும் 3
கலையோர் 2
கவ்வ 4
கவ்வலால் 1
கவ்வா 2
கவ்வி 14
கவ்விய 6
கவ்வியது 1
கவ்வின 2
கவ்வு 4
கவ்வும் 1
கவ்வை 11
கவ்வை_இல் 1
கவ்வையர் 2
கவ்வையின் 4
கவ்வையினோடும் 1
கவ 1
கவச 6
கவசத்த 1
கவசத்தர் 2
கவசத்தன் 2
கவசத்தான் 1
கவசத்திடை 1
கவசத்து 5
கவசத்தை 4
கவசத்தையும் 4
கவசத்தோடும் 1
கவசம் 29
கவசம்தான் 1
கவசமும் 13
கவசமே 1
கவசரும் 1
கவட்டிலை 1
கவட்டு 1
கவடியன் 1
கவடு 2
கவண் 5
கவத்தால் 1
கவந்த 9
கவந்தத்தின் 2
கவந்தத்தினை 1
கவந்தத்தை 1
கவந்தத்தொடு 1
கவந்தபந்த 1
கவந்தம் 8
கவந்தமும் 3
கவந்தன் 7
கவந்தன்-தானும் 1
கவந்தனும் 2
கவந்தனை 2
கவயம் 1
கவயன் 3
கவயாக்கன் 1
கவயாக்கனும் 1
கவர் 9
கவர்கிற்போர் 1
கவர்தல் 1
கவர்ந்த 5
கவர்ந்தது 1
கவர்ந்தனன் 1
கவர்ந்தார் 1
கவர்ந்தான் 3
கவர்ந்து 9
கவர்ந்து-என 1
கவர்ந்தும் 1
கவர்வ 1
கவர்வதே 1
கவர்வார் 1
கவர்வாரும் 1
கவர்வுறும் 2
கவரா 1
கவரி 19
கவரி_மா 1
கவரியின் 1
கவரியோடு 1
கவரும் 2
கவல்கின்றார் 1
கவல்கின்றேன் 1
கவல்வாள் 1
கவல்வாளை 1
கவலை 5
கவலை_வேலை 1
கவலையின் 1
கவலையை 1
கவவுற 1
கவள 2
கவளமும் 1
கவற்சி 1
கவற்சியோ 1
கவற்ற 1
கவற்றலாலே 1
கவற்றுதல் 1
கவன்றனனால் 1
கவன்று 1
கவன 4
கவனம் 3
கவனவேக 1
கவாற்கு 1
கவான் 2
கவானின் 1
கவி 97
கவி-தன்னில் 1
கவி_குல 4
கவி_குல_கோன் 1
கவி_குலத்தினுள் 1
கவி_குலத்து 2
கவி_குலம் 6
கவி_குலமும் 2
கவிக்க 1
கவிக்கு 4
கவிக்கும் 1
கவிகள் 15
கவிகளும் 1
கவிகளே 1
கவிகளை 1
கவிகளொடு 1
கவிகளோடும் 1
கவிகை 10
கவிகையான் 1
கவிகையின் 1
கவிகையும் 1
கவிஞர் 4
கவிஞர்க்கு 1
கவிஞரின் 1
கவிஞரை 1
கவிஞன் 1
கவித்த 4
கவித்தற்கு 1
கவித்தனன் 1
கவித்தான்-அரோ 1
கவித்தி 1
கவித்து 5
கவிதை 3
கவிதையில் 1
கவிநாதன் 1
கவிப்பானும் 1
கவியது 1
கவியால் 1
கவியின் 44
கவியினும் 1
கவியும் 1
கவிர் 1
கவிழ்ந்தார் 1
கவிழ்ந்து 1
கவின் 7
கவின 2
கவினராய் 1
கவினார் 1
கவினி 1
கவினு 1
கவினும் 1
கவுசலை 2
கவுசாம்பி 1
கவுசிகை 2
கவுதாரிகள் 1
கவுள் 6
கவை 2
கழகம் 1
கழங்கு 2
கழங்கும் 1
கழல் 207
கழல்கள் 4
கழல்களை 1
கழல்வர் 1
கழல 3
கழலர் 2
கழலவரை 1
கழலவன் 2
கழலவனும் 1
கழலாய் 3
கழலார் 2
கழலால் 2
கழலாற்கும் 1
கழலான் 4
கழலில் 1
கழலின் 3
கழலினர் 1
கழலினன் 1
கழலினான் 4
கழலீர் 1
கழலும் 11
கழலே 1
கழலொடு 1
கழலோடும் 1
கழலோய் 2
கழலோர் 4
கழலோன் 3
கழற்றி 2
கழற்றியது 1
கழற 3
கழறல் 4
கழறலாகுமோ 1
கழறலுற்றான் 3
கழறலோடும் 1
கழறா 2
கழறார் 1
கழறி 6
கழறிடும் 1
கழறிற்று 1
கழறினார்-அரோ 1
கழறினான்-அரோ 1
கழறு 1
கழறுக 1
கழறுகின்றான் 1
கழறுகேனோ 1
கழறுதல்-முனம் 1
கழறுதிர் 1
கழறும் 2
கழறுவாம் 1
கழறுவாய் 2
கழறுவார் 1
கழறுவீரால் 1
கழறுற்றிடுவதானாள் 1
கழன்ற 1
கழன்றன 1
கழன்றிட 1
கழன்று 5
கழனி 9
கழி 4
கழிக்கின்றாரை 1
கழிக்கின்றீர் 1
கழிக்குமேல் 1
கழிக்குவென் 1
கழிகளும் 1
கழிகின்றேனோ 1
கழித்த 5
கழித்தனள் 1
கழித்தான் 2
கழித்தி 2
கழித்திலாதாள் 1
கழித்து 13
கழித்தும் 2
கழித்தோமும் 1
கழிதியோ 1
கழிந்த 9
கழிந்ததால் 1
கழிந்தது 7
கழிந்ததே 1
கழிந்தன 2
கழிந்தனரேல் 1
கழிந்தனன் 1
கழிந்தனென் 1
கழிந்தார் 3
கழிந்திட 1
கழிந்து 4
கழிந்தும் 1
கழிந்துளவால் 1
கழிப்ப 3
கழிப்பாரை 1
கழிப்பான் 1
கழிப்பிலள் 1
கழிப்பின் 1
கழிப்பென் 1
கழிப்பேன் 1
கழிபடும் 1
கழிய 7
கழியல்-பாலனோ 1
கழியவே 1
கழியா 1
கழியாநின்றேன் 1
கழியான் 1
கழியீரே 1
கழியும் 2
கழியுமால் 1
கழியேன் 1
கழிவது 3
கழிவரேல் 1
கழிவானேல் 1
கழிவிப்பான் 1
கழிவீர் 1
கழிவீர்_அலிர் 1
கழீஇய 1
கழு 4
கழுக்கடை 1
கழுக்களும் 1
கழுகின் 5
கழுகினுக்கு 3
கழுகு 2
கழுகு_இனம் 1
கழுகும் 4
கழுகொடு 1
கழுத்த 2
கழுத்தவான 1
கழுத்திடை 2
கழுத்தில் 3
கழுத்தின் 1
கழுத்தின்-கண் 1
கழுத்தினிடை 1
கழுத்தினில் 3
கழுத்தினும் 1
கழுத்தினை 2
கழுத்தினையும் 1
கழுத்து 20
கழுத்துக்கு 1
கழுத்தும் 1
கழுத்தை 3
கழுத்தொடு 2
கழுதின் 2
கழுது 6
கழுதுகள் 2
கழுதும் 4
கழுதை 4
கழுதையும் 1
கழுதையை 1
கழுந்தராய் 1
கழுந்து 2
கழுநீர் 6
கழுவி 1
கழுவிய 1
கழுவினர் 1
கழுவினன் 2
கழுவினார் 1
கழுவினில் 1
கழுவும் 1
கழுவுவாரும் 1
கழுவொடே 1
கழை 8
கழைகள் 1
கழைகளால் 1
கழையே 1
கள் 39
கள்_பொருநர் 1
கள்வ 1
கள்வர் 4
கள்வராய் 1
கள்வரை 1
கள்வன் 8
கள்வனால் 1
கள்வனும் 1
கள்வனே 2
கள்வனேன் 2
கள்வனை 2
கள்வனோ 1
கள்வா 1
கள்வார் 1
கள்வியை 1
கள்ள 27
கள்ளத்தால் 1
கள்ளத்தின் 1
கள்ளத்து 1
கள்ளம் 10
கள்ளமாய் 1
கள்ளரின் 2
கள்ளரே 1
கள்ளனை 1
கள்ளிடை 1
கள்ளிய 1
கள்ளியின் 1
கள்ளின் 3
கள்ளினால் 3
கள்ளினின் 1
கள்ளினை 1
கள்ளினோடு 1
கள்ளு 1
கள்ளும் 4
கள்ளை 2
கள்ளொடு 1
கள்ளொடும் 1
கள 10
களகள 1
களங்கணி 1
களங்கம் 6
களத்த 1
களத்தன் 1
களத்திடை 10
களத்தில் 3
களத்தின் 10
களத்தின்-மிசை 1
களத்தினில் 1
களத்தினே 1
களத்து 33
களத்தும் 1
களத்துள் 1
களத்தே 2
களத்தை 8
களப்பட்டாரை 1
களப்பட 1
களப 3
களபம் 1
களபமும் 1
களம் 39
களம்தான் 1
களமீதில் 1
களமும் 1
களவினில் 1
களவு 4
களவும் 3
களவுமே 1
களவை 2
களன் 5
களனும் 1
களாஞ்சி 1
களி 94
களி-கொள் 1
களி_நடம் 1
களிக்கவே 1
களிக்கின்ற 3
களிக்கின்றார் 2
களிக்கின்றாரை 1
களிக்கின்றான்-தன் 1
களிக்கின்றேம்-பால் 1
களிக்கின்றோயை 1
களிக்கு 1
களிக்கும் 18
களிகளை 1
களிகூர 1
களித்த 12
களித்ததால் 1
களித்தது 1
களித்தவர் 2
களித்தவன் 2
களித்தன 4
களித்தனர் 2
களித்தனன் 1
களித்தார் 1
களித்தான் 3
களித்திட 1
களித்து 9
களித்துளது 1
களிந்து 1
களிப்ப 6
களிப்பன் 1
களிப்பன 2
களிப்பார் 1
களிப்பால் 2
களிப்பின் 6
களிப்பினர் 2
களிப்பினால் 2
களிப்பினுள் 1
களிப்பினே 1
களிப்பினை 1
களிப்பினொடு 1
களிப்பினோடும் 1
களிப்பு 17
களிப்பும் 4
களிப்புற 2
களிப்புறு 2
களிப்புறுவோர் 1
களிப்பொடு 1
களிய 1
களியர் 1
களியன 2
களியா 1
களியாட்டம் 2
களியாதே 1
களியால் 5
களியிடை 1
களியில் 1
களியின் 1
களியினர் 1
களியொடும் 1
களியோடு 2
களிரும் 1
களில் 1
களிற்றான் 1
களிற்றிடை 1
களிற்றின் 16
களிற்றின்-மேல் 2
களிற்றினாய் 1
களிற்றினில் 1
களிற்றினும் 1
களிற்றினை 2
களிற்றினோடு 1
களிற்று 14
களிற்று_இனம் 1
களிற்றை 4
களிற்றையும் 1
களிற்றொடு 2
களிற்றொடும் 2
களிறு 70
களிறு-போல் 1
களிறும் 27
களிறே 7
களிறோடு 1
களிறோடும் 1
களும் 1
களை 10
களை_கண் 1
களைகட்டு 1
களைகண் 4
களைகண்ணே 1
களைகணாம் 1
களைகணை 1
களைகு 1
களைகுவம் 1
களைதல் 1
களைதியேல் 1
களைந்தது 1
களைந்தான் 1
களைந்து 5
களைய 3
களையினை 1
களையும் 1
களையுமாறு 1
களையேம் 1
களைவாய் 1
களைவாரும் 1
களைவு 4
களைவு_அரும் 1
களைவென் 3
கற்கடகம் 1
கற்கடகமும் 1
கற்கடம் 1
கற்கள் 6
கற்களும் 3
கற்களை 1
கற்களோடும் 1
கற்கின்றது 1
கற்கும் 2
கற்ப 2
கற்பக 37
கற்பகத்தின் 1
கற்பகம் 17
கற்பகமும் 1
கற்பங்கள் 2
கற்பணம் 1
கற்பத்தின் 3
கற்பது 1
கற்பம் 4
கற்பமும் 1
கற்பனை 1
கற்பால் 1
கற்பாறையும் 1
கற்பான் 1
கற்பித்தும் 1
கற்பியா 1
கற்பில 1
கற்பிற்கு 1
கற்பின் 29
கற்பின்-மேல் 1
கற்பினர் 1
கற்பினள் 2
கற்பினாய் 1
கற்பினார் 2
கற்பினாரை 1
கற்பினால் 4
கற்பினாள் 13
கற்பினாள்-தன் 1
கற்பினாள்-பால் 1
கற்பினாளுக்கு 1
கற்பினாளுடன் 1
கற்பினாளை 2
கற்பினாளொடும் 1
கற்பினான் 1
கற்பினில் 2
கற்பினின் 1
கற்பினுக்கு 6
கற்பினேனை 1
கற்பினை 2
கற்பினோய் 1
கற்பினோர்க்கு 1
கற்பு 33
கற்புக்கும் 1
கற்புடை 3
கற்புடைய 1
கற்புடையாள் 3
கற்புடையாள்-தனை 1
கற்பும் 8
கற்போயை 1
கற்ற 14
கற்றது 2
கற்றதும் 1
கற்றவர் 7
கற்றவா 1
கற்றவாறு 1
கற்றறிந்துளிரோ 1
கற்றன 2
கற்றனை 1
கற்றாய் 4
கற்றாரே 1
கற்றான் 3
கற்றிரோ 1
கற்றிலம் 1
கற்றிலன் 5
கற்றிலாத 1
கற்றிலாதவரும் 1
கற்றிலார் 1
கற்று 14
கற்றுண்டாய் 1
கற்றுறு 1
கற்றை 70
கற்றைகள் 2
கற்றையன் 1
கற்றையால் 1
கற்றையான் 1
கற்றையில் 1
கற்றையின் 3
கற்றையும் 2
கற்றையுள் 1
கற்றையே 1
கற்றையை 1
கற்றோர் 3
கற்றோர்க்கு 1
கற்றோனும் 1
கறங்க 1
கறங்கிட 3
கறங்கின 3
கறங்கு 26
கறங்குபு 2
கறங்குவ 1
கறந்தால் 1
கறந்து 1
கறவை 4
கறவையும் 2
கறி 3
கறிக்கும் 2
கறித்தான் 1
கறிப்பாள் 1
கறியமுதும் 1
கறியும் 1
கறுக்க 1
கறுக்கும் 1
கறுத்த 9
கறுத்தது 2
கறுத்தல் 1
கறுத்தவர் 1
கறுத்தாய் 2
கறுத்தான் 1
கறுத்து 5
கறுத்தே 1
கறுப்ப 1
கறுப்பினான் 1
கறுப்பினோடு 1
கறுப்பு 1
கறுப்புண்ட 1
கறுப்புற 1
கறுவினர் 1
கறுவு 5
கறுவுடையான் 1
கறுவுற 1
கறை 32
கறைக்கண் 1
கறைமிடற்று 1
கறையடிக்கு 1
கன்ணன் 1
கன்மத்தின் 1
கன்மத்தை 1
கன்மம் 1
கன்றாநின்றார் 1
கன்றி 6
கன்றிய 8
கன்றின் 3
கன்றினுக்கு 1
கன்றினை 1
கன்று 27
கன்றுகள் 1
கன்றுகின்றது 1
கன்றும் 5
கன்றை 1
கன்றையும் 1
கன்றொடு 2
கன்ன 3
கன்னகம் 1
கன்னங்களின் 1
கன்னடம் 1
கன்னம் 1
கன்னல் 7
கன்னலின் 1
கன்னி 28
கன்னி-கொலாம் 1
கன்னிக்கு 1
கன்னிமாடத்திடை 1
கன்னிமாடத்து 1
கன்னிமார் 1
கன்னிமார்கள் 3
கன்னிமார்களை 1
கன்னிமாரொடு 1
கன்னிமாரொடும் 1
கன்னியர் 8
கன்னியர்-தம்மை 1
கன்னியர்-பால் 2
கன்னியர்க்கு 1
கன்னியர்கள் 2
கன்னியும் 1
கன்னியே 1
கன்னியை 4
கன்னியையும் 1
கன 19
கன_மலை 1
கன_வரை 1
கனக 49
கனகத்து 1
கனகம் 10
கனகமும் 2
கனகன் 9
கனகனது 1
கனகனும் 2
கனகனை 3
கனத்தது 1
கனத்திடை 1
கனத்தின் 1
கனத்தினால் 1
கனம் 13
கனம்_குழை 3
கனம்_குழை-தன்னை 1
கனம்_குழையை 1
கனம்கனம் 1
கனல் 154
கனல்-தலை 1
கனல்-தன்னொடு 1
கனல்_தலை 1
கனல்கள் 3
கனல்களும் 1
கனல்கின்ற 2
கனல்கின்றாரை 1
கனல்வ 1
கனல்வன 1
கனல்வான் 1
கனல்வு 1
கனல 2
கனலர் 1
கனலவன் 1
கனலா 1
கனலால் 1
கனலான் 1
கனலி 6
கனலிடை 3
கனலியும் 3
கனலியை 1
கனலின் 14
கனலினிலும் 1
கனலினும் 1
கனலினை 1
கனலினையும் 1
கனலுக்கு 1
கனலும் 12
கனலே 2
கனலை 1
கனலையும் 1
கனலையே 1
கனலொடு 3
கனலொடும் 2
கனலோ 1
கனவின் 3
கனவின்-தலை 1
கனவினுக்கு 1
கனவினும் 1
கனவினொடு 1
கனவு 7
கனவு-கொலோ 1
கனவும் 2
கனற்ற 2
கனற்றி 1
கனன்ற 1
கனன்றது 2
கனன்றார் 1
கனன்றான் 6
கனன்றான்-அரோ 1
கனன்று 11
கனன்றே 1
கனா 1
கனாவின் 1
கனி 60
கனி-போல் 1
கனிக்கு 1
கனிகள் 2
கனிகளின் 1
கனிகளும் 4
கனிகளோடும் 1
கனிகின்ற 1
கனித்த 1
கனிந்த 8
கனிந்தன 1
கனிந்தனன் 1
கனிந்து 3
கனிய 1
கனியின் 5
கனியினை 1
கனியும் 11
கனியே 1
கனியை 4
கனிவது 1
கனிவாய் 4
கனை 26
கனைக்கும்-தோறும் 1
கனைந்த 1
கனைப்ப 1
கனையும் 3

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


கல் (108)

கனத்திடை உருமின் வெருவரும் கவண் கல் என்று இவை கணிப்பு இல உலங்கின் – பால:3 11/2
தளிந்த கல் தலத்தொடு அ சலத்தினை தனித்துற – பால:3 19/3
கல் அடித்து அடுக்கி வாய் பளிங்கு அரிந்து கட்டி மீது – பால:3 23/1
கல் ஒக்கும் நெஞ்சில் தங்காது அப்புறம் கழன்று கல்லா – பால:7 49/3
கல் நெடு மாரி பெய்ய கடையுகத்து எழுந்த மேகம் – பால:7 50/3
கண்ட கல் மிசை காகுத்தன் கழல் துகள் கதுவ – பால:9 14/1
கல் இயல் ஆதி என்றான் கருங்கல் ஆய் மருங்கு வீழ்வாள் – பால:9 22/4
கழல் துகள் கதுவ இந்த கல் உரு தவிர்தி என்றான் – பால:9 23/4
கல் எனும் இரு புயம் கமலம் கண் எனும் – பால:10 53/3
செறி மயிர் கல் என திரண்ட தோளினர் – பால:13 3/2
கல் வில்லோடு உலகு ஈந்த கனம் குழையை காதலித்து – பால:13 21/3
கல் இயங்கு கரும் குற மங்கையர் – பால:16 31/1
கல் ஆர் மலர் சூழ் கழி வார் பொழிலோடு – பால:23 18/1
கல் நவில் தோளினாய் கமலத்தோன் அருள் – பால-மிகை:7 2/1
ஓத அரும் கல் உரு தவிர்த்து முன்னை உரு கொடுத்தது இவன் – பால-மிகை:12 1/2
தேக்கு உயர் கல் அதர் கடிது சேணிடை – அயோ:2 66/3
கல் தடம் காணுதி என்னின் கண் அகல் – அயோ:4 160/3
கருவி மா மழை கல்_தடம் கண்டு நான் – அயோ:4 216/3
கல் அரக்கும் கடுமைய அல்ல நின் – அயோ:4 220/3
வன் புல கல் மன மதி இல் வஞ்சனேன் – அயோ:5 22/1
காயும் வில்லினன் கல் திரள் தோளினான் – அயோ:8 1/4
கல் தொடுத்து அன்ன போலும் கழலினான் – அயோ:8 5/2
கணம் கிளர்தரு சுண்ணம் கல் இடையன கானத்து – அயோ:9 15/2
கல் அளை கிடந்து அகடு வெந்து அயர்கின்ற கதழ் பாம்பு – அயோ:9 42/1
மாறு_இல் மண்டிலம் நிரம்பிய மாணிக்க மணி_கல் – அயோ:10 15/3
மடந்தைமார்களுக்கு ஒரு திலதமே மணி நிற திணி கல்
தொடர்ந்த பாறையில் வேய்_இனம் சொரி கதிர் முத்தம் – அயோ:10 27/1,2
கல் அணை கிழங்கொடு கனியும் உண்டிலன் – அயோ:12 57/2
கல் காணும் திண்மையான் கரை காணா காதலான் – அயோ:13 26/1
கல் கனிய கனிகின்ற துயரானை கண்ணுற்றான் – அயோ:13 29/3
கல் நகு திரள் புய கணவன் பின் செல – அயோ:14 85/1
தொடுத்த கல் இடை சிலர் துவண்டனர் துயின்றார் – அயோ-மிகை:5 1/1
கல் மலை நிகர்க்கல கனிந்த நீலத்தின் – ஆரண்:6 8/2
கல் நெடு மனத்தி சொல்லும் கள்ள வாசகங்கள் என்னா – ஆரண்:6 62/2
கல் ஈரும் படை தட கை அடல் கர தூடணர் முதலா – ஆரண்:6 105/1
கல் ஆர் மழை கண மா முகில் கடை நாள் விழுவன போல் – ஆரண்:7 88/3
கல் உயர் நெடு வரை கடிதின் ஏந்தினார் – ஆரண்:7 107/2
கல் இழந்திலன் இழந்திலன் கறங்கு என திரிதல் – ஆரண்:7 132/4
கல் என்ற ஒலியில் சென்றார் கரன் முதல் காளை வீரர் – ஆரண்:10 64/2
கான் நெடு மரத்தொடு தூறு கல் இவை – ஆரண்:13 4/2
கல் அகல் வெள்ளிடை கானின் நுண் மணல் – ஆரண்:14 93/1
கால் இயல் பொடியினால் நெடிய கல் படிவம் ஆம் – கிட்:3 6/3
அந்தம்_இல் கடை கயிறு அடை கல் ஆழியான் – கிட்:7 26/2
செய்த கல் மதிலும் திசை யோசனை – கிட்:11 36/2
பொருகின்ற நகர வாயில் பொன் கதவு அடைத்து கல் குன்று – கிட்:11 81/2
நீண்ட கல் மதிலும் கொற்ற வாயிலும் நிரைத்த குன்றும் – கிட்:11 82/3
கதுமென கொணரும் தூது கல் அதர் செல்ல ஏவி – கிட்:11 85/3
கல் அணை மனத்தினை உடை கைகேசியால் – கிட்:11 107/1
கவண் உமிழ் கல் வெயில் இயங்கும் கன வரையும் சந்திரகாந்தமும் காண்பீர் – கிட்:13 23/2
நெஞ்சம் கண்டே கல் என நின்றே நினைகின்றாள் – சுந்:2 84/4
கல் அரக்கும் கரதலத்தால் காட்டு என்று காண்கேனோ – சுந்:2 228/2
கல் மருங்கு எழுந்து என்றும் ஓர் துளி வர காணா – சுந்:3 3/2
கல் நிற கற்றை நெடு நிழல் பூத்த கற்பக முழு வனம் கவின – சுந்:3 80/4
காகம் ஒன்றை முனிந்து அயல் கல் எழு புல்லால் – சுந்:5 77/3
கல் மறைத்து ஒளிரும் செம் பொன் கவசத்தர் கடும் தேர் ஆட்கள் – சுந்:8 11/4
கல் அளை கிடந்த நாகம் உயிரொடு விடமும் கால – சுந்:8 17/2
மீ எரி உய்ப்பது ஓர் கல் செலவிட்டான் – சுந்:9 52/3
கல் ஆர் சிமய தடம் கைத்தலம் நீண்டு காட்டி – சுந்-மிகை:1 11/2
கனை குரல் கவியின் சேனை கல் என கலந்து புல்ல – சுந்-மிகை:14 10/2
கதுமென வாலி சேய் மேல் எறிந்தனன் கரும் கல் பாறை – சுந்-மிகை:14 12/2
பள்ளி அரவின் பேர் உலகம் பசும் கல் ஆக பனி கற்றை – யுத்1:1 9/1
கல் தடம் தோளினான் எரியும் கண்ணினால் – யுத்1:2 22/2
கல் கிடந்து ஒளிர் காசு_இனம் காந்தலால் – யுத்1:8 69/1
கல் குவடு அடுக்கி வாரி கடலினை கடந்த காட்சி – யுத்1:10 5/2
கல் படி வயிர திண் கால் நகங்களின் கல்லி கையால் – யுத்1:10 12/3
கல் உண்டு மரம் உண்டு ஏழை கடல் ஒன்றும் கடந்தேம் என்னும் – யுத்1:14 16/1
இழுகு மா கல் இடும்-தொறு இடும்-தொறும் – யுத்2:15 11/1
கல் கொடும் சென்றது அ கவியின் கடல் – யுத்2:15 19/2
மா கை வானர வீரர் மலைந்த கல்
தாக்கி வஞ்சர் தலைகள் தகர்த்தலால் – யுத்2:15 21/1,2
வென்றி வானர வீரர் விசைத்த கல்
சென்று தீயவர் ஆர் உயிர் சிந்தின – யுத்2:15 23/2,3
கல் துரந்த களம் பட வஞ்சகர் – யுத்2:15 47/1
கல் குவை நிகர்த்தன மழையும் காட்டின – யுத்2:15 122/4
காந்திய உருமின் விட்டான் கவி_குலத்து அரசன் அ கல்
நீந்த_அரு நெருப்பு சிந்தி நிமிர்தலும் நிருதர்க்கும் எல்லாம் – யுத்2:15 128/2,3
கல் கொண்டும் மரங்கள் கொண்டும் கை கொண்டும் களித்து நும் வாய் – யுத்2:15 139/1
கல் சிந்தின குல மால் வரை கதிர் சிந்தின சுடரும் – யுத்2:15 175/2
கன்றி ஓடிட கல் மழை நிகர்த்தன கற்கள் – யுத்2:15 190/4
கல் என திரண்ட தோளை பாசத்தால் கட்ட கண்டேன் – யுத்2:17 42/2
கல் அன்றோ நீராடும் காலத்து உன் கால் தேய்க்கும் – யுத்2:17 81/1
கல் இடை அறுத்து மா கடிந்து தேர் அழீஇ – யுத்2:18 104/3
கல் பட மரம் பட கால வேல் பட – யுத்2:19 40/1
சுற்றும் வந்து கவி வீரர் வீசிய சுடர் தடம் கல் வரை தொல் மரம் – யுத்2:19 63/1
கல் அடா நெடு மரங்களோ வரு கருத்தினேன் வலி கடக்கவோ – யுத்2:19 73/3
கல் எடுக்க உரியானும் நின்றனன் அது இன்று நாளையிடை காணலாம் – யுத்2:19 74/2
கல் கொண்டு ஆர் கிரியின் நாலும் அருவி-போல் குருதி கண்டார் – யுத்2:19 116/3
கல் தங்கிய முழு மார்பிடை கவியின் கரம்-அதனால் – யுத்2-மிகை:15 26/1
கறுத்த வான் முகில் கல் மழை பொழிதரும் கடுப்பின் – யுத்2-மிகை:15 36/4
கல் இடும் மாரி என்ன கணை மழை பொழிய கண்ட – யுத்2-மிகை:18 30/3
கல் எறிந்தன கடை உருமின் கார் என – யுத்3:20 37/1
படம் படும் என படும் கவியின் கல் பல – யுத்3:20 38/4
கல் பட களம் படும் அரக்கர் கார் கடல் – யுத்3:20 44/2
கல் ஒன்று கடாவிய காலை அவன் – யுத்3:20 80/1
கல் அற்ற கழுத்தொடு கால்களொடும் – யுத்3:20 86/4
கழு அயில் கப்பணம் கவண் கல் கன்னகம் – யுத்3:22 46/3
தூர்த்தார் இவர் கல் படை சூல் முகிலின் – யுத்3:27 23/3
கல் எடாநின்றது என்னே போர்க்களத்து அமரர் காண – யுத்3:27 90/2
கல் எடுத்து எறிய வந்த அனுமனை கண்ணின் நோக்கி – யுத்3:27 91/2
கடித்த பல்_குலம் கல் குலம் கண் அற – யுத்3:29 9/1
கல் திண் மார்பில் தழுவும் கழுத்தினில் – யுத்3:29 29/1
கல் என சிறந்ததேயும் கருணை அம் கடலே அன்ன – யுத்3:31 69/2
கல் அறுக்கும் மரம் அறுக்கும் கை அறுக்கும் செய்யில் மள்ளர் கமலத்தோடு – யுத்3:31 100/3
சிரமும் கல் என சிந்தலின் சிதைந்தது அ சேனை – யுத்4:32 12/3
கை குன்ற பெரும் கரைய நிருதர் புய கல் செறிந்த கதலி கானம் – யுத்4:33 22/1
விசும்பு விண்டு இரு கூறுற கல் குலம் வெடிப்ப – யுத்4:35 28/1
கடல்கள் யாவையும் கல் மலை குலங்களும் காரும் – யுத்4:35 34/1
கல் தடம் திண் தோள் ஆளும் நெருங்கிய கடல்கள் எல்லாம் – யுத்4:37 13/2
கல் ஒன்று தோளும் ஒன்றால் கழுத்து ஒன்றால் கடிதின் வாங்கி – யுத்4:37 15/2
ஊன் புகும் கல் உரம் உருவி ஓட உளம் நாணினையோ உயிரும் உண்டோ – யுத்4-மிகை:38 1/4
கல் அதர் சுடும் தன கதிரின் என்னவே – யுத்4-மிகை:41 222/4
கல் திரள் வயிர திண் தோள் கடும் திறல் மடங்கல் அன்னான் – யுத்4-மிகை:42 45/3

TOP


கல்-அரோ (1)

கல்லென கவி_குலம் வீசும் கல்-அரோ – யுத்3:20 41/4

TOP


கல்_தடம் (1)

கருவி மா மழை கல்_தடம் கண்டு நான் – அயோ:4 216/3

TOP


கல்ல (1)

வார் கழல் காலினாலே கல்ல வல்லவனை முன்னா – யுத்1:12 45/2

TOP


கல்லலாம் (1)

கல்லலாம் உலகினை வரம்பு கட்டவும் – யுத்2:16 76/1

TOP


கல்லா (2)

கல் ஒக்கும் நெஞ்சில் தங்காது அப்புறம் கழன்று கல்லா
புல்லர்க்கு நல்லோர் சொன்ன பொருள் என போயிற்று அன்றே – பால:7 49/3,4
கல்லா மதியே கதிர் வாள் நிலவே – சுந்:4 4/1

TOP


கல்லாத (1)

கல்லாத கலையும் வேத கடலுமே என்னும் காட்சி – கிட்:2 18/2

TOP


கல்லாதவர் (1)

காமாண்டவர் கல்லாதவர் வல்லீர் என கழறா – யுத்2:18 175/3

TOP


கல்லாது (1)

கல்லாது நிற்பார் பிறர் இன்மையின் கல்வி முற்ற – பால:3 73/1

TOP


கல்லாய் (1)

தம் தமது உலகு புக்கார் தையலும் கிடந்தாள் கல்லாய் – பால-மிகை:9 60/4

TOP


கல்லால் (1)

எய்தனர் நிருதர் கல்லால் எறிந்தனர் கவிகள் ஏந்தி – யுத்2:16 170/1

TOP


கல்லி (7)

கல்லி அங்கு அகழ் காமர் கிழங்கு எடா – பால:16 31/2
கல்லி வாங்கிய குழிகளை நிறைப்பன காணாய் – அயோ:10 13/4
கல்லி ஆர்ப்பொடும் பறிக்கும் அ பகழியை கண்டான் – கிட்:7 71/4
கல்லி தம் இயல்பு எய்தும் கருத்தர் போல் – சுந்:13 6/4
கல்லி மா படி கலக்குவான் கனல் என காந்தி – யுத்1:5 42/3
கல் படி வயிர திண் கால் நகங்களின் கல்லி கையால் – யுத்1:10 12/3
மண்ணின் நீர் அளவும் கல்லி நெடு மலை பறித்து மண்டும் – யுத்4:34 21/2

TOP


கல்லிடை (5)

கல்லிடை பிறந்து போந்து கடலிடை கலந்த நீத்தம் – பால:1 19/1
கான் புக காண்கிலேன் என்று கல்லிடை
தான் புக முடுகினன் என்னும் தன்மையான் – அயோ:5 3/3,4
கார் என கடிது சென்றான் கல்லிடை படுத்த புல்லின் – அயோ:13 39/1
கல்லிடை படும் துளி திவலை கார் இடு – கிட்:10 15/1
கல்லிடை கிழிக்கும் உருமின் கடுமை காணும் – யுத்1:2 62/2

TOP


கல்லிய (2)

கல்லிய நிலவின் வெண் முறியும் கவ்வின – சுந்:2 56/2
மருப்பு கல்லிய தோளவன் மீள அரு மாயம் – யுத்4:37 121/4

TOP


கல்லில் (2)

நிரைத்த நெடு ஞானம் நிமிர் கல்லில் நெடு நாள் இட்டு – ஆரண்:3 43/2
கல்லில் அம் கை உலகம் கவர்கிற்போர் – யுத்1:11 11/1

TOP


கல்லின் (7)

கல்லின் மாரியை கைவகுத்தாள் அது – பால:7 48/3
கல்லின் மா மதிள் மணி கடை கடந்திடுதல் முன் – கிட்:13 72/2
கரு முறை நிறைந்த மேகம் கான்றன கல்லின் மாரி – யுத்3:21 24/3
காசு அறு கல்லின் மாரி பொழிவ போல் விழுவ கண்டான் – யுத்3:22 143/4
கல்லின் மா மாரி பெற்ற வரத்தினால் சொரியும்-காலை – யுத்3:28 40/2
காண்கிலன் கல்லின் மாரி அல்லது காளை வீரன் – யுத்3:28 41/1
வன் தழை கல்லின் நெஞ்சின் வஞ்சகத்தாளை வாளால் – யுத்3:29 54/3

TOP


கல்லினன் (1)

கண் அகன் தட மார்பு எனும் கல்லினன்
எண்ணெய் உண்ட இருள் புரை மேனியான் – அயோ:8 6/3,4

TOP


கல்லினால் (2)

கால் மிசை வணங்கி போனான் கல்லினால் கடலை கட்டி – யுத்1:9 14/3
கல்லினால் கல்லை ஒக்க கடாவினான் கழைகள் ஆன – யுத்1:9 16/2

TOP


கல்லினான் (1)

காலம் ஒன்றும் அறியாமல் அம்பு கொடு கல்லினான் நெடிய வில்லினான் – யுத்2:19 83/4

TOP


கல்லினின் (1)

கல்லினின் கடந்தவாறும் கழறுதிர் காலம் தாழ்த்த – யுத்1:9 33/3

TOP


கல்லினும் (4)

ஊழிக்காலம் நின்று உலகு எலாம் கல்லினும் உலவாது – சுந்:2 145/2
கல்லினும் வலிதாம் புகை கற்றையால் – சுந்:13 13/1
கல்லினும் வலிய தோளாய் நின்னை அ கருணை_இல்லோன் – யுத்1:12 36/1
கல்லினும் வலிய தோளால் கட்டியிட்டு இறுக்கும் காலை – யுத்2:18 234/2

TOP


கல்லினை (1)

கல்லினை பழித்து உயர் கனக தோளினர் – பால:14 17/2

TOP


கல்லு (2)

ஏறிட்ட கல்லு வீழும் இடம் அற எண்கினாலே – யுத்1-மிகை:11 1/1
சுற்றும் வீழ் தலை குலங்கள் சொல்லு கல்லு மாரி-போல் – யுத்3:31 95/3

TOP


கல்லுதி (1)

கல்லுதி தருமம் என்னும் கண் அகன் கருத்தை கண்டு – யுத்3:27 5/2

TOP


கல்லும் (20)

கல்லும் புல்லும் கண்டு உருக பெண் கனி நின்றாள் – பால:10 32/4
கல்லும் சுமந்தேன் கணை புட்டிலும் கட்டு அமைந்த – அயோ:4 135/3
கள் அடை மரன் இல கல்லும் தீந்து உகும் – கிட்:14 20/2
காயத்தால் பெரியர் வீரம் கணக்கு_இலர் உலகம் கல்லும்
ஆயத்தார் வரத்தின் தன்மை அளவு அற்றார் அறிதல் தேற்றா – சுந்:2 33/1,2
கல்லும் ஆற்றலேன் கிளையையும் என்னையும் களத்தில் – யுத்1:2 104/3
கரங்கள் மீ சுமந்து செல்லும் கதிர் மணி முடியன் கல்லும்
மரங்களும் உருக நோக்கும் காதலன் கருணை வள்ளல் – யுத்1:4 137/1,2
தோளொடு மரனும் கல்லும் சூலமும் வேலும் தாக்க – யுத்2:16 169/4
வீசின மரமும் கல்லும் விலங்கலும் வீற்று வீற்றா – யுத்2:18 209/1
மரங்களும் மலையும் கல்லும் மழை என வழங்கி வந்து – யுத்2:19 178/1
வரையொடு மரமும் கல்லும் வாங்கினர் விரைவின் வந்தார் – யுத்2-மிகை:18 23/4
கையொடு கைகள் உற்று கலந்தன கல்லும் வில்லும் – யுத்3:21 12/3
கை நிறைத்து எடுத்த கல்லும் மரனும் தம் கரத்தின் வாங்கி – யுத்3:21 14/3
கப்பணங்களும் வளையமும் கவண் உமிழ் கல்லும்
வெற்பு_இனங்களை நுறுக்கின கவிகளை வீழ்த்த – யுத்3:22 106/3,4
கல்லும் மரமும் கரமும் கதுவ – யுத்3:27 25/4
ஆண்_தொழில் மறந்து கையின் அடுக்கிய மரனும் கல்லும்
மீண்டன மறிந்து சோர விழுந்தன விழுந்த மெய்யே – யுத்3:27 88/2,3
கல்லும் நெடு மலையும் பல மரமும் கடை காணும் – யுத்3:27 106/1
துடித்தது மரமும் கல்லும் துகள் பட குரங்கும் துஞ்ச – யுத்3:28 45/4
அரமும் கல்லும் வேல் முதலிய அயில் படை அடக்கி – யுத்4:32 12/2
திரிந்தனர் மரமும் கல்லும் சிந்தினர் திசையோடு அண்டம் – யுத்4:37 4/3
கார் கன வரை சேர் கானில் கடும் குழி கல்லும் கட்டர் – யுத்4-மிகை:41 76/1

TOP


கல்லுமா (1)

கல்லுமா முயல்கின்றான் இவன் என்னும் கறுவுடையான் – யுத்2:16 351/2

TOP


கல்லுமே (1)

மரமும் கல்லுமே வில்லொடு வாள் மழு சூலம் – யுத்4:32 12/1

TOP


கல்லுவ (1)

கல்லுவ காகம் வந்து கலப்பன கமலக்கண்ணன் – யுத்2:17 57/2

TOP


கல்லுவென் (2)

கல்லுவென் மலையேனும் கவலையின் முதல் யாவும் – அயோ:8 38/1
கல்லுவென் வேரோடு என்னும் பவள வாய் கறிக்கும் கற்றோர் – யுத்2:19 224/3

TOP


கல்லென (2)

கல்லென வலித்து நிற்பின் கணக்கு_இலா உயிர்கள் எல்லாம் – யுத்1:7 21/1
கல்லென கவி_குலம் வீசும் கல்-அரோ – யுத்3:20 41/4

TOP


கல்லை (7)

கை ஆர் கல்லை புல் அடகு உண்ண கலம் ஏந்தி – அயோ:11 79/2
கல்லை ஆண்டு உயர்ந்த தோளாய் கண்கள் நீர் சொரிய கங்குல் – அயோ:13 42/3
கல்லை நோக்கி நகும் கடைக்கால் வரும் – ஆரண்:14 14/2
தோள் உற தட்டி கல்லை துகள்பட துகைக்கின்றாரும் – சுந்:7 14/2
கல்லினால் கல்லை ஒக்க கடாவினான் கழைகள் ஆன – யுத்1:9 16/2
கல்லை நோக்கி கணைகளை நோக்கி தன் – யுத்1:9 59/3
கரம் ஒடிந்து சிந்தினார்கள் சிலவர் கல்லை வெல்லு மா – யுத்3-மிகை:31 14/2

TOP


கல்லையும் (1)

இருண்ட கல்லையும் தன் நிறம் ஆக்கிய இரதம் – பால:15 8/4

TOP


கல்லொடு (2)

கட்டி கல்லொடு கால் விசையின் போய் – யுத்1:3 100/3
கல்லொடு மரனும் வேரும் கட்டையும் காலில் தீண்டும் – யுத்2:16 177/1

TOP


கல்லொடும் (3)

கல்லொடும் தொடர்ந்த நெஞ்சம் கற்பின்-மேல் கண்டது உண்டோ – சுந்:3 112/2
எயிற்றொடு நெடும் தலை இட்ட கல்லொடும்
வயிற்றிடை புக பல பகலும் வைகிய – யுத்3:20 48/1,2
கான மா மரம் கல்லொடும் ஈர்த்தன கடுகி – யுத்3:22 99/3

TOP


கல்லொலியோடும் (1)

கல்லொலியோடும் கூட கடல் ஒலி கரந்தது அன்றே – யுத்3:22 8/4

TOP


கல்லோ (1)

கடலோ மழையோ முழு நீல கல்லோ காயா நறும் போதோ – பால:10 65/1

TOP


கல்வி (18)

கல்லாது நிற்பார் பிறர் இன்மையின் கல்வி முற்ற – பால:3 73/1
ஏகம் முதல் கல்வி முளைத்து எழுந்து எண்_இல் கேள்வி – பால:3 74/1
கல்வி கரை உற்ற முனி கௌசிகனை மேலோய் – பால:22 40/2
நறை இலா மலரும் கல்வி நலம் இலா புலமை நன்னீர் – பால-மிகை:5 1/3
காட்டினன் காட்டி தன் கல்வி மாட்சியால் – அயோ:5 46/3
அ உரை கேட்டு வந்தான் அகம்பன் என்று அமைந்த கல்வி
செவ்வியான் ஒருவன் ஐய செப்புவேன் செருவில் சால – ஆரண்:7 68/1,2
கதி உறு பொறியின் வெய்ய காம நோய் கல்வி நோக்கா – ஆரண்:10 86/3
கதிக்கு ஒரு கல்வி வேறே காட்டுவது ஒத்தது அன்றே – ஆரண்:11 70/4
ஆற்றலும் நிறைவும் கல்வி அமைதியும் அறிவும் என்னும் – கிட்:2 17/3
குலம் இது கல்வி ஈது கொற்றம் ஈது உற்று நின்ற – கிட்:7 83/1
எண் உறு கல்வி உள்ளத்து இளையவன் இன்னே உன்னை – கிட்:10 61/3
காட்சியே இனி கடன் என்று கல்வி சால் – யுத்1:4 18/3
கிளைதரு சுற்றம் வெற்றி கேண்மை நம் கல்வி செல்வம் – யுத்2:16 33/3
நாண் பொரு வரி வில் செம் கை நாம நூல் நவின்ற கல்வி
மாண்பு ஒரு வகையிற்று அன்று வலிக்கு இலை அவதி வானம் – யுத்2:19 106/1,2
மன்னர் நம் பதியின் வந்து வரி சிலை பிடித்த கல்வி
இ நரன்-தன்னோடு ஒப்பார் யார் உளர் ஒருவர் என்றான் – யுத்2:19 120/3,4
கற்றிலன் இன்று கற்றான் கதையினால் வதையின் கல்வி – யுத்3:22 125/4
நல் பெரும் கல்வி செல்வம் நவை அறு நெறியை நண்ணி – யுத்3:25 6/1
கடுப்பு அது கருத்தும் அது கட்புலன் மனம் கருதல் கல்வி இல வேல் – யுத்3:31 138/3

TOP


கல்வி-கண் (1)

கல்வி-கண் மிக்கோன் சொல்ல கரு மன நிருத கள்வர் – யுத்1:9 29/1

TOP


கல்விக்கு (1)

கல்விக்கு நிமிர்ந்த கீர்த்தி காகுத்தன் தூதன் ஆகி – யுத்3:26 48/1

TOP


கல்வித்து (1)

கல்வித்து ஆம் வார்த்தை என்று கரைவித்தான் உயிரை கண்-போல் – யுத்2:19 210/4

TOP


கல்வியன் (1)

கய ரத துரக மா கடலன் கல்வியன்
தயரதன் எனும் பெயர் தனி செல் நேமியான் – பால:13 58/1,2

TOP


கல்வியார் (1)

பயில்வு_இல் கல்வியார் பொலிவு_இல் பான்மை போல் – கிட்:3 32/2

TOP


கல்வியால் (1)

காட்டியது அனுமன் நீதி கல்வியால் கடந்தது அல்லால் – கிட்:11 95/2

TOP


கல்வியாளர் (1)

ஓதிய கல்வியாளர் புகுந்துளது உரைக்கலுற்றார் – யுத்2:19 293/4

TOP


கல்வியான் (3)

மெய் உறு தானையான் வில்லின் கல்வியான் – அயோ:13 8/4
கலைகளின் பெரும் கடல் கடந்த கல்வியான்
இலை கொள் வெம் பகழி ஏழ் இரண்டும் வாங்கினான் – ஆரண்:7 108/1,2
நூறினான் வாளினால் நுணங்கு கல்வியான் – யுத்2:16 302/4

TOP


கல்வியின் (7)

கள்ள வினை மாய அமர் கல்வியின் விளைத்தான் – ஆரண்:9 13/1
வீரம் ஆவதும் கல்வியின் மெய் நெறி – கிட்:7 105/2
கல்வியின் திகழ் கணக்காயர் கம்பலை – கிட்:10 114/1
கண்ணின் சிந்தையின் கல்வியின் ஞானத்தின் கருதி – கிட்:12 34/3
கரை உளது யாவரும் கற்கும் கல்வியின்
பிரை உளது என்பது மைந்தன் பேசுவான் – யுத்1:3 57/3,4
அரிந்த அங்குசத்து அங்கையின் கல்வியின் அமைவால் – யுத்2:16 215/2
நின்று பிணங்கிய கல்வியின் நில்லா – யுத்3:20 26/2

TOP


கல்வியினால் (1)

காமத்தால் அன்று கல்வியினால் என்றாள் – பால:21 39/4

TOP


கல்வியும் (6)

பொருந்து செல்வமும் கல்வியும் பூத்தலால் – பால:2 36/2
கல்வியும் இளமையும் கணக்கு_இல் ஆற்றலும் – அயோ:2 69/1
நினைவும் கல்வியும் நீதியும் சூழ்ச்சியும் நிறைந்தார் – கிட்:3 74/2
கலக்கிய அரக்கன் வில்லின் கல்வியும் கவிகள் உற்ற – யுத்2:15 141/1
நன்று கல்வியும் நன்று நின் திண்மையும் நலனும் – யுத்2:15 203/3
உரமும் கல்வியும் உடையவன் செரு நின்றது ஒரு-பால் – யுத்4:32 12/4

TOP


கல்வியே (1)

கண் நிறைந்தன வில் தொழில் கல்வியே – யுத்3:31 126/4

TOP


கல்வியோடு (1)

கேட்டு உணர் கல்வியோடு ஞானமும் கிடைத்தது ஒத்தார் – கிட்:3 22/4

TOP


கல (7)

மண் கல திகிரி போல வாளியின் வருவ மேலோர் – பால:10 12/2
அந்தணர் ஆசி அரும் கல மின்னார் – பால:23 87/1
நீத்த நீர் உடை கல நீரது ஆகுமால் – அயோ:12 10/4
செம்பொனின் கல ராசி திருத்தினார் – அயோ:14 10/2
அரும் கல மின் ஒளி தேர் பரி யானை – யுத்3:20 28/2
அரும் கல சும்மை தாங்க அகல் அல்குல் அன்றி சற்றே – யுத்3:29 44/3
வானகம் மறைய தத்தம் படை கல மாரி பெய்தார் – யுத்3-மிகை:31 64/3

TOP


கல-கடை (1)

கல-கடை கணிப்ப அரும் கதிர்கள் நாறுவ – பால:3 57/3

TOP


கலக்க (4)

நீரினை கலக்க வேண்டின் நெருப்பினை அவிக்க வேண்டின் – ஆரண்:12 60/2
கார் வரை நிறுவி தன்னை கனல் எழ கலக்க கண்டும் – யுத்1:4 125/3
கண்ணிடை கலக்க நோக்கி ஐயுறவு உழக்கும்-காலை – யுத்3:28 1/2
வேலையை கலக்க கண்டேன் இவர்க்கு உள மிடுக்கும் உண்டோ – யுத்3:31 52/4

TOP


கலக்கத்தால் (1)

காக்குநர் இன்மை கண்ட கலக்கத்தால் கவியின் சேனை – யுத்3:31 59/1

TOP


கலக்கம் (8)

கனை கழல் காமனால் கலக்கம் உற்றதை – பால:19 25/1
கலக்கம் வானவர் தவிர்ந்திட காலனும் கலங்க – பால-மிகை:7 25/2
காணிய வந்தவர் கலக்கம் கைம்மிக – யுத்2:15 102/3
கண்களால் அரக்கன் கண்டான் அவனை ஓர் கலக்கம் காண்பான் – யுத்2:17 7/4
கலக்கம் அற்றிடும் அரக்கர்-தம் கரங்களை கடிந்தே – யுத்2-மிகை:16 36/2
தீயவன் தன்-மேல் உள்ள பயத்தினால் கலக்கம் தீரா – யுத்3:22 32/4
கையொடு தண்டு நீங்க கடல் என கலக்கம் உற்ற – யுத்3:22 135/1
கலக்கம் உற்றிலன் இளவலும் உள்ளத்தில் கனன்றான் – யுத்4:32 20/3

TOP


கலக்கமுற்றனர் (1)

கலக்கமுற்றனர் இராக்கதர் கால வெம் கரும் கடல் திரை போலும் – யுத்2:16 333/2

TOP


கலக்கமுற்று (1)

கலக்கமுற்று இரிய ஒவ்வோர் பகழியின் காய்ந்து கொல்வான் – யுத்2-மிகை:15 20/4

TOP


கலக்கமொடு (1)

கள்ள நெடு மான் விழி அரக்கியர் கலக்கமொடு கால்கள் குலைவார் – யுத்3:31 144/4

TOP


கலக்கல்-பால (1)

கை திரு சரங்கள் உன்-தன் மார்பிடை கலக்கல்-பால
மை திரு நிறத்தான் தாள் என் தலை மிசை வைக்கல்-பால – யுத்2:17 55/3,4

TOP


கலக்கி (7)

வில் என்னும் நெடு வரையால் வேந்து என்னும் கடல் கலக்கி
எல் என்னும் மணி முறுவல் இந்துமதி எனும் திருவை – பால:12 14/1,2
கலக்கி அ கடல் கடைந்து அமுது கண்டு என – கிட்:7 23/2
ஈறு_இல் வேலையை இமைப்புறும் அளவினில் கலக்கி
சேறு காண்குறும் திறல் கெழு வானர சேனை – கிட்:12 4/1,2
காய்ந்தது கடும் படை கலக்கி கை-தொறும் – யுத்2:18 99/2
கரும் கடல் கலக்கும் மத்தின் பனசனும் கலக்கி புக்கான் – யுத்2:19 58/4
கடல் கடந்து புக்கு அரக்கரை கருமுதல் கலக்கி
இடர் கடந்து நான் இருப்ப நீ நல்கியது இதுவோ – யுத்3:22 189/1,2
காதலால் உரைத்தேன் என்றான் உலகு எலாம் கலக்கி வென்றான் – யுத்3:28 6/4

TOP


கலக்கிடுமால் (1)

காலால் நெடு வேலை கலக்கிடுமால் – யுத்2:18 57/4

TOP


கலக்கிய (3)

இருந்த அமரர் கலக்கிய நாள் அமுதம் நிறைந்த பொன் கலசம் – பால:10 70/3
கலக்கிய அரக்கன் வில்லின் கல்வியும் கவிகள் உற்ற – யுத்2:15 141/1
இன்ன மருந்து ஒரு நான்கும் பயோததியை கலக்கிய ஞான்று எழுந்த தேவர் – யுத்3:24 28/1

TOP


கலக்கினான் (5)

கைத்தலத்து உவரி நீரை கலக்கினான் பயந்த காளை – கிட்:7 144/4
கலக்கினான் மகன் மீள கலக்கினான் – யுத்1:8 40/4
கலக்கினான் மகன் மீள கலக்கினான் – யுத்1:8 40/4
மந்தர பொருப்பால் வேலை கலக்கினான் மைந்தன் என்றான் – யுத்1:14 24/4
தீ எழ உவரி நீரை கலக்கினான் சிறுவன் அம்மா – யுத்2:18 182/4

TOP


கலக்கினென் (1)

கண்ட நிருத கடல் கலக்கினென் வலத்தின் – சுந்:6 4/1

TOP


கலக்கு (2)

கலக்கு உற முழங்கிற்று என்று சேடியர் கன்னிமார்கள் – சுந்:2 103/3
கலக்கு அற வகுத்தது கதத்து அரவம் எட்டின் – யுத்4:36 8/3

TOP


கலக்குதியோ (1)

காரே எனது ஆவி கலக்குதியோ – கிட்:10 51/4

TOP


கலக்கும் (7)

கரும் கடல் கலக்கும் மது கயிடவரை ஒத்த – பால:15 25/4
கணிகொள் நாளத்தில் கால் என புகை என கலக்கும்
நுணுகும் வீங்கும் மற்று அவன் நிலை யாவரே நுவல்வார் – சுந்:2 132/2,3
புக்கு ஆலம் எழ புணரி புலவோர் கலக்கும்
அ காலம் உள்ளான் கரடிக்கு அரசு ஆகி நின்றான் – யுத்1:11 28/2,3
கரும் கடல் கலக்கும் மத்தின் பனசனும் கலக்கி புக்கான் – யுத்2:19 58/4
கழலும் சோரி நீர் ஆற்றொடும் கடலிடை கலக்கும்
குழலும் நூலும் போல் அனுமனும் தானும் அ குமரன் – யுத்4:32 13/3,4
கலக்கும் வானர காவலன் அனுமன் முன் கடுகும் – யுத்4:32 31/3
கன்னியை கலக்கும் புல்லோர் காதலால் கள் உண் மாந்தர் – யுத்4-மிகை:41 70/2

TOP


கலக்குமோ (1)

காது கொற்றம் நினக்கு அலாது பிறர்க்கு எவ்வாறு கலக்குமோ
வேதனைக்கு இடம் ஆதல் வீரதை அன்று மேதமை ஆம்-அரோ – கிட்:10 68/1,2

TOP


கலக்குவன (1)

பெரும் களிறு அலை_புனல் கலக்குவன பெட்கும் – பால:15 25/3

TOP


கலக்குவான் (1)

கல்லி மா படி கலக்குவான் கனல் என காந்தி – யுத்1:5 42/3

TOP


கலக்குவென் (2)

கலக்குவென் என்பது கருதினால் அது – அயோ:14 40/2
கலக்குவென் இது காணும் உன் தமையனும் கண்ணால் – யுத்3:22 62/4

TOP


கலக்குறு (1)

கலக்குறு கண்ணர் ஆகி கடையுற காணல் ஆற்றார் – யுத்2:19 95/2

TOP


கலக (1)

கலக வாள் நிருதர்_கோனை கட்டழித்திட்ட கீர்த்தி – யுத்4-மிகை:42 37/3

TOP


கலகம் (1)

கலகம் அல்லது எளிமையும் காண்டியோ – சுந்:3 100/4

TOP


கலங்க (10)

கலக்கம் வானவர் தவிர்ந்திட காலனும் கலங்க
துலக்கி வையகத்து இடுக்கணும் முனிவர்-தம் துயரும் – பால-மிகை:7 25/2,3
திசை_யானை விசை கலங்க செரு செய்து மருப்பு ஒசித்த – ஆரண்:6 102/3
கருத்தின் நிமிர் கண்ணின் எதிர் கண்டவர் கலங்க
உருத்து உலகு எடுத்த கருமா வினையும் ஒத்தான் – கிட்:14 67/3,4
கடல் எலாம் கலங்க தாவும் கலுழனும் அனையன் ஆனான் – சுந்:1 31/4
ஆசையை உற்ற வேலை கலங்க அன்று அண்ணல் யாக்கை – சுந்:1 37/3
காந்து கடும் தீ கொளுத்தினார் ஆர்த்தார் அண்டம் கடி கலங்க – சுந்:12 118/4
கலை ஒடிந்திட அடித்தனன் அரக்கர்கள் கலங்க – சுந்-மிகை:7 10/4
கை அகல் இஞ்சி காவல் கலங்க
செய்ய கொழும் தீ சென்று நெருங்க – யுத்3:26 23/1,2
காவல் மூ-வகை உலகமும் முனிவரும் கலங்க
பூவை வண்ணத்தன் சேனை-மேல் ஒரு புறம் போனான் – யுத்3:31 3/3,4
நால் கலங்க நகும்-தொறும் நாவொடு – யுத்4:37 42/2

TOP


கலங்கல் (7)

கலங்கல் இல் கற்பின் அருந்ததி கண்டார் – பால:23 91/4
கலங்கல் இல் கரும் கண் இணை வாரி கலுழ்கின்றார் – ஆரண்:10 44/4
கருத்து அழித்து எய்துவென் கலங்கல் என்றனன் – கிட்:7 36/3
கலங்கல்_இல் கடும் கதிர்கள் மீது கடிது ஏகா – சுந்:2 61/1
கலங்கல் இல் உலகுக்கு எல்லாம் காரணம் கண்ட ஆற்றால் – யுத்3:26 3/4
மால் கலங்கல் இல் சிந்தையன் மாதிரம் – யுத்4:37 42/1
கசிந்த ஞானங்கள் கலங்கல் இல் கழல் கும்பகருணன் – யுத்4-மிகை:41 26/1

TOP


கலங்கல்_இல் (1)

கலங்கல்_இல் கடும் கதிர்கள் மீது கடிது ஏகா – சுந்:2 61/1

TOP


கலங்கலர் (2)

கலங்கலர் காத்து நின்றார் கதிரவன் உதயம் செய்தான் – யுத்4-மிகை:41 268/4
கலங்கலர் ஏவல் செய்தல் கடன் என கருதி சூழ்ந்தார் – யுத்4-மிகை:42 68/4

TOP


கலங்கலா (2)

கலங்கலா அற நல் நெறி காண்டலின் – கிட்:7 113/2
கலங்கலா நெடும் காவல் இயற்று எனா – யுத்4:39 10/3

TOP


கலங்கலிர் (1)

கலங்கலிர் இன்றே சென்று மனிதரை கடப்பென் என்றான் – யுத்3:28 15/4

TOP


கலங்கலின் (1)

கலங்கலின் வெருவி பாயும் கயல்_குலம் நிகர்த்த கண்கள் – அயோ:13 55/4

TOP


கலங்கலீர் (3)

தவித்தனன் கரதலம் கலங்கலீர் என – பால:8 40/1
கலங்கலீர் உரைத்த மாற்றம் முடிக்குவல் கடிது காண்டிர் – கிட்:17 21/4
கண்டு இராகவன் கடிந்திடும் கலங்கலீர் என்றான் – யுத்4-மிகை:37 15/4

TOP


கலங்கள் (5)

தீய்ந்து ஏற சுடுகிற்கும் படை கலங்கள் செய் தவத்தால் – பால:12 30/3
ஈனம் இல் கலங்கள் தம்மின் இயைவன அணிதல் செய்தார் – பால:22 7/2
தெய்வ நெடும் படை கலங்கள் விடுவர் சிலர் சுடு கணைகள் சிலையில் கோலி – யுத்3:31 97/1
பெய்வர் சிலர் பிடித்தும் என கடுத்து உறுவர் படை கலங்கள் பெறாது வாயால் – யுத்3:31 97/3
ஆர்ப்பர் பலர் அடர்ப்பர் பலர் அடுத்து அடுத்தே படை கலங்கள் அள்ளி அள்ளி – யுத்3:31 98/1

TOP


கலங்களும் (1)

பொன் திணி கலங்களும் தூசும் போக்கினான் – பால:14 6/3

TOP


கலங்களை (1)

மே வரு கலங்களை வெறுத்த மேனியர் – அயோ:12 34/2

TOP


கலங்களோடும் (1)

கலங்களோடும் அ சாத்திய துகிலொடும் கதிர் வாள் – யுத்1:5 66/3

TOP


கலங்கா (2)

கலங்கா மதியும் கதிரோன் புரவி – பால-மிகை:0 6/1
கை தடுமாறாது உள்ளம் உயிர் இனம் கலங்கா யாக்கை – யுத்3:28 31/2

TOP


கலங்கி (11)

கண்டு நெஞ்சு கலங்கி அம் சிறை ஆன காமர் துணை கரம் – அயோ:3 51/3
கடுத்த கராம் கதுவ நிமிர் கை எடுத்து மெய் கலங்கி
உடுத்த திசை அனைத்தினும் சென்று ஒலி கொள்ள உறு துயரால் – ஆரண்:1 48/1,2
கண்டனன் கனக தேர் மேல் கதிரவன் கலங்கி நீங்க – ஆரண்:7 66/1
காணிய வம் என கலங்கி விம்மினாள் – ஆரண்:13 47/4
குடல் கலங்கி எம் குலம் ஒடுங்க முன் – கிட்:3 64/2
கலங்கி வல் விசை கால் கிளர்ந்து எறிவு உற கடைக்கால் – கிட்:7 65/3
நந்தனங்கள் கலங்கி நடுங்கவே – சுந்:6 26/4
கூடினார் படைத்தலைவர் கொற்றவனை குடர் கலங்கி
ஓடினார் அடல் அரக்கர் இராவணனுக்கு உணர்த்துவான் – யுத்2:16 356/3,4
கரு வயிறு உடைந்து சிந்தி அரக்கியர் கலங்கி வீழ – யுத்2-மிகை:19 6/3
கற்பு எனும் கனல் சுட கலங்கி பாவகன் – யுத்4-மிகை:40 14/1
உளம் கலங்கி உன் நாயகன் அடியர் இங்கு உறார்கள் – யுத்4-மிகை:41 13/3

TOP


கலங்கிட (1)

காமரம் களி வண்டு கலங்கிட
மா மரங்கள் மடிந்தன மண்ணொடு – சுந்:6 27/1,2

TOP


கலங்கிய (2)

கலங்கிய கங்குல் ஆகி நீங்கிய கற்பம் காணும் – யுத்1:13 23/1
தேன்_குலம் கலங்கிய நறவின் சென்றவால் – யுத்3:24 94/4

TOP


கலங்கியது (2)

கலங்கியது ஏகுவான்-தன் கருத்து என்-கொல் என்னும் கற்பால் – சுந்:1 36/2
கம்பம் உற்று அரியின் பேடு கலங்கியது என்ன சோர்ந்தாள் – யுத்3-மிகை:29 2/4

TOP


கலங்கிற்று (2)

கம்பமுற்று உலைந்த வேலை கலம் என கலங்கிற்று அண்டம் – யுத்2:19 103/4
காற்று இயக்கு அற்றது கலங்கிற்று அண்டமே – யுத்4:37 79/4

TOP


கலங்கின (1)

கதறின வெருவி உள்ளம் கலங்கின விலங்கு கண்கள் – சுந்:6 42/1

TOP


கலங்கினர் (2)

நா உலர்ந்தனர் கலங்கினர் விலங்கினர் நடுங்கி – யுத்2:15 225/2
அண்டர்கள் கலங்கினர் அரக்கராயுளோர் – யுத்4-மிகை:37 6/3

TOP


கலங்கினள் (1)

கறை வாள் பட ஆவி கலங்கினள் போல் – ஆரண்:12 71/2

TOP


கலங்கினார் (6)

கழுவினில் என்று வானோர் கலங்கினார் நடுங்கினாரால் – யுத்2:16 199/3
கை எடுத்தன குரங்கின் ஓடும் முறை கண்டு தேவர்கள் கலங்கினார் – யுத்2:19 68/4
காதினான் என்ன வானோர் கலங்கினார் கயிலையானும் – யுத்3:27 86/3
கை அற தலை அற்றார் போல் கலங்கினார் நிருதர் கண்டார் – யுத்3:28 47/4
கானக கரி என கலங்கினார் கடல் – யுத்4:37 82/3
மீன் என கலங்கினார் வீரர் வேறு உளார் – யுத்4:37 82/4

TOP


கலங்கினாள் (1)

கறவை ஒப்ப கரைந்து கலங்கினாள் – அயோ:4 13/4

TOP


கலங்கு (2)

கலங்கு சூறை வன் போர் நெடும் கால் என – ஆரண்:9 31/3
கலங்கு தெண் திரையிற்று ஆய கண்ணின் நீர் கடலில் கண்டேன் – சுந்:14 35/4

TOP


கலங்கும் (4)

காண்டலோ அரிது என்று என்று விம்முறும் கலங்கும்
மீண்டு மீண்டு புக்கு எரி நுழைந்தால் என மெலிவாள் – சுந்:3 13/3,4
மிடல் அயில் படை மின் என விலங்கலின் கலங்கும்
கடல் நிகர்த்தனர் மாருதி மந்தரம் கடுத்தான் – சுந்:7 47/3,4
சித்தம் கலங்கும் இது தீர மெள்ள இருளூடு வந்து தெரிவான் – யுத்2:19 243/4
சூல் கலங்கும் இலங்கை துளங்குமால் – யுத்4:37 42/4

TOP


கலங்குமால் (1)

கலங்குமால் இனம் தானவர் தேவியர் கருப்பம் – யுத்1:5 55/4

TOP


கலங்குவது (1)

கலங்குவது எவரை கண்டால் அவர் என்பர் கை வில் ஏந்தி – சுந்:0 1/3

TOP


கலங்குவர் (1)

கால் கலங்குவர் தேவர் கண மழை – யுத்4:37 42/3

TOP


கலங்குற (1)

கலங்குற திரிந்தது ஓர் ஊழி காற்று-என – யுத்4:37 72/3

TOP


கலங்குறா-வணம் (1)

கலங்குறா-வணம் காத்தி போந்து எனா – அயோ:14 111/3

TOP


கலங்குறும் (1)

கடைந்த வேலை போல் கலங்குறும் இலங்கையில் கரந்தான் – யுத்3:22 82/4

TOP


கலச (5)

இழை இடை கலச கொங்கை இமகிரி மடந்தை ஈன்ற – பால-மிகை:0 13/3
அருப்பு ஏந்திய கலச துணை அமுது ஏந்திய மத மா – அயோ:7 6/1
குயில் மொழி கலச கொங்கை மின் இடை குமிழ் ஏர் மூக்கின் – கிட்:11 76/3
வார் ஆழி கலச கொங்கை வஞ்சி போல் மருங்குலாள்-தன் – கிட்:13 37/1
கையினின் கலச புனல் ஆட்டினார் – யுத்4-மிகை:39 12/4

TOP


கலசங்கள் (2)

பூண் உலாவிய பொன் கலசங்கள் என் – பால:11 6/1
கலந்து இடித்தன வெடித்தன பூரண மங்கல கலசங்கள் – சுந்:2 202/4

TOP


கலசங்களை (1)

வரிந்த பொன் கலசங்களை மானவே – பால:18 27/4

TOP


கலசம் (8)

இருந்த அமரர் கலக்கிய நாள் அமுதம் நிறைந்த பொன் கலசம்
இருந்தது இடை வந்து எழுந்தது என எழுந்தது ஆழி வெண் திங்கள் – பால:10 70/3,4
இரு பிறப்பாளர் எண்ணாயிரர் மணி கலசம் ஏந்தி – பால:14 73/1
அருவி அம் கண் எனும் கலசம் ஆட்டினான் – பால:24 43/4
செப்பு என்பென் கலசம் என்பென் செ இளநீரும் தேர்வென் – கிட்:13 43/1
பொரும் கலசம் ஒக்கும் முலை மாசு புடை பூசி – கிட்:14 44/2
தெரியுமால் மங்கல கலசம் சிந்தின – சுந்:3 45/3
ஆங்கு உயர் மழை கண் நீரால் ஆயிரம் கலசம் ஆட்டி – சுந்:14 43/2
கையினால் பொருந்த புல்லி கண்ணின் நீர் கலசம் ஆட்டி – யுத்4-மிகை:41 248/3

TOP


கலசம்-அது (1)

நெடிய காதல் அம் கலசம்-அது ஆட்டினன் நெடியோன் – யுத்4:41 37/4

TOP


கலசமும் (1)

அண்ணல் குண்டிகை கலசமும் அழியினும் அழியா – யுத்4:35 23/2

TOP


கலசமே (1)

ஆட்டு நீர் கலசமே என்னல் ஆன ஓர் – பால:19 39/3

TOP


கலத்தின் (1)

கரும் தலை கலத்தின் அல்லால் கடனது கழியேன் என்றாள் – யுத்3:21 6/3

TOP


கலத்தினின் (1)

கலத்தினின் பிறந்த மா மணியின் காந்துறு – யுத்4:40 52/1

TOP


கலத்து (3)

சோதி மணி பொன் கலத்து சுதை அனைய வெண் சோறு ஓர் – பால:12 20/3
வன் தோள் குயவன் திரி மண்_கலத்து ஆழி என்ன – கிட்:7 46/4
தொடை கலத்து இராமன் வாளி தோன்றுதல் முன்னர் தோன்றா – யுத்1:13 16/1

TOP


கலத்தே (1)

அன்ன-காலையில் போனகம் அமரர் பொன் கலத்தே
முன்னம் போல் படைத்து திருமுன்பு வைத்தனரால் – யுத்4-மிகை:41 204/1,2

TOP


கலத்தை (1)

பூவில் திருவை அழகின் புனை கலத்தை
யாவர்க்கும் செல்வத்தை வீடு என்னும் இன்பத்தை – யுத்1:3 163/1,2

TOP


கலத்தொடு (1)

ஐய பொன் கலத்தொடு அங்கை விட்டு இருந்த ஆதர் போல் – பால:13 54/2

TOP


கலந்த (27)

கல்லிடை பிறந்து போந்து கடலிடை கலந்த நீத்தம் – பால:1 19/1
சஞ்சலம் கலந்த போது தையலாரை உய்ய வந்து – பால:13 49/3
கங்கையே முதலவும் கலந்த நீரினால் – பால:23 48/3
காமனும் இரதியும் கலந்த காட்சி ஈது – பால-மிகை:7 8/1
கங்கையாளொடு கரியவள் நா_மகள் கலந்த
சங்கம் ஆதலின் பிரியலென் தாமரை வடித்த – அயோ:9 31/1,2
கலந்த முத்து என வேழ முத்து இமைப்பன காணாய் – அயோ:10 6/4
கங்கையும் இடம் இலாமை மிடைந்தன கலந்த எங்கும் – அயோ:13 46/2
காந்தர்ப்பம் என்பது உண்டால் காதலின் கலந்த சிந்தை – ஆரண்:6 47/1
கான் இடம் இல்லை என்னும் கட்டுரை கலந்த காலை – ஆரண்:7 67/2
தாபமும் காம_நோயும் ஆர் உயிர் கலந்த அன்றே – ஆரண்:10 82/4
அயிர் உற கலந்த தீம் பாலாழி-நின்று ஆழி இந்து – ஆரண்:10 107/1
கருமை கறை நெஞ்சினில் நஞ்சு கலந்த பாம்பின் – ஆரண்:10 136/3
காணின் கலந்த துயர் தீரும் அன்றி அயல் இல்லை என்று கடுகி – ஆரண்:13 70/2
புயல் கலந்த நீர் தெளித்தலும் புண்டரீக கண் – ஆரண்:13 94/3
நளி இருள் பிழம்பு என்று ஈண்டு நஞ்சொடு கலந்த நாக – ஆரண்:14 7/3
காற்று அலம்பினும் கலி நெடு வானிடை கலந்த
ஆற்றின் வீழ்ந்து போய் அலை கடல் பாய்தரும் இயல்ப – கிட்:4 8/3,4
கலந்த போரில் நின் கட்புல கடும் கனல் கதுவ – சுந்:9 1/2
மெய் கலந்த மா நிகர்வரும் உவமையை வென்றார் – சுந்:9 14/3
கழை உடை குன்றின் முன்றில் உருமொடு கலந்த கால – யுத்1:8 21/3
காது வெம் செரு வேட்டு என்னை காந்தினர் கலந்த போதும் – யுத்1:9 83/3
அரி முதல் தேவர் ஆதி அமரிடை கலந்த போதும் – யுத்1-மிகை:14 3/1
கற்பத்தின் அரனே ஒக்கும் பகைஞரை கலந்த காலை – யுத்2:16 27/2
வாசம் கலந்த மரை நாள நூலின் வகை என்பது என்னை மழை என்று – யுத்2:19 263/1
தேசம் கலந்த மறைவாணர் செம் சொல் அறிவாளர் என்று இ முதலோர் – யுத்2:19 263/3
பாசம் கலந்த பசி-போல் அகன்ற பதகன் துரந்த உரகம் – யுத்2:19 263/4
கலந்த தாமரை பெரு வனம் கதிரவன் கரத்தால் – யுத்3:20 58/3
இடை கலந்த பேர் எயிற்று இளம் பிறைகளும் எறிப்ப – யுத்3:22 97/2

TOP


கலந்த-காலை (2)

களம் கோடற்கு உரிய செரு கண்ணிய-கால் ஒரு மூவேம் கலந்த-காலை
குளம் கோடும் அன்றே அ கொடிய திறல் வீரர்-தமை கொன்ற பின்னர் – ஆரண்:6 132/2,3
காய் கதிர் கடவுள் வானத்து உச்சியில் கலந்த-காலை
ஆயின வீரரும் போய் மதுவனம்-அதில் இறுத்தார் – சுந்-மிகை:14 1/3,4

TOP


கலந்த-காலையில் (1)

கை சிலை நாண் ஒலி கலந்த-காலையில்
அச்சம் இல் புரந்தரன் ஆதி தேவர்கள் – யுத்2-மிகை:15 17/2,3

TOP


கலந்ததால் (1)

கதிரவன்-தனை ஊரும் கலந்ததால் – யுத்4:37 19/4

TOP


கலந்தது (5)

கலந்தது அழும் குரலின் கடல் ஓதை – சுந்:9 46/3
கற்பனை என்ன ஓடி கலந்தது கள்ளின் வேகம் – யுத்3:25 6/4
கார் பெரு மேகம் வந்து கடையுகம் கலந்தது என்ன – யுத்3:26 91/3
கரு கிளர் மேகம் எல்லாம் ஒருங்கு உடன் கலந்தது என்ன – யுத்3:30 7/4
கனை திரை கடல் சேனையை கலந்தது காணா – யுத்3:31 2/2

TOP


கலந்ததோ (1)

கலியது காலம் வந்து கலந்ததோ கருணை வள்ளால் – கிட்:7 86/2

TOP


கலந்தவர் (1)

கலந்தவர் போல ஒல்கி ஒசிந்தன சில கை வாரா – பால:17 10/3

TOP


கலந்தவர்க்கு (1)

கலந்தவர்க்கு இனியது ஓர் கள்ளும் ஆய் பிரிந்து – பால:19 2/1

TOP


கலந்தவாம் (1)

கடக்க_அரும் துறக்கமே கலந்தவாம் என – யுத்2:18 109/3

TOP


கலந்தன (3)

பார்த்த நோக்கன கலந்தன இலக்குவன் பகழி – யுத்2:16 209/4
கண் நின்ற குரங்கு கலந்தன என்னா – யுத்2:18 256/3
கையொடு கைகள் உற்று கலந்தன கல்லும் வில்லும் – யுத்3:21 12/3

TOP


கலந்தனவோ (1)

கால் கலந்தனவோ என காட்டுமே – சுந்:2 153/4

TOP


கலந்தார் (6)

கழை தொடர் வனம் எரியுண்டால் என எறி படைஞர் கலந்தார் – சுந்:7 23/4
கதையொடு முதிர மலைந்தார் கணை பொழி சிலையர் கலந்தார்
உதைபட உரனும் நெரிந்தார் உயிரொடு குருதி உமிழ்ந்தார் – சுந்:7 28/3,4
விரிந்தவர் குவிந்தவர் விலங்கினர் கலந்தார்
பொருந்தினர் நெருங்கினர் களம் பட புடைத்தான் – சுந்:8 24/3,4
கை பரந்து எழு சேனை அம் கடலிடை கலந்தார்
செய்கைதாம் வரும் தேரிடை கதிர் என செல்வார் – சுந்:9 14/1,2
கண்ணில் கண்டனர் வானவர் விருந்து என கலந்தார்
உள் நிற்கும் பெரும் களிப்பினர் அளவளாய் உவந்தார் – யுத்3:22 179/2,3
கண்டு இறந்தனர் மடந்தையர் உயிரொடும் கலந்தார்
பண்டு இறந்தன பழம் புணர்வு அகம் புக பன்னி – யுத்4:32 10/2,3

TOP


கலந்தால் (2)

மீது இமம் கலந்தால் அன்ன வெம் புகை – சுந்:13 9/1
தங்கு பெரும் சேனைக்கும் தனித்தனியே பொன் கலந்தால்
அங்கு அடைவின் மண்டலம் இட்டு அணி விளங்க நிறைத்தனரால் – யுத்4-மிகை:41 193/3,4

TOP


கலந்தான் (5)

கண்ணினும் மனத்தினும் தனி தனி கலந்தான் – சுந்:8 36/4
கந்துகம் என கடிது எழுந்து எதிர் கலந்தான் – யுத்1:12 23/4
காலனார் முகம் கண்டனன் இடபன் விண் கலந்தான்
ஆலமே அன்ன பகழியால் பனசனும் அயர்ந்தான் – யுத்3:22 172/2,3
கனகன் ஆயிரம் கணை பட விண்ணிடை கலந்தான்
அனகன் ஆயின சங்கனும் அ கணத்து அயர்ந்தான் – யுத்3:22 174/1,2
காற்றின் மகன் தனை வந்து கலந்தான்
மாற்றல்_இல் மாயை வகுக்கும் வலத்தான் – யுத்3:26 28/2,3

TOP


கலந்திட (1)

கலந்திட ஈங்கு கண்டாய் சுபாரிசன் சுட்டது என்றான் – யுத்4-மிகை:41 58/4

TOP


கலந்து (26)

காலன் நிறத்தை அஞ்சனத்தில் கலந்து குழைத்து காயத்தின் – பால:10 67/3
விண்தலம் கலந்து இலங்கு திங்களோடு மீது சூழ் – பால:13 48/1
காந்து இன மணியின் சோதி கதிரொடும் கலந்து வீச – பால:16 14/3
காளையர் சேறு-தன்னை கலந்து உடன் மிதித்து நட்ட – பால-மிகை:2 1/1
சுடு அமர் களன் அடி கலந்து கூறலும் – பால-மிகை:5 2/2
சந்தனம் நீரொடு கலந்து தையலார் – பால-மிகை:5 15/2
சாய் அடங்க நலம் கலந்து தயங்கு தன் குல நன்மையும் – அயோ:3 57/1
கரும் கடல் கிளர்ந்து என கலந்து சூழவே – அயோ:13 11/4
கை வீர களிறு அனைய காளை இவன் தன்னோடும் கலந்து நீவிர் – அயோ:13 66/3
தலை கலந்து இரந்தது தவத்தின் பாலதோ – ஆரண்:13 108/4
கலந்து இடித்தன வெடித்தன பூரண மங்கல கலசங்கள் – சுந்:2 202/4
கருப்புர சாந்தும் கலவையும் மலரும் கலந்து உமிழ் பரிமளகந்தம் – சுந்:3 75/3
காய் எரி முளி புல் கானில் கலந்து என காற்றின் செம்மல் – சுந்:10 26/1
கனை குரல் கவியின் சேனை கல் என கலந்து புல்ல – சுந்-மிகை:14 10/2
கை கலந்து எரி கரும் கடல் கார் அகல் கடுப்ப – யுத்1:6 24/3
கடும் கனல் விடமும் கூற்றும் கலந்து கால் கரமும் காட்டி – யுத்1:14 19/2
பால் உறு பிரை என கலந்து பல் முறை – யுத்3:27 52/3
தயிர் தோய் பிரை எனல் ஆம் வகை கலந்து ஏறிய தலைவன் – யுத்3:27 142/3
சேண் கலந்து ஒளித்து நின்ற செய்கையால் திசைகள் எங்கும் – யுத்3:28 41/2
மாண் கலந்து அளந்த மாயன் வடிவு என முழுதும் வௌவ – யுத்3:28 41/3
ஏண் கலந்து அமைந்த வாளி ஏவினான் இடைவிடாமல் – யுத்3:28 41/4
கடுத்த தாள்கள் கண்டம் ஆகும் எங்ஙனே கலந்து நேர் – யுத்3:31 84/3
கடுத்தவர் கலித்தவர் கறுத்தவர் செறுத்தவர் கலந்து சரம் மேல் – யுத்3:31 137/3
கண் தீயும் ஒருங்கு கலந்து எழலால் – யுத்3:31 192/3
கரை செயற்கு அரிய தேவர் ஏனையோர் கலந்து காண்பான் – யுத்4:40 40/3
காவி அம் கழனி நாடும் நகரமும் கலந்து வாழும் – யுத்4:41 114/2

TOP


கலந்து-அனைய (1)

நெய்த்தலை பால் கலந்து-அனைய நேயத்தான் – கிட்:6 4/4

TOP


கலந்து-என (1)

காள மேகத்தை செக்கர் கலந்து-என கரிய குன்றில் – யுத்3:28 67/1

TOP


கலந்துளார் (1)

காய் சினம் திருகி வந்து கலந்துளார் தம்மை காணா – யுத்3:27 96/2

TOP


கலந்தோர் (1)

கமையுடை முனிவர் மற்றும் அறன் நெறி கலந்தோர் எல்லாம் – யுத்3:24 43/2

TOP


கலப்பதன்-முன்னம் (1)

கண்ணின் மீ சென்ற இமை இடை கலப்பதன்-முன்னம்
எண்ணின் மீ சென்ற எறுழ் வலி திறல் உடை இகலோன் – சுந்:11 51/1,2

TOP


கலப்பவர் (1)

கறை படு மகளிர் கொங்கை கலப்பவர் காட்டில் வாழும் – யுத்4-மிகை:41 75/3

TOP


கலப்பன (1)

கல்லுவ காகம் வந்து கலப்பன கமலக்கண்ணன் – யுத்2:17 57/2

TOP


கலப்பை (2)

ஆயதற்கு உரியன கலப்பை யாவையும் – பால:5 81/1
வரம்பு இல் மணி பொன் கலப்பை வயிரத்தின் கொழு மடுத்திட்டு – பால:13 16/3

TOP


கலப்பைகள் (2)

வரை முதல் கலப்பைகள் மாடு நாட்டி தன் – கிட்:10 96/3
மூல வேள்விக்கு வேண்டுவ கலப்பைகள் முறையால் – யுத்3:22 159/3

TOP


கலப்பையும் (1)

ஓம வெம் கனல் அவிந்து உழை கலப்பையும்
காமர் வண் தருப்பையும் பிறவும் கட்டு அற – யுத்3:27 57/1,2

TOP


கலப்பையோடு (1)

ஏய்ந்தன கலப்பையோடு இனிதின் எய்தினான் – பால:23 83/4

TOP


கலம் (21)

கலம் சுரக்கும் நிதியம் கணக்கு இலா – பால:2 38/1
கலம் குழைந்து உக நெடு நாணும் கண் அற – பால:10 45/1
அரும் கலம் அனைய மாதர் தேன் நுகர் அளியின் மொய்த்தார் – பால:21 2/4
வண்ண_அரும் கலம் மங்கையர் வெள்ளம் – பால:23 97/2
கம்பித்து அலை எறி நீர் உறு கலம் ஒத்து உலகு உலைய – பால:24 8/1
தா இல் மா மணி கலம் மற்றும் தனித்தனி சிதறி – அயோ:3 3/1
மாதங்கம் வரு கலம் மறுகி கால் பொர – அயோ:11 67/3
கை ஆர் கல்லை புல் அடகு உண்ண கலம் ஏந்தி – அயோ:11 79/2
செய்து தீ கலம் திருத்தி செல்வனை – அயோ:11 123/2
உந்து கடலில் பெரும் கலம் ஒன்று உடையா நிற்க தனி நாய்கன் – அயோ-மிகை:6 2/3
தெண் திரை கலம் என விரைவில் செல்கின்றான் – ஆரண்:13 62/1
அரும் கலம் மருங்கு வந்து இருப்ப ஆசையால் – ஆரண்:14 96/2
பெண்ணினுக்கு அரும் கலம் அனைய பெய்வளை – கிட்:10 19/3
ஆர் கலி அழுவத்து ஆழும் கலம் எனல் ஆயிற்று அன்றே – சுந்:1 8/4
தாக்குற தகர்ந்து சாயும் கலம் என தக்கது அன்றே – சுந்:1 78/4
பாய் உடை நெடும் கலம் படுவ போன்றவே – சுந்:9 38/4
உய்த்த கூம்பொடு நெடும் கலம் ஓடுவ கடுப்ப – யுத்1:6 22/3
பொரும் குல புரவி ஆன திரைகளும் கலம் பொன் தேரும் – யுத்2:19 58/1
கம்பமுற்று உலைந்த வேலை கலம் என கலங்கிற்று அண்டம் – யுத்2:19 103/4
அம்பரம் கம் அரும் கலம் ஆழ்ந்து என – யுத்3:31 119/4
பண்பு இறந்தவர்க்கு அரும் கலம் ஆகிய பாவாய் – யுத்4:40 110/2

TOP


கலமும் (2)

மாதர் அரும் கலமும் மங்கலமும் சிந்தி தம் – அயோ:4 94/1
பெண் அரும் கலமும் நின் பின்பு தோன்றிய – யுத்4:41 104/3

TOP


கலமே (2)

அலம்பு வார் குழல் ஆய் மயில் பெண் அரும் கலமே
நலம் பெய் வேதியர் மார்பினுக்கு இயைவு உற நாடி – அயோ:10 32/1,2
அன்னமே என்னும் பெண்ணின் அரும் குல கலமே என்னும் – யுத்3:26 43/1

TOP


கலமேல் (1)

ஓதத்தில் மிதந்து ஓடிய கலமேல்
தீது அற்றே தெளிவோடு திகழ்ந்தான் – யுத்1-மிகை:3 17/1,2

TOP


கலவி (9)

உண்ட-பின் கலவி போரின் ஒசிந்த மென் மகளிரே போல் – பால:10 7/2
கருங்கடல் பள்ளியில் கலவி நீங்கி போய் – பால:10 38/3
கலவி செய் கொழுநரும் கள்ளும் ஒத்தவே – பால:19 24/4
துறை அறி கலவி செவ்வி தோகையர் தூசு வீசி – பால:19 56/2
கரும் குழல் மகளிர்க்கும் கலவி பூசலால் – பால:19 66/2
கங்குலின் எதிர் பொரு கலவி பூசலில் – கிட்:1 11/2
சயன மாதர் கலவி தலைதரும் – கிட்:13 19/3
ஒள்ளிய கலவி பூசல் உடற்றுதற்கு உருத்த நெஞ்சர் – சுந்:2 115/2
வடம் தரு தடம் கொள் புய மைந்தர் கலவி போர் – சுந்:2 158/1

TOP


கலவியில் (3)

வில் பகை நுதலினார் தம் கலவியில் வெறுத்து நீத்த – பால:16 22/3
கள் உடை ஓதியார் தம் கலவியில் பல-கால் கான்ற – கிட்:10 28/3
கண்ணுறு கலவியில் வெல்ல கண்டவன் – யுத்1:4 31/2

TOP


கலவியின் (3)

புரந்தரன் கலவியின் பூசல் நோக்கி வான் – பால-மிகை:19 1/2
கலவியின் சுரை கண்டிலர் மண்டினர் கடல்-மேல் – சுந்:13 20/4
கலவியின் குறி காண்டும் என்று ஆம் என கனன்றார் – யுத்3:20 65/4

TOP


கலவை (17)

வெண் தள கலவை சேறும் குங்கும விரை மென் சாந்தும் – பால:2 12/1
புயங்களில் கலவை சாந்தும் புணர் முலை சுவடும் நீங்கா – பால:10 19/3
வாச மென் கலவை களி வாரி மேல் – பால:10 80/1
பூசு வெண் கலவை புனை சாந்தினை – பால:11 12/3
காக துண்ட நறும் கலவை களி – பால:18 22/1
தழுவிய நிலவு என கலவை சாத்தியே – பால:23 50/4
கலவை சாந்து செம் குங்குமம் கற்பகம் கொடுத்த – அயோ:10 25/3
தங்கு தண் சாந்து அகில் கலவை சார்கில – அயோ:12 37/1
கொள்ளை மா முலை கலவை கோதையின் – கிட்:15 20/2
பொற்பு அளவு இல்லா வாச புனை நறும் கலவை பூசி – சுந்:2 107/2
முலை உறு கலவை தீய முள் இலா முளரி செம் கேழ் – சுந்:2 111/2
மாடு உழுத நறும் கலவை வய களிற்றின் சிந்துரத்தை மாறுகொள்ள – சுந்:2 215/2
வெள்ளி வண்ண நுரை கலவை வெதும்பும் அண்ணல் திருமேனிக்கு – யுத்1:1 9/3
வாய் உரைத்த கலவை களி வாசம் – யுத்1:11 15/3
நான நெய் ஊட்ட பட்ட நவை இல கலவை தாங்கி – யுத்4:40 29/3
மரு விளை கலவை ஊட்டி குங்குமம் முலையின் ஆட்டி – யுத்4:40 32/2
வாசம் மென் கலவை சாந்து என்று இனையன மயக்கம்-தன்னால் – யுத்4:42 8/3

TOP


கலவை-மேல் (1)

சாந்து அளாவிய கலவை-மேல் தவழ்வுறு தண் தமிழ் பசும் தென்றல் – சுந்:2 208/1

TOP


கலவைகள் (2)

பொரிந்தன கலவைகள் பொரியின் சிந்தின – பால:10 50/2
கலவைகள் புனைவாரும் கலை நல தெரிவாரும் – பால:23 29/1

TOP


கலவைதாம் (1)

ஏர்கள்தாம் கலவைதாம் கமழ்ந்தின்று என்பரால் – அயோ:12 47/2

TOP


கலவையும் (6)

வெறி உடை கலவையும் விரவு செம் சாந்தமும் – பால:20 13/3
நறு மலர் தாரும் வாச கலவையும் நல்கலோடும் – பால-மிகை:11 11/3
கருப்புர சாந்தும் கலவையும் மலரும் கலந்து உமிழ் பரிமளகந்தம் – சுந்:3 75/3
மாலையும் சாந்தும் கலவையும் பூணும் வயங்கு நுண் தூசொடு காசும் – சுந்:3 89/1
நாவியும் நறும் கலவையும் கற்பகம் நக்க – சுந்:13 34/1
பொன் திணி தூசும் வாச கலவையும் புது மென் சாந்தும் – யுத்4-மிகை:42 65/3

TOP


கலன் (17)

பொன் கலன் கிடந்த மாட நெடும் தெரு-அதனில் போனார் – பால:10 5/4
நிறை அகல் அல்குல் புல்கும் கலன் கழித்து அகல நீத்தார் – பால:19 56/3
பொன் இடும் புவி இடும் புனை மணி கலன் எலாம் – பால:20 11/3
ஆரமும் துகிலும் கலன் யாவையும் – பால:21 40/1
அரும் கலன் அணங்கு அரசி ஆர் அமிழ்து அனைத்தும் – பால:22 38/3
பத்தியின் நிமிர் செம்பொன் பல கலன் மகிழ்வாரும் – பால:23 36/2
வீறு ஆக்கிய பொன் கலன் வில்லிட ஆரம் மின்ன – அயோ:4 121/1
பரிதி பற்றிய பல் கலன் முற்றினர் – அயோ:7 9/1
பல் கலன் பிறவும் அ படிவம் ஆனவே – கிட்:6 6/4
கலன் கழித்தனள் இது கற்பு மேவிய – கிட்:6 20/3
கறங்கு வார் கழல் கலன் கலிப்ப முந்து கண் முகிழ்த்து – கிட்:7 3/3
கற்பகம் கொடுக்க வாங்கி கலன் தெரிந்து அணிகின்றாரை – சுந்:2 107/4
சவி சுடர் கலன் அணிந்த பொன் தோளொடு தயங்க – சுந்:12 41/2
புரை இல் பொன் கலன் வில்லிட விசும்பிடை போவார் – சுந்:13 22/2
ஏற்று நன் கலன் அரும் கலன் யாவர்க்கும் இனிய – யுத்1:3 45/2
ஏற்று நன் கலன் அரும் கலன் யாவர்க்கும் இனிய – யுத்1:3 45/2
புரை நிரைத்து ஒளிர் பல் கலன் பூட்டினான் – யுத்2:16 68/4

TOP


கலன்கள் (2)

குந்தள பாரம் சோர குலமணி கலன்கள் சிந்த – பால:14 54/2
உமிழ் சுடர் கலன்கள் நங்கை உருவினை மறைப்பது ஓரார் – பால:22 3/2

TOP


கலன்களின் (1)

பெய் கலன்களின் இலங்கு ஒளி மருங்கொடு பிறழ – கிட்:1 18/1

TOP


கலன்களோடும் (1)

கலன்களோடும் அ சாத்திய துகிலொடும் கதிர் வாள் – யுத்1-மிகை:5 12/3

TOP


கலனில் (1)

தாவி நிலன் ஒளி கலனில் தோய – சுந்-மிகை:3 17/2

TOP


கலனும் (4)

செழும் தோடும் பல் கலனும் வெயில் வீச மாகதர்கள் திரண்டு வாழ்த்த – பால:5 56/3
பொன் அரும் கலனும் தூசும் புறத்து உள துறத்தல் வம்போ – பால:19 57/1
வீக்கிய கலனும் தூசும் வேறுவேறு ஆனது ஓராள் – பால:21 15/2
வளன் அணி கலனும் தூசும் மா மத களிரும் மாவும் – யுத்4-மிகை:42 62/1

TOP


கலனே (2)

பொன்னின் பிறிது ஆகில பொன் கலனே – யுத்1:3 112/4
பொன்னுளே தோன்றியது ஓர் பொன் கலனே போல்கின்றேன் – யுத்1:3 160/4

TOP


கலனை (1)

சுருதி உய்த்த கலனை பொதி சுமந்து கொள் எனா – ஆரண்-மிகை:1 3/3

TOP


கலனொடும் (1)

கற்பகம் ஈன்ற மாலை கலனொடும் கிடப்ப கண்டார் – பால:16 22/4

TOP


கலா (1)

சந்தி கலா வெண்மதி வாள் நுதலாள் தனக்கும் – பால:17 22/1

TOP


கலாப (3)

சிந்தி கலாப மயிலின் கண் சிவந்து போனார் – பால:17 22/4
காரிகையார் முதல் கலாப மஞ்ஞை போல் – ஆரண்:10 22/2
மென் தொழில் கலாப மஞ்ஞை வேட்கை மீக்கூருமேனும் – சுந்:2 213/1

TOP


கலாபத்தார் (1)

பரு மணி கலாபத்தார் பல்லாண்டு இசை பரவி போனார் – பால:14 73/4

TOP


கலாபம் (4)

காந்தின மணியும் முத்தும் சிந்தின கலாபம் சூழ்ந்த – பால:14 57/2
கொழுந்து உடைய சாமரை குலாவ ஓர் கலாபம்
வழங்கு நிழல் மின்ன வரும் மஞ்ஞை என வந்தாள் – பால:22 25/3,4
கற்றை விரி பொன் சுடர் பயிற்று உறு கலாபம்
சுற்றும் மணி புக்க இழை மிக்கு இடை துவன்றி – பால:22 27/1,2
பிச்சரின் பிதற்றி அல்குல் பூம் துகில் கலாபம் பீறி – சுந்:2 187/2

TOP


கலாபமும் (1)

மெய் கலாபமும் குழைகளும் இழைகளும் விளங்க – பால:15 10/2

TOP


கலாம் (4)

உள் கலாம் உடையாரின் உயங்கினார் – அயோ:11 21/4
அரும் கலாம் உற்று இருந்தான் என்னினும் ஆம் இளையவன்தான் அரிந்த நாசி – ஆரண்:6 133/2
தீ கலாம் கொண்ட தேவர் சிரிக்கலாம் செருவில் ஆவி – யுத்2:16 142/3
வன் கலாம் இயற்றி நின்றான் மற்றொரு மனத்தன் ஆகி – யுத்2:19 183/2

TOP


கலால் (1)

வெறுக்கை ஓங்கிய மேரு விழு கலால்
நிறுக்க நேர்வரும் வீரர் நெருக்கலால் – யுத்2:15 15/2,3

TOP


கலி (17)

காத்த கால் மள்ளர் வெள்ள கலி பறை கறங்க கைபோய் – பால:1 18/1
கலி தானை கடலோடும் கை தான களிற்று அரசர் – பால:13 20/1
நுழை கலி கரும் கண்ணியர் நூபுர – பால:14 47/2
கான் புக்கிடினும் கடல் புக்கிடினும் கலி பேர் – அயோ:4 141/1
கால் உள சிலை பூணும் கை உள கலி வானின் – அயோ:8 28/3
கங்குல் பூசி வருகின்ற கலி காலம் எனவே – ஆரண்:1 13/4
ஆர்த்து எழுந்தது இறுதியில் ஆர் கலி
கார் கரும் கடல் கால் கிளர்ந்து என்னவே – ஆரண்:7 25/3,4
ஆர் கலி அழுவம் தந்த அமிழ்து என ஒருவர் ஆவி – ஆரண்:10 163/3
கான் கிடந்தது மறைதர கால் வய கலி_மா – ஆரண்:13 88/1
காற்று அலம்பினும் கலி நெடு வானிடை கலந்த – கிட்:4 8/3
தங்கி வாழ் கலி தானை அங்கு ஆறு_ஐந்து கோடி – கிட்-மிகை:12 4/3
ஆர் கலி அழுவத்து ஆழும் கலம் எனல் ஆயிற்று அன்றே – சுந்:1 8/4
சகர வேலையின் ஆர் கலி திசைமுகம் தடவும் – சுந்:2 27/2
நாள்-தொறும் சுடரும் கலி கெழு விசும்பில் நாளொடு கோளினை நக்க – சுந்:3 79/2
கார் ஆயின வெம் கரி தேர் கலி மா – யுத்3:27 18/1
கடிக்கின்றன கனல் வெம் கணை கலி வான் உற விசை-மேல் – யுத்3:27 110/3
கலி கடன் அளிப்பென் என்று நிருதர்க்கு கருதினாயேல் – யுத்4:34 10/2

TOP


கலி_மா (1)

கான் கிடந்தது மறைதர கால் வய கலி_மா
தான் கிடந்துழி சாரதி கிடந்துழி சார்ந்தார் – ஆரண்:13 88/1,2

TOP


கலிக்கு (1)

ஆழி கிளர் ஆர் கலிக்கு ஐம்-மடங்கு ஆர்ப்பின் ஓசை – கிட்:7 52/2

TOP


கலிங்க (3)

கடகமும் குழையும் பூணும் ஆரமும் கலிங்க நுண் நூல் – பால:10 17/1
கரை இல் நுண் புகை படலையில் கரந்தனர் கலிங்க
திரையினுள் பொலி சித்திர பாவையின் செயலார் – சுந்:13 22/3,4
கால் என கடு என கலிங்க கம்மியர் – யுத்3:27 52/1

TOP


கலிங்கர் (2)

கங்கர் கொங்கர் கலிங்கர் குலிங்கர்கள் – பால:21 46/1
கருமம் வேறு இலது என கலிங்கர் கூறினார் – அயோ-மிகை:1 7/4

TOP


கலித்த (3)

மழை ஒலித்தன போல் கலித்த மனத்தின் முந்துறு வாசியே – அயோ:3 62/4
கார் இகலி கடலோடு கலித்த
மாரி கலித்து என வாசி கலித்த – யுத்3:20 25/3,4
மாரி கலித்து என வாசி கலித்த – யுத்3:20 25/4

TOP


கலித்தவர் (1)

கடுத்தவர் கலித்தவர் கறுத்தவர் செறுத்தவர் கலந்து சரம் மேல் – யுத்3:31 137/3

TOP


கலித்தவே (1)

மழை கலித்து என வாசி கலித்தவே – பால:14 47/4

TOP


கலித்தன (4)

உழை கலித்தன என்ன உயிர்-துணை – பால:14 47/1
இழை கலித்தன இன்_இயமா எழும் – பால:14 47/3
பேரி கலித்தன பேர் உலகை சூழ் – யுத்3:20 25/1
ஏரி கலித்தன ஆம் என யானை – யுத்3:20 25/2

TOP


கலித்தார்கள் (1)

கலித்தார்கள் உம்பர் ஓட கடையுகத்து எறியும் காலின் – சுந்-மிகை:10 4/2

TOP


கலித்தான் (1)

கலித்தான் சிலையை கையால் வாங்கி கழுத்தினிடை இட்டு – சுந்:8 47/3

TOP


கலித்து (4)

கலை ஆழி கதிர் திங்கள் உதயத்தில் கலித்து ஓங்கும் – பால:12 25/3
மழை கலித்து என வாசி கலித்தவே – பால:14 47/4
கலித்து ஓடி உம்பரோடும் ஓடின காலன் அஞ்ச – சுந்-மிகை:11 8/2
மாரி கலித்து என வாசி கலித்த – யுத்3:20 25/4

TOP


கலிநட (1)

கலிநட கழை கண்ணுளர் என நடம் கவின – கிட்:1 21/3

TOP


கலிப்ப (3)

கறங்கு வார் கழல் கலன் கலிப்ப முந்து கண் முகிழ்த்து – கிட்:7 3/3
கால் முதல் தொடர்ந்த நூபுரம் சிலம்ப கிண்கிணி கலையொடும் கலிப்ப
பால் நிறத்து அன்ன குழாம் படர்ந்து என்ன பற்பல மங்கையர் படர – சுந்:3 76/3,4
கண்டை ஆயிர கோடிகள் மழை என கலிப்ப
கொண்டு அணைந்தனன் நொடியினின் அரக்கர்-தம்_கோமான் – யுத்4:41 3/3,4

TOP


கலிப்பது (1)

தழங்கு பேர் ஒலி கலிப்பது தறுகண் மா நிருத – யுத்3:31 20/3

TOP


கலிப்போ (1)

கார் திண் மால் கரி முழக்கமோ வாசியின் கலிப்போ
போர்த்த பல்_இயத்து அரவமோ நெருக்கினால் புழுங்கி – யுத்3:31 19/2,3

TOP


கலியது (1)

கலியது காலம் வந்து கலந்ததோ கருணை வள்ளால் – கிட்:7 86/2

TOP


கலியின் (1)

கடை வரும் தீ நெறி கலியின் ஆட்சியோ – அயோ:12 15/4

TOP


கலியினும் (1)

கலியினும் கொடியர் கற்ற படைக்கல கரத்தர் என்றால் – யுத்3:31 53/3

TOP


கலின் (1)

முழு கலின் வலிய நம் மூரி நெஞ்சினை – அயோ:4 188/1

TOP


கலின (15)

கதிக்கு முந்துறு கலின மான் தேரொடும் கதிரோன் – பால:9 2/2
ஆறும் ஆய் கலின மா விலாழியால் அழிந்து ஓர் ஆறு ஆய் – பால:10 6/2
கொட்பு உறு கலின பாய் மா குலால் மகன் முடுக்கி விட்ட – பால:10 12/1
கந்து அடு களிறும் தேரும் கலின மா கடலும் சூழ – பால:20 4/2
கால் திரண்டு அனைய கால கடு நடை கலின பாய் மா – அயோ:13 53/4
கடங்களும் கலின மா விலாழியும் கணக்கு_இலாத – சுந்:2 38/2
காற்றின் கடிய கலின புரவி நிருதர் களத்து உக்கார் – சுந்:8 42/1
கருவி புக்கனர் அரக்கர் மா பல்லணம் கலின
புரவி இட்ட தேர் பூட்டின பருமித்த பூட்கை – சுந்:9 8/3,4
வீறு செய்தன அ பரி கலின மா விலாழி – சுந்:9 9/4
காற்று உறழ் கலின மான் தேர் கடிதினின் கடாவி கண்ணுற்று – யுத்2:15 156/1
கார் இழந்து வெம் கலின மா கால்களும் இழந்து – யுத்2:15 234/2
கரி பட காலாள் வெள்ளம் களம் பட கலின கால – யுத்2:18 185/1
கடம் படு கரி பட கலின மா பட – யுத்3:20 38/1
முகம் பயில் கலின பாய்மா முனை எயிற்று அரக்கர் மூரி – யுத்3:22 126/2
எண்ணெயும் கலின மா விலாழியும் எண்_இல் யானை – யுத்4:41 115/2

TOP


கலும் (1)

இந்து காந்தத்தின் ஈர நெடும் கலும்
வெந்த காந்த வெதுப்பு உறு மேனியாள் – ஆரண்:6 73/3,4

TOP


கலுழ் (3)

கடம் கலுழ் தடம் களிறு கையொடு கை தெற்றா – பால:7 31/1
கடம் கலுழ் சேனையை கடல் இது ஆம் என – பால:14 12/2
கடம் கலுழ் தடம் களிறு தேர் பரி கடாவி – ஆரண்:9 3/3

TOP


கலுழ்கின்றார் (2)

கலங்கல் இல் கரும் கண் இணை வாரி கலுழ்கின்றார் – ஆரண்:10 44/4
கண்டார் விண்ணோர் கண்கள் புடைத்தார் கலுழ்கின்றார்
கொண்டார் துன்பம் என் முடிவு என்னா குலைகின்றார் – யுத்3:22 218/1,2

TOP


கலுழ்ந்த (1)

களித்தான் வாரி கலுழ்ந்த கண்ணினான் – கிட்:16 43/4

TOP


கலுழ்ந்தது (1)

பகையில் பார்க்கின்ற பாவமும் கலுழ்ந்தது பரிவால் – யுத்3:22 200/4

TOP


கலுழ்ந்தனர் (1)

கண்ணீரொடும் ஆவி கலுழ்ந்தனர் காலால் – யுத்2:18 252/3

TOP


கலுழ்ந்தான் (2)

கரை தெரிவு இலாத துன்பம் விளைந்தவா என கலுழ்ந்தான் – கிட்:16 15/4
கரக்கல் ஆகலா காதலின் வீழ்ந்தனன் கலுழ்ந்தான்
குரக்கு வெள்ளமும் தலைவரும் துயரிடை குளித்தார் – யுத்4:32 37/3,4

TOP


கலுழ்ந்தே (1)

நல்லாள் நல்ல கண்கள் கலுழ்ந்தே நகுகின்றாள் – சுந்-மிகை:3 24/4

TOP


கலுழ்வாள் (1)

கரிய காண்டலும் கண்ணின் நீர் கடல் புக கலுழ்வாள்
உரிய காதலின் ஒருவரோடு ஒருவரை உலகில் – சுந்:3 7/2,3

TOP


கலுழ (4)

காரணம் இன்றியேயும் கண்கள் நீர் கலுழ நிற்பார் – அயோ:3 94/4
காதங்கள் கோடி கடை சென்று காணும் நயனங்கள் வாரி கலுழ
கேதங்கள் கூர அயர்கின்ற வள்ளல் திரு மேனி கண்டு கிளர்வான் – யுத்2:19 245/1,2
கண்ட கார் முகில் வண்ணனும் கமல கண் கலுழ
துண்ட வெண் பிறை நிலவு என முறுவலும் தோன்ற – யுத்3:22 77/1,2
கடைக்கணால் நோக்கி நோக்கி இரு கண் நீர் கலுழ போனான் – யுத்3:28 14/4

TOP


கலுழற்கும் (1)

கடனே வெம் கலுழற்கும் மேன்மையாய் – கிட்:16 36/4

TOP


கலுழற்கேயும் (1)

இ தொழில் கலுழற்கேயும் அரிது என இமையோர் எல்லாம் – யுத்2:18 183/2

TOP


கலுழன் (27)

வருவ போல் கலுழன் மேல் வந்து தோன்றினான் – பால:5 10/4
மா இரு ஞாலம் உண்டோன் கலுழன் மேல் சரணம் வைத்தான் – பால:5 22/4
என்னை ஆள் உடைய ஐயன் கலுழன் மீது எழுந்து போய – பால:5 23/1
சிறை உறு கலுழன் அன்னம் சே முதல் பிறவும் ஊரும் – பால-மிகை:11 46/2
மாக வெம் கலுழன் ஆம் வருகின்றான் என – ஆரண்:13 3/3
வாட்டும் கலுழன் என வன் தலை பத்தின் மீதும் – ஆரண்:13 24/2
நஞ்சு இவரும் மிடற்று அரவுக்கு அமிர்து நனி கொடுத்து ஆயை கலுழன் நல்கும் – கிட்:13 25/3
உய்தும் நாம் என்பது என்னே உறு வலி கலுழன் ஊழின் – சுந்:1 21/3
கார் நிறத்து அண்ணல் ஏவ கலுழன் வந்துற்ற காலை – சுந்:1 34/2
உள் வாழ் அர கொடு எழு திண் கலுழன் ஒத்தான் – சுந்:1 71/4
கடித்தான் நாகம் விண்ணில் முரிக்கும் கலுழன் போல் – சுந்:2 86/2
இலங்கு வெம் சினத்து அம் சிறை எறுழ் வலி கலுழன்
உலங்கின்-மேல் உருத்து என்ன நீ குரங்கின்-மேல் உருக்கின் – சுந்:9 2/1,2
பற்றிய கலுழன் என்ன பொலிந்தனன் விசும்பின் ஓர்-பால் – சுந்:12 129/4
கறங்கு வெம் சிறை கலுழன் தன் கடுமையின் கரந்தான் – யுத்1:3 49/2
காணி ஆக பண்டு உடையனாம் ஒரு தனி கலுழன்
நாணினான் மற்றை அனந்தனும் தலை நடுக்குற்றான் – யுத்2:15 219/3,4
அ தன்மை கண்டு புடை நின்ற அண்ணல் கலுழன் தன் அன்பின் மிகையால் – யுத்2:19 243/3
இந்திரன் விடையின் பாகன் எறுழ் வலி கலுழன் ஏறும் – யுத்2:19 288/1
வாச தார் மாலை மார்ப வான் உறை கலுழன் வந்தான் – யுத்2:19 294/4
கண்டிலன்-போலும் சொற்ற கலுழன் அன்று என்னை கண்ணால் – யுத்2:19 297/4
வான நாட்டு உறைகின்றார் வய கலுழன் வல் விசையால் மாயன் வைகும் – யுத்3:24 37/1
சிறை அரவ கலுழன் கொடு சீறும் – யுத்3:26 27/3
தெறும் சிறை கலுழன் அன்ன ஒரு கணை தெரிந்து செம் பொன் – யுத்3:27 177/3
நடுங்கினை போல சால தளர்ந்தனை கலுழன் நண்ண – யுத்3:28 2/3
மேல் வரைப்பு அடர் கலுழன் வன் காற்று எனும் விசையோர் – யுத்3:31 8/3
மறை விரித்து-என்ன ஆடுறு மான மா கலுழன்
சிறை விரித்து-என்ன கொய்சகம் மருங்கு உற சேர்த்தி – யுத்4:35 6/1,2
கடை உக முடிவு எழு கடல் புரை கலுழன் – யுத்4:37 87/4
கண் அகன் உலகினை வலம்வரு கலுழன்
நண்ணலும் இமையவர் நமது உறு கருமம் – யுத்4:37 88/2,3

TOP


கலுழன்-தன்-மேல் (1)

விடையின்-மேல் கலுழன்-தன்-மேல் வில்லினர் விளங்குகின்ற – யுத்3:22 18/1

TOP


கலுழன்-மேல் (2)

விண் உறு கலுழன்-மேல் விளங்கும் விண்டுவின் – சுந்:5 72/3
உறு திறல் கலுழன்-மேல் ஒருவன் நின்று அமர் செய்தானுடைய வில்லும் – யுத்1:2 87/2

TOP


கலுழனாம் (1)

காற்றிடை கழித்து தீர்த்தான் கலுழனாம் காண்-மின் காண்-மின் – யுத்2:19 296/2

TOP


கலுழனின் (6)

கற்றை வார் சிறைகள் ஆக கலுழனின் கடப்பல் காண்டீர் – கிட்:17 24/4
கரும் திண் நாகத்தை நோக்கிய கலுழனின் கனன்றான் – சுந்:12 50/2
கடிய வேக கலுழனின் கண்டிலேம் – யுத்1:9 57/4
பணி பறித்து எழுந்த மான கலுழனின் இவனை பற்றி – யுத்1:14 18/3
அறுத்தது கலுழனின் அமரர் ஆர்க்கவே – யுத்2:16 304/4
தாமரை சரணம் வைத்தான் கலுழனின் தாங்கி நின்ற – யுத்2:18 181/2

TOP


கலுழனும் (3)

கடல் எலாம் கலங்க தாவும் கலுழனும் அனையன் ஆனான் – சுந்:1 31/4
துணிக்க உற்று உயர் கலுழனும் துணுக்குற சுற்றி – சுந்:11 56/3
கக்க வெம் சிறை கலுழனும் நடுக்குற கவ்விய காலத்துள் – யுத்1:3 89/2

TOP


கலுழனே (3)

எறுழ் வலி கலுழனே என்ன உன்னி அ – ஆரண்:4 10/3
உரகர் ஒத்தனர் அனுமனும் கலுழனே ஒத்தான் – சுந்:7 48/4
உறு வலி கலுழனே ஒத்து தோன்றினான் – யுத்3:24 97/4

TOP


கலுழனேதான் (1)

ஆற்றல் சால் கலுழனேதான் ஆற்றுமே அமரின் ஆற்றல் – யுத்2:16 29/2

TOP


கலுழனை (1)

ஊழி வெம் காற்றின் வெய்ய கலுழனை ஒன்றும் சொல்லார் – யுத்4:37 1/3

TOP


கலுழா (1)

காவி உண்ட கண் அஞ்சனம் கான்றிட கலுழா
பூ உதிர்ந்தது ஓர் கொம்பு என புவி மிசை புரண்டாள் – அயோ:3 3/3,4

TOP


கலுழி (13)

செறி மத கலுழி பாய் சேறுமே சேறு எலாம் – பால:20 13/4
கடலிடை புகுந்த கண் கலுழி ஆறு-அரோ – அயோ:4 177/4
ஒழுக்கிய கண்ணின் நீர் கலுழி ஊற்றிடை – அயோ:4 188/3
வீங்கு நீர் அழுவம்-தன்னுள் விழு மத கலுழி வெள்ளத்து – அயோ:13 51/2
கண் எனும் கடல் நெடும் கலுழி கான்றிட – அயோ:14 84/2
கழை படு முத்தமும் கலுழி கார் மத – கிட்:1 10/1
கார் அளி கலுழி கரும் கைம் மலை – கிட்:1 33/2
தாங்கின கலுழி சென்று தலைமயக்கு உறுவ தம்மில் – கிட்:10 29/4
நின்றனள் நெடும் கண் இணை நீர் கலுழி கொள்ள – கிட்:14 52/4
அழுகின்ற கலுழி மாரி ஆம் என பொலிந்தது அன்றே – கிட்:15 28/4
கயல் மகிழ் கண் இணை கலுழி கான்று உக – சுந்:10 48/1
கண்டு தன் கண்களூடு மழை என கலுழி கால – யுத்3:24 11/1
காட்டை வென்று எழு கண் கலுழி புனல் – யுத்4:41 54/2

TOP


கலுழும் (4)

கள் உகுவன என கலுழும் கண்ணினார் – ஆரண்:10 120/4
நின்றனள் ஆசையின் நீர் கலுழும் கண் – ஆரண்:14 48/1
காயத்தான் என்ன சொல்லி வணங்கினான் கலுழும் கண்ணான் – யுத்2:19 232/4
கள்வனோ வென்றான் என்றான் மழை என கலுழும் கண்ணான் – யுத்3:24 7/4

TOP


கலை (75)

பொதியினை நகுவன புணர் முலை கலை வாழ் – பால:2 44/3
கந்தனை அனையவர் கலை தெரி கழகம் – பால:2 48/2
காவலின் கலை ஊர் கன்னியை ஒக்கும் சூலத்தால் காளியை ஒக்கும் – பால:3 8/3
பன்ன அரும் கலை தெரி பட்டி மண்டபம் – பால:3 61/4
புரவியில் பொரு_இல் செண்டு ஆடி போர் கலை
தெரிதலின் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ சேண் நகர் – பால:3 67/3,4
ஈசனும் புகழ்தற்கு ஒத்தோன் இரும் கலை பிறவும் எண்ணின் – பால:5 29/3
வரு கலை பிறவும் நீதி மனுநெறி வரம்பும் வாய்மை – பால:5 30/1
தரு கலை மறையும் எண்ணின் சதுமுகற்கு உவமை சான்றோன் – பால:5 30/2
ஒரு கலை முக சிருங்க உயர் தவன் வருதல் வேண்டும் – பால:5 30/4
கரும் தடம் கண்ணியர் கலை வலாளன் இல் – பால:5 38/2
கவ்வை ஒழிந்து உயர்ந்தனன் என்று அதிர் குரல் தேர் கொணர்ந்து இதனில் கலை வலாள – பால:5 63/3
கயல் பொரு விழியொடும் கலை வலாளனை – பால:5 72/3
வில் கலை நுதலினாரும் மைந்தரும் வெறுத்து நீத்த – பால:10 5/3
கலை கோட்டு பெயர் முனியால் துயர் நீங்க கருதினான் – பால:12 17/4
தலை ஆய பேர் உணர்வின் கலை_மகட்கு தலைவர் ஆய் – பால:12 25/1
கலை ஆழி கதிர் திங்கள் உதயத்தில் கலித்து ஓங்கும் – பால:12 25/3
மை கரி மதத்த விலை மாதர் கலை அல்குல் – பால:15 26/3
உண்ணா அமுது அன்ன கலை பொருள் உள்ளது உண்டும் – பால:16 47/1
கந்தம் துன்றும் சோர் குழல் காணார் கலை பேணார் – பால:17 23/2
தெய்வ பாடல் சொல் கலை என்ன தெரிவாரும் – பால:17 33/4
கலை கடந்து அகல் அல்குல் கடம் படு – பால:18 18/2
கலை உருவு அல்குலாள் கணவன் புல்குவாள் – பால:19 62/2
கரும் குழல் பாரம் வார் கொள் கன முலை கலை சூழ் அல்குல் – பால:21 17/1
கலவைகள் புனைவாரும் கலை நல தெரிவாரும் – பால:23 29/1
கணிகையர் தொகுவாரும் கலை பல பயில்வாரும் – பால:23 32/1
ஆர்த்தன பல் கலை ஆர்த்தன பல்லாண்டு – பால:23 93/3
பொன் ஆர் கலை அணிவான் எதிர் புகுவான் நிலை உணரா – பால:24 24/2
வட கலை தென் கலை வடுகு கன்னடம் – பால-மிகை:0 35/1
வட கலை தென் கலை வடுகு கன்னடம் – பால-மிகை:0 35/1
என கலை மா முக சிருங்கன் இ உரை-தனை – பால-மிகை:5 11/1
உழை கலை இரலையை உயிர் உண்டு ஓங்கிய – பால-மிகை:7 12/2
கணித்த எம் பெரும் என்ன கலை மறை முனிவன் சொல்வான் – பால-மிகை:11 14/4
கண்டனன் அரசன் காணா கலை மறை முனிவர்க்கு அல்லால் – பால-மிகை:11 21/1
மண்ணினும் நல்லள் மலர்_மகள் கலை_மகள் கலை ஊர் – அயோ:1 39/1
மண்ணினும் நல்லள் மலர்_மகள் கலை_மகள் கலை ஊர் – அயோ:1 39/1
சரிந்த பூ உள மழையொடு கலை உற தாழ்வ – அயோ:1 55/1
நீண்ட கூந்தலர் நீள் கலை தாங்கலர் – அயோ:2 1/3
தாரொடு நடந்தன பிடிகள் தாழ் கலை
தேரொடு நடக்கும் அ தெரிவைமாரினே – அயோ:2 44/3,4
நல் கலை_இல் மதி என்ன நகை இழந்த முகத்தானை – அயோ:13 29/2
தூய்மையன் இரும் கலை துணிந்த கேள்வியன் – ஆரண்:4 5/1
நல் கலை மதி உற வயங்கு நம்பி-தன் – ஆரண்:6 15/1
எல் கலை திரு அரை எய்தி ஏமுற – ஆரண்:6 15/2
பொன்_கலை நோற்றில போலுமால் என்றாள் – ஆரண்:6 15/4
கன்னி எழில் கொண்டது கலை தட மணி தேர் – ஆரண்:6 25/3
கலை உவா மதியே கறி ஆக வன் – ஆரண்:6 67/1
கனம் தலை வரும் குழல் சரிந்து கலை சோர – ஆரண்:10 42/2
சொல் கலை என தொலைவு இல் தூணிகள் சுமந்தார் – ஆரண்:10 54/4
கலை கிடந்து அன்ன காட்சியது இது கடித்து ஒடித்தான் – ஆரண்:13 85/3
பொன்னொடு மணி கலை சிலம்பொடு புலம்ப – ஆரண்-மிகை:6 2/1
கலை கொண்டு ஓங்கிய மதியமும் கதிரவன்-தானும் – கிட்:4 4/1
கற்றதும் கண்கூடாக கண்டதும் கலை_வலாளர் – கிட்:11 93/2
கண் அகன் கவரி கற்றை கால் உற கலை வெண் திங்கள் – கிட்:11 101/2
தார் ஆழி கலை சார் அல்குல் தடம் கடற்கு உவமை தக்கோய் – கிட்:13 37/2
பெரும் கலை மதி திரு முகத்த பிறழ் செம் கேழ் – கிட்:14 44/3
களம் தவா நெடும் கருவியில் கைகளில் செயிரியர் கலை கண்ணால் – சுந்:2 190/3
காய் சின உழுவை தின்னிய வந்த கலை இளம் பிணை என கரைந்தாள் – சுந்:3 94/4
முற்றுண்டாய் கலை யாவையும் முற்றுற – சுந்:12 31/2
காற்றின் மகன் கலை கற்றான் – சுந்:13 51/3
கலை ஒடிந்திட அடித்தனன் அரக்கர்கள் கலங்க – சுந்-மிகை:7 10/4
காடு பற்றியும் கன வரை பற்றியும் கலை தோல் – யுத்1:3 31/1
காதல் நான்முகனாலும் கணிப்ப_அரிய கலை அனைத்தும் கதிரோன் முன் சென்று – யுத்1:4 102/3
செழும் சுடர் பனி கலை எலாம் நிரம்பிய திங்கள் – யுத்1:6 1/2
கலை குலாம் பரவை ஏழும் கால் கிளர்ந்து எழுந்த காலத்து – யுத்1:13 28/3
கலை கண்ட கரும் கடல் கண்டு உளவாம் – யுத்2:18 28/2
செம் கண்ணவன் இவனே என திரிந்தான் கலை தெரிந்தான் – யுத்3:22 113/4
கார் ஏறினர் மழை ஏறினர் கலை ஏறினர் பல வெம் – யுத்3:22 118/2
கலை அறா திங்கள் அன்ன வாளியால் கையை கொய்தான் – யுத்3:28 43/3
கலை விழுந்தவா விழுந்த வெள் எயிற்ற காடு எலாம் – யுத்3:31 81/4
கலை உறு திங்களின் வடிவு காட்டிய – யுத்4:37 155/3
போர்_மகளை கலை_மகளை புகழ்_மகளை தழுவிய கை பொறாமை கூர – யுத்4:38 10/1
ஒரு கலை தனி ஒண் மதி நாளொடும் – யுத்4:40 7/1
பொரு கலை குலம் பூத்தது போன்றனள் – யுத்4:40 7/3
கருவும் மாண்டு அற காணுதியோ கலை
தருமம் நீ அலது இல் எனும் தன்மையாய் – யுத்4:41 75/3,4
துன்னிய கலை வல்லோரை களிந்து உரைத்து இகழ்வோர் சுற்றம் – யுத்4-மிகை:41 70/3
நீர் கரை அதனில் ஒட்டி நெடும் கலை முயல் மான் கொல்வோர் – யுத்4-மிகை:41 76/2

TOP


கலை_மகட்கு (1)

தலை ஆய பேர் உணர்வின் கலை_மகட்கு தலைவர் ஆய் – பால:12 25/1

TOP


கலை_மகள் (1)

மண்ணினும் நல்லள் மலர்_மகள் கலை_மகள் கலை ஊர் – அயோ:1 39/1

TOP


கலை_மகளை (1)

போர்_மகளை கலை_மகளை புகழ்_மகளை தழுவிய கை பொறாமை கூர – யுத்4:38 10/1

TOP


கலை_வலாளர் (1)

கற்றதும் கண்கூடாக கண்டதும் கலை_வலாளர்
கொற்றதும் மானம் வந்து தொடர்ந்ததும் படர்ந்த துன்பம் – கிட்:11 93/2,3

TOP


கலை_இல் (1)

நல் கலை_இல் மதி என்ன நகை இழந்த முகத்தானை – அயோ:13 29/2

TOP


கலைக்கு (1)

தென்சொல் கடந்தான் வடசொல் கலைக்கு எல்லை தேர்ந்தான் – அயோ:4 136/4

TOP


கலைக்குள் (1)

வரு கலைக்குள் வளர்வது மானுற – யுத்4:40 7/2

TOP


கலைக்கோட்டு (1)

பின்னும் முனிவரர் கேட்ப கலைக்கோட்டு முனி வரின் வான் பிலிற்றும் என்றார் – பால:5 34/4

TOP


கலைகள் (3)

கதிர் மதி ஆம் எனின் கலைகள் தேயும் அம் – ஆரண்:6 10/3
மின்னொடு மணி கலைகள் விம்மி இடை நோவ – ஆரண்-மிகை:6 2/2
சாலவும் கலைகள் வல்லோய் தவறு உண்டு போலும் வாய்மை – யுத்4-மிகை:41 256/3

TOP


கலைகளின் (1)

கலைகளின் பெரும் கடல் கடந்த கல்வியான் – ஆரண்:7 108/1

TOP


கலைகளும் (3)

தழங்கிய கலைகளும் நிறையும் சங்கமும் – பால:10 44/1
தொடர்ந்த பூம் கலைகளும் குழலும் சோர்தர – பால:13 56/2
கொண்ட பூம் துகிலும் கோவை கலைகளும் சோர கூர்ம் கள் – சுந்:2 186/2

TOP


கலைசோர (1)

புனை துகில் கலைசோர நெஞ்சு புழுங்கினார் சில பூவைமார் – அயோ:3 56/2

TOP


கலைமறையோர் (1)

கை வழி நிதி எனும் நதி கலைமறையோர்
மெய் வழி உவரி நிறைந்தன மேன்மேல் – பால:5 119/3,4

TOP


கலைமான் (1)

கலைமான் முதல் ஆயின கண்ட எலாம் – ஆரண்:11 44/1

TOP


கலையர் (1)

வில் கலையர் வேதம் உறை நாவர் தனி மெய்யர் – ஆரண்:10 54/2

TOP


கலையாள்-தன் (1)

பாகு ஒக்கும் சொல் நுண் கலையாள்-தன் படர் அல்குல் – பால:17 30/1

TOP


கலையில் (1)

கலையில் படு கம்மியர் கூடம் அலைப்ப – யுத்2:18 244/2

TOP


கலையிற்று (1)

முற்றுறு கலையிற்று ஆய முழுமதி முகத்தினானை – யுத்1:4 133/2

TOP


கலையின் (2)

குலம் முதல் தொன்மையும் கலையின் குப்பையும் – அயோ:1 5/1
நிரை ஆர் கலையின் கடலே நெறி ஆர் மறையின் நிலையே – அயோ:4 32/2

TOP


கலையினால் (1)

கலையினால் திங்கள் போல வளர்கின்ற காலத்தே உன் – யுத்3:29 47/1

TOP


கலையினாள் (1)

இன மணி கலையினாள் தோழி நீயும் என் – பால:19 25/3

TOP


கலையுடை (1)

சிந்தி ஓடு கலையுடை தேர்-கொலோ – யுத்4:40 9/3

TOP


கலையும் (8)

உவள் அரு மறையினொடு ஒழிவு_அறு கலையும்
தவள் மதி புனை அரன் நிகர் முனி தரவே – பால:5 122/3,4
மானும் கலையும் என மால் வரை வந்து இழிந்தார் – பால:16 39/4
முலை மிசை கச்சொடு கலையும் மூட்டு அற – பால:19 24/2
சங்கு_இனம் ஆர்த்தன கலையும் சாறின – பால:19 63/2
பயிர் ஒன்று கலையும் சங்கும் பழிப்ப அரு நலனும் பண்பும் – பால:21 8/1
நள் ஒலித்தில நளிர் கலையும் அன்னவே – அயோ:4 204/2
மயிலும் பெடையும் உடன் திரிய மானும் கலையும் மருவி வர – ஆரண்:14 29/1
கல்லாத கலையும் வேத கடலுமே என்னும் காட்சி – கிட்:2 18/2

TOP


கலையே (2)

கலையே பிணையே களிறே பிடியே – ஆரண்:12 75/2
கலையே போலும் கால எயிற்றான் கனல் கண்ணான் – கிட்:15 2/4

TOP


கலையொடும் (3)

நாவிய செவ்வி நாற கலையொடும் புலந்த நவ்வி – கிட்:10 34/4
கால் முதல் தொடர்ந்த நூபுரம் சிலம்ப கிண்கிணி கலையொடும் கலிப்ப – சுந்:3 76/3
குவித்த பல் மணி குப்பைகள் கலையொடும் கொழிப்ப – சுந்:12 41/1

TOP


கலையோர் (2)

கண் ஆர்த்தது கடல் ஆர்த்தது மழை ஆர்த்தது கலையோர்
எண் ஆர்த்தது மறை ஆர்த்தது விசயம் என இயம்பும் – யுத்3:27 159/2,3
கண் போர்த்தன கடல் போர்த்தன படி போர்த்தன கலையோர்
எண் போர்த்தன எரி போர்த்தன இருள் போர்த்தன என்னே – யுத்4:37 50/2,3

TOP


கவ்வ (4)

கற்றை மேகலைகள் நீங்கி சீறடி கவ்வ காலில் – பால:18 11/3
நாமத்தால் விரலை கவ்வ நாணி மீண்டு எனக்கு சொன்னான் – கிட்-மிகை:16 10/4
போர் அணங்கு இடங்கர் கவ்வ பொது நின்று முதலே என்ற – சுந்:12 74/3
பொய்கையின் இடங்கர் கவ்வ புராதனா போற்றி என்று – யுத்1:8 16/3

TOP


கவ்வலால் (1)

கால வான் கடும் கணை சுற்றும் கவ்வலால்
நீல வான் துகிலினை நீக்கி பூ நிற – யுத்1:6 52/1,2

TOP


கவ்வா (2)

கள் நிறை பூவும் காயும் கனிகளும் பிறவும் கவ்வா
வெண் நிற மீன்கள் எல்லாம் வறியவர் என்ன மேன்மேல் – யுத்1:8 19/2,3
கவ்வா நின்ற மால் வரை முற்றும் அவை கண்டான் – யுத்4:37 141/2

TOP


கவ்வி (14)

கண்ணொடு கண் இணை கவ்வி ஒன்றை ஒன்று – பால:10 35/2
கவ்வி நோக்கின என்று-கொல் காட்டு இன மயில்கள் – பால:15 9/2
கண்டு ஆதரிக்க திரிவான் மதம் கவ்வி உண்ண – பால:17 21/3
கேடக தட கைகள் கவ்வி கீதத்தின் – அயோ-மிகை:14 4/3
வன் பறழ் வாயில் கவ்வி வல்லியம் இரிந்த மாதோ – சுந்:1 6/4
கமையினாள் திரு முகத்து அயல் கதுப்பு உற கவ்வி
சுமை உடை கற்றை நிலத்து இடை கிடந்த தூ மதியை – சுந்:3 10/1,2
கன்றிய பவழ செ வாய் எயிறு புக்கு அழுந்த கவ்வி
ஒன்று உரையாடற்கு இல்லான் உடலமும் விழியும் சேப்ப – சுந்-மிகை:7 11/2,3
காள வார் உறையின் வாங்கும் கண்ணடி விசும்பில் கவ்வி
வாள் அரா விழுங்கி காலும் மதியினை நிகர்த்த வண்ணம் – யுத்1:10 18/3,4
வன் திறல் எயிற்றால் கவ்வி வள் உகிர் மடிய கீளா – யுத்2:16 178/3
கரம் கிடந்தன காத்திரம் கிடந்தன கறை படும்படி கவ்வி
சிரம் கிடந்தன கண்டனர் கண்டிலர் உயிர்-கொடு திரிவாரை – யுத்2:16 312/3,4
கை பல பிசைந்து பேழ் வாய் எயிறு புக்கு அழுந்த கவ்வி
தையல்-மேல் ஓடலோடும் மகோதரன் தடுத்தான் ஈன்ற – யுத்2:17 60/2,3
துண்ட வெண் பிறை துணை கவ்வி தூக்கிய – யுத்2:18 106/2
கடித்தன கணைகளோடு கணைகள் தம் அயில் வாய் கவ்வி – யுத்2:19 102/4
கானகம் இடியுண்டு என்ன கவி_குலம் மடியும் கவ்வி
போனகம் நுகரும் பேய்கள் வாய் புற புடைப்பொடு ஆர்ப்ப – யுத்3:21 13/3,4

TOP


கவ்விய (6)

பாந்தள் இது என உன்னி கவ்விய படி பாரா – அயோ:9 9/3
கவ்விய நிசி ஒரு கடையுறும் அளவின் – ஆரண்:2 35/4
கக்க வெம் சிறை கலுழனும் நடுக்குற கவ்விய காலத்துள் – யுத்1:3 89/2
கற்றை அம் தளிர்கள் என்ன கவ்விய நிமிர்வ காணாய் – யுத்1:10 19/4
கவ்விய நிருதர்-தம் களிறும் கட்டு அற – யுத்2:16 252/2
கண்ட தொகை கவ்விய காலொடு தோள் – யுத்3:31 203/2

TOP


கவ்வியது (1)

கவ்வியது அனையது ஆங்கு ஓர் நெடு வரை கடிதின் வாங்கி – யுத்2:16 194/3

TOP


கவ்வின (2)

தழைத்த வான் சிறையன தசையும் கவ்வின
அழைத்த வான் பறவைகள் அலங்கு பொன் வடிம்பு – அயோ:14 36/1,2
கல்லிய நிலவின் வெண் முறியும் கவ்வின
புல்லிய பகை என பொருவ போன்றன – சுந்:2 56/2,3

TOP


கவ்வு (4)

கவ்வு அரவு இது என இருந்திர் கற்பு எனும் – அயோ-மிகை:11 3/1
கவ்வு மீனொடு முழுகுவ எழுவன கரண்டம் – கிட்:1 16/4
கவ்வு தீ கணை மேருவை கால் வளைத்து – சுந்:2 175/1
கவ்வு அயில் கால நேமி கணக்கையும் கடந்தது என்பார் – யுத்1:9 74/4

TOP


கவ்வும் (1)

ஒரு நாள் கவ்வும் உறு கோளும் இறப்பும் பிறப்பும் ஒழிவுற்றால் – சுந்:4 56/2

TOP


கவ்வை (11)

கவ்வை உரைத்து அருள்தி என நிகழ்ந்த பரிசு அரசர்_பிரான் கழறலோடும் – பால:5 60/2
கவ்வை ஒழிந்து உயர்ந்தனன் என்று அதிர் குரல் தேர் கொணர்ந்து இதனில் கலை வலாள – பால:5 63/3
கவ்வை கூர்தர சனகி ஆம் கடி கமழ் கமலத்து – அயோ:3 4/2
கவ்வை அம் பெரும் கடல் முனியும் கால்வைத்தான் – அயோ:4 156/4
கவ்வை என்று இறையும் தன் கருத்தின் நோக்கலன் – அயோ:5 34/2
கவ்வை இன்றாக நுங்கள் வரவு என கருணையோனும் – கிட்:2 14/3
கவ்வை முது வாயிலின் நெடும் கடை கடப்பார் – சுந்:2 70/2
கவ்வை_இல் முனிவரர் கழறினார்-அரோ – யுத்4:40 37/4
கவ்வை இன்று ஆகி வென்றி கவி_குலம் பெற்று வாழ்க – யுத்4-மிகை:41 172/4
கவ்வை இல் அன்பினால் களிக்கும் சிந்தையான் – யுத்4-மிகை:41 215/2
கவ்வை அற்று இனிது வாழ கொடுத்தனன் கடை கண் நோக்கம் – யுத்4-மிகை:42 63/4

TOP


கவ்வை_இல் (1)

கவ்வை_இல் முனிவரர் கழறினார்-அரோ – யுத்4:40 37/4

TOP


கவ்வையர் (2)

காய் எரி உற்றனர் அனைய கவ்வையர்
வாயிலும் முன்றிலும் மறைய மொய்த்தனர் – அயோ:4 179/3,4
கவ்வையர் விசும்பிடை கழறல் மேயினார் – அயோ:14 128/4

TOP


கவ்வையின் (4)

கவ்வையின் அரற்றினள் கழிந்த சேண் உளாள் – கிட்:6 2/4
கவ்வையின் தீர்ந்தார் வந்து வீழ்கின்றார்-தம்மை காண – யுத்4:38 1/3
கவ்வையின் உழந்தன சிறையின் காற்றினே – யுத்4-மிகை:37 19/4
கவ்வையின் ஏகுகின்ற நீர்மையை கடுக்கும் அன்றே – யுத்4-மிகை:41 296/4

TOP


கவ்வையினோடும் (1)

கவ்வையினோடும் பாத கமலம் அது உச்சி சேர்ந்தான் – பால-மிகை:11 40/4

TOP


கவ (1)

மன்ன கவ சத்து உற வரிந்தது என என்கோ – யுத்4:36 3/3

TOP


கவச (6)

கருவியும் கைகளும் கவச மார்பமும் – அயோ:14 31/1
கழலினர் தாரினர் கவச மார்பினர் – ஆரண்:7 43/1
கைகள் வாளொடு களம் பட கழுத்து அற கவச
மெய்கள் போழ்பட தாள் விழ வெருவிட நிருதர் – ஆரண்:7 81/1,2
காய்ந்த வெம் சரம் நிருதர்-தம் கவச மார்பு உருவ – ஆரண்:8 11/3
கடி நெடும் சிலை அறும் கவச மார்பு இறும் – யுத்3:22 49/2
வீக்கிய கவச பாசம் ஒழித்து அது விரைவின் நீக்கி – யுத்3:28 68/2

TOP


கவசத்த (1)

ஆடக கவசத்த கவந்தம் ஆடுவ – ஆரண்:7 118/2

TOP


கவசத்தர் (2)

கட்டிய வாளர் இட்ட கவசத்தர் கழலர் திக்கை – சுந்:7 6/1
கல் மறைத்து ஒளிரும் செம் பொன் கவசத்தர் கடும் தேர் ஆட்கள் – சுந்:8 11/4

TOP


கவசத்தன் (2)

மின் நின்ற சிலையன் வீர கவசத்தன் விசித்த வாளன் – ஆரண்:7 59/1
வீங்கிய கவசத்தன் வெய்ய கண்ணினன் – ஆரண்:7 114/2

TOP


கவசத்தான் (1)

தனு அன்றி துணை இல்லான் தருமத்தின் கவசத்தான்
மனு வென்ற நீதியான் மகவு இன்றி வருந்துவான் – பால:12 16/3,4

TOP


கவசத்திடை (1)

விள்ளா நெடும் கவசத்திடை நுழையாது உக வெகுண்டான் – யுத்3:27 125/4

TOP


கவசத்து (5)

ஆரத்தொடு கவசத்து உடல் பொடி பட்டு உக அவன் மா – யுத்2:15 173/3
அள் ஆடிய கவசத்து அவிர் மணி அற்றன திசை போய் – யுத்2:15 177/1
நல் நெடும் கவசத்து நாம வெம் கணை – யுத்2:16 306/3
ஏழ் இருநூறு வாளி இலக்குவன் கவசத்து எய்தான் – யுத்2:19 115/4
ஏம தடம் கவசத்து இகல் அகலத்தன இருவோர் – யுத்3:27 115/1

TOP


கவசத்தை (4)

கண்ணுதல் பெரும் கடவுள்-தன் கவசத்தை கடந்தில கதிர் வாளி – யுத்2:16 327/4
கையினின் பெரிய அம்பால் கவசத்தை கழித்து வீழ்த்தான் – யுத்2:19 170/4
கவசத்தை கழித்து வீழ்ப்ப காப்புறு கடன் இன்று ஆகி – யுத்2:19 171/1
விரவு வச்சிர கவசத்தை மேற்பட புனைந்தான் – யுத்4-மிகை:35 2/4

TOP


கவசத்தையும் (4)

முத்து ஆர மார்பில் கவசத்தையும் மூட்டு அறுத்தான் – ஆரண்:13 27/4
கவசத்தையும் நெடு மார்பையும் கழன்று அ கணை கழிய – யுத்3:27 124/1
என்று கொண்டு அயிர்த்தான் நெடும் கவசத்தையும் குலையா – யுத்3:27 127/2
இன்ன கவசத்தையும் ஒர் ஈசன் எனலாமால் – யுத்4:36 3/4

TOP


கவசத்தோடும் (1)

கை சிலை கோடி என்று கொடுத்தனன் கவசத்தோடும் – யுத்3:27 9/4

TOP


கவசம் (29)

பற்று ஆர்ந்த செம்பொன் கவசம் பனி மேரு ஆங்கு ஓர் – அயோ:4 114/3
ஆடவர்க்கு அரும் பெரும் கவசம் ஆயது – அயோ:12 50/3
புட்டிலும் பொறுத்தனன் கவசம் பூட்டு அமைத்து – அயோ:14 28/2
கவசம் ஆய் ஆர் உயிர் ஆய் கண் ஆய் மெய் தவம் ஆய் கடை இலா ஞானம் ஆய் காப்பானை காணா – ஆரண்:2 26/3
உரம் படர் தோளில் மீளா கவசம் இட்டு உடைவாள் ஆர்த்தான் – ஆரண்:7 61/4
தெறித்த வன் தலை தெறித்தன செறி சுடர் கவசம்
தெறித்த பைம் கழல் தெறித்தன சிலம்பொடு பொலம் தார் – சுந்:7 32/1,2
தன் நெடும் கண்கள் காந்த தாழ் பெரும் கவசம் மார்பில் – சுந்:8 14/3
பற்றினான் கவசம் படர் மார்பிடை – யுத்2:15 97/3
மேவரும் கவசம் இட்டு இறுக்கி வீக்கினன் – யுத்2:15 111/2
நோக்கி இங்கு இது சங்கரன் கவசம் என்று உணர்வுற நுனித்து உன்னி – யுத்2:16 328/2
காந்து வெம் சுடர் கவசம் அற்று உகுதலும் கண்-தொறும் கனல் சிந்தி – யுத்2:16 329/1
பொன் தாழ் கவசம் புகுதா முகிலின் – யுத்2:18 19/3
நொய்து அவன் கவசம் கீறி நுழைவன பிழைப்பு இலாத – யுத்2:18 192/4
நூறு கோல் கவசம் கீறி நுழைதலும் குழைவு தோன்ற – யுத்2:18 193/1
கை அற்றார் காலன் அற்றார் கழுத்து அற்றார் கவசம் அற்றார் – யுத்2:19 99/1
ஆறு நூறு அம்பு செம்பொன் கவசம் புக்கு அழுந்த எய்தான் – யுத்2:19 117/4
தோளின்-மேல் மார்பின்-மேலும் சுடர் விடு கவசம் சூழ – யுத்2:19 118/2
பருகின அளப்பு_இலாத பகழிகள் கவசம் பற்று அற்று – யுத்2:19 287/2
கவசம் நீக்கினர் கண்டு கண்டு ஆர் உயிர் கழிந்தார் – யுத்3:20 66/4
தேவுண்ட கீர்த்தி அண்ணல் திரு உண்ட கவசம் சேர – யுத்3:21 21/3
மின்மின்-கொள் கவசம் இட்டான் வீக்கினான் தூணி வீர – யுத்3:27 85/2
கை கார்முகம் வளைய சில கனல் வெம் கணை கவசம்
புக்கு ஆகமும் கழன்று ஓடிட இளம் கோளரி பொழிந்தான் – யுத்3:27 119/3,4
உற்றன ஒளி கிளர் கவசம் நுழைந்து உறுகில தெறுகில அனுமன் உடல் – யுத்3:28 23/3
எல் ஒளி மார்பில் வீர கவசம் இட்டு இழையா வேத – யுத்3:31 69/3
சொல் அறுக்கும் வலி அரக்கர் தொடு கவசம் துகள் படுக்கும் துணிக்கும் யாக்கை – யுத்3:31 100/1
அணி கண்டிகை கவசம் கழல் திலகம் முதல் அகல – யுத்3:31 112/2
தம்பி-தன் கவசம் மீதே இரட்டி சாயகங்கள் தாக்கி – யுத்3-மிகை:21 2/2
வில் ஒன்றால் கவசம் ஒன்றால் விறலுடை கரம் ஓர் ஒன்றால் – யுத்4:37 15/1
கடும் கணை புட்டிலும் கவசம் தானும் அ – யுத்4-மிகை:41 229/3

TOP


கவசம்தான் (1)

நிச்சயம் எனும் கவசம்தான் நிலைநிற்பது அன்றி – ஆரண்:8 2/3

TOP


கவசமும் (13)

கருவி ஓடின கச்சையும் கவசமும் கழல – ஆரண்:8 10/2
கையில் வெம் சிலை அறுத்து ஒளிர் கவசமும் கடிந்தான் – ஆரண்:8 20/4
பறித்து வீசிய கவசமும் கிடந்தது பார்த்தார் – ஆரண்:13 87/4
சூர் இழந்து வன் கவசமும் இழந்து துப்பு இழந்து – யுத்2:15 234/3
கற்றை அம் சுடர் கவசமும் கட்டு அற கழித்தான் – யுத்2:15 242/4
கடவுள் ஈந்த கவசமும் கட்டினான் – யுத்2:16 71/4
எல்லிடு கவசமும் மார்பும் ஈர்ந்து எறி – யுத்2:18 104/2
கண்டநாணும் கழலும் கவசமும்
சண்ட மாருதம் வீச தலத்து உகும் – யுத்2:19 138/2,3
கங்கணத்தொடு கவசமும் மூட்டு அற கழல – யுத்3:22 76/2
தனுவும் வெம் கணை புட்டிலும் கவசமும் தட கைக்கு – யுத்3:22 84/2
ஆயிடை இளையவன் விடம் அனையான் அவன் இடு கவசமும் அழிவுபட – யுத்3:28 24/1
செருவில் இந்திரன் தந்த பொன் கவசமும் சேர்த்தான் – யுத்4:35 4/4
கயில் விரிவு அற வரு கவசமும் உருவி – யுத்4:37 85/1

TOP


கவசமே (1)

கண்ணனே எளியேம் இட்ட கவசமே கடலே அன்ன – யுத்3:31 71/1

TOP


கவசரும் (1)

குறுகின கவசரும் மின் போல் குரை கழல் உரகரும் வன் போர் – சுந்:7 16/1

TOP


கவட்டிலை (1)

இள வரி கவட்டிலை ஆரொடு ஏர் பெற – யுத்2:15 115/3

TOP


கவட்டு (1)

காரொடும் தொடர் கவட்டு எழில் மராமர குவட்டை – பால:15 2/3

TOP


கவடியன் (1)

பல் தொடுத்து அன்ன பல் சூழ் கவடியன்
கல் தொடுத்து அன்ன போலும் கழலினான் – அயோ:8 5/1,2

TOP


கவடு (2)

மூன்று கவடு ஆய் முளைத்து எழுந்த மூலமோ – ஆரண்:15 40/3
கவடு உக பொருத காய் களிறு அன்னான் – யுத்1:11 1/1

TOP


கவண் (5)

கனத்திடை உருமின் வெருவரும் கவண் கல் என்று இவை கணிப்பு இல உலங்கின் – பால:3 11/2
கவண் உமிழ் கல் வெயில் இயங்கும் கன வரையும் சந்திரகாந்தமும் காண்பீர் – கிட்:13 23/2
அங்குசம் நெடும் கவண் அடுத்து உடல் வசிக்கும் – சுந்:2 68/1
கழு அயில் கப்பணம் கவண் கல் கன்னகம் – யுத்3:22 46/3
கப்பணங்களும் வளையமும் கவண் உமிழ் கல்லும் – யுத்3:22 106/3

TOP


கவத்தால் (1)

பயன் படைத்தனம் பல் கவத்தால் என்றார் – யுத்4:37 186/4

TOP


கவந்த (9)

கவந்த பந்தங்கள் களித்தன குளித்த கை_மலைகள் – ஆரண்:7 86/1
கண்டனர் தம் உடல் கவந்த நாடகம் – ஆரண்:7 120/4
காலநேமியை பொரும் கவந்த காட்சியான் – ஆரண்:15 18/4
கருதி உய்த்திடுதல் காணுதி கவந்த பெலையோய் – ஆரண்-மிகை:1 3/2
கவந்த தம்பியை கையினால் எடுத்து அவன் உயிரை – கிட்-மிகை:7 3/3
பனிக்க சுரத்து கரன் முதலோர் கவந்த படையும் பல் பேயும் – சுந்:4 55/1
ஓடின கவந்த பந்தம் ஆடின அலகை மேல்மேல் – யுத்2:16 168/3
கவந்த பந்தமும் கழுதும் தம் கணவரை காணா – யுத்3:22 198/1
மிடுக்குற்றன கவந்த குலம் எழுந்து ஆடலின் எல்லாம் – யுத்3:31 107/3

TOP


கவந்தத்தின் (2)

கை விளக்கு எடுத்தது என்ன கவந்தத்தின் காடு கண்டான் – யுத்3:22 145/4
மண் பிளந்து அழுந்த ஆடும் கவந்தத்தின் வருக்கம் கண்டான் – யுத்4:34 24/2

TOP


கவந்தத்தினை (1)

காந்தன் நின்று ஆடுவான் உயர் கவந்தத்தினை
வேந்த நீ அலசினாய் விடுதியால் நடம் எனா – சுந்:10 47/2,3

TOP


கவந்தத்தை (1)

தொண்டை நீங்கிய கவந்தத்தை துணைவ நீ எம்மை – ஆரண்:7 138/3

TOP


கவந்தத்தொடு (1)

கட கார் என்ன பொங்கு கவந்தத்தொடு கைகள் – யுத்4:33 9/1

TOP


கவந்தபந்த (1)

கவந்தபந்த களி_நடம் கண்டிட – ஆரண்:3 20/2

TOP


கவந்தம் (8)

ஆடக கவசத்த கவந்தம் ஆடுவ – ஆரண்:7 118/2
களிறு தேர் பரி கடுத்தவர் முடி தலை கவந்தம்
ஒளிறு பல் படை தம் குலத்து அரக்கர்-தம் உடலம் – ஆரண்:8 15/1,2
அட கரும் கவந்தம் நின்று ஆடுகின்றன – யுத்2:18 109/1
ஆடுவ கவந்தம் ஒன்று ஆறு எண்ணாயிரம் – யுத்2:18 110/1
சேனை காவலர் ஆயிரம் பேர் படின் கவந்தம் ஒன்று எழுந்தாடும் – யுத்3:31 215/2
கானம் ஆயிரம் கவந்தம் நின்று ஆடிடின் கவின் மணி கணில் என்னும் – யுத்3:31 215/3
சுட்ட நூறு_ஆயிரம் கவந்தம் ஆடிட – யுத்3-மிகை:31 56/3
எங்கணும் கவந்தம் ஆட எய்தி அங்கு அரக்கிமார்கள் – யுத்4-மிகை:37 3/3

TOP


கவந்தமும் (3)

கவந்தமும் உலகம் நின் கையது ஆயது என்று – அயோ:14 33/3
கங்குல் அன்ன கவந்தமும் கையெடுத்து – யுத்2:15 29/3
ஆடுகின்றன கவந்தமும் அவற்றொடும் ஆடி – யுத்2:15 232/1

TOP


கவந்தன் (7)

கையின் வளைந்து வயிற்று அடக்கும் கவந்தன் வனத்தை கண்ணுற்றார் – ஆரண்:15 1/4
நின்று என இருந்த அ கவந்தன் நேர் சென்றார் – ஆரண்:15 10/4
கனையும் வார் கழல் வீரர் சென்று அணுகலும் கவந்தன்
வினையின் எய்திய வீரர் நீர் யாவர்-கொல் என்ன – ஆரண்:15 35/2,3
கைகள் அற்று வெம் குருதி ஆறு ஒழுகிய கவந்தன்
மெய்யின் மேற்கோடு கிழக்கு உறு பெரு நதி விரவும் – ஆரண்:15 37/1,2
கவந்தன் தனது ஆவி கவர்ந்து ஒருக்காலும் நீங்கா – சுந்-மிகை:4 8/3
காலின் செல்லும் கவந்தன் உயிர்க்கும் கரனுக்கும் – யுத்3:22 212/2
மன்னிய கவந்தன் தன்னை உயிரொடு சாபம் மாற்றி – யுத்4-மிகை:41 235/3

TOP


கவந்தன்-தானும் (1)

விராதனும் கரனும் மானும் விறல் கெழு கவந்தன்-தானும்
மராமரம் ஏழும் வாலி மார்பமும் மகர நீரும் – யுத்4:41 42/1,2

TOP


கவந்தனும் (2)

அ கவந்தனும் நினைந்து அமரர் தாழ் சவரி போல் – கிட்:3 12/4
மா கவந்தனும் வலி தொலைந்த வாலி ஆம் – யுத்2:16 276/1

TOP


கவந்தனை (2)

விராதனை கரனை மானை கவந்தனை வென்றிகொண்டு – பால-மிகை:0 8/2
சவரியது இருக்கை-தானும் கவந்தனை தடிந்த கானும் – யுத்4-மிகை:41 132/1

TOP


கவயம் (1)

கவயம் நின் சரணம் அல்லால் பிறிது ஒன்று கண்டது உண்டோ – யுத்1:7 4/2

TOP


கவயன் (3)

இவன் காண் கவயன் கவயாக்கனும் ஈங்கு இவன் காண் – யுத்1:11 30/2
காலனார் வயத்து அடைந்திலன் ஏவுண்ட கவயன்
ஆலம் அன்னது ஓர் சரத்தொடும் அங்கதன் அயர்ந்தான் – யுத்2:15 199/2,3
கயம் குடைந்து ஆடும் வீர களிறு ஒத்தான் கவயன் காலின் – யுத்2:19 59/3

TOP


கவயாக்கன் (1)

காலன் அனைய துன்மருடன் காம்பன் கயவன் கவயாக்கன்
ஞாலம் அறியும் நளன் சங்கன் விந்தன் துவிந்தன் மதன் என்பான் – சுந்:4 116/3,4

TOP


கவயாக்கனும் (1)

இவன் காண் கவயன் கவயாக்கனும் ஈங்கு இவன் காண் – யுத்1:11 30/2

TOP


கவர் (9)

கவர் உடை எயிற்றினர் கடித்த வாயினர் – பால:8 36/1
கதிர் மணி ஒளி கால கவர் பொருள் தெரியாவாறு – பால:23 34/1
கவர் மனத்தினனாய் அந்த கன்னியர்-தம்மை நோக்கி – பால-மிகை:8 4/4
உருளும் நேமியும் ஒண் கவர் எஃகமும் – அயோ:2 19/1
கள்ளை மா கவர் கண்ணியன் கண்டிலன் – அயோ:11 31/1
கை உறு கவர் அயில் பிடித்த காலன் தான் – அயோ:13 8/2
ஆடவர் உயிர் கவர் அலங்கல் வேலினர் – ஆரண்:7 50/3
நின்று அசைத்து உயிர் கவர் நீல காலனோ – சுந்:12 66/1
கவர் அரக்கன் அ மாயை என் சுடர் – யுத்4-மிகை:40 16/2

TOP


கவர்கிற்போர் (1)

கல்லில் அம் கை உலகம் கவர்கிற்போர்
நல் இலங்கை முதலோர் நவை இல்லோர் – யுத்1:11 11/1,2

TOP


கவர்தல் (1)

கை நெகிழ்ந்தனன் நெகிழ்ந்திலன் கடும் கணை கவர்தல் – கிட்:7 66/4

TOP


கவர்ந்த (5)

தாடகையை உயிர் கவர்ந்த சரம் இருந்தது அன்றியும் நான் தவம் மேற்கொண்டு – ஆரண்:6 127/2
கருடன் அஞ்சுறு கண் மணி காகமும் கவர்ந்த
இருள் தரும் புரத்து இழுதையர் பழுது உரைக்கு எளிதோ – ஆரண்:7 87/2,3
கவர்ந்த போது அன்றி உள்ளம் நினைப்ப ஓர் களிப்பு நல்கா – கிட்:13 50/2
மண்ணில் கண்ட வானவரை வலியின் கவர்ந்த வரம் பெற்ற – சுந்:12 115/1
காய் கணை சிலையொடும் கவர்ந்த கையினான் – யுத்2:16 270/2

TOP


கவர்ந்தது (1)

கண்ணில் கடல் என்று கவர்ந்தது கான்று மீள – ஆரண்:13 26/3

TOP


கவர்ந்தனன் (1)

கருதி ஆவி கவர்ந்தனன் நேமியான் – பால-மிகை:7 21/4

TOP


கவர்ந்தார் (1)

நாரம் கொண்டார் நாடு கவர்ந்தார் நடை அல்லா – ஆரண்:11 11/1

TOP


கவர்ந்தான் (3)

ஓட்டந்தாள் அரிதின் இவள் உயிர் கவர்ந்தான் என வந்தாள் – ஆரண்:6 113/4
காய்ந்தான் கவர்ந்தான் உயிர் காலனும் கைவிதிர்த்தான் – ஆரண்:13 38/4
கறித்தான் சில கவர்ந்தான் சில கரத்தால் சில பிடித்தான் – யுத்2:18 158/3

TOP


கவர்ந்து (9)

கஞ்சத்து களிக்கும் இன் தேன் கவர்ந்து உணும் வண்டு போல – பால:22 19/1
அரும் பகை கவர்ந்து உண ஆவி பேணினென் – அயோ:11 113/2
கான்ற இன் உயிர் காலனும் கவர்ந்து மெய்ம்மறந்தான் – ஆரண்:8 14/4
காக்கைகள் கவர்ந்து கொண்டு உண்ண காண்டியால் – சுந்:5 60/4
கவந்தன் தனது ஆவி கவர்ந்து ஒருக்காலும் நீங்கா – சுந்-மிகை:4 8/3
கட்டி தீயையும் கடும் சிறை இடு-மின் அ கள்வனை கவர்ந்து உண்ண – யுத்1:3 87/3
பூ கவர்ந்து உண்ணியும் போலும் என்று எனை – யுத்2:16 276/2
குன்று நின்றது பேர்த்து எடுத்து இரு நில குடர் கவர்ந்து என கொண்டான் – யுத்2:16 325/2
கைத்தல கிளி நிற்கு ஈய கவர்ந்து எனக்கு அளித்து நின்ற – யுத்3-மிகை:29 3/3

TOP


கவர்ந்து-என (1)

வயின்-தொறும் கவர்ந்து-என துண்ட வாள்களால் – யுத்4:37 144/3

TOP


கவர்ந்தும் (1)

காசு இல் ஒரு மங்கையவளை தனி கவர்ந்தும்
கூசியதனால் விளையவும் பெறுதல் கூடாய் – யுத்1-மிகை:2 9/2,3

TOP


கவர்வ (1)

புண்களில் கைகள் நீட்டி புது நிணம் கவர்வ நோக்கி – யுத்4:34 23/2

TOP


கவர்வதே (1)

உள் உற கவர்வதே ஒக்கும் ஊழியாய் – ஆரண்:15 9/4

TOP


கவர்வார் (1)

கால் பொத்தினர் நமன் தூதுவர் கடிது உற்று உயிர் கவர்வார் – ஆரண்:7 99/4

TOP


கவர்வாரும் (1)

நாடகம் நவில்வாரும் நகை உயிர் கவர்வாரும் – பால:23 33/4

TOP


கவர்வுறும் (2)

ஊன் எலாம் உயிர் கவர்வுறும் காலன் ஓய்ந்து உலந்தான் – சுந்:7 45/1
தான் அது கவர்வுறும் தன்மைத்து ஆம் எனல் – யுத்4:40 45/3

TOP


கவரா (1)

கரு அற்றிட மழுவாள் கொடு களை கட்டு உயிர் கவரா
இருபத்தொரு படிகால் இமிழ் கடல் ஒத்து அலை எறியும் – பால:24 13/2,3

TOP


கவரி (19)

வரப்பு_அறு மணியும் பொன்னும் ஆரமும் கவரி வாலும் – பால:10 10/1
இனிய பொன் கவரி கால் இயக்க ஏகினான் – பால:23 72/4
கற்றவர் மானம் நோக்கின் கவரி_மா அனைய நீரார் – அயோ:1 6/4
அந்தரத்து அன்னம் எல்லாம் ஆர்ந்து என கவரி துன்ன – அயோ:3 76/2
ஆங்கு வந்து அடைந்த அண்ணல் ஆசையின் கவரி வீச – அயோ:3 104/1
குழைக்கின்ற கவரி இன்றி கொற்ற வெண்குடையும் இன்றி – அயோ:4 1/1
கவரி பால் நிற வால் புடை பெயர்வன கடிதின் – அயோ:10 5/3
கவரி வெண்குடை எனும் நுரைய கை_மலை – ஆரண்:7 119/1
துன்னு குழல் வன் கவரி தோகை பணிமாற – ஆரண்-மிகை:6 2/3
பால் நிற கவரி மயிர் குலம் கோடி பாங்கினில் பயின்றிட-மன்னோ – ஆரண்-மிகை:10 4/4
கவரி இங்கு இது என கரதலம்-கொடு திரித்து – கிட்:5 12/1
கண் அகன் கவரி கற்றை கால் உற கலை வெண் திங்கள் – கிட்:11 101/2
கற்றை வெண் கவரி போல் கடலின் வெண் திரை – சுந்:2 52/1
தூய வெண் கவரி திரள் இயக்கிட சுழி படு பசும் காற்றின் – சுந்:2 206/2
கை தரும் கவரி வீசிய காலால் – யுத்1:11 5/1
பேரும் கற்றை கவரி பெரும் கடல் – யுத்2:15 98/1
பாழிய மற்றை தம்பி பால் நிற கவரி பற்ற – யுத்4:42 2/3
பரதன் வெண் குடை கவிக்க இருவரும் கவரி பற்ற – யுத்4:42 16/2
கர கமலங்கள் பூத்த கற்றை அம் கவரி தெற்ற – யுத்4-மிகை:42 36/3

TOP


கவரி_மா (1)

கற்றவர் மானம் நோக்கின் கவரி_மா அனைய நீரார் – அயோ:1 6/4

TOP


கவரியின் (1)

கண் உறு கவரியின் கற்றை சுற்று உற – அயோ:1 1/3

TOP


கவரியோடு (1)

அரம்பையர் கவரியோடு ஆடும் தாரினான் – யுத்1:2 6/4

TOP


கவரும் (2)

கவரும் கூர் நுதி கண் எனும் காலவேல் – பால:14 28/2
வெய்யவன் தரு மதலையை மிடல் கொடு கவரும்
கை நெகிழ்ந்தனன் நெகிழ்ந்திலன் கடும் கணை கவர்தல் – கிட்:7 66/3,4

TOP


கவல்கின்றார் (1)

களிக்கின்றார் அலால் கவல்கின்றார் ஒருவரை காணேன் – சுந்:2 28/4

TOP


கவல்கின்றேன் (1)

கம்பிக்கும் என் நெஞ்சு அவன் என்றே கவல்கின்றேன் – ஆரண்:11 17/4

TOP


கவல்வாள் (1)

கரன் எதிர்ந்தது கண்டனள் ஆம் என கவல்வாள் – சுந்:3 18/4

TOP


கவல்வாளை (1)

கன்று பட பதைத்த தாய்-போல் கவல்வாளை
நின்ற உருப்பசியும் மேனகையும் நேர்ந்து எடுத்து – யுத்2:18 272/2,3

TOP


கவலை (5)

கொல்லி வாங்கிய குன்றவர் கொடி நெடும் கவலை
கல்லி வாங்கிய குழிகளை நிறைப்பன காணாய் – அயோ:10 13/3,4
கவலை_வேலை எனும் கரை கண்டிலா – யுத்1:9 58/2
கண் இறை கோடல் செய்யான் கையறு கவலை சுற்ற – யுத்2:16 10/3
காவல விடுதி இன்று இ கையறு கவலை நொய்தின் – யுத்2:16 38/4
காடு உறைந்து உலைந்த மெய்யோ கையறு கவலை கூர – யுத்4-மிகை:41 282/3

TOP


கவலை_வேலை (1)

கவலை_வேலை எனும் கரை கண்டிலா – யுத்1:9 58/2

TOP


கவலையின் (1)

கல்லுவென் மலையேனும் கவலையின் முதல் யாவும் – அயோ:8 38/1

TOP


கவலையை (1)

கண்டு தன் கருத்தில் கொண்ட கவலையை கடந்து அங்கு ஆவி – யுத்3-மிகை:26 5/1

TOP


கவவுற (1)

கரவு_இல் இன் உயிர் துறந்தனர் கவவுற தழுவி – யுத்2:15 235/4

TOP


கவள (2)

கவள யானை அன்னாற்கு அந்த கடி நறும் கமல – கிட்:1 17/1
கவள யானையின் ஓடையின் காந்தவே – சுந்:6 29/4

TOP


கவளமும் (1)

தேன் தளிர்த்த கவளமும் செம் கதிர் – அயோ:14 15/2

TOP


கவற்சி (1)

கள்ளம் ஆர் மகளிர் சோர நேமிப்புள் கவற்சி நீங்க – யுத்1:9 88/2

TOP


கவற்சியோ (1)

காலம் நீளிது காரும் மாரியும் வந்தது என்ற கவற்சியோ
நீல மேனி அரக்கர் வீரம் நினைந்து அழுங்கிய நீர்மையோ – கிட்:10 64/1,2

TOP


கவற்ற (1)

வரை புயத்தினிடை கிடந்த பேர் ஆசை மனம் கவற்ற ஆற்றாள் ஆகி – ஆரண்:10 1/2

TOP


கவற்றலாலே (1)

கண் ஓடிய நெஞ்சினர் காதல் கவற்றலாலே
எண்ணோடு இயைந்து துணை ஆகும் இயக்கி ஆய – சுந்-மிகை:1 16/2,3

TOP


கவற்றுதல் (1)

கண்பால் உறும் மாயை கவற்றுதல் கற்ற நம்மை – ஆரண்:10 150/3

TOP


கவன்றனனால் (1)

காணா மனம் நொந்து கவன்றனனால்
ஆண் நாதனை அந்தணர் நாயகனை – ஆரண்:2 25/1,2

TOP


கவன்று (1)

கறுத்தல் இல் சிந்தையாள் கவன்று கூறினாள் – சுந்:12 29/4

TOP


கவன (4)

கவன மா குரங்கின் செயல் காண்டியோ – கிட்:13 5/4
கட்டுறு கவன மா ஓர் ஆயிரம் கடிதின் வந்து – யுத்2:16 48/1
கய் எலாம் வலியும் ஓய்ந்த கவன மா காலும் ஓய்ந்த – யுத்2:16 49/3
கவன வெம் பரியும் வேக கதமலைக்கு அரசும் காதல் – யுத்4-மிகை:42 59/3

TOP


கவனம் (3)

கவனம் ஒன்று இலான் கால் கடா என – கிட்:3 65/3
கவனம் மாண்டவர் என கருத்திலார் என – கிட்:16 19/3
கவனம் உறு கரணம் இடுவர் கழுது இனமும் – யுத்3:31 164/3

TOP


கவனவேக (1)

கவனவேக துரங்க காதி வந்து உதயம்செய்தான் – பால-மிகை:8 7/4

TOP


கவாற்கு (1)

கரும்பையும் கடந்த சொல்லாள் கவாற்கு இது கருது கண்டாய் – கிட்:13 36/4

TOP


கவான் (2)

கவான் அரசு அன்னமும் பெடையும் காண்டலின் – கிட்:1 3/2
வாயிலில் மணி கவான் மேல் வயிர வாள் உகிரின் வாயின் – யுத்1:3 153/2

TOP


கவானின் (1)

கட்ட தோள் கானம் சுற்ற கழல் ஒன்று கவானின் தோன்ற – யுத்2:17 8/2

TOP


கவி (97)

தெய்வ மா கவி மாட்சி தெரிக்கவே – பால:0 7/4
இறையும் ஞானம் இலாத என் புன் கவி
முறையின் நூல் உணர்ந்தாரும் முனிவரோ – பால:0 9/3,4
நிலை உடை கவி நீத்தம் அ நீத்தமே – பால:1 9/4
தீம் கவி செவிகள் ஆர தேவரும் பருக செய்தான் – பால:2 1/2
பொன் விலை மகளிர் மனம் என கீழ் போய் புன் கவி என தெளிவு இன்றி – பால:3 13/2
தென் உண் தேனின் தீம் சுவை செம் சொல் கவி இன்பம் – பால:10 23/2
கம்ப நாடு உடைய வள்ளல் கவி சக்ரவர்த்தி பார் மேல் – பால-மிகை:0 16/3
கண்ணிய அரங்கர் முன்னே கவி அரங்கேற்றினானே – பால-மிகை:0 23/4
எழுந்த நாயிறு விழுவதன் முன் கவி பாடியது எழுநூறே – பால-மிகை:0 24/4
கம்ப நாட்டு ஆழ்வான் கவி – பால-மிகை:0 26/4
கவி அமை கீர்த்தி அ காளை நாளையே – அயோ:2 34/1
கவி என கிடந்த கோதாவரியினை வீரர் கண்டார் – ஆரண்:5 1/4
நொய்தின் ஏறினர் அதனின் நோன்மை சால் கவி அரசு – கிட்:2 1/2
எ வழி இருந்தான் சொன்ன கவி குலத்து அரசன் யாங்கள் – கிட்:2 20/1
வில்லினாய் இவனை போலாம் கவி குல குரிசில் வீரன் – கிட்:2 34/3
கவி குலத்து அரசு அன்ன கட்டுரை கருத்தில் கொண்டான் – கிட்:7 124/1
பொறிப்ப_அரும் துன்பம் முன்னா கவி குலத்து அரசன் போனான் – கிட்:9 25/4
காண்டியால் உன்முன் வந்த கவி குல கோனொடு என்றான் – கிட்:11 66/4
வண்ண வில் கரத்தான் முன்னர் கவி குலத்து அரசன் வந்தான் – கிட்:11 101/4
இரு என கவி குலத்து அரசன் ஏவலும் – கிட்:11 106/2
நண்ணிய கவி குலத்து அரசன் நாள்-தொறும் – கிட்:11 124/3
உசநவ பெயர் கவி உதித்த பேர் – கிட்:15 16/3
பன்ன ஆறு இரு வெள்ளம் ஆம் கவி படை பயில – கிட்-மிகை:12 2/3
கண்டு வரும் என்று இருக்கும் காகுத்தன் கவி_குல_கோன் – சுந்:2 225/1
காய் கதிர் செல்வன் மைந்தன் கவி_குலம் அவற்றுக்கு எல்லாம் – சுந்:4 29/3
தீர்த்தனும் கவி_குலத்து இறையும் தேவி நின் – சுந்:5 71/1
சய கவி பெரும் படை தலைவர் தாள்களால் – யுத்1:8 10/1
கறங்கு என திரியும் வேக கவி குலம் கையின் வாங்கி – யுத்1:8 20/1
கள்ளினை நிறைய மாந்தி கவி என களித்த மீன்கள் – யுத்1:8 24/4
உரை பரப்பும் உறு கிரி ஒண் கவி
கரை பரப்பும் கடல் பரப்பு ஆனதால் – யுத்1:8 64/3,4
கான வாழ்க்கை கவி குல நாதனும் – யுத்1:8 70/2
இரும் கவி கொள் சேனை மணி ஆரம் இடறி தன் – யுத்1:9 6/1
சொல்லுதிர் மகர வேலை கவி குல வீரர் தூர்த்து – யுத்1:9 33/2
அந்தரம் உணர்தல் தேற்றார் அரும் கவி புலவர் அம்மா – யுத்1:10 7/4
கார் கடல் புறத்தது ஆக கவி கடல் வளைந்த காட்சி – யுத்1:13 27/3
தணல் பரப்புவ போன்றன தான் கவி
உணர் பரப்பும் உறு கவியின் தொகை – யுத்1-மிகை:8 4/2,3
உரை பரப்பும் உறு கிரி ஒண் கவி
கரை பரப்பும் கடல் பரப்பு ஆனதால் – யுத்1-மிகை:8 5/3,4
காதி மானுடரோடு கவி குலம் – யுத்1-மிகை:9 10/2
கன்னல் ஒன்றில் கடந்து கவி குலம் – யுத்1-மிகை:9 12/2
நூற்றிரண்டாய கோடி நோன் கவி தாளை சுற்ற – யுத்1-மிகை:11 7/1
பூசலை குறித்து இராமன் பொரும் கவி சேனை வெள்ளம் – யுத்1-மிகை:12 7/1
காலும் வாலும் துமிந்த கவி_குலம் – யுத்2:15 57/4
காந்திய உருமின் விட்டான் கவி_குலத்து அரசன் அ கல் – யுத்2:15 128/2
கண் நெடும் கடும் தீ கால கவி குலத்து அரசன் கையால் – யுத்2:15 129/3
கனி உடை மரங்கள் ஆக கவி குலம் கடக்கும் காண்டி – யுத்2:16 39/2
அரற்றின கவி குலம் அரக்கர் ஆர்த்தனர் – யுத்2:16 264/4
உக்கனன் கவி அரசு என்னும் உண்மையும் – யுத்2:16 290/2
திறம் திறம் ஆக நின்ற கவி பெரும் கடலை சிந்தி – யுத்2:17 75/3
கடித்தன கவி குலம் கால்கள் மேற்பட – யுத்2:18 91/3
அடைந்தன கவி குலம் எற்ற அற்றன – யுத்2:18 92/1
விரவின கவி குலம் வீச விம்மலால் – யுத்2:18 94/3
தட வரை கவி குல தலைவர் தாங்கின – யுத்2:18 95/1
மிடல் உடை கவி குலம் குருதி வெள்ள நீர் – யுத்2:18 97/1
வாள்களின் கவி_குல வீரர் வார் கழல் – யுத்2:19 44/1
சுற்றும் வந்து கவி வீரர் வீசிய சுடர் தடம் கல் வரை தொல் மரம் – யுத்2:19 63/1
மெய் எடுத்த கவி வெள்ளம் யாவையும் விழுந்து போன எனும் விம்மலால் – யுத்2:19 68/3
கருமத்தின் நின்ற கவி சேனை வெள்ளம் மலர்-மேல் அ வள்ளல் கடை நாள் – யுத்2:19 265/3
பாற்கடல் என பொலி கவி பெரும் படை – யுத்2-மிகை:16 20/3
நிரைத்தலின் இடைவிடாது நெடும் கவி சேனை வெள்ளம் – யுத்2-மிகை:18 22/2
கரடியின் சேனையோடு கவி குல தானை எல்லாம் – யுத்2-மிகை:18 23/1
விசை கொள் நாண் எறிந்து மேன்மேல் வெம் கவி தானை வெள்ளம் – யுத்2-மிகை:18 25/3
ஆண்தகை கவி_குல வீரர் ஆக்கையை – யுத்3:20 40/1
கல்லென கவி_குலம் வீசும் கல்-அரோ – யுத்3:20 41/4
கால் பிடித்து அடிக்கும் அ கரியினை கவி
தோல் பிடித்து அரக்கரை எறியும் சூர் முசு – யுத்3:20 43/2,3
முற்படு கவி_குலம் முடுக வீசிய – யுத்3:20 44/1
வெம் கண் வெள் எயிற்று அரக்கரில் கவி_குல வீர – யுத்3:20 51/1
சீறும் கவி சேனை சிதைக்கும் எனா – யுத்3:20 98/3
கானகம் இடியுண்டு என்ன கவி_குலம் மடியும் கவ்வி – யுத்3:21 13/3
சங்கத்தின் முழக்கம் கேட்ட கவி பெரும் தானை யானை – யுத்3:22 13/1
வெருக்கொள பெரும் கவி படை குலைந்தது விலங்கி – யுத்3:22 164/4
விண்ணில் சென்றது கவி_குல பெரும் படை வெள்ளம் – யுத்3:22 179/1
பன்னும் கவி சேனை படிந்துளதால் – யுத்3:27 24/2
புக்கது கவி பெரும் சேனை போர் கடல் – யுத்3:27 58/4
கரி பொன்றின பரி மங்கின கவி சிந்தின கடல்-போல் – யுத்3:27 112/3
போர்த்தார் அடர் கவி வீரரும் அவன் தாள் நிழல் புகுந்தார் – யுத்3:27 156/4
அறு கால் வய கவி வீரரும் அரி என்பதை அறிந்தார் – யுத்3:27 160/4
கடல் மறுகிட உலகு உலைய நெடும் கரி இரிதர எதிர் கவி_குலமும் – யுத்3:28 19/1
ஆர்த்தது நிருதர்-தம் அனிகம் உடன் அமரரும் வெருவினர் கவி_குலமும் – யுத்3:28 20/1
சீல செய்கையும் கவி பெரும் சேனையும் தெரிக்கில் – யுத்3:30 45/4
களப்பட கிடந்தது இல்லை கவி படை ஒன்றதேனும் – யுத்3-மிகை:20 1/2
வெப்பு உறு வன் கவி வீரர்கள் ஓதை – யுத்3-மிகை:20 5/2
கனல் என்ன வெகுண்டு கவி படையின் – யுத்3-மிகை:20 16/3
தானை ஆகிய கவி படை சலித்தது பெரிதால் – யுத்3-மிகை:31 5/4
பாய்தல் உந்தின சில சில படர் கவி படைகள் – யுத்3-மிகை:31 6/4
விழுந்து கவி சேனை இடு பூசல் மிக விண்ணோர் – யுத்4:36 1/2
கழிந்தது கவி குலம் இராமன் காணவே – யுத்4:37 59/4
காற்றினுக்கு அரசன் பால் கவி_குலத்தினுள் – யுத்4:41 97/1
உரம் தரு வீரர் ஆதி கவி படை தலைவருள்ளார் – யுத்4-மிகை:37 1/3
சித்திரம் பெற அடங்கிய கவி பெரும் சேனை – யுத்4-மிகை:37 14/3
துங்க மா கவி எழுபது வெள்ளமும் சூழ்ந்தால் – யுத்4-மிகை:41 1/2
துங்கம் ஆர் கவி எழுபது வெள்ளமும் சூழ்ந்தால் – யுத்4-மிகை:41 3/2
அன்று-தான் இளம் கோவொடும் அ கவி வெள்ளம் – யுத்4-மிகை:41 6/3
கூறிய அனுமன் சாம்பன் குமரன் வெம் கவி வந்து ஏற – யுத்4-மிகை:41 7/3
அன்றுதான் இளங்கோவொடும் அ கவி வெள்ளம் – யுத்4-மிகை:41 46/3
கவ்வை இன்று ஆகி வென்றி கவி_குலம் பெற்று வாழ்க – யுத்4-மிகை:41 172/4
கானகம் பொலிதலாலே கவி குலம் அவற்றை மாந்தி – யுத்4-மிகை:41 260/3
மிகுந்துள கவி பெரும் கடலும் மேதகு – யுத்4-மிகை:41 299/2

TOP


கவி-தன்னில் (1)

இராகவன் கதையில் ஒரு கவி-தன்னில் ஏக பாதத்தினை உரைப்போர் – பால-மிகை:0 38/1

TOP


கவி_குல (4)

வாள்களின் கவி_குல வீரர் வார் கழல் – யுத்2:19 44/1
ஆண்தகை கவி_குல வீரர் ஆக்கையை – யுத்3:20 40/1
வெம் கண் வெள் எயிற்று அரக்கரில் கவி_குல வீர – யுத்3:20 51/1
விண்ணில் சென்றது கவி_குல பெரும் படை வெள்ளம் – யுத்3:22 179/1

TOP


கவி_குல_கோன் (1)

கண்டு வரும் என்று இருக்கும் காகுத்தன் கவி_குல_கோன்
கொண்டு வரும் என்று இருக்கும் யான் இழைத்த கோள் இது வால் – சுந்:2 225/1,2

TOP


கவி_குலத்தினுள் (1)

காற்றினுக்கு அரசன் பால் கவி_குலத்தினுள்
நோற்றனள் வயிற்றின் வந்து உதித்து நும் முனாற்கு – யுத்4:41 97/1,2

TOP


கவி_குலத்து (2)

தீர்த்தனும் கவி_குலத்து இறையும் தேவி நின் – சுந்:5 71/1
காந்திய உருமின் விட்டான் கவி_குலத்து அரசன் அ கல் – யுத்2:15 128/2

TOP


கவி_குலம் (6)

காய் கதிர் செல்வன் மைந்தன் கவி_குலம் அவற்றுக்கு எல்லாம் – சுந்:4 29/3
காலும் வாலும் துமிந்த கவி_குலம் – யுத்2:15 57/4
கல்லென கவி_குலம் வீசும் கல்-அரோ – யுத்3:20 41/4
முற்படு கவி_குலம் முடுக வீசிய – யுத்3:20 44/1
கானகம் இடியுண்டு என்ன கவி_குலம் மடியும் கவ்வி – யுத்3:21 13/3
கவ்வை இன்று ஆகி வென்றி கவி_குலம் பெற்று வாழ்க – யுத்4-மிகை:41 172/4

TOP


கவி_குலமும் (2)

கடல் மறுகிட உலகு உலைய நெடும் கரி இரிதர எதிர் கவி_குலமும்
குடர் மறுகிட மலை குலைய நிலம் குழியொடு கிழிபட வழி படரும் – யுத்3:28 19/1,2
ஆர்த்தது நிருதர்-தம் அனிகம் உடன் அமரரும் வெருவினர் கவி_குலமும்
வேர்த்தது வெருவலொடு அலம்வரலால் விடு கணை சிதறினன் அடு தொழிலோன் – யுத்3:28 20/1,2

TOP


கவிக்க (1)

பரதன் வெண் குடை கவிக்க இருவரும் கவரி பற்ற – யுத்4:42 16/2

TOP


கவிக்கு (4)

துறை அடுத்த விருத்த தொகை கவிக்கு
உறை அடுத்த செவிகளுக்கு ஓதில் யாழ் – பால:0 6/1,2
கவிக்கு நாயகன் அனையவன் உறையுளை கடந்தான் – சுந்:2 130/4
நளன் வருக என்றனன் கவிக்கு நாயகன் – யுத்1:8 1/4
ஞாலமும் காட்டிய கவிக்கு நாள் அறா – யுத்4:40 43/3

TOP


கவிக்கும் (1)

கவிக்கும் என்று உரைக்கவே களித்ததால் அது – அயோ:12 23/3

TOP


கவிகள் (15)

கவிகள் தம் மனை என கனக ராசியும் – கிட்:14 33/2
அரும் துணை கவிகள் ஆம் அளவு_இல் சேனையும் – கிட்:16 2/3
திசை திரி கவிகள் உற்றால் சிறகு பெற்று எழுதி என்ன – கிட்-மிகை:16 7/4
கவிகள் ஆகுவார் காண்குவார் மெய்ப்பொருள் காலால் – யுத்1:3 32/3
கலக்கிய அரக்கன் வில்லின் கல்வியும் கவிகள் உற்ற – யுத்2:15 141/1
ஆள் அழி குருதி வெள்ளத்து அழுந்தின கவிகள் அம் பொன் – யுத்2:16 169/3
எய்தனர் நிருதர் கல்லால் எறிந்தனர் கவிகள் ஏந்தி – யுத்2:16 170/1
ஆக்கினார் கவிகள் தம் குழுவை ஆர்ப்பினார் – யுத்2:18 125/4
வேகமா கவிகள் வீசும் வெற்பு_இனம் விழுவ மேன்மேல் – யுத்2:18 215/1
பொரு முறை மயங்கி சுற்றும் இரியலின் கவிகள் போன – யுத்3:21 24/4
ஆயிரம்_கோடி மேலும் அவிந்தன கவிகள் ஐயன் – யுத்3:21 25/3
பொன்றின கரிகளும் கவிகள் போக்கின – யுத்3:27 66/3
வீரன் வெம் கணையொடும் கவிகள் வீசிய – யுத்3:27 68/1
இறந்தன கவிகள் எல்லாம் எழுந்தன இமையோர் ஏத்த – யுத்3:28 58/4
இரிந்த வான் கவிகள் எல்லாம் இமையவர் இரதம் ஈந்தார் – யுத்4:37 4/1

TOP


கவிகளும் (1)

தீர்த்தனும் கவிகளும் செறிந்து நம் பகை – கிட்:10 18/1

TOP


கவிகளே (1)

கற்களோடும் உருண்ட கவிகளே – யுத்2:15 22/4

TOP


கவிகளை (1)

வெற்பு_இனங்களை நுறுக்கின கவிகளை வீழ்த்த – யுத்3:22 106/4

TOP


கவிகளொடு (1)

தீயினும் எரிவன உயிர் பருக சிதறின கவிகளொடு இன நிருதர் – யுத்3:28 22/2

TOP


கவிகளோடும் (1)

ஆயிடை கவிகளோடும் அங்கதன் முதலினாயோர் – சுந்-மிகை:14 43/1

TOP


கவிகை (10)

தா_இல் வெண் கவிகை செங்கோல் சனகனை இனிது நோக்கி – பால:22 1/3
சந்திரர் கோடி என்ன தரள வெண் கவிகை ஓங்க – அயோ:3 76/1
பல் பகல் நிழற்றும் நின் கவிகை பாய் நிழல் – அயோ:11 51/1
பொதி பல கவிகை மீன் பூத்தது ஆகிலும் – அயோ:12 35/3
கொடி தழை கவிகை வான் தொங்கல் குஞ்சரம் – ஆரண்:7 47/1
கார் இயல் கருணை அன்ன கண் அகன் கவிகை மன்னன் – கிட்:2 26/4
துன்னின சிவிகை வெண் கவிகை சுற்றின – கிட்:11 121/4
முத்தினில் கவிகை சூழ முகில் என முரசம் ஆர்ப்ப – சுந்-மிகை:10 2/2
வட்ட வெண் கவிகை ஓங்க சாமரை மருங்கு வீச – யுத்2:17 8/3
சந்திர கவிகை ஓங்கும் தயரத_ராமன் தாம – யுத்4:42 11/3

TOP


கவிகையான் (1)

காரும் ஒத்தனன் முத்தின் கவிகையான் – யுத்2:15 98/4

TOP


கவிகையின் (1)

கவிகையின் நீழல் கற்பின் அருந்ததி கணவன் வெள்ளை – பால:14 70/3

TOP


கவிகையும் (1)

பிச்சமும் கவிகையும் பெய்யும் இன் நிழல் – அயோ:1 25/2

TOP


கவிஞர் (4)

வவ்விய கவிஞர் அனைவரும் வடநூல் முனிவரும் புகழ்ந்தது வரம்பு_இல் – பால:3 1/2
கற்பகம் அனைய அ கவிஞர் நாட்டிய – கிட்:1 5/3
நல் இயல் நவை அறு கவிஞர் நா வரும் – யுத்2:15 114/3
நல் இயல் கவிஞர் நாவில் பொருள் குறித்து அமர்ந்த நாம – யுத்2:16 22/1

TOP


கவிஞர்க்கு (1)

உத்தம கவிஞர்க்கு ஒன்று உணர்த்துவென் – பால:0 5/2

TOP


கவிஞரின் (1)

கவிஞரின் அறிவு மிக்கோய் காலன் வாய் களிக்கின்றேம்-பால் – யுத்2:16 126/3

TOP


கவிஞரை (1)

இரதம் ஈட்டுறும் கவிஞரை பொருவின தேனீ – கிட்:10 37/4

TOP


கவிஞன் (1)

ஆற்றல் நல் நெடும் கவிஞன் ஓர் அங்கதம் உரைப்ப – யுத்2:15 248/3

TOP


கவித்த (4)

ஆதி வானம் கவித்த அவனி வாழ் – பால:21 48/3
வாசவன் மணி முடி கவித்த மண்டபம் – சுந்:2 120/2
இளையவன் கவித்த மோலி என்னையும் கவித்தி என்றான் – யுத்1:4 142/4
இந்திரன் கவித்த மௌலி இமையவர் இறைஞ்சி ஏத்த – யுத்2:17 52/1

TOP


கவித்தற்கு (1)

நன்று சித்திர நளிர் முடி கவித்தற்கு நல்லோய் – அயோ:1 72/3

TOP


கவித்தனன் (1)

மழை குன்றம் அனையான் மௌலி கவித்தனன் வரும் என்று என்று – அயோ:4 1/3

TOP


கவித்தான்-அரோ (1)

கையினால் மகுடம் கவித்தான்-அரோ – யுத்4:39 6/4

TOP


கவித்தி (1)

இளையவன் கவித்த மோலி என்னையும் கவித்தி என்றான் – யுத்1:4 142/4

TOP


கவித்து (5)

கணத்திடை விசும்பினை கவித்து தூர்த்தலால் – பால:8 42/2
கவித்து நீங்கிட சில பகல் என்பது கருதா – சுந்:2 130/2
கவித்து மால் இரும் கரும் கடல் இருந்தது கடுப்ப – சுந்:12 41/4
காவலன் கண் எதிர் அவனை கை கவித்து
யாவது உண்டு இனி நமக்கு என்ன சொல்லினான் – யுத்1:2 38/1,2
போக்கூடு கவித்து இரு கண் செவியூடும் புகை உயிர்க்கும் – யுத்2:16 355/3

TOP


கவிதை (3)

ஆரண கவிதை செய்தான் அறிந்த வான்மீகி என்பான் – பால-மிகை:0 15/2
கார் அணி கொடையான் கம்பன் தமிழினால் கவிதை செய்தான் – பால-மிகை:0 15/4
ஏழ் உயர் மதமா அன்ன இலக்குவன் கவிதை ஏந்த – யுத்4:42 2/2

TOP


கவிதையில் (1)

கம்பநாடன் கவிதையில் போல் கற்றோர்க்கு இதயம் களியாதே – பால-மிகை:0 27/4

TOP


கவிநாதன் (1)

அழுந்த வாளிகள் தொடு சிலை இராகவ அபிநவ கவிநாதன்
விழுந்த நாயிறு-அது எழுவதன் முன் மறை வேதியருடன் ஆராய்ந்து – பால-மிகை:0 24/2,3

TOP


கவிப்பானும் (1)

கவிப்பானும் நின்றேன் இது காக்குநர் கா-மின் என்றான் – அயோ:4 117/4

TOP


கவியது (1)

காதலின் கனி காய் நல்கி காத்ததும் கவியது அன்றோ – யுத்1-மிகை:4 10/4

TOP


கவியால் (1)

தொடுக்குறு கவியால் மற்றை துழனியை இறுதி தோன்ற – யுத்4:42 12/3

TOP


கவியின் (44)

கந்து கொல் களிற்றின் ஓதை கடிகையர் கவியின் ஓதை – பால:14 78/3
மேய மைந்தரும் கவியின் வேந்தனும் – கிட்:3 33/2
மறந்திலன் கவியின் வேந்தன் வய படை வருவிப்பாரை – கிட்:11 64/1
வந்தனை விளம்புதி கவியின் மன்னனை – சுந்:5 38/2
நனி தரு கவியின் தானை நண்ணலார் செய்கை நாண – சுந்-மிகை:14 7/3
மாட்டின கவியின் தானை மது வளர் உலவை ஈட்டம் – சுந்-மிகை:14 8/4
கனை குரல் கவியின் சேனை கல் என கலந்து புல்ல – சுந்-மிகை:14 10/2
காற்றின் மா மகன் முதல் கவியின் சேனையை – சுந்-மிகை:14 18/2
மேயினர் வணங்கி புக்கார் வீரனை கவியின் வேந்தை – சுந்-மிகை:14 43/2
வருகின்ற கவியின் வேந்தை மயிந்தனுக்கு இளைய வள்ளல் – யுத்1:4 119/1
காந்தும் வாளியின் கரன் முதல் வீரரும் கவியின்
வேந்தும் என்று இவர் விளிந்தவா கேட்டு அன்று அ இலங்கை – யுத்1:5 68/1,2
பேர்வுறு கவியின் சேனை பெரும் கடல் வெள்ளம் தன்னுள் – யுத்1:9 24/1
உணர் பரப்பும் உறு கவியின் தொகை – யுத்1-மிகை:8 4/3
கைவலி-அதனால் பற்றி கொண்டனர் கவியின் வீரர் – யுத்1-மிகை:9 5/4
கல் கொடும் சென்றது அ கவியின் கடல் – யுத்2:15 19/2
மின் பொழி எயிறு உடை கவியின் வெள்ளமும் – யுத்2:15 119/2
கனை கடல் கவியின் தானை கடலினை வளைந்து கட்டி – யுத்2:16 167/2
வீற்று வீற்று ஆகி ஓடி விழுதலும் கவியின் வெள்ளம் – யுத்2:16 183/2
பறந்தலை அதனின் வந்த பல் பெரும் கவியின் பண்ணை – யுத்2:16 202/1
வேல் பட புரண்டனர் கவியின் வீரரே – யுத்2:18 93/4
வால் பிடித்து ஒழுகின கவியின் மாலையே – யுத்2:18 98/4
சாய்ந்தது தகை பெரும் கவியின் தானையே – யுத்2:18 99/4
கடுத்தனர் கடுத்த பின்னும் காத்தனர் கவியின் வீரர் – யுத்2:19 53/4
திறம் தரு கவியின் சேனை செறி கழல் நிருதன் சீற – யுத்2:19 98/1
கல் தங்கிய முழு மார்பிடை கவியின் கரம்-அதனால் – யுத்2-மிகை:15 26/1
கள பட கவியின் சேனை கடல் வறந்து உலைய கையால் – யுத்2-மிகை:16 25/3
நிகர் அறு கவியின் சேனை நிலை கெட சிலவர்-தம்மை – யுத்2-மிகை:16 26/1
அளவு அறு கவியின் சேனை அறுத்து ஒரு கணத்தில் வந்தான் – யுத்2-மிகை:16 35/4
பாங்குறு கவியின் சேனை கடல் மிசை பரப்பி ஆர்த்தான் – யுத்2-மிகை:18 20/4
தூர்த்து அடல் கவியின் சேனை துகள் பட துணிந்து சிந்த – யுத்2-மிகை:18 21/2
கரை அறு கவியின் சேனை தலைவர்கள் கனலின் பொங்கி – யுத்2-மிகை:18 23/3
படம் படும் என படும் கவியின் கல் பல – யுத்3:20 38/4
மலையொடும் மரத்தொடும் கவியின் வல் நெடும் – யுத்3:20 39/3
அரகம் முந்தின நெடும் கவியின் ஆக்கையில் – யுத்3:20 42/3
கொன்றான் கவியின் குலம் ஆளுடையான் – யுத்3:20 87/4
செல்வன கவியின் சேனை அமர் தொழில் சிரமம் தீர்ந்த – யுத்3:21 10/4
தராதல வேந்தன் மைந்தர் சரத்தினும் கவியின் தானை – யுத்3:21 39/1
ஏத்து ஆடினர் இமையோர்களும் கவியின் குலம் எல்லாம் – யுத்3:27 148/1
காக்குநர் இன்மை கண்ட கலக்கத்தால் கவியின் சேனை – யுத்3:31 59/1
பகை பெரும் கவியின் சேனை படுத்து இவண் வருதிர் என்றான் – யுத்3-மிகை:20 2/4
கடந்தனர் கவியின் வீரர் களத்திடை கணத்தில் மாய்த்தார் – யுத்3-மிகை:21 5/3
கார் எலாம் சொரிவது என்னும் கணைகளால் கவியின் வெள்ளம் – யுத்3-மிகை:27 6/3
ஆய பின் கவியின் வேந்தும் அளப்ப_அரும் தானையோடும் – யுத்4:32 51/1
வென்றி சேர் கவியின் வெள்ள கடல் முகந்து எழுந்து விண் மேல் – யுத்4-மிகை:41 50/1

TOP


கவியினும் (1)

வழக்கினும் மதி கவியினும் மரபின் நாடி – ஆரண்:3 41/2

TOP


கவியும் (1)

இரிந்தன கவியும் கூடி எடுத்தன எடுத்தலோடும் – யுத்2:19 60/3

TOP


கவிர் (1)

கவிர் ஒளி செக்கர் கற்றை ஓதியா மழை உண் கண்ணா – சுந்:2 180/3

TOP


கவிழ்ந்தார் (1)

களத்திடை கவிழ்ந்தார் என்ற மொழியினை காதில் கேளா – யுத்2-மிகை:18 34/3

TOP


கவிழ்ந்து (1)

கார் மத கன வரை கவிழ்ந்து வீழ்வன – யுத்2:18 107/2

TOP


கவின் (7)

கரும்பொடு செந்நெலும் கவின் கொண்டு ஓங்கிட – பால:5 44/2
கதிரவன் வேறு ஒரு கவின் கொண்டான் என – அயோ:2 38/2
காந்தளின் மலர் ஏறி பொலிவது கவின் ஆரும் – அயோ:9 5/2
கண்டு அலங்கு தம் கைத்தலம் விதிர்த்தனர் கவின் ஆர் – ஆரண்:13 89/1
ஓவியமே என ஒளி கவின் குலாம் – கிட்:10 1/2
காசொடு கனகம் தூவி கவின் உற கிடந்த கான் யாறு – கிட்:15 29/2
கானம் ஆயிரம் கவந்தம் நின்று ஆடிடின் கவின் மணி கணில் என்னும் – யுத்3:31 215/3

TOP


கவின (2)

கலிநட கழை கண்ணுளர் என நடம் கவின
பொலிவு உடைத்து என தேரைகள் புகழ்வன போலும் – கிட்:1 21/3,4
கல் நிற கற்றை நெடு நிழல் பூத்த கற்பக முழு வனம் கவின – சுந்:3 80/4

TOP


கவினராய் (1)

கண் உறு கவினராய் இனிது காத்த அம் – அயோ:2 65/2

TOP


கவினார் (1)

கையில் பெய்யும் காமனும் நாணும் கவினார் தம் – பால:17 33/2

TOP


கவினி (1)

கறை கெழு வேல் கணாரும் மைந்தரும் கவினி ஒல்லை – பால:14 62/3

TOP


கவினு (1)

காலையே கடிது நெடிது ஏகினார் கடல் கவினு
சோலை ஏய் மலை தழுவு கான நீள் நெறி தொலைய – கிட்:1 42/1,2

TOP


கவினும் (1)

கவினும் வெம் சிலை கை வென்றி காகுத்தன் கற்பினேனை – ஆரண்:12 67/2

TOP


கவுசலை (2)

தாழ்குவர் கவுசலை தயரதன் எனவே – பால:5 128/4
கரும் கடலை செம் கனி வாய் கவுசலை என்பாள் பயந்தாள் – பால:12 22/4

TOP


கவுசாம்பி (1)

குசன் கவுசாம்பி நாபன் குளிர் மகோதயம் ஆதூர்த்தன் – பால-மிகை:8 3/3

TOP


கவுசிகை (2)

மன்னவன் காதிக்கு யானும் கவுசிகை என்னும் மாதும் – பால-மிகை:8 8/3
காதலன் சேணின் நீங்க கவுசிகை தரிக்கலாற்றாள் – பால-மிகை:8 10/1

TOP


கவுதாரிகள் (1)

பொறி மயிர் கவுதாரிகள் போற்றுறு – அயோ:11 13/3

TOP


கவுள் (6)

ஆறு என சென்றன அருவி பாய் கவுள்
தாறு என கனல் உமிழ் தறுகண் யானையே – பால:14 22/3,4
அஞ்சன கிரியின் அன்ன அழி கவுள் யானை கொன்ற – பால:16 8/1
அம்பன் அம்பிக்கு நாதன் அழி கவுள்
தும்பி ஈட்டம் புரை கிளை சுற்றத்தான் – அயோ:8 3/3,4
ஆவும் மாவும் அழி கவுள் வேழமும் – அயோ:11 32/2
பிடி எலாம் மதம் பெய்திட பெரும் கவுள் வேழம் – ஆரண்:7 71/1
இழந்தன பெரும் கதம் இரும் கவுள் யானை – சுந்:8 26/4

TOP


கவை (2)

கவை உறு நெஞ்சன் காந்தி கனல்கின்ற கண்ணன் பத்து – யுத்2:16 14/1
கவை அறு முனிவர்-தங்கள் இடங்களும் கருதி நோக்காய் – யுத்4-மிகை:41 132/4

TOP


கழகம் (1)

கந்தனை அனையவர் கலை தெரி கழகம்
சந்தன வனம் அல சண்பக வனம் ஆம் – பால:2 48/2,3

TOP


கழங்கு (2)

கழங்கு பயில் மங்கையர் கரும் கண் மிளிர்கின்ற – பால:15 22/2
வான மீன் கையின் வாரி மணி கழங்கு ஆடுவாரும் – சுந்:2 181/4

TOP


கழங்கும் (1)

கழங்கும் பந்தும் குன்று-கொடு ஆடும் கரம் ஓச்சி – சுந்:2 88/3

TOP


கழல் (207)

அதிர் கழல் ஒலிப்பன அயில் இமைப்பன – பால:3 59/1
பூம் கழல் தொழுது வாழ்த்தி பூதல மன்னர்_மன்னன் – பால:5 32/2
துன்று கழல் முடி_வேந்தர் அடி போற்ற சுமந்திரனே முதல்வர் ஆய – பால:5 54/2
கழுந்து ஓடும் வரி சிலை கை கடல் தானை புடை சூழ கழல் கால் வேந்தன் – பால:5 56/2
கண்ட கல் மிசை காகுத்தன் கழல் துகள் கதுவ – பால:9 14/1
கொண்டு மெய் உணர்பவன் கழல் கூடியது ஒப்ப – பால:9 14/3
கழல் துகள் கதுவ இந்த கல் உரு தவிர்தி என்றான் – பால:9 23/4
வீக்கிய கனை கழல் வீரன் செம் கணும் – பால:10 36/3
திறையோடும் அரசு இறைஞ்சும் செறி கழல் கால் தசரதன் ஆம் – பால:12 26/1
போது வென்றது என பொலிந்த பொலம் கழல் கால் பொடி கண்டாய் – பால:12 31/2
முரசு எறிந்து அதிர் கழல் முழங்கு தானை அ – பால:13 65/3
திகழ்ந்து ஒளிர் கழல் இணை தொழுது செல்வனை – பால:14 2/2
துன்றிய கனை கழல் தூதர் கொள்க எனா – பால:14 6/2
பொரு களிறு இவுளி பொன் தேர் பொலம் கழல் குமரர் முந்நீர் – பால:14 71/1
வீக்கிய கழல் கால் வேந்தர் விரிந்த கைம் மலர்கள் கூப்ப – பால:14 79/2
கடக கை எறிந்து தம்மில் கரும் கழல் வீரர் நக்கார் – பால:16 18/4
வனை கரும் கழல் மைந்தரும் மாதரும் – பால:18 30/2
கனை கழல் காமனால் கலக்கம் உற்றதை – பால:19 25/1
தேவரும் தொழு கழல் சிறுவன் முன் பிரிவது ஓர் – பால:20 22/3
இனிய பைம் கழல் பணிந்து எழுதலும் தழுவினான் – பால:20 23/2
தோள் கண்டார் தோளே கண்டார் தொடு கழல் கமலம் அன்ன – பால:21 19/1
நுனிப்ப அரு நுண் வினை சிலம்பு நோன் கழல்
பனி பரும் தாமரை பாதம் பற்றவே – பால:23 66/3,4
கொற்றவனை கழல் கும்பிடலோடும் – பால:23 92/3
தன் மக்களும் மருமக்களும் நனி தன் கழல் தழுவ – பால:24 3/1
பொன் உடை வனை கழல் பொலம் கொள் தாளினாய் – பால:24 38/1
நின்றான் ஒருவன் அவன் நீள் கழல் நெஞ்சில் வைப்பாம் – பால-மிகை:0 1/4
குருகை நாதன் குரை கழல் காப்பதே – பால-மிகை:0 9/4
கம்பநாடன் கழல் தலையில் கொள்வாம் – பால-மிகை:0 19/4
கழுந்தராய் உன கழல் பணியாதவர் கதிர் மணி முடி மீதே – பால-மிகை:0 24/1
கானும் கடலும் கடந்து இமையோர் இடுக்கண் தீர்த்த கழல் வேந்தன் – அயோ:0 1/4
பூ வரு பொலன் கழல் பொரு_இல் மன்னவன் – அயோ:1 4/1
பொன்னின் வார் கழல் புரந்தரன் போலியர் அல்லர் – அயோ:1 67/2
மன் நெடும் கழல் வந்து வணங்கிட – அயோ:2 4/1
திருந்தினார் அன்ன சொல் கேட்ட செய் கழல்
பெரும் திண் மால் யானையான் பிழைப்பு இல் செய் தவம் – அயோ:2 10/2,3
வாரொடு தொடர் கழல் மைந்தர் ஆம் என – அயோ:2 44/2
ஆக்கிய பொலம் கழல் அரசன் ஆணையால் – அயோ:2 66/2
கால் மேல் வீழ்ந்தான் கந்து கொல் யானை கழல் மன்னர் – அயோ:3 29/3
வனைந்த பொன் கழல் கால் வீரன் வணங்கலும் குழைந்து வாழ்த்தி – அயோ:4 2/3
அடியில் சுடர் பொன் கழல் ஆர்கலி நாண ஆர்ப்ப – அயோ:4 115/1
கழல் பிரிந்தன சின காமன் வாளியும் – அயோ:4 201/3
கஞ்சங்களை மஞ்சன் கழல் நகுகின்றது கண்டாள் – அயோ:7 3/4
தேவா நின் கழல் சேவிக்க வந்தனென் – அயோ:8 10/3
அறை கழல் சிலை குன்றவர் அகன் புனம் காவல் – அயோ:10 22/1
உம்பர் வந்து உன் கழல் ஒதுங்கினார்களோ – அயோ:11 52/2
வந்தனை அவன் கழல் வைத்தபோது அலால் – அயோ:11 57/3
பூம் கழல் காலவன் வனத்து போயது – அயோ:11 60/2
பூ விரி பொலன் கழல் பொரு_இல் தானையான் – அயோ:13 1/1
தெவ் இடைதர நின்று ஆர்க்கும் செறி கழல் புளிஞர்_கோமாஅன் – அயோ:13 44/2
கன்று பிரி காராவின் துயர் உடைய கொடி வினவ கழல் கால் மைந்தன் – அயோ:13 65/2
கடுமை ஆர் கானகத்து கருணை ஆர்கலி ஏக கழல் கால் மாயன் – அயோ:13 68/2
பொன்னொடும் பொரு கழல் பரதன் போந்தனன் – அயோ:14 44/1
கொற்ற வேல் கனை கழல் குருக்கள் கூறினார் – அயோ-மிகை:1 9/4
தொழு கழல் வேந்த நின் தொல் குலத்துளோர் – அயோ-மிகை:1 15/1
பந்து முந்து கழல் பாடுபட ஊடு படர்வோன் – ஆரண்:1 16/2
செறி கழல் வீரரும் செயிர்த்து நோக்கினார் – ஆரண்:4 10/4
வனை கழல் வரி சிலை மதுகை மைந்தரை – ஆரண்:4 11/1
பூ மரு பொலம் கழல் பொடியினோடும் ஒப்பு – ஆரண்:4 13/3
வனை கழல் தயரதன் மைந்தர் யாம் என்றார் – ஆரண்:4 17/4
குருதி நீரிடை வார் கழல் கொழும் குடர் தொடக்க – ஆரண்:7 135/4
துடித்தன கழல் துணை துடித்தன இட தோள் – ஆரண்:9 4/4
கடும் கரன் என பெயர் படைத்த கழல் வீரன் – ஆரண்:9 8/1
ஆய் மணி பொலன் கழல் அடி நின்று ஆர்ப்பவே – ஆரண்:10 6/4
வனை கழல் வயங்கு வாள் வீரர் வல்லரோ – ஆரண்:10 34/2
பொன் திணி கரும் கழல் விழுந்தனள் புரண்டாள் – ஆரண்:10 45/4
கந்த மலரை பொருவு கண்ணர் கழல் கையர் – ஆரண்:10 53/3
கரும் கழல் காலன் அஞ்சும் காவலன் கறுத்து நோக்கி – ஆரண்:10 111/1
கனை கழல் அரக்கனும் கண்ணின் நோக்கினான் – ஆரண்:10 130/2
கனை கழல் தம்பி பின்பு சென்றனன் கடக்க ஒண்ணா – ஆரண்:11 55/3
கரண்ட நீர் இலங்கை வேந்தை சிறை-வைத்த கழல் கால் வீரன் – ஆரண்:12 61/2
பூம் கழல் வார் சிலை மீளி பொலிந்தான் – ஆரண்:14 60/2
பரல் தரு கானகத்து அரக்கர் பல் கழல்
முரற்று அரு வெம் சமம் முயல்கின்றார் எதிர் – ஆரண்:14 78/1,2
வருவன யாவையும் வருக வார் கழல்
செரு வலி வீர நின் தீரும் அல்லது – ஆரண்:14 88/2,3
கனையும் வார் கழல் வீரர் சென்று அணுகலும் கவந்தன் – ஆரண்:15 35/2
அதிர் கழல் வீரர்-தாமும் அன்னதே அமைவது ஆனார் – ஆரண்:15 55/4
நீண்டவன் கழல் தாழ் நெடியோய் என்றான் – கிட்:1 34/4
வார் கழல் இளைய வீரன் மரபுளி வாய்மை யாதும் – கிட்:2 25/3
சூழி மால் யானையார் தொழு கழல் தயரதன் – கிட்:3 4/1
பொன்னின் வார் கழல் புது நறும் தாமரை பூண்டு – கிட்:4 18/3
ஓட்டு என அவன் கழல் விரலின் உந்தினான் – கிட்:5 15/3
கறங்கு வார் கழல் கலன் கலிப்ப முந்து கண் முகிழ்த்து – கிட்:7 3/3
அறை கழல் அலங்கல் வீரர் ஆயவர் புரிவது ஆண்மை – கிட்:7 88/1
அறை கழல் இராமன் ஆகி அற நெறி நிறுத்த வந்தது – கிட்:7 137/3
தன் மான கழல் தாழும் வேலையில் – கிட்:9 6/2
கை தொழில் செய்வேன் என்று கழல் இணை வணங்கும் காலை – கிட்:9 28/3
ஒண் நிற கழல் சேவடி ஊன்றலால் – கிட்:11 11/4
பொன்னின் வார் கழல் தாதை இல் போயினான் – கிட்:11 17/4
பூண்டு நின்று உய்த்தல்-பாலார் நும் கழல் புகுந்துளோரும் – கிட்:11 58/4
வனை கழல் வயிர திண் தோள் மன் இளம் குமரன் சொல்வான் – கிட்:11 68/4
தாரினின் பொலம் கழல் தழங்க தாரணி – கிட்:11 122/3
நொய்தினின் சேனை பின்பு ஒழிய நோன் கழல்
ஐய வில் குமரனும் தானும் அங்கதன் – கிட்:11 123/2,3
புண்ணியன் தொழு கழல் பரதன் போன்றனன் – கிட்:11 124/4
வனை கழல் வரி சிலை வள்ளியோய் என்றான் – கிட்:11 131/4
வனையும் வார் கழல் கருணை வள்ளல் பின்பு – கிட்-மிகை:3 4/2
பொன்னின் வார் கழல் இடபன் அ கிட்கிந்தை புகுந்தான் – கிட்-மிகை:12 2/4
கழல் உலாம் காலும் கால வேல் உலாம் கையும் காந்தும் – சுந்:2 34/1
புனை கழல் இராகவன் பொன் புயத்தையோ – சுந்:3 65/1
வனை கழல் அரசரின் வண்மை மிக்கிடும் – சுந்:3 65/3
வனை கழல் இராமன் பெரும் பெயர் ஓதி இருந்தனன் வந்து அயல் மறைந்தே – சுந்:3 93/4
பொலம் கொள் கழல் தாழ்குவென் இது அன்னை பொருள் அன்றால் – சுந்:5 5/4
குறுகின கவசரும் மின் போல் குரை கழல் உரகரும் வன் போர் – சுந்:7 16/1
தெறித்த பைம் கழல் தெறித்தன சிலம்பொடு பொலம் தார் – சுந்:7 32/2
நிற கரும் கழல் அரக்கர்கள் நெறி-தொறும் பொறிகள் – சுந்:7 38/3
தூற்றினின் எழுப்பி ஆண்டு தொகுத்து என கழல் பைம் கண்ண – சுந்:8 5/3
விரவு பொன் கழல் விசித்தனர் வெரிம் உற்று விளங்க – சுந்:9 8/1
முழங்கு வெம் களிற்று அதிர்ச்சியும் மொய் கழல் ஒலியும் – சுந்:9 10/2
எழுவினின் பொலம் கழல் அரக்கர் ஈண்டிய – சுந்:9 45/3
வனை கழல் வயிர திண் தோள் மைந்தனை மகிழ்ந்து நோக்கி – சுந்:10 6/2
பைம் கழல் அரக்கரோடும் உடன் சென்ற பகுதி சேனை – சுந்:11 10/2
ஆண்தகை வனை கழல் அனுமன் நோக்கினான் – சுந்:11 23/4
பைம் கழல் அனுமனை பிணித்த பாந்தளை – சுந்:12 12/1
பூம் கழல் தொழுது வாழ்த்தி விசும்பிடை கடிது போனான் – சுந்:14 1/4
மொய் கழல் தொழுகிலன் முளரி நீங்கிய – சுந்:14 22/2
வார் கழல் அனுமன் சொல்ல வழி நெடிது எளிதின் போனார் – சுந்:14 51/4
முன்னையின் அழகு உடைத்து என்று மொய் கழல்
மன்னனும் உவந்த தன் முனிவு மாறினான் – யுத்1:2 2/3,4
பொரு கழல் இராவணன் அயற்கு பூசனை – யுத்1:2 4/2
கன்றிய கரும் கழல் சேனை காவலன் – யுத்1:2 15/2
ஒலி கழல் ஒருவ நம் உயிருக்கு அன்பினால் – யுத்1:2 33/4
பிசாசன் என்று ஒரு பெயர் பெற்ற பெய் கழல்
நிசாசரன் உரு புணர் நெருப்பின் நீர்மையான் – யுத்1:2 42/3,4
கனை கழல் காலினர் கரும சூழ்ச்சியர் – யுத்1:4 13/3
நாயகன் மலர்_கழல் நணுகி நம் மனத்து – யுத்1:4 22/3
அறை கழல் வீடணன் அயிர்ப்பு_இல் சிந்தையான் – யுத்1:4 33/4
புகல் அவன் கழல் அடைந்து உய்ய போந்தனன் – யுத்1:4 42/2
வார்க்குறு வனை கழல் தம்முன் வாழ்ந்த நாள் – யுத்1:4 63/1
செறி கழல் அரக்கர்-தம் அரசு சீரியோர் – யுத்1:4 90/1
கருத்தினன் அன்றே தன் பொன் கழல் அடைந்தோரை காணும் – யுத்1:4 127/3
தொடு கழல் செம்பொன் மோலி சென்னியில் சூட்டிக்கொண்டான் – யுத்1:4 144/4
வார் கெழு கனை கழல் அரக்கர் வன்மையும் – யுத்1:5 15/2
வார் கழல் காலினாலே கல்ல வல்லவனை முன்னா – யுத்1:12 45/2
வெம் கழல் அரக்கன் மௌலி மிசை மணி விளக்கம் செய்ய – யுத்1:12 50/2
பொன்னின் வார் கழல் பணிந்து வாய் புதைத்து அரும் புதல்வன் – யுத்1-மிகை:3 10/2
புவனம் உண்டவன் கழல் இணை புண்ணியன்-தன்னை – யுத்1-மிகை:3 15/3
கயம் மேவும் இடங்கர் கழல் கதுவ – யுத்1-மிகை:3 18/1
கோளுறும் சிறையை நீக்கி குரை கழல் வணங்குமாகில் – யுத்1-மிகை:14 1/2
நூற்று இரண்டு எனும் வெள்ளமும் நோன் கழல்
ஆற்றல் சால் துன்முகனும் அங்கு ஆர்த்து எழ – யுத்2:15 81/1,2
சீறியது அனையன் ஆன செறி கழல் அரக்கன் தெய்வ – யுத்2:15 138/2
கார் எலாம் துமிந்த வீரர் கழல் எலாம் துமிந்த கண்ட – யுத்2:15 150/2
தின்றாய் செறி கழல் இந்திரன் இசையை திசை திரித்தாய் – யுத்2:15 161/2
கை குத்து அது படலும் கழல் நிருதர்க்கு இறை கறை நீர் – யுத்2:15 176/1
கள்ள கறை உள்ளத்து அதிர் கழல் வெய்யவன் கரத்தால் – யுத்2:15 185/3
வாரின் பெய் கழல் மாருதி கதுமென வந்தான் – யுத்2:15 216/4
கனை கழல் அரக்கர் தானை கொணருதிர் கடிதின் என்றான் – யுத்2:16 7/4
பூம் கழல் அரக்கன் வந்து பொலம் கழல் இலங்கை வேந்தை – யுத்2:16 12/3
பூம் கழல் அரக்கன் வந்து பொலம் கழல் இலங்கை வேந்தை – யுத்2:16 12/3
கொய்ம் மலர் தொங்கலான் தன் குரை கழல் வணங்கி ஐய – யுத்2:16 49/1
கதிர வாள் வயிர கழல் காலினான் – யுத்2:16 58/4
காலன்-மேல் நிமிர் மத்தன் கழல் பொரு – யுத்2:16 60/3
கார் இயல் காலன் அன்ன கழல் கும்பகருணன் என்னும் – யுத்2:16 109/3
சிந்தையால் களிக்கின்றான்-தன் செறி கழல் சென்னி சேர்ந்தான் – யுத்2:16 124/4
குரை கழல் துணை தோள் இணை பிற மற்றும் கொளலால் – யுத்2:16 220/2
சிலவரை கழல் சிலவரை கண் கொளும் செயலால் – யுத்2:16 221/2
கண்டம் உற்றது மற்று அது கரும் கழல் அரக்கனும் கனன்று ஆங்கு ஓர் – யுத்2:16 331/3
கட்ட தோள் கானம் சுற்ற கழல் ஒன்று கவானின் தோன்ற – யுத்2:17 8/2
மொய் கழல் தாதை வேண்ட இசையும் நீ முனியல் என்றான் – யுத்2:17 60/4
அம் பொன் கழல் வீரன் அகம்பனும் உன் – யுத்2:18 16/2
தீர்த்தன் கழல் பரவா முதல் அரி-போல் வரு திறலான் – யுத்2:18 155/2
தார் ஒலி கழல் கால் மைந்தன் தானையும் தானும் சென்றான் – யுத்2:18 179/3
பெய் கழல் அரக்கன் சேனை ஆர்த்து எழ பிறங்கு பல் பேய் – யுத்2:18 227/3
பசும் கழல் கண்ண பேயும் பறந்தன பரவை நோக்கி – யுத்2:18 232/3
உடை தாரொடு பைம் கழல் ஆர்ப்ப உலாவி – யுத்2:18 236/3
துன்ன அரும் தூதர் சென்றார் தொடு கழல் அரக்கர்க்கு எல்லாம் – யுத்2:18 259/3
வாள்களின் கவி_குல வீரர் வார் கழல்
தாள்களை துணித்தனர் தலையை தள்ளினர் – யுத்2:19 44/1,2
பொங்கு தேர் புரவி யானை பொரு கழல் நிருதர் என்னும் – யுத்2:19 51/1
திறம் தரு கவியின் சேனை செறி கழல் நிருதன் சீற – யுத்2:19 98/1
மின் குலாம் கழல் கால் வீரன் விண்ணிடை விரைந்த தன்மை – யுத்2:19 183/3
வார் கழல் தம்பி தன்மை காணுமோ வள்ளல் என்பார் – யுத்2:19 195/4
கதிரவன் காதல் மைந்தன் கழல் இளம் பசும் காய் அன்ன – யுத்2:19 200/1
வார் கழல் கால மற்று அ இலக்குவன் வயிர வில்லின் – யுத்2:19 291/1
மண்டு வாள் அமர் களத்தில் அ மலர் கழல் சேறல் – யுத்2-மிகை:15 30/3
வார் ஏறு கழல் சின வாள் அரி எம் – யுத்2-மிகை:18 6/1
அதிர்வுறு பொலன் கழல் அரக்கர் அண்மினார் – யுத்2-மிகை:18 11/4
பெய் கழல் மாலி பிசாசன் எனும் பேர் – யுத்3:20 21/3
பொன்னுடை வனை கழல் பொலம் பொன் தோளினாய் – யுத்3:22 40/3
செறி கழல் இருவர் தெய்வ சிலை ஒலி பிறந்தது அன்றே – யுத்3:25 19/3
அறை கழல் அனுமனோடும் நால்வரே முதல்வர் அம்மா – யுத்3:26 5/4
அறை அரவ கழல் மாருதி ஆர்த்தான் – யுத்3:26 27/1
சிங்க_ஏறு அனைய வீரன் செறி கழல் பாதம் சேர்ந்தான் – யுத்3:26 54/1
கற்பகம் அனைய வள்ளல் கரும் கழல் கமல கால்-மேல் – யுத்3:26 57/3
வரி கழல் அரக்கர்-தம் தட கை வாளொடும் – யுத்3:27 47/2
நூறு நூறு_ஆயிர கோடி நோன் கழல்
மாறு இல் போர் அரக்கரை ஒருவன் வாள் கணை – யுத்3:27 55/1,2
காலன் மார்பிடை சிவன் கழல் பட பண்டு கான்ற – யுத்3:30 26/1
தைத்தான் அவர் கழல் திண் பசும் காய் ஒத்தனர் சரத்தால் – யுத்3:31 110/2
அணி கண்டிகை கவசம் கழல் திலகம் முதல் அகல – யுத்3:31 112/2
கயிறு சேர் கழல் கார் நிற கண்டகர் – யுத்3:31 123/1
தார் ஆர்ப்பு ஒலியும் கழல் தாக்கு ஒலியும் – யுத்3:31 193/2
புரிதர படும் பொலம் கழல் இலங்குற பூட்டி – யுத்4:35 8/3
வனையும் வன் கழல் அரக்கர்-தம் வரத்தினோ மற்றோ – யுத்4:37 120/3
கண் தா குலம் முற்றும் சுடும் என்று அ கழல் வெய்யோன் – யுத்4:37 126/3
வெற்றி வீரன் குரை கழல் மேவினான் – யுத்4:38 33/4
தன் துணை கழல் வணங்கலும் கருணையால் தழுவி – யுத்4:40 107/3
வனையும் வார் கழல் இலங்கையர் மன்னனை வந்து இங்கு – யுத்4:41 15/3
பந்தி அம் கழல் பாதம் அருச்சியா – யுத்4:41 46/3
அறை கழல் அனுமனும் அறிய கூறுவான் – யுத்4:41 96/4
கனை கழல் அமரர்_கோமான் கட்டவன் படுத்த காளை – யுத்4:41 118/2
கசிந்த ஞானங்கள் கலங்கல் இல் கழல் கும்பகருணன் – யுத்4-மிகை:41 26/1
அதிர் கழல் அரக்கர் தானை அஞ்சல் இல் ஆறு செல்ல – யுத்4-மிகை:41 52/3
பூம் கழல் புயல் போல் மேனி புனித என் பொருட்டால் செய்த – யுத்4-மிகை:41 64/2
கா எனா அபயம் என்று கழல் அடைந்தோரை விட்டோர் – யுத்4-மிகை:41 74/3
புகன்றவன் தனை பூம் கழல் இராகவன் சாய்கை – யுத்4-மிகை:41 91/1
தூய வார் கழல் அனுமனும் தோன்றினான் தோன்றா – யுத்4-மிகை:41 101/2
பூசனை தொழில் முடிந்த பின் பூம் கழல் இராமன் – யுத்4-மிகை:41 111/1
போன காலையில் பூம் கழல் இராகவன் பின்னே – யுத்4-மிகை:41 113/1
கண்குலா மனம் களித்தவன் கழல் மிசை பணிந்து – யுத்4-மிகை:41 158/2
பொன் திணி பொலம் கழல் வணங்கி போயினான் – யுத்4-மிகை:41 190/3
வனை கழல் குரிசில் முந்தி மாதவன் தாளில் வீழ்ந்தான் – யுத்4-மிகை:41 277/4
தேவர்க்கும் தேவன் தாளும் செறி கழல் இளவல் தாளும் – யுத்4-மிகை:41 283/2
அறை கழல் அரசர்-தம்மை வருக என அருள வந்தார் – யுத்4-மிகை:42 50/4
கனை கழல் காலினானை கருணை அம் கடலும் நோக்கி – யுத்4-மிகை:42 67/2

TOP


கழல்கள் (4)

தாள் இணை கழல்கள் ஆர்ப்ப தார் இடை அளிகள் ஆர்ப்ப – பால:15 30/1
பொன் அடி கழல்கள் ஆர்ப்ப புகன்ற மா நெறியில் போனார் – ஆரண்:16 8/4
பம்பு பொன் கழல்கள் கையால் பற்றினன் புலம்பும் பொன் தோள் – யுத்2:16 149/2
கோல நீள் கழல்கள் ஏத்தி குரக்கு_இனத்து அரசை நோக்கி – யுத்4-மிகை:41 256/2

TOP


கழல்களை (1)

கரங்களை கழல்களை ஒடிய காதின – யுத்2:19 45/3

TOP


கழல்வர் (1)

காலினால் நெடும் கால் பிணித்து உடற்றுவர் கழல்வர்
வேலினால் அற எறிந்து என விறல் வலி உகிரால் – கிட்:7 57/2,3

TOP


கழல (3)

கருவி ஓடின கச்சையும் கவசமும் கழல
அருவி ஓடின என அழி குருதி ஆறு ஒழுக – ஆரண்:8 10/2,3
மலை தடங்களொடு உர தலம் கழல ஊடு சென்ற பல வாளியே – யுத்2:19 64/4
கங்கணத்தொடு கவசமும் மூட்டு அற கழல
வெம் கடும் கணை ஐ_இரண்டு உரும் என வீசி – யுத்3:22 76/2,3

TOP


கழலர் (2)

வற்கலையர் வார் கழலர் மார்பின் அணி நூலர் – ஆரண்:10 54/1
கட்டிய வாளர் இட்ட கவசத்தர் கழலர் திக்கை – சுந்:7 6/1

TOP


கழலவரை (1)

பொன் உயிர்க்கும் கழலவரை யாம் போலும் புகழ்கிற்பாம் – பால:12 9/2

TOP


கழலவன் (2)

செய்ய பூம் கழலவன் சென்னி சேர்ந்த பின் – அயோ-மிகை:1 3/2
அறை இரும் கழலவன் காணும் ஆசையால் – சுந்:4 11/2

TOP


கழலவனும் (1)

வனை கழலவனும் மற்று அ மடங்கலின் வரவு நோக்கி – யுத்1:3 143/4

TOP


கழலாய் (3)

விறல் மன்னர் தொழு கழலாய் இவர் குலத்தோன் வில் பிடித்த – பால:12 8/3
சொற்றும் தரம் அன்று இது சூழ் கழலாய்
பெற்றும் பெறுகில்லது ஓர் பெற்றியதே – ஆரண்:2 19/1,2
பொன் திண் கழலாய் நனி போ எனலோடு – யுத்2:18 44/3

TOP


கழலார் (2)

பூம் கழலார் கொண்டுபோய் வனம் புக்கேன் புகா முன்னம் – பால:12 27/3
கால் வரை பெரும் பாம்பு கொண்டு அசைத்த பைம் கழலார்
மேல் வரைப்பு அடர் கலுழன் வன் காற்று எனும் விசையோர் – யுத்3:31 8/2,3

TOP


கழலால் (2)

தம் தம் மாதரை தம் கழலால் சிலர் சமைத்தார் – சுந்:7 42/2
புவனம் மூன்றும் பொலம் கழலால் தொடும் – யுத்4:37 27/3

TOP


கழலாற்கும் (1)

கங்கை தரு கழலாற்கும் இளவலுக்கும் காரிகைக்கும் – யுத்4-மிகை:41 193/1

TOP


கழலான் (4)

புனையும் முடி துன்று பொலம் கழலான் – ஆரண்:2 5/4
கண்ணினான் உளன் சூரியன் பகை என்று ஒர் கழலான் – யுத்1:5 38/4
வார் தங்கிய கழலான் ஒரு மரன் நின்றது நமனார் – யுத்2:18 155/3
படைத்தானை நெடும் புகழ் பைம் கழலான்
புடைத்தான் அகல் மார்பு பொடி சிதற – யுத்3:20 91/3,4

TOP


கழலில் (1)

மானவன் மலர் கழலில் வைத்தும்_இலென் என்றால் – சுந்:6 2/3

TOP


கழலின் (3)

வேக வெம் கழலின் உந்தலும் விராதன் விழவே – ஆரண்:1 41/4
மின் நெடும் கொண்டல் தாளின் வீக்கிய கழலின் ஆர்ப்ப – கிட்:17 29/1
நாள்-தொறும் தொடர்ந்த தழங்கு பொன் கழலின் தகை ஒளி நெடு நிலம் தடவ – சுந்:3 79/3

TOP


கழலினர் (1)

கழலினர் தாரினர் கவச மார்பினர் – ஆரண்:7 43/1

TOP


கழலினன் (1)

வாரொடு தொடர்ந்த பைம் பொன் கழலினன் வருதலோடும் – யுத்3:22 124/3

TOP


கழலினான் (4)

மாறு அதிர் கழலினான் வாசி என்றனன் – பால:14 3/4
கல் தொடுத்து அன்ன போலும் கழலினான்
அல் தொடுத்து அன்ன குஞ்சியன் ஆளியின் – அயோ:8 5/2,3
புனையும் வார் கழலினான் அருளொடும் போயினான் – கிட்:13 73/4
அதிர் பொலன் கழலினான் அ அரும் தவன்-தன்னை ஏத்தி – யுத்4-மிகை:41 269/2

TOP


கழலீர் (1)

பொன் உருவ பொரு கழலீர் புழை காண மூக்கு அரிவான் பொருள் உண்டோ – ஆரண்:6 125/1

TOP


கழலும் (11)

சேவடி அடைந்த பொன் கழலும் தேயுமால் – பால:4 8/4
இருவர் பைம் கழலும் வந்து இருவரும் வருடினார் – பால:20 25/4
கட்டினன் சுரிகையும் கழலும் பல் கணை – அயோ:14 28/1
கஞ்சமும் புரைவன கழலும் கண்டிலாள் – சுந்:4 106/2
பூண்டேன் எம் கோன் பொலம் கழலும் புகழே அன்றி புன் பழியும் – சுந்:4 113/3
சுற்றுறு கழலும் சங்கும் தெழி தெழித்து உரப்பும் சொல்லும் – சுந்:7 12/2
ஆர்த்தன கழலும் தாரும் பேரியும் அசனி அஞ்ச – சுந்:11 4/1
சித்திர சேவடி கழலும் சேர்த்தினான் – யுத்2:15 110/4
முழங்கின தனுவின் ஓதை முழங்கின கழலும் தாரும் – யுத்2:18 184/3
கண்டநாணும் கழலும் கவசமும் – யுத்2:19 138/2
கழலும் சோரி நீர் ஆற்றொடும் கடலிடை கலக்கும் – யுத்4:32 13/3

TOP


கழலே (1)

எனைவர் உள்ளவர் யாவரும் என் இரு கழலே
நினைவது ஓதுவது என் பெயர் நினக்கு இது நேர – யுத்1:3 48/2,3

TOP


கழலொடு (1)

மன்னவர் கழலொடு மாறு கொள்வன – பால:3 64/1

TOP


கழலோடும் (1)

சிலம்புகள் சிலம்பிடை செறித்த கழலோடும்
நிலம் புக மிதித்தனள் நெளித்த குழி வேலை – பால:7 29/1,2

TOP


கழலோய் (2)

பொன்னை உற்ற பொலம் கழலோய் புகழ் – அயோ:4 215/1
போவாய் இது போது பொலம் கழலோய்
மூவாயிர கோடியரோடு முரண் – யுத்2:18 15/1,2

TOP


கழலோர் (4)

கந்த ஓதியர் சிந்தையின் கொதிப்பது அ கழலோர்
வந்த போது அவர் மனம் என குளிர்ந்தது அ வனமே – அயோ:9 46/3,4
காரணத்தினின் ஆதியின் பயந்த பைம் கழலோர்
பூரண தடம் திசை-தொறும் இந்திரன் புலரா – யுத்3:30 21/2,3
கடவ தீந்த வெம் புரத்திடை தோன்றிய கழலோர் – யுத்3:30 27/4
கால செய்கை நீர் வந்துளீர் இனி தக்க கழலோர்
சீல செய்கையும் கவி பெரும் சேனையும் தெரிக்கில் – யுத்3:30 45/3,4

TOP


கழலோன் (3)

மொய் மாண் கழலோன் தரு நல் அற மூர்த்தி அன்னான் – பால:4 1/4
கண் இழந்திலள் என செயும் நீ தந்த கழலோன் – அயோ:1 35/4
பொன்றாத பொலம் கழலோன் புகலும் – ஆரண்:2 14/4

TOP


கழற்றி (2)

கரம் இரண்டினும் வாலினும் காலினும் கழற்றி
பரமன் அன்னவன் பெயர் அறிகுவென் என பறிப்பான் – கிட்:7 72/3,4
கும்ப மா கிரி கோடு இரு கைகளால் கழற்றி
செம்பொன் மால் வரை மதம் பட்ட தாம் என திரிந்தான் – யுத்1:5 48/2,3

TOP


கழற்றியது (1)

கடர் கடை மத்தின் பாம்பு கழற்றியது என்ன காசின் – யுத்1:4 132/3

TOP


கழற (3)

கண்ட வேந்தனும் வணங்கி முன் நிகழ்ந்தன கழற
கொண்டு போக என செவி-வழி கொடுத்தனன் குதித்து – பால-மிகை:9 54/2,3
கன்ன மூலத்தினில் கழற வந்து என – அயோ-மிகை:1 1/3
காரின் கரியவன் மாருதி கழற கடிது உகவா – யுத்2:15 167/1

TOP


கழறல் (4)

கார்முக வலியை யான் கழறல் வேண்டுமோ – பால:13 15/1
காக்குறும் அரசனும் கழறல் மேயினான் – பால-மிகை:5 14/4
கவ்வையர் விசும்பிடை கழறல் மேயினார் – அயோ:14 128/4
கரும் கடல் வறந்தது கழறல் ஆகுமோ – யுத்2-மிகை:18 13/4

TOP


கழறலாகுமோ (1)

கருதின் மற்று ஒன்று என கழறலாகுமோ – யுத்1-மிகை:4 7/4

TOP


கழறலுற்றான் (3)

காண்டி எனின் குறி கேட்டி என வேறு கொண்டு இருந்து கழறலுற்றான் – கிட்:13 32/4
கற்றவா நன்று போ என்று இனையன கழறலுற்றான் – யுத்1:9 82/4
கருமம் உண்டு உரைப்பது என்றான் உரை என கழறலுற்றான் – யுத்2:16 133/4

TOP


கழறலோடும் (1)

கவ்வை உரைத்து அருள்தி என நிகழ்ந்த பரிசு அரசர்_பிரான் கழறலோடும்
அவ்வியம் நீத்து உயர்ந்த மனத்து அரும் தவனை கொணர்ந்து ஆங்கண் விடுப்பென் ஆன்ற – பால:5 60/2,3

TOP


கழறா (2)

காமாண்டவர் கல்லாதவர் வல்லீர் என கழறா
நா மாண்டு அற அயல் நின்று உற நடுவே புக நடந்தான் – யுத்2:18 175/3,4
கண்டு தாமரை கடவுள் மா படை என கழறா
அண்டர் நாயகன் ஆயிரத்து அளவினும் அடங்கா – யுத்4:37 108/1,2

TOP


கழறார் (1)

காவல் திண் கற்பு அமைந்தார் தம் பெருமை தாம் கழறார்
ஆவல் பேர் அன்பினால் அறைகின்றேன் ஆம் அன்றோ – ஆரண்:6 119/1,2

TOP


கழறி (6)

கதம் கொள் சீற்றத்தை ஆற்றுவான் இனியன கழறி
பதம் கொள் பாகனும் மந்திரி ஒத்தனன் பல் நூல் – பால:15 4/1,2
காணுதி மெய்ம்மை என்று தம்பிக்கு கழறி கண்ணன் – கிட்:2 19/4
காண்டல் வேண்டி இ உயிர் சுமந்து எதிர் சில கழறி
மீண்ட போது உண்டு வசைப்பொருள் வென்றிலேன் எனினும் – சுந்:12 54/2,3
கரந்து கோடலே நன்று இனி நின்றது என் கழறி – யுத்1:6 8/4
கரிந்த கண்டகர் கண் மணி என் பல கழறி – யுத்2:15 191/4
காரணம் யாது நின்னால் உணர்ந்தது கழறி காண் என்று – யுத்2:19 234/2

TOP


கழறிடும் (1)

கண் உளோர்கள் தாம் கழறிடும் கட்டுரை உளதால் – கிட்-மிகை:3 7/4

TOP


கழறிற்று (1)

காட்டுறும் அறிஞர் என்ன அன்னவள் கழறிற்று எல்லாம் – ஆரண்:16 7/2

TOP


கழறினார்-அரோ (1)

கவ்வை_இல் முனிவரர் கழறினார்-அரோ – யுத்4:40 37/4

TOP


கழறினான்-அரோ (1)

கடன் அறி காவலன் கழறினான்-அரோ
சுடர் நெடு மணி முடி சுக்கிரீவனே – யுத்1:4 56/3,4

TOP


கழறு (1)

கழறு தேவரோடு அவுணர் கண்ணின் நின்று – கிட்:3 38/1

TOP


கழறுக (1)

காய்ந்தன நீதான் யாவன் கருத்து என்-கொல் கழறுக என்ன – யுத்3:24 61/3

TOP


கழறுகின்றான் (1)

காதுற சினத்தன் இதனை கழறுகின்றான் – ஆரண்-மிகை:10 16/4

TOP


கழறுகேனோ (1)

கண்டு வருகிற்றிலென் என கழறுகேனோ – சுந்:5 7/4

TOP


கழறுதல்-முனம் (1)

கருதி மற்றொன்று கழறுதல்-முனம் விழி கனல்கள் – யுத்1:12 3/1

TOP


கழறுதிர் (1)

கல்லினின் கடந்தவாறும் கழறுதிர் காலம் தாழ்த்த – யுத்1:9 33/3

TOP


கழறும் (2)

காய்வென் என்று தன் கண் சிவந்து இனையன கழறும் – யுத்1-மிகை:2 29/4
கருத்து மற்று இனி உரை என குறு_முனி கழறும் – யுத்4-மிகை:41 92/4

TOP


கழறுவாம் (1)

காரியத்தின் நிலைமை கழறுவாம் – யுத்4:33 34/4

TOP


கழறுவாய் (2)

கன்னிமாடத்திடை கண்டதும் கழறுவாய் – கிட்:13 67/4
கண்டதும் கேட்டதும் கழறுவாய் என்றான் – யுத்1:4 48/4

TOP


கழறுவார் (1)

வாய் தெரிந்து உணரா-வண்ணம் கழறுவார் வணங்கி மாய் – யுத்1:9 32/3

TOP


கழறுவீரால் (1)

கண்டங்கள் பலவும் காண்பென் என்பதும் கழறுவீரால் – யுத்1:9 35/4

TOP


கழறுற்றிடுவதானாள் (1)

கன்றிய மனத்தன் கழறுற்றிடுவதானாள் – ஆரண்-மிகை:10 14/4

TOP


கழன்ற (1)

இறை கழன்ற சங்கு ஆர்ந்திட இமையவர் எங்கள் – அயோ:1 51/2

TOP


கழன்றன (1)

தோல் உரிந்து கழன்றன தோல் எலாம் – சுந்:13 8/4

TOP


கழன்றிட (1)

அழுந்தாது கழன்றிட பெய்து எடுத்து ஆர்த்து அரக்கன் – ஆரண்:13 25/2

TOP


கழன்று (5)

கல் ஒக்கும் நெஞ்சில் தங்காது அப்புறம் கழன்று கல்லா – பால:7 49/3
அகங்களை கழன்று தேரின் அச்சினை உருவி அப்பால் – யுத்2:15 145/3
புக்கு ஆகமும் கழன்று ஓடிட இளம் கோளரி பொழிந்தான் – யுத்3:27 119/4
கவசத்தையும் நெடு மார்பையும் கழன்று அ கணை கழிய – யுத்3:27 124/1
காடு உழுத கொழும் பிறையின் கறை கழன்று கிடந்தன-போல் கிடக்க கண்டான் – யுத்4:37 204/4

TOP


கழனி (9)

கயல் புடைபெயர்வன கடி கமழ் கழனி – பால:2 42/4
காரொடு நிகர்வன கடி பொழில் கழனி
போரொடு நிகர்வன பொலன் வரை அணை சூழ் – பால:2 46/1,2
கரும்பு கால் பொர கழனி வார்ந்த தேன் – பால:6 23/1
கட்ட காவி அம் கண் கடை காட்டுவ கழனி – பால:9 8/4
கார் மழை பொழியவும் கழனி பாய் நதி – அயோ:1 81/3
கரும்பு அலர் செந்நெல் அம் கழனி கான நாடு – அயோ:11 113/1
காவிரி நாடு அன்ன கழனி நாடு ஒரீஇ – அயோ:13 1/2
செந்நெல் அம் கழனி நாடன் திரு மகள் செவ்வி கேளா – ஆரண்:10 110/2
காவி அம் கழனி நாடும் நகரமும் கலந்து வாழும் – யுத்4:41 114/2

TOP


கழி (4)

தழங்கு கழி சிந்திய தரம் பயில் தரங்கத்து – பால:15 22/3
கல் ஆர் மலர் சூழ் கழி வார் பொழிலோடு – பால:23 18/1
காணா ஐயா இனி நீ ஒழிவாய் கழி பேர் அவலம் – அயோ:4 39/1
கண் உளார் ஆயினும் பகை உளார் கழி நெடும் – கிட்:3 3/3

TOP


கழிக்கின்றாரை (1)

கள்ள வாள் நெடும் கண் என்னும் வாள் உறை கழிக்கின்றாரை – சுந்:2 115/4

TOP


கழிக்கின்றீர் (1)

காட்டிடை அரும் பகல் கழிக்கின்றீர் என்றான் – ஆரண்:12 38/4

TOP


கழிக்குமேல் (1)

கழிக்குமேல் உயர ஓடுமேல் நெடிய கால வீசின் நிமிர் கைய வாய் – யுத்2:19 67/2

TOP


கழிக்குவென் (1)

இருந்தது நன்று கழிக்குவென் என் கடன் இன்றோடே – அயோ:13 18/4

TOP


கழிகளும் (1)

கானலும் கழிகளும் மணலும் கண்டலும் – யுத்1:4 25/1

TOP


கழிகின்றேனோ (1)

கணவனை இனைய கண்டால் அல்லது கழிகின்றேனோ – யுத்2:17 43/4

TOP


கழித்த (5)

சங்கு உறை கழித்த அன்ன சாமரை முதல தாங்கி – பால:14 66/2
வள் உறை கழித்த வாள் போல் வசி உற வயங்கு கண்ணாள் – பால:19 20/2
நல் இயல் அரும் கடன் கழித்த நம்பியை – ஆரண்:13 49/3
நாய் உயிர் ஆகும் அன்றே நாள் பல கழித்த காலை – யுத்2:17 14/2
கழித்த ஆயுதங்கள் ஒன்று செய்தது இல்லை கண்டதே – யுத்3:31 83/4

TOP


கழித்தனள் (1)

கலன் கழித்தனள் இது கற்பு மேவிய – கிட்:6 20/3

TOP


கழித்தான் (2)

கங்கையை தொழ காலம் ஐயாயிரம் கழித்தான் – பால-மிகை:9 46/4
கற்றை அம் சுடர் கவசமும் கட்டு அற கழித்தான் – யுத்2:15 242/4

TOP


கழித்தி (2)

பொய்_இல் மா கடன் கழித்தி போந்து என்றார் – அயோ:11 123/4
எல்லியும் கழித்தி என்னா எழுந்தனன் எழுந்து பேழ் வாய் – யுத்3:28 12/3

TOP


கழித்திலாதாள் (1)

பெரும் திரு கழித்திலாதாள் கணவனை கொன்று பேர்ந்தோன் – யுத்3:21 6/2

TOP


கழித்து (13)

நிறை அகல் அல்குல் புல்கும் கலன் கழித்து அகல நீத்தார் – பால:19 56/3
கானிடை சிறிது வைகல் கழித்து ஒர் நாள் கௌசிக பேர் – பால-மிகை:11 29/1
வள் உறை கழித்து ஒளிர்வன வாள் நிமிர் மதியம் – அயோ:1 56/1
கழித்து நீக்கிய கற்பக நறு மலர் காணாய் – அயோ:10 21/4
கழித்து நீர் வரு துறை ஆற்றை சூழ் படை – அயோ:13 63/1
கழித்து நீங்கியது என கள்ள ஆசையை – அயோ:13 63/2
காரினை கழித்து கட்டி கள்ளினோடு ஆவி காட்டி – கிட்:13 59/1
கறுத்த வாள் அரக்கிமாரும் அரக்கரும் கழித்து வீசி – சுந்:2 37/3
வலம் கழித்து ஒழுகு நீர் வழங்கு கங்கையின் – சுந்:4 45/1
கையினின் பெரிய அம்பால் கவசத்தை கழித்து வீழ்த்தான் – யுத்2:19 170/4
கவசத்தை கழித்து வீழ்ப்ப காப்புறு கடன் இன்று ஆகி – யுத்2:19 171/1
காற்றிடை கழித்து தீர்த்தான் கலுழனாம் காண்-மின் காண்-மின் – யுத்2:19 296/2
கதிரவன் உதிப்ப காலைக்கடன் கழித்து இளவலோடும் – யுத்4-மிகை:41 269/1

TOP


கழித்தும் (2)

நிரம்பிடுகில் ஒன்று அதை நெடும் பகல் கழித்தும்
விரும்பி முயல்வுற்று இடைவிடாது பெறல் மேன்மை – யுத்1-மிகை:2 10/1,2
கழித்தும் இ ஆக்கையை புகழை கண்ணுற – யுத்3:31 176/4

TOP


கழித்தோமும் (1)

காய் சினத்தவரை கொன்று உடன் கழித்தோமும் ஆதும் – ஆரண்:11 62/2

TOP


கழிதியோ (1)

கடியுமாறு அன்றி சோர்ந்து கழிதியோ கருத்து இலார்-போல் – யுத்3:26 63/4

TOP


கழிந்த (9)

கழிந்த கங்குல் அரசன் கதிர் குடை – பால:11 11/1
கழிந்த மன்னவர் கதி பெற முடுகிய கதியால் – பால-மிகை:9 53/2
காவத பொழிற்கு அ புறம் கழிந்த பின் காண்டி – அயோ:9 33/2
காலை வேலையை கடந்தது கழிந்த நீர் கடிதின் – அயோ:9 37/3
கவ்வையின் அரற்றினள் கழிந்த சேண் உளாள் – கிட்:6 2/4
நாயகன்-தனையும் தேற்ற நாள் பல கழிந்த அன்றேல் – கிட்:11 70/2
கழிந்த தீயொடு காலையும் – யுத்2:16 114/1
அம் கடம் கழிந்த பேர் அருவி குன்றின்-நின்று – யுத்3:27 48/1
நன்னுதல் நின்னை நீங்கி நாள் பல கழிந்த பின்றை – யுத்4-மிகை:41 60/1

TOP


கழிந்ததால் (1)

பூண்ட தம்பி பொழுது கழிந்ததால்
ஈண்டு இரும் புனல் தோய்ந்து உன் இசை என – கிட்:1 34/2,3

TOP


கழிந்தது (7)

கண்ணால் நனி துய்க்கவும் கங்குல் கழிந்தது அன்றே – பால:16 47/4
கழிந்தது என் இடர் என களிக்கும் சிந்தையன் – அயோ:1 83/3
காமன் விற்கு உடை கங்குல் மாலை கழிந்தது என்பது கற்பியா – அயோ:3 55/2
கழிந்தது துயர் நெடும் காதல் தூண்டவே – அயோ:12 25/4
இது கண்டேன் இனி கழிந்தது உன் உயிர் என கனன்றே – யுத்2-மிகை:16 42/3
கழிந்தது எம் மன துயர் என்று கண்ணன் மேல் – யுத்2-மிகை:16 52/3
கழிந்தது கவி குலம் இராமன் காணவே – யுத்4:37 59/4

TOP


கழிந்ததே (1)

காலம் ஆம் என கங்குல் கழிந்ததே – ஆரண்:14 27/4

TOP


கழிந்தன (2)

பொழுதொடு நாளும் வாளா கழிந்தன போலும் என்றாள் – ஆரண்:6 41/4
கண்ணினுள் மணியூடு கழிந்தன
எண்ணின் நுண் மணலின் பல வெம் கணை – யுத்4:37 190/1,2

TOP


கழிந்தனரேல் (1)

அழைத்து மைந்தன் தன் மைந்தனை அவர் கழிந்தனரேல்
இழைத்த வேள்வி இன்று இழப்பதோ என அவன் எழுந்து – பால-மிகை:9 36/2,3

TOP


கழிந்தனன் (1)

கழிந்தனன் பல காவதம் காலினே – அயோ:13 71/4

TOP


கழிந்தனென் (1)

கழிந்தனென் என்ற பின்னர் நல்லவா காண்டி என்னா – யுத்3:28 13/3

TOP


கழிந்தார் (3)

அழைத்தார் சிலர் அயர்த்தார் சிலர் அழிந்தார் சிலர் கழிந்தார்
உழைத்தார் சிலர் உயிர்த்தார் சிலர் உருண்டார் சிலர் புரண்டார் – ஆரண்:7 94/1,2
கதி துப்பு அழிந்து கழிந்தார் பெருமை கண்டு களத்து அஞ்சி – சுந்:8 48/3
கவசம் நீக்கினர் கண்டு கண்டு ஆர் உயிர் கழிந்தார் – யுத்3:20 66/4

TOP


கழிந்திட (1)

நின்று பல் பகல் கழிந்திட நிமலன் நெஞ்சு உருகி – யுத்1-மிகை:2 26/1

TOP


கழிந்து (4)

கழிந்து போயினர் மானிடர் என்னும்-கால் – ஆரண்:7 9/3
கழிந்து புக்கு இடை கரந்தன அனங்கன் வெம் கடும் கணை பல பாய – சுந்:2 207/2
கழிந்து ஓடிட தன் கை மராமரம் கொண்டு வீசி – சுந்-மிகை:11 28/3
கழிந்து போகலை நில் என கை கணை – யுத்2:19 150/3

TOP


கழிந்தும் (1)

கைத்தலை நெல்லி போல காட்டிலேன் கழிந்தும் இல்லேன் – யுத்2:19 212/2

TOP


கழிந்துளவால் (1)

கண்ணிய நாள் கழிந்துளவால் கண்டிலமால் கனம்_குழையை – சுந்:2 226/1

TOP


கழிப்ப (3)

காலம் ஓர் பதினாயிரம் அரும் தவம் கழிப்ப
மூல நான்மறை கிழவனும் வந்து இவை மொழிவான் – பால-மிகை:9 43/3,4
கைதவம் இயற்றி யாண்டும் கழிப்ப அரும் கணக்கு இல் தீமை – கிட்:7 139/1
சொரியும் சோரியின் துறை-தொறும் துறை-தொறும் கழிப்ப
நெரியும் பல் பிண பெரும் கரை கடந்தில நீத்தம் – யுத்2:16 245/3,4

TOP


கழிப்பாரை (1)

கையினால் எள் நீர் நல்கி கடன் கழிப்பாரை காட்டாய் – யுத்2:16 132/4

TOP


கழிப்பான் (1)

தொழிலை நோக்கி தன்னுடைய தோளை நோக்கி நாள் கழிப்பான் – ஆரண்:14 31/4

TOP


கழிப்பிலள் (1)

கழிப்பிலள் என்றனன் கருணை உள்ளத்தான் – யுத்4:40 84/4

TOP


கழிப்பின் (1)

கண்டு நின்று இறை பொழுது இனி காலத்தை கழிப்பின்
உண்டு கைவிடும் கூற்றுவன் நிருதர் பேர் உயிரை – யுத்4:32 15/1,2

TOP


கழிப்பென் (1)

கண்ணுடை நாயகன் கழிப்பென் என்ற பின் – யுத்4-மிகை:40 11/1

TOP


கழிப்பேன் (1)

செம் புணீர்-கொடு கடன் கழிப்பேன் என்று தெரிந்தான் – யுத்3:22 64/4

TOP


கழிபடும் (1)

கழிபடும் என்றனன் கமல_கண்ணனே – யுத்4-மிகை:40 10/4

TOP


கழிய (7)

கழிய கூரிய என்று ஒரு காரிகை – பால:14 33/3
கார் உண் சுவை கதலியின் கனியினை கழிய
சேரும் ஊசியின் சென்றது நின்றது என் செப்ப – கிட்:7 64/1,2
ஒன்றினாலும் நீ அழிவு இலாது உகம் பல கழிய
சென்று வாழுதி என தந்த வரம் சிதைந்திடுமோ – யுத்1-மிகை:2 26/3,4
ஒழிவு இல் ஆயிர கோடி கொள் உகம் பல கழிய
தெளிவு பெற்று இறை பூண்டுளேன் யான் அலால் தெய்வம் – யுத்1-மிகை:3 11/2,3
கட களிறு அடங்கலும் கழிய கால் கரம் – யுத்2-மிகை:18 8/3
கான் ஆர் நெறியும் மலையும் கழிய
போனார்கள் நிகும்பலை புக்கனரால் – யுத்3:27 15/3,4
கவசத்தையும் நெடு மார்பையும் கழன்று அ கணை கழிய
அவச தொழில் அடைந்தான் அதற்கு இமையோர் எடுத்து ஆர்த்தார் – யுத்3:27 124/1,2

TOP


கழியல்-பாலனோ (1)

கைப்புகல்-பாலனோ கழியல்-பாலனோ
ஒப்புற நோக்கி நும் உணர்வினால் என்றான் – யுத்1:4 55/3,4

TOP


கழியவே (1)

கழியவே பிளத்தலோடும் கனக மா மேரு விண்டு – யுத்1-மிகை:3 27/3

TOP


கழியா (1)

கழியா உயிர் உந்திய காரிகை-தன் – பால:23 15/1

TOP


கழியாநின்றேன் (1)

கண்ணும் நீராய் உயிரும் ஒழுக கழியாநின்றேன்
எண்ணும் நீர் நான்மறையோர் எரி முன் நின் மேல் சொரிய – அயோ:4 55/1,2

TOP


கழியான் (1)

கண்ணில் காண்பன கருதுவ யாவினும் கழியான்
மண்ணில் சாகிலன் வானிலும் சாகிலன் வரத்தால் – யுத்1:3 14/3,4

TOP


கழியீரே (1)

கன்றும் தாயும் போல்வன கண்டும் கழியீரே – அயோ:11 75/4

TOP


கழியும் (2)

இருந்து பல நாள் கழியும் எல்லையினில் நல்லோய் – கிட்:14 59/1
அன்னவே காலங்கள் கழியும் ஆதலான் – சுந்:12 57/3

TOP


கழியுமால் (1)

நாள் பல கழியுமால் நடுவண் நின்றது ஓர் – யுத்2:16 106/2

TOP


கழியேன் (1)

கரும் தலை கலத்தின் அல்லால் கடனது கழியேன் என்றாள் – யுத்3:21 6/3

TOP


கழிவது (3)

களைவு_அரும் தானையோடும் கழிவது காண்டி என்றான் – யுத்2:16 33/4
கணம் தரு குரங்கொடு கழிவது அன்று இது – யுத்2:16 103/1
கடலிடை கோட்டம் தேய்த்து கழிவது கருமம் அன்றால் – யுத்2:16 141/3

TOP


கழிவரேல் (1)

அரக்கர் ஓர் அழிவு செய்து கழிவரேல் அதற்கு வேறு ஓர் – கிட்:7 85/1

TOP


கழிவானேல் (1)

கையான் இன்று என் கண் எதிர்நின்றும் கழிவானேல்
உய்யேன் நங்காய் உன் அபயம் என் உயிர் என்றான் – அயோ:3 37/3,4

TOP


கழிவிப்பான் (1)

காலம் கொண்டார் கண்டன முன்னே கழிவிப்பான்
சூலம் கொண்டான் அண்டரை எல்லாம் தொழில் கொண்டான் – யுத்4:37 125/3,4

TOP


கழிவீர் (1)

காணும் துணையும் கழிவீர்_அலிர் நான் – சுந்:4 8/3

TOP


கழிவீர்_அலிர் (1)

காணும் துணையும் கழிவீர்_அலிர் நான் – சுந்:4 8/3

TOP


கழீஇய (1)

நாடுவான் அன்று கண்ட நான்முகன் கழீஇய நல் நீர் – யுத்1:4 150/2

TOP


கழு (4)

எத்திய அயில் வேல் குந்தம் எழு கழு முதல ஏந்தி – சுந்:8 7/1
செறுத்து எரி விழிப்பவர் சிகை கழு வலத்தார் – சுந்:8 38/2
கழு அயில் கப்பணம் கவண் கல் கன்னகம் – யுத்3:22 46/3
கழு இகல் கப்பணம் முதல கை படை – யுத்3:31 179/3

TOP


கழுக்கடை (1)

வில் கரும் கணை விட்டேறு கழுக்கடை எழுக்கள் மின்ன – சுந்:7 8/4

TOP


கழுக்களும் (1)

கழுக்களும் உலக்கையும் காலபாசமும் – ஆரண்:7 34/4

TOP


கழுகின் (5)

கடந்தனர் கண்டனர் கழுகின் வேந்தையே – ஆரண்:4 1/4
வருணங்கள் வகுத்திட்ட காலத்தே வந்து உதித்தேன் கழுகின் மன்னன் – ஆரண்:4 25/3
வெவ்விய விதியின் கொட்பால் வீடினன் கழுகின் வேந்தன் – சுந்:4 81/3
காட்டிலே கழுகின் வேந்தன் செய்தது காட்டமாட்டேன் – யுத்1:12 39/1
மாய கொடு வினை ஒப்பன மனம் ஒப்பன கழுகின்
தாய் ஒப்பன சில வாளிகள் துரந்தான் துயில் துறந்தான் – யுத்3:27 103/3,4

TOP


கழுகினுக்கு (3)

சே ஒளி சிறைய வேக கழுகினுக்கு அரசு செய்வேம் – கிட்:16 53/2
அம்பரத்து இயங்கும் ஆணை கழுகினுக்கு அரசன் ஆனான் – கிட்-மிகை:16 8/2
உள்ளம் போல் செலும் கழுகினுக்கு அரசனும் ஒத்தான் – யுத்1:12 5/4

TOP


கழுகு (2)

காக்குநர் இன்மையால் அ கழுகு_இனம் முழுதும் கன்றி – கிட்:16 62/1
பாறு படு சிறகு கழுகு பகழி பட – யுத்3:31 162/1

TOP


கழுகு_இனம் (1)

காக்குநர் இன்மையால் அ கழுகு_இனம் முழுதும் கன்றி – கிட்:16 62/1

TOP


கழுகும் (4)

மங்கை-தன் கழுத்தை நோக்கின் வளர் இளம் கழுகும் வாரி – கிட்:13 48/3
காகமும் கழுகும் பேயும் காலனும் கணக்கு_இல் காலம் – சுந்:10 13/1
கழுகும் காகமும் மொய்த்தன கண்கள் நீர் – யுத்4:37 21/2
பருந்தொடு கழுகும் பேயும் பசி பிணி தீருமாறு – யுத்4:40 42/2

TOP


கழுகொடு (1)

கழுகொடு பருந்தும் பாறும் பேய்களும் கணங்கள் மற்றும் – யுத்4:33 1/3

TOP


கழுத்த (2)

ஆர்த்த வாயன கையன ஆனையின் கழுத்த
ஈர்த்த தேரன இவுளியின் தலையன எவர்க்கும் – யுத்2:16 209/2,3
கழுத்த கைய நிமிர் கால வால பல கண்டமானபடி கண்டு நேர் – யுத்2:19 65/2

TOP


கழுத்தவான (1)

உற்ற வான் கழுத்தவான ஒட்டகம் அவற்றது உம்பர் – யுத்1:10 19/2

TOP


கழுத்திடை (2)

கதிர் வளம் செயும் பவளமும் கழுத்திடை காட்டி – பால-மிகை:9 59/2
தன் தனி கழுத்திடை தரிக்கும் ஏல்வையின் – சுந்-மிகை:4 2/4

TOP


கழுத்தில் (3)

தணிவு அரும் கருணையான் கழுத்தில் சாத்திய – பால:23 59/3
தன் மணி கழுத்தில் சார்த்தும் அளவையில் தடுத்து நாயேன் – சுந்:14 39/3
கையில் கால்களில் மார்பு கழுத்தில்
தெய்வ பாசம் உற பிணி செய்தார் – யுத்1:3 92/1,2

TOP


கழுத்தின் (1)

கழுத்தின் நாண் உன் மகற்கு காப்பின் நாண் ஆம் என்றான் – அயோ:4 48/4

TOP


கழுத்தின்-கண் (1)

கச்சை அம் கட கரி கழுத்தின்-கண் உற – அயோ:1 25/1

TOP


கழுத்தினிடை (1)

கலித்தான் சிலையை கையால் வாங்கி கழுத்தினிடை இட்டு – சுந்:8 47/3

TOP


கழுத்தினில் (3)

கால் தரு காலில் கையில் கழுத்தினில் நுதலில் கண்ணில் – யுத்3:27 94/2
கல் திண் மார்பில் தழுவும் கழுத்தினில்
சுற்றும் சென்னியில் சூட்டும் சுழல் கணோடு – யுத்3:29 29/1,2
விழித்த கண்கள் கைகள் மெய்கள் வேறலை கழுத்தினில்
தெழித்த வாய்கள் செல்லலுற்ற தாள்கள் தோள்கள் செல்லினை – யுத்3:31 83/1,2

TOP


கழுத்தினும் (1)

கடித்தலத்தினும் கழுத்தினும் தன் இரு கரங்கள் – கிட்:7 63/2

TOP


கழுத்தினை (2)

தோள் விசை துணைகள் பொங்க கழுத்தினை சுருக்கி தூண்டும் – சுந்:1 16/2
கண்களை சூல்கின்றாரும் கழுத்தினை தடிகின்றாரும் – யுத்3:29 41/1

TOP


கழுத்தினையும் (1)

கால் நிலத்தினிடை ஊன்றி உரம் விரித்து கழுத்தினையும் சுரித்து தூண்டி – யுத்3:24 32/2

TOP


கழுத்து (20)

மிக்கு ஒளிர் கழுத்து அணி தரள வெண் கொடி – பால:23 54/2
அங்கு அவர் கழுத்து என கமுகம் ஆர்ந்தன – அயோ:2 37/2
கைகள் வாளொடு களம் பட கழுத்து அற கவச – ஆரண்:7 81/1
சூடு அறுப்புண்ட என கழுத்து அறுப்புண்ட துரகம் – ஆரண்:8 9/4
குரன் நெரிந்தவும் கொடும் கழுத்து ஒடிந்தவும் குதிரை – சுந்:11 30/4
கடியுண்டார்களும் கழுத்து இழந்தார்களும் கரத்தால் – சுந்:11 31/3
கருணை கொண்டல் வறியன் கழுத்து என – யுத்1:8 35/3
கடித்த குத்தின கையின் கழுத்து அற – யுத்2:15 25/1
அலை புடைத்த வாள் அரக்கரை சில கழுத்து அரிவ – யுத்2:16 206/1
மூழை ஒத்தன கழுத்து அற வீழ்ந்தன முறை சால் – யுத்2:16 213/2
ஆடல் தீர்ந்தன வளை கழுத்து அற்றன அதிர் பெரும் குரல் நீத்த – யுத்2:16 316/1
கழுத்து உள தலை இல களத்தின் ஆடுவ – யுத்2:19 41/4
கடித்தன கழுத்து அற கைகளால் எடுத்து – யுத்2:19 43/3
கை அற்றார் காலன் அற்றார் கழுத்து அற்றார் கவசம் அற்றார் – யுத்2:19 99/1
கால் அறுந்து கழுத்து அறுந்து அங்கம் ஆம் – யுத்2-மிகை:15 6/2
அறுந்தன தலை கழுத்து அறுந்த தாள் கரம் – யுத்2-மிகை:18 9/1
வில்லொடு கழுத்து இற பகட்டை வீட்டுமால் – யுத்3:20 41/3
ஒன்றிய கழுத்து மேனி கால் உகிர் வாலின் ஒப்ப – யுத்3:22 11/2
கால் இழந்தும் வால் இழந்தும் கை இழந்தும் கழுத்து இழந்தும் பரும கட்டின் – யுத்3:31 101/1
கல் ஒன்று தோளும் ஒன்றால் கழுத்து ஒன்றால் கடிதின் வாங்கி – யுத்4:37 15/2

TOP


கழுத்துக்கு (1)

மான் அணி நோக்கினார் தம் மங்கல கழுத்துக்கு எல்லாம் – பால:22 7/3

TOP


கழுத்தும் (1)

கைத்தலமும் காத்திரமும் கரும் கழுத்தும் நெடும் புயமும் உரமும் கண்டித்து – யுத்4:33 25/1

TOP


கழுத்தை (3)

மங்கை-தன் கழுத்தை நோக்கின் வளர் இளம் கழுகும் வாரி – கிட்:13 48/3
நோக்குவார் நோக்காமை நுன் கணையால் என் கழுத்தை
நீக்குவாய் நீக்கிய பின் நெடும் தலையை கரும் கடலுள் – யுத்2:16 353/2,3
உறும் சுடர் கழுத்தை நோக்கி நூக்கினான் உருமின் வெய்யோன் – யுத்3:27 177/4

TOP


கழுத்தொடு (2)

பொங்கு வெம் முலைகள் பூக கழுத்தொடு மறைய போர்த்த – கிட்:11 51/3
கல் அற்ற கழுத்தொடு கால்களொடும் – யுத்3:20 86/4

TOP


கழுதின் (2)

கானகத்து இயங்கிய கழுதின் தேர் குலம் – பால:7 13/1
கடை கண்டில தலை கண்டில கழுதின் திரள் பிணமா – யுத்2:18 150/1

TOP


கழுது (6)

உவந்த வன் கழுது உயிர் சுமந்து உளுக்கியது உம்பர் – ஆரண்:7 86/4
மூரி திரை உதிர குளம் முழுகி கழுது எழுமே – ஆரண்:7 93/4
கள்ளரின் ஒளித்து உழல் நெடும் கழுது ஒடுங்கி – கிட்:10 81/3
ஆர்த்து எழு கழுது இரைத்து ஆட காண்டியால் – சுந்:5 62/4
கவனம் உறு கரணம் இடுவர் கழுது இனமும் – யுத்3:31 164/3
கழுது சூன்ற இராவணன் கண் எலாம் – யுத்4:37 164/4

TOP


கழுதுகள் (2)

வெறுமைகள் கெடுவன விழி குழி கழுதுகள் – யுத்2:18 131/4
வெந்த வெம் பிணம் விழுங்கின கழுதுகள் விரும்பி – யுத்3:22 54/4

TOP


கழுதும் (4)

விண் துயின்றன கழுதும் விழி துயின்றன பழுது_இல் – கிட்:1 40/3
விண்ணின் நீளிய நெடும் கழுதும் வெம் சிறை – சுந்:5 56/1
கவந்த பந்தமும் கழுதும் தம் கணவரை காணா – யுத்3:22 198/1
கழுதும் புள்ளும் அரக்கனை காண்டலும் – யுத்3:29 25/4

TOP


கழுதை (4)

காற்று_இனம் ஆர்த்தன கழுதை ஆர்த்தன – ஆரண்:7 32/2
மானம் உடை குரோதவசை கழுதை மரை ஒட்டை பிற வயிறு வாய்த்தாள் – ஆரண்-மிகை:4 2/4
திண் நெடும் கழுதை பேய் பூண்ட தேரின்-மேல் – சுந்:3 40/2
மலை பெரும் கழுதை ஐஞ்ஞூற்று இரட்டியன் மனத்தின் செல்லும் – யுத்3:22 121/1

TOP


கழுதையும் (1)

தேர் இரண்டு அருகு பூண்ட கழுதையும் அச்சும் சிந்த – யுத்3:22 130/3

TOP


கழுதையை (1)

பேயை யாளியை யானையை கழுதையை பிணித்தது – யுத்1:5 36/1

TOP


கழுந்தராய் (1)

கழுந்தராய் உன கழல் பணியாதவர் கதிர் மணி முடி மீதே – பால-மிகை:0 24/1

TOP


கழுந்து (2)

கழுந்து ஓடும் வரி சிலை கை கடல் தானை புடை சூழ கழல் கால் வேந்தன் – பால:5 56/2
கழுந்து உடை வரி சிலை கடலை நோக்கினான் – அயோ:14 26/4

TOP


கழுநீர் (6)

குரம்பு எலாம் செம்பொன் மேதி குழி எலாம் கழுநீர் கொள்ளை – பால:2 2/2
நெட்டு_உலை கழுநீர் நெடு நீத்தம் தான் – பால:2 26/2
குறை எலாம் சோலை ஆகி குழி எலாம் கழுநீர் ஆகி – பால:17 2/3
ஊன்றிய கழுநீர் நாள தாளினால் ஒருத்தி உண்டாள் – பால:19 19/4
தாள்களும் கழுநீர் நாறும் தட கையும் அதுவே நாறும் – பால-மிகை:2 1/2
தேன் அவாம் விரை செழும் கழுநீர் துயில்-செய்ய – சுந்:2 5/3

TOP


கழுவி (1)

கண்ண நீரினால் கழுவி ஆட்டினான் – அயோ:11 118/4

TOP


கழுவிய (1)

கறை அற கழுவிய கால வேலையே – அயோ:12 39/4

TOP


கழுவினர் (1)

கழுவினர் இருவரும் கண்ணின் நீரினால் – ஆரண்:4 20/2

TOP


கழுவினன் (2)

கழுவினன் ஆண்டு அவன் கனக மேனியை – ஆரண்:14 84/2
கழுவினன் உச்சி மோந்து கன்று காண் கறவை அன்னான் – யுத்4:41 117/4

TOP


கழுவினார் (1)

கண்ணின் நீரினில் பாதம் கழுவினார் – ஆரண்:9 27/4

TOP


கழுவினில் (1)

கழுவினில் என்று வானோர் கலங்கினார் நடுங்கினாரால் – யுத்2:16 199/3

TOP


கழுவும் (1)

கழுவும் கால வெம் தீ அன்ன காட்சியார் – ஆரண்:7 19/2

TOP


கழுவுவாரும் (1)

கண் உற பொழிந்த காம வெம் புனல் கழுவுவாரும் – அயோ:3 89/4

TOP


கழுவொடே (1)

தொட்ட மு தலை அயில் தொகை மிடல் கழுவொடே – ஆரண்:1 5/4

TOP


கழை (8)

மேடம் ஆம் மதி திதி நவமி மீன் கழை
நீடு உறு மாலை கற்கடகம் நீதி சேர் – பால-மிகை:5 12/1,2
வல்லிதாம் கழை தாக்கலின் வழிந்து இழி பிரசம் – அயோ:10 13/2
நெடும் கழை குறும் துணி நிறுவி மேல் நிரைத்து – அயோ:10 44/1
கழை எனும் அ கொடி பயந்தாள் கொடியுடனே செடி முதலா கண்ட எல்லாம் – ஆரண்-மிகை:4 3/4
கழை படு முத்தமும் கலுழி கார் மத – கிட்:1 10/1
கலிநட கழை கண்ணுளர் என நடம் கவின – கிட்:1 21/3
கழை தொடர் வனம் எரியுண்டால் என எறி படைஞர் கலந்தார் – சுந்:7 23/4
கழை உடை குன்றின் முன்றில் உருமொடு கலந்த கால – யுத்1:8 21/3

TOP


கழைகள் (1)

கல்லினால் கல்லை ஒக்க கடாவினான் கழைகள் ஆன – யுத்1:9 16/2

TOP


கழைகளால் (1)

எயில் இளம் கழைகளால் இயற்றி ஆறு இடு – அயோ:10 47/3

TOP


கழையே (1)

அதிதி திதி தனு அருட்டை சுதை கழையே சுரபி அணி விநதை ஆன்ற – ஆரண்-மிகை:4 5/1

TOP


கள் (39)

உண் கள் வார் கடைவாய் மள்ளர் களைகு இலாது உலாவி நிற்பர் – பால:2 10/3
கள் என நரம்பு வீக்கி கையொடு மனமும் கூட்டி – பால:10 11/2
கள் உண் மாந்தரின் கைப்பன தேடியே – பால:14 36/4
கள் சிலம்பு கரும் குழலார் குழ – பால:14 45/2
கள் அவிழ் கோதை மாதர் காதொடும் உறவு செய்யும் – பால:16 10/1
கதம்ப நாள் விரை கள் அவிழ் தாதொடும் – பால:18 24/1
கள் மணி வள்ளத்துள்ளே களிக்கும் தன் முகத்தை நோக்கி – பால:19 17/1
கள் உறை மலர் மென் கூந்தல் களி இள மஞ்ஞை அன்னாள் – பால:19 20/3
கள் அவிழ் கோதையான் செல்வம் காணிய – அயோ:2 36/3
கள் அவிழ் கோதை கருத்து உணராத மன்னன் – அயோ:3 11/1
பூவும் அழுத புனல் புள் அழுத கள் ஒழுகும் – அயோ:4 98/2
கள் ஊறு செம் வாய் கணிகையரும் கைகேசி – அயோ:4 105/3
களி துறந்தன மலர் கள் உண் வண்டுமே – அயோ:4 200/4
கள் ஒலித்தில மலர் களிறும் அன்னவே – அயோ:4 204/4
கள் உடை வள்ளமும் களித்த தும்பியும் – ஆரண்:10 37/1
காமரம் முரலும் பாடல் கள் என கனிந்த இன் சொல் – ஆரண்:10 69/1
கனிகளின் மலரின் வந்த கள் உண்டு களி-கொள் அன்னம் – ஆரண்:10 98/1
கள் உகுவன என கலுழும் கண்ணினார் – ஆரண்:10 120/4
கள் படி கோதையை நாடினர் காணார் – ஆரண்:14 34/2
காய் எரி கனலும் கற்கள் கள் உடை மலர்களே போல் – கிட்:2 12/1
கள் உடை ஓதியார் தம் கலவியில் பல-கால் கான்ற – கிட்:10 28/3
கள் அடை மரன் இல கல்லும் தீந்து உகும் – கிட்:14 20/2
கள் வாய் அரக்கி கதற குடர் கணத்தில் – சுந்:1 71/1
கள் உற கனிந்த பங்கி அரக்கரை கடுத்த காதல் – சுந்:2 35/1
கள் இசை அரக்கர் மாதர் களி இடும் குரவை காண்பார் – சுந்:2 36/4
காதல் அம் கள் உண்டார் போல் முறைமுறை களிக்கின்றாரை – சுந்:2 106/4
பண் இமை அடைத்த பல கள்_பொருநர் பாடல் – சுந்:2 160/1
கொண்ட பூம் துகிலும் கோவை கலைகளும் சோர கூர்ம் கள்
உண்டு அலமந்த கண்ணார் ஊசலிட்டு உலாவுகின்ற – சுந்:2 186/2,3
தயிர் நிறத்து உறு கள் உள்ளம் தள்ளுற அறிவு தள்ளி – சுந்:2 188/1
கள் அவிழ் மாலை தும்பி வண்டொடும் கரிந்து சாம்ப – சுந்:2 210/3
கள் உறையும் மலர் சோலை அயல் ஒன்று கண்ணுற்றான் – சுந்:2 232/4
கள் அவிழ் அலங்கலானை காற்றின் சேய் வரவு கண்டான் – சுந்:10 17/4
கள் உயிர்க்கும் மென் குழலியர் முகிழ் விரல் கதிர் வாள் – சுந்:12 38/3
பின்னல் திரை மேல் தவழ்கின்ற பிள்ளை தென்றல் கள் உயிர்க்கும் – யுத்1:1 5/3
கள் நிறை பூவும் காயும் கனிகளும் பிறவும் கவ்வா – யுத்1:8 19/2
நிகழும் கள் நெடு நீலம் உகுத்தலால் – யுத்2:15 7/3
கள் இருக்கும் மலர் கூந்தல் சானகியை மன சிறையில் கரந்த காதல் – யுத்4:38 23/3
கள் கொந்து ஆர் குழலினாரை ஏற்றுதல் கடன்மைத்து என்றாள் – யுத்4:41 27/4
கன்னியை கலக்கும் புல்லோர் காதலால் கள் உண் மாந்தர் – யுத்4-மிகை:41 70/2

TOP


கள்_பொருநர் (1)

பண் இமை அடைத்த பல கள்_பொருநர் பாடல் – சுந்:2 160/1

TOP


கள்வ (1)

காப்பு உறு படை கை கள்வ நிருதர்க்கு ஓர் இறுதி காட்டி – யுத்3:25 15/3

TOP


கள்வர் (4)

காம்பு உறழும் தோளாளை கைவிடீர் என்னினும் யான் மிகையோ கள்வர்
ஆம் பொறி_இல் அடல் அரக்கர் அவரோடே செரு செய்வான் அமைந்தீர் ஆயின் – ஆரண்:6 131/1,2
கரும் தனி முகிலினை பிரிந்து கள்வர் ஊர் – சுந்:4 19/3
காட்டினன் கள்வர் என்னா கருணை அம் கடலும் கண்டான் – யுத்1:9 26/4
கல்வி-கண் மிக்கோன் சொல்ல கரு மன நிருத கள்வர்
வல் வில் கை வீர மற்று இ வானரர் வலியை நோக்கி – யுத்1:9 29/1,2

TOP


கள்வராய் (1)

கசட்டுறு வினை தொழில் கள்வராய் உழல் – பால:5 74/1

TOP


கள்வரை (1)

கரன் முதல் வீரரை கொன்ற கள்வரை
விரி குழல் உங்கை மூக்கு அரிந்த வீரரை – யுத்1:2 17/1,2

TOP


கள்வன் (8)

கனம்கனம் இடைஇடை களிக்கும் கள்வன் ஆய் – பால:19 55/2
கணம் குழை கருத்தின் உறை கள்வன் எனல் ஆனான் – பால:22 39/1
களி உடை அனங்க கள்வன் கரந்து உறை கங்குல் காலம் – ஆரண்:14 7/1
காம்பு அனைய தோளியை ஒளித்த படு கள்வன்
நாம் புக அமைத்த பொறி நன்று முடிவு இன்றால் – கிட்:14 41/2,3
நின்றுளன் என்னின் கள்வன் நிரப்புதி நிலைமை என்றான் – யுத்1:3 123/4
கடலினை நோக்கும் அ கள்வன் வைகுறும் – யுத்1:5 11/3
பூமியில் வளர்த்தும் கள்வன் போய் அகன்றானோ என்னும் – யுத்2:19 223/4
என்ன நின்று இரங்கி கள்வன் அயோத்தி-மேல் எழுவென் என்று – யுத்3:26 52/1

TOP


கள்வனால் (1)

கண்டிலம் இவன் நெடு மாய கள்வனால் – யுத்3:31 174/4

TOP


கள்வனும் (1)

கரந்தை சூடியும் பாற்கடல் கள்வனும்
நிரந்தரம் பகை நீங்கினரோ எனும் – யுத்3:29 11/3,4

TOP


கள்வனே (2)

கண் வழி நுழையும் ஓர் கள்வனே கொலாம் – பால:10 55/4
மர கண் வன் கள்வனே வஞ்சனேன் இனி – யுத்3:24 78/3

TOP


கள்வனேன் (2)

ஈர்கிலா கள்வனேன் யான் இன்னலின் இருக்கை நோக்கி – அயோ:8 16/3
கடியவள் வயிற்றினில் பிறந்த கள்வனேன்
முடிகுவென் அரும் துயர் முடிய என்னுமால் – அயோ:11 90/3,4

TOP


கள்வனை (2)

கட்டி தீயையும் கடும் சிறை இடு-மின் அ கள்வனை கவர்ந்து உண்ண – யுத்1:3 87/3
கால் உடை சிறுவன் மாய கள்வனை கணத்தின்-காலை – யுத்2:19 192/1

TOP


கள்வனோ (1)

கள்வனோ வென்றான் என்றான் மழை என கலுழும் கண்ணான் – யுத்3:24 7/4

TOP


கள்வா (1)

காக்கின்ற என் நெடும் காவலின் வலி நீக்கிய கள்வா
போக்கு இன்று உனக்கு அணித்தால் என புகன்றான் புகை உயிர்ப்பான் – யுத்2:15 157/1,2

TOP


கள்வார் (1)

கள்வார் இலாமை பொருள் காவலும் இல்லை யாதும் – பால:3 72/3

TOP


கள்வியை (1)

நன் பொறை நெஞ்சில் இல்லா கள்வியை நச்சி என்றாள் – ஆரண்:6 61/4

TOP


கள்ள (27)

கள்ள வாள் நெடும் கண் நிழல் கயல் என கருதா – பால:9 6/3
மனம் அனுக்கம் விட தனித்தனி வள்ளலை புணர் கள்ள வன் – அயோ:3 56/3
கள்ள கைகேசிக்கே உதவி புகழ் கைக்கொண்ட – அயோ:4 61/3
கழித்து நீங்கியது என கள்ள ஆசையை – அயோ:13 63/2
கள்ள மாய வாழ்வு எலாம் – ஆரண்:1 62/1
கள்ள வல் அரக்கி போலாம் இவளும் நீ காண்டி என்னா – ஆரண்:6 57/3
காய் எரி அனைய கள்ள உள்ளத்தாள் கதித்தலோடும் – ஆரண்:6 58/4
கல் நெடு மனத்தி சொல்லும் கள்ள வாசகங்கள் என்னா – ஆரண்:6 62/2
கள்ள வினை மாய அமர் கல்வியின் விளைத்தான் – ஆரண்:9 13/1
வஞ்சனை இழைத்தனன் கள்ள மாயையால் – ஆரண்:13 55/4
கள்ள போர் அரக்கர் என்னும் களையினை களைந்து வாழ்தி – ஆரண்:13 112/3
கள்ள வாள் அரக்கன் செல கண்டது – கிட்:13 8/2
கைதவ நிசிசர கள்ள வேடத்தை – கிட்:16 27/3
கள்ள வினை வெவ் வலி அரக்கர் இரு கையும் – சுந்:2 66/2
கள்ள வாள் நெடும் கண் என்னும் வாள் உறை கழிக்கின்றாரை – சுந்:2 115/4
கள்ள வாள் அரக்கன் அ கமலக்கண்ணனார் – சுந்:3 61/3
கள்ள அரக்கர் கடி இலங்கை காணாத ஒழிந்ததால் அன்றோ – சுந்:4 115/3
கற்றுண்டாய் ஒரு கள்ள அரக்கனால் – சுந்:12 31/3
கள்ள அரக்கர்கள் கண்டால் – சுந்:13 58/2
கள்ள அரக்கனை சுற்றினர் காப்பார் – சுந்-மிகை:11 16/4
கள்ள உள்ளத்தன் கட்டினன் கருவிகள் கதுமென கனல் பொத்தி – யுத்1:3 84/3
கள்ள கறை உள்ளத்து அதிர் கழல் வெய்யவன் கரத்தால் – யுத்2:15 185/3
கள்ள நீர் வாழ்க்கையேமை கைவிட்டு காலும் விட்டான் – யுத்2:16 164/1
கள்ள வாள் அரக்கர்கள் கடலின் சூழவே – யுத்2-மிகை:15 14/4
கள்ள கடு நிருத குலம் கண்டப்பட கண்டே – யுத்2-மிகை:18 19/2
கள்ள நெடு மான் விழி அரக்கியர் கலக்கமொடு கால்கள் குலைவார் – யுத்3:31 144/4
தழுவி கொள்ள கள்ள மன பேய் அவை-தம்மை – யுத்4:33 10/3

TOP


கள்ளத்தால் (1)

கள்ளத்தால் புதைத்தி என்னா முன்னையின் கனன்று மிக்காள் – பால:19 59/4

TOP


கள்ளத்தின் (1)

கள்ளத்தின் விளைவு எலாம் கருத்து இலா இருள் – யுத்1:4 88/3

TOP


கள்ளத்து (1)

கள்ளத்து இங்கு இவனை கரை காணா – யுத்1:3 99/3

TOP


கள்ளம் (10)

ஆழத்து உள்ளும் கள்ளம் நினைப்பாள் அவன் நிற்கும் – பால:17 24/3
களிப்பன மதர்ப்ப நீண்டு கதுப்பினை அளப்ப கள்ளம்
ஒளிப்பன வெளிப்பட்டு ஓட பார்ப்பன சிவப்பு உள் ஊறி – பால:21 16/1,2
கள்ளம் என்-கொல் அறிந்திலம் கண் முகிழ்த்து – சுந்:2 169/3
என நினைத்து எய்த நோக்கி இரங்கும் என் உள்ளம் கள்ளம்
மனன் அகத்து உடையர் ஆய வஞ்சகர் மாற்றம் அல்லன் – சுந்:4 28/1,2
கள்ளம் திரிவாரவர் கைதவம் நீ – யுத்1:3 105/1
கள்ளம் ஆர் மகளிர் சோர நேமிப்புள் கவற்சி நீங்க – யுத்1:9 88/2
உடை குலத்து ஒற்றர்-தம்-பால் உயிர் கொடுத்து உள்ள கள்ளம்
துடைத்துழி வருணன் வந்து தொழுதுழி தொழாத கொற்ற – யுத்1:14 35/1,2
கானமும் தள்ள தள்ள களியொடும் கள்ளம் கற்ற – யுத்2:19 281/2
கள்ளம் படர் பெரு மாயையின் கரந்தான் உரு பிறந்தார் – யுத்3:31 115/3
கள்ளம் இல் கால பாடும் கருமமும் கருதேன் ஆகில் – யுத்4:37 7/3

TOP


கள்ளமாய் (1)

கள்ளமாய் உலகம் கொள்ளும் கருணையாய் மறையில் கூறும் – யுத்1:7 8/1

TOP


கள்ளரின் (2)

கள்ளரின் கரந்து உறை காமம் ஆதி ஆம் – அயோ:1 17/3
கள்ளரின் ஒளித்து உழல் நெடும் கழுது ஒடுங்கி – கிட்:10 81/3

TOP


கள்ளரே (1)

கள்ளரே காண்டி என்னா மந்திரம் கருத்துள் கொண்டான் – யுத்1:9 30/1

TOP


கள்ளனை (1)

கள்ளனை வரவு நோக்கி நின்றனன் காண்கிலாதான் – யுத்1:14 1/3

TOP


கள்ளிடை (1)

கள்ளிடை தோன்ற நோக்கி கணவரை கனல்கின்றாரை – சுந்:2 109/4

TOP


கள்ளிய (1)

கள்ளிய அரக்கரை கடிகிலேன் எனா – ஆரண்-மிகை:3 5/2

TOP


கள்ளியின் (1)

பேய் பிளந்து ஒக்க நின்று உலர் பெரும் கள்ளியின்
தாய் பிளந்து உக்க கார் அகில்களும் தழை இலா – பால:7 8/1,2

TOP


கள்ளின் (3)

களித்த கண் மதர்ப்ப ஆங்கு ஓர் கனம்_குழை கள்ளின் உள்ளே – பால:19 14/1
கற்பனை என்ன ஓடி கலந்தது கள்ளின் வேகம் – யுத்3:25 6/4
காதல் என்றதுவும் ஓர் கள்ளின் தோன்றிற்றே – யுத்4:41 94/4

TOP


கள்ளினால் (3)

கஞ்ச மெல் அணங்கும் தீரும் கள்ளினால் அருந்தினாரை – கிட்:11 94/3
காம ஊசல் கனி இசை கள்ளினால்
தூம மேனி அசுணம் துயில்வு உறும் – கிட்:13 14/2,3
கள்ளினால் அதிகம் களித்தான் கதிர் – கிட்-மிகை:11 1/2

TOP


கள்ளினின் (1)

கனித்த இன் களி கள்ளினின் காட்டுமோ – யுத்4:40 10/4

TOP


கள்ளினை (1)

கள்ளினை நிறைய மாந்தி கவி என களித்த மீன்கள் – யுத்1:8 24/4

TOP


கள்ளினோடு (1)

காரினை கழித்து கட்டி கள்ளினோடு ஆவி காட்டி – கிட்:13 59/1

TOP


கள்ளு (1)

கள்ளு நாறலின் கமல வேலி வாழ் – கிட்:15 20/3

TOP


கள்ளும் (4)

கலந்தவர்க்கு இனியது ஓர் கள்ளும் ஆய் பிரிந்து – பால:19 2/1
கலவி செய் கொழுநரும் கள்ளும் ஒத்தவே – பால:19 24/4
கள்ளும் சிலம்பும் பூம் கோதை கற்பின் கடலில் படிவாற்கு – ஆரண்:14 28/2
கள்ளும் முகையும் தளிர்களோடு இனிய காயும் – சுந்:6 16/2

TOP


கள்ளை (2)

கள்ளை மா கவர் கண்ணியன் கண்டிலன் – அயோ:11 31/1
ஒளித்தவன் உயிர் கள்ளை உண்டு உளம் – கிட்:3 59/1

TOP


கள்ளொடு (1)

நச்சு என கொடிய நாக கள்ளொடு குருதி நக்கி – சுந்:2 187/1

TOP


கள்ளொடும் (1)

காமரம் களி வண்டொடும் கள்ளொடும்
காமர் அ கடல் பூ கடல் கண்டவே – சுந்:6 33/3,4

TOP


கள (10)

கன்னல் மூன்றில் கள பட கால் வளை – சுந்:3 22/3
கரி கொடு கரிகளை கள பட புடைத்தான் – சுந்:8 30/1
கள பெரும் தானையை கண்ணின் நோக்கினான் – யுத்1:4 15/4
சேற்று செம்_புனல் படு கள பரப்பிடை செம் கண் – யுத்2:15 243/3
கள பட கவியின் சேனை கடல் வறந்து உலைய கையால் – யுத்2-மிகை:16 25/3
குலம் கொள் வெய்யவர் அமர் கள தீயிடை குளித்த – யுத்3:22 56/3
பொரு சினம் திருகி வென்றி போர் கள மருங்கில் புக்கார் – யுத்3:22 119/3
வெள்ள வெம் கள பரப்பினை பொருக்கென விழித்தான் – யுத்3:22 186/3
காய் சின பெரும் கடற்படை கள பட்ட எல்லாம் – யுத்4:37 114/2
கண்ணாலே நோக்கவே போக்கியதே உயிர் நீயும் கள பட்டாயே – யுத்4:38 4/2

TOP


களகள (1)

களகள உதிர்ந்தது கயல் கண் ஆலியே – பால:19 29/4

TOP


களங்கணி (1)

களங்கணி அனைய அ கண்ணன் மாதொடும் – யுத்4-மிகை:41 298/3

TOP


களங்கம் (6)

நீள் இரும் களங்கம் நீக்கி நிரை மணி மாட நெற்றி – பால:10 14/3
கங்குல் வந்த திங்கள் அன்று அகம் களங்கம் இல்லையே – பால:13 51/4
களங்கம் நீத்த மதி முகத்தார் கான வெள்ளம் கால் கோப்ப – அயோ:6 24/3
கோடு தேய்த்தலின் களங்கம் உற்றால் அன குறிய – கிட்:4 6/4
கார் இயன்ற நிறத்த களங்கம் ஒன்று – கிட்:7 93/1
எல்லை சூழ் மதிக்கும் உண்டாம் களங்கம் என்று உரைக்கும் ஏதம் – கிட்:13 60/2

TOP


களத்த (1)

கேடு அகம் கிளர்கின்ற களத்த நன்கு – யுத்3:31 120/3

TOP


களத்தன் (1)

ஆயின ஆக்கி தான் வந்து அமர் பெரும் களத்தன் ஆனான் – யுத்3:24 1/4

TOP


களத்திடை (10)

புன் புல களத்திடை பொருத போலுமால் – யுத்2:15 119/4
அறிந்த மைந்தனும் அமர் நெடும் களத்திடை அயர்ந்தான் – யுத்2:15 206/4
கொலை படைத்த வெம் களத்திடை விழா கொடு போவ – யுத்2:16 206/3
போர் முற்று களத்திடை புக்கனனால் – யுத்2:18 26/4
களத்திடை கவிழ்ந்தார் என்ற மொழியினை காதில் கேளா – யுத்2-மிகை:18 34/3
நிவந்த அல்லது பிறர் இல்லை களத்திடை நின்றார் – யுத்3:22 198/4
வெம்பு போர் களத்திடை வீழ்த்த வென்றியான் – யுத்3:24 83/3
கரி உண்ட களத்திடை உற்றன கார் – யுத்3:27 38/1
காகம் ஆடு களத்திடை காண்பெனோ – யுத்3:29 20/1
கடந்தனர் கவியின் வீரர் களத்திடை கணத்தில் மாய்த்தார் – யுத்3-மிகை:21 5/3

TOP


களத்தில் (3)

கல்லும் ஆற்றலேன் கிளையையும் என்னையும் களத்தில்
கொல்லும் மாற்றலர் உளர் என கோடலும் கொண்டாய் – யுத்1:2 104/3,4
மண பெரும் களத்தில் மோடி மங்கல வாழ்க்கை வைப்பில் – யுத்2:19 220/3
மண்டு வாள் அமர் களத்தில் அ மலர் கழல் சேறல் – யுத்2-மிகை:15 30/3

TOP


களத்தின் (10)

இன்று ஆய பழியும் நிற்க நெடும் செரு களத்தின் என்னை – யுத்1:12 29/3
கடல் துடைத்தன களத்தின் நின்று உயர்தரும் பூழி – யுத்2:15 195/3
ஆக்கினான் களத்தின் ஆங்கு ஓர் குரங்கினது அடியும் இன்றி – யுத்2:16 200/3
மொய் பெரும் களத்தின் இட்டான் மு மத களிற்றின் முன்னர் – யுத்2:18 223/4
கழுத்து உள தலை இல களத்தின் ஆடுவ – யுத்2:19 41/4
கார் ஒலி மடங்க வேலை கம்பிக்க களத்தின் ஆர்த்த – யுத்2:19 291/3
இரதமொடு இபங்கள் வாசி யாவையும் களத்தின் வீழ்த்தி – யுத்2-மிகை:18 28/3
மொய் அமர் களத்தின் உன்னை துணை பெறான் என்னின் முன்ப – யுத்3:31 64/3
இயங்கிய ஊதை வெம் களத்தின் எய்தவே – யுத்3-மிகை:23 1/4
படி நடுங்கவே பகை களத்தின் ஓசை விஞ்சவே – யுத்3-மிகை:31 17/4

TOP


களத்தின்-மிசை (1)

உய்யும் உணர்வு நீத்தாளை நெடும் போர் களத்தின்-மிசை உய்த்தார் – யுத்3:23 3/4

TOP


களத்தினில் (1)

காகம் உற்று உழல் களத்தினில் கிடத்துவென் கடிதின் – யுத்4:32 23/4

TOP


களத்தினே (1)

கடர் கிடந்தன போன்ற களத்தினே – யுத்2:19 137/4

TOP


களத்து (33)

இறந்திலன் செரு_களத்து இராமன் தாதைதான் – அயோ:1 27/1
செவ்வியோய் அனையது ஆக செரு களத்து உருத்து எய்யாதே – கிட்:7 122/2
மடந்தை-தன் பொருட்டால் வந்த வாள் அமர் களத்து மாண்டு – கிட்:11 56/3
அலந்திலர் செரு_களத்து அஞ்சினார்_அலர் – சுந்:7 58/2
காற்றின் கடிய கலின புரவி நிருதர் களத்து உக்கார் – சுந்:8 42/1
கதி துப்பு அழிந்து கழிந்தார் பெருமை கண்டு களத்து அஞ்சி – சுந்:8 48/3
சின கொடும் படை செரு_களத்து என்னை என் செய்த – யுத்1:2 103/2
தேவியை விடுக அன்றேல் செரு களத்து எதிர்ந்து தன்கண் – யுத்1:14 31/3
பொரு களத்து உயிரொடும் புரண்டு போம் சில – யுத்2:15 124/4
கங்கம் வந்து உற்ற செய்ய களத்து நம் குலத்துக்கு ஒவ்வா – யுத்2:16 15/3
பேய் இரும் கணங்களோடு சுடு களத்து உறையும் பெற்றி – யுத்2:16 24/1
ஓதுகின்றது என் உம்பரும் அரக்கர் வெம் களத்து வந்து உற்றாரை – யுத்2:16 317/2
பாறு ஆடு வெம் களத்து பட்டார் என பதையா – யுத்2:17 92/2
காதலை பேரனை மருகனை களத்து
ஊதையின் ஒரு கணை உருவ மாண்டனர் – யுத்2:18 115/2,3
எதிர கடு நெடும் போர் களத்து ஒரு தான் புகுந்து ஏற்றான் – யுத்2:18 164/2
ஆளியின் துப்பின வீரர் பொரு களத்து ஆர்த்த ஆழி – யுத்2:19 96/3
அணங்கு வெள் எயிற்று அரக்கியர் களத்து வந்து அடைந்தார் – யுத்3:20 61/2
பாறு ஆடு களத்து ஒரு பாய் பரியே – யுத்3:20 95/4
செம் கண் நாயகற்காக வெம் களத்து உயிர் தீர்ந்தீர் – யுத்3:22 181/3
மொய்கொள் போர் களத்து எய்துவாம் இனி என முயன்றான் – யுத்3:22 185/4
வீசும் போர் களத்து வீய்ந்த வீரரும் மீள்வர் வெய்ய – யுத்3:24 8/3
அ கணத்து அடு களத்து அப்பு மாரியால் – யுத்3:27 58/1
ஆண்டு உள குரங்கும் ஒன்றும் அமர் களத்து ஆரும் இன்னும் – யுத்3:29 37/3
கைத்தார் கடும் களிறும் கன தேரும் களத்து அழுந்த – யுத்3:31 110/3
அங்கதம் களத்து அற்று அழி தாரொடும் – யுத்3:31 121/1
அம் கதம் களத்து அற்று அழிவுற்றவால் – யுத்3:31 121/2
பாறு ஆடு களத்து ஒருவன் பகலின் – யுத்3:31 207/1
ஆயிர வெள்ளத்தோரும் அடு களத்து அவிந்து வீழ்ந்தார் – யுத்3:31 226/1
பசை தங்கு களத்து ஒரு பாய் பரியே – யுத்3-மிகை:20 17/4
ஆளி போன்று உளன் எதிர்ந்த போது அமர் களத்து அடைந்த – யுத்4:32 17/1
போர் தொழில் களத்து மற்றும் முற்றிய பொம்மல் ஓதை – யுத்4:37 5/2
ஆய தன் பெரும் படையொடும் அடு களத்து அவிய – யுத்4:37 109/3
அஞ்சல் இன்றி அமர் களத்து ஆரியன் – யுத்4-மிகை:37 26/1

TOP


களத்தும் (1)

வென்றி சேர் களத்தும் வீர விழுமியது அன்று வேலோய் – யுத்4-மிகை:40 8/4

TOP


களத்துள் (1)

விரவிய களத்துள் எங்கும் வெள்ளிடை அரிது வீழ – யுத்2:15 151/4

TOP


களத்தே (2)

வீரமும் களத்தே போட்டு வெறும் கையே மீண்டு போனான் – யுத்2:16 1/4
சிலை மேவும் கடும் கணையால் படு களத்தே மன தீமை சிதைந்து வீழ்ந்தான் – யுத்4:37 203/2

TOP


களத்தை (8)

நின்றனன் இலக்குவன் களத்தை நீங்கலன் – யுத்2:19 27/1
அறு குறை களத்தை நோக்கி அந்தரம் அதனை நோக்கும் – யுத்2:19 190/4
கடை உறு காலத்து ஆழி உலகு அன்ன களத்தை கண்டான் – யுத்2:19 219/4
சென்று வெம் களத்தை எய்தி சிறையொடு துண்டம் செம் கண் – யுத்3:22 11/1
மா கொலை செய்த வள்ளல் வாள் அமர் களத்தை கைவிட்டு – யுத்3:31 231/3
அன்ன போர் அரக்கரும் களத்தை அண்மினார் – யுத்3-மிகை:20 8/4
காண்டி நீ அரக்கர்_வேந்தன் தன்னொடும் களத்தை என்றான் – யுத்4:32 52/4
குழுவிய களத்தை கண்ணின் நோக்கினர் துணுக்கம் கொண்டார் – யுத்4:33 1/4

TOP


களப்பட்டாரை (1)

பாசத்தால் பிணிப்புண்டாரை பகழியால் களப்பட்டாரை
தேசத்தார் அரசன் மைந்தன் இடை இருள் சேர்ந்து நின்றே – யுத்2:19 294/1,2

TOP


களப்பட (1)

களப்பட கிடந்தது இல்லை கவி படை ஒன்றதேனும் – யுத்3-மிகை:20 1/2

TOP


களப (3)

களப மால் கரி குண்டிகை சொரிவன காணாய் – அயோ:10 29/4
வெண் தள களப மாட வீதியும் பிறவும் எல்லாம் – சுந்:1 2/3
மருங்கு அடர் களப கொங்கை மதி நுதல் மிதிலை வல்லி – யுத்4-மிகை:41 55/2

TOP


களபம் (1)

மை ஆர் களபம் துருவி மறைந்தே வதிந்தேன் இருள்-வாய் – அயோ:4 80/2

TOP


களபமும் (1)

எண்ணெயும் களபமும் இழுதும் நானமும் – பால:5 113/3

TOP


களம் (39)

களம் கோடற்கு உரிய செரு கண்ணிய-கால் ஒரு மூவேம் கலந்த-காலை – ஆரண்:6 132/2
கைகள் வாளொடு களம் பட கழுத்து அற கவச – ஆரண்:7 81/1
களம் நவில் அன்னமே முதல கண் அகன் – கிட்:1 6/1
போர் பெரும் களம் என பொலிந்தது உம்பரே – கிட்:10 13/4
குச்சரி திறத்தின் ஓசை களம் கொள குழு கொண்டு ஈண்டி – சுந்:2 187/3
களம் தவா நெடும் கருவியில் கைகளில் செயிரியர் கலை கண்ணால் – சுந்:2 190/3
பொருந்தினர் நெருங்கினர் களம் பட புடைத்தான் – சுந்:8 24/4
குழுவினை களம் பட கொன்று நீக்கினான் – சுந்:9 45/4
உலகமே ஒத்தது அம்மா போர் பெரும் களம் என்று உன்னா – சுந்:11 15/4
அனுமனை அமர் களம் நின்று வஞ்சகர் – சுந்-மிகை:12 2/2
சின்னபின்னங்கள் செய்ய செரு_களம் சேர்தல் நன்றோ – யுத்1:14 11/3
கல் துரந்த களம் பட வஞ்சகர் – யுத்2:15 47/1
பாய்ந்த தானை படு களம் பாழ்பட – யுத்2:15 51/3
அரக்கர் சேனை அடு களம் பாழ்பட – யுத்2:15 62/1
போது உறு பெரும் களம் புகுந்துளான் என – யுத்2:15 107/3
அந்தி வானகம் ஒத்தது அ அமர் களம் உதிரம் – யுத்2:15 198/1
சுற்றும் வாசியும் துமிந்தன அமர்_களம் தொடர்ந்த – யுத்2:15 233/4
அற்ற அல்லவும் கண்டிலர் படைக்கலம் அடு களம் திடர் ஆக – யுத்2:16 313/4
பேயின் ஆர்ப்பு உடை பெரும் களம் எரிந்து எழ பிலம் திறந்தது போலும் – யுத்2:16 346/3
புக்கான் அவன் வந்து புகுந்த களம் – யுத்2:18 85/4
கரி பட காலாள் வெள்ளம் களம் பட கலின கால – யுத்2:18 185/1
கட்டு அமை வயிர கோட்டால் களம் பட வீழ்த்தி காலால் – யுத்2:18 224/2
முன்னையின் வலியர் ஆகி மொய் களம் நெருங்கி மொய்த்தார் – யுத்2:19 295/3
அந்தி வான் என சிவந்தது அங்கு அடு களம் அமரில் – யுத்2-மிகை:16 39/2
கல் பட களம் படும் அரக்கர் கார் கடல் – யுத்3:20 44/2
அல்லி சுற்றிய கோதையர் களம் புகுந்து அடைந்தார் – யுத்3:20 60/2
போர் யாக்கைகள் நாடி அ பொரு களம் புகுந்தார் – யுத்3:20 67/2
கையொடும் இற்று மற்று அ கதை களம் கண்டது அன்றே – யுத்3:22 134/4
பொன்னின் வான் அன்ன போர் களம் புக்கனன் – யுத்3:29 23/3
பூழி பெற்ற வெம் களம் குளம் பட பொழிந்த பேர் – யுத்3:31 94/3
நிருதன் களம் மீது நெருக்கி அதில் – யுத்3-மிகை:20 15/2
முற்றும் வையகம் போர் களம் ஆம் என முயன்ற – யுத்4:32 8/4
காக பந்தர் செம் களம் எங்கும் செறி கால – யுத்4:33 4/1
உய்க்கின்ற உதிர நிற களம் குளங்கள் உலப்பு இறந்த உவையும் காண்-மின் – யுத்4:33 22/4
அன்ன சேனை களம் பட்ட ஆறு எலாம் – யுத்4:34 7/3
பல களம் தலை மௌலியோடு இலங்கலின் பல் தோள் – யுத்4:35 27/1
கடும் திறல் அமர் களம் காணும் ஆசையால் – யுத்4:40 39/1
அருந்ததி அனைய நங்கை அமர் களம் அணுகி ஆடல் – யுத்4:40 42/1
களம் பட கமல_கண்ணன் கடும் கனல் பகழி மாரி – யுத்4-மிகை:37 4/2

TOP


களம்தான் (1)

களம்தான் ஒரு குழம்பு ஆம் வகை அரைத்தான் இரு கரத்தால் – யுத்3:22 114/2

TOP


களமீதில் (1)

பொரு களமீதில் சிந்தி பொன்றினர் என்ப-மன்னோ – யுத்2-மிகை:15 22/4

TOP


களமும் (1)

அண்டம் மா களமும் வீந்த அரக்கரே உயிரும் ஆக – யுத்3:31 230/1

TOP


களவினில் (1)

பொன் இகழ் களவினில் பொருந்தினோன் எனும் – அயோ:11 107/3

TOP


களவு (4)

களவு செய்தவன் உறை காணும் காலம் வந்து – கிட்:10 95/3
களவு இயல் வஞ்சனை இலங்கை காவலற்கு – யுத்1:4 49/3
களவு இயல் அரக்கன் பின்னே தோன்றிய கடமை தீர – யுத்1:4 142/3
பொழி இருள் களவு காண்போர் பொய் சொல்லி பண்டம் விற்போர் – யுத்4-மிகை:41 77/2

TOP


களவும் (3)

வஞ்சமும் களவும் இன்றி மழை என மதர்த்த கண்கள் – பால:22 15/3
வஞ்சமும் களவும் பொய்யும் மயக்கமும் மரபு_இல் கொட்பும் – கிட்:11 94/1
வஞ்சமும் களவும் வெஃகி வழி அலா வழி-மேல் ஓடி – சுந்:9 63/1

TOP


களவுமே (1)

சுரக்கும் மாயமும் வஞ்சமும் களவுமே கடனா – யுத்3:22 109/1

TOP


களவை (2)

களவை யார் அறிகுவார் மெய்ம்மை கண்டிலார் – யுத்1:3 62/4
களவை ஆய்ந்து உற தெளிந்திலது ஆயினும் கண்ணால் – யுத்4:40 92/3

TOP


களன் (5)

களன் அமர் கடு என கருகி வான் முகில் – பால:5 43/2
சுடு அமர் களன் அடி கலந்து கூறலும் – பால-மிகை