ஓ-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஓ 2
ஓக்கிய 1
ஓக்கினார் 1
ஓக்கினான் 1
ஓகத்து 1
ஓகை 9
ஓகையோடும் 1
ஓங்க 6
ஓங்கல் 21
ஓங்கல்-போல் 1
ஓங்கல்கள் 1
ஓங்கல்தான் 2
ஓங்கல 1
ஓங்கலால் 1
ஓங்கலில் 1
ஓங்கலின் 1
ஓங்கலே 2
ஓங்கலை 2
ஓங்கலோ 1
ஓங்கவும் 1
ஓங்கவே 2
ஓங்கள் 1
ஓங்கா 2
ஓங்கார 4
ஓங்கி 23
ஓங்கிட 4
ஓங்கிடும் 1
ஓங்கிய 51
ஓங்கியது 1
ஓங்கின 5
ஓங்கினர் 2
ஓங்கினன் 5
ஓங்கினார் 2
ஓங்கினாள் 1
ஓங்கினான் 8
ஓங்கினும் 1
ஓங்கிஓங்கி 1
ஓங்கு 44
ஓங்கு_அரு 1
ஓங்கும் 28
ஓங்குமால் 1
ஓங்குமே 1
ஓங்குவான் 1
ஓச்ச 1
ஓச்சலால் 1
ஓச்சலும் 1
ஓச்சான் 1
ஓச்சி 16
ஓச்சினர் 3
ஓச்சினான் 1
ஓச்சுகின்றாள் 1
ஓச்சுவாரும் 1
ஓசனை 18
ஓசனையை 1
ஓசை 45
ஓசை-அலது 1
ஓசையின் 5
ஓசையும் 5
ஓசையே 2
ஓசையோ 1
ஓட்ட 5
ஓட்டந்தாள் 1
ஓட்டந்து 1
ஓட்டரின் 1
ஓட்டல் 1
ஓட்டலிர் 1
ஓட்டா 1
ஓட்டாய் 1
ஓட்டி 15
ஓட்டிடை 1
ஓட்டிய 3
ஓட்டியது 1
ஓட்டிலையோ 1
ஓட்டின் 1
ஓட்டினன் 4
ஓட்டினான் 3
ஓட்டு 2
ஓட்டும் 3
ஓட்டை 1
ஓட 56
ஓடங்கள் 1
ஓடத்து 1
ஓடதி 2
ஓடம் 3
ஓடல் 4
ஓடலால் 2
ஓடலான் 1
ஓடலும் 1
ஓடலுற்ற 1
ஓடலேன் 1
ஓடலை 1
ஓடலோடும் 2
ஓடவே 2
ஓடா 1
ஓடாத 1
ஓடாது 5
ஓடாது-அரோ 1
ஓடாநின்ற 1
ஓடார் 1
ஓடி 104
ஓடிட 7
ஓடிப்போய் 1
ஓடிய 11
ஓடியது 4
ஓடியும் 1
ஓடியே 3
ஓடிற்று 1
ஓடின 46
ஓடினது 2
ஓடினதும் 1
ஓடினர் 22
ஓடினர்களால் 1
ஓடினன் 6
ஓடினார் 20
ஓடினாள் 1
ஓடினான் 3
ஓடினென் 1
ஓடினை 2
ஓடினோன் 1
ஓடு 18
ஓடு-மின் 2
ஓடுகின்ற 2
ஓடுகின்றதும் 1
ஓடுகின்றன 2
ஓடுகின்றாரும் 1
ஓடுகின்றானை 1
ஓடுதல் 3
ஓடுதற்கு 1
ஓடுதி 1
ஓடும் 37
ஓடும்-போது 1
ஓடும்படி 1
ஓடுமால் 1
ஓடுமே 1
ஓடுமேல் 1
ஓடுவ 7
ஓடுவார் 7
ஓடுவான் 2
ஓடை 25
ஓடைகள் 2
ஓடைகளின் 1
ஓடைய 1
ஓடையால் 1
ஓடையின் 3
ஓடையை 1
ஓணாது 1
ஓத 43
ஓத_ரோதன 1
ஓதத்தில் 1
ஓதத்தின் 1
ஓதத்து 2
ஓதநீர் 2
ஓதம் 13
ஓதமும் 1
ஓதல் 4
ஓதலன் 1
ஓதலுற்றான் 2
ஓதலெம் 1
ஓதவும் 1
ஓதற்கு 1
ஓதா 1
ஓதாது 2
ஓதாரோ 1
ஓதி 26
ஓதிதன் 1
ஓதிம 1
ஓதிமங்களின் 1
ஓதிமம் 7
ஓதிய 14
ஓதியர் 7
ஓதியா 1
ஓதியார் 2
ஓதியாளை 1
ஓதியின் 1
ஓதியும் 3
ஓதியே 3
ஓதியை 4
ஓதியோடு 2
ஓதில் 2
ஓதிலன் 1
ஓதின் 1
ஓதினர் 3
ஓதினன் 2
ஓதினனால் 1
ஓதினார் 6
ஓதினால் 1
ஓதினான் 7
ஓதினேன் 1
ஓதினோர் 1
ஓது 19
ஓதுகில் 1
ஓதுகின்றது 1
ஓதுகின்றில 1
ஓதுங்கால் 1
ஓதும் 27
ஓதுவ 1
ஓதுவது 3
ஓதுவாம் 1
ஓதுவார் 1
ஓதுவார்க்கு 1
ஓதுவாள் 1
ஓதுவான் 2
ஓதுவி 1
ஓதுவித்தார் 1
ஓதுவித்து 1
ஓதுற்றான் 1
ஓதுறு 1
ஓதை 35
ஓதையள் 1
ஓதையால் 1
ஓதையான் 1
ஓதையின் 4
ஓதையினால் 1
ஓதையினொடும் 1
ஓதையும் 8
ஓதையே 3
ஓதையை 1
ஓந்தி 1
ஓபாதி 1
ஓம் 5
ஓம்பலால் 1
ஓம்பா 1
ஓம்பாது 2
ஓம்பி 4
ஓம்பிட 1
ஓம்பிடும் 1
ஓம்பிய 1
ஓம்பினும் 1
ஓம்பினேன் 2
ஓம்பினை 1
ஓம்புதற்கு 1
ஓம்புதி 1
ஓம்பும் 4
ஓம்புவ 1
ஓம்புவாய் 1
ஓம்புவார் 1
ஓம்புவான் 2
ஓம்புறும் 1
ஓம 11
ஓமத்து 1
ஓமத்துக்கு 1
ஓமத்தை 1
ஓமம் 2
ஓய்கின்றாய் 1
ஓய்தல் 1
ஓய்ந்த 3
ஓய்ந்தது 3
ஓய்ந்தனன் 1
ஓய்ந்தனை 1
ஓய்ந்தார் 1
ஓய்ந்தாரிலர் 1
ஓய்ந்தால் 1
ஓய்ந்தாள் 1
ஓய்ந்தான் 1
ஓய்ந்து 5
ஓய்ந்துளன் 1
ஓய்ந்துளார் 1
ஓய்வன 1
ஓய்வார் 1
ஓய்வான் 1
ஓய்விடம் 1
ஓய்வினன் 1
ஓய்வு 19
ஓய்வு_அற 1
ஓய்வு_அறு 1
ஓய்வு_இல் 3
ஓய்வு_இல 1
ஓய்வு_இலன் 1
ஓய்வும் 1
ஓய்வுற்றாள் 1
ஓய்வுறாது 1
ஓய்வுறு 2
ஓய்வுறும் 2
ஓய்வுறுவன 1
ஓய்வேயோ 1
ஓய்வொடு 1
ஓய 1
ஓயவே 1
ஓயா 4
ஓயாத 1
ஓயாது 2
ஓயாநின்றேன் 1
ஓயான் 3
ஓயினும் 2
ஓயும் 6
ஓயுமால் 2
ஓயுமோ 2
ஓர் 1066
ஓர்-காறும் 1
ஓர்-பால் 2
ஓர்_ஆயிர 1
ஓர்கில 1
ஓர்கிலர் 4
ஓர்கிலள் 1
ஓர்கிலன் 2
ஓர்கிலா 1
ஓர்கிலாதான் 1
ஓர்கிலாய் 1
ஓர்கிலார் 4
ஓர்கிலாள் 1
ஓர்கிலேன் 2
ஓர்கிலை 1
ஓர்கிலையோ 1
ஓர்கின்றது 1
ஓர்குவார் 1
ஓர்தியே 1
ஓர்ந்த 1
ஓர்ந்தார் 1
ஓர்ந்தான் 1
ஓர்ந்தானும் 1
ஓர்ந்திலம் 1
ஓர்ந்திலள் 1
ஓர்ந்து 4
ஓர்ந்தும் 2
ஓர்ப்பது 1
ஓர்வார் 4
ஓர்வான் 4
ஓர்வு 4
ஓர்வு_இல் 2
ஓர்வுறும் 1
ஓர 1
ஓரா 4
ஓராது 3
ஓராதே 4
ஓராம் 1
ஓராய் 4
ஓராயிரம் 1
ஓரார் 5
ஓராள் 3
ஓரான் 7
ஓரி 2
ஓரியின் 1
ஓரினும் 2
ஓரு 1
ஓரும் 4
ஓரேன் 1
ஓரையின் 1
ஓரையும் 1
ஓல் 1
ஓலக்கம் 1
ஓலம் 3
ஓலமிட்டன 1
ஓலமிட்டு 1
ஓலமும் 1
ஓலை 5
ஓலையும் 1
ஓலையை 1
ஓவம் 1
ஓவல் 4
ஓவலர் 1
ஓவலின் 1
ஓவலையோ 1
ஓவா 3
ஓவாதார் 1
ஓவாது 2
ஓவி 1
ஓவிடா 1
ஓவிய 5
ஓவியத்து 1
ஓவியம் 19
ஓவியமே 1
ஓவியர்க்கு 1
ஓவியரின் 1
ஓவில 1
ஓவிலாது 1
ஓவிலார் 1
ஓவின 2
ஓவினளாய் 1
ஓவினான் 1
ஓவினேன் 1
ஓவு 7
ஓவு_இல் 1
ஓளி 1
ஓளிம் 1
ஓளியால் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


ஓ (2)

ஓ கொடிதே அறம் என்னும் உண்மை ஒன்றும் – அயோ:3 25/2
அந்தோ பிரிதுமோ ஆ விதியே ஓ என்பார் – அயோ:4 110/4

TOP


ஓக்கிய (1)

உரும் என வீழ்தலும் அனலுக்கு ஓக்கிய
எருமைகள் மறிந்தன மறியும் ஈர்ந்தவால் – யுத்3:27 47/3,4

TOP


ஓக்கினார் (1)

ஓக்கினார் ஊழின் ஆர்ப்பு கொட்டினார் கிட்டினார் கீழ் – யுத்3:22 132/2

TOP


ஓக்கினான் (1)

தீயின் ஆகுதி செம் கையின் ஓக்கினான் – யுத்4-மிகை:41 191/4

TOP


ஓகத்து (1)

ஓகத்து அம்பின் பொன்றினவேனும் உடல் ஒன்றி – யுத்4:33 4/2

TOP


ஓகை (9)

ஓகை விளம்பிட உம்பர் உவப்ப – பால:13 32/2
ஓகை கொண்டவன் உள் இடர் நோக்கினான் – அயோ:10 54/3
ஓகை கொணர்ந்து உம் மன்னையும் இன்னல் குறைவு இல்லா – கிட்:17 19/2
ஓகை கொண்டு களிக்கும் மனத்தள் உயர்ந்தாள் – சுந்:5 75/2
ஓகை பொருள் உண்டு என ஓதினனால் – யுத்2:18 45/4
ஓகை பொருள் இன்று என உள் அழியா – யுத்3:21 2/2
ஓகை மாதவர் உச்சியின் வைத்த நின் – யுத்3:29 20/3
ஓகை மங்கலங்கள் பாடி ஆட்டினர் உம்பர் மாதர் – யுத்4:40 31/4
ஒப்புற குவிந்தனர் ஓகை கூறுவார் – யுத்4:40 35/4

TOP


ஓகையோடும் (1)

ஓகையோடும் இனிது கொண்டு உய்த்திட – பால:11 1/2

TOP


ஓங்க (6)

முதிர்கின்ற பெரும் காதல் தழைத்து ஓங்க எடுத்து இறுக முயங்கலோடும் – பால:5 57/3
சந்திரர் கோடி என்ன தரள வெண் கவிகை ஓங்க
அந்தரத்து அன்னம் எல்லாம் ஆர்ந்து என கவரி துன்ன – அயோ:3 76/1,2
ஓவு இல் வாழ்த்து ஒலி கார் கடல் முழக்கு என ஓங்க
கா அடா இது வல்லையேல் நீ என கணை ஒன்று – ஆரண்:8 21/2,3
வெய்து உற ஒடுங்கும் மேனி வான் உற விம்மி ஓங்க
உய்தல் வந்து உற்றதோ என்று அருவி நீர் ஒழுகு கண்ணாள் – சுந்:4 37/2,3
தள்ளற்கு அரு நல் சிறை மாடு தழைப்பொடு ஓங்க
எள்ளற்கு அரு நல் நிறம் எல்லை இலாத புல்ல – சுந்-மிகை:1 5/1,2
வட்ட வெண் கவிகை ஓங்க சாமரை மருங்கு வீச – யுத்2:17 8/3

TOP


ஓங்கல் (21)

ஒன்றோடு இரண்டும் உயர்ந்து ஓங்கின ஓங்கல் நாண – பால:3 70/4
உரைசெய் மா தவத்து ஓங்கல் வசிட்டனை – பால-மிகை:11 9/3
உரை செய் பெருமை உயர் தவத்தோர் ஓங்கல்
புரசை மத களிற்றான் பொற்கோயில் முன்னர் – அயோ:4 88/1,2
உழையர் ஓடி ஒரு நொடி ஓங்கல் மேல் – ஆரண்:7 23/2
ஊழி வெம் கால் எறி ஓங்கல் ஒத்தவே – ஆரண்:7 104/4
ஓவலர் உதவிய பரிசின் ஓங்கல் போல் – ஆரண்:10 7/2
உன் துணை கணவன் அம்பு அ உயர் திசை சுமந்த ஓங்கல்
வன் திறல் மருப்பின் ஆற்றல் மடித்த என் மார்பில் வந்தால் – ஆரண்:12 69/2,3
ஓங்கல் உரிக்குள் உருத்திரன் ஒத்தான் – ஆரண்:14 60/4
ஒல்லை செரு வேட்டு உயர் வன் புய ஓங்கல் உம்பர் – கிட்:7 37/1
உறக்கம் உற்றார் கனவு உற்றார் எனும் உணர்வினொடும் ஒதுங்கி மணியால் ஓங்கல்
பிறக்கம் உற்ற மலை நாடு நாடி அகன் தமிழ்நாட்டில் பெயர்திர் மாதோ – கிட்:13 30/3,4
உள்ளினார் உயர் நெடும் ஓங்கல் நீங்கினார் – கிட்:14 18/4
இடியுண்டு ஆங்கண் ஓர் ஓங்கல் இற்றது ஒத்து – கிட்:15 8/1
ஊதை போல் விசையின் வெம் கண் உழுவை போல் வயவர் ஓங்கல்
ஆதியை அகன்று செல்வார் அரக்கனால் வஞ்சி புண்ட – கிட்:15 27/1,2
உயர் பொன் கிரி உற்று உளன் வாலி என்று ஓங்கல் ஒப்பான் – சுந்:4 92/2
ஓங்கல் அம் பெரு வலி உயிரின் அன்பரை – சுந்:12 5/1
உற்றதால் அணை ஓங்கல் இலங்கையை – யுத்1:8 65/1
ஒற்றை வாளியோடு உருண்டன கரும் களிற்று ஓங்கல்
சுற்றும் வாசியும் துமிந்தன அமர்_களம் தொடர்ந்த – யுத்2:15 233/3,4
ஓங்கல் ஒன்றினை உம்பர்_கோன் – யுத்2:16 113/2
தாள் துணிந்தன தறுகண் வெம் கரி நிரை தாங்கிய பிணத்து ஓங்கல்
கோடு அமைந்த வெம் குருதி நீர் ஆறுகள் சுழி-தொறும் கொணர்ந்து உந்தி – யுத்2:16 316/2,3
ஒத்து வேற்று உரு தெரியல உயர் மதத்து ஓங்கல்
மத்தகத்து உகு தரளமும் வளை சொரி முத்தும் – யுத்3:20 54/3,4
உது வளர் மணிமால் ஓங்கல் உப்புறத்து உயர்ந்து தோன்றும் – யுத்4:41 25/2

TOP


ஓங்கல்-போல் (1)

ஓங்கல்-போல் புயத்தினான்-தன் உரத்திடை ஒளிக்க எய்தான் – யுத்2:18 222/4

TOP


ஓங்கல்கள் (1)

ஓங்கல்கள் தலைகள் தோன்ற ஒளித்து அவண் உயர்ந்த கும்பம் – அயோ:13 51/3

TOP


ஓங்கல்தான் (2)

ஒன்று இரண்டு யோசனை உள் புக்கு ஓங்கல்தான்
நின்று என இருந்த அ கவந்தன் நேர் சென்றார் – ஆரண்:15 10/3,4
ஊன்றினன் நிலத்து அடி கடவுள் ஓங்கல்தான்
வான்-தனில் நின்றது வஞ்சர் ஊர் வர – யுத்3:24 99/2,3

TOP


ஓங்கல (1)

ஓங்கல ஆதலின் உலப்பு இல் யாக்கையை – யுத்4:41 100/3

TOP


ஓங்கலால் (1)

உளுக்குவாள் நில_மகள் பிணத்தின் ஓங்கலால் – யுத்2:18 118/4

TOP


ஓங்கலில் (1)

வெள்ளி ஓங்கலில் அஞ்சன மலை என வீழ்ந்தான் – ஆரண்:13 93/4

TOP


ஓங்கலின் (1)

உயர்க்கும் விண் மிசை ஓங்கலின் மண்ணின் வந்து உறலின் – சுந்:7 53/2

TOP


ஓங்கலே (2)

ஒடிய ஊன்றின மு மத ஓங்கலே – யுத்2:15 37/4
ஓங்கலே போல்வான் மேனி காணவே ஒளிப்பர் அன்றே – யுத்2:16 41/2

TOP


ஓங்கலை (2)

மன கடுப்பினன் மா தவத்து ஓங்கலை
எனக்கு அடுத்தது செய்திலன் என்ற சொல் – அயோ:14 3/2,3
ஊசி வேரொடும் ஓங்கலை ஓங்கிய – யுத்1:9 51/3

TOP


ஓங்கலோ (1)

ஒல் இப தொகுதியோ ஓங்கும் ஓங்கலோ
அல்ல மற்று அரிகளின் அனிகமோ என – ஆரண்:7 30/2,3

TOP


ஓங்கவும் (1)

ஓங்கவும் களிப்பால் சோர்ந்தும் உடை இலாதாரை ஒத்தார் – யுத்4:42 7/4

TOP


ஓங்கவே (2)

தத்துறல் ஒழிந்து நீள் தருமம் ஓங்கவே – பால:5 100/4
ஊழியின் அந்தகன் நாவின் ஓங்கவே – யுத்2:15 101/4

TOP


ஓங்கள் (1)

ஓங்கள் ஒன்றொடும் எடுக்கவும் வரம் கொண்டது உண்டோ – யுத்1:2 102/4

TOP


ஓங்கா (2)

ஓங்கா நின்ற இருளாய் வந்து உலகை விழுங்கி மேன்மேலும் – பால:10 76/3
மறித்து ஆங்கு ஓர் சுடர் தோமரம் வாங்கா மிசை ஓங்கா
செறித்தான் அவன் இட தோள் மிசை இமையோர்களும் திகைத்தார் – யுத்2:18 167/3,4

TOP


ஓங்கார (4)

ஓங்கார பொருள் தேருவோர்தாம் உனை உணர்வோர் – யுத்4:40 97/1
ஓங்கார பொருள் என்று உணர்ந்து இரு வினை உகுப்போர் – யுத்4:40 97/2
ஓங்கார பொருள் ஆம் அன்று என்று ஊழி சென்றாலும் – யுத்4:40 97/3
ஓங்கார பொருளே பொருள் என்கலா உரவோர் – யுத்4:40 97/4

TOP


ஓங்கி (23)

இஞ்சி வான் ஓங்கி இமையவர் உலகம் காணிய எழுந்தது ஒத்து உளதே – பால:3 9/4
சென்று ஓங்கி மேல் ஓர் இடம் இல் என செம்பொன் இஞ்சி – பால:3 70/2
பொங்கி ஓங்கி தழைப்பது போன்றதே – பால:21 51/4
நுரை கொழுந்து எழுந்து ஓங்கி நுடங்கலால் – அயோ:7 22/1
ஓங்கும் மரன் ஓங்கி மலை ஓங்கி மணல் ஓங்கி – ஆரண்:3 57/1
ஓங்கும் மரன் ஓங்கி மலை ஓங்கி மணல் ஓங்கி – ஆரண்:3 57/1
ஓங்கும் மரன் ஓங்கி மலை ஓங்கி மணல் ஓங்கி
பூம் குலை குலாவு குளிர் சோலை புடை விம்மி – ஆரண்:3 57/1,2
ஒல்லியில் உருத்து உயர் விசும்பில் ஓங்கி நின்று – ஆரண்:7 107/3
விள்ளாது செறிந்து இடை மேல் உற ஓங்கி எங்கும் – ஆரண்:10 140/1
ஓங்கி ஓங்கி ஒடுங்கும் உயிர்ப்பினான் – ஆரண்:14 10/4
ஓங்கி ஓங்கி ஒடுங்கும் உயிர்ப்பினான் – ஆரண்:14 10/4
எழுந்து ஓங்கி விண்ணொடு மண் ஒக்க இலங்கும் ஆடி – சுந்:1 41/1
உழுந்து ஓடு காலத்திடை உம்பரின் உம்பர் ஓங்கி
கொழுந்து ஓடி நின்ற கொழும் குன்றை வியந்து நோக்கி – சுந்:1 41/2,3
வந்து ஓங்கி ஆண்டு ஓர் சிறு மானிட வேடம் ஆகி – சுந்:1 43/3
பேழ் வாய் ஒர் அரக்கி உருக்கொடு பெட்பின் ஓங்கி
கோள் வாய் அரியின் குலத்தாய் கொடும் கூற்றும் உட்க – சுந்:1 54/1,2
உற்று உடன்று ஒன்றாய் ஓங்கி ஒலித்து எழுந்து ஊழி பேர்வில் – சுந்:7 12/3
உய்த்துள காலம் எல்லாம் புகழொடும் ஓங்கி நிற்பான் – சுந்:14 46/4
நெடு மணி முழக்கும் ஓங்கி மண்ணுலகு அதிர்ந்தது அன்றே – சுந்-மிகை:10 1/4
ஓடின பதாகை ஓங்கி ஆடின பறவை அம்மா – யுத்2:16 168/4
ஓங்கி உற்று எரியாநின்ற வெகுளியன் உயிர்ப்பன் தீயன் – யுத்2:19 184/2
உய்ந்து நீர் போவீர் நாளை ஊழி வெம் தீயின் ஓங்கி
சிந்தினென் மனித்தரோடு அ குரங்கினை தீர்ப்பென் என்றான் – யுத்3:26 10/2,3
அற்றவன் தலை-மீது ஓங்கி அண்டம் உற்று அணுகா-முன்னம் – யுத்3:28 53/1
ஒத்த யோசனை நூறு என்ன ஓதிய வரைப்பின் ஓங்கி
பத்து எனும் திசையும் மூடி சொரிந்தனர் படையின் மாரி – யுத்3-மிகை:31 58/3,4

TOP


ஓங்கிட (4)

கரும்பொடு செந்நெலும் கவின் கொண்டு ஓங்கிட
இரும் புயல் ககன மீது இடைவிடாது எழுந்து – பால:5 44/2,3
மா இரு மண்_மகள் மகிழ்வின் ஓங்கிட
வேய் புனர்பூசமும் விண்ணுளோர்களும் – பால:5 99/2,3
மடங்கலும் மகமுமே வாழ்வின் ஓங்கிட
விடம் கிளர் விழியினாள் மீட்டும் ஈன்றனள் – பால:5 104/3,4
உரைத்த வாசகம் கேட்டு உவந்து ஓங்கிட
இரைத்த காதலர் ஏகிய இன்னலர் – ஆரண்:3 23/1,2

TOP


ஓங்கிடும் (1)

வேறு சென்றனன் மேன்மையின் ஓங்கிடும்
ஆறு சென்றிலன் ஆணையின் ஏகுவான் – கிட்:11 10/3,4

TOP


ஓங்கிய (51)

ஒன்னலர்க்கு இடமும் வேறு உலகின் ஓங்கிய
மன்னுயிர்-தமக்கு நீள் வலமும் துள்ளவே – பால:5 89/3,4
ஓங்கிய உவகையர் ஆசியோடு எழா – பால:5 97/3
உமையினை இகழ்ந்தனன் என்ன ஓங்கிய
கமை அறு சின தனி கார்முகம் கொளா – பால:13 12/2,3
உழை கலை இரலையை உயிர் உண்டு ஓங்கிய
வழை முதல் மரன் எலாம் மடிப்ப மா தவன் – பால-மிகை:7 12/2,3
ஓங்கிய புதல்வர் என்று உறவு கூர்ந்தனர் – பால-மிகை:7 17/4
ஓங்கிய தவங்களும் உலகும் வேதமும் – பால-மிகை:10 3/2
ஒன்று மா தவன் தாள் தொழுது ஓங்கிய
பின்றை ஏத்தி பெய்ர்ந்தனன் தன் இடம் – பால-மிகை:11 55/3,4
ஓங்கிய மகுடம் சூடி உவகை வீற்றிருப்ப காணான் – அயோ:3 104/4
புற்று ஆம் என ஓங்கிய தோளொடு மார்பு போர்க்க – அயோ:4 114/4
உற்று அடைந்து ஐய நீ ஒருவி ஓங்கிய
கல் தடம் காணுதி என்னின் கண் அகல் – அயோ:4 160/2,3
சுழிபட்டு ஓங்கிய தூங்கு ஒலி ஆற்று தன் – அயோ:7 24/1
ஓங்கிய விதியினோ யாதினோ எனா – அயோ:11 60/4
நைதல் கண்டு உவந்தவள் நவையின் ஓங்கிய
கைகயன் மகள் விழுந்து அரற்ற காண்டியால் – அயோ:14 38/3,4
உலைவு இல் ஏழ் உலகத்தினும் ஓங்கிய
மலை எலாம் ஒரு மாடு தொக்கு என்னவே – ஆரண்:7 29/3,4
ஓங்கிய அழகினாள் உருவம் காண்டலும் – ஆரண்:12 27/2
தள்ளி ஓங்கிய அமலன் தன் தனி உயிர் தந்தை – ஆரண்:13 93/2
எவ்வம் ஓங்கிய இறப்பொடு பிறப்பு இவை என்ன – கிட்:1 16/3
கலை கொண்டு ஓங்கிய மதியமும் கதிரவன்-தானும் – கிட்:4 4/1
வாய் திறந்து ஆர்த்தது வள்ளல் ஓங்கிய
தூய நல் சோலையில் இருந்த சூழல்-வாய் – கிட்:6 1/2,3
ஏற்பது செவித்தலத்து என்ன ஓங்கிய
ஆர்ப்பு ஒலி கேட்டனன் அமளி-மேல் ஒரு – கிட்:7 13/2,3
ஓங்கிய குரலால் பன்னி இனையன உரைக்கலுற்றாள் – கிட்:8 3/4
தொட்டு மேல் எழுந்து ஓங்கிய தூளியின் பூழி – கிட்:12 32/3
அடல் கொண்டு ஓங்கிய சேனைக்கு நாமும் நம் அறிவால் – கிட்:12 35/1
மடல் கொண்டு ஓங்கிய அலங்கலாய் மண்ணிடை மாக்கள் – கிட்:12 35/3
அடை சுற்றும் தண் சாரல் ஓங்கிய வேங்கடத்தில் சென்று அடைதிர்-மாதோ – கிட்:13 26/4
உம்பரை தொடுவது ஒத்து உயர்வின் ஓங்கிய
செம் பொன் நல் கிரியை ஓர் பகலில் தேடினார் – கிட்:14 17/2,3
குன்று குன்றிய தகை உற ஓங்கிய கொற்ற மாளிகை-தன்னில் – சுந்:2 201/3
ஒத்து உயர் கனக வான் கிரியின் ஓங்கிய
மெய் துறு மரம்-தொறும் மின்மினி குலம் – சுந்:4 101/1,2
பொன்னே ஓங்கிய போர் வில்லான் – சுந்:5 48/2
உறுப்பு உண்டாய் நடு ஓங்கிய நாசியை – சுந்:12 96/3
ஓங்கிய உணர்வினால் விளைந்தது உன்னினான் – சுந்:14 24/2
பாழி வன் தடம் திசை சுமந்து ஓங்கிய பணை கை – யுத்1:3 3/1
ஓங்கிய மேல் நிலை உணரல்-பாலதோ – யுத்1:3 60/4
உரத்தொடும் கரனொடும் உயர ஓங்கிய
மரத்தொடும் தொளைத்தவன் மார்பில் மன்மதன் – யுத்1:5 10/2,3
ஊழியின் உலகு எலாம் உண்ண ஓங்கிய
ஆழியின் பொலிந்தது அ ஆழி அன்ன நாள் – யுத்1:6 54/3,4
ஓடும் என் முதுகிட்டு என ஓங்கிய
சேடன் என்ன பொலிந்தது சேதுவே – யுத்1:8 66/3,4
ஊசி வேரொடும் ஓங்கலை ஓங்கிய
ஈசனோடும் எடுத்ததும் இல்லையோ – யுத்1:9 51/3,4
சுதையத்து ஓங்கிய சுவேலத்தின் உச்சியை துறந்து – யுத்1:12 4/1
ஓங்கிய அல்லவோ மற்று இனி அப்பால் உயர்ந்தது உண்டோ – யுத்1:12 44/2
அடுவெனே என்ன பொங்கி ஓங்கிய அரக்கன் அந்தோ – யுத்1:14 30/1
ஒருவன் ஆயிரம் யோசனை ஓங்கிய
அருவி மால் வரை விட்டு எறிந்து ஆர்த்தலால் – யுத்1-மிகை:8 3/1,2
ஓங்கிய உவகை வார்த்தை உரையும் என்று ஓதலுற்றான் – யுத்1-மிகை:9 7/4
ஓங்கிய குவவு திண் தோள் வினதன் என்று உரைக்கும் வெய்யோன் – யுத்1-மிகை:11 3/4
வெறுக்கை ஓங்கிய மேரு விழு கலால் – யுத்2:15 15/2
ஓங்கிய உலகமும் உயிரும் உட்புறம் – யுத்2:15 116/1
ஓங்கிய வெகுளி துன்பம் என்று இவை ஒன்றற்கு ஒன்று – யுத்2:18 261/2
ஓங்கிய தம்பியை உயிர் வந்து உள் உற – யுத்3:24 104/1
ஓங்கிய முடியன் திங்கள் ஒளி பெறு முகத்தன் உள்ளால் – யுத்3:28 60/2
ஓங்கிய உவகையாளன் இந்திரன் உரைப்பதானான் – யுத்3:28 60/4
வெளி வானகம் இலதாம்-வகை விழுந்து ஓங்கிய பிண பேர் – யுத்3:31 118/3
ஓங்கிய மரமும் வாலி உரமும் ஊடுருவ எய்திட்டு – யுத்4-மிகை:41 236/3

TOP


ஓங்கியது (1)

விண்ணின் ஓங்கியது ஒரு நிலை மெய் உற வெந்த – ஆரண்:13 78/2

TOP


ஓங்கின (5)

ஒன்றோடு இரண்டும் உயர்ந்து ஓங்கின ஓங்கல் நாண – பால:3 70/4
ஊழி ஆழி கிளர்ந்து என ஓங்கின
கீழை வாயிலில் கிட்டலும் முட்டினர் – யுத்2:15 56/2,3
தொடுக்குற்றன விசும்பூடு உற சுமந்து ஓங்கின எனினும் – யுத்3:31 107/2
ஓங்கின நெடும் பரவை ஒத்து உயர எ திசையும் உற்று எதிர் உற – யுத்3:31 145/3
முந்தி ஓங்கின யாவை முலை-கொலோ – யுத்4:40 9/4

TOP


ஓங்கினர் (2)

காற்று எறி கடல் என களிப்பின் ஓங்கினர் – பால-மிகை:14 6/4
ஓவியம் உயிர் பெற்று-என்ன ஓங்கினர் உணர்வு பெற்றார் – யுத்4:41 114/4

TOP


ஓங்கினன் (5)

உரைசெய்தேன் தவத்தின் என்ன ஓங்கினன் விமானத்து உம்பர் – பால-மிகை:11 32/4
ஓங்கினன் நில் நில் என்ன உரைத்து உரும் ஒக்க நக்கான் – பால-மிகை:11 33/4
உரு அறி வடிவின் உம்பர் ஓங்கினன் உவமையாலும் – கிட்:17 26/3
ஓங்கினன் மாருதி ஒல்லையின் உற்றான் – சுந்:9 58/4
ஓங்கினன் வான் நெடு முகட்டை உற்றனன் பொன் தோள் இரண்டும் திசையோடு ஒக்க – யுத்3:24 30/3

TOP


ஓங்கினார் (2)

ஓய்வு_இல் துன்பினால் உரறல் ஓங்கினார்
ஆய சேனையும் அணங்கு அனார்களும் – அயோ:14 89/2,3
ஓங்கினார் மெள்ள மெள்ள உயிர் நிலைத்து உவகை ஊன்ற – யுத்4:33 2/3

TOP


ஓங்கினாள் (1)

ஓங்கினாள் உள்ளம் உவந்தாள் உயிர் புகுந்தாள் – யுத்2:17 88/2

TOP


ஓங்கினான் (8)

உரை செறி முனிவன் தாள் வணங்கி ஓங்கினான் – பால:5 94/4
வியந்தவர் வெரு கொள விசும்பின் ஓங்கினான்
உயர்ந்தவர்க்கு உதவிய உதவி ஒப்பவே – பால:8 24/3,4
உன்னு நல் வினை உற்றது என்று ஓங்கினான்
துன்னு தேவர்-தம் சூழலுள் போயினார் – பால-மிகை:11 53/3,4
உற்ற வேதத்தின் உம்பரின் ஓங்கினான் – ஆரண்:11 74/4
உரம் சுட எரி உயிர்த்து ஒருவன் ஓங்கினான்
புரம் சுட வரி சிலை பொருப்பு வாங்கிய – சுந்:11 2/2,3
உற்ற பேர் உவகையாலே ஓங்கினான் ஊற்றம் மிக்கான் – யுத்3:24 20/4
யோகம் நீங்கினன் என இளவல் ஓங்கினான் – யுத்3:24 103/4
ஓதினர் நாண் உற ஓங்கினான் தொழும் – யுத்4:41 89/3

TOP


ஓங்கினும் (1)

கால் கிளர்ந்து ஓங்கினும் காலம் கையுற – சுந்:9 23/3

TOP


ஓங்கிஓங்கி (1)

ஓங்கிஓங்கி வளர்ந்து உயர் கீர்த்தியின் – பால:21 49/3

TOP


ஓங்கு (44)

பட்ட மென் கமுகு ஓங்கு படப்பை போய் – பால:2 26/3
அள்ளல் ஓங்கு அளத்து அமுதின் பண்டியும் – பால:2 53/3
குன்று ஓங்கு தோளார் குணம் கூட்டு இசை குப்பை என்ன – பால:3 70/3
உமைக்கு நாதற்கும் ஓங்கு புள் ஊர்திக்கும் – அயோ:2 23/1
ஓங்கு தெப்பம் ஒன்று அமைத்து அதன் உம்பரின் உலம் போல் – அயோ:9 36/2
ஓங்கு வெய்யவன் உடுபதி என கதிர் உகுத்தான் – அயோ:9 39/2
ஓங்கு உயர் நெடு வரை ஒன்றில் நின்று அது – ஆரண்:4 9/1
ஒருவனோ உலகம் மூன்றிற்கு ஓங்கு ஒரு தலைவன் ஊங்கில் – ஆரண்:6 46/1
ஒன்றும் நோக்கலர் உன் வலி ஓங்கு அறன் – ஆரண்:7 5/1
ஓங்கு ஒளி வாளினன் உருமின் ஆர்ப்பினன் – ஆரண்:7 114/1
விண் தலங்கள் உற வீங்கி ஓங்கு உதய மால் வரையின் விளங்க மீதில் – ஆரண்:10 3/2
உத்தமன் தேவியை உலகொடு ஓங்கு தேர் – ஆரண்:13 5/1
துள்ளி ஓங்கு செந்தாமரை நயனங்கள் சொரிய – ஆரண்:13 93/1
மாதிர பொருப்போடு ஓங்கு வரம்பு இலா உலகில் மற்று – கிட்:2 21/1
ஓங்கு அரும் பெரும் திறலினும் காலினும் உரத்தின் – கிட்:7 73/1
உள்கிடும் இதுவும்தான் ஓர் ஓங்கு அறமோ என்று உன்னும் – கிட்:7 79/2
உய்த்தனை கொணர்தி உன்-தன் ஓங்கு_அரு மகனை என்ன – கிட்:7 144/2
ஓங்கு நாள்_முல்லை நாறின ஆய்ச்சியர் ஓதி – கிட்:10 47/3
அஞ்சு வரும் வெம் சுரனும் ஆறும் அகன் பெரும் சுனையும் அகில் ஓங்கு ஆரம் – கிட்:13 25/1
மீ ஓங்கு செம்பொன் முடி ஆயிரம் மின் இமைப்ப – சுந்:1 40/1
ஓங்கு கற்பகம் பூவொடு ஒடித்து உராய் – சுந்:6 25/2
ஓங்கு இரும் தடம் தேர் பூண்ட உளை வய புரவி ஒல்கி – சுந்:10 16/1
உரை-செய ஊர் தீ இட்டது ஓங்கு இரும் புகையே ஓத – சுந்:14 10/2
மால் ஏந்த ஓங்கு நெடு மந்தர வெற்பு மான – சுந்-மிகை:1 4/4
நெருக்கி மீமிசை ஓங்கு நெருப்பு அழல் – சுந்-மிகை:13 6/1
மலையினை மு முடி வாங்கி ஓங்கு நீர் – யுத்1:5 17/3
ஓங்கு முக்கணான் தேவியை தீர்த்துளது ஊடல் – யுத்1:6 13/4
உளைப்புறும் ஓத வேலை ஓங்கு அலை ஒடுங்க தூர்ப்ப – யுத்1:13 25/1
உந்தை என் துணைவன் அன்றே ஓங்கு அற சான்றும் உண்டால் – யுத்1:14 25/1
ஓங்கு பாதலத்தினும் உயர்ந்த வானத்தும் – யுத்1-மிகை:5 6/2
ஓங்கு மைம் முகத்தின் தானையுள் பொலிந்திடுவான் வெற்றி – யுத்1-மிகை:11 3/3
ஒழுகு தாமரை ஒத்தன ஓங்கு நீர் – யுத்2:15 11/3
ஓங்கு வாள் அரவின் நாமத்து ஒரு தனி படையை உன்னி – யுத்2:19 186/4
ஊறுகள் சொரிந்த பேர் உதிரத்து ஓங்கு அலை – யுத்3:27 46/3
உடலும் வன் தலைகளும் உதிரத்து ஓங்கு அலை – யுத்3:27 54/3
உடம்பு இறங்கி கிடந்து உழைத்து ஓங்கு தீ – யுத்3:29 7/3
உப்பு நீங்கியது ஓங்கு நீர் வீங்கு ஒலி உவரி – யுத்3:31 15/4
ஓங்கு பேர் ஆற்றலும் ஒழியும் ஒல்குமால் – யுத்3-மிகை:27 4/4
ஊறும் மாரியும் ஓங்கு அலை ஓதமும் – யுத்4:33 27/2
ஓங்கு நாளின் ஒதுங்கும் உலகு-போல் – யுத்4:37 23/2
குன்று ஓங்கு நெடும் தோளாய் விதி நிலையை மதியாத கொள்கைத்து ஆகி – யுத்4:38 11/2
ஓடு-மின் ஓடு-மின் என்னும் ஓங்கு இசை – யுத்4:41 92/2
நூல் முகத்து ஓங்கு கேள்வி நுணங்கியோன் வணங்கு நெஞ்சன் – யுத்4:42 13/2
ஓங்கு வாலினை ஓட்டி அ ஓடங்கள் – யுத்4-மிகை:41 185/1

TOP


ஓங்கு_அரு (1)

உய்த்தனை கொணர்தி உன்-தன் ஓங்கு_அரு மகனை என்ன – கிட்:7 144/2

TOP


ஓங்கும் (28)

உரவு நீர் நிலத்து ஓங்கும் உயிர்க்கு எலாம் – பால:1 12/4
கலை ஆழி கதிர் திங்கள் உதயத்தில் கலித்து ஓங்கும்
அலை_ஆழி என வளர்த்தார் மறை நான்கும் அனையார்கள் – பால:12 25/3,4
உம்பர் வானகத்து நின்ற ஒலி வளர் தருவின் ஓங்கும்
கொம்புகள் பனை கை நீட்டி குழையொடும் ஒடித்து கோட்டு – பால:16 2/2,3
உம்பர் நாட்டில் கற்பக கா ஓங்கும் நீழல் இருந்தாலும் – பால-மிகை:0 27/2
சொல்லும் சுமந்தேன் இரு தோள் என சோம்பி ஓங்கும்
கல்லும் சுமந்தேன் கணை புட்டிலும் கட்டு அமைந்த – அயோ:4 135/2,3
ஓங்கும் மரன் ஓங்கி மலை ஓங்கி மணல் ஓங்கி – ஆரண்:3 57/1
ஒல் இப தொகுதியோ ஓங்கும் ஓங்கலோ – ஆரண்:7 30/2
எண்பால் உயர்ந்த எரி ஓங்கும் நல் வேள்வி – ஆரண்:15 45/2
பேராளன் தானாய் ஒளி ஓங்கும் பெற்றியனாய் – ஆரண்:15 50/2
தீம் கனி நாவல் ஓங்கும் சேண் உயர் குன்றின் செம்பொன் – கிட்:10 29/1
பார் ஆழி பிடரில் தாங்கும் பாந்தளும் பனி வென்று ஓங்கும்
ஓர் ஆழி தேரும் ஒவ்வார் உனக்கு நான் உரைப்பது என்னோ – கிட்:13 37/3,4
நினைவினர் உவந்து உயர்ந்து ஓங்கும் நெஞ்சினர் – கிட்:14 15/3
விளித்திட சிறை வந்து ஓங்கும் வெவ்வுயிர்த்து அயரல் என்று – கிட்-மிகை:16 5/3
மா முதல் தருவோடு ஓங்கும் வான் உயர் மான குன்றம் – யுத்1:8 18/3
மல் குவடு அனைய திண் தோள் மானவன் வானத்து ஓங்கும்
கல் குவடு அடுக்கி வாரி கடலினை கடந்த காட்சி – யுத்1:10 5/1,2
வில் ஒலி வயவர் ஆர்க்கும் விளி ஒலி தெழிப்பின் ஓங்கும்
ஒல்லொலி வீரர் பேசும் உரை ஒலி உரப்பில் தோன்றும் – யுத்3:22 8/1,2
நெய் உற கொளுத்தப்பட்ட நெருப்பு என பொருப்பின் ஓங்கும்
மெய் உற குருதி தாரை விசும்பு உற விளங்கி நின்றது – யுத்3:22 145/1,2
ஒன்று அல பல என்று ஓங்கும் உயர் பிணத்து உம்பர் ஒன்று – யுத்4:32 45/1
சென்று ஓங்கும் உணர்வினர் போல் தேறாது வருந்துதியோ என்ன தேறி – யுத்4:38 11/3
புந்தி ஓங்கும் உவகை பொருமலோ – யுத்4:40 9/1
உந்தி ஓங்கும் ஒளி வளை தோள்-கொலோ – யுத்4:40 9/2
உன்னும் மாத்திரத்து உலகினை எடுத்து உம்பர் ஓங்கும்
பொன்னின் நாடு வந்து இழிந்து-என புட்பகம் தாழ – யுத்4:41 36/1,2
சந்திர கவிகை ஓங்கும் தயரத_ராமன் தாம – யுத்4:42 11/3
ஓங்கும் மூவுலகத்தவர் ஏறினும் உரவோய் – யுத்4-மிகை:41 4/2
நீரிடை தரங்கம் ஓங்கும் நெறி கடல் அதனை நோக்காய் – யுத்4-மிகை:41 119/4
வடிவு உடை சிகரம் ஓங்கும் மாலியவானை நோக்காய் – யுத்4-மிகை:41 128/2
நிரை தவழ் அருவி ஓங்கும் நெடு வரை-அதனை நோக்காய் – யுத்4-மிகை:41 133/2
ஓங்கும் நீர் ஏழும் அன்னான் உடலமும் வெந்த அன்றே – யுத்4-மிகை:41 241/4

TOP


ஓங்குமால் (1)

ஓங்குமால் வெள்ளம் ஏழு பஃது ஏறினும் ஒல்காது – யுத்4-மிகை:41 2/2

TOP


ஓங்குமே (1)

அகிலும் ஆரமும் ஆர அங்கு ஓங்குமே
அகிலும் ஆரமும் மாரவம் கோங்குமே – பால:16 28/3,4

TOP


ஓங்குவான் (1)

ஓங்குவான் என்ன உன்னி இனையன உரைக்கலுற்றான் – யுத்2:17 48/4

TOP


ஓச்ச (1)

மாற்று சிறை என்று அரி வச்சிரம் மாண ஓச்ச
வீற்று பட நூறிய வேலையின் வேலை உய்த்து – சுந்:1 44/2,3

TOP


ஓச்சலால் (1)

நெருங்கினர் நெருங்குழி நிருதர் ஓச்சலால்
கரும் கடல் முழக்கு என பிறந்த கம்பலை – யுத்4:40 36/3,4

TOP


ஓச்சலும் (1)

வாள் கடைக்கணித்து ஓச்சலும் வந்து அவன் – யுத்4:37 179/1

TOP


ஓச்சான் (1)

மெய்த்தலை சூலம் ஓச்சான் வெறும் கையான் என்று வெள்கி – யுத்2:16 181/4

TOP


ஓச்சி (16)

உரை செய் திகிரி-தனை உருட்டி ஒரு கோல் ஓச்சி உலகு ஆண்ட – பால:10 75/3
சூடுவார் களி வண்டு ஓச்சி தூ நறும் தேறல் உண்பார் – பால:16 16/2
கான் உடை கதிர்கள் என்னும் ஆயிரம் கரங்கள் ஓச்சி
தான் உடை உதயம் என்னும் தமனிய தறியுள் நின்று – பால:17 1/2,3
உருகு காதலின் தழை-கொண்டு மழலை வண்டு ஓச்சி
முருகு நாறு செந்தேனினை முழை-நின்றும் வாங்கி – அயோ:10 10/1,2
ஓச்சி சிறகால் புடைத்தான் உலையா விழுந்து – ஆரண்:13 40/2
முரண் உடை தட கை ஓச்சி முன்னவன் பின் வந்தேனை – கிட்:3 25/1
கழங்கும் பந்தும் குன்று-கொடு ஆடும் கரம் ஓச்சி
தழங்கும் செம் தீ சிந்த அடித்தாள் தகவு இல்லாள் – சுந்:2 88/3,4
மின் மின் என்னும் சூலமும் வேலும் மிசை ஓச்சி
கொல்-மின் கொல்-மின் கொன்று குறைத்து குடர் ஆர – சுந்:3 148/2,3
இடித்தனர் அசனி அஞ்ச எறுழ் வலி கரங்கள் ஓச்சி
துடித்தனர் உடலம் சோர்ந்தார் சொல்லும் போய் நீரும் என்னா – சுந்-மிகை:14 16/2,3
எழில் உலாம் உருவு கொண்டு ஆங்கு இரு கையின் உகிர் வாள் ஓச்சி
கழியவே பிளத்தலோடும் கனக மா மேரு விண்டு – யுத்1-மிகை:3 27/2,3
பயம் கொள கரங்கள் ஓச்சி குத்தினான் உதைத்தான் பல் கால் – யுத்2:16 180/4
தண்டு இற தட கை ஓச்சி தழுவி அ தறுகணானை – யுத்2:16 191/1
அப்போதினின் அனுமானும் ஓர் மரம் ஓச்சி நின்று ஆர்த்தான் – யுத்2:18 165/1
மலையொடு மரங்கள் ஓச்சி வயிர தோள் கொண்டு மாறா – யுத்2-மிகை:16 23/3
மெய்யொடு நின்ற வெய்யோன் மிடலுடை இட கை ஓச்சி
ஐயனை அலங்கல் ஆகத்து அடித்தனன் அடித்த ஓசை – யுத்3:22 135/2,3
வன் திறல் குலிசம் ஓச்சி வரை சிறகு அரிந்து வெள்ளி – யுத்3-மிகை:31 10/2

TOP


ஓச்சினர் (3)

வைதனர் தெழித்தனர் மழு கொண்டு ஓச்சினர்
செய்தனர் ஒன்று அல தீய மாயமே – பால:8 33/3,4
எய்தார் பலர் எறிந்தார் பலர் மழு ஓச்சினர் எழுவால் – ஆரண்:7 97/1
ஒன்று போல்வன ஆயிரம் மீது எடுத்து ஓச்சினர் உயிரோடும் – யுத்1:3 81/2

TOP


ஓச்சினான் (1)

உலக்கை வானத்து உரும் என ஓச்சினான்
இலக்குவற்கு முன் வந்த இராமனும் – ஆரண்:9 22/2,3

TOP


ஓச்சுகின்றாள் (1)

வாள் கணின் நிழலை கண்டாள் வண்டு என ஓச்சுகின்றாள் – பால:19 13/4

TOP


ஓச்சுவாரும் (1)

கொண்டு எதிர் வீசுவாரும் கோதை கொண்டு ஓச்சுவாரும்
தொண்டை வாய் பெய்து தூ நீர் கொழுநர் மேல் தூகின்றாரும் – பால:18 5/2,3

TOP


ஓசனை (18)

ஓசனை பல கடந்து இனி ஓர் ஓசனை – பால:5 37/1
ஓசனை பல கடந்து இனி ஓர் ஓசனை
ஏசு அறு தவன் உறை இடம் இது என்றுழி – பால:5 37/1,2
சென்று இரண்டு ஓசனை சேனை சூழ்தர – பால:5 46/2
எழுந்து ஓடும் உவகையுடன் ஓசனை சென்றனன் அரசை எதிர்கோள் எண்ணி – பால:5 56/4
எதிர்ந்தனன் ஓசனை இரண்டொடு ஒன்றினே – பால:5 68/4
திரு நகர்க்கு ஓசனை இரண்டு சென்று ஒரு – அயோ:5 7/1
வட்டம் ஓர் ஓசனை வளைவிற்றாய் நடு – அயோ:5 8/1
ஐ_இருபது ஓசனை அமைந்த பிலம் ஐயா – கிட்:14 63/1
ஏழ்_இருபது ஓசனை இடந்து படியின்-மேல் – கிட்:14 69/1
ஓசனை ஒரு நூறு உண்டால் ஒலி கடல் இலங்கை அ ஊர் – கிட்:16 59/1
ஓசனை ஒன்று நூறும் உள் அடி உள்ளது ஆக – கிட்:17 22/1
ஓசனை உலப்பு இலாத உடம்பு அமைந்துடைய என்ன – சுந்:1 37/1
ஓசனை ஏழ் அகன்று உயர்ந்தது உம்பரின் – சுந்:2 120/1
ஏழு_நூறு ஓசனை சூழ்ந்து எயில் கிடந்தது இ இலங்கை – சுந்:2 227/1
உள் புலம் எழு_நூறு என்பர் ஓசனை உலகம் மூன்றில் – சுந்-மிகை:1 21/1
நாறு இட்டதென்ன ஒவ்வோர் ஓசனை நாலு பாலும் – யுத்1-மிகை:11 1/2
ஓசனை நூற்றின் வட்டம் இடைவிடாது உறைந்த சேனை – யுத்3:31 70/1
ஓசனை இரண்டு உண்டு அன்றே பரத்துவன் உறையும் சோலை – யுத்4-மிகை:41 258/1

TOP


ஓசனையை (1)

மேருவினை கடந்து அப்பால் ஒன்பதினாயிரம் உள ஓசனையை விட்டால் – யுத்3:24 26/1

TOP


ஓசை (45)

ஓசை பெற்று உயர் பாற்கடல் உற்று ஒரு – பால:0 4/1
சாறு பாய் ஓதை வேலை சங்கின் வாய் பொங்கும் ஓசை
ஏறு பாய் தமரம் நீரில் எருமை பாய் துழனி இன்ன – பால:2 3/2,3
சிலையை நீ இறுத்த ஓசை செவி உற சீறி வந்தேன் – பால:24 34/3
விண் உற்றது எம் மருங்கும் விட்டு அழுத பேர் ஓசை – அயோ:4 93/4
பொடியில் தடவும் சிலை நாண் பெரும் பூசல் ஓசை
இடியின் தொடர கடல் ஏழும் மடுத்து இ ஞால – அயோ:4 115/2,3
பூ முரலும் வண்டும் இவை பூசலிடும் ஓசை
தாம் உரை-செய்கின்றது ஒரு தையல் வரும் என்னா – ஆரண்:6 27/2,3
பேரி ஓசை பிறத்தலும் பெட்புறு – ஆரண்:7 24/1
தாள் இடை ஒடியும் ஓசை சடசட ஒலிப்ப கானத்து – ஆரண்:7 58/2
இடிப்பின் ஓசை பட கடிது இற்றதே – ஆரண்:9 14/4
மொழிந்தனர் ஆசி ஓசை முழங்கின சங்கம் எங்கும் – ஆரண்:10 88/2
ஊறு ஓசை முதல் பொறி யாவையும் ஒன்றின் ஒன்று – ஆரண்:10 161/1
உரற்றிய ஓசை அன்று ஒருத்தி ஊறுபட்டு – ஆரண்:14 78/3
ஓசை உற்ற பொருள் உற்றன என பெரிது உவந்து – ஆரண்-மிகை:1 6/3
ஒக்க நின்றது எ உலகமும் அங்கு அங்கே ஓசை
பக்கம் நின்றவர்க்கு உற்றது பகர்வது எப்படியோ – கிட்:4 13/1,2
ஆர்த்த ஓசை ஈசன் உண்ட அண்டம் முற்றும் உண்டதே – கிட்:7 11/4
ஆழி கிளர் ஆர் கலிக்கு ஐம்-மடங்கு ஆர்ப்பின் ஓசை
பாழி தடம் தோளினும் மார்பினும் கைகள் பாய – கிட்:7 52/2,3
ஓசை சோரியை நோக்கினன் உடன்பிறப்பு என்னும் – கிட்:7 75/2
பேடையும் ஞிமிறும் பாய பெயர்வுழி பிறக்கும் ஓசை
ஊடுற தாக்கும்-தோறும் ஒல் ஒலி பிறப்ப நல்லார் – கிட்:10 32/1,2
குச்சரி திறத்தின் ஓசை களம் கொள குழு கொண்டு ஈண்டி – சுந்:2 187/3
அன்று எழுந்து உயர்ந்த ஓசை கேட்டிலை போலும் அம்மா – சுந்:3 118/4
அழைத்தது அ ஓசை உன்னை மயக்கியது அரக்கன் சொல்லால் – சுந்:4 74/4
இருபது செவியினூடும் நுழைந்தது அ எழுந்த ஓசை – சுந்:7 1/4
கானினும் பெரியர் ஓசை கடலினும் பெரியர் கீர்த்தி – சுந்:7 4/3
முறிந்த வில்லின் வல் ஓசை போய் முடிவதன் முன்னர் – சுந்:11 45/1
உள்ளுற உணர்வு இனிது உணர்ந்த ஓசை ஓர் – யுத்1:3 75/1
ஓசை ஒண் கடல் குன்றொடு அவை புக – யுத்1:8 58/3
ஓசை ஒண் கடலையும் திடர் செய்து ஓடுமால் – யுத்2:16 297/4
ஆர்கலியே ஒத்தது அழுத குரல் ஓசை – யுத்2:18 274/4
ஓசை விம்ம உருத்திரரும் உடல் – யுத்2:19 122/2
பொங்கினர் ஆர்த்த ஓசை அண்டத்தும் புறத்தும் போன – யுத்2:19 278/3
தொடங்கிய ஆர்ப்பின் ஓசை செவிப்புலம் தொடர்தலோடும் – யுத்2:19 284/1
வாங்கினன் சிலை நாண் ஓசை படைத்த பின் வாளி மாரி – யுத்2-மிகை:18 20/3
ஆர்த்து எழும் ஓசை கேட்ட அரக்கரும் முரசம் ஆர்ப்ப – யுத்3:20 1/1
சங்கு ஒலி வயிரின் ஓசை ஆகுளி தழங்கு காளம் – யுத்3:22 7/1
ஐயனை அலங்கல் ஆகத்து அடித்தனன் அடித்த ஓசை
ஒய்யென வயிர குன்றத்து உருமின் ஏறு இடித்தது ஒத்த – யுத்3:22 135/3,4
அ தன்மை அரியின் சேனை ஆர்கலி ஆர்த்த ஓசை
மத்தன் மெய் மயங்க வந்து செவி-தொறும் மடுத்தது அன்றே – யுத்3:25 17/3,4
எறி கடல் கடைந்த மேல்_நாள் எழுந்த பேர் ஓசை என்ன – யுத்3:25 19/4
நாண்_தொழில் ஓசை வீசி செவி-தொறும் நடத்தலோடும் – யுத்3:27 88/1
கிழிந்தன என்ன ஆர்த்தான் கண்டிலர் ஓசை கேட்டார் – யுத்3:28 39/4
படி நடுங்கவே பகை களத்தின் ஓசை விஞ்சவே – யுத்3-மிகை:31 17/4
செகம் உண்ட ஒருவன் செம் கை சிலையுறு மணியின் ஓசை
புக அண்டம் முழுதும் பாலின் பிரை என பொலிந்தது அன்றே – யுத்3-மிகை:31 65/3,4
செய்தலை உற்ற ஓசை செயலதும் செவியின் கேட்டான் – யுத்4:34 20/4
சொன்ன சங்கினது ஓசை துளக்குற – யுத்4:37 29/1
வேத ஓசை விழா ஒலி மேலிட – யுத்4-மிகை:39 13/1
யாவரும் புகுந்து மொய்த்தார் எழுந்த மங்கலத்தின் ஓசை
நா வரும் பனுவல் வீணை நாரதன் முதலாய் உள்ள – யுத்4-மிகை:42 23/2,3

TOP


ஓசை-அலது (1)

எய்விடத்து எறியும் நாணின் ஓசை-அலது யாதும் ஒன்று செவி உற்றிலார் – யுத்2:19 68/2

TOP


ஓசையின் (5)

ஓசையின் பெரியது ஓர் உவகை எய்தி அ – பால:13 64/3
ஓசையின் நிமிர்ந்துளது ஒல்லென் பேர் ஒலி – அயோ:12 27/2
ஓசையின் இடிப்பும் கேட்டு ஆங்கு உருத்து எழு சினத்தின் ஆகி – சுந்-மிகை:7 1/1
ஓசையின் உலகம் எங்கும் உதிர்வுற ஊழி நாளில் – யுத்3:22 143/3
புகுந்தனர் நகரிடைபொங்கும் ஓசையின்
மிகுந்துள கவி பெரும் கடலும் மேதகு – யுத்4-மிகை:41 299/1,2

TOP


ஓசையும் (5)

பறவை ஆர்த்து எழும் ஓசையும் பல் மரம் – சுந்:6 30/1
இற எடுத்த இடி குரல் ஓசையும்
அறவன் ஆர்த்து எழும் ஓசையும் அண்டத்தின் – சுந்:6 30/2,3
அறவன் ஆர்த்து எழும் ஓசையும் அண்டத்தின் – சுந்:6 30/3
உரை செய் காளமும் ஆகுளி ஓசையும்
விரைசும் பல்_இயம் வில் அரவத்தொடும் – யுத்2:15 35/2,3
எந்த ஓசையும் கீழுற ஆர்த்து இடை – யுத்4-மிகை:38 6/3

TOP


ஓசையே (2)

ஒத்தது சூலம் அன்று இற்ற ஓசையே – யுத்2:16 256/4
உழுவையின் சினத்தவன் ஆர்த்த ஓசையே – யுத்3:24 96/4

TOP


ஓசையோ (1)

ஆர்த்த ஓசையோ அலங்கு தேர் ஆழியின் அதிர்ப்போ – யுத்3:31 19/1

TOP


ஓட்ட (5)

இடறு ஓட்ட இன நெடிய வரை உருட்டி இ உலகம் – பால:12 10/1
மங்கல பேரி செய்த பேர் ஒலி மழையை ஓட்ட
தொங்கலும் குடையும் தோகை பிச்சமும் சுடரை ஓட்ட – பால:14 77/2,3
தொங்கலும் குடையும் தோகை பிச்சமும் சுடரை ஓட்ட
திங்கள் வெண்குடை கண்டு ஓட தேவரும் மருள சென்றான் – பால:14 77/3,4
ஓட்டினான் ஓட்ட வானத்து உருமினும் கடுக ஓடி – யுத்2:15 135/2
ஓட்ட உள்ளம் உயிரினை ஊசல் நின்று – யுத்4:41 54/3

TOP


ஓட்டந்தாள் (1)

ஓட்டந்தாள் அரிதின் இவள் உயிர் கவர்ந்தான் என வந்தாள் – ஆரண்:6 113/4

TOP


ஓட்டந்து (1)

ஓட்டந்து எதிரா நீ யார் என உற்ற எலாம் உரையா – அயோ:4 81/2

TOP


ஓட்டரின் (1)

ஓடும் ஓட்டரின் ஒன்றின் முன் ஒன்று போய் – யுத்1:8 63/1

TOP


ஓட்டல் (1)

எண் கடந்து உரு எடுத்து இருளை ஓட்டல் போல் – ஆரண்-மிகை:10 6/3

TOP


ஓட்டலிர் (1)

ஒடியெறி அம்பிகள் யாதும் ஓட்டலிர்
கடி எறி கங்கையின் கரை வந்தோர்களை – அயோ:13 13/2,3

TOP


ஓட்டா (1)

ஓட்டா நெடும் தேர் கடிது ஓட்டி இமைப்பின் உற்றான் – யுத்2:19 3/3

TOP


ஓட்டாய் (1)

ஓட்டாய் இனி நீ உரை செய்குநரை – ஆரண்:13 17/3

TOP


ஓட்டி (15)

விரி இருள் பகையை ஓட்டி திசைகளை வென்று மேல் நின்று – அயோ:8 19/1
ஆழ்ந்த தேர் அம்பரத்து ஓட்டி ஆர்க்கின்றான் – ஆரண்:7 126/4
ஓட்டி இ அரக்கரை உலைத்து என் வலி எல்லாம் – சுந்:6 5/2
சுற்றும் நெடும் தேர் ஓட்டி தொடர்ந்தான் தொடரும் துறை காணான் – சுந்:8 46/3
ஊன வில் இறுத்து ஓட்டை மா மரத்துள் அம்பு ஓட்டி
கூனி சூழ்ச்சியால் அரசு இழந்து உயர் வனம் குறுகி – யுத்1:2 109/1,2
விட்டு உற நடத்தி ஓட்டி விரைவு உள சாரி வந்தார் – யுத்2:16 48/3
தேரினை ஓட்டி வந்தான் திருவினை தேவர் தங்கள் – யுத்2:16 171/3
அந்தி வந்து என அகல் நெடு வாய் விரித்து அடி ஒன்று கடிது ஓட்டி
குந்தி வந்தனன் நெடு நிலம் குழி பட குரை கடல் கோத்து ஏற – யுத்2:16 342/3,4
ஓட்டா நெடும் தேர் கடிது ஓட்டி இமைப்பின் உற்றான் – யுத்2:19 3/3
உயர் வெம் சிலை அ சிலை பண்டு அவன்-தன்னை ஓட்டி
துயரின் தலை வைத்து இவன் கொண்டது தோற்றம் ஈதால் – யுத்2:19 16/3,4
கொண்டல்-மேல் ஓட்டி சென்றான் குரங்கு_இன படையை கொன்றான் – யுத்3:21 15/4
உதைத்த வன் சிலையின் வாளி மருமத்தை கருதி ஓட்டி
வதை தொழில் புரிதி சாப நூல் நெறி மறப்பிலாதாய் – யுத்3:27 6/3,4
உலகம் ஒன்றினை விளக்குறும் கதிரினை ஓட்டி
அலகு_இல் எ உலகத்தினும் வயங்கு இருள் அகற்ற – யுத்4:35 15/3,4
உலக்க வானர வீரரை ஓட்டி அ – யுத்4-மிகை:34 1/2
ஓங்கு வாலினை ஓட்டி அ ஓடங்கள் – யுத்4-மிகை:41 185/1

TOP


ஓட்டிடை (1)

ஒறுத்து உலகு அனைத்தையும் உழலும் ஓட்டிடை
இறுத்தில இராவணன் எறிந்த எய்தன – யுத்4:37 71/1,2

TOP


ஓட்டிய (3)

வட்ட வெம் சிலை ஓட்டிய வாளியும் வயவர் – சுந்:11 32/1
உரவு நல் அணை ஓட்டிய ஊற்றமும் – யுத்1:9 39/2
ஓட்டிய மானத்துள் உயிரின் தந்தையார் – யுத்4:41 110/3

TOP


ஓட்டியது (1)

கை திசை யானையை ஓட்டியது என்னலாமே – யுத்2:19 22/2

TOP


ஓட்டிலையோ (1)

ஏதம் கெட வந்து இரவு ஓட்டிலையோ – யுத்1-மிகை:3 19/4

TOP


ஓட்டின் (1)

ஓட்டின் மேற்கொண்ட தானையை பயம் துடைத்து உரவோய் – யுத்3:31 34/3

TOP


ஓட்டினன் (4)

ஓட்டினன் தருப்பையை உடை கண் நீர் விழ – பால-மிகை:8 13/3
ஓட்டினன் ஒருவரும் உணர்வுறாமலே – அயோ:5 46/4
குளிறு தேர் கடிது ஓட்டினன் தூடணன் கொதித்தான் – ஆரண்:8 15/4
வட பெரும் கிரி பொருவு தேர் ஓட்டினன் வந்தான் – யுத்2:16 224/4

TOP


ஓட்டினான் (3)

ஓட்டினான் தொடர்ந்த தன்னை ஒழிவு_அற நிறைந்த தன்மை – ஆரண்:11 71/3
ஊட்டிய உம்பரை உலைய ஓட்டினான் – சுந்:12 61/4
ஓட்டினான் ஓட்ட வானத்து உருமினும் கடுக ஓடி – யுத்2:15 135/2

TOP


ஓட்டு (2)

ஓட்டு என அவன் கழல் விரலின் உந்தினான் – கிட்:5 15/3
ஓட்டு உறு தூதர் பொய்யே உரைப்பரோ உலகம் யாவும் – யுத்4:34 13/2

TOP


ஓட்டும் (3)

விலைக்கு ஓட்டும் பேர் அல்குல் மின் நுடங்கும் இடையாரை – பால:12 17/2
நீரினை ஓட்டும் காற்றும் காற்று எதிர் நிற்கும் நீரும் – யுத்2:16 171/1
வெயில் படைத்து இருளை ஓட்டும் காலத்தின் விடிதலோடும் – யுத்3:21 31/3

TOP


ஓட்டை (1)

ஊன வில் இறுத்து ஓட்டை மா மரத்துள் அம்பு ஓட்டி – யுத்1:2 109/1

TOP


ஓட (56)

வயின்வயின் எயிற்றி மாதர் வயிறு அலைத்து ஓட ஓடி – பால:1 14/2
வண்டல் இட்டு ஓட மண்ணும் மதுகரம் மொய்க்கும் மாதோ – பால:2 12/4
உள்ளமும் ஒரு வழி ஓட நின்றவன் – பால:4 6/2
சேறும் ஆய் தேர்கள் ஓட துகளும் ஆய் ஒன்றோடு ஒன்று – பால:10 6/3
திங்கள் வெண்குடை கண்டு ஓட தேவரும் மருள சென்றான் – பால:14 77/4
புள் உறை கமல வாவி பொரு கயல் வெருவி ஓட
வள் உறை கழித்த வாள் போல் வசி உற வயங்கு கண்ணாள் – பால:19 20/1,2
ஒளிப்பன வெளிப்பட்டு ஓட பார்ப்பன சிவப்பு உள் ஊறி – பால:21 16/2
தேறாது அறிவு அழிந்தார் எங்கு உலப்பார் தேர் ஓட
நீறு ஆகி சுண்ணம் நிறைந்த தெரு எல்லாம் – அயோ:4 100/1,2
கைத்த சொல்லால் உயிர் இழந்தும் புதல்வன் பிரிந்தும் கடை ஓட
மெய்த்த வேந்தன் திரு உடம்பை பிரியார் பற்றி விட்டிலரால் – அயோ:6 25/1,2
உருவி ஓட மறம் ஓடுதல் செயா உணர்வினான் – ஆரண்:1 33/2
ஓட உட்கி உயிர் உளைந்தாள்-அரோ – ஆரண்:6 66/4
எல்லாம் உடன் ஆய் இருள் ஓட இரித்தது அன்றே – ஆரண்:10 159/4
மீளா நிறத்து ஆயிரம் கண்ணவன் விண்ணின் ஓட
வாளால் ஒறுத்தான் சிலை வாயிடை நின்றும் வாங்கி – ஆரண்:13 30/1,2
நீடு நாகமூடு மேகம் ஓட நீரும் ஓட நேர் – கிட்:7 4/1
நீடு நாகமூடு மேகம் ஓட நீரும் ஓட நேர் – கிட்:7 4/1
ஆடு நாகம் ஓட மானை யானை ஓட ஆளி போம் – கிட்:7 4/2
ஆடு நாகம் ஓட மானை யானை ஓட ஆளி போம் – கிட்:7 4/2
ஓடு நாகம் ஓட வேங்கை ஓடும் யூகம் ஓடவே – கிட்:7 4/4
எ ஆறும் உற துவன்றி இருள் ஓட மணி இமைப்பது இமையோர் வேண்ட – கிட்:13 22/3
காந்தள் மெல் விரல் சனகி-மேல் மனம் முதல் கரணங்கள் கடிது ஓட
பாந்தள் நீங்கிய முழை என குழைவு உறு நெஞ்சு பாழ்பட்டானை – சுந்:2 208/3,4
மண்ணின் மீதிடை புனல் என வழிந்து அவை ஓட
விண்ணை நோக்குறும் இரு கரம் குவிக்கும் வெய்து உயிர்க்கும் – சுந்-மிகை:3 3/2,3
கலித்தார்கள் உம்பர் ஓட கடையுகத்து எறியும் காலின் – சுந்-மிகை:10 4/2
உறக்கம் என்பதனை ஓட முனிந்தான் – யுத்1:11 22/4
ஓட நோக்கி உயர் படையான் மற்று அ – யுத்2:15 90/2
ஆலம் கண்டு அஞ்சி ஓடும் அமரர் போல் அரிகள் ஓட
சூலம் கொண்டு ஓடி வேலை தொடர்வது ஓர் தோற்றம் தோன்ற – யுத்2:16 157/1,2
நீலம் கொள் கடலும் ஓட நெருப்பொடு காலும் ஓட – யுத்2:16 157/3
நீலம் கொள் கடலும் ஓட நெருப்பொடு காலும் ஓட
காலம் கொள் உலகும் ஓட கறங்கு என திரிவென் காண்டி – யுத்2:16 157/3,4
காலம் கொள் உலகும் ஓட கறங்கு என திரிவென் காண்டி – யுத்2:16 157/4
ஓடின மலைகள் ஓட ஓடின உதிர பேர் ஆறு – யுத்2:16 168/2
உருக்கினால் அன்ன குருதி நீர் ஆறுகள் ஓட – யுத்2:16 244/4
மாறு வானர பெரும் கடல் ஓட தன் தோள் நின்று வார் சோரி – யுத்2:16 336/1
ஆறு விண் தொடும் பிணம் சுமந்து ஓட மேல் அமரரும் இரிந்து ஓட – யுத்2:16 336/2
ஆறு விண் தொடும் பிணம் சுமந்து ஓட மேல் அமரரும் இரிந்து ஓட
கூறு கூறு பட்டு இலங்கையும் விலங்கலும் பறவையும் குலைந்து ஓட – யுத்2:16 336/2,3
கூறு கூறு பட்டு இலங்கையும் விலங்கலும் பறவையும் குலைந்து ஓட
ஏறு சேவகன்-மேல் எழுந்து ஓடினன் மழை குலம் இரிந்து ஓட – யுத்2:16 336/3,4
ஏறு சேவகன்-மேல் எழுந்து ஓடினன் மழை குலம் இரிந்து ஓட – யுத்2:16 336/4
எந்திர தேர் கரி பரி ஆள் ஈர்த்து ஓட பார்த்திருந்த – யுத்2:16 348/2
சுற்றும் நின்ற படை சிந்தி ஓட ஒரு மரா மரம் கொடு துகைத்துளான் – யுத்2:19 71/1
ஊகம் எங்கு உயிரொடு நின்றனவும் ஓட வானவர்கள் உள்ளமும் – யுத்2:19 84/1
உரைத்திலன் ஒன்றும்-தன்னை உணர்ந்திலன் உயிரும் ஓட
கரைத்திலன் கண்ணின் நீரை கண்டிலன் யாதும் கண்ணால் – யுத்2:19 215/1,2
ஓலம் இட்டு அமரர்கள் ஓட ஊழியில் – யுத்2-மிகை:16 49/3
கோத்து ஓட நெடும் குருதி புனல் திண் – யுத்3:20 93/3
உடைப்புறு புனலின் ஓட ஊழி_நாள் உவரி ஓதை – யுத்3:22 16/2
உதிரம் உற்ற பேர் ஆறுகள் திசை திசை ஓட
எதிர் நடக்கில குரக்கு_இனம் அரக்கரும் இயங்கார் – யுத்3:22 107/3,4
கடல் முன்னே நிமிர்ந்து ஓட கால் பின்னே தொடர்ந்து ஓட கடிதின் செல்வான் – யுத்3:24 35/1
கடல் முன்னே நிமிர்ந்து ஓட கால் பின்னே தொடர்ந்து ஓட கடிதின் செல்வான் – யுத்3:24 35/1
அழிந்து இழிந்து ஓட நோக்கி அண்டமும் இரிய ஆர்த்தான் – யுத்3:27 181/4
உரம் துணிந்து வீழ்வது அன்றி ஆவி ஓட ஒண்ணுமோ – யுத்3:31 85/2
வடி குலங்கள் வாளி ஓட வாயினூடு தீயினால் – யுத்3:31 89/4
ஒய்ய ஒரு கதியின் ஓட உணர் அமரர் – யுத்3:31 166/3
பல் நெடும் பருவ மாரி படை எலாம் பொடிபட்டு ஓட
தன் நெடும் சிலையின் மாரி-தனக்கு எழு முகிலும் அஞ்ச – யுத்3-மிகை:31 60/2,3
உரத்தின் ஆயினும் உண்மையின் ஆயினும் ஓட
துரத்தியால் என ஞான மா கடும் கணை துரந்தான் – யுத்4:37 123/2,3
திரியாநிற்கும் தேவர்கள் ஓட திரள் ஓட – யுத்4:37 127/2
திரியாநிற்கும் தேவர்கள் ஓட திரள் ஓட
இரியாநிற்கும் எ உலகும் தன் ஒளியே ஆய் – யுத்4:37 127/2,3
உண்டை வானரரும் ஒள் வாள் அரக்கரும் புறம் சூழ்ந்து ஓட
அண்டர் நாயகன்-பால் அண்ணல் வீடணன் அருளின் சென்றான் – யுத்4:40 34/3,4
ஊன் புகும் கல் உரம் உருவி ஓட உளம் நாணினையோ உயிரும் உண்டோ – யுத்4-மிகை:38 1/4
ஊடுறு கமல கண்ணீர் திசை-தொறும் சிதறி ஓட
தாள்தொடு தட கை ஆர தழுவினன் தனிமை நீங்கி – யுத்4-மிகை:41 282/1,2

TOP


ஓடங்கள் (1)

ஓங்கு வாலினை ஓட்டி அ ஓடங்கள்
தீங்கு உறாவகை சுற்றி திருகி நீர் – யுத்4-மிகை:41 185/1,2

TOP


ஓடத்து (1)

ஊடு உற நெருக்கி ஓடத்து ஒருவர் முன் ஒருவர் கிட்டி – அயோ:13 54/1

TOP


ஓடதி (2)

கொத்து இரண்டு பால் வலிப்பவர் ஓடதி கொடுத்து – பால-மிகை:9 19/3
நிலை பெறும்படி நட்டனர் ஓடதி நிரைத்தார் – பால-மிகை:9 21/2

TOP


ஓடம் (3)

வெம்பிய வேடர் உளீர் துறை ஓடம் விலக்கீரோ – அயோ:13 19/3
மொய் விசும்பு ஓடம் ஆக தேவரின் முனிவர் போனார் – அயோ:13 61/4
ஓத நீரிடை ஓடம் அது உடைத்து உயிர் விடுவான் – யுத்4-மிகை:41 182/3

TOP


ஓடல் (4)

உலர்ந்தது நா உயிர் ஓடல் உற்றது உள்ளம் – அயோ:3 17/1
ஊன்றும் உணர்வு அப்புறம் ஒன்றினும் ஓடல் இன்றி – ஆரண்:10 151/1
உற்று உயிர் படைத்து எழுந்து ஓடல் உற்றதால் – யுத்1:6 53/3
ஓடல் அன்றி நின்று உகள்வன கண்டிலர் உரு கெழு பரி எல்லாம் – யுத்2:16 316/4

TOP


ஓடலால் (2)

ஒரு தனி பேடை-மேல் உள்ளம் ஓடலால்
பெரு வலி வய குருகு இரண்டும் பேர்கில – யுத்1:4 30/1,2
ஊர் எரிந்த நாள் துரந்தது என்ன மின்னி ஓடலால்
நீர் எரிந்த வண்ணமே நெருப்பு எரிந்த நீள் நெடும் – யுத்3:31 91/2,3

TOP


ஓடலான் (1)

இந்து வான் ஓடலான் இறைவன் மா மௌலி போல் – கிட்:14 3/3

TOP


ஓடலும் (1)

உயிரும் தீர உருவின ஓடலும்
செயிரும் சீற்றமும் நிற்க திறல் திரிந்து – யுத்4:37 169/2,3

TOP


ஓடலுற்ற (1)

உகங்களின் கடை சென்றாலும் ஓய்வு இல ஓடலுற்ற – யுத்2:15 145/4

TOP


ஓடலேன் (1)

போர் வலி அழிந்து போய் புறம் தந்து ஓடலேன் – கிட்-மிகை:7 1/4

TOP


ஓடலை (1)

உக்கால் ஏது ஆம் ஓடலை என்றாள் இனி இ ஊர் – சுந்:2 83/3

TOP


ஓடலோடும் (2)

மா கானகத்தினிடை ஓடலோடும் மனம் அஞ்சி வஞ்ச வினையேன் – ஆரண்:13 67/2
தையல்-மேல் ஓடலோடும் மகோதரன் தடுத்தான் ஈன்ற – யுத்2:17 60/3

TOP


ஓடவே (2)

ஓடு நாகம் ஓட வேங்கை ஓடும் யூகம் ஓடவே – கிட்:7 4/4
விதி என அன்னவன் வெந்நிட்டு ஓடவே
பொதியொடும் வாரிய பொலன் கொள் பூணினார் – சுந்:9 19/3,4

TOP


ஓடா (1)

ஒன்றுற விழுந்த உருமை தொடர ஓடா
மின் தெரி எயிற்றின் ஒரு மேகம் விழும் என்ன – யுத்1:12 22/1,2

TOP


ஓடாத (1)

கூறு ஆகி ஓடாத இ துணையே குற்றமே – அயோ:4 100/4

TOP


ஓடாது (5)

பாரும் ஓடாது நீடாது எனும் பாலதே – பால:7 9/1
சூரும் ஓடாது கூடாது-அரோ சூரியன் – பால:7 9/2
தேரும் ஓடாது மா மாகம் மீ தேரின் நேர் – பால:7 9/3
காரும் ஓடாது நீள் காலும் ஓடாது-அரோ – பால:7 9/4
ஓடுதி என்ன ஓடாது உரைத்தியேல் உன்னோடு இன்னே – யுத்2:18 231/1

TOP


ஓடாது-அரோ (1)

காரும் ஓடாது நீள் காலும் ஓடாது-அரோ – பால:7 9/4

TOP


ஓடாநின்ற (1)

ஓடாநின்ற களி மயிலே சாயற்கு ஒதுங்கி உள் அழிந்து – கிட்:1 26/1

TOP


ஓடார் (1)

ஒட்டிய போரினில் ஆர் உளர் ஓடார்
வெட்டுதி நாசியை வெம் தொழில் வல்லோர் – யுத்3:20 15/2,3

TOP


ஓடி (104)

வயின்வயின் எயிற்றி மாதர் வயிறு அலைத்து ஓட ஓடி
அயில் முக கணையும் வில்லும் வாரி கொண்டு அலைக்கும் நீரால் – பால:1 14/2,3
கதவினை முட்டி மள்ளர் கை எடுத்து ஆர்ப்ப ஓடி
நுதல் அணி ஓடை பொங்க நுகர் வரி வண்டு கிண்ட – பால:1 16/1,2
மாலைவாய் உகுத்த தேனும் வரம்பு இகந்து ஓடி வங்க – பால:2 9/3
நானா விதமா நளி மாதிர வீதி ஓடி
மீன் நாறு வேலை புனல் வெண் முகில் உண்ணுமா போல் – பால:3 69/1,2
கொழுந்து ஓடி படர் கீர்த்தி கோவேந்தன் அடைந்தமை சென்று ஒற்றர் கூற – பால:5 56/1
நல் நெடும் கரங்களை நடுக்கி ஓடி போய் – பால:10 61/3
தீர்த்தது செறிந்தது ஓடி திரை நெடும் கடலை எல்லாம் – பால:14 76/3
காத்த அங்குசம் நிமிர்ந்திட கால் பிடித்து ஓடி
பூத்த ஏழிலை பாலையை பொடிபொடி ஆக – பால:15 6/2,3
உருண்ட வாய்-தொறும் பொன் உருள் உரைத்து உரைத்து ஓடி
இருண்ட கல்லையும் தன் நிறம் ஆக்கிய இரதம் – பால:15 8/3,4
அலகு இல் பொன் அலம்பி ஓடி சார்ந்து வீழ் அருவி மாலை – பால:16 15/3
தள்ளி ஓடி அலை தடுமாறலால் – பால:18 29/1
உள்-நின்றும் கொடிகள் ஓடி உலகு எங்கும் பரந்தது அன்ன – பால:22 4/2
சோர்வாளை ஓடி தொழுது ஏந்தினன் துன்பம் என்னும் – அயோ:4 140/1
உந்தியே போதல் கண்டு இளவல் ஓடி ஆர்த்து – அயோ:12 54/2
கொன்று குவித்த நிணம் கொள் பிண குவை கொண்டு ஓடி
துன்று திரை கடல் கங்கை மடுத்து இடை தூராதோ – அயோ:13 21/3,4
அஞ்சினாள் அஞ்சி அன்னம் மின் இடை அலச ஓடி
பஞ்சின் மெல் அடிகள் நோவ பதைத்தனள் பருவ கால – ஆரண்:6 59/1,2
கொணர்வென் ஓடி என கொதித்து உன்னுவாள் – ஆரண்:6 70/2
ஓடி போ என்று உரைத்த உரைகள் தந்தாற்கு அவள் உரைப்பாள் – ஆரண்:6 115/4
உழையர் ஓடி ஒரு நொடி ஓங்கல் மேல் – ஆரண்:7 23/2
நீத்தம் ஓடி நெடும் திசை நேர் உற – ஆரண்:9 28/2
திரை பரவை பேர் அகழி திண் நகரில் கடிது ஓடி சீதை தன்மை – ஆரண்:10 1/3
ஈரம் உண்டு என்பர் ஓடி இந்துவை கொணர்-மின் என்றான் – ஆரண்:10 105/4
உரும் ஒத்த வலத்து உயிர் நுங்கிய திங்கள் ஓடி
திருமு இ சிறு மின் பிறை தீமை குறைந்தது இல்லை – ஆரண்:10 136/1,2
அ வழி உழையர் ஓடி ஆண்டு அவர் கொணர்தலோடும் – ஆரண்:10 166/1
ஏவின சிலதர் ஓடி ஏ எனும் துணையில் எங்கும் – ஆரண்:10 169/1
உன் உயிர்க்கு உறுதி நோக்கி ஒளித்தியால் ஓடி என்றாள் – ஆரண்:12 68/4
ஓடி வந்தனன் சாலையில் சோலையின் உதவும் – ஆரண்:13 71/1
குருவி பாயும் ஓடி மந்தி கோடு பாயும் மாடு எலாம் – கிட்:7 7/4
உறு துணை கால் மடுத்து ஓடி ஓத நீர் – கிட்:10 115/2
ஒளித்தவர் உண்டு மீண்டு இ உலகு எலாம் உணர ஓடி
களித்தவர் எய்தி நின்ற கதி ஒன்று கண்டது உண்டோ – கிட்:11 92/3,4
சுற்றி ஓடி துருவி ஒரு மதி – கிட்:13 11/2
கொழுந்து ஓடி நின்ற கொழும் குன்றை வியந்து நோக்கி – சுந்:1 41/3
ஊர் இடு பூசல் ஆர உளைத்தனர் ஓடி உற்றார் – சுந்:6 55/3
ஓடி கொன்றனன் சிலவரை உடல் உடல்-தோறும் – சுந்:7 36/1
நீந்தியது ஓடி நிமிர்ந்தது வேகம் – சுந்:9 54/2
வஞ்சமும் களவும் வெஃகி வழி அலா வழி-மேல் ஓடி
நஞ்சினும் கொடியர் ஆகி நவை செயற்கு உரிய நீரார் – சுந்:9 63/1,2
ஒல்லையின் ஓடி நீர் உரைத்து என் ஆணையால் – சுந்:12 27/3
பார்த்தார் ஓடி சானகிக்கும் பகர்ந்தார் அவளும் உயிர் பதைத்தாள் – சுந்:12 121/3
ஊசலிட்டு என ஓடி உலைந்து உளை – சுந்:13 2/3
மண்ணினை ஓடி வளைந்தார் – சுந்:13 46/2
சாய்ந்தார் நிருதர்கள் உள்ளார் தமர் உடல் இடறி திரை மிசை விழ ஓடி
தேய்ந்தார் சிலர் சிலர் பிடரில் குதியடி பட ஓடினர் சிலர் செயல் அற்றார் – சுந்-மிகை:10 8/3,4
உய் வகை அரிது என ஓடி மன்னவன் – சுந்-மிகை:10 10/2
கலித்து ஓடி உம்பரோடும் ஓடின காலன் அஞ்ச – சுந்-மிகை:11 8/2
உற்று எதிர் ஓடி உடன்றார் – சுந்-மிகை:13 13/2
வெம் கதம் ஒழிந்து சால வருந்தின வேடை ஓடி
இங்கு இதற்கு அளித்தல் வேண்டும் இறால் உமிழ் பிரசம் என்றான் – சுந்-மிகை:14 3/3,4
ஒருவர் கை கொள்ளும் தேனை ஒருவர் கொண்டு ஓடி போவர் – சுந்-மிகை:14 5/2
ஒருவரோடு ஒருவர் ஒன்ற தழுவுவர் விழுவர் ஓடி
ஒருவர் மேல் ஒருவர் தாவி ஒல்லென உவகை கூர்வார் – சுந்-மிகை:14 5/3,4
அனகனை வாழ்த்தி ஓடி அங்கதன் அடியில் வீழ்ந்த – சுந்-மிகை:14 10/4
அம் கை திரள்கள் எடுத்து ஓடி ஆர்த்தது ஒத்தது அணி ஆழி – யுத்1:1 10/4
உணர்வு_இல் நெஞ்சினன் ஏவலர் கடிதினின் ஓடி
கணனின் எய்தினர் பணி என தாதையை கண்டான் – யுத்1:3 38/2,3
சூடினான் தொழுதான் ஓடி உலகு எலாம் துகைத்தான் துள்ளி – யுத்1:3 128/4
கிழக்கொடு மேற்கும் ஓடி விழுந்தன கிடந்தன இன்றும் – யுத்1:3 151/2
புண்ணும் செய்தது முதுகு என புறங்கொடுத்து ஓடி
உண்ணும் செய்கை அ தசமுக கூற்றம் தன் உயிர்-மேல் – யுத்1:5 57/1,2
ஊழி வெம் கனல் கொழுந்துகள் உருத்து எழுந்து ஓடி
ஆழி மால் வரைக்கு அ புறத்து இருளையும் அவித்த – யுத்1:6 17/3,4
ஓடி உற்றது நெருப்பு உவரி நீர் எலாம் – யுத்1:6 51/4
ஓடி நூறு என்று விட்டான் ஓர் இமை ஒடுங்கா முன்னம் – யுத்1:7 16/3
பாபமே இயற்றினாரை பல் நெடும் காதம் ஓடி
தூபமே பெருகும் வண்ணம் எரி எழ சுட்டது அன்றே – யுத்1:7 18/1,2
ஓலமிட்டு எழுந்து ஓடி உலகு எலாம் – யுத்1:8 38/4
ஓட்டினான் ஓட்ட வானத்து உருமினும் கடுக ஓடி
கோட்டு வெம் சிலையின் வாளி முன் சென்று கொற்ற பொன் தோள் – யுத்2:15 135/2,3
ஓய்ந்தது ஒழிந்தது ஓடி உலந்ததும் ஆக அன்றே – யுத்2:15 155/2
உள்ளி வெம் பிணத்து உதிர நீர் வெள்ளத்தின் ஓடி
அள்ளி அம் கைகள் இருபதும் பற்றி பண்டு அரன் மா – யுத்2:15 209/1,2
ஊன் உடை படை இராவணன் அம்பொடும் ஓடி
வானர கடல் படா வகை வாளியால் மாற்றி – யுத்2:15 230/2,3
நன்று இது கருமம் என்னா நம்பியை நணுக ஓடி
சென்று இவண் தருதிர் என்றான் என்றலும் நால்வர் சென்றார் – யுத்2:16 43/1,2
சூலம் கொண்டு ஓடி வேலை தொடர்வது ஓர் தோற்றம் தோன்ற – யுத்2:16 157/2
ஒன்றும் ஆகின்றது இல்லை என்று இரிந்து ஓடி போன – யுத்2:16 178/4
புயங்களே படைகள் ஆக தேர் எதிர் ஓடி புக்கான் – யுத்2:16 180/2
வீற்று வீற்று ஆகி ஓடி விழுதலும் கவியின் வெள்ளம் – யுத்2:16 183/2
உலை கொடும் கனல் வெதும்பிட வாய் எரிந்து ஓடி
குல கயங்களில் குளித்தன குடித்தன குருதி – யுத்2:16 205/3,4
படர்ந்த கும்பத்து பாய்ந்தன பகழிகள் பாகரை பறிந்து ஓடி
குடைந்து வையகம் புக்குற தேக்கிய குருதியால் குடர் சோர – யுத்2:16 314/1,2
இலக்கை அற்றது அ இலங்கைக்கும் இராவணன் தனக்கும் என்று எழுந்து ஓடி – யுத்2:16 333/4
அற்று வீழ்ந்த கை அறாத வெம் கையினால் எடுத்து அவன் ஆர்த்து ஓடி
எற்ற வீழ்ந்தன எயிறு இளித்து ஓடின வானர குலம் எல்லாம் – யுத்2:16 334/3,4
ஓடி புகு வாயில் நெருக்கின் உலந்தார் – யுத்2:18 251/1
தண்ணீர் தருக என்றனர் தாவுற ஓடி
உண் நீர் அற ஆவி உலந்தனர் உக்கார் – யுத்2:18 252/1,2
உக்கனர் என்ன வீசி தம்மை கொண்டு ஓடி போனார் – யுத்2:18 258/2
பொன் நகர் புக்கார் இப்பால் பூசல் கண்டு ஓடி போன – யுத்2:18 259/2
மறைந்தன குருதி ஓடி மறி கடல் மடுத்திலாத – யுத்2:19 98/4
உய்ய சாய்ந்து ஓடி சென்றார் உயிர் உள்ளார் ஆகி உள்ளார் – யுத்2:19 99/4
ஒருவரும் நின்றார் இல்லை உள்ளவர் ஓடி போனார் – யுத்2:19 163/4
உரும் என கடிதின் ஓடி அனுமனை இமைப்பின் உற்றார் – யுத்2:19 173/2
எட்டினோடு இரண்டு திக்கும் இருள் திரிந்து இரிய ஓடி
கட்டினது என்ப மன்னோ காகுத்தற்கு இளைய காளை – யுத்2:19 189/2,3
சென்றனர் பத்து நூற்று சீரிய வீரர் ஓடி
மன்றல் அம் தொங்கலான் தன் மனம் தனில் வருத்தம் மாற – யுத்2-மிகை:16 10/1,2
வயிறு அலைத்து ஓடி வந்து கொழுநர்-மேல் மகளிர் மாழ்கி – யுத்3:22 29/1
ஓடு தேர் குலம் உலப்பு இல ஓடி வந்து உற்ற – யுத்3:22 96/3
தாள் எலாம் குலைய ஓடி திரிவன தாங்கல் ஆற்றும் – யுத்3:22 146/3
கற்பனை என்ன ஓடி கலந்தது கள்ளின் வேகம் – யுத்3:25 6/4
வெப்பு உறு வாளிகள் ஓடி விரைந்தால் – யுத்3:26 39/4
பதைத்து அவன் வெம்மை ஓடி பல் பெரும் பகழி மாரி – யுத்3:27 6/1
தீ முகம் கதுவ ஓடி சென்று அவன் சிரத்தை தள்ளி – யுத்3:28 52/3
ஓடி எங்கணும் சிந்தி ஒளித்தனர் – யுத்3:29 4/4
காதல் நீர் ஓடி ஆடல் கரும் கடல் மடுத்தது அன்றே – யுத்3:29 42/4
உக்கிட அணு ஒன்று ஓடி உதைத்தது போலும் அம்மா – யுத்3:29 52/4
உற்ற வேகம் உந்த ஓடி ஓத வேலை ஊடுற – யுத்3:31 90/2
பின் ஓடி வளைந்த பெரும் கடல்-வாய் – யுத்3:31 199/2
ஓடி ஓர் பக்கம் ஆக உயிர் இழந்து உலத்தலோடும் – யுத்3:31 223/2
ஓடி போகுவது எங்கு அடா உன்னொடும் உடனே – யுத்4:32 35/3
உய்த்து ஒரு திசை-மேல் ஓடி உலகு எலாம் கடக்க பாய்ந்து – யுத்4:32 41/1
நளில் தீர்த்த நாகபுரம் புக்கு இழிந்த பகழி வழி நதியின் ஓடி
களிறு ஈர்த்து புக மண்டும் கடும் குருதி தடம் சுழிகள் காண்-மின் காண்-மின் – யுத்4:33 24/3,4
பொங்கு ஆரத்தான் மார்பு எதிர் ஓடி புகலோடும் – யுத்4:37 132/2
புக்கு ஓடி உயிர் பருகி புறம் போயிற்று இராகவன் தன் புனித வாளி – யுத்4:37 197/4
நாடு உளதனையும் ஓடி நண்ணலார் காண்கிலாமல் – யுத்4:37 211/1
விரைய ஓடி விழுங்குவம் என்றுளார் – யுத்4:40 19/2
வெப்பு எழுதினால் அனைய மெலிவுடையாள் கடிது ஓடி விலக்க வந்தாள் – யுத்4:41 67/4
கண்ண ஆம் புனலும் ஓடி கடலையும் கடந்த அன்றே – யுத்4:41 115/4
தொழுதனன் மனமும் கண்ணும் துளங்கினன் சூழ ஓடி
அழுதனன் கமலம் அன்ன அடித்தலம் அதனின் வீழ்ந்தான் – யுத்4-மிகை:41 263/1,2

TOP


ஓடிட (7)

தூபம் முற்றிய கார் இருள் பகை துள்ளி ஓடிட உள் எழும் – அயோ:3 65/1
கழிந்து ஓடிட தன் கை மராமரம் கொண்டு வீசி – சுந்-மிகை:11 28/3
வெருக்கொண்டு ஓடிட வெம் பட காவலர் – யுத்2:15 62/2
கன்றி ஓடிட கல் மழை நிகர்த்தன கற்கள் – யுத்2:15 190/4
போய் ஓடிட துரந்தான் அவை பொறியோ என மறிய – யுத்3:27 105/2
புக்கு ஆகமும் கழன்று ஓடிட இளம் கோளரி பொழிந்தான் – யுத்3:27 119/4
இரிந்து ஓடிட துரந்து ஓடின இமையோரையும் முன்_நாள் – யுத்3:27 120/2

TOP


ஓடிப்போய் (1)

தான் அகத்து எழுதலால் தலை கொண்டு ஓடிப்போய்
மேல் நிமிர்ந்து எழுந்திடில் விசும்பும் வேம் எனா – பால:7 13/2,3

TOP


ஓடிய (11)

ஒக்க நீல முகில் தலை ஓடிய
செக்கர் வானகம் ஒத்தது அ தீம் புனல் – பால:18 21/3,4
இற்று ஓடிய சிலையின் திறம் அறிவென் இனி யான் உன் – பால:24 18/1
செற்று ஓடிய திரள் தோள் உறு தினவும் சிறிது உடையேன் – பால:24 18/3
கண் ஓடிய நெஞ்சினர் காதல் கவற்றலாலே – சுந்-மிகை:1 16/2
சிந்தி ஓடிய குருதி வெம் கனலொடு செறிய – யுத்1:6 23/1
ஓதத்தில் மிதந்து ஓடிய கலமேல் – யுத்1-மிகை:3 17/1
சிந்தி ஓடிய அரக்கரில் சிலர் தசமுகனுக்கு – யுத்2-மிகை:16 39/3
வென்றி தந்து தம் புறம் கொடுத்து ஓடிய விண்ணவர் எதிர் போரில் – யுத்2-மிகை:16 54/3
குதித்து ஓடிய சிலை வாளிகள் கூர் வேல் கதை குலிசம் – யுத்3-மிகை:31 30/2
காற்றுக்கு ஓடிய பஞ்சு என திசை-தொறும் கரக்க – யுத்4:32 19/3
புண்ணினுள் நுழைந்து ஓடிய புந்தியோர் – யுத்4:37 190/3

TOP


ஓடியது (4)

இரு கையால் எதிர் வலியா-முன்னம் அது இற்று ஓடியது இவர் பொன் தோளின் – சுந்:10 35/2
ஓடியது உன் படை உம்பி ஓய்ந்து ஒரு – யுத்2:16 278/2
உருகு செம்பு என ஓடியது ஊற்று நீர் – யுத்3:29 8/4
உள்ள வான் கடற்கு ஓடியது இல்லையால் – யுத்3-மிகை:31 31/4

TOP


ஓடியும் (1)

காலின் ஓடியும் கண்டது இல்லையே – பால:2 60/4

TOP


ஓடியே (3)

என்றலும் ஏவலுக்கு உரியர் ஓடியே
சென்று மற்று அவன் அடி பணிந்து தீமை வந்து – சுந்-மிகை:10 14/1,2
காற் படு கதியினின் கரந்தது ஓடியே – யுத்2-மிகை:16 20/4
விண் எலாம் புகுந்து ஓடியே வசந்தனை விரைவில் – யுத்4-மிகை:41 42/2

TOP


ஓடிற்று (1)

ஓலை ஏய் நெடும் கடல் ஓடிற்று இல்லையால் – அயோ:13 4/2

TOP


ஓடின (46)

ஓடின அரக்கரை உருமின் வெம் கணை – பால:8 43/1
வெருவி ஓடின கண்ணன் வாழ் வெண்ணெய் மேவாரின் – பால-மிகை:9 15/4
ஆறு ஆகி ஓடின கண்ணீர் அரு நெஞ்சம் – அயோ:4 100/3
ஓடின உமிழ்ந்தன உதிரம் கண்களே – அயோ:11 65/4
சரங்கள் ஓடின தைக்க அரக்கர்-தம் – ஆரண்:7 20/3
சிரங்கள் ஓடின தீயவள் ஓடினாள் – ஆரண்:7 20/4
உருவி மாதிரத்து ஓடின சுடு சரம் உதிரம் – ஆரண்:7 78/2
துருவி ஓடின உயிர் நிலை சுடு சுரம் துரந்த – ஆரண்:8 10/1
கருவி ஓடின கச்சையும் கவசமும் கழல – ஆரண்:8 10/2
அருவி ஓடின என அழி குருதி ஆறு ஒழுக – ஆரண்:8 10/3
உருவி ஓடின கேடக தட்டொடும் உடலம் – ஆரண்:8 10/4
ஓடின திசை கரிகள் உம்பரும் ஒளித்தார் – ஆரண்:10 46/4
மண்டி ஓடின வாலி மகற்கு அமர் – கிட்:11 16/2
ஓடின நெடும் படை கொணர்தல் உற்றதால் – கிட்:11 134/2
உள் நிறை உயிர்ப்பு என ஊதை ஓடின – கிட்-மிகை:10 1/4
ஊரின் வெம் குருதி ஆறு ஈர்ப்ப ஓடின – சுந்:9 42/4
நீத்து ஆய் ஓடின உதிர பெரு நதி நீராக சிலை பாராக – சுந்:10 38/1
கை எடுத்து அழைத்து ஓடின ஓடை வெம் களி மா – சுந்:13 30/4
கலித்து ஓடி உம்பரோடும் ஓடின காலன் அஞ்ச – சுந்-மிகை:11 8/2
அயக்கலின் முகில் குலம் அலறி ஓடின
இயக்கரும் மகளிரும் இரியல்போயினார் – யுத்1:8 10/3,4
ஓய்ந்து வீழ்ந்த சில சில ஓடின – யுத்2:15 33/4
ஒடுங்கு உரம் துணிந்தனர் நிருதர் ஓடின
நெடும் குரம்பு என நிறை குருதி நீத்தமே – யுத்2:15 121/3,4
ஓடின புரவி வேழம் ஓடின உருளை திண் தேர் – யுத்2:16 168/1
ஓடின புரவி வேழம் ஓடின உருளை திண் தேர் – யுத்2:16 168/1
ஓடின மலைகள் ஓட ஓடின உதிர பேர் ஆறு – யுத்2:16 168/2
ஓடின மலைகள் ஓட ஓடின உதிர பேர் ஆறு – யுத்2:16 168/2
ஓடின கவந்த பந்தம் ஆடின அலகை மேல்மேல் – யுத்2:16 168/3
ஓடின பதாகை ஓங்கி ஆடின பறவை அம்மா – யுத்2:16 168/4
புறத்தின் ஓடினர் ஓடின குருதியே போல – யுத்2:16 222/4
எற்ற வீழ்ந்தன எயிறு இளித்து ஓடின வானர குலம் எல்லாம் – யுத்2:16 334/4
உதிர்ந்தன தலைகள் மண்டி ஓடின உதிர நீத்தம் – யுத்2:19 93/3
புரிந்து ஓடின பொரிந்து ஓடின புகைந்து ஓடின புகை போய் – யுத்3:27 113/1
புரிந்து ஓடின பொரிந்து ஓடின புகைந்து ஓடின புகை போய் – யுத்3:27 113/1
புரிந்து ஓடின பொரிந்து ஓடின புகைந்து ஓடின புகை போய் – யுத்3:27 113/1
எரிந்து ஓடின கரிந்து ஓடின இடம் ஓடின வலமே – யுத்3:27 113/2
எரிந்து ஓடின கரிந்து ஓடின இடம் ஓடின வலமே – யுத்3:27 113/2
எரிந்து ஓடின கரிந்து ஓடின இடம் ஓடின வலமே – யுத்3:27 113/2
திரிந்து ஓடின பிரிந்து ஓடின செறிந்து ஓடின திசை-மேல் – யுத்3:27 113/3
திரிந்து ஓடின பிரிந்து ஓடின செறிந்து ஓடின திசை-மேல் – யுத்3:27 113/3
திரிந்து ஓடின பிரிந்து ஓடின செறிந்து ஓடின திசை-மேல் – யுத்3:27 113/3
சரிந்து ஓடின கரும் கோள் அரிக்கு இளையான் விடு சரமே – யுத்3:27 113/4
இரிந்து ஓடிட துரந்து ஓடின இமையோரையும் முன்_நாள் – யுத்3:27 120/2
அரிந்து ஓடின எரிந்து ஓடின அவை கோத்து அடல் அரக்கன் – யுத்3:27 120/3
அரிந்து ஓடின எரிந்து ஓடின அவை கோத்து அடல் அரக்கன் – யுத்3:27 120/3
ஓய்தல் உந்தின சில சில ஓடின நடுங்கி – யுத்3-மிகை:31 6/2
ஓடின உள்ளத்து உள்ள களி திறந்து உடைந்ததே-போல் – யுத்4:42 4/4

TOP


ஓடினது (2)

ஆறிட ஓடினது ஆறாய் – சுந்:13 50/4
உருக்கு செம்பு என அம்பரத்து ஓடினது உதிரம் – யுத்4:32 7/4

TOP


ஓடினதும் (1)

உக்கி ஓடினதும் அன்றி ஒன்று செய்துளதோ – யுத்4-மிகை:37 13/4

TOP


ஓடினர் (22)

ஓடினர் உவகை மா நறவு உண்டு ஓர்கிலார் – பால:5 12/2
ஓடினர் உலாவினர் உம்பர் முற்றுமே – பால:5 105/4
ஓடினர் அரசன்-மாட்டு உவகை கூறி நின்று – பால:5 106/1
நன்று என வணங்கினர் நால்வர் ஓடினர்
பொன் திணி கார்முக_சாலை புக்கனர் – பால:13 2/3,4
ஈண்ட ஓடினர் இட்டு இடை உற்றிலர் – அயோ:2 1/4
நிருதர் ஓடினர் தூடணன் விலக்கவும் நில்லார் – ஆரண்:7 135/2
ஏவர் ஓடினர் இராக்கதர் நுமக்கு இடைந்து ஓடும் – ஆரண்:8 3/3
அழிந்த சிந்தையர் திசை திசை ஓடினர் அரக்கர் – ஆரண்-மிகை:8 2/2
நந்தவானத்து நாயகர் ஓடினர் நடுங்கி – சுந்:7 55/2
தூதுவர் ஓடினர் தொழுது தொல்லை நாள் – சுந்:12 25/1
உரிந்த மெய்யினர் ஓடினர் நீரிடை ஒளிப்பார் – சுந்:13 27/2
தேய்ந்தார் சிலர் சிலர் பிடரில் குதியடி பட ஓடினர் சிலர் செயல் அற்றார் – சுந்-மிகை:10 8/4
தூதர் உற்று ஓடினர் தொழுது மன்னனுக்கு – சுந்-மிகை:10 11/3
மண்டி ஓடினர் வானர வீரரே – யுத்2:15 59/4
ஓடினர் அல்லவர் ஒளித்தது உம்பரே – யுத்2:15 126/4
உற்று நின்றவர் ஓடினர் இலக்குவன் உருத்தான் – யுத்2:15 200/4
புறத்தின் ஓடினர் ஓடின குருதியே போல – யுத்2:16 222/4
விண்-மேல் நெடிது ஓடினர் ஆர் உயிர் விட்டார் – யுத்2:18 253/1
ஓடினர் அரக்கர் தண்ணீர் உண் தசை உலர்ந்த நாவர் – யுத்2:19 164/1
இந்த அற்புதம் உரைத்தும் என்று ஓடினர் இப்பால் – யுத்2-மிகை:16 39/4
சோர்வுற துளங்கி நில்லாது ஓடினர் சுடரும் வை வேல் – யுத்2-மிகை:18 26/3
தூதர் ஓடினர் தாதையின் சொல்லுவார் – யுத்3:29 1/4

TOP


ஓடினர்களால் (1)

உள்ளும் மதிலும் புறமும் ஒன்றும் அறியாது அலறி ஓடினர்களால்
கள்ள நெடு மான் விழி அரக்கியர் கலக்கமொடு கால்கள் குலைவார் – யுத்3:31 144/3,4

TOP


ஓடினன் (6)

ஓடினன் உலாவினன் உவகை தேன் உண்டான் – சுந்:3 63/4
ஊற்றம் இல்லவன் ஓடினன் கனகனை உற்றான் – யுத்1:3 34/3
ஏறு சேவகன்-மேல் எழுந்து ஓடினன் மழை குலம் இரிந்து ஓட – யுத்2:16 336/4
உன்னும் மாத்திரத்து ஓடினன் ஊழி நாள் – யுத்3:29 23/2
கொன்று இழைத்திடுவென் என்னா ஓடினன் அரக்கர் கோமான் – யுத்3:29 54/4
மீட்டி-கொல் என அங்கதன் ஓடினன் விரைந்தான் – யுத்3:31 34/4

TOP


ஓடினார் (20)

இந்திரன் இடைந்தான் உடைந்து ஓடினார்
தந்திரம் பட தானவர் வானவர் – பால:7 39/1,2
உணர்த்தினர் ஒருவர் முன் ஒருவர் ஓடினார் – பால:8 42/4
மண்டி ஓடினார் சிலர் நெடும் கட கரி வயிற்று – ஆரண்:7 138/1
உள்ளம் உலைவு உற்று அமரர் ஓடினார் ஒளித்தார் – ஆரண்:9 13/3
உரையினர் ஒருவர்-முன் ஒருவர் ஓடினார் – ஆரண்:10 35/4
உள்ளமும் ஒரு வழி கிடக்க ஓடினார்
வெள்ளமும் நாண் உற விரிந்த கண்ணினார் – ஆரண்:10 37/2,3
மூலம் ஓர்கிலர் மறுகி ஓடினார் முழை அதனின் – கிட்:2 2/4
ஓடினார் உவகை இன் நறவை உண்டு உணர்கிலார் – கிட்:4 21/2
உதித்து புலர்ந்த தோல் போல் உருவத்து அமரர் ஓடினார் – சுந்:8 48/4
ஓடினார் உயிர்கள் நாடு உடல்கள் போல் உறுதியால் – சுந்:10 45/1
ஓடினார் அரசன் மாட்டு அணுகி நின்று உரை செய்வார் – சுந்-மிகை:10 12/4
நிற்கவே எதிர் நின்றிலர் ஓடினார்
பொன் குலாவு சுபாரிசன் பொன்றவே – யுத்2:15 80/3,4
துன்னு போர் கண்ட தூதுவர் ஓடினார்
மன்ன கேள் என வந்து வணங்கினார் – யுத்2:15 82/2,3
உணர்ந்தது கூற்றம் என்று உம்பர் ஓடினார் – யுத்2:16 103/4
ஓடினார் அடல் அரக்கர் இராவணனுக்கு உணர்த்துவான் – யுத்2:16 356/4
இரக்கமுற்று உலைந்து ஓடினார் இருண்டது எ உலகும் – யுத்2-மிகை:15 37/4
தடுப்ப அரிது என தளர்ந்து அமரர் ஓடினார் – யுத்2-மிகை:16 50/4
ஒட்டினார் மாறி வட்டம் ஓடினார் சாரி போனார் – யுத்3:22 133/4
சூழ ஓடினார் ஒருவனை கொன்று தம் தோளால் – யுத்3:31 39/3
ஓடினார் சாரர் வல்லை உணர்த்தினர் துணுக்கம் எய்தா – யுத்3-மிகை:22 9/2

TOP


ஓடினாள் (1)

சிரங்கள் ஓடின தீயவள் ஓடினாள் – ஆரண்:7 20/4

TOP


ஓடினான் (3)

உய்தும் நாம் என விரைவின் ஓடினான் மலை முழையின் – கிட்:2 1/4
ஒட்ட அஞ்சி நெஞ்சு உலைய ஓடினான்
வட்ட மண்டலத்து அரிது வாழ்வு எனா – கிட்:3 51/2,3
ஊர் இழந்த கதிர் என ஓடினான் – யுத்2:15 73/4

TOP


ஓடினென் (1)

கடிதின் ஓடினென் எடுத்து ஒல்லை கரந்து அவள் காதல் – ஆரண்:6 82/3

TOP


ஓடினை (2)

ஓதாது உணர்வாருழை ஓடினை போய் – ஆரண்:12 78/3
குன்றே கடிது ஓடினை கோமள கொம்பர் அன்ன – சுந்:4 86/1

TOP


ஓடினோன் (1)

ஊறு கொண்டு அலைக்க தன் உயிர் கொண்டு ஓடினோன்
சோறு தன் அயலுளோர் பசிக்க துய்த்துளோன் – அயோ:11 103/2,3

TOP


ஓடு (18)

உள் நிறை கயலை நோக்கி ஓடு நீர் தடங்கட்கு எல்லாம் – பால:18 7/3
கண்ணோடாதே கணவன் உயிர் ஓடு இடர் காணாதே – அயோ:4 44/1
நின்றவர் இருந்தவரொடு ஓடு நெறி தேட – ஆரண்:10 45/2
உண்டாகிய கார் இருள் ஓடு ஒருவன் – ஆரண்:14 66/1
ஓடு மா சுடர் வெண் மதிக்கு உட்கறுப்பு உயர்ந்த – கிட்:4 6/3
ஓடு நாகம் ஓட வேங்கை ஓடும் யூகம் ஓடவே – கிட்:7 4/4
சிந்து ஓடு அரி ஒண் கண் திலோத்தமை காதல் செற்ற – கிட்:7 48/3
உழுந்து ஓடு காலத்திடை உம்பரின் உம்பர் ஓங்கி – சுந்:1 41/2
வேனில் ஓடு அரும் தேரிடை வீழ்ந்தனர் – சுந்-மிகை:13 2/4
விற்கள் ஓடு சரம் பட வெம் புணீர் – யுத்2:15 22/2
ஊர விட்ட களிற்றொடும் ஓடு நாள் – யுத்2:16 69/2
வற்றி ஓடு உதிர வாரி சோர்வுற மயங்கினான் நிலம் முயங்கினான் – யுத்2:19 86/4
ஓடு தேர் குலம் உலப்பு இல ஓடி வந்து உற்ற – யுத்3:22 96/3
வெம்பு ஓடு அரவ_குலம் மேல் நிமிரும் – யுத்3:31 198/2
முன் ஓடு உதிர திரை மூதுலகை – யுத்3:31 199/1
ஒழுகுகின்றன ஓடு இகல் ஆடல் மா – யுத்4:37 21/3
சிந்தி ஓடு கலையுடை தேர்-கொலோ – யுத்4:40 9/3
உற்று நின்று உலகினை நோக்கி ஓடு அரி – யுத்4:40 59/1

TOP


ஓடு-மின் (2)

ஓடு-மின் ஓடு-மின் என்னும் ஓங்கு இசை – யுத்4:41 92/2
ஓடு-மின் ஓடு-மின் என்னும் ஓங்கு இசை – யுத்4:41 92/2

TOP


ஓடுகின்ற (2)

ஓடுகின்ற நருமதை உன்னுவீர் – கிட்:13 13/4
ஓடுகின்ற உதிரம் புகுந்து உடல் – யுத்2:15 49/3

TOP


ஓடுகின்றதும் (1)

ஓடுகின்றதும் ஒத்துளன் ஆயினான் – கிட்:11 13/4

TOP


ஓடுகின்றன (2)

ஓடுகின்றன உயிரையும் தொடர்வன ஒத்த – ஆரண்:7 80/4
ஓடுகின்றன உலப்பு இல உதிர ஆறு உவரி – யுத்2:15 232/4

TOP


ஓடுகின்றாரும் (1)

உள்ளத்தை பிடித்தும் நாம் என்று ஓடுகின்றாரும் ஒத்தார் – பால:21 3/4

TOP


ஓடுகின்றானை (1)

ஓடுகின்றானை நோக்கி உயர் பெரும் பழியை உச்சி – யுத்3:29 55/1

TOP


ஓடுதல் (3)

உருவி ஓட மறம் ஓடுதல் செயா உணர்வினான் – ஆரண்:1 33/2
பார மா மலையின் ஒரு பாகம் ஓடுதல் புரிய – கிட்-மிகை:2 1/3
ஒன்று ஆம் உங்காரத்திடை உக்கு ஓடுதல் காணா – யுத்4:37 134/3

TOP


ஓடுதற்கு (1)

தலைகண்டு ஓடுதற்கு அரும் தவம் தொடங்குறும் சாரல் – கிட்:4 4/2

TOP


ஓடுதி (1)

ஓடுதி என்ன ஓடாது உரைத்தியேல் உன்னோடு இன்னே – யுத்2:18 231/1

TOP


ஓடும் (37)

கழுந்து ஓடும் வரி சிலை கை கடல் தானை புடை சூழ கழல் கால் வேந்தன் – பால:5 56/2
எழுந்து ஓடும் உவகையுடன் ஓசனை சென்றனன் அரசை எதிர்கோள் எண்ணி – பால:5 56/4
உறை ஓடும் நெடு வேலாய் உபநயன விதி முடித்து – பால:12 26/3
கொம்பு_அனாளை கொண்டு ஓடும் குதிரையே – பால:14 40/4
ஆரவாரத்தின் ஓடும் அருவியே – பால:16 27/4
மஞ்சு ஆர் மலை வாரணம் ஒத்தது வானின் ஓடும்
வெம் சாயை உடை கதிர் அங்கு அதன் மீது பாயும் – பால:16 36/1,2
அருளான் நெறி ஓடும் அவாவதுவோ – பால:23 9/2
புண்ணூடு ஓடும் கனலோ விடமோ என்ன புகல்வாய் – அயோ:4 44/2
போல் உள பரண் வைகும் புரை உள கடிது ஓடும்
கால் உள சிலை பூணும் கை உள கலி வானின் – அயோ:8 28/2,3
சுற்றும் ஓடும் போய் சோரி நீர் சொரிதர சோரும் – ஆரண்:6 91/4
பிளிறி ஓடும் பிடி அன்ன பெற்றியாள் – ஆரண்:7 21/4
ஓடும் எங்கள் பசி என்று உவந்து எழுந்து – ஆரண்:7 26/3
ஏவர் ஓடினர் இராக்கதர் நுமக்கு இடைந்து ஓடும்
தேவரோடு கற்றறிந்துளிரோ மனம் திகைத்தீர் – ஆரண்:8 3/3,4
கங்கமொடு காகம் மிடைய கடலின் ஓடும்
வங்கம் எனல் ஆயது ஒரு தேரின் மிசை வந்தான் – ஆரண்:9 9/3,4
ஓடும் பெயர் சொல்லி உளைந்து உயிர் போய் – ஆரண்:14 74/2
மாடு நாகம் நீடு சாரல் வாளை ஓடும் வாவியூடு – கிட்:7 4/3
ஓடு நாகம் ஓட வேங்கை ஓடும் யூகம் ஓடவே – கிட்:7 4/4
வாளோடு மின் ஓடுவ போல் நெடு வானின் ஓடும்
கோளோடு கோள் உற்று என ஒத்து அடர்ந்தார் கொதித்தார் – கிட்:7 47/3,4
ஓதத்தின் ஓடும் மதுகைடவரை ஒத்தாள் – சுந்:1 64/4
வெருவி ஓடும் அரக்கர்-தம் வெம் பதி – சுந்:2 155/2
கைத்து ஓடும் சிறை கற்போயை – சுந்:5 41/1
ஊனில் ஓடும் எரியோடு உயங்குவார் – சுந்-மிகை:13 2/1
கானில் ஓடும் நெடும் புனல் காண் எனா – சுந்-மிகை:13 2/2
வானில் ஓடும் மகளிர் மயங்கினார் – சுந்-மிகை:13 2/3
உருளுறு தேரினானும் இலங்கை மீது ஓடும் அன்றே – யுத்1:4 124/2
ஓடும் மேகங்கள் பொரிந்து இடை உதிர்ந்தன உம்பர் – யுத்1:6 19/2
தொக்கு அடங்கல ஓடும் துவலைகள் – யுத்1:8 57/1
ஓடும் ஓட்டரின் ஒன்றின் முன் ஒன்று போய் – யுத்1:8 63/1
ஓடும் என் முதுகிட்டு என ஓங்கிய – யுத்1:8 66/3
அற்கள் ஓடும் நிறத்த அரக்கர்-தம் – யுத்2:15 22/1
ஆலம் கண்டு அஞ்சி ஓடும் அமரர் போல் அரிகள் ஓட – யுத்2:16 157/1
ஊன் உடை உடல் பிளந்து ஓடும் அம்புகள் – யுத்2:18 103/4
கை எடுத்தன குரங்கின் ஓடும் முறை கண்டு தேவர்கள் கலங்கினார் – யுத்2:19 68/4
கார் ஓடும் நிற கத நாகம் அனான் – யுத்3:20 75/2
புடைத்து இரிந்து ஓடும் வேலை புனல் என இரியலுற்றார் – யுத்3:27 89/3
ஆசைகளை உற்று உருவும் அ புறமும் ஓடும் அதன் இ புறம் உளார் – யுத்3:31 139/3
உண்ணும் விசையால் உணர்வு பின் படர ஓடும்
விண்ணும் நிலனும் என விசேடம் இலது அஃதே – யுத்4:36 21/2,3

TOP


ஓடும்-போது (1)

உற்பத்தி அயனே ஒக்கும் ஓடும்-போது அரியே ஒக்கும் – யுத்2:16 27/1

TOP


ஓடும்படி (1)

பொரு கையால் இடை பிதிர்வித்தான் முறி பொறி ஓடும்படி பறியாவே – சுந்:10 35/4

TOP


ஓடுமால் (1)

ஓசை ஒண் கடலையும் திடர் செய்து ஓடுமால் – யுத்2:16 297/4

TOP


ஓடுமே (1)

ஊறுமா கட மா மதம் ஓடுமே
ஆறு சேர் வனம் ஆ வரை ஆடுமே – பால:16 30/2,3

TOP


ஓடுமேல் (1)

கழிக்குமேல் உயர ஓடுமேல் நெடிய கால வீசின் நிமிர் கைய வாய் – யுத்2:19 67/2

TOP


ஓடுவ (7)

வாளோடு மின் ஓடுவ போல் நெடு வானின் ஓடும் – கிட்:7 47/3
உய்த்த கூம்பொடு நெடும் கலம் ஓடுவ கடுப்ப – யுத்1:6 22/3
பொன் கொடி துவலை பொதிந்து ஓடுவ
வன் கொடி பவளங்கள் வயங்கலால் – யுத்1:8 62/2,3
ஊழி நாள் நெடும் கால் என ஓடுவ
பாழி ஆள் வயிர படி பல் முறை – யுத்2:15 38/2,3
சுற்றும் ஓடுவ தொடர்ந்து இடை துணித்திட தொகையாய் – யுத்2:16 246/3
அருகு ஓடுவ வர உந்தினர் அசனி படி கணை கால் – யுத்2:18 147/3
விடு வாளிகள் கடிது ஓடுவ வீற்று ஆகுவ வீயா – யுத்3-மிகை:27 7/1

TOP


ஓடுவார் (7)

ஓடுவார் இழுக்குவது ஊடல் ஊடு உற – பால:3 55/3
மைந்தர் பேச மனம் களித்து ஓடுவார் – பால:14 41/4
மழுக்களின் பிளத்தும் என்று ஓடுவார் வழி – அயோ:4 188/2
உத்தரீயங்களும் சரிய ஓடுவார் – சுந்:2 49/4
உய்யுமேல் இல்லை நம் உயிர் என்று ஓடுவார் – சுந்:12 1/4
ஊர் புறத்து இரியலுற்று ஓடுவார் பலர் – சுந்:12 9/4
தொழுது தம் படைகள் கைவிட்டு ஓடுவார் சுரர்கள் என்றால் – யுத்1:13 13/3

TOP


ஓடுவான் (2)

எட்டு திசையும் ஓடுவான் எழுவார் விழுவார் இடர் கடல் உள் – அயோ:6 32/1
முடிந்தது எம் வலி என்றனர் ஓடுவான் முயல்வார் – யுத்3:31 24/4

TOP


ஓடை (25)

நுதல் அணி ஓடை பொங்க நுகர் வரி வண்டு கிண்ட – பால:1 16/2
உழக்க வாளைகள் பாளையில் குதிப்பன ஓடை – பால:9 11/4
ஆடகத்து ஓடை யானை அழி மதத்து இழுக்கல் ஆற்றில் – பால:14 52/3
ஊர்தியில் வருவாரும் ஒளி மணி நிரை ஓடை
கார் மிசை வருவாரும் கரிணியில் வருவாரும் – பால:23 35/2,3
ஓடை மா களிறு அனான் உதய ராசி கோள் – பால-மிகை:5 12/3
ஓடை மா கட களிறு உதய மால் வரை – அயோ:2 41/3
ஓடை நல் அணி முனிந்தன உயர் களிறு உச்சி – அயோ:4 209/1
உம்பருக்கு அரசன் மால் கரியின் ஓடை எயிறு ஒண் – ஆரண்:1 12/3
ஓடை வாள் நுதலினாளை ஒளிக்கலாம் உபாயம் உன்னி – கிட்:10 59/1
உள் உற களித்த குன்றின் உயர்ச்சிய ஓடை யானை – சுந்:2 35/4
உரும் ஒத்த முழக்கின் செம் கண் வெள் எயிற்று ஓடை நெற்றி – சுந்:8 4/1
பிள்ளப்பட்டன நுதல் ஓடை கரி பிறழ் பொன் தேர் பரி பிழையாமல் – சுந்:10 28/1
காரே பட்டன நுதல் ஓடை கட கரியே பட்டன கடிது என்றார் – சுந்:10 29/3
கை எடுத்து அழைத்து ஓடின ஓடை வெம் களி மா – சுந்:13 30/4
பொன் ஆர் ஓடை பொருந்த நிலத்தின் – யுத்1:3 94/2
உரு பதங்கனை ஒப்பன சில கணை ஓடை
பொருப்பதங்களை உருவி மற்று அப்புறம் போவ – யுத்2:16 207/1,2
உன் நிலைமை ஈது ஆயின் ஓடை களிறு உந்தி – யுத்2:17 79/3
பொன்னால் இயன்ற நகை ஓடை பொங்க வன மாலை மார்பு புரள – யுத்2:19 248/3
ஒன்றினை ஒன்று தொடர்ந்தன ஓடை
குன்று நடந்தன-போல் கொலை யானை – யுத்3:20 26/3,4
உருள் முறை தேரின் மாவின் ஓடை மால் வரையின் ஊழி – யுத்3:22 21/2
ஓடை யானையும் தேரும் உருட்டினான் – யுத்3:29 26/3
கோடை மாரி போல வாளி கூட ஓடை யானையும் – யுத்3:31 82/2
பொன் ஓடை நெடும் கரி புக்கனவால் – யுத்3:31 199/4
பொன்னின் ஓடை மின் பிறழ் நெற்றி புகர் வேழம் – யுத்4:33 11/1
மின்னும் ஓடை ஆடல் வய போர் மிடல் வேழ – யுத்4:33 13/1

TOP


ஓடைகள் (2)

உண்டை கொள் மத வேழத்து ஓடைகள் அணிவாரும் – பால:23 28/4
ஓடைகள் ஒளி பிறழ்வனவும் ஒத்ததே – கிட்:10 9/4

TOP


ஓடைகளின் (1)

ஊர் சென்றன-போல் ஒளி ஓடைகளின்
கார் சென்றன கார் நிரை சென்றன-போல் – யுத்2:18 25/2,3

TOP


ஓடைய (1)

முத்த ஓடைய முரண் திசை முழு மத யானை – யுத்4:35 14/3

TOP


ஓடையால் (1)

எல் இடு கதிர் மணி எறிக்கும் ஓடையால்
வில் இடும் முகில் என பொலிந்த வேழமே – பால:14 10/3,4

TOP


ஓடையின் (3)

பேர விட்டவன் நுதல் அணி ஓடையின் பிறங்கும் – ஆரண்:8 19/3
கவள யானையின் ஓடையின் காந்தவே – சுந்:6 29/4
மின் திணிந்தன ஓடையின் வீர பட்டத்தர் – சுந்:9 18/4

TOP


ஓடையை (1)

சோர விட்ட சுடர் மணி ஓடையை
வீரபட்டம் என நுதல் வீக்கினான் – யுத்2:16 69/3,4

TOP


ஓணாது (1)

தாயினும் பழகினார் தமக்கும் தேர்வு ஓணாது
ஆயவர் வளர்வுழி அவரை ஈன்ற அ – பால-மிகை:7 10/2,3

TOP


ஓத (43)

இரவி மற்று எனது கூறு அங்கு அவர்க்கு இளையவன் என்று ஓத
அரியும் மற்று எனது கூறு நீலன் என்று அறைந்திட்டானால் – பால:5 24/3,4
ஓத நெடும் கடல் ஆடை உலகினில் வாழ் மனிதர் விலங்கு எனவே உன்னும் – பால:5 35/1
ஓதினர் முனி வரவு ஓத வேந்தனும் – பால:5 66/3
ஓத மென் சிலம்பொடும் உதிர செக்கரும் – பால:10 63/2
உண்டான் உந்தி கடல் பூத்தது ஓத கடலும் தான் வேறு ஓர் – பால:10 71/3
உந்த ஓத அரியது ஓர் தன்மையோடு உலகு உளோர் – பால:20 16/2
ஒப்பு ஓத அரு தேர் மீதினில் இனிது ஏறினன் உரவோன் – பால:24 2/4
வென்றி சேர் இலங்கையானை வென்ற மால் வீரம் ஓத
நின்ற ராமாயணத்தில் நிகழ்ந்திடு கதைகள்-தம்மில் – பால-மிகை:0 32/1,2
ஓத அரும் கல் உரு தவிர்த்து முன்னை உரு கொடுத்தது இவன் – பால-மிகை:12 1/2
உள்ளார் எல்லாம் ஓத உவக்கும் புகழ் கொள்ளாய் – அயோ:3 30/3
ஓத கடல் நஞ்சு அனையாள் உரை நஞ்சு ஒருவாறு அவிய – அயோ:4 38/3
ஓத ஒத்த உருவத்தன் உரும் ஒத்த குரலன் – ஆரண்:1 17/2
ஓத வேலை ஒழிவு இன்று உணர்த்தினான் – ஆரண்:4 33/4
உம்பர்_ஆனவர்க்கும் ஒண் தவர்க்கும் ஓத நீர் – ஆரண்:6 2/3
வாளும் உளது ஓத விடம் உண்டவன் வழங்கும் – ஆரண்:10 60/3
ஓத நீர் மண் இவை முதல ஓதிய – ஆரண்:15 15/1
ஓத நீர் உலகமும் உயிர்கள் யாவையும் – கிட்:1 4/1
என நினைந்து இனைய எண்ணி இவர்கின்ற காதல் ஓத
கனை கடல் கரை-நின்று ஏறா கண் இணை களிப்ப நோக்கி – கிட்:3 20/1,2
உறு துணை கால் மடுத்து ஓடி ஓத நீர் – கிட்:10 115/2
இருக்கு_இனம் முனிவர் ஓத இசை திசை அளப்ப யாணர் – கிட்:11 102/3
ஒப்பு அரும் பெரு மறு உலகம் ஓத யான் – சுந்:4 15/3
உரை-செய ஊர் தீ இட்டது ஓங்கு இரும் புகையே ஓத
கருதலர் பெருமை தேவி மீண்டிலா செயலே காட்ட – சுந்:14 10/2,3
வெம்மை உற்று உன் மேல் வீழ்வார் வெள்கியே நகை செய்து ஓத
தம் மனத்து ஆசை வேறோர் தலைமகற்கு உடையாள்-தன்னை – சுந்-மிகை:3 19/2,3
ஓத புக்க அவன் உந்தை பேர் உரை எனலோடும் – யுத்1:3 22/1
ஓத வேண்டுவது இல்லை என் உணர்வினுக்கு ஒன்றும் – யுத்1:3 27/3
உன் தாய் தந்தை இனத்தவன் ஓத
வந்தான் என் தன் மனத்தினன் என்றான் – யுத்1:3 93/3,4
ஓதினான் ஓத நீர் கடந்து பகை கடிந்து உலகை உய்ய செய்தான் – யுத்1:4 102/4
உயர்ந்து முட்டி விழ எழுந்து ஓத நீர் – யுத்1:8 39/2
ஓத நூல்கள் செவியின்-வழி உள்ளம் – யுத்1:11 9/1
உளைப்புறும் ஓத வேலை ஓங்கு அலை ஒடுங்க தூர்ப்ப – யுத்1:13 25/1
ஒவ்வுற உருவம் மாறி அரக்கர் வந்தமை அங்கு ஓத
செவ்விதின் மாய செய்கை தெளிந்திடுமாறு தாமே – யுத்1-மிகை:9 5/2,3
உற்ற செம் குருதி வெள்ளம் உள்ள திரை ஓத வேலையொடும் ஒத்ததால் – யுத்2:19 66/4
உடைந்த வானர சேனையும் ஓத நீர் உவரி – யுத்3:22 82/1
ஓதம் நின்று ஆர்த்தன ஓத வேலையின் – யுத்3:24 106/3
ஓத_ரோதன வேலை கடந்துளார் – யுத்3:29 1/1
ஓத நீர் வேலை அன்ன கண்களால் உகுத்த வெள்ள – யுத்3:29 42/3
ஓத நீர் செல்வது அன்ன தானையை உணர்வு கூட்டி – யுத்3:30 9/2
ஓத வேலையின் நாயகர் எவரும் வந்து உற்றார் – யுத்3:30 32/2
உற்ற வேகம் உந்த ஓடி ஓத வேலை ஊடுற – யுத்3:31 90/2
உன்னும் காலை கொணர்வென் என்று ஓத அ – யுத்4:40 25/3
ஓத முதலாய் உதவு பூதம் அவை ஐந்தும் – யுத்4-மிகை:37 18/2
ஒன்று ஒழியாத வண்ணம் ஓதினான் ஓத கேட்டே – யுத்4-மிகை:41 122/2
ஓத நீரிடை ஓடம் அது உடைத்து உயிர் விடுவான் – யுத்4-மிகை:41 182/3

TOP


ஓத_ரோதன (1)

ஓத_ரோதன வேலை கடந்துளார் – யுத்3:29 1/1

TOP


ஓதத்தில் (1)

ஓதத்தில் மிதந்து ஓடிய கலமேல் – யுத்1-மிகை:3 17/1

TOP


ஓதத்தின் (1)

ஓதத்தின் ஓடும் மதுகைடவரை ஒத்தாள் – சுந்:1 64/4

TOP


ஓதத்து (2)

ஒருங்கு அடல் உயர்ந்த படர் தானையொடும் ஓதத்து
இரும் கடல் கடந்து கரை ஏறினன் இராமன் – யுத்1:9 12/3,4
ஊழியின் எழுந்த ஓதத்து ஒலித்தலும் அரக்கர்_வேந்தன் – யுத்4-மிகை:35 1/3

TOP


ஓதநீர் (2)

ஓதநீர் உலகு ஆண்டவர் உன் துணை – சுந்:12 95/1
ஓதநீர் விரிந்தது என்ன உறங்குவான் நாசி காற்றால் – யுத்2:16 45/1

TOP


ஓதம் (13)

ஓதம் கொள் கடலின்-நின்று உலைவ போன்றவே – அயோ:11 67/4
ஓதம் கொள் கடல் அன்றி ஒன்றினோடு ஒன்று ஒவ்வா – ஆரண்:1 47/3
ஒடுங்கல் இல் நிண குருதி ஓதம் அதில் உள்ளான் – ஆரண்:9 8/3
உக்கது ஆங்கு எரி படலையோடு உதிரத்தின் ஓதம்
திக்கு நோக்கினன் செம் கதிரோன் மகன் செருக்கி – கிட்:7 62/2,3
ஓதம் அஞ்சினோடு இரண்டும் வெந்து ஒரு பொடி ஆக – யுத்1:6 10/2
கிழியவே குருதி ஓதம் கிளர்ந்த போல் கிளர்ந்தது அம்மா – யுத்1-மிகை:3 27/4
ஓதம் ஒத்தனன் மாருதி அதன் அகத்து உறையும் – யுத்2:15 220/1
குறைந்துளது உவாவுற்று ஓதம் கிளர்ந்து மீக்கொண்டது என்ன – யுத்2:16 202/4
உப்பு உடை கடல் மடுத்தன உதிர நீர் ஓதம்
அப்பொடு ஒத்தன கடுத்தில ஆர்கலி முழுதும் – யுத்3:20 53/1,2
ஓதம் நின்று ஆர்த்தன ஓத வேலையின் – யுத்3:24 106/3
ஒன்றா உயர் தானவர் ஓதம் எலாம் – யுத்3:31 190/2
உமிழ்வதே ஒக்கும் வேலை ஓதம் வந்து உடற்ற கண்டான் – யுத்4:34 22/4
ஓதம் அவை ஏழும் மலை ஏழும் உலகு ஏழும் – யுத்4:36 13/2

TOP


ஓதமும் (1)

ஊறும் மாரியும் ஓங்கு அலை ஓதமும்
மாறும் ஆயினும் மா மதமாய் வரும் – யுத்4:33 27/2,3

TOP


ஓதல் (4)

ஓதினர் ஓதல் கேட்டு உளம் துளங்கினான் – சுந்-மிகை:10 11/4
ஓதல் கடனாம் என ஒருப்பட உரைத்தான் – யுத்1-மிகை:2 13/3
ஆதி அம் பரன் அங்கதன் ஓதல் கேட்டு – யுத்1-மிகை:14 7/1
ஓதல் இல் அரும் பிரம தத்துவம் முதல் கடவுள் யாமும் உணரா – யுத்3-மிகை:31 45/2

TOP


ஓதலன் (1)

ஒன்றும் ஓதலன் உள்ளத்தின் என் வலி – யுத்2-மிகை:15 40/2

TOP


ஓதலுற்றான் (2)

என்ன ஓதலுற்றான் தவத்து ஈறு இலான் – பால-மிகை:7 20/4
ஓங்கிய உவகை வார்த்தை உரையும் என்று ஓதலுற்றான் – யுத்1-மிகை:9 7/4

TOP


ஓதலெம் (1)

ஓதலெம் ஓதுவார்க்கு உதவல் ஆற்றலெம் – ஆரண்:3 14/2

TOP


ஓதவும் (1)

மைந்தனை மடித்தது குரங்கு என்று ஓதவும்
வந்தது போலும் நம் வாழ்வு நன்று எனா – சுந்-மிகை:10 13/1,2

TOP


ஓதற்கு (1)

உண்டு இனி கரு என ஓதற்கு இல்லையால் – யுத்4-மிகை:37 6/4

TOP


ஓதா (1)

ஓதா நின்ற தொல் குல மன்னன் உணர்வு அப்பால் – அயோ:11 78/1

TOP


ஓதாது (2)

ஓதாது உணர்வாருழை ஓடினை போய் – ஆரண்:12 78/3
நாம மறை ஓதாது ஓதி நனி உணர்ந்தான் – யுத்1:3 175/4

TOP


ஓதாரோ (1)

உஞ்சு இவர் போய்விடின் நாய் குகன் என்று எனை ஓதாரோ – அயோ:13 14/4

TOP


ஓதி (26)

அரும்பு கொங்கையார் அம் மெல் ஓதி போல் – பால:6 23/3
அரு மறை வருக்கம் ஓதி அறுகு நீர் தெளித்து வாழ்த்தி – பால:14 73/2
ஆளி பொங்கும் மரம் பையர் ஓதி ஏய் – பால:16 32/3
தலை அவிழ் கோதை ஓதி சானகி தளிர் கை என்னும் – பால:22 11/1
சில்_இயல்_ஓதி கொங்கை திரள் மணி கனக செப்பில் – பால:22 12/1
மழை குலாவு ஓதி நல்லார் களி மயக்கு உற்று நின்றார் – பால:22 20/2
ஓதி ஓதி உணரும்-தொறும் உணர்ச்சி உதவும் – ஆரண்:0 1/2
ஓதி ஓதி உணரும்-தொறும் உணர்ச்சி உதவும் – ஆரண்:0 1/2
நூபுரமும் மேகலையும் நூலும் அறல் ஓதி
பூ முரலும் வண்டும் இவை பூசலிடும் ஓசை – ஆரண்:6 27/1,2
மஞ்சு ஒக்கும் அளக ஓதி மழை ஒக்கும் வடிந்த கூந்தல் – ஆரண்:10 70/1
நாவி நாறு ஓதி நவ்வி நயனமும் குயமும் புக்கு – ஆரண்:10 89/3
ஓங்கு நாள்_முல்லை நாறின ஆய்ச்சியர் ஓதி
ஞாங்கர் உற்பலம் உழத்தியர் பித்திகை நாற – கிட்:10 47/3,4
மங்கையர்க்கு ஓதி வைத்த இலக்கணம் வண்ண வாச – கிட்:13 61/1
நெறிந்து நிமிர் கற்றை நிறை ஓதி நெடு நீலம் – கிட்:14 47/1
ஓதி இறுத்தான் நாலுமுகத்தான் உதவுற்றான் – கிட்:17 6/4
ஓதி உணர்ந்தீர் ஊழி கடந்தீர் உலகு ஈனும் – கிட்:17 15/3
நகை எரி கற்றை நெற்றி நாவி தோய்ந்து அனைய ஓதி
புகை என தும்பி சுற்ற புது மலர் பொங்கு சேக்கை – சுந்:2 179/1,2
வனை கழல் இராமன் பெரும் பெயர் ஓதி இருந்தனன் வந்து அயல் மறைந்தே – சுந்:3 93/4
நெறிந்து ஆர் ஓதி பேதையும் ஆவி நிலை நின்றாள் – சுந்:3 153/4
தள்ளா ஓதி கோபத்தை கௌவ வந்து சார்ந்ததுவும் – சுந்:4 54/3
ஓதி கேட்பது பரம்பொருள் இன்னம் ஒன்று உளதோ – யுத்1:3 30/4
நாம மறை ஓதாது ஓதி நனி உணர்ந்தான் – யுத்1:3 175/4
முற்ற ஓதி என் மூர்க்கன் முடி தலை – யுத்1:14 43/3
ஓதி பின்னும் உரைப்பதை உற்றான் – யுத்1-மிகை:3 17/4
அடுத்த நான்மறைகள் ஓதி வாழ்த்தலால் அவுணர் வேந்தன் – யுத்3:24 41/2
விரை கமழ் ஓதி மாதே விராதன் வந்து எதிர்ந்து போர் செய் – யுத்4-மிகை:41 133/1

TOP


ஓதிதன் (1)

துன்று_அல் ஓதிதன் நிலை இனி சொல்லுவான் துணிந்தாம் – சுந்:3 2/4

TOP


ஓதிம (1)

ஓதிம பெடை வெம் கனல் உற்று என – பால:10 78/3

TOP


ஓதிமங்களின் (1)

ஓதிமங்களின் மாதர் ஒதுங்கினார் – சுந்:13 9/4

TOP


ஓதிமம் (7)

பொய்கையும் நதிகளும் பொழிலும் ஓதிமம்
வைகுறு கோசல மன்னர்_மன்னனே – பால:5 87/3,4
கால் விரிந்து எழு குடை கணக்கு_இல் ஓதிமம்
பால் விரிந்து இடைஇடை பறப்ப போன்றன – பால:14 11/1,2
ஓதிமம் ஒதுங்க கண்ட உத்தமன் உழையள் ஆகும் – ஆரண்:5 5/1
ஊன் உயிர் பிரிந்து என பிரிந்த ஓதிமம்
வான்_அர_மகளிர்-தம் வயங்கு நூபுர – கிட்:1 14/2,3
ஓதிமம் தனி பெடையொடும் புடை இருந்து உறைவ – கிட்:4 7/4
ஓதிமம் துயில்வ கண்டு உயிர்ப்பு வீங்கினான் – யுத்1:4 28/4
உள் நிறை ஊடலில் தோற்ற ஓதிமம்
கண்ணுறு கலவியில் வெல்ல கண்டவன் – யுத்1:4 31/1,2

TOP


ஓதிய (14)

ஓதிய உடம்பு-தோறும் உயிர் என உலாயது அன்றே – பால:1 20/4
ஓதிய பெயர்க்கு தானே உறு பொருள் உணர்த்திவிட்டான் – பால:21 6/4
ஒன்றும் நான்மறை ஓதிய பூசனை – அயோ:2 9/2
ஓத நீர் மண் இவை முதல ஓதிய
பூதம் ஓர் ஐந்தினில் பொருந்திற்று அன்றியே – ஆரண்:15 15/1,2
அம் சிறை அறுபத அளக ஓதிய
எஞ்சல்_இல் குழையன இடை நுடங்குவ – கிட்:10 118/2,3
ஓதிய குன்றம் கீண்டு குருதி நீர் சொரிவது ஒத்த – சுந்:1 9/4
விண்ணவர் ஓதிய மெய்ம்மை – சுந்-மிகை:13 16/1
ஓதிய குறிஞ்சி முதலாய நிலன் உள்ள – யுத்1:9 7/1
ஓதிய வெள்ள நூறவர்கள்-தம்மொடும் – யுத்1-மிகை:2 1/4
ஓதிய கல்வியாளர் புகுந்துளது உரைக்கலுற்றார் – யுத்2:19 293/4
ஓதிய வென்றியன் உடற்றும் ஊற்றத்தன் – யுத்3:24 98/2
ஆரண மந்திரம் அமைய ஓதிய
பூரண மணி குடம் உடைந்துபோயதால் – யுத்3:27 45/3,4
ஒத்த யோசனை நூறு என்ன ஓதிய வரைப்பின் ஓங்கி – யுத்3-மிகை:31 58/3
ஓவு இல் நான்மறை ஓதிய நீதியில் – யுத்4-மிகை:39 11/2

TOP


ஓதியர் (7)

பூ கமழ் ஓதியர் போது போக்கிய – பால:19 6/1
உழலும் வாச மது மலர் ஓதியர்
குழலினோடு உற கூறு பல்லாண்டு ஒலி – பால:21 50/2,3
மெல் ஓதியர் தாம் விளையாடு இடமே – பால:23 18/4
கந்த ஓதியர் சிந்தையின் கொதிப்பது அ கழலோர் – அயோ:9 46/3
ஓதுகின்றில கிள்ளையும் ஓதியர்
தூது சென்றில வந்தில தோழர்-பால் – அயோ:11 22/1,2
உண்டவர் பெரும் களி உறலின் ஓதியர்
தொண்டை அம் கனி இதழ் தோன்றல் சான்றது – கிட்:1 12/3,4
அலங்கல் ஓதியர் அரும் துணை பிரிந்து நின்று அயரும் – யுத்3:20 64/3

TOP


ஓதியா (1)

கவிர் ஒளி செக்கர் கற்றை ஓதியா மழை உண் கண்ணா – சுந்:2 180/3

TOP


ஓதியார் (2)

ஓதியார் வீதி-வாய் உற்றவாறு உரை-செய்வாம் – பால:20 32/4
கள் உடை ஓதியார் தம் கலவியில் பல-கால் கான்ற – கிட்:10 28/3

TOP


ஓதியாளை (1)

வாசம் நாறு ஓதியாளை கண்டவன் வவ்வல் ஆற்றான் – ஆரண்:10 71/2

TOP


ஓதியின் (1)

நெய் கொள் ஓதியின் நீர் முகந்து எற்றினான் – பால:18 25/2

TOP


ஓதியும் (3)

ஓதியும் எள்ளும் தொள்ளை குமிழும் மூக்கு ஒக்கும் என்றால் – கிட்:13 52/1
பின் அவிழ் ஓதியும் பிறங்கி வீழ்ந்தன – சுந்:3 49/2
வண்டு உறை ஓதியும் வலியள் மற்று இவன் – சுந்:14 23/2

TOP


ஓதியே (3)

ஆளி பொங்கும் அரம்பையர் ஓதியே – பால:16 32/4
ஓய்வு இலாது அவன் அரு மறைகள் ஓதியே
நேயமோடு இருந்து இவை நிகழ்த்தல் மேயினார் – பால-மிகை:5 6/3,4
தொகை இழந்தன தோகையர் ஓதியே – அயோ:11 24/4

TOP


ஓதியை (4)

நாவி ஓதியை நானிலம் தைவர பரப்பி – அயோ:3 3/2
சில் வல் ஓதியை செம் கையில் திருகுற பற்றி – ஆரண்:6 85/3
சில்_அல்_ஓதியை இருந்த உறைவிடம் தேடுவார் – கிட்:14 5/2
துன்று_அல்_ஓதியை கண்டிலர் துன்பினார் – கிட்:15 52/4

TOP


ஓதியோடு (2)

அம் சில் ஓதியோடு உவமைய ஆக்குற அமைவ – சுந்:2 4/4
அதி நலம் கோதை சேர் ஓதியோடு அன்று அ ஊர் – சுந்:10 43/3

TOP


ஓதில் (2)

உறை அடுத்த செவிகளுக்கு ஓதில் யாழ் – பால:0 6/2
ஓதில் ஆயிரம் ஆயிரம் உறு வலி அரக்கர் – சுந்:2 137/3

TOP


ஓதிலன் (1)

மைந்தன் ஓதிலன் வேதம் என்று உரைத்தனன் வணங்கி – யுத்1:3 35/4

TOP


ஓதின் (1)

அரசனோடு ஏகி யூபத்து அணைக்குபு இ மறையை ஓதின்
விரசுவர் விண்ணுளோரும் விரிஞ்சனும் விடைவலோனும் – பால-மிகை:11 45/1,2

TOP


ஓதினர் (3)

ஓதினர் முனி வரவு ஓத வேந்தனும் – பால:5 66/3
ஓதினர் ஓதல் கேட்டு உளம் துளங்கினான் – சுந்-மிகை:10 11/4
ஓதினர் நாண் உற ஓங்கினான் தொழும் – யுத்4:41 89/3

TOP


ஓதினன் (2)

ஓதினன் அண்ட கோளம் உடைந்திட உருத்து சொல்வான் – யுத்1-மிகை:3 23/4
என்பது ஓதினன் இலக்குவன் அது தொடுத்து எய்தான் – யுத்4:32 24/4

TOP


ஓதினனால் (1)

ஓகை பொருள் உண்டு என ஓதினனால் – யுத்2:18 45/4

TOP


ஓதினார் (6)

ஓதினார் அலகு இல்லன உள்ளன – பால:0 3/2
ஒன்றிய தமனியத்து எழுதி ஓதினார்
வன் திறல் சுரர் குரு வாழ்த்து எடுப்பவே – பால-மிகை:5 13/3,4
ஓதினார் சீர்த்தி உயர்ந்த பரஞ்சுடரும் – யுத்1:3 165/3
உத்தமர் அது தெரிந்து உணர ஓதினார்
வித்தக இனி சில விளம்ப வேண்டுமோ – யுத்1:4 85/3,4
ஓய்வு_இல் வெம் செரு ஒக்கும் என்று ஓதினார் – யுத்2:19 158/4
மனம் நடுங்கினர் வாய் புதைத்து ஓதினார் – யுத்2-மிகை:16 13/4

TOP


ஓதினால் (1)

அரவின் நாமத்தை எலி இருந்து ஓதினால் அதற்கு – யுத்1:3 50/3

TOP


ஓதினான் (7)

நீறு செய்திடும் நீலன் என்று ஓதினான் – கிட்:13 3/4
தாம் புகன்றிட்டது இ சலம் என்று ஓதினான் – சுந்-மிகை:14 26/4
ஒன்று அல பலப்பல உறுதி ஓதினான் – யுத்1:4 9/4
ஓதினான் ஓத நீர் கடந்து பகை கடிந்து உலகை உய்ய செய்தான் – யுத்1:4 102/4
ஓதினான் அங்கு அமரர்கள் உய்யவே – யுத்1-மிகை:14 7/4
ஒன்று என உணர்க என வன்னி ஓதினான் – யுத்3:31 175/4
ஒன்று ஒழியாத வண்ணம் ஓதினான் ஓத கேட்டே – யுத்4-மிகை:41 122/2

TOP


ஓதினேன் (1)

ஓதினேன் அவை உற்றுளது உத்தம – யுத்4-மிகை:39 15/2

TOP


ஓதினோர் (1)

இனைய நல் காதை முழுதும் எழுதினோர் ஓதினோர் கற்றோர் – பால-மிகை:0 39/1

TOP


ஓது (19)

உன்ன அரும் அரு மறை ஓது மண்டபம் – பால:3 61/3
ஓது புவனம் உதரத்துள் ஒடுக்கியே பூக்கும் – பால-மிகை:3 3/3
ஓது கீர்த்தி உண்டாயது அல்லால் இடை – பால-மிகை:7 23/2
ஓது நீதியின் கோசிக மா முனி ஓலை – பால-மிகை:14 1/1
ஒல்கல்_இல் தவத்து உத்தமன் ஓது நூல் – அயோ:2 13/1
ஓது கங்குலில் நெடிது உறக்கம் நீங்கினான் – அயோ:14 137/4
பொய் ஆம் என ஓது புறஞ்சொலினால் – ஆரண்:11 45/1
ஓது முன் பிறவி ஒண் மதி தண்டம் உமிழ்வோய் – ஆரண்-மிகை:1 1/4
முன் நாள் உற்றது முற்றும் ஓது என – கிட்:16 52/2
ஓது பல் கிளையும் உயிரும் பெற – சுந்:12 101/2
ஓது போதி என உரைத்தனன் உலகு எலாம் உயர்ந்தோன் – யுத்1:3 56/4
ஓது அ பெரு நூல்கள் உலப்பு இலவால் – யுத்1:3 110/2
ஓது பல் அரும் தவம் உஞற்றல் இலதேனும் – யுத்1-மிகை:2 7/1
ஓது உன் திரு நாமம் உரைத்த சிவன் – யுத்1-மிகை:3 19/3
தேவாதிதேவர் பலராலும் முந்து திருநாமம் ஓது செயலோய் – யுத்2:19 251/1
உள்ளம் ஆய்ந்து ஓது இரு_நூறு வெள்ளம் ஆம் – யுத்2-மிகை:15 14/3
ஓது நெடும் செரு அஞ்சி உடைந்தார் – யுத்3:20 14/2
ஓது வெள்ளம் மற்று உலப்பு இல கோடி என்று உரைப்பார் – யுத்3-மிகை:30 5/4
ஓது உரைக்கு எதிருற்று என் பகழி இ – யுத்4-மிகை:37 29/3

TOP


ஓதுகில் (1)

ஆம் அது ஓதுகில் அவன் தனக்கு ஒப்பவர் யாரோ – யுத்1-மிகை:3 4/4

TOP


ஓதுகின்றது (1)

ஓதுகின்றது என் உம்பரும் அரக்கர் வெம் களத்து வந்து உற்றாரை – யுத்2:16 317/2

TOP


ஓதுகின்றில (1)

ஓதுகின்றில கிள்ளையும் ஓதியர் – அயோ:11 22/1

TOP


ஓதுங்கால் (1)

ஓதுங்கால் அ பல் பொருள் முற்றுற்று ஒருவாத – ஆரண்:15 31/1

TOP


ஓதும் (27)

உறங்குவ மகளிரோடு ஓதும் கிள்ளையே – பால:3 47/4
பிரமன் அன்று அளித்த வென்றி பெருந்தகை குசன் என்று ஓதும்
அரசர்_கோன் அளித்த மைந்தர் அரு மறை அனைய நால்வர் – பால-மிகை:8 2/3,4
இசை கெழு வசு என்று ஓதும் இவர் பெயர் இவர்கள்-தம்முள் – பால-மிகை:8 3/2
ஓதும் மூலம் அவை என ஓர்தியே – அயோ:2 20/4
உழக்கும் மறை நாலினும் உயர்ந்து உலகம் ஓதும்
வழக்கினும் மதி கவியினும் மரபின் நாடி – ஆரண்:3 41/1,2
ஓதும் கடுவை தன் மிடற்றில் ஒளித்த தக்கோன் – ஆரண்:10 135/3
ஆவியை உயிர்ப்பு என்று ஓதும் அம்மி இட்டு அரைக்கின்றானை – சுந்:2 211/4
ஊழி ஓர் பகலாய் ஓதும் யாண்டு எலாம் உலகம் ஏழும் – சுந்:4 72/3
கடந்து பின் குரங்கு என்று ஓதும் கருவையும் களைவென் என்றான் – சுந்:10 23/4
அன்னவற்கு இளவல் தன்னை அரு மறை பரம் என்று ஓதும்
நல் நிலை நின்று தீர்ந்து நவை உயிர்கள்-தோறும் – யுத்1:9 73/1,2
ஓதும் நூறு_ஆயிர கோடியோரொடும் – யுத்1-மிகை:2 1/2
ஓதும் ஆயிர கோடியின் உகத்து ஒரு முதலாய் – யுத்1-மிகை:3 1/1
ஓம் அரியாய நம் என ஒழிவுறாது ஓதும்
நாம நான்மறை விடுத்து அவன் தனக்கு உள்ள நாமம் – யுத்1-மிகை:3 4/1,2
ஒடிவு ஒன்று இலது என்று அவர் ஓதும் முனம் – யுத்1-மிகை:3 21/3
கேட்டலும் நளன் என்று ஓதும் கேடு இலா தச்சன் கேள்வி – யுத்1-மிகை:9 3/1
வாங்கிய வரி வில் அன்ன மாலியவான் என்று ஓதும்
பூம் கழல் அரக்கன் வந்து பொலம் கழல் இலங்கை வேந்தை – யுத்2:16 12/2,3
மறம் கெட மெய்ம்மை தேய வசை வர மறைகள் ஓதும்
திறம் கெட ஒழுக்கம் குன்ற தேவரும் பேண தக்க – யுத்2:17 65/2,3
நேரிது பெரிது என்று ஓதும் அளவையின் நிமிர நின்றான் – யுத்2:19 225/4
தேரின்-மேல் சிலையின் நின்ற இந்திரசித்து என்று ஓதும்
வீரருள் வீரன் கண்டான் விழுந்தன விழுந்த என்னும் – யுத்3:22 22/1,2
காவல் மூன்று உலகும் ஓதும் கடவுள் மா மரத்தை கண்டான் – யுத்3:24 48/4
நொய்து என்று ஓதும் தன்மைய ஆக நுழைகிற்ப – யுத்4:37 138/4
கந்தமாதனம் என்று ஓதும் கிரி இவண் கிடப்ப கண்டாய் – யுத்4:41 21/3
நான்முகத்து ஒருவன் ஏவ நயன் அறி மயன் என்று ஓதும்
நூல் முகத்து ஓங்கு கேள்வி நுணங்கியோன் வணங்கு நெஞ்சன் – யுத்4:42 13/1,2
சித்தம் ஒத்துளன் என்று ஓதும் திரு நகர் தெய்வ நன்னூல் – யுத்4:42 18/1
ஓதும் நீதி ஒழுக்கின் ஒழுக்குவாய் – யுத்4-மிகை:39 15/4
இலக்குவன் பகழி ஒன்றால் இந்திரசித்து என்று ஓதும்
விலக்க அரு வலத்தினானும் இளைஞரும் கிளையும் வீழ்ந்தார் – யுத்4-மிகை:41 244/1,2
சிருங்கபேரம் அது என்று ஓதும் செழு நகர்க்கு இறையை நோக்கி – யுத்4-மிகை:42 66/1

TOP


ஓதுவ (1)

உள ஐயா உபநிடதங்கள் ஓதுவ
கிளவி ஆர் பொருள்களான் கிளக்குறாதவன் – யுத்1:3 62/2,3

TOP


ஓதுவது (3)

உத்தம அடி நாயேன் ஓதுவது உளது என்றான் – அயோ:8 35/4
குருக்களோடு கற்று ஓதுவது அவன் பெரும் கொற்றம் – யுத்1:3 10/2
நினைவது ஓதுவது என் பெயர் நினக்கு இது நேர – யுத்1:3 48/3

TOP


ஓதுவாம் (1)

உன்னும் மந்திரத்து உற்றதை ஓதுவாம் – யுத்1-மிகை:9 8/4

TOP


ஓதுவார் (1)

உன்னினர் ஒருவருக்கொருவர் ஓதுவார் – யுத்3-மிகை:31 52/4

TOP


ஓதுவார்க்கு (1)

ஓதலெம் ஓதுவார்க்கு உதவல் ஆற்றலெம் – ஆரண்:3 14/2

TOP


ஓதுவாள் (1)

உற்றதால் இன்று அவம் என்று என்று ஓதுவாள் – யுத்4:40 59/4

TOP


ஓதுவான் (2)

அன்று நான்மறை முதலிய ஓதுவான் அமைந்தான் – யுத்1:3 21/4
அல் அரக்கர் பதியும் அங்கு ஓதுவான் – யுத்1-மிகை:9 9/4

TOP


ஓதுவி (1)

வல்லையேல் இனி ஓதுவி நீதியின் வழாத – யுத்1:3 28/4

TOP


ஓதுவித்தார் (1)

முன்னம் ஆர் ஓதுவித்தார் எல்லாரும் முடிந்தாரோ – ஆரண்:1 59/2

TOP


ஓதுவித்து (1)

மறை ஓதுவித்து இவரை வளர்த்தானும் வசிட்டன்-காண் – பால:12 26/4

TOP


ஓதுற்றான் (1)

ஓதுற்றான் மறை ஒல்லை உணர்ந்தான் – யுத்1:3 103/4

TOP


ஓதுறு (1)

ஓதுறு கரும் கடற்கு ஒத்த தானையான் – யுத்2:15 107/1

TOP


ஓதை (35)

சாறு பாய் ஓதை வேலை சங்கின் வாய் பொங்கும் ஓசை – பால:2 3/2
மந்திர கீத ஓதை வலம்புரி முழங்கும் ஓதை – பால:14 78/1
மந்திர கீத ஓதை வலம்புரி முழங்கும் ஓதை
அந்தணர் ஆசி ஓதை ஆர்த்து எழு முரசின் ஓதை – பால:14 78/1,2
அந்தணர் ஆசி ஓதை ஆர்த்து எழு முரசின் ஓதை – பால:14 78/2
அந்தணர் ஆசி ஓதை ஆர்த்து எழு முரசின் ஓதை
கந்து கொல் களிற்றின் ஓதை கடிகையர் கவியின் ஓதை – பால:14 78/2,3
கந்து கொல் களிற்றின் ஓதை கடிகையர் கவியின் ஓதை – பால:14 78/3
கந்து கொல் களிற்றின் ஓதை கடிகையர் கவியின் ஓதை
இந்திர திருவன் செல்ல எழுந்தன திசைகள் எல்லாம் – பால:14 78/3,4
மண்ணும் முழவின் ஒலி மங்கையர் பாடல் ஓதை
பண்ணும் நரம்பின் பகையா இயல் பாணி ஓதை – பால:16 44/1,2
பண்ணும் நரம்பின் பகையா இயல் பாணி ஓதை
கண்ணும் முடை வேய் இசை கண்ணுளர் ஆடல்-தோறும் – பால:16 44/2,3
புது கொண்ட வேழம் பிணிப்போர் புனை பாடல் ஓதை
மது கொண்ட மாந்தர் மடவாரின் மிழற்றும் ஓதை – பால:16 46/1,2
மது கொண்ட மாந்தர் மடவாரின் மிழற்றும் ஓதை
பொது பெண்டிர் அல்குல் புனை மேகலை பூசல் ஓதை – பால:16 46/2,3
பொது பெண்டிர் அல்குல் புனை மேகலை பூசல் ஓதை
கத கொண்ட யானை களியால் களிக்கின்ற ஓதை – பால:16 46/3,4
கத கொண்ட யானை களியால் களிக்கின்ற ஓதை – பால:16 46/4
ஊழி கிளர் கார் இடி ஒத்தது குத்தும் ஓதை – கிட்:7 52/4
கீதம் ஒத்த கின்னரங்கள் இன் நரம்பு வருடு-தொறும் கிளக்கும் ஓதை
போதகத்தின் மழ கன்றும் புலி பறழும் உறங்கு இடனும் பொருந்திற்று அம்மா – கிட்:13 28/3,4
கலந்தது அழும் குரலின் கடல் ஓதை
வலம் தரு தோளவர் ஐவரும் வந்தார் – சுந்:9 46/3,4
நெடு மணி முழக்கும் ஓதை மண்ணகம் நிறைந்தது அன்றே – சுந்-மிகை:11 9/4
உண்ணும் காலத்து அ உருத்திரன் ஆர்ப்பு ஒத்தது ஓதை – யுத்2:15 224/4
வன் திறல் குரங்கின் தானை வான் உற ஆர்த்த ஓதை
சென்றன செவியினூடு தேவர்கள் ஆர்ப்பும் செல்ல – யுத்2:17 73/3,4
போர் ஒலி முரசின் ஓதை திசைகளின் புறத்து போக – யுத்2:18 179/2
முழங்கின தனுவின் ஓதை முழங்கின கழலும் தாரும் – யுத்2:18 184/3
பேர்த்தனன் சிலை நாண் ஓதை பிறை முக பகழி பின்னும் – யுத்2-மிகை:18 21/3
வழங்கின பதலை ஓதை அண்டத்தின் வரம்பு-காறும் – யுத்3:21 11/3
உரம் தவிர்த்து ஊழி பேரும் காலத்தின் ஒலிக்கும் ஓதை
கரந்தது வயிற்று கால வலம்புரி கையில் வாங்கி – யுத்3:22 12/2,3
உடைப்புறு புனலின் ஓட ஊழி_நாள் உவரி ஓதை
கிடைத்திட முழங்கி ஆர்த்து கிளர்ந்தது நிருதர் சேனை – யுத்3:22 16/2,3
பொரு அரு முனிவர் வேதம் புகழ்ந்து உரை ஓதை பொங்க – யுத்3:24 50/2
ஒன்றிய கடல்கள் ஏழும் ஒருங்கு எழுந்து ஆர்க்கும் ஓதை
அன்று என ஆகும் என்ன அமரரும் அயிர்க்க ஆர்த்து – யுத்3:26 95/2,3
உங்கள் வான் செவி புகுந்திலதோ முழங்கு ஓதை – யுத்3:30 42/4
வெப்பு உறு வன் கவி வீரர்கள் ஓதை
எ புறமும் செவிடு உற்றதை எண்ணி – யுத்3-மிகை:20 5/2,3
உரத்தொடு கடுத்த கதழ் ஓதை அதன் ஓதை – யுத்4:36 11/4
உரத்தொடு கடுத்த கதழ் ஓதை அதன் ஓதை – யுத்4:36 11/4
வார் பொலி முரசின் ஓதை வாய்ப்புடை வயவர் ஓதை – யுத்4:37 5/1
வார் பொலி முரசின் ஓதை வாய்ப்புடை வயவர் ஓதை
போர் தொழில் களத்து மற்றும் முற்றிய பொம்மல் ஓதை – யுத்4:37 5/1,2
போர் தொழில் களத்து மற்றும் முற்றிய பொம்மல் ஓதை
ஆர்த்தலின் யாரும் பார் வீழ்ந்து அடங்கினர் இருவர் ஆடல் – யுத்4:37 5/2,3
தேர் குரல் ஓதை பொங்க செவி முற்றும் செவிடு செய்த – யுத்4:37 5/4

TOP


ஓதையள் (1)

வந்து அடி வணங்கிலள் வழங்கும் ஓதையள்
அந்தம்_இல் உவகையள் ஆடி பாடினள் – பால:13 57/1,2

TOP


ஓதையால் (1)

இறங்கு-போதும் ஏறு-போதும் ஈறு இலாத ஓதையால்
கறங்கு வார் கழல் கலன் கலிப்ப முந்து கண் முகிழ்த்து – கிட்:7 3/2,3

TOP


ஓதையான் (1)

ஓலம் ஆர் கடல் என முழங்கும் ஓதையான்
ஆலமே என இருண்டு அழன்ற ஆக்கையான் – ஆரண்:15 18/1,2

TOP


ஓதையின் (4)

பொய்யா வாய்மை புதல்வன் புனல் மொண்டிடும் ஓதையின் மேல் – அயோ:4 80/3
மறு தான் இல்லான் வனம் மொண்டிடும் ஓதையின் எய்தது அலால் – அயோ:4 82/3
முழங்கும் ஓதையின் மு மடங்கு எழுந்தது முடுகி – சுந்:9 10/4
கண்டைகள் கடையுகத்து இடிக்கும் ஓதையின்
எண் திசை செவிடு எறிதர சென்று உற்றதால் – யுத்2-மிகை:16 17/3,4

TOP


ஓதையினால் (1)

ஒன்றும் கிளர் ஓதையினால் உணர்வார் – ஆரண்:2 21/3

TOP


ஓதையினொடும் (1)

ஈறு இல் ஓதையினொடும் எறி திரை பரவை மேல் – பால:20 15/3

TOP


ஓதையும் (8)

மூள் இரும் சின கரி முழங்கும் ஓதையும்
ஆள் இருள் குழுவினர் ஆரவாரமும் – அயோ:14 25/2,3
முழங்கும் ஓதையும் மூரி நீர் முழக்கொடு முழங்கும் – சுந்:2 13/2
ஆம் இடி குமுறலும் ஆர்ப்பின் ஓதையும்
ஏம் உடை கொடும் சிலை இடிப்பும் அஞ்சி தம் – யுத்2:18 88/2,3
உற்றன உற்றன உரைக்கும் ஓதையும்
முற்றுறு கடையுகத்து இடியின் மு மடி – யுத்2:19 39/2,3
ஆர்த்த ஓதையும் அம்பொடு வெம் படை – யுத்2:19 133/3
தூர்த்த ஓதையும் விண்ணினை தூர்த்தவால் – யுத்2:19 133/4
பொங்கும் ஓதையும் புரவியின் அமலையும் பொலம் தேர் – யுத்3:22 102/3
விசையுறு முரசும் வேதத்து ஓதையும் விளி கொள் சங்கும் – யுத்4-மிகை:41 291/2

TOP


ஓதையே (3)

கேட்டிலன் முரசின் கிளர் ஓதையே – அயோ:11 30/4
உறைந்தது ஆங்கு அவர் போர்க்கு எழும் ஓதையே – யுத்2:15 16/4
அரக்கியர் வாய் திறந்து அரற்றும் ஓதையே – யுத்4:38 13/4

TOP


ஓதையை (1)

ஊறு கொண்ட முரசு உமிழ் ஓதையை
வீறு கொண்டன வேதியர் வாழ்த்து ஒலி – அயோ:11 16/1,2

TOP


ஓந்தி (1)

அருட்டை என்னும் வல்லி தந்தாள் ஓந்தி உடும்பு அணில்கள் முதலான எல்லாம் – ஆரண்-மிகை:4 4/3

TOP


ஓபாதி (1)

உரிய வீரர்கட்கு அளித்து தான் அவர்கள் ஓபாதி
வரிசையால் உண்ண மா முனி விருந்தும் உண்டனரால் – யுத்4-மிகை:41 202/3,4

TOP


ஓம் (5)

ஆதி அரி ஓம் நம நராயணர் திருக்கதை அறிந்து அனுதினம் பரவுவோர் – பால-மிகை:0 37/1
ஓம் அ ராமரை ஒருங்கும் உணர்வோர் உணர்வுறும் – ஆரண்:1 30/1
ஓம் நமோ நாராயணாய என்று உரைத்து உளம் உருகி – யுத்1:3 23/1
ஓம் எனும் ஓர் எழுத்து அதனின் உள் உயிர் – யுத்1:3 76/1
ஓம் அரியாய நம் என ஒழிவுறாது ஓதும் – யுத்1-மிகை:3 4/1

TOP


ஓம்பலால் (1)

உயிர் எலாம் தன் உயிர் ஒப்ப ஓம்பலால்
செயிர் இலா உலகினில் சென்று நின்று வாழ் – பால:4 10/2,3

TOP


ஓம்பா (1)

உய்ய நிற்கு அபயம் என்றான் உயிரை தன் உயிரின் ஓம்பா
கையனும் ஒருவன் செய்த உதவியில் கருத்திலானும் – யுத்1:4 114/1,2

TOP


ஓம்பாது (2)

உய்யும் வகை நின் உயிரை ஓம்பாது இங்ஙன் தேம்பின் – அயோ:4 69/2
மற்று நின் உயிரை ஓம்பாது இகழ்வது மாலைத்து அன்றால் – கிட்-மிகை:16 4/4

TOP


ஓம்பி (4)

செம்மையின் ஓம்பி நல் அறமும் செய்தனென் – அயோ:1 23/2
இறைவன் கைதொழுது ஏந்து எரி ஓம்பி பின் – அயோ:7 26/3
என்னினும் அடைந்தோர் தம்மை ஏமுற இனிதின் ஓம்பி
பின்னும் வீடு அளிக்கும் என்றால் பிறிது ஒரு சான்றும் உண்டோ – யுத்1:4 111/3,4
ஓம்பி திரிந்தேன் எனக்கு இன்று உதவாது போமேல் – யுத்2:19 12/3

TOP


ஓம்பிட (1)

ஓம்பிட முடிந்த பின் உலகு காவலன் – பால:5 90/3

TOP


ஓம்பிடும் (1)

ஒன்றுமோ உலகம் ஈர்_ஏழும் ஓம்பிடும்
வன் திறல் மைந்தரை அளிக்கும் மா மகம் – பால:5 80/2,3

TOP


ஓம்பிய (1)

உருளுடை நேமியால் உலகை ஓம்பிய
பொருளுடை மன்னவன் புதல்வ போக்கிலா – ஆரண்:3 16/1,2

TOP


ஓம்பினும் (1)

ஊர் அறுத்த ஒருவனும் ஓம்பினும்
ஆர் அறத்தினொடு அன்றி நின்றார் அவர் – ஆரண்:3 22/2,3

TOP


ஓம்பினேன் (2)

இங்கு நின் அருளினால் இனிதின் ஓம்பினேன் – பால:5 2/4
உறு பகை ஒடுக்கி இ உலகை ஓம்பினேன்
பிறிது ஒரு குறை இலை என் பின் வையகம் – பால:5 3/2,3

TOP


ஓம்பினை (1)

தீயை ஓம்பினை செய் அமுது என்றனர் – அயோ:7 15/4

TOP


ஓம்புதற்கு (1)

உரிமையோடு ஓம்புதற்கு உரிமை பூண்ட அ – அயோ-மிகை:1 7/2

TOP


ஓம்புதி (1)

உன் உருக்கொடு புகுந்து நின்று ஓம்புதி உமை_கோன் – யுத்4:40 96/2

TOP


ஓம்பும் (4)

வையகம் முழுவதும் வறிஞன் ஓம்பும் ஓர் – பால:4 12/3
உரங்களின் உயர் திசை ஓம்பும் ஆனையின் – ஆரண்:6 7/3
உலகம் மூன்றும் ஒருங்குடன் ஓம்பும் என் – சுந்:3 100/1
ஒருத்தரை நலனும் தீங்கும் தேரினும் உயிரின் ஓம்பும்
கருத்தினன் அன்றே தன் பொன் கழல் அடைந்தோரை காணும் – யுத்1:4 127/2,3

TOP


ஓம்புவ (1)

செறிவுறு செம்மைய தீயை ஓம்புவ
நெறியுறு செலவின தவத்தின் நீண்டன – யுத்1:6 42/1,2

TOP


ஓம்புவாய் (1)

உறுதி கேட்டி உயிர் நெடிது ஓம்புவாய் – சுந்:12 87/4

TOP


ஓம்புவார் (1)

ஓர் ஆவுதி கடைமுறை வேள்வி ஓம்புவார்
அரா அணை அமலனுக்கு அளிப்பரேல் அது – யுத்1:3 68/1,2

TOP


ஓம்புவான் (2)

சில் பகல் ஓம்புவான் செறுநர் சீறிய – அயோ:11 110/3
ஒட்டுமோ மாருதி அறத்தை ஓம்புவான் – யுத்2:16 255/4

TOP


ஓம்புறும் (1)

ஓம்புறும் முழை என்று உயர் மூக்கினான் – யுத்2:16 64/3

TOP


ஓம (11)

ஓம வெம் கனல் இடை உகும் என்று உன்னி அ – பால:8 38/2
ஓம வெம் குழி உகு நெய்யின் உள் உறை – பால:19 9/3
ஓம அங்கியில் உதித்தன உலப்பு இல கோடி – கிட்-மிகை:12 3/2
ஓம வேள்வியின் இமையவர் பேறு எலாம் உண்ணும் – யுத்1:3 8/4
ஓம வேள்வியின் உறு பதம் உய்ப்பதும் ஒருவன் – யுத்1:3 42/3
ஓம நெறி வாணர் மறை வாய்மை ஒரு தானே – யுத்1:9 11/1
ஓம வெம் கனல் அவிந்து உழை கலப்பையும் – யுத்3:27 57/1
ஓய்வு இலது உரைத்தனன் ஓம ஆகுதி – யுத்3-மிகை:27 3/2
கூசினர் பொடியர் என்றும் குமிழ்ந்தனர் ஓம கூடம் – யுத்3-மிகை:31 59/4
ஓம குண்டம் ஒப்பன பல் வேறு இவை காணீர் – யுத்4:33 12/4
கூவி ஓம விதிமுறை கொண்டிட – யுத்4-மிகை:39 11/3

TOP


ஓமத்து (1)

ஓமத்து அனல் வெவ் வடவைக்கு உடனே – யுத்3:27 17/3

TOP


ஓமத்துக்கு (1)

ஒல்லொலி ஐய செய்யும் ஓமத்துக்கு உறுப்பு ஒன்று ஆமோ – யுத்3:27 77/4

TOP


ஓமத்தை (1)

ஓமத்தை நிகர்த்த உலப்பு இலவால் – யுத்3:27 32/4

TOP


ஓமம் (2)

ஓமம் இயற்ற உடையான் முடி சூட்ட – யுத்1:3 175/2
உலைய வெம் கனல் பொதி ஓமம் உற்றவால் – யுத்3:27 44/3

TOP


ஓய்கின்றாய் (1)

ஓய்கின்றாய் காண்டி என்னா உரைத்தனன் இடபன் ஒல்கான் – யுத்2:18 230/4

TOP


ஓய்தல் (1)

ஓய்தல் உந்தின சில சில ஓடின நடுங்கி – யுத்3-மிகை:31 6/2

TOP


ஓய்ந்த (3)

ஓய்ந்த கால பசியின் உலர்ந்தன – யுத்1:8 50/2
கய் எலாம் வலியும் ஓய்ந்த கவன மா காலும் ஓய்ந்த – யுத்2:16 49/3
கய் எலாம் வலியும் ஓய்ந்த கவன மா காலும் ஓய்ந்த
செய்யலாம் வகை வேறு உண்டோ செப்புதி தெரிய என்றார் – யுத்2:16 49/3,4

TOP


ஓய்ந்தது (3)

ஓய்ந்தது வீழ்வதன்-முன் உயர் பாரில் – சுந்:9 54/3
ஓய்ந்தது ஆம் இவன் வலி என அரக்கன் வந்துற்றான் – சுந்:11 58/4
ஓய்ந்தது ஒழிந்தது ஓடி உலந்ததும் ஆக அன்றே – யுத்2:15 155/2

TOP


ஓய்ந்தனன் (1)

ஓய்ந்தனன் என்று உரை-செய்ய விசும்பூடு படர்கின்றான் உரு வேகத்தால் – யுத்3:24 34/3

TOP


ஓய்ந்தனை (1)

ஆண்_தொழில் துணிவு ஓய்ந்தனை ஆண்டு இறை – யுத்4:37 180/1

TOP


ஓய்ந்தார் (1)

ஒன்று அல கோடி_கோடி நுழைந்தன வலியும் ஓய்ந்தார் – யுத்3:27 99/4

TOP


ஓய்ந்தாரிலர் (1)

ஓய்ந்தாரிலர் குதி கொண்டார் உவகையின் ஒழியா நறு மலர் சொரிகின்றார் – சுந்-மிகை:10 8/2

TOP


ஓய்ந்தால் (1)

ஓய்ந்தால் எம்மின் உயர்ந்தார் யார் – சுந்:5 43/4

TOP


ஓய்ந்தாள் (1)

உண்டாள் விடத்தை என உடலும் உணர்வும் உயிர்ப்பும் உடன் ஓய்ந்தாள்
தண் தாமரை பூ நெருப்புற்ற தன்மை உற்றாள் தரியாதாள் – யுத்3:23 4/2,3

TOP


ஓய்ந்தான் (1)

உளைந்து உளைந்து உயிர்த்தான் ஆவி உண்டு இலை என்ன ஓய்ந்தான்
வளைந்த பேய் கணமும் நாயும் நரிகளும் இரிய வந்தான் – யுத்3:24 3/2,3

TOP


ஓய்ந்து (5)

கன்று உயிர் ஓய்ந்து உக கறந்து பால் உண்டோன் – அயோ:11 102/1
செவ்விராது உணர்வு ஓய்ந்து உடல் தேம்புவாள் – சுந்:3 29/4
ஊன் எலாம் உயிர் கவர்வுறும் காலன் ஓய்ந்து உலந்தான் – சுந்:7 45/1
ஓய்ந்து வீழ்ந்த சில சில ஓடின – யுத்2:15 33/4
ஓடியது உன் படை உம்பி ஓய்ந்து ஒரு – யுத்2:16 278/2

TOP


ஓய்ந்துளன் (1)

ஓய்ந்துளன் இராமன் என்னின் உலகம் ஓர் ஏழும் ஏழும் – யுத்3:23 26/1

TOP


ஓய்ந்துளார் (1)

ஓய்ந்துளார் சிலர் உலந்தனர் உதிர நீர் ஆற்றில் – ஆரண்:7 137/2

TOP


ஓய்வன (1)

ஓய்வன நமன் தமர் கால்கள் ஓயவே – யுத்2:18 117/4

TOP


ஓய்வார் (1)

ஒருவரும் உரையார் வாயால் உயிர்த்திலர் உள்ளம் ஓய்வார்
வெருவரும் தகையர் ஆகி விம்மினர் இருந்த வேலை – யுத்2:18 264/1,2

TOP


ஓய்வான் (1)

ஓய்வான் இன் உயிர் உய்வானாம் – சுந்:5 40/2

TOP


ஓய்விடம் (1)

ஓய்விடம் இல்லான் வல்லை ஓர் இமை ஒடுங்கா-முன்னம் – யுத்2:19 121/3

TOP


ஓய்வினன் (1)

ஓய்வினன் உணர்வும் தேய உரைத்திலன் உயிரும் தீர்ந்தான் – ஆரண்:13 127/4

TOP


ஓய்வு (19)

உடல் ஓய்வு உற நாளும் உறங்கலையால் – பால:23 11/3
ஓய்வு இலாது அவன் அரு மறைகள் ஓதியே – பால-மிகை:5 6/3
ஓய்வு_இல் துன்பினால் உரறல் ஓங்கினார் – அயோ:14 89/2
ஆவி ஓயினும் ஆசையின் ஓய்வு இலாள் – ஆரண்:6 80/4
ஓய்வு இல நிமிர்ந்து வீங்கும் உயிர்ப்பின உலைந்த கண்ண – ஆரண்:7 57/2
ஓய்வு_அறு துயர் என நுடங்கல் நோன்மையோ – ஆரண்:14 86/4
உராவ அரும் துயரம் மூட்டி ஓய்வு_அற மலைவது ஒன்றோ – கிட்:10 58/3
ஓய்வு_இலன் உயர் மர பனையின் உம்பரான் – சுந்:3 57/4
ஒருங்கு உடை உணர்வினோர் ஓய்வு_இல் மாயையின் – சுந்:4 97/2
ஓய்வு_இல புரவி வாய் உதிரம் கால்வன – சுந்:9 40/3
உகங்களின் கடை சென்றாலும் ஓய்வு இல ஓடலுற்ற – யுத்2:15 145/4
ஓய்வு_இல் வெம் செரு ஒக்கும் என்று ஓதினார் – யுத்2:19 158/4
உலைவுற்றில உய்த்தலும் ஓய்வு இலன் ஒண் – யுத்3:20 100/2
கை ஓய்வு இலர் மலை மாரியின் நிருத கடல் கடப்பார் – யுத்3:27 162/2
ஓய்வு இலது உரைத்தனன் ஓம ஆகுதி – யுத்3-மிகை:27 3/2
நிச்சயம் போரில் ஆற்றல் ஓய்வு இலன் நெஞ்சம் அஞ்சான் – யுத்3-மிகை:28 9/4
ஓய்வு அகன்றது ஒரு தலை நூறு உற – யுத்4:37 161/1
ஓய்வு இல் நல் அறமும் மற்று உயிர்கள் யாவையும் – யுத்4:40 67/4
ஓய்வு அற துணிக்கவும் உடன் முளைத்ததால் – யுத்4-மிகை:37 21/3

TOP


ஓய்வு_அற (1)

உராவ அரும் துயரம் மூட்டி ஓய்வு_அற மலைவது ஒன்றோ – கிட்:10 58/3

TOP


ஓய்வு_அறு (1)

ஓய்வு_அறு துயர் என நுடங்கல் நோன்மையோ – ஆரண்:14 86/4

TOP


ஓய்வு_இல் (3)

ஓய்வு_இல் துன்பினால் உரறல் ஓங்கினார் – அயோ:14 89/2
ஒருங்கு உடை உணர்வினோர் ஓய்வு_இல் மாயையின் – சுந்:4 97/2
ஓய்வு_இல் வெம் செரு ஒக்கும் என்று ஓதினார் – யுத்2:19 158/4

TOP


ஓய்வு_இல (1)

ஓய்வு_இல புரவி வாய் உதிரம் கால்வன – சுந்:9 40/3

TOP


ஓய்வு_இலன் (1)

ஓய்வு_இலன் உயர் மர பனையின் உம்பரான் – சுந்:3 57/4

TOP


ஓய்வும் (1)

ஓய்வும் ஊற்றமும் நோக்கி உயிர் பொறை – யுத்4:37 181/1

TOP


ஓய்வுற்றாள் (1)

உய்யும் உய்யும் என தளர்ந்து ஓய்வுற்றாள் – பால:21 35/4

TOP


ஓய்வுறாது (1)

ஓய்வுறாது உணர்த்து என உணர்த்தினான்-அரோ – கிட்-மிகை:11 4/3

TOP


ஓய்வுறு (2)

ஓய்வுறு சிந்தையானுக்கு உறாத பேர் உறுதி சொன்னான் – யுத்2:16 34/4
ஓய்வுறு மனத்தார் ஒன்றும் உணர்ந்திலர் நாணம் உற்றார் – யுத்4:32 51/4

TOP


ஓய்வுறும் (2)

இழை குலம் சிதறிட ஏவுண்டு ஓய்வுறும்
உழை குலம் உழைப்பன ஒத்து ஓர் பால் எல்லாம் – அயோ:4 197/3,4
உன்னா உணர்வு ஓய்வுறும் ஒன்று அலவால் – ஆரண்:14 73/2

TOP


ஓய்வுறுவன (1)

ஓய்வுறுவன அது தெரிவுறலால் உரறினர் இமையவர் உவகையினால் – யுத்3:28 24/4

TOP


ஓய்வேயோ (1)

உரனையோ அடல் அரக்கர் ஓய்வேயோ உற்று எதிர்ந்தார் – ஆரண்:6 99/2

TOP


ஓய்வொடு (1)

ஓய்வொடு நெஞ்சம் ஒடுங்க உலர்ந்தான் – யுத்3:26 42/3

TOP


ஓய (1)

ஒக்கவே விடுமே விட்டால் அவற்றையும் அவற்றின் ஓய
தக்கவாறு இயற்றி மற்று உன் சிலை வலி தருக்கினாலே – யுத்3:27 4/2,3

TOP


ஓயவே (1)

ஓய்வன நமன் தமர் கால்கள் ஓயவே – யுத்2:18 117/4

TOP


ஓயா (4)

ஓயா வாளி ஒளித்து நின்று எய்வான் – கிட்:8 12/1
ஓயா அருவி திரள் உத்தரியத்தை ஒப்ப – சுந்:1 40/2
ஓயா உயர்ந்த விசை கண்டும் உணர்கில்லாய் – சுந்:1 68/2
இரியலிட்டு அலறி ஓயா பூசலிட்டு ஏங்கி வந்தாள் – யுத்2:18 264/4

TOP


ஓயாத (1)

ஓயாத மலர் அயனே முதல் ஆக உளர் ஆகி – ஆரண்:1 52/1

TOP


ஓயாது (2)

ஓயாது உன்னி சோர்பவன் ஒன்று அங்கு உணர்வுற்றான் – சுந்-மிகை:3 25/4
உளம் களிப்புறுவோர் ஓயாது அழுதனர் மைந்தன் ஆவி – யுத்3-மிகை:29 1/3

TOP


ஓயாநின்றேன் (1)

ஓயாநின்றேன் உயிர் காத்தற்கு உரியார் யாவர் உடுபதியே – ஆரண்:10 114/4

TOP


ஓயான் (3)

எய்வான் ஒருவன் கை ஓயான் உயிரும் ஒன்றே இனி இல்லை – பால:10 66/3
உருவின உலப்பு இலாத உளைகிலன் ஆற்றல் ஓயான்
சொரி கணை மழையின் மும்மை சொரிந்தனன் தெழிக்கும் சொல்லான் – யுத்2:18 201/3,4
வல் அதிகாயன் என்னும் வாள் எயிற்று அரக்கன் ஓயான்
கல் இடும் மாரி என்ன கணை மழை பொழிய கண்ட – யுத்2-மிகை:18 30/2,3

TOP


ஓயினும் (2)

ஆவி ஓயினும் ஆசையின் ஓய்வு இலாள் – ஆரண்:6 80/4
உற்று உறு பொருள் தெரிந்து உணர்தல் ஓயினும்
சொற்றுறு சூழ்ச்சியின் துணிவு சோரினும் – யுத்1:2 74/2,3

TOP


ஓயும் (6)

ஓவியம் ஒப்ப உயிர்ப்பு அடங்கி ஓயும்
பாவியை உற்று எதிர் பற்றி எற்ற எண்ணும் – அயோ:3 18/2,3
ஓயும் நம் வலி என உணர கூறினான் – யுத்1:2 21/4
ஓயும் மானுட உருவு கொண்டனன்-கொலாம் உரவோன் – யுத்1:2 115/4
ஓயும் என்று உரைக்கலாமோ ஊழி சென்றாலும் ஊழி – யுத்2:16 19/2
புல் நுனை பகழிக்கு ஓயும் தரத்தரோ புலம்பி உள்ளம் – யுத்2:19 233/3
ஓயும் உள்ளத்தேம் ஒருவன் மற்று இவண் வந்து இங்கு உற்றார் – யுத்3:31 41/2

TOP


ஓயுமால் (2)

உலைய மார்பிடை ஊன்றிட ஓயுமால் – ஆரண்:6 67/4
உள்ளது அக்குரோணி ஈர்_ஐந்தொடு ஓயுமால்
எள்ள அரு வேள்வி நின்று இனிது இயற்றுதல் – யுத்3:27 62/2,3

TOP


ஓயுமோ (2)

ஊழியும் திரியும் உன் உயிரொடு ஓயுமோ – சுந்:3 120/4
ஓயுமோ அறிந்தவை உரைப்பென் ஆழியாய் – யுத்1-மிகை:5 4/4

TOP


ஓர் (1066)

கூற்றம் இல்லை ஓர் குற்றம் இலாமையால் – பால:2 39/1
வண்மை இல்லை ஓர் வறுமை இன்மையால் – பால:2 53/1
திண்மை இல்லை ஓர் செறுநர் இன்மையால் – பால:2 53/2
சென்று ஓங்கி மேல் ஓர் இடம் இல் என செம்பொன் இஞ்சி – பால:3 70/2
இ மாண் கதைக்கு ஓர் இறை ஆய இராமன் என்னும் – பால:4 1/3
உயிர் எலாம் உறைவது ஓர் உடம்பும் ஆயினான் – பால:4 10/4
வையகம் முழுவதும் வறிஞன் ஓம்பும் ஓர்
செய் என காத்து இனிது அரசு செய்கின்றான் – பால:4 12/3,4
மறுகுறும் என்பது ஓர் மறுக்கம் உண்டு-அரோ – பால:5 3/4
இரும் துயர் உழக்குநர் என் பின் என்பது ஓர்
அரும் துயர் வருத்தும் என் அகத்தை என்றனன் – பால:5 4/3,4
அலை_கடல் நடுவண் ஓர் அனந்தன் மீமிசை – பால:5 6/1
திருவொடும் பொலிய ஓர் செம்பொன் குன்றின் மேல் – பால:5 10/3
பொன்_வரை இழிவது ஓர் புயலின் பொற்பு உற – பால:5 13/1
நுங்குவர் உலகை ஓர் நொடியில் என்றனர் – பால:5 16/4
மசரதம் அனையவர் வரமும் வாழ்வும் ஓர்
நிசரத கணைகளால் நீறு-செய்ய யாம் – பால:5 19/1,2
ஓசனை பல கடந்து இனி ஓர் ஓசனை – பால:5 37/1
ஒடுங்கல் இல் பொன் குழாத்து உறையுள் எய்தி ஓர்
மடங்கல் ஆதனத்தின் மேல் முனியை வைத்தனன் – பால:5 51/3,4
ஆடக பொன் சுடர் இமைக்கும் அணி மாடத்திடை ஓர் மண்டபத்தை அண்மி – பால:5 59/1
என்னை என அடியேற்கு ஓர் வரம் அருளும் அடிகள் என யாவது என்றான் – பால:5 61/4
நல் தவம் அனைத்தும் ஓர் நவை இலா உரு – பால:5 69/1
முடி உடை வேந்தன் அ முனிவனோடும் ஓர்
கடிகையின் அடைந்தனன் கமல வாள் முக – பால:5 73/2,3
மன்னவர்_மன்ன கேள் வசிட்டன் என்னும் ஓர்
நல் நெடும் தவன் துணை நவை இல் செய்கையால் – பால:5 77/2,3
காமரு கோசலை கரத்தில் ஓர் பகிர் – பால:5 86/3
இறை தவிர்ந்திடுக பார் யாண்டு ஓர் ஏழ் நிதி – பால:5 108/1
ஓவிய எழில் உடை ஒருவனை அலது ஓர்
ஆவியும் உடலமும் இலது என அருளின் – பால:5 120/2,3
கரை செயல் அரியது ஓர் களிப்பின் வைகும் நாள் – பால:6 1/4
நினையவும் அரியது விசும்பின் நீண்டது ஓர்
புனை மணி மண்டபம் பொலிய எய்தினான் – பால:6 2/3,4
நாயகன் இவன்-கொல் என்று அயிர்த்து நாட்டம் ஓர்
ஆயிரம் இல்லை என்று ஐயம் நீங்கினார் – பால:6 3/3,4
சுரும்பு வாழ்வது ஓர் சோலை நண்ணினார் – பால:6 23/4
குன்றின் நின்று இவர ஓர் சுடு சுரம் குறுகினார் – பால:7 4/4
விருது மேற்கொண்டு உலாம் வேனிலே அல்லது ஓர்
இருது வேறு இன்மையால் எரி சுடர் கடவுளும் – பால:7 5/2,3
வேந்தனுக்கு அரசு வீற்றிருக்க செய்தது ஓர்
பாய்ந்த பொன் கால் உடை பளிக்கு பீடமே – பால:7 14/3,4
எண் உரு தெரிவு_அரும் பாவம் ஈண்டி ஓர்
பெண் உரு கொண்டு என திரியும் பெற்றியாள் – பால:7 21/3,4
இலங்கை அரசன் பணி அமைந்து ஓர் இடையூறா – பால:7 25/1
இ வரை இருப்பது அவள் என்பதனின் முன்பு ஓர்
மை வரை நெருப்பு எரிய வந்தது என வந்தாள் – பால:7 28/3,4
பார்த்து எயிறு தின்று பகு வாய்_முழை திறந்து ஓர்
வார்த்தை உரை-செய்தனள் இடிக்கும் மழை அன்னாள் – பால:7 32/3,4
நாற்றம் கேட்டலும் தின்ன நயப்பது ஓர்
கூற்றும் உண்டு-கொல் கூற்று உறழ் வேலினாய் – பால:7 41/3,4
சொல்லும் மாத்திரையின் கடல் தூர்ப்பது ஓர்
கல்லின் மாரியை கைவகுத்தாள் அது – பால:7 48/2,3
அனையவர் கேட்க ஆண்டு ஓர் அரவம் வந்து அணுகி தோன்ற – பால:8 4/2
நீல நிறத்து நெடுந்தகை வந்து ஓர்
ஆல் அமர் வித்தின் அரும் குறள் ஆனான் – பால:8 11/3,4
கற்பது ஓர் நாவன் அனல் படு கையன் – பால:8 12/2
சிற்பதம் ஒப்பது ஓர் மெய்க்கொடு சென்றான் – பால:8 12/4
கெடுப்பவர் அன்னது ஓர் கேடு இலை என்றான் – பால:8 21/4
உலகு எலாம் உள்ளடி அடக்கி ஓர் அடிக்கு – பால:8 26/1
வல்லை வந்து எழுந்தது ஓர் மழையும் போன்றவே – பால:8 35/4
கோ முனி இருக்கை ஓர் கூடம் ஆக்கினான் – பால:8 38/4
உறங்குகின்றது ஓர் நறு மலர் சோலை புக்கு உறைந்தார் – பால:9 3/4
கனையும் மேட்டு உயர் கருங்கல் ஓர் வெள்ளிடை கண்டார் – பால:9 13/4
புரந்தரன் நடுங்கி ஆங்கு ஓர் பூசை ஆய் போகலுற்றான் – பால:9 20/4
உய்-வண்ணம் அன்றி மற்று ஓர் துயர் வண்ணம் உறுவது உண்டோ – பால:9 24/2
ஆறும் ஆய் கலின மா விலாழியால் அழிந்து ஓர் ஆறு ஆய் – பால:10 6/2
அ பெண் தானே ஆயின போது இங்கு அயல் வேறு ஓர்
ஒப்பு எங்கே கொண்டு எ வகை நாடி உரை செய்வேம் – பால:10 24/3,4
மங்கையர்க்கு இனியது ஓர் மருந்தும் ஆயவள் – பால:10 33/3
அழகு எனும் அவையும் ஓர் அழகு பெற்றதே – பால:10 34/4
அம்பொடு சோர்வது ஓர் மயிலும் அன்னவள் – பால:10 49/2
அல்லினை வகுத்தது ஓர் அலங்கல் காடு எனும் – பால:10 53/1
வில்லொடும் இழிந்தது ஓர் மேகம் என்னுமால் – பால:10 53/4
கண் வழி நுழையும் ஓர் கள்வனே கொலாம் – பால:10 55/4
உண்டான் உந்தி கடல் பூத்தது ஓத கடலும் தான் வேறு ஓர்
வெண் தாமரையின் மலர் பூத்தது ஒத்தது ஆழி வெண் திங்கள் – பால:10 71/3,4
போக பூமியில் பொன் நகர் அன்னது ஓர்
மாக மாடத்து அனைவரும் வைகினார் – பால:11 1/3,4
காணல் ஆவது ஓர் காலம் உண்டாம்-கொலோ – பால:11 6/4
கொல் ஆழி நீத்து அங்கு ஓர் குனி வயிர சிலை தட கை கொண்ட கொண்டல் – பால:11 17/1
சாதித்த பெரும் தகையும் இவர் குலத்து ஓர் தராபதி-காண் – பால:12 3/4
ஏன்று எடுத்த சிலையினன் ஆய் இகல் புரிந்த இவர் குலத்து ஓர்
தோன்றலை பண்டு இந்திரன்-காண் விடை ஏறாய் சுமந்தானும் – பால:12 5/3,4
கடல் தோட்டார் எனின் வேறு ஓர் கட்டுரையும் வேண்டுமோ – பால:12 10/4
வான் நின்று கொணர்ந்தானும் இவர் குலத்து ஓர் மன்னவன் காண் – பால:12 11/4
சோதி மணி பொன் கலத்து சுதை அனைய வெண் சோறு ஓர்
பூத கணத்து அரசு ஏந்தி அனல் நின்றும் போந்ததால் – பால:12 20/3,4
உக்கனவோ முடிவு இல்லை ஓர் அம்பினொடும் அரக்கி – பால:12 29/2
வாள் உடை உழவன் ஓர் மன்னன்-பால் வைத்தான் – பால:13 14/4
ஓசையின் பெரியது ஓர் உவகை எய்தி அ – பால:13 64/3
விடை பொரு நடையினான் சேனை வெள்ளம் ஓர்
இடை இலை உலகினில் என்ன ஈண்டிய – பால:14 9/1,2
பாண்டிலின் வையத்து ஓர் பாவை தன்னொடும் – பால:14 25/1
ஆண்தகைக்கு இனியது ஓர் அமுதம் ஆயதே – பால:14 25/4
சுழி கொள் வாம் பரி துள்ள ஓர் தோகையாள் – பால:14 31/1
வழுவி வீழலுற்றாளை ஓர் வள்ளல் தான் – பால:14 31/2
கணை கரும் கணினாளை ஓர் காளைதான் – பால:14 32/2
கரும் கண் வாள் உடையாளை ஓர் காளைதான் – பால:14 34/2
மாற்றம் பேசுகிலாளை ஓர் மைந்தன்தான் – பால:14 35/2
விரி சிறை தும்பி வேறு ஓர் வீழ் மதம் தோய்ந்து மாதர் – பால:14 61/3
பொய்கை அம் கமல கானில் பொலிவது ஓர் அன்னம் என்ன – பால:14 63/1
பேர்வு இடம் இல்லை மற்று ஓர் உலகு இல்லை பெயர்க்கலாகா – பால:14 80/2
வேரொடும் கொடு கிரி என நடந்தது ஓர் வேழம் – பால:15 2/4
இரண்டு மா மரம் இடை இற நடந்தது ஓர் யானை – பால:15 3/4
இதங்கள் கொள்கிலா இறைவனை ஒத்தது ஓர் யானை – பால:15 4/4
பாறு பின் செல கால் என செல்வது பண்டு ஓர்
ஆறு போகிய ஆறு போம் ஆறு போன்றதுவே – பால:15 5/3,4
காத்திரங்களால் தலத்தொடும் தேய்ந்தது ஓர் களிறு – பால:15 6/4
விளங்கு தம் உரு பளிங்கிடை வெளிப்பட வேறு ஓர்
துளங்கு பாறையில் தோழியர் அயிர்த்திட துயின்றார் – பால:15 11/3,4
பைம் தொடி மகளிர் கைத்து ஓர் பசை இல்லை என்ன விட்ட – பால:16 21/3
பிறக்கும் என்பது ஓர் பீழையது ஆதலால் – பால:16 35/2
கோள் உண்ட திங்கள் முகத்தாள் ஒரு கொம்பு ஓர் மன்னன் – பால:17 14/1
செயிர் தீர் மலர் காவின் ஓர் மாதவி சூழல் சேர – பால:17 15/2
கொய்து ஈதி என்று ஓர் குயிலை கரம் கூப்புகின்றாள் – பால:17 16/4
செம்மாந்த தெங்கின் இளநீரை ஓர் செம்மல் நோக்கி – பால:17 17/1
எம் மாதர் கொங்கைக்கு இவை ஒப்பன என்று ஓர் ஏழை – பால:17 17/3
மாரன் அனையான் மலர் கொய்து இருந்தானை வந்து ஓர்
கார் அன்ன கூந்தல் குயில் அன்னவள் கண் புதைப்ப – பால:17 18/2,3
மாற்றான் உதவான் கடு வச்சையன் போல் ஓர் மன்னன் – பால:17 19/4
யாழ் ஒக்கும் சொல் பொன் அனையாள் ஓர் இகல் மன்னன் – பால:17 24/1
மந்தாரம் கொண்டு ஈகுதியோ மாதவி என்று ஓர்
சந்து ஆர் கொங்கை தாழ் குழலாள்-பால் தளர்வானும் – பால:17 25/3,4
பிறவிக்கு ஒல்லேன் என் செய்வது இ பேர் அணி என்று ஓர்
விறலிக்கு ஈவாள் ஒத்து இழை எல்லாம் விடுவாளும் – பால:17 27/3,4
ஆக கண்டு ஓர் ஆடு அரவு ஆம் என்று அயல் நண்ணும் – பால:17 30/2
வண்டு வாழ் குழலாள் முகம் நோக்கி ஓர்
தண்டு போல் புயத்தான் தடுமாறினான் – பால:17 38/1,2
மங்கை ஓர் கமல சூழல் மறைந்தனள் மறைய மைந்தன் – பால:18 10/3
தடம் புயம் பொலிய ஆண்டு ஓர் தார் கெழு வேந்தன் நின்றான் – பால:18 12/2
ஏ எலாம் காட்டுகின்ற இணை நெடும் கண் ஓர் ஏழை – பால:18 15/2
மீ அரித்து விளர்க்க ஓர் மெல்_இயல் – பால:18 23/3
நிதம்ப பாரத்து ஓர் நேர்_இழை காமத்தால் – பால:18 24/3
தையலாளை ஓர் தார் அணி தோளினான் – பால:18 25/1
கலந்தவர்க்கு இனியது ஓர் கள்ளும் ஆய் பிரிந்து – பால:19 2/1
மை கணும் சிவந்தது ஓர் மடந்தை வாய் வழி – பால:19 8/3
அச்ச நுண் மருங்குலாள் ஓர் அணங்கு_அனாள் அளகபந்தி – பால:19 11/1
புறம் எலாம் நகை-செய்து ஏச பொரு_அரு மேனி வேறு ஓர்
மறம் உலாம் கொலை வேல் கண்ணாள் மணியின் வள்ளத்து வெள்ளை – பால:19 12/1,2
கேட்கும் மென் மழலை சொல் ஓர் கிஞ்சுகம் கிடந்த வாயாள் – பால:19 13/2
களித்த கண் மதர்ப்ப ஆங்கு ஓர் கனம்_குழை கள்ளின் உள்ளே – பால:19 14/1
நினைப்பது ஒன்று உரைப்பது ஒன்று ஆம் ஓர் நேர்_இழை – பால:19 23/2
அனகனுக்கு அறிவி என்று அறிய போக்கும் ஓர்
இன மணி கலையினாள் தோழி நீயும் என் – பால:19 25/2,3
மான் அமர் நோக்கி ஓர் மதுகை வேந்தன்-பால் – பால:19 26/1
மன்றல் நாறு ஒரு சிறை இருந்து ஓர் வாள்_நுதல் – பால:19 28/1
வளை பயில் முன்கை ஓர் மயில்_அனாள்-தனக்கு – பால:19 29/1
செற்றம் முன் புரிந்தது ஓர் செம்மல் வெம்மையால் – பால:19 30/1
பொய்த்தது ஓர் மூரியால் நிமிர்ந்து போக்குவாள் – பால:19 35/3
நலிந்த வாள் உழவன் ஓர் நங்கை கொங்கை போய் – பால:19 37/3
ஆட்டு நீர் கலசமே என்னல் ஆன ஓர்
வாள் தொழில் மைந்தற்கு ஓர் மங்கை கொங்கையே – பால:19 39/3,4
வாள் தொழில் மைந்தற்கு ஓர் மங்கை கொங்கையே – பால:19 39/4
மாரனை நோக்கி ஓர் மாதை நோக்கினாள் – பால:19 42/2
காரிகை இவள் அவள் கருத்தை நோக்கி ஓர்
வேரி அம் தெரியலான் வீடு நோக்கினாள் – பால:19 42/3,4
சினம் கெழு வாள் கை ஓர் செம்மல்-பால் ஒரு – பால:19 43/1
தொகுதரு காதற்கு தோற்ற சீற்றத்து ஓர்
வகிர் மதி நெற்றியாள் மழை கண் ஆலி வந்து – பால:19 44/1,2
சித்திரம் போன்ற அ செயல் ஓர் தோன்றற்கு – பால:19 45/3
கொள்ளை போர் வாள்_கணாள் அங்கு ஒருத்தி ஓர் குமரன்_அன்னான் – பால:19 59/1
வேல் உள நோக்கினாள் ஓர் மெல்லியல் வேலை அன்ன – பால:19 60/2
மால் உள சிந்தையான் ஓர் மழை உள தட கையாற்கு – பால:19 60/3
மேல் உள அரம்பை மாதர் என்பது ஓர் விருப்பை ஈந்தாள் – பால:19 60/4
கொலை உரு அமைந்து என கொடிய நாட்டத்து ஓர்
கலை உருவு அல்குலாள் கணவன் புல்குவாள் – பால:19 62/1,2
சந்திரன் இரவி-தன்னை சார்வது ஓர் தன்மை தோன்ற – பால:20 4/3
உலகு எலாம் நிமிர்வதே பொருவும் ஓர் உவமையே – பால:20 6/4
ஆறு பாய்கின்றது ஓர் அமலை போல் ஆனதே – பால:20 15/4
உந்த ஓத அரியது ஓர் தன்மையோடு உலகு உளோர் – பால:20 16/2
ஓவியம் சுவை கெட பொலிவது ஓர் உருவொடே – பால:20 22/2
தேவரும் தொழு கழல் சிறுவன் முன் பிரிவது ஓர்
ஆவி வந்து என்ன வந்து அரசன் மாடு அணுகினான் – பால:20 22/3,4
பெரியவன் தம்பி என்று இனையது ஓர் பெருமை அ – பால:20 25/2
எழுத அரும் தகையது ஓர் தேரின் மேல் ஏகினான் – பால:20 29/4
மாம் தளிர் மேனியாள் ஓர் வாள்_நுதல் மதனன் எங்கும் – பால:21 11/1
சொல் நலம் கடந்த காம சுவையை ஓர் உருவம் ஆக்கி – பால:21 12/1
சுற்று எங்கும் எறிப்ப உள்ளம் சோர ஓர் தோகை நின்றாள் – பால:21 13/2
நெருங்கின மறைப்ப ஆண்டு ஓர் நீக்கு_இடம் பெறாது விம்மும் – பால:21 17/2
அலம்பு பார குழலி ஓர் ஆய்_இழை – பால:21 20/1
அருப்பு மென் முலையாள் அங்கு ஓர் ஆய்_இழை – பால:21 21/1
இருப்பு நெஞ்சினையேனும் ஓர் ஏழைக்கா – பால:21 21/2
மை தவழ்ந்த கரும் கண் ஓர் வாள்_நுதல் – பால:21 22/1
மாது ஒருத்தி மனத்தினை அல்லது ஓர்
தூது பெற்றிலள் இன் உயிர் சோர்கின்றாள் – பால:21 23/1,2
மனம் நெகும்படி வாடி ஓர் வாள்_நுதல் – பால:21 26/2
பனி வரும் கண் ஓர் பாசிழை அல்குலாள் – பால:21 27/2
புனம் கொள் கார் மயில் போலும் ஓர் பொன்_கொடி – பால:21 28/1
இணை நெடும் கண் ஓர் இந்து_முகத்தி பூ – பால:21 29/1
நையும் நொய்ய மருங்குல் ஓர் நங்கைதான் – பால:21 35/2
சோர இன் உயிர் சோரும் ஓர் சோர்_குழல் – பால:21 40/2
இறைஞ்ச அன்னவர் ஏத்தினர் ஏவ ஓர்
நிறைஞ்ச பூம் தவிசு ஏறி நிழல்கள் போல் – பால:21 43/1,2
கொழுந்து உடைய சாமரை குலாவ ஓர் கலாபம் – பால:22 25/3
விண் இழிவது ஒப்பது ஓர் விதான நிழல் வந்தாள் – பால:22 26/4
உன் உயிர் நிலைப்பது ஓர் அருத்தியொடு உழைத்து ஆண்டு – பால:22 30/3
அன்னம் அரிதின் பிரிய அண்ணலும் அகன்று ஓர்
பொன்னின் நெடு மாட வரை புக்கனன் மணி பூண் – பால:22 43/1,2
மாடு ஓர் தடம் உற்று அதனை எய்தும் வகை காணார் – பால:23 2/2
கடலே உரை நீயும் ஓர் கன்னி-கொலாம் – பால:23 11/4
பின் கண்டும் ஓர் பெண் கரை கண்டிலெனால் – பால:23 13/3
ஒழிவு அரும் கருணை ஓர் உருவு கொண்டு என – பால:23 50/2
வார் சடை புடையின் ஓர் மதி மிலைச்ச தான் – பால:23 53/2
மற்றும் ஓர் அண்டமும் அயனும் வந்து எழ – பால:23 61/3
தன்னையே அனையது ஓர் கோலம் தாங்கினான் – பால:23 67/2
அனையது ஓர் தேரினில் அருணன் நின்று என – பால:23 72/1
சிலை உடை கயல் வாள் திங்கள் ஏந்தி ஓர் செம்பொன் கொம்பர் – பால:23 79/1
பாற்கடல் ஒப்பது ஓர் பள்ளி அணைந்தான் – பால:23 98/4
ஈந்து அளவு இல்லது ஓர் இன்பம் நுகர்ந்தே – பால:23 102/1
தொல் மக்கள் தம் மனம் உக்கு உயிர் பிரிவு என்பது ஓர் துயரின் – பால:24 3/3
வன்மை கடல் புக உய்ப்பது ஓர் வழி புக்கனன் மறவோன் – பால:24 3/4
உன்னும் சுழல் விழியான் உரும் அதிர்கின்றது ஓர் மொழியான் – பால:24 7/4
வெம்பி திரிதர வானவர் வெருவு உற்று இரிதர ஓர்
செம்பொன் சிலை தெறியா அயில் முக வாளிகள் தெரிவான் – பால:24 8/3,4
போரின் மிசை எழுகின்றது ஓர் மழுவின் சிகை புகைய – பால:24 10/1
பாரின் மிசை வருகின்றது ஓர் படி வெம் சுடர் படர – பால:24 10/4
உயிர் உற்றது ஓர் மரம் ஆம் என ஓர் ஆயிரம் உயர் தோள் – பால:24 12/3
உயிர் உற்றது ஓர் மரம் ஆம் என ஓர் ஆயிரம் உயர் தோள் – பால:24 12/3
கமை ஒப்பது ஓர் தவமும் சுடு கனல் ஒப்பது ஓர் சினமும் – பால:24 14/1
கமை ஒப்பது ஓர் தவமும் சுடு கனல் ஒப்பது ஓர் சினமும் – பால:24 14/1
மற்று ஓர் பொருள் இலை இங்கு இது என் வரவு என்றனன் உரவோன் – பால:24 18/4
திறன் நின்று உயர் வலி என் அது ஓர் அறிவின் தகு செயலோ – பால:24 22/2
வேரி அம் கமலத்தோனும் இயைவது ஓர் வினயம்-தன்னால் – பால:24 28/2
ஈனம் இல் எந்தை சீற்றம் நீக்கினான் என்ன முன் ஓர்
தானவன் அனைய மன்னன் கொல்ல யான் சலித்து மன்னோ – பால:24 32/3,4
அலகு இல் மா தவங்கள் செய்து ஓர் அரு வரை இருந்தேன் ஆண்டை – பால:24 34/2
வரி சிலை வாங்கி ஓர் வசையை நல்கிய – பால:24 43/2
எண்ண அரும் தகையது ஓர் பொருள் இயம்புவான் – பால:24 46/4
காணிய விழைவது ஓர் கருத்தன் ஆதலால் – பால:24 47/2
இன் உயிர் வளர்க்கும் ஓர் எரி கொள் கூற்றமே – பால-மிகை:7 2/3
யாமமும் பகலும் ஓர் ஈறு இன்று என்னலாய் – பால-மிகை:7 8/3
முன் ஓர் காலம் நிகழ்ந்த முறைமை ஈது – பால-மிகை:7 20/3
உலக்க ஊழி தீ ஒப்பது ஓர் கணை தொடுத்து எய்தான் – பால-மிகை:7 25/4
கொண்டல் நீள் பதத்து எய்தி ஓர் விஞ்சையர் கோதை – பால-மிகை:9 2/2
இந்திராதியர் புணர்ப்பினால் இறந்தனர் எனக்கு ஓர்
மைந்தன் நீ அருள் அவர்-தமை மடித்தலுக்கு என்றாள் – பால-மிகை:9 25/3,4
சென்று பாரிடை பருவம் ஓர் ஆயிரம் தீர – பால-மிகை:9 26/2
காலம் ஓர் பதினாயிரம் அரும் தவம் கழிப்ப – பால-மிகை:9 43/3
வைகும் அ வழி மா தவம் யாவும் ஓர்
செய்கை கொண்டு நடந்து என தீது அறு – பால-மிகை:11 1/1,2
சின கொடும் திறலோய் முன்னர் தேசிகன் பிழைத்து வேறு ஓர்
நினக்கு இதன் நாடி நின்றாய் நீசனாய் விடுதி என்றான் – பால-மிகை:11 26/3,4
வதை புரி புருட மேதம் வகுப்ப ஓர் மைந்தன் கொள்வான் – பால-மிகை:11 37/3
குழைத்தது ஓர் அமுதினை கோடல் நீக்கி வேறு – அயோ:1 24/3
உய்ந்தனென் போவது ஓர் உறுதி எண்ணினேன் – அயோ:1 26/4
துறந்திலன் என்பது ஓர் சொல் உண்டான பின் – அயோ:1 27/3
இரண்டு கன்றினுக்கு இரங்கும் ஓர் ஆ என இருந்தார் – அயோ:1 31/4
புண்டரீக கண் புரவலன் பொருக்கென எழுந்து ஓர்
கொண்டல் போல் அவன் கொடி நெடும் தேர் மிசை கொண்டான் – அயோ:1 50/3,4
உய்யல் ஆவது ஓர் நெறி புக உதவிட வேண்டும் – அயோ:1 61/4
உரிய மா தவன் ஒள்ளிது என்று உவந்தனன் விரைந்து ஓர்
பொரு_இல் தேர் மிசை அந்தணர் குழாத்தொடும் போக – அயோ:1 73/1,2
மாறும் ஓர் அளவை சால் வாய்மை கூறினான் – அயோ:1 77/4
இமைப்பு இல் நாட்டம் ஓர் எட்டு உடையானுக்கும் – அயோ:2 23/2
அன்பின் அல்லது ஓர் ஆக்கம் உண்டாகுமோ – அயோ:2 24/4
வனிதை_ஓர்_கூறினன் வடிவு காட்டின – அயோ:2 39/2
மூன்று உலகினுக்கும் ஓர் இடுக்கண் மூட்டுவாள் – அயோ:2 47/4
நால் கடல் படு மணி நளினம் பூத்தது ஓர்
பாற்கடல் படு திரை பவள வல்லியே – அயோ:2 49/1,2
நாயகம் அனையது ஓர் மாலை நல்கினாள் – அயோ:2 59/4
பூ உதிர்ந்தது ஓர் கொம்பு என புவி மிசை புரண்டாள் – அயோ:3 3/4
ஆழ்ந்தான் ஆழா அ கடலுக்கு ஓர் கரை காணான் – அயோ:3 40/2
அரிந்தான் முன் ஓர் மன்னவன் அன்றே அரு மேனி – அயோ:3 47/1
ஆழியான் முடி சூடு நாள் இடை ஆன பாவி இது ஓர் இரா – அயோ:3 59/1
வையம் ஏழும் ஓர் ஏழும் ஆருயிரோடு கூட வழங்கும் அ – அயோ:3 63/1
ஆயது ஓர் அமைதியின்-கண் ஐயனை மகுடம் சூட்டற்கு – அயோ:3 80/1
ஒன்று உனக்கு உந்தை மைந்த உரைப்பது ஓர் உரை உண்டு என்றாள் – அயோ:3 109/4
ஏயது உண்டு ஓர் பணி என்று இயம்பினான் – அயோ:4 6/4
கொண்டேன் அல்லேன் வேறு ஓர் கூற்றம் தேடி கொண்டேன் – அயோ:4 47/4
கையும் சிலையும் கணையும் கொடு கார் மிருகம் வரும் ஓர்
செய்ய நதியின் கரை-வாய் சென்றே மறைய நின்றேன் – அயோ:4 73/3,4
ஐயா யான் ஓர் அரசன் அயோத்தி நகரத்து உள்ளேன் – அயோ:4 80/1
பற்று ஆர்ந்த செம்பொன் கவசம் பனி மேரு ஆங்கு ஓர்
புற்று ஆம் என ஓங்கிய தோளொடு மார்பு போர்க்க – அயோ:4 114/3,4
எண் நாட்டவர் யாவரும் நிற்க ஓர் மூவர் ஆகி – அயோ:4 118/2
காலை கதிரோன் நடு உற்றது ஓர் வெம்மை காட்டி – அயோ:4 119/1
ஆறா கனல் ஆற்றும் ஓர் அஞ்சனம் மேகம் என்ன – அயோ:4 121/4
யான் புகல் இனையது ஓர் உறுதி கேள் எனா – அயோ:4 149/4
மீண்டது ஓர் உயிர் இடை விம்ம விம்முவான் – அயோ:4 151/3
பகலிடை மலர்ந்தது ஓர் பழனம் போன்றவே – அயோ:4 176/4
உழை குலம் உழைப்பன ஒத்து ஓர் பால் எல்லாம் – அயோ:4 197/4
இயங்கு பல் உயிர்க்கு ஓர் உயிர் என நின்ற இராமன் – அயோ:4 212/3
வட்டம் ஓர் ஓசனை வளைவிற்றாய் நடு – அயோ:5 8/1
எள்-தனை இடவும் ஓர் இடம் இலா வகை – அயோ:5 8/2
திறத்துளி உணர்வது ஓர் செம்மை உள்ளத்தாய் – அயோ:5 27/2
கடிகை ஓர் இரண்டு மூன்றில் கடி மதில் அயோத்தி கண்டான் – அயோ:6 7/1
சந்திரன் அனையது ஆங்கு ஓர் மானத்தின் தலையில் தாங்கி – அயோ:6 13/2
கேள்வி செல்வம் துய்க்க வயிற்று ஓர் கிளை தந்தான் – அயோ:6 21/4
ஐயோ இவன் வடிவு என்பது ஓர் அழியா அழகு உடையான் – அயோ:7 1/4
அளி அன்னது ஓர் அறல் துன்னிய குழலாள் கடல் அமிழ்தின் – அயோ:7 2/1
தெளிவு அன்னது ஓர் மொழியாள் நிறை தவம் அன்னது ஓர் செயலாள் – அயோ:7 2/2
தெளிவு அன்னது ஓர் மொழியாள் நிறை தவம் அன்னது ஓர் செயலாள் – அயோ:7 2/2
வெளி அன்னது ஓர் இடையாளொடும் விடை அன்னது ஓர் நடையான் – அயோ:7 2/3
வெளி அன்னது ஓர் இடையாளொடும் விடை அன்னது ஓர் நடையான் – அயோ:7 2/3
வெம் சுடர் செல்வன் மேனி நோக்கின விரிந்த வேறு ஓர்
அஞ்சன ஞாயிறு அன்ன ஐயனை நோக்கி செய்ய – அயோ:8 23/2,3
வைகுதி எனின் மேல் ஓர் வாழ்வு இலை பிறிது என்றான் – அயோ:8 29/4
அன்பு உள இனி நாம் ஓர் ஐவர்கள் உளர் ஆனோம் – அயோ:8 41/4
நிறையும் நீர் மலர் நெடும் கனி கிழங்கு காய் கிடந்து ஓர்
குறையும் அற்றன தூய்மையால் குலவியது எம்மோடு – அயோ:9 30/1,2
இறையும் ஈது அலாது இனியது ஓர் இடம் அரிது இன்னும் – அயோ:9 30/4
நினையும் நெஞ்சமும் சுடுவது ஓர் நெடும் சுரம் நேர்ந்தார் – அயோ:9 38/4
கருவி மா மழை உதிர்ப்பது ஓர் கடுவனை காணாய் – அயோ:10 14/4
கறை துடைக்குறு பேதை ஓர் கொடிச்சியை காணாய் – அயோ:10 22/4
செம்பொனால் செய்து குலிகம் இட்டு எழுதிய செப்பு ஓர்
கொம்பு தாங்கியது என பொலி வன முலை கொடியே – அயோ:10 26/1,2
சென்று கேட்பது ஓர் தீங்கு உளது ஆம் எனா – அயோ:11 27/3
ஆற்றினன் உழற்றும் ஓர் ஆதன் எய்தும் அ – அயோ:11 111/3
கூற்று உறு நரகின் ஓர் கூறு கொள்க யான் – அயோ:11 111/4
மற்று ஓர் பொன்னின் மா மானம் ஏற்றினர் – அயோ:11 119/4
வினையின் எய்தும் ஓர் பிணியின் வேலையான் – அயோ:11 133/4
மூன்று உலகினுக்கும் ஓர் முதல்வன் ஆய் முதல் – அயோ:12 14/1
செவி புலம் நுகர்வது ஓர் தெய்வ தேன்-கொலாம் – அயோ:12 23/4
தேர்-மிசை சென்றது ஓர் பரவை செ முக – அயோ:12 32/1
கார் மிசை சென்றது ஓர் உவரி கார் கடல் – அயோ:12 32/2
ஒல்லொலி வேலை நீர் உடுத்த பாரை ஓர்
மெல்லியல் என்றவர் மெலியரே-கொலாம் – அயோ:12 36/3,4
முடி உற பரந்தது ஓர் முறைமை தேர்ந்திலெம் – அயோ:13 3/2
முன்னவன் என்று நினைந்திலன் மொய் புலி அன்னான் ஓர்
பின்னவன் நின்றனன் என்றிலன் அன்னவை பேசானேல் – அயோ:13 16/1,2
தண் துறை ஓர் நாவாயில் ஒரு தனியே தான் வந்தான் – அயோ:13 31/4
மை_அறு விசும்பில் மண்ணில் மற்றும் ஓர் உலகில் முற்றும் – அயோ:13 61/1
பிறந்து வேறு ஓர் உலகு பெற்றார் என – அயோ:14 7/3
கொழுந்து உயர்ந்து அனையது ஓர் நெடிய குன்றின் மேல் – அயோ:14 26/2
கருதி உள் கிடந்தது ஓர் கறுவு காந்தலால் – அயோ:14 27/2
இலக்குவ உலகம் ஓர் ஏழும் ஏழும் நீ – அயோ:14 40/1
நியாயம் அத்தனைக்கும் ஓர் நிலயம் ஆயினான் – அயோ:14 53/3
பின்னு சடையோரும் பேர் உலகம் ஓர் ஏழின் – அயோ:14 66/2
வினையின் நல்லது ஓர் இசையை வேய்தலோ – அயோ:14 107/2
உளைவு அரும் பெருமை ஓர் எயிற்றின் உள்புரை – அயோ:14 117/3
முனிவனும் உரைப்பது ஓர் முறைமை கண்டிலெம் – அயோ:14 127/1
ஆனது ஓர் அமைதியின் அளித்தி பார் எனா – அயோ:14 130/3
என்பது சொல்லிய பரதன் யாதும் ஓர்
துன்பு இலன் அவனது துணிவை நோக்கினான் – அயோ:14 132/1,2
மின் என கருமை போய் வெளுத்தது ஓர் மயிர் – அயோ-மிகை:1 1/4
உளம் படிந்து உயிர் எலாம் உவப்பது ஓர் பொருள் – அயோ-மிகை:1 18/3
முடிவு உற நோக்கி ஓர் முகமன் கூறி பின் – அயோ-மிகை:2 3/2
பிறிது ஓர் மாற்றம் பெருந்தகை பேசலன் – அயோ-மிகை:4 12/1
இற்றது ஓர் நெஞ்சன் ஆகி இரு கண் நீர் அருவி சோர – அயோ-மிகை:8 6/3
பூதம் அத்தனையும் ஓர் வடிவு கொண்டு புதிது என்று – ஆரண்:1 17/1
தாம் அரா_அணை துறந்து தரை நின்றவரை ஓர்
மா மராமரம் இறுத்து அது-கொடு எற்ற வரலும் – ஆரண்:1 30/3,4
விட்டு விண்ணிடை விளங்கினன் விரிஞ்சன் என ஓர்
முட்டை தந்ததனில் வந்த முதல் முன்னவனினே – ஆரண்:1 45/3,4
ஒரு வாயில் விழுங்குதியால் ஓர் அடியால் ஒளித்தியால் – ஆரண்:1 57/2
பெற்றும் பெறுகில்லது ஓர் பெற்றியதே – ஆரண்:2 19/2
தீ வரு வனத்திடை இட்டு தீர்ந்தது ஓர்
தாய் வர நோக்கிய கன்றின் தன்மையார் – ஆரண்:3 5/3,4
இனியது ஓர் சாலை கொண்டு ஏகி இ-வயின் – ஆரண்:3 10/1
வையகம் காவலன் மதலை வந்தது ஓர்
வெய்ய வெம் கொடும் தொழில் விளைவு கேள் எனா – ஆரண்:3 11/3,4
அறைவது ஈண்டு ஒன்று அகத்தியன் காண்பது ஓர்
குறை கிடந்தது இனி என கூறினான் – ஆரண்:3 32/3,4
தூங்கு திரை ஆறு தவழ் சூழலது ஓர் குன்றின் – ஆரண்:3 57/3
எழுவது ஓர் இசை பெருக இப்பொழுதே ஒப்பு அரிய எரியும் தீயில் – ஆரண்:4 24/1
சீதை-தன் நடையை நோக்கி சிறியது ஓர் முறுவல் செய்தான் – ஆரண்:5 5/2
போதகம் நடப்ப நோக்கி புதியது ஓர் முறுவல் பூத்தாள் – ஆரண்:5 5/4
அனையது ஓர் தன்மை ஆன அருவி நீர் ஆற்றின் பாங்கர் – ஆரண்:5 7/1
இம்பர்_ஆனவர்க்கும் ஓர் இறுதி ஈட்டுவாள் – ஆரண்:6 2/4
வெய்யது ஓர் காரணம் உண்மை மேயினாள் – ஆரண்:6 3/1
முந்திய மலர் கண் ஓர் மூன்று நான்கு தோள் – ஆரண்:6 5/3
மதி எனின் மதிக்கும் ஓர் மறு உண்டு என்னுமால் – ஆரண்:6 10/4
இ பெரும் தோளவன் இதழுக்கு ஏற்பது ஓர்
ஒப்பு என உலகம் மேல் உரைக்க ஒண்ணுமோ – ஆரண்:6 14/2,3
வான் தனில் வரைந்தது ஓர் மாதர் ஓவியம் – ஆரண்:6 20/1
ஊன்றினள் பறிக்க ஓர் ஊற்றம் பெற்றிலள் – ஆரண்:6 20/4
சென்று எதிர் நிற்பது ஓர் செய்கை தேடுவாள் – ஆரண்:6 21/4
எயிறு உடை அரக்கி எ உயிரும் இட்டது ஓர்
வயிறு உடையாள் என மறுக்கும் ஆதலால் – ஆரண்:6 22/1,2
குயில் தொடர் குதலை ஓர் கொவ்வை வாய் இள – ஆரண்:6 22/3
தேனின் மொழி உற்று இனிய செவ்வி நனி பெற்று ஓர்
மானின் விழி பெற்று மயில் வந்தது என வந்தாள் – ஆரண்:6 26/3,4
போத உளது எம்முழை ஓர் புண்ணியம் அது அன்றோ – ஆரண்:6 31/2
ஆரிய முனிவர்-பாலும் அடைந்தனென் இறைவ ஈண்டு ஓர்
காரியம் உண்மை நின்னை காணிய வந்தேன் என்றாள் – ஆரண்:6 36/3,4
ஊசலின் உலாவுகின்றாள் மீட்டும் ஓர் உரையை சொல்வாள் – ஆரண்:6 40/4
வேந்தர்க்கும் விருப்பிற்று ஆகும் வேறும் ஓர் உரை உண்டு என்றாள் – ஆரண்:6 47/4
நாம வாள் எயிற்று ஓர் கத நாகம் வாழ் – ஆரண்:6 74/3
மோகத்துக்கு ஓர் முடிவும் உண்டாம்-கொலோ – ஆரண்:6 77/4
தெவ் உரை என்று ஓர் உலகும் இல்லாத சீற்றத்தான் – ஆரண்:6 109/2
ஆக்குவென் ஓர் நொடி வரையில் அழகு அமைவென் அருள்கூறும் – ஆரண்:6 122/2
பாக்கியம் உண்டு எனின் அதனால் பெண்மைக்கு ஓர் பழுது உண்டோ – ஆரண்:6 122/3
ஆறினோடு ஆறும் ஓர் இரண்டும் அம்பினால் – ஆரண்:7 106/3
துன் இருள் இடையது ஓர் விளக்கின் தோன்றினான் – ஆரண்:7 113/4
கொற்ற வார் சரத்து ஒழிந்தது ஓர் சிரத்தையும் குறைத்தான் – ஆரண்:7 134/4
இங்கு ஓர் மானிடற்கு இத்தனை வீரர்கள் இடைந்தீர் – ஆரண்:8 4/1
மற்று ஓர் வெம் சிலை இன்மை மன கொளா – ஆரண்:9 15/3
வாங்குகின்ற வல கை ஓர் வாளியால் – ஆரண்:9 21/3
இராமன் அங்கு ஓர் தனி கணை ஏவினான் – ஆரண்:9 23/4
தோகையர் துகிலில் தோயும் என்பது ஓர் துணுக்கத்தோடும் – ஆரண்:10 14/3
எழு குரல் இன்றியே என்றும் இல்லது ஓர்
அழு குரல் பிறந்தது அ இலங்கைக்கு அன்று-அரோ – ஆரண்:10 36/3,4
நல் மதம் அழிப்பர் ஓர் இமைப்பின் நனி வில்லால் – ஆரண்:10 52/4
உற்கு அலையர் உன்னை ஓர் துகள் துணையும் உன்னார் – ஆரண்:10 54/3
மாரர் உளரே இருவர் ஓர் உலகில் வாழ்வார் – ஆரண்:10 55/1
ஓர் ஒருவரே இறைவர் மூவரையும் ஒப்பார் – ஆரண்:10 55/4
தன்மையோ அரக்கன் தன்னை அயர்த்தது ஓர் தகைமையாலோ – ஆரண்:10 87/2
மன்மதன் வாளி தூவி நலிவது ஓர் வலத்தன் ஆனான் – ஆரண்:10 87/3
கொன்றை நன்று கோதையோடு ஓர் கொம்பு வந்து என் நெஞ்சிடை – ஆரண்:10 94/1
இன்ன ஆறு செய்வென் என்று ஓர் எண் இலான் இரங்குவான் – ஆரண்:10 95/2
பொன்னனார் எடுக்க அங்கு ஓர் சோலையூடு போயினான் – ஆரண்:10 95/4
செயிர் உற்ற அரசன் ஆண்டு ஓர் தேய்வு வந்துற்ற போழ்தில் – ஆரண்:10 107/2
நஞ்சு உறு பிரிவின நாளின் நீளம் ஓர்
தஞ்சு உற விடுவது ஓர் தயாவு தாங்கலால் – ஆரண்:10 126/1,2
தஞ்சு உற விடுவது ஓர் தயாவு தாங்கலால் – ஆரண்:10 126/2
அ நாளில் நிரம்பிய அம் மதி ஆண்டு ஓர் வேலை – ஆரண்:10 133/2
சுருளோடும் வந்து ஓர் சுடர் மா மதி தோன்றும் அன்றே – ஆரண்:10 143/4
கண்டேன் இவர் போல்வது ஓர் பெண் உரு கண்டிலேனால் – ஆரண்:10 145/2
தேண்டி கொடு வந்தனள் செய்வது ஓர் மாறும் உண்டோ – ஆரண்:10 146/2
எண்பாலும் இலாதது ஓர் ஆண் உரு என்றி என்னே – ஆரண்:10 150/2
தேறா நிலை உற்றது ஓர் சிந்தையன் செய்கை ஓரான் – ஆரண்:10 161/2
மாறு ஓர் உடல் புக்கு என மண்டபம் வந்து புக்கான் – ஆரண்:10 161/4
வாழ் மனை புகுந்தது ஆண்டு ஓர் மாசுணம் வர கண்டு அன்ன – ஆரண்:10 164/3
அந்தரம் செல்வது ஆண்டு ஓர் விமானத்தில் ஆரும் இன்றி – ஆரண்:10 170/3
என் மரபுக்கும் நின் மரபுக்கும் இதன் மேல் ஓர்
புன்மை தெரிப்பின் வேறு இனி எற்றே புகல் வேலோய் – ஆரண்:11 4/3,4
எம்பிக்கும் என் அன்னை-தனக்கும் இறுதிக்கு ஓர்
அம்பு உய்க்கும் போர் வில்லி-தனக்கும் அயல் நிற்கும் – ஆரண்:11 17/1,2
கங்கை சடை வைத்தவனோடும் கயிலை வெற்பு ஓர்
அங்கையின் எடுத்த எனது ஆடு எழில் மணி தோள் – ஆரண்:11 19/1,2
இங்கு ஓர் மனிதற்கு எளிய என்றனை என தன் – ஆரண்:11 19/3
பேதை மதியால் இஃது ஓர் பெண் உருவம் என்றாய் – ஆரண்:11 23/3
தேசம் முதல் முற்றும் ஓர் இமைப்பின் உயிர் தின்ப – ஆரண்:11 25/2
ஆண்டையான் அனைய கூற அரக்கர் ஓர் இருவரோடும் – ஆரண்:11 34/1
நெஞ்சு உற்றது ஓர் பெற்றி நினைப்பு அரிதால் – ஆரண்:11 41/4
இ காலும் நலிந்தும் ஓர் ஈறு பெறான் – ஆரண்:11 42/2
மின் வானமும் மண்ணும் விளங்குவது ஓர்
பொன் மான் உருவம் கொடு போயினனால் – ஆரண்:11 43/2,3
மீட்டும் தாள் நீட்டற்கு அம்மா வேறும் ஓர் அண்டம் உண்டோ – ஆரண்:11 71/2
சக்கரத்தின் தகைவு அரிது ஆயது ஓர்
செக்கர் மேனி பகழி செலுத்தினான் – ஆரண்:11 75/2,3
சூழ்வது ஓர் பொருள் உண்டு இவன் சொல்லினால் – ஆரண்:11 81/2
குயில் தலத்திடை உற்றது ஓர் கொள்கையாள் – ஆரண்:12 2/3
எண்மை ஆர் உலகினில் இராமற்கு ஏற்றம் ஓர்
திண்மையார் உளர் என செப்பல்-பாலரோ – ஆரண்:12 5/1,2
ஆற்றலின் அமைவது ஓர் ஆற்றல் உண்மையோ – ஆரண்:12 9/4
சேண் நெறி வந்தது ஓர் வருத்த செய்கையன் – ஆரண்:12 21/2
நினைவது ஓர் தெய்வம் வேறு இலாத நெஞ்சினான் – ஆரண்:12 39/2
அயிர்த்தனள் ஆகும் என்று ஓர் ஐயுறவு அகத்து கொண்டான் – ஆரண்:12 53/1
திரண்ட தோள் வனத்தை எல்லாம் சிறியது ஓர் பருவம்-தன்னில் – ஆரண்:12 61/3
பொறைதான் உரு ஆனது ஓர் பொற்பு உடையாள் – ஆரண்:12 71/4
எ காலமும் இன்னது ஓர் ஈடு அழிவுற்றிலாதான் – ஆரண்:13 22/2
விண்ணில் பொலிகின்றது ஓர் வெண் நிற மேகம் ஒத்தான் – ஆரண்:13 26/4
ஆலம் மிடற்றான் புரம் அட்டது ஓர் அம்பு போலும் – ஆரண்:13 31/3
அறிந்தான் முனிந்து ஆண்டது ஓர் ஆடக தண்டு வாங்கி – ஆரண்:13 35/2
குலிசம் எறிய சிறை அற்றது ஓர் குன்றின் வீழ்ந்தான் – ஆரண்:13 42/4
உன் உறவு நீ தீர்த்தாய் ஓர் உறவும் இல்லாதேன் – ஆரண்:13 96/3
எறிப்பது ஓர் முறுவல் தோன்ற இராமனும் இயம்பலுற்றான் – ஆரண்:13 116/4
சிந்துர செம் தீ காட்டு ஓர் மை வரை சேக்கை கொண்டார் – ஆரண்:14 1/2
என் துணை குல மங்கை ஓர் ஏந்து_இழை-தன் – ஆரண்:14 16/2
ஒளி கறை மண்டிலம் ஒத்துளது ஆங்கு ஓர்
பளிக்கு அறை கண்டு அதில் வைகல் பயின்றார் – ஆரண்:14 37/3,4
கூழை புறத்து விரிந்தது ஓர் கொட்பால் – ஆரண்:14 45/3
கண்டகர் ஆய அரக்கர் கணத்து ஓர்
ஒண்_தொடி ஆம் இவள் என்பது உணர்ந்தான் – ஆரண்:14 49/3,4
பிரிவித்தனென் என்பது ஓர் பீழை பொறாது – ஆரண்:14 65/3
எண்ணினும் பெரியது ஓர் இடர் வந்து எய்தினால் – ஆரண்:14 98/2
வெள் எயிற்று அரவம்தான் வேறு ஓர் நாகம்தான் – ஆரண்:15 9/2
அரண்-தனை நாடி ஓர் அருவி மால் வரை – ஆரண்:15 14/2
பூதம் ஓர் ஐந்தினில் பொருந்திற்று அன்றியே – ஆரண்:15 15/2
சூர் புகல் அரியது ஓர் அரக்கர் தொல் மதில் – ஆரண்:15 20/3
தானே வந்தான் என்றலின் வேறு ஓர் தவறு உண்டோ – ஆரண்:15 28/4
என் பெற்றாளும் யானும் எனைத்து ஓர் வகையாலும் – ஆரண்:15 30/1
பாராய் இளையவனே பட்ட இவன் வேறே ஓர்
பேராளன் தானாய் ஒளி ஓங்கும் பெற்றியனாய் – ஆரண்:15 50/1,2
சந்த பூண் அலங்கல் வீர தனு எனும் நாமத்தேன் ஓர்
கந்தர்ப்பன் சாபத்தால் இ கடைப்படு பிறவி கண்டேன் – ஆரண்:15 51/1,2
ஏயது ஓர் நெறியின் எய்தி இரலையின் குன்றம் ஏறி – ஆரண்:15 54/4
முன் இவற்கு இது என்று எண்ணல் ஆவது ஓர் மூலம் இல்லான் – ஆரண்:16 2/4
இன்று இதற்கும் ஓர் எல்லை பொருள் உள்ளுள் உளரோ – ஆரண்-மிகை:1 5/4
தண் கதிர் பொழியும் ஓர் தவள மா மதி – ஆரண்-மிகை:10 6/1
கிற்பது ஓர் காட்சியது எனினும் கீழ் உற – கிட்:1 5/2
தள மலர் புள் ஒலி தழங்க இன்னது ஓர்
கிளவி என்று அறிவு அரும் கிளர்ச்சித்து ஆதலின் – கிட்:1 6/2,3
இதம் எனும் பொருள் அலது ஓர் இயல்பு உணர்ந்திலர் இவர்கள் – கிட்:2 8/2
வருவது ஓர் அமைவின் வந்தீர் வரையினும் வளர்ந்த தோளீர் – கிட்:2 22/4
கூட்டம் உற்று இருந்த வீரர் குறித்தது ஓர் பொருட்கு முன்_நாள் – கிட்:3 22/1
ஆயது ஓர் அவதியின்-கண் அருக்கன்_சேய் அரசை நோக்கி – கிட்:3 23/1
அந்தகற்கும் ஓர் அரணம் இல்லையால் – கிட்:3 68/2
முந்தை உற்றது ஓர் சாபம் உண்மையால் – கிட்:3 68/4
அன்ன வாலியை காலனுக்கு அளிப்பது ஓர் ஆற்றல் – கிட்:3 75/2
மிக்கது ஓர் பொருள் உளது என வேறு கண்டிலமால் – கிட்:4 5/2
தூய வார் கணை துரப்பது ஓர் ஆதரம் தோன்ற – கிட்:4 12/2
ஏய்வு இலாதது ஓர் பயம் வர சிலையின் நாண் எறிந்தான் – கிட்:4 12/4
இ வழி யாம் இயைந்து இருந்தது ஓர் இடை – கிட்:6 2/1
விடம் பரந்து அனையது ஓர் வெம்மை மீக்கொள – கிட்:6 10/1
இந்திரற்கு உரியது ஓர் இடுக்கண் தீர்த்து இகல் – கிட்:6 24/1
அ இடத்து இராமன் நீ அழைத்து வாலி ஆனது ஓர்
வெவ் விடத்தின் வந்து போர் விளைக்கும் ஏல்வை வேறு நின்று – கிட்:7 10/1,2
இரித்தது அ உலகம் ஓர் ஏழொடு ஏழையும் – கிட்:7 14/4
உள்கிடும் இதுவும்தான் ஓர் ஓங்கு அறமோ என்று உன்னும் – கிட்:7 79/2
அரக்கர் ஓர் அழிவு செய்து கழிவரேல் அதற்கு வேறு ஓர் – கிட்:7 85/1
அரக்கர் ஓர் அழிவு செய்து கழிவரேல் அதற்கு வேறு ஓர்
குரக்கு_இனத்து அரசை கொல்ல மனு நெறி கூறிற்று உண்டோ – கிட்:7 85/1,2
புயலை பற்றும் அ பொங்கு அரி போக்கி ஓர்
முயலை பற்றுவது என்ன முயற்சியோ – கிட்:7 92/3,4
பெற்றி மற்று இது பெற்றது ஓர் பெற்றியின் – கிட்:7 112/1
கோடு பற்றிய கொற்றவன் கூயது ஓர்
பாடு பெற்ற உணர்வின் பயத்தினால் – கிட்:7 115/2,3
நினைதி ஓர் துணைவர் இன்னோர் அனையவர் இலை நீ ஈண்டு அ – கிட்:7 135/3
விண் தலம் தன்னின் நின்று ஓர் மீன் விழுந்து என்ன வீழ்ந்தான் – கிட்:7 146/4
சிந்தையால் செய்கையால் ஓர் தீவினை செய்திலாதாய் – கிட்:7 147/2
மாறு ஓர் வாளி உன் மார்பை ஈர்வதோ – கிட்:8 14/2
வேறு ஓர் வாலி-கொலாம் விளிந்துளான் – கிட்:8 14/4
நெறி இகழ்ந்து யான் ஓர் தீமை இழைத்தலால் உணர்ச்சி நீண்டு – கிட்:9 12/2
வரம்பு இலாததனை மற்று ஓர் தலைமகன் வலிதின் கொண்டால் – கிட்:9 29/2
ஊழி நாயகனும் வேறு ஓர் உயர் தடம் குன்றம் உற்றார் – கிட்:9 31/4
நாடி மாரீசனார் ஓர் ஆடக நவ்வி ஆனார் – கிட்:10 59/2
போது பிற்படல் உண்டு இது ஓர் பொருள் அன்று நின்று புணர்த்தியேல் – கிட்:10 68/3
இறுதி உண்டே-கொல் இ மாரிக்கு என்பது ஓர்
தெறு துயர் உழந்தனன் தேய தேய்வு சென்று – கிட்:10 102/2,3
பேய் வினை பொருள்-தனை அறிந்து பெற்றது ஓர்
ஆய் வினை மெய்யுணர்வு அணுக ஆசு அறும் – கிட்:10 104/2,3
இனைய மாற்றம் இசைத்தனன் என்பது ஓர்
நினைவு இலான் நெடும் செல்வம் நெருக்கவும் – கிட்:11 24/1,2
வினவினாட்கு எதிர் ஓர் மாற்றம் விளம்பவும் வேண்டும் என்று அ – கிட்:11 52/3
ஈண்டு இனி நிற்றல் என்பது இனியது ஓர் இயல்பிற்று அன்றால் – கிட்:11 66/1
நின்றது ஓர் அண்டத்துள்ளே எனின் அது நெடியது ஒன்றோ – கிட்:11 72/3
அன்னது ஓர் அமைதியான் தன் அருள் சிறிது அறிவான் நோக்கி – கிட்:11 75/3
பிறிவு உற்ற மயக்கத்தால் முந்து உற்றது ஓர் பெற்றி ஓரான் – கிட்:11 79/2
கோடி ஓர் ஆயிரம் குறித்த கோது_இல் தூது – கிட்:11 134/1
விரும்பிய இராமனும் வீர நிற்கு அது ஓர்
அரும் பொருள் ஆகுமோ அமைதி நன்று எனா – கிட்:11 136/1,2
தோயின் ஆழி ஓர் ஏழும் நீர் சுவறி வெண் துகள் ஆம் – கிட்:12 23/1
உண்ணின் அண்டங்கள் ஓர் பிடி உண்ணவும் உதவா – கிட்:12 24/2
எய்தினான் அங்கு ஓர் நெடு வரை சிகரத்தின் இருக்கை – கிட்:12 29/3
தகைவு_இல் சேனைக்கு அலகு சமைந்தது ஓர்
தொகையும் உண்டு-கொலோ என சொல்லினான் – கிட்:13 1/3,4
ஆற்றலாளர் அறிவின் அறைந்தது ஓர்
மாற்றம் உண்டு அதுவல்லது மற்றது ஓர் – கிட்:13 2/2,3
மாற்றம் உண்டு அதுவல்லது மற்றது ஓர்
தோற்றம் என்று இதற்கு எண்ணி முன் சொல்லுமோ – கிட்:13 2/3,4
தெள்ளியோய் அது தென் திசை என்பது ஓர்
உள்ளமும் எனக்கு உண்டு என உன்னுவாய் – கிட்:13 8/3,4
ஓர் ஆழி தேரும் ஒவ்வார் உனக்கு நான் உரைப்பது என்னோ – கிட்:13 37/4
சிவந்தது ஓர் அமிழ்தம் இல்லை தேன் இல்லை உள என்றாலும் – கிட்:13 50/1
கவர்ந்த போது அன்றி உள்ளம் நினைப்ப ஓர் களிப்பு நல்கா – கிட்:13 50/2
அனையன எனினும் தாம் தம் அழகுக்கு ஓர் அழிவு உண்டாகா – கிட்:13 57/2
கேழ் இலா வன முலை கிரி சுமந்து இடைவது ஓர்
வாழி வான் மின் இளம் கொடியின் வந்தாளை அன்று – கிட்:13 69/2,3
பல் நெடும் காலம் ஆம் என்ன ஓர் பகலிடை – கிட்:14 4/4
மல்லல் மா ஞாலம் ஓர் மறு உறா-வகையின் அ – கிட்:14 5/1
செம் பொன் நல் கிரியை ஓர் பகலில் தேடினார் – கிட்:14 17/3
வெள்ளம் ஓர் இரண்டு என விரிந்த சேனையை – கிட்:14 18/1
சூரியன் வெருவும் ஓர் சுரத்தை நண்ணினார் – கிட்:14 19/4
புக்கதே அனையது ஓர் புரை புக்கு எய்தினார் – கிட்:14 25/4
நின்றனர் செய்வது ஓர் நிலைமை ஓர்கிலர் – கிட்:14 27/1
உற்றனர் புரத்தின் இடை ஒண் சுடரினுள் ஓர்
நல் தவம் அனைத்தும் உரு நண்ணி ஒளி பெற்ற – கிட்:14 43/2,3
அன்னது இது தானவன் அரம்பையருள் ஆங்கு ஓர்
நல் நுதலினாள் முலை நயந்தனன் அ நல்லாள் – கிட்:14 57/1,2
கொலையே செய்வான் கூற்றை நிகர்ப்பான் கொடுமைக்கு ஓர்
நிலையே போல்வான் நீர்மை இலாதான் நிமிர் திங்கள் – கிட்:15 2/2,3
இடியுண்டு ஆங்கண் ஓர் ஓங்கல் இற்றது ஒத்து – கிட்:15 8/1
இ ஆழ் புனல் பொய்கை ஆளும் ஓர்
வானவன் என்று சாம்பன் சாற்றினான் – கிட்:15 10/3,4
எய்தும் வந்து என்பது ஓர் இறையும் கண்டிலம் – கிட்:16 8/3
உய்தும் என்றால் இது ஓர் உரிமைத்து ஆகுமோ – கிட்:16 8/4
முழங்கி வந்து இழிவது ஓர் முகிலும் போல்கின்றான் – கிட்:16 25/4
பெற_ஒண்ணாதது ஓர் பேறு பெற்றவர்க்கு – கிட்:16 45/3
நான்முகத்து ஒருவன் மற்றை நாரி ஓர் பாகத்து அண்ணல் – கிட்:16 60/1
எறிந்துழி மற்று ஓர் புன் மயிரேனும் இழவாதீர் – கிட்:17 13/4
வடித்த நூல் முழுதும் தான் ஓர் வைகலின் வரம்பு தோன்ற – கிட்-மிகை:3 2/2
மண்ணுள் ஓர் அரா முதுகிடை முளைத்த மா மரங்கள் – கிட்-மிகை:3 7/1
ஒன்றாக நின்னோடு உறும் செற்றம் இல்லை உலகுக்கு நான் செய்தது ஓர் குற்றம் இல்லை – கிட்-மிகை:7 6/1
புள்ளி மா நெடும் பொன் வரை புக்கது ஓர்
வெள்ளி மால் வரை என்ன விளங்குவான் – கிட்-மிகை:11 1/3,4
மாணி ஆம் வேடம் தாங்கி மலர் அயற்கு அறிவு மாண்டு ஓர்
ஆணி ஆய் உலகுக்கு எல்லாம் அறம் பொருள் நிரப்பும் அண்ணல் – சுந்:1 26/1,2
புறத்து உறல் அஞ்சி வேறு ஓர் அரணம் புக்கு உறைதல் நோக்கி – சுந்:1 29/1
அளி துப்பின் அனுமன் என்று ஓர் அரும் துணை பெற்றதாயும் – சுந்:1 33/2
ஒருவு அரும் குணத்து வள்ளல் ஓர் உயிர் தம்பி என்னும் – சுந்:1 38/3
கைம் நாகம் அ நாள் கடல் வந்தது ஓர் காட்சி தோன்ற – சுந்:1 39/3
வந்து ஓங்கி ஆண்டு ஓர் சிறு மானிட வேடம் ஆகி – சுந்:1 43/3
என்பின் சிறந்தாயது ஓர் ஊற்றம் உண்டு என்னல் ஆமே – சுந்:1 50/3
அன்பின் சிறந்தாயது ஓர் பூசனை யார்-கண் உண்டே – சுந்:1 50/4
இறந்தான் என கொடு ஓர் இமைப்பு அதனின் முன்னம் – சுந்:1 70/3
பசும் சுடர் சோலைத்து ஆங்கு ஓர் பவள மால் வரையில் பாய்ந்தான் – சுந்:1 77/4
ஆரியம் தனி ஐம் கர களிறும் ஓர் ஆழி – சுந்:2 11/3
மீனும் தானும் ஓர் வெறி மணம் கமழும் அ வேலை – சுந்:2 16/4
வாயில் இல்லது ஓர் வரம்பு அமைக்குவென் என மதியா – சுந்:2 20/2
மாயத்தார் அவர்க்கு எங்கேனும் வரம்பும் உண்டாமோ மற்று ஓர்
தேயத்தார் தேயம் சேறல் தெறு விலோர் செருவில் சேறல் – சுந்:2 33/3,4
ஒறுத்தலோ நிற்க மற்று ஓர் உயர் படைக்கு ஒருங்கு இ ஊர் வந்து – சுந்:2 37/1
உரித்த பேர் உரிவையால் உலகுக்கு ஓர் உறை – சுந்:2 42/3
இகழ்வு அரும் பெரும் குணத்து இராமன் எய்தது ஓர்
பகழியின் செலவு என அனுமன் பற்றினால் – சுந்:2 58/1,2
புகழ் புகுந்து உலாயது ஓர் பொலிவும் போன்றதே – சுந்:2 58/4
போய் இ நகர் புக்கிடுவென் என்று ஓர் அயல் போனான் – சுந்:2 72/4
நக்காளை கண்டு ஐயன் மனத்து ஓர் நகை கொண்டான் – சுந்:2 83/1
ஒடியா நெஞ்சத்து ஓர் அடி கொண்டான் உயிரோடும் – சுந்:2 89/3
அன்னதன் நடுவண் ஓர் அமளி மீமிசை – சுந்:2 121/1
குற்றம் இல்லது ஓர் குணத்தினன் இவன் என கொண்டான் – சுந்:2 135/2
பொற்றை மாடங்கள் கோடி ஓர் நொடியிடை புக்கான் – சுந்:2 135/4
புவனம் மூன்றையும் வென்றது ஓர் பொருள் என புகறல் – சுந்:2 140/2
குல பிடிக்கும் ஓர் ஊடல் கொடுக்குமால் – சுந்:2 150/4
மனை ஓர் ஆயிரம் ஆயிரம் வாயில் போய் – சுந்:2 177/2
கொண்டு போந்தவன் வைத்தது ஓர் உறையுள்-கொல் குல மணி மனைக்கு எல்லாம் – சுந்:2 194/3
உழையர் கூவ புக்கு ஏகு என பெயர்வது ஓர் ஊசலின் உளதாகும் – சுந்:2 196/3
துன்னும் ஆர் உயிர் உடலொடு சுடுவது ஓர் துயர் உழந்து இவை சொன்னான் – சுந்:2 197/4
மால் பெரும் கடல் வதிந்ததே அனையது ஓர் வனப்பினன் துயில்வானை – சுந்:2 204/4
தழை கொள் தோளொடு தலை பல பரப்பி முன் துயில்வது ஓர் தகையானை – சுந்:2 205/4
கொண்டது ஓர் உருவம் மாயோன் குறளினும் குறுக நின்றான் – சுந்:2 216/3
என்று எண்ணி ஈண்டு இனி ஓர் பயன் இல்லை என நினையா – சுந்:2 223/1
கல் மருங்கு எழுந்து என்றும் ஓர் துளி வர காணா – சுந்:3 3/2
சுருதி நாயகன் வரும் வரும் என்பது ஓர் துணிவால் – சுந்:3 9/3
பொர நிகழ்ந்தது ஓர் பூசல் உண்டாம் என பொருமா – சுந்:3 18/3
காகம் முற்றும் ஓர் கண் இல ஆகிய – சுந்:3 28/3
மேயது ஓர் கட்டுரை விளம்பல் மேயினாள் – சுந்:3 31/4
மறந்தனென் இதுவும் ஓர் மாற்றம் கேட்டியால் – சுந்:3 34/1
இன்று இவண் இப்பொழுது இயைந்தது ஓர் கனா – சுந்:3 50/2
புரம் புக இருந்தது ஓர் மயிலும் போயதால் – சுந்:3 51/4
தடத்திடை இருந்தது ஓர் அன்ன தன்மையாள் – சுந்:3 60/4
பன்னிருவரினும் இருவரை தவிர்வுற்று உதித்தது ஓர் படி ஒளி பரப்ப – சுந்:3 81/4
இனையது ஓர் தன்மை எறுழ் வலி அரக்கர் ஏந்தல் வந்து எய்துகின்றானை – சுந்:3 93/1
அனையது ஓர் தன்மை அஞ்சனை சிறுவன் கண்டனன் அமைவு உற நோக்கி – சுந்:3 93/2
ஒன்று கேள் உரைக்க நிற்கு ஓர் உயிர் என உரியோன்-தன்னை – சுந்:3 139/1
மென் தோளாய் இதற்கு வேறு ஓர் காரணம் விரிப்பது உண்டோ – சுந்:3 141/4
பாவை நின் பொருட்டினால் ஓர் பழி பெற பயன் தீர் நோன்பின் – சுந்:3 142/2
தீது உயிர்க்கு இழைக்கும் நாளும் திங்கள் ஓர் இரண்டில் தேய்ந்தது – சுந்:3 146/2
ஓர் ஆயிர கோடி இடர்க்கு உடையேன் – சுந்:4 6/2
அரக்கனே ஆக வேறு ஓர் அமரனே ஆக அன்றி – சுந்:4 27/1
காட்டினன் ஓர் ஆழி அது வாள் நுதலி கண்டாள் – சுந்:4 63/4
உழந்து விழி பெற்றது ஓர் உயிர் பொறையும் ஒத்தாள் – சுந்:4 65/4
ஊழி ஓர் பகலாய் ஓதும் யாண்டு எலாம் உலகம் ஏழும் – சுந்:4 72/3
அயர்வு உற்று அரிதின் தெளிந்து அம் மலைக்கு அ புறத்து ஓர்
உயர் பொன் கிரி உற்று உளன் வாலி என்று ஓங்கல் ஒப்பான் – சுந்:4 92/1,2
ஆயானை ஓர் அம்பினில் ஆர் உயிர் வாங்கி அன்பின் – சுந்:4 93/1
முன் கூடின கூறினன் காலம் ஓர் மூன்றும் வல்லான் – சுந்:4 94/4
இ துணை சிறியது ஓர் ஏண்_இல் யாக்கையை – சுந்:4 98/1
வெவ் வழி பூதம் ஓர் ஐந்தின் மேலதோ – சுந்:4 100/2
சேண் உயர் பெருமை ஓர் திறத்தது அன்று எனா – சுந்:4 103/3
காண்டலுக்கு எளியது ஓர் உருவு காட்டினான் – சுந்:4 108/3
பின்னே பிறந்தான் அல்லது ஓர் துணை இலாத பிழை நோக்கி – சுந்:4 112/2
இன் துயில் விளைக்க ஓர் இமைப்பின் இறை வைகும் – சுந்:5 3/3
ஆரம் தாழ் திரு மார்பற்கு அமைந்தது ஓர்
தாரம்தான் அலளேனும் தயா எனும் – சுந்:5 30/1,2
தீண்டலாவது ஓர் தீவினை தீர் வரம் – சுந்:5 35/3
ஒட்டாரோடு உலகு ஓர் ஏழும் – சுந்:5 47/3
என் ஓர் இன் உயிர் மென் கிளிக்கு யார் பெயர் ஈகேன் – சுந்:5 78/1
மறித்தும் ஓர் செயற்கு உரிய காரியம் மதித்தான் – சுந்:6 1/4
திண் திறல் அரக்கனும் இருக்க ஓர் திறத்தின் – சுந்:6 4/2
விண்ணினும் ஓர் சோலை உளது ஆம் என விதித்தான் – சுந்:6 20/4
செறி குழல் சீதைக்கு அன்று ஓர் சிகாமணி தெரிந்து வாங்கி – சுந்:6 45/3
நின்றது ஓர் சயித்தம் கண்டான் நீக்குவன் இதனை என்னா – சுந்:6 49/3
இருந்தவன் கிடந்தது ஓர் எழு தெரிந்து எடுத்தான் – சுந்:8 23/4
சிலந்தி உண்பது ஓர் குரங்கின்-மேல் சேறியேல் திறலோய் – சுந்:9 1/1
ஐவரும் பெரும் பூதம் ஓர் ஐந்தும் ஒத்து அமைந்தார் – சுந்:9 14/4
ஊசி போழ்வது ஓர் வடு செயா நெடும் புயம் உடையார் – சுந்:9 16/4
ஆயிரம் களிற்றை ஓர் மரத்தினால் அடித்து – சுந்:9 35/3
மீ எரி உய்ப்பது ஓர் கல் செலவிட்டான் – சுந்:9 52/3
கைதவம் கண்ணி ஈண்டு ஓர் சிறு பழி இழைக்கும் கற்பான் – சுந்:10 4/2
நின்ற தோரணத்தின் உம்பர் இருந்த ஓர் நீதியானை – சுந்:10 21/2
ஏ எனும் அளவில் கொல்லும் நிருதர்க்கு ஓர் எல்லை இல்லை – சுந்:10 26/2
வள்ளப்பட்டன மகர கடல் என மதில் சுற்றிய பதி மறலிக்கு ஓர்
கொள்ளப்பட்டன உயிர் என்னும்படி கொன்றான் ஐம் புலன் வென்றானே – சுந்:10 28/3,4
தாழி படு தயிர் ஒத்தார் மாருதி தனி மத்து என்பது ஓர் தகை ஆனான் – சுந்:10 30/2
ஊழி பெயர்வது ஓர் புனல் ஒத்தார் அனல் ஒத்தான் மாருதம் ஒத்தானே – சுந்:10 30/4
வெய்தாயின பல விட்டான் வீரனும் வேறு ஓர் படை இலன் மாறா வெம் – சுந்:10 33/3
கண்டார் கண்டது ஓர் திசையே விசை கொடு கால் விட்டார் படை கைவிட்டார் – சுந்:10 39/4
தீட்டு வாள் அனைய கண் தெரிவை ஓர் திரு அனாள் – சுந்:10 46/1
ஆட்டில்-நின்று அயர்வது ஓர் அறு தலை குறையினை – சுந்:10 46/2
ஏந்தினாள் தலையை ஓர் எழுத_அரும் கொம்பு அனாள் – சுந்:10 47/1
மலைகளும் கடலும் யாறும் கானமும் பெற்று மற்று ஓர்
உலகமே ஒத்தது அம்மா போர் பெரும் களம் என்று உன்னா – சுந்:11 15/3,4
வெப்பு அடைகில்லா நெஞ்சில் சிறியது ஓர் விம்மல் கொண்டான் – சுந்:11 16/1
மிக்கானும் வெகுண்டு ஓர் மராமரம் கொண்டு மிக்கான் – சுந்:11 27/4
நூறு நூறு போர் வாளி ஓர் தொடை கொடு நொய்தின் – சுந்:11 46/1
வேறு செய்வது ஓர் வினை பிறிது இன்மையின் விரிஞ்சன் – சுந்:11 53/3
முந்தி உற்ற பேர் உவகைக்கு ஓர் கரை இலை மொழியின் – சுந்:11 62/3
தீயை சுட்டது ஓர் கற்பு எனும் தீயினாள் – சுந்:12 35/4
தென் திசைக்கும் ஓர் வடவனல் திருத்தியது என்ன – சுந்:12 39/4
தேடி வந்தது ஓர் குரங்கு எனும் வாசகம் சிறிதோ – சுந்:12 53/4
அன்ன ஓர் வெகுளியன் அமரர் ஆதியர் – சுந்:12 64/1
வந்துற விடுத்தது ஓர் வய வெம் பூதமோ – சுந்:12 67/2
அல்லி அம் கமலமே அனைய செம் கண் ஓர்
வில்லிதன் தூதன் யான் இலங்கை மேயினேன் – சுந்:12 69/3,4
மூலமும் நடுவும் ஈறும் இல்லது ஓர் மும்மைத்து ஆய – சுந்:12 75/1
ஆயவன் தன்னொடு ஆண்டு திங்கள் ஓர் நான்கும் வைகி – சுந்:12 82/1
இறுதி உற்றுளது ஆயினும் இன்னும் ஓர்
உறுதி கேட்டி உயிர் நெடிது ஓம்புவாய் – சுந்:12 87/3,4
அருளும் காதலின் தீர்தலும் அல்லது ஓர்
தெருள் உண்டாம் என எண்ணலர் சீரியோர் – சுந்:12 93/3,4
கற்பினால் இயன்றது என்பான் பெரியது ஓர் களிப்பன் ஆனான் – சுந்:12 126/4
ஆயது அங்கு ஓர் குறள் உரு ஆய் அடி – சுந்:13 7/1
மருளின் மீன் கணம் விழுங்கிட உலந்தன மனத்து ஓர்
அருள்_இல் வஞ்சரை தஞ்சம் என்று அடைந்தவர் அனைய – சுந்:13 31/3,4
தென் திசைக்கும் ஓர் மேரு உண்டாம் என தெரிந்த – சுந்:13 36/4
ஓர் எழு வீரர் உயர்ந்தார் – சுந்:13 45/4
போய் வரும் கருமம் முற்றிற்று என்பது ஓர் பொம்மல் பொங்க – சுந்:14 3/1
பூண்டது ஓர் துயர் கொடு பொன்றினார்-கொலோ – சுந்:14 18/3
காலையும் மாலை-தானும் இல்லது ஓர் கனக கற்ப – சுந்:14 31/2
எண்_அரும் கூறாய் மாய்தி என்றது ஓர் மொழி உண்டு என்பார் – சுந்:14 32/4
அன்னது ஓர் பொழுதில் நங்கை ஆர் உயிர் துறப்பதாக – சுந்:14 39/1
உள் உற்று எழும் ஓர் உவணத்து அரசேயும் ஒக்க – சுந்-மிகை:1 5/4
தான் ஓர் பெரும் கருடன் என்ன எதிர் தாவி – சுந்-மிகை:1 18/3
மாண்டது ஓர் நலத்திற்று ஆம் என்று உணர்த்துதல் வாய்மைத்து அன்றால் – சுந்-மிகை:1 20/1
கிடந்தது ஓர் இருள் என கிடந்துளான்-தனை – சுந்-மிகை:2 8/3
இஞ்சி உட்படும் இலங்கையின் சிறையில் வைத்திட ஓர்
தஞ்சம் மற்று இலை தான் ஒரு தனி இருந்து அயர்வாள் – சுந்-மிகை:3 2/3,4
சுற்றிய கொடி ஒன்றை துணித்து தூயள் ஓர்
பொன் தடம் கொம்பினில் பூட்டி பூமியே – சுந்-மிகை:4 1/1,2
மூன்று உலகினுக்கும் ஓர் அன்னை மொய்ம் மலர் – சுந்-மிகை:4 4/2
பொன்றுவிர் நீர் இது போது என அங்கு ஓர்
குன்று இரு கை கொடு எறிந்து அவர் கொற்றம் – சுந்-மிகை:9 2/2,3
வெள்ளம் ஓர் நூறு உடை வில் படை என்பார் – சுந்-மிகை:11 16/1
ஓர் உடல் கொண்டு தம் உருவம் மாற்றினர் – சுந்-மிகை:12 1/3
ஏத நாள் இறந்த சால என்பது ஓர் வருத்தம் நெஞ்சத்து – சுந்-மிகை:14 2/1
கண்டனர் அன்னது ஓர் களிப்பினால் அவர் – சுந்-மிகை:14 27/2
போயின கருமம் முற்றி புகுந்தது ஓர் மொம்மல்-தன்னால் – சுந்-மிகை:14 43/3
மாட்சி ஓர் குரங்கினால் அழிந்த மாநகர் – யுத்1:2 11/2
கொன்று தின்றல்லது ஓர் எண்ணம் கூடுமோ – யுத்1:2 41/3
ஆனவள் கற்பினால் வெந்தது அல்லது ஓர்
வானரம் சுட்டது என்று உணர்தல் மாட்சியோ – யுத்1:2 75/3,4
தான் உடை நெடும் தவம் தளர்ந்து சாய்வது ஓர்
மானுட மடந்தையால் என்னும் வாய்மொழி – யுத்1:2 77/2,3
பரம் ஒருங்குவது அலால் பிறிது ஒருங்காதது ஓர் பகையும் உண்டோ – யுத்1:2 90/4
கொல்வர் என்று உணர்தலால் அவரை வந்து அணைவது ஓர் இயைபு கொண்டார் – யுத்1:2 91/4
என்று ஓர் அந்தணன் எல்லை_இல் அறிஞனை ஏவி – யுத்1:3 21/1
தோற்ற வந்தது ஓர் கனவு கண்டனன் என சொன்னான் – யுத்1:3 34/4
ஓர் ஆவுதி கடைமுறை வேள்வி ஓம்புவார் – யுத்1:3 68/1
வழுத்து அரும் பொகுட்டது ஓர் புரையின் வைகுமால் – யுத்1:3 70/3
முந்தை ஓர் எழுத்து என வந்து மு முறை – யுத்1:3 72/3
உள்ளுற உணர்வு இனிது உணர்ந்த ஓசை ஓர்
தெள் விளி யாழிடை தெரியும் செய்கையின் – யுத்1:3 75/1,2
ஓம் எனும் ஓர் எழுத்து அதனின் உள் உயிர் – யுத்1:3 76/1
இன்னது ஓர் தன்மையன் இகழ்வுற்று எய்திய – யுத்1:3 78/1
பிள்ளை மேனிக்கு ஓர் ஆனி வந்திலது இனி செயல் என்-கொல் பிறிது என்ன – யுத்1:3 84/2
எந்தாய் பண்டு ஓர் இடங்கர் விழுங்க – யுத்1:3 93/1
சாணிலும் உளன் ஓர் தன்மை அணுவினை சத கூறு இட்ட – யுத்1:3 124/1
விசை திறந்து உருமு வீழ்ந்தது என்ன ஓர் தூணின் வென்றி – யுத்1:3 127/2
நின்றது ஓர் பொழுதின் அண்ட நெடு முகட்டு இருந்த முன்னோன் – யுத்1:3 131/3
ஏயின ஒருவர்க்கு ஓர் ஓர் திருமுகம் இரட்டி பொன் தோள் – யுத்1:3 133/2
ஏயின ஒருவர்க்கு ஓர் ஓர் திருமுகம் இரட்டி பொன் தோள் – யுத்1:3 133/2
பொன்னுளே தோன்றியது ஓர் பொன் கலனே போல்கின்றேன் – யுத்1:3 160/4
அயிரா இமைப்பினை ஓர் ஆயிரம் கூறு இட்ட – யுத்1:3 167/1
அரக்கனும் ஆங்கண் ஓர் அமைச்சர் நால்வரும் – யுத்1:4 14/1
ஆயது பயப்பது ஓர் அமைதி ஆயது – யுத்1:4 22/1
வரும் திசை நோக்கி ஓர் மழலை வெண் குருகு – யுத்1:4 29/3
சொல்லு-மின் என்ன ஓர் துணைவன் சொல்லினான் – யுத்1:4 50/4
கரண் புகு சூழலே சூழ காண்பது ஓர்
அரண் பிறிது இல் என அருளின் வேலையை – யுத்1:4 51/2,3
மேயது ஓர் சிந்தையும் மெய்யும் வேதியர் – யுத்1:4 52/2
தூயவன் என்பது ஓர் பொருளும் சொல்லினான் – யுத்1:4 52/4
நெறிதனை நோக்கினும் நிருதர் நிற்பது ஓர்
குறி நனி உளது என உலகம் கொள்ளுமோ – யுத்1:4 70/3,4
கண்டது ஓர் பொழுதினில் தெரியும் கைதவம் – யுத்1:4 87/2
எறி கடல் உலகு எலாம் இளவற்கு ஈந்தது ஓர்
பிறிவு அரும் கருணையும் மெய்யும் பேணினான் – யுத்1:4 90/3,4
சொன்னது ஓர் சாபம் உண்டு உன்னை துன்மதி – யுத்1:4 98/2
பொழிந்தது ஓர் கருணை-தன்னால் புல்லினன் என்று தோன்ற – யுத்1:4 138/3
இன்னது ஓர் செவ்வித்து ஆக இராமனும் இலங்கை வேந்தன் – யுத்1:4 148/1
அந்தம் இலாதது ஓர் உறையுள் அவ்வழி – யுத்1:5 1/2
பிணி பழுத்து அமைந்தது ஓர் பித்தின் உள்ளத்தான் – யுத்1:5 12/2
ஆயது ஓர் அளவையின் அருக்கன் மைந்தன் நீ – யுத்1:5 13/1
நகம் பல் என்று இவை இல்லது ஓர் நரசிங்கம் அனையான் – யுத்1:5 33/3
வென்றுளான் உளன் வேள்வியின் பகைஞன் ஓர் வெய்யோன் – யுத்1:5 36/4
யானை கால் குலைந்து ஆழி ஓர் ஏழும் விட்டு அகல – யுத்1:5 47/2
முன்னவன் தர பெற்றது ஓர் முழு வலி சிலையான் – யுத்1:5 50/2
சேனை காவலர் ஓர் ஐவர் உளர் பண்டு தேவர் – யுத்1:5 63/1
தருண மங்கையை மீட்பது ஓர் நெறி தருக என்னும் – யுத்1:6 2/1
ஊழி சென்றன ஒப்பன ஒரு பகல் அவை ஓர்
ஏழு சென்றன வந்திலன் எறி கடற்கு இறைவன் – யுத்1:6 3/3,4
ஓர் இடத்து உயிர் தரித்து ஒதுங்ககிற்றில – யுத்1:6 45/2
பிழைப்பிலர் என்பது ஓர் பெரும் பயத்தினால் – யுத்1:6 57/4
மன்னவ மருகாந்தாரம் என்பது ஓர் தீவின் வாழ்வார் – யுத்1:7 15/1
ஓடி நூறு என்று விட்டான் ஓர் இமை ஒடுங்கா முன்னம் – யுத்1:7 16/3
மேருவும் அணுவும் ஓர் வேறு உறா-வகை – யுத்1:8 3/3
ஓர் இடத்து ஒன்றின்-மேல் ஒன்று சென்றுற – யுத்1:8 11/2
மலை இலேம் மற்று மாறு இனி வாழ்வது ஓர்
நிலை இலேம் என்று இலங்கை நெருங்கினார் – யுத்1:8 31/3,4
சேதுவின் பெருமைக்கு இணை செப்ப ஓர்
ஏது வேண்டும் என்று எண்ணுவது என்-கொலோ – யுத்1:8 37/1,2
நாடும் நாட்டும் நளிர் கடல் நாட்டில் ஓர்
பூடும் ஆடுதல் இலாய இ பூமியில் – யுத்1:8 63/3,4
தாழ்வு_இலா தவத்து ஓர் தையல் தனித்து ஒரு சிறையில் தங்க – யுத்1:9 37/1
மொழி படைத்த வலி என மூண்டது ஓர்
பழி படைத்த பெரும் பயத்து அன்னவன் – யுத்1:9 44/2,3
பதி புகுந்தனர் தம்மை படுப்பது ஓர்
விதி கொடு உந்த விளைந்ததுதான் என்றான் – யுத்1:9 52/3,4
மானுட வடிவம் கொண்டார் என்பது ஓர் வார்த்தை இட்டார் – யுத்1:9 78/4
சூலம் ஏய் தட கை அண்ணல் தானும் ஓர் குரங்காய் தோன்றி – யுத்1:9 85/1
இன்னது ஓர் தன்மைத்து ஆம் என்று எட்டியும் பார்க்க அஞ்சி – யுத்1:9 89/1
அரு வரை இவர்வது ஆங்கு ஓர் அரி_அரசு அனையன் ஆனான் – யுத்1:10 2/4
விமல திண் சிலையன் ஆண்டு ஓர் வெற்பினை மேய வீரன் – யுத்1:10 4/2
இன்னது ஓர் குலத்த என்று புலப்படா புரவி எல்லாம் – யுத்1:10 15/4
நாள் அவாம் மின் தோய் மாடத்து உம்பர் ஓர் நாகர் பாவை – யுத்1:10 18/2
சொல்லில் அங்கு ஓர் சதகோடி தொடர்ந்தோர் – யுத்1:11 11/3
விட்டிலர் புரண்டு இருவர் ஓர் அகழின் வீழ்ந்தார் – யுத்1:12 15/4
படிந்தனர் பரந்தனர் பரந்தது ஓர் நெருப்பின் – யுத்1:12 24/1
இன்னது ஓர் தன்மை எய்தும் அளவையின் எழிலி வண்ணன் – யுத்1:12 26/1
ஒன்றிய உணர்வே ஆய ஓர் உயிர் துணைவ நின்னை – யுத்1:12 27/1
வையம் ஓர் ஏழும் பெற்றால் வாழ்வெனே வாராய்-ஆகில் – யுத்1:12 28/3
எழுபது வெள்ளம் தன்னின் ஈண்டு ஓர் பேர் எஞ்சாது ஏகி – யுத்1:12 31/3
எழுபது வெள்ளம் யாக்கைக்கு ஓர் உயிர் எய்திற்று அன்றே – யுத்1:12 33/4
நின்றார்கள் தேவர் கண்டார் என்பது ஓர் நாணம் நீள – யுத்1:12 51/2
பூ அணை மாற்றி வேறு ஓர் புனை மணி இருக்கை புக்கான் – யுத்1:13 9/4
மாதுல தலைவன் பின்னும் அன்பின் ஓர் மாற்றம் சொன்னான் – யுத்1:13 14/4
வெள்ளம் ஓர் ஏழு பத்து கணித்த வெம் சேனையோடும் – யுத்1:14 1/2
துரக்குவது அல்லால் வேறு ஓர் சொல் உண்டோ என்ன சொன்னான் – யுத்1:14 3/4
சொல் உண்டே இவனை வெல்ல தோற்றும் ஓர் கூற்றம் உண்டோ – யுத்1:14 16/2
இந்திரன் செம்மல் பண்டு ஓர் இராவணன் என்பான்-தன்னை – யுத்1:14 24/1
பேதையன் என்ன வாழ்ந்தாய் என்பது ஓர் பிழையும் தீர்ந்தாய் – யுத்1:14 26/2
மூன்றரை கோடியின் உகத்து ஓர் மூர்த்தியாய் – யுத்1-மிகை:1 1/1
அருமை கண்டு அளித்தனன் அழிவு இலாதது ஓர்
பெரு வரம் என்றிடின் பேதை மானிடர் – யுத்1-மிகை:2 5/2,3
இந்த இந்திரன் இமையவர் அவனுக்கு ஓர் பொருளோ – யுத்1-மிகை:3 2/1
நாணி நின் எதிரே ஆண்டு நடுவதாயினது ஓர் செம்பொன் – யுத்1-மிகை:3 22/1
போது ஓர் கணத்தில் இன்னே போக்குவேன் போக்குவேன் என்று – யுத்1-மிகை:3 23/3
ஒப்புற நகைத்து நீறாய் எரிந்தது ஓர் கடவுள் சீயம் – யுத்1-மிகை:3 24/4
ஓர் தரும் அறிவு இலார்க்கு உரைக்கும் புந்தியார் – யுத்1-மிகை:4 3/3
கொற்றவ சரண் என கூயது ஓர் உரை – யுத்1-மிகை:4 4/2
எப்பொருள் ஏவரே உலகின் ஓர் முறை – யுத்1-மிகை:4 8/1
சாதல் ஆக்குவென் தான் ஓர் கணத்து எனும் – யுத்1-மிகை:9 10/3
திரிபுர செயல் செய்தது அங்கு ஓர் கணை – யுத்1-மிகை:9 13/4
ஆங்கு அவன் எதிரே வேறு ஓர் ஆடக குன்றம் ஒன்றை – யுத்1-மிகை:11 3/1
ஒழிவு இலாத பல் ஆயிர வெள்ளத்துக்கு உறை ஓர்
துளியும் ஒவ்விடா எழுபது வெள்ளத்தின் தொகை சேர் – யுத்1-மிகை:11 9/2,3
முந்த ஓர் தசக்கிரீபன் ஆக்கையை மொய்ம்பால் வீக்கும் – யுத்1-மிகை:14 5/1
இசை எனக்கு இல்லை அன்றே என்பது ஓர் இகழ்வு கொண்டான் – யுத்1-மிகை:14 6/2
வருக்கம் யாவையும் வாழ்வுற வந்தது ஓர்
கரு கொள் காலம் விதி-கொடு காட்டிட – யுத்2:15 18/2,3
திரை செய் வேலைக்கு ஓர் ஆகுலம் செய்தவே – யுத்2:15 35/4
ஓர் ஒருத்தர்க்கு ஒருவரின் உற்று உயர் – யுத்2:15 44/3
எண் திசாமுகம் எண்ணும் இடும்பன் ஓர்
சண்டமாருதம் என்ன தட வரை – யுத்2:15 63/2,3
மீட்டும் அங்கு ஓர் மராமரம் வேரொடும் – யுத்2:15 72/1
வேணு உயர் நெடு வரை அரக்கர் வேலைக்கு ஓர்
தோணி பெற்றனர் என கடக்கும் தொல் செரு – யுத்2:15 102/1,2
அரக்கரும் அனையது ஓர் அச்சம் எய்தினார் – யுத்2:15 125/4
அ கிரிதனையும் ஆங்கு ஓர் அம்பினால் அறுத்து மாற்றி – யுத்2:15 131/1
உடன் உறைந்து அறிந்தான் என்ன ஓர் இமை ஒடுங்கா-முன்னர் – யுத்2:15 132/3
மெய் எரிந்து அழன்று பொங்கி வெம் கணான் விம்மி மீட்டு ஓர்
மை வரை வாங்குவானை வரி சிலை வளைய வாங்கி – யுத்2:15 136/1,2
மாருதி பின்னும் அங்கு ஓர் மராமரம் கையின் வாங்கி – யுத்2:15 137/2
மாறி ஓர் பாகன் ஏற மறி திரை பரவை பின்னும் – யுத்2:15 138/1
பல் கொண்டும் மலைகின்றாரின் பழி கொண்டு பயந்தது யான் ஓர்
வில் கொண்டு நின்ற போது விறல் கொண்டு மீள்திர் போலாம் – யுத்2:15 139/3,4
இன்றும் உளை என்றும் உளை இலை ஓர் பகை என்றான் – யுத்2:15 182/4
இறுத்தது இன்று உலகு என்பது ஓர் திமிலம் வந்து எய்த – யுத்2:15 192/1
ஆலம் அன்னது ஓர் சரத்தொடும் அங்கதன் அயர்ந்தான் – யுத்2:15 199/3
சூலம் அன்னது ஓர் வாளியால் சோம்பினன் சாம்பன் – யுத்2:15 199/4
தானும் இந்திரன்-தன்னை ஓர் தனு வலம்-தன்னால் – யுத்2:15 204/2
எல்லின் நான்முகன் கொடுத்தது ஓர் வேல் எடுத்து எறிந்தான் – யுத்2:15 205/4
தடுக்கலாதது ஓர் விசையினின் எழுந்து அயல் சார்ந்தான் – யுத்2:15 212/4
தகவு கொண்டது ஓர் அன்பு எனும் தனி துணை அதனால் – யுத்2:15 213/2
வேறு காட்டும் ஓர் வெறுமையை மெல்லிய எனினும் – யுத்2:15 217/3
இம்பரான் எனில் விசும்பினன் ஆகும் ஓர் இமைப்பில் – யுத்2:15 231/1
பேரும் ஓர் இடம் இன்று என திசை-தொறும் பிறங்கி – யுத்2:15 238/2
மறு இலாதது ஓர் வடி கணை தொடுத்து உற வாங்கி – யுத்2:15 240/2
என்னல் ஆயது ஓர் விசையினின் சென்று அவன் தலையில் – யுத்2:15 244/3
ஆற்றல் நல் நெடும் கவிஞன் ஓர் அங்கதம் உரைப்ப – யுத்2:15 248/3
எந்திர பொறியின் நிற்ப யாவரும் இன்றி தான் ஓர்
சிந்துர களிறு கூடம் புக்கு என கோயில் சேர்ந்தான் – யுத்2:16 5/3,4
பூண்டது ஓர் பணியன் வல்லை அனையரை கொண்டு புக்கான் – யுத்2:16 6/4
தாங்கிய அமளி-மாட்டு ஓர் தவிசு உடை பீடம் சார்ந்தான் – யுத்2:16 12/4
ஆர்த்தது ஓர் துகளுக்கு ஒவ்வான் ஆர் அவற்கு ஆற்றகிற்பார் – யுத்2:16 25/4
நாசம் வந்து உற்ற போதும் நல்லது ஓர் பகையை பெற்றேன் – யுத்2:16 31/3
திரிபுரம் எரிய ஆங்கு ஓர் தனி சரம் துரந்த செல்வன் – யுத்2:16 36/1
ஒருவன் இ புவனம் மூன்றும் ஓர் அடி ஒடுக்கி கொண்டோன் – யுத்2:16 36/2
கட்டுறு கவன மா ஓர் ஆயிரம் கடிதின் வந்து – யுத்2:16 48/1
எருமை ஏற்றை ஓர் ஈர்_அறுநூற்றையும் – யுத்2:16 56/1
அரும் களில் திரிகின்றது ஓர் ஆசையான் – யுத்2:16 59/4
கொலை கிடந்த வேல் கும்பகருணன் ஓர்
மலை கிடந்தது போல வணங்கினான் – யுத்2:16 66/3,4
உய் திறம் அன்று எனின் உளது வேறும் ஓர்
செய் திறம் அன்னது தெரிய கேட்டியால் – யுத்2:16 83/3,4
குறைவு_இல் நல் சகடம் ஓர் ஆயிரம் கொடு – யுத்2:16 101/2
நாள் பல கழியுமால் நடுவண் நின்றது ஓர்
தாள் உடை மலை-கொலாம் சமரம் வேட்டது ஓர் – யுத்2:16 106/2,3
தாள் உடை மலை-கொலாம் சமரம் வேட்டது ஓர்
ஆள் என உணர்கிலேன் ஆர்-கொலாம் இவன் – யுத்2:16 106/3,4
சுடல் உற சுட்டு வேறு ஓர் மருந்தினால் துயரம் தீர்வர் – யுத்2:16 141/2
தனு உடையவரை வேறு ஓர் நீலனை சாம்பன்-தன்னை – யுத்2:16 156/2
சூலம் கொண்டு ஓடி வேலை தொடர்வது ஓர் தோற்றம் தோன்ற – யுத்2:16 157/2
வேட்கிற்பாய் இனி ஓர் மாற்றம் விளம்பினால் விளைவு உண்டு என்று – யுத்2:16 159/3
மற்று இனி ஒருவர்-மேல் ஓர் மரனொடும் கற்கள் வீச – யுத்2:16 176/1
மூலமே மண்ணில் மூழ்கி கிடந்தது ஓர் பொருப்பை முற்றும் – யுத்2:16 179/1
நீலன் மேல் நிமிர்ந்தது ஆங்கு ஓர் நெருப்பு என திரிந்து விட்டான் – யுத்2:16 179/3
நீண்டது ஓர் நெடும் திண் குன்றம் நில முதுகு ஆற்ற வாங்கி – யுத்2:16 182/2
இட கையால் அரக்கன் ஆங்கு ஓர் எழு முனை வயிர தண்டு – யுத்2:16 184/1
உந்தையை மறைந்து ஓர் அம்பால் உயிருண்ட உதவியோற்கு – யுத்2:16 188/1
தலையினில் தைத்து வேறு ஓர் தலை என நின்றது அன்ன – யுத்2:16 193/1
கவ்வியது அனையது ஆங்கு ஓர் நெடு வரை கடிதின் வாங்கி – யுத்2:16 194/3
ஓர் உதிர் நூறு கூறாய் உக்கது எ உலகும் உட்க – யுத்2:16 197/4
ஆக்கினான் களத்தின் ஆங்கு ஓர் குரங்கினது அடியும் இன்றி – யுத்2:16 200/3
இங்கு உற்றார் அல்லரோதான் வேறும் ஓர் இலங்கை உண்டோ – யுத்2:16 201/2
வென்றி அம் பெரும் சேனை ஓர் பாதியின் மேலும் – யுத்2:16 203/2
வாங்கினான் நெடு வட_வரை புரைவது ஓர் வரி வில் – யுத்2:16 228/4
தெரிந்து மற்ற அது-தன்னை ஓர் தெய்வ வெம் கணையால் – யுத்2:16 235/3
அ வகை மலையினை ஏற்று ஓர் அங்கையால் – யுத்2:16 252/3
தண்டல் இல் பெரும் படை சிந்தும் தக்கது ஓர்
எண் தரு கருமம் மற்று இதனின் இல் என – யுத்2:16 263/2,3
மனத்தினும் கடியது ஓர் விசையின் வான் செல்வான் – யுத்2:16 273/1
மண்டலம் தொடர்ந்து மண் வயங்க வந்தது ஓர்
கொண்டலின் பொலிதரு கோலத்தான்-தனை – யுத்2:16 274/3,4
பொன் முகம் காண்பது ஓர் தோலும் போரிடை – யுத்2:16 294/3
வல் முகம் காண்பது ஓர் வாளும் வாங்கினான் – யுத்2:16 294/4
பேய் இரண்டாயிரம் சுமந்து பேர்வது ஓர்
காய் ஒளி வயிர வாள் பிடித்த கையினான் – யுத்2:16 295/3,4
சிறுத்தது ஓர் முறுவலும் தெரிய செம் கணான் – யுத்2:16 304/1
பொன் நெடும் கேடகம் புரட்டி போர்த்தது ஓர்
நல் நெடும் கவசத்து நாம வெம் கணை – யுத்2:16 306/2,3
ஏந்து வல் நெடும் தோள் புடைத்து ஆர்த்து அங்கு ஓர் எழு முனை வயிர போர் – யுத்2:16 329/2
கண்டம் உற்றது மற்று அது கரும் கழல் அரக்கனும் கனன்று ஆங்கு ஓர்
மண்டல சுடராம் என கேடகம் வாங்கினன் வாளோடும் – யுத்2:16 331/3,4
வேற்று கையையும் வேலையில் இட்டனன் வேறும் ஓர் அணை மான – யுத்2:16 337/4
வழக்கினால் உலகு அளந்தவன் அமைத்தது ஓர் வான் குணில் வலத்து ஏந்தி – யுத்2:16 340/2
கொல தகாதது ஓர் வடிவு கொண்டால் என உயிர்களை குடிப்பானை – யுத்2:16 341/2
உணர்த்துவென் இன்று நன்று ஓர் உபாயத்தின் உறுதி மாயை – யுத்2:17 3/1
புணர்த்துவென் சீதை தானே புணர்வது ஓர் வினையம் போற்றி – யுத்2:17 3/2
கண்களால் அரக்கன் கண்டான் அவனை ஓர் கலக்கம் காண்பான் – யுத்2:17 7/4
தொட்டது ஓர் சுரிகையாளன் இருந்தனன் இனைய சொன்னான் – யுத்2:17 8/4
மந்திரம் இல்லை வேறு ஓர் மருந்து இல்லை மையல் நோய்க்கு – யுத்2:17 16/3
ஒன்றும் இங்கு அரியது இல்லை என்பது ஓர் துணுக்கம் உந்த – யுத்2:17 29/2
ஆயது ஓர் காலத்து ஆங்கண் மருத்தனை சனகன் ஆக்கி – யுத்2:17 31/1
கொல் என கணவற்கு ஆங்கு ஓர் கொடும் பகை கொடுத்தேன் எந்தை – யுத்2:17 42/1
படைத்தது ஓர் உவகை-தன்னை வேறு ஒரு வினயம் பண்ணி – யுத்2:17 47/3
சுந்தர பவள வாய் ஓர் அருள் மொழி சிறிது சொல்லின் – யுத்2:17 52/4
புரந்தரன் செல்வத்து ஐய கொல்கை ஓர் பொருளிற்றோதான் – யுத்2:17 72/2
என்று அவன் விலக்க மீண்டு ஆண்டு இருந்தது ஓர் இறுதியின்-கண் – யுத்2:17 73/1
வேறு ஓர் சிறை இவனை வை-மின் விரைந்து என்ன – யுத்2:17 92/3
மாறு ஓர் திசை நோக்கி போனார் மகோதரனார் – யுத்2:17 92/4
வந்தவன் மருத்தன் என்று உளன் ஓர் மாயையான் – யுத்2:17 94/2
கம்பிப்பது ஓர் வன் துயர் கண்டிலனேல் – யுத்2:18 11/3
ஓர் ஏறு சிவற்கு உளது ஒப்பு உளவாம் – யுத்2:18 17/1
ஆழி கிரி தள்ளும் ஓர் அங்கையினால் – யுத்2:18 58/4
திறன் அல்லது ஓர் ஆர் உயிரும் சிதையான் – யுத்2:18 63/3
ஓர் ஆயிரம் அயில் வெம் கணை ஒரு கால் விடு தொடையின் – யுத்2:18 144/1
தேறாதது ஓர் பயத்தால் நெடும் திசை காவலர் இரிந்தார் – யுத்2:18 162/4
அப்போதினின் அனுமானும் ஓர் மரம் ஓச்சி நின்று ஆர்த்தான் – யுத்2:18 165/1
மறித்து ஆங்கு ஓர் சுடர் தோமரம் வாங்கா மிசை ஓங்கா – யுத்2:18 167/3
தேர்-மேல் செல குதித்தான் திரிசிரத்தானை ஓர் திறத்தால் – யுத்2:18 176/1
இமையவர் எல்லாம் காக்க உலகம் ஓர் ஏழும் காக்க – யுத்2:18 188/2
மின்னினும் மிளிர்வது ஆங்கு ஓர் வெம் சரம் கோத்து விட்டான் – யுத்2:18 189/4
சுட்டது ஓர் பகழி-தன்னால் விசும்பிடை துணித்து நீக்கி – யுத்2:18 190/2
கடை நின்று கணிக்க ஆங்கு ஓர் கணக்கு இலாவாறும் கண்டான் – யுத்2:18 194/2
வன் படை அனையது ஆங்கு ஓர் மராமரம் சுழற்றி வந்தான் – யுத்2:18 217/3
தறைத்தலை உற்றான் நீலன் என்பது ஓர் காலம் தன்னில் – யுத்2:18 221/1
ஆங்கு அவன் அவற்றை ஆண்டு ஓர் அம்பினால் அறுத்து ஓர் அம்பால் – யுத்2:18 222/3
ஆங்கு அவன் அவற்றை ஆண்டு ஓர் அம்பினால் அறுத்து ஓர் அம்பால் – யுத்2:18 222/3
இடியுண்டது ஓர் மால் வரை என்ன விழுந்தான் – யுத்2:18 240/2
முடியும் இவன் என்பது ஓர் முன்னம் வெகுண்டான் – யுத்2:18 240/3
எக்காலமும் இல்லது ஓர் பூசல் இழைத்தார் – யுத்2:18 246/4
ஆலத்தினும் வெய்யவன் அங்கதன் அங்கு ஓர்
தால படை கை கொடு சென்று தடுத்தான் – யுத்2:18 247/2,3
இன்னது ஓர் தன்மை எய்தி இராக்கதர் இரிந்து சிந்தி – யுத்2:18 259/1
அழும் இ தொழில் யாது-கொல் என்று ஓர் அயிர்ப்பும் உற்றான் – யுத்2:19 1/3
கூளி கொடும் கூற்றினுக்கு ஆவது ஓர் கூடு போல்வ – யுத்2:19 17/4
மாறாய் ஓர் இலங்கை நிகர்ப்பது வானுளோரும் – யுத்2:19 19/3
கண்ட காலையில் விலங்கினான் இரவி காதல் காதுவது ஓர் காதலால் – யுத்2:19 69/3
கடைந்து தெள் அமுது கொள்ளும் வள்ளல் என மேல் நிமிர்ந்தது ஓர் கறுப்பினான் – யுத்2:19 70/2
நெற்றியின் தலை இரண்டு மார்பிடை ஓர் அஞ்சு நஞ்சு என நிறுத்தினான் – யுத்2:19 71/3
அ கணத்து அனுமன் ஆலகாலம் எனலாயது ஓர் வெகுளி ஆயினான் – யுத்2:19 72/1
சிங்கம் வந்தவனை வென்று தன் உயிர் எனக்கு வைத்தது ஓர் சிறப்பினான் – யுத்2:19 76/2
யாரும் என் படைஞர் எய்தல் இன்றி அயல் ஏக யானும் இகல் வில்லும் ஓர்
தேரின் நின்று உமை அடங்கலும் திரள் சிரம் துணிப்பென் இது திண்ணமால் – யுத்2:19 77/1,2
பொருப்பை உற்றது ஓர் பொருப்பு என கடிது ஒடிந்து இடிந்து திசை போயதால் – யுத்2:19 80/3
நெருப்பை உற்றது ஓர் இரும்பு கூடம் உற நீறு பட்டது நிகர்த்ததால் – யுத்2:19 80/4
கங்கபத்திரம் ஓர் கோடி கை விசைத்து அரக்கன் எய்தான் – யுத்2:19 109/1
கங்கபத்திரம் ஓர் கோடி கணை தொடுத்து இளவல் காத்தான் – யுத்2:19 109/2
இன்னது என்று அறியான் அன்னான் இனையது ஓர் மாற்றம் சொன்னான் – யுத்2:19 119/4
ஓய்விடம் இல்லான் வல்லை ஓர் இமை ஒடுங்கா-முன்னம் – யுத்2:19 121/3
புத்திரற்கும் ஓர் ஆயிரம் போக்கினான் – யுத்2:19 123/4
பேய் ஓர் ஆயிரம் பூண்டது பெய் மணி – யுத்2:19 128/1
அ கணத்தின் ஓர் ஆயிரம் ஆயிரம் – யுத்2:19 131/1
வந்து அணைந்தது ஓர் வாள் அரி வாவு தேர் – யுத்2:19 135/1
வாலி மைந்தன் ஓர் மால் வரை வாங்கினான் – யுத்2:19 147/1
தேர் அழித்து ஓர் இமைப்பிடை சென்றதால் – யுத்2:19 148/4
எந்தை தீர்த்தனன் என்பது ஓர் ஏம்பலால் – யுத்2:19 149/4
எழுந்து மற்று ஓர் இரதம் உற்று ஏறினான் – யுத்2:19 150/2
தேர் செலாது விசும்பிடை செல்வது ஓர்
பேர் செலாது பிணத்தின் பிறக்கமே – யுத்2:19 156/3,4
வெய்தினின் கொன்று வீழ்ப்பல் என்பது ஓர் வெகுளி வீங்கி – யுத்2:19 170/2
அணு என சிறியது ஆங்கு ஓர் ஆக்கையும் உடையன் ஆனான் – யுத்2:19 185/4
உரம் கெடுத்து உலகம் மூன்றும் ஒருவன் ஓர் அம்பின் சுட்ட – யுத்2:19 239/3
என்று கொண்டு இயம்பி ஈண்டு இங்கு ஒருவன் ஓர் இடுக்கண் செய்ய – யுத்2:19 241/1
பேணாய் உனக்கு ஓர் பொருள் வேண்டும் என்று பெறுவான் அருத்தி பிழையாய் – யுத்2:19 254/2
கூர் ஆழி அம் கை உடையாய் திரண்டு ஓர் உரு ஆதி கோடல் உரி-போல் – யுத்2:19 261/3
பிறந்தனர் என்று கொண்டு ஓர் பெரும் பயம் பிடிப்பர் அன்றே – யுத்2:19 272/3
நினைவதற்கு முன் நீலன் அங்கு ஓர் நெடும் – யுத்2-மிகை:15 8/3
அரக்கன் இன்று அமைத்தது ஓர் உருக்-கொலாம் நினது – யுத்2-மிகை:16 21/3
மாருதி போதலோடும் வய படை தலைவர் மற்று ஓர்
மாருதம் என்ன பொங்கி வரையொடு மரங்கள் வாரி – யுத்2-மிகை:16 34/1,2
ஓர் கணை அவன் சிரம் உருள தூண்டினான் – யுத்2-மிகை:18 16/4
காலையும் மனத்தையும் பிறகு காண்பது ஓர்
வால் உளை புரவியன் மடித்த வாயினான் – யுத்3:20 33/1,2
குடரும் ஈரலும் கண்ணும் ஓர் குறு நரி கொள்ள – யுத்3:20 62/3
சொல்லின் பிழையாதது ஓர் சூலம் அவன் – யுத்3:20 76/3
ஞாலம் உடையான் அது நாம் அற ஓர்
ஆலம் உமிழ் அம்பின் அறுத்தனனால் – யுத்3:20 77/3,4
என் போலியர் போர்-எனின் நன்று இது ஓர்
புன் போர் என நின்று அயல் போயினனால் – யுத்3:20 83/3,4
தோள் வித்தகன் அங்கு ஓர் சுடர் கணையால் – யுத்3:20 85/2
காத்து ஓர் மரம் வீசுறு கை கதழ்வன் – யுத்3:20 93/1
போத்து ஓர் புலி போல் பனசன் புரள – யுத்3:20 93/2
கோனே எனை வெல்வது ஓர் கொள்கையதோ – யுத்3:21 5/4
இந்திரன் பகைஞனே-கொல் என்பது ஓர் அச்சம் எய்தி – யுத்3:21 16/1
மன்னனும் முறுவல் செய்து வாய் அம்பு ஓர் ஆறு வாங்கி – யுத்3:21 22/2
சோரியன் விசும்பினூடு ஓர் இமைப்பிடை தோன்றாநின்றான் – யுத்3:21 23/2
நின்றவன் நெடியது ஆங்கு ஓர் தருவினால் அகல நீக்கி – யுத்3:21 33/3
மேயின சுற்ற தான் ஓர் கொற்ற பொன் தேரின் மேலான் – யுத்3:22 10/2
அஞ்சினிர் போ-மின் இன்று ஓர் ஆர்ப்பு ஒலிக்கு அழியல்-பாலிர் – யுத்3:22 35/1
இன்னது ஓர் உறுப்பு இவை இனைய தேர் பரி – யுத்3:22 50/1
என்ன ஓர் தன்மையும் தெரிந்தது இல்லையால் – யுத்3:22 50/3
வெறுவிது ஆக்குவென் உலகை இ கணத்தின் ஓர் வில்லால் – யுத்3:22 63/4
அரக்கர் என்பது ஓர் பெயர் படைத்தவர்க்கு எலாம் அடுத்த – யுத்3:22 65/1
கன்னல் ஒன்றில் ஓர் கங்குலின் வேலையை கடந்தான் – யுத்3:22 87/3
ஐய நான் அவை ஆற்றினென் வருவது ஓர் அளவும் – யுத்3:22 88/3
முடிப்பேன் இன்று அவர் வாழ்வை ஓர் கணத்து என மொழிந்தான் – யுத்3:22 91/4
சீற்றம் தனி உருவாய் இடை தேறாதது ஓர் மாறு ஆம் – யுத்3:22 112/3
காரொடு கனலும் காலும் கிளர்ந்தது ஓர் காலம் என்ன – யுத்3:22 124/2
கொல்லினால் இயன்றது ஆங்கு ஓர் கொடு முனை தண்டு கொண்டான் – யுத்3:22 131/3
போர் குன்றம் அனைய தோளான் வெய்யது ஓர் பொருமல் உற்றான் – யுத்3:22 138/4
புக்கது ஓர் ஊழி தீயின் புறத்து ஒன்றும் போகா-வண்ணம் – யுத்3:22 154/2
விலங்கினிர் போலும் வெள்ளம் நூற்றை ஓர் வில்லின் வேழ – யுத்3:22 157/2
வந்திலன் இராமன் வேறு ஓர் மலை உளான் உந்தை மாய – யுத்3:22 158/1
அனையன் நின்றனன் அ வழி மகோதரன் அறிந்து ஓர்
வினையம் எண்ணினன் இந்திர வேடத்தை மேவி – யுத்3:22 163/1,2
உருமினால் இடியுண்டது ஓர் மராமரம் ஒத்தான் – யுத்3:22 195/4
புண்ணின் உற்றது ஓர் எரி அன்ன துயரினன் புலம்பும் – யுத்3:22 201/4
வேள்விக்கு ஏகி வில்லும் இறுத்து ஓர் விடம் அம்மா – யுத்3:22 207/1
முடித்து ஓர் செல்வம் யான் முடியாதே முடிகின்றேன் – யுத்3:22 216/2
ஓய்ந்துளன் இராமன் என்னின் உலகம் ஓர் ஏழும் ஏழும் – யுத்3:23 26/1
சிந்தையின் உணர எண்ணி தீர்வது ஓர் உபாயம் தேர்வான் – யுத்3:24 6/4
தன் பெருமை ஓர் இரண்டாயிரம் உளது யோசனை அது பின் தவிர போனால் – யுத்3:24 24/3
மீண்டேயும் தம் உருவை அருளுவது ஓர் மெய்ம் மருந்தும் உள நீ வீர – யுத்3:24 27/3
வேலையில் புக்கு அழுந்தியது ஓர் மரக்கலம் போல் சுரித்து உலைய விசைய தோளான் – யுத்3:24 32/4
சோதியான் உதயம் செய்தான் உற்றது ஓர் துணிதல் ஆற்றேன் – யுத்3:24 55/3
மேவுதல் உறுவது ஓர் விதியின் வென்றியால் – யுத்3:24 73/4
கரக்குவது அல்லது ஓர் கடன் உண்டாகுமோ – யுத்3:24 78/4
வட திசை வந்தது ஓர் மறுக்கம் உற்றதால் – யுத்3:24 93/4
தோன்றினன் என்பது ஓர் சொல்லின் முன்னம் வந்து – யுத்3:24 99/1
காப்பு உறு படை கை கள்வ நிருதர்க்கு ஓர் இறுதி காட்டி – யுத்3:25 15/3
பூ பிறழ்ந்து உருவம் வேறாய் பொலிந்தது ஓர் பழனம் போன்ற – யுத்3:25 15/4
உத்தம நகரும் மாளும் என்பது ஓர் அச்சம் ஊன்ற – யுத்3:26 16/3
கைத்தலத்து ஓர் ஓர் கொள்ளி எடுத்தது எ உலகும் காண – யுத்3:26 19/4
கைத்தலத்து ஓர் ஓர் கொள்ளி எடுத்தது எ உலகும் காண – யுத்3:26 19/4
சொற்றது செய்வென் வேறு ஓர் பிறிது இலை துணிவது என்னா – யுத்3:26 53/3
கொல்வதும் அடுக்கும் என்று மனத்தின் ஓர் ஐயம் கொண்டான் – யுத்3:26 60/4
அனையன இளவல் கூற அருக்கன் சேய் அயர்கின்றான் ஓர்
கனவு கண்டனனே என்ன கதுமென எழுந்து காணும் – யுத்3:26 70/1,2
உண்டாயது ஓர் ஆல் உலகுள் ஒருவன் – யுத்3:27 16/1
பாம கடல் நின்றது ஓர் பான்மையதை – யுத்3:27 17/4
ஓர் ஆயிரம் யோசனை உள்ளதனை – யுத்3:27 18/4
பண்ணை கடல் போல்வது ஓர் பான்மையதை – யுத்3:27 20/4
முன் தாதை ஓர் தேர்-கொடு மொய் பல தேர் – யுத்3:27 43/2
ஆறுமே அன்றி ஓர் ஆக்கை கண்டிலன் – யுத்3:27 55/4
சிங்கினென் என்பது ஓர் எளிமை தேய்வுற – யுத்3:27 64/2
கிடைத்த பேர் அனுமன் ஆண்டு ஓர் நெடும் கிரி கிழித்து கொண்டான் – யுத்3:27 89/4
ஓர் ஆயிரம் பரி பூண்டது ஒர் உயர் தேர்-மிசை உயர்ந்தான் – யுத்3:27 102/2
கண் செல்கில மனம் செல்கில கணிதம் உறும் எனின் ஓர்
எண் செல்கில நெடும் காலவன் இடை செல்கிலன் உடல்-மேல் – யுத்3:27 108/2,3
உதைத்தால்-என தனித்து ஓர் கணை அவன் மார்பிடை உய்த்தான் – யுத்3:27 123/4
திவசத்து எழு கதிரோன் என தெரிகின்றது ஓர் கணையால் – யுத்3:27 124/3
போர் தொழில் புரியலாகாது என்பது ஓர் பொருளை உன்னி – யுத்3:27 182/2
சொல்லினும் வலியது ஓர் சுடு கணையால் நடு இரு துணிபட உரறினனால் – யுத்3:28 25/4
நிறைந்தவன் கண்டான் காணா இனையது ஓர் நினைவது ஆனான் – யுத்3:28 42/4
கூற்றம் ஓர் சூலம் கொண்டு குறுகியது என்ன கொல்வான் – யுத்3:28 50/2
சேடனால் அன்று வேறு ஓர் தெய்வத்தின் சிறப்பும் அன்று – யுத்3:28 69/2
ஐயனே எனும் ஓர் தலை யான் இனம் – யுத்3:29 16/1
செய்வெனே அரசு என்னும் அங்கு ஓர் தலை – யுத்3:29 16/2
உய்வெனே என்று உரைக்கும் அங்கு ஓர் தலை – யுத்3:29 16/4
தழுவி கொள்கலையோ எனும் ஓர் தலை – யுத்3:29 17/2
செழு வில் சேவகனே எனும் ஓர் தலை – யுத்3:29 17/4
ஓலம் காட்டிலையோ எனும் ஓர் தலை – யுத்3:29 18/4
அஞ்சினேன் என்று அரற்றும் அங்கு ஓர் தலை – யுத்3:29 19/4
வாகை நாள் மலர் என்னும் மற்று ஓர் தலை – யுத்3:29 20/4
தாலியை தொடல் என்னும் மற்று ஓர் தலை – யுத்3:29 21/4
கூற்றம் உன் எதிர் வந்து உயிர் கொள்வது ஓர்
ஊற்றம் தான் உடைத்து அன்று எனையும் ஒளித்து – யுத்3:29 22/1,2
ஆற்றலாய் என்று உரைக்கும் அங்கு ஓர் தலை – யுத்3:29 22/4
சிலையினால் அரியை வெல்ல காண்பது ஓர் தவம் முன் செய்தேன் – யுத்3:29 47/2
பவள குன்றினின் உறைபவர் வெள்ளி பண்பு அழிந்து ஓர்
குவளை கண்ணி அங்கு இராக்கத கன்னியை கூட – யுத்3:30 14/1,2
மந்த மாருதம் ஊர்வது ஓர் கிரி அதில் வாழ்வோர் – யுத்3:30 15/2
இனையர் இன்னவர் என்பது ஓர் அளவு இலர் ஐய – யுத்3:30 28/1
ஒத்த வெள்ளம் ஓர் ஆயிரம் உளது என உரைத்தார் – யுத்3:30 30/3
உலகை சேடன்-தன் உச்சி-நின்று எடுக்க அன்று ஓர் ஏழ் – யுத்3:30 37/1
அன்னது ஓர் நரர் வலியர் என்றே அவர்க்கு அறைந்தான் – யுத்3:30 38/4
பாழி மார்பு அகம் பிய்த்து உயிர் குடித்தது ஓர் பகழி – யுத்3:30 41/4
உண்டு வெள்ளம் ஓர் எழுபது மருந்து ஒரு நொடியில் – யுத்3:30 47/3
இது இயற்கை ஓர் சீதை என்று இரும் தவத்து இயைந்தாள் – யுத்3:30 48/1
ஒருவரே வல்லர் ஓர் உலகத்தினை வெல்ல – யுத்3:31 12/1
வெடியை பார்ப்பது ஓர் வெள்ளிடை கண்டிலர் மிடைந்த – யுத்3:31 22/3
விலகு நீர் திரை வேலை ஓர் ஏழும் போய் விதியால் – யுத்3:31 23/3
நிருதரை கொல்வது இடம் பெற்று ஓர் இடையில் நின்று அன்றோ – யுத்3:31 25/3
பொன்றுவிப்பது ஓர் விதி தந்ததாம் என புகன்றான் – யுத்3:31 26/4
ஒத்தது ஓர் இடையூறு உண்டு என்று உணர்விடை உதிப்பது அன்றால் – யுத்3:31 58/4
ஒண்ணுமே நீ அலாது ஓர் ஒருவர்க்கு இ படை-மேல் ஊன்ற – யுத்3:31 71/3
என்று சென்று இரைந்து எழுந்து ஓர் சீய ஏறு அடர்த்ததை – யுத்3:31 76/1
பிறித்து இரிந்து சிந்த வந்து ஓர் ஆகுலம் பிறந்ததால் – யுத்3:31 78/4
இ நிமித்தம் இ படைக்கு இடைந்து வந்து அடுத்தது ஓர்
துன்னிமித்தம் என்று கொண்டு வானுளோர்கள் துள்ளினார் – யுத்3:31 79/1,2
குழு அற்று உகும் ஒரு வெம் கணை தொடை பெற்றது ஓர் குறியால் – யுத்3:31 105/4
நாயகற்கு ஓர் உதவியை நல்குவான் – யுத்3:31 130/4
தப்பிற்று அ உரை இன்று ஓர் தனுவினால் – யுத்3:31 135/4
ஈசன் எதிர் உற்று உகுவது அல்லது இகல் முற்றுவது ஓர் கொற்றம் எவனோ – யுத்3:31 139/4
மேயின பெரும் படை இதனை ஓர் விலால் – யுத்3:31 172/3
படை படும் கோடி ஓர் பகழியால் பழி – யுத்3:31 173/3
அழித்தும் ஓர் பிறப்பு உறா நெறி சென்று அண்ம யாம் – யுத்3:31 176/3
கூறு ஆகிய நாலில் ஓர் கூறிடையே – யுத்3:31 207/2
இரவு அன்று இது ஓர் பகல் என்பர்களால் – யுத்3:31 210/2
ஒருவன் படை வெள்ளம் ஓர் ஆயிரமே – யுத்3:31 211/2
உள்ளவாறு உளவாம் என்று ஓர் உரை கணக்கு உரைத்துமேனும் – யுத்3:31 220/2
கொள்ளை ஓர் உருவை நூறு கொண்டன பலவால் கொற்ற – யுத்3:31 220/3
ஓடி ஓர் பக்கம் ஆக உயிர் இழந்து உலத்தலோடும் – யுத்3:31 223/2
கொண்டது ஓர் உருவம் தன்னால் இறுதி நாள் வந்து கூட – யுத்3:31 230/2
ஓர் மா மரம் நீலன் உரத்தொடு கொண்டு – யுத்3-மிகை:20 11/3
இந்திரன் பகைஞன் போல இவனும் ஓர் மாய வீரன் – யுத்3-மிகை:21 3/1
நீங்கினென் என்பது ஓர் இழிவு நேர் உற – யுத்3-மிகை:27 4/2
சமைவுற்றது தான் அல்லது ஓர் பொருள் வேறு இலது எனவே – யுத்3-மிகை:27 10/2
தன்னை ஓர் கணத்து எரித்தது சலபதி வேண்ட – யுத்3-மிகை:30 6/3
ஊழி சென்றாலும் உட்கார் ஒருவர் ஓர் அண்டம் உண்பார் – யுத்3-மிகை:31 9/4
கொண்டல் ஏழும் ஊழிவாய் ஓர் குன்றில் மாரி பொழிவ போல் – யுத்3-மிகை:31 15/3
சமரம் புகும் அளவு இல்லவர்-தமை வென்றது ஓர் நொடியின் – யுத்3-மிகை:31 28/4
உற்று ஓர் ஆயிர வெள்ளம் உடன்று எதிர் – யுத்3-மிகை:31 35/2
பட்டபோது ஆடும் ஓர் வடு குறைத்தலை – யுத்3-மிகை:31 56/2
ஏது அவன் துணியின் இப்பால் நீசர் ஓர் பொருளோ இன்னும் – யுத்3-மிகை:31 63/2
நினையும் நெஞ்சினை சுடுவது ஓர் நெருப்பினை நிமிர்ந்து – யுத்4:32 5/3
கனையும் எண்ணையும் கடப்பது ஓர் கடலினை கண்டார் – யுத்4:32 5/4
ஊழி பேர்வதே ஒப்பது ஓர் உலைவுற உடற்றும் – யுத்4:32 11/2
தாழ் இல் என் படை தருக்கு அறும் என்பது ஓர் தன்மை – யுத்4:32 11/4
ஆயிரம் பருவம் கண்டும் காட்சிக்கு ஓர் அளவிற்று அன்றால் – யுத்4:33 3/1
மாறு ஓர் வெய்யோன் மண்டிலம் ஒக்கின்றது காணீர் – யுத்4:33 19/4
நிருதர் கோமகன் நினைந்துழி செல்வது ஓர் இமைப்பில் – யுத்4:35 18/4
ஊரில் செல்வது எ உலகினும் செல்வது ஓர் இமைப்பின் – யுத்4:35 20/4
இனையர் என்பது ஓர் கணக்கு_இலா மறையவர் எவர்க்கும் – யுத்4:35 24/2
நினையின் நீண்டது ஓர் பெரும் கொடை அரும் கடன் நேர்ந்தான் – யுத்4:35 24/4
நணித்து வெம் சமம் என்பது ஓர் உவகையின் நலத்தால் – யுத்4:35 29/1
விரித்து எழுந்தனன் அனந்தன்-மீது என்பது ஓர் மெய்யான் – யுத்4:35 30/4
பீறிற்றாம் அண்டம் என்பது ஓர் ஆகுலம் பிறக்க – யுத்4:35 33/1
வேறிட்டு ஓர் பெரும் கம்பலை பம்பி மேல் வீங்க – யுத்4:35 33/2
ஏன்று இருவருக்கும் வெம் போர் எய்தியது இடையே யான் ஓர்
சான்று என நிற்றல் குற்றம் தருதியால் விடை ஈண்டு என்றான் – யுத்4:37 8/2,3
வில் ஒன்றால் கவசம் ஒன்றால் விறலுடை கரம் ஓர் ஒன்றால் – யுத்4:37 15/1
பதைக்கின்றது ஓர் மனமும் இடை படர்கின்றது ஒர் சினமும் – யுத்4:37 46/1
விண் போர்த்தன திசை போர்த்தன மலை போர்த்தன விசை ஓர்
கண் போர்த்தன கடல் போர்த்தன படி போர்த்தன கலையோர் – யுத்4:37 50/1,2
ஏழுடை கடலினும் தீவு ஓர் ஏழினும் – யுத்4:37 69/1
ஏழுடை மலையினும் உலகு ஓர் ஏழினும் – யுத்4:37 69/2
கலங்குற திரிந்தது ஓர் ஊழி காற்று-என – யுத்4:37 72/3
சந்திரன் அனையது ஓர் சரத்தினால் தரை – யுத்4:37 74/3
நுங்குகின்றது இ உலகை ஓர் நொடி வரை என்ன – யுத்4:37 98/1
ஓர் உகம்-தனின் உலகம் நின்று உருட்டினும் உருளா – யுத்4:37 106/3
மாய்க்குமா நெடு மந்திரம் தந்தது ஓர் வலியின் – யுத்4:37 122/2
சாதியின் நிமிர்ந்தது ஓர் தலையை தள்ளினான் – யுத்4:37 148/3
இறந்தது ஓர் உயிருடன் தருமத்து ஈட்டினால் – யுத்4:37 151/1
எய்த வந்து அ கணத்து எழுந்தது ஓர் சிரம் – யுத்4:37 152/2
வழுத்தின உயிர்களின் முதலின் வைத்த ஓர்
எழுத்தினன் தோள்களின் ஏழொடு ஏழு கோல் – யுத்4:37 154/2,3
தலை அறின் தருவது ஓர் தவமும் உண்டு என – யுத்4:37 155/1
மற்று ஓர் கை பிடித்தது போல வவ்வியது – யுத்4:37 156/3
மா மரத்து ஆர் கையால் வருந்துவானை ஓர்
தோமரத்தால் உயிர் தொலைப்ப தூண்டினன் – யுத்4:37 159/1,2
ஆண்ட வில்லி ஓர் ஐம் முக வெம் கணை – யுத்4:37 160/3
போவர் அஞ்சினர் அன்னது ஓர் போழ்தினின் – யுத்4:37 175/2
வேற்று ஓர் வாள் அரக்கன் என வெம்மையால் – யுத்4:37 183/3
செல் உண்டால் அன்னது ஓர் கணை சிந்தினான் – யுத்4:37 184/4
வென்றியாய் பிறிதும் உண்டோ வேலை சூழ் ஞாலம் ஆண்டு ஓர்
பன்றியாய் எயிற்று கொண்ட பரம்பரன் முதல பல்லோர் – யுத்4:37 214/1,2
சொன்னது ஓர் விதியினாலே கடன் செய துணிதி என்றான் – யுத்4:37 215/4
தாழ்ந்தது ஓர் கருணை-தன்னால் தலைமகன் அருள தள்ளி – யுத்4:38 2/3
அன்று எரியில் விழு வேதவதி இவள் காண் உலகுக்கு ஓர் அன்னை என்று – யுத்4:38 6/1
புரக்கும் நன் குலத்து வந்து ஒருவன் பூண்டது ஓர்
பரக்கழி ஆம் என பரந்து நீண்டதால் – யுத்4:38 13/2,3
ஓர் அம்போ உயிர் பருகிற்று இராவணனை மானுடவன் ஊற்றம் ஈதோ – யுத்4:38 24/4
காவற்கும் வலியான் ஓர் மானுடவன் உளன் என்ன கருதினேனோ – யுத்4:38 26/4
கரிய குன்று கதிரினை சூடி ஓர்
எரி மணி தவிசில் பொலிந்து-என்னவே – யுத்4:39 7/1,2
எண்ணல் ஆவது ஓர் பேர் இலதால் என்றான் – யுத்4:40 6/4
இனையது இன்னது இயம்புவது என்பது ஓர்
நினைவு இலாது நெடிது இருந்தாள் நெடு – யுத்4:40 11/2,3
நச்சு இலை என்பது ஓர் நவை_இலாள் எதிர் – யுத்4:40 44/2
சாதியால் அன்று எனின் தக்கது ஓர் நெறி – யுத்4:40 55/3
இன்னது ஓர் காலையில் இராமன் யாரை நீ – யுத்4:40 77/1
இழிப்பு இல சொல்லி நீ இவளை யாதும் ஓர்
பழிப்பு இலள் என்றனை பழியும் இன்று இனி – யுத்4:40 84/2,3
சரணம் அல்லது ஓர் சரண் இல்லை அன்னவை தவிர்ப்பான் – யுத்4:40 93/4
காதல் மைந்தனை காணிய உவந்தது ஓர் கருத்தால் – யுத்4:40 102/2
அண்டமூலத்து ஓர் ஆசனத்து இருத்தினை அழக – யுத்4:40 106/4
உன்ன செய்வது ஓர் முனிவு இன்மை மனம் கொளா உவந்தான் – யுத்4:40 111/2
பின்னும் ஓர் வரம் வானர பெரும் கடல் பெயர்ந்து – யுத்4:40 121/1
ஈண்டு போக ஓர் ஊர்தி உண்டோ என இன்றே – யுத்4:41 1/3
இணங்கர் இன்மையாள் நோக்கி ஓர் இடர் இன்றி இலங்கைக்கு – யுத்4:41 5/2
நங்கையும் உவந்து வேறு ஓர் நவை இலை இனி மற்று என்றாள் – யுத்4:41 30/3
கண்ணின் நீர்க்கு ஓர் கரை எங்கும் காண்கிலான் – யுத்4:41 50/4
வனத்து வைகல் செய்யான் வந்து அடுத்தது ஓர்
வினை கொடும் பகை உண்டு என விம்மினான் – யுத்4:41 55/3,4
காதல் என்றதுவும் ஓர் கள்ளின் தோன்றிற்றே – யுத்4:41 94/4
அன்னது ஓர் அளவையின் விசும்பின் ஆயிரம் – யுத்4:41 103/1
பாழ் புறம் கிடப்பது படி இன்றாயது ஓர்
சூழ் ஒளி மானத்து தோன்றுகின்றனன் – யுத்4:41 105/2,3
பொன் ஒளிர் மேருவின் பொதும்பில் புக்கது ஓர்
மின் ஒளிர் மேகம் போல் வீரன் தோன்றலும் – யுத்4:41 106/1,2
ஆனது ஓர் அளவையின் அமரர்_கோனொடும் – யுத்4:41 111/1
அனையது ஓர் காலத்து அம் பொன் சடை முடி அடியது ஆக – யுத்4:41 118/1
கேவல மலராய் வேறு ஓர் இடம் இன்றி கிடந்த ஆற்றால் – யுத்4:42 3/3
ஆயது ஓர் அளவில் செல்வத்து அண்ணலும் அயோத்தி நண்ணி – யுத்4:42 6/1
உம்பரோடு இம்பர்-காறும் உலகம் ஓர் ஏழும் ஏழும் – யுத்4:42 21/1
அரக்கர் சேனை ஓர்_ஆயிர வெள்ளத்தை அமரில் – யுத்4-மிகை:32 1/1
அண்டம் ஓர் ஆயிர கோடி எங்கணும் – யுத்4-மிகை:37 6/1
பிறை தலை பகழியால் பின்னும் ஓர் தலை – யுத்4-மிகை:37 20/1
ஏங்கு வெள்ளம் ஓர் எழுபதும் ஏறினால் இன்னும் – யுத்4-மிகை:41 5/2
ஆழி வெள்ளம் ஓர் எழுபதும் அனுமனே முதலாம் – யுத்4-மிகை:41 24/1
மரும தாரையில் பட்டது ஓர் வடி கணை வாங்கி – யுத்4-மிகை:41 36/3
பட்டனம் இனி பிழைப்பு இலம் என்பது ஓர் பயத்தால் – யுத்4-மிகை:41 37/2
முன்னது ஓர் உடல் கொண்டு இவண் தருக என மொழிய – யுத்4-மிகை:41 43/2
முன்னது ஓர் உடல் நாடியே கொணர்ந்திட முந்த – யுத்4-மிகை:41 44/2
கரும் கடல் நிகர்ப்ப ஆன அகழி ஓர் மூன்றும் காணாய் – யுத்4-மிகை:41 55/1
கந்த மேவிய கங்கையில் ஓர் சிலை – யுத்4-மிகை:41 94/3
ஞானம் ஓர் வடிவு ஆகிய நாரணன் – யுத்4-மிகை:41 96/3
மிகுத்தது ஓர் இடத்து எய்தியே வெண் மணல் கூப்பி – யுத்4-மிகை:41 98/2
அன்ன தானத்தின் அமைப்பென் ஓர் இமைப்பிடை எனவே – யுத்4-மிகை:41 103/4
இ தலத்தினில் யாரும் அங்கு ஓர் சிலை – யுத்4-மிகை:41 109/1
திருந்து மா தவன் செய்தது ஓர் பூசனை செய ஆண்டு – யுத்4-மிகை:41 164/1
புரிந்து ஓர் ஆகுதியை ஈந்து புறப்படும் அளவில் போகம் – யுத்4-மிகை:41 174/3
கரை செயல் அரியது ஓர் உவகை கைதர – யுத்4-மிகை:41 217/3
விரவினர் ஐயன் செம் கை வில்லினை நோக்கும் முன்பு ஓர்
எரி தவழ் பஞ்சின் உக்கார் அரக்கியும் இலங்கை புக்காள் – யுத்4-மிகை:41 232/3,4
நான்முகன் விடையை ஊரும் நாரி ஓர் பாகத்து அண்ணல் – யுத்4-மிகை:41 247/1
வெள்ளம் ஓர் ஏழு பத்தும் விலங்க அரும் வீரர் ஆகி – யுத்4-மிகை:41 250/1
வீசு தெண் திரையிற்று ஆய வெள்ளம் ஓர் ஏழு பத்தும் – யுத்4-மிகை:41 258/2
தோன்றிய உவகைக்கு ஆங்கு ஓர் எல்லையும் சொல்லற்பாற்றோ – யுத்4-மிகை:41 293/3
குயில் புரை மொழியர் ஆவி கொள்வது ஓர் கோலம் கொண்டார் – யுத்4-மிகை:41 301/4
ஆயது ஓர் அளவில் ஐயன் பரதனை அருளின் நோக்கி – யுத்4-மிகை:42 10/1
செம் கைகள் கூப்பி வேறு ஓர் மண்டபம் அதனில் சேர்ந்தார் – யுத்4-மிகை:42 14/4
தாழ்வு இலாது இவண் வந்து எய்தற்கு அருமைத்து ஓர் தன்மைத்து என்ன – யுத்4-மிகை:42 16/2
கரு முகிற்கு அரசு செந்தாமரை மலர் காடு பூத்து ஓர்
அரியணை பொலிந்தது என்ன இருந்தனன் அயோத்தி_வேந்தன் – யுத்4-மிகை:42 35/3,4

TOP


ஓர்-காறும் (1)

இன்று ஓர்-காறும் எல் வளையார் தம் இறையோரை – அயோ:3 41/3

TOP


ஓர்-பால் (2)

ஆளை நின்று முனிந்திடும் அங்கு ஓர்-பால்
பாளை தந்த மது பருகி பரு – பால:2 24/2,3
பற்றிய கலுழன் என்ன பொலிந்தனன் விசும்பின் ஓர்-பால் – சுந்:12 129/4

TOP


ஓர்_ஆயிர (1)

அரக்கர் சேனை ஓர்_ஆயிர வெள்ளத்தை அமரில் – யுத்4-மிகை:32 1/1

TOP


ஓர்கில (1)

ஓர்கில கிளவிகள் ஒன்றொடு ஒப்பு இல – கிட்:1 13/3

TOP


ஓர்கிலர் (4)

சூடுகின்றனர் சொல்லுவது ஓர்கிலர்
மாடு சென்றனர் மங்கையர் நால்வரே – அயோ:2 2/3,4
பொருக்கென நோக்கினர் புகல்வது ஓர்கிலர்
அரக்கரும் இரைந்தனர் அசனி ஆம் என – ஆரண்:10 27/1,2
மூலம் ஓர்கிலர் மறுகி ஓடினார் முழை அதனின் – கிட்:2 2/4
நின்றனர் செய்வது ஓர் நிலைமை ஓர்கிலர்
பொன்றினம் யாம் என பொருமும் புந்தியர் – கிட்:14 27/1,2

TOP


ஓர்கிலள் (1)

நோக்கினள் நின்றனள் நுவன்றது ஓர்கிலள்
போக்கின தூதினோடு உணர்வும் போக்கினாள் – பால:19 51/3,4

TOP


ஓர்கிலன் (2)

உரைப்பதை உணர்கிலன் ஒழிப்பது ஓர்கிலன்
வரை புயத்து அண்ணல் தன் மனையை நோக்கினான் – அயோ:4 180/3,4
செய்வது ஓர்கிலன் அனையர் தெவ்வர் ஆம் என வெருவி – கிட்:2 1/3

TOP


ஓர்கிலா (1)

நொந்து மாழ்கினான் நுவல்வது ஓர்கிலா
அந்த மா தவன் அழுது புல்லினான் – அயோ-மிகை:11 9/3,4

TOP


ஓர்கிலாதான் (1)

உரம் கொள் மனத்தவள் வஞ்சம் ஓர்கிலாதான் – அயோ:3 13/4

TOP


ஓர்கிலாய் (1)

ஊழி காண்குறு நினது உயிரை ஓர்கிலாய்
கீழ்மையோர் சொல்-கொடு கெடுதல் நேர்தியோ – யுத்1:4 10/2,3

TOP


ஓர்கிலார் (4)

ஓடினர் உவகை மா நறவு உண்டு ஓர்கிலார்
வீடினர் அரக்கர் என்று உவக்கும் விம்மலால் – பால:5 12/2,3
நொந்தனர் தளர்ந்தனர் நுவல்வது ஓர்கிலார் – கிட்:11 109/4
தேவியை காண்கிலார் செய்வது ஓர்கிலார்
நா உற குழறிட நவில்கின்றார்-அரோ – கிட்:16 3/3,4
ஒளிக்கும் ஆழி கிடந்தன ஓர்கிலார்
வெளிக்கு மால் வரை வேண்டும் என கொணர்ந்து – யுத்1:8 33/2,3

TOP


ஓர்கிலாள் (1)

கொண்ட தீவினை திற குறிப்பை ஓர்கிலாள்
அண்டர் நாதனை இவன் ஆர் என்று உன்னுவாள் – ஆரண்-மிகை:6 1/3,4

TOP


ஓர்கிலேன் (2)

சாவது ஓர்கிலேன் தவம் செய்வேன் அலேன் – அயோ:14 97/3
வலம் துடிக்கின்றில வருவது ஓர்கிலேன் – சுந்:3 32/4

TOP


ஓர்கிலை (1)

தவன வேகத்தை ஓர்கிலை தாழ்த்தனை – கிட்:13 5/3

TOP


ஓர்கிலையோ (1)

உயிரே கெடுவாய் உறவு ஓர்கிலையோ – கிட்:10 56/4

TOP


ஓர்கின்றது (1)

உரியது அன்று என ஓர்கின்றது உண்டு அது என் – சுந்:5 12/3

TOP


ஓர்குவார் (1)

அற்ற கை பிறந்த கை யார் அது ஓர்குவார் – யுத்4:37 156/4

TOP


ஓர்தியே (1)

ஓதும் மூலம் அவை என ஓர்தியே – அயோ:2 20/4

TOP


ஓர்ந்த (1)

கண்ட பின் இளைய வீரன் முகத்தினால் கருத்தை ஓர்ந்த
புண்டரிக கணானும் உற்றது புகல கேட்டான் – சுந்:4 76/1,2

TOP


ஓர்ந்தார் (1)

உளைவன எனினும் மெய்ம்மை உற்றவர் முற்றும் ஓர்ந்தார்
விளைவன சொன்ன-போதும் கொள்கிலை விடுதி கண்டாய் – யுத்2:16 33/1,2

TOP


ஓர்ந்தான் (1)

வருகின்ற சுவட்டை ஓர்ந்தான் செவிகளால் வயிர தோளான் – யுத்3:24 17/4

TOP


ஓர்ந்தானும் (1)

ஓர்ந்தானும் உவந்து ஒருவேன் நினது ஊழ் இல் பேழ் வாய் – சுந்:1 57/3

TOP


ஓர்ந்திலம் (1)

குழை பொரு கண்ணினாள் குறித்தது ஓர்ந்திலம்
மழை பொரு கண் இணை வாரியோடு தன் – கிட்:6 3/2,3

TOP


ஓர்ந்திலள் (1)

உள் நிறை உணர்வு அழிந்து ஒன்றும் ஓர்ந்திலள்
மண்ணிடை தன்னையும் மறந்து சாம்பினாள் – ஆரண்:13 51/3,4

TOP


ஓர்ந்து (4)

தூண்டினை மீள்வது ஆக்கின் சுவட்டை ஓர்ந்து என்னை அங்கே – அயோ:5 18/3
காலம் ஓர்ந்து உடன் உறை கடிய நோய் அனாள் – ஆரண்:6 1/4
அரா அணை துயிலும் அண்ணல் காலம் ஓர்ந்து அற்றம் நோக்கி – ஆரண்:10 108/3
ஓர்ந்து உணர்வு இல்லவர் உள்ளம் ஒப்பது – கிட்:1 2/4

TOP


ஓர்ந்தும் (2)

பேதம் அற்று இருந்தும் அன்னான் பிரிந்த வஞ்சத்தை ஓர்ந்தும்
காதலின் கனி காய் நல்கி காத்ததும் கவியது அன்றோ – யுத்1-மிகை:4 10/3,4
இ பாசம் மாய்க்கும் மாயம் யான் வல்லென் என்பது ஓர்ந்தும்
அ பாசம் வீச ஆற்றாது அழிந்த நல் அறிவு போன்றான் – யுத்2:19 201/3,4

TOP


ஓர்ப்பது (1)

தேன் உகு மழலையை செவியின் ஓர்ப்பது – கிட்:1 14/4

TOP


ஓர்வார் (4)

ஆம் வகை ஆயிற்று இல்லை ஆர் விதி விளைவை ஓர்வார்
ஏவிய செய்வது அல்லால் இல்லை வேறு ஒன்று என்று எண்ணா – ஆரண்:11 38/3,4
பழையம் யாம் என பண்பு_அல செய்வரோ பருணிதர் பயன் ஓர்வார் – சுந்:2 196/4
விளைவு உரை என்று விட்டார் வீரர் ஆய் மெய்ம்மை ஓர்வார்
களைதியேல் ஆவி நம்-பால் இவன் வந்து கண்ணின் கண்ட – சுந்:12 111/2,3
என்புகள் உருகி சோரும் கருணை-கொல் யார் அது ஓர்வார் – யுத்3:28 64/4

TOP


ஓர்வான் (4)

விளியா நின்றே நீதி நலத்தின் வினை ஓர்வான்
அளியால் இ ஊர் காணும் நலத்தால் அணைகின்றேன் – சுந்:2 81/2,3
உம்பரில் பரப்பி தான் வேறு ஒளித்தனன் என்ன ஓர்வான்
செம்_புனல் சுவடு நோக்கி இது நெறி என்று தேவர் – யுத்3:21 30/2,3
வெறிது நம் வென்றி என்றான் மாலி மேல் விளைவது ஓர்வான் – யுத்3:26 8/4
வீர இது ஆணை என்றான் வீடணன் விளைவது ஓர்வான் – யுத்3:28 36/4

TOP


ஓர்வு (4)

ஓர்வு_இல் நல்வினை ஊற்றத்தினார் உரை – அயோ:2 28/1
மாலை பகல் உற்றது என ஓர்வு அரிது மாதோ – கிட்:10 72/4
ஓர்வு_இல் வலம் கொண்டு ஒல்கல்_இல் வீரத்து உயர் தோளீர் – கிட்:17 14/2
தன் தாதையை ஓர்வு உறு தன் மகன் நேர் – யுத்3:31 208/3

TOP


ஓர்வு_இல் (2)

ஓர்வு_இல் நல்வினை ஊற்றத்தினார் உரை – அயோ:2 28/1
ஓர்வு_இல் வலம் கொண்டு ஒல்கல்_இல் வீரத்து உயர் தோளீர் – கிட்:17 14/2

TOP


ஓர்வுறும் (1)

ஓர்வுறும் மனத்தன் ஆகி ஒற்றரை உணர்ந்து கொண்டான் – யுத்1:9 24/2

TOP


ஓர (1)

ஓர சொல்லுவது எ பொருள் உபநிடதங்கள் – யுத்1:3 29/2

TOP


ஓரா (4)

நாண்-பால் ஓரா நங்கையர் தம்-பால் நணுகாரே – அயோ:3 43/3
நைந்து நீங்க செயல் ஓரா மீகாமனை போல் நலிவுற்றான் – அயோ-மிகை:6 2/4
முன்னை தான் தன்னை ஓரா முழு பிணி அழுக்கின் மேலே – கிட்:11 91/3
நீதி உரைப்பது நேர் என ஓரா
கோது_இல் குலத்து ஒரு நீ குணம் மிக்காய் – யுத்3:26 32/2,3

TOP


ஓராது (3)

பங்கயம் முகம் என்று ஓராது ஐயுற்று பார்க்கின்றானும் – பால:18 10/4
அது இது என ஓராது அலமரல் உறுவாரும் – பால:23 34/4
பராவ_அரும் சிரத்தை ஆரும் பத்தியின் பயத்தை ஓராது
இராவணன் தங்கை என்றது ஏழைமை பாலது என்னா – ஆரண்:6 45/1,2

TOP


ஓராதே (4)

பின் உறுவது ஓராதே பேதுறுவேன் பெண்பாலாள்-தன் – ஆரண்:13 96/1
உறுவல் தீர்ப்பான் தனி உறுவது ஓராதே
உன் உறவு நீ தீர்த்தாய் ஓர் உறவும் இல்லாதேன் – ஆரண்:13 96/2,3
ஓராதே ஒருவன்-தன் உயிர் ஆசை குல_மகள்-மேல் உற்ற காதல் – யுத்4:38 5/1
ஓராதே கொண்டு அகன்றாய் உத்தமனார் தேவி-தனை – யுத்4-மிகை:38 5/3

TOP


ஓராம் (1)

என் என்றும் தெளிதல் தேற்றாம் யாவது ஈது என்றும் ஓராம்
முன் நின்ற முறையின் நின்றார் முனிந்துள வேட்டம் முற்றல் – ஆரண்:11 63/2,3

TOP


ஓராய் (4)

ஒன்று நீ உறுதி ஓராய் உற்றிருந்து உளையகிற்றி – சுந்:11 9/1
இன் உரை பொருளும் கேளாய் ஏது உண்டு எனினும் ஓராய்
நின் உரைக்கு உரை வேறு உண்டோ நெருப்பு உரைத்தாலும் நீண்ட – யுத்2:16 32/2,3
கருத்தினால் வரும் சேவகன் அல்லையோ சேவகர் கடன் ஓராய்
செரு திண் வாளினால் திற திறன் உங்களை அமர் துறை சிரம் கொய்து – யுத்2:16 324/2,3
நம்பி குல கிழவன் கூறும் நலம் ஓராய்
கும்பகருணனையும் கொல்வித்து என் கோ_மகனை – யுத்2:18 271/2,3

TOP


ஓராயிரம் (1)

ஒன்று போல்வன ஓராயிரம் பகழி ஊடு போய் உருவ ஆடக – யுத்2:19 82/1

TOP


ஓரார் (5)

உமிழ் சுடர் கலன்கள் நங்கை உருவினை மறைப்பது ஓரார்
அமிழ்தினை சுவை செய்து என்ன அழகினுக்கு அழகு செய்தார் – பால:22 3/2,3
சேண் உயர் உறக்கம் தீர்ந்த சிந்தையர் செய்வது ஓரார்
வீணையும் குழலும் தம்தம் மிடறும் வேற்றுமையின் தீர்ந்த – சுந்:2 185/2,3
தெற்றென உடைய வீரர் இருந்தனர் செய்வது ஓரார் – யுத்2:19 191/4
தானைகள் வீய நின்ற தலைமகன் தனிமை ஓரார்
மானவன் வாளி வாளி என்கின்ற மழலை வாயார் – யுத்3:20 3/2,3
செல்லும் வான் திசைகள் ஓரார் சிரத்தினோடு உடல்கள் சிந்த – யுத்3:28 40/3

TOP


ஓராள் (3)

தக்கது அன்று என்ன ஓராள் தாழ்ந்தனள் இருப்ப தாழா – பால:9 19/3
வீக்கிய கலனும் தூசும் வேறுவேறு ஆனது ஓராள்
ஆக்கிய பாவை அன்னாள் ஒருத்தி ஆண்டு அமலன் மேனி – பால:21 15/2,3
பேசலன் இருந்த வள்ளல் உள்ளத்தின் பெற்றி ஓராள்
பூசல் வண்டு அரற்றும் கூந்தல் பொய்_மகள் புகன்ற என்-கண் – ஆரண்:6 40/1,2

TOP


ஓரான் (7)

சிந்தா நின்ற சிந்தையினான் செய்குவது ஓரான்
மந்தாரம் கொண்டு ஈகுதியோ மாதவி என்று ஓர் – பால:17 25/2,3
தேறா நிலை உற்றது ஓர் சிந்தையன் செய்கை ஓரான்
வேறு ஆய பிறப்பிடை வேட்கை விசித்தது ஈர்ப்ப – ஆரண்:10 161/2,3
பிறிவு உற்ற மயக்கத்தால் முந்து உற்றது ஓர் பெற்றி ஓரான்
செறி பொன் தார் அலங்கல் வீர செய்திலம் குற்றம் நம்மை – கிட்:11 79/2,3
ஒல்லுமாறு இயலுமேல் உடன்பிறப்பின் பயன் ஓரான்
கொல்லுமால் அவன் இவனை குறிக்கோடி கோடாதாய் – யுத்2:16 351/3,4
உறு குறை துன்பம் இல்லான் ஒடுங்கினன் செய்வது ஓரான்
அறு குறை களத்தை நோக்கி அந்தரம் அதனை நோக்கும் – யுத்2:19 190/3,4
இ தலை இன்னல் உற்ற வீடணன் இழைப்பது ஓரான்
மத்து உறு தயிரின் உள்ளம் மறுகினன் மயங்குகின்றான் – யுத்2:19 208/1,2
நன்று நன்று என்று சீறி உரைத்தனன் நலத்தை ஓரான் – யுத்3-மிகை:26 2/4

TOP


ஓரி (2)

இடை புகல் அரியது ஓரி உறக்கம் எய்தினான் – சுந்:2 127/2
சிற்றியல் குறும் கால் ஓரி குரல் கொளை இசையா பல் பேய் – யுத்4-மிகை:34 2/3

TOP


ஓரியின் (1)

உவந்த சாதகத்து ஈட்டமும் ஓரியின் ஒழுங்கும் – யுத்3:22 198/3

TOP


ஓரினும் (2)

ஒல்வது நினையினும் உறுதி ஓரினும்
வெல்வது விரும்பினும் வினையம் வேண்டினும் – யுத்1:2 37/1,2
போயிட துணிந்து அவை புந்தி ஓரினும்
ஓயுமோ அறிந்தவை உரைப்பென் ஆழியாய் – யுத்1-மிகை:5 4/3,4

TOP


ஓரு (1)

உமை_ஓரு_பாகனேனும் இவன் முனிந்து உருத்த போது – யுத்2:18 177/3

TOP


ஓரும் (4)

ஓரும் தன்மை ஈது என் என்பது உரன் இலாதவர் போல் – ஆரண்:13 76/3
ஓரும் தேவரும் முனிவரும் பிறர்களும் உரைப்ப – யுத்1:3 16/3
அன்வயித்து ஓரும் தீய அவுணர் அல்லாரை அ நாள் – யுத்1:3 136/3
ஒருத்தன் நீ தனி உலகு ஒரு மூன்றிற்கும் ஆயினும் பழி ஓரும்
கருத்தினால் வரும் சேவகன் அல்லையோ சேவகர் கடன் ஓராய் – யுத்2:16 324/1,2

TOP


ஓரேன் (1)

மன்னன் இங்கு உற்ற தன்மை உணர்கிலன் வருவது ஓரேன்
பின் இனி முடிப்பது யாது என்று இரங்கினான் உணர்வு பெற்றான் – யுத்3:26 52/3,4

TOP


ஓரையின் (1)

ஒள்ளிய நாளின் நல்ல ஓரையின் உலகம் மூன்றும் – யுத்4:42 17/2

TOP


ஓரையும் (1)

சுந்தர மவுலி சூடும் ஓரையும் நாளும் தூக்கி – யுத்4:42 11/4

TOP


ஓல் (1)

ஓல் கிளர்ந்து உவாவுற்று என்ன ஒலி நகர் கிளர்ந்தது அன்றே – பால:13 37/4

TOP


ஓலக்கம் (1)

இரவின் ஓலக்கம் நான்முகன் உலகத்துள் இருக்கும் – யுத்1:3 5/4

TOP


ஓலம் (3)

ஓலம் ஆர் கடல் என முழங்கும் ஓதையான் – ஆரண்:15 18/1
ஓலம் இட்டு அமரர்கள் ஓட ஊழியில் – யுத்2-மிகை:16 49/3
ஓலம் காட்டிலையோ எனும் ஓர் தலை – யுத்3:29 18/4

TOP


ஓலமிட்டன (1)

உலகமும் உயிர்களும் ஓலமிட்டன
அலம்வரல் உற்றன அலறி ஐய இ – யுத்4:40 68/2,3

TOP


ஓலமிட்டு (1)

ஓலமிட்டு எழுந்து ஓடி உலகு எலாம் – யுத்1:8 38/4

TOP


ஓலமும் (1)

வெம் கண் ஓலமும் மால் என விழுங்கிய உலகை – யுத்3:22 102/4

TOP


ஓலை (5)

ஓது நீதியின் கோசிக மா முனி ஓலை
தாது சேர் தொடை தயரதன் காண்க தற்பிரிந்து – பால-மிகை:14 1/1,2
இன்ன வாசக ஓலை அங்கு இட்ட தூதர்க்கு – பால-மிகை:14 5/3
ஓலை ஏய் நெடும் கடல் ஓடிற்று இல்லையால் – அயோ:13 4/2
வரி சிலை இராமன் ஓலை மறம் புரி மறலி காண்க – யுத்4-மிகை:41 10/1
இசைந்த சீ_ராமன் ஓலை இலங்கையில் பூசல் தன்னில் – யுத்4-மிகை:41 27/1

TOP


ஓலையும் (1)

சொல்லுக என்று ஓலையும் தூதும் போக்கினான் – பால:13 66/4

TOP


ஓலையை (1)

கூறிய தூதரும் கொணர்ந்த ஓலையை
ஈறு_இல் வண் புகழினாய் இது அது என்றனர் – பால:14 3/1,2

TOP


ஓவம் (1)

உதிர்த்தனர் இளம் குமரர் ஓவியரின் ஓவம்
புதுக்கினர் என தருண மங்கையர் பொலிந்தார் – பால:15 16/3,4

TOP


ஓவல் (4)

ஓவல் இல் உயிர் பிரிந்து உடல் சென்று என்னவே – பால:24 48/4
ஓவல் அற்று உதவல் நின் ஒரு தனி பெயர் இயம்பு – கிட்-மிகை:7 7/2
ஓவல் இல் ஒரு நிலை ஒருவன் செய்வினை – யுத்1:3 63/3
ஓவல் இல் மாரி ஏய்ப்ப எங்கணும் உதிர்ந்து வீங்கி – யுத்4:42 3/2

TOP


ஓவலர் (1)

ஓவலர் உதவிய பரிசின் ஓங்கல் போல் – ஆரண்:10 7/2

TOP


ஓவலின் (1)

ஓவலின் இவர்-தமக்கு உணர ஒண்ணுமோ – யுத்1-மிகை:4 9/2

TOP


ஓவலையோ (1)

ஒப்பாய் உயிர் கொண்டு அலது ஓவலையோ – கிட்:10 52/4

TOP


ஓவா (3)

ஒறுப்பினும் அந்தரம் உண்மை ஒன்றும் ஓவா
மறுப்பினும் அந்தரம் என்று வாய்மை மன்னன் – அயோ:3 28/1,2
ஏண்-பால் ஓவா நாண் மடம் அச்சம் இவையே தம் – அயோ:3 43/1
ஓவா நெடு மா தவம் ஒன்று உடையான் – யுத்2:18 55/1

TOP


ஓவாதார் (1)

ஓவாதார் முன் நின்றே ஒரு சொல் உடையாது அவரும் – அயோ-மிகை:4 6/3

TOP


ஓவாது (2)

உய்யாள் பொன் கோசலை என்று ஓவாது வெய்து_உயிர்ப்பார் – அயோ:4 104/2
எண்ணினும் உளை நீ கொங்கை இணை குவை தன்னின் ஓவாது
அண்ணல் வெம் காமன் எய்த அலர் அம்பு தொளைத்த ஆறா – சுந்:14 30/2,3

TOP


ஓவி (1)

உள் நினைப்பு ஓவி நின்று உயிர்ப்பு வீங்கினாள் – யுத்4:40 57/4

TOP


ஓவிடா (1)

நினையல் ஓவிடா நெடிய வன் பழி – அயோ:14 107/3

TOP


ஓவிய (5)

ஓவிய புறாவின் மாடு இருக்க ஊடு பேடையே – பால:3 22/4
ஓவிய எழில் உடை ஒருவனை அலது ஓர் – பால:5 120/2
பைம் தொடி ஓவிய பாவை போன்றனள் – பால:10 39/2
ஓவிய உருவ நாயேன் உளது ஒன்று பெறுவது உன்-பால் – கிட்:7 132/1
ஓவிய மரன்கள்-தோறும் உரைத்து அற உரிஞ்சி ஒண் கேழ் – கிட்:10 34/3

TOP


ஓவியத்து (1)

ஓவியத்து எழுத_ஒண்ணா உருவத்தாய் உடைமை அன்றோ – கிட்:7 84/2

TOP


ஓவியம் (19)

உயிர் உடை உடம்பும் எல்லாம் ஓவியம் ஒப்ப நின்றார் – பால:13 40/4
ஒப்பு அற அமைத்த வையம் ஓவியம் புகழ ஏறி – பால:14 69/2
ஓவியம் சுவை கெட பொலிவது ஓர் உருவொடே – பால:20 22/2
ஓவியம் உயிர் பெற்று என்ன உவந்த அரசு இருந்த-காலை – பால:22 1/2
ஓவியம் ஒப்ப உயிர்ப்பு அடங்கி ஓயும் – அயோ:3 18/2
ஓவியம் ஒழிந்தன உயிர் இலாமையால் – அயோ:5 1/4
உற்ற ஓவியம் அது என்ன ஒரு சிலை அதனின் நின்றான் – அயோ-மிகை:8 6/4
வான் தனில் வரைந்தது ஓர் மாதர் ஓவியம்
போன்றனள் புலர்ந்தனள் புழுங்கும் நெஞ்சினள் – ஆரண்:6 20/1,2
உயிர் இலா ஓவியம் என்ன ஒப்பது – கிட்:14 34/4
ஒக்க உறைவோர் உருவம் ஓவியம் அலால் மற்று – கிட்:14 37/3
ஓவியம் அனைய மாதர் ஊடினர் உணர்வோடு உள்ளம் – சுந்:2 116/1
ஓவியம் புகையுண்டதே ஒக்கின்ற உருவாள் – சுந்:3 11/4
ஓவியம் புரை நலார் விழு-தொறும் சிலர் உயிர்த்து – சுந்:10 44/2
ஓவியம் புகையுண்டது போல் ஒளிர் – சுந்:12 30/1
ஓவியம் அமைந்த நகர் தீ உண உளைந்தாய் – யுத்1:2 49/1
உண்டு இலை என்ன நின்ற ஓவியம் ஒக்கின்றாளை – யுத்3:26 90/4
ஓவியம் வீழ்ந்து வீழ்ந்து புரள்வன ஒப்ப ஒல்லை – யுத்3:29 43/3
ஓவியம் உயிர் பெற்று-என்ன ஓங்கினர் உணர்வு பெற்றார் – யுத்4:41 114/4
ஓவியம் உயிர் பெற்று என்ன உம்பர்_கோன் நகரும் ஒவ்வா – யுத்4-மிகை:41 270/3

TOP


ஓவியமே (1)

ஓவியமே என ஒளி கவின் குலாம் – கிட்:10 1/2

TOP


ஓவியர்க்கு (1)

ஓவியர்க்கு எழுத_ஒண்ணா உருவத்தன் உருமையோடும் – சுந்:12 81/3

TOP


ஓவியரின் (1)

உதிர்த்தனர் இளம் குமரர் ஓவியரின் ஓவம் – பால:15 16/3

TOP


ஓவில (1)

ஊழியில் காற்று என திரிந்த ஓவில – யுத்4:37 69/4

TOP


ஓவிலாது (1)

ஓவிலாது எரித்து உண்டமை உரைப்பதற்கு எளிதோ – சுந்-மிகை:13 12/4

TOP


ஓவிலார் (1)

ஓவிலார் உடல் உந்து உதிர புனல் – யுத்3:31 125/1

TOP


ஓவின (2)

கோள் அமை கண முகில் குமுறல் ஓவின
நீள் அடு கணை என துளியும் நீங்கின – கிட்:10 105/2,3
சோதியின் கிளர் நிலை தொடர்தல் ஓவின
யாதும் விண் படர்கில இயங்கு கார் மழை – யுத்2:16 272/2,3

TOP


ஓவினளாய் (1)

செ மா மயில் கோசலையும் திகையா உணர்வு ஓவினளாய்
மெய்ம் மாண் நெறியும் விதியின் விளைவும் தளர்வின்றி உணரும் – அயோ-மிகை:4 7/2,3

TOP


ஓவினான் (1)

உறவு உன்னா உயிர் ஒன்ற ஓவினான்
பெற_ஒண்ணாதது ஓர் பேறு பெற்றவர்க்கு – கிட்:16 45/2,3

TOP


ஓவினேன் (1)

உன்னி நோக்கி உரை மறந்து ஓவினேன் – யுத்4:40 14/4

TOP


ஓவு (7)

ஓவு இல் குங்கும சுவடு உற ஒன்றோடு ஒன்று ஊடி – பால:9 9/3
அலகு ஓவு இல்லா அந்தணரோ நல் அறமேயோ – பால:10 29/3
ஓவு வானமும் உள் நிறை தாமரை – பால:18 31/3
ஓவு_இல் நல் உயிர் உயிர்ப்பினோடு உடல் பதைத்து உலைய – அயோ:4 211/1
ஓவு இல் வாழ்த்து ஒலி கார் கடல் முழக்கு என ஓங்க – ஆரண்:8 21/2
ஓவு இலர் துயர் கடற்கு ஒழிவு காண்கிலர் – ஆரண்-மிகை:10 7/2
ஓவு இல் நான்மறை ஓதிய நீதியில் – யுத்4-மிகை:39 11/2

TOP


ஓவு_இல் (1)

ஓவு_இல் நல் உயிர் உயிர்ப்பினோடு உடல் பதைத்து உலைய – அயோ:4 211/1

TOP


ஓளி (1)

ஓளி ஒண் கணைகள்-தோறும் உந்திய வேழம் ஒற்றை – யுத்2:19 96/1

TOP


ஓளிம் (1)

ஓளிம் முற்றாது உற்று உயர் வேழத்து ஒளிர் வெண் கோடு – யுத்4:33 14/1

TOP


ஓளியால் (1)

அழித்து ஒடுங்கு கால மாரி அன்ன வாளி ஓளியால்
விழித்து எழுந்து வானினூடு மொய்த்த பொய்யர் மெய் எலாம் – யுத்3:31 96/3,4

TOP