ஒ-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஒஃகினன் 1
ஒக்க 53
ஒக்கவே 2
ஒக்கிலர் 2
ஒக்கின் 2
ஒக்கின்ற 4
ஒக்கின்றது 1
ஒக்கின்றவை 1
ஒக்கின்றன 1
ஒக்கின்றார் 2
ஒக்கின்றாரும் 1
ஒக்கின்றாள் 1
ஒக்கின்றாளை 1
ஒக்கின்றான் 2
ஒக்கினும் 1
ஒக்கும் 91
ஒக்குமால் 2
ஒக்குமே 2
ஒக்குமோ 1
ஒக்குற 1
ஒசி 2
ஒசித்த 1
ஒசிந்த 1
ஒசிந்தன 3
ஒசிந்து 1
ஒசிய 1
ஒட்ட 2
ஒட்டகம் 3
ஒட்டா 1
ஒட்டாதவர் 1
ஒட்டார் 1
ஒட்டாரோடு 1
ஒட்டான் 2
ஒட்டி 4
ஒட்டிய 4
ஒட்டின 1
ஒட்டினார் 2
ஒட்டினும் 2
ஒட்டு 1
ஒட்டுமோ 1
ஒட்டேன் 2
ஒட்டை 1
ஒடிக்கும் 2
ஒடிக்குமேல் 1
ஒடித்த 6
ஒடித்தன 1
ஒடித்தனன் 1
ஒடித்தான் 2
ஒடித்து 7
ஒடித்தேன் 1
ஒடிதர 1
ஒடிந்த 1
ஒடிந்தவும் 1
ஒடிந்தன 2
ஒடிந்திட 4
ஒடிந்து 9
ஒடிப்புண்டது 1
ஒடிப்பென் 1
ஒடிபடவும் 1
ஒடிய 10
ஒடியா 2
ஒடியுண்டார்களும் 1
ஒடியும் 4
ஒடியுமால் 1
ஒடியெறி 1
ஒடிவு 1
ஒடிவுற 1
ஒடுக்க 2
ஒடுக்கி 8
ஒடுக்கியே 1
ஒடுக்கின 3
ஒடுக்கினான் 1
ஒடுக்கினை 1
ஒடுக்கும் 1
ஒடுக்குற 1
ஒடுக்குறு 1
ஒடுக்குறுத்து 1
ஒடுங்க 8
ஒடுங்கல் 6
ஒடுங்கல்_இல் 1
ஒடுங்கலன் 1
ஒடுங்கா 5
ஒடுங்கா-முன்னம் 1
ஒடுங்கா-முன்னர் 1
ஒடுங்காத 1
ஒடுங்காது 2
ஒடுங்கார்களோ 1
ஒடுங்கி 4
ஒடுங்கிட 1
ஒடுங்கிய 4
ஒடுங்கின 10
ஒடுங்கினதோ 1
ஒடுங்கினர் 2
ஒடுங்கினன் 2
ஒடுங்கினார் 1
ஒடுங்கினான் 5
ஒடுங்கு 6
ஒடுங்குகின்ற 1
ஒடுங்கும் 8
ஒடுங்குமா 1
ஒடுங்குல் 1
ஒடுங்குவ 1
ஒடுங்குவாரும் 1
ஒடுங்குறு 1
ஒண் 71
ஒண்_கணார்க்கு 1
ஒண்_கணாரும் 1
ஒண்_தொடி 2
ஒண்கிலா 1
ஒண்ணா 7
ஒண்ணாத 1
ஒண்ணாதது 2
ஒண்ணாததே 1
ஒண்ணாதன 1
ஒண்ணும் 1
ஒண்ணுமே 1
ஒண்ணுமோ 19
ஒண்மை 2
ஒண்மையானை 1
ஒணா 3
ஒணாத 2
ஒணாதன 1
ஒணாதால் 1
ஒணாதான் 1
ஒணாது 2
ஒணாமையே 1
ஒணுமே 1
ஒத்த 124
ஒத்ததால் 4
ஒத்தது 79
ஒத்ததே 12
ஒத்ததேனும் 1
ஒத்தவர் 1
ஒத்தவன் 6
ஒத்தவால் 2
ஒத்தவே 5
ஒத்தவை 1
ஒத்தன 54
ஒத்தனர் 17
ஒத்தனவால் 2
ஒத்தனள் 1
ஒத்தனன் 23
ஒத்தனன்-அரோ 1
ஒத்தனைய 1
ஒத்தாய் 1
ஒத்தார் 32
ஒத்தால் 1
ஒத்தாள் 13
ஒத்தான் 63
ஒத்தானே 1
ஒத்தி 12
ஒத்திட 1
ஒத்திருக்கலால் 1
ஒத்திருக்கும் 3
ஒத்திருந்தாய் 1
ஒத்திலது 1
ஒத்தீர் 1
ஒத்து 92
ஒத்தும் 2
ஒத்துழியும் 1
ஒத்துள 1
ஒத்துளது 2
ஒத்துளரே 1
ஒத்துளவால் 2
ஒத்துளன் 3
ஒத்துளார்-அரோ 1
ஒத்தே 2
ஒத்தேன் 2
ஒத்தோன் 1
ஒதுக்கி 1
ஒதுக்கிய 1
ஒதுக்குமால் 1
ஒதுங்க 9
ஒதுங்ககிற்றில 1
ஒதுங்கல் 1
ஒதுங்கலால் 1
ஒதுங்கலும் 1
ஒதுங்கலுற்ற 1
ஒதுங்கா 1
ஒதுங்கி 16
ஒதுங்கியோ 1
ஒதுங்கிற்று 1
ஒதுங்கின 2
ஒதுங்கினர் 4
ஒதுங்கினவேயும் 1
ஒதுங்கினன் 2
ஒதுங்கினார் 2
ஒதுங்கினார்களோ 1
ஒதுங்கு-தோறு 1
ஒதுங்குகின்ற 1
ஒதுங்கும் 3
ஒதுங்குவ 1
ஒதுங்குவார் 1
ஒப்ப 27
ஒப்பது 20
ஒப்பதே 2
ஒப்பதோ 1
ஒப்பம் 1
ஒப்பர் 1
ஒப்பவர் 3
ஒப்பவர்கள் 1
ஒப்பவன் 1
ஒப்பவே 1
ஒப்பன 34
ஒப்பனை 5
ஒப்பாய் 3
ஒப்பார் 21
ஒப்பாள் 3
ஒப்பான் 19
ஒப்பான்-தனை 1
ஒப்பானுக்கு 1
ஒப்பானும் 1
ஒப்பானை 1
ஒப்பிடின் 1
ஒப்பின் 1
ஒப்பினால் 1
ஒப்பினான்-தனை 1
ஒப்பினும் 1
ஒப்பினை 1
ஒப்பு 52
ஒப்பு_அறும் 1
ஒப்பு_இலா 1
ஒப்புடைய 1
ஒப்புரவுடன் 1
ஒப்புரை 1
ஒப்புற 7
ஒப்புறு 1
ஒப்புறும் 2
ஒப்பை 1
ஒய்ய 1
ஒய்யென 2
ஒர் 80
ஒரீஇ 19
ஒரு 862
ஒரு-கால் 1
ஒரு-தலை 2
ஒரு-பால் 6
ஒரு-புடை 2
ஒரு-வகை 1
ஒரு_நொடி 1
ஒரு_பது 3
ஒரு_பாகத்து 1
ஒரு_முதல் 1
ஒரு_மூன்று 1
ஒருக்காலும் 1
ஒருக்கினென் 2
ஒருகால் 3
ஒருகாலே 1
ஒருங்க 3
ஒருங்காதது 1
ஒருங்கி 1
ஒருங்கிய 4
ஒருங்கியது 2
ஒருங்கு 39
ஒருங்குடன் 4
ஒருங்கும் 1
ஒருங்குவது 1
ஒருங்குற 3
ஒருங்கே 10
ஒருசார் 1
ஒருத்தர் 3
ஒருத்தர்-மேல் 1
ஒருத்தர்க்கு 1
ஒருத்தரின் 1
ஒருத்தரை 1
ஒருத்தல் 1
ஒருத்தன் 12
ஒருத்தனாய் 1
ஒருத்தனும் 1
ஒருத்தனே 1
ஒருத்தி 42
ஒருத்தி-தன்னை 1
ஒருத்திக்கு 1
ஒருத்தியால் 1
ஒருத்தியும் 2
ஒருத்தியுமே 1
ஒருத்தியே 1
ஒருத்தியை 5
ஒருதானே 1
ஒருநாள் 1
ஒருப்பட்டான் 1
ஒருப்பட்டானை 1
ஒருப்பட்டு 1
ஒருப்பட 1
ஒருப்படல் 1
ஒருப்படுத்தாள் 1
ஒருப்படுத்து 1
ஒருபது 4
ஒருபதும் 2
ஒருபேரும் 1
ஒருபோதும் 2
ஒருமுறை 1
ஒருமூன்றினில் 1
ஒருமை 4
ஒருமையின் 3
ஒருமையும் 1
ஒருமையே 3
ஒருவ 6
ஒருவ_அரும் 1
ஒருவகில்லா 1
ஒருவகை 3
ஒருவண்ணம் 1
ஒருவர் 61
ஒருவர்-தம்மின் 1
ஒருவர்-தமை 1
ஒருவர்-பால் 2
ஒருவர்-முன் 1
ஒருவர்-மேல் 4
ஒருவர்க்கு 9
ஒருவர்க்கும் 2
ஒருவர்க்கேயும் 1
ஒருவரால் 7
ஒருவராலும் 3
ஒருவரான 1
ஒருவரின் 5
ஒருவருக்கு 1
ஒருவருக்கும் 1
ஒருவருக்கொருவர் 1
ஒருவரும் 10
ஒருவரே 3
ஒருவரேயால் 1
ஒருவரை 12
ஒருவரையும் 1
ஒருவரோடு 4
ஒருவலர் 1
ஒருவலென் 1
ஒருவழி 2
ஒருவழிப்படும் 1
ஒருவற்கு 7
ஒருவற்கும் 2
ஒருவன் 166
ஒருவன்-காண் 1
ஒருவன்-கொல் 1
ஒருவன்-தன் 2
ஒருவன்-தன்னை 1
ஒருவன்-தனை 1
ஒருவன்-தானே 1
ஒருவன்-பால் 2
ஒருவனது 1
ஒருவனாய் 2
ஒருவனால் 2
ஒருவனின் 1
ஒருவனுக்கு 2
ஒருவனும் 11
ஒருவனே 8
ஒருவனேதான் 1
ஒருவனேல் 1
ஒருவனை 20
ஒருவனோ 4
ஒருவனோடும் 2
ஒருவா 2
ஒருவாத 1
ஒருவாது 1
ஒருவாய் 1
ஒருவாறு 1
ஒருவி 2
ஒருவிர் 1
ஒருவீர் 1
ஒருவு 2
ஒருவுகின்றனை 1
ஒருவென் 1
ஒருவேன் 2
ஒருவேனுள் 1
ஒருவேனொடு 1
ஒருவோம் 1
ஒல் 6
ஒல்க 2
ஒல்கல் 2
ஒல்கல்_இல் 2
ஒல்கா 1
ஒல்காது 1
ஒல்கான் 1
ஒல்கி 12
ஒல்கிட 1
ஒல்கிய 1
ஒல்கினர் 1
ஒல்கினான் 1
ஒல்கும் 2
ஒல்குமால் 1
ஒல்லா 2
ஒல்லாது 2
ஒல்லியில் 1
ஒல்லும் 1
ஒல்லும்படி 1
ஒல்லுமாறு 1
ஒல்லுமோ 1
ஒல்லென் 2
ஒல்லென 5
ஒல்லேன் 3
ஒல்லை 17
ஒல்லையில் 3
ஒல்லையின் 7
ஒல்லொலி 4
ஒல்லோம் 1
ஒல்வது 3
ஒல்வதே 1
ஒல்வாய் 1
ஒல்வானும் 1
ஒல்வீர் 1
ஒலாது 1
ஒலி 152
ஒலி-கொலாம் 1
ஒலிக்கு 1
ஒலிக்கும் 3
ஒலிகள் 1
ஒலிகளும் 1
ஒலித்த 1
ஒலித்ததால் 1
ஒலித்தது 2
ஒலித்தலும் 1
ஒலித்தற்கு 1
ஒலித்தன 12
ஒலித்தனன் 1
ஒலித்தில 3
ஒலித்து 6
ஒலிதான் 1
ஒலிப்ப 5
ஒலிப்பன 1
ஒலிபட 2
ஒலிபடும் 1
ஒலியாது 1
ஒலியால் 1
ஒலியில் 2
ஒலியின் 3
ஒலியும் 8
ஒலியுள் 1
ஒலியோடு 1
ஒவ்வா 16
ஒவ்வாதவன் 1
ஒவ்வாதன 1
ஒவ்வாதால் 1
ஒவ்வாது 3
ஒவ்வாதோ 1
ஒவ்வார் 1
ஒவ்வான் 1
ஒவ்விடா 1
ஒவ்வுற 1
ஒவ்வொருவர் 1
ஒவ்வொருவருக்கு 1
ஒவ்வோர் 3
ஒழி 13
ஒழி-மின் 2
ஒழிக்க 2
ஒழிக்கல்-பாலதோ 2
ஒழிக்கலாம் 1
ஒழிக்கும் 1
ஒழிக 5
ஒழிகல்லேன் 1
ஒழிகிலது 1
ஒழிகிலர் 1
ஒழிகின்றிலை 1
ஒழித்தனன் 1
ஒழித்து 14
ஒழிதர 2
ஒழிதி 1
ஒழிதும் 1
ஒழிந்த 11
ஒழிந்ததால் 1
ஒழிந்தது 4
ஒழிந்ததும் 1
ஒழிந்தருள் 1
ஒழிந்தவர் 2
ஒழிந்தவரின் 1
ஒழிந்தவன் 1
ஒழிந்தன 5
ஒழிந்தனர் 3
ஒழிந்தனவோ 1
ஒழிந்தனனே 1
ஒழிந்தனை 3
ஒழிந்தாய் 1
ஒழிந்தார் 1
ஒழிந்தால் 1
ஒழிந்தான் 3
ஒழிந்திடுக 1
ஒழிந்திடும் 2
ஒழிந்திலர் 1
ஒழிந்திலன் 3
ஒழிந்திலை 1
ஒழிந்து 8
ஒழிந்தேன் 3
ஒழிப்ப 2
ஒழிப்ப_அரும் 1
ஒழிப்பது 2
ஒழிப்பென் 1
ஒழிய 36
ஒழியவும் 1
ஒழியா 5
ஒழியாத 1
ஒழியாத-வகை 1
ஒழியாது 5
ஒழியாமல் 2
ஒழியாமை 1
ஒழியார் 1
ஒழியான் 6
ஒழியின் 2
ஒழியும் 7
ஒழியேன் 4
ஒழிவதாயின 1
ஒழிவது 4
ஒழிவர் 1
ஒழிவரோ 1
ஒழிவாய் 1
ஒழிவார் 1
ஒழிவாள் 1
ஒழிவான் 3
ஒழிவு 21
ஒழிவு_அற 3
ஒழிவு_அறு 1
ஒழிவு_இல் 1
ஒழிவு_இலா 1
ஒழிவுற்றால் 1
ஒழிவுறா-வகை 1
ஒழிவுறாது 1
ஒழிவுறாமல் 3
ஒழிவென் 1
ஒழுக்க 2
ஒழுக்கத்தின் 1
ஒழுக்கம் 7
ஒழுக்கமும் 3
ஒழுக்கமே 2
ஒழுக்கல் 1
ஒழுக்கி 2
ஒழுக்கிய 1
ஒழுக்கில் 1
ஒழுக்கின் 5
ஒழுக்கின்-பாலதோ 1
ஒழுக்கினர் 1
ஒழுக்கினவோ 1
ஒழுக்கினன் 1
ஒழுக்கினானை 1
ஒழுக்கினை 1
ஒழுக்கினோடு 1
ஒழுக்கு 5
ஒழுக்குதி 1
ஒழுக்கும் 1
ஒழுக்குவாய் 1
ஒழுக்கை 3
ஒழுக 10
ஒழுகல் 1
ஒழுகலால் 1
ஒழுகலான் 1
ஒழுகலெம் 1
ஒழுகவும் 1
ஒழுகா 1
ஒழுகா-வண்ணம் 1
ஒழுகாத 1
ஒழுகி 6
ஒழுகிட 2
ஒழுகிய 3
ஒழுகியே 1
ஒழுகிற்று 1
ஒழுகின 2
ஒழுகு 13
ஒழுகுகின்றது 1
ஒழுகுகின்றன 1
ஒழுகும் 8
ஒழுகுவர் 1
ஒழுகுறு 1
ஒழுங்கு 3
ஒழுங்கும் 1
ஒள் 15
ஒள்_நுதல் 1
ஒள்ளிது 2
ஒள்ளிய 8
ஒள்ளியது 1
ஒள்ளியோன் 1
ஒளி 189
ஒளிக்க 7
ஒளிக்கல் 1
ஒளிக்கலாம் 1
ஒளிக்கலுற்ற 1
ஒளிக்கின்ற 2
ஒளிக்கின்றாய் 1
ஒளிக்கின்றாயால் 1
ஒளிக்கின்றும் 1
ஒளிக்கும் 9
ஒளிக்குமாறு 1
ஒளிகள் 3
ஒளிகளால் 1
ஒளிகளை 1
ஒளிகை 1
ஒளித்த 8
ஒளித்ததாம் 1
ஒளித்ததால் 1
ஒளித்தது 4
ஒளித்தலும் 1
ஒளித்தவர் 2
ஒளித்தவன் 1
ஒளித்தவால் 1
ஒளித்தன 1
ஒளித்தனர் 3
ஒளித்தனன் 2
ஒளித்தனை 1
ஒளித்தனையோ 1
ஒளித்தார் 2
ஒளித்தான் 2
ஒளித்தியால் 4
ஒளித்து 20
ஒளித்துறை 1
ஒளிதர 2
ஒளிந்து 1
ஒளிப்ப 10
ஒளிப்பர் 1
ஒளிப்பன 4
ஒளிப்பார் 1
ஒளிப்பாரோடும் 1
ஒளிப்பான் 1
ஒளிப்பினும் 3
ஒளிப்பு 3
ஒளிபட 2
ஒளிய 1
ஒளியது 1
ஒளியவன் 3
ஒளியவனேயும் 1
ஒளியாய் 3
ஒளியால் 3
ஒளியான் 2
ஒளியானும் 1
ஒளியில் 1
ஒளியின் 5
ஒளியினில் 1
ஒளியீர் 1
ஒளியும் 4
ஒளியே 1
ஒளியை 1
ஒளியையும் 1
ஒளியொடு 1
ஒளியோனும் 1
ஒளியோனை 2
ஒளிர் 76
ஒளிர்க 2
ஒளிர்கின்றது 2
ஒளிர்தர 1
ஒளிர்தரு 1
ஒளிர்வ 1
ஒளிர்வன 3
ஒளிர 5
ஒளிரவே 1
ஒளிரா 1
ஒளிரும் 17
ஒளிருமேனும் 1
ஒளிவாள் 1
ஒளிளி 1
ஒளிறு 4
ஒற்கம் 3
ஒற்ற 2
ஒற்றர் 5
ஒற்றர்-தம்-பால் 1
ஒற்றரை 1
ஒற்றலால் 1
ஒற்றலான் 1
ஒற்றி 2
ஒற்றினள் 1
ஒற்றினாள் 1
ஒற்று 1
ஒற்றும் 3
ஒற்றை 17
ஒறுக்க 2
ஒறுக்கவும் 1
ஒறுக்குவர் 1
ஒறுத்த 1
ஒறுத்தது 1
ஒறுத்தல் 1
ஒறுத்தலோ 1
ஒறுத்தன 1
ஒறுத்தனள் 1
ஒறுத்தனன் 1
ஒறுத்தாரை 1
ஒறுத்தான் 3
ஒறுத்து 8
ஒறுத்தும் 1
ஒறுப்பல் 1
ஒறுப்பான் 1
ஒறுப்பினும் 1
ஒன்பதினாயிர 2
ஒன்பதினாயிரம் 3
ஒன்பது 5
ஒன்பதும் 2
ஒன்பதொடு 2
ஒன்பான் 1
ஒன்ற 15
ஒன்றதனால் 1
ஒன்றதின் 1
ஒன்றதேனும் 2
ஒன்றல் 1
ஒன்றல 1
ஒன்றற்கு 1
ஒன்றன் 1
ஒன்றா 7
ஒன்றாக 7
ஒன்றாகி 2
ஒன்றாகிய 1
ஒன்றாத 3
ஒன்றாதன 1
ஒன்றாது 1
ஒன்றாய் 9
ஒன்றாயிர 1
ஒன்றால் 23
ஒன்றாலே 3
ஒன்றானும் 5
ஒன்றி 15
ஒன்றிட 2
ஒன்றிடுவர் 1
ஒன்றிய 25
ஒன்றியது 1
ஒன்றில் 12
ஒன்றில 1
ஒன்றிலர் 1
ஒன்றிலே 1
ஒன்றிற்கு 1
ஒன்றின் 26
ஒன்றின்-நின்று 2
ஒன்றின்-மேல் 2
ஒன்றினர் 1
ஒன்றினார் 2
ஒன்றினால் 6
ஒன்றினாலும் 2
ஒன்றினின் 1
ஒன்றினுக்கு 1
ஒன்றினும் 6
ஒன்றினே 1
ஒன்றினை 9
ஒன்றினொடு 3
ஒன்றினொடும் 1
ஒன்றினோடு 1
ஒன்று 484
ஒன்று-தன்னை 1
ஒன்று-தான் 1
ஒன்று-அதின் 1
ஒன்று-ஆயின் 1
ஒன்றுதான் 3
ஒன்றுதானே 1
ஒன்றும் 160
ஒன்றும்-தன்னை 1
ஒன்றுமே 4
ஒன்றுமோ 2
ஒன்றுவது 1
ஒன்றுவர் 1
ஒன்றுவான் 1
ஒன்றுவென் 1
ஒன்றுற 1
ஒன்றுறாய் 1
ஒன்றுஒன்று 2
ஒன்றே 21
ஒன்றேயும் 1
ஒன்றேனும் 3
ஒன்றை 28
ஒன்றொடு 7
ஒன்றொடும் 1
ஒன்றோ 41
ஒன்றோடு 11
ஒன்னலர்க்கு 1
ஒன்னலரை 1
ஒன்னலார் 1
ஒன்னார் 6

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


ஒஃகினன் (1)

ஒஃகினன் உயிர் வளர்த்து உண்ணும் ஆசையான் – அயோ:11 104/2

TOP


ஒக்க (53)

ஒக்க நின்று இமைப்பன உம்பர் நாட்டினும் – பால:3 31/4
பேய் பிளந்து ஒக்க நின்று உலர் பெரும் கள்ளியின் – பால:7 8/1
ஒக்க உண்டு இருத்தலோடும் உணர்ந்தனள் உணர்ந்த பின்னும் – பால:9 19/2
மெய் வரு போகம் ஒக்க உடன் உண்டு விலையும் கொள்ளும் – பால:10 16/1
ஒக்க நெறி உய்ப்பவர் உரைத்த குறி கொள்ளா – பால:15 26/1
ஒக்க நீல முகில் தலை ஓடிய – பால:18 21/3
உடன் ஒக்க உவந்து நீயே உண்ணுதி தோழி என்றாள் – பால:19 10/4
ஓங்கினன் நில் நில் என்ன உரைத்து உரும் ஒக்க நக்கான் – பால-மிகை:11 33/4
ஒக்க நின்று உலகு அளித்து யோகின் எய்திய – அயோ:1 2/3
ஒக்க நோக்கிய யோகரும் அரும் துயர் உழந்தார் – அயோ:4 210/4
உன்ன_அரும் உயிருளும் ஒக்க வைகுவான் – அயோ:10 48/4
ஒக்க நின்று உயிர்-தொறும் உணர்வு நல்குவான் – அயோ:14 79/4
வாக்கிற்கு ஒக்க புகை முத்து வாயினான் – ஆரண்:7 3/1
ஒக்க உயர்ந்து உன்னுளே தோன்றி ஒளிக்கின்ற – ஆரண்:15 46/3
ஒக்க நாள் எலாம் உழல்வன உலைவு_இல ஆக – கிட்:4 5/1
ஒக்க நின்றது எ உலகமும் அங்கு அங்கே ஓசை – கிட்:4 13/1
ஒக்க உன்னலர்-ஆயின் உயர்ந்து உள – கிட்:7 118/2
கோள் ஒக்கும் என்னின் அல்லால் குறி ஒக்க கூறலாமே – கிட்:13 55/2
தாள் ஒக்க வளைந்து நிற்ப இரண்டு இல்லை அனங்கன் சாபம் – கிட்:13 55/4
ஒக்க உறைவோர் உருவம் ஓவியம் அலால் மற்று – கிட்:14 37/3
எழுந்து ஓங்கி விண்ணொடு மண் ஒக்க இலங்கும் ஆடி – சுந்:1 41/1
ஒக்க நோக்கியர் குழாத்திடை உறங்குகின்றானை – சுந்:2 138/3
ஒக்க ஆசை உலக்க உலந்தவர் – சுந்:2 173/3
ஒக்க விதைப்பான் உற்றனை அன்றோ உணர்வு இல்லாய் – சுந்:3 151/2
உலந்த மால் வரை அருவி ஆறு ஒழுக்கு அற்றது ஒக்க
புலர்ந்த மா மதம் பூக்கும் அன்றே திசை பூட்கை – சுந்:9 1/3,4
ஒக்க ஏகுதும் குரங்கினுக்கு உயிர் தர ஒருவர் – சுந்:9 13/3
ஒக்க ஊர் பறவை அன்றேல் அவன் துயில் உரகம் அன்றேல் – சுந்:10 2/2
நல்லை நல்லை இ ஞாலத்துள் நின் ஒக்க நல்லார் – சுந்:11 37/1
ஒக்க ஒக்க உடல் விசித்த உலப்பு இலாத உர பாசம் – சுந்:12 119/1
ஒக்க ஒக்க உடல் விசித்த உலப்பு இலாத உர பாசம் – சுந்:12 119/1
ஒக்க வெற்பினோடு அன்னமும் காக்கையின் உருவ – சுந்:13 26/2
உள் உற்று எழும் ஓர் உவணத்து அரசேயும் ஒக்க – சுந்-மிகை:1 5/4
ஒக்க நோக்கினர் அல்லவர் இதன் நிலை உணரார் – யுத்1:3 44/4
சிலைகள் ஒக்க முறித்து செறித்து நேர் – யுத்1:8 46/2
மலைகள் ஒக்க அடுக்கி மணல் பட – யுத்1:8 46/3
தலைகள் ஒக்க தடவும் தட கையால் – யுத்1:8 46/4
கல்லினால் கல்லை ஒக்க கடாவினான் கழைகள் ஆன – யுத்1:9 16/2
ஒக்க நின்ற திசை ஒன்பதொடு ஒன்றும் – யுத்1:11 4/2
ஒன்று என வாழ்தி-போல் என்று இடி உரும் ஒக்க நக்கான் – யுத்2:17 25/4
ஒக்க வந்துற்று ஒரு வழி நண்ணினார் – யுத்2:19 131/3
ஒத்து அலைத்து ஒக்க வீடி உய்வினும் உய்வித்து உள்ளம் – யுத்2:19 212/1
ஒழிந்தன நீல வண்ணம் உள்ளன எல்லாம் ஒக்க
பிழிந்து அது காலம் ஆக காளிமை பிழம்பு போத – யுத்2:19 217/2,3
உன் ஒக்க வைத்த இருவர்க்கும் ஒத்தி ஒருவர்க்கும் உண்மை உரையாய் – யுத்2:19 253/1
முன் ஒக்க நிற்றி உலகு ஒக்க ஒத்தி முடிவு ஒக்கின் என்றும் முடியாய் – யுத்2:19 253/2
முன் ஒக்க நிற்றி உலகு ஒக்க ஒத்தி முடிவு ஒக்கின் என்றும் முடியாய் – யுத்2:19 253/2
ஒக்க வான் படை பெரும் தலைவர் ஒன்று அற – யுத்2-மிகை:16 14/3
ஒக்க ஆர்த்தன உறுக்கின தெழித்தன உருமின் – யுத்3:22 103/3
ஓங்கினன் வான் நெடு முகட்டை உற்றனன் பொன் தோள் இரண்டும் திசையோடு ஒக்க
வீங்கின ஆகாசத்தை விழுங்கினனே என வளர்ந்தான் வேதம் போல்வான் – யுத்3:24 30/3,4
அந்து ஒக்க அரற்றவோ நான் கூற்றையும் ஆடல் கொண்டேன் – யுத்3:29 38/4
உகுத்த செக்கரின் பிறை குலம் முளைத்தன ஒக்க – யுத்4:35 13/4
ஒத்த தன்மையின் ஒளிர்வன தரளத்தின் ஒக்க
தத்துகின்றன வீர பட்ட தொகை தயங்க – யுத்4:35 14/1,2
ஒக்க நின்று எதிர் அமர் உடற்றும் காலையில் – யுத்4:37 147/1
ஒக்க வாரி அங்கு அரக்கனும் ஊழ் முறை துரப்ப – யுத்4-மிகை:37 13/2

TOP


ஒக்கவே (2)

ஒக்கவே வில்லினை உரத்து அடுத்து எடுத்து – பால-மிகை:13 1/2
ஒக்கவே விடுமே விட்டால் அவற்றையும் அவற்றின் ஓய – யுத்3:27 4/2

TOP


ஒக்கிலர் (2)

ஒரு வீரரும் இவர் ஒக்கிலர் என வானவர் உவந்தார் – யுத்3:27 107/3
பைம் துகள்களும் ஒக்கிலர் ஆம் என படைத்தாய் – யுத்4:40 105/3

TOP


ஒக்கின் (2)

உண்டு-கொலாம் அருள் என்-கண் உன்-கண் ஒக்கின்
பண்டைய இன்று பரிந்து அளித்தி என்றாள் – அயோ:3 10/3,4
முன் ஒக்க நிற்றி உலகு ஒக்க ஒத்தி முடிவு ஒக்கின் என்றும் முடியாய் – யுத்2:19 253/2

TOP


ஒக்கின்ற (4)

உண்பாய் நீ ஊட்டுவாய் நீ இரண்டும் ஒக்கின்ற
பண்பு ஆர் அறிவார் பகராய் பரமேட்டி – ஆரண்:15 45/3,4
இருமை நோக்கி நின்று யாவர்க்கும் ஒக்கின்ற
அருமை ஆற்றல் அன்றோ அறம் காக்கின்ற – கிட்:7 91/1,2
ஓவியம் புகையுண்டதே ஒக்கின்ற உருவாள் – சுந்:3 11/4
பாழ்படுத்து இரியல்போவார் ஒக்கின்ற பரிசு பாராய் – யுத்1:10 23/4

TOP


ஒக்கின்றது (1)

மாறு ஓர் வெய்யோன் மண்டிலம் ஒக்கின்றது காணீர் – யுத்4:33 19/4

TOP


ஒக்கின்றவை (1)

அன்னம் பூவில் துஞ்சுவ ஒக்கின்றவை பாரீர் – யுத்4:33 13/4

TOP


ஒக்கின்றன (1)

பண்டாரம் ஒக்கின்றன வள் உகிரால் பறித்தான் – ஆரண்:13 39/4

TOP


ஒக்கின்றார் (2)

உய்த்து மீண்ட நாவாயில் தாமும் போவார் ஒக்கின்றார் – அயோ:6 25/4
உறைந்து வான் உறுவார்களை ஒக்கின்றார் – அயோ:11 14/4

TOP


ஒக்கின்றாரும் (1)

அவிர் மதி நெற்றி ஆக அந்தி வான் ஒக்கின்றாரும் – சுந்:2 180/4

TOP


ஒக்கின்றாள் (1)

உண்டாள் உடல் தடித்தாள் வேறு ஒருத்தி ஒக்கின்றாள் – யுத்2:17 89/4

TOP


ஒக்கின்றாளை (1)

உண்டு இலை என்ன நின்ற ஓவியம் ஒக்கின்றாளை – யுத்3:26 90/4

TOP


ஒக்கின்றான் (2)

நம்பியும் என் நாயகனை ஒக்கின்றான் அயல் நின்றான் – அயோ:13 30/1
தம்பியையும் ஒக்கின்றான் தவ வேடம் தலைநின்றான் – அயோ:13 30/2

TOP


ஒக்கினும் (1)

இளம் கதிர் ஒக்கினும் ஒக்கும் ஏந்து_இழாய் – சுந்:4 40/4

TOP


ஒக்கும் (91)

கண் கை கால் முகம் வாய் ஒக்கும் களை அலால் களை இலாமை – பால:2 10/2
அம் கண் மா ஞாலத்து இ நகர் ஒக்கும் பொன் நகர் அமரர் நாட்டு யாதோ – பால:3 6/4
மேவ_அரும் உணர்வு முடிவு இலாமையினால் வேதமும் ஒக்கும் விண் புகலால் – பால:3 8/1
தேவரும் ஒக்கும் முனிவரும் ஒக்கும் திண் பொறி அடக்கிய செயலால் – பால:3 8/2
தேவரும் ஒக்கும் முனிவரும் ஒக்கும் திண் பொறி அடக்கிய செயலால் – பால:3 8/2
காவலின் கலை ஊர் கன்னியை ஒக்கும் சூலத்தால் காளியை ஒக்கும் – பால:3 8/3
காவலின் கலை ஊர் கன்னியை ஒக்கும் சூலத்தால் காளியை ஒக்கும்
யாவையும் ஒக்கும் பெருமையால் எய்தற்கு அருமையால் ஈசனை ஒக்கும் – பால:3 8/3,4
யாவையும் ஒக்கும் பெருமையால் எய்தற்கு அருமையால் ஈசனை ஒக்கும் – பால:3 8/4
யாவையும் ஒக்கும் பெருமையால் எய்தற்கு அருமையால் ஈசனை ஒக்கும் – பால:3 8/4
தாய் ஒக்கும் அன்பின் தவம் ஒக்கும் நலம் பயப்பின் – பால:4 4/1
தாய் ஒக்கும் அன்பின் தவம் ஒக்கும் நலம் பயப்பின் – பால:4 4/1
சேய் ஒக்கும் முன் நின்று ஒரு செல் கதி உய்க்கும் நீரால் – பால:4 4/2
நோய் ஒக்கும் என்னின் மருந்து ஒக்கும் நுணங்கு கேள்வி – பால:4 4/3
நோய் ஒக்கும் என்னின் மருந்து ஒக்கும் நுணங்கு கேள்வி – பால:4 4/3
ஆய புகும்-கால் அறிவு ஒக்கும் எவர்க்கும் அன்னான் – பால:4 4/4
சொல் ஒக்கும் கடிய வேக சுடு சரம் கரிய செம்மல் – பால:7 49/1
அல் ஒக்கும் நிறத்தினாள் மேல் விடுதலும் வயிர குன்ற – பால:7 49/2
கல் ஒக்கும் நெஞ்சில் தங்காது அப்புறம் கழன்று கல்லா – பால:7 49/3
பாகு ஒக்கும் சொல் பைங்கிளியோடும் பல பேசி – பால:10 21/1
உமையாள் ஒக்கும் மங்கையர் உச்சி கரம் வைக்கும் – பால:10 25/1
சேந்து வானகம் எப்போதும் செக்கரை ஒக்கும் அன்றே – பால:16 14/4
யாழ் ஒக்கும் சொல் பொன் அனையாள் ஓர் இகல் மன்னன் – பால:17 24/1
பாகு ஒக்கும் சொல் நுண் கலையாள்-தன் படர் அல்குல் – பால:17 30/1
விடன் ஒக்கும் நெடிய நோக்கின் அமிழ்து ஒக்கும் இன்_சொலார் தம் – பால:19 10/1
விடன் ஒக்கும் நெடிய நோக்கின் அமிழ்து ஒக்கும் இன்_சொலார் தம் – பால:19 10/1
மடன் ஒக்கும் மடனும் உண்டோ வாள் நுதல் ஒருத்தி காண – பால:19 10/2
தடன் ஒக்கும் நிழலை பொன் செய் தண் நறும் தேறல் வள்ளத்து – பால:19 10/3
உயர் அருள் ஒண் கண் ஒக்கும் தாமரை நிறத்தை ஒக்கும் – அயோ:3 93/1
உயர் அருள் ஒண் கண் ஒக்கும் தாமரை நிறத்தை ஒக்கும்
புயல் மொழி மேகம் என்ன புண்ணியம் செய்த என்பார் – அயோ:3 93/1,2
நாரணன் ஒக்கும் இந்த நம்பி-தன் கருணை என்பார் – அயோ:3 94/2
யான் புக்கது ஒக்கும் எனை யார் நலிகிற்கும் ஈட்டார் – அயோ:4 141/3
நினைந்த போதினும் அமிழ்து ஒக்கும் நேர்_இழை நிறை தேன் – அயோ:10 24/1
உண்ணிய நிமிர் கடல் ஒக்கும் என்பது என் – அயோ:12 43/2
பம்பு செக்கர் எரி ஒக்கும் மயிர் பக்கம் எரிய – ஆரண்:1 12/1
மஞ்சு ஒக்கும் அளக ஓதி மழை ஒக்கும் வடிந்த கூந்தல் – ஆரண்:10 70/1
மஞ்சு ஒக்கும் அளக ஓதி மழை ஒக்கும் வடிந்த கூந்தல் – ஆரண்:10 70/1
பஞ்சு ஒக்கும் அடிகள் செய்ய பவளத்தின் விரல்கள் ஐய – ஆரண்:10 70/2
வில் ஒக்கும் நுதல் என்றாலும் வேல் ஒக்கும் விழி என்றாலும் – ஆரண்:10 74/1
வில் ஒக்கும் நுதல் என்றாலும் வேல் ஒக்கும் விழி என்றாலும் – ஆரண்:10 74/1
பல் ஒக்கும் முத்து என்றாலும் பவளத்தை இதழ் என்றாலும் – ஆரண்:10 74/2
சொல் ஒக்கும் பொருள் ஒவ்வாதால் சொல்லல் ஆம் உவமை உண்டோ – ஆரண்:10 74/3
நெல் ஒக்கும் புல் என்றாலும் நேர் உரைத்து ஆகவற்றோ – ஆரண்:10 74/4
அறத்து உளது ஒக்கும் அன்றே அமர்த்தலை வென்று கொண்டு உன் – ஆரண்:11 36/3
என் ஒக்கும் என்னல் ஆகும் இளையவ இதனை நோக்காய் – ஆரண்:11 57/1
தன் ஒக்கும் உவமை அல்லால் தனை ஒக்கும் உவமை உண்டோ – ஆரண்:11 57/2
தன் ஒக்கும் உவமை அல்லால் தனை ஒக்கும் உவமை உண்டோ – ஆரண்:11 57/2
பல் நக்க தரளம் ஒக்கும் பசும் புல் மேல் படரும் மெல் நா – ஆரண்:11 57/3
மின் ஒக்கும் செம்பொன் மேனி வெள்ளியின் விளங்கும் புள்ளி – ஆரண்:11 57/4
உள் உற கவர்வதே ஒக்கும் ஊழியாய் – ஆரண்:15 9/4
பூதர புயத்து வீரர் நும் ஒக்கும் புனிதர் யாரே – கிட்:2 21/2
ஆடு இயல் பாணிக்கு ஒக்கும் ஆரிய அமிழ்த பாடல் – கிட்:10 32/3
உரம் கொள் மால் வரை உயிர் படைத்து எழுந்தன ஒக்கும்
குரங்கின் மா படைக்கு உறையிட படைத்தனன்-கொல்லாம் – கிட்:12 39/3,4
அங்கு அவள் உந்தி ஒக்கும் சுழி என கணித்தது உண்டால் – கிட்:13 40/3
நூல் ஒக்கும் மருங்குலாள் தன் நூபுரம் புலம்பும் கோல – கிட்:13 46/3
ஓதியும் எள்ளும் தொள்ளை குமிழும் மூக்கு ஒக்கும் என்றால் – கிட்:13 52/1
கேள் ஒக்கும் அன்றி ஒன்று கிளத்தினால் கீழ்மைத்து ஆமே – கிட்:13 55/1
கோள் ஒக்கும் என்னின் அல்லால் குறி ஒக்க கூறலாமே – கிட்:13 55/2
வாள் ஒக்கும் வடி_கணாள்-தன் புருவத்துக்கு உவமை வைக்கின் – கிட்:13 55/3
எ நாளும் வளராது என்னின் இறை ஒக்கும் இயல்பிற்று ஆமே – கிட்:13 56/4
தன் நிறம் தானே ஒக்கும் மலர் நிறம் சமழ்க்கும் அன்றே – கிட்:13 65/4
பொரும் கலசம் ஒக்கும் முலை மாசு புடை பூசி – கிட்:14 44/2
ஒக்கும் எனின் ஒக்கும் என மாருதி உரைத்தான் – கிட்:14 49/4
ஒக்கும் எனின் ஒக்கும் என மாருதி உரைத்தான் – கிட்:14 49/4
நல்லாள் அ ஊர் வைகு உறை ஒக்கும் நயனத்தாள் – சுந்:2 79/2
ஒக்கும் ஊழ்முறை அல்லது வலியது ஒன்று இல் என உணர்வுற்றான் – சுந்:2 203/4
இளம் கதிர் ஒக்கினும் ஒக்கும் ஏந்து_இழாய் – சுந்:4 40/4
பொங்கு ஒளி நெடு நாள் ஈட்டி புதிய பால் பொழிவது ஒக்கும்
திங்களை நக்குகின்ற இருள் எலாம் வாரி தின்ன – சுந்:6 51/1,2
பொன்_நகர் இதனை ஒக்கும் என்பது புல்லிது அம்மா – சுந்-மிகை:1 19/2
செம் நிற சிகைய வெம் போர் மழு பின்னர் சேறல் ஒக்கும்
அல் நிறத்து அண்ணல் தூதன் அனல் கெழு கொற்ற நீள் வால் – சுந்-மிகை:12 8/3,4
நடு ஒக்கும் தனி நாயகன் நாமம் – யுத்1:3 101/1
காலனை ஒக்கும் தூதன் காற்று எனும் கடவுள் என்றார் – யுத்1:9 75/3
உலகு எலாம் ஒருங்கு கூடி ஒதுங்கினவேயும் ஒக்கும் – யுத்1:13 28/4
உண்ட கோளொடும் ஒலி கடல் வீழ்ந்ததும் ஒக்கும் – யுத்2:15 246/4
உற்பத்தி அயனே ஒக்கும் ஓடும்-போது அரியே ஒக்கும் – யுத்2:16 27/1
உற்பத்தி அயனே ஒக்கும் ஓடும்-போது அரியே ஒக்கும்
கற்பத்தின் அரனே ஒக்கும் பகைஞரை கலந்த காலை – யுத்2:16 27/1,2
கற்பத்தின் அரனே ஒக்கும் பகைஞரை கலந்த காலை – யுத்2:16 27/2
ஒக்கும் இன் உயிர் அன்னாரை உதவி செய்தாரோடு ஒன்ற – யுத்2:16 138/2
பின்பு நின்றவர் பிடர்க்கும் இ விசை ஒக்கும் பிறழா – யுத்2:16 208/4
ஓய்வு_இல் வெம் செரு ஒக்கும் என்று ஓதினார் – யுத்2:19 158/4
என் ஒக்கும் இன்ன செயலோ இது என்னில் இருள் ஒக்கும் என்று விடியாய் – யுத்2:19 253/3
என் ஒக்கும் இன்ன செயலோ இது என்னில் இருள் ஒக்கும் என்று விடியாய் – யுத்2:19 253/3
சிந்து ஒக்கும் சொல்லினார் உன் தேவியர் திருவின் நல்லார் – யுத்3:29 38/2
நெஞ்சம் உடையோர்கள் குலம் ஒத்தனர் அரக்கர் அறம் ஒக்கும் நெடியோன் – யுத்3:31 143/2
முழுகி தோன்றும் மீன் அரசு ஒக்கும் முறை நோக்கீர் – யுத்4:33 7/4
நட கால் காட்டும் கண்ணுளர் ஒக்கும் நமரங்காள் – யுத்4:33 9/4
உமிழ்வதே ஒக்கும் வேலை ஓதம் வந்து உடற்ற கண்டான் – யுத்4:34 22/4
உண்டவன் வயிற்றினையும் ஒக்கும் உவமிக்கின் – யுத்4:36 20/3
உன்னின் பின் இருந்ததுவும் ஒரு குடை கீழ் இருப்பதுவும் ஒக்கும் என்றான் – யுத்4:41 65/4
ஒன்று-தான் என இரு திசை இருந்தும் ஒக்கும் – யுத்4-மிகை:41 6/4
ஒன்றுதான் என ஒரு திசை இருந்ததும் ஒக்கும் – யுத்4-மிகை:41 46/4
பொன் நகர் ஒக்கும் என்று புகழ்தலின் புலவராலும் – யுத்4-மிகை:41 51/3

TOP


ஒக்குமால் (2)

உம்பர் கோமகற்கு என்கின்றது ஒக்குமால்
கம்ப மா வர கால்கள் வளைத்து ஒரு – பால:14 40/2,3
நரகம் ஒக்குமால் நல் நெடும் துறக்கம் இ நகர்க்கு – சுந்:2 14/4

TOP


ஒக்குமே (2)

வந்து போர் மலைக்க மா மதில் வளைந்தது ஒக்குமே – பால:3 15/4
உள் உறை உயிர் இலா உடலும் ஒக்குமே – அயோ:12 7/4

TOP


ஒக்குமோ (1)

ஒத்திருக்கும் என்றால் உரை ஒக்குமோ
எ திறத்தினும் ஏழ் உலகும் புகழ் – கிட்:15 51/2,3

TOP


ஒக்குற (1)

கோழியின் ஒக்குற கூவிடுகின்றான் – சுந்-மிகை:11 18/4

TOP


ஒசி (2)

ஊதை எறிய ஒசி பூம் கொடி ஒப்பார் – அயோ:4 94/4
கோதையோடும் ஒசி கொம்பு என விழுந்தனள் குல – ஆரண்:1 38/3

TOP


ஒசித்த (1)

திசை_யானை விசை கலங்க செரு செய்து மருப்பு ஒசித்த
இசையாலே நிறைந்த புயத்து இராவணவோ இராவணவோ – ஆரண்:6 102/3,4

TOP


ஒசிந்த (1)

உண்ட-பின் கலவி போரின் ஒசிந்த மென் மகளிரே போல் – பால:10 7/2

TOP


ஒசிந்தன (3)

கலந்தவர் போல ஒல்கி ஒசிந்தன சில கை வாரா – பால:17 10/3
கொம்பு அழுது ஒசிந்தன என சிலர் குழைந்தார் – அயோ:5 14/2
ஒடிந்தன ஒசிந்தன உதிர்ந்தன பிதிர்ந்த – சுந்:6 9/4

TOP


ஒசிந்து (1)

சாய்ந்து ஒசிந்து முளைத்தன சாலியே – அயோ:11 20/4

TOP


ஒசிய (1)

விரி அமைத்த நெடு வேணி புறத்து அசைந்து வீழ்ந்து ஒசிய மேனி தள்ள – யுத்4:41 69/1

TOP


ஒட்ட (2)

ஒட்ட அஞ்சி நெஞ்சு உலைய ஓடினான் – கிட்:3 51/2
ஒட்ட உடனே அவனும் வந்து இவனை உற்றான் – யுத்1:12 15/3

TOP


ஒட்டகம் (3)

தள்ள_அரும் பரம் தாங்கிய ஒட்டகம்
தெள்ளு தீம் குழை யாவையும் தின்கில – பால:14 36/1,2
ஊர் பரி அவற்றினுக்கு இரட்டி ஒட்டகம்
தார் வரும் புரவியின் இரட்டி சாலுமே – யுத்1:5 30/3,4
உற்ற வான் கழுத்தவான ஒட்டகம் அவற்றது உம்பர் – யுத்1:10 19/2

TOP


ஒட்டா (1)

ஒளிப்பினும் ஒளிக்க ஒட்டா ஊடலை உணர்த்துமா போல் – பால:10 15/3

TOP


ஒட்டாதவர் (1)

ஒட்டாதவர் ஒன்றினர் ஊழ்வலியால் – யுத்2:18 72/3

TOP


ஒட்டார் (1)

ஒட்டார் உடல் குருதி குளித்து எழுந்தானையும் ஒத்தான் – யுத்3:31 108/4

TOP


ஒட்டாரோடு (1)

ஒட்டாரோடு உலகு ஓர் ஏழும் – சுந்:5 47/3

TOP


ஒட்டான் (2)

ஒட்டினும் எனினும் ஒன்னார் ஒட்டினும் உம்பி ஒட்டான்
கிட்டிய போது செய்வது என் இனி கிளத்தல் வேண்டும் – யுத்1:9 67/3,4
ஒத்திருக்கலால் அன்றே உலந்ததன்-பின் இ உலகை உலைய ஒட்டான்
அ திருக்கும் கெடும் உடனே புகுந்து ஆளும் அரசு எரி போய் அமைக்க என்றான் – யுத்4:41 66/3,4

TOP


ஒட்டி (4)

ஒட்டி படர்ந்த தண்டகம் இ உலகத்து உளது அன்றோ உணர்வை – அயோ:6 32/3
ஒட்டி கொல்ல உணர்ந்து வெகுண்டான் – யுத்1:3 100/1
ஒட்டி நாயகன் வென்றி நாள் குறித்து ஒளிர் முளைகள் – யுத்2:16 214/1
நீர் கரை அதனில் ஒட்டி நெடும் கலை முயல் மான் கொல்வோர் – யுத்4-மிகை:41 76/2

TOP


ஒட்டிய (4)

ஒட்டிய உடல் பிரிப்பு உணர்கிலாமையால் – பால:19 65/4
ஒட்டிய பகைஞர் வந்து உருத்த போரிடை – அயோ:1 19/1
ஒட்டிய கனக மான் உருவம் ஆகிய – யுத்1:4 64/1
ஒட்டிய போரினில் ஆர் உளர் ஓடார் – யுத்3:20 15/2

TOP


ஒட்டின (1)

ஒட்டின ஒன்றை ஒன்று ஊடு அடித்து உதைந்து – சுந்:8 40/3

TOP


ஒட்டினார் (2)

ஒட்டினார் ஆவி முடிக்க உவந்தார் – யுத்3:20 19/4
ஒட்டினார் மாறி வட்டம் ஓடினார் சாரி போனார் – யுத்3:22 133/4

TOP


ஒட்டினும் (2)

ஒட்டினும் எனினும் ஒன்னார் ஒட்டினும் உம்பி ஒட்டான் – யுத்1:9 67/3
ஒட்டினும் எனினும் ஒன்னார் ஒட்டினும் உம்பி ஒட்டான் – யுத்1:9 67/3

TOP


ஒட்டு (1)

ஈண்ட ஒட்டு என்னா நின்றாய் இத்தனை பேரும் இன்னம் – யுத்3:27 80/3

TOP


ஒட்டுமோ (1)

ஒட்டுமோ மாருதி அறத்தை ஓம்புவான் – யுத்2:16 255/4

TOP


ஒட்டேன் (2)

பெண் நாட்டம் ஒட்டேன் இனி பேர் உலகத்துள் என்னா – அயோ:4 118/4
ஒருவரும் திரிய ஒட்டேன் உயிர் சுமந்து உலகில் என்றான் – யுத்2:16 158/4

TOP


ஒட்டை (1)

மானம் உடை குரோதவசை கழுதை மரை ஒட்டை பிற வயிறு வாய்த்தாள் – ஆரண்-மிகை:4 2/4

TOP


ஒடிக்கும் (2)

ஒடிக்குமேல் வட மேருவை வேரொடும் ஒடிக்கும்
இடிக்குமேல் நெடு வானக முகட்டையும் இடிக்கும் – கிட்:12 25/1,2
ஒன்றின் முன் ஒன்று பாயும் ஒடிக்கும் மென் பிரசம் எல்லாம் – சுந்-மிகை:14 4/3

TOP


ஒடிக்குமேல் (1)

ஒடிக்குமேல் வட மேருவை வேரொடும் ஒடிக்கும் – கிட்:12 25/1

TOP


ஒடித்த (6)

தேவ தேவர் பிடித்த போர் வில் ஒடித்த சேவகர் சேண் நிலம் – அயோ:3 66/2
ஒடித்த மலை அண்ட முகடு உற்ற மலை அன்றோ – ஆரண்:11 22/4
ஒடித்த கொம்பு அனையாள்-திறத்து உன்னுவான் – ஆரண்:14 9/4
ஒடுக்குறு காலை வன் காற்று அடியொடும் ஒடித்த அ நாள் – சுந்:1 23/3
ஒடித்த வில்லும் இரதமும் ஒல்லென – யுத்2:15 64/3
கங்கை_சூடி-தன் கடும் சிலை ஒடித்த அ காலம் – யுத்3:30 42/3

TOP


ஒடித்தன (1)

ஒடித்தன கால் விசைத்து உதைத்த உந்தின – யுத்2:19 43/2

TOP


ஒடித்தனன் (1)

ஒடித்தனன் வெரிநை வீழ்ந்தார் ஒளி வளை மகளிர் எல்லாம் – பால-மிகை:8 5/4

TOP


ஒடித்தான் (2)

கலை கிடந்து அன்ன காட்சியது இது கடித்து ஒடித்தான்
நிலை கிடந்தவா நோக்கு என நோக்கினன் நின்றான் – ஆரண்:13 85/3,4
ஒடித்தான் கையால் உம்பர் உவப்ப உயர் காலம் – சுந்:2 86/3

TOP


ஒடித்து (7)

ஊறு பட்டு இடைஇடை ஒடித்து சாய்த்து உராய் – பால:14 22/2
கொம்புகள் பனை கை நீட்டி குழையொடும் ஒடித்து கோட்டு – பால:16 2/3
கொடி பற்றி ஒடித்து உயர் வானவர் ஆசி கொண்டான் – ஆரண்:13 21/4
ஒடித்து வான் தோள் அனைத்தும் தலை பத்தும் உதைத்து உருட்டி – சுந்:2 218/3
ஓங்கு கற்பகம் பூவொடு ஒடித்து உராய் – சுந்:6 25/2
நன்கு ஒடித்து நறும் கிரி சிந்திய – யுத்1:8 62/1
ஒடித்து தேரை உதிர்த்து ஒரு வில்லொடும் – யுத்4:37 45/3

TOP


ஒடித்தேன் (1)

ஒடித்தேன் அன்றே என் புகழ் நானே உணர்வு அற்றேன் – யுத்3:22 216/4

TOP


ஒடிதர (1)

கோவை ஆர் வட கொழும் குவடு ஒடிதர நிவந்த – பால:15 1/1

TOP


ஒடிந்த (1)

ஒடிந்த தேர் குலம் உக்கன தேர் குலம் நெக்கு – சுந்:11 29/3

TOP


ஒடிந்தவும் (1)

குரன் நெரிந்தவும் கொடும் கழுத்து ஒடிந்தவும் குதிரை – சுந்:11 30/4

TOP


ஒடிந்தன (2)

ஒடிந்தன ஒசிந்தன உதிர்ந்தன பிதிர்ந்த – சுந்:6 9/4
ஒடிந்தன உருண்டன உலந்தன புலந்த – சுந்:8 28/1

TOP


ஒடிந்திட (4)

தலை ஒடிந்திட அடித்தனன் சிலர்-தமை தாளின் – சுந்-மிகை:7 10/1
நிலை ஒடிந்திட அடித்தனன் சிலர்-தமை நெருக்கி – சுந்-மிகை:7 10/2
சிலை ஒடிந்திட அடித்தனன் சிலர்-தமை வய போர் – சுந்-மிகை:7 10/3
கலை ஒடிந்திட அடித்தனன் அரக்கர்கள் கலங்க – சுந்-மிகை:7 10/4

TOP


ஒடிந்து (9)

உளைந்த மால் வரை உரும் இடி பட ஒடிந்து என்ன – ஆரண்:7 75/4
கரம் கிடந்த கொம்பு ஒடிந்து அடங்க வென்ற காவலன் – ஆரண்:10 93/2
இற்று ஒடிந்து பொடியாய் உதிர்ந்தன எழுந்து சேணிடை இழிந்த-போல் – யுத்2:19 63/2
பொருப்பை உற்றது ஓர் பொருப்பு என கடிது ஒடிந்து இடிந்து திசை போயதால் – யுத்2:19 80/3
சிரம் ஒடிந்து சிந்தினார்கள் சிலவர் செம் சுடர் படை – யுத்3-மிகை:31 14/1
கரம் ஒடிந்து சிந்தினார்கள் சிலவர் கல்லை வெல்லு மா – யுத்3-மிகை:31 14/2
உரம் ஒடிந்து சிந்தினார்கள் சிலவர் ஊழி காலம் வாழ் – யுத்3-மிகை:31 14/3
வரம் ஒடிந்து சிந்தினார்கள் சிலவர் மண்ணின் மீது-அரோ – யுத்3-மிகை:31 14/4
போரிடை ஒடிந்து போய் புணரி புக்கு-என – யுத்4:37 149/2

TOP


ஒடிப்புண்டது (1)

மூலம் ஒடிப்புண்டது கண்டு முனிந்த நெஞ்சன் – ஆரண்:13 31/2

TOP


ஒடிப்பென் (1)

கா எலாம் ஒடிப்பென் என காந்துவாள் – ஆரண்:6 69/2

TOP


ஒடிபடவும் (1)

தினவு உறு புயம் ஒடிபடவும் திசை_திசை ஒரு தனி திரிவான் – சுந்-மிகை:7 4/4

TOP


ஒடிய (10)

திரண்ட தாள் நெடும் செறி பணை மருது இடை ஒடிய
புரண்டு பின் வரும் உரலொடு போனவன் போல – பால:15 3/1,2
மருப்பு ஒடிய பொருப்பு இடிய தோள் நிமிர்த்த வலியோனே – ஆரண்:6 97/4
வண்டு அலங்கு நுதல் திசைய வய களிற்றின் மருப்பு ஒடிய அடர்ந்த பொன்_தோள் – ஆரண்:10 3/1
கொள் கொம்பு ஒடிய கொடி வீழ்ந்தது போல் குலைந்தாள் – ஆரண்:13 44/4
உள் இடை யாவும் நுண் பொடியொடு ஒடிய
வெள்ளிடை அல்லது ஒன்று அரிது அ வெம் சுரம் – கிட்:14 20/3,4
பயில் எயிற்று இரட்டை பணை மருப்பு ஒடிய படியினில் பரிபவம் சுமந்த – சுந்:3 82/1
படை இடை ஒடிய நெடும் தோள் பறி தர வயிறு திறந்தார் – சுந்:7 27/3
ஒடிய ஊன்றின மு மத ஓங்கலே – யுத்2:15 37/4
கரங்களை கழல்களை ஒடிய காதின – யுத்2:19 45/3
ஒடிய தாக்கும் ஒருவன் சிலையின்-வாய் – யுத்3-மிகை:31 43/2

TOP


ஒடியா (2)

ஒடியா நெஞ்சத்து ஓர் அடி கொண்டான் உயிரோடும் – சுந்:2 89/3
ஒடியா வலி யான் உடையேன் உளெனோ – யுத்1:3 104/2

TOP


ஒடியுண்டார்களும் (1)

ஒடியுண்டார்களும் தலை உடைந்தார்களும் உருவ – சுந்:11 31/2

TOP


ஒடியும் (4)

தாள் இடை ஒடியும் ஓசை சடசட ஒலிப்ப கானத்து – ஆரண்:7 58/2
வான் இடியால் ஒடியும் மால் வரைகள் மான – சுந்:6 19/4
ஒடியும் உன தோள் என மோதி உடன்றான் – யுத்2:18 240/4
ஒடியும் வெய்யோர் கண் எரி செல்ல உடன் வெந்த – யுத்4:33 15/3

TOP


ஒடியுமால் (1)

ஒடியுமால் மருப்பு உலகமும் கம்பிக்கும் உயர் வான் – ஆரண்:7 71/2

TOP


ஒடியெறி (1)

ஒடியெறி அம்பிகள் யாதும் ஓட்டலிர் – அயோ:13 13/2

TOP


ஒடிவு (1)

ஒடிவு ஒன்று இலது என்று அவர் ஓதும் முனம் – யுத்1-மிகை:3 21/3

TOP


ஒடிவுற (1)

ஒடிவுற நில_மகள் உலைய ஊங்கு எலாம் – ஆரண்:14 80/2

TOP


ஒடுக்க (2)

ஊழி எழுந்து உலகத்தை ஒடுக்க
ஆழ் இயல் தானை அரக்கர் அடங்க – சுந்-மிகை:11 24/1,2
ஒடுக்க அரு மனிதரை உயிர் உண்டு உன் பகை – யுத்1:2 27/3

TOP


ஒடுக்கி (8)

உறு பகை ஒடுக்கி இ உலகை ஓம்பினேன் – பால:5 3/2
ஒன்ற வானகம் எலாம் ஒடுக்கி உம்பரை – பால:8 25/3
உலகு எலாம் முனிவற்கு ஈந்தேன் உறு பகை ஒடுக்கி போந்தேன் – பால:24 34/1
பெரும் தகைய பொன் சிறை ஒடுக்கி உடல் பேராது – கிட்:10 77/3
ஊருவினொடு ஒப்பு உற ஒடுக்கி உற ஒல்கும் – கிட்:14 45/2
வால் விசைத்து எடுத்து வன் தாள் மடக்கி மார்பு ஒடுக்கி மாதை – சுந்:1 16/1
ஒருவன் இ புவனம் மூன்றும் ஓர் அடி ஒடுக்கி கொண்டோன் – யுத்2:16 36/2
உண்டன வயிற்றிடை ஒடுக்கி உமிழ்கிற்போன் – யுத்4:36 12/3

TOP


ஒடுக்கியே (1)

ஓது புவனம் உதரத்துள் ஒடுக்கியே பூக்கும் – பால-மிகை:3 3/3

TOP


ஒடுக்கின (3)

தம் சிறை ஒடுக்கின தழுவும் இன்னல – கிட்:10 111/1
உதறின சிறையை மீள ஒடுக்கின உலந்து போன – சுந்:6 42/4
சரம் ஒடுக்கின புட்டிலும் சாத்தினர் சமைய – சுந்:9 8/2

TOP


ஒடுக்கினான் (1)

ஒன்றாத சீற்றத்தை உள்ளே ஒடுக்கினான் – யுத்1:3 161/4

TOP


ஒடுக்கினை (1)

ஒடுக்கினை அரக்கரை உயர்த்தினாய் எனா – யுத்2:16 300/3

TOP


ஒடுக்கும் (1)

உங்கள் தன்மையின் அடங்குமோ உலகு ஒடுக்கும் வெம் கணை தொடுக்கினே – யுத்2:19 76/4

TOP


ஒடுக்குற (1)

பாரம் உள் ஒடுக்குற உயிர்ப்பு இடை பரப்ப – கிட்:14 45/4

TOP


ஒடுக்குறு (1)

ஒடுக்குறு காலை வன் காற்று அடியொடும் ஒடித்த அ நாள் – சுந்:1 23/3

TOP


ஒடுக்குறுத்து (1)

ஒடுக்குறுத்து உரைக்கும் தன்மை நான்முகத்து ஒருவற்கு உண்டோ – யுத்4:42 12/4

TOP


ஒடுங்க (8)

குடல் கலங்கி எம் குலம் ஒடுங்க முன் – கிட்:3 64/2
ஊழுற எழுந்து அதனை உம்பரும் ஒடுங்க
பாழி நெடு வன் பிலனுள் நின்று படர் மேல்-பால் – கிட்:14 69/2,3
உளைப்புறும் ஓத வேலை ஓங்கு அலை ஒடுங்க தூர்ப்ப – யுத்1:13 25/1
பரந்தன விசும்பிடை ஒடுங்க பண்டுடை – யுத்2:18 120/2
உலையில் படு இரும்பு என வன்மை ஒடுங்க
மலையின் பிளவுற்றது தீயவன் மார்பம் – யுத்2:18 244/3,4
திசை யானை கண்கள் முகிழா ஒடுங்க நிறை கால் வழங்கு சிறையான் – யுத்2:19 244/4
ஊடு செய்வது ஒன்று உணர்ந்திலன் உணர்வு புக்கு ஒடுங்க
ஆடல் மா கரி சேவகம் அமைந்து என அயர்ந்தான் – யுத்3:22 168/3,4
ஓய்வொடு நெஞ்சம் ஒடுங்க உலர்ந்தான் – யுத்3:26 42/3

TOP


ஒடுங்கல் (6)

ஒடுங்கல் இல் பொன் குழாத்து உறையுள் எய்தி ஓர் – பால:5 51/3
நேர் ஒடுங்கல் இல் பகையினை நீதியால் வெல்லும் – பால:15 2/1
ஒடுங்கல்_இல் நெடு முகடு ஒழுக்கி ஊழ் உற – அயோ:10 44/2
ஒடுங்கல் இல் நிண குருதி ஓதம் அதில் உள்ளான் – ஆரண்:9 8/3
ஒடுங்கல் இல் உலகம் யாவும் உவந்தன உதவி வேள்வி – கிட்:2 23/1
ஒடுங்கல் இல் பிலம் தலை திறந்து உலகொடு ஒன்ற – கிட்:14 66/3

TOP


ஒடுங்கல்_இல் (1)

ஒடுங்கல்_இல் நெடு முகடு ஒழுக்கி ஊழ் உற – அயோ:10 44/2

TOP


ஒடுங்கலன் (1)

போர் ஒடுங்கலன் மறம்-கொடு புழுங்கி நிருதன் – ஆரண்:1 28/2

TOP


ஒடுங்கா (5)

உரம் பெயர்வு இல் வன் கரி கரந்து உற ஒடுங்கா
வரம்பு அகல் நறும் பிரசம் வைகல் பல வைகும் – கிட்:10 82/2,3
ஓடி நூறு என்று விட்டான் ஓர் இமை ஒடுங்கா முன்னம் – யுத்1:7 16/3
உள் ஆடிய நெடும் கால் பொர ஒடுங்கா உலகு உலைய – யுத்2:15 177/3
துகைத்து ஒலி ஒடுங்கா முன்னம் சோனை அம் புயலும் எஞ்ச – யுத்2-மிகை:15 21/2
கொலை ஒடுங்கா நெடும் புயத்தின் குன்றொடும் – யுத்3:20 39/1

TOP


ஒடுங்கா-முன்னம் (1)

ஓய்விடம் இல்லான் வல்லை ஓர் இமை ஒடுங்கா-முன்னம்
ஆயிரம் புரவி பூண்ட ஆழி அம் தேரன் ஆனான் – யுத்2:19 121/3,4

TOP


ஒடுங்கா-முன்னர் (1)

உடன் உறைந்து அறிந்தான் என்ன ஓர் இமை ஒடுங்கா-முன்னர்
வட திசை வாயில் வந்து மன்னவன் முன்னர் ஆனான் – யுத்2:15 132/3,4

TOP


ஒடுங்காத (1)

மிகை ஒடுங்காத காம விம்மலின் வெதும்புவாரும் – சுந்:2 179/4

TOP


ஒடுங்காது (2)

போர் ஒடுங்கும் புகழ் ஒடுங்காது தன் – அயோ:2 21/2
தான் ஒடுங்காது என்று அஞ்சி தருமமும் சலித்தது அம்மா – யுத்1:3 139/4

TOP


ஒடுங்கார்களோ (1)

உறவு தாம் உடையார் ஒடுங்கார்களோ – சுந்:2 151/4

TOP


ஒடுங்கி (4)

உக்கது ஆம் உயிரள் ஒன்றும் உயிர்த்திலள் ஒடுங்கி நின்றாள் – ஆரண்:6 63/2
கள்ளரின் ஒளித்து உழல் நெடும் கழுது ஒடுங்கி
முள் எயிறு தின்று பசி மூழ்கிட இருந்த – கிட்:10 81/3,4
ஒடுங்கி உள்ளுயிர் சோர்ந்து உடல் பதைத்து உளம் வெருவி – யுத்1-மிகை:3 8/2
ஒடுங்கி யாம் கரந்து உறைவிடம் அறிகிலம் உயிரை – யுத்3:31 24/2

TOP


ஒடுங்கிட (1)

உன்னும் நல் உணர்வு ஒடுங்கிட புலம்பிடலுற்றான் – கிட்:1 22/4

TOP


ஒடுங்கிய (4)

ஒடுங்கிய உயிரினன் உணர்வு கைதர – அயோ:12 13/3
எல் ஒடுங்கிய முகத்து இளவல் நின்றனன் – அயோ:14 49/1
மல் ஒடுங்கிய புயத்தவனை வைது எழுது – அயோ:14 49/2
சொற்ற தம்பி உரைக்கு உணர்ந்து உயிர் சோர்வு ஒடுங்கிய தொல்லையோன் – கிட்:10 69/1

TOP


ஒடுங்கின (10)

பூ ஒடுங்கின விரவு புள் ஒடுங்கின பொழில்கள் – கிட்:1 39/1
பூ ஒடுங்கின விரவு புள் ஒடுங்கின பொழில்கள் – கிட்:1 39/1
மா ஒடுங்கின மரனும் இலை ஒடுங்கின கிளிகள் – கிட்:1 39/2
மா ஒடுங்கின மரனும் இலை ஒடுங்கின கிளிகள் – கிட்:1 39/2
நா ஒடுங்கின மயில்கள் நடம் ஒடுங்கின குயில்கள் – கிட்:1 39/3
நா ஒடுங்கின மயில்கள் நடம் ஒடுங்கின குயில்கள் – கிட்:1 39/3
கூ ஒடுங்கின பிளிறு குரல் ஒடுங்கின களிறு – கிட்:1 39/4
கூ ஒடுங்கின பிளிறு குரல் ஒடுங்கின களிறு – கிட்:1 39/4
புழை அடைத்து ஒடுங்கின வச்சை மாக்கள் போல் – கிட்:10 120/4
வாய் மடித்து ஒடுங்கின மகர வேலையே – யுத்2:18 88/4

TOP


ஒடுங்கினதோ (1)

மானுடர் மருங்கே புக்கு ஒடுங்கினதோ வலி அம்மா – ஆரண்:6 98/4

TOP


ஒடுங்கினர் (2)

ஒடுங்கினர் வானர தலைவர் உள் முகிழ்த்து – யுத்2:16 265/2
தம்தம் நல் உணர்வு ஒடுங்கினர் மண் உற சாய்ந்தார் – யுத்3:22 175/4

TOP


ஒடுங்கினன் (2)

ஒடுங்கினன் உரமும் ஆற்றல் ஊற்றமும் உயிரும் என்ன – யுத்2:18 220/1
உறு குறை துன்பம் இல்லான் ஒடுங்கினன் செய்வது ஓரான் – யுத்2:19 190/3

TOP


ஒடுங்கினார் (1)

உம்பரும் உணர்வு சிந்தி ஒடுங்கினார் உலகம் யாவும் – யுத்2:19 103/3

TOP


ஒடுங்கினான் (5)

உய்ய மற்று அவள் உள்ளத்து ஒடுங்கினான்
வையம் முற்றும் வயிற்றின் அடக்கிய – பால-மிகை:21 1/2,3
உண்டு-கொல் உயிர் என ஒடுங்கினான் உரு – அயோ:14 52/1
உரம் குடைந்து நொந்துநொந்து உளைந்துஉளைந்து ஒடுங்கினான் – ஆரண்:10 93/4
உணங்கினான் உயிரோடு யாக்கை ஒடுங்கினான் உரை-செய்து இன்னும் – யுத்2:16 163/2
உரத்தினை சுருக்கி பாரில் ஒடுங்கினான் தன்னை ஒப்பான் – யுத்3:21 34/3

TOP


ஒடுங்கு (6)

காயும் வெண் பிறை நிகர் கடு ஒடுங்கு எயிற்று – பால-மிகை:0 3/1
சூர் ஒடுங்கு அயில் துணிந்து இறுதல் கண்டு சிறிதும் – ஆரண்:1 28/1
பார் ஒடுங்கு உறு கரம்-கொடு பரு பதம் எலாம் – ஆரண்:1 28/3
ஒளித்தன ஆம் என ஒடுங்கு கண்ணன – கிட்:10 119/3
ஒடுங்கு உரம் துணிந்தனர் நிருதர் ஓடின – யுத்2:15 121/3
அழித்து ஒடுங்கு கால மாரி அன்ன வாளி ஓளியால் – யுத்3:31 96/3

TOP


ஒடுங்குகின்ற (1)

ஒடுங்குகின்ற உயிர்ப்பினர் உள் அழிந்து – யுத்4:34 8/2

TOP


ஒடுங்கும் (8)

ஊனம்_இல் ஞாலம் ஒடுங்கும் எயிற்று ஆண் – பால:8 8/2
போர் ஒடுங்கும் புகழ் ஒடுங்காது தன் – அயோ:2 21/2
ஏறி ஒடுங்கும் எறி கடல் போல் எயில் மா நகரம் எய்தினார் – அயோ:6 35/4
ஓங்கி ஓங்கி ஒடுங்கும் உயிர்ப்பினான் – ஆரண்:14 10/4
ஒரு வாசகத்தை வாய் திறந்து இங்கு உதவாய் பொய்கை குவிந்து ஒடுங்கும்
திரு வாய் அனைய சேதாம்பற்கு அயலே கிடந்த செம் கிடையே – கிட்:1 29/1,2
தேரில் நல் நெடும் திசை செல செருக்கு அழிந்து ஒடுங்கும்
கூர் அயில் தரும் கண் என குவிந்தன குவளை – கிட்:10 35/1,2
வெய்து உற ஒடுங்கும் மேனி வான் உற விம்மி ஓங்க – சுந்:4 37/2
உணங்கிய சிந்தையன் ஒடுங்கும் மேனியன் – சுந்-மிகை:14 34/2

TOP


ஒடுங்குமா (1)

ஊறு இரும் பரவை வானத்து எழிலியுள் ஒடுங்குமா போல் – யுத்4-மிகை:41 289/3

TOP


ஒடுங்குல் (1)

தார் ஒடுங்குல் செல்லாது அது தந்த பின் – அயோ:2 21/3

TOP


ஒடுங்குவ (1)

உரிய ஆய் ஒருவர் உள்ளத்து ஒடுங்குவ அல்ல உண்மை – கிட்:13 54/2

TOP


ஒடுங்குவாரும் (1)

மயிர் சிலிர்த்து உடலம் கூசி வாய் விரித்து ஒடுங்குவாரும் – சுந்:2 188/4

TOP


ஒடுங்குறு (1)

துடித்து வீங்கி ஒடுங்குறு தோளினன் – ஆரண்:14 9/2

TOP


ஒண் (71)

சேல் உண்ட ஒண் கணாரின் திரிகின்ற செம் கால் அன்னம் – பால:2 13/1
உருவ உண் கணை ஒண் பெடை ஆம் என – பால:2 23/2
உய்ந்தனென் அடியனேன் என்ன ஒண் தவன் – பால:5 96/2
ஏய அரு நுண் பொடி படிந்து உடன் எழுந்து ஒண்
பாய் பரி விரைந்து உதறி நின்றன பரந்தே – பால:15 20/3,4
ஒண் சிலம்பு அரற்ற மாதர் ஒதுங்கு-தோறு ஒதுங்கும் அன்னம் – பால:17 4/4
ஒண் தாமரை வாள் முகத்துள் மிளிர் உண்கண் எல்லாம் – பால:17 21/2
உன்னு பேர் அன்பு மிக்கு ஒழுகி ஒத்து ஒண் கண் நீர் – பால:20 24/1
ஒண் திறல் பரி கபிலனது இடையினில் ஒளித்தான் – பால-மிகை:9 31/4
ஒண் தவம் புரிய எண்ணி உம்பர்_கோன் திசையை உற்றான் – பால-மிகை:11 21/4
உருளும் நேமியும் ஒண் கவர் எஃகமும் – அயோ:2 19/1
மாழை ஒண் கணி உரை-செய கேட்ட மந்தரை என் – அயோ:2 87/1
தவள ஒண் மதியுள் வைத்த தன்மை-சால் தடம் கண் நல்லார் – அயோ:3 74/3
உயர் அருள் ஒண் கண் ஒக்கும் தாமரை நிறத்தை ஒக்கும் – அயோ:3 93/1
ஒண் தார் முகிலை வனம் போகு என்று ஒருப்படுத்தாள் – அயோ:4 90/3
வரி கொள் ஒண் சிலை வயவர்-தம் கணிச்சியின் மறித்த – அயோ:10 18/1
ஊறு பாகு மடை உடைத்து ஒண் முளை – அயோ:11 17/3
உதிர்ந்து உலர்ந்தன ஒண் மலர் ஈட்டமே – அயோ:11 19/4
உண்டு போதி என்று ஒண் கதிர் செல்வனை – அயோ:11 29/2
உம்பருக்கு அரசன் மால் கரியின் ஓடை எயிறு ஒண்
கிம்புரி பெரிய தோள்_வளையொடும் கிளரவே – ஆரண்:1 12/3,4
ஊர் உற்றது என பொலி ஒண் முடியான் – ஆரண்:2 9/2
உண்டு உறை குவளை ஒண் கண் ஒருங்குற நோக்கி ஊழின் – ஆரண்:5 2/2
உம்பர்_ஆனவர்க்கும் ஒண் தவர்க்கும் ஓத நீர் – ஆரண்:6 2/3
ஒண்_தொடி ஆம் இவள் என்பது உணர்ந்தான் – ஆரண்:14 49/4
ஓது முன் பிறவி ஒண் மதி தண்டம் உமிழ்வோய் – ஆரண்-மிகை:1 1/4
ஊனம் இல் அடைப்பை கால் வருடல் ஒண் செருப்பு – ஆரண்-மிகை:12 1/3
ஊறிட ஒள் நகர் உரைத்த ஒண் தள – கிட்:1 15/3
சிந்து ஓடு அரி ஒண் கண் திலோத்தமை காதல் செற்ற – கிட்:7 48/3
உதவும் பூ_மகள் சேர ஒண் மலர் – கிட்:9 1/3
ஓவிய மரன்கள்-தோறும் உரைத்து அற உரிஞ்சி ஒண் கேழ் – கிட்:10 34/3
ஊசல் வறிது ஆன இதண் ஒண் மணிகள் விண்-மேல் – கிட்:10 76/3
ஒண் நிற கழல் சேவடி ஊன்றலால் – கிட்:11 11/4
உரு கொள் ஒண் கிரி ஒன்றின்-நின்று ஒன்றினை – கிட்:11 14/1
கெண்டை ஒண் தரளம் என்று இ கேண்மையின் கிடந்த திங்கள் – கிட்:13 58/2
கண்டனர் கடி நகர் கமலத்து ஒண் கதிர் – கிட்:14 30/1
உற்றனர் புரத்தின் இடை ஒண் சுடரினுள் ஓர் – கிட்:14 43/2
உண்டார் தேனும் ஒண் கனி காயும் ஒரு சூழல் – கிட்:15 1/2
இனைய ஆய ஒண் துறையை எய்தினார் – கிட்:15 23/1
சூரியனை சென்று ஒண் கையகத்தும் தொட வல்லீர் – கிட்:17 12/4
உய்த்த போது தருப்பையில் ஒண் பதம் – சுந்:3 24/3
மழை புரை ஒண் கண் செம் கடை ஈட்டம் மார்பினும் தோளினும் மலைய – சுந்:3 88/4
அழிவு இல் ஒண் குமாரன் யாரோ அஞ்சன குன்றம் அன்னான் – சுந்:10 20/4
உரிய வீடணன் தந்தருள் ஒண்_தொடி – சுந்-மிகை:3 6/2
ஒண் மணி குலம் மழையிடை உரும் என ஒலிப்ப – சுந்-மிகை:9 1/2
உருகு பொன் திரள் ஒத்தனன் ஒண் கதிர் – சுந்-மிகை:13 7/4
ஊறுகின்றன கிணறு உதிரம் ஒண் நகர் – யுத்1:2 13/1
ஊட்டு அரக்கு ஊட்டிய அனைய ஒண் கணான் – யுத்1:4 1/4
ஓசை ஒண் கடல் குன்றொடு அவை புக – யுத்1:8 58/3
உரை பரப்பும் உறு கிரி ஒண் கவி – யுத்1:8 64/3
ஒரு வயிறு உதித்தனர் அதிதி ஒண் திதி – யுத்1-மிகை:4 7/1
உரை பரப்பும் உறு கிரி ஒண் கவி – யுத்1-மிகை:8 5/3
உடல் துடைத்தன உதிரமும் துடைத்தது ஒண் புடவி – யுத்2:15 195/4
ஓசை ஒண் கடலையும் திடர் செய்து ஓடுமால் – யுத்2:16 297/4
ஊரொடும் பொருந்தி தோன்றும் ஒளியவன் என்ன ஒண் பொன் – யுத்2:17 76/1
ஓளி ஒண் கணைகள்-தோறும் உந்திய வேழம் ஒற்றை – யுத்2:19 96/1
உருத்து அதிகாயன் மேன்மேல் ஒண் சுடர் பகழி மாரி – யுத்2-மிகை:18 22/1
ஊழி பெயர் கார் நிகர் ஒண் திறலான் – யுத்3:20 70/4
உலைவுற்றில உய்த்தலும் ஓய்வு இலன் ஒண்
தலை அற்று உகவும் தரை உற்றிலனால் – யுத்3:20 100/2,3
எல்லவன் சுடர் ஒண் கற்றை முற்ற இன் நிழலை ஈய – யுத்3:21 10/2
ஒளி பிழம்பு ஒழுகும் பூணின் உமிழ் இள வெயிலும் ஒண் பொன் – யுத்3:25 5/2
ஊதினான் சங்கம் வானத்து ஒண் தொடி மகளிர் ஒண் கண் – யுத்3:27 86/1
ஊதினான் சங்கம் வானத்து ஒண் தொடி மகளிர் ஒண் கண் – யுத்3:27 86/1
உப்பு தேன் மது ஒண் தயிர் பால் கரும்பு – யுத்3:31 135/1
ஒரு கலை தனி ஒண் மதி நாளொடும் – யுத்4:40 7/1
ஒளி வர பிறந்தது ஒத்தான் உலகினுக்கு ஒண்_கணார்க்கு – யுத்4:41 113/3
மா இயல் ஒண்_கணாரும் மைந்தரும் வள்ளல் எய்த – யுத்4:41 114/3
ஒரு_பது வாய் உள வணங்க ஒண் முடி பத்து உள இறைஞ்ச – யுத்4-மிகை:38 2/3
ஒரு_பது நா உள வணங்க ஒண் முடிகள் பத்து உளவே இறைஞ்ச மேரு – யுத்4-மிகை:38 3/3
மாழை ஒண் கண்ணாய் உன்னை பிரிந்து யான் வருந்தும் நாளில் – யுத்4-மிகை:41 130/1
உரை செய்து வாள் உளோர்கள் ஒண் மலர் தூவி ஆர்த்தார் – யுத்4-மிகை:41 290/4
ஊனம் இல் பிடியும் ஒண் தார் புரவியும் பிறவும் ஊர்ந்து – யுத்4-மிகை:42 6/2
உவமை மற்று இலாத பொன் பூண் உலப்பு இல பிறவும் ஒண் தார் – யுத்4-மிகை:42 59/2

TOP


ஒண்_கணார்க்கு (1)

ஒளி வர பிறந்தது ஒத்தான் உலகினுக்கு ஒண்_கணார்க்கு
தெளிவு அரும் களிப்பு நல்கும் தேம் பிழி தேறல் ஒத்தான் – யுத்4:41 113/3,4

TOP


ஒண்_கணாரும் (1)

மா இயல் ஒண்_கணாரும் மைந்தரும் வள்ளல் எய்த – யுத்4:41 114/3

TOP


ஒண்_தொடி (2)

ஒண்_தொடி ஆம் இவள் என்பது உணர்ந்தான் – ஆரண்:14 49/4
உரிய வீடணன் தந்தருள் ஒண்_தொடி
திரிசடை கொடி நாள்-தொறும் தேற்று சொல் – சுந்-மிகை:3 6/2,3

TOP


ஒண்கிலா (1)

ஆரிடை சென்றும் கொள்ள ஒண்கிலா அழகு கொண்டாள் – பால:18 17/2

TOP


ஒண்ணா (7)

யாது என திகைக்கும் அல்லால் மதனற்கும் எழுத ஒண்ணா
சீதையை தருதலாலே திருமகள் இருந்த செய்ய – பால:10 4/2,3
கனை கழல் தம்பி பின்பு சென்றனன் கடக்க ஒண்ணா
வினை என வந்து நின்ற மான் எதிர் விழித்தது அன்றே – ஆரண்:11 55/3,4
ஓவியத்து எழுத_ஒண்ணா உருவத்தாய் உடைமை அன்றோ – கிட்:7 84/2
ஏதுவும் இல்லை வல்லார் எழுதுவார்க்கு எழுத_ஒண்ணா – கிட்:13 52/3
ஓவியர்க்கு எழுத_ஒண்ணா உருவத்தன் உருமையோடும் – சுந்:12 81/3
துள்ளிய வாள் படை சொல்லிட ஒண்ணா
பொள்ளல் தரும் கர பூட்கையும் அஃதே – சுந்-மிகை:11 16/2,3
தோளோடு தோள் அகலம் ஆயிரம் யோசனை எனவும் சொல்ல ஒண்ணா
தாளோடு தாள் பெயர்க்க இடம் இலது ஆகியது இலங்கை தட கை வீச – யுத்3:24 31/2,3

TOP


ஒண்ணாத (1)

ஒப்பு எழுத_ஒண்ணாத கற்புடையாள் வயிறு புடைத்து அலமந்து ஏங்கி – யுத்4:41 67/2

TOP


ஒண்ணாதது (2)

பெற_ஒண்ணாதது ஓர் பேறு பெற்றவர்க்கு – கிட்:16 45/3
ஊட்டுவாய் உண்பாய் நீயே உனக்கும் ஒண்ணாதது உண்டோ – யுத்1:7 6/2

TOP


ஒண்ணாததே (1)

பொருத பூசல் புகல ஒண்ணாததே – யுத்2:15 77/4

TOP


ஒண்ணாதன (1)

ஒண்ணாதன உளவோ என மனம் தேறினர் உவந்தார் – யுத்3:27 139/2

TOP


ஒண்ணும் (1)

ஒண்ணும் என்னின் அஃது உதவாது உலோவினாரும் உயர்ந்தாரோ – கிட்:1 24/4

TOP


ஒண்ணுமே (1)

ஒண்ணுமே நீ அலாது ஓர் ஒருவர்க்கு இ படை-மேல் ஊன்ற – யுத்3:31 71/3

TOP


ஒண்ணுமோ (19)

ஒண்ணுமோ இதனின் வேறு ஒரு போகம் உறைவிடம் உண்டு என உரைத்தல் – பால:3 5/4
ஒண்ணுமோ ஒன்று உணர்த்துகின்றேன் இவன் – பால:21 25/3
ஒப்பனை ஒப்பனை உரைக்க ஒண்ணுமோ – பால:23 68/4
ஒண்ணுமோ இதற்கு உள் அழியேல் என்றான் – அயோ:4 17/4
ஊரை உற்றது உணர்த்தவும் ஒண்ணுமோ – அயோ:4 228/4
ஒப்பு என உலகம் மேல் உரைக்க ஒண்ணுமோ
துப்பினில் துப்பு உடை யாதை சொல்லுகேன் – ஆரண்:6 14/3,4
உன்னவே ஒண்ணுமோ ஒருவரால் இவள் – ஆரண்:10 30/3
சொல்_பிறந்தார்க்கு இது துணிய ஒண்ணுமோ
இல்_பிறந்தார்-தமக்கு இயைவ செய்திலள் – ஆரண்:10 32/1,2
இந்திரன் உற்றன எண்ண ஒண்ணுமோ – ஆரண்:13 110/4
ஊன்றிய பெரும் படர் துடைக்க ஒண்ணுமோ – ஆரண்:15 23/4
ஏனவர்க்கும் ஒன்று எண்ண_ஒண்ணுமோ – கிட்:15 4/4
உடன்பட ஒண்ணுமோ உரக பள்ளியான் – சுந்:4 50/3
உண்டு-எனின் அஃது அவர்க்கு ஒளிக்க ஒண்ணுமோ
விண்டவர் நம் புகல் மருவி வீழ்வரோ – யுத்1:4 87/3,4
சிந்த ஒண்ணுமோ மானிடர்-திறத்து எனக்கு அழிவு – யுத்1-மிகை:2 28/3
ஓவலின் இவர்-தமக்கு உணர ஒண்ணுமோ
தேவர்கள் தேவன் நீ தெளியின் அன்னவர் – யுத்1-மிகை:4 9/2,3
அ திசை போயினன் அல்லது ஒண்ணுமோ – யுத்2:16 289/4
துஞ்சுமாறு அன்றி வாழ ஒண்ணுமோ நாள்-மேல் தோன்றின் – யுத்3:31 47/2
உரம் துணிந்து வீழ்வது அன்றி ஆவி ஓட ஒண்ணுமோ
சரம் துணிந்த ஒன்றை நூறு சென்று சென்று தள்ளலால் – யுத்3:31 85/2,3
ஒண்ணுமோ கணிக்க என்பார் உவகையின் உயர்ந்த தோளார் – யுத்3:31 219/4

TOP


ஒண்மை (2)

ஒண்மை இல்லை பல் கேள்வி மேவலால் – பால:2 53/4
ஊன்று கோடு இற திரள் புயத்து அழுத்திய ஒண்மை
தோன்றும் என்னவே துணுக்கமுற்று இரிவர் அ தொகுதி – யுத்1:5 54/2,3

TOP


ஒண்மையானை (1)

ஒன்றோ இதனால் வரும் ஊதியம் ஒண்மையானை
கொன்றேன் எனின் இந்திரனும் துயர் கோளிம் நீங்கும் – சுந்:11 26/1,2

TOP


ஒணா (3)

தாழ்ந்த வங்க வாரியில் தடுப்ப ஒணா மதத்தினால் – பால:3 16/3
பெய் கடல் பிறந்து அயல் பெறற்கு ஒணா மருந்து பெற்று – பால:13 54/1
துன்பு உருக்கவும் சுற்றி உருக்க ஒணா
என்பு உருக்கும் தகைமையின் இட்டது ஆய் – யுத்4:41 47/1,2

TOP


ஒணாத (2)

என்-வயின் உற்ற குற்றம் யாவர்க்கும் எழுத ஒணாத
தன்மையன் இராமனோ தாமரை தவிர போந்தாள் – ஆரண்:10 67/1,2
வேலையில் கொள_ஒணாத வேல்_கணார் குமுத செ வாய் – சுந்:2 110/3

TOP


ஒணாதன (1)

எ மலை உள அவற்கு எடுக்க ஒணாதன – யுத்2:16 251/4

TOP


ஒணாதால் (1)

எ உலகத்தாள் அங்கம் யாவர்க்கும் எழுத_ஒணாதால் – ஆரண்:10 72/4

TOP


ஒணாதான் (1)

செய் திறம் இலையால் என்றான் தேவர்க்கும் தெரிக்க ஒணாதான் – யுத்2:19 267/4

TOP


ஒணாது (2)

கொன்றுளான் தனை கொல_ஒணாது எனின் – கிட்:3 55/3
சரதமே இனி இறை தாழ்க்க ஒணாது என – யுத்4-மிகை:41 188/3

TOP


ஒணாமையே (1)

இழிந்தன வழி நடந்து ஏற ஒணாமையே – அயோ:14 21/4

TOP


ஒணுமே (1)

நீரை கொடு நீர் எதிர் நிற்க ஒணுமே
தீர கொடியாரொடு தேவர் பொரும் – யுத்2:18 81/1,2

TOP


ஒத்த (124)

ஆவி ஒத்த அன்பு சேவல் கூவ வந்து அணைந்திடாது – பால:3 22/3
பூம் தவிசு உகந்து உளோனும் புராரியும் புகழ்தற்கு ஒத்த
சாந்தனால் வேள்வி முற்றின் தனையர்கள் உளர் ஆம் என்றான் – பால:5 31/3,4
உறு வலி யானையை ஒத்த மேனியர் – பால:13 3/1
உலவை நீள் வனத்து ஊதமே ஒத்த அ ஊத – பால:15 7/3
உள்ளது மறாது உதவும் வள்ளலையும் ஒத்த – பால:15 23/4
கரும் கடல் கலக்கும் மது கயிடவரை ஒத்த – பால:15 25/4
உலகு அளந்தவன்-தன் மார்பின் உத்தரீயத்தை ஒத்த – பால:16 15/4
மின் ஒத்த இடையினாரும் வேய் ஒத்த தோளினாரும் – பால:18 6/1
மின் ஒத்த இடையினாரும் வேய் ஒத்த தோளினாரும் – பால:18 6/1
பொன் ஒத்த முலையின் வந்து பூ ஒற்ற உளைகின்றாரும் – பால:18 6/4
கூறு பாற்கடலையே ஒத்த குன்று எலாம் – பால:19 3/2
எள் ஒத்த கோல மூக்கின் ஏந்து_இழை ஒருத்தி முன்கை – பால:19 18/1
உழை குலாம் நயனத்தார்-மாட்டு ஒன்று ஒன்றே விரும்பற்கு ஒத்த
அழகு எலாம் ஒருங்கே கண்டால் யாவரே ஆற்றவல்லார் – பால:22 20/3,4
பச்சை மலை ஒத்த படிவத்து அடல் இராமன் – பால:22 36/2
சுரர் தொழுது இறைஞ்சற்கு ஒத்த தூ நதி யாவது என்றே – பால-மிகை:8 2/1
பலரும் ஆங்கு இகழ்தற்கு ஒத்த படிவம் வந்துற்றது அன்றே – பால-மிகை:11 27/4
ஒத்த சிந்தையர் உவகையின் ஒருவரின் ஒருவர் – அயோ:1 75/1
வித்தகர் விரித்த நாள் ஒத்த வீதியே – அயோ:2 40/4
தேய்கை ஒத்த மருங்குல் மாதர் சிலம்பின் நின்று சிலம்புவ – அயோ:3 52/2
சிரித்த பங்கயம் ஒத்த செம் கண் இராமனை திருமாலை அ – அயோ:3 54/1
இன்ன வேலையின் ஏழு வேலையும் ஒத்த போல இரைந்து எழுந்து – அயோ:3 67/1
ஒத்த மா தவம் செய்து உயர்ந்தார் அன்றே – அயோ:4 21/2
நெகுதற்கு ஒத்த நெஞ்சும் நேயத்தாலே ஆவி – அயோ:4 59/1
உகுதற்கு ஒத்த உடலும் உடையேன் உன் போல் அல்லேன் – அயோ:4 59/2
தகுதற்கு ஒத்த சனகன் தையல் கையை பற்றி – அயோ:4 59/3
மின் ஒத்த சீற்ற கனல் விட்டு விளங்க நின்ற – அயோ:4 122/1
பொன் ஒத்த மேனி புயல் ஒத்த தட கை யானை – அயோ:4 122/2
பொன் ஒத்த மேனி புயல் ஒத்த தட கை யானை – அயோ:4 122/2
உரும் ஒத்த சிலையினோரை ஒருப்படுத்து உதவி நின்ற – அயோ:6 2/2
முன்பு ஒத்த தோற்றத்தேமில் யான் என்றும் முடிவு_இலாத – அயோ:13 43/2
ஒளிர் அடி கமலம் தீண்ட உயிர் படைத்தனவே ஒத்த – அயோ:13 60/4
ஓத ஒத்த உருவத்தன் உரும் ஒத்த குரலன் – ஆரண்:1 17/2
ஓத ஒத்த உருவத்தன் உரும் ஒத்த குரலன் – ஆரண்:1 17/2
துண்ட மதி வைத்தவனை ஒத்த முனி சொல்லும் – ஆரண்:3 51/4
தமியை நீ வருதற்கு ஒத்த தன்மை என் தையல் என்றான் – ஆரண்:6 35/4
சுந்தரி மரபிற்கு ஒத்த தொன்மையின் துணிவிற்று அன்றால் – ஆரண்:6 42/3
போர் அணி பொலம் கொள் வேலாய் பொருந்தலை இகழ்தற்கு ஒத்த
காரணம் இதுவே ஆயின் என் உயிர் காண்பென் என்றாள் – ஆரண்:6 43/3,4
தனியை நீ ஆதலால் மற்று அவரொடும் தழுவற்கு ஒத்த
வினையம் ஈது அல்லது இல்லை விண்ணும் நின் ஆட்சி ஆக்கி – ஆரண்:6 48/2,3
ஓடுகின்றன உயிரையும் தொடர்வன ஒத்த – ஆரண்:7 80/4
அனந்தரின் நெடும் கணோடு ஒத்த ஆம்-அரோ – ஆரண்:10 124/4
உரும் ஒத்த வலத்து உயிர் நுங்கிய திங்கள் ஓடி – ஆரண்:10 136/1
தீரினும் உதவற்கு ஒத்த தென்றல் வந்து இறுத்தது அன்றே – ஆரண்:10 163/4
இடிப்பு ஒத்த முழக்கின் இரும் சிறை வீசி எற்றி – ஆரண்:13 21/1
கண்ணிய தருதற்கு ஒத்த கற்பக தரு ஆம் என்ன – ஆரண்:16 1/1
நினைவு அரிது ஆயற்கு ஒத்த நெறி எலாம் நினைந்து சொன்னாள் – ஆரண்:16 6/4
செ வாயை நிகர்த்தன செக்கரை ஒத்த மேகம் – கிட்:7 53/4
குங்குமம் கொட்டி என்ன குவி முலை குவட்டுக்கு ஒத்த
பொங்கு வெம் குருதி போர்ப்ப புரி குழல் சிவப்ப பொன் தோள் – கிட்:8 2/1,2
நகமே ஒத்த குரக்கு_நாயகன் – கிட்:8 19/3
தேவரும் வெஃகற்கு ஒத்த செயிர்_அறு செல்வம் அஃது உன் – கிட்:9 10/1
ஏன்று எனக்கு உரியது ஆன கருமமும் இயற்றற்கு ஒத்த
சான்றவர் நின்னின் இல்லை ஆதலால் தருமம்-தானே – கிட்:9 30/2,3
விளக்கு_இனம் ஒத்த காண்போர் விழி ஒத்த விளையின் மென் பூ – கிட்:10 31/4
விளக்கு_இனம் ஒத்த காண்போர் விழி ஒத்த விளையின் மென் பூ – கிட்:10 31/4
கோடியர் தாளம் கொட்டல் மலர்ந்த கூதாளம் ஒத்த – கிட்:10 32/4
உழை துறு மலை மா கொங்கை கரந்த பால் ஒழுக்கை ஒத்த
விழைவுறு வேட்கையொடும் வேண்டினர்க்கு உதவ வேண்டி – கிட்:10 33/2,3
ஒருவன் மார்பினின் உத்தரியத்தினை ஒத்த – கிட்:10 41/4
பதங்கள் முகில் ஒத்த இசை பல் ஞிமிறு பன்ன – கிட்:10 78/1
மதங்கியரை ஒத்த மயில் வைகு மர மூலத்து – கிட்:10 78/3
கீதம் ஒத்த கின்னரங்கள் இன் நரம்பு வருடு-தொறும் கிளக்கும் ஓதை – கிட்:13 28/3
உகு வாய விடம் கொள் நாகத்து ஒத்த வால் சுற்றி ஊழின் – கிட்:17 28/2
ஓதிய குன்றம் கீண்டு குருதி நீர் சொரிவது ஒத்த – சுந்:1 9/4
இருவரும் முன்னர் சென்றால் ஒத்த அ இரண்டு பாலும் – சுந்:1 38/4
தூய வெண் மதியம் ஒத்த தோகையை தொடர்ந்து சுற்றி – சுந்:3 147/2
காண்டற்கு ஒத்த காலமும் ஈதே தெறு காவல் – சுந்:4 1/1
தூண்டற்கு ஒத்த சிந்தையினாரும் துயில்கில்லார் – சுந்:4 1/2
வழு_இல செய்தற்கு ஒத்த வானரம் வானின் நீண்ட – சுந்:4 32/4
மின் திரிவ ஒத்தன வெயில் கதிரும் ஒத்த
ஒன்றினொடும் ஒன்று இடை புடைத்து உதிர ஊழின் – சுந்:6 15/2,3
தன் திரள் ஒழுக்கி விழு தாரகையும் ஒத்த – சுந்:6 15/4
தாம் அரைத்தன ஒத்த துகைத்தலின் – சுந்:6 33/2
உரும் ஒத்த முழக்கின் செம் கண் வெள் எயிற்று ஓடை நெற்றி – சுந்:8 4/1
சோகத்தாள் ஆய நங்கை கற்பினால் தொழுதற்கு ஒத்த
மாகத்தார் தேவிமாரும் வான் சிறப்பு உற்றார் மற்றை – சுந்:14 34/1,2
தையலை வணங்கற்கு ஒத்த இடை பெறும் தன்மை நோக்கி – சுந்:14 37/1
கோள் ஒத்த பொன் மேனி விசும்பு இரு கூறு செய்யும் – சுந்-மிகை:1 15/3
உம்பரின் கொம்பர் ஒத்த ஒரு பிடி நுசுப்பின் செ வாய் – சுந்-மிகை:11 4/2
பெய் கனி கிழங்கு தேன் என்று இனையன பெறுதற்கு ஒத்த
செய்ய மால் வரையே ஆறா சென்றது தகைப்பு இல் சேனை – சுந்-மிகை:14 48/3,4
பாயல் உதறி படுப்பதே ஒத்த திரையின் பரப்பு அம்மா – யுத்1:1 3/4
செம்பு ஒத்த குருதி தேக்கி உடலையும் தின்பென் என்றான் – யுத்1:3 125/4
பயிற்றிய பருவம் ஒத்த காலத்துள் அமுது பல்கும் – யுத்1:3 135/2
அமை வனம் ஒத்த போது அறைய வேண்டுமோ – யுத்1:6 35/2
உள் நிறை செல்வம் நல்காது ஒளிக்கின்ற உலோபர் ஒத்த – யுத்1:8 19/4
ஓதுறு கரும் கடற்கு ஒத்த தானையான் – யுத்2:15 107/1
ஒத்த கையினர் ஊழியின் இறுதியின் உலகை – யுத்2:15 188/1
நாள் ஒத்த நளினம் அன்ன முகத்தியர் நயனம் எல்லாம் – யுத்2:16 4/1
வாள் ஒத்த மைந்தர் வார்த்தை இராகவன் வாளி ஒத்த – யுத்2:16 4/2
வாள் ஒத்த மைந்தர் வார்த்தை இராகவன் வாளி ஒத்த
கோள் ஒத்த சிறை வைத்த ஆண்ட கொற்றவற்கு அற்றை_நாள் தன் – யுத்2:16 4/2,3
கோள் ஒத்த சிறை வைத்த ஆண்ட கொற்றவற்கு அற்றை_நாள் தன் – யுத்2:16 4/3
தோள் ஒத்த துணை மென் கொங்கை நோக்கு அங்கு தொடர்கிலாமை – யுத்2:16 4/4
தாழி ஒத்த வெம் குருதியில் மிதப்பன தலைகள் – யுத்2:16 213/4
கோள் எடுத்தது மீள என்று உரைத்தலும் கொற்றவன் குன்று ஒத்த
தோள் எடுத்தது துணித்தி என்று ஒரு சரம் துரந்தனன் சுரர் வாழ்த்த – யுத்2:16 332/3,4
மத்தன் வயிர மார்பின் உரும் ஒத்த கரம் சென்று உற்ற – யுத்2:18 226/1
பொன் குலாம் மேனி மைந்தன்-தன்னொடும் புகழ்தற்கு ஒத்த
வன் கலாம் இயற்றி நின்றான் மற்றொரு மனத்தன் ஆகி – யுத்2:19 183/1,2
உரும் ஒத்த வெம் கண் வினை தீய வஞ்சர் உடல் உய்ந்தது இல்லை உலகின் – யுத்2:19 265/2
கையுறை கோடற்கு ஒத்த காட்சியை அல்லை மீட்சி – யுத்2:19 267/3
ஒத்த தன் உருவே ஆக்கி தான் மறைந்து ஒளித்து சூல – யுத்3:21 28/2
ஒத்த கடையுகம் உற்றுழி உறு கால் பொர உடு மீன் – யுத்3:22 115/3
ஒய்யென வயிர குன்றத்து உருமின் ஏறு இடித்தது ஒத்த – யுத்3:22 135/4
உணர்வதன்-முன்னம் இன்னே உற்றுழி உதவற்கு ஒத்த
துணைவர்கள் துஞ்சல் இல்லார் உளர் எனின் துருவி தேடி – யுத்3:24 9/1,2
தன் பெரும் தகைமைக்கு ஒத்த சாம்பன் எ தலையன் என்றான் – யுத்3:24 14/4
வாடல் மென் மலரே ஒத்த ஆர்ப்பு ஒலி வருதலோடும் – யுத்3:25 18/4
பழம் கார்முகம் ஒத்த பணை குலமும் – யுத்3:27 21/2
புற்று ஒத்த முடி தலை பூழியன – யுத்3:27 34/4
தீ உற்றன ஒத்த சின கரியே – யுத்3:27 39/4
தீ ஒத்த வயிர வாளி உடல் உற சிவந்த சோரி – யுத்3:27 73/1
வெதிர் ஒத்த சிகர குன்றின் மருங்கு உற விளங்கலாலும் – யுத்3:27 95/1
எதிர் ஒத்த இருளை சீறி எழுகின்ற இயற்கையாலும் – யுத்3:27 95/2
கதிர் ஒத்த பகழி கற்றை கதிர் ஒளி காட்டலாலும் – யுத்3:27 95/3
ஒத்த வெள்ளம் ஓர் ஆயிரம் உளது என உரைத்தார் – யுத்3:30 30/3
தலைவன் வாய் ஒத்த இலங்கையின் வாயில்கள் தருவ – யுத்3:31 16/4
தூண் ஒத்த திரள் தோள் வீர தோன்றிய அரக்கர் தோற்றம் – யுத்3:31 50/2
கொம்போடும் விழுந்தன ஒத்த குறைந்து – யுத்3:31 198/3
துண்ட சுறவு ஒத்த துடித்தனவால் – யுத்3:31 203/4
விடம் ஒத்த பிசாசன் விறல் பனசனொடும் – யுத்3-மிகை:20 14/3
ஒத்த யோசனை நூறு என்ன ஓதிய வரைப்பின் ஓங்கி – யுத்3-மிகை:31 58/3
தயரதன் கண்டால் ஒத்த தம்முனை தொழுது சார்ந்தான் – யுத்4:32 47/4
ஒத்த தன்மையின் ஒளிர்வன தரளத்தின் ஒக்க – யுத்4:35 14/1
ஊட்டிய நல் மருந்து ஒத்த தாம்-அரோ – யுத்4:41 87/3
தெய்வ நீராடற்கு ஒத்த செய் வினை வசிட்டன் செய்ய – யுத்4:42 15/1
ஒத்த மூ_உலகத்தோர்க்கும் உவகையின் உறுதி உன்னின் – யுத்4:42 18/3
ஒத்த பூசனை செய்யவும் அமைதியின் உள்ள – யுத்4-மிகை:41 99/1
நின்னையே புகழ்தற்கு ஒத்த நீதி மா தவத்தின் மிக்கோய் – யுத்4-மிகை:41 171/2
வனை கடி பேரியும் ஒத்த ஆம்-அரோ – யுத்4-மிகை:41 218/4
ஈன்ற போது ஒத்தது அன்றே எதிர்ந்த போது ஒத்த தன்மை – யுத்4-மிகை:41 293/4
திரு ஒத்த சிறப்பர் ஆகி மானிட செவ்வி வீரர் – யுத்4-மிகை:42 9/2
மரு ஒத்த அலங்கல் மார்பர் வானர தலைவர் போனார் – யுத்4-மிகை:42 9/4
கரியவன் உய்த்தற்கு ஒத்த காப்பு நாள் நாளை என்றான் – யுத்4-மிகை:42 18/4

TOP


ஒத்ததால் (4)

அழுவதும் ஒத்ததால் அ அலங்கு நீர் ஆறு மன்னோ – ஆரண்:5 3/4
உருள் உறுத்த திண் கயிலை ஒத்ததால் – கிட்:15 25/4
உற்ற செம் குருதி வெள்ளம் உள்ள திரை ஓத வேலையொடும் ஒத்ததால் – யுத்2:19 66/4
ஊழி பேர்வுழி மா மழை ஒத்ததால் – யுத்4:37 35/4

TOP


ஒத்தது (79)

விலையின்_மாதரை ஒத்தது அ வெள்ளமே – பால:1 6/4
வணிக மாக்களை ஒத்தது அ வாரியே – பால:1 7/4
மன்னு மணி முடி அணிந்து வரன்முறை செய்திட இவண் நீ வருதற்கு ஒத்தது
என்னை என அடியேற்கு ஓர் வரம் அருளும் அடிகள் என யாவது என்றான் – பால:5 61/3,4
வெண் தாமரையின் மலர் பூத்தது ஒத்தது ஆழி வெண் திங்கள் – பால:10 71/4
சமர பூமியும் ஒத்தது தானையே – பால:14 28/4
இதங்கள் கொள்கிலா இறைவனை ஒத்தது ஓர் யானை – பால:15 4/4
அமர மா தரை ஒத்தது அ வானமே – பால:16 26/4
மஞ்சு ஆர் மலை வாரணம் ஒத்தது வானின் ஓடும் – பால:16 36/1
பஞ்சானனம் ஒத்தது மற்று அது பாய ஏறு – பால:16 36/3
மணியால் இயன்ற மலை ஒத்தது அ மை இல் குன்றம் – பால:16 37/4
அண்ணல் கரியோன்-தனை ஒத்தது அ ஆசு இல் குன்றம் – பால:16 38/4
செக்கர் வானகம் ஒத்தது அ தீம் புனல் – பால:18 21/4
வெள்_அணி ஒத்தது வேலை ஞாலமே – பால:19 4/4
தாதையோடு ஒத்தது அ தானையின் தன்மையே – பால:20 28/4
மண் உறு திருநாளே ஒத்தது அம் மண நாளே – பால:23 38/4
பொன் மலை ஒத்தது அ பொரு_இல் கூடமே – பால:23 44/4
தெள்ளு தண் புனலிடை சேறல் ஒத்தது
வள்ளலும் முனிவனை வணங்கி கூறுவான் – பால-மிகை:7 1/3,4
உம்பர் நடுங்கினர் ஊழி பேர்வது ஒத்தது
அம்பு அன கண்ணவள் உள்ளம் அன்னதேயால் – அயோ:3 20/3,4
ஆவி நீக்கின்றது ஒத்தது அ அயோத்தி மா நகரம் – அயோ:4 211/4
தெய்வ மீன் ஒத்தது அ செம்பொன் தேர்-அரோ – அயோ:5 2/4
உக்க வான் தனி எயிறு ஒத்தது இந்துவே – அயோ:10 39/4
பால் தடம் கடல் ஒத்தது பார் என்றான் – அயோ:11 36/4
மறி கடல் ஒத்தது அ அயோத்தி மா நகர் – அயோ:12 45/4
அரும் தெரு ஒத்தது அ படை செல் ஆறு-அரோ – அயோ:12 46/4
நல் நகர் ஒத்தது நடந்த கானமும் – அயோ:14 85/2
தலை துமித்தற்கு நாள் கொண்டது ஒத்தது ஒர் தன்மை – ஆரண்:6 88/4
உருகிய வெள்ளி அள்ளி வீசினால் ஒத்தது அன்றே – ஆரண்:10 109/4
கதிக்கு ஒரு கல்வி வேறே காட்டுவது ஒத்தது அன்றே – ஆரண்:11 70/4
ஊட்டிய நல் நீர் ஐயன் உண்ட நீர் ஒத்தது அன்றே – ஆரண்:13 137/4
தோய்த்த தண் புனல் ஒத்தது அ தோயமே – கிட்:1 36/4
ஊழி கிளர் கார் இடி ஒத்தது குத்தும் ஓதை – கிட்:7 52/4
முகமே ஒத்தது மூரி மண்டிலம் – கிட்:8 19/4
மை எடுத்து ஒத்தது மழைத்த வானமே – கிட்:10 2/4
மகர வேலையை ஒத்தது மா நகர் – கிட்:11 38/4
அட்டி செம்மிய நிறை குடம் ஒத்தது இ அண்டம் – கிட்:12 32/4
ஒளித்து பின் செல்லும் கால பாசத்தை ஒத்தது அன்றே – சுந்:1 33/4
பேர்வுறுகின்றவாறும் ஒத்தது அ பிறங்கு பேழ் வால் – சுந்:1 34/4
முளரி கானமும் ஒத்தது முழங்கு நீர் இலங்கை – சுந்:2 31/4
சொரிந்த பால் ஒத்தது நிலவின் தோற்றமே – சுந்:2 54/4
விண்டுவின் தட மார்பினின் மணி ஒத்தது இது என வியப்புற்றான் – சுந்:2 194/4
ஈறு இல் வாய்-தொறும் உமிழ்வதே ஒத்தது அ இலங்கை – சுந்:7 39/4
உலகமே ஒத்தது அம்மா போர் பெரும் களம் என்று உன்னா – சுந்:11 15/4
இரைக்கும் மா நகர் எறி கடல் ஒத்தது எம் மருங்கும் – சுந்:11 60/2
திரைக்கும் மாசுணம் வாசுகி ஒத்தது தேவர் – சுந்:11 60/3
இந்திரன் பிணிப்புண்ட நாள் ஒத்தது அ இலங்கை – சுந்:11 62/4
முப்புரத்து எய்த கோலே ஒத்தது அம் மூரி போர் வால் – சுந்:12 131/4
எரிந்து வேகின்ற ஒத்தது எறி திரை பரவை – சுந்:13 27/4
இறுதியின் உயிர் தந்து ஈயும் மருந்து ஒத்தது அனையது எந்தாய் – சுந்:14 41/4
நாள் ஒத்தது மேல் ஒளி கீழ் இருள் உற்ற ஞாலம் – சுந்-மிகை:1 15/4
அம் கை திரள்கள் எடுத்து ஓடி ஆர்த்தது ஒத்தது அணி ஆழி – யுத்1:1 10/4
விழுங்கி நீங்கியது ஒத்தது வேலை சூழ் ஞாலம் – யுத்1:6 1/4
கூனை அங்கியின் குண்டம் ஒத்தது கடல் குட்டம் – யுத்1:6 16/4
சாபமே ஒத்தது அம்பு தருமமே வலியது அம்மா – யுத்1:7 18/4
பந்தர் ஒத்தது நெடும் பருதி வானமே – யுத்1:8 13/4
நறை நெடும் கடல் ஒத்தது நாம நீர் – யுத்1:8 52/4
பாற்கடல் அழுவத்து உள்ளது ஒத்தது அ பதகன் மூதூர் – யுத்1:13 27/4
அந்தி வானகம் ஒத்தது அ அமர் களம் உதிரம் – யுத்2:15 198/1
திரிகை ஒத்தது மண்தலம் கதிர் ஒளி தீர்ந்த – யுத்2:15 207/4
உண்ணும் காலத்து அ உருத்திரன் ஆர்ப்பு ஒத்தது ஓதை – யுத்2:15 224/4
மறிந்து வீழ்ந்ததும் ஒத்தது அ அரக்கன்-தன் மகுடம் – யுத்2:15 245/4
தெறித்த போது ஒத்தது அன்றி சினம் உண்மை தெரிந்தது இல்லை – யுத்2:16 17/4
ஒத்தது சூலம் அன்று இற்ற ஓசையே – யுத்2:16 256/4
நல்வினை ஒத்தது நடந்த தானையே – யுத்2:16 308/4
உவண அண்ணலை ஒத்தது மந்தரம் ஒத்தது அ உயர் பொன் தோள் – யுத்2:16 339/4
உவண அண்ணலை ஒத்தது மந்தரம் ஒத்தது அ உயர் பொன் தோள் – யுத்2:16 339/4
தான் ஒத்தது சொல்லுதி தா விடை என்றான் – யுத்2:18 13/3
ஆர்கலியே ஒத்தது அழுத குரல் ஓசை – யுத்2:18 274/4
துயில் கெட கனவு மாய்ந்தால் ஒத்தது சூழ்ந்த மாயை – யுத்3:21 31/4
என்ன மீட்டு உமிழ் தமிழ்_முனி ஒத்தது அ இலங்கை – யுத்3:22 101/4
பவள காடுடை பாற்கடல் ஒத்தது அ பரவை – யுத்3:22 178/4
எடுத்த நாள் ஒத்தது அண்ணல் எழுந்த நாள் உலகுக்கு எல்லாம் – யுத்3:24 41/4
பத்து வாள் மதிக்கும் அ நாள் பகல் ஒத்தது இரவும் பண்பால் – யுத்3:25 20/4
எய்ய எரிந்தால் ஒத்தது இலங்கை – யுத்3:26 23/4
இறை அரவ_குலம் ஒத்தது இலங்கை – யுத்3:26 27/4
ஒத்தது ஓர் இடையூறு உண்டு என்று உணர்விடை உதிப்பது அன்றால் – யுத்3:31 58/4
ஆர்த்தால் ஒத்தது அ ஒலி எல்லா உலகுக்கும் – யுத்3:31 188/4
செல் ஆயிரம் விழுங்கால் உகும் விலங்கு ஒத்தது சேனை – யுத்4:37 51/3
தம்தம் உச்சியின் மேல் வைத்தது ஒத்தது அ தாம மோலி – யுத்4:42 18/4
ஈன்ற போது ஒத்தது அன்றே எதிர்ந்த போது ஒத்த தன்மை – யுத்4-மிகை:41 293/4

TOP


ஒத்ததே (12)

வானவர்க்கு இரங்கி நீர் வளைந்தது ஒத்ததே – பால:7 13/4
சத்திரம் மார்பிடை தைத்தது ஒத்ததே – பால:19 45/4
இழிந்துளார்க்கும் இராமற்கும் ஒத்ததே – பால:21 53/4
அயன் முதல் திருத்திய அண்டம் ஒத்ததே – பால:23 45/4
உண்டவன் மணி அணி உதரம் ஒத்ததே – பால:23 46/4
மூவரும் தான் என முடித்தது ஒத்ததே – பால:23 60/4
ஊது வெம் கனல் உமிழ் உலையும் ஒத்ததே – கிட்:10 8/4
ஓடைகள் ஒளி பிறழ்வனவும் ஒத்ததே – கிட்:10 9/4
ஊன் உடை உடம்பு எலாம் உக்கது ஒத்ததே – கிட்:10 17/4
ஊழியின் வரவு பார்த்து உழல்வது ஒத்ததே – சுந்:2 125/4
மல்லிகை கானமும் வானம் ஒத்ததே – யுத்1:5 4/4
கிடைக்க வந்தான் என கிளர்ந்தது ஒத்ததே – யுத்1:5 7/4

TOP


ஒத்ததேனும் (1)

அல் ஆயிர_கோடி அடுக்கியது ஒத்ததேனும்
நல்லார் முகம் ஆம் நளிர் வால் நிலவு ஈன்ற நாம – ஆரண்:10 159/1,2

TOP


ஒத்தவர் (1)

தசும்பு வேய்ந்தவர் ஒத்தவர் தமக்கு விண் தருவான் – அயோ:10 36/2

TOP


ஒத்தவன் (6)

காரை ஒத்தவன் போம்படி கண்ட அ – அயோ:4 228/3
இடந்து எழுந்தவனை ஒத்தவன் வேலை – யுத்1:11 25/3
எரித்தவனை ஒத்தவன் எடுத்து அகழி இட்டான் – யுத்1:12 14/4
கொண்டல் ஒத்தவன் கொடும் கணை பத்து ஒரு தொடையினில் கோத்து எய்தான் – யுத்2:16 331/2
காலன் ஒத்தவன் கரத்து அளித்தது அ கணம் – யுத்2-மிகை:16 49/4
ஆப்புண்டவன் ஒத்தவன் ஆர் அயிலால் – யுத்3:20 97/2

TOP


ஒத்தவால் (2)

ஆற்றல்-சால் கோசலை அறிவும் ஒத்தவால்
வேற்றுமை உற்றிலள் வீரன் தாதை புக்கு – அயோ:2 58/2,3
ஒன்றி மா நிலத்து உக்கவும் ஒத்தவால் – யுத்3:31 124/4

TOP


ஒத்தவே (5)

கலவி செய் கொழுநரும் கள்ளும் ஒத்தவே – பால:19 24/4
ஊழி வெம் கால் எறி ஓங்கல் ஒத்தவே – ஆரண்:7 104/4
நாடக தொழிலினை நடிப்ப ஒத்தவே – ஆரண்:7 118/4
திசையொடு திசை செரு செய்தல் ஒத்தவே – கிட்:10 23/4
ஒழுக்கின் மாலை வகுத்தன ஒத்தவே – யுத்1:8 32/4

TOP


ஒத்தவை (1)

ஒத்தவை உலகத்து எங்கும் உள்ளவை உணர்ந்தார் உள்ளம் – அயோ:3 105/3

TOP


ஒத்தன (54)

புக்கவரை ஒத்தன புனல் சிறைகள் ஏறா – பால:15 26/4
ஒளி கொள் சீறடி ஒத்தன ஆம் என – பால:18 26/2
தாமரை ஒத்தன தவள மாடமே – அயோ:4 196/4
கோல மங்கையர் ஒத்தன கொம்பர்கள் இன்ப – அயோ:9 44/3
ஒத்தன சேறலின் உரை இலாமையின் – அயோ:12 49/2
கொம்பு ஒத்தன நால் ஒளிர் கோள் வயிர – ஆரண்:2 22/1
குணமும் இல்லை குல முதற்கு ஒத்தன
உணர்வு சென்றுழி செல்லும் ஒழுக்கு அலால் – கிட்:7 111/2,3
விரிப்பவும் ஒத்தன வெற்பு மீது தீ – கிட்:10 7/2
எரிப்பவும் ஒத்தன ஏசு இல் ஆசைகள் – கிட்:10 7/3
சிரிப்பவும் ஒத்தன தெரிந்த மின் எலாம் – கிட்:10 7/4
தூர்த்தன ஒத்தன துள்ளி வெள்ளமே – கிட்:10 18/4
ஊடிய மடந்தையர் வதனம் ஒத்தன
தாள்-தொறு மலர்ந்தன முதிர்ந்த தாமரை – கிட்:10 113/1,2
மின் திறப்பன ஒத்தன வெயில் விடு பகு வாய் – சுந்:3 133/2
ஒத்தன தெரிவுற உணர்த்தினான்-அரோ – சுந்:5 39/4
இடுக்கியன ஒத்தன எயிற்றின் இடை ஞால்வ – சுந்:6 13/4
மின் திரிவ ஒத்தன வெயில் கதிரும் ஒத்த – சுந்:6 15/2
வில்லும் ஒத்தன விண் உற வீசின – சுந்:6 36/4
வாயின் வைதன ஒத்தன அத்துணை மழுவொடு கொலை வாளும் – யுத்1:3 82/4
ஒத்தன உணர்த்தினேன் உணரகிற்றிலை – யுத்1:4 12/2
வெய்ய நெய்யிடை வேவன ஒத்தன சில மீன் – யுத்1:6 24/4
ஒழுகு தாமரை ஒத்தன ஓங்கு நீர் – யுத்2:15 11/3
அலைகள் ஒத்தன அதில் எழும் இரவியை ஒத்தான் – யுத்2:15 211/3
மூழை ஒத்தன கழுத்து அற வீழ்ந்தன முறை சால் – யுத்2:16 213/2
ஊழை ஒத்தன ஒரு கணை தைத்தன உதிர – யுத்2:16 213/3
முட்டின ஒத்தன முகத்தின் வீழ்வன – யுத்2:18 90/4
உற்றன விசும்பிடை பலவும் ஒத்தன – யுத்2:18 105/4
உடல் பொறை உவகையின் குனிப்ப ஒத்தன – யுத்2:18 109/4
சகடம் ஒத்தன தார் அணி தேர் எலாம் – யுத்2:19 146/4
ஒத்தன நெருப்பு வீசும் உரும் என ஒருங்க உய்த்தார் – யுத்2:19 177/2
அப்பொடு ஒத்தன கடுத்தில ஆர்கலி முழுதும் – யுத்3:20 53/2
துப்பொடு ஒத்தன முத்து_இனம் குன்றியின் தோன்ற – யுத்3:20 53/4
படிவன ஒத்தன பறவை பந்தரே – யுத்3:22 53/4
முளை புடைத்தன ஒத்தன வானரம் முடிந்த – யுத்3:22 177/4
முழங்கா முகில் ஒத்தன மும் முரசே – யுத்3:27 21/4
நீர் ஒத்தன நெருப்பு ஒத்தன பொருப்பு ஒத்தன நிமிரும் – யுத்3:27 114/1
நீர் ஒத்தன நெருப்பு ஒத்தன பொருப்பு ஒத்தன நிமிரும் – யுத்3:27 114/1
நீர் ஒத்தன நெருப்பு ஒத்தன பொருப்பு ஒத்தன நிமிரும் – யுத்3:27 114/1
கார் ஒத்தன உரும் ஒத்தன கடல் ஒத்தன கதிரோன் – யுத்3:27 114/2
கார் ஒத்தன உரும் ஒத்தன கடல் ஒத்தன கதிரோன் – யுத்3:27 114/2
கார் ஒத்தன உரும் ஒத்தன கடல் ஒத்தன கதிரோன் – யுத்3:27 114/2
தேர் ஒத்தன விடை மேலவன் சிரிப்பு ஒத்தன உலகின் – யுத்3:27 114/3
தேர் ஒத்தன விடை மேலவன் சிரிப்பு ஒத்தன உலகின் – யுத்3:27 114/3
வேர் ஒத்தன செரு ஒத்து இகல் அரக்கன் விடு விசிகம் – யுத்3:27 114/4
தீ ஒத்தன உரும் ஒத்தன சரம் சிந்திட சிரம் போய் – யுத்3:31 109/1
தீ ஒத்தன உரும் ஒத்தன சரம் சிந்திட சிரம் போய் – யுத்3:31 109/1
ஈ ஒத்தன நிருத_குலம் நறவு ஒத்தனன் இறைவன் – யுத்3:31 109/4
ஊன் நகு வடி கணைகள் ஊழி அனல் ஒத்தன உலர்ந்த உலவை – யுத்3:31 140/1
கானகம் நிகர்த்தனர் அரக்கர் மலை ஒத்தன களித்த மத மா – யுத்3:31 140/2
மானவன் வய பகழி வீசு வலை ஒத்தன வலைக்குள் உளவாம் – யுத்3:31 140/3
மீன குலம் ஒத்தன கடல் படை இனத்தொடும் விளிந்துறுதலால் – யுத்3:31 140/4
சுறவு ஒத்தன மீது துடித்து எழலால் – யுத்3:31 200/3
இறவு ஒத்தன வாவும் இன பரியே – யுத்3:31 200/4
கால் பொத்திய கை ஒத்தன காகுத்தன் வெம் கணையால் – யுத்3-மிகை:31 26/4
வெம் தீவினை பயன் ஒத்தன அரக்கன் சொரி விசிகம் – யுத்4:37 52/4

TOP


ஒத்தனர் (17)

ஒருவருக்கு ஒருவர் தோலார் ஒத்தனர் உயிரும் ஒன்றே – பால:19 58/3
தீயில் மூழ்கினர் ஒத்தனர் செங்கணான் – அயோ:4 225/3
மீண்டனன் வந்தான் அவனை கண்டனரே ஒத்தனர் அ விலங்கல் தோளார் – ஆரண்:4 26/4
குன்றோடு குன்று ஒத்தனர் கோள் அரி கொற்ற வல் ஏறு – கிட்:7 46/1
மேகம் ஒத்தனர் மாருதி வெய்யவன் ஒத்தான் – சுந்:7 46/4
உரகர் ஒத்தனர் அனுமனும் கலுழனே ஒத்தான் – சுந்:7 48/4
ஆனை ஒத்தனர் ஆள் அரி ஒத்தனன் அனுமன் – சுந்:7 49/4
அரக்கர் ஒத்தனர் மந்தரம் ஒத்தனன் அனுமன் – சுந்:11 60/4
கிஞ்சுகத்த கிரி ஒத்தனர் கிட்ட – யுத்1:11 14/4
ஒத்தனர் அணுகி வந்து வணங்கினர் இலங்கை உன் ஊர் – யுத்3:30 1/3
தைத்தான் அவர் கழல் திண் பசும் காய் ஒத்தனர் சரத்தால் – யுத்3:31 110/2
பூழி என உக்கு உதிரும் மால் வரைகள் ஒத்தனர் அரக்கர் பொருவார் – யுத்3:31 141/2
ஆழியையும் ஒத்தனன் அம் மன்னுயிரும் ஒத்தனர் அலைக்கும் நிருதர் – யுத்3:31 141/4
கூலம் இல் சராசரம் அனைத்தினையும் ஒத்தனர் குரை கடல் எழும் – யுத்3:31 142/3
நெஞ்சம் உடையோர்கள் குலம் ஒத்தனர் அரக்கர் அறம் ஒக்கும் நெடியோன் – யுத்3:31 143/2
பஞ்சம் உறு நாளில் வறியோர்களையும் ஒத்தனர் அரக்கர் படுவார் – யுத்3:31 143/4
ஒன்றை ஒன்று முனிந்தன ஒத்தனர்
அன்றியும் நரசிங்கமும் ஆடக – யுத்4:37 26/2,3

TOP


ஒத்தனவால் (2)

ஒன்னார் முழு வெண் குடை ஒத்தனவால்
செம் நாகம் விழுங்கிய திங்களினை – யுத்3:27 36/3,4
உண் வாய் வரி வண்டு_இனம் ஒத்தனவால் – யுத்3:31 206/4

TOP


ஒத்தனள் (1)

தனி வரு தோழியும் தாயை ஒத்தனள்
இனி வரும் தென்றலும் இரவும் என்னவே – பால:19 50/3,4

TOP


ஒத்தனன் (23)

பதம் கொள் பாகனும் மந்திரி ஒத்தனன் பல் நூல் – பால:15 4/2
கோபம் முற்றி மிக சிவந்தனன் ஒத்தனன் குண குன்றிலே – அயோ:3 65/4
உயிர் தெற உவந்து வந்தான் ஒத்தனன் உதயம் செய்தான் – ஆரண்:10 107/4
காலமும் ஒத்தனன் கடலில் தான் கடை – கிட்:7 21/3
ஆலமும் ஒத்தனன் எவரும் அஞ்சவே – கிட்:7 21/4
ஆனை ஒத்தனர் ஆள் அரி ஒத்தனன் அனுமன் – சுந்:7 49/4
அரக்கர் ஒத்தனர் மந்தரம் ஒத்தனன் அனுமன் – சுந்:11 60/4
உருகு பொன் திரள் ஒத்தனன் ஒண் கதிர் – சுந்-மிகை:13 7/4
ஒத்தனன் இராமனும் உணர்வு தோன்றிய – யுத்1:4 32/3
காரும் ஒத்தனன் முத்தின் கவிகையான் – யுத்2:15 98/4
நிலை கொள் மா கடல் ஒத்தனன் கரம் புடை நிமிரும் – யுத்2:15 211/2
ஓதம் ஒத்தனன் மாருதி அதன் அகத்து உறையும் – யுத்2:15 220/1
நாதன் ஒத்தனன் என்னினோ துயில்கிலன் நம்பன் – யுத்2:15 220/2
வேதம் ஒத்தனன் மாருதி வேதத்தின் சிரத்தின் – யுத்2:15 220/3
போதம் ஒத்தனன் இராமன் வேறு இதின் இலை பொருவே – யுத்2:15 220/4
அல்லும் ஒத்தனன் பகலும் ஒத்தனன் அமர் பொருமேல் – யுத்2:15 247/3
அல்லும் ஒத்தனன் பகலும் ஒத்தனன் அமர் பொருமேல் – யுத்2:15 247/3
ஊதையோடு அருவிகள் உமிழ்வது ஒத்தனன்
மீது உறு குருதி யாறு ஒழுகும் மேனியான் – யுத்2:16 291/3,4
தாதையும் ஒத்தனன் உவமை தற்கு இலான் – யுத்3:24 98/4
ஈ ஒத்தன நிருத_குலம் நறவு ஒத்தனன் இறைவன் – யுத்3:31 109/4
ஊழி இறுதி கடுகு மாருதமும் ஒத்தனன் இராமன் உடனே – யுத்3:31 141/1
ஆழியையும் ஒத்தனன் அம் மன்னுயிரும் ஒத்தனர் அலைக்கும் நிருதர் – யுத்3:31 141/4
நஞ்ச நெடு நீரினையும் ஒத்தனன் அடுத்து அதனை நக்கினரையும் – யுத்3:31 143/3

TOP


ஒத்தனன்-அரோ (1)

உவணன் என்னும் நெடு மன்னவனும் ஒத்தனன்-அரோ – ஆரண்:1 37/4

TOP


ஒத்தனைய (1)

சுருதி ஒத்தனைய வெள்ளை துரகத குலங்கள் பூண்டு – யுத்4-மிகை:42 1/3

TOP


ஒத்தாய் (1)

படம் குறை அரவம் ஒத்தாய் உற்றது பகர்தி என்றான் – யுத்3:28 2/4

TOP


ஒத்தார் (32)

அணங்கு இழிய பொலிவு இழந்த ஆறு ஒத்தார் வேறு உற்றார் – பால:13 18/4
குன்றின் முழை-தோறும் நுழை கோள் அரிகள் ஒத்தார் – பால:15 24/4
உள்ளத்தை பிடித்தும் நாம் என்று ஓடுகின்றாரும் ஒத்தார் – பால:21 3/4
உண்ணும் நீர் கண்டு வீழும் உழை குலம் பலவும் ஒத்தார் – பால:21 4/4
ஊழ் கொண்ட சமயத்து அன்னான் உருவு கண்டாரை ஒத்தார் – பால:21 19/4
உடம்பொடு துறக்க நகர் உற்றவரை ஒத்தார் – பால:23 1/4
ஒன்றிய போகமும் யோகமும் ஒத்தார் – பால:23 85/4
உறையும் விண்ணகம் உடலொடும் எய்தினர் ஒத்தார் – அயோ:1 74/4
மாதர்கள் கற்பின் மிக்கார் கோசலை மனத்தை ஒத்தார்
வேதியர் வசிட்டன் ஒத்தார் வேறு உள மகளிர் எல்லாம் – அயோ:3 70/1,2
வேதியர் வசிட்டன் ஒத்தார் வேறு உள மகளிர் எல்லாம் – அயோ:3 70/2
சீதையை ஒத்தார் அன்னாள் திருவினை ஒத்தாள் அ ஊர் – அயோ:3 70/3
சாதுகை மாந்தர் எல்லாம் தயரதன் தன்னை ஒத்தார் – அயோ:3 70/4
போன பொழுதில் புகுந்த உயிர் பொறுத்தார் ஒத்தார் பொரு_அரிய – அயோ:6 34/3
குவால் அறம் நிறுத்தற்கு ஏற்ற காலத்தின் கூட்டம் ஒத்தார்
அவா முதல் அறுத்த சிந்தை அனகனும் அரியின் வேந்தும் – கிட்:3 21/2,3
உவா உற வந்து கூடும் உடுபதி இரவி ஒத்தார் – கிட்:3 21/4
ஈட்டிய தவமும் பின்னர் முயற்சியும் இயைந்தது ஒத்தார்
மீட்டும் வாள் அரக்கர் என்னும் தீவினை வேரின் வாங்க – கிட்:3 22/2,3
கேட்டு உணர் கல்வியோடு ஞானமும் கிடைத்தது ஒத்தார் – கிட்:3 22/4
ஒன்றோடு சென்று ஒன்று எதிர் உற்றனவேயும் ஒத்தார்
நின்றார் திரிந்தார் நெடும் சாரி நிலம் திரிந்த – கிட்:7 46/2,3
சுந்தோபசுந்த பெயர் தொல்லையினோரும் ஒத்தார் – கிட்:7 48/4
உடல் உறு பாசம் வீசாது உம்பர் செல்வாரை ஒத்தார் – சுந்:1 10/4
செக்கர் வான் தரு திங்கள் ஒத்தார் சிலர் – சுந்:2 173/4
கொள்ள உருத்து அடர் கோள் அரவு ஒத்தார்
ஒள்ளிய வீரன் அருக்கனை ஒத்தான் – சுந்:9 60/3,4
அஞ்சு எனும் புலன்கள் ஒத்தார் அவனும் நல் அறிவை ஒத்தான் – சுந்:9 63/4
உரவு தோள் அரக்கர் எல்லாம் என்பு இலா உயிர்கள் ஒத்தார் – சுந்:10 27/4
தாழி படு தயிர் ஒத்தார் மாருதி தனி மத்து என்பது ஓர் தகை ஆனான் – சுந்:10 30/2
ஊழி பெயர்வது ஓர் புனல் ஒத்தார் அனல் ஒத்தான் மாருதம் ஒத்தானே – சுந்:10 30/4
உயர்ந்து எழும் எருவை வேந்தர் உடன் பிறந்தவரை ஒத்தார்
கயம் குடைந்து ஆடும் வீர களிறு ஒத்தான் கவயன் காலின் – யுத்2:19 59/2,3
மடங்கலின் முழக்கம் கேட்ட வான் கரி ஒத்தார் மாதர் – யுத்2:19 284/3
அடங்கலும் அசனி கேட்ட அளை உறை அரவம் ஒத்தார் – யுத்2:19 284/4
கொல்லாத விரதத்தார்-தம் கடவுளர் கூட்டம் ஒத்தார் – யுத்3:28 56/4
ஓங்கவும் களிப்பால் சோர்ந்தும் உடை இலாதாரை ஒத்தார் – யுத்4:42 7/4
ஆர் உதவிடுதற்கு ஒத்தார் நீ அலால் அன்று செய்த – யுத்4-மிகை:42 55/2

TOP


ஒத்தால் (1)

ஒத்தால் பரதன் பெரிது உத்தமன் ஆதல் உண்டோ – கிட்:7 43/4

TOP


ஒத்தாள் (13)

படியிடை அற்று வீழ்ந்த வெற்றி அம் பதாகை ஒத்தாள் – பால:7 51/4
அன்று அ மாடத்து உம்பர் அளிக்கும் அமுது ஒத்தாள் – பால:10 26/4
பூ எலாம் மலர்ந்த பொய்கை தாமரை பொலிவது ஒத்தாள் – பால:18 15/4
கடலிடை தோன்றும் மென் பூம் கற்பக வல்லி ஒத்தாள் – பால:18 16/4
நங்கையும் நம்பி ஒத்தாள் நாம் இனி புகல்வது என்னோ – பால:22 21/4
உணர்ந்து அறிவு முற்று பயன் உற்றவரை ஒத்தாள் – பால:22 39/4
உடம்பு உயிரை தொடர்கின்றதை ஒத்தாள் – பால:23 90/4
சீதையை ஒத்தார் அன்னாள் திருவினை ஒத்தாள் அ ஊர் – அயோ:3 70/3
சுந்தரன் ஊர்தரு தோகையும் ஒத்தாள் – ஆரண்:14 59/4
ஓதத்தின் ஓடும் மதுகைடவரை ஒத்தாள் – சுந்:1 64/4
பழம் தனம் இழந்தன படைத்தவரை ஒத்தாள்
குழந்தையை உயிர்த்த மலடிக்கு உவமை கொண்டாள் – சுந்:4 65/2,3
உழந்து விழி பெற்றது ஓர் உயிர் பொறையும் ஒத்தாள் – சுந்:4 65/4
இழந்தனன் என்ன கேட்டு ஆங்கு இடி உறும் அரவை ஒத்தாள் – யுத்3-மிகை:29 1/4

TOP


ஒத்தான் (63)

வண்டு ஆதரிக்க திரி மா மத யானை ஒத்தான் – பால:17 21/4
பிடி எலாம் சூழ நின்ற பெய் மத யானை ஒத்தான் – பால:18 13/4
மீன் எலாம் சூழ நின்ற விரி கதிர் திங்கள் ஒத்தான் – பால:18 14/4
இன் அமிழ்து எழ களி கொள் இந்திரனை ஒத்தான் – பால:22 30/4
அருள் உடை ஒருவன் நீக்க அ பிணி அவிழ்ந்தது ஒத்தான் – அயோ:3 113/4
அண்ணல் பெரியோன் தனது ஆதியின் மூர்த்தி ஒத்தான் – அயோ:4 112/4
உரு கெழு சீற்றம் பொங்கி பணம் விரித்து உயர்ந்தது ஒத்தான் – ஆரண்:12 63/4
விண்ணில் பொலிகின்றது ஓர் வெண் நிற மேகம் ஒத்தான் – ஆரண்:13 26/4
ஒத்தான் உடனே உயிர்த்தான் உருத்தான் அவன் தோள் – ஆரண்:13 27/1
பெற்றனனே ஒத்தான் பெயர்த்தேன் பழி என்றான் – ஆரண்:13 101/4
ஓங்கல் உரிக்குள் உருத்திரன் ஒத்தான் – ஆரண்:14 60/4
குடா மதி கோனை சேரும் கோமுகன் குறளி ஒத்தான் – ஆரண்-மிகை:13 2/4
உருத்து உலகு எடுத்த கருமா வினையும் ஒத்தான் – கிட்:14 67/4
முடுக்குற கடலில் செல்லும் முத்தலை கிரியும் ஒத்தான் – சுந்:1 23/4
புட்பக விமானம்தான் அ இலங்கை-மேல் போவது ஒத்தான் – சுந்:1 24/4
கண்_நுதல் ஒழிய செல்லும் கைலை அம் கிரியும் ஒத்தான் – சுந்:1 25/4
காணிய விரைவில் செல்லும் கனக மால் வரையும் ஒத்தான் – சுந்:1 26/4
வடக்கு எழுந்து இலங்கை செல்லும் பரிதி வானவனும் ஒத்தான் – சுந்:1 28/4
ஊழி நாள் வட-பால் தோன்றும் உவா முழுமதியும் ஒத்தான் – சுந்:1 30/4
உள் வாழ் அர கொடு எழு திண் கலுழன் ஒத்தான் – சுந்:1 71/4
காலம் பார்த்து இறை வேலை கடவாத கடல் ஒத்தான் – சுந்:2 220/4
ஆழியின் நடுவண் நின்ற அரு வரைக்கு அரசும் ஒத்தான்
ஊழியின் இறுதி காலத்து உருத்திரமூர்த்தி ஒத்தான் – சுந்:6 46/3,4
ஊழியின் இறுதி காலத்து உருத்திரமூர்த்தி ஒத்தான் – சுந்:6 46/4
மேகம் ஒத்தனர் மாருதி வெய்யவன் ஒத்தான் – சுந்:7 46/4
உரகர் ஒத்தனர் அனுமனும் கலுழனே ஒத்தான் – சுந்:7 48/4
ஒள்ளிய வீரன் அருக்கனை ஒத்தான் – சுந்:9 60/4
அஞ்சு எனும் புலன்கள் ஒத்தார் அவனும் நல் அறிவை ஒத்தான் – சுந்:9 63/4
ஊழி பெயர்வது ஓர் புனல் ஒத்தார் அனல் ஒத்தான் மாருதம் ஒத்தானே – சுந்:10 30/4
பாழி மா மேரு ஒத்தான் வீரத்தின் பன்மை தீர்ப்பான் – சுந்:11 13/4
ஒள் எரியோடும் குன்றத்து ஊழி வீழ் உருமொடு ஒத்தான் – சுந்:12 132/4
ஒவ்வாதன ஒத்திட ஊழி வெம் காலும் ஒத்தான் – சுந்-மிகை:1 14/4
அரு வரை ஒத்தான் அண்ணல் அல்லவை எல்லாம் ஒத்தான் – யுத்1:3 148/4
அரு வரை ஒத்தான் அண்ணல் அல்லவை எல்லாம் ஒத்தான் – யுத்1:3 148/4
மேல் சென்றது ஒத்தான் மாயன் கனகனும் மேரு ஒத்தான் – யுத்1:3 149/4
மேல் சென்றது ஒத்தான் மாயன் கனகனும் மேரு ஒத்தான் – யுத்1:3 149/4
உதயம் அது ஒழிய தோன்றும் ஒரு கரு ஞாயிறு ஒத்தான் – யுத்1:10 3/4
கமல திண் காடு பூத்த காள மா மேகம் ஒத்தான் – யுத்1:10 4/4
உம்பர் மீதில் நிமிர் வாசுகி ஒத்தான் – யுத்1:11 3/4
உதைய குன்றின்-நின்று உகு குன்றில் பாய்ந்தவன் ஒத்தான் – யுத்1:12 4/4
உள்ளம் போல் செலும் கழுகினுக்கு அரசனும் ஒத்தான் – யுத்1:12 5/4
மந்தரம் என கடையும் வாலியையும் ஒத்தான் – யுத்1:12 17/4
ஊரினொடு கோள் கதுவு தாதையையும் ஒத்தான் – யுத்1:12 19/4
அலைகள் ஒத்தன அதில் எழும் இரவியை ஒத்தான்
இலை கொள் தண் துழாய் இலங்கு தோள் இராமனுக்கு இளையான் – யுத்2:15 211/3,4
பகுதியை ஒத்தான் வீரன் மேலை தன் பதமே ஒத்தான் – யுத்2:15 221/4
பகுதியை ஒத்தான் வீரன் மேலை தன் பதமே ஒத்தான் – யுத்2:15 221/4
கயம் குடைந்து ஆடும் வீர களிறு ஒத்தான் கவயன் காலின் – யுத்2:19 59/3
உதிர வெம் கடலுள் தாதை உதிக்கின்றான்-தனையும் ஒத்தான் – யுத்2:19 200/4
உம்பர் நாடு இழிந்து வீழ்ந்த ஒளியவனேயும் ஒத்தான் – யுத்2:19 202/4
வெய்யவன்-தன்னை சேர்ந்த நீல் நிற மேகம் ஒத்தான் – யுத்2:19 221/4
தீ ஒத்தான் திறத்தில் என்னே செயல் என சிந்தை நொந்தான் – யுத்3:21 29/4
ஊர் அழிந்திட தனி நின்ற கதிரவன் ஒத்தான்
பார் அழிந்தது குரங்கு எனும் பெயர் என பதைத்தார் – யுத்3:22 74/2,3
தொத்த பொலி கனக கிரி வெயில் சுற்றியது ஒத்தான் – யுத்3:22 115/4
உருமினால் இடியுண்டது ஓர் மராமரம் ஒத்தான் – யுத்3:22 195/4
தான் பிரிந்து ஏக கண்ட தயரதன் தன்னை ஒத்தான் – யுத்3:27 14/4
உதிரத்தின் செம்மையாலும் உதிக்கின்ற கதிரோன் ஒத்தான் – யுத்3:27 95/4
ஒட்டார் உடல் குருதி குளித்து எழுந்தானையும் ஒத்தான் – யுத்3:31 108/4
ஈமத்துள் தமியன் நின்ற கறை மிடற்று இறைவன் ஒத்தான் – யுத்3:31 229/4
உண்டவன் தானே ஆன தன் ஒரு மூர்த்தி ஒத்தான் – யுத்3:31 230/4
மாயையின் பிரிந்தோர்க்கு எல்லாம் மனோலயம் வந்தது ஒத்தான்
ஆய் இளையார்க்கு கண்ணுள் ஆடு இரும் பாவை ஆனான் – யுத்4:41 112/2,3
நோய் உறுத்து உலர்ந்து யாக்கைக்கு உயிர் புகுந்தனையது ஒத்தான் – யுத்4:41 112/4
எளிவரும் உயிர்கட்கு எல்லாம் ஈன்ற தாய் எதிர்ந்தது ஒத்தான்
அளி வரும் மனத்தோர்க்கு எல்லாம் அரும் பத அமுதம் ஆனான் – யுத்4:41 113/1,2
ஒளி வர பிறந்தது ஒத்தான் உலகினுக்கு ஒண்_கணார்க்கு – யுத்4:41 113/3
தெளிவு அரும் களிப்பு நல்கும் தேம் பிழி தேறல் ஒத்தான் – யுத்4:41 113/4

TOP


ஒத்தானே (1)

ஊழி பெயர்வது ஓர் புனல் ஒத்தார் அனல் ஒத்தான் மாருதம் ஒத்தானே – சுந்:10 30/4

TOP


ஒத்தி (12)

அன்றிலோடு ஒத்தி என்று அழுது சீறினாள் – பால:19 28/4
உன் ஒக்க வைத்த இருவர்க்கும் ஒத்தி ஒருவர்க்கும் உண்மை உரையாய் – யுத்2:19 253/1
முன் ஒக்க நிற்றி உலகு ஒக்க ஒத்தி முடிவு ஒக்கின் என்றும் முடியாய் – யுத்2:19 253/2
மறந்தாயும் ஒத்தி மறவாயும் ஒத்தி மயல் ஆரும் யானும் அறியேம் – யுத்2:19 258/1
மறந்தாயும் ஒத்தி மறவாயும் ஒத்தி மயல் ஆரும் யானும் அறியேம் – யுத்2:19 258/1
துறந்தாயும் ஒத்தி துறவாயும் ஒத்தி ஒரு தன்மை சொல்ல அரியாய் – யுத்2:19 258/2
துறந்தாயும் ஒத்தி துறவாயும் ஒத்தி ஒரு தன்மை சொல்ல அரியாய் – யுத்2:19 258/2
பிறந்தாயும் ஒத்தி பிறவாயும் ஒத்தி பிறவாமல் நல்கு பெரியோய் – யுத்2:19 258/3
பிறந்தாயும் ஒத்தி பிறவாயும் ஒத்தி பிறவாமல் நல்கு பெரியோய் – யுத்2:19 258/3
முனைவர்க்கும் ஒத்தி அமரர்க்கும் ஒத்தி முழு மூடர் என்னும் முதலோர் – யுத்2:19 259/3
முனைவர்க்கும் ஒத்தி அமரர்க்கும் ஒத்தி முழு மூடர் என்னும் முதலோர் – யுத்2:19 259/3
அனைவர்க்கும் ஒத்தி அறியாமை ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – யுத்2:19 259/4

TOP


ஒத்திட (1)

ஒவ்வாதன ஒத்திட ஊழி வெம் காலும் ஒத்தான் – சுந்-மிகை:1 14/4

TOP


ஒத்திருக்கலால் (1)

ஒத்திருக்கலால் அன்றே உலந்ததன்-பின் இ உலகை உலைய ஒட்டான் – யுத்4:41 66/3

TOP


ஒத்திருக்கும் (3)

ஒத்திருக்கும் எழில் உடைய இ ஒளியால் – பால:5 118/2
ஒத்திருக்கும் என்றால் உரை ஒக்குமோ – கிட்:15 51/2
ஒத்திருக்கும் முகத்தினை உன்னுவாள் – சுந்:3 20/4

TOP


ஒத்திருந்தாய் (1)

ஒத்திருந்தாய் என உணர்கின்றேன் என்றான் – யுத்4:41 95/4

TOP


ஒத்திலது (1)

ஒத்திலது என்ன சொன்னான் அவன் இவை உரைப்பதானான் – யுத்3:31 49/4

TOP


ஒத்தீர் (1)

தாய் உலகு அனைத்தும் வென்று தையலை தருதற்கு ஒத்தீர்
போய் இது புரிதி என்று புலமை தீர் புன்மை காண்டற்கு – கிட்:17 23/2,3

TOP


ஒத்து (92)

இஞ்சி வான் ஓங்கி இமையவர் உலகம் காணிய எழுந்தது ஒத்து உளதே – பால:3 9/4
சால்பு உடை உயர்வின் சக்கரம் நடத்தும் தன்மையின் தலைவர் ஒத்து உளதே – பால:3 10/4
உருகு பொன்_பாவையும் ஒத்து தோன்றினாள் – பால:10 52/4
இந்திர நீலம் ஒத்து இருண்ட குஞ்சியும் – பால:10 56/1
தலைவனே ஒத்து பொலிந்தது சந்திரசயிலம் – பால:15 7/4
பாளை விரி ஒத்து உலவு சாமரை பட போய் – பால:15 17/3
பக்கம் இனம் ஒத்து அயல் அலைக்க நனி பாரா – பால:15 26/2
முகில் படு நெடும் கடலை ஒத்து உளது அ மூதூர் – பால:15 27/4
அமர மாதரை ஒத்து ஒளிர் அம் சொலார் – பால:16 26/3
விறலிக்கு ஈவாள் ஒத்து இழை எல்லாம் விடுவாளும் – பால:17 27/4
படா முக மலையில் தோன்றி பருவம் ஒத்து அருவி பல்கும் – பால:20 1/3
காவியும் குவளையும் கடி கொள் காயாவும் ஒத்து
ஓவியம் சுவை கெட பொலிவது ஓர் உருவொடே – பால:20 22/1,2
உன்னு பேர் அன்பு மிக்கு ஒழுகி ஒத்து ஒண் கண் நீர் – பால:20 24/1
ஆம்பல் ஒத்து அமுது ஊறு செ வாய்ச்சியர் – பால:21 30/1
பிரைசம் ஒத்து இனிய சொல்லார் பேதை தாதியரில் சொன்னார் – பால:22 2/4
அறத்தின் விளைவு ஒத்து முகடு உந்தி அருகு உய்க்கும் – பால:22 31/2
ஒருங்குடன் அருந்தினரை ஒத்து உடல் தடித்தாள் – பால:22 38/4
கம்பித்து அலை எறி நீர் உறு கலம் ஒத்து உலகு உலைய – பால:24 8/1
இருபத்தொரு படிகால் இமிழ் கடல் ஒத்து அலை எறியும் – பால:24 13/3
அறிவு உடை மாந்தர்க்கு எல்லாம் அமிழ்தம் ஒத்து இருக்கும் அன்றே – பால-மிகை:0 42/4
பகிரதன் எனும் பார்த்திபன் பருதி ஒத்து உதித்தான் – பால-மிகை:9 39/4
உமிழ்வது ஒத்து உதவு காதல் உந்திட வந்தது அன்றே – அயோ:3 71/2
கீற்று ஒத்து உடைய படும் நாண் உரும் ஏறு கேளா – அயோ:4 120/4
உழை குலம் உழைப்பன ஒத்து ஓர் பால் எல்லாம் – அயோ:4 197/4
இருந்தையின் எழு நீ ஒத்து எழுவன இயல் காணாய் – அயோ:9 8/4
நினையும் தேவர்க்கும் நமக்கும் ஒத்து ஒரு நெறி நின்ற – அயோ:10 1/1
எழுதிய படிவம் ஒத்து எய்துவான் தனை – அயோ:14 47/3
இந்து சூரியரை ஒத்து இருவரும் பொலியவே – ஆரண்:1 36/4
இசை கட்டிய ஒத்து இவர் சாமரையான் – ஆரண்:2 8/4
உருக்கிய சுவணம் ஒத்து உதயத்து உச்சி சேர் – ஆரண்:4 2/1
உதிர மாரி பெய் கார் நிற மேகம் ஒத்து உயர்ந்தாள் – ஆரண்:6 89/4
இடித்த உரும் ஒத்து உரறி யாவர் செயல் என்றான் – ஆரண்:10 49/4
கஞ்சம் ஒத்து அலர்ந்த செய்ய கண்ண யான் காற்றின் வேந்தற்கு – கிட்:2 15/3
கோளோடு கோள் உற்று என ஒத்து அடர்ந்தார் கொதித்தார் – கிட்:7 47/4
ஏழ் ஒத்து உடன் ஆம் திசை எட்டொடு இரண்டும் முட்டும் – கிட்:7 52/1
ஊடு போதல் உற்றதனை ஒத்து உயர்ந்து உளது உதிரம் – கிட்:7 74/4
பூவும் நல் வெறியும் ஒத்து ஒருவ அரும் பொதுமையாய் – கிட்:7 129/2
மூரல் மென் குறு முறுவல் ஒத்து அரும்பின முல்லை – கிட்:10 35/4
உம்பரை தொடுவது ஒத்து உயர்வின் ஓங்கிய – கிட்:14 17/2
இடியுண்டு ஆங்கண் ஓர் ஓங்கல் இற்றது ஒத்து
அடியுண்டான் தளர்ந்து அலறி வீழ்தலும் – கிட்:15 8/1,2
மெய் ஒத்து ஆற்றிய தவத்தையே வியத்துமோ விரிஞ்சன் – சுந்:2 17/2
அண்டமேயும் ஒத்து இருந்தது இ அணி நகர் அமைதி – சுந்:2 22/4
பொன் நெடுவரையில் தொத்திய கோளும் நாளும் ஒத்து இடைஇடை பொலிய – சுந்:3 81/2
ஒத்து உயர் கனக வான் கிரியின் ஓங்கிய – சுந்:4 101/1
ஐவரும் பெரும் பூதம் ஓர் ஐந்தும் ஒத்து அமைந்தார் – சுந்:9 14/4
இந்தியம் பகை ஆயவை ஐந்தும் ஒத்து இயைந்தார் – சுந்:9 15/4
அழுந்து பட்டுளர் ஒத்து அயர்ந்தார் அழல் – சுந்:13 18/3
குன்றம் ஒத்து உயர் தட நெடு மா நிலை கோயில் – சுந்:13 36/2
வாள் ஒத்து ஒளிர் வால் எயிறு ஊழின் மருங்கு இமைப்ப – சுந்-மிகை:1 15/1
நீள் ஒத்து உயர் வாலின் விசும்பு நிரம்பு மெய்யன் – சுந்-மிகை:1 15/2
ஆலமும் வித்தும் ஒத்து அடங்கும் ஆண்மையான் – யுத்1:3 74/4
மடு ஒத்து அங்கு அதின் வங்கமும் அன்றாய் – யுத்1:3 101/3
உம்பர்க்கும் உனக்கும் ஒத்து இ உலகு எங்கும் பரந்துளானை – யுத்1:3 125/1
ஒத்து உற உணர்ந்திலாமை உயிரொடும் உறவினோடும் – யுத்1:9 34/3
தங்கு வெம் கனல் ஒத்து தயங்கிய – யுத்2:15 29/1
ஒழியும் காலத்து உலகு ஒரு மூன்றும் ஒத்து
அழியும் மா கடல் ஆர்ப்பு எடுத்து என்னவே – யுத்2:15 34/3,4
ஒத்து இரு சிறு குறள் பாதம் உய்த்த நாள் – யுத்2:15 110/1
உரும் இடித்துழி உலைந்து ஒளிக்கும் நாகம் ஒத்து
இரியலுற்றன சில இறந்தவால் சில – யுத்2:15 124/1,2
பேழை ஒத்து அகல் வாயன பேய் கணம் முகக்கும் – யுத்2:16 213/1
உலை-தொறும் குருதி நீர் அருவி ஒத்து உக – யுத்2:18 89/1
மண்ணின் தலை உருள்கின்றன மழை ஒத்து உயர் மதமா – யுத்2:18 140/4
ஒத்து இரு கூறாய் வீழ வீசி வான் உலைய ஆர்த்தான் – யுத்2:18 212/4
ஒத்து அண்டமும் மண்ணும் நடுங்க உருத்தான் – யுத்2:18 239/2
உலைக்கு வட்டு உருகு செம்பு ஒத்து உதிர நீர் ஒழுகும் கண்ணாள் – யுத்2:18 265/4
ஒத்து ஏய்வன சேமமதாய் வர உள்ளம் வெம் போர் – யுத்2:19 23/2
ஒத்து இரு தானையும் உடற்ற உற்றுழி – யுத்2:19 38/1
ஒத்து அலைத்து ஒக்க வீடி உய்வினும் உய்வித்து உள்ளம் – யுத்2:19 212/1
தீ ஒத்து எரி பகழிக்கு இரை செய்வேன் இது பொறுத்தேன் – யுத்2-மிகை:15 25/3
ஏற்றது ஒத்து அனந்தல் முன்னர்க்கு இரட்டி கொண்டு உறங்க மல்லர் – யுத்2-மிகை:16 11/3
ஒத்து ஒரு மூவர் பிழைத்தனர் உய்ந்தார் – யுத்3:20 11/3
தீர்த்தனை வாழ்த்தி ஒத்து இரண்டு சேனையும் – யுத்3:20 36/2
ஒத்து வேற்று உரு தெரியல உயர் மதத்து ஓங்கல் – யுத்3:20 54/3
உறு வலி கலுழனே ஒத்து தோன்றினான் – யுத்3:24 97/4
வேர் ஒத்தன செரு ஒத்து இகல் அரக்கன் விடு விசிகம் – யுத்3:27 114/4
உம்பரில் செல்கின்றான் ஒத்து உதித்தனன் அருக்கன் உப்பால் – யுத்3:28 34/4
ஓங்கின நெடும் பரவை ஒத்து உயர எ திசையும் உற்று எதிர் உற – யுத்3:31 145/3
ஊரோடு மறிந்தனன் ஒத்து உரவோர் – யுத்3:31 196/4
சோனை மேகம் ஒத்து அனந்த கோடி தீயர் சுற்றினார் – யுத்3-மிகை:31 24/3
மீன வேலை ஒத்து அனந்த கோடி வஞ்சர் மேவினார் – யுத்3-மிகை:31 24/4
பால் ஒத்து ஆழியில் பாம்பு_அணை மேல் துயில் – யுத்3-மிகை:31 44/1
ஒத்து செரு விளைக்கின்றது ஒர் அளவின் தலை உடனே – யுத்4:37 56/1
தா மடங்கலும் கடலும் ஒத்து ஆர்தரும் தகையார் – யுத்4:37 119/3
பொய்யும் துய்யும் ஒத்து அவை சிந்தும் புவி தந்தான் – யுத்4:37 130/2
புலை-மேலும் செலற்கு ஒத்து பொது நின்ற செல்வத்தின் புன்மை தன்மை – யுத்4:37 203/3
மண்ணின் நீத்தம் ஒத்து இழிதர தழீஇ நின்று மைந்த – யுத்4:40 112/2
அண்ட கோடிகள் அனந்தம் ஒத்து ஆயிரம் அருக்கர் – யுத்4:41 3/1
அண்டம் உண்டவன் மணி அணி உதரம் ஒத்து அனிலன் – யுத்4:41 6/1
பருகும் ஆர் அமிழ்து ஒத்து உளம் களித்தனன் பரிவால் – யுத்4:41 38/4
ஊட்டு நஞ்சம் உண்டான் ஒத்து உயங்கினான் – யுத்4:41 62/3
அசனியின் குழுவும் ஆழி ஏழும் ஒத்து ஆர்த்தது என்ன – யுத்4-மிகை:41 291/1
பருதி ஒத்து இலங்கும் பைம் பூண் பரு மணி தேரின் ஆனான் – யுத்4-மிகை:42 1/4
பவ்வம் ஒத்து உலகில் பல்கும் எழுபது வெள்ளம் பார்மேல் – யுத்4-மிகை:42 63/3

TOP


ஒத்தும் (2)

ஊழி வெம் கனல் உற்றனள் ஒத்தும் அ – ஆரண்:6 78/1
வந்து ஒத்தும் நிருத மாக்கள் விளம்பின நெறி வழாமை – சுந்:2 104/3

TOP


ஒத்துழியும் (1)

வேல் நிறத்து உற்றது ஒத்துழியும் வீகிலேன் – கிட்:10 85/4

TOP


ஒத்துள (1)

உழையவும் விசும்பவும் ஒலித்தற்கு ஒத்துள
குழீஇயின குமுறின கொள்கை கொண்டதால் – யுத்3:24 96/2,3

TOP


ஒத்துளது (2)

ஒளி கறை மண்டிலம் ஒத்துளது ஆங்கு ஓர் – ஆரண்:14 37/3
ஊழி நாயகன் திரு வயிறு ஒத்துளது இ ஊர் – சுந்:2 12/2

TOP


ஒத்துளரே (1)

உரு பொடியா மன்மதனை ஒத்துளரே ஆயினும் உன் – ஆரண்:6 97/1

TOP


ஒத்துளவால் (2)

உலைவு இன்று கிடந்தன ஒத்துளவால்
மலையும் சுனையும் வயிறும் உடலும் – யுத்3:27 33/3,4
ஒளி முற்றிய திங்களை ஒத்துளவால் – யுத்3:31 204/4

TOP


ஒத்துளன் (3)

ஓடுகின்றதும் ஒத்துளன் ஆயினான் – கிட்:11 13/4
குச்சி சென்றான் ஒத்துளன் ஆகும் குறி காணீர் – யுத்4:33 18/4
சித்தம் ஒத்துளன் என்று ஓதும் திரு நகர் தெய்வ நன்னூல் – யுத்4:42 18/1

TOP


ஒத்துளார்-அரோ (1)

ஒருவனை இருவரும் ஒத்துளார்-அரோ – ஆரண்:4 15/4

TOP


ஒத்தே (2)

தோன்றிய செக்கர் வானம் தொடக்கு அற்று வீழ்ந்தது ஒத்தே – பால:7 52/4
ஒள் நித்திலம் ஈன்று ஒளிர் வால் வளை ஊர்வது ஒத்தே – பால:16 42/4

TOP


ஒத்தேன் (2)

பேய் ஒத்தேன் பேதை பிணக்கு அறுத்த எம் பெருமான் – ஆரண்:15 48/3
நாய் ஒத்தேன் என்ன நலன் இழைத்தேன் நான் என்றான் – ஆரண்:15 48/4

TOP


ஒத்தோன் (1)

ஈசனும் புகழ்தற்கு ஒத்தோன் இரும் கலை பிறவும் எண்ணின் – பால:5 29/3

TOP


ஒதுக்கி (1)

முன் தலை ஒதுக்கி நின்ற மொய்ம்பனை முழுதும் நோக்கி – யுத்4-மிகை:42 56/2

TOP


ஒதுக்கிய (1)

உம்பர் ஆற்றலை ஒதுக்கிய உரும் என செல்வ – யுத்2:16 233/2

TOP


ஒதுக்குமால் (1)

பூ உயிர்த்த கற்பக பொதும்பர் புக்கு ஒதுக்குமால்
ஆவி ஒத்த அன்பு சேவல் கூவ வந்து அணைந்திடாது – பால:3 22/2,3

TOP


ஒதுங்க (9)

அரைசன் ஒதுங்க தலை எடுத்த குறும்பு போன்றது அரக்கு ஆம்பல் – பால:10 75/4
ஊனும் உயிரும் உடையார்கள் உளைந்து ஒதுங்க – அயோ:4 116/4
மீன் பொலிதர வெயில் ஒதுங்க மேதியோடு – அயோ:5 3/1
தார் உடை மலரினும் ஒதுங்க தக்கிலா – அயோ:5 21/1
அஞ்சி அன்னம் ஒதுங்க அடி அன்ன – அயோ:7 20/2
ஓதிமம் ஒதுங்க கண்ட உத்தமன் உழையள் ஆகும் – ஆரண்:5 5/1
திடல் எலாம் தொடர்ந்து செல்ல சேண் விசும்பு ஒதுங்க தெய்வ – சுந்:1 31/3
எயிற்று இளம் பிறைகள் ஈன்ற இலங்கு ஒளி ஒதுங்க யாணர் – சுந்:10 15/3
பாசியின் ஒதுங்க வந்தான் அங்கதன் அதனை பார்த்தான் – யுத்2:18 209/4

TOP


ஒதுங்ககிற்றில (1)

ஓர் இடத்து உயிர் தரித்து ஒதுங்ககிற்றில
நீரிடை புகும் அதின் நெருப்பு நன்று எனா – யுத்1:6 45/2,3

TOP


ஒதுங்கல் (1)

ஒதுங்கல் ஆம் நிழல் இறை காண்கிலாது உயிர் – கிட்:14 23/1

TOP


ஒதுங்கலால் (1)

உள் சிலம்பு சிலம்ப ஒதுங்கலால்
உள் சிலம்பிடு பொய்கையும் போன்றதே – பால:14 45/3,4

TOP


ஒதுங்கலும் (1)

உதிர வெள்ளத்தின் ஒல்கி ஒதுங்கலும்
எதிரில் நின்ற இராவணி ஈடுற – யுத்2:19 161/2,3

TOP


ஒதுங்கலுற்ற (1)

உலகினுக்கு உலகு போய் போய் ஒன்றின் ஒன்று ஒதுங்கலுற்ற
தொலைவு அரும் தானை மேன்மேல் எழுந்தது தொடர்ந்து சுற்ற – யுத்3:30 5/1,2

TOP


ஒதுங்கா (1)

இ இடை பெயர்தல் என்னா இமையிடை ஒதுங்கா முன்னர் – யுத்2:18 211/2

TOP


ஒதுங்கி (16)

நின்று அளிக்கும் தனி குடையின் நிழல் ஒதுங்கி குறை இரந்து நிற்ப நோக்கி – பால:6 9/2
மேயின உவகையோடு மின் என ஒதுங்கி நின்றாள் – பால:9 15/2
பொன்னே சூழும் பூவின் ஒதுங்கி பொலிகின்றாள் – பால:10 30/4
எழுகின்ற தெள் அமுதொடு எழுந்தவளும் இழிந்து ஒதுங்கி
தொழுகின்ற நல் நலத்து பெண் அரசி தோன்றினாள் – பால:13 17/3,4
உய்க்கும் வாசிகள் இழிந்து இள அன்னத்தின் ஒதுங்கி
மெய் கலாபமும் குழைகளும் இழைகளும் விளங்க – பால:15 10/1,2
தோகைக்கு அஞ்சி கொம்பின் ஒதுங்கி துணர் ஈன்ற – பால:17 30/3
உறு துயர் வெள்ளியும் ஒதுங்கி போயினான் – பால-மிகை:8 12/4
உள் உறை பகைஞருக்கு ஒதுங்கி வாழ்வெனோ – அயோ:1 17/4
நவ்வியின் ஒதுங்கி இறை நாணி அயல் நின்றாள் – ஆரண்:6 30/4
நாகமும் படம் ஒளித்து ஒதுங்கி நையவே – ஆரண்:13 3/4
ஓடாநின்ற களி மயிலே சாயற்கு ஒதுங்கி உள் அழிந்து – கிட்:1 26/1
உறக்கம் உற்றார் கனவு உற்றார் எனும் உணர்வினொடும் ஒதுங்கி மணியால் ஓங்கல் – கிட்:13 30/3
உற்ற காலையின் உயிர்கொடு திசை-தொறும் ஒதுங்கி
அற்றம் நோக்கினர் நிற்கின்ற வாள் எயிற்று அரக்கர் – சுந்:11 59/1,2
வலியினர் எனில் அவர்க்கு ஒதுங்கி வாழ்துமோ – யுத்1:2 33/3
மற துறை அன்று சேமம் மறைந்து உறைந்து ஒதுங்கி வாழ்தல் – யுத்1:14 12/2
விழி பட முதல்வர் எல்லாம் வெதும்பினர் ஒதுங்கி வீழ்ந்து – யுத்3:27 164/1

TOP


ஒதுங்கியோ (1)

உவன் இலாமையினோ வலி ஒதுங்கியோ உரையாய் – யுத்1:2 114/4

TOP


ஒதுங்கிற்று (1)

பேர்க்க_அரும் சீற்றம் பேர முகம் பெயர்ந்து ஒதுங்கிற்று அல்லால் – கிட்:11 46/3

TOP


ஒதுங்கின (2)

படம் குறைந்து ஒதுங்கின பாம்பும் பாதக – ஆரண்:12 35/3
ஒதுங்கின உழை குலம் மழை குலம் முழக்க – கிட்:10 78/4

TOP


ஒதுங்கினர் (4)

பூம் கொடி ஒதுங்குவ போல் ஒதுங்கினர்
ஏங்கிய குரலினர் இணைந்த காந்தளின் – அயோ:4 191/2,3
தஞ்சு என ஒதுங்கினர் தனது பார் உளோர் – அயோ:11 106/1
மூவரும் ஒதுங்கினர் உனக்கு மொய்ம்பினோய் – யுத்1:2 23/4
ஒதுங்கினர் ஒருவர் கீழ் ஒருவர் புக்குற – யுத்3:27 67/1

TOP


ஒதுங்கினவேயும் (1)

உலகு எலாம் ஒருங்கு கூடி ஒதுங்கினவேயும் ஒக்கும் – யுத்1:13 28/4

TOP


ஒதுங்கினன் (2)

செ வழி ஒதுங்கினன் தேவர் ஏத்த போய் – சுந்:2 59/3
உன் மகன் ஒல்கி ஒதுங்கினன் அன்றோ – யுத்3:20 17/1

TOP


ஒதுங்கினார் (2)

ஓதிமங்களின் மாதர் ஒதுங்கினார் – சுந்:13 9/4
உலைத்து எறிந்திட எடுத்த குன்று-தொறு உடல் பரங்கள் கொடு ஒதுங்கினார்
நிலைத்து நின்று சினம் முந்து செல்ல எதிர் சென்று சென்று உற நெருக்கலால் – யுத்2:19 64/2,3

TOP


ஒதுங்கினார்களோ (1)

உம்பர் வந்து உன் கழல் ஒதுங்கினார்களோ
சம்பரன் அனைய அ தானை தானவர் – அயோ:11 52/2,3

TOP


ஒதுங்கு-தோறு (1)

ஒண் சிலம்பு அரற்ற மாதர் ஒதுங்கு-தோறு ஒதுங்கும் அன்னம் – பால:17 4/4

TOP


ஒதுங்குகின்ற (1)

நெஞ்சு இலன் ஒதுங்குகின்ற நிறை மதியோனை தேடி – ஆரண்:10 106/2

TOP


ஒதுங்கும் (3)

ஒண் சிலம்பு அரற்ற மாதர் ஒதுங்கு-தோறு ஒதுங்கும் அன்னம் – பால:17 4/4
அடி நாள் செந்தாமரை ஒதுங்கும் அன்னம் இவளால் யான் அடைந்த – ஆரண்:14 30/3
ஓங்கு நாளின் ஒதுங்கும் உலகு-போல் – யுத்4:37 23/2

TOP


ஒதுங்குவ (1)

பூம் கொடி ஒதுங்குவ போல் ஒதுங்கினர் – அயோ:4 191/2

TOP


ஒதுங்குவார் (1)

ஒற்றும் என்ன அங்கும் இங்கும் விண்ணுளோர் ஒதுங்குவார்
சுற்றும் வீழ் தலை குலங்கள் சொல்லு கல்லு மாரி-போல் – யுத்3:31 95/2,3

TOP


ஒப்ப (27)

உயிர் எலாம் தன் உயிர் ஒப்ப ஓம்பலால் – பால:4 10/2
உருவமும் மதியமோடு ஒப்ப தோன்றினார் – பால:5 98/4
கொண்டு மெய் உணர்பவன் கழல் கூடியது ஒப்ப
பண்டை வண்ணமாய் நின்றனள் மா முனி பணிப்பான் – பால:9 14/3,4
உயிர் உடை உடம்பும் எல்லாம் ஓவியம் ஒப்ப நின்றார் – பால:13 40/4
உரை பொடி மலை குவை ஒப்ப குப்பையோ – பால-மிகை:6 2/4
ஓவியம் ஒப்ப உயிர்ப்பு அடங்கி ஓயும் – அயோ:3 18/2
கண்ணிலன் ஒப்ப அயர்க்கும் வன் கை வேல் வெம் – அயோ:3 19/3
வெந்த கொடும் புணில் வேல் நுழைந்தது ஒப்ப
சிந்தை திரிந்து திகைத்து அயர்ந்து வீழ்ந்தான் – அயோ:3 24/2,3
கறவை ஒப்ப கரைந்து கலங்கினாள் – அயோ:4 13/4
நுழைந்து போகின்ற மதி இறால் ஒப்ப நோக்காய் – அயோ:10 9/4
அனல் பரப்பல் ஒப்ப மீது இமைப்ப வந்து அவிப்ப போல் – கிட்:7 6/2
திருவினையும் இடு பதம் தேர் சிறுமையையும் முறை ஒப்ப தெளிந்து நோக்கி – கிட்:13 27/2
தருவன தட கை தள்ளா நிமிர்ச்சிய தம்முள் ஒப்ப
ஒருவு அரும் குணத்து வள்ளல் ஓர் உயிர் தம்பி என்னும் – சுந்:1 38/2,3
ஓயா அருவி திரள் உத்தரியத்தை ஒப்ப
தீயோர் உளர் ஆகிய-கால் அவர் தீமை தீர்ப்பான் – சுந்:1 40/2,3
ஊறின உரவு தானை ஊழி பேர் கடலை ஒப்ப – சுந்:10 7/4
உரகர்_கோன் இனிது அரசு வீற்றிருந்தனன் ஒப்ப – சுந்:12 40/4
வான் சூல் மழை ஒப்ப வயங்கு பளிங்கு முன்றில் – சுந்-மிகை:1 10/2
ஒளி உற உயர்ந்தவர் ஒப்ப எண்ணலார் – யுத்1:4 94/3
ஒப்ப அரும் பெருமையும் உரைக்க வேண்டுமோ – யுத்1:5 26/2
ஒருபது திசைக்கணும் ஒலித்த ஒலி ஒப்ப
தரு வனம் என புடை தழைத்து உயர் தட கை – யுத்1:12 9/2,3
சுந்தரம் உடை கரம் வலி கயிறு-அது ஒப்ப
எந்திரம் என திரி இரக்கம்_இல் அரக்கன் – யுத்1:12 17/2,3
ஊழியில் பட்ட காலின் உலகங்கள் பட்டால் ஒப்ப
பூழியில் பட்டு செந்நீர் புணரியில் பட்டு பொங்கும் – யுத்2:16 172/1,2
உலை உற வெந்த பொன் செய் கம்மியர் கூடம் ஒப்ப
குலை உறு பொறிகள் சிந்த வீசி தோள் கொட்டி ஆர்த்தான் – யுத்2:16 193/3,4
ஒன்றிய கழுத்து மேனி கால் உகிர் வாலின் ஒப்ப
பின்றல் இல் வெள்ள தானை முறை பட பரப்பி பேழ் வாய் – யுத்3:22 11/2,3
ஓவியம் வீழ்ந்து வீழ்ந்து புரள்வன ஒப்ப ஒல்லை – யுத்3:29 43/3
மாவின் மனம் ஒப்ப உணர் மாதலி வலித்தான் – யுத்4:36 23/4
உம்பரும் உவகை கூர ஒப்பனை ஒப்ப செய்தார் – யுத்4:42 1/4

TOP


ஒப்பது (20)

சிற்பதம் ஒப்பது ஓர் மெய்க்கொடு சென்றான் – பால:8 12/4
சித்திரம் இங்கு இது ஒப்பது எங்கு உண்டு செய்வினையால் – பால:13 19/1
விண் இழிவது ஒப்பது ஓர் விதான நிழல் வந்தாள் – பால:22 26/4
பாற்கடல் ஒப்பது ஓர் பள்ளி அணைந்தான் – பால:23 98/4
கமை ஒப்பது ஓர் தவமும் சுடு கனல் ஒப்பது ஓர் சினமும் – பால:24 14/1
கமை ஒப்பது ஓர் தவமும் சுடு கனல் ஒப்பது ஓர் சினமும் – பால:24 14/1
உலக்க ஊழி தீ ஒப்பது ஓர் கணை தொடுத்து எய்தான் – பால-மிகை:7 25/4
பைம்பொன் மா முடி மிலைச்சியது ஒப்பது பாராய் – அயோ:10 26/4
ஓர்ந்து உணர்வு இல்லவர் உள்ளம் ஒப்பது – கிட்:1 2/4
உவா மதி உலப்பு இல உதித்தது ஒப்பது – கிட்:1 3/4
குழை படு முகத்தியர் கோலம் ஒப்பது – கிட்:1 10/4
முன்கையே ஒப்பது ஒன்றும் உண்டு மூன்று உலகத்துள்ளும் – கிட்:13 45/1
உயிர் இலா ஓவியம் என்ன ஒப்பது – கிட்:14 34/4
இத்தோடு ஒப்பது யாது உண்டே – சுந்:5 41/4
சூடையின்_மணி கண் மணி ஒப்பது தொல் நாள் – சுந்:5 83/1
சிறுமை ஈது ஒப்பது யாது நீ குரங்கின்-மேல் செல்லின் – சுந்:9 3/3
குன்று ஒப்பது ஒர் தண்டு கொணர்ந்து கொடுத்தான் – யுத்2:18 238/4
துப்பு ஒப்பது ஒர் கணை கூட்டினன் துரந்தான் இடை தொடரா – யுத்3:27 158/3
ஊழி பேர்வதே ஒப்பது ஓர் உலைவுற உடற்றும் – யுத்4:32 11/2
அண்டச மணி சயனம் ஒப்பது அகலத்தின் – யுத்4:36 12/4

TOP


ஒப்பதே (2)

ஒற்றை ஆழி கதிர் தேரொடு ஒப்பதே – பால:23 70/4
ஒப்பதே முன்பு பின்பு அ வாசகம் உணர கேட்ட – அயோ:3 112/3

TOP


ஒப்பதோ (1)

பொதி அவிழ் தாமரை பூவை ஒப்பதோ
கதிர் மதி ஆம் எனின் கலைகள் தேயும் அம் – ஆரண்:6 10/2,3

TOP


ஒப்பம் (1)

உம்பரும் உவகை கூர ஒப்பனை ஒப்பம் செய்தார் – யுத்4-மிகை:41 300/4

TOP


ஒப்பர் (1)

மன்மதனை ஒப்பர் மணி மேனி வட மேரு – ஆரண்:10 52/1

TOP


ஒப்பவர் (3)

நின்னை ஒப்பவர் யார் உளர் நீ அலால் – அயோ-மிகை:14 1/2
யாவர் ஒப்பவர் உலகில் யாது இவர்க்கு அரிய பொருள் – கிட்:2 5/3
ஆம் அது ஓதுகில் அவன் தனக்கு ஒப்பவர் யாரோ – யுத்1-மிகை:3 4/4

TOP


ஒப்பவர்கள் (1)

ஆர் ஒருவர் அன்னவரை ஒப்பவர்கள் ஐயா – ஆரண்:10 55/3

TOP


ஒப்பவன் (1)

பொருப்பை ஒப்பவன் தான் இன்று பொன்றினான் – யுத்2:15 92/2

TOP


ஒப்பவே (1)

உயர்ந்தவர்க்கு உதவிய உதவி ஒப்பவே – பால:8 24/4

TOP


ஒப்பன (34)

பாடக கால் அடி பதுமத்து ஒப்பன
சேடரை தழீஇயின செய்ய வாயின – பால:3 30/1,2
எம் மாதர் கொங்கைக்கு இவை ஒப்பன என்று ஓர் ஏழை – பால:17 17/3
பழுவம் வெம் கனல் கதுவியது ஒப்பன பாராய் – அயோ:10 28/4
கொத்து ஒப்பன கொண்டு இவன் கொண்டன என்ற ஆசை – ஆரண்:13 20/3
இவை இறை ஒப்பன என்ன விழிப்பாள் – ஆரண்-மிகை:14 1/1
கொடிய கூற்றையும் ஒப்பன பதிற்றைந்து கோடி – கிட்:12 9/3
நிறம் குங்குமம் ஒப்பன நீல் நிறம் வாய்ந்த நீரின் – சுந்-மிகை:1 9/1
ஊழி சென்றன ஒப்பன ஒரு பகல் அவை ஓர் – யுத்1:6 3/3
ஈர்க்கின்றன கனல் ஒப்பன எய்தான் இகல் செய்தான் – யுத்2:15 157/4
ஊழி வெம் கனல் ஒப்பன துப்பு அன உருவ – யுத்2:15 226/1
உரு பதங்கனை ஒப்பன சில கணை ஓடை – யுத்2:16 207/1
அயிர் ஒப்பன நுண் துகள்-செய்து அவர்-தம் – யுத்2:18 61/3
மெய் பெற்றன கடல் ஒப்பன வெயில் உக்கன விழியின் – யுத்2:18 139/2
கதிர் ஒப்பன கணை பட்டுள கதம் அற்றில கதழ் கார் – யுத்2:18 142/1
அலகு_அற்றன சினம் முற்றிய அனல் ஒப்பன அவையும் – யுத்2:18 148/3
வெற்றி கணை உரும் ஒப்பன வெயில் ஒப்பன அயில்-போல் – யுத்2:18 151/2
வெற்றி கணை உரும் ஒப்பன வெயில் ஒப்பன அயில்-போல் – யுத்2:18 151/2
வற்ற கடல் சுடுகிற்பன மழை ஒப்பன பொழியும் – யுத்2:18 151/3
கதிர் ஒப்பன சில வெம் கணை அனுமான் உடல் கரந்தான் – யுத்2:18 164/3
அ தேரினை ஏறியது ஒப்பன ஆயிரம் தேர் – யுத்2:19 23/1
மழை உற்றன முகில் ஒப்பன செவி மும் மத வழியே – யுத்2-மிகை:18 18/1
தீ ஒப்பன உரும் ஒப்பன உயிர் வேட்டன திரியும் – யுத்3:27 103/1
தீ ஒப்பன உரும் ஒப்பன உயிர் வேட்டன திரியும் – யுத்3:27 103/1
பேய் ஒப்பன பசி ஒப்பன பிணி ஒப்பன பிழையா – யுத்3:27 103/2
பேய் ஒப்பன பசி ஒப்பன பிணி ஒப்பன பிழையா – யுத்3:27 103/2
பேய் ஒப்பன பசி ஒப்பன பிணி ஒப்பன பிழையா – யுத்3:27 103/2
மாய கொடு வினை ஒப்பன மனம் ஒப்பன கழுகின் – யுத்3:27 103/3
மாய கொடு வினை ஒப்பன மனம் ஒப்பன கழுகின் – யுத்3:27 103/3
தாய் ஒப்பன சில வாளிகள் துரந்தான் துயில் துறந்தான் – யுத்3:27 103/4
நளின காடே ஒப்பன காண்-மின் நமரங்காள் – யுத்4:33 6/4
ஓம குண்டம் ஒப்பன பல் வேறு இவை காணீர் – யுத்4:33 12/4
உரும் ஒப்பன கனல் ஒப்பன ஊற்றம் தரு கூற்றின் – யுத்4:37 47/1
உரும் ஒப்பன கனல் ஒப்பன ஊற்றம் தரு கூற்றின் – யுத்4:37 47/1
மருமத்தினும் நுழைகிற்பன மழை ஒப்பன வானோர் – யுத்4:37 47/2

TOP


ஒப்பனை (5)

ஒப்பனை புரி போதும் ஊடலின் உகு போதும் – பால:23 30/2
ஒப்பனை ஒப்பனை உரைக்க ஒண்ணுமோ – பால:23 68/4
ஒப்பனை ஒப்பனை உரைக்க ஒண்ணுமோ – பால:23 68/4
உம்பரும் உவகை கூர ஒப்பனை ஒப்ப செய்தார் – யுத்4:42 1/4
உம்பரும் உவகை கூர ஒப்பனை ஒப்பம் செய்தார் – யுத்4-மிகை:41 300/4

TOP


ஒப்பாய் (3)

ஒப்பாய் உயிர் கொண்டு அலது ஓவலையோ – கிட்:10 52/4
உன்னது ஆக்கினை பாக்கியம் உரு கொண்டது ஒப்பாய்
முன்னது ஆக்கிய மூ_உலகு ஆக்கிய முதலோன் – யுத்1:5 72/2,3
கொல்லுதி அமரர்-தங்கள் கூற்றினை கூற்றம் ஒப்பாய் – யுத்3:27 5/4

TOP


ஒப்பார் (21)

முறைமுறை பகர்ந்து போனார் கின்னர மிதுனம் ஒப்பார் – பால:14 60/4
குரிசில்கள் நின்னோடு ஒப்பார் இல்லை யான் குறித்த போரும் – பால:24 31/3
ஊதை எறிய ஒசி பூம் கொடி ஒப்பார் – அயோ:4 94/4
அந்தம் இல் தவ தொழிலர் ஆர் அவரை ஒப்பார் – ஆரண்:10 53/4
ஓர் ஒருவரே இறைவர் மூவரையும் ஒப்பார் – ஆரண்:10 55/4
இந்திரன் ஒப்பார் எத்தனையோர்தாம் இழிவுற்றார் – ஆரண்:11 12/2
செம் திரு ஒப்பார் எத்தனையோர் நின் திரு உண்பார் – ஆரண்:11 12/3
மங்கையர் இவளை ஒப்பார் மற்று உளார் இல்லை என்னும் – கிட்:13 66/1
மாருதி ஒப்பார் வேறு இலை என்னா அயன் மைந்தன் – கிட்:17 8/3
ஒப்பு உறின் ஒப்பார் நும் அலது இல்லீர் ஒருகாலே – கிட்:17 10/3
மாருதி ஒப்பார் வேறு இலை என்னா மனம் எண்ணி – கிட்-மிகை:17 1/3
பங்குனி மலர்ந்து ஒளிர் பலாச வனம் ஒப்பார் – சுந்:2 68/4
கண் அனார் உயிரே ஒப்பார் கை படைக்கலத்தின் காப்பார் – சுந்:11 17/1
யார் இனி என்னோடு ஒப்பார் என்பதோர் இன்பம் உற்றான் – யுத்1:14 13/4
இ நரன்-தன்னோடு ஒப்பார் யார் உளர் ஒருவர் என்றான் – யுத்2:19 120/4
குரங்கு இனி உன்னோடு ஒப்பார் இல் என களிப்பு கொண்டேன் – யுத்3:26 50/3
அந்தரம் அவனோடு ஒப்பார் ஆர் என அமலன் சொன்னான் – யுத்3-மிகை:21 3/4
கறவையும் கன்றும் ஒப்பார் தமர்க்கு இடர் காண்கில் என்றான் – யுத்4:32 49/4
வெள்ளியும் பொன்னும் ஒப்பார் விதி முறை மெய்யின் கொண்ட – யுத்4:42 17/1
எரியும் மூன்று அனலே ஒப்பார் எழுந்து வெம் சேனையோடும் – யுத்4-மிகை:41 232/2
நின்னையே ஒப்பார் நின்னை அலது இலர் உளரேல் ஐய – யுத்4-மிகை:42 64/3

TOP


ஒப்பாள் (3)

பெரும் தேன் இன் சொல் பெண் இவள் ஒப்பாள் ஒரு பெண்ணை – பால:10 27/1
ஊழி நெருப்பின் உரு-தனை ஒப்பாள் – ஆரண்:14 45/4
இற்று சூலம் நீறு எழல் காணா எரி ஒப்பாள்
மற்றும் தெய்வ பல் படை கொண்டே மலைவாளை – சுந்:2 87/1,2

TOP


ஒப்பான் (19)

தேசு உடை தந்தை ஒப்பான் திருவருள் புனைந்த மைந்தன் – பால:5 29/4
ஊழி கடை முடிவில் தனி உமை கேள்வனை ஒப்பான் – பால:24 11/4
கோது அவம் சற்றும் இல்லான் கொண்டல் மால்-தன்னை ஒப்பான்
மா தவன் கம்பன் செம்பொன் மலர் அடி தொழுது வாழ்வாம் – பால-மிகை:0 21/3,4
பூத்தவை வடிவை ஒப்பான் சிற்றவை கோயில் புக்கான் – அயோ:3 105/4
கொம்பு தலை கட்டிய கொலை கரியொடு ஒப்பான் – ஆரண்:9 1/4
மூவரோடும் ஒப்பான் செயல் ஆம் என மொழியும் – கிட்:7 69/4
மலையே போல்வான் மால் கடல் ஒப்பான் மறம் முற்ற – கிட்:15 2/1
கூற்று ஒப்பான் கொலை வாள் அரக்கனோடு – கிட்:16 39/2
உறு வலி துணைவர் சொன்னார் ஒருப்பட்டான் பொருப்பை ஒப்பான் – சுந்:1 14/4
இன் உயிர் இன்றி ஏகும் இயந்திர படிவம் ஒப்பான்
தன் உயிர் புகழ்க்கு விற்ற சடாயுவை வந்து சார்ந்தான் – சுந்:4 78/3,4
கோதாவரியை சினம் கொண்டனன் கொண்டல் ஒப்பான் – சுந்:4 85/4
உயர் பொன் கிரி உற்று உளன் வாலி என்று ஓங்கல் ஒப்பான்
துயர்வு உற்று அ இராவணன் வாலிடை பண்டு தூங்க – சுந்:4 92/2,3
தன் தட கைகள் நீட்டி பற்றினன் தாதை ஒப்பான் – சுந்:6 49/4
போயினன் இலங்கை வேந்தன் போர் சினம் போவது ஒப்பான் – சுந்:8 2/4
வானே எய்த தனியே நின்ற மத மால் வரை ஒப்பான்
தேனே புரை கண் கனலே சொரிய சீற்றம் செருக்கினான் – சுந்:8 41/2,3
மேல் திசை உற்றான் என்ன விளங்கினன் மேரு ஒப்பான் – சுந்-மிகை:14 14/4
ஊன்று தேரொடு சிலை இலன் கடல் கிளர்ந்து ஒப்பான்
ஏன்று மற்று இவன் இன் உயிர் குடிப்பென் என்று உலகம் – யுத்2:16 240/1,2
உரத்தினை சுருக்கி பாரில் ஒடுங்கினான் தன்னை ஒப்பான்
சிரத்தினில் குதித்தான் தேவர் திசைமுகம் கிழிய ஆர்த்தார் – யுத்3:21 34/3,4
உகம் பெயர் ஊழி காற்றின் உலைவு இலா மேரு ஒப்பான் – யுத்3:22 126/4

TOP


ஒப்பான்-தனை (1)

கார் வானம் ஒப்பான்-தனை காண்-தொறும் காண்-தொறும் போய் – அயோ:4 143/1

TOP


ஒப்பானுக்கு (1)

உறு சுடர் சூடை காசுக்கு அரசினை உயிர் ஒப்பானுக்கு
அறிகுறியாக விட்டாள் ஆதலான் வறியள் அந்தோ – சுந்:6 45/1,2

TOP


ஒப்பானும் (1)

மேகம் ஒப்பானும் நன்று போக என்று விடையும் ஈந்தான் – யுத்2:16 123/4

TOP


ஒப்பானை (1)

தன்னை ஒப்பானை நோக்கி தகை அழிந்து அயர்ந்த தம்பி – கிட்:10 63/2

TOP


ஒப்பிடின் (1)

உண்டு அ ஆற்றல் என்று உரைப்பு அரிது ஒப்பிடின் தம் முன் – சுந்-மிகை:2 1/3

TOP


ஒப்பின் (1)

அரம்பை என்று அளக மாதர் குறங்கினுக்கு அமைந்த ஒப்பின்
வரம்பையும் கடந்த-போது மற்று உரை வகுக்கல் ஆமோ – கிட்:13 36/1,2

TOP


ஒப்பினால் (1)

ஒப்பினால் உரைக்கின்றாரோ உண்மையே உணர்த்தினாரோ – யுத்1:9 76/3

TOP


ஒப்பினான்-தனை (1)

ஒப்பினான்-தனை நினை-தொறும் நெடும் கண்கள் உகுத்த – சுந்:3 8/2

TOP


ஒப்பினும் (1)

ஒப்பினும் குணத்து இயல் உணரின் பேதமாம் – யுத்1-மிகை:4 8/2

TOP


ஒப்பினை (1)

ஒப்பினை கண்ணின் கண்டே உளம் நினைந்து இனைய சொன்னாள் – யுத்4-மிகை:40 9/4

TOP


ஒப்பு (52)

ஒப்பு எங்கே கொண்டு எ வகை நாடி உரை செய்வேம் – பால:10 24/4
ஒப்பு அற அமைத்த வையம் ஓவியம் புகழ ஏறி – பால:14 69/2
மதியினை வாங்கி ஒப்பு காண்குவர் குறவர் மன்னோ – பால:16 6/4
கூந்தல் அம் கமுகின் பாளை குழலினோடு ஒப்பு காண்பார் – பால:16 12/2
காந்தள் அம் போதில் பெய்து கைகளோடு ஒப்பு காண்பார் – பால:16 12/4
ஊன் உடை உடம்பினார் உருவம் ஒப்பு இலார் – பால:19 7/2
அமை உற அமைவது உண்டு ஆம் ஆகின் ஒப்பு ஆகும் அன்றே – பால:22 10/4
ஒப்பு ஓத அரு தேர் மீதினில் இனிது ஏறினன் உரவோன் – பால:24 2/4
ஒப்பு_அறும் மகன் உன்னை உயர் வனம் உற ஏகு என்று – அயோ:9 26/3
ஒப்பு உடை அண்ணலோடு உடற்றவே-கொலாம் – அயோ:13 6/3
நின்னை ஒப்பு இலா நீ பிறந்த பார் – அயோ:14 110/2
ஒப்பு இறையும் பெறல் அரிய ஒருவா முன் உவந்து உறையும் – ஆரண்:1 60/1
ஒப்பு வரவிற்று என உரைப்ப அரிய வாளும் – ஆரண்:3 56/2
பூ மரு பொலம் கழல் பொடியினோடும் ஒப்பு
ஆம் என அறிகிலென் ஆர்-கொலாம் இவர் – ஆரண்:4 13/3,4
எழுவது ஓர் இசை பெருக இப்பொழுதே ஒப்பு அரிய எரியும் தீயில் – ஆரண்:4 24/1
ஒப்பு என உலகம் மேல் உரைக்க ஒண்ணுமோ – ஆரண்:6 14/3
ஒப்பு அழிய செய்கலார் உயர் குலத்து தோன்றினோர் உணர்ந்து நோக்கி – ஆரண்:6 126/3
தும்பு மழை-கொண்டு அயல் ஒப்பு அரிது ஆய துப்பின் – ஆரண்:10 142/2
ஒப்பு இலர் என்றே போர் செயல் ஒல்லேன் உடன் வாழும் – ஆரண்:11 6/2
அகழ்ந்த வரை ஒப்பு உற அமைத்தவரை ஐயா – ஆரண்:11 20/3
ஒப்பு உடை இந்து என்று உதித்த ஊழி தீ – ஆரண்:14 99/2
ஓர்கில கிளவிகள் ஒன்றொடு ஒப்பு இல – கிட்:1 13/3
தன் பெரும் குணத்தால் தன்னை தான் அலது ஒப்பு இலாதான் – கிட்:2 9/4
புனல் பரப்பல் ஒப்பு இருந்த பொன் பரப்பும் என்பரால் – கிட்:7 6/3
ஒப்பு ஆம் யாவையும் என்று உணர்த்தலும் – கிட்:9 3/4
அத்தி ஒப்பு எனின் அன்னவை உணர்ந்தவர் உளரால் – கிட்:12 33/1
எண்ணின் தன் அலது ஒப்பு இலன் என நின்ற இராமன் – கிட்:12 34/2
ஒப்பு ஒன்றும் உலகில் காணேன் பல நினைந்து உலைவென் இன்னும் – கிட்:13 43/4
காலுக்கு தொலையும் என்றால் கைக்கு ஒப்பு வைக்கலாமோ – கிட்:13 46/4
ஊருவினொடு ஒப்பு உற ஒடுக்கி உற ஒல்கும் – கிட்:14 45/2
ஒப்பு உறின் ஒப்பார் நும் அலது இல்லீர் ஒருகாலே – கிட்:17 10/3
ஒப்பு அரும் திருவும் நீங்கி உறவொடும் உலக்க உன்னி – சுந்:3 127/3
ஒப்பு அரும் பெரு மறு உலகம் ஓத யான் – சுந்:4 15/3
ஒப்பு உறு நாகர் நாடும் உம்பர்-நின்று இம்பர்-காறும் – சுந்:4 33/2
ஒப்பு அடைகில்லார் எல்லாம் உலந்தனர் குரங்கும் ஒன்றே – சுந்:11 16/3
உம் குல தலைவன் தன்னோடு ஒப்பு_இலா உயர்ச்சியோனை – சுந்:12 83/1
பொன் அலது இல்லை பொன்னை ஒப்பு என பொறையில் நின்றாள் – சுந்:14 27/1
தன் அலது இல்லை தன்னை ஒப்பு என தனக்கு வந்த – சுந்:14 27/2
நின் அலது இல்லை நின்னை ஒப்பு என நினக்கு நேர்ந்தாள் – சுந்:14 27/3
என் அலது இல்லை என்னை ஒப்பு என எனக்கும் ஈந்தாள் – சுந்:14 27/4
உலைவு அறு திரு முழங்காலுக்கு ஒப்பு உண்டோ – சுந்-மிகை:4 6/4
தந்தாளை நோக்கினான் தன் ஒப்பு ஒன்று இல்லாதான் – யுத்1:3 164/4
ஒப்பு வேறு உரைக்கல் ஆவது ஒரு பொருள் இல்லை வேதம் – யுத்2:16 26/3
ஓர் ஏறு சிவற்கு உளது ஒப்பு உளவாம் – யுத்2:18 17/1
உம்பர் நெடு வானினும் ஒப்பு உறழா – யுத்2:18 42/2
ஒப்பு ஆரும் இல்லான் தம்பி உணர்ந்திருந்து இன்னல் உய்ப்பான் – யுத்2:19 201/2
ஒப்பு உடையது ஊழி திரி நாளும் உலைவு இல்லா – யுத்4:36 19/3
வையும் சாபம் ஒப்பு என வெப்பின் வலி கண்டான் – யுத்4:37 130/3
ஒப்பு எழுத_ஒண்ணாத கற்புடையாள் வயிறு புடைத்து அலமந்து ஏங்கி – யுத்4:41 67/2
ஒப்பு அரியாள்-தன்னுடனே உயர் சேனை கடலுடனே – யுத்4-மிகை:41 86/4
ஒப்பு அற எண்ணும் முன் உம்பர் நாடு வந்து – யுத்4-மிகை:41 274/3
உன்னை நீ அன்றி இந்த உலகினில் ஒப்பு இலாதாய் – யுத்4-மிகை:42 54/3

TOP


ஒப்பு_அறும் (1)

ஒப்பு_அறும் மகன் உன்னை உயர் வனம் உற ஏகு என்று – அயோ:9 26/3

TOP


ஒப்பு_இலா (1)

உம் குல தலைவன் தன்னோடு ஒப்பு_இலா உயர்ச்சியோனை – சுந்:12 83/1

TOP


ஒப்புடைய (1)

அன்னை ஒப்புடைய உன் அடியருக்கு அடியென் யான் – கிட்:4 20/3

TOP


ஒப்புரவுடன் (1)

ஒப்புரவுடன் அவன் உவந்து வாழும் நாள் – பால-மிகை:6 1/4

TOP


ஒப்புரை (1)

மிடல் இங்கு இவர் வெம் தொழிற்கு ஒப்புரை வேறு காணேம் – கிட்:7 49/4

TOP


ஒப்புற (7)

ஒப்புற துளங்குகின்ற உடுபதி ஆடியின்-கண் – பால:16 5/2
ஒப்புற இந்து என்று உதித்த ஒள் அழல் – பால-மிகை:10 4/2
ஒப்புற நோக்கி வந்துற்ற தானையர் – சுந்-மிகை:14 39/2
ஒப்புற நோக்கி நும் உணர்வினால் என்றான் – யுத்1:4 55/4
ஒப்புற நகைத்து நீறாய் எரிந்தது ஓர் கடவுள் சீயம் – யுத்1-மிகை:3 24/4
ஊழி ஞாயிறு மின்மினி ஒப்புற
வாழி வெம் சுடர் பேர் இருள் வாரவே – யுத்4:37 195/3,4
ஒப்புற குவிந்தனர் ஓகை கூறுவார் – யுத்4:40 35/4

TOP


ஒப்புறு (1)

உயிர் ஒப்புறு பல் படை உள்ள எலாம் – யுத்2:18 61/1

TOP


ஒப்புறும் (2)

காள நிறத்தோடு ஒப்புறும் இ நேர் கடல் தாவுற்று – கிட்:17 3/3
செயிர் ஒப்புறும் இந்திரர் சிந்திய நாள் – யுத்2:18 61/2

TOP


ஒப்பை (1)

பிள்ளைகள் உரைத்த ஒப்பை பெரியவர் உரைக்கின் பித்து ஆம் – கிட்:13 53/2

TOP


ஒய்ய (1)

ஒய்ய ஒரு கதியின் ஓட உணர் அமரர் – யுத்3:31 166/3

TOP


ஒய்யென (2)

ஒய்யென வயிர குன்றத்து உருமின் ஏறு இடித்தது ஒத்த – யுத்3:22 135/4
ஒய்யென ஒலித்ததால் உவகை மீக்கொள – யுத்4-மிகை:40 17/3

TOP


ஒர் (80)

ஒர் ஆயிரம் மகம் புரி பயனை உய்க்குமே – பால-மிகை:0 30/1
சந்த வார் பொழில் தரு ஒர் ஐந்தையும் – பால-மிகை:6 6/2
துயக்கு இலன் சுகேது என்று உளன் ஒர் தூய்மையான் – பால-மிகை:7 3/4
பூவில் ஒர் இடம் இன்றியே நாடினன் புகுந்து – பால-மிகை:9 32/2
கானிடை சிறிது வைகல் கழித்து ஒர் நாள் கௌசிக பேர் – பால-மிகை:11 29/1
உண்டு ஒர் காரியம் வருக என உரைத்தனன் எனலும் – அயோ:1 50/2
விரியும் பூதம் ஒர் ஐந்தினும் மெய்யினும் – அயோ:2 15/3
கேகயத்து அரசன் பயந்த விடத்தை இன்னது ஒர் கேடு சூழ் – அயோ:3 52/3
ஆண்டு ஒர் ஏழினோடு ஏழ் அகல் கானிடை – அயோ:4 7/2
பொன்னும் தானும் ஒர் தேர் மிசை போயினான் – அயோ:4 232/4
இல்லை ஒர் பயன் நான் இன்று இடர் உறும் இதின் என்னா – அயோ:9 27/3
கிளர் அகன் புனலுள் நின்று அரி ஒர் கேழல் ஆய் – அயோ:14 117/1
ஆரிய நம் குடிக்கு அதிப நீயும் ஒர்
சூரியன் ஆம் என சோழர் சொல்லினார் – அயோ-மிகை:1 12/3,4
தேரில் திரி செம் கதிர் தங்குவது ஒர்
ஊர் உற்றது என பொலி ஒண் முடியான் – ஆரண்:2 9/1,2
தீயிடை நுழைவது ஒர் தெளிவினை உடையான் – ஆரண்:2 37/2
கனல் வரு கடும் சினத்து அரக்கர் காய ஒர்
வினை பிறிது இன்மையின் வெதும்புகின்றனர் – ஆரண்:3 4/1,2
தலை துமித்தற்கு நாள் கொண்டது ஒத்தது ஒர் தன்மை – ஆரண்:6 88/4
அங்கு ஒர் பாகத்தில் அஞ்சன_மணி நிழல் அடைய – கிட்:1 20/1
கருமமும் பிறிது ஒர் பொருள் கருதி அன்று அது கருதின் – கிட்:2 7/2
சூரியன் மரபுக்கும் ஒர் தொல் மறு – கிட்:7 93/3
வெற்றி உற்றது ஒர் வெற்றியினாய் என – கிட்:7 112/3
எனையர் என்பது ஒர் இறுதி கண்டிலம் எழுபது என்று எனும் இயல்பினார் – கிட்:10 66/2
மாடு வென்றி ஒர் மாதிர யானையின் – கிட்:11 13/1
பேழ் வாய் ஒர் அரக்கி உருக்கொடு பெட்பின் ஓங்கி – சுந்:1 54/1
ஊண்தான் என உற்று ஒர் உயிர்ப்பு உயிராத முன்னர் – சுந்:1 59/2
இரு குறும்பு எறிந்து நின்ற இசையினார் வசை ஆம் ஈது ஒர்
பொரு குறும்பு ஏன்று வென்றி புணர்வது பூ உண் வாழ்க்கை – சுந்:7 5/2,3
எறிந்த அரக்கன் ஒர் வெற்பை எடுத்தான் – சுந்:9 50/2
உன் ஒர் ஆயிர கோடி அரக்கியர் – சுந்-மிகை:3 5/2
எந்தை-தன் சரண் அன்றி ஒர் தஞ்சமும் இன்றால் – சுந்-மிகை:5 5/3
வந்து ஒர் நன் மணி நிற்க என வைத்ததும் வைப்பாய் – சுந்-மிகை:5 7/4
மேயது ஒர் இன்பம் விளங்கிட நின்றான் – சுந்-மிகை:11 17/4
தன் ஒர் ஆற்றலின் மாருதி சாற்றுவான் – சுந்-மிகை:12 7/2
என் ஒர் நாயகன் ஏவலின் வாரிதி-தன்னை – சுந்-மிகை:12 7/3
செற்ற முதலோரொடு செறுத்தது ஒர் திறத்தும் – யுத்1:2 60/2
மெய்யே உயிர் தீர்வது ஒர் மேல்வினை நீ – யுத்1:3 107/3
போர் அது புரிதிரோ புறத்து ஒர் எண்ணமோ – யுத்1:4 41/2
கண்ணினான் உளன் சூரியன் பகை என்று ஒர் கழலான் – யுத்1:5 38/4
பின் ஒர் இந்திரன் இலாமையின் பேர் அதிகாயன் – யுத்1:5 50/4
தலையின் மேலும் ஒர் சேது தருவ போன்ம் – யுத்1:8 48/4
குன்று-கொடு அடைத்து அணை குயிற்றியது ஒர் கொள்கை – யுத்1:9 3/2
இருந்த நகரின் புறன் ஒர் குன்றிடை இறுத்தான் – யுத்1:9 13/4
குவடு உடை தனி ஒர் குன்று என நின்றான் – யுத்1:11 1/4
வன்மைக்கும் ஒர் வரம்பும் உண்டாம்-கொலோ – யுத்2:15 12/4
ஏய்ந்தது அங்கு ஒர் மராமரம் ஏந்தினான் – யுத்2:15 43/4
பட்டது இங்கு ஒர் குரங்கு படுக்க என்று – யுத்2:15 91/2
நீர் ஒர் ஏழும் முடிவில் நெருக்கும் நாள் – யுத்2:15 100/3
தருகைக்கு உரியது ஒர் கொற்றம் என் அமர் தக்கதும் அன்றால் – யுத்2:15 170/4
பற்று அங்கு அருமையின் அன்னது பயில்கின்றது ஒர் செயலால் – யுத்2:15 179/3
உதிர வாரி நுகர்வது ஒர் ஊணினான் – யுத்2:16 58/2
ஒன்ற புகுகின்றது ஒர் காலம் உணர்ந்தான் – யுத்2:18 238/2
குன்று ஒப்பது ஒர் தண்டு கொணர்ந்து கொடுத்தான் – யுத்2:18 238/4
ஒன்றன் மேல் ஒர் ஆயிரம் உழக்கிவிட்டு எழுப்புவீர் – யுத்2-மிகை:16 8/4
கொன்று ஈவது ஒர் கொள்கை குறித்தலினோ – யுத்3:23 17/4
நன்று சால என்று உவந்து ஒர் நாழிகை – யுத்3:24 116/2
கொண்டு இடை தீர்வது ஒர் கோள் அறிகில்லான் – யுத்3:26 31/3
ஓர் ஆயிரம் பரி பூண்டது ஒர் உயர் தேர்-மிசை உயர்ந்தான் – யுத்3:27 102/2
ஆகின்றது ஒர் அழி_காலம் இது ஆம் அன்று என அயிர்த்தார் – யுத்3:27 117/3
ஆராயினும் தெரியாதது ஒர் நெடு மாயையின் அகத்தார் – யுத்3:27 140/3
பயிராதது ஒர் பொருள் இன்னது என்று உணர்வீர் இது பரமால் – யுத்3:27 142/4
எனைத்து ஆயது ஒர் பொருளால் இடை தடை இல்லதை விட்டான் – யுத்3:27 152/4
துப்பு ஒப்பது ஒர் கணை கூட்டினன் துரந்தான் இடை தொடரா – யுத்3:27 158/3
எ பொன் பெரும் படையும் புக விழுங்குற்றது ஒர் இமைப்பின் – யுத்3:27 158/4
வினயம் மேவினர் இனிதின் அங்கு இருந்தது ஒர் வேலை – யுத்3:30 33/2
மொய்த்தாரை ஒர் இமைப்பின்-தலை முடுக தொடு சிலையால் – யுத்3:31 110/1
ஆன வர்க்கம் ஒர் ஆயிர கோடியும் – யுத்4:33 30/2
இன்ன கவசத்தையும் ஒர் ஈசன் எனலாமால் – யுத்4:36 3/4
மூ_உலகும் முந்தும் ஒர் கணத்தின்-மிசை முற்றி – யுத்4:36 6/3
நீரும் உளவே அவை ஒர் ஏழு நிமிர்கிற்கும் – யுத்4:36 22/1
சிரம் ஒர் ஆயிரம் தாங்கிய சேடனும் – யுத்4:37 25/1
சென்ற தேர் ஒர் இரண்டினும் சேர்த்திய – யுத்4:37 33/1
முடியும் என்பது ஒர் மூரி முழக்கினால் – யுத்4:37 34/4
இரைத்து இடிக்கின்ற இன்றும் ஒர் ஈறு இலா – யுத்4:37 40/4
பதைக்கின்றது ஓர் மனமும் இடை படர்கின்றது ஒர் சினமும் – யுத்4:37 46/1
முந்து ஈந்தது ஒர் உணவின் பயன் எனல் ஆயின முதல்வன் – யுத்4:37 52/2
ஒத்து செரு விளைக்கின்றது ஒர் அளவின் தலை உடனே – யுத்4:37 56/1
இடை படு தீவினும் மலை ஒர் ஏழினும் – யுத்4:37 70/2
ஆயது ஒர் அமைதியின் அறிவினின் அமைவான் – யுத்4:37 89/1
எல் உண்டாகின் நெருப்பு உண்டு எனும் இது ஒர்
சொல் உண்டாயது-போல் இவன் தோளிடை – யுத்4:37 184/1,2
பின் ஒர் வாசகம் உரைத்தனன் தபோதரின் பெரியோன் – யுத்4:41 40/4
உண்டு ஒர் பேர் அடையாளம் உனக்கு அது – யுத்4:41 86/2

TOP


ஒரீஇ (19)

புலரி அம் கமலம் போலும் பொலிவு ஒரீஇ வதனம் பூவில் – பால-மிகை:11 27/3
இருவரும் தொழுதனர் இரண்டு கன்று ஒரீஇ
வெருவரும் ஆவினின் தாயும் விம்மினாள் – அயோ:4 148/1,2
திரு அரை துகில் ஒரீஇ சீரை சாத்தியே – அயோ:4 148/4
மிடை முலை குவடு ஒரீஇ மேகலை தடம் – அயோ:4 177/3
உறைந்த பாற்கடல் சேக்கை உடன் ஒரீஇ
அறம் திறம்பல் கண்டு ஐயன் அயோத்தியில் – அயோ:4 218/2,3
மருத வைப்பின் வளம் கெழு நாடு ஒரீஇ
சுருதி கற்று உயர் தோம்_இலர் சுற்றுறும் – அயோ:7 9/2,3
பூவின் நீத்து என நாடு பொலிவு ஒரீஇ
தேவி நீத்து அரும் சேண் நெறி சென்றிட – அயோ:11 26/2,3
காவிரி நாடு அன்ன கழனி நாடு ஒரீஇ
தாவர சங்கமம் என்னும் தன்மைய – அயோ:13 1/2,3
பொங்கு வெம் களிறு நூக்க கரை ஒரீஇ போயிற்று அம்மா – அயோ:13 50/3
துய்ய நாடு ஒரீஇ தோன்றினார் அவர்க்கு – அயோ-மிகை:14 5/3
என்னுடை சிறு குறை முடித்தல் ஈண்டு ஒரீஇ
பின்னுடைத்து ஆயினும் ஆக பேதுறும் – கிட்:6 18/1,2
வானரங்கள் வெருவி மலை ஒரீஇ
கான் ஒருங்கு படர அ கார் வரை – கிட்:11 39/1,2
அசந அ புலத்து அகணி நாடு ஒரீஇ
உசநவ பெயர் கவி உதித்த பேர் – கிட்:15 16/2,3
செந்நெல் வேலி சூழ் திரு நல் நாடு ஒரீஇ
தன்னை எண்ணும் அ தகை புகுந்துளார் – கிட்:15 18/2,3
அனைய பொன்னி அகன் புனல் நாடு ஒரீஇ
மனையின் மாட்சி குலாம் மலை மண்டலம் – கிட்:15 50/1,2
அன்னதோர் அளவையின் அங்க நாடு ஒரீஇ
தென் மலைநாட்டினை தேடி சென்று உடன் – கிட்-மிகை:16 2/1,2
சீதரோத குருதி திரை ஒரீஇ
தூதர் ஓடினர் தாதையின் சொல்லுவார் – யுத்3:29 1/3,4
ஐயுறு பொருள்களை ஆசு இல் மாசு ஒரீஇ
கையுறு நெல்லி அம் கனியின் காட்டும் என் – யுத்4:40 80/1,2
சென்றனன் எழுந்து மாடம் பல ஒரீஇ உலகில் தெய்வ – யுத்4-மிகை:42 11/2

TOP


ஒரு (862)

ஓசை பெற்று உயர் பாற்கடல் உற்று ஒரு
பூசை முற்றவும் நக்குபு புக்கு என – பால:0 4/1,2
உமைக்கு ஒரு_பாகத்து ஒருவனும் இருவர்க்கு ஒரு தனி கொழுநனும் மலர் மேல் – பால:3 3/1
உமைக்கு ஒரு_பாகத்து ஒருவனும் இருவர்க்கு ஒரு தனி கொழுநனும் மலர் மேல் – பால:3 3/1
ஒண்ணுமோ இதனின் வேறு ஒரு போகம் உறைவிடம் உண்டு என உரைத்தல் – பால:3 5/4
சேய் ஒக்கும் முன் நின்று ஒரு செல் கதி உய்க்கும் நீரால் – பால:4 4/2
உள்ளமும் ஒரு வழி ஓட நின்றவன் – பால:4 6/2
ஆயவன் ஒரு பகல் அயனையே நிகர் – பால:5 1/1
பிறிது ஒரு குறை இலை என் பின் வையகம் – பால:5 3/3
திரு_இலி வலிக்கு ஒரு செயல் இன்று எங்களால் – பால:5 8/2
ஒரு கலை முக சிருங்க உயர் தவன் வருதல் வேண்டும் – பால:5 30/4
ஒரு பகல் உலகு எலாம் உதரத்துள் பொதிந்து – பால:5 101/1
இ அளவது என ஒரு கரை பிறிது இலவா – பால:5 122/2
ஒரு பொழுது அகல்கிலம் உறை என உறுவார் – பால:5 124/4
பரதனும் இளவலும் ஒரு_நொடி பகிராது – பால:5 126/1
இஃது ஒரு பொருள் அல எமது உயிருடன் ஏழ் – பால:5 131/2
கரை செய்ய அரியது ஒரு பேர் உவகை கடல் பெருக கரங்கள் கூப்பி – பால:6 10/2
சங்கு உறை கரத்து ஒரு தனி சிலை தரித்தான் – பால:7 27/4
வால் அறிவற்கு அதிதிக்கு ஒரு மகவு ஆய் – பால:8 11/2
அடி ஒரு மூன்றும் நீ அளந்து கொள்க என – பால:8 23/3
காக்கும் நீ ஒரு வேள்வி காத்தனை எனும் கருத்தே – பால:8 46/4
உய்யலாம் உறுதி நாடி உழல்பவன் ஒரு நாள் உற்ற – பால:9 18/2
பெரும் தேன் இன் சொல் பெண் இவள் ஒப்பாள் ஒரு பெண்ணை – பால:10 27/1
வெம் களி விழிக்கு ஒரு விழவும் ஆய் அவர் – பால:10 33/1
காமனும் ஒரு சரம் கருத்தின் எய்தனன் – பால:10 42/3
வண்டு ஆய் அயன் நான்மறை பாட மலர்ந்தது ஒரு தாமரை போது – பால:10 71/1
உரை செய் திகிரி-தனை உருட்டி ஒரு கோல் ஓச்சி உலகு ஆண்ட – பால:10 75/3
ஊழி பெயர்ந்து என கங்குல் ஒரு வண்ணம் புடை பெயர உறக்கம் நீத்த – பால:11 18/1
ஒரு துறையில் நீர் உண்ண உலகு ஆண்டான் உளன் ஒருவன் – பால:12 7/4
பொறை மன்னு வானவரும் தானவரும் பொரும் ஒரு நாள் – பால:12 8/2
அறம் என்ன ஒரு தனியே திரிந்து அமராபதி கரத்தோன் – பால:12 8/4
செயற்கு அரிய பெரு வேள்வி ஒரு நூறும் செய்து அமைத்தான் – பால:12 12/4
மலை உருவி மரம் உருவி மண் உருவிற்று ஒரு வாளி – பால:12 28/4
ஞான முனிக்கு ஒரு நாண் இலை என்பார் – பால:13 31/1
பாசிழை மகளிர் சூழ போய் ஒரு பளிக்கு மாட – பால:13 45/2
கோசிகற்கு ஒரு மொழி சனகன் கூறுவான் – பால:13 64/4
விரைவின் இன்று ஒரு பகல் முடித்தல் வேட்கையோ – பால:13 65/2
வேறு ஒரு புல_மகன் விரும்பி வாங்கினான் – பால:14 3/3
தேர்கிலான் நெறி அந்தரில் சென்று ஒரு
மூரி மா மத யானையை முட்டினான் – பால:14 30/3,4
கழிய கூரிய என்று ஒரு காரிகை – பால:14 33/3
கம்ப மா வர கால்கள் வளைத்து ஒரு
கொம்பு_அனாளை கொண்டு ஓடும் குதிரையே – பால:14 40/3,4
இடை ஒரு கணத்தின்-உள்ளே இரவு உண்டு பகலும் உண்டே – பால:14 55/4
மற்று ஒரு கதிரோன் என்ன மணி நெடும் தேரில் போனான் – பால:14 75/4
உண் நிற நறும் பொடியை வீசி ஒரு பாகம் – பால:15 19/3
மீன் நாறு வேலை ஒரு வெண்மதி ஈனும் வேலை – பால:16 43/1
கோள் உண்ட திங்கள் முகத்தாள் ஒரு கொம்பு ஓர் மன்னன் – பால:17 14/1
தோள் உண்ட மாலை ஒரு தோகையை சூட்ட நோக்கி – பால:17 14/2
தன் நேர் இல்லாள் அங்கு ஒரு கொய்யல் தழை மூழ்கி – பால:17 31/2
கொடி உலாம் மருங்குல் நல்லார் குழாத்து ஒரு குரிசில் நின்றான் – பால:18 13/2
சோனை வார் குழலினார்-தம் குழாத்து ஒரு தோன்றல் நின்றான் – பால:18 14/2
வீழியின் கனிவாய் ஒரு மெல்லியல் – பால:18 28/3
மாற்ற_அரும் கரதலம் மறிக்கும் மாது ஒரு
சீற்றம் ஆம் அவிநயம் தெரிக்கின்றாரினே – பால:19 21/3,4
கரை செயா ஆசை ஆம் கடல் உளான் ஒரு
பிரைச மென் குதலையாள் கொழுநன் பேர் எலாம் – பால:19 27/2,3
மன்றல் நாறு ஒரு சிறை இருந்து ஓர் வாள்_நுதல் – பால:19 28/1
ஆலை மென் கரும்பு_அனான் ஒருவற்கு ஆங்கு ஒரு
சோலை மென் குயில்_அனாள் சுற்றி வீக்கிய – பால:19 41/2,3
சினம் கெழு வாள் கை ஓர் செம்மல்-பால் ஒரு
கனம் குழை மயில்_அனாள் கடிது போயினாள் – பால:19 43/1,2
மாறு இலா காதலன் செயலை மற்று ஒரு
நாறு பூம் கோதை-பால் நவில நாணுவாள் – பால:19 47/2,3
கருத்து ஒரு தன்மையது உயிரும் ஒன்று தம் – பால:19 48/1
துனி வரு நலத்தொடு சோர்கின்றாள் ஒரு
குனி வரு நுதலிக்கு கொழுநன் இன்றியே – பால:19 50/1,2
புறப்படும் புகும் ஒரு பூத்த கொம்பு_அனாள் – பால:19 52/4
புனை இழை ஒரு மயில் பொய் உறங்குவாள் – பால:19 64/3
வட்ட வாள் முகத்து ஒரு மயிலும் மன்னனும் – பால:19 65/1
உயிர் ஒன்றும் ஒழிய எல்லாம் உகுத்து ஒரு தெரிவை நின்றாள் – பால:21 8/4
பழுது இலா ஒரு பாவை அன்னாள் பதைத்து – பால:21 24/1
வண்ண வாய் ஒரு வாள்_நுதல் மானிடற்கு – பால:21 25/1
மருள் மயங்கு மடந்தையர்-மாட்டு ஒரு
பொருள் நயந்திலன் போகின்றதே இவன் – பால:21 34/1,2
பூக ஊசல் புரிபவர் போல் ஒரு
பாகு இன் மென்_மொழி தன் மலர் பாதங்கள் – பால:21 36/1,2
நங்கை அங்கு ஒரு பொன் நயந்தார் உய்ய – பால:21 38/1
நாமத்தால் அழிவாள் ஒரு நல்_நுதல் – பால:21 39/1
நாடு எலாம் ஒரு நல் நகர் ஆயதே – பால:21 52/4
ஒரு நாள் தரியாது ஒழிவார் உளரோ – பால:23 4/4
தெருவே திரிவார் ஒரு சேவகனார் – பால:23 8/1
நினையாய் ஒரு கால் நெடிதோ நெறி தான் – பால:23 16/1
கரை தெரிவு_அரிது ஆகும் இரவு ஒரு கரை கண்டார் – பால:23 20/4
செம் சுடர் இருள் கீறி தினகரன் ஒரு தேர் மேல் – பால:23 21/3
உள் நிறை நிமிர் செல்வம் ஒரு துறை செல என்றும் – பால:23 38/1
நாலையும் அனையன புரவி நான்கு ஒரு
பாலமை உணர்ந்தவன் பக்கம் பூண்டவே – பால:23 71/3,4
நின்றே நெறி உணர்வான் ஒரு நினைவாளனை அழையா – பால:24 6/1
நிருபர்க்கு ஒரு பழி பற்றிட நில மன்னவர் குலமும் – பால:24 13/1
புவனம் முழுவதும் வென்று ஒரு முனிவற்கு அருள்புரிவாய் – பால:24 19/2
தன்னால் ஒரு செயல் இன்மையை நினையா உயிர் தளரா – பால:24 24/3
ஒரு கால் வரு கதிர் ஆம் என ஒளி கால்வன உலையா – பால:24 26/1
ஒன்றுறாய் இரண்டாய் சுடராய் ஒரு மூன்றும் ஆகி – பால-மிகை:0 1/1
பொன்றாத வேதம் ஒரு நான்கொடு ஐம்பூதம் ஆகி – பால-மிகை:0 1/2
உரைசெயும் விருத்தம் பன்னீராயிரத்து ஒரு பத்தாறு – பால-மிகை:0 25/3
இராம என்று ஒரு மொழி இயம்பும்-காலையே – பால-மிகை:0 30/4
மற்று ஒரு தவமும் வேண்டா மணி மதில் இலங்கை மூதூர் – பால-மிகை:0 31/1
இராகவன் கதையில் ஒரு கவி-தன்னில் ஏக பாதத்தினை உரைப்போர் – பால-மிகை:0 38/1
மைந்தர்கள் இலை ஒரு மகள் உண்டாம் என்றான் – பால-மிகை:7 5/4
மோதுறு கடல் எலாம் ஒரு கை மொண்டிடு – பால-மிகை:7 11/2
ஒரு பெரும் பொருள் இன்றியே உவரி புக்கு ஒளிப்ப – பால-மிகை:9 15/3
திலகம் மண் உற வணங்கி நின்று ஒரு மொழி செப்பும் – பால-மிகை:9 40/4
ஒரு மட கொடி ஆகி வந்து உனது மா தவம் என் – பால-மிகை:9 47/1
சிந்திடாது ஒரு சடையினில் கரந்தனன் சேர – பால-மிகை:9 51/4
என்ன விட்டனன் ஒரு சிறிது அவனி போந்து இழிந்தாள் – பால-மிகை:9 52/4
மண்டலம் முழுதும் காக்கும் மொய்ம்பு ஒரு வலன் அன்று என்னா – பால-மிகை:11 21/3
தையல் சிற்றிடையாள் ஒரு தாழ் குழல் – பால-மிகை:21 1/1
செய்கையின் ஒரு முறை திறம்பல் இன்றியே – அயோ:1 13/2
ஒரு மகள் மணமும் கண்டு உவப்ப உன்னினேன் – அயோ:1 28/4
புறத்து நாம் ஒரு பொருள் இனி புகல்கின்றது எவனோ – அயோ:1 36/1
மீள்வு_இலா_உலகு ஏற்றினான் ஒரு மகன் மேனாள் – அயோ:1 66/4
உரை தெரி கணிதரை ஒருங்கு கொண்டு ஒரு
வரை பொரு மண்டபம் மருங்கு போயினான் – அயோ:1 85/3,4
கதிரவன் வேறு ஒரு கவின் கொண்டான் என – அயோ:2 38/2
உரியது என் அவள் உதவிய ஒரு பொருள் அல்லால் – அயோ:2 78/4
உடுத்த பாரகம் உடையவன் ஒரு மகற்கு எனவே – அயோ:2 83/2
ஏழும்_ஏழும் உன் ஒரு மகற்கு ஆக்குவென் என்றாள் – அயோ:2 87/4
இரைத்த வேலை சூழ் உலகம் என் ஒரு மகற்கு ஈந்தாய் – அயோ:2 90/3
தழைக்கின்ற உள்ளத்து அன்னாள் முன் ஒரு தமியன் சென்றான் – அயோ:4 1/4
உருளை தனி உய்த்து ஒரு கோல் நடையின் கடை காண் உலகம் – அயோ:4 31/2
முன் நாள் ஒரு மா முனிவன் மொழியும் சாபம் உளது என்று – அயோ:4 72/3
ஒரு மா முனிவன் மனையோடு ஒளி ஒன்றில ஆம் நயனம் – அயோ:4 74/1
உண் நீர் வேட்கை மிகவே உயங்கும் எந்தைக்கு ஒரு நீ – அயோ:4 78/1
வண் திண் சிலையாய் கேண்மோ எனவே ஒரு சொல் வகுத்தான் – அயோ:4 84/4
காந்தன் ஒரு முறை போய் காடு உறைவான் ஆயினான் – அயோ:4 91/4
ஒரு கையில் கொண்டனர் உருட்டுகின்றனர் – அயோ:4 171/3
பரிவு இகந்த மனத்து ஒரு பற்று இலாது – அயோ:4 221/1
திரு நகர்க்கு ஓசனை இரண்டு சென்று ஒரு
விரை செறி சோலையை விரைவின் எய்தினான் – அயோ:5 7/1,2
வெவ்வியது அன்னையால் விளைந்தது ஈண்டு ஒரு
கவ்வை என்று இறையும் தன் கருத்தின் நோக்கலன் – அயோ:5 34/1,2
தரை கெழு திருவினை தவிர்த்து மற்று ஒரு
விரை செறி குழலி-மாட்டு அளித்த மெய்யனை – அயோ:5 42/2,3
ஒரு தனி திகிரி உந்தி உயர் புகழ் நிறுவி நாளும் – அயோ:8 19/2
உய்குதும் அடியேம் எம் குடிலிடை ஒரு நாள் நீ – அயோ:8 29/3
ஏந்தினள் ஒரு தானே ஏற்றினள் இனிது அப்பால் – அயோ:8 34/4
உறைவிடம் அமைவிப்பேன் ஒரு நொடி வரை உம்மை – அயோ:8 36/3
முன்பு உளெம் ஒரு நால்வேம் முடிவு உளது என உன்னா – அயோ:8 41/3
காந்தளின் முகை கண்ணின் கண்டு ஒரு களி மஞ்ஞை – அயோ:9 9/2
நினையும் தேவர்க்கும் நமக்கும் ஒத்து ஒரு நெறி நின்ற – அயோ:10 1/1
பெருகு சூல் இளம் பிடிக்கு ஒரு பிறை மருப்பு யானை – அயோ:10 10/3
பாறை மற்று ஒரு பரிதியின் பொலிவது பாராய் – அயோ:10 15/4
பறை எடுத்து ஒரு கடுவன் நின்று அடிப்பது பாராய் – அயோ:10 22/2
மடந்தைமார்களுக்கு ஒரு திலதமே மணி நிற திணி கல் – அயோ:10 27/1
தெரிவைமார்க்கு ஒரு கட்டளை என செய்த திருவே – அயோ:10 33/1
ஒரு வகைத்து அன்று உறு துயர் ஊழி வாழ் – அயோ:11 37/3
தேற்றினன் ஒரு வகை சிறிது தேறிய – அயோ:11 56/3
செருக்கினால் அன்று ஒரு தெய்வத்தாலும் அன்று – அயோ:11 62/2
மாளவும் உளன் ஒரு மன்னன் வன் சொலால் – அயோ:11 72/1
மீளவும் உளன் ஒரு வீரன் மேய பார் – அயோ:11 72/2
ஆளவும் உளன் ஒரு பரதன் ஆயினால் – அயோ:11 72/3
வழியுடைத்தாய் வரும் மரபை மாய்த்து ஒரு
பழி உடைத்து ஆக்கினன் பரதன் பண்டு எனும் – அயோ:11 73/2,3
பரதன் என்று ஒரு பழி படைத்தது என்னுமால் – அயோ:11 91/3
காடு ஒரு தலைமகன் எய்த கண் இலா – அயோ:11 92/2
நாடு ஒரு துயரிடை நைவதே எனும் – அயோ:11 92/3
மை அறு மனத்து ஒரு மாசு உளான் அலன் – அயோ:11 94/1
தாளினில் அடைந்தவர்-தம்மை தற்கு ஒரு
கோள் உற அஞ்சினன் கொடுத்த பேதையும் – அயோ:11 100/1,2
வழி வரு தருமத்தை மறந்து மற்று ஒரு
பழி வரு நெறி படர் பதகன் ஆக யான் – அயோ:11 105/3,4
ஏற்றவற்கு ஒரு பொருள் உள்ளது இன்று என்று – அயோ:11 111/1
மறந்து வேறு ஒரு மைந்தன் ஆம்-கொலாம் – அயோ:11 125/4
தருமம் என்று ஒரு பொருள் தந்து நாட்டுதல் – அயோ:12 6/1
முறை தெரிந்து ஒரு வகை முடிய நோக்குறின் – அயோ:12 9/1
காத்தனர் பின் ஒரு களைகண் இன்மையால் – அயோ:12 10/3
மண்ணிடை இழிந்து ஒரு வழி கொண்டால் என – அயோ:12 31/3
ஒல்கிய ஒரு வகை பொறை உயிர்த்தவே – அயோ:12 41/4
கைகலந்து அயல் ஒரு கடலின் சுற்றிட – அயோ:12 56/2
புலி எலாம் ஒரு வழி புகுந்த போலவே – அயோ:13 10/4
தோழமை என்று அவர் சொல்லிய சொல் ஒரு சொல் அன்றோ – அயோ:13 15/3
துன்பம் ஒரு முடிவு இல்லை திசை நோக்கி தொழுகின்றான் – அயோ:13 30/3
தண் துறை ஓர் நாவாயில் ஒரு தனியே தான் வந்தான் – அயோ:13 31/4
பெருமையும் நின் ஒரு பின்பு வந்த என் – அயோ:14 29/3
ஒரு மகள் காதலின் உலகை நோய் செய்த – அயோ:14 37/1
விரைஞ்சு ஒரு நொடியில் இ அனிக வேலையை – அயோ:14 39/2
புலக்கு உரித்து ஒரு பொருள் புகல கேட்டியால் – அயோ:14 40/4
புறத்து ஒரு துணை இலை பொருந்தும் மன் உயிர்க்கு – அயோ:14 68/2
காலம் என்று ஒரு வலை கடக்கல் ஆகுமோ – அயோ:14 71/4
ஆங்கு ஒரு நரை-அதுவாய் அணுகிற்றாம் என – அயோ-மிகை:1 2/2
மீள்வு இல் இன் உலகு ஏற்றினன் ஒரு மகன் மேல்நாள் – அயோ-மிகை:1 4/4
தருமமே தாங்கலில் தக்கது ஈண்டு ஒரு
கருமம் வேறு இலது என கலிங்கர் கூறினார் – அயோ-மிகை:1 7/3,4
தாடைகை வலிக்கு ஒரு சரம் அன்று ஏவிய – அயோ-மிகை:1 8/2
ஓவாதார் முன் நின்றே ஒரு சொல் உடையாது அவரும் – அயோ-மிகை:4 6/3
உடுத்த துகில் சுற்று ஒரு தலை சிலர் உறைந்தார் – அயோ-மிகை:5 1/3
ஒரு திறத்து உயிர் எலாம் புரந்து மற்று அவண் – அயோ-மிகை:5 2/1
உற்ற ஓவியம் அது என்ன ஒரு சிலை அதனின் நின்றான் – அயோ-மிகை:8 6/4
கிட்ட இட்டு இடை கிடந்தன செறிந்தது ஒரு கை – ஆரண்:1 5/3
அல்லி புல்லும் அலர் அன்னம் அனையாளை ஒரு கை – ஆரண்:1 19/3
விசைய வார் சிலை இராமன் ஒரு வாளி விடவே – ஆரண்:1 26/4
எடுத்து ஒரு வாரணம் அழைப்ப நீயோ அன்று ஏன் என்றாய் – ஆரண்:1 48/4
அறம் காத்தற்கு உனக்கு ஒருவர் ஆரும் ஒரு துணை இன்றி – ஆரண்:1 49/3
ஒரு வினையும் இல்லார் போல் உறங்குதியால் உறங்காதாய் – ஆரண்:1 56/4
ஒரு வாயில் விழுங்குதியால் ஓர் அடியால் ஒளித்தியால் – ஆரண்:1 57/2
எல்லாம் உடன் ஆய் எழலால் ஒரு தன் – ஆரண்:2 11/3
கவ்விய நிசி ஒரு கடையுறும் அளவின் – ஆரண்:2 35/4
மேயினை இனி ஒரு வினை இலை விறலோய் – ஆரண்:2 40/4
போதலை மருவினன் ஒரு நெறி புகலா – ஆரண்:2 42/3
உண்டவன் ஒரு பெயர் உணர்குநர் உறு பேறு – ஆரண்:2 44/2
அரக்கர் என் கடலிடை ஆழ்கின்றார் ஒரு
மரக்கலம் பெற்று என மறுக்கம் நீங்கினார் – ஆரண்:3 6/3,4
இரக்கம் என்று ஒரு பொருள் இலாத நெஞ்சினர் – ஆரண்:3 12/1
கண்டு ஒரு கை வாரினன் முகந்து கடல் எல்லாம் – ஆரண்:3 37/3
இ புவனம் முற்றும் ஒரு தட்டினிடை இட்டால் – ஆரண்:3 56/1
முந்து ஒரு கரு மலை முகட்டு முன்றிலின் – ஆரண்:4 3/1
உலகு ஒரு மூன்றும் தம் உடைமை ஆக்குறும் – ஆரண்:4 14/1
துறையுள் உண்டு ஒரு குழல் அ சூழல் புக்கு – ஆரண்:4 39/3
வேறு ஒரு மணியினால் விளங்குமோ என்பாள் – ஆரண்:6 17/4
தாம் உரை-செய்கின்றது ஒரு தையல் வரும் என்னா – ஆரண்:6 27/3
விண் அருள வந்தது ஒரு மெல் அமுதம் என்ன – ஆரண்:6 28/1
பாருழையின் இல்லது ஒரு மெல் உருவு பாரா – ஆரண்:6 29/2
ஒருவனோ உலகம் மூன்றிற்கு ஓங்கு ஒரு தலைவன் ஊங்கில் – ஆரண்:6 46/1
ஒரு திறத்து உணர நோக்கி உருவினுக்கு உலகம் மூன்றின் – ஆரண்:6 54/3
வந்து நோக்கினள் வள்ளல் போய் ஒரு மணி தடத்தில் – ஆரண்:6 83/1
ஒரு காலத்து உலகு ஏழும் உருத்து எதிர தனு ஒன்றால் – ஆரண்:6 104/1
புவனம் அனைத்தையும் ஒரு தன் பூம் கணையால் உயிர் வாங்கும் – ஆரண்:6 124/3
களம் கோடற்கு உரிய செரு கண்ணிய-கால் ஒரு மூவேம் கலந்த-காலை – ஆரண்:6 132/2
பெண்ணின் நோக்குடையாள் ஒரு பேதை என் – ஆரண்:7 6/3
ஒரு கையால் உலகு ஏந்தும் உரத்தினார் – ஆரண்:7 10/3
உழையர் ஓடி ஒரு நொடி ஓங்கல் மேல் – ஆரண்:7 23/2
மலை எலாம் ஒரு மாடு தொக்கு என்னவே – ஆரண்:7 29/4
கூறின ஒரு படை குறித்த அ படை – ஆரண்:7 38/2
எல்லாம் ஒரு தொடையா உடன் எய்தார் வினை செய்தார் – ஆரண்:7 88/4
நாக தனி ஒரு வில்லியை நளிர் முப்புரர் முன் நாள் – ஆரண்:7 96/1
மை கரு மனத்து ஒரு வஞ்சன் மாண்பு இலன் – ஆரண்:7 123/3
உருளும் ஆழியது ஒரு தனி தேரினன் மேகத்து – ஆரண்:8 17/2
வங்கம் எனல் ஆயது ஒரு தேரின் மிசை வந்தான் – ஆரண்:9 9/4
ஏழ் உலகினுக்கும் ஒரு நாயகனும் எய்தான் – ஆரண்:9 12/2
முடிப்பென் இன்று ஒரு மொய் கணையால் எனா – ஆரண்:9 14/1
விலக்கினான் ஒரு வெம் கதிர் வாளியால் – ஆரண்:9 22/4
மலரின் மேல் நான்முகற்கும் வகுப்பு அரிது நுனிப்பது ஒரு வரம்பு_இல் ஆற்றல் – ஆரண்:10 2/2
புலன் எலாம் தெரிப்பது ஒரு புனை மணிமண்டபம்-அதனில் பொலிய மன்னோ – ஆரண்:10 2/4
மங்கையர்-திறத்து ஒரு மாற்றம் கூறினும் – ஆரண்:10 9/1
அன்னவன் அமைச்சரை நோக்கி ஆண்டு ஒரு
நல் மொழி பகரினும் நடுங்கும் சிந்தையர் – ஆரண்:10 10/1,2
இனி ஒரு கற்பம் உண்டு-என்னில் அன்றியே – ஆரண்:10 34/1
உள்ளமும் ஒரு வழி கிடக்க ஓடினார் – ஆரண்:10 37/2
கோறும் என முந்தை ஒரு சூளுறவு கொண்டார் – ஆரண்:10 56/4
காயாநின்றாய் ஒரு நீயும் கண்டார் சொல்ல கேட்டாயோ – ஆரண்:10 114/2
உன்னற்கு அரிய உடுபதியும் இரவும் ஒழிந்த ஒரு நொடியில் – ஆரண்:10 116/3
பூணின் வெய்யோன் ஒரு திசையே புகுத போவான் புகழ் வேந்தர் – ஆரண்:10 118/3
புணர்ந்தவர் இடை ஒரு வெகுளி பொங்கலால் – ஆரண்:10 119/2
பெருமை சிறுமைக்கு ஒரு பெற்றி குறைந்தது உண்டோ – ஆரண்:10 136/4
பின்னை சிலர் உய்வர் என்று அங்கு ஒரு பேச்சும் உண்டோ – ஆரண்:10 137/4
கோமான் உலகுக்கு ஒரு நீ குறைகின்றது என்னே – ஆரண்:10 153/3
மூ_உலகினுக்கும் ஒரு நாயகம் முடித்தேன் – ஆரண்:11 29/1
மின்னு வேல் அரக்கர்_கோனும் வேறு ஒரு நெறியில் போனான் – ஆரண்:11 39/4
மாணிக்க மயத்து ஒரு மான் உளதால் – ஆரண்:11 49/3
கதிக்கு ஒரு கல்வி வேறே காட்டுவது ஒத்தது அன்றே – ஆரண்:11 70/4
விட்டு அழைத்து ஒரு குன்று என வீழ்ந்தனன் – ஆரண்:11 76/4
நிற்றியோ இளையோய் ஒரு நீ என்றாள் – ஆரண்:12 4/4
ஒரு பகல் பழகினார் உயிரை ஈவரால் – ஆரண்:12 13/1
முளை வரி தண்டு ஒரு மூன்றும் மு பகை – ஆரண்:12 20/3
நாட்டிடை ஒரு முறை நண்ணினேன் மலர் – ஆரண்:12 38/2
மனக்கு இனியாள் ஒரு மாதை நாடுவான் – ஆரண்:12 47/4
ஈறு ஒரு மனிதன் செய்தான் என்று எடுத்து இயம்பினாயேல் – ஆரண்:12 59/2
உள்கும் உயிர்க்கும் உயங்கும் ஒரு சார்வு காணாள் – ஆரண்:13 44/3
ஒரு மகள் தனிமையை உன்னி உள் உறும் – ஆரண்:13 61/1
புண்டரீக தடம் காடு பூத்து ஒரு
கொண்டல் வந்து இழிந்தன கோலத்தான்-தனை – ஆரண்:13 62/2,3
உய்த்து வாழ்தர வேறு ஒரு பொருள் இலான் உதவ – ஆரண்:13 72/2
விண்ணின் ஓங்கியது ஒரு நிலை மெய் உற வெந்த – ஆரண்:13 78/2
நின்று தாழ்த்து ஒரு பயன் இலை என்றலும் நெடியோன் – ஆரண்:13 83/4
உயிர்த்திலன் ஒரு நாழிகை உணர்விலன்-கொல் என்று – ஆரண்:13 94/1
திங்களும் ஒரு முறை வளரும் தேயுமால் – ஆரண்:13 109/4
வாயிடை மொழிந்தது அன்றி மற்று ஒரு செயலும் உண்டோ – ஆரண்:13 127/2
கண்டனென் என்று வீரற்கு ஆண்டு ஒரு காதல் காட்ட – ஆரண்:14 6/2
உழந்த யோகத்து ஒரு_முதல் கோபத்தால் – ஆரண்:14 26/1
கெழுந்தகைக்கு ஒரு வன்மை கிடைக்குமோ – ஆரண்:14 26/3
தரு சொல் கருதேன் ஒரு தையலை யான் – ஆரண்:14 65/2
கண்தான் அயல் வேறு ஒரு கண் இலெனால் – ஆரண்:14 66/2
உள்ளாய் ஒரு நீயும் ஒளித்தனையோ – ஆரண்:14 67/2
தன் அலாது ஒரு பொருள் தனக்கு மேல் இலான் – ஆரண்:14 85/4
அயில்விலன் ஒரு பொருள் அவலம் எய்தலால் – ஆரண்:14 94/2
வெவ்வியது ஒரு பெரும் பூதம் வில் வலாய் – ஆரண்:15 21/2
அரும் திறல் உலகு ஒரு மூன்றும் ஆணையின் – ஆரண்-மிகை:3 1/1
மருள் திகழும் ஒரு தலைய புயங்கம் எலாம் சுதை என்னும் மாது தந்தாள் – ஆரண்-மிகை:4 4/2
சீதம் வீங்கு உவரியை செகுக்குமாறு ஒரு
காதி காதலன் தரு கடலின் அன்னது – கிட்:1 4/3,4
பூரியர் ஒரு வழி புகுந்தது ஆம் என – கிட்:1 13/2
பிரியாது இருந்தேற்கு ஒரு மாற்றம் பேசின் பூசல் பெரிது ஆமோ – கிட்:1 23/4
புண்ணின் எரியும் ஒரு நெஞ்சம் பொதியும் மருந்தின் தரும் பொய்காய் – கிட்:1 24/2
அடையீர் எனினும் ஒரு மாற்றம் அறிந்தது உரையீர் அன்னத்தின் – கிட்:1 27/1
ஒரு வாசகத்தை வாய் திறந்து இங்கு உதவாய் பொய்கை குவிந்து ஒடுங்கும் – கிட்:1 29/1
அஞ்சனைக்கு ஒரு சிறுவன் அஞ்சன கிரி அனைய – கிட்:2 4/1
மஞ்சனை குறுகி ஒரு மாணவ படிவமொடு – கிட்:2 4/2
தேவருக்கு ஒரு தலைவர் ஆம் முதல் தேவர் எனின் – கிட்:2 5/1
பாழியால் உலகு எலாம் ஒரு வழி படர வாழ் – கிட்:3 4/2
உளை வய புரவியான் உதவ உற்று ஒரு சொலால் – கிட்:3 8/1
ஏழும் ஆண்டு சென்று ஒரு வழி நின்று என இயைந்த – கிட்:4 3/4
ஒரு கணைக்கு ஆற்றுமோ உலகம் ஏழுமே – கிட்:6 13/4
பெரும் தகை என் குலத்து அரசர் பின் ஒரு
திருந்து_இழை துயரம் நான் தீர்க்ககிற்றிலேன் – கிட்:6 23/3,4
ஒரு முறையே பரந்து உலகம் யாவையும் – கிட்:6 32/1
ஆர்ப்பு ஒலி கேட்டனன் அமளி-மேல் ஒரு
பாற்கடல் கிடந்ததே அனைய பான்மையான் – கிட்:7 13/3,4
தம் தோள் வலி மிக்கவர் தாம் ஒரு தாய் வயிற்றின் – கிட்:7 48/1
நாட்டு ஒரு கருமம் செய்தாய் எம்பிக்கு இ அரசை நல்கி – கிட்:7 87/3
காட்டு ஒரு கருமம் செய்தாய் கருமம்தான் இதன்-மேல் உண்டோ – கிட்:7 87/4
இறை ஒரு சங்கை இன்றி எண்ணுதி எண்ணம் மிக்கோய் – கிட்:7 137/4
மேல் ஒரு பொருளும் இல்லா மெய்ப்பொருள் வில்லும் தாங்கி – கிட்:7 153/2
ஒரு மைந்தற்கும் அடாதது உன்னினார் – கிட்:8 16/2
மறித்து ஒரு மாற்றம் கூறான் வான் உயர் தோற்றத்து அன்னான் – கிட்:9 25/1
காரை கண்டனன் வெம் துயர்க்கு ஒரு கரை காணான் – கிட்:10 48/4
மாற்றுவார் துயர்க்கு ஒரு வரம்பு உண்டாகுமோ – கிட்:10 92/4
தருமம் என்ற ஒரு பொருள்-தன்னை அஞ்சி யான் – கிட்:10 94/1
வாகை என்று ஒரு பொருள் வழுவல்-பாலதோ – கிட்:10 99/4
உன்னை வெல்ல உலகு ஒரு மூன்றினும் – கிட்:11 7/3
சேடு சென்று செடில் ஒரு திக்கின் மா – கிட்:11 13/2
குன்றின்-நின்று ஒரு குன்றினில் குப்புறும் – கிட்:11 15/3
நினை ஒரு மாற்றம் இன்னே நிகழ்த்துவது உளது நின்-பால் – கிட்:11 68/2
இளைத்து வேறு ஒரு மா நிலம் வேண்டும் என்று இரங்க – கிட்:12 11/1
சயம் தனக்கு ஒரு வடிவு என திறல் கொடு தழைத்த – கிட்:12 14/3
பூண்ட தேரவன் காதலற்கு ஒரு மொழி புகலும் – கிட்:12 40/4
சுற்றி ஓடி துருவி ஒரு மதி – கிட்:13 11/2
முண்டகத்துறை என்று ஒரு மொய் பொழில் – கிட்:13 17/4
ஆண்டு கடந்து அ புறத்தும் இ புறத்தும் ஒரு திங்கள் அவதி ஆக – கிட்:13 32/1
வேதனை அரக்கர் ஒரு மாயை விளைவித்தார் – கிட்:14 51/1
குன்று அனையது ஆயது ஒரு பேர் உவகை கொண்டாள் – கிட்:14 52/2
உண்டார் தேனும் ஒண் கனி காயும் ஒரு சூழல் – கிட்:15 1/2
உழுகின்ற பொழுதின் ஈன்ற ஒரு மகட்கு இரங்கி ஞாலம் – கிட்:15 28/3
புவனம் மூன்றினும் ஒரு புடையில் புக்கிலம் – கிட்:16 19/2
வாக்கினால் ஒரு மொழி வழங்குறாத முன் – கிட்:16 29/2
ஓசனை ஒரு நூறு உண்டால் ஒலி கடல் இலங்கை அ ஊர் – கிட்:16 59/1
வேதம் அனைத்தும் தேர்தர எட்டா ஒரு மெய்யன் – கிட்:17 5/1
பார மா மலையின் ஒரு பாகம் ஓடுதல் புரிய – கிட்-மிகை:2 1/3
ஓவல் அற்று உதவல் நின் ஒரு தனி பெயர் இயம்பு – கிட்-மிகை:7 7/2
வெள்ள வான் குடுமி குன்றத்து ஒரு சிறை மேவி மெய்ம்மை – கிட்-மிகை:9 1/2
குன்றுகள் ஒரு வழி கூடினால் என – கிட்-மிகை:12 1/3
பெண்பால் ஒரு நீ பசி பீழை ஒறுக்க நொந்தாய் – சுந்:1 56/1
வாழும் மன் உயிர் யாவையும் ஒரு வழி வாழும் – சுந்:2 12/1
சோர்வு இல நிலைக்க நடு இட்டது ஒரு தூணோ – சுந்:2 64/3
வெள்ளம் ஒரு நூறொடு இருநூறும் மிடை வீரர் – சுந்:2 66/1
அடியா-முன்னம் அம் கை அனைத்தும் ஒரு கையால் – சுந்:2 89/1
செற்றம் நீங்கிய மனத்தினன் ஒரு சிறை சென்றான் – சுந்:2 135/3
தனி கட களிறு என ஒரு துணை இலான் தாய – சுந்:2 144/1
ஒருவனே ஒரு பன்னிரு யோசனை – சுந்:2 155/3
தூய தெரு ஒன்றொடு ஒரு கோடி துருவி போய் – சுந்:2 164/2
ஒரு சிறை இருந்து போன உள்ளத்தோடு ஊடுவாரும் – சுந்:2 178/4
சவி படு தகை சால் வானம் தான் ஒரு மேனி ஆக – சுந்:2 180/1
பரியும் நெஞ்சினர் இவர் என வயிர்த்து ஒரு பகை கொடு பனி திங்கள் – சுந்:2 191/3
மாய நந்திய வாள் முகத்து ஒரு தனி மயன் மகள் உறை மாடம் – சுந்:2 193/4
உண்டு வேறு ஒரு சிறப்பு எங்கள் நாயகற்கு உயிரினும் இனியாளை – சுந்:2 194/2
குன்று ஒழித்து ஒரு மா குன்றின் அரிதின் சேர் கொள்கை போல – சுந்:2 213/2
முழு வானவர் ஆய் உலகம் ஒரு மூன்றும் காக்கும் முதல் தேவர் – சுந்:2 214/3
முற்ற போர் முடித்தது ஒரு குரங்கு என்றால் முனை வீரன் – சுந்:2 221/3
புண்ணியம் என்று ஒரு பொருள் என்னுழை-நின்றும் போயதால் – சுந்:2 226/4
வெப்பினால் புலர்ந்து ஒரு நிலை உறாத மென் துகிலாள் – சுந்:3 8/4
குமையுற திரண்டு ஒரு சடை ஆகிய குழலாள் – சுந்:3 10/4
குரு நிறத்து ஒரு தனி கொண்டல் ஊழியான் – சுந்:3 59/3
சிகர வண் குடுமி நெடு வரை எவையும் ஒரு வழி திரண்டன சிவண – சுந்:3 74/1
தொளை உறு புழை வேய் தூங்கு இசை கானம் துயலுறாது ஒரு நிலை தொடர – சுந்:3 84/1
ஒரு மணி நேடும் பல் தலை அரவின் உழை-தொறும் உழை-தொறும் உலாவி – சுந்:3 92/4
தான் ஒரு மனிதனால் தளர்ந்துளான் எனின் – சுந்:3 123/3
மீண்டு நின்று ஒரு தன்மையால் இனையன விளம்பும் – சுந்:3 137/4
இற்றை இ பகலில் நொய்தின் இருவரை ஒரு கையாலே – சுந்:3 143/3
வேண்ட துஞ்சார் என்று ஒரு விஞ்ஞை வினை செய்தான் – சுந்:4 1/3
தீராய் ஒரு நாள் வலி சேவகனே – சுந்:4 6/3
ஈது அலாது இடமும் வேறு இல்லை என்று ஒரு
போது உலாம் மாதவி பொதும்பர் எய்தினாள் – சுந்:4 21/3,4
பூம் கணைக்காற்கு ஒரு பரிசுதான் பொரு – சுந்:4 43/3
ஒரு நாள் கவ்வும் உறு கோளும் இறப்பும் பிறப்பும் ஒழிவுற்றால் – சுந்:4 56/2
ஊறு ஒரு சிறியோன் செய்ய முனிதியோ உலகை உள்ளம் – சுந்:4 80/3
சுருங்கு_இடை உன் ஒரு துணைவன் தூய தாள் – சுந்:4 97/1
ஏண்_இலது ஒரு குரங்கு ஈது என்று எண்ணலா – சுந்:4 103/1
படம் தாழ் அரவை ஒரு கரத்தான் பறித்தாய் எனினும் பயன் இன்றால் – சுந்:4 109/2
பள்ளம் ஒரு கை நீர் அள்ளி குடிக்க சாலும் பான்மையதோ – சுந்:4 115/2
வலம் கொள் ஒரு கைத்தலையில் வைத்து எதிர் தடுப்பான் – சுந்:5 5/2
பெரும் துயரினோடும் ஒரு வீடு பெறுகில்லாள் – சுந்:5 6/3
தீர்விலேன் இது ஒரு பகலும் சிலை – சுந்:5 25/1
இன்னும் ஈண்டு ஒரு திங்கள் இருப்பல் யான் – சுந்:5 29/1
ஏத்தும் வென்றி இளையவற்கு ஈது ஒரு
வார்த்தை கூறுதி மன் அருளால் எனை – சுந்:5 31/1,2
சனகி என்று ஒரு தழல் நடுவண் தங்கலான் – சுந்:5 59/2
ஈண்டு ஒரு திங்கள் இ இடரின் வைகுதல் – சுந்:5 66/1
ஆண்தகை இனி ஒரு பொழுதும் ஆற்றுமோ – சுந்:5 66/4
தாழ் இரும் பொழில்கள் எல்லாம் துடைத்து ஒரு தமியன் நின்றான் – சுந்:6 46/1
ஒரு குறும் குரங்கு என்று எண்ணி நெடிது நாண் உழக்கும் நெஞ்சர் – சுந்:7 5/4
தனி ஒரு குரங்கு போலாம் நன்று நம் தருக்கு என்கின்றார் – சுந்:7 11/2
இனி ஒரு பழி மற்று உண்டோ இதனின் என்று இரைத்து பொங்கி – சுந்:7 11/3
இறவினின் உதவு நெடும் தார் உயர் மரம் ஒரு கை இயைந்தான் – சுந்:7 24/2
மண்டலம் திரிந்து ஒரு மரத்தினால் உயிர் – சுந்:7 61/3
பிரிவு_அரும் ஒரு பெரும் கோல் என பெயரா – சுந்:8 35/1
அடித்து ஒரு தட கையின் நிலத்திடை அரைத்தான் – சுந்:8 37/2
பிடித்து ஒரு தட கையின் உயிர் உக பிழிந்தான் – சுந்:8 37/4
நின்றார் நின்றிலர் தனி நின்றான் ஒரு நேமி தேரொடும் அவன் நேரே – சுந்:10 31/3
உற்றான் இந்திரசித்துக்கு இளையவன் ஒரு நாளே பலர் உயிர் உண்ண – சுந்:10 32/1
ஒரு கையால் அவன் வயிர திண் சிலை உற்று பற்றலும் உரவோனும் – சுந்:10 35/1
கொற்ற திண் சுவல் வயிர கைகொடு குத்தி புடை ஒரு குதிகொண்டான் – சுந்:10 37/4
தேய்த்தான் ஊழியின் உலகு ஏழ் தேயினும் ஒரு தன் புகழ் இறை தேயாதான் – சுந்:10 38/4
முக்கணன் கைலையோடும் உலகு ஒரு மூன்றும் வென்றாய் – சுந்:11 11/2
ஊழி வெம் கடலின் சுற்ற ஒரு தனி நடுவண் நின்ற – சுந்:11 13/3
மு கால் உலகம் ஒரு மூன்றையும் வென்று முற்றி – சுந்:11 27/2
பாரின் வீழ்தலும் தான் ஒரு தனி நின்ற பணை தோள் – சுந்:11 34/2
ஊழி காற்று அன்ன ஒரு பரி தேர் அவண் உதவ – சுந்:11 43/1
அறத்துக்கு ஆங்கு ஒரு தனி துணை என நின்ற அனுமன் – சுந்:11 61/2
காந்துறு கதழ் எயிற்று அரவின் கட்டு ஒரு
பூம் துணர் சேர்த்து என பொலியும் வாள் முகம் – சுந்:12 10/1,2
கயிலையின் ஒரு தனி கணிச்சி வானவன் – சுந்:12 15/1
அயில் எயிற்று ஒரு குரங்கு ஆய் என்பார் பலர் – சுந்:12 15/4
கற்றுண்டாய் ஒரு கள்ள அரக்கனால் – சுந்:12 31/3
முருந்தன் மற்றை உலகு ஒரு மூன்றையும் – சுந்:12 36/2
தலங்கள் மூன்றிற்கும் பிறிது ஒரு மதி தழைத்து என்ன – சுந்:12 37/1
இங்கு ஒரு திங்களோ இருப்பல் யான் என – சுந்:12 59/1
முந்து ஒரு மலருளோன் இலங்கை முற்றுற – சுந்:12 67/3
என்றலும் இவை சொல்லியது எற்கு ஒரு
குன்றின் வாழும் குரங்கு-கொலாம் இது – சுந்:12 102/1,2
நீயே உலகுக்கு ஒரு சான்று நிற்கே தெரியும் கற்பு அதனில் – சுந்:12 122/3
எ புறத்து அளவும் தீய ஒரு கணத்து எரித்த கொட்பால் – சுந்:12 131/2
மருங்கின்-மேல் ஒரு மகவு கொண்டு ஒரு தனி மகவை – சுந்:13 28/1
மருங்கின்-மேல் ஒரு மகவு கொண்டு ஒரு தனி மகவை – சுந்:13 28/1
ஆங்கு ஒரு குடுமி குன்றை அருக்கனின் அணைந்த ஐயன் – சுந்:14 1/2
ஒரு கணத்து இரண்டு கண்டேன் ஒளி மணி ஆழி ஆன்ற – சுந்:14 42/1
தஞ்சம் மற்று இலை தான் ஒரு தனி இருந்து அயர்வாள் – சுந்-மிகை:3 2/4
சிரம் ஒரு மூன்றினார் திருக்கு மூன்றினார் – சுந்-மிகை:3 12/1
கரம் ஒரு மூன்றினார் காலும் மூன்றினார் – சுந்-மிகை:3 12/2
தீயோர் செய்கை-தானும் இராமன் ஒரு தேவி – சுந்-மிகை:3 25/1
உய் திறம் இல்லை என்று ஒருப்பட்டு ஆங்கு ஒரு
கொய் தளிர் கொம்பிடை கொடி இட்டே தலை – சுந்-மிகை:4 3/2,3
மற்று ஒரு மயன் மகள் வயிறு அலைத்து உக – சுந்-மிகை:5 3/3
ஈசன் மால் எனினும் ஒவ்வாது ஈது ஒரு குரங்கு போலாம் – சுந்-மிகை:7 1/2
சின அனல் எழ ஒரு திணி மா மரம்-அதில் உடல் சிதறிடவும் – சுந்-மிகை:7 4/2
தினவு உறு புயம் ஒடிபடவும் திசை_திசை ஒரு தனி திரிவான் – சுந்-மிகை:7 4/4
தரைத்தலத்தின் இட்டு அரைத்து ஒரு தமியன் நின்றது கண்டு – சுந்-மிகை:7 5/3
செறி நாண் உரும் ஒலி கொண்டான் ஒரு பது திசை வாய் கிழிபட அழல்கின்றான் – சுந்-மிகை:10 6/1
உம்பரின் கொம்பர் ஒத்த ஒரு பிடி நுசுப்பின் செ வாய் – சுந்-மிகை:11 4/2
ஊடினார் முகத்து உறு நறை ஒரு முகம் உண்ண – சுந்-மிகை:12 4/1
கூடினார் முக களி நறை ஒரு முகம் குடிப்ப – சுந்-மிகை:12 4/2
பாடினார் முகத்து ஆர் அமுது ஒரு முகம் பருக – சுந்-மிகை:12 4/3
ஆடினார் முகத்து அணி அமுது ஒரு முகம் அருந்த – சுந்-மிகை:12 4/4
தேவரொடு இருந்து அரசியல் ஒரு முகம் செலுத்த – சுந்-மிகை:12 5/1
மூவரொடு மா மந்திரம் ஒரு முகம் முயல – சுந்-மிகை:12 5/2
பாவகாரி-தன் பாவகம் ஒரு முகம் பயில – சுந்-மிகை:12 5/3
பூவை சானகி உருவெளி ஒரு முகம் பொருந்த – சுந்-மிகை:12 5/4
நீந்தி ஏறுவது எங்ஙன் என்று ஒரு முகம் நினைய – சுந்-மிகை:12 6/2
ஏந்தும் ஆடியின் ஒரு முகம் எழிலினை நோக்க – சுந்-மிகை:12 6/4
உக கடை உலகம் யாவும் உணங்குற ஒரு தன் நாட்டம் – சுந்-மிகை:12 9/1
மற்று ஒரு கோடியர் வந்தார் – சுந்-மிகை:13 13/1
மற்று ஒரு குன்றம் தன்னை வாங்கினன் மதுவனத்தை – சுந்-மிகை:14 13/2
ஏற்று ஒரு கையால் குன்றை இரும் துகள் ஆக்கி மைந்தன் – சுந்-மிகை:14 14/1
மாற்று ஒரு கையால் மார்பில் அடித்தலும் மாண்டான் என்ன – சுந்-மிகை:14 14/2
புகைந்து ஒரு பாறையின் புணர்ப்பு நீக்கியே – சுந்-மிகை:14 23/4
புன்னை குறும் பூ நறும் சுண்ணம் பூசாது ஒரு கால் போகாதே – யுத்1:1 5/4
தண்டம் என்று ஒரு பொருட்கு உரிய தக்கரை – யுத்1:2 18/1
அ சிரத்தைக்கு ஒரு பொருள் அன்று என்றனன் – யுத்1:2 28/3
வந்து ஒரு குரங்கு இடு தீயின் வன்மையால் – யுத்1:2 39/3
பிசாசன் என்று ஒரு பெயர் பெற்ற பெய் கழல் – யுத்1:2 42/3
கோ இயல் அழிந்தது என வேறு ஒரு குலத்தோன் – யுத்1:2 49/2
ஊறு படை ஊறுவதன் முன்னம் ஒரு நாளே – யுத்1:2 56/1
பேர் உலகில் யாவும் ஒரு நாள் புடைபெயர்த்தே – யுத்1:2 64/2
நீ ஒரு தனி உலகு ஏழும் நீந்தினாய் – யுத்1:2 79/2
எனக்கு நிற்க மற்று என்னொடு இங்கு ஒரு வயிற்று உதித்த – யுத்1:2 103/3
வெல்லும் ஆற்றலும் ஒரு முறை பெற இலை விண்ணை – யுத்1:2 104/2
தன்னின் முன்னிய பொருள் இலா ஒரு தனி தலைவன் – யுத்1:2 111/1
பூதம் கண்ணிய வலி எலாம் ஒரு தனி பொறுத்தான் – யுத்1:3 1/4
தாயின் மன்னுயிர்க்கு அன்பினன் உளன் ஒரு தக்கோன் – யுத்1:3 19/4
சென்று மற்று அவன் தன்னொடும் ஒரு சிறை சேர்ந்தான் – யுத்1:3 21/3
தனக்கும் தன் நிலை அறிவு அரும் ஒரு தனி தலைவன் – யுத்1:3 33/2
ஓவல் இல் ஒரு நிலை ஒருவன் செய்வினை – யுத்1:3 63/3
ஒரு வினை ஒரு பயன் அன்றி உய்க்குமோ – யுத்1:3 67/1
ஒரு வினை ஒரு பயன் அன்றி உய்க்குமோ – யுத்1:3 67/1
ஒரு நாள் உனை எங்ஙனம் உள்ளுவேனோ – யுத்1:3 106/4
ஐயா ஒரு நாளும் அயர்த்தனையோ – யுத்1:3 107/4
தொட்டான் நுகரா ஒரு சோர்வு இலனால் – யுத்1:3 115/2
பேரை ஒரு பொருட்கே பல் வகையால் பேர்த்து எண்ணும் – யுத்1:3 159/1
செயிரின் ஒரு பொழுதில் நுந்தையை யாம் சீறி – யுத்1:3 167/2
மரணம் என்று ஒரு பொருள் மாற்றும் வன்மையோய் – யுத்1:4 2/4
ஏனைய ஒரு தலை நிறுத்தி எண்ணினால் – யுத்1:4 16/2
ஒரு தனி பேடை-மேல் உள்ளம் ஓடலால் – யுத்1:4 30/1
பித்தரின் ஒரு வகை பெயர்ந்து போயினான் – யுத்1:4 32/4
பொற்பு உடை முடி தலை புரளும் என்று ஒரு
நன் பொருள் உணர்த்தினன் என்றும் நாட்டினான் – யுத்1:4 53/3,4
வெம் முனை விளைதலின் அன்று வேறு ஒரு
சும்மையான் உயிர் கொள துணிதலால் அன்று – யுத்1:4 59/1,2
விண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் மெய்ம் முகம் – யுத்1:4 67/1
கண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் கை பொருள் – யுத்1:4 67/2
கொண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் கூழுடன் – யுத்1:4 67/3
உண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் உற்றவர் – யுத்1:4 67/4
படுத்தவர் நட்டவர் பகைஞரோடு ஒரு
மட_கொடி பயந்தவர் மைந்தர் ஆயினும் – யுத்1:4 79/2,3
பற்றுதல் பழுது என பழுது உறா ஒரு
பெற்றியின் உணர்வினார் முடிய பேசினார் – யுத்1:4 82/3,4
அத்தனைவரும் ஒரு பொருளை அன்று என – யுத்1:4 85/2
ஆயினும் ஒரு பொருள் உரைப்பென் ஆழியாய் – யுத்1:4 86/2
மிகை புலத்து விளைகின்றது ஒரு பொருளை காதலிக்கின் விளிஞர் ஆவர் – யுத்1:4 101/4
பின்னும் வீடு அளிக்கும் என்றால் பிறிது ஒரு சான்றும் உண்டோ – யுத்1:4 111/4
ஒல்லை வந்து உணர்வும் ஒன்ற இருவரும் ஒரு நாள் உற்ற – யுத்1:4 120/3
தெள்ளு தண் திரையிற்று ஆகி பிறிது ஒரு திறனும் சாரா – யுத்1:4 130/2
தென்றல் என்று ஒரு புலி உயிர்த்து சென்றதால் – யுத்1:5 9/4
இப்படி மதில் ஒரு மூன்று வேறு இனி – யுத்1:5 26/1
நெருப்பை வென்றவன் நிகும்பன் என்று உளன் ஒரு நெடியோன் – யுத்1:5 34/4
மாயையான் உளன் மகோதரன் என்று ஒரு மறவோன் – யுத்1:5 36/4
உண்ணும் நாள் ஒரு நாளின் என்று ஒளிர் படை தானை – யுத்1:5 38/2
பிசைந்து மோந்தவன் பிசாசன் என்று உளன் ஒரு பித்தன் – யுத்1:5 41/4
பின்னை எண்ணுவான் பிரகத்தன் என்று ஒரு பித்தன் – யுத்1:5 46/4
மூன்று கோடியின் மேல் ஒரு முப்பத்து மூவர் – யுத்1:5 54/4
உம்பர் வானகத்து ஒரு தனி நமனை சென்று உற்றான் – யுத்1:5 62/3
தொடக்கும் என்னில் இ உலகு ஒரு மூன்றையும் தோளால் – யுத்1:5 74/1
அடக்கும் வண்ணமும் அழித்தலும் ஒரு பொருள் அன்றால் – யுத்1:5 74/2
ஊழி சென்றன ஒப்பன ஒரு பகல் அவை ஓர் – யுத்1:6 3/3
ஓதம் அஞ்சினோடு இரண்டும் வெந்து ஒரு பொடி ஆக – யுத்1:6 10/2
வாரி உண்டு அருள் செய்தவற்கு இது ஒரு வலியோ – யுத்1:6 31/2
உற்று ஒரு தனியே தானே தன்கணே உலகம் எல்லாம் – யுத்1:6 60/1
ஒரு கடல் அடைக்க மற்று ஒழிந்த வேலைகள் – யுத்1:8 5/3
காலிடை ஒரு மலை உருட்டி கைகளின் – யுத்1:8 7/1
வாலிடை ஒரு மலை ஈர்த்து வந்தவால் – யுத்1:8 7/4
எடுக்கினும் அ மலை ஒரு கை ஏந்தியிட்டு – யுத்1:8 8/2
மற்று இ வானம் பிறிது ஒரு வான்-கொலோ – யுத்1:8 65/4
எய்தி யோசனை ஈண்டு ஒரு நூறுடன் – யுத்1:8 71/1
அண்ட முதல்வன் ஒரு தன் ஆவி அனையாளை – யுத்1:9 2/3
வெற்றி புனை தம்பி ஒரு பின்பு செல வீர – யுத்1:9 5/3
ஓம நெறி வாணர் மறை வாய்மை ஒரு தானே – யுத்1:9 11/1
மீட்டு ஒரு வினை செயாமல் மாணையின் கொடியால் வீக்கி – யுத்1:9 26/2
தத்துறு தட நீர் வேலை-தனின் ஒரு சிறையிற்று ஆதல் – யுத்1:9 34/2
தாழ்வு_இலா தவத்து ஓர் தையல் தனித்து ஒரு சிறையில் தங்க – யுத்1:9 37/1
போது வந்த புது வலியோ ஒரு
தூது வந்தவன் தோள் வலி சொல்லிய – யுத்1:9 61/2,3
உம்பர் மந்திரிக்கும் மேலா ஒரு முழம் உயர்ந்த ஞான – யுத்1:9 80/3
உதயம் அது ஒழிய தோன்றும் ஒரு கரு ஞாயிறு ஒத்தான் – யுத்1:10 3/4
தம் நிறம் தெரிகிலாத ஒரு நிறம் சார்கிலாத – யுத்1:10 15/3
குழை படிந்தது ஒரு குன்றில் முழங்கா – யுத்1:11 8/3
அறக்கண் அல்லது ஒரு கண் இலன் ஆகி – யுத்1:11 22/1
உதைத்தவன் அடி துணை பிடித்து ஒரு கணத்தில் – யுத்1:12 11/1
வெம் கதிர் கரந்தது ஒரு மேகம் எனல் ஆனான் – யுத்1:12 20/4
மின் தெரி எயிற்றின் ஒரு மேகம் விழும் என்ன – யுத்1:12 22/2
ஏழையாள் இடுக்கண் நோக்கி ஒரு தனி இகல்-மேல் சென்ற – யுத்1:14 5/3
காசு இல் ஒரு மங்கையவளை தனி கவர்ந்தும் – யுத்1-மிகை:2 9/2
புரங்கள் ஒரு மூன்றையும் முருக்கு புனிதன்-தன் – யுத்1-மிகை:2 16/1
மறுத்தும் ஒரு வாய்மை இது கேள் என உரைத்தான் – யுத்1-மிகை:2 20/4
ஓதும் ஆயிர கோடியின் உகத்து ஒரு முதலாய் – யுத்1-மிகை:3 1/1
நினைத்து வாழ்த்திட மூவர் போல் ஒரு தனி நின்றான் – யுத்1-மிகை:3 6/4
மன்னுயிர் தொகை மகிழ்ந்திட ஒரு தனி வாழ்ந்தான் – யுத்1-மிகை:3 7/4
அடங்கும் இன்று நம் வாழ்வு என அயர்ந்து ஒரு படியாய் – யுத்1-மிகை:3 8/3
நல் தவற்கு ஒரு தீங்கு இலை என அவண் நயந்தாள் – யுத்1-மிகை:3 16/4
பருப்பதம் கடந்த தோளான் பதம் இரண்டு ஒரு கை பற்றா – யுத்1-மிகை:3 26/4
மங்கை_ஒரு_பாகன் முதல் அமரர் மா மலர் மேல் – யுத்1-மிகை:3 29/1
மற்று ஒரு பொருள் உளது என் நின் மாறு இலா – யுத்1-மிகை:4 4/1
ஒரு வயிறு உதித்தனர் அதிதி ஒண் திதி – யுத்1-மிகை:4 7/1
மீது ஒரு மரத்தில் சேர வேண்டு உரை அரிக்கு சொல்லி – யுத்1-மிகை:4 10/2
சொன்னதே துணிவது அல்லால் மறுத்து ஒரு துணிவும் உண்டோ – யுத்1-மிகை:4 11/2
இலங்கை என்று ஒரு பெயர் ஈந்த மேலைநாள் – யுத்1-மிகை:5 3/4
பண்டு அவன் தவத்து உமை ஒரு பாகன் முன் கொடுக்கும் – யுத்1-மிகை:5 9/1
கொண்டு மீளுவான் ஒரு கணத்து இலங்கையில் கொடியோன் – யுத்1-மிகை:5 9/4
மோது வாரிதி கடந்து ஒரு கணத்தினில் முடுகி – யுத்1-மிகை:5 11/2
ஊற்றம் மீது ஒளித்து ஒரு கணத்தில் உற்று அணை – யுத்1-மிகை:8 1/3
தனது ஒரு தம்பி அன்னோர் சாற்றிய வாய்மை மெய்யும் – யுத்1-மிகை:9 6/2
எனது ஒரு மனத்தில் வஞ்சம் இருந்ததும் இன்னே காண்டி – யுத்1-மிகை:9 6/3
ஊன் அற குறைப்பென் நாளை ஒரு கண பொழுதில் என்றான் – யுத்1-மிகை:9 15/4
அடி கொடு துகைத்து அலை கடற்குள் ஒரு கையால் – யுத்1-மிகை:12 1/3
புரம் ஒரு மூன்றும் தீய பொடி செய்தோன் தன்னொடு அ நாள் – யுத்1-மிகை:14 3/3
அந்தரத்தில் நெருங்கலின் அங்கு ஒரு
பந்தர் பெற்றது போன்றது பற்றுதல் – யுத்2:15 28/2,3
ஒழியும் காலத்து உலகு ஒரு மூன்றும் ஒத்து – யுத்2:15 34/3
நீளம் எய்தி ஒரு சிறை நின்றன – யுத்2:15 40/3
முடித்தும் என்று ஒரு கைக்கொடு மோதினான் – யுத்2:15 76/3
மூன்றையும் கடந்து ஒரு வெற்றி முற்றினான் – யுத்2:15 106/4
பண்டை மால் வரையின் மிக்கது ஒரு கிரி பரிதி மைந்தன் – யுத்2:15 130/4
மீட்டு ஒரு சிகரம் வாங்கி வீங்கு தோள் விசையின் வீசி – யுத்2:15 135/1
ஏற்றினன் மகுடம் என்னே இவன் ஒரு மனிசன் என்னா – யுத்2:15 143/4
வெறுவிது நம்-தம் வீரம் என்று ஒரு மேன்மை தோன்ற – யுத்2:15 147/2
வென்றாய் உலகு ஒரு மூன்றையும் மெலியா நெடு வலியால் – யுத்2:15 161/1
தோளாண்மையும் இசையோடு உடன் துடைப்பேன் ஒரு புடைப்பால் – யுத்2:15 164/4
வீரற்கு உரியது சொற்றனை விறலோய் ஒரு தனியேன் – யுத்2:15 167/2
ஒன்று ஆயுதம் உடையாய் அலை ஒரு நீ எனது உறவும் – யுத்2:15 168/1
பசை_அற்றிலது ஒரு நீ எனது எதிர் நின்று இவை பகர்வாய் – யுத்2:15 171/4
மற்று அங்கு ஒரு வடிவு உற்று அது மாறாடுறு காலை – யுத்2:15 179/2
ஒன்று உண்டு இனி உரை நேர்குவது உன் மார்பின் என் ஒரு கை – யுத்2:15 182/1
எனையர் அன்னவர் யாவரும் ஒரு குவடு ஏந்தி – யுத்2:15 187/2
நினைவின் முன் நெடு விசும்பு ஒரு வெளி இன்றி நெருங்க – யுத்2:15 187/3
காணி ஆக பண்டு உடையனாம் ஒரு தனி கலுழன் – யுத்2:15 219/3
செய்து வெம் சரம் ஐந்து ஒரு தொடையினில் சேர்த்தி – யுத்2:15 227/2
மின்னும் பல் மணி மவுலி-மேல் ஒரு கணை விட்டான் – யுத்2:15 244/1
ஆண்டு ஒரு செம்பொன் பீடத்து இருந்து தன் வருத்தம் ஆறி – யுத்2:16 6/1
ஒப்பு வேறு உரைக்கல் ஆவது ஒரு பொருள் இல்லை வேதம் – யுத்2:16 26/3
தற்பத்தை துடைத்த என்றால் பிறிது ஒரு சான்றும் உண்டோ – யுத்2:16 27/4
பின் உனக்கு ஏவல் செய்ய உலகு ஒரு மூன்றும் பெற்றாய் – யுத்2:16 40/2
கண் துயில் எழுப்ப எண்ணி கடிது ஒரு வாயில் புக்கார் – யுத்2:16 44/4
உஞ்சுமோ அதற்கு ஒரு குறை உண்டாகுமோ – யுத்2:16 80/4
தாழ்வு இலா ஒரு தம்பியோன் – யுத்2:16 111/3
தாங்கு கொம்பு ஒரு நான்கு கால் – யுத்2:16 113/1
கொன்று ஒரு பயனும் இல்லை கூடுமேல் கூட்டிக்கொண்டு – யுத்2:16 122/2
பெயர்ந்து ஒரு சிகரம் தேடின் அச்சம் ஆம் பிறர்க்கும் என்னா – யுத்2:16 180/1
தூண்டினன் அதனை அன்னான் ஒரு தனி தோளின் ஏற்றான் – யுத்2:16 182/4
சென்று தாக்கினன் ஒரு தனி சுமித்திரை சிங்கம் – யுத்2:16 203/4
ஊழை ஒத்தன ஒரு கணை தைத்தன உதிர – யுத்2:16 213/3
ஒரு விலாளர் என்று ஆயிரம் கால் எடுத்து உரைத்தான் – யுத்2:16 223/4
எண் இரண்டினோடு இரண்டு ஒரு தொடை தொடுத்து எய்தான் – யுத்2:16 232/4
பொறுத்தது ஆங்கு ஒரு புகர் முக கடும் கணை புத்தேள் – யுத்2:16 234/3
நூறும் ஐம்பதும் ஒரு தொடை தொடுத்து ஒரு நொடியில் – யுத்2:16 236/3
நூறும் ஐம்பதும் ஒரு தொடை தொடுத்து ஒரு நொடியில் – யுத்2:16 236/3
பரிந்த அண்ணலும் பரிவிலன் ஒரு புடை படர – யுத்2:16 243/3
ஏற்று ஒரு கையினால் இது-கொல் நீ அடா – யுத்2:16 253/1
ஒரு தனி உளை இதற்கு உவமை யாது என்றான் – யுத்2:16 257/4
ஓடியது உன் படை உம்பி ஓய்ந்து ஒரு
பாடு உற நடந்தனன் அனுமன் பாறினன் – யுத்2:16 278/2,3
ஆயிரம் பேய் சுமந்து அளித்தது ஆங்கு ஒரு
மா இரும் கேடகம் இடத்து வாங்கினான் – யுத்2:16 295/1,2
சேறுபட்டதும் ஒரு கணத்தில் தீர்ந்தவால் – யுத்2:16 299/4
மறித்து ஒரு வடி கணை தொடுக்க மற்று அவன் – யுத்2:16 304/2
மற்று ஒரு வயிர வாள் கடிதின் வாங்கினான் – யுத்2:16 305/2
பல் வினை தீயன பரந்த போது ஒரு
நல்வினை ஒத்தது நடந்த தானையே – யுத்2:16 308/3,4
ஏதியோடு எதிர் பெரும் துணை இழந்தனை எதிர் ஒரு தனி நின்றாய் – யுத்2:16 319/1
ஒருத்தன் நீ தனி உலகு ஒரு மூன்றிற்கும் ஆயினும் பழி ஓரும் – யுத்2:16 324/1
நினையும் மாத்திரத்து ஒரு கை நின்று ஒரு கையின் நிமிர்கின்ற நெடு வேலை – யுத்2:16 326/3
நினையும் மாத்திரத்து ஒரு கை நின்று ஒரு கையின் நிமிர்கின்ற நெடு வேலை – யுத்2:16 326/3
கொண்டல் ஒத்தவன் கொடும் கணை பத்து ஒரு தொடையினில் கோத்து எய்தான் – யுத்2:16 331/2
தோள் எடுத்தது துணித்தி என்று ஒரு சரம் துரந்தனன் சுரர் வாழ்த்த – யுத்2:16 332/4
பழக்க நாள் வரும் மேருவை உள்ளுற தொளைத்து ஒரு பணை ஆக்கி – யுத்2:16 340/1
உய்யுமாறு அரிது என்று தன் உள்ளத்தின் உணர்ந்து ஒரு துயருற்றான் – யுத்2:16 347/4
நீதியால் வந்தது ஒரு நெடும் தரும நெறி அல்லால் – யுத்2:16 350/1
உம்பியைத்தான் உன்னைத்தான் அனுமனைத்தான் ஒரு பொழுதும் – யுத்2:16 352/3
வரம் கொண்டான் இனி மறுத்தல் வழக்கு அன்று என்று ஒரு வாளி – யுத்2:16 354/1
விளக்கு ஒரு விளக்கம் தாங்கி மின் அணி அரவின் சுற்றி – யுத்2:17 6/1
படைத்தது ஓர் உவகை-தன்னை வேறு ஒரு வினயம் பண்ணி – யுத்2:17 47/3
இன்னம் சிலரோடு ஒரு வயிற்றின் யார் பிறப்பார் – யுத்2:17 80/2
கொண்டாள் ஒரு துணுக்கம் அன்னவனை கொற்றவனார் – யுத்2:17 89/2
ஒரு சடை உடையவட்கு உடைய அன்பினாள் – யுத்2:17 93/3
நம்பிக்கு ஒரு நன் மகனோ இனி நான் – யுத்2:18 11/4
நிலை கண்டன கண்டு ஒரு தாதை நெடும் – யுத்2:18 28/3
திடல் அன்று திசை களிறு அன்று ஒரு திண் – யுத்2:18 29/2
கொல்லேன் ஒரு நான் உயிர் கோள் நெறியில் – யுத்2:18 30/3
வா நீ மயிடன் ஒரு வல் விசையில் – யுத்2:18 32/1
மாறே ஒரு மன் என வைக்குவெனால் – யுத்2:18 38/4
மற்றும் ஒரு தீது இல் மணி பணி தந்து – யுத்2:18 44/1
சைய படிவத்து ஒரு தந்தையை முன் – யுத்2:18 50/1
ஊழிக்கும் உயர்ந்து ஒரு நாள் ஒருவா – யுத்2:18 58/1
பதி கைகொடு கட்டவர் பண்டு ஒரு நாள் – யுத்2:18 65/2
தாராய் அமர் என்றனர் தாம் ஒரு நாள் – யுத்2:18 66/2
இடையில் படுகிற்கிலம் யாம் ஒரு நின் – யுத்2:18 71/1
நன்று ஆகுக என்று ஒரு நாயகனும் – யுத்2:18 75/2
நண்ணா ஒரு மூவரும் நண்ணிடினும் – யுத்2:18 76/3
ஒல்வானும் இவன் உடனே ஒரு நீ – யுத்2:18 84/3
ஊதையின் ஒரு கணை உருவ மாண்டனர் – யுத்2:18 115/3
சீதை என்று ஒரு கொடும் கூற்றம் தேடினார் – யுத்2:18 115/4
ஒன்று அல ஒருபதும் ஒன்பதும் ஒரு கணை – யுத்2:18 128/3
ஒரு தொடை விடுவன உரும் உறழ் கணை பட – யுத்2:18 129/1
செம் தனி ஒரு சுடர் என மறை திறலவன் – யுத்2:18 138/2
ஓர் ஆயிரம் அயில் வெம் கணை ஒரு கால் விடு தொடையின் – யுத்2:18 144/1
நூறு_ஆயிரம் மத வெம் கரி ஒரு நாழிகை நுவல – யுத்2:18 146/1
கூறு ஆயின பயமுற்று ஒரு குலைவு ஆயின உலகம் – யுத்2:18 146/2
ஒரு கோடிய மத மால் கரி உள வந்தன உடன் முன் – யுத்2:18 147/1
ஒற்றை சரம் அதனோடு ஒரு கரி பட்டு உக ஒளிர் வாய் – யுத்2:18 151/1
கொற்ற கரி பதினாயிரம் ஒரு பத்தியில் கொல்வான் – யுத்2:18 151/4
செவ்வே உற நினையா ஒரு செயல் செய்குவென் என்பான் – யுத்2:18 154/3
வார் தங்கிய கழலான் ஒரு மரன் நின்றது நமனார் – யுத்2:18 155/3
வேறாயின மத வெம் கரி ஒரு கோடியின் விறலோன் – யுத்2:18 162/1
திரிந்தான் ஒரு தனியே நெடும் தேவாந்தகன் சினத்தான் – யுத்2:18 163/4
எதிர கடு நெடும் போர் களத்து ஒரு தான் புகுந்து ஏற்றான் – யுத்2:18 164/2
மாறு ஆங்கு ஒரு மலை வாங்கினன் வய வானர குலத்தோர்க்கு – யுத்2:18 166/1
தேய்த்தாய் ஒரு தனி எம்பியை தலத்தோடு ஒரு திறத்தால் – யுத்2:18 172/1
தேய்த்தாய் ஒரு தனி எம்பியை தலத்தோடு ஒரு திறத்தால் – யுத்2:18 172/1
இன்று அல்லது நெடு நாள் உனை ஒரு நாளினும் எதிரேன் – யுத்2:18 173/1
உமையனே காக்க மற்று அங்கு உமை ஒரு கூறன் காக்க – யுத்2:18 188/1
கோல் ஒரு பத்து_நூற்றால் குதிரையின் தலைகள் கொய்து – யுத்2:18 199/3
மாற்று ஒரு தடம் தேர் ஏறி மாறு ஒரு சிலையும் வாங்கி – யுத்2:18 200/1
மாற்று ஒரு தடம் தேர் ஏறி மாறு ஒரு சிலையும் வாங்கி – யுத்2:18 200/1
ஊரிடை நின்றான் என்ன கேடகம் ஒரு கை தோன்ற – யுத்2:18 208/3
வேறு ஒரு குன்றம் நீலன் வீசினான் அதனை விண்ணில் – யுத்2:18 218/3
எண்ணிய உயிர்கள் எல்லாம் ஒரு கணத்து எற்ற எண்ணும் – யுத்2:18 263/2
கட்டான்-கொல் இதற்கு ஒரு காரணம் என்-கொல் என்றான் – யுத்2:19 2/4
பின் சென்றது அல்லது ஒரு பெரும் சிறப்பு உற்ற போதும் – யுத்2:19 20/3
தூண் எறிந்து அனைய விரல்கள் கோதையொடு சுவடு எறிந்தது ஒரு தொழில் பட – யுத்2:19 61/2
முழுத்தம் ஒன்றில் ஒரு வெள்ள வானரம் முடிந்து மாள்வன தடிந்து போய் – யுத்2:19 65/1
வெற்ற வெள்ளிடை விரைந்து போவது ஒரு மேடு பள்ளம் வெளி இன்மையால் – யுத்2:19 66/3
சுற்றும் நின்ற படை சிந்தி ஓட ஒரு மரா மரம் கொடு துகைத்துளான் – யுத்2:19 71/1
இ கணத்து அவன் இறக்கும் என்பது ஒரு குன்று எடுத்து மிசை ஏவினான் – யுத்2:19 72/3
போரும் இன்று ஒரு பகல்-கணே பொருது வெல்வென் வென்று அலது போகலேன் – யுத்2:19 77/4
சென்று சென்று உருவலோடும் வாள் எயிறு தின்று சீறி ஒரு சேம வன் – யுத்2:19 78/3
நீலன் நின்றது ஒரு நீல மால் வரை நெடும் தட கையின் இடந்து நேர் – யுத்2:19 83/1
மேல் எழுந்து எரி விசும்பு செல்வது ஒரு வெம்மையோடு வர வீசலும் – யுத்2:19 83/2
மாண்பு ஒரு வகையிற்று அன்று வலிக்கு இலை அவதி வானம் – யுத்2:19 106/2
மீட்டு ஒரு கோடி கோடி வெம் சினத்து அரக்கன் விட்டான் – யுத்2:19 108/3
மீட்டு ஒரு கோடி கோடி கொண்டு அவை தடுத்தான் வீரன் – யுத்2:19 108/4
நெற்றி-மேல் ஒரு நூறு நெடும் கணை – யுத்2:19 125/1
நூறு தேர் ஒரு நாழிகை நூறினான் – யுத்2:19 129/4
ஒக்க வந்துற்று ஒரு வழி நண்ணினார் – யுத்2:19 131/3
ஒன்று வாள் முகம் நோக்கி ஒரு விலான் – யுத்2:19 157/2
நெருங்கினார் நெருங்க கண்டும் ஒரு தனி நெஞ்சும் வில்லும் – யுத்2:19 178/2
ஓங்கு வாள் அரவின் நாமத்து ஒரு தனி படையை உன்னி – யுத்2:19 186/4
நேசத்தார் எல்லாம் வீழ்ந்தார் யான் ஒரு தமியென் நின்றேன் – யுத்2:19 209/2
தூவுண்ட தானை முற்றும் பட ஒரு தமியன் சோர்வான் – யுத்2:19 231/2
புரங்களின் தீய்த்து காண்பென் பொடி ஒரு கடிகை போழ்தின் – யுத்2:19 239/4
மின்-பால் இயன்றது ஒரு குன்றம் வானின் மிளிர்கின்றது என்ன வெயிலோன் – யுத்2:19 247/3
துறந்தாயும் ஒத்தி துறவாயும் ஒத்தி ஒரு தன்மை சொல்ல அரியாய் – யுத்2:19 258/2
இன்று ஒரு பொழுது தாழ்த்து என் இகல் பெரும் சிரமம் நீங்கி – யுத்2:19 300/1
சென்று ஒரு கணத்தில் நாளை நான்முகன் படைத்த தெய்வ – யுத்2:19 300/2
தா இல் என் ஒரு தேரினை தம் என – யுத்2-மிகை:15 10/2
தீர்த்து ஒரு கணத்தில் போக்க செம் கதிர் சிறுவன்-தானும் – யுத்2-மிகை:15 19/2
ஞாயத்தொடும் ஒரு குத்து அமர் புரிதற்கு எதிர் வரும் நீ – யுத்2-மிகை:15 25/4
பற்று இன்றிய ஒரு மால் வரை அனையான் ஒரு படியால் – யுத்2-மிகை:15 26/3
பற்று இன்றிய ஒரு மால் வரை அனையான் ஒரு படியால் – யுத்2-மிகை:15 26/3
உருத்து வெம் சினத்து அரக்கன் அங்கு ஒரு கையின் புடைப்ப – யுத்2-மிகை:15 28/1
உருத்து இலக்குவன் ஒரு கணத்து அவன் எதிர் ஊன்றி – யுத்2-மிகை:15 29/1
மனம் நெருப்பு எழ கொதித்து ஒரு மனிதன் என் வலியை – யுத்2-மிகை:15 31/2
எறிந்து அடல் சிலை வளைத்து ஒரு கணத்திடை எரியின் – யுத்2-மிகை:15 33/1
பிறை முக சரம் ஐ_இரண்டு ஒரு தொடை பிடித்து ஆங்கு – யுத்2-மிகை:15 38/3
உறுதி அற்றவன் சிலை ஒரு பத்தையும் ஒறுத்தான் – யுத்2-மிகை:15 38/4
தன் ஒரு தேரினை தொழுது தாவினான் – யுத்2-மிகை:16 16/4
சூலம் அங்கு ஒரு கை சுற்றி தொடர்ந்திடும் பகைஞர் ஆவி – யுத்2-மிகை:16 33/2
அளவு அறு கவியின் சேனை அறுத்து ஒரு கணத்தில் வந்தான் – யுத்2-மிகை:16 35/4
உரைத்து நெஞ்சு அழன்று ஒரு கணத்து இவன் உயிர் குடித்து என் – யுத்2-மிகை:16 40/1
உந்தா உளம் கொதித்து ஆங்கு ஒரு வாசகம் உரைத்தான் – யுத்2-மிகை:17 2/4
எதிர் தேரிடை ஏறினன் மற்று ஒரு வெம் – யுத்2-மிகை:18 1/3
சனகன் மகள்-தன் ஒரு நாயகன் ஆம் – யுத்2-மிகை:18 4/3
தடுத்தனன் ஒரு தனி தனுவின் வன்மையால் – யுத்2-மிகை:18 12/4
பெரும் கடை யுக மழை பிறழ தன் ஒரு
கரம் படு சிலையினின் கான்ற மாரியின் – யுத்2-மிகை:18 13/1,2
கொள்ளை படை அனையஃது ஒரு கொடும் சூலம் கை கொண்டான் – யுத்2-மிகை:18 19/4
வில்லினுக்கு ஒருவன் ஆகி உலகு ஒரு மூன்றும் வென்ற – யுத்2-மிகை:18 30/1
மறை ஒரு நான்கும் மண்ணும் வானமும் மகிழ்ந்த-மாதோ – யுத்2-மிகை:19 5/4
பத்து ஒரு நாலு பகுத்த பரப்பின் – யுத்3:20 11/1
ஒத்து ஒரு மூவர் பிழைத்தனர் உய்ந்தார் – யுத்3:20 11/3
பூசல் முகத்து ஒரு கான்முளை போதா – யுத்3:20 12/3
உடரும் அங்கமும் கண்டு கொண்டு ஒரு வழி உய்ப்பாள் – யுத்3:20 62/2
கொற்ற குமுதன் ஒரு குன்று கொளா – யுத்3:20 81/3
தன் தாதையை முன்பு தடுத்து ஒரு நாள் – யுத்3:20 87/1
பட அங்கு ஒரு குன்று படர்த்தினனால் – யுத்3:20 88/4
திண் தேர் அழிய சிலை விட்டு ஒரு தன் – யுத்3:20 89/1
பாறு ஆடு களத்து ஒரு பாய் பரியே – யுத்3:20 95/4
எந்தாய் ஒரு நீ இடர் கூருதியோ – யுத்3:21 4/4
தெரிந்து ஒரு பகழி பாய எய்தனன் இராமன் ஏவ – யுத்3:21 20/3
ஆயிரம் தேர் ஒரு தொடையின் அச்சு இறும் – யுத்3:22 48/1
தம்பி அல்லன் நான் இராவணன் மகன் ஒரு தமியேன் – யுத்3:22 64/2
நீ ஒருத்தனே உலகு ஒரு மூன்றையும் நிமிர்வாய் – யுத்3:22 94/3
களம்தான் ஒரு குழம்பு ஆம் வகை அரைத்தான் இரு கரத்தால் – யுத்3:22 114/2
வளர்ந்தான் நிலை உணர்ந்தார் உலகு ஒரு மூன்றையும் வலத்தால் – யுத்3:22 114/3
நூறு_ஆயிரம் மத மால் கரி ஒரு நாழிகை நுவல்-போது – யுத்3:22 117/1
பார் படைத்தவன் படைக்கு ஒரு பூசனை படைத்தீர் – யுத்3:22 180/1
வன் தொழிற்கு ஒரு வரம்பும் உண்டாய் வரவற்றோ – யுத்3:22 191/4
விடை குலங்களின் இடை ஒரு விடை கிடந்து என்ன – யுத்3:22 193/1
உயிர்த்திலன் ஒரு நாழிகை உணர்த்திலன் ஒன்றும் – யுத்3:22 196/1
மாண்டாய் நீயோ யான் ஒரு போதும் உயிர் வாழேன் – யுத்3:22 209/1
ஆவிக்கு ஒரு கோள் வரவோ அலர் வாழ் – யுத்3:23 14/3
வகையாது தொடர்ந்து ஒரு மான் முதலா – யுத்3:23 16/2
புணரியின் உதிர வெள்ளத்து ஒரு தனி விரைவின் போனான் – யுத்3:24 9/4
கீண்டாலும் பொருந்துவிக்கும் ஒரு மருந்தும் படைக்கலங்கள் கிளர்ப்பது ஒன்றும் – யுத்3:24 27/2
இன்ன மருந்து ஒரு நான்கும் பயோததியை கலக்கிய ஞான்று எழுந்த தேவர் – யுத்3:24 28/1
உமை_ஒரு_பாகன் வைகும் கயிலை கண்டு உவகை உற்றான் – யுத்3:24 43/4
ஏ எனும் மாத்திரத்து ஒரு கை ஏந்தினான் – யுத்3:24 64/3
இனி ஒரு கணத்தின் வந்து எய்தும் ஈண்டுறும் – யுத்3:24 86/3
நாணியின் முறையின் கூடாது ஒரு வழி நடையின் செல்லும் – யுத்3:25 10/2
இறந்தனர் இறந்து தீர இனி ஒரு பிறவி வந்து – யுத்3:26 6/1
ஊன் நகு வாள் ஒரு கைக்கொடு உருத்தான் – யுத்3:26 29/3
கோது_இல் குலத்து ஒரு நீ குணம் மிக்காய் – யுத்3:26 32/3
நான்முகனுக்கு ஒரு நால்வரின் வந்தாய் – யுத்3:26 33/1
மால் முகம் உற்று ஒரு மாதை வதைத்தல் – யுத்3:26 33/4
கரும் கடல் கட்டி மேரு கடந்து ஒரு மருந்து காட்டி – யுத்3:26 50/2
வினை ஒரு கணத்தின் முற்றி மீள்கின்றான் வினையேன் வந்த – யுத்3:26 77/2
ஒலியாது உறு சேனையை உற்று ஒரு நாள் – யுத்3:27 22/3
கொல்வென் என்று உன்னைத்தானே குறித்து ஒரு சூளும் கொண்ட – யுத்3:27 77/1
உற்று நான் உருத்த காலத்து ஒரு முறை எதிரே நிற்க – யுத்3:27 84/3
மாறு ஒரு குன்றம் வாங்கி மறுகுவான் மார்பில் தோளில் – யுத்3:27 94/1
ஒரு வீரரும் இவர் ஒக்கிலர் என வானவர் உவந்தார் – யுத்3:27 107/3
புண் செல்வன அல்லால் ஒரு பொருள் செல்வன தெரியா – யுத்3:27 108/4
ஒரு திக்கிலும் பெயரா-வகை அவன் தேரினை உதிர்த்தான் – யுத்3:27 121/3
தத்தா ஒரு தடம் தேரினை தொடர்ந்தான் சரம் தலை-மேல் – யுத்3:27 122/3
மதத்தால் எதிர் வரு காலனை ஒரு கால் உற மருமத்து – யுத்3:27 123/3
இறுத்தான் நெடும் சரத்தால் ஒரு தனி நாயகற்கு இளையோன் – யுத்3:27 126/3
முத்தன் முகம் நோக்கா ஒரு மொழி கேள் என மொழிவான் – யுத்3:27 128/2
பார்ப்பான் தரும் உலகு யாவையும் ஒரு கால் ஒரு பகலே – யுத்3:27 150/1
பார்ப்பான் தரும் உலகு யாவையும் ஒரு கால் ஒரு பகலே – யுத்3:27 150/1
திரிந்தார் இரு சுடரோடு உலகு ஒரு_மூன்று உடன் திரிய – யுத்3:27 155/4
கந்தனார் தந்தையாரை கயிலையோடு ஒரு கை கொண்ட – யுத்3:27 166/3
தெறும் சிறை கலுழன் அன்ன ஒரு கணை தெரிந்து செம் பொன் – யுத்3:27 177/3
வேல்-கொடு நம்-மேல் எய்தான் என்று ஒரு வெகுளி பொங்க – யுத்3:27 180/1
பொன்றுதல் ஒரு காலத்து தவிருமோ பொதுமைத்து அன்றோ – யுத்3:28 10/3
சீரிது பெரிது இதன் நிலைமை என தெரிபவன் ஒரு சுடு தெறு கணையால் – யுத்3:28 27/3
பொன்றுவது அல்லால் அப்பால் இனி ஒரு போக்கும் உண்டோ – யுத்3:28 33/2
பிறை எயிற்று இவனை கோறி என்று ஒரு பிறை வாய் வாளி – யுத்3:28 51/3
கெட்ட தூதர் கிளத்தினவாறு ஒரு
கட்ட மானிடன் கொல்ல என் காதலன் – யுத்3:29 14/1,2
மூவரோடும் உலகு ஒரு மூன்றொடும் – யுத்3:29 33/3
பூண்டு ஒரு பகை-மேல் புக்கு என் புத்திரனோடும் போனார் – யுத்3:29 37/1
ஒன்பது திக்கும் மற்றை ஒரு திக்கும் உற்றது அன்றே – யுத்3:29 40/4
முக்கணான் முதலினோரை உலகு ஒரு மூன்றினோடும் – யுத்3:29 52/1
கூம்பலுற்று உயர்ந்த கையர் ஒரு வழி கூறலாமோ – யுத்3:30 2/2
பொதுவுற நோக்கலுற்றான் ஒரு நெறி போக போக – யுத்3:30 8/2
மாதிரம் ஒன்றின் நின்று மாறு ஒரு திசை-மேல் மண்டி – யுத்3:30 9/1
நக்கர கடல் நால் ஒரு மூன்றுக்கும் நாதர் – யுத்3:30 17/3
இருவர் என்றவர் தம்மையும் ஒரு கையோடு எற்றி – யுத்3:30 29/2
ஒரு விலால் ஒரு நாழிகை பொழுதினின் உலந்தார் – யுத்3:30 40/4
ஒரு விலால் ஒரு நாழிகை பொழுதினின் உலந்தார் – யுத்3:30 40/4
ஒரு குரங்கு வந்து இலங்கையை மலங்கு எரியூட்டி – யுத்3:30 46/1
உண்டு வெள்ளம் ஓர் எழுபது மருந்து ஒரு நொடியில் – யுத்3:30 47/3
வானர பெரும் சேனையை யான் ஒரு வழி சென்று – யுத்3:31 1/1
பூவை வண்ணத்தன் சேனை-மேல் ஒரு புறம் போனான் – யுத்3:31 3/4
காட்டுகின்றனென் காணுதி ஒரு கணத்து என்னா – யுத்3:31 34/2
மீண்டு வேலையின் வட கரை ஆண்டு ஒரு வெற்பின் – யுத்3:31 36/1
ஒரு வில்லியை ஒரு காலையின் உலகு ஏழையும் உடற்றும் – யுத்3:31 103/1
ஒரு வில்லியை ஒரு காலையின் உலகு ஏழையும் உடற்றும் – யுத்3:31 103/1
மாறு ஆயினர் ஒரு கோல் பட மலை-போல் உடல் மறிவார் – யுத்3:31 104/2
குழு அற்று உகும் ஒரு வெம் கணை தொடை பெற்றது ஓர் குறியால் – யுத்3:31 105/4
ஒரு காலையின் உலகத்து உறும் உயிர் யாவையும் உண்ண – யுத்3:31 106/1
என்னே ஒரு கடுப்பு என்றிட இரும் சாரிகை திரிந்தான் – யுத்3:31 113/4
பொன் நேர் வரு வரி வில் கரத்து ஒரு கோளரி போல்வான் – யுத்3:31 114/2
ஒன்றுமே தொடை கோல் ஒரு கோடிகள் – யுத்3:31 136/1
எடுப்பது பட பொருவது அன்றி இவர் செய்வது ஒரு நன்றி உளதோ – யுத்3:31 138/4
வெள்ளம் ஒரு நூறு படும் வேலையின் அ வேலையும் இலங்கை நகரும் – யுத்3:31 144/1
கிடைத்தனர் அவர்க்கு ஒரு கணக்கு இலை வளைத்தனர் கிளைத்து உலகு எலாம் – யுத்3:31 149/2
கரக்க முழை தேடி உழல்கின்றிலிர்கள் இன்று ஒரு கடும் பகலிலே – யுத்3:31 152/3
அலையும் அரியது ஒரு திசையும் இலது அணுக – யுத்3:31 156/4
இரு கை ஒரு களிறு திரிய விடு குயவர் – யுத்3:31 163/3
எய்யும் ஒரு பகழி ஏழு கடலும் இடு – யுத்3:31 166/1
ஒய்ய ஒரு கதியின் ஓட உணர் அமரர் – யுத்3:31 166/3
கரக்கும் உற்று ஒரு புறத்து என்னும் கண்ணினால் – யுத்3:31 168/2
மீண்டனர் ஒரு திசை ஏழு வேலையும் – யுத்3:31 170/2
கொன்றனன் இனி ஒரு கோடி_கோடி மேற்று – யுத்3:31 175/1
எடுத்து ஒரு முகத்தினால் எய்தி யாம் இனி – யுத்3:31 177/3
ஆனை ஆயிரம் தேர் பதினாயிரம் அடல் பரி ஒரு கோடி – யுத்3:31 215/1
பொய் ஒரு முகத்தன் ஆகி மனிதன் ஆம் புணர்ப்பு இது அன்றால் – யுத்3:31 218/1
செய்யுறு வினையம் எல்லாம் ஒரு முகம் தெரிவது உண்டே – யுத்3:31 218/3
கண்டு ஒரு முறுவல் காட்டி அவற்றினை அவற்றால் காத்தான் – யுத்3:31 224/4
உண்டவன் தானே ஆன தன் ஒரு மூர்த்தி ஒத்தான் – யுத்3:31 230/4
உற்ற போர் வலி அரக்கர்கள் ஒரு தனி முதல்வன் – யுத்3-மிகை:20 10/2
மற்றும் நின்றவர் ஒரு திசை தனித்தனி மலைந்தார் – யுத்3-மிகை:20 10/4
பசை தங்கு களத்து ஒரு பாய் பரியே – யுத்3-மிகை:20 17/4
அற்றவை அழிந்து சிந்த அறுத்து ஒரு கணத்தில் மாய்த்தான் – யுத்3-மிகை:21 4/4
உமைக்கு_ஒரு_பாகன் எய்த புரங்களின் ஒருங்கி வீழ்ந்த – யுத்3-மிகை:22 2/4
தன்னை ஈன்றிடும் ஒரு தனி தந்தையை கண்டான் – யுத்3-மிகை:22 5/4
இரிந்திட கொன்று தான் அங்கு ஒரு திசை யாரும் இன்றி – யுத்3-மிகை:22 7/3
தான் அல்லாது ஒரு பொருள் இலை என தகும் முதல்வன் – யுத்3-மிகை:31 3/1
தானம் மேவினர்க்கு இவர் ஒரு பொருள் என தகுமோ – யுத்3-மிகை:31 3/4
ஆன திக்கு ஒரு பத்தும் அடுத்துற – யுத்3-மிகை:31 38/2
வரி கை ஒரு களிறு திரிய விடு குயவர் – யுத்3-மிகை:31 47/3
இரிய ஒரு வில் உடை இரு கை ஒரு களிறு – யுத்3-மிகை:31 48/2
இரிய ஒரு வில் உடை இரு கை ஒரு களிறு – யுத்3-மிகை:31 48/2
கொன்றனன் கொதித்து ஒரு கடிகை ஏழினே – யுத்3-மிகை:31 50/4
நாலும் மூ_இரண்டும் ஆன நூறு ஒரு கணத்தில் நண்ணி – யுத்3-மிகை:31 61/3
ஈது ஒரு விளையாட்டு அன்பின் இத்துணை தாழ்த்தான் ஐயன் – யுத்3-மிகை:31 63/1
மண்டு வெம் செரு நான் ஒரு கணத்திடை மடித்தே – யுத்4:32 15/3
உய்த்து ஒரு திசை-மேல் ஓடி உலகு எலாம் கடக்க பாய்ந்து – யுத்4:32 41/1
மூண்டு எழு சேனை வெள்ளம் உலகு ஒரு மூன்றின் மேலும் – யுத்4:32 52/1
பின் ஒரு பெயரும் இன்றி மாண்டனர் என்று சொன்ன – யுத்4:34 12/3
கேட்டு அயல் இருந்த மாலி ஈது ஒரு கிழமைத்து ஆமோ – யுத்4:34 13/1
வன் திறல் காற்றும் காண்டும் வலிக்கு ஒரு வரம்பும் உண்டோ – யுத்4:34 15/4
விட்டது மெய்ம்மை ஐய மீட்டு ஒரு வினையம் இல்லை – யுத்4:34 16/2
கட களிறு என தகைய கண்ணன் ஒரு காலன் – யுத்4:36 2/1
தன் அக வசத்து உலகு தங்க ஒரு தன்னின் – யுத்4:36 3/1
வேதம் ஒரு நாலும் நிறை வேள்விகளும் வெவ்வேறு – யுத்4:36 13/1
ஒருங்கு அரணம் மூன்றும் உழல் வாயு ஒரு பத்தும் – யுத்4:36 14/2
தலைவர் ஒரு மூவர் தனி மானம் இதுதானோ – யுத்4:36 17/4
பேரும் ஒரு காலை ஒரு காலும் இடை பேரா – யுத்4:36 22/3
பேரும் ஒரு காலை ஒரு காலும் இடை பேரா – யுத்4:36 22/3
வல் இதனை ஊர்வது ஒரு மாதலி என பேர் – யுத்4:36 25/3
துவனி வில்லின்-பொருட்டு ஒரு தொல்லை_நாள் – யுத்4:37 27/1
ஒடித்து தேரை உதிர்த்து ஒரு வில்லொடும் – யுத்4:37 45/3
கோல் ஆயிரம் பிற ஆயிரம் ஒரு கோல் பட குறைவ – யுத்4:37 55/2
செறுத்து ஒரு தொழிலிடை செய்தது இல்லையால் – யுத்4:37 71/4
பண்ணவன் உயர் கொடி என ஒரு பரவை – யுத்4:37 88/1
ஒரு திசை முதல் கடை ஒரு திசை அளவும் – யுத்4:37 91/1
ஒரு திசை முதல் கடை ஒரு திசை அளவும் – யுத்4:37 91/1
இருள் ஒரு திசை ஒரு திசை வெயில் விரியும் – யுத்4:37 92/1
இருள் ஒரு திசை ஒரு திசை வெயில் விரியும் – யுத்4:37 92/1
சுருள் ஒரு திசை ஒரு திசை மழை தொடரும் – யுத்4:37 92/2
சுருள் ஒரு திசை ஒரு திசை மழை தொடரும் – யுத்4:37 92/2
உருள் ஒரு திசை ஒரு திசை உரும் முரலும் – யுத்4:37 92/3
உருள் ஒரு திசை ஒரு திசை உரும் முரலும் – யுத்4:37 92/3
மருள் ஒரு திசை ஒரு திசை சிலை வருடம் – யுத்4:37 92/4
மருள் ஒரு திசை ஒரு திசை சிலை வருடம் – யுத்4:37 92/4
பூசுரர்க்கு ஒரு கடவுள்-மேல் சென்றது போலாம் – யுத்4:37 97/4
இந்திரற்கு ஒரு பகைஞனும் அவற்கு இளையோரும் – யுத்4:37 112/1
ஓய்வு அகன்றது ஒரு தலை நூறு உற – யுத்4:37 161/1
உண்ணாதே உயிர் உண்ணாது ஒரு நஞ்சு சனகி எனும் பெரு நஞ்சு உன்னை – யுத்4:38 4/1
ஒரு கலை தனி ஒண் மதி நாளொடும் – யுத்4:40 7/1
உலகம் மூன்றும் உதவற்கு ஒரு தனி – யுத்4:40 15/1
படைப்பர் வந்து இடை ஒரு பழி வந்தால் அது – யுத்4:40 54/3
ஏவம் என்று ஒரு பொருள் யாண்டு கொண்டியோ – யுத்4:40 81/4
மன்னர் தொல் குலத்து அவதரித்தனை ஒரு மனிதன் – யுத்4:40 86/1
துன்னினார் நெடும் புட்பக-மிசை ஒரு சூழல் – யுத்4:41 16/4
தடை ஒரு சிறிது இன்று ஆகி தாவி வான் படரும் வேலை – யுத்4:41 20/3
ஆதபத்திரம் குண்டிகை ஒரு கையின் அணைத்து – யுத்4:41 34/1
போதம் முற்றிய தண்டு ஒரு கையினில் பொலிய – யுத்4:41 34/2
முன்பு உரு கொண்டு ஒரு வழி முற்றுறா – யுத்4:41 47/3
போனானும் ஒரு தம்பி போனவன் தான் வரும் அவதி போயிற்று என்னா – யுத்4:41 64/2
ஆனாத உயிர் விட என்று அமைவானும் ஒரு தம்பி அயலே நாணாது – யுத்4:41 64/3
உன்னின் பின் இருந்ததுவும் ஒரு குடை கீழ் இருப்பதுவும் ஒக்கும் என்றான் – யுத்4:41 65/4
வாக்கின் கூட புதைத்து ஒரு மாற்றம் நீ – யுத்4:41 82/3
மாற்றினென் உரு ஒரு குரங்கு மன்ன யான் – யுத்4:41 97/4
மறைத்தனர் பூணின் மைந்தர் உயிர்க்கு ஒரு மறுக்கம் தோன்ற – யுத்4:42 9/4
இடுக்கு ஒரு பேரும் இன்றி அயோத்தி வந்து இறுத்தார் என்றால் – யுத்4:42 12/2
துரக்க மானுடர்-தம்மை என்று ஒரு புடை துரந்து – யுத்4-மிகை:32 1/2
எழும் படை வெள்ளம் எல்லாம் இரண்டு ஒரு கடிகை தன்னில் ஆங்கு – யுத்4-மிகை:37 4/1
உமையவள் ஒரு புடை உடையவன் உதவியது – யுத்4-மிகை:37 7/1
சுமை பெறும் உலகு ஒரு நொடிவரை தொடருவது – யுத்4-மிகை:37 7/3
நயம் படைப்பென் என்று ஒரு கதை நாதன் மேல் எறிந்தான் – யுத்4-மிகை:37 8/4
பொன்னின் ஆக்கிய சிலையிடை ஒரு கணை பொறுத்தான் – யுத்4-மிகை:37 9/2
வேதம் ஒரு நாலும் உள வேள்விகளும் வெவ்வேறு – யுத்4-மிகை:37 18/1
தான் புவனம் ஒரு மூன்றும் தனி புரந்து வைகிய நீ தாய் சொல் தாங்கி – யுத்4-மிகை:38 1/2
ஒரு_பது வாய் உள வணங்க ஒண் முடி பத்து உள இறைஞ்ச – யுத்4-மிகை:38 2/3
ஒரு_பது நா உள வணங்க ஒண் முடிகள் பத்து உளவே இறைஞ்ச மேரு – யுத்4-மிகை:38 3/3
பொய்யினுக்கு ஒரு
உய் திறத்தினுக்கே – யுத்4-மிகை:39 12/1,2
வில் பொலி கரத்து ஒரு வேத நாயகா – யுத்4-மிகை:40 14/3
ஒன்ற வால் கொடு துவக்கினன் ஒரு குதிகொண்டான் – யுத்4-மிகை:41 18/2
பாரில் நின்றது அங்கு ஒரு வெள்ள படை அவர்-தம்மை – யுத்4-மிகை:41 23/1
சுருதியாய் ஒரு பேர் அரு சொல்லுவ தொடர்ந்து – யுத்4-மிகை:41 25/2
ஒன்றுதான் என ஒரு திசை இருந்ததும் ஒக்கும் – யுத்4-மிகை:41 46/4
போனான் ஒரு நாள் வரும் நாள் இலதோ – யுத்4-மிகை:41 178/2
மற்ற போனகம் ஒரு கை வாய் வைத்த பின் வாரா – யுத்4-மிகை:41 201/3
ஒரு_பது திசையும் உட்க வஞ்சக உழை ஒன்று ஏவி – யுத்4-மிகை:41 233/2
தலை ஒரு பத்தும் சிந்தி தம்பி-தன் தோளும் தாளும் – யுத்4-மிகை:41 243/2
இனி ஒரு கணத்தின் எம் கோன் எழுந்தருள் தன்மை ஈண்டு – யுத்4-மிகை:41 261/1

TOP


ஒரு-கால் (1)

பொன் ஆர் சிலை இரு கால்களும் ஒரு-கால் பொறை உயிரா – யுத்3:27 116/3

TOP


ஒரு-தலை (2)

பேய் ஒரு-தலை கொள பிணங்கி வாய்விடா – ஆரண்:7 121/3
நாய் ஒரு-தலை கொள நகையுற்றார் சிலர் – ஆரண்:7 121/4

TOP


ஒரு-பால் (6)

பின்றுகின்ற பிலனின் பெரிய வாயின் ஒரு-பால்
மென்று தின்று விளியாது விரியும் பசியொடே – ஆரண்:1 10/3,4
உரவு கருடனும் உட்கிட உயிர்க்கின்றன ஒரு-பால் – சுந்-மிகை:1 17/4
உதிரமும் கடல் திரைகளும் பொருவன ஒரு-பால் – யுத்1:6 27/4
ஊழி கனல் ஒரு-பால் அதன் உடனே தொடர்ந்து உடற்றும் – யுத்3:27 154/1
பனசன் அயர்வுற்று ஒரு-பால் அடைய – யுத்3-மிகை:20 16/1
உரமும் கல்வியும் உடையவன் செரு நின்றது ஒரு-பால் – யுத்4:32 12/4

TOP


ஒரு-புடை (2)

கண்டனம் ஒரு-புடை நின்று கண்களால் – சுந்:7 61/1
கிங்கரர் ஒரு-புடை கிளர்ந்து பற்றினார் – சுந்:12 12/2

TOP


ஒரு-வகை (1)

உற்றது தெரியும்-வண்ணம் ஒரு-வகை உரைக்கலுற்றாள் – ஆரண்:10 63/4

TOP


ஒரு_நொடி (1)

பரதனும் இளவலும் ஒரு_நொடி பகிராது – பால:5 126/1

TOP


ஒரு_பது (3)

ஒரு_பது வாய் உள வணங்க ஒண் முடி பத்து உள இறைஞ்ச – யுத்4-மிகை:38 2/3
ஒரு_பது நா உள வணங்க ஒண் முடிகள் பத்து உளவே இறைஞ்ச மேரு – யுத்4-மிகை:38 3/3
ஒரு_பது திசையும் உட்க வஞ்சக உழை ஒன்று ஏவி – யுத்4-மிகை:41 233/2

TOP


ஒரு_பாகத்து (1)

உமைக்கு ஒரு_பாகத்து ஒருவனும் இருவர்க்கு ஒரு தனி கொழுநனும் மலர் மேல் – பால:3 3/1

TOP


ஒரு_முதல் (1)

உழந்த யோகத்து ஒரு_முதல் கோபத்தால் – ஆரண்:14 26/1

TOP


ஒரு_மூன்று (1)

திரிந்தார் இரு சுடரோடு உலகு ஒரு_மூன்று உடன் திரிய – யுத்3:27 155/4

TOP


ஒருக்காலும் (1)

கவந்தன் தனது ஆவி கவர்ந்து ஒருக்காலும் நீங்கா – சுந்-மிகை:4 8/3

TOP


ஒருக்கினென் (2)

கொன்று ஒருக்கினென் எந்தையை சடாயுவை குறைத்தேன் – யுத்3:22 191/2
இன்று ஒருக்கினென் இத்தனை வீரரை இருந்தேன் – யுத்3:22 191/3

TOP


ஒருகால் (3)

கண்ணும் முகமும் காட்டுவாய் வடிவும் ஒருகால் காட்டாயோ – கிட்:1 24/3
திக்குவிசயம் இனி ஒருகால் செய்யாயோ – யுத்2:18 269/4
உன்னுடைய பேர் உடல்நலம் உற்று ஒருகால் நோக்காயோ – யுத்4-மிகை:38 4/4

TOP


ஒருகாலே (1)

ஒப்பு உறின் ஒப்பார் நும் அலது இல்லீர் ஒருகாலே
குப்புறின் அண்டத்து அ புறமேயும் குதி-கொள்வீர் – கிட்:17 10/3,4

TOP


ஒருங்க (3)

முப்புரம் ஒருங்க சுட்ட மூரி வெம் சிலையும் வீரன் – யுத்2:16 26/1
ஒத்தன நெருப்பு வீசும் உரும் என ஒருங்க உய்த்தார் – யுத்2:19 177/2
உடை உறு தலை கை அண்ணல் உயிர் எலாம் ஒருங்க உண்ணும் – யுத்2:19 219/3

TOP


ஒருங்காதது (1)

பரம் ஒருங்குவது அலால் பிறிது ஒருங்காதது ஓர் பகையும் உண்டோ – யுத்1:2 90/4

TOP


ஒருங்கி (1)

உமைக்கு_ஒரு_பாகன் எய்த புரங்களின் ஒருங்கி வீழ்ந்த – யுத்3-மிகை:22 2/4

TOP


ஒருங்கிய (4)

ஒருங்கிய இரண்டு உடற்கு உயிர் ஒன்று ஆயினார் – பால:10 38/2
மரம் ஒருங்கிய கராதியர் விராதனது மால் வரைகள் மானும் – யுத்1:2 90/2
சிரம் ஒருங்கிய இனி செரு ஒருங்கியது எனின் தேவர் என்பார் – யுத்1:2 90/3
தொக ஒருங்கிய ஞானம் ஒன்று எவரினும் தூயான் – யுத்2:15 213/1

TOP


ஒருங்கியது (2)

உரம் ஒருங்கியது நீர் கடையும் வாலியது மார்பு உலகை மூடும் – யுத்1:2 90/1
சிரம் ஒருங்கிய இனி செரு ஒருங்கியது எனின் தேவர் என்பார் – யுத்1:2 90/3

TOP


ஒருங்கு (39)

பேர் என்ப அவன் செய் மாய பெரும் பிணக்கு ஒருங்கு தேர்வார் – பால:8 7/2
ஊற்று ஆர் நறை நாள்_மலர் மாதர் ஒருங்கு வாச – பால:17 19/1
உரை தெரி கணிதரை ஒருங்கு கொண்டு ஒரு – அயோ:1 85/3
உயங்கி அ நகர் உலைவு உற ஒருங்கு உழைச்சுற்றம் – அயோ:4 212/1
ஊனம்_இல் பெரும் குணம் ஒருங்கு உடைய உன்னால் – அயோ:5 17/3
ஒருங்கு தேனொடு மீன் உபகாரத்தன் – அயோ:8 8/3
ஒருங்கு அடை நெடும் படை ஒல்லென் ஆர்ப்பினோடு – அயோ:13 11/2
உறைவென் கானத்து ஒருங்கு உடனே என்றான் – அயோ:14 4/4
ஒன்றிய உவகையர் ஒருங்கு சிந்தையர் – அயோ-மிகை:1 13/1
பேடி போர் வல் அரக்கர் பெரும் குலத்தை ஒருங்கு அவிப்பான் – ஆரண்:6 115/1
ஒருங்கு இலா இவளோடும் உறைவெனோ என்பானேல் இறைவ ஒன்றும் – ஆரண்:6 133/3
ஒருங்கு உயர்ந்து உலகின் மேல் ஊழி பேர்ச்சியுள் – ஆரண்:14 81/1
கான் ஒருங்கு படர அ கார் வரை – கிட்:11 39/2
தேன் ஒருங்கு சொரிதலின் தேர்வு இல – கிட்:15 49/2
ஒறுத்தலோ நிற்க மற்று ஓர் உயர் படைக்கு ஒருங்கு இ ஊர் வந்து – சுந்:2 37/1
ஒருங்கு உடன் புணர அஃது உரைக்கல்-பாலதோ – சுந்:4 42/4
ஒருங்கு உடை உணர்வினோர் ஓய்வு_இல் மாயையின் – சுந்:4 97/2
ஒன்று உளது உணர்த்துவது ஒருங்கு கேள் எனா – யுத்1:2 15/3
உறைவிடம் எய்தினான் ஒருங்கு கேள்வியின் – யுத்1:4 33/1
ஒருங்கு நனி போயின உயர்ந்த கரையூடே – யுத்1:9 6/3
ஒருங்கு அடல் உயர்ந்த படர் தானையொடும் ஓதத்து – யுத்1:9 12/3
இருவரை ஒருங்கு காணும் யோகியும் என்னல் ஆனான் – யுத்1:9 25/4
உலகு எலாம் ஒருங்கு கூடி ஒதுங்கினவேயும் ஒக்கும் – யுத்1:13 28/4
ஒன்று பத்து ஐந்தொடு ஆறு கோடி வந்து ஒருங்கு சுற்ற – யுத்1-மிகை:11 6/2
உன் மக்கள் ஆகி உள்ளார் உன்னொடும் ஒருங்கு தோன்றும் – யுத்2:16 146/1
ஒருங்கு அமர் புரிகிலேன் உன்னொடு யான் என – யுத்2:16 268/1
ஒன்றாயிர வெள்ளம் ஒருங்கு உள ஆம் – யுத்2:18 83/1
ஒருங்கு ஆயின உயிர் மாய்ந்தன பிறிது என் பல உரையால் – யுத்2:18 156/2
மீன் எலாம் விண்ணின் நின்று ஒருங்கு வீழ்ந்து என – யுத்3:22 47/1
ஒன்றிய கடல்கள் ஏழும் ஒருங்கு எழுந்து ஆர்க்கும் ஓதை – யுத்3:26 95/2
கரு கிளர் மேகம் எல்லாம் ஒருங்கு உடன் கலந்தது என்ன – யுத்3:30 7/4
கதுமென ஒருங்கு நோக்கும் பேதையின் காதல் கொண்டான் – யுத்3:30 8/4
கண் தீயும் ஒருங்கு கலந்து எழலால் – யுத்3:31 192/3
கொண்டு ஒருங்கு உடனே விட்டார் குலுங்கியது அமரர் கூட்டம் – யுத்3:31 224/2
போய் ஒருங்கு அண்டத்தோடும் கோடி யோசனைகள் பொங்கி – யுத்3:31 226/4
உரக தேயமும் ஒருங்கு உடன் ஏறினும் உச்சி – யுத்4:35 18/2
ஒருங்கு அரணம் மூன்றும் உழல் வாயு ஒரு பத்தும் – யுத்4:36 14/2
உண்டை வெம் கடும் கணை ஒருங்கு மூடலால் – யுத்4:37 78/3
ஒன்றிய அரம்பை மாதர் அமுது எடுத்து ஒருங்கு வந்தார் – யுத்4-மிகை:41 175/4

TOP


ஒருங்குடன் (4)

ஒருங்குடன் அருந்தினரை ஒத்து உடல் தடித்தாள் – பால:22 38/4
உறையும் இ வழி உயர் தவம் ஒருங்குடன் முயல்வார்க்கு – அயோ:9 30/3
சாயின் அண்டமும் மேருவும் ஒருங்குடன் சாயும் – கிட்:12 23/2
உலகம் மூன்றும் ஒருங்குடன் ஓம்பும் என் – சுந்:3 100/1

TOP


ஒருங்கும் (1)

ஓம் அ ராமரை ஒருங்கும் உணர்வோர் உணர்வுறும் – ஆரண்:1 30/1

TOP


ஒருங்குவது (1)

பரம் ஒருங்குவது அலால் பிறிது ஒருங்காதது ஓர் பகையும் உண்டோ – யுத்1:2 90/4

TOP


ஒருங்குற (3)

உண்டு உறை குவளை ஒண் கண் ஒருங்குற நோக்கி ஊழின் – ஆரண்:5 2/2
ஒருங்குற தழுவுவென் ஒன்றும் காண்கிலென் – ஆரண்:14 96/3
ஒருங்குற உதவி பின்னர் உதவினன் விடையும் மன்னோ – யுத்4-மிகை:42 66/4

TOP


ஒருங்கே (10)

உருண்டு கால் தொடர் பிறகிடு தறியொடும் ஒருங்கே
இரண்டு மா மரம் இடை இற நடந்தது ஓர் யானை – பால:15 3/3,4
அழகு எலாம் ஒருங்கே கண்டால் யாவரே ஆற்றவல்லார் – பால:22 20/4
உய்ய நீள் தவம் ஒழிவு அறு பகல் எலாம் ஒருங்கே
செய்ய நாள் மலர் கிழவனை நோக்கி நீ செய்தி – பால-மிகை:9 42/2,3
ஆனவர் தமது புகழ் எலாம் ஒருங்கே அன்ன மென் புள் உரு தாங்கி – ஆரண்-மிகை:10 4/2
உயர்ந்த வெம் சின வானர படையொடும் ஒருங்கே
சயம் தனக்கு ஒரு வடிவு என திறல் கொடு தழைத்த – கிட்:12 14/2,3
உடுத்த நாயகன் தான் என உணர்தலின் ஒருங்கே
தொடுத்த எண் வகை மூர்த்தியை துளக்கி வெண் பொருப்பை – யுத்2:15 210/2,3
ஊன் அற குறைத்து உயிர் உண்பென் நீயிர் போய் ஒருங்கே
ஆன மற்றவர் இருவரை கோறீர் என்று அறைந்தான் – யுத்3:31 1/2,3
ஒருவரை கொல்ல ஆயிரம் இராமர் வந்து ஒருங்கே
இருபதிற்றிரண்டு ஆண்டு நின்று அமர் செய்தால் என் ஆம் – யுத்3:31 25/1,2
ஒன்றும் அஞ்சலிர் வஞ்சனை அரக்கரை ஒருங்கே
கொன்று நீக்கும் அ கொற்றவன் இ குலம் எல்லாம் – யுத்3:31 26/2,3
ஒன்றும் நீர் அஞ்சல் ஐய யாம் எலாம் ஒருங்கே சென்று – யுத்3:31 56/1

TOP


ஒருசார் (1)

வேலையுள் இலங்கை என்னும் விரி நகர் ஒருசார் விண் தோய் – சுந்:14 31/1

TOP


ஒருத்தர் (3)

முன்னம் ஒருத்தர் தொடா முலையோடு உன் – ஆரண்:14 52/2
இருள் நிறத்தவர் ஒருத்தர் ஏழ் மலையையும் எடுப்பார் – யுத்3:30 20/4
ஒருத்தர்-மேல் ஒருத்தர் வீழ்ந்து உயிரின் புல்லினார் – யுத்4:38 18/3

TOP


ஒருத்தர்-மேல் (1)

ஒருத்தர்-மேல் ஒருத்தர் வீழ்ந்து உயிரின் புல்லினார் – யுத்4:38 18/3

TOP


ஒருத்தர்க்கு (1)

ஓர் ஒருத்தர்க்கு ஒருவரின் உற்று உயர் – யுத்2:15 44/3

TOP


ஒருத்தரின் (1)

ஒருத்தரின் முன்னம் சாதல் உண்டவர்க்கு உரியது அம்மா – யுத்2:16 152/4

TOP


ஒருத்தரை (1)

ஒருத்தரை நலனும் தீங்கும் தேரினும் உயிரின் ஓம்பும் – யுத்1:4 127/2

TOP


ஒருத்தல் (1)

ஒருத்தல் எட்டொடு திரு தலை பன்மை சால் உரக – அயோ:1 65/1

TOP


ஒருத்தன் (12)

பதைத்தனள் ஒருத்தன் மேல் ஒருத்தி பஞ்சு அடி – பால:19 36/3
உள்ளாது உமிழ்ந்தான் விடம் உண்ட ஒருத்தன் என்றான் – ஆரண்:10 140/4
மற்று ஒருத்தன் வலிந்து அறைகூவ வந்து – கிட்:7 94/1
மன் நகை தரத்தர ஒருத்தன் மனை உற்றாள் – யுத்1:2 50/3
கருத்து இலான் கண் இலான் ஒருத்தன் கைக்கொடு – யுத்1:2 67/1
ஒருத்தன் நீ தனி உலகு ஒரு மூன்றிற்கும் ஆயினும் பழி ஓரும் – யுத்2:16 324/1
அழுவாய் ஒருத்தன் உளை-போலும் ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – யுத்2:19 252/4
வல்லான் ஒருத்தன் இடையே படுத்த வடு ஆன மேனி வடுவும் – யுத்2:19 264/4
வல்லான் ஒருத்தன் இடையே படுத்த வடு ஆன மேனி வடுவும் – யுத்2-மிகை:19 4/4
கரந்திலன் தனித்து ஒருத்தன் நேரும் வந்து காலினான் – யுத்3:31 74/4
மனித்தன் மற்று ஒருத்தன் என்ற வாய்மை நன்று நன்று எனா – யுத்3-மிகை:31 19/3
இறைவரின் ஒருத்தன் என்று எண்ணுகின்றனென் – யுத்4:41 96/2

TOP


ஒருத்தனாய் (1)

ஒருத்தனாய் தன்மை தானும் உணர்வுறாதபடி எழ – யுத்3-மிகை:31 18/3

TOP


ஒருத்தனும் (1)

ஒருத்தியும் ஒருத்தனும் உடலும் ஒன்று என – பால:19 48/3

TOP


ஒருத்தனே (1)

நீ ஒருத்தனே உலகு ஒரு மூன்றையும் நிமிர்வாய் – யுத்3:22 94/3

TOP


ஒருத்தி (42)

ஒன்றும் உண்கண் மதி முகத்து ஒருத்தி செய்தது உரை-செய்வாம் – பால:13 55/4
மடன் ஒக்கும் மடனும் உண்டோ வாள் நுதல் ஒருத்தி காண – பால:19 10/2
மின் என நுடங்குகின்ற மருங்குலாள் ஒருத்தி வெள்ளை – பால:19 16/1
விண் மதி மதுவின் ஆசை வீழ்ந்தது என்று ஒருத்தி உன்னி – பால:19 17/2
எள் ஒத்த கோல மூக்கின் ஏந்து_இழை ஒருத்தி முன்கை – பால:19 18/1
ஊன்றிய கழுநீர் நாள தாளினால் ஒருத்தி உண்டாள் – பால:19 19/4
பொன்_தொடி ஒருத்தி கண் பொறாத முத்தமே – பால:19 30/4
தோடு அவிழ் கூந்தலாள் ஒருத்தி தோன்றலோடு – பால:19 31/1
பாடினள் ஒருத்தி தன் பாங்கிமார்களோடு – பால:19 32/3
குழைத்த பூம் கொம்பு_அனாள் ஒருத்தி கூடலை – பால:19 33/1
பந்து அணி விரலினாள் ஒருத்தி பையுளாள் – பால:19 34/1
பதைத்தனள் ஒருத்தன் மேல் ஒருத்தி பஞ்சு அடி – பால:19 36/3
சோர் குழல் ஒருத்தி தன் வருத்தம் சொல்லுவான் – பால:19 42/1
பொய் தலை மருங்குலாள் ஒருத்தி புல்லிய – பால:19 45/1
மெல்லியல் ஒருத்தி தான் விரும்பும் சேடியை – பால:19 46/1
ஊறு பேர் அன்பினாள் ஒருத்தி தன் உயிர் – பால:19 47/1
வெதிர் பொரு தோளினாள் ஒருத்தி வேந்தன் வந்து – பால:19 49/1
ஆக்கிய காதலாள் ஒருத்தி அந்தியில் – பால:19 51/1
பார்த்தனள் ஒருத்தி தன் பாங்கு_அனாளையே – பால:19 54/4
நல் நுதல் ஒருத்தி தன்-பால் அகத்து உள நாணும் நீத்தாள் – பால:19 57/2
கொள்ளை போர் வாள்_கணாள் அங்கு ஒருத்தி ஓர் குமரன்_அன்னான் – பால:19 59/1
நினைத்தனள் சீறுவாள் ஒருத்தி நீடிய – பால:19 61/2
இழை உறா புண் அறாத இள முலை ஒருத்தி சோர்ந்து – பால:21 9/3
பைம் கரும் கூந்தல் செ வாய் வாள் நுதல் ஒருத்தி உள்ளம் – பால:21 14/1
ஆக்கிய பாவை அன்னாள் ஒருத்தி ஆண்டு அமலன் மேனி – பால:21 15/3
வெளுப்பன கறுப்ப ஆன வேல்_கணாள் ஒருத்தி உள்ளம் – பால:21 16/3
மாது ஒருத்தி மனத்தினை அல்லது ஓர் – பால:21 23/1
ஒருத்தி மற்று அங்கு ஒருத்தியை நோக்கி என் – பால:21 37/2
பைம்_தொடி ஒருத்தி சொல் கொண்டு பார்_மகள் – அயோ:4 153/1
வேய் கொள் தோளி ஒருத்தி விளம்பினாள் – அயோ:11 40/4
உடர் எலாம் உயிர் இலா என தோன்றும் உலகத்தே ஒருத்தி அன்றே – அயோ:13 69/3
உளம் கோடற்கு அன்பு இழைத்தாள் உளள் ஒருத்தி என்னுதியேல் நிருதரோடும் – ஆரண்:6 132/1
உரற்றிய ஓசை அன்று ஒருத்தி ஊறுபட்டு – ஆரண்:14 78/3
போது உறை நறை குழல் ஒருத்தி புகழ் மேலோய் – கிட்-மிகை:14 4/2
தின்றாள் ஒருத்தி இவள் என்பது தெரிந்தான் – சுந்:1 66/4
உண்பேன் ஒருத்தி அது ஒழிப்பது அரிது என்றாள் – சுந்:1 69/4
தொக்க செல்வம் தொலையும் ஒருத்தி நீ – சுந்:3 108/2
உன் குலம் உன்னது ஆக்கி உயர் புகழ்க்கு ஒருத்தி ஆய – சுந்:14 28/1
மூக்கு அறவும் வாழ்ந்தேன் ஒருத்தி முலை கிடந்த – யுத்2:17 83/3
உண்டாள் உடல் தடித்தாள் வேறு ஒருத்தி ஒக்கின்றாள் – யுத்2:17 89/4
நினைத்தது முடித்து நின்றேன் நேர் இழை ஒருத்தி நீரால் – யுத்3:29 39/2
உண்மையும் நீ எனும் ஒருத்தி தோன்றலால் – யுத்4:40 53/3

TOP


ஒருத்தி-தன்னை (1)

பெண் தனி ஒருத்தி-தன்னை பேதை வாள் அரக்கன் பற்றி – ஆரண்:13 117/1

TOP


ஒருத்திக்கு (1)

சித்தம் உண்டு ஒருத்திக்கு அது அன்பன் தேர்கிலான் – பால:19 35/2

TOP


ஒருத்தியால் (1)

சீதை என்று ஒருத்தியால் உள்ளம் தேம்பிய – யுத்3:24 70/1

TOP


ஒருத்தியும் (2)

ஒருத்தியும் ஒருத்தனும் உடலும் ஒன்று என – பால:19 48/3
திருவினுக்கு உவமை சால்வாள் ஒருத்தியும் சேக்கை போரில் – பால:19 58/2

TOP


ஒருத்தியுமே (1)

ஊழியான் பெரும் தேவி ஒருத்தியுமே யான் காணேன் – சுந்:2 227/3

TOP


ஒருத்தியே (1)

உட்கும் போர் சேனை சூழ ஒருத்தியே அயோத்தி எய்தின் – யுத்4:41 27/3

TOP


ஒருத்தியை (5)

தொழுதனள் ஒருத்தியை தூது வேண்டுவாள் – பால:19 53/4
ஒருத்தி மற்று அங்கு ஒருத்தியை நோக்கி என் – பால:21 37/2
காதலால் ஒருத்தியை நினைப்ப கண் துயில் – பால-மிகை:11 56/1
வெறுப்பு உண்டாய ஒருத்தியை வேண்டினால் – சுந்:12 96/1
புன்மை சால் ஒருத்தியை சுடாது போற்றினாய் – யுத்4:40 77/3

TOP


ஒருதானே (1)

தண் அம் தாமரையின் தனி பகைஞன் என்னும் தன்மை ஒருதானே
உணர்ந்தான் உணர்வுற்று அவன் மேல் இட்டு உயிர்தந்து உய்க்க உரை-செய்வான் – ஆரண்:10 113/3,4

TOP


ஒருநாள் (1)

பட்டார் இது பட்டது பண்டு ஒருநாள் – யுத்2:18 72/4

TOP


ஒருப்பட்டான் (1)

உறு வலி துணைவர் சொன்னார் ஒருப்பட்டான் பொருப்பை ஒப்பான் – சுந்:1 14/4

TOP


ஒருப்பட்டானை (1)

ஊட்டு அரக்கு உண்ட போலும் நயனத்தான் ஒருப்பட்டானை
தாள் துணை தொழுது மைந்தன் தடுத்து இடை தருதி என்றான் – சுந்:10 1/3,4

TOP


ஒருப்பட்டு (1)

உய் திறம் இல்லை என்று ஒருப்பட்டு ஆங்கு ஒரு – சுந்-மிகை:4 3/2

TOP


ஒருப்பட (1)

ஓதல் கடனாம் என ஒருப்பட உரைத்தான் – யுத்1-மிகை:2 13/3

TOP


ஒருப்படல் (1)

உன்னி செய்கை-மேல் ஒருப்படல் உறுவதே உறுதி – கிட்:12 37/3

TOP


ஒருப்படுத்தாள் (1)

ஒண் தார் முகிலை வனம் போகு என்று ஒருப்படுத்தாள்
எண்-தானும் வேறில்லை ஈது அடுத்தவாறு என்றான் – அயோ:4 90/3,4

TOP


ஒருப்படுத்து (1)

உரும் ஒத்த சிலையினோரை ஒருப்படுத்து உதவி நின்ற – அயோ:6 2/2

TOP


ஒருபது (4)

ஒருபது முகமும் கண்ணும் உருவமும் மார்பும் தோள்கள் – ஆரண்:10 80/3
மூன்று பத்து ஒருபது முந்து யோசனை – ஆரண்-மிகை:13 6/1
ஒருபது கையினர் ஒற்றை சென்னியர் – சுந்-மிகை:3 11/1
ஒருபது திசைக்கணும் ஒலித்த ஒலி ஒப்ப – யுத்1:12 9/2

TOP


ஒருபதும் (2)

குறுகி நோக்கி மற்று அவன் தலை ஒருபதும் குறித்த – சுந்:2 129/1
ஒன்று அல ஒருபதும் ஒன்பதும் ஒரு கணை – யுத்2:18 128/3

TOP


ஒருபேரும் (1)

இங்கு ஒருபேரும் மீண்டார் இல்லையேல் குரங்கு அது எந்தாய் – சுந்:11 10/3

TOP


ஒருபோதும் (2)

வில் இனம் உளென் ஒன்றும் வெருவலென் ஒருபோதும்
மல்லினும் உயர் தோளாய் மலர் அடி பிரியேனால் – அயோ:8 38/3,4
ஒருவலென் ஒருபோதும் உறைகுவென் உளர் ஆனார் – அயோ:8 39/2

TOP


ஒருமுறை (1)

செவ்விதின் ஒருமுறை தெரியும் பின் என்றான் – அயோ:4 159/4

TOP


ஒருமூன்றினில் (1)

முரண் தரு தேர் அவை ஆண்டு ஒருமூன்றினில்
இரண்டை இரண்டு கையில் கொடு எழுந்தான் – சுந்:9 57/3,4

TOP


ஒருமை (4)

எழல் உறு மனத்தினர் ஒருமை எய்தினார் – ஆரண்:7 43/4
ஒருமை நோக்கி ஒருவற்கு உதவலோ – கிட்:7 91/4
உலைவுறா-வகை உண்டு பண்டு உமிழ்ந்த பேர் ஒருமை
தலைவன் வாய் ஒத்த இலங்கையின் வாயில்கள் தருவ – யுத்3:31 16/3,4
கொடுத்தும் நம் உயிர் என ஒருமை கூறினான் – யுத்3:31 177/4

TOP


ஒருமையின் (3)

ஒருமையின் நிறுவி மும்மை உலகினும் உயர்தி அன்றே – கிட்:7 140/4
ஒருமையின் வந்தனரேனும் உய்கலார் – கிட்:10 94/3
ஒருமையின் உணர நோக்கின் பொறையினது ஊற்றம் அன்றே – யுத்1:12 37/2

TOP


ஒருமையும் (1)

ஒருமையும் கண்டு இனி உவத்தி உள்ளம் நீ – அயோ:14 29/4

TOP


ஒருமையே (3)

மும்மையும் உணர வல்லார் ஒருமையே மொழியும் நீரார் – அயோ:1 8/4
ஒருமையே எம்மனோர்க்கு உரைக்கல்-பாலதோ – சுந்:3 71/4
ஒருமையே அரசு செய்வாய் உரிமையே உனதே ஒன்றும் – யுத்2:16 144/3

TOP


ஒருவ (6)

தம் குலத்து ஒருவ அரும் தருமம் நீங்கினர் – அயோ:14 41/3
ஒருவ அரும் செல்வத்து யாண்டும் உறையவும் பெற்றேன் ஒன்றோ – ஆரண்:6 49/2
பூவும் நல் வெறியும் ஒத்து ஒருவ அரும் பொதுமையாய் – கிட்:7 129/2
ஒருவ_அரும் காலம் உன் உரிமையோர் உரை – கிட்:11 132/2
ஒலி கழல் ஒருவ நம் உயிருக்கு அன்பினால் – யுத்1:2 33/4
நோய் கொண்டு மருந்து செய்யா ஒருவ நின் நோன்மை எல்லாம் – யுத்2:18 230/3

TOP


ஒருவ_அரும் (1)

ஒருவ_அரும் காலம் உன் உரிமையோர் உரை – கிட்:11 132/2

TOP


ஒருவகில்லா (1)

உயிர் உறு காதலாரின் ஒன்றை ஒன்று ஒருவகில்லா
செயிர் உறு மனத்த ஆகி தீ திரள் செம் கண் சிந்த – பால:10 13/2,3

TOP


ஒருவகை (3)

உற்றதை ஒருவகை உணர்த்துவாம்-அரோ – அயோ:4 165/4
ஒருவகை உணர்வு வந்து உரைப்பது ஆயினான் – கிட்:6 19/4
உகும் தகை மொழியாள் முன்னம் ஒருவகை உறையுளுள்ளே – சுந்:2 212/3

TOP


ஒருவண்ணம் (1)

தொடை ஊற்றின் தேன் துளிக்கும் நறும் தாரான் ஒருவண்ணம் துயரம் நீங்கி – பால:6 13/1

TOP


ஒருவர் (61)

உணர்த்தினர் ஒருவர் முன் ஒருவர் ஓடினார் – பால:8 42/4
உணர்த்தினர் ஒருவர் முன் ஒருவர் ஓடினார் – பால:8 42/4
ஒருவரை ஒருவர் தம் உள்ளம் ஈர்த்தலால் – பால:10 37/2
போர்த்தது அங்கு ஒருவர் தம்மை ஒருவர் கட்புலம் கொளாமை – பால:14 76/2
போர்த்தது அங்கு ஒருவர் தம்மை ஒருவர் கட்புலம் கொளாமை – பால:14 76/2
ஊனும் உயிரும் அனையார் ஒருவர்க்கு ஒருவர்
தேனும் மிஞிறும் சிறு தும்பியும் பம்பி ஆர்ப்ப – பால:16 39/1,2
ஒருவருக்கு ஒருவர் தோலார் ஒத்தனர் உயிரும் ஒன்றே – பால:19 58/3
யாரினும் உயர்ந்த மூலத்து ஒருவர் ஆம் இருவர் தம்மை – பால:24 28/3
எடுத்து ஒருவர்க்கு ஒருவர் ஈவதனின் முன்னம் – பால-மிகை:8 11/1
ஒத்த சிந்தையர் உவகையின் ஒருவரின் ஒருவர்
தத்தமக்கு உற்ற அரசு என தழைக்கின்ற மனத்தர் – அயோ:1 75/1,2
ஒருவரின் ஒருவர் முந்த காதலோடு உவகை உந்த – அயோ:3 87/2
மாதை ஒருவர் புணர்வராம் வஞ்சித்த – அயோ:4 109/2
ஊடு உற நெருக்கி ஓடத்து ஒருவர் முன் ஒருவர் கிட்டி – அயோ:13 54/1
ஊடு உற நெருக்கி ஓடத்து ஒருவர் முன் ஒருவர் கிட்டி – அயோ:13 54/1
அறம் காத்தற்கு உனக்கு ஒருவர் ஆரும் ஒரு துணை இன்றி – ஆரண்:1 49/3
பின் இவளை அயல் ஒருவர் பாரார் என்றே அரிந்தீர் பிழை செய்தீரோ – ஆரண்:6 125/3
உரையினர் ஒருவர்-முன் ஒருவர் ஓடினார் – ஆரண்:10 35/4
ஆர் ஒருவர் அன்னவரை ஒப்பவர்கள் ஐயா – ஆரண்:10 55/3
ஆர் கலி அழுவம் தந்த அமிழ்து என ஒருவர் ஆவி – ஆரண்:10 163/3
எடுப்பர் பற்றி உற்று ஒருவரை ஒருவர் விட்டு எறிவர் – கிட்:7 56/1
உரிய ஆய் ஒருவர் உள்ளத்து ஒடுங்குவ அல்ல உண்மை – கிட்:13 54/2
வல்லீரேல் ஒருவர் ஏகி மறைந்து அவண் ஒழுகி வாய்மை – கிட்:16 61/2
உரம் மடங்கி வந்து உழையராய் உழல்குவர் ஒருவர்
தரம் அடங்குவது அன்று இது தவம் செய்த தவமால் – சுந்:2 9/3,4
உழையர் என்ன நின்று உதவுவ நிதியங்கள் ஒருவர்
விழையும் போகமே இங்கு இது வாய்கொடு விளம்பின் – சுந்:2 25/2,3
மாதரும் மைந்தர்-தாமும் ஒருவர்-பால் ஒருவர் வைத்த – சுந்:2 106/3
தஞ்சம் ஒருவர்க்கு ஒருவர் என்றல் தகும் அன்றோ – சுந்:6 3/4
ஒருவரின் ஒருவர் முந்தி முறை மறுத்து உருக்கின்றாரும் – சுந்:7 13/3
தரையினை எடும் எடும் என்றால் ஒருவர் அது அமைதல் சமைந்தார் – சுந்:7 17/4
ஒருவரை ஒருவர் தொடர்ந்தார் உயர் தலை உடைய உருண்டார் – சுந்:7 25/3
ஒக்க ஏகுதும் குரங்கினுக்கு உயிர் தர ஒருவர்
புக்கு மீண்டிலர் என்று அழுது இரங்கினர் புலம்பி – சுந்:9 13/3,4
ஒருவர் வாய் கொள்ளும் தேனை ஒருவர் உண்டு ஒழிவர் உண்ண – சுந்-மிகை:14 5/1
ஒருவர் வாய் கொள்ளும் தேனை ஒருவர் உண்டு ஒழிவர் உண்ண – சுந்-மிகை:14 5/1
ஒருவர் கை கொள்ளும் தேனை ஒருவர் கொண்டு ஓடி போவர் – சுந்-மிகை:14 5/2
ஒருவர் கை கொள்ளும் தேனை ஒருவர் கொண்டு ஓடி போவர் – சுந்-மிகை:14 5/2
ஒருவரோடு ஒருவர் ஒன்ற தழுவுவர் விழுவர் ஓடி – சுந்-மிகை:14 5/3
ஒருவர் மேல் ஒருவர் தாவி ஒல்லென உவகை கூர்வார் – சுந்-மிகை:14 5/4
ஒருவர் மேல் ஒருவர் தாவி ஒல்லென உவகை கூர்வார் – சுந்-மிகை:14 5/4
இந்த மானிடவராம் இருவரோடு எண்ணல் ஆம் ஒருவர் யாரே – யுத்1:2 97/4
ஒருவரின் ஒருவர் சென்று உறுக்கி ஊன்றுவார் – யுத்1:4 36/4
நாமம் நாட்டிய சவம் எனின் நாள்-தொறும் ஒருவர்
ஈம நாட்டிடை இடாமல் தன் எயிற்றிடை இடுவான் – யுத்1:5 44/1,2
ஒன்றும் வேண்டலர் ஆயினும் ஒருவர்-பால் ஒருவர்
சென்று வேண்டுவரேல் அவர் சிறுமையின் தீரார் – யுத்1:6 6/1,2
ஒருவரை கரம் ஒருவரை சிரம் மற்று அங்கு ஒருவர்
குரை கழல் துணை தோள் இணை பிற மற்றும் கொளலால் – யுத்2:16 220/1,2
உறுக்கினர் ஒருவரை ஒருவர் உற்று இகல் – யுத்2:16 262/1
கண்டன் மாறு ஒருவர் இன்மை கண்டு கணை மாறினான் விடுதல் இன்மையாய் – யுத்2:19 69/2
ஏயினர் ஒருவர் இன்றி இராக்கத தலைவர் எங்கள் – யுத்2:19 91/2
இ நரன்-தன்னோடு ஒப்பார் யார் உளர் ஒருவர் என்றான் – யுத்2:19 120/4
அங்கு அமர்க்களத்து ஒருவரோடு ஒருவர் சென்று அடர்ந்தார் – யுத்3:20 51/3
இறவு கண்டிலர் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர்
விறகின் வெந்தன விசும்பிடை செறிந்தன விசிகம் – யுத்3:22 71/3,4
ஒருவரை ஒருவர் காணார் உயர் படை கடலின் உள்ளார் – யுத்3:22 119/4
போக தாம் ஒருவர் மற்று இ குரங்கொடு பொர கற்றாரே – யுத்3:22 122/3
என்னை போல்பவர் ஆர் உளர் ஒருவர் என்று இசைத்தான் – யுத்3:22 190/4
ஒருவரோடு ஒருவர் உள்ளம் உயிரொடும் ஒன்றே ஆகி – யுத்3:24 57/2
ஒழுகுவர் ஒல்கி ஒல்கி ஒருவர்-மேல் ஒருவர் புக்கு – யுத்3:25 13/3
சிறுவனும் நீயும் அல்லால் யார் உளர் ஒருவர் தீர்ந்தார் – யுத்3:26 8/3
ஒதுங்கினர் ஒருவர் கீழ் ஒருவர் புக்குற – யுத்3:27 67/1
ஒதுங்கினர் ஒருவர் கீழ் ஒருவர் புக்குற – யுத்3:27 67/1
ஏயினர் ஒருவரை ஒருவர் குறித்து எரி கணை இரு மழை பொழிவன-போல் – யுத்3:28 22/4
வில்லியர் ஒருவர் நல்க துடைத்துறும் வெறுமை தீர்ந்தேன் – யுத்3:28 61/3
படை தலைவர் உற்று ஒருவர் மு மடி இராவணன் எனும் படிமையோர் – யுத்3:31 149/1
ஆயிர வெள்ளம் உண்டு ஒருவர் ஆழி சூழ் – யுத்3:31 172/1
ஊழி சென்றாலும் உட்கார் ஒருவர் ஓர் அண்டம் உண்பார் – யுத்3-மிகை:31 9/4

TOP


ஒருவர்-தம்மின் (1)

என்று அவன் இரங்கும் காலத்து இருவரும் ஒருவர்-தம்மின்
வென்றிலர் தோற்றிலாராய் வெம் சமம் விளைக்கும் வேலை – யுத்1:12 32/1,2

TOP


ஒருவர்-தமை (1)

வெளி நின்றவரோ போய் மறைந்தார் விலக்க ஒருவர்-தமை காணேன் – பால:10 68/1

TOP


ஒருவர்-பால் (2)

மாதரும் மைந்தர்-தாமும் ஒருவர்-பால் ஒருவர் வைத்த – சுந்:2 106/3
ஒன்றும் வேண்டலர் ஆயினும் ஒருவர்-பால் ஒருவர் – யுத்1:6 6/1

TOP


ஒருவர்-முன் (1)

உரையினர் ஒருவர்-முன் ஒருவர் ஓடினார் – ஆரண்:10 35/4

TOP


ஒருவர்-மேல் (4)

ஒருவர்-மேல் கருணை தூண்டி ஒருவர்-மேல் ஒளித்து நின்று – கிட்:7 89/2
ஒருவர்-மேல் கருணை தூண்டி ஒருவர்-மேல் ஒளித்து நின்று – கிட்:7 89/2
மற்று இனி ஒருவர்-மேல் ஓர் மரனொடும் கற்கள் வீச – யுத்2:16 176/1
ஒழுகுவர் ஒல்கி ஒல்கி ஒருவர்-மேல் ஒருவர் புக்கு – யுத்3:25 13/3

TOP


ஒருவர்க்கு (9)

ஊனும் உயிரும் அனையார் ஒருவர்க்கு ஒருவர் – பால:16 39/1
எடுத்து ஒருவர்க்கு ஒருவர் ஈவதனின் முன்னம் – பால-மிகை:8 11/1
அம் கண் அரசே ஒருவர்க்கு அழியாதோ அழகு என்றாள் – ஆரண்:6 111/4
ஒருவர்க்கு ஆண்டு அமர் ஒருவரும் தோற்றிலர் உடன்று – கிட்:7 59/2
ஒல்லுமோ ஒருவர்க்கு ஈது உறுகண் யாது இனி – சுந்:3 72/3
தஞ்சம் ஒருவர்க்கு ஒருவர் என்றல் தகும் அன்றோ – சுந்:6 3/4
ஏயின ஒருவர்க்கு ஓர் ஓர் திருமுகம் இரட்டி பொன் தோள் – யுத்1:3 133/2
பேசுவார் ஒருவர்க்கு ஆவி தோற்றிலென் பெண்-பால் வைத்த – யுத்2:17 13/3
ஒண்ணுமே நீ அலாது ஓர் ஒருவர்க்கு இ படை-மேல் ஊன்ற – யுத்3:31 71/3

TOP


ஒருவர்க்கும் (2)

உன் ஒக்க வைத்த இருவர்க்கும் ஒத்தி ஒருவர்க்கும் உண்மை உரையாய் – யுத்2:19 253/1
ஒல்வாய் நீயே வேறு ஒருவர்க்கும் உடையாதால் – யுத்4:37 128/2

TOP


ஒருவர்க்கேயும் (1)

பேச அரிது ஒருவர்க்கேயும் பெரு விலை இதனுக்கு ஈது – யுத்4-மிகை:42 61/1

TOP


ஒருவரால் (7)

ஊழ்வினை ஒருவரால் ஒழிக்கல்-பாலதோ – அயோ:4 158/4
உன்னவே ஒண்ணுமோ ஒருவரால் இவள் – ஆரண்:10 30/3
அதிசயம் ஒருவரால் அமைக்கல் ஆகுமோ – ஆரண்:13 106/1
அண்ணலே ஒருவரால் அறியல்-பாலதோ – கிட்:10 98/4
பேருமோ ஒருவரால் அவர்களால் அல்லது இ பெரியவேனும் – யுத்1:2 89/1
தொல் நிலை ஒருவரால் துணியல்-பாலதோ – யுத்1:3 59/4
பாடு இனி ஒருவரால் பகரல்-பாலதோ – யுத்2:18 110/4

TOP


ஒருவராலும் (3)

உரை-செய்யும் அளவில் அவன் முகம் நோக்கி உள்ளத்துள் ஒருவராலும்
கரை செய்ய அரியது ஒரு பேர் உவகை கடல் பெருக கரங்கள் கூப்பி – பால:6 10/1,2
வெறும் கை பெயரேன் ஒருவராலும் விளியாதேன் – சுந்:5 4/4
சொல் மதித்து ஒருவராலும் சொலப்படா அயோத்தி தோன்றிற்று – யுத்4-மிகை:41 271/3

TOP


ஒருவரான (1)

வீரருக்கு ஒருவரான விறல் அதிகாயன் வெம் போர் – யுத்2-மிகை:18 26/1

TOP


ஒருவரின் (5)

ஒத்த சிந்தையர் உவகையின் ஒருவரின் ஒருவர் – அயோ:1 75/1
ஒருவரின் ஒருவர் முந்த காதலோடு உவகை உந்த – அயோ:3 87/2
ஒருவரின் ஒருவர் முந்தி முறை மறுத்து உருக்கின்றாரும் – சுந்:7 13/3
ஒருவரின் ஒருவர் சென்று உறுக்கி ஊன்றுவார் – யுத்1:4 36/4
ஓர் ஒருத்தர்க்கு ஒருவரின் உற்று உயர் – யுத்2:15 44/3

TOP


ஒருவருக்கு (1)

ஒருவருக்கு ஒருவர் தோலார் ஒத்தனர் உயிரும் ஒன்றே – பால:19 58/3

TOP


ஒருவருக்கும் (1)

போரிடை மீண்டு ஒருவருக்கும் புறங்கொடா போர் வீரன் பொருது வீழ்ந்த – யுத்4:37 202/3

TOP


ஒருவருக்கொருவர் (1)

உன்னினர் ஒருவருக்கொருவர் ஓதுவார் – யுத்3-மிகை:31 52/4

TOP


ஒருவரும் (10)

ஓட்டினன் ஒருவரும் உணர்வுறாமலே – அயோ:5 46/4
ஒருவரும் சிறிது உணர்ந்திலர்கள் எ உலகினும் – கிட்:5 8/2
தன் துணை ஒருவரும் தன்னில் வேறு இலான் – கிட்:7 34/3
ஒருவர்க்கு ஆண்டு அமர் ஒருவரும் தோற்றிலர் உடன்று – கிட்:7 59/2
உய்தலை உற்று மீண்டார் ஒருவரும் இல்லை உள்ளார் – சுந்:9 64/2
இனையர் என்று உணர்தியேல் இருவரும் ஒருவரும் எதிர் இலாதார் – யுத்1:2 85/2
ஒருவரும் காணா வண்ணம் உயர்ந்ததற்கு உவமை கூறின் – யுத்1:3 148/2
ஒருவரும் திரிய ஒட்டேன் உயிர் சுமந்து உலகில் என்றான் – யுத்2:16 158/4
ஒருவரும் உரையார் வாயால் உயிர்த்திலர் உள்ளம் ஓய்வார் – யுத்2:18 264/1
ஒருவரும் நின்றார் இல்லை உள்ளவர் ஓடி போனார் – யுத்2:19 163/4

TOP


ஒருவரே (3)

ஓர் ஒருவரே இறைவர் மூவரையும் ஒப்பார் – ஆரண்:10 55/4
ஒருவரே சென்று அ உறு திறல் குரங்கையும் உரவோர் – யுத்3:30 29/1
ஒருவரே வல்லர் ஓர் உலகத்தினை வெல்ல – யுத்3:31 12/1

TOP


ஒருவரேயால் (1)

இன் உயிர் ஒன்றே மூலத்து இருவரும் ஒருவரேயால்
என் அது கிடக்க தாழா இங்கு இனி இமைப்பின் முன்னர் – யுத்3:24 22/2,3

TOP


ஒருவரை (12)

ஒருவரை ஒருவர் தம் உள்ளம் ஈர்த்தலால் – பால:10 37/2
எடுப்பர் பற்றி உற்று ஒருவரை ஒருவர் விட்டு எறிவர் – கிட்:7 56/1
களிக்கின்றார் அலால் கவல்கின்றார் ஒருவரை காணேன் – சுந்:2 28/4
உரிய காதலின் ஒருவரோடு ஒருவரை உலகில் – சுந்:3 7/3
ஒருவரை ஒருவர் தொடர்ந்தார் உயர் தலை உடைய உருண்டார் – சுந்:7 25/3
ஒருவரை கரம் ஒருவரை சிரம் மற்று அங்கு ஒருவர் – யுத்2:16 220/1
ஒருவரை கரம் ஒருவரை சிரம் மற்று அங்கு ஒருவர் – யுத்2:16 220/1
உறுக்கினர் ஒருவரை ஒருவர் உற்று இகல் – யுத்2:16 262/1
இறவு கண்டிலர் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் – யுத்3:22 71/3
ஒருவரை ஒருவர் காணார் உயர் படை கடலின் உள்ளார் – யுத்3:22 119/4
ஏயினர் ஒருவரை ஒருவர் குறித்து எரி கணை இரு மழை பொழிவன-போல் – யுத்3:28 22/4
ஒருவரை கொல்ல ஆயிரம் இராமர் வந்து ஒருங்கே – யுத்3:31 25/1

TOP


ஒருவரையும் (1)

கூட்டு ஒருவரையும் வேண்டா கொற்றவ பெற்ற தாதை – கிட்:7 87/1

TOP


ஒருவரோடு (4)

உரிய காதலின் ஒருவரோடு ஒருவரை உலகில் – சுந்:3 7/3
ஒருவரோடு ஒருவர் ஒன்ற தழுவுவர் விழுவர் ஓடி – சுந்-மிகை:14 5/3
அங்கு அமர்க்களத்து ஒருவரோடு ஒருவர் சென்று அடர்ந்தார் – யுத்3:20 51/3
ஒருவரோடு ஒருவர் உள்ளம் உயிரொடும் ஒன்றே ஆகி – யுத்3:24 57/2

TOP


ஒருவலர் (1)

பத்து இரட்டி நன் பகல் இரவு ஒருவலர் பார்ப்பார் – கிட்:12 33/3

TOP


ஒருவலென் (1)

ஒருவலென் ஒருபோதும் உறைகுவென் உளர் ஆனார் – அயோ:8 39/2

TOP


ஒருவழி (2)

காரும் கடலும் ஒருவழி கொண்டு ஆர்த்த என்ன கடிது ஆர்த்தார் – அயோ:6 33/4
துன் இருள் ஒருவழி தொக்கது ஆம் என – சுந்:2 121/3

TOP


ஒருவழிப்படும் (1)

ஒருவழிப்படும் உன் மகற்கு உபாயம் ஈது என்றாள் – அயோ:2 89/4

TOP


ஒருவற்கு (7)

ஆலை மென் கரும்பு_அனான் ஒருவற்கு ஆங்கு ஒரு –