கி-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கிங்கர 1
கிங்கரர் 5
கிங்கரரோடு 1
கிச்சிடை 1
கிச்சின் 1
கிச்சு 1
கிஞ்சுக 1
கிஞ்சுகத்த 1
கிஞ்சுகம் 1
கிட்கிந்தை 6
கிட்ட 2
கிட்டலும் 1
கிட்டி 4
கிட்டிய 5
கிட்டியது 2
கிட்டியதோ 1
கிட்டின் 1
கிட்டின 2
கிட்டினார் 3
கிட்டினான் 1
கிட்டுவார் 1
கிடக்க 18
கிடக்கிடு 1
கிடக்கிலா 1
கிடக்கும் 4
கிடக்கை 4
கிடக்கை-நின்று 1
கிடக்கையும் 1
கிடங்கு 4
கிடங்கும் 2
கிடங்கை 1
கிடத்தல் 1
கிடத்தலை 1
கிடத்தி 2
கிடத்திரோ 1
கிடத்துவென் 2
கிடந்த 67
கிடந்ததால் 1
கிடந்தது 29
கிடந்ததும் 1
கிடந்ததே 1
கிடந்தவா 1
கிடந்தவே 1
கிடந்தன 23
கிடந்தன-போல் 1
கிடந்தனர் 3
கிடந்தனள் 1
கிடந்தனன் 4
கிடந்தாய் 1
கிடந்தார் 5
கிடந்தாரும் 1
கிடந்தால்-என 1
கிடந்தாள் 2
கிடந்தான் 3
கிடந்தானை 1
கிடந்திலர் 1
கிடந்து 28
கிடந்து-அனைய 1
கிடந்து-என 2
கிடந்துழி 4
கிடந்துளது 1
கிடந்துளான்-தனை 1
கிடந்தேற்கும் 1
கிடப்ப 3
கிடப்பது 2
கிடப்பதோ 1
கிடப்பன 1
கிடப்பனோ 1
கிடுகும் 1
கிடுகோடு 1
கிடை 4
கிடைக்க 2
கிடைக்கின் 3
கிடைக்குமோ 1
கிடைத்த 5
கிடைத்தது 1
கிடைத்தவேனும் 1
கிடைத்தனர் 2
கிடைத்தார் 3
கிடைத்தாரையும் 1
கிடைத்தால் 1
கிடைத்தான் 2
கிடைத்தி 1
கிடைத்திட 1
கிடைத்திரால் 1
கிடைத்து 4
கிடைத்தும் 1
கிடைந்த 1
கிடைப்ப 4
கிடைப்ப_அரும் 1
கிடைப்பரோ 1
கிடைப்பினும் 1
கிடையும் 2
கிடையே 1
கிண்கிணி 5
கிண்கிணியோடும் 1
கிண்ட 1
கிண்டி 1
கிண்ணம் 1
கிணறு 1
கிணிகிண் 1
கிம்புரி 4
கியாதி 1
கிரண 1
கிரணங்கள் 1
கிராதர் 3
கிரி 77
கிரி-கொடு 1
கிரி-கொலோ 1
கிரி-மேல் 2
கிரிக்கும் 1
கிரிகள் 12
கிரிகளும் 5
கிரிகளே 1
கிரிகளை 3
கிரிகளோடு 1
கிரிதனையும் 1
கிரியில் 3
கிரியின் 9
கிரியினை 1
கிரியும் 7
கிரியே 1
கிரியை 5
கிரியையும் 1
கிரியொடும் 1
கிரிவிரசம் 1
கிலிஞ்சன் 1
கிலுக்கம் 1
கிழக்கு 3
கிழக்கும் 1
கிழக்கூடு 1
கிழக்கொடு 1
கிழங்கினோடு 1
கிழங்கு 6
கிழங்கும் 5
கிழங்கொடு 2
கிழங்கோடு 1
கிழத்தி 4
கிழத்திக்கு 1
கிழத்தியோடும் 5
கிழமை 2
கிழமைத்து 1
கிழவர் 10
கிழவர்-தம் 3
கிழவர்-தம்மை 1
கிழவர்க்கும் 1
கிழவரும் 2
கிழவரை 2
கிழவற்கும் 1
கிழவன் 13
கிழவன்-தன் 1
கிழவனும் 3
கிழவனை 5
கிழவனோ 2
கிழவோன் 1
கிழி 4
கிழிக்கில 1
கிழிக்கும் 1
கிழிக்குமேல் 1
கிழிகிலை 1
கிழித்த 4
கிழித்தது 2
கிழித்தன 1
கிழித்தான் 1
கிழித்திட 2
கிழித்து 15
கிழிதர 2
கிழிந்த 2
கிழிந்தது 2
கிழிந்தன 5
கிழிந்தார் 1
கிழிந்திலது 2
கிழிந்திலர் 1
கிழிந்து 2
கிழிப்புற 2
கிழிபட 4
கிழிய 16
கிழியவே 1
கிழியொடு 1
கிள்ள 1
கிள்ளும் 1
கிள்ளை 6
கிள்ளைக்கு 1
கிள்ளைகள் 1
கிள்ளையும் 2
கிள்ளையே 1
கிள்ளையை 3
கிள்ளையொடு 2
கிள 1
கிளக்கின்றார் 1
கிளக்கும் 2
கிளக்குறாதவன் 1
கிளத்த 1
கிளத்தல் 3
கிளத்தலும் 1
கிளத்தலுற்றான் 1
கிளத்தி 2
கிளத்திய 2
கிளத்தினவாறு 1
கிளத்தினால் 1
கிளத்து 1
கிளத்துவான் 1
கிளத்துவீர் 2
கிளந்தவாறு 1
கிளப்ப 1
கிளப்ப_அரும் 1
கிளப்பது 2
கிளர் 112
கிளர்கின்ற 1
கிளர்ச்சி 1
கிளர்ச்சித்து 1
கிளர்தர 1
கிளர்தரு 1
கிளர்ந்த 7
கிளர்ந்தது 7
கிளர்ந்ததோ 1
கிளர்ந்தன 1
கிளர்ந்தனர் 1
கிளர்ந்தனன் 1
கிளர்ந்தார் 2
கிளர்ந்தாரையும் 1
கிளர்ந்தான் 2
கிளர்ந்தானை 1
கிளர்ந்து 22
கிளர்ப்பது 1
கிளர்வான் 1
கிளர்வித்தீர் 1
கிளர 6
கிளரவே 1
கிளரா-முன் 1
கிளரினும் 1
கிளரும் 3
கிளருமாறும் 1
கிளவி 11
கிளவிக்கு 1
கிளவிகள் 2
கிளவியாய் 1
கிளவியார் 1
கிளவியால் 1
கிளவியாள் 1
கிளவியாள்-தன்னை 1
கிளி 18
கிளி_மொழி 1
கிளி_அனாளை 2
கிளிக்கு 4
கிளிகள் 2
கிளியின் 1
கிளியினின் 1
கிளியும் 2
கிளியே 1
கிளுகிளுத்தாள் 1
கிளை 35
கிளைக்கு 1
கிளைகளும் 1
கிளைகளோடும் 1
கிளைஞர் 2
கிளைஞரின் 1
கிளைஞரும் 2
கிளைஞரை 2
கிளைஞரோடும் 1
கிளைத்த 2
கிளைத்தது 1
கிளைத்தலும் 1
கிளைத்திட 1
கிளைத்து 1
கிளைத்தோள் 1
கிளைதரு 1
கிளைப்பன 1
கிளையார்கள் 1
கிளையில் 1
கிளையின் 1
கிளையினும் 1
கிளையினோடும் 1
கிளையும் 9
கிளையை 1
கிளையையும் 2
கிளையொடு 1
கிளையொடும் 9
கிளையோடும் 2
கிளையோரை 1
கிற்பது 1
கிற்பர் 1
கிற்றில 1
கிற்றும் 1
கின்னர 4
கின்னரங்கள் 1
கின்னரத்து 1
கின்னரம் 5
கின்னரர் 5
கின்னரர்கள் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


கிங்கர (1)

கிங்கர பெயர் கிரி அன்ன தோற்றத்தர் கிளர்ந்தார் – யுத்1:5 61/2

TOP


கிங்கரர் (5)

வந்த கிங்கரர் ஏ எனும் மாத்திரை மடிந்தார் – சுந்:7 55/1
கிங்கரர் சம்புமாலி கேடு_இலா ஐவர் என்று இ – சுந்:11 10/1
கிங்கரர் ஒரு-புடை கிளர்ந்து பற்றினார் – சுந்:12 12/2
கிங்கரர் நால்வர் சென்று அ கிரி அனான் கிடந்த கோயில் – யுத்2-மிகை:16 5/1
என்றலும் எய்தினர் கிங்கரர் என்பார் – யுத்3:20 5/1

TOP


கிங்கரரோடு (1)

உரைத்த எண்பதினாயிர கோடி கிங்கரரோடு
இரைத்து வந்த மா பெரும் படை அரக்கர் எண்ணிலரை – சுந்-மிகை:7 5/1,2

TOP


கிச்சிடை (1)

கிச்சிடை இடும் என கிளக்கின்றார் சிலர் – சுந்:12 3/4

TOP


கிச்சின் (1)

கிச்சின் உருக்கு இட்டு உய்த்தனன் என்ன கிளரா-முன் – ஆரண்:11 7/2

TOP


கிச்சு (1)

கிச்சு உறு கிரி பட கிளர் பொன் தேர் நிரை – யுத்3:20 45/1

TOP


கிஞ்சுக (1)

கிளிக்கு அறையும் பொழில் கிஞ்சுக வேலி – ஆரண்:14 37/2

TOP


கிஞ்சுகத்த (1)

கிஞ்சுகத்த கிரி ஒத்தனர் கிட்ட – யுத்1:11 14/4

TOP


கிஞ்சுகம் (1)

கேட்கும் மென் மழலை சொல் ஓர் கிஞ்சுகம் கிடந்த வாயாள் – பால:19 13/2

TOP


கிட்கிந்தை (6)

சென்று சேண் உயர் கிட்கிந்தை சேர்ந்தவன் – கிட்:11 15/2
பொன்னின் வார் கழல் இடபன் அ கிட்கிந்தை புகுந்தான் – கிட்-மிகை:12 2/4
கிட்கிந்தை இதுவேல் ஐய கேட்டியால் எனது பெண்மை – யுத்4:41 27/1
வேரி அம் கமலை செப்பும் விரிந்த கிட்கிந்தை உள்ளார் – யுத்4-மிகை:41 120/2
என்றவன் சேயை நோக்கி இசைந்து கிட்கிந்தை உள்ளார் – யுத்4-மிகை:41 121/1
என்ற-போது எழுந்து சாம்பன் இசைந்த கிட்கிந்தை உள்ளார்க்கு – யுத்4-மிகை:41 122/1

TOP


கிட்ட (2)

கிட்ட இட்டு இடை கிடந்தன செறிந்தது ஒரு கை – ஆரண்:1 5/3
கிஞ்சுகத்த கிரி ஒத்தனர் கிட்ட – யுத்1:11 14/4

TOP


கிட்டலும் (1)

கீழை வாயிலில் கிட்டலும் முட்டினர் – யுத்2:15 56/3

TOP


கிட்டி (4)

ஊடு உற நெருக்கி ஓடத்து ஒருவர் முன் ஒருவர் கிட்டி
சூடக தளிர் கை மாதர் குழுமினர் துவன்றி தோன்ற – அயோ:13 54/1,2
கிட்டி நின்று அமர் விளைத்தனர் மாருதி கிளர் வான் – சுந்-மிகை:7 9/3
கிட்டி பொருது அ கிளர் சேனை எலாம் – யுத்2:18 12/1
கேட்டலும் வெகுளியோடு துணுக்கமும் இழவும் கிட்டி
ஊட்டு அரக்கு அனைய செம் கண் நெருப்பு உக உயிர்ப்பு வீங்க – யுத்4:34 11/2,3

TOP


கிட்டிய (5)

கிட்டிய போது உடல் கிடைக்க புல்லினார் – பால:19 65/2
கிட்டிய படையை உண்டு கிளர்ந்தனன் கிளரும் மேனி – பால-மிகை:11 20/3
கிட்டிய போதினில் தவமும் கேள்வியும் – யுத்1:4 64/3
கிட்டிய போது செய்வது என் இனி கிளத்தல் வேண்டும் – யுத்1:9 67/4
கிட்டிய போதும் காத்தான் இன்னமும் கிளர வல்லான் – யுத்3:28 5/3

TOP


கிட்டியது (2)

கிட்டியது அமர் என கிளரும் தோளினான் – அயோ:13 9/4
இடியோடு இடி கிட்டியது என்ன இரண்டும் – யுத்2:18 242/3

TOP


கிட்டியதோ (1)

கிட்டியதோ செரு கிளர் பொன் சீதையை – யுத்2:16 75/1

TOP


கிட்டின் (1)

கிட்டின் உய்ந்து போகிலார்கள் என்ன நின்ற கேள்வியால் – யுத்3:31 87/2

TOP


கிட்டின (2)

பசை கட்டின கிட்டின பற்பல போர் – ஆரண்:2 8/2
கிட்டின கிளை நெடும் கோட்ட கீழ் உகு – யுத்2:18 90/1

TOP


கிட்டினார் (3)

கிட்டினார் பட கிட்டினான் கிரி என நெருங்கி – சுந்:7 37/2
ஓக்கினார் ஊழின் ஆர்ப்பு கொட்டினார் கிட்டினார் கீழ் – யுத்3:22 132/2
கிட்டினார் கிடைத்தார் வீசி புடைத்தனர் கீழும் மேலும் – யுத்3:22 133/2

TOP


கிட்டினான் (1)

கிட்டினார் பட கிட்டினான் கிரி என நெருங்கி – சுந்:7 37/2

TOP


கிட்டுவார் (1)

கிட்டுவார் பொர கிடைக்கின் அன்னவர் – கிட்:3 40/1

TOP


கிடக்க (18)

இ சிலை கிடக்க மலை ஏழையும் இறானோ – பால:22 36/4
செறி திரை கங்கை பின் கிடக்க சென்றவே – அயோ:13 62/4
நிலம் காவல் அது கிடக்க நிலையாத நிலை உடையேன் நேய நெஞ்சின் – ஆரண்:4 22/2
உயிர் கிடக்க உடலை விசும்பு ஏற்றினார் உணர்வு இறந்த கூற்றினாரே – ஆரண்:4 23/4
உள்ளமும் ஒரு வழி கிடக்க ஓடினார் – ஆரண்:10 37/2
அறம் மறந்தனன் அன்பு கிடக்க நம் – கிட்:11 2/3
ஏல கோடு ஈன்ற பிண்டி இளம் தளிர் கிடக்க யாணர் – கிட்:13 46/1
பெரும் புனல் மருதல் சூழ்ந்த கிடக்கை பின் கிடக்க சென்றார் – கிட்:15 31/3
இளம் கொடி பவளமும் கிடக்க என் அவை – சுந்:4 40/2
இறந்தது கிடக்க நின்ற இரிதலின் யாரும் இன்றி – யுத்2:16 202/2
பரிகளும் தாமும் அன்று பட்டன கிடக்க கண்டார் – யுத்2:19 163/2
ஈண்டு அது கிடக்க மேன்மேல் இயைந்தவாறு இயைக எஞ்சி – யுத்2:19 299/1
என் அது கிடக்க தாழா இங்கு இனி இமைப்பின் முன்னர் – யுத்3:24 22/3
அங்கு அது கிடக்க நான் மனிதர்க்கு ஆற்றலென் – யுத்3:27 64/1
ஆங்கு அது கிடக்க நான் மனிதர்க்கு ஆற்றலேன் – யுத்3-மிகை:27 4/1
பின் அது கிடக்க என்னா தன்னுடை பெரும் திண் தேரை – யுத்4:37 3/3
காடு உழுத கொழும் பிறையின் கறை கழன்று கிடந்தன-போல் கிடக்க கண்டான் – யுத்4:37 204/4
சாய்ந்த சாய்கையும் வந்து அணுகாது அயல் கிடக்க
ஏந்து திண் புயத்து இராமனும் இளையவன்-தானும் – யுத்4-மிகை:41 88/2,3

TOP


கிடக்கிடு (1)

சேனை கிடக்கிடு தேவர் வரின் சிலை மா மேகம் – அயோ:13 20/2

TOP


கிடக்கிலா (1)

மாறுமாறு ஆகி வாளா கிடக்கிலா மறுகில் சென்றார் – பால:10 6/4

TOP


கிடக்கும் (4)

கெட கருவறுத்தனென் இனி சுவை கிடக்கும்
விடக்கு அரிது என கருதியோ விதிகொடு உந்த – பால:7 33/2,3
ஏங்கா கிடக்கும் எறி கடற்கும் எனக்கும் கொடியை ஆனாயே – பால:10 76/2
அயிர் கிடக்கும் கடல் வலயத்தவர் அறிய நீ உடல் நான் ஆவி என்று – ஆரண்:4 23/2
கிடக்கும் வண்ண வெம் கடலினை கிளர் பெரும் சேனை – யுத்1:5 74/3

TOP


கிடக்கை (4)

மணம் கிளர் சோலை நீங்கி மணி மதில் கிடக்கை கண்டார் – பால-மிகை:9 64/4
பெரும் புனல் மருதல் சூழ்ந்த கிடக்கை பின் கிடக்க சென்றார் – கிட்:15 31/3
படும் கமல மலர் நாறும் முடி பரந்த பெரும் கிடக்கை பரந்த பண்ணை – யுத்4:33 23/3
பொன் மதில் கிடக்கை சூழ பொலிவு உடை நகரம் தோன்ற – யுத்4-மிகை:41 271/1

TOP


கிடக்கை-நின்று (1)

அறம் புகாது இந்த அணி மதில் கிடக்கை-நின்று அகத்தின் – சுந்:2 21/4

TOP


கிடக்கையும் (1)

சென்று சூழ்ந்த கிடக்கையும் தெண் திரை – கிட்:15 39/3

TOP


கிடங்கு (4)

போழ்ந்த மா கிடங்கு இடை கிடந்து பொங்கு இடங்கர் மா – பால:3 16/2
அன்ன நீள் அகன் கிடங்கு சூழ்_கிடந்த ஆழியை – பால:3 20/1
பாம மா கடல் கிடங்கு ஆக பல் மணி – பால:4 7/2
பாழி நல் நெடும் கிடங்கு என பகர்வரேல் பல பேர் – சுந்:2 145/1

TOP


கிடங்கும் (2)

காடும் புனமும் கடல் அன்ன கிடங்கும் மாதர் – பால:3 71/1
மொய் கிடங்கும் அண்ணல் தோள் முயங்கிடாது முன்னமே – பால:13 54/3

TOP


கிடங்கை (1)

நாகம் ஒன்று அகன் கிடங்கை நாம வேலை ஆம் எனா – பால:3 14/2

TOP


கிடத்தல் (1)

செயிர் கிடத்தல் செய்யாத திரு மனத்தாய் செப்பினாய் திறம்பா நின் சொல் – ஆரண்:4 23/3

TOP


கிடத்தலை (1)

கைத்தலம் காலும் தூங்க கிடத்தலை கருதி என்றான் – யுத்2:16 189/4

TOP


கிடத்தி (2)

புல்லிட கிடத்தி வச்சிரத்த கால் பொருத்தியே – பால:3 23/4
செயிர் அற போதிகை கிடத்தி சித்திரம் – பால:3 28/2

TOP


கிடத்திரோ (1)

கற்றிரோ இன்னம் மாண்டு கிடத்திரோ நடத்திரோதான் – யுத்3:27 84/4

TOP


கிடத்துவென் (2)

கை தலத்திடை கிடத்துவென் காக்குதி என்றான் – யுத்2:16 230/4
காகம் உற்று உழல் களத்தினில் கிடத்துவென் கடிதின் – யுத்4:32 23/4

TOP


கிடந்த (67)

அன்ன நீள் அகன் கிடங்கு சூழ்_கிடந்த ஆழியை – பால:3 20/1
துன்னி வேறு சூழ்_கிடந்த தூங்கு வீங்கு இருள் பிழம்பு – பால:3 20/2
என்னலாம் இறும்பு சூழ்_கிடந்த சோலை எண்ணில் அ – பால:3 20/3
பொன் கலன் கிடந்த மாட நெடும் தெரு-அதனில் போனார் – பால:10 5/4
கேளொடு கிடந்த நீல சுருளும் செம் கிடையும் கொண்டு – பால:10 14/2
வேர் என கிடந்த நாகம் இடி என வெருவிற்று அன்றே – பால:13 35/4
நெடும் தடம் கிடந்த கண் நீல மாலையே – பால:13 56/4
திரு கிளர் கமல போதில் தீட்டின கிடந்த கூர் வாள் – பால:14 56/2
கேட்கும் மென் மழலை சொல் ஓர் கிஞ்சுகம் கிடந்த வாயாள் – பால:19 13/2
கெண்டையும் உள கிளை பயில் வண்டொடும் கிடந்த – அயோ:1 54/4
கிடந்த பார் மிசை வீழ்ந்தனள் கெட்டு உயிர் – அயோ:4 29/3
பாந்தள்-மிசை கிடந்த பார் அளிப்பான் ஆயினான் – அயோ:4 91/2
கிடந்த போன்றன கேகயம் தோகைகள் கிளர – அயோ:9 43/2
மூன்று நூல் கிடந்த தோள் முனியும் போயினான் – அயோ:14 135/4
கவி என கிடந்த கோதாவரியினை வீரர் கண்டார் – ஆரண்:5 1/4
வரை புயத்தினிடை கிடந்த பேர் ஆசை மனம் கவற்ற ஆற்றாள் ஆகி – ஆரண்:10 1/2
கோள் எலாம் கிடந்த நெடும் சிறை அன்ன நிறை ஆரம் குலவ-மன்னோ – ஆரண்:10 5/4
கின்னரர் பெரும் பயம் கிடந்த நெஞ்சினர் – ஆரண்:10 10/4
பரம் கிடந்த மாதிரம் பரித்த பாழி யானையின் – ஆரண்:10 93/1
கரம் கிடந்த கொம்பு ஒடிந்து அடங்க வென்ற காவலன் – ஆரண்:10 93/2
குன்று போல்வன கிடந்த கண்டு அதிசயம் கொண்டார் – ஆரண்:13 86/4
ஆலமோ ஆலின் அடையோ அடை கிடந்த
பாலனோ வேலை பரப்போ பகராயே – ஆரண்:15 41/3,4
வான் படிந்து உலகிடை கிடந்த மாண்பது – கிட்:1 1/4
திரு வாய் அனைய சேதாம்பற்கு அயலே கிடந்த செம் கிடையே – கிட்:1 29/2
அலையின் வேலை சூழ் கிடந்த ஆழி மா – கிட்:3 39/3
தார் கிடந்த தோள் தகைய வல்லதோ – கிட்:3 43/4
நெடிய மால் எனும் நிலையன நீரிடை கிடந்த
படியின்-மேல் நின்ற மேரு மால் வரையினும் பரிய – கிட்:4 9/3,4
தெள்ளு நீரிடை கிடந்த பார் சுமக்கின்ற சேடன் – கிட்:4 10/3
வையம் மீதிடை கிடந்த போர் அடு திறல் வாலி – கிட்:7 66/2
நிற்றி-போலும் கிடந்த நிலத்து-அரோ – கிட்:7 94/4
கடலிடை கிடந்த காதல் தாதையை கண்ணின் கண்டான் – கிட்:7 145/4
தெவ் ஆறு முகத்து ஒருவன் தனி கிடந்த சுவணத்தை சேர்திர்-மாதோ – கிட்:13 22/4
கெண்டை ஒண் தரளம் என்று இ கேண்மையின் கிடந்த திங்கள் – கிட்:13 58/2
கோதை போல் கிடந்த கோதாவரியினை குறுகி சென்றார் – கிட்:15 27/4
காசொடு கனகம் தூவி கவின் உற கிடந்த கான் யாறு – கிட்:15 29/2
கீண்டது வேலை நல் நீர் கீழ் உற கிடந்த நாகர் – சுந்:1 20/1
ஆணியின் கிடந்த காதல் அகம் சுட அருவி உண் கண் – சுந்:2 185/1
சுமை உடை கற்றை நிலத்து இடை கிடந்த தூ மதியை – சுந்:3 10/2
வண்ண கடலினிடை கிடந்த மணலின் பலரால் வானரத்தின் – சுந்:4 114/2
கல் அளை கிடந்த நாகம் உயிரொடு விடமும் கால – சுந்:8 17/2
திங்கள் வாள் நுதல் மடந்தையர் சேயரி கிடந்த
அம் கய தடம் தாமரைக்கு அலரியோன் ஆகி – சுந்:12 49/1,2
கிடந்தனன் வடவரை கிடந்த போல் இரு – சுந்-மிகை:2 7/1
அங்கம் வெந்து பேர் அளற்றிடை அடுக்கிய கிடந்த
பொங்கு நல் நெடும் புனல் அற பொரித்தன போன்ற – யுத்1:6 26/3,4
குடல் திறந்தன என கிடந்த கோள் அரா – யுத்1:6 48/4
நிரவிய தேரின் மேன்மேல் நெடும் தலை கிடந்த நெய்த்தோர் – யுத்2:15 151/3
கிடந்த போர் வலியார்-மாட்டே கெடாத வானவரை எல்லாம் – யுத்2:16 2/1
நிலை கிடந்த நெடு மதிள் கோபுரத்து – யுத்2:16 66/1
அலை கிடந்த இலங்கையர் அண்ணலை – யுத்2:16 66/2
கொலை கிடந்த வேல் கும்பகருணன் ஓர் – யுத்2:16 66/3
கிடந்த அல்லது நடந்தன கண்டிலர் கிளர் மதகிரி எங்கும் – யுத்2:16 314/4
வென்று நின்றருளும் கோலம் காணிய கிடந்த வேட்கை – யுத்2:17 23/4
பொன்றினன் ஆகும் என்ன தரையிடை கிடந்த பொய்யோன் – யுத்2:17 61/2
மூக்கு அறவும் வாழ்ந்தேன் ஒருத்தி முலை கிடந்த
ஏக்கறவால் இன்னம் இரேனோ உனை இழந்தும் – யுத்2:17 83/3,4
இறந்தன கிடந்த வெள்ளம் எழுபதின் பாதி மேலும் – யுத்2:19 98/2
கிழிப்புற உயிர்ப்பு வீங்கி கிடந்த வாள் அரக்கன் கேட்டான் – யுத்2:19 274/4
கிங்கரர் நால்வர் சென்று அ கிரி அனான் கிடந்த கோயில் – யுத்2-மிகை:16 5/1
நால் கடல் அனைய தானை நடந்திட கிடந்த பாரின் – யுத்3:22 9/1
கின்னரர் முதலோர் பாட முகத்திடை கிடந்த கெண்டை – யுத்3:25 1/3
தண்டலை ஆம் என கிடந்த தன்மையை – யுத்3:27 53/4
மெய் கிடந்த விழி வழி நீர் உக – யுத்3:29 27/1
நெய் கிடந்த கனல் புரை நெஞ்சினான் – யுத்3:29 27/2
மொய் கிடந்த சிலையொடு மூரி மா – யுத்3:29 27/3
கடும் பகடு படி கிடந்த கரும் பரம்பின் இன மள்ளர் பரந்த கையில் – யுத்4:33 23/2
முழை கிடந்த வல் அரி இனம் முழங்குவ போல்வ – யுத்4:35 7/3
அ பணை அனைத்தும் மார்புக்கு அணி என கிடந்த வீர – யுத்4:37 212/1
கேவல மலராய் வேறு ஓர் இடம் இன்றி கிடந்த ஆற்றால் – யுத்4:42 3/3
தேவ_தச்சனை அழைத்து நீள் திரை கடல் கிடந்த
காவல் மா மலை கொணர்ந்து நீ கண்_நுதல் கோயில் – யுத்4-மிகை:41 111/2,3

TOP


கிடந்ததால் (1)

சிலை கிடந்ததால் இலக்குவ தேவர் நீர் படைத்த – ஆரண்:13 85/1

TOP


கிடந்தது (29)

நடந்தது கிடந்தது என் உள்ளம் நண்ணியே – பால:10 57/4
திடல் தோட்டம் என கிடந்தது என இரங்கி தெவ் வேந்தர் – பால:12 10/2
ஏக மாலை கிடந்தது கீழ் எலாம் – பால:16 33/4
இந்திரவில் என கிடந்தது எங்குமே – பால-மிகை:5 15/4
கருதி உள் கிடந்தது ஓர் கறுவு காந்தலால் – அயோ:14 27/2
குறை கிடந்தது இனி என கூறினான் – ஆரண்:3 32/4
பாக வீணையின் கொடி ஒன்று கிடந்தது பார் மேல் – ஆரண்:13 80/4
கடலின்-மாடு உயர் திரை என கிடந்தது கண்டார் – ஆரண்:13 84/4
பறித்து வீசிய கவசமும் கிடந்தது பார்த்தார் – ஆரண்:13 87/4
கான் கிடந்தது மறைதர கால் வய கலி_மா – ஆரண்:13 88/1
வான் கிடந்தது போல்வது கிடந்துழி வந்தார் – ஆரண்:13 88/4
தொள்கொடும் கிடந்தது என்ன துயர் உழந்து அழிந்து சோர்வான் – கிட்:7 79/4
மண்டலம் உலகில் வந்து கிடந்தது அம் மதியின் மீதா – கிட்:7 146/3
யாவையும் நீரே என்பது என்-வயின் கிடந்தது எந்தாய் – கிட்:11 63/2
இனி கடப்ப அரிது ஏழ் கடல் கிடந்தது என்று இசைத்தான் – சுந்:2 144/3
ஏழு_நூறு ஓசனை சூழ்ந்து எயில் கிடந்தது இ இலங்கை – சுந்:2 227/1
இருந்தவன் கிடந்தது ஓர் எழு தெரிந்து எடுத்தான் – சுந்:8 23/4
கிடந்தது ஓர் இருள் என கிடந்துளான்-தனை – சுந்-மிகை:2 8/3
வில் கிடந்தது என்ன விளங்குமால் – யுத்1:8 69/4
கடல் கிடந்தது நின்றதன்-மேல் கதழ் – யுத்2:16 62/3
மலை கிடந்தது போல வணங்கினான் – யுத்2:16 66/4
மூலமே மண்ணில் மூழ்கி கிடந்தது ஓர் பொருப்பை முற்றும் – யுத்2:16 179/1
புல்லிய கிடந்தது ஒன்றை நோக்கினன் புகல்வதானாள் – யுத்2:17 18/4
கிடந்தது கண்டது உண்டோ நாண் ஒலி கேட்டிலோமே – யுத்3:27 70/2
கை கிடந்தது கண்டனன் கண்களால் – யுத்3:29 27/4
விசும்பின் சேறலின் கிடந்தது அ விலங்கல்-மேல் இலங்கை – யுத்3:31 21/4
களப்பட கிடந்தது இல்லை கவி படை ஒன்றதேனும் – யுத்3-மிகை:20 1/2
பற்றிய கிடந்தது சிலையை பாங்குற – யுத்4:37 156/2
நிலை கிடந்தது உடல் நிலத்தே என்றான் – யுத்4:40 5/4

TOP


கிடந்ததும் (1)

கிடந்ததும் ஆர்த்தது மழையின் கேழது – யுத்4:37 153/4

TOP


கிடந்ததே (1)

பாற்கடல் கிடந்ததே அனைய பான்மையான் – கிட்:7 13/4

TOP


கிடந்தவா (1)

நிலை கிடந்தவா நோக்கு என நோக்கினன் நின்றான் – ஆரண்:13 85/4

TOP


கிடந்தவே (1)

ஏட கங்கள் மறிந்து கிடந்தவே – யுத்3:31 120/4

TOP


கிடந்தன (23)

அல்லல் உற்றில அலை புனல் கிடந்தன அனைய – அயோ:9 42/2
கிட்ட இட்டு இடை கிடந்தன செறிந்தது ஒரு கை – ஆரண்:1 5/3
கிடந்தன நின்றன கிரிகள் கேண்மையின் – ஆரண்:4 1/2
படிந்தன முடிந்தன கிடந்தன பரி மா – சுந்:8 28/4
பொடிபட கிடந்தன கண்டு போயினான் – சுந்:12 7/4
கிழக்கொடு மேற்கும் ஓடி விழுந்தன கிடந்தன இன்றும் – யுத்1:3 151/2
ஒளிக்கும் ஆழி கிடந்தன ஓர்கிலார் – யுத்1:8 33/2
நின்றன இல்லை எல்லாம் கிடந்தன நெளிந்து பார் மேல் – யுத்2:15 154/4
மரம் கிடந்தன மலை குவை கிடந்தன வாம் என மாறாடி – யுத்2:16 312/2
மரம் கிடந்தன மலை குவை கிடந்தன வாம் என மாறாடி – யுத்2:16 312/2
கரம் கிடந்தன காத்திரம் கிடந்தன கறை படும்படி கவ்வி – யுத்2:16 312/3
கரம் கிடந்தன காத்திரம் கிடந்தன கறை படும்படி கவ்வி – யுத்2:16 312/3
சிரம் கிடந்தன கண்டனர் கண்டிலர் உயிர்-கொடு திரிவாரை – யுத்2:16 312/4
குடர் கிடந்தன பாம்பு என கோள் மத – யுத்2:19 137/1
திடர் கிடந்தன சிந்தின தேர் திரள் – யுத்2:19 137/2
படர் கிடந்தன பல் படை கையினர் – யுத்2:19 137/3
கடர் கிடந்தன போன்ற களத்தினே – யுத்2:19 137/4
பாரின் வீழ்ந்தன போன்றன கிடந்தன பரந்து – யுத்3:20 59/4
உலைவு இன்று கிடந்தன ஒத்துளவால் – யுத்3:27 33/3
கேடகங்கள் துணிந்து கிடந்தன
கேடு அகம் கிளர்கின்ற களத்த நன்கு – யுத்3:31 120/2,3
தலை கிடந்தன தாரணி தாங்கிய – யுத்4:40 5/1
மலை கிடந்தன போல் மணி தோள் நிரை – யுத்4:40 5/2
அலை கிடந்து-என ஆழி கிடந்தன
நிலை கிடந்தது உடல் நிலத்தே என்றான் – யுத்4:40 5/3,4

TOP


கிடந்தன-போல் (1)

காடு உழுத கொழும் பிறையின் கறை கழன்று கிடந்தன-போல் கிடக்க கண்டான் – யுத்4:37 204/4

TOP


கிடந்தனர் (3)

கிடந்தனர் நடந்தது புணர்ச்சி தரு கேதம் – சுந்:2 158/4
துவள பாரிடை கிடந்தனர் குருதி நீர் சுற்றி – யுத்3:22 178/2
தொடுத்தவர் துணிந்தவர் தொடர்ந்தனர் கிடந்தனர் துரந்த கணையால் – யுத்3:31 137/4

TOP


கிடந்தனள் (1)

தவ்வை ஆம் என கிடந்தனள் கேகயன் தனையை – அயோ:3 4/4

TOP


கிடந்தனன் (4)

பூண்டனன் கிடந்தனன் புலம்பினான்-அரோ – அயோ:11 87/4
கிடந்தனன் கிடந்தானை கிடைத்து இரு – கிட்:11 22/1
கிடந்தனன் வடவரை கிடந்த போல் இரு – சுந்-மிகை:2 7/1
கருணை அம் கடல் கிடந்தனன் கரும் கடல் நோக்கி – யுத்1:6 2/3

TOP


கிடந்தாய் (1)

கொன்றானும் நின்றான் கொலையுண்டு நீ கிடந்தாய்
வன் தாள் சிலை ஏந்தி வாளி கடல் சுமந்து – ஆரண்:13 98/2,3

TOP


கிடந்தார் (5)

கேகய நெடும் குலம் என சிலர் கிடந்தார்
பூக வனம்-ஊடு படுகர் புளின முன்றில் – அயோ:5 13/2,3
இற்ற வெம் சிறை வெற்பு_இனம் ஆம் என கிடந்தார்
கொற்ற வாலிடை கொடும் தொழில் அரக்கரை அடங்க – சுந்:7 30/2,3
எண்ணல் ஆம் தகைமை இல்லார் இறந்து எதிர் கிடந்தார் தம்மை – சுந்:11 17/2
புல்லி முற்றிய உயிரினர் பொருந்தினர் கிடந்தார்
வல்லி சுற்றிய மா மரம் நிகர்த்தனர் வயவர் – யுத்3:20 60/3,4
சொரிந்தார் குடல் துமிந்தார் தலை கிடந்தார் எதிர் தொடர்ந்தார் – யுத்3:31 111/4

TOP


கிடந்தாரும் (1)

நெடும் பாற்கடல் கிடந்தாரும் பண்டு இவர் நீர் குறை நேர – யுத்3:27 143/1

TOP


கிடந்தால்-என (1)

ஆழித்தலை கிடந்தால்-என நெடும் தூங்கு இருள் அடைய – யுத்3:27 154/4

TOP


கிடந்தாள் (2)

தம் தமது உலகு புக்கார் தையலும் கிடந்தாள் கல்லாய் – பால-மிகை:9 60/4
மேல் கிடந்தாள் தனை விரைவின் எய்தினாள் – அயோ:2 49/4

TOP


கிடந்தான் (3)

மீதுற்ற ஆர் சிலை மீது கிடந்தான்
ஆதி பண்ணவன் ஆயிர நாமம் – யுத்1:3 103/2,3
நளிர் மா மலை பல தாவினன் நடந்தான் கடல் கிடந்தான் – யுத்3:31 118/4
மீது அலைத்த பெரும் தாரை விசும்பு அளப்ப கிடந்தான் தன் மேனி முற்றும் – யுத்4:37 201/3

TOP


கிடந்தானை (1)

கிடந்தனன் கிடந்தானை கிடைத்து இரு – கிட்:11 22/1

TOP


கிடந்திலர் (1)

கிடந்திலர் என்னின் பின்னை நிற்குமோ கேண்மை அம்மா – கிட்:11 56/4

TOP


கிடந்து (28)

போழ்ந்த மா கிடங்கு இடை கிடந்து பொங்கு இடங்கர் மா – பால:3 16/2
வண்டொடு கிடந்து தேன் சோர் மணி நெடும் தெருவில் சென்றார் – பால:10 7/4
பண்டு ஆலிலையின் மிசை கிடந்து பாரும் நீரும் பசித்தான் போல் – பால:10 71/2
நிறையும் நீர் மலர் நெடும் கனி கிழங்கு காய் கிடந்து ஓர் – அயோ:9 30/1
கல் அளை கிடந்து அகடு வெந்து அயர்கின்ற கதழ் பாம்பு – அயோ:9 42/1
இடம்-தொறும் கிடந்து இமைப்பன எக்கு இளம் செக்கர் – அயோ:10 27/3
சினம் கிடந்து எரிதலின் தீர்ந்தவே-கொலாம் – அயோ:12 51/2
மனம் கிடந்து உண்கில மகளிர் கொங்கையே – அயோ:12 51/4
இ உலகத்தினும் இடருளே கிடந்து
அ உலகத்தினும் நரகின் ஆழ்ந்து பின் – அயோ:14 74/1,2
உயரும் விண்ணிடை மண்ணிடை விழும் கிடந்து உழைக்கும் – ஆரண்:6 90/1
நரன் இருந்து தோள் பார்க்க நான் கிடந்து புலம்புவதோ – ஆரண்:6 101/2
மலை கிடந்து என வலியது வடிவினால் மதியின் – ஆரண்:13 85/2
கலை கிடந்து அன்ன காட்சியது இது கடித்து ஒடித்தான் – ஆரண்:13 85/3
ஊன் கிடந்து ஒளிர் உதிரமும் கிடந்துளது உலகின் – ஆரண்:13 88/3
மண்டலம் பல மண்ணிடை கிடந்து என மணியின் – ஆரண்:13 89/3
நீண்டன கிடந்து என நிமிர்ந்த கையினான் – ஆரண்:15 12/4
கயக்கிய கடும் திறல் கருத்துளே கிடந்து
உயக்கிய பயத்தினர் அவுணரோடு மற்று – ஆரண்-மிகை:10 8/2,3
கிடந்து தாங்கும் இ கிரியை மேயினான் – கிட்:3 44/3
கல் கிடந்து ஒளிர் காசு_இனம் காந்தலால் – யுத்1:8 69/1
நூபுர மடந்தையர் கிடந்து அலற நோனார் – யுத்1:12 21/1
குடல் கிடந்து அடங்கா நெடும் கோளினான் – யுத்2:16 62/2
அழித்த தேர் அழுந்தா-முன்னம் அம்பொடு கிடந்து வெம்பி – யுத்2:19 182/1
உறங்குவாய் உறங்குவாய் இனி கிடந்து உறங்குவாய் – யுத்2-மிகை:16 6/4
விடை குலங்களின் இடை ஒரு விடை கிடந்து என்ன – யுத்3:22 193/1
புறம் கிடந்து உழைப்பது என் இப்பொழுது இறை புவனம் மூன்றும் – யுத்3:26 72/2
உடம்பு இறங்கி கிடந்து உழைத்து ஓங்கு தீ – யுத்3:29 7/3
நெஞ்சு நோவ நெடும் தனியே கிடந்து
அஞ்சினேன் என்று அரற்றும் அங்கு ஓர் தலை – யுத்3:29 19/3,4
கிளப்பது கேட்டும் அன்றே அரவின்-மேல் கிடந்து மேல்_நாள் – யுத்4:34 14/3

TOP


கிடந்து-அனைய (1)

வில் இட வாளும் வீச வேல் கிடந்து-அனைய நாட்டத்து – பால:13 38/2

TOP


கிடந்து-என (2)

ஆலம் சார் மிடற்று அரும் கறை கிடந்து-என இலங்கும் – யுத்4:35 9/2
அலை கிடந்து-என ஆழி கிடந்தன – யுத்4:40 5/3

TOP


கிடந்துழி (4)

தான் கிடந்துழி சாரதி கிடந்துழி சார்ந்தார் – ஆரண்:13 88/2
தான் கிடந்துழி சாரதி கிடந்துழி சார்ந்தார் – ஆரண்:13 88/2
வான் கிடந்தது போல்வது கிடந்துழி வந்தார் – ஆரண்:13 88/4
உடல் கிடந்துழி உம்பர்க்கும் உற்று உயிர் – யுத்2:16 62/1

TOP


கிடந்துளது (1)

ஊன் கிடந்து ஒளிர் உதிரமும் கிடந்துளது உலகின் – ஆரண்:13 88/3

TOP


கிடந்துளான்-தனை (1)

கிடந்தது ஓர் இருள் என கிடந்துளான்-தனை
அடைந்தனன் அஞ்சுறாது அனுமன் ஆண்மையான் – சுந்-மிகை:2 8/3,4

TOP


கிடந்தேற்கும் (1)

குடரிலே நெடும் காலம் கிடந்தேற்கும் உயிர் பாரம் குறைந்து தேய – அயோ:13 69/2

TOP


கிடப்ப (3)

வித்தகமும் விதி வசமும் வெவ்வேறே புறம் கிடப்ப
அ திருவை அமரர் குலம் ஆதரித்தார் என அறிஞர் – பால:13 19/2,3
கற்பகம் ஈன்ற மாலை கலனொடும் கிடப்ப கண்டார் – பால:16 22/4
கந்தமாதனம் என்று ஓதும் கிரி இவண் கிடப்ப கண்டாய் – யுத்4:41 21/3

TOP


கிடப்பது (2)

நண்ணிய பொழுது மீண்டு நடப்பரோ கிடப்பது அல்லால் – யுத்4:37 11/2
பாழ் புறம் கிடப்பது படி இன்றாயது ஓர் – யுத்4:41 105/2

TOP


கிடப்பதோ (1)

மூசிய பழுவம் இங்ஙன் கிடப்பதோ முரற்றல் இன்றி – யுத்4-மிகை:41 258/3

TOP


கிடப்பன (1)

படிகளாம் என தாழ்வரை கிடப்பன பாராய் – அயோ:10 35/4

TOP


கிடப்பனோ (1)

தம்பியை இன்றி மாண்டு கிடப்பனோ தமையன் மண்-மேல் – யுத்2:16 153/4

TOP


கிடுகும் (1)

செயிர் அறு கிடுகும் பற்றி வானவர் உள்ளம் தீய – யுத்1:3 144/2

TOP


கிடுகோடு (1)

கேடகத்தோடு மழு எழு சூலம் அங்குசம் கப்பணம் கிடுகோடு
ஆடக சுடர் வாள் அயில் சிலை குலிசம் முதலிய ஆயுதம் அனைத்தும் – சுந்:3 91/1,2

TOP


கிடை (4)

செம் கிடை தரங்கம் கெண்டை சினை வரால் இனைய தேம்ப – பால:10 18/2
கிடை புரை இதழாரும் கிளர் நகை வெளியாரும் – பால:23 37/2
தித்தியாநின்ற செம் கிடை வாய்ச்சியர் – கிட்:11 20/1
சேப்புற அரத்த செ வாய் செம் கிடை வெண்மை சேர – யுத்3:25 15/2

TOP


கிடைக்க (2)

கிட்டிய போது உடல் கிடைக்க புல்லினார் – பால:19 65/2
கிடைக்க வந்தான் என கிளர்ந்தது ஒத்ததே – யுத்1:5 7/4

TOP


கிடைக்கின் (3)

மேவலர் கிடைக்கின் இதன் மேல் இனியது உண்டோ – ஆரண்:11 29/2
கிட்டுவார் பொர கிடைக்கின் அன்னவர் – கிட்:3 40/1
அரும் கடன் முடிப்பது அரிது ஆம் அமர் கிடைக்கின்
நெருங்கு அமர் விளைப்பர் நெடு நாள் என நினைத்தான் – சுந்:2 71/3,4

TOP


கிடைக்குமோ (1)

கெழுந்தகைக்கு ஒரு வன்மை கிடைக்குமோ
பழம் துயர்க்கு பரிவுறும் பான்மையால் – ஆரண்:14 26/3,4

TOP


கிடைத்த (5)

கீழ் மடுத்து எடுப்பினும் கிடைத்த செய்யுமால் – கிட்:6 33/4
கேடு சூழ்வார்க்கு வேண்டும் உரு கொள கிடைத்த அன்றே – கிட்:10 59/4
கேட்டனென் நறவால் கேடு வரும் என கிடைத்த அ சொல் – கிட்:11 95/1
கிடைத்த பேர் அனுமன் ஆண்டு ஓர் நெடும் கிரி கிழித்து கொண்டான் – யுத்3:27 89/4
கை பணை முழங்க மேல்_நாள் அமரிடை கிடைத்த காலன் – யுத்4:37 212/2

TOP


கிடைத்தது (1)

கேட்டு உணர் கல்வியோடு ஞானமும் கிடைத்தது ஒத்தார் – கிட்:3 22/4

TOP


கிடைத்தவேனும் (1)

கிளை அமை புவனம் மூன்றும் வந்து உடன் கிடைத்தவேனும்
வளை அமை வரி வில் வாளி மெய் உற வழங்கும் ஆயின் – யுத்2:16 16/2,3

TOP


கிடைத்தனர் (2)

கிடைத்தனர் அரக்கர்கள் கீழும் மேலும் மொய்த்து – ஆரண்:7 109/3
கிடைத்தனர் அவர்க்கு ஒரு கணக்கு இலை வளைத்தனர் கிளைத்து உலகு எலாம் – யுத்3:31 149/2

TOP


கிடைத்தார் (3)

பொய்தார் பலர் புடைத்தார் பலர் கிடைத்தார் பலர் பொருப்பால் – ஆரண்:7 97/2
கிடைத்தார் உடலில் கிழி சோரியை வாரி – யுத்2:18 236/1
கிட்டினார் கிடைத்தார் வீசி புடைத்தனர் கீழும் மேலும் – யுத்3:22 133/2

TOP


கிடைத்தாரையும் (1)

கிளர்ந்தாரையும் கிடைத்தாரையும் கிழித்தான் கனல் விழித்தான் – யுத்3:22 114/1

TOP


கிடைத்தால் (1)

இடம் கெட வெவ் வாய் ஊறு கிடைத்தால் இடையாதீர் – கிட்:17 17/4

TOP


கிடைத்தான் (2)

கிளை கொளாது இகல் என்று எண்ணி மாருதி கிடைத்தான்
இளைய வள்ளலே ஏறுதி தோள் மிசை என்றான் – யுத்2:16 225/3,4
கிடைத்தான் இகல் மாருதியை கிளர் வான் – யுத்3:20 91/1

TOP


கிடைத்தி (1)

கிடைத்தி அல்லையேல் ஒளித்தியால் சிறு தொழில் கீழோய் – யுத்2:15 252/4

TOP


கிடைத்திட (1)

கிடைத்திட முழங்கி ஆர்த்து கிளர்ந்தது நிருதர் சேனை – யுத்3:22 16/3

TOP


கிடைத்திரால் (1)

கேட்டிலீர் இனி காண்டிர் கிடைத்திரால் – கிட்:11 28/4

TOP


கிடைத்து (4)

ஆதிபர்களாய் அரசுசெய்து உளம் நினைத்தது கிடைத்து அருள் பொறுத்து முடிவில் – பால-மிகை:0 37/3
கேட்ட வாசவன் அன்னவட்கு அடிமையில் கிடைத்து
வாட்டம் மா தவத்து உணர்ந்து அவள் வயிற்று உறு மகவை – பால-மிகை:9 27/1,2
கிடந்தனன் கிடந்தானை கிடைத்து இரு – கிட்:11 22/1
கிடைத்து நான் அவர்க்கு உற்றுள பொருள் எலாம் கிளத்தி – யுத்3:30 31/2

TOP


கிடைத்தும் (1)

கேட்ட ஆற்றினால் கிளி_மொழி சீதையை கிடைத்தும்
மீட்டிலாதது என் வில் தொழில் காட்டவோ வீர – யுத்1:5 70/3,4

TOP


கிடைந்த (1)

இரியல்போவன தொடர்ந்து அயல் இன படை கிடைந்த
அரிய நொந்திலர் அலத்தக சீறடி அயர்ந்தார் – யுத்3:20 63/3,4

TOP


கிடைப்ப (4)

கிளர்ந்த சீற்றமும் காதலும் எதிர் எதிர் கிடைப்ப – சுந்:3 134/4
கேட்ட ஆண்தகை கரத்தொடு கரதலம் கிடைப்ப
பூட்டி வாய்-தொறும் பிறை குலம் வெண் நிலா பொழிய – யுத்1:2 100/1,2
கிடைப்ப_அரும் கொடி நகர் அடையின் கேடு என – யுத்2:16 271/2
கெட்ட வான் பொருள் வந்து கிடைப்ப முன்பு தாம் – யுத்4-மிகை:41 273/1

TOP


கிடைப்ப_அரும் (1)

கிடைப்ப_அரும் கொடி நகர் அடையின் கேடு என – யுத்2:16 271/2

TOP


கிடைப்பரோ (1)

கிளவியாய் தனி தனி கிடைப்பரோ துணை – கிட்:6 17/4

TOP


கிடைப்பினும் (1)

கிழிபட அயில் வேல் வந்து கிடைப்பினும் ஆன்றோர் கூறும் – யுத்2:17 66/2

TOP


கிடையும் (2)

கேளொடு கிடந்த நீல சுருளும் செம் கிடையும் கொண்டு – பால:10 14/2
பவளமும் கிடையும் கொவ்வை பழனும் பைம் குமுத போதும் – கிட்:13 49/1

TOP


கிடையே (1)

திரு வாய் அனைய சேதாம்பற்கு அயலே கிடந்த செம் கிடையே
வெருவாது எதிர் நின்று அமுது உயிர்க்கும் வீழி செவ்வி கொழும் கனி வாய் – கிட்:1 29/2,3

TOP


கிண்கிணி (5)

பொன் சேர் மென் கால் கிண்கிணி ஆரம் புனை ஆரம் – பால:10 31/1
பயிர் உறு கிண்கிணி பரந்த மேகலை – பால:19 40/1
பயில் குரல் கிண்கிணி பதத்த பாவையர் – கிட்:14 34/1
பஞ்சி ஊட்டிய பரட்டு இசை கிண்கிணி பதும – சுந்:2 4/1
கால் முதல் தொடர்ந்த நூபுரம் சிலம்ப கிண்கிணி கலையொடும் கலிப்ப – சுந்:3 76/3

TOP


கிண்கிணியோடும் (1)

கிளை கொள் மேகலை சிந்தினள் கிண்கிணியோடும்
வளை துறந்தனள் மதியினில் மறு துடைப்பாள் போல் – அயோ:3 2/2,3

TOP


கிண்ட (1)

நுதல் அணி ஓடை பொங்க நுகர் வரி வண்டு கிண்ட
ததை மணி சிந்த உந்தி தறி இற தட கை சாய்த்து – பால:1 16/2,3

TOP


கிண்டி (1)

முற்றுறு முகை கிண்டி முரல்கில சில தும்பி – அயோ:9 12/1

TOP


கிண்ணம் (1)

பைம் பொன் கிண்ணம் மெல் விரல் தாங்கி பயில்கின்ற – பால:17 28/3

TOP


கிணறு (1)

ஊறுகின்றன கிணறு உதிரம் ஒண் நகர் – யுத்1:2 13/1

TOP


கிணிகிண் (1)

கீர்த்தியன் சிலை மணி கிணிகிண் என்றதே – யுத்3-மிகை:31 57/4

TOP


கிம்புரி (4)

ஏசறு கிம்புரி எயிறு வெண் நிலா – பால:23 65/2
கிம்புரி பெரிய தோள்_வளையொடும் கிளரவே – ஆரண்:1 12/4
தோள்-தொறும் தொடர்ந்த மகரிகை வயிர கிம்புரி வலய மா சுடர்கள் – சுந்:3 79/1
மீள்வு_இல் கிம்புரி மணி கடி சூத்திரம் வீக்கி – யுத்4:35 5/4

TOP


கியாதி (1)

வரு கயல் கண் கியாதி வல் ஆசுரர்க்கு – பால-மிகை:7 21/2

TOP


கிரண (1)

சண்ட வான் கிரண வாளால் தயங்கு இருள் காடு சாய்க்கும் – யுத்1:7 7/1

TOP


கிரணங்கள் (1)

பூ அலர் அமைந்த பொற்பின் கிரணங்கள் பொலிந்து பொங்க – யுத்3:24 53/1

TOP


கிராதர் (3)

புன் தொழில் கிராதர் ஆகி போக என புகறலோடும் – பால-மிகை:11 31/2
கேட்டனன் கிராதர் வேந்தன் கிளர்ந்து எழும் உயிர்ப்பன் ஆகி – அயோ:13 34/1
பெரும் தடம் தானையோடும் கிராதர் கோன் பெயர்ந்து வந்தான் – யுத்4-மிகை:41 262/4

TOP


கிரி (77)

முழை விழை கிரி நிகர் களிற்றின் மும் மத – பால:3 54/2
உதைய கிரி எனும் கடவுள் நுதல் கிழித்த விழியே போல் உதயம் செய்தான் – பால:11 13/4
வேரொடும் கொடு கிரி என நடந்தது ஓர் வேழம் – பால:15 2/4
தாள் உயர் தட கிரி இழிந்து தரை சேரும் – பால:15 17/1
சிமைய கிரி உருவ தனி வடி வாளிகள் தெரிவான் – பால:24 14/4
மஞ்சு சுற்றிய வயங்கு கிரி வாத விசையில் – ஆரண்:1 6/3
பேர வன் கிரி பிளந்து உக வளர்ந்து இகல் பெறா – ஆரண்:1 18/2
அஞ்சன கிரி அனான் எதிர் அரக்கன் அழலா – ஆரண்:1 24/4
வட்டம் இட்ட கிரி அற்று உக வயங்கு வயிர – ஆரண்:1 29/1
ஆடின குல கிரி அருக்கனும் வெயர்த்தான் – ஆரண்:10 46/3
நீல சிகர கிரி அன்னவன் நின்ற வெய்யோன் – ஆரண்:10 132/1
மாக நெடும் கிரி போலியை வவ்வா – ஆரண்:14 58/2
அஞ்சனைக்கு ஒரு சிறுவன் அஞ்சன கிரி அனைய – கிட்:2 4/1
மண்டலம் உதயம் செய்த மரகத கிரி அனானை – கிட்:3 17/4
மந்தர கிரி என பெரியவன் மகர நீர் – கிட்:5 3/3
அழுந்தியது அ கிரி அருகில் மால் வரை – கிட்:7 15/3
புகழ் மேலை கிரி புக்க போழ்தினில் – கிட்:8 19/2
தள்ள_அரும் துளி பட தகர்ந்து சாய் கிரி
புள்ளி வெம் கட கரி புரள்வ போன்றவே – கிட்:10 16/3,4
உரு கொள் ஒண் கிரி ஒன்றின்-நின்று ஒன்றினை – கிட்:11 14/1
தனி வரும் தடம் கிரி என பெரியவன் சலத்தால் – கிட்:12 8/1
தோடு இவர்ந்த தார் கிரி புரை துமிந்தனும் தொடர்ந்தான் – கிட்:12 15/4
கேழ் இலா வன முலை கிரி சுமந்து இடைவது ஓர் – கிட்:13 69/2
பொன் நெடும் கிரி என பொலிந்த தோளினான் – கிட்:14 29/4
தவ்விய கிரி என தரையின் வீழ்ந்தனன் – கிட்:16 33/2
கீண்டான் இமைப்பினிடை மேரு கிரி கீழா – சுந்:1 74/2
சென்று புக்கனன் இராவணன் எடுப்பு அரும் கிரி என திரள் தோளான் – சுந்:2 201/4
உயர் பொன் கிரி உற்று உளன் வாலி என்று ஓங்கல் ஒப்பான் – சுந்:4 92/2
கிரி படு குவவு திண் தோள் குரங்கு இடை கிழித்து வீச – சுந்:6 56/3
கிட்டினார் பட கிட்டினான் கிரி என நெருங்கி – சுந்:7 37/2
தாளொடும் தலை உக தட நெடும் கிரி போல் – சுந்:8 31/3
கீண்டதாம் என கிரி உக நெடு நிலம் கிழிய – சுந்:11 36/2
வளைந்து பொன் கிரி மேல் விழும் இடி என மறவோர் – சுந்-மிகை:7 8/2
கும்ப மா கிரி கோடு இரு கைகளால் கழற்றி – யுத்1:5 48/2
கிங்கர பெயர் கிரி அன்ன தோற்றத்தர் கிளர்ந்தார் – யுத்1:5 61/2
எண்ணெய் தோய்ந்து என எரிந்தன கிரி குலம் எல்லாம் – யுத்1:6 28/4
அருக்கனில் ஒளி விடும் ஆடக கிரி
உருக்கு என உருகின உதிரம் தோய்ந்தன – யுத்1:6 44/1,2
பேர் உடை கிரி என பெருத்த மீன்களும் – யுத்1:6 45/1
வேர் உடை நெடும் கிரி தலைவர் வீசின – யுத்1:8 11/1
பனி தரும் கிரி தம் மனம் பற்று_அறு – யுத்1:8 30/3
எண்_இல் எண்கு_இனம் இட்ட கிரி குலம் – யுத்1:8 44/1
குழுவின் வானரர் தந்த கிரி குலம் – யுத்1:8 47/2
துறை-தொறும் கிரி தூக்கின தோய்தலால் – யுத்1:8 52/3
முதிர் நெடும் கிரி வீழ முழங்கு நீர் – யுத்1:8 61/1
நன்கு ஒடித்து நறும் கிரி சிந்திய – யுத்1:8 62/1
உரை பரப்பும் உறு கிரி ஒண் கவி – யுத்1:8 64/3
கிஞ்சுகத்த கிரி ஒத்தனர் கிட்ட – யுத்1:11 14/4
தள்ளும் பொன் கிரி சலிப்புற கோபுரம் சார்ந்தான் – யுத்1:12 5/2
இ கிரி பத்தின் மௌலி இன மணி அடங்க கொண்ட – யுத்1:13 15/3
உரை பரப்பும் உறு கிரி ஒண் கவி – யுத்1-மிகை:8 5/3
பண்டை மால் வரையின் மிக்கது ஒரு கிரி பரிதி மைந்தன் – யுத்2:15 130/4
தள்ள தளர் வெள்ளி பெரும் கிரி ஆம் என சலித்தான் – யுத்2:15 185/4
வெள்ளி அம் கிரி எடுத்தது வெள்கினான் என்ன – யுத்2:15 209/3
பிணை ஒன்று கண்ணாள் பங்கன் பெரும் கிரி நெருங்க பேர்த்த – யுத்2:16 154/2
வட பெரும் கிரி பொருவு தேர் ஓட்டினன் வந்தான் – யுத்2:16 224/4
செல்வெனோ நெடும் கிரி இன்னும் தேர்ந்து எனா – யுத்2:16 254/1
சுந்தர பொன் கிரி ஆண்மை களிறு அனையான் கண் நின்ற – யுத்2:16 348/3
கடம் ஏய் கயிலை கிரி கண்ணுதலோடு – யுத்2:18 56/1
ஆழி கிரி தள்ளும் ஓர் அங்கையினால் – யுத்2:18 58/4
பறை அற்றம் இல் விசை பெற்றன பரிய கிரி அமரர்க்கு – யுத்2:18 141/2
எதிர்பட்டு அனல் பொழிய கிரி இடறி திசை எழு கார் – யுத்2:18 142/3
நீல கிரி-மேல் நிமிர் பொன்_கிரி நேர்வான் – யுத்2:18 247/4
தார் கொன்றையினான் கிரி சாய்த்தவன் தான் உரைத்தான் – யுத்2:19 6/4
உக்கது அ கிரி சொரிந்த வாளிகளின் ஊழ் இலாத சிறு பூழியாய் – யுத்2:19 72/4
கிங்கரர் நால்வர் சென்று அ கிரி அனான் கிடந்த கோயில் – யுத்2-மிகை:16 5/1
கிச்சு உறு கிரி பட கிளர் பொன் தேர் நிரை – யுத்3:20 45/1
தொத்த பொலி கனக கிரி வெயில் சுற்றியது ஒத்தான் – யுத்3:22 115/4
உய்த்த பெரும் கிரி மேருவின் உப்பால் – யுத்3:26 26/3
வென்றி நெடும் கிரி போல விழுந்தான் – யுத்3:26 41/4
வேய் உற்ற நெடும் கிரி மீ வெயில் ஆம் – யுத்3:27 39/3
கிடைத்த பேர் அனுமன் ஆண்டு ஓர் நெடும் கிரி கிழித்து கொண்டான் – யுத்3:27 89/4
மந்த மாருதம் ஊர்வது ஓர் கிரி அதில் வாழ்வோர் – யுத்3:30 15/2
திணி தடம் கிரி வெடித்து உக சிலையை நாண் தெறித்தான் – யுத்4:35 29/2
நிலைகொள் நெடு மேரு கிரி அன்று நெடிது-அம்மா – யுத்4:36 17/3
மந்தர கிரி என மருந்து மாருதி – யுத்4:37 58/1
மெய்யும் வாயும் பெற்றன மேரு கிரி சால – யுத்4:37 138/3
இடந்தது கிரி குவடு என்ன எங்கணும் – யுத்4:37 153/1
கந்தமாதனம் என்று ஓதும் கிரி இவண் கிடப்ப கண்டாய் – யுத்4:41 21/3

TOP


கிரி-கொடு (1)

ஏதம் இல் இலங்கை அம் கிரி-கொடு எய்திய – யுத்3:24 98/3

TOP


கிரி-கொலோ (1)

இ நெடும் கிரி-கொலோ எது-கொலோ என – கிட்-மிகை:14 1/1

TOP


கிரி-மேல் (2)

பாலின் வெண் பரவை திரை கரும் கிரி-மேல் பரந்து என சாமரை பதைப்ப – சுந்:3 89/3
நீல கிரி-மேல் நிமிர் பொன்_கிரி நேர்வான் – யுத்2:18 247/4

TOP


கிரிக்கும் (1)

மேரு கிரிக்கும் மீது உற நிற்கும் பெரு மெய்யீர் – கிட்:17 12/1

TOP


கிரிகள் (12)

பிலம் புக நில கிரிகள் பின் தொடர வந்தாள் – பால:7 29/4
கிடந்தன நின்றன கிரிகள் கேண்மையின் – ஆரண்:4 1/2
பாழி வன் கிரிகள் எல்லாம் பறித்து எழுந்து ஒன்றோடு ஒன்று – ஆரண்:13 2/1
கீறினது அண்ட_கோளம் கிழிந்தன கிரிகள் எல்லாம் – ஆரண்:13 114/4
மேருவே முதல் கிரிகள் வேரொடும் – கிட்:3 42/1
ஆழி மா நிலம் தாங்கிய அரும் குல கிரிகள்
ஏழும் ஆண்டு சென்று ஒரு வழி நின்று என இயைந்த – கிட்:4 3/3,4
தடுத்த தாள் நெடும் தடம் கிரிகள் தாழ்வரை – கிட்:10 106/1
முழை உடை கிரிகள் முற்ற முடிக்குவான் முடிவு காலத்து – சுந்:1 27/3
மின் நகு கிரிகள் யாவும் மேருவின் விளங்கி தோன்ற – சுந்:8 9/1
மொய் தவழ் கிரிகள் மற்றும் பலவுடன் முடுகி செல்ல – யுத்1:4 128/1
சிந்துர கிரிகள் தாவி திரிந்தனன் தேவர் உண்ண – யுத்1:14 24/3
குல கிரிகள் ஏழின் வலி கொண்டு உயர் கொடிஞ்சும் – யுத்4:36 8/1

TOP


கிரிகளும் (5)

பெரும்_பெயர் கிரிகளும் பெயர தாங்கிய – அயோ:1 15/3
சோலையும் கிரிகளும் சுண்ணமாய் எழ – அயோ:14 20/3
மேகமும் கிரிகளும் விண்ணின் மீச்செல்ல – ஆரண்:13 3/2
தோய நன் புணரியும் தொடர் தடம் கிரிகளும்
சாய் அழிந்தன அடித்தலம் எடுத்திடுதலால் – கிட்:5 9/3,4
மாடு உறு கிரிகளும் மரனும் மற்றவும் – கிட்:14 12/1

TOP


கிரிகளே (1)

தனி நெடும் சிலை இற தவழ் தடம் கிரிகளே – பால:20 23/4

TOP


கிரிகளை (3)

இறுத்து வீசிய கிரிகளை எரி உக நூறி – யுத்2:15 229/3
அடர்ந்தன கிரிகளை அசனி ஏறு என – யுத்2:19 47/1
உறைந்த மந்தரம் முதலிய கிரிகளை உருவ – யுத்3:31 10/1

TOP


கிரிகளோடு (1)

குலைந்து உக இடிந்தன குல கிரிகளோடு
மலைந்து பொடி உற்றன மயங்கி நெடு வானத்து – சுந்:6 12/2,3

TOP


கிரிதனையும் (1)

அ கிரிதனையும் ஆங்கு ஓர் அம்பினால் அறுத்து மாற்றி – யுத்2:15 131/1

TOP


கிரியில் (3)

தாரணி தாங்கிய கிரியில் தங்கினார் – ஆரண்:14 92/4
திடல் உறு கிரியில் தம்தம் செய்வினை முற்றி முற்றா – சுந்:1 10/3
பெரு முடி கிரியில் பெய்யும் தாரை போல் பகழி பெய்தான் – யுத்3:21 19/4

TOP


கிரியின் (9)

அஞ்சன கிரியின் அன்ன அழி கவுள் யானை கொன்ற – பால:16 8/1
கேள் உயர் நாட்டத்து கிரியின் தோற்றத்தான் – ஆரண்:6 9/2
கேடக தட கைய கிரியின் தோற்றத்த – ஆரண்:7 118/1
மல்லல் கிரியின் தலை வந்தனன் வாலி கீழ்-பால் – கிட்:7 37/3
தொல்லை கிரியின் தலை தோற்றிய ஞாயிறு என்ன – கிட்:7 37/4
ஒத்து உயர் கனக வான் கிரியின் ஓங்கிய – சுந்:4 101/1
பருமித்த கிரியின் தோன்றும் வேழமும் பதுமத்து அண்ணல் – சுந்:8 4/2
ஆழி அம் கிரியின் மேலும் அரக்கர் ஆனவரை எல்லாம் – யுத்2:16 8/3
கல் கொண்டு ஆர் கிரியின் நாலும் அருவி-போல் குருதி கண்டார் – யுத்2:19 116/3

TOP


கிரியினை (1)

வெள்ளி அம் பெரும் கிரியினை வேரொடும் வாங்கி – யுத்1:5 53/3

TOP


கிரியும் (7)

மஞ்சு இவரும் நெடும் கிரியும் வள நாடும் பிற்பட போய் வழி-மேல் சென்றால் – கிட்:13 25/2
முடுக்குற கடலில் செல்லும் முத்தலை கிரியும் ஒத்தான் – சுந்:1 23/4
கண்_நுதல் ஒழிய செல்லும் கைலை அம் கிரியும் ஒத்தான் – சுந்:1 25/4
காவலர் அல்லன் ஈசன் கைலை அம் கிரியும் அல்லன் – சுந்:12 72/2
ஊழி திரியும் காலத்தும் உலையா நிலைய உயர் கிரியும்
வாழி வற்றா மறி கடலும் மண்ணும் வட-பால் வான் தோய – யுத்1:1 1/1,2
பாழி தெற்கு உள்ளன கிரியும் நிலனும் தாழ பரந்து எழுந்த – யுத்1:1 1/3
மை தவழ் கிரியும் மேரு குன்றமும் வருவது என்ன – யுத்1:4 128/2

TOP


கிரியே (1)

அஞ்சன கிரியே அருளாய் எனும் – ஆரண்:6 79/3

TOP


கிரியை (5)

கிடந்து தாங்கும் இ கிரியை மேயினான் – கிட்:3 44/3
ஏமகூட தடம் கிரியை எய்தினார் – கிட்:14 11/4
செம் பொன் நல் கிரியை ஓர் பகலில் தேடினார் – கிட்:14 17/3
ஏனை நாகியர் அரு நட கிரியை ஆய்ந்திருப்பார் – சுந்:2 24/4
அ தடம் கிரியை நீங்கி அ தலை அடைந்த வள்ளல் – யுத்3:24 54/1

TOP


கிரியையும் (1)

தொடா மறை கிரியையும் சுவைத்த கோமகன் – ஆரண்-மிகை:13 5/3

TOP


கிரியொடும் (1)

தாள் நெடும் கிரியொடும் தடங்கள்-தம்மொடும் – கிட்:6 21/2

TOP


கிரிவிரசம் (1)

வசை இல் தன்மவனம் மற்றை வசு கிரிவிரசம் வாழ்ந்தார் – பால-மிகை:8 3/4

TOP


கிலிஞ்சன் (1)

கிலிஞ்சன் மைந்தன் ஆயினேன் – ஆரண்-மிகை:1 10/4

TOP


கிலுக்கம் (1)

கின்னரம் குரண்டம் கிலுக்கம் சிரல் – சுந்:2 149/3

TOP


கிழக்கு (3)

மெய்யின் மேற்கோடு கிழக்கு உறு பெரு நதி விரவும் – ஆரண்:15 37/2
கெட குறி ஆக மாகம் கிழக்கு எழு வழக்கு நீங்கி – சுந்:1 28/3
மேல் கடலார் என்பர் கிழக்கு உளார் என்பர் – யுத்4:37 67/3

TOP


கிழக்கும் (1)

கிழிந்தன மா மழை குலங்கள் கீண்டது நீள் நெடு வேலை கிழக்கும் மேற்கும் – யுத்3:24 33/1

TOP


கிழக்கூடு (1)

மேக்கூடு கிழக்கூடு மிக்கு இரண்டு திக்கூடு – யுத்2:16 355/2

TOP


கிழக்கொடு (1)

கிழக்கொடு மேற்கும் ஓடி விழுந்தன கிடந்தன இன்றும் – யுத்1:3 151/2

TOP


கிழங்கினோடு (1)

ஊறும் மென் கனி கிழங்கினோடு உண்டு நீர் உண்டார் – அயோ:9 35/3

TOP


கிழங்கு (6)

கல்லி அங்கு அகழ் காமர் கிழங்கு எடா – பால:16 31/2
நிறையும் நீர் மலர் நெடும் கனி கிழங்கு காய் கிடந்து ஓர் – அயோ:9 30/1
கரிய மா கிழங்கு அகழ்ந்தன கொணர்வன காணாய் – அயோ:10 33/4
பச்சிலை கிழங்கு காய் பரமன் நுங்கிய – கிட்:11 113/1
பெய் கனி கிழங்கு தேன் என்று இனையன பெறுதற்கு ஒத்த – சுந்-மிகை:14 48/3
சங்கமும் கறி கிழங்கு என இடைஇடை தழுவி – யுத்1:6 26/2

TOP


கிழங்கும் (5)

காயும் கானில் கிழங்கும் கனிகளும் – அயோ:7 15/1
அயின்றனை கிழங்கும் காயும் அமுது என அரிய புல்லில் – அயோ:13 40/2
அன்ன காயும் கிழங்கும் உண்டு அ பகல் – அயோ:14 17/3
தேனொடு கிழங்கும் காயும் நறியன அரிதின் தேடி – சுந்:14 5/1
தேனொடு கிழங்கும் காயும் கனிகளும் பிறவும் சீர்த்து – யுத்4-மிகை:41 260/2

TOP


கிழங்கொடு (2)

கல் அணை கிழங்கொடு கனியும் உண்டிலன் – அயோ:12 57/2
சொரி தரு பருவம் போன்று கிழங்கொடு கனி காய் துன்றி – யுத்4-மிகை:41 173/2

TOP


கிழங்கோடு (1)

துன் இடங்கள் காய் கனி கிழங்கோடு தேன் துற்ற – யுத்4:40 121/3

TOP


கிழத்தி (4)

பெரு நில கிழத்தி நோற்றும் பெற்றிலள் போலும் என்னா – அயோ:8 18/4
மா நில கிழத்தி கைகள் மறித்தன போன்ற-மன்னோ – கிட்:10 26/4
வழை துறு கான யாறு மா நில கிழத்தி மக்கட்கு – கிட்:10 33/1
பா மறை கிழத்தி ஈந்த பரு முத்த மாலை கை கொண்டு – யுத்4-மிகை:42 57/3

TOP


கிழத்திக்கு (1)

வழு இனி உளது அன்று இந்த மா நில கிழத்திக்கு என்றான் – யுத்4-மிகை:41 287/4

TOP


கிழத்தியோடும் (5)

மரு விரி துளப மௌலி மா நில கிழத்தியோடும்
திருவோடும் இருந்த மூல தேவையும் வணக்கம் செய்தான் – யுத்3:24 50/3,4
நாயக கோயில் எய்தி நானில கிழத்தியோடும்
சேயொளி கமலத்தாளும் களி நடம் செய்ய கண்டான் – யுத்4:42 6/3,4
நாயக கோயில் எய்தி நானில கிழத்தியோடும்
சே ஒளிளி கமலத்தாளும் திரு நடம் செய்ய கண்டான் – யுத்4-மிகை:42 7/3,4
பெரியவன் அவனை நோக்கி பெரு நில கிழத்தியோடும்
உரிய மா மலராளோடும் உவந்து இனிது ஊழி காலம் – யுத்4-மிகை:42 18/2,3
தாமரை கிழத்தியோடும் தயரத ராமன் சார்ந்தான் – யுத்4-மிகை:42 34/4

TOP


கிழமை (2)

கேவலத்து இவர் நிலைமை தேர்வது எ கிழமை கொடு – கிட்:2 5/4
பா வரும் கிழமை தொன்மை பருணிதர் தொடுத்த பத்தி – கிட்:13 64/3

TOP


கிழமைத்து (1)

கேட்டு அயல் இருந்த மாலி ஈது ஒரு கிழமைத்து ஆமோ – யுத்4:34 13/1

TOP


கிழவர் (10)

இந்திரற்கு உவமை சாலும் இரு நில கிழவர் எல்லாம் – அயோ:3 76/3
நல் பயன் தவத்தின் உய்க்கும் நான்மறை கிழவர் எல்லாம் – அயோ:3 77/4
முன்னை மந்திர கிழவர் முந்தினார் – அயோ-மிகை:11 14/4
வில் மறை கிழவர் நானா விஞ்சையர் வரத்தின் மிக்கார் – சுந்:8 11/1
மந்திர கிழவர் மைந்தர் மதி நெறி அமைச்சர் மக்கள் – சுந்:10 10/1
பண்டிதர் பழையவர் கிழவர் பண்பினர் – யுத்1:2 8/1
மற்றுள மந்திர கிழவர் வாய்மையால் – யுத்1:4 82/1
மா தவர் மறைவலாளர் மந்திர கிழவர் மற்றும் – யுத்4-மிகை:42 28/1
மந்திர கிழவர் சுற்ற மறையவர் வழுத்தி ஏத்த – யுத்4-மிகை:42 40/1
நல் நெறி அறிவு சான்றோர் நான்மறை கிழவர் மற்றை – யுத்4-மிகை:42 47/1

TOP


கிழவர்-தம் (3)

கிழவர்-தம் மனையன கிளை பயில் வளை யாழ் – பால:2 50/4
இருந்த மந்திர கிழவர்-தம் எண்ணமும் மகன்-பால் – அயோ:1 33/1
முழுதும் எண்ணுறும் மந்திர கிழவர்-தம் முகத்தால் – அயோ:1 44/2

TOP


கிழவர்-தம்மை (1)

நன் மதி கிழவர்-தம்மை நோக்கிய ஞான மூர்த்தி – யுத்4-மிகை:41 271/2

TOP


கிழவர்க்கும் (1)

உரை-செய் மந்திர கிழவர்க்கும் முனிவர்க்கும் உள்ளம் – அயோ:1 46/2

TOP


கிழவரும் (2)

மந்திர கிழவரும் நகர மாந்தரும் – அயோ:12 2/1
சூழ்ச்சியின் கிழவரும் துணிந்து சொல்லினார் – யுத்1:4 18/4

TOP


கிழவரை (2)

மந்திர கிழவரை வருக என்று ஏவினான் – அயோ:1 3/4
சூழ்ச்சியின் கிழவரை நோக்கி சொல்லுவான் – யுத்1:2 11/4

TOP


கிழவற்கும் (1)

முகைய நாள்_மலர் கிழவற்கும் முக்கணான் தனக்கும் – யுத்3:22 200/1

TOP


கிழவன் (13)

ஈண்டு நீர் நகரின் பாங்கர் இரு நில கிழவன் எய்த – பால:20 3/2
முந்தினன் அரு மறை கிழவன் முற்றும் நின் – பால-மிகை:7 5/1
வாயில்கள் நெருக்கம் நீங்க மா தவ கிழவன் வந்தான் – அயோ:3 80/4
தென் புல கிழவன் ஊர் மயிடமோ திசையின் வாழ் – கிட்:5 2/1
இறுகின நிதியின் கிழவன் இசை கெட அளகை எறிந்தார் – சுந்:7 16/3
தென் திசை கிழவன் தூதர் தேடினர் திரிவர் என்ன – யுத்2:16 43/3
திறை தந்தன தெய்வ நிதி கிழவன்
முறை தந்தன தந்து முடிக்குவெனால் – யுத்2:18 40/3,4
நம்பி குல கிழவன் கூறும் நலம் ஓராய் – யுத்2:18 271/2
ஞாலமும் விசும்பும் காத்த நானில கிழவன் மைந்தன் – யுத்3:22 19/3
தள மலர் கிழவன் தந்த படைக்கலம் தழலின் சாற்றி – யுத்3:26 11/2
இரு நிதி கிழவன் இழந்து ஏகின – யுத்4:33 32/1
இயக்கர் வேந்தனுக்கு அரு மறை கிழவன் அன்று ஈந்த – யுத்4:41 2/1
ஆதி நான்மறை கிழவன் நின் குலம் என அமைந்தாய் – யுத்4:41 8/2

TOP


கிழவன்-தன் (1)

ஏசு_இல் தென் திசை_கிழவன்-தன் எரி முனை எழுவும் – சுந்:9 16/2

TOP


கிழவனும் (3)

கஞ்ச நாள் மலர் கிழவனும் கடவுளர் பிறரும் – பால-மிகை:9 18/2
மூல நான்மறை கிழவனும் வந்து இவை மொழிவான் – பால-மிகை:9 43/4
தென் புல கிழவனும் செய்கை கீழ்ப்பட – யுத்2:15 119/3

TOP


கிழவனை (5)

மறை முதல் கிழவனை வந்து நண்ணலும் – பால-மிகை:5 3/2
செய்ய நாள் மலர் கிழவனை நோக்கி நீ செய்தி – பால-மிகை:9 42/3
நிதி நெடும் கிழவனை நெருக்கி நீள் நகர் – சுந்:9 19/1
இருந்த எண் திசை கிழவனை மாருதி எதிர்ந்தான் – சுந்:12 50/1
போது உறு கிழவனை தவம் முன் பூண்ட நாள் – யுத்1:4 21/4

TOP


கிழவனோ (2)

தாமரை கிழவனோ தறுகண் பல் தலை – சுந்:12 65/2
தென் திசை கிழவனோ திசை நின்று ஆட்சியர் – சுந்:12 66/3

TOP


கிழவோன் (1)

கண்டு கைதொழுது ஐய இ கடலிடை கிழவோன்
உண்டு ஒர் காரியம் வருக என உரைத்தனன் எனலும் – அயோ:1 50/1,2

TOP


கிழி (4)

ஏந்து நெடு வால் கிழி சுற்றி முற்றும் தோய்த்தார் இழுது எண்ணெய் – சுந்:12 118/3
கிழி பட கடல் கீண்டதும் மாண்டது – யுத்1:9 44/1
கிடைத்தார் உடலில் கிழி சோரியை வாரி – யுத்2:18 236/1
கிளர்ந்தானை இரண்டு கிழி துணையாய் – யுத்3:20 78/2

TOP


கிழிக்கில (1)

சொல்லிடை கிழிக்கில சுருங்கிய குரங்கு என் – யுத்1:2 62/1

TOP


கிழிக்கும் (1)

கல்லிடை கிழிக்கும் உருமின் கடுமை காணும் – யுத்1:2 62/2

TOP


கிழிக்குமேல் (1)

கிள்ளைகள் முருக்கின் பூவை கிழிக்குமேல் உரைக்கலாமோ – கிட்:13 47/4

TOP


கிழிகிலை (1)

கிழிகிலை நெஞ்சம் வஞ்ச கிளையொடும் இன்று-காறும் – யுத்2:17 19/3

TOP


கிழித்த (4)

உதைய கிரி எனும் கடவுள் நுதல் கிழித்த விழியே போல் உதயம் செய்தான் – பால:11 13/4
கேழ் கிளர் சுடு கணை கிழித்த புண் பொழி – சுந்:5 54/2
வில்லிடை கிழித்த மிடல் வாளி வெருவி தம் – யுத்1:2 62/3
கீண்டன புவியினை கிழித்த மாதிரம் – யுத்3:20 40/2

TOP


கிழித்தது (2)

கிழித்தது கிழித்தது என்னும் நாண் உரும் ஏறு கேட்டான் – யுத்3:22 148/3
கிழித்தது கிழித்தது என்னும் நாண் உரும் ஏறு கேட்டான் – யுத்3:22 148/3

TOP


கிழித்தன (1)

பந்தரை கிழித்தன பரந்த பூ_மழை – பால:8 44/1

TOP


கிழித்தான் (1)

கிளர்ந்தாரையும் கிடைத்தாரையும் கிழித்தான் கனல் விழித்தான் – யுத்3:22 114/1

TOP


கிழித்திட (2)

மண் கிழித்திட எழும் சுடர்கள் மண்_மகள் உடல் – பால:7 10/3
புண் கிழித்திட எழும் குருதியே போலுமே – பால:7 10/4

TOP


கிழித்து (15)

கண் கிழித்து உமிழ் விட கனல் அரா அரசு கார் – பால:7 10/1
விண் கிழித்து ஒளிரும் மின் அனைய பல் மணி வெயில் – பால:7 10/2
கீறி தோள்கள் கிழித்து அழித்த பின் – கிட்:16 42/2
மழை கிழித்து உதிர மீன்கள் மறி கடல் பாய வானம் – சுந்:1 27/1
கின்னர மிதுனம் பாட கிளர் மழை கிழித்து தோன்றும் – சுந்:2 117/1
விரி மழை குலம் கிழித்து ஒளிரும் மின் என – சுந்:3 59/1
சூல் நிற கொண்மூ கிழித்து இடை துடிக்கும் மின் என மார்பில் நூல் துளங்க – சுந்:3 78/4
கிரி படு குவவு திண் தோள் குரங்கு இடை கிழித்து வீச – சுந்:6 56/3
கேழ் இரு மணியும் பொன்னும் விசும்பு இருள் கிழித்து நீக்கும் – சுந்:8 16/1
பல்லிடை கிழித்து இரிவ கண்டு பயன் உய்ப்பாய் – யுத்1:2 62/4
வெள்ளி வெண் பற்களை கிழித்து விண் உற – யுத்1:6 39/3
வாலியை உரம் கிழித்து ஏக வல்லன – யுத்2:16 81/3
மயிந்தனும் துமிந்தன் தானும் மழை குலம் கிழித்து வானத்து – யுத்2:19 59/1
கிடைத்த பேர் அனுமன் ஆண்டு ஓர் நெடும் கிரி கிழித்து கொண்டான் – யுத்3:27 89/4
எய்த்தில போய் திசைகள்-தொறும் இரு நிலத்தை கிழித்து இழிந்தது என்னின் அல்லால் – யுத்4:33 25/2

TOP


கிழிதர (2)

மீண்டும் மண் கிழிதர வீழ்ந்து கேழ் கிளர் – அயோ:11 87/2
படம் கிழிதர படிதனில் பலவித போர் – ஆரண்:9 3/2

TOP


கிழிந்த (2)

மண்தலம் கிழிந்த வாயில் மறி கடல் மோழை மண்ட – சுந்:6 60/1
என்பு உற கிழிந்த புண்ணின் இழி பெரும் குருதியோடும் – யுத்1:12 34/1

TOP


கிழிந்தது (2)

கிளர்ந்தது ககன முட்டை கிழிந்தது கீழும் மேலும் – யுத்1:3 130/4
மண் இரண்டு உற கிழிந்தது என்று இமையவர் மறுக – யுத்2:16 232/2

TOP


கிழிந்தன (5)

கீறினது அண்ட_கோளம் கிழிந்தன கிரிகள் எல்லாம் – ஆரண்:13 114/4
தெரிகிலர் செவிடு செல்ல கிழிந்தன திசைகள் எல்லாம் – யுத்2:19 104/4
கீண்டன செவிகள் நெஞ்சம் கிழிந்தன கிளர்ந்து செல்லா – யுத்3:22 14/1
கிழிந்தன மா மழை குலங்கள் கீண்டது நீள் நெடு வேலை கிழக்கும் மேற்கும் – யுத்3:24 33/1
கிழிந்தன என்ன ஆர்த்தான் கண்டிலர் ஓசை கேட்டார் – யுத்3:28 39/4

TOP


கிழிந்தார் (1)

கெட்டனம் என வானர தலைவரும் கிழிந்தார்
சிட்டர்-தம் தனி தேவனும் அதன் நிலை தெரிந்தான் – யுத்4:37 103/3,4

TOP


கிழிந்திலது (2)

கிழிந்திலது அண்டம் என்னும் இதனையே கிளப்பது அல்லால் – சுந்:2 32/2
கீண்டிலது அனந்தன் உச்சி கிழிந்திலது எழுந்து வேலை – சுந்:14 33/2

TOP


கிழிந்திலர் (1)

அம் கடம் கிழிந்திலர் அழிந்த ஆடவர் – யுத்3:27 48/2

TOP


கிழிந்து (2)

பார் கிழிந்து உக பாய்ந்தனன் வானவர் – யுத்2:15 65/3
போர் கிழிந்து புறம் தர போர் செய்தான் – யுத்2:15 65/4

TOP


கிழிப்புற (2)

கிழிப்புற உயிர்ப்பு வீங்கி கிடந்த வாள் அரக்கன் கேட்டான் – யுத்2:19 274/4
கிளர் இயல் உருவினோடும் கிழிப்புற கிளர்ந்து தோன்றும் – யுத்4:37 205/2

TOP


கிழிபட (4)

செறி நாண் உரும் ஒலி கொண்டான் ஒரு பது திசை வாய் கிழிபட அழல்கின்றான் – சுந்-மிகை:10 6/1
கிழிபட அயில் வேல் வந்து கிடைப்பினும் ஆன்றோர் கூறும் – யுத்2:17 66/2
வீழியின் கனி-போல் மேனி கிழிபட அனுமன் வீர – யுத்2:19 115/1
குடர் மறுகிட மலை குலைய நிலம் குழியொடு கிழிபட வழி படரும் – யுத்3:28 19/2

TOP


கிழிய (16)

நீத்தம் ஆன்று அலையது ஆகி நிமிர்ந்து பார் கிழிய நீண்டு – பால:1 18/3
நெல் கிழிய நெல் பொதி நிரம்பின நிரம்பா – கிட்:10 73/1
வெய்தின் வான் சிறையினால் நீர் வேலையை கிழிய வீசி – சுந்:1 21/1
கீண்டதாம் என கிரி உக நெடு நிலம் கிழிய
நீண்ட மாதிரம் வெடிபட அவன் நெடும் சிலையில் – சுந்:11 36/2,3
அந்தர குல மீன் சிந்த அண்டமும் கிழிய ஆர்ப்ப – யுத்1:13 26/2
புவித்தலம் கிழிய அண்டம் பொதிர் உற திசையில் நின்ற – யுத்1-மிகை:9 14/2
கிழிய பாய் புனல் கிளர்ந்து என கிளர் சினத்து அரக்கன் – யுத்2:16 241/2
கேடக புறத்தினால் கிழிய வீசினான் – யுத்2:16 303/4
பாரிடை கிழிய பாய்ந்து பகலிடை பரிதி என்பான் – யுத்2:18 208/2
திசை முகம் கிழிய தேவர் சிரம் பொதிர் எறிய திண் தோள் – யுத்2-மிகை:18 25/1
இரு நிலம் கிழிய பாயும் எறி கடல் இரைப்பு தீர – யுத்2-மிகை:19 6/1
சிரத்தினில் குதித்தான் தேவர் திசைமுகம் கிழிய ஆர்த்தார் – யுத்3:21 34/4
பாரினில் கிழிய வீசின் ஆர் உளர் பிழைக்கல்-பாலார் – யுத்3:26 4/2
மெலியாதவர் ஆர்த்தனர் விண் கிழிய – யுத்3:27 22/4
அங்கம் கிழிய துணி பட்டதனால் – யுத்3:27 42/1
திசைகளும் கிழிய ஆர்த்தான் தீர்த்தனும் முறுவல் செய்தான் – யுத்4:37 14/4

TOP


கிழியவே (1)

கிழியவே குருதி ஓதம் கிளர்ந்த போல் கிளர்ந்தது அம்மா – யுத்1-மிகை:3 27/4

TOP


கிழியொடு (1)

சீல நல் உரை சீதம் மிக்கு அடுத்தலின் கிழியொடு நெய் தீற்றி – யுத்1:3 86/2

TOP


கிள்ள (1)

கிள்ள எழுகின்ற புனல் கேளிரின் விரும்பி – பால:15 23/2

TOP


கிள்ளும் (1)

தலைகளை கிள்ளும் அள்ளி தழல் எழ பிசையும் தக்க – யுத்1:3 141/2

TOP


கிள்ளை (6)

கிள்ளை கிளவிக்கு என்னாம்-கொல் கீழ்-பால் திசையின்-மிசை வைத்த – பால:10 72/3
பண் சிலம்பு அணி வாய் ஆர்ப்ப நாணினால் பறந்த கிள்ளை
ஒண் சிலம்பு அரற்ற மாதர் ஒதுங்கு-தோறு ஒதுங்கும் அன்னம் – பால:17 4/3,4
கொம்பில் கிள்ளை பிள்ளை ஒளிக்க குழைவாளும் – பால:17 28/4
கை வணத்த வாய் கிள்ளை தந்து அளிப்பன காணாய் – அயோ:10 34/4
கிள்ளை போல் மொழியார்க்கு எல்லாம் கேடு சூழ்கின்றேன் அன்றே – ஆரண்:10 77/4
கேட்டும் காண்டற்கு இருத்தி-கொல் கிள்ளை நீ – சுந்:3 107/2

TOP


கிள்ளைக்கு (1)

அம் சொற்கள் கிள்ளைக்கு எல்லாம் அருளினாள் அழகை மாந்தி – பால:22 19/2

TOP


கிள்ளைகள் (1)

கிள்ளைகள் முருக்கின் பூவை கிழிக்குமேல் உரைக்கலாமோ – கிட்:13 47/4

TOP


கிள்ளையும் (2)

ஓதுகின்றில கிள்ளையும் ஓதியர் – அயோ:11 22/1
வனிதையர் மழலை இன் சொல் கிள்ளையும் குயிலும் வண்டும் – ஆரண்:10 98/2

TOP


கிள்ளையே (1)

உறங்குவ மகளிரோடு ஓதும் கிள்ளையே – பால:3 47/4

TOP


கிள்ளையை (3)

சூழற்கே தன் கிள்ளையை ஏவி தொடர்வாளும் – பால:17 24/4
உரை-செயும் கிள்ளையை உவந்து புல்லினாள் – பால:19 27/4
தன் துணை கிள்ளையை தழீஇ என் ஆவியை – பால:19 28/2

TOP


கிள்ளையொடு (2)

கிள்ளையொடு பூவை அழுத கிளர் மாடத்து – அயோ:4 96/1
கிள்ளையொடு பூவைகள் வளர்த்தல் கிள என்னும் – சுந்:4 62/3

TOP


கிள (1)

கிள்ளையொடு பூவைகள் வளர்த்தல் கிள என்னும் – சுந்:4 62/3

TOP


கிளக்கின்றார் (1)

கிச்சிடை இடும் என கிளக்கின்றார் சிலர் – சுந்:12 3/4

TOP


கிளக்கும் (2)

கீதம் ஒத்த கின்னரங்கள் இன் நரம்பு வருடு-தொறும் கிளக்கும் ஓதை – கிட்:13 28/3
பிளக்கும் மன்பதையும் நாகர் பிலனையும் கிளக்கும் வேரோடு – யுத்1-மிகை:11 5/1

TOP


கிளக்குறாதவன் (1)

கிளவி ஆர் பொருள்களான் கிளக்குறாதவன்
களவை யார் அறிகுவார் மெய்ம்மை கண்டிலார் – யுத்1:3 62/3,4

TOP


கிளத்த (1)

கேட்ட வேந்தனும் மதலையர்க்கு அ மொழி கிளத்த
வாட்டம் மீ கொள சகரர்கள் வடவையின் மறுகி – பால-மிகை:9 33/1,2

TOP


கிளத்தல் (3)

கிட்டிய போது செய்வது என் இனி கிளத்தல் வேண்டும் – யுத்1:9 67/4
கேட்டான் இடை உற்றது என் என்று கிளத்தல் யாரும் – யுத்2:19 3/1
கேட்கின்ற வீரம் எல்லாம் கிளத்துவீர் கிளத்தல் வேண்டா – யுத்3:27 83/2

TOP


கிளத்தலும் (1)

வெறுப்பன கிளத்தலும் இ தொழிலை விட்டு என் – ஆரண்:11 30/3

TOP


கிளத்தலுற்றான் (1)

கேடு வந்து அடுத்தது என்னா இனையன கிளத்தலுற்றான் – யுத்3:29 55/4

TOP


கிளத்தி (2)

கிடைத்து நான் அவர்க்கு உற்றுள பொருள் எலாம் கிளத்தி
அடைத்த நல் உரை விளம்பினென் அளவளாய் அமைவுற்று – யுத்3:30 31/2,3
கிளையொடும் ஏகு என கிளத்தி எங்கணும் – யுத்4-மிகை:41 211/3

TOP


கிளத்திய (2)

கேள் கொள் மேலையான் கிளத்திய பொருள் எலாம் கேட்டான் – யுத்1:5 69/1
கேள் இல் ஞாலம் கிளத்திய தொல் முறை – யுத்2:15 40/1

TOP


கிளத்தினவாறு (1)

கெட்ட தூதர் கிளத்தினவாறு ஒரு – யுத்3:29 14/1

TOP


கிளத்தினால் (1)

கேள் ஒக்கும் அன்றி ஒன்று கிளத்தினால் கீழ்மைத்து ஆமே – கிட்:13 55/1

TOP


கிளத்து (1)

கெடுத்து மேலையோர் கிளத்து நீதியால் – கிட்:3 56/2

TOP


கிளத்துவான் (1)

கிற்றும் கேட்டிரேல் என்றனன் கிளத்துவான் துணிந்தான் – யுத்3:30 39/4

TOP


கிளத்துவீர் (2)

கேட்டதோ கண்டதோ கிளத்துவீர் என்றான் – சுந்:7 60/4
கேட்கின்ற வீரம் எல்லாம் கிளத்துவீர் கிளத்தல் வேண்டா – யுத்3:27 83/2

TOP


கிளந்தவாறு (1)

கேட்டனன் அமலனும் கிளந்தவாறு எலாம் – கிட்:5 15/1

TOP


கிளப்ப (1)

கிளப்ப_அரும் கொடுமைய அரக்கி கேடு இலா – பால:7 24/3

TOP


கிளப்ப_அரும் (1)

கிளப்ப_அரும் கொடுமைய அரக்கி கேடு இலா – பால:7 24/3

TOP


கிளப்பது (2)

கிழிந்திலது அண்டம் என்னும் இதனையே கிளப்பது அல்லால் – சுந்:2 32/2
கிளப்பது கேட்டும் அன்றே அரவின்-மேல் கிடந்து மேல்_நாள் – யுத்4:34 14/3

TOP


கிளர் (112)

கேகயம் நவில்வன கிளர் இள வளையின் – பால:2 48/3
நிறம் கிளர் பாடலான் நிமிர்வ அ வழி – பால:3 47/2
படம் கிளர் பல் தலை பாந்தள் ஏந்து பார் – பால:5 104/1
விடம் கிளர் விழியினாள் மீட்டும் ஈன்றனள் – பால:5 104/4
கேழ் கிளர் மதுகையர் கிளைகளும் இளையார் – பால:5 128/2
நாண் உடை நங்கை நலம் கிளர் செம் கேழ் – பால:13 28/2
கேட்க தட கையாலே கிளர் ஒளி வாளும் பற்றி – பால:14 52/1
திரு கிளர் கமல போதில் தீட்டின கிடந்த கூர் வாள் – பால:14 56/2
புணர் நலம் கிளர் கொங்கை புழுங்கிட – பால:21 29/3
தளம் கிளர் மணி கால தவழ் சுடர் உமிழ் தீபம் – பால:23 25/1
கேடகம் வெயில் வீச கிளர் அயில் நிலவு ஈன – பால:23 33/1
கிடை புரை இதழாரும் கிளர் நகை வெளியாரும் – பால:23 37/2
கேகயன் மா மகள் கேழ் கிளர் பாதம் – பால:23 94/1
பொங்கும் படை இரிய கிளர் புருவம் கடை நெரிய – பால:24 16/1
மணம் கிளர் சோலை நீங்கி மணி மதில் கிடக்கை கண்டார் – பால-மிகை:9 64/4
கேகயற்கு இறை திருமகள் கிளர் இள வரிகள் – அயோ:2 70/3
கெடுத்து ஒழிந்தனை உனக்கு அரும் புதல்வனை கிளர் நீர் – அயோ:2 83/1
நலம் கிளர் பூமி என்னும் நங்கையை நறும் துழாயின் – அயோ:3 75/1
கேகயன் மடந்தை கிளர் ஞாலம் இவன் ஆள – அயோ:3 101/2
கேட்டே இருந்தேன் எனினும் கிளர் வான் இன்றே அடைய – அயோ:4 63/1
கிள்ளையொடு பூவை அழுத கிளர் மாடத்து – அயோ:4 96/1
கேட்டான் இளையோன் கிளர் ஞாலம் வரத்தினாலே – அயோ:4 111/1
கிளை கட்டிய கருவி கிளர் இசையின் பசை நறவின் – அயோ:7 5/2
மணம் கிளர் மலர் வாச மாருதம் வர வீச – அயோ:9 15/1
பூ கிளர் நாணலின் புல்லு வேய்ந்து கீழ் – அயோ:10 45/2
கேட்டிலன் முரசின் கிளர் ஓதையே – அயோ:11 30/4
மீண்டும் மண் கிழிதர வீழ்ந்து கேழ் கிளர்
காண் தகு தட கையின் கமல சீறடி – அயோ:11 87/2,3
கிளர் அகன் புனலுள் நின்று அரி ஒர் கேழல் ஆய் – அயோ:14 117/1
மரவம் கிளர் கோங்கு ஒளிர் வாச வனம் – ஆரண்:2 1/4
உறு கால் கிளர் பூதம் எலாம் உகினும் – ஆரண்:2 20/3
ஒன்றும் கிளர் ஓதையினால் உணர்வார் – ஆரண்:2 21/3
கேட்டு உவந்தனன் கேழ் கிளர் மௌலியான் – ஆரண்:4 38/1
ஒல்லை ஈர்த்து உதைத்து ஒளி கிளர் சுற்றுவாள் உருவி – ஆரண்:6 85/4
பால் பொத்தின நதியின் கிளர் படி பொத்தின படர் வான் – ஆரண்:7 99/2
நயம் கிளர் நான நெய் அளாவி நந்தல்_இல் – ஆரண்:10 18/1
கேட்டான் நிருதர்க்கு_இறை கேழ் கிளர் தன் – ஆரண்:13 17/1
கிளர் பெரும் துயரமும் கீண்டது ஆம் என – ஆரண்:15 7/4
பொய் கிளர் வன்மையில் புரியும் புன்மையோர் – ஆரண்:15 16/3
கேட்டார் கொள்ளார் கண்டவர் பேணார் கிளர் போரில் – ஆரண்:15 32/1
கீழ் படாநின்ற நீக்கி கிளர் படாது ஆகி என்றும் – கிட்:2 33/2
ஆழி கிளர் ஆர் கலிக்கு ஐம்-மடங்கு ஆர்ப்பின் ஓசை – கிட்:7 52/2
ஊழி கிளர் கார் இடி ஒத்தது குத்தும் ஓதை – கிட்:7 52/4
மரம் கிளர் அருவி குன்றம் வள்ளல் நீ மனத்தின் எம்மை – கிட்:9 18/3
கிளைஞரின் உதவ ஆணை கிளர் திசை அளப்ப கேளோடு – கிட்:9 33/2
திரு கிளர் செல்வம் நோக்கி தேவரும் மருள சென்றான் – கிட்:11 102/4
பாழி நல் நெடும் தோள் கிளர் படை கொண்டு பரவை – கிட்:12 17/2
கேழ் உலாம் முழுநிலாவின் கிளர் ஒளி இருளை கீற – சுந்:1 30/1
பணம் கிளர் தலை-தொறும் உயிர்த்த பாய் விடம் – சுந்:2 43/2
கேழ் அரிய பொன் கொடு சமைத்த கிளர் வெள்ளத்து – சுந்:2 60/3
கின்னர மிதுனம் பாட கிளர் மழை கிழித்து தோன்றும் – சுந்:2 117/1
அறம் கிளர் பறவையின் அரசன் ஆடு எழில் – சுந்:4 44/1
மறம் கிளர் மத கரி கரமும் நாணின – சுந்:4 44/3
கேழ் கிளர் சுடு கணை கிழித்த புண் பொழி – சுந்:5 54/2
மணம் கிளர் கற்பக சோலை வாவி-வாய் – சுந்:5 64/2
தோல் கிளர் திசை-தொறும் உலகை சுற்றிய – சுந்:9 23/1
சால் கிளர் முழங்கு எரி தழங்கி ஏறினும் – சுந்:9 23/2
மொய் கிளர் தோரணம் அதனை முற்றினார் – சுந்:9 24/2
மந்தாரம் கிளர் பொழில்-வாய் வண்டுகள் ஆனார் சிலர் சிலர் மருள்கொண்டார் – சுந்:10 41/3
கேட்டலும் கிளர் சுடர் கெட்ட வான் என – சுந்:12 26/1
கேட்டி வெம் கடு எனா கிளர் உற்பாதமாய் – சுந்-மிகை:3 9/3
கிட்டி நின்று அமர் விளைத்தனர் மாருதி கிளர் வான் – சுந்-மிகை:7 9/3
உரம் கிளர் மதுகையான் தன் ஆணையால் உறுதி கொண்டே – சுந்-மிகை:14 9/1
தரம் கிளர் தாதை பட்டது அறிந்திலன் தனயன் போலும் – சுந்-மிகை:14 9/4
மணம் கிளர் தாரினான் மறித்தும் வந்து-அரோ – சுந்-மிகை:14 34/4
கேள்வி யாவையும் தவிர்த்தனென் இவை கிளர் பகையை – யுத்1:3 55/2
கிடக்கும் வண்ண வெம் கடலினை கிளர் பெரும் சேனை – யுத்1:5 74/3
மறம் கிளர் மான யானை வயிற்றின ஆக வாய் சோர்ந்து – யுத்1:8 20/3
நலம் கிளர் தேவர்க்கேயோ நான்மறை முனிவர்க்கேயோ – யுத்1:13 23/2
மரு கிளர் தாமரை வாச நாள்_மலர் – யுத்1-மிகை:5 2/1
திரு கிளர் தாமரை பணிந்த செம்மலை – யுத்1-மிகை:5 2/3
கீழை வாயில் கிளர் நிருத படை – யுத்2:15 85/1
கிளர் மழை குழுவிடை கிளர்ந்த மின் என – யுத்2:15 115/1
கிட்டியதோ செரு கிளர் பொன் சீதையை – யுத்2:16 75/1
மறம் கிளர் செருவினுக்கு உரிமை மாண்டனை – யுத்2:16 86/1
மறம் கிளர் செருவில் வென்று வாழ்ந்திலை மண்ணின் மேலா – யுத்2:16 143/1
கிழிய பாய் புனல் கிளர்ந்து என கிளர் சினத்து அரக்கன் – யுத்2:16 241/2
சோதியின் கிளர் நிலை தொடர்தல் ஓவின – யுத்2:16 272/2
கிடந்த அல்லது நடந்தன கண்டிலர் கிளர் மதகிரி எங்கும் – யுத்2:16 314/4
நலம் கிளர் நிதி இரண்டும் நல்குவென் நாம தெய்வ – யுத்2:17 51/2
பொலம் கிளர் மானம்-தானே பொது அற கொடுப்பென் புத்தேள் – யுத்2:17 51/3
வலம் கிளர் வாளும் வேண்டில் வழங்குவென் யாதும் மாற்றேன் – யுத்2:17 51/4
கிட்டி பொருது அ கிளர் சேனை எலாம் – யுத்2:18 12/1
அலை கிளர் வாலால் பாரின் அடிப்பர் வாய் மடிப்பர் ஆண்மை – யுத்2:19 193/3
கரு கிளர் மேகம் அன்ன களிறு அனையானை கண்டான் – யுத்2:19 285/4
கிளர் பெரும் படை கடல் கெழுமி போந்ததால் – யுத்2-மிகை:16 18/4
கால் கிளர் தேரொடும் கால் வரையோடும் – யுத்3:20 24/1
மேல் கிளர் பல் கொடி வெண் திரை வீச – யுத்3:20 24/2
பால் கிளர் மீனிடை ஆடிய பண்பால் – யுத்3:20 24/4
கிச்சு உறு கிரி பட கிளர் பொன் தேர் நிரை – யுத்3:20 45/1
கிடைத்தான் இகல் மாருதியை கிளர் வான் – யுத்3:20 91/1
பற்றி கிளர் தண்டு பறித்து எறியா – யுத்3:20 92/2
வெற்றி கிளர் கைக்கொடு மெய் வலி போய் – யுத்3:20 92/3
வலம் கிளர் மருந்து நின்ற மலையொடும் கொணர வல்லான் – யுத்3:26 3/2
மறம் கிளர் வயிர தோளான் இலங்கை-மேல் வாவலுற்றான் – யுத்3:26 72/4
உற்றன ஒளி கிளர் கவசம் நுழைந்து உறுகில தெறுகில அனுமன் உடல் – யுத்3:28 23/3
பூ கிளர் பந்தர் நீழல் அனுமன்-மேல் இளவல் போனான் – யுத்3:28 59/4
கரு கிளர் மேகம் எல்லாம் ஒருங்கு உடன் கலந்தது என்ன – யுத்3:30 7/4
கேட கங்கண அம் கையொடும் கிளர்
கேடகங்கள் துணிந்து கிடந்தன – யுத்3:31 120/1,2
முண்ட கிளர் தண்டு அன முள் தொகு வன் – யுத்3:31 203/3
வரை பொருத மத யானை துணை மருப்பும் கிளர் முத்தும் மணியும் வாரி – யுத்4:33 21/1
தளம் கிளர் தட கை தன் மார்பில் தாக்கலும் – யுத்4:37 158/2
உளம் கிளர் பெரு வலி உலைவு இல் மாதலி – யுத்4:37 158/3
கிளர் இயல் உருவினோடும் கிழிப்புற கிளர்ந்து தோன்றும் – யுத்4:37 205/2
உரம் கிளர் மதுகையான் உரத்தின் வீழ்ந்தனள் – யுத்4:38 21/2
பணம் கிளர் அரவு என எழுந்து பார்ப்புறா – யுத்4:40 48/4
கேட்டியால் என அரக்கர்கள் கிளர் பெரும் செருவில் – யுத்4:40 120/3
கேட்ட தோன்றல் கிளர் தட கைகளால் – யுத்4:41 62/1
வன் புலம் கிளர் நிருதரை வருக்கமோடு அறுக்க – யுத்4-மிகை:41 35/1
வலம் கிளர் கீழை வாயில் வர பிரகத்தன் நீலன் – யுத்4-மிகை:41 58/2
நலம் கிளர் கையின் மாண்டது இவண் என நமன்-தன் வாயில் – யுத்4-மிகை:41 58/3
திரு கிளர் மார்பினான் பின் செய்தது செப்பலுற்றாம் – யுத்4-மிகை:42 49/4
கேசரி-தனக்கு தந்தான் கிளர் மணி முழவு தோளான் – யுத்4-மிகை:42 61/4

TOP


கிளர்கின்ற (1)

கேடு அகம் கிளர்கின்ற களத்த நன்கு – யுத்3:31 120/3

TOP


கிளர்ச்சி (1)

கேட்டும் இ மாயம் செய்தது அச்சத்தின் கிளர்ச்சி அன்றோ – ஆரண்:12 82/4

TOP


கிளர்ச்சித்து (1)

கிளவி என்று அறிவு அரும் கிளர்ச்சித்து ஆதலின் – கிட்:1 6/3

TOP


கிளர்தர (1)

நடம் கிளர்தர மறை நவில நாடகம் – பால:5 104/2

TOP


கிளர்தரு (1)

கணம் கிளர்தரு சுண்ணம் கல் இடையன கானத்து – அயோ:9 15/2

TOP


கிளர்ந்த (7)

கிளைப்பன அ வழி கிளர்ந்த தூளியின் – பால:3 56/2
தளிர்த்தன கிளர்ந்த மேனி தாமரை கெழுமு செந்தேன் – ஆரண்:13 136/1
கிளர்ந்த சீற்றமும் காதலும் எதிர் எதிர் கிடைப்ப – சுந்:3 134/4
கேள் இது நீயும் காண கிளர்ந்த கோள் அரியின் கேழ் இல் – யுத்1:3 146/1
கிழியவே குருதி ஓதம் கிளர்ந்த போல் கிளர்ந்தது அம்மா – யுத்1-மிகை:3 27/4
கிளர் மழை குழுவிடை கிளர்ந்த மின் என – யுத்2:15 115/1
கேடு இல் வாம் பரி கணக்கையும் கடந்தன கிளர்ந்த – யுத்3:22 96/4

TOP


கிளர்ந்தது (7)

ஓல் கிளர்ந்து உவாவுற்று என்ன ஒலி நகர் கிளர்ந்தது அன்றே – பால:13 37/4
கேள் உலாம் மின் ஒளி கிளர்ந்தது இல்லையால் – அயோ:12 48/3
கிளர்ந்தது ககன முட்டை கிழிந்தது கீழும் மேலும் – யுத்1:3 130/4
கிடைக்க வந்தான் என கிளர்ந்தது ஒத்ததே – யுத்1:5 7/4
கிழியவே குருதி ஓதம் கிளர்ந்த போல் கிளர்ந்தது அம்மா – யுத்1-மிகை:3 27/4
கிடைத்திட முழங்கி ஆர்த்து கிளர்ந்தது நிருதர் சேனை – யுத்3:22 16/3
காரொடு கனலும் காலும் கிளர்ந்தது ஓர் காலம் என்ன – யுத்3:22 124/2

TOP


கிளர்ந்ததோ (1)

ஆலம் உலகில் பரந்ததுவோ ஆழி கிளர்ந்ததோ அவர்-தம் – பால:10 67/1

TOP


கிளர்ந்தன (1)

ஆழி கிளர்ந்தன என்ன அழைத்தான் – சுந்-மிகை:11 24/4

TOP


கிளர்ந்தனர் (1)

ஆயது முடிவு காலம் கிளர்ந்தனர் அரக்கர் என்று – சுந்-மிகை:11 6/3

TOP


கிளர்ந்தனன் (1)

கிட்டிய படையை உண்டு கிளர்ந்தனன் கிளரும் மேனி – பால-மிகை:11 20/3

TOP


கிளர்ந்தார் (2)

கேடுற தளர்ந்தார் போன்றும் திரு உற கிளர்ந்தார் போன்றும் – கிட்:10 25/4
கிங்கர பெயர் கிரி அன்ன தோற்றத்தர் கிளர்ந்தார்
வெம் கரத்தினும் காலினும் வாலினும் வீக்கி – யுத்1:5 61/2,3

TOP


கிளர்ந்தாரையும் (1)

கிளர்ந்தாரையும் கிடைத்தாரையும் கிழித்தான் கனல் விழித்தான் – யுத்3:22 114/1

TOP


கிளர்ந்தான் (2)

அண்டத்தினை அளந்தான் என கிளர்ந்தான் நிமிர்ந்து அகன்றான் – யுத்3:31 117/4
கேடு நம்-தமக்கு என்பது மனம்-கொண்டு கிளர்ந்தான் – யுத்4:32 25/4

TOP


கிளர்ந்தானை (1)

கிளர்ந்தானை இரண்டு கிழி துணையாய் – யுத்3:20 78/2

TOP


கிளர்ந்து (22)

ஓல் கிளர்ந்து உவாவுற்று என்ன ஒலி நகர் கிளர்ந்தது அன்றே – பால:13 37/4
கிளர்ந்து எரி சுடர் மணி இருளை கீறலால் – அயோ:2 42/3
கரும் கடல் கிளர்ந்து என கலந்து சூழவே – அயோ:13 11/4
கேட்டனன் கிராதர் வேந்தன் கிளர்ந்து எழும் உயிர்ப்பன் ஆகி – அயோ:13 34/1
கார் கரும் கடல் கால் கிளர்ந்து என்னவே – ஆரண்:7 25/4
பூழியின் உதிர விண்ணில் புடைத்து உற கிளர்ந்து பொங்கி – ஆரண்:13 2/2
கொழும் திரை கடல் கிளர்ந்து அனைய கொள்கையான் – கிட்:7 15/2
கலங்கி வல் விசை கால் கிளர்ந்து எறிவு உற கடைக்கால் – கிட்:7 65/3
கால் கிளர்ந்து ஓங்கினும் காலம் கையுற – சுந்:9 23/3
கேட்டலும் வெகுளி வெம் தீ கிளர்ந்து எழும் உயிர்ப்பனாகி – சுந்:10 1/1
கிங்கரர் ஒரு-புடை கிளர்ந்து பற்றினார் – சுந்:12 12/2
கலை குலாம் பரவை ஏழும் கால் கிளர்ந்து எழுந்த காலத்து – யுத்1:13 28/3
அலை கிளர்ந்து என வானரம் ஆர்த்தவே – யுத்2:15 55/4
ஊழி ஆழி கிளர்ந்து என ஓங்கின – யுத்2:15 56/2
குறைந்துளது உவாவுற்று ஓதம் கிளர்ந்து மீக்கொண்டது என்ன – யுத்2:16 202/4
ஊன்று தேரொடு சிலை இலன் கடல் கிளர்ந்து ஒப்பான் – யுத்2:16 240/1
கிழிய பாய் புனல் கிளர்ந்து என கிளர் சினத்து அரக்கன் – யுத்2:16 241/2
கீண்டன செவிகள் நெஞ்சம் கிழிந்தன கிளர்ந்து செல்லா – யுத்3:22 14/1
காவல் போர் குரக்கு சேனை கடல் என கிளர்ந்து சுற்ற – யுத்3:22 156/3
கடல் கிளர்ந்து எழுந்து மேல் படர கார் வரை – யுத்3:24 93/1
கடல்களும் வற்ற வெற்றி கால் கிளர்ந்து உடற்றும்-காலை – யுத்4:37 18/2
கிளர் இயல் உருவினோடும் கிழிப்புற கிளர்ந்து தோன்றும் – யுத்4:37 205/2

TOP


கிளர்ப்பது (1)

கீண்டாலும் பொருந்துவிக்கும் ஒரு மருந்தும் படைக்கலங்கள் கிளர்ப்பது ஒன்றும் – யுத்3:24 27/2

TOP


கிளர்வான் (1)

கேதங்கள் கூர அயர்கின்ற வள்ளல் திரு மேனி கண்டு கிளர்வான்
சீதம் கொள் வேலை அலை சிந்த ஞாலம் இருள் சிந்த வந்த சிறையான் – யுத்2:19 245/2,3

TOP


கிளர்வித்தீர் (1)

கேள்வி தீயாளர் துன்பம் கிளர்வித்தீர் பாவம்-தன்னை – கிட்:11 73/3

TOP


கிளர (6)

கிடந்த போன்றன கேகயம் தோகைகள் கிளர
மடந்தைமார் என நாடகம் வயின்-தொறும் நவின்ற – அயோ:9 43/2,3
கேள்-தொறும் தொடர்ந்த முறுவல் வெண் நிலவின் முக_மலர் இரவினும் கிளர – சுந்:3 79/4
கெந்தமாதனன் இடும்பன் வன் ததிமுகன் கிளர
உந்து வார் கணை கோடி தம் உடலம் உற்று ஒளிப்ப – யுத்3:22 175/2,3
மேயின வெகுளியும் கிளர வெம்பினான் – யுத்3:27 59/4
கிட்டிய போதும் காத்தான் இன்னமும் கிளர வல்லான் – யுத்3:28 5/3
கேட்ட அண்ணலும் முறுவலும் சீற்றமும் கிளர
காட்டுகின்றனென் காணுதி ஒரு கணத்து என்னா – யுத்3:31 34/1,2

TOP


கிளரவே (1)

கிம்புரி பெரிய தோள்_வளையொடும் கிளரவே – ஆரண்:1 12/4

TOP


கிளரா-முன் (1)

கிச்சின் உருக்கு இட்டு உய்த்தனன் என்ன கிளரா-முன்
சிச்சி என தன் மெய் செவி பொத்தி தெருமந்தான் – ஆரண்:11 7/2,3

TOP


கிளரினும் (1)

மால் கடல் கிளரினும் சரிக்கும் வன்மையார் – சுந்:9 23/4

TOP


கிளரும் (3)

கிட்டிய படையை உண்டு கிளர்ந்தனன் கிளரும் மேனி – பால-மிகை:11 20/3
கிட்டியது அமர் என கிளரும் தோளினான் – அயோ:13 9/4
சுற்றி கிளரும் சுடர் தோள்_வளையான் – ஆரண்:2 10/4

TOP


கிளருமாறும் (1)

கேளொடு மடியுமாறும் வானவர் கிளருமாறும்
நாளையே காண்டிர் அன்றே நவை இலிர் உணர்கிலீரோ – ஆரண்:12 57/2,3

TOP


கிளவி (11)

பாசிழை பரவை அல்குல் பண் தரு கிளவி தண் தேன் – பால:17 6/1
விளை கட்டியின் மதுரித்து எழு கிளவி கிளி விழி போல் – அயோ:7 5/3
கிளவி என்று அறிவு அரும் கிளர்ச்சித்து ஆதலின் – கிட்:1 6/3
கிளவி தேனினும் அமிழ்தினும் குழைத்தவள் கிளைத்தோள் – கிட்:10 49/3
நா அரும் கிளவி செவ்வி நடை வரும் நடையள் நல்லோய் – கிட்:13 64/4
பண் உறு கிளவி செ வாய் படை உறும் நோக்கினாளை – கிட்:15 26/3
பாகு இயல் கிளவி செ வாய் படை விழி பணைத்த வேய் தோள் – சுந்:10 13/3
கிளவி ஆர் பொருள்களான் கிளக்குறாதவன் – யுத்1:3 62/3
பண்களால் கிளவி செய்து பவளத்தால் அதரம் ஆக்கி – யுத்2:17 7/1
தேனிடை கரும்பில் பாலில் அமுதினில் கிளவி தேடி – யுத்2:19 283/1
பண் தரு கிளவி செவ்வி பல்லியத்து ஒழுகு தீம் தேன் – யுத்3-மிகை:22 1/1

TOP


கிளவிக்கு (1)

கிள்ளை கிளவிக்கு என்னாம்-கொல் கீழ்-பால் திசையின்-மிசை வைத்த – பால:10 72/3

TOP


கிளவிகள் (2)

பாகு இயல் கிளவிகள் அவர் பயில் நடமே – பால:2 48/2
ஓர்கில கிளவிகள் ஒன்றொடு ஒப்பு இல – கிட்:1 13/3

TOP


கிளவியாய் (1)

கிளவியாய் தனி தனி கிடைப்பரோ துணை – கிட்:6 17/4

TOP


கிளவியார் (1)

பண் தரு கிளவியார் தம் புலவியில் பரிந்த கோதை – பால:10 7/3

TOP


கிளவியால் (1)

பண் எனும் கிளவியால் பன்னி ஏங்கினாள் – அயோ:14 84/4

TOP


கிளவியாள் (1)

பாகு இயல் கிளவியாள் பவள கொம்பர் போன்று – ஆரண்:12 25/3

TOP


கிளவியாள்-தன்னை (1)

பண் தரு கிளவியாள்-தன்னை பாங்குற – சுந்-மிகை:14 27/1

TOP


கிளி (18)

தினை சிலம்புவ தீம் சொல் இளம் கிளி
நனை சிலம்புவ நாகு இள வண்டு பூம் – பால:2 29/1,2
செம் கையில் மஞ்ஞை அன்னம் சிறு கிளி பூவை பாவை – பால:14 66/1
நெட்டிலும் இழந்தன நிறைந்த பால் கிளி
வட்டிலும் இழந்தன மகளிர் வான் மணி – அயோ:4 199/2,3
விளை கட்டியின் மதுரித்து எழு கிளவி கிளி விழி போல் – அயோ:7 5/3
சேந்து ஒளி விரி செ வாய் பைம் கிளி செறி கோல – அயோ:9 5/1
பஞ்சர கிளி என கதறு பாவையை விடா – ஆரண்:1 24/2
பிள்ளை சொல் கிளி_அனாளை பிரிவுறல் உற்ற பெற்றி – ஆரண்:13 112/1
விடி நாள் கண்டும் கிளி மிழற்றும் மென் சொல் கேளா வீரற்கு ஆண்டு – ஆரண்:14 30/2
அம் சொல் கிளி அன்ன அணங்கினை முன் – ஆரண்:14 64/1
கிளி படா மொழியவள் விழியின் கேள் என – கிட்:1 9/2
கொஞ்சுறு கிளி நெடும் குதலை கூடின – கிட்:10 118/1
கூவும் இள மென் குயில்கள் பூவை கிளி கோல – கிட்:14 38/3
பஞ்சரத்தொடு பசு நிற கிளி வெந்து பதைப்ப – சுந்:13 21/1
கேட்ட ஆற்றினால் கிளி_மொழி சீதையை கிடைத்தும் – யுத்1:5 70/3
கேட்டிலேன் அல்லேன் இன்று கண்டும் அ கிளி_அனாளை – யுத்1:12 39/3
கெட்டன எனினும் வாழ்க்கை கெடாது நல் கிளி அனாளை – யுத்3:26 9/3
கைத்தல கிளி நிற்கு ஈய கவர்ந்து எனக்கு அளித்து நின்ற – யுத்3-மிகை:29 3/3
பஞ்சர கிளி என்ன பதைப்பவள் – யுத்4-மிகை:39 16/2

TOP


கிளி_மொழி (1)

கேட்ட ஆற்றினால் கிளி_மொழி சீதையை கிடைத்தும் – யுத்1:5 70/3

TOP


கிளி_அனாளை (2)

பிள்ளை சொல் கிளி_அனாளை பிரிவுறல் உற்ற பெற்றி – ஆரண்:13 112/1
கேட்டிலேன் அல்லேன் இன்று கண்டும் அ கிளி_அனாளை
மீட்டிலேன் தலைகள் பத்தும் கொணர்ந்திலேன் வெறும் கை வந்தேன் – யுத்1:12 39/3,4

TOP


கிளிக்கு (4)

கிளிக்கு அறையும் பொழில் கிஞ்சுக வேலி – ஆரண்:14 37/2
ஏறினர் இட்டு நீத்த பைம் கிளிக்கு இரங்குகின்றார் – சுந்:1 12/4
மழலை மென் மொழி கிளிக்கு இருந்து அளிக்கின்ற மகளிர் – சுந்:2 6/2
என் ஓர் இன் உயிர் மென் கிளிக்கு யார் பெயர் ஈகேன் – சுந்:5 78/1

TOP


கிளிகள் (2)

மா ஒடுங்கின மரனும் இலை ஒடுங்கின கிளிகள்
நா ஒடுங்கின மயில்கள் நடம் ஒடுங்கின குயில்கள் – கிட்:1 39/2,3
சொற்கு இழிய நல் கிளிகள் தோகையவர் தூ மென் – கிட்:10 73/2

TOP


கிளியின் (1)

பஞ்சரத்து இருந்து அழும் கிளியின் பன்னினார் – அயோ:4 193/4

TOP


கிளியினின் (1)

வாயிடை மழலை இன் சொல் கிளியினின் குழறி மாழ்கி – ஆரண்:11 66/2

TOP


கிளியும் (2)

பொன் நிற பூவையும் கிளியும் போற்று-மின் – அயோ:5 39/3
குழல் படைத்து யாழை செய்து குயிலொடு கிளியும் கூட்டி – கிட்:13 62/1

TOP


கிளியே (1)

எழுவு தண் தமிழ் யாழினும் இனிய சொல் கிளியே
முழுவதும் மலர் விரிந்த தாள் முருக்கு இடை மிடைந்த – அயோ:10 28/2,3

TOP


கிளுகிளுத்தாள் (1)

கெண்டை தடம் கண்ணாள் உள்ளே கிளுகிளுத்தாள் – யுத்2:17 87/4

TOP


கிளை (35)

கிழவர்-தம் மனையன கிளை பயில் வளை யாழ் – பால:2 50/4
கிளை ஒலி முழவு ஒலி கின்னரத்து ஒலி – பால:3 60/2
பயிர் கிளை வேயின் கீதம் என்று இவை பருகி விண்ணோர் – பால:13 40/3
சனகனும் தன் கிளை தழுவ ஏறினான் – பால:23 43/4
தான் வளர்ந்திடுக நல்லோர்-தம் கிளை தழைத்து வாழ்க – பால-மிகை:0 41/2
ஆயவன் யார்-கொல் என்று ஆய்ந்து தன் கிளை
நாயகன் சுந்தன் என்பவற்கு நல்கினான் – பால-மிகை:7 7/3,4
கெண்டையும் உள கிளை பயில் வண்டொடும் கிடந்த – அயோ:1 54/4
கிளை கொள் மேகலை சிந்தினள் கிண்கிணியோடும் – அயோ:3 2/2
கேள்வி செல்வம் துய்க்க வயிற்று ஓர் கிளை தந்தான் – அயோ:6 21/4
தொளை கட்டிய கிளை முட்டிய சுருதி சுவை அமுதின் – அயோ:7 5/1
கிளை கட்டிய கருவி கிளர் இசையின் பசை நறவின் – அயோ:7 5/2
தும்பி ஈட்டம் புரை கிளை சுற்றத்தான் – அயோ:8 3/4
அங்கு உள கிளை காவற்கு அமைதியின் உளன் உம்பி – அயோ:8 43/1
இங்கு உள கிளை காவற்கு யார் உளர் இசையாய் நீ – அயோ:8 43/2
உன் கிளை எனது அன்றோ உறு துயர் உறல் ஆமோ – அயோ:8 43/3
என் கிளை இது கா என் ஏவலின் இனிது என்றான் – அயோ:8 43/4
உற்றவர் எனக்கும் உற்றார் உன் கிளை எனது என் காதல் – கிட்:3 27/3
கிளை துணை மழலை வண்டு கின்னரம் நிகர்த்த மின்னும் – கிட்:10 31/1
தோல் அடி கிளை அன்னம் துவைப்பன – கிட்:15 40/4
கிளை உறு பாடல் சில்லரி பாண்டில் தழுவிய முழவொடு கெழுமி – சுந்:3 84/3
கரங்கள் கூப்பினர் தம் கிளை திருவொடும் காணார் – சுந்:13 39/1
நாக நம்பன் இளம் கிளை நன்கு உணராத – சுந்-மிகை:5 8/3
அழுது அரற்றும் கிளை என ஆனவால் – யுத்1:8 55/4
நாறு தன் குல கிளை எலாம் நரகத்து நடுவான் – யுத்1:12 2/1
சுற்று தன் கிளை பரப்பொடும் தொலைவு இன்றி வாழ்தற்கு – யுத்1-மிகை:5 10/1
தந்திர சுற்றத்தாரும் தன் கிளை சுற்றத்தாரும் – யுத்2:16 5/2
கிளை அமை புவனம் மூன்றும் வந்து உடன் கிடைத்தவேனும் – யுத்2:16 16/2
கிளை கொளாது இகல் என்று எண்ணி மாருதி கிடைத்தான் – யுத்2:16 225/3
கிட்டின கிளை நெடும் கோட்ட கீழ் உகு – யுத்2:18 90/1
கிளை உறு சுற்றம் என் அரசு என் கேண்மை என் – யுத்3:24 77/3
நம் கிளை உலந்தது எல்லாம் உய்ந்திட நணுகும் அன்றே – யுத்3:26 2/1
யாம் உளோம் எனின் எம் கிளை உள்ளது எம் பெரும – யுத்3:31 44/2
தோடு உழுத நறும் தொடையல் தொகை உழுத கிளை வண்டின் சுழிய தொங்கல் – யுத்4:37 204/1
உள்ள வான் கிளை ஏற்றி உயர் குகன் – யுத்4-மிகை:41 184/1
தான் வளர்ந்திடுக நல்லோர் தம் கிளை தழைத்து வாழ்க – யுத்4-மிகை:42 72/2

TOP


கிளைக்கு (1)

கண்டனள் தன் கிளைக்கு இறுதி காட்டுவாள் – ஆரண்:6 4/4

TOP


கிளைகளும் (1)

கேழ் கிளர் மதுகையர் கிளைகளும் இளையார் – பால:5 128/2

TOP


கிளைகளோடும் (1)

கீழ் திசை வாயில் நிற்றி நின் பெரும் கிளைகளோடும் – யுத்1:13 18/4

TOP


கிளைஞர் (2)

உந்தை உன் ஐ உன் கிளைஞர் மற்ற உன் குலத்து உள்ளோர் – அயோ:2 80/3
எந்தை யாய் முதலிய கிளைஞர் யார்க்கும் என் – சுந்:5 38/1

TOP


கிளைஞரின் (1)

கிளைஞரின் உதவ ஆணை கிளர் திசை அளப்ப கேளோடு – கிட்:9 33/2

TOP


கிளைஞரும் (2)

தாயரும் கிளைஞரும் சார்ந்துளார்களும் – அயோ:4 179/1
மன் பெரும் கிளைஞரும் மருங்கு சுற்றுற – கிட்:11 119/3

TOP


கிளைஞரை (2)

தம் குல கிளைஞரை தருக்கும் போரிடை – யுத்1:4 77/1
சீரிய கிளைஞரை மடிய செற்றுளோர் – யுத்1:4 78/4

TOP


கிளைஞரோடும் (1)

வெம்பு வெம் சேனையோடும் வேறு உள கிளைஞரோடும்
உம்பரும் பிறரும் போற்ற ஒருவன் மூ_உலகை ஆண்டு – யுத்2:16 153/2,3

TOP


கிளைத்த (2)

கூர் உகிர் கிளைத்த கொற்ற கனகன் மெய் குழம்பின் தோன்ற – சுந்:11 20/2
கிளைத்த யானையும் சேனையும் கெட்டது இங்கு – யுத்2-மிகை:15 39/2

TOP


கிளைத்தது (1)

எங்கு உள உயிர் என்று எண்ணி இணை கையால் கிளைத்தது என்ப – யுத்2:19 51/3

TOP


கிளைத்தலும் (1)

கிளையின் நின்ற இருவர் கிளைத்தலும்
அளவு_இல் சேனை அவிதர ஆரியற்கு – யுத்2:19 162/2,3

TOP


கிளைத்திட (1)

நிறம் கரிந்திட நிலம் விரல் கிளைத்திட நின்றான் – யுத்2:15 249/2

TOP


கிளைத்து (1)

கிடைத்தனர் அவர்க்கு ஒரு கணக்கு இலை வளைத்தனர் கிளைத்து உலகு எலாம் – யுத்3:31 149/2

TOP


கிளைத்தோள் (1)

கிளவி தேனினும் அமிழ்தினும் குழைத்தவள் கிளைத்தோள்
வளவி உண்டவன் வருந்தும் என்றால் அது வருத்தோ – கிட்:10 49/3,4

TOP


கிளைதரு (1)

கிளைதரு சுற்றம் வெற்றி கேண்மை நம் கல்வி செல்வம் – யுத்2:16 33/3

TOP


கிளைப்பன (1)

கிளைப்பன அ வழி கிளர்ந்த தூளியின் – பால:3 56/2

TOP


கிளையார்கள் (1)

கிளையார்கள் அன்ன துணையோரை ஆவி கெழுவா எழுந்து தழுவா – யுத்2:19 266/3

TOP


கிளையில் (1)

தரும் தகைய போது கிளையில் புடை தயங்க – கிட்:10 77/2

TOP


கிளையின் (1)

கிளையின் நின்ற இருவர் கிளைத்தலும் – யுத்2:19 162/2

TOP


கிளையினும் (1)

கிளையினும் நரம்பினும் நிரம்பும் கேழன – அயோ:4 175/1

TOP


கிளையினோடும் (1)

தூயனே கிளையினோடும் சுகம் இருந்தனையோ என்று – யுத்4-மிகை:41 284/3

TOP


கிளையும் (9)

கிளையும் அந்தர மிசை கெழுமி ஆர்ப்பு உற – பால:5 103/2
தானும் மாள கிளையும் இற தடிந்து – கிட்:7 99/2
சூரியன் மகனும் மான துணைவரும் கிளையும் சுற்ற – கிட்:9 32/2
தம் தாரமும் உறு கிளையும் தமை எதிர் தழுவும்-தொறும் நும தமர் அல்லேம் – சுந்:10 41/1
ஓது பல் கிளையும் உயிரும் பெற – சுந்:12 101/2
கெட்டது கொடி நகர் கிளையும் நண்பரும் – யுத்1:2 12/2
கெடுத்தனை நின் பெரும் கிளையும் நின்னையும் – யுத்2:16 78/2
நீயும் நின் கிளையும் மற்று இ நெடு நில வரைப்பும் நேரே – யுத்2:17 67/1
விலக்க அரு வலத்தினானும் இளைஞரும் கிளையும் வீழ்ந்தார் – யுத்4-மிகை:41 244/2

TOP


கிளையை (1)

இ பிறப்பு இராமன் என்றே எம்மனோர் கிளையை எல்லாம் – யுத்2-மிகை:16 3/3

TOP


கிளையையும் (2)

தழுவி நின்று அவன் இரும் கிளையையும் தமரையும் – பால:20 18/1
கல்லும் ஆற்றலேன் கிளையையும் என்னையும் களத்தில் – யுத்1:2 104/3

TOP


கிளையொடு (1)

வானவர் தனிமுதல் கிளையொடு வளர – பால:5 123/4

TOP


கிளையொடும் (9)

வசையும் கீழ்மையும் மீக்கொள கிளையொடும் மடியாது – யுத்1:2 99/2
முன்னை நாள் இவன் முனிந்திட கிளையொடும் முடிந்தார் – யுத்1:2 118/2
கிளையொடும் படைஞரோடும் கேடு இலா உயிர்கட்கு எல்லாம் – யுத்1:14 33/1
சால்வுறு கிளையொடும் தழுவி மந்திரத்து – யுத்1-மிகை:2 3/3
பறத்தி நின் நெடும் பதி புக கிளையொடும் பாவி – யுத்2:15 251/3
கிழிகிலை நெஞ்சம் வஞ்ச கிளையொடும் இன்று-காறும் – யுத்2:17 19/3
பின்னையும் எம் கோன் அம்பின் கிளையொடும் பிழையாய் என்றாள் – யுத்2:17 71/4
தொடர்ந்து போய் அயோத்தி-தன்னை கிளையொடும் துணிய நூறி – யுத்3:27 70/3
கிளையொடும் ஏகு என கிளத்தி எங்கணும் – யுத்4-மிகை:41 211/3

TOP


கிளையோடும் (2)

உரை செறி கிளையோடும் உவகையின் உயர்கின்றார் – பால:23 20/3
கெட்டாய் கிளையோடும் நின் வாழ்வை எலாம் – ஆரண்:13 8/1

TOP


கிளையோரை (1)

ஒன்றாகிய உன் கிளையோரை எலாம் – ஆரண்:14 71/3

TOP


கிற்பது (1)

கிற்பது ஓர் காட்சியது எனினும் கீழ் உற – கிட்:1 5/2

TOP


கிற்பர் (1)

ஏவர் கிற்பர் எதிர் நிற்க என்னுடை – யுத்4:41 56/3

TOP


கிற்றில (1)

போழ கிற்றில என்று புகன்றார் – யுத்1:3 90/2

TOP


கிற்றும் (1)

கிற்றும் கேட்டிரேல் என்றனன் கிளத்துவான் துணிந்தான் – யுத்3:30 39/4

TOP


கின்னர (4)

முறைமுறை பகர்ந்து போனார் கின்னர மிதுனம் ஒப்பார் – பால:14 60/4
கேடு இலா மகர யாழில் கின்னர மிதுனம் பாடும் – பால:16 16/3
பாடுகின்றன கின்னர மிதுனங்கள் பாராய் – அயோ:10 12/4
கின்னர மிதுனம் பாட கிளர் மழை கிழித்து தோன்றும் – சுந்:2 117/1

TOP


கின்னரங்கள் (1)

கீதம் ஒத்த கின்னரங்கள் இன் நரம்பு வருடு-தொறும் கிளக்கும் ஓதை – கிட்:13 28/3

TOP


கின்னரத்து (1)

கிளை ஒலி முழவு ஒலி கின்னரத்து ஒலி – பால:3 60/2

TOP


கின்னரம் (5)

மங்கையர் பாடல் கேட்டு கின்னரம் மயங்கும்-மாதோ – பால:16 9/4
கின்னரம் பயில் கீதங்கள் என்ன ஆங்கு – பால:16 29/3
கிளை துணை மழலை வண்டு கின்னரம் நிகர்த்த மின்னும் – கிட்:10 31/1
கின்னரம் குரண்டம் கிலுக்கம் சிரல் – சுந்:2 149/3
நரம்பு இயல் கின்னரம் முதல் நன்மையே – யுத்3:24 105/2

TOP


கின்னரர் (5)

பாடினர் கின்னரர் துவைத்த பல்_இயம் – பால:5 105/2
கின்னரர் பெரும் பயம் கிடந்த நெஞ்சினர் – ஆரண்:10 10/4
கீதங்கள் இசைத்தனர் கின்னரர் கீதம் நின்ற – சுந்:1 61/1
இளையவர் மிடறும் இ நிலை இசைப்ப கின்னரர் முறை நிறுத்து எடுத்த – சுந்:3 84/2
கின்னரர் முதலோர் பாட முகத்திடை கிடந்த கெண்டை – யுத்3:25 1/3

TOP


கின்னரர்கள் (1)

எண்ண அரிய மறையினொடு கின்னரர்கள் இசை பாட உலகம் ஏத்த – பால:11 16/1

TOP