கு-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

குகற்கும் 1
குகன் 11
குகனார் 1
குகனும் 4
குகனை 1
குகனொடும் 1
குகை 2
குங்கும 17
குங்குமத்து 1
குங்குமம் 12
குங்குமமும் 1
குச்சரி 1
குச்சி 1
குசத்துவச 1
குசநாபற்கே 1
குசநாபன் 1
குசன் 4
குசும்பையின் 1
குசை 5
குசைய 1
குசையின் 1
குஞ்சர 3
குஞ்சரக்கன்னம் 2
குஞ்சரத்து 1
குஞ்சரம் 12
குஞ்சி 15
குஞ்சிகளோடும் 1
குஞ்சித 1
குஞ்சியர் 5
குஞ்சியன் 1
குஞ்சியால் 2
குஞ்சியான் 2
குஞ்சியில் 1
குஞ்சியும் 2
குஞ்சியை 3
குஞ்சியோடும் 1
குஞ்சை 1
குட்டத்தை 1
குட்டம் 2
குட்டனுக்கு 1
குட்டி 1
குட்டிம 1
குட்டிமம் 2
குட 11
குட-பால் 1
குட-பாலின் 1
குடக்கதோ 1
குடக்கு 1
குடக 2
குடங்கள் 2
குடங்கையில் 2
குடங்கையின் 1
குடத்தினால் 1
குடத்து 1
குடம் 9
குடம்-தொறும் 1
குடமும் 1
குடர் 23
குடர்கள் 2
குடரிலே 1
குடரின் 1
குடரினை 1
குடரும் 1
குடரை 1
குடரொடு 2
குடல் 8
குடலினர் 1
குடன் 1
குடா 1
குடாவடிக்கு 1
குடி 11
குடிக்க 5
குடிக்கு 5
குடிக்கும் 7
குடிக்குமேல் 1
குடிகள்-தம் 1
குடித்த 3
குடித்தது 2
குடித்தலால் 1
குடித்தலின் 2
குடித்தவன் 1
குடித்தன 1
குடித்தாள் 1
குடித்தான் 2
குடித்திட 1
குடித்து 15
குடித்தே 1
குடிப்ப 2
குடிப்பது 1
குடிப்பல் 1
குடிப்பன 1
குடிப்பார் 1
குடிப்பானை 1
குடிப்பினும் 1
குடிப்பென் 2
குடிபோயிட 1
குடிமை 2
குடியாக 1
குடியிருந்து 1
குடியும் 1
குடியேறின 1
குடில் 1
குடில்கள்-தோறும் 1
குடிலிடை 1
குடிவாழ் 1
குடும்பம் 1
குடுமி 13
குடுமிய 1
குடுமியில் 1
குடுமியின் 2
குடுவை 1
குடை 38
குடைக்கு 1
குடைக்கும் 1
குடைகள் 2
குடைகின்றாரும் 1
குடைகெழு 1
குடைந்த 5
குடைந்தன 7
குடைந்து 12
குடைபவர் 2
குடைய 4
குடையர் 3
குடையவும் 1
குடையா 1
குடையாய் 3
குடையான் 1
குடையின் 2
குடையினன் 1
குடையும் 7
குடையும்-தோறும் 2
குடையுமா 1
குடையொடு 1
குடையொடும் 1
குடையோய் 1
குடைவன 1
குடைவான் 1
குண்டத்தில் 1
குண்டம் 2
குண்டமும் 1
குண்டல 9
குண்டலங்கள் 4
குண்டலங்களும் 2
குண்டலம் 21
குண்டலமும் 1
குண்டிகை 8
குண்டிகையினன் 1
குண்டிகையினில் 1
குண்டு 1
குண்டை 2
குண்டையின் 1
குண 9
குண-பால் 2
குணக்கதேயோ 1
குணங்கட்கு 1
குணங்கள் 10
குணங்களால் 2
குணங்களான் 1
குணங்களின் 1
குணங்களுக்கு 1
குணங்களும் 1
குணங்களை 3
குணத்தவரை 1
குணத்தவன் 1
குணத்தால் 3
குணத்தாலும் 1
குணத்தாள்-தான் 1
குணத்தான் 3
குணத்தானும் 1
குணத்திர் 1
குணத்தின் 4
குணத்தினன் 1
குணத்தினாய் 3
குணத்தினான் 3
குணத்தினானும் 1
குணத்தினானை 1
குணத்தினை 1
குணத்தீர் 1
குணத்து 19
குணத்தோய் 2
குணத்தோர் 1
குணபால் 1
குணம் 14
குணம்-கொடு 1
குணம்_இலி 1
குணம்தான் 1
குணமும் 1
குணமோ 1
குணனும் 1
குணாதித்தன் 1
குணாலம் 1
குணிக்கல் 1
குணிக்கலுற்றாம் 1
குணிக்கலுற்றான் 1
குணிக்கும் 3
குணித்த 3
குணித்தான் 1
குணிப்ப 1
குணிப்ப_அரும் 1
குணிப்பாம் 1
குணிப்பினும் 1
குணிப்பு 4
குணில் 1
குணிலோடு 1
குத்த 8
குத்தலும் 2
குத்தால் 1
குத்தான் 1
குத்தி 9
குத்திட 1
குத்திய 1
குத்தின 4
குத்தினன் 7
குத்தினால் 1
குத்தினாலும் 1
குத்தினான் 2
குத்து 5
குத்துகளால் 1
குத்துண்டு 1
குத்துதி 2
குத்துதிர் 1
குத்தும் 1
குத்துமால் 1
குத்துவர் 1
குத்துவார் 1
குத்துவான் 1
குத்தே 1
குதலை 10
குதலை_சொல்லாய் 1
குதலையர் 3
குதலையள் 1
குதலையாள் 1
குதலையாளை 1
குதலையிர் 1
குதலையொடு 1
குதறின 1
குதி 4
குதி-கொள்வீர் 1
குதிக்கின்ற 2
குதிக்கின்றன 1
குதிக்கும் 3
குதிகொண்டவன் 1
குதிகொண்டான் 2
குதித்த 2
குதித்தது 1
குதித்தலும் 1
குதித்தன 2
குதித்தனர் 2
குதித்தனன் 4
குதித்தனனால் 1
குதித்தான் 5
குதித்து 9
குதித்தும் 1
குதிப்பன 2
குதிப்பென் 2
குதியடி 1
குதியா-முன்னம் 1
குதியால் 1
குதியின் 1
குதியும் 1
குதிரை 9
குதிரைகள் 1
குதிரையின் 5
குதிரையும் 2
குதிரையே 2
குதிரையை 2
குதை 2
குதையால் 1
குந்த 1
குந்தம் 9
குந்தமும் 2
குந்தள 1
குந்தளம் 1
குந்தி 1
குந்திய 1
குந்து 1
குப்புற்று 5
குப்புற 1
குப்புறம் 1
குப்புறற்கு 3
குப்புறா 1
குப்புறின் 1
குப்புறும் 1
குப்பை 13
குப்பை-நின்று 1
குப்பைகள் 6
குப்பையின் 8
குப்பையும் 3
குப்பையை 1
குப்பையோ 1
குபேரன் 4
குபேரனை 1
கும்ப 5
கும்பகம் 1
கும்பகர்ணன் 1
கும்பகருண 2
கும்பகருணன் 6
கும்பகருணனது 1
கும்பகருணனார் 1
கும்பகருணனுக்கு 1
கும்பகருணனை 5
கும்பகருணனையும் 1
கும்பகன் 4
கும்பகன்ன 1
கும்பகன்னன் 5
கும்பகன்னனும் 1
கும்பகன்னனோடு 2
கும்பங்கள் 1
கும்பத்தில் 1
கும்பத்து 2
கும்பம் 2
கும்பமும் 1
கும்பமே 1
கும்பன் 2
கும்பனும் 2
கும்பானு 1
கும்பானுவை 1
கும்பி 1
கும்பிகை 1
கும்பிட்டு 2
கும்பிடலோடும் 1
கும்பிடா 2
குமட்டிய 1
குமண்டையை 1
குமர 5
குமரர் 19
குமரர்-தம் 1
குமரர்-தம்முள் 1
குமரர்-தமை 1
குமரர்கள் 1
குமரரும் 6
குமரரை 1
குமரன் 15
குமரன்-மாட்டு 1
குமரன்-மேல் 1
குமரன்_அன்னான் 1
குமரனுக்கு 1
குமரனும் 4
குமரனே 1
குமரனை 2
குமரா 3
குமாரன் 2
குமாரனும் 1
குமிழ் 2
குமிழ்த்தன 1
குமிழ்ந்தனர் 1
குமிழி 6
குமிழியான் 1
குமிழும் 1
குமுத 12
குமுதங்களே 1
குமுதத்தின் 1
குமுதத்து 1
குமுதம் 4
குமுதன் 9
குமுதனும் 3
குமுதனை 1
குமுதாக்கன் 1
குமுதாக்கனும் 1
குமுதி 1
குமுற 5
குமுறல் 1
குமுறலும் 1
குமுறி 3
குமுறின 3
குமுறு 5
குமுறும் 3
குமை 1
குமைக்கும் 3
குமைகின்ற 1
குமைத்து 1
குமைந்தான் 1
குமைப்பது 1
குமையால் 1
குமையுற 1
குமைவுற்றிட 1
குய 2
குய_மகன் 1
குயமும் 1
குயவர் 3
குயவன் 1
குயில் 23
குயில்_குலம் 1
குயில்_மொழி 1
குயில்_அனாள் 1
குயில்கள் 5
குயிலுக்கு 1
குயிலுடனே 1
குயிலும் 5
குயிலுறுத்தி 1
குயிலுறுத்து 1
குயிலே 5
குயிலை 5
குயிலொடு 1
குயிலொடும் 1
குயிற்றி 5
குயிற்றிய 5
குயிற்றியதாம் 1
குயிற்றியது 2
குயிற்றுதிர் 1
குயின்ற 2
குயின்றன 2
குயின்று 1
குரக்கின் 2
குரக்கின 1
குரக்கினது 1
குரக்கினம் 1
குரக்கு 50
குரக்கு_நாயகன் 1
குரக்கு_வேந்தை 1
குரக்கு_இன 2
குரக்கு_இனத்து 5
குரக்கு_இனத்து_இறைவன் 1
குரக்கு_இனம் 7
குரகத 4
குரகதத்தின் 1
குரகதம் 2
குரங்கள் 1
குரங்களால் 1
குரங்கா 1
குரங்காய் 2
குரங்கிற்கு 1
குரங்கின் 23
குரங்கின்-மாடே 1
குரங்கின்-மேல் 9
குரங்கினது 2
குரங்கினால் 5
குரங்கினுக்கு 3
குரங்கினை 6
குரங்கினோடு 1
குரங்கினோடும் 1
குரங்கு 82
குரங்கு-கொலாம் 1
குரங்கு-தன் 1
குரங்கு_இன 1
குரங்கு_இனம் 2
குரங்குக்கே 1
குரங்குகள் 3
குரங்கும் 10
குரங்குமே 1
குரங்கை 13
குரங்கையும் 2
குரங்கொடு 5
குரங்கொடும் 1
குரண்டம் 4
குரத்து 1
குரத்தை 1
குரப்பு 1
குரபதம் 1
குரம் 6
குரம்பு 2
குரம்பை 1
குரல் 50
குரல 1
குரலர் 1
குரலன் 1
குரலால் 3
குரலின் 6
குரலினர் 1
குரலினான் 1
குரலும் 4
குரலே 1
குரலை 1
குரவம் 1
குரவர் 6
குரவர்-தம்மை 1
குரவர்கள் 1
குரவரே 1
குரவரை 2
குரவரோடும் 1
குரவை 2
குரவைகள் 1
குரவையில் 1
குரவோடும் 1
குரன் 1
குரா 2
குராவரும் 1
குரி 1
குரி_இனம் 1
குரிசல் 1
குரிசில் 32
குரிசில்-தன் 1
குரிசில்-தானும் 1
குரிசில்கள் 1
குரிசிலது 1
குரிசிலர் 1
குரிசிலுக்கு 1
குரிசிலும் 5
குரிசிலே 2
குரிசிலை 5
குரிசிலோடு 1
குரிசிற்கும் 1
குரீஇ 3
குரீஇயின் 1
குரு 10
குருக்கள் 3
குருக்களே 1
குருக்களை 2
குருக்களோடு 1
குருகின் 1
குருகு 4
குருகை 1
குருசில் 2
குருடர் 1
குருடு 1
குருத்து 1
குருதி 154
குருதி-தன்னால் 1
குருதி-தன்னொடும் 1
குருதி_நீர் 1
குருதிகள் 6
குருதிய 2
குருதியாய் 1
குருதியால் 6
குருதியான் 1
குருதியில் 7
குருதியின் 15
குருதியின்கண்ணன் 2
குருதியினொடு 1
குருதியும் 3
குருதியே 4
குருதியொடு 2
குருதியோடு 1
குருதியோடும் 1
குருந்து 1
குருந்து_இனம் 1
குருந்தொடு 1
குரும்பை 4
குரும்பைகள் 1
குரும்பையை 1
குருவி 3
குருவிந்த 1
குருவிந்தம் 1
குருவின் 2
குருவும் 1
குருவை 3
குருள் 1
குருளை 3
குருளைக்கு 1
குருளையும் 2
குருளொடு 1
குரை 21
குரைக்க 1
குரைக்கும் 1
குரைத்த 2
குரைத்து 1
குரோதவசை 2
குல 161
குல_மகள் 2
குல_மகள்-மேல் 1
குல_முதல் 1
குலங்கல் 1
குலங்கள் 19
குலங்களா 1
குலங்களின் 5
குலங்களினோடும் 1
குலங்களுக்கு 1
குலங்களும் 4
குலங்களை 3
குலங்களொடு 2
குலங்களோடு 1
குலங்களோடும் 3
குலத்த 2
குலத்தர் 1
குலத்தவர் 1
குலத்தவனை 1
குலத்தாய் 1
குலத்தாலும் 1
குலத்திடை 1
குலத்தியர் 1
குலத்தில் 3
குலத்திற்கு 1
குலத்தின் 6
குலத்தினரொடும் 1
குலத்தினில் 1
குலத்தினுள் 1
குலத்தினோடும் 2
குலத்தினோர் 1
குலத்து 65
குலத்துக்கு 6
குலத்துக்கே 1
குலத்துள் 2
குலத்துளாளை 1
குலத்துளான் 1
குலத்துளோர் 2
குலத்துளோர்க்கும் 1
குலத்துளோரும் 1
குலத்தை 11
குலத்தையும் 2
குலத்தையோ 1
குலத்தொடு 3
குலத்தொடும் 1
குலத்தோடு 2
குலத்தோடும் 2
குலத்தோர் 2
குலத்தோர்க்கு 2
குலத்தோரை 1
குலத்தோன் 5
குலம் 223
குலம்_அற 1
குலமணி 2
குலமுடை 1
குலமுதல் 1
குலமும் 14
குலமே 1
குலவ-மன்னோ 1
குலவரை 1
குலவரையை 1
குலவி 1
குலவிய 1
குலவியது 1
குலவு 8
குலவும் 1
குலா 6
குலாம் 23
குலாய் 1
குலால் 1
குலாவ 1
குலாவி 2
குலாவிய 1
குலாவு 6
குலாவுகின்றார் 1
குலாவும் 1
குலாவுவதோ 1
குலிக 2
குலிகம் 3
குலிங்கர்கள் 1
குலிச 3
குலிசக்கையினான் 1
குலிசத்தவன் 1
குலிசத்தாற்கும் 1
குலிசத்தின் 1
குலிசத்து 4
குலிசம் 12
குலிசமும் 3
குலிசமோடு 1
குலிசவேல் 1
குலிசனும் 2
குலிசி 1
குலிசியும் 1
குலிசியோ 1
குலிந்தமும் 2
குலிந்தர் 1
குலுக்கம் 1
குலுக்கமுற்று 1
குலுக்கிய 1
குலுக்கியது 1
குலுங்க 10
குலுங்கல் 1
குலுங்கி 3
குலுங்கிட 1
குலுங்கியது 1
குலுங்கினார் 1
குலுங்கும் 2
குலுங்குற்று 1
குலை 9
குலைக்கின்றதும் 1
குலைக்கும் 1
குலைகின்ற 2
குலைகின்றது 2
குலைகின்றார் 2
குலைகின்றாள் 1
குலைகுலைந்து 5
குலைத்தார் 1
குலைத்து 1
குலைதர 1
குலைந்த 2
குலைந்தது 3
குலைந்தவால் 1
குலைந்தன 1
குலைந்தனர் 1
குலைந்தனன் 1
குலைந்தார் 5
குலைந்தாள் 1
குலைந்தான் 2
குலைந்திடும் 1
குலைந்திடேல் 1
குலைந்து 17
குலைந்தே 1
குலைந்தோர் 1
குலைய 19
குலையா 2
குலையும் 4
குலைவ 2
குலைவார் 1
குலைவால் 1
குலைவாள் 1
குலைவு 3
குலைவு-கொண்டாள் 1
குலைவுற்றாள் 1
குலைவுற 1
குலைவுறும் 1
குலைவுறுவாளையும் 1
குவட்டில் 1
குவட்டின் 1
குவட்டு 10
குவட்டுக்கு 1
குவட்டை 2
குவடு 15
குவடும் 1
குவலயத்து 2
குவலயத்துள் 1
குவலயம் 3
குவவிய 2
குவவு 27
குவளாய் 1
குவளை 30
குவளையின் 1
குவளையும் 3
குவளையோடு 1
குவால் 3
குவி 9
குவிக்கின்ற 1
குவிக்கும் 4
குவித்த 2
குவித்தலால் 1
குவித்தன 3
குவித்தனன் 2
குவித்தனன்-அரோ 1
குவித்தான் 1
குவித்து 5
குவித்து-என 1
குவிந்த 10
குவிந்தவர் 1
குவிந்தன 5
குவிந்தனர் 1
குவிந்திலா 1
குவிந்து 5
குவிப்ப 2
குவிப்பானும் 1
குவிப்பு 1
குவிய 1
குவியல் 1
குவியல 1
குவியும் 1
குவிவ 2
குவிவன 1
குவை 19
குவை-நின்று 1
குவை-மேல் 1
குவைகள் 2
குவைகள்-வாய் 1
குவையன 1
குவையில் 1
குவையின் 1
குவையினூடே 1
குவையும் 3
குழ 1
குழந்தை 1
குழந்தையை 1
குழம்ப 1
குழம்பா 1
குழம்பிடை 1
குழம்பின் 1
குழம்பினார் 1
குழம்பு 9
குழம்பும் 1
குழல் 105
குழல்-தன்னை 1
குழல்கள் 2
குழல்களும் 1
குழலர் 1
குழலாட்கு 1
குழலார் 4
குழலாரும் 2
குழலாரொடும் 1
குழலாள் 9
குழலாள்-தன் 1
குழலாள்-தனை 1
குழலாள்-பால் 1
குழலாளை 2
குழலி 2
குழலி-தன் 1
குழலி-மாட்டு 1
குழலிக்காக 1
குழலியர் 3
குழலியை 2
குழலின் 4
குழலினர் 1
குழலினாட்கும் 1
குழலினாய் 1
குழலினார் 1
குழலினார்-தம் 2
குழலினார்கள் 2
குழலினாரால் 1
குழலினாரை 2
குழலினாள் 1
குழலினாள்-மாட்டு 1
குழலினாளே 1
குழலினாளை 4
குழலினில் 1
குழலினோடு 3
குழலுக்கு 1
குழலும் 7
குழலை 3
குழவி 6
குழவியும் 1
குழவியை 1
குழவினோடு 1
குழற்கும் 1
குழறி 4
குழறிட 2
குழறுவாரும் 1
குழன்ற 2
குழன்று 2
குழாங்கள் 10
குழாங்கள்-தோறும் 1
குழாங்களாய் 1
குழாங்களும் 3
குழாங்களே 1
குழாங்களோ 1
குழாங்களோடு 1
குழாத்திடை 6
குழாத்தின் 5
குழாத்தினால் 1
குழாத்தினோடும் 1
குழாத்து 6
குழாத்தை 1
குழாத்தொடு 1
குழாத்தொடும் 6
குழாம் 24
குழாம்-அரோ 1
குழாமும் 6
குழி 15
குழிகளை 2
குழித்தனள் 1
குழித்து 1
குழிப்ப 1
குழியில் 2
குழியின் 1
குழியினை 1
குழியுற 1
குழியொடு 1
குழிவாய் 1
குழீஇ 2
குழீஇய 2
குழீஇயது 1
குழீஇயிடும் 1
குழீஇயின 3
குழு 12
குழுக்கள்-தோறும் 1
குழுக்களாய் 1
குழுக்களும் 1
குழுக்களே 1
குழுக்களை 1
குழுக்களோடு 1
குழுக்கொண்டு 1
குழும் 1
குழுமலால் 1
குழுமி 8
குழுமிய 1
குழுமின 1
குழுமினர் 1
குழுமுகின்ற 1
குழுவ 1
குழுவாம் 1
குழுவாய் 2
குழுவால் 2
குழுவி 1
குழுவிடை 3
குழுவிய 1
குழுவில் 1
குழுவின் 9
குழுவின்-கண் 1
குழுவின 2
குழுவினர் 5
குழுவினின் 1
குழுவினே 1
குழுவினை 1
குழுவினோரும் 1
குழுவு 3
குழுவும் 18
குழுவே 1
குழுவை 15
குழுவையும் 2
குழுவொடு 2
குழுவொடும் 4
குழூஉ 1
குழை 59
குழை-தன்னை 1
குழை-தன்னொடும் 1
குழை-தொறும் 1
குழைக்கின்ற 1
குழைக்குதியோ 1
குழைகள் 1
குழைகளும் 6
குழைகின்ற 1
குழைத்த 1
குழைத்தது 1
குழைத்தவள் 1
குழைத்தாள் 1
குழைத்து 2
குழைதர 1
குழைந்த 1
குழைந்தார் 2
குழைந்து 9
குழைப்பன 1
குழைபட 2
குழைய 9
குழையவரை 1
குழையன 1
குழையா 1
குழையாய் 1
குழையார் 1
குழையால் 1
குழையாள் 1
குழையாள்-தன் 1
குழையாள்-தனை 1
குழையின் 1
குழையினாளொடு 1
குழையும் 8
குழையுறு 2
குழையை 3
குழையொடு 1
குழையொடும் 2
குழைவன 1
குழைவாய் 2
குழைவாளும் 1
குழைவான் 1
குழைவு 5
குழைவுற 2
குள 3
குளங்கள் 2
குளத்தும் 1
குளப்பின் 1
குளம் 4
குளரும் 1
குளனும் 2
குளனொடு 1
குளிக்கும் 2
குளிகாதி 1
குளித்த 8
குளித்தல் 1
குளித்தலும் 1
குளித்தவர் 1
குளித்தன 3
குளித்தனன் 1
குளித்தார் 2
குளித்தான் 2
குளித்திலாத 1
குளித்து 3
குளிப்ப 8
குளிப்பது 2
குளிப்புற 1
குளிர் 29
குளிர்க்கும் 1
குளிர்கின்ற 1
குளிர்ந்த 8
குளிர்ந்ததால் 1
குளிர்ந்தது 7
குளிர்ந்தன 4
குளிர்ந்தனள் 1
குளிர்ந்தாயோ 1
குளிர்ந்தாள் 1
குளிர்ந்தானோ 1
குளிர்ந்து 2
குளிர்ந்தேன் 1
குளிர்ப்ப 1
குளிர்ப்பவும் 1
குளிர்ப்பார் 1
குளிர்ப்பினின் 1
குளிர்ப்பு 3
குளிர்ப்புற்றான் 1
குளிர்ப்பொடு 2
குளிர்வாய் 1
குளிர 6
குளிரும் 1
குளிறு 4
குளிறும் 1
குளுகுளு 1
குற்ற 1
குற்றங்கள் 1
குற்றத்தில் 1
குற்றம் 35
குற்றமும் 4
குற்றமே 2
குற்று 1
குற்றேவல் 1
குற 1
குறங்கிடை 2
குறங்கில் 1
குறங்கின் 1
குறங்கினன் 1
குறங்கினுக்கு 2
குறங்கு 2
குறங்கை 2
குறட்டில் 1
குறட்டொடு 1
குறடு 1
குறடும் 1
குறத்தியர் 3
குறவர் 3
குறள் 6
குறளர் 1
குறளன் 1
குறளனார் 1
குறளி 1
குறளினும் 1
குறளும் 2
குறி 45
குறிக்கலாத 1
குறிக்கலுற்றான் 1
குறிக்கின் 1
குறிக்கும் 2
குறிக்கொடு 2
குறிக்கொண்டார் 1
குறிக்கொண்டு 1
குறிக்கொளும் 1
குறிக்கோடி 1
குறிகள் 2
குறிகளும் 2
குறிகொண்டான் 1
குறிகொளா 1
குறிகொளும் 1
குறிஞ்சி 4
குறித்த 23
குறித்தது 5
குறித்ததும் 1
குறித்ததேயோ 1
குறித்ததோ 1
குறித்தல் 1
குறித்தலாலும் 1
குறித்தலினோ 1
குறித்தனவே 2
குறித்தனென் 1
குறித்தார் 1
குறித்தாரை 1
குறித்தாள் 1
குறித்தான் 4
குறித்திடும் 1
குறித்திலன் 1
குறித்திலென் 1
குறித்து 39
குறித்துற 1
குறிது 1
குறிப்ப 1
குறிப்பது 2
குறிப்பார் 1
குறிப்பின் 4
குறிப்பினால் 2
குறிப்பு 6
குறிப்பை 1
குறிய 3
குறியது 1
குறியவன் 2
குறியன் 1
குறியா 1
குறியாய் 1
குறியார் 1
குறியால் 1
குறியின் 2
குறியினாலே 1
குறியும் 3
குறியை 1
குறியொடு 1
குறு 13
குறு_நகை 2
குறு_முனி 3
குறு_முனிவனை 1
குறுக்கி 1
குறுக 14
குறுகல் 1
குறுகலும் 2
குறுகா 2
குறுகா-முன்னம் 1
குறுகி 20
குறுகிட 1
குறுகிய 1
குறுகியது 1
குறுகின 2
குறுகினர் 3
குறுகினன் 3
குறுகினார் 3
குறுகினாள் 1
குறுகினான் 2
குறுகினேன் 2
குறுகுதிர் 1
குறுகுதிரேல் 1
குறுகுதும் 1
குறுகும் 3
குறுகுமால் 1
குறுகுவாய் 1
குறுநகை 1
குறும் 8
குறும்பு 9
குறும்பூழ் 1
குறுமுனி 3
குறுமை 1
குறை 49
குறை-தான் 1
குறை_இரப்ப 1
குறைக்கிலேன் 1
குறைக்கும் 1
குறைகள் 1
குறைகின்றது 1
குறைகின்றார் 1
குறைத்த 2
குறைத்தலை 3
குறைத்தவர் 1
குறைத்தனனால் 2
குறைத்தான் 5
குறைத்திலன் 1
குறைத்து 4
குறைத்தேன் 1
குறைதர 1
குறைந்த 5
குறைந்த_நாளோய் 1
குறைந்தது 5
குறைந்ததும் 1
குறைந்ததோ 1
குறைந்தமை 1
குறைந்தலை 1
குறைந்தன 6
குறைந்தன-போல் 1
குறைந்தனன் 1
குறைந்தார் 5
குறைந்தான் 5
குறைந்திட 1
குறைந்திடாதும் 1
குறைந்திலன் 2
குறைந்திலென் 1
குறைந்து 9
குறைந்துளது 1
குறைந்துளான் 1
குறைப்பென் 1
குறைபடுத்தான் 1
குறைய 7
குறையா 2
குறையாதவர் 1
குறையாதான் 1
குறையாதீர் 1
குறையின் 1
குறையினும் 1
குறையினை 1
குறையும் 5
குறையே 1
குறைவ 1
குறைவது 3
குறைவரே 1
குறைவாள் 1
குறைவிலெம் 1
குறைவு 13
குறைவு_அற 1
குறைவு_இல் 2
குறைவு_இலா 1
குறைவுற்றது 1
குறைவுற்றனர் 1
குன்ற 11
குன்றத்து 10
குன்றத்தோடு 1
குன்றம் 81
குன்றமும் 12
குன்றமே 8
குன்றமோடு 1
குன்றல் 1
குன்றவர் 2
குன்றா 4
குன்றால் 2
குன்றி 6
குன்றிடை 14
குன்றிய 2
குன்றியின் 1
குன்றில் 16
குன்றிலே 1
குன்றின் 44
குன்றின்-நின்று 4
குன்றின்-மிசை 1
குன்றின்-மேல் 4
குன்றின்-வாய் 1
குன்றினால் 1
குன்றினில் 5
குன்றினின் 1
குன்றினுக்கு 1
குன்றினும் 10
குன்றினூடும் 1
குன்றினை 6
குன்றினொடு 1
குன்று 145
குன்று-கொடு 2
குன்று-தொறு 1
குன்று_இனம் 2
குன்றுக்கு 1
குன்றுகள் 7
குன்றும் 15
குன்றுமேல் 1
குன்றுற 1
குன்றூடு 1
குன்றே 3
குன்றேன் 2
குன்றை 15
குன்றையும் 3
குன்றொடு 5
குன்றொடும் 1
குன்றோடு 2
குனி 14
குனிக்க 2
குனிக்கும் 3
குனிக்கும்-காலை 1
குனித்த 4
குனித்தது 2
குனித்ததும் 1
குனித்தன 1
குனித்தனர் 1
குனித்தான் 1
குனித்து 4
குனிந்த 1
குனிந்தன 1
குனிப்ப 1
குனிப்பன 1
குனிப்பு 1
குனிப்புறும் 1
குனியும் 1
குனிவுழி 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


குகற்கும் (1)

சிந்தை பின் வர செல்பவன் குகற்கும் அ சேயோன் – யுத்4:41 44/3

TOP


குகன் (11)

நாயகன் போர் குகன் எனும் நாமத்தான் – அயோ:8 1/2
எற்று நீர் கங்கை நாவாய்க்கு இறை குகன் ஒருவன் என்றான் – அயோ:8 11/4
குகன் என பெயரிய கூற்றின் ஆற்றலான் – அயோ:13 7/1
உஞ்சு இவர் போய்விடின் நாய் குகன் என்று எனை ஓதாரோ – அயோ:13 14/4
கொங்கு அலரும் நறும் தண் தார் குகன் என்னும் குறி உடையான் – அயோ:13 25/4
கொற்ற தார் குரிசில் இவர் ஆர் என்று குகன் வினவ கோக்கள் வைகும் – அயோ:13 64/2
குன்று அனைய திரு நெடும் தோள் குகன் என்பான் இ நின்ற குரிசில் என்றான் – அயோ:13 65/4
கயல் பொரு கங்கை யாறும் குகன் உறை நகரும் காணாய் – யுத்4-மிகை:41 135/2
உள்ள வான் கிளை ஏற்றி உயர் குகன்
வெள்ள கங்கையின் ஆக்கி விரைந்து அவண் – யுத்4-மிகை:41 184/1,2
வழுவு இலா எயினர் வேந்தன் குகன் எனும் வள்ளல் என்பான் – யுத்4-மிகை:41 266/4
எற்று நீர் கங்கை நாவாய்க்கு இறை குகன் தொழுது சூழ்ந்தான் – யுத்4-மிகை:42 45/4

TOP


குகனார் (1)

நாட்டிலே குகனார் செய்த நன்மையை நயக்கமாட்டேன் – யுத்1:12 39/2

TOP


குகனும் (4)

இரு கண் நீர் அருவி சோர குகனும் ஆண்டு இருந்தான் என்னே – அயோ:8 18/3
ஒழிந்திலன் குகனும் உடன் ஏகினான் – அயோ:13 71/3
கொண்டல்-தன் ஆணையால் குகனும் போயினான் – அயோ:14 136/4
ஆயிடை குகனும் வந்து ஆங்கு ஆண்டவன் அடியில் வீழ – யுத்4-மிகை:41 284/1

TOP


குகனை (1)

குகனை தன் பதியின் உய்த்து குன்றினை வலம் செய் தேரோன் – யுத்4-மிகை:42 70/1

TOP


குகனொடும் (1)

குகனொடும் ஐவர் ஆனேம் முன்பு பின் குன்று சூழ்வான் – யுத்1:4 143/1

TOP


குகை (2)

குறைவு_இல் குங்குமமும் குகை தேன்களும் – யுத்1:8 52/1
குகை பொழி புது குருதி கைக்கொடு குடித்தான் – யுத்1:12 12/4

TOP


குங்கும (17)

வெண் தள கலவை சேறும் குங்கும விரை மென் சாந்தும் – பால:2 12/1
குறி அழிந்தன குங்கும தோள்களே – பால:2 40/2
ஓவு இல் குங்கும சுவடு உற ஒன்றோடு ஒன்று ஊடி – பால:9 9/3
துணை முலை குங்கும சுவடும் ஆடவர் – பால:14 15/2
கொள்ளை வாள் கண்ணினார்-தம் குங்கும குழம்பு தங்கும் – பால:16 10/2
திமிர மா உடல் குங்கும சேதகம் – பால:16 26/1
நறு விரை தேனும் நானமும் நறும் குங்கும
செறி அகில் தேய்வையும் மான் மதத்து எக்கரும் – பால:20 13/1,2
குங்கும சுவடு நீங்கா குவவு தோள் குமரர் எல்லாம் – அயோ:3 69/4
திடர் உடை குங்கும சேறும் சாந்தமும் – அயோ:4 177/1
குங்கும மலை குளிர் பனி குழுமி என்ன – அயோ:5 16/1
புலந்த-காலை அற்று உக்கன குங்கும பொதியில் – அயோ:10 6/3
கூறின நெறி முறை குயிற்றி குங்கும
சேறு கொண்டு அழகுற திருத்தி திண் சுவர் – அயோ:10 46/2,3
மான மங்கையர் குங்கும வாரியும் – சுந்:2 148/2
குங்கும கொம்மை குவி முலை கனிவாய் கோகிலம் துயர்ந்த மென் குதலை – சுந்:3 83/3
குண்டல குழை முக குங்கும கொங்கையார் – சுந்:10 42/1
எழுது குங்கும திருவின் ஏந்து கோடு – யுத்3:24 109/1
துதையும் குங்கும தோளொடு தோளிடை தொடர – யுத்4:35 11/2

TOP


குங்குமத்து (1)

எறித்த குங்குமத்து இள முலை எழுதிய தொய்யில் – சுந்:2 30/1

TOP


குங்குமம் (12)

கொடிச்சியர் இடித்த சுண்ணம் குங்குமம் கோட்டம் ஏலம் – பால:1 13/1
கூந்தல் அம் பிடிகள் எல்லாம் குங்குமம் அணிந்த போலும் – பால:16 14/2
புக்க மங்கையர் குங்குமம் போர்த்தலால் – பால:18 21/2
குங்குமம் உதிர்ந்தன கோதை சோர்ந்தன – பால:19 63/1
கலவை சாந்து செம் குங்குமம் கற்பகம் கொடுத்த – அயோ:10 25/3
குங்குமம் கொட்டில கோவை முத்து இல – அயோ:12 37/2
குங்குமம் கொட்டி என்ன குவி முலை குவட்டுக்கு ஒத்த – கிட்:8 2/1
பூசிய சந்தனம் புழுகு குங்குமம்
மூசின முயங்கு சேறு உலர மொண்டு உற – கிட்:10 109/2,3
கொங்கு அலர் கோதை மாற்றி குங்குமம் சாந்தம் கொட்டா – கிட்:11 51/2
தாது உகு நறு மென் சாந்தம் குங்குமம் குலிகம் தண் தேன் – சுந்:1 9/1
நிறம் குங்குமம் ஒப்பன நீல் நிறம் வாய்ந்த நீரின் – சுந்-மிகை:1 9/1
மரு விளை கலவை ஊட்டி குங்குமம் முலையின் ஆட்டி – யுத்4:40 32/2

TOP


குங்குமமும் (1)

குறைவு_இல் குங்குமமும் குகை தேன்களும் – யுத்1:8 52/1

TOP


குச்சரி (1)

குச்சரி திறத்தின் ஓசை களம் கொள குழு கொண்டு ஈண்டி – சுந்:2 187/3

TOP


குச்சி (1)

குச்சி சென்றான் ஒத்துளன் ஆகும் குறி காணீர் – யுத்4:33 18/4

TOP


குசத்துவச (1)

கொய் நிறை தாரன் குசத்துவச பேர் – பால:23 100/1

TOP


குசநாபற்கே (1)

அவர்களில் குசநாபற்கே ஐ_இருபதின்மர் அம் சொல் – பால-மிகை:8 4/1

TOP


குசநாபன் (1)

குசன் குசநாபன் கோது இல் குணத்தின் ஆதூர்த்தன் கொற்றத்து – பால-மிகை:8 3/1

TOP


குசன் (4)

பிரமன் அன்று அளித்த வென்றி பெருந்தகை குசன் என்று ஓதும் – பால-மிகை:8 2/3
குசன் குசநாபன் கோது இல் குணத்தின் ஆதூர்த்தன் கொற்றத்து – பால-மிகை:8 3/1
குசன் கவுசாம்பி நாபன் குளிர் மகோதயம் ஆதூர்த்தன் – பால-மிகை:8 3/3
குசன் என மேருவும் குலுக்கம் உற்றதே – யுத்4:37 81/4

TOP


குசும்பையின் (1)

குசும்பையின் நறு மலர் சுண்ண குப்பையின் – யுத்2:18 87/3

TOP


குசை (5)

குசை உறு பரியும் தேரும் வீரரும் குழுமி எங்கும் – பால:14 51/1
குசை பரியோய் தரின் இன்று கொள்வேன் அன்றேல் – அயோ:3 23/3
குசை கொள் பாய் பரியொடும் கொற்ற வேலொடும் – சுந்:9 37/3
குசை தங்கிய கோள் என அண்டமொடு எண் – யுத்3-மிகை:20 17/2
குசை உறு பாகன்-தன்-மேல் கொற்றவன் குவவு தோள்-மேல் – யுத்4:37 14/2

TOP


குசைய (1)

வெம் குசைய பாசம் முதல் வெய்ய பயில் கையர் – சுந்:2 68/2

TOP


குசையின் (1)

குசையின் தீவினின் உறைபவர் கூற்றுக்கும் விதிக்கும் – யுத்3:30 11/1

TOP


குஞ்சர (3)

குஞ்சர குழாத்தின் சுற்ற கொற்றவன் இருந்த கூடம் – பால:23 77/2
குஞ்சர முழக்கமும் குமுறு பேரியின் – கிட்:14 14/3
குஞ்சர தொகை தேர் தொகை குதிரையின் தொகை மேல் – யுத்2-மிகை:16 38/1

TOP


குஞ்சரக்கன்னம் (2)

குஞ்சரக்கன்னம் கோடி இலக்குவன் சிலையில் கோத்தான் – யுத்2:19 113/3
குஞ்சரக்கன்னம் கோடி தொடுத்து அவை அரக்கன் கொய்தான் – யுத்2:19 113/4

TOP


குஞ்சரத்து (1)

குஞ்சரத்து அன கொழுநரை தழுவுறும் கொதிப்பால் – சுந்:13 21/3

TOP


குஞ்சரம் (12)

கோடு உயர் நெடு விஞ்சை குஞ்சரம் அது போல – பால:23 33/2
குஞ்சரம் அனையார் சிந்தை கொள் இளையார் – அயோ:3 68/1
குஞ்சரம் அனைய வீரன் குவவு தோள் தழுவி கொண்டாள் – ஆரண்:6 59/4
குஞ்சரம் குதிரை பேய் குரங்கு கோள் அரி – ஆரண்:7 45/1
கொடி தழை கவிகை வான் தொங்கல் குஞ்சரம்
படியுறு பதாகை மீ விதானம் பல் மணி – ஆரண்:7 47/1,2
கோடு அறுப்புண்ட குஞ்சரம் கொடிஞ்சொடு கொடியின் – ஆரண்:8 9/2
கூறிய அவற்றினுக்கு இரட்டி குஞ்சரம்
ஏறிய பரி அவற்று இரட்டி வெள்ளம் நூறு – ஆரண்-மிகை:7 3/2,3
குஞ்சரம் குடைந்து ஒழுகு கொட்பதால் – கிட்:15 21/1
ஆம் குஞ்சரம் அனையான் விடும் அயில் வாளிகள் அவைதாம் – யுத்2:15 159/1
கூளி ஆர்த்தன குஞ்சரம் ஆர்த்தன – யுத்2:19 134/2
குஞ்சரம் அன்னார் வீசிய கொள்ளி – யுத்3:26 22/2
கொய் உளை புரவி திண் தேர் குஞ்சரம் ஆடை இன்ன – யுத்4-மிகை:42 51/3

TOP


குஞ்சி (15)

அரி இனம் குஞ்சி ஆர்ப்ப மஞ்சு உற ஆர்க்கின்றாரும் – பால:2 17/4
தார் காத்த நறும் குஞ்சி தனயர்கள் என் தவம் இன்மை – பால:12 18/1
செக்கர் நிறத்து எரி குஞ்சி சிர குவைகள் பொருப்பு என்ன – பால:12 29/1
சுழியும் குஞ்சி மிசை சுரும்பு ஆர்த்திட – பால:14 33/1
குஞ்சி அம் தலத்தும் நீல குல மணி தலத்தும் மாதர் – பால:16 8/3
நறை கமழ் அலங்கல் மாலை நளிர் நறும் குஞ்சி மைந்தர் – பால:19 56/1
கோதை சூழ் குஞ்சி அ குமரர் வந்து எய்தலும் – பால:20 28/3
புனைந்திலன் மௌலி குஞ்சி மஞ்சன புனித நீரால் – அயோ:4 2/1
கண்ணனை கண்ணின் நோக்கி கனிந்தனன் இருண்ட குஞ்சி
மண் உற பணிந்து மேனி வளைத்து வாய் புதைத்து நின்றான் – அயோ:8 12/3,4
துன்று கரு நறும் குஞ்சி எயினர் கோன் துண்ணென்றான் – அயோ:13 28/4
குஞ்சி சே ஒளி கதுவுற புது நிறம் கொடுக்கும் – கிட்:10 44/2
குறித்த கோலங்கள் பொலிந்தில அரக்கர்-தம் குஞ்சி – சுந்:2 30/4
வேண்டும் அல்ல என தெய்வ வெறியே கமழும் நறும் குஞ்சி
ஈண்டு சடை ஆயினது என்றால் மழை என்று உரைத்தல் இழிவு அன்றோ – சுந்:4 57/3,4
குண்டல துணைகளோடும் கொந்தள குஞ்சி செம் கேழ் – யுத்3:28 54/2
ஏரை கொண்டு அமைந்த குஞ்சி இந்திரசித்து என்பான்-தன் – யுத்3:31 65/1

TOP


குஞ்சிகளோடும் (1)

நெறிந்தன குஞ்சிகளோடும் நெடும் தலைகள் உருண்டன பேர் இருளின் நீங்கி – யுத்3:31 99/3

TOP


குஞ்சித (1)

குஞ்சித அடிகள் மண்டிலத்தில் கூட்டுற – யுத்4:41 93/3

TOP


குஞ்சியர் (5)

குஞ்சியர் சூழ நின்ற மைந்தர் தம் குழாங்கள் கண்டார் – பால:10 20/4
வில்லினர் வாளினர் வெறித்த குஞ்சியர்
கல்லினை பழித்து உயர் கனக தோளினர் – பால:14 17/1,2
அழல் உறு குஞ்சியர் அமரை வேட்டு உவந்து – ஆரண்:7 43/3
செம் குருதி அன்ன செறி குஞ்சியர் சினத்தோர் – சுந்:2 68/3
தடவ தீ என நிமிர்ந்த குஞ்சியர் உவர் தனி தேர் – யுத்3:30 27/3

TOP


குஞ்சியன் (1)

அல் தொடுத்து அன்ன குஞ்சியன் ஆளியின் – அயோ:8 5/3

TOP


குஞ்சியால் (2)

பொரு_அரும் குமரர் தம் புனை நறும் குஞ்சியால்
இருவர் பைம் கழலும் வந்து இருவரும் வருடினார் – பால:20 25/3,4
குழல் உலாம் களி வண்டு ஆர்க்கும் குஞ்சியால் பஞ்சி குன்றா – சுந்:2 34/3

TOP


குஞ்சியான் (2)

நெறிந்து அலர் குஞ்சியான் நெடிது வீழ்ந்தனன் – அயோ:11 44/2
குழன்ற பூம் குஞ்சியான் உணர்வு கூடினான் – யுத்3:24 102/4

TOP


குஞ்சியில் (1)

கூய் கொழும் புனல் குஞ்சியில் கூந்தலில் – சுந்:13 5/1

TOP


குஞ்சியும் (2)

இந்திர நீலம் ஒத்து இருண்ட குஞ்சியும்
சந்திர வதனமும் தாழ்ந்த கைகளும் – பால:10 56/1,2
விரிந்த கூந்தலும் குஞ்சியும் மிடைதலின் தானும் – சுந்:13 27/3

TOP


குஞ்சியை (3)

குறை முடிந்தது என்று ஆர்த்திட குஞ்சியை சூழ்ந்த – அயோ:1 51/3
கடை குழன்று இடை நெறி கரிய குஞ்சியை
சடை என புனைந்திலன் என்னின் தையலார் – ஆரண்:6 16/2,3
இந்து ஆர் எயிறுகள் இறுவித்தார் சிலர் எரி போல் குஞ்சியை இருள்வித்தார் – சுந்:10 41/4

TOP


குஞ்சியோடும் (1)

கோயிலும் நகரமும் மட நலார் குழலும் நம் குஞ்சியோடும்
தீயின் வெந்தன இனி துன்னிமித்தம் பெறும் திறனும் உண்டோ – யுத்1:2 96/3,4

TOP


குஞ்சை (1)

குயிற்றிய அண்டம் குஞ்சை இட்டிலா முட்டை கூட்டில் – யுத்1:3 135/1

TOP


குட்டத்தை (1)

குரங்கு எலாம் கூட்டி வேலை குட்டத்தை சேது கட்டி – யுத்1:14 22/2

TOP


குட்டம் (2)

குழுவும் மீன் வளர் குட்டம் என கொளா – கிட்:15 48/1
கூனை அங்கியின் குண்டம் ஒத்தது கடல் குட்டம் – யுத்1:6 16/4

TOP


குட்டனுக்கு (1)

வெம் கண் சிறு குட்டனுக்கு ஊட்ட விரும்பினாளால் – அயோ:4 113/2

TOP


குட்டி (1)

புலிதானே புறத்து ஆக குட்டி கோட்படாது என்ன – ஆரண்:6 94/1

TOP


குட்டிம (1)

குன்று என உயர்ந்த அ கோயில் குட்டிம
வன் தலத்து இருந்தனன் மனுவின் கோ மகன் – கிட்:11 108/3,4

TOP


குட்டிமம் (2)

குன்றுகள் அல்லன மணி செய் குட்டிமம்
முன்றில்கள் அல்லன முத்தின் பந்தரே – பால:3 38/3,4
மணி கொள் குட்டிமம் மட்டித்து மண்டபம் – சுந்:6 24/1

TOP


குட (11)

கா இயல் குட வரை கால நேமி மேல் – அயோ:10 38/3
குட திசை செக்கரின் சேந்த கூந்தலாள் – ஆரண்:10 25/3
குட திசை-கண் சுடேணன் குபேரன் வாழ் – கிட்:13 10/1
கொங்கணம் ஏழும் நீங்கி குட கடல் தரள குப்பை – கிட்:15 32/1
குன்றிடை இருந்தான் வெய்யோன் குட கடல் குளிப்பது ஆனான் – சுந்:2 40/4
தென் திசை குட திசை முதல திக்கு எலாம் – யுத்1:6 33/1
குட திசை வாயில் நின்ற மாருதி புகுந்த கொள்கை – யுத்2:15 132/2
குட பெரும் செவி குன்றமும் மற்றுள குழுவும் – யுத்4:37 113/1
குட திசை மறைந்து பின்னர் குண திசை உதயம் செய்வான் – யுத்4:41 20/1
குட திசை வாயில் ஏக குன்று அரிந்தவனை வென்ற – யுத்4-மிகை:41 59/1
குன்று துன்றிய நெறி பயில் குட திசை செவ்வே – யுத்4-மிகை:41 137/3

TOP


குட-பால் (1)

சென்றது குட-பால் அ திரு மலை இது அன்றோ – அயோ:9 19/3

TOP


குட-பாலின் (1)

குட-பாலின் முளைத்தது கண்ட குணங்கள் தீயோன் – ஆரண்:10 134/1

TOP


குடக்கதோ (1)

குடக்கதோ குணக்கதேயோ கோணத்தின் பாலதேயோ – யுத்2:16 28/1

TOP


குடக்கு (1)

குடக்கு வாயிலில் துன்முக குன்றமும் – யுத்2:15 83/2

TOP


குடக (2)

குடக தட கை சுடு சினத்து அடு போர் அரக்கியர் தலை-தொறும் சுமப்ப – சுந்:3 91/4
மால் உறு குடக வானின் வயங்கியே வந்து தோன்றும் – யுத்1:9 19/1

TOP


குடங்கள் (2)

நறை குடங்கள் பெறான் கடை நக்குவான் – யுத்2:16 54/3
எரி மணி குடங்கள் பல் நூற்று யானை மேல் வரிசைக்கு ஆன்ற – யுத்4-மிகை:42 24/1

TOP


குடங்கையில் (2)

கொழுந்து விட்டு எரி வெகுளியன் குடங்கையில் கொள்ளா – பால-மிகை:9 53/4
குடங்கையில் வாரிதி அனைத்தும் கொண்டவன் – யுத்4-மிகை:41 229/1

TOP


குடங்கையின் (1)

குடிக்குமேல் கடல் ஏழையும் குடங்கையின் குடிக்கும் – கிட்:12 25/4

TOP


குடத்தினால் (1)

தெரிந்து ஒளிர் திங்கள் வெண் குடத்தினால் திரை – சுந்:2 53/1

TOP


குடத்து (1)

பூரண குடத்து நீர் நறலின் பொங்குமால் – சுந்:3 46/4

TOP


குடம் (9)

பூரண குடம் எங்கும் புனை துகில் புனைவாரும் – பால:23 22/2
இழைந்த நூல் இணை மணி குடம் சுமக்கின்றது என்ன – அயோ:10 9/1
அட்டி செம்மிய நிறை குடம் ஒத்தது இ அண்டம் – கிட்:12 32/4
தென் நகு குடம் உள்_பாடல் சித்தியர் இசைப்ப தீம் சொல் – சுந்:2 184/1
குடம் தரும் செவிகளும் குன்றம் நாணுற – சுந்-மிகை:2 8/1
நூறு நூறு குடம் களும் நுங்கினான் – யுத்2:16 55/2
பூரண மணி குடம் உடைந்துபோயதால் – யுத்3:27 45/4
குடம் கொள் நீரினும் கண் சோர் குமிழியான் – யுத்4:38 32/4
பூரண பொன் குடம் பொலிய வைத்து நீள் – யுத்4-மிகை:41 212/2

TOP


குடம்-தொறும் (1)

குழியில் இந்தனம் அடுக்கினர் குன்று என குடம்-தொறும் கொணர்ந்து எண்ணெய் – யுத்1:3 85/1

TOP


குடமும் (1)

நிரைத்த பொன் குடமும் தீப மாலையும் நிகர்_இல் முத்தும் – கிட்:11 98/2

TOP


குடர் (23)

சோனை பட குடர் சூறை பட சுடர் வாளோடும் – அயோ:13 20/3
குடர் எலாம் திரைத்தன குருதி ஆறுகள் – அயோ:14 30/3
பார குடர் மிடை பாசடை படர்கின்றன பலவா – ஆரண்:7 93/3
குருதி நீரிடை வார் கழல் கொழும் குடர் தொடக்க – ஆரண்:7 135/4
துடித்தன மணி குடர் துடித்தன தசை தோள் – ஆரண்:9 4/3
நெடிது அடைய குடர் கெழுமு நிணத்தாள் – ஆரண்:14 46/2
கள் வாய் அரக்கி கதற குடர் கணத்தில் – சுந்:1 71/1
ஏகா அரக்கி குடர் கொண்டு உடன் எழுந்தான் – சுந்:1 72/2
கொல்-மின் கொல்-மின் கொன்று குறைத்து குடர் ஆர – சுந்:3 148/3
தின்றார் தம் குடர் பேய் தின்ன – சுந்:5 44/2
முற்றி குண்டலம் முதல் ஆம் மணி உக முழை நால் அரவு இவர் குடர் நால – சுந்:10 37/3
கொம்பொடும் கோடு தாரை குடர் பறித்து ஊத வந்தான் – சுந்-மிகை:11 4/4
துமிந்தன தலை குடர் சொரிந்த தேர் குலம் – யுத்2:15 120/1
குடைந்து வையகம் புக்குற தேக்கிய குருதியால் குடர் சோர – யுத்2:16 314/2
குன்று நின்றது பேர்த்து எடுத்து இரு நில குடர் கவர்ந்து என கொண்டான் – யுத்2:16 325/2
கூடினார் படைத்தலைவர் கொற்றவனை குடர் கலங்கி – யுத்2:16 356/3
நால்வன குடர் சில அன நகழ்வன சில வரு – யுத்2:18 134/3
பாரில் பிடித்து அடிக்கும் குடர் பறிக்கும் படர் விசும்பின் – யுத்2:18 159/3
குடர் கிடந்தன பாம்பு என கோள் மத – யுத்2:19 137/1
கூசின அமரரும் குடர் குழம்பினார் – யுத்2-மிகை:16 45/2
தம் குடர் முதுகிடை சொரிய தள்ளுவார் – யுத்3:27 50/4
பிதுங்கினர் குடர் உடல் பிளவு பட்டனர் – யுத்3:27 67/3
குடர் மறுகிட மலை குலைய நிலம் குழியொடு கிழிபட வழி படரும் – யுத்3:28 19/2

TOP


குடர்கள் (2)

குன்றம் தன் வயிறு கீறி பிதுங்கின குடர்கள் மான – சுந்:1 3/4
மெய் அற்றார் குடர்கள் சோர விசை அற்றார் விளிவும் அற்றார் – யுத்2:19 99/2

TOP


குடரிலே (1)

குடரிலே நெடும் காலம் கிடந்தேற்கும் உயிர் பாரம் குறைந்து தேய – அயோ:13 69/2

TOP


குடரின் (1)

நெய்க்கின்ற வாள் முகத்த விழும் குடரின் பாசடைய நிண-மேல் சேற்ற – யுத்4:33 22/3

TOP


குடரினை (1)

கொய்யு-மின் குடரினை கூறு கூறுகள் – சுந்:12 1/2

TOP


குடரும் (1)

குடரும் ஈரலும் கண்ணும் ஓர் குறு நரி கொள்ள – யுத்3:20 62/3

TOP


குடரை (1)

பகிர் பட குடரை கொய்யும் பகை அற பிசையும் பல் கால் – யுத்1:3 138/3

TOP


குடரொடு (2)

குறை உயிர் சிதற நெரிந்தார் குடரொடு குருதி குழைந்தார் – சுந்:7 26/3
மேவி அம் படை கடலிடை குடரொடு மிதந்த – யுத்4:32 9/4

TOP


குடல் (8)

குடல் கலங்கி எம் குலம் ஒடுங்க முன் – கிட்:3 64/2
குடல் எலாம் அவுணர் சிந்த குன்று என குறித்து நின்ற – சுந்:1 31/2
குடல் திறந்தன என கிடந்த கோள் அரா – யுத்1:6 48/4
குடல் கிடந்து அடங்கா நெடும் கோளினான் – யுத்2:16 62/2
குடல் தலை குறைந்தமை கூறல் ஆவதோ – யுத்2-மிகை:18 8/4
அறுந்தன குடல் உடல் அறுந்த வாய் விழி – யுத்2-மிகை:18 9/3
சொரிந்தார் குடல் துமிந்தார் தலை கிடந்தார் எதிர் தொடர்ந்தார் – யுத்3:31 111/4
குடல் குறைத்து குருதி குடித்து இவர் – யுத்4:40 20/1

TOP


குடலினர் (1)

நாறு அலை குடலினர் பலரும் நண்ணினார் – யுத்3:27 49/4

TOP


குடன் (1)

குடன் நிரைத்தவை ஊட்டி தசை கொளீஇ – யுத்2:16 68/2

TOP


குடா (1)

குடா மதி கோனை சேரும் கோமுகன் குறளி ஒத்தான் – ஆரண்-மிகை:13 2/4

TOP


குடாவடிக்கு (1)

கொற்றவன் அருளும் கொண்டோன் குடாவடிக்கு இறைவன் கூற்றம் – யுத்1-மிகை:11 2/3

TOP


குடி (11)

குடி புக்கால் என குடில் புக்கார் கொடி அன்ன மடவார் – பால:15 12/4
பூ எலாம் குடி போனதும் போன்றதே – பால:18 31/4
பொன் நிற திருவொடும் குடி புக்கான்-அரோ – அயோ:10 48/2
துயரும் அஞ்சி முன் தொடர்ந்திலா தொல் குடி பிறந்தாள் – ஆரண்:6 90/4
கரை இறந்தோர் இராவணற்கு கரம் இறுக்கும் குடி என்றால் – ஆரண்:6 116/2
கொல் இயல் அரக்கர் நெஞ்சில் குடி புக அச்சம் வீரன் – சுந்:8 17/3
நன்றே நம்பி குடி வாழ்க்கை நமக்கு இங்கு என்னோ பிழைப்பு அம்மா – யுத்1:0 1/4
குடும்பம் தாங்கும் குடி பிறந்தாரினே – யுத்1:8 53/4
கோள் இலா மன்னன் நாட்டு குடி என குலைவ கண்டான் – யுத்3:22 146/4
புரக்கும் மன்னர் குடி பிறந்து போந்தாய் அறத்தை பொறை தீர்ப்பான் – யுத்3:22 220/3
பொன் நெடு நாட்டை எல்லாம் புது குடி ஏற்றிற்று அன்றே – யுத்3:28 48/4

TOP


குடிக்க (5)

கூசி வாள் அரக்கர்-தங்கள் குலத்து உயிர் குடிக்க அஞ்சி – பால:7 53/3
பள்ளம் ஒரு கை நீர் அள்ளி குடிக்க சாலும் பான்மையதோ – சுந்:4 115/2
தொடுத்த கை தலையினோடும் துணித்து உயிர் குடிக்க என்னை – யுத்2:19 226/3
அலை-கொள் வேலையை குடிக்க அன்று அழைத்தது மலரோடு – யுத்3:30 37/3
கூறு ஆயின கனல் சிந்துவ குடிக்க புனல் குறுகி – யுத்4:37 53/3

TOP


குடிக்கு (5)

குலம் சுரக்கும் ஒழுக்கம் குடிக்கு எலாம் – பால:2 38/4
ஆரிய நம் குடிக்கு அதிப நீயும் ஒர் – அயோ-மிகை:1 12/3
என் மக்கள் ஆகி உள்ளார் இ குடிக்கு இறுதி சூழ்ந்தான் – யுத்2:16 146/2
படித்தேன் அன்றே பொய்ம்மை குடிக்கு பழி பெற்றேன் – யுத்3:22 216/3
மண்டலாதிபர் முன் சென்று வாழ் குடிக்கு அழிவு செய்வோர் – யுத்4-மிகை:41 69/2

TOP


குடிக்கும் (7)

குடிக்குமேல் கடல் ஏழையும் குடங்கையின் குடிக்கும் – கிட்:12 25/4
கொலை மேற்கொண்டு ஆர் உயிர் குடிக்கும் கூற்றம்-கொல்லோ கொடி பவளம் – யுத்1:1 6/4
மீனொடும் குடிக்கும் மேகத்து உருமொடும் விழுங்கும் விண்ணில் – யுத்1:3 139/3
கொலைகளின் கொல்லும் வாங்கி உயிர்களை குடிக்கும் வான – யுத்1:3 141/3
கூற்று அலது உயிர் அது குடிக்கும் கூர்த்த என் – யுத்2:18 5/3
தன்னையும் விடின் உயிர் குடிக்கும் தற்பர – யுத்3:24 84/2
கொன்று வற்றிட குறைத்து உயிர் குடிக்கும் என்று அமரர்க்கு – யுத்3-மிகை:31 4/3

TOP


குடிக்குமேல் (1)

குடிக்குமேல் கடல் ஏழையும் குடங்கையின் குடிக்கும் – கிட்:12 25/4

TOP


குடிகள்-தம் (1)

கோன் நிகர் குடிகள்-தம் கொள்கை சான்றன – பால:3 33/4

TOP


குடித்த (3)

குறுமுனி குடித்த வேலை குப்புறம் கொள்கைத்து ஆதல் – சுந்:1 14/1
குறுமுனி என கடல் குடித்த கூர்ம் கணை – யுத்1:6 42/4
கொற்றவன் படைக்கலம் குடித்த வேலை விட்டு – யுத்1:6 53/2

TOP


குடித்தது (2)

முன்னம் வேலையை முழுவதும் குடித்தது முறை ஈது – யுத்3:22 101/3
பாழி மார்பு அகம் பிய்த்து உயிர் குடித்தது ஓர் பகழி – யுத்3:30 41/4

TOP


குடித்தலால் (1)

அலை நெடும் புனல் அற குடித்தலால் அகம் – அயோ:12 44/1

TOP


குடித்தலின் (2)

போழ்ந்து உயிர் குடித்தலின் புரள பொங்கினான் – ஆரண்:7 126/2
கணிப்ப_அரும் புனல் கடையுற குடித்தலின் காந்தும் – யுத்1:6 25/2

TOP


குடித்தவன் (1)

கைக்கொடு குடித்தவன் உடல் கனக வெற்பை – யுத்1:12 13/1

TOP


குடித்தன (1)

குல கயங்களில் குளித்தன குடித்தன குருதி – யுத்2:16 205/4

TOP


குடித்தாள் (1)

குடித்தாள் துயரை உயிரோடும் குழைத்தாள் உழைத்தாள் குயில் அன்னாள் – யுத்3:23 8/4

TOP


குடித்தான் (2)

குகை பொழி புது குருதி கைக்கொடு குடித்தான் – யுத்1:12 12/4
அடித்தான் உயிர் குடித்தான் எடுத்து ஆர்த்தான் பகை தீர்த்தான் – யுத்3:22 116/4

TOP


குடித்திட (1)

வைய நாயகன் வடி கணை குடித்திட வற்றி – யுத்1:6 24/1

TOP


குடித்து (15)

ஊன் திறந்து உயிர் குடித்து உழலும் வேலினாய் – அயோ:5 30/4
கொன்று சோரி குடித்து அவர் கொள்கையை – ஆரண்:7 13/3
உலக்க இன் உயிர் குடித்து ஒல்லை மீள்குவல் – கிட்:7 23/3
உருத்தவன் உயிர் குடித்து உடன் வந்தாரையும் – கிட்:7 36/2
உள்ளவர்-தம்மை எல்லாம் உயிர் குடித்து ஊழி தீயின் – சுந்:3 145/2
ஏயினர் உயிர் குடித்து எவ்வம் தீர்கிலம் – யுத்1:2 21/2
குடித்து கால்வன போன்ற குதிரையே – யுத்2:15 39/4
குடித்து உமிழ்ந்து என கக்க குருதியே – யுத்2:15 76/4
உங்கள் தோள் தலை வாள்-கொடு துணித்து உயிர் குடித்து எம்முன் உவந்து எய்த – யுத்2:16 323/1
உரைத்து நெஞ்சு அழன்று ஒரு கணத்து இவன் உயிர் குடித்து என் – யுத்2-மிகை:16 40/1
போய் உருத்து அவர் உயிர் குடித்து உதவு என புகன்றான் – யுத்3:22 94/4
குடித்து நின்று உமிழ்வான் என்ன கக்கினன் குருதி வெள்ளம் – யுத்3:22 136/4
மறி கடல் குடித்து வானம் மண்ணோடும் பறிக்க வல்ல – யுத்3:26 8/1
குடல் குறைத்து குருதி குடித்து இவர் – யுத்4:40 20/1
நீர் உலவி நீர் குடித்து நினைந்திருந்து ஆகுதி பண்ணி – யுத்4-மிகை:41 195/1

TOP


குடித்தே (1)

குடித்தே தீரும் என்று உயிர் எல்லாம் குலைகின்ற – யுத்4:37 140/2

TOP


குடிப்ப (2)

கூடினார் முக களி நறை ஒரு முகம் குடிப்ப
பாடினார் முகத்து ஆர் அமுது ஒரு முகம் பருக – சுந்-மிகை:12 4/2,3
கூற்று கோடினும் கோடல கடல் எலாம் குடிப்ப
நீற்று குப்பையின் மேருவை நூறுவ நெடிய – யுத்4:37 99/1,2

TOP


குடிப்பது (1)

வரி சிலை இராமன் வாளி வந்து உயிர் குடிப்பது அல்லால் – யுத்1-மிகை:14 3/2

TOP


குடிப்பல் (1)

எய்த்து உயிர் குடிப்பல் என்னா எற்றினான் இடது கையால் – யுத்2:16 181/3

TOP


குடிப்பன (1)

ஆழி நீரையும் குடிப்பன திசைகளை அளப்ப – யுத்2:15 226/2

TOP


குடிப்பார் (1)

குருதி பெற்றிலரேல் கடல் ஏழையும் குடிப்பார்
இருள் நிறத்தவர் ஒருத்தர் ஏழ் மலையையும் எடுப்பார் – யுத்3:30 20/3,4

TOP


குடிப்பானை (1)

கொல தகாதது ஓர் வடிவு கொண்டால் என உயிர்களை குடிப்பானை
சலத்த காலனை தறுகணர்க்கு அரசனை தருக்கினின் பெரியானை – யுத்2:16 341/2,3

TOP


குடிப்பினும் (1)

ஆழியை குடிப்பினும் அயன் செய் அண்டத்தை – கிட்:6 33/3

TOP


குடிப்பென் (2)

அடித்து உயிர் குடிப்பென் என்னா அனல் விழித்து ஆர்த்து மண்டி – யுத்2:16 185/3
ஏன்று மற்று இவன் இன் உயிர் குடிப்பென் என்று உலகம் – யுத்2:16 240/2

TOP


குடிபோயிட (1)

நனி வருந்தி நலம் குடிபோயிட
பனி வரும் கண் ஓர் பாசிழை அல்குலாள் – பால:21 27/1,2

TOP


குடிமை (2)

கூவல்-செய் தொழிலினர் குடிமை செய்திட – ஆரண்:12 31/2
குடிமை மூன்று உலகும் செயும் கொற்றத்து என் – சுந்:3 110/1

TOP


குடியாக (1)

கொற்ற நீதியும் குலமுதல் தருமமும் என்று இவை குடியாக
பெற்ற நுங்களால் எங்களை பிரிந்து தன் பெரும் செவி மூக்கோடும் – யுத்2:16 321/2,3

TOP


குடியிருந்து (1)

கோன் அணி சங்கம் வந்து குடியிருந்து அனைய கண்டத்து – பால:22 7/1

TOP


குடியும் (1)

குடியும் மாசு உண்டது என்னின் அறத்தொடும் உலகை கொன்று – யுத்3:26 63/3

TOP


குடியேறின (1)

கோல் ஏறின உரும் ஏறுகள் குடியேறின எனலாய் – யுத்2:18 153/3

TOP


குடில் (1)

குடி புக்கால் என குடில் புக்கார் கொடி அன்ன மடவார் – பால:15 12/4

TOP


குடில்கள்-தோறும் (1)

தூசின் நெடு வெண் பட முடை குடில்கள்-தோறும்
வாச நகை மங்கையர் முகம் பொலிவ வானில் – பால:15 18/1,2

TOP


குடிலிடை (1)

உய்குதும் அடியேம் எம் குடிலிடை ஒரு நாள் நீ – அயோ:8 29/3

TOP


குடிவாழ் (1)

குன்றில் குல மா முழையில் குடிவாழ்
தென்றல் புலியே இரை தேடுதியோ – பால:23 7/3,4

TOP


குடும்பம் (1)

குடும்பம் தாங்கும் குடி பிறந்தாரினே – யுத்1:8 53/4

TOP


குடுமி (13)

புயல் தொடு குடுமி நெடு நிலை மாடத்து இ நகர் புகலுமாறு எவனோ – பால:3 4/4
கொன்றை வேய்ங்குழல் கோவலர் முல்லை அம் குடுமி
சென்று செம்_கதிர்_செல்வனும் நடு உற சிறு மான் – அயோ:9 34/2,3
சுர நதியின் அயலது வான் தோய் குடுமி சுடர் தொகைய தொழுதோர்க்கு எல்லாம் – கிட்:13 24/3
வெள்ள வான் குடுமி குன்றத்து ஒரு சிறை மேவி மெய்ம்மை – கிட்-மிகை:9 1/2
மின் பிறழ் குடுமி குன்றம் வெரிம் உற விரியும் வேலை – சுந்:1 6/2
வரை தாள் நெடும் பொன் குடுமி தலை மாடு கண்டான் – சுந்:1 48/4
கொண்ட வான் திரை குரை கடல் இடையதாய் குடுமி
எண் தவா விசும்பு எட்ட நின்று இமைக்கின்ற எழிலால் – சுந்:2 22/1,2
சிகர வண் குடுமி நெடு வரை எவையும் ஒரு வழி திரண்டன சிவண – சுந்:3 74/1
புயல் தொடு குடுமி குன்றும் கானமும் கடிது போனார் – சுந்:4 82/4
ஆங்கு ஒரு குடுமி குன்றை அருக்கனின் அணைந்த ஐயன் – சுந்:14 1/2
இளக்கும் இ குடுமி குன்றத்து இனம் எலாம் பிடுங்கி ஏந்தி – யுத்1-மிகை:11 5/2
கொடி மதில் குடுமி தலைக்கொள்க என்றான் – யுத்2:15 3/4
நெரிந்தன நெடு வரை குடுமி நேர் முறை – யுத்4:37 62/3

TOP


குடுமிய (1)

சிலைகளின் குடுமிய சிரத்தின் மேலன – யுத்2:19 48/3

TOP


குடுமியில் (1)

பொன் வரை குடுமியில் புறத்துள் அண்டத்தில் – கிட்:16 20/2

TOP


குடுமியின் (2)

வடவரை குடுமியின் நடுவண் மாசு அறு – பால-மிகை:5 4/1
குழந்தை வெண் மதி குடுமியின் நெடு வரை குலுக்கிய குல தோளை – சுந்:2 207/1

TOP


குடுவை (1)

குடுவை தன்மையது ஆயது குன்றம் – யுத்1:3 101/4

TOP


குடை (38)

போன தண் குடை வேந்தன் புகழ் என – பால:1 5/2
கன்னியர் குடை துறை கமல அன்னமே – பால:3 64/4
அண்ணல்-தன் குடை மதி அமையும் ஆதலான் – பால:4 9/3
விரசு உறு தனி குடை விளங்க வென்றி சேர் – பால:6 1/2
கழிந்த கங்குல் அரசன் கதிர் குடை
விழுந்தது என்னவும் மேல் திசையாள் சுடர் – பால:11 11/1,2
கால் விரிந்து எழு குடை கணக்கு_இல் ஓதிமம் – பால:14 11/1
கொடி உளாளோ தனி குடை உளாளோ குல – பால:20 8/1
மன் நெடும் குடை மிடைந்து அடைய வான் மறைதர – பால:20 11/1
கோல் வரும் செம்மையும் குடை வரும் தன்மையும் – பால:20 26/1
கண் குடை இன மணி வெயிலும் கான்றிட – பால:23 40/2
பண் குடை வண்டு_இனம் பாட ஆடல் மா – பால:23 40/3
மண் குடை தூளி விண் மறைப்ப ஏகினான் – பால:23 40/4
நிருப நின் குடை நிழலின் நிற்றலும் – பால-மிகை:6 8/2
மேல் உயர்ந்து என வெள்ளி அம் தனி குடை விளங்க – பால-மிகை:9 8/4
நிழல் பிரிந்தன குடை நெடும் கண் ஏழையர் – அயோ:4 201/1
விதி வரும் தனி குடை மீது இலா படை – அயோ:12 35/2
சந்திரன் போல் தனி குடை கீழ் நீ இருக்கும் சவை நடுவே – ஆரண்:6 100/3
வெண் குடை தோகை பல கோடி மேவவே – ஆரண்-மிகை:10 6/4
கோல் செலாது அவன் குடை செலாது-அரோ – கிட்:3 41/4
விண் உற வளர்ந்தது என்ன வெண் குடை விளங்க வீர – கிட்:11 101/3
வெயில் இலதே குடை என வினாயினான் – கிட்:11 127/4
மிக்கன தேர் பரி குடை கொடி விரவி – சுந்:8 39/2
பிறை குடை எயிற்றின பிலத்தின் வாயின – சுந்:9 43/1
குடை கெழு மன்னன் இல் கொண்டு போயினான் – சுந்:12 24/4
சந்திர வெண் குடை தான் எதிர் கண்டான் – சுந்-மிகை:11 21/2
எரிந்த சாமரை எரிந்தது வெண் குடை தொகுதி – சுந்-மிகை:13 9/4
மிக்கு நின்ற குடை மீது விளங்க – யுத்1:11 4/4
குடை தொழில் உம்பி கொள்ள கொடுத்துழி வேலை கோலி – யுத்1:14 35/3
கொன் நிற குருதி குடை புட்களின் – யுத்2:15 30/1
மதி காய் குடை மன்னனை வைது உரையா – யுத்2:18 7/2
தாம குடை மீது உயர பெரும் சங்கம் விம்ம – யுத்2:19 25/3
கொடி அறும் குடை அறும் கொற்ற வீரர்-தம் – யுத்3:22 49/3
சந்திரன் அனைய கொற்ற தனி குடை தலை-மேல் ஆக – யுத்3:24 52/1
ஒன்னார் முழு வெண் குடை ஒத்தனவால் – யுத்3:27 36/3
என் தலை எடுக்கலானேன் இனி குடை எடுப்பென் என்றான் – யுத்3:28 62/4
ஏல முற்றிய அனைய முத்த குடை இமைப்ப – யுத்4:35 12/4
உன்னின் பின் இருந்ததுவும் ஒரு குடை கீழ் இருப்பதுவும் ஒக்கும் என்றான் – யுத்4:41 65/4
பரதன் வெண் குடை கவிக்க இருவரும் கவரி பற்ற – யுத்4:42 16/2

TOP


குடைக்கு (1)

குடைக்கு எலாம் கொடிகட்கு எல்லாம் கொண்டன குவிந்த கொற்ற – யுத்3:31 221/1

TOP


குடைக்கும் (1)

பரவல்_அரும் கொடைக்கும் நின்-தன் பனி குடைக்கும் பொறைக்கும் நெடும் பண்பு தோற்ற – ஆரண்:4 21/1

TOP


குடைகள் (2)

பத்தியில் தேர்கள் செல்ல பவள கால் குடைகள் சுற்ற – சுந்-மிகை:11 1/1
திங்களின் குடைகள் பூப்ப திசை களிறு இரிய வந்தான் – சுந்-மிகை:11 2/4

TOP


குடைகின்றாரும் (1)

அன்னங்கள் புகுந்த என்ன அகன் சுனை குடைகின்றாரும் – பால:16 24/4

TOP


குடைகெழு (1)

கொடுத்திலென் யானே மற்று இ குடைகெழு வேந்தன்-தானே – பால-மிகை:11 15/1

TOP


குடைந்த (5)

குண்டல கோல மைந்தர் குடைந்த நீர் கொள்ளை சாற்றின் – பால:2 12/2
கூவும் மென் குயில் குதலையர் குடைந்த தண் புனல்-வாய் – பால:9 9/2
விடம் குடைந்த மெய்யின்-நின்று வெந்திடாது எழுந்து வெம் – பால:13 52/2
மரம் குடைந்த தும்பி போல் அனங்கன் வாளி வந்துவந்து – ஆரண்:10 93/3
தரம் குடைந்தன அணி நெடும் தேர் குலம் குடைந்த
அரம் குடைந்தன அயில் நெடு வாளிகள் அம்மா – யுத்2:16 217/3,4

TOP


குடைந்தன (7)

சரத நாள்_மலர் யாவையும் குடைந்தன தடவி – கிட்:10 37/1
கூடு நல் நதி தடம்-தொறும் குடைந்தன படிவுற்று – கிட்:10 39/3
கொய்த சுற்றின பற்றின குடைந்தன பொலிந்த – சுந்:7 50/3
கரம் குடைந்தன தொடர்ந்து போய் கொய் உளை கடு மா – யுத்2:16 217/1
குரம் குடைந்தன வெரிநுற கொடி நெடும் கொற்ற – யுத்2:16 217/2
தரம் குடைந்தன அணி நெடும் தேர் குலம் குடைந்த – யுத்2:16 217/3
அரம் குடைந்தன அயில் நெடு வாளிகள் அம்மா – யுத்2:16 217/4

TOP


குடைந்து (12)

குடைந்து வண்டு உறையும் மென் பூ கொய்து நீராட மை தீர் – பால:17 3/3
குடைந்து நீராடும் மாதர் குழாம் புடை சூழ ஆழி – பால:18 12/1
உரம் குடைந்து நொந்துநொந்து உளைந்துஉளைந்து ஒடுங்கினான் – ஆரண்:10 93/4
வெள்ளி வெண் படம் குடைந்து கீழ் போகிய வேர – கிட்:4 10/4
குஞ்சரம் குடைந்து ஒழுகு கொட்பதால் – கிட்:15 21/1
குடைந்து உலகு அனைத்தையும் நாடும் கொட்பினால் – சுந்:4 23/2
குடைந்து வெம் பகைவர் ஊன் தோய் கொற்ற போர் வாள் வில் வீச – சுந்-மிகை:11 26/3
அலை புனல் குடையுமா போல் மது குடைந்து ஆடி தம்தம் – சுந்-மிகை:14 17/1
குடைந்து வையகம் புக்குற தேக்கிய குருதியால் குடர் சோர – யுத்2:16 314/2
குடைந்து எறி கால் பொர பூட்கை குப்பைகள் – யுத்2:18 92/2
கயம் குடைந்து ஆடும் வீர களிறு ஒத்தான் கவயன் காலின் – யுத்2:19 59/3
பொன்னுடை தாதை வண்டு குடைந்து உணும் பொலம் பொன் தாரான் – யுத்3:21 17/4

TOP


குடைபவர் (2)

குடைபவர் துவர் இதழ் மலர்வன குமுதம் – பால:2 43/2
வைகலும் புனல் குடைபவர் வான்_அர_மகளிர் – கிட்:1 18/2

TOP


குடைய (4)

தாள் துணை குடைய தகை-சால் மணி – பால:2 27/2
குடைய வண்டு_இனம் கடி மலர் குடைவன குளங்கள் – பால:9 12/4
குன்று கால் குடைய மேல் உயர்ந்து இடை குலுங்க நின்று அனைய கொள்கையான் – யுத்2:19 82/2
பேன வெண் குடைய ஆய குருதி பேர் ஆறு கண்டான் – யுத்3:22 142/4

TOP


குடையர் (3)

குடையர் குண்டிகை தூக்கினர் குந்திய – பால:14 42/1
பெறுகுற்ற அன்பர் உச்சி பிறங்கு வெண் குடையர் செச்சை – யுத்4-மிகை:42 3/3
உருவ தோள் ஒளிரும் பூணர் உச்சி வெண் குடையர் பச்சை – யுத்4-மிகை:42 9/3

TOP


குடையவும் (1)

உண்ணவும் குடையவும் உரித்து அன்று ஆயதே – அயோ:13 2/4

TOP


குடையா (1)

கொத்தா நகத்தால் குடையா சிறையால் புடையா – ஆரண்:13 27/3

TOP


குடையாய் (3)

முயல் கறை இல் மதி குடையாய் இவர் குலத்தோன் முன் ஒருவன் – பால:12 12/3
தாவாது ஒளிரும் குடையாய் தவறு இங்கு இது நின் சரணம் – அயோ:4 86/1
அலங்காரம் என உலகுக்கு அமுது அளிக்கும் தனி குடையாய் ஆழி சூழ்ந்த – ஆரண்:4 22/1

TOP


குடையான் (1)

கொண்டல் கொண்ட நீர் குளிர்ப்பு இல என்று அவை குடையான்
பண்டை தெண் திரை பரவை நீர் உவர் என்று படியான் – யுத்1:3 4/2,3

TOP


குடையின் (2)

நின்று அளிக்கும் தனி குடையின் நிழல் ஒதுங்கி குறை இரந்து நிற்ப நோக்கி – பால:6 9/2
விரி மதி குடையின் நீழல் வேந்தர்கள் பலரும் ஏந்தி – யுத்4-மிகை:42 24/2

TOP


குடையினன் (1)

குடையினன் நிமிர் கோலன் குண்டிகையினன் மூரி – அயோ:9 21/1

TOP


குடையும் (7)

புது புனல் குடையும் மாதர் பூவொடு நாவி பூத்த – பால:2 11/1
தொங்கலும் குடையும் தோகை பிச்சமும் சுடரை ஓட்ட – பால:14 77/3
பூண் ஆர் அணியும் முடியும் பொன் ஆசனமும் குடையும்
சேணார் மார்பும் திருவும் தெரிய காண கடவேன் – அயோ:4 65/1,2
கோள் இடை அற்றன குடையும் அற்றன – ஆரண்:7 115/4
மடிவன கொடிகளும் குடையும் மற்றவும் – யுத்3:22 53/2
நுரை குடையும் வெண் குடையும் சாமரையும் என சுமந்து பிணத்தின் நோன்மை – யுத்4:33 21/3
நுரை குடையும் வெண் குடையும் சாமரையும் என சுமந்து பிணத்தின் நோன்மை – யுத்4:33 21/3

TOP


குடையும்-தோறும் (2)

எற்று நீர் குடையும்-தோறும் ஏந்து பேர் அல்குல்-நின்றும் – பால:18 11/2
குளிக்கும் பேய் குடையும்-தோறும்
ஒளிக்கும் தேவர் உவந்து உள்ளம் – சுந்:5 53/2,3

TOP


குடையுமா (1)

அலை புனல் குடையுமா போல் மது குடைந்து ஆடி தம்தம் – சுந்-மிகை:14 17/1

TOP


குடையொடு (1)

குடையொடு பிச்சம் தொங்கல் குழாங்களும் கொடியின் காடும் – பால:14 55/1

TOP


குடையொடும் (1)

குண்டிகை குடையொடும் குலவு நூல் முறை – பால:5 70/3

TOP


குடையோய் (1)

தண்மை தகை மதிக்கும் ஈந்த தனி குடையோய் – அயோ:14 64/4

TOP


குடைவன (1)

குடைய வண்டு_இனம் கடி மலர் குடைவன குளங்கள் – பால:9 12/4

TOP


குடைவான் (1)

குருதி புனல் அதனில் புக முழுகி தனி குடைவான் – பால:24 13/4

TOP


குண்டத்தில் (1)

காந்து குண்டத்தில் அடங்கு எரி எழுப்புவ காணாய் – அயோ:10 31/4

TOP


குண்டம் (2)

கூனை அங்கியின் குண்டம் ஒத்தது கடல் குட்டம் – யுத்1:6 16/4
ஓம குண்டம் ஒப்பன பல் வேறு இவை காணீர் – யுத்4:33 12/4

TOP


குண்டமும் (1)

குண்டமும் குளிர்ந்த மேகத்து உரும் எலாம் குளிர்ந்த கொற்ற – சுந்:12 125/2

TOP


குண்டல (9)

குண்டல கோல மைந்தர் குடைந்த நீர் கொள்ளை சாற்றின் – பால:2 12/2
மீனத்தன மிளிர் குண்டல வதனத்தன மிடல் வெம் – ஆரண்:7 90/2
தோள் அணி குலம் பல உள குண்டல தொகுதி – ஆரண்:13 90/1
குண்டல வதனம் என்றால் கூறலாம் தகைமைத்து ஒன்றோ – கிட்:2 32/3
குண்டல குழை முக குங்கும கொங்கையார் – சுந்:10 42/1
குண்டல முகத்தியர் உவகை கூரவே – சுந்:12 6/4
குண்டல மீன் குலம் தழுவி கோள் மதி – யுத்2:18 106/3
குண்டல துணைகளோடும் கொந்தள குஞ்சி செம் கேழ் – யுத்3:28 54/2
தூங்கு இரும் குண்டல செவியில் சூழ்வர – யுத்4:41 100/2

TOP


குண்டலங்கள் (4)

குண்டலங்கள் குல வரையை வலம்வருவான் இரவி கொழும் கதிர் சூழ் கற்றை – ஆரண்:10 3/3
மின் இரண்டு அனைய குண்டலங்கள் வில் இட – கிட்:14 29/2
குண்டலங்கள் மற்று என் இனி பெரு விறல் கூறல் – யுத்1:3 12/4
சுழற்றிய காலத்து இற்ற தூங்கு குண்டலங்கள் நீங்கி – யுத்1:3 151/1

TOP


குண்டலங்களும் (2)

குண்டலங்களும் மவுலியும் ஆரமும் கோவை – யுத்2:16 247/1
குண்டலங்களும் ஆரமும் கோவையும் – யுத்2:19 138/1

TOP


குண்டலம் (21)

நிழல் இடு குண்டலம் அதனின் நெய் இடா – பால:10 43/1
குண்டலம் வீழ்ந்தது என்பார் குறுக அரிது இனி சென்று என்பார் – பால:14 74/2
குண்டலம் திரு வில் வீச குல மணி ஆரம் மின்ன – பால:18 9/1
குண்டலம் வெயில் வீச குரவைகள் புரிவாரும் – பால:23 28/3
தோள் உலாம் குண்டலம் முதல தொல் அணி – அயோ:12 48/2
குண்டலம் முதலிய குலம் கொள் போர் அணி – ஆரண்:10 20/1
இருளூடு இரு குண்டலம் கொண்டும் இருண்ட நீல – ஆரண்:10 143/3
கோட்டும் அளவில் மணி குண்டலம் கொண்டு எழுந்தான் – ஆரண்:13 24/4
குண்டலம் பல குலமணி பூண்களின் குவியல் – ஆரண்:13 89/4
குண்டலம் துறந்த கோல வதனமும் குளிர்க்கும் கண்ணும் – கிட்:3 17/2
குண்டலம் அலம்புகின்ற குவவு தோள் குரிசில் திங்கள் – கிட்:7 146/2
மகுட குண்டலம் ஏய் முகமண்டலத்து – கிட்:11 21/1
குண்டலம் திரு வில் வீச குரவையில் குழறுவாரும் – சுந்:2 186/4
மகரிகை வயிர குண்டலம் அலம்பும் திண் திறல் தோள் புடை வயங்க – சுந்:3 74/2
குண்டலம் இரண்டும் அ கோளின் மா சுடர் – சுந்:4 102/3
தெறித்த குண்டலம் தெறித்தன கண் மணி சிதறி – சுந்:7 32/4
முற்றி குண்டலம் முதல் ஆம் மணி உக முழை நால் அரவு இவர் குடர் நால – சுந்:10 37/3
குண்டலம் நெடு வில் வீச மேருவின் குவிந்த தோளான் – யுத்3:27 93/1
மணி குண்டலம் வலயம் குழை மகரம் சுடர் மகுடம் – யுத்3:31 112/1
சுடர் தயங்குற குண்டலம் செவியிடை தூக்கி – யுத்4:35 10/4
புதை இருள் பகை குண்டலம் அனையவை பொலிய – யுத்4:35 11/3

TOP


குண்டலமும் (1)

பொல குண்டலமும் கொடும் குழையும் புனை தாழ் முத்தின் பொன் தோடும் – கிட்:1 30/3

TOP


குண்டிகை (8)

குண்டிகை குடையொடும் குலவு நூல் முறை – பால:5 70/3
குடையர் குண்டிகை தூக்கினர் குந்திய – பால:14 42/1
பொத்தகம் படிகமாலை குண்டிகை பொருள் சேர் ஞான – பால-மிகை:0 12/1
குறியவன் கையில் நீர் விழாமல் குண்டிகை
மறிபட வாமனன் மலர் கை தர்ப்பையால் – பால-மிகை:8 12/1,2
களப மால் கரி குண்டிகை சொரிவன காணாய் – அயோ:10 29/4
குண்டிகை இருந்த நீரும் குளுகுளு கொதித்தது அன்றே – யுத்1:6 58/4
அண்ணல் குண்டிகை கலசமும் அழியினும் அழியா – யுத்4:35 23/2
ஆதபத்திரம் குண்டிகை ஒரு கையின் அணைத்து – யுத்4:41 34/1

TOP


குண்டிகையினன் (1)

குடையினன் நிமிர் கோலன் குண்டிகையினன் மூரி – அயோ:9 21/1

TOP


குண்டிகையினில் (1)

குண்டிகையினில் பொரு இல் காவிரி கொணர்ந்தான் – ஆரண்:3 46/4

TOP


குண்டு (1)

வேலை பள்ள குண்டு அகழிக்கும் விராதற்கும் – யுத்3:22 212/1

TOP


குண்டை (2)

குண்டை ஊர்தி குலிசியும் மற்று உள – பால-மிகை:11 51/2
எற்றுண்டும் அளற்று நீங்கா விழு சிறு குண்டை என்ன – யுத்2:17 40/2

TOP


குண்டையின் (1)

குண்டையின் பாகனும் பிறரும் கூடினார் – யுத்3:31 174/2

TOP


குண (9)

நல் குண கடல் ஆடுதல் நன்று-அரோ – பால:0 2/4
கூறு செய்தனர் என்பரால் வட குண திசையில் – பால-மிகை:9 34/2
கோபம் முற்றி மிக சிவந்தனன் ஒத்தனன் குண குன்றிலே – அயோ:3 65/4
செம் கதிர் குண திசையில் தோன்றினான் – அயோ-மிகை:14 6/4
நின்றனன் நீலன் என்பான் குண திசை வாயில் நெற்றி – யுத்1:13 6/4
வட குண திசையில் தோன்றும் மழுவலான் ஆண்டு வைகும் – யுத்3:24 44/1
குட திசை மறைந்து பின்னர் குண திசை உதயம் செய்வான் – யுத்4:41 20/1
கொன்று உயிர் கூற்றுக்கு ஈந்த குண திசை வாயில் நோக்காய் – யுத்4-மிகை:41 53/4
குன்றினை வலஞ்செய் தேரோன் குண கடல் தோன்றும் முன்னர் – யுத்4-மிகை:41 254/4

TOP


குண-பால் (2)

குருதி புனல் சொரிய குணம் குணிப்பு இல்லவன் குண-பால்
பருதிப்படி பொலிவுற்றதை இளம் கோளரி பார்த்தான் – யுத்3:27 121/1,2
அராவு பொன் மௌலிக்கு ஏய்ந்த சிகாமணி குண-பால் அண்ணல் – யுத்4-மிகை:41 255/3

TOP


குணக்கதேயோ (1)

குடக்கதோ குணக்கதேயோ கோணத்தின் பாலதேயோ – யுத்2:16 28/1

TOP


குணங்கட்கு (1)

குறை இலை குணங்கட்கு என்னோ கோள் இலா வேதம் கூறும் – யுத்3:26 5/2

TOP


குணங்கள் (10)

கூடுகெனோ அவன் குணங்கள் வீணையில் – பால:19 31/3
குட-பாலின் முளைத்தது கண்ட குணங்கள் தீயோன் – ஆரண்:10 134/1
கோள் உடை சிறையினன் குணங்கள் மேன்மையான் – ஆரண்:12 45/4
மூ-வகை உலகும் ஆய் குணங்கள் மூன்றும் ஆய் – யுத்1:3 63/1
மூன்று அவன் குணங்கள் செய்கை மூன்று அவன் உருவம் மூன்று – யுத்1:3 122/1
கொன்றாயும் நீயே உன்னை கொல்லுமேல் குணங்கள் தீயோன் – யுத்1:12 29/4
நாண் இலாது இருந்தேன் அல்லேன் நவை அறு குணங்கள் என்னும் – யுத்2:17 22/2
குணங்கள் தந்த தம் கணவர்-தம் பசும் தலை கொடாது – யுத்3:20 61/3
கோது இலா மனனும் மெய்யும் குலைந்தனன் குணங்கள் தூயோன் – யுத்4:40 41/4
எண் தரும் குணங்கள் இன்றி முதல் இடை ஈறு இன்று ஆகி – யுத்4:41 19/2

TOP


குணங்களால் (2)

குணங்களால் உயர்ந்த வள்ளல் கோதமன் கமல தாள்கள் – பால-மிகை:9 64/1
குணங்களால் உயர்ந்தான் சேனை கடல் எலாம் கரங்கள் கூப்ப – யுத்2:16 163/4

TOP


குணங்களான் (1)

வெறியர் அன்றோ குணங்களான் விரிஞ்சன் முதலாம் மேலானோர் – சுந்:4 111/4

TOP


குணங்களின் (1)

மூன்று என நின்ற தன்மை குணங்களின் உயிர்கட்கு எல்லாம் – யுத்4-மிகை:41 293/1

TOP


குணங்களுக்கு (1)

எண் பிறந்த நின் குணங்களுக்கு இனி இழுக்கு இலையால் – யுத்4:40 110/4

TOP


குணங்களும் (1)

எல்லை_இல் குணங்களும் பரதற்கு எய்திய – அயோ:2 69/3

TOP


குணங்களை (3)

அளப்ப_அரும் குணங்களை அழிக்குமாறு போல் – பால:7 24/2
குணங்களை என் கூறுவது கொம்பினை சேர்ந்து அவை உய்ய – பால:13 18/1
எண்_இல் அன்னவன் குணங்களை வாய் திறந்து இசைத்தான் – ஆரண்:15 39/3

TOP


குணத்தவரை (1)

மருவ இனிய குணத்தவரை இரு சிறகால் உற தழுவி மக்காள் நீரே – ஆரண்:4 27/1

TOP


குணத்தவன் (1)

நிறை குணத்தவன் நின்னினும் நல்லனால் – அயோ:4 4/2

TOP


குணத்தால் (3)

தீங்கு அறு குணத்தால் மிக்க செழும் தவன் யாண்டை உள்ளான் – பால:5 32/3
தீது அறு குணத்தால் மிக்க செழு மறை தெரிந்த நூலோர் – பால-மிகை:11 12/3
தன் பெரும் குணத்தால் தன்னை தான் அலது ஒப்பு இலாதான் – கிட்:2 9/4

TOP


குணத்தாலும் (1)

எள்ள_அரிய குணத்தாலும் எழிலாலும் இ இருந்த – பால:12 23/3

TOP


குணத்தாள்-தான் (1)

தாழ்வு இல் பெரும் குணத்தாள்-தான் உன் கொழுந்தி நீ – யுத்4-மிகை:41 180/3

TOP


குணத்தான் (3)

குன்று போல் குணத்தான் எதிர் கோசலை குருசில் – பால:8 47/3
கோது இலா குணத்தான் சொன்ன பொருள் எலாம் மனத்தில் கொண்டு – பால:9 25/2
அந்தம் இல் குணத்தான் நெடிது ஆசிகள் – பால-மிகை:11 2/3

TOP


குணத்தானும் (1)

அந்தம்_இல் குணத்தானும் அது ஆம் என்றான் – அயோ:11 41/4

TOP


குணத்திர் (1)

அந்தம்_இல் குணத்திர் யாவிர் அணுகினிர் என்றான் ஐய – யுத்3:24 19/3

TOP


குணத்தின் (4)

எண்_அரும் குணத்தின் அவன் இனிது இருந்து இ ஏழ் உலகு ஆள் இடம் என்றால் – பால:3 5/3
குசன் குசநாபன் கோது இல் குணத்தின் ஆதூர்த்தன் கொற்றத்து – பால-மிகை:8 3/1
அருமை செய் குணத்தின் என் துணைவன் ஆழியான் – ஆரண்:4 15/3
குற்றம் வீந்த குணத்தின் எம் கோமகன் – ஆரண்:12 4/1

TOP


குணத்தினன் (1)

குற்றம் இல்லது ஓர் குணத்தினன் இவன் என கொண்டான் – சுந்:2 135/2

TOP


குணத்தினாய் (3)

ஏத்த_அரும் குணத்தினாய் வருவது என்று என்றான் – பால:8 31/4
கோது_அறு குணத்தினாய் மனத்து கோடியால் – அயோ:12 5/4
எண் தகு குணத்தினாய் தாதை என்றலால் – அயோ:14 75/2

TOP


குணத்தினான் (3)

தூய சிந்தை அ தோம்_இல் குணத்தினான்
நாயகன் எனை நல் நெறி உய்ப்பதற்கு – அயோ:4 6/2,3
தூய சிந்தை அ தோம்_இல் குணத்தினான்
போய பின்னை பொரு சிலை வீரரும் – ஆரண்:4 41/2,3
பொய்யொடும் பகைத்து நின்ற குணத்தினான் புகுந்து மோத – யுத்3:22 134/2

TOP


குணத்தினானும் (1)

குணத்தினானும் இனையன கூறினான் – சுந்:12 85/4

TOP


குணத்தினானை (1)

அந்தம்_இல் குணத்தினானை அடி_இணை_முடியினோடும் – யுத்1:4 149/1

TOP


குணத்தினை (1)

எண் தகு குணத்தினை என கொடு உயர் சென்னி – ஆரண்:3 51/3

TOP


குணத்தீர் (1)

ஏச_அரும் குணத்தீர் சேறல் எ பரிசு இயைவது என்றான் – கிட்:16 59/4

TOP


குணத்து (19)

கோது இல் குணத்து அரும் தவனை கொணரும் வகை யாவது என குணிக்கும் வேலை – பால:5 35/2
தன் அனைய நிறை குணத்து தசரதனும் வரன்முறையால் – பால:12 21/3
நிறை குணத்து அமரர்கள் நினைத்து அழைப்பதை – பால-மிகை:5 9/3
அரு_மகன் நிறை குணத்து அவனி மாது எனும் – அயோ:1 28/3
செப்ப_அரும் குணத்து இராமன் திருமுக செவ்வி நோக்கின் – அயோ:3 112/2
பங்கம் இல் குணத்து எம்பி பரதனே – அயோ:4 3/3
கோது இல் குணத்து கோசலையும் இளைய மாதும் குழைந்து ஏங்க – அயோ:6 26/2
அந்தம்_இல் பெரும் குணத்து இராமன் ஆதலால் – அயோ:11 57/2
உன் புகழ் ஆக்கிக்கொண்டாய் உயர் குணத்து உரவு தோளாய் – அயோ:13 36/4
ஏத்த_அரும் பெரும் குணத்து இராமன் இ வழி – அயோ:14 129/1
ஊழி பலபலவும் நின்று அளந்தால் என்றும் உலவா பெரும் குணத்து எம் உத்தமனே மேல்_நாள் – ஆரண்:2 29/2
ஒருவு அரும் குணத்து வள்ளல் ஓர் உயிர் தம்பி என்னும் – சுந்:1 38/3
இகழ்வு அரும் பெரும் குணத்து இராமன் எய்தது ஓர் – சுந்:2 58/1
ஆறிய பெரும் குணத்து அறிவன் ஆணையால் – யுத்1:2 78/2
எல்லை_இல் பெரும் குணத்து இராமன் தாள் இணை – யுத்1:4 19/3
ஒப்பினும் குணத்து இயல் உணரின் பேதமாம் – யுத்1-மிகை:4 8/2
கொன்றனென் அயோத்தியை குறுகினேன் குணத்து
இன் துணை எம்பியை இன்றி யான் உளேன் – யுத்3:24 80/2,3
விழுமிய குணத்து வீரன் விளங்கினன் விமானத்து உம்பர் – யுத்4:41 18/4
எம் பெருமான் என்னை இழி குணத்து நாயேனை – யுத்4-மிகை:41 179/3

TOP


குணத்தோய் (2)

மீண்டு உரை விளம்பலுற்றாள் விழுமிய குணத்தோய் வீரன் – சுந்:4 73/1
ஒன்று கூறுதி உயர் குணத்தோய் என உனை யான் – யுத்4:40 114/2

TOP


குணத்தோர் (1)

கருதல் அரும் பெரும் குணத்தோர் இவர் முதலோர் கணக்கு இறந்தோர் – பால:12 7/1

TOP


குணபால் (1)

அராவு பொன் மௌலிக்கு ஏய்ந்த சிகாமணி குணபால் அண்ணல் – யுத்4-மிகை:41 210/3

TOP


குணம் (14)

குன்று ஓங்கு தோளார் குணம் கூட்டு இசை குப்பை என்ன – பால:3 70/3
சத்து ஆன குணம் உடையோன் தயையினொடும் தண் அளியின் சாலை போல்வான் – பால:5 33/2
குணம் கெடாது ஒளி விரி குளிர் வெண் திங்கள் போல் – அயோ:2 52/2
ஊனம்_இல் பெரும் குணம் ஒருங்கு உடைய உன்னால் – அயோ:5 17/3
குறுகா நெடுகா குணம் வேறுபடா – ஆரண்:2 20/2
மூன்று உரு என குணம் மும்மை ஆம் முதல் – கிட்:0 1/1
மானவன் குணம் எலாம் நினையும் மா மதியினான் – கிட்:3 1/4
எ குறியொடு எ குணம் எடுத்து இவண் உரைக்கேன் – கிட்:14 49/1
பின்பில் சிறந்தார் குணம் நன்று இது பெற்ற யாக்கைக்கு – சுந்:1 50/2
கோ எனா நின்ற குணம்_இலி இவன் என கொண்டான் – சுந்:2 128/2
கொடியாய் குறியாய் குணம் ஏதும் இலாய் – யுத்1:3 104/3
எண்களால் அளவு ஆம் மான குணம் தொகுத்து இயற்றினாளை – யுத்2:17 7/3
கோது_இல் குலத்து ஒரு நீ குணம் மிக்காய் – யுத்3:26 32/3
குருதி புனல் சொரிய குணம் குணிப்பு இல்லவன் குண-பால் – யுத்3:27 121/1

TOP


குணம்-கொடு (1)

நினைவு_அரும் குணம்-கொடு அன்றோ இராமன் மேல் நிமிர்ந்த காதல் – அயோ:13 37/4

TOP


குணம்_இலி (1)

கோ எனா நின்ற குணம்_இலி இவன் என கொண்டான் – சுந்:2 128/2

TOP


குணம்தான் (1)

குணம்தான் முன்னம் அறியாதான் கொதியாநின்றான் மதியாலே – ஆரண்:10 113/2

TOP


குணமும் (1)

குணமும் இல்லை குல முதற்கு ஒத்தன – கிட்:7 111/2

TOP


குணமோ (1)

கொன்றாய் கொடியாய் இதுவும் குணமோ – ஆரண்:14 71/4

TOP


குணனும் (1)

தொல்லை சால் எண் குணனும் நின் சொல் தொழில் செய்ய – யுத்1:3 173/3

TOP


குணாதித்தன் (1)

சீர் ஆர் குணாதித்தன் சேய் அமைய பாடினான் – பால-மிகை:0 22/3

TOP


குணாலம் (1)

சென்னம் காகம் குணாலம் சிலம்புமே – சுந்:2 149/4

TOP


குணிக்கல் (1)

கூறு இரண்டு ஆக்கும் வாள் கை குழுவையும் குணிக்கல் ஆற்றேம் – சுந்:11 6/2

TOP


குணிக்கலுற்றாம் (1)

குனி சிலை குரிசில் செய்தது இற்று என குணிக்கலுற்றாம் – யுத்4-மிகை:41 261/4

TOP


குணிக்கலுற்றான் (1)

கோ மருகனுக்கு நல்கி பின்னரும் குணிக்கலுற்றான் – பால-மிகை:11 44/4

TOP


குணிக்கும் (3)

கோது இல் குணத்து அரும் தவனை கொணரும் வகை யாவது என குணிக்கும் வேலை – பால:5 35/2
குன்றோடு குணிக்கும் கொற்ற குவவு தோள் குரக்கு சீயம் – சுந்:1 35/1
குன்றொடு குணிக்கும் கொற்ற குவவு தோள் குரக்கு சேனை – யுத்1-மிகை:11 6/1

TOP


குணித்த (3)

நூல் உற நோக்கி தெய்வம் நுனித்து அறம் குணித்த மேலோர் – அயோ:1 7/2
காலமாய் குணித்த நுண்மை கணக்கையும் கடந்து நின்ற – அயோ:3 95/3
நூல் இயல் தரும நீதி நுனித்து அறம் குணித்த மேலோர் – யுத்4:41 26/3

TOP


குணித்தான் (1)

கொண்ட கொண்டல் தன் துணைவரை பார்த்து இவை குணித்தான் – யுத்4:41 6/4

TOP


குணிப்ப (1)

குணிப்ப_அரும் கொடும் பகழிகள் குருதி வாய் மடுப்ப – யுத்1:6 25/1

TOP


குணிப்ப_அரும் (1)

குணிப்ப_அரும் கொடும் பகழிகள் குருதி வாய் மடுப்ப – யுத்1:6 25/1

TOP


குணிப்பாம் (1)

குனியும் வார் சிலை குரிசிலே என் இனி குணிப்பாம் – யுத்4:41 41/4

TOP


குணிப்பினும் (1)

விண்ணின் மீனினை குணிப்பினும் வேலையுள் மீனை – யுத்1:11 34/2

TOP


குணிப்பு (4)

கொள்ளா வள்ளல் திரு மூக்கிற்கு உவமை பின்னும் குணிப்பு ஆமோ – சுந்:4 54/4
கூல வெம் சேனையின் குணிப்பு இலாமையும் – சுந்:12 22/2
குருதி புனல் சொரிய குணம் குணிப்பு இல்லவன் குண-பால் – யுத்3:27 121/1
முன்பு பின்பு இரு புடை எனும் குணிப்பு அரு முறைமை – யுத்4:40 88/1

TOP


குணில் (1)

வழக்கினால் உலகு அளந்தவன் அமைத்தது ஓர் வான் குணில் வலத்து ஏந்தி – யுத்2:16 340/2

TOP


குணிலோடு (1)

முந்துறு குணிலோடு இயைவு உறு குறட்டில் சில்லரி பாண்டிலில் முறையின் – சுந்:3 86/2

TOP


குத்த (8)

பாடு இயல் களி நல் யானை பந்தி அம் கடையின் குத்த
கோடுகள் மிடைந்த என்ன மிடைந்தன குவவு கொங்கை – அயோ:13 54/3,4
கொடும் சினம் முதிர்ந்தனர் உரத்தின் மிசை குத்த
நெடும் சுவர் பிளந்தன நெரிந்த நிமிர் குன்றம் – யுத்1:12 24/2,3
குன்றே புரை தோளாய் மிடல்-கொடு குத்துதி குத்த
பொன்றேன் எனின் நின்னோடு எதிர் பொருகின்றிலென் என்றான் – யுத்2:15 166/3,4
குன்றின் மிசை கடை நாள் விழும் உரும் ஏறு என குத்த
நின்று உன் நிலை தருவாய் எனின் நின் நேர் பிறர் உளரோ – யுத்2:15 182/2,3
குறுக்கி கரம் நெடும் தோள் புறம் நிமிர கொடு குத்த – யுத்2:15 184/4
புண் திறப்புற வலாளன் கையினால் புகைந்து குத்த
மண் திறப்பு எய்த வீழ்ந்தான் மாருதி இமைப்பின் வந்தான் – யுத்2:16 191/3,4
முற்ற தனி குத்த முடிந்தனனால் – யுத்3:20 92/4
மடித்து வாய் இடத்து கையால் மார்பிடை குத்த வாயால் – யுத்3:22 136/3

TOP


குத்தலும் (2)

சுரிகையால் அவன் உருவி குத்தலும் அதனை சொல் கொடு வரு தூதன் – சுந்:10 35/3
கருதலாத முன் குத்தலும் கைத்து அவர் – யுத்2:15 77/3

TOP


குத்தால் (1)

கோடிக்கு அதிகத்தினும் மேல் உளர் குத்தால்
பீடிப்புறு புண் உடலோடு பெயர்ந்தார் – யுத்2:18 251/2,3

TOP


குத்தான் (1)

குத்தான் அழி குழம்பு ஆம்-வகை வழுவா சர குழுவால் – யுத்3:31 110/4

TOP


குத்தி (9)

வாய் வழி குருதி சோர குத்தி வான் சிறையில் வைத்த – சுந்:3 131/2
கொற்ற திண் சுவல் வயிர கைகொடு குத்தி புடை ஒரு குதிகொண்டான் – சுந்:10 37/4
ஆர குத்தி அழுத்திய நாகம் – யுத்1:3 97/2
கூட்டிய விரல் திண் கையால் குரங்குகள் இரங்க குத்தி
மீட்டு ஒரு வினை செயாமல் மாணையின் கொடியால் வீக்கி – யுத்1:9 26/1,2
திரிந்தவன் உரத்தின் உகிர் செற்றும் வகை குத்தி
பெருத்து உயர் தட கைகொடு அடுத்து இடை பிடித்து – யுத்1:12 14/1,2
குத்தி நின்ற கும்பானுவை தான் எதிர் – யுத்2:15 66/2
சென்று மேல் எழுந்து பற்றி கை தலம் தேய குத்தி
வன் திறல் எயிற்றால் கவ்வி வள் உகிர் மடிய கீளா – யுத்2:16 178/2,3
குத்தி தனி குத்து என மார்பு கொடுத்தார் – யுத்2:18 243/4
குருதி வாய் பொழிய குத்தி சிலவரை குமைக்கும் கூவி – யுத்2-மிகை:16 29/2

TOP


குத்திட (1)

கூனல் வான் கோடு நீட்டி குத்திட குமுறி பாயும் – பால:16 4/2

TOP


குத்திய (1)

குத்திய திளைப்ப மீதில் குழுவின மழை மா கொண்டல் – சுந்:8 7/2

TOP


குத்தின (4)

பொய்த குத்தின பொதுத்தன துளைத்தன போழ்ந்த – சுந்:7 50/2
எறிந்த எய்தன எற்றின குத்தின ஈர்த்தன படை யாவும் – யுத்1:3 83/1
கடித்த குத்தின கையின் கழுத்து அற – யுத்2:15 25/1
உற்று ஒன்றிய குத்தின வலி அதனால் உடல் உளைவான் – யுத்2-மிகை:15 26/2

TOP


குத்தினன் (7)

பயம் கொள புடைத்து எற்றினன் குத்தினன் பலகால் – கிட்-மிகை:7 2/4
ததிமுகன்-தன்னை பற்றி குத்தினன் தடக்கை-தன்னால் – சுந்-மிகை:14 12/4
குத்தினன் என்னலோடும் குலைந்திடும் மெய்யன் ஆகி – சுந்-மிகை:14 13/1
குத்தினன் உரத்தில் நிமிர் கை துணை குளிப்ப – யுத்1:12 8/4
மார்பில் கடிது எதிர் குத்தினன் வயிர கரம் அதனால் – யுத்2:15 173/4
எற்றினன் குத்தினன் எறுழ் வெம் கைகளால் – யுத்2:16 259/4
வன் கரம் முறுக்கி மார்பில் குத்தினன் மத்தன் மாண்டான் – யுத்2:18 225/4

TOP


குத்தினால் (1)

கொடும் குரம் துணிந்தன புரவி குத்தினால்
ஒடுங்கு உரம் துணிந்தனர் நிருதர் ஓடின – யுத்2:15 121/2,3

TOP


குத்தினாலும் (1)

வெப்பு அணை குத்தினாலும் வெரிநிடை போய அன்றே – யுத்4:37 212/4

TOP


குத்தினான் (2)

குலைய மா திசைகளும் செவிடு உற குத்தினான் – கிட்:5 11/4
பயம் கொள கரங்கள் ஓச்சி குத்தினான் உதைத்தான் பல் கால் – யுத்2:16 180/4

TOP


குத்து (5)

கை குத்து அது படலும் கழல் நிருதர்க்கு இறை கறை நீர் – யுத்2:15 176/1
குத்து ஒழித்து அவன் கைவாள் தன் கூர் உகிர் தட கை கொண்டான் – யுத்2:18 212/3
குத்தி தனி குத்து என மார்பு கொடுத்தார் – யுத்2:18 243/4
ஞாயத்தொடும் ஒரு குத்து அமர் புரிதற்கு எதிர் வரும் நீ – யுத்2-மிகை:15 25/4
குத்து கொடு நெடும் கோல் படு களிறு ஆம் என கொதித்தான் – யுத்4:37 56/4

TOP


குத்துகளால் (1)

கோள்களால் பலர் குத்துகளால் பலர் தம் தம் – சுந்:7 34/3

TOP


குத்துண்டு (1)

கூய்க்கொண்டு குத்துண்டு அன்னான் குலத்தொடு நிலத்தன் ஆதல் – யுத்3:26 82/3

TOP


குத்துதி (2)

குன்றே புரை தோளாய் மிடல்-கொடு குத்துதி குத்த – யுத்2:15 166/3
காண கடிது எதிர் குத்துதி என்றான் வினை கடியான் – யுத்2:15 172/4

TOP


குத்துதிர் (1)

காய் கனல் பொழியும் கையால் குத்துதிர் கட்டி என்றான் – சுந்-மிகை:14 15/4

TOP


குத்தும் (1)

ஊழி கிளர் கார் இடி ஒத்தது குத்தும் ஓதை – கிட்:7 52/4

TOP


குத்துமால் (1)

குதிக்கும் வன் தலையிடை கடிக்கும் குத்துமால் – சுந்:9 36/4

TOP


குத்துவர் (1)

கொடுப்பர் வந்து உரம் குத்துவர் கைத்தலம் குளிப்ப – கிட்:7 56/2

TOP


குத்துவார் (1)

குத்துவார் கூட்டம் எல்லாம் வானர குழுவின் தோன்ற – யுத்3:25 20/2

TOP


குத்துவான் (1)

கொடும் படை வயிர கோட்டால் குத்துவான் குறிக்கும் காலை – யுத்2:18 220/2

TOP


குத்தே (1)

குத்தே என நின்றாய் இது கூறும் தரம் அன்றால் – யுத்2:15 169/4

TOP


குதலை (10)

கோகிலம் நவில்வன இளையவர் குதலை
பாகு இயல் கிளவிகள் அவர் பயில் நடமே – பால:2 48/1,2
குழல் இசை மடந்தையர் குதலை கோதையர் – பால:3 42/1
சிலை கோட்டு நுதல் குதலை செம் கனி வாய் கரு நெடும் கண் – பால:12 17/1
அமிர்து உகு குதலை மாழ்கி அரசன்-மாட்டு உரைப்ப அன்னான் – பால-மிகை:8 6/2
குயில் தொடர் குதலை ஓர் கொவ்வை வாய் இள – ஆரண்:6 22/3
கொஞ்சுறு கிளி நெடும் குதலை கூடின – கிட்:10 118/1
மழலை யாழ் குதலை செவ்வாய் மாதரும் இல்லை மாதோ – சுந்:2 34/4
குங்கும கொம்மை குவி முலை கனிவாய் கோகிலம் துயர்ந்த மென் குதலை
மங்கையர் ஈட்டம் மால் வரை தழீஇய மஞ்ஞை அம் குழு என மயங்க – சுந்:3 83/3,4
கூவி நின்று ஏவல் கொள்வேன் காணுதி குதலை_சொல்லாய் – சுந்:3 142/4
தத்தி உக மென் குதலை தள்ள உயிர் தந்தாய் – சுந்:4 70/3

TOP


குதலை_சொல்லாய் (1)

கூவி நின்று ஏவல் கொள்வேன் காணுதி குதலை_சொல்லாய் – சுந்:3 142/4

TOP


குதலையர் (3)

கூவும் மென் குயில் குதலையர் குடைந்த தண் புனல்-வாய் – பால:9 9/2
கரும்பையும் சுவை கைப்பித்த குதலையர் விளரி – பால-மிகை:9 7/3
கொழும் குழல் புது குதலையர் நூபுர குரலும் – சுந்:2 13/3

TOP


குதலையள் (1)

செற்றது அன்ன குதலையள் சீறுவாள் – அயோ:4 227/2

TOP


குதலையாள் (1)

பிரைச மென் குதலையாள் கொழுநன் பேர் எலாம் – பால:19 27/3

TOP


குதலையாளை (1)

பாகு ஒன்று குதலையாளை பாதக அரக்கன் பற்றி – கிட்:16 58/1

TOP


குதலையிர் (1)

நீயின் அன்னவள் குதலையிர் ஆதலின் நேடி – கிட்:10 45/1

TOP


குதலையொடு (1)

அமிர்து உகு குதலையொடு அணி நடை பயிலா – பால:5 121/1

TOP


குதறின (1)

குதறின பறவை வேலை குளித்தன குளித்திலாத – சுந்:6 42/2

TOP


குதி (4)

பாளை விரிய குதி கொள் பண்ணை வள நாடா – பால:22 41/3
குதி கொடு சிலவர் எழுந்தே குறுகினர் கதை கொடு அறைந்தார் – சுந்-மிகை:7 3/3
குதி கொண்டு அவன் தேர் விடும் பாகன் தலையில் சிதற குதித்தனனால் – சுந்-மிகை:8 1/4
ஓய்ந்தாரிலர் குதி கொண்டார் உவகையின் ஒழியா நறு மலர் சொரிகின்றார் – சுந்-மிகை:10 8/2

TOP


குதி-கொள்வீர் (1)

குப்புறின் அண்டத்து அ புறமேயும் குதி-கொள்வீர் – கிட்:17 10/4

TOP


குதிக்கின்ற (2)

மருவி மால் வரை உம்பரில் குதிக்கின்ற வருடை – அயோ:10 3/2
கூன் ஏறு சிலையும் தானும் குதிக்கின்ற கடுப்பின் கொட்பால் – யுத்3:31 216/2

TOP


குதிக்கின்றன (1)

குதிக்கின்றன நிமிர் வெம் சிலை குழைய கொடும் கடும் கால் – யுத்4:37 46/3

TOP


குதிக்கும் (3)

குன்றிடை இவரும் மேக குழுவிடை குதிக்கும் கூட – ஆரண்:11 72/1
குதிக்கும் வன் தலையிடை கடிக்கும் குத்துமால் – சுந்:9 36/4
குன்று கொண்டு எறியும் பாரில் குதிக்கும் வெம் கூலம் பற்றி – யுத்2:16 173/1

TOP


குதிகொண்டவன் (1)

தேர் மேல் குதிகொண்டவன் இ திறன் சிந்தை-செய்தான் – சுந்:1 52/3

TOP


குதிகொண்டான் (2)

கொற்ற திண் சுவல் வயிர கைகொடு குத்தி புடை ஒரு குதிகொண்டான் – சுந்:10 37/4
ஒன்ற வால் கொடு துவக்கினன் ஒரு குதிகொண்டான்
மின் திகழ்ந்து ஒளி விளங்கிடும் விண்டுவின் பதத்தில் – யுத்4-மிகை:41 18/2,3

TOP


குதித்த (2)

துள்ளின குதித்த வானத்து உயர் வரை குவட்டில் தூங்கும் – யுத்1:8 24/3
தேரொடும் எடுத்தலோடு நிலத்திடை குதித்த செம் கண் – யுத்3:21 38/1

TOP


குதித்தது (1)

குதித்தது செவியை நீட்டி குரபதம் உரத்தை கூட்டி – ஆரண்:11 70/2

TOP


குதித்தலும் (1)

மீளி மொய்ம்பினர் குதித்தலும் வெகுண்டு புருவ – ஆரண்:1 42/2

TOP


குதித்தன (2)

குன்றின் மேல் நின்று குதித்தன பகலவன் குதிரை – யுத்1:5 76/4
பாரிடை குதித்தன பதைக்கும் மெய்யன – யுத்1:6 45/4

TOP


குதித்தனர் (2)

குதித்தனர் பாரிடை குன்று கூறுற – யுத்4:37 150/1
உயர்ந்து உயர்ந்து குதித்தனர் உம்பரும் – யுத்4:37 186/3

TOP


குதித்தனன் (4)

குதித்தனன் பாரிடை குவடு நீறு எழ – அயோ-மிகை:14 3/1
கூசினன் குதித்தனன் விதிர்த்த கையினான் – சுந்:2 124/4
குதித்தனன் மால் வரை மேனி குழம்ப – சுந்:9 55/3
கோ_மகன் தோளின்-நின்றும் குதித்தனன் கொற்ற வில்லான் – யுத்2:18 205/4

TOP


குதித்தனனால் (1)

குதி கொண்டு அவன் தேர் விடும் பாகன் தலையில் சிதற குதித்தனனால் – சுந்-மிகை:8 1/4

TOP


குதித்தான் (5)

குன்றினும் கடையுகத்து உரும் என குதித்தான் – சுந்:8 34/4
மின் திரி வன் தலை மீது குதித்தான்
பொன்றி அவன் புவி தேரொடு புக்கான் – சுந்:9 62/3,4
கோபுரம் அடங்க இடிய தனி குதித்தான் – யுத்1:12 21/4
தேர்-மேல் செல குதித்தான் திரிசிரத்தானை ஓர் திறத்தால் – யுத்2:18 176/1
சிரத்தினில் குதித்தான் தேவர் திசைமுகம் கிழிய ஆர்த்தார் – யுத்3:21 34/4

TOP


குதித்து (9)

கொண்டு போக என செவி-வழி கொடுத்தனன் குதித்து
விண்டு நீங்கினர் உடல் உகு பொடியில் மேவினளே – பால-மிகை:9 54/3,4
குதித்து தேரும் கோல் கொள் ஆளும் பரியும் குழம்பு ஆக – சுந்:8 48/1
கொற்ற மாருதி மற்றவன் தேர் மிசை குதித்து
பற்றி வன் கையால் பறித்து எழுந்து உலகு எலாம் பல கால் – சுந்:11 44/2,3
பொருப்பு இனம் எவையும் சிந்தி பொடிபட குதித்து போர் வாள் – யுத்1-மிகை:3 26/2
குன்றின் வீழ் குரீஇ குழாத்தின் குழாம் கொடு குதித்து கூடி – யுத்2:16 178/1
கொடி தடம் தேரின் முன்னர் குதித்து எதிர் குறுகி நின்றான் – யுத்2:16 185/4
குன்றின் வீழ் அருவியின் குதித்து கோத்து இழி – யுத்2:16 284/1
கொண்டு வந்தது மேருவுக்கு அப்புறம் குதித்து – யுத்3:30 47/4
குதித்து ஓடிய சிலை வாளிகள் கூர் வேல் கதை குலிசம் – யுத்3-மிகை:31 30/2

TOP


குதித்தும் (1)

மனை உறை அரக்கன் மார்பில் குதித்தும் நாம் வம்-மின் என்றான் – யுத்3:26 70/4

TOP


குதிப்பன (2)

உழக்க வாளைகள் பாளையில் குதிப்பன ஓடை – பால:9 11/4
குன்றி வெம் கண் குதிரை குதிப்பன
ஒன்றை ஒன்று உற்று எரி உக நோக்கின – யுத்4:37 33/2,3

TOP


குதிப்பென் (2)

குன்றிடை உனை கொடு குதிப்பென் இடை கொள்ளேன் – சுந்:5 3/4
குழுவொடும் கொண்டு தோள்-மேல் கணத்தினின் குதிப்பென் கூற்றின் – யுத்3:26 84/4

TOP


குதியடி (1)

தேய்ந்தார் சிலர் சிலர் பிடரில் குதியடி பட ஓடினர் சிலர் செயல் அற்றார் – சுந்-மிகை:10 8/4

TOP


குதியா-முன்னம் (1)

பாரிடை குதியா-முன்னம் இடபனும் பதக நீ போய் – யுத்2:18 233/3

TOP


குதியால் (1)

குதியால் பல குமையால் பல கொன்றான் அறம் நின்றான் – யுத்2:18 157/4

TOP


குதியின் (1)

குன்றின்-மேல் எழு கோள் அரி_ஏறு என குதியின்
சென்று கூடுவல் என்பது சிந்தனை செய்யா – சுந்:12 55/2,3

TOP


குதியும் (1)

கொய் நாகம் நறும் தேன் சிந்தும் குன்றிடை குதியும் கொண்டான் – சுந்:14 2/4

TOP


குதிரை (9)

கோடக தேர் படு குதிரை தாவிய – அயோ-மிகை:14 4/1
கூளிகள் பூண்டன குதிரை பூண்டன – ஆரண்:7 31/4
குஞ்சரம் குதிரை பேய் குரங்கு கோள் அரி – ஆரண்:7 45/1
குரன் நெரிந்தவும் கொடும் கழுத்து ஒடிந்தவும் குதிரை – சுந்:11 30/4
குன்றின் மேல் நின்று குதித்தன பகலவன் குதிரை – யுத்1:5 76/4
குரம் தலத்தினும் விசும்பினும் மிதித்திலா குதிரை – யுத்2:16 211/4
கோத்தது புடை-தொறும் குதிரை தேரொடு ஆள் – யுத்2:16 309/1
கொலை மத கரியன குதிரை மேலன – யுத்2:19 48/1
குன்றி வெம் கண் குதிரை குதிப்பன – யுத்4:37 33/2

TOP


குதிரைகள் (1)

ஏழும் அல்லன ஈண்டு உள குதிரைகள் எல்லாம் – சுந்:2 12/4

TOP


குதிரையின் (5)

தோய் முகத்தது கனத்தது சுடர் குதிரையின்
வாய் முகத்திடை நிமிர்ந்து வட வேலை பருகும் – ஆரண்:1 25/2,3
கோல் ஒரு பத்து_நூற்றால் குதிரையின் தலைகள் கொய்து – யுத்2:18 199/3
குஞ்சர தொகை தேர் தொகை குதிரையின் தொகை மேல் – யுத்2-மிகை:16 38/1
கோடி_கோடி குதிரையின் கூட்டமும் – யுத்3:29 26/1
பாய் வய பசும் குதிரையின் வழியவும் படர் நீர் – யுத்4:35 19/2

TOP


குதிரையும் (2)

குரைத்த தேரும் களிறும் குதிரையும்
நிரைத்த வார் முரசும் நெளிந்து எங்கணும் – பால:14 44/1,2
குலத்த கால் வய நெடும் குதிரையும் அதிர் மத குன்றும் இன்று – யுத்1:2 95/3

TOP


குதிரையே (2)

கொம்பு_அனாளை கொண்டு ஓடும் குதிரையே – பால:14 40/4
குடித்து கால்வன போன்ற குதிரையே – யுத்2:15 39/4

TOP


குதிரையை (2)

குலை உற குளித்த வாளி குதிரையை களிற்றை ஆளை – யுத்2:16 18/3
கொண்ட வானக தேரது குதிரையை குறிக்கின் – யுத்4-மிகை:35 3/4

TOP


குதை (2)

குதை வரி சிலை நுதல் கொவ்வை வாய்ச்சியர் – பால:3 48/1
குதை வரி சிலை வாள் தானை கோமகன் அம்பரீடன் – பால-மிகை:11 37/1

TOP


குதையால் (1)

மரக்கலம் இயங்கவேண்டி வரி சிலை குதையால் கீறி – யுத்4-மிகை:41 63/1

TOP


குந்த (1)

அரம் தெறும் அயிலின் காடும் அழல் உமிழ் குந்த காடும் – சுந்-மிகை:11 7/1

TOP


குந்தம் (9)

தூ அகல்_இல் குந்தம் மறம் மைந்தர்கள் துயின்றார் – அயோ:5 12/4
கொல்லும் வேல் குந்தம் கற்று உயர் கொற்றவர் – அயோ:11 12/3
கோல் கணையம் நேமி குலிசம் சுரிகை குந்தம்
பாலம் முதல் ஆயுதம் வலத்தினர் பரித்தார் – சுந்:2 67/3,4
பொன் கர குலிசம் பாசம் புகர் மழு எழு பொன் குந்தம்
வில் கரும் கணை விட்டேறு கழுக்கடை எழுக்கள் மின்ன – சுந்:7 8/3,4
எத்திய அயில் வேல் குந்தம் எழு கழு முதல ஏந்தி – சுந்:8 7/1
காமரு கணையம் குந்தம் கப்பணம் கால நேமி – சுந்:10 11/4
கூறிடு வெள்ளம் மிடைந்தது குந்தம்
வீறு உடை மாருதி மேல் வரு சேனை – சுந்-மிகை:11 11/3,4
கோடு இகல் தண்டு கூடம் குந்தம் வல்லோர்கள் கூடி – யுத்2:16 47/1
எழு அயில் குந்தம் வேல் ஈட்டி தோமரம் – யுத்3:31 179/2

TOP


குந்தமும் (2)

குந்தமும் குலிசமும் கோலும் பாலமும் – ஆரண்:7 35/1
வில்லும் வேலும் வெம் குந்தமும் முதலிய விறகாய் – சுந்:13 29/1

TOP


குந்தள (1)

குந்தள பாரம் சோர குலமணி கலன்கள் சிந்த – பால:14 54/2

TOP


குந்தளம் (1)

தோல் மயிர் குந்தளம் சிலிர்ப்ப விசைத்து எழுந்தான் அ இலங்கை துளங்கி சூழ்ந்த – யுத்3:24 32/3

TOP


குந்தி (1)

குந்தி வந்தனன் நெடு நிலம் குழி பட குரை கடல் கோத்து ஏற – யுத்2:16 342/4

TOP


குந்திய (1)

குடையர் குண்டிகை தூக்கினர் குந்திய
நடையர் நாசி புதைத்த கை நாற்றலர் – பால:14 42/1,2

TOP


குந்து (1)

குந்து வல் நெடும் சிலை முதல் படைகளும் கொடியும் – யுத்3:22 54/2

TOP


குப்புற்று (5)

கூவலின் உயிர்த்த சில் நீர் உலகினை குப்புற்று என்ன – ஆரண்:10 165/1
கொம்பினை கண்டிலர் குப்புற்று ஏகினார் – கிட்:14 17/4
ஆதலின் இ பேர் ஆர்கலி குப்புற்று அகழ் இஞ்சி – கிட்:17 6/1
குப்புற்று ஈர் பிண குன்று சுமந்துகொண்டு – யுத்2:15 27/3
கூடு சாரியில் குப்புற்று கூத்து நின்று – யுத்4:40 4/2

TOP


குப்புற (1)

குப்புற கருதுவான் குவளை நோக்கி-தன் – யுத்1:4 24/2

TOP


குப்புறம் (1)

குறுமுனி குடித்த வேலை குப்புறம் கொள்கைத்து ஆதல் – சுந்:1 14/1

TOP


குப்புறற்கு (3)

குப்புறற்கு அருமையான குல வரை சாரல் வைகி – பால:16 5/1
குப்புறற்கு அரிய மா குன்றை வென்று உயர் – ஆரண்:6 14/1
கூறு திக்கினுக்கு அப்புறம் குப்புறற்கு உரியார் – கிட்:12 26/2

TOP


குப்புறா (1)

கொண்டு சீறி அவன் எதிர் குப்புறா – யுத்2:15 63/4

TOP


குப்புறின் (1)

குப்புறின் அண்டத்து அ புறமேயும் குதி-கொள்வீர் – கிட்:17 10/4

TOP


குப்புறும் (1)

குன்றின்-நின்று ஒரு குன்றினில் குப்புறும்
பொன் துளங்கு உளை சீயமும் போன்றனன் – கிட்:11 15/3,4

TOP


குப்பை (13)

குறை நறை கறி குப்பை பருப்பொடு – பால:2 37/2
குன்று ஓங்கு தோளார் குணம் கூட்டு இசை குப்பை என்ன – பால:3 70/3
தூவிய நறு மலர் குப்பை துன்னவே – ஆரண்:10 7/4
வெள்ளடை தம்பல் குப்பை சிதர்ந்து என விரிந்த மாதோ – கிட்:10 28/4
கொங்கணம் ஏழும் நீங்கி குட கடல் தரள குப்பை
சங்கு அணி பானல் நெய்தல் தண் புனல் தவிர ஏகி – கிட்:15 32/1,2
நிதியின் நிரை குப்பை நிறைத்தனவும் – யுத்2:18 43/1
நிறைந்தன பொறியின் குப்பை நிமிர்ந்தன நெருப்பின் கற்றை – யுத்2:18 196/4
கொண்டு எழும் அலைகளோடும் குரக்கு_இன பிணத்தின் குப்பை
மண்டு வெம் குருதி ஆறு அம் மறி கடல் மடுத்த மாதோ – யுத்2:19 49/3,4
பெரும் படை தலைவர் யாரும் பெயர்ந்திலர் பிணத்தின் குப்பை
வரம்பு இல பரப்பி ஆர்த்து மலைகின்ற பொழுதின் வந்துற்று – யுத்2:19 60/1,2
பிணங்களின் குப்பை மற்றை நரர் உயிர் பிரிந்த யாக்கை – யுத்3:22 3/3
வான் உயர் பிணத்தின் குப்பை மறைத்தலின் மயக்கம் உற்றான் – யுத்3:22 23/4
குழுக்களை கூர்ம் கணை குப்பை ஆக்கி நேர் – யுத்4:37 76/2
தங்கிய பிணத்தின் குப்பை தடுத்தது சமரபூமி – யுத்4-மிகை:37 3/2

TOP


குப்பை-நின்று (1)

கூனி போன பின் குல மலர் குப்பை-நின்று இழிந்தாள் – அயோ:3 1/1

TOP


குப்பைகள் (6)

அந்தம்_இல் சிலதியர் ஆற்ற குப்பைகள்
சந்திரன் ஒளி கெட தழைப்ப தண் நிலா – பால:3 44/3,4
குப்பைகள் என வாரிக்கொண்டு அயல் களைவாரும் – பால:23 30/4
கொன்றைகள் சொரி போதின் குப்பைகள் குல மாலை – அயோ:9 3/3
குவித்த பல் மணி குப்பைகள் கலையொடும் கொழிப்ப – சுந்:12 41/1
மணி பரும் தடம் குப்பைகள் மறி கடல் வெந்து – யுத்1:6 25/3
குடைந்து எறி கால் பொர பூட்கை குப்பைகள்
இடைந்தன முகில்_குலம் இரிந்து சாய்ந்து என – யுத்2:18 92/2,3

TOP


குப்பையின் (8)

யாதினும் இருண்ட விண் இருந்தை குப்பையின்
கூதிர் வெம் கால் நெடும் துருத்தி கோள் அமைத்து – கிட்:10 8/2,3
படுக்கின்ற பிணத்தின் பம்மல் குப்பையின் பரப்பே பல் கால் – யுத்2:15 152/4
உர குப்பையின் உயர் தோள் பல உடையாய் உரன் உடையாய் – யுத்2:15 165/3
மை குப்பையின் எழில் கொண்டு ஒளிர் வயிர தட மார்பில் – யுத்2:15 176/2
குசும்பையின் நறு மலர் சுண்ண குப்பையின்
விசும்பையும் கடந்தது விரிந்த தூளியே – யுத்2:18 87/3,4
விலங்கல் அன்ன வான் பெரும் பிண குப்பையின் மேலோர் – யுத்3:20 64/2
நீற்று குப்பையின் மேருவை நூறுவ நெடிய – யுத்4:37 99/2
குயின்றன சுடர் மணி கனலின் குப்பையின்
பயின்றன சுடர் தர பதும நாளங்கள் – யுத்4:37 144/1,2

TOP


குப்பையும் (3)

குலம் முதல் தொன்மையும் கலையின் குப்பையும்
பல முதல் கேள்வியும் பயனும் எய்தினார் – அயோ:1 5/1,2
அவிர் இழை குப்பையும் அளவு_இலாதது – கிட்:14 33/4
திரள் மணி குப்பையும் கனக தீரமும் – யுத்1:4 26/2

TOP


குப்பையை (1)

கொம்பு அற உதிர்ந்த முத்தின் குப்பையை நோக்கும் கொன்ற – யுத்3:22 25/3

TOP


குப்பையோ (1)

உரை பொடி மலை குவை ஒப்ப குப்பையோ – பால-மிகை:6 2/4

TOP


குபேரன் (4)

குன்று என குனிக்கும் அம் பொன் குவடு என குபேரன் மானம் – அயோ:13 45/3
ஒருவனோ குபேரன் நின்னொடு உடன்பிறந்தவர்கள் அன்னார் – ஆரண்:6 46/2
குட திசை-கண் சுடேணன் குபேரன் வாழ் – கிட்:13 10/1
குரண்டம் ஆடு நீர் அளகையின் ஒளித்து உறை குபேரன்
திரண்ட மாடும் தன் திருவொடு நிதியமும் இழந்து – யுத்1:5 56/1,2

TOP


குபேரனை (1)

கூர்த்தன பகழி கோத்தான் குபேரனை ஆடல் கொண்டான் – யுத்2:18 191/4

TOP


கும்ப (5)

கும்ப திண் கரியை கோள் மா கொன்று என நின்னை கொன்று உன் – யுத்1:3 125/3
கோட்டு இரும் திசை நிலை கும்ப குன்றையும் – யுத்1:5 23/3
கும்ப மா கிரி கோடு இரு கைகளால் கழற்றி – யுத்1:5 48/2
கும்ப கொடியோனும் நிகும்பனும் வேறு – யுத்2:18 16/1
கொண்டான் உயிர் காலனும் கும்ப நிகும்பரோடும் – யுத்2:19 4/3

TOP


கும்பகம் (1)

கும்பகம் மேவியோன் குறித்த வீடண – யுத்1-மிகை:2 2/1

TOP


கும்பகர்ணன் (1)

வாரும் தேரின் மேல் என கும்பகர்ணன் வந்து ஏன்ற – யுத்4-மிகை:41 23/2

TOP


கும்பகருண (2)

கும்பகருண பெயரினான் இவை குறித்தான் – யுத்1:2 47/4
உறுத்துதல் செய் கும்பகருண திறலினோனும் – யுத்1-மிகை:2 20/3

TOP


கும்பகருணன் (6)

சுமை தட வரை தோள் கும்பகருணன் சேய் நிகும்பன் சொல்வான் – யுத்1-மிகை:13 2/4
கொலை கிடந்த வேல் கும்பகருணன் ஓர் – யுத்2:16 66/3
கார் இயல் காலன் அன்ன கழல் கும்பகருணன் என்னும் – யுத்2:16 109/3
இனைய கும்பகருணன் இராக்கதர் – யுத்2-மிகை:16 13/1
வெவ் வழி இசை அ கும்பகருணன் மேல் செல்ல விட்டான் – யுத்2-மிகை:16 31/4
கசிந்த ஞானங்கள் கலங்கல் இல் கழல் கும்பகருணன்
இசைந்த போரின் வந்து எய்தலும் இவன்-தனை எடுத்து – யுத்4-மிகை:41 26/1,2

TOP


கும்பகருணனது (1)

இராவணன் உரமும் கும்பகருணனது ஏற்றம்-தானும் – யுத்4:41 42/3

TOP


கும்பகருணனார் (1)

கூறோம் இனி நாம் அ கும்பகருணனார்
பாறு ஆடு வெம் களத்து பட்டார் என பதையா – யுத்2:17 92/1,2

TOP


கும்பகருணனுக்கு (1)

ஆற்றலின் அமைந்த கும்பகருணனுக்கு அதுவும் தாராட்டு – யுத்2-மிகை:16 11/2

TOP


கும்பகருணனை (5)

கொல் ஈரும் படை கும்பகருணனை போல் குவலயத்துள் – ஆரண்:6 105/3
கயக்கம்_இல் துயிற்சி கும்பகருணனை கண்ணின் கண்டான் – சுந்:2 119/4
என் உனக்கு இளைய கும்பகருணனை இகழ்ந்தது எந்தாய் – யுத்2:16 40/4
குன்று என நீண்ட கும்பகருணனை இராமன் கொல்ல – யுத்2:17 73/2
வேலையை வென்று கும்பகருணனை வீட்டினானை – யுத்3:26 7/2

TOP


கும்பகருணனையும் (1)

கும்பகருணனையும் கொல்வித்து என் கோ_மகனை – யுத்2:18 271/3

TOP


கும்பகன் (4)

மின்னு வேல் கும்பகன் என்னும் மேலையோன் – யுத்2-மிகை:16 16/2
பொருத்தும் என்று அடல் கும்பகன் பொருக்கென புகன்றான் – யுத்2-மிகை:16 40/4
கும்பகன் கொடுமையும் குலைகுலைந்து போம் – யுத்2-மிகை:16 46/1
திரண்ட வச்சிர கதை கரத்து எடுத்தனன் கும்பகன் சினம் மூள – யுத்2-மிகை:16 53/4

TOP


கும்பகன்ன (1)

உறங்குகின்ற கும்பகன்ன உங்கள் மாய வாழ்வு எலாம் – யுத்2-மிகை:16 6/1

TOP


கும்பகன்னன் (5)

கும்பகன்னன் என்று உளன் பண்டு தேவரை குமைந்தான் – யுத்1:5 48/4
கும்பகன்னன் என்று ஒருவன் நீர் அம்பிடை குறைத்த – யுத்3:22 64/1
கும்பகன்னன் ஆண்டு இட்டது வயிர வான் குன்றின் – யுத்3:22 111/1
கும்பகன்னன் என்று உளன் மற்று இங்கு ஒருவன் கை கொண்ட – யுத்3:31 42/1
சீறிய கும்பகன்னன் சினத்திடை சிதைந்து பட்ட – யுத்4-மிகை:41 21/3

TOP


கும்பகன்னனும் (1)

கொற்ற வெம் சிலை கும்பகன்னனும் நுங்கள் கோமான் – யுத்3:30 44/1

TOP


கும்பகன்னனோடு (2)

கும்பகன்னனோடு இந்திரசித்தையும் குலத்தின் – யுத்3:30 36/1
கும்பகன்னனோடு இந்திரசித்து வெம் குல போர் – யுத்4:40 124/1

TOP


கும்பங்கள் (1)

தொடர்ந்தன மழை பொழி தும்பி கும்பங்கள்
இடந்தன மூளைகள் இனிதின் உண்டன – யுத்2:19 47/2,3

TOP


கும்பத்தில் (1)

கொம்பு நால் உடை குல கரி கும்பத்தில் குளித்த – யுத்2:16 233/1

TOP


கும்பத்து (2)

வெள்ளி கும்பத்து இளம் கமுகின் பாளை போன்று விரிந்து உளதால் – பால:10 72/4
படர்ந்த கும்பத்து பாய்ந்தன பகழிகள் பாகரை பறிந்து ஓடி – யுத்2:16 314/1

TOP


கும்பம் (2)

ஓங்கல்கள் தலைகள் தோன்ற ஒளித்து அவண் உயர்ந்த கும்பம்
பூம் குழல் கங்கை நங்கை முலை என பொலிந்த மாதோ – அயோ:13 51/3,4
கும்பம் உற்ற உயர் நெற்றியின் விசித்து ஒளி குலாம் – ஆரண்:1 12/2

TOP


கும்பமும் (1)

வார் செறி கொங்கை அன்ன கும்பமும் மருப்பும் காண – பால:14 59/2

TOP


கும்பமே (1)

கொங்கையின் நிரைந்தன கனக கும்பமே – அயோ:2 37/4

TOP


கும்பன் (2)

கும்பன் என்று உளன் ஊழி வெம் கதிரினும் கொடியான் – யுத்1:5 35/4
மயிந்தன் மா துமிந்தன் கும்பன் அங்கதன் அனுமன் மாறு இல் – யுத்4-மிகை:42 43/1

TOP


கும்பனும் (2)

கும்பனும் குல சங்கனும் முதலினர் குரங்கின் – கிட்:12 22/1
குரங்கினுக்கு அரசும் வென்றி கும்பனும் குறித்த வெம் போர் – யுத்2:18 235/1

TOP


கும்பானு (1)

நெருக்க நேர்ந்து கும்பானு நெடும் சரம் – யுத்2:15 62/3

TOP


கும்பானுவை (1)

குத்தி நின்ற கும்பானுவை தான் எதிர் – யுத்2:15 66/2

TOP


கும்பி (1)

ஏன்று உன் பாவி கும்பி வயிற்றினிடை வைகி – அயோ:11 84/1

TOP


கும்பிகை (1)

கும்பிகை திமிலை செண்டை குறடு மா பேரி கொட்டி – யுத்3:22 5/1

TOP


கும்பிட்டு (2)

கூன் உடை குரங்கையும் கும்பிட்டு உய் தொழில் – யுத்2:16 87/2
கும்பிட்டு வாழ்கிலேன் யான் கூற்றையும் ஆடல் கொண்டேன் – யுத்2:16 155/4

TOP


கும்பிடலோடும் (1)

கொற்றவனை கழல் கும்பிடலோடும்
பொன்_தொடி கை கொடு நல் மனை புக்கான் – பால:23 92/3,4

TOP


கும்பிடா (2)

கோதை வில்லவன் தாயரை கும்பிடா
ஆதி மன்னனை ஆற்று-மின் நீர் என்றான் – அயோ:4 230/2,3
குலைவு உறல் அன்னம் முன்னம் யாரையும் கும்பிடா என் – ஆரண்:12 66/1

TOP


குமட்டிய (1)

பொழிந்த மா நிலம் புல் தர குமட்டிய புனிற்றா – கிட்:10 46/1

TOP


குமண்டையை (1)

குழியினை கருதி செய்த குமண்டையை குறித்து நீங்க – யுத்1:7 19/3

TOP


குமர (5)

ஆண்தகை அரசு இளம் குமர அன்னது – கிட்:16 11/3
நன்று உரை-செய்தாய் குமர நான் இது நினைந்தேன் – யுத்1:2 57/1
மன் நெடும் குமர பாடி வீட்டினை வலம்செய்க என்றான் – யுத்1:4 148/4
பூசல் வில் குமர நோக்காய் புகர்_அற விளங்கும் பொற்பின் – யுத்1:10 13/1
குலத்து இயல்பு அழிந்ததேனும் குமர மற்று உன்னை கொண்டே – யுத்2:16 127/1

TOP


குமரர் (19)

பயம் கெழு குமரர் வட்டு ஆட்டு ஆடு இடம் பலவும் கண்டார் – பால:10 19/4
பயந்த குல குமரர் இவர் தமக்கு உள்ள பரிசு எல்லாம் – பால:12 15/2
குமரர் நெஞ்சு குளிப்ப வழங்கலால் – பால:14 28/3
பொரு களிறு இவுளி பொன் தேர் பொலம் கழல் குமரர் முந்நீர் – பால:14 71/1
உதிர்த்தனர் இளம் குமரர் ஓவியரின் ஓவம் – பால:15 16/3
பொரு_அரும் குமரர் தம் புனை நறும் குஞ்சியால் – பால:20 25/3
கோதை சூழ் குஞ்சி அ குமரர் வந்து எய்தலும் – பால:20 28/3
எரி எழ விழித்தலோடும் இறந்தனர் குமரர் எல்லாம் – பால-மிகை:11 17/4
குங்கும சுவடு நீங்கா குவவு தோள் குமரர் எல்லாம் – அயோ:3 69/4
குழல் பிரிந்தன மலர் குமரர் தாள் இணை – அயோ:4 201/2
சித்திர குனி சிலை குமரர் சென்று அணுகினார் – ஆரண்:1 1/2
கை குறும் கண் மலை போல் குமரர் காமம் முதல் ஆம் – ஆரண்:1 2/2
குமரர் நீர் இவண் அடைந்து உதவு கொள்கை எளிதோ – ஆரண்:1 3/1
குனி வரு திண் சிலை குமரர் கொம்பொடும் – ஆரண்:3 1/3
மானவ குமரர் தாமும் அ திசை வழி கொண்டு ஏகி – ஆரண்:15 56/2
குழை தொடர் நயனம் கூர் வேல் குமரர் நெஞ்சு உருவ கோட்டி – சுந்:2 114/2
ஆறு இரண்டு அடுத்த எண்ணின் ஆயிரம் குமரர் ஆவி – சுந்:10 9/1
நல் நெறி குமரர் போக நயந்து உடன் புணர்ந்த சேனை – சுந்:14 52/2
கோ குல குமரர் எல்லாம் கொடுத்தனர் ஆவி என்றார் – யுத்2:18 260/4

TOP


குமரர்-தம் (1)

துளிப்பன குமரர்-தம் தோளின் மாலையே – பால:3 56/4

TOP


குமரர்-தம்முள் (1)

கொற்றவன் வினவலோடும் இசைந்தனர் குமரர்-தம்முள்
பெற்றவள் இளவல் எற்கே என்றனள் பிதா முன் என்றான் – பால-மிகை:11 38/2,3

TOP


குமரர்-தமை (1)

இருந்த குல குமரர்-தமை இரு கண்ணின் முகந்து அழகு பருக நோக்கி – பால:12 2/1

TOP


குமரர்கள் (1)

குமரர்கள் நில_மகள் குறைவு_அற வளர் நாள் – பால:5 121/4

TOP


குமரரும் (6)

மதி தரு குமரரும் வலியர்-கொல் எனவே – பால:5 130/4
கோ குமரரும் அடி குறுக நான்முகன் – பால:7 18/2
குமரரும் மங்கைமாரும் குழுமலால் வழுவி விண்-நின்று – பால:15 28/3
வேல் தரு குமரரும் வென்றி வேந்தரும் – பால-மிகை:14 6/3
பொரு_அரும் குமரரும் போயினார் புறம் – அயோ:4 148/3
செவ்விய குமரரும் சென்னி தாழ்ந்தனர் – அயோ:4 156/3

TOP


குமரரை (1)

காண்தகு குமரரை காவல் ஏவியே – பால:8 29/4

TOP


குமரன் (15)

கொள்ளை போர் வாள்_கணாள் அங்கு ஒருத்தி ஓர் குமரன்_அன்னான் – பால:19 59/1
சிங்கம் என உயர் தேர் வரு குமரன் எதிர் சென்றான் – பால:24 16/3
உணர்வான் அனையாள் உரையால் உயர்ந்தான் உரை-சால் குமரன்
புணரான் நிலமே வனமே போவானே ஆம் என்னா – அயோ:4 54/1,2
கோதை வரி வில் குமரன் கொடுத்த நில – அயோ:4 109/1
உணர்வு ஏதும் இலாள் உரையால் உரைசால் குமரன் நெடு நாள் – அயோ-மிகை:4 3/1
கொற்ற வேல் நெடும் குமரன் கூறுவான் – அயோ-மிகை:11 13/4
வெல் வகை குமரன் நின்ற வேலையின் வேலை சார்ந்தான் – ஆரண்:13 138/2
வனை கழல் வயிர திண் தோள் மன் இளம் குமரன் சொல்வான் – கிட்:11 68/4
அருள் தரு குமரன் தோள்-மேல் அங்கதன் அலங்கல் தோள்-மேல் – சுந்-மிகை:14 47/2
கோள் இரண்டையும் கொடும் சிறை வைத்த அ குமரன்
மூளும் வெம் சினத்து இந்திரசித்து என மொழிவான் – யுத்1:5 49/1,2
ஊற்றம் ஏது எமக்கு என்று எண்ணி உடைந்தது குமரன் உற்ற – யுத்2:16 183/3
சிலை தொழில் குமரன் கொல்ல தொல்லை நாள் செருவில் தீர்ந்தான் – யுத்3:22 121/4
காலன் மால் சிவன் குமரன் என்று இவரையும் கடப்பார் – யுத்3:31 11/4
குழலும் நூலும் போல் அனுமனும் தானும் அ குமரன் – யுத்4:32 13/4
கூறிய அனுமன் சாம்பன் குமரன் வெம் கவி வந்து ஏற – யுத்4-மிகை:41 7/3

TOP


குமரன்-மாட்டு (1)

மன் நெடும் குமரன்-மாட்டு அழுங்கி மாடமும் – அயோ:4 194/3

TOP


குமரன்-மேல் (1)

ஏறு வெம் சரம் இரண்டு இளம் குமரன்-மேல் ஏற்றி – யுத்2:16 236/2

TOP


குமரன்_அன்னான் (1)

கொள்ளை போர் வாள்_கணாள் அங்கு ஒருத்தி ஓர் குமரன்_அன்னான்
வள்ள தார் அகலம் தன்னை மலர்க்கையால் புதைப்ப நோக்கி – பால:19 59/1,2

TOP


குமரனுக்கு (1)

கோ குமரனுக்கு அது தெரிய கூறுவான் – அயோ:12 4/4

TOP


குமரனும் (4)

போர் தொழில் குமரனும் தொழுது போந்த பின் – பால:8 32/2
சேம வில் குமரனும் விலக்கி சீறடி – ஆரண்:12 14/3
ஐய வில் குமரனும் தானும் அங்கதன் – கிட்:11 123/3
வண்ண வில் குமரனும் வருகின்றார்களை – யுத்4:41 104/4

TOP


குமரனே (1)

கோல் நிற குனி வில் செம் கை குமரனே குளிர் வெண் திங்கள் – யுத்1:10 17/1

TOP


குமரனை (2)

எறிந்த அ குமரனை இன்னும் கண்ணிற் கண்டு – பால:10 59/3
கோல வேலுடை குமரனை கொடும் சமர் துரந்தோர் – யுத்3-மிகை:30 4/4

TOP


குமரா (3)

மின்னின் மின்னும் வரி வில் குமரா மெய்யின் மெய்யே – அயோ:4 58/2
இல்லாதன இல்லை இளம் குமரா – ஆரண்:11 52/4
கோ முதல்வர்க்கு ஏறு ஆகிய கொற்ற குமரா நம் – கிட்:17 7/3

TOP


குமாரன் (2)

அழிவு இல் ஒண் குமாரன் யாரோ அஞ்சன குன்றம் அன்னான் – சுந்:10 20/4
அன்று இராச குமாரன் அறைகுவான் – யுத்4-மிகை:41 110/4

TOP


குமாரனும் (1)

ஈண்ட அ குமாரனும் கடை கண் தீ உக – பால:8 37/1

TOP


குமிழ் (2)

குமிழ் முலை சீதை கொண்கண் கோ_முடி புனைதல் காண்பான் – அயோ:3 71/3
குயில் மொழி கலச கொங்கை மின் இடை குமிழ் ஏர் மூக்கின் – கிட்:11 76/3

TOP


குமிழ்த்தன (1)

கூசின பொடியால் எங்கும் குமிழ்த்தன வியோம கூடம் – யுத்3:31 70/4

TOP


குமிழ்ந்தனர் (1)

கூசினர் பொடியர் என்றும் குமிழ்ந்தனர் ஓம கூடம் – யுத்3-மிகை:31 59/4

TOP


குமிழி (6)

கூர் உகிர் குவவு தோளான் கூம்பு என குமிழி பொங்க – சுந்:1 8/3
உன்ன உன்ன உதிர குமிழி விழியூடு உமிழ்கின்றான் – சுந்:8 51/2
நீரிடை குமிழி ஊட்டும் நெருப்பிடை சுரிக்க நீட்டும் – யுத்1:3 137/4
பொருக்கென சென்று புக்கான் புண்ணினில் குமிழி பொங்க – யுத்2:19 285/2
கோ இயல் கோயில் புக்கான் குருதி நீர் குமிழி கண்ணான் – யுத்3:29 43/4
குமிழி நீரோடும் சோரி கனலொடும் கொழிக்கும் கண்ணான் – யுத்4:34 22/1

TOP


குமிழியான் (1)

குடம் கொள் நீரினும் கண் சோர் குமிழியான் – யுத்4:38 32/4

TOP


குமிழும் (1)

ஓதியும் எள்ளும் தொள்ளை குமிழும் மூக்கு ஒக்கும் என்றால் – கிட்:13 52/1

TOP


குமுத (12)

நெய்தலும் குமுத பூவும் நெகிழ்ந்த செங்கமல போதும் – பால:14 53/2
அறல் இயல் கூந்தல் கண் வாள் அமுது உகு குமுத செ வாய் – பால:14 60/1
துப்பு உரு குமுத வாய் அமுதம் துய்த்த யான் – கிட்:10 90/4
அயில் விழி குமுத செம் வாய் சிலை நுதல் அன்ன போக்கின் – கிட்:11 76/1
பவளமும் கிடையும் கொவ்வை பழனும் பைம் குமுத போதும் – கிட்:13 49/1
குமுத வாயினார் குயிலை ஏசுவார் – கிட்:15 22/2
வேலையில் கொள_ஒணாத வேல்_கணார் குமுத செ வாய் – சுந்:2 110/3
குழை புகு கமலம் கோட்டினர் நோக்கும் குறு நகை குமுத வாய் மகளிர் – சுந்:3 88/3
விண்டு அலத்தக விரை குமுத வாய் விரிதலால் – சுந்:10 42/3
புல்லுற மலர்ந்த கண் குமுத பூவினன் – சுந்:12 27/2
சுந்தர குமுத செ வாய் அமுது அலால் அமுத சொல்லீர் – யுத்2:17 16/4
சயம் தரு குமுத கண்ணன் சதவலி குமுதன் தண் தார் – யுத்4-மிகை:42 43/2

TOP


குமுதங்களே (1)

வாய் அடங்கின என்ன வந்து குவிந்த வண் குமுதங்களே – அயோ:3 57/4

TOP


குமுதத்தின் (1)

நெய்தலை வென்ற வாள் கண் குமுதத்தின் நீர்மை காட்ட – யுத்4:34 20/2

TOP


குமுதத்து (1)

நவ்வி நோக்கியர் இதழ் நிகர் குமுதத்து நறும் தேன் – கிட்:1 16/1

TOP


குமுதம் (4)

குடைபவர் துவர் இதழ் மலர்வன குமுதம்
மடை பெயர் அனம் என மட நடை அளக – பால:2 43/2,3
குல கொடி மாதர் வாய் குமுதம் நாறுவ – பால:3 57/2
குவளை காட்டுவ துவர் இதழ் காட்டுவ குமுதம் – கிட்:1 17/4
குமுதம் நாறும் மதத்தன கூற்றன – யுத்4:33 26/1

TOP


குமுதன் (9)

வாலி இளவல் அவன் மைந்தன் மயிந்தன் துமிந்தன் வய குமுதன்
நீலன் இடபன் குமுதாக்கன் பனசன் சரபன் நெடும் சாம்பன் – சுந்:4 116/1,2
குமுதன் இட்ட குல வரை கூத்தரின் – யுத்1:8 42/1
உவன் காண் குமுதன் குமுதாக்கனும் ஊங்கு அவன் காண் – யுத்1:11 30/1
கூற்றமும் குலுங்கி அஞ்ச வெம் கத குமுதன் கொன்றான் – யுத்2:19 55/4
அங்கதன் குமுதன் நீலன் சாம்பவன் அருக்கன் மைந்தன் – யுத்2:19 176/1
கொற்ற குமுதன் ஒரு குன்று கொளா – யுத்3:20 81/3
அரி குல மன்னன் நீலன் அங்கதன் குமுதன் சாம்பன் – யுத்3:22 119/1
சயம் தரு குமுத கண்ணன் சதவலி குமுதன் தண் தார் – யுத்4-மிகை:42 43/2
நளனொடு குமுதன் தாரன் நவை அறு பனசன் மற்றோர் – யுத்4-மிகை:42 62/2

TOP


குமுதனும் (3)

திறம்கொள் வெம் சின படை-கொடு குமுதனும் சேர்ந்தான் – கிட்:12 16/4
நீலனும் குமுதனும் நெடிய குன்றமே – சுந்-மிகை:14 22/1
கோலின் மேவிய கூற்றினால் குமுதனும் குறைந்தான் – யுத்3:22 172/4

TOP


குமுதனை (1)

குரக்கு_இனத்து அரசை சேயை குமுதனை சாம்பன்-தன்னை – யுத்4-மிகை:41 285/1

TOP


குமுதாக்கன் (1)

நீலன் இடபன் குமுதாக்கன் பனசன் சரபன் நெடும் சாம்பன் – சுந்:4 116/2

TOP


குமுதாக்கனும் (1)

உவன் காண் குமுதன் குமுதாக்கனும் ஊங்கு அவன் காண் – யுத்1:11 30/1

TOP


குமுதி (1)

தானவன் குமுதி பெயராள்-தனை – பால-மிகை:7 22/3

TOP


குமுற (5)

கொற்ற மண்கணை குமுற மன்னனை – அயோ:11 119/3
குவை குலைய கடல் குமுற உரைப்பாள் – ஆரண்-மிகை:14 1/3
பயிர்கள் ஆர்ப்பு எடுப்ப மூரி பல்_இயம் குமுற பற்றி – சுந்:8 22/2
சங்கு இனம் குமுற பாண்டில் தண்ணுமை ஒலிப்ப தா இல் – யுத்4-மிகை:42 27/2
சங்கு இனம் குமுற பாண்டில் தண்ணுமை துவைப்ப தா இல் – யுத்4-மிகை:42 38/2

TOP


குமுறல் (1)

கோள் அமை கண முகில் குமுறல் ஓவின – கிட்:10 105/2

TOP


குமுறலும் (1)

ஆம் இடி குமுறலும் ஆர்ப்பின் ஓதையும் – யுத்2:18 88/2

TOP


குமுறி (3)

கூனல் வான் கோடு நீட்டி குத்திட குமுறி பாயும் – பால:16 4/2
கோள் உறு மடங்கலின் குமுறி விம்முவான் – அயோ:11 95/2
குருதி மா மழை சொரிந்தன மேகங்கள் குமுறி
பருதி வானவன் ஊர் வளைப்புண்டது பாராய் – ஆரண்:7 69/1,2

TOP


குமுறின (3)

குழுமி மேகங்கள் குமுறின குளிர் துளி கொணர்ந்த – அயோ:9 41/1
கூறினர் அரக்கர் ஆசி குமுறின முரச கொண்மூ – சுந்:10 7/3
குழீஇயின குமுறின கொள்கை கொண்டதால் – யுத்3:24 96/3

TOP


குமுறு (5)

கொம்மை வெம் முலை குமுறு பால் உக – அயோ-மிகை:11 7/3
குன்று துன்றின என குமுறு கோப மதமா – ஆரண்:1 10/1
கொடி வனம் மிடைந்தன குமுறு பேரியின் – கிட்:11 120/1
குஞ்சர முழக்கமும் குமுறு பேரியின் – கிட்:14 14/3
மஞ்சு உக குமுறு சொல்லினர் வல் வாய் – யுத்1:11 14/3

TOP


குமுறும் (3)

முடிவில் குமுறும் மழை மும்மையின் மேல் முழங்க – அயோ:4 115/4
கூற்றம் அஞ்ச குமுறும் குரலினான் – அயோ-மிகை:8 1/4
கொட்டிய பேரி என்ன மழை என குமுறும் சொல்லார் – சுந்:7 6/4

TOP


குமை (1)

குமை தொழில் புரிந்த வீரர் தனு தொழில் குறித்து இன்று எம்மால் – யுத்3-மிகை:22 2/2

TOP


குமைக்கும் (3)

தனிமை தாங்கிய உலகையும் சலம் வரின் குமைக்கும்
இனிய மா குரங்கு ஈர்_இரண்டு ஆயிர கோடி – கிட்:12 7/2,3
வென்னிட குமைக்கும் வேகதெரிசி என்று உரைக்கும் வீரன் – யுத்1-மிகை:11 4/4
குருதி வாய் பொழிய குத்தி சிலவரை குமைக்கும் கூவி – யுத்2-மிகை:16 29/2

TOP


குமைகின்ற (1)

கொள்ளை கொண்டிட பண்டையின் மும் மடி குமைகின்ற படி நோக்கி – யுத்2:16 335/2

TOP


குமைத்து (1)

குமைத்து உயிர் பதைப்ப நீ கூறு போய் என்றான் – சுந்-மிகை:14 24/4

TOP


குமைந்தான் (1)

கும்பகன்னன் என்று உளன் பண்டு தேவரை குமைந்தான் – யுத்1:5 48/4

TOP


குமைப்பது (1)

குமைப்பது நலன் என முடுகி கூறினார் – யுத்1:4 38/4

TOP


குமையால் (1)

குதியால் பல குமையால் பல கொன்றான் அறம் நின்றான் – யுத்2:18 157/4

TOP


குமையுற (1)

குமையுற திரண்டு ஒரு சடை ஆகிய குழலாள் – சுந்:3 10/4

TOP


குமைவுற்றிட (1)

குமைவுற்றிட வடவை பொறி கொழிக்கின்றது எ உலகும் – யுத்3-மிகை:27 10/4

TOP


குய (2)

கொம்மை குய வட்டணை கொண்டிலெனோ – யுத்2:18 9/4
சலம் வரும் குய_மகன் திகிரி தன்மை-போல் – யுத்4:37 63/4

TOP


குய_மகன் (1)

சலம் வரும் குய_மகன் திகிரி தன்மை-போல் – யுத்4:37 63/4

TOP


குயமும் (1)

நாவி நாறு ஓதி நவ்வி நயனமும் குயமும் புக்கு – ஆரண்:10 89/3

TOP


குயவர் (3)

இரு கை ஒரு களிறு திரிய விடு குயவர்
திரிகை என உலகு முழுதும் முறை திரிய – யுத்3:31 163/3,4
வரி கை ஒரு களிறு திரிய விடு குயவர்
திரிகை என உலகு முழுதும் இடை திரிய – யுத்3-மிகை:31 47/3,4
திரிய விடு குயவர் திரிகை என உலகு – யுத்3-மிகை:31 48/3

TOP


குயவன் (1)

வன் தோள் குயவன் திரி மண்_கலத்து ஆழி என்ன – கிட்:7 46/4

TOP


குயில் (23)

குயில் இனம் வதுவை செய்ய கொம்பிடை குனிக்கும் மஞ்ஞை – பால:2 14/1
கூவும் மென் குயில் குதலையர் குடைந்த தண் புனல்-வாய் – பால:9 9/2
கார் அன்ன கூந்தல் குயில் அன்னவள் கண் புதைப்ப – பால:17 18/3
சோலை மென் குயில்_அனாள் சுற்றி வீக்கிய – பால:19 41/3
நிற துவர் இதழ் குயில் நினைப்பினிடை அல்லால் – பால:22 31/3
கன்னி நல் மயில்களும் குயில் கணங்களும் – அயோ:4 174/1
மான் இனம் மயில் மாலை குயில் இனம் வதி கானம் – அயோ:9 18/3
குயில் இரங்கின குருந்து_இனம் அரும்பின முருந்தம் – அயோ:9 45/4
குயில் தொடர் குதலை ஓர் கொவ்வை வாய் இள – ஆரண்:6 22/3
குயில் தலத்திடை உற்றது ஓர் கொள்கையாள் – ஆரண்:12 2/3
தூங்கல்_இல் குயில் கெழு சொல்லின் உம்பரும் – ஆரண்:12 27/1
மயில் இயல் குயில்_மொழி மறக்கல் ஆவதோ – கிட்:7 27/4
குயில் ஏய் மொழியார் கொணராய் கொடியாய் – கிட்:10 53/2
குறைந்தன கரும் குயில் குளிர்ந்த உயர் குன்றம் – கிட்:10 70/2
குயில் மொழி கலச கொங்கை மின் இடை குமிழ் ஏர் மூக்கின் – கிட்:11 76/3
மயில் இயல் குயில் மழலையாள் மான் இளம் பேடை – சுந்:3 4/3
குழையும் கொம்பும் கொடியும் குயில்_குலம் – சுந்:6 28/1
குயில் இருந்த அ சோலை கண்டு இதயத்தில் குறித்தான் – சுந்-மிகை:3 1/4
குயில் தலத்து உக்க என்ன குழைகின்ற குழையை நோக்கும் – யுத்3:22 29/2
பங்கின் உறையும் குயில் அழுதாள் பதுமத்து இருந்த மாது அழுதாள் – யுத்3:23 5/2
குடித்தாள் துயரை உயிரோடும் குழைத்தாள் உழைத்தாள் குயில் அன்னாள் – யுத்3:23 8/4
குயில் புரை மொழியர் ஆவி கொள்வது ஓர் கோலம் கொண்டார் – யுத்4-மிகை:41 301/4
குயில் மொழி சீதை கொண்கன் நில_மகள்-தன்னை கொள்ளும் – யுத்4-மிகை:42 19/3

TOP


குயில்_குலம் (1)

குழையும் கொம்பும் கொடியும் குயில்_குலம்
விழையும் தண் தளிர் சூழலும் மென் மலர் – சுந்:6 28/1,2

TOP


குயில்_மொழி (1)

மயில் இயல் குயில்_மொழி மறக்கல் ஆவதோ – கிட்:7 27/4

TOP


குயில்_அனாள் (1)

சோலை மென் குயில்_அனாள் சுற்றி வீக்கிய – பால:19 41/3

TOP


குயில்கள் (5)

கூசின அல்ல பேச நாணின குயில்கள் எல்லாம் – பால:17 6/3
நா ஒடுங்கின மயில்கள் நடம் ஒடுங்கின குயில்கள்
கூ ஒடுங்கின பிளிறு குரல் ஒடுங்கின களிறு – கிட்:1 39/3,4
ஆடின மயில்கள் பேசாது அடங்கின குயில்கள் அன்பர் – கிட்:10 25/3
கூய ஆய் குரல் குறைந்த போல் குறைந்தன குயில்கள் – கிட்:10 45/4
கூவும் இள மென் குயில்கள் பூவை கிளி கோல – கிட்:14 38/3

TOP


குயிலுக்கு (1)

கொங்கை அ குயிலுக்கு ஒன்றும் குறைவு இலை குறியும் அஃதே – கிட்:13 61/4

TOP


குயிலுடனே (1)

தான் ஆகிய தகைமை பொருள் சனகன் குயிலுடனே
நானா விதம் உறு போகமும் நுகர்கின்ற அ நாள்-வாய் – பால:24 1/1,2

TOP


குயிலும் (5)

ஆடக வளை குயிலும் அ நிலையள் ஆனாள் – பால:23 2/4
வனிதையர் மழலை இன் சொல் கிள்ளையும் குயிலும் வண்டும் – ஆரண்:10 98/2
குயிலும் கரும்பும் செழும் தேனும் குழலும் யாழும் கொழும் பாகும் – ஆரண்:14 29/3
குயிலும் மா மணி குழுவு சோதியால் – கிட்:3 32/3
குருகு உறங்கும் குயிலும் துயிலுமால் – கிட்:15 41/4

TOP


குயிலுறுத்தி (1)

குயிலுறுத்தி கொழும் புகை விம்மவே – பால-மிகை:11 48/4

TOP


குயிலுறுத்து (1)

குயிலுறுத்து அமைய வைத்த கொழுகொம்பு என்று உணர்ந்து கோடி – கிட்:13 41/4

TOP


குயிலே (5)

கொடியினொடு இள வாச கொம்புகள் குயிலே உன் – அயோ:9 16/3
குருதி வாள் என செ அரி பரந்த கண் குயிலே
மருவி மால் வரை உம்பரில் குதிக்கின்ற வருடை – அயோ:10 3/1,2
ஆடுகின்ற மா மயிலினும் அழகிய குயிலே
கூடுகின்றிலர் கொடிச்சியர் தம் மனம் கொதிப்ப – அயோ:10 12/1,2
மலையே மரனே மயிலே குயிலே
கலையே பிணையே களிறே பிடியே – ஆரண்:12 75/1,2
நொவ் இடை குயிலே நுவல்க என்றனன் – சுந்:3 97/3

TOP


குயிலை (5)

கொய்து ஈதி என்று ஓர் குயிலை கரம் கூப்புகின்றாள் – பால:17 16/4
சங்க வளை குயிலை தழீஇ நின்றார் – பால:23 96/1
பாணிக்க நின்று பயன் ஆவது என்னை பயில் பூவை அன்ன குயிலை
காணின் கலந்த துயர் தீரும் அன்றி அயல் இல்லை என்று கடுகி – ஆரண்:13 70/1,2
குமுத வாயினார் குயிலை ஏசுவார் – கிட்:15 22/2
கொங்கை குயிலை துயர் நீக்க இமையோர்க்கு உற்ற குறை முற்ற – யுத்1:1 10/1

TOP


குயிலொடு (1)

குழல் படைத்து யாழை செய்து குயிலொடு கிளியும் கூட்டி – கிட்:13 62/1

TOP


குயிலொடும் (1)

குயிலொடும் இனிது பேசி சிலம்பொடும் இனிது கூவி – பால:15 29/3

TOP


குயிற்றி (5)

வில்லிடை குயிற்றி வாள் விரிக்கும் வெள்ளி மா மரம் – பால:3 23/3
புரை தபுத்து அடுக்கி மீது பொன் குயிற்றி மின் குலாம் – பால:3 24/2
பணிந்து மணி செற்றுபு குயிற்றி அவிர் பைம் பொன் – பால:6 6/1
கூறின நெறி முறை குயிற்றி குங்கும – அயோ:10 46/2
எல்லை குயிற்றி எரிகின்ற மோலி இடை நின்ற மேரு எனும் அ – யுத்2:19 246/3

TOP


குயிற்றிய (5)

உயிர் பெற குயிற்றிய உம்பர் நாட்டவர் – பால:3 28/3
பளிங்கு செற்றி குயிற்றிய பாய் ஒளி – சுந்:2 152/1
மாசு அறு மரங்கள் ஆக குயிற்றிய மதன சோலை – சுந்:6 41/2
குயிற்றிய விழியினர் கொடிய நோக்கினர் – சுந்-மிகை:3 10/2
குயிற்றிய அண்டம் குஞ்சை இட்டிலா முட்டை கூட்டில் – யுத்1:3 135/1

TOP


குயிற்றியதாம் (1)

குயிற்றியதாம் என கொதிக்கும் கண்ணினன் – ஆரண்:15 11/2

TOP


குயிற்றியது (2)

குன்று-கொடு அடைத்து அணை குயிற்றியது ஒர் கொள்கை – யுத்1:9 3/2
அண்டம் விற்கும் நன் காசினால் குயிற்றியது அடங்க – யுத்4:35 21/4

TOP


குயிற்றுதிர் (1)

குன்று கொண்டு அடுக்கி சேது குயிற்றுதிர் என்று கூறி – யுத்1:7 22/3

TOP


குயின்ற (2)

ஆசு_அற குயின்ற வெள்ளி அகல் மனை அன்னம் ஆக – யுத்1:10 10/3
கண்டினின் குயின்ற வீணை நரம்பொடு கமழும் தேறல் – யுத்3-மிகை:22 1/2

TOP


குயின்றன (2)

குயின்றன குல மணி நதியின் கூலத்தில் – அயோ:5 9/1
குயின்றன சுடர் மணி கனலின் குப்பையின் – யுத்4:37 144/1

TOP


குயின்று (1)

குயின்று உயர் மகுடம் சூடும் செல்வமும் கொள்வென் யானே – அயோ:13 40/4

TOP


குரக்கின் (2)

குன்று_இனம் இடிய துள்ளி ஆடின குரக்கின் கூட்டம் – யுத்3:26 95/4
குரக்கின் முதல் நாயகனை ஆளுடைய கோள் உழுவை கொல்லும் இவரை – யுத்3:31 152/4

TOP


குரக்கின (1)

குரக்கின பெரும் படை குலைகுலைந்து போய் – யுத்2-மிகை:16 21/1

TOP


குரக்கினது (1)

கொற்றவன் இமையோர் கோமான் குரக்கினது உருவு கொண்டால் – யுத்1:9 87/1

TOP


குரக்கினம் (1)

எழுபது வெள்ளத்து உற்ற குரக்கினம் எழுந்து பொங்கி – யுத்4-மிகை:41 238/1

TOP


குரக்கு (50)

கோட்படா பதமே ஐய குரக்கு உருக்கொண்டது என்றான் – கிட்:2 33/4
குன்று உறழ் தோளினாரை நோக்கி அ குரக்கு சீயம் – கிட்:2 35/2
என்ற அ குரக்கு_வேந்தை இராமனும் இரங்கி நோக்கி – கிட்:3 26/1
ஆர்த்தது குரக்கு சேனை அஞ்சனை சிறுவன் மேனி – கிட்:3 28/1
குரக்கு_இனத்து அரசை கொல்ல மனு நெறி கூறிற்று உண்டோ – கிட்:7 85/2
கொற்றவ நின்-கண் தந்து குரக்கு இயல் தொழிலும் காட்ட – கிட்:7 134/2
மத இயல் குரக்கு செய்கை மயர்வொடு மாற்றி வள்ளல் – கிட்:7 141/1
குன்றினும் உயர்ந்த திண் தோள் குரக்கு_இனத்து அரசன் கொற்ற – கிட்:7 155/3
நகமே ஒத்த குரக்கு_நாயகன் – கிட்:8 19/3
கோள் உறுத்தற்கு அரிய குரக்கு_இனம் – கிட்:11 32/1
ஆனது குரக்கு_இனத்து எமர்கட்கு ஆம் எனா – கிட்:11 115/3
புல் நிலை குரக்கு இயல் புதுக்கினேன் என்றான் – கிட்:11 129/4
குன்றோடு குணிக்கும் கொற்ற குவவு தோள் குரக்கு சீயம் – சுந்:1 35/1
குரக்கு இனத்து ஒருவனேதான் ஆகுக கொடுமை ஆக – சுந்:4 27/2
கணம் கொடு குரக்கு_இனம் குளிப்ப காண்டியால் – சுந்:5 64/4
சிந்தையின் உவகை கொண்டு முனிவுற்ற குரக்கு சீயம் – சுந்:10 18/2
குரக்கு நல் வலம் குறைந்தது என்று ஆவலம் கொட்டி – சுந்:11 60/1
குரக்கு வார்த்தையும் மானிடர் கொற்றமும் – சுந்:12 103/1
கொங்கு தங்கு அலங்கல் மார்ப நின்னுடை குரக்கு சேனை – சுந்-மிகை:14 3/2
குரக்கு இனத்தவரொடும் மனிதர் கொள்ளை நீர் – யுத்1:4 14/2
குன்றுகள் குரக்கு வீரர் குவித்தன நெருப்பு கோப்ப – யுத்1:8 22/2
கொம்புக்கும் குறைந்தது உண்டே என்னுடை குரக்கு புன் தோள் – யுத்1:12 41/2
எழுபது வெள்ளத்து உற்ற குரக்கு_இனம் எயிலை முற்றும் – யுத்1:13 12/1
குரக்கு_இனத்து_இறைவன் நின்றான் கொற்றவர்க்கு உற்றது என்றான் – யுத்1:14 3/2
குன்றொடு குணிக்கும் கொற்ற குவவு தோள் குரக்கு சேனை – யுத்1-மிகை:11 6/1
குரக்கு_இன பெரும் தானை குலைந்து போய் – யுத்2:15 42/2
பல் குவை பரந்தன குரக்கு பல் பிணம் – யுத்2:15 122/2
குரக்கு_இனம் உற்றது என் கூறின் தன் குலத்து – யுத்2:15 125/3
சென்றது குரக்கு சேனை கால் எறி கடலின் சிந்தி – யுத்2:15 140/4
குரக்கு தனி கரத்தின் புடை பொறை ஆற்றுவை-கொல்லாம் – யுத்2:15 165/4
குறைந்தன குரக்கு வெள்ளம் கொன்றனன் கூற்றும் கூச – யுத்2:16 175/4
கூசின குரக்கு வெம் குழுவை கொண்டு எழுந்து – யுத்2:16 297/2
தீமையும் தகைப்பும் நீங்கி தெளிந்தது குரக்கு சேனை – யுத்2:18 205/3
கோலிடைப்பட்டது எல்லாம் பட்டது குரக்கு சேனை – யுத்2:18 216/4
கொண்டு எழும் அலைகளோடும் குரக்கு_இன பிணத்தின் குப்பை – யுத்2:19 49/3
கொன்றது குரக்கு வீரர்-தம்மொடு அ கொற்றத்தோனை – யுத்2:19 290/2
குரக்கு வான் படை குறைந்தன கூசி வானவர்கள் – யுத்2-மிகை:15 37/3
போயின குரக்கு தானை புகுந்திலது அன்றே பொன் தேர் – யுத்3:22 32/3
எதிர் நடக்கில குரக்கு_இனம் அரக்கரும் இயங்கார் – யுத்3:22 107/4
காவல் போர் குரக்கு சேனை கடல் என கிளர்ந்து சுற்ற – யுத்3:22 156/3
குரக்கு_இனம் உய்ந்தது கூற வேண்டுமோ – யுத்3:24 101/4
ஒன்றும் கேட்கிலம் என்றது அ குரக்கு_இனம் உரையால் – யுத்3:31 35/3
தந்திர குரக்கு சேனை உளது எலாம் தரையின் வீழ்த்தான் – யுத்3-மிகை:21 3/2
மீண்டனர் குரக்கு வீரர் விழுந்தன சின கை வேழம் – யுத்3-மிகை:22 6/2
கொன்று நான் இருவர்-தம்மை குரக்கு இனத்தோடும் மாய்த்து – யுத்3-மிகை:28 1/3
குரக்கு வேலையும் ஒன்றொடு ஒன்று எதிர் எதிர் கோத்து – யுத்4:32 7/2
குரக்கு வெள்ளமும் தலைவரும் துயரிடை குளித்தார் – யுத்4:32 37/4
குரக்கு வீரன் அரசு இளம் கோளரி – யுத்4:39 11/1
கோல நீள் கழல்கள் ஏத்தி குரக்கு_இனத்து அரசை நோக்கி – யுத்4-மிகை:41 256/2
குரக்கு_இனத்து அரசை சேயை குமுதனை சாம்பன்-தன்னை – யுத்4-மிகை:41 285/1

TOP


குரக்கு_நாயகன் (1)

நகமே ஒத்த குரக்கு_நாயகன்
முகமே ஒத்தது மூரி மண்டிலம் – கிட்:8 19/3,4

TOP


குரக்கு_வேந்தை (1)

என்ற அ குரக்கு_வேந்தை இராமனும் இரங்கி நோக்கி – கிட்:3 26/1

TOP


குரக்கு_இன (2)

குரக்கு_இன பெரும் தானை குலைந்து போய் – யுத்2:15 42/2
கொண்டு எழும் அலைகளோடும் குரக்கு_இன பிணத்தின் குப்பை – யுத்2:19 49/3

TOP


குரக்கு_இனத்து (5)

குரக்கு_இனத்து அரசை கொல்ல மனு நெறி கூறிற்று உண்டோ – கிட்:7 85/2
குன்றினும் உயர்ந்த திண் தோள் குரக்கு_இனத்து அரசன் கொற்ற – கிட்:7 155/3
ஆனது குரக்கு_இனத்து எமர்கட்கு ஆம் எனா – கிட்:11 115/3
கோல நீள் கழல்கள் ஏத்தி குரக்கு_இனத்து அரசை நோக்கி – யுத்4-மிகை:41 256/2
குரக்கு_இனத்து அரசை சேயை குமுதனை சாம்பன்-தன்னை – யுத்4-மிகை:41 285/1

TOP


குரக்கு_இனத்து_இறைவன் (1)

குரக்கு_இனத்து_இறைவன் நின்றான் கொற்றவர்க்கு உற்றது என்றான் – யுத்1:14 3/2

TOP


குரக்கு_இனம் (7)

கோள் உறுத்தற்கு அரிய குரக்கு_இனம்
நீள் எழு தொடரும் நெடு வாயிலை – கிட்:11 32/1,2
கணம் கொடு குரக்கு_இனம் குளிப்ப காண்டியால் – சுந்:5 64/4
எழுபது வெள்ளத்து உற்ற குரக்கு_இனம் எயிலை முற்றும் – யுத்1:13 12/1
குரக்கு_இனம் உற்றது என் கூறின் தன் குலத்து – யுத்2:15 125/3
எதிர் நடக்கில குரக்கு_இனம் அரக்கரும் இயங்கார் – யுத்3:22 107/4
குரக்கு_இனம் உய்ந்தது கூற வேண்டுமோ – யுத்3:24 101/4
ஒன்றும் கேட்கிலம் என்றது அ குரக்கு_இனம் உரையால் – யுத்3:31 35/3

TOP


குரகத (4)

குரிசிலது ஏவலால் அ குரகத தேர் வலானும் – அயோ:13 48/1
குரகத தடம் தேர்_இனம்-அவை பயில் கொட்டில் – சுந்:2 14/2
கொடி தடம் தேரொடும் குரகத குழுவை – சுந்:8 37/1
கொம்பு உடை மலையும் தேரும் குரகத குழுவும் தூசும் – யுத்4-மிகை:42 52/3

TOP


குரகதத்தின் (1)

குரகதத்தின் குழாங்களும் கொண்டவே – அயோ:14 16/4

TOP


குரகதம் (2)

கொடி துணிந்தன குரகதம் துணிந்தன குல மா – ஆரண்:7 77/3
குன்று அன யானை மான குரகதம் கொடி தேர் கோப – யுத்2:15 154/1

TOP


குரங்கள் (1)

பொன் நெடும் தடம் தேர் பூண்ட புரவியின் குரங்கள் போக்கி – யுத்3:21 22/3

TOP


குரங்களால் (1)

இளைப்பு_அரும் குரங்களால் இவுளி பாரினை – பால:3 56/1

TOP


குரங்கா (1)

கொம்பு இயல் மாய வாழ்க்கை குரங்கினால் குரங்கா ஆற்றல் – சுந்:11 5/3

TOP


குரங்காய் (2)

செப்பி என் குரங்காய் வந்தார் தனித்தனி தேவர் என்றார் – யுத்1:9 76/4
சூலம் ஏய் தட கை அண்ணல் தானும் ஓர் குரங்காய் தோன்றி – யுத்1:9 85/1

TOP


குரங்கிற்கு (1)

வந்த குரங்கிற்கு உற்றதனை வம்-மின் காண வம் என்று – சுந்:12 120/3

TOP


குரங்கின் (23)

கொள்ள கொடும் கூற்றுவனை கொணர்ந்தான் குரங்கின்
எள்ளற்குறு போர் செய எண்ணினன் என்னும் இன்னல் – கிட்:7 41/2,3
கும்பனும் குல சங்கனும் முதலினர் குரங்கின்
தம் பெரும் படைத்தலைவர்கள் தர வந்த தானை – கிட்:12 22/1,2
குரங்கின் மா படைக்கு உறையிட படைத்தனன்-கொல்லாம் – கிட்:12 39/4
கவன மா குரங்கின் செயல் காண்டியோ – கிட்:13 5/4
வன் திறல் குரங்கின் ஆற்றல் மரபுளி உணர்ந்தும் அன்னோ – சுந்:11 9/2
குலம் கெழு காவல குரங்கின் தங்குமோ – யுத்1:2 20/3
சுள்ளியில் இருந்து உறை குரங்கின் தோள் வலிக்கு – யுத்1:2 25/3
தொகையுற கூறுவென் குரங்கின் சொல் என – யுத்1:4 76/3
துள்ளலுற்று இரிந்தன குரங்கின் சூழ்ந்தில – யுத்1:6 39/4
பனை கை வன் குரங்கின் படர் சேனையை – யுத்1:9 55/2
வளைந்தது குரங்கின் சேனை வாயில்கள்-தோறும் வந்து – யுத்1:13 11/2
புன் நெடும் குரங்கின் சேரல் புல்லிது புகழும் அன்றால் – யுத்1:13 21/2
கூற்றையே ஊர்கின்றானோ குரங்கின் மேல் கொண்டு நின்றான் – யுத்2:16 29/4
கனி தொடர் குரங்கின் சேனை கடலையும் கடந்து மூடும் – யுத்2:16 156/3
குன்றும் கற்களும் மரங்களும் குறைந்தன குரங்கின்
வென்றி அம் பெரும் சேனை ஓர் பாதியின் மேலும் – யுத்2:16 203/1,2
தடுக்கிலையாம்-எனின் குரங்கின் தானையை – யுத்2:16 300/2
வன் திறல் குரங்கின் தானை வான் உற ஆர்த்த ஓதை – யுத்2:17 73/3
முட்டிய குருதிய குரங்கின் மொய் உடல் – யுத்2:19 42/2
எடுத்தது நிருதர் தானை இரிந்தது குரங்கின் ஈட்டம் – யுத்2:19 53/1
கை எடுத்தன குரங்கின் ஓடும் முறை கண்டு தேவர்கள் கலங்கினார் – யுத்2:19 68/4
இற்றது குரங்கின் தானை இறந்தது என்று இரண்டு பாலும் – யுத்2:19 204/3
வில் படு கணை பட குரங்கின் வேலையே – யுத்3:20 44/4
மாண்டனம் என்றே உன்னி இரிந்தன குரங்கின் மாலை – யுத்3:27 88/4

TOP


குரங்கின்-மாடே (1)

ஒலி கடல் உலகம்-தன்னில் ஊர் தரு குரங்கின்-மாடே
கலியது காலம் வந்து கலந்ததோ கருணை வள்ளால் – கிட்:7 86/1,2

TOP


குரங்கின்-மேல் (9)

சிலந்தி உண்பது ஓர் குரங்கின்-மேல் சேறியேல் திறலோய் – சுந்:9 1/1
உலங்கின்-மேல் உருத்து என்ன நீ குரங்கின்-மேல் உருக்கின் – சுந்:9 2/2
சிறுமை ஈது ஒப்பது யாது நீ குரங்கின்-மேல் செல்லின் – சுந்:9 3/3
திக்கயம் அல்லதேல் புன் குரங்கின்-மேல் சேறி போலாம் – சுந்:10 2/3
சென்றன இன்று வந்த குரங்கின்-மேல் செல்கலாவோ – யுத்1:9 84/4
கொன்றவன்-தன்னை கொன்றே குரங்கின்-மேல் கொதிப்பென் என்றான் – யுத்2:18 229/4
பழிக்கும் மேனிய குரங்கின்-மேல் அவன் விடும் கொடும் பகழி பாயவே – யுத்2:19 67/4
இலைகள் கோதும் அ குரங்கின்-மேல் ஏவ-கொல் எம்மை – யுத்3:30 37/4
கோணல் பூ உண்ணும் வாழ்க்கை குரங்கின்-மேல் குற்றம் உண்டோ – யுத்3:31 50/4

TOP


குரங்கினது (2)

ஆக்கினான் களத்தின் ஆங்கு ஓர் குரங்கினது அடியும் இன்றி – யுத்2:16 200/3
ஒல்லும் கோள் அரி உரும் அன்ன குரங்கினது உகிரும் – யுத்4:32 14/3

TOP


குரங்கினால் (5)

குலங்களின் அவிந்தனர் குரங்கினால் என்றார் – சுந்:7 58/4
கொம்பு இயல் மாய வாழ்க்கை குரங்கினால் குரங்கா ஆற்றல் – சுந்:11 5/3
மாட்சி ஓர் குரங்கினால் அழிந்த மாநகர் – யுத்1:2 11/2
கூல வான் குரங்கினால் குறுகும் கோள் அது – யுத்1:2 80/3
கோடு கொண்டு பொருத குரங்கினால்
வீடினான் என்று மீட்டும் விளம்பினான் – யுத்2:15 90/3,4

TOP


குரங்கினுக்கு (3)

ஒக்க ஏகுதும் குரங்கினுக்கு உயிர் தர ஒருவர் – சுந்:9 13/3
கோடு அணை குரங்கினுக்கு அரசும் கொள்கையால் – யுத்2:15 126/2
குரங்கினுக்கு அரசும் வென்றி கும்பனும் குறித்த வெம் போர் – யுத்2:18 235/1

TOP


குரங்கினை (6)

அக்கனை கொன்று நின்ற குரங்கினை ஆற்றல் காட்டி – சுந்:11 11/3
போயின குரங்கினை தொடர்ந்து போய் இவண் – யுத்1:2 21/1
புனம் கொள் புன் தலை குரங்கினை புகழுதி போலாம் – யுத்1:11 35/2
ஒற்றை வான் கணை ஆயிரம் குரங்கினை உருட்ட – யுத்3:22 176/4
சிந்தினென் மனித்தரோடு அ குரங்கினை தீர்ப்பென் என்றான் – யுத்3:26 10/3
தும்பியை தொடர்வது அல்லால் குரங்கினை சுளிவது உண்டோ – யுத்3:27 97/2

TOP


குரங்கினோடு (1)

கூனுடை குரங்கினோடு மனிதரை கொன்று சென்று அ – யுத்3:27 82/3

TOP


குரங்கினோடும் (1)

சிற்றின குரங்கினோடும் தெரிவு உற செய்த செய்கை – கிட்:7 131/3

TOP


குரங்கு (82)

குஞ்சரம் குதிரை பேய் குரங்கு கோள் அரி – ஆரண்:7 45/1
குரங்கு என கருதி நாயேன் கூறிய மனத்து கொள்ளேல் – கிட்:7 126/2
குரங்கு உறை இருக்கை என்னும் குற்றமே குற்றம் அல்லால் – கிட்:9 18/1
கூனல் மா குரங்கு ஐ_இரண்டு ஆயிர கோடி – கிட்:12 2/3
இனிய மா குரங்கு ஈர்_இரண்டு ஆயிர கோடி – கிட்:12 7/3
முத்தனை வினவினேற்கு முரண் வலி குரங்கு ஒன்று உன்னை – சுந்:2 92/2
முற்ற போர் முடித்தது ஒரு குரங்கு என்றால் முனை வீரன் – சுந்:2 221/3
ஏண்_இலது ஒரு குரங்கு ஈது என்று எண்ணலா – சுந்:4 103/1
தூர்த்தன இலங்கையை சூழ்ந்து மா குரங்கு
ஆர்த்தது கேட்டு உவந்து இருத்தி அன்னை நீ – சுந்:5 71/3,4
கிரி படு குவவு திண் தோள் குரங்கு இடை கிழித்து வீச – சுந்:6 56/3
ஒரு குறும் குரங்கு என்று எண்ணி நெடிது நாண் உழக்கும் நெஞ்சர் – சுந்:7 5/4
தனி ஒரு குரங்கு போலாம் நன்று நம் தருக்கு என்கின்றார் – சுந்:7 11/2
உண்டது அ குரங்கு இனம் ஒழிவது அன்று என்றார் – சுந்:7 61/4
உக்கார் சம்புவாலி உலந்தான் ஒன்றே குரங்கு என்றார் – சுந்:8 50/4
புன் தலை குரங்கு இது போலுமால் அமர் – சுந்:9 27/1
இறுக்குறும் இன்னே நம்மை குரங்கு என இரங்கி ஏங்கி – சுந்:9 65/1
உண்டு அது தீரும் அன்றே உரன் இலா குரங்கு ஒன்றேனும் – சுந்:10 3/3
கொன்றது இ குரங்கு போலாம் அரக்கர்-தம் குழாத்தை என்றான் – சுந்:10 21/4
மன்னனோடு எதிர்ந்த வாலி குரங்கு என்றால் மற்றும் உண்டோ – சுந்:10 22/3
கடந்து பின் குரங்கு என்று ஓதும் கருவையும் களைவென் என்றான் – சுந்:10 23/4
இங்கு ஒருபேரும் மீண்டார் இல்லையேல் குரங்கு அது எந்தாய் – சுந்:11 10/3
அயில் எயிற்று ஒரு குரங்கு ஆய் என்பார் பலர் – சுந்:12 15/4
தேடி வந்தது ஓர் குரங்கு எனும் வாசகம் சிறிதோ – சுந்:12 53/4
குரங்கு சுட்டது ஈது என்றலும் இராவணன் கொதித்தான் – சுந்:13 39/4
ஈசன் மால் எனினும் ஒவ்வாது ஈது ஒரு குரங்கு போலாம் – சுந்-மிகை:7 1/2
கட்டும் என்றனர் குரங்கு இது கடிய கை படையால் – சுந்-மிகை:7 9/1
மைந்தனை மடித்தது குரங்கு என்று ஓதவும் – சுந்-மிகை:10 13/1
குரங்கு இனம் தம்மை எல்லாம் விலக்கினம் கொடுமை கூறி – சுந்-மிகை:14 9/2
புன் தொழில் குரங்கு எனாது என் தோளிடை புகுதி என்னா – சுந்-மிகை:14 45/2
சுட்டது குரங்கு எரி சூறையாடிட – யுத்1:2 12/1
வருவதும் குரங்கு நம் வாழ்க்கை ஊர் கடந்து – யுத்1:2 35/3
வந்து ஒரு குரங்கு இடு தீயின் வன்மையால் – யுத்1:2 39/3
மானுடர் ஏவுவார் குரங்கு வந்து இ ஊர் – யுத்1:2 40/1
தொகை நிலை குரங்கு உடை மனிதர் சொல்லி என் – யுத்1:2 45/1
குரங்கு பட மேதினி குறைந்தலை நட போர் – யுத்1:2 61/1
சொல்லிடை கிழிக்கில சுருங்கிய குரங்கு என் – யுத்1:2 62/1
கூனல் முதுகின் சிறு குரங்கு கொடு வெல்வார் – யுத்1:2 63/3
நந்தி சாபத்தின் நமை அடும் குரங்கு எனின் நம்-பால் – யுத்1:2 106/1
குரங்கு எலாம் எனை வெல்லும் என்று எங்ஙனம் கோடி – யுத்1:2 107/4
மஞ்சினில் திகழ்தரும் மலையை மா குரங்கு
எஞ்சுற கடிது எடுத்து எறியவே நளன் – யுத்1:8 9/1,2
ஒற்றர் வந்து அளவு நோக்கி குரங்கு என உழல்கின்றாரை – யுத்1:9 23/2
நோம் பிழை செய்த-கொல்லோ குரங்கு என இரங்கி நோக்கி – யுத்1:9 27/2
கொல்விக்க வந்தான் மெய்ம்மை குரங்கு நாம் கொள்க என்றார் – யுத்1:9 29/4
குரங்கு அலாமை தெரிந்தும் அ கொற்றவன் – யுத்1:9 64/3
நீ உருத்து எழுந்த போது குரங்கு எதிர் நிற்பது உண்டோ – யுத்1:9 69/4
பேதை மானிடவரோடு குரங்கு அல பிறவே ஆக – யுத்1:9 83/1
விழுமிது குரங்கு வந்து வெறும் கையால் கொள்ளும் வென்றி – யுத்1:13 13/4
குரங்கு எலாம் கூட்டி வேலை குட்டத்தை சேது கட்டி – யுத்1:14 22/2
தீய வான் குரங்கு அனைத்தையும் செறுத்து அற நூறி – யுத்1-மிகை:2 29/2
எளிய புன் குரங்கு என் செயும் என்றனன் இகலோன் – யுத்1-மிகை:11 9/4
சிறு தொழில் குரங்கு அது என்ற திறத்தினும் தாழ்த்தது என்றார் – யுத்1-மிகை:13 1/4
இமைப்பிடை சென்று வந்த குரங்கு இன படையை எல்லாம் – யுத்1-மிகை:13 2/2
வந்தது என் குரங்கு ஒன்று இல்லை அடைத்தது என் கடல் வாய் மந்தி – யுத்1-மிகை:14 4/1
பட்டது இங்கு ஒர் குரங்கு படுக்க என்று – யுத்2:15 91/2
கருப்பை-போல் குரங்கு எற்ற கதிர் சுழல் – யுத்2:15 92/1
கடும் குரங்கு இரு கையால் எற்ற கால் வய – யுத்2:15 121/1
போல்வன குரங்கு உள சீதை போகிலன் – யுத்2:16 81/2
சங்கத்து ஆர் குரங்கு சாய தாபதர் என்ன தக்கார் – யுத்2:16 201/1
உளைத்தன குரங்கு பல்-கால் என்று அகம் உவந்தது உண்டேல் – யுத்2:17 27/2
தலை-தொறும் பாய்ந்தன குரங்கு தாவியே – யுத்2:18 89/4
தூர்க்கின்றான் குரங்கு சேனை துரக்கின்றான் துணிபை நோக்கி – யுத்2:18 228/3
கண் நின்ற குரங்கு கலந்தன என்னா – யுத்2:18 256/3
குரங்கு என பெயர் கொடு திரியும் கூற்றமே – யுத்2:19 45/4
மலைகளின் பெரியன குரங்கு வாவுவ – யுத்2:19 48/4
பேர் ஒலி அரவம் விண்ணை பிளந்திட குரங்கு பேர்ந்த – யுத்2:19 291/2
ஆயிர கோடி மேலும் அடல் குரங்கு அதனை வாரி – யுத்2-மிகை:16 30/1
மாய்ந்தது குரங்கு அது கண்டு மா மறை – யுத்2-மிகை:18 15/3
கொண்டல்-மேல் ஓட்டி சென்றான் குரங்கு_இன படையை கொன்றான் – யுத்3:21 15/4
பார் அழிந்தது குரங்கு எனும் பெயர் என பதைத்தார் – யுத்3:22 74/3
அரக்கர் மானிடர் குரங்கு எனும் இவை எலாம் அல்லா – யுத்3:22 164/1
குரங்கு இனி உன்னோடு ஒப்பார் இல் என களிப்பு கொண்டேன் – யுத்3:26 50/3
விலக்குவர் எல்லாம் வந்து விலக்குக குரங்கு வெள்ளம் – யுத்3:27 81/2
கொல்லலாம் என்றோ நன்று குரங்கு என்றால் கூடும் அன்றே – யுத்3:27 90/3
நெரிந்து ஆங்கு அழி குரங்கு உற்றது பகரும் துணை நெடிதே – யுத்3:27 155/3
ஒரு குரங்கு வந்து இலங்கையை மலங்கு எரியூட்டி – யுத்3:30 46/1
விடம் பொறாது இரி அமரர்-போல் குரங்கு_இனம் மிதிக்கும் – யுத்3:31 17/3
குரங்கு கொண்டு வந்து அமர் செயும் மானுடர்-கொல்லாம் – யுத்3:31 38/4
புன் தொழில் குரங்கு எனாது என் தோளின்-மேல் ஏறி புக்கால் – யுத்3:31 63/2
வீட்ட மாண்டுள குரங்கு எலாம் எழுக என விளம்பி – யுத்4:40 120/4
குரங்கு_இனம் பெறுக என்றனர் உள்ளமும் குளிர்ப்பார் – யுத்4:40 122/4
மாற்றினென் உரு ஒரு குரங்கு மன்ன யான் – யுத்4:41 97/4
வருந்தினை குரங்கு கொண்டு மாய வல் அரக்கன்-தன்னை – யுத்4-மிகை:41 146/3

TOP


குரங்கு-கொலாம் (1)

குன்றின் வாழும் குரங்கு-கொலாம் இது – சுந்:12 102/2

TOP


குரங்கு-தன் (1)

இன்று புன் தொழில் குரங்கு-தன் வலியினால் இலங்கை – சுந்:13 40/1

TOP


குரங்கு_இன (1)

கொண்டல்-மேல் ஓட்டி சென்றான் குரங்கு_இன படையை கொன்றான் – யுத்3:21 15/4

TOP


குரங்கு_இனம் (2)

விடம் பொறாது இரி அமரர்-போல் குரங்கு_இனம் மிதிக்கும் – யுத்3:31 17/3
குரங்கு_இனம் பெறுக என்றனர் உள்ளமும் குளிர்ப்பார் – யுத்4:40 122/4

TOP


குரங்குக்கே (1)

கோவமும் வன்மையும் குரங்குக்கே எனா – யுத்1:2 38/3

TOP


குரங்குகள் (3)

குரங்குகள் முறைமுறை முனிப்ப காண்டியால் – சுந்:5 57/4
கூட்டிய விரல் திண் கையால் குரங்குகள் இரங்க குத்தி – யுத்1:9 26/1
கொலை அமர் எடுத்து வாகை குரங்குகள் மலைந்த அம்மா – யுத்2-மிகை:16 23/4

TOP


குரங்கும் (10)

வெய்தின் நின்ற குரங்கும் வெரு கொளா – கிட்:11 36/4
ஏனையர் இன்மை சோம்பி இருந்தது அ குரங்கும் என்றார் – சுந்:9 66/4
ஒப்பு அடைகில்லார் எல்லாம் உலந்தனர் குரங்கும் ஒன்றே – சுந்:11 16/3
மண் இயல் மனிதரும் குரங்கும் மற்றவும் – யுத்1:2 34/2
இருவரும் குரங்கும் என் செயல் ஆவதே – யுத்1-மிகை:2 5/4
அற்று உலந்த குரங்கும் அனந்தமே – யுத்2:15 47/4
பல்லொடு பல்லு மென்று பட்டன குரங்கும் உட்கி – யுத்2:16 177/4
துடித்தது மரமும் கல்லும் துகள் பட குரங்கும் துஞ்ச – யுத்3:28 45/4
கரந்திலர் அவரை யாக்கை கண்டன குரங்கும் கண்ணால் – யுத்3:28 57/4
ஆண்டு உள குரங்கும் ஒன்றும் அமர் களத்து ஆரும் இன்னும் – யுத்3:29 37/3

TOP


குரங்குமே (1)

மக்களும் குரங்குமே வலியர் ஆம் எனின் – யுத்1:2 32/3

TOP


குரங்கை (13)

ஏவம் அ குரங்கை ஐய காணுதி இன்னே என்றார் – சுந்:6 59/4
கொல்லலிர் குரங்கை நொய்தின் பற்றுதிர் கொணர்திர் என்றான் – சுந்:7 2/4
சொன்ன குரங்கை யானே பிடிப்பென் கடிது தொடர்ந்து என்றான் – சுந்:8 51/3
ஆயினும் ஐய நொய்தின் ஆண்_தொழில் குரங்கை யானே – சுந்:11 12/1
செற்ற குரங்கை
பற்று-மின் என்றான் – சுந்:13 42/2,3
குன்று அன குரங்கை பற்றி கொணர்தும் என்று இசைத்து போனார் – சுந்-மிகை:7 2/4
விடுக்குவையாம் எனின் குரங்கை வேர் அறுத்து – யுத்1:2 27/2
போய் இனி மனிதரை குரங்கை பூமியில் – யுத்1:2 29/1
நன்று இனி நரரொடு குரங்கை நாம் அற – யுத்1:2 41/2
கூலம் கொள் குரங்கை எல்லாம் கொல்லுதி வெள்ளம் ஆன – யுத்1:13 19/3
தொடுவெனே குரங்கை சீறி சுடர் படை என்று தோன்றா – யுத்1:14 30/2
பேது உறு குரங்கை யான் பிணித்த கை பிணி – யுத்2:16 280/2
உணங்கலை இன்று காண்டி உலப்பு அறு குரங்கை நீக்கி – யுத்3:22 3/2

TOP


குரங்கையும் (2)

கூன் உடை குரங்கையும் கும்பிட்டு உய் தொழில் – யுத்2:16 87/2
ஒருவரே சென்று அ உறு திறல் குரங்கையும் உரவோர் – யுத்3:30 29/1

TOP


குரங்கொடு (5)

புன் தொழில் குரங்கொடு புணரும் நட்பனோ – கிட்:7 34/4
சிறு தொழில் குரங்கொடு சிறிய மானிடர் – யுத்1-மிகை:2 6/3
கணம் தரு குரங்கொடு கழிவது அன்று இது – யுத்2:16 103/1
கூறினான் குரங்கொடு மனிதரை – யுத்2-மிகை:15 12/2
போக தாம் ஒருவர் மற்று இ குரங்கொடு பொர கற்றாரே – யுத்3:22 122/3

TOP


குரங்கொடும் (1)

மன்னிய மனித்தரோடும் குரங்கொடும் மலைவென் என்றால் – யுத்1-மிகை:9 16/3

TOP


குரண்டம் (4)

கூல மா மரத்து இரும் சிறை புலர்த்துவ குரண்டம் – கிட்:1 19/4
கூரும் வெண் நிற திரை என பறப்பன குரண்டம் – கிட்:10 40/4
கின்னரம் குரண்டம் கிலுக்கம் சிரல் – சுந்:2 149/3
குரண்டம் ஆடு நீர் அளகையின் ஒளித்து உறை குபேரன் – யுத்1:5 56/1

TOP


குரத்து (1)

எழும் குரத்து இவுளியொடு இரதம் ஏறவும் – பால:3 66/2

TOP


குரத்தை (1)

ஆடு வாம் புரவியின் குரத்தை யாப்பன – பால:3 55/1

TOP


குரப்பு (1)

குரப்பு அணை நிரப்பும் மள்ளர் குவிப்பு உற கரைகள்-தோறும் – பால:10 10/3

TOP


குரபதம் (1)

குதித்தது செவியை நீட்டி குரபதம் உரத்தை கூட்டி – ஆரண்:11 70/2

TOP


குரம் (6)

விசை ஆடல் பசும் புரவி குரம் மிதிப்ப உதயகிரி விரிந்த தூளி – பால:11 14/1
நீறு செய்தன புரவியின் குரம் மற்று அ நீற்றை – சுந்:9 9/3
கொடும் குரம் துணிந்தன புரவி குத்தினால் – யுத்2:15 121/2
குரம் தலத்தினும் விசும்பினும் மிதித்திலா குதிரை – யுத்2:16 211/4
குரம் குடைந்தன வெரிநுற கொடி நெடும் கொற்ற – யுத்2:16 217/2
குரம் துணிந்து கண் சிதைந்து பல்லணம் குலைந்து பேர் – யுத்3:31 85/1

TOP


குரம்பு (2)

குரம்பு எலாம் செம்பொன் மேதி குழி எலாம் கழுநீர் கொள்ளை – பால:2 2/2
நெடும் குரம்பு என நிறை குருதி நீத்தமே – யுத்2:15 121/4

TOP


குரம்பை (1)

தே மரம் அடுக்கு இதனிடை செறி குரம்பை
தூ மருவு எயிற்றியரொடு அன்பர் துயில்வு உற்றார் – கிட்:10 80/3,4

TOP


குரல் (50)

குன்று உடை குல மள்ளர் குழூஉ குரல்
இன் துணை களி அன்னம் இரிக்குமே – பால:2 32/3,4
கவ்வை ஒழிந்து உயர்ந்தனன் என்று அதிர் குரல் தேர் கொணர்ந்து இதனில் கலை வலாள – பால:5 63/3
அடி குரல் முரசு அதிர் அயோத்தி மா நகர் – பால:5 73/1
இடி குரல் முரசு அதிர் அயோத்தி எய்தினார் – பால:14 1/2
முரைசின் குரல் பட வீரனது எதிர் நின்று இவை மொழிவான் – பால:24 17/4
இடித்த வெம் குரல் தாடகை யாக்கையும் – பால-மிகை:11 5/2
இவ்வாறு அழுவாள் இரியல் குரல் சென்று இசையா-முன்னம் – அயோ:4 34/1
மக்கள் குரல் என்று அயர்வென் மனம் நொந்து அவண் வந்தனெனால் – அயோ:4 75/4
வீட்டுண்டு அலறும் குரலால் வேழ குரல் அன்று எனவே – அயோ:4 81/1
அந்தம்_இல் சோகத்து அழுத குரல் தான் என்ன – அயோ:4 89/3
ஐவன குரல் ஏனலின் கதிர் இறுங்கு அவரை – அயோ:10 34/1
கோத்த வேலை குரல் என வானவர் – ஆரண்:9 28/3
எழு குரல் இன்றியே என்றும் இல்லது ஓர் – ஆரண்:10 36/3
அழு குரல் பிறந்தது அ இலங்கைக்கு அன்று-அரோ – ஆரண்:10 36/4
அரற்றிய குரல் அவள் அரக்கியாம் எனா – ஆரண்:14 78/4
கூ ஒடுங்கின பிளிறு குரல் ஒடுங்கின களிறு – கிட்:1 39/4
துளி குரல் மேகம் வள் வார் தூரியம் துவைப்ப போன்ற – கிட்:10 31/2
கூய ஆய் குரல் குறைந்த போல் குறைந்தன குயில்கள் – கிட்:10 45/4
மெல் அரி குரல் மேகலை ஆர்த்து எழ – கிட்:11 45/2
பயில் குரல் கிண்கிணி பதத்த பாவையர் – கிட்:14 34/1
வீட்டும் காலத்து அலறிய மெய் குரல்
கேட்டும் காண்டற்கு இருத்தி-கொல் கிள்ளை நீ – சுந்:3 107/1,2
இ குரல் இளவல் கேளாது ஒழிக என இறைவன் இட்டான் – சுந்:4 75/1
மெய் குரல் சாபம் பின்னை விளைந்தது விதியின் வெம்மை – சுந்:4 75/2
பொய் குரல் இன்று பொல்லா பொருள் பின்பு பயக்கும் என்பான் – சுந்:4 75/3
கை குரல் வரி வில்லானும் இளையவன் வரவு கண்டான் – சுந்:4 75/4
இற எடுத்த இடி குரல் ஓசையும் – சுந்:6 30/2
மழை குரல் இடியின் சொன்ன மாற்றங்கள் ஒழிப்ப மன்னோ – சுந்:10 14/4
பரவு குரல் பணில குரல் பணையின் குரல் பறையின் – சுந்-மிகை:1 17/1
பரவு குரல் பணில குரல் பணையின் குரல் பறையின் – சுந்-மிகை:1 17/1
பரவு குரல் பணில குரல் பணையின் குரல் பறையின் – சுந்-மிகை:1 17/1
விரவு குரல் சுருதி குரல் விசய குரல் விரவா – சுந்-மிகை:1 17/2
விரவு குரல் சுருதி குரல் விசய குரல் விரவா – சுந்-மிகை:1 17/2
விரவு குரல் சுருதி குரல் விசய குரல் விரவா – சுந்-மிகை:1 17/2
அரவ குலம் உயிர் உக்கு உக அசனி குரல் அடு போர் – சுந்-மிகை:1 17/3
கன குரல் உருமு வீழ கன_மலை சிதற தேவர் – சுந்-மிகை:6 1/2
வெம் குரல் திமிலையோடு கடுவையின் மரங்கள் வீங்கி – சுந்-மிகை:11 2/2
கனை குரல் கவியின் சேனை கல் என கலந்து புல்ல – சுந்-மிகை:14 10/2
வார் இயங்கு மழையின் குரல் மானும் – யுத்1:11 12/2
ஆயிரம் பரி பூண்டது அதிர் குரல்
மா இரும் கடல் போன்றது வானவர் – யுத்2:15 95/1,2
ஆழ்ந்த அல்லது பெயர்ந்தன கண்டிலர் அதிர் குரல் மணி தேர்கள் – யுத்2:16 315/4
ஆடல் தீர்ந்தன வளை கழுத்து அற்றன அதிர் பெரும் குரல் நீத்த – யுத்2:16 316/1
ஆயிரம் புரவி பூண்ட அதிர் குரல் அசனி திண் தேர் – யுத்2:18 182/1
ஆர்கலியே ஒத்தது அழுத குரல் ஓசை – யுத்2:18 274/4
மழை குரல் தேரின் மேலான் மாபெரும்பக்கன் மன்னோ – யுத்3:20 30/4
வெம் குரல் எடுத்த பாடல் விளித்தனர் மயக்கம் வீங்க – யுத்3:25 11/4
பொன் திணி கொடியினது இடி உருமின் அதிர் குரல் முரல்வது புனை மணியின் – யுத்3:28 18/2
கோல வில் குரல் கேட்டு குலுங்கி தம் – யுத்3:29 21/3
ஆன்ற பேரியும் அதிர் குரல் சங்கமும் அசனி – யுத்4:32 4/3
தேர் குரல் ஓதை பொங்க செவி முற்றும் செவிடு செய்த – யுத்4:37 5/4
சிற்றியல் குறும் கால் ஓரி குரல் கொளை இசையா பல் பேய் – யுத்4-மிகை:34 2/3

TOP


குரல (1)

அகல் இரும் பரவை நாண அரற்று உறு குரல ஆகி – சுந்:1 4/3

TOP


குரலர் (1)

திரிக திரிக என உரறு தெழி குரலர்
கரிகள் அரிகள் பரி கடிதின் எதிர் கடவ – யுத்3:31 158/3,4

TOP


குரலன் (1)

ஓத ஒத்த உருவத்தன் உரும் ஒத்த குரலன்
காதலித்து அயன் அளித்த கடை இட்ட கணித – ஆரண்:1 17/2,3

TOP


குரலால் (3)

வீட்டுண்டு அலறும் குரலால் வேழ குரல் அன்று எனவே – அயோ:4 81/1
இழைத்த மாயையின் என் குரலால் எடுத்து – ஆரண்:11 79/2
ஓங்கிய குரலால் பன்னி இனையன உரைக்கலுற்றாள் – கிட்:8 3/4

TOP


குரலின் (6)

இடி குரலின் முரச இயம்ப இந்திரன் போல் சந்திரன் தோய் கோயில் எய்தி – பால:12 1/2
இடிக்கும் முரச குரலின் எங்கும் முரல் சங்கின் – பால:15 15/3
தூரிய குரலின் வானின் முகில் கணம் துணுக்கம்-கொள்ள – ஆரண்:7 56/1
கலந்தது அழும் குரலின் கடல் ஓதை – சுந்:9 46/3
அழைத்து அழு குரலின் வேலை அமலையின் அரவ சேனை – சுந்:10 14/2
வெம் குரலின் பறை விண்ணில் நிறைந்த – சுந்-மிகை:11 13/3

TOP


குரலினர் (1)

ஏங்கிய குரலினர் இணைந்த காந்தளின் – அயோ:4 191/3

TOP


குரலினான் (1)

கூற்றம் அஞ்ச குமுறும் குரலினான் – அயோ-மிகை:8 1/4

TOP


குரலும் (4)

கொழும் குழல் புது குதலையர் நூபுர குரலும்
வழங்கு பேர் அரும் சதிகளும் வயின்-தொறும் மறையும் – சுந்:2 13/3,4
கூற்றின் வெம் புருவம் அன்ன சிலை நெடும் குரலும் கேளா – யுத்2:15 143/3
ஆர்க்கின்ற குரலும் கேளான் இலக்குவன் அசனி ஏற்றை – யுத்3:22 138/1
இசையுறு குரலும் ஏத்தின் அரவமும் எழுந்து பொங்கி – யுத்4-மிகை:41 291/3

TOP


குரலே (1)

அ கை கரியின் குரலே அன்று ஈது என்ன வெருவா – அயோ:4 75/3

TOP


குரலை (1)

வேலை குரலை தவிர்க என்று விலக்கி மேலை – ஆரண்:10 132/3

TOP


குரவம் (1)

குரவம் குவி கோங்கு அலர் கொம்பினொடும் – ஆரண்:2 1/1

TOP


குரவர் (6)

கொடிய மா முனி வெகுளியின் மடிந்த எம் குரவர்
முடிய நீள் நிரயத்தினில் அழுந்திடு முறைமை – பால-மிகை:9 41/1,2
நின் பெரும் தவம் வியந்தனம் நினது நீள் குரவர்
முன்பு இறந்தனர் அரும் தவன் முனிவின் ஆதலினால் – பால-மிகை:9 44/1,2
அந்த நல் பெரும் குரவர் ஆர் என – அயோ:14 105/1
இத இயல் இயற்றிய குரவர் யாரினும் – அயோ:14 121/1
சான்றவர் ஆக தன் குரவர் ஆக தாய் – அயோ:14 124/1
குரவர் நம் குலத்து உள்ளவர் அவன் கொல குறைந்தார் – யுத்1:3 50/2

TOP


குரவர்-தம்மை (1)

மக்களை குரவர்-தம்மை மாதரை மற்றுளோரை – யுத்2:16 138/1

TOP


குரவர்கள் (1)

நம் குல குரவர்கள் நவையின் நீங்கினார் – அயோ:1 16/1

TOP


குரவரே (1)

குரவரே என பெரிது கோடியால் – அயோ:14 104/4

TOP


குரவரை (2)

குரவரை மகளிரை வாளின் கொன்றுளோன் – அயோ:11 97/1
மிகை உறு குரவரை உலகின் வேந்தனை – யுத்1:4 60/2

TOP


குரவரோடும் (1)

ஆவினை குரவரோடும் அரு மறை முனிவர்-தம்மை – யுத்4-மிகை:41 62/1

TOP


குரவை (2)

கன்று உறக்கும் குரவை கடைசியர் – பால:2 34/2
கள் இசை அரக்கர் மாதர் களி இடும் குரவை காண்பார் – சுந்:2 36/4

TOP


குரவைகள் (1)

குண்டலம் வெயில் வீச குரவைகள் புரிவாரும் – பால:23 28/3

TOP


குரவையில் (1)

குண்டலம் திரு வில் வீச குரவையில் குழறுவாரும் – சுந்:2 186/4

TOP


குரவோடும் (1)

பூ அலர் குரவோடும் புடை தவழ் பிடவு ஈனும் – அயோ:9 7/1

TOP


குரன் (1)

குரன் நெரிந்தவும் கொடும் கழுத்து ஒடிந்தவும் குதிரை – சுந்:11 30/4

TOP


குரா (2)

குரா அரும்பு அனைய கூர் வாள் எயிற்று வெம் குருளை நாகம் – கிட்:10 58/1
குரா வரும் குழலி நீ குறித்த நாளினே – சுந்:5 74/1

TOP


குராவரும் (1)

குராவரும் சேனை எல்லாம் கொன்றிட கொற்றம் கொண்டு – யுத்4-மிகை:41 147/3

TOP


குரி (1)

குரி_இனம் பெடையோடும் துயில்வ கூட்டினுள் – கிட்:10 86/4

TOP


குரி_இனம் (1)

குரி_இனம் பெடையோடும் துயில்வ கூட்டினுள் – கிட்:10 86/4

TOP


குரிசல் (1)

கொழுந்து என நின்ற அ குரிசல் வீரனை – ஆரண்:3 9/2

TOP


குரிசில் (32)

கொடி உலாம் மருங்குல் நல்லார் குழாத்து ஒரு குரிசில் நின்றான் – பால:18 13/2
இளைய பைம் குரிசில் வந்து அடி பணிந்து எழுதலும் – பால-மிகை:20 1/1
கொற்ற நீள் புயம் நிமிர்த்தருளும் அ குரிசில் பின் – பால-மிகை:20 2/2
வன் திண் சிலை நம் குரிசில் வருமே வருமே என்றான் – அயோ:4 70/4
ஏவிய குரிசில் பின் யாவர் ஏகிலார் – அயோ:5 1/1
செவ்விய குரிசில் கூற தேர் வலான் செப்புவான் அ – அயோ:5 19/1
கோதை வில் குரிசில் அன்னான் கூறிய கொள்கை கேட்டான் – அயோ:8 17/1
கூற்று உறழ் வரி சிலை குரிசில் கூறுவான் – அயோ:11 56/4
தாள் உறு குரிசில் அ தாய் சொல் கேட்டலும் – அயோ:11 95/1
வந்தன வரம்பு_இல் நாவாய் வரி சிலை குரிசில் மைந்த – அயோ:13 47/1
கொற்ற தார் குரிசில் இவர் ஆர் என்று குகன் வினவ கோக்கள் வைகும் – அயோ:13 64/2
குன்று அனைய திரு நெடும் தோள் குகன் என்பான் இ நின்ற குரிசில் என்றான் – அயோ:13 65/4
கொடுமையால் அளந்தாளை ஆர் இவர் என்று உரை என்ன குரிசில் கூறும் – அயோ:13 68/4
கொற்ற குரிசில் முகம் நோக்கி கோ மலரோன் – அயோ:14 67/3
சிந்திய குரிசில் அ செம்மல் சேந்த கண் – அயோ:14 82/3
எண் உடை குரிசில் எண்ணி இளையோய் இவனை இ – ஆரண்:1 43/3
மு தலை குரிசில் பொன் முடியன் முக்கணான் – ஆரண்:7 112/2
மாற்றம் அஃது உரைத்தலோடும் வரி சிலை குரிசில் மைந்தன் – கிட்:2 17/1
வில்லினாய் இவனை போலாம் கவி குல குரிசில் வீரன் – கிட்:2 34/3
குண்டலம் அலம்புகின்ற குவவு தோள் குரிசில் திங்கள் – கிட்:7 146/2
பொன் அடி வணங்கி மற்று அ புகழ் உடை குரிசில் போனான் – கிட்:9 27/2
குளிர்ந்தது அ குரிசில் வால் என்பு கூரவே – சுந்:12 123/4
வன் திறல் அரசு இளம் குரிசில் மைந்தனை – சுந்-மிகை:14 33/2
கொய்தனன் அகற்றி ஆர்க்கும் அரக்கனை குரிசில் கோபம் – யுத்2:18 192/2
அருளுடை குரிசில் வாளி அந்தரம் எங்கும் தாம் ஆய் – யுத்3:22 144/1
குன்று தாங்கி அ குரிசில் போயினான் – யுத்3:24 116/4
பின் இணை குரிசில் தன்னை பெரும் கையால் வாங்கி வீங்கும் – யுத்4:41 119/1
குன்று உறழ் வரி சிலை குரிசில் எம்பிரான் – யுத்4-மிகை:41 226/1
குனி சிலை குரிசில் செய்தது இற்று என குணிக்கலுற்றாம் – யுத்4-மிகை:41 261/4
வனை கழல் குரிசில் முந்தி மாதவன் தாளில் வீழ்ந்தான் – யுத்4-மிகை:41 277/4
வீடண குரிசில் மற்றை வெம் கதிர் சிறுவன் வெற்றி – யுத்4-மிகை:42 2/1
தேன் இமிர் அலங்கல் பைம் தார் வீடண குரிசில் செய்ய – யுத்4-மிகை:42 44/3

TOP


குரிசில்-தன் (1)

புலம்பு உறு குரிசில்-தன் புலர்வு நோக்கினாள் – அயோ:11 93/1

TOP


குரிசில்-தானும் (1)

செவ்விய குரிசில்-தானும் சென்றனன் நியமம் செய்வான் – பால-மிகை:11 40/2

TOP


குரிசில்கள் (1)

குரிசில்கள் நின்னோடு ஒப்பார் இல்லை யான் குறித்த போரும் – பால:24 31/3

TOP


குரிசிலது (1)

குரிசிலது ஏவலால் அ குரகத தேர் வலானும் – அயோ:13 48/1

TOP


குரிசிலர் (1)

செஞ்செ வேலவர் செறி சிலை குரிசிலர் இருண்ட – கிட்:10 44/1

TOP


குரிசிலுக்கு (1)

மு தலை குரிசிலுக்கு அன்று முக்கணான் – ஆரண்-மிகை:7 2/3

TOP


குரிசிலும் (5)

வண்ண வெம் சிலை குரிசிலும் மருங்கு இனி திருப்ப – அயோ:1 49/2
குரிசிலும் தம்பியை கூவி கொண்டலின் – அயோ:12 21/1
வன் திறல் குரிசிலும் முனிவு மாறினான் – சுந்-மிகை:14 38/1
கொன்று எமை காத்தி என்றான் குரிசிலும் கோறலுற்றான் – யுத்1-மிகை:7 1/4
வானரேசனும் வீடண குரிசிலும் மற்றை – யுத்4:41 39/1

TOP


குரிசிலே (2)

கோள் அவாவு அரி ஏறு அன்ன குரிசிலே கொள்ள நோக்காய் – யுத்1:10 18/1
குனியும் வார் சிலை குரிசிலே என் இனி குணிப்பாம் – யுத்4:41 41/4

TOP


குரிசிலை (5)

விட்டிலர் குரிசிலை வேந்தர் வேறுளோர் – அயோ:5 8/4
சுந்தர குரிசிலை மரபின் சுற்றினார் – அயோ:12 2/4
முற்றிய குரிசிலை முழங்கு தானையின் – யுத்1:4 34/1
கோட்டு வார் சிலை குரிசிலை அமரர்-தம் குழாங்கள் – யுத்4:40 120/1
குரிசிலை வயந்தன்-தன்னை தேடியே கொணர்க அன்றேல் – யுத்4-மிகை:41 10/3

TOP


குரிசிலோடு (1)

அங்கத குரிசிலோடு அடு சினத்து உழவர் ஆம் – கிட்:13 74/1

TOP


குரிசிற்கும் (1)

கொம்பினை காணும்-தோறும் குரிசிற்கும் அன்னதே ஆம் – பால:13 43/2

TOP


குரீஇ (3)

கொல் கொள் வேல் கணார் குரீஇ இனத்து எறி குருவிந்த – அயோ:10 17/3
குன்றின் வீழ் குரீஇ குழாத்தின் குழாம் கொடு குதித்து கூடி – யுத்2:16 178/1
பொன்னின் மால் வரை குரீஇ இனம் மொய்ப்பது போல – யுத்3:22 167/3

TOP


குரீஇயின் (1)

கூட்டின் உய்க்கும் குரீஇயின் குழாம்-அரோ – பால:2 27/4

TOP


குரு (10)

குரு மணி சிவிகை-தன் மேல் கொண்டலின் மின் இது என்ன – பால:14 64/3
வன் திறல் சுரர் குரு வாழ்த்து எடுப்பவே – பால-மிகை:5 13/4
குரு மணி பூண் அரசிளங்கோளரி – அயோ:11 37/1
கன்னியை அழி செய கருதினோன் குரு
பன்னியை நோக்கினோன் பருகினோன் நறை – அயோ:11 107/1,2
வகையினை குரு முறை மரபின் வஞ்சியா – ஆரண்-மிகை:10 11/3
குழவி ஞாயிறு குன்று இவர்ந்தனையன குரு மணி நெடு மோலி – சுந்:2 205/1
குரு நிறத்து ஒரு தனி கொண்டல் ஊழியான் – சுந்:3 59/3
குரு மணி மகுட கோடி முடி தலை குலுங்கும் வண்ணம் – சுந்:7 1/3
கூலம் ஆம் என என்புற குளிர்ந்தது அ குரு மணி திரு மேனி – யுத்1:3 86/4
குரு மணி திரு மேனியும் மனம் என குலைந்தான் – யுத்3:22 195/2

TOP


குருக்கள் (3)

கொற்ற வேல் கனை கழல் குருக்கள் கூறினார் – அயோ-மிகை:1 9/4
புத்திரர் குருக்கள் நின் பொரு_இல் கேண்மையர் – யுத்1:4 11/1
குருக்கள் என் முனிவர்தாம் என் வேதத்தின் கொள்கைதான் என் – யுத்3:26 65/2

TOP


குருக்களே (1)

சோனகேசர் துருக்கர் குருக்களே – பால:21 47/4

TOP


குருக்களை (2)

குருக்களை இகழ்தலின் அன்று கூறிய – அயோ:11 62/1
குருக்களை இகழ்வோர் கொண்ட குல_மகள் ஒழிய தங்கள் – யுத்4-மிகை:41 66/1

TOP


குருக்களோடு (1)

குருக்களோடு கற்று ஓதுவது அவன் பெரும் கொற்றம் – யுத்1:3 10/2

TOP


குருகின் (1)

இருந்த குருகின் பெடை பிரிந்தவர்கள் என்ன – கிட்:10 77/4

TOP


குருகு (4)

பருவ மேகத்தின் அருகு உற குருகு இனம் பறப்ப – கிட்:10 41/2
குருகு உறங்கும் குயிலும் துயிலுமால் – கிட்:15 41/4
வரும் திசை நோக்கி ஓர் மழலை வெண் குருகு
இருந்தது கண்டு நின்று இரக்கம் எய்தினான் – யுத்1:4 29/3,4
பெரு வலி வய குருகு இரண்டும் பேர்கில – யுத்1:4 30/2

TOP


குருகை (1)

குருகை நாதன் குரை கழல் காப்பதே – பால-மிகை:0 9/4

TOP


குருசில் (2)

குன்று போல் குணத்தான் எதிர் கோசலை குருசில்
இன்று யான் செயும் பணி என்-கொல் பணி என இசைத்தான் – பால:8 47/3,4
குருசில் சிந்தையை மனக்கொண்ட கொற்ற வெண்குடையான் – அயோ:1 70/1

TOP


குருடர் (1)

கோல் பிடித்து ஒழுகுறு குருடர் கூட்டம்-போல் – யுத்2:18 98/3

TOP


குருடு (1)

குருடு ஈங்கு இது என்ன குறிக்கொண்டு கண்ணோட்டம் குன்றி – ஆரண்:10 139/3

TOP


குருத்து (1)

குருத்து எழுகின்ற நீல கொண்டல் உண்டாட்டம் கொண்டான் – ஆரண்:6 44/2

TOP


குருதி (154)

பொடி உடை கானம் எங்கும் குருதி_நீர் பொங்க வீழ்ந்த – பால:7 51/1
ஊன்றிய பகழி வாயூடு ஒழுகிய குருதி வெள்ளம் – பால:7 52/2
வடித்த வெம் குருதி வேல் விழிக்கும் மாதர் மெய் – பால:19 22/3
புண் கீறிய குருதி புனல் பொழிகின்றன புரைய – பால:24 9/3
குருதி புனல் அதனில் புக முழுகி தனி குடைவான் – பால:24 13/4
தூ எழு குருதி வெள்ள துறையிடை முறையின் எந்தைக்கு – பால:24 33/3
குருதி வாள் என செ அரி பரந்த கண் குயிலே – அயோ:10 3/1
குடர் எலாம் திரைத்தன குருதி ஆறுகள் – அயோ:14 30/3
அருவி பாயும் வரை போல் குருதி ஆறு பெருகி – ஆரண்:1 33/3
ஊற்றும் மிக்க நீர் அருவியின் ஒழுகிய குருதி
சேற்று வெள்ளத்துள் திரிபவள் தேவரும் இரிய – ஆரண்:6 92/1,2
குருதி மா மழை சொரிந்தன மேகங்கள் குமுறி – ஆரண்:7 69/1
சூடு கொண்டன என தொடர் குருதி மீ தோன்ற – ஆரண்:7 80/2
புண் மேலன குருதி பொழி திரை ஆறுகள் பொங்க – ஆரண்:7 91/3
குழை தாழ் திரை குருதி கடல் குளித்தார் சிலர் கொலை வாய் – ஆரண்:7 94/3
இலங்கையின் உற்ற அ குருதி ஆறு-அரோ – ஆரண்:7 125/4
குருதி நீரிடை வார் கழல் கொழும் குடர் தொடக்க – ஆரண்:7 135/4
நீந்தினார் நெடும் குருதி அம் கடல் புக்கு நிலையார் – ஆரண்:7 137/4
அருவி ஓடின என அழி குருதி ஆறு ஒழுக – ஆரண்:8 10/3
ஒடுங்கல் இல் நிண குருதி ஓதம் அதில் உள்ளான் – ஆரண்:9 8/3
பொங்கு குருதி புணரியுள் புகையும் நெஞ்சன் – ஆரண்:9 9/2
பொங்கு வெம் குருதி புரண்டாள்-அரோ – ஆரண்:9 29/4
அம் சிறை குருதி ஆறு அழிந்து சோரவும் – ஆரண்:13 58/1
உடலுள் நாட்டிய குருதி அம் பரவையின் உம்பர் – ஆரண்:13 92/3
கைகள் அற்று வெம் குருதி ஆறு ஒழுகிய கவந்தன் – ஆரண்:15 37/1
இவர்தலும் குருதி பட்டு இசை-தொறும் திசை-தொறும் – கிட்:5 12/2
பொங்கு வெம் குருதி போர்ப்ப புரி குழல் சிவப்ப பொன் தோள் – கிட்:8 2/2
கூடு உறை நீக்கிய குருதி வாட்களும் – கிட்:10 9/2
உகல்_அரும் குருதி கக்கி உள்ளுற நெரிந்த ஊழின் – சுந்:1 4/2
ஓதிய குன்றம் கீண்டு குருதி நீர் சொரிவது ஒத்த – சுந்:1 9/4
செம் குருதி அன்ன செறி குஞ்சியர் சினத்தோர் – சுந்:2 68/3
விழுந்தாள் நொந்தாள் வெம் குருதி செம்புனல் வெள்ளத்து – சுந்:2 90/1
நச்சு என கொடிய நாக கள்ளொடு குருதி நக்கி – சுந்:2 187/1
வல் அரக்கன்-தனை பற்றி வாயாறு குருதி உக – சுந்:2 228/1
வாய் வழி குருதி சோர குத்தி வான் சிறையில் வைத்த – சுந்:3 131/2
திரை உறு குருதி யாறு ஈர்ப்ப செல்வன – சுந்:5 58/2
நீல் நிற அரக்கர்-தம் குருதி நீத்தம் நீர் – சுந்:5 63/1
சொரிவன பல என மண் தோய் துறை பொரு குருதி சொரிந்தார் – சுந்:7 25/2
குறை உயிர் சிதற நெரிந்தார் குடரொடு குருதி குழைந்தார் – சுந்:7 26/3
தொடையொடு முதுகு துணிந்தார் சுழிபடு குருதி சொரிந்தார் – சுந்:7 27/2
உதைபட உரனும் நெரிந்தார் உயிரொடு குருதி உமிழ்ந்தார் – சுந்:7 28/4
ஆறு போல் வரும் குருதி அ அனுமனால் அலைப்புண்டு – சுந்:7 39/3
குருதி சாறு என பாய்வது குரை கடல் கூனின் – சுந்:7 40/4
வெவ் வழி குருதி வெள்ளம் புடை மிடைந்து உயர்ந்து வீங்க – சுந்:8 19/3
உக்கன குருதி அம் பெரும் திரை உருட்டி – சுந்:8 39/3
ஆற்று குருதி நிணத்தோடு அடுத்த அள்ளல் பெரும் கொள்ளை – சுந்:8 42/2
விரிந்த குருதி பேராறு ஈர்த்து மனைகள்-தொறும் வீச – சுந்:8 49/2
ஊரின் வெம் குருதி ஆறு ஈர்ப்ப ஓடின – சுந்:9 42/4
வீங்கின மேகம் எங்கும் குருதி நீர் துள்ளி வீழ்ப்ப – சுந்:10 16/3
அள்ளப்பட்டு அழி குருதி பொரு புனல் ஆறாக படி சேறு ஆக – சுந்:10 28/2
இலை குலாம் பூணினானும் இரும் பிண குருதி ஈரத்து – சுந்:11 15/1
தாருகன் குருதி அன்ன குருதியில் தனி மா சீயம் – சுந்:11 20/1
நீர் உக குருதி சிந்த நெருப்பு உக உயிர்த்து நின்றான் – சுந்:11 20/4
ஆர மால் வரை அருவியின் அழி கொழும் குருதி
சோர நின்று உடல் துளங்கினன் அமரரை தொலைத்தான் – சுந்:11 48/3,4
வாய் வழி குருதி சோர மணி கையால் மலங்க மோதி – சுந்-மிகை:14 15/1
செம்பு ஒத்த குருதி தேக்கி உடலையும் தின்பென் என்றான் – யுத்1:3 125/4
மீ எழு குருதி பொங்க வெயில் விரி வயிர மார்பு – யுத்1:3 153/3
குருதி வெம் கனல் உமிழ்கின்ற கண்ணினன் கொடுத்தான் – யுத்1:6 12/4
சிந்தி ஓடிய குருதி வெம் கனலொடு செறிய – யுத்1:6 23/1
குணிப்ப_அரும் கொடும் பகழிகள் குருதி வாய் மடுப்ப – யுத்1:6 25/1
தூ நெடும் குருதி வேல் அவுணர் துஞ்சினார் – யுத்1:6 40/3
குகை பொழி புது குருதி கைக்கொடு குடித்தான் – யுத்1:12 12/4
தூ அணை குருதி செக்கர் சுவடு உற பொலிந்த தோளான் – யுத்1:13 9/2
கிழியவே குருதி ஓதம் கிளர்ந்த போல் கிளர்ந்தது அம்மா – யுத்1-மிகை:3 27/4
பொங்கு வெம் குருதி புனல் செக்கர் முன் – யுத்2:15 29/2
கொன் நிற குருதி குடை புட்களின் – யுத்2:15 30/1
புண் திறந்து குருதி பொழிந்து உக – யுத்2:15 59/3
குருதி வாய்-நின்று ஒழுகவும் கூசலன் – யுத்2:15 77/1
நிமிர்ந்தது பரந்தது குருதி நீத்தமே – யுத்2:15 120/4
நெடும் குரம்பு என நிறை குருதி நீத்தமே – யுத்2:15 121/4
பட்டன பகழி எங்கும் பரந்தது குருதி பவ்வம் – யுத்2:15 144/4
செ வழி நீரொடும் குருதி தேக்கினான் – யுத்2:16 94/2
ஆள் அழி குருதி வெள்ளத்து அழுந்தின கவிகள் அம் பொன் – யுத்2:16 169/3
குல கயங்களில் குளித்தன குடித்தன குருதி – யுத்2:16 205/4
உருக்கினால் அன்ன குருதி நீர் ஆறுகள் ஓட – யுத்2:16 244/4
துரந்து செல்வன குருதி நீர் ஆறுகள்-தோறும் – யுத்2:16 248/3
சொரிந்தன குருதி தாம் இறையும் சோர்ந்திலார் – யுத்2:16 261/4
புன் தலை குருதி நீர் முகத்தை போர்த்தலும் – யுத்2:16 284/2
மீது உறு குருதி யாறு ஒழுகும் மேனியான் – யுத்2:16 291/4
கண் உடை சுழிகளும் குருதி கால்வன – யுத்2:16 292/4
கூறுபட்டதும் கொழும் குருதி கோத்து இழிந்து – யுத்2:16 299/2
கோடு அமைந்த வெம் குருதி நீர் ஆறுகள் சுழி-தொறும் கொணர்ந்து உந்தி – யுத்2:16 316/3
இந்து வெள் எயிறு இமைத்திட குருதி யாறு ஒழுக்கல் கொண்டு எழு செக்கர் – யுத்2:16 342/2
சிந்துர செம் பசும் குருதி திசைகள்-தொறும் திரை ஆறா – யுத்2:16 348/1
உலை-தொறும் குருதி நீர் அருவி ஒத்து உக – யுத்2:18 89/1
மிடல் உடை கவி குலம் குருதி வெள்ள நீர் – யுத்2:18 97/1
கால் பிடித்து ஈர்த்து இழி குருதி கண்ண கண் – யுத்2:18 98/1
பரந்தன குருதி அ பள்ள வெள்ளத்தின் – யுத்2:18 102/4
காரின் தரு குருதி பொரு கடல் நின்றன கடவா – யுத்2:18 145/4
புடை கொண்டு எறி குருதி கடல் புணர்கின்றன பொறி வெம் – யுத்2:18 150/3
வாலி சேய் மேனி-மேலும் மழை பொரு குருதி வாரி – யுத்2:18 199/1
அசும்பு உடை குருதி பாயும் ஆகத்தான் வேகத்தால் அ – யுத்2:18 232/1
பல் உடை பில வாயூடு பசும் பெரும் குருதி பாய – யுத்2:18 234/3
கக்கினர் குருதி வாயால் கண்மணி சிதற காலால் – யுத்2:18 258/3
ஊற்று ஆர் குருதி புனல் பார்_மகள் உண்டிலாளேல் – யுத்2:19 11/2
மண்டு வெம் குருதி ஆறு அம் மறி கடல் மடுத்த மாதோ – யுத்2:19 49/4
தூம்பு உறழ் குருதி மண்ட தொடர் நெடு மரங்கள் சுற்றி – யுத்2:19 57/3
உற்ற செம் குருதி வெள்ளம் உள்ள திரை ஓத வேலையொடும் ஒத்ததால் – யுத்2:19 66/4
ஆகம் எங்கும் வெளி ஆக வெம் குருதி ஆறு பாய அனல் அஞ்சு வாய் – யுத்2:19 84/3
உழைத்தனர் குருதி வெள்ளத்து உலந்ததும் உலப்பிற்று அன்றே – யுத்2:19 88/2
மறைந்தன குருதி ஓடி மறி கடல் மடுத்திலாத – யுத்2:19 98/4
கல் கொண்டு ஆர் கிரியின் நாலும் அருவி-போல் குருதி கண்டார் – யுத்2:19 116/3
வாளிவாய்-தோறும் வந்து பொடித்தன குருதி வாரி – யுத்2:19 118/4
வாயிடை நெருப்பு கால உடல் நெடும் குருதி வார – யுத்2:19 121/1
நிலைத்திலர் உலைந்து சாய்ந்தார் நிமிர்ந்தது குருதி நீத்தம் – யுத்2:19 197/4
இடை உறு குருதி வெள்ளத்து எறி கடல் எழு நீர் பொங்கி – யுத்2:19 219/2
பிண பெரும் குன்றினூடும் குருதி நீர் பெருக்கினூடும் – யுத்2:19 220/1
ஏ உண்ட பகு வாயோடும் குருதி நீர் இழிய நின்றான் – யுத்2:19 231/1
கொலை நக படையின் கீறி குருதி வாய்மடுத்து கொள்ளும் – யுத்2-மிகை:16 27/4
குருதி வாய் பொழிய குத்தி சிலவரை குமைக்கும் கூவி – யுத்2-மிகை:16 29/2
நாசியும் செவியும் வெம் குருதி நான்றவே – யுத்2-மிகை:16 45/4
ஆனவர் உடலம் முற்றும் அழித்தனன் குருதி பொங்க – யுத்2-மிகை:18 24/3
கோத்து ஓட நெடும் குருதி புனல் திண் – யுத்3:20 93/3
புயல் பட குருதி வீசி படியிடை புரள்தலோடும் – யுத்3:21 31/2
ஈர்க்கின்ற குருதி ஆற்றின் யானையின் பிணத்தை நோக்கும் – யுத்3:22 31/4
வெடி படு கடல் நிகர் குருதி வெள்ளத்தில் – யுத்3:22 53/3
சோர் பெரும் குருதி சோர துளங்குவான் தேறா-முன்னம் – யுத்3:22 130/2
குடித்து நின்று உமிழ்வான் என்ன கக்கினன் குருதி வெள்ளம் – யுத்3:22 136/4
பேன வெண் குடைய ஆய குருதி பேர் ஆறு கண்டான் – யுத்3:22 142/4
மெய் உற குருதி தாரை விசும்பு உற விளங்கி நின்றது – யுத்3:22 145/2
தழி கொண்ட குருதி வேலை தாவுவான் தனி பேர் அண்டம் – யுத்3:22 148/2
கொம்பு பல்லொடு கரிய வெள்ளாட்டு இரும் குருதி
வெம்பு வெம் தசை முறையின் இட்டு எண்ணெயால் வேட்டான் – யுத்3:22 160/3,4
முருக்கின் கானகம் ஆம் என குருதி நீர் மூட – யுத்3:22 170/2
துவள பாரிடை கிடந்தனர் குருதி நீர் சுற்றி – யுத்3:22 178/2
முழுகுவர் குருதி வாள் கண் முகிழ்த்து இடை மூரி போவர் – யுத்3:25 13/4
சேறு ஆர் குருதி கடலில் திடராய் – யுத்3:27 31/3
படு நீள் குருதி படர்கின்றனவால் – யுத்3:27 37/2
அங்கு அடங்கலும் படர் குருதி ஆழியின் – யுத்3:27 48/3
குருதி புனல் சொரிய குணம் குணிப்பு இல்லவன் குண-பால் – யுத்3:27 121/1
குறைந்தனன் இருண்ட மேக குழாத்திடை குருதி கொண்மூ – யுத்3:28 42/2
சீதரோத குருதி திரை ஒரீஇ – யுத்3:29 1/3
கோ இயல் கோயில் புக்கான் குருதி நீர் குமிழி கண்ணான் – யுத்3:29 43/4
குருதி பெற்றிலரேல் கடல் ஏழையும் குடிப்பார் – யுத்3:30 20/3
சென்று மற்றவர் சில் உடல் குருதி நீர் தேக்கி – யுத்3:30 52/2
ஒட்டார் உடல் குருதி குளித்து எழுந்தானையும் ஒத்தான் – யுத்3:31 108/4
துப்பு-போல் குருதி புனல் சுற்றலால் – யுத்3:31 135/3
பள்ளமொடு மேடு தெரியாத-வகை சோர் குருதி பம்பி எழலும் – யுத்3:31 144/2
தலையும் உடலும் இடை தழுவு தவழ் குருதி
அலையும் அரியது ஒரு திசையும் இலது அணுக – யுத்3:31 156/3,4
நறவ குருதி கடல் வீழ் நகை வாள் – யுத்3:31 200/2
பாம குருதி படிகின்ற படை – யுத்3:31 201/2
நெடும் திரை பரவை மீது நிறைந்தது குருதி நீத்தம் – யுத்3-மிகை:21 5/4
அலை பொரும் குருதி என்னும் அளக்கரை அமைய நோக்கும் – யுத்3-மிகை:22 3/4
பள்ளம் இன்றி படும் குருதி கடல் – யுத்3-மிகை:31 31/3
சுற்றும் மேகத்தை தொத்திய குருதி நீர் துளிப்ப – யுத்4:32 8/3
மொய்க்க சென்றார் மொய் குருதி தாரைகள் முட்ட – யுத்4:33 18/2
வான் நனைய மண் நனைய வளர்ந்து எழுந்த பெரும் குருதி மகர வேலை – யுத்4:33 20/1
கரை பொருது கடல் மடுக்கும் கடும் குருதி பேர் ஆறு காண்-மின் காண்-மின் – யுத்4:33 21/4
களிறு ஈர்த்து புக மண்டும் கடும் குருதி தடம் சுழிகள் காண்-மின் காண்-மின் – யுத்4:33 24/4
அமிழ் பெரும் குருதி வெள்ளம் ஆற்று வாய்முகத்தின் தேக்கி – யுத்4:34 22/3
குருதி செம் கண் தீ உக ஞாலம் குலைவு எய்த – யுத்4:37 137/4
தேர் குன்ற இராவணன்-தன் செழும் குருதி பெரும் பரவை திரை-மேல் சென்று – யுத்4:37 198/3
போர் நின்ற விழி-நின்றும் பொறி-நின்று புகையோடும் குருதி பொங்க – யுத்4:37 199/3
குடல் குறைத்து குருதி குடித்து இவர் – யுத்4:40 20/1
பொங்கிய குருதி வெள்ளம் பொலிந்து எழு கடலில் போக – யுத்4-மிகை:37 3/1
குருதி கொப்பளிக்கும் வேலான் கொடி மதில் அயோத்தி மேவ – யுத்4-மிகை:42 1/2

TOP


குருதி-தன்னால் (1)

தேர்த்து ஊறும் குருதி-தன்னால் என்றனன் எயிறு தின்னா – யுத்1:13 8/4

TOP


குருதி-தன்னொடும் (1)

தன் தலை பொழிதரு குருதி-தன்னொடும்
குன்று என பணிந்தனன் இரு கை கூப்பியே – சுந்-மிகை:14 20/3,4

TOP


குருதி_நீர் (1)

பொடி உடை கானம் எங்கும் குருதி_நீர் பொங்க வீழ்ந்த – பால:7 51/1

TOP


குருதிகள் (6)

அனுமனும் அவர் விடு படையால் அவர் உடல் குருதிகள் எழவே – சுந்-மிகை:7 4/1
உறு மாருதி உடல் உக வெம் குருதிகள் ஒழியாது அவனொடு மலைவுற்றான் – சுந்-மிகை:10 6/4
துரக்க மாருதி உடல் உறு குருதிகள் சொரிந்த – யுத்2-மிகை:15 37/2
கொற்றவன் விடு கணை முடுகி அவன் உடல் பொதி குருதிகள் பருகின கொண்டு – யுத்3:28 23/2
போய் விளித்த குருதிகள் பொங்கு உடல் – யுத்3:31 133/2
பயில் விரி குருதிகள் பருகிட வெயிலொடு – யுத்4:37 85/2

TOP


குருதிய (2)

முட்டிய குருதிய குரங்கின் மொய் உடல் – யுத்2:19 42/2
கடல் நெடும் குருதிய கனலி காலுறு – யுத்3:20 47/3

TOP


குருதியாய் (1)

தத்து நீர் கடல் முழுவதும் குருதியாய் தயங்க – யுத்3:20 54/1

TOP


குருதியால் (6)

வீழி வெம் குருதியால் அலைந்த வேலைகள் – அயோ:14 34/3
தாழ் இரும் குருதியால் தரங்க வேலைகள் – சுந்:5 54/3
அன்ன மா நகர் அவிந்தது அ குருதியால் அன்று – யுத்1:5 65/4
குடைந்து வையகம் புக்குற தேக்கிய குருதியால் குடர் சோர – யுத்2:16 314/2
இ கணத்து மானிடவர் ஈர குருதியால்
மு கை புனல் உகுப்பென் எம்பிக்கு என முனியா – யுத்2:17 91/2,3
போர் செய்த குருதியால் புகழின் பூணினாய் – யுத்2:19 30/4

TOP


குருதியான் (1)

கொண்டு எழுந்தனன் விழுந்து இழி கொழும் குருதியான் – ஆரண்:1 35/4

TOP


குருதியில் (7)

சிவந்த பாய்ந்த வெம் குருதியில் திருகிய சினத்தால் – ஆரண்:7 86/2
தாருகன் குருதி அன்ன குருதியில் தனி மா சீயம் – சுந்:11 20/1
தாழி ஒத்த வெம் குருதியில் மிதப்பன தலைகள் – யுத்2:16 213/4
துடித்தன குருதியில் துரக ராசியே – யுத்2:18 91/4
சேயிரும் குருதியில் திரிவ சோர்வு இல – யுத்3:20 46/2
சுடருடை பெரும் குருதியில் பாம்பு என சுமந்த – யுத்3:22 194/2
வேலை ஏழ் அன்ன குருதியில் தோன்றிய வீரர் – யுத்3:30 26/2

TOP


குருதியின் (15)

புவித்தலம் குருதியின் புணரி ஆக்கினன் – பால:8 40/3
நிவந்த வான் குருதியின் நீத்தம் நீந்தி மெய் – அயோ:14 33/1
அலை மிதந்தன குருதியின் பெரும் கடல் அரக்கர் – ஆரண்:7 83/1
முடைத்த வெம் குருதியின் கடலில் மூழ்கினார் – ஆரண்:7 102/4
ஈர்த்து எழுந்தன குருதியின் பெரு நதி இராமன் – ஆரண்:8 13/2
புண் தொடர் குருதியின் பொழியுமால் மழை – சுந்:3 47/2
புண் தாழ் குருதியின் வெள்ளத்து உயிர் கொடு புக்கார் சிலர் சிலர் பொதி பேயின் – சுந்:10 39/1
வழிந்திடு குருதியின் வதனம் நோக்கியே – சுந்-மிகை:14 21/3
எல்லை_அற்ற செம் குருதியின் ஈர்ப்புண்ட அல்லால் – யுத்2:16 212/3
சுற்றிய குருதியின் செக்கர் சூழ்ந்து எழ – யுத்2:16 283/1
பசும் படு குருதியின் பண்டு சேறுபட்டு – யுத்2:18 87/1
போர்முக குருதியின் புணரி புக்கன – யுத்2:18 107/3
செம் பெரும் குருதியின் திகழ்ந்த செம் கண் மீன் – யுத்3:22 52/1
அலங்கு பல் மணி கதிரன குருதியின் அழுந்தி – யுத்3:22 56/1
மே வியம் படை படப்படர் குருதியின் வீழ்ந்த – யுத்4:32 9/3

TOP


குருதியின்கண்ணன் (2)

குருதியின்கண்ணன் வண்ண கொடி நெடும் தேரன் கோடை – யுத்3:21 32/1
கரன் மகன் பட்டவாறும் குருதியின்கண்ணன் காலின் – யுத்3:22 1/1

TOP


குருதியினொடு (1)

செங்கை தாங்கிய சிரத்தொடும் கண்ணின் நீர் குருதியினொடு தேக்கி – யுத்2:16 323/3

TOP


குருதியும் (3)

கண்ட கண் கனலும் நீரும் குருதியும் கால மாலை – கிட்:7 146/1
மூளையும் தசையும் என்பும் குருதியும் நிணமும் மூரி – யுத்2:16 169/1
ஆனையின் குருதியும் அரக்கர் சோரியும் – யுத்2:18 111/1

TOP


குருதியே (4)

புண் கிழித்திட எழும் குருதியே போலுமே – பால:7 10/4
பூட்டிய கையர் வாயால் குருதியே பொழிகின்றாரை – யுத்1:9 26/3
குடித்து உமிழ்ந்து என கக்க குருதியே – யுத்2:15 76/4
புறத்தின் ஓடினர் ஓடின குருதியே போல – யுத்2:16 222/4

TOP


குருதியொடு (2)

செம் தாரை குருதியொடு செழு நிலத்தை சேறு ஆக்கி – ஆரண்:6 107/2
உழக்கினான் தசை தோல் எலும்பு எனும் இவை குருதியொடு ஒன்றாக – யுத்2:16 340/4

TOP


குருதியோடு (1)

ஊற்றுறு குருதியோடு உயிரும் உண்குவார் – யுத்1:5 21/4

TOP


குருதியோடும் (1)

என்பு உற கிழிந்த புண்ணின் இழி பெரும் குருதியோடும்
புன் புலத்து அரக்கன் தன்னை தீண்டிய புன்மை போக – யுத்1:12 34/1,2

TOP


குருந்து (1)

குயில் இரங்கின குருந்து_இனம் அரும்பின முருந்தம் – அயோ:9 45/4

TOP


குருந்து_இனம் (1)

குயில் இரங்கின குருந்து_இனம் அரும்பின முருந்தம் – அயோ:9 45/4

TOP


குருந்தொடு (1)

உறியொடு வாரி உண்டு குருந்தொடு மருதம் உந்தி – பால:1 15/2

TOP


குரும்பை (4)

வஞ்சி போல் மருங்குல் குரும்பை போல் கொங்கை வாங்கு வேய் வைத்த மென் பணை தோள் – பால:3 9/2
கொம்பர் குரும்பை குலம் கொண்டது திங்கள் தாங்கி – ஆரண்:10 142/3
குரும்பை நீர் முரஞ்சும் சோலை குலிந்தமும் புறத்து கொண்டார் – கிட்:15 31/4
குரும்பை அம் கொங்கை நாகர் கோதையர் இயக்கர் கோது இல் – யுத்3:25 2/2

TOP


குரும்பைகள் (1)

குரும்பைகள் பொரும் செவிலி மங்கையர் குறங்கில் – அயோ:5 11/2

TOP


குரும்பையை (1)

குரும்பையை புடைக்கின்றாள் போல் கைகளால் முலை-மேல் கொட்டி – யுத்3:29 44/2

TOP


குருவி (3)

இழை புரையும் தாம்பிரை ஊர்_குருவி சிவல் காடை பல பிறவும் ஈன்றாள் – ஆரண்-மிகை:4 3/3
குருவி பாயும் ஓடி மந்தி கோடு பாயும் மாடு எலாம் – கிட்:7 7/4
ஆயோன் நெடும் குருவி குலம் என்னும் சில அம்பால் – யுத்3:27 105/1

TOP


குருவிந்த (1)

கொல் கொள் வேல் கணார் குரீஇ இனத்து எறி குருவிந்த
கற்கள் வானிடை மீன் என வீழ்வன காணாய் – அயோ:10 17/3,4

TOP


குருவிந்தம் (1)

சேண் உய்க்கும் நீலம் சாலம் குருவிந்தம் தெங்கு வெள்ளி – ஆரண்:10 96/3

TOP


குருவின் (2)

குருவின் வாசகம் கொண்டு கொற்றவன் – பால:6 17/1
மந்திர இமையவர் குருவின் வாய் மொழி – ஆரண்:13 110/3

TOP


குருவும் (1)

இந்திர குருவும் அன்னார் எனையவர் என்ன நின்ற – யுத்4:42 11/1

TOP


குருவை (3)

தன் துணை குருவை நண்ணி தனுவொடும் துறக்கம் எய்த – பால-மிகை:11 25/3
இந்திரற்கு இமையவர் குருவை ஏய்ந்த தன் – அயோ:1 3/3
சிதைவு அகல் காதல் தாயை தந்தையை குருவை தெய்வ – கிட்:11 61/1

TOP


குருள் (1)

மயிர் குருள் ஒழிய பெற்றம் வெளவுவோர் வாய்மை இல்லோர் – யுத்4-மிகை:41 72/4

TOP


குருளை (3)

பேணுதற்கு அரிய கோல குருளை அம் பிடிகள் ஈன்ற – பால:16 7/1
குரா அரும்பு அனைய கூர் வாள் எயிற்று வெம் குருளை நாகம் – கிட்:10 58/1
தும்பியின் இனத்தை எல்லாம் தொலைத்திடும் குருளை மாய – யுத்3-மிகை:29 2/3

TOP


குருளைக்கு (1)

சிங்க குருளைக்கு இடு தீம் சுவை ஊனை நாயின் – அயோ:4 113/1

TOP


குருளையும் (2)

திலக வாள் நுதல் பிடிகளும் குருளையும் செறிந்த – பால:15 7/2
குன்று உறை வய மாவின் குருளையும் இருள் சிந்தி – அயோ:9 10/1

TOP


குருளொடு (1)

எள்ள_அரு மறி குருளொடு அண்டர்கள் இருந்தார் – கிட்:10 81/2

TOP


குரை (21)

குரை செய் வண்டின் குழாம் இரிய கூம்பி சாம்பி குவிந்து உளதால் – பால:10 75/2
குரை கடலை நெடு வரையால் கடைந்து அமுது கொடுத்தானும் – பால:12 6/4
குருகை நாதன் குரை கழல் காப்பதே – பால-மிகை:0 9/4
குறைந்து போயினன் ஒருவன் போய் குரை கடல் குளித்தான் – பால-மிகை:14 2/4
அளம் படு குரை கடல் அகழி ஏழுடை – அயோ-மிகை:1 18/1
கூடி நின்ற அ குரை கடல் வறள்பட குறைத்தான் – ஆரண்:8 12/4
குரை மலர் தட கையால் கடைந்து கொண்டனன் – கிட்:10 96/4
கொண்ட வான் திரை குரை கடல் இடையதாய் குடுமி – சுந்:2 22/1
குறுகின கவசரும் மின் போல் குரை கழல் உரகரும் வன் போர் – சுந்:7 16/1
குருதி சாறு என பாய்வது குரை கடல் கூனின் – சுந்:7 40/4
கோளுறும் சிறையை நீக்கி குரை கழல் வணங்குமாகில் – யுத்1-மிகை:14 1/2
கொண்டு போக போய் குரை கடல் குளித்த அ கொள்கை – யுத்2:15 246/2
கொய்ம் மலர் தொங்கலான் தன் குரை கழல் வணங்கி ஐய – யுத்2:16 49/1
குரை கழல் துணை தோள் இணை பிற மற்றும் கொளலால் – யுத்2:16 220/2
குந்தி வந்தனன் நெடு நிலம் குழி பட குரை கடல் கோத்து ஏற – யுத்2:16 342/4
வாரி குரை கடலில் புக விலகும் நெடு மரத்தால் – யுத்2:18 159/1
குன்றை கொண்டு போய் குரை கடல் இட அற குலைந்தோர் – யுத்3:30 13/3
கூலம் இல் சராசரம் அனைத்தினையும் ஒத்தனர் குரை கடல் எழும் – யுத்3:31 142/3
குன்றுகள் பலவும் சோரி குரை கடல் அனைத்தும் தாவி – யுத்4:32 45/2
படர்ந்தது குரை கடல் பருகும் பண்பது – யுத்4:37 153/2
வெற்றி வீரன் குரை கழல் மேவினான் – யுத்4:38 33/4

TOP


குரைக்க (1)

கூன் சூல் முதிர் இப்பி குரைக்க நிரைத்த பாசி – சுந்-மிகை:1 10/1

TOP


குரைக்கும் (1)

குரைக்கும் வேலையும் மேக குழாங்களும் – யுத்4:37 40/3

TOP


குரைத்த (2)

குரைத்த தேரும் களிறும் குதிரையும் – பால:14 44/1
குரைத்த மேனியொடு உள்ளம் குளிர்ந்ததால் – அயோ:14 5/3

TOP


குரைத்து (1)

குரைத்து எழு விதானத்தோடு தொங்கலும் கொடியும் சங்கும் – கிட்:11 98/3

TOP


குரோதவசை (2)

மானம் உடை குரோதவசை கழுதை மரை ஒட்டை பிற வயிறு வாய்த்தாள் – ஆரண்-மிகை:4 2/4
மதி இளை கந்துருவுடனே குரோதவசை தாம்பிரை ஆம் மட நலார்கள் – ஆரண்-மிகை:4 5/2

TOP


குல (161)

குன்று உடை குல மள்ளர் குழூஉ குரல் – பால:2 32/3
யாணர் எண் திசைக்கும் இருள் அற இமைக்கும் இரவி-தன் குல_முதல் நிருபர் – பால:3 12/2
வாழ் நில குல கொழுந்தை மௌலி சூட்டி அன்னவே – பால:3 25/4
குல கொடி மாதர் வாய் குமுதம் நாறுவ – பால:3 57/2
தூய மா முனிவனை தொழுது தொல் குல
தாயரும் தந்தையும் தவமும் அன்பினால் – பால:5 1/2,3
எம் குல தலைவர்கள் இரவி-தன்னினும் – பால:5 2/1
குன்று அளிக்கும் குல மணி தோள் சம்பரனை குலத்தோடும் தொலைத்து நீ கொண்டு – பால:6 9/3
கொங்கு உறை நறை குல மலர் குழல் துளக்கா – பால:7 27/2
இருந்த குல குமரர்-தமை இரு கண்ணின் முகந்து அழகு பருக நோக்கி – பால:12 2/1
ஆதித்தன் குல முதல்வன் மனுவினை யார் அறியாதார் – பால:12 3/1
பயந்த குல குமரர் இவர் தமக்கு உள்ள பரிசு எல்லாம் – பால:12 15/2
குப்புறற்கு அருமையான குல வரை சாரல் வைகி – பால:16 5/1
குஞ்சி அம் தலத்தும் நீல குல மணி தலத்தும் மாதர் – பால:16 8/3
திண் தேர் அரசன் ஒருவன் குல தேவிமார் தம் – பால:17 21/1
குண்டலம் திரு வில் வீச குல மணி ஆரம் மின்ன – பால:18 9/1
கொடி உளாளோ தனி குடை உளாளோ குல
படி உளாளோ கடற்படை உளாளோ பகர் – பால:20 8/1,2
முனிவரும் குல மன்னரும் மொய்ப்பு அற – பால:21 27/3
திங்கள் தங்கள் குல கொடி சீதை ஆம் – பால:21 51/2
குன்றில் குல மா முழையில் குடிவாழ் – பால:23 7/3
வருவார் உளரோ குல மன்னவரே – பால:23 8/4
வெய்யவன் குல முதல் வேந்தர் மேலவர் – அயோ:1 13/1
நம் குல குரவர்கள் நவையின் நீங்கினார் – அயோ:1 16/1
தம் குல புதல்வரே தரணி தாங்க போய் – அயோ:1 16/2
வெம் குல புலன் கெட வீடு நண்ணினார் – அயோ:1 16/3
நிருப நின் குல மன்னவர் நேமி பண்டு உருட்டி – அயோ:1 34/1
வீர நின் குல மைந்தனை வேதியர் முதலோர் – அயோ:1 38/3
துறத்தி நீ எனும் சொல் சுடும் நின் குல தொல்லோர் – அயோ:1 45/2
மைந்த நம் குல மரபினில் வந்து அருள் வேந்தர் – அயோ:1 63/1
நாளும் நம் குல நாயகன் நறை விரி கமல – அயோ:1 66/2
மனு குல நாயகன் வாயில் முன்னினான் – அயோ:2 12/2
வெயில் முறை குல கதிரவன் முதலிய மேலோர் – அயோ:2 71/1
பரியும் நின் குல புதல்வற்கும் நினக்கும் இ பார் மேல் – அயோ:2 78/3
கொடுத்த பேர் அரசு அவன் குல கோ_மைந்தர்-தமக்கும் – அயோ:2 83/3
கூனி போன பின் குல மலர் குப்பை-நின்று இழிந்தாள் – அயோ:3 1/1
கொடியாள் இன்ன கூறினள் கூற குல வேந்தன் – அயோ:3 39/1
சாய் அடங்க நலம் கலந்து தயங்கு தன் குல நன்மையும் – அயோ:3 57/1
கொய்யுறும் குல மா மலர் குவை-நின்று எழுந்தனர் கூர்மை கூர் – அயோ:3 60/2
குல காவலும் இன்று உனக்கு யான் தர கோடி என்றான் – அயோ:4 124/4
குயின்றன குல மணி நதியின் கூலத்தில் – அயோ:5 9/1
கொன்றைகள் சொரி போதின் குப்பைகள் குல மாலை – அயோ:9 3/3
கொய் குல மலர் மார்ப கூறுவது உளது என்றான் – அயோ:9 29/4
ஓதா நின்ற தொல் குல மன்னன் உணர்வு அப்பால் – அயோ:11 78/1
முன்னை நும் குல முதலுளோர்கள்-தாம் – அயோ:11 115/1
உங்கள் குல தனி நாதற்கு உயிர்_துணைவன் உயர் தோளான் – அயோ:13 25/2
மேய நம் குல தருமம் மேவினேன் – அயோ:14 106/2
கோதையோடும் ஒசி கொம்பு என விழுந்தனள் குல
சீதை சேவல் பிடியுண்ட சிறை அன்னம் அனையாள் – ஆரண்:1 38/3,4
பகலவன் குல மைந்தன் பணிக்கின்றான் – ஆரண்:3 17/4
ஆம் எனல் ஆவது அன்றால் அரும் குல மகளிர்க்கு அம்மா – ஆரண்:6 38/2
வரை அளித்த குல மாட நகர் புகுவேம் இவை தெரிய மனக்கொள் என்றான் – ஆரண்:6 128/4
கொடி துணிந்தன குரகதம் துணிந்தன குல மா – ஆரண்:7 77/3
அம்பு காட்டுதிரோ குல மங்கையர்க்கு அம்மா – ஆரண்:8 5/4
தாக்க அரும் புயத்து உம் குல தலைமகன் தங்கை – ஆரண்:8 6/3
குண்டலங்கள் குல வரையை வலம்வருவான் இரவி கொழும் கதிர் சூழ் கற்றை – ஆரண்:10 3/3
ஆடின குல கிரி அருக்கனும் வெயர்த்தான் – ஆரண்:10 46/3
கூற்றாய் நின்ற குல சனகி குவளை மலர்ந்த தாமரைக்கு – ஆரண்:10 115/2
பிரிந்து உறைதரும் குல பேதைமாரினே – ஆரண்:10 123/4
தயரதன் தொல் குல தனையன் தம்பியோடு – ஆரண்:12 37/1
பாவையும் அதனை கேளா தம் குல பகைஞர் தம்-பால் – ஆரண்:12 84/1
கொம்பு இழை மானின் பின் போய் குல பழி கூட்டி கொண்டீர் – ஆரண்:13 124/2
என் துணை குல மங்கை ஓர் ஏந்து_இழை-தன் – ஆரண்:14 16/2
கொடும் குல பகைஞன் ஆகி கொல்லிய வந்த கூற்றை – கிட்:2 23/3
யார் என விளம்புகேன் நான் எம் குல தலைவற்கு உம்மை – கிட்:2 25/1
வில்லினாய் இவனை போலாம் கவி குல குரிசில் வீரன் – கிட்:2 34/3
முன்னவன் குல பகைஞன் முட்டினான் – கிட்:3 50/3
ஆழி மா நிலம் தாங்கிய அரும் குல கிரிகள் – கிட்:4 3/3
மலை குல மயில் என மடந்தை கூறுவாள் – கிட்:7 23/4
ஐய நுங்கள் அரும் குல கற்பின் அ – கிட்:7 110/1
குணமும் இல்லை குல முதற்கு ஒத்தன – கிட்:7 111/2
குல வரை நேமி குன்றம் என்று வான் உயர்ந்த கோட்டின் – கிட்:7 149/1
காண்டியால் உன்முன் வந்த கவி குல கோனொடு என்றான் – கிட்:11 66/4
கும்பனும் குல சங்கனும் முதலினர் குரங்கின் – கிட்:12 22/1
கோல் அடிப்ப வெரீஇ குல மள்ளர் ஏர் – கிட்:15 40/2
நீயும் நின் தாதையும் நீங்க நின் குல
தாயம் வந்தவரொடும் தனையர் இல்லையால் – கிட்:16 17/1,2
குல பிடிக்கும் ஓர் ஊடல் கொடுக்குமால் – சுந்:2 150/4
கொண்டு போந்தவன் வைத்தது ஓர் உறையுள்-கொல் குல மணி மனைக்கு எல்லாம் – சுந்:2 194/3
நிலம் துடித்தன நெடு வரை துடித்தன நிருதர்-தம் குல மாதர் – சுந்:2 202/1
குழந்தை வெண் மதி குடுமியின் நெடு வரை குலுக்கிய குல தோளை – சுந்:2 207/1
கொன்றானோ கற்பு அழியா குல மகளை கொடும் தொழிலால் – சுந்:2 224/1
கண்டு வரும் என்று இருக்கும் காகுத்தன் கவி_குல_கோன் – சுந்:2 225/1
தன் குல பொறை தன் பொறை என தணிந்தானோ – சுந்:3 16/3
உழை குல தீய மாய உருவு கொண்டு உறுதல் செய்தான் – சுந்:4 74/1
நந்தா விளக்கின் வரும் எம் குல நாதன் வாழும் – சுந்:4 89/2
பொறி குல மலர் பொழிலிடை கடிது போவான் – சுந்:6 1/2
குலைந்து உக இடிந்தன குல கிரிகளோடு – சுந்:6 12/2
மயக்கு இல் பொன் குல வல்லிகள் வாரி நேர் – சுந்:6 38/1
கூற்றினை ஏற்றி அன்ன குல பரி குழுவ குன்றின் – சுந்:8 5/2
உழை குல நோக்கினார்கள் உலந்தவர்க்கு உரிய மாதர் – சுந்:10 14/1
உம் குல தலைவன் தன்னோடு ஒப்பு_இலா உயர்ச்சியோனை – சுந்:12 83/1
கொடு நாவலொடு இரண்டு குல பகை குற்றம் மூன்றும் – சுந்-மிகை:1 13/1
கூசிடாது இலங்கை புக்கு இ குல மலர் சோலையோடு – சுந்-மிகை:7 1/3
பண் மணி குல யானையின் புடை-தொறும் பரந்த – சுந்-மிகை:9 1/1
சிட்டர் செயல் செய்திலை குல சிறுமை செய்தாய் – யுத்1:2 53/1
கோசிக பெயர் உடை குல முனி தலைவன் அ குளிர் மலர் பேர் – யுத்1:2 86/1
கோளொடும் திரிவது என்ன குல மணி கொடும் பூண் மின்ன – யுத்1:3 150/3
தம் குல கிளைஞரை தருக்கும் போரிடை – யுத்1:4 77/1
அள்ளி மீது உலகை வீசும் அரி_குல சேனை நாப்பண் – யுத்1:4 130/1
குலங்களோடும் தம் குல மணி முடியொடும் குறைய – யுத்1:5 55/1
பரந்தது உன் திரு குல முதல் தலைவரால் பரிவாய் – யுத்1:5 75/2
சுட்டு வந்து எரி குல படலம் சுற்றலால் – யுத்1:6 38/2
குமுதன் இட்ட குல வரை கூத்தரின் – யுத்1:8 42/1
குல மடந்தையர் என்ன கொடிகளே – யுத்1:8 59/4
கான வாழ்க்கை கவி குல நாதனும் – யுத்1:8 70/2
சொல்லுதிர் மகர வேலை கவி குல வீரர் தூர்த்து – யுத்1:9 33/2
அவ்வவர்க்கு அமைந்த வில்லும் குல வரை அவற்றின் ஆன்ற – யுத்1:9 74/1
கோல் படு மனைகள் ஆய குல மணி எவையும் கூட்டி – யுத்1:10 14/2
அன்ன மா நகரின் வேந்தன் அரி குல பெருமை காண்பான் – யுத்1:10 24/3
மேனகை குல அரம்பையர் மேல் ஆம் – யுத்1:11 6/3
கூய் உரைப்ப குல மால் வரையேனும் – யுத்1:11 15/1
நாறு தன் குல கிளை எலாம் நரகத்து நடுவான் – யுத்1:12 2/1
அந்தர குல மீன் சிந்த அண்டமும் கிழிய ஆர்ப்ப – யுத்1:13 26/2
கோதுறு குல சிறுமை கொண்டுடையதேனும் – யுத்1-மிகை:2 7/2
வாச மலரோன் மரபில் வந்த குல மன்னா – யுத்1-மிகை:2 11/4
அன்ன காலை அரி குல வீரரும் – யுத்2:15 46/1
கல் சிந்தின குல மால் வரை கதிர் சிந்தின சுடரும் – யுத்2:15 175/2
அனைய காலையின் அரி குல தலைவர் அ வழியோர் – யுத்2:15 187/1
அடல் துடைத்தும் என்று அரி குல வீரர் அன்று எறிந்த – யுத்2:15 195/1
அற்றன தீங்கும் என்னா அரி குல தலைவர் பற்றி – யுத்2:16 176/3
அவ்வழி வாலி சேயை அரி_குல வீரர் அஞ்சார் – யுத்2:16 194/1
குல கயங்களில் குளித்தன குடித்தன குருதி – யுத்2:16 205/4
கொம்பு நால் உடை குல கரி கும்பத்தில் குளித்த – யுத்2:16 233/1
உடைந்தன குல மருப்பு உகுத்த முத்தமே – யுத்2:18 92/4
தட வரை கவி குல தலைவர் தாங்கின – யுத்2:18 95/1
கோ குல குமரர் எல்லாம் கொடுத்தனர் ஆவி என்றார் – யுத்2:18 260/4
நம்பி குல கிழவன் கூறும் நலம் ஓராய் – யுத்2:18 271/2
வாள்களின் கவி_குல வீரர் வார் கழல் – யுத்2:19 44/1
குறி உடை மலைகள் தம்மில் குல வரை குலமே கொள்ளா – யுத்2:19 56/3
பொரும் குல புரவி ஆன திரைகளும் கலம் பொன் தேரும் – யுத்2:19 58/1
அருக்கன் குல மருமான் அழி காலத்திடை எழு கார் – யுத்2-மிகை:15 24/3
நெருக்கமும் நெடும் கொடி தொகையின் தேர் குல
பெருக்கமும் புரவிகள் பிறங்கும் ஈட்டமும் – யுத்2-மிகை:16 19/2,3
கரடியின் சேனையோடு கவி குல தானை எல்லாம் – யுத்2-மிகை:18 23/1
முழை குல சீயம் வெம் போர் வேட்டது முனிந்தது என்ன – யுத்3:20 30/1
ஆண்தகை கவி_குல வீரர் ஆக்கையை – யுத்3:20 40/1
தாண்டுவ குல பரி மனத்தின் தாவுவ – யுத்3:20 40/3
வெம் கண் வெள் எயிற்று அரக்கரில் கவி_குல வீர – யுத்3:20 51/1
சித்திர குல பல் நிற மணிகளும் சேந்த – யுத்3:20 54/2
அரி குல மன்னன் நீலன் அங்கதன் குமுதன் சாம்பன் – யுத்3:22 119/1
ஆசையின் இரட்டி சென்றான் அரி குல மன்னன் அப்பால் – யுத்3:22 139/3
அரி குல வீரர் ஐய யாண்டையர் அருக்கன் மைந்தன் – யுத்3:22 150/1
விண்ணில் சென்றது கவி_குல பெரும் படை வெள்ளம் – யுத்3:22 179/1
அன்னமே என்னும் பெண்ணின் அரும் குல கலமே என்னும் – யுத்3:26 43/1
குல குலம் ஆக மாளும் கொற்றமும் மனிதர் கொள்ளும் – யுத்3:27 81/3
காம குல மட மங்கையர் கடைக்கண் என கணைகள் – யுத்3:27 115/4
தான் உக்கது குல மால் வரை தலை உக்கது தகை சால் – யுத்3:27 118/3
படை அங்கு அது படரா-வகை பகலோன் குல மருமான் – யுத்3:27 138/1
இரிந்தார் குல நெடும் தேவர்கள் இருடி குலத்து எவரும் – யுத்3:27 155/1
கோடு அணை வரி சிலை உலகு உலைய குல வரை பிதிர்பட நிலவரையில் – யுத்3:28 21/3
நிருதி தன் குல புதல்வர் நின் குலத்துக்கு நேர்வர் – யுத்3:30 20/1
படை பெரும் குல தலைவரை கொணருதிர் என்-பால் – யுத்3:30 31/1
கொன்று குல மால் வரைகள் மானு தலை மா மலை குவித்தனன்-அரோ – யுத்3:31 153/4
குல கிரிகள் ஏழின் வலி கொண்டு உயர் கொடிஞ்சும் – யுத்4:36 8/1
அலம்வரு குல வரை அனைத்தும் அண்டமும் – யுத்4:37 63/3
ஓராதே ஒருவன்-தன் உயிர் ஆசை குல_மகள்-மேல் உற்ற காதல் – யுத்4:38 5/1
புன களி குல மா மயில் போன்றுளாய் – யுத்4:40 17/4
அரும் குல கற்பினுக்கு அணியை அண்மினார் – யுத்4:40 36/1
கொன்று நீங்கலது இப்பொழுது அகன்றது உன் குல பூண் – யுத்4:40 104/3
கும்பகன்னனோடு இந்திரசித்து வெம் குல போர் – யுத்4:40 124/1
எந்தை மெய்ம்மையும் இ குல செய்கையும் – யுத்4:41 77/2
கோவொடு தூசு நல் குல மணி குழாம் – யுத்4:41 102/1
குருக்களை இகழ்வோர் கொண்ட குல_மகள் ஒழிய தங்கள் – யுத்4-மிகை:41 66/1
கொண்டவன்-தன்னை பேணா குல_மகள் கோயில் உள்ளே – யுத்4-மிகை:41 73/1
குன்று உரைத்து அனைய தோளும் குல வரை குவடும் ஏய்க்கும் – யுத்4-மிகை:41 170/2

TOP


குல_மகள் (2)

குருக்களை இகழ்வோர் கொண்ட குல_மகள் ஒழிய தங்கள் – யுத்4-மிகை:41 66/1
கொண்டவன்-தன்னை பேணா குல_மகள் கோயில் உள்ளே – யுத்4-மிகை:41 73/1

TOP


குல_மகள்-மேல் (1)

ஓராதே ஒருவன்-தன் உயிர் ஆசை குல_மகள்-மேல் உற்ற காதல் – யுத்4:38 5/1

TOP


குல_முதல் (1)

யாணர் எண் திசைக்கும் இருள் அற இமைக்கும் இரவி-தன் குல_முதல் நிருபர் – பால:3 12/2

TOP


குலங்கல் (1)

குலங்கல் வேர் அறுப்பான் குறித்தாள் உயர் – ஆரண்:9 31/2

TOP


குலங்கள் (19)

மூ_எழு முறைமை எம் குலங்கள் முற்றுற – அயோ:1 76/1
கொடியவர் யாவரும் குலங்கள் வேர் அற – அயோ:11 90/1
தாழும் காலத்தும் தாழ்வு இலா தட வரை குலங்கள்
சூழும் தோற்றத்த வலி கொள் தொள்ளாயிரகோடி – கிட்:12 18/2,3
பறவையின் குலங்கள் காக்கும் பாவகன் பழைய நின்னோடு – யுத்2:19 270/1
விடை குலங்கள் போல் இராக்கத பதாதியும் மிடைந்த – யுத்3:22 97/4
குழவினோடு பட்டு உருண்டன வானர குலங்கள் – யுத்3:22 105/4
கிழிந்தன மா மழை குலங்கள் கீண்டது நீள் நெடு வேலை கிழக்கும் மேற்கும் – யுத்3:24 33/1
வீசினன் வயிர குன்றம் வெம் பொறி குலங்கள் விண்ணின் – யுத்3:27 92/1
கொடி குலங்கள் தேரின் மேல யானை மேல கோடை நாள் – யுத்3:31 89/1
இடி குலங்கள் வீழ வெந்த காடு போல் எரிந்தவால் – யுத்3:31 89/2
முடி குலங்கள் கோடி_கோடி சிந்த வேகம் முற்றுறா – யுத்3:31 89/3
வடி குலங்கள் வாளி ஓட வாயினூடு தீயினால் – யுத்3:31 89/4
இடித்த வாயின் இற்ற மா மலை குலங்கள் என்னவே – யுத்3:31 92/4
சுற்றும் வீழ் தலை குலங்கள் சொல்லு கல்லு மாரி-போல் – யுத்3:31 95/3
துடி தவண்டை சங்கு பேரி துந்துமி குலங்கள் கை – யுத்3-மிகை:31 17/1
குழை பொலி நல் அணி குலங்கள் வில்லிட – யுத்4:38 15/2
மன்னு பல் வனம் மால் வரை குலங்கள் மற்று இன்ன – யுத்4:40 121/2
சுருதி ஒத்தனைய வெள்ளை துரகத குலங்கள் பூண்டு – யுத்4-மிகை:42 1/3
வேறு இனி உரைப்பது என்னோ வியன் தரு குலங்கள் ஆதி – யுத்4-மிகை:42 20/1

TOP


குலங்களா (1)

ஆளும் அன்னம் வெண்குடை குலங்களா அரும் கரா – பால:3 18/1

TOP


குலங்களின் (5)

மலை குலங்களின் தூர்க்கும் மனத்தினாள் – ஆரண்:6 68/2
எ குலங்களின் யாவரே ஆயினும் இருவினை எல்லோர்க்கும் – சுந்:2 203/3
குலங்களின் அவிந்தனர் குரங்கினால் என்றார் – சுந்:7 58/4
இடி குலங்களின் வீழ்தலும் எங்கணும் – சுந்:13 10/2
விடை குலங்களின் இடை ஒரு விடை கிடந்து என்ன – யுத்3:22 193/1

TOP


குலங்களினோடும் (1)

குலங்களினோடும் கொல்ல கூடுமோ என்ன கொன்றை – யுத்3:22 157/3

TOP


குலங்களுக்கு (1)

பணி குலங்களுக்கு அரசினது உருவினை பற்றி – சுந்:11 56/2

TOP


குலங்களும் (4)

பிடி குலங்களும் புரவியும் அவிந்தன பெரிய – சுந்:7 41/4
பொதுவின் மன்னுயிர் குலங்களும் துணிந்தன பொழிந்த – யுத்1:6 27/3
குலங்களும் தேரும் மாவும் குழாம் கொள குழீஇய அன்றே – யுத்3:22 4/4
கடல்கள் யாவையும் கல் மலை குலங்களும் காரும் – யுத்4:35 34/1

TOP


குலங்களை (3)

மறு இல் தொல் குலங்களை மாசு இட்டு ஏற்றினோன் – அயோ:11 109/1
இடி குழீஇ எழு மழை பெரும் குலங்களை இரித்த – யுத்3:22 98/2
கறங்கு என திரிந்து தேவர் குலங்களை கட்டும் என்னா – யுத்3:26 72/3

TOP


குலங்களொடு (2)

குலங்களொடு அடங்க நனி கொன்று திரிகின்றாள் – பால:7 25/4
அன்று இடர் விளைத்தவர் குலங்களொடு அடங்க – ஆரண்:9 7/1

TOP


குலங்களோடு (1)

குலங்களோடு அடங்க கொன்று கொடும் தொழில் குறித்து நம்-மேல் – யுத்3:26 71/3

TOP


குலங்களோடும் (3)

மீண்டேன் என்னை ஒறுத்தாரை குலங்களோடும் வேரறுத்தேன் – சுந்:4 113/2
குலங்களோடும் தம் குல மணி முடியொடும் குறைய – யுத்1:5 55/1
கோடி நூறு ஆய தீய அவுணரை குலங்களோடும்
ஓடி நூறு என்று விட்டான் ஓர் இமை ஒடுங்கா முன்னம் – யுத்1:7 16/2,3

TOP


குலத்த (2)

குலத்த கால் வய நெடும் குதிரையும் அதிர் மத குன்றும் இன்று – யுத்1:2 95/3
இன்னது ஓர் குலத்த என்று புலப்படா புரவி எல்லாம் – யுத்1:10 15/4

TOP


குலத்தர் (1)

தொல் மற குலத்தர் தூணி தூக்கிய புறத்தர் மார்பின் – சுந்:8 11/3

TOP


குலத்தவர் (1)

எம் குலத்தவர் எண்பதினாயிரர் இறைவர் – யுத்1:5 61/1

TOP


குலத்தவனை (1)

அனையது கருதி பின்னர் அரி_குலத்தவனை நோக்கி – கிட்:11 68/1

TOP


குலத்தாய் (1)

கோள் வாய் அரியின் குலத்தாய் கொடும் கூற்றும் உட்க – சுந்:1 54/2

TOP


குலத்தாலும் (1)

குலத்தாலும் நலத்தாலும் குறித்தனவே கொணர் தக்க – ஆரண்:6 121/1

TOP


குலத்திடை (1)

வந்த குலத்திடை வந்த ரகு என்பான் வரி சிலையால் – பால:12 13/3

TOP


குலத்தியர் (1)

கொய் தலை பூசல் பட்டோர் குலத்தியர் குவளை தோற்று – யுத்4:34 20/1

TOP


குலத்தில் (3)

பருகுறும் பரிதி அம் குலத்தில் பார்த்திபன் – பால-மிகை:4 1/2
காவலர் குலத்தில் தோன்று கன்னியர்கள் ஆதியாய் கணிப்பு இல் பல் கோடி – ஆரண்-மிகை:10 5/3
எங்கு உளர் குலத்தில் வந்து இல்லின் மாண்பு உடை – சுந்:3 68/3

TOP


குலத்திற்கு (1)

முழு முதல் குலத்திற்கு ஏற்ற முறைமையால் உவகை மூள – யுத்1:4 121/2

TOP


குலத்தின் (6)

நிரை மணி குலத்தின் ஆளி நீள் வகுத்த ஒளி மேல் – பால:3 24/3
தொல் வகை குலத்தின் வந்தான் துன்பத்தால் புனலும் தோய்ந்து – ஆரண்:13 138/3
பேதையை குலத்தின் வந்த பிழைப்பு இலாதாளை பெண்ணை – யுத்3:26 47/2
கும்பகன்னனோடு இந்திரசித்தையும் குலத்தின்
வெம்பு வெம் சினத்து அரக்கர்-தம் குழுவையும் வென்றார் – யுத்3:30 36/1,2
பலி கடன் அளிக்கல்-பாலை அல்லது உன் குலத்தின் பாலோர் – யுத்4:34 10/3
துடைப்பர் தம் உயிரொடும் குலத்தின் தோகைமார் – யுத்4:40 54/4

TOP


குலத்தினரொடும் (1)

உடை பெரும் குலத்தினரொடும் உறவொடும் உதவும் – யுத்2:15 252/1

TOP


குலத்தினில் (1)

குலத்தினில் பிறந்திலை கோள் இல் கீடம்-போல் – யுத்4:40 52/3

TOP


குலத்தினுள் (1)

காற்றினுக்கு அரசன் பால் கவி_குலத்தினுள் – யுத்4:41 97/1

TOP


குலத்தினோடும் (2)

இன்று இது நேராய் என்னின் என்னை என் குலத்தினோடும்
கொன்றனை ஆதி என்னா இனையன கூறலுற்றான் – யுத்2:17 61/3,4
என்னை என் குலத்தினோடும் இன் உயிர் தாங்கி ஈண்டு – யுத்2:17 63/1

TOP


குலத்தினோர் (1)

கூற்றும் உட்கும் தன் குலத்தினோர் பெயர் எலாம் கூறி – ஆரண்:6 92/3

TOP


குலத்து (65)

இரவி-தன் குலத்து எண்_இல் பல் வேந்தர்-தம் – பால:1 12/1
மால் வரை குலத்து இனி யாவையும் இல்லை ஆதலால் உவமை மற்று இல்லை – பால:3 7/2
கூசி வாள் அரக்கர்-தங்கள் குலத்து உயிர் குடிக்க அஞ்சி – பால:7 53/3
சாதித்த பெரும் தகையும் இவர் குலத்து ஓர் தராபதி-காண் – பால:12 3/4
ஏன்று எடுத்த சிலையினன் ஆய் இகல் புரிந்த இவர் குலத்து ஓர் – பால:12 5/3
வான் நின்று கொணர்ந்தானும் இவர் குலத்து ஓர் மன்னவன் காண் – பால:12 11/4
வானவன் குலத்து எமர் வரத்தினால் வரும் – பால:14 7/1
திடம் உள ரகு குலத்து இராமன் தன் கதை – பால-மிகை:0 35/3
எந்தை நீ உவந்து இதம் சொல எம் குலத்து அரசர் – அயோ:1 43/1
மயில் முறை குலத்து உரிமையை மனு முதல் மரபை – அயோ:2 71/3
உந்தை உன் ஐ உன் கிளைஞர் மற்ற உன் குலத்து உள்ளோர் – அயோ:2 80/3
இரவி-தன் குலத்து எந்தை முந்தையோர் – அயோ:11 127/2
நம் குலத்து உதித்தவர் நவையின் நீங்கினர் – அயோ:14 41/1
தம் குலத்து ஒருவ அரும் தருமம் நீங்கினர் – அயோ:14 41/3
இடம் செய் தொல் குலத்து இறைவன் ஆதலால் – அயோ:14 92/2
அல் ஈரும் சுடர் மணி பூண் அரக்கர் குலத்து அவதரித்தீர் – ஆரண்:6 105/2
ஒப்பு அழிய செய்கலார் உயர் குலத்து தோன்றினோர் உணர்ந்து நோக்கி – ஆரண்:6 126/3
ஒளிறு பல் படை தம் குலத்து அரக்கர்-தம் உடலம் – ஆரண்:8 15/2
உயர் குலத்து அன்னை சொல் உச்சி ஏந்தினான் – ஆரண்:12 37/2
நீள் நிலாவின் இசை நிறை தன் குலத்து
ஆணி ஆய பழி வர அன்னது – ஆரண்:14 21/1,2
தேவ கன்னியர்கள் இயக்கர் தம் குலத்து தெரிவையர் சித்தர் மங்கையர்கள் – ஆரண்-மிகை:10 5/1
உரிய நும் குலத்து உளேன் ஒருவன் யான் என – ஆரண்-மிகை:10 13/1
எ வழி இருந்தான் சொன்ன கவி குலத்து அரசன் யாங்கள் – கிட்:2 20/1
ஆழியாய் அடியனேனும் அரி_குலத்து ஒருவன் என்றான் – கிட்:2 30/4
ஐய நின் தீரும் என்ன அரி_குலத்து அரசன் சொல்வான் – கிட்:3 24/4
பெரும் தகை என் குலத்து அரசர் பின் ஒரு – கிட்:6 23/3
கோ இயல் தருமம் உங்கள் குலத்து உதித்தோர்கட்கு எல்லாம் – கிட்:7 84/1
நூல் இயற்கையும் நும் குலத்து உந்தையர் – கிட்:7 95/1
இனையது ஆதலின் எ குலத்து யாவர்க்கும் – கிட்:7 121/1
அ உரை அமைய கேட்ட அரி_குலத்து_அரசும் மாண்ட – கிட்:7 122/1
கவி குலத்து அரசு அன்ன கட்டுரை கருத்தில் கொண்டான் – கிட்:7 124/1
பொறிப்ப_அரும் துன்பம் முன்னா கவி குலத்து அரசன் போனான் – கிட்:9 25/4
ஐய நும்மோடும் எங்கள் அரி_குலத்து அரசனோடும் – கிட்:11 62/1
அ நிலை கண்ட திண் தோள் அரி_குலத்து அனிகம் அம்மா – கிட்:11 83/1
வண்ண வில் கரத்தான் முன்னர் கவி குலத்து அரசன் வந்தான் – கிட்:11 101/4
தோற்றிய அரி_குலத்து அரசை தோன்றலும் – கிட்:11 104/1
இரு என கவி குலத்து அரசன் ஏவலும் – கிட்:11 106/2
நண்ணிய கவி குலத்து அரசன் நாள்-தொறும் – கிட்:11 124/3
அனையவன் குலத்து ஆய் இழையார் இடம் – சுந்:2 177/3
தீர்த்தனும் கவி_குலத்து இறையும் தேவி நின் – சுந்:5 71/1
அ நெறி நெடிது செல்ல அரி_குலத்து அரசனோடும் – சுந்:14 52/1
குலத்து இயல்பு-அதனுக்கு என்றும் பழி அன்றோ என்றும் கொள்ளாய் – சுந்-மிகை:3 20/2
ஏக்குற்று ஏக்குற்று இரவி குலத்து உளான் – சுந்-மிகை:14 19/2
இசையும் செல்வமும் உயர் குலத்து இயற்கையும் எஞ்ச – யுத்1:2 99/1
குரவர் நம் குலத்து உள்ளவர் அவன் கொல குறைந்தார் – யுத்1:3 50/2
அளவு_அறு நம் குலத்து அரசும் அல்லவர் – யுத்1:8 4/2
அடி மணி இட்டாய் அன்றே அரி குலத்து அரச என்றான் – யுத்1:12 47/4
உடை குலத்து ஒற்றர்-தம்-பால் உயிர் கொடுத்து உள்ள கள்ளம் – யுத்1:14 35/1
குரக்கு_இனம் உற்றது என் கூறின் தன் குலத்து
அரக்கரும் அனையது ஓர் அச்சம் எய்தினார் – யுத்2:15 125/3,4
காந்திய உருமின் விட்டான் கவி_குலத்து அரசன் அ கல் – யுத்2:15 128/2
கண் நெடும் கடும் தீ கால கவி குலத்து அரசன் கையால் – யுத்2:15 129/3
குலத்து இயல்பு அழிந்தது கொற்றம் முற்றுமோ – யுத்2:16 77/2
குலத்து இயல்பு அழிந்ததேனும் குமர மற்று உன்னை கொண்டே – யுத்2:16 127/1
செய்திலன் குலத்து மானம் தீர்ந்திலன் சிறிதும் என்றான் – யுத்2:16 165/4
ஐயன்மீர் நம் குலத்து அழிவு இது ஆதலின் – யுத்3:24 69/1
கோது_இல் குலத்து ஒரு நீ குணம் மிக்காய் – யுத்3:26 32/3
மொய் குலத்து இறுதியும் முனிவர் கண்டவர் – யுத்3:27 60/3
இரிந்தார் குல நெடும் தேவர்கள் இருடி குலத்து எவரும் – யுத்3:27 155/1
ஆர் அழியாத குலத்து அந்தணன் அருளின் ஈந்த – யுத்3:28 36/1
ஈங்கு நின்று யாவரும் இயம்ப என் குலத்து
ஓங்கு பேர் ஆற்றலும் ஒழியும் ஒல்குமால் – யுத்3-மிகை:27 4/3,4
புரக்கும் நன் குலத்து வந்து ஒருவன் பூண்டது ஓர் – யுத்4:38 13/2
மன்னர் தொல் குலத்து அவதரித்தனை ஒரு மனிதன் – யுத்4:40 86/1
ஐயன் வாசகம் கேட்டலும் அரி_குலத்து அரசும் – யுத்4:41 14/1
ஏக்குற்று ஏக்குற்று இரவி குலத்து உளான் – யுத்4:41 49/2
அண்ணல் அஃது உரைத்தலோடும் அரி குலத்து அரசன் ஆதி – யுத்4-மிகை:41 267/1

TOP


குலத்துக்கு (6)

உஞ்சனை போதி ஆயின் விடுதி உன் குலத்துக்கு எல்லாம் – சுந்:3 114/3
கங்கம் வந்து உற்ற செய்ய களத்து நம் குலத்துக்கு ஒவ்வா – யுத்2:16 15/3
பனி மலர் தவிசின் மேலோன் பார்ப்பன குலத்துக்கு எல்லாம் – யுத்3:27 167/1
நிருதி தன் குல புதல்வர் நின் குலத்துக்கு நேர்வர் – யுத்3:30 20/1
இளவலை தழுவி ஐய இரவி-தன் குலத்துக்கு ஏற்ற – யுத்4:32 48/1
கோனும் அ முனிவர்-தங்கள் கூட்டமும் குலத்துக்கு ஏற்ற – யுத்4:40 27/2

TOP


குலத்துக்கே (1)

சங்கை ஒன்று இன்றி கொன்றால் குலத்துக்கே தக்கான் என்று – யுத்3:29 58/2

TOP


குலத்துள் (2)

கோள் உடை விடை_அனான் குலத்துள் தோன்றிய – பால:13 14/3
துன்பு அழி பெரும் புகழ் குலத்துள் தோன்றினேன் – சுந்:4 16/3

TOP


குலத்துளாளை (1)

மங்கையை குலத்துளாளை தவத்தியை முனிந்து வாளால் – யுத்3:29 58/1

TOP


குலத்துளான் (1)

இயக்கர்-தம் குலத்துளான் உலகம் எங்கணும் – பால-மிகை:7 3/1

TOP


குலத்துளோர் (2)

கோது_அறு தவத்து தம் குலத்துளோர் தொழும் – பால:23 49/1
தொழு கழல் வேந்த நின் தொல் குலத்துளோர்
முழு முதல் இழித்தகை முறைமை ஆக்கி ஈண்டு – அயோ-மிகை:1 15/1,2

TOP


குலத்துளோர்க்கும் (1)

வார்த்தை எ குலத்துளோர்க்கும் மறையினும் மெய் என்று உன்னா – கிட்:3 28/4

TOP


குலத்துளோரும் (1)

முந்து தொல் குலத்துளோரும் முக்கணான் கணமும் சூழ – அயோ-மிகை:6 1/3

TOP


குலத்தை (11)

பேடி போர் வல் அரக்கர் பெரும் குலத்தை ஒருங்கு அவிப்பான் – ஆரண்:6 115/1
மூக்கு அரிந்து நும் குலத்தை முதல் அரிந்தீர் இனி உமக்கு – ஆரண்:6 117/3
தான் தொடர் குலத்தை எல்லாம் தொலைக்குமா சமைந்து நின்றாள் – ஆரண்:7 65/3
உன்னை முனிவுற்று உன் குலத்தை முனிவுற்றாய் – ஆரண்:11 21/3
வன் குலம் கூற்றுக்கு ஈந்து வானவர் குலத்தை வாழ்வித்து – சுந்:14 28/3
நிருதர்-தம் குலத்தை எல்லாம் நீறு எழ புரியுமாறே – யுத்1-மிகை:12 5/3
கொன்று நின் தலைகள் சிந்தி அரக்கர்-தம் குலத்தை முற்றும் – யுத்2:17 23/3
கொற்ற வாள் அரக்கர்-தம்மை அயோத்தியர் குலத்தை முற்றும் – யுத்2:17 28/1
மு புடை மதமலை குலத்தை முட்டினான் – யுத்2:18 127/3
அரக்கர் குலத்தை வேரறுத்து எம் அல்லல் நீக்கியருள்வாய் என்று – யுத்3:22 220/1
கொல்வித்தும் தோற்று நின்ற கூற்றினார் குலத்தை எல்லாம் – யுத்3:27 168/3

TOP


குலத்தையும் (2)

பரிதிவானவன் குலத்தையும் பழியையும் பாரா – சுந்:3 9/2
இராகவன் பெரும் குலத்தையும் இ பெரும் செல்வ – யுத்4-மிகை:41 156/1

TOP


குலத்தையோ (1)

சனகர்-தம் குலத்தையோ யாதை சாற்றுகேன் – சுந்:3 65/4

TOP


குலத்தொடு (3)

கூய்க்கொண்டு குத்துண்டு அன்னான் குலத்தொடு நிலத்தன் ஆதல் – யுத்3:26 82/3
முட்டி மற்றவர் குலத்தொடு முடிக்குவது அல்லால் – யுத்3:30 51/3
மழை குலத்தொடு வான் உரும் ஏறு எலாம் வாரி – யுத்4:35 7/1

TOP


குலத்தொடும் (1)

கொலை தொழில் அரக்கர் ஆயோர் குலத்தொடும் நிலத்து வீழ – யுத்4-மிகை:41 243/3

TOP


குலத்தோடு (2)

குலத்தோடு அற முடியேல் இது குறை கொண்டனென் என்றான் – பால:24 23/4
விடும் பாக்கியம் உடையார்களை குலத்தோடு அற வீட்டி – யுத்3:27 143/2

TOP


குலத்தோடும் (2)

குன்று அளிக்கும் குல மணி தோள் சம்பரனை குலத்தோடும் தொலைத்து நீ கொண்டு – பால:6 9/3
பற்றிய குலத்தோடும் உடல் நிறை பகழியோடும் – யுத்3:28 53/2

TOP


குலத்தோர் (2)

உடல் தோட்ட நெடு வேலாய் இவர் குலத்தோர் உவரி நீர் – பால:12 10/3
தெள்ளிய குலத்தோர் செய்கை சிக்கு_அற சிந்தை நோக்கி – அயோ:14 116/3

TOP


குலத்தோர்க்கு (2)

ஊன் உடைய உடம்பினர் ஆய் எம் குலத்தோர்க்கு உணவு ஆய – ஆரண்:6 98/3
மாறு ஆங்கு ஒரு மலை வாங்கினன் வய வானர குலத்தோர்க்கு
ஏறு ஆங்கு அதும் எறியாத-முன் முறியாய் உக எய்தான் – யுத்2:18 166/1,2

TOP


குலத்தோரை (1)

கொல்லேம் இனி உன் குலத்தோரை குற்றங்கள் – யுத்1:3 168/1

TOP


குலத்தோன் (5)

உரை குறுக நிமிர் கீர்த்தி இவர் குலத்தோன் ஒருவன்-காண் – பால:12 6/2
விறல் மன்னர் தொழு கழலாய் இவர் குலத்தோன் வில் பிடித்த – பால:12 8/3
மின் உயிர்க்கும் நெடு வேலாய் இவர் குலத்தோன் மென் புறவின் – பால:12 9/3
முயல் கறை இல் மதி குடையாய் இவர் குலத்தோன் முன் ஒருவன் – பால:12 12/3
கோ இயல் அழிந்தது என வேறு ஒரு குலத்தோன்
தேவியை நயந்து சிறை வைத்த செயல் நன்றோ – யுத்1:2 49/2,3

TOP


குலம் (223)

கோத்த கால் ஒன்றின் ஒன்று குலம் என பிரிந்தது அன்றே – பால:1 18/4
குலம் சுரக்கும் ஒழுக்கம் குடிக்கு எலாம் – பால:2 38/4
ஈரும் வாளின் வால் விதிர்த்து எயிற்று இளம் பிறை குலம்
பேர மின்னி வாய் விரித்து எரிந்த கண் பிறங்கு தீ – பால:3 17/1,2
எல் உடை பசும்பொன் வைத்து இலங்கு பல் மணி குலம்
வில்லிடை குயிற்றி வாள் விரிக்கும் வெள்ளி மா மரம் – பால:3 23/2,3
விரி முகில்_குலம் என கொடி விராயின – பால:3 34/2
தம் குலம் விளங்குற தரணி தாங்கினார் – பால:5 2/2
ஆன்ற தொல் குலம் இனி அரசின் வைகுமால் – பால:5 76/3
குலம் செய் தவம் என்று இனிது கூற முனி கூறும் – பால:6 7/4
கானகத்து இயங்கிய கழுதின் தேர் குலம்
தான் அகத்து எழுதலால் தலை கொண்டு ஓடிப்போய் – பால:7 13/1,2
முகில் குலம் தடவும்-தோறும் நனைவன முகிலின் சூழ்ந்த – பால:10 3/3
அ திருவை அமரர் குலம் ஆதரித்தார் என அறிஞர் – பால:13 19/3
உண்ணும் நீர் கண்டு வீழும் உழை குலம் பலவும் ஒத்தார் – பால:21 4/4
சூர் சுடர் குலம் எலாம் சூடினான் என –