க முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு (கத் முதல் கரை வரை)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கத்தரிகை 1
கத்திகை 1
கத்திரிகை 1
கத்து 2
கத்துரு 1
கத 14
கதத்தினால் 1
கதத்து 2
கதத்தொடும் 1
கதம் 24
கதம்ப 1
கதமலை 1
கதமலைக்கு 1
கதலி 3
கதலிக்கு 1
கதலியின் 1
கதலியும் 1
கதவம் 1
கதவினை 2
கதவு 3
கதவும் 2
கதழ் 9
கதழ்வன் 1
கதற 2
கதறி 2
கதறின 2
கதறு 1
கதறும் 1
கதன 1
கதி 23
கதி-அதனின் 1
கதிக்கு 2
கதிக்கும் 1
கதித்த 1
கதித்தது 1
கதித்தலோடும் 1
கதிய 1
கதியால் 3
கதியிடை 1
கதியில் 1
கதியின் 1
கதியினின் 1
கதியினும் 1
கதியினை 1
கதியும் 1
கதியொடு 1
கதியொடும் 1
கதிர் 220
கதிர்_மகன் 1
கதிர்க்கு 1
கதிர்கட்கு 1
கதிர்கள் 8
கதிர்களாலும் 1
கதிர்களை 1
கதிர்களோடும் 1
கதிர்த்தது 1
கதிர்தான் 1
கதிர 4
கதிரவர் 1
கதிரவற்கு 1
கதிரவன் 36
கதிரவன்-தன்னை 1
கதிரவன்-தனை 1
கதிரவன்-தானும் 1
கதிரவனும் 3
கதிரன 1
கதிரால் 1
கதிரின் 24
கதிரினான் 1
கதிரினும் 1
கதிரினை 2
கதிரும் 15
கதிரொடு 2
கதிரொடும் 3
கதிரோடு 1
கதிரோன் 31
கதிரோனையும் 1
கதிரோனொடு 1
கது 1
கதுப்பின் 2
கதுப்பினை 1
கதுப்பு 2
கதுப்பும் 1
கதுமென 10
கதுல 1
கதுவ 23
கதுவல் 1
கதுவலால்-அரோ 1
கதுவலாலே 1
கதுவா 4
கதுவாமுன்னம் 1
கதுவி 2
கதுவிட 3
கதுவிய 1
கதுவியது 1
கதுவு 2
கதுவுகின்ற 1
கதுவும் 1
கதுவும்-தோறும் 1
கதுவுற்று 2
கதுவுற 1
கதை 21
கதை-அரோ 1
கதைக்கு 1
கதைகள் 1
கதைகள்-தம்மில் 1
கதைகளும் 1
கதையில் 3
கதையினால் 1
கதையையும் 1
கதையொடு 1
கதைவழி 1
கந்த 6
கந்தம் 5
கந்தமாதனம் 2
கந்தமும் 2
கந்தர்ப்ப 2
கந்தர்ப்பர் 1
கந்தர்ப்பரை 1
கந்தர்ப்பன் 1
கந்தர 1
கந்தருப்பம் 1
கந்தருவம் 1
கந்தனார் 2
கந்தனை 1
கந்தார 1
கந்தாரத்தின் 1
கந்திருவர் 1
கந்து 7
கந்துகம் 2
கந்துருவுடனே 1
கந்தையே 1
கப்பண 1
கப்பணங்களும் 1
கப்பணம் 9
கப்பு 1
கப்புடை 1
கப்பை 1
கபடன் 1
கபாடம் 2
கபாலத்தும் 1
கபில 1
கபிலன் 2
கபிலனது 1
கபிலை-மாட்டு 1
கபிலையின் 1
கபோலங்கள் 1
கம் 2
கம்ப 8
கம்பத்தின் 1
கம்பநாடன் 3
கம்பம் 3
கம்பமுற்று 1
கம்பர் 1
கம்பலி 1
கம்பலை 5
கம்பளம் 1
கம்பன் 5
கம்பிக்க 1
கம்பிக்கின்ற 1
கம்பிக்கும் 2
கம்பித்த 1
கம்பித்து 1
கம்பிப்பது 1
கம்மி 1
கம்மியர் 4
கம்மியர்கள் 1
கம்மியற்கு 1
கம்மியன் 2
கம்மென 1
கம்மையோர்கள் 1
கமண்டலுவின் 1
கமந்த 1
கமம் 1
கமர் 1
கமல 60
கமல_கண்ணன் 4
கமல_கண்ணனே 1
கமல_செல்வியே 1
கமலக்கண்களால் 1
கமலக்கண்களே 1
கமலக்கண்ணன் 5
கமலக்கண்ணனார் 1
கமலக்கண்ணனை 3
கமலங்கள் 2
கமலங்களின் 1
கமலங்காள் 1
கமலத்தன் 1
கமலத்தன 1
கமலத்தால் 1
கமலத்தாளின் 1
கமலத்தாளும் 2
கமலத்தாளை 1
கமலத்தானே 1
கமலத்தில் 1
கமலத்தின் 1
கமலத்து 15
கமலத்தோடு 1
கமலத்தோன் 5
கமலத்தோனும் 3
கமலத்தோனையே 1
கமலம் 39
கமலமும் 3
கமலமே 3
கமலை 2
கமழ் 16
கமழ்கிலாத 1
கமழ்ந்த 1
கமழ்ந்தது 1
கமழ்ந்தின்று 1
கமழ்வன 2
கமழ்வு 1
கமழும் 7
கமித்திலன் 1
கமுக 1
கமுகம் 1
கமுகில் 1
கமுகின் 3
கமுகு 2
கமுகும் 1
கமுகொடு 1
கமை 6
கமைப்பு 1
கமையாள் 1
கமையாளொடும் 1
கமையிலன் 1
கமையினாள் 1
கமையுடை 1
கய் 1
கய 4
கயக்கம் 1
கயக்கம்_இல் 1
கயக்கி 1
கயக்கிய 1
கயங்கள் 2
கயங்களில் 2
கயங்களும் 1
கயத்தியை 1
கயத்தும் 1
கயந்தன் 1
கயப்பு 1
கயம் 5
கயமும் 1
கயல் 30
கயல்_குலம் 1
கயல்கள் 2
கயல்களின் 1
கயலில் 1
கயலை 2
கயலோ 1
கயவன் 1
கயவனும் 1
கயவனோடு 1
கயன் 1
கயிடவரை 1
கயிடனை 1
கயில் 2
கயிலை 14
கயிலையானும் 1
கயிலையில் 4
கயிலையின் 2
கயிலையின்மலை 1
கயிலையும் 2
கயிலையே 1
கயிலையை 6
கயிலையோடு 2
கயிற்றார் 1
கயிற்றால் 1
கயிற்றிலா 1
கயிற்றின் 2
கயிற்றினோடும் 1
கயிற்று 2
கயிறு 10
கயிறு-அது 1
கயிறும் 2
கயிறே 1
கர 23
கரக்க 8
கரக்கல் 1
கரக்கலுற்று 1
கரக்கிலர் 1
கரக்கிலன் 1
கரக்கும் 5
கரக்குவது 1
கரகம் 1
கரகமும் 1
கரங்கள் 16
கரங்களால் 3
கரங்களில் 2
கரங்களின் 1
கரங்களும் 3
கரங்களே 1
கரங்களை 4
கரங்களோடும் 1
கரடி 4
கரடிக்கு 2
கரடிகட்கு 1
கரடிகை 1
கரடியின் 2
கரண் 1
கரண்ட 1
கரண்டம் 1
கரணங்கள் 1
கரணத்தின் 1
கரணத்து 1
கரணம் 4
கரத்தர் 5
கரத்தன் 1
கரத்தன 1
கரத்தால் 19
கரத்தாள் 1
கரத்தான் 4
கரத்தில் 2
கரத்திலும் 1
கரத்தின் 10
கரத்தினன் 2
கரத்தினால் 3
கரத்தினில் 2
கரத்தினும் 2
கரத்து 21
கரத்துணை 1
கரத்தும் 2
கரத்துள் 1
கரத்தை 2
கரத்தையே 1
கரத்தொடு 5
கரத்தொடும் 3
கரத்தோன் 1
கரதலங்களால் 1
கரதலத்தால் 1
கரதலத்தினால் 1
கரதலத்தினும் 1
கரதலத்து 6
கரதலம் 5
கரதலம்-கொடு 1
கரந்த 6
கரந்தது 8
கரந்தமை 1
கரந்தன 3
கரந்தனர் 1
கரந்தனன் 3
கரந்தனையான் 1
கரந்தால் 1
கரந்தான் 6
கரந்திலர் 2
கரந்திலன் 2
கரந்து 15
கரந்துளன் 1
கரந்துறை 1
கரந்தை 2
கரப்ப 2
கரப்பர் 1
கரபத்திரத்து 1
கரம் 73
கரம்-கொடு 1
கரம்-அதனால் 1
கரம்-அதில் 1
கரமும் 8
கரமே 2
கரர் 1
கரவல் 1
கரவு 3
கரவு_இல் 1
கரற்கு 2
கரன் 23
கரன்-கொலாம் 1
கரனார் 1
கரனுக்கு 1
கரனுக்கும் 1
கரனும் 3
கரனே 3
கரனேயோ 1
கரனை 3
கரனையும் 1
கரனொடு 1
கரனொடும் 2
கரா 2
கராத்தது 1
கராதலம் 1
கராதியர் 1
கராம் 1
கரி 157
கரி-தன்னை 1
கரி-தொறும் 1
கரிக்கும் 2
கரிகள் 9
கரிகளின் 2
கரிகளும் 8
கரிகளே 1
கரிகளை 6
கரிகுவ 1
கரிணியில் 1
கரித்த 1
கரிது 5
கரிதோ 1
கரிந்த 2
கரிந்தது 1
கரிந்தவே 1
கரிந்தன 5
கரிந்தாய் 1
கரிந்தார் 1
கரிந்திட 1
கரிந்து 14
கரிப்ப 1
கரிமா 1
கரிய 31
கரியதாம் 1
கரியவள் 2
கரியவன் 12
கரியவை 1
கரியன் 1
கரியன 2
கரியாள் 1
கரியான் 3
கரியானது 1
கரியின் 9
கரியினின் 1
கரியினை 2
கரியும் 6
கரியே 2
கரியை 3
கரியொடு 3
கரியோடு 2
கரியோன் 3
கரியோன்-தனை 1
கரியோன்-பால் 1
கரு 63
கரு_மகன் 1
கரு_அறுத்து 1
கருக்குளாய் 1
கருக 1
கருகி 5
கருகிய 1
கருகு 2
கருகும் 2
கருங்கடல் 1
கருங்கல் 2
கருங்கார் 1
கருங்குழல் 1
கருடன் 2
கருடனில் 1
கருடனும் 1
கருடனை 1
கருணன் 2
கருணனை 2
கருணாகர 2
கருணாகரற்கு 1
கருணாகரனே 2
கருணாலயனே 1
கருணை 42
கருணை-கொல் 1
கருணை-செய்தால் 1
கருணை-தன்னால் 3
கருணை-தான் 1
கருணை_இல்லோன் 1
கருணைக்கு 1
கருணைத்து 1
கருணையாய் 1
கருணையால் 5
கருணையாலோ 1
கருணையாள் 1
கருணையான் 5
கருணையின் 7
கருணையினால் 1
கருணையும் 3
கருணையை 1
கருணையோடு 1
கருணையோர் 1
கருணையோர்க்கு 1
கருணையோனும் 1
கருத்தமே 1
கருத்தர் 1
கருத்தன் 2
கருத்தால் 1
கருத்தாள் 1
கருத்திடை 1
கருத்தில் 3
கருத்திலார் 1
கருத்திலாள் 1
கருத்திலானும் 1
கருத்தின் 10
கருத்தினன் 1
கருத்தினனாய் 1
கருத்தினால் 2
கருத்தினும் 1
கருத்தினூடே 1
கருத்தினேன் 1
கருத்தினை 4
கருத்தினோடும் 1
கருத்து 46
கருத்து-அரோ 1
கருத்தும் 7
கருத்துள் 4
கருத்துளும் 1
கருத்துளே 1
கருத்துற 2
கருத்தே 1
கருத்தை 9
கருத்தொடும் 1
கருத்தோடும் 1
கருத 4
கருதல் 5
கருதலர் 1
கருதலாகா 1
கருதலாத 1
கருதலாமோ 1
கருதவும் 1
கருதவே 1
கருதா 2
கருதாதார் 1
கருதாது 2
கருதாநின்றேன் 1
கருதி 35
கருதிய 5
கருதியது 3
கருதியும் 1
கருதியோ 2
கருதிற்று 2
கருதின் 3
கருதின 3
கருதினம் 1
கருதினன் 1
கருதினாயேல் 1
கருதினால் 2
கருதினான் 1
கருதினானோ 1
கருதினும் 1
கருதினேனோ 1
கருதினோன் 1
கருது 9
கருதுகின்றதை 1
கருதுகின்றிலன் 1
கருதுதல் 2
கருதும் 9
கருதுவ 1
கருதுவது 2
கருதுவன் 1
கருதுவாய் 1
கருதுவாரோ 1
கருதுவான் 1
கருதுவோர் 1
கருதுற்றது 1
கருதேம் 1
கருதேல் 1
கருதேன் 3
கருநடர் 1
கருநிறத்தோர்-பால் 1
கருப்பம் 2
கருப்பின் 1
கருப்பு 6
கருப்புர 1
கருப்பூரம் 2
கருப்பூரமும் 1
கருப்பை-போல் 1
கரும் 148
கரும்பில் 1
கரும்பின் 4
கரும்பினும் 2
கரும்பு 16
கரும்பு_அனான் 1
கரும்பும் 4
கரும்பையும் 3
கரும்பொடு 2
கரும 3
கருமக 1
கருமகன் 1
கருமத்தால் 1
கருமத்தான் 1
கருமத்தின் 4
கருமத்தோரை 1
கருமம் 50
கருமம்தான் 1
கருமமாக 1
கருமமும் 9
கருமமே 6
கருமா 1
கருமுதல் 1
கருமை 4
கருமையான் 1
கருமையின் 1
கருமையை 1
கருவறுத்தனென் 1
கருவி 15
கருவிகள் 1
கருவியில் 1
கருவியின் 1
கருவியும் 3
கருவியோர் 1
கருவும் 3
கருவே 1
கருவை 1
கருவையும் 1
கருள் 1
கருளன் 1
கரை 101
கரை-கண் 1
கரை-தொறும் 1
கரை-நின்று 1
கரை-வாய் 1
கரை_இல் 3
கரைக்கும் 1
கரைகள்-தோறும் 1
கரைத்திலன் 1
கரைந்தாள் 1
கரைந்து 2
கரைய 1
கரையா 1
கரையாதே 1
கரையாதேன் 1
கரையிடை 2
கரையிற்று 2
கரையினில் 1
கரையினை 1
கரையும் 4
கரையூடே 1
கரையையும் 1
கரைவித்தான் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


கத்தரிகை (1)

வள்ளை கத்தரிகை வாம மயிர் வினை கருவி என்ன – கிட்:13 53/1

TOP


கத்திகை (1)

திணியும் இதழ் பித்திகை கத்திகை சேர்த்துவாரும் – பால:16 45/4

TOP


கத்திரிகை (1)

தள்ளப்படாத தகை ஆகி சார் கத்திரிகை வகை ஒழுகா – சுந்-மிகை:4 7/2

TOP


கத்து (2)

கத்து வாரிதி மறுகுற அமிழ்து எழ கடை-மின் – பால-மிகை:9 19/4
கண்டு தன் இரு விழி களிப்ப கா கத்து
எண் தரும் புளகிதம் எழுப்ப ஏதிலாள் – ஆரண்-மிகை:6 1/1,2

TOP


கத்துரு (1)

வெருட்டி எழும் கண பணப்பை வியாளம் எலாம் கத்துரு ஆம் மின்னும் ஈன்றாள் – ஆரண்-மிகை:4 4/1

TOP


கத (14)

கத கொண்ட யானை களியால் களிக்கின்ற ஓதை – பால:16 46/4
சலம் தலைக்கொண்ட சீயத்தால் தனி மத கத மா – அயோ:10 6/1
கர கத கரி கால் நிமிர்ந்து உண்டன – அயோ:14 16/2
நாம வாள் எயிற்று ஓர் கத நாகம் வாழ் – ஆரண்:6 74/3
கதிர் கொள் கால வேல் கரன் முதல் நிருதர் வெம் கத போர் – ஆரண்:6 89/2
உங்கள் வெம் கத வலிக்கு ஒருவன் என்று உரை-செய்தான் – கிட்:5 4/4
வெம் கத தலைவரும் விரி கடல் படையொடும் – கிட்:13 74/2
கானே காவல் வேழ கணங்கள் கத வாள் அரி கொன்ற – சுந்:8 41/1
முதிரும் வெம் கத மொழிகொடு மூண்டது முது கடல் கடு ஏய்ப்ப – யுத்1:3 79/2
கை அற்றன மதம் முற்றிய கணிதத்து இயல் கத மா – யுத்2:18 139/4
கூற்றமும் குலுங்கி அஞ்ச வெம் கத குமுதன் கொன்றான் – யுத்2:19 55/4
வெம் கத நீலன் மற்றை வீரரும் வேறுவேறு – யுத்2:19 278/2
கார் ஏறு என வந்த கத தொழிலோன் – யுத்2-மிகை:18 6/4
கார் ஓடும் நிற கத நாகம் அனான் – யுத்3:20 75/2

TOP


கதத்தினால் (1)

காக்கவோ கருத்து என்று கதத்தினால்
பூக்க மூரல் புரவலர் புங்கவன் – கிட்:11 34/1,2

TOP


கதத்து (2)

இடித்து நின்று அதிர் கதத்து எயிற்று வன் பொருப்பை – சுந்:8 37/3
கலக்கு அற வகுத்தது கதத்து அரவம் எட்டின் – யுத்4:36 8/3

TOP


கதத்தொடும் (1)

கமையிலன் ஆற்றல் என்னா கதத்தொடும் குலைக்கும் கையான் – யுத்2:18 177/4

TOP


கதம் (24)

கதம் கொள் சீற்றத்தை ஆற்றுவான் இனியன கழறி – பால:15 4/1
கதம் அகன்றிடா கனக வெற்பு அவன் – பால-மிகை:6 9/3
காய் கனல்_தலை நெய் சொரிந்து என கதம் கனற்ற – அயோ:2 70/2
ஈன்றாளை வென்றோ இனி இ கதம் தீர்வது என்றான் – அயோ:4 134/4
காளை மைந்தர் அது கண்டு கதம் வந்து கதுவ – ஆரண்:1 20/1
எல் இழந்திலன் இழந்திலன் வெம் கதம் இடிக்கும் – ஆரண்:7 132/2
மூண்டுற்று எழு வெம் கதம் முற்றிலனாய் – ஆரண்:13 7/3
வெம் கதம் இல்லவள் பின்னரும் மேலோய் – ஆரண்:14 55/1
கதம் எனும் பொருண்மை இலர் கருணையின் கடல் அனையர் – கிட்:2 8/1
வெம் கதம் வீசிய மனத்தன் விம்மலன் – கிட்:16 28/1
கால்வாள் காணின் காலனும் உட்கும் கதம் மிக்காள் – சுந்:2 76/4
களியா உள்ளத்து அண்ணல் மனத்தில் கதம் மூள – சுந்:2 81/1
இழந்தன பெரும் கதம் இரும் கவுள் யானை – சுந்:8 26/4
வெம் கதம் ஒழிந்து சால வருந்தின வேடை ஓடி – சுந்-மிகை:14 3/3
கதம் மிகுந்து இரைத்து பொங்கும் கனை கடல் உலகம் எல்லாம் – யுத்1:10 3/1
என கதம் எழுந்து அவன் உரைக்க இளையோனும் – யுத்1-மிகை:2 19/1
கதம் மிஞ்சிய மன்னன் முனே கடுகி – யுத்1-மிகை:3 20/2
சிரித்தனன் கதம் எழுந்து இனைய செப்புவான் – யுத்1-மிகை:4 1/4
கதிர் ஒப்பன கணை பட்டுள கதம் அற்றில கதழ் கார் – யுத்2:18 142/1
எண்ணின் தலை நிமிர் வெம் கதம் முதிர்கின்றன இனமா – யுத்2:18 143/2
வர கதம் சிறப்பன மாற்றம் கூறுவான் – யுத்3:27 69/4
கதம் புலர்ந்த சிந்தை வந்த காவல் யானை மாலொடு – யுத்3:31 77/1
மால் இழந்து மழை அனைய மதம் இழந்து கதம் இழந்து மலை-போல் வந்த – யுத்3:31 101/3
அம் கதம் களத்து அற்று அழிவுற்றவால் – யுத்3:31 121/2

TOP


கதம்ப (1)

கதம்ப நாள் விரை கள் அவிழ் தாதொடும் – பால:18 24/1

TOP


கதமலை (1)

கரு மலை நிகர்வன கதமலை கனல்வன – யுத்2:18 130/4

TOP


கதமலைக்கு (1)

கவன வெம் பரியும் வேக கதமலைக்கு அரசும் காதல் – யுத்4-மிகை:42 59/3

TOP


கதலி (3)

காண்வரு நெடு வரை கதலி கானம் போல் – பால:3 37/1
தேர் அனைய அல்குல் செறி திண் கதலி செப்பும் – கிட்:14 45/1
கை குன்ற பெரும் கரைய நிருதர் புய கல் செறிந்த கதலி கானம் – யுத்4:33 22/1

TOP


கதலிக்கு (1)

ஆகாயம் உற்ற கதலிக்கு உவமை ஆனான் – சுந்:1 72/4

TOP


கதலியின் (1)

கார் உண் சுவை கதலியின் கனியினை கழிய – கிட்:7 64/1

TOP


கதலியும் (1)

கால் நெடும் தேர் உயர் கதலியும் கரத்து – யுத்2:15 104/1

TOP


கதவம் (1)

கதவம் செய்ய கரத்தின் நீக்கினான் – கிட்:9 1/4

TOP


கதவினை (2)

கதவினை முட்டி மள்ளர் கை எடுத்து ஆர்ப்ப ஓடி – பால:1 16/1
நூக்கினான் அ கதவினை நொய்தினின் – கிட்:11 34/4

TOP


கதவு (3)

அறம் கொள் நாள்_மலர் கோயில்கள் இதழ் கதவு அடைப்ப – பால:9 3/2
பொருகின்ற நகர வாயில் பொன் கதவு அடைத்து கல் குன்று – கிட்:11 81/2
ஆவியும் தாமுமே புக்கு அரும் கதவு அடைக்கின்றாரை – சுந்:2 116/4

TOP


கதவும் (2)

காவல் மா மதிலும் கதவும் கடி – கிட்:11 35/1
நொய்தின் நோன் கதவும் முது வாயிலும் – கிட்:11 36/1

TOP


கதழ் (9)

கல் அளை கிடந்து அகடு வெந்து அயர்கின்ற கதழ் பாம்பு – அயோ:9 42/1
காதலி அவளொடு கதழ் எரி முழுகி – ஆரண்:2 42/2
காடு கொண்ட கார் உலவைகள் கதழ் கரி கதுவ – ஆரண்:7 80/1
காந்துறு கதழ் எயிற்று அரவின் கட்டு ஒரு – சுந்:12 10/1
கடல் கிடந்தது நின்றதன்-மேல் கதழ்
வட கடும் கனல் போல் மயிர் பங்கியான் – யுத்2:16 62/3,4
கால் சில துணிவன கரம் அறுவன கதழ்
வால் சில துணிவன வயிறுகள் வெளி பட – யுத்2:18 134/1,2
கதிர் ஒப்பன கணை பட்டுள கதம் அற்றில கதழ் கார் – யுத்2:18 142/1
கடவும் கதழ் தேர் கடவ ஆளினொடும் – யுத்3:20 88/3
உரத்தொடு கடுத்த கதழ் ஓதை அதன் ஓதை – யுத்4:36 11/4

TOP


கதழ்வன் (1)

காத்து ஓர் மரம் வீசுறு கை கதழ்வன்
போத்து ஓர் புலி போல் பனசன் புரள – யுத்3:20 93/1,2

TOP


கதற (2)

கள் வாய் அரக்கி கதற குடர் கணத்தில் – சுந்:1 71/1
கனை இருள் கதுவிட அமரர்கள் கதற
வினை உறு தொழிலிடை விரவலும் விமலன் – யுத்4:37 93/2,3

TOP


கதறி (2)

கரும் கடல்-தலை வீழ்ந்தனர் அரக்கியர் கதறி – சுந்:13 28/4
இடித்து அலம்வர கதறி எய்த்திட இரங்காது – யுத்1-மிகை:12 1/2

TOP


கதறின (2)

கதறின வெருவி உள்ளம் கலங்கின விலங்கு கண்கள் – சுந்:6 42/1
மழை_குலம் கதறின வருணன் வாய் உலர்ந்து – யுத்1:6 57/1

TOP


கதறு (1)

பஞ்சர கிளி என கதறு பாவையை விடா – ஆரண்:1 24/2

TOP


கதறும் (1)

தன்னை கண்டும் இரங்காது தனியே கதறும் தடம் கடல்-வாய் – யுத்1:1 5/2

TOP


கதன (1)

கதன வாயிலும் கட்டும் அட்டாலையும் – யுத்2:15 32/2

TOP


கதி (23)

பெயரும் பல் கதி பிறக்குமாறு போல் – பால:2 55/2
சேய் ஒக்கும் முன் நின்று ஒரு செல் கதி உய்க்கும் நீரால் – பால:4 4/2
என்பு தோயுமேல் இரும் கதி பெறுவர் என்று இசைத்தான் – பால-மிகை:9 44/4
கழிந்த மன்னவர் கதி பெற முடுகிய கதியால் – பால-மிகை:9 53/2
நிரையம் உற்று உழல் சகரர்கள் நெடும் கதி செல்ல – பால-மிகை:9 55/1
எங்கள் செல்_கதி வந்தது என்று ஏமுறா – அயோ:7 10/3
கடிதினின் மட அன்ன கதி அது செல நின்றார் – அயோ:8 32/3
இன்னவர் உறு கதி என்னது ஆகவே – அயோ:11 107/4
பண்டு எழும் தனது வன் கதி பதிற்றின் முடுகி – ஆரண்:1 35/3
கதி உறு பொறியின் வெய்ய காம நோய் கல்வி நோக்கா – ஆரண்:10 86/3
எய்ந்து ஆர் கதி தேர் பரி எட்டினொடு எட்டும் எஞ்சி – ஆரண்:13 38/2
விடா செயம் ஏதியும் பிற கதி வேறு உளோன் – ஆரண்-மிகை:13 5/2
களித்தவர் எய்தி நின்ற கதி ஒன்று கண்டது உண்டோ – கிட்:11 92/4
பர கதி சென்று அடைவு அரிய பரிசே போல் புகல் அரிய பண்பிற்று ஆமால் – கிட்:13 24/2
நீண்டான் வய கதி நினைப்பின் நெடிது என்ன – சுந்:1 74/3
கதி துப்பு அழிந்து கழிந்தார் பெருமை கண்டு களத்து அஞ்சி – சுந்:8 48/3
கதித்தது பாய்வது போல் கதி கொண்டு – சுந்:9 55/2
கதி கொடு சிலவர் தொடர்ந்தார் கணை பலர் சிலைகள் பொழிந்தார் – சுந்-மிகை:7 3/2
மேல் கதி மேவுறும் மேலோர் – சுந்-மிகை:13 17/3
மன_கதி வாயுவேகன் மருத்தன் மாமேகன் என்று இ – யுத்2:16 7/1
கதி ஏதும் இலார் துயர் காணுதியோ – யுத்3:23 11/2
கைகள் என அவுணர் கால்கள் கதி குலைவ – யுத்3:31 166/4
துணையினை உலகில் கற்பின் பெரும் கதி துறையை கண்டாள் – யுத்4-மிகை:41 294/4

TOP


கதி-அதனின் (1)

ஆயவர் வீழ் கதி-அதனின் வீழ்க யான் – அயோ-மிகை:11 5/4

TOP


கதிக்கு (2)

கதிக்கு முந்துறு கலின மான் தேரொடும் கதிரோன் – பால:9 2/2
கதிக்கு ஒரு கல்வி வேறே காட்டுவது ஒத்தது அன்றே – ஆரண்:11 70/4

TOP


கதிக்கும் (1)

கான்று எரி நயனத்தாள் கதிக்கும் சொல்லினாள் – அயோ:2 47/3

TOP


கதித்த (1)

தார் அணி புரவி மேலார் தலத்து உளார் கதித்த சொல்லார் – பால:14 67/3

TOP


கதித்தது (1)

கதித்தது பாய்வது போல் கதி கொண்டு – சுந்:9 55/2

TOP


கதித்தலோடும் (1)

காய் எரி அனைய கள்ள உள்ளத்தாள் கதித்தலோடும் – ஆரண்:6 58/4

TOP


கதிய (1)

கால் ஆயின கனல் ஆயின உரும் ஆயின கதிய
சூல் ஆயின மழை அன்னவன் தொடை பல் வகை தொடுக்க – யுத்4:37 55/3,4

TOP


கதியால் (3)

கழிந்த மன்னவர் கதி பெற முடுகிய கதியால்
அழுந்தும் மா தவ சன்னுவின் வேள்வியை அழிப்ப – பால-மிகை:9 53/2,3
கற்று அங்கியின் நெடு வாயுவின் நிலை கண்டவர் கதியால்
மற்று அங்கு ஒரு வடிவு உற்று அது மாறாடுறு காலை – யுத்2:15 179/1,2
கதியால் பல தெழியால் பல காலால் பல வாலின் – யுத்2:18 157/2

TOP


கதியிடை (1)

ஏறும் அ கதியிடை யானும் ஏறவே – அயோ:11 103/4

TOP


கதியில் (1)

செல் உறு கதியில் செல்லும் வினை என சென்றது அன்றே – பால:1 17/4

TOP


கதியின் (1)

ஒய்ய ஒரு கதியின் ஓட உணர் அமரர் – யுத்3:31 166/3

TOP


கதியினின் (1)

காற் படு கதியினின் கரந்தது ஓடியே – யுத்2-மிகை:16 20/4

TOP


கதியினும் (1)

கடுப்பினும் அளவு_இலாத கதியினும் கணைகள் காற்றின் – யுத்3:27 7/3

TOP


கதியினை (1)

கதியினை நகுவன அவர் நடை கமல – பால:2 44/2

TOP


கதியும் (1)

ஏர் கெழு கதியும் சாரி பதினெட்டும் இயல்பின் எண்ணி – சுந்:8 13/1

TOP


கதியொடு (1)

தன் இயல் கதியொடு தழுவி தாது உகு – சுந்:2 122/2

TOP


கதியொடும் (1)

சேல் திரண்டு அனைய ஆய கதியொடும் நிமிர சென்ற – அயோ:13 53/2

TOP


கதிர் (220)

கதிர் படு வயலின் உள்ள கடி கமழ் புனலின் உள்ள – பால:2 21/1
கதிர் மணி அணி வெயில் கால்வ மான்_மதம் – பால:3 59/2
கதிர் கொண்ட சுடர் வேலான் தனை நோக்கி இவை உரைத்தான் களிப்பின் மிக்கான் – பால:5 57/4
அன்று உறைந்து அலர் கதிர் பரிதி மண்டிலம் அகன் – பால:7 4/3
வழங்கு வெம் கதிர் சுட மறைவு தேடியே – பால:7 11/4
கதிர் கொள் மூ_இலை கால வெம் தீ முனி – பால:7 46/2
நீல ஆர்கலி தேரொடு நிறை கதிர் கடவுள் – பால:9 4/2
பகல் கதிர் மறைய வானம் பாற்கடல் கடுப்ப நீண்ட – பால:10 3/1
மீது மொய்த்து எழு வெண் நிலவின் கதிர்
மோது மத்திகை மென் முலை மேல் பட – பால:10 78/1,2
நீக்கம் இன்றி நிமிர்ந்த நிலா கதிர்
தாக்க வெந்து தளர்ந்து சரிந்தனள் – பால:10 79/1,2
கண் இரண்டு கதிர் முலைதாம் இரண்டு – பால:11 7/2
கழிந்த கங்குல் அரசன் கதிர் குடை – பால:11 11/1
அசையாத நெடு வரையின் முகடு-தொறும் இளம் கதிர் சென்று அளைந்து வெய்யோன் – பால:11 14/3
கலை ஆழி கதிர் திங்கள் உதயத்தில் கலித்து ஓங்கும் – பால:12 25/3
கணம் குழையாள் எழுந்ததன் பின் கதிர் வானில் கங்கை எனும் – பால:13 18/3
எல் இடு கதிர் மணி எறிக்கும் ஓடையால் – பால:14 10/3
மாசு இல் மதியின் கதிர் வழங்கும் நிழல் எங்கும் – பால:15 18/3
நில_மகட்கு அணிகள் என்ன நிரை கதிர் முத்தம் சிந்தி – பால:16 15/1
வெம் சாயை உடை கதிர் அங்கு அதன் மீது பாயும் – பால:16 36/2
கோல் மாய் கதிர் புல் உளை கொல் சின கோள் அரி_மா – பால:16 40/2
வண்ண கதிர் வெண் நிலவு ஈன்றன வாலுகத்தோடு – பால:16 42/3
மறலிக்கு ஊண் நாடும் கதிர் வேலான் இடையே வந்து – பால:17 27/1
மீன் எலாம் சூழ நின்ற விரி கதிர் திங்கள் ஒத்தான் – பால:18 14/4
கார் அணி நெடு மாடம் கதிர் மணி அணிவாரும் – பால:23 22/3
கதிர் மணி ஒளி கால கவர் பொருள் தெரியாவாறு – பால:23 34/1
மணி உமிழ் கதிர் என மார்பில் தோன்றவே – பால:23 59/4
வலம் வரு கதிர் என வாளும் வீக்கியே – பால:23 63/4
ஒற்றை ஆழி கதிர் தேரொடு ஒப்பதே – பால:23 70/4
நிலத்தோடு உயர் கதிர் வான் உற நெடியாய் உனது அடியேன் – பால:24 23/3
ஒரு கால் வரு கதிர் ஆம் என ஒளி கால்வன உலையா – பால:24 26/1
கழுந்தராய் உன கழல் பணியாதவர் கதிர் மணி முடி மீதே – பால-மிகை:0 24/1
விரி கதிர் பரப்பி மெய் புவனம் மீது இருள் – பால-மிகை:4 1/1
நீல மால் வரை தவழ்தரு கதிர் நிலா கற்றை – பால-மிகை:9 8/1
சருகும் வெம் கதிர் ஒளியையும் துய்த்து மற்று எதையும் – பால-மிகை:9 50/2
கதிர் வளம் செயும் பவளமும் கழுத்திடை காட்டி – பால-மிகை:9 59/2
வெப்புறு வெம் கதிர் பரப்ப விண் எலாம் – பால-மிகை:10 4/3
சேண் முழுது அமைப்பல் என்னா செழும் கதிர் கோள் நாள் திங்கள் – பால-மிகை:11 34/2
சுடர் கதிர் கடவுள் வானத்து உச்சி அம் சூழல் புக்கான் – பால-மிகை:11 39/4
நிமிர்ந்த வெம் கதிர் கற்றையும் நீங்குற – பால-மிகை:11 49/2
வெருவலுற்றன வெம் கதிர் மீண்டன – பால-மிகை:11 50/2
பனி பொதி கதிர் என பவள தூண்களே – அயோ:2 39/4
வரித்த தண் கதிர் முத்தது ஆகி இ மண் அனைத்தும் நிழற்ற மேல் – அயோ:3 54/3
திக்கினை நிமிர்த்த கோல செம்_கதிர்_செல்வன் ஏய்ந்த – அயோ:3 106/3
நோயும் இன்றி நோன் கதிர் வாள் வேல் இவை இன்றி – அயோ:6 18/1
கால் பாய்வன முது மேதிகள் கதிர் மேய்வன கடைவாய் – அயோ:7 8/1
கதிர் கொள் தாமரை கண்ணனை கண்ணினால் – அயோ:7 12/3
கச்சொடு ஆர்த்த கறை கதிர் வாளினன் – அயோ:8 7/1
செரு வலி வீரன் என்ன செம்_கதிர்_செல்வன் சென்றான் – அயோ:8 19/4
வெயில் இள நிலவே போல் விரி கதிர் இடை வீச – அயோ:9 2/1
சென்று செம்_கதிர்_செல்வனும் நடு உற சிறு மான் – அயோ:9 34/3
ஓங்கு வெய்யவன் உடுபதி என கதிர் உகுத்தான் – அயோ:9 39/2
சீறு வெம் கதிர் செறிந்தன பேர்கல திரியா – அயோ:10 15/2
கான யாறுகள் கதிர் மணி இமைப்பன காணாய் – அயோ:10 19/4
அம் பொன் மால் வரை அலர் கதிர் உச்சி சென்று அணுக – அயோ:10 26/3
தொடர்ந்த பாறையில் வேய்_இனம் சொரி கதிர் முத்தம் – அயோ:10 27/2
ஐவன குரல் ஏனலின் கதிர் இறுங்கு அவரை – அயோ:10 34/1
உண்டு போதி என்று ஒண் கதிர் செல்வனை – அயோ:11 29/2
நள் உறு கதிர் இலா பகலும் நாளொடும் – அயோ:12 7/2
வேதனை வெயில் கதிர் தணிக்க மென் மழை – அயோ:12 30/1
கதிர் மதி நீங்கிய கங்குல் போன்றதே – அயோ:12 35/4
தேன் தளிர்த்த கவளமும் செம் கதிர்
கான்ற நெல் தழை கற்றையும் கற்பகம் – அயோ:14 15/2,3
செம் கதிர் குண திசையில் தோன்றினான் – அயோ-மிகை:14 6/4
கண்டு உளம் கதிர் குறைந்திட நெடும் கடல் சுலாம் – ஆரண்:1 7/3
கட்டு அமைந்த கதிர் வாளி எதிரே கடவலால் – ஆரண்:1 29/2
தேரில் திரி செம் கதிர் தங்குவது ஒர் – ஆரண்:2 9/1
கன்னி இள வாழை கனி ஈவ கதிர் வாலின் – ஆரண்:3 58/1
பூ அராவு பொலம் கதிர் வேலினீர் – ஆரண்:4 32/3
கதிர் மதி ஆம் எனின் கலைகள் தேயும் அம் – ஆரண்:6 10/3
கானில் உயர் கற்பகம் உயிர்த்த கதிர் வல்லி – ஆரண்:6 26/1
கைகளால் தன் கதிர் இளம் கொங்கை மேல் – ஆரண்:6 71/1
கொலை துமித்து உயர் கொடும் கதிர் வாளின் அ கொடியாள் – ஆரண்:6 88/1
கதிர் கொள் கால வேல் கரன் முதல் நிருதர் வெம் கத போர் – ஆரண்:6 89/2
தார் பூண்டன உடல் பூண்டில தலை வெம்_கதிர் தழிவந்து – ஆரண்:7 98/3
காடு அறுப்புண்ட கால் இயல் தேர் கதிர் சாலி – ஆரண்:8 9/3
விலக்கினான் ஒரு வெம் கதிர் வாளியால் – ஆரண்:9 22/4
குண்டலங்கள் குல வரையை வலம்வருவான் இரவி கொழும் கதிர் சூழ் கற்றை – ஆரண்:10 3/3
கதிர் நெடு மணிகளும் கறவை ஆன்களும் – ஆரண்:10 19/3
கடித்த கதிர் வாள் எயிறு மின் கஞல மேகத்து – ஆரண்:10 49/3
தரும் கதிர் சீத யாக்கை சந்திரன் தருதிர் என்ன – ஆரண்:10 111/2
அரும் கதிர் அருக்கன் தன்னை ஆர் அழைத்தீர்கள் என்றான் – ஆரண்:10 111/4
உருக்கி அனைய கதிர் பாய அனல் போல் விரிந்தது உயர் கமலம் – ஆரண்:10 117/2
அளி இனம் கடம்-தொறும் ஆர்ப்ப ஆய் கதிர்
ஒளிபட உணர்ந்தில உறங்குகின்றன – ஆரண்:10 122/1,2
எரி கதிர் இன் துயில் எழுப்ப எய்தவும் – ஆரண்:10 128/2
திங்களோ அன்று இது செல்வ செம் கதிர்
பொங்கு உளை பச்சை அம் புரவி தேரதால் – ஆரண்:10 131/1,2
வெம் கதிர் சுடுவதே அன்றி மெய் உற – ஆரண்:10 131/3
தங்கு தண் கதிர் சுட தகாது என்றார் சிலர் – ஆரண்:10 131/4
முன்னை கதிர் நன்று இது அகற்றுதிர் மொய்ம்பு சான்ற – ஆரண்:10 137/2
கற்ப தருவின் கதிர் நாள் நிழல் கற்றை நாற – ஆரண்:10 160/2
விண் தலம் துறந்து இறுதியின் விரி கதிர் வெய்யோன் – ஆரண்:13 89/2
வெம் கதிர் செல்வனை விழுங்கி நீங்குமால் – ஆரண்:13 109/2
அம் கண் மா ஞாலத்தை விளக்கும் ஆய் கதிர்
திங்களும் ஒரு முறை வளரும் தேயுமால் – ஆரண்:13 109/3,4
தாரகை உதிருமாறும் தனி கதிர் பிதிருமாறும் – ஆரண்:13 118/1
கடி நாள் கமலத்து என அவிழ்த்து காட்டுவான் போல் கதிர் வெய்யோன் – ஆரண்:14 30/4
மேருவின் வெம் கதிர் மீள மறைந்தான் – ஆரண்:14 35/4
வெப்பு உடை விரி கதிர் வெதுப்ப மெய் எலாம் – ஆரண்:14 99/3
துன்னிய செம் கதிர் செல்வன் தோன்றினான் – ஆரண்:14 100/4
தண் கதிர் பொழியும் ஓர் தவள மா மதி – ஆரண்-மிகை:10 6/1
தீத்த காம தெறு கதிர் தீயினால் – கிட்:1 36/2
வெம் கதிர் கடவுள் எழ விமலன் வெம் துயரின் எழ – கிட்:1 41/4
இ மலை இருந்து வாழும் எரி கதிர் பரிதி செல்வன் – கிட்:2 16/1
சேமம் அ வழி செய்து செம் கதிர்
கோமகன்-தனை கொண்டுவந்து யாம் – கிட்:3 58/1,2
எரி கதிர் காதலன் இனைய கூறலும் – கிட்:6 19/1
வெம் கதிர் விசும்பில் தோன்றும் மின் என திகழும் மெய்யாள் – கிட்:8 2/4
விண்ணகம் இருண்டது வெயிலின் வெம் கதிர்
தண்ணிய மெலிந்தன தழைத்த மேகமே – கிட்:10 3/3,4
எரிந்து உயிர் நடுங்கிட இரவியின் கதிர்
அரிந்தன ஆம் என அசனி நா என – கிட்:10 10/2,3
கார் எனும் பெயர் கரியவன் மார்பினின் கதிர் முத்து – கிட்:10 40/1
வேலை நிறைவு உற்றன வெயில் கதிர் வெதுப்பும் – கிட்:10 72/1
என்று உரைத்த எரி_கதிர் மைந்தனை – கிட்:13 4/1
தீண்டுகின்றது செம் கதிர் செல்வனும் – கிட்:13 20/2
கண்டனர் கடி நகர் கமலத்து ஒண் கதிர்
மண்டலம் மறைந்து உறைந்து அனைய மாண்பது – கிட்:14 30/1,2
உழும் கதிர் மணி அணி உமிழும் மின்னினான் – கிட்:16 25/1
ஆய் கதிர் கடவுள் தேர் ஊர் அருணனுக்கு அமைந்த மைந்தர் – கிட்:16 53/4
காய் கதிர் கடவுள் தேரை கண்ணுற்றேம் கண்ணுறா முன் – கிட்:16 54/3
தீயையும் தீக்கும் தெய்வ செம் கதிர் செல்வன் சீறி – கிட்:16 54/4
பார் நிழல் பரப்பும் பொன் தேர் வெயில் கதிர் பரிதி மைந்தன் – கிட்:17 27/1
கடுத்து எழு தமத்தை சீறும் கதிர் சுடர் கடவுள் ஆய்ந்து – கிட்-மிகை:3 2/1
சிவந்த கண் உடை வாலியும் செம் கதிர் சேயும் – கிட்-மிகை:7 3/1
வயிர்த்த கையினும் காலினும் கதிர்_மகன் மயங்க – கிட்-மிகை:7 4/3
கள்ளினால் அதிகம் களித்தான் கதிர்
புள்ளி மா நெடும் பொன் வரை புக்கது ஓர் – கிட்-மிகை:11 1/2,3
பொன்னின் மா நகர் மீ செலான் கதிர் என புகல்வார் – சுந்:2 19/2
வருந்தல் இல் முலை கதிர் வழங்கு தாரையா – சுந்:2 54/3
அண்ணல் வாள் அரக்கனை அஞ்சி ஆய் கதிர்
விண்ணிடை தொத்தின போன்ற மீன் எலாம் – சுந்:2 55/3,4
வீசுறு பசும் கதிர் கற்றை வெண் நிலா – சுந்:2 57/1
காய் கதிர் இயக்கு_இல் மதிலை கடிது தாவி – சுந்:2 72/3
மின்மினி அல்லனோ அ வெயில் கதிர் வேந்தன் அம்மா – சுந்:2 96/4
ஆனனம் கண்ட மண்டபத்துள் ஆய் கதிர்
கால் நகு காந்தம் மீ கான்ற காமர் நீர் – சுந்:2 123/2,3
கனிக்கு அடல் கதிர் தொடர்ந்தவன் அகழியை கண்டான் – சுந்:2 144/4
சொரியும் வெம் கதிர் துணை முலை குவை சுட கொடிகளின் துடிக்கின்றார் – சுந்:2 191/4
மாசுண்ட மணி அனாள் வயங்கு வெம் கதிர்
தேசுண்ட திங்களும் என்ன தேய்ந்துளாள் – சுந்:3 64/1,2
மேல் நிவந்து எழுந்த மணி உடை அணியின் விரி கதிர் இருள் எலாம் விழுங்க – சுந்:3 76/2
மால் நிற மணிகள் இடை உற பிறழ்ந்து வளர் கதிர் இள வெயில் பொருவ – சுந்:3 78/3
மின் ஒளிர் மௌலி உதய மால்_வரையின் மீப்படர் வெம் கதிர் செல்வர் – சுந்:3 81/3
வெந்துறு புண்ணின் வேல் நுழைந்து-ஆங்கு வெண் மதி பசும் கதிர் விரவ – சுந்:3 87/2
ஈது உரைத்து அழன்று பொங்கி எரி கதிர் வாளை நோக்கி – சுந்:3 146/1
கல்லா மதியே கதிர் வாள் நிலவே – சுந்:4 4/1
காய் கதிர் செல்வன் மைந்தன் கவி_குலம் அவற்றுக்கு எல்லாம் – சுந்:4 29/3
இளம் கதிர் ஒக்கினும் ஒக்கும் ஏந்து_இழாய் – சுந்:4 40/4
பொங்கு வெம்_கதிர் என பொலிய போர் படை – சுந்:5 73/2
வெயில் கதிர் கற்றை அற்று உற வீழ்ந்தன – சுந்:6 38/3
காய்த்து அமைந்த வெம் கதிர் படை ஒன்று ஒன்று கதுவி – சுந்:9 12/3
செய்கைதாம் வரும் தேரிடை கதிர் என செல்வார் – சுந்:9 14/2
மெயில் கர மணிகள் வீசும் விரி கதிர் விளங்க வெய்ய – சுந்:10 15/1
கதிர் எழுந்து அனைய செம் திரு முக கணவன்மார் – சுந்:10 43/1
கள் உயிர்க்கும் மென் குழலியர் முகிழ் விரல் கதிர் வாள் – சுந்:12 38/3
நின்று திக்குற நிரல்பட கதிர் குழாம் நிமிர – சுந்:12 39/2
என்றலும் அரக்கர் வேந்தன் எரி கதிர் என்ன நோக்கி – சுந்-மிகை:7 11/1
தண் மணி குலம் மழை எழும் கதிர் என தழைப்ப – சுந்-மிகை:9 1/4
உடைந்த வல் இருள் நோற்று பல் உருக்கொடு அ கதிர் குழாங்கள் – சுந்-மிகை:11 26/1
செருக்கும் வெண் கதிர் திங்களை சென்று உற – சுந்-மிகை:13 6/2
உருகு பொன் திரள் ஒத்தனன் ஒண் கதிர் – சுந்-மிகை:13 7/4
காய் கதிர் கடவுள் வானத்து உச்சியில் கலந்த-காலை – சுந்-மிகை:14 1/3
திருத்திய உணர்வு மிக்க செம் கதிர் செல்வன் செம்மல் – யுத்1:4 127/1
கரங்கள் மீ சுமந்து செல்லும் கதிர் மணி முடியன் கல்லும் – யுத்1:4 137/1
திருவடி முடியின் சூடி செம் கதிர் உச்சி சேர்ந்த – யுத்1:4 145/1
தந்தனன் விடுத்த பின் இரவி தன் கதிர்
சிந்தின வெய்ய என்று எண்ணி தீர்ந்தனன் – யுத்1:5 1/3,4
உ சிரத்து எரி கதிர் என உருத்து எரி முகத்தன் – யுத்1:5 40/1
கலங்களோடும் அ சாத்திய துகிலொடும் கதிர் வாள் – யுத்1:5 66/3
கொழும் கதிர் பகை கோள் இருள் நீங்கிய கொள்கை – யுத்1:6 1/1
வாழி வெம் கதிர் மணி முகம் வருடவும் வளர்ந்தான் – யுத்1:6 3/2
சூரியன் கதிர் அனையன சுடு சரம் துரந்தான் – யுத்1:6 14/4
கதிரவன் கனல் வெம் கதிர் கற்றையே – யுத்1:8 61/4
காசு அடை சமைந்த மாடம் கதிர் நிற கற்றை சுற்ற – யுத்1:10 10/2
நடந்து நின்றவன் நகும் கதிர் முன்பு – யுத்1:11 25/1
கடுத்த விசையின் கடிது எழுந்து கதிர் வேலான் – யுத்1:12 10/3
வெம் கதிர் கரந்தது ஒரு மேகம் எனல் ஆனான் – யுத்1:12 20/4
செம் கதிர் மைந்தன் செய்த வென்றியை நிறைய தேக்கி – யுத்1:12 50/3
கலன்களோடும் அ சாத்திய துகிலொடும் கதிர் வாள் – யுத்1-மிகை:5 12/3
துன்று கதிர் பொற்கலனும் மற்றுள தொகுத்தே – யுத்1-மிகை:9 1/3
கடு-மின் இப்பொழுதே கதிர் மீச்செலா – யுத்2:15 3/3
கதிர் கொடும் கண் அரக்கர் கரங்களால் – யுத்2:15 24/3
ஊர் இழந்த கதிர் என ஓடினான் – யுத்2:15 73/4
கருப்பை-போல் குரங்கு எற்ற கதிர் சுழல் – யுத்2:15 92/1
கல் சிந்தின குல மால் வரை கதிர் சிந்தின சுடரும் – யுத்2:15 175/2
திரிகை ஒத்தது மண்தலம் கதிர் ஒளி தீர்ந்த – யுத்2:15 207/4
காற்றினும் கடிது ஆவன கதிர் மணி நெடும் தேர் – யுத்2:15 241/3
அன்ன காய் கதிர் இரவி-மேல் பாய்ந்த போர் அனுமன் – யுத்2:15 244/2
மிக்கு அடங்கிய வெம் கதிர் அங்கிகள் – யுத்2:16 63/2
கடல் நுரை துகில் சுற்றி கதிர் குழாம் – யுத்2:16 68/3
கண் இரண்டினும் தீ உக கதிர் முக பகழி – யுத்2:16 232/3
தேர் அழிந்தது செம் கதிர் செல்வனை சூழ்ந்த – யுத்2:16 238/1
கண்ட கண்டங்களொடும் கணை துரந்தன கதிர் சூழ் – யுத்2:16 247/3
எழும் கதிர் இரவி-தன் புதல்வன் எண்ணுற – யுத்2:16 266/3
காய் கதிர் புதல்வனை பிணித்த கையினன் – யுத்2:16 269/3
கதிர் தலம் சூழ் வட_வரையின் காட்சியான் – யுத்2:16 296/4
கோடையின் கதிர் என கொடிய கூர்ம் கணை – யுத்2:16 303/2
பனி பட்டால் என கதிர் வர படுவது பட்டது அ படை பற்றார் – யுத்2:16 318/1
கண்ணுதல் பெரும் கடவுள்-தன் கவசத்தை கடந்தில கதிர் வாளி – யுத்2:16 327/4
கதிர்தான் நிகர் கைடவன் இ கதிர் வேல் – யுத்2:18 74/3
கதிர் ஒப்பன கணை பட்டுள கதம் அற்றில கதழ் கார் – யுத்2:18 142/1
கதிர் ஒப்பன சில வெம் கணை அனுமான் உடல் கரந்தான் – யுத்2:18 164/3
குறைந்தன சுடரின் மும்மை கொழும் கதிர் குவிந்து ஒன்று ஒன்றை – யுத்2:18 196/2
கூர்த்த வெம் கதிர் கோபனொடு ஆதியாய் – யுத்2-மிகை:15 3/3
தீர்த்து ஒரு கணத்தில் போக்க செம் கதிர் சிறுவன்-தானும் – யுத்2-மிகை:15 19/2
காய் கதிர் சிறுவனை பிணித்த கையினன் – யுத்2-மிகை:16 44/1
சாலி வண் கதிர் நிகர் புரவி தானையான் – யுத்3:20 35/1
செம் கதிர் செல்வன் சேயும் சமீரணன் சிறுவன்-தானும் – யுத்3:22 15/1
வெம் கதிர் மௌலி செம் கண் வீடணன் முதலாம் வீரர் – யுத்3:22 15/3
உச்சி முற்றிய வெய்யவன் கதிர் என உமிழ – யுத்3:22 69/2
செம் சரத்தொடு சேண் கதிர் விசும்பின்-மேல் செல்வான் – யுத்3:22 81/1
கதிர் அயில் படை குலம் வரன்முறை முறை கடாவ – யுத்3:22 107/1
உடலிடை தொடர் பகழியின் ஒளிர் கதிர் கற்றை – யுத்3:22 194/1
காய் கதிர் பரப்பி ஐந்து கதிர் முக கமலம் காட்டி – யுத்3:24 51/2
காய் கதிர் பரப்பி ஐந்து கதிர் முக கமலம் காட்டி – யுத்3:24 51/2
விளக்கையும் விளக்கும் மேனி மிளிர் கதிர் பரப்பும் வீச – யுத்3:25 5/3
கால் தலத்தொடு துணிந்து அழிய காய் கதிர்
கோல் தலைத்தலை உற மறுக்கம் கூடினார் – யுத்3:27 49/1,2
கதிர் ஒத்த பகழி கற்றை கதிர் ஒளி காட்டலாலும் – யுத்3:27 95/3
கதிர் ஒத்த பகழி கற்றை கதிர் ஒளி காட்டலாலும் – யுத்3:27 95/3
கரிய மால் வரை நிகர் கர தூடணர் கதிர் வேல் – யுத்3:30 40/2
கனக வரை பொருவ கதிர் கொள் மணி இரதம் – யுத்3:31 161/4
எல்லவன் கதிர் மண்டிலம் மாறு கொண்டு இமைக்கும் – யுத்4:32 2/2
காலை உற்றனர் ஆம் என கதிர் குலம் காலும் – யுத்4:35 12/2
வெம் கதிர் தண் கதிர் விலங்கி மீண்டன – யுத்4:37 80/3
வெம் கதிர் தண் கதிர் விலங்கி மீண்டன – யுத்4:37 80/3
மேக சாலங்கள் குலைவுற வெயில் கதிர் மாட்சி – யுத்4-மிகை:41 33/3
தேன் உடை அலங்கல் மௌலி செம் கதிர் செல்வன் சேயும் – யுத்4-மிகை:41 48/1
கதிர் மதி விலங்கி ஏகும் கடி மதில் மூன்றும் காணாய் – யுத்4-மிகை:41 52/4
என்றிட தாரை நிற்க எரி கதிர் கடகம் ஒன்று – யுத்4-மிகை:41 126/1
வீடண குரிசில் மற்றை வெம் கதிர் சிறுவன் வெற்றி – யுத்4-மிகை:42 2/1
எரி கதிர் கடவுள்-தன்னை இன மணி மகுடம் ஏய்ப்ப – யுத்4-மிகை:42 35/2
கரை தெரிவு இலாத சோதி கதிர் ஒளி பரப்ப நாளும் – யுத்4-மிகை:42 39/2

TOP


கதிர்_மகன் (1)

வயிர்த்த கையினும் காலினும் கதிர்_மகன் மயங்க – கிட்-மிகை:7 4/3

TOP


கதிர்க்கு (1)

எரி கதிர்க்கு இனிது புக்கு இயங்கல் ஆயதே – பால:7 16/4

TOP


கதிர்கட்கு (1)

கண்ட அ தனி கடி நகர் நெடு மனை கதிர்கட்கு
உண்டு அ ஆற்றல் என்று உரைப்பு அரிது ஒப்பிடின் தம் முன் – சுந்-மிகை:2 1/2,3

TOP


கதிர்கள் (8)

கல-கடை கணிப்ப அரும் கதிர்கள் நாறுவ – பால:3 57/3
கண்_நுதல் வானவன் கனக சடை விரிந்தால் என விரிந்த கதிர்கள் எல்லாம் – பால:11 16/4
கான் உடை கதிர்கள் என்னும் ஆயிரம் கரங்கள் ஓச்சி – பால:17 1/2
பராவ_அரும் கதிர்கள் எங்கும் பரப்பி மீ படர்ந்து வானில் – ஆரண்:10 108/1
கலங்கல்_இல் கடும் கதிர்கள் மீது கடிது ஏகா – சுந்:2 61/1
சூழ் இரும் கதிர்கள் எல்லாம் தோற்றிட சுடரும் சோதி – சுந்:8 16/3
அம்பு எலாம் கதிர்கள் ஆக அழிந்து அழிந்து இழியும் ஆக – யுத்2:19 202/1
உத்தரகுருவை உற்றான் ஒளியவன் கதிர்கள் ஊன்றி – யுத்3:24 54/2

TOP


கதிர்களாலும் (1)

அம்பு என உற்ற கொற்றத்து ஆயிரம் கதிர்களாலும்
வெம்பு பொன் தேரில் தோன்றும் விசையினும் அரக்கன் மெய்யோடு – யுத்3:28 34/2,3

TOP


கதிர்களை (1)

வெய்ய வெம் கதிர்களை விழுங்கும் வெவ் அரா – ஆரண்:15 16/1

TOP


கதிர்களோடும் (1)

ஊழ் இரும் கதிர்களோடும் தோரணத்து உம்பர் மேலான் – சுந்:8 16/2

TOP


கதிர்த்தது (1)

காண வந்து அனைய சீயம் கணத்திடை கதிர்த்தது அம்மா – யுத்1-மிகை:3 22/4

TOP


கதிர்தான் (1)

கதிர்தான் நிகர் கைடவன் இ கதிர் வேல் – யுத்2:18 74/3

TOP


கதிர (4)

சண்ட வெம் கதிர ஆகி தழங்கு இருள் விழுங்கும் தா_இல் – சுந்:12 125/3
விரிகின்ற கதிர ஆகி மிளிர்கின்ற மணிகள் வீச – யுத்1:10 9/1
கதிர வாள் வயிர பணை கையினான் – யுத்2:16 58/3
கதிர வாள் வயிர கழல் காலினான் – யுத்2:16 58/4

TOP


கதிரவர் (1)

துன் இரும் கதிரவர் தோன்றினார் என – யுத்4:41 103/2

TOP


கதிரவற்கு (1)

எக்கிய கதிரவற்கு அஞ்சி ஏமுற – கிட்:14 25/3

TOP


கதிரவன் (36)

எள்ள_அரும் கதிரவன் இள வெயில் குழாம் – பால:3 27/3
முன்னை வெம் கதிரவன் கடலில் மூழ்கினான் – பால:10 61/4
கதிரவன் எழலோடும் கடி நகர் இடம் எங்கும் – பால-மிகை:23 3/1
கதிரவன் வேறு ஒரு கவின் கொண்டான் என – அயோ:2 38/2
வெயில் முறை குல கதிரவன் முதலிய மேலோர் – அயோ:2 71/1
ஆன் புக கதிரவன் அத்தம் புக்கனன் – அயோ:5 3/2
அண்ணல் வெம் கதிரவன் அளவு_இல் மூர்த்தி ஆய் – அயோ:12 31/2
காலம் என்ன கதிரவன் தோன்றினான் – அயோ:14 18/4
கண்டனன் கனக தேர் மேல் கதிரவன் கலங்கி நீங்க – ஆரண்:7 66/1
கதிரவன் சிறுவன் ஆன கனக வாள் நிறத்தினானை – ஆரண்:15 55/1
கண்டனன் என்ப-மன்னோ கதிரவன் சிறுவன் காமர் – கிட்:3 17/1
பன்ன_அரும் கதிரவன் புதல்வன் பையுள் பார்த்து – கிட்:6 26/3
கறங்கு கால் புகா கதிரவன் ஒளி புகா மறலி – சுந்:2 21/1
மண்டலம் தரு கதிரவன் வந்து போய் மறையும் – யுத்1:3 12/1
தொழுதியால் விரைவின் என்று கதிரவன் சிறுவன் சொன்னான் – யுத்1:4 121/4
இருள் நன்கு ஆசு_அற எழு கதிரவன் நிற்க என்றும் – யுத்1:5 58/1
கன்றிய நிறத்தன கதிரவன் பரி – யுத்1:6 33/3
கதிரவன் கனல் வெம் கதிர் கற்றையே – யுத்1:8 61/4
தொல் நகர் காண்பான் போல கதிரவன் தோற்றம் செய்தான் – யுத்1:9 89/4
கதிரவன் மகற்கு இட மருங்கே நின்ற காளை – யுத்1:11 33/3
செம் கதிரவன் சிறுவனை திரள் புயத்தால் – யுத்1:12 20/2
மீ புர மடங்கல் என வெம் கதிரவன் சேய் – யுத்1:12 21/3
ஒளித்தவர் வெளிப்பட்டு என்ன கதிரவன் உதயம் செய்தான் – யுத்1:13 24/4
எழும் கதிரவன் ஒளி மறைய எங்கணும் – யுத்2:16 107/1
செறிந்து எழு கதிரவன் சிறுவன் சீறினான் – யுத்2:16 250/2
முற்றிய கதிரவன் முளைக்கும் முந்து வந்து – யுத்2:16 283/3
காளமேகத்தை சார்ந்த கதிரவன் என்ன காந்தி – யுத்2:19 118/1
கதிரவன் காதல் மைந்தன் கழல் இளம் பசும் காய் அன்ன – யுத்2:19 200/1
கதிரவன் செழும் சே ஒளி கற்றை அம் கரத்தால் – யுத்3:20 55/2
துரக்க வெம் சுடர் கதிரவன் புறத்து இருள் தொலைக்க – யுத்3:20 56/2
கலந்த தாமரை பெரு வனம் கதிரவன் கரத்தால் – யுத்3:20 58/3
ஊர் அழிந்திட தனி நின்ற கதிரவன் ஒத்தான் – யுத்3:22 74/2
கன வெம் கதிரவன் வெம் படை துரந்தான் மனம் கரியான் – யுத்3:27 130/3
கறங்கு கால் செல்லா வெய்ய கதிரவன் ஒளியும் காணா – யுத்4-மிகை:41 149/1
கலங்கலர் காத்து நின்றார் கதிரவன் உதயம் செய்தான் – யுத்4-மிகை:41 268/4
கதிரவன் உதிப்ப காலைக்கடன் கழித்து இளவலோடும் – யுத்4-மிகை:41 269/1

TOP


கதிரவன்-தன்னை (1)

மண்டலம் தொடர் வயங்கு வெம் கதிரவன்-தன்னை
உண்ட கோளொடும் ஒலி கடல் வீழ்ந்ததும் ஒக்கும் – யுத்2:15 246/3,4

TOP


கதிரவன்-தனை (1)

கதிரவன்-தனை ஊரும் கலந்ததால் – யுத்4:37 19/4

TOP


கதிரவன்-தானும் (1)

கலை கொண்டு ஓங்கிய மதியமும் கதிரவன்-தானும்
தலைகண்டு ஓடுதற்கு அரும் தவம் தொடங்குறும் சாரல் – கிட்:4 4/1,2

TOP


கதிரவனும் (3)

எழும் கதிரவனும் நாண சிவந்தனன் இரு கண் நெஞ்சம் – பால-மிகை:11 43/1
வையம் திரிந்தார் கதிரவனும் வானின் நாப்பண் வந்துற்றான் – ஆரண்:15 1/2
வெயில் விரி கதிரவனும் போய் வெருவிட வெளியிடை விண் நோய் – சுந்:7 20/3

TOP


கதிரன (1)

அலங்கு பல் மணி கதிரன குருதியின் அழுந்தி – யுத்3:22 56/1

TOP


கதிரால் (1)

ஆணி பொனின் ஆகியது ஆய் கதிரால்
சேணில் சுடர்கின்றது திண் செவி கால் – ஆரண்:11 49/1,2

TOP


கதிரின் (24)

உழுகின்ற கொழு முகத்தின் உதிக்கின்ற கதிரின் ஒளி – பால:13 17/1
போழ் வார் கதிரின் உதித்த தெய்வ புலமை கம்ப நாட்டு – பால-மிகை:0 17/3
செய்ய தாமரை ஆயிரம் மலர்ந்து செம் கதிரின்
மொய்ய சோதியை மிலைச்சிய முறைமை போன்று ஒளிரும் – பால-மிகை:9 6/2,3
செற்றி கதிரின் பொலி செம் மணியின் – ஆரண்:2 10/1
காணலனே-கொலாம் கதிரின் நாயகன் – ஆரண்:6 13/2
பொருப்பினையும் கடந்த புய பரப்பினிடை பொழி கதிரின் ஒளி குலாவி – ஆரண்-மிகை:10 2/1
இலங்கு மரகத பொருப்பின் மருங்கு தவழ் இளம் கதிரின் வெயில் சூழ்ந்து என்ன – ஆரண்-மிகை:10 3/1
சேய் உயர் கீர்த்தியான் கதிரின் செம்மல்-பால் – கிட்-மிகை:11 4/1
சகர நீர் வேலை தழுவிய கதிரின் தலை-தொறும் தலை-தொறும் தயங்கும் – சுந்:3 74/3
மின் நிற கதிரின் சுற்றிய பசும்பொன் விரல்-தலை அவிர் ஒளி காசின் – சுந்:3 80/3
கார் வரை இருந்தனன் கதிரின் காதலன் – சுந்:14 14/1
தேற்றினன் இருந்தனன் கதிரின் செம்மலே – சுந்-மிகை:14 18/4
திண் கோடை கதிரின் தெறு கண்ணான் – யுத்1:3 98/4
மதியவன் கதிரின் குளிர் வாய்ந்தன – யுத்1:8 61/3
இழைத்து அனைய வெம் கதிரின் வெம் சுடர் இராமன் – யுத்1:9 10/1
காசு உடை கதிரின் கற்றை கால்களால் கதுவுகின்ற – யுத்1:10 13/2
கால் நிற கதிரின் கற்றை சுற்றிய அனைய காட்சி – யுத்1:10 17/2
கதிரின் மைந்தன் முதலினர் காவலார் – யுத்2:19 161/1
கால் திசை சுருங்க செல்லும் கடுமையான் கதிரின் செல்வன் – யுத்3:24 56/1
முளை கொழும் கதிரின் கற்றை முறுவல் வெண் நிலவும் மூரி – யுத்3:25 5/1
சண்ட வெம் கதிரின் கற்றை தழையொடும் இரவிதான் அம் – யுத்3:28 54/3
உடல் கடைந்த நாள் ஒளியவன் உதிர்ந்த பொன் கதிரின்
சுடர் தயங்குற குண்டலம் செவியிடை தூக்கி – யுத்4:35 10/3,4
உதய குன்றத்தோடு அத்தத்தின் உலாவுறு கதிரின்
துதையும் குங்கும தோளொடு தோளிடை தொடர – யுத்4:35 11/1,2
கல் அதர் சுடும் தன கதிரின் என்னவே – யுத்4-மிகை:41 222/4

TOP


கதிரினான் (1)

இந்து வான் உந்துவான் எரி கதிரினான் என – கிட்:1 38/4

TOP


கதிரினும் (1)

கும்பன் என்று உளன் ஊழி வெம் கதிரினும் கொடியான் – யுத்1:5 35/4

TOP


கதிரினை (2)

உலகம் ஒன்றினை விளக்குறும் கதிரினை ஓட்டி – யுத்4:35 15/3
கரிய குன்று கதிரினை சூடி ஓர் – யுத்4:39 7/1

TOP


கதிரும் (15)

மிடை பசும் கதிரும் மீனும் மென் தழை கரும்பும் வண்டும் – பால:2 7/3
காதல் கண்டு உணர்ந்தன கதிரும் திங்களும் – பால:23 52/2
தேரின் மிசை மலை சூழ் வரு கதிரும் திசை திரிய – பால:24 10/2
கடி கெட அமரர்கள் கதிரும் உட்கிட – பால-மிகை:7 14/2
மாடுதான் வைகினான் எரி கதிரும் வைகினான் – கிட்:1 37/4
காரும் வானமும் கதிரும் நாகமும் – கிட்:3 42/3
மின் திரிவ ஒத்தன வெயில் கதிரும் ஒத்த – சுந்:6 15/2
செ வான் கதிரும் குளிர் திங்களும் தேவர் வைகும் – சுந்-மிகை:1 14/1
வென்றி கொள் கதிரும் தன் வெம்மை ஆறினான் – சுந்-மிகை:14 38/2
கதிரும் வானமும் சுழன்றன நெடு நிலம் கம்பித்த கனகன் கண் – யுத்1:3 79/3
தேர் உலாவு கதிரும் திருந்து தன் – யுத்1:9 60/2
தாவரும் திசையின் நின்று சலித்திட கதிரும் உட்க – யுத்2:16 52/2
மேகத்தின் பதம் கடந்து வெம் கதிரும் தண் கதிரும் விரைவில் செல்லும் – யுத்3:24 36/1
மேகத்தின் பதம் கடந்து வெம் கதிரும் தண் கதிரும் விரைவில் செல்லும் – யுத்3:24 36/1
திரை கடல் கதிரும் நாண செழு மணி மகுட கோடி – யுத்4-மிகை:42 39/1

TOP


கதிரொடு (2)

கண் சுழன்றது சுழன்றது கதிரொடு மதியும் – ஆரண்:13 73/4
மரகத கொழும் கதிரொடு மாணிக்க நெடு வாள் – சுந்:12 40/1

TOP


கதிரொடும் (3)

காந்து இன மணியின் சோதி கதிரொடும் கலந்து வீச – பால:16 14/3
தேட_அரும் கதிரொடும் திரிவ போன்றவே – அயோ:2 41/4
கண் அகன் புனலும் காலும் கதிரொடும் திரிய காவல் – ஆரண்:13 115/2

TOP


கதிரோடு (1)

எறிக்கும் வெம் கதிரோடு உலகு ஏழையும் – யுத்3:29 32/3

TOP


கதிரோன் (31)

கதிக்கு முந்துறு கலின மான் தேரொடும் கதிரோன்
உதிக்கும் காலையில் தண்மை செய்வான் தனது உருவில் – பால:9 2/2,3
மற்று ஒரு கதிரோன் என்ன மணி நெடும் தேரில் போனான் – பால:14 75/4
சுரவே புரிவார் உளரோ கதிரோன்
வரவே எனை ஆள் உடையான் வருமே – பால:23 3/2,3
கலங்கா மதியும் கதிரோன் புரவி – பால-மிகை:0 6/1
காலை கதிரோன் நடு உற்றது ஓர் வெம்மை காட்டி – அயோ:4 119/1
யானே காப்பென் இ உலகை என்பான் போல எறி கதிரோன் – அயோ:6 30/4
தான் இன்று அயல் நின்று ஒளிர் தண் கதிரோன்
யான் நின்றது என் என்று ஒளி எஞ்சிட மா – ஆரண்:2 7/1,2
தீர்த்தனும் பொலிந்தான் கதிரோன் திசை – ஆரண்:9 25/3
செவ்வழி கதிரோன் என்றும் தேரின் மேல் அன்றி வாரான் – ஆரண்:10 112/3
பண்டை நூல் கதிரோன் சொல்ல படித்தவன் படிவம் அம்மா – கிட்:2 32/4
கடும் கதிரோன் மகன் ஆக்கி கை வளர் – கிட்:6 29/2
திக்கு நோக்கினன் செம் கதிரோன் மகன் செருக்கி – கிட்:7 62/3
கதிரோன் மைந்தனை ஐய கைகளால் – கிட்:9 2/3
செம் கதிரோன் மகன் கடிது சென்றனன் – கிட்:11 118/4
விரவி போய் கதிரோன் ஊழி இறுதியின் வெய்யன் ஆனான் – சுந்:10 27/3
மன் நெடும் கதிரோன் மைந்தன் ஆணையை மறுத்து நீயிர் – சுந்-மிகை:14 6/3
சிந்தினை கதிரோன் மைந்தன் திறலினை அறிதி அன்றே – சுந்-மிகை:14 11/3
போய் மொழி கதிரோன் மைந்தற்கு என்று அவன் தன்னை போக்கி – சுந்-மிகை:14 15/2
அழல் தரு கதிரோன் தோன்றும் உதயத்தோடு அத்தம் ஆன – யுத்1:3 151/3
காதல் நான்முகனாலும் கணிப்ப_அரிய கலை அனைத்தும் கதிரோன் முன் சென்று – யுத்1:4 102/3
காதலான் இனி வேறு எண்ண கடவது என் கதிரோன் மைந்த – யுத்1:4 117/3
கால இருள் சிந்து கதிரோன் மதலை கண்ணுற்று – யுத்1:12 7/1
உறைதந்தன செம் கதிரோன் உருவின் – யுத்2:18 40/1
செம் கதிரோன் மகன் முன்பு சென்றனன் – யுத்2:19 35/3
கதிரோன் இகல் கண்டிட ஏகினனால் – யுத்2-மிகை:18 1/4
உதிரத்தின் செம்மையாலும் உதிக்கின்ற கதிரோன் ஒத்தான் – யுத்3:27 95/4
கார் ஒத்தன உரும் ஒத்தன கடல் ஒத்தன கதிரோன்
தேர் ஒத்தன விடை மேலவன் சிரிப்பு ஒத்தன உலகின் – யுத்3:27 114/2,3
திவசத்து எழு கதிரோன் என தெரிகின்றது ஓர் கணையால் – யுத்3:27 124/3
தேரோடு மடிந்தனர் செம் கதிரோன்
ஊரோடு மறிந்தனன் ஒத்து உரவோர் – யுத்3:31 196/3,4
கண்டை ஆயிர கோடியின் தொகையது கதிரோன்
மண்டிலங்களை மேருவில் குவித்து-என வயங்கும் – யுத்4:35 21/2,3
மன்னுக கதிரோன் மைந்தன்-தன்னொடும் மருவி என்றான் – யுத்4-மிகை:42 54/4

TOP


கதிரோனையும் (1)

கட்டி வாள் அரக்கன் கதிரோனையும்
இட்டனன்-கொல் இரும் சிறை என்னுமால் – ஆரண்:14 22/3,4

TOP


கதிரோனொடு (1)

தேர் சென்றன செம் கதிரோனொடு சேர் – யுத்2:18 25/1

TOP


கது (1)

கது வலி சிலையை வென்றி அங்கதன் கையது ஆக்கி – யுத்2:19 188/2

TOP


கதுப்பின் (2)

கண் மணி குலம் கனல் என காந்துவ கதுப்பின்
தண் மணி குலம் மழை எழும் கதிர் என தழைப்ப – சுந்-மிகை:9 1/3,4
காலற்கு இரு கண்ணான் தன கையால் அவன் கதுப்பின்
மூலத்திடை புடைத்தான் உயிர் முடித்தான் சிரம் மடித்தான் – யுத்2:18 169/3,4

TOP


கதுப்பினை (1)

களிப்பன மதர்ப்ப நீண்டு கதுப்பினை அளப்ப கள்ளம் – பால:21 16/1

TOP


கதுப்பு (2)

கதுப்பு உறு வெறியே நாறும் கரும் கடல் தரங்கம் என்றால் – பால:2 11/2
கமையினாள் திரு முகத்து அயல் கதுப்பு உற கவ்வி – சுந்:3 10/1

TOP


கதுப்பும் (1)

நின்று இரண்டு கதுப்பும் உற நெடு முசலம் கொண்டு அடிப்ப – யுத்2:16 51/3

TOP


கதுமென (10)

மதி முகம் கதுமென வணங்கினாள் அது – பால:19 49/3
யாமும் அ வயின் வருதும் நீர் கதுமென எழுந்து – பால-மிகை:9 20/1
கதுமென கொணரும் தூது கல் அதர் செல்ல ஏவி – கிட்:11 85/3
தொலைவு இல் தானையை கதுமென வருக என சொன்னார் – சுந்:9 5/4
கதுமென வாலி சேய் மேல் எறிந்தனன் கரும் கல் பாறை – சுந்-மிகை:14 12/2
கள்ள உள்ளத்தன் கட்டினன் கருவிகள் கதுமென கனல் பொத்தி – யுத்1:3 84/3
வாரின் பெய் கழல் மாருதி கதுமென வந்தான் – யுத்2:15 216/4
கனவு கண்டனனே என்ன கதுமென எழுந்து காணும் – யுத்3:26 70/2
கதுமென ஒருங்கு நோக்கும் பேதையின் காதல் கொண்டான் – யுத்3:30 8/4
இருக்கும் தேரொடும் இராவணன் கதுமென எழுந்தான் – யுத்4-மிகை:32 1/4

TOP


கதுல (1)

காயம் எத்தனை உள நெடும் காயங்கள் கதுல
ஆயம் உற்று எழுந்தார் என ஆர்த்தனர் அமரில் – யுத்4:37 111/2,3

TOP


கதுவ (23)

கண்ட கல் மிசை காகுத்தன் கழல் துகள் கதுவ
உண்ட பேதைமை மயக்கு அற வேறுபட்டு உருவம் – பால:9 14/1,2
கழல் துகள் கதுவ இந்த கல் உரு தவிர்தி என்றான் – பால:9 23/4
மூளை முதுகை கதுவ மூரிய வரால் மீன் – பால:22 41/2
கை போதகம் நிகர் காவலர் குழு வந்து அடி கதுவ
ஒப்பு ஓத அரு தேர் மீதினில் இனிது ஏறினன் உரவோன் – பால:24 2/3,4
காளை மைந்தர் அது கண்டு கதம் வந்து கதுவ
தோளில் வெம் சிலை இடம் கொடு தொடர்ந்து சுடர் வாய் – ஆரண்:1 20/1,2
கடுத்த கராம் கதுவ நிமிர் கை எடுத்து மெய் கலங்கி – ஆரண்:1 48/1
கண்தாம் அவை ஆயிரமும் கதுவ
கண் தாமரை போல் கரு ஞாயிறு என – ஆரண்:2 24/1,2
கால் நிற சே ஒளி கதுவ கண் அகல் – ஆரண்:4 4/2
காடு கொண்ட கார் உலவைகள் கதழ் கரி கதுவ
சூடு கொண்டன என தொடர் குருதி மீ தோன்ற – ஆரண்:7 80/1,2
முழைகளின் இதழ்கள் திறந்தார் முது புகை கதுவ முனிந்தார் – சுந்:7 23/2
கரதலத்தினும் காலினும் வாலினும் கதுவ
நிரை மணி தலை நெரிந்து உக சாய்ந்து உயிர் நீப்பார் – சுந்:7 48/1,2
கலந்த போரில் நின் கட்புல கடும் கனல் கதுவ
உலந்த மால் வரை அருவி ஆறு ஒழுக்கு அற்றது ஒக்க – சுந்:9 1/2,3
காவல் கண்டு இவண் இருந்தவர் கட்புலன் கதுவ
பாவகாரி தன் முடி தலை பறித்திலென் என்றால் – சுந்:12 52/2,3
கரிந்து சிந்திட கடும் கனல் தொடர்ந்து உடல் கதுவ
உரிந்த மெய்யினர் ஓடினர் நீரிடை ஒளிப்பார் – சுந்:13 27/1,2
கயம் மேவும் இடங்கர் கழல் கதுவ
பயம் மேவி அழைத்தது பன்முறை உன் – யுத்1-மிகை:3 18/1,2
கண் உறு கடும் புகை கதுவ கார் நிறத்து – யுத்2:15 103/1
கண்ணுறு பொறிகளும் கதுவ கண் அகல் – யுத்2:16 97/3
வெம் பொறி கதுவ விண்ணில் வெந்தன கரிந்து வீழ்ந்த – யுத்2:19 103/2
கட்டுரை அதனை கேளா கண் எரி கதுவ நோக்கி – யுத்3:26 9/1
கல்லும் மரமும் கரமும் கதுவ – யுத்3:27 25/4
கரிந்து ஏறின உலகு யாவையும் கனல் வெம் புகை கதுவ – யுத்3:27 109/4
தீ முகம் கதுவ ஓடி சென்று அவன் சிரத்தை தள்ளி – யுத்3:28 52/3
பேர் இடம் கதுவ அரிது இனி விசும்பு என பிறந்த – யுத்4:37 116/3

TOP


கதுவல் (1)

கட்புலன் கதுவல் ஆகா வேகத்தான் கடலும் மண்ணும் – சுந்:1 24/2

TOP


கதுவலால்-அரோ (1)

கன்னி நல் நகர் நிழல் கதுவலால்-அரோ
பொன்னுலகு ஆயது அ புலவர் வானமே – பால:3 39/3,4

TOP


கதுவலாலே (1)

கண்ணிய வினைகள் என்னும் கட்டு அழல் கதுவலாலே
புண்ணியம் உருகிற்று அன்ன பம்பை ஆம் பொய்கை புக்கார் – ஆரண்:16 9/3,4

TOP


கதுவா (4)

கண்ணின் நோக்குறின் கண்ணுதலானுக்கும் கதுவா
மண்ணின்-மேல் வந்த வானர சேனையின் வரம்பே – கிட்:12 24/3,4
கட்டுரைத்து உவமை காட்ட கண்பொறி கதுவா கையில் – கிட்:13 38/3
கால் விசை தட கை நீட்டி கட்புலம் கதுவா வண்ணம் – சுந்:1 16/3
காய்ந்தன சலாகை அன்ன உரை வந்து கதுவா முன்னம் – சுந்:3 111/1

TOP


கதுவாமுன்னம் (1)

அஞ்சன வண்ணத்தான்-தன் அடி துகள் கதுவாமுன்னம்
வஞ்சி போல் இடையாள் முன்னை வண்ணத்தள் ஆகி நின்றாள் – பால-மிகை:9 63/1,2

TOP


கதுவி (2)

காய்த்து அமைந்த வெம் கதிர் படை ஒன்று ஒன்று கதுவி
தேய்த்து எழுந்தன பொறி குலம் மழை குலம் தீய – சுந்:9 12/3,4
அடல் வார் சிலை அமலன் சொரி கனல் வெம் கணை கதுவி
தொடர் போர் வய நிருத கடல் சுவறும்படி பருக – யுத்3-மிகை:31 25/1,2

TOP


கதுவிட (3)

சிரித்து வெம் பொறி கதுவிட திசைமுகம் அடைய – யுத்2-மிகை:15 29/3
கருத்து முற்றுவென் என சினம் கதுவிட கடும் தேர் – யுத்2-மிகை:16 40/2
கனை இருள் கதுவிட அமரர்கள் கதற – யுத்4:37 93/2

TOP


கதுவிய (1)

கால வெம் கனல் கதுவிய காலையில் கற்பு உடையவள் சொற்ற – யுத்1:3 86/1

TOP


கதுவியது (1)

பழுவம் வெம் கனல் கதுவியது ஒப்பன பாராய் – அயோ:10 28/4

TOP


கதுவு (2)

கதுவு உறுகின்றது என்ன கொழுந்து ஒளி கஞல தூக்கி – பால:22 5/2
ஊரினொடு கோள் கதுவு தாதையையும் ஒத்தான் – யுத்1:12 19/4

TOP


கதுவுகின்ற (1)

காசு உடை கதிரின் கற்றை கால்களால் கதுவுகின்ற
வீசு பொன் கொடிகள் எல்லாம் விசும்பினின் விரிந்த மேக – யுத்1:10 13/2,3

TOP


கதுவும் (1)

பிடித்து அகல்வுற்றது என்ன பெரும் சினம் கதுவும் நெஞ்சோடு – பால-மிகை:11 15/2

TOP


கதுவும்-தோறும் (1)

அகில் புகை கதுவும்-தோறும் புலர்வன ஆட கண்டார் – பால:10 3/4

TOP


கதுவுற்று (2)

கார் ஆயிரம் விடு தாரையின் நிமிர்கின்றன கதுவுற்று
ஈராயிரம் மத மால் கரி விழுகின்றன இனி மேல் – யுத்2:18 144/2,3
கடல் வற்றின மலை உக்கன பருதி கனல் கதுவுற்று
உடல் பற்றின மரம் உற்றன கனல் பட்டன உதிரம் – யுத்3:27 111/1,2

TOP


கதுவுற (1)

குஞ்சி சே ஒளி கதுவுற புது நிறம் கொடுக்கும் – கிட்:10 44/2

TOP


கதை (21)

தேவபாடையின் இ கதை செய்தவர் – பால:0 10/1
இரு கை வேழத்து இராகவன் தன் கதை
திருகை வேலை தரை மிசை செப்பிட – பால-மிகை:0 9/2,3
பம்ப நாள் தழைக்கும் கதை பா செய்த – பால-மிகை:0 19/3
கார் ஆர் காகுத்தன் கதை – பால-மிகை:0 22/4
மன் இராம கதை மறவார்க்கு-அரோ – பால-மிகை:0 34/4
திடம் உள ரகு குலத்து இராமன் தன் கதை
அடைவுடன் கேட்பவர் அமரர் ஆவரே – பால-மிகை:0 35/3,4
கால பாசம் கதை பொரும் கையினார் – ஆரண்:7 11/2
வேல் வாள் சூலம் வெம் கதை பாசம் விளி சங்கம் – சுந்:2 76/1
குதி கொடு சிலவர் எழுந்தே குறுகினர் கதை கொடு அறைந்தார் – சுந்-மிகை:7 3/3
தொடுத்து எறிந்தனர் சூலங்கள் சுடு கதை படையால் – சுந்-மிகை:7 7/2
கஞ்சுகத்தர் கதை பற்றிய கையர் – யுத்1:11 14/2
செம்_புனல் பொழிய கதை சேர்த்தினான் – யுத்2:15 75/3
தனி நாயகன் வன் கதை தன் கை கொளா – யுத்2:18 73/1
திரண்ட வச்சிர கதை கரத்து எடுத்தனன் கும்பகன் சினம் மூள – யுத்2-மிகை:16 53/4
வில்லோடு அயில் வெம் கதை வேல் முதலாம் – யுத்2-மிகை:18 3/3
நேர் ஏறினர் விசும்பு ஏறிட நெரித்தான் கதை திரித்தான் – யுத்3:22 118/4
கையொடும் இற்று மற்று அ கதை களம் கண்டது அன்றே – யுத்3:22 134/4
குதித்து ஓடிய சிலை வாளிகள் கூர் வேல் கதை குலிசம் – யுத்3-மிகை:31 30/2
நயம் படைப்பென் என்று ஒரு கதை நாதன் மேல் எறிந்தான் – யுத்4-மிகை:37 8/4
அன்ன மா கதை விசையொடு வருதலும் அமலன் – யுத்4-மிகை:37 9/1
இறையவன் இராமன் வாழி இ கதை கேட்போர் வாழி – யுத்4-மிகை:42 33/3

TOP


கதை-அரோ (1)

காசு இல் கொற்றத்து இராமன் கதை-அரோ – பால:0 4/4

TOP


கதைக்கு (1)

இ மாண் கதைக்கு ஓர் இறை ஆய இராமன் என்னும் – பால:4 1/3

TOP


கதைகள் (1)

கரை செறி காண்டம் ஏழு கதைகள் ஆயிரத்து எண்ணூறு – பால-மிகை:0 25/1

TOP


கதைகள்-தம்மில் (1)

நின்ற ராமாயணத்தில் நிகழ்ந்திடு கதைகள்-தம்மில்
ஒன்றினை படித்தோர் தாமும் உரைத்திட கேட்டோர் தாமும் – பால-மிகை:0 32/2,3

TOP


கதைகளும் (1)

மூதுரை பெரும் கதைகளும் பிதிர்களும் மொழிவார் – சுந்:2 137/2

TOP


கதையில் (3)

செம்பொன் மேரு அனைய புய திறல் சேர் இராமன் திரு கதையில்
கம்பநாடன் கவிதையில் போல் கற்றோர்க்கு இதயம் களியாதே – பால-மிகை:0 27/3,4
இராகவன் கதையில் ஒரு கவி-தன்னில் ஏக பாதத்தினை உரைப்போர் – பால-மிகை:0 38/1
கற்பு உடை மடந்தையர் கதையில் தான் உளோர் – சுந்:4 13/3

TOP


கதையினால் (1)

கற்றிலன் இன்று கற்றான் கதையினால் வதையின் கல்வி – யுத்3:22 125/4

TOP


கதையையும் (1)

கதையையும் புதுக்கிய தலைவன் கண் உடை – அயோ:11 49/2

TOP


கதையொடு (1)

கதையொடு முதிர மலைந்தார் கணை பொழி சிலையர் கலந்தார் – சுந்:7 28/3

TOP


கதைவழி (1)

சிறுமையும் சிலை இராமன் கதைவழி செறிதல்-தன்னால் – பால-மிகை:0 42/3

TOP


கந்த (6)

கந்த மலரில் கடவுள் தன் வரவு காணும் – பால:6 5/3
கந்த ஓதியர் சிந்தையின் கொதிப்பது அ கழலோர் – அயோ:9 46/3
கந்த மலரை பொருவு கண்ணர் கழல் கையர் – ஆரண்:10 53/3
கால் செலாது அவன் முன்னர் கந்த வேள் – கிட்:3 41/1
கந்த மா மலர் காடுகள் தாவிய – கிட்:11 19/3
கந்த மேவிய கங்கையில் ஓர் சிலை – யுத்4-மிகை:41 94/3

TOP


கந்தம் (5)

கந்தம் நாறு பங்கயத்த கானம் மான மாதரார் – பால:3 15/2
கந்தம் துன்றும் சோர் குழல் காணார் கலை பேணார் – பால:17 23/2
காலம் இன்றியும் கனிந்தன கனி நெடும் கந்தம்
மூலம் இன்றியும் முகிழ்த்தன நிலன் உற முழுதும் – அயோ:9 44/1,2
கந்தம் உந்திய கற்பக காவில்-நின்று – அயோ:14 14/2
கந்தம் நோக்கிய சோலையில் இருந்தது காணாள் – ஆரண்:6 83/4

TOP


கந்தமாதனம் (2)

கந்தமாதனம் என்பது இ கரும் கடற்கு அப்பால் – யுத்3:30 15/1
கந்தமாதனம் என்று ஓதும் கிரி இவண் கிடப்ப கண்டாய் – யுத்4:41 21/3

TOP


கந்தமும் (2)

மா கந்தமும் மகரந்தமும் அளகம் தரும் மதியின் – அயோ:7 4/1
கனியும் கந்தமும் காயும் தூயன – கிட்:3 34/1

TOP


கந்தர்ப்ப (2)

கந்தர்ப்ப மகளிர் ஆடும் நாடகம் காண்கின்றாரை – சுந்:2 104/4
எரியுமால் கந்தர்ப்ப நகரம் எங்கணும் – சுந்:3 45/2

TOP


கந்தர்ப்பர் (1)

கந்தர்ப்பர் இயக்கர் சித்தர் அரக்கர்-தம் கன்னிமார்கள் – யுத்3:29 38/1

TOP


கந்தர்ப்பரை (1)

துயக்கு_இல் கந்தர்ப்பரை துரந்து வாரின – ஆரண்:7 46/3

TOP


கந்தர்ப்பன் (1)

கந்தர்ப்பன் சாபத்தால் இ கடைப்படு பிறவி கண்டேன் – ஆரண்:15 51/2

TOP


கந்தர (1)

கந்தர கயிலையை நிகர்க்கும் காட்சியான் – ஆரண்:13 6/4

TOP


கந்தருப்பம் (1)

கந்தருப்பம் நகர் விசும்பில் கண்டு-என – யுத்4:37 58/3

TOP


கந்தருவம் (1)

தேனுவுடன் கந்தருவம் மற்று உள்ள பிற பயந்தாள் தெரிக்கும்-காலை – ஆரண்-மிகை:4 2/3

TOP


கந்தனார் (2)

கந்தனார் தந்தையாரை கயிலையோடு ஒரு கை கொண்ட – யுத்3:27 166/3
கப்பை எனும் கன்னியையும் கந்தனார் தாதையையும் – யுத்4-மிகை:41 86/1

TOP


கந்தனை (1)

கந்தனை அனையவர் கலை தெரி கழகம் – பால:2 48/2

TOP


கந்தார (1)

கந்தார வீணை களி செம் செவி காது நுங்க – சுந்:1 62/4

TOP


கந்தாரத்தின் (1)

கந்தாரத்தின் இன் இசை பாடி களி கூரும் – சுந்:2 78/3

TOP


கந்திருவர் (1)

மேவ அரும் திறல் சேர் நாகர் மெல்லியர்கள் விளங்கு கந்திருவர் மேல் விஞ்சை – ஆரண்-மிகை:10 5/2

TOP


கந்து (7)

கந்து கொல் களிற்றின் ஓதை கடிகையர் கவியின் ஓதை – பால:14 78/3
கந்து அடு களிறும் தேரும் கலின மா கடலும் சூழ – பால:20 4/2
கால் மேல் வீழ்ந்தான் கந்து கொல் யானை கழல் மன்னர் – அயோ:3 29/3
கந்து காணினும் கைத்தலம் கூப்புமால் – ஆரண்:6 73/2
காண்டற்கு இனிதாய் பல கந்து திரட்டல் ஆகி – ஆரண்:10 138/4
கந்து அடு கோயிலின் காவலாளரே – ஆரண்-மிகை:12 2/4
கந்து அடு களிறு வாசி தூசு அணிகலன்கள் மற்றும் – யுத்4-மிகை:42 58/3

TOP


கந்துகம் (2)

கை புகின் சிவந்து காட்டும் கந்துகம் பலவும் கண்டார் – பால:10 16/4
கந்துகம் என கடிது எழுந்து எதிர் கலந்தான் – யுத்1:12 23/4

TOP


கந்துருவுடனே (1)

மதி இளை கந்துருவுடனே குரோதவசை தாம்பிரை ஆம் மட நலார்கள் – ஆரண்-மிகை:4 5/2

TOP


கந்தையே (1)

கந்தையே பொரு கரி சனகனும் காதலொடு – பால:20 16/1

TOP


கப்பண (1)

பந்தமும் கப்பண படையும் பாசமும் – ஆரண்:7 35/4

TOP


கப்பணங்களும் (1)

கப்பணங்களும் வளையமும் கவண் உமிழ் கல்லும் – யுத்3:22 106/3

TOP


கப்பணம் (9)

கால வரி வில் பகழி கப்பணம் முசுண்டி – சுந்:2 67/2
கேடகத்தோடு மழு எழு சூலம் அங்குசம் கப்பணம் கிடுகோடு – சுந்:3 91/1
உக்க கப்பணம் உக்கன உயர் மணி மகுடம் – சுந்:7 33/4
காமர் தண்டு எழுக்கள் காந்தும் கப்பணம் கால பாசம் – சுந்:8 6/3
காமரு கணையம் குந்தம் கப்பணம் கால நேமி – சுந்:10 11/4
கால வேல் கப்பணம் கற்ற கையினர் – சுந்-மிகை:3 13/2
கழு அயில் கப்பணம் கவண் கல் கன்னகம் – யுத்3:22 46/3
கழு இகல் கப்பணம் முதல கை படை – யுத்3:31 179/3
நெருப்பு உலக்க வரும் நெடும் கப்பணம்
திரு புலக்க உய்த்தான் திசை யானையின் – யுத்4:37 188/2,3

TOP


கப்பு (1)

கப்பு உடை நாவின் நாகர் உலகமும் கண்ணில் தோன்ற – பால:20 2/1

TOP


கப்புடை (1)

கப்புடை சிரத்தோன் சென்னி கடிந்த வில் இராமன் காதல் – யுத்4-மிகை:42 32/3

TOP


கப்பை (1)

கப்பை எனும் கன்னியையும் கந்தனார் தாதையையும் – யுத்4-மிகை:41 86/1

TOP


கபடன் (1)

களித்தவர் கெடுதல் திண்ணம் சனகியை கபடன் வவ்வி அன்று – கிட்-மிகை:16 5/1

TOP


கபாடம் (2)

தடால் என கபாடம் சாத்தி சாலையுள் சலித்தாள் அந்தோ – ஆரண்-மிகை:13 2/2
கண் இமை அடைத்தன அடைத்தன கபாடம் – சுந்:2 160/4

TOP


கபாலத்தும் (1)

கண்டத்தின் கீழும் மேலும் கபாலத்தும் கடக்கல் உற்ற – யுத்3:31 222/1

TOP


கபில (1)

கண்டு நுண்ணெனும் மனத்தினன் கபில மா முனி-தன் – பால-மிகை:9 37/2

TOP


கபிலன் (2)

ஏறு மா தவ கபிலன் பின் இவுளி கண்டு எரியின் – பால-மிகை:9 34/3
தழைத்த மா தவ கபிலன் வாழ் பாதலம் சார்ந்தான் – பால-மிகை:9 36/4

TOP


கபிலனது (1)

ஒண் திறல் பரி கபிலனது இடையினில் ஒளித்தான் – பால-மிகை:9 31/4

TOP


கபிலை-மாட்டு (1)

கைப்படை அதனினோடும் கபிலை-மாட்டு உதித்து வேந்தன் – பால-மிகை:11 16/2

TOP


கபிலையின் (1)

கன்னி தானம் கபிலையின் தானமே – பால-மிகை:0 34/2

TOP


கபோலங்கள் (1)

துடித்தன கபோலங்கள் சுற்றும் தீ சுடர் – அயோ:11 66/1

TOP


கம் (2)

விண்டு அலம்பு கம் நீங்கிய வெண் புனல் – சுந்:6 32/3
அம்பரம் கம் அரும் கலம் ஆழ்ந்து என – யுத்3:31 119/4

TOP


கம்ப (8)

கம்ப மா வர கால்கள் வளைத்து ஒரு – பால:14 40/3
கம்ப நாடு உடைய வள்ளல் கவி சக்ரவர்த்தி பார் மேல் – பால-மிகை:0 16/3
போழ் வார் கதிரின் உதித்த தெய்வ புலமை கம்ப நாட்டு – பால-மிகை:0 17/3
கம்ப நாட்டு ஆழ்வான் கவி – பால-மிகை:0 26/4
கம்ப நெடும் களி யானை அன்ன மன்னன் – அயோ:3 20/1
கம்ப கரி நின்றது கண்டனமால் – ஆரண்:2 22/2
கம்ப கரி உண்டை கடாய் எனவே – யுத்3:20 74/4
கம்ப மதத்து களி யானை காவல் சனகன் பெற்றெடுத்த – யுத்3-மிகை:28 11/1

TOP


கம்பத்தின் (1)

கம்பத்தின் வழியே காண காட்டுதி காட்டிடாயேல் – யுத்1:3 125/2

TOP


கம்பநாடன் (3)

கம்பநாடன் கழல் தலையில் கொள்வாம் – பால-மிகை:0 19/4
நண்ணிய வெண்ணெய்நல்லூர்-தன்னிலே கம்பநாடன்
பண்ணிய இராம காதை பங்குனி அத்த நாளில் – பால-மிகை:0 23/2,3
கம்பநாடன் கவிதையில் போல் கற்றோர்க்கு இதயம் களியாதே – பால-மிகை:0 27/4

TOP


கம்பம் (3)

கம்பம் இல் கொடு மன காம வேடன் கை – பால:10 49/1
கம்பம் இல் திசையில் நின்ற களிறும் கண் இமைத்த அன்றே – ஆரண்:7 111/4
கம்பம் உற்று அரியின் பேடு கலங்கியது என்ன சோர்ந்தாள் – யுத்3-மிகை:29 2/4

TOP


கம்பமுற்று (1)

கம்பமுற்று உலைந்த வேலை கலம் என கலங்கிற்று அண்டம் – யுத்2:19 103/4

TOP


கம்பர் (1)

கம்பர் ஆம் புலவரை கருத்து இருத்துவாம் – பால-மிகை:0 18/4

TOP


கம்பலி (1)

கம்பலி உறுமை தக்கை கரடிகை துடி வேய் கண்டை – யுத்3:22 5/3

TOP


கம்பலை (5)

வழங்கு கம்பலை மங்கல கீதத்தை மறைப்ப – பால-மிகை:9 9/2
கல்வியின் திகழ் கணக்காயர் கம்பலை
பல் வித சிறார் என பகர்வ பல் அரி – கிட்:10 114/1,2
வேறிட்டு ஓர் பெரும் கம்பலை பம்பி மேல் வீங்க – யுத்4:35 33/2
கடல் கொள் பேர் ஒலி கம்பலை என்பதும் கண்டார் – யுத்4:35 34/4
கரும் கடல் முழக்கு என பிறந்த கம்பலை – யுத்4:40 36/4

TOP


கம்பளம் (1)

படர்ந்து எழுந்த புல் பசு நிற கம்பளம் பரப்பி – அயோ:9 43/1

TOP


கம்பன் (5)

கார் அணி கொடையான் கம்பன் தமிழினால் கவிதை செய்தான் – பால-மிகை:0 15/4
கம்பன் செங்கமல பாதம் கருத்துற இருத்துவாமே – பால-மிகை:0 20/4
மா தவன் கம்பன் செம்பொன் மலர் அடி தொழுது வாழ்வாம் – பால-மிகை:0 21/4
வரம் மிகு கம்பன் சொன்ன வண்ணமும் தொண்ணூற்றாறே – பால-மிகை:0 25/4
பார் அமுது அருந்த பஞ்சதாரையாய் செய்தான் கம்பன்
வாரம் ஆம் இராமகாதை வளம் முறை திருத்தினானே – பால-மிகை:0 28/3,4

TOP


கம்பிக்க (1)

கார் ஒலி மடங்க வேலை கம்பிக்க களத்தின் ஆர்த்த – யுத்2:19 291/3

TOP


கம்பிக்கின்ற (1)

கம்பிக்கின்ற நுண் இடை நோவ கசிவாளும் – பால:17 28/2

TOP


கம்பிக்கும் (2)

ஒடியுமால் மருப்பு உலகமும் கம்பிக்கும் உயர் வான் – ஆரண்:7 71/2
கம்பிக்கும் என் நெஞ்சு அவன் என்றே கவல்கின்றேன் – ஆரண்:11 17/4

TOP


கம்பித்த (1)

கதிரும் வானமும் சுழன்றன நெடு நிலம் கம்பித்த கனகன் கண் – யுத்1:3 79/3

TOP


கம்பித்து (1)

கம்பித்து அலை எறி நீர் உறு கலம் ஒத்து உலகு உலைய – பால:24 8/1

TOP


கம்பிப்பது (1)

கம்பிப்பது ஓர் வன் துயர் கண்டிலனேல் – யுத்2:18 11/3

TOP


கம்மி (1)

எய்து வானவ கம்மி – யுத்4-மிகை:39 10/3

TOP


கம்மியர் (4)

உலை உற வெந்த பொன் செய் கம்மியர் கூடம் ஒப்ப – யுத்2:16 193/3
கலையில் படு கம்மியர் கூடம் அலைப்ப – யுத்2:18 244/2
துகள் தவ தொழில் செய் துறை கம்மியர்
சகடம் ஒத்தன தார் அணி தேர் எலாம் – யுத்2:19 146/3,4
கால் என கடு என கலிங்க கம்மியர்
நூல் என உடல் பொறை தொடர்ந்த நோய் என – யுத்3:27 52/1,2

TOP


கம்மியர்கள் (1)

காரியம் அடங்கினர்கள் கம்மியர்கள் மும்மை – சுந்:2 156/3

TOP


கம்மியற்கு (1)

இருப்பு கம்மியற்கு இழை நுழை ஊசி என்று இயற்றி – யுத்4:37 121/1

TOP


கம்மியன் (2)

காய்த்து இரும்பை கருமக கம்மியன்
தோய்த்த தண் புனல் ஒத்தது அ தோயமே – கிட்:1 36/3,4
தேவர் கம்மியன் தான் செய்த செழு மணி மாட கோடி – யுத்4-மிகை:42 23/1

TOP


கம்மென (1)

கம்மென கமழும் வாச மலர் அணை கருக சேர்ந்தான் – யுத்1-மிகை:13 4/4

TOP


கம்மையோர்கள் (1)

வரம்பு அறு கம்மையோர்கள் மயில்_குலம் மருள வந்தார் – யுத்3:25 2/4

TOP


கமண்டலுவின் (1)

காதல் மிக நின்று எழில் கமண்டலுவின் நல் நீர் – ஆரண்:3 48/2

TOP


கமந்த (1)

கமந்த மாதிர காவலர் கண்ணொடும் – பால-மிகை:11 49/3

TOP


கமம் (1)

நீள மாலைய துயில்வன நீர் உண்ட கமம் சூல் – அயோ:10 2/3

TOP


கமர் (1)

கமர் உறு பொருப்பின் வாழும் விஞ்சையர் காண வந்தார் – பால:15 28/1

TOP


கமல (60)

கதியினை நகுவன அவர் நடை கமல
பொதியினை நகுவன புணர் முலை கலை வாழ் – பால:2 44/2,3
கன்னியர் குடை துறை கமல அன்னமே – பால:3 64/4
விரை செறி கமல மென் பொருட்டில் மேவிய – பால:5 5/3
கடிகையின் அடைந்தனன் கமல வாள் முக – பால:5 73/3
இணைந்த கமல சரண் அருச்சனை செய்து இன்றே – பால:6 6/3
கைகளை நீட்டி அந்த கடி நகர் கமல செம் கண் – பால:10 1/3
காத்த கண்ணன் மணி உந்தி கமல நாளத்திடை பண்டு – பால:10 74/3
விரை செய் கமல பெரும் போது விரும்பி புகுந்த திருவினொடும் – பால:10 75/1
திரு கிளர் கமல போதில் தீட்டின கிடந்த கூர் வாள் – பால:14 56/2
பொய்கை அம் கமல கானில் பொலிவது ஓர் அன்னம் என்ன – பால:14 63/1
செஞ்செவே கமல கையால் தீண்டலும் நீண்ட கொம்பும் – பால:17 7/2
மங்கை ஓர் கமல சூழல் மறைந்தனள் மறைய மைந்தன் – பால:18 10/3
தொடி உலாம் கமல செம் கை தூ நகை துவர்த்த செ வாய் – பால:18 13/1
கடி உலாம் கமல வேலி கண் அகன் கான யாற்று – பால:18 13/3
தேன் தரு கமல செவ்வாய் திறந்தனள் நுகர நாணி – பால:19 19/3
புள் உறை கமல வாவி பொரு கயல் வெருவி ஓட – பால:19 20/1
குணங்களால் உயர்ந்த வள்ளல் கோதமன் கமல தாள்கள் – பால-மிகை:9 64/1
நாளும் நம் குல நாயகன் நறை விரி கமல
தாளின் நல்கிய கங்கையை தந்து தந்தையரை – அயோ:1 66/2,3
வீங்கு இரும் காதல் காட்டி விரி முகம் கமல பீடத்து – அயோ:3 104/3
கண்டனன் இரவியும் கமல வாள் முகம் – அயோ:4 178/2
புரை தபு கமல நாட்டம் பொருக்கென விழித்து நோக்கி – அயோ:6 10/3
காண் தகு தட கையின் கமல சீறடி – அயோ:11 87/3
தீட்ட_அரு மேனி மைந்தன் சேவடி கமல பூவில் – அயோ:13 34/3
பனி கமல பதம் பணிந்து இறைஞ்சினாள் – அயோ-மிகை:11 6/4
வண்டு உறை கமல செவ்வி வாள் முகம் பொலிய வாசம் – ஆரண்:5 2/1
எல் ஒன்று கமல செம் கண் இராமன் என்று இசைத்த ஏந்தல் – ஆரண்:10 64/3
கவள யானை அன்னாற்கு அந்த கடி நறும் கமல
தவளை ஈகிலம் ஆவது செய்தும் என்று அருளால் – கிட்:1 17/1,2
தூய செம் கமல பாதம் தோய்-தொறும் குழைந்து தோன்றும் – கிட்:2 12/2
ஆண்தகை அதனை நோக்கி அம் மலர் கமல தாளால் – கிட்:11 82/1
கோல கற்பகத்தின் காமர் குழை நறும் கமல மென் பூ – கிட்:13 46/2
புல்லிதழ் கமல தெய்வ பூவிற்கும் உண்டு பொற்பின் – கிட்:13 60/1
கற்பக கானது கமல காடது – கிட்:14 31/1
மா வடிவு உடை கமல நான்முகன் வகுக்கும் – கிட்:14 68/1
கள்ளு நாறலின் கமல வேலி வாழ் – கிட்:15 20/3
கரும்பொடு செந்நெல் காடும் கமல வாவிகளும் மல்கி – கிட்:15 31/2
ஆரியன் கமல பாதம் அகத்து உற வணங்கி ஆண்டு அ – சுந்:2 94/2
ஆனை கமல போது பொலிதர அரக்கர் மாதர் – சுந்:2 102/2
தேவனே அவன் இவள் கமல_செல்வியே – சுந்:3 62/4
இரு திறல் வேந்தர் தாங்கும் இணை நெடும் கமல கையான் – யுத்1:10 2/2
கமல திண் காடு பூத்த காள மா மேகம் ஒத்தான் – யுத்1:10 4/4
இணை நெடும் கமல கண்ணால் இலங்கையை எய்த கண்டான் – யுத்1:10 6/4
கறை மிடற்று இறை அன்று கமல தேவு அன்று – யுத்1-மிகை:2 6/1
தேன் உகு கமல பாதம் சென்னியால் தொழுது நின்றான் – யுத்1-மிகை:4 12/4
கைகளை நெரித்தாள் கண்ணில் மோதினாள் கமல கால்கள் – யுத்2:17 32/1
ஆழி அம் கமல கையான் ஆதி அம் பரமன் என்னா – யுத்2:19 179/3
கண்ட கார் முகில் வண்ணனும் கமல கண் கலுழ – யுத்3:22 77/1
கங்கை அழுதாள் நாமடந்தை அழுதாள் கமல தடம் கண்ணன் – யுத்3:23 5/3
கற்பகம் அனைய வள்ளல் கரும் கழல் கமல கால்-மேல் – யுத்3:26 57/3
ஆரியன் கமல பாதம் அகத்தினும் புறத்தும் ஆக – யுத்3:27 12/3
கரும் குழல் கற்றை பாரம் கால் தொட கமல பூவால் – யுத்3:29 44/1
படும் கமல மலர் நாறும் முடி பரந்த பெரும் கிடக்கை பரந்த பண்ணை – யுத்4:33 23/3
கமல வாள் முக நாடியர் கண் கணை – யுத்4:37 32/3
களம் பட கமல_கண்ணன் கடும் கனல் பகழி மாரி – யுத்4-மிகை:37 4/2
கழிபடும் என்றனன் கமல_கண்ணனே – யுத்4-மிகை:40 10/4
கான் புக கரந்தது இ கமல நாயகி – யுத்4-மிகை:40 16/3
விரை செறி கமல_கண்ணன் அனுமனை விளித்து சொன்னான் – யுத்4-மிகை:41 176/4
காலை வந்து இறுத்த பின்னர் கடன் முறை கமல_கண்ணன் – யுத்4-மிகை:41 256/1
ஊடுறு கமல கண்ணீர் திசை-தொறும் சிதறி ஓட – யுத்4-மிகை:41 282/1
தேறிய கமல_கண்ணன் திரு நகர்க்கு எழுதலுற்றான் – யுத்4-மிகை:41 288/4
களன் அமர் கமல வேலி கோசல காவலோனே – யுத்4-மிகை:42 62/4

TOP


கமல_கண்ணன் (4)

களம் பட கமல_கண்ணன் கடும் கனல் பகழி மாரி – யுத்4-மிகை:37 4/2
விரை செறி கமல_கண்ணன் அனுமனை விளித்து சொன்னான் – யுத்4-மிகை:41 176/4
காலை வந்து இறுத்த பின்னர் கடன் முறை கமல_கண்ணன்
கோல நீள் கழல்கள் ஏத்தி குரக்கு_இனத்து அரசை நோக்கி – யுத்4-மிகை:41 256/1,2
தேறிய கமல_கண்ணன் திரு நகர்க்கு எழுதலுற்றான் – யுத்4-மிகை:41 288/4

TOP


கமல_கண்ணனே (1)

கழிபடும் என்றனன் கமல_கண்ணனே – யுத்4-மிகை:40 10/4

TOP


கமல_செல்வியே (1)

தேவனே அவன் இவள் கமல_செல்வியே – சுந்:3 62/4

TOP


கமலக்கண்களால் (1)

கண்டனன் தானும் தன் கமலக்கண்களால் – சுந்:4 104/4

TOP


கமலக்கண்களே (1)

காண நோற்றில அவன் கமலக்கண்களே – சுந்:3 69/4

TOP


கமலக்கண்ணன் (5)

அருள் தரும் கமலக்கண்ணன் அருள் முறை அலர் உளோனும் – பால:5 26/1
கரன் படை என்பது எண்ணி கரு நிற கமலக்கண்ணன்
சரம் படர் புட்டில் கட்டி சாபமும் தரித்தான் தள்ளா – ஆரண்:7 61/2,3
கல்லுவ காகம் வந்து கலப்பன கமலக்கண்ணன்
வில் உமிழ் பகழி பின்னர் விலங்கு எழில் அலங்கல் மார்பம் – யுத்2:17 57/2,3
நூற்று இதழ் கமலக்கண்ணன் அகற்றுவென் நொடியில் என்றான் – யுத்3:21 26/4
காட்டு என உரைத்து வாழ்த்தி கரந்தன கமலக்கண்ணன்
வாள் தலை நேமி தோன்றி மறைந்தது மண்ணின்-நின்றும் – யுத்3:24 62/2,3

TOP


கமலக்கண்ணனார் (1)

கள்ள வாள் அரக்கன் அ கமலக்கண்ணனார்
உள் உறை உயிரினை ஒளித்து வைத்தவா – சுந்:3 61/3,4

TOP


கமலக்கண்ணனை (3)

கமலக்கண்ணனை கையினில் காட்டினாள் – ஆரண்:7 15/4
கார் என கரிய அ கமலக்கண்ணனை
யார் என கருதி இ இடரின் ஆழ்கின்றீர் – ஆரண்:12 7/3,4
கானிடை போகிய கமலக்கண்ணனை
தானுடை உயிரினை தம்பி நோக்கினான் – யுத்4:41 107/3,4

TOP


கமலங்கள் (2)

களிப்பினை உணர்த்தும் செவ்வி கமலங்கள் பலவும் கண்டார் – பால:10 15/4
கர கமலங்கள் பூத்த கற்றை அம் கவரி தெற்ற – யுத்4-மிகை:42 36/3

TOP


கமலங்களின் (1)

உண் களி கமலங்களின் உள் உறை – பால:14 48/2

TOP


கமலங்காள் (1)

தண் நறும் கமலங்காள் என் தளிர் நிறம் உண்ட கண்ணின் – பால:13 46/3

TOP


கமலத்தன் (1)

கூம்பலொடும் சேர் கை கமலத்தன் குலம் எல்லாம் – கிட்:17 20/3

TOP


கமலத்தன (1)

ஈரல் செறி கமலத்தன இரத திரள் புளினம் – ஆரண்:7 93/1

TOP


கமலத்தால் (1)

கனத்தின் நிறத்தான் தனை பெயர்த்தும் கண்டாள் கயலை கமலத்தால்
சினத்தின் அலைப்பாள் என கண்ணை சிதைய கையால் மோதினாள் – யுத்3:23 7/3,4

TOP


கமலத்தாளின் (1)

தாளை ஏய் கமலத்தாளின் மார்பு உற தழுவுவாரும் – பால:18 4/1

TOP


கமலத்தாளும் (2)

சேயொளி கமலத்தாளும் களி நடம் செய்ய கண்டான் – யுத்4:42 6/4
சே ஒளிளி கமலத்தாளும் திரு நடம் செய்ய கண்டான் – யுத்4-மிகை:42 7/4

TOP


கமலத்தாளை (1)

தார் தந்த கமலத்தாளை தருக்கினர் கடைய சங்க – ஆரண்:10 78/3

TOP


கமலத்தானே (1)

தாள் செய்ய கமலத்தானே முதலினர் தலை பத்து உள்ளாற்கு – ஆரண்:13 122/3

TOP


கமலத்தில் (1)

நூற்று இதழ் கமலத்தில் நொய்தின் யாவையும் – அயோ:14 119/3

TOP


கமலத்தின் (1)

காந்து இன மணி மின்ன கடி கமழ் கமலத்தின்
சேந்து ஒளி விரியும் தெண் திரை எனும் நிமிர் கையால் – அயோ:8 34/2,3

TOP


கமலத்து (15)

கறங்கு தண் புனல் கடி நெடும் தாள் உடை கமலத்து
அறம் கொள் நாள்_மலர் கோயில்கள் இதழ் கதவு அடைப்ப – பால:9 3/1,2
கவ்வை கூர்தர சனகி ஆம் கடி கமழ் கமலத்து
அவ்வை நீங்கும் என்று அயோத்தி வந்து அடைந்த அம் மடந்தை – அயோ:3 4/2,3
கண்ணினும் மனத்தினும் கமலத்து அண்ணல்-தன் – அயோ:12 43/3
ஆனனம் கமலத்து அன்ன மின் அன்ன அமுத செம் வாய் – அயோ:13 59/1
கருத மற்று இனி வேறு இல்லை கமலத்து கடவுள்-தானே – ஆரண்:6 54/2
நாள்-செய்த கமலத்து அண்ணல் நல்கிய நவை இல் ஆற்றல் – ஆரண்:13 122/1
கடி நாள் கமலத்து என அவிழ்த்து காட்டுவான் போல் கதிர் வெய்யோன் – ஆரண்:14 30/4
நோக்கினான் நெடிது நின்றான் நொடிவு அரும் கமலத்து அண்ணல் – கிட்:3 18/1
கண்டனர் கடி நகர் கமலத்து ஒண் கதிர் – கிட்:14 30/1
கண் அகன் கமலத்து அண்ணல் கருத்திலாள் தொடுத்தல் கண்ணின் – சுந்:14 32/3
அல்லி அம் கமலத்து அண்ணல் அவன் புகழ் விரிப்பதானான் – யுத்1:3 156/4
தம்முனார் கமலத்து அண்ணல் தாதையார் சரணம் தாழ – யுத்1:4 135/3
கண்ணுதல் தீமை செய்ய கமலத்து முளைத்த தாதை – யுத்2:16 140/1
வான் தலை உடையவர் நூற்றிதழ் கமலத்து
ஏறுவான் தரும் வரத்தினர் ஏழ் பிலத்து உறைவோர் – யுத்3-மிகை:30 3/2,3
கண்ணன் நேமியும் கண்ணுதல் கணிச்சியும் கமலத்து
அண்ணல் குண்டிகை கலசமும் அழியினும் அழியா – யுத்4:35 23/1,2

TOP


கமலத்தோடு (1)

கல் அறுக்கும் மரம் அறுக்கும் கை அறுக்கும் செய்யில் மள்ளர் கமலத்தோடு
நெல் அறுக்கும் திரு நாடன் நெடும் சரம் என்றால் எவர்க்கும் நிற்கலாமோ – யுத்3:31 100/3,4

TOP


கமலத்தோன் (5)

ஆரிடை புகுதும் நாம் என்று அமரர்கள் கமலத்தோன் தன் – பால:13 35/1
பாசடை கமலத்தோன் படைத்த வில் இறும் – பால:13 64/2
கல் நவில் தோளினாய் கமலத்தோன் அருள் – பால-மிகை:7 2/1
கரத்து எறி படையினர் கமலத்தோன் தரும் – ஆரண்:7 39/2
கட கரி புரவி ஆள் தேர் கமலத்தோன் உலகுக்கு இப்பால் – யுத்1:13 22/1

TOP


கமலத்தோனும் (3)

வேரி அம் கமலத்தோனும் இயைவது ஓர் வினயம்-தன்னால் – பால:24 28/2
ஈசனும் கமலத்தோனும் இமையவர் யாரும் எந்தை – ஆரண்:16 4/1
கங்கை அம் சென்னியானும் கண்ணனும் கமலத்தோனும்
செம் கையும் கொட்டி உன்னை சிரிப்பரால் சிறியன் என்னா – யுத்3:29 58/3,4

TOP


கமலத்தோனையே (1)

கண்ணினை மறைத்தன கமலத்தோனையே – அயோ:12 26/4

TOP


கமலம் (39)

கடைசியர் முகம் என மலர்வன கமலம் – பால:2 43/4
கர கமலம் குவித்து இருந்த-காலையில் – பால:5 9/3
கடல் தரு முகில் ஒளிர் கமலம் அது அலரா – பால:5 129/1
கல் எனும் இரு புயம் கமலம் கண் எனும் – பால:10 53/3
சுற்றுறு கமலம் பூத்த தொடு கடல் திரையின் செல்ல – பால:14 75/2
பஞ்சி அம் கமலம் பூத்த பசும் சுவடு உடைத்து-மன்னோ – பால:16 8/4
சுடிகை பூம் கமலம் அன்ன சுடர் மதி முகத்தினார்-தம் – பால:16 18/2
துறை எலாம் கமலம் ஆன சோணை ஆறு அடைந்தது அன்றே – பால:17 2/4
தோள் கண்டார் தோளே கண்டார் தொடு கழல் கமலம் அன்ன – பால:21 19/1
செய்ய பூம் கமலம் மன்ன சேர்த்திய சிலம்பு சால – பால:22 14/3
புலரி அம் கமலம் போலும் பொலிவு ஒரீஇ வதனம் பூவில் – பால-மிகை:11 27/3
கவ்வையினோடும் பாத கமலம் அது உச்சி சேர்ந்தான் – பால-மிகை:11 40/4
பொங்கிய உவகை வெள்ளம் பொழிதர கமலம் பூத்த – அயோ:3 69/1
கைகளும் கண்களும் கமலம் போன்றவே – அயோ:10 42/4
அரி இனம் ஆர்க்கிலா கமலம் என்னவே – அயோ:12 40/4
ஒளிர் அடி கமலம் தீண்ட உயிர் படைத்தனவே ஒத்த – அயோ:13 60/4
அல்லி அம் கமலம் கண்டாள் அண்ணல்-தன் வடிவம் கண்டாள் – ஆரண்:5 6/4
உருக்கி அனைய கதிர் பாய அனல் போல் விரிந்தது உயர் கமலம்
அருக்கன் எய்த அமைந்து அடங்கி வாழா அடாத பொருள் எய்தி – ஆரண்:10 117/2,3
தீது உள துடைத்தி என்றான் சேவடி கமலம் சேர்வான் – ஆரண்:13 125/4
கங்குலும் பகலாம் என பொலிவன கமலம்
மங்கைமார் தட முலை என பொலிவன வாளம் – கிட்:1 20/3,4
விரிந்த குவளை சேதாம்பல் விரை மென் கமலம் கொடி வள்ளை – கிட்:1 25/1
கங்குல் இற்றது கமலம் முகம் எடுத்தது கடலின் – கிட்:1 41/3
தாள் படா கமலம் அன்ன தடம் கணான் தம்பிக்கு அம்மா – கிட்:2 33/1
கண்ணுற்றான் வாலி நீல கார் முகில் கமலம் பூத்து – கிட்:7 81/1
களிக்கும் மங்கையர் முகம் என பொலிந்தன கமலம் – கிட்:10 36/4
அல்லி அம் கமலம் அன்ன அடி பணிந்து அச்சம் தீர்ந்தான் – கிட்:11 77/2
புறத்து அகத்து உணர் அரிய தன் பொலன் அடி கமலம்
உற சிவப்ப இ தரை மிசை உறல் அறம் ஆக்கல் – கிட்-மிகை:3 5/2,3
குழை புகு கமலம் கோட்டினர் நோக்கும் குறு நகை குமுத வாய் மகளிர் – சுந்:3 88/3
அண்ணல்-தன் திரு முகம் கமலம் ஆம் எனின் – சுந்:4 51/1
கார் கடல் கமலம் பூத்தது என பொலிவானை கண்டான் – யுத்1:4 129/4
கார் முகில் கமலம் பூத்தது அன்று இவன் கண்ணன் கொல்லாம் – யுத்1:4 134/3
நூற்று இதழ் கமலம் தந்த நுண் நறும் சுண்ணம் உண்டு – யுத்1:9 20/1
காய் கதிர் பரப்பி ஐந்து கதிர் முக கமலம் காட்டி – யுத்3:24 51/2
திரு உறை கமலம் அன்ன நாட்டையும் தெரிய கண்டான் – யுத்3:24 57/4
காத்தாய் உலகு அனைத்தும் என களித்து ஆடினர் கமலம்
பூத்தானும் அம் மழுவாளியும் முழு வாய்-கொடு புகழ்ந்தார் – யுத்3:27 148/3,4
அண்ணல்-தன் தோற்றம் கண்டால் ஐய நீ கமலம் அன்ன – யுத்4:37 11/3
ஆங்கு அது காட்ட கண்ட ஆய்-இழை கமலம் அன்ன – யுத்4-மிகை:41 64/1
அழுதனன் கமலம் அன்ன அடித்தலம் அதனின் வீழ்ந்தான் – யுத்4-மிகை:41 263/2
உள்ளுற பிணித்த செய்கை ஒளி முக கமலம் காட்டி – யுத்4-மிகை:42 46/2

TOP


கமலமும் (3)

காவியும் ஒளிர்தரு கமலமும் எனவே – பால:5 120/1
கன்னி அன்னமும் கமலமும் முதலிய கண்டான் – கிட்:1 22/2
கால் தகை விரல்கள் ஐய கமலமும் பிறவும் கண்டால் – கிட்:13 33/3

TOP


கமலமே (3)

அல்லி அம் கமலமே அனைய செம் கண் ஓர் – சுந்:12 69/3
கையும் கால்களும் நயனமும் கமலமே அனைய – யுத்2:15 214/3
அல்லி அம் கமலமே அனைய தாள்களில் – யுத்4-மிகை:41 222/3

TOP


கமலை (2)

வீடு இயல் வழி-அது ஆக்கும் வேரி அம் கமலை நோக்கும் – பால-மிகை:0 40/2
வேரி அம் கமலை செப்பும் விரிந்த கிட்கிந்தை உள்ளார் – யுத்4-மிகை:41 120/2

TOP


கமழ் (16)

கதிர் படு வயலின் உள்ள கடி கமழ் புனலின் உள்ள – பால:2 21/1
கயல் புடைபெயர்வன கடி கமழ் கழனி – பால:2 42/4
நறை கமழ் அலங்கலான் நயன கோசரம் – பால:10 40/2
கன்னி நல் நகரில் கமழ் சேக்கையுள் – பால:10 82/1
பூ கமழ் ஓதியர் போது போக்கிய – பால:19 6/1
நறை கமழ் அலங்கல் மாலை நளிர் நறும் குஞ்சி மைந்தர் – பால:19 56/1
கவ்வை கூர்தர சனகி ஆம் கடி கமழ் கமலத்து – அயோ:3 4/2
காந்து இன மணி மின்ன கடி கமழ் கமலத்தின் – அயோ:8 34/2
கடி கமழ் தாரினான் கணித மாக்களை – அயோ-மிகை:2 3/1
கண்ணிடை ஒளியின் பாங்கர் கடி கமழ் சாலை-நின்றும் – ஆரண்:6 50/2
கட்டு ஏறு நறும் கமழ் கண்ணி இ காளை என் கை – சுந்:11 25/1
பூ கமழ் குழலினாய் நின் பொருட்டு யான் புகலா நின்றேன் – யுத்4-மிகை:41 57/1
கார் ஏறு கண்ணபிரான் காவலன் கமழ் துளப – யுத்4-மிகை:41 114/2
கடி கமழ் குழலினாளே கார்காலம் யாங்கள் வைகும் – யுத்4-மிகை:41 128/1
விரை கமழ் ஓதி மாதே விராதன் வந்து எதிர்ந்து போர் செய் – யுத்4-மிகை:41 133/1
மரு கமழ் தொடையல் மாலை மார்பினன் பரதன் நின்றான் – யுத்4-மிகை:41 285/4

TOP


கமழ்கிலாத (1)

பூவின் மணம் நாறுவ புலால் கமழ்கிலாத
தேவியர்களோடும் உயர் தேவர் இனிது ஆடும் – சுந்:6 17/2,3

TOP


கமழ்ந்த (1)

பாவைமார் நறும் குழல்களும் பரிமளம் கமழ்ந்த – சுந்:13 34/4

TOP


கமழ்ந்தது (1)

பசும் புலால் நாறும் வேலை பரிமளம் கமழ்ந்தது அன்றே – யுத்1:8 17/4

TOP


கமழ்ந்தின்று (1)

ஏர்கள்தாம் கலவைதாம் கமழ்ந்தின்று என்பரால் – அயோ:12 47/2

TOP


கமழ்வன (2)

முதிர்வு உற கமழ்வன முத்தம் மின்னுவ – பால:3 59/3
பலவும் தோய்தலின் பரிமளம் கமழ்வன பாராய் – அயோ:10 25/4

TOP


கமழ்வு (1)

கமழ்வு உற துவன்றிய கணக்கு_இல் கொட்பது – கிட்:14 35/4

TOP


கமழும் (7)

வண்டு உண கமழும் சுண்ணம் வாச நெய் நானத்தோடும் – பால:18 5/1
சந்தம் கமழும் தோளாய் தழுவிக்கொள வா எனவே – அயோ:4 79/4
மீனும் தானும் ஓர் வெறி மணம் கமழும் அ வேலை – சுந்:2 16/4
வேண்டும் அல்ல என தெய்வ வெறியே கமழும் நறும் குஞ்சி – சுந்:4 57/3
மன்றே கமழும் தொடை அன்றே நிருதர் குழுவும் மாநகரும் – சுந்-மிகை:4 9/3
கம்மென கமழும் வாச மலர் அணை கருக சேர்ந்தான் – யுத்1-மிகை:13 4/4
கண்டினின் குயின்ற வீணை நரம்பொடு கமழும் தேறல் – யுத்3-மிகை:22 1/2

TOP


கமித்திலன் (1)

கமித்திலன் நின் இரு காதொடும் நாசி – ஆரண்:14 56/2

TOP


கமுக (1)

கமுக வார் நெடும் கனக ஊசலில் – கிட்:15 22/1

TOP


கமுகம் (1)

அங்கு அவர் கழுத்து என கமுகம் ஆர்ந்தன – அயோ:2 37/2

TOP


கமுகில் (1)

ஆளையும் சீறி பீறி அணி மலர் கமுகில் பாய்ந்த – பால-மிகை:2 1/3

TOP


கமுகின் (3)

வெள்ளி கும்பத்து இளம் கமுகின் பாளை போன்று விரிந்து உளதால் – பால:10 72/4
கூந்தல் அம் கமுகின் பாளை குழலினோடு ஒப்பு காண்பார் – பால:16 12/2
நாளை வா என நல்கினன் நாகு இளம் கமுகின்
வாளை தாவுறு கோசல நாடு உடை வள்ளல் – யுத்2:15 255/3,4

TOP


கமுகு (2)

பட்ட மென் கமுகு ஓங்கு படப்பை போய் – பால:2 26/3
காசு அறு பவள செம் காய் மரகத கமுகு பூண்ட – பால:10 9/3

TOP


கமுகும் (1)

செந்நெலும் கரும்பும் கமுகும் செறிந்து – கிட்:15 46/3

TOP


கமுகொடு (1)

கன்னி நல் நகர் வாழை கமுகொடு நடுவாரும் – பால:23 23/2

TOP


கமை (6)

கமை பெரும் செல்வ கடவுளும் உவமை கண்டிலர் அங்கு அது காண்பான் – பால:3 3/2
கமை அறு சின தனி கார்முகம் கொளா – பால:13 12/3
கமை உறு மனத்தினால் கருத வந்ததோ – பால:23 73/2
கமை ஒப்பது ஓர் தவமும் சுடு கனல் ஒப்பது ஓர் சினமும் – பால:24 14/1
கமை அறு கரும் கடல் கனலி கைபரந்து – யுத்1:6 35/1
கமை பிடித்து நின்று உங்களை இத்துணை கண்டேன் – யுத்3:22 192/3

TOP


கமைப்பு (1)

கமைப்பு அற கடிது கொன்றே களைகுவம் என்ற போதில் – யுத்1-மிகை:13 2/3

TOP


கமையாள் (1)

கமையாள் மேனி கண்டவர் காட்சி கரை காணார் – பால:10 25/2

TOP


கமையாளொடும் (1)

கமையாளொடும் என் உயிர் காவலில் நின்று – ஆரண்:14 75/1

TOP


கமையிலன் (1)

கமையிலன் ஆற்றல் என்னா கதத்தொடும் குலைக்கும் கையான் – யுத்2:18 177/4

TOP


கமையினாள் (1)

கமையினாள் திரு முகத்து அயல் கதுப்பு உற கவ்வி – சுந்:3 10/1

TOP


கமையுடை (1)

கமையுடை முனிவர் மற்றும் அறன் நெறி கலந்தோர் எல்லாம் – யுத்3:24 43/2

TOP


கய் (1)

கய் எலாம் வலியும் ஓய்ந்த கவன மா காலும் ஓய்ந்த – யுத்2:16 49/3

TOP


கய (4)

கய ரத துரக மா கடலன் கல்வியன் – பால:13 58/1
கோள் இபம் கயம் மூழ்க குளிர் கய
கோளி பங்கயம் ஊழ்க குலைந்தவால் – பால:16 32/1,2
கய தொழில் அரக்கன் தன்னை நாடி நாம் காண்டும் என்னா – சுந்:4 82/3
அம் கய தடம் தாமரைக்கு அலரியோன் ஆகி – சுந்:12 49/2

TOP


கயக்கம் (1)

கயக்கம்_இல் துயிற்சி கும்பகருணனை கண்ணின் கண்டான் – சுந்:2 119/4

TOP


கயக்கம்_இல் (1)

கயக்கம்_இல் துயிற்சி கும்பகருணனை கண்ணின் கண்டான் – சுந்:2 119/4

TOP


கயக்கி (1)

துகள் எழ கயக்கி ஊதும் சிலவரை துகைக்கும் காலின் – யுத்2-மிகை:16 26/2

TOP


கயக்கிய (1)

கயக்கிய கடும் திறல் கருத்துளே கிடந்து – ஆரண்-மிகை:10 8/2

TOP


கயங்கள் (2)

கயங்கள் என்னும் கனல் தோய்ந்து கடி நாள் மலரின் விடம் பூசி – பால:10 64/1
கயங்கள் போன்று ஒளிர் பளிங்கு அடுத்த கானமும் – பால:19 5/3

TOP


கயங்களில் (2)

கயங்களில் மரை மலர் காடு பூத்து என – ஆரண்:10 18/3
குல கயங்களில் குளித்தன குடித்தன குருதி – யுத்2:16 205/4

TOP


கயங்களும் (1)

திக்கயங்களும் கயங்களும் வேற்றுமை தெரியா – சுந்:13 26/4

TOP


கயத்தியை (1)

மா கயத்தியை உள் கொதித்து மனத்து வைவன போன்றவே – அயோ:3 52/4

TOP


கயத்தும் (1)

தோய் கயத்தும் மரத்தும் மென் சிறை துள்ளி மீது எழு புள் எலாம் – அயோ:3 52/1

TOP


கயந்தன் (1)

கரம் உடை சதுக்கன் சோதிமுகன் தெதிமுகன் கயந்தன்
அரன் விறல் கொடிய கோபன் இடும்பனோடு அரம்பன் ஆண்மை – யுத்4-மிகை:42 42/2,3

TOP


கயப்பு (1)

வாய் கயப்பு உற மந்தரை வழங்கிய வெம் சொல் – அயோ:2 70/1

TOP


கயம் (5)

கயம் தரு நறும் புனல் கையில் தீண்டலும் – பால:8 24/1
கோள் இபம் கயம் மூழ்க குளிர் கய – பால:16 32/1
கார் திரள் மேனியின் இன் கயம் எங்கும் – சுந்-மிகை:11 14/3
கயம் மேவும் இடங்கர் கழல் கதுவ – யுத்1-மிகை:3 18/1
கயம் குடைந்து ஆடும் வீர களிறு ஒத்தான் கவயன் காலின் – யுத்2:19 59/3

TOP


கயமும் (1)

வன் திறல் கயமும் மாவும் வழங்கினன் வயங்கு சீரான் – யுத்4-மிகை:42 56/4

TOP


கயல் (30)

கயல் புடைபெயர்வன கடி கமழ் கழனி – பால:2 42/4
நடை இள அன்னங்கள் நளின நீர் கயல்
பெடை இள வண்டுகள் பிரசம் மாந்திடும் – பால:3 53/2,3
கயல் பொரு விழியொடும் கலை வலாளனை – பால:5 72/3
கள்ள வாள் நெடும் கண் நிழல் கயல் என கருதா – பால:9 6/3
பின்ற மான பேர் கயல் அஞ்ச பிறழ் கண்ணாள் – பால:10 26/2
காதொடும் குழை பொரு கயல் கண் நங்கை-தன் – பால:10 46/1
கயல் கடல் சூழ் உலகு எல்லாம் கை_நெல்லி கனி ஆக்கி – பால:12 12/1
கயல் பொரு கடலுள் வைகும் கடவுளே காணும் என்பார் – பால:13 42/4
செம் கயல் அனைய நாட்டம் செவி உறா முறுவல் தோன்றா – பால:16 9/1
செம் கயல் அனைய நாட்டம் சிவப்பு உற சீறி போன – பால:18 10/2
புள் உறை கமல வாவி பொரு கயல் வெருவி ஓட – பால:19 20/1
களகள உதிர்ந்தது கயல் கண் ஆலியே – பால:19 29/4
காது இயல் கயல் விழி கன்னிமார்களை – பால:23 49/3
சிலை உடை கயல் வாள் திங்கள் ஏந்தி ஓர் செம்பொன் கொம்பர் – பால:23 79/1
வரு கயல் கண் கியாதி வல் ஆசுரர்க்கு – பால-மிகை:7 21/2
தோய் கயல் கண்கள் சிவப்பு உற நோக்கினள் சொல்லும் – அயோ:2 70/4
செம் கயல் நறவம் மாந்தி களிப்பன சிவக்கும் கண்ணார் – அயோ:3 69/3
சேல் பாய்வன கயல் பாய்வன செம் கால் மட அன்னம் – அயோ:7 8/3
கஞ்சம் நீரில் ஒளிப்ப கயல் உக – அயோ:7 20/3
கலங்கலின் வெருவி பாயும் கயல்_குலம் நிகர்த்த கண்கள் – அயோ:13 55/4
களி உடை மஞ்ஞை அன்ன கனம் குழை கயல் கண் மாதர் – அயோ:13 60/3
செம் கயல் போல் கரு நெடும் கண் தே மரு தாமரை உறையும் – ஆரண்:6 111/1
முழு முகத்து இரு கயல் முத்தின் ஆலிகள் – ஆரண்:10 40/3
செம் கயல் கரும் கண் செ வாய் தேவரும் வணங்கும் தெய்வ – கிட்:13 61/3
கருத்து இயல்பு உரைக்கும் உண் கண் கரும் கயல் செம்மை காட்ட – சுந்:2 105/2
அம் கயல் கரும் கண் இயக்கியர் துயக்கு இல் அரம்பையர் விஞ்சையர்க்கு அமைந்த – சுந்:3 83/1
கயல் மகிழ் கண் இணை கலுழி கான்று உக – சுந்:10 48/1
கயல் வரு காலன் வை வேல் காமவேள் கணை என்றாலும் – யுத்3:25 16/1
கயல் பொரு கங்கை யாறும் குகன் உறை நகரும் காணாய் – யுத்4-மிகை:41 135/2
பொங்கு பல்லியங்கள் ஆர்ப்ப பொரு கயல் கரும் கண் செ வாய் – யுத்4-மிகை:42 38/3

TOP


கயல்_குலம் (1)

கலங்கலின் வெருவி பாயும் கயல்_குலம் நிகர்த்த கண்கள் – அயோ:13 55/4

TOP


கயல்கள் (2)

எழுந்து இடை பிறழ்ந்து ஒளிர் கொழும் கயல்கள் என்ன – பால:15 22/4
வாளை உகள கயல்கள் வாவி படி மேதி – பால:22 41/1

TOP


கயல்களின் (1)

கரும் கயல்களின் பிறழ் கண் மூக்கின் நுதி காண – கிட்:14 44/4

TOP


கயலில் (1)

மானிடை கயலில் வாளில் மலரிடை நயனம் வாங்கி – யுத்2:19 283/2

TOP


கயலை (2)

உள் நிறை கயலை நோக்கி ஓடு நீர் தடங்கட்கு எல்லாம் – பால:18 7/3
கனத்தின் நிறத்தான் தனை பெயர்த்தும் கண்டாள் கயலை கமலத்தால் – யுத்3:23 7/3

TOP


கயலோ (1)

காவியோ கயலோ எனும் கண் இணை – ஆரண்:6 80/1

TOP


கயவன் (1)

காலன் அனைய துன்மருடன் காம்பன் கயவன் கவயாக்கன் – சுந்:4 116/3

TOP


கயவனும் (1)

கால வெம் தொழில் கயவனும் வானகம் கண்டான் – யுத்3:22 173/3

TOP


கயவனோடு (1)

கால மா மாரி நீங்க கயவனோடு இடபன் காந்து – யுத்4-மிகை:41 237/1

TOP


கயன் (1)

அளக்கரோடும் அ கயன் என்பவனும் வந்து அடைந்தான் – கிட்:12 11/4

TOP


கயிடவரை (1)

கரும் கடல் கலக்கும் மது கயிடவரை ஒத்த – பால:15 25/4

TOP


கயிடனை (1)

போல் உயர் கயிடனை மதுவை போன்று உளார் – யுத்3:31 169/2

TOP


கயில் (2)

கயில் விரி வயிர பைம் பூண் கடும் திறல் மடங்கல் அன்னான் – அயோ-மிகை:8 4/2
கயில் விரிவு அற வரு கவசமும் உருவி – யுத்4:37 85/1

TOP


கயிலை (14)

அங்கையின் அரன் கயிலை கொண்ட திறல் ஐயன் – ஆரண்:10 43/1
கங்கை சடை வைத்தவனோடும் கயிலை வெற்பு ஓர் – ஆரண்:11 19/1
எல் இட்ட வெள்ளி கயிலை பொருப்பு ஈசனோடும் – ஆரண்:13 29/1
உருள் உறுத்த திண் கயிலை ஒத்ததால் – கிட்:15 25/4
நீல மலை முன் கயிலை நின்றது என நின்றான் – யுத்1:12 7/3
கண்டு நின்று கயிலை இடந்தவன் – யுத்2:15 94/2
பரக்க பல உரைத்து என் படர் கயிலை பெரு வரைக்கும் – யுத்2:15 165/1
காசு_இல் நல் நெடும் கரம் எடுத்து ஆடிட கயிலை
ஈசன் நான்முகன் என்று இவர் முதலிய இமையோர் – யுத்2:15 223/2,3
கடம் ஏய் கயிலை கிரி கண்ணுதலோடு – யுத்2:18 56/1
நடுக்கம் உற்றிட நல் அறம் ஏங்கிட கயிலை
எடுக்கும் திண் திறல் அரக்கனும் சிலையை நாண் எறிந்தான் – யுத்2-மிகை:15 32/3,4
உமை_ஒரு_பாகன் வைகும் கயிலை கண்டு உவகை உற்றான் – யுத்3:24 43/4
ஈது அவர் சொல கயிலை ஈசனும் நகைத்து இமையவர்க்கும் ஒளி வான் – யுத்3-மிகை:31 45/1
வான் கயிலை ஈசன் அயன் வானவர் கோன் முதல் அமரர் வாழ்த்தி ஏத்த – யுத்4-மிகை:38 1/1
வளம் கெழு கயிலை ஈசன் மலர் அயன் மறைகள் நான்கும் – யுத்4-மிகை:41 297/1

TOP


கயிலையானும் (1)

காதினான் என்ன வானோர் கலங்கினார் கயிலையானும்
போதினான் தானும் இன்று புகுந்தது பெரும் போர் என்றார் – யுத்3:27 86/3,4

TOP


கயிலையில் (4)

கயிலையில் இருந்த தேவை தனி தனி கடுத்தல் செய்தார் – சுந்:1 11/4
தூர்த்தான் அகன் கயிலையில் தொலைவு இலோனும் – சுந்:1 73/3
பத்து எனும் திசையும் வென்று கயிலையில் பரனை எய்தி – யுத்3-மிகை:29 3/1
கயிலையில் வாழும் ஈசன் முதலிய கடவுளோர் தம் – யுத்4-மிகை:42 19/1

TOP


கயிலையின் (2)

கயிலையின் திரண்ட முரண் தொடர் தடம் தோள் கனகனது உயர் வரம் கடந்த – சுந்:3 82/3
கயிலையின் ஒரு தனி கணிச்சி வானவன் – சுந்:12 15/1

TOP


கயிலையின்மலை (1)

கயிலையின்மலை என நின்றான் அனையவர் வரு தொழில் கண்டான் – சுந்:7 20/4

TOP


கயிலையும் (2)

முக்கணான் கயிலையும் முரண் இன்றாயது – யுத்1:2 32/2
கொண்ட வான் கயிலையும் சிகர கோடிகள் – யுத்2-மிகை:15 16/3

TOP


கயிலையே (1)

ஈறு இலான் கயிலையே இயைந்த என் இனி – பால:19 3/3

TOP


கயிலையை (6)

வசை உற கயிலையை மறித்து வான் எலாம் – ஆரண்:10 12/2
கந்தர கயிலையை நிகர்க்கும் காட்சியான் – ஆரண்:13 6/4
கடிது சென்று அவனும் அ கடவுள்-தன் கயிலையை
கொடிய கொம்பினின் மடுத்து எழுதலும் குறுகி முன் – கிட்:5 5/1,2
ஏயும் நன் மதில் இட்டனன் கயிலையை எடுத்தான் – சுந்:2 20/4
மேல் உயர் கயிலையை எடுத்த மேலை_நாள் – யுத்1:2 80/1
வெருவுதி போலும் மன்ன கயிலையை வெருவல் கண்டாய் – யுத்2:16 36/4

TOP


கயிலையோடு (2)

கந்தனார் தந்தையாரை கயிலையோடு ஒரு கை கொண்ட – யுத்3:27 166/3
இம்மை இ உரு இயைந்து எழில் கயிலையோடு ஈசன் – யுத்4-மிகை:35 4/3

TOP


கயிற்றார் (1)

கறுத்து எழு நிறத்தினர் எயிற்றினர் கயிற்றார்
செறுத்து எரி விழிப்பவர் சிகை கழு வலத்தார் – சுந்:8 38/1,2

TOP


கயிற்றால் (1)

ஏ எனா-முன் இடைபுக்கு தொடை வன் கயிற்றால் பிணித்து ஈர்த்தார் – சுந்:12 113/4

TOP


கயிற்றிலா (1)

கயிற்றிலா கண்டத்தாரை காதலித்து அணைவோர் தங்கள் – யுத்4-மிகை:41 72/1

TOP


கயிற்றின் (2)

கயிற்றின் அசைத்த முலை குழி கண்ணாள் – ஆரண்:14 43/4
கடல் கடைந்த மால் வரையினை சுற்றிய கயிற்றின்
அடல் கடந்த தோள் அலங்கு போர் வலயங்கள் இலங்க – யுத்4:35 10/1,2

TOP


கயிற்றினோடும் (1)

சுற்றிய கயிற்றினோடும் தோன்றுவான் அரவின் சுற்றம் – சுந்:12 129/3

TOP


கயிற்று (2)

திரிந்தனர் செறி கயிற்று அரவினால் திரி – சுந்:9 41/3
பொன் கயிற்று ஊர்தியான் வலியை போக்குவான் – யுத்4:37 157/1

TOP


கயிறு (10)

மும்மை புரி வன் கயிறு கொய்து செயல் மொய்ம்பால் – பால:15 21/1
அரும் களி மால் கயிறு அனைய வீரர்க்கும் – பால:19 66/1
மத்து மந்தரம் வாசுகி கடை கயிறு அடை தூண் – பால-மிகை:9 19/1
படையொடு ஆடவர்கள் பாய் புரவி மால் கயிறு தேர் – ஆரண்:1 9/1
அந்தம்_இல் கடை கயிறு அடை கல் ஆழியான் – கிட்:7 26/2
கயிறு அலைப்புண்டது கண்டும் காண்கிலாது – சுந்:12 8/2
நாட்டின் நகரில் நடு உள்ள கயிறு நவிலும் தகைமையவே – சுந்:12 114/1
கயிறு சேர் கழல் கார் நிற கண்டகர் – யுத்3:31 123/1
விட கயிறு என பிறழும் வாள் வலன் விசித்தான் – யுத்4:36 2/2
வல கயிறு கட்டியது முட்டியது வானை – யுத்4:36 8/4

TOP


கயிறு-அது (1)

சுந்தரம் உடை கரம் வலி கயிறு-அது ஒப்ப – யுத்1:12 17/2

TOP


கயிறும் (2)

வாசவன் வய குலிசமும் வருணன் வன் கயிறும்
ஏசு_இல் தென் திசை_கிழவன்-தன் எரி முனை எழுவும் – சுந்:9 16/1,2
சூலமும் கயிறும் இன்மை துணிந்தும் – யுத்1:11 26/2

TOP


கயிறே (1)

பெண்ணிற்கு இசையும் மங்கலத்தின் பிணித்த கயிறே இடை பிழைத்த – சுந்:12 115/3

TOP


கர (23)

கர கமலம் குவித்து இருந்த-காலையில் – பால:5 9/3
பனை அவாம் நெடும் கர பரும யானையாய் – அயோ:1 82/1
கர கத கரி கால் நிமிர்ந்து உண்டன – அயோ:14 16/2
பனை திரள் கர கரி பரதன் செய்கையே – அயோ:14 42/2
அலகிடல் அரிய தன் அவிர் கர நிரையால் – ஆரண்:2 36/3
கல் ஈரும் படை தட கை அடல் கர தூடணர் முதலா – ஆரண்:6 105/1
வெம் கர பெயரோன் வெகுண்டான் விடை – ஆரண்:7 22/3
ஆரியம் தனி ஐம் கர களிறும் ஓர் ஆழி – சுந்:2 11/3
பொன் கர குலிசம் பாசம் புகர் மழு எழு பொன் குந்தம் – சுந்:7 8/3
பல்லொடும் நெடும் கர பகட்டொடும் பரும் தாள் – சுந்:8 32/2
புக்கன கடலிடை நெடும் கர பூட்கை – சுந்:8 39/4
மெயில் கர மணிகள் வீசும் விரி கதிர் விளங்க வெய்ய – சுந்:10 15/1
அயில் கர அணிகள் நீல அவிர் ஒளி பருக அஃதும் – சுந்:10 15/2
பொள்ளல் தரும் கர பூட்கையும் அஃதே – சுந்-மிகை:11 16/3
கர பல் நகம் அன்னவை மின் உக காந்துகின்றான் – யுத்1:11 31/2
பின் தொடர வந்து இரு கர துணை பிடித்தான் – யுத்1:12 22/4
அலை அஞ்சின பிறிது என் சில தனி ஐம் கர கரியும் – யுத்2:18 152/3
கரிய மால் வரை நிகர் கர தூடணர் கதிர் வேல் – யுத்3:30 40/2
வியன் கர நேமி அம் படை அ வெற்பினை – யுத்3-மிகை:23 1/2
கர நிரை அறுத்து வல் அரக்கர் கால் எனும் – யுத்3-மிகை:27 2/3
தொழும் கர துணையினன் சுருதி ஞானத்தின் – யுத்4:40 73/3
துங்க வில் கர தோளினார் சொன்ன நாள் – யுத்4-மிகை:41 181/1
கர கமலங்கள் பூத்த கற்றை அம் கவரி தெற்ற – யுத்4-மிகை:42 36/3

TOP


கரக்க (8)

கரக்க வந்த காம நோய் – ஆரண்:1 64/1
கரக்க அரும் கடும் தொழில் அரக்கர் காய்தலின் – ஆரண்:3 6/1
கையினும் தோளின் மேலும் மார்பினும் கரக்க வாளி – யுத்2:15 136/3
கரக்க நூறி எதிர் பொரு கண்டகர் – யுத்2:19 139/2
கரக்க நின்றே நெடு மாயம் எமக்கும் காட்டக்கடவாயோ – யுத்3:22 220/4
கனியும் காய்களும் உணவு உள முழை உள கரக்க
மனிதர் ஆளின் என் இராக்கதன் ஆளின் என் வையம் – யுத்3:31 43/3,4
கரக்க முழை தேடி உழல்கின்றிலிர்கள் இன்று ஒரு கடும் பகலிலே – யுத்3:31 152/3
காற்றுக்கு ஓடிய பஞ்சு என திசை-தொறும் கரக்க
வேற்று கோல்-கொடு விலக்கினன் இலக்குவன் விசையால் – யுத்4:32 19/3,4

TOP


கரக்கல் (1)

கரக்கல் ஆகலா காதலின் வீழ்ந்தனன் கலுழ்ந்தான் – யுத்4:32 37/3

TOP


கரக்கலுற்று (1)

கரக்கலுற்று ஒழிந்தன ஒழிய கண்டன – யுத்3:24 101/2

TOP


கரக்கிலர் (1)

கரக்கிலர் நெடு மழை கண்ணின் நீர் அது – சுந்:12 17/2

TOP


கரக்கிலன் (1)

களிப்பு இல் இந்தியத்து யோகியை கரக்கிலன் அது போல் – அயோ:10 11/2

TOP


கரக்கும் (5)

கண்ட வனப்பான் மேனி கரக்கும் கருமத்தான் – சுந்-மிகை:2 4/1
கரக்கும் நாயகனை தானும் உணர்ந்திலன் சீற்றம் கண்டும் – யுத்1:6 59/2
கரக்கும் வீரதை தீமையை எனும் இது கண்டோம் – யுத்2:16 218/2
கைம் மருங்கு உண்டாம் நின்னை காயாவாம் அப்புறம் போய் கரக்கும் என்றான் – யுத்3:24 29/4
கரக்கும் உற்று ஒரு புறத்து என்னும் கண்ணினால் – யுத்3:31 168/2

TOP


கரக்குவது (1)

கரக்குவது அல்லது ஓர் கடன் உண்டாகுமோ – யுத்3:24 78/4

TOP


கரகம் (1)

கரகம் உந்திய மலை முழையில் கண்_செவி – யுத்3:20 42/1

TOP


கரகமும் (1)

சூலமும் திகிரி சங்கும் கரகமும் துறந்து தொல்லை – சுந்:12 75/3

TOP


கரங்கள் (16)

குனி சிலை வயவனும் கரங்கள் கூப்பிட – பால:5 64/1
கரை செய்ய அரியது ஒரு பேர் உவகை கடல் பெருக கரங்கள் கூப்பி – பால:6 10/2
மீ தன் கரங்கள் அவை பரப்பி மிகு வெண் நிலவு ஆம் வெண் சுதையால் – பால:10 74/2
உக்கன பல்லொடு கரங்கள் வீழ்ந்தன – பால:13 13/1
கரங்கள் குவித்து இரு கண்கள் பனிப்ப – பால:13 29/1
கான் உடை கதிர்கள் என்னும் ஆயிரம் கரங்கள் ஓச்சி – பால:17 1/2
தையலார் நெடு விழி என கொடியன கரங்கள் – ஆரண்:7 81/4
கடித்தலத்தினும் கழுத்தினும் தன் இரு கரங்கள்
மடுத்து மீ கொண்ட வாலி-மேல் கோல் ஒன்று வாங்கி – கிட்:7 63/2,3
கரங்கள் கூப்பினர் தம் கிளை திருவொடும் காணார் – சுந்:13 39/1
என்றலும் கரங்கள் கூப்பி எழுந்தனர் இறைஞ்சி தாழா – சுந்:14 8/1
இடித்தனர் அசனி அஞ்ச எறுழ் வலி கரங்கள் ஓச்சி – சுந்-மிகை:14 16/2
ஏற்று அரும் கரங்கள் பல் வேறு எறி திரை பரப்பின் தோன்ற – யுத்1:3 149/2
கரங்கள் மீ சுமந்து செல்லும் கதிர் மணி முடியன் கல்லும் – யுத்1:4 137/1
குணங்களால் உயர்ந்தான் சேனை கடல் எலாம் கரங்கள் கூப்ப – யுத்2:16 163/4
பயம் கொள கரங்கள் ஓச்சி குத்தினான் உதைத்தான் பல் கால் – யுத்2:16 180/4
என்னலும் கரங்கள் கூப்பி எழுந்தனர் இறைஞ்சி நின்றார் – யுத்4-மிகை:41 271/4

TOP


கரங்களால் (3)

பிசையுமால் அரக்கரை பெரும் கரங்களால் – சுந்:9 37/4
கரங்களால் எற்ற நொந்தேம் காவலோய் என்னலோடும் – சுந்-மிகை:14 9/3
கதிர் கொடும் கண் அரக்கர் கரங்களால்
விதிர்த்து எறிந்த விளங்கு இலை வேலினே – யுத்2:15 24/3,4

TOP


கரங்களில் (2)

கரங்களில் நேமி சங்கம் தாங்கிய கரியோன் காக்கும் – யுத்2:19 298/1
நால்_அஞ்சு ஆகிய கரங்களில் நனம் தலை அனந்தன் – யுத்4:35 9/1

TOP


கரங்களின் (1)

கொல் நகங்களின் கரங்களின் குலைந்து உக மலைந்தான் – கிட்:7 60/4

TOP


கரங்களும் (3)

பாதமும் கரங்களும் அனைய பல்லவம் – பால:10 46/2
தடம் தரு கரங்களும் தாளும் தாங்குறா – சுந்-மிகை:2 8/2
முன்னது ஆக்கிய கரங்களும் முதிர் பொதிர் எறிய – யுத்4-மிகை:37 9/3

TOP


கரங்களே (1)

கரங்களே இவன் மணி கரம் என்று உன்னுவாள் – ஆரண்:6 7/4

TOP


கரங்களை (4)

நல் நெடும் கரங்களை நடுக்கி ஓடி போய் – பால:10 61/3
கரத்தொடு கரங்களை புடைத்து கண்களில் – ஆரண்:10 27/3
கரங்களை கழல்களை ஒடிய காதின – யுத்2:19 45/3
கலக்கம் அற்றிடும் அரக்கர்-தம் கரங்களை கடிந்தே – யுத்2-மிகை:16 36/2

TOP


கரங்களோடும் (1)

தொடர்ந்து போம் பழியினோடும் தூக்கிய கரங்களோடும்
நடந்து போய் நகரம் புக்கான் அருக்கனும் நாகம் சேர்ந்தான் – யுத்2:16 2/3,4

TOP


கரடி (4)

வெம் சின கரடி நாய் வேங்கை யாளி என்று – ஆரண்:7 45/2
கரி பரி வேங்கை மா கரடி யாளி பேய் – சுந்-மிகை:3 14/1
பெருத்த குன்றம் கரடி பெரும் படை – யுத்1:8 41/2
கடந்தன பசி தழல் கரடி காதுவ – யுத்2:19 47/4

TOP


கரடிக்கு (2)

அ காலம் உள்ளான் கரடிக்கு அரசு ஆகி நின்றான் – யுத்1:11 28/3
பின்னை கரடிக்கு இறையைத்தான் பேர் மாய்த்தாய் – யுத்2:17 84/3

TOP


கரடிகட்கு (1)

நோக்கினன் கரடிகட்கு அரசும் நோன் புகழ் – யுத்3:24 67/1

TOP


கரடிகை (1)

கம்பலி உறுமை தக்கை கரடிகை துடி வேய் கண்டை – யுத்3:22 5/3

TOP


கரடியின் (2)

கண்டு நின்ற கரடியின் காவலன் – யுத்2:15 63/1
கரடியின் சேனையோடு கவி குல தானை எல்லாம் – யுத்2-மிகை:18 23/1

TOP


கரண் (1)

கரண் புகு சூழலே சூழ காண்பது ஓர் – யுத்1:4 51/2

TOP


கரண்ட (1)

கரண்ட நீர் இலங்கை வேந்தை சிறை-வைத்த கழல் கால் வீரன் – ஆரண்:12 61/2

TOP


கரண்டம் (1)

கவ்வு மீனொடு முழுகுவ எழுவன கரண்டம் – கிட்:1 16/4

TOP


கரணங்கள் (1)

காந்தள் மெல் விரல் சனகி-மேல் மனம் முதல் கரணங்கள் கடிது ஓட – சுந்:2 208/3

TOP


கரணத்தின் (1)

உள் நிறைந்துள கரணத்தின் ஊங்கு உள உணர்வும் – யுத்1:3 43/3

TOP


கரணத்து (1)

அடக்கும் ஐம்பொறியொடு கரணத்து அப்புறம் – அயோ:5 26/3

TOP


கரணம் (4)

ஏவிய கரணம் மற்றும் கொழுநரோடு ஒழிய யாணர் – சுந்:2 116/2
கவனம் உறு கரணம் இடுவர் கழுது இனமும் – யுத்3:31 164/3
அரும் கரணம் ஐந்து சுடர் ஐந்து திசை நாலும் – யுத்4:36 14/1
கரணம் அ அறிவை கடந்து அகல்வு அரிது ஆக – யுத்4:40 93/2

TOP


கரத்தர் (5)

செம் சிலை கரத்தர் மாதர் புலவிகள் திருத்தி சேந்த – பால:10 20/3
வெம் கரத்தர் அயில் வாளினர் வில்லோர் – யுத்1:11 10/1
கலியினும் கொடியர் கற்ற படைக்கல கரத்தர் என்றால் – யுத்3:31 53/3
பூ மொய்த்த கரத்தர் ஆகி விண்ணவர் போற்ற நின்றான் – யுத்3:31 229/2
தலை-மிசை தாங்கிய கரத்தர் தாரை நீர் – யுத்4:38 16/1

TOP


கரத்தன் (1)

தாங்கு வில் கரத்தன் தூணி தழுவிய புறத்தன் தன்னுள் – யுத்2:19 184/1

TOP


கரத்தன (1)

மா கரத்தன உரத்தன வலியன நிலைய – கிட்:12 10/1

TOP


கரத்தால் (19)

எல் ஆழி தேர் இரவி இளம் கரத்தால் அடி வருடி அனந்தல் தீர்ப்ப – பால:11 17/2
கறுத்த மணிகண்டர் கடவுள் சிலை கரத்தால்
இறுத்தவனும் வெம் கணை தெரிந்தனன் எதிர்ந்தான் – ஆரண்:9 10/3,4
சுற்றும் நோக்குறும் சுடு சரம்-தனை துணை கரத்தால்
பற்றி வாலினும் காலினும் வலி உற பறிப்பான் – கிட்:7 68/2,3
உற்றது அ புறத்து உறாத முன் உறு வலி கரத்தால்
பற்றி வாலினும் காலினும் பிணித்து அகப்படுத்தான் – கிட்-மிகை:7 5/2,3
அயில் எயிற்று அரியின் சுவடு தன் கரத்தால் அளைந்த மாக்கரியின் நின்று அஞ்ச – சுந்:3 82/4
கரும் கடல் அரக்கர்-தம் படைக்கலம் கரத்தால்
பெரும் கடல் உற புடைத்து இறுத்து உக பிசைந்தான் – சுந்:8 23/1,2
கடியுண்டார்களும் கழுத்து இழந்தார்களும் கரத்தால்
அடியுண்டார்களும் அச்சமுண்டார்களும் அரக்கர் – சுந்:11 31/3,4
அள்ளி அப்ப திரை கரத்தால் அரைப்பது ஏய்க்கும் அணி ஆழி – யுத்1:1 9/4
மா இரும் கரத்தால் மண் மேல் அடியுறையாக வைத்து – யுத்1:7 10/2
கள்ள கறை உள்ளத்து அதிர் கழல் வெய்யவன் கரத்தால்
தள்ள தளர் வெள்ளி பெரும் கிரி ஆம் என சலித்தான் – யுத்2:15 185/3,4
பல்லினால் இதழ் அதுக்கினன் பரு வலி கரத்தால்
எல்லின் நான்முகன் கொடுத்தது ஓர் வேல் எடுத்து எறிந்தான் – யுத்2:15 205/3,4
கறித்தான் சில கவர்ந்தான் சில கரத்தால் சில பிடித்தான் – யுத்2:18 158/3
கார் மேல் துயில் மலை போலியை கரத்தால் பிடித்து எடுத்தான் – யுத்2:18 176/2
கதிரவன் செழும் சே ஒளி கற்றை அம் கரத்தால்
எதிரும் வல் இருள் கரி இறுத்து எழு முறை மூழ்கி – யுத்3:20 55/2,3
கலந்த தாமரை பெரு வனம் கதிரவன் கரத்தால்
மலர்ந்தது ஆம் என பொலிந்தன உலந்தவர் வதனம் – யுத்3:20 58/3,4
களம்தான் ஒரு குழம்பு ஆம் வகை அரைத்தான் இரு கரத்தால்
வளர்ந்தான் நிலை உணர்ந்தார் உலகு ஒரு மூன்றையும் வலத்தால் – யுத்3:22 114/2,3
சேமித்தனர் இமையோர் தமை சிரத்து ஏந்திய கரத்தால்
ஆம் இ தொழில் பிறர் யாவரும் அடைந்தார் பழுது அடையா – யுத்3:27 146/1,2
கொல் நக கரத்தால் பல்லால் மரங்களால் மான குன்றால் – யுத்3:28 48/3
எல்லாம் நெடும் கரத்தால் எடுத்து எறிந்தான் செரு அறிந்தான் – யுத்4:37 54/4

TOP


கரத்தாள் (1)

கோல் வாள் சாபம் கொண்ட கரத்தாள் வட குன்றம் – சுந்:2 76/2

TOP


கரத்தான் (4)

மான் மறி கரத்தான் மழு ஏந்துவான் – அயோ:4 25/1
வண்ண வில் கரத்தான் முன்னர் கவி குலத்து அரசன் வந்தான் – கிட்:11 101/4
படம் தாழ் அரவை ஒரு கரத்தான் பறித்தாய் எனினும் பயன் இன்றால் – சுந்:4 109/2
கை அவன் தொட அமைந்த கரத்தான்
ஐய வாலியொடு இ அண்டம் நடுங்க – யுத்1:11 23/1,2

TOP


கரத்தில் (2)

காமரு கோசலை கரத்தில் ஓர் பகிர் – பால:5 86/3
மோது பாற்கடலின் முன் நாள் முளைத்த நால் கரத்தில் ஏந்தும் – பால-மிகை:0 4/3

TOP


கரத்திலும் (1)

இலங்கு வில் கரத்திலும் இருக்கவே அவள் – கிட்:6 20/2

TOP


கரத்தின் (10)

தெண் திரை கரத்தின் வாரி திரு மலர் தூவி செல்வர் – ஆரண்:5 2/3
வாற்கலன் பொதி அசைந்தென கரத்தின் அணையா – ஆரண்-மிகை:1 4/3
கதவம் செய்ய கரத்தின் நீக்கினான் – கிட்:9 1/4
கரத்தின் ஏந்திய கார் வரை கண் அகன் – யுத்1:8 49/3
வானர குழுவை எல்லாம் வயங்கும் என் கரத்தின் வாளால் – யுத்1-மிகை:9 15/3
குரக்கு தனி கரத்தின் புடை பொறை ஆற்றுவை-கொல்லாம் – யுத்2:15 165/4
கரத்தின் வெம் சிலை வளைக்கும் முன் கடும் சினத்து அரக்கன் – யுத்2-மிகை:15 29/2
கை நிறைத்து எடுத்த கல்லும் மரனும் தம் கரத்தின் வாங்கி – யுத்3:21 14/3
தொகைப்பட நின்றோர் யாரும் சுடர் படை கரத்தின் ஏந்தி – யுத்3-மிகை:20 2/2
வாங்குதும் துகில்கள் என்னும் மனம் இலர் கரத்தின் பல்-கால் – யுத்4:42 7/1

TOP


கரத்தினன் (2)

வெம் கண் நாக கரத்தினன் வெண் நிற – அயோ:7 18/1
பற்றிய கரத்தினன் பணைத்த பண்ணையில் – ஆரண்:15 17/2

TOP


கரத்தினால் (3)

கரத்தினால் விசைத்து எற்றுவர் கடிப்பர் நின்று இடிப்பர் – கிட்:7 55/2
காய்ந்த வானர வீரர் கரத்தினால்
தேய்ந்த ஆயுளர் ஆனவர் செம் புண்ணீர் – யுத்2:15 51/1,2
பரு வலி கரத்தினால் தண்டு இரண்டையும் பறித்து கொண்டான் – யுத்2:19 173/4

TOP


கரத்தினில் (2)

நடந்து தன் இரு கரத்தினில் நலம் பெறும் சிலை-வாய் – ஆரண்-மிகை:8 1/1
கரத்தினில் திரியாநின்ற மரத்தினை கண்டமாக – யுத்3:21 34/1

TOP


கரத்தினும் (2)

உய்த்த வெம் சரம் உரத்தினும் கரத்தினும் ஒளிப்ப – சுந்:11 50/1
வெம் கரத்தினும் காலினும் வாலினும் வீக்கி – யுத்1:5 61/3

TOP


கரத்து (21)

சங்கு உறை கரத்து ஒரு தனி சிலை தரித்தான் – பால:7 27/4
கரத்து எறி படையினர் கமலத்தோன் தரும் – ஆரண்:7 39/2
போல் திசை சுற்றிய கரத்து புக்குளார் – ஆரண்:15 5/4
செம் கண் வில் கரத்து இராமன் அ திரு நெடு மாலே – கிட்:3 76/3
பாச வெம் கரத்து கூற்றும் கட்புலன் பரப்ப அஞ்சும் – கிட்:16 59/2
எழுவின் நீள் கரத்து ஏற்றிட இற்று இடை – யுத்1:8 47/3
கங்கையும் பிறையும் சூடும் கண்ணுதல் கரத்து நேமி – யுத்1:14 23/1
நெற்றி மேலும் நெடும் கரத்து எற்றலும் – யுத்2:15 78/3
கால் நெடும் தேர் உயர் கதலியும் கரத்து
ஏனையர் ஏந்திய பதாகை ஈட்டமும் – யுத்2:15 104/1,2
காலன் ஒத்தவன் கரத்து அளித்தது அ கணம் – யுத்2-மிகை:16 49/4
திரண்ட வச்சிர கதை கரத்து எடுத்தனன் கும்பகன் சினம் மூள – யுத்2-மிகை:16 53/4
மல் ஏறிய திண் புய மள்ளர் கரத்து
எல் ஏறிய வாள் எழு வல் முசலம் – யுத்2-மிகை:18 3/1,2
மாற்றம் ஒன்று இளையவன் வளை வில் செம் கரத்து
ஏற்றினன் வணங்கி நின்று இயம்புவான் இகல் – யுத்3:22 37/1,2
தேர் அழியாத போதும் சிலை கரத்து இருந்த போதும் – யுத்3:28 36/2
வரம் தரு முதல்வன் மற்றை மான் மறி கரத்து வள்ளல் – யுத்3:28 57/1
வேதாள கரத்து இவர் பண்டு புவியிடம் விரிவு – யுத்3:30 19/1
எய்யும் வில் கரத்து வீரன் இலக்குவன் தன்னோடு ஏற்றால் – யுத்3:31 64/2
பொன் நேர் வரு வரி வில் கரத்து ஒரு கோளரி போல்வான் – யுத்3:31 114/2
காமரத்தால் சிவன் கரத்து வாங்கினான் – யுத்4:37 159/4
வில் பொலி கரத்து ஒரு வேத நாயகா – யுத்4-மிகை:40 14/3
வரையலுற்றான் மலர் கரத்து இருந்த வன் சிலையால் – யுத்4-மிகை:41 116/1

TOP


கரத்துணை (1)

கரத்துணை குவித்தனன் இளைய காளையோடு – யுத்4-மிகை:41 189/2

TOP


கரத்தும் (2)

கைகயன் தனையை-தன் கரத்தும் அ முறை – பால:5 87/1
அறுத்த வில் இழந்து அழியும் முன் ஐ_இரு கரத்தும்
பொறுத்து வெம் சிலை நாண் ஒலி புடைத்து அடல் பகழி – யுத்2-மிகை:15 36/1,2

TOP


கரத்துள் (1)

காந்து இகல் அரக்கன் வெம் கரத்துள் நீங்கிய – யுத்2:16 288/1

TOP


கரத்தை (2)

எழுந்தாள் இருந்தாள் தளிர் கரத்தை நெரித்தாள் சிரித்தாள் ஏங்கினாள் – யுத்3:23 9/2
விட்டனன் மாருதி கரத்தை மேன்மையான் – யுத்4-மிகை:41 273/4

TOP


கரத்தையே (1)

உள்ள கையினும் அற்ற வெம் கரத்தையே அஞ்சின உலகு எல்லாம் – யுத்2:16 335/4

TOP


கரத்தொடு (5)

கரத்தொடு கரங்களை புடைத்து கண்களில் – ஆரண்:10 27/3
அற்ற கரத்தொடு உன் தலை நீயே அனல் முன்னில் – ஆரண்:11 9/1
கேட்ட ஆண்தகை கரத்தொடு கரதலம் கிடைப்ப – யுத்1:2 100/1
கரத்தொடு கரம் பல புடைத்து காளை நீ – யுத்1-மிகை:4 1/2
கரத்தொடு தொடுத்த கடல் மீது நிமிர் காலத்து – யுத்4:36 11/3

TOP


கரத்தொடும் (3)

கரத்தொடும் பாழி மா கடல் கடைந்துளான் – யுத்1:5 10/1
பொன்னின் வார் சிலை கரத்தொடும் பொருகென புகுந்து – யுத்3-மிகை:22 5/3
ஐம்_நான்கு எனும் கரத்தொடும் உமையவள் ஒழிய – யுத்4-மிகை:35 4/2

TOP


கரத்தோன் (1)

அறம் என்ன ஒரு தனியே திரிந்து அமராபதி கரத்தோன் – பால:12 8/4

TOP


கரதலங்களால் (1)

கடல் கடைந்த அ கரதலங்களால்
உடல் கடைந்தனன் இவன் உலைந்தனன் – கிட்:3 64/3,4

TOP


கரதலத்தால் (1)

கல் அரக்கும் கரதலத்தால் காட்டு என்று காண்கேனோ – சுந்:2 228/2

TOP


கரதலத்தினால் (1)

கரதலத்தினால் பட்டதும் கட்டுரைக்கின்றார் – சுந்:7 56/2

TOP


கரதலத்தினும் (1)

கரதலத்தினும் காலினும் வாலினும் கதுவ – சுந்:7 48/1

TOP


கரதலத்து (6)

இரும் கடக கரதலத்து இ எழுத அரிய திருமேனி – பால:12 22/3
கரதலத்து அண்ணலை கண்ணின் நோக்கிய – ஆரண்:10 11/2
வயிர வன் கரதலத்து அவன் வலித்து எறிய அன்று – கிட்:5 13/3
வண்ண வில் கரதலத்து அரக்கன் வாளினன் – கிட்:10 19/1
எயிறு அலைத்த கரதலத்து எற்றினான் – யுத்2:16 61/2
கரதலத்து ஆழியும் காட்டி போயினான் – யுத்4-மிகை:41 188/4

TOP


கரதலம் (5)

தவித்தனன் கரதலம் கலங்கலீர் என – பால:8 40/1
மாற்ற_அரும் கரதலம் மறிக்கும் மாது ஒரு – பால:19 21/3
உன்னலர் கரதலம் சுமந்த உச்சியர் – ஆரண்:10 8/2
கேட்ட ஆண்தகை கரத்தொடு கரதலம் கிடைப்ப – யுத்1:2 100/1
பூண்டு எழு கரதலம் பொறுக்கலாதன – யுத்2:18 116/3

TOP


கரதலம்-கொடு (1)

கவரி இங்கு இது என கரதலம்-கொடு திரித்து – கிட்:5 12/1

TOP


கரந்த (6)

உழை துறு மலை மா கொங்கை கரந்த பால் ஒழுக்கை ஒத்த – கிட்:10 33/2
தண்டல்_இல் தன் உரு கரந்த தன்மையான் – சுந்:12 13/2
காசம் ஆயின எல்லாம் கரந்த தனது உருவிடையே கனக தோள்கள் – யுத்3:24 40/2
சுழன்றன நெடும் கணை கரந்த புண் கடுத்து – யுத்3:24 102/1
காளி போன்றனன் இராவணன் வெள்ளிடை கரந்த
பூளை போன்றது அ பொரு சினத்து அரிகள்-தம் புணரி – யுத்4:32 17/3,4
கள் இருக்கும் மலர் கூந்தல் சானகியை மன சிறையில் கரந்த காதல் – யுத்4:38 23/3

TOP


கரந்தது (8)

அன்று என ஆம் என இமையோர் அயிர்த்தனர் மேல் வெயில் கரந்தது அங்கும் இங்கும் – பால:6 14/2
கரந்தது கடுத்து உடுக்கணங்கள் மாண்டவே – பால-மிகை:19 1/4
வெம் கதிர் கரந்தது ஒரு மேகம் எனல் ஆனான் – யுத்1:12 20/4
காற் படு கதியினின் கரந்தது ஓடியே – யுத்2-மிகை:16 20/4
கல்லொலியோடும் கூட கடல் ஒலி கரந்தது அன்றே – யுத்3:22 8/4
கரந்தது வயிற்று கால வலம்புரி கையில் வாங்கி – யுத்3:22 12/3
கார்_குன்றம் அனையான் தன் கடும் கணை புட்டிலின் நடுவண் கரந்தது அம்மா – யுத்4:37 198/4
கான் புக கரந்தது இ கமல நாயகி – யுத்4-மிகை:40 16/3

TOP


கரந்தமை (1)

தேவர் கோமகன் கரந்தமை அறிந்திலன் திகைத்து – பால-மிகை:9 32/3

TOP


கரந்தன (3)

கழிந்து புக்கு இடை கரந்தன அனங்கன் வெம் கடும் கணை பல பாய – சுந்:2 207/2
கரந்தன நிருதர்-தம் கரை இல் யாக்கையின் – யுத்2:18 102/2
காட்டு என உரைத்து வாழ்த்தி கரந்தன கமலக்கண்ணன் – யுத்3:24 62/2

TOP


கரந்தனர் (1)

கரை இல் நுண் புகை படலையில் கரந்தனர் கலிங்க – சுந்:13 22/3

TOP


கரந்தனன் (3)

சிந்திடாது ஒரு சடையினில் கரந்தனன் சேர – பால-மிகை:9 51/4
கரந்தனன் கணைகளால் முனிவு காந்துவான் – யுத்2:18 120/4
தேயத்தான் என்னா-வண்ணம் கரந்தனன் தெரிந்திலாதான் – யுத்3:21 29/2

TOP


கரந்தனையான் (1)

திக்கு நோக்கிய புயங்களும் சில கரந்தனையான்
ஒக்க நோக்கியர் குழாத்திடை உறங்குகின்றானை – சுந்:2 138/2,3

TOP


கரந்தால் (1)

காட்டாது இனி கரந்தால் அது கருமம் அலது என்னா – யுத்3:27 134/3

TOP


கரந்தான் (6)

கறங்கு வெம் சிறை கலுழன் தன் கடுமையின் கரந்தான்
பிறங்கு தெண் திரை பெரும் கடல் புக்கு இனம் பெயராது – யுத்1:3 49/2,3
கதிர் ஒப்பன சில வெம் கணை அனுமான் உடல் கரந்தான்
அதிர கடல் நெடும் தேரினன் மழை_ஏறு என ஆர்த்தான் – யுத்2:18 164/3,4
கண் இமைப்பதன் முன்பு போய் விசும்பிடை கரந்தான்
அண்ணல் மற்றவன் ஆக்கை கண்டறிகிலன் ஆகி – யுத்3:22 78/1,2
கடைந்த வேலை போல் கலங்குறும் இலங்கையில் கரந்தான் – யுத்3:22 82/4
விண்ணிடை கரந்தான் என்பார் வஞ்சனை விளைக்கும் என்பார் – யுத்3:28 1/1
கள்ளம் படர் பெரு மாயையின் கரந்தான் உரு பிறந்தார் – யுத்3:31 115/3

TOP


கரந்திலர் (2)

கரந்திலர் என்னை யான் என்றும் காண்பெனால் – ஆரண்:4 12/4
கரந்திலர் அவரை யாக்கை கண்டன குரங்கும் கண்ணால் – யுத்3:28 57/4

TOP


கரந்திலன் (2)

கரந்திலன் இலக்கணம் எடுத்து காட்டிய – ஆரண்:6 18/1
கரந்திலன் தனித்து ஒருத்தன் நேரும் வந்து காலினான் – யுத்3:31 74/4

TOP


கரந்து (15)

கள்ளரின் கரந்து உறை காமம் ஆதி ஆம் – அயோ:1 17/3
கை கொளும் அடைக்கலம் கரந்து வவ்வினோன் – அயோ-மிகை:11 4/2
கடிதின் ஓடினென் எடுத்து ஒல்லை கரந்து அவள் காதல் – ஆரண்:6 82/3
காடு துன்றி விசும்பு கரந்து என – ஆரண்:7 26/1
களி உடை அனங்க கள்வன் கரந்து உறை கங்குல் காலம் – ஆரண்:14 7/1
உரம் பெயர்வு இல் வன் கரி கரந்து உற ஒடுங்கா – கிட்:10 82/2
நாமமும் உருவமும் கரந்து நண்ணினாய் – சுந்:12 65/4
கண்ணினை அப்புறம் கரந்து போகினும் – யுத்1:5 6/1
கண் இலர் கரை இலர் கரந்து போயினார் – யுத்1:5 24/4
கரந்து நின்ற நின் தன்மையை அது செல கருதும் – யுத்1:5 75/1
கரந்து கோடலே நன்று இனி நின்றது என் கழறி – யுத்1:6 8/4
துள்ளியின் இரதம் தோய்ந்து தொல் நிறம் கரந்து வேறு ஆய் – யுத்1:9 30/3
ஒடுங்கி யாம் கரந்து உறைவிடம் அறிகிலம் உயிரை – யுத்3:31 24/2
கரந்து அடங்கினர் இனி மற்று அ அரக்கரை கடப்பார் – யுத்3:31 38/3
கை உள முதல்கள் தம்மை கரந்து தம்பிக்கு ஒன்று ஈயார் – யுத்4-மிகை:41 67/3

TOP


கரந்துளன் (1)

கண்ணினும் கரந்துளன் கண்டு காட்டுவார் – யுத்1:3 71/1

TOP


கரந்துறை (1)

கன்னி மா நகர்ப்புறத்து அகன் கரந்துறை காண்பான் – சுந்:2 143/3

TOP


கரந்தை (2)

கரந்தை மத்தமோடு எருக்கு அலர் கூவிளை கடுக்கை – பால-மிகை:9 48/1
கரந்தை சூடியும் பாற்கடல் கள்வனும் – யுத்3:29 11/3

TOP


கரப்ப (2)

பகல் ஒளி கரப்ப வானை மறைத்தன பறவை எல்லாம் – சுந்:1 4/4
துடித்தாள் மின் போல் உயிர் கரப்ப சோர்ந்தாள் சுழன்றால் துள்ளினாள் – யுத்3:23 8/3

TOP


கரப்பர் (1)

தூர்ப்பர் பலர் மூ_இலை_வேல் துரப்பர் பலர் கரப்பர் பலர் சுடு தீ தோன்ற – யுத்3:31 98/2

TOP


கரபத்திரத்து (1)

வேண்டில் கரபத்திரத்து ஈர்த்து விழுத்தல் ஆகி – ஆரண்:10 138/3

TOP


கரம் (73)

இருபது கரம் தலை ஈர்_ஐந்து என்னும் அ – பால:5 8/1
திருமகள் கரம் செக்க சிவந்து காட்டிற்றே – பால:8 27/4
உமையாள் ஒக்கும் மங்கையர் உச்சி கரம் வைக்கும் – பால:10 25/1
விண்ணவரும் முனிவர்களும் வேதியரும் கரம் குவிப்ப வேலை என்னும் – பால:11 16/2
கொய்து ஈதி என்று ஓர் குயிலை கரம் கூப்புகின்றாள் – பால:17 16/4
தோடு அவிழ் மலர் கரம் சிவப்ப தொட்டனள் – பால:19 32/2
ஆனவர் தமை கரம் அமைத்து அங்கு ஐயனை – பால-மிகை:5 10/3
வடா திசை முனியும் நண்ணி மலர் கரம் நாசி வைத்து ஆங்கு – பால-மிகை:11 47/1
பாடுகின்றனர் பார்த்தவர்க்கே கரம்
சூடுகின்றனர் சொல்லுவது ஓர்கிலர் – அயோ:2 2/2,3
கண்டு நெஞ்சு கலங்கி அம் சிறை ஆன காமர் துணை கரம்
கொண்டு தம் வயிறு எற்றி எற்றி விளிப்ப போன்றன கோழியே – அயோ:3 51/3,4
கரி கரம் பொரு கைத்தலத்து உயர் காப்பு நாண் அணிதற்கு முன் – அயோ:3 54/2
பனையின் நீள் கரம் பற்றிய கையினாள் – அயோ:4 223/4
சூடின மலர் கரம் சொல்லின் முன் செவி – அயோ:11 65/1
கங்கணங்களும் இலங்கிய கரம் பிறழவே – ஆரண்:1 15/4
கரங்களே இவன் மணி கரம் என்று உன்னுவாள் – ஆரண்:6 7/4
கரை இறந்தோர் இராவணற்கு கரம் இறுக்கும் குடி என்றால் – ஆரண்:6 116/2
பின் உற தன் பெரும் கரம் நீட்டினான் – ஆரண்:9 16/4
கரம் என கரன் கண்டம் உற்றான்-அரோ – ஆரண்:9 24/4
நிரை வளை தளிர் கரம் நெரிந்து நோக்கினர் – ஆரண்:10 35/2
கரம் கிடந்த கொம்பு ஒடிந்து அடங்க வென்ற காவலன் – ஆரண்:10 93/2
சேடரும் பாருளோரும் கரம் சிரம் சேர்த்தார் அன்றே – ஆரண்:13 129/4
திக்கு அவம் தர நெடும் திரள் கரம் சினவு தோள் – கிட்:3 12/3
கரம் இரண்டினும் வாலினும் காலினும் கழற்றி – கிட்:7 72/3
உன் அடைக்கலம் என்று உய்த்தே உயர் கரம் உச்சி வைத்தான் – கிட்:7 143/4
இழைத்த வெண் திரை கரம் எடுத்து இலங்கையாள் – கிட்:16 1/2
கழங்கும் பந்தும் குன்று-கொடு ஆடும் கரம் ஓச்சி – சுந்:2 88/3
இனிதின் என்பது நினைந்து தன் கரம் பிசைந்திருந்தான் – சுந்:3 136/4
கோடு உறு கரம் என சிறிது கூறலாம் – சுந்:4 47/2
வந்து எனை கரம் பற்றிய வைகல்-வாய் – சுந்:5 34/1
கரம் பயில் முரசு_இனம் சுறங்க கை தொடர் – சுந்:5 57/1
இழந்தன நெடும் கரம் இழந்தன வியன் தாள் – சுந்:8 26/2
விண்ணை நோக்குறும் இரு கரம் குவிக்கும் வெய்து உயிர்க்கும் – சுந்-மிகை:3 3/3
கரம் ஒரு மூன்றினார் காலும் மூன்றினார் – சுந்-மிகை:3 12/2
கறுத்து வஞ்சகர் சிரத்தொடு கரம் புயம் சிதறி – சுந்-மிகை:11 29/3
சிரதலம் கரம் சேர்ந்திடா செவி தொளை சேர்ந்த – யுத்1:3 37/2
இருபது கரம் தலை ஈர்_ஐந்து என்பர் அ – யுத்1:4 36/1
ததைய செம் கரம் பரப்பிய தன் பெரும் தாதை – யுத்1:12 4/3
சுந்தரம் உடை கரம் வலி கயிறு-அது ஒப்ப – யுத்1:12 17/2
மிடல் கொண்டு அவர் வீசு கரம் பொடிபட்டு – யுத்1-மிகை:3 21/1
கரத்தொடு கரம் பல புடைத்து காளை நீ – யுத்1-மிகை:4 1/2
மார்பில் கடிது எதிர் குத்தினன் வயிர கரம் அதனால் – யுத்2:15 173/4
குறுக்கி கரம் நெடும் தோள் புறம் நிமிர கொடு குத்த – யுத்2:15 184/4
நிலை கொள் மா கடல் ஒத்தனன் கரம் புடை நிமிரும் – யுத்2:15 211/2
காசு_இல் நல் நெடும் கரம் எடுத்து ஆடிட கயிலை – யுத்2:15 223/2
வன் திறல் இரு கரம் வாங்கி மாந்தியே – யுத்2:16 102/3
நெருப்பு உகும் கண்கள் இழந்தன நெடும் கரம் இழந்த – யுத்2:16 210/2
கரம் குடைந்தன தொடர்ந்து போய் கொய் உளை கடு மா – யுத்2:16 217/1
ஒருவரை கரம் ஒருவரை சிரம் மற்று அங்கு ஒருவர் – யுத்2:16 220/1
சிலவரை கரம் சிலவரை செவி சிலர் நாசி – யுத்2:16 221/1
பெரும் கரம் பிசைந்து அவன் பின்பு சென்றனன் – யுத்2:16 268/4
கரம் கிடந்தன காத்திரம் கிடந்தன கறை படும்படி கவ்வி – யுத்2:16 312/3
வாயினால் செல வீசினன் வள்ளலும் மலர் கரம் விதிர்ப்புற்றான் – யுத்2:16 346/4
யானையின் கரம் துரந்த இரத வீரர்-தம் – யுத்2:18 103/1
குன்று அன மதகரி கொம்பொடு கரம் அற – யுத்2:18 128/1
கால் சில துணிவன கரம் அறுவன கதழ் – யுத்2:18 134/1
தலை அற்றன கரம் அற்றன தனி வில் தொழில் அதனால் – யுத்2:18 148/4
கரம் ஒன்றில் திரிவது ஆரும் காண்கிலாது அதனை தன் கை – யுத்2:18 210/3
வன் கரம் முறுக்கி மார்பில் குத்தினன் மத்தன் மாண்டான் – யுத்2:18 225/4
மத்தன் வயிர மார்பின் உரும் ஒத்த கரம் சென்று உற்ற – யுத்2:18 226/1
கொதித்து ஆங்கு அடல் அரக்கன் கொடும் கரம் ஒன்று-அதின் வலியால் – யுத்2-மிகை:15 27/1
கட களிறு அடங்கலும் கழிய கால் கரம்
குடல் தலை குறைந்தமை கூறல் ஆவதோ – யுத்2-மிகை:18 8/3,4
அறுந்தன தலை கழுத்து அறுந்த தாள் கரம்
அறுந்தன செவி முகம் அறுந்த வால் மருப்பு – யுத்2-மிகை:18 9/1,2
கரம் படு சிலையினின் கான்ற மாரியின் – யுத்2-மிகை:18 13/2
மாக நெடும் கரம் வானின் வழங்கா – யுத்3:20 27/1
தேவரை கண்டேன் பைம் பொன் செம் கரம் சிரத்தில் ஏந்தி – யுத்3:23 28/1
கடல் பெரும் திரை போல் கரம் சோரவே – யுத்3:29 5/4
கரம் ஒடிந்து சிந்தினார்கள் சிலவர் கல்லை வெல்லு மா – யுத்3-மிகை:31 14/2
வில் ஒன்றால் கவசம் ஒன்றால் விறலுடை கரம் ஓர் ஒன்றால் – யுத்4:37 15/1
எல்லார்களும் கரம் கொண்டு இரு விழி பொத்தினர் இருந்தார் – யுத்4:37 51/2
தூணுடை நிரை புரை கரம் அவை-தொறும் அ – யுத்4:37 84/1
வில்லை வாங்கிய கரம் அவை விதிர்விதிர்ப்பு எய்த – யுத்4-மிகை:41 34/3
மான வேந்தரும் வள்ளலும் மலர் கரம் விளக்கி – யுத்4-மிகை:41 207/1
கரம் உடை சதுக்கன் சோதிமுகன் தெதிமுகன் கயந்தன் – யுத்4-மிகை:42 42/2

TOP


கரம்-கொடு (1)

பார் ஒடுங்கு உறு கரம்-கொடு பரு பதம் எலாம் – ஆரண்:1 28/3

TOP


கரம்-அதனால் (1)

கல் தங்கிய முழு மார்பிடை கவியின் கரம்-அதனால்
உற்று ஒன்றிய குத்தின வலி அதனால் உடல் உளைவான் – யுத்2-மிகை:15 26/1,2

TOP


கரம்-அதில் (1)

வலி சேர் கரம்-அதில் எழுவால் முழுதையும் மண்டி துகள் பட மடிவித்தான் – சுந்-மிகை:10 7/3

TOP


கரமும் (8)

ஆயிரம் தட கையால் நின் ஐ_நான்கு கரமும் பற்றி – சுந்:3 131/1
மறம் கிளர் மத கரி கரமும் நாணின – சுந்:4 44/3
அமல திண் கரமும் காலும் வதனமும் கண்ணும் ஆன – யுத்1:10 4/3
கடும் கனல் விடமும் கூற்றும் கலந்து கால் கரமும் காட்டி – யுத்1:14 19/2
சிரங்களும் கரமும் எல்லாம் குலைந்தனர் கண்ட தேவர் – யுத்2:18 235/4
கரமும் ஆளியும் வாரி கடியவன் – யுத்2:19 152/3
கல்லும் மரமும் கரமும் கதுவ – யுத்3:27 25/4
காலும் கரமும் தரை கண்டனவால் – யுத்3:27 26/2

TOP


கரமே (2)

வில்லோடும் விழுந்த மிடல் கரமே – யுத்3:31 197/4
அம்போடும் விழுந்த அடல் கரமே – யுத்3:31 198/4

TOP


கரர் (1)

மூவர் மற்று இவர் இருவர் மூரி வில் கரர் இவரை – கிட்:2 5/2

TOP


கரவல் (1)

கரவல் அரும் கற்பகமும் உடுபதியும் கடல் இடமும் களித்து வாழ – ஆரண்:4 21/2

TOP


கரவு (3)

கரவு இலாளர் விழ களைகண் இலா – யுத்1:8 56/3
கரவு_இல் இன் உயிர் துறந்தனர் கவவுற தழுவி – யுத்2:15 235/4
கரவு அன்று இது இராமர் கணக்கு_இலரால் – யுத்3:31 210/3

TOP


கரவு_இல் (1)

கரவு_இல் இன் உயிர் துறந்தனர் கவவுற தழுவி – யுத்2:15 235/4

TOP


கரற்கு (2)

ஒளிறு வேல் கரற்கு உற்றது உணர்த்தினாள் – ஆரண்:7 21/1
மல்கிய முலையும் கொய்தான் மறித்து அவள் கரற்கு சொன்னாள் – யுத்4-மிகை:41 231/4

TOP


கரன் (23)

கதிர் கொள் கால வேல் கரன் முதல் நிருதர் வெம் கத போர் – ஆரண்:6 89/2
கரன் இருந்த வனம் அன்றோ இவை படவும் கடவேனோ – ஆரண்:6 101/3
இருந்த மா கரன் தாள் இணையின் மிசை – ஆரண்:7 1/1
கரன் படை என்பது எண்ணி கரு நிற கமலக்கண்ணன் – ஆரண்:7 61/2
விண்டனன் நின்ற வென்றி கரன் எனும் விலங்கல் தோளான் – ஆரண்:7 66/2
வெம்பு படை வில் கை விசய கரன் வெகுண்டான் – ஆரண்:9 1/3
கடும் கரன் என பெயர் படைத்த கழல் வீரன் – ஆரண்:9 8/1
கரம் என கரன் கண்டம் உற்றான்-அரோ – ஆரண்:9 24/4
கல் என்ற ஒலியில் சென்றார் கரன் முதல் காளை வீரர் – ஆரண்:10 64/2
என்றால் என்னே எண்ணலையே நீ கரன் என்பான் – ஆரண்:11 14/1
கன்றிய மனத்து வென்றி கரன் முதல் கணக்கிலோரும் – ஆரண்:12 56/2
ஈறு இல் ஆள் கரன் படை தொகுதி என்பரால் – ஆரண்-மிகை:7 3/4
கரன் முதல் கருணை அற்றவர் கடற்படையொடும் – கிட்:3 10/1
கரன் எதிர்ந்தது கண்டனள் ஆம் என கவல்வாள் – சுந்:3 18/4
பனிக்க சுரத்து கரன் முதலோர் கவந்த படையும் பல் பேயும் – சுந்:4 55/1
கரன் முதல் வீரரை கொன்ற கள்வரை – யுத்1:2 17/1
கரன் படை படுத்து அவனை வென்று களை கட்டான் – யுத்1:2 54/2
சிந்த மா நாகரை செரு முருக்கிய கரன் திரிசிரத்தோன் – யுத்1:2 97/1
காந்தும் வாளியின் கரன் முதல் வீரரும் கவியின் – யுத்1:5 68/1
கானின் அன்று இகல் கரன் படை படுத்த அ கரியோன் – யுத்2:15 204/1
நீ கரன் புதல்வன்-கொல்லோ நெடும் பகை நிமிர வந்தாய் – யுத்3:21 18/2
கரன் மகன் பட்டவாறும் குருதியின்கண்ணன் காலின் – யுத்3:22 1/1
இவர் செய எழுந்த ஆற்றல் கரன் உயிர் இழந்த பாரும் – யுத்4-மிகை:41 132/2

TOP


கரன்-கொலாம் (1)

கற்பு இறந்தாள் என கரன்-கொலாம் இவள் – ஆரண்:10 32/3

TOP


கரனார் (1)

கானிடை அத்தைக்கு உற்ற குற்றமும் கரனார் பாடும் – சுந்:11 18/1

TOP


கரனுக்கு (1)

காற்றே தீய என திரியும் கரனே கரனுக்கு இளையோரே – ஆரண்-மிகை:7 1/3

TOP


கரனுக்கும் (1)

காலின் செல்லும் கவந்தன் உயிர்க்கும் கரனுக்கும்
மூல பொத்தல் செத்த மரத்து ஏழ் முதலுக்கும் – யுத்3:22 212/2,3

TOP


கரனும் (3)

ஆழி வரி வில் கரனும் அன்னவை அறுத்தான் – ஆரண்:9 12/4
என்று ஊக்கி எயிறு கடித்து இரு கரனும் பிசைந்து எழுந்து – சுந்:2 219/1
விராதனும் கரனும் மானும் விறல் கெழு கவந்தன்-தானும் – யுத்4:41 42/1

TOP


கரனே (3)

நின்ற கரனே முதலினோர் நிருதர் என்றான் – ஆரண்:10 62/4
மண்ணில் கரனே முதலோர் உதிரத்தின் வாரி – ஆரண்:13 26/2
காற்றே தீய என திரியும் கரனே கரனுக்கு இளையோரே – ஆரண்-மிகை:7 1/3

TOP


கரனேயோ (1)

கரனேயோ யான் பட்ட கையறவு காணாயோ – ஆரண்:6 99/4

TOP


கரனை (3)

விராதனை கரனை மானை கவந்தனை வென்றிகொண்டு – பால-மிகை:0 8/2
காற்றினிலும் கனலினிலும் கடியானை கொடியானை கரனை உங்கள் – ஆரண்:6 135/3
கங்குல் அன்ன கரனை தழீஇ நெடும் – ஆரண்:9 29/3

TOP


கரனையும் (1)

கரனையும் மறந்தான் தங்கை மூக்கினை கடிந்து நின்றான் – ஆரண்:10 83/1

TOP


கரனொடு (1)

கரனொடு திரிசிராவும் கடிய தூடணனும் காந்தி – யுத்4-மிகை:41 232/1

TOP


கரனொடும் (2)

கரனொடும் அவுணரும் காலன் வாய் ஆயினார் – கிட்-மிகை:3 1/4
உரத்தொடும் கரனொடும் உயர ஓங்கிய – யுத்1:5 10/2

TOP


கரா (2)

ஆளும் அன்னம் வெண்குடை குலங்களா அரும் கரா
கோள் எலாம் உலாவுகின்ற குன்றம் அன்ன யானையோ – பால:3 18/1,2
வாரணம் அழைக்க வந்து கரா உயிர் மாற்றும் நேமி – அயோ:3 94/1

TOP


கராத்தது (1)

நல் நெறி விலக்கும் பொறி என எறியும் கராத்தது நவிலல் உற்றது நாம் – பால:3 13/4

TOP


கராதலம் (1)

கராதலம் நிறை பயில் கருணை கண்ணினான் – பால-மிகை:0 5/2

TOP


கராதியர் (1)

மரம் ஒருங்கிய கராதியர் விராதனது மால் வரைகள் மானும் – யுத்1:2 90/2

TOP


கராம் (1)

கடுத்த கராம் கதுவ நிமிர் கை எடுத்து மெய் கலங்கி – ஆரண்:1 48/1

TOP


கரி (157)

கட கரி அல்லன மகளிர் கண்களே – பால:3 53/4
விலக்க_அரும் கரி மதம் வேங்கை நாறுவ – பால:3 57/1
முழங்கு திண் கட கரி மொய்ம்பின் ஊரவும் – பால:3 66/1
கரியொடு கரி எதிர் பொருத்தி கை படை – பால:3 67/1
சுரா மலைய தளர் கை கரி எய்த்தே – பால:5 115/1
முழங்கு திண் கரி புகும் முடுகி மீமிசை – பால:7 11/3
தாறு பாய் கரி வன கரி தண்டத்தை தடவி – பால:15 5/2
தாறு பாய் கரி வன கரி தண்டத்தை தடவி – பால:15 5/2
மை கரி மதத்த விலை மாதர் கலை அல்குல் – பால:15 26/3
வன கரி பிடிகளோடும் வருவன போல வந்தார் – பால:18 1/4
கார் முழங்கு அரவம் வெம் கரி முழங்கு அரவமே – பால:20 9/4
கந்தையே பொரு கரி சனகனும் காதலொடு – பால:20 16/1
பாடகம் பரத நூல் பசுர வெம் கட கரி
கோடு அரங்கிட எழும் குவி தடம் கொங்கையார் – பால:20 31/2,3
தளிர்ப்பு உறு மத கரி தானையான் இடை – பால:24 42/2
கச்சை அம் கட கரி கழுத்தின்-கண் உற – அயோ:1 25/1
புரசை மா கரி நிருபர்க்கும் புரத்து உறைவோர்க்கும் – அயோ:1 46/1
பண் உறு கட கரி பரதன் பார் மகள் – அயோ:2 65/1
கரி கரம் பொரு கைத்தலத்து உயர் காப்பு நாண் அணிதற்கு முன் – அயோ:3 54/2
இரு கையின் கரி நிகர் எண்_இறந்தவர் – அயோ:4 171/1
களப மால் கரி குண்டிகை சொரிவன காணாய் – அயோ:10 29/4
எஞ்சின திசை கரி இரவி மீண்டனன் – அயோ:11 68/3
அண்ணல் வெம் கரி மதத்து அருவி பாய்தலால் – அயோ:13 2/3
கரி பரி இரதம் காலாள் கணக்கு_அறு கரை_இல் வேலை – அயோ:13 48/3
கர கத கரி கால் நிமிர்ந்து உண்டன – அயோ:14 16/2
பொழிந்தன கரி மதம் பொடி வெம் கானகம் – அயோ:14 21/3
மூள் இரும் சின கரி முழங்கும் ஓதையும் – அயோ:14 25/2
சூழி வெம் கட கரி துரக ராசிகள் – அயோ:14 34/1
வாள் அற வரி சிலை துணிய மா கரி
தாள் அற தலை அற புரவி தாளொடும் – அயோ:14 35/2,3
பனை திரள் கர கரி பரதன் செய்கையே – அயோ:14 42/2
பொய் கரி கூறினோன் போருக்கு அஞ்சினோன் – அயோ-மிகை:11 4/1
எட்டொடு எட்டு மத மா கரி இரட்டி அரிமா – ஆரண்:1 5/1
திசை கட்டிய மால் கரி தெட்ட மத – ஆரண்:2 8/1
கம்ப கரி நின்றது கண்டனமால் – ஆரண்:2 22/2
அசும்புறு மத கரி புரவி ஆடக – ஆரண்:7 52/1
காடு கொண்ட கார் உலவைகள் கதழ் கரி கதுவ – ஆரண்:7 80/1
வீர கரி முதல குலம் மிதக்கின்றன உதிக்கும் – ஆரண்:7 93/2
பார் பூண்டன மத மா கரி பலி பூண்டன பரிமா – ஆரண்:7 98/2
முழங்கின பெரும் பணை மூரி மால் கரி
முழங்கின வரி சிலை முடுகு நாண் ஒலி – ஆரண்:7 110/1,2
நெடிய வன் கட கரி புரண்ட நெற்றியின் – ஆரண்:7 116/3
பொய் கரி கூறிய கொடும் சொல் போலவே – ஆரண்:7 123/4
மண்டி ஓடினார் சிலர் நெடும் கட கரி வயிற்று – ஆரண்:7 138/1
துடித்தன கட கரி துடித்தன பரி தேர் – ஆரண்:9 4/1
கொடு வெம் கரி கொல்லிய வந்ததன்-மேல் – ஆரண்:13 11/1
பொடித்த தண் தளிர் பூவொடு மால் கரி
ஒடித்த கொம்பு அனையாள்-திறத்து உன்னுவான் – ஆரண்:14 9/3,4
ஆசை சுமந்த நெடும் கரி அன்னார் – ஆரண்:14 33/1
பொங்கு வெம் கட கரி பொதுவின் ஆடலின் – கிட்:1 11/1
வன்பு உல கரி மடிந்தது-கொலோ மகரமீன் – கிட்:5 2/2
மால் பெரும் கட கரி முழக்கம் வாள் அரி – கிட்:7 13/1
நீல் நிற பெரும் கரி நிரைத்த நீர்த்து என – கிட்:10 6/1
புள்ளி வெம் கட கரி புரள்வ போன்றவே – கிட்:10 16/4
உரம் பெயர்வு இல் வன் கரி கரந்து உற ஒடுங்கா – கிட்:10 82/2
உரம் பொருத மத கரி உறையும் அ வனம் – சுந்:3 51/1
மறம் கிளர் மத கரி கரமும் நாணின – சுந்:4 44/3
இன்றே பிளவா எரியா கரி ஆக்க என்றான் – சுந்:4 86/4
நீல் உறு திசை கரி திரிந்து நிற்பன – சுந்:5 61/2
கரி படு திசையின் நீண்ட காவலாய் காவல் ஆற்றோம் – சுந்:6 56/2
புலம் தெரி பொய் கரி புகலும் புன்கணார் – சுந்:7 58/3
முறிந்தன தெறும் கரி முடிந்தன தடம் தேர் – சுந்:8 25/3
கரி கொடு கரிகளை கள பட புடைத்தான் – சுந்:8 30/1
மீள் இரும் குழைபட கரி விழுந்து அழுந்த – சுந்:8 31/2
பிள்ளப்பட்டன நுதல் ஓடை கரி பிறழ் பொன் தேர் பரி பிழையாமல் – சுந்:10 28/1
வடி உடை கனல் படை வயவர் மால் கரி
கொடி உடை தேர் பரி கொண்டு வீசலின் – சுந்:12 7/1,2
கா கரிந்து கரும் கரி ஆனவே – சுந்:13 16/4
கரி பரி வேங்கை மா கரடி யாளி பேய் – சுந்-மிகை:3 14/1
புலி போத்தின் வயவர் எல்லாம் பொரு கரி பரி தேர் பொங்க – சுந்-மிகை:10 4/1
மிகும் திறல் கரி பரி மணி தேர் இவை விளிய – சுந்-மிகை:11 30/3
பூழை வன் கரி இரண்டு இரு கைக்கொடு பொருந்தும் – யுத்1:3 3/2
மையல் காய் கரி முன் உற வைத்தார் – யுத்1:3 92/3
சில்லி மா பெரும் தேரொடும் கரி பரி சிறந்த – யுத்1:5 42/1
கரி குவை நிகர்த்தன பவள காடு எலாம் – யுத்1:6 44/4
வள்ளலே காத்தி என்ற மா கரி வருத்தம் தீர – யுத்1:7 8/3
கட கரி புரவி ஆள் தேர் கமலத்தோன் உலகுக்கு இப்பால் – யுத்1:13 22/1
நயம் மேவிய நாமம் மத கரி அன்று – யுத்1-மிகை:3 18/3
நிருதரை கணித்து நோக்கி நெடும் கரி இரதம் வாசி – யுத்1-மிகை:9 18/2
கரி பரி இரதம் காலாள் கணக்கு அறும் வெள்ள சேனை – யுத்1-மிகை:13 3/3
வரு கைத்தல மத வெம் கரி வலி கெட்டு என வருவாய் – யுத்2:15 170/2
தேர் செல கரி செல நெருக்கி செம் முக – யுத்2:16 98/1
ஆயிரம் மத கரி பூதம் ஆயிரம் – யுத்2:16 99/2
கொம்பு நால் உடை குல கரி கும்பத்தில் குளித்த – யுத்2:16 233/1
பொறைக்கு அமைந்த வெம் கரி பரி யாளி மா பூதம் – யுத்2:16 237/3
சூழி வெம் கட கரி புரவி தூண்டு தேர் – யுத்2:16 310/1
தாள் துணிந்தன தறுகண் வெம் கரி நிரை தாங்கிய பிணத்து ஓங்கல் – யுத்2:16 316/2
எந்திர தேர் கரி பரி ஆள் ஈர்த்து ஓட பார்த்திருந்த – யுத்2:16 348/2
கா ஆர் கரி தேர் பரி காவலின் என்று – யுத்2:18 15/3
கோ மத்த நெடும் கரி கொடியாடும் – யுத்2:18 18/3
சூழி கரி தள்ளுதல் தோள் வலியோ – யுத்2:18 58/3
மேக்கு உயர் அங்குச கைய வெம் கரி
நூக்குவ கணிப்பு இல அரக்கர் நோன் பிணம் – யுத்2:18 112/3,4
உடலொடும் உருள் கரி உதிரமது உரு கெழு – யுத்2:18 132/3
கடலொடு பொருதது கரியொடு கரி என – யுத்2:18 132/4
ஆலமும் அசனியும் அனையன அடு கரி
மால் உறு களியன மறுகின மதம் மழை – யுத்2:18 133/2,3
இறுதிய மத கரி இறுதலும் எரி உமிழ் – யுத்2:18 136/2
எல்லை_இல் மத கரி இரவினது இனம் நிகர் – யுத்2:18 137/1
வந்தன மத கரி வளைதலின் மழை பொதி – யுத்2:18 138/1
அதிர தனி அதிர்கை கரி அளவு_அற்றன உளவா – யுத்2:18 142/2
ஈராயிரம் மத மால் கரி விழுகின்றன இனி மேல் – யுத்2:18 144/3
நூறு_ஆயிரம் மத வெம் கரி ஒரு நாழிகை நுவல – யுத்2:18 146/1
ஒரு கோடிய மத மால் கரி உள வந்தன உடன் முன் – யுத்2:18 147/1
மால் ஆயின மத வெம் கரி திரிகின்றன வரலும் – யுத்2:18 149/2
ஒற்றை சரம் அதனோடு ஒரு கரி பட்டு உக ஒளிர் வாய் – யுத்2:18 151/1
கொற்ற கரி பதினாயிரம் ஒரு பத்தியில் கொல்வான் – யுத்2:18 151/4
நிலை அஞ்சின திசை வெம் கரி நிமிர்கின்றன கடலில் – யுத்2:18 152/2
மையல் கரி உகிரின் சில குழை புக்கு உரு மறைய – யுத்2:18 161/3
வேறாயின மத வெம் கரி ஒரு கோடியின் விறலோன் – யுத்2:18 162/1
கரி பட காலாள் வெள்ளம் களம் பட கலின கால – யுத்2:18 185/1
தன் கரி தானே கொன்று தட கையால் படுத்து வீழ்த்தும் – யுத்2:18 225/1
கரி பட்டு உருள சிலர் கால்-கொடு சென்றார் – யுத்2:18 255/2
சிரமும் தேரும் புரவியும் திண் கரி
கரமும் ஆளியும் வாரி கடியவன் – யுத்2:19 152/2,3
மடங்கலின் முழக்கம் கேட்ட வான் கரி ஒத்தார் மாதர் – யுத்2:19 284/3
மொய் கொள் சேனை அம் தலைவர்கள் முரண் கரி பரி தேர் – யுத்2-மிகை:15 35/2
வெள்ளம் நூறு இரதம் மற்று இரட்டி வெம் கரி
துள்ளு வான் பரி அதற்கு இரட்டி தொக்குறும் – யுத்2-மிகை:16 15/1,2
வெம் கொலை மத கரி வெள்ளம் ஆயிரம் – யுத்2-மிகை:18 7/1
மத கரி வெள்ளம் ஆயிரமும் மாண்டுற – யுத்2-மிகை:18 11/1
விலக்க அரும் கரி பரி இரதம் வீரர் என்று – யுத்2-மிகை:18 14/2
சென்றன மால் கரி தேர் பரி செல்வ – யுத்3:20 22/3
கடம் படு கரி பட கலின மா பட – யுத்3:20 38/1
வால் பிடித்து அடிக்கும் வானரத்தை மால் கரி
கால் பிடித்து அடிக்கும் அ கரியினை கவி – யுத்3:20 43/1,2
மீயவர் யாவரும் விளிய வெம் கரி
சேயிரும் குருதியில் திரிவ சோர்வு இல – யுத்3:20 46/1,2
எதிரும் வல் இருள் கரி இறுத்து எழு முறை மூழ்கி – யுத்3:20 55/3
கம்ப கரி உண்டை கடாய் எனவே – யுத்3:20 74/4
குன்று சுற்றிய மத கரி குலம் அன்ன குறியார் – யுத்3:22 95/4
பொன்றி வீழ்ந்தன பொரு கரி பாய் பரி பொலம் தேர் – யுத்3:22 104/4
மத்த கரி நெடு மத்தகம் வகிர்பட்டு உகு மணி-மேல் – யுத்3:22 115/1
பிடித்தான் மத கரி தேர் பரி பிழம்பு ஆனவை குழம்பா – யுத்3:22 116/3
நூறு_ஆயிரம் மத மால் கரி ஒரு நாழிகை நுவல்-போது – யுத்3:22 117/1
ஆடல் மா கரி சேவகம் அமைந்து என அயர்ந்தான் – யுத்3:22 168/4
கா-மின் அது இன்று கனல் கரி ஆக – யுத்3:26 37/3
கார் ஆயின வெம் கரி தேர் கலி மா – யுத்3:27 18/1
தேறா மத மால் கரி தேர் பரிமா – யுத்3:27 31/1
வாம கரி தான் அழி வார் குழி வன் – யுத்3:27 32/1
கொலை வெம் களி மால் கரி செம்_புனல் கொண்டு – யுத்3:27 33/2
கொடு நீள் கரி கையொடு தாள் குறைய – யுத்3:27 37/1
கரி உண்ட களத்திடை உற்றன கார் – யுத்3:27 38/1
மிடலின் வெம் கட கரி பிணத்தின் விண் தொடும் – யுத்3:27 54/1
கரி பொன்றின பரி மங்கின கவி சிந்தின கடல்-போல் – யுத்3:27 112/3
கடல் மறுகிட உலகு உலைய நெடும் கரி இரிதர எதிர் கவி_குலமும் – யுத்3:28 19/1
மேகம் எத்தனை அத்தனை மால் கரி விரிந்த – யுத்3:31 13/1
தப்பு இல் கார் நிறம் தவிர்ந்தது கரி மதம் தழுவ – யுத்3:31 15/3
கார் திண் மால் கரி முழக்கமோ வாசியின் கலிப்போ – யுத்3:31 19/2
வழங்கு பல் படை மீனது மத கரி மகரம் – யுத்3:31 20/1
பசும் புல் தண் தலம் மிதித்தலின் கரி படு மதத்தின் – யுத்3:31 21/2
ஏறாது எறி கடல் பாய்வன சின மால் கரி இனமால் – யுத்3:31 104/4
பழு அற்று உகும் மத வெம் கரி பரி அற்று உகும் இரத – யுத்3:31 105/3
வஞ்ச வினை செய்து நெடு மன்றில் வளம் உண்டு கரி பொய்க்கும் மறம் ஆர் – யுத்3:31 143/1
பொன் ஓடை நெடும் கரி புக்கனவால் – யுத்3:31 199/4
படு மத கரி பரி சிந்தின பனி வரை இரதம் அவிந்தன – யுத்3:31 214/1
தேர் நிரை சென்றது திண் கரி வெள்ள – யுத்3-மிகை:20 6/1
காது வெம் கொலை கரி பரி கடும் திறல் காலாள் – யுத்3-மிகை:30 5/3
என்று உள கரி பரி இரதம் ஈறு இல் போர் – யுத்3-மிகை:31 50/2
கடை கண்டிலர் காய் கரி தேர் பரி மா – யுத்3-மிகை:31 53/3
ஆறு போல் மத மா கரி ஐ_இரு கோடி – யுத்4:32 3/2
மொய்க்கின்ற பரி திரைய முரண் கரி கை கோள் மாவ முளரி கானின் – யுத்4:33 22/2
திசை நிலை கட கரி செருக்கு சிந்தின – யுத்4:37 81/1
கானக கரி என கலங்கினார் கடல் – யுத்4:37 82/3
பேர் ஆசை பெயர்ந்ததோ பெயர்ந்து ஆசை கரி இரிய புருவம் பேர்த்தாய் – யுத்4:38 5/4
கையினால் எரியை கரி ஆக்கினான் – யுத்4:41 81/4
மாவொடு கரி திரள் வாவு தேர்_இனம் – யுத்4:41 102/2
துனை பரி கரி தேர் ஊர்தி என்று இவை பிறவும் தோலின் – யுத்4:41 118/3

TOP


கரி-தன்னை (1)

ஒல்வீர் ஒற்றை உர கரி-தன்னை
கொல்வீர் என்றனன் நெஞ்சு கொதிப்பான் – யுத்1:3 95/3,4

TOP


கரி-தொறும் (1)

தகை நெடும் கரி-தொறும் பரி-தொறும் சரித்தான் – சுந்:8 33/3

TOP


கரிக்கும் (2)

அரக்குற்று எரி பொறி கண் திசை கரிக்கும் சிறிது அனுங்கா – யுத்2:15 165/2
தேவர்க்கும் திசை கரிக்கும் சிவனார்க்கும் அயனார்க்கும் செம் கண் மாற்கும் – யுத்4:38 26/1

TOP


கரிகள் (9)

கோள் அரி என கரிகள் கொற்றவர் இழிந்தார் – பால:15 17/2
சேவகம் அமைந்த சிறு கண் கரிகள் என்ன – அயோ:5 12/3
ஓடின திசை கரிகள் உம்பரும் ஒளித்தார் – ஆரண்:10 46/4
மத்த வெம் கரிகள் யாவும் மழை என இருண்டு தோன்ற – சுந்-மிகை:10 2/3
மத்த வெம் கரிகள் எல்லாம் மழை என இருண்டு தோன்ற – சுந்-மிகை:11 1/3
சூழி வெம் கரிகள் தாங்கும் திசை எலாம் சுமக்கும் தோளான் – யுத்2-மிகை:16 22/2
அளப்பு இல் வெம் கரிகள் பூதம் ஆளி வெம் பரிகள் பூண்டு ஆங்கு – யுத்2-மிகை:16 25/1
உழை உற்றன உலவும்படி உலவுற்றன கரிகள் – யுத்2-மிகை:18 18/4
கரிகள் அரிகள் பரி கடிதின் எதிர் கடவ – யுத்3:31 158/4

TOP


கரிகளின் (2)

வார் மத கரிகளின் கோடு வாங்கி மா – சுந்:9 33/1
வெற்றி வெம் கரிகளின் வளைந்த வெண் மருப்பு – யுத்2:18 105/1

TOP


கரிகளும் (8)

காகமும் கரிகளும் கரிந்து சாம்பின – பால:7 12/2
காண்தகு கரிகளும் தொடர காலினே – அயோ:12 58/4
இரிந்தன கரிகளும் யாளி ஈட்டமும் – கிட்-மிகை:14 3/1
தூக்கிய கரிகளும் புரள நூக்கினான் – சுந்:9 32/4
என்ன உண்டு அவர் இரதமும் கரிகளும் பரியும் – யுத்1-மிகை:5 8/2
கோடு துன்றிய கரிகளும் பரிகளும் தலைக்கொண்டு – யுத்2:15 232/3
அரவமும் கரிகளும் பரியும் அல்லவும் – யுத்2:18 94/2
பொன்றின கரிகளும் கவிகள் போக்கின – யுத்3:27 66/3

TOP


கரிகளே (1)

பவர் நெடும் பணை மதம் பயிலும் வன் கரிகளே – கிட்:5 12/4

TOP


கரிகளை (6)

காதலோ அறிகிலம் கரிகளை பொருவினார் – பால:20 28/1
வனத்திடை கரிகளை வருத்தி வாழ்வன – அயோ-மிகை:10 4/2
திசை உறு கரிகளை செற்று தேவனும் – ஆரண்:10 12/1
கரி கொடு கரிகளை கள பட புடைத்தான் – சுந்:8 30/1
உதைக்கும் வெம் கரிகளை உழக்கும் தேர்களை – சுந்:9 36/1
தானவ பெரும் கரிகளை வாள் கொண்டு தடிந்தான் – யுத்3:31 1/4

TOP


கரிகுவ (1)

கரிகுவ தீகுவ கனல்வ காட்டலால் – பால:10 52/3

TOP


கரிணியில் (1)

கார் மிசை வருவாரும் கரிணியில் வருவாரும் – பால:23 35/3

TOP


கரித்த (1)

கரித்த மூன்று எயில் உடை கணிச்சி வானவன் – சுந்:2 42/1

TOP


கரிது (5)

திங்களும் கரிது என வெண்மை தீற்றிய – பால:3 26/1
அருள் தீர்ந்த நெஞ்சின் கரிது என்பது அ அந்தகாரம் – ஆரண்:10 139/4
மின் கரிது என்ன மின்னும் எயிற்றினான் வெகுளி நோக்கி – யுத்2:18 225/2
பொன் கரிது என்னும் கண்கள் பொறி உக நீலன் புக்கான் – யுத்2:18 225/3
மை அற கரிது என்று எண்ணும் மனத்தினான் வயிரம் அன்ன – யுத்3:28 47/3

TOP


கரிதோ (1)

ஆர் அருள் சுரக்கும் நீதி அற நிறம் கரிதோ என்றான் – யுத்1:4 134/4

TOP


கரிந்த (2)

இடிந்தன தகர்ந்தன எரிந்தன கரிந்த
ஒடிந்தன ஒசிந்தன உதிர்ந்தன பிதிர்ந்த – சுந்:6 9/3,4
கரிந்த கண்டகர் கண் மணி என் பல கழறி – யுத்2:15 191/4

TOP


கரிந்தது (1)

கைக்கொண்டு மோந்தாள் உயிர்ப்பு உண்டு கரிந்தது அன்றே – பால:17 20/4

TOP


கரிந்தவே (1)

கானம் ஆம் என வீழ்ந்து கரிந்தவே – சுந்-மிகை:13 3/4

TOP


கரிந்தன (5)

பரிந்தன கரிந்தன பல்லவங்களே – பால:10 50/4
புகை எழுந்தன எரிந்தன கரிந்தன போத – சுந்:11 33/3
வெந்து தீந்தன கரிந்தன பொரிந்தன சில மீன் – யுத்1:6 23/4
மறிந்தன கரிந்தன வான புள் எலாம் – யுத்1:6 34/4
காய்ந்தன வேலைகள் மேகம் கரிந்தன வெந்து எரிந்த பெரும் கானம் எல்லாம் – யுத்3:24 34/4

TOP


கரிந்தாய் (1)

தோற்றாய் அதனால் அகம் கரிந்தாய் மெலிந்தாய் வெதும்ப தொடங்கினாய் – ஆரண்:10 115/3

TOP


கரிந்தார் (1)

எரிந்தார் பலர் கரிந்தார் பலர் எழுந்தார் பலர் விழுந்தார் – யுத்3:31 111/3

TOP


கரிந்திட (1)

நிறம் கரிந்திட நிலம் விரல் கிளைத்திட நின்றான் – யுத்2:15 249/2

TOP


கரிந்து (14)

காகமும் கரிகளும் கரிந்து சாம்பின – பால:7 12/2
மேகமும் கரிந்து இடை வீழ்ந்த போலுமே – பால:7 12/4
எடுத்து நம்-தமக்கு இயம்புவ என கரிந்து இருண்ட – அயோ:10 23/2
சேக்கை வீ கரிந்து திக்கயங்கள் எட்டும் வென்ற தோள் – ஆரண்:10 90/3
கள் அவிழ் மாலை தும்பி வண்டொடும் கரிந்து சாம்ப – சுந்:2 210/3
பூ கரிந்து முறி பொறி ஆய் அடை – சுந்:13 16/1
நா கரிந்து சினை நறும் சாம்பர் ஆய் – சுந்:13 16/2
மீ கரிந்து நெடும் பணை வேர் உற – சுந்:13 16/3
கா கரிந்து கரும் கரி ஆனவே – சுந்:13 16/4
கரிந்து சிந்திட கடும் கனல் தொடர்ந்து உடல் கதுவ – சுந்:13 27/1
விண்ணுறு மழை எலாம் கரிந்து வீழ்ந்தவால் – யுத்2:16 97/4
வெம் பொறி கதுவ விண்ணில் வெந்தன கரிந்து வீழ்ந்த – யுத்2:19 103/2
கரிந்து ஏறின உலகு யாவையும் கனல் வெம் புகை கதுவ – யுத்3:27 109/4
எரிந்து ஓடின கரிந்து ஓடின இடம் ஓடின வலமே – யுத்3:27 113/2

TOP


கரிப்ப (1)

துள்ளி மீன் துடிப்ப ஆமை தலை புடை கரிப்ப தூம்பின் – பால:2 18/3

TOP


கரிமா (1)

பொன் தேர் பரிமா கரிமா பொரு தார் – யுத்3:27 19/1

TOP


கரிய (31)

செரு_முகத்து காத்தி என நின் சிறுவர் நால்வரினும் கரிய செம்மல் – பால:6 11/3
சொல் ஒக்கும் கடிய வேக சுடு சரம் கரிய செம்மல் – பால:7 49/1
தீது_இலா உதவி-செய்த சேவடி கரிய செம்மல் – பால:9 25/1
காய் எரி கரிய கரிய கொணர்ந்து – பால:10 81/3
காய் எரி கரிய கரிய கொணர்ந்து – பால:10 81/3
சிற்றிடை பெரிய கொங்கை சே அரி கரிய வாள் கண் – பால:13 44/3
காட்டிய கரிய மாலும் கார்முகம்-தன்னை பாரில் – பால:24 30/3
கரிய மாலினும் கண்_நுதலானினும் – அயோ:2 15/1
சிவந்த வாய் சீதையும் கரிய செம்மலும் – அயோ:2 62/1
செம் கணும் கரிய கோல மேனியும் தேரும் ஆகி – அயோ:3 90/3
கரிய மால் வரை கொழுந்து என படர்வன காணாய் – அயோ:10 18/4
கரிய மா கிழங்கு அகழ்ந்தன கொணர்வன காணாய் – அயோ:10 33/4
தங்கு திண் கரிய காளிமை தழைந்து தவழ – ஆரண்:1 13/1
கடை குழன்று இடை நெறி கரிய குஞ்சியை – ஆரண்:6 16/2
கார் என கரிய அ கமலக்கண்ணனை – ஆரண்:12 7/3
செய்ய பெண்ணை கரிய பெண்ணை சில – கிட்:13 15/3
கரிய ஆய் வெளிய ஆகும் வாள் தடம் கண்கள் அம்மா – கிட்:13 54/4
கரிய மா நகிலொடும் காதொடும் நாசியை – கிட்-மிகை:3 1/2
வெள் உறுப்பு எயிற்ற செய்ய தலையன கரிய மெய்ய – சுந்:2 35/3
கரிய நாழிகை பாதியில் காலனும் – சுந்:2 155/1
கரிய காண்டலும் கண்ணின் நீர் கடல் புக கலுழ்வாள் – சுந்:3 7/2
தரு உயர் சோலை திசை-தொறும் கரிய தழல் உமிழ் உயிர்ப்பு முன் தவழ – சுந்:3 92/2
கரிய கொண்டலை கருணை அம் கடலினை காண – யுத்1:12 6/1
கற்பக கொம்பினை கரிய மாசுணம் – யுத்2:15 112/3
உரு கொடே கரிய குன்று உற்றவே-கொலாம் – யுத்2-மிகை:16 21/4
மஞ்சினும் கரிய மெய்யான் இருவர்-மேல் ஒருவன் வந்தான் – யுத்3:22 35/4
கொம்பு பல்லொடு கரிய வெள்ளாட்டு இரும் குருதி – யுத்3:22 160/3
காள மேகத்தை செக்கர் கலந்து-என கரிய குன்றில் – யுத்3:28 67/1
கரிய மால் வரை நிகர் கர தூடணர் கதிர் வேல் – யுத்3:30 40/2
கரிய திலத மலை திரிய வளி சுடர்கள் – யுத்3-மிகை:31 48/1
கரிய குன்று கதிரினை சூடி ஓர் – யுத்4:39 7/1

TOP


கரியதாம் (1)

காசொடு முடியும் பூணும் கரியதாம் கனகம் போன்றும் – பால-மிகை:11 28/1

TOP


கரியவள் (2)

கங்கையாளொடு கரியவள் நா_மகள் கலந்த – அயோ:9 31/1
கரியவள் வரம் எனும் காலனால் தனக்கு – அயோ:14 55/3

TOP


கரியவன் (12)

கரியவன் உலகு எலாம் கடந்த தாள் இணை – பால:8 27/3
வள்ளல் சேக்கை கரியவன் வைகுறும் – பால:11 4/1
கரியவன் பின்பு சென்றவன் அரும் காதலின் – பால:20 25/1
காம்பு உயர் கானம் செல்லும் கரியவன் வறுமை நோக்கி – அயோ:6 3/1
வாழிய கரியவன் வறியன் கை என – அயோ:11 54/2
காசையின் கரியவன் காண மூண்டு எழும் – அயோ:12 27/3
செம் கையில் கரியவன் திரிக்கும் எல்லையில் – ஆரண்:14 79/2
கார் எனும் பெயர் கரியவன் மார்பினின் கதிர் முத்து – கிட்:10 40/1
மீ எழுந்த கரியவன் மேனியின் – சுந்:13 7/3
காரின் கரியவன் மாருதி கழற கடிது உகவா – யுத்2:15 167/1
கரியவன் என்ன நின்ற நீல மால் வரையை கண்டான் – யுத்3:24 59/4
கரியவன் உய்த்தற்கு ஒத்த காப்பு நாள் நாளை என்றான் – யுத்4-மிகை:42 18/4

TOP


கரியவை (1)

ஆன்ற தேர் பரி கரியவை ஆளையும் அடங்கி – யுத்3-மிகை:31 2/2

TOP


கரியன் (1)

கரியன் ஆய் வெளியன் ஆகி செய்யன் ஆய் காட்டும் காண்டற்கு – சுந்:2 100/3

TOP


கரியன (2)

வெள்ளிய கரியன செய்ய வேறு உள – அயோ:2 36/1
கொலை மத கரியன குதிரை மேலன – யுத்2:19 48/1

TOP


கரியாள் (1)

மையில் கரியாள் எதிர் நின்னை அம் மௌலி சூட்டல் – அயோ:4 123/2

TOP


கரியான் (3)

கடல் அன்று இது என் எந்தை கட கரியான்
உடல் என்று உயிரோடும் உருத்தனனால் – யுத்2:18 29/3,4
அண்ணல் கரியான் அனல்_அம்பு அட வெம் – யுத்3:27 20/3
கன வெம் கதிரவன் வெம் படை துரந்தான் மனம் கரியான்
சின வெம் திறல் இளம் கோளரி அதுவே கொடு தீர்த்தான் – யுத்3:27 130/3,4

TOP


கரியானது (1)

கன கரியானது கைத்தலம் என்னின் – பால:8 17/3

TOP


கரியின் (9)

அ கை கரியின் குரலே அன்று ஈது என்ன வெருவா – அயோ:4 75/3
வெம் கரியின் ஏறு அனையான் வில் பிடித்த வேலையினான் – அயோ:13 25/3
உம்பருக்கு அரசன் மால் கரியின் ஓடை எயிறு ஒண் – ஆரண்:1 12/3
கானத்தன மலையத்தன திசை சுற்றிய கரியின்
தானத்தன காகுத்தன சரம் உந்திய சிரமே – ஆரண்:7 90/3,4
மீ எழு மேகம் எல்லாம் வெந்து வெம் கரியின் சிந்தி – யுத்2:15 134/1
கரியின் கைகளும் புரவியின் கால்களும் காலின் – யுத்2:16 245/1
தாறு ஆடின மால் கரியின் புடை தாழ் – யுத்2:18 24/1
கொலை அஞ்சுதல் புரிகின்றது கரியின் படி கொளலால் – யுத்2:18 152/4
சென்றனன் கரியின் வாரிக்கு எதிர் படர் சீயம் அன்னான் – யுத்3:21 33/4

TOP


கரியினின் (1)

வார் மத கரியினின் தேரின் வாசியின் – சுந்:9 42/2

TOP


கரியினை (2)

பட்டிலன் தானே தன் போர் கரியினை படுத்து வீழ்த்தான் – யுத்2:18 224/4
கால் பிடித்து அடிக்கும் அ கரியினை கவி – யுத்3:20 43/2

TOP


கரியும் (6)

பயிலும் பிடியும் கட கரியும் வருவ திரிவ பார்க்கின்றான் – ஆரண்:14 29/2
காயின் வெம் கனல் கடவுளும் இரவியும் கரியும் – கிட்:12 23/4
எடுத்து நாண் ஒலி எழுப்பினன் எண் திசை கரியும்
படி தலங்களும் வெடி பட பகிரண்டம் உடைய – சுந்-மிகை:11 31/1,2
தேரும் தெறு கரியும் பொரு சின மள்ளரும் வய வெம் – யுத்2:18 145/1
அலை அஞ்சின பிறிது என் சில தனி ஐம் கர கரியும்
கொலை அஞ்சுதல் புரிகின்றது கரியின் படி கொளலால் – யுத்2:18 152/3,4
மையல் தார் கரியும் தேரும் வாசியும் மற்றும் அற்றார் – யுத்2:19 99/3

TOP


கரியே (2)

காரே பட்டன நுதல் ஓடை கட கரியே பட்டன கடிது என்றார் – சுந்:10 29/3
தீ உற்றன ஒத்த சின கரியே – யுத்3:27 39/4

TOP


கரியை (3)

திசை ஆளும் மத கரியை சிந்தூரம் அப்பிய போல் சிவந்த மாதோ – பால:11 14/4
கும்ப திண் கரியை கோள் மா கொன்று என நின்னை கொன்று உன் – யுத்1:3 125/3
மத கரியை உற்று அரி நெரித்து என மயக்கி – யுத்1:12 11/3

TOP


கரியொடு (3)

கரியொடு கரி எதிர் பொருத்தி கை படை – பால:3 67/1
கொம்பு தலை கட்டிய கொலை கரியொடு ஒப்பான் – ஆரண்:9 1/4
கடலொடு பொருதது கரியொடு கரி என – யுத்2:18 132/4

TOP


கரியோடு (2)

ஐய சென்று கரியோடு அரிகள் துருவி திரிவேன் – அயோ:4 73/2
மத்த மத கரியோடு மணி தேர் – யுத்3-மிகை:20 4/1

TOP


கரியோன் (3)

கானின் அன்று இகல் கரன் படை படுத்த அ கரியோன்
தானும் இந்திரன்-தன்னை ஓர் தனு வலம்-தன்னால் – யுத்2:15 204/1,2
கரங்களில் நேமி சங்கம் தாங்கிய கரியோன் காக்கும் – யுத்2:19 298/1
கார் ஆயிரம் உடன் ஆகியது எனல் ஆகிய கரியோன்
ஓர் ஆயிரம் பரி பூண்டது ஒர் உயர் தேர்-மிசை உயர்ந்தான் – யுத்3:27 102/1,2

TOP


கரியோன்-தனை (1)

அண்ணல் கரியோன்-தனை ஒத்தது அ ஆசு இல் குன்றம் – பால:16 38/4

TOP


கரியோன்-பால் (1)

காதல் என்-தன் உயிர் மேலும் இ கரியோன்-பால் உண்டால் – பால:12 31/3

TOP


கரு (63)

கார்கள் என்ன வரும் கரு மேதிகள் – பால:2 25/2
கரு முகில் என வளர் கருணை அம் கடல் – பால:5 8/3
கரு முகில் தாமரை காடு பூத்து நீடு – பால:5 10/1
சோதி நுதல் கரு நெடும் கண் துவர் இதழ் வாய் தரள நகை துணை மென் கொங்கை – பால:5 35/3
கரு முகில் கொழுந்து எழில் காட்டும் சோதியை – பால:5 101/3
கரு நிற செம் மயிர் காலன் தோன்றினான் – பால:10 62/4
வீங்கா நின்ற கரு நெருப்பின் இடையே எழுந்த வெண் நெருப்பே – பால:10 76/4
சிலை கோட்டு நுதல் குதலை செம் கனி வாய் கரு நெடும் கண் – பால:12 17/1
இரும்பு அனைய கரு நெடும் கோட்டு இணை ஏற்றின் பணை ஏற்ற – பால:13 16/1
கரு நாயிறு போல்பவர் காலொடு போய் – பால:23 4/1
கனை ஏழ் கடல் போல் கரு நாழிகைதான் – பால:23 5/1
கரு மா முகில் போல்பவர் கன்னியர்-பால் – பால:23 8/3
கரு அற்றிட மழுவாள் கொடு களை கட்டு உயிர் கவரா – பால:24 13/2
பெரும் தாமரை கண் கரு முகிலை பெயர்ந்தார் காணார் பேதுற்றார் – அயோ:6 31/3
துன்று கரு நறும் குஞ்சி எயினர் கோன் துண்ணென்றான் – அயோ:13 28/4
கண் தாமரை போல் கரு ஞாயிறு என – ஆரண்:2 24/2
முந்து ஒரு கரு மலை முகட்டு முன்றிலின் – ஆரண்:4 3/1
கரு மலை செம் மலை அனைய காட்சியர் – ஆரண்:4 15/1
தானவரை கரு_அறுத்து சதமகனை தளை இட்டு – ஆரண்:6 103/3
செம் கயல் போல் கரு நெடும் கண் தே மரு தாமரை உறையும் – ஆரண்:6 111/1
கரன் படை என்பது எண்ணி கரு நிற கமலக்கண்ணன் – ஆரண்:7 61/2
மை கரு மனத்து ஒரு வஞ்சன் மாண்பு இலன் – ஆரண்:7 123/3
தொகை கனல் கரு_மகன் துருத்தி தூம்பு என – ஆரண்:15 13/1
சிந்திட கரு நிறத்து அரியினை தேடுவான் – கிட்:5 3/4
மழை கரு மின் எயிற்று அரக்கன் வஞ்சனை – கிட்:10 84/1
கரு வினையது இ பிறவிக்கு என்று உணர்ந்து அங்கு அது களையும் கடை_இல் ஞானத்து – கிட்:13 27/3
திருகு வெம் சினத்து அரக்கரும் கரு நிறம் தீர்ந்தார் – சுந்:2 15/1
கரு வைக்கும் நெடு நகரை கடலிடையே கரையாதே – சுந்:2 230/3
கரு நிறத்து அரக்கியர் குழுவில் கண்டனன் – சுந்:3 59/2
பொன் நிற தூசு கரு வரை மருங்கில் தழுவிய புது வெயில் பொருவ – சுந்:3 80/2
கரு மேகம் நெடும் கடல் கா அனையான் – சுந்:4 3/1
மழை கரு நிறத்து மாய அரக்கன் மாரீசன் என்பான் – சுந்:4 74/2
கரு எலாம் உடல் காயம் எலாம் உடல் அரக்கர் – சுந்:7 44/3
கனம் துவன்றியது என கரு மலை என கடல் போல் – சுந்-மிகை:7 6/2
கரு வரை காதங்கள் கணக்கு_இலாதன – யுத்1:8 5/1
பொன் திரள் புய கரு நிற களிறு போனான் – யுத்1:9 5/4
கல்வி-கண் மிக்கோன் சொல்ல கரு மன நிருத கள்வர் – யுத்1:9 29/1
உதயம் அது ஒழிய தோன்றும் ஒரு கரு ஞாயிறு ஒத்தான் – யுத்1:10 3/4
கரு மணி கண்டத்தான் தன் சென்னியில் கறை வெண் திங்கள் – யுத்1:12 46/1
கரு கொள் காலம் விதி-கொடு காட்டிட – யுத்2:15 18/3
பொர கரு நிற நெடு விசும்பு போழ்பட – யுத்2:15 125/1
கரு வரை கனக குன்றம் என்னல் ஆம் காட்சி தந்த – யுத்2:16 158/2
மை கரு நிறத்திடை மறைந்த தன் உரு – யுத்2:16 267/2
கை இரண்டொடு கால்களும் துணிந்தன கரு வரை பொருவும் தன் – யுத்2:16 344/1
கன கரு மேகம் ஒன்று கார்முகம் தாங்கி ஆர்க்கும் – யுத்2:17 24/3
கரு மலை நிகர்வன கதமலை கனல்வன – யுத்2:18 130/4
கரு கிளர் மேகம் அன்ன களிறு அனையானை கண்டான் – யுத்2:19 285/4
கரு முகில் பொழிவது என்ன கணை மழை சொரிந்து காலாள் – யுத்2-மிகை:18 28/2
கரு வயிறு உடைந்து சிந்தி அரக்கியர் கலங்கி வீழ – யுத்2-மிகை:19 6/3
கரு முடித்து அமைந்த மேகம் கால் பிடித்து எழுந்த காலம் – யுத்3:21 19/3
கரு முறை நிறைந்த மேகம் கான்றன கல்லின் மாரி – யுத்3:21 24/3
கரு ஆய் அளிக்கும் களைகண்ணே நீயே இடரை காவாயேல் – யுத்3:22 224/3
கரு என்றார் சிலர் சிலர்கள் மற்று என்றார் சிலர் சிலர்கள் கடலை தாவி – யுத்3:24 39/3
வண்ண கரு மேனியின்-மேல் மழை வாழ் – யுத்3:27 20/1
கரு கிளர் மேகம் எல்லாம் ஒருங்கு உடன் கலந்தது என்ன – யுத்3:30 7/4
கட்டு ஆர் சிலை கரு ஞாயிறு புரைவான் கடையுகநாள் – யுத்3:31 108/2
பிண்டத்தில் கரு ஆம் தன் பேர் உருக்களை பிரமன் தந்த – யுத்3:31 222/3
கரு ஆகியும் எமை ஆளுறு கருணாகர வடிவாம் – யுத்3-மிகை:27 8/2
கரு விளை மலரின் காட்சி காசு அறு தூசு காமன் – யுத்4:40 32/3
உண்டு இனி கரு என ஓதற்கு இல்லையால் – யுத்4-மிகை:37 6/4
கரு வரை முகில்_நிற_வண்ணன் காட்டுவான் – யுத்4-மிகை:41 85/4
ஆர்த்தம் ஆகிய அடல் கரு மலை என நடந்து – யுத்4-மிகை:41 138/3
கரு முகிற்கு அரசு செந்தாமரை மலர் காடு பூத்து ஓர் – யுத்4-மிகை:42 35/3

TOP


கரு_மகன் (1)

தொகை கனல் கரு_மகன் துருத்தி தூம்பு என – ஆரண்:15 13/1

TOP


கரு_அறுத்து (1)

தானவரை கரு_அறுத்து சதமகனை தளை இட்டு – ஆரண்:6 103/3

TOP


கருக்குளாய் (1)

கருக்குளாய் வந்து தோற்றுதி ஈங்கு இது கடனோ – யுத்4-மிகை:40 19/4

TOP


கருக (1)

கம்மென கமழும் வாச மலர் அணை கருக சேர்ந்தான் – யுத்1-மிகை:13 4/4

TOP


கருகி (5)

களன் அமர் கடு என கருகி வான் முகில் – பால:5 43/2
மை அரி நெடும் கண் நோக்கம் படுதலும் கருகி வந்து – பால:10 16/3
மாசொடு கருகி மேனி வனப்பு அழிந்திட ஊர் வந்தான் – பால-மிகை:11 28/3
கண் நுதல் மிடறு என கருகி கார் விசும்பு – கிட்-மிகை:10 1/3
கருகி முற்றும் எரிந்து எழு கார் மழை – சுந்-மிகை:13 7/2

TOP


கருகிய (1)

கருகிய அண்ணலை கண்டு காதலின் – அயோ:14 23/3

TOP


கருகு (2)

காலன் மேனியின் கருகு இருள் கடிந்து உலகு அளிப்பான் – பால:9 4/1
நிறம் கருகு கங்குல் பகல் நின்ற நிலை நீவா – கிட்:10 74/1

TOP


கருகும் (2)

பொன் நிறம் கருகும் என்றால் மணி நிறம் உவமை போதா – கிட்:13 65/2
கருகும் வார் குழல் சனகியோடு இளவல் கை தொழாதே – யுத்4:41 38/1

TOP


கருங்கடல் (1)

கருங்கடல் பள்ளியில் கலவி நீங்கி போய் – பால:10 38/3

TOP


கருங்கல் (2)

கனையும் மேட்டு உயர் கருங்கல் ஓர் வெள்ளிடை கண்டார் – பால:9 13/4
கல் இயல் ஆதி என்றான் கருங்கல் ஆய் மருங்கு வீழ்வாள் – பால:9 22/4

TOP


கருங்கார் (1)

சூல் தடம் கருங்கார் புரை தோற்றத்தான் – அயோ:11 36/2

TOP


கருங்குழல் (1)

கருங்குழல் சேயரி கண்ணி கற்பினோர்க்கு – ஆரண்:14 96/1

TOP


கருடன் (2)

கருடன் அஞ்சுறு கண் மணி காகமும் கவர்ந்த – ஆரண்:7 87/2
தான் ஓர் பெரும் கருடன் என்ன எதிர் தாவி – சுந்-மிகை:1 18/3

TOP


கருடனில் (1)

கருடனில் விடையில் தோன்றும் இருவரும் கடுப்ப காலின் – சுந்-மிகை:14 47/1

TOP


கருடனும் (1)

உரவு கருடனும் உட்கிட உயிர்க்கின்றன ஒரு-பால் – சுந்-மிகை:1 17/4

TOP


கருடனை (1)

கருடனை பொருவின் கால மாரியே – கிட்:10 21/4

TOP


கருணன் (2)

அவ்வழி கருணன் செய்த பேர் எழில் ஆண்மை எல்லாம் – யுத்2:17 1/1
ஏறும் நீர் தேரில் என்ன கருணன் வந்து எதிர்த்த-போது – யுத்4-மிகை:41 8/2

TOP


கருணனை (2)

காத்தது கருணனை கண்டு மாய மா – யுத்2:16 309/3
கண்டாள் கருணனை தன் கண் கடந்த தோளானை – யுத்2:17 89/1

TOP


கருணாகர (2)

கார் ஆரும் மேனி கருணாகர மூர்த்திக்கு – பால-மிகை:0 7/3
கரு ஆகியும் எமை ஆளுறு கருணாகர வடிவாம் – யுத்3-மிகை:27 8/2

TOP


கருணாகரற்கு (1)

கை ஆர் வெய்ய சிலை கருணாகரற்கு காதல் உடை தோழ – யுத்4-மிகை:41 186/1

TOP


கருணாகரனே (2)

எந்தையே கருணாகரனே எனா – பால-மிகை:5 8/4
கண்ணே அமுதே கருணாகரனே – யுத்3:23 13/4

TOP


கருணாலயனே (1)

கரையா அயர்வேன் எனை நீ கருணாலயனே என் என்று – அயோ:4 32/3

TOP


கருணை (42)

கரு முகில் என வளர் கருணை அம் கடல் – பால:5 8/3
கருணை என்பது கண்டு அறியான் பெரும் – பால:21 34/3
ஒழிவு அரும் கருணை ஓர் உருவு கொண்டு என – பால:23 50/2
கார் கடல் போல் கருணை கடல் பண்டை – பால:23 98/3
கராதலம் நிறை பயில் கருணை கண்ணினான் – பால-மிகை:0 5/2
பொங்கும் கருணை புத்தேள் கருத்து யாம் எவன் புகல்வோம் – பால-மிகை:3 2/4
நாரணன் ஒக்கும் இந்த நம்பி-தன் கருணை என்பார் – அயோ:3 94/2
நன்று மன்னன் கருணை எனா நகும் – அயோ:4 11/1
கடுமை ஆர் கானகத்து கருணை ஆர்கலி ஏக கழல் கால் மாயன் – அயோ:13 68/2
வானமே அனையதோர் கருணை மாண்பு அலால் – அயோ-மிகை:4 11/1
கண்டனன் இராமனை வர கருணை கூர – ஆரண்:3 46/1
கார் இயல் கருணை அன்ன கண் அகன் கவிகை மன்னன் – கிட்:2 26/4
கரன் முதல் கருணை அற்றவர் கடற்படையொடும் – கிட்:3 10/1
கலியது காலம் வந்து கலந்ததோ கருணை வள்ளால் – கிட்:7 86/2
ஒருவர்-மேல் கருணை தூண்டி ஒருவர்-மேல் ஒளித்து நின்று – கிட்:7 89/2
ஈண்டிய கருணை தந்து இருக்கை ஏவியே – கிட்:11 126/4
பிறிந்து பெயர கருணை கண்வழி பிறங்க – கிட்:14 47/4
வனையும் வார் கழல் கருணை வள்ளல் பின்பு – கிட்-மிகை:3 4/2
கங்கை_சூடி-தன் கருணை பெற்றுடைய முன் வாலி – கிட்-மிகை:12 4/1
கண்மையும் பொருந்தி கருணை படா – சுந்:3 106/3
நன்று நன்று உன் கருணை என்னா நெருப்பு நக நக்கான் – சுந்:8 44/1
கருணை அம் கோயிலுள் இருந்த கண்ணனை – யுத்1:4 47/3
கற்றை வெண் நிலவு நீங்க கருணை ஆம் அமிழ்தம் காலும் – யுத்1:4 133/1
மரங்களும் உருக நோக்கும் காதலன் கருணை வள்ளல் – யுத்1:4 137/2
கருணை அம் கடல் கிடந்தனன் கரும் கடல் நோக்கி – யுத்1:6 2/3
கருணை கொண்டல் வறியன் கழுத்து என – யுத்1:8 35/3
காட்டினன் கள்வர் என்னா கருணை அம் கடலும் கண்டான் – யுத்1:9 26/4
கரிய கொண்டலை கருணை அம் கடலினை காண – யுத்1:12 6/1
கல்லினும் வலிய தோளாய் நின்னை அ கருணை_இல்லோன் – யுத்1:12 36/1
கருணை கொள் அமலன் பல் வேறு உயிர் எலாம் காத்து நின்றான் – யுத்1-மிகை:3 28/4
முனிவரும் கருணை வைப்பர் மூன்று உலகத்தும் தோன்றி – யுத்2:16 147/1
தெருளினை உடையர் ஆயின் செயல் அரும் கருணை செல்வ – யுத்2:19 268/2
கருணை பெறும் துணையும் உயிர் கால்வான் – யுத்3:20 10/2
நோற்றுடை தவத்தின் நோன்மை நோக்கினர் கருணை நோக்கி – யுத்3:21 26/1
கண்டன கெழீஇ வரும் கருணை தாம் என – யுத்3:24 66/2
கல் என சிறந்ததேயும் கருணை அம் கடலே அன்ன – யுத்3:31 69/2
கண்ட தெறு கணை காற்றினை கருணை கடல் கனக – யுத்4:37 48/3
கழிப்பிலள் என்றனன் கருணை உள்ளத்தான் – யுத்4:40 84/4
காலின் வேலையை தாவி மீண்டு அருளிய கருணை
போலும் வீரனை நோக்கி மற்று அ மொழி புகன்றான் – யுத்4:41 10/3,4
சிறந்த நின் கருணை அல்லால் செய் தவம் பிறிது இலார் மேல் – யுத்4-மிகை:41 38/1
நன்று நாயகன் கருணை என்று உவகையின் நவில – யுத்4-மிகை:41 162/2
கனை கழல் காலினானை கருணை அம் கடலும் நோக்கி – யுத்4-மிகை:42 67/2

TOP


கருணை-கொல் (1)

என்புகள் உருகி சோரும் கருணை-கொல் யார் அது ஓர்வார் – யுத்3:28 64/4

TOP


கருணை-செய்தால் (1)

மீட்டு அவன் கருணை-செய்தால் பெறும் பதம் விளம்பலாமோ – சுந்:6 43/4

TOP


கருணை-தன்னால் (3)

பொழிந்தது ஓர் கருணை-தன்னால் புல்லினன் என்று தோன்ற – யுத்1:4 138/3
தாழ்ந்தது ஓர் கருணை-தன்னால் தலைமகன் அருள தள்ளி – யுத்4:38 2/3
என்னை நன் கருணை-தன்னால் ஈன்று எடுத்து இனிது பேணும் – யுத்4-மிகை:41 249/1

TOP


கருணை-தான் (1)

ஐய நின் பெரும் கருணை-தான் அடியனேற்கு அமையும் – யுத்4-மிகை:41 163/3

TOP


கருணை_இல்லோன் (1)

கல்லினும் வலிய தோளாய் நின்னை அ கருணை_இல்லோன்
கொல்லுதல் செய்தான்-ஆகின் கொடுமையால் கொற்றம் பேணி – யுத்1:12 36/1,2

TOP


கருணைக்கு (1)

நீந்த அரிய நெடும் கருணைக்கு எல்லாம் நிலயமே வேதம் நெறி முறையின் நேடி – ஆரண்:2 27/2

TOP


கருணைத்து (1)

காதவும் கண்டு நின்ற கருமமே கருணைத்து அம்மா – யுத்3:26 47/4

TOP


கருணையாய் (1)

கள்ளமாய் உலகம் கொள்ளும் கருணையாய் மறையில் கூறும் – யுத்1:7 8/1

TOP


கருணையால் (5)

அகன் உற பொலிந்த வள்ளல் கருணையால் அழுத கண்ணன் – யுத்1:9 28/1
வேத நாயகனே உன்னை கருணையால் வேண்டி விட்டான் – யுத்2:16 148/1
காதலால் என்-மேல் வைத்த கருணையால் கருமம் ஈதே – யுத்2:16 148/2
பெயர்த்திலன் உயிர் பிரிந்திலன் கருணையால் பிறந்தான் – யுத்3:22 196/4
தன் துணை கழல் வணங்கலும் கருணையால் தழுவி – யுத்4:40 107/3

TOP


கருணையாலோ (1)

உய்யவோ கருணையாலோ தருமத்தோடு உறவும் உண்டோ – யுத்3:26 64/4

TOP


கருணையாள் (1)

கன்னி என்-வயின் வைத்த கருணையாள்
சொன்னது உண்டு துணுக்கம் அகற்றுவான் – சுந்:5 22/3,4

TOP


கருணையான் (5)

தணிவு அரும் கருணையான் கழுத்தில் சாத்திய – பால:23 59/3
கட்டி மால் வரையை வந்து உறுதலும் கருணையான்
இட்ட சாபமும் எனக்கு உதவும் என்று இயல்பினின் – கிட்:5 14/2,3
கண்ணிடை நோக்கி உற்ற கருணையான் சனகன் காதல் – கிட்:16 56/2
தாயே அனைய கருணையான் துணையை ஏதும் தகைவு இல்லா – சுந்:12 122/1
கறுவுற பெயர்ந்து போந்து கருணையான் சரணம் பூண்டான் – யுத்4-மிகை:41 240/4

TOP


கருணையின் (7)

முதிர் தரு கருணையின் முக_மலர் ஒளிரா – பால:5 130/2
காதலன் ஆகும் என்று கருணையின் மலர்ந்த கண்ணன் – அயோ:8 17/3
கதம் எனும் பொருண்மை இலர் கருணையின் கடல் அனையர் – கிட்:2 8/1
நீதியார் கருணையின் நெறியினார் நெறி-வயின் – கிட்:3 5/1
நீதியும் அஃதே என்றான் கருணையின் நிலயம் அன்னான் – யுத்1:14 2/4
என்று நளனை கருணையின் தழுவி அன்பாய் – யுத்1-மிகை:9 1/1
நகையும் நீங்கிய திருமுகம் கருணையின் நலிந்த – யுத்3:22 200/2

TOP


கருணையினால் (1)

இரக்க எம்-மேல் கருணையினால் ஏயா உருவம் இவை எய்தி – யுத்3:22 220/2

TOP


கருணையும் (3)

மை_அறு கருணையும் உணர்வும் வாய்மையும் – அயோ:5 47/2
பிறிவு அரும் கருணையும் மெய்யும் பேணினான் – யுத்1:4 90/4
சலித்த நீதியும் சலித்தன கருணையும் தவமும் – யுத்2:15 186/4

TOP


கருணையை (1)

அறத்தை தின்று அரும் கருணையை பருகி வேறு அமைந்த – யுத்3:31 6/1

TOP


கருணையோடு (1)

எண் பக தினை அளவையும் கருணையோடு இசைந்த – யுத்4:41 35/1

TOP


கருணையோர் (1)

காரியம் இல்லான் போனான் கருணையோர் கடமை ஈதால் – யுத்2:19 271/2

TOP


கருணையோர்க்கு (1)

காரியம் ஆக அன்றே ஆகுக கருணையோர்க்கு
சீரிய தன்மை நோக்கின் இதனின் மேல் சிறந்தது உண்டோ – யுத்1:4 116/1,2

TOP


கருணையோனும் (1)

கவ்வை இன்றாக நுங்கள் வரவு என கருணையோனும்
எ வழி நீங்கியோய் நீ யார் என விளம்பலுற்றான் – கிட்:2 14/3,4

TOP


கருத்தமே (1)

கை வைத்த நேமியோன் தன் கால் வைத்த கருத்தமே யாம் – யுத்1-மிகை:12 6/4

TOP


கருத்தர் (1)

கல்லி தம் இயல்பு எய்தும் கருத்தர் போல் – சுந்:13 6/4

TOP


கருத்தன் (2)

காணிய விழைவது ஓர் கருத்தன் ஆதலால் – பால:24 47/2
காயத்தால் இனையன் என்று நினையல் ஆம் கருத்தன் அல்லன் – யுத்3:21 29/3

TOP


கருத்தால் (1)

காதல் மைந்தனை காணிய உவந்தது ஓர் கருத்தால்
பூதலத்திடை புக்கனன் புகுதலும் பொரு இல் – யுத்4:40 102/2,3

TOP


கருத்தாள் (1)

என்பதை மன கொடு இடர் ஏறிய கருத்தாள்
முன்ப உன் முகத்தின் எதிர் பொய் மொழியகில்லேன் – ஆரண்-மிகை:10 15/1,2

TOP


கருத்திடை (1)

ஆன்ற தன் கருத்திடை அயனோடே மயன் – யுத்1-மிகை:1 1/3

TOP


கருத்தில் (3)

கவி குலத்து அரசு அன்ன கட்டுரை கருத்தில் கொண்டான் – கிட்:7 124/1
கண்டனன் என்ப மன்னோ கண்களால் கருத்தில் ஆவி – யுத்3:26 90/3
கண்டு தன் கருத்தில் கொண்ட கவலையை கடந்து அங்கு ஆவி – யுத்3-மிகை:26 5/1

TOP


கருத்திலார் (1)

கவனம் மாண்டவர் என கருத்திலார் என – கிட்:16 19/3

TOP


கருத்திலாள் (1)

கண் அகன் கமலத்து அண்ணல் கருத்திலாள் தொடுத்தல் கண்ணின் – சுந்:14 32/3

TOP


கருத்திலானும் (1)

கையனும் ஒருவன் செய்த உதவியில் கருத்திலானும்
மை அற நெறியின் நோக்கி மா மறை நெறியில் நின்ற – யுத்1:4 114/2,3

TOP


கருத்தின் (10)

காமனும் ஒரு சரம் கருத்தின் எய்தனன் – பால:10 42/3
கைத்தலம் நீக்கினள் கருத்தின் நீக்கலள் – பால:19 45/2
கணம் குழை கருத்தின் உறை கள்வன் எனல் ஆனான் – பால:22 39/1
கவ்வை என்று இறையும் தன் கருத்தின் நோக்கலன் – அயோ:5 34/2
கருத்தின் நிமிர் கண்ணின் எதிர் கண்டவர் கலங்க – கிட்:14 67/3
கண்டனன் காண்டலோடும் கருத்தின் முன் கால செம் தீ – சுந்:2 216/1
கருத்தின் ஆசை கரை இன்மை கண்டு இறை – சுந்:3 26/3
காண்டலே நலன் என கருத்தின் எண்ணினான் – சுந்:12 18/4
கறுத்து அவன் உரைத்திடு கருத்தின் நிலை கண்டே – யுத்1-மிகை:2 20/1
சிந்தாகுலமும் சில நாணும் தன் கருத்தின்
உந்தா உளம் கொதித்து ஆங்கு ஒரு வாசகம் உரைத்தான் – யுத்2-மிகை:17 2/3,4

TOP


கருத்தினன் (1)

கருத்தினன் அன்றே தன் பொன் கழல் அடைந்தோரை காணும் – யுத்1:4 127/3

TOP


கருத்தினனாய் (1)

காலம் என உன்னு கருத்தினனாய்
ஞாலம் உடையான் அது நாம் அற ஓர் – யுத்3:20 77/2,3

TOP


கருத்தினால் (2)

கருத்தினால் வரும் சேவகன் அல்லையோ சேவகர் கடன் ஓராய் – யுத்2:16 324/2
கண்ணினால் மனத்தினால் கருத்தினால் தெரிந்து – யுத்2:19 37/1

TOP


கருத்தினும் (1)

கண்ணினும் உளை நீ தையல் கருத்தினும் உளை நீ வாயின் – சுந்:14 30/1

TOP


கருத்தினூடே (1)

வசம் திகழ் கருத்தினூடே மதித்திட வயங்கி நின்றான் – யுத்3-மிகை:31 11/4

TOP


கருத்தினேன் (1)

கல் அடா நெடு மரங்களோ வரு கருத்தினேன் வலி கடக்கவோ – யுத்2:19 73/3

TOP


கருத்தினை (4)

கண்ணன்-தன் நிறம் தன் உள்ள கருத்தினை நிறைத்து மீது இட்டு – பால:22 4/1
சீதை-தன் கருத்தினை செவியின் உள்ளுற – பால:23 52/3
அங்கு வந்து நின் கருத்தினை முடித்தும் என்று அகன்றான் – பால-மிகை:9 46/3
உள் நினை கருத்தினை உற பெறுவெனால் என் – ஆரண்:3 42/3

TOP


கருத்தினோடும் (1)

காண்டலும் அமரர் வேந்தன் துணுக்குறு கருத்தினோடும்
தூண்டினன் அரம்பைமாருள் திலோத்தமை எனும் சொல் மானை – பால-மிகை:11 22/3,4

TOP


கருத்து (46)

காய்ந்தே கடந்தான் பகை வேலை கருத்து முற்ற – பால:4 5/3
அண்ணல் முனிவற்கு அது கருத்து எனினும் ஆவி – பால:7 35/1
செறிந்த தாரவன் சிந்தை கருத்து எலாம் – பால:7 36/3
கருத்து ஒரு தன்மையது உயிரும் ஒன்று தம் – பால:19 48/1
கைகள் தலைபுக்கன கருத்து உளதும் எல்லாம் – பால:22 34/3
கம்பர் ஆம் புலவரை கருத்து இருத்துவாம் – பால-மிகை:0 18/4
பொங்கும் கருணை புத்தேள் கருத்து யாம் எவன் புகல்வோம் – பால-மிகை:3 2/4
யாது நும் கருத்து என இனைய கூறினான் – அயோ:1 30/4
கள் அவிழ் கோதை கருத்து உணராத மன்னன் – அயோ:3 11/1
காதல் முதிர கருத்து அழிந்தான் ஆம் என்பார் – அயோ:4 103/2
கண் பிற பொருளில் செல்லா கருத்து எனின் அஃதே கண்ட – ஆரண்:6 53/3
கண்டு நின்று கருத்து உணர்ந்தான் என – ஆரண்:9 17/1
வந்த கருத்து என் சொல்லுதி என்றான் மருள்கின்றான் – ஆரண்:11 2/4
காண்டும் எனும் வள்ளல் கருத்து உணர்வான் – ஆரண்:11 50/4
எவ்விட துணிந்து அமைந்தது என் கருத்து இது என்றனன் – கிட்:7 10/3
கருத்து அழித்து எய்துவென் கலங்கல் என்றனன் – கிட்:7 36/3
மன்னன் மைந்தன் மன கருத்து உட்கொளா – கிட்:11 17/3
வந்தனன் உன் மன கருத்து யாது என்றான் – கிட்:11 23/4
காக்கவோ கருத்து என்று கதத்தினால் – கிட்:11 34/1
கருத்து வேறு உற்ற-பின் அமிர்தும் கைக்குமால் – கிட்:11 111/4
கலங்கியது ஏகுவான்-தன் கருத்து என்-கொல் என்னும் கற்பால் – சுந்:1 36/2
கருத்து இயல்பு உரைக்கும் உண் கண் கரும் கயல் செம்மை காட்ட – சுந்:2 105/2
வந்தனன் முடிந்தது அன்றோ மன கருத்து என்ன வாழ்த்தி – சுந்:10 18/3
கருத்து இலான் கண் இலான் ஒருத்தன் கைக்கொடு – யுத்1:2 67/1
வாழவோ கருத்து அது வர வற்று ஆகுமோ – யுத்1:4 4/4
என்னை உன் கருத்து என இறை வினாயினான் – யுத்1:4 69/3
நீலனை நின் கருத்து இயம்பு நீ என – யுத்1:4 75/3
செறி பெரும் கேள்வியாய் கருத்து என் செப்பு என – யுத்1:4 83/2
கள்ளத்தின் விளைவு எலாம் கருத்து இலா இருள் – யுத்1:4 88/3
கருத்து உற நோக்கி போந்த காலமும் நன்று காதல் – யுத்1:4 104/1
கருத்து அழிவுற திரி திறத்து எயில் கணத்து அன்று – யுத்1:12 14/3
உற்ற போது அவன் உள்ள கருத்து எலாம் – யுத்1:14 43/1
ஆவலின் அடைக்கலம் புகுந்துளான் கருத்து
ஓவலின் இவர்-தமக்கு உணர ஒண்ணுமோ – யுத்1-மிகை:4 9/1,2
ஈது அவன் கருத்து என்றிடின் நன்று எனா – யுத்1-மிகை:14 7/2
கருத்து இலா இறைவன் தீமை கருதினால் அதனை காத்து – யுத்2:16 152/1
கைத்தலம் சலித்து காலும் குலைந்து தன் கருத்து முற்றான் – யுத்2:16 181/1
சொல்லும் நும் கருத்து என முனிந்து சொல்லினான் – யுத்2:18 6/4
மன் வந்த கருத்து என மன்னர்பிரான் – யுத்2:18 47/4
கருத்து முற்றுவென் என சினம் கதுவிட கடும் தேர் – யுத்2-மிகை:16 40/2
கைகேசி கருத்து இதுவோ களிறே – யுத்3:23 15/4
காய்ந்தன நீதான் யாவன் கருத்து என்-கொல் கழறுக என்ன – யுத்3:24 61/3
கடியுமாறு அன்றி சோர்ந்து கழிதியோ கருத்து இலார்-போல் – யுத்3:26 63/4
அரியது என் எமக்கு என்றனர் அவன் கருத்து அறிவார் – யுத்3:30 34/4
கடை துறந்தது போர் என் கருத்து என்றான் – யுத்4:37 174/4
பின்னேயோ இறப்பது முன் பிடித்திருந்த கருத்து அதுவும் பிடித்திலேனோ – யுத்4:38 22/2
கருத்து மற்று இனி உரை என குறு_முனி கழறும் – யுத்4-மிகை:41 92/4

TOP


கருத்து-அரோ (1)

தீது தீர்ப்பது என் சிந்தை கருத்து-அரோ – கிட்:7 108/4

TOP


கருத்தும் (7)

கருத்தும் அ வழி கண்டது உண்டோ என்றாள் – பால:21 37/3
உள் நிவந்த கருத்தும் உணர்ந்தனன் – அயோ:4 222/2
காதலாள் துயரம் நீக்கி தேவர்-தம் கருத்தும் முற்றி – ஆரண்:13 125/2
அற்றதால் பின்பு ஆங்கு அன்னோன் கருத்தும் வேறாயது அன்றே – ஆரண்-மிகை:10 17/4
கண்டனன் அனுமனும் கருத்தும் எண்ணினான் – சுந்:4 22/1
கடுப்பு அது கருத்தும் அது கட்புலன் மனம் கருதல் கல்வி இல வேல் – யுத்3:31 138/3
வள்ளல் நின் கருத்தும் மாவின் சிந்தையும் மாற்றலார்-தம் – யுத்4:37 7/1

TOP


கருத்துள் (4)

கஞ்ச மா மலரோன் அன்ன முனிவனும் கருத்துள் கொண்டான் – பால-மிகை:9 63/4
காண் தகு கொள்கை உம்பர் இல் என கருத்துள் கொண்டான் – சுந்:1 1/4
காண்தகு தவத்தென் ஆனேன் யான் என கருத்துள் கொண்டான் – சுந்:1 20/4
கள்ளரே காண்டி என்னா மந்திரம் கருத்துள் கொண்டான் – யுத்1:9 30/1

TOP


கருத்துளும் (1)

கண்ணினுள்ளும் கருத்துளும் காண்பெனால் – பால:11 3/4

TOP


கருத்துளே (1)

கயக்கிய கடும் திறல் கருத்துளே கிடந்து – ஆரண்-மிகை:10 8/2

TOP


கருத்துற (2)

கம்பன் செங்கமல பாதம் கருத்துற இருத்துவாமே – பால-மிகை:0 20/4
கண்ணில் நின்றவன் இவன் என கருத்துற உணர்ந்தான் – ஆரண்:15 39/2

TOP


கருத்தே (1)

காக்கும் நீ ஒரு வேள்வி காத்தனை எனும் கருத்தே – பால:8 46/4

TOP


கருத்தை (9)

கறுத்த மா முனி கருத்தை உன்னி நீ – பால:6 15/1
கங்கை தீம் புனல் நாடன் கருத்தை அ – பால:7 45/1
காரிகை இவள் அவள் கருத்தை நோக்கி ஓர் – பால:19 42/3
அனையவள் கருத்தை உன்னா அஞ்சன குன்றம் அன்னான் – ஆரண்:11 55/1
கண்ட பின் இளைய வீரன் முகத்தினால் கருத்தை ஓர்ந்த – சுந்:4 76/1
காண்டலும் நாணும் என்றான் மைந்தனும் கருத்தை சொன்னான் – யுத்2:19 299/4
காகம் உண்டதன்-பின் மீண்டும் முடிப்பென் என் கருத்தை என்றான் – யுத்3:26 80/4
கல்லுதி தருமம் என்னும் கண் அகன் கருத்தை கண்டு – யுத்3:27 5/2
கருத்தை உன்னி அ மாருதி உலகு எலாம் கடந்தான் – யுத்4:32 40/4

TOP


கருத்தொடும் (1)

கண்டு கண்ணொடும் கருத்தொடும் கடாவினன் காரணம் கடை நின்றது – சுந்:2 194/1

TOP


கருத்தோடும் (1)

தனை மறந்தனன் மறந்து அவன் தன்மையை நினைந்தனன் கருத்தோடும் – யுத்2-மிகை:16 55/4

TOP


கருத (4)

கமை உறு மனத்தினால் கருத வந்ததோ – பால:23 73/2
கண் கீறிய கனலான் முனிவு யாது என்று அயல் கருத – பால:24 9/4
கருத மற்று இனி வேறு இல்லை கமலத்து கடவுள்-தானே – ஆரண்:6 54/2
கருத கேட்டிட கட்டுரைத்து இடர் கடல் கடக்க – யுத்1:3 40/3

TOP


கருதல் (5)

கருதல் அரும் பெரும் குணத்தோர் இவர் முதலோர் கணக்கு இறந்தோர் – பால:12 7/1
கண்மையும் உளது என கருதல் ஆகுமோ – அயோ:14 69/4
சாலுமோ ஒன்று என கருதல் தக்கதோ – யுத்1-மிகை:4 6/3
கார்த்தவீரியனை நேர்வார் உளர் என கருதல் ஆற்றேன் – யுத்2:16 25/2
கடுப்பு அது கருத்தும் அது கட்புலன் மனம் கருதல் கல்வி இல வேல் – யுத்3:31 138/3

TOP


கருதலர் (1)

கருதலர் பெருமை தேவி மீண்டிலா செயலே காட்ட – சுந்:14 10/3

TOP


கருதலாகா (1)

காரிகை நின்னை எய்தும் காதலால் கருதலாகா
பேர் இடர் இயற்றலுற்றேன் பிழை இது பொறுத்தி இன்னும் – யுத்2:17 49/1,2

TOP


கருதலாத (1)

கருதலாத முன் குத்தலும் கைத்து அவர் – யுத்2:15 77/3

TOP


கருதலாமோ (1)

கனி வரும் காலத்து ஐய பூ கொய்ய கருதலாமோ – யுத்2:16 147/4

TOP


கருதவும் (1)

கருதவும் இயம்பவும் அரிது உன் கை வலி – யுத்2:16 257/2

TOP


கருதவே (1)

கருதவே உலகம் எங்கும் சரங்களாய் காட்டும் அன்றே – யுத்2:16 21/4

TOP


கருதா (2)

கள்ள வாள் நெடும் கண் நிழல் கயல் என கருதா
அள்ளி நாண் உறும் அகன் பணை மிதிலை நாடு அணைந்தார் – பால:9 6/3,4
கவித்து நீங்கிட சில பகல் என்பது கருதா
செவிக்கு தேன் என இராகவன் புகழினை திருத்தும் – சுந்:2 130/2,3

TOP


கருதாதார் (1)

காலன் என்பர் இவனை கருதாதார் – யுத்1:11 26/4

TOP


கருதாது (2)

மெய் விட கருதாது விண் ஏறினான் – ஆரண்:4 28/2
வர கருதாது தாழ்ந்த வருணனின் மாறு கொண்டார் – யுத்1:6 59/3

TOP


கருதாநின்றேன் (1)

நன்று என கருதாநின்றேன் அல்லது நாயினேன் உன் – யுத்3:31 63/3

TOP


கருதி (35)

கருதி அன்பொடு காமுற்று வைகலும் – பால:2 23/3
சோதி வடிவாய் அழிவு இல் முத்தி பெறுவார் என உரைத்த கருதி தொகைகளே – பால-மிகை:0 37/4
கருதி ஆவி கவர்ந்தனன் நேமியான் – பால-மிகை:7 21/4
செய்ய கருதி தடைசெய்குநர் தேவர் ஏனும் – அயோ:4 123/3
கருதி உள் கிடந்தது ஓர் கறுவு காந்தலால் – அயோ:14 27/2
யார் என கருதி இ இடரின் ஆழ்கின்றீர் – ஆரண்:12 7/4
யார் என கருதி சொன்னாய் இராவணற்கு அரிது என் என்றான் – ஆரண்:12 60/4
கருதி உய்த்திடுதல் காணுதி கவந்த பெலையோய் – ஆரண்-மிகை:1 3/2
கருமமும் பிறிது ஒர் பொருள் கருதி அன்று அது கருதின் – கிட்:2 7/2
கையறு துயரம் நின்னால் கடப்பது கருதி வந்தேம் – கிட்:3 24/3
என்பது கருதி அண்ணல் மறைந்து நின்று எய்தது என்றான் – கிட்:7 123/4
குரங்கு என கருதி நாயேன் கூறிய மனத்து கொள்ளேல் – கிட்:7 126/2
காவலுக்கு உரியது என்றால் அன்னது கருதி காண்டி – கிட்:9 10/2
அனையது கருதி பின்னர் அரி_குலத்தவனை நோக்கி – கிட்:11 68/1
கண்ணின் சிந்தையின் கல்வியின் ஞானத்தின் கருதி
அண்ணல் தம்பியை நோக்கினன் உரை-செய்வதானான் – கிட்:12 34/3,4
மாயை-கொல் என கருதி மற்றும் நினைகின்றார் – கிட்:14 39/2
ஆர மார்பரும் அதனின் ஆகுமாறு உறல் கருதி – கிட்-மிகை:2 1/4
உற்றிட கருதி மீ போய் ஆதபத்து உனது மேனி – கிட்-மிகை:16 4/2
கருதி மாதிரம் அனைத்தையும் அளக்கின்ற கண்ணாள் – சுந்:3 9/4
வெவ் இலை அயில் வேல் உந்தை வெம்மையை கருதி ஆவி – சுந்:11 21/1
மாயன் வந்தான் கண்வளர்வான் என்று கருதி வரும் தென்றல் – யுத்1:1 3/2
வில் தொடையின் விடுகணையால் வெந்து ஒழியும் என கருதி விரைவின் வந்தான் – யுத்1:4 99/2
குழியினை கருதி செய்த குமண்டையை குறித்து நீங்க – யுத்1:7 19/3
கருதி மற்றொன்று கழறுதல்-முனம் விழி கனல்கள் – யுத்1:12 3/1
வைத்தலை கருதி அன்று வானவர் மார்பின் தைத்த – யுத்2:16 189/2
கைத்தலம் காலும் தூங்க கிடத்தலை கருதி என்றான் – யுத்2:16 189/4
ஒல் வினை இது என கருதி ஊன்றினான் – யுத்2:16 308/2
உதைத்த வன் சிலையின் வாளி மருமத்தை கருதி ஓட்டி – யுத்3:27 6/3
நீத உருவம் கொளும் இராமன் எனவே கருதி நின்ற மொழி பொன்றிவிடுமோ – யுத்3-மிகை:31 45/4
கண்ணுதல் ஒருவனது அடு படை கருதி
பண்ணவன் விடுதலும் அது நனி பருக – யுத்4:37 94/1,2
கருதி தன்-பால் வந்தது அவன் கைக்கொடு காலன் – யுத்4:37 137/2
உள் இருக்கும் என கருதி உடல் புகுந்து தடவினவோ ஒருவன் வாளி – யுத்4:38 23/4
காலம் சென்றது என கருதி கையால் – யுத்4-மிகை:41 97/1
கவை அறு முனிவர்-தங்கள் இடங்களும் கருதி நோக்காய் – யுத்4-மிகை:41 132/4
கலங்கலர் ஏவல் செய்தல் கடன் என கருதி சூழ்ந்தார் – யுத்4-மிகை:42 68/4

TOP


கருதிய (5)

பரிந்த சிந்தை அ மன்னவன் கருதிய பயனும் – அயோ:1 33/2
சொற்ற நாவையும் கருதிய மனத்தையும் சுடும் என் – யுத்1:3 47/2
காலம் ஈது என கருதிய இராவணன் காதல் – யுத்3:22 159/1
கருதிய கருதிய புரிவன கனலும் – யுத்4:37 91/3
கருதிய கருதிய புரிவன கனலும் – யுத்4:37 91/3

TOP


கருதியது (3)

ஆர் என்பான் அமல மூர்த்தி கருதியது அறிதல் தேற்றாம் – பால:8 7/3
காப்போரை கைத்து என் நீர் கருதியது தருவேன் இ – ஆரண்:6 120/3
காதுதல் கடன் என்று உள்ளம் கருதியது அறனும் அஃதே – யுத்1:14 2/3

TOP


கருதியும் (1)

பின்னர் இல் என கருதியும் பெரு நில வரைப்பின் – அயோ:1 32/2

TOP


கருதியோ (2)

விடக்கு அரிது என கருதியோ விதிகொடு உந்த – பால:7 33/3
பட கருதியோ பகர்-மின் வந்த பரிசு என்றே – பால:7 33/4

TOP


கருதிற்று (2)

அதவம் ஆய் நறு நெய் உண்டு உலகில் அன்பர் கருதிற்று
உதவு சேவடியினால் அமலன் உந்துதலுமே – ஆரண்:1 44/3,4
காவலன் ஈண்டு நீர் கருதிற்று எய்துமேல் – ஆரண்:12 10/1

TOP


கருதின் (3)

கருதின் வேம் உள்ளமும் காணின் வேம் நயனமும் – பால:7 5/4
கருமமும் பிறிது ஒர் பொருள் கருதி அன்று அது கருதின்
அரு மருந்து அனையது இடை அழிவு வந்துளது அதனை – கிட்:2 7/2,3
கருதின் மற்று ஒன்று என கழறலாகுமோ – யுத்1-மிகை:4 7/4

TOP


கருதின (3)

கை ஞிறை நிமிர் கண்ணாய் கருதின இனம் என்றே – அயோ:9 6/2
கருதின கருதின காட்டுகின்றது – யுத்1:3 67/3
கருதின கருதின காட்டுகின்றது – யுத்1:3 67/3

TOP


கருதினம் (1)

ஆயது கருதினம் அன்னது அன்று எனின் – கிட்:16 17/3

TOP


கருதினன் (1)

புரக்க உள்ளாரே என்ன கருதினன் பொருமல் தீர்ந்தான் – யுத்3:24 18/4

TOP


கருதினாயேல் (1)

கலி கடன் அளிப்பென் என்று நிருதர்க்கு கருதினாயேல்
பலி கடன் அளிக்கல்-பாலை அல்லது உன் குலத்தின் பாலோர் – யுத்4:34 10/2,3

TOP


கருதினால் (2)

கலக்குவென் என்பது கருதினால் அது – அயோ:14 40/2
கருத்து இலா இறைவன் தீமை கருதினால் அதனை காத்து – யுத்2:16 152/1

TOP


கருதினான் (1)

கலை கோட்டு பெயர் முனியால் துயர் நீங்க கருதினான் – பால:12 17/4

TOP


கருதினானோ (1)

தஞ்சு என கருதினானோ தாழ் சடை கடவுள் உண்ட – யுத்1:4 123/3

TOP


கருதினும் (1)

காரினை கடந்து வஞ்சம் கருதினும் கருதும் காண்டி – யுத்3:28 32/3

TOP


கருதினேனோ (1)

காவற்கும் வலியான் ஓர் மானுடவன் உளன் என்ன கருதினேனோ – யுத்4:38 26/4

TOP


கருதினோன் (1)

கன்னியை அழி செய கருதினோன் குரு – அயோ:11 107/1

TOP


கருது (9)

தன் உணவு என கருது தன்மையினள் மைந்த – பால:7 26/2
ஈன்ற நல் தாய் என கருது பேர் அருளினான் – பால:20 27/2
கருது வீர நின் கொடி மிசை காக்கையின் கணங்கள் – ஆரண்:7 69/3
அறம் கருது சிந்தை முனி அந்தணரின் ஆலி – கிட்:10 74/2
கரும்பையும் கடந்த சொல்லாள் கவாற்கு இது கருது கண்டாய் – கிட்:13 36/4
பெண்பால் என கருது பெற்றி ஒழி உற்றால் – சுந்:1 69/1
கருது காலினும் கையினும் வாலினும் கட்டி – சுந்:7 40/1
கருது சேனையும் கொன்று மா கடலையும் கடந்து – யுத்3:30 46/4
கடிந்திட யார் சொனார் கருது நூல் வலாய் – யுத்4:40 39/4

TOP


கருதுகின்றதை (1)

நீர் கருதுகின்றதை நிகழ்த்தும் என நின்றான் – யுத்4:36 26/2

TOP


கருதுகின்றிலன் (1)

கடியவள் தாய் என கருதுகின்றிலன்
நெடியவன் முனியும் என்று அஞ்சி நின்றனன் – அயோ:11 69/2,3

TOP


கருதுதல் (2)

கண்ணுறல் அரிது என்றும் கருதுதல் அரிது அம்மா – பால:23 38/2
கையினால் அன்றியேயும் கருதுதல் கருமம் அன்றால் – கிட்:11 96/2

TOP


கருதும் (9)

சரவங்கன் இருந்து தவம் கருதும்
மரவம் கிளர் கோங்கு ஒளிர் வாச வனம் – ஆரண்:2 1/3,4
போவது கருதும் அ அரு நெறி புக்கான் – ஆரண்:2 43/4
மதியினில் கருதும் முன் அந்து வேண்டின – ஆரண்-மிகை:10 12/1
நோக்கும் நுவல கருதும் ஒன்றும் நுவல்கில்லாள் – சுந்:4 67/3
காட்சியாய் இ குறி கருதும் காலையில் – சுந்-மிகை:3 8/3
கரந்து நின்ற நின் தன்மையை அது செல கருதும்
பரந்தது உன் திரு குல முதல் தலைவரால் பரிவாய் – யுத்1:5 75/1,2
கண்ணுக்கும் கருதும் தெய்வ மனத்திற்கும் கடியன் ஆனான் – யுத்3:24 47/2
காரினை கடந்து வஞ்சம் கருதினும் கருதும் காண்டி – யுத்3:28 32/3
அன்னவை மன கொள கருதும் ஆகையால் – யுத்4-மிகை:40 15/2

TOP


கருதுவ (1)

கண்ணில் காண்பன கருதுவ யாவினும் கழியான் – யுத்1:3 14/3

TOP


கருதுவது (2)

கண்டவர் உறு பொருள் கருதுவது எளிதோ – ஆரண்:2 44/4
கற்கின்றது இவன் தன் நாமம் கருதுவது இவனை கண்டாய் – கிட்:7 138/2

TOP


கருதுவன் (1)

பாவியர்க்கு ஏற்ற செய்கை கருதுவன் பழியும் பாரேன் – கிட்:11 69/4

TOP


கருதுவாய் (1)

நின் பதம் நின் ஆணை இது நீ கருதுவாய் என்று – ஆரண்-மிகை:10 15/3

TOP


கருதுவாரோ (1)

கட்டுவது அல்லால் என்னை யான் என கருதுவாரோ
பட்டனென் என்ற போதும் எளிமையின் படுகிலேன் யான் – யுத்3:28 11/2,3

TOP


கருதுவான் (1)

குப்புற கருதுவான் குவளை நோக்கி-தன் – யுத்1:4 24/2

TOP


கருதுவோர் (1)

கற்றவர் கேட்போர் நெஞ்சில் கருதுவோர் இவர்கள் பார் மேல் – பால-மிகை:0 31/3

TOP


கருதுற்றது (1)

அருள கருதுற்றது நீ அரசர்க்கு அரசே என்னும் – அயோ:4 31/4

TOP


கருதேம் (1)

காவாய் என்றாய் அதனால் கடிய சாபம் கருதேம்
ஏவா மகவை பிரிந்து இன்று எம் போல் இடர் உற்றனை நீ – அயோ:4 86/2,3

TOP


கருதேல் (1)

கங்கை நாடுடை கணவனை முனிவுற கருதேல் – யுத்4:40 108/4

TOP


கருதேன் (3)

அற்பம் கருதேன் என் அரும் தவமோ – ஆரண்:2 18/3
தரு சொல் கருதேன் ஒரு தையலை யான் – ஆரண்:14 65/2
கள்ளம் இல் கால பாடும் கருமமும் கருதேன் ஆகில் – யுத்4:37 7/3

TOP


கருநடர் (1)

சேதி ராசர் தெலுங்கர் கருநடர்
ஆதி வானம் கவித்த அவனி வாழ் – பால:21 48/2,3

TOP


கருநிறத்தோர்-பால் (1)

துளிக்கும் கற்பக பந்தரில் கருநிறத்தோர்-பால்
வெளித்து வைகுதல் அரிது என அவர் உரு மேவி – சுந்:2 134/2,3

TOP


கருப்பம் (2)

நாரதன் கருப்பம் சாறாய் நல்ல வான்மீகன் பாகாய் – பால-மிகை:0 28/1
கலங்குமால் இனம் தானவர் தேவியர் கருப்பம் – யுத்1:5 55/4

TOP


கருப்பின் (1)

வல் வில்லுக்கு ஆற்றார்கள் மாரன் வேள் வளை கருப்பின்
மெல் வில்லுக்கு ஆற்றாராய் தாம் எம்மை விளிகுற்றார் – பால:13 21/1,2

TOP


கருப்பு (6)

கருப்பு வில் அன்று அவன் காமன் அல்லனே – பால:10 54/4
கருப்பு வில் இறுத்து ஆட்கொண்டு கா என்றாள் – பால:21 21/4
கருப்பு ஏந்திரம் முதலாயின கண்டாள் இடர் காணாள் – அயோ:7 6/3
வான் இடு தனு நெடும் கருப்பு வில் மழை – கிட்:10 17/1
எழுவு பாடல் இமிழ் கருப்பு ஏந்திரத்து – கிட்:15 48/2
கருப்பு கார் மழை வண்ண அ கடும் திசை களிற்றின் – யுத்4:37 121/3

TOP


கருப்புர (1)

கருப்புர சாந்தும் கலவையும் மலரும் கலந்து உமிழ் பரிமளகந்தம் – சுந்:3 75/3

TOP


கருப்பூரம் (2)

வியன் கருப்பூரம் மென் பஞ்சின் மீக்கொளீஇ – ஆரண்:10 18/2
ஆன வெள்ளிலையோடு அடைக்காய் கருப்பூரம்
தேன் அளாவிய முக்கனி காயொடு தேன் பால் – யுத்4-மிகை:41 192/2,3

TOP


கருப்பூரமும் (1)

பான நல் அமுதுடன் கருப்பூரமும் பலவும் – யுத்4-மிகை:41 205/1

TOP


கருப்பை-போல் (1)

கருப்பை-போல் குரங்கு எற்ற கதிர் சுழல் – யுத்2:15 92/1

TOP


கரும் (148)

எள்ள_அரும் கரும் கண் தோகை இன் துயில் எழுப்பும் அன்றே – பால:2 8/4
கதுப்பு உறு வெறியே நாறும் கரும் கடல் தரங்கம் என்றால் – பால:2 11/2
கற்றிலாத கரும் கண் நுளைச்சியர் – பால:2 30/2
கரும் கடைக்கண் அயில் காமர் நெஞ்சினை – பால:3 45/2
கரும் தடம் கண்ணியர் கலை வலாளன் இல் – பால:5 38/2
கரும் கடலை செம் கனி வாய் கவுசலை என்பாள் பயந்தாள் – பால:12 22/4
உண் நறவு அருந்தினாரின் சிவந்து ஒளிர் கரும் கண் மாதர் – பால:13 39/1
கணை கரும் கணினாளை ஓர் காளைதான் – பால:14 32/2
கரும் கண் வாள் உடையாளை ஓர் காளைதான் – பால:14 34/2
கள் சிலம்பு கரும் குழலார் குழ – பால:14 45/2
நுழை கலி கரும் கண்ணியர் நூபுர – பால:14 47/2
கழங்கு பயில் மங்கையர் கரும் கண் மிளிர்கின்ற – பால:15 22/2
கரும் கடல் கலக்கும் மது கயிடவரை ஒத்த – பால:15 25/4
கரும் குழல் களிக்கும் வண்டும் கடிமணம் புணர்தல் கண்டார் – பால:16 17/4
கடக கை எறிந்து தம்மில் கரும் கழல் வீரர் நக்கார் – பால:16 18/4
கல் இயங்கு கரும் குற மங்கையர் – பால:16 31/1
திண் சிலை புருவம் ஆக சே அரி கரும் கண் அம்பால் – பால:17 4/1
மை தாழ் கரும் கண்கள் சிவப்பு உற வந்து தோன்ற – பால:17 16/1
சே அரி கரும் கண்கள் சிவந்தவே – பால:18 23/4
வனை கரும் கழல் மைந்தரும் மாதரும் – பால:18 30/2
நச்சு வேல் கரும் கண் செ வாய் நளிர் முகம் மதுவுள் தோன்ற – பால:19 11/2
தாள் கரும் குவளை தோய்ந்த தண் நறை சாடியுள் தன் – பால:19 13/3
கரும் குழல் மகளிர்க்கும் கலவி பூசலால் – பால:19 66/2
படர் திரை கரும் கடல் பரமன் மார்பிடை – பால:19 67/3
வார்_முகம் கெழுவு கொங்கையர் கரும் குழலின் வண்டு – பால:20 9/1
விரை கரும் குழலிக்காக வில் இற நிமிர்ந்து வீங்கும் – பால:21 5/2
பைம் கரும் கூந்தல் செ வாய் வாள் நுதல் ஒருத்தி உள்ளம் – பால:21 14/1
கரும் குழல் பாரம் வார் கொள் கன முலை கலை சூழ் அல்குல் – பால:21 17/1
மை தவழ்ந்த கரும் கண் ஓர் வாள்_நுதல் – பால:21 22/1
கரும் கடை நெடும் கண் ஒளி யாறு நிறை கண்ண – பால:22 38/1
பொங்கு இரும் கரும் கடல் பூத்தது ஆம் என – பால:23 51/2
மொய் கரும் குழலினாள் முறுவல் உள்ளுற – பால:23 54/3
கண்ணுறு கரும் கடல் அதனை கை வளர் – பால:23 62/2
துன்று இரும் கரும் கடல் துவைப்ப தோன்றிய – பால:23 80/2
மை தகு கரும் கண் செ வாய் அணங்கினை வணங்கல் செய்வாம் – பால-மிகை:0 12/4
கரும் கடல் கிளர்ந்து என கலந்து சூழவே – அயோ:13 11/4
காவாது ஒழியின் பழி பெரிதோ அன்றே கரும் கடலில் கண்வளராய் கைம்மாறும் உண்டோ – ஆரண்:2 28/4
மை கரும் குழலினாள்-மாட்டு அன்பினில் வலியன் என்பாள் – ஆரண்:6 63/4
கார் கரும் கடல் கால் கிளர்ந்து என்னவே – ஆரண்:7 25/4
விரிந்த செம் மயிர் கரும் தலை மலை என வீழ்ந்தான் – ஆரண்:7 85/4
கரும் தடம் கண்ணியர் கண்ணின் வெள்ளத்தே – ஆரண்:10 23/4
கரை அறு திரு நகர் கரும் கண் நங்கைமார் – ஆரண்:10 35/1
கலங்கல் இல் கரும் கண் இணை வாரி கலுழ்கின்றார் – ஆரண்:10 44/4
பொன் திணி கரும் கழல் விழுந்தனள் புரண்டாள் – ஆரண்:10 45/4
கரும் கழல் காலன் அஞ்சும் காவலன் கறுத்து நோக்கி – ஆரண்:10 111/1
கொள்ளையின் அலர் கரும் குவளை நாள்_மலர் – ஆரண்:10 120/3
வேல் தரும் கரும் கண் சீதை மெய் அருள் புனையேன் என்றால் – ஆரண்:10 168/3
கரும் தட மலை அன்னானை எதிர்கொண்டு கடன்கள் யாவும் – ஆரண்:11 1/3
கரும் கடல் வருவதே அனைய காட்சி தன் – ஆரண்:14 81/2
தண் நறும் கரும் குழல் சனகன் மா மகள் – ஆரண்:14 98/3
மை கரும் கண் திதி என்பாள் அதின் இரட்டி அசுரர் தமை வயிறு வாய்த்தாள் – ஆரண்-மிகை:4 1/4
கார் அளி கலுழி கரும் கைம் மலை – கிட்:1 33/2
கரும் கடல் தொட்டனர் கங்கை தந்தனர் – கிட்:6 23/1
கரும் தடம் கண்ணினாளை நாடல் ஆம் காலம்-காறும் – கிட்:9 19/3
காவியும் கரும் குவளையும் நெய்தலும் காயாம் – கிட்:10 50/1
குறைந்தன கரும் குயில் குளிர்ந்த உயர் குன்றம் – கிட்:10 70/2
கரும் தகைய தண் சினைய கைதை மடல் காதல் – கிட்:10 77/1
மால் கரும் கடற்கு உயர்ந்து உள மை முகத்து அனிகம் – கிட்:12 19/2
செம் கயல் கரும் கண் செ வாய் தேவரும் வணங்கும் தெய்வ – கிட்:13 61/3
கரும் கயல்களின் பிறழ் கண் மூக்கின் நுதி காண – கிட்:14 44/4
முழுகி நீர் கரும் காக்கை முளைக்குமே – கிட்:15 48/4
கரும் கடல் கடப்பது அரிது அன்று நகர் காவல் – சுந்:2 71/1
காத்து உறு சோலை-தோறும் கரும் கடல் கடந்த தாளான் – சுந்:2 99/3
கருத்து இயல்பு உரைக்கும் உண் கண் கரும் கயல் செம்மை காட்ட – சுந்:2 105/2
சொரிந்தன கரும் கண் வரு துள்ளி தரு வெள்ளம் – சுந்:2 161/3
முயல் கரும் கறை நீங்கிய மொய் மதி – சுந்:2 166/1
மலர் கரும் குழல் சோர்ந்து வாய் வெரீஇ சில மாற்றங்கள் பறைகின்றாள் – சுந்:2 200/3
தழுவா நின்ற கரும் கடல் மீது உதயகிரியில் சுடர் தயங்க – சுந்:2 214/1
அம் கயல் கரும் கண் இயக்கியர் துயக்கு இல் அரம்பையர் விஞ்சையர்க்கு அமைந்த – சுந்:3 83/1
உன்னரும் பொன்னின் மணியினின் புனைந்த இழை குலம் மழை கரும் கடை கண் – சுந்:3 85/2
பாலின் வெண் பரவை திரை கரும் கிரி-மேல் பரந்து என சாமரை பதைப்ப – சுந்:3 89/3
கரும் தனி முகிலினை பிரிந்து கள்வர் ஊர் – சுந்:4 19/3
கரும் கடல் கடந்தனென் காலினால் என்றான் – சுந்:4 97/4
வில் கரும் கணை விட்டேறு கழுக்கடை எழுக்கள் மின்ன – சுந்:7 8/4
நிற கரும் கழல் அரக்கர்கள் நெறி-தொறும் பொறிகள் – சுந்:7 38/3
கார் கரும் தடம் கடல்களும் மழை முகில் கணனும் – சுந்:7 51/1
கரும் கடல் அரக்கர்-தம் படைக்கலம் கரத்தால் – சுந்:8 23/1
கவித்து மால் இரும் கரும் கடல் இருந்தது கடுப்ப – சுந்:12 41/4
கரும் திண் நாகத்தை நோக்கிய கலுழனின் கனன்றான் – சுந்:12 50/2
கா கரிந்து கரும் கரி ஆனவே – சுந்:13 16/4
கரும் கடல்-தலை வீழ்ந்தனர் அரக்கியர் கதறி – சுந்:13 28/4
வெறி கரும் குழலியை நாடல் மேயினார் – சுந்:14 17/2
கதுமென வாலி சேய் மேல் எறிந்தனன் கரும் கல் பாறை – சுந்-மிகை:14 12/2
வனை கரும் குழலியை பிரிந்த மா துயர் – சுந்-மிகை:14 40/1
இன்னது ஆய கரும் கடலை எய்தி இதனுக்கு எழு மடங்கு – யுத்1:1 11/1
கன்றிய கரும் கழல் சேனை காவலன் – யுத்1:2 15/2
கோத்தது கரும் கடல் கொள்ளை கொண்டு என – யுத்1:5 3/2
உடை கரும் தனி நிறம் ஒளித்து கொண்டவன் – யுத்1:5 7/2
கரும் கடல் அகழது நீரும் காண்டிரால் – யுத்1:5 19/4
தானை கார் கரும் கடலொடும் தமரொடும் தாமும் – யுத்1:5 63/3
நீத்த எக்கரின் நிறைந்துள கரும் கடல் நெருப்பின் – யுத்1:5 64/2
கருணை அம் கடல் கிடந்தனன் கரும் கடல் நோக்கி – யுத்1:6 2/3
ஆடும் மங்கையர் கரும் குழல் விளர்த்தன அளக்கர் – யுத்1:6 19/3
கை கலந்து எரி கரும் கடல் கார் அகல் கடுப்ப – யுத்1:6 24/3
கமை அறு கரும் கடல் கனலி கைபரந்து – யுத்1:6 35/1
கரும் புற கடல்களோடு உலகம் காய்ச்சிய – யுத்1:6 47/1
காய் எரி படலை சூழ்ந்த கரும் கடல் தரங்கத்தூடே – யுத்1:7 2/3
வளைதரும் கரும் கடல் அடைக்க வம் என – யுத்1:8 4/3
தேன் இவர் தட வரை திரை கரும் கடல் – யுத்1:8 15/1
அ கரும் கடல் தூர அயல் கடல் – யுத்1:8 57/3
கான யாறு பரந்த கரும் கடல் – யுத்1:8 68/1
கரும் கடல் புக பெருகு காவிரி கடுப்ப – யுத்1:9 6/4
அ நெடும் கரும் கண் தீயை அணுகினால் தணிவது உண்டோ – யுத்1:9 22/4
நிற கரும் கடலுள் நேமியின் நின்று – யுத்1:11 22/2
ஓதுறு கரும் கடற்கு ஒத்த தானையான் – யுத்2:15 107/1
மீன் உடை கரும் கடல் புரை இராக்கதர் விட்ட – யுத்2:15 230/1
ஒற்றை வாளியோடு உருண்டன கரும் களிற்று ஓங்கல் – யுத்2:15 233/3
காலினின் கரும் கடல் கடந்த காற்றது – யுத்2:16 81/1
புரிந்த அ நெடும் சேனை அம் கரும் கடல் புக்கான் – யுத்2:16 243/4
அரக்கர் செம் மயிர் கரும் தலை அடுக்கலின் அணைகள் – யுத்2:16 244/2
கரும் கடல் கடந்த அ காலன் காலன் வாழ் – யுத்2:16 268/3
கண்டம் உற்றது மற்று அது கரும் கழல் அரக்கனும் கனன்று ஆங்கு ஓர் – யுத்2:16 331/3
கலக்கமுற்றனர் இராக்கதர் கால வெம் கரும் கடல் திரை போலும் – யுத்2:16 333/2
சிவண வண்ண வான் கரும் கடல் கொடு வந்த செயலினும் செறி தாரை – யுத்2:16 339/1
நீக்குவாய் நீக்கிய பின் நெடும் தலையை கரும் கடலுள் – யுத்2:16 353/3
அரம் கொண்ட கரும் கடலின் அழுவத்துள் அழுத்தினான் – யுத்2:16 354/4
கலை கண்ட கரும் கடல் கண்டு உளவாம் – யுத்2:18 28/2
அட கரும் கவந்தம் நின்று ஆடுகின்றன – யுத்2:18 109/1
கரும் கார் புரை நெடும் கையன களி யானைகள் அவை சென்று – யுத்2:18 156/1
கரும் கடல் கலக்கும் மத்தின் பனசனும் கலக்கி புக்கான் – யுத்2:19 58/4
போர் கடை கரும் கண் வாளி புயத்தொடு பொழிய புக்கான் – யுத்2:19 205/4
பிழை உடை விதியார் செய்த பெரும் குழல் கரும் கண் செ வாய் – யுத்2:19 282/3
எழு கரும் கடல் கரை எறிந்திட்டு ஊழி நாள் – யுத்2-மிகை:16 18/1
கரும் கடல் வறந்தது கழறல் ஆகுமோ – யுத்2-மிகை:18 13/4
கரும் தலை கலத்தின் அல்லால் கடனது கழியேன் என்றாள் – யுத்3:21 6/3
கரும் கடல் கட்டி மேரு கடந்து ஒரு மருந்து காட்டி – யுத்3:26 50/2
கற்பகம் அனைய வள்ளல் கரும் கழல் கமல கால்-மேல் – யுத்3:26 57/3
கண்டார் அ அரக்கர் கரும் கடலை – யுத்3:27 16/4
சரிந்து ஓடின கரும் கோள் அரிக்கு இளையான் விடு சரமே – யுத்3:27 113/4
காலன் தனது உருவங்களும் கரும் பூதமும் பெரும் பேய் – யுத்3:27 153/3
அன்றில் அம் கரும் பேடைகள் ஆம் என – யுத்3:29 2/1
கை கண்டான் பின் கரும் கடல் கண்டு-என – யுத்3:29 30/1
காதல் நீர் ஓடி ஆடல் கரும் கடல் மடுத்தது அன்றே – யுத்3:29 42/4
கரும் குழல் கற்றை பாரம் கால் தொட கமல பூவால் – யுத்3:29 44/1
கார் கரும் கடலை மற்றோர் இடத்திடை காலன்-தானே – யுத்3:30 6/3
கந்தமாதனம் என்பது இ கரும் கடற்கு அப்பால் – யுத்3:30 15/1
கடும் பகடு படி கிடந்த கரும் பரம்பின் இன மள்ளர் பரந்த கையில் – யுத்4:33 23/2
கைத்தலமும் காத்திரமும் கரும் கழுத்தும் நெடும் புயமும் உரமும் கண்டித்து – யுத்4:33 25/1
கண்ணின் நீர் ஆறும் மாறா கரும் கடல் மடுப்ப கண்டான் – யுத்4:34 21/4
கரும் கடல் முழக்கு என பிறந்த கம்பலை – யுத்4:40 36/4
கரும் தடம் கண்ணும் நெஞ்சும் களித்திட இனைய சொன்னாள் – யுத்4:40 42/4
வெவ் விடம் பொருது நீண்டு மிளிர்தரும் கரும் கண் செ வாய் – யுத்4:41 24/2
வென்றி வேல் கரும் கண் மானே என்னொடும் இகலி வெய்ய – யுத்4-மிகை:41 53/1
கரும் கடல் நிகர்ப்ப ஆன அகழி ஓர் மூன்றும் காணாய் – யுத்4-மிகை:41 55/1
கரும் தடம் கண்ணியோடும் களைகணாம் துணைவரோடும் – யுத்4-மிகை:41 262/2
கரும் தடம் கண்ணினாற்கு காப்பு நாண் அணியும் நல் நாள் – யுத்4-மிகை:42 15/3
பொங்கு பல்லியங்கள் ஆர்ப்ப பொரு கயல் கரும் கண் செ வாய் – யுத்4-மிகை:42 38/3
கரும் கைம் மா களிறும் மாவும் கனகமும் தூசும் பூணும் – யுத்4-மிகை:42 66/3

TOP


கரும்பில் (1)

தேனிடை கரும்பில் பாலில் அமுதினில் கிளவி தேடி – யுத்2:19 283/1

TOP


கரும்பின் (4)

ஆலை_வாய் கரும்பின் தேனும் அரி தலை பாளை தேனும் – பால:2 9/1
வண்ண வாய் குவளை வாள் கண் மருங்கு இலா கரும்பின் அன்னார் – பால:18 7/2
தழை உறா கரும்பின் சாபத்து அனங்க வேள் சரங்கள் பாய்ந்த – பால:21 9/2
அந்தர வானத்து அரம்பையர் கரும்பின் பாடலார் அருகு வந்து ஆட – சுந்:3 86/4

TOP


கரும்பினும் (2)

தீம் கரும்பினும் தித்திக்கும் இன்_சொலார் – பால:21 49/1
கரும்பினும் இனிய சொல்லார் சித்தர் தம் கன்னிமார்கள் – யுத்3:25 2/3

TOP


கரும்பு (16)

கரும்பு எலாம் செந்தேன் சந்த கா எலாம் களி வண்டு ஈட்டம் – பால:2 2/4
கரும்பு கால் பொர கழனி வார்ந்த தேன் – பால:6 23/1
கரும்பு பாண் செய தோகை நின்று ஆடுவ சோலை – பால:9 7/4
அறையும் மென் கரும்பு ஆட்டிய அமுதமும் அழி தேம் – பால:9 10/3
ஆலை மென் கரும்பு_அனான் ஒருவற்கு ஆங்கு ஒரு – பால:19 41/2
கரும்பு அன மொழியினர் கண் பனிக்கிலர் – அயோ:4 169/1
கரும்பு அனைய செம் சொல் நவில் கன்னியர் துயின்றார் – அயோ:5 11/4
கரும்பு அலர் செந்நெல் அம் கழனி கான நாடு – அயோ:11 113/1
கரும்பு உண்ட சொல் மீள்கிலள் காணுதியால் – ஆரண்:13 18/4
கரும்பு அழி சொல்லியை பகைஞன் கைக்கொள – கிட்:6 25/3
கரும்பு கண்டாலும் மாலை காம்பு கண்டாலும் ஆலி – கிட்:13 44/1
முன்னி ஆடு இடங்களும் கரும்பு மூசு தேன் – கிட்:14 8/3
நிருதர் எந்திரத்து இடு கரும்பு ஆம் என நெரிவார் – சுந்:7 40/3
கரும்பு இயல் சித்தியர் இயக்கர் கன்னியர் – சுந்:12 16/3
ஆகினும் ஆம் அது அன்றேல் கரும்பு என்றே அறையலாமால் – யுத்2:18 215/4
உப்பு தேன் மது ஒண் தயிர் பால் கரும்பு
அப்புத்தான் என்று உரைத்தன ஆழிகள் – யுத்3:31 135/1,2

TOP


கரும்பு_அனான் (1)

ஆலை மென் கரும்பு_அனான் ஒருவற்கு ஆங்கு ஒரு – பால:19 41/2

TOP


கரும்பும் (4)

மிடை பசும் கதிரும் மீனும் மென் தழை கரும்பும் வண்டும் – பால:2 7/3
அந்தம்_இல் கரும்பும் தேனும் மிஞிறும் உண்டு அல்குல் விற்கும் – பால:16 21/2
குயிலும் கரும்பும் செழும் தேனும் குழலும் யாழும் கொழும் பாகும் – ஆரண்:14 29/3
செந்நெலும் கரும்பும் கமுகும் செறிந்து – கிட்:15 46/3

TOP


கரும்பையும் (3)

கரும்பையும் சுவை கைப்பித்த குதலையர் விளரி – பால-மிகை:9 7/3
கரும்பையும் கடந்த சொல்லாள் கவாற்கு இது கருது கண்டாய் – கிட்:13 36/4
கரும்பையும் சுவை கைப்பித்த சொல்லியர் காமரம் கனி யாழின் – சுந்:2 195/3

TOP


கரும்பொடு (2)

கரும்பொடு செந்நெலும் கவின் கொண்டு ஓங்கிட – பால:5 44/2
கரும்பொடு செந்நெல் காடும் கமல வாவிகளும் மல்கி – கிட்:15 31/2

TOP


கரும (3)

கனை கழல் காலினர் கரும சூழ்ச்சியர் – யுத்1:4 13/3
ஏது இல் கரும செயல் துணிந்திடுதல் எண்ணி – யுத்1-மிகை:2 21/1
தென் திசை கரும செயல் செப்பினாம் – யுத்4:41 45/2

TOP


கருமக (1)

காய்த்து இரும்பை கருமக கம்மியன் – கிட்:1 36/3

TOP


கருமகன் (1)

மாதிர கருமகன் மாரி கார் மழை – கிட்:10 8/1

TOP


கருமத்தால் (1)

கருமத்தால் அன்றி காரணத்தால் உள்ள காட்சி – யுத்1:3 52/3

TOP


கருமத்தான் (1)

கண்ட வனப்பான் மேனி கரக்கும் கருமத்தான்
கொண்டல் செறிப்பான் வானரம் என்றும் கொளல் அன்றே – சுந்-மிகை:2 4/1,2

TOP


கருமத்தின் (4)

கருமத்தின் விளைவை எண்ணி களிப்பொடு காண வந்த – அயோ:6 2/3
கருமமும் கருமத்தின் பயனும் கண்ணிய – யுத்1:3 64/1
இடை உறு கருமத்தின் எல்லை கண்டவர் – யுத்2:15 109/3
கருமத்தின் நின்ற கவி சேனை வெள்ளம் மலர்-மேல் அ வள்ளல் கடை நாள் – யுத்2:19 265/3

TOP


கருமத்தோரை (1)

தகை புல கருமத்தோரை கோறலின் தக்கார் யார்க்கும் – சுந்:12 109/3

TOP


கருமம் (50)

கடியுமாறு எனக்கு அரும் தவம் அமைகுறு கருமம்
அடிகள் சாற்றுக என்றலும் அந்தணன் அறைவான் – பால-மிகை:9 41/3,4
கருமம் என்-வயின் செய்யின் என் கட்டுரை கோடி – அயோ:1 62/4
காணாது ஒழிந்தேன் என்றால் நன்று ஆய்த்து அன்றோ கருமம் – அயோ:4 65/4
எள்ளூறு தீ கருமம் நேர்ந்தாள் இவள் என்னா – அயோ:4 105/2
கருமம் வேறு இலது என கலிங்கர் கூறினார் – அயோ-மிகை:1 7/4
காயம் வேறு ஆகி செய்யும் கருமம் வேறு ஆகிற்று அன்றே – ஆரண்:11 73/1
ஆகும் அன்னதே கருமம் என்று அ திசை நோக்கி – ஆரண்:13 80/1
கருமம் இங்கு இது எம் கடவுள் என்றனன் – கிட்:3 69/4
நாட்டு ஒரு கருமம் செய்தாய் எம்பிக்கு இ அரசை நல்கி – கிட்:7 87/3
காட்டு ஒரு கருமம் செய்தாய் கருமம்தான் இதன்-மேல் உண்டோ – கிட்:7 87/4
கருமம் கட்டளை என்றல் கட்டதோ – கிட்:8 16/4
கணத்திடை அவனை நீயும் காணுதல் கருமம் என்றான் – கிட்:11 87/4
கையினால் அன்றியேயும் கருதுதல் கருமம் அன்றால் – கிட்:11 96/2
கண்ணி உணர்ந்தீர் கருமம் நுமக்கே கடன் என்ன – கிட்:17 16/2
கொண்டு அகல்வதே கருமம் என்று உணர்வுகொண்டான் – சுந்:5 1/4
காட்டும் இதுவே கருமம் அன்னவர் கடும் போர் – சுந்:6 5/3
கண்ணிய கருமம் இன்றே முடிக்குவென் கடிதின் என்றான் – சுந்:10 19/4
போதலே கருமம் என்று அனுமன் போயினான் – சுந்:12 23/4
இந்திரன் கருமம் ஆற்றும் இறைவன் நீ இயம்பு தூது – சுந்:12 107/3
போய் வரும் கருமம் முற்றிற்று என்பது ஓர் பொம்மல் பொங்க – சுந்:14 3/1
மு தலை எஃகினாற்கும் முடிப்ப_அரும் கருமம் முற்றி – சுந்:14 13/1
போயின கருமம் முற்றி புகுந்தது ஓர் மொம்மல்-தன்னால் – சுந்-மிகை:14 43/3
கண்ணிய மந்திரம் கருமம் காவல – யுத்1:2 34/1
கொல்வது கருமம் என்று உணர கூறினான் – யுத்1:2 37/4
நூறுவதுவே கருமம் என்பது நுவன்றான் – யுத்1:2 56/4
கன்மம் அன்று இது நமக்கு உறுதி என்று உணர்தலும் கருமம் அன்றால் – யுத்1:2 98/4
யார் இவண் எய்திய கருமம் யாவது – யுத்1:4 41/1
உன்னிய கருமம் எல்லாம் உன்னொடு முடிந்த என்னா – யுத்1:12 26/3
ஒன்றாக நினைய ஒன்றாய் விளைந்தது என் கருமம் அந்தோ – யுத்1:12 29/1
இன்று இவண் வந்த நீ யார் எய்திய கருமம் என்னை – யுத்1:14 20/2
நன்று இது கருமம் என்னா நம்பியை நணுக ஓடி – யுத்2:16 43/1
உந்துதல் கருமம் என்று உணர கூறினான் – யுத்2:16 84/4
கருமம் உண்டு உரைப்பது என்றான் உரை என கழறலுற்றான் – யுத்2:16 133/4
கடலிடை கோட்டம் தேய்த்து கழிவது கருமம் அன்றால் – யுத்2:16 141/3
காதலால் என்-மேல் வைத்த கருணையால் கருமம் ஈதே – யுத்2:16 148/2
எண் தரு கருமம் மற்று இதனின் இல் என – யுத்2:16 263/3
பிறிந்து போவதே கருமம் இப்பொழுது என பெயர்ந்தான் – யுத்3:22 80/3
ஏயின கருமம் நோக்கி ஏகிய இலங்கை வேந்தன் – யுத்3:24 1/2
அமைக நின் கருமம் என்று வாழ்த்தினர் அதனுக்கு அப்பால் – யுத்3:24 43/3
ஏகிய கருமம் முற்றி யான் அவண் விரைவின் எய்தி – யுத்3:26 17/3
ஆயின கருமம் மீள அழிவுற்ற அதனை பார்த்தும் – யுத்3:26 59/2
அன்று இது கருமம் என் நீ அயர்கின்றது அறிவு இலார்-போல் – யுத்3:26 69/4
நடந்தது எப்பொழுது வேள்வி முடிந்ததே கருமம் நன்றே – யுத்3:27 70/4
காட்டாது இனி கரந்தால் அது கருமம் அலது என்னா – யுத்3:27 134/3
அன்னதே கருமம் ஐய அன்றியும் அருகே நின்றால் – யுத்3:31 62/1
வஞ்சம் உறு பொய் கருமம் வெல்லினும் இராமனை இ வஞ்சர் கடவார் – யுத்3:31 151/4
கருமம் என்று அனுமன் ஆக்கி காட்டிய தன்மை கண்டால் – யுத்4:32 44/2
காதலால் கருமம் ஒன்று கேட்டியால் களித்த சிந்தை – யுத்4:37 6/2
கண்ணனை ஒழிய அ பால் செல்வதே கருமம் என்றான் – யுத்4:37 11/4
நண்ணலும் இமையவர் நமது உறு கருமம்
எண்ணலம் முனிவினின் இவறினன் எனவே – யுத்4:37 88/3,4

TOP


கருமம்தான் (1)

காட்டு ஒரு கருமம் செய்தாய் கருமம்தான் இதன்-மேல் உண்டோ – கிட்:7 87/4

TOP


கருமமாக (1)

ஈங்கு இது கருமமாக எய்தினீர் என்னின் நீர் போய் – யுத்1-மிகை:9 7/2

TOP


கருமமும் (9)

கருமமும் இது கற்று உணர்ந்தோய்க்கு இனி கடவ – அயோ:1 34/3
கருமமும் பிறிது ஒர் பொருள் கருதி அன்று அது கருதின் – கிட்:2 7/2
ஏன்று எனக்கு உரியது ஆன கருமமும் இயற்றற்கு ஒத்த – கிட்:9 30/2
பேர்வு_இல் எண் திசை காவலர் கருமமும் பிடிக்கும் – யுத்1:3 6/3
வலியும் செய்கையும் வருணன் தன் கருமமும் மாற்றும் – யுத்1:3 7/4
கருமமும் கருமத்தின் பயனும் கண்ணிய – யுத்1:3 64/1
நெஞ்சமும் கருமமும் உரையுமே நெடு – யுத்2:16 80/2
கள்ளம் இல் கால பாடும் கருமமும் கருதேன் ஆகில் – யுத்4:37 7/3
கருமமும் கடைக்கண் உறு ஞானமும் – யுத்4:37 24/1

TOP


கருமமே (6)

கருமமே அல்லது பிறிது என் கண்டது – கிட்:6 16/2
கருமமே காத்ததோ கற்பின் காவலோ – சுந்:3 71/2
துன்ப மனிதர் கருமமே புரிய முன்பு துணிந்தமையால் – யுத்3:22 226/3
சீர்த்தவர் செய்ய தக்க கருமமே செய்தார் என்ன – யுத்3:25 9/4
காதவும் கண்டு நின்ற கருமமே கருணைத்து அம்மா – யுத்3:26 47/4
கருமமே அன்றி கண்டிலம் கண்களால் – யுத்4:41 72/2

TOP


கருமா (1)

உருத்து உலகு எடுத்த கருமா வினையும் ஒத்தான் – கிட்:14 67/4

TOP


கருமுதல் (1)

கடல் கடந்து புக்கு அரக்கரை கருமுதல் கலக்கி – யுத்3:22 189/1

TOP


கருமை (4)

மின் என கருமை போய் வெளுத்தது ஓர் மயிர் – அயோ-மிகை:1 1/4
கருமை கறை நெஞ்சினில் நஞ்சு கலந்த பாம்பின் – ஆரண்:10 136/3
காணுதற்கு இனிய நீள வெண்மையில் கருமை காட்டி – யுத்1:4 131/3
தூ சுடர் மாடம் ஈண்டி துறுதலால் கருமை தோன்றா – யுத்1:10 11/2

TOP


கருமையான் (1)

காலம் கொண்டு எழுந்த மேக கருமையான் செம்மை காட்டும் – யுத்3:28 49/1

TOP


கருமையின் (1)

புடை பெருத்து உயர் பெருமையின் கருமையின் பொலிவின் – சுந்:7 47/2

TOP


கருமையை (1)

செஞ்செவே ஐயன் மெய்யின் கருமையை சேர்ந்தவோ தாம் – பால:21 10/2

TOP


கருவறுத்தனென் (1)

கெட கருவறுத்தனென் இனி சுவை கிடக்கும் – பால:7 33/2

TOP


கருவி (15)

வள் விசி கருவி பம்ப வயின்வயின் வழங்கு பாடல் – பால:2 8/2
கறங்குவ வள் விசி கருவி கண் முகிழ்த்து – பால:3 47/3
கருவி உற்ற ககனம் எலாம் புகை – பால-மிகை:11 50/3
கருவி மா மழை கல்_தடம் கண்டு நான் – அயோ:4 216/3
கிளை கட்டிய கருவி கிளர் இசையின் பசை நறவின் – அயோ:7 5/2
கருவி மா மழை உதிர்ப்பது ஓர் கடுவனை காணாய் – அயோ:10 14/4
கருவி மாவொடு கார் மத கைம்மலை கணத்து ஊடு – ஆரண்:7 78/1
கருவி ஓடின கச்சையும் கவசமும் கழல – ஆரண்:8 10/2
வள்ளை கத்தரிகை வாம மயிர் வினை கருவி என்ன – கிட்:13 53/1
கருவி மா மழை கைகள் தாவி மீது – கிட்:15 3/1
கருவி மா மழை என்று களிப்பு உறா – கிட்:15 42/2
தந்திரி நெறியில் தாக்கு உறு கருவி தூக்கினர் எழுவிய சதியின் – சுந்:3 86/1
கருவி புக்கனர் அரக்கர் மா பல்லணம் கலின – சுந்:9 8/3
ஏழ் இசை கருவி வீற்றிருந்தது என்னினும் – யுத்2:15 101/1
கருவி நான்முகன் வேள்வியில் படைத்ததும் கட்டி – யுத்4:35 4/3

TOP


கருவிகள் (1)

கள்ள உள்ளத்தன் கட்டினன் கருவிகள் கதுமென கனல் பொத்தி – யுத்1:3 84/3

TOP


கருவியில் (1)

களம் தவா நெடும் கருவியில் கைகளில் செயிரியர் கலை கண்ணால் – சுந்:2 190/3

TOP


கருவியின் (1)

இசை உறு கருவியின் இனிது உறு கொடியை – யுத்4:37 86/3

TOP


கருவியும் (3)

காலமும் இடனும் ஏற்ற கருவியும் தெரிந்து கற்ற – அயோ:1 7/1
கருவியும் கைகளும் கவச மார்பமும் – அயோ:14 31/1
காலமும் கருவியும் இடனும் ஆய் கடை – யுத்1:3 74/1

TOP