கை-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கை 541
கை-கொடு 1
கை-தம்மில் 1
கை-தம்மை 1
கை-தன்னால் 5
கை-தொறும் 1
கை-மேல் 1
கை_நெல்லி 1
கை_மலை 2
கை_மலைகள் 1
கைக்கண் 1
கைக்கு 5
கைக்குமால் 1
கைக்கூலி 1
கைக்கொடு 12
கைக்கொண்ட 1
கைக்கொண்டான் 2
கைக்கொண்டு 1
கைக்கொள் 1
கைக்கொள 1
கைகடக்க 1
கைகயர் 2
கைகயள் 1
கைகயன் 3
கைகலந்து 1
கைகள் 37
கைகளால் 24
கைகளாலே 2
கைகளான் 1
கைகளில் 1
கைகளின் 9
கைகளினால் 1
கைகளும் 5
கைகளே 2
கைகளை 3
கைகளோடு 3
கைகளோடும் 1
கைகூட 1
கைகூடும் 1
கைகூப்ப 1
கைகேசி 4
கைகேசிக்கே 1
கைகேசியால் 1
கைகேசியும் 1
கைகேசியை 1
கைகேசியையும் 1
கைகையார் 1
கைகொடு 5
கைகொள் 1
கைகோப்ப 1
கைடவர் 1
கைடவன் 1
கைத்த 4
கைத்தல 2
கைத்தலங்களில் 1
கைத்தலங்களை 1
கைத்தலத்தின் 2
கைத்தலத்து 8
கைத்தலத்தும் 1
கைத்தலம் 17
கைத்தலம்-அதனால் 1
கைத்தலமும் 1
கைத்தலை 2
கைத்தலையில் 2
கைத்தவற்றின் 1
கைத்தனள் 1
கைத்தார் 1
கைத்து 6
கைத்துணை 2
கைத்தும் 1
கைதர 4
கைதவ 2
கைதவம் 8
கைதவம்-கொல் 1
கைதவர் 1
கைதவன் 1
கைதானே 1
கைதை 1
கைதொழ 5
கைதொழா 3
கைதொழுது 7
கைதொழும் 2
கைந்த 1
கைப்பட்டு 1
கைப்படை 1
கைப்பணி 1
கைப்பற்றினன் 1
கைப்பன 1
கைப்பித்த 2
கைப்புகல்-பாலனோ 1
கைபரந்து 1
கைபரப்பி 1
கைபுகற்கு 1
கைபோய் 1
கைம் 18
கைம்மலை 4
கைம்மறித்தான் 1
கைம்மா 3
கைம்மால் 1
கைம்மாவும் 1
கைம்மாவை 1
கைம்மாறாக 1
கைம்மாறு 3
கைம்மாறும் 1
கைம்மிக 12
கைம்மிகுந்து 1
கைம்மேல் 1
கைமா 1
கைய 5
கையகத்தும் 1
கையகன்று 1
கையடை 3
கையது 5
கையர் 18
கையவர் 1
கையவன் 1
கையள் 3
கையறவு 2
கையறு 4
கையன் 15
கையன 5
கையனும் 1
கையனே 1
கையனேன் 1
கையனை 1
கையா 1
கையாய் 1
கையார் 2
கையால் 99
கையாலே 3
கையாள் 3
கையாளி 1
கையாற்கு 1
கையான் 12
கையான்-தனை 1
கையிடை 1
கையிடைப்பட்டும் 1
கையில் 40
கையிலே 1
கையின் 51
கையின்-நின்று 1
கையினர் 9
கையினள் 2
கையினன் 12
கையினாய் 1
கையினார் 1
கையினால் 17
கையினாள் 2
கையினான் 9
கையினிடை 1
கையினில் 3
கையினின் 2
கையினின்று 1
கையினும் 4
கையினை 3
கையினொடு 1
கையீர் 1
கையுடையானை 1
கையும் 30
கையுற்றார் 1
கையுற 1
கையுறு 1
கையுறை 1
கையெடுத்து 2
கையே 2
கையை 9
கையையும் 3
கையொடு 12
கையொடும் 4
கையொத்து 1
கையோடு 1
கையோடும் 1
கையோர் 1
கைலை 2
கைலையோடும் 1
கைவகுத்தாள் 1
கைவரை 1
கைவலி-அதனால் 1
கைவளை 1
கைவாள் 1
கைவிட்டார் 1
கைவிட்டு 6
கைவிட 1
கைவிடா 1
கைவிடின் 1
கைவிடீர் 1
கைவிடும் 1
கைவிடுவோம் 1
கைவிதிர்த்தான் 1
கைவிளக்கு 1
கைவினை 1
கைவினையாலும் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


கை (541)

ஞானம் முன்னிய நான்மறையாளர் கை
தானம் என்ன தழைத்தது நீத்தமே – பால:1 5/3,4
கதவினை முட்டி மள்ளர் கை எடுத்து ஆர்ப்ப ஓடி – பால:1 16/1
ததை மணி சிந்த உந்தி தறி இற தட கை சாய்த்து – பால:1 16/3
கண் கை கால் முகம் வாய் ஒக்கும் களை அலால் களை இலாமை – பால:2 10/2
பாலின் ஊட்டுவார் செம் கை பங்கயம் – பால:2 58/3
மண்ணிடை வெட்டுவ வாள் கை மைந்தர்-தம் – பால:3 43/2
கரியொடு கரி எதிர் பொருத்தி கை படை – பால:3 67/1
கை ஆர் புனலால் நனையாதன கையும் இல்லை – பால:4 3/2
மே வரும் கை அடை வேலும் தேயுமால் – பால:4 8/2
கழுந்து ஓடும் வரி சிலை கை கடல் தானை புடை சூழ கழல் கால் வேந்தன் – பால:5 56/2
சுரா மலைய தளர் கை கரி எய்த்தே – பால:5 115/1
கை வழி நிதி எனும் நதி கலைமறையோர் – பால:5 119/3
கடம் கலுழ் தடம் களிறு கையொடு கை தெற்றா – பால:7 31/1
செம் கை சூல வெம் தீயினை தீய தன் – பால:7 45/3
நினைக்கிலை என் கை நிமிர்ந்திட வந்து – பால:8 17/1
நெடியவன் குறிய கை நீரில் நீட்டினான் – பால:8 23/4
தூயவன் அவனை நின் கை சுடு சரம் அனைய சொல்லால் – பால:9 21/2
கை வண்ணம் அங்கு கண்டேன் கால் வண்ணம் இங்கு கண்டேன் – பால:9 24/4
கை வழி நயனம் செல்ல கண் வழி மனமும் செல்ல – பால:10 8/3
வள் உகிர் தளிர் கை நோவ மாடகம் பற்றி வார்ந்த – பால:10 11/1
கை புகின் சிவந்து காட்டும் கந்துகம் பலவும் கண்டார் – பால:10 16/4
கம்பம் இல் கொடு மன காம வேடன் கை
அம்பொடு சோர்வது ஓர் மயிலும் அன்னவள் – பால:10 49/1,2
எய்வான் ஒருவன் கை ஓயான் உயிரும் ஒன்றே இனி இல்லை – பால:10 66/3
பசை ஆக மறையவர் கை நறை மலரும் நிறை புனலும் பரந்து பாய – பால:11 14/2
கொல் ஆழி நீத்து அங்கு ஓர் குனி வயிர சிலை தட கை கொண்ட கொண்டல் – பால:11 17/1
கயல் கடல் சூழ் உலகு எல்லாம் கை_நெல்லி கனி ஆக்கி – பால:12 12/1
கலி தானை கடலோடும் கை தான களிற்று அரசர் – பால:13 20/1
பாணி இவன் படர் செம் கை படாதேல் – பால:13 28/3
பித்த யானை பிணங்கி பிடியில் கை
வைத்த மேல் இருந்து அஞ்சிய மங்கைமார் – பால:14 38/1,2
நடையர் நாசி புதைத்த கை நாற்றலர் – பால:14 42/2
சூடக தளிர் கை மற்றை சுடர் மணி தட கை பற்றி – பால:14 52/2
சூடக தளிர் கை மற்றை சுடர் மணி தட கை பற்றி – பால:14 52/2
பால் செறி கடலில் தோன்றும் பனை கை மால் யானை என்ன – பால:14 59/3
கொற்ற வேல் மன்னர் செம் கை பங்கய குழாங்கள் கூம்ப – பால:14 75/3
கொம்புகள் பனை கை நீட்டி குழையொடும் ஒடித்து கோட்டு – பால:16 2/3
கடக கை எறிந்து தம்மில் கரும் கழல் வீரர் நக்கார் – பால:16 18/4
கை என மலர வேண்டி அரும்பிய காந்தள் நோக்கி – பால:16 23/1
பின்னங்கள் உகிரின் செய்து பிண்டி அம் தளிர் கை கொண்ட – பால:16 24/1
கலந்தவர் போல ஒல்கி ஒசிந்தன சில கை வாரா – பால:17 10/3
கை போதினோடு நெடும் கண் பனி சோர நின்றாள் – பால:17 13/4
சாகை தம் கை கண்கள் புதைத்தே தளர்வாளும் – பால:17 30/4
காக்கல் ஆவது காமன் கை வில் எனும் – பால:17 35/2
கை அவாம் உருவத்தார்-தம் கண் மலர் குவளை பூத்த – பால:18 3/2
புண்டரீக கை கூப்பி புனல் முகந்து இறைக்கின்றாரும் – பால:18 5/4
பொன் தொடி தளிர் கை சங்கம் வண்டொடு புலம்பி ஆர்ப்ப – பால:18 11/1
தொடி உலாம் கமல செம் கை தூ நகை துவர்த்த செ வாய் – பால:18 13/1
மேவலாம் தகைமைத்து அல்லால் வேழ வில் தட கை வீரற்கு – பால:18 15/1
கை கொள் வாள் ஒளிபட சிவந்து காட்ட தன் – பால:19 8/2
சினம் கெழு வாள் கை ஓர் செம்மல்-பால் ஒரு – பால:19 43/1
உழுத வெம் புண்களில் வளை கை ஒற்றினாள் – பால:19 53/2
தாள் கண்டார் தாளே கண்டார் தட கை கண்டாரும் அஃதே – பால:21 19/2
புலம்பு சேடியர் கை மிசை போயினாள் – பால:21 20/4
கனக நூபுரம் கை வளையோடு உக – பால:21 26/1
கை அம்பு அற்று உடைவாளினும் கை வைத்தான் – பால:21 32/4
கை அம்பு அற்று உடைவாளினும் கை வைத்தான் – பால:21 32/4
தலை அவிழ் கோதை ஓதி சானகி தளிர் கை என்னும் – பால:22 11/1
முளரிகள் இராமன் செம் கை முறைமையின் தீண்ட நோற்ற – பால:22 11/2
கை வளர் மயில்_அனாளை வலம் செய்து காப்பும் இட்டார் – பால:22 18/4
சங்கம் கை உடைமையாலும் தாமரை கோயிலாலும் – பால:22 21/1
கை வளை திருத்துபு கடை கணின் உணர்ந்தாள் – பால:22 37/4
கண்ணுறு கரும் கடல் அதனை கை வளர் – பால:23 62/2
தையல் தளிர் கை தட கை பிடித்தான் – பால:23 89/4
தையல் தளிர் கை தட கை பிடித்தான் – பால:23 89/4
பொன்_தொடி கை கொடு நல் மனை புக்கான் – பால:23 92/4
கை போதகம் நிகர் காவலர் குழு வந்து அடி கதுவ – பால:24 2/3
நீட்டினன் தேவர்_கோன் கை நெற்றியில் கண்ணன் வெற்றி – பால:24 30/2
கை அவண் நெகிழ்தலும் கணையும் சென்று அவன் – பால:24 39/3
பரிவு அறு சிந்தை அ பரசுராமன் கை
வரி சிலை வாங்கி ஓர் வசையை நல்கிய – பால:24 43/1,2
இரு கை வேழத்து இராகவன் தன் கதை – பால-மிகை:0 9/2
வித்தகம் தரித்த செம் கை விமலையை அமலை-தன்னை – பால-மிகை:0 12/2
தழை செவி சிறு கண் தாழ் கை தந்த சிந்துரமும் தாரை – பால-மிகை:0 13/1
மோதுறு கடல் எலாம் ஒரு கை மொண்டிடு – பால-மிகை:7 11/2
மறிபட வாமனன் மலர் கை தர்ப்பையால் – பால-மிகை:8 12/2
வாட்டம் இல் அந்தணன் மலர் கை நீட்டினான் – பால-மிகை:8 13/4
தனை ஒவ்வாதவன் மகிழ்ச்சியால் வாசவன் தன் கை
வனையும் மாலையும் நீட்டலும் தோட்டியால் வாங்கி – பால-மிகை:9 10/1,2
அணங்கினை அவன் கை ஈந்து ஆண்டு அரும் தவனோடும் வாச – பால-மிகை:9 64/3
கை தொடர் கணையினோடும் கார்முகம் வளைய வாங்கி – பால-மிகை:11 18/3
எய்தனன் முனியும் தன கை தண்டினை எதிர்க என்றான் – பால-மிகை:11 18/4
சென்னி தாழ்ந்து இரு செம் கை மலர் குவித்து – பால-மிகை:11 53/2
கற்றை வார் சடையினான் கை கொளும் தனு இற – பால-மிகை:20 2/1
தெவ் அடு சிலை கை என் சிறுவர் செவ்வியர் – அயோ:2 53/2
ஆழி நெடும் கை மடங்கல் ஆளி அன்னான் – அயோ:3 5/4
கண்ணிலன் ஒப்ப அயர்க்கும் வன் கை வேல் வெம் – அயோ:3 19/3
நாம வில் கை இராமனை தொழு நாள் அடைந்த உமக்கு எலாம் – அயோ:3 55/1
சுந்தர தட கை தானை மடக்கு உற துவண்டு நின்றான் – அயோ:3 108/3
செம் கை கூப்பி நின் காதல் திரு மகன் – அயோ:4 3/2
அ கை கரியின் குரலே அன்று ஈது என்ன வெருவா – அயோ:4 75/3
கை ஆர் கணை சென்றது அலால் கண்ணின் தெரிய காணேன் – அயோ:4 80/4
கங்கைக்கு இறைவன் கடக கை புடைத்து நக்கான் – அயோ:4 113/4
பொன் ஒத்த மேனி புயல் ஒத்த தட கை யானை – அயோ:4 122/2
விலக்கார் அவர் வந்து விலக்கினும் என் கை வாளிக்கு – அயோ:4 124/2
கை துடைத்து ஏகவும் கடவையோ ஐய – அயோ:4 154/2
தாங்கிய செம் கை தம் தலையின் மேல் உளார் – அயோ:4 191/4
நீட்டில களிறு கை நீரின் வாய் புதல் – அயோ:4 207/1
மூரி வில் கை இளையவன் முன் செல – அயோ:4 228/2
நள்ளில் போன வரி சிலை கை நம்பி செய்கை நடத்துவாம் – அயோ:6 38/4
செம் கை பற்றினன் தேவரும் துன்பு அற – அயோ:7 16/2
திரை கை நீட்டி செவிலியின் ஆட்டினாள் – அயோ:7 22/4
கால் உள சிலை பூணும் கை உள கலி வானின் – அயோ:8 28/3
கை ஞிறை நிமிர் கண்ணாய் கருதின இனம் என்றே – அயோ:9 6/2
பிளிறு மேகத்தை பிடி என பெரும் பனை தட கை
களிறு நீட்டும் அ சித்திரகூடத்தை கண்டார் – அயோ:9 47/3,4
தொளை கொள் தாழ் தட கை நெடும் துருத்தியில் தூக்கி – அயோ:10 29/2
கை வணத்த வாய் கிள்ளை தந்து அளிப்பன காணாய் – அயோ:10 34/4
இடுங்கல்_இல் கை விசித்து ஏற்றி எங்கணும் – அயோ:10 44/3
தா இல் எம்பி கை சாலை சமைத்தன – அயோ:10 50/3
இரு கை கூப்பி இறைஞ்சினன் எய்தியது – அயோ:11 37/2
யாண்டையான் பணித்திர் என்று இரு கை கூப்பினான் – அயோ:11 42/4
வாழிய கரியவன் வறியன் கை என – அயோ:11 54/2
மடித்தது வாய் நெடு மழை கை மண் பக – அயோ:11 66/3
கை ஆர் கல்லை புல் அடகு உண்ண கலம் ஏந்தி – அயோ:11 79/2
தாள் தொடு தட கை அ தருமமே அனான் – அயோ:11 92/4
துணி குறு வயிர வாள் தட கை தூக்கி போய் – அயோ:11 112/2
கரை செய் வேலை போல் நகரி கை எடுத்து – அயோ:11 120/1
பிடியொடு நடந்தன பெரும் கை வேழமே – அயோ:12 28/4
கை உறு கவர் அயில் பிடித்த காலன் தான் – அயோ:13 8/2
நின்ற கொடை கை என் அன்பன் உடுக்க நெடும் சீரை – அயோ:13 21/1
புனை சுழல் புலவு வேல் கை புளிஞர்_கோன் பொரு_இல் காதல் – அயோ:13 37/2
செம் வழி உள்ளத்து அண்ணல் தென் திசை செம் கை கூப்பி – அயோ:13 38/2
வார் சிலை தட கை வள்ளல் வைகிய பள்ளி கண்டான் – அயோ:13 39/2
நெடிய கை எடுத்து நீட்டி நீந்தின நெடும் கை வேழம் – அயோ:13 49/4
நெடிய கை எடுத்து நீட்டி நீந்தின நெடும் கை வேழம் – அயோ:13 49/4
சூடக தளிர் கை மாதர் குழுமினர் துவன்றி தோன்ற – அயோ:13 54/2
கை வீர களிறு அனைய காளை இவன் தன்னோடும் கலந்து நீவிர் – அயோ:13 66/3
அந்தர் வந்து என அந்தி தன் கை தர – அயோ:14 14/3
திரிவன சுடர் கணை திசை கை யானைகள் – அயோ:14 31/3
வன் தட கை தம்பியரும் வந்து அடைந்த மன்னவரும் – அயோ:14 65/3
தான் அவன் துணை மலர் தட கை பற்றினான் – அயோ:14 130/4
கை கொளும் அடைக்கலம் கரந்து வவ்வினோன் – அயோ-மிகை:11 4/2
கை குறும் கண் மலை போல் குமரர் காமம் முதல் ஆம் – ஆரண்:1 2/2
கிட்ட இட்டு இடை கிடந்தன செறிந்தது ஒரு கை
தொட்ட மு தலை அயில் தொகை மிடல் கழுவொடே – ஆரண்:1 5/3,4
ஒன்றின் ஒன்று இடை அடுக்கின தட கை உதவ – ஆரண்:1 10/2
அல்லி புல்லும் அலர் அன்னம் அனையாளை ஒரு கை
சொல்லும் எல்லையில் முகந்து உயர் விசும்பு தொடர – ஆரண்:1 19/3,4
கை துணித்தும் என முந்து கடுகி படர் புயத்து – ஆரண்:1 34/3
கடுத்த கராம் கதுவ நிமிர் கை எடுத்து மெய் கலங்கி – ஆரண்:1 48/1
வெம்பு வில் கை வீர பேர் – ஆரண்:1 63/2
கை கொள் கால வேலினார் – ஆரண்:1 70/1
தாழி தரை ஆக தண் தயிர் நீர் ஆக தட வரையே மத்து ஆக தாமரை கை நோவ – ஆரண்:2 29/3
கண்டு ஒரு கை வாரினன் முகந்து கடல் எல்லாம் – ஆரண்:3 37/3
தாமரை செம் கண் இ தடம் கை வீரர்கள் – ஆரண்:4 13/2
வில் இயல் தட கை வீரன் வீங்கு நீர் ஆற்றின் பாங்கர் – ஆரண்:5 6/1
அயரும் கை குலைத்து அலமரும் ஆர் உயிர் சோரும் – ஆரண்:6 90/2
கல் ஈரும் படை தட கை அடல் கர தூடணர் முதலா – ஆரண்:6 105/1
வன் திண் கை சிலை நெடும் தோள் மரகதத்தின் மலை வந்தான் – ஆரண்:6 106/4
வென்றி வேல் கை நிருதரை வேர் அற – ஆரண்:7 5/3
இரு கை மால் வரை ஏழினொடு ஏழ் அனார் – ஆரண்:7 10/2
எழுவின் நீள் தட கை எழு_நான்கையும் – ஆரண்:7 19/3
களிறு எலாம் பட கை தலை மேல் உற – ஆரண்:7 21/3
தறியின் நீங்கிய தாழ் தட கை துணை – ஆரண்:7 27/1
பல் பதினாயிரம் படை கை வீரரே – ஆரண்:7 30/4
வளைந்த-காலையில் வளைந்தது அ இராமன் கை வரி வில் – ஆரண்:7 75/1
தலை மிதந்தன நெடும் தடி மிதந்தன தட கை_மலை – ஆரண்:7 83/2
கவந்த பந்தங்கள் களித்தன குளித்த கை_மலைகள் – ஆரண்:7 86/1
கவரி வெண்குடை எனும் நுரைய கை_மலை – ஆரண்:7 119/1
கை களிறு அன்னவன் பகழி கண்டகர் – ஆரண்:7 123/1
கணத்தின் மேல் நின்ற வானவர் கை புடைத்து ஆர்ப்ப – ஆரண்:7 136/1
கண்டிலேன் என புகல் என கை தலை கொள்வார் – ஆரண்:7 138/4
உச்ச வீரன் கை சுடு சரம் நிருதர் நெஞ்சு உருவ – ஆரண்:7 139/3
உம் கை வாளொடு போய் விழுந்து ஊர் புகலுற்றீர் – ஆரண்:8 4/2
வெம்பு படை வில் கை விசய கரன் வெகுண்டான் – ஆரண்:9 1/3
வந்து வரி வில் கை மத யானையை வளைத்தான் – ஆரண்:9 2/4
வாங்குகின்ற வல கை ஓர் வாளியால் – ஆரண்:9 21/3
வல கை வீழ்தலும் மற்றை கையால் வெற்றி – ஆரண்:9 22/1
தங்கை தன் கை வயிறு தகர்த்தனள் – ஆரண்:9 29/2
அலங்கல் வேல் கை அரக்கரை ஆசு அற – ஆரண்:9 31/1
ஆணிக்கு அமை பொன் கை மணி சுடர் ஆர் விளக்கம் – ஆரண்:10 158/1
இரு கை சுமந்தாய் இனிதின் இருந்தாய் இகல் வேல் உன் – ஆரண்:11 5/3
தானையும் வேண்டுமோ என் தட கை வாள் தக்கது அன்றோ – ஆரண்:11 37/2
வைதேவி தன் வால் வளை மென் கை எனும் – ஆரண்:11 45/3
காண தகும் என்றனள் கை தொழுவாள் – ஆரண்:11 49/4
இன்னமும் காண்டி வாழி ஏகு என இரு கை கூப்பி – ஆரண்:11 68/3
நிரை வளை முன் கை இ நின்ற நங்கையின் – ஆரண்:12 30/3
சென்றன திரள் தோள் வானம் தீண்டின மகுடம் திண் கை
ஒன்றொடு ஒன்று அடித்த மேகத்து உரும் என எயிற்றின் ஒளி – ஆரண்:12 62/2,3
கவினும் வெம் சிலை கை வென்றி காகுத்தன் கற்பினேனை – ஆரண்:12 67/2
இந்த நிலனோடும் எடுத்த கை நால் – ஆரண்:12 79/2
வன் திண் கை எறிந்து நக்கான் வாழ்க்கை_நாள் வறிது வீழ்ப்பான் – ஆரண்:12 80/4
கை ஆர முகந்து கொடு அந்தகனார் – ஆரண்:13 10/3
கை கார் முகத்தோடு கடை புருவம் குனித்தான் – ஆரண்:13 22/4
தாளால் இறுத்தான் தழல் வண்ணன் தட கை வில்லை – ஆரண்:13 30/3
பொன் துன்னும் வில் கை இள வீரன் வந்து புனை தாள் இறைஞ்சு பொழுதில் – ஆரண்:13 65/2
அம்பு இழை வரி வில் செம் கை ஐயன்மீர் ஆயும் காலை – ஆரண்:13 124/3
வென்றி வில் கை இளவலை மேல் எலாம் – ஆரண்:14 19/1
நீள் அரவ சரி தாழ் கை நிரைத்தாள் – ஆரண்:14 47/1
செற்றிலள் கை துணை சென்னியில் வைத்தாள் – ஆரண்:14 54/2
வரி வில் கை என் ஆர் உயிர் வந்திலனால் – ஆரண்:14 65/1
இளையவன் விளம்பிநின்று இரு கை கூப்பினான் – ஆரண்:14 90/4
எய்யும் சிலை கை இருவரும் சென்று இருந்தே நீட்டி எ உயிரும் – ஆரண்:15 1/3
ஆம் எனல் ஆய கை மதிட்குள் ஆயினார் – ஆரண்:15 6/4
புரந்தரன் களாஞ்சி கை எடுத்து போற்றவே – ஆரண்-மிகை:10 9/4
வெம் சம தொழிலர் தவ மெய்யர் கை சிலையர் என – கிட்:2 4/3
புனை மலர் தட கை நீட்டி போந்து இனிது இருத்தி என்றான் – கிட்:3 20/4
முரண் உடை தட கை ஓச்சி முன்னவன் பின் வந்தேனை – கிட்:3 25/1
குன்று போல நின்று இரு கை கூப்பினான் – கிட்:3 36/2
தளிரியல் பாகத்தான் தட கை ஆழியான் – கிட்:6 17/2
கடும் கதிரோன் மகன் ஆக்கி கை வளர் – கிட்:6 29/2
இனைய வில் தட கை வீரர் ஏகுகின்ற குன்றமே – கிட்:7 6/4
கை கொடு கைத்தலம் புடைப்ப காவலின் – கிட்:7 17/1
கை நெகிழ்ந்தனன் நெகிழ்ந்திலன் கடும் கணை கவர்தல் – கிட்:7 66/4
அனுமன் என்பவனை ஆழி ஐய நின் செய்ய செம் கை
தனு என நினைதி மற்று என் தம்பி நின் தம்பி ஆக – கிட்:7 135/1,2
வன் துணை தட கை நீட்டி வாங்கினன் தழுவி மைந்த – கிட்:7 136/2
அஞ்சலித்து அறியா செம் கை ஆணையாய் அமரர் யாரும் – கிட்:7 150/2
தன் துணை தட கை ஆர தனையனை தழுவி சால – கிட்:7 155/2
கை அவண் நெகிழ்தலோடும் கடும் கணை கால வாலி – கிட்:7 158/1
பாலியா முன்னர் நின்ற பரிதி சேய் செம் கை பற்றி – கிட்:8 1/2
ஏங்கினள் இரங்கி விம்மி உருகினள் இரு கை கூப்பி – கிட்:8 3/2
கை தொழில் செய்வேன் என்று கழல் இணை வணங்கும் காலை – கிட்:9 28/3
இன் இசை முரல்வ நோக்கி இரு நில_மகள் கை ஏந்தி – கிட்:10 30/3
தடம் கை கூப்பினன் தாரை முன் நாள் தந்த – கிட்:11 22/2
தான் உற பற்றி முற்றும் தைவந்து தட கை வீர – கிட்:11 78/2
சாயை புக்கு உறலால் கண்டோர் அயர்வுற கை விலோடும் – கிட்:11 99/3
சுண்ணமும் தூசும் வீசி சூடக தொடி கை மாதர் – கிட்:11 101/1
கை தொடர்ந்து அயல் செல காதல் முன் செல – கிட்:11 123/4
புயல் பொரு தட கை நீ புரக்கும் பல் உயிர் – கிட்:11 127/3
கை நஞ்சு ஆயுதம் உடைய அ கடவுளை கண்டும் – கிட்:12 20/1
வென்றி வில் கை இராமன் விருப்பினால் – கிட்:13 4/2
வன் கை யாழ் மணி கை என்றல் மற்று ஒன்றை உணர்த்தல் அன்றி – கிட்:13 45/3
வன் கை யாழ் மணி கை என்றல் மற்று ஒன்றை உணர்த்தல் அன்றி – கிட்:13 45/3
தாமரை மலர்க்கு உவமை சால்புறு தளிர் கை
பூ மருவு பொன் செறி குறங்கிடை பொருந்த – கிட்:14 46/1,2
கை இல் போர் அரக்கன் மார்பினிடை பறித்து எருவை வேந்தன் – கிட்:15 29/3
கை உறை நெல்லி தன்மையின் எல்லாம் கரை கண்டாம் – கிட்:17 1/2
சூரியன் வெற்றி காதலனோடும் சுடர் வில் கை
ஆரியனை சென்றே தொழுது உற்றது அறைகிற்பின் – கிட்:17 2/1,2
கூம்பலொடும் சேர் கை கமலத்தன் குலம் எல்லாம் – கிட்:17 20/3
கலங்குவது எவரை கண்டால் அவர் என்பர் கை வில் ஏந்தி – சுந்:0 1/3
கை உற மரங்கள் பற்றி பிளிறின களி நல் யானை – சுந்:1 5/4
மயில் இயல் தளிர் கை மாதர் தழீஇ கொள பொலிந்த வானோர் – சுந்:1 11/2
கால் விசை தட கை நீட்டி கட்புலம் கதுவா வண்ணம் – சுந்:1 16/3
தட கை நால்_ஐந்து பத்து தலைகளும் உடையான்-தானே – சுந்:1 28/1
தருவன தட கை தள்ளா நிமிர்ச்சிய தம்முள் ஒப்ப – சுந்:1 38/2
அடியா-முன்னம் அம் கை அனைத்தும் ஒரு கையால் – சுந்:2 89/1
ஆவினான் புகழ் அம் கை நரம்பினால் – சுந்:2 176/2
அ நிலையான் பெயர் உரைப்பான் ஆய் வளை கை அணி_இழையார் – சுந்:2 222/1
இன்னமும் துயில்க என இரு கை கூப்பினாள் – சுந்:3 53/4
குடக தட கை சுடு சினத்து அடு போர் அரக்கியர் தலை-தொறும் சுமப்ப – சுந்:3 91/4
சொன்ன நீசன் கை தொடுவதன் முன் துகைத்து உழக்கி – சுந்:3 135/3
கை உறு நெல்லி அம் கனியின் காண்டியால் – சுந்:4 25/3
தாள் தொடு தட கை வேறு உவமை சாலுமே – சுந்:4 47/4
கை செறி முகிழ் உகிர் கனகன் என்பவன் – சுந்:4 48/2
தனி கை சிலையும் வானவரும் முனிவர் குழுவும் தனி அறனும் – சுந்:4 55/2
கை குரல் வரி வில்லானும் இளையவன் வரவு கண்டான் – சுந்:4 75/4
நூறுவென் என்று கை வில் நோக்கிய-காலை நோக்கி – சுந்:4 80/2
எவ்விய வரி வில் செம் கை இருவரும் இடரின் வீழ்ந்தார் – சுந்:4 81/4
ஆழி நெடும் கை ஆண்தகை-தன் அருளும் புகழும் அழிவு இன்றி – சுந்:4 110/1
பள்ளம் ஒரு கை நீர் அள்ளி குடிக்க சாலும் பான்மையதோ – சுந்:4 115/2
இம்பர் உலகொடு எ உலகும் எடுக்கும் மிடுக்கர் இராமன் கை
அம்பின் உதவும் படை தலைவர் அவரை நோக்கின் இ அரக்கர் – சுந்:4 117/2,3
வெறும் கை பெயரேன் ஒருவராலும் விளியாதேன் – சுந்:5 4/4
கரம் பயில் முரசு_இனம் சுறங்க கை தொடர் – சுந்:5 57/1
அனகன் கை அம்பு எனும் அளவு இல் ஊதையால் – சுந்:5 59/3
மட பிடியினுக்கு உதவ மையின் நிமிர் கை வைத்து – சுந்:6 13/3
அம் கை பத்து இரட்டியான்-தன் ஆணையால் அழகு மாண – சுந்:6 51/3
கை பரந்து உலகு பொங்கி கடையுகம் முடியும்-காலை – சுந்:7 10/3
இறவினின் உதவு நெடும் தார் உயர் மரம் ஒரு கை இயைந்தான் – சுந்:7 24/2
தாள்கள் இற்றன இற்றன படை உடை தட கை – சுந்:7 31/4
பறக்கினும் கொல்லும் படரினும் கொல்லும் மின் படை கை
நிற கரும் கழல் அரக்கர்கள் நெறி-தொறும் பொறிகள் – சுந்:7 38/2,3
தட கை யானைகள் மறிந்தன கோபுரம் தகர்ந்த – சுந்:7 41/3
செய்தி செய்தி சிலை கை கொண்டால் வெறும் கை திரிவோரை – சுந்:8 45/1
செய்தி செய்தி சிலை கை கொண்டால் வெறும் கை திரிவோரை – சுந்:8 45/1
தொக்கது ஆம் படை சுரி குழல் மடந்தையர் தொடி கை
மக்கள் தாயர் மற்று யாவரும் தடுத்தனர் மறுகி – சுந்:9 13/1,2
கை பரந்து எழு சேனை அம் கடலிடை கலந்தார் – சுந்:9 14/1
கையொடு கை உற அணியும் கட்டினார் – சுந்:9 24/3
இரண்டு மால் யானை கை இரண்டின் ஏந்தி வேறு – சுந்:9 34/3
அன்றினர் பலர் உளர் ஐயன் கை உள – சுந்:9 44/3
நெய் தலை உற்ற வேல் கை நிருதர் அ செருவில் நேர்ந்தார் – சுந்:9 64/1
கை தலை பூசல் பொங்க கடுகினர் காலன் உட்கும் – சுந்:9 64/3
காட்டுவாயாதி என்று அழுது கை கூப்பினாள் – சுந்:10 46/4
கூறு இரண்டு ஆக்கும் வாள் கை குழுவையும் குணிக்கல் ஆற்றேம் – சுந்:11 6/2
கண் அனார் உயிரே ஒப்பார் கை படைக்கலத்தின் காப்பார் – சுந்:11 17/1
கட்டு ஏறு நறும் கமழ் கண்ணி இ காளை என் கை
பட்டால் அதுவே அ இராவணன் பாடும் ஆகும் – சுந்:11 25/1,2
பாவி வேடன் கை பார்ப்பு உற பேதுறும் – சுந்:12 30/3
இவன் என கூறி நின்று இரு கை கூப்பினான் – சுந்:12 62/4
காலமும் கணக்கும் நீத்த காரணன் கை வில் ஏந்தி – சுந்:12 75/2
தழுவினன் இரண்டு_நூறு_ஆயிரம் புய தட கை தாம்போடு – சுந்:12 128/3
தெள்ளிய கடவுள் தச்சன் கை முயன்று அரிதின் செய்த – சுந்:12 132/2
அணி வளை கை நல்லார் அமைந்துளார் – சுந்:13 3/4
கை எடுத்து அழைத்து ஓடின ஓடை வெம் களி மா – சுந்:13 30/4
கால் கொடு கை கொடு கார் போல் – சுந்:13 48/2
கை நாகம் அனையோன் உற்றது உணர்த்தினன் கணத்தின் காலை – சுந்:14 2/2
பூண்ட பேர் அடையாளம் கை கொண்டதும் புகன்று போரில் – சுந்:14 9/2
பொன் பொழி தட கை அ பொரு_இல் வீரனும் – சுந்:14 21/3
கை எனல் ஆயிற்று அன்றே கை புக்க மணியின் காட்சி – சுந்:14 47/4
கை எனல் ஆயிற்று அன்றே கை புக்க மணியின் காட்சி – சுந்:14 47/4
அன்றே அரக்கர் வருக்கம் உடன் அடைவது அல்லாது அரியின் கை
மன்றே கமழும் தொடை அன்றே நிருதர் குழுவும் மாநகரும் – சுந்-மிகை:4 9/2,3
என்றலும் இரு கை கூப்பி இரு நிலம் நுதலில் தோய – சுந்-மிகை:7 2/1
கட்டும் என்றனர் குரங்கு இது கடிய கை படையால் – சுந்-மிகை:7 9/1
குன்று இரு கை கொடு எறிந்து அவர் கொற்றம் – சுந்-மிகை:9 2/3
கழிந்து ஓடிட தன் கை மராமரம் கொண்டு வீசி – சுந்-மிகை:11 28/3
அங்கதன்-தன்னை அண்மி அனுமனும் இரு கை கூப்பி – சுந்-மிகை:14 3/1
ஒருவர் கை கொள்ளும் தேனை ஒருவர் கொண்டு ஓடி போவர் – சுந்-மிகை:14 5/2
குன்று என பணிந்தனன் இரு கை கூப்பியே – சுந்-மிகை:14 20/4
தாழ்ந்து கை பற்றி மெய் தழீஇக்கொண்டு உம்மை யான் – சுந்-மிகை:14 36/3
என்று உரைத்து எழுந்த வேலை மாருதி இரு கை கூப்பி – சுந்-மிகை:14 45/1
வெம் கை சிலையன் தூணியினன் விடாத முனிவின் மேல் செல்லும் – யுத்1:1 10/2
அம் கை திரள்கள் எடுத்து ஓடி ஆர்த்தது ஒத்தது அணி ஆழி – யுத்1:1 10/4
காவலன் கண் எதிர் அவனை கை கவித்து – யுத்1:2 38/1
நஞ்சின் வெய்யவன் கை எறிந்து உரும் என நக்கான் – யுத்1:2 117/4
பாழி வன் தடம் திசை சுமந்து ஓங்கிய பணை கை
பூழை வன் கரி இரண்டு இரு கைக்கொடு பொருந்தும் – யுத்1:3 3/1,2
கை ஆயிரம் அல்ல கணக்கு இல என்று – யுத்1:3 116/3
ஆடினான் அழுதான் பாடி அரற்றினான் சிரத்தில் செம் கை
சூடினான் தொழுதான் ஓடி உலகு எலாம் துகைத்தான் துள்ளி – யுத்1:3 128/3,4
எத்துணை போதும் கை என்று இயம்பினால் எண்ணற்கு ஏற்ற – யுத்1:3 132/1
தாழ் இருள் பிழம்பின் தேய்க்கும் சிலவரை தட கை தாக்கி – யுத்1:3 140/4
அ புறத்து அண்டம்-தோறும் தடவின சில கை அம்மா – யுத்1:3 142/4
தாள் இணை இரண்டும் பற்றி சுழற்றினன் தட கை ஒன்றால் – யுத்1:3 150/4
கஞ்ச மலர் பழிக்கும் கை அபயம் காட்டினான் – யுத்1:3 162/4
தட மலர் கண்ணனை தட கை கூப்பி நின்று – யுத்1:4 56/1
கண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் கை பொருள் – யுத்1:4 67/2
கை புகுந்து உறு சரண் அருளி காத்துமேல் – யுத்1:4 73/1
பெற்றுடைய பெரு வரமும் பிறந்துடைய வஞ்சனையும் பிறவும் உன் கை
வில் தொடையின் விடுகணையால் வெந்து ஒழியும் என கருதி விரைவின் வந்தான் – யுத்1:4 99/1,2
பாற்கடல் சுற்ற வில் கை வட வரை பாங்கு நிற்ப – யுத்1:4 129/3
கை கலந்து எரி கரும் கடல் கார் அகல் கடுப்ப – யுத்1:6 24/3
காடு பற்றிய பெரும் கனலின் கை பரந்து – யுத்1:6 51/3
எடுக்கினும் அ மலை ஒரு கை ஏந்தியிட்டு – யுத்1:8 8/2
கை எடுத்து அழைத்த யானை போன்றன களி நல் யானை – யுத்1:8 16/4
புழை உடை தட கை ஒன்றோடு ஒன்று இடை பொருந்த சுற்றி – யுத்1:8 21/2
மான வேல் கை இலங்கையர் மன்னனும் – யுத்1:8 70/3
மன் நெடு நகரம் மாடே வரவர வயிர செம் கை
பொன் நெடும் திரள் தோள் ஐயன் மெய் உற புழுங்கி நைந்தான் – யுத்1:9 22/1,2
வல் வில் கை வீர மற்று இ வானரர் வலியை நோக்கி – யுத்1:9 29/2
பனை கை வன் குரங்கின் படர் சேனையை – யுத்1:9 55/2
வைது-என கொல்லும் வில் கை மானிடர் மகர நீரை – யுத்1:9 66/1
சூலம் ஏய் தட கை அண்ணல் தானும் ஓர் குரங்காய் தோன்றி – யுத்1:9 85/1
ஆலமோ விழுங்க என் கை அயில் முக பகழி அம்மா – யுத்1:9 85/4
எறி சுடர் நேமியான் வந்து எதிர்ப்பினும் என் கை வாளி – யுத்1:9 86/2
கோல் நிற குனி வில் செம் கை குமரனே குளிர் வெண் திங்கள் – யுத்1:10 17/1
கொற்ற வான் சிலை கை வீர கொடி மிடை மாட குன்றை – யுத்1:10 19/1
வாகை வெம் சிலை கை வீர மலர் குழல் புலர்த்த மாலை – யுத்1:10 20/1
கை தரும் கவரி வீசிய காலால் – யுத்1:11 5/1
கல்லில் அம் கை உலகம் கவர்கிற்போர் – யுத்1:11 11/1
கை அவன் தொட அமைந்த கரத்தான் – யுத்1:11 23/1
குத்தினன் உரத்தில் நிமிர் கை துணை குளிப்ப – யுத்1:12 8/4
தரு வனம் என புடை தழைத்து உயர் தட கை
இருபதும் எடுத்து உரும் இடித்து என அடித்தான் – யுத்1:12 9/3,4
பை கொடு விடத்து அரவு என பல கை பற்றி – யுத்1:12 13/2
மீட்டிலேன் தலைகள் பத்தும் கொணர்ந்திலேன் வெறும் கை வந்தேன் – யுத்1:12 39/4
கால் வலி காட்டி போந்தேன் கை வலிக்கு அவதி உண்டோ – யுத்1:12 42/4
கங்குல் வந்து இறுத்த காலை கை விளக்கு எடுப்ப காவல் – யுத்1:12 50/1
தீட்டிய படை கை வீர சேனையின் தலைவ தெள்ளி – யுத்1:13 18/2
எல்லுண்ட படை கை கொண்டால் எதிர் உண்டே இராமன் கையில் – யுத்1:14 16/3
தாதையை கொன்றான் பின்னே தலை சுமந்து இரு கை நாற்றி – யுத்1:14 26/1
பருப்பதம் கடந்த தோளான் பதம் இரண்டு ஒரு கை பற்றா – யுத்1-மிகை:3 26/4
கை வைத்த நேமியோன் தன் கால் வைத்த கருத்தமே யாம் – யுத்1-மிகை:12 6/4
மா கை வானர வீரர் மலைந்த கல் – யுத்2:15 21/1
காற்றின் மா மகன் கை எனும் காலனால் – யுத்2:15 81/4
வென்றி வேல் கை நிருதர் வெகுண்டு எழ – யுத்2:15 84/1
கல் கொண்டும் மரங்கள் கொண்டும் கை கொண்டும் களித்து நும் வாய் – யுத்2:15 139/1
இலக்குவன் என் கை வாளிக்கு இலக்கு இவன் இவனை இன்று – யுத்2:15 141/3
கை போதகம் என முந்து அவன் கடும் தேர் எதிர் நடந்தான் – யுத்2:15 160/3
நின்றாய் எனின் நீ பின் எனை நின் கை தல நிரையால் – யுத்2:15 166/2
கை குத்து அது படலும் கழல் நிருதர்க்கு இறை கறை நீர் – யுத்2:15 176/1
ஒன்று உண்டு இனி உரை நேர்குவது உன் மார்பின் என் ஒரு கை
குன்றின் மிசை கடை நாள் விழும் உரும் ஏறு என குத்த – யுத்2:15 182/1,2
நன்று நோக்கமும் நன்று கை கடுமையும் நன்று – யுத்2:15 203/2
என்று கை மறித்து இராவணன் ஒருவன் நீ என்றான் – யுத்2:15 203/4
பாடுகின்றன அலகையும் நீங்கிய பனை கை
கோடு துன்றிய கரிகளும் பரிகளும் தலைக்கொண்டு – யுத்2:15 232/2,3
தூர்ப்பு அடங்கின கை எலாம் தூளியின் படலை – யுத்2:15 236/3
கூற்றும் கை எடுத்து ஆடிட இராவணன் கொதித்தான் – யுத்2:15 243/4
வெறும் கை நாற்றினன் விழுது உடை ஆல் அன்ன மெய்யன் – யுத்2:15 249/4
கொன்றல் உன்னிலன் வெறும் கை நின்றான் என கொள்ளா – யுத்2:15 250/2
தூ அகலாத வை வாய் எஃகு உற தொளை கை யானை – யுத்2:16 9/3
போய பின் அவன் கை வாளி உலகு எலாம் புகுவது அல்லால் – யுத்2:16 19/1
இந்திரன் குலிச வேலும் ஈசன் கை இலை மூன்று என்னும் – யுத்2:16 23/1
கொண்டுறு தட கை பற்றி குலம் உடை வலியினாலே – யுத்2:16 44/3
மூ-வகை உலகும் உட்க முரண் திசை பணை கை யானை – யுத்2:16 52/1
இரு கை வன் சிறுவரோடு ஒன்றி என்னொடும் – யுத்2:16 88/3
இந்திரன் பகைஞனும் இராமன் தம்பி கை
மந்திர அம்பினால் மடிதல் வாய்மையால் – யுத்2:16 91/1,2
காலம் உண்டது கை கொள்வான் – யுத்2:16 117/2
சென்று மேல் எழுந்து பற்றி கை தலம் தேய குத்தி – யுத்2:16 178/2
தண்டு இற தட கை ஓச்சி தழுவி அ தறுகணானை – யுத்2:16 191/1
மறித்து அவன் அவனை தன் கை வயிர வான் சூலம் மார்பில் – யுத்2:16 192/1
கை தலத்திடை கிடத்துவென் காக்குதி என்றான் – யுத்2:16 230/4
கருதவும் இயம்பவும் அரிது உன் கை வலி – யுத்2:16 257/2
கண்டனன் வதனம் வாய் கண் கை கால் என – யுத்2:16 274/1
பேது உறு குரங்கை யான் பிணித்த கை பிணி – யுத்2:16 280/2
காலிடை கடல் என சிந்தி கை கெட – யுத்2:16 298/3
அற்றது தட கை வாள் அற்றது இல் என – யுத்2:16 305/1
நினையும் மாத்திரத்து ஒரு கை நின்று ஒரு கையின் நிமிர்கின்ற நெடு வேலை – யுத்2:16 326/3
வல கை அற்றது வாளொடும் கோள் உடை வான மா மதி போலும் – யுத்2:16 333/3
அற்று வீழ்ந்த கை அறாத வெம் கையினால் எடுத்து அவன் ஆர்த்து ஓடி – யுத்2:16 334/3
கை இரண்டொடு கால்களும் துணிந்தன கரு வரை பொருவும் தன் – யுத்2:16 344/1
கை திரு சரங்கள் உன்-தன் மார்பிடை கலக்கல்-பால – யுத்2:17 55/3
கை பல பிசைந்து பேழ் வாய் எயிறு புக்கு அழுந்த கவ்வி – யுத்2:17 60/2
மு கை புனல் உகுப்பென் எம்பிக்கு என முனியா – யுத்2:17 91/3
காய்ப்புண்ட நெடும் படை கை உளதா – யுத்2:18 10/1
வன் தாள் வயிர சிலை கை கொடு வாள் – யுத்2:18 19/2
தனி நாயகன் வன் கதை தன் கை கொளா – யுத்2:18 73/1
கை வைப்பு அளவே இறல் காணுதியால் – யுத்2:18 78/4
கால் பட கை பட கால பாசம் போல் – யுத்2:18 93/2
கை வளை வரி சிலை கடுப்பின் கைவிடா – யுத்2:18 114/3
தாக்கினார் திசை-தொறும் தட கை மால் வரை – யுத்2:18 125/2
கை அற்றன மதம் முற்றிய கணிதத்து இயல் கத மா – யுத்2:18 139/4
ஊரிடை நின்றான் என்ன கேடகம் ஒரு கை தோன்ற – யுத்2:18 208/3
கரம் ஒன்றில் திரிவது ஆரும் காண்கிலாது அதனை தன் கை
அரம் ஒன்று வயிர வாளால் ஆயிரம் கண்டம் கண்டான் – யுத்2:18 210/3,4
அ இடை வெறும் கை நின்ற அங்கதன் ஆண்மை அன்றால் – யுத்2:18 211/1
குத்து ஒழித்து அவன் கைவாள் தன் கூர் உகிர் தட கை கொண்டான் – யுத்2:18 212/3
தன் நெடு மகனை பற்றி பிடித்தது தட கை நீட்டி – யுத்2:18 219/4
கை உடை மலை ஒன்று ஏறி காற்று என கடாவி வந்தான் – யுத்2:18 223/2
நிலையில் சுடரோன் மகன் வன் கை நெருங்க – யுத்2:18 244/1
கை வாய் வழி சென்று அவன் ஆர் உயிர் கக்க – யுத்2:18 245/3
தால படை கை கொடு சென்று தடுத்தான் – யுத்2:18 247/3
இடையே தடைகொண்டு தன் ஏடு அவிழ் அம் கை
புடையே கொடு கொன்று அடல் மாருதி போனான் – யுத்2:18 249/3,4
கை திசை யானையை ஓட்டியது என்னலாமே – யுத்2:19 22/2
அனுமன் கை வயிர குன்றால் அரைப்புண்ட அரக்கர் தானை – யுத்2:19 50/4
கை எடுத்தன குரங்கின் ஓடும் முறை கண்டு தேவர்கள் கலங்கினார் – யுத்2:19 68/4
செரு பயிற்றிய தட கை ஆளி செல விட்ட குன்று திசை யானையின் – யுத்2:19 80/1
சேருமே அவை தனு கை நிற்க எதிர் செல்லுமே கடிது செல்லினும் – யுத்2:19 85/3
கை அற்றார் காலன் அற்றார் கழுத்து அற்றார் கவசம் அற்றார் – யுத்2:19 99/1
நாண் பொரு வரி வில் செம் கை நாம நூல் நவின்ற கல்வி – யுத்2:19 106/1
கங்கபத்திரம் ஓர் கோடி கை விசைத்து அரக்கன் எய்தான் – யுத்2:19 109/1
சீறும் நூல் தெரிந்த சிந்தை இலக்குவன் சிலை கை வாளி – யுத்2:19 117/1
கழிந்து போகலை நில் என கை கணை – யுத்2:19 150/3
ஐ இரு கோடி செம்பொன் மணி விளக்கு அம் கை ஏந்தி – யுத்2:19 206/1
உடை உறு தலை கை அண்ணல் உயிர் எலாம் ஒருங்க உண்ணும் – யுத்2:19 219/3
சொல்லினை நோக்கும் தன் கை பகழியை நோக்கும் தோளான் – யுத்2:19 224/4
தொடுத்த கை தலையினோடும் துணித்து உயிர் குடிக்க என்னை – யுத்2:19 226/3
கூர் ஆழி அம் கை உடையாய் திரண்டு ஓர் உரு ஆதி கோடல் உரி-போல் – யுத்2:19 261/3
ஒன்பது கோடி வாள் கை அரக்கர் வந்து உழையின் சுற்ற – யுத்2:19 279/2
கை சிலை நாண் ஒலி கலந்த-காலையில் – யுத்2-மிகை:15 17/2
கை படு சிலையை வாங்கி கால மா மழையும் எஞ்ச – யுத்2-மிகை:15 18/2
இது பொழுது என் கை வாளிக்கு இரை என நகைத்தான் வீரன் – யுத்2-மிகை:15 23/3
தப்பு அற உணர்தற்கு எட்டா தருமமே கை வில் ஏந்தி – யுத்2-மிகை:16 3/2
சூலம் அங்கு ஒரு கை சுற்றி தொடர்ந்திடும் பகைஞர் ஆவி – யுத்2-மிகை:16 33/2
நம்பனும் அரக்கன் கை நடுவண் பூட்டுறும் – யுத்2-மிகை:16 46/3
கொள்ளை படை அனையஃது ஒரு கொடும் சூலம் கை கொண்டான் – யுத்2-மிகை:18 19/4
தாங்கு பல் அண்ட கோடி-தான் பிளந்து உடைய தன் கை
வாங்கினன் சிலை நாண் ஓசை படைத்த பின் வாளி மாரி – யுத்2-மிகை:18 20/2,3
மின்னு படை கை அரக்கரை விட்டான் – யுத்3:20 20/2
தூண்டினர் கை விசைத்து எறிந்த தோமரம் – யுத்3:20 40/4
காத்து ஓர் மரம் வீசுறு கை கதழ்வன் – யுத்3:20 93/1
தொல் வன யானை அம் கை விலாழி நீர் துவலை தூற்ற – யுத்3:21 10/3
மை நிற அரக்கர் வன் கை வயிர வாள் வலியின் வாங்கி – யுத்3:21 14/1
கை நிறைத்து எடுத்த கல்லும் மரனும் தம் கரத்தின் வாங்கி – யுத்3:21 14/3
தும்பை அம் தொடையலர் தட கை தூணி வாங்கு – யுத்3:22 52/3
கச்சம் உற்றவன் கை துணை கடுமையை காணா – யுத்3:22 69/3
வெய்யவன் தன் கை தண்டால் விலக்கினான் விலக்கலோடும் – யுத்3:22 134/3
மெய்யொடு நின்ற வெய்யோன் மிடலுடை இட கை ஓச்சி – யுத்3:22 135/2
கை விளக்கு எடுத்தது என்ன கவந்தத்தின் காடு கண்டான் – யுத்3:22 145/4
செய்ய தாமரை நாள்_மலர் கை தலம் சேப்ப – யுத்3:22 185/1
தாங்குவார் இல்லை தம்பியை தழீஇக்கொண்ட தட கை
வாங்குவார் இல்லை வாக்கினால் தெருட்டுவார் இல்லை – யுத்3:22 197/1,2
கை ஆர் வரை-மேல் முரசு இயற்றி நகரம் எங்கும் களி கூர – யுத்3:23 1/3
பாவி கை பிடித்தது பண்ணவ நின் – யுத்3:23 14/2
கொணர்குவென் விரைவின் என்னா கொள்ளி ஒன்று அம் கை கொண்டான் – யுத்3:24 9/3
தாளோடு தாள் பெயர்க்க இடம் இலது ஆகியது இலங்கை தட கை வீச – யுத்3:24 31/3
வால் விசைத்து கை நிமிர்த்து வாயினையும் சிறிது அகல வகுத்து மான – யுத்3:24 32/1
ஏ எனும் மாத்திரத்து ஒரு கை ஏந்தினான் – யுத்3:24 64/3
கை தலத்தால் அடி வருடும் காலையில் – யுத்3:24 65/3
காப்பு உறு படை கை கள்வ நிருதர்க்கு ஓர் இறுதி காட்டி – யுத்3:25 15/3
கை அகல் இஞ்சி காவல் கலங்க – யுத்3:26 23/1
வெம்பு கடும் கனல் வீசிடும் என் கை
அம்புகளோடும் அவிந்தனர் அம்மா – யுத்3:26 38/3,4
தக்க நாம் கண்ணீர் ஆற்றி தலை சுமந்து இரு கை நாற்றி – யுத்3:26 67/3
கை துணை தலத்தே ஆதல் ஏறுதிர் காற்றும் தாழ – யுத்3:26 83/2
கை சிலை கோடி என்று கொடுத்தனன் கவசத்தோடும் – யுத்3:27 9/4
வரி கழல் அரக்கர்-தம் தட கை வாளொடும் – யுத்3:27 47/2
கை குலைக்கின்றதும் கண்ணின் நோக்கினான் – யுத்3:27 60/4
சூழ்க்கின்ற வீரம் என் கை சரங்களாய் தோன்றும் அன்றே – யுத்3:27 83/4
கை கார்முகம் வளைய சில கனல் வெம் கணை கவசம் – யுத்3:27 119/3
அவயம் உமக்கு அளித்தோம் என தன் கை தலத்து அமைத்தான் – யுத்3:27 157/2
கை வித்தகம் அதனால் சில கணை வித்தினன் அவையும் – யுத்3:27 161/3
கை ஓய்வு இலர் மலை மாரியின் நிருத கடல் கடப்பார் – யுத்3:27 162/2
கந்தனார் தந்தையாரை கயிலையோடு ஒரு கை கொண்ட – யுத்3:27 166/3
எல் வித்தும் படை கை உங்கள் தமையனை எங்களோடும் – யுத்3:27 168/2
பெறும் சிறப்பு எல்லாம் என் கை பிறை முக பகழி பெற்றால் – யுத்3:27 177/1
கை கணை ஒன்றால் வள்ளல் அ கணை கண்டம் கண்டான் – யுத்3:27 178/4
கால்-கொடு காலின் கூடி கை தொடர் கனக தண்டால் – யுத்3:27 180/2
கை தடுமாறாது உள்ளம் உயிர் இனம் கலங்கா யாக்கை – யுத்3:28 31/2
மாக வான் தட கை மண்-மேல் விழுந்தது மணி பூண் மின்ன – யுத்3:28 44/3
கை அற தலை அற்றார் போல் கலங்கினார் நிருதர் கண்டார் – யுத்3:28 47/4
ஆக்கையின்-நின்று வீழ்ந்த அரக்கன் செம் தலையை அம் கை
தூக்கினன் உள்ளம் கூர்ந்த வாலி சேய் தூசி செல்ல – யுத்3:28 59/1,2
கை கிடந்தது கண்டனன் கண்களால் – யுத்3:29 27/4
கை கண்டான் பின் கரும் கடல் கண்டு-என – யுத்3:29 30/1
தேவியர் குழாங்கள் சுற்றி சிரத்தின் மேல் தளிர் கை சேர்த்தி – யுத்3:29 43/2
என்ன கை எறிந்து இடி உரும்_ஏறு என நக்கு – யுத்3:30 38/1
கும்பகன்னன் என்று உளன் மற்று இங்கு ஒருவன் கை கொண்ட – யுத்3:31 42/1
கல் அறுக்கும் மரம் அறுக்கும் கை அறுக்கும் செய்யில் மள்ளர் கமலத்தோடு – யுத்3:31 100/3
கால் இழந்தும் வால் இழந்தும் கை இழந்தும் கழுத்து இழந்தும் பரும கட்டின் – யுத்3:31 101/1
இரு கை ஒரு களிறு திரிய விடு குயவர் – யுத்3:31 163/3
கழு இகல் கப்பணம் முதல கை படை – யுத்3:31 179/3
ஊன் ஏறு படை கை வீரர் எதிர் எதிர் உறுக்கும்-தோறும் – யுத்3:31 216/1
ஆயிரம் கைகள் செய்த செய்தன அமலன் செம் கை
ஆயிரம் கையும் கூடி இரண்டு கை ஆனது அன்றே – யுத்3:31 217/3,4
ஆயிரம் கையும் கூடி இரண்டு கை ஆனது அன்றே – யுத்3:31 217/4
ஐய கேள் சிவன் கை வாள் கொண்டு அளப்ப அரும் புவனம் காக்கும் – யுத்3-மிகை:20 7/1
கை உறும் சேனையோடும் கடுகினார் கணக்கிலாதோர் – யுத்3-மிகை:20 7/3
தலைகளை நோக்கும் தான் தன் சரங்களை நோக்கும் தன் கை
சிலையினை நோக்கும் செம்பொன் தேரினை நோக்கும் செய்த – யுத்3-மிகை:22 3/1,2
ஆர்த்த வானரர் வாய் எலாம் கை எலாம் அசைய – யுத்3-மிகை:22 4/1
மீண்டனர் குரக்கு வீரர் விழுந்தன சின கை வேழம் – யுத்3-மிகை:22 6/2
கட்ட மானிடவர் தங்கள் கை வலி காட்டினாலும் – யுத்3-மிகை:28 6/2
துற்ற வெம் படை கை நீசர் இன்ன_இன்ன சொல்லினார் – யுத்3-மிகை:31 12/4
தரை பட பல் அண்ட கோடி தகர அண்ணல்-தன் கை வில் – யுத்3-மிகை:31 13/2
துடி தவண்டை சங்கு பேரி துந்துமி குலங்கள் கை
தடி துவண்ட ஞாண் இரங்கு தக்கையோடு பம்பை மற்று – யுத்3-மிகை:31 17/1,2
குனித்த வில் கை வாளி மாரி மழை சொரிந்து கோறலால் – யுத்3-மிகை:31 19/2
கால் பொத்திய கை ஒத்தன காகுத்தன் வெம் கணையால் – யுத்3-மிகை:31 26/4
வெற்றி வீரனும் கை வில் வணக்கினான் – யுத்3-மிகை:31 35/4
கடு வைத்து ஆர் களன் கை படு கார் முகம் – யுத்3-மிகை:31 43/1
வரி கை ஒரு களிறு திரிய விடு குயவர் – யுத்3-மிகை:31 47/3
இரிய ஒரு வில் உடை இரு கை ஒரு களிறு – யுத்3-மிகை:31 48/2
செகம் உண்ட ஒருவன் செம் கை சிலையுறு மணியின் ஓசை – யுத்3-மிகை:31 65/3
கோல் சொரி தனுவும் கொற்ற அனுமன் கை கொடுத்து கொண்டல் – யுத்4:32 50/3
கை குன்ற பெரும் கரைய நிருதர் புய கல் செறிந்த கதலி கானம் – யுத்4:33 22/1
மொய்க்கின்ற பரி திரைய முரண் கரி கை கோள் மாவ முளரி கானின் – யுத்4:33 22/2
நின்றுளார் புறத்தது ஆக இராமன் கை நிமிர்ந்த சாபம் – யுத்4:34 9/3
கை தலை வைத்த பூசல் கடலொடு நிமிரும்-காலை – யுத்4:34 20/3
அழுந்து துயரத்து அமரர் அந்தணர் கை முந்துற்று – யுத்4:36 27/3
மின் நகு வரி வில் செம் கை இராமன்-மேல் விடுதி என்றான் – யுத்4:37 3/4
பொன் தடம் தேரும் மாவும் பூட்கையும் புலவு உண் வாள் கை
கல் தடம் திண் தோள் ஆளும் நெருங்கிய கடல்கள் எல்லாம் – யுத்4:37 13/1,2
கண்ட சங்கரன் நான்முகன் கை தலம் – யுத்4:37 28/1
காண வந்த கடவுளர் கை எலாம் – யுத்4:37 38/3
என்ன கை கடுப்போ என்பர் சிலர் சிலர் இவையும் – யுத்4:37 100/1
கொற்ற வெம் சரம் பட குறைந்து போன கை
பற்றிய கிடந்தது சிலையை பாங்குற – யுத்4:37 156/1,2
மற்று ஓர் கை பிடித்தது போல வவ்வியது – யுத்4:37 156/3
அற்ற கை பிறந்த கை யார் அது ஓர்குவார் – யுத்4:37 156/4
அற்ற கை பிறந்த கை யார் அது ஓர்குவார் – யுத்4:37 156/4
தளம் கிளர் தட கை தன் மார்பில் தாக்கலும் – யுத்4:37 158/2
நாயகன் கை கடுமை நடத்தியே – யுத்4:37 161/4
கை துறந்த படையினன் கண் அகல் – யுத்4:37 172/1
தெவ் மடங்க பொரு தட கை செயல் அடங்க மயல் அடங்க ஆற்றல் தேய – யுத்4:37 200/2
அலை மேவும் கடல் புடை சூழ் அவனி எலாம் காத்து அளிக்கும் அடல் கை வீரன் – யுத்4:37 203/1
பாடு உழுத படர் வெரிநின் பணி உழுத அணி நிகர்ப்ப பணை கை யானை – யுத்4:37 204/2
கை பணை முழங்க மேல்_நாள் அமரிடை கிடைத்த காலன் – யுத்4:37 212/2
போர்_மகளை கலை_மகளை புகழ்_மகளை தழுவிய கை பொறாமை கூர – யுத்4:38 10/1
கை சிலை ஏந்தி நின்றானை கண்ணுற்றாள் – யுத்4:40 44/4
சங்கு கை தாங்கிய தருமமூர்த்தியும் – யுத்4:40 63/2
சரதம் நீங்கலதாம் என்றான் தழீஇய கை தளர – யுத்4:40 116/4
தெவ் அடும் சிலை கை வீரன் சேதுவின் பெருமை யாவும் – யுத்4:41 24/1
கருகும் வார் குழல் சனகியோடு இளவல் கை தொழாதே – யுத்4:41 38/1
நன்று எனா அவன் மோதிரம் கை கொடு நடந்தான் – யுத்4:41 43/4
சுந்தரியர் என பலரும் கை தலையில் பெய்து இரங்கி தொடர்ந்து செல்ல – யுத்4:41 68/2
தாக்க தன் தலை தாழ்ந்து வணங்கி கை
வாக்கின் கூட புதைத்து ஒரு மாற்றம் நீ – யுத்4:41 82/2,3
தொழுகின்ற கை எலாம் காலின் தோன்றலை – யுத்4:41 88/4
குழுவொடும் குனிக்கும் தன் தட கை கொட்டுமால் – யுத்4:41 91/4
தன் நெடும் பீழை நீங்க தழுவினாள் தளிர் கை நீட்டி – யுத்4:42 19/3
இருபது கை உள இலங்கை என்னாக வீந்தாயே – யுத்4-மிகை:38 2/4
இருபது கை உள இலங்கை என்னாக உயிரோடும் இழந்திட்டாயே – யுத்4-மிகை:38 3/4
வீர வில் கை இளவல் அ வீடணன் – யுத்4-மிகை:39 8/7
அ கணத்து அருகு நின்ற அனுமன் கை திருமுகத்தை – யுத்4-மிகை:41 11/1
கை உள முதல்கள் தம்மை கரந்து தம்பிக்கு ஒன்று ஈயார் – யுத்4-மிகை:41 67/3
நத்து உலாய கை நாரணன் நான்முகன் – யுத்4-மிகை:41 109/3
தார் ஏறு தடம் தோளான் தனி வயிர குனி சிலை கை
போர் ஏறு பொலிவுடனே வட திசையில் போயினனால் – யுத்4-மிகை:41 114/3,4
தாழ்வு இலா துயரம் நீங்க தாமரை உந்தியான் கை
ஆழி அம் ஆற்றலானை அனுமனை அரக்கர் அஞ்சும் – யுத்4-மிகை:41 130/2,3
கை வித்தும் சாத்தினான் அ கடல் பெரும் படையை எல்லாம் – யுத்4-மிகை:41 131/2
வளை பயில் தளிர் கை மாதே வரு புனல் பெருக கண்டு – யுத்4-மிகை:41 134/1
சுகம் உற சிலை கை கொண்ட தொல் மறை அமல யார்க்கும் – யுத்4-மிகை:41 143/3
கை ஆர் வெய்ய சிலை கருணாகரற்கு காதல் உடை தோழ – யுத்4-மிகை:41 186/1
மற்ற போனகம் ஒரு கை வாய் வைத்த பின் வாரா – யுத்4-மிகை:41 201/3
மன்னவன் மாருதி மலர் கை பற்றுறா – யுத்4-மிகை:41 220/4
அ வழி மாருதி அம் கை பற்றிய – யுத்4-மிகை:41 223/1
விரவினர் ஐயன் செம் கை வில்லினை நோக்கும் முன்பு ஓர் – யுத்4-மிகை:41 232/3
வன் திறல் அனுமன் செம் கை வல கையால் பற்றி காலின் – யுத்4-மிகை:41 254/2
தாள்தொடு தட கை ஆர தழுவினன் தனிமை நீங்கி – யுத்4-மிகை:41 282/2
பா மறை கிழத்தி ஈந்த பரு முத்த மாலை கை கொண்டு – யுத்4-மிகை:42 57/3

TOP


கை-கொடு (1)

தழுவி தலை பெய்து தம் கை-கொடு மார்பின் எற்றி – யுத்2:19 1/2

TOP


கை-தம்மில் (1)

தாள்களில் மார்பில் தோளில் தலையினில் தட கை-தம்மில்
வாள்களின் வேலின் வாளி மழையினின் வகிர்ந்த புண்கள் – சுந்:14 6/1,2

TOP


கை-தம்மை (1)

நின்று தொடர்ந்த நெடும் கை-தம்மை நீக்கி – அயோ:3 8/1

TOP


கை-தன்னால் (5)

மே தகு பொருள்கள் யாவும் வேந்தருக்கு என் கை-தன்னால் – பால-மிகை:11 12/4
ஏந்தினன் இரு கை-தன்னால் ஏற்றினன் ஈமம்-தன் மேல் – ஆரண்:13 135/1
வள் உகிர் தட கை-தன்னால் மண்-நின்றும் வாங்கி அண்ணல் – சுந்:6 53/4
எட்டி வன் தட கை-தன்னால் எடுத்து எங்கும் விரைவின் வீச – யுத்2:18 224/3
தகர் பட சிலவர்-தம்மை தாக்கிடும் தட கை-தன்னால்
புகவிடும் சிலவர்-தம்மை விசும்பிடை போக வெய்யோன் – யுத்2-மிகை:16 26/3,4

TOP


கை-தொறும் (1)

காய்ந்தது கடும் படை கலக்கி கை-தொறும்
தேய்ந்தது சிதைந்தது சிந்தி சேண் உற – யுத்2:18 99/2,3

TOP


கை-மேல் (1)

சலம் கை-மேல் நிமிர வெம் சினம் திருகி வஞ்சன் மேல் நிமிர் தருக்கினான் – யுத்2:19 81/2

TOP


கை_நெல்லி (1)

கயல் கடல் சூழ் உலகு எல்லாம் கை_நெல்லி கனி ஆக்கி – பால:12 12/1

TOP


கை_மலை (2)

தலை மிதந்தன நெடும் தடி மிதந்தன தட கை_மலை
மிதந்தன வாம் பரி மிதந்தன வய போர் – ஆரண்:7 83/2,3
கவரி வெண்குடை எனும் நுரைய கை_மலை
சுவல் தரு சுறவம் ஆழ் சுழிய தண் துறை – ஆரண்:7 119/1,2

TOP


கை_மலைகள் (1)

கவந்த பந்தங்கள் களித்தன குளித்த கை_மலைகள்
சிவந்த பாய்ந்த வெம் குருதியில் திருகிய சினத்தால் – ஆரண்:7 86/1,2

TOP


கைக்கண் (1)

கைக்கண் கணை சென்றது அலால் கண்ணின் தெரிய காணேன் – அயோ:4 75/2

TOP


கைக்கு (5)

நன் கையாள் தட கைக்கு ஆமோ நலத்தின்-மேல் நலம் உண்டாமோ – கிட்:13 45/4
காலுக்கு தொலையும் என்றால் கைக்கு ஒப்பு வைக்கலாமோ – கிட்:13 46/4
ஒன்று அல பகழி என் கைக்கு உரியன உலகம் எல்லாம் – யுத்1:9 84/1
கைக்கு அடைந்தான் உயிர் காக்க கடவீர் என் கடைக்கூட்டால் – யுத்2:16 349/4
தனுவும் வெம் கணை புட்டிலும் கவசமும் தட கைக்கு
இனிய கோதையும் துறந்தனர் இருவரும் இமையோர் – யுத்3:22 84/2,3

TOP


கைக்குமால் (1)

கருத்து வேறு உற்ற-பின் அமிர்தும் கைக்குமால் – கிட்:11 111/4

TOP


கைக்கூலி (1)

கண்டிலாது ஒன்று கண்டோம் என்று கைக்கூலி கொள்வோர் – யுத்4-மிகை:41 69/1

TOP


கைக்கொடு (12)

காவா நிலத்தின் வரும் ஏதம் மற்று அது ஒழியாது கைக்கொடு அகல – ஆரண்:13 68/3
கருத்து இலான் கண் இலான் ஒருத்தன் கைக்கொடு
திருத்து வான் சித்திரம் அனைய செப்புவாய் – யுத்1:2 67/1,2
பூழை வன் கரி இரண்டு இரு கைக்கொடு பொருந்தும் – யுத்1:3 3/2
குகை பொழி புது குருதி கைக்கொடு குடித்தான் – யுத்1:12 12/4
கைக்கொடு குடித்தவன் உடல் கனக வெற்பை – யுத்1:12 13/1
முடித்தும் என்று ஒரு கைக்கொடு மோதினான் – யுத்2:15 76/3
முறை முறை கைக்கொடு முடுகி நீட்டுவார் – யுத்2:16 101/4
அ தண்டு கொடுத்தது கைக்கொடு அடைந்தான் – யுத்2:18 239/1
தலை கைக்கொடு எறிந்து தணிந்தனனால் – யுத்3:20 72/4
வெற்றி கிளர் கைக்கொடு மெய் வலி போய் – யுத்3:20 92/3
ஊன் நகு வாள் ஒரு கைக்கொடு உருத்தான் – யுத்3:26 29/3
கருதி தன்-பால் வந்தது அவன் கைக்கொடு காலன் – யுத்4:37 137/2

TOP


கைக்கொண்ட (1)

கள்ள கைகேசிக்கே உதவி புகழ் கைக்கொண்ட
வள்ளல்தனம் என் உயிரை மாய்க்கும் மாய்க்கும் என்றான் – அயோ:4 61/3,4

TOP


கைக்கொண்டான் (2)

கோ மன்னவன் ஆகி மூ_உலகும் கைக்கொண்டான்
நாம மறை ஓதாது ஓதி நனி உணர்ந்தான் – யுத்1:3 175/3,4
கொள்ளியின் சுடர் அனலிதன் பகழி கைக்கொண்டான்
அள்ளி நுங்கலாம் ஆர் இருள் பிழம்பினை அழித்தான் – யுத்3:22 186/1,2

TOP


கைக்கொண்டு (1)

கைக்கொண்டு மோந்தாள் உயிர்ப்பு உண்டு கரிந்தது அன்றே – பால:17 20/4

TOP


கைக்கொள் (1)

கணம் குழை மகளிர்க்கு எல்லாம் பெரும் பதம் கைக்கொள் என்னா – ஆரண்:12 70/3

TOP


கைக்கொள (1)

கரும்பு அழி சொல்லியை பகைஞன் கைக்கொள
பெரும் பழி சூடினேன் பிழைத்தது என்-அரோ – கிட்:6 25/3,4

TOP


கைகடக்க (1)

கைகடக்க விட்டு இருந்த கட்டுரைப்பது என்-கொலோ – பால:13 54/4

TOP


கைகயர் (2)

கைகயர் வேந்தன் பாவை கணிகையர் ஈட்டம் பொங்கி – பால:14 63/2
கைகயர் கோ_மகள் இழைத்த கைதவம் – அயோ:11 94/3

TOP


கைகயள் (1)

கண்டிலன் வினவ கேட்டான் கைகயள் கோயில் நண்ணி – அயோ:3 83/2

TOP


கைகயன் (3)

கைகயன் தனையை-தன் கரத்தும் அ முறை – பால:5 87/1
கைகயன் மகள் விழுந்து அரற்ற காண்டியால் – அயோ:14 38/4
கைகயன் தனயை முந்த கால் உற பணிந்து மற்றை – யுத்4-மிகை:41 279/1

TOP


கைகலந்து (1)

கைகலந்து அயல் ஒரு கடலின் சுற்றிட – அயோ:12 56/2

TOP


கைகள் (37)

ஏறு தேர் என கைகள் இழிச்சுவார் – பால:14 43/4
அம்புயத்து அணங்கின் அன்னார் அம் மலர் கைகள் தீண்ட – பால:17 8/1
சேற்றால் விளையாத செந்தாமரை கைகள் நீட்டி – பால:17 19/2
கைகள் தலைபுக்கன கருத்து உளதும் எல்லாம் – பால:22 34/3
அவன் மலர் கைகள் நீவ கூன் நிமிர்ந்து அழகு வாய்த்தார் – பால-மிகை:8 7/1
விறல் கொள் ஆயிரம் தட கைகள் பரப்பி மீ வலிப்ப – பால-மிகை:9 22/2
தடம் கைகள் கொண்டு தழீஇ எடுக்கலுற்றான் – அயோ:3 7/4
கையொடு கைகள் புடைக்கும் வாய் கடிக்கும் – அயோ:3 27/1
கைகள் நீர் பரந்து கால் தொடர கண் உகும் – அயோ:5 2/1
கைகள் நோகில தாங்கின நிற்பன காணாய் – அயோ-மிகை:10 1/4
கைகள் இன்று பன்னசாலை கட்ட வல்ல ஆயவே – அயோ-மிகை:10 3/4
கேடக தட கைகள் கவ்வி கீதத்தின் – அயோ-மிகை:14 4/3
கைகள் வாளொடு களம் பட கழுத்து அற கவச – ஆரண்:7 81/1
கைகள் அற்று வெம் குருதி ஆறு ஒழுகிய கவந்தன் – ஆரண்:15 37/1
பாழி தடம் தோளினும் மார்பினும் கைகள் பாய – கிட்:7 52/3
சந்த வல் நெடும் தட கைகள் தாக்கலின் தகர்வ – கிட்:7 54/4
வாள் கைகள் மயங்கிய செருவின் வார் மத – கிட்:10 5/3
மா நில கிழத்தி கைகள் மறித்தன போன்ற-மன்னோ – கிட்:10 26/4
நெடும் கைகள் சுமந்து நெடு வான் உற நிமிர்ந்தான் – கிட்:14 66/4
கருவி மா மழை கைகள் தாவி மீது – கிட்:15 3/1
தன் தட கைகள் நீட்டி பற்றினன் தாதை ஒப்பான் – சுந்:6 49/4
கைகளே கைகள் ஆக கடை கூழை திரு வால் ஆக – சுந்:8 21/4
பொங்கு கைகள் ஆம் தாமரைக்கு இந்துவே போன்று – சுந்:12 49/4
கைகள் ஈர்_ஐந்தினாலும் வெம் கடுப்பினில் தொடுத்துற்று – யுத்2:15 197/2
அள்ளி அம் கைகள் இருபதும் பற்றி பண்டு அரன் மா – யுத்2:15 209/2
துப்பு உடை தட கைகள் துணித்து சுற்றிய – யுத்2:18 127/2
கண்டான் இறை ஆறிய நெஞ்சினன் கைகள் கூப்பி – யுத்2:19 4/1
விதிர்ந்தன அமரர் கைகள் விளைந்தது கொடிய வெம் போர் – யுத்2:19 93/4
கையொடு கைகள் உற்று கலந்தன கல்லும் வில்லும் – யுத்3:21 12/3
தட வரை அதனை நோக்கி தாமரை கைகள் கூப்பி – யுத்3:24 44/2
விழித்த கண்கள் கைகள் மெய்கள் வேறலை கழுத்தினில் – யுத்3:31 83/1
கைகள் என அவுணர் கால்கள் கதி குலைவ – யுத்3:31 166/4
ஆயிரம் கைகள் செய்த செய்தன அமலன் செம் கை – யுத்3:31 217/3
கட கார் என்ன பொங்கு கவந்தத்தொடு கைகள்
தொடக்காநிற்கும் பேய் இலயத்தின் தொழில் பண்ணி – யுத்4:33 9/1,2
புண்களில் கைகள் நீட்டி புது நிணம் கவர்வ நோக்கி – யுத்4:34 23/2
தொழுவன அமரர் கைகள் சுமக்கலாம் விசும்பில் துன்னி – யுத்4-மிகை:42 5/3
செம் கைகள் கூப்பி வேறு ஓர் மண்டபம் அதனில் சேர்ந்தார் – யுத்4-மிகை:42 14/4

TOP


கைகளால் (24)

ஆற்று நீரிடை அம் கைகளால் எடுத்து – பால:14 35/3
நினைவும் நோக்கமும் நீக்கலன் கைகளால்
நனையும் நாள் முறியும் கொய்து நல்கினான் – பால:17 37/3,4
சீறிய கைகளால் தொழுது செங்கணான் – அயோ:14 123/2
கைகளால் தன் கதிர் இளம் கொங்கை மேல் – ஆரண்:6 71/1
பூட்டிய கைகளால் அ புள்ளினுக்கு அரசை கொள்க என்று – ஆரண்:13 137/3
கதிரோன் மைந்தனை ஐய கைகளால்
விதியால் மௌலி மிலைச்சுவாய் எனா – கிட்:9 2/3,4
ஆசைகள்-தோறும் ஐயன் கைகளால் அள்ளி அள்ளி – சுந்:6 41/3
தாள்களால் பலர் தட கைகளால் பலர் தாக்கும் – சுந்:7 34/1
கட்டினார் பட கட்டினான் கைகளால் மெய்யில் – சுந்:7 37/3
எற்றி மாருதி தட கைகளால் விசைத்து எறிய – சுந்:7 42/4
தேயு-மின் கைகளால் தின்-மின் என்று எமை – யுத்1:2 29/2
போத தன் செவி தொளை இரு கைகளால் பொத்தி – யுத்1:3 22/2
கும்ப மா கிரி கோடு இரு கைகளால் கழற்றி – யுத்1:5 48/2
கடித்தலத்து இரு கால் உற கைகளால்
பிடித்து தோளை பிறங்கலின் கோடு நேர் – யுத்2:15 67/1,2
எற்றினன் குத்தினன் எறுழ் வெம் கைகளால் – யுத்2:16 259/4
கடித்தன கழுத்து அற கைகளால் எடுத்து – யுத்2:19 43/3
கார் செய் மேனி அரக்கனை கைகளால்
மேரு மீது இடி வீழ்ந்து என தாக்கலும் – யுத்2-மிகை:15 4/2,3
கண்டு நின்றேன் மற்று இன்னும் கைகளால் கனிகள் வெவ்வேறு – யுத்3:26 51/3
குரும்பையை புடைக்கின்றாள் போல் கைகளால் முலை-மேல் கொட்டி – யுத்3:29 44/2
தன் தழை கைகளால் தழுவி தனி – யுத்4:38 29/3
செம் தளிர் கைகளால் சேயரி பெரும் – யுத்4:40 69/3
கேட்ட தோன்றல் கிளர் தட கைகளால்
தோட்ட தன் செவி பொத்தி துணுக்குறா – யுத்4:41 62/1,2
அழும் நகும் அனுமனை ஆழி கைகளால்
தொழும் எழும் துள்ளும் வெம் களி துளக்கலால் – யுத்4:41 91/1,2
கைகளால் மிக புல்கியே கண்கள் நீர் ததும்ப – யுத்4-மிகை:41 29/3

TOP


கைகளாலே (2)

பற்றினன் வசந்தன் தன்னை பனை தடம் கைகளாலே
எற்றினன் இவனை மீள விடவொண்ணாது என்று சொல்லி – யுத்2-மிகை:16 24/1,2
தன் திரு கைகளாலே தழுவினள் என்ன கண்ணால் – யுத்4-மிகை:41 127/3

TOP


கைகளான் (1)

பூம் தளிர் கைகளான் மெய் உற புல்லினாள் – சுந்:10 47/4

TOP


கைகளில் (1)

களம் தவா நெடும் கருவியில் கைகளில் செயிரியர் கலை கண்ணால் – சுந்:2 190/3

TOP


கைகளின் (9)

கைகளின் திசை நிலை களிற்றை ஆய்வன – பால:14 19/2
கைகளின் தீண்டினள் கால கோள்_அனாள் – அயோ:2 50/4
கைகளின் மதர் நெடும் கண்கள் எற்றினார் – அயோ:4 166/4
கைகளின் கண்_மலர் புடைத்து கால் மிசை – அயோ:14 81/3
இணை மலர் கைகளின் இறுக இன் உயிர் – ஆரண்:10 121/3
கைத்தலங்களை கைகளின் நீக்கி வேறு – சுந்:3 24/2
நொய்து அகலும்படி கைகளின் நூறா – சுந்:9 48/2
காலிடை ஒரு மலை உருட்டி கைகளின்
மேலிடை மலையினை வாங்கி விண் தொடும் – யுத்1:8 7/1,2
கைகளின் பற்றி கொண்டார் விமானத்தை கடாவுகின்றார் – யுத்3:23 32/2

TOP


கைகளினால் (1)

கற்ற கைகளினால் கடி மா நகர் – யுத்2:15 2/3

TOP


கைகளும் (5)

சந்திர வதனமும் தாழ்ந்த கைகளும்
சுந்தர மணி வரை தோளுமே அல – பால:10 56/2,3
கைகளும் முகமும் வாயும் கண்களும் காட்ட கண்டு – பால:14 53/3
கைகளும் கண்களும் கமலம் போன்றவே – அயோ:10 42/4
கருவியும் கைகளும் கவச மார்பமும் – அயோ:14 31/1
கரியின் கைகளும் புரவியின் கால்களும் காலின் – யுத்2:16 245/1

TOP


கைகளே (2)

தலையின் ஏந்தினன் தாழ் தட கைகளே – அயோ:11 2/4
கைகளே கைகள் ஆக கடை கூழை திரு வால் ஆக – சுந்:8 21/4

TOP


கைகளை (3)

கைகளை நீட்டி அந்த கடி நகர் கமல செம் கண் – பால:10 1/3
நீண்ட வீரனும் நெடும் தட கைகளை நீட்டி – சுந்:11 42/1
கைகளை நெரித்தாள் கண்ணில் மோதினாள் கமல கால்கள் – யுத்2:17 32/1

TOP


கைகளோடு (3)

காந்தள் அம் போதில் பெய்து கைகளோடு ஒப்பு காண்பார் – பால:16 12/4
பாதம் கைகளோடு இழந்தனன் படியிடை இருந்து தன் பகு வாயால் – யுத்2:16 345/1
கண்டு கைகளோடு அணி வகுத்து உரும் உறழ் கற்கள் – யுத்4:32 6/1

TOP


கைகளோடும் (1)

சந்து ஆர் தடம் தோளோடும் தாழ் தட கைகளோடும்
அம் தார் அகலத்தொடும் அஞ்சன குன்றம் என்ன – ஆரண்:10 149/2,3

TOP


கைகூட (1)

வருவது வரும் நாள் அன்றி வந்து கைகூட வற்றோ – ஆரண்:10 80/2

TOP


கைகூடும் (1)

நாடிய பொருள் கைகூடும் ஞானமும் புகழும் உண்டாம் – பால-மிகை:0 40/1

TOP


கைகூப்ப (1)

என்று வரம் அருளி எ உலகும் கைகூப்ப
முன்றில் முரசம் முழங்க முடி சூட்ட – யுத்1:3 174/1,2

TOP


கைகேசி (4)

வன் மாய கைகேசி வரத்தால் என்-தன் உயிரை – அயோ:4 71/1
வேந்தன் பணியினால் கைகேசி மெய் புதல்வன் – அயோ:4 91/1
கள் ஊறு செம் வாய் கணிகையரும் கைகேசி
உள் ஊறு காதல் இலள் போல் என்று உள் அழிந்தார் – அயோ:4 105/3,4
கைகேசி கருத்து இதுவோ களிறே – யுத்3:23 15/4

TOP


கைகேசிக்கே (1)

கள்ள கைகேசிக்கே உதவி புகழ் கைக்கொண்ட – அயோ:4 61/3

TOP


கைகேசியால் (1)

கல் அணை மனத்தினை உடை கைகேசியால்
எல் அணை மணி முடி துறந்த எம்பிரான் – கிட்:11 107/1,2

TOP


கைகேசியும் (1)

கான் ஈயும் என்று உரைத்த கைகேசியும் கொடிய – அயோ:4 99/2

TOP


கைகேசியை (1)

ஐயா கைகேசியை நேராகேனோ நான் என்றான் – அயோ:4 64/4

TOP


கைகேசியையும் (1)

காட்டே உறைவாய் நீ இ கைகேசியையும் கண்டு இ – அயோ:4 63/3

TOP


கைகையார் (1)

வஞ்சனை இயற்றிய மாய கைகையார்
துஞ்சுவர் இனி என தோளை கொட்டுமால் – யுத்4:41 93/1,2

TOP


கைகொடு (5)

ஏந்திய கைகொடு இரந்தவர் எந்தாய் – பால:8 20/2
கொற்ற திண் சுவல் வயிர கைகொடு குத்தி புடை ஒரு குதிகொண்டான் – சுந்:10 37/4
மீ தாம் நிமிர் சுடர் வயிர கைகொடு பிடியா விண்ணொடு மண் காண – சுந்:10 38/3
பெருத்து உயர் தட கைகொடு அடுத்து இடை பிடித்து – யுத்1:12 14/2
பதி கைகொடு கட்டவர் பண்டு ஒரு நாள் – யுத்2:18 65/2

TOP


கைகொள் (1)

கைகொள் சேனையை கா என போர்க்களம் கடந்தான் – யுத்3:22 88/4

TOP


கைகோப்ப (1)

கண்டவர் மனங்கள் கைகோப்ப காதலின் – பால:14 24/1

TOP


கைடவர் (1)

மது கைடவர் என்பவர் வானவர்-தம் – யுத்2:18 65/1

TOP


கைடவன் (1)

கதிர்தான் நிகர் கைடவன் இ கதிர் வேல் – யுத்2:18 74/3

TOP


கைத்த (4)

காமமும் வெகுளியும் களிப்பும் கைத்த அ – பால:5 45/1
கைத்த சொல்லால் உயிர் இழந்தும் புதல்வன் பிரிந்தும் கடை ஓட – அயோ:6 25/1
கைத்த சிந்தையன் கனம் குழை அணங்கினை காணான் – ஆரண்:13 72/1
கைத்த சிந்தையன் மாருதி நனி தவ கனன்றான் – சுந்:11 50/2

TOP


கைத்தல (2)

வரு கைத்தல மத வெம் கரி வலி கெட்டு என வருவாய் – யுத்2:15 170/2
கைத்தல கிளி நிற்கு ஈய கவர்ந்து எனக்கு அளித்து நின்ற – யுத்3-மிகை:29 3/3

TOP


கைத்தலங்களில் (1)

கைத்தலங்களில் கண் அடங்காமையே – பால:14 38/4

TOP


கைத்தலங்களை (1)

கைத்தலங்களை கைகளின் நீக்கி வேறு – சுந்:3 24/2

TOP


கைத்தலத்தின் (2)

விரவு கைத்தலத்தின் உய்த்த மேதகத்தின் மீது-அரோ – பால:3 24/4
கைத்தலத்தின் எடுத்து அரும் கற்பினோய் – அயோ:4 14/2

TOP


கைத்தலத்து (8)

கரி கரம் பொரு கைத்தலத்து உயர் காப்பு நாண் அணிதற்கு முன் – அயோ:3 54/2
கைத்தலத்து அன்னவை கொணர்ந்து காட்டினான் – கிட்:6 4/3
கைத்தலத்து உவரி நீரை கலக்கினான் பயந்த காளை – கிட்:7 144/4
கைத்தலத்து இனிதின் ஈந்தாள் தாமரை கண்கள் ஆர – சுந்:14 46/2
விரல் துறு கைத்தலத்து அடித்து வெய்து_உயிர்த்து – யுத்2:16 264/3
தண்டு கைத்தலத்து உளது எனின் உளதன்று தானை என்று அது சாய – யுத்2:16 331/1
கைத்தலத்து ஓர் ஓர் கொள்ளி எடுத்தது எ உலகும் காண – யுத்3:26 19/4
அடித்த கைத்தலத்து அம் மலை ஆழி நீர் – யுத்3:29 9/3

TOP


கைத்தலத்தும் (1)

இரண்டு தேர் இரண்டு கைத்தலத்தும் ஏந்தி வேறு – சுந்:9 34/1

TOP


கைத்தலம் (17)

கன கரியானது கைத்தலம் என்னின் – பால:8 17/3
கைத்தலம் விதிர்த்தனர் கண்ட வேந்தரே – பால:13 10/4
கைத்தலம் நீக்கினள் கருத்தின் நீக்கலள் – பால:19 45/2
கந்து காணினும் கைத்தலம் கூப்புமால் – ஆரண்:6 73/2
கண்டு அலங்கு தம் கைத்தலம் விதிர்த்தனர் கவின் ஆர் – ஆரண்:13 89/1
கை கொடு கைத்தலம் புடைப்ப காவலின் – கிட்:7 17/1
கொடுப்பர் வந்து உரம் குத்துவர் கைத்தலம் குளிப்ப – கிட்:7 56/2
கல் ஆர் சிமய தடம் கைத்தலம் நீண்டு காட்டி – சுந்-மிகை:1 11/2
பொரு கைத்தலம் இருபத்து உள புகழும் பெரிது உளதால் – யுத்2:15 170/1
இரு கைத்தலம் உடையாய் எதிர் இவை சொற்றனை இனிமேல் – யுத்2:15 170/3
கற்றவாறு என்றும் வானவர் கைத்தலம் குலைந்தார் – யுத்2:15 194/4
கைத்தலம் சலித்து காலும் குலைந்து தன் கருத்து முற்றான் – யுத்2:16 181/1
கைத்தலம் காலும் தூங்க கிடத்தலை கருதி என்றான் – யுத்2:16 189/4
தாக்கினார் தாக்கினார்-தம் கைத்தலம் சலித்தது அன்றி – யுத்2:16 200/1
பிழையாது இது பிழையாது என பெரும் கைத்தலம் பிசையா – யுத்2:18 174/1
கைத்தலம் குலைத்தார் ஆக களிற்றினும் புரவி-மேலும் – யுத்2:18 183/3
கண்டு கண்டு எனை கைத்தலம் குவிக்கின்ற காட்சி – யுத்4:40 106/2

TOP


கைத்தலம்-அதனால் (1)

கைத்தலம்-அதனால் தீண்டி காய்ந்த அன்று என்னை காண்டி – சுந்:2 92/3

TOP


கைத்தலமும் (1)

கைத்தலமும் காத்திரமும் கரும் கழுத்தும் நெடும் புயமும் உரமும் கண்டித்து – யுத்4:33 25/1

TOP


கைத்தலை (2)

கைத்தலை சூலமே அனைய காட்சியான் – ஆரண்:7 112/3
கைத்தலை நெல்லி போல காட்டிலேன் கழிந்தும் இல்லேன் – யுத்2:19 212/2

TOP


கைத்தலையில் (2)

வலம் கொள் ஒரு கைத்தலையில் வைத்து எதிர் தடுப்பான் – சுந்:5 5/2
கைத்தலையில் கொடு காலின் எழுந்தான் – யுத்3:26 26/2

TOP


கைத்தவற்றின் (1)

கைத்தவற்றின் நிமிர கடிது கன்றி விசிறும் – ஆரண்:1 32/2

TOP


கைத்தனள் (1)

கைத்தனள் உள்ளம் வெள்ள கண்ணின் நீர் கரை இலாதாள் – யுத்2:17 30/4

TOP


கைத்தார் (1)

கைத்தார் கடும் களிறும் கன தேரும் களத்து அழுந்த – யுத்3:31 110/3

TOP


கைத்து (6)

கட்டுரையின் தம கைத்து உள போழ்தே – பால:8 22/1
பைம் தொடி மகளிர் கைத்து ஓர் பசை இல்லை என்ன விட்ட – பால:16 21/3
காப்போரை கைத்து என் நீர் கருதியது தருவேன் இ – ஆரண்:6 120/3
கைத்து ஓடும் சிறை கற்போயை – சுந்:5 41/1
கைத்து ஒன்று நெல்லி அம் கனியின் காண்டியால் – யுத்1:3 58/4
கருதலாத முன் குத்தலும் கைத்து அவர் – யுத்2:15 77/3

TOP


கைத்துணை (2)

கைத்துணை வில்லினை காலன் வாழ்வினை – யுத்2:18 100/3
தெற்றி வாள் எயிறு தின்று கைத்துணை பிசைந்து கண்கள் எரி தீ உக – யுத்2:19 86/3

TOP


கைத்தும் (1)

கைத்தும் கடு நஞ்சின் என கனல்வான் – யுத்1:3 114/4

TOP


கைதர (4)

தன்னை இ தகையதாய் தருமம் கைதர
மன் உயிர்க்கு உறுவதே செய்து வைகினேன் – அயோ:1 14/2,3
ஒடுங்கிய உயிரினன் உணர்வு கைதர
தொடங்கினன் அரசவைக்கு உள்ளம் சொல்லுவான் – அயோ:12 13/3,4
அரும் சிறப்பு உதவ நல் அறிவு கைதர
விரிஞ்சுற பற்றிய பிறவி வெம் துயர் – ஆரண்:3 7/2,3
கரை செயல் அரியது ஓர் உவகை கைதர
திரை செறி கடல் என எழுந்து சென்றவால் – யுத்4-மிகை:41 217/3,4

TOP


கைதவ (2)

கைதவ மான் என்று அண்ணல் காணுதி கடையின் என்றான் – ஆரண்:11 61/4
கைதவ நிசிசர கள்ள வேடத்தை – கிட்:16 27/3

TOP


கைதவம் (8)

கண்ட திறத்து இது கைதவம் ஐய – பால:8 16/1
கைதவம் தனு எனல் கனக குன்று என்பார் – பால:13 6/1
கைகயர் கோ_மகள் இழைத்த கைதவம்
ஐய நீ அறிந்திலை போலுமால் என்றாள் – அயோ:11 94/3,4
காணா இது கைதவம் என்று உணராள் – ஆரண்:11 47/1
கைதவம் இயற்றி யாண்டும் கழிப்ப அரும் கணக்கு இல் தீமை – கிட்:7 139/1
கைதவம் கண்ணி ஈண்டு ஓர் சிறு பழி இழைக்கும் கற்பான் – சுந்:10 4/2
கள்ளம் திரிவாரவர் கைதவம் நீ – யுத்1:3 105/1
கண்டது ஓர் பொழுதினில் தெரியும் கைதவம்
உண்டு-எனின் அஃது அவர்க்கு ஒளிக்க ஒண்ணுமோ – யுத்1:4 87/2,3

TOP


கைதவம்-கொல் (1)

கைதவம்-கொல் கனவு-கொலோ என்றாள் – பால:21 22/4

TOP


கைதவர் (1)

அதி கைதவர் ஆழி அனந்தனையும் – யுத்2:18 65/3

TOP


கைதவன் (1)

கைதவன் கணை ஏழு கொண்டு அ கணை கடிந்தான் – யுத்2-மிகை:15 34/4

TOP


கைதானே (1)

கைதானே பொரு படை ஆக தொடர் கால் ஆர் தேர் அதன் மேல் ஆனான் – சுந்:10 33/4

TOP


கைதை (1)

கரும் தகைய தண் சினைய கைதை மடல் காதல் – கிட்:10 77/1

TOP


கைதொழ (5)

தேற்றி தம்பியை தேவரும் கைதொழ
நோற்று இருந்தனன் நோன் சிலையோன் இப்பால் – அயோ:10 56/1,2
போதுக ஈங்கு என புக்கு அவர் கைதொழ
தீது இலன்-கொல் திரு முடியோன் என்றான் – அயோ:11 1/3,4
தேன் அமர் தெரியலான் தேவர் கைதொழ
வானகம் எய்தினான் வருந்தல் நீ என்றாள் – அயோ:11 43/3,4
அரச வேலை சூழ்ந்து அழுது கைதொழ
புரசை யானையில் கொண்டு போயினார் – அயோ:11 120/3,4
கண்டு கைதொழ வானர கடலும் மற்று யாரும் – யுத்4-மிகை:41 22/2

TOP


கைதொழா (3)

முன்னர் நின்ற முனிவனை கைதொழா
தன்னது ஆருயிர் தம்பியும் தாமரை – அயோ:4 232/2,3
கன்னி நீக்க அரும் கங்கையும் கைதொழா
பன்னி நீக்க அரும் பாதகம் பாருளோர் – அயோ:7 17/1,2
என்றலும் பதைத்து எழுந்து கைதொழா
நின்று தோன்றலை நெடுது நோக்கி நீ – அயோ:14 95/1,2

TOP


கைதொழுது (7)

சொற்ற பொழுதத்து அரசர் கைதொழுது எழ தன் – பால:22 42/1
அறிவனை வணங்கி தம் அரசை கைதொழுது
இறையிடை வரன்முறை ஏறி ஏற்ற சொல் – அயோ:1 11/2,3
கண்டு கைதொழுது ஐய இ கடலிடை கிழவோன் – அயோ:1 50/1
கைதொழுது அரச வெள்ளம் கடல் என தொடர்ந்து சுற்ற – அயோ:3 86/2
இறைவன் கைதொழுது ஏந்து எரி ஓம்பி பின் – அயோ:7 26/3
என்ன வீரனை கைதொழுது இளையவன் இயம்பும் – கிட்:12 37/4
என்று கைதொழுது இறைஞ்சினர் அரக்கனும் இசைந்தான் – சுந்:9 4/4

TOP


கைதொழும் (2)

தேவர் கைதொழும் சித்திரகூடம் என்று உளதே – அயோ:9 33/4
தேவர் தேவியர் சேவடி கைதொழும்
தா இல் மூ_உலகின் தனி நாயகம் – சுந்:3 109/1,2

TOP


கைந்த (1)

கைந்த ஏற்றினும் கடலிய புள்ளினும் முதுகில் – யுத்1:2 116/3

TOP


கைப்பட்டு (1)

கனகம் நல் கூர்ந்தவர் கைப்பட்டு என்னவும் – யுத்4-மிகை:41 218/2

TOP


கைப்படை (1)

கைப்படை அதனினோடும் கபிலை-மாட்டு உதித்து வேந்தன் – பால-மிகை:11 16/2

TOP


கைப்பணி (1)

காண்டி யான் இ வழி கொணரும் கைப்பணி – கிட்:6 14/4

TOP


கைப்பற்றினன் (1)

வாய்ந்த வல் நெடும் தண்டு கைப்பற்றினன் வானர படை முற்றும் – யுத்2:16 329/3

TOP


கைப்பன (1)

கள் உண் மாந்தரின் கைப்பன தேடியே – பால:14 36/4

TOP


கைப்பித்த (2)

கரும்பையும் சுவை கைப்பித்த குதலையர் விளரி – பால-மிகை:9 7/3
கரும்பையும் சுவை கைப்பித்த சொல்லியர் காமரம் கனி யாழின் – சுந்:2 195/3

TOP


கைப்புகல்-பாலனோ (1)

கைப்புகல்-பாலனோ கழியல்-பாலனோ – யுத்1:4 55/3

TOP


கைபரந்து (1)

கமை அறு கரும் கடல் கனலி கைபரந்து
அமை வனம் ஒத்த போது அறைய வேண்டுமோ – யுத்1:6 35/1,2

TOP


கைபரப்பி (1)

வண்ண மாலை கைபரப்பி உலகை வளைந்த இருள் எல்லாம் – பால:10 73/1

TOP


கைபுகற்கு (1)

கைபுகற்கு அமைவது ஆனான் கடிதினின் கொணர்வல் என்னா – யுத்1:4 118/3

TOP


கைபோய் (1)

காத்த கால் மள்ளர் வெள்ள கலி பறை கறங்க கைபோய்
சேர்த்த நீர் திவலை பொன்னும் முத்தமும் திரையின் வீசி – பால:1 18/1,2

TOP


கைம் (18)

கைம் முறை வழங்கினன் கனக மாரியே – பால:5 92/4
வடித்த குனி வரி சிலை கைம் மைந்தனும் தம்பியும் மருங்கின் இருப்ப மாதோ – பால:12 1/4
நுடங்கிய துகில் கொடி நூழை கைம் மலை – பால:14 12/1
வீக்கிய கழல் கால் வேந்தர் விரிந்த கைம் மலர்கள் கூப்ப – பால:14 79/2
கைம் மறந்தன பசும் குழவி காந்து எரி – அயோ:4 205/2
வளைகள் காந்தளில் பெய்தன அனைய கைம் மயிலே – அயோ:10 29/1
வன் திண் சிலை கைம் மனு என்னும் வயங்கு சீர்த்தி – அயோ-மிகை:4 8/3
கார் அளி கலுழி கரும் கைம் மலை – கிட்:1 33/2
கைம் நாகம் அ நாள் கடல் வந்தது ஓர் காட்சி தோன்ற – சுந்:1 39/3
என்று கைம் மறித்து இடை நின்று காலத்தை இகப்பது – சுந்:2 141/1
கைம் நிலை நெல்லியங்கனியின் காட்டுகேன் – சுந்:5 70/3
முழுமுதல் கண்_நுதல் முருகன் தாதை கைம்
மழு என பொலிந்து ஒளிர் வயிர வான் தனி – சுந்:9 45/1,2
நல் நகர் அதனை நோக்கி நளின கைம் மறித்து நாகர் – சுந்-மிகை:1 19/1
எறி படை அரக்கர் ஏற்றார் ஏற்ற கைம் மாற்றான் என்னா – யுத்2:15 147/3
சிங்கத்தின் முழக்கம் வாசி சிரிப்பு தேர் இடிப்பு திண் கைம்
மங்குலின் அதிர்வு வான மழையொடு மலைந்த அன்றே – யுத்3:22 7/3,4
கைம் மருங்கு உண்டாம் நின்னை காயாவாம் அப்புறம் போய் கரக்கும் என்றான் – யுத்3:24 29/4
சுற்றுறு துளை கைம் மாவும் துரகமும் பிறவும் தொக்க – யுத்4:35 2/3
கரும் கைம் மா களிறும் மாவும் கனகமும் தூசும் பூணும் – யுத்4-மிகை:42 66/3

TOP


கைம்மலை (4)

கார்கள்தாம் என மிக கடுத்த கைம்மலை
வார் கடாம் அல்லது அ மன்னன் சேனையே – அயோ:12 47/3,4
கடம் கொள் கார் மத கைம்மலை இரிவன காணாய் – அயோ-மிகை:10 2/4
கருவி மாவொடு கார் மத கைம்மலை கணத்து ஊடு – ஆரண்:7 78/1
காம்பு இறங்கும் கன வரை கைம்மலை
தூம்பு உறங்கும் முகத்தின் துய்த்து உடல் – யுத்2:16 64/1,2

TOP


கைம்மறித்தான் (1)

கற்றாய் இது காணுதி இன்று என கைம்மறித்தான்
முற்றா மதியம் மிலைந்தான் முனிந்தானை அன்னான் – அயோ:4 132/3,4

TOP


கைம்மா (3)

தேன் படி மலரது செம் கண் வெம் கைம்மா
தான் படிகின்றது தெளிவு சான்றது – கிட்:1 1/1,2
கண்டத்திடை கறை உடை கடவுள் கைம்மா
முண்டத்து உரித்த உரியால் முளரிவந்தான் – சுந்:1 65/2,3
அகம்பனும் காண காண ஐ_இரு_கோடி கைம்மா
முகம் பயில் கலின பாய்மா முனை எயிற்று அரக்கர் மூரி – யுத்3:22 126/1,2

TOP


கைம்மால் (1)

தோட்டியின் தொடக்கில் நிற்கும் துணை கைம்மால் யானை அன்னான் – யுத்2:19 242/4

TOP


கைம்மாவும் (1)

தெரி கணை மாரி பெய்ய தேர்களும் சிலை கைம்மாவும்
பரிகளும் தாமும் அன்று பட்டன கிடக்க கண்டார் – யுத்2:19 163/1,2

TOP


கைம்மாவை (1)

சுட்டன துரக ராசி துணித்தன பனை கைம்மாவை
அட்டன கூற்றம் என்ன அடர்ந்தன அனந்தம் அம்மா – யுத்2:19 94/3,4

TOP


கைம்மாறாக (1)

உதவாமல் ஒருவன் செய்த உதவிக்கு கைம்மாறாக
மத யானை அனைய மைந்த மற்றும் உண்டாக வற்றோ – கிட்:11 65/1,2

TOP


கைம்மாறு (3)

தயரதற்கு என்ன கைம்மாறு உடையம் யாம் தக்கது என்பார் – அயோ:3 93/4
எந்தை இனி இதற்கு கைம்மாறு யாது என்றான் – யுத்1:3 166/4
மாரியை நோக்கி கைம்மாறு இயற்றுமோ வையம் என்றான் – யுத்2:19 271/4

TOP


கைம்மாறும் (1)

காவாது ஒழியின் பழி பெரிதோ அன்றே கரும் கடலில் கண்வளராய் கைம்மாறும் உண்டோ – ஆரண்:2 28/4

TOP


கைம்மிக (12)

போர் என்று ஒல்லொலி கைம்மிக போயினார் – அயோ:4 229/4
காந்திய மனத்தினர் புலவி கைம்மிக
சேந்த கண் அதிகமும் சிவந்து நீர் உக – ஆரண்:10 38/2,3
புற நிலத்தையும் கைம்மிக போயதே – சுந்:6 30/4
கண்டனர் அரக்கரை கறுவு கைம்மிக
மண்டு அமர் தொடங்கினார் வஞ்சர் மாயையால் – சுந்:14 19/1,2
கண்டனன் வாலி சேய் கறுவு கைம்மிக
விண்டவன் நம் எதிர் மீண்டுளானெனின் – சுந்-மிகை:14 35/1,2
காவலில்-நின்று தம் களிப்பு கைம்மிக
வீவது முடிவு என வீந்தது அல்லது – யுத்1:2 70/2,3
வாழியாய் கேட்டியால் வாழ்வு கைம்மிக
ஊழி காண்குறு நினது உயிரை ஓர்கிலாய் – யுத்1:4 10/1,2
மூலம் முட்டலின் மொய் புனல் கைம்மிக
கூலம் இட்டிய ஆர்கலி கோத்ததால் – யுத்1:8 38/2,3
காணிய வந்தவர் கலக்கம் கைம்மிக
சேண் உயர் விசும்பிடை அமரர் சிந்தவே – யுத்2:15 102/3,4
விதி கைம்மிக முட்டிய வெம்மையினார் – யுத்2:18 65/4
கைம்மிக கனன்றது அல்லால் தளர்ந்திலர் காளை வீரர் – யுத்2:19 114/4
துற்ற வெம்மை கைம்மிக சுறுக்கொள சுவைத்ததால் – யுத்3:31 90/3

TOP


கைம்மிகுந்து (1)

கண் அகன் திரு நகர் களிப்பு கைம்மிகுந்து
எண்ணெயும் களபமும் இழுதும் நானமும் – பால:5 113/2,3

TOP


கைம்மேல் (1)

ஏகினன் இளவலோடும் இராவணன் ஏற்ற கைம்மேல் – யுத்3:31 231/4

TOP


கைமா (1)

தீ உறு பொறி உடை செம் கண் வெம் கைமா
மீ உற தட கையால் வீரன் வீசு-தோறு – சுந்:9 38/1,2

TOP


கைய (5)

கேடக தட கைய கிரியின் தோற்றத்த – ஆரண்:7 118/1
மேக்கு உயர் அங்குச கைய வெம் கரி – யுத்2:18 112/3
வாள் உடை தட கைய வாசி மேலன – யுத்2:18 113/4
கழுத்த கைய நிமிர் கால வால பல கண்டமானபடி கண்டு நேர் – யுத்2:19 65/2
கழிக்குமேல் உயர ஓடுமேல் நெடிய கால வீசின் நிமிர் கைய வாய் – யுத்2:19 67/2

TOP


கையகத்தும் (1)

சூரியனை சென்று ஒண் கையகத்தும் தொட வல்லீர் – கிட்:17 12/4

TOP


கையகன்று (1)

தோற்று கையகன்று ஒழிந்தவன் நாள் அவை தொலையவும் தோன்றாத – யுத்2:16 337/2

TOP


கையடை (3)

நும் மகன் கையடை நோக்கும் ஈங்கு என்றான் – அயோ:1 84/4
கையடை ஆகும் என்ன இராமற்கு காட்டும் காலை – கிட்:7 156/4
கையடை என்ற அ சனகன் கட்டுரை – கிட்:10 91/2

TOP


கையது (5)

வல கார்முகம் என் கையது ஆக அ வானுளோரும் – அயோ:4 124/1
கவந்தமும் உலகம் நின் கையது ஆயது என்று – அயோ:14 33/3
பார் இடம் வலம் வர பரந்த கையது
பார் இடந்து எடுத்த மா அனைய பாழியாய் – ஆரண்-மிகை:15 1/3,4
தண்டு அவன் கையது ஆன தன்மையை தறுகணாளர் – யுத்2:19 174/1
கது வலி சிலையை வென்றி அங்கதன் கையது ஆக்கி – யுத்2:19 188/2

TOP


கையர் (18)

வரி வில் வாள் கையர் மன்மதன் மேனியர் – ஆரண்:7 4/2
பருதி வாளினர் கேடக தட கையர் பரந்த – ஆரண்:7 135/3
மின் உடை வேத்திர கையர் மெய் புக – ஆரண்:10 16/1
கந்த மலரை பொருவு கண்ணர் கழல் கையர்
அந்தம் இல் தவ தொழிலர் ஆர் அவரை ஒப்பார் – ஆரண்:10 53/3,4
எண் கையர் எழு கையர் ஏழும் எட்டுமாய் – ஆரண்-மிகை:7 4/1
எண் கையர் எழு கையர் ஏழும் எட்டுமாய் – ஆரண்-மிகை:7 4/1
வளை கையர் போன்ற மஞ்ஞை தோன்றிகள் அரங்கின்-மாடே – கிட்:10 31/3
வெம் குசைய பாசம் முதல் வெய்ய பயில் கையர்
செம் குருதி அன்ன செறி குஞ்சியர் சினத்தோர் – சுந்:2 68/2,3
ஏதி ஏந்திய தட கையர் பிறை எயிறு இலங்க – சுந்:2 137/1
பாலமே முதலா உள்ள படைக்கலம் பரித்த கையர்
ஆலமே அனைய மெய்யர் அகலிடம் அழிவு செய்யும் – சுந்:7 3/2,3
தட்டிய தோளர் மேகம் தடவிய கையர் வானை – சுந்:7 6/2
பூட்டிய கையர் வாயால் குருதியே பொழிகின்றாரை – யுத்1:9 26/3
கஞ்சுகத்தர் கதை பற்றிய கையர்
மஞ்சு உக குமுறு சொல்லினர் வல் வாய் – யுத்1:11 14/2,3
வாடிய கையர் ஆகி மன்னவற்கு உரைப்ப பின்னும் – யுத்2:16 47/3
கூம்பலுற்று உயர்ந்த கையர் ஒரு வழி கூறலாமோ – யுத்3:30 2/2
முக்கர கையர் மூ இலை வேலினர் முசுண்டி – யுத்3:30 17/1
ஆயிரம் தலை அதற்கு இரட்டி கையர் ஐயா – யுத்3:31 41/3
சென்னியில் சுமந்த கையர் தேவரே போல யாமும் – யுத்3:31 62/3

TOP


கையவர் (1)

வாளி தங்கிய வலம் கையவர் வஞ்சனை அடா – ஆரண்:1 20/3

TOP


கையவன் (1)

ஆழி கையவன் அம்பு அம்மா – சுந்:5 50/3

TOP


கையள் (3)

செம் கையள் சோரியின் தாரை சேந்து இழி – ஆரண்:10 24/2
சுற்றமும் தொலைந்தது ஐய நொய்து என சுமந்த கையள்
உற்றது தெரியும்-வண்ணம் ஒரு-வகை உரைக்கலுற்றாள் – ஆரண்:10 63/3,4
தலையின்-மேல் சுமந்த கையள் தழலின்-மேல் மிதிக்கின்றாள் போல் – யுத்3:29 45/1

TOP


கையறவு (2)

கரனேயோ யான் பட்ட கையறவு காணாயோ – ஆரண்:6 99/4
கையறவு உறுகின்றாரால் காணல் ஆம் கரையிற்று அன்றே – ஆரண்:14 3/4

TOP


கையறு (4)

கையறு துயரம் நின்னால் கடப்பது கருதி வந்தேம் – கிட்:3 24/3
கண் இறை கோடல் செய்யான் கையறு கவலை சுற்ற – யுத்2:16 10/3
காவல விடுதி இன்று இ கையறு கவலை நொய்தின் – யுத்2:16 38/4
காடு உறைந்து உலைந்த மெய்யோ கையறு கவலை கூர – யுத்4-மிகை:41 282/3

TOP


கையன் (15)

கற்பது ஓர் நாவன் அனல் படு கையன்
அற்புதன் அற்புதரே அறியும் தன் – பால:8 12/2,3
உரை செய தொழுத கையன் உவந்த உள்ளத்தன் பெண்ணுக்கு – பால:22 2/1
வண்ண வன் மயிர் வார்ந்து உயர் முன் கையன்
கண் அகன் தட மார்பு எனும் கல்லினன் – அயோ:8 6/2,3
பூட்டிய கையன் பொய்_இல் உள்ளத்தன் புகலலுற்றான் – அயோ:13 34/4
வாள் உடை தட கையன் வாரி வைத்த வெம் – ஆரண்:12 45/3
ஐயன் நீ ஆழி-மேல் ஆழி வாழ் கையன் நீ – கிட்:4 19/2
சென்னியில் சுமந்த கையன் தேற்றுவான் செப்பலுற்றான் – கிட்:10 63/4
கொள் வார் தட கையன் விசும்பின் மிசை கொண்டான் – சுந்:1 71/2
கூம்பின கையன் நின்ற குன்று என குவவு திண் தோள் – சுந்:8 1/1
நீண்ட கையன் வணங்கினன் நீதியாய் – சுந்:12 106/2
தொழுது எழு கையன் நொய்தின் தோன்றினன் வழுத்தும் சொல்லான் – யுத்1:7 1/4
பூதலத்து அடித்த கையன் நிகும்பன் என்று ஒருவன் பொங்க – யுத்1:13 14/2
முடி-மேல் நிமிர்ந்த முகிழ் ஏறு கையன் முகில்-மேல் நிமிர்ந்த ஒளியான் – யுத்2:19 249/1
தெரிகிலென் உரைத்தி என்றான் சென்னி-மேல் கையன் சொல்வான் – யுத்3:22 150/4
மூவர்க்கும் இளைய வள்ளல் முடி மிசை முகிழ்த்த கையன்
தேவர்க்கும் தேவன் தாளும் செறி கழல் இளவல் தாளும் – யுத்4-மிகை:41 283/1,2

TOP


கையன (5)

கற்பகம் முதலிய நிதியம் கையன
பொற்பு அகம் மான நீர் இலங்கை பொன் நகர் – ஆரண்:12 43/3,4
ஆர்த்த வாயன கையன ஆனையின் கழுத்த – யுத்2:16 209/2
கூர் மருப்பு இணையன குறைந்த கையன
கார் மத கன வரை கவிழ்ந்து வீழ்வன – யுத்2:18 107/1,2
கரும் கார் புரை நெடும் கையன களி யானைகள் அவை சென்று – யுத்2:18 156/1
அடர்த்து அலை நெடு மரம் அற்ற கையன
உடர்த்தலை வைர வேல் உருவ உற்றவர் – யுத்2:19 46/2,3

TOP


கையனும் (1)

கையனும் ஒருவன் செய்த உதவியில் கருத்திலானும் – யுத்1:4 114/2

TOP


கையனே (1)

கையனே மழுவனே என்று இவர் வலி கடந்த கால – யுத்3:29 48/2

TOP


கையனேன் (1)

கையனேன் உனை காட்டி கொடுத்த நான் – யுத்3:29 16/3

TOP


கையனை (1)

தோற்றும் என்று தொழுது உயர் கையனை
கூற்றம் உண்ண கொடுப்பென் என்று எண்ணினாய் – கிட்:7 103/2,3

TOP


கையா (1)

வரி சிலை தட கையா மார்பின் நூலினன் – பால:10 58/3

TOP


கையாய் (1)

நீண்ட கையாய் இனி நின்னுழை வந்தோர் – பால:8 14/3

TOP


கையார் (2)

ஆண்டு அவன் ஈது உரை-செய்ய அஞ்சலித்த மலர்_கையார் அன்பினோடும் – ஆரண்:4 26/1
வெவ் அயில் மழு எழு சூல வெம் கையார் – சுந்:3 55/4

TOP


கையால் (99)

புயல் பொழி தட கையால் தொழுது பொங்கு நீர் – பால:5 72/2
கடுப்பினில் யாரும் அறிந்திலர் கையால்
எடுத்தது கண்டனர் இற்றது கேட்டார் – பால:13 34/3,4
சந்த நுண் துகிலும் வீழ தளிர் கையால் அணைத்து சார – பால:14 54/3
செஞ்செவே கமல கையால் தீண்டலும் நீண்ட கொம்பும் – பால:17 7/2
பொன்_தாமரை போல் கையால் பொடி சூழ் படி-நின்று எழுவி – அயோ:4 37/2
தன் தன் செய்ய கையால் தைவந்திடு கோசலையை – அயோ:4 70/2
கையால் நிலம் தடவி கண்ணீர் மெழுகுவார் – அயோ:4 104/1
தட கையால் எடுத்து அவன் தழுவி கண்ண நீர் – அயோ:5 26/1
சேந்து ஒளி விரியும் தெண் திரை எனும் நிமிர் கையால்
ஏந்தினள் ஒரு தானே ஏற்றினள் இனிது அப்பால் – அயோ:8 34/3,4
நீங்கினான் அந்த நெடு நதி இரு கையால் நீந்தி – அயோ:9 36/4
பொன் திணிந்த பொரு_இல் தட கையால்
நின்று வாங்கி உருகிய நெஞ்சினான் – அயோ:11 4/2,3
இல்லிடை இடு பதம் ஏற்க என் கையால் – அயோ:11 110/4
தன் நெடும் தட கையால் இராமன் தாங்கினான் – அயோ:14 83/2
தழுவினர் எடுத்தனர் தட கையால் முகம் – ஆரண்:4 20/1
ஒரு கையால் உலகு ஏந்தும் உரத்தினார் – ஆரண்:7 10/3
பூத்தது அன்ன பொரு_இல் தட கையால்
ஆத்த நாணின் அரு வரை வாங்கினான் – ஆரண்:7 17/3,4
வல கை வீழ்தலும் மற்றை கையால் வெற்றி – ஆரண்:9 22/1
முற்றி நின்ற தன் முரண் வலி கையால்
எற்றுவான் எடுத்து எழுதலும் பிழைத்து – கிட்:3 67/2,3
கண்ணகத்தினில் தோன்றிய யாவையும் கையால்
எண் நக பறித்து எறிதலின் எற்றலின் இற்ற – கிட்:7 58/2,3
பறித்த வாளியை பரு வலி தட கையால் பற்றி – கிட்:7 76/1
குரை மலர் தட கையால் கடைந்து கொண்டனன் – கிட்:10 96/4
செறி புனல் பூம் துகில் திரை கையால் திரைத்து – கிட்:10 115/1
நீண்ட பொன் தட கையால் நெடிது புல்லினான் – கிட்:11 126/2
ஒடித்தான் கையால் உம்பர் உவப்ப உயர் காலம் – சுந்:2 86/3
உற்று கையால் ஆயுதம் எல்லாம் ஒழியாமல் – சுந்:2 87/3
அடியா-முன்னம் அம் கை அனைத்தும் ஒரு கையால்
பிடியா என்னே பெண் இவள் கொல்லின் பிழை என்னா – சுந்:2 89/1,2
மலர்_கையால் மாடத்து உம்பர் மழையின் வாய் பொத்துவாரை – சுந்:2 103/4
மலர் மிசை மலர் பூத்து என்ன மலர்_கையால் வதனம் தாங்கி – சுந்:2 111/3
ஆயிரம் தட கையால் நின் ஐ_நான்கு கரமும் பற்றி – சுந்:3 131/1
நீட்டு இது என நேர்ந்தனன் எனா நெடிய கையால்
காட்டினன் ஓர் ஆழி அது வாள் நுதலி கண்டாள் – சுந்:4 63/3,4
மாண்டு தீர்வென் என்றே நிலம் வன் கையால்
கீண்டு கொண்டு எழுந்து ஏகினன் கீழ்மையால் – சுந்:5 20/3,4
செம் கையால் கடன் செய்க என்று செப்புவாய் – சுந்:5 32/4
பிறக்க நின்று எறி படைகளை தட கையால் பிசையும் – சுந்:7 38/4
சலித்தான் ஐயன் கையால் எய்யும் சரத்தை உக சாடி – சுந்:8 47/1
கலித்தான் சிலையை கையால் வாங்கி கழுத்தினிடை இட்டு – சுந்:8 47/3
மீ உற தட கையால் வீரன் வீசு-தோறு – சுந்:9 38/2
தாரொடும் உருளொடும் தட கையால் தனி – சுந்:9 39/1
வீரன் வன் தட கையால் எடுத்து வீசிய – சுந்:9 42/1
ஒரு கையால் அவன் வயிர திண் சிலை உற்று பற்றலும் உரவோனும் – சுந்:10 35/1
இரு கையால் எதிர் வலியா-முன்னம் அது இற்று ஓடியது இவர் பொன் தோளின் – சுந்:10 35/2
பொரு கையால் இடை பிதிர்வித்தான் முறி பொறி ஓடும்படி பறியாவே – சுந்:10 35/4
பற்றி கொண்டவன் வடி வாள் என ஒளிர் பல் இற்று உக நிமிர் படர் கையால்
எற்றி கொண்டலின் இடை நின்று உமிழ் சுடர் இன மின் இனம் விழுவன என்ன – சுந்:10 37/1,2
பற்றி வன் கையால் பறித்து எழுந்து உலகு எலாம் பல கால் – சுந்:11 44/3
அரும் கையால் பற்றி மற்றொரு மகவு பின் அரற்ற – சுந்:13 28/2
மாய்ந்தான் மாருதி கையால் அகிலமும் உடையான் மகன் என வானோர் கண்டு – சுந்-மிகை:10 8/1
ஏற்று ஒரு கையால் குன்றை இரும் துகள் ஆக்கி மைந்தன் – சுந்-மிகை:14 14/1
மாற்று ஒரு கையால் மார்பில் அடித்தலும் மாண்டான் என்ன – சுந்-மிகை:14 14/2
வாய் வழி குருதி சோர மணி கையால் மலங்க மோதி – சுந்-மிகை:14 15/1
காய் கனல் பொழியும் கையால் குத்துதிர் கட்டி என்றான் – சுந்-மிகை:14 15/4
இசை திறந்து உயர்ந்த கையால் எற்றினான் எற்றலோடும் – யுத்1:3 127/3
எழுந்து இனிது இருத்தி என்னா மலர்_கையால் இருக்கை ஈந்தான் – யுத்1:4 138/4
தலைகள் ஒக்க தடவும் தட கையால் – யுத்1:8 46/4
கூட்டிய விரல் திண் கையால் குரங்குகள் இரங்க குத்தி – யுத்1:9 26/1
பற்றி வானர வீரர் பனை கையால்
எற்றி எங்களை ஏண் நெடும் தோள் இற – யுத்1:9 63/1,2
கல் படி வயிர திண் கால் நகங்களின் கல்லி கையால்
பொன் பொடி மெய்யில் பூசி பொன்மலை என்ன போவ – யுத்1:10 12/3,4
விழுமிது குரங்கு வந்து வெறும் கையால் கொள்ளும் வென்றி – யுத்1:13 13/4
இப திரள் இரிய வானத்து இமையவர் நடுங்க கையால்
குவி தடம் புயமே கொட்டி கொதித்து இடை பகரலுற்றான் – யுத்1-மிகை:9 14/3,4
அடி கொடு துகைத்து அலை கடற்குள் ஒரு கையால்
எடுத்து உக இராவணன் எறிந்து இகலின் ஆர்த்தான் – யுத்1-மிகை:12 1/3,4
தத்தி மார்பின் வயிர தட கையால்
குத்தி நின்ற கும்பானுவை தான் எதிர் – யுத்2:15 66/1,2
நெற்றி மேல் மற்று அ நீலன் நெடும் கையால்
எற்ற வீந்தனன் என்ன இயம்பினார் – யுத்2:15 88/3,4
ஏற்றி எண்ணி இறைஞ்சி இட கையால்
ஆற்றினான் தன் அடு சிலை அன்னதின் – யுத்2:15 96/1,2
கடும் குரங்கு இரு கையால் எற்ற கால் வய – யுத்2:15 121/1
கண் நெடும் கடும் தீ கால கவி குலத்து அரசன் கையால்
மண்_மகள் வயிறு கீற மரம் ஒன்று வாங்கி கொண்டான் – யுத்2:15 129/3,4
கடுப்பின்-கண் அமரரேயும் கார்முகத்து அம்பு கையால்
தொடுக்கின்றான் துரக்கின்றான் என்று உணர்ந்திலர் துரந்த வாளி – யுத்2:15 152/1,2
பம்பு பொன் கழல்கள் கையால் பற்றினன் புலம்பும் பொன் தோள் – யுத்2:16 149/2
வாரியின் அமுக்கும் கையால் மண்ணிடை தேய்க்கும் வாரி – யுத்2:16 174/1
எய்த்து உயிர் குடிப்பல் என்னா எற்றினான் இடது கையால்
மெய்த்தலை சூலம் ஓச்சான் வெறும் கையான் என்று வெள்கி – யுத்2:16 181/3,4
இட கையால் அரக்கன் ஆங்கு ஓர் எழு முனை வயிர தண்டு – யுத்2:16 184/1
தட கையால் பிடித்து கொண்டான் வானவர்-தன்னை வாழ்த்த – யுத்2:16 184/4
பேருதி உயிர்கொண்டு என்று பெரும் கையால் நெருங்க விட்ட – யுத்2:16 197/2
என்று தன் நெடும் சூலத்தை இடக்கையின் மாற்றினன் வல கையால்
குன்று நின்றது பேர்த்து எடுத்து இரு நில குடர் கவர்ந்து என கொண்டான் – யுத்2:16 325/1,2
காலற்கு இரு கண்ணான் தன கையால் அவன் கதுப்பின் – யுத்2:18 169/3
தன் கரி தானே கொன்று தட கையால் படுத்து வீழ்த்தும் – யுத்2:18 225/1
தசும்பு உடை கொடும் தேர்-தன்னை தட கையால் எடுத்து வீச – யுத்2:18 232/2
எங்கு உள உயிர் என்று எண்ணி இணை கையால் கிளைத்தது என்ப – யுத்2:19 51/3
காற்று அலன் புனலோ அல்லன் கனல் அல்லன் இரண்டு கையால்
ஆற்றலன் ஆற்றுகின்ற அரும் சமம் இதுவே ஆகில் – யுத்2:19 55/1,2
ஆர்க்கும் ஆயிரம் தேர் பிடித்து அம் கையால்
ஈர்க்கும் ஐயன் அன்று ஏறிய யானையே – யுத்2:19 141/3,4
தேடின தெரிந்து கையால் முகிலினை முகந்து தேக்கி – யுத்2:19 164/2
அரைத்திலன் உலகம் எல்லாம் அம் கையால் பொங்கி பொங்கி – யுத்2:19 215/3
தாமரை கையால் தாளை தைவரும் குறங்கை தட்டும் – யுத்2:19 223/1
அன்று அலைத்த செம் கையால் அலைத்து அலைத்து உணர்த்தினார் – யுத்2-மிகை:16 7/4
கள பட கவியின் சேனை கடல் வறந்து உலைய கையால்
குள படுக என்று வெய்யோன் குறித்து உளம் கனன்று புக்கான் – யுத்2-மிகை:16 25/3,4
வலிதினின் சிலவர்-தம்மை வன் கையால் பற்றி பற்றி – யுத்2-மிகை:16 27/1
வசந்தனை சென்று பற்றி வாசம் கொண்டுவந்து கையால்
பிசைந்து சிந்தூரமாக பெரு நுதற்கு அணிந்து கொண்டான் – யுத்2-மிகை:16 32/3,4
மடித்து வாய் இடத்து கையால் மார்பிடை குத்த வாயால் – யுத்3:22 136/3
மீட்டும் அ கையால் வீசி செவி தலத்து எற்ற வீழ்ந்தான் – யுத்3:22 137/1
சினத்தின் அலைப்பாள் என கண்ணை சிதைய கையால் மோதினாள் – யுத்3:23 7/4
தன்மையும் கண்டு கையால் வணங்கினான் தருமம் போல்வான் – யுத்3:24 49/4
செம் கையால் எடுத்தான் சிரம் சேர்த்தினான் – யுத்3:29 28/4
மின்னும் வாள் எயிற்று அரக்கரை அம் கையால் விலக்கி – யுத்3:30 38/2
தண்ணின் நீர் முறை தப்பிடின் தட கையால் தடவி – யுத்3:31 9/3
தெம் முனை செரு மங்கை தன் செம் கையால்
அம்மனை குலம் ஆடுவ போன்றவே – யுத்3:31 122/3,4
எழுந்து நின்று அனுமன்-தன்னை இரு கையால் தழுவி எந்தாய் – யுத்4:32 43/1
மா மரத்து ஆர் கையால் வருந்துவானை ஓர் – யுத்4:37 159/1
பின் இணை குரிசில் தன்னை பெரும் கையால் வாங்கி வீங்கும் – யுத்4:41 119/1
செல்வனே இன்னம் கேளாய் யான் தெரி பாச கையால்
அல் எனும் அரக்கர்-தம்மை வம்-மின் என்று அழைத்து மெள்ள – யுத்4-மிகை:41 28/1,2
காலம் சென்றது என கருதி கையால்
கோலமான மணலினை கூட்டியே – யுத்4-மிகை:41 97/1,2
நின்றவள்-தன்னை நங்கை அம் கையால் தழுவி நின்று – யுத்4-மிகை:41 127/1
வன் திறல் அனுமன் செம் கை வல கையால் பற்றி காலின் – யுத்4-மிகை:41 254/2

TOP


கையாலே (3)

கேட்க தட கையாலே கிளர் ஒளி வாளும் பற்றி – பால:14 52/1
செவிகளை தளிர் கையாலே சிக்குற சேமம்-செய்தாள் – ஆரண்:12 67/1
இற்றை இ பகலில் நொய்தின் இருவரை ஒரு கையாலே
பற்றினென் கொணரும் தன்மை காணுதி பழிப்பு இலாதாய் – சுந்:3 143/3,4

TOP


கையாள் (3)

நன் கையாள் தட கைக்கு ஆமோ நலத்தின்-மேல் நலம் உண்டாமோ – கிட்:13 45/4
முலை குவட்டு எற்றும் கையாள் முழை திறந்து அன்ன வாயாள் – யுத்2:18 265/2
வளை ஒலி முன் கையாள் வாயின் கூறினாள் – யுத்4:40 65/2

TOP


கையாளி (1)

விளைக்கலாத வில் கையாளி வள்ளல் மார்பின் உள் உற – பால:13 50/3

TOP


கையாற்கு (1)

மால் உள சிந்தையான் ஓர் மழை உள தட கையாற்கு
மேல் உள அரம்பை மாதர் என்பது ஓர் விருப்பை ஈந்தாள் – பால:19 60/3,4

TOP


கையான் (12)

புயல் பொழி தட கையான் புதல்வன் பூம் கணை – பால:13 58/3
கையான் இன்று என் கண் எதிர்நின்றும் கழிவானேல் – அயோ:3 37/3
தந்தனன் தாதை தன்னை தட கையான் எடுத்து சார்வான் – ஆரண்:13 134/4
இரு திறல் வேந்தர் தாங்கும் இணை நெடும் கமல கையான்
பொரு வலி வய வெம் சீயம் யாவையும் புலியும் சுற்ற – யுத்1:10 2/2,3
மெய்த்தலை சூலம் ஓச்சான் வெறும் கையான் என்று வெள்கி – யுத்2:16 181/4
கமையிலன் ஆற்றல் என்னா கதத்தொடும் குலைக்கும் கையான் – யுத்2:18 177/4
பிறை தலை வயிர வாளி மழை என பெய்யும் கையான் – யுத்2:18 221/4
காலன் என்று ஒருவன் யாண்டும் பிரிந்திலன் பாச கையான் – யுத்2:19 54/4
ஆழி அம் கமல கையான் ஆதி அம் பரமன் என்னா – யுத்2:19 179/3
அகம்பனை கண்டான் தண்டால் அரக்கரை அரைக்கும் கையான் – யுத்3:22 120/4
மன்றல் அம் குழல் சனகி தன் மலர் கையான் வயிறு – யுத்4:35 26/1
இருபது தட கையான் மாட்டு இசைத்தலும் எழுந்து பொங்கி – யுத்4-மிகை:41 233/1

TOP


கையான்-தனை (1)

தண்டொடும் பொலிதரு தட கையான்-தனை – பால:5 70/4

TOP


கையிடை (1)

கையிடை புக்காய் நீ வேறு எவ்வணம் கடத்தி காவல் – யுத்1:12 28/2

TOP


கையிடைப்பட்டும் (1)

காலிடைப்பட்டும் மான கையிடைப்பட்டும் கால – யுத்2:18 216/1

TOP


கையில் (40)

கயம் தரு நறும் புனல் கையில் தீண்டலும் – பால:8 24/1
செம் கையில் மஞ்ஞை அன்னம் சிறு கிளி பூவை பாவை – பால:14 66/1
கையில் பெய்யும் காமனும் நாணும் கவினார் தம் – பால:17 33/2
காண் தகு தட கையில் கடகம் மின்னவே – பால:23 57/4
குறியவன் கையில் நீர் விழாமல் குண்டிகை – பால-மிகை:8 12/1
தாய் கையில் வளர்ந்திலன் வளர்த்தது தவத்தால் – அயோ:3 101/1
ஒரு கையில் கொண்டனர் உருட்டுகின்றனர் – அயோ:4 171/3
சில் வல் ஓதியை செம் கையில் திருகுற பற்றி – ஆரண்:6 85/3
கையில் வெம் சிலை அறுத்து ஒளிர் கவசமும் கடிந்தான் – ஆரண்:8 20/4
அண்டர் நாதன் தட கையில் அ துணை – ஆரண்:9 17/2
எடுத்து வாங்கி வலம் கொண்டு இட கையில்
பிடித்த போது நெறி பிழைத்தோர்க்கு எலாம் – ஆரண்:9 18/2,3
மரா மரம் கையில் வாங்கி வந்து எய்தினான் – ஆரண்:9 23/3
செம் கையில் அரிசியும் மலரும் சிந்தினர் – ஆரண்:10 21/3
வலம் கையில் இலங்கும் அயில் மன்னன் உளன் என்னா – ஆரண்:10 44/2
நலம் கையில் அகன்றது-கொல் நம்மின் என நைந்தார் – ஆரண்:10 44/3
செம் கையில் கரியவன் திரிக்கும் எல்லையில் – ஆரண்:14 79/2
சங்கு சக்கர குறி உள தட கையில் தாளில் – கிட்:3 76/1
தாரம் மற்று ஒருவன் கொள தன் கையில்
பார வெம் சிலை வீரம் பழுது உற – கிட்:7 96/1,2
கட்டுரைத்து உவமை காட்ட கண்பொறி கதுவா கையில்
தொட்ட எற்கு உணரலாம் மற்று உண்டு எனும் சொல்லும் இல்லை – கிட்:13 38/3,4
சேட்டு இளம் கடுவன் சிறு புன் கையில்
கோட்ட தேம் பலவின் கனி கூன் சுளை – கிட்:15 45/1,2
வாங்கினாள் தன் மலர்_கையில் மன்னனை முன்னா – சுந்:5 80/1
காலனை காலினில் கையில் கட்டினார் – சுந்:9 21/4
இரண்டை இரண்டு கையில் கொடு எழுந்தான் – சுந்:9 57/4
கோவில் நான்முகன் படைக்கலம் தட கையில் கொண்டான் – சுந்:11 54/4
கையில் கால்களில் மார்பு கழுத்தில் – யுத்1:3 92/1
வலம் கையில் வாள் சிவன் கொடுக்க வாங்கிய – யுத்1:5 32/2
இரு கையில் தோள்களில் சென்னி ஏந்தின – யுத்1:8 5/2
அரும் கடகம் அம் கையில் அகற்றி அயர்வோடும் – யுத்1:9 12/1
சக்கரம் உண்டோ கையில் தனு உண்டோ வாளி உண்டோ – யுத்1:13 15/2
எல்லுண்ட படை கை கொண்டால் எதிர் உண்டே இராமன் கையில்
வில் உண்டேல் உண்டு என்று எண்ணி ஆற்றலை வியந்து நின்றான் – யுத்1:14 16/3,4
வளையம் வன் கையில் வாங்கின வானரம் – யுத்2:15 6/4
தண்டம் கையில் வீசிய தக்க அரக்கன் – யுத்2:18 237/1
பிடித்தனன் வல கையில் சூலம் பெட்பொடு – யுத்2-மிகை:16 50/1
செம் கையில் பிடித்த வீர சிலையை நாண் எறிந்து தீரா – யுத்2-மிகை:18 27/2
கரந்தது வயிற்று கால வலம்புரி கையில் வாங்கி – யுத்3:22 12/3
பொன் மின்-கொள் கோதை கையில் பூட்டினான் பொறுத்தான் போர் வில் – யுத்3:27 85/3
கால் தரு காலில் கையில் கழுத்தினில் நுதலில் கண்ணில் – யுத்3:27 94/2
கடும் பகடு படி கிடந்த கரும் பரம்பின் இன மள்ளர் பரந்த கையில்
படும் கமல மலர் நாறும் முடி பரந்த பெரும் கிடக்கை பரந்த பண்ணை – யுத்4:33 23/2,3
மின் கையில் கொண்டு-என வில்லை விட்டிலா – யுத்4:37 157/3
தன் பொலம் கையில் தாங்கியே தொடுத்த அ சரங்கள் – யுத்4-மிகை:41 35/3

TOP


கையிலே (1)

கறங்கு போல வில் பிடித்த கால தூதர் கையிலே
உறங்குவாய் உறங்குவாய் இனி கிடந்து உறங்குவாய் – யுத்2-மிகை:16 6/3,4

TOP


கையின் (51)

அவி கையின் அளிக்கும் நீரார் ஆயிரத்து_இரட்டி சூழ – பால:14 70/2
நல் நீல கண் கையின் மறைத்து நகுவாளும் – பால:17 31/4
கையின் ஆட்டும் களிற்று அரசு என்னவே – பால:18 25/4
கையின் வந்து ஏறு என கடிதின் வந்து ஏறினான் – பால:20 17/3
காவல் செய் தட கையின் நடுவண் காந்துவ – பால:23 56/2
தாமரை அன்ன தட கையின் ஈந்தான் – பால:23 86/4
சிந்துர பவள செ வாய் செம் கையின் புதைத்து மற்றை – அயோ:3 108/2
கையை கையின் நெரிக்கும் தன் காதலன் – அயோ:4 10/1
இரு கையின் கரி நிகர் எண்_இறந்தவர் – அயோ:4 171/1
அம் கையின் தரும் கங்கையின் ஆடினான் – அயோ:7 16/4
காண் தகு தட கையின் கமல சீறடி – அயோ:11 87/3
தன் நல் கையின் வணங்கினன் தாய் என – அயோ:13 70/2
மு கையின் நீர் விதி முறையின் ஈந்தனன் – அயோ:14 79/3
கொங்கை இணை செம் கையின் மலைந்து குலை கோதை – ஆரண்:10 43/3
அயிர்த்த தம்பி புக்கு அம் கையின் எடுத்தனன் அருவி – ஆரண்:13 94/2
ஆங்கு அவள் மார்பொடு கையின் அடங்கி – ஆரண்:14 60/1
கையின் வளைந்து வயிற்று அடக்கும் கவந்தன் வனத்தை கண்ணுற்றார் – ஆரண்:15 1/4
வவ்விய தன் கையின் வளைத்து வாய் பெயும் – ஆரண்:15 21/3
ஆளும் நாயகன் அம் கையின் தீண்டிய அதனால் – ஆரண்:15 38/1
வண் கையின் வளைத்து உயிர் வாரி வாயின் இட்டு – ஆரண்-மிகை:7 4/3
கையின் மோதினான் காலனே ஆனான் – கிட்:15 6/4
வலம் கையின் வயிர ஏதி வைத்தவன் வைகும் நாடும் – சுந்:1 36/1
வான மீன் கையின் வாரி மணி கழங்கு ஆடுவாரும் – சுந்:2 181/4
சொல்லிட எளியது அன்றால் சோலையை காலின் கையின்
புல்லொடு துகளும் இன்றி பொடிபட நூறி பொன்னால் – சுந்:6 57/1,2
செறிந்தன படைக்கலம் இட கையின் சிதைத்தான் – சுந்:8 25/2
மறிந்தன பரி நிரை வல கையின் மலைந்தான் – சுந்:8 25/4
அடித்து ஒரு தட கையின் நிலத்திடை அரைத்தான் – சுந்:8 37/2
பிடித்து ஒரு தட கையின் உயிர் உக பிழிந்தான் – சுந்:8 37/4
கால் நிமிர் வெம் சிலை கையின் இறுத்தான் – சுந்:9 59/1
தேர் உக கையின் வீர சிலை உக வயிர செம் கண் – சுந்:11 20/3
கறங்கு என திரியும் வேக கவி குலம் கையின் வாங்கி – யுத்1:8 20/1
வாக்கினின் மனத்தின் கையின் மற்று இவர் நலியா வண்ணம் – யுத்1:9 38/3
எழில் உலாம் உருவு கொண்டு ஆங்கு இரு கையின் உகிர் வாள் ஓச்சி – யுத்1-மிகை:3 27/2
கடித்த குத்தின கையின் கழுத்து அற – யுத்2:15 25/1
தாய் அடுத்து அவன்-தன் கையின் தண்டொடும் – யுத்2:15 74/3
நல் புற கோதை தன் நளின செம் கையின்
நிற்புற சுற்றிய காட்சி நேமியான் – யுத்2:15 112/1,2
மாருதி பின்னும் அங்கு ஓர் மராமரம் கையின் வாங்கி – யுத்2:15 137/2
வல் வன் வார் சிலை பத்து உடன் இட கையின் வாங்கி – யுத்2:15 196/3
கையின் நாகம் என கடல் மேனியில் – யுத்2:16 70/3
மலையினை கையின் வாங்கி மாருதி வயிர மார்பின் – யுத்2:16 193/2
நினையும் மாத்திரத்து ஒரு கை நின்று ஒரு கையின் நிமிர்கின்ற நெடு வேலை – யுத்2:16 326/3
நீலன் நின்றது ஒரு நீல மால் வரை நெடும் தட கையின் இடந்து நேர் – யுத்2:19 83/1
உருத்து வெம் சினத்து அரக்கன் அங்கு ஒரு கையின் புடைப்ப – யுத்2-மிகை:15 28/1
தம் கையின் எழுவினாலே தலை செவி தாக்க பின்னும் – யுத்2-மிகை:16 5/3
நெரிதர சிலவர்-தம்மை கொடும் கையின் நெருக்கும் அன்றே – யுத்2-மிகை:16 29/4
மீண்டன கால்கள் கையின் விழுந்தன மரனும் வெற்பும் – யுத்3:22 14/2
ஆண்_தொழில் மறந்து கையின் அடுக்கிய மரனும் கல்லும் – யுத்3:27 88/2
வன் கையை தன் கையின் வலியின் வாங்கினான் – யுத்4:37 157/4
ஆதபத்திரம் குண்டிகை ஒரு கையின் அணைத்து – யுத்4:41 34/1
நலம் கிளர் கையின் மாண்டது இவண் என நமன்-தன் வாயில் – யுத்4-மிகை:41 58/3
தீயின் ஆகுதி செம் கையின் ஓக்கினான் – யுத்4-மிகை:41 191/4

TOP


கையின்-நின்று (1)

பருக வாயினில் கையின்-நின்று அளிப்பது பாராய் – அயோ:10 10/4

TOP


கையினர் (9)

இழிந்தனர் வரி சிலை எடுத்த கையினர்
ஒழிந்தனர் சரங்களை உருமின் ஏறு என – ஆரண்:7 105/2,3
பிந்து காலினர் கையினர் பெரும் பயம் பிடரின் – சுந்:7 55/3
ஒருபது கையினர் ஒற்றை சென்னியர் – சுந்-மிகை:3 11/1
இருபது தலையினர் இரண்டு கையினர்
வெருவரு தோற்றத்தர் விகட வேடத்தர் – சுந்-மிகை:3 11/2,3
கால வேல் கப்பணம் கற்ற கையினர்
ஆலமே உருவு கொண்டு அனைய மேனியர் – சுந்-மிகை:3 13/2,3
தலையின் மேல் வைத்த கையினர் சாற்றுவார் – யுத்1:8 31/2
ஒத்த கையினர் ஊழியின் இறுதியின் உலகை – யுத்2:15 188/1
படர் கிடந்தன பல் படை கையினர்
கடர் கிடந்தன போன்ற களத்தினே – யுத்2:19 137/3,4
தூக்கிய தலையினர் தொழுத கையினர்
ஏக்கமுற்று அருகு இருந்து இரங்குவார்களை – யுத்3:24 67/3,4

TOP


கையினள் (2)

சூடக அரவு உறழ் சூல கையினள்
காடு உறை வாழ்க்கையள் கண்ணின் காண்பரேல் – பால:7 23/1,2
புல்லிய கையினள் போதி தூது என – பால:19 46/2

TOP


கையினன் (12)

தொழுத கையினன் சுமந்திரன் முன் நின்று சொல்லும் – அயோ:1 44/4
தொழுது உயர் கையினன் துவண்ட மேனியன் – அயோ:14 47/1
காப்பு_அரு நடுக்குறும் காலன் கையினன்
மூப்பு எனும் பருவமும் முனிய முற்றினான் – ஆரண்:12 22/3,4
முடியின் மீது முகிழ்த்து உயர் கையினன்
படியின் மேல் விழுந்தான் பழி பார்க்கலான் – சுந்:3 110/3,4
சுட்டினன் நின்றனன் தொழுத கையினன்
விட்டு உயர் தோளினன் விசும்பின் மேக்கு உயர் – சுந்:4 99/1,2
தையலை நோக்கிய தலையன் கையினன்
வையகம் தழீஇ நெடிது இறைஞ்சி வாழ்த்தினான் – சுந்:14 22/3,4
நளிர் மலர் கையினன் நால்வரோடு உடன் – யுத்1:4 49/2
காய் கதிர் புதல்வனை பிணித்த கையினன்
போயினன் அரக்கன் என்று இசைத்த பூசலார் – யுத்2:16 269/3,4
காய் கதிர் சிறுவனை பிணித்த கையினன்
போயினன் அரக்கன் என்று உரைத்த போழ்தின் வாய் – யுத்2-மிகை:16 44/1,2
சூடிய சென்னியன் தொழுத கையினன்
ஊடு உயிர் உண்டு என உலர்ந்த யாக்கையன் – யுத்4:41 108/2,3
சொல் பொழி துதியினன் தொழுத கையினன்
வில் பொலி கரத்து ஒரு வேத நாயகா – யுத்4-மிகை:40 14/2,3
தோன்றலும் சுமந்திரன் தொழுத கையினன்
ஈன்று காத்து அழித்து அவை இயற்றும் அ உரு – யுத்4-மிகை:41 272/1,2

TOP


கையினாய் (1)

கஞ்ச நாள்_மலர் கையினாய் அன்னை சொல் கடவா – யுத்4:40 126/2

TOP


கையினார் (1)

கால பாசம் கதை பொரும் கையினார்
வேலை ஞாலம் வெருவுறும் ஆர்ப்பினார் – ஆரண்:7 11/2,3

TOP


கையினால் (17)

தாழ நின்ற ததை மலர் கையினால்
ஆழி மன் ஒருவன் உரைத்தான் அது – பால:18 28/1,2
பனை செய் கையினால் பறித்து அடிப்படுத்தது அ பகடு – பால-மிகை:9 10/4
கையினால் ஒழுக்குதி கடன் எலாம் என்றான் – அயோ:14 76/4
கையினால் அன்றியேயும் கருதுதல் கருமம் அன்றால் – கிட்:11 96/2
கவந்த தம்பியை கையினால் எடுத்து அவன் உயிரை – கிட்-மிகை:7 3/3
என்றே இவன் இப்பொழுது என் கையினால் மடிந்தால் – சுந்-மிகை:11 27/1
நீண்ட கையினால் அவரை நெஞ்சினொடு புல்லி – யுத்1:9 1/2
கையினால் எள் நீர் நல்கி கடன் கழிப்பாரை காட்டாய் – யுத்2:16 132/4
காலம் மேல் எழுந்த கால் போல் கையினால் கடிதின் வாங்கி – யுத்2:16 179/2
புண் திறப்புற வலாளன் கையினால் புகைந்து குத்த – யுத்2:16 191/3
ஏற்று ஒரு கையினால் இது-கொல் நீ அடா – யுத்2:16 253/1
அற்று வீழ்ந்த கை அறாத வெம் கையினால் எடுத்து அவன் ஆர்த்து ஓடி – யுத்2:16 334/3
தேரோடும் எடுத்து உயர் திண் கையினால்
பாரோடும் அடுத்து எறி பண்பிடையே – யுத்3:20 75/3,4
எற்றி பெயர்வானை இட கையினால்
பற்றி கிளர் தண்டு பறித்து எறியா – யுத்3:20 92/1,2
கையினால் மகுடம் கவித்தான்-அரோ – யுத்4:39 6/4
கையினால் எரியை கரி ஆக்கினான் – யுத்4:41 81/4
கையினால் பொருந்த புல்லி கண்ணின் நீர் கலசம் ஆட்டி – யுத்4-மிகை:41 248/3

TOP


கையினாள் (2)

பனையின் நீள் கரம் பற்றிய கையினாள் – அயோ:4 223/4
மண் எனும் செவிலி மேல் வைத்த கையினாள்
பண் எனும் கிளவியால் பன்னி ஏங்கினாள் – அயோ:14 84/3,4

TOP


கையினான் (9)

நீண்டன கிடந்து என நிமிர்ந்த கையினான் – ஆரண்:15 12/4
கறங்கு போன்றுளான் பிசையும் கையினான்
அறம் கொள் சிந்தையார் நெறி செல் ஆய்வினால் – கிட்:15 5/2,3
கூசினன் குதித்தனன் விதிர்த்த கையினான் – சுந்:2 124/4
தலையில் கொண்ட தட கையினான் தன் – யுத்1:3 102/1
தொழுது உயர் கையினான் தெரிய சொல்லினான் – யுத்1:5 16/4
கதிர வாள் வயிர பணை கையினான்
கதிர வாள் வயிர கழல் காலினான் – யுத்2:16 58/3,4
காய் கணை சிலையொடும் கவர்ந்த கையினான்
ஏ எனும் அளவினில் இலங்கை மா நகர் – யுத்2:16 270/2,3
காய் ஒளி வயிர வாள் பிடித்த கையினான் – யுத்2:16 295/4
கண்ட கார் சிதைய மீது உயர்ந்து ஒளிர் மராமரம் சுலவு கையினான் – யுத்2:19 69/4

TOP


கையினிடை (1)

கையினிடை சென்று கரை கண்ட கரை இல்லை – யுத்1:9 9/4

TOP


கையினில் (3)

கமலக்கண்ணனை கையினில் காட்டினாள் – ஆரண்:7 15/4
கையினில் தடவி வெம் காலின் ஏகினான் – கிட்:14 28/4
போதம் முற்றிய தண்டு ஒரு கையினில் பொலிய – யுத்4:41 34/2

TOP


கையினின் (2)

கையினின் பெரிய அம்பால் கவசத்தை கழித்து வீழ்த்தான் – யுத்2:19 170/4
கையினின் கலச புனல் ஆட்டினார் – யுத்4-மிகை:39 12/4

TOP


கையினின்று (1)

வில் கையினின்று இடை வீழ விம்முற்று நின்று ஒழிந்தான் – அயோ:13 29/4

TOP


கையினும் (4)

வயிர்த்த கையினும் காலினும் கதிர்_மகன் மயங்க – கிட்-மிகை:7 4/3
கருது காலினும் கையினும் வாலினும் கட்டி – சுந்:7 40/1
கையினும் தோளின் மேலும் மார்பினும் கரக்க வாளி – யுத்2:15 136/3
உள்ள கையினும் அற்ற வெம் கரத்தையே அஞ்சின உலகு எல்லாம் – யுத்2:16 335/4

TOP


கையினை (3)

எற்றும் கையினை நிலத்தினில் இணை தடம் கொங்கை – ஆரண்:6 91/2
எற்றும் கையினை நிலத்தொடும் எரி பொறி பறப்ப – கிட்:7 68/1
எடுத்தான் வல தட கையினை இது போய் உலகு எல்லாம் – யுத்2:15 162/1

TOP


கையினொடு (1)

தூசியொடு நெற்றி இரு கையினொடு பேர் அணி கடை குழை தொகுத்து – யுத்3:31 139/1

TOP


கையீர் (1)

வீர வாள் கையீர் எங்ஙனம் வாழ்திரோ விளம்பீர் – ஆரண்:8 7/4

TOP


கையுடையானை (1)

ஆயிரம் கடல் கையுடையானை மழு வாளால் – ஆரண்-மிகை:11 1/1

TOP


கையும் (30)

கை ஆர் புனலால் நனையாதன கையும் இல்லை – பால:4 3/2
அம் கையும் மிடறும் கூட்டி நரம்பு அளைந்து அமுதம் ஊறும் – பால:16 9/3
கையும் மெய்யும் அறிந்திலள் கண்டவர் – பால:21 35/3
இரதம் ஆண்டு இழிந்த பின்னர் இரு மருங்கு இரண்டு கையும்
பரதனும் இளைய கோவும் பரிந்தனர் ஏந்த பைம் தார் – பால:23 78/1,2
தாள்களும் கழுநீர் நாறும் தட கையும் அதுவே நாறும் – பால-மிகை:2 1/2
இரு கையும் இரைத்து மொய்த்தார் இன் உயிர் யார்க்கும் ஒன்றாய் – அயோ:3 87/3
கறுத்தாய் உருவம் மனமும் கண்ணும் கையும் செய்யாய் – அயோ:4 57/1
கையும் சிலையும் கணையும் கொடு கார் மிருகம் வரும் ஓர் – அயோ:4 73/3
கையும் கடனும் நெகிழ கணையோடு உருள்வோன் காணா – அயோ:4 76/1
இயல்வு உறு செலவின் நாவாய் இரு கையும் எயினர் தூண்ட – அயோ:13 56/1
பிணிக்கும் கையும் பெய் பில வாயும் பிழையாமல் – ஆரண்:15 33/3
கழல் உலாம் காலும் கால வேல் உலாம் கையும் காந்தும் – சுந்:2 34/1
கள்ள வினை வெவ் வலி அரக்கர் இரு கையும்
முள் எயிறும் வாளும் உற முன்னம் முறை நின்றார் – சுந்:2 66/2,3
உயிர் உயிர்த்து இரண்டு கையும் உச்சி-மேல் உயர் நீட்டி – சுந்:2 188/3
தான் அமைந்து இரு தட கையும் தலை மிசை தாங்கி – யுத்1:3 23/2
நகைசெயா வாயும் கையும் வாளொடு நடந்த தாளும் – யுத்1:3 147/1
வாளொடு தோளும் கையும் மகுடமும் மலரோன் வைத்த – யுத்1:3 150/1
நோக்கினார் நோக்கினார் முன் நோக்குறு முகமும் கையும்
ஆக்கையும் தாளும் ஆகி எங்கணும் தானே ஆகி – யுத்1:3 155/1,2
என இவை அமலன் கூற இரு கையும் எடுத்து கூப்பி – யுத்1-மிகை:12 3/1
கையும் கால்களும் நயனமும் கமலமே அனைய – யுத்2:15 214/3
கையும் கால்களும் இழந்தனென் வேறு இனி உதவல் ஆம் துணை காணேன் – யுத்2:16 347/2
தூசியும் இரண்டு கையும் நெற்றியும் சுருண்டு நீர்-மேல் – யுத்2:18 209/3
நெடும் கையும் தலையும் பிய்யா நொய்தினின் நிமிர்ந்து போனான் – யுத்2:18 220/3
எழுந்து அடி வணங்கல் ஆற்றான் இரு கையும் அரிதின் ஏற்றி – யுத்2:19 286/1
வாய் மடித்து இரண்டு கையும் முறுக்கி தன் வயிர செம் கண் – யுத்3:24 10/1
பாதமும் கையும் மெய்யும் பற்றினன் வருடலோடும் – யுத்3:26 61/3
செம் கையும் கொட்டி உன்னை சிரிப்பரால் சிறியன் என்னா – யுத்3:29 58/4
நாயகன் தலை பத்து உள கையும் நால்_ஐந்து என்று – யுத்3:31 41/1
ஆயிரம் கையும் கூடி இரண்டு கை ஆனது அன்றே – யுத்3:31 217/4
கரை செயல் அரிய வேத குறு_முனி கையும் ஒவ்வா – யுத்4-மிகை:41 290/2

TOP


கையுற்றார் (1)

காய்த்தவர் அவர்களே கையுற்றார் நமக்கு – யுத்1:4 92/3

TOP


கையுற (1)

கால் கிளர்ந்து ஓங்கினும் காலம் கையுற
மால் கடல் கிளரினும் சரிக்கும் வன்மையார் – சுந்:9 23/3,4

TOP


கையுறு (1)

கையுறு நெல்லி அம் கனியின் காட்டும் என் – யுத்4:40 80/2

TOP


கையுறை (1)

கையுறை கோடற்கு ஒத்த காட்சியை அல்லை மீட்சி – யுத்2:19 267/3

TOP


கையெடுத்து (2)

கங்குல் அன்ன கவந்தமும் கையெடுத்து
அங்கும் இங்கும் நின்று ஆடினவாம்-அரோ – யுத்2:15 29/3,4
தூண் எறிந்தன கையெடுத்து ஆடின துணங்கை – யுத்2:16 204/4

TOP


கையே (2)

என் கையே இழுக்கம் அன்றே இயம்பினும் காந்தள் என்றல் – கிட்:13 45/2
வீரமும் களத்தே போட்டு வெறும் கையே மீண்டு போனான் – யுத்2:16 1/4

TOP


கையை (9)

கையை கையின் நெரிக்கும் தன் காதலன் – அயோ:4 10/1
தகுதற்கு ஒத்த சனகன் தையல் கையை பற்றி – அயோ:4 59/3
கையை நீட்டிய தன்மையும் காட்டுமால் – யுத்1:8 67/4
மண_வினை முடித்து என் கையை மந்திர மரபின் தொட்ட – யுத்2:17 43/3
பிசையுறும் கையை மீசை சுறுக்கொள உயிர்க்கும் பேதை – யுத்2:18 262/3
அழைக்கும் தன் கையை வாயின் மூக்கின் வைத்து அயர்க்கும் ஐயா – யுத்2:19 222/3
கலை அறா திங்கள் அன்ன வாளியால் கையை கொய்தான் – யுத்3:28 43/3
வெம் கண் நாகம் என பொலி மெய் கையை
செம் கையால் எடுத்தான் சிரம் சேர்த்தினான் – யுத்3:29 28/3,4
வன் கையை தன் கையின் வலியின் வாங்கினான் – யுத்4:37 157/4

TOP


கையையும் (3)

ஈற்று கையையும் இ கணத்து அரிதி என்று இமையவர் தொழுது ஏத்த – யுத்2:16 337/1
வேற்று கையையும் வேலையில் இட்டனன் வேறும் ஓர் அணை மான – யுத்2:16 337/4
சிலை உறு கையையும் நிலத்தில் சேர்த்தினான் – யுத்4:37 155/4

TOP


கையொடு (12)

கடம் கலுழ் தடம் களிறு கையொடு கை தெற்றா – பால:7 31/1
கள் என நரம்பு வீக்கி கையொடு மனமும் கூட்டி – பால:10 11/2
கையொடு கைகள் புடைக்கும் வாய் கடிக்கும் – அயோ:3 27/1
துப்பினால் செய்த கையொடு கால் பெற்ற துளி மஞ்சு – சுந்:3 8/1
கையொடு கை உற அணியும் கட்டினார் – சுந்:9 24/3
தோடு சீறு அடி விழி மனம் கையொடு தொடரும் – சுந்:12 46/2
எதிர்த்த வானரம் மா கையொடு இற்றன – யுத்2:15 24/1
கையொடு கைகள் உற்று கலந்தன கல்லும் வில்லும் – யுத்3:21 12/3
கையொடு தண்டு நீங்க கடல் என கலக்கம் உற்ற – யுத்3:22 135/1
கொடு நீள் கரி கையொடு தாள் குறைய – யுத்3:27 37/1
மலை அறுந்தவரும் வய கையொடு
சிலை அறுந்தவரும் திமிரத்தின் மெய் – யுத்3-மிகை:31 36/2,3
தொழும் கையொடு வாய் குழறி மெய்ம் முறை துளங்கி – யுத்4:36 1/1

TOP


கையொடும் (4)

ஊ அறுப்புண்ட மொய் படை கையொடும் உயர்ந்த – ஆரண்:8 9/1
கையொடும் இற்று மற்று அ கதை களம் கண்டது அன்றே – யுத்3:22 134/4
கேட கங்கண அம் கையொடும் கிளர் – யுத்3:31 120/1
மற வெற்றி அரக்கர் வல கையொடும்
நறவ குருதி கடல் வீழ் நகை வாள் – யுத்3:31 200/1,2

TOP


கையொத்து (1)

ஆக்கிய அரக்கர் தானை ஐ_இரு கோடி கையொத்து
ஊக்கிய படைகள் வீசி உடற்றிய உலகம் செய்த – யுத்2:15 146/2,3

TOP


கையோடு (1)

இருவர் என்றவர் தம்மையும் ஒரு கையோடு எற்றி – யுத்3:30 29/2

TOP


கையோடும் (1)

வில்லை ஊன்றிய கையோடும் வெய்து_உயிர்ப்போடும் வீரன் – அயோ:13 42/2

TOP


கையோர் (1)

வேத்திர கையோர் ஈண்டீ விரைவுடன் வெள்ளம்-தன்னை – யுத்4-மிகை:40 7/2

TOP


கைலை (2)

கண்_நுதல் ஒழிய செல்லும் கைலை அம் கிரியும் ஒத்தான் – சுந்:1 25/4
காவலர் அல்லன் ஈசன் கைலை அம் கிரியும் அல்லன் – சுந்:12 72/2

TOP


கைலையோடும் (1)

முக்கணன் கைலையோடும் உலகு ஒரு மூன்றும் வென்றாய் – சுந்:11 11/2

TOP


கைவகுத்தாள் (1)

கல்லின் மாரியை கைவகுத்தாள் அது – பால:7 48/3

TOP


கைவரை (1)

கைவரை என தகைய காளை உரை கேளா – பால:7 28/1

TOP


கைவலி-அதனால் (1)

கைவலி-அதனால் பற்றி கொண்டனர் கவியின் வீரர் – யுத்1-மிகை:9 5/4

TOP


கைவளை (1)

கனத்தினால் கடந்த பூண் முலைய கைவளை
மனத்தினால் வாக்கினால் மறு உற்றேன் எனின் – யுத்4:40 71/1,2

TOP


கைவாள் (1)

குத்து ஒழித்து அவன் கைவாள் தன் கூர் உகிர் தட கை கொண்டான் – யுத்2:18 212/3

TOP


கைவிட்டார் (1)

கண்டார் கண்டது ஓர் திசையே விசை கொடு கால் விட்டார் படை கைவிட்டார் – சுந்:10 39/4

TOP


கைவிட்டு (6)

தேன் அடைந்த சோலை திரு நாடு கைவிட்டு
கான் அடைந்தேன் என்ன தரியாது காவல நீ – அயோ:14 63/1,2
தொழுது தம் படைகள் கைவிட்டு ஓடுவார் சுரர்கள் என்றால் – யுத்1:13 13/3
வழிந்த மா மதில் கைவிட்டு வானரம் – யுத்2:15 31/2
கள்ள நீர் வாழ்க்கையேமை கைவிட்டு காலும் விட்டான் – யுத்2:16 164/1
மா கொலை செய்த வள்ளல் வாள் அமர் களத்தை கைவிட்டு
ஏகினன் இளவலோடும் இராவணன் ஏற்ற கைம்மேல் – யுத்3:31 231/3,4
கான் ஆள நில_மகளை கைவிட்டு போனானை காத்து பின்பு – யுத்4:41 64/1

TOP


கைவிட (1)

கண்ணில் நீர் கடல் கைவிட நேர்கிலன் – அயோ:4 222/3

TOP


கைவிடா (1)

கை வளை வரி சிலை கடுப்பின் கைவிடா
எய்வன எனை பல இரத மேலன – யுத்2:18 114/3,4

TOP


கைவிடின் (1)

கைவிடின் பினை யார் களைகண் உளார் – ஆரண்:4 28/4

TOP


கைவிடீர் (1)

காம்பு உறழும் தோளாளை கைவிடீர் என்னினும் யான் மிகையோ கள்வர் – ஆரண்:6 131/1

TOP


கைவிடும் (1)

உண்டு கைவிடும் கூற்றுவன் நிருதர் பேர் உயிரை – யுத்4:32 15/2

TOP


கைவிடுவோம் (1)

காவா அறத்தை இனி கைவிடுவோம் யாம் என்பார் – அயோ:4 95/2

TOP


கைவிதிர்த்தான் (1)

காய்ந்தான் கவர்ந்தான் உயிர் காலனும் கைவிதிர்த்தான் – ஆரண்:13 38/4

TOP


கைவிளக்கு (1)

கைவிளக்கு எடுத்தது என்ன வந்தது கடவுள் திங்கள் – அயோ:6 1/4

TOP


கைவினை (1)

காசொடு கண் நிழல் கஞல கைவினை
ஏசறு கிம்புரி எயிறு வெண் நிலா – பால:23 65/1,2

TOP


கைவினையாலும் (1)

சிந்தாவினை அன்றியும் கைவினையாலும் செய்தான் – ஆரண்:10 156/2

TOP