கோ-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கோ 59
கோ_தாயும் 1
கோ_நகர் 1
கோ_மகள் 1
கோ_மகற்கு 3
கோ_மகன் 10
கோ_மகனை 1
கோ_முடி 2
கோ_முனியோடு 1
கோ_மைந்தர்-தமக்கும் 1
கோக்க 1
கோக்கள் 1
கோக்கின்றன 1
கோக்கு 1
கோகிலம் 3
கோங்கம் 1
கோங்கின் 1
கோங்கினில் 1
கோங்கு 4
கோங்குகள் 1
கோங்குமே 1
கோங்கொடும் 1
கோசமுகன் 1
கோசரம் 1
கோசல 6
கோசலம் 3
கோசலை 20
கோசலைக்கு 1
கோசலையும் 2
கோசலையை 3
கோசிக 7
கோசிகற்கு 1
கோசிகன் 4
கோசிகன்-தன் 1
கோட்ட 2
கோட்டகம் 1
கோட்டம் 4
கோட்டால் 2
கோட்டி 8
கோட்டிய 1
கோட்டியின் 2
கோட்டியீர் 1
கோட்டில் 1
கோட்டின் 2
கோட்டினர் 1
கோட்டினான் 2
கோட்டு 14
கோட்டும் 2
கோட்டை 1
கோட்படா 1
கோட்படாது 1
கோட்படும் 1
கோடக 1
கோடணை 1
கோடரத்து 1
கோடரம் 1
கோடல் 11
கோடல்கள் 1
கோடல 1
கோடலால் 1
கோடலின் 4
கோடலுக்கு 2
கோடலும் 7
கோடலே 3
கோடலை 1
கோடற்கு 4
கோடாதாய் 1
கோடி 268
கோடி-கொல் 1
கோடி-தான் 1
கோடி-மேல் 1
கோடி_கோடி 8
கோடி_கோடியால் 1
கோடிக்கு 4
கோடிக்கும் 1
கோடிகள் 20
கோடிகாறு 1
கோடிய 5
கோடிய-தோறும் 1
கோடியர் 12
கோடியரோடு 1
கோடியன் 2
கோடியாம் 4
கோடியாய் 1
கோடியாராலும் 1
கோடியால் 14
கோடியில் 3
கோடியின் 20
கோடியின்-மேல் 1
கோடியும் 9
கோடியே 4
கோடியேல் 2
கோடியோ 2
கோடியோடு 2
கோடியோரொடும் 1
கோடிர் 1
கோடிரோ 1
கோடினால் 1
கோடினும் 1
கோடு 42
கோடுகள் 2
கோடும் 5
கோடை 5
கோடையில் 1
கோடையின் 1
கோண் 1
கோணத்தின் 1
கோணல் 1
கோணினான் 1
கோணினும் 1
கோணுடை 1
கோணுதற்கு 2
கோத்த 13
கோத்த-போது 1
கோத்ததால் 1
கோத்தது 3
கோத்தலால் 1
கோத்தன 1
கோத்தனன் 1
கோத்தான் 5
கோத்திரத்திலுள்ளார் 1
கோத்து 20
கோதமன் 6
கோதமன்-தன் 1
கோதமனை 1
கோதாய் 1
கோதாவரி 3
கோதாவரியினை 2
கோதாவரியே 1
கோதாவரியை 1
கோது 40
கோது_அற 2
கோது_அறு 2
கோது_இல் 5
கோது_இல 1
கோது_இலர் 1
கோது_இலான் 2
கோதும் 2
கோதுறு 1
கோதை 40
கோதை-நின்றும் 1
கோதை-பால் 1
கோதைகள் 2
கோதைதாம் 1
கோதையர் 7
கோதையர்க்கும் 1
கோதையார் 1
கோதையாள் 1
கோதையாளும் 1
கோதையாளை 1
கோதையான் 1
கோதையில் 1
கோதையின் 2
கோதையும் 3
கோதையை 5
கோதையொடு 1
கோதையோடு 2
கோதையோடும் 1
கோப்ப 3
கோப்புண்டன 1
கோப 11
கோபங்கள் 1
கோபத்தன் 1
கோபத்தால் 3
கோபத்தான் 1
கோபத்தினர் 1
கோபத்து 2
கோபத்து_இனம் 1
கோபத்தை 1
கோபத்தோடும் 1
கோபம் 17
கோபமும் 1
கோபன் 2
கோபனொடு 1
கோபுர 3
கோபுரத்தின் 1
கோபுரத்து 7
கோபுரம் 6
கோபுரம்-தொறும் 1
கோமகற்கு 3
கோமகன் 15
கோமகன்-தனை 1
கோமகனை 1
கோமகனோடு 1
கோமணி 1
கோமதி 1
கோமள 1
கோமனை 1
கோமாற்கு 2
கோமான் 22
கோமானொடு 1
கோமாஅன் 1
கோமுகன் 1
கோமுனி 1
கோமுனியுடன் 1
கோய் 1
கோயில் 61
கோயில்கள் 1
கோயிலாலும் 1
கோயிலின் 2
கோயிலும் 2
கோயிலுள் 4
கோயிலே 1
கோயிலை 6
கோயிற்கு 1
கோர 3
கோரையின் 2
கோல் 69
கோல்-கொடு 1
கோல்_கொள 1
கோல 44
கோலங்கள் 2
கோலத்தான்-தனை 2
கோலத்தின் 1
கோலத்து 1
கோலத்தை 1
கோலம் 25
கோலமான 1
கோலமும் 2
கோலமோ 1
கோலன் 1
கோலா 1
கோலால் 1
கோலான் 1
கோலி 12
கோலிடை 1
கோலிடைப்பட்டது 1
கோலிய 3
கோலின் 3
கோலின 1
கோலினர் 3
கோலினார் 1
கோலினும் 1
கோலும் 5
கோலே 1
கோலை 2
கோலொடு 2
கோவம் 2
கோவமும் 1
கோவலர் 3
கோவன் 1
கோவில் 2
கோவின் 1
கோவினை 2
கோவுக்கு 1
கோவும் 23
கோவே 5
கோவேந்தன் 1
கோவை 21
கோவைகள் 1
கோவையால் 1
கோவையின் 1
கோவையும் 3
கோவொடு 1
கோவொடும் 2
கோழி 2
கோழியின் 1
கோழியும் 1
கோழியே 1
கோள் 119
கோள்_அனாள் 1
கோள்களால் 1
கோள்களும் 1
கோள 2
கோளகை 3
கோளகைக்கு 1
கோளம் 8
கோளரி 16
கோளரியை 1
கோளார் 3
கோளி 1
கோளிம் 1
கோளின் 4
கோளினான் 1
கோளினை 1
கோளினையும் 1
கோளினொடு 1
கோளுக்கு 1
கோளும் 9
கோளுற்றவன் 1
கோளுற்று 2
கோளுற 2
கோளுறும் 3
கோளுறும்-கொல் 1
கோளுறுமேல் 1
கோளொடு 2
கோளொடும் 3
கோளோடு 2
கோளோடும் 1
கோற்கு 3
கோறல் 2
கோறலால் 1
கோறலின் 1
கோறலும் 3
கோறலுற்றான் 1
கோறலை 1
கோறற்கு 1
கோறி 3
கோறியோ 1
கோறிர் 1
கோறீர் 1
கோறும் 2
கோன் 81
கோனும் 12
கோனே 1
கோனை 8
கோனொடு 1
கோனொடும் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


கோ (59)

கோ உடை நெடு மணி மகுட கோடியால் – பால:4 8/3
கோ முனிக்கு அரசனை இருத்தி கொள் கடன் – பால:5 75/3
கோ மகார் திருமுகம் குறுகி நோக்கினான் – பால:5 107/4
கோ குமரரும் அடி குறுக நான்முகன் – பால:7 18/2
கோ முனி இருக்கை ஓர் கூடம் ஆக்கினான் – பால:8 38/4
கோ முனி கணங்கள் எல்லாம் கூறின ஆசி கொற்ற – பால:13 36/3
கொடிக்களின் உணர்ந்து அரசர் கோ நகர் அடைந்தார் – பால:15 15/4
கோ_மகன் முன் சனகன் குளிர் நல் நீர் – பால:23 86/1
கோதமன் தரு கோ முனி கோசிக – பால-மிகை:11 3/1
கோது அறும் அமுதம் இ கோ உதவிய கொள்கை-தன்னால் – பால-மிகை:11 12/2
கோ மருகனுக்கு நல்கி பின்னரும் குணிக்கலுற்றான் – பால-மிகை:11 44/4
கூனும் சிறிய கோ_தாயும் கொடுமை இழைப்ப கோல் துறந்து – அயோ:0 1/3
கோ நகர் அணிக என கொட்டும் பேர்_இயம் – அயோ:2 33/3
கோடிய வரி சிலை இராமன் கோ_முடி – அயோ:2 57/3
கொடுத்த பேர் அரசு அவன் குல கோ_மைந்தர்-தமக்கும் – அயோ:2 83/3
குமிழ் முலை சீதை கொண்கண் கோ_முடி புனைதல் காண்பான் – அயோ:3 71/3
ஞாலத்தவர் கோ_மகன் அ நகரத்து நாப்பண் – அயோ:4 119/2
கொடி அடங்கின மனை குன்றம் கோ முரசு – அயோ:4 198/1
தென் புல கோ_மகன் தூதின் செல்கெனோ – அயோ:5 22/4
எங்கள் கோ_மகற்கு இனி என்னின் கேகயன் – அயோ:5 24/3
உரை-செய்து எம் கோ_மகற்கு உறுதி ஆக்கிய – அயோ:5 42/1
தொழுது கேகயர் கோ_மகன் சொல்லொடும் – அயோ:11 7/2
ஆண்தகை நெடு முடி அரசர் கோ_மகன் – அயோ:11 42/3
அருக்கனே அனைய அ அரசர் கோ_மகன் – அயோ:11 62/3
கைகயர் கோ_மகள் இழைத்த கைதவம் – அயோ:11 94/3
அனைய மா தவன் அரசர் கோ_மகற்கு – அயோ:11 133/1
கோ குமரனுக்கு அது தெரிய கூறுவான் – அயோ:12 4/4
கோ_மகன் பிரிதலின் கோலம் நீத்துள – அயோ:12 42/1
கோ முனிய தகும் என்று மனத்து இறை கொள்ளாதே – அயோ:13 23/2
கொற்ற குரிசில் முகம் நோக்கி கோ மலரோன் – அயோ:14 67/3
கோ முறை புரிகிலை என்னின் கூர் எரி – அயோ:14 131/3
கோ மகனும் அ திசை குறித்து எதிர் விழித்தான் – ஆரண்:6 27/4
என்றலும் இளைய கோ அ இராமனை இறைஞ்சி யாண்டும் – ஆரண்:13 131/1
கோ இயல் தருமம் உங்கள் குலத்து உதித்தோர்கட்கு எல்லாம் – கிட்:7 84/1
கோ இயல் தருமம் நீங்க கொடுமையோடு உறவு கூடி – கிட்:11 69/3
வன் தலத்து இருந்தனன் மனுவின் கோ மகன் – கிட்:11 108/4
நுன் துணை கோ_மகன் நுகர்வது ஆதலான் – கிட்:11 114/3
கோ முதல்வர்க்கு ஏறு ஆகிய கொற்ற குமரா நம் – கிட்:17 7/3
கோ எனா நின்ற குணம்_இலி இவன் என கொண்டான் – சுந்:2 128/2
கோ இயல் செல்வம் முன்னே கொடுத்து வாலியையும் கொன்றான் – சுந்:12 81/4
கோ ஆம் முனி சீறிட வேலை குளித்த எல்லாம் – சுந்-மிகை:1 8/2
கோ இயல் அழிந்தது என வேறு ஒரு குலத்தோன் – யுத்1:2 49/2
கோ_நகர் முழுவதும் நினது கொற்றமும் – யுத்1:2 75/1
கோ மன்னவன் ஆகி மூ_உலகும் கைக்கொண்டான் – யுத்1:3 175/3
கோ நகர் முழுவதும் நினது கொற்றமும் – யுத்1-மிகை:2 23/3
கோ நகர் புறம் சுற்றினர் கொற்றமும் – யுத்2:16 73/2
கொண்டனன் போயினன் நிருதர்_கோ நகர் – யுத்2:16 263/4
கோ மத்த நெடும் கரி கொடியாடும் – யுத்2:18 18/3
கோ_மகன் ஆற்றல் நோக்கி குளிர்கின்ற மனத்தர் ஆகி – யுத்2:18 181/3
கோ_மகன் தோளின்-நின்றும் குதித்தனன் கொற்ற வில்லான் – யுத்2:18 205/4
கோ குல குமரர் எல்லாம் கொடுத்தனர் ஆவி என்றார் – யுத்2:18 260/4
கும்பகருணனையும் கொல்வித்து என் கோ_மகனை – யுத்2:18 271/3
வன் திறல் மாருதி இலங்கை கோ மகன் – யுத்2:19 33/3
கோ இளம் களிற்றை வந்து கூடினார் ஆடல் கொண்டார் – யுத்3:22 155/4
கோ ஆகிய கொற்றவனும் முதலோர் – யுத்3:27 28/3
கோ இயல் கோயில் புக்கான் குருதி நீர் குமிழி கண்ணான் – யுத்3:29 43/4
கோ ஆர் விண்-வாய் வெண் கொடி திண் பாயொடு கூட – யுத்4:33 8/2
கோ_முனியோடு மற்றை மறையவர் கொணர்க என்னா – யுத்4-மிகை:42 17/1
கோ சரி இலது என்று எண்ணும் ஒளி மணி பூணும் தூசும் – யுத்4-மிகை:42 61/2

TOP


கோ_தாயும் (1)

கூனும் சிறிய கோ_தாயும் கொடுமை இழைப்ப கோல் துறந்து – அயோ:0 1/3

TOP


கோ_நகர் (1)

கோ_நகர் முழுவதும் நினது கொற்றமும் – யுத்1:2 75/1

TOP


கோ_மகள் (1)

கைகயர் கோ_மகள் இழைத்த கைதவம் – அயோ:11 94/3

TOP


கோ_மகற்கு (3)

எங்கள் கோ_மகற்கு இனி என்னின் கேகயன் – அயோ:5 24/3
உரை-செய்து எம் கோ_மகற்கு உறுதி ஆக்கிய – அயோ:5 42/1
அனைய மா தவன் அரசர் கோ_மகற்கு
இனைய தன்மையால் இயைவ செய்த பின் – அயோ:11 133/1,2

TOP


கோ_மகன் (10)

கோ_மகன் முன் சனகன் குளிர் நல் நீர் – பால:23 86/1
ஞாலத்தவர் கோ_மகன் அ நகரத்து நாப்பண் – அயோ:4 119/2
தென் புல கோ_மகன் தூதின் செல்கெனோ – அயோ:5 22/4
தொழுது கேகயர் கோ_மகன் சொல்லொடும் – அயோ:11 7/2
ஆண்தகை நெடு முடி அரசர் கோ_மகன்
யாண்டையான் பணித்திர் என்று இரு கை கூப்பினான் – அயோ:11 42/3,4
அருக்கனே அனைய அ அரசர் கோ_மகன்
இருக்கவே வனத்து அவன் ஏகினான் என்றாள் – அயோ:11 62/3,4
கோ_மகன் பிரிதலின் கோலம் நீத்துள – அயோ:12 42/1
நுன் துணை கோ_மகன் நுகர்வது ஆதலான் – கிட்:11 114/3
கோ_மகன் ஆற்றல் நோக்கி குளிர்கின்ற மனத்தர் ஆகி – யுத்2:18 181/3
கோ_மகன் தோளின்-நின்றும் குதித்தனன் கொற்ற வில்லான் – யுத்2:18 205/4

TOP


கோ_மகனை (1)

கும்பகருணனையும் கொல்வித்து என் கோ_மகனை
அம்புக்கு இரை ஆக்கி ஆண்டாய் அரசு ஐய – யுத்2:18 271/3,4

TOP


கோ_முடி (2)

கோடிய வரி சிலை இராமன் கோ_முடி
சூடுவன் நாளை வாழ்வு இது என சொல்லினாள் – அயோ:2 57/3,4
குமிழ் முலை சீதை கொண்கண் கோ_முடி புனைதல் காண்பான் – அயோ:3 71/3

TOP


கோ_முனியோடு (1)

கோ_முனியோடு மற்றை மறையவர் கொணர்க என்னா – யுத்4-மிகை:42 17/1

TOP


கோ_மைந்தர்-தமக்கும் (1)

கொடுத்த பேர் அரசு அவன் குல கோ_மைந்தர்-தமக்கும்
அடுத்த தம்பிக்குமாம் பிறர்க்கும் ஆகுமோ என்றாள் – அயோ:2 83/3,4

TOP


கோக்க (1)

கூடி நான்கு உயர் வேலையும் கோக்க நின்று – சுந்:2 176/1

TOP


கோக்கள் (1)

கொற்ற தார் குரிசில் இவர் ஆர் என்று குகன் வினவ கோக்கள் வைகும் – அயோ:13 64/2

TOP


கோக்கின்றன (1)

கோக்கின்றன தொடுக்கின்றன கொலை அம்புகள் தலையோடு – யுத்2:15 157/3

TOP


கோக்கு (1)

கொண்டு போவன் இலங்கையர் கோக்கு எனா – ஆரண்:7 7/2

TOP


கோகிலம் (3)

கோகிலம் நவில்வன இளையவர் குதலை – பால:2 48/1
கொற்றவன் அது கூறலும் கோகிலம்
செற்றது அன்ன குதலையள் சீறுவாள் – அயோ:4 227/1,2
குங்கும கொம்மை குவி முலை கனிவாய் கோகிலம் துயர்ந்த மென் குதலை – சுந்:3 83/3

TOP


கோங்கம் (1)

ஆணி பொன் வேங்கை கோங்கம் அரவிந்தராகம் பூகம் – ஆரண்:10 96/2

TOP


கோங்கின் (1)

வில் திரு நுதல் மாதே அம் மலர் விரி கோங்கின்
சுற்று உறு மலர் ஏறி துயில்வன சுடர் மின்னும் – அயோ:9 12/2,3

TOP


கோங்கினில் (1)

வனைந்த வேங்கையில் கோங்கினில் வயின்-தொறும் தொடுத்து – அயோ:10 24/2

TOP


கோங்கு (4)

கடுக்கை ஆர் வேங்கை கோங்கு பச்சிலை கண்டில் வெண்ணெய் – பால:1 13/3
பொரும் துணை கொங்கை அன்ன பொரு_இல் கோங்கு அரும்பின் மாடே – பால:16 17/2
குரவம் குவி கோங்கு அலர் கொம்பினொடும் – ஆரண்:2 1/1
மரவம் கிளர் கோங்கு ஒளிர் வாச வனம் – ஆரண்:2 1/4

TOP


கோங்குகள் (1)

பொன் அணி நிற வேங்கை கோங்குகள் புது மென் பூ – அயோ:9 14/2

TOP


கோங்குமே (1)

அகிலும் ஆரமும் மாரவம் கோங்குமே – பால:16 28/4

TOP


கோங்கொடும் (1)

பாடலம் படர் கோங்கொடும் பண் இசை – சுந்:6 31/1

TOP


கோசமுகன் (1)

நயம் தெரி ததிமுகன் கோசமுகன் முதல நண்ணார் – யுத்4-மிகை:42 43/3

TOP


கோசரம் (1)

நறை கமழ் அலங்கலான் நயன கோசரம்
மறைதலம் மனம் எனும் மத்த யானையின் – பால:10 40/2,3

TOP


கோசல (6)

வைகுறு கோசல மன்னர்_மன்னனே – பால:5 87/4
தண்டலை கோசல தலைவன் மாதரை – அயோ:4 178/1
வாளை தாவுறு கோசல நாடு உடை வள்ளல் – யுத்2:15 255/4
வம்பு அவிழும் சோலை கோசல நாடுடை வள்ளல் – யுத்4-மிகை:41 179/2
வருந்து கோசல நாடுடன் அயோத்தியும் வாழ – யுத்4-மிகை:41 209/3
களன் அமர் கமல வேலி கோசல காவலோனே – யுத்4-மிகை:42 62/4

TOP


கோசலம் (3)

கோசலம் புனை ஆற்று அணி கூறுவாம் – பால:1 1/4
கூடு கோசலம் என்னும் கோது இலா – பால:2 61/3
நாறு பாய் வயல் கோசலம் நண்ணினான் – அயோ:11 17/4

TOP


கோசலை (20)

காமரு கோசலை கரத்தில் ஓர் பகிர் – பால:5 86/3
திரு உற பயந்தனள் திறம் கொள் கோசலை – பால:5 101/4
குன்று போல் குணத்தான் எதிர் கோசலை குருசில் – பால:8 47/3
கொண்டல்_வண்ணனை நல்கிய கோசலை
உண்டு பேர் உவகை பொருள் அன்னது – அயோ:2 3/2,3
வாழ்ந்தனள் கோசலை மதியினால் என்றாள் – அயோ:2 55/4
ஆற்றல்-சால் கோசலை அறிவும் ஒத்தவால் – அயோ:2 58/2
மறந்திலள் கோசலை உறுதி மைந்தனும் – அயோ:2 63/1
மாதர்கள் கற்பின் மிக்கார் கோசலை மனத்தை ஒத்தார் – அயோ:3 70/1
குன்றினும் உயர்ந்த தோளான் கோசலை கோயில் புக்கான் – அயோ:3 115/4
நடந்த கோசலை கேகய நாட்டு இறை – அயோ:4 29/1
ஆ ஆ உயர் கோசலை ஆம் அன்னம் என் உற்றனளே – அயோ:4 53/4
என் ஆர் உயிரோ அகலாது ஒழியாது இது கோசலை கேள் – அயோ:4 72/2
உய்யாள் பொன் கோசலை என்று ஓவாது வெய்து_உயிர்ப்பார் – அயோ:4 104/2
மயில்_குலம் அனைய நங்கை கோசலை மறுகி வீழ்ந்தாள் – அயோ:6 14/3
துன்ன_அரும் துயர் கெட தூய கோசலை
பொன் அடி தொழுவென் என்று எழுந்து போயினான் – அயோ:11 86/3,4
ஆண்தகை கோசலை அருகர் எய்தினன் – அயோ:11 87/1
குலம் பொறை கற்பு இவை சுமந்த கோசலை
நிலம் பொறை ஆற்றலன் நெஞ்சம் தூய்து எனா – அயோ:11 93/2,3
உய்யாள் உயர் கோசலை தன் உயிரோடு – யுத்3:23 15/1
மை ஆர் சிருங்கவேபுரம் உடையாய் மிகு கோசலை களிறு – யுத்4-மிகை:41 186/2
கொம்பு இயல் மருங்குல் தெய்வ கோசலை குளிர் பொன் பாதம் – யுத்4-மிகை:41 292/3

TOP


கோசலைக்கு (1)

எரியும் சிந்தனை கோசலைக்கு உடைமையாம் என்றால் – அயோ:2 78/2

TOP


கோசலையும் (2)

கோது இல் குணத்து கோசலையும் இளைய மாதும் குழைந்து ஏங்க – அயோ:6 26/2
செ மா மயில் கோசலையும் திகையா உணர்வு ஓவினளாய் – அயோ-மிகை:4 7/2

TOP


கோசலையை (3)

உன்னை கண்டும் இலனோ என்றான் உயர் கோசலையை
பின்னை கண்டான் அனையான் பிரிய கண்ட துயரம் – அயோ:4 50/2,3
தன் தன் செய்ய கையால் தைவந்திடு கோசலையை
ஒன்றும் தெரியா மம்மர் உள்ளத்து அரசன் மெள்ள – அயோ:4 70/2,3
சுற்றத்தார் தேவரொடும் தொழ நின்ற கோசலையை தொழுது நோக்கி – அயோ:13 64/1

TOP


கோசிக (7)

கோது இல் சிந்தை வசிட்டனும் கோசிக
வேத பாரனும் மேவிய மண்டபம் – பால:21 41/2,3
நிறம் செய் கோசிக நுண் தூசு நீவி நீவாத அல்குல் – பால:22 13/1
கோதமன் தரு கோ முனி கோசிக
மாதவன் தனை மா முகம் நோக்கி இப்போது – பால-மிகை:11 3/1,2
ஓது நீதியின் கோசிக மா முனி ஓலை – பால-மிகை:14 1/1
கோசிக துகில் உற்ற கொழும் கனல் – சுந்:13 19/1
கோசிக பெயர் உடை குல முனி தலைவன் அ குளிர் மலர் பேர் – யுத்1:2 86/1
முறை விரித்து-என்ன முறுக்கிய கோசிக மருங்கில் – யுத்4:35 6/3

TOP


கோசிகற்கு (1)

கோசிகற்கு ஒரு மொழி சனகன் கூறுவான் – பால:13 64/4

TOP


கோசிகன் (4)

ஆனா மறை நெறி ஆசிகள் முனி கோசிகன் அருளி – பால:24 1/3
என்று கோசிகன் கூறிட ஈறு இலா – பால-மிகை:11 6/1
முன்னர் கோசிகன் என்னும் முனிவரன் – அயோ:4 22/1
கோசிகன் அளித்த கடவுள் படை கொதிப்போடு – ஆரண்:11 25/3

TOP


கோசிகன்-தன் (1)

தந்து கோசிகன்-தன் மருங்கு எய்தினான் – பால-மிகை:11 2/4

TOP


கோட்ட (2)

கோட்ட தேம் பலவின் கனி கூன் சுளை – கிட்:15 45/2
கிட்டின கிளை நெடும் கோட்ட கீழ் உகு – யுத்2:18 90/1

TOP


கோட்டகம் (1)

குவளை கோட்டகம் கடுத்தது குளிர் முக குழுவால் – சுந்:2 31/3

TOP


கோட்டம் (4)

கொடிச்சியர் இடித்த சுண்ணம் குங்குமம் கோட்டம் ஏலம் – பால:1 13/1
உறைவ கோட்டம் இல் ஊட்டிடம்-தோறுமே – பால:2 37/4
கடலிடை கோட்டம் தேய்த்து கழிவது கருமம் அன்றால் – யுத்2:16 141/3
பெரும் கடல் கோட்டம் தேய்த்தது ஆயது என் அடிமை பெற்றி – யுத்3:26 50/4

TOP


கோட்டால் (2)

கொடும் படை வயிர கோட்டால் குத்துவான் குறிக்கும் காலை – யுத்2:18 220/2
கட்டு அமை வயிர கோட்டால் களம் பட வீழ்த்தி காலால் – யுத்2:18 224/2

TOP


கோட்டி (8)

கோட்டி மாக்களை கூவுவ போல்வன – அயோ:11 30/3
துள் இடை புருவம் கோட்டி துடிப்ப வேர் பொடிப்ப தூய – சுந்:2 109/2
குழை தொடர் நயனம் கூர் வேல் குமரர் நெஞ்சு உருவ கோட்டி
முழை தொடர் சங்கு பேரி முகில் என முழங்க மூரி – சுந்:2 114/2,3
புருவமும் சிலையும் கோட்டி புகை உயிர்த்து உயிர்க்கின்றாரும் – சுந்:7 13/2
நின்று என எருத்தம் கோட்டி நிலனுற நோக்கி கூறும் – யுத்1-மிகை:12 4/4
கூச மூன்று உலகும் காக்கும் கொற்றத்தேன் வீர கோட்டி
பேசுவார் ஒருவர்க்கு ஆவி தோற்றிலென் பெண்-பால் வைத்த – யுத்2:17 13/2,3
கோடு உறு வயிர போர் வில் காலொடு புருவம் கோட்டி
ஈடு உற இடபன் மார்பத்து ஈர்_ஐந்து பகழி எய்தான் – யுத்2:18 231/3,4
குவளை கண்ணினை வான் அர_மடந்தையர் கோட்டி
துவள பாரிடை கிடந்தனர் குருதி நீர் சுற்றி – யுத்3:22 178/1,2

TOP


கோட்டிய (1)

கோட்டிய சிந்தையான் உறுதி கொண்டிலன் – யுத்1:4 1/2

TOP


கோட்டியின் (2)

கோட்டியின் தலைய கோடி கோடி அம்பு அரக்கன் கோத்தான் – யுத்2:19 108/1
கோட்டியின் தலைய கோடி கோடியால் குறைத்தான் கொண்டல் – யுத்2:19 108/2

TOP


கோட்டியீர் (1)

கொடுத்தலீர் உம் உயிர் வீர கோட்டியீர் – யுத்2:18 3/4

TOP


கோட்டில் (1)

கொள்ளை பூண்டு அமரர் வைகும் குன்றையும் கோட்டில் கொண்ட – யுத்1:9 88/3

TOP


கோட்டின் (2)

குல வரை நேமி குன்றம் என்று வான் உயர்ந்த கோட்டின்
தலைகளும் நின் பொன் தாளின் தழும்பு இனி தவிர்ந்த அன்றே – கிட்:7 149/1,2
குழைவு உற திசைகள் கீற மேருவும் குலுங்க கோட்டின்
முழை உடை கிரிகள் முற்ற முடிக்குவான் முடிவு காலத்து – சுந்:1 27/2,3

TOP


கோட்டினர் (1)

குழை புகு கமலம் கோட்டினர் நோக்கும் குறு நகை குமுத வாய் மகளிர் – சுந்:3 88/3

TOP


கோட்டினான் (2)

கொலை கொள் வெம் சிலையொடு புருவம் கோட்டினான்
மலைகளும் தலைகளும் விழுந்த மண்ணினே – ஆரண்:7 108/3,4
பொருவன கண்டு தன் புருவம் கோட்டினான் – யுத்1:4 30/4

TOP


கோட்டு (14)

சிலை கோட்டு நுதல் குதலை செம் கனி வாய் கரு நெடும் கண் – பால:12 17/1
முலை கோட்டு விலங்கு என்று தொடர்ந்து அணுகி முன் நின்ற – பால:12 17/3
கலை கோட்டு பெயர் முனியால் துயர் நீங்க கருதினான் – பால:12 17/4
இரும்பு அனைய கரு நெடும் கோட்டு இணை ஏற்றின் பணை ஏற்ற – பால:13 16/1
கொம்புகள் பனை கை நீட்டி குழையொடும் ஒடித்து கோட்டு
தும்பிகள் உயிரே அன்ன துணை மட பிடிக்கு நல்கும் – பால:16 2/3,4
முடி நாட்டிய கோட்டு உதயத்து முற்றம் உற்றான் முது கங்குல் – ஆரண்:14 30/1
புயல் தரு மத திண் கோட்டு புகர் மலைக்கு இறையை ஊர்ந்து – கிட்:2 27/1
திங்களின் கொழுந்து சுற்றும் சிமய நீள் கோட்டு தேவர் – கிட்:15 32/3
துண்ட தூண் அகத்து தோன்றும் கோளரி சுடர் வெண் கோட்டு
மண் தொத்த நிமிர்ந்த பன்றி ஆயினும் மலைதல் ஆற்றா – சுந்:10 5/1,2
கோட்டு எதிர் பொருத பேர் ஆரம் கொண்டு எதிர் – சுந்:12 26/3
கோட்டு இரும் திசை நிலை கும்ப குன்றையும் – யுத்1:5 23/3
கோட்டு வெம் சிலையின் வாளி முன் சென்று கொற்ற பொன் தோள் – யுத்2:15 135/3
கோட்டு வார் சிலை குரிசிலை அமரர்-தம் குழாங்கள் – யுத்4:40 120/1
பத வலி சதங்கை பைம் தார் பாய் பரி பணை திண் கோட்டு
மதவலி சைலம் பொன் பூண் மா மணிக்கோவை மற்றும் – யுத்4-மிகை:42 60/1,2

TOP


கோட்டும் (2)

கோட்டும் அளவில் மணி குண்டலம் கொண்டு எழுந்தான் – ஆரண்:13 24/4
கோட்டும் வில்லும் கொடியும் வய பரி – யுத்2:15 72/3

TOP


கோட்டை (1)

வாங்கிய சிரத்தின் மற்றை வயிர வான் கோட்டை வவ்வி – யுத்2:18 222/1

TOP


கோட்படா (1)

கோட்படா பதமே ஐய குரக்கு உருக்கொண்டது என்றான் – கிட்:2 33/4

TOP


கோட்படாது (1)

புலிதானே புறத்து ஆக குட்டி கோட்படாது என்ன – ஆரண்:6 94/1

TOP


கோட்படும் (1)

கூவலில் புக்கு வேலை கோட்படும் என்று கொள்ளேல் – யுத்3:23 28/4

TOP


கோடக (1)

கோடக தேர் படு குதிரை தாவிய – அயோ-மிகை:14 4/1

TOP


கோடணை (1)

கோடணை முரசு_இனம் குளிறு சேனையர் – ஆரண்:7 50/2

TOP


கோடரத்து (1)

கொய் தளிர் கோதும் வாழ்க்கை கோடரத்து உருவு கொண்டு – சுந்:10 4/1

TOP


கோடரம் (1)

கோடரம் ஒன்றே நன்று இது இராக்கதர் கொற்றம் சொற்றல் – சுந்:6 58/3

TOP


கோடல் (11)

பண்ணிய உறுப்பில் கோடல் பத்து_நூறு அவையும் போக – பால-மிகை:9 61/3
குழைத்தது ஓர் அமுதினை கோடல் நீக்கி வேறு – அயோ:1 24/3
தாள் உடை கோடல் தம்மை தழீஇயின காதல் தங்க – கிட்:10 27/2
ஏதி ஒன்றால் தேரும் அஃதால் எளியோர் உயிர் கோடல்
நீதி அன்றால் உடன் வந்தாரை காக்கும் நிலை இல்லாய் – சுந்:8 43/1,2
கொண்டனை என்முன் தன்னை பணி என நெஞ்சம் கோடல்
உண்டு அது தீரும் அன்றே உரன் இலா குரங்கு ஒன்றேனும் – சுந்:10 3/2,3
கண் கோடல் பொறியின் கடிது ஏகி – யுத்1:3 98/2
கண் இறை கோடல் செய்யான் கையறு கவலை சுற்ற – யுத்2:16 10/3
கூர் ஆழி அம் கை உடையாய் திரண்டு ஓர் உரு ஆதி கோடல் உரி-போல் – யுத்2:19 261/3
உளது நான் உணர்த்தல்-பாலது உணர்ந்தனை கோடல் உண்டேல் – யுத்3:26 11/1
நிலை கோடல் இல் வென்றி அரக்கரை நேர் – யுத்3:31 205/1
மேல் நினை கோலம் கோடல் விழுமியது அன்று வீர – யுத்4:40 27/4

TOP


கோடல்கள் (1)

கோடல்கள் பெருமை கூர குவலயம் சிறுமை கூர – கிட்:10 25/2

TOP


கோடல (1)

கூற்று கோடினும் கோடல கடல் எலாம் குடிப்ப – யுத்4:37 99/1

TOP


கோடலால் (1)

கொள்ளை வெண் நிலவினால் கோலம் கோடலால்
வள் உறை வயிர வாள் மகர கேதனன் – பால:19 4/2,3

TOP


கோடலின் (4)

கோலிடை உலகம் அளத்தலின் பகைஞர் முடி தலை கோடலின் மனுவின் – பால:3 10/1
இரந்து கோடலின் இயற்கையும் தருமமும் எஞ்ச – யுத்1:6 8/3
வெண் நிறம் கோடலின் உருவின் வேற்றுமை – யுத்2:15 103/3
கொலை கோடலின் மன் குறி கோளுறுமேல் – யுத்3:31 205/2

TOP


கோடலுக்கு (2)

உன் உயிர் கோடலுக்கு உடன் வந்தான் என – கிட்:7 30/3
ஆனால் இவன் உயிர் கோடலுக்கு ஐயம் இலை என்னா – யுத்3:27 151/3

TOP


கோடலும் (7)

தோளாலே பொர முடுகி புக்கு இடை தழுவி கோடலும் உடல் முற்றும் – சுந்:10 36/2
கொல்லும் மாற்றலர் உளர் என கோடலும் கொண்டாய் – யுத்1:2 104/4
புரந்து கோடலும் புகழொடு கோடலும் பொருது – யுத்1:6 8/1
புரந்து கோடலும் புகழொடு கோடலும் பொருது – யுத்1:6 8/1
துரந்து கோடலும் என்று இவை தொன்மையின் தொடர்ந்த – யுத்1:6 8/2
ஏற்று கோடலும் இராவணன் எரி முக பகழி – யுத்4:32 19/1
நடை துறந்து உயிர் கோடலும் நன்மையோ – யுத்4:37 174/3

TOP


கோடலே (3)

கரந்து கோடலே நன்று இனி நின்றது என் கழறி – யுத்1:6 8/4
துன்று தாரவன் துணை என கோடலே துணிந்தாய் – யுத்1-மிகை:4 2/4
மெய்ப்பொருள் கோடலே விழுமிது என்பரால் – யுத்1-மிகை:4 8/4

TOP


கோடலை (1)

மூர்த்தம் என்னிடத்து இல் என கோடலை முதல் நாள் – யுத்1-மிகை:2 27/2

TOP


கோடற்கு (4)

உளம் கோடற்கு அன்பு இழைத்தாள் உளள் ஒருத்தி என்னுதியேல் நிருதரோடும் – ஆரண்:6 132/1
களம் கோடற்கு உரிய செரு கண்ணிய-கால் ஒரு மூவேம் கலந்த-காலை – ஆரண்:6 132/2
எண் கோடற்கு அரிது என்ன வெகுண்டான் – யுத்1:3 98/3
கையுறை கோடற்கு ஒத்த காட்சியை அல்லை மீட்சி – யுத்2:19 267/3

TOP


கோடாதாய் (1)

கொல்லுமால் அவன் இவனை குறிக்கோடி கோடாதாய் – யுத்2:16 351/4

TOP


கோடி (268)

பாந்தளின் மகுட கோடி பரித்த பார் அதனில் வைகும் – பால:5 31/1
தன் சேர் கோலத்து இன் எழில் காண சத கோடி
மின் சேவிக்க மின் அரசு என்னும்படி நின்றாள் – பால:10 31/3,4
வரன் முறை வந்தார் கோடி மங்கல மழலை செவ்வாய் – பால:14 73/3
நோனாது அதனை நுவலற்கு அரும் கோடி வெள்ளம் – பால:16 43/2
எண்_இல கோடி பொன் எல்லை_இல் கோடி – பால:23 97/1
எண்_இல கோடி பொன் எல்லை_இல் கோடி
வண்ண_அரும் கலம் மங்கையர் வெள்ளம் – பால:23 97/1,2
கருமம் என்-வயின் செய்யின் என் கட்டுரை கோடி – அயோ:1 62/4
கோடி என்றனள் உள்ளமும் கோடிய கொடியாள் – அயோ:2 88/4
சந்திரர் கோடி என்ன தரள வெண் கவிகை ஓங்க – அயோ:3 76/1
விளக்கு ஒளி மறைத்த மன்னர் மின் ஒளி மகுட கோடி
துளக்கு ஒளி விசும்பின் ஊரும் சுடரையும் மறைத்த சூழ்ந்த – அயோ:3 79/1,2
மைந்த நீ கோடி எங்கள் வாழ்க்கை நாள் யாவும் என்பார் – அயோ:3 92/2
கூர் கனக ராசியோடு கோடி மணியாலும் – அயோ:3 100/3
குல காவலும் இன்று உனக்கு யான் தர கோடி என்றான் – அயோ:4 124/4
கோடி மேலும் நிதியம் கொடுத்தனன் – அயோ:11 5/4
நால்_இரண்டு ஆய கோடி நவை_இல் நாவாய்கள் மீதா – அயோ:13 53/1
மூன்று போல்வன முப்பது கோடி வந்து – ஆரண்:3 24/2
குழு வழு இல் புட்டிலொடு கோடி என நல்கி – ஆரண்:3 55/4
ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் கோடி என்று உணரா – ஆரண்:7 79/1
நறை மலர் தாதும் தேனும் நளிர் நெடு மகுட கோடி
முறைமுறை அறைய சிந்தி முறிந்து உகும் மணியும் முத்தும் – ஆரண்:10 15/1,2
நூக்கல் ஆகலாத காதல் நூறு_நூறு கோடி ஆய் – ஆரண்:10 90/1
பன்னு கோடி தீப மாலை பாலை யாழ் பழித்த சொல் – ஆரண்:10 95/3
அல் ஆயிர_கோடி அடுக்கியது ஒத்ததேனும் – ஆரண்:10 159/1
பல் ஆயிர_கோடி பனி சுடர் ஈன்ற திங்கள் – ஆரண்:10 159/3
பல் ஆயிர_கோடி பரந்துளவால் – ஆரண்:11 52/3
ஆயிர கோடி என்று உரைக்கும் அண்டமேல் – ஆரண்-மிகை:3 4/1
ஆறு_நூறாயிரம்_கோடி ஆழி தேர் – ஆரண்-மிகை:7 3/1
பால் நிற கவரி மயிர் குலம் கோடி பாங்கினில் பயின்றிட-மன்னோ – ஆரண்-மிகை:10 4/4
காவலர் குலத்தில் தோன்று கன்னியர்கள் ஆதியாய் கணிப்பு இல் பல் கோடி
பாவையர் எவரும் பாங்குற நெருங்கி பலாண்டு இசை பரவிட-மன்னோ – ஆரண்-மிகை:10 5/3,4
வெண் குடை தோகை பல கோடி மேவவே – ஆரண்-மிகை:10 6/4
வனிதையை நாடி கோடி வானினும் உயர்ந்த தோளாய் – கிட்:7 135/4
ஒன்று உனக்கு உரைப்பது உண்டால் உறுதி அஃது உணர்ந்து கோடி
குன்றினும் உயர்ந்த தோளாய் வருந்தலை என்று கூறும் – கிட்:7 136/3,4
ஆயிர கோடி தூதர் அரி_கணம் அழைக்க ஆணை – கிட்:11 55/1
ஒன்பதினாயிர கோடி யூகம் தன் – கிட்:11 119/1
கோடி ஓர் ஆயிரம் குறித்த கோது_இல் தூது – கிட்:11 134/1
ஒன்பதினாயிர கோடி உற்றது – கிட்:11 135/1
கூனல் மா குரங்கு ஐ_இரண்டு ஆயிர கோடி
தானையோடும் அ சதவலி என்பவன் சார்ந்தான் – கிட்:12 2/3,4
ஆறு எண் ஆயிர கோடி அது உடன் வர அமிழ்தம் – கிட்:12 4/3
ஐம்பது ஆய நூறு_ஆயிர கோடி எண் அமைந்த – கிட்:12 5/1
இனிய மா குரங்கு ஈர்_இரண்டு ஆயிர கோடி
அனிகம் முன் வர ஆன்_பெயர்_கண்ணன் வந்து அடைந்தான் – கிட்:12 7/3,4
பனசன் என்பவன் பன்னிரண்டு ஆயிர கோடி
புனித வெம் சின வானர படை கொடு புகுந்தான் – கிட்:12 8/3,4
கொடிய கூற்றையும் ஒப்பன பதிற்றைந்து கோடி
நெடிய வானர படை கொண்டு புகுந்தனன் நீலன் – கிட்:12 9/3,4
ஆகரத்தினும் பெரியன ஆறு_ஐந்து கோடி
சாகரத்தொடும் தரீமுகன் என்பவன் சார்ந்தான் – கிட்:12 10/3,4
தொகுத்த கோடி வெம் படை கொண்டு துன்முகன் தொடர்ந்தான் – கிட்:12 13/4
இயைந்த பத்து நூறு_ஆயிர பத்து எனும் கோடி
உயர்ந்த வெம் சின வானர படையொடும் ஒருங்கே – கிட்:12 14/1,2
கோடி கோடி நூறு_ஆயிரம் எண் என குவிந்த – கிட்:12 15/1
கோடி கோடி நூறு_ஆயிரம் எண் என குவிந்த – கிட்:12 15/1
மறம் கொள் வானரம் ஒன்பது கோடி எண் வகுத்த – கிட்:12 16/3
ஏழின் ஏழு நூறு_ஆயிர கோடி என்று இசைந்த – கிட்:12 17/1
ஆர்க்கும் எண்ண_அரும் கோடி கொண்டு அண்டமும் புறமும் – கிட்:12 19/3
ஐ_அஞ்சு ஆயிர கோடி கொண்டு அனுமன் வந்து அடைந்தான் – கிட்:12 20/4
ஆறு பத்து எழு கோடி அனீகருக்கு – கிட்:13 3/1
குயிலுறுத்து அமைய வைத்த கொழுகொம்பு என்று உணர்ந்து கோடி – கிட்:13 41/4
வல்லையேல் அறிந்து கோடி மாறு இலா ஆறு சான்றோய் – கிட்:13 51/4
நெகு வாய சிகர கோடி நெரிவன தெரிய நின்றான் – கிட்:17 28/3
வல் நெடும் சிகர கோடி மயேந்திரம் அண்டம் தாங்கும் – கிட்:17 29/3
ஓம அங்கியில் உதித்தன உலப்பு இல கோடி
ஆம் என புகல் வானர தானை அங்கு அணித்தா – கிட்-மிகை:12 3/2,3
தங்கி வாழ் கலி தானை அங்கு ஆறு_ஐந்து கோடி
வங்க வேலையின் பரந்திடவசந்தன் வந்து அடைந்தான் – கிட்-மிகை:12 4/3,4
இற்றே இறை எய்தினை ஏய்த்தது கோடி என்னால் – சுந்:1 47/2
வான் தொடர் மணியின் செய்த மை அறு மாட கோடி
ஆன்ற பேர் இருளை சீத்து பகல் செய்த அழகை நோக்கி – சுந்:2 95/1,2
பொற்றை மாடங்கள் கோடி ஓர் நொடியிடை புக்கான் – சுந்:2 135/4
தூய தெரு ஒன்றொடு ஒரு கோடி துருவி போய் – சுந்:2 164/2
இ திறத்து அரக்கிமார்கள் ஈர்_இரு கோடி ஈட்டம் – சுந்:2 189/1
ஆய விஞ்சையர் மடந்தையர் உறைவிடம் ஆறு_இரண்டு அமை கோடி
தூய மாளிகை நெடும் தெரு துருவி போய் தொலைவு_இல் மூன்று உலகிற்கும் – சுந்:2 193/1,2
நான நெய் விளக்கு நால்_இரு கோடி நங்கையர் அங்கையில் ஏந்த – சுந்:3 76/1
அடிமை கோடி அருளுதியால் எனா – சுந்:3 110/2
ஓர் ஆயிர கோடி இடர்க்கு உடையேன் – சுந்:4 6/2
கோடி என்று கொடுத்தனள் மெய் புகழ் கொண்டாள் – சுந்:5 83/4
குரு மணி மகுட கோடி முடி தலை குலுங்கும் வண்ணம் – சுந்:7 1/3
ஆயிர கோடி தூதர் உளர்-கொலோ நமனுக்கு அம்மா – சுந்:10 26/4
பொன் திணி சிகர கோடி மயேந்திர பொருப்பின் ஏறி – சுந்-மிகை:1 1/3
சுமை பெறு சிகர கோடி தொல் மயேந்திரத்தின் வெள்ளி – சுந்-மிகை:1 2/3
இ திறம் அனந்த கோடி இராக்கத குழுவின் உள்ளார் – சுந்-மிகை:2 6/1
உன் ஒர் ஆயிர கோடி அரக்கியர் – சுந்-மிகை:3 5/2
ஒன்றோ மற்றும் ஆயிர கோடி உளர் அம்மா – சுந்-மிகை:3 23/3
உரைத்த எண்பதினாயிர கோடி கிங்கரரோடு – சுந்-மிகை:7 5/1
அப்பொழுது அங்கு அவர் ஆயிர_கோடி – சுந்-மிகை:9 3/1
பொங்கு ஒளி மன்னு கோடி புரந்த ஆதித்தர் சுற்ற – சுந்-மிகை:11 5/4
எண்பனாதியிர கோடி இரும் சிலை – சுந்-மிகை:11 10/1
நுகம் படு தேர் அவை நூற்று_இரு_கோடி – சுந்-மிகை:11 15/1
எழுந்தான் எழுந்த-பொழுது அங்கு அரக்கரும் எண்_இல்_கோடி – சுந்-மிகை:11 28/1
என உரைத்து அசனி என்ன எழுந்து இரைத்து இரண்டு கோடி
கனை குரல் கவியின் சேனை கல் என கலந்து புல்ல – சுந்-மிகை:14 10/1,2
குரங்கு எலாம் எனை வெல்லும் என்று எங்ஙனம் கோடி – யுத்1:2 107/4
பத்து_நூறு அமைந்த கோடி வெள்ளத்தால் பகுதி செய்த – யுத்1:3 132/3
ஆயிரம்_கோடி வெள்ளத்து அயில் எயிற்று அவுணர்க்கு அங்கங்கு – யுத்1:3 133/1
சொல்லிய வதனம் கோடி கோடி மேல் விளங்கி தோன்ற – யுத்1:3 156/2
சொல்லிய வதனம் கோடி கோடி மேல் விளங்கி தோன்ற – யுத்1:3 156/2
பல் ஆயிர கோடி அண்டம் பனி கடலுள் – யுத்1:3 158/1
இடை_இலர் எண்_இரு கோடி என்பரால் – யுத்1:5 20/2
ஏற்றமும் உள அவர்க்கு இரண்டு கோடி மேல் – யுத்1:5 21/2
என்றவர் எண்_இரு கோடி என்பரால் – யுத்1:5 22/2
ஈட்டமும் எண்_இரு கோடி என்பரால் – யுத்1:5 23/2
குன்றினும் வலியவர் கோடி_கோடியால் – யுத்1:5 29/4
அம் பொன் மா படை ஐ_இரு கோடி கொண்டு அமைந்தான் – யுத்1:5 35/2
ஆய தேர் படை ஐ_இரு கோடி கொண்டு அமைந்தான் – யுத்1:5 36/2
குன்றில் வாழ்பவர் கோடி நால்_ஐந்தினுக்கு இறைவன் – யுத்1:5 36/1
குன்று நூறு_ஆயிரம் கோடி ஆயின – யுத்1:6 50/2
கோடி நூறு ஆய தீய அவுணரை குலங்களோடும் – யுத்1:7 16/2
ஐ_இரண்டு ஆய கோடி பேய் கணம் காப்பது ஆக்கி – யுத்1:13 10/4
குனிப்பு இலாத பல் ஆயிர கோடி அண்டத்தின் – யுத்1-மிகை:3 6/1
ஒழிவு இல் ஆயிர கோடி கொள் உகம் பல கழிய – யுத்1-மிகை:3 11/2
அ புறத்து அளவு இல் கோடி அண்டங்கள் அனைத்து உள்ளாக – யுத்1-மிகை:3 24/1
வெப்புறும் அனந்த கோடி வெள்ளம் என்று உரைப்பர் மேலாம் – யுத்1-மிகை:3 24/2
எத்தனை கோடி கோடி மாயங்கள் இயற்ற நோக்கி – யுத்1-மிகை:3 25/3
எத்தனை கோடி கோடி மாயங்கள் இயற்ற நோக்கி – யுத்1-மிகை:3 25/3
இன்னும் மைந்தர்கள் இயம்பின் மூவாயிர கோடி
என்ன உண்டு அவர் இரதமும் கரிகளும் பரியும் – யுத்1-மிகை:5 8/1,2
மண்டபம் சிகர கோடி மாளிகை மலர் கா ஆதி – யுத்1-மிகை:10 1/3
அன்னவன்-தனக்கு வாமத்து ஐம்பது கோடி யூகம் – யுத்1-மிகை:11 4/1
ஒன்று பத்து ஐந்தொடு ஆறு கோடி வந்து ஒருங்கு சுற்ற – யுத்1-மிகை:11 6/2
நூற்றிரண்டாய கோடி நோன் கவி தாளை சுற்ற – யுத்1-மிகை:11 7/1
கோடி வீரர்கள் குன்று என குவவிய தோளாய் – யுத்1-மிகை:11 8/3
ஆயிரம் கோடி பேய் அங்கை ஆயுதம் – யுத்2:15 105/1
ஒன்றின் ஒன்று அதிகம் ஆக ஆயிர கோடி உய்த்தான் – யுத்2:15 140/3
ஆக்கிய அரக்கர் தானை ஐ_இரு கோடி கையொத்து – யுத்2:15 146/2
அறுத்து நீக்கினன் ஆயிர கோடி மேல் அம்பால் – யுத்2:15 192/4
நூறு கோடிய நூறு நூறு_ஆயிர கோடி
வேறு வேறு எய்த சரம் எலாம் சரங்களால் விலக்கி – யுத்2:15 201/1,2
பொன்றினை ஆகவே கோடி போக்கு இலாய் – யுத்2:16 82/4
கோதை வெம் சிலையினால் கோடி வீடு எனின் – யுத்2:16 280/3
ஏழ் இரு கோடி வந்து எய்திற்று என்பரால் – யுத்2:16 310/3
மின் ஒளிர் மகுட கோடி வெயில் ஒளி விரித்து வீச – யுத்2:17 5/1
பல் ஆயிர கோடி படை கடல் முன் – யுத்2:18 48/3
எண்ணாயிர கோடி இராவணரும் – யுத்2:18 76/1
பல்லாயிர கோடி படைக்கலம் பண்டு தேவர் – யுத்2:19 18/1
தேர் ஆயிரம் ஆயிர கோடி தன் மாடு செல்ல – யுத்2:19 26/1
கண்ட வானரம் அனந்த கோடி முறை கண்டமானபடி கண்ட அ – யுத்2:19 69/1
ஐய ஈது அன்னதேயால் ஆயிர கோடி தேவர் – யுத்2:19 89/1
கோடி நூறு அமைந்த கூட்டத்து இராக்கதர் கொடி திண் தேரும் – யுத்2:19 92/1
ஆயிர கோடி பல்லம் அயில் எயிற்று அரக்கன் எய்தான் – யுத்2:19 107/1
ஆயிர கோடி பல்லத்து அவை துணித்து அறுத்தான் ஐயன் – யுத்2:19 107/2
ஆயிர கோடி நாக கணை தொடுத்து அரக்கன் எய்தான் – யுத்2:19 107/3
ஆயிர கோடி நாக கணைகளால் அறுத்தான் அண்ணல் – யுத்2:19 107/4
கோட்டியின் தலைய கோடி கோடி அம்பு அரக்கன் கோத்தான் – யுத்2:19 108/1
கோட்டியின் தலைய கோடி கோடி அம்பு அரக்கன் கோத்தான் – யுத்2:19 108/1
கோட்டியின் தலைய கோடி கோடியால் குறைத்தான் கொண்டல் – யுத்2:19 108/2
மீட்டு ஒரு கோடி கோடி வெம் சினத்து அரக்கன் விட்டான் – யுத்2:19 108/3
மீட்டு ஒரு கோடி கோடி வெம் சினத்து அரக்கன் விட்டான் – யுத்2:19 108/3
மீட்டு ஒரு கோடி கோடி கொண்டு அவை தடுத்தான் வீரன் – யுத்2:19 108/4
மீட்டு ஒரு கோடி கோடி கொண்டு அவை தடுத்தான் வீரன் – யுத்2:19 108/4
கங்கபத்திரம் ஓர் கோடி கை விசைத்து அரக்கன் எய்தான் – யுத்2:19 109/1
கங்கபத்திரம் ஓர் கோடி கணை தொடுத்து இளவல் காத்தான் – யுத்2:19 109/2
திங்களின் பாதி கோடி இலக்குவன் தெரிந்து விட்டான் – யுத்2:19 109/3
திங்களின் பாதி கோடி தொடுத்து அவை அரக்கன் தீர்த்தான் – யுத்2:19 109/4
கோரையின் தலைய கோடி கொடும் கணை அரக்கன் கோத்தான் – யுத்2:19 110/1
கோரையின் தலைய கோடி தொடுத்து அவை இளவல் கொய்தான் – யுத்2:19 110/2
பாரையின் தலைய கோடி பரப்பினான் இளவல் பல் கால் – யுத்2:19 110/3
பாரையின் தலைய கோடி அரக்கனும் பதைக்க எய்தான் – யுத்2:19 110/4
வச்சிர பகழி கோடி வளை எயிற்று அரக்கன் எய்தான் – யுத்2:19 112/1
வச்சிர பகழி கோடி துரந்து அவை அனகன் மாய்த்தான் – யுத்2:19 112/2
மு சிர பகழி கோடி இலக்குவன் முடுக விட்டான் – யுத்2:19 112/3
மு சிர பகழி கோடி தொடுத்து அவை தடுத்தான் முன்பன் – யுத்2:19 112/4
அஞ்சலி அஞ்சு கோடி தொடுத்து இகல் அரக்கன் எய்தான் – யுத்2:19 113/1
அஞ்சலி அஞ்சு கோடி தொடுத்து அவை அறுத்தான் ஐயன் – யுத்2:19 113/2
குஞ்சரக்கன்னம் கோடி இலக்குவன் சிலையில் கோத்தான் – யுத்2:19 113/3
குஞ்சரக்கன்னம் கோடி தொடுத்து அவை அரக்கன் கொய்தான் – யுத்2:19 113/4
கூச ஆயிர கோடி கொலை கணை – யுத்2:19 122/3
ஆறு கோடி பகழியின் ஐ_இரு – யுத்2:19 129/3
எத்தனை கோடி வாளி மழை என எய்யாநின்ற – யுத்2:19 181/2
ஆயிர கோடி மேலும் அம்பு தன் ஆகத்தூடு – யுத்2:19 198/1
ஐ இரு கோடி செம்பொன் மணி விளக்கு அம் கை ஏந்தி – யுத்2:19 206/1
காதங்கள் கோடி கடை சென்று காணும் நயனங்கள் வாரி கலுழ – யுத்2:19 245/1
பல் நாகர் சென்னி மணி கோடி கோடி பல கொண்டு செய்த வகையால் – யுத்2:19 248/1
பல் நாகர் சென்னி மணி கோடி கோடி பல கொண்டு செய்த வகையால் – யுத்2:19 248/1
ஒன்பது கோடி வாள் கை அரக்கர் வந்து உழையின் சுற்ற – யுத்2:19 279/2
பொன் பொதி விளக்கம் கோடி பூம் குழை மகளிர் ஏந்த – யுத்2:19 279/3
ஆய்வு அரும் சத கோடி அடல் பரி – யுத்2-மிகை:15 11/1
அண்ட கோடி அகிலமும் இன்றொடே – யுத்2-மிகை:15 13/1
நிருதர்கள் அளப்பு இல் கோடி நெடும் படை தலைவர் வல்லே – யுத்2-மிகை:15 22/3
அறிந்திடற்கு அரிது ஆகிய அளப்பு இல் பல் கோடி
செறிந்திட திசை வானகம் வெளி இன்றி செறித்தான் – யுத்2-மிகை:15 33/3,4
ஒன்று அல உகங்கள் கோடி உடற்றினும் ஒழிவது உண்டோ – யுத்2-மிகை:16 1/4
ஆயிர கோடி மேலும் அடல் குரங்கு அதனை வாரி – யுத்2-மிகை:16 30/1
சூலம் உண்டு அளப்பு இல கோடி பேய் சுமந்து – யுத்2-மிகை:16 49/2
ஆர்த்து அரும் பகழி மாரி ஆயிர கோடி மேலும் – யுத்2-மிகை:18 21/1
கோத்தனன் அனந்த கோடி கோடியின் கொதித்து வெய்யோன் – யுத்2-மிகை:18 21/4
எரி முக பகழி மாரி இடைவிடாது அனந்த கோடி
சொரிதர அனுமன் ஆதி வீரர்கள் சோர்ந்து வீழ்ந்தார் – யுத்2-மிகை:18 29/3,4
குறுகினர் மும்மையான ஆயிர கோடி உள்ளார் – யுத்2-மிகை:18 31/2
நெருக்கி மற்று அனந்த கோடி நெடும் கணை அரக்கன் கோத்தான் – யுத்2-மிகை:19 2/1
நெருக்கி மற்று அனந்த கோடி நெடும் கணை நிமலன் மாய்த்தான் – யுத்2-மிகை:19 2/2
முருக்கின் உற்று அனந்த கோடி முகை கணை அரக்கன் மொய்த்தான் – யுத்2-மிகை:19 2/3
முருக்கின் உற்று அனந்த கோடி முகை கணை முடித்தான் மொய்ம்பன் – யுத்2-மிகை:19 2/4
தன்னுடை சேனை கோடி ஐந்து உடன் தழுவ தானை – யுத்3:21 8/1
உரும் முறை அனந்த கோடி உதிர்ந்தன ஊழி நாளின் – யுத்3:21 24/1
ஆயிரம்_கோடி மேலும் அவிந்தன கவிகள் ஐயன் – யுத்3:21 25/3
பத்திகள் கோடி_கோடி பரப்பினன் அதனை பார்த்த – யுத்3:21 28/3
பத்திகள் கோடி_கோடி பரப்பினன் அதனை பார்த்த – யுத்3:21 28/3
பராவ_அரும் கோடி ஐந்தும் வெள்ளம் நால் ஐந்தும் பட்ட – யுத்3:21 39/3
ஆயிர கோடி திண் தேர் அமரர்_கோன் நகரம் என்ன – யுத்3:22 10/1
அங்கதர் அனந்த கோடி உளர் எனும் அனுமன் என்பாற்கு – யுத்3:22 30/1
ஆயிரம்_கோடி தேரும் அரக்கரும் ஒழிய வல்ல – யுத்3:22 32/1
அளப்ப_அரும் தேரின் உள்ள ஆயிரம்_கோடி ஆக – யுத்3:22 33/2
அ கணத்து ஆர்த்து மண்டி ஆயிரம்_கோடி தேரும் – யுத்3:22 36/1
கோடி_கோடி நூறு_ஆயிரம் ஆயிரம் குறித்த – யுத்3:22 96/1
கோடி_கோடி நூறு_ஆயிரம் ஆயிரம் குறித்த – யுத்3:22 96/1
அகம்பனும் காண காண ஐ_இரு_கோடி கைம்மா – யுத்3:22 126/1
கோடி_கோடி நூறு_ஆயிரம் கொடும் கணை குழாங்கள் – யுத்3:22 168/1
கோடி_கோடி நூறு_ஆயிரம் கொடும் கணை குழாங்கள் – யுத்3:22 168/1
தனுவின் ஆயிரம் கோடி வெம் கடும் கணை தைக்க – யுத்3:22 169/3
உந்து வார் கணை கோடி தம் உடலம் உற்று ஒளிப்ப – யுத்3:22 175/3
ஆயிர கோடி யானை பெரும் பிணத்து அமளி மேலான் – யுத்3:24 10/3
எண்_இல கோடி பல் படை யாவும் – யுத்3:26 20/1
போய் கண்டு கோடி அன்றே என்றனன் புழுங்குகின்றான் – யுத்3:26 82/4
கை சிலை கோடி என்று கொடுத்தனன் கவசத்தோடும் – யுத்3:27 9/4
தார் ஆயிர கோடி தழீஇயது தான் – யுத்3:27 18/2
நூறு நூறு_ஆயிர கோடி நோன் கழல் – யுத்3:27 55/1
ஒன்று அல கோடி_கோடி நுழைந்தன வலியும் ஓய்ந்தார் – யுத்3:27 99/4
ஒன்று அல கோடி_கோடி நுழைந்தன வலியும் ஓய்ந்தார் – யுத்3:27 99/4
அழிந்த தேர்-மீது நின்றான் ஆயிர கோடி அம்பு – யுத்3:27 181/1
மொய் கணை கோடி_கோடி மொய்க்கவும் இளைப்பு ஒன்று இல்லான் – யுத்3:28 31/3
மொய் கணை கோடி_கோடி மொய்க்கவும் இளைப்பு ஒன்று இல்லான் – யுத்3:28 31/3
கோடி_கோடி குதிரையின் கூட்டமும் – யுத்3:29 26/1
கோடி_கோடி குதிரையின் கூட்டமும் – யுத்3:29 26/1
ஊழி ஆயிர கோடி நின்று உருத்திரனோடும் – யுத்3:31 39/1
ஏவின் உண்டை நூறு கோடி கொல்லும் என்ன எண்ணுவான் – யுத்3:31 88/2
முடி குலங்கள் கோடி_கோடி சிந்த வேகம் முற்றுறா – யுத்3:31 89/3
முடி குலங்கள் கோடி_கோடி சிந்த வேகம் முற்றுறா – யுத்3:31 89/3
போர ஆளினோடு தேர்கள் நூறு கோடி பொன்றுமால் – யுத்3:31 93/2
படை படும் கோடி ஓர் பகழியால் பழி – யுத்3:31 173/3
கொன்றனன் இனி ஒரு கோடி_கோடி மேற்று – யுத்3:31 175/1
கொன்றனன் இனி ஒரு கோடி_கோடி மேற்று – யுத்3:31 175/1
ஆனை ஆயிரம் தேர் பதினாயிரம் அடல் பரி ஒரு கோடி
சேனை காவலர் ஆயிரம் பேர் படின் கவந்தம் ஒன்று எழுந்தாடும் – யுத்3:31 215/1,2
கோடி ஐ_இரண்டு தொக்க படைக்கல மள்ளர் கூவி – யுத்3:31 223/1
ஆனது தெரிந்த வள்ளல் அளப்ப_அரும் கோடி அம்பால் – யுத்3:31 225/3
போய் ஒருங்கு அண்டத்தோடும் கோடி யோசனைகள் பொங்கி – யுத்3:31 226/4
பொரும் திறல் களிறு காலாள் புரவி தேர் அளப்பு இல் கோடி
இரிந்திட கொன்று தான் அங்கு ஒரு திசை யாரும் இன்றி – யுத்3-மிகை:22 7/2,3
போனதோ கோடி கோடி வஞ்சமும் பொய்யும் வல்லாய் – யுத்3-மிகை:27 5/4
போனதோ கோடி கோடி வஞ்சமும் பொய்யும் வல்லாய் – யுத்3-மிகை:27 5/4
ஐம்பது கோடி தெய்வ தாதியர் அழுது சூழ்ந்தார் – யுத்3-மிகை:29 2/2
தொல்லை சேர் அண்ட கோடி தொகையில் மற்று அரக்கர் சேனை – யுத்3-மிகை:30 1/1
சூல பாணிதன் வரத்தினர் தொகுத்த பல் கோடி
மேலையாம் அண்டத்து உறைபவர் இவர் பண்டு விறலால் – யுத்3-மிகை:30 4/2,3
ஓது வெள்ளம் மற்று உலப்பு இல கோடி என்று உரைப்பார் – யுத்3-மிகை:30 5/4
துன்னுறும் சத கோடி வெள்ள தொகை அரக்கர் – யுத்3-மிகை:30 6/2
கூளி மா முகவர் ஆதி அளப்பு இல கோடி உள்ளார் – யுத்3-மிகை:31 9/3
அரை கணத்து அரக்கர் வெள்ளம் அளவு இல் கோடி ஆவி போய் – யுத்3-மிகை:31 13/1
தரை பட பல் அண்ட கோடி தகர அண்ணல்-தன் கை வில் – யுத்3-மிகை:31 13/2
தேரின் மீது அனந்த கோடி நிருதர் சீறு செம் முக – யுத்3-மிகை:31 16/1
காரின் மீது அனந்த கோடி வஞ்சர் காவின் வாவு மா – யுத்3-மிகை:31 16/2
தாரின் மீது அனந்த கோடி தறுகண் நீசர் தாழ்வு இலா – யுத்3-மிகை:31 16/3
பாரின் மீது அனந்த கோடி பதகர் வந்து பற்றினார் – யுத்3-மிகை:31 16/4
இரைந்து அடர்ந்து அரக்கர் வெள்ளம் எண் இல் கோடி இடைவிடாது – யுத்3-மிகை:31 18/1
விண்ணின் மீது அனந்த கோடி வீரன் என்பர் அல்ல இ – யுத்3-மிகை:31 20/1
மண்ணின் மீது அனந்த கோடி மனிதன் என்பர் அல்ல வெம் – யுத்3-மிகை:31 20/2
கண்ணினூடு அனந்த கோடி கண்ணன் என்பர் அல்ல உம் – யுத்3-மிகை:31 20/3
எண்ணம் மீது அனந்த கோடி உண்டு இராமன் என்பரால் – யுத்3-மிகை:31 20/4
மின்னு வாள் அரக்கர் வெள்ளம் எண்ணில் கோடி வெய்தினின் – யுத்3-மிகை:31 23/3
வானின் மீது அனந்த கோடி மாய் வஞ்சர் மண்டினார் – யுத்3-மிகை:31 24/1
ஆனை மீது அனந்த கோடி அடல் அரக்கர் அண்மினார் – யுத்3-மிகை:31 24/2
சோனை மேகம் ஒத்து அனந்த கோடி தீயர் சுற்றினார் – யுத்3-மிகை:31 24/3
மீன வேலை ஒத்து அனந்த கோடி வஞ்சர் மேவினார் – யுத்3-மிகை:31 24/4
இன்னவர் ஐ_இரு கோடி என்று உள – யுத்3-மிகை:31 52/1
அடல் ஐ_இரு கோடி அரக்கர் எனும் – யுத்3-மிகை:31 53/1
ஏயும் ஐ_இரண்டு கோடி இறைவர் ஒவ்வொருவர் சேனை – யுத்3-மிகை:31 55/1
போதுமோ புவன கோடி போதினும் கணத்தில் பொன்றி – யுத்3-மிகை:31 63/3
பகிரண்ட பரப்பில் நின்ற பல பல கோடி வெள்ள – யுத்3-மிகை:31 65/1
நூறு கோடி தேர் நொறில் பரி நூற்று இரு கோடி – யுத்4:32 3/1
நூறு கோடி தேர் நொறில் பரி நூற்று இரு கோடி
ஆறு போல் மத மா கரி ஐ_இரு கோடி – யுத்4:32 3/1,2
ஆறு போல் மத மா கரி ஐ_இரு கோடி
ஏறு கோள் உறு பதாதியும் இவற்று இரட்டி – யுத்4:32 3/2,3
எற்றின முரசினோடும் ஏழ்_இரு_நூறு கோடி
கொற்ற வாள் நிருதர் சேனை குழீஇயது கொடி திண் தேரும் – யுத்4:35 2/1,2
எண்_அரும் கோடி வெம் கண் இராவணரேயும் இன்று – யுத்4:37 11/1
நூற்று கோடி அம்பு எய்தனன் இராவணன் நொடியில் – யுத்4:37 99/4
பெய்யும் கோடி பல் தலையோடும் அளவு இல்லா – யுத்4:37 138/2
அரை கடை இட்டு அமைவுற்ற கோடி மூன்று ஆயு பேர் அறிஞர்க்கேயும் – யுத்4:38 27/1
எண்_இல் கோடி இராமர்கள் என்னினும் – யுத்4:41 73/1
ஏழ்_இரு நூறு கோடி எனும் படைத்தலைவரோடும் – யுத்4-மிகை:35 1/1
அண்டம் ஓர் ஆயிர கோடி எங்கணும் – யுத்4-மிகை:37 6/1
மிகுத்த மூன்றரை கோடியில் மெய் அரை கோடி
உகத்தின் எல்லையும் இராவணன் ஏவல் செய்துள எம் – யுத்4-மிகை:40 18/1,2
குன்றினால் சிவன் தன்னுரு குறித்தனென் கோடி – யுத்4-மிகை:41 102/4
அறுபத்து ஏழ் அமைந்த கோடி யானை மேல் வரிசைக்கு ஆன்ற – யுத்4-மிகை:42 3/1
இருபத்து ஏழ் அமைந்த கோடி யானை மேல் வரிசைக்கு ஏற்ற – யுத்4-மிகை:42 9/1
தேவர் கம்மியன் தான் செய்த செழு மணி மாட கோடி
யாவரும் புகுந்து மொய்த்தார் எழுந்த மங்கலத்தின் ஓசை – யுத்4-மிகை:42 23/1,2
திரை கடல் கதிரும் நாண செழு மணி மகுட கோடி
கரை தெரிவு இலாத சோதி கதிர் ஒளி பரப்ப நாளும் – யுத்4-மிகை:42 39/1,2

TOP


கோடி-கொல் (1)

நூறு_ஆயிர கோடி-கொல் அன்று-கொல் என்று – யுத்3:20 95/1

TOP


கோடி-தான் (1)

தாங்கு பல் அண்ட கோடி-தான் பிளந்து உடைய தன் கை – யுத்2-மிகை:18 20/2

TOP


கோடி-மேல் (1)

குன்று கோடியும் கோடி-மேல் கோடியும் குறித்த – யுத்3:22 104/1

TOP


கோடி_கோடி (8)

பத்திகள் கோடி_கோடி பரப்பினன் அதனை பார்த்த – யுத்3:21 28/3
கோடி_கோடி நூறு_ஆயிரம் ஆயிரம் குறித்த – யுத்3:22 96/1
கோடி_கோடி நூறு_ஆயிரம் கொடும் கணை குழாங்கள் – யுத்3:22 168/1
ஒன்று அல கோடி_கோடி நுழைந்தன வலியும் ஓய்ந்தார் – யுத்3:27 99/4
மொய் கணை கோடி_கோடி மொய்க்கவும் இளைப்பு ஒன்று இல்லான் – யுத்3:28 31/3
கோடி_கோடி குதிரையின் கூட்டமும் – யுத்3:29 26/1
முடி குலங்கள் கோடி_கோடி சிந்த வேகம் முற்றுறா – யுத்3:31 89/3
கொன்றனன் இனி ஒரு கோடி_கோடி மேற்று – யுத்3:31 175/1

TOP


கோடி_கோடியால் (1)

குன்றினும் வலியவர் கோடி_கோடியால் – யுத்1:5 29/4

TOP


கோடிக்கு (4)

ந சிர படை நால்_இரு கோடிக்கு நாதன் – யுத்1:5 40/2
வில்லின் மா படை ஏழ்_இரு கோடிக்கு வேந்தன் – யுத்1:5 42/2
பத்து நூறு கோடிக்கு மேல் பனி படு சிகரம் – யுத்2:15 188/3
கோடிக்கு அதிகத்தினும் மேல் உளர் குத்தால் – யுத்2:18 251/2

TOP


கோடிக்கும் (1)

அலங்கல் வேல் படை ஐ_இரு கோடிக்கும் அரசன் – யுத்1:5 43/2

TOP


கோடிகள் (20)

உண்மை_இல் பிறவிகள் உலப்பு_இல் கோடிகள்
தண்மையில் வெம்மையில் தழுவின எனும் – அயோ:14 69/1,2
எண்_இல் தரு கோடிகள் எறிந்தன செறிந்தே – சுந்:6 20/1
ஏவும் பல் படை எத்தனை கோடிகள் எனினும் – சுந்:7 52/2
அண்ட கோடிகள் எவற்றினும் புகுந்து அரசுரிமை – யுத்1-மிகை:5 9/3
கொண்ட வான் கயிலையும் சிகர கோடிகள்
விண்டு நீங்கியதெனில் விளம்ப வேண்டுமோ – யுத்2-மிகை:15 16/3,4
கோடிகள் பல படும் குழாம் குழாங்களாய் – யுத்3:27 51/3
உய்யார் என வடி வாளிகள் சத கோடிகள் உய்த்தான் – யுத்3:27 162/3
வேல் செல்வன சத கோடிகள் விண்-மேல் நிமிர் விசிக – யுத்3:31 102/1
கோல் செல்வன சத கோடிகள் கொலை செய்வன மலை-போல் – யுத்3:31 102/2
தோல் செல்வன சத கோடிகள் துரகம் தொடர் இரத – யுத்3:31 102/3
கால் செல்வன சத கோடிகள் ஒருவன் அவை கடிவான் – யுத்3:31 102/4
ஒன்றுமே தொடை கோல் ஒரு கோடிகள்
சென்று பாய்வன திங்கள் இளம் பிறை – யுத்3:31 136/1,2
சத கோடிகள் கணை மாரிகள் தான் எங்கும் நிறைத்தார் – யுத்3-மிகை:31 27/3
ஏலாதன பல கோடிகள் இமையோர் கரை காணார் – யுத்3-மிகை:31 29/2
அண்ட கோடிகள் அடுக்கு அழிந்து உலைவுற ஆர்த்தார் – யுத்4:32 6/3
கூற்றின் வெம் கணை கோடியின் கோடிகள்
தூற்றினான் வலி மு மடி தோற்றினான் – யுத்4:37 183/1,2
அண்ட கோடிகள் அனந்தம் ஒத்து ஆயிரம் அருக்கர் – யுத்4:41 3/1
கண்டை ஆயிர கோடிகள் மழை என கலிப்ப – யுத்4:41 3/3
அண்ட கோடிகள் எவற்றினும் தன் அரசுரிமை – யுத்4-மிகை:35 3/1
அண்ட கோடிகள் முழுவதும் அடுக்கு அழிந்து உலைய – யுத்4-மிகை:37 15/1

TOP


கோடிகாறு (1)

யுகம் அரை கோடிகாறு ஏவல் செய்து உழலும் தேவர் – யுத்4-மிகை:41 143/2

TOP


கோடிய (5)

பரு மணி குவையன பசும்பொன் கோடிய
பொரு மயில் கணத்தன மலையும் போன்றன – பால:3 34/3,4
கோடிய வரி சிலை இராமன் கோ_முடி – அயோ:2 57/3
கோடி என்றனள் உள்ளமும் கோடிய கொடியாள் – அயோ:2 88/4
நூறு கோடிய நூறு நூறு_ஆயிர கோடி – யுத்2:15 201/1
ஒரு கோடிய மத மால் கரி உள வந்தன உடன் முன் – யுத்2:18 147/1

TOP


கோடிய-தோறும் (1)

சிலை கோடிய-தோறும் சிர திரள் வன் – யுத்3:31 205/3

TOP


கோடியர் (12)

கோடியர் தாளம் கொட்டல் மலர்ந்த கூதாளம் ஒத்த – கிட்:10 32/4
நோக்கினேன் அரக்கியர் நுனிப்பு இல் கோடியர்
நீக்கினர் துயிலினை நின்னை காணுதற்கு – சுந்-மிகை:4 5/1,2
உருத்து அ எண்பதினாயிர கோடியர் உடன்றார் – சுந்-மிகை:7 5/4
மற்று ஒரு கோடியர் வந்தார் – சுந்-மிகை:13 13/1
முடுக்கினன் தருக என மூன்று கோடியர்
எடுக்கினும் அ மலை ஒரு கை ஏந்தியிட்டு – யுத்1:8 8/1,2
தழுவி ஆயிர கோடியர் தாங்கிய – யுத்1:8 47/1
வெய்ய வீரர்கள் அளப்பிலர் கோடியர் விறல் சேர் – யுத்2-மிகை:15 35/3
அவளின் தோன்றினர் ஐ_இரு கோடியர் நொய்தின் – யுத்3:30 14/3
தாங்கினர் படை தலைவர் நூறு சத கோடியர் தடுத்தல் அரியார் – யுத்3:31 145/4
ஐ_இரு கோடியர் அரக்கர் வேந்தர்கள் – யுத்3:31 182/1
பல் ஆயிர கோடியர் பல் படை நூல் – யுத்3:31 189/1
படுமாறு அயல் வரு தீயவர் பல கோடியர் பலரும் – யுத்3-மிகை:31 25/3

TOP


கோடியரோடு (1)

மூவாயிர கோடியரோடு முரண் – யுத்2:18 15/2

TOP


கோடியன் (2)

எண்ணின் நால்_இரு கோடியன் எரி அஞ்ச விழிக்கும் – யுத்1:5 38/3
அசஞ்சல படை ஐ_இரு கோடியன் அமரின் – யுத்1:5 41/1

TOP


கோடியாம் (4)

ஆறு பத்து எழு கோடியாம் வானரர்க்கு அதிபர் – கிட்:12 26/1
குறித்திடும் அறுபத்தேழு கோடியாம் வீரரோடும் – யுத்1-மிகை:9 2/2
வியந்து எழும் அறுபத்தி ஏழு கோடியாம் வீரரோடும் – யுத்4-மிகை:42 43/4
அ வகை அறுபத்துஏழு கோடியாம் அரியின் வேந்தர்க்கு – யுத்4-மிகை:42 63/1

TOP


கோடியாய் (1)

ஆயிர ஆயிர கோடியாய் வரும் – யுத்2:18 117/1

TOP


கோடியாராலும் (1)

எ கோடியாராலும் வெலப்படாய் என கொடுத்த வரமும் ஏனை – யுத்4:37 197/2

TOP


கோடியால் (14)

கோ உடை நெடு மணி மகுட கோடியால்
சேவடி அடைந்த பொன் கழலும் தேயுமால் – பால:4 8/3,4
கோது_அறு குணத்தினாய் மனத்து கோடியால் – அயோ:12 5/4
குரவரே என பெரிது கோடியால் – அயோ:14 104/4
குற்றம் உற்றிலன் நீ அது கோடியால்
வெற்றி உற்றது ஒர் வெற்றியினாய் என – கிட்:7 112/2,3
குனிக்க குனித்த புருவத்துக்கு உவமம் நீயே கோடியால் – சுந்:4 55/4
அறைந்துளது ஐ_இருநூறு கோடியால் – யுத்1:5 25/4
இடம் வலம் வருபவர் எண்_எண் கோடியால் – யுத்1:5 28/4
குன்றினும் வலியவர் கோடி_கோடியால் – யுத்1:5 29/4
கோட்டியின் தலைய கோடி கோடியால் குறைத்தான் கொண்டல் – யுத்2:19 108/2
கொள்ளை வான் படை பெரும் தலைவர் கோடியால் – யுத்2-மிகை:16 15/4
அமிர்தின் வந்தன ஐ_இரு கோடியால் – யுத்4:33 26/4
ஆறு மாறில ஆறு_இரு கோடியால் – யுத்4:33 27/4
இயல் பரம்பரை ஏழ்_இரு கோடியால் – யுத்4:33 28/4
விருப்பின் கோடியால் விலைக்கு எனும் பதடியின் விட்டான் – யுத்4:37 121/2

TOP


கோடியில் (3)

சொன்ன ஆயிர கோடியில் தூதர்-தம் திறத்தால் – கிட்-மிகை:12 2/2
பொரு கோடியில் உயிர் உக்கன ஒழிய பொழி மத யாறு – யுத்2:18 147/2
மிகுத்த மூன்றரை கோடியில் மெய் அரை கோடி – யுத்4-மிகை:40 18/1

TOP


கோடியின் (20)

கண் கொள் ஆயிர கோடியின் இரட்டியின் கணித்த – கிட்:12 6/3
முளைத்த முப்பதினாயிர கோடியின் முற்றும் – கிட்:12 11/2
ஆயிரத்து அறுநூறு கோடியின் கடை அமைந்த – கிட்:12 12/1
ஆறு_இரு_கோடியின் வேலின் அமைந்தார் – சுந்-மிகை:11 11/2
எண்_இரு கோடியின் இரட்டி என்பரால் – யுத்1:5 24/2
முப்பது கோடியின் மும்மை முற்றினார் – யுத்1:5 26/4
தா வரும் பக்கம் எண்_இரு கோடியின் தலைவன் – யுத்1:5 39/3
மூன்று கோடியின் மேல் ஒரு முப்பத்து மூவர் – யுத்1:5 54/4
மூன்றரை கோடியின் உகத்து ஓர் மூர்த்தியாய் – யுத்1-மிகை:1 1/1
ஓதும் ஆயிர கோடியின் உகத்து ஒரு முதலாய் – யுத்1-மிகை:3 1/1
உற்ற மூன்றரை கோடியின் உகம் அவன் தவத்தின் – யுத்1-மிகை:5 10/2
கோடியின் மேல் உள குனித்த கொற்றவன் – யுத்2:18 110/3
வேறாயின மத வெம் கரி ஒரு கோடியின் விறலோன் – யுத்2:18 162/1
கூறுகூறாக்கி அம்பால் கோடியின் மேலும் கொன்றான் – யுத்2:18 193/4
அடி ஆயிர கோடியின் மேலும் அடித்தார் – யுத்2:18 242/1
கோத்தனன் அனந்த கோடி கோடியின் கொதித்து வெய்யோன் – யுத்2-மிகை:18 21/4
நூறு_ஆயிர கோடியின் நூழில்பட – யுத்3:27 31/2
மலை கோடியின் மேலும் மறிந்திடுமால் – யுத்3:31 205/4
கண்டை ஆயிர கோடியின் தொகையது கதிரோன் – யுத்4:35 21/2
கூற்றின் வெம் கணை கோடியின் கோடிகள் – யுத்4:37 183/1

TOP


கோடியின்-மேல் (1)

நூற்று கோடியின்-மேல் செல சிலைகொடு நூக்க – யுத்4:32 19/2

TOP


கோடியும் (9)

சொன்னம் ஆயிரம் கோடியும் தூசுடன் கொடுத்தான் – பால-மிகை:14 5/4
பொன்னின் மாளிகை ஆயிர_கோடியும் புக்கான் – சுந்:2 143/2
உருப்ப வில் படை ஒன்பது கோடியும் உடையான் – யுத்1:5 34/2
நூறும் ஆயிர கோடியும் கடும் கணை நுழைய – யுத்1:6 21/2
சென்று தீர்வு இல எனை பல கோடியும் சிந்தி – யுத்2:15 237/2
குன்று கோடியும் கோடி-மேல் கோடியும் குறித்த – யுத்3:22 104/1
குன்று கோடியும் கோடி-மேல் கோடியும் குறித்த – யுத்3:22 104/1
ஆன வர்க்கம் ஒர் ஆயிர கோடியும்
தானவர்க்கு இறைவன் திறை தந்தன – யுத்4:33 30/2,3
உள்ளவர் அறுபத்து ஏழு கோடியும் ஒற்றை ஆழி – யுத்4-மிகை:41 250/2

TOP


கோடியே (4)

அயிர் உற இமைப்பன அளவு_இல் கோடியே – பால:3 28/4
இந்திர நீலத்த எண்_இல் கோடியே – பால:3 29/4
மாதரின் நுடங்குவ வரம்பு_இல் கோடியே – அயோ:12 30/4
இறப்பு இலர் எண் இருநூறு கோடியே – யுத்1:5 27/4

TOP


கோடியேல் (2)

உரை உளது உணர்த்துவது உணர்ந்து கோடியேல்
விரை உள அலங்கலாய் வேத வேள்வியின் – யுத்1:3 57/1,2
ஒன்று உளது உணர்த்துவது உணர்ந்து கோடியேல்
நன்று அது நாயக நயக்கிலாய் எனின் – யுத்2:16 82/2,3

TOP


கோடியோ (2)

உக்கது என்னும் உறு பழி கோடியோ – சுந்:3 108/4
நஞ்சினின் கொடியனை நயந்து கோடியோ
அஞ்சன_வண்ண என்று அறிய கூறினான் – யுத்1:4 68/3,4

TOP


கோடியோடு (2)

ஆன்ற பத்து நூறு ஆயிர கோடியோடு அமைய – கிட்:12 3/3
நன் பால் விளங்கு மணி கோடியோடு நளிர் போது செம்பொன் முதலா – யுத்2:19 247/1

TOP


கோடியோரொடும் (1)

ஓதும் நூறு_ஆயிர கோடியோரொடும்
காது வெம் சேனையின் காவலோர் கணக்கு – யுத்1-மிகை:2 1/2,3

TOP


கோடிர் (1)

தேண்டி இவண் வந்து அடைதிர் விடை கோடிர் கடிது என்ன செப்பும் வேலை – கிட்:13 32/2

TOP


கோடிரோ (1)

இ வரம் கொண்ட நீர் இனி என் கோடிரோ – அயோ-மிகை:11 3/4

TOP


கோடினால் (1)

குழை முகத்து நின் சிந்தனை கோடினால்
பழக நிற்புறும் பண்பு இவை காமத்தோடு – சுந்:3 105/2,3

TOP


கோடினும் (1)

கூற்று கோடினும் கோடல கடல் எலாம் குடிப்ப – யுத்4:37 99/1

TOP


கோடு (42)

கூனல் வான் கோடு நீட்டி குத்திட குமுறி பாயும் – பால:16 4/2
கோடு உலாம் நாக போதோடு இலவங்க மலரும் கூட்டி – பால:16 16/1
கோடு அரங்கிட எழும் குவி தடம் கொங்கையார் – பால:20 31/3
கோடு உயர் நெடு விஞ்சை குஞ்சரம் அது போல – பால:23 33/2
குளிப்ப அரும் துயர் கடல் கோடு கண்டவன் – பால:24 42/3
கொம்பு துத்தரி கோடு அதிர் பேரிகை – அயோ:8 3/1
கோடு அறுப்புண்ட குஞ்சரம் கொடிஞ்சொடு கொடியின் – ஆரண்:8 9/2
கோடு தேய்த்தலின் களங்கம் உற்றால் அன குறிய – கிட்:4 6/4
குருவி பாயும் ஓடி மந்தி கோடு பாயும் மாடு எலாம் – கிட்:7 7/4
கோடு பற்றிய கொற்றவன் கூயது ஓர் – கிட்:7 115/2
கோடு உறு மால் வரை அதனை குறுகுதிரேல் உம் நெடிய கொடுமை நீங்கி – கிட்:13 29/1
ஏல கோடு ஈன்ற பிண்டி இளம் தளிர் கிடக்க யாணர் – கிட்:13 46/1
பொன் பிறழ் சிமய கோடு பொடியுற பொறியும் சிந்த – சுந்:1 6/1
கோடு உழுத மார்பானை கொலை உழுத வடி வேலின் கொற்றம் அஞ்சி – சுந்:2 215/3
கோடு உறு கரம் என சிறிது கூறலாம் – சுந்:4 47/2
நெறி கோடு வடக்கு உறும் நினைப்பினில் நிமிர்ந்தான் – சுந்:6 1/1
இழந்தன நெடும் கொடி இழந்தன இரும் கோடு
இழந்தன நெடும் கரம் இழந்தன வியன் தாள் – சுந்:8 26/1,2
அன்று இழந்த கோடு அரிந்து இடும் அழகு உறு குழையார் – சுந்:9 18/2
வார் மத கரிகளின் கோடு வாங்கி மா – சுந்:9 33/1
கொம்பொடும் கோடு தாரை குடர் பறித்து ஊத வந்தான் – சுந்-மிகை:11 4/4
தந்தி கோடு இற தகர்த்த நாள் தன்னை யான் முன்னம் – யுத்1:2 113/2
வீரன் திண் திறல் மார்பினில் வெண் கோடு
ஆர குத்தி அழுத்திய நாகம் – யுத்1:3 97/1,2
வெண் கோடு இற்றன மேவலர் செய்யும் – யுத்1:3 98/1
கும்ப மா கிரி கோடு இரு கைகளால் கழற்றி – யுத்1:5 48/2
ஊன்று கோடு இற திரள் புயத்து அழுத்திய ஒண்மை – யுத்1:5 54/2
கோடு தீந்து எழ கொழும் புகை பிழம்பு மீ கொள்ள – யுத்1:6 19/4
கோடு அலம்பின கோதை அலம்பின – யுத்2:15 17/1
பிடித்து தோளை பிறங்கலின் கோடு நேர் – யுத்2:15 67/2
கோடு கொண்டு பொருத குரங்கினால் – யுத்2:15 90/3
கோடு அணை குரங்கினுக்கு அரசும் கொள்கையால் – யுத்2:15 126/2
கோடு துன்றிய கரிகளும் பரிகளும் தலைக்கொண்டு – யுத்2:15 232/3
கோடு இகல் தண்டு கூடம் குந்தம் வல்லோர்கள் கூடி – யுத்2:16 47/1
கோடு அமைந்த வெம் குருதி நீர் ஆறுகள் சுழி-தொறும் கொணர்ந்து உந்தி – யுத்2:16 316/3
இரு கோடு உடை மத வெம் சிலை இள வாள் அரி எதிரே – யுத்2:18 147/4
கோடு உறு வயிர போர் வில் காலொடு புருவம் கோட்டி – யுத்2:18 231/3
கோடு நான்கு உடை பால் நிற களிற்றின்-மேல் கொண்டான் – யுத்3:22 165/1
எழுது குங்கும திருவின் ஏந்து கோடு
உழுத மார்பினான் உருகி உள் உற – யுத்3:24 109/1,2
கோடு அணை வரி சிலை உலகு உலைய குல வரை பிதிர்பட நிலவரையில் – யுத்3:28 21/3
ஓளிம் முற்றாது உற்று உயர் வேழத்து ஒளிர் வெண் கோடு
ஆளின் முற்றா செம் புனல் வெள்ளத்தவை காணீர் – யுத்4:33 14/1,2
கோடு உழுத நெடும் தழும்பின் குவை தழுவி எழு மேக குழுவின் கோவை – யுத்4:37 204/3
கோடு உளதனையும் புக்கு கொடும் புறத்து எழுந்த புண் கோள் – யுத்4:37 211/3
கோடு அணை குன்றம் ஏறி கொண்டல் தேர் மருங்கு செல்ல – யுத்4-மிகை:42 2/2

TOP


கோடுகள் (2)

கோடுகள் மிடைந்த என்ன மிடைந்தன குவவு கொங்கை – அயோ:13 54/4
முறித்தான் சில திறத்து ஆனையின் நெடும் கோடுகள் முனிந்தான் – யுத்2:18 158/4

TOP


கோடும் (5)

குளம் கோடும் அன்றே அ கொடிய திறல் வீரர்-தமை கொன்ற பின்னர் – ஆரண்:6 132/3
தூயதேல் பற்றி கோடும் சொல்லிய இரண்டின் ஒன்று – ஆரண்:11 62/3
பெருமை ஏற்றது கோடும் என்றே பிறங்கு – யுத்2:16 56/3
ஆனையின் கோடும் பீலி தழைகளும் ஆரத்தோடு – யுத்3:22 142/1
வென்றி இப்போதே கோடும் காண் என விளம்பும் எல்லை – யுத்3:28 33/4

TOP


கோடை (5)

வெயில் சுடு கோடை தன்னில் என்பு_இலா உயிரின் வேவாள் – அயோ:6 14/4
திண் கோடை கதிரின் தெறு கண்ணான் – யுத்1:3 98/4
குருதியின்கண்ணன் வண்ண கொடி நெடும் தேரன் கோடை
பருதியின் நடுவண் தோன்றும் பசும் சுடர் மேக பண்பன் – யுத்3:21 32/1,2
கோடை மாரி போல வாளி கூட ஓடை யானையும் – யுத்3:31 82/2
கொடி குலங்கள் தேரின் மேல யானை மேல கோடை நாள் – யுத்3:31 89/1

TOP


கோடையில் (1)

கோடையில் வறந்த மேக குலம் என பதினால் ஆண்டு – யுத்4:42 4/1

TOP


கோடையின் (1)

கோடையின் கதிர் என கொடிய கூர்ம் கணை – யுத்2:16 303/2

TOP


கோண் (1)

கோண் இலா வான மீன்கள் இயைவன கோத்தது என்கோ – பால:22 8/1

TOP


கோணத்தின் (1)

குடக்கதோ குணக்கதேயோ கோணத்தின் பாலதேயோ – யுத்2:16 28/1

TOP


கோணல் (1)

கோணல் பூ உண்ணும் வாழ்க்கை குரங்கின்-மேல் குற்றம் உண்டோ – யுத்3:31 50/4

TOP


கோணினான் (1)

கோணினான் நெடும் கொடுமை கூறினான் – கிட்:3 63/4

TOP


கோணினும் (1)

கோணினும் உளன் மா மேரு குன்றினும் உளன் இ நின்ற – யுத்1:3 124/2

TOP


கோணுடை (1)

கோணுடை மலை நிகர் சிலை இடை குறைய – யுத்4:37 84/2

TOP


கோணுதற்கு (2)

கோணுதற்கு உரிய திங்கள் குழவியும் குறவர் தங்கள் – பால:16 7/3
கோணுதற்கு அமைந்த கோல புருவம் போல் திரையும் கூட – யுத்1:4 131/1

TOP


கோத்த (13)

கோத்த கால் ஒன்றின் ஒன்று குலம் என பிரிந்தது அன்றே – பால:1 18/4
எரிந்த வெம் கனல் சுட இழையில் கோத்த நூல் – பால:10 50/3
பரந்த மேகலையும் கோத்த பாத சாலகமும் நாக – பால:22 22/1
கொடிஞ்சொடு தட்டும் அச்சும் ஆழியும் கோத்த மொட்டும் – அயோ:13 52/1
கோத்த அன்பு உணர்விடை குளிப்ப மீக்கொள – ஆரண்:6 19/2
கோத்த வேலை குரல் என வானவர் – ஆரண்:9 28/3
கோத்த வெம் சிறை வீடு என்று கூறுவாய் – சுந்:5 31/4
வீரன் வெம் சிலையில் கோத்த அம்பு என விசையின் போனான் – யுத்1:14 13/2
எய்தன எறிந்த யானை ஈர்த்தன கோத்த சோரி – யுத்3:21 12/4
கோல வன் சிலையில் கோத்த கொடும் கணையோடும் கூட்டி – யுத்3:21 27/2
சில்லி ஊடு அற சிதறின சில சில கோத்த
வல்லி ஊடு அற மறிந்தன புரவிகள் மடிய – யுத்3:22 55/1,2
கோத்த மேகலையினோடும் துகில் மணி குறங்கை கூட – யுத்3:25 9/1
கொடுமரத்திடை இராகவன் கோத்த வெம் பகழி – யுத்3-மிகை:20 9/1

TOP


கோத்த-போது (1)

கோலி நின்னொடும் வெம் சரம் கோத்த-போது
ஆலம் அன்னவர்க்கு அல்லை எற்கு அல்லையால் – சுந்:5 13/2,3

TOP


கோத்ததால் (1)

கூலம் இட்டிய ஆர்கலி கோத்ததால்
ஓலமிட்டு எழுந்து ஓடி உலகு எலாம் – யுத்1:8 38/3,4

TOP


கோத்தது (3)

கோண் இலா வான மீன்கள் இயைவன கோத்தது என்கோ – பால:22 8/1
கோத்தது கரும் கடல் கொள்ளை கொண்டு என – யுத்1:5 3/2
கோத்தது புடை-தொறும் குதிரை தேரொடு ஆள் – யுத்2:16 309/1

TOP


கோத்தலால் (1)

கூறின கூறின சொற்கள் கோத்தலால்
பீறின நெடும் திசை பிளந்தது அண்டமே – சுந்:11 3/3,4

TOP


கோத்தன (1)

கோவையின் பெரு வட முத்தம் கோத்தன
காவல் செய் தட கையின் நடுவண் காந்துவ – பால:23 56/1,2

TOP


கோத்தனன் (1)

கோத்தனன் அனந்த கோடி கோடியின் கொதித்து வெய்யோன் – யுத்2-மிகை:18 21/4

TOP


கோத்தான் (5)

கூர்த்தன பகழி கோத்தான் குபேரனை ஆடல் கொண்டான் – யுத்2:18 191/4
கோட்டியின் தலைய கோடி கோடி அம்பு அரக்கன் கோத்தான்
கோட்டியின் தலைய கோடி கோடியால் குறைத்தான் கொண்டல் – யுத்2:19 108/1,2
கோரையின் தலைய கோடி கொடும் கணை அரக்கன் கோத்தான்
கோரையின் தலைய கோடி தொடுத்து அவை இளவல் கொய்தான் – யுத்2:19 110/1,2
குஞ்சரக்கன்னம் கோடி இலக்குவன் சிலையில் கோத்தான்
குஞ்சரக்கன்னம் கோடி தொடுத்து அவை அரக்கன் கொய்தான் – யுத்2:19 113/3,4
நெருக்கி மற்று அனந்த கோடி நெடும் கணை அரக்கன் கோத்தான்
நெருக்கி மற்று அனந்த கோடி நெடும் கணை நிமலன் மாய்த்தான் – யுத்2-மிகை:19 2/1,2

TOP


கோத்திரத்திலுள்ளார் (1)

மாறினார் நிலத்து நின்றார் வசந்த கோத்திரத்திலுள்ளார் – யுத்4-மிகை:41 20/4

TOP


கோத்து (20)

கொற்ற வெம் சிலை சரம் கோத்து வாங்குவார் – ஆரண்:7 117/2
வில் தொடை இராமன் கோத்து விடுதலும் விலக்குண்டு எல்லாம் – சுந்:3 117/3
ஒன்று போல்வன ஆயிரம் பகழி கோத்து உய்த்தான் – சுந்:11 49/4
நிறத்து உற வாளி கோத்து நேர் வந்து நிற்கும் ஆகின் – யுத்1:14 12/3
கோத்து வெம் சமம் புரிந்திலென் எனது உளம் கூசி – யுத்1-மிகை:2 27/4
வரி சிலை நாணில் கோத்து வாங்குதல் விடுதல் ஒன்றும் – யுத்2:16 21/1
இறுத்து மாற்று இது வல்லையேல் என்று கோத்து எய்தான் – யுத்2:16 234/4
குன்றின் வீழ் அருவியின் குதித்து கோத்து இழி – யுத்2:16 284/1
கூதிர் கால் நெடு மழை சொரிய கோத்து இழி – யுத்2:16 291/2
கூறுபட்டதும் கொழும் குருதி கோத்து இழிந்து – யுத்2:16 299/2
கொண்டல் ஒத்தவன் கொடும் கணை பத்து ஒரு தொடையினில் கோத்து எய்தான் – யுத்2:16 331/2
குந்தி வந்தனன் நெடு நிலம் குழி பட குரை கடல் கோத்து ஏற – யுத்2:16 342/4
மின்னினும் மிளிர்வது ஆங்கு ஓர் வெம் சரம் கோத்து விட்டான் – யுத்2:18 189/4
கோல் முகந்து அள்ளி அள்ளி கொடும் சிலை நாணில் கோத்து
கால்முகம் குழைய வாங்கி சொரிகின்ற காளை வீரன்-பால் – யுத்2:18 203/1,2
கூற்றமும் கட்புலம் புதைப்ப கோத்து எழு – யுத்2:19 34/1
கோத்து ஓட நெடும் குருதி புனல் திண் – யுத்3:20 93/3
கோளோடு தாரகைகள் கோத்து அமைந்த மணி ஆர கோவை போன்ற – யுத்3:24 31/1
அரிந்து ஓடின எரிந்து ஓடின அவை கோத்து அடல் அரக்கன் – யுத்3:27 120/3
கோத்து அகல் மார்பிடை அணியும் கொள்கையார் – யுத்3:31 184/2
குரக்கு வேலையும் ஒன்றொடு ஒன்று எதிர் எதிர் கோத்து
நெருக்கி நேர்ந்தன நெருப்பு இமை பொடித்தன நெருப்பின் – யுத்4:32 7/2,3

TOP


கோதமன் (6)

கோதமன் காதலன் கூறல்-மேயினான் – பால:13 11/4
குணங்களால் உயர்ந்த வள்ளல் கோதமன் கமல தாள்கள் – பால-மிகை:9 64/1
கோதமன் தரு கோ முனி கோசிக – பால-மிகை:11 3/1
என்று கோதமன் காதலன் கூறிட – பால-மிகை:11 55/1
கோதமன் தன் மனைக்கிழத்திக்கு உரைத்த கொடும் சாபம் எனும் – பால-மிகை:12 1/1
பாடல் மா மறை கோதமன் பன்னி சாபத்தை – பால-மிகை:14 3/3

TOP


கோதமன்-தன் (1)

கோதமன்-தன் பன்னிக்கு முன்னை உரு கொடுத்தது இவன் – பால:12 31/1

TOP


கோதமனை (1)

வந்து கோதமனை வேண்ட மற்று அவை தவிர்த்து மாறா – பால-மிகை:9 60/2

TOP


கோதாய் (1)

மன்றலின் மலி கோதாய் மயில் இயல் மட மானே – அயோ:9 3/1

TOP


கோதாவரி (3)

அ தீர்த்தம் அகன் கோதாவரி என்பர் அம் மலையின் அருகிற்று அம்மா – கிட்:13 21/4
கங்கையோடு யமுனை கோதாவரி நருமதை காவேரி – யுத்4:41 22/1
கோதாவரி மற்று அதன் மாடு உயர் குன்று நின்னை – யுத்4:41 31/3

TOP


கோதாவரியினை (2)

கவி என கிடந்த கோதாவரியினை வீரர் கண்டார் – ஆரண்:5 1/4
கோதை போல் கிடந்த கோதாவரியினை குறுகி சென்றார் – கிட்:15 27/4

TOP


கோதாவரியே (1)

கோதாவரியே குளிர்வாய் குழைவாய் – ஆரண்:12 78/1

TOP


கோதாவரியை (1)

கோதாவரியை சினம் கொண்டனன் கொண்டல் ஒப்பான் – சுந்:4 85/4

TOP


கோது (40)

கூடு கோசலம் என்னும் கோது இலா – பால:2 61/3
கோது இல் குணத்து அரும் தவனை கொணரும் வகை யாவது என குணிக்கும் வேலை – பால:5 35/2
கோது என்று உண்டிலள் இத்தனையே குறை – பால:7 37/2
கோது இலா குணத்தான் சொன்ன பொருள் எலாம் மனத்தில் கொண்டு – பால:9 25/2
கொழுந்து சேர் நுதல் கோது அறு சுட்டி போய் – பால:11 11/3
கோது இல் சிந்தை வசிட்டனும் கோசிக – பால:21 41/2
சின்ன பூ செருகும் மென் பூ சேகர போது கோது இல் – பால:22 17/1
கோது_அறு தவத்து தம் குலத்துளோர் தொழும் – பால:23 49/1
கோது அவம் சற்றும் இல்லான் கொண்டல் மால்-தன்னை ஒப்பான் – பால-மிகை:0 21/3
குசன் குசநாபன் கோது இல் குணத்தின் ஆதூர்த்தன் கொற்றத்து – பால-மிகை:8 3/1
கோது அறும் அமுதம் இ கோ உதவிய கொள்கை-தன்னால் – பால-மிகை:11 12/2
கோது இல் குணத்து கோசலையும் இளைய மாதும் குழைந்து ஏங்க – அயோ:6 26/2
கோது_அறு குணத்தினாய் மனத்து கோடியால் – அயோ:12 5/4
கோது_இல் செல்வத்து வைகினர் கொவ்வை வாய் – அயோ:14 13/2
கோது அற தவம் செய்து குறிப்பின் எய்திய – அயோ:14 50/1
கோது இலா அரு மறை குலவும் நூல் வலாய் – அயோ-மிகை:12 1/3
கோது உறு மனத்து எரி பிறந்து குறை நாளில் – ஆரண்-மிகை:10 16/2
கொற்ற நன் முடி கொண்டது இ கோது_இலான் – கிட்:7 100/4
கொல்லல் உற்றனை உம்பியை கோது அவற்கு – கிட்:7 102/1
குறிப்பு அறிந்து ஒழுகல் மாதோ கோது_இலர் ஆதல் என்னா – கிட்:9 25/2
கோது_இல் சிந்தை அனுமனை கூவுவான் – கிட்:11 25/3
கோடி ஓர் ஆயிரம் குறித்த கோது_இல் தூது – கிட்:11 134/1
கூறிய வாசகம் கேட்டு கோது_இலான் – கிட்:16 32/1
கோது அறு குவளை நாட்டம் கொழுநர் கண் வண்ணம் கொள்ள – சுந்:2 106/1
கூறுற்ற சொல் என்று உள கோது அறு நல் மருந்தால் – சுந்:4 88/3
கோது இலானும் இனையன கூறினான் – சுந்:5 26/4
கோது இறந்தன நின்-வயின் கூறுவாம் – சுந்:12 86/4
கோது_இல் நல்வினை செய்தவர் உயர்குவர் குறித்து – யுத்1:3 53/3
கோது இலாதவனை நீயே என்-வயின் கொணர்தி என்றான் – யுத்1:4 117/4
கோது_இல அருந்துவன கொள்ளையின் முகந்துற்று – யுத்1:9 7/2
கோது இலா மலைகள் கூடி வருவது போவதாக – யுத்2:16 45/2
கோது அறு தம்பியும் விளிய கோள் இலன் – யுத்3:24 79/3
குரும்பை அம் கொங்கை நாகர் கோதையர் இயக்கர் கோது இல் – யுத்3:25 2/2
கோது_இல் குலத்து ஒரு நீ குணம் மிக்காய் – யுத்3:26 32/3
ஆன கோது_அற ஆட்டி அமுதொடும் – யுத்4:34 4/2
கோது_அற வகுத்தது மழை குழுவை எல்லாம் – யுத்4:36 10/2
கோது இலா மனனும் மெய்யும் குலைந்தனன் குணங்கள் தூயோன் – யுத்4:40 41/4
கோது அறு தவத்தினை கூறி காட்டுகேன் – யுத்4:40 64/2
கொண்டு வந்தனென் கோது அறு சிந்தையாய் – யுத்4:41 86/3
கொற்றவன் உடன் உண்ணுமோ கோது இல் மாதவனே – யுத்4-மிகை:41 201/1

TOP


கோது_அற (2)

ஆன கோது_அற ஆட்டி அமுதொடும் – யுத்4:34 4/2
கோது_அற வகுத்தது மழை குழுவை எல்லாம் – யுத்4:36 10/2

TOP


கோது_அறு (2)

கோது_அறு தவத்து தம் குலத்துளோர் தொழும் – பால:23 49/1
கோது_அறு குணத்தினாய் மனத்து கோடியால் – அயோ:12 5/4

TOP


கோது_இல் (5)

கோது_இல் செல்வத்து வைகினர் கொவ்வை வாய் – அயோ:14 13/2
கோது_இல் சிந்தை அனுமனை கூவுவான் – கிட்:11 25/3
கோடி ஓர் ஆயிரம் குறித்த கோது_இல் தூது – கிட்:11 134/1
கோது_இல் நல்வினை செய்தவர் உயர்குவர் குறித்து – யுத்1:3 53/3
கோது_இல் குலத்து ஒரு நீ குணம் மிக்காய் – யுத்3:26 32/3

TOP


கோது_இல (1)

கோது_இல அருந்துவன கொள்ளையின் முகந்துற்று – யுத்1:9 7/2

TOP


கோது_இலர் (1)

குறிப்பு அறிந்து ஒழுகல் மாதோ கோது_இலர் ஆதல் என்னா – கிட்:9 25/2

TOP


கோது_இலான் (2)

கொற்ற நன் முடி கொண்டது இ கோது_இலான் – கிட்:7 100/4
கூறிய வாசகம் கேட்டு கோது_இலான்
ஊறிய துன்பத்தின் உவரியுள் புகா – கிட்:16 32/1,2

TOP


கோதும் (2)

கொய் தளிர் கோதும் வாழ்க்கை கோடரத்து உருவு கொண்டு – சுந்:10 4/1
இலைகள் கோதும் அ குரங்கின்-மேல் ஏவ-கொல் எம்மை – யுத்3:30 37/4

TOP


கோதுறு (1)

கோதுறு குல சிறுமை கொண்டுடையதேனும் – யுத்1-மிகை:2 7/2

TOP


கோதை (40)

பண் தரு கிளவியார் தம் புலவியில் பரிந்த கோதை
வண்டொடு கிடந்து தேன் சோர் மணி நெடும் தெருவில் சென்றார் – பால:10 7/3,4
தொடையல் அம் கோதை சோர பளிக்கு நாய் சிவப்ப தொட்டு – பால:10 17/3
கள் அவிழ் கோதை மாதர் காதொடும் உறவு செய்யும் – பால:16 10/1
வில்லில் கோதை நாண் உற மிக்கோன் இகல் அங்கம் – பால:17 32/1
அல்லின் கோதை மாதர் முக பேர் அரவிந்த – பால:17 32/3
கொண்டு எதிர் வீசுவாரும் கோதை கொண்டு ஓச்சுவாரும் – பால:18 5/2
வண்டு உளர் கோதை மாதர் மைந்தர்-தம் வயிர திண் தோள் – பால:18 9/3
குங்குமம் உதிர்ந்தன கோதை சோர்ந்தன – பால:19 63/1
கோதை சூழ் குஞ்சி அ குமரர் வந்து எய்தலும் – பால:20 28/3
சூடகம் துயல் வர கோதை சோர்தர மலர் – பால:20 31/1
விண் நின்ற மதியின் மென் பூம் சிகழிகை கோதை வேய்ந்தார் – பால:22 4/4
தலை அவிழ் கோதை ஓதி சானகி தளிர் கை என்னும் – பால:22 11/1
துன்று புரி கோதை எழில் கண்டு உலகு சூழ்வந்து – பால:22 33/1
கொண்டல் நீள் பதத்து எய்தி ஓர் விஞ்சையர் கோதை
புண்டரீக மென் பதத்தியை புகழ்ந்தனள் புகழ – பால-மிகை:9 2/2,3
கள் அவிழ் கோதை கருத்து உணராத மன்னன் – அயோ:3 11/1
சேடகம் புனை கோதை மங்கையர் சிந்தையில் செறி திண்மையால் – அயோ:3 61/3
கோதை புடைபெயர கூற்று அனைய கண் சிவப்ப – அயோ:4 94/2
கோதை வரி வில் குமரன் கொடுத்த நில – அயோ:4 109/1
கோதை வில்லவன் தாயரை கும்பிடா – அயோ:4 230/2
கோதை வில் குரிசில் அன்னான் கூறிய கொள்கை கேட்டான் – அயோ:8 17/1
கோதை வெம் சிலையவன் கோலம் காண்கிலா – அயோ:12 30/3
கொங்கு அலர் நறு விரை கோதை மோலியாய் – அயோ-மிகை:1 16/1
சிலை கொள் நாண் நெடிய கோதை ஒலி ஏறு திரை நீர் – ஆரண்:1 23/2
கொங்கை இணை செம் கையின் மலைந்து குலை கோதை
மங்கையர்கள் நங்கை அடி வந்து விழுகின்றார் – ஆரண்:10 43/3,4
வண்டு ஏறு கோதை மடவாள் இவள் ஆகும் அன்றே – ஆரண்:10 145/4
கோதை புனையா-முன் உயிர் கொள்ளைபடும் அன்றே – ஆரண்:11 23/2
மன்றல் அம் கோதை மாதர் மனம் என போயிற்று அம்மா – ஆரண்:11 72/4
வண்டு உளர் கோதை சீதை வாள் முகம் பொலிய வானில் – ஆரண்:14 6/1
கள்ளும் சிலம்பும் பூம் கோதை கற்பின் கடலில் படிவாற்கு – ஆரண்:14 28/2
தோட்டார் கோதை சோர் குழல்-தன்னை துவளாமல் – ஆரண்:15 32/2
கொங்கு அலர் கோதை மாற்றி குங்குமம் சாந்தம் கொட்டா – கிட்:11 51/2
வினைவரால் அரிய கோதை பேதை மென் கணை கால் மெய்யே – கிட்:13 35/1
சுரும்பு கண்டு ஆலும் கோதை தோள் நினைந்து உவமை சொல்ல – கிட்:13 44/3
கோதை போல் கிடந்த கோதாவரியினை குறுகி சென்றார் – கிட்:15 27/4
அதி நலம் கோதை சேர் ஓதியோடு அன்று அ ஊர் – சுந்:10 43/3
கோடு அலம்பின கோதை அலம்பின – யுத்2:15 17/1
நல் புற கோதை தன் நளின செம் கையின் – யுத்2:15 112/1
கோதை வெம் சிலையினால் கோடி வீடு எனின் – யுத்2:16 280/3
கோதை ஆர் வேல் அரக்கர் பட்டாரை கூவாயோ – யுத்2:18 270/2
பொன் மின்-கொள் கோதை கையில் பூட்டினான் பொறுத்தான் போர் வில் – யுத்3:27 85/3

TOP


கோதை-நின்றும் (1)

தோடு அவிழ் கோதை-நின்றும் துறந்த மந்தார மாலை – பால:16 11/3

TOP


கோதை-பால் (1)

நாறு பூம் கோதை-பால் நவில நாணுவாள் – பால:19 47/3

TOP


கோதைகள் (2)

கோதைகள் சொரிவன குளிர் இள நறவம் – பால:2 51/1
புட்டிலொடு கோதைகள் புழுங்கி எரி கூற்றின் – யுத்4:36 4/1

TOP


கோதைதாம் (1)

தார்கள்தாம் கோதைதாம் தாமம்தாம் தகை – அயோ:12 47/1

TOP


கோதையர் (7)

குழல் இசை மடந்தையர் குதலை கோதையர்
மழலை அம் குழல் இசை மகர யாழ் இசை – பால:3 42/1,2
வண்டு இமிர் கோதையர் வதன ராசியால் – பால:14 24/2
பாடினர் அழுதனர் பரிந்த கோதையர்
ஊடினர் அழுதனர் உயிரின் அன்பரை – அயோ:4 206/2,3
நறை அறு கோதையர் நாள் செய் கோலத்தின் – அயோ:12 39/1
ஏடு அறு கோதையர் விழியின் எய்த கோல் – அயோ:12 50/1
அல்லி சுற்றிய கோதையர் களம் புகுந்து அடைந்தார் – யுத்3:20 60/2
குரும்பை அம் கொங்கை நாகர் கோதையர் இயக்கர் கோது இல் – யுத்3:25 2/2

TOP


கோதையர்க்கும் (1)

வையக மடந்தைமார்க்கும் நாகர் கோதையர்க்கும் வான – பால:22 16/3

TOP


கோதையார் (1)

மன்றல் அம் கோதையார் மணியினும் பொன்னினும் – பால:20 14/1

TOP


கோதையாள் (1)

மன்றல் அம் கோதையாள் மாலை சூட்டிய – பால:23 80/3

TOP


கோதையாளும் (1)

மன்றல் அம் கோதையாளும் வந்தனள் மானம்-தன்னில் – யுத்4-மிகை:40 6/2

TOP


கோதையாளை (1)

மன்றல் அம் கோதையாளை தம் எதிர் கொணர்ந்து வாளின் – யுத்3:26 69/1

TOP


கோதையான் (1)

கள் அவிழ் கோதையான் செல்வம் காணிய – அயோ:2 36/3

TOP


கோதையில் (1)

கொண்டு இயம்பின கொண்டலின் கோதையில்
வண்டு இயம்பின வாளியின் வாவுறும் – அயோ:11 10/2,3

TOP


கோதையின் (2)

கொள்ளை மா முலை கலவை கோதையின்
கள்ளு நாறலின் கமல வேலி வாழ் – கிட்:15 20/2,3
செ வழி கோதையின் தெறிக்க சிந்தின – யுத்2:15 123/3

TOP


கோதையும் (3)

தோடு அவிழ் கோதையும் துறந்த கூந்தலர் – பால:14 21/3
இனிய கோதையும் துறந்தனர் இருவரும் இமையோர் – யுத்3:22 84/3
கோலம் சார் நெடும் கோதையும் புட்டிலும் கட்டி – யுத்4:35 9/3

TOP


கோதையை (5)

கள் படி கோதையை நாடினர் காணார் – ஆரண்:14 34/2
தளை அவிழ் கோதையை தாங்கல் ஆற்றலன் – ஆரண்:15 25/1
வண்டு ஆர் கோதையை வைத்து நீங்கு எனா – கிட்:16 41/3
சில் இயல் கோதையை நினைந்து தேம்பிய – யுத்1:5 4/1
வீங்கு தோள் வலம் வீக்கினன் கோதையை விரலால் – யுத்1:6 13/2

TOP


கோதையொடு (1)

தூண் எறிந்து அனைய விரல்கள் கோதையொடு சுவடு எறிந்தது ஒரு தொழில் பட – யுத்2:19 61/2

TOP


கோதையோடு (2)

நறும் கோதையோடு நனை சின்னமும் நீத்த நல்லார் – பால:17 12/2
கொன்றை நன்று கோதையோடு ஓர் கொம்பு வந்து என் நெஞ்சிடை – ஆரண்:10 94/1

TOP


கோதையோடும் (1)

கோதையோடும் ஒசி கொம்பு என விழுந்தனள் குல – ஆரண்:1 38/3

TOP


கோப்ப (3)

கொண்ட நெடும் கணின் ஆலி கொங்கை கோப்ப
உண்டு-கொலாம் அருள் என்-கண் உன்-கண் ஒக்கின் – அயோ:3 10/2,3
களங்கம் நீத்த மதி முகத்தார் கான வெள்ளம் கால் கோப்ப
துளங்கல் இல்லா தனி குன்றில் தொக்க மயிலின் சூழ்ந்து இருந்தார் – அயோ:6 24/3,4
குன்றுகள் குரக்கு வீரர் குவித்தன நெருப்பு கோப்ப
ஒன்றின் மேல் ஒன்று வீழ உகைத்து எழுந்து உம்பர் நாட்டு – யுத்1:8 22/2,3

TOP


கோப்புண்டன (1)

கோப்புண்டன வானர வெம் குழுவே – யுத்3:20 97/4

TOP


கோப (11)

குன்று துன்றின என குமுறு கோப மதமா – ஆரண்:1 10/1
பொழிந்த கோப கனல் உக பொங்குவான் – ஆரண்:7 9/2
வெம்பு கோப கனலர் விலக்கினார் – ஆரண்:7 12/1
குளிறு கோப வெம் கோள் அரிமா அட – ஆரண்:7 21/2
கொற்ற வாள் அரக்கன் முன்னே கொண்ட வெம் கோப தீயில் – ஆரண்-மிகை:10 17/2
குழி வெம் கோப மாவும் துவன்றிய நிருதர் சேனை – சுந்:11 13/2
குன்று அன யானை மான குரகதம் கொடி தேர் கோப
வன் திறல் ஆளி சீயம் மற்றைய பிறவும் முற்றும் – யுத்2:15 154/1,2
அ நெடும் கோப யானை அமரரும் வெயர்ப்ப அங்கி – யுத்2:18 219/3
கொழுந்து உறு கோப தீயும் நடுக்கமும் மனத்தை கூட – யுத்3:26 75/3
வெம் கோப நெடும் படை வெம் சரம் விட்டு – யுத்3:31 209/3
நாம திண் போர் முற்றிய கோப நகை நாறும் – யுத்4:33 12/1

TOP


கோபங்கள் (1)

வயின்வயின்-தொறும் மணி நிற கோபங்கள் மலர்ந்த – அயோ:9 45/2

TOP


கோபத்தன் (1)

பொழிந்த கோபத்தன் பொறி கனல் விழி-தொறும் பொடிப்ப – ஆரண்:15 36/2

TOP


கோபத்தால் (3)

கொடிய வெம் கோபத்தால் கொதித்த கோளரி – அயோ:11 69/1
உழந்த யோகத்து ஒரு_முதல் கோபத்தால்
இழந்த மேனியும் எண்ணி இரங்கினான் – ஆரண்:14 26/1,2
விஞ்சிய கோபத்தால் விளையும் ஈது எலாம் – யுத்4-மிகை:40 13/3

TOP


கோபத்தான் (1)

கொழுந்து விட்டு நிமிர்கின்ற கோபத்தான் – யுத்4:41 63/4

TOP


கோபத்தினர் (1)

கோபத்தினர் கொல்ல நினைந்து அடர்வார் – யுத்3:20 73/3

TOP


கோபத்து (2)

இன் துயில் வதி கோபத்து_இனம் விரிவன எங்கும் – அயோ:9 3/2
கூறல் மாந்தினர் அனையவர் தொழுது அவர் கோபத்து
ஆறல் மாந்தினர்அரக்கியர்க்கு உயிர் அன்ன அரக்கர் – சுந்:2 29/3,4

TOP


கோபத்து_இனம் (1)

இன் துயில் வதி கோபத்து_இனம் விரிவன எங்கும் – அயோ:9 3/2

TOP


கோபத்தை (1)

தள்ளா ஓதி கோபத்தை கௌவ வந்து சார்ந்ததுவும் – சுந்:4 54/3

TOP


கோபத்தோடும் (1)

துன்னிய கோபத்தோடும் தோன்றிய தோற்றம் தும்பி – கிட்:10 30/2

TOP


கோபம் (17)

பொங்கு கோபம் சுட பூளை வீ அன்ன தன் – பால:7 1/3
கொவ்வை நோக்கிய வாய்களை இந்திர கோபம்
கவ்வி நோக்கின என்று-கொல் காட்டு இன மயில்கள் – பால:15 9/1,2
மே வரும் கோபம் அன்ன வெள்ளிலை தம்பல் கண்டார் – பால:16 19/2
உண்டு கோபம் என்று உள்ளத்து உணர்ந்து அவள் – பால:17 38/3
கோபம் முற்றி மிக சிவந்தனன் ஒத்தனன் குண குன்றிலே – அயோ:3 65/4
குறித்த வெம் கோபம் யார் மேல் கோளுறும்-கொல் என்று அஞ்சி – ஆரண்:13 116/1
உள் படி கோபம் உயிர்ப்பொடு பொங்க – ஆரண்:14 34/3
எள் இட இடமும் இன்றி எழுந்தன இலங்கு கோபம்
தள்ளுற தலைவர்-தம்மை பிரிந்து அவர் தழீஇய தூம – கிட்:10 28/1,2
இராவண கோபம் நிற்க இந்திரகோபம் என்னோ – கிட்:10 58/4
துவள்வு_இல் இலவம் கோபம் முருக்கு என்று இ தொடக்கம் சால – கிட்:13 49/2
மூண்ட கோபம் முறையது அன்றாம் எனா – சுந்:12 106/3
அருப்பு_அற பிறந்த கோபம் ஆறினான் ஆறா ஆற்றல் – யுத்1:7 11/3
கொய்தனன் அகற்றி ஆர்க்கும் அரக்கனை குரிசில் கோபம்
செய்தனன் துரந்தான் தெய்வ செயல் அன்ன கணையை வெம் கோல் – யுத்2:18 192/2,3
பெய் கணை பொதிகளாலே வளர்ந்தது பிறந்த கோபம்
கைம்மிக கனன்றது அல்லால் தளர்ந்திலர் காளை வீரர் – யுத்2:19 114/3,4
முதிர்தரு கோபம் மூள மொழிந்து அமர் முடுக்கலுற்றான் – யுத்2-மிகை:15 23/4
முற்றிய கோபம் முருங்க முனிந்தான் – யுத்3:20 4/2
கோள் அரி இரண்டு பற்றி கொணர்ந்தனை கொணர்ந்து கோபம்
மூளுற பொருத்தி மாட முன்றிலில் முறையினோடு – யுத்3:29 49/2,3

TOP


கோபமும் (1)

கோபமும் மறனும் மான கொதிப்பும் என்று இனைய எல்லாம் – ஆரண்:10 82/1

TOP


கோபன் (2)

தரும கோபன் சதமகன் சண்டியோடு – யுத்2-மிகை:15 9/2
அரன் விறல் கொடிய கோபன் இடும்பனோடு அரம்பன் ஆண்மை – யுத்4-மிகை:42 42/3

TOP


கோபனொடு (1)

கூர்த்த வெம் கதிர் கோபனொடு ஆதியாய் – யுத்2-மிகை:15 3/3

TOP


கோபுர (3)

பொன் பெரும் கோபுர புரிசை புக்கது – கிட்:14 31/2
கூறும் மங்கையர் குழாத்திடை கோபுர குன்றத்து – யுத்1:12 2/3
கூவினான் அவன் கோபுர வாயிலில் – யுத்1:14 40/3

TOP


கோபுரத்தின் (1)

அது-பொழுது அரக்கர்_கோனும் அணிகொள் கோபுரத்தின் எய்தி – யுத்3:30 8/1

TOP


கோபுரத்து (7)

ஊரின் இ நெடும் கோபுரத்து உயர்ச்சி கண்டு உணர்ந்தால் – சுந்:2 18/3
சென்னிவான் தடவும் செம்பொன் கோபுரத்து உம்பர் சேர்ந்தான் – யுத்1:10 24/4
நிலை கிடந்த நெடு மதிள் கோபுரத்து
அலை கிடந்த இலங்கையர் அண்ணலை – யுத்2:16 66/1,2
தத்தினன் இலங்கை மூதூர் கோபுரத்து உம்பர் சார்ந்தான் – யுத்3:26 19/2
ஏறினன் கனகத்து ஆரை கோபுரத்து உம்பர் எய்தி – யுத்4:34 19/2
புண் பிளந்து-அனைய நெஞ்சன் கோபுரத்து இழிந்து போந்தான் – யுத்4:34 24/4
கொடி மதில் இலங்கை_வேந்தன் கோபுரத்து உம்பர் தோன்ற – யுத்4-மிகை:41 56/1

TOP


கோபுரம் (6)

தட கை யானைகள் மறிந்தன கோபுரம் தகர்ந்த – சுந்:7 41/3
அம் பொன் மேரு வரை கோபுரம் ஆக – யுத்1:11 3/2
தள்ளும் பொன் கிரி சலிப்புற கோபுரம் சார்ந்தான் – யுத்1:12 5/2
கோபுரம் அடங்க இடிய தனி குதித்தான் – யுத்1:12 21/4
விண்தலம் அளவும் செம்பொன் கோபுரம் விளங்கும் வீதி – யுத்1-மிகை:10 1/2
கோபுரம் இற்று விழுந்தது குன்றின் – யுத்3:26 25/4

TOP


கோபுரம்-தொறும் (1)

கோபுரம்-தொறும் புறம் குறுகினார் சிலர் – யுத்4:38 14/2

TOP


கோமகற்கு (3)

கோமகற்கு இனி நீ தெய்வ படைக்கலம் கொடுத்தி என்னா – பால:7 54/2
உம்பர் கோமகற்கு என்கின்றது ஒக்குமால் – பால:14 40/2
அளவு_அறும் அறிஞரோடு அரக்கர் கோமகற்கு
இளவலும் இனிது உடன் இருக்க எண்ணியே – யுத்1:8 1/1,2

TOP


கோமகன் (15)

அரசர் தம் கோமகன் அனைய கூறலும் – பால:5 5/2
அதிர்ந்து எழு முரசு உடை அரசர் கோமகன்
முதிர்ந்த மா தவம் உடை முனியை கண்களால் – பால:5 68/2,3
அறை பறை என்றனன் அரசர் கோமகன் – பால:5 108/4
விரியும் வார் புனல் மருதம் சூழ் மிதிலையர் கோமகன்
புரியும் வேள்வியும் காண்டும் நாம் எழுக என்று போனார் – பால:8 48/3,4
கொல் உயர் களிற்று அரசர் கோமகன் இருந்தான் – பால:22 40/1
ஆனவன் போன பின் அரசர் கோமகன்
ஊனம் இல் பேர் அரசு உய்க்கும் நாளிடை – பால:24 50/1,2
உம்பர் கோமகன் அமர் உடன்ற நாள் – பால-மிகை:6 4/2
தேவர் கோமகன் கரந்தமை அறிந்திலன் திகைத்து – பால-மிகை:9 32/3
குதை வரி சிலை வாள் தானை கோமகன் அம்பரீடன் – பால-மிகை:11 37/1
குற்றம் வீந்த குணத்தின் எம் கோமகன்
மற்று அ வாள் அரக்கன் புரி மாயையால் – ஆரண்:12 4/1,2
என்று அவன் இயம்பலும் இளைய கோமகன்
ஒன்றும் ஆண்டு உறு பொருள் ஒழிவுறா-வகை – ஆரண்:13 104/1,2
தொடா மறை கிரியையும் சுவைத்த கோமகன்
அடாத மேற்செயல் எலாம் அமைத்தல் என் சயம் – ஆரண்-மிகை:13 5/3,4
கொடும் தொழில் வாலியை கொன்று கோமகன்
கடும் கதிரோன் மகன் ஆக்கி கை வளர் – கிட்:6 29/1,2
வாழி எம் கோமகன் அறிய வந்த நாள் – சுந்:3 120/2
நிருதர் கோமகன் நினைந்துழி செல்வது ஓர் இமைப்பில் – யுத்4:35 18/4

TOP


கோமகன்-தனை (1)

கோமகன்-தனை கொண்டுவந்து யாம் – கிட்:3 58/2

TOP


கோமகனை (1)

அரக்கர் கோமகனை நோக்கி ஆண்மை அன்று அழகும் அன்றால் – சுந்-மிகை:3 18/2

TOP


கோமகனோடு (1)

அரக்கர்_கோமகனோடு அடி தாழ்தலும் – யுத்4:39 11/2

TOP


கோமணி (1)

கோமணி சிவிகை மீதே கொண்டலும் மின்னும் போல – யுத்4-மிகை:42 34/3

TOP


கோமதி (1)

ஆன கோமதி வந்து எய்தும் அரவம் அது என்ன அப்பால் – பால-மிகை:8 1/3

TOP


கோமள (1)

குன்றே கடிது ஓடினை கோமள கொம்பர் அன்ன – சுந்:4 86/1

TOP


கோமனை (1)

குன்று அன்ன தோளவன்-தன் கோமனை பிற்பட பெயர்ந்தான் – சுந்:2 223/2

TOP


கோமாற்கு (2)

கூறுகின்றன முன் குறி உற்றன கோமாற்கு
ஏறும் என்று இவை சொல்லினள் இன் சொல் இசைப்பாள் – சுந்:5 76/3,4
பூவை போல் நிறத்தினானும் வீடண புலவர் கோமாற்கு
யாவையும் இயம்பி மாண்டோர்க்கு இயற்றுதி கடன்கள் என்றான் – யுத்4-மிகை:41 245/3,4

TOP


கோமான் (22)

அலரியோன் தானும் நாணும் வடிவு இழந்து அரசர் கோமான்
புலரி அம் கமலம் போலும் பொலிவு ஒரீஇ வதனம் பூவில் – பால-மிகை:11 27/2,3
கோமான் உலகுக்கு ஒரு நீ குறைகின்றது என்னே – ஆரண்:10 153/3
எங்கு இருந்தான் நும் கோமான் என்றலும் எதிர்கோள் எண்ணி – கிட்:11 100/2
உண்டு என வெருவினான் போல் ஒளித்தனன் உடுவின் கோமான் – சுந்:6 40/4
தேவியை நாடி வந்த செம் கணாற்கு எங்கள் கோமான்
ஆவி ஒன்று ஆக நட்டான் அரும் துயர் துடைத்தி என்ன – சுந்:12 81/1,2
படர் மழை சுமந்த காலை பருவ வான் அமரர் கோமான்
அடர் சிலை துறந்தது என்ன ஆரம் தீர் மார்பினானை – யுத்1:4 132/1,2
கொற்றவன் இமையோர் கோமான் குரக்கினது உருவு கொண்டால் – யுத்1:9 87/1
இ முறை அரக்கர் கோமான் அணி வகுத்து இலங்கை மூதூர் – யுத்1-மிகை:13 4/1
பொய் திரு பெறுகிற்பானும் வீடணன் புலவர் கோமான்
கை திரு சரங்கள் உன்-தன் மார்பிடை கலக்கல்-பால – யுத்2:17 55/2,3
கோமான் தனி பெரும் தூதனும் எதிரே செரு கொடுத்தான் – யுத்2:18 175/2
இ புறத்து உயிர்கள் எல்லாம் இரிந்திட அரக்கர் கோமான்
கை படு சிலையை வாங்கி கால மா மழையும் எஞ்ச – யுத்2-மிகை:15 18/1,2
எதிர் வரும் அரக்கர் கோமான் இலக்குவன் தன்னை நோக்கி – யுத்2-மிகை:15 23/1
போயினள் தையல் இப்பால் புரிக என புலவர் கோமான்
ஏயின கருமம் நோக்கி ஏகிய இலங்கை வேந்தன் – யுத்3:24 1/1,2
கொன்று இழைத்திடுவென் என்னா ஓடினன் அரக்கர் கோமான் – யுத்3:29 54/4
கொற்ற வெம் சிலை கும்பகன்னனும் நுங்கள் கோமான்
பெற்ற மைந்தரும் பிரகத்தன் முதலிய பிறரும் – யுத்3:30 44/1,2
வெவ் வழி அரக்கர்_கோமான் செய்கையும் இளைய வீரன் – யுத்3:31 232/3
கோல் பொத்திய நெடு நாணினில் கோமான் தொடை நெகிழ – யுத்3-மிகை:31 26/1
கொண்டு அணைந்தனன் நொடியினின் அரக்கர்-தம்_கோமான் – யுத்4:41 3/4
கனை கழல் அமரர்_கோமான் கட்டவன் படுத்த காளை – யுத்4:41 118/2
கூல வான் சேனை சூழ அடைந்தனன் எங்கள் கோமான் – யுத்4-மிகை:41 237/4
மின்னை ஏர் மௌலி செம் கண் வீடண புலவர் கோமான்
தன்னையே இனிது நோக்கி சராசரம் சூழ்ந்த சால்பின் – யுத்4-மிகை:42 64/1,2
வாழிய சீர் இராமன் வாழிய சீதை கோமான்
வாழிய கௌசலேசை மணி வயிற்று உதித்த வள்ளல் – யுத்4-மிகை:42 74/1,2

TOP


கோமானொடு (1)

கோமானொடு தானவர் கோன் இகலே – யுத்3:20 79/2

TOP


கோமாஅன் (1)

தெவ் இடைதர நின்று ஆர்க்கும் செறி கழல் புளிஞர்_கோமாஅன் – அயோ:13 44/2

TOP


கோமுகன் (1)

குடா மதி கோனை சேரும் கோமுகன் குறளி ஒத்தான் – ஆரண்-மிகை:13 2/4

TOP


கோமுனி (1)

கோமுனி இவண் அடைந்தனன்-கொல் கொவ்வை வாய் – பால:5 45/2

TOP


கோமுனியுடன் (1)

கோமுனியுடன் வரு கொண்டல் என்ற பின் – பால:13 62/1

TOP


கோய் (1)

கோய் சொரி நறவம் என்ன தண் புனல் உகுக்கும் குன்றின் – யுத்1:8 25/2

TOP


கோயில் (61)

மிடைந்திட முனியொடும் வேந்தன் கோயில் புக்கு – பால:5 51/2
அம் பொன் கோயில் பொன் மதில் சுற்றும் அகழ் கண்டார் – பால:10 22/4
தீண்ட நிமிர்ந்த பெரும் கோயில் சீத மணியின் வேதிகைவாய் – பால:10 69/2
இடி குரலின் முரச இயம்ப இந்திரன் போல் சந்திரன் தோய் கோயில் எய்தி – பால:12 1/2
குளிர்ப்பொடு காண வந்தாள் வெதுப்பொடு கோயில் புக்காள் – பால:21 16/4
மன்னவன் சனகன் கோயில் மணி மதில் புறத்தை சேர்ந்தார் – பால-மிகை:10 1/4
பொரு_இல் மேருவும் பொரு_அரும் கோயில் போய் புக்கான் – அயோ:1 70/4
அமைந்த மைந்தனும் தன் நெடும் கோயில் சென்று அடைந்தான் – அயோ:1 71/4
தொண்டை வாய் கேகயன் தோகை கோயில் மேல் – அயோ:2 48/1
யாழ் இசை அஞ்சிய அம் சொல் ஏழை கோயில்
வாழிய என்று அயில் மன்னர் துன்ன வந்தான் – அயோ:3 5/2,3
விண் தொட நிவந்த கோயில் வேந்தர்-தம் வேந்தன் தன்னை – அயோ:3 83/1
கண்டிலன் வினவ கேட்டான் கைகயள் கோயில் நண்ணி – அயோ:3 83/2
பூண்ட புகழ் மன்னன் உறை கோயில் புகலோடும் – அயோ:3 103/4
பூத்தவை வடிவை ஒப்பான் சிற்றவை கோயில் புக்கான் – அயோ:3 105/4
குன்றினும் உயர்ந்த தோளான் கோசலை கோயில் புக்கான் – அயோ:3 115/4
சொல் மாண்பு உடை அன்னை சுமித்திரை கோயில் புக்கான் – அயோ:4 138/4
பூண்ட மா தவனொடும் கோயில் புக்கு எனது – அயோ:5 35/3
பொன் திணி மன்னன் கோயில் சுமந்திரனோடும் போனான் – அயோ:6 8/4
ஊழி திரிவது என கோயில் உலையும் வேலை மற்று ஒழிந்த – அயோ:6 22/3
தா இல் கோயில் தலை இருத்தி தண் தார் பரதன் கொண்டு அணைக என்று – அயோ:6 28/3
இந்துவின் சுடர் கோயில் கொண்டு ஏகினார் – அயோ:14 8/4
மல்லல் மாளிகை கோயில் வலங்கொளா – அயோ-மிகை:2 2/3
பரதன் கோயில் உற்றார் படிகாரிர் எம் – அயோ-மிகை:11 1/3
அழிந்து ஒழி சிந்தையோடும் ஆடக கோயில் புக்கான் – ஆரண்:10 88/4
ஈண்டு நும் கோயில் எய்தி இனிதின் நும் இருக்கை காண – கிட்:3 29/3
போன பின் தாதை கோயில் புக்கு அவன் பொலம் கொள் பாதம் – கிட்:11 78/1
மங்குல் தோய் கோயில் கொற்ற கடைத்தலை மருங்கு நின்றான் – கிட்:11 100/3
குன்று என உயர்ந்த அ கோயில் குட்டிம – கிட்:11 108/3
வேல் பெரும் கடல் புடை பரந்து ஈண்டிய வெள்ளிடை வியன் கோயில்
பால் பெரும் கடல் பல் மணி பல் தலை பாம்பணை அதன் மீது – சுந்:2 204/2,3
மேயினள் வீடணன் கோயில் மென்_சொலாய் – சுந்:3 52/4
புக்கார் அமரர் பொலம் தார் அரக்கன் பொரு_இல் பெரும் கோயில்
விக்காநின்றார் விளம்பல் ஆற்றார் வெருவி விம்முவார் – சுந்:8 50/1,2
வாயில் தோய் கோயில் புக்கான் அருவி சோர் வயிர கண்ணான் – சுந்:11 7/4
இருந்த அ பெரும் கோயில் சென்று எய்தினான் – சுந்:12 36/4
வேந்தன் கோயில் வாயிலொடு விரைவில் கடந்து வெள்ளிடையில் – சுந்:12 118/1
குன்றம் ஒத்து உயர் தட நெடு மா நிலை கோயில்
நின்று சுற்று எரி பருகிட நெகிழ்வு உற உருகி – சுந்:13 36/2,3
ஆயவன்-தன்னை மாயன் அந்தியின் அவன் பொன் கோயில்
வாயிலில் மணி கவான் மேல் வயிர வாள் உகிரின் வாயின் – யுத்1:3 153/1,2
வட வரை புரைவன கோயில் வாயிலின் – யுத்1:5 28/3
அன்றியும் அவன் அகன் கோயில் ஆய் மணி – யுத்1:5 29/1
கூனல் தாமரையின் தோன்ற வான் தொடும் கோயில் புக்கான் – யுத்1:13 1/2
சிந்துர களிறு கூடம் புக்கு என கோயில் சேர்ந்தான் – யுத்2:16 5/4
குன்றினும் உயர்ந்த தோளான் கொற்ற மா கோயில் புக்கார் – யுத்2:16 43/4
கோயில் எய்தினன் குன்று அன கொள்கையான் – யுத்2:16 65/4
குன்று புரையும் நெடும் கோயில் கொண்டு அணைந்தார் – யுத்2:18 272/4
தார் அகலத்து அண்ணல் தனி கோயில் தாசரதி – யுத்2:18 274/1
கொற்ற மங்கலங்கள் ஆர்ப்ப இராவணன் கோயில் புக்கான் – யுத்2:19 204/4
புந்தியில் அனுக்கம் தீர்வான் தன்னுடை கோயில் புக்கான் – யுத்2:19 207/4
தன் பெரும் கோயில் நின்றும் மகன் தனி கோயில் சார்ந்தான் – யுத்2:19 279/4
தன் பெரும் கோயில் நின்றும் மகன் தனி கோயில் சார்ந்தான் – யுத்2:19 279/4
நன்று என அரக்கன் போய் தன் நளிர் மணி கோயில் புக்கான் – யுத்2:19 300/4
கிங்கரர் நால்வர் சென்று அ கிரி அனான் கிடந்த கோயில்
மங்குல் தோய் வாயில் சார்ந்து மன்ன நீ உணர்தி என்ன – யுத்2-மிகை:16 5/1,2
குன்று என உயர்ந்த தோளான் கொற்ற மா கோயில் புக்கார் – யுத்2-மிகை:16 10/4
பொன் என விளங்குவான் போய் தன் பெரும் கோயில் புக்கான் – யுத்2-மிகை:16 12/4
கோ இயல் கோயில் புக்கான் குருதி நீர் குமிழி கண்ணான் – யுத்3:29 43/4
வம்பு செறிந்த மலர் கோயில் மறையோன் படைத்த மா நிலத்தில் – யுத்3-மிகை:28 11/3
நாயக கோயில் எய்தி நானில கிழத்தியோடும் – யுத்4:42 6/3
கொண்டவன்-தன்னை பேணா குல_மகள் கோயில் உள்ளே – யுத்4-மிகை:41 73/1
காவல் மா மலை கொணர்ந்து நீ கண்_நுதல் கோயில்
பூவில் வந்தவன் சொல்-வழி சமை என புகன்றான் – யுத்4-மிகை:41 111/3,4
நாயக கோயில் எய்தி நானில கிழத்தியோடும் – யுத்4-மிகை:42 7/3
நாயக கோயில் உள்ள நலம் எலாம் தெரித்தி என்றான் – யுத்4-மிகை:42 10/4
குன்று என விளங்கி தோன்றும் நாயக கோயில் புக்கான் – யுத்4-மிகை:42 11/4
வந்தனர் இராமன் கோயில் மங்கலத்து உரிமை மாக்கள் – யுத்4-மிகை:42 26/4

TOP


கோயில்கள் (1)

அறம் கொள் நாள்_மலர் கோயில்கள் இதழ் கதவு அடைப்ப – பால:9 3/2

TOP


கோயிலாலும் (1)

சங்கம் கை உடைமையாலும் தாமரை கோயிலாலும்
எங்கு எங்கும் பரந்து வெவ்வேறு உள்ளத்தின் எழுதிற்று என்ன – பால:22 21/1,2

TOP


கோயிலின் (2)

கந்து அடு கோயிலின் காவலாளரே – ஆரண்-மிகை:12 2/4
திலகம் மண் உற வணங்கினர் கோயிலின் தீர்ந்தார் – சுந்:9 5/2

TOP


கோயிலும் (2)

தொக்க கோயிலும் தம்பியர் இல்லமும் துருவி – சுந்:2 142/2
கோயிலும் நகரமும் மட நலார் குழலும் நம் குஞ்சியோடும் – யுத்1:2 96/3

TOP


கோயிலுள் (4)

நளன் இயற்றிய நாயக கோயிலுள்
தள மலர் தகை பள்ளியில் தாழ் குழல் – கிட்:11 18/1,2
போந்த புண்ணியன் கண் அகன் கோயிலுள் புக்கான் – சுந்:2 133/4
கருணை அம் கோயிலுள் இருந்த கண்ணனை – யுத்1:4 47/3
பொருந்து பொன் பெரும் கோயிலுள் போர் தொழில் – யுத்4:34 1/1

TOP


கோயிலே (1)

ஏய்ந்த தன் கோயிலே எய்துவாள் என – யுத்4:40 72/2

TOP


கோயிலை (6)

மேகம் தோய் தனி கோயிலை மேயினான் – அயோ:4 28/4
மடந்தை கோயிலை எய்தினள் மன்னவன் – அயோ:4 29/2
அந்தரத்தின் வந்து அன்னை-தன் கோயிலை
இந்திரற்கு மகன் மகன் எய்தினான் – கிட்:11 26/3,4
அரசர் வீதி கடந்து அகன் கோயிலை
புரசை யானை அன்னான் புகலோடும் அ – கிட்:11 43/2,3
நாயகன் பெரும் கோயிலை நண்ணுவான் கண்டனன் நளிர் திங்கள் – சுந்:2 193/3
சொன்ன மைந்தனும் தன் பெரும் கோயிலை தொடர்ந்தான் – யுத்3:22 184/2

TOP


கோயிற்கு (1)

அண்ட பெரும் கோயிற்கு எல்லாம் அழகு ஆய – ஆரண்:15 44/2

TOP


கோர (3)

கோர வில்லி முன்னே எனை கொல்கின்ற – பால:21 40/3
கோர வெம் கண் உரும் ஏறு அன கொடும் தொழிலினான் – ஆரண்:1 18/4
கோர ஆளி சீயம் மீளி கூளியோடு ஞாளியும் – யுத்3:31 93/1

TOP


கோரையின் (2)

கோரையின் தலைய கோடி கொடும் கணை அரக்கன் கோத்தான் – யுத்2:19 110/1
கோரையின் தலைய கோடி தொடுத்து அவை இளவல் கொய்தான் – யுத்2:19 110/2

TOP


கோல் (69)

செம் மாண் தனி கோல் உலகு ஏழினும் செல்ல நின்றான் – பால:4 1/2
ஆதரித்து அமுதில் கோல் தோய்த்து அவயவம் அமைக்கும் தன்மை – பால:10 4/1
உரை செய் திகிரி-தனை உருட்டி ஒரு கோல் ஓச்சி உலகு ஆண்ட – பால:10 75/3
கோல் மாய் கதிர் புல் உளை கொல் சின கோள் அரி_மா – பால:16 40/2
கோல் வரும் செம்மையும் குடை வரும் தன்மையும் – பால:20 26/1
புரந்தரன் கோல் கீழ் வானத்து அரம்பையர் புடைசூழ்ந்து என்ன – பால:22 22/3
பனி வரு மலர் கண் நீர் பரதன் கோல் கொள – பால:23 72/2
கோல் தொடி மகளிரும் கோல மைந்தரும் – பால-மிகை:14 6/2
கூனும் சிறிய கோ_தாயும் கொடுமை இழைப்ப கோல் துறந்து – அயோ:0 1/3
பஞ்சி மென் தளிர் அடி பாவை கோல்_கொள – அயோ:1 18/1
கோல் மேற்கொண்டும் குற்றம் அகற்ற குறிக்கொண்டார் – அயோ:3 29/1
உருளை தனி உய்த்து ஒரு கோல் நடையின் கடை காண் உலகம் – அயோ:4 31/2
ஏடு அறு கோதையர் விழியின் எய்த கோல்
ஊடு உற உரம் தொளைத்து உயிர் உணா-வகை – அயோ:12 50/1,2
துளி பட துழாவு திண் கோல் துடுப்பு இரு காலின் தோன்ற – அயோ:13 60/1
செம் தனி கோல் முறை செலுத்த சிந்தையான் – அயோ:14 138/2
கொச்சை மாந்தரை கோல் வளை மகளிரும் கூசார் – ஆரண்:8 2/2
கொண்டான் உயர் தேர் மிசை கோல் வளையாள் – ஆரண்:12 73/1
கோல் செலாது அவன் குடை செலாது-அரோ – கிட்:3 41/4
மடுத்து மீ கொண்ட வாலி-மேல் கோல் ஒன்று வாங்கி – கிட்:7 63/3
கோல் அடிப்ப வெரீஇ குல மள்ளர் ஏர் – கிட்:15 40/2
வெம் கோல் வஞ்சன் விளைத்த மாயையால் – கிட்:16 40/3
கோல் கணையம் நேமி குலிசம் சுரிகை குந்தம் – சுந்:2 67/3
கோல் வாள் சாபம் கொண்ட கரத்தாள் வட குன்றம் – சுந்:2 76/2
புண்ணில் கோல் இட்டாலன சொல்லி பொது நோக்காது – சுந்:3 150/3
மா மரம் வலயம் வெம் கோல் முதலிய வயங்க மாதோ – சுந்:8 6/4
பிரிவு_அரும் ஒரு பெரும் கோல் என பெயரா – சுந்:8 35/1
குதித்து தேரும் கோல் கொள் ஆளும் பரியும் குழம்பு ஆக – சுந்:8 48/1
கோல் நினைத்திலன் என உலகம் கூறலும் – சுந்:9 21/2
ஏ மரு வரி வில் வேல் கோல் ஈட்டி வாள் எழு விட்டேறு – சுந்:10 11/2
தேரில் சென்று எதிர் கோல் கொள்வான் உயிர் தின்றான் அ பொரு செறி திண் தேர் – சுந்:10 34/1
பாரில் சென்றது பரி பட்டன அவன் வரி வில் சிந்திய பகழி கோல்
மார்பில் சென்றன சில பொன் தோளிடை மறைவுற்றன சில அறவோனும் – சுந்:10 34/2,3
புண்ணுளே கோல் இட்டு அன்ன மானத்தால் புழுங்குகின்றான் – சுந்:11 17/4
கோல் படு மனைகள் ஆய குல மணி எவையும் கூட்டி – யுத்1:10 14/2
கோல் நிற குனி வில் செம் கை குமரனே குளிர் வெண் திங்கள் – யுத்1:10 17/1
நூறு கோல் நொய்தின் எய்தான் அவை உடல் நுழைதலோடும் – யுத்2:15 138/3
இடுக்கு ஒன்றும் காணார் காண்பது எய்த கோல் நொய்தின் எய்தி – யுத்2:15 152/3
கோல் உள யாம் உளேம் குறை உண்டாகுமோ – யுத்2:16 81/4
தோமரம் சக்கரம் சூலம் கோல் மழு – யுத்2:16 100/1
கொற்ற வாள் எழு தண்டு வேல் கோல் மழு குலிசம் – யுத்2:16 246/1
ஆறினோடு ஏழு கோல் அசனி ஏறு என – யுத்2:16 302/1
கோல் பிடித்து ஒழுகுறு குருடர் கூட்டம்-போல் – யுத்2:18 98/3
கோல் ஏறின உரும் ஏறுகள் குடியேறின எனலாய் – யுத்2:18 153/3
கோல் தாங்கிய சிலையானுடன் நெடு மாருதி கொதித்தான் – யுத்2:18 166/3
வேர்த்து ஒலி வயிர வெம் கோல் மேருவை பிளக்கல்-பால – யுத்2:18 191/2
செய்தனன் துரந்தான் தெய்வ செயல் அன்ன கணையை வெம் கோல்
நொய்து அவன் கவசம் கீறி நுழைவன பிழைப்பு இலாத – யுத்2:18 192/3,4
நூறு கோல் கவசம் கீறி நுழைதலும் குழைவு தோன்ற – யுத்2:18 193/1
கோல் ஒரு பத்து_நூற்றால் குதிரையின் தலைகள் கொய்து – யுத்2:18 199/3
கோல் முகந்து அள்ளி அள்ளி கொடும் சிலை நாணில் கோத்து – யுத்2:18 203/1
கோல் தரு திண் பணை கொட்டினிர் கொண்டு ஊர் – யுத்3:20 6/3
கோல் தலைத்தலை உற மறுக்கம் கூடினார் – யுத்3:27 49/2
கோல் ஒன்று துணிதலோடும் கூற்றுக்கும் கூற்றம் அன்னான் – யுத்3:27 179/1
கோல் கொளும் ஒருவனோடும் கொடி தடம் தேரில் பூண்ட – யுத்3:27 180/3
பழித்த வாளி சிந்த நின்று பட்ட அன்றி விட்ட கோல்
கழித்த ஆயுதங்கள் ஒன்று செய்தது இல்லை கண்டதே – யுத்3:31 83/3,4
கோல் செல்வன சத கோடிகள் கொலை செய்வன மலை-போல் – யுத்3:31 102/2
மாறு ஆயினர் ஒரு கோல் பட மலை-போல் உடல் மறிவார் – யுத்3:31 104/2
கோல் விழுந்து அழுந்தா-முனம் கூடி யாம் – யுத்3:31 129/1
ஒன்றுமே தொடை கோல் ஒரு கோடிகள் – யுத்3:31 136/1
மழு எழு தண்டு கோல் வலயம் நாஞ்சில் வாள் – யுத்3:31 179/1
எண்ணுதும் தொடர எய்த கோல் என எண்ணலுற்றார் – யுத்3:31 219/2
கோல் பொத்திய நெடு நாணினில் கோமான் தொடை நெகிழ – யுத்3-மிகை:31 26/1
கோல் சொரி தனுவும் கொற்ற அனுமன் கை கொடுத்து கொண்டல் – யுத்4:32 50/3
கோல் ஆயிரம் பிற ஆயிரம் ஒரு கோல் பட குறைவ – யுத்4:37 55/2
கோல் ஆயிரம் பிற ஆயிரம் ஒரு கோல் பட குறைவ – யுத்4:37 55/2
குத்து கொடு நெடும் கோல் படு களிறு ஆம் என கொதித்தான் – யுத்4:37 56/4
எழுத்தினன் தோள்களின் ஏழொடு ஏழு கோல்
அழுத்தினன் அசனி ஏறு அயிர்க்கும் ஆர்ப்பினான் – யுத்4:37 154/3,4
இருப்புலக்கை வேல் தண்டு கோல் ஈட்டி வாள் – யுத்4:37 188/1
புண்ணினை கோல் உறுத்து அனைய பொம்மலால் – யுத்4:40 57/3
பூழியை அடக்கும் கண்ணீர் பரதன் கோல் கொள்ள போனான் – யுத்4:42 2/4
கோல் முகத்து அளந்து குற்றம் செற்று உலகு எல்லாம் கொள்ளும் – யுத்4:42 13/3

TOP


கோல்-கொடு (1)

வேற்று கோல்-கொடு விலக்கினன் இலக்குவன் விசையால் – யுத்4:32 19/4

TOP


கோல்_கொள (1)

பஞ்சி மென் தளிர் அடி பாவை கோல்_கொள
வெம் சினத்து அவுணத்தேர் பத்தும் வென்றுளேற்கு – அயோ:1 18/1,2

TOP


கோல (44)

குண்டல கோல மைந்தர் குடைந்த நீர் கொள்ளை சாற்றின் – பால:2 12/2
கோல வில் கால் குனித்ததும் கண்டிலர் – பால:7 47/2
பேணுதற்கு அரிய கோல குருளை அம் பிடிகள் ஈன்ற – பால:16 7/1
மல் பக மலர்ந்த திண் தோள் வானவர் மணந்த கோல
வில் பகை நுதலினார் தம் கலவியில் வெறுத்து நீத்த – பால:16 22/2,3
தானுடை கோல மேனி தடத்திடை தோன்ற நோக்கி – பால:18 8/2
பாவைமார் பரந்த கோல பண்ணையில் பொலிவாள் வண்ண – பால:18 15/3
எள் ஒத்த கோல மூக்கின் ஏந்து_இழை ஒருத்தி முன்கை – பால:19 18/1
கோல மா மதி குறைவு அற நிறைந்து ஒளி குலாவி – பால-மிகை:9 8/3
கோல் தொடி மகளிரும் கோல மைந்தரும் – பால-மிகை:14 6/2
விண்ணவர் விசும்பு தூர்த்தார் விரி திரை உடுத்த கோல
மண்ணவர் திசைகள் தூர்த்தார் மங்கலம் இசைக்கும் சங்கம் – அயோ:3 78/1,2
செம் கணும் கரிய கோல மேனியும் தேரும் ஆகி – அயோ:3 90/3
திக்கினை நிமிர்த்த கோல செம்_கதிர்_செல்வன் ஏய்ந்த – அயோ:3 106/3
சேந்து ஒளி விரி செ வாய் பைம் கிளி செறி கோல
காந்தளின் மலர் ஏறி பொலிவது கவின் ஆரும் – அயோ:9 5/1,2
கோல மங்கையர் ஒத்தன கொம்பர்கள் இன்ப – அயோ:9 44/3
கோல வேங்கையின் கொம்பர்கள் பொன் மலர் தூவி – அயோ:10 16/3
மஞ்சு என திரண்ட கோல மேனிய மகளிர்க்கு எல்லாம் – கிட்:2 15/1
என்று அகம் உவந்து கோல முகம் மலர்ந்து இனிதின் நின்ற – கிட்:2 35/1
குண்டலம் துறந்த கோல வதனமும் குளிர்க்கும் கண்ணும் – கிட்:3 17/2
நிறை அடி கோல வாலின் நிலைமையை நினையும்-தோறும் – கிட்:7 148/3
வல்லி மூன்று உளவால் கோல வயிற்றில் மற்று அவையும் மார – கிட்:13 42/2
கோல கற்பகத்தின் காமர் குழை நறும் கமல மென் பூ – கிட்:13 46/2
நூல் ஒக்கும் மருங்குலாள் தன் நூபுரம் புலம்பும் கோல
காலுக்கு தொலையும் என்றால் கைக்கு ஒப்பு வைக்கலாமோ – கிட்:13 46/3,4
கூவும் இள மென் குயில்கள் பூவை கிளி கோல
தூவி மட அன்னம் உள தோகையர்கள் இல்லை – கிட்:14 38/3,4
வாங்கு கோல வட வரை வார் சிலை – சுந்:3 21/2
அடுத்து அமர் கோல மேன்மேல் அடு படை தூவி ஆர்த்தார் – சுந்-மிகை:10 5/4
கோணுதற்கு அமைந்த கோல புருவம் போல் திரையும் கூட – யுத்1:4 131/1
கோல வான் களி நெடும் கூறை சுற்றினாள் – யுத்1:6 52/3
கோல வரி வில் பகழி கொண்டுடையன் என்றார் – யுத்1-மிகை:2 12/3
நீர் கோல வாழ்வை நச்சி நெடிது நாள் வளர்த்து பின்னை – யுத்2:16 150/1
தார் கோல மேனி மைந்த என் துயர் தவிர்த்தி-ஆகின் – யுத்2:16 150/3
கார் கோல மேனியானை கூடிதி கடிதின் ஏகி – யுத்2:16 150/4
கொய் திற சடையின் கற்றை கொந்தள கோல கொண்டல் – யுத்2:16 166/1
கோல வன் சிலையில் கோத்த கொடும் கணையோடும் கூட்டி – யுத்3:21 27/2
கொண்டல் நீர் கொணர்ந்து கோல முகத்தினை குளிர செய்தான் – யுத்3:24 11/4
கூந்தல் அம் பார கற்றை கொந்தள கோல கொண்டல் – யுத்3:25 8/1
கடித்தது போல கோல விரல்களால் இறுக கட்டி – யுத்3:28 45/2
கோல வில் குரல் கேட்டு குலுங்கி தம் – யுத்3:29 21/3
கோல வெம் சிலை பிடித்திடின் கொற்ற வேல் கொள்ளின் – யுத்3:31 11/2
கோல வேலுடை குமரனை கொடும் சமர் துரந்தோர் – யுத்3-மிகை:30 4/4
கோலினும் இலக்குவன் கோல மார்பின் வீழ் – யுத்4:37 77/3
சுவண கோல துண்டம் நகம் தொல் சிறை வெல் போர் – யுத்4:37 142/3
குனித்த கோல புருவங்கள் கொம்மை வேர் – யுத்4:40 10/1
கோனை இன்று எதிர்கொள்வான் கோல மா நகர் – யுத்4-மிகை:41 216/2
கோல நீள் கழல்கள் ஏத்தி குரக்கு_இனத்து அரசை நோக்கி – யுத்4-மிகை:41 256/2

TOP


கோலங்கள் (2)

குறித்த கோலங்கள் பொலிந்தில அரக்கர்-தம் குஞ்சி – சுந்:2 30/4
விரசு கோலங்கள் காண விதி இலேன் – சுந்:5 36/3

TOP


கோலத்தான்-தனை (2)

கொண்டல் வந்து இழிந்தன கோலத்தான்-தனை
கண்டனன் மனம் என களிக்கும் கண்ணினான் – ஆரண்:13 62/3,4
கொண்டலின் பொலிதரு கோலத்தான்-தனை – யுத்2:16 274/4

TOP


கோலத்தின் (1)

நறை அறு கோதையர் நாள் செய் கோலத்தின்
துறை அற அஞ்சனம் துறந்த நாட்டங்கள் – அயோ:12 39/1,2

TOP


கோலத்து (1)

தன் சேர் கோலத்து இன் எழில் காண சத கோடி – பால:10 31/3

TOP


கோலத்தை (1)

போர் பெரும் கோலத்தை பொருந்த நோக்கு எனா – அயோ:14 48/4

TOP


கோலம் (25)

இ புறத்தேயும் காண்பார் குறத்தியர் இயைந்த கோலம்
அ புறத்தேயும் காண்பார் அரம்பையர் அழகு மாதோ – பால:16 5/3,4
உற இ கோலம் பெற்றிலென் என்றால் உடன் வாழ்வு இ – பால:17 27/2
கொள்ளை வெண் நிலவினால் கோலம் கோடலால் – பால:19 4/2
மஞ்சனை அணி கோலம் காணிய என வந்தான் – பால:23 21/4
இலவு இதழ் பொலி கோலம் எழில் பெற இடுவாரும் – பால:23 29/4
தன்னையே அனையது ஓர் கோலம் தாங்கினான் – பால:23 67/2
புதுமையின் உறு கோலம் புனைதலை முயல்வுற்றார் – பால-மிகை:23 3/4
கன்னியர் அணி கோலம் கற்று அறிகுநர் என்ன – அயோ:9 14/1
கொழித்த மா மணி அருவியொடு இழிவன கோலம்
அழித்து மேவிய அரம்பையர் அறல் புரை கூந்தல் – அயோ:10 21/2,3
கொற்றவன் முடி மண கோலம் காணவும் – அயோ:11 55/3
கோதை வெம் சிலையவன் கோலம் காண்கிலா – அயோ:12 30/3
கோ_மகன் பிரிதலின் கோலம் நீத்துள – அயோ:12 42/1
புள்ளும் சிலம்பும் பொழில் சிலம்பும் புனலும் சிலம்பும் புனை கோலம்
உள்ளும் சிலம்பும் சிலம்பாவேல் உயிர் உண்டாகும் வகை உண்டோ – ஆரண்:14 28/3,4
குழை படு முகத்தியர் கோலம் ஒப்பது – கிட்:1 10/4
கூடினர் துவர் இதழ் கோலம் கொண்டன – கிட்:10 113/3
போர் கோலம் செய்து விட்டாற்கு உயிர் கொடாது அங்கு போகேன் – யுத்2:16 150/2
வென்று நின்றருளும் கோலம் காணிய கிடந்த வேட்கை – யுத்2:17 23/4
எழுவின் கோலம் எழுதிய தோள்களால் – யுத்3:29 17/1
செய்ய கோலம் புனைந்தன செய்கையாள் – யுத்3:31 134/4
கோலம் சார் நெடும் கோதையும் புட்டிலும் கட்டி – யுத்4:35 9/3
நிலை மேலும் இனி உண்டோ நீர்-மேலை கோலம் எனும் நீர்மைத்து அன்றே – யுத்4:37 203/4
பூண் தக்க கோலம் வல்லை புனைந்தனை வருத்தம் போக்கி – யுத்4:40 26/3
மேல் நினை கோலம் கோடல் விழுமியது அன்று வீர – யுத்4:40 27/4
நன்று என நங்கை நேர்ந்தாள் நாயக கோலம் கொள்ள – யுத்4:40 28/3
குயில் புரை மொழியர் ஆவி கொள்வது ஓர் கோலம் கொண்டார் – யுத்4-மிகை:41 301/4

TOP


கோலமான (1)

கோலமான மணலினை கூட்டியே – யுத்4-மிகை:41 97/2

TOP


கோலமும் (2)

கோலமும் காட்டி என் குலமும் காட்டி இ – யுத்4:40 43/2
ஆர மா முடி கோலமும் செவ்வியும் அழகும் – யுத்4:41 12/2

TOP


கோலமோ (1)

கோலமோ யார்க்கும் தெரிவு அரிய கொள்கையவால் – ஆரண்:15 41/2

TOP


கோலன் (1)

குடையினன் நிமிர் கோலன் குண்டிகையினன் மூரி – அயோ:9 21/1

TOP


கோலா (1)

கொழுந்துறு தீ என வெம் சிலை கோலா
பொழிந்தனர் வாளி புகைந்தன கண்கள் – சுந்:9 51/2,3

TOP


கோலால் (1)

கோலால் அவர் குறைவுற்றனர் குறையாதவர் கொதித்தார் – யுத்3-மிகை:31 29/4

TOP


கோலான் (1)

எம் கோலான் அ இராமன் இல் உளாள் – கிட்:16 40/1

TOP


கோலி (12)

சிற்றில் கோலி சிதறிய முத்தமே – பால:2 30/4
கூந்தல் மென் மயில் குறுகின நெடும் சிறை கோலி
காந்து குண்டத்தில் அடங்கு எரி எழுப்புவ காணாய் – அயோ:10 31/3,4
கோலி அ கொடுமையாள் புதல்வனை கொன்று தன் – கிட்:3 6/2
கோலி வாலிய செல்வம் கொடுத்தவர் – கிட்:11 29/2
கோலி நின்னொடும் வெம் சரம் கோத்த-போது – சுந்:5 13/2
வல்லி கோலி நிவந்தன மா மணி – சுந்:13 13/3
குடை தொழில் உம்பி கொள்ள கொடுத்துழி வேலை கோலி
அடைத்துழி வந்திலாதான் இனி செயும் ஆண்மை உண்டோ – யுத்1:14 35/3,4
கொன்றாய் உயர் தேர் மேல் நிமிர் கொடு வெம் சிலை கோலி
வன் தானையினுடன் வந்த என் எதிர் வந்து நின் வலியால் – யுத்2:15 168/2,3
எரி முக பகழி மாரி இலக்குவன் சிலையின் கோலி
சொரிதர களிறு பொன் தேர் துரங்கமோடு இசைந்த காலாள் – யுத்2-மிகை:15 22/1,2
தெய்வ நெடும் படை கலங்கள் விடுவர் சிலர் சுடு கணைகள் சிலையில் கோலி
எய்வர் சிலர் எறிவர் சிலர் எற்றுவர் சுற்றுவர் மலைகள் பலவும் ஏந்தி – யுத்3:31 97/1,2
செம் சிலை மலரால் கோலி திரிந்தவா என்னில் செல்லும் – யுத்3-மிகை:29 4/3
வளம் பட சிலையில் கோலி பொழிந்து அவை மடித்தான் கண்டு – யுத்4-மிகை:37 4/3

TOP


கோலிடை (1)

கோலிடை உலகம் அளத்தலின் பகைஞர் முடி தலை கோடலின் மனுவின் – பால:3 10/1

TOP


கோலிடைப்பட்டது (1)

கோலிடைப்பட்டது எல்லாம் பட்டது குரக்கு சேனை – யுத்2:18 216/4

TOP


கோலிய (3)

கோலை வந்து உமிழ் சிலை தம்பி கோலிய
சாலை வந்து எய்தினான் தவத்தின் எய்தினான் – அயோ:10 43/3,4
கோலிய வரி சிலை வலியும் கொற்றமும் – யுத்1:4 89/2
கோலிய துயரும் தீர்ப்பென் என கொதித்து அமரின் ஏற்றான் – யுத்2-மிகை:16 33/4

TOP


கோலின் (3)

தோல் உடை நிமிர் கோலின் துழவிட எழு நாவாய் – அயோ:8 33/3
கோலின் மேவிய கூற்றினால் குமுதனும் குறைந்தான் – யுத்3:22 172/4
கொய்தனன் அகற்றி வெம் கோலின் கோவையால் – யுத்4:37 83/2

TOP


கோலின (1)

நாணின தொகு பீலி கோலின நடம் ஆடல் – அயோ:9 4/2

TOP


கோலினர் (3)

வெதிர் கொள் கோலினர் ஆடினர் வீரனை – அயோ:7 12/2
திரித்த கோலினர் தே மறை பாடினர் – ஆரண்:3 23/3
வேல் கொடு கோலினர் வெம் தீ – சுந்:13 48/3

TOP


கோலினார் (1)

போனது அண்டப்புறத்து அமர் கோலினார் – யுத்4-மிகை:37 25/4

TOP


கோலினும் (1)

கோலினும் இலக்குவன் கோல மார்பின் வீழ் – யுத்4:37 77/3

TOP


கோலும் (5)

சேணையும் கடந்து திசையையும் கடந்து திகிரியும் செம் தனி கோலும்
ஆணையும் காக்கும் ஆயினும் நகருக்கு அணி என இயற்றியது அன்றே – பால:3 12/3,4
கோலும் மா தவத்து இமகிரி மருங்கினில் குறுகி – பால-மிகை:9 43/2
குந்தமும் குலிசமும் கோலும் பாலமும் – ஆரண்:7 35/1
கோலும் மழுவும் எழுவும் கொழுவும் – யுத்3:27 26/3
கொள்ளை வெம் சமர் கோலும் இராக்கத – யுத்3-மிகை:31 31/1

TOP


கோலே (1)

முப்புரத்து எய்த கோலே ஒத்தது அம் மூரி போர் வால் – சுந்:12 131/4

TOP


கோலை (2)

கோலை கொண்ட மன்மத ஆயன் குறி உய்ப்ப – பால:17 34/2
கோலை வந்து உமிழ் சிலை தம்பி கோலிய – அயோ:10 43/3

TOP


கோலொடு (2)

ஒன்று புரி கோலொடு தனி திகிரி உய்ப்பான் – பால:22 33/2
கொடியும் வில்லும் கோலொடு வேலும் குவி தேரும் – யுத்4:33 15/1

TOP


கோவம் (2)

கோவம் மூண்டு எழுந்தும் கொல்லான் காட்டுமேல் காட்சி கொள்வான் – யுத்1:3 119/4
கோவம் தோன்றிடின் தாயையும் உயிர் உணும் கொடியோர் – யுத்3:30 24/3

TOP


கோவமும் (1)

கோவமும் வன்மையும் குரங்குக்கே எனா – யுத்1:2 38/3

TOP


கோவலர் (3)

கொன்றை வேய்ங்குழல் கோவலர் முன்றிலில் – பால:2 34/1
கொன்றை வேய்ங்குழல் கோவலர் முல்லை அம் குடுமி – அயோ:9 34/2
குன்று சூழ்ந்த கடத்தொடும் கோவலர்
முன்றில் சூழ்ந்த படப்பையும் மொய் புனல் – கிட்:15 39/1,2

TOP


கோவன் (1)

கூரிய புந்தியின் கோவன் குறிக்கொடு – சுந்-மிகை:11 19/2

TOP


கோவில் (2)

கோவில் நான்முகன் படைக்கலம் தட கையில் கொண்டான் – சுந்:11 54/4
கோவில் புரிகேன் பொரு இல் தேர் கொணர்தி என்றான் – யுத்4:36 6/4

TOP


கோவின் (1)

குன்றம் ஆட கோவின் அளிக்கும் கடல் அன்றி – பால:10 26/3

TOP


கோவினை (2)

குவிப்பானும் இன்றே என கோவினை கொற்ற மௌலி – அயோ:4 117/3
கோவினை உடன் கொடு குறுகினேன் என்கோ – அயோ:5 20/3

TOP


கோவுக்கு (1)

எடுத்த போர் இலங்கை வேந்தன் மைந்தனோடு இளைய கோவுக்கு
அடுத்தது என்று என்னை வல்லை அழைத்திலை அரவின் பாசம் – யுத்2:19 226/1,2

TOP


கோவும் (23)

செம்மலும் இளைய கோவும் சிறிது இடம் தீர்ந்த பின்னர் – பால:8 5/3
பரதனும் இளைய கோவும் பரிந்தனர் ஏந்த பைம் தார் – பால:23 78/2
புவனம் முற்றுடைய கோவும் புதல்வர் இல்லாமை வேள்வி – பால-மிகை:8 7/2
முன்னவன் ஆய தேவும் முனிவனும் இளைய கோவும்
பொன் நகர் இறையும் மற்றை பூதலத்து அரசும் ஒவ்வா – பால-மிகை:10 1/2,3
கோவும் நான் மறை குழுவும் முன் செல – அயோ:11 122/2
அஞ்சினன் இளைய கோவும் அயல் உளோர்க்கு அவதி உண்டோ – ஆரண்:13 120/4
அனகனும் இளைய கோவும் அன்று அவண் உறைந்த பின்றை – ஆரண்:16 6/1
வில்லியும் இளைய கோவும் வீவது திண்ணம் அ சொல் – கிட்:16 14/3
நாயகற்கு இளைய கோவும் நன்று என அவன்-தன் தோள் மேல் – சுந்-மிகை:14 46/3
நாயகற்கு இளைய கோவும் அன்னதே நினைந்து நக்கான் – யுத்2:19 187/3
இறைவனும் இளைய கோவும் யாவரும் எழுந்து நின்றார் – யுத்2-மிகை:19 5/3
அங்கத பெயரினானும் அண்ணலும் இளைய கோவும்
வெம் கதிர் மௌலி செம் கண் வீடணன் முதலாம் வீரர் – யுத்3:22 15/2,3
ஆரியற்கு இளைய கோவும் ஏறினர் அமரர் வாழ்த்தி – யுத்3:22 17/3
கோவும் துயில துயிலாய் கொடியார் – யுத்3:23 20/2
எழுபது வெள்ளத்தோரும் இராமனும் இளைய கோவும்
முழுதும் இ உலகம் மூன்றும் நல் அற மூர்த்தி-தானும் – யுத்3:24 23/1,2
தழுவு சீர் இளைய_கோவும் சனகன் மா மயிலும் போற்ற – யுத்4:41 18/3
ஏறினன் விமானம் தன்னில் இராமனும் இளைய கோவும்
மாறு இலா சனகியோடு வள நகர் இலங்கை வேந்தும் – யுத்4-மிகை:41 7/1,2
ஏறினான் இளைய கோவும் இராக்கதர் வேந்தனோடும் – யுத்4-மிகை:41 20/2
ஏறினன் இளைய கோவும் இரவி சேய் சாம்பன் நீலன் – யுத்4-மிகை:41 21/1
தன் பெரும் சேனையோடும் தம்பியும் அரக்கர் கோவும்
பொன் பொரு விமானம்-தன் மேல் போகின்ற-போது மிக்க – யுத்4-மிகை:41 83/2,3
அன்ன வாசகம் கேட்டலும் அந்தணர் கோவும்
என்ன வாசகம் சீதைக்கு இன்று இயம்புவது யாம் என்று – யுத்4-மிகை:41 157/1,2
கார் உலவு மேனியனும் காரிகையும் இளம் கோவும்
தேர் இரவி திருமகனும் தென் இலங்கை பெருமானும் – யுத்4-மிகை:41 195/2,3
ஐயனும் இளைய கோவும் அன்னமும் அடியில் வீழ – யுத்4-மிகை:41 248/2

TOP


கோவே (5)

குன்றும் பழி பூணாமல் காவாய் கோவே என்றான் – அயோ:4 40/4
கொன்று களையேம் என்றால் நெடிது அலைக்கும் அருள் என்-கொல் கோவே என்ன – ஆரண்:6 134/2
கொன்று அருள் நின்னால் அன்னார் குறைவது சரதம் கோவே
என்றனர் யானே கேட்டேன் நீ அதற்கு இயைவ செய்தாய் – சுந்:3 129/3,4
கொழுந்தா என்றாள் அயோத்தியர்-தம் கோவே என்றாள் எ உலகும் – யுத்3:23 9/3
ஆதலான் அரக்கர்_கோவே அடுப்பது அன்று உனக்கும் இன்னே – யுத்4:40 41/1

TOP


கோவேந்தன் (1)

கொழுந்து ஓடி படர் கீர்த்தி கோவேந்தன் அடைந்தமை சென்று ஒற்றர் கூற – பால:5 56/1

TOP


கோவை (21)

கொடியிடை தரள வெண் கோவை சூழ்வன – பால:3 36/3
கோவை இ நகரொடு எண் குறிக்கலாத அ – பால:3 58/1
கோவை ஆர் வட கொழும் குவடு ஒடிதர நிவந்த – பால:15 1/1
அரம்பையர் வெறுத்து நீத்த அவிர் மணி கோவை ஆரம் – பால:16 13/3
முற்று உடைய கோவை பிரியாது மொய்த்து ஈண்டி – அயோ:4 107/2
கோவை மாலை எருக்கொடு கொன்றையின் – அயோ:7 21/2
குங்குமம் கொட்டில கோவை முத்து இல – அயோ:12 37/2
கொண்ட பூம் துகிலும் கோவை கலைகளும் சோர கூர்ம் கள் – சுந்:2 186/2
சன்னவீரத்த கோவை வெண் தரளம் ஊழியின் இறுதியில் தனித்த – சுந்:3 81/1
போயினன் அமரர் கோவை புகழொடு கொண்டு போந்தான் – சுந்:11 12/4
கோவை மால் அயன் மான் இடன் யாவரும் கொல்ல – யுத்1:3 15/3
கூதிர் நுண் குறும் பனி திவலை கோவை கால் – யுத்1:4 28/1
கோவை நின்ற பேர் அண்டமும் குலைந்தன குலையா – யுத்2:15 225/3
குண்டலங்களும் மவுலியும் ஆரமும் கோவை
தண்டை தோள்_வளை கடகம் என்று இனையன தறுகண் – யுத்2:16 247/1,2
உற்றனன் இளைய கோவை அனுமனும் உடன் வந்து உற்றான் – யுத்2:19 100/4
பின் கொண்டார் இளைய கோவை பியல் கொண்டான் பெரும் தோள் நின்றும் – யுத்2:19 116/2
சிலையவற்கு இளைய கோவை நோக்குவர் உள்ளம் தீவர் – யுத்2:19 193/4
கோளோடு தாரகைகள் கோத்து அமைந்த மணி ஆர கோவை போன்ற – யுத்3:24 31/1
பூண்டு உளது தாரகை மணி பொரு இல் கோவை
நீண்ட புனை தாரினது நின்றுளது குன்றின் – யுத்4:36 9/3,4
கோடு உழுத நெடும் தழும்பின் குவை தழுவி எழு மேக குழுவின் கோவை
காடு உழுத கொழும் பிறையின் கறை கழன்று கிடந்தன-போல் கிடக்க கண்டான் – யுத்4:37 204/3,4
பரதனை இளைய கோவை சத்துருக்கனனை பண்பு ஆர் – யுத்4-மிகை:42 69/1

TOP


கோவைகள் (1)

அந்தம்_இல் விலை ஆர கோவைகள் அணிவாரும் – பால:23 24/4

TOP


கோவையால் (1)

கொய்தனன் அகற்றி வெம் கோலின் கோவையால்
நொய்து என அரக்கனை நெருங்க நொந்தன – யுத்4:37 83/2,3

TOP


கோவையின் (1)

கோவையின் பெரு வட முத்தம் கோத்தன – பால:23 56/1

TOP


கோவையும் (3)

கோவையும் வடமும் நாணும் குழைகளும் குழைய பூட்டி – பால:17 11/3
கோவையும் குழையும் மின்ன கொண்டலின் முரசம் ஆர்ப்ப – சுந்:2 118/1
குண்டலங்களும் ஆரமும் கோவையும்
கண்டநாணும் கழலும் கவசமும் – யுத்2:19 138/1,2

TOP


கோவொடு (1)

கோவொடு தூசு நல் குல மணி குழாம் – யுத்4:41 102/1

TOP


கோவொடும் (2)

இராமன் என்பது பெயர் இளைய கோவொடும்
பராவ அரு முனியொடும் பதி வந்து எய்தினான் – பால:13 59/3,4
அன்று-தான் இளம் கோவொடும் அ கவி வெள்ளம் – யுத்4-மிகை:41 6/3

TOP


கோழி (2)

குறி கொள் கோழி சிவல் குறும்பூழ் நெடும் – அயோ:11 13/2
அன்னம் கோழி வண்டானங்கள் ஆழிப்புள் – சுந்:2 149/2

TOP


கோழியின் (1)

கோழியின் ஒக்குற கூவிடுகின்றான் – சுந்-மிகை:11 18/4

TOP


கோழியும் (1)

கூவுறு கோழியும் துயில்வு கொண்டவே – ஆரண்:10 129/4

TOP


கோழியே (1)

கொண்டு தம் வயிறு எற்றி எற்றி விளிப்ப போன்றன கோழியே – அயோ:3 51/4

TOP


கோள் (119)

குற்ற பாகு கொழிப்பன கோள் நெறி – பால:2 30/1
கோள் எலாம் உலாவுகின்ற குன்றம் அன்ன யானையோ – பால:3 18/2
மதியின் மேல் வரும் கோள் என வந்ததே – பால:7 46/4
கோள் உடை விடை_அனான் குலத்துள் தோன்றிய – பால:13 14/3
கோள் அரி என கரிகள் கொற்றவர் இழிந்தார் – பால:15 17/2
குன்றின் முழை-தோறும் நுழை கோள் அரிகள் ஒத்தார் – பால:15 24/4
கோள் இபம் கயம் மூழ்க குளிர் கய – பால:16 32/1
கோல் மாய் கதிர் புல் உளை கொல் சின கோள் அரி_மா – பால:16 40/2
கோள் உண்ட திங்கள் முகத்தாள் ஒரு கொம்பு ஓர் மன்னன் – பால:17 14/1
உயிர் கோள் உறுவார் உளரோ உரையாய் – பால:23 6/4
ஓடை மா களிறு அனான் உதய ராசி கோள்
நாடின் ஏகாதசர் நால்வர் உச்சரே – பால-மிகை:5 12/3,4
சேண் முழுது அமைப்பல் என்னா செழும் கதிர் கோள் நாள் திங்கள் – பால-மிகை:11 34/2
கைகளின் தீண்டினள் கால கோள்_அனாள் – அயோ:2 50/4
கோள் ஆகி வந்தவா கொற்ற முடிதான் என்பார் – அயோ:4 102/3
கொதிக்கும் மனம் எங்ஙனம் ஆற்றுவென் கோள் இழைத்தாள் – அயோ:4 130/2
கூட்டினன் தேர் பொறி கூட்டி கோள் முறை – அயோ:5 46/1
கோள் முதற்கு அமைந்த நாவாய் கொணருதி விரைவின் என்றான் – அயோ:8 24/4
கோள் புரை இருள் வாச குழல் புரை மழை காணாய் – அயோ:9 17/3
கோள் இல அறநெறி குறை உண்டாகுமோ – அயோ:11 72/4
கோள் உறு மடங்கலின் குமுறி விம்முவான் – அயோ:11 95/2
கோள் உற அஞ்சினன் கொடுத்த பேதையும் – அயோ:11 100/2
கோள் இரும் படை இது என்று உணர கூறவே – அயோ:14 25/4
நடைய வாள் அரிகள் கோள் உழுவை நண்ணிய எலாம் – ஆரண்:1 9/2
கோள் இரண்டு சுடரும் தொடர்வதின் குறுகலும் – ஆரண்:1 42/4
கொம்பு ஒத்தன நால் ஒளிர் கோள் வயிர – ஆரண்:2 22/1
கோள் இரு_நாலினோடு ஒன்று கூடின – ஆரண்:4 7/1
குளிறு கோப வெம் கோள் அரிமா அட – ஆரண்:7 21/2
குஞ்சரம் குதிரை பேய் குரங்கு கோள் அரி – ஆரண்:7 45/1
கோள் இடை அற்றன குடையும் அற்றன – ஆரண்:7 115/4
கோள் எலாம் கிடந்த நெடும் சிறை அன்ன நிறை ஆரம் குலவ-மன்னோ – ஆரண்:10 5/4
கோள் உற கொதித்து விம்மி உழையரை கூவி சொன்னான் – ஆரண்:10 164/4
கொடி படித்தது என நெடும் கோள் அரா – ஆரண்:12 3/3
கோள் உடை சிறையினன் குணங்கள் மேன்மையான் – ஆரண்:12 45/4
பொங்கு வெம் கோள் அரா விசும்பு பூத்தன – ஆரண்:13 109/1
தண் தமிழ் தென்றல் என்னும் கோள் அரா தவழும் சாரல் – ஆரண்:14 6/3
பற்றிய கோள் அரி யாளி பணிக்கண் – ஆரண்:14 44/1
கோள் அரியை கொடு தாழ் குழை இட்டாள் – ஆரண்:14 47/4
வானில் வெம் சுடர் முதல் வயங்கு கோள் எலாம் – ஆரண்-மிகை:3 6/3
மின் கன்றும் எயிற்று கோள் மா வேங்கை என்று இனையவேயும் – கிட்:2 10/2
அழலும் கோள் அரா அகடு தீ விட – கிட்:3 38/3
கூன் இழுக்கும் மற்று உலாவு கோள் இழுக்கும் என்பரால் – கிட்:7 8/3
குன்றூடு வந்து உற்றனன் கோள் அவுணன் குறித்த – கிட்:7 38/3
குன்றோடு குன்று ஒத்தனர் கோள் அரி கொற்ற வல் ஏறு – கிட்:7 46/1
கோளோடு கோள் உற்று என ஒத்து அடர்ந்தார் கொதித்தார் – கிட்:7 47/4
கூதிர் வெம் கால் நெடும் துருத்தி கோள் அமைத்து – கிட்:10 8/3
கோள் அரவு என்ன பின்னி அவற்றொடும் குழைந்து சாய்ந்த – கிட்:10 27/4
கோள் அமை கண முகில் குமுறல் ஓவின – கிட்:10 105/2
ஆதலால் அ அரசு இளம் கோள் அரி – கிட்:11 25/1
கோள் உறுத்தற்கு அரிய குரக்கு_இனம் – கிட்:11 32/1
கோள் ஒக்கும் என்னின் அல்லால் குறி ஒக்க கூறலாமே – கிட்:13 55/2
வீசிய வடக மீ கோள் ஈது என விளங்கிற்று அன்றே – கிட்:15 29/4
அரசு இளம் கோள் அரி அயரும் சிந்தையான் – கிட்:16 6/4
விரிந்த கோள் அரிகளும் வெருவி நீங்கின – கிட்-மிகை:14 3/2
கோள் வாய் அரியின் குலத்தாய் கொடும் கூற்றும் உட்க – சுந்:1 54/2
பிறந்தான் என பெரிய கோள் அரி பெயர்ந்தான் – சுந்:1 70/4
கொண்டு வரும் என்று இருக்கும் யான் இழைத்த கோள் இது வால் – சுந்:2 225/2
கொன்று கோள் இழைத்தால் நீ நின் உயிர் விடின் கூற்றம் கூடும் – சுந்:3 139/2
கோள் ஆனார் உயிர் கோளோடும் – சுந்:5 49/1
கோள் வளை எயிறு தின்று தீ என கொதிக்கின்றாரும் – சுந்:7 14/4
கொள்ள உருத்து அடர் கோள் அரவு ஒத்தார் – சுந்:9 60/3
குன்றிடை வாவுறு கோள் அரி போல – சுந்:9 62/2
குன்றின்-மேல் எழு கோள் அரி_ஏறு என குதியின் – சுந்:12 55/2
கோள் ஒத்த பொன் மேனி விசும்பு இரு கூறு செய்யும் – சுந்-மிகை:1 15/3
கோள் அமைந்து அன்னவை கூறுதலுற்றான் – சுந்-மிகை:11 20/4
கூல வான் குரங்கினால் குறுகும் கோள் அது – யுத்1:2 80/3
கன்று புல்லிய கோள் அரி குழு என கனல்கின்ற தறுகண்ணார் – யுத்1:3 81/4
கும்ப திண் கரியை கோள் மா கொன்று என நின்னை கொன்று உன் – யுத்1:3 125/3
கேள் இது நீயும் காண கிளர்ந்த கோள் அரியின் கேழ் இல் – யுத்1:3 146/1
கோள் இரண்டையும் கொடும் சிறை வைத்த அ குமரன் – யுத்1:5 49/1
கொழும் கதிர் பகை கோள் இருள் நீங்கிய கொள்கை – யுத்1:6 1/1
குடல் திறந்தன என கிடந்த கோள் அரா – யுத்1:6 48/4
குற்றம் ஒன்று இலாதோர்-மேலும் கோள் வர குறுகும் என்னா – யுத்1:6 60/3
கூர் உடை எயிற்று கோள் மா சுறவு_இனம் எறிந்து கொல்ல – யுத்1:8 23/1
குழுக்களோடு அணை கோள் அரி யாளிகள் – யுத்1:8 32/2
கோள் அவாவு அரி ஏறு அன்ன குரிசிலே கொள்ள நோக்காய் – யுத்1:10 18/1
ஊரினொடு கோள் கதுவு தாதையையும் ஒத்தான் – யுத்1:12 19/4
குவிந்தன பிண குவை சுமந்து கோள் நிலம் – யுத்2:15 120/3
யானை மேல் செலும் கோள் அரி_ஏறு அது என்ன – யுத்2:15 215/2
குன்றின் மேல் இவர் கோள் அரி_ஏறு என கூடி – யுத்2:15 218/2
கோள் ஒத்த சிறை வைத்த ஆண்ட கொற்றவற்கு அற்றை_நாள் தன் – யுத்2:16 4/3
ஆயிரம் கோள் அரி ஆளி ஆயிரம் – யுத்2:16 99/1
கொய் உளை கடும் கோள் அரி முதலிய குழுவை – யுத்2:16 239/2
அழுங்கல் இல் கோள் முகத்து அரவம் ஆயினான் – யுத்2:16 266/2
கோள் எடுத்தது மீள என்று உரைத்தலும் கொற்றவன் குன்று ஒத்த – யுத்2:16 332/3
வல கை அற்றது வாளொடும் கோள் உடை வான மா மதி போலும் – யுத்2:16 333/3
எந்தையே எந்தையே இன்று என் பொருட்டு உனக்கும் இ கோள்
வந்ததே என்னை பெற்று வாழ்ந்தவாறு இதுவோ மண்ணோர் – யுத்2:17 34/1,2
குழை அஞ்ச முழங்கின நாண் ஒலி கோள்
மழை அஞ்ச முழங்கின மா முரசே – யுத்2:18 21/3,4
கொல்லேன் ஒரு நான் உயிர் கோள் நெறியில் – யுத்2:18 30/3
கொன்றான் ஒழிய கொலை கோள் அறியா – யுத்2:18 51/1
குண்டல மீன் குலம் தழுவி கோள் மதி – யுத்2:18 106/3
கோள் உடை கணை பட புரவி கூத்தன – யுத்2:18 113/1
புடைத்தார் பொருகின்றனர் கோள் அரி போல்வார் – யுத்2:18 236/4
குடர் கிடந்தன பாம்பு என கோள் மத – யுத்2:19 137/1
காட்டில் வாழ் விலங்கு மாக்கள் கோள் அரி கண்ட என்ன – யுத்3:22 137/3
கோள் இலா மன்னன் நாட்டு குடி என குலைவ கண்டான் – யுத்3:22 146/4
கொடியேன் இவை காண்கிலேன் என் உயிர் கோள்
முடியாய் நமனே முறையோ முறையோ – யுத்3:23 12/1,2
ஆவிக்கு ஒரு கோள் வரவோ அலர் வாழ் – யுத்3:23 14/3
கொண்டன கொடுப்பன வரங்கள் கோள் இலா – யுத்3:24 66/3
கோது அறு தம்பியும் விளிய கோள் இலன் – யுத்3:24 79/3
கோன் அலால் எனைவரும் உணரும் கோள் இலர் – யுத்3:24 87/3
குறை இலை குணங்கட்கு என்னோ கோள் இலா வேதம் கூறும் – யுத்3:26 5/2
கொண்டு இடை தீர்வது ஒர் கோள் அறிகில்லான் – யுத்3:26 31/3
கொன்றவர்-தம்மை கொல்லும் கோள் இலர் நாணம் கூர – யுத்3:26 69/2
சரிந்து ஓடின கரும் கோள் அரிக்கு இளையான் விடு சரமே – யுத்3:27 113/4
கோள் அரி இரண்டு பற்றி கொணர்ந்தனை கொணர்ந்து கோபம் – யுத்3:29 49/2
குரக்கின் முதல் நாயகனை ஆளுடைய கோள் உழுவை கொல்லும் இவரை – யுத்3:31 152/4
குசை தங்கிய கோள் என அண்டமொடு எண் – யுத்3-மிகை:20 17/2
சீறு கோள் அரி முகத்தினர் திறல் புலி முகத்து ஐஞ்ஞூறு – யுத்3-மிகை:30 3/1
ஏறு கோள் உறு பதாதியும் இவற்று இரட்டி – யுத்4:32 3/3
சீறு கோள் அரி_ஏறு அனானுடன் அன்று சென்ற – யுத்4:32 3/4
ஒல்லும் கோள் அரி உரும் அன்ன குரங்கினது உகிரும் – யுத்4:32 14/3
மொய்க்கின்ற பரி திரைய முரண் கரி கை கோள் மாவ முளரி கானின் – யுத்4:33 22/2
குன்று காணினும் கோள் இலது ஆதலால் – யுத்4:33 33/2
கோள் வலந்தன குவிந்தன ஆம் எனும் கொள்கை – யுத்4:35 5/3
கொற்ற வில் கொடு கொல்லுதல் கோள் இலா – யுத்4:37 44/1
கோள் கடை கணித்து என்று அவன் கூறுவான் – யுத்4:37 179/4
கோடு உளதனையும் புக்கு கொடும் புறத்து எழுந்த புண் கோள்
பாடு உளது அன்றி தெவ்வர் படைக்கலம் பட்டு என் செய்யும் – யுத்4:37 211/3,4
குலத்தினில் பிறந்திலை கோள் இல் கீடம்-போல் – யுத்4:40 52/3
விட்பு அகத்து உறை கோள் அரி என பொலி வீரன் – யுத்4:41 35/3

TOP


கோள்_அனாள் (1)

கைகளின் தீண்டினள் கால கோள்_அனாள் – அயோ:2 50/4

TOP


கோள்களால் (1)

கோள்களால் பலர் குத்துகளால் பலர் தம் தம் – சுந்:7 34/3

TOP


கோள்களும் (1)

நீடு நாள்களும் கோள்களும் என்ன மேல் நிமிர்ந்து – கிட்:4 6/1

TOP


கோள (2)

திக்கு உடை அண்ட கோள புறத்தவும் தீந்து நீரின் – ஆரண்:13 119/3
ஆழி மால் வரையோடு எற்றும் சிலவரை அண்ட கோள
சூழ் இரும் சுவரில் தேய்க்கும் சிலவரை துளக்கு_இல் குன்றம் – யுத்1:3 140/1,2

TOP


கோளகை (3)

அண்ட கோளகை புறத்ததாய் அகிலம் அன்று அளந்த – பால-மிகை:9 56/1
அண்ட கோளகை வெடித்து அவனி கீண்டுற – யுத்2-மிகை:15 16/1
அண்ட கோளகை அடுக்கு அழிந்து உலைவுற அழியா – யுத்4-மிகை:41 32/2

TOP


கோளகைக்கு (1)

அண்ட கோளகைக்கு அப்புறத்து என்னை ஆளுடைய – பால-மிகை:9 2/1

TOP


கோளம் (8)

பேர் உடை அண்ட கோளம் பிளந்தது என்று ஏங்கி நைந்தார் – பால:13 35/2
ஆற்றல் துணை தம்பி-தன் வில்_புயல் அண்ட கோளம்
கீற்று ஒத்து உடைய படும் நாண் உரும் ஏறு கேளா – அயோ:4 120/3,4
கீறினது அண்ட_கோளம் கிழிந்தன கிரிகள் எல்லாம் – ஆரண்:13 114/4
ஓதினன் அண்ட கோளம் உடைந்திட உருத்து சொல்வான் – யுத்1-மிகை:3 23/4
குழைவுற அனந்தன் உச்சி குன்றின்-நின்று அண்ட_கோளம் – யுத்2:19 273/2
அரு வரை அண்ட கோளம் பிளக்க நின்று அனுமன் ஆர்த்தவன் – யுத்2-மிகை:19 6/4
ஆசை காவலர் தலைகள் பொதிர் எறிந்தார் விதிர் எறிந்தது அண்ட_கோளம் – யுத்3:24 40/4
அண்ட கோளம் எண் திசாமுகங்கள் எங்கும் ஆகியே – யுத்3-மிகை:31 15/1

TOP


கோளரி (16)

கொடிய வெம் கோபத்தால் கொதித்த கோளரி
கடியவள் தாய் என கருதுகின்றிலன் – அயோ:11 69/1,2
கன்று இருளில் திரி கோளரி கண்டான் – ஆரண்:14 48/4
சீறிய கோளரி கண்கள் சிவந்தான் – ஆரண்:14 53/2
வன் துணை கோளரி இரண்டு மாறு இலா – சுந்:3 50/3
துண்ட தூண் அகத்து தோன்றும் கோளரி சுடர் வெண் கோட்டு – சுந்:10 5/1
ஏறினான் இளம் கோளரி இமையவர் ஆசி – யுத்2:16 226/1
ஐயற்கு ஆங்கு இளம் கோளரி அறம் இலான் அறைந்த – யுத்3:22 70/3
புக்கு ஆகமும் கழன்று ஓடிட இளம் கோளரி பொழிந்தான் – யுத்3:27 119/4
பருதிப்படி பொலிவுற்றதை இளம் கோளரி பார்த்தான் – யுத்3:27 121/2
பத்து ஏவினன் அவை பாய்தலின் இளம் கோளரி பதைத்தான் – யுத்3:27 122/4
சின வெம் திறல் இளம் கோளரி அதுவே கொடு தீர்த்தான் – யுத்3:27 130/4
தீர்த்தா என அழைத்தான் அதற்கு இளம் கோளரி சிரித்தான் – யுத்3:27 156/3
பொன் நேர் வரு வரி வில் கரத்து ஒரு கோளரி போல்வான் – யுத்3:31 114/2
ஐயன் ஆணையினால் இளம் கோளரி
கையினால் மகுடம் கவித்தான்-அரோ – யுத்4:39 6/3,4
குரக்கு வீரன் அரசு இளம் கோளரி
அரக்கர்_கோமகனோடு அடி தாழ்தலும் – யுத்4:39 11/1,2
மணம் கொள் வேல் இளம் கோளரி மானம் மீ படர்ந்தான் – யுத்4:41 5/4

TOP


கோளரியை (1)

குன்று எடுத்த போலும் குலவு தோள் கோளரியை
வன் தட கை தம்பியரும் வந்து அடைந்த மன்னவரும் – அயோ:14 65/2,3

TOP


கோளார் (3)

வம்பு இயல் அலங்கல் பங்கி வாள் அரி மருளும் கோளார்
தம் புய வரைகள் வந்து தாழ்வன தளிர்த்த மென் பூம் – பால:17 8/2,3
உற்றது கொண்டு மேல்வந்து உறுபொருள் உணரும் கோளார்
மற்று அது வினையின் வந்தது ஆயினும் மாற்றல் ஆற்றும் – அயோ:1 6/1,2
இன்ன தீது_இலாத தீது என்று யாவையும் எண்ணும் கோளார்
சொன்ன தீவினைகள் தீர்க்கும் சுவணக துறையில் புக்கார் – கிட்:15 30/3,4

TOP


கோளி (1)

கோளி பங்கயம் ஊழ்க குலைந்தவால் – பால:16 32/2

TOP


கோளிம் (1)

கொன்றேன் எனின் இந்திரனும் துயர் கோளிம் நீங்கும் – சுந்:11 26/2

TOP


கோளின் (4)

கோளின் வன வன் குழுவினின் குறைபடுத்தான் – ஆரண்:9 5/4
குண்டலம் இரண்டும் அ கோளின் மா சுடர் – சுந்:4 102/3
கூந்தல் மென் மழை கொள் முகில்-மேல் எழு கோளின்
வேந்தன் அன்னது மெல்லியல்-தன் திருமேனி – சுந்:5 82/1,2
கோளின் முற்றா செக்கரின் மேக குழுவின்-கண் – யுத்4:33 14/3

TOP


கோளினான் (1)

குடல் கிடந்து அடங்கா நெடும் கோளினான்
கடல் கிடந்தது நின்றதன்-மேல் கதழ் – யுத்2:16 62/2,3

TOP


கோளினை (1)

நாள்-தொறும் சுடரும் கலி கெழு விசும்பில் நாளொடு கோளினை நக்க – சுந்:3 79/2

TOP


கோளினையும் (1)

கூற்றினையும் விண்ணினையும் கோளினையும் பணி கொண்டற்கு – ஆரண்:6 96/2

TOP


கோளினொடு (1)

துன்னு கோளினொடு தாரகை தொடுத்த துழனி – ஆரண்:1 11/3

TOP


கோளுக்கு (1)

கோளுக்கு எல்லையும் கொடும் தொழிற்கு எல்லையும் கொடியீர் – சுந்:11 38/2

TOP


கோளும் (9)

கூடினர் நாளொடு கோளும் நின்றமை – பால:5 106/3
கோளும் ஐம்பொறியும் குறைய பொருள் – அயோ:2 22/1
கோளும் என்னாலே எனல் கொண்டான் அது அன்றேல் – அயோ:11 77/2
இளங்கோவோடு எனை இருத்தி இரு கோளும் சிறை வைத்தாற்கு இளையாள் என்றே – ஆரண்:6 132/4
பொன் நெடுவரையில் தொத்திய கோளும் நாளும் ஒத்து இடைஇடை பொலிய – சுந்:3 81/2
ஒரு நாள் கவ்வும் உறு கோளும் இறப்பும் பிறப்பும் ஒழிவுற்றால் – சுந்:4 56/2
கொழுந்து சுற்ற உயிர்ப்பு இலர் கோளும் உற – சுந்:13 18/2
கொடி-மேல் இருந்து இ உலகு ஏழொடு ஏழு தொழ நின்ற கோளும் இலனாய் – யுத்2:19 249/3
கோளும் தண்டும் மழு எனும் கூற்றமும் – யுத்4:37 165/2

TOP


கோளுற்றவன் (1)

கோளுற்றவன் நெஞ்சு சுட குழைவான் – யுத்2:18 34/1

TOP


கோளுற்று (2)

கோளுற்று உன்னொடு குறித்து அமர் செய்து உயிர் கொள்வான் – யுத்3:22 60/3
கொண்டு பெயரும் குறுகும் நீளும் அவை கோளுற்று
உண்டவன் வயிற்றினையும் ஒக்கும் உவமிக்கின் – யுத்4:36 20/2,3

TOP


கோளுற (2)

கொண்டனன் ஏக நீ இ கோளுற குலுங்கல் செல்லா – ஆரண்:13 117/2
கூறுவது உளது துன்பம் கோளுற குலுங்கி உள்ளம் – யுத்3:26 87/2

TOP


கோளுறும் (3)

கொல்வாம் அன்றேல் கோளுறும் இ ஊர் எனல் கொண்டாள் – சுந்:2 85/1
கோளுறும் சிறையை நீக்கி குரை கழல் வணங்குமாகில் – யுத்1-மிகை:14 1/2
ஏன்று கோளுறும் வீரர்கள் வம்-மின் என்று இசைக்கும் – யுத்4:32 4/2

TOP


கோளுறும்-கொல் (1)

குறித்த வெம் கோபம் யார் மேல் கோளுறும்-கொல் என்று அஞ்சி – ஆரண்:13 116/1

TOP


கோளுறுமேல் (1)

கொலை கோடலின் மன் குறி கோளுறுமேல்
சிலை கோடிய-தோறும் சிர திரள் வன் – யுத்3:31 205/2,3

TOP


கோளொடு (2)

குற்றம் யாவையும் கோளொடு நீங்குக – யுத்1:9 65/3
தசும்பு நுண் நெடும் கோளொடு காலமும் சார – யுத்3:22 162/4

TOP


கோளொடும் (3)

தண்ணென் மா மதி கோளொடும் சாய்ந்து என சாய்ந்தான் – சுந்:11 57/4
கோளொடும் திரிவது என்ன குல மணி கொடும் பூண் மின்ன – யுத்1:3 150/3
உண்ட கோளொடும் ஒலி கடல் வீழ்ந்ததும் ஒக்கும் – யுத்2:15 246/4

TOP


கோளோடு (2)

கோளோடு கோள் உற்று என ஒத்து அடர்ந்தார் கொதித்தார் – கிட்:7 47/4
கோளோடு தாரகைகள் கோத்து அமைந்த மணி ஆர கோவை போன்ற – யுத்3:24 31/1

TOP


கோளோடும் (1)

கோள் ஆனார் உயிர் கோளோடும்
மூளா வெம் சினம் முற்று ஆகா – சுந்:5 49/1,2

TOP


கோற்கு (3)

இ சிலை உதைத்த கோற்கு இலக்கம் யாது என்பார் – பால:13 9/1
இ பாவை எம் கோற்கு உயிர் அன்னவள் என்ன உன்னி – பால:17 13/3
ஈங்கு இதுவே பணி ஆகில் இறந்தாரும் பிறந்தாரே எம் கோற்கு யாதும் – யுத்3:24 30/1

TOP


கோறல் (2)

வெய்து உரை சொல்ல சீறி கோறல் மேற்கொண்டுவிட்டான் – சுந்:14 37/4
கொன்று தின்றிடு-மின் என தூதரை கோறல்
வென்றி அன்று என விலக்கினை மேல் விளைவு எண்ணி – யுத்1-மிகை:4 2/2,3

TOP


கோறலால் (1)

குனித்த வில் கை வாளி மாரி மழை சொரிந்து கோறலால்
மனித்தன் மற்று ஒருத்தன் என்ற வாய்மை நன்று நன்று எனா – யுத்3-மிகை:31 19/2,3

TOP


கோறலின் (1)

தகை புல கருமத்தோரை கோறலின் தக்கார் யார்க்கும் – சுந்:12 109/3

TOP


கோறலும் (3)

மாதரை கோறலும் மறத்து நீங்கிய – யுத்1:4 95/1
ஆதரை கோறலும் அழிவு செய்யினும் – யுத்1:4 95/2
தூதரை கோறலும் தூய்து அன்றாம் என – யுத்1:4 95/3

TOP


கோறலுற்றான் (1)

கொன்று எமை காத்தி என்றான் குரிசிலும் கோறலுற்றான் – யுத்1-மிகை:7 1/4

TOP


கோறலை (1)

சுட்டிய வலியினாலே கோறலை துணிந்து நின்றான் – யுத்3:28 5/4

TOP


கோறற்கு (1)

என் உயிர் நின்னால் கோறற்கு எளியது ஒன்று அன்று யான் முன் – யுத்1:3 126/1

TOP


கோறி (3)

கோறி என்று எதிர் அந்தணன் கூறினான் – பால:7 43/4
சிறு தொழில் மனிதரை கோறி சென்று எனக்கு – யுத்2:16 85/2
பிறை எயிற்று இவனை கோறி என்று ஒரு பிறை வாய் வாளி – யுத்3:28 51/3

TOP


கோறியோ (1)

வந்தனென் என்ற பின்னும் கோறியோ மறைகள் வல்லோய் – சுந்:12 107/4

TOP


கோறிர் (1)

கோறிர் என்றனன் என்றலும் பற்றினர் கூற்றினும் கொலை வல்லார் – யுத்1:3 80/4

TOP


கோறீர் (1)

ஆன மற்றவர் இருவரை கோறீர் என்று அறைந்தான் – யுத்3:31 1/3

TOP


கோறும் (2)

குறித்தாரை யாவரையும் கொணருதியேல் நின் எதிரே கோறும் என்றான் – ஆரண்:6 129/4
கோறும் என முந்தை ஒரு சூளுறவு கொண்டார் – ஆரண்:10 56/4

TOP


கோன் (81)

அயில் முக குலிசத்து அமரர்_கோன் நகரும் அளகையும் என்று இவை அயனார் – பால:3 4/1
கோன் நிகர் குடிகள்-தம் கொள்கை சான்றன – பால:3 33/4
தீவினை நயந்து செய்த தேவர்_கோன் தனக்கு செம் கண் – பால:9 15/3
வள்ளலையே அனையானை கேகயர்_கோன் மகள் பயந்தாள் – பால:12 23/4
கோன் இவனின் கொடியோன் இலை என்பார் – பால:13 31/2
அனிகம் வந்து அடி தொழ கடிது சென்று அரசர்_கோன் – பால:20 23/1
வேந்தர் கோன் ஆணை நோக்கான் வீரன் வில் ஆண்மை பாரான் – பால:21 11/3
ஆடல் மா மத ஆனை சனகர் கோன்
நாடு எலாம் ஒரு நல் நகர் ஆயதே – பால:21 52/3,4
கோன் அணி சங்கம் வந்து குடியிருந்து அனைய கண்டத்து – பால:22 7/1
இடம் படு புகழ் சனகர் கோன் இனிது பேண – பால:23 1/1
நீட்டினன் தேவர்_கோன் கை நெற்றியில் கண்ணன் வெற்றி – பால:24 30/2
ஊன் ஒழித்தனன் வச்சிரத்து உம்பர்_கோன் – பால-மிகை:7 22/4
அரசர்_கோன் அளித்த மைந்தர் அரு மறை அனைய நால்வர் – பால-மிகை:8 2/4
ஒண் தவம் புரிய எண்ணி உம்பர்_கோன் திசையை உற்றான் – பால-மிகை:11 21/4
பூண்ட மா தவத்தன் ஆகி அரசர்_கோன் பொலியும் நீர்மை – பால-மிகை:11 22/2
கோன் இனிது உறையும் சோலை குறுகினன் குறுக அன்னான் – பால-மிகை:11 29/2
புக்கனர் சனகர் கோன் பொரு இல் நீங்கள்-தாம் – பால-மிகை:13 1/1
மறந்தான் உணர்வு என்று உன்னா வன் கேகயர்_கோன் மங்கை – அயோ:4 35/2
சொன்னாள் ஆகாள் என முன் தொழு கேகயர்_கோன் மகளை – அயோ:4 36/2
கொண்டாள் வரம் இரண்டு கேகயர்_கோன் கொம்பு அவட்கு – அயோ:4 90/1
போனார் அவரும் கேகயர்_கோன் பொன் மா நகரம் புக எய்த – அயோ:6 29/1
மேவு கானம் மிதிலையர் கோன் மகள் – அயோ:10 50/1
துன்று கரு நறும் குஞ்சி எயினர் கோன் துண்ணென்றான் – அயோ:13 28/4
புனை சுழல் புலவு வேல் கை புளிஞர்_கோன் பொரு_இல் காதல் – அயோ:13 37/2
யாண்டு என இனிது கேட்டான் எயினர்_கோன் இதனை சொன்னான் – அயோ:13 41/4
சிந்தனை யாவது என்று சிருங்கிபேரியர்_கோன் செப்ப – அயோ:13 47/2
உம்பர்_கோன் நுகர் இன் அமுது ஊட்டினார் – அயோ:14 10/4
வெவ்வேறு அலர் கண்ணினன் விண்ணவர் கோன் – ஆரண்:2 2/4
ஆயவன் அனைய கூற அரக்கர் கோன் ஐய நொய்து உன் – ஆரண்:11 35/1
ஆனவன் உரைக்க நக்க அரக்கர்_கோன் அவரை வெல்ல – ஆரண்:11 37/1
நெறி கொள் கானகம் மறைதர நிருதர்_கோன் நெஞ்சின் – ஆரண்:13 87/3
மாயையால் மதி இலா நிருதர்_கோன் மனைவியை – கிட்:3 14/1
உன்னை கண்டு உம் கோன் தன்னை உற்ற இடத்து உதவும் பெற்றி – கிட்:11 71/1
பொறிந்து இமையோர் கோன் வச்சிர பாணம் புக மூழ்க – கிட்:17 13/3
இற்றை நும் அருளும் எம் கோன் ஏவலும் இரண்டு-பாலும் – கிட்:17 24/3
அணங்கு அரா அரசர் கோன் அளவு_இல் ஆண்டு எலாம் – சுந்:2 43/1
கண்டு வரும் என்று இருக்கும் காகுத்தன் கவி_குல_கோன் – சுந்:2 225/1
கோன் என்பது அறிந்த பின்னை திறம்புவார் குறையின் அல்லால் – சுந்:3 140/4
அன்னவன்-தன்னை உம் கோன் அம்பு ஒன்றால் ஆவி வாங்கி – சுந்:4 31/1
குழுவின உம் கோன் செய்ய குறித்தது குறிப்பின் உன்னி – சுந்:4 32/3
தேண்டி நேர் கண்டேன் வாழி தீது இலன் எம் கோன் ஆகம் – சுந்:4 77/1
என்னே நிருதர் என் ஆவர் நீயே எம் கோன் துணை என்றால் – சுந்:4 112/4
பூண்டேன் எம் கோன் பொலம் கழலும் புகழே அன்றி புன் பழியும் – சுந்:4 113/3
ஆயிடை அனுமனும் அமரர்_கோன் நகர் – சுந்:9 28/1
அண்டர்_கோன் தன்னை பற்றி தருக எனா அடியேன் நிற்க – சுந்:10 3/1
புண்ணியம் உளதாம் எம் கோன் தவத்தொடும் பொருந்தினானே – சுந்:10 19/2
உரகர்_கோன் இனிது அரசு வீற்றிருந்தனன் ஒப்ப – சுந்:12 40/4
கோன் அ வானவர் பதி கொண்ட நாள் என குலைந்தார் – சுந்:13 33/4
வெல்வான் நம் கோன் தின்னு-மின் வம் என்பவர் மெய்யும் – சுந்-மிகை:3 24/2
முனியுமால் எம்மை எம் கோன் என்று அவர் மொழிந்து போந்து – சுந்-மிகை:14 7/1
மிடல் படைத்து ஒருவனாய் அமரர் கோன் விடையதா வெரிநின் மேலாய் – யுத்1:2 83/1
முனைவர் கோன் வரம் முக்கணான் வரத்தொடும் உயர்ந்தான் – யுத்1:5 52/4
அரக்கர்_கோன் அதனை கேட்டான் அழகிற்றே ஆகும் என்றான் – யுத்1:14 3/1
ஆலும் வெவ் வலி அவுணர் கோன் அரும் தவ பெருமை – யுத்1-மிகை:3 5/1
புவனம் தன்னிலே நூக்கும் என்று அவுணர் கோன் புகல – யுத்1-மிகை:3 15/2
கோன் அழன்று உருத்து வீரம் குன்றிய மனிதரோடு – யுத்1-மிகை:9 15/2
ஓங்கல் ஒன்றினை உம்பர்_கோன் – யுத்2:16 113/2
நின்றது புரிதும் மற்று இ நிருதர்_கோன் இடரும் நீங்கும் – யுத்2:16 122/3
பொருந்தினேன் அல்லேன் எம் கோன் திருவடி புனைந்தேன் அல்லேன் – யுத்2:17 41/2
பின்னையும் எம் கோன் அம்பின் கிளையொடும் பிழையாய் என்றாள் – யுத்2:17 71/4
கோன் என்பது என் எம்பி கொதித்திடுமேல் – யுத்2:18 77/4
அ கணத்து அரக்கர் கோன் அளப்பு இல் யானை தேர் – யுத்2-மிகை:16 14/1
கோமானொடு தானவர் கோன் இகலே – யுத்3:20 79/2
இன்னாத மனத்தின் இலங்கையர்_கோன் – யுத்3:21 3/2
ஆயிர கோடி திண் தேர் அமரர்_கோன் நகரம் என்ன – யுத்3:22 10/1
கோன் அலால் எனைவரும் உணரும் கோள் இலர் – யுத்3:24 87/3
ஆலம் கொண்டு இருண்ட கண்டத்து அமரர்_கோன் அருளின் பெற்ற – யுத்3:28 49/2
கோன் தலை எடுக்க வேத குலம் தலை எடுக்க குன்றா – யுத்3-மிகை:28 10/2
கோன் உரைத்தமை தலைக்கொளும் கொடும் படைத்தலைவர் – யுத்3-மிகை:31 1/4
நீல் நிற நிருதர்_கோன் எய்த நீதியின் – யுத்4:37 77/1
அரம் சுட சுடர் நெஞ்சன் அரக்கர்_கோன் – யுத்4:37 193/3
உன் உருக்கொடு புகுந்து நின்று ஓம்புதி உமை_கோன் – யுத்4:40 96/2
வான் கயிலை ஈசன் அயன் வானவர் கோன் முதல் அமரர் வாழ்த்தி ஏத்த – யுத்4-மிகை:38 1/1
சீறிய நுமரில் எம் கோன் தாக்கிட அரக்கன் சீறி – யுத்4-மிகை:41 8/3
இரவி காதலன் இலங்கையர் கோன் இவர் உதவி – யுத்4-மிகை:41 200/1
மெய்யினுக்கு உயிரை ஈந்த வேந்தர்_கோன் விமானத்தை எய்த – யுத்4-மிகை:41 248/1
பேசியது அமையும் நம் கோன் எங்கு உளன் பெரும என்றான் – யுத்4-மிகை:41 258/4
இனி ஒரு கணத்தின் எம் கோன் எழுந்தருள் தன்மை ஈண்டு – யுத்4-மிகை:41 261/1
பெரும் தடம் தானையோடும் கிராதர் கோன் பெயர்ந்து வந்தான் – யுத்4-மிகை:41 262/4
போய் இனிது இருத்தி என்ன புளிஞர் கோன் இளவல் பொன் தாள் – யுத்4-மிகை:41 265/3
ஓவியம் உயிர் பெற்று என்ன உம்பர்_கோன் நகரும் ஒவ்வா – யுத்4-மிகை:41 270/3

TOP


கோனும் (12)

நறை தரு உடைய கோனும் நான்முக கடவுள் தானும் – பால-மிகை:11 35/1
மின்னு வேல் அரக்கர்_கோனும் வேறு ஒரு நெறியில் போனான் – ஆரண்:11 39/4
எல்லோமும் செல எம் கோனும்
வில்லோடும் செல வேண்டாவோ – சுந்:5 42/3,4
எய்திய நிருதர் கோனும் இராமனை இறைஞ்சி எந்தாய் – யுத்2:16 165/1
பார்த்தனன் அரக்கர் கோனும் போம் என பகரும்-காலை – யுத்3:20 1/4
கோனும் பிற பிற தேவர்கள் குழுவும் மனம் குலைந்தார் – யுத்3:27 132/3
அது-பொழுது அரக்கர்_கோனும் அணிகொள் கோபுரத்தின் எய்தி – யுத்3:30 8/1
மாருதியோடு நீயும் வானர_கோனும் வல்லே – யுத்3:31 61/1
பூவின் அண்டர் கோனும் எண் மயங்கும் அன்ன போரின் வந்து – யுத்3:31 88/3
கோனும் அ முனிவர்-தங்கள் கூட்டமும் குலத்துக்கு ஏற்ற – யுத்4:40 27/2
இலங்கிய சேனை சூழ இளவலும் எயினர் கோனும்
கலங்கலர் காத்து நின்றார் கதிரவன் உதயம் செய்தான் – யுத்4-மிகை:41 268/3,4
செவ்வியின் நிருதர்_கோனும் சாம்பனும் வாலி சேயும் – யுத்4-மிகை:42 21/2

TOP


கோனே (1)

கோனே எனை வெல்வது ஓர் கொள்கையதோ – யுத்3:21 5/4

TOP


கோனை (8)

கோனை எய்தினார் குறையும் சிந்தையார் – அயோ:14 91/4
குடா மதி கோனை சேரும் கோமுகன் குறளி ஒத்தான் – ஆரண்-மிகை:13 2/4
தம் கோனை பிரிவுற்ற தன்மையாள் – கிட்:16 40/4
மருண்டார் வானவர் கோனை வாழ்த்தினார் – கிட்:16 51/3
கூட்டி நின் ஆர் உயிர் துணைவன் எம் கோனை நீ – சுந்:10 46/3
இலங்கையர் கோனை எய்தி எய்தியது உரைத்தார் நீவிர் – யுத்3:22 157/1
கோனை இன்று எதிர்கொள்வான் கோல மா நகர் – யுத்4-மிகை:41 216/2
கலக வாள் நிருதர்_கோனை கட்டழித்திட்ட கீர்த்தி – யுத்4-மிகை:42 37/3

TOP


கோனொடு (1)

காண்டியால் உன்முன் வந்த கவி குல கோனொடு என்றான் – கிட்:11 66/4

TOP


கோனொடும் (1)

ஆனது ஓர் அளவையின் அமரர்_கோனொடும் – யுத்4:41 111/1

TOP