கௌ-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கௌசலேசை 1
கௌசிக 1
கௌசிகன் 1
கௌசிகனை 1
கௌவ 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


கௌசலேசை (1)

வாழிய கௌசலேசை மணி வயிற்று உதித்த வள்ளல் – யுத்4-மிகை:42 74/2

TOP


கௌசிக (1)

கானிடை சிறிது வைகல் கழித்து ஒர் நாள் கௌசிக பேர் – பால-மிகை:11 29/1

TOP


கௌசிகன் (1)

தோய்ந்த சிந்தை கௌசிகன் சொல்லுவான் – பால-மிகை:11 4/4

TOP


கௌசிகனை (1)

கல்வி கரை உற்ற முனி கௌசிகனை மேலோய் – பால:22 40/2

TOP


கௌவ (1)

தள்ளா ஓதி கோபத்தை கௌவ வந்து சார்ந்ததுவும் – சுந்:4 54/3

TOP