ஏ-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஏ 26
ஏக்கத்தால் 1
ஏக்கம் 3
ஏக்கமுற்று 2
ஏக்கமோடும் 1
ஏக்கறவால் 1
ஏக்குற்று 4
ஏக 48
ஏக_நாயகன் 1
ஏகத்து 1
ஏகம் 3
ஏகல் 8
ஏகலம் 2
ஏகலர் 1
ஏகலான் 1
ஏகலின் 1
ஏகலும் 3
ஏகலுற்ற-காலையின் 1
ஏகலுற்றான் 1
ஏகலேன் 1
ஏகலை 1
ஏகவும் 1
ஏகவே 2
ஏகா 3
ஏகா-வண்ணம் 1
ஏகாத-வண்ணம் 1
ஏகாதசர் 1
ஏகாது 2
ஏகாய் 2
ஏகாள் 1
ஏகி 55
ஏகிட 2
ஏகிடல் 1
ஏகிய 10
ஏகியதால் 1
ஏகியது 1
ஏகியுற்றான் 1
ஏகிலார் 1
ஏகிற்று 1
ஏகிற்றே 1
ஏகின்ற 1
ஏகின 4
ஏகினர் 7
ஏகினள் 2
ஏகினன் 12
ஏகினனால் 5
ஏகினாயே 1
ஏகினார் 14
ஏகினாள் 3
ஏகினான் 26
ஏகினானோ 1
ஏகினும் 1
ஏகினென் 1
ஏகினை 3
ஏகினையே 1
ஏகு 21
ஏகு-மின் 3
ஏகுக 1
ஏகுகின்ற 3
ஏகுகின்றனென் 1
ஏகுகின்றேன் 1
ஏகுதல் 3
ஏகுதலும் 1
ஏகுதற்கு 1
ஏகுதி 9
ஏகுதி-கொல் 1
ஏகுதியால் 1
ஏகுதிர் 1
ஏகுதும் 3
ஏகும் 23
ஏகுமின் 1
ஏகுமேல் 2
ஏகுவது 3
ஏகுவார் 3
ஏகுவான் 4
ஏகுவான்-தன் 1
ஏகுவானை 1
ஏகுவென் 2
ஏகுழி 2
ஏகுறு 1
ஏகுறும் 1
ஏங்க 11
ஏங்கலம் 1
ஏங்கவே 1
ஏங்கா 1
ஏங்கி 26
ஏங்கிட 5
ஏங்கிய 8
ஏங்கியது 1
ஏங்கியே 2
ஏங்கின 4
ஏங்கினர் 3
ஏங்கினள் 4
ஏங்கினளால் 1
ஏங்கினன் 5
ஏங்கினார் 12
ஏங்கினாள் 8
ஏங்கினான் 1
ஏங்கினேன் 1
ஏங்கு 2
ஏங்குகின்றாள் 1
ஏங்குகின்றான் 1
ஏங்குதல் 1
ஏங்கும் 6
ஏங்குமால் 1
ஏங்குவ 2
ஏங்குவார் 4
ஏங்குவாள் 3
ஏங்குவான் 1
ஏச்சு 2
ஏச 4
ஏச_அரும் 1
ஏசத்தான் 1
ஏசவோ 1
ஏசற்றேன் 1
ஏசறு 1
ஏசாரோ 1
ஏசிய 1
ஏசியுற்று 1
ஏசின 1
ஏசு 3
ஏசு_இல் 1
ஏசுண்டது 1
ஏசும் 1
ஏசுவார் 1
ஏசுவான் 1
ஏசுவிப்பது 1
ஏசுற 1
ஏட 1
ஏடு 12
ஏடுணர் 1
ஏண் 9
ஏண்-பால் 1
ஏண்_இல் 1
ஏண்_இலது 1
ஏத்த 25
ஏத்த_அரும் 3
ஏத்தல் 1
ஏத்தலும் 3
ஏத்தவும் 1
ஏத்தவே 4
ஏத்தவை 1
ஏத்தி 18
ஏத்திட 1
ஏத்திடை 1
ஏத்திய 1
ஏத்தியே 1
ஏத்தின் 1
ஏத்தின 1
ஏத்தினர் 7
ஏத்தினள் 2
ஏத்தினன் 1
ஏத்தினார் 2
ஏத்தினான் 1
ஏத்து 7
ஏத்துதி 2
ஏத்தும் 6
ஏத்துமாறு 1
ஏத்துவாம் 2
ஏத்துவாய் 1
ஏத்துவார் 1
ஏத்துற 2
ஏத 2
ஏதம் 12
ஏதம்_இல் 1
ஏதமும் 1
ஏதலன் 1
ஏதாம் 2
ஏதி 11
ஏதிகள் 1
ஏதியும் 2
ஏதியோடு 1
ஏதில் 4
ஏதிலன் 1
ஏதிலார் 1
ஏதிலாரும் 1
ஏதிலாள் 1
ஏதிலான் 1
ஏது 49
ஏது-கொல் 1
ஏதும் 23
ஏதுவில் 1
ஏதுவும் 2
ஏதுவோடு 1
ஏந்த 8
ஏந்தல் 9
ஏந்தல்-தன் 1
ஏந்தல்-மேல் 1
ஏந்தலான் 1
ஏந்தலும் 6
ஏந்தலை 5
ஏந்தி 58
ஏந்திட 2
ஏந்திம் 1
ஏந்திய 24
ஏந்தியிட்டு 1
ஏந்தியே 3
ஏந்திரத்து 1
ஏந்திரம் 1
ஏந்தின 3
ஏந்தினர் 2
ஏந்தினள் 1
ஏந்தினன் 4
ஏந்தினார் 1
ஏந்தினாள் 1
ஏந்தினான் 5
ஏந்தினான்-அரோ 1
ஏந்தினென் 1
ஏந்தினேன் 1
ஏந்து 49
ஏந்து_இழாய் 1
ஏந்து_இழை 6
ஏந்து_இழை-தன் 1
ஏந்து_இழை-தன்னை 2
ஏந்து_இழைக்கு 2
ஏந்து_இழையாளை 1
ஏந்துதற்கு 2
ஏந்துதியால் 1
ஏந்துதும் 1
ஏந்தும் 7
ஏந்துவான் 1
ஏந்துவென் 1
ஏம் 1
ஏம்பல் 8
ஏம்பலால் 2
ஏம்பலுற்றான் 2
ஏம்பலுற்று 1
ஏம்பலோடு 2
ஏம 2
ஏமகூட 1
ஏமகூடம் 1
ஏமம் 2
ஏமாப்புற்றேன் 1
ஏமுற்று 1
ஏமுற 10
ஏமுறல் 1
ஏமுறா 2
ஏமுறு 1
ஏமுறும் 3
ஏமுறுமால் 1
ஏமுறுவர் 1
ஏமுறுவோம் 1
ஏமை 2
ஏய் 21
ஏய்க்கும் 5
ஏய்த்த 2
ஏய்த்தது 1
ஏய்ந்த 17
ஏய்ந்ததாகும் 1
ஏய்ந்தது 3
ஏய்ந்தவர் 1
ஏய்ந்தவன் 1
ஏய்ந்தன 5
ஏய்ந்து 3
ஏய்ப்ப 9
ஏய்ப்புண்டவனும் 1
ஏய்வன 4
ஏய்வு 1
ஏய 18
ஏயது 9
ஏயதே 1
ஏயவன் 6
ஏயன 2
ஏயா 3
ஏயான் 1
ஏயின் 1
ஏயின 22
ஏயினது 1
ஏயினர் 4
ஏயினன் 11
ஏயினார் 1
ஏயினான் 2
ஏயினீர் 1
ஏயினை 2
ஏயும் 12
ஏயுமால் 1
ஏயுமே 2
ஏயுமோ 1
ஏயென 2
ஏர் 20
ஏர்கள்தாம் 1
ஏரி 2
ஏரை 1
ஏல் 2
ஏல்புடை 1
ஏல்வை 3
ஏல்வையில் 5
ஏல்வையின் 4
ஏல்வையுள் 1
ஏல 4
ஏலம் 2
ஏலமும் 1
ஏலா 1
ஏலாதன 2
ஏலாவோ 1
ஏலும் 8
ஏலுமே 2
ஏலுமேல் 1
ஏலுமோ 1
ஏலுற 1
ஏலுறும் 1
ஏவ 22
ஏவ-கொல் 1
ஏவது 2
ஏவம் 4
ஏவமும் 1
ஏவர் 10
ஏவர்க்கும் 3
ஏவரின் 1
ஏவரும் 10
ஏவரே 4
ஏவரோடும் 1
ஏவல் 41
ஏவல்கொளும் 1
ஏவலர் 1
ஏவலால் 6
ஏவலாளனேன் 1
ஏவலின் 17
ஏவலுக்கு 1
ஏவலும் 4
ஏவலை 3
ஏவனோ 1
ஏவா 1
ஏவாதன 1
ஏவி 32
ஏவிடாது 1
ஏவிய 18
ஏவியது 2
ஏவியே 3
ஏவின் 4
ஏவின 4
ஏவினர் 2
ஏவினன் 7
ஏவினனால் 1
ஏவினாயோ 1
ஏவினார் 2
ஏவினால் 1
ஏவினாள் 2
ஏவினான் 15
ஏவு 6
ஏவுக 1
ஏவுண்ட 2
ஏவுண்டு 4
ஏவுதல் 1
ஏவுதலும் 1
ஏவுதி 2
ஏவுதி-என்னின் 1
ஏவுதியேல் 1
ஏவும் 10
ஏவுவது 1
ஏவுவார் 1
ஏவெவை 1
ஏவையும் 1
ஏழ் 113
ஏழ்_இரண்டின 1
ஏழ்_இரண்டினின் 1
ஏழ்_இரண்டு 5
ஏழ்_இரு 4
ஏழ்_இரு_நூறு 1
ஏழ்_இருபது 1
ஏழ்_உலகங்களும் 1
ஏழ்_உலகத்துள்ளோரும் 1
ஏழ்_உலகின் 2
ஏழ்_உலகு 1
ஏழ்_உலகும் 1
ஏழ்_ஏழ் 3
ஏழரை 1
ஏழரையே 1
ஏழாம் 1
ஏழாய் 4
ஏழில் 2
ஏழிலை 1
ஏழிற்கும் 1
ஏழின் 8
ஏழினது 1
ஏழினால் 1
ஏழினும் 13
ஏழினே 1
ஏழினையும் 1
ஏழினொடு 8
ஏழினோடு 8
ஏழு 64
ஏழு_நூறு 2
ஏழு_பத்து 1
ஏழு_மூன்று 1
ஏழுக்கு 2
ஏழுக்கும் 1
ஏழுடை 3
ஏழுபத்து 1
ஏழும் 113
ஏழும்_ஏழும் 1
ஏழுமே 3
ஏழுமேதான் 1
ஏழை 25
ஏழை-தன் 1
ஏழைக்கா 1
ஏழைமார் 1
ஏழைமார்கள் 1
ஏழைமை 7
ஏழைமை-பாலது 3
ஏழையர் 12
ஏழையால் 1
ஏழையாள் 1
ஏழையும் 14
ஏழையேன் 1
ஏழையை 1
ஏழொடு 11
ஏற்க 2
ஏற்கலா 1
ஏற்கவும் 1
ஏற்கின்றார் 1
ஏற்கின்றாரொடு 1
ஏற்கும் 3
ஏற்குமோ 1
ஏற்கை 1
ஏற்ப 6
ஏற்பது 3
ஏற்பன் 1
ஏற்பன 2
ஏற்பு 1
ஏற்பு_இல 1
ஏற்பென் 1
ஏற்ற 58
ஏற்றது 4
ஏற்றதே 1
ஏற்றம் 17
ஏற்றம்-கொடு 1
ஏற்றம்-தானும் 1
ஏற்றமும் 3
ஏற்றமோடு 1
ஏற்றவற்கு 2
ஏற்றவன் 2
ஏற்றன 3
ஏற்றனம் 1
ஏற்றனன் 2
ஏற்றனென் 1
ஏற்றார் 1
ஏற்றாரை 1
ஏற்றால் 2
ஏற்றாள் 1
ஏற்றான் 14
ஏற்றி 22
ஏற்றிட 2
ஏற்றிய 2
ஏற்றியே 1
ஏற்றில் 1
ஏற்றிலன் 1
ஏற்றிலா 1
ஏற்றிற்று 1
ஏற்றின் 6
ஏற்றின 1
ஏற்றினர் 2
ஏற்றினள் 1
ஏற்றினன் 6
ஏற்றினார் 2
ஏற்றினால் 2
ஏற்றினான் 6
ஏற்றினும் 1
ஏற்றினை 3
ஏற்றினோன் 1
ஏற்று 23
ஏற்று_இனம் 1
ஏற்றுதல் 1
ஏற்றுதற்கு 1
ஏற்றுதி 1
ஏற்றுதும் 1
ஏற்றும் 6
ஏற்றுமேல் 1
ஏற்றுவார் 2
ஏற்றுளது 1
ஏற்றுளேம் 1
ஏற்றுறா 1
ஏற்றை 6
ஏற்றையோடு 1
ஏற்றொடு 1
ஏற்றோடு 1
ஏற 30
ஏறல் 3
ஏறலால் 1
ஏறலின் 1
ஏறலும் 3
ஏறவிட்ட 1
ஏறவிட்டு 1
ஏறவும் 1
ஏறவே 2
ஏறா 5
ஏறாதன 1
ஏறாது 1
ஏறாம் 1
ஏறாய் 2
ஏறி 49
ஏறிட்ட 1
ஏறிட 7
ஏறிய 25
ஏறியது 1
ஏறியே 2
ஏறில 1
ஏறிற்றால் 1
ஏறிற்று 2
ஏறின 19
ஏறினர் 21
ஏறினன் 23
ஏறினார் 7
ஏறினார்கள் 1
ஏறினால் 1
ஏறினாள் 1
ஏறினான் 24
ஏறினும் 6
ஏறு 126
ஏறு-போதும் 1
ஏறு-மின் 1
ஏறுக 2
ஏறுகள் 2
ஏறுகின்ற 1
ஏறுகின்றார் 1
ஏறுண்ட 1
ஏறுதலும் 1
ஏறுதி 4
ஏறுதிர் 2
ஏறுதும் 2
ஏறுபட்டதும் 1
ஏறுபடுவாரும் 1
ஏறும் 23
ஏறுமோ 1
ஏறுவ 2
ஏறுவது 3
ஏறுவதே 1
ஏறுவார் 1
ஏறுவான் 2
ஏறுவேன் 1
ஏறே 3
ஏறொடு 2
ஏன் 2
ஏன்ற 5
ஏன்றது 3
ஏன்றபின் 1
ஏன்றவர் 2
ஏன்றனன் 2
ஏன்றனென் 1
ஏன்றாயை 1
ஏன்றான் 1
ஏன்றிலது 1
ஏன்று 18
ஏன்றும் 1
ஏன்றுற்று 1
ஏன்றேன் 1
ஏனத்தின் 1
ஏனம் 5
ஏனமோடு 1
ஏனலில் 1
ஏனலின் 1
ஏனலும் 1
ஏனவர்க்கு 1
ஏனவர்க்கும் 1
ஏனும் 1
ஏனை 31
ஏனைம் 1
ஏனைய 5
ஏனையர் 9
ஏனையர்கள் 1
ஏனையரும் 1
ஏனையரை 1
ஏனையன் 3
ஏனையும் 1
ஏனையோர் 3
ஏனையோர்க்கு 1
ஏனையோர்க்கும் 1
ஏனையோரும் 1
ஏனையோன் 1
ஏனோர் 3
ஏனோர்களும் 1
ஏனோரில் 1
ஏனோரும் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


ஏ (26)

ஏ எலாம் காட்டுகின்ற இணை நெடும் கண் ஓர் ஏழை – பால:18 15/2
ஏ வரும் சிலையினான் எதிர் வரும் நெறி எலாம் – பால:20 12/2
ஏ வரும் பெரும் குறி இட்ட போன்றவே – பால:23 56/4
ஏ எனும் மாத்திரத்து எற்றுகிற்றிலென் – அயோ:11 71/2
ஏ முனை உற்றிடில் ஏழு கடல் படை என்றாலும் – அயோ:13 23/3
ஏ வலாரும் ஏகினார் – ஆரண்:1 69/4
ஏவின சிலதர் ஓடி ஏ எனும் துணையில் எங்கும் – ஆரண்:10 169/1
ஏ எனும் உரைக்குள் உயிர் செற்ற எதிர் இல்லன் – ஆரண்-மிகை:11 1/2
ஏ வரும் இனிய நண்பர் அயலவர் விரவார் என்று இ – கிட்:9 10/3
வந்த கிங்கரர் ஏ எனும் மாத்திரை மடிந்தார் – சுந்:7 55/1
ஏ எனும் மாத்திரத்து எற்றி முற்றுமால் – சுந்:9 35/4
ஏ மரு வரி வில் வேல் கோல் ஈட்டி வாள் எழு விட்டேறு – சுந்:10 11/2
ஏ எனும் அளவில் கொல்லும் நிருதர்க்கு ஓர் எல்லை இல்லை – சுந்:10 26/2
ஏ எனும் அளவில் வந்தான் இராவணன் இருந்த யாணர் – சுந்:11 7/3
ஏ எனும் அளவில் பற்றி தருகுவென் இடர் என்று ஒன்றும் – சுந்:11 12/2
ஏ எனா-முன் இடைபுக்கு தொடை வன் கயிற்றால் பிணித்து ஈர்த்தார் – சுந்:12 113/4
எழுக வெம் படைகள் என்றான் ஏ எனும் அளவில் எங்கும் – சுந்:14 50/1
ஏ எனும் மாத்திரத்து எய்தன எறிந்தன எறி-தொறும் எறி-தோறும் – யுத்1:3 82/2
ஏ அணை வரி வில் காமன் கணை பட எரியாநின்ற – யுத்1:13 9/3
ஏ எனும் அளவினில் இலங்கை மா நகர் – யுத்2:16 270/3
இரதம் ஆயிரம் ஏ எனும் மாத்திரை – யுத்2:19 143/2
ஏ உண்ட பகு வாயோடும் குருதி நீர் இழிய நின்றான் – யுத்2:19 231/1
ஏ எனும் அளவினில் எய்த சென்றதால் – யுத்2-மிகை:16 48/4
ஏ எனும் மாத்திரத்து ஒரு கை ஏந்தினான் – யுத்3:24 64/3
ஏ எனும் மாத்திரத்து இற்ற கொற்றமும் – யுத்3:27 59/2
ஏ எனும் மாத்திரத்து எய்து கொன்றனன் – யுத்3:31 172/4

TOP


ஏக்கத்தால் (1)

நிலையின்-மேல் மிதிக்கும் தாளன் ஏக்கத்தால் நிறைந்த நெஞ்சள் – யுத்3:29 45/2

TOP


ஏக்கம் (3)

இறக்கம் உற்றான் என ஏக்கம் எய்தினான் – ஆரண்:4 19/3
ஏக்கம் இங்கு இதன்-மேலும் உண்டோ இகல் மனிதன் – ஆரண்:8 6/1
இறப்பினும் நன்று என ஏக்கம் நீங்கினாள் – யுத்4:40 46/4

TOP


ஏக்கமுற்று (2)

ஏக்கமுற்று அருகு இருந்து இரங்குவார்களை – யுத்3:24 67/4
ஏக்கமுற்று ஒன்று இயம்புவது யாது என – யுத்4:40 13/2

TOP


ஏக்கமோடும் (1)

ஏக்கமோடும் இமையவர் எங்கணும் – பால-மிகை:7 24/1

TOP


ஏக்கறவால் (1)

ஏக்கறவால் இன்னம் இரேனோ உனை இழந்தும் – யுத்2:17 83/4

TOP


ஏக்குற்று (4)

ஏக்குற்று ஏக்குற்று இரவி குலத்து உளான் – சுந்-மிகை:14 19/2
ஏக்குற்று ஏக்குற்று இரவி குலத்து உளான் – சுந்-மிகை:14 19/2
ஏக்குற்று ஏக்குற்று இரவி குலத்து உளான் – யுத்4:41 49/2
ஏக்குற்று ஏக்குற்று இரவி குலத்து உளான் – யுத்4:41 49/2

TOP


ஏக (48)

ஏக வெம் கனல் அரசிருந்த காட்டினில் – பால:7 12/1
இலை குலாம் துழாய் முடி ஏக நாயகன் – பால:8 26/3
இயங்கு உறு புலன்கள் அங்கும் இங்கும் கொண்டு ஏக ஏகி – பால:10 19/1
ஏக மாலை கிடந்தது கீழ் எலாம் – பால:16 33/4
இன்னவாறு இருவரும் இனியவாறு ஏக அ – பால:20 19/1
இராகவன் கதையில் ஒரு கவி-தன்னில் ஏக பாதத்தினை உரைப்போர் – பால-மிகை:0 38/1
இழிந்த கங்கை முன் மன்னவன் விரைவொடும் ஏக
கழிந்த மன்னவர் கதி பெற முடுகிய கதியால் – பால-மிகை:9 53/1,2
எரி கால் சுடர் ஏக எழுந்த நிலா – பால-மிகை:23 1/1
இழைக்கின்ற விதி முன் செல்ல தருமம் பின் இரங்கி ஏக
மழை குன்றம் அனையான் மௌலி கவித்தனன் வரும் என்று என்று – அயோ:4 1/2,3
சுழிக்கும் வினையால் ஏக சூழ்வாய் என்னை போழ்வாய் – அயோ:4 48/2
பிறிகிலென் உடன் ஏக பெறுகுவென் எனின் நாயேன் – அயோ:8 36/4
இடுகு கண்ணினர் இடர் உறு மூப்பினர் ஏக
நெடுகு கூனல் வால் நீட்டின உருகு உறு நெஞ்ச – அயோ:10 30/2,3
என்றும் நீரே வாழ உவந்தீர் அவன் ஏக
கன்றும் தாயும் போல்வன கண்டும் கழியீரே – அயோ:11 75/3,4
இன்னணம் நெடும் படை ஏக ஏந்தலும் – அயோ:12 52/1
சுடு மயானத்திடை தன் துணை ஏக தோன்றல் துயர் கடலின் ஏக – அயோ:13 68/1
சுடு மயானத்திடை தன் துணை ஏக தோன்றல் துயர் கடலின் ஏக
கடுமை ஆர் கானகத்து கருணை ஆர்கலி ஏக கழல் கால் மாயன் – அயோ:13 68/1,2
கடுமை ஆர் கானகத்து கருணை ஆர்கலி ஏக கழல் கால் மாயன் – அயோ:13 68/2
மற்றவள் இறைஞ்சி ஏக மா மலர் தவிசின் நீங்கா – அயோ-மிகை:8 6/1
ஏக நின்ற நெறி எல்லை கடிது ஏறி இனிதின் – ஆரண்:1 41/1
பழுது_அறு பெண்மையோடும் இளமையும் பயனின்று ஏக
பொழுதொடு நாளும் வாளா கழிந்தன போலும் என்றாள் – ஆரண்:6 41/3,4
கொண்டனன் ஏக நீ இ கோளுற குலுங்கல் செல்லா – ஆரண்:13 117/2
ஏக வேண்டும் இ நெறி என இனிது கொண்டு ஏகி – கிட்:4 1/1
வாலியும் ஏக யார்க்கும் வரம்பு_இலா உலகில் இன்பம் – கிட்:8 1/1
இற்ற இன்னல் இயக்கம் எய்திட வைகல் பற்பல ஏக மேல் – கிட்:10 69/2
ஏனை வானரர் சிலரும் ஏக மா முழையில் முழு – கிட்-மிகை:2 2/3
தே இயல் நேமியானின் சிந்தை மெய் திருவின் ஏக
பூ இயல் அமளி மேலா பொய் உறக்கு உறங்குவானை – சுந்:2 211/1,2
ஒன்று ஒழித்து ஒன்றின் ஏக அரிய தோள் ஒழுக்கினானை – சுந்:2 213/4
ஏக வாளி அ இந்திரன் காதல் மேல் – சுந்:3 28/1
ஏக நாதனை எறுழ் வலி தோள் பிணித்து ஈர்த்த – சுந்:11 41/3
ஏக_நாயகன் தேவியை எதிர்ந்ததன் பின்னன – சுந்:12 44/1
என்று தோளிடை இறுக்கிய பாசம் இற்று ஏக
குன்றின்-மேல் எழு கோள் அரி_ஏறு என குதியின் – சுந்:12 55/1,2
இறந்து உக நூறி தக்கோர் இடர் துடைத்து ஏக ஈண்டு – சுந்:12 76/3
ஏக ராசியினின் எய்தி எதிர்க்கும் – யுத்1:11 19/3
ஆர் இனி ஏக தக்கார் அங்கதன் அமையும் ஒன்னார் – யுத்1:14 9/3
வாலியை உரம் கிழித்து ஏக வல்லன – யுத்2:16 81/3
இறங்கினை இன்று-காறும் இளமையும் வறிதே ஏக
உறங்கினை என்பது அல்லால் உற்றது ஒன்று உளதோ என் நீ – யுத்2:16 143/2,3
யாரும் என் படைஞர் எய்தல் இன்றி அயல் ஏக யானும் இகல் வில்லும் ஓர் – யுத்2:19 77/1
பறவை நாயகன் தான் ஏக படர் உறு துயரம் நீங்கி – யுத்2-மிகை:19 5/1
ஏக சாதனனும் மூன்று புரங்கள் பண்டு எரித்துளோனும் – யுத்3:22 122/2
எஞ்சல்_இல் அரக்கர் சேனை எழுந்து எழுந்து ஏக கண்டான் – யுத்3:26 92/4
தான் பிரிந்து ஏக கண்ட தயரதன் தன்னை ஒத்தான் – யுத்3:27 14/4
விண் உற நடக்கின்றாரும் மிதித்தனர் ஏக மேல் மேல் – யுத்3:30 3/2
இ பெரும் படை எழுந்து இரைந்து ஏக மேல் எழுந்த – யுத்3:31 15/1
இரிந்து சேனை சிந்தி யாரும் இன்றி ஏக நின்று நம் – யுத்3:31 73/1
எல்லை காண்குறா யாவரும் இரியலில் ஏக
வில்லை வாங்கிய கரம் அவை விதிர்விதிர்ப்பு எய்த – யுத்4-மிகை:41 34/2,3
இலங்கையை வலம் செய்து ஏக என நினைந்திடும் முன் மானம் – யுத்4-மிகை:41 58/1
குட திசை வாயில் ஏக குன்று அரிந்தவனை வென்ற – யுத்4-மிகை:41 59/1
மாருதி விடைகொண்டு ஏக வரதனும் மறையோன் பாதம் – யுத்4-மிகை:41 177/1

TOP


ஏக_நாயகன் (1)

ஏக_நாயகன் தேவியை எதிர்ந்ததன் பின்னன – சுந்:12 44/1

TOP


ஏகத்து (1)

ஏகத்து அந்தணன் இருக்கை இனி சேய்த்து அன்றாம் என்ன எழுந்து சென்றான் – யுத்3:24 36/4

TOP


ஏகம் (3)

ஏகம் முதல் கல்வி முளைத்து எழுந்து எண்_இல் கேள்வி – பால:3 74/1
சூலம் ஏகம் திருத்திய தோளினான் – யுத்2:16 60/1
ஏகம் முற்றிய விஞ்சையை இவன்-வயின் ஏவி – யுத்4:32 23/3

TOP


ஏகல் (8)

ஏகல் என்பது யானும் உரைக்கிலென் – அயோ:4 18/2
ஈண்டு-நின்று ஏகல் பொல்லாது எந்தை நீ இரதம் இன்னே – அயோ:5 18/2
ஏகல் என்பது அரிது என்றும் எண்ணினான் – அயோ:10 54/2
ஆயில் அவர் வைத்த வழி ஏகல் அழகு அன்றால் – சுந்:2 72/2
மேருவை உருவல் வேண்டின் விண் பிளந்து ஏகல் வேண்டின் – சுந்:3 113/1
அம்பரம் அம்பரத்து ஏகல் ஆற்றல – யுத்1:6 37/3
யான் எடுத்து ஏகல் விட்டேன் இன்றை வெம் சமரம் போக – யுத்2-மிகை:16 2/2
எற்றுதும் அரக்கர்-தம்மை இல்லொடும் எடுத்து என்று ஏகல்
உற்றனர் உறுதலோடும் உணர்த்துவது உளது என்று உன்னா – யுத்3:26 73/2,3

TOP


ஏகலம் (2)

ஈண்டு உறைந்து அலது ஏகலம் என்பது – கிட்:13 20/3
இல் கடந்து இனி ஏகலம் யாம் எனா – சுந்-மிகை:13 4/3

TOP


ஏகலர் (1)

அருகு ஆயிரம் உயிர் கொண்டு தம் ஆறு ஏகலர் அயர்த்தார் – யுத்3:31 106/4

TOP


ஏகலான் (1)

இணை இல் ஆரமும் இன்ன கொண்டு ஏகலான்
வணிக மாக்களை ஒத்தது அ வாரியே – பால:1 7/3,4

TOP


ஏகலின் (1)

இடம் துறந்து ஏகலின் பொலிந்தது இந்துவும் – கிட்:10 108/2

TOP


ஏகலும் (3)

ஈசன் ஆம் மதி ஏகலும் சோகத்தால் – பால:11 12/2
இளையவன் ஏகலும் இறவு பார்க்கின்ற – ஆரண்:12 20/1
இறக்கையும் சிலர் ஏகலும் மோகத்தால் – யுத்4:41 76/1

TOP


ஏகலுற்ற-காலையின் (1)

என்று அவன் ஏகலுற்ற-காலையின் அனுமன் எந்தாய் – யுத்3:31 63/1

TOP


ஏகலுற்றான் (1)

எடுத்தனன் இரண்டு-பாலும் இருவரை ஏகலுற்றான் – கிட்-மிகை:3 2/4

TOP


ஏகலேன் (1)

ஏதிலான் தமியன் என்று ஏகலேன் என – பால-மிகை:11 56/3

TOP


ஏகலை (1)

இருத்தியோ கடிது ஏகலை இளவலை இங்ஙன் – யுத்4:32 40/2

TOP


ஏகவும் (1)

கை துடைத்து ஏகவும் கடவையோ ஐய – அயோ:4 154/2

TOP


ஏகவே (2)

கொள்ளை_மாக்களின் கொண்டனர் ஏகவே – அயோ:11 31/4
இன் இளம் தென்றல் வந்து இழுகி ஏகவே – சுந்:2 122/4

TOP


ஏகா (3)

ஏகா அரக்கி குடர் கொண்டு உடன் எழுந்தான் – சுந்:1 72/2
கலங்கல்_இல் கடும் கதிர்கள் மீது கடிது ஏகா
அலங்கல் அயில் வஞ்சகனை அஞ்சி எனின் அன்றால் – சுந்:2 61/1,2
ஏகா இது செய்து எனது இன்னலை நீக்கிடு எந்தைக்கு – யுத்2:19 14/1

TOP


ஏகா-வண்ணம் (1)

என்னை கண்டும் ஏகா-வண்ணம் இடையூறு உடையான் – அயோ:4 50/1

TOP


ஏகாத-வண்ணம் (1)

இன்று ஏகாத-வண்ணம் தகைவென் உலகோடு என்னா – அயோ:4 66/4

TOP


ஏகாதசர் (1)

நாடின் ஏகாதசர் நால்வர் உச்சரே – பால-மிகை:5 12/4

TOP


ஏகாது (2)

ஏகாது நிற்றி எனின் யான் நெருப்பினிடை வீழ்வென் என்று முடுகா – ஆரண்:13 67/1
என்னா-முன்னம் ஏகு என ஏகாது எதிர் மாற்றம் – சுந்:2 82/1

TOP


ஏகாய் (2)

ஏகாய் இனி இ-வயின் நிற்றலும் ஏதம் என்றாள் – அயோ:4 146/4
ஏகாய் உடன் நீயும் எதிர்த்துளனாம் – யுத்2:18 80/1

TOP


ஏகாள் (1)

இன் உருவம் இது கொண்டு இங்கு இருந்து-ஒழியும் நம் மருங்கே ஏகாள் அப்பால் – ஆரண்:6 125/2

TOP


ஏகி (55)

இளையர்கள் என அடி பரவ ஏகி நாம் – பால:5 20/3
மாதர் எழுந்து யாம் ஏகி அரும் தவனை கொணர்தும் என வணக்கம் செய்தார் – பால:5 35/4
என்றலுமே முனிவரன்-தன் அடி இறைஞ்சி ஈண்டு ஏகி கொணர்வென் என்னா – பால:5 54/1
ஏகி அரு நெறி நீங்கி உரோமபதன் திருநாட்டை எதிர்ந்தான் அன்றே – பால:5 55/4
ஈந்தனன் பல்_இயம் துவைப்ப ஏகி நீர் – பால:5 93/3
இயங்கு உறு புலன்கள் அங்கும் இங்கும் கொண்டு ஏக ஏகி
மயங்குபு திரிந்து நின்று மறுகுறும் உணர்வு இது என்ன – பால:10 19/1,2
ஏகி மன்னனை கண்டு எதிர்கொண்டு அவன் – பால:11 1/1
பற்று அற வீசி ஏகி யோகியின் பரிவு தீர்ந்த – பால:14 58/4
இன்னணம் ஏகி மன்னன் யோசனை இரண்டு சென்றான் – பால:14 81/1
அஞ்சிலே ஒன்று ஆறு ஆக ஆர் உயிர் காக்க ஏகி
அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயலார் ஊரில் – பால-மிகை:0 10/2,3
கண் மலர் சிவப்ப உள்ளம் கறுப்புற கடிதின் ஏகி
எண்மரின் வலியன் ஆய யமன் திசை தன்னை உற்றான் – பால-மிகை:11 24/3,4
நிரை தவன் விரைவின் ஏகி நெடும் கடற்கு இறைவன் வைகும் – பால-மிகை:11 36/3
அரசனோடு ஏகி யூபத்து அணைக்குபு இ மறையை ஓதின் – பால-மிகை:11 45/1
ஏயின செய்யும் மடந்தைமாரொடு ஏகி
பாயல் துறந்த படை தடம் கண் மென் தோள் – அயோ:3 6/2,3
பிணி அற நோற்று நின்ற பெரியவன் விரைவின் ஏகி
மணி முடி வேந்தன்-தன்னை வல்லையின் கொணர்தி என்ன – அயோ:3 82/2,3
மீண்டும் ஏகி அ மெய் எனும் நல் அணி – அயோ:11 28/1
பொன்னொடு ஏகி உயர் தண்டக வனம் புகுதலும் – ஆரண்:1 4/4
இனியது ஓர் சாலை கொண்டு ஏகி இ-வயின் – ஆரண்:3 10/1
ஏகி இனி அ-வயின் இருந்து உறை-மின் என்றான் – ஆரண்:3 59/1
ஏகி யோசனை இரண்டு சென்றார் இடை எதிர்ந்தார் – ஆரண்:13 80/2
மானவ குமரர் தாமும் அ திசை வழி கொண்டு ஏகி
கானமும் மலையும் நீங்கி கங்குல் வந்து இறுக்கும் காலை – ஆரண்:15 56/2,3
ஏகி வாலியும் இருது ஏழொடு ஏழ் – கிட்:3 53/1
ஏக வேண்டும் இ நெறி என இனிது கொண்டு ஏகி
மாகம் நீண்டன குறுகிட நிமிர்ந்தன மரங்கள் – கிட்:4 1/1,2
ஈண்டு-நின்று ஏகி நீ நின் இயல்பு அமை இருக்கை எய்தி – கிட்:9 7/1
ஏகி ஏந்து_இழை-தன்னை இருந்துழி – கிட்:13 6/1
எஞ்சு இல் மரகத பொருப்பை இறைஞ்சி அதன் புறம் சார ஏகி மாதோ – கிட்:13 25/4
மறக்கம் உற்றார் அதன் அயலே மறைந்து உறைவர் அ வழி நீர் வல்லை ஏகி
உறக்கம் உற்றார் கனவு உற்றார் எனும் உணர்வினொடும் ஒதுங்கி மணியால் ஓங்கல் – கிட்:13 30/2,3
என்றும் அவண் உறைவிடம் ஆம் ஆதலினால் அ மலையை இறைஞ்சி ஏகி
பொன் திணிந்த புனல் பெருகும் பொருநை எனும் திரு நதி பின்பு ஒழிய நாக – கிட்:13 31/2,3
சங்கு அணி பானல் நெய்தல் தண் புனல் தவிர ஏகி
திங்களின் கொழுந்து சுற்றும் சிமய நீள் கோட்டு தேவர் – கிட்:15 32/2,3
வல்லீரேல் ஒருவர் ஏகி மறைந்து அவண் ஒழுகி வாய்மை – கிட்:16 61/2
ஏகு-மின் ஏகி எம் உயிர் நல்கி இசை கொள்ளீர் – கிட்:17 19/1
வள்ளலும் அவண் நின்று ஏகி மதங்கனது இருக்கையான – கிட்-மிகை:9 1/1
ஈண்டே கடிது ஏகி இலங்கை விலங்கல் எய்தி – சுந்:1 51/1
தூவி அம் பேடை என்ன மின் இடை துவள ஏகி
ஆவியும் தாமுமே புக்கு அரும் கதவு அடைக்கின்றாரை – சுந்:2 116/3,4
பகை என ஏகி யாணர் பளிங்கு உடை சீத பள்ளி – சுந்:2 179/3
நவம் தந்த குன்றும் கொடும் கானமும் நாடி ஏகி
கவந்தன் தனது ஆவி கவர்ந்து ஒருக்காலும் நீங்கா – சுந்-மிகை:4 8/2,3
கணங்களோடு ஏகி அ கானம் நண்ணினான் – சுந்-மிகை:14 34/3
கண் கோடல் பொறியின் கடிது ஏகி
எண் கோடற்கு அரிது என்ன வெகுண்டான் – யுத்1:3 98/2,3
எழு வேலையும் எரியொடு புகை மடுத்து ஏகி
ஊழி வெம் கனல் கொழுந்துகள் உருத்து எழுந்து ஓடி – யுத்1:6 17/2,3
எழுபது வெள்ளம் தன்னின் ஈண்டு ஓர் பேர் எஞ்சாது ஏகி
செழு நகர் அடைந்த போழ்தும் இ துயர் தீர்வது உண்டோ – யுத்1:12 31/3,4
எரிபடுத்திய ஈசன் தன் பொருப்பினும் ஏகி
சுரர் எனப்படும் தூயவர் யாவரும் தொழுது ஆங்கு – யுத்1-மிகை:3 3/2,3
கார் கோல மேனியானை கூடிதி கடிதின் ஏகி – யுத்2:16 150/4
ஏகி தனி சென்று எதிர் எய்தலுறும் – யுத்2:18 45/1
மின் நகு வானிடை ஏகி விரைந்தான் – யுத்3:20 17/2
ஏகி தனி மன்னன் இருந்துழி புக்கு – யுத்3:21 2/1
வரவு தாழ்த்தது வீடண வல்லையின் ஏகி
தரவு வேண்டினென் என்றனன் தாமரை_கண்ணன் – யுத்3:22 86/3,4
எள் இல் எண்_இலர்-தம்மொடு விரைந்தனை ஏகி
கொள்ளை வெம் செரு இயற்றுதி மனிதரை குறுகி – யுத்3:22 93/3,4
வேள்விக்கு ஏகி வில்லும் இறுத்து ஓர் விடம் அம்மா – யுத்3:22 207/1
இறும் திறம் அவனுக்கு இல்லை நாடுதும் ஏகி என்றான் – யுத்3:24 15/4
ஆண்டு ஏகி கொணர்தி என அடையாளத்தொடும் உரைத்தான் அறிவின் மிக்கான் – யுத்3:24 27/4
வீடண நீயும் மற்று உன் தம்பியோடு ஏகி வெம்மை – யுத்3:31 67/1
மிகைப்படும் தானை வெள்ளம் ஈர்_ஐந்தோடு ஏகி வெம் போர் – யுத்3-மிகை:20 2/3
ஏது இல் வானர வீரரொடு ஏகி நீ – யுத்4:39 2/2
அ கணத்து அனுமனும் அவண் நின்று ஏகி அ – யுத்4-மிகை:41 196/1
ககனத்தின் மிசையே ஏகி கனை கடல் இலங்கை புக்கான் – யுத்4-மிகை:42 70/3

TOP


ஏகிட (2)

மெய்யும் தனுவும் மனனும் வெறிது ஏகிட மேல் வீழா – அயோ:4 76/2
உளை முகத்தின் உம்பரின் ஏகிட
விளை முகத்தன வேலையின் மீது செல் – அயோ:11 11/2,3

TOP


ஏகிடல் (1)

முன்னே வனம் ஏகிடல் நீ முறையோ முதல்வா முறையோ – அயோ-மிகை:4 2/3

TOP


ஏகிய (10)

பிதிர்ந்திடா வகை காத்தும் என்று ஏகிய பின்றை – பால-மிகை:9 49/3
நினையும் மாத்திரத்து ஏகிய நேமியான் – அயோ:11 38/3
துன்னு நீள் வரைக்கு ஏகிய சொல்லுவாம் – அயோ-மிகை:14 2/4
இரைத்த காதலர் ஏகிய இன்னலர் – ஆரண்:3 23/2
ஈண்டு யான் உன்பின் ஏகிய பின் இ இடர் வந்து – ஆரண்:15 26/2
அவண் அவை நீத்து ஏகிய பின் அகல் நாடு பல கடந்தால் அனந்தன் என்பான் – கிட்:13 23/3
இங்கு நின்று ஏகிய இலங்கை காவலன் – யுத்2:17 95/3
குன்றேன் என ஏகிய கொள்கையினால் – யுத்2:18 79/3
ஏயின கருமம் நோக்கி ஏகிய இலங்கை வேந்தன் – யுத்3:24 1/2
ஏகிய கருமம் முற்றி யான் அவண் விரைவின் எய்தி – யுத்3:26 17/3

TOP


ஏகியதால் (1)

ஈறு இல் பரன் புகன்றபடி சுரந்து இமைப்பின் ஏகியதால் இடையே கூடி – யுத்4-மிகை:37 30/3

TOP


ஏகியது (1)

பொருது தூது உரைத்து ஏகியது அரக்கியர் புலம்ப – யுத்3:30 46/3

TOP


ஏகியுற்றான் (1)

எ வழி ஏகியுற்றான் யாண்டையான் உறையுள் யாது – சுந்:4 81/1

TOP


ஏகிலார் (1)

ஏவிய குரிசில் பின் யாவர் ஏகிலார்
மா இயல் தானை அ மன்னை நீங்கலா – அயோ:5 1/1,2

TOP


ஏகிற்று (1)

ஏர் முக பரி மிசை ஏகிற்று எங்கணும் – அயோ:12 32/3

TOP


ஏகிற்றே (1)

எச்சில் என் உடல் உயிர் ஏகிற்றே இனி – யுத்4:40 44/1

TOP


ஏகின்ற (1)

ஏகின்ற வஞ்ச மான் மாரீசன் கொன்று இளவலோடு – யுத்4-மிகை:41 234/3

TOP


ஏகின (4)

என்னலும் இருது எல்லாம் ஏகின யாவும் தம்தம் – ஆரண்:10 103/1
இ புறத்து அரக்கரை முருக்கி ஏகின
மு புறத்து உலகையும் முடிக்க மூட்டலால் – சுந்:5 65/2,3
இரு நிதி கிழவன் இழந்து ஏகின
அரிய அ பரி ஆயிரம் ஆயிரம் – யுத்4:33 32/1,2
எவண் எத்தன்மைத்து ஏகின நாகத்து_இனம் என்ன – யுத்4:37 142/1

TOP


ஏகினர் (7)

இரவும் நன் பகலும் கடிது ஏகினர்
பரதன் கோயில் உற்றார் படிகாரிர் எம் – அயோ-மிகை:11 1/2,3
என்றான் எனலும் கடிது ஏகினர் கூவும் எல்லை – ஆரண்:10 147/1
ஏகினர் இரவி சேயும் இருவரும் அரிகள் ஏறும் – கிட்:3 30/1
வந்தேம் வானவர் என்று ஏகினர் சிலர் சிலர் மானுயர் என வாய் விட்டார் – சுந்:10 41/2
வன் தூதரும் ஏகினர் வஞ்சனையான் – யுத்3:21 1/3
தன் தூதரும் ஏகினர் தம் நகர்வாய் – யுத்3:21 1/4
சென்று காண்டும் என்று ஏகினர் செவ்வியோர் – யுத்4:33 33/4

TOP


ஏகினள் (2)

ஏகினள் உம்பரின் இந்துவொடு ஏகும் – ஆரண்:14 58/3
இப்படி ஏகினள் அன்னவள் இப்பால் – ஆரண்:14 61/1

TOP


ஏகினன் (12)

மின்னே புரை இடையாளொடும் இனிது ஏகினன் வீரன் – பால:24 4/4
ஈட்டம் எதிர் வந்திடவே இறந்து ஏகினன் விண்ணிடையே – அயோ:4 81/4
ஏனையர் பிறர்களும் சுற்ற ஏகினன்
சானகி இருந்த அ சாலை எய்தினான் – அயோ:14 80/3,4
ஏகினன் அரக்கனும் எருவை வேந்தனும் – ஆரண்:13 52/1
மன்னன் வைகு இடத்து ஏகினன் மாசு இலான் – கிட்-மிகை:11 3/4
நாடி ஏகினன் இராகவன் புகழ் எனும் நலத்தான் – சுந்:2 131/4
கீண்டு கொண்டு எழுந்து ஏகினன் கீழ்மையால் – சுந்:5 20/4
எழுது பாவையும் ஏத்தினள் ஏகினன் இப்பால் – சுந்:5 84/4
ஏகினன் இளவலோடும் இராவணன் ஏற்ற கைம்மேல் – யுத்3:31 231/4
அரக்கன் ஏகினன் வீடணன் வாய் திறந்து அரற்றி – யுத்4:32 37/1
உரவு மானம் மீது ஏகினன் உம்பரும் உலகும் – யுத்4:40 119/3
பரிந்து இராமனும் ஏகினன் பரதனை காண்பான் – யுத்4-மிகை:41 209/4

TOP


ஏகினனால் (5)

எண் நீர்மையினான் விண்ணோர் எதிர்கொண்டிட ஏகினனால் – அயோ:4 78/4
எல் வேறு தெரிப்ப கொடு ஏகினனால்
சொல் வேறு தெழிக்குநர் சுற்றுற மா – யுத்2:18 20/2,3
எற்றும் திரள் தோளவன் ஏகினனால் – யுத்2:18 44/4
ஏதும் அறியான் வறிது ஏகினனால்
தூதன் இவனை சுளியன்-மின் எனா – யுத்2:18 46/2,3
கதிரோன் இகல் கண்டிட ஏகினனால் – யுத்2-மிகை:18 1/4

TOP


ஏகினாயே (1)

இரவலரும் நல் அறமும் யானும் இனி என் பட நீத்து ஏகினாயே – ஆரண்:4 21/4

TOP


ஏகினார் (14)

பரித்த காவினர் பப்பரர் ஏகினார்
திருத்து கூடத்தை திண் கணையத்தொடும் – பால:14 37/2,3
உரைத்த உணர்ந்திலர் ஊமரின் ஏகினார் – பால:14 44/4
எண்ண_அரு மன்னவர் களிற்றின் ஏகினார் – அயோ:12 31/4
இந்துவின் சுடர் கோயில் கொண்டு ஏகினார் – அயோ:14 8/4
ஏ வலாரும் ஏகினார் – ஆரண்:1 69/4
இந்து நன்_நுதல்-தன்னொடும் ஏகினார் – ஆரண்:3 26/4
தள்ளுறும் மருங்கினர் தழீஇ கொண்டு ஏகினார் – ஆரண்:10 37/4
காலையே கடிது நெடிது ஏகினார் கடல் கவினு – கிட்:1 42/1
ஏகினார் யோசனை ஏழொடு ஏழு பார் – கிட்:14 7/1
கொம்பினை கண்டிலர் குப்புற்று ஏகினார் – கிட்:14 17/4
தண்டகத்தையும் தடவி ஏகினார்
முண்டகத்துறை கடிது முற்றினார் – கிட்:15 19/3,4
இருந்த திக்கு உணர்ந்திலாதார் ஏகினார் இடையர் மாதர் – கிட்:15 33/2
நன்று என ஏகினார் நவை-கண் நீங்கினார் – சுந்-மிகை:14 38/4
யாவரும் உடனே தொடர்ந்து ஏகினார்
மூ-வகை பேர் உலகின் முறைமையும் – யுத்3:29 24/2,3

TOP


ஏகினாள் (3)

தானும் அங்கு அவர்கள் பின் தமியள் ஏகினாள் – பால:19 26/4
நாணினாள் என ஏகினாள் நளிர் கங்குல் ஆகிய நங்கையே – அயோ:3 50/4
இனம் தொடர்ந்து உடன் வர ஏகினாள் என்ப – யுத்4:38 12/3

TOP


ஏகினான் (26)

அன்னவர் தொழுதலும் அவரொடு ஏகினான் – பால:5 41/4
வந்த மா தவரொடும் வழிக்கொண்டு ஏகினான் – பால:5 96/4
எழுத அரும் தகையது ஓர் தேரின் மேல் ஏகினான் – பால:20 29/4
மண் குடை தூளி விண் மறைப்ப ஏகினான் – பால:23 40/4
இனிய பொன் கவரி கால் இயக்க ஏகினான் – பால:23 72/4
அடுகிலென் என மறுத்து அவரொடு ஏகினான் – பால-மிகை:5 2/4
இறைவனும் அவரொடும் இனிதின் ஏகினான் – பால-மிகை:5 3/4
ஏகினான் உலகு அனைத்தும் எ உயிர்களும் ஈன்றான் – பால-மிகை:9 45/4
ஏவிய திகிரி போல் இரவி ஏகினான் – அயோ:10 38/4
இருக்கவே வனத்து அவன் ஏகினான் என்றாள் – அயோ:11 62/4
ஆண்டு நின்று ஆண்தகை அடியின் ஏகினான்
ஈண்டிய நெறி என தானும் ஏகினான் – அயோ:12 58/1,2
ஈண்டிய நெறி என தானும் ஏகினான்
தூண்டிடு தேர்களும் துரக ராசியும் – அயோ:12 58/2,3
ஒழிந்திலன் குகனும் உடன் ஏகினான்
கழிந்தனன் பல காவதம் காலினே – அயோ:13 71/3,4
இனிய சிந்தை இராமனும் ஏகினான்
அனிக வெம் சமத்து ஆர் உயிர் போக தான் – ஆரண்:9 26/2,3
வேகின்ற சிந்தையான் விடை கொண்டு ஏகினான் – ஆரண்:12 16/4
தேவர் செய் தவத்தினால் செம்மல் ஏகினான் – ஆரண்:12 19/4
வீங்கு தோள் மீ கொடு விண்ணின் ஏகினான் – ஆரண்:13 50/4
என்னவே மாகம் மீது ஏகினான் செய – ஆரண்-மிகை:13 4/3
இற்றனன் முன்னை நாள் ஈடு உண்டு ஏகினான்
பெற்றிலன் பெரும் திறல் பெயர்த்தும் போர் செயற்கு – கிட்:7 24/2,3
ஏவிய தூது என இரவி ஏகினான் – கிட்:10 1/4
கையினில் தடவி வெம் காலின் ஏகினான் – கிட்:14 28/4
துன் இருள் தொலைந்திட துருவி ஏகினான்
பொன் நெடும் கிரி என பொலிந்த தோளினான் – கிட்:14 29/3,4
ஆண்_தொழில் அனுமனும் அவரொடு ஏகினான்
மீண்டிலன் வேறலும் விரும்பலுற்றிலன் – சுந்:12 18/1,2
ஆரும் நீங்க அறிஞரொடு ஏகினான்
சேர்க என்னின் அல்லால் இளம் தென்றலும் – யுத்1:9 40/2,3
யாக்கையும் சிதைத்துவிட்டு எழுந்து ஏகினான் – யுத்2:15 54/4
நன்று சொன்னது என நகைத்து ஏகினான் – யுத்2-மிகை:15 40/4

TOP


ஏகினானோ (1)

ஏவினாயோ அவனும் ஏகினானோ என்றான் – அயோ:4 46/4

TOP


ஏகினும் (1)

எண்ணும் பூதம் எலாம் அழிந்து ஏகினும்
அண்ணல் ஏவல் மறுக்க அடியனேற்கு – அயோ:4 17/2,3

TOP


ஏகினென் (1)

எடுத்தனென் ஏகினென் என் முழை-தன்னுள் – ஆரண்:14 57/1

TOP


ஏகினை (3)

ஈண்டு அருள் எம்பி-பால் நிறுவி ஏகினை
பூண்ட மா தவனொடும் கோயில் புக்கு எனது – அயோ:5 35/2,3
இம்பர் நின்று ஏகினை இருக்கும் சார்பு இழந்து – அயோ:11 52/1
ஏழ் உயர் மத களிற்று இறைவ ஏகினை
வாழிய கரியவன் வறியன் கை என – அயோ:11 54/1,2

TOP


ஏகினையே (1)

உண்மையும் எல்லாம் உடனே கொண்டு ஏகினையே
தண்மை தகை மதிக்கும் ஈந்த தனி குடையோய் – அயோ:14 64/3,4

TOP


ஏகு (21)

வாயால் மன்னன் மகனை வனம் ஏகு என்னா-முன்னம் – அயோ:4 45/1
என் மா மகனை கான் ஏகு என்றாள் என்னோ என்றான் – அயோ:4 71/4
இன்னா இடர் தீர்ந்து உடன் ஏகு என எம்பிராட்டி – அயோ:4 145/2
ஒப்பு_அறும் மகன் உன்னை உயர் வனம் உற ஏகு என்று – அயோ:9 26/3
சிவண அன்ன சிறைமுன் அவரொடு ஏகு செலவித்து – ஆரண்:1 37/3
ஏகு நெறி யாது என மிதித்து அடியின் ஏறி – ஆரண்:3 39/2
மாசு இல் தவ ஏகு என வடாது திசை மேல்_நாள் – ஆரண்:3 40/2
இன்னமும் காண்டி வாழி ஏகு என இரு கை கூப்பி – ஆரண்:11 68/3
ஏகு என்றீர் இருக்கின்றீர் தமியிர் என்று பின் – ஆரண்:12 16/3
ஏலுமே தேவர்-பால் ஏகு எனா ஏவினான் – கிட்:5 6/2
வாலி-பால் ஏகு எனா வான் உளோர் வான் உளான் – கிட்:5 6/4
என்ன மற்று இனைய கூறி ஏகு அவன் தொடர என்றான் – கிட்:9 27/1
ஏகு நீ அ வழி எய்தி இ வழி – கிட்:16 18/1
நீள் வானகத்தினிடை ஏகு நெறி நேரா – சுந்:1 67/2
என்னா-முன்னம் ஏகு என ஏகாது எதிர் மாற்றம் – சுந்:2 82/1
உழையர் கூவ புக்கு ஏகு என பெயர்வது ஓர் ஊசலின் உளதாகும் – சுந்:2 196/3
இ திரு துறந்து ஏகு என்ற போதினும் – சுந்:3 20/2
என்றும் வாழ்தி இளவலொடு ஏகு என்றான் – யுத்1:9 48/4
யான் இப்பொழுதே தனி ஏகு எனினும் – யுத்2:18 13/2
தழுவுற வைத்து இன்று ஏகு என்று உரைத்தியேல் சமைவென் தக்கோய் – யுத்3:26 84/2
கிளையொடும் ஏகு என கிளத்தி எங்கணும் – யுத்4-மிகை:41 211/3

TOP


ஏகு-மின் (3)

ஏகு-மின் ஏகும் என்று என்று இடை இடை நிற்றல் அல்லால் – அயோ:3 72/3
ஏகு-மின் ஈண்டு என எதிர்வந்து எய்தினாள் – ஆரண்:12 25/4
ஏகு-மின் ஏகி எம் உயிர் நல்கி இசை கொள்ளீர் – கிட்:17 19/1

TOP


ஏகுக (1)

இரும் படை கடிப்பு எடுத்து எற்றி ஏகுக
பெரும் படை இளவலோடு என்ற பேச்சினால் – யுத்2:16 95/1,2

TOP


ஏகுகின்ற (3)

ஏகுகின்ற தம் கணங்களோடும் எல்லை காண்கிலா – பால:3 14/1
இனைய வில் தட கை வீரர் ஏகுகின்ற குன்றமே – கிட்:7 6/4
கவ்வையின் ஏகுகின்ற நீர்மையை கடுக்கும் அன்றே – யுத்4-மிகை:41 296/4

TOP


ஏகுகின்றனென் (1)

இஞ்சு இரும் அடியனேன் ஏகுகின்றனென்
வெம் சின விதியினை வெல்ல வல்லமோ – ஆரண்:12 15/3,4

TOP


ஏகுகின்றேன் (1)

சேர்ந்து ஏகுகின்றேன் வலையாம் எனின் தின்றிடு என்றான் – சுந்:1 57/4

TOP


ஏகுதல் (3)

தேர் மிசை நம் வாயில் கடிது ஏகுதல் செய்வானோ – அயோ:3 100/2
தனக்கு அரும் தவம் அது தலைக்கொண்டு ஏகுதல்
எனக்கு அரும் தவம் இதற்கு இரங்கல் எந்தை நீ – அயோ:5 31/3,4
என்றனன் இயம்பி வீதி ஏகுதல் இழுக்கம் என்னா – சுந்:2 98/1

TOP


ஏகுதலும் (1)

அந்த முனி சொற்றமையின் அண்ணல் வனம் ஏகுதலும்
எம்-தம் உயிர் வீகுதலும் இறையும் தவறா என்றான் – அயோ:4 87/3,4

TOP


ஏகுதற்கு (1)

ஏகுதற்கு உரியார் யாரே என்றலும் இலங்கை வேந்தன் – யுத்2:16 123/1

TOP


ஏகுதி (9)

இளையவன் முனியும் நங்கை ஏகுதி விரைவில் என்றான் – ஆரண்:6 60/4
ஏகுதி ஈண்டு-நின்று இளவலே என்றான் – ஆரண்:15 22/4
இனைய ஆறு உரை-செயா இனிதின் ஏகுதி எனா – கிட்:13 73/1
யாண்டு இனி ஏகுதி என்று எதிர் சென்றார் – சுந்:9 56/4
இன்னம் ஏகுதி போலும் என்று அடி தொழுது இரந்தான் – யுத்1:2 111/4
அருத்தியன் அமலன் தாழாது ஏகுதி அறிஞ என்றான் – யுத்1:4 127/4
ஏகுதி எம்மை நோக்கி இரங்கலை என்றும் உள்ளாய் – யுத்2:16 161/4
தழுவா உடன் ஏகுதி தாழல் என – யுத்2:18 53/3
என்-வயின் நல்கினை ஏகுதி என்றால் – யுத்3:26 35/1

TOP


ஏகுதி-கொல் (1)

இலங்கையொடும் ஏகுதி-கொல் என்னினும் இடந்து என் – சுந்:5 5/1

TOP


ஏகுதியால் (1)

விட்டு ஏகுதியால் விளிகின்றிலையால் – ஆரண்:13 8/4

TOP


ஏகுதிர் (1)

ஏகுதிர் எம் முகத்து எவரும் என்னுடை – யுத்2:18 2/1

TOP


ஏகுதும் (3)

ஒக்க ஏகுதும் குரங்கினுக்கு உயிர் தர ஒருவர் – சுந்:9 13/3
என்னலும் உய்ந்தோம் ஐய ஏகுதும் விரைவின் என்றான் – யுத்3:24 16/3
ஏகுதும் மீள இன்னும் இயம்புவது உளதால் ஐய – யுத்3:31 54/3

TOP


ஏகும் (23)

பூங்கொடியீர் ஏகும் என தொழுது இறைஞ்சி இரதம் மிசை போயினாரே – பால:5 36/4
ஏகும் நல்வழி அல்வழி என் மனம் – பால:11 10/1
ஏகும் மீளும் இது என் செய்தவாறு-அரோ – பால:21 36/4
ஏகும் அளவையின் வந்தன வலமும் மயில் இடமும் – பால:24 5/1
ஏகு-மின் ஏகும் என்று என்று இடை இடை நிற்றல் அல்லால் – அயோ:3 72/3
விண்ணிடை வெய்யவன் ஏகும் வேகத்தால் – ஆரண்:13 51/1
ஏகினள் உம்பரின் இந்துவொடு ஏகும்
மேகம் எனும்படி நொய்தினின் வெய்யாள் – ஆரண்:14 58/3,4
விண்ணிடை கடிது கொண்டு ஏகும் வேலையில் – கிட்:10 19/2
மல்லல் மா நகர் துறந்து ஏகும் நாள் மதி தொடும் – கிட்:13 72/1
எழுகிலர் கால் எடுத்து ஏகும் எண்_இலர் – கிட்:14 26/1
என்றலும் வணங்கி இருள் ஏகும் நெறி எ நாள் – கிட்:14 61/1
கொண்டு ஏகும் கொலை வாள் அரக்கனை – கிட்:16 41/1
இ நாகம் அன்னான் எறி கால் என ஏகும் வேலை – சுந்:1 39/1
மயக்கு அற நாடி ஏகும் மாருதி மலையின் வைகும் – சுந்:2 119/3
இன் உயிர் இன்றி ஏகும் இயந்திர படிவம் ஒப்பான் – சுந்:4 78/3
விட்டு ஏகும் அது அன்றி அரக்கரும் வெம்மை தீர்வார் – சுந்:11 25/4
நீந்தி ஏகும் நெருக்கிடை செல்வன – யுத்2:15 33/2
மேருவை பிளக்கும் என்றால் விண் கடந்து ஏகும் என்றால் – யுத்2:16 20/1
அண்டத்தையும் பொதுத்து ஏகும் என்று இமையோர்களும் அயிர்த்தார் – யுத்4:37 48/2
கதிர் மதி விலங்கி ஏகும் கடி மதில் மூன்றும் காணாய் – யுத்4-மிகை:41 52/4
வார் கெழு தன் மின்னாரை வழியில் விட்டு ஏகும் மாக்கள் – யுத்4-மிகை:41 76/4
தாவி வான் படர்ந்து மானம் தடை இலாது ஏகும் வேலை – யுத்4-மிகை:41 270/1
எனது அது காவற்கு இன்று என் தன் ஏவலின் ஏகும் என்றான் – யுத்4-மிகை:42 67/4

TOP


ஏகுமின் (1)

ஏகுமின் காண்டிர் ஆங்கே இருந்தனள் இறைவி இன்னும் – கிட்:16 58/4

TOP


ஏகுமேல் (2)

இ வழி இராமனை இவன் கொண்டு ஏகுமேல்
செம் வழித்து அன்று நம் செயல் என்று எண்ணினார் – அயோ:14 128/2,3
ஏகுமேல் வெல்வன் என்பது இராவணற்கு இளவல் சொன்னான் – யுத்2:19 180/4

TOP


ஏகுவது (3)

ஏறி ஏகுவது எங்ஙனம் என்றலும் இளையோன் – அயோ:9 35/4
வைத்தனை ஏகுவது எங்கு வானினோடு – ஆரண்:13 5/2
இன்னல் நோய்க்கும் அங்கு ஏகுவது அன்றியே – சுந்:5 37/3

TOP


ஏகுவார் (3)

இன்னல் செய்யும் நெறி அரிது ஏகுவார் – கிட்:15 46/4
இந்திரன் வள நகர்க்கு ஏகுவார் எழில் – சுந்:2 46/1
எல் எடுத்த படை இந்திராதியர் உனக்கு இடைந்து உயிர் கொடு ஏகுவார்
புல் எடுத்தவர்கள் அல்லம் வேறு சில போர் எடுத்து எதிர் புகுந்துளோம் – யுத்2:19 74/3,4

TOP


ஏகுவான் (4)

ஈண்டிய அன்பினோடு ஏகுவான் இடை – பால:14 25/2
ஆறு சென்றிலன் ஆணையின் ஏகுவான் – கிட்:11 10/4
இந்திரன் இசை இழந்து ஏகுவான் இகல் – சுந்:9 20/1
ஏகுவான் உபாயம் உண்டேல் இயம்புதி நின்ற எல்லாம் – யுத்3:26 80/2

TOP


ஏகுவான்-தன் (1)

கலங்கியது ஏகுவான்-தன் கருத்து என்-கொல் என்னும் கற்பால் – சுந்:1 36/2

TOP


ஏகுவானை (1)

எடுத்தனன் ஏகுவானை எதிர்ந்து எனது ஆற்றல்கொண்டு – ஆரண்:13 113/2

TOP


ஏகுவென் (2)

இப்பொழுதே கடிது ஏகுவென் யான் இ – யுத்3:26 39/1
மன்ன ஏகுவென் வயந்தனை காட்டுதி என்றான் – யுத்4-மிகை:41 14/4

TOP


ஏகுழி (2)

எய்த்த சிந்தையர் ஏகுழி ஏகுழி எல்லாம் – யுத்1:2 116/2
எய்த்த சிந்தையர் ஏகுழி ஏகுழி எல்லாம் – யுத்1:2 116/2

TOP


ஏகுறு (1)

ஏகுறு நாளிடை எய்தி எண்ணுவ – கிட்:10 99/2

TOP


ஏகுறும் (1)

எண் கடந்து அலகு இலாது இன்று ஏகுறும் இவன் தேர் என்று – பால:21 7/1

TOP


ஏங்க (11)

கொண்டல்கள் முழவின் ஏங்க குவளை கண் விழித்து நோக்க – பால:2 4/2
இன் நகையவர் சிலம்பு ஏங்க ஏங்குவ – பால:3 64/3
தேன்_இனம் சிலம்பி ஆர்ப்ப சிலம்பு_இனம் புலம்பி ஏங்க
பூ நனை கூந்தல் மாதர் பொம்மென புகுந்து மொய்த்தார் – பால:21 1/3,4
கோது இல் குணத்து கோசலையும் இளைய மாதும் குழைந்து ஏங்க
சோதி மணி தேர் சுமந்திரன் சென்று அரசன் தன்மை சொல வந்த – அயோ:6 26/2,3
ஏங்க நாகமும் நாறின நுளைச்சியர் ஐம்பால் – கிட்:10 47/2
ஏங்க நாண் எறிந்திட்டு இடையீடு இன்றி – யுத்2:15 69/2
யாவரும் துணுக்குற்று ஏங்க எளிதினின் எழுந்தான் வீரன் – யுத்2:16 52/4
மலை குவட்டு இடி வீழ்ந்து என்ன வளைகளோடு ஆரம் ஏங்க
முலை குவட்டு எற்றும் கையாள் முழை திறந்து அன்ன வாயாள் – யுத்2:18 265/1,2
தறி பொரு களி நல் யானை சேவகம் தள்ளி ஏங்க
துறு சுவல் புரவி தூங்கி துணுக்குற அரக்கர் உட்க – யுத்3:25 19/1,2
என்று அழைத்து இரங்கி ஏங்க இ துயர் நமர்கட்கு எல்லாம் – யுத்3:29 54/1
ஏவரும் உலகத்து எல்லா உயிர்களும் இரங்கி ஏங்க
தேவரும் முனிவர்-தாமும் சிந்தையின் இரக்கம் சேர – யுத்4:38 3/1,2

TOP


ஏங்கலம் (1)

ஏங்கலம் இவன் சிரத்து இருந்து அலால் திரு – சுந்:12 5/3

TOP


ஏங்கவே (1)

இற்றது இ இலங்கை என்று இரங்கி ஏங்கவே
மற்று ஒரு மயன் மகள் வயிறு அலைத்து உக – சுந்-மிகை:5 3/2,3

TOP


ஏங்கா (1)

ஏங்கா கிடக்கும் எறி கடற்கும் எனக்கும் கொடியை ஆனாயே – பால:10 76/2

TOP


ஏங்கி (26)

பேர் உடை அண்ட கோளம் பிளந்தது என்று ஏங்கி நைந்தார் – பால:13 35/2
இரைத்தனர் இரைத்து எழுந்து ஏங்கி எங்கணும் – அயோ:4 180/1
எழுந்த நங்கையை மாமியர் தழுவினர் ஏங்கி
பொழிந்த உண்கண் நீர் புது புனல் ஆட்டினர் புலம்ப – அயோ:4 214/1,2
தோழி அன்ன சுமித்திரையும் துளங்கி ஏங்கி உயிர் சோர – அயோ:6 22/2
எழுவுறு காதலரின் இரைத்து இரைத்து ஏங்கி ஏங்கி – ஆரண்:5 3/1
எழுவுறு காதலரின் இரைத்து இரைத்து ஏங்கி ஏங்கி
பழுவ நாள் குவளை செவ்வி கண் பனி பரந்து சோர – ஆரண்:5 3/1,2
ஈற்று இளம் கன்றினை பிரிவுற்று ஏங்கி நின்று – ஆரண்:14 83/2
என்று என்று ஏங்கி இரங்கி இன்னலால் – கிட்:16 38/1
என்று என்று ஏங்கி இரங்கி இன் புனல் – கிட்:16 46/1
வில் நலம் புகழ்ந்து ஏங்கி வெதும்புவாள் – சுந்:3 22/4
இறுக்குறும் இன்னே நம்மை குரங்கு என இரங்கி ஏங்கி
மறுக்குறுகின்ற நெஞ்சின் மாதரை வைது நோக்கி – சுந்:9 65/1,2
இனிய சித்திரம் என ஏங்கி நின்று தான் – யுத்1-மிகை:2 22/2
நின்று நின்று இரங்கி ஏங்கி நிறை கணால் நெடிது நோக்கி – யுத்2:16 162/2
மெய் என எரிந்தாள் ஏங்கி விம்மினாள் நடுங்கி வீழ்ந்தாள் – யுத்2:17 32/3
இரியலிட்டு அலறி ஓயா பூசலிட்டு ஏங்கி வந்தாள் – யுத்2:18 264/4
எல்லாரும் இறந்தனரோ என ஏங்கி நைந்தான் – யுத்2:19 5/3
இரைத்திலன் உளன் என்று எண்ண இருந்தனன் விம்மி ஏங்கி – யுத்2:19 215/4
ஏசத்தான் இரங்கி ஏங்கி உலகு எலாம் எரிப்பென் என்றான் – யுத்2:19 294/3
எனக்கு நீ செய்யத்தக்க கடன் எலாம் ஏங்கி ஏங்கி – யுத்3:29 39/3
எனக்கு நீ செய்யத்தக்க கடன் எலாம் ஏங்கி ஏங்கி
உனக்கு நான் செய்வதானேன் என்னின் யார் உலகத்து உள்ளார் – யுத்3:29 39/3,4
என்பன பலவும் பன்னி எடுத்து அழைத்து இரங்கி ஏங்கி
அன்பினால் மகனை தாங்கி அரக்கியர் அரற்றி வீழ – யுத்3:29 40/1,2
ஏங்கி நின்றது அலால் ஒன்று இழைத்திலர் – யுத்4:37 36/3
என்று ஏங்கி அரற்றுவான் தனை எடுத்து சாம்பவனும் எண்கின் வேந்தன் – யுத்4:38 11/1
என்று அழைத்தனள் ஏங்கி எழுந்து அவன் – யுத்4:38 29/1
ஒப்பு எழுத_ஒண்ணாத கற்புடையாள் வயிறு புடைத்து அலமந்து ஏங்கி
இப்பொழுதே உலகு இறக்கும் யாக்கையினை முடித்து ஒழிந்தால் மகனே என்னா – யுத்4:41 67/2,3
என்று அவன் இரங்கி ஏங்கி இரு கணும் அருவி சோர – யுத்4-மிகை:41 254/1

TOP


ஏங்கிட (5)

பொற்பினாள் வயிற்றிடை புவனம் ஏங்கிட
வெற்பு அன புயத்து மாரீசனும் விறல் – பால-மிகை:7 9/2,3
இடியொடு மடங்கலும் வளியும் ஏங்கிட
கடி கெட அமரர்கள் கதிரும் உட்கிட – பால-மிகை:7 14/1,2
எழ மிசை உலகம் மேல் மேல் ஏங்கிட இரிந்து சிந்தி – யுத்2:19 273/3
நடுக்கம் உற்றிட நல் அறம் ஏங்கிட கயிலை – யுத்2-மிகை:15 32/3
என்ன சங்கு என்று இமையவர் ஏங்கிட
அன்ன சங்கை பொறாமையினால் அரி-தன்ன – யுத்4:37 29/2,3

TOP


ஏங்கிய (8)

ஏங்கிய குரலினர் இணைந்த காந்தளின் – அயோ:4 191/3
எயிறு அலைத்து முழை திறந்து ஏங்கிய
செயிர் தலைக்கொண்ட சொல் செவி சேர்தலும் – ஆரண்:12 2/1,2
கொழுந்தே அனையாள் குழைந்து ஏங்கிய கொள்கை கண்டான் – ஆரண்:13 37/1
ஏங்கிய நெஞ்சினன் இரங்கி விம்முவான் – கிட்:6 11/2
ஏங்கிய சங்கு_இனம் இடித்த பேரியே – சுந்:9 29/4
கண்டம் உற்றுள அரும் கணவர்க்கு ஏங்கிய
குண்டல முகத்தியர் உவகை கூரவே – சுந்:12 6/3,4
ஏங்கிய விம்மல் மானம் இரங்கிய இரக்கம் வீரம் – யுத்2:18 261/1
ஏங்கிய பொருமலின் இழி கண்ணீரினன் – யுத்4:40 66/1

TOP


ஏங்கியது (1)

இரங்கி ஏங்கியது எண்ணி இரங்குவாள் – சுந்:3 25/4

TOP


ஏங்கியே (2)

என்ன நொந்து இன்னன பன்னி ஏங்கியே
துன்ன_அரும் துயரத்து சோர்கின்றான் தனை – கிட்:6 26/1,2
ஈது மற்று இசைவுற இது கண்டு ஏங்கியே
மா துயரத்தொடு மறுகு நெஞ்சு உடை – சுந்-மிகை:10 11/1,2

TOP


ஏங்கின (4)

குழை குலம் முகத்தியர் குழாங்கள் ஏங்கின
இழை குலம் சிதறிட ஏவுண்டு ஓய்வுறும் – அயோ:4 197/2,3
இடி வனம் மிடைந்தன பணிலம் ஏங்கின
தடி வனம் மிடைந்தன தயங்கு பூண் ஒளி – கிட்:11 120/2,3
ஏங்கின காகம் ஆர்ப்ப இருளில் விண் இடிப்ப மாதோ – சுந்:10 16/4
இடம் திரிந்தன சுடர் கடல்கள் ஏங்கின – யுத்4:40 70/4

TOP


ஏங்கினர் (3)

மயங்கி ஏங்கினர் வயின்வயின் வரம்பு இலர் தொடர – அயோ:4 212/2
ஈது எலாம் கண்ட வீரர் ஏங்கினர் துணுக்கமுற்றார் – யுத்2:16 45/3
இனி பட்டான் என வீங்கின அரக்கரும் ஏங்கினர் இவன் அந்தோ – யுத்2:16 318/3

TOP


ஏங்கினள் (4)

ஏங்கினள் இரங்கி விம்மி உருகினள் இரு கை கூப்பி – கிட்:8 3/2
ஏங்கினள் உயிர்த்தனள் இது இன்னது எனல் ஆமே – சுந்:4 66/4
என்பு உற உருகினள் இரங்கி ஏங்கினள்
துன்பமும் உவகையும் சுமந்த உள்ளத்தாள் – சுந்:4 95/3,4
ஏங்கினள் இருந்தது அல்லால் இயம்பலள் எய்த்த மேனி – சுந்:14 43/3

TOP


ஏங்கினளால் (1)

இறைவா இளையோய் என ஏங்கினளால்
பொறைதான் உரு ஆனது ஓர் பொற்பு உடையாள் – ஆரண்:12 71/3,4

TOP


ஏங்கினன் (5)

இல்லை என்று உரைக்கலாற்றான் ஏங்கினன் முனிவன் நின்றான் – அயோ:6 11/1
எழுந்தனன் ஏங்கினன் இரங்கி பின்னரும் – அயோ:11 46/1
ஏங்கினன் விம்மலோடு இருந்த ஏந்தல் அ – அயோ:11 60/1
ஏங்கினன் மன நிலை யாது என்று உன்னுவாம் – ஆரண்:12 27/3
விம்மினன் வெதும்பி வெய்துற்று ஏங்கினன் இருந்த வீரன் – யுத்2:19 216/1

TOP


ஏங்கினார் (12)

தாவாத மன்னர் தலைத்தலை வீழ்ந்து ஏங்கினார்
மா வாதம் சாய்த்த மராமரமே போல்கின்றார் – அயோ:4 95/3,4
நா தாம் பற்றா மழலை நங்கைமார் ஏங்கினார் – அயோ:4 97/4
எறி திரை கடல் என இரங்கி ஏங்கினார் – அயோ:4 173/4
இற்ற போது துணுக்கம் உற்று ஏங்கினார்
மற்று ஓர் வெம் சிலை இன்மை மன கொளா – ஆரண்:9 15/2,3
ஏன்று எதிர் வயிறு அலைத்து இரங்கி ஏங்கினார்
மூன்று உலகு உடையவன் தங்கை மூக்கு இலள் – ஆரண்:10 26/2,3
முற்றிய ஆடலில் முனிவுற்று ஏங்கினார்
சிற்றிடை அலமர தெருவு சேர்கின்றார் – ஆரண்:10 39/3,4
ஏவரும் இடை விழுந்து இரங்கி ஏங்கினார்
காவலன் கால் மிசை விழுந்து காவல் மா – சுந்:10 49/2,3
இந்திராதியரும் திகைத்து ஏங்கினார்
நொந்து சூரியன் கான்முளை நோக்கினான் – யுத்2:15 53/3,4
எ வழியோர்களும் இரங்கி ஏங்கினார்
இ வழி அவனும் போய் வாயில் எய்தினான் – யுத்2:16 94/3,4
ஏங்கினார் நடுக்கமுற்றார் இரைத்து இரைத்து உள்ளம் ஏற – யுத்4:33 2/1
இடுங்குகின்ற விழியினர் ஏங்கினார்
பிடுங்குகின்ற உணர்வினர் பேசுவார் – யுத்4:34 8/3,4
இறந்தனையோ என இரங்கி ஏங்கினார் – யுத்4:38 20/4

TOP


ஏங்கினாள் (8)

ஏங்கினாள் இளைத்தாள் திகைத்தாள் மனம் – அயோ:4 8/3
பண் எனும் கிளவியால் பன்னி ஏங்கினாள் – அயோ:14 84/4
இடிக்கு உடைந்தது என புரண்டு ஏங்கினாள் – ஆரண்:12 3/4
இல்லையோ அறம் என இரங்கி ஏங்கினாள் – ஆரண்:13 46/4
இல் பழியுண்டது என்று இரங்கி ஏங்கினாள் – ஆரண்:13 48/4
ஏங்கினாள் அ அனுமனும் என்-கொல் இது என்னா – சுந்:5 80/2
இனத்தின் அரக்கர் மடவார்கள் எடுத்தார் உயிர் வந்து ஏங்கினாள்
கனத்தின் நிறத்தான் தனை பெயர்த்தும் கண்டாள் கயலை கமலத்தால் – யுத்3:23 7/2,3
எழுந்தாள் இருந்தாள் தளிர் கரத்தை நெரித்தாள் சிரித்தாள் ஏங்கினாள்
கொழுந்தா என்றாள் அயோத்தியர்-தம் கோவே என்றாள் எ உலகும் – யுத்3:23 9/2,3

TOP


ஏங்கினான் (1)

விளைந்தவாறு உணர்கிலாதான் ஏங்கினான் வெதும்பினான் மெய் – யுத்3:24 3/1

TOP


ஏங்கினேன் (1)

வழுவினையாம் என மன கொடு ஏங்கினேன்
எழு என மலை என இயைந்த தோளினாய் – ஆரண்:14 84/3,4

TOP


ஏங்கு (2)

ஏங்கு மாத்திரத்து இற்று இரண்டாய் விழ – சுந்:3 21/3
ஏங்கு வெள்ளம் ஓர் எழுபதும் ஏறினால் இன்னும் – யுத்4-மிகை:41 5/2

TOP


ஏங்குகின்றாள் (1)

எற்றிய வயிற்றள் பாரினிடை விழுந்து ஏங்குகின்றாள்
சுற்றமும் தொலைந்தது ஐய நொய்து என சுமந்த கையள் – ஆரண்:10 63/2,3

TOP


ஏங்குகின்றான் (1)

இன்னவாறு அழைத்து ஏங்குகின்றான் எழுந்து – யுத்3:29 23/1

TOP


ஏங்குதல் (1)

எழுதல் ஏங்குதல் இரங்குதல் இராமனை எண்ணி – சுந்:3 5/2

TOP


ஏங்கும் (6)

ஏங்கும் இடை தடித்த முலை இருண்ட குழல் மருண்ட விழி இலவ செ வாய் – பால:5 36/3
எற்றிய முரசு ஒலி ஏங்கும் சங்கு இசை – ஆரண்:15 8/2
என்ன இ தகைய ஆய உறுதிகள் யாவும் ஏங்கும்
பின்னவற்கு இயம்பி நின்ற பேர் எழிலானை நோக்கி – கிட்:7 143/1,2
ஈதைகள் தீர்க்கும் நாமத்து இராமனை எண்ணி ஏங்கும்
சீதையும் அவளை உன்னி சிந்தனை தீர்ந்தும் தீரா – யுத்2:19 275/2,3
என்று என்று ஏங்கும் விம்மும் உயிர்க்கும் இடை அஃகி – யுத்3:22 217/1
விழும் அழிந்து ஏங்கும் போய் வீங்கும் வேர்க்கும் அ – யுத்4:41 91/3

TOP


ஏங்குமால் (1)

என் பிழைத்தனை என்று நின்று ஏங்குமால்
முன்பு இழைத்த வறுமையின் முற்றினோர் – அயோ:4 12/2,3

TOP


ஏங்குவ (2)

இன் நகையவர் சிலம்பு ஏங்க ஏங்குவ
கன்னியர் குடை துறை கமல அன்னமே – பால:3 64/3,4
எங்கும் எங்கும் நின்று இரங்கி ஏங்குவ
மங்குல் தோய் நகர் மகளிர் ஆம் என – அயோ:11 121/2,3

TOP


ஏங்குவார் (4)

சிந்திய கண்ணின் நீரர் ஏங்குவார் தம்மை தேற்றி – யுத்3:24 19/2
இன்று இலங்கை அழிந்தது என்று ஏங்குவார்
சென்று இலங்கு அயில் தாதையை சேர்ந்துளார் – யுத்3:29 2/3,4
எற்றும் என்று பார் உளோரும் ஏங்குவார் இரங்குவார் – யுத்3:31 95/4
ஏவர் வெல்வர் என்று எண்ணலர் ஏங்குவார்
போவர் மீள்வர் பதைப்பர் பொருமலால் – யுத்4:37 37/2,3

TOP


ஏங்குவாள் (3)

தழங்கு பேரி என தனித்து ஏங்குவாள்
முழங்கு மேகம் இடித்த வெம் தீயினால் – ஆரண்:7 2/2,3
ஏங்குவாள் தனிமையும் இறகு இழந்தவன் – ஆரண்:13 50/1
ஏங்குவாள் இனைய பன்ன இமையவர் ஏற்றம் எல்லாம் – யுத்2:17 48/1

TOP


ஏங்குவான் (1)

இன்மையின் அரிது என எண்ணி ஏங்குவான்
செம்மையின் திருவடித்தலம் தந்தீக என – அயோ:14 133/2,3

TOP


ஏச்சு (2)

ஏச்சு என மைந்தர் எதிர்ந்தார் – சுந்:13 53/4
ஏச்சு எலாம் எய்திய எகினம் யாவையும் – யுத்1:6 36/2

TOP


ஏச (4)

புறம் எலாம் நகை-செய்து ஏச பொரு_அரு மேனி வேறு ஓர் – பால:19 12/1
ஏச_அரும் குணத்தீர் சேறல் எ பரிசு இயைவது என்றான் – கிட்:16 59/4
இருந்தவள் இவள் என ஏச நிற்பெனோ – சுந்:4 19/4
ஏச உழல்வேன் ஒருவன் யானும் உளென் அன்றோ – யுத்1:2 59/4

TOP


ஏச_அரும் (1)

ஏச_அரும் குணத்தீர் சேறல் எ பரிசு இயைவது என்றான் – கிட்:16 59/4

TOP


ஏசத்தான் (1)

ஏசத்தான் இரங்கி ஏங்கி உலகு எலாம் எரிப்பென் என்றான் – யுத்2:19 294/3

TOP


ஏசவோ (1)

இந்திரர்க்கே இவன் வலி என்று ஏசவோ – யுத்3:27 65/4

TOP


ஏசற்றேன் (1)

எம் பெரும் களிறே காண ஏசற்றேன் எழுந்திராயோ – யுத்3:29 50/4

TOP


ஏசறு (1)

ஏசறு கிம்புரி எயிறு வெண் நிலா – பால:23 65/2

TOP


ஏசாரோ (1)

ஏழைமை வேடன் இறந்திலன் என்று எனை ஏசாரோ – அயோ:13 15/4

TOP


ஏசிய (1)

எள் குலா மலர் ஏசிய நாசியர் – அயோ:11 21/1

TOP


ஏசியுற்று (1)

ஏசியுற்று எழும் விசும்பினரை பார்க்கும் தன் – யுத்2:16 293/1

TOP


ஏசின (1)

சொன்னவனை ஏசின அரக்கர் பதி சொன்னான் – ஆரண்:11 27/2

TOP


ஏசு (3)

ஏசு அறு தவன் உறை இடம் இது என்றுழி – பால:5 37/2
எரிப்பவும் ஒத்தன ஏசு இல் ஆசைகள் – கிட்:10 7/3
ஏசு_இல் தென் திசை_கிழவன்-தன் எரி முனை எழுவும் – சுந்:9 16/2

TOP


ஏசு_இல் (1)

ஏசு_இல் தென் திசை_கிழவன்-தன் எரி முனை எழுவும் – சுந்:9 16/2

TOP


ஏசுண்டது (1)

ஏசுண்டது இல்லையால் அறத்துக்கு ஈறு உண்டோ – சுந்:3 64/4

TOP


ஏசும் (1)

போக பூமியையும் ஏசும் புது மலர் சோலை புக்கார் – கிட்:3 30/4

TOP


ஏசுவார் (1)

குமுத வாயினார் குயிலை ஏசுவார்
சமுக வாளியும் தனுவும் வாழ் முகத்து – கிட்:15 22/2,3

TOP


ஏசுவான் (1)

எண்ணுற்றாய் என் செய்தாய் என்று ஏசுவான் இயம்பலுற்றான் – கிட்:7 81/4

TOP


ஏசுவிப்பது (1)

ஏசுவிப்பது எ உலகமும் எவரையும் வென்று – யுத்4:37 97/2

TOP


ஏசுற (1)

ஏசுற விளங்கியது இருளை எண் வகை – சுந்:2 120/3

TOP


ஏட (1)

ஏட கங்கள் மறிந்து கிடந்தவே – யுத்3:31 120/4

TOP


ஏடு (12)

ஏடு துற்ற வடிவேலோன் தனை இருத்தி கடன்முறைகள் யாவும் நேர்ந்து – பால:5 59/3
யான் இன்று புகழ்ந்துரைத்தற்கு எளிதோ ஏடு அவிழ் கொன்றை – பால:12 11/2
ஏடு அவிழ் மாலை இது என்ன எடுத்தான் – பால:13 33/4
எய்தி அ கேகயன் மடந்தை ஏடு அவிழ் – அயோ:2 50/1
ஏடு அகம் பொதி தார் பொருந்திட யாமம் பேரி இசைத்தலால் – அயோ:3 61/2
ஏடு அறு கோதையர் விழியின் எய்த கோல் – அயோ:12 50/1
என்று அயா உயிர்க்கின்றவன் ஏடு அவிழ் – கிட்:1 32/1
ஈசன் அருள் செய்தனவும் ஏடு அவிழ் மலர் பேர் – யுத்1:2 59/1
இடையே தடைகொண்டு தன் ஏடு அவிழ் அம் கை – யுத்2:18 249/3
ஏடு உண்ட பசும் பொன் பூவும் திலதமும் இலவ செ வாய் – யுத்3:25 4/2
ஏடு அவிழ் அலங்கல் மார்பன் இருந்தனன் இனிதின் இப்பால் – யுத்3:28 69/4
ஏடு அவிழ் தாமரை இறைஞ்சி எய்தினான் – யுத்4-மிகை:41 281/4

TOP


ஏடுணர் (1)

ஏடுணர் அலங்கல் மார்பத்து இராவணன் முதலோர்க்கு எல்லாம் – யுத்4-மிகை:41 246/1

TOP


ஏண் (9)

ஏண் இல் ஆகத்து எழுதல-என்னினும் – பால:11 6/2
ஏண் உலாவிய தோளினான் இடர் எய்த ஒன்றும் இரங்கிலா – அயோ:3 50/2
ஏண் உற மிளிர்ந்து நானாவிதம் புரண்டு இருண்ட வாள்_கண் – ஆரண்:6 39/2
இ துணை சிறியது ஓர் ஏண்_இல் யாக்கையை – சுந்:4 98/1
ஏண்_இலது ஒரு குரங்கு ஈது என்று எண்ணலா – சுந்:4 103/1
எற்றி எங்களை ஏண் நெடும் தோள் இற – யுத்1:9 63/2
ஏண் இலா உடலம் நீக்கல் எளிது எனக்கு எனவும் சொன்னாள் – யுத்3:23 31/4
ஏண் கலந்து அமைந்த வாளி ஏவினான் இடைவிடாமல் – யுத்3:28 41/4
ஏண் உற்ற பளிக்கு மாடத்து இட்டனர் அதனின் மீது – யுத்4-மிகை:42 25/3

TOP


ஏண்-பால் (1)

ஏண்-பால் ஓவா நாண் மடம் அச்சம் இவையே தம் – அயோ:3 43/1

TOP


ஏண்_இல் (1)

இ துணை சிறியது ஓர் ஏண்_இல் யாக்கையை – சுந்:4 98/1

TOP


ஏண்_இலது (1)

ஏண்_இலது ஒரு குரங்கு ஈது என்று எண்ணலா – சுந்:4 103/1

TOP


ஏத்த (25)

ஏத்த_அரும் குணத்தினாய் வருவது என்று என்றான் – பால:8 31/4
எண்ண அரிய மறையினொடு கின்னரர்கள் இசை பாட உலகம் ஏத்த
விண்ணவரும் முனிவர்களும் வேதியரும் கரம் குவிப்ப வேலை என்னும் – பால:11 16/1,2
மீன் நீர் வேலை முரசு இயம்ப விண்ணோர் ஏத்த மண் இறைஞ்ச – அயோ:6 30/1
ஏத்த_அரும் பெரும் குணத்து இராமன் இ வழி – அயோ:14 129/1
ஏத்த வந்து உலகு எலாம் ஈன்ற வேந்தனை – அயோ-மிகை:1 6/1
சுந்தரி பல்லாண்டு இசைப்ப உலகு ஏழும் தொழுது ஏத்த
சந்திரன் போல் தனி குடை கீழ் நீ இருக்கும் சவை நடுவே – ஆரண்:6 100/2,3
ஏத்த வீரன் இனிது இருந்தான்-அரோ – ஆரண்:9 28/4
மீன் கொண்டு ஊடாடும் வேலை மேகலை உலகம் ஏத்த
தேன் கொண்டு ஊடாடும் கூந்தல் சிற்றிடை சீதை என்னும் – ஆரண்:10 79/1,2
விண்ணவர் ஏத்த வேத முனிவரர் வியந்து வாழ்த்த – சுந்:1 25/1
செ வழி ஒதுங்கினன் தேவர் ஏத்த போய் – சுந்:2 59/3
இமையவர் ஏத்த வாழும் இராவணன் என்னும் மேலோன் – சுந்-மிகை:1 2/1
ஏத்த_அரும் உறுதியும் எளிதின் எய்துமால் – யுத்1:4 92/4
யார் இது செய்யகிற்பார் என்று கொண்டு இமையோர் ஏத்த
மாருதி பின்னும் அங்கு ஓர் மராமரம் கையின் வாங்கி – யுத்2:15 137/1,2
ஈற்று கையையும் இ கணத்து அரிதி என்று இமையவர் தொழுது ஏத்த
தோற்று கையகன்று ஒழிந்தவன் நாள் அவை தொலையவும் தோன்றாத – யுத்2:16 337/1,2
இந்திரன் கவித்த மௌலி இமையவர் இறைஞ்சி ஏத்த
மந்திர மரபின் சூட்டி வானவர் மகளிர் யாரும் – யுத்2:17 52/1,2
ஏத்த அரும் தடம் தோள் ஆற்றல் என் மகன் எய்த பாசம் – யுத்2:19 296/1
இறந்தன கவிகள் எல்லாம் எழுந்தன இமையோர் ஏத்த – யுத்3:28 58/4
இந்திரனே முதல் ஆய இமையவரும் முனிவரரும் இறைஞ்சி ஏத்த
அந்தர மங்கையர் வணங்க அழுது அரற்றி பரதனை வந்து அடைந்தாள் அன்றே – யுத்4:41 68/3,4
வான் கயிலை ஈசன் அயன் வானவர் கோன் முதல் அமரர் வாழ்த்தி ஏத்த
தான் புவனம் ஒரு மூன்றும் தனி புரந்து வைகிய நீ தாய் சொல் தாங்கி – யுத்4-மிகை:38 1/1,2
திருவினை நீ பெறுவதற்கு இங்கு இவன் திரு நாமங்கள் தமை சிந்தித்து ஏத்த
ஒரு_பது நா உள வணங்க ஒண் முடிகள் பத்து உளவே இறைஞ்ச மேரு – யுத்4-மிகை:38 3/2,3
பித்தன் மூவரும் ஏத்த பெறுக எனா – யுத்4-மிகை:41 109/4
இம்பரின் எவரும் ஏத்த ஈர்ம் புனல் படிந்த பின்னர் – யுத்4-மிகை:41 300/3
உரகரும் நரரும் வானத்து உம்பரும் பரவி ஏத்த – யுத்4-மிகை:42 36/4
மந்திர கிழவர் சுற்ற மறையவர் வழுத்தி ஏத்த
தந்திர தலைவர் போற்ற தம்பியர் மருங்கு சூழ – யுத்4-மிகை:42 40/1,2
நெருக்கிய அமரர் எல்லாம் நெடும் கடற்கு இடைநின்று ஏத்த
பொருக்கென அயோத்தி எய்தி மற்று அவர் பொருமல் தீர – யுத்4-மிகை:42 49/1,2

TOP


ஏத்த_அரும் (3)

ஏத்த_அரும் குணத்தினாய் வருவது என்று என்றான் – பால:8 31/4
ஏத்த_அரும் பெரும் குணத்து இராமன் இ வழி – அயோ:14 129/1
ஏத்த_அரும் உறுதியும் எளிதின் எய்துமால் – யுத்1:4 92/4

TOP


ஏத்தல் (1)

இரணியாய நம என்று கொண்டு ஏத்தல் கேட்டிருக்கும் – யுத்1-மிகை:3 3/4

TOP


ஏத்தலும் (3)

என்றனர் இடர் உழந்து இறைஞ்சி ஏத்தலும்
மன்றல் அம் துளவினான் வருந்தல் வஞ்சகர் – பால:5 17/1,2
பாங்குரு முனிவர் தாள் பரவி ஏத்தலும்
ஓங்கிய உவகையர் ஆசியோடு எழா – பால:5 97/2,3
அன்னள் தாள் இணை வணங்கி நின்று ஏத்தலும் அனையாள் – பால-மிகை:9 3/4

TOP


ஏத்தவும் (1)

ஏத்தவும் பரிவின் ஒன்று ஈகலான் பொருள் – ஆரண்:6 19/3

TOP


ஏத்தவே (4)

ஏம்பலோடு எழுந்தனன் யாரும் ஏத்தவே – பால:5 90/4
எ பெரும் புவனமும் இறைஞ்சி ஏத்தவே
தப்ப அரும் தருமமும் தயாவும் தாங்கியே – பால-மிகை:6 1/2,3
இசையினை தும்புரு இசையின் ஏத்தவே – ஆரண்:10 12/4
இடம் பெறு தீவினை யாவும் ஏத்தவே – சுந்-மிகை:2 7/4

TOP


ஏத்தவை (1)

ஏத்தவை இசைக்கும் செம்பொன் மண்டபம் இனிதின் எய்தான் – அயோ:3 105/2

TOP


ஏத்தி (18)

வணங்கினன் வலம் கொண்டு ஏத்தி மாசு அறு கற்பின் மிக்க – பால-மிகை:9 64/2
பின்றை ஏத்தி பெய்ர்ந்தனன் தன் இடம் – பால-மிகை:11 55/4
என்று காதலின் ஏயினன் அடி தொழுது ஏத்தி
கொன்றை வேய்ங்குழல் கோவலர் முல்லை அம் குடுமி – அயோ:9 34/1,2
என்று கூறலும் ஏத்தி இறைஞ்சினான் – அயோ:11 4/1
ஆண்டு அவள் அன்பின் ஏத்தி அழுது இழி அருவி கண்ணன் – ஆரண்:16 3/1
ஏற்கை ஏத்தி இவண் எய்துதலின் என்னை எதிர – ஆரண்-மிகை:1 4/2
என் மேல் முடியாதன என்று இனிது ஏத்தி நின்றாள் – சுந்:1 60/3
ஏவரே உலகம் தந்தார் என் பெயர் ஏத்தி வாழும் – யுத்1:3 119/1
என்னை தொழுது ஏத்தி எய்தும் பயன் எய்தி – யுத்1:3 171/3
உன்னை தொழுது ஏத்தி உய்க உலகு எல்லாம் – யுத்1:3 171/4
இந்திரற்கு உரிய செல்வம் எய்தினான் இவன் என்று ஏத்தி
மந்தர தடம் தோள் வீரர் வலம்செய்தார் பாடி வைப்பை – யுத்1:4 149/3,4
எம் பெருமான் என்று ஏத்தி இறைஞ்சி நின்று ஏவல் செய்ய – யுத்4:42 21/2
முனம் அதை ஏத்தி பின் இ மூர்த்தியை ஏத்தும் என்ன – யுத்4-மிகை:41 105/3
அனைவரும் அமரர்-தாமும் அ முறை ஏத்தி நின்றார் – யுத்4-மிகை:41 105/4
கோல நீள் கழல்கள் ஏத்தி குரக்கு_இனத்து அரசை நோக்கி – யுத்4-மிகை:41 256/2
அதிர் பொலன் கழலினான் அ அரும் தவன்-தன்னை ஏத்தி
விதி தரு விமானம் மேவி விளங்கு_இழையோடும் கொற்றம் – யுத்4-மிகை:41 269/2,3
தான் உரு கொண்டு போற்ற சலம் தவிர்ந்து அமரர் ஏத்தி
தேன் உறு மலர்கள் சிந்தி திசைமுகம் பரவ தெய்வ – யுத்4-மிகை:42 31/2,3
வரதனை வலம்கொண்டு ஏத்தி வணங்கினர் விடையும் கொண்டே – யுத்4-மிகை:42 69/3

TOP


ஏத்திட (1)

ஈசனே முதலோர் வியந்து ஏத்திட
தேசு உலாம் மணி மண்டபம் செய்தனன் – யுத்4:39 5/3,4

TOP


ஏத்திடை (1)

ஏத்திடை இடைவிடாது ஏழு நாழிகை – யுத்3-மிகை:31 57/3

TOP


ஏத்திய (1)

இம்பரும் உம்பர் தாமும் ஏத்திய இராமகாதை – பால-மிகை:0 20/1

TOP


ஏத்தியே (1)

ஏத்தியே இளைத்தோம் இறைவா இடர் – பால-மிகை:5 7/2

TOP


ஏத்தின் (1)

இசையுறு குரலும் ஏத்தின் அரவமும் எழுந்து பொங்கி – யுத்4-மிகை:41 291/3

TOP


ஏத்தின (1)

என்னலும் உலகம் ஏழும் ஏத்தின இறந்து வாலி – கிட்:7 157/3

TOP


ஏத்தினர் (7)

ஏத்தினர் இமையவர் இழிந்த பூ_மழை – பால:13 61/3
இறைஞ்ச அன்னவர் ஏத்தினர் ஏவ ஓர் – பால:21 43/1
எதிர்கொண்டு ஏத்தினர் இன் இசை பாடினர் – அயோ:7 12/1
வந்து உவந்து எதிர் ஏத்தினர் மைந்தரை – அயோ:14 8/3
என்றலும் இராமன் தன்னை ஏத்தினர் இறைஞ்சி எந்தாய் – கிட்:16 57/1
எண்ணமே முடித்தி என்னா ஏத்தினர் இமையோர் எல்லாம் – யுத்3:31 71/4
இந்திரை கொழுநன்-தன்னை ஏத்தினர் இறைஞ்சி நின்றார் – யுத்4-மிகை:41 123/4

TOP


ஏத்தினள் (2)

ஏத்தினள் எய்தலும் இருத்திர் ஈண்டு என – ஆரண்:12 34/1
எழுது பாவையும் ஏத்தினள் ஏகினன் இப்பால் – சுந்:5 84/4

TOP


ஏத்தினன் (1)

இன்னன பல நினைந்து ஏத்தினன் இயம்பா – ஆரண்:2 32/1

TOP


ஏத்தினார் (2)

ஏத்தினார் இளையோனை வழுத்தினார் – அயோ:4 231/2
வாழிய அனுமன் தோளை ஏத்தினார் மலர்கள் தூவி – யுத்4:37 1/4

TOP


ஏத்தினான் (1)

என்று சிந்தை களித்து உவந்து ஏத்தினான்
நின்ற சங்கை இடரொடு நீங்கினான் – சுந்:5 27/3,4

TOP


ஏத்து (7)

ஏத்து நீள் முடி புனைவதற்கு இசைந்தனன் என்றால் – அயோ:2 76/3
ஏத்து வான் புகழினர் இன்று-காறும் கூ – அயோ:12 10/2
எய்திய முனிவரை இறைஞ்சி ஏத்து உவந்து – ஆரண்:3 11/1
ஏத்து வாய்மை இராமன் இளவலை – ஆரண்:7 17/1
என்னை படைத்தாய் நீ எனும் இதுவும் ஏத்து ஆமோ – யுத்1:3 157/4
ஏத்து ஆடினர் இமையோர்களும் கவியின் குலம் எல்லாம் – யுத்3:27 148/1
இ இடத்தினில் யாவரும் ஏத்து எனா – யுத்4-மிகை:41 107/3

TOP


ஏத்துதி (2)

புனையும் சென்னியையாய் புகழ்ந்து ஏத்துதி
இனிய கூறி நின்று ஏயின செய்தியால் – அயோ:2 17/3,4
என்பு உற உருகுதி அழுதி ஏத்துதி
உன் புகல் அவர் பிறிது உரைக்க வேண்டுமோ – யுத்1:4 5/3,4

TOP


ஏத்தும் (6)

இருவினையும் இடைவிடா எ வினையும் இயற்றாதே இமையோர் ஏத்தும்
திருவினையும் இடு பதம் தேர் சிறுமையையும் முறை ஒப்ப தெளிந்து நோக்கி – கிட்:13 27/1,2
ஏத்தும் வென்றி இளையவற்கு ஈது ஒரு – சுந்:5 31/1
அந்தரத்து வாழ்வாரும் ஏத்தும் அளியத்தேன் – யுத்2:18 268/2
மூ-வகை உலகும் ஏத்தும் முதலவன் எவர்க்கும் மூத்த – யுத்3:27 174/1
விரி கடல் உலகம் ஏத்தும் வெண்ணெய் மன் சடையன் வண்மை – யுத்4:42 16/3
முனம் அதை ஏத்தி பின் இ மூர்த்தியை ஏத்தும் என்ன – யுத்4-மிகை:41 105/3

TOP


ஏத்துமாறு (1)

பார் ஆளும் பாதம் பணிந்து ஏத்துமாறு அறியேன் – பால-மிகை:0 7/2

TOP


ஏத்துவாம் (2)

மாயன் மா மலர் அடி வணங்கி ஏத்துவாம் – பால-மிகை:0 3/4
இராகவன் மலர் அடி இறைஞ்சி ஏத்துவாம் – பால-மிகை:0 5/4

TOP


ஏத்துவாய் (1)

இன்று போய் அவன் அடி ஏத்துவாய் என்றான் – சுந்-மிகை:14 33/4

TOP


ஏத்துவார் (1)

பிறந்தனன் தன் பொன் பாதம் ஏத்துவார் பிறப்பு அறுப்பான் – சுந்:12 76/4

TOP


ஏத்துற (2)

தப்பு அற அடி நிழல் தழுவி ஏத்துற
மு பரம் பொருளினும் முதல்வன் வைகுறும் – பால:5 132/3,4
முரசு ஒலி கறங்கிட முனிவர் ஏத்துற
கரை செயல் அரியது ஓர் களிப்பின் வைகும் நாள் – பால:6 1/3,4

TOP


ஏத (2)

ஏத நாள் இறந்த சால வருந்தினது இருந்த சேனை – சுந்:14 12/1
ஏத நாள் இறந்த சால என்பது ஓர் வருத்தம் நெஞ்சத்து – சுந்-மிகை:14 2/1

TOP


ஏதம் (12)

ஏதம் என்பன எய்தியவோ சொலாய் – பால-மிகை:7 23/3
ஏதம் என்பன யாவையும் எய்துதற்கு – அயோ:2 20/3
ஏதம் அற்றன தாங்கி இமையவர் – அயோ:4 23/3
ஏகாய் இனி இ-வயின் நிற்றலும் ஏதம் என்றாள் – அயோ:4 146/4
மூள்வது ஏதம் அது முடியா-முனம் – ஆரண்:11 81/3
காவா நிலத்தின் வரும் ஏதம் மற்று அது ஒழியாது கைக்கொடு அகல – ஆரண்:13 68/3
எல்லை சூழ் மதிக்கும் உண்டாம் களங்கம் என்று உரைக்கும் ஏதம்
அல்லவும் சிறிது குற்றம் அகன்றில அன்னம் அன்ன – கிட்:13 60/2,3
ஏதம்_இல் அற துறை நிறுத்திய இராமன் – கிட்:14 51/3
ஏதம் உறு மைந்தர் தவம் எய்த அயல் போனார் – கிட்-மிகை:14 4/3
ஏதம் அஞ்சி நான் இரந்ததே எளிது என இகழ்ந்த – யுத்1:6 10/1
ஏதம் கெட வந்து இரவு ஓட்டிலையோ – யுத்1-மிகை:3 19/4
ஏதம் இல் இலங்கை அம் கிரி-கொடு எய்திய – யுத்3:24 98/3

TOP


ஏதம்_இல் (1)

ஏதம்_இல் அற துறை நிறுத்திய இராமன் – கிட்:14 51/3

TOP


ஏதமும் (1)

ஏதமும் இமையவர்க்கு இடரும் ஈட்டிய – யுத்1:4 72/2

TOP


ஏதலன் (1)

ஏதலன் மிகுதி எல்லாம் இயற்றிய பின்றை என்-தன் – யுத்4:37 6/3

TOP


ஏதாம் (2)

ஏதாம் இல் இரு குழை இரவு தன் பகல் – பால:23 52/1
என் ஆம் வையம் என்படும் வானம் திசை ஏதாம் – யுத்3:31 187/4

TOP


ஏதி (11)

ஏதி ஆர் மார_வேள் ஏவ வந்து எய்தினார் – பால:20 32/2
ஏதி மன்னர் குழாத்தொடும் எய்தினான் – பால:21 41/4
ஏதி யாதவர் ஏழ் திறல் கொங்கணர் – பால:21 48/1
ஏதி யாவதுவும் இன்றி உலகு யாவும் இகலின் – ஆரண்:1 21/2
வலம் கையின் வயிர ஏதி வைத்தவன் வைகும் நாடும் – சுந்:1 36/1
ஏதி அம் கொழுநர் தம்-பால் எய்திய காதலாலே – சுந்:2 112/1
ஏதி ஏந்திய தட கையர் பிறை எயிறு இலங்க – சுந்:2 137/1
தானவர் துரந்த ஏதி தழும்பொடு தயங்கும் தோளர் – சுந்:7 7/2
ஏதி ஒன்றால் தேரும் அஃதால் எளியோர் உயிர் கோடல் – சுந்:8 43/1
ஏதி வெம் திறலினோய் இமைப்பிலோர் எதிர் – யுத்2:16 280/1
தேம்பல் பிறை சென்னி வைத்தான் தரு தெய்வ ஏதி
ஓம்பி திரிந்தேன் எனக்கு இன்று உதவாது போமேல் – யுத்2:19 12/2,3

TOP


ஏதிகள் (1)

ஏதிகள் மிடைந்தன இமையவர்க்கு எலாம் – ஆரண்:7 36/3

TOP


ஏதியும் (2)

விடா செயம் ஏதியும் பிற கதி வேறு உளோன் – ஆரண்-மிகை:13 5/2
ஏதியும் நாளும் இழந்தார் – சுந்:13 49/4

TOP


ஏதியோடு (1)

ஏதியோடு எதிர் பெரும் துணை இழந்தனை எதிர் ஒரு தனி நின்றாய் – யுத்2:16 319/1

TOP


ஏதில் (4)

ஏதில் மிடல் வீரமும் ஈகையும் எண்_இல் யாவும் – பால:4 2/2
ஏதில் இன்னல் அனசூயையை இறைஞ்ச இறையோய் – ஆரண்-மிகை:1 1/2
ஏதில் வானரம் பிணிப்புண்டதாம் என்றார் – சுந்:12 25/4
ஏதில் வாள் அரக்கனது இருக்கை எய்தினான் – சுந்:12 60/4

TOP


ஏதிலன் (1)

ஏதிலன் ஒருவன்-கொல் என்னல் ஆயது – யுத்4:41 90/3

TOP


ஏதிலார் (1)

ஏதிலார் தொழும் இலங்கை மா நகரினுள் இனி நீ – யுத்4:41 8/3

TOP


ஏதிலாரும் (1)

ஏதிலாரும் எளியர் என்றால் அவர் – கிட்:7 108/3

TOP


ஏதிலாள் (1)

எண் தரும் புளகிதம் எழுப்ப ஏதிலாள்
கொண்ட தீவினை திற குறிப்பை ஓர்கிலாள் – ஆரண்-மிகை:6 1/2,3

TOP


ஏதிலான் (1)

ஏதிலான் தமியன் என்று ஏகலேன் என – பால-மிகை:11 56/3

TOP


ஏது (49)

இமைப்பு இலர் திரிவர் இது அலால் அதனுக்கு இயம்பல் ஆம் ஏது மற்று யாதோ – பால:3 3/4
தின்னும் புன்மையின் தீமையது ஏது ஐய – பால:7 42/2
ஏது செய்த தவம் என்று இயம்பினான் – பால-மிகை:11 3/4
பிறியார் பிரிவு ஏது என்னும் பெரியோய் தகவோ என்னும் – அயோ:4 30/1
நெறியோ அடியேன் நிலை நீ நினையா நினைவு ஏது என்னும் – அயோ:4 30/2
சன்னத்தன் ஆகி தனு ஏந்துதற்கு ஏது என்றான் – அயோ:4 122/4
துன்பத்துக்கு ஏது ஆனேன் அவன் அது துடைக்க நின்றான் – அயோ:13 43/3
எழுந்து என் நாயகனே துயர் ஏது எனா – அயோ-மிகை:4 1/2
இன்னல் தீர்வது ஏது எனா – ஆரண்:1 65/2
ஏது பதி ஏது பெயர் யாவர் உறவு என்றான் – ஆரண்:6 31/3
ஏது பதி ஏது பெயர் யாவர் உறவு என்றான் – ஆரண்:6 31/3
ஏது என் உடலமும் மிகை என்று எண்ணுவீர் – ஆரண்:12 49/4
இன்று நீள்வதற்கு ஏது என் என்னுமால் – ஆரண்:14 19/4
ஏது நீரில் இடை எய்தியது நாமம் எனலும் – ஆரண்-மிகை:1 7/2
ஏன்றது பாவையும் ஏது என்று எண்ணும் முன் – ஆரண்-மிகை:13 6/2
இன்ன தோன்றலே அவன் இதற்கு ஏது உண்டு இறையோய் – கிட்:3 78/4
அருமை ஏது உனக்கு நின்று அவலம் கூர்தியோ – கிட்:6 16/4
என் கொன்ற வலியே சாலும் இதற்கு ஒன்றும் ஏது வேண்டா – கிட்:7 138/4
உக்கால் ஏது ஆம் ஓடலை என்றாள் இனி இ ஊர் – சுந்:2 83/3
இன்னல் உண்டு எனும் இதற்கு ஏது என்பதே – சுந்:3 49/4
இருக்குநர் பலர் இதற்கு ஏது என் எனா – சுந்:3 58/3
உண்டு உயிர் இருந்தான் இன்னல் உழப்பதற்கு ஏது ஒன்றோ – சுந்:4 76/4
யாது அவன் நினைந்தான் அன்ன பயத்தன ஏது வேண்டின் – சுந்:12 73/3
ஏது ஒன்றிய நீதி இயைந்தன – சுந்:12 86/2
இ நகர் இருந்து வாழ்வான் இது அதற்கு ஏது என்றான் – சுந்-மிகை:1 19/4
ஏது இல் வார்த்தைகள் இனையன விளம்பலை முனிவன் – யுத்1:3 56/2
ஏது வேண்டும் என்று எண்ணுவது என்-கொலோ – யுத்1:8 37/2
ஏது அந்தம் இலாத இருக்கவே – யுத்1:9 61/4
இன் அணை என்ன யாரும் இயம்புவர் ஏது யாதோ – யுத்1:9 73/4
ஏது எனக்கு அரியது என்றான் இறுதியின் எல்லை கண்டான் – யுத்1:14 26/4
ஏது இல் கரும செயல் துணிந்திடுதல் எண்ணி – யுத்1-மிகை:2 21/1
ஏது வேறு இல்லை யார் அவன் போல் தவம் இழைத்தார் – யுத்1-மிகை:3 1/4
உன் உளத்து உணராது ஏது உனக்கு அரிது யாதோ என்னா – யுத்1-மிகை:4 11/3
இன் உரை பொருளும் கேளாய் ஏது உண்டு எனினும் ஓராய் – யுத்2:16 32/2
இங்கு இவன்-தன்னை யாம் இன்று எழுப்பல் ஆம் வகை ஏது என்று – யுத்2:16 46/1
வலத்து இயல் அழிவதற்கு ஏது மை அறு – யுத்2:16 77/3
ஊற்றம் ஏது எமக்கு என்று எண்ணி உடைந்தது குமரன் உற்ற – யுத்2:16 183/3
ஏது ஐயா சிந்தித்து இருக்கின்றாய் எண்_இறந்த – யுத்2:18 270/1
ஏது ஆனாரோ என்று தளர்ந்தே இறுவாரை – யுத்3:22 214/2
ஏது யான் செய்வது என்னா இடர் உற்றான் இணை இலாதான் – யுத்3:24 55/4
அடங்கியது என்பதற்கு ஏது ஆகுமால் – யுத்3:27 63/4
கடுத்தது கேட்டும் ஈண்டு இங்கு இருந்துவீர் ஏது நோக்கின் – யுத்3:31 55/4
ஏது இங்கு இவன் வலி நன்று மற்று இது காண்பென் என்று இசைப்பான் – யுத்3-மிகை:27 9/4
ஏது அவன் துணியின் இப்பால் நீசர் ஓர் பொருளோ இன்னும் – யுத்3-மிகை:31 63/2
ஏது உளது இறந்திலாதது இலங்கையுள் இருந்த சேனை – யுத்4:35 1/3
வருத்தம் ஏது எனின் அது புலவி வைகலும் – யுத்4:38 18/1
ஏது இல் வானர வீரரொடு ஏகி நீ – யுத்4:39 2/2
ஏது இ தலம் என குறு_முனிவனை கேட்ப – யுத்4-மிகை:41 90/2
ஏது செய்யினும் என் உயிர் முடிப்பென் என்று எண்ணி – யுத்4-மிகை:41 182/2

TOP


ஏது-கொல் (1)

பிரிந்த ஏது-கொல் பேர் அபிமானம்-கொல் – ஆரண்:14 18/1

TOP


ஏதும் (23)

உரவு ஏதும் இலார் உயிர் ஈதும் எனா – பால:23 3/1
தனியே பறவாய் தகவு ஏதும் இலாய் – பால:23 5/3
செயிர் ஏதும் இலார் உடல் தேய்வு உறுவார் – பால:23 6/3
உணர்வு ஏதும் இலாள் உரையால் உரைசால் குமரன் நெடு நாள் – அயோ-மிகை:4 3/1
பின்னை ஏதும் உதவும் துணை பெறாள் உரை பெறாள் – ஆரண்:1 39/1
வரதா இளையோய் மறு ஏதும் இலா – ஆரண்:12 77/3
ஒன்று ஆனாள் உணர்வு ஏதும் உற்றிலாள் – கிட்:8 17/2
செயிர் ஏதும் இலாரொடு தீருதியோ – கிட்:10 56/2
இறந்திலம் இதற்கு உரியது எண்ணுகிலம் ஏதும்
மறந்திலம் மறப்பினொடு இமைப்பு உள மயக்கம் – கிட்:14 40/1,2
தாயே அனைய கருணையான் துணையை ஏதும் தகைவு இல்லா – சுந்:12 122/1
கொடியாய் குறியாய் குணம் ஏதும் இலாய் – யுத்1:3 104/3
என்னுடை அடிமை ஏதும் பிழைத்ததோ இறைவ நீ போய் – யுத்1-மிகை:9 16/2
பரதனை கொணர்தற்கு ஏதும் ஐயுறவு இல்லை பல் நாள் – யுத்2:17 46/2
ஏதும் அறியான் வறிது ஏகினனால் – யுத்2:18 46/2
தடை ஏதும் இல் குலம் முனிந்து சலத்தால் – யுத்2:18 249/1
ஆராயின் ஏதும் இலையாதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – யுத்2:19 261/4
புறம் ஏதும் இலாரொடு பூணகிலாய் – யுத்3:23 10/2
கதி ஏதும் இலார் துயர் காணுதியோ – யுத்3:23 11/2
பகை ஆடியவா பரிவு ஏதும் இலேன் – யுத்3:23 16/4
அன்வயம் ஏதும் அறிந்திலை ஐயா – யுத்3:26 35/3
வெல்வது ஏதும் இலாமையின் வெண் பலை – யுத்3:31 128/3
ஏதும் ஒன்று உணர்குறாது இருக்கும் நிற்குமால் – யுத்4:41 94/3
ஏதும் யான் செய்தது இல்லை அ இலங்கை மேல் வெகுண்டு – யுத்4-மிகை:41 152/3

TOP


ஏதுவில் (1)

ஏதுவில் சிறந்தன எடுத்து காட்டினான் – யுத்1:4 95/4

TOP


ஏதுவும் (2)

ஏதுவும் இல்லை வல்லார் எழுதுவார்க்கு எழுத_ஒண்ணா – கிட்:13 52/3
எத்திறத்து ஏதுவும் இயைந்த இன் உரை – சுந்:5 39/3

TOP


ஏதுவோடு (1)

அடுக்கும் ஈது அடாது என்று ஆன்ற ஏதுவோடு அறிவு காட்டி – சுந்:3 132/2

TOP


ஏந்த (8)

பரதனும் இளைய கோவும் பரிந்தனர் ஏந்த பைம் தார் – பால:23 78/2
ஏன்றனன் மணி முடி ஏந்த ஏந்தல் நீ – அயோ:12 19/2
முருக்கு இதழ் மகளிர் ஏந்த முரசு_இனம் முகிலின் ஆர்ப்ப – கிட்:11 102/2
நான நெய் விளக்கு நால்_இரு கோடி நங்கையர் அங்கையில் ஏந்த
மேல் நிவந்து எழுந்த மணி உடை அணியின் விரி கதிர் இருள் எலாம் விழுங்க – சுந்:3 76/1,2
மால் ஏந்த ஓங்கு நெடு மந்தர வெற்பு மான – சுந்-மிகை:1 4/4
பொன் பொதி விளக்கம் கோடி பூம் குழை மகளிர் ஏந்த
தன் பெரும் கோயில் நின்றும் மகன் தனி கோயில் சார்ந்தான் – யுத்2:19 279/3,4
ஏழ் உயர் மதமா அன்ன இலக்குவன் கவிதை ஏந்த
பாழிய மற்றை தம்பி பால் நிற கவரி பற்ற – யுத்4:42 2/2,3
அரியணை அனுமன் தாங்க அங்கதன் உடை வாள் ஏந்த
பரதன் வெண் குடை கவிக்க இருவரும் கவரி பற்ற – யுத்4:42 16/1,2

TOP


ஏந்தல் (9)

ஏங்கினன் விம்மலோடு இருந்த ஏந்தல் அ – அயோ:11 60/1
ஏன்றனன் மணி முடி ஏந்த ஏந்தல் நீ – அயோ:12 19/2
ஏந்தல் எம்பி வருந்தவும் என் நகர் – ஆரண்:3 18/2
ஏந்தல் பொன் தோளினாய் ஈது இயைந்த பின் எனக்கு மூத்த – ஆரண்:6 47/3
எல் ஒன்று கமல செம் கண் இராமன் என்று இசைத்த ஏந்தல்
வில் ஒன்றில் கடிகை மூன்றில் ஏறினர் விண்ணில் என்றாள் – ஆரண்:10 64/3,4
ஏந்தல் இ வகை எ வழி-மருங்கினும் எய்தி – சுந்:2 133/1
இனையது ஓர் தன்மை எறுழ் வலி அரக்கர் ஏந்தல் வந்து எய்துகின்றானை – சுந்:3 93/1
ஈடுற தக்க போலாம் நம் எதிர் என்னா ஏந்தல்
ஆடக தோளை நோக்கி நகை செய்வர் விழுவர் அஞ்சார் – யுத்2:19 194/3,4
ஏந்தல் பல் மணி எறுழ் வலி திரள் புயத்து இராமன் – யுத்4:37 104/4

TOP


ஏந்தல்-தன் (1)

எய்தினன் அனுமனும் எய்தி ஏந்தல்-தன்
மொய் கழல் தொழுகிலன் முளரி நீங்கிய – சுந்:14 22/1,2

TOP


ஏந்தல்-மேல் (1)

இன் நகை சனகியை பிரிந்த ஏந்தல்-மேல்
மன்மதன் மலர் கணை வழங்கினான் என – கிட்:10 14/1,2

TOP


ஏந்தலான் (1)

இலை முதல் பொருள் யாவையும் ஏந்தலான்
அலை_கடல் தலை அன்று அணை வேண்டிய – பால:1 9/2,3

TOP


ஏந்தலும் (6)

ஏயென கொணர்ந்தனர் நிருபர்க்கு ஏந்தலும்
தூய நல் புனல் படீஇ சுருதி நூல் முறை – பால:5 81/2,3
இன்னணம் நெடும் படை ஏக ஏந்தலும்
தன்னுடை திரு அரை சீரை சாத்தினான் – அயோ:12 52/1,2
என்றனன் இளவலை நோக்கி ஏந்தலும்
நின்றனன் பரதனும் நிமிர்ந்த சேனையை – அயோ:14 46/1,2
என்ற பின் ஏந்தலும் எழுந்து நான்மறை – அயோ:14 78/1
ஏந்தலும் இதனை கேளா இன் இள முறுவல் நாற – கிட்:9 20/1
இளைய வீரனும் ஏந்தலும் இருவரும் பல நாள் – சுந்:2 139/3

TOP


ஏந்தலை (5)

இட்டனன் எடுத்தனன் வரி வில் ஏந்தலை
தொட்டு அடி வணங்கி நின்று இனைய சொல்லினான் – அயோ:14 28/3,4
இறையோன் தன் இளையோன் அ ஏந்தலை
துறையோர் நூல் முறை மௌலி சூட்டினான் – கிட்:9 5/3,4
இறுதியில் தான் என இருந்த ஏந்தலை
அறை மணி தாரினோடு ஆரம் பார் தொட – கிட்:11 125/2,3
ஏந்தலை ஏந்து எழில் இராமன் நோக்கினான் – யுத்2:16 104/4
ஏந்தலை அகம் மகிழ்ந்து எய்த நோக்கிய – யுத்2:16 288/2

TOP


ஏந்தி (58)

இரு சுடர் இரு புறத்து ஏந்தி ஏந்து அலர் – பால:5 10/2
பூத கணத்து அரசு ஏந்தி அனல் நின்றும் போந்ததால் – பால:12 20/4
இரு பிறப்பாளர் எண்ணாயிரர் மணி கலசம் ஏந்தி
அரு மறை வருக்கம் ஓதி அறுகு நீர் தெளித்து வாழ்த்தி – பால:14 73/1,2
சிலை உடை கயல் வாள் திங்கள் ஏந்தி ஓர் செம்பொன் கொம்பர் – பால:23 79/1
மாயா பழியாள் தர வற்கலை ஏந்தி வந்தார் – அயோ:4 142/4
அன்னான் அவர் தந்தன ஆதரத்தோடும் ஏந்தி
இன்னா இடர் தீர்ந்து உடன் ஏகு என எம்பிராட்டி – அயோ:4 145/1,2
அன்னவன் பணி தலை ஏந்தி ஆற்றுதல் – அயோ:4 161/1
மாலை வாய் பாரின் பாயல் வைகினர் வரி வில் ஏந்தி
காலை வாய் அளவும் தம்பி இமைப்பிலன் காத்து நின்றான் – அயோ:8 20/3,4
கை ஆர் கல்லை புல் அடகு உண்ண கலம் ஏந்தி
வெய்யோன் நான் இன் சாலியின் வெண் சோறு அமுது என்ன – அயோ:11 79/2,3
தேவா இங்கு இவ்வோ நின் தொன்று நிலை என்றால் சிலை ஏந்தி வந்து எம்மை சேவடிகள் நோவ – ஆரண்:2 28/3
சின்னம் உறும் இப்பொழுதே சிலை ஏந்தி நங்கள் – ஆரண்:13 19/3
வன் தாள் சிலை ஏந்தி வாளி கடல் சுமந்து – ஆரண்:13 98/3
மண் உற்று வரி வில் ஏந்தி வருவதே போலும் மாலை – கிட்:7 81/2
இன் இசை முரல்வ நோக்கி இரு நில_மகள் கை ஏந்தி
பொன்னொடும் காசை நீட்டி கொடுப்பதே போன்றது அன்றே – கிட்:10 30/3,4
எனை பல படைக்கலம் ஏந்தி யாரையும் – கிட்:10 97/3
எந்தை நீ காத்தி என்றான் யான் இரு சிறையும் ஏந்தி
வந்தனென் மறைத்தலோடும் மற்று அவன் மறைய போனான் – கிட்:16 55/2,3
கலங்குவது எவரை கண்டால் அவர் என்பர் கை வில் ஏந்தி
இலங்கையில் பொருதார் அன்றே மறைகளுக்கு இறுதி ஆவார் – சுந்:0 1/3,4
இழையும் மாலையும் ஆடையும் சாந்தமும் ஏந்தி
உழையர் என்ன நின்று உதவுவ நிதியங்கள் ஒருவர் – சுந்:2 25/1,2
சேயொளி விளக்கம் ஒன்று ஏந்தி செய்யவள் – சுந்:3 52/2
நீண்ட முடி வேந்தன் அருள் ஏந்தி நிறை செல்வம் – சுந்:4 61/1
எத்திய அயில் வேல் குந்தம் எழு கழு முதல ஏந்தி
குத்திய திளைப்ப மீதில் குழுவின மழை மா கொண்டல் – சுந்:8 7/1,2
இரண்டு தேர் இரண்டு கைத்தலத்தும் ஏந்தி வேறு – சுந்:9 34/1
இரண்டு மால் யானை கை இரண்டின் ஏந்தி வேறு – சுந்:9 34/3
தோள் இணை பற்றி ஏந்தி தழுவினன் அழுது சோர்ந்தான் – சுந்:11 8/2
காலமும் கணக்கும் நீத்த காரணன் கை வில் ஏந்தி
சூலமும் திகிரி சங்கும் கரகமும் துறந்து தொல்லை – சுந்:12 75/2,3
உன்னினள் கொடி ஒன்று ஏந்தி கொம்பொடும் உறைப்ப சுற்றி – சுந்:14 39/2
போல் ஏந்தி நின்ற தனியாள் மெய் பொறாது நீங்க – சுந்-மிகை:1 4/2
ஏந்தி இட்டது என் உள்ளத்தின் இட்டதால் – யுத்1:9 46/4
முழு முதல் படைகள் ஏந்தி இராக்கதர் முனைந்த போது – யுத்1:13 13/2
இளக்கும் இ குடுமி குன்றத்து இனம் எலாம் பிடுங்கி ஏந்தி
அளக்கர் கட்டவனும் மாட்டது அலக்கணுற்றிட விட்டு ஆர்க்கும் – யுத்1-மிகை:11 5/2,3
எனையர் அன்னவர் யாவரும் ஒரு குவடு ஏந்தி
நினைவின் முன் நெடு விசும்பு ஒரு வெளி இன்றி நெருங்க – யுத்2:15 187/2,3
இடுக்கில் நின்ற அ மாருதி புகுந்து எடுத்து ஏந்தி
தடுக்கலாதது ஓர் விசையினின் எழுந்து அயல் சார்ந்தான் – யுத்2:15 212/3,4
எய்தனர் நிருதர் கல்லால் எறிந்தனர் கவிகள் ஏந்தி
பெய்தனர் அரக்கர் பற்றி பிசைந்தனர் அரிகள் பின்றா – யுத்2:16 170/1,2
வழக்கினால் உலகு அளந்தவன் அமைத்தது ஓர் வான் குணில் வலத்து ஏந்தி
முழக்கினால் என முழங்கு பேர் ஆர்ப்பினான் வானர முந்நீரை – யுத்2:16 340/2,3
மாறு கால் இன்றி வானுற நிமிர்ந்து மாடு உள எலாம் வளைத்து ஏந்தி
சூறை மாருதம் ஆம் என சுழித்து மேல் தொடர்கின்ற தொழிலானை – யுத்2:16 343/1,2
வேயினால் திணி வெற்பு ஒன்று நாவினால் விசும்புற வளைத்து ஏந்தி
பேயின் ஆர்ப்பு உடை பெரும் களம் எரிந்து எழ பிலம் திறந்தது போலும் – யுத்2:16 346/2,3
விருந்தே என அந்தகற்கு ஈகிலென் வில்லும் ஏந்தி
பொரும் தேவர் குழாம் நகைசெய்திட போந்து பாரின் – யுத்2:19 13/2,3
சிங்க_ஏறு அனைய வீரர் யாவரும் சிகரம் ஏந்தி
மங்கலம் வானோர் சொல்ல மழை என ஆர்த்து வந்தார் – யுத்2:19 176/3,4
ஐ இரு கோடி செம்பொன் மணி விளக்கு அம் கை ஏந்தி
மை அறு வான நாட்டு மாதரும் மற்றை நாட்டு – யுத்2:19 206/1,2
போர் தொழிற்கு ஒருவன் போல பொருப்பு ஒன்று ஆங்கு ஏந்தி புக்கான் – யுத்2-மிகை:15 19/4
தப்பு அற உணர்தற்கு எட்டா தருமமே கை வில் ஏந்தி
இ பிறப்பு இராமன் என்றே எம்மனோர் கிளையை எல்லாம் – யுத்2-மிகை:16 3/2,3
எ வழி பெயர்ந்து போவது எங்கு என இரு குன்று ஏந்தி
வெவ் வழி இசை அ கும்பகருணன் மேல் செல்ல விட்டான் – யுத்2-மிகை:16 31/3,4
மரமொடு மலைகள் ஏந்தி மாதிரம் மறைய வல்லே – யுத்2-மிகை:18 32/3
தாலமும் மலையும் ஏந்தி தாக்குவான் சமைந்த காலை – யுத்3:22 19/2
தேவரை கண்டேன் பைம் பொன் செம் கரம் சிரத்தில் ஏந்தி
மூவரை கண்டால் என்ன இருவரை முறையின் நோக்கி – யுத்3:23 28/1,2
முரண் தடம் தண்டும் ஏந்தி மனிதரை முறையை குன்றி – யுத்3:27 163/1
சூலம் ஏந்தி முன் நின்றவர் இ நின்ற தொகையார் – யுத்3:30 26/3
எய்வர் சிலர் எறிவர் சிலர் எற்றுவர் சுற்றுவர் மலைகள் பலவும் ஏந்தி
பெய்வர் சிலர் பிடித்தும் என கடுத்து உறுவர் படை கலங்கள் பெறாது வாயால் – யுத்3:31 97/2,3
அனந்தனும் தலைகள் ஏந்தி அயா_உயிர்த்து அல்லல் தீர்ந்தான் – யுத்3:31 227/4
தொகைப்பட நின்றோர் யாரும் சுடர் படை கரத்தின் ஏந்தி
மிகைப்படும் தானை வெள்ளம் ஈர்_ஐந்தோடு ஏகி வெம் போர் – யுத்3-மிகை:20 2/2,3
எண்ணும் நீர் கடந்த யானை பெரும் பிணம் ஏந்தி யாணர் – யுத்4:34 21/1
கை சிலை ஏந்தி நின்றானை கண்ணுற்றாள் – யுத்4:40 44/4
ஏனை வானவர் மகளிர்கள் ஏந்தி வந்து இழிந்தார் – யுத்4-மிகை:41 160/2
ஏனை வானவர் மகளிர்கள் ஏந்தி முன் நிற்ப – யுத்4-மிகை:41 205/2
திருவினை நிலத்தொடு ஏந்தி தென் திசை இலங்கை புக்கான் – யுத்4-மிகை:41 233/4
வடித்த நூல் முனியும் ஏந்தி வாழ்த்தினான் ஆசி கூறி – யுத்4-மிகை:41 278/4
இணை மலர் தாளின் வீழ்ந்த இலக்குவன்-தன்னை ஏந்தி
பணை முலை பாலும் கண்ணீர் தாரையும் பாய நின்றாள் – யுத்4-மிகை:41 294/1,2
விரி மதி குடையின் நீழல் வேந்தர்கள் பலரும் ஏந்தி
புரை மணி காளம் ஆர்ப்ப பல்லியம் துவைப்ப பொங்கும் – யுத்4-மிகை:42 24/2,3

TOP


ஏந்திட (2)

பூணின் பொலிவார் புடை ஏந்திட பொங்கு தோளான் – ஆரண்:10 158/3
ஏந்திட உத்தரியத்தை ஏய்ந்தன – கிட்:6 8/2

TOP


ஏந்திம் (1)

வெருவரு திண் திறலார்கள் வில் ஏந்திம் எனில் செம்பொன் – பால:12 24/2

TOP


ஏந்திய (24)

ஏந்திய கைகொடு இரந்தவர் எந்தாய் – பால:8 20/2
எருத்தின் ஏந்திய மால் களிறு என்னவே – பால:14 37/4
சிறுகு இடை வருந்த கொங்கை ஏந்திய செல்வம் என்னும் – அயோ:6 5/1
அருப்பு ஏந்திய கலச துணை அமுது ஏந்திய மத மா – அயோ:7 6/1
அருப்பு ஏந்திய கலச துணை அமுது ஏந்திய மத மா – அயோ:7 6/1
மருப்பு ஏந்திய எனல் ஆம் முலை மழை ஏந்திய குழலாள் – அயோ:7 6/2
மருப்பு ஏந்திய எனல் ஆம் முலை மழை ஏந்திய குழலாள் – அயோ:7 6/2
பொருப்பு ஏந்திய தோளானொடு விளையாடினள் போனாள் – அயோ:7 6/4
இருவர் மானிடர் தாபதர் ஏந்திய
வரி வில் வாள் கையர் மன்மதன் மேனியர் – ஆரண்:7 4/1,2
என்னும் மாத்திரத்து ஏந்திய கார்முகம் – ஆரண்:9 16/1
பிரகர நெடும் திசை பெரும் தண்டு ஏந்திய
கரதலத்து அண்ணலை கண்ணின் நோக்கிய – ஆரண்:10 11/1,2
செய்கை அன்னங்கள் ஏந்திய சேடியர் என்ன – கிட்:1 18/3
பொய்கை அன்னங்கள் ஏந்திய பூம் கொம்பர் பொலிவ – கிட்:1 18/4
பை அணை பல் தலை பாந்தள் ஏந்திய
மொய் நில தகளியில் முழங்கு நீர் நெயின் – கிட்:10 2/1,2
ஏதி ஏந்திய தட கையர் பிறை எயிறு இலங்க – சுந்:2 137/1
எவ்வினான் மலை ஏந்திய ஏந்து தோள் – சுந்:2 175/2
அ எழில் மண்டபத்து அரிகள் ஏந்திய
வெவ் வழி ஆசனத்து இனிது மேவினான் – யுத்1:2 5/3,4
பருத்த மால் வரை ஏந்திய பல் படை – யுத்1:8 49/1
கரத்தின் ஏந்திய கார் வரை கண் அகன் – யுத்1:8 49/3
ஏனையர் ஏந்திய பதாகை ஈட்டமும் – யுத்2:15 104/2
ஏந்திய சிகரம் ஒன்று அங்கு இந்திரன் குலிசம் என்ன – யுத்2:15 128/1
இடை நின்ற மயக்கம் தீர்ந்தான் ஏந்திய சிலையன் காந்தி – யுத்2:18 194/3
ஞால நாயகன் அரி கடவுள் ஏந்திய
கால் வெம் கனல் படை கடிதின் ஏவி அ – யுத்2-மிகை:16 51/2,3
சேமித்தனர் இமையோர் தமை சிரத்து ஏந்திய கரத்தால் – யுத்3:27 146/1

TOP


ஏந்தியிட்டு (1)

எடுக்கினும் அ மலை ஒரு கை ஏந்தியிட்டு
அடுக்கினன் தன் வலி காட்டி ஆழியை – யுத்1:8 8/2,3

TOP


ஏந்தியே (3)

ஏயென பூதம் ஒன்று எழுந்தது ஏந்தியே – பால:5 84/4
எறிந்தனன் விசும்பில் மா மலை ஒன்று ஏந்தியே – யுத்2:16 250/4
பரிகலத்து அமுது ஏந்தியே பந்திகள்-தோறும் – யுத்4-மிகை:41 202/1

TOP


ஏந்திரத்து (1)

எழுவு பாடல் இமிழ் கருப்பு ஏந்திரத்து
ஒழுகு சாறு அகன் கூனையின் ஊழ்முறை – கிட்:15 48/2,3

TOP


ஏந்திரம் (1)

கருப்பு ஏந்திரம் முதலாயின கண்டாள் இடர் காணாள் – அயோ:7 6/3

TOP


ஏந்தின (3)

ஏந்தின எனல் ஆகும் இயல்பின இவை காணாய் – அயோ:9 5/4
இரு கையில் தோள்களில் சென்னி ஏந்தின
ஒரு கடல் அடைக்க மற்று ஒழிந்த வேலைகள் – யுத்1:8 5/2,3
ஈர்த்தன சில சில சென்னி ஏந்தின
தூர்த்தன சில சில தூர்க்கத்தூர்க்க நின்று – யுத்1:8 6/2,3

TOP


ஏந்தினர் (2)

ஆயவள்-தன்னை நேர்ந்து அங்கை ஏந்தினர்
தாயரின் முனிவர்-தம் தரும பன்னியர் – அயோ:14 86/1,2
துணரும் நல் விளக்கு ஏந்தினர் சுற்றினார் – யுத்1:9 41/4

TOP


ஏந்தினள் (1)

ஏந்தினள் ஒரு தானே ஏற்றினள் இனிது அப்பால் – அயோ:8 34/4

TOP


ஏந்தினன் (4)

ஏற்றாரை நோக்கான் இடை ஏந்தினன் நின்று ஒழிந்தான் – பால:17 19/3
சோர்வாளை ஓடி தொழுது ஏந்தினன் துன்பம் என்னும் – அயோ:4 140/1
தலையின் ஏந்தினன் தாழ் தட கைகளே – அயோ:11 2/4
ஏந்தினன் இரு கை-தன்னால் ஏற்றினன் ஈமம்-தன் மேல் – ஆரண்:13 135/1

TOP


ஏந்தினார் (1)

கல் உயர் நெடு வரை கடிதின் ஏந்தினார்
ஒல்லியில் உருத்து உயர் விசும்பில் ஓங்கி நின்று – ஆரண்:7 107/2,3

TOP


ஏந்தினாள் (1)

ஏந்தினாள் தலையை ஓர் எழுத_அரும் கொம்பு அனாள் – சுந்:10 47/1

TOP


ஏந்தினான் (5)

எழுவின் நீள் புயத்தால் எடுத்து ஏந்தினான்
தழுவி நின்று ஒழியான் தரை மேல் வையான் – பால:14 31/3,4
உயர் குலத்து அன்னை சொல் உச்சி ஏந்தினான்
அயர்வு இலன் இ வழி உறையும் அன்னவன் – ஆரண்:12 37/2,3
எற்றுவென் என எழு அனுமன் ஏந்தினான் – சுந்:9 31/4
ஏய்ந்தது அங்கு ஒர் மராமரம் ஏந்தினான் – யுத்2:15 43/4
ஏ எனும் மாத்திரத்து ஒரு கை ஏந்தினான்
தாயினன் உலகு எலாம் தவழ்ந்த சீர்த்தியான் – யுத்3:24 64/3,4

TOP


ஏந்தினான்-அரோ (1)

இளை எனும் திருவினை ஏந்தினான்-அரோ
உளைவு அரும் பெருமை ஓர் எயிற்றின் உள்புரை – அயோ:14 117/2,3

TOP


ஏந்தினென் (1)

இருவர் ஆணையும் ஏந்தினென் இன்று போய் – அயோ:4 216/2

TOP


ஏந்தினேன் (1)

ஈன்றவள் யான் அது சென்னி ஏந்தினேன்
சான்று என நின்ற நீ தடுத்தியோ என்றான் – அயோ:4 163/2,3

TOP


ஏந்து (49)

இரு சுடர் இரு புறத்து ஏந்தி ஏந்து அலர் – பால:5 10/2
படம் கிளர் பல் தலை பாந்தள் ஏந்து பார் – பால:5 104/1
ஏந்து இழை அரம்பை மாதர் எரி மணி கடகம் வாங்கி – பால:16 12/3
எற்று நீர் குடையும்-தோறும் ஏந்து பேர் அல்குல்-நின்றும் – பால:18 11/2
எள் ஒத்த கோல மூக்கின் ஏந்து_இழை ஒருத்தி முன்கை – பால:19 18/1
ஏந்து இழையாரை எய்வான் யாவனோ ஒருவன் என்றாள் – பால:21 11/4
ஏந்து தடம் தோள் இராமன் திரு மடந்தை – அயோ:4 91/3
ஏந்து இளநீர்களும் வறுமை எய்தின – அயோ:4 208/2
இறைவன் கைதொழுது ஏந்து எரி ஓம்பி பின் – அயோ:7 26/3
ஏந்து இள முலையாளே எழுத அரு எழிலாளே – அயோ:9 9/1
ஏந்து நூல் அணி மார்பினர் ஆகுதிக்கு இயைய – அயோ:10 31/2
இனைய யாவையும் ஏந்து_இழைக்கு இயம்பினன் காட்டி – அயோ:10 37/1
ஏந்து செல்வத்து இமையவர் ஆம் என – அயோ:14 12/1
இருமையும் இழந்த அ பரதன் ஏந்து தோள் – அயோ:14 29/1
ஏந்து ஞாலம் இனிது அளியாது இவண் – ஆரண்:4 31/2
என் துணை குல மங்கை ஓர் ஏந்து_இழை-தன் – ஆரண்:14 16/2
இள முலைச்சியர் ஏந்து அடி தைவர – கிட்:11 18/3
இலங்கு நுண் இடை ஏந்து இள மென் முலை – கிட்:11 44/2
இ நிலை கண்ட அன்னை ஏந்து இழை ஆயத்தொடு – கிட்:11 83/3
ஏகி ஏந்து_இழை-தன்னை இருந்துழி – கிட்:13 6/1
எவ்வினான் மலை ஏந்திய ஏந்து தோள் – சுந்:2 175/2
ஏந்து காம வெம் கனல் உயிர்த்து இரு மடி துருத்தியின் உயிர்ப்பு ஏற – சுந்:2 208/2
ஏந்து செல்வம் இகழ்ந்தனை இன் உயிர் – சுந்:3 101/2
இளம் கதிர் ஒக்கினும் ஒக்கும் ஏந்து_இழாய் – சுந்:4 40/4
எண்தான் உழந்து இட்ட நும் ஏந்து இழை யாங்கள் காட்ட – சுந்:4 90/3
ஏந்து நெடு வால் கிழி சுற்றி முற்றும் தோய்த்தார் இழுது எண்ணெய் – சுந்:12 118/3
இரக்கம் என்ற ஒன்று தானே ஏந்து_இழை வடிவம் எய்தி – சுந்:14 36/3
நூல் ஏந்து கேள்வி நுகரார் புலன் நோக்கல் உற்றார் – சுந்-மிகை:1 4/1
ஏந்து எழில் இராவணன் இனைய சொன்ன நீ – யுத்1:4 54/1
ஏந்து மால் வரை வைத்து அவற்று ஈண்டு தேன் – யுத்1:8 50/3
என் அவற்கு உரைப்பது என்ன ஏந்து_இழையாளை விட்டு – யுத்1:14 11/1
ஏந்து_இழை-தன்னை கண்ணுற்று எதிர்ந்தவர் தம்மை எற்றி – யுத்1:14 34/1
ஏந்தலை ஏந்து எழில் இராமன் நோக்கினான் – யுத்2:16 104/4
ஏந்து வல் நெடும் தோள் புடைத்து ஆர்த்து அங்கு ஓர் எழு முனை வயிர போர் – யுத்2:16 329/2
ஏந்து எழில் ஆகத்து எம்முன் இறந்தனன் என்று நீ நின் – யுத்2:18 207/1
சிலைக்கிடை தொடுத்து அங்கு ஏந்து மா மலை சிதைத்திட்டு அன்னோர் – யுத்2-மிகை:15 20/3
இ மொழி அரக்கன் கூற ஏந்து_இழை இரு காதூடும் – யுத்2-மிகை:17 1/1
எழுது குங்கும திருவின் ஏந்து கோடு – யுத்3:24 109/1
ஏந்து அகல் அல்குல் தேரை இகந்துபோய் இறங்க யாணர் – யுத்3:25 8/2
இமை இடையாக யான் போய் ஏந்து_இழை இருக்கை எய்தி – யுத்3:26 89/1
ஏந்து அகல் ஞாலம் எல்லாம் இனிது உறைந்து இயற்கை தாங்கும் – யுத்3:27 71/1
எழுது வீணை கொடு ஏந்து பதாகை-மேல் – யுத்4:37 21/1
இந்திரன் தேரின்-மேல் உயர்ந்த ஏந்து எழில் – யுத்4:37 74/1
ஏந்து புயத்து இராவணனார் காதலும் அ சூர்ப்பணகை இழந்த மூக்கும் – யுத்4:38 25/2
ஏழை சோபனம் ஏந்து_இழை சோபனம் – யுத்4:40 3/1
என்ன சொல்லி அ ஏந்து_இழை திரு மனத்து யாதும் – யுத்4:40 111/1
என்பன பலவும் அந்த ஏந்து_இழைக்கு இருந்து கூறி – யுத்4-மிகை:41 83/1
ஏந்து தோள் புயத்து இராமனும் இலக்குவன்-தானும் – யுத்4-மிகை:41 87/3
ஏந்து திண் புயத்து இராமனும் இளையவன்-தானும் – யுத்4-மிகை:41 88/3

TOP


ஏந்து_இழாய் (1)

இளம் கதிர் ஒக்கினும் ஒக்கும் ஏந்து_இழாய் – சுந்:4 40/4

TOP


ஏந்து_இழை (6)

எள் ஒத்த கோல மூக்கின் ஏந்து_இழை ஒருத்தி முன்கை – பால:19 18/1
இரக்கம் என்ற ஒன்று தானே ஏந்து_இழை வடிவம் எய்தி – சுந்:14 36/3
இ மொழி அரக்கன் கூற ஏந்து_இழை இரு காதூடும் – யுத்2-மிகை:17 1/1
இமை இடையாக யான் போய் ஏந்து_இழை இருக்கை எய்தி – யுத்3:26 89/1
ஏழை சோபனம் ஏந்து_இழை சோபனம் – யுத்4:40 3/1
என்ன சொல்லி அ ஏந்து_இழை திரு மனத்து யாதும் – யுத்4:40 111/1

TOP


ஏந்து_இழை-தன் (1)

என் துணை குல மங்கை ஓர் ஏந்து_இழை-தன்
துயர்க்கு தகவு இலென் ஆயினேன் – ஆரண்:14 16/2,3

TOP


ஏந்து_இழை-தன்னை (2)

ஏகி ஏந்து_இழை-தன்னை இருந்துழி – கிட்:13 6/1
ஏந்து_இழை-தன்னை கண்ணுற்று எதிர்ந்தவர் தம்மை எற்றி – யுத்1:14 34/1

TOP


ஏந்து_இழைக்கு (2)

இனைய யாவையும் ஏந்து_இழைக்கு இயம்பினன் காட்டி – அயோ:10 37/1
என்பன பலவும் அந்த ஏந்து_இழைக்கு இருந்து கூறி – யுத்4-மிகை:41 83/1

TOP


ஏந்து_இழையாளை (1)

என் அவற்கு உரைப்பது என்ன ஏந்து_இழையாளை விட்டு – யுத்1:14 11/1

TOP


ஏந்துதற்கு (2)

சன்னத்தன் ஆகி தனு ஏந்துதற்கு ஏது என்றான் – அயோ:4 122/4
எடுக்கல் உற்று அவன் மேனியை ஏந்துதற்கு ஏற்ற – யுத்2:15 212/1

TOP


ஏந்துதியால் (1)

அரவு ஆகி சுமத்தியால் அயில் எயிற்றின் ஏந்துதியால்
ஒரு வாயில் விழுங்குதியால் ஓர் அடியால் ஒளித்தியால் – ஆரண்:1 57/1,2

TOP


ஏந்துதும் (1)

எற்றுவாம் பிடித்து ஏந்துதும் என்குநர் – ஆரண்:7 16/1

TOP


ஏந்தும் (7)

மோது பாற்கடலின் முன் நாள் முளைத்த நால் கரத்தில் ஏந்தும்
போது தாயாக தோன்றும் பொன் அடி போற்றிசெய்வாம் – பால-மிகை:0 4/3,4
ஒரு கையால் உலகு ஏந்தும் உரத்தினார் – ஆரண்:7 10/3
என்றனன் இளைய வீரன் இசைந்திலன் இராமன் ஏந்தும்
குன்று அன தோளின் ஆற்றல் உள்ளத்தில் உணர கொண்டான் – ஆரண்:7 63/1,2
ஏந்தும் மணி கற்பக சீதள கா இழைத்தான் – ஆரண்:10 157/4
அரக்கியர் அயில் முதல் ஏந்தும் அங்கையர் – சுந்:3 58/1
ஏந்தும் ஆடியின் ஒரு முகம் எழிலினை நோக்க – சுந்-மிகை:12 6/4
எடுக்கின் நானிலத்தை ஏந்தும் இராவணன் எறிந்த நாணால் – யுத்2:15 127/1

TOP


ஏந்துவான் (1)

மான் மறி கரத்தான் மழு ஏந்துவான்
தான் மறுத்திலன் தாதை சொல் தாயையே – அயோ:4 25/1,2

TOP


ஏந்துவென் (1)

எல்லை_இல் காலம் எல்லாம் ஏந்துவென் இனிதின் எந்தாய் – யுத்1:7 21/3

TOP


ஏம் (1)

ஏம் உடை கொடும் சிலை இடிப்பும் அஞ்சி தம் – யுத்2:18 88/3

TOP


ஏம்பல் (8)

ஏம்பல் பெற்றிலர் எங்ஙனம் உய்வரே – பால:21 30/4
ஏம்பல் இனி மேலை விதியால் முடியும் என்றான் – கிட்:14 41/4
ஏம்பல் வர தன் சிந்தை தெரிப்பான் இவை சொன்னான் – கிட்:17 20/4
ஏம்பல் இலார் இரு தோள்கள் இறுத்தான் – சுந்:9 61/2
இருமையும் துடைப்பவன் ஏம்பல் எய்தினான் – யுத்3:24 91/4
ஏம்பல் வந்து எய்த சொல்லி தேற்றினாய் அல்லையோ நீ – யுத்3:31 45/3
ஏம்பல் ஆசைக்கு இரட்டி வந்து எய்தினாள் – யுத்4:40 8/3
ஏம்பல் உற்று இருந்தார் நொய்தின் இரு மதி இறந்தது அன்றே – யுத்4-மிகை:42 48/4

TOP


ஏம்பலால் (2)

இன்று எமை அளித்தனர் என்னும் ஏம்பலால் – பால:5 21/4
எந்தை தீர்த்தனன் என்பது ஓர் ஏம்பலால் – யுத்2:19 149/4

TOP


ஏம்பலுற்றான் (2)

எம்முனார் எனக்கு செய்த உதவி என்று ஏம்பலுற்றான் – யுத்1:4 135/4
இழிந்த என் மரபும் இன்றே உயர்ந்தது என்று ஏம்பலுற்றான்
செழும் தனி மலரோன் பின்னை இராவணன் தீமை செல்வம் – யுத்1:4 147/2,3

TOP


ஏம்பலுற்று (1)

ஏம்பலுற்று எழுந்த மன்னன் எ வழி எய்திற்று என்றான் – யுத்3:30 2/1

TOP


ஏம்பலோடு (2)

ஏம்பலோடு எழுந்தனன் யாரும் ஏத்தவே – பால:5 90/4
ஏம்பலோடு எழுந்து நின்று இரவி கான்முளை – சுந்-மிகை:14 26/1

TOP


ஏம (2)

ஏம கூடத்தின் உம்பர் எய்தினன் இறுதி இல்லா – யுத்3:24 46/2
ஏம தடம் கவசத்து இகல் அகலத்தன இருவோர் – யுத்3:27 115/1

TOP


ஏமகூட (1)

ஏமகூட தடம் கிரியை எய்தினார் – கிட்:14 11/4

TOP


ஏமகூடம் (1)

ஏமகூடம் எனும் மலை எய்துவீர் – கிட்:13 14/4

TOP


ஏமம் (2)

இறங்கின நிறம் கொள் பரி ஏமம் உற எங்கும் – சுந்:2 157/1
ஏமம் சார எளியவர் யாவரும் – யுத்1:14 41/1

TOP


ஏமாப்புற்றேன் (1)

ஏவர்க்கும் வலியானுக்கு என்று உண்டாம் இறுதி என ஏமாப்புற்றேன்
ஆவல்-கண் நீ உழந்த அரும் தவத்தின் பெரும் கடற்கும் வரம் என்று ஆன்ற – யுத்4:38 26/2,3

TOP


ஏமுற்று (1)

வெவ் வலி வீர நின்னால் வெல்லும் என்று ஏமுற்று உய்வார் – ஆரண்:13 121/3

TOP


ஏமுற (10)

ஏமுற திருத்தி வேறு இனைய செப்பினான் – பால:5 75/4
ஏமுற புனல் படீஇ வித்தொடு இன் பொருள் – பால:5 107/2
என்றும் நின் புகழொடு தருமம் ஏமுற
நின்றது நிலை என நினைந்து கூறினார் – அயோ-மிகை:1 13/3,4
எல் கலை திரு அரை எய்தி ஏமுற
வற்கலை நோற்றன மாசு இலா மணி – ஆரண்:6 15/2,3
ஏமுற வளைந்தது என்று உவகை எய்தினார் – ஆரண்:15 6/2
எக்கிய கதிரவற்கு அஞ்சி ஏமுற
புக்கதே அனையது ஓர் புரை புக்கு எய்தினார் – கிட்:14 25/3,4
இ தகையள் ஆகி உயிர் ஏமுற விளங்கும் – சுந்:4 70/1
ஏமுற துயர் துடைத்து அளித்த ஏற்றம் போல் – சுந்-மிகை:14 37/2
என்னினும் அடைந்தோர் தம்மை ஏமுற இனிதின் ஓம்பி – யுத்1:4 111/3
ஏமுற கொடுத்தாள் அ நாள் இடர் அறிந்து உதவினாற்கே – யுத்4-மிகை:42 57/4

TOP


ஏமுறல் (1)

ஏமுறல் ஒழிக இன்னே பெறுக என இரண்டு விஞ்சை – பால-மிகை:11 44/3

TOP


ஏமுறா (2)

எங்கள் செல்_கதி வந்தது என்று ஏமுறா
அம் கண் நாயகன் காண வந்து அண்மினார் – அயோ:7 10/3,4
எந்தையே இந்திரன் ஆம் என்று ஏமுறா
அந்தம்_இல் கீழ் திசை அளக வாள் நுதல் – சுந்:2 51/2,3

TOP


ஏமுறு (1)

ஏமுறு மதமலை ஈர்_ஐஞ்ஞூறுடை – பால-மிகை:7 6/2

TOP


ஏமுறும் (3)

ஏமுறும் உயிர்க்கு நோவேன் என் செய்கேன் யாரும் இல்லேன் – ஆரண்:6 38/3
என்று உணர்ந்து-நின்று ஏமுறும் நிலையினில் நிற்க இ திறன் என்னா – சுந்:2 201/1
ஏமுறும் விசும்பை நோக்கும் எடுக்கும் தன் மார்பின் எற்றும் – யுத்2:19 223/3

TOP


ஏமுறுமால் (1)

இன்று-காறும் நின்று ஏமுறுமால் அவன் – ஆரண்:3 34/2

TOP


ஏமுறுவர் (1)

ஈடு அழிவு உற தளர்வொடு ஏமுறுவர் அன்றே – பால:23 2/3

TOP


ஏமுறுவோம் (1)

எம்பிரானே எமக்கு இன்று பயந்தாய் என்றே ஏமுறுவோம்
வெம்பு துயரம் நீ உழக்க வெளி காணாது மெலிகின்றோம் – யுத்3:22 225/2,3

TOP


ஏமை (2)

சீர் உறு சுயம்பிரபை ஏமை செறிவு எய்தும் – கிட்-மிகை:14 6/3
ஏர் உறு சுயம்பிரபை ஏமை நெறி எய்த – கிட்-மிகை:14 7/3

TOP


ஏய் (21)

பொன்னை ஏய் சடையான் கூற கேட்டலும் பூமி கேள்வன் – பால:9 16/1
ஈனும் மாழை இளம் தளிர் ஏய் ஒளி – பால:16 25/1
ஆளி பொங்கும் மரம் பையர் ஓதி ஏய்
ஆளி பொங்கும் அரம்பையர் ஓதியே – பால:16 32/3,4
தாளை ஏய் கமலத்தாளின் மார்பு உற தழுவுவாரும் – பால:18 4/1
அடல் ஏய் மதனன் சரம் அஞ்சினையோ – பால:23 11/2
பாலை ஏய் நிறத்தொடு பண்டு தான் படர் – அயோ:13 4/1
ஓலை ஏய் நெடும் கடல் ஓடிற்று இல்லையால் – அயோ:13 4/2
மாலை ஏய் நெடு முடி மன்னன் சேனை ஆம் – அயோ:13 4/3
மின்னை ஏய் இடை நுடங்கிட விரைந்து தொடர்வாள் – ஆரண்:1 39/2
பண்டு ஏய் உலகு ஏழினும் உள்ள படைக்கணாரை – ஆரண்:10 145/1
சோலை ஏய் மலை தழுவு கான நீள் நெறி தொலைய – கிட்:1 42/2
ஆலை ஏய் துழனி அகநாடர் ஆர்கலி அமுது – கிட்:1 42/3
அயில் ஏய் விழியார் விளை ஆர் அமுதின் – கிட்:10 53/1
குயில் ஏய் மொழியார் கொணராய் கொடியாய் – கிட்:10 53/2
மகுட குண்டலம் ஏய் முகமண்டலத்து – கிட்:11 21/1
ஏய் உரு புய சாம்பன் என்பவனும் வந்து இறுத்தான் – கிட்:12 12/4
புள் தை வெம் முலை புளினம் ஏய் தடத்து – கிட்:15 12/1
சூலம் ஏய் தட கை அண்ணல் தானும் ஓர் குரங்காய் தோன்றி – யுத்1:9 85/1
ஏய் இரும் சுடர் மணி தேர் ஒன்று ஏறினான் – யுத்2:16 99/4
கடம் ஏய் கயிலை கிரி கண்ணுதலோடு – யுத்2:18 56/1
மின்னை ஏய் உமையினானும் விரை மலர் தவிசினானும் – யுத்4-மிகை:41 171/1

TOP


ஏய்க்கும் (5)

செய் வினைக்கு உதவும் நட்பால் செல்பவர் தடுப்பது ஏய்க்கும்
மை விளக்கியதே அன்ன வயங்கு இருள் துரக்க வானம் – அயோ:6 1/2,3
வெளித்து பின் வேலை தாவும் வீரன் வால் வேதம் ஏய்க்கும்
அளி துப்பின் அனுமன் என்று ஓர் அரும் துணை பெற்றதாயும் – சுந்:1 33/1,2
வந்து வள்ளல் மலர் தாளின் வீழ்வது ஏய்க்கும் மறி கடலே – யுத்1:1 8/4
அள்ளி அப்ப திரை கரத்தால் அரைப்பது ஏய்க்கும் அணி ஆழி – யுத்1:1 9/4
குன்று உரைத்து அனைய தோளும் குல வரை குவடும் ஏய்க்கும்
என்று உரைத்து அனைய மௌலி தலை பத்தும் இறுத்த வீர – யுத்4-மிகை:41 170/2,3

TOP


ஏய்த்த (2)

மெய் ஆய வேத துறை வேந்தருக்கு ஏய்த்த யாரும் – பால:4 3/3
ஏய்த்த தன்மையினால் எரி இன்மையும் – சுந்:13 5/3

TOP


ஏய்த்தது (1)

இற்றே இறை எய்தினை ஏய்த்தது கோடி என்னால் – சுந்:1 47/2

TOP


ஏய்ந்த (17)

ஏய்ந்த அ கனலிடை எழுந்த கானல் தேர் – பால:7 14/1
ஏய்ந்த பேர் எழிலினான் ஒருவன் எய்தினான் – பால:19 38/1
ஏய்ந்த கேண்மை சதானந்தன் என்று உரை – பால-மிகை:11 4/2
இந்திரற்கு இமையவர் குருவை ஏய்ந்த தன் – அயோ:1 3/3
திவளும் அஞ்சனம் என்று ஏய்ந்த நஞ்சினை தெரிய தீட்டி – அயோ:3 74/2
திக்கினை நிமிர்த்த கோல செம்_கதிர்_செல்வன் ஏய்ந்த
மிக்கு உயர் மகுடம் சூட்ட சூடுதல் விழுமிது என்றார் – அயோ:3 106/3,4
எயினர் தங்கு இடம் இருடிகள் இருப்பிடம் ஏய்ந்த
வயின்வயின்-தொறும் மணி நிற கோபங்கள் மலர்ந்த – அயோ:9 45/1,2
ஏய்ந்த காலம் இது இதற்கு ஆம் என – அயோ:11 20/1
பொய் இல் மங்கையர்க்கு ஏய்ந்த புணர்ச்சி போல் – கிட்:7 110/2
இயன்றன இள வெயில் ஏய்ந்த மெய்யின – கிட்:10 117/2
இறங்கும் பவள கொடி சுற்றின செம்பொன் ஏய்ந்த
பிறங்கும் சிகரம் படர் முன்றில்-தொறும் பிணாவோடு – சுந்-மிகை:1 9/2,3
இழை என தகைய மின்னின் எயிற்றின முழக்கம் ஏய்ந்த
புழை உடை தட கை ஒன்றோடு ஒன்று இடை பொருந்த சுற்றி – யுத்1:8 21/1,2
ஏய்ந்த தம் உடம்பு இட்ட உயிர்க்கு இடம் – யுத்1:8 36/1
உரும் இடித்து என்ன வில் நாண் ஒலி படுத்து உன்னோடு ஏய்ந்த
செரு முடித்து என்-கண் நின்ற சினம் முடித்து அமைவென் என்னா – யுத்3:21 19/1,2
ஏய்ந்த தன் கோயிலே எய்துவாள் என – யுத்4:40 72/2
அராவு பொன் மௌலிக்கு ஏய்ந்த சிகாமணி குணபால் அண்ணல் – யுத்4-மிகை:41 210/3
அராவு பொன் மௌலிக்கு ஏய்ந்த சிகாமணி குண-பால் அண்ணல் – யுத்4-மிகை:41 255/3

TOP


ஏய்ந்ததாகும் (1)

இந்திரற்கு ஏய்ந்ததாகும் என்னும் முத்தாரத்தொடு – யுத்4-மிகை:42 58/2

TOP


ஏய்ந்தது (3)

ஏய்ந்தது அன்று என எண்ணினன் கண் முகிழ்த்து இருந்தான் – சுந்:11 58/3
ஏய்ந்தது அங்கு ஒர் மராமரம் ஏந்தினான் – யுத்2:15 43/4
ஏய்ந்தது பகர்தி என்றான் இமையவர் இடுக்கண் தீர்ப்பான் – யுத்2:19 238/4

TOP


ஏய்ந்தவர் (1)

எத்தனை உளர் தெரிந்து எண்ண ஏய்ந்தவர்
அத்தனைவரும் ஒரு பொருளை அன்று என – யுத்1:4 85/1,2

TOP


ஏய்ந்தவன் (1)

இம்பரின் இலது என எண்ணி ஏய்ந்தவன்
எம்பியும் யானும் உற்று எதிர்ந்த போரினில் – கிட்:7 35/2,3

TOP


ஏய்ந்தன (5)

ஏய்ந்தன கலப்பையோடு இனிதின் எய்தினான் – பால:23 83/4
ஏந்திட உத்தரியத்தை ஏய்ந்தன
சாந்தமும் ஆய் ஒளி தழுவ போர்த்தலால் – கிட்:6 8/2,3
ஏய்ந்தன அல்ல வெய்ய மாற்றங்கள் இனைய சொன்னாள் – சுந்:3 111/4
இருள் நல் குன்றம் அடுக்கின ஏய்ந்தன
கருணை கொண்டல் வறியன் கழுத்து என – யுத்1:8 35/2,3
இடித்தன உறுக்கின இறுக்கி ஏய்ந்தன
தடித்தன எயிற்றினால் தலைகள் சந்து அற – யுத்2:18 91/1,2

TOP


ஏய்ந்து (3)

ஏய்ந்து எழு செல்வமும் அழகும் இன்பமும் – அயோ:2 45/1
ஏய்ந்து எழு தேர் இமிழ் விண்ணினை எல்லாம் – சுந்:9 54/1
ஏய்ந்து எழு தேரினோடும் இமைப்பிடை எடுத்து கொண்டான் – யுத்3:21 37/4

TOP


ஏய்ப்ப (9)

மெய் வளர் மதியின் நாப்பண் மீன் உண்டேல் அனையது ஏய்ப்ப
வையக மடந்தைமார்க்கும் நாகர் கோதையர்க்கும் வான – பால:22 16/2,3
ஈசன் மண் அளந்தது ஏய்ப்ப இரும் கடல் இனிது தாவி – கிட்:17 22/2
மனையில் பொலி மாக நெடும் கொடி மாலை ஏய்ப்ப
வினையின் திரள் வெள் அருவி திரள் தூங்கி வீழ – சுந்-மிகை:1 12/1,2
சிலை மேற்கொண்ட திரு நெடும் தோட்கு உவமை மலையும் சிறிது ஏய்ப்ப
நிலை மேற்கொண்டு மெலிகின்ற நெடியோன்-தன்-முன் படி ஏழும் – யுத்1:1 6/1,2
முதிரும் வெம் கத மொழிகொடு மூண்டது முது கடல் கடு ஏய்ப்ப
கதிரும் வானமும் சுழன்றன நெடு நிலம் கம்பித்த கனகன் கண் – யுத்1:3 79/2,3
ஓவல் இல் மாரி ஏய்ப்ப எங்கணும் உதிர்ந்து வீங்கி – யுத்4:42 3/2
இரு குழை தொடரும் வேல் கண் மயிலொடும் இருந்தது ஏய்ப்ப
பெருகிய செவ்வி கண்டார் பிறப்பு எனும் பிணிகள் தீர்ந்தார் – யுத்4-மிகை:42 30/3,4
எரி கதிர் கடவுள்-தன்னை இன மணி மகுடம் ஏய்ப்ப
கரு முகிற்கு அரசு செந்தாமரை மலர் காடு பூத்து ஓர் – யுத்4-மிகை:42 35/2,3
இந்திரற்கு உவமை ஏய்ப்ப எம்பிரான் இருந்த-காலை – யுத்4-மிகை:42 40/4

TOP


ஏய்ப்புண்டவனும் (1)

ஏய்ப்புண்டவனும் என எண்ணினையோ – யுத்2:18 10/4

TOP


ஏய்வன (4)

இல்லொடும் தொடர்ந்த மாதர்க்கு ஏய்வன அல்ல வெய்ய – சுந்:3 112/3
ஏய்வன நலனே அன்றி இறுதி வந்து அடைவது உண்டோ – யுத்1:7 17/2
ஒத்து ஏய்வன சேமமதாய் வர உள்ளம் வெம் போர் – யுத்2:19 23/2
என்னும் தன்மைக்கு ஏய்வன பல் வேறு இவை காணீர் – யுத்4:33 11/4

TOP


ஏய்வு (1)

ஏய்வு இலாதது ஓர் பயம் வர சிலையின் நாண் எறிந்தான் – கிட்:4 12/4

TOP


ஏய (18)

ஏய அரு நுண் பொடி படிந்து உடன் எழுந்து ஒண் – பால:15 20/3
ஏய வரங்கள் இரண்டின் ஒன்றினால் என் – அயோ:3 14/1
ஏய எ பொருள்களும் இறைஞ்சி மேற்கொளா – அயோ:14 125/2
ஏய அன்பினன் தானும் சென்று எய்தினான் – அயோ-மிகை:11 2/4
ஏய சோலை இனிது சென்று எய்தினார் – ஆரண்:4 41/4
எய்தினார் சவரி நெடிது ஏய மால் வரை எளிதின் – கிட்:2 1/1
ஏய அன்னது ஆம் இனிய சோலை-வாய் – கிட்:3 33/1
ஏய நல் மொழி எய்த விளம்பிய – சுந்:5 11/1
தன்னுடை தானையோடும் தயமுகன் தருக என்று ஏய
மன் உடை சேனையோடும் தாதை வந்து ஈந்த வாளின் – சுந்:8 3/1,2
ஏய பன்னினள் இன்னன தன் உயிர் – சுந்:12 35/1
எனைவரும் தவிர்க என ஏய ஆணையான் – யுத்1:2 7/2
ஏய பெறும் ஈசர்கள் எண்_இலரால் – யுத்1:3 108/2
இந்திரன் முதுகு கண்ட இராவணற்கு ஏய சொன்னான் – யுத்1:9 70/4
ஏய வெள்ளம் எழுபதும் எண் கடல் – யுத்2:15 5/1
ஏய தேர் இமைப்பின்னிடை ஏறினான் – யுத்2:19 128/2
ஏய அ படை ஏவி அங்கு அமலனும் இறுத்தான் – யுத்4-மிகை:37 10/4
ஈறு இலா முனிவரர் ஏய ஆணையால் – யுத்4-மிகை:41 228/2
இலகி மேல் நிவந்தது என்ன எழு தனிக்குடை நின்று ஏய – யுத்4-மிகை:42 37/4

TOP


ஏயது (9)

ஏயது உண்டு ஓர் பணி என்று இயம்பினான் – அயோ:4 6/4
என்ன யான் இயைந்தது அன்னான் ஏயது மறுக்க அஞ்சி – அயோ:14 115/2
ஏயது ஓர் நெறியின் எய்தி இரலையின் குன்றம் ஏறி – ஆரண்:15 54/4
எம்பியும் இடரின் வீழ்வான் ஏயது மறுக்க அஞ்சி – கிட்-மிகை:16 8/1
ஏயது தூது வந்து எதிரும் என்னுமால் – சுந்:3 38/2
ஏயது பிறிது உணர்ந்து இயம்ப வேண்டுமோ – யுத்1:2 79/1
ஏயது முடித்தும் என்று இனிது மேயினான் – யுத்1:4 22/4
வீங்கு தோள் வலிக்கு ஏயது விசும்பில் வில் வெள்க – யுத்2:16 228/3
ஏயது சொன்னாய் என்றான் இசையினுக்கு இசைந்த தோளான் – யுத்3:21 18/4

TOP


ஏயதே (1)

இன்று எனக்கு உணர்த்தல் ஆவது ஏயதே என்னின் ஆகும் – அயோ:3 109/3

TOP


ஏயவன் (6)

ஏயவன் வல் வில் இறுப்பதன் முன்னம் – பால:13 27/2
ஆய்வுறு பெரும் கடல் அகத்துள் ஏயவன்
பாய் திரை வரு-தொறும் பரிதல்-பாலனோ – ஆரண்:14 86/1,2
ஏயவன் தென் பால் வெள்ளம் இரண்டினோடு எழுந்து சேனை – சுந்:4 36/2
ஏயவன் தூதன் சொன்னான் இராவணன் இதனை சொல்வான் – சுந்:12 82/4
ஏயவன் எய்தினான் என்று அரசனை இறைஞ்சி சொன்னான் – யுத்1:13 3/4
ஏயவன் தோள்கள் எட்டும் இந்திரன் இரண்டு தோளும் – யுத்2:16 24/2

TOP


ஏயன (2)

இணை இலாள்-தன்னை நாடற்கு ஏயன செய்தற்கு ஏற்கும் – ஆரண்:15 52/2
ஏயன பன்னினன் இன்னன சொன்னான் – யுத்3:26 42/4

TOP


ஏயா (3)

ஏயா வந்த இராமன் என்று உளான் – கிட்:8 12/2
ஏயா தனி போர் வலி காட்டிய இந்திரன்-தன் – யுத்2:19 21/1
இரக்க எம்-மேல் கருணையினால் ஏயா உருவம் இவை எய்தி – யுத்3:22 220/2

TOP


ஏயான் (1)

ஏயான் இருந்தான் இடை திங்கள் இரண்டு_இரண்டும் – சுந்:4 93/4

TOP


ஏயின் (1)

ஏயின் மண்டலம் எள் இட இடம் இன்றி இரியும் – கிட்:12 23/3

TOP


ஏயின (22)

இனிய கூறி நின்று ஏயின செய்தியால் – அயோ:2 17/4
ஏயின செய்யும் மடந்தைமாரொடு ஏகி – அயோ:3 6/2
இன்னம் நன்று அவர் ஏயின செய்தலே – அயோ:4 22/4
ஏயின செய வல்லேன் இருளினும் நெறி செல்வேன் – அயோ:8 37/4
இந்திரன் எனின் அவன் அரக்கர் ஏயின
சிந்தையில் சென்னியில் கொள்ளும் செய்கையான் – ஆரண்:3 15/1,2
அன்னது ஆகலின் ஏயின ஆண்டு எலாம் – ஆரண்:3 25/1
இ தலை இருந்து நாயேன் ஏயின எனக்கு தக்க – கிட்:9 28/2
ஏயின இது அலால் மற்று ஏழைமை-பாலது என்னோ – கிட்:11 89/1
ஏயினான் இரவி காதலனும் ஏயின பொருட்கு – கிட்:14 1/2
ஏயின இரட்டி யானை யானையின் இரட்டி பாய் மா – சுந்:8 10/2
ஏயின பகழி என்ன எழுந்து விண் படர்ந்து தாவி – சுந்-மிகை:14 1/2
ஏயின உற தகைய இத்துணையவேயோ – யுத்1:2 48/4
ஏயின ஒருவர்க்கு ஓர் ஓர் திருமுகம் இரட்டி பொன் தோள் – யுத்1:3 133/2
ஏயின இருக்கை நோக்கி எண் திசை மருங்கும் யாரும் – யுத்1:9 17/3
ஏயின தூதன் எற்ற பற்று விட்டு இலங்கை தெய்வம் – யுத்1:9 79/3
ஏயின நாள் எலாம் எண்ணும் பித்தர்கள் – யுத்1-மிகை:5 5/3
ஏயின ஆயிரத்து_இரட்டி எய்தவே – யுத்2:15 105/4
ஏயின பின்னை மீள்வார் நீ அலாது யாவர் என்னா – யுத்3:22 2/3
எற்றின எறிந்த வல்லை ஏயின எய்த பெய்த – யுத்3:22 125/1
ஏயின கருமம் நோக்கி ஏகிய இலங்கை வேந்தன் – யுத்3:24 1/2
ஏயின நிருதனது எரி கணைதான் இடன் இல படுவன இடை இடை வந்து – யுத்3:28 24/3
எய்த வாளியும் ஏயின படைக்கலம் யாவும் – யுத்4:32 29/1

TOP


ஏயினது (1)

ஏயினது ஆதலின் அறிவிற்கு ஏற்றன – யுத்1:4 58/2

TOP


ஏயினர் (4)

ஏயினர் அதன் துணை எளியது இல்லையால் – சுந்:4 39/2
ஏயினர் உயிர் குடித்து எவ்வம் தீர்கிலம் – யுத்1:2 21/2
ஏயினர் ஒருவர் இன்றி இராக்கத தலைவர் எங்கள் – யுத்2:19 91/2
ஏயினர் ஒருவரை ஒருவர் குறித்து எரி கணை இரு மழை பொழிவன-போல் – யுத்3:28 22/4

TOP


ஏயினன் (11)

ஏயினன் அவை எலாம் வந்து இயைந்தன இமைப்பின் முன்னம் – பால:9 21/4
என்று காதலின் ஏயினன் அடி தொழுது ஏத்தி – அயோ:9 34/1
வாயால் ஏயினன் என்னின் வாழ்வு எலாம் – கிட்:8 12/3
ஏயினன் அனுமனை இருத்தி ஈண்டு எனா – கிட்:11 117/3
ஏயினன் அவர் எலாம் என் மந்திரத்து உறங்கியிற்றார் – சுந்:14 38/4
ஏயினன் இதற்கு நாமம் இலங்கை என்று எவரும் போற்ற – சுந்-மிகை:2 5/4
ஏயினன் எவரும் தம்தம் பாசறை இருக்க என்றே – யுத்1-மிகை:9 4/4
ஏயினன் இன்னன் ஆக இலக்குவன் எடுத்த வில்லான் – யுத்3:28 17/1
வெம் மின் என வெம் பகழி வேலை என ஏயினன் அ வெய்ய வினையோர் – யுத்3:31 147/3
ஏயினன் இருள் உறு தாமதம் எனும் அ – யுத்4:37 89/3
நின்ற காலையின் வருதும் என்று ஏயினன் நெடியோன் – யுத்4:41 43/3

TOP


ஏயினார் (1)

இனைவரும் வீடணனோடும் ஏயினார் – யுத்1:4 13/4

TOP


ஏயினான் (2)

ஏயினான் இரவி காதலனும் ஏயின பொருட்கு – கிட்:14 1/2
எழுதலும் இருத்தி என்று இராமன் ஏயினான்
முழுது உணர் புலவனை முளரி கண்ணினான் – யுத்1:5 16/1,2

TOP


ஏயினீர் (1)

ஏயினீர் என்னின் என்னின் பிறந்தவர் யாவர் இன்னும் – கிட்:17 23/4

TOP


ஏயினை (2)

ஏயினை என்னப்பெற்றால் என்னின் யார் உயர்ந்தார் என்னா – சுந்:8 2/3
ஏயினை இருக்குவது அன்றி என் இனி – யுத்1:2 29/3

TOP


ஏயும் (12)

உம்பர்க்கு ஏயும் மாளிகை ஒளி நிழல் பாய – பால:10 22/1
பெரும் களிறு ஏயும் மைந்தர் பேர் எழில் ஆகத்தோடு – பால:16 17/1
ஏயும் தன்மையர் இ வகையார் எலாம் – பால:17 39/1
புல்லிடை உகுத்த அமுது ஏயும் போல் என்றாள் – அயோ:2 69/4
ஏயும் மங்கலங்கள் ஆன யாவையும் இயைய கொண்டு – அயோ:3 80/2
சந்திர வதனத்து ஏயும் அரம்பையர் தழுவ தங்கள் – அயோ-மிகை:6 1/2
மரன் ஏயும் நெடும் கானில் மறைந்து உறையும் தாபதர்கள் – ஆரண்:6 99/1
ஏயும் இறை மெய் அல என்ற அளவே – ஆரண்:11 51/4
ஏயும் நன் மதில் இட்டனன் கயிலையை எடுத்தான் – சுந்:2 20/4
ஏயும் நம் பகைஞனுக்கு இனிய நண்பு செய் – யுத்1:4 3/3
ஏயும் மும்மை நூல் மார்பினர் எய்த வில் இரண்டால் – யுத்3:30 43/4
ஏயும் ஐ_இரண்டு கோடி இறைவர் ஒவ்வொருவர் சேனை – யுத்3-மிகை:31 55/1

TOP


ஏயுமால் (1)

இளகினன் என்-வயின் ஈதல் ஏயுமால் – சுந்:12 20/4

TOP


ஏயுமே (2)

ஏயுமே என்னின் முன்னம் எண்ணமே இளவற்கு உண்டே – ஆரண்:11 73/2
ஏயுமே இருபது இங்கு இமைப்பு_இல் நாட்டங்கள் – ஆரண்:12 29/3

TOP


ஏயுமோ (1)

எளியவர்-திறத்து இவை எண்ணல் ஏயுமோ – யுத்1:4 94/4

TOP


ஏயென (2)

ஏயென கொணர்ந்தனர் நிருபர்க்கு ஏந்தலும் – பால:5 81/2
ஏயென பூதம் ஒன்று எழுந்தது ஏந்தியே – பால:5 84/4

TOP


ஏர் (20)

ஏர் முழங்கு அரவம் ஏழ் இசை முழங்கு அரவமே – பால:20 9/2
தானை ஏர் சனகன் ஏவலின் நெடும் தாதை முன் – பால:20 21/3
தன் ஏர் புரை தரு தம்பியர் தழுவி செல மழை-வாய் – பால:24 4/3
ஏர் துறந்த வயல் இள மைந்தர் தோள் – அயோ:11 18/1
ஏர் முக பரி மிசை ஏகிற்று எங்கணும் – அயோ:12 32/3
தாமரை கண்ணொடு ஏர் தவத்தின் மாலையன் – ஆரண்:12 23/1
வார் ஏர் முலையாளை மறைக்குநர் வாழ் – கிட்:10 51/1
ஏர் குலாம் முகத்தினாளை இறை முகம் எடுத்து நோக்கி – கிட்:11 50/3
குயில் மொழி கலச கொங்கை மின் இடை குமிழ் ஏர் மூக்கின் – கிட்:11 76/3
கோல் அடிப்ப வெரீஇ குல மள்ளர் ஏர்
சால் அடி தரும் சாலியின் வெண் முளை – கிட்:15 40/2,3
ஏர் உறு மடந்தை யுகம் எண்ண அரும் தவத்தாள் – கிட்-மிகை:14 6/2
ஏர் உறு சுயம்பிரபை ஏமை நெறி எய்த – கிட்-மிகை:14 7/3
மருப்பு உடை பொருப்பு ஏர் மாதிர களிற்றின் வரிக்கை வாய் மூக்கிடை மடுப்ப – சுந்:3 75/4
ஏர் கெழு கதியும் சாரி பதினெட்டும் இயல்பின் எண்ணி – சுந்:8 13/1
இள வரி கவட்டிலை ஆரொடு ஏர் பெற – யுத்2:15 115/3
ஏர் அழித்தது செய்தவன் ஈண்டு எழில் – யுத்2:19 148/1
எழுதி ஏர் அணிந்த திண் தோள் இராவணன் இராமன் அம்பால் – யுத்3:27 169/1
ஏர் மார்பிடை போக எறித்தனனால் – யுத்3-மிகை:20 11/4
ஏர் உடை தலையின் மேல் எழுதப்பட்டுளேன் – யுத்4-மிகை:41 187/4
மின்னை ஏர் மௌலி செம் கண் வீடண புலவர் கோமான் – யுத்4-மிகை:42 64/1

TOP


ஏர்கள்தாம் (1)

ஏர்கள்தாம் கலவைதாம் கமழ்ந்தின்று என்பரால் – அயோ:12 47/2

TOP


ஏரி (2)

ஏரி ஆக்கின ஆறுகள் இயற்றின நிறைய – ஆரண்:7 82/3
ஏரி கலித்தன ஆம் என யானை – யுத்3:20 25/2

TOP


ஏரை (1)

ஏரை கொண்டு அமைந்த குஞ்சி இந்திரசித்து என்பான்-தன் – யுத்3:31 65/1

TOP


ஏல் (2)

ஏல் கொடு வஞ்சர் எதிர்ந்தார் – சுந்:13 48/1
ஏல் நாளும் இது ஆனால் எதிர் தடை இல்லதை எடுத்தான் – யுத்3:27 151/4

TOP


ஏல்புடை (1)

ஏல்புடை பாசம் மேல்_நாள் இராவணன் புயத்தை வாலி – யுத்2:19 192/3

TOP


ஏல்வை (3)

ஆண்டு அங்கு அனையாள் இனைய நினைந்து அழுங்கும் ஏல்வை அகல் வானம் – பால:10 69/1
ததையும் மலர் தார் அண்ணல் இவ்வண்ணம் மயல் உழந்து தளரும் ஏல்வை
சிதையும் மனத்து இடர் உடைய செங்கமல முகம் மலர செய்ய வெய்யோன் – பால:11 13/1,2
வெவ் விடத்தின் வந்து போர் விளைக்கும் ஏல்வை வேறு நின்று – கிட்:7 10/2

TOP


ஏல்வையில் (5)

பொன்_நகர் இயல்பு என பொலியும் ஏல்வையில்
இன்னல் செய் இராவணன் இழைத்த தீமை போல் – அயோ:2 46/2,3
என்ன வாழ்த்திடும் ஏல்வையில் இரவியும் – அயோ-மிகை:14 1/3
பெய்திடும் ஏல்வையில் தவத்தின் பெற்றியால் – சுந்-மிகை:4 3/4
என்று உடல் நடுக்கமோடு இசைக்கும் ஏல்வையில்
அன்று அவன் உரைத்தல் கேட்டு அருக்கன் மைந்தனும் – சுந்-மிகை:14 25/2,3
எல்லவன் கான்முளை உணரும் ஏல்வையில்
கொல் என எறிந்தனன் குறைவு இல் நோன்பினோர் – யுத்2:16 254/2,3

TOP


ஏல்வையின் (4)

வெளுத்த மென் தகையவள் விளம்பும் ஏல்வையின்
ஒளித்த வெம் கனலவன் உள்ளம் உட்கினான் – சுந்:12 123/1,2
தன் தனி கழுத்திடை தரிக்கும் ஏல்வையின் – சுந்-மிகை:4 2/4
என்று உரைத்து இடர் உழந்து இருக்கும் ஏல்வையின்
வன் திறல் ததிமுகன் வானரேசன் முன் – சுந்-மிகை:14 20/1,2
இ சிரத்தவன் உரைத்து இறுக்கும் ஏல்வையின்
வச்சிரத்து எயிற்றவன் வல்லை கூறுவான் – யுத்1:2 28/1,2

TOP


ஏல்வையுள் (1)

வல்லவன் அ உரை வழங்கும் ஏல்வையுள்
அல்லல் நீங்கினம் என அமரர் ஆர்த்தனர் – யுத்3:22 42/1,2

TOP


ஏல (4)

வான் இழுக்கும் ஏல வாச மன்றல் நாறு குன்றமே – கிட்:7 8/4
ஏல கோடு ஈன்ற பிண்டி இளம் தளிர் கிடக்க யாணர் – கிட்:13 46/1
ஏல எதிர் சென்று அடல் இராவணனை எய்தி – யுத்1:12 7/2
ஏல முற்றிய அனைய முத்த குடை இமைப்ப – யுத்4:35 12/4

TOP


ஏலம் (2)

கொடிச்சியர் இடித்த சுண்ணம் குங்குமம் கோட்டம் ஏலம்
நடுக்கு உறு சந்தம் சிந்தூரத்தொடு நரந்தம் நாகம் – பால:1 13/1,2
தங்கு சாலம் மூலம் ஆர் தமாலம் ஏலம் மாலை போல் – கிட்:7 1/3

TOP


ஏலமும் (1)

தாளின் ஏலமும் தமாலமும் தொடர்தரு சாரல் – அயோ:10 2/2

TOP


ஏலா (1)

ஏலும் என்று இசைக்கின் ஏலா இது வயிற்று இயற்கை இன்னும் – கிட்:13 39/4

TOP


ஏலாதன (2)

இரு கார்முகம் உள யாவையும் ஏலாதன மேல்_நாள் – பால:24 26/4
ஏலாதன பல கோடிகள் இமையோர் கரை காணார் – யுத்3-மிகை:31 29/2

TOP


ஏலாவோ (1)

என்றானுக்கு இவை ஏலாவோ – சுந்:5 44/4

TOP


ஏலும் (8)

ஏலும் இ வன்மையை என் என்று உன்னுதும் – பால:19 41/1
ஏலும் நல்வினை துய்ப்பவர்க்கு ஈறு செல் – அயோ:14 18/3
தத்துற்று அயரேல் தலை தால பலத்தின் ஏலும்
கொத்து ஒப்பன கொண்டு இவன் கொண்டன என்ற ஆசை – ஆரண்:13 20/2,3
ஏலும் நீள் நிழல் இடை இடை எறித்தலின் படிகம் – கிட்:1 19/1
ஏலும் என்று இசைக்கின் ஏலா இது வயிற்று இயற்கை இன்னும் – கிட்:13 39/4
ஏலும் அன்னவருடை வலி அவன்-வயின் எய்தும் – யுத்1:2 108/2
ஏலும் இங்கு இவற்கு இனி இறுதி என்று உனை – யுத்1:4 91/3
ஏலும் காட்டின் எறிந்த படைக்கு எலாம் – யுத்3:29 18/2

TOP


ஏலுமே (2)

ஏலுமே தேவர்-பால் ஏகு எனா ஏவினான் – கிட்:5 6/2
ஏலுமே என்று எடுத்து இனைய கூறினான் – யுத்1:4 81/4

TOP


ஏலுமேல் (1)

ஏலுமேல் இடைவது அல்லால் என் செய வல்லான் என்னை – யுத்1:9 85/2

TOP


ஏலுமோ (1)

ஏலுமோ எமக்கு இயம்பிட இறைவ மற்று அவன் பேர் – யுத்1-மிகை:3 5/2

TOP


ஏலுற (1)

ஏலுற இயற்றி ஆங்கண் இருந்து இவண் இருந்தோர்க்கு எல்லாம் – சுந்:14 7/3

TOP


ஏலுறும் (1)

ஏலுறும் இராவணன் இசைத்தல் மேயினான் – யுத்1-மிகை:2 3/4

TOP


ஏவ (22)

ஏதி ஆர் மார_வேள் ஏவ வந்து எய்தினார் – பால:20 32/2
இறைஞ்ச அன்னவர் ஏத்தினர் ஏவ ஓர் – பால:21 43/1
அரைசியை தருதிர் ஈண்டு என்று ஆய் இழையவரை ஏவ
கரை செயற்கு அரிய காதல் கடாவிட கடிது சென்றார் – பால:22 2/2,3
ஏவ நிற்கும் விதியும் என்றால் இனி – அயோ:2 18/2
எந்தையே ஏவ நீரே உரை-செய இயைவது உண்டேல் – அயோ:3 110/1
எந்தை ஏவ ஆண்டு ஏழொடு ஏழ் எனா – அயோ:14 114/1
வன் சொற்கள் தந்து மட மங்கை ஏவ நிலை தேர வந்த மருளோ – ஆரண்:13 64/2
விம்மல் உற்று அனையான் ஏவ வினவிய வந்தேன் என்றான் – கிட்:2 16/3
அன்னவன் சிறுவனால் இ ஆண்தகை அன்னை ஏவ
தன்னுடை உரிமை செல்வம் தம்பிக்கு தகவின் நல்கி – கிட்:2 28/1,2
மாற்றவள் ஏவ மற்று அவள்-தன் மைந்தனுக்கு – கிட்:7 33/2
கார் நிறத்து அண்ணல் ஏவ கலுழன் வந்துற்ற காலை – சுந்:1 34/2
எஞ்சல்_இல் கணக்கு அறிந்திலம் இராவணன் ஏவ
நஞ்சம் உண்டவராம் என அனுமன்-மேல் நடந்தார் – சுந்:7 54/1,2
உம் இன தலைவன் ஏவ யாது எமக்கு உரைக்கலுற்றது – சுந்:12 84/2
எ தலை உலகும் காக்கும் வேந்த நீ வேற்றோர் ஏவ
இ தலை எய்தினானை கொல்லுதல் இழுக்கம் இன்னும் – சுந்:12 110/3,4
எய்திடின் என்பது உன்னி இராகவன் இனிதின் ஏவ
பெய் கனி கிழங்கு தேன் என்று இனையன பெறுதற்கு ஒத்த – சுந்-மிகை:14 48/2,3
இது மற்று அவ்வழி எய்தியது இராவணன் விரைவினின் ஏவ
பதுமத்து அண்ணலே பண்டு போல் அ நகர் படைத்தான் – யுத்1:5 67/3,4
இற்றிது காலம் ஆக இலங்கையர் வேந்தன் ஏவ
ஒற்றர் வந்து அளவு நோக்கி குரங்கு என உழல்கின்றாரை – யுத்1:9 23/1,2
இற்ற தானையின் இரு மடி இகல் படை ஏவ
முற்றி அன்னது முழங்கு முந்நீர் என முடுகி – யுத்2:16 242/2,3
தெரிந்து ஒரு பகழி பாய எய்தனன் இராமன் ஏவ
நெரிந்து எழு புருவத்தான் தன் நிறத்து உற நின்றது அன்றே – யுத்3:21 20/3,4
வென்றியாய் ஏவ சென்ற ஆயிர வெள்ள சேனை – யுத்4:34 9/2
நான்முகத்து ஒருவன் ஏவ நயன் அறி மயன் என்று ஓதும் – யுத்4:42 13/1
வன் திறல் சாம்பனோடு வாவினர் ஏவ நாயேன் – யுத்4-மிகை:41 239/2

TOP


ஏவ-கொல் (1)

இலைகள் கோதும் அ குரங்கின்-மேல் ஏவ-கொல் எம்மை – யுத்3:30 37/4

TOP


ஏவது (2)

ஏவது யான் இனிமேல் செயும் ஆள்வினை என்றான் – சுந்:12 52/4
ஏவது ஆகும் என்று எண்ணி இரங்குவார் – யுத்3:29 24/4

TOP


ஏவம் (4)

ஏவம் பாராய் இல் முறை நோக்காய் அறம் எண்ணாய் – அயோ:3 42/1
ஏவம் என் பழிதான் என்னே இரக்கம் இல் அரக்கர்க்கு என்றாள் – ஆரண்:12 84/4
ஏவம் அ குரங்கை ஐய காணுதி இன்னே என்றார் – சுந்:6 59/4
ஏவம் என்று ஒரு பொருள் யாண்டு கொண்டியோ – யுத்4:40 81/4

TOP


ஏவமும் (1)

ஏவமும் என்பவை மண் உலகு ஆள்பவர் எண்ணாரோ – அயோ:13 17/2

TOP


ஏவர் (10)

எ வினை நிகழ்ந்ததோ ஏவர் எண்ணமோ – அயோ:4 159/3
ஏவர் ஆக இடர் இழைத்தார் எனின் – ஆரண்:4 32/2
ஏவர் ஓடினர் இராக்கதர் நுமக்கு இடைந்து ஓடும் – ஆரண்:8 3/3
எ அமரர் எ அவுணர் ஏவர் உளர் என்னே – சுந்:2 70/1
ஏவர் ஏழையர் நின்னின் இலங்கு_இழாய் – சுந்:3 109/4
ஏவர் மற்றவர் யோகியர் உறு பதம் இழந்தார் – யுத்1:3 9/3
ஏவர் அறிவுறுவர் இறுதி முதல் அறிவின் – யுத்3:31 165/2
ஏவர் வெல்வர் என்று எண்ணலர் ஏங்குவார் – யுத்4:37 37/2
ஏவர் அஞ்சலியாதவர் எண்ணுடை – யுத்4:37 175/3
ஏவர் கிற்பர் எதிர் நிற்க என்னுடை – யுத்4:41 56/3

TOP


ஏவர்க்கும் (3)

ஏவர்க்கும் வலியாள் என்று இளையானுக்கு இயம்பீரோ – ஆரண்:6 119/4
ஏவர்க்கும் சிறியை அல்லை யார் உனை நலியும் ஈட்டார் – யுத்2:16 145/2
ஏவர்க்கும் வலியானுக்கு என்று உண்டாம் இறுதி என ஏமாப்புற்றேன் – யுத்4:38 26/2

TOP


ஏவரின் (1)

ஏவரின் பெற்ற வரத்தினால் இயம்புதி இளையோய் – யுத்1:2 105/4

TOP


ஏவரும் (10)

ஏவரும் தெரிந்து இனிது உணர்-மின் ஈண்டு என – பால:23 60/2
ஏவரும் அறிவினில் இரு வினை ஒருவி – ஆரண்:2 43/3
ஏவரும் வீழ்ந்துளார் மற்று அறமும் எஞ்சுமால் – ஆரண்:12 10/4
ஏவரும் பவத்தால் இழிந்தோர்களும் – கிட்:7 120/2
ஏவரும் பிழைத்திலர் அறமும் ஈறு இன்றால் – சுந்:3 66/2
அண்டர் ஏவரும் நோக்க என் ஆக்கையை – சுந்:5 15/2
ஏவரும் இடை விழுந்து இரங்கி ஏங்கினார் – சுந்:10 49/2
தேவர் ஆயினர் ஏவரும் சேணிடை திரியும் – யுத்1:3 15/1
ஏவரும் இரிந்தார் எல்லாம் இன மழை என்ன ஆர்த்து – யுத்3:22 155/3
ஏவரும் உலகத்து எல்லா உயிர்களும் இரங்கி ஏங்க – யுத்4:38 3/1

TOP


ஏவரே (4)

ஏவரே கடப்பவர் எம்பி நீ உளை – ஆரண்:14 87/3
ஏவரே உலகம் தந்தார் என் பெயர் ஏத்தி வாழும் – யுத்1:3 119/1
எப்பொருள் ஏவரே உலகின் ஓர் முறை – யுத்1-மிகை:4 8/1
ஏவரே என்னால் காணப்பட்டிலர் இருக்கை ஆன்ற – யுத்3:31 51/2

TOP


ஏவரோடும் (1)

ஏவரோடும் இடம் இன்றி நின்றவன் – யுத்3:29 33/2

TOP


ஏவல் (41)

ஈந்தேனும் மனம் உட்க இவற்கு ஏவல் செய்குனவால் – பால:12 30/4
ஏவல் செயும் மன்னர் தவம் யாவது-கொல் என்பார் – அயோ:3 102/4
அண்ணல் ஏவல் மறுக்க அடியனேற்கு – அயோ:4 17/3
என்னும் படி அன்று அடியாரினில் ஏவல் செய்தி – அயோ:4 147/2
இமையவர் தலைவனேயும் எளிமையின் ஏவல் செய்யும் – ஆரண்:6 35/1
முழுது உணர் முனிவர் ஏவல் செய் தொழில் முறையின் முற்றி – ஆரண்:6 41/2
போர் இலான் புரந்தரன் ஏவல் பூண்டனன் – ஆரண்:10 31/1
ஏவல் செயகிற்றி எனது ஆணை வழி எண்ணி – ஆரண்:11 29/3
ஏவல் செய்து உய்குவென் இனி என்று உன்னினான் – ஆரண்:12 31/4
விண்ணவர் ஏவல் செய்ய வென்ற என் வீரம் பாராய் – ஆரண்:12 65/1
அலகு_இல் பூண் அரம்பை மாதர் அடிமுறை ஏவல் செய்ய – ஆரண்:12 66/3
தெண் திரை உலகம்-தன்னில் செறுநர்-மாட்டு ஏவல் செய்து – ஆரண்:13 123/1
செம்மலுக்கு ஏவல் செய்வேன் தேவ நும் வரவு நோக்கி – கிட்:2 16/2
இ நெடும் சிலைவலானுக்கு ஏவல் செய் அடியென் யானே – கிட்:2 28/4
சொல்லினால் ஏவல் செய்வான் அவன் நிலை சொல்லல்-பாற்றோ – கிட்:2 34/4
ஏவல் செய் துணைவரேம் யாங்கள் ஈங்கு இவன் – கிட்:6 15/1
ஏவிய பகழி என்னும் கூற்றினை ஏவல் என்றான் – கிட்:7 132/4
எய்தவர் பெறுவர் என்றால் இணை அடி இறைஞ்சி ஏவல்
செய்தவர் பெறுவது ஐயா செப்பல் ஆம் சீர்மைத்து ஆமோ – கிட்:7 139/3,4
திரு மறு மார்பன் ஏவல் சென்னியில் சேர்த்தி சிந்தை – கிட்:7 140/3
விண்பாலவர் நாயகன் ஏவல் இழைத்து மீண்டால் – சுந்:1 56/3
ஏவல் செய்பவர் செய்கிலாதவர் எவர் என்னின் – சுந்:2 10/2
வெம் தொழில் அரக்கனது ஏவல் மேயினார் – சுந்:2 46/4
ஏவல் எ உலகும் செல்வம் எய்தினார் இசையின் ஏழாய் – சுந்:3 126/3
என்றோரும் இருக்க அன்றே இந்திரன் ஏவல் செய்ய – சுந்:3 141/2
கூவி நின்று ஏவல் கொள்வேன் காணுதி குதலை_சொல்லாய் – சுந்:3 142/4
பண்ணைக்கு ஒருவன் என போந்தேன் ஏவல் கூவல் பணி செய்வேன் – சுந்:4 114/4
புல்லிய வலியினோர் ஏவல் பூண்டிலென் – சுந்:12 69/2
ஈட்டம் வந்து இறுத்தது ஆக அங்கதன் ஏவல் தன்னால் – சுந்-மிகை:14 8/3
தோற்று நின் ஏவல் தன் தலையில் சூடுமால் – யுத்1:2 24/4
எ உலகத்தும் நின் ஏவல் கேட்கிலா – யுத்1:2 30/1
எண்மரும் இவற்கு ஏவல் செய்கின்ற அ – யுத்1:9 50/3
இறையில் வைத்து அவற்கு ஏவல் செய்து இருத்தியேல் இன்னும் – யுத்2:15 253/3
மூ-வகை உலகுளோரும் முறையில் நின்று ஏவல் செய்வார் – யுத்2:16 9/1
பின் உனக்கு ஏவல் செய்ய உலகு ஒரு மூன்றும் பெற்றாய் – யுத்2:16 40/2
செந்திரு நீர் அல்லீரேல் அவளும் வந்து ஏவல் செய்யும் – யுத்2:17 53/4
யாவரும் வந்து நுந்தை அடி தொழுது ஏவல் செய்வார் – யுத்2:17 54/2
ஏவல் புரி இந்திரனும் அற்று என இசைத்தான் – யுத்4:36 6/2
எம் பெருமான் என்று ஏத்தி இறைஞ்சி நின்று ஏவல் செய்ய – யுத்4:42 21/2
உகத்தின் எல்லையும் இராவணன் ஏவல் செய்துள எம் – யுத்4-மிகை:40 18/2
யுகம் அரை கோடிகாறு ஏவல் செய்து உழலும் தேவர் – யுத்4-மிகை:41 143/2
கலங்கலர் ஏவல் செய்தல் கடன் என கருதி சூழ்ந்தார் – யுத்4-மிகை:42 68/4

TOP


ஏவல்கொளும் (1)

மாறுபட தேவர்களை ஏவல்கொளும் வாள் அரக்கன் மடிய அன்னான் – யுத்4-மிகை:37 30/1

TOP


ஏவலர் (1)

உணர்வு_இல் நெஞ்சினன் ஏவலர் கடிதினின் ஓடி – யுத்1:3 38/2

TOP


ஏவலால் (6)

குரிசிலது ஏவலால் அ குரகத தேர் வலானும் – அயோ:13 48/1
இரு நிலம் ஆள்கை விட்டு இன்று என் ஏவலால்
அரு நரகு ஆள்வது காண்டி ஆழியாய் – அயோ:14 37/3,4
இறைவர் ஏவலால் இயைவ காண்டியால் – அயோ:14 103/4
தாய் வரம் கொள தந்தை ஏவலால்
மேய நம் குல தருமம் மேவினேன் – அயோ:14 106/1,2
அயிந்திரம் நிறைந்தவன் ஆணை ஏவலால்
நயம் தெரி காவலர் இருவர் நண்ணினார் – யுத்1:4 39/3,4
என்றும் வாழ்தியால் இனிது என் ஏவலால் – யுத்3:24 113/4

TOP


ஏவலாளனேன் (1)

ஏற்றிலா அடி தொழில் ஏவலாளனேன்
மாற்றினென் உரு ஒரு குரங்கு மன்ன யான் – யுத்4:41 97/3,4

TOP


ஏவலின் (17)

தானை ஏர் சனகன் ஏவலின் நெடும் தாதை முன் – பால:20 21/3
தெருள் உடை மனத்து மன்னன் ஏவலின் திறம்ப அஞ்சி – அயோ:3 113/1
என் கிளை இது கா என் ஏவலின் இனிது என்றான் – அயோ:8 43/4
பெருமகன் ஏவலின் பரதன் தான் பெறும் – அயோ:14 37/2
இனியர் ஆய் அன்னர் வந்து உன் ஏவலின் நிற்பர் என்றாள் – ஆரண்:6 48/4
ஏவலின் வன்மையை எண்ணல் தேற்றலர் – ஆரண்:10 129/1
ஏவலின் அன்றி தென்றல் எ வழி எய்திற்று என்னா – ஆரண்:10 165/3
ஏவலின் புரி தொழில் எவையும் செய்து_செய்து – ஆரண்-மிகை:10 7/1
வாலி ஏவலின் வரவினார்கள் தாம் வரி சிலையர் – கிட்:2 2/2
மானை நாடுதல் புரிஞர் வாலி ஏவலின் வருதல் – கிட்-மிகை:2 2/1
ஏவலின் எய்தினர் இருந்த எண் திசை – சுந்:7 59/1
என் ஒர் நாயகன் ஏவலின் வாரிதி-தன்னை – சுந்-மிகை:12 7/3
இளைப்ப_அரும் தலைவர் முன்னம் ஏவலின் எயிலை முற்றும் – யுத்1:13 25/3
நினக்கு நான் தருவென் தந்து உன் ஏவலின் நெடிது நிற்பென் – யுத்2:16 135/2
அவண அண்ணலது ஏவலின் இயற்றிய அமைவினும் அயில் வாளி – யுத்2:16 339/3
வென்றவன் ஏவலின் முன்னம் விரைந்தார் – யுத்3:20 22/2
எனது அது காவற்கு இன்று என் தன் ஏவலின் ஏகும் என்றான் – யுத்4-மிகை:42 67/4

TOP


ஏவலுக்கு (1)

என்றலும் ஏவலுக்கு உரியர் ஓடியே – சுந்-மிகை:10 14/1

TOP


ஏவலும் (4)

ஏவலும் இறைஞ்சி போய் இராமன் சேவடி – பால:24 48/1
இரு என கவி குலத்து அரசன் ஏவலும்
திருமகள் தலைமகன் புல்லில் சேர எற்கு – கிட்:11 106/2,3
இற்றை நும் அருளும் எம் கோன் ஏவலும் இரண்டு-பாலும் – கிட்:17 24/3
வல் வாய் வெய்யோன் ஏவலும் எல்லாம் மனம் வைத்தாள் – சுந்-மிகை:3 24/3

TOP


ஏவலை (3)

தரு திறத்து ஏவலை தாங்கி தாழ்வு இலா – அயோ-மிகை:5 2/3
அனைத்தும் அன்னவன் ஏவலை தலைக்கொண்டு அங்கு அவன் பேர் – யுத்1-மிகை:3 6/3
என்றானும் எனை செல ஏவலை இற்றது என்னா – யுத்2:19 7/3

TOP


ஏவனோ (1)

ஏவனோ இவன் மூவரின் ஒருவன் ஆம் ஈட்டான் – சுந்:2 128/4

TOP


ஏவா (1)

ஏவா மகவை பிரிந்து இன்று எம் போல் இடர் உற்றனை நீ – அயோ:4 86/3

TOP


ஏவாதன (1)

ஏவாதன யாவையும் ஏவினனால் – யுத்2:18 15/4

TOP


ஏவி (32)

சூழற்கே தன் கிள்ளையை ஏவி தொடர்வாளும் – பால:17 24/4
மண்_மகள் ஆதி என்று மடவரல்-தன்னை ஏவி
கண் மலர் சிவப்ப உள்ளம் கறுப்புற கடிதின் ஏகி – பால-மிகை:11 24/2,3
துடி உடை சேனை வெள்ளம் பள்ளியை சுற்ற ஏவி
வடி சிலை பிடித்து வாளும் வீக்கி வாய் அம்பு பற்றி – அயோ-மிகை:8 3/2,3
ஏவினன் இராமனும் ஏவி ஏழ் இரு – ஆரண்:7 128/2
அ தலை அவனை ஏவி அழைத்தலின் அணைந்தான் என்ப – கிட்:7 144/3
இடம் மேவும்படி ஏவி வாலி-பால் – கிட்:8 18/2
இளவரசு இயற்ற ஏவி இனிதினின் இருந்தான் இப்பால் – கிட்:9 33/4
திறம் திறம் ஏவி அன்னார் சேர்வது பார்த்து தாழ்த்தான் – கிட்:11 64/2
கதுமென கொணரும் தூது கல் அதர் செல்ல ஏவி
எதிர் முறை இருந்தான் என்றாள் இது இங்கு புகுந்தது என்றான் – கிட்:11 85/3,4
நன்று கொண்டு இன்னும் நீயே நணுகு என அவனை ஏவி
தன் துணை தேவிமாரும் தமரொடும் தழுவ தானும் – கிட்:11 97/2,3
எஞ்சல்_இல் பெரும் சேனையை எழுக என ஏவி
வெம் சின படை வீரரை உடன் கொண்டு மீண்டான் – கிட்:12 30/3,4
போக ஏவி அது கண் பொடித்த நாள் – சுந்:3 28/2
வஞ்சனை மான் ஒன்று ஏவி மாயையால் மறைந்து வந்தாய் – சுந்:3 114/2
வில் கூடு நுதல் திரு நின்னிடை மேவ ஏவி
தெற்கு ஊடுருவ கடிது ஏவினன் என்னை என்ன – சுந்:4 94/2,3
எல்லை_இல் ஆற்றல் மாக்கள் எண்_இறந்தாரை ஏவி
வல்லையின் அகலா-வண்ணம் வானையும் வழியை மாற்றி – சுந்:7 2/2,3
மூண்டு இரு புடையும் முன்னும் முறைமுறை முடுக ஏவி
தூண்டினன் தானும் திண் தேர் தோரணத்து இருந்த தோன்றல் – சுந்:8 20/2,3
செற்றனன் மேலே ஏவி சிரித்தனன் ததிமுகன்-தான் – சுந்-மிகை:14 13/3
நால் திசை மருங்கினும் ஏவி நாயகன் – சுந்-மிகை:14 18/3
என்று ஓர் அந்தணன் எல்லை_இல் அறிஞனை ஏவி
நன்று நீ இவற்கு உதவுதி மறை என நவின்றான் – யுத்1:3 21/1,2
வென்ற என் தாதை மார்பில் வில்லின்-மேல் கணை ஒன்று ஏவி
கொன்றவன்-தானே வந்தான் என்றுதான் குறிப்பது அல்லால் – யுத்1:14 17/2,3
வெம் கணை இரண்டும் ஒன்றும் வீரன்-மேல் ஏவி மேக – யுத்2:18 198/3
நூறு நூறு ஏவி வெய்தின் நுடங்கு உளை மடங்கல் மாவும் – யுத்2:19 117/2
ஏவி மற்று அயல் நின்ற அரக்கரை – யுத்2-மிகை:15 10/1
இனைய மல்லர் ஆயிராரை ஏவி நின்று இயம்பினான் – யுத்2-மிகை:16 9/4
கால் வெம் கனல் படை கடிதின் ஏவி அ – யுத்2-மிகை:16 51/3
ஏவி அ பெரும் தானையை தானும் வேட்டு எழுந்தான் – யுத்3:31 3/1
இ புறத்து இனைய சேனை ஏவி ஆண்டு இருந்த தீயோன் – யுத்3:31 60/1
இடை தொடுத்து அதை ஏவி இரும் பிண – யுத்3-மிகை:31 33/2
ஏகம் முற்றிய விஞ்சையை இவன்-வயின் ஏவி
காகம் உற்று உழல் களத்தினில் கிடத்துவென் கடிதின் – யுத்4:32 23/3,4
ஏய அ படை ஏவி அங்கு அமலனும் இறுத்தான் – யுத்4-மிகை:37 10/4
பொன் திகழ் புட்பக தேர் பூதலத்து இழிய ஏவி
இன் துணை பரத்துவாசன் இட வகை இழிந்தான் அன்றே – யுத்4-மிகை:41 136/3,4
ஒரு_பது திசையும் உட்க வஞ்சக உழை ஒன்று ஏவி
தரு பதம் சமைந்த முக்கோல் தாபத வடிவம் கொண்டு – யுத்4-மிகை:41 233/2,3

TOP


ஏவிடாது (1)

உறு சமர்க்கு எம்மை கூவி ஏவிடாது ஒழிந்தாய் யாமும் – யுத்1-மிகை:13 1/3

TOP


ஏவிய (18)

புதிய கூற்று அனையாள் புகைந்து ஏவிய
கதிர் கொள் மூ_இலை கால வெம் தீ முனி – பால:7 46/1,2
ஏவிய குரிசில் பின் யாவர் ஏகிலார் – அயோ:5 1/1
ஏவிய மொழி கேளா இழி புனல் பொழி கண்ணான் – அயோ:8 25/1
ஏவிய திகிரி போல் இரவி ஏகினான் – அயோ:10 38/4
தாடைகை வலிக்கு ஒரு சரம் அன்று ஏவிய
ஆடக வில்லிக்கே ஆக பார் எனா – அயோ-மிகை:1 8/2,3
ஏவிய செய்வது அல்லால் இல்லை வேறு ஒன்று என்று எண்ணா – ஆரண்:11 38/4
மன் நிலை அறிக என மங்கை ஏவிய
பின்னவன்-தன் நிலை பேசுவாம்-அரோ – ஆரண்:13 60/3,4
என் தாய் உன்முன் ஏவிய யாவும் இசை இன்னல் – ஆரண்:15 29/1
ஏவிய பகழி என்னும் கூற்றினை ஏவல் என்றான் – கிட்:7 132/4
ஏவிய தூது என இரவி ஏகினான் – கிட்:10 1/4
ஏவிய கரணம் மற்றும் கொழுநரோடு ஒழிய யாணர் – சுந்:2 116/2
இ இடை அண்ணல் அ இராமன் ஏவிய
வெவ் விடை அனைய போர் வீர தூதனும் – சுந்:3 54/1,2
ஈது நிற்க மற்று எந்தை நீ ஏவிய தூதன் – யுத்1-மிகை:5 11/1
இன்னவாறு இவர்-தம்மை இங்கு ஏவிய
மன்னர்_மன்னவன் ஆய இராவணன் – யுத்1-மிகை:9 8/1,2
வெவ் வேலவர் செல ஏவிய கொலை யானையின் மிகையை – யுத்2:18 154/2
ஏவிய காரியம் இயற்றி எய்தினை – யுத்3:24 68/1
உற்று ஏவிய யூகம் உலோகமுடை – யுத்3:27 19/3
நெடு நாணிடை சிதையாதவர் நேர் ஏவிய விசிகம் – யுத்3-மிகை:27 7/2

TOP


ஏவியது (2)

யாது கொற்றவன் ஏவியது அது செயல் அன்றோ – அயோ:1 69/3
என்று பின்னரும் மன்னன் ஏவியது
அன்று எனாமை மகனே உனக்கு அறன் – அயோ:4 5/1,2

TOP


ஏவியே (3)

காண்தகு குமரரை காவல் ஏவியே – பால:8 29/4
ஈண்டிய கருணை தந்து இருக்கை ஏவியே – கிட்:11 126/4
வில் கொள் வெம் படை வீரரை ஏவியே – யுத்2:15 93/4

TOP


ஏவின் (4)

காய்ந்து ஏவின் உலகு அனைத்தும் கடலோடும் மலையோடும் – பால:12 30/2
இலக்குவ கடவுள் தன் ஏவின் மாரியால் – யுத்2-மிகை:18 14/1
இற்று உறின் இற்று மாள்வென் அன்று எனின் என்னை ஏவின்
சொற்றது செய்வென் வேறு ஓர் பிறிது இலை துணிவது என்னா – யுத்3:26 53/2,3
ஏவின் உண்டை நூறு கோடி கொல்லும் என்ன எண்ணுவான் – யுத்3:31 88/2

TOP


ஏவின (4)

ஏவின செய்து நிற்றும் இளையவன் போல என்று – பால:8 3/2
ஏவின வள்ளுவர் இராமன் நாளையே – அயோ:2 33/1
ஏவின சிலதர் ஓடி ஏ எனும் துணையில் எங்கும் – ஆரண்:10 169/1
இலக்குவன் கடிது ஏவின இரை பெறாது இரைப்ப – யுத்2:16 205/1

TOP


ஏவினர் (2)

இருள் முறை நிருதர்-தம்-மேல் ஏவினர் இமைப்பிலோரும் – யுத்3:22 21/3
ஏவினர் சுரர்க்கு இறைவன் ஈந்துள இது என்றான் – யுத்4:36 23/3

TOP


ஏவினன் (7)

எழுக சேனை என்று ஏவினன் எய்தினன் – அயோ:11 7/1
ஏவினன் இராமனும் ஏவி ஏழ் இரு – ஆரண்:7 128/2
தெற்கு ஊடுருவ கடிது ஏவினன் என்னை என்ன – சுந்:4 94/3
என்று இவை இயம்பி வா என்று ஏவினன் என்னை எண்ணி – யுத்1:14 37/1
பத்து ஏவினன் அவை பாய்தலின் இளம் கோளரி பதைத்தான் – யுத்3:27 122/4
இரவிதன் படை ஏவினன் அரக்கன் மற்று அமலன் – யுத்4-மிகை:37 11/1
ஏவினன் தேர் வலான் சென்று இசைத்தலும் உலகம் ஈன்ற – யுத்4-மிகை:42 17/2

TOP


ஏவினனால் (1)

ஏவாதன யாவையும் ஏவினனால் – யுத்2:18 15/4

TOP


ஏவினாயோ (1)

ஏவினாயோ அவனும் ஏகினானோ என்றான் – அயோ:4 46/4

TOP


ஏவினார் (2)

தேவர்க்கும் தம் மோயை ஏவினார் பால் செல்ல – யுத்1:3 163/4
ஏவினார் பிடித்தாரை எடுத்து எழ – யுத்1:14 40/1

TOP


ஏவினால் (1)

எய்தினால் அது செய்க என்று ஏவினால்
மெய்ய நின் உரை வேதம் என கொடு – பால:7 44/2,3

TOP


ஏவினாள் (2)

ஏன்றனன் எந்தை இ வரங்கள் ஏவினாள்
ஈன்றவள் யான் அது சென்னி ஏந்தினேன் – அயோ:4 163/1,2
அன்னை ஏவினாள் அடி இறைஞ்சினான் – அயோ:11 117/1

TOP


ஏவினான் (15)

ஆனை மேல் மண_முரசு அறைக என்று ஏவினான் – பால:14 7/4
மந்திர கிழவரை வருக என்று ஏவினான் – அயோ:1 3/4
ஏவினான் மன்னவன் ஆணை எழுது முடங்கல் கொடுத்தோரை – அயோ:6 28/4
இரக்கம் இன்றி ஏவினான்
அரக்கன் மைந்தன் ஆயினேன் – ஆரண்:1 64/3,4
ஏவினான் அவன் எயிறு உடை நெடும் தலை இழந்தான் – ஆரண்:8 21/4
இராமன் அங்கு ஓர் தனி கணை ஏவினான் – ஆரண்:9 23/4
ஏலுமே தேவர்-பால் ஏகு எனா ஏவினான்
சால நாள் போர் செய்வாய் ஆதியேல் சாரல் போர் – கிட்:5 6/2,3
மதி சால் தம்பியை வல்லை ஏவினான்
கதிரோன் மைந்தனை ஐய கைகளால் – கிட்:9 2/2,3
எற்று-மின் என நால்வரை ஏவினான் – யுத்1:14 39/4
இ கணத்து அவன் இறக்கும் என்பது ஒரு குன்று எடுத்து மிசை ஏவினான்
உக்கது அ கிரி சொரிந்த வாளிகளின் ஊழ் இலாத சிறு பூழியாய் – யுத்2:19 72/3,4
என்று வெம் பகழி ஏழு நூறும் இருநூறும் வெம் சிலை-கொடு ஏவினான்
குன்று நின்று-அனைய வீர மாருதி-தன் மேனி-மேல் அவை குழுக்களாய் – யுத்2:19 78/1,2
இளைய வீரன் சுடு சரம் ஏவினான் – யுத்2:19 162/4
அன்று கொள்கை கேண்-மின் என்று மாவொடு ஆளி ஏவினான்
ஒன்றன் மேல் ஒர் ஆயிரம் உழக்கிவிட்டு எழுப்புவீர் – யுத்2-மிகை:16 8/3,4
மின் எயிற்று அரக்கர்-தம்-மேல் ஏவினான் வில்லின் செல்வன் – யுத்3:22 153/4
ஏண் கலந்து அமைந்த வாளி ஏவினான் இடைவிடாமல் – யுத்3:28 41/4

TOP


ஏவு (6)

ஏவு கூர் வாளியால் எய்து நாய் அடியனேன் – கிட்:7 127/1
ஏவு கண்களும் இமைத்திலர்களாம் இது எலாம் – சுந்:10 44/3
என்று அவர் ஏவு சரங்கள் இறுத்தே – சுந்-மிகை:9 2/1
ஏவு என இயற்றினன் கணத்தின் என்பரால் – யுத்1:2 1/3
திண் தேரினை கடிது ஏவு என சென்றான் அவன் நின்றான் – யுத்2:18 170/4
ஏவு உன் தலை வந்த இரும் கணையால் – யுத்3:23 20/3

TOP


ஏவுக (1)

இனையர் முன் செல ஏவுக என்று இராவணன் இசைத்தான் – யுத்3:31 2/4

TOP


ஏவுண்ட (2)

காலனார் வயத்து அடைந்திலன் ஏவுண்ட கவயன் – யுத்2:15 199/2
எரிகின்ற மூப்பினாலும் ஏவுண்ட நோவினாலும் – யுத்3:24 17/1

TOP


ஏவுண்டு (4)

நலம் குழைதர நகில்_முகத்தின் ஏவுண்டு
மலங்கு உழை என உயிர் வருந்தி சோர்தர – பால:10 45/2,3
இழை குலம் சிதறிட ஏவுண்டு ஓய்வுறும் – அயோ:4 197/3
எந்திரம் எறிந்த என்ன ஏவுண்டு புரண்டார் எய்தி – யுத்3:21 16/3
ஏவுண்டு துளக்கம் எய்தா இரத்தக பரிதி ஈன்ற – யுத்3:21 21/1

TOP


ஏவுதல் (1)

செல்வாய் என ஏவுதல் செய்தனனால் – யுத்2:18 84/4

TOP


ஏவுதலும் (1)

நங்கை-தனை ஏவுதலும் நாராயண கடவுள் – யுத்1-மிகை:3 29/2

TOP


ஏவுதி (2)

எண் திசை வென்ற நீயே ஏவுதி என்னை என்றான் – சுந்:10 3/4
ஏவுதி எம்மை என்றான் அவர் முகம் இனிதின் நோக்கி – யுத்3:20 2/2

TOP


ஏவுதி-என்னின் (1)

ஆங்கு அவன்-தன்னை கூவி ஏவுதி-என்னின் ஐய – யுத்2:16 41/1

TOP


ஏவுதியேல் (1)

யானே செல எண்ணுவென் ஏவுதியேல்
தான் நேர்வது தீது எனவே தணிவேன் – யுத்3:21 5/1,2

TOP


ஏவும் (10)

இன்று உம் புதல்வன் இனி நீர் ஏவும் பணி செய்திடுவேன் – அயோ:4 84/2
ஏவும் பல் படை எத்தனை கோடிகள் எனினும் – சுந்:7 52/2
யானை இலர் தேர் புரவி யாதும் இலர் ஏவும்
தானை இலர் நின்ற தவம் ஒன்றும் இலர் தாமோ – யுத்1:2 63/1,2
இரங்குவான் ஆகில் இன்னம் அறிதி என்று உன்னை ஏவும்
நரன்-கொலாம் உலக நாதன் என்று கொண்டு அரக்கன் நக்கான் – யுத்1:14 22/3,4
அஞ்சன வண்ணன் ஆழியில் ஏவும்
செம் சரம் என்ன சென்றன மென்மேல் – யுத்3:26 22/3,4
முன்னவன் அதனை நோக்கி முறுவலித்து அவர்கள் ஏவும்
பல் நெடும் பருவ மாரி படை எலாம் பொடிபட்டு ஓட – யுத்3-மிகை:31 60/1,2
அளியின் பொங்கும் அங்கணன் ஏவும் அயில் வாளி – யுத்4:33 6/1
ஏவும் வெம் சிலை நாண் இடை இற்றன – யுத்4:37 20/2
இ திறத்து இராமன் அங்கு ஏவும் வாளியின் – யுத்4-மிகை:37 23/1
வாழிய கணை ஒன்று ஏவும் தசரதன்_மதலை வாழி – யுத்4-மிகை:42 74/4

TOP


ஏவுவது (1)

என்ற காலையின் என்று-கொல் ஏவுவது என்று – யுத்3:22 95/1

TOP


ஏவுவார் (1)

மானுடர் ஏவுவார் குரங்கு வந்து இ ஊர் – யுத்1:2 40/1

TOP


ஏவெவை (1)

ஏவெவை உலகம் என்று இசைக்கும் அன்னவை – அயோ:12 8/3

TOP


ஏவையும் (1)

தும்பி என்று உலகின் உள்ள யாவை அவை ஏவையும் தொகுபு துள்ளு தாள் – யுத்2:19 79/1

TOP


ஏழ் (113)

வைத வைவின் மராமரம் ஏழ் துளை – பால:0 8/2
எண்_அரும் குணத்தின் அவன் இனிது இருந்து இ ஏழ் உலகு ஆள் இடம் என்றால் – பால:3 5/3
ஏழ் பொழிற்கும் ஏழ் நில தலம் சமைத்தது என்ன நூல் – பால:3 25/1
ஏழ் பொழிற்கும் ஏழ் நில தலம் சமைத்தது என்ன நூல் – பால:3 25/1
மாதிரம் பொருத திண் தோள் மன்ன நீ வருந்தல் ஏழ்_ஏழ் – பால:5 27/2
மாதிரம் பொருத திண் தோள் மன்ன நீ வருந்தல் ஏழ்_ஏழ் – பால:5 27/2
ஆடினர் அரம்பையர் அமுத ஏழ் இசை – பால:5 105/1
இறை தவிர்ந்திடுக பார் யாண்டு ஓர் ஏழ் நிதி – பால:5 108/1
இஃது ஒரு பொருள் அல எமது உயிருடன் ஏழ்
மகிதலம் முழுதையும் உறுகுவை மலரோன் – பால:5 131/2,3
இடங்களும் நெடும் திசையும் ஏழ் உலகும் யாவும் – பால:7 31/3
முற்ற ஏழ் உலகையும் வென்ற மூரி வில் – பால:14 5/3
இலை குலாவு அயிலினான் அனிகம் ஏழ் என உலாம் – பால:20 6/1
ஏர் முழங்கு அரவம் ஏழ் இசை முழங்கு அரவமே – பால:20 9/2
ஏதி யாதவர் ஏழ் திறல் கொங்கணர் – பால:21 48/1
கனை ஏழ் கடல் போல் கரு நாழிகைதான் – பால:23 5/1
பெரு வனத்திடை ஏழ்_இரு பருவங்கள் பெயர்ந்து – அயோ:2 89/2
ஏழ் உலோகமும் எண் தவம் செய்த கண்ணும் எங்கள் மனங்களும் – அயோ:3 59/3
இலங்கையின் நிருதரே இ ஏழ் உலகத்து வாழும் – அயோ:3 75/3
ஏழ்_இரண்டு ஆண்டின் வா என்று இயம்பினன் அரசன் என்றாள் – அயோ:3 111/4
ஆண்டு ஒர் ஏழினோடு ஏழ் அகல் கானிடை – அயோ:4 7/2
உரையா இதுதான் அழகோ உலகு ஏழ் உடையாய் என்னும் – அயோ:4 32/4
ஆடினர் அழுதனர் அமுத ஏழ் இசை – அயோ:4 206/1
உய்ய ஏழ்_உலகும் ஒன்று ஆன நீர் உழல் – அயோ:5 2/3
ஏழ்_இரண்டு ஆண்டும் நீத்து ஈண்ட வந்து உனை – அயோ:5 36/1
ஏறி ஏழ் பகல் நீந்தி பின் எந்திரத்து – அயோ:11 17/2
ஏழ் அமைந்த இசை இசையாமையால் – அயோ:11 33/2
ஏழ் உயர் மத களிற்று இறைவ ஏகினை – அயோ:11 54/1
இறுதி எய்தி நாள் ஏழ்_இரண்டின – அயோ:11 116/2
ஏழினோடு ஏழ் எனும் உலகம் எஞ்சினும் – அயோ:12 20/3
எந்தை ஏவ ஆண்டு ஏழொடு ஏழ் எனா – அயோ:14 114/1
ஆம் எனில் ஏழ் இரண்டு ஆண்டில் ஐய நீ – அயோ:14 131/1
ஈண்டு உவகை வேலை துணை ஏழ் உலகம் எய்த – ஆரண்:3 36/2
எண் திசையும் ஏழ் உலகும் எ உயிரும் உய்ய – ஆரண்:3 46/3
ஏழ் உலகும் வாழும் இனி இங்கு உறைதி என்றான் – ஆரண்:3 53/4
முழுவது ஏழ் உலகு உடைய மைந்தன்மீர் கேண்-மின் என முறையின் சொல்வான் – ஆரண்:4 24/4
இரு கை மால் வரை ஏழினொடு ஏழ் அனார் – ஆரண்:7 10/2
உலைவு இல் ஏழ் உலகத்தினும் ஓங்கிய – ஆரண்:7 29/3
எழுவரோடு எழுவர் ஆம் உலகம் ஏழொடு ஏழ்
தழுவிய வென்றியர் தலைவர் தானையர் – ஆரண்:7 48/1,2
ஏழ் இரு தேரும் வந்து இமைப்பின் முன்பு இடை – ஆரண்:7 104/1
இலை கொள் வெம் பகழி ஏழ் இரண்டும் வாங்கினான் – ஆரண்:7 108/2
ஏவினன் இராமனும் ஏவி ஏழ் இரு – ஆரண்:7 128/2
ஏழ் உலகினுக்கும் ஒரு நாயகனும் எய்தான் – ஆரண்:9 12/2
எழுந்தனன் இருக்கை-நின்று ஆண்டு ஏழ்_உலகத்துள்ளோரும் – ஆரண்:10 88/1
என்னை சுடும் என்னின் இ ஏழ் உலகத்தும் வாழ்வோர் – ஆரண்:10 137/3
பொன்னின் ஒளி மேனி பொருந்திய ஏழ்
அன்னங்கள் பிறந்தது அறிந்திலையோ – ஆரண்:11 53/3,4
சூழும் ஏழ் மலை அவை தொடர்ந்த சூழல்-வாய் – ஆரண்:12 6/2
இற்ற இரு சிறகும் இன் உயிரும் ஏழ் உலகும் – ஆரண்:13 101/3
எண் திசையும் திண் சுவரா ஏழ்_ஏழ் நிலை வகுத்த – ஆரண்:15 44/1
எண் திசையும் திண் சுவரா ஏழ்_ஏழ் நிலை வகுத்த – ஆரண்:15 44/1
மும்மை ஏழ் உலகும் காக்கும் முதல்வர் நீர் முருகன் செவ்வி – கிட்:2 24/3
ஏகி வாலியும் இருது ஏழொடு ஏழ்
வேக வெம் பிலம் தடவி வெம்மையான் – கிட்:3 53/1,2
அவனி வேலை ஏழ் அரியின் வாவினான் – கிட்:3 65/4
ஏழ் இலாமையால் மீண்டது அ இராகவன் பகழி – கிட்:4 16/3
ஈண்டு நீ இருந்தருள் ஏழொடு ஏழ் எனா – கிட்:6 14/1
ஏழ் ஒத்து உடன் ஆம் திசை எட்டொடு இரண்டும் முட்டும் – கிட்:7 52/1
ஏழ்_இரண்டு ஆண்டு யான் போந்து எரி வனத்து இருக்க ஏன்றேன் – கிட்:9 21/1
வென்றி மா மலையும் ஏழ்_ஏழ் வேலையும் எண்ணவேயாய் – கிட்:11 72/2
வென்றி மா மலையும் ஏழ்_ஏழ் வேலையும் எண்ணவேயாய் – கிட்:11 72/2
ஏழ்_இருபது ஓசனை இடந்து படியின்-மேல் – கிட்:14 69/1
எ திறத்தினும் ஏழ் உலகும் புகழ் – கிட்:15 51/3
எண்ணில் ஏழ் உள அவற்றில் ஒன்று உருவ எய்திடுவோன் – கிட்-மிகை:3 7/2
காய்ந்து ஏழ்_உலகங்களும் காண நின் யாக்கை-தன்னை – சுந்:1 57/1
ஏழ்_உலகின் மேலை வெளி-காறும் முகடு ஏறி – சுந்:2 60/2
ஏழ்_உலகின் வாழும் உயிர் யாவையும் எதிர்ந்தால் – சுந்:2 65/1
ஓசனை ஏழ் அகன்று உயர்ந்தது உம்பரின் – சுந்:2 120/1
இனி கடப்ப அரிது ஏழ் கடல் கிடந்தது என்று இசைத்தான் – சுந்:2 144/3
ஏழுக்கு ஏழ்_உலகு எல்லாம் அன்று – சுந்:5 50/2
ஏழ் இ புவனமும் மிடை வாழ் உயிர்களும் எறி வேல் இளையவர் இனம் ஆக – சுந்:10 30/3
எய்தான் வாளிகள் எரி வாய் உமிழ்வன ஈர்_ஏழ் எதிர் அவை பார் சேர – சுந்:10 33/1
தேய்த்தான் ஊழியின் உலகு ஏழ் தேயினும் ஒரு தன் புகழ் இறை தேயாதான் – சுந்:10 38/4
ஏழ் உயர் உலகங்கள் யாவும் இன்புற – சுந்:12 58/1
ஏழுக்கு ஏழ் என அடுக்கிய உலகங்கள் எரியும் – சுந்:13 38/2
ஏழ் உலகும் இடம் இல் என ஈண்டி – சுந்-மிகை:11 18/2
ஏழ் உலகும் இடம் இல்லை எனும்படி – சுந்-மிகை:11 24/3
வில்லின் மா படை ஏழ்_இரு கோடிக்கு வேந்தன் – யுத்1:5 42/2
ஏழ் என அடுக்கி நின்ற உலகுக்கும் எல்லை இல்லை – யுத்1:7 20/2
ஏழ்_இரண்டினின் இரட்டி பயின்றோர் – யுத்1:11 7/3
இவனை ஏழ் நிலை மாளிகை உம்பர் மேல் ஏற்றி – யுத்1-மிகை:3 15/1
ஏழ் இசை கருவி வீற்றிருந்தது என்னினும் – யுத்2:15 101/1
ஏழ் உயர் உலகமும் எரிக்கின்றான் என – யுத்2:15 118/2
ஏழ் பெரும் கடலும் சூழ்ந்த ஏழ் பெரும் தீவும் எண்_இல் – யுத்2:16 8/1
ஏழ் பெரும் கடலும் சூழ்ந்த ஏழ் பெரும் தீவும் எண்_இல் – யுத்2:16 8/1
ஏழ் இரு கோடி வந்து எய்திற்று என்பரால் – யுத்2:16 310/3
ஈண்டின மதகிரி ஏழ் எண்ணாயிரம் – யுத்2:18 124/2
ஏழ் இருநூறு வாளி இலக்குவன் கவசத்து எய்தான் – யுத்2:19 115/4
மூல பொத்தல் செத்த மரத்து ஏழ் முதலுக்கும் – யுத்3:22 212/3
யாவரும் எழுந்தனர் ஆர்த்த ஏழ் கடல் – யுத்3:24 103/1
அரம்பையர் வாழ்த்து ஒலி அமுத ஏழ் இசை – யுத்3:24 105/1
முழுவது ஏழ் உலகம் இன்ன முறை முறை செய்கை மேல் மூண்டு – யுத்3:26 66/1
இருள் நிறத்தவர் ஒருத்தர் ஏழ் மலையையும் எடுப்பார் – யுத்3:30 20/4
வேலை ஏழ் அன்ன குருதியில் தோன்றிய வீரர் – யுத்3:30 26/2
உலகை சேடன்-தன் உச்சி-நின்று எடுக்க அன்று ஓர் ஏழ்
மலையை வேரொடும் வாங்க அன்று அங்கையால் வாரி – யுத்3:30 37/1,2
இருவர் வேண்டுவர் ஏழ் உலகத்தையும் இறுக்க – யுத்3:31 12/2
ஏழ் எனப்படும் கீழ் உள தலத்தின்-நின்று ஏறி – யுத்3:31 32/1
ஏழ் உலகும் உற்று உயிர்கள் யாவையும் முருக்கி இறுதி-கணின் எழும் – யுத்3:31 141/3
எய்த கணை எய்துவதன் முன்பு இடை அறுந்து இவர்கள் ஏழ் உலகமும் – யுத்3:31 150/1
உள் தீ உற வெந்தன ஏழ் உலகும் – யுத்3:31 192/4
ஏறுவான் தரும் வரத்தினர் ஏழ் பிலத்து உறைவோர் – யுத்3-மிகை:30 3/3
ஈன்ற காளமும் ஏழொடு ஏழ் உலகினும் இசைப்ப – யுத்4:32 4/4
இயல் பரம்பரை ஏழ்_இரு கோடியால் – யுத்4:33 28/4
எற்றின முரசினோடும் ஏழ்_இரு_நூறு கோடி – யுத்4:35 2/1
ஏழ்_இரண்டு ஆகிய உலகம் ஏறினும் – யுத்4:41 105/1
ஏழ் உயர் மதமா அன்ன இலக்குவன் கவிதை ஏந்த – யுத்4:42 2/2
இறை பெரும் செல்வம் நீத்த ஏழ்_இரண்டு ஆண்டும் யாரும் – யுத்4:42 9/1
ஏழ் திசை நீரும் தந்தான் இடர் கெட மருந்து தந்தான் – யுத்4:42 14/4
ஏழ்_இரு நூறு கோடி எனும் படைத்தலைவரோடும் – யுத்4-மிகை:35 1/1
வடிவு உள மலை ஏழ் அன்ன மராமரம் ஏழும் நோக்காய் – யுத்4-மிகை:41 128/4
ஏழ் உலகும் ஆளும் இறைவன் மருமகளை – யுத்4-மிகை:41 180/2
இரு புறம் சாமரை இரட்ட ஏழ் கடல் – யுத்4-மிகை:41 221/2
அறுபத்து ஏழ் அமைந்த கோடி யானை மேல் வரிசைக்கு ஆன்ற – யுத்4-மிகை:42 3/1
எட்டு என இறுத்த பத்தின் ஏழ் பொழில் வளாக வேந்தர் – யுத்4-மிகை:42 4/1
இருபத்து ஏழ் அமைந்த கோடி யானை மேல் வரிசைக்கு ஏற்ற – யுத்4-மிகை:42 9/1
ஏழ் கடல்-அதனில் தோயம் இரு நதி பிறவில் தோயம் – யுத்4-மிகை:42 16/1

TOP


ஏழ்_இரண்டின (1)

இறுதி எய்தி நாள் ஏழ்_இரண்டின
சிறுவர் செய் கடன் செய்து தீர்த்தி என்று – அயோ:11 116/2,3

TOP


ஏழ்_இரண்டினின் (1)

ஏழ்_இரண்டினின் இரட்டி பயின்றோர் – யுத்1:11 7/3

TOP


ஏழ்_இரண்டு (5)

ஏழ்_இரண்டு ஆண்டின் வா என்று இயம்பினன் அரசன் என்றாள் – அயோ:3 111/4
ஏழ்_இரண்டு ஆண்டும் நீத்து ஈண்ட வந்து உனை – அயோ:5 36/1
ஏழ்_இரண்டு ஆண்டு யான் போந்து எரி வனத்து இருக்க ஏன்றேன் – கிட்:9 21/1
ஏழ்_இரண்டு ஆகிய உலகம் ஏறினும் – யுத்4:41 105/1
இறை பெரும் செல்வம் நீத்த ஏழ்_இரண்டு ஆண்டும் யாரும் – யுத்4:42 9/1

TOP


ஏழ்_இரு (4)

பெரு வனத்திடை ஏழ்_இரு பருவங்கள் பெயர்ந்து – அயோ:2 89/2
வில்லின் மா படை ஏழ்_இரு கோடிக்கு வேந்தன் – யுத்1:5 42/2
இயல் பரம்பரை ஏழ்_இரு கோடியால் – யுத்4:33 28/4
ஏழ்_இரு நூறு கோடி எனும் படைத்தலைவரோடும் – யுத்4-மிகை:35 1/1

TOP


ஏழ்_இரு_நூறு (1)

எற்றின முரசினோடும் ஏழ்_இரு_நூறு கோடி – யுத்4:35 2/1

TOP


ஏழ்_இருபது (1)

ஏழ்_இருபது ஓசனை இடந்து படியின்-மேல் – கிட்:14 69/1

TOP


ஏழ்_உலகங்களும் (1)

காய்ந்து ஏழ்_உலகங்களும் காண நின் யாக்கை-தன்னை – சுந்:1 57/1

TOP


ஏழ்_உலகத்துள்ளோரும் (1)

எழுந்தனன் இருக்கை-நின்று ஆண்டு ஏழ்_உலகத்துள்ளோரும்
மொழிந்தனர் ஆசி ஓசை முழங்கின சங்கம் எங்கும் – ஆரண்:10 88/1,2

TOP


ஏழ்_உலகின் (2)

ஏழ்_உலகின் மேலை வெளி-காறும் முகடு ஏறி – சுந்:2 60/2
ஏழ்_உலகின் வாழும் உயிர் யாவையும் எதிர்ந்தால் – சுந்:2 65/1

TOP


ஏழ்_உலகு (1)

ஏழுக்கு ஏழ்_உலகு எல்லாம் அன்று – சுந்:5 50/2

TOP


ஏழ்_உலகும் (1)

உய்ய ஏழ்_உலகும் ஒன்று ஆன நீர் உழல் – அயோ:5 2/3

TOP


ஏழ்_ஏழ் (3)

மாதிரம் பொருத திண் தோள் மன்ன நீ வருந்தல் ஏழ்_ஏழ்
பூதலம் முழுதும் தாங்கும் புதல்வரை அளிக்கும் வேள்வி – பால:5 27/2,3
எண் திசையும் திண் சுவரா ஏழ்_ஏழ் நிலை வகுத்த – ஆரண்:15 44/1
வென்றி மா மலையும் ஏழ்_ஏழ் வேலையும் எண்ணவேயாய் – கிட்:11 72/2

TOP


ஏழரை (1)

ஏனை அம் மணி ஏழரை நாழிகை ஆடியது இனிது அன்றே – யுத்3:31 215/4

TOP


ஏழரையே (1)

கணிதம் ஏழரையே கொண்ட கடிகை அ கடிகை-வாய் வில் – யுத்3-மிகை:31 66/3

TOP


ஏழாம் (1)

தீர்த்த நின் ஆணை ஏழாம் செறி திரை கடலில் மீனின் – யுத்1:7 13/3

TOP


ஏழாய் (4)

பாரினை எடுக்க வேண்டின் பல வினை சில சொல் ஏழாய்
யார் என கருதி சொன்னாய் இராவணற்கு அரிது என் என்றான் – ஆரண்:12 60/3,4
ஏவல் எ உலகும் செல்வம் எய்தினார் இசையின் ஏழாய்
பாவமோ முன் நீ செய்த தருமமோ தெரிய பாராய் – சுந்:3 126/3,4
தப்புதி அறத்தை ஏழாய் தருமத்தை காமியாயோ – சுந்:3 127/4
ஏழினோடு ஏழாய் நின்ற உலகும் என் பெயரும் எ நாள் – யுத்1:4 139/2

TOP


ஏழில் (2)

சங்கு இனம் தவழ் கடல் ஏழில் தந்தவும் – பால:23 48/1
நெறியில் நின்றன ஏழில் ஒன்று உருவ இ நெடியோன் – கிட்:3 80/3

TOP


ஏழிலை (1)

பூத்த ஏழிலை பாலையை பொடிபொடி ஆக – பால:15 6/3

TOP


ஏழிற்கும் (1)

ஏழிற்கும் அ புறத்தாய் உள பெரும் போர் கடல் இழிந்தாங்கு – யுத்3:27 154/3

TOP


ஏழின் (8)

எண்ணிய சகாத்தம் எண்ணூற்று ஏழின் மேல் சடையன் வாழ்வு – பால-மிகை:0 23/1
பின்னு சடையோரும் பேர் உலகம் ஓர் ஏழின்
மன்னவரும் மந்திரியர் எல்லாரும் வந்து அடைந்தார் – அயோ:14 66/2,3
வசை இல் மேரு முதல் மால் வரைகள் ஏழின் வலி சால் – ஆரண்:1 26/3
என் அதனை இப்பொழுது இசைப்பது உலகு ஏழின்
நல் மதம் அழிப்பர் ஓர் இமைப்பின் நனி வில்லால் – ஆரண்:10 52/3,4
ஏழின் ஏழு நூறு_ஆயிர கோடி என்று இசைந்த – கிட்:12 17/1
ஆழி உள ஏழின் அளவு அன்று பகை என்றான் – சுந்:2 65/4
மேரு மானும் மெய்யர் நின்ற வேலை ஏழின் மேலவால் – யுத்3:31 75/2
குல கிரிகள் ஏழின் வலி கொண்டு உயர் கொடிஞ்சும் – யுத்4:36 8/1

TOP


ஏழினது (1)

ஏறின ஏழினது இரட்டி என்பரால் – ஆரண்:7 38/3

TOP


ஏழினால் (1)

எய்த வாளியை ஏழினால் ஏழினோடு ஏழு – யுத்2:15 227/1

TOP


ஏழினும் (13)

செம் மாண் தனி கோல் உலகு ஏழினும் செல்ல நின்றான் – பால:4 1/2
உண்டு-கொல் இரவு இனி உலகம் ஏழினும்
எண் திசை மருங்கினும் இருள் இன்று என்னவே – ஆரண்:10 20/3,4
பண்டு ஏய் உலகு ஏழினும் உள்ள படைக்கணாரை – ஆரண்:10 145/1
பெரிய மால் வரை ஏழினும் பெரு வலி பெற்ற – யுத்1:6 15/1
அலி என்பவர் புறம் நின்றவர் உலகு ஏழினும் அடைத்தாய் – யுத்2:15 181/2
ஏற்றும் சிலை நெடு நாண் ஒலி உலகு ஏழினும் எய்த – யுத்3:27 129/2
பள்ளம் படு கடல் ஏழினும் படி ஏழினும் பகையின் – யுத்3:31 115/1
பள்ளம் படு கடல் ஏழினும் படி ஏழினும் பகையின் – யுத்3:31 115/1
ஏழுடை கடலினும் தீவு ஓர் ஏழினும்
ஏழுடை மலையினும் உலகு ஓர் ஏழினும் – யுத்4:37 69/1,2
ஏழுடை மலையினும் உலகு ஓர் ஏழினும்
சூழுடை அண்டத்தின் சுவர்கள் எல்லையா – யுத்4:37 69/2,3
உடை கடல் ஏழினும் உலகம் ஏழினும் – யுத்4:37 70/1
உடை கடல் ஏழினும் உலகம் ஏழினும்
இடை படு தீவினும் மலை ஒர் ஏழினும் – யுத்4:37 70/1,2
இடை படு தீவினும் மலை ஒர் ஏழினும்
அடைக்கல பொருள் என அரக்கன் வீசிய – யுத்4:37 70/2,3

TOP


ஏழினே (1)

கொன்றனன் கொதித்து ஒரு கடிகை ஏழினே – யுத்3-மிகை:31 50/4

TOP


ஏழினையும் (1)

என்றே உலகு ஏழினொடு ஏழினையும்
தன் தாமரை போல் இரு தாள் அளவா – யுத்2-மிகை:18 5/1,2

TOP


ஏழினொடு (8)

இலக்கா எரிவித்து உலகு ஏழினொடு ஏழும் மன்னர் – அயோ:4 124/3
ஆத்த ஆண்டு ஏழினொடு ஏழும் அ நிலம் – அயோ:14 129/3
இரு கை மால் வரை ஏழினொடு ஏழ் அனார் – ஆரண்:7 10/2
எழுந்தான் தட மார்பினில் ஏழினொடு ஏழு வாளி – ஆரண்:13 25/1
ஏழினொடு ஏழு நாடும் அளந்தவன் எனலும் ஆனான் – சுந்:6 46/2
வாள் ஆண்மையும் உலகு ஏழினொடு உடனே உடை வலியும் – யுத்2:15 164/2
என்றே உலகு ஏழினொடு ஏழினையும் – யுத்2-மிகை:18 5/1
பிளந்தான் உலகு ஏழினொடு ஏழு பெயர்ந்து – யுத்3:20 78/3

TOP


ஏழினோடு (8)

ஆண்டு ஒர் ஏழினோடு ஏழ் அகல் கானிடை – அயோ:4 7/2
ஏழினோடு ஏழ் எனும் உலகம் எஞ்சினும் – அயோ:12 20/3
இ கணம் ஒன்றில் நின்ற ஏழினோடு ஏழு சான்ற – ஆரண்:13 119/1
உலகம் ஏழினோடு ஏழும் வந்து அவன் உயிர்க்கு உதவி – கிட்:3 72/1
வயிற்றினுள் உலகு ஏழினோடு ஏழையும் வைக்கும் – யுத்1:3 51/1
ஏழினோடு எற்றி கொல்லும் சிலவரை எட்டு திக்கும் – யுத்1:3 140/3
ஏழினோடு ஏழாய் நின்ற உலகும் என் பெயரும் எ நாள் – யுத்1:4 139/2
எய்த வாளியை ஏழினால் ஏழினோடு ஏழு – யுத்2:15 227/1

TOP


ஏழு (64)

ஏழு பாரகமும் உற்றுளது எனற்கு எளிது-அரோ – பால:20 10/2
இளையவன் தன்னொடும் ஏழு நாளிடை – பால:24 49/3
கரை செறி காண்டம் ஏழு கதைகள் ஆயிரத்து எண்ணூறு – பால-மிகை:0 25/1
என்னை நிகழ்ந்தது இ ஏழு ஞாலம் வாழ்வார் – அயோ:3 9/2
இன்ன வேலையின் ஏழு வேலையும் ஒத்த போல இரைந்து எழுந்து – அயோ:3 67/1
ஏ முனை உற்றிடில் ஏழு கடல் படை என்றாலும் – அயோ:13 23/3
சொல் என்று என் வாயில் கேட்டார் தொடர்ந்து ஏழு சேனையோடும் – ஆரண்:10 64/1
எழுந்தான் தட மார்பினில் ஏழினொடு ஏழு வாளி – ஆரண்:13 25/1
இ கணம் ஒன்றில் நின்ற ஏழினோடு ஏழு சான்ற – ஆரண்:13 119/1
வெள்ளம் ஏழு பத்து உள்ள மேருவை – கிட்:3 46/1
ஏழு மா மரம் உருவி கீழ் உலகம் என்று இசைக்கும் – கிட்:4 16/1
ஏழு கண்ட பின் உருவுமால் ஒழிவது அன்று இன்னும் – கிட்:4 16/4
ஏழு வேலையும் உலகம் மேல் உயர்ந்தன ஏழும் – கிட்:4 17/1
ஏழு குன்றமும் இருடிகள் எழுவரும் புரவி – கிட்:4 17/2
ஏழு பெற்றதோ இ கணைக்கு இலக்கம் என்று எண்ணி – கிட்:4 17/4
ஏழு_பத்து ஆகிய வெள்ளத்து எம் படை – கிட்:6 33/1
ஏழின் ஏழு நூறு_ஆயிர கோடி என்று இசைந்த – கிட்:12 17/1
ஏழு மா கடல் பரப்பினும் பரப்பு என இசைப்ப – கிட்:12 27/1
ஏகினார் யோசனை ஏழொடு ஏழு பார் – கிட்:14 7/1
ஏழு_நூறு ஓசனை சூழ்ந்து எயில் கிடந்தது இ இலங்கை – சுந்:2 227/1
ஏழு கடற்கும் அ புறத்தது ஆகாதிருந்தது இழிவு அன்றோ – சுந்:4 110/4
ஏழினொடு ஏழு நாடும் அளந்தவன் எனலும் ஆனான் – சுந்:6 46/2
ஏழு பத்தின் பெரு வெள்ளம் மகர வெள்ளத்து இறுத்ததால் – யுத்1:1 1/4
ஏழு_நூறு யோசனை அகலம் இட்ட கீழ் – யுத்1:5 18/1
இலங்கை வேந்தனும் ஏழு நாள் விசும்பிடை இருந்தான் – யுத்1:5 66/4
ஏழு சென்றன வந்திலன் எறி கடற்கு இறைவன் – யுத்1:6 3/4
அண்ட மூலத்துக்கு அப்பால் ஆழியும் கொதித்தது ஏழு
தெண் திரை கடலின் செய்கை செப்பி என் தேவன் சென்னி – யுத்1:6 58/1,2
ஏழு கடலும் கடிது அடைப்பர் இவர் என்றான் – யுத்1:9 4/4
வெள்ளம் ஓர் ஏழு பத்து கணித்த வெம் சேனையோடும் – யுத்1:14 1/2
ஈங்கு இவை அன்றியும் ஏழு தீவினும் – யுத்1-மிகை:5 6/1
இலங்கை வேந்தனும் விசும்பிடை ஏழு நாள் இருந்தான் – யுத்1-மிகை:5 12/4
என்றும் மெய் பகைவர் ஆகி ஏழு பாதலத்தின் ஈறாய் – யுத்1-மிகை:7 1/2
பொறுத்த மூ_ஏழு தானை தலைவர்களோடும் பொய் தீர் – யுத்1-மிகை:9 2/3
ஆடல் வெம் படை தலைவர்கள் ஆறுபத்து ஏழு
கோடி வீரர்கள் குன்று என குவவிய தோளாய் – யுத்1-மிகை:11 8/2,3
என்புழி நிருதராம் ஏழு வேலையும் – யுத்2:15 119/1
ஏழு வெம் சரம் உடன் தொடுத்து இராவணன் எய்தான் – யுத்2:15 226/4
எய்த வாளியை ஏழினால் ஏழினோடு ஏழு
செய்து வெம் சரம் ஐந்து ஒரு தொடையினில் சேர்த்தி – யுத்2:15 227/1,2
ஆறினோடு ஏழு கோல் அசனி ஏறு என – யுத்2:16 302/1
என்று வெம் பகழி ஏழு நூறும் இருநூறும் வெம் சிலை-கொடு ஏவினான் – யுத்2:19 78/1
கொடி-மேல் இருந்து இ உலகு ஏழொடு ஏழு தொழ நின்ற கோளும் இலனாய் – யுத்2:19 249/3
கைதவன் கணை ஏழு கொண்டு அ கணை கடிந்தான் – யுத்2-மிகை:15 34/4
ஏழு யோசனைக்கு மேலாய் உயர்ந்திடும் முடி பெற்றுள்ளான் – யுத்2-மிகை:16 22/1
உரை பெறு புவனம் மூன்றும் ஒழிந்திடும் காலத்து ஏழு
கரு முகில் பொழிவது என்ன கணை மழை சொரிந்து காலாள் – யுத்2-மிகை:18 28/1,2
ஏழு கடல் துணையோ இனி நாசி – யுத்3:20 13/3
பிளந்தான் உலகு ஏழினொடு ஏழு பெயர்ந்து – யுத்3:20 78/3
யோசனை ஏழு சென்றான் அங்கதன் அதனுக்கு அப்பால் – யுத்3:22 139/2
பத்துடை ஏழு சான்ற வானர பரவை பற்றி – யுத்3:26 19/3
என்றலும் உலகம் ஏழும் ஏழு மா தீவும் எல்லை – யுத்3:26 95/1
ஏழு குன்றமும் எடுக்குறும் மிடுக்கனை இ நாள் – யுத்3:30 41/3
ஏழு வேலையும் இடு வலை அரக்கரே இன மா – யுத்3:31 18/2
திக்கு அனைத்தினும் ஏழு மா தீவினும் தீயோர் – யுத்3:31 31/3
எய்யும் ஒரு பகழி ஏழு கடலும் இடு – யுத்3:31 166/1
மீண்டனர் ஒரு திசை ஏழு வேலையும் – யுத்3:31 170/2
ஏத்திடை இடைவிடாது ஏழு நாழிகை – யுத்3-மிகை:31 57/3
நீரும் உளவே அவை ஒர் ஏழு நிமிர்கிற்கும் – யுத்4:36 22/1
ஏழு வேலையும் ஆர்ப்பு எடுத்து என்னலாம் – யுத்4:37 35/1
எழுத்தினன் தோள்களின் ஏழொடு ஏழு கோல் – யுத்4:37 154/3
எஞ்ச ஏழு திவசம் இரா பகல் – யுத்4-மிகை:37 26/3
ஓங்குமால் வெள்ளம் ஏழு பஃது ஏறினும் ஒல்காது – யுத்4-மிகை:41 2/2
பெருக்கிய ஏழு_மூன்று பிறவியும் பிணிகள் நீங்கி – யுத்4-மிகை:41 63/3
வெள்ளம் ஓர் ஏழு பத்தும் விலங்க அரும் வீரர் ஆகி – யுத்4-மிகை:41 250/1
உள்ளவர் அறுபத்து ஏழு கோடியும் ஒற்றை ஆழி – யுத்4-மிகை:41 250/2
வீசு தெண் திரையிற்று ஆய வெள்ளம் ஓர் ஏழு பத்தும் – யுத்4-மிகை:41 258/2
வியந்து எழும் அறுபத்தி ஏழு கோடியாம் வீரரோடும் – யுத்4-மிகை:42 43/4

TOP


ஏழு_நூறு (2)

ஏழு_நூறு ஓசனை சூழ்ந்து எயில் கிடந்தது இ இலங்கை – சுந்:2 227/1
ஏழு_நூறு யோசனை அகலம் இட்ட கீழ் – யுத்1:5 18/1

TOP


ஏழு_பத்து (1)

ஏழு_பத்து ஆகிய வெள்ளத்து எம் படை – கிட்:6 33/1

TOP


ஏழு_மூன்று (1)

பெருக்கிய ஏழு_மூன்று பிறவியும் பிணிகள் நீங்கி – யுத்4-மிகை:41 63/3

TOP


ஏழுக்கு (2)

ஏழுக்கு ஏழ்_உலகு எல்லாம் அன்று – சுந்:5 50/2
ஏழுக்கு ஏழ் என அடுக்கிய உலகங்கள் எரியும் – சுந்:13 38/2

TOP


ஏழுக்கும் (1)

மால் கடல் ஏழுக்கும் வரம்பினார் என்பர் – யுத்4:37 67/2

TOP


ஏழுடை (3)

அளம் படு குரை கடல் அகழி ஏழுடை
வளம் படு நெடு நில மன்னர்_மன்னனே – அயோ-மிகை:1 18/1,2
ஏழுடை கடலினும் தீவு ஓர் ஏழினும் – யுத்4:37 69/1
ஏழுடை மலையினும் உலகு ஓர் ஏழினும் – யுத்4:37 69/2

TOP


ஏழுபத்து (1)

இறுத்தனன் ஏழுபத்து வெள்ளமாம் சேனையோடும் – யுத்1-மிகை:9 2/1

TOP


ஏழும் (113)

ஒன்றுமோ உலகம் ஈர்_ஏழும் ஓம்பிடும் – பால:5 80/2
ஏழும் ஏற போய் ஆறும் ஏறினார் – பால:6 24/4
என்றும் உலகு ஏழும் அரசு எய்தி உளனேனும் – பால:22 33/3
இருவரும் இரண்டு வில்லும் ஏற்றினர் உலகம் ஏழும்
வெருவர திசைகள் பேர வெம் கனல் பொங்க மேன்மேல் – பால:24 29/1,2
ஏழும்_ஏழும் உன் ஒரு மகற்கு ஆக்குவென் என்றாள் – அயோ:2 87/4
ஏழும்_ஏழும் உன் ஒரு மகற்கு ஆக்குவென் என்றாள் – அயோ:2 87/4
வையம் ஏழும் ஓர் ஏழும் ஆருயிரோடு கூட வழங்கும் அ – அயோ:3 63/1
வையம் ஏழும் ஓர் ஏழும் ஆருயிரோடு கூட வழங்கும் அ – அயோ:3 63/1
இடியின் தொடர கடல் ஏழும் மடுத்து இ ஞால – அயோ:4 115/3
இலக்கா எரிவித்து உலகு ஏழினொடு ஏழும் மன்னர் – அயோ:4 124/3
அந்தணன் உலகு ஏழும் அமை எனின் அமரேசன் – அயோ:9 22/3
ஏழும் ஒன்றாகி நின்று இரைப்ப காண்டியால் – அயோ:14 34/4
இலக்குவ உலகம் ஓர் ஏழும் ஏழும் நீ – அயோ:14 40/1
இலக்குவ உலகம் ஓர் ஏழும் ஏழும் நீ – அயோ:14 40/1
ஆத்த ஆண்டு ஏழினொடு ஏழும் அ நிலம் – அயோ:14 129/3
உலகம் ஏழும் உரும் ஏறு என ஒலித்து உரறவே – ஆரண்:1 23/4
சுந்தரி பல்லாண்டு இசைப்ப உலகு ஏழும் தொழுது ஏத்த – ஆரண்:6 100/2
ஒரு காலத்து உலகு ஏழும் உருத்து எதிர தனு ஒன்றால் – ஆரண்:6 104/1
எழுந்து நின்று உலகு ஏழும் எரிந்து உக – ஆரண்:7 9/1
ஏழுமே கடல் உலகு ஏழும் ஏழுமே – ஆரண்:12 6/1
உலகம் ஈர்_ஏழும் ஆளும் செல்வத்துள் உறைதி என்றான் – ஆரண்:12 66/4
நக்கான் உலகு ஏழும் நடுங்கிட நாகம் அன்ன – ஆரண்:13 22/3
எண் சுழன்றது சுழன்ற அ எறி கடல் ஏழும்
விண் சுழன்றது வேதமும் சுழன்றது விரிஞ்சன் – ஆரண்:13 73/2,3
எண் கையர் எழு கையர் ஏழும் எட்டுமாய் – ஆரண்-மிகை:7 4/1
உலகம் ஏழினோடு ஏழும் வந்து அவன் உயிர்க்கு உதவி – கிட்:3 72/1
ஏழும் ஆண்டு சென்று ஒரு வழி நின்று என இயைந்த – கிட்:4 3/4
இலை கண்டோம் என தெரிப்ப அரும் தரத்தன ஏழும் – கிட்:4 4/4
ஏழும் ஊடு புக்கு உருவி பின் உடன் அடுத்து இயன்ற – கிட்:4 16/2
ஏழு வேலையும் உலகம் மேல் உயர்ந்தன ஏழும்
ஏழு குன்றமும் இருடிகள் எழுவரும் புரவி – கிட்:4 17/1,2
ஏழும் மங்கையர் எழுவரும் நடுங்கினர் என்ப – கிட்:4 17/3
என்னலும் உலகம் ஏழும் ஏத்தின இறந்து வாலி – கிட்:7 157/3
ஏழும் ஏழும் என்று உரைக்கின்ற உலகங்கள் எவையும் – கிட்:12 18/1
ஏழும் ஏழும் என்று உரைக்கின்ற உலகங்கள் எவையும் – கிட்:12 18/1
தோயின் ஆழி ஓர் ஏழும் நீர் சுவறி வெண் துகள் ஆம் – கிட்:12 23/1
கொங்கணம் ஏழும் நீங்கி குட கடல் தரள குப்பை – கிட்:15 32/1
நீயீரே நினைவின் முன்னம் நெடும் திரை பரவை ஏழும்
தாய் உலகு அனைத்தும் வென்று தையலை தருதற்கு ஒத்தீர் – கிட்:17 23/1,2
ஏழும் அல்லன ஈண்டு உள குதிரைகள் எல்லாம் – சுந்:2 12/4
ஊர் புக அமைந்த படுகால்-கொல் உலகு ஏழும்
சோர்வு இல நிலைக்க நடு இட்டது ஒரு தூணோ – சுந்:2 64/2,3
எட்டு தோளாள் நாலு முகத்தாள் உலகு ஏழும்
தொட்டு பேரும் சோதி நிறத்தாள் சுழல் கண்ணாள் – சுந்:2 74/1,2
ஏழும் இ நகர் சுலாய-கொலாம் என இசைத்தான் – சுந்:2 145/4
படி ஏழும் நெடும் துயர் பாவிடவும் – சுந்:4 9/2
துப்பு உறு பரவை ஏழும் சூழ்ந்த பார் ஏழும் ஆழ்ந்த – சுந்:4 33/1
துப்பு உறு பரவை ஏழும் சூழ்ந்த பார் ஏழும் ஆழ்ந்த – சுந்:4 33/1
புல்லல் ஏற்ற திருமகளும் பூவும் பொருந்த புலி ஏழும்
எல்லை ஏற்ற நெடும் செல்வம் எதிர்ந்த ஞான்றும் அஃது இன்றி – சுந்:4 58/1,2
ஊழி ஓர் பகலாய் ஓதும் யாண்டு எலாம் உலகம் ஏழும்
ஏழும் வீவுற்ற ஞான்றும் இன்று என இருத்தி என்றாள் – சுந்:4 72/3,4
ஏழும் வீவுற்ற ஞான்றும் இன்று என இருத்தி என்றாள் – சுந்:4 72/4
ஒட்டாரோடு உலகு ஓர் ஏழும்
சுட்டாலும் தொலையா அன்றோ – சுந்:5 47/3,4
ஏழும் ஒன்றாக நின்று இரைப்ப காண்டியால் – சுந்:5 54/4
வீங்கினான் வியந்தான் உலகு ஏழும் விழுங்கி – சுந்:5 80/3
உறுக்குறும் சொல்லான் ஊழி தீ என உலகம் ஏழும்
சுறு கொள நோக்குவான்-தன் செவி தொளை தீய சொன்னார் – சுந்:9 65/3,4
ஏழும் வெந்து என எரிந்தன நெடு நிலை ஏழும் – சுந்:13 35/4
ஏழும் வெந்து என எரிந்தன நெடு நிலை ஏழும் – சுந்:13 35/4
இந்திரனை அன்றி உலகு ஏழும் வெலும் என்றான் – சுந்-மிகை:11 25/4
நிலை மேற்கொண்டு மெலிகின்ற நெடியோன்-தன்-முன் படி ஏழும்
தலை மேல் கொண்ட கற்பினாள் மணி வாய் எள்ள தனி தோன்றி – யுத்1:1 6/2,3
ஒன்றிடுவர் தேவர் உலகு ஏழும் உடன் ஒன்று ஆம் – யுத்1:2 55/4
நீ ஒரு தனி உலகு ஏழும் நீந்தினாய் – யுத்1:2 79/2
ஏழும் தன் இரு தாள் அளவு என கடந்து ஏறும் – யுத்1:3 3/4
ஏழும் ஏழும் வந்து அடி தொழ அரசு வீற்றிருந்தான் – யுத்1:3 20/4
ஏழும் ஏழும் வந்து அடி தொழ அரசு வீற்றிருந்தான் – யுத்1:3 20/4
வான் ஏழும் நடுங்கிட வந்தனனால் – யுத்1:3 117/4
வாயினில் கடல்கள் ஏழும் மலைகளும் மற்றும் முற்றும் – யுத்1:3 133/4
ஊனொடும் தின்னும் பின்னை ஒலி திரை பரவை ஏழும்
மீனொடும் குடிக்கும் மேகத்து உருமொடும் விழுங்கும் விண்ணில் – யுத்1:3 139/2,3
அயிர் படர் வேலை ஏழும் மலைகளும் அஞ்ச ஆர்த்து அங்கு – யுத்1:3 144/3
செய் தவம் பயந்த வீரர் திரள் மரம் ஏழும் தீய – யுத்1:4 128/3
ஆர்த்தன பரவை ஏழும் ஆர்த்தன மேகம் ஆர்த்த – யுத்1:4 146/1
யானை கால் குலைந்து ஆழி ஓர் ஏழும் விட்டு அகல – யுத்1:5 47/2
இ காலம் நின்றும் உலகு ஏழும் எடுக்க வல்லான் – யுத்1:11 28/4
வையம் ஓர் ஏழும் பெற்றால் வாழ்வெனே வாராய்-ஆகில் – யுத்1:12 28/3
கலை குலாம் பரவை ஏழும் கால் கிளர்ந்து எழுந்த காலத்து – யுத்1:13 28/3
நீர் ஒர் ஏழும் முடிவில் நெருக்கும் நாள் – யுத்2:15 100/3
மாண்டனன் அரக்கன் தம்பி என்று உலகு ஏழும் வாழ்த்த – யுத்2:16 182/3
இமையவர் எல்லாம் காக்க உலகம் ஓர் ஏழும் காக்க – யுத்2:18 188/2
ஆளி திறல் அன்னவன் கொண்டன ஆழி ஏழும்
மாள புனல் வற்றினும் வாளி அறாத வன்கண் – யுத்2:19 17/2,3
அதிர்ந்தன உலகம் ஏழும் அனல் பொறி அசனி என்ன – யுத்2:19 93/1
ஆறும் ஏழும் அறுபதும் ஐம்பதும் – யுத்2:19 160/1
மூவாது எ நாளும் உலகு ஏழொடு ஏழும் அரசாளும் மேன்மை முதல்வா – யுத்2:19 251/2
சென்று உன்னும் முன்னர் உடன் ஆயினான் இ உலகு ஏழும் மூடு சிறையான் – யுத்2:19 262/4
உண்டு உலகு ஏழும் ஏழும் உமிழ்ந்தவன் என்னும் ஊற்றம் – யுத்2:19 297/1
உண்டு உலகு ஏழும் ஏழும் உமிழ்ந்தவன் என்னும் ஊற்றம் – யுத்2:19 297/1
என்றவரோடும் எழுந்து உலகு ஏழும்
வென்றவன் ஏவலின் முன்னம் விரைந்தார் – யுத்3:20 22/1,2
புரந்தரன் செருவில் தந்து போயது புணரி ஏழும்
உரம் தவிர்த்து ஊழி பேரும் காலத்தின் ஒலிக்கும் ஓதை – யுத்3:22 12/1,2
ஓய்ந்துளன் இராமன் என்னின் உலகம் ஓர் ஏழும் ஏழும் – யுத்3:23 26/1
ஓய்ந்துளன் இராமன் என்னின் உலகம் ஓர் ஏழும் ஏழும்
தீய்ந்துறும் இரவி பின்னும் திரியுமோ தெய்வம் என் ஆம் – யுத்3:23 26/1,2
ஏழும் வீயும் என் பகர்வது எல்லை நாள் – யுத்3:24 112/3
என்றலும் உலகம் ஏழும் ஏழு மா தீவும் எல்லை – யுத்3:26 95/1
ஒன்றிய கடல்கள் ஏழும் ஒருங்கு எழுந்து ஆர்க்கும் ஓதை – யுத்3:26 95/2
வாம் புனல் பரவை ஏழும் இறுதியின் வளர்ந்தது என்னா – யுத்3:30 2/3
விதிமுறை காண்பென் என்னும் வேட்கையான் வேலை ஏழும்
கதுமென ஒருங்கு நோக்கும் பேதையின் காதல் கொண்டான் – யுத்3:30 8/3,4
விலகு நீர் திரை வேலை ஓர் ஏழும் போய் விதியால் – யுத்3:31 23/3
நன்று இது என்று ஞாலம் ஏழும் நாகம் ஏழும் மானும் தன் – யுத்3:31 76/3
நன்று இது என்று ஞாலம் ஏழும் நாகம் ஏழும் மானும் தன் – யுத்3:31 76/3
மா பெரும் தீவுகள் ஏழும் மாதிரம் – யுத்3:31 183/1
அன்னார்-தாமும் ஆர்கலி ஏழும் என ஆர்த்தார் – யுத்3:31 187/1
கொண்டல் ஏழும் ஊழிவாய் ஓர் குன்றில் மாரி பொழிவ போல் – யுத்3-மிகை:31 15/3
ஏழும் ஏழும் என்று உரைக்கின்ற உலகங்கள் யாவும் – யுத்4:32 11/1
ஏழும் ஏழும் என்று உரைக்கின்ற உலகங்கள் யாவும் – யுத்4:32 11/1
பாய் திரை பரவை ஏழும் காண்குறும் பதகர் என்ன – யுத்4:33 3/3
ஓதம் அவை ஏழும் மலை ஏழும் உலகு ஏழும் – யுத்4:36 13/2
ஓதம் அவை ஏழும் மலை ஏழும் உலகு ஏழும் – யுத்4:36 13/2
ஓதம் அவை ஏழும் மலை ஏழும் உலகு ஏழும்
பூதம் அவை ஐந்தும் எரி மூன்றும் நனி பொய் தீர் – யுத்4:36 13/2,3
ஆர் அனார் உலகு இயற்கை அறிதக்கார் அவை ஏழும் ஏழும் அஞ்சும் – யுத்4:38 28/1
ஆர் அனார் உலகு இயற்கை அறிதக்கார் அவை ஏழும் ஏழும் அஞ்சும் – யுத்4:38 28/1
மராமரம் ஏழும் வாலி மார்பமும் மகர நீரும் – யுத்4:41 42/2
உம்பரோடு இம்பர்-காறும் உலகம் ஓர் ஏழும் ஏழும் – யுத்4:42 21/1
உம்பரோடு இம்பர்-காறும் உலகம் ஓர் ஏழும் ஏழும்
எம் பெருமான் என்று ஏத்தி இறைஞ்சி நின்று ஏவல் செய்ய – யுத்4:42 21/1,2
ஏழும் மூன்றும் ஆம் பெரும் படை தலைவரை இராமன் – யுத்4-மிகை:41 24/2
ஒன்றிய கடல்கள் ஏழும் உற்று உடன் உவா உற்று என்ன – யுத்4-மிகை:41 122/3
வடிவு உள மலை ஏழ் அன்ன மராமரம் ஏழும் நோக்காய் – யுத்4-மிகை:41 128/4
சங்கரன் அயன் தன்னையும் தரணி ஈர்_ஏழும் – யுத்4-மிகை:41 155/3
ஓங்கும் நீர் ஏழும் அன்னான் உடலமும் வெந்த அன்றே – யுத்4-மிகை:41 241/4
அசனியின் குழுவும் ஆழி ஏழும் ஒத்து ஆர்த்தது என்ன – யுத்4-மிகை:41 291/1
உலகம் ஈர்_ஏழும் தன்ன ஒளி நிலா பரப்ப வானில் – யுத்4-மிகை:42 37/1
வாழிய வாலி மார்பும் மராமரம் ஏழும் சாய – யுத்4-மிகை:42 74/3

TOP


ஏழும்_ஏழும் (1)

ஏழும்_ஏழும் உன் ஒரு மகற்கு ஆக்குவென் என்றாள் – அயோ:2 87/4

TOP


ஏழுமே (3)

ஏழுமே கடல் உலகு ஏழும் ஏழுமே – ஆரண்:12 6/1
ஏழுமே கடல் உலகு ஏழும் ஏழுமே
சூழும் ஏழ் மலை அவை தொடர்ந்த சூழல்-வாய் – ஆரண்:12 6/1,2
ஒரு கணைக்கு ஆற்றுமோ உலகம் ஏழுமே – கிட்:6 13/4

TOP


ஏழுமேதான் (1)

இமையவர் உலகமேதான் இ உலகு ஏழுமேதான்
அமைவரும் புவனம் மூன்றில் என்னுடை ஆட்சியே தான் – யுத்2:17 50/1,2

TOP


ஏழை (25)

எம் மாதர் கொங்கைக்கு இவை ஒப்பன என்று ஓர் ஏழை
விம்மா வெதும்பா வெயரா முகம் வெய்து_உயிர்த்தாள் – பால:17 17/3,4
ஏ எலாம் காட்டுகின்ற இணை நெடும் கண் ஓர் ஏழை
பாவைமார் பரந்த கோல பண்ணையில் பொலிவாள் வண்ண – பால:18 15/2,3
யாழ் இசை அஞ்சிய அம் சொல் ஏழை கோயில் – அயோ:3 5/2
இந்த நெடும் சொல் அ ஏழை கூறு முன்னே – அயோ:3 24/1
என் புகழ்கின்றது ஏழை எயினனேன் இரவி என்பான் – அயோ:13 36/1
ஏழை ஆவி இறந்திலள் என்பரால் – ஆரண்:6 78/2
மறையும் என ஏழை வருந்தினளால் – ஆரண்:11 54/4
மழை கண் ஏழை என்று உள்ளம் வருந்தினான் – ஆரண்:11 79/4
எந்தை நீ இயம்பிற்று என்னை எண்மையன் ஆகி ஏழை
சந்த வார் குழலினாளை துறந்தனை தணிதியேனும் – ஆரண்:13 132/1,2
என் பினே போதுவான் நினைதியோ ஏழை நீ – கிட்:13 70/2
இ மலை காணுதும் ஏழை மானை அ – கிட்:14 16/1
ஏழை வேடனுக்கு எம்பி நின் தம்பி நீ – சுந்:3 23/2
ஏழை நின் ஒளித்துறை இன்னது ஆம் என – சுந்:3 120/1
எங்கள் நாயகனையும் நினைந்தது ஏழை நீ – சுந்:3 122/4
ஈரம் இல்லா நிருதரோடு என்ன உறவு உண்டு உனக்கு ஏழை
மூரல் முறுவல் குறி காட்டி முத்தே உயிரை முடிப்பாயோ – யுத்1:1 7/3,4
ஏழை நீ என் பெரும் செல்வம் எய்தி பின் – யுத்1:4 4/3
எற்பு உடை குன்றம் ஆம் இலங்கை ஏழை நின் – யுத்1:4 53/2
கல் உண்டு மரம் உண்டு ஏழை கடல் ஒன்றும் கடந்தேம் என்னும் – யுத்1:14 16/1
ஏழை வாழ்வு உடை எம்முனோன் – யுத்2:16 111/2
ஏழை மகளிர் அடி வருட ஈர்ம் தென்றல் – யுத்2:17 85/1
எங்கு நின்றனன் இலக்குவ பெயர் அ ஏழை எம்பி அதிகாயனாம் – யுத்2:19 76/1
எங்கு உற்ற என்னா-வண்ணம் இரிந்தது ஈது அன்றி ஏழை
பங்கத்தன் மலை வில் அன்ன சிலை ஒலி பரப்பி ஆர்த்தான் – யுத்3:22 13/3,4
ஏழை நீ காண்டி அன்றே இளையவன் வதனம் இன்னும் – யுத்3:23 25/2
ஏழை வழங்குறு சொல்லின் இரங்கான் – யுத்3:26 40/2
ஏழை சோபனம் ஏந்து_இழை சோபனம் – யுத்4:40 3/1

TOP


ஏழை-தன் (1)

ஏழை-தன் செயல் கண்டவர் யாவரும் – அயோ:4 224/1

TOP


ஏழைக்கா (1)

இருப்பு நெஞ்சினையேனும் ஓர் ஏழைக்கா
பொருப்பு வில்லை பொடி செய்த புண்ணியா – பால:21 21/2,3

TOP


ஏழைமார் (1)

இன் நரம்பு அயில்கின்றனர் ஏழைமார் – பால:16 29/4

TOP


ஏழைமார்கள் (1)

இயக்கியர் அரக்கிமார்கள் விஞ்சையர் ஏழைமார்கள்
முயல் கறை பயிலா திங்கள் முகத்தியர் முழுதும் நின்னை – யுத்3:29 51/1,2

TOP


ஏழைமை (7)

இமிழ் திரை பரவை ஞாலம் ஏழைமை உடைத்து மாதோ – பால:22 3/4
ஏழைமை வேடன் இறந்திலன் என்று எனை ஏசாரோ – அயோ:13 15/4
எண் அருளி ஏழைமை துடைத்து எழு மெய்ஞ்ஞான – ஆரண்:6 28/3
இராவணன் தங்கை என்றது ஏழைமை பாலது என்னா – ஆரண்:6 45/2
யான் என்பது அறிந்தால் வாரார் ஏழைமை எண்ணி நோக்கல் – சுந்:3 140/2
ஏற்றம் ஒன்று இல்லை என்பது ஏழைமை பாலது அன்றே – யுத்2:16 29/1
ஈண்டு இவண் இருந்து அவை இயம்பும் ஏழைமை
வேண்டுவது அன்று இனி அமரின் வீடிய – யுத்3:24 75/1,2

TOP


ஏழைமை-பாலது (3)

யாம் உரை வழங்கும் என்பது ஏழைமை-பாலது அன்றோ – ஆரண்:10 69/4
இ வழி இனைய எண்ணின் ஏழைமை-பாலது என்னா – ஆரண்:13 133/2
ஏயின இது அலால் மற்று ஏழைமை-பாலது என்னோ – கிட்:11 89/1

TOP


ஏழையர் (12)

ஏழையர் அனைவரும் இவர் தட முலை தோய் – பால:5 128/1
இணை எடுத்து இடைஇடை நெருக்க ஏழையர்
துணை முலை குங்கும சுவடும் ஆடவர் – பால:14 15/1,2
வலம் கடிந்து ஏழையர் ஆய மன்னரை – அயோ:4 186/1
நிழல் பிரிந்தன குடை நெடும் கண் ஏழையர்
குழல் பிரிந்தன மலர் குமரர் தாள் இணை – அயோ:4 201/1,2
வாழும் ஏழையர் சிறு வலிக்கு வாள் அமர் – ஆரண்:12 6/3
மேனகை திலோத்தமை முதல ஏழையர்
வானகம் துறந்து வந்து அவன் தன் மாட்சியால் – ஆரண்-மிகை:12 1/1,2
ஏவர் ஏழையர் நின்னின் இலங்கு_இழாய் – சுந்:3 109/4
எயிறு அலைத்து எழும் இதழ் அரக்கர் ஏழையர்
வயிறு அலைத்து இரியலின் மயங்கினார் பலர் – சுந்:12 8/3,4
ஏழையர் உள்ளம் என்ன இருண்டன திசைகள் எல்லாம் – யுத்2:19 179/4
இயக்கியர் அரக்கியர் உரகர் ஏழையர்
மயக்கம் இல் சித்தியர் விஞ்சை மங்கையர் – யுத்4:38 19/1,2
இ புறத்து இமையவர் முனிவர் ஏழையர்
துப்பு உற சிவந்த வாய் விஞ்சை தோகையர் – யுத்4:40 35/1,2
இந்திரன் தேவியர் முதல ஏழையர்
அந்தர வானின்-நின்று அரற்றுகின்றவர் – யுத்4:40 69/1,2

TOP


ஏழையால் (1)

எண் தரும் கடை சென்ற யாமம் இயம்புகின்றன ஏழையால்
வண்டு தங்கிய தொங்கல் மார்பன் மயங்கி விம்மியவாறு எலாம் – அயோ:3 51/1,2

TOP


ஏழையாள் (1)

ஏழையாள் இடுக்கண் நோக்கி ஒரு தனி இகல்-மேல் சென்ற – யுத்1:14 5/3

TOP


ஏழையும் (14)

இ சிலை கிடக்க மலை ஏழையும் இறானோ – பால:22 36/4
தனி நாயகம் உலகு ஏழையும் உடையாய் இது தவிராய் – பால:24 21/2
ஏழையும் இளவலும் வருக என இனிதா – ஆரண்:2 34/1
ஈறுசெய்து அவர் சிலை ஏழொடு ஏழையும்
ஆறினோடு ஆறும் ஓர் இரண்டும் அம்பினால் – ஆரண்:7 106/2,3
உரம் உடை தன்மையால் உலகு ஏழையும்
பரம் முருக்கிய பாவத்தினால் வல – ஆரண்:9 24/2,3
இரித்தது அ உலகம் ஓர் ஏழொடு ஏழையும் – கிட்:7 14/4
குடிக்குமேல் கடல் ஏழையும் குடங்கையின் குடிக்கும் – கிட்:12 25/4
வயிற்றினுள் உலகு ஏழினோடு ஏழையும் வைக்கும் – யுத்1:3 51/1
ஒருவோம் உலகு ஏழையும் உண்டு உமிழ்வோம் – யுத்2:18 69/1
திருமால் தனக்கு இளையான் படை உலகு ஏழையும் தீய்க்கும் – யுத்3:27 137/3
தீக்கின்றது இ உலகு ஏழையும் என செல்வதும் தெரிந்தான் – யுத்3:27 147/1
எறிக்கும் வெம் கதிரோடு உலகு ஏழையும்
கறிக்கும் வாயில் இட்டு இன்று என காந்துமால் – யுத்3:29 32/3,4
குருதி பெற்றிலரேல் கடல் ஏழையும் குடிப்பார் – யுத்3:30 20/3
ஒரு வில்லியை ஒரு காலையின் உலகு ஏழையும் உடற்றும் – யுத்3:31 103/1

TOP


ஏழையேன் (1)

இன்று-காறும் ஏழையேன்
நன்று தீது நாடலேன் – ஆரண்:1 66/2,3

TOP


ஏழையை (1)

இளவலை நோக்கினன் இராமன் ஏழையை
உளைவு செய் இராவணன் உறையும் ஊரும் இ – ஆரண்:15 7/1,2

TOP


ஏழொடு (11)

எந்தை ஏவ ஆண்டு ஏழொடு ஏழ் எனா – அயோ:14 114/1
எழுவரோடு எழுவர் ஆம் உலகம் ஏழொடு ஏழ் – ஆரண்:7 48/1
ஈறுசெய்து அவர் சிலை ஏழொடு ஏழையும் – ஆரண்:7 106/2
ஏகி வாலியும் இருது ஏழொடு ஏழ் – கிட்:3 53/1
ஈண்டு நீ இருந்தருள் ஏழொடு ஏழ் எனா – கிட்:6 14/1
இரித்தது அ உலகம் ஓர் ஏழொடு ஏழையும் – கிட்:7 14/4
ஏகினார் யோசனை ஏழொடு ஏழு பார் – கிட்:14 7/1
கொடி-மேல் இருந்து இ உலகு ஏழொடு ஏழு தொழ நின்ற கோளும் இலனாய் – யுத்2:19 249/3
மூவாது எ நாளும் உலகு ஏழொடு ஏழும் அரசாளும் மேன்மை முதல்வா – யுத்2:19 251/2
ஈன்ற காளமும் ஏழொடு ஏழ் உலகினும் இசைப்ப – யுத்4:32 4/4
எழுத்தினன் தோள்களின் ஏழொடு ஏழு கோல் – யுத்4:37 154/3

TOP


ஏற்க (2)

எழுதி நீட்டிய இங்கிதம் இறை_மகற்கு ஏற்க
தொழுத கையினன் சுமந்திரன் முன் நின்று சொல்லும் – அயோ:1 44/3,4
இல்லிடை இடு பதம் ஏற்க என் கையால் – அயோ:11 110/4

TOP


ஏற்கலா (1)

இரந்து இவன் இணை அடி பொடியும் ஏற்கலா
புரந்தான் உலகு எலாம் புரக்கின்றான் என்றாள் – ஆரண்:6 18/3,4

TOP


ஏற்கவும் (1)

எறிந்து கொல்வென் என்று ஏற்கவும் பார்க்கிலா – பால:7 36/2

TOP


ஏற்கின்றார் (1)

ஏற்கின்றார் இல்லை என்னா இடபன் வந்து அவனோடு ஏற்றான் – யுத்2:18 228/4

TOP


ஏற்கின்றாரொடு (1)

ஏற்கின்றாரொடு உடன் உறை இன்பமால் – சுந்:3 102/4

TOP


ஏற்கும் (3)

இணை இலாள்-தன்னை நாடற்கு ஏயன செய்தற்கு ஏற்கும்
புணை இலாதவற்கு வேலை போக்கு அரிது அன்னதே போல் – ஆரண்:15 52/2,3
சித்திர இலக்கம் ஆகும் அல்லது செருவில் ஏற்கும்
சத்தியை போலும் மேல் நாள் சடாயுவால் தரையில் வீழ்ந்தாய் – சுந்:3 115/3,4
சிலைகளை நோக்கும் நாண் ஏற்று இடியினை செவியின் ஏற்கும் – யுத்3:22 26/4

TOP


ஏற்குமோ (1)

இரண்டு இல புயங்களுக்கு உவமம் ஏற்குமோ – சுந்:4 49/4

TOP


ஏற்கை (1)

ஏற்கை ஏத்தி இவண் எய்துதலின் என்னை எதிர – ஆரண்-மிகை:1 4/2

TOP


ஏற்ப (6)

வெம் சிலை புருவத்தாள்-தன் மெல் அடிக்கு ஏற்ப வெண் நூல் – அயோ:6 4/3
ஏற்ப சிந்தனையிட்டு அ அரக்கர்-தம் – ஆரண்:4 42/2
பாழி நெடும் தோள் வீரா நின் பெருமைக்கு ஏற்ப பகை இலங்கை – சுந்:4 110/3
நாரத முனிவற்கு ஏற்ப நயம் பட உரைத்த நாவும் – யுத்2:16 1/2
திரு விளை அல்குற்கு ஏற்ப மேகலை தழுவ செய்தார் – யுத்4:40 32/4
இந்திரன் தேவிக்கு ஏற்ப இயைவன பூட்டி யாணர் – யுத்4:40 33/2

TOP


ஏற்பது (3)

இ பெரும் தோளவன் இதழுக்கு ஏற்பது ஓர் – ஆரண்:6 14/2
ஏற்பது செவித்தலத்து என்ன ஓங்கிய – கிட்:7 13/2
இ வழி அவன் வந்து ஏற்பது அறிந்திலம் எதிர்ந்த-போதும் – யுத்2:19 227/2

TOP


ஏற்பன் (1)

இழிதரு மனிதரோடே யான் செரு ஏற்பன் என்றால் – ஆரண்:12 83/2

TOP


ஏற்பன (2)

வாய்ந்த நல் துகிலொடு வரிசைக்கு ஏற்பன
ஈந்தனன் பல்_இயம் துவைப்ப ஏகி நீர் – பால:5 93/2,3
இருந்தனையே இனி எமக்கும் ஏற்பன
விருந்து உளவோ உரை வெறுமை நீங்கினாய் – யுத்4:40 51/3,4

TOP


ஏற்பு (1)

ஏற்பு_இல என்பது அன்றி இணை அடிக்கு உவமை என்னோ – கிட்:13 33/4

TOP


ஏற்பு_இல (1)

ஏற்பு_இல என்பது அன்றி இணை அடிக்கு உவமை என்னோ – கிட்:13 33/4

TOP


ஏற்பென் (1)

ஏற்பென் என் தனி மார்பின் என்று இலக்குவன் எதிர்ந்தான் – யுத்4:32 30/4

TOP


ஏற்ற (58)

இரும்பு அனைய கரு நெடும் கோட்டு இணை ஏற்றின் பணை ஏற்ற
பெரும் பியலில் பளிக்கு நுகம் பிணைத்து அதனோடு அணைத்து ஈர்க்கும் – பால:13 16/1,2
காலமும் இடனும் ஏற்ற கருவியும் தெரிந்து கற்ற – அயோ:1 7/1
இறையிடை வரன்முறை ஏறி ஏற்ற சொல் – அயோ:1 11/3
அங்கியின் வினையிற்கு ஏற்ற யாவையும் அமைத்து வீர – அயோ:3 81/3
ஈர் வாளை வாங்கி மனம் தேறுதற்கு ஏற்ற செய்வான் – அயோ:4 140/2
எஃகு எறி செரு_முகத்து ஏற்ற தெவ்வருக்கு – அயோ:11 104/1
வரிசையின் வழாமை நோக்கி மரபுளி வகையின் ஏற்ற
கரி பரி இரதம் காலாள் கணக்கு_அறு கரை_இல் வேலை – அயோ:13 48/2,3
ஏற்ற இ தன்மையின் அமரர்க்கு இன் அமுது – அயோ:14 119/1
ஏற்ற வளை வரி சிலையோன் இயம்பா முன் இகல் அரக்கி – ஆரண்:6 114/1
ஏற்ற நெடும் கொடி மூக்கும் இரு காதும் முலை இரண்டும் இழந்தும் வாழ – ஆரண்:6 135/1
ஏற்ற காலையின் முன் உணர்ந்தான் எனது – ஆரண்:11 80/2
ஞாலம் படுப்பான் தனது ஆற்றலுக்கு ஏற்ற நல் வில் – ஆரண்:13 31/1
ஆணி இ உலகுக்கு எல்லாம் என்னலாம் ஆற்றற்கு ஏற்ற
சேண் உயர் பெருமை-தன்னை சிக்கு அற தெளிந்தேன் பின்னர் – கிட்:2 19/2,3
குவால் அறம் நிறுத்தற்கு ஏற்ற காலத்தின் கூட்டம் ஒத்தார் – கிட்:3 21/2
ஏற்ற பேர் உலகு எலாம் எய்தி ஈன்றவள் – கிட்:7 33/1
பூண்ட பேர் அரசுக்கு ஏற்ற யாவையும் புரிந்து போரில் – கிட்:9 7/3
இனையன உணர்தற்கு ஏற்ற எண்ணிய நீதி என்னா – கிட்:11 68/3
பாவியர்க்கு ஏற்ற செய்கை கருதுவன் பழியும் பாரேன் – கிட்:11 69/4
ஏற்ற வெள்ளம் எழுபதின் இற்ற என்று – கிட்:13 2/1
இலக்கண மரபிற்கு ஏற்ற எழு வகை நரம்பின் நல் யாழ் – சுந்:2 103/1
வித்தக வில்லினாற்கு திருவிளையாடற்கு ஏற்ற
சித்திர இலக்கம் ஆகும் அல்லது செருவில் ஏற்கும் – சுந்:3 115/2,3
புல்லல் ஏற்ற திருமகளும் பூவும் பொருந்த புலி ஏழும் – சுந்:4 58/1
எல்லை ஏற்ற நெடும் செல்வம் எதிர்ந்த ஞான்றும் அஃது இன்றி – சுந்:4 58/2
அல்லல் ஏற்ற கானகத்தும் அழியா நடையை இழிவான – சுந்:4 58/3
எயில் புனை இலங்கை மூதூர் இந்திரன் யாக்கைக்கு ஏற்ற
மயில் புரை இயலினாரும் மைந்தரும் நாளும் அங்கே – சுந்-மிகை:14 42/2,3
எத்துணை போதும் கை என்று இயம்பினால் எண்ணற்கு ஏற்ற
வித்தகர் உளரே அந்த தானவர் விரிந்த சேனை – யுத்1:3 132/1,2
முழு முதல் குலத்திற்கு ஏற்ற முறைமையால் உவகை மூள – யுத்1:4 121/2
தாம் தம் ஆற்றலுக்கு ஏற்ற தரத்தர – யுத்1:9 46/2
வன் பகை நிற்க எங்கள் வானர தொழிலுக்கு ஏற்ற
புன் பகை காட்டும் யானோ புகழ் பகைக்கு ஒருவன் போலாம் – யுத்1:12 40/1,2
எறி படை அரக்கர் ஏற்றார் ஏற்ற கைம் மாற்றான் என்னா – யுத்2:15 147/3
எடுக்கல் உற்று அவன் மேனியை ஏந்துதற்கு ஏற்ற
மிடுக்கு இலாமையின் இராவணன் வெய்து_உயிர்ப்பு உற்றான் – யுத்2:15 212/1,2
வேத நூல் மரபுக்கு ஏற்ற ஒழுக்கமே பிடிக்க வேண்டும் – யுத்2:16 136/4
ஏற்ற போது அனைய குன்றம் எண்ண_அரும் துகளது ஆகி – யுத்2:16 183/1
ஏற்றனென் ஏற்ற காலத்து இறை அதற்கு ஒற்கம் எய்தின் – யுத்2:16 196/3
பிறை உடை நுதலார்க்கு ஏற்ற பிறந்த இல் கடன்கள் செய்ய – யுத்2:17 37/1
எரியிடை வீழ்ந்த விட்டில் அல்லரோ அரசுக்கு ஏற்ற
அரியொடும் வாழ்ந்த பேடை அங்கணத்து அழுக்கு தின்னும் – யுத்2:17 68/2,3
ஏற்ற வல் அரக்கன்-தன்-மேல் எரி முக கடவுள் என்பான் – யுத்2:18 200/2
வாய்கொண்டு சொற்றற்கு ஏற்ற வலி கொண்டு பலி உண் வாழ்க்கை – யுத்2:18 230/1
கொண்டவன் என்னோடு ஏற்ற செருவினில் மறுக்கம் கொண்டான் – யுத்2:19 297/2
இன்ன காலையின் ஈர்_ஐந்து வெள்ளம் வந்து ஏற்ற
மின்னும் வெள் எயிற்று அரக்கர்-தம் சேனையில் வீரன் – யுத்3:20 52/1,2
அறுபது வெள்ளம் ஆய அரக்கர்-தம் ஆற்றற்கு ஏற்ற
எறிவன எய்வ பெய்வ எற்றுறு படைகள் யாவும் – யுத்3:22 28/1,2
இருவிர் என்னொடு பொருதிரோ அன்று-எனின் ஏற்ற
ஒருவிர் வந்து உயிர் தருதிரோ உம் படையோடும் – யுத்3:22 59/1,2
எறி திரை பெரும் கடல் கடைய ஏற்ற நாள் – யுத்3:24 97/1
என்பன முதல் உபாயம் யாவையும் இயம்பி ஏற்ற
முன்பனை நோக்கி ஐய மூ-வகை உலகும் தான் ஆய் – யுத்3:27 8/1,2
ஏற்ற எ உலகு உற்றனை எல்லை இல் – யுத்3:29 22/3
ஏற்ற மா நுதல் விழியிடை தோன்றினர் இவரால் – யுத்3:30 25/2
ஏகினன் இளவலோடும் இராவணன் ஏற்ற கைம்மேல் – யுத்3:31 231/4
இளவலை தழுவி ஐய இரவி-தன் குலத்துக்கு ஏற்ற
அளவினம் அடைந்தோர்க்கு ஆகி மன் உயிர் கொடுத்த வண்மை – யுத்4:32 48/1,2
ஈசனை இமையா மு கண் இறைவனை இருமைக்கு ஏற்ற
பூசனை முறையின் செய்து திரு மறை புகன்ற தானம் – யுத்4:35 3/1,2
போர்த்தலை புறகிட்டு ஏற்ற புண்ணுடை தழும்பும் போலாம் – யுத்4:37 207/3
வாழ்ந்த நீ இவனுக்கு ஏற்ற வழி கடன் வகுத்தி என்ன – யுத்4:38 2/2
கோனும் அ முனிவர்-தங்கள் கூட்டமும் குலத்துக்கு ஏற்ற
வான் உயர் கற்பின் மாதர் ஈட்டமும் காண்டல் மாட்சி – யுத்4:40 27/2,3
வானக நாட்டு மாதர் யாரும் மஞ்சனத்துக்கு ஏற்ற
நான நெய் ஊட்ட பட்ட நவை இல கலவை தாங்கி – யுத்4:40 29/2,3
பல் நெடும் காலம் நோற்று தன்னுடை பண்பிற்கு ஏற்ற
பின் நெடும் கணவன் தன்னை பெற்று இடை பிரிந்து முற்றும் – யுத்4:42 19/1,2
வன் திறல் அரக்கன் ஏற்ற வட திசை வாயில் நோக்காய் – யுத்4-மிகை:41 53/2
போகின்ற-காலை ஏற்ற சடாயுவை பொருது வீட்டி – யுத்4-மிகை:41 234/1
இருபத்து ஏழ் அமைந்த கோடி யானை மேல் வரிசைக்கு ஏற்ற
திரு ஒத்த சிறப்பர் ஆகி மானிட செவ்வி வீரர் – யுத்4-மிகை:42 9/1,2
காளை நீ அதனுக்கு ஏற்ற கடன்மை மீது இயற்றுக என்று – யுத்4-மிகை:42 22/2

TOP


ஏற்றது (4)

அன்னவன் அரசுக்கு ஏற்றது ஆற்றுதி அறிவின் என்றான் – கிட்:9 27/4
பெருமை ஏற்றது கோடும் என்றே பிறங்கு – யுத்2:16 56/3
ஏற்றது ஒத்து அனந்தல் முன்னர்க்கு இரட்டி கொண்டு உறங்க மல்லர் – யுத்2-மிகை:16 11/3
ஏற்றது என்று அயோத்தி வேந்தற்கு இளையவன் இதனை செய்தான் – யுத்3:28 50/4

TOP


ஏற்றதே (1)

அரியது அன்று நின் ஆற்றலுக்கு ஏற்றதே
தெரிய எண்ணினை செய்வதும் செய்தியே – சுந்:5 12/1,2

TOP


ஏற்றம் (17)

ஏற்றம் அல்லது இழிதகவு இல்லையே – பால:2 39/4
ஏற்றம் தொடங்கா கடலின் தணிவு எய்தி நின்றான் – அயோ:4 137/4
எண்மை ஆர் உலகினில் இராமற்கு ஏற்றம் ஓர் – ஆரண்:12 5/1
ஏற்றம் என் நினைக்கல் ஆகும் எதிர் அடுத்து இயம்பல் ஆகும் – ஆரண்:12 64/2
ஏற்றம் சால் ஆணிக்கு ஆணி எதிர் செல கடாயது என்ன – சுந்:11 22/4
ஏமுற துயர் துடைத்து அளித்த ஏற்றம் போல் – சுந்-மிகை:14 37/2
ஏற்றம் என் பிறிது இனி எவர்க்கும் இன் உயிர் – யுத்1:2 24/1
ஏற்றம் என் எனக்கு இறுதி வந்து எய்தியது என்னா – யுத்1:3 34/2
ஏற்றம் மீக்கொண்ட புனலிடை எரி முளைத்து என்ன – யுத்1:6 4/3
ஏற்றம் என் சொல்லின் என்-பால் இந்திரன்_பகைஞ அ நாள் – யுத்1:13 20/1
ஏற்றம் எ உலகத்தினும் உயர்ந்துளன் எனினும் – யுத்2:15 248/2
ஏற்றம் ஒன்று இல்லை என்பது ஏழைமை பாலது அன்றே – யுத்2:16 29/1
ஏங்குவாள் இனைய பன்ன இமையவர் ஏற்றம் எல்லாம் – யுத்2:17 48/1
ஏற்றம் என் பலவும் சொல்லி என் பதம் இழந்தேன் என்னா – யுத்2:19 55/3
ஏற்றம் இனி செயல் வேறு இலை ஈர்-மின் – யுத்3:20 6/1
ஏற்றம் ஆக பண்டு உதித்துளோர் என்பவர் இவரால் – யுத்3:30 25/4
ஈங்கிதற்கு ஏற்றம் நீயே இயம்பு என இரதம் ஆங்கே – யுத்4-மிகை:41 64/3

TOP


ஏற்றம்-கொடு (1)

ஏற்றம்-கொடு விசையோடு உயர் கொலை நீடிய இயல்பால் – யுத்3:22 112/2

TOP


ஏற்றம்-தானும் (1)

இராவணன் உரமும் கும்பகருணனது ஏற்றம்-தானும்
அராவ_அரும் பகழி ஒன்றால் அழித்து உலகு அளித்தாய் ஐய – யுத்4:41 42/3,4

TOP


ஏற்றமும் (3)

ஏற்றமும் உள அவர்க்கு இரண்டு கோடி மேல் – யுத்1:5 21/2
ஏற்றமும் வலியும் பெற்றார் எழுந்தனர் வீரர் எல்லாம் – யுத்2:19 175/4
ஏற்றமும் பெரு வலி அழகொடு எய்தினார் – யுத்3:24 100/3

TOP


ஏற்றமோடு (1)

ஏற்றமோடு எழுந்தனர் எறி திரை கடல் – யுத்1-மிகை:8 1/2

TOP


ஏற்றவற்கு (2)

ஏற்றவற்கு ஒரு பொருள் உள்ளது இன்று என்று – அயோ:11 111/1
நீடு வேல் ஏற்றவற்கு இளைய நின்மலன் – யுத்4-மிகை:41 281/1

TOP


ஏற்றவன் (2)

செம் கண் ஏற்றவன் செறி சடை பழுவத்தில் நிறை தேன் – பால:9 5/2
ஏற்றவன் வாளால் வென்றாய் அன்று எனின் இறத்தி அன்றே – சுந்:3 116/2

TOP


ஏற்றன (3)

இச்சைக்கு ஏற்றன யான் செய்த இத்தனை காலம் – யுத்1:2 112/3
ஏயினது ஆதலின் அறிவிற்கு ஏற்றன
தூய அன்று என்னினும் துணிவு அன்று எண்ணினும் – யுத்1:4 58/2,3
ஏற்றன என்னினும் வெல்ல ஏற்றுளேம் – யுத்1:4 65/2

TOP


ஏற்றனம் (1)

இழை பொதிந்து இட்டனள் யாங்கள் ஏற்றனம் – கிட்:6 3/4

TOP


ஏற்றனன் (2)

ஏற்றனன் இலங்கை வேந்தன் எரி விழித்து இராமன் தம்பி – யுத்2:15 156/2
பொன்னின் மார்பிடை ஏற்றனன் முதுகிடை போக – யுத்4:32 32/4

TOP


ஏற்றனென் (1)

ஏற்றனென் ஏற்ற காலத்து இறை அதற்கு ஒற்கம் எய்தின் – யுத்2:16 196/3

TOP


ஏற்றார் (1)

எறி படை அரக்கர் ஏற்றார் ஏற்ற கைம் மாற்றான் என்னா – யுத்2:15 147/3

TOP


ஏற்றாரை (1)

ஏற்றாரை நோக்கான் இடை ஏந்தினன் நின்று ஒழிந்தான் – பால:17 19/3

TOP


ஏற்றால் (2)

தரிக்கிலன் மடங்கல் ஏற்றால் தொலைப்புண்டு சாய்ந்து போன – யுத்2:19 285/3
எய்யும் வில் கரத்து வீரன் இலக்குவன் தன்னோடு ஏற்றால்
மொய் அமர் களத்தின் உன்னை துணை பெறான் என்னின் முன்ப – யுத்3:31 64/2,3

TOP


ஏற்றாள் (1)

இழிகின்ற கொழு நிலாவை நறவு என வள்ளத்து ஏற்றாள் – பால:19 15/4

TOP


ஏற்றான் (14)

ஏற்றான் எருவைக்கு இறை முத்தலை எஃகம் மார்பில் – ஆரண்:13 32/2
எற்றினன் அஃது அவன் வில்லினில் ஏற்றான் – சுந்:9 49/4
எற்றின எறிந்த எல்லாம் இணை நெடும் தோளின் ஏற்றான் – யுத்2:16 176/4
தூண்டினன் அதனை அன்னான் ஒரு தனி தோளின் ஏற்றான் – யுத்2:16 182/4
கார் உதிர் வயிர குன்றை காத்திலன் தோள் மேல் ஏற்றான்
ஓர் உதிர் நூறு கூறாய் உக்கது எ உலகும் உட்க – யுத்2:16 197/3,4
எதிர கடு நெடும் போர் களத்து ஒரு தான் புகுந்து ஏற்றான்
கதிர் ஒப்பன சில வெம் கணை அனுமான் உடல் கரந்தான் – யுத்2:18 164/2,3
ஏற்கின்றார் இல்லை என்னா இடபன் வந்து அவனோடு ஏற்றான் – யுத்2:18 228/4
ஏற்றான் இகல் இந்திரன் ஈர்_இரு கால் எனக்கே – யுத்2:19 11/3
ஆண்தகையோடும் ஏற்றான் ஆயிரம் மடங்கல்_தேரான் – யுத்2:19 229/4
இசைந்திடு தோளின் ஏற்றான் இற்று நீறு ஆகி போக – யுத்2-மிகை:16 32/2
கோலிய துயரும் தீர்ப்பென் என கொதித்து அமரின் ஏற்றான் – யுத்2-மிகை:16 33/4
எரி கணை சிந்தி காலின் எய்தினான் தன்னோடு ஏற்றான்
விரி கடல் தட்டான் கொல்லன் வெம் சின தச்சன் வெய்யோன் – யுத்3:21 32/3,4
எரியும் வெம் சினத்து இராவணன் எதிர் புகுந்து ஏற்றான் – யுத்4:32 18/4
கங்கை வார் சடையின் ஏற்றான் கண்_நுதல் ஒருவன் இ நாள் – யுத்4-மிகை:42 29/2

TOP


ஏற்றி (22)

வான் செய்த சுடர் வேலோய் அடைந்தது என மனம் மகிழா மணி தேர் ஏற்றி
தேன் செய்த தார் மௌலி தேர் வேந்தை செழு நகரில் கொணர்ந்தான் தெவ்வர் – பால:5 58/2,3
எய்தவன் யாவனோ ஏற்றி பண்டு என்பார் – பால:13 6/4
ஏற்றி வாள் எயிறுகள் அதுக்கி இன் தளிர் – பால:19 21/2
இடுங்கல்_இல் கை விசித்து ஏற்றி எங்கணும் – அயோ:10 44/3
வெவ் இடர் கடல் நின்று ஏற்றி வேந்தன்-பால் விடுத்தது என்றான் – அயோ:13 44/4
விடும் சுவல் புரவியோடும் வேறு வேறு ஏற்றி சென்ற – அயோ:13 52/3
ஏற்றி நாண் இமையா-முன் எடுத்து அது – ஆரண்:9 19/1
ஏற்றி நின்று எய்த வில் இற்றது எம்பிரான் – ஆரண்:12 9/3
காயத்தை நல்கி துயரின் கரை ஏற்றி
பேய் ஒத்தேன் பேதை பிணக்கு அறுத்த எம் பெருமான் – ஆரண்:15 48/2,3
எறுழ் வலி தடம் தோள்களால் சிலையை நாண் ஏற்றி
அறிவினால் அளப்ப அரியவற்று அருகு சென்று அணைந்தான் – கிட்:4 2/3,4
கூற்றினை ஏற்றி அன்ன குல பரி குழுவ குன்றின் – சுந்:8 5/2
சந்தன விமானம் ஏற்றி வானர தலைவர் தாங்க – யுத்1:4 149/2
இவனை ஏழ் நிலை மாளிகை உம்பர் மேல் ஏற்றி
புவனம் தன்னிலே நூக்கும் என்று அவுணர் கோன் புகல – யுத்1-மிகை:3 15/1,2
ஏற்றி எண்ணி இறைஞ்சி இட கையால் – யுத்2:15 96/1
ஆதி நூல் மரபினாலே கடன்களும் ஆற்றி ஏற்றி
மா துயர் நரகம் நண்ணா-வண்ணமும் காத்தி-மன்னோ – யுத்2:16 160/3,4
ஏறு வெம் சரம் இரண்டு இளம் குமரன்-மேல் ஏற்றி
நூறும் ஐம்பதும் ஒரு தொடை தொடுத்து ஒரு நொடியில் – யுத்2:16 236/2,3
எழுந்து அடி வணங்கல் ஆற்றான் இரு கையும் அரிதின் ஏற்றி
தொழும் தொழிலானை நோக்கி துணுக்குற்ற மனத்தன் தோன்றல் – யுத்2:19 286/1,2
காலன் ஊர்-தன்னில் ஏற்றி கடிதில் என் தமையன் நெஞ்சில் – யுத்2-மிகை:16 33/3
இன்று இவன் தன்னை விண்ணாடு ஏற்றி வாள் இலங்கை வேந்தை – யுத்3:22 127/1
தெய்வ மானத்திடை ஏற்றி மனிதர்க்கு உற்ற செயல் எல்லாம் – யுத்3:23 3/1
கொண்டனர் ஏற்றி வான மடந்தையர் தொடர்ந்து கூட – யுத்4:40 34/2
உள்ள வான் கிளை ஏற்றி உயர் குகன் – யுத்4-மிகை:41 184/1

TOP


ஏற்றிட (2)

ஏற்றிட ஆண்தகை இனிது இருந்துழி – அயோ:2 32/1
எழுவின் நீள் கரத்து ஏற்றிட இற்று இடை – யுத்1:8 47/3

TOP


ஏற்றிய (2)

ஏற்றிய நுதலினன் இருண்ட கார் மழை – ஆரண்:7 131/1
ஏற்றிய வில்லோன் யார்க்கும் இறையவன் இராமன் நின்றான் – யுத்2:16 131/1

TOP


ஏற்றியே (1)

இயல்பொடு கொணர்ந்தனன் இரதம் ஏற்றியே – பால:5 72/4

TOP


ஏற்றில் (1)

இடுவது இ தலத்தே இடி ஏற்றில் வான் – யுத்3-மிகை:31 41/3

TOP


ஏற்றிலன் (1)

இரும் களிறு இ சிலை ஏற்றிலன் ஆயின் – பால:13 29/2

TOP


ஏற்றிலா (1)

ஏற்றிலா அடி தொழில் ஏவலாளனேன் – யுத்4:41 97/3

TOP


ஏற்றிற்று (1)

பொன் நெடு நாட்டை எல்லாம் புது குடி ஏற்றிற்று அன்றே – யுத்3:28 48/4

TOP


ஏற்றின் (6)

எங்கு உளன் ஒருவன் இன்று ஏற்றின் இ சிலை – பால:13 5/3
இரும்பு அனைய கரு நெடும் கோட்டு இணை ஏற்றின் பணை ஏற்ற – பால:13 16/1
என்றும் இனி மணமும் இலை என்று இருந்தோம் இவன் ஏற்றின்
நன்று மலர் குழல் சீதை நலம் பழுது ஆகாது என்றான் – பால:13 24/3,4
புனைந்த சடை_முடி துளக்கி போர் ஏற்றின் முகம் பார்த்தான் – பால:13 25/2
கூன் உகிர் மடங்கல் ஏற்றின் குழுவை மான் கொல்லும் என்றான் – ஆரண்:12 55/4
மல்லல் ஏற்றின் உளது என்றால் மத்த யானை வருந்தாதோ – சுந்:4 58/4

TOP


ஏற்றின (1)

வடி சுடர் பெரும் பகழிகள் ஏற்றின வதனத்து – யுத்2-மிகை:16 37/1

TOP


ஏற்றினர் (2)

இருவரும் இரண்டு வில்லும் ஏற்றினர் உலகம் ஏழும் – பால:24 29/1
மற்று ஓர் பொன்னின் மா மானம் ஏற்றினர் – அயோ:11 119/4

TOP


ஏற்றினள் (1)

ஏந்தினள் ஒரு தானே ஏற்றினள் இனிது அப்பால் – அயோ:8 34/4

TOP


ஏற்றினன் (6)

மீள்வு இல் இன் உலகு ஏற்றினன் ஒரு மகன் மேல்நாள் – அயோ-மிகை:1 4/4
ஏந்தினன் இரு கை-தன்னால் ஏற்றினன் ஈமம்-தன் மேல் – ஆரண்:13 135/1
ஏற்றினன் மகுடம் என்னே இவன் ஒரு மனிசன் என்னா – யுத்2:15 143/4
எ துணை மொழிகளும் இயம்பி ஏற்றினன்
கைத்துணை வில்லினை காலன் வாழ்வினை – யுத்2:18 100/2,3
ஏற்றினன் வணங்கி நின்று இயம்புவான் இகல் – யுத்3:22 37/2
சலமும் தீர்த்தனன் படையையும் ஏற்றினன் தேர் மேல் – யுத்4-மிகை:41 19/4

TOP


ஏற்றினார் (2)

வெய்தின் ஏற்றினார் வீர நுந்தைபால் – அயோ:11 123/3
உயிர் கிடக்க உடலை விசும்பு ஏற்றினார் உணர்வு இறந்த கூற்றினாரே – ஆரண்:4 23/4

TOP


ஏற்றினால் (2)

அறிந்திலன் உயிர்த்திலன் அசனி ஏற்றினால்
மறிந்து உயர் மராமரம் மண் உற்று என்னவே – அயோ:11 44/3,4
அ உரை கேட்டலும் அசனி ஏற்றினால்
தவ்விய கிரி என தரையின் வீழ்ந்தனன் – கிட்:16 33/1,2

TOP


ஏற்றினான் (6)

நாண் இனிது ஏற்றினான் நடுங்கிற்று உம்பரே – பால:13 60/4
இழிந்த வான் துயர் கடல் கரை நின்று ஏற்றினான் – பால:24 41/4
மீள்வு_இலா_உலகு ஏற்றினான் ஒரு மகன் மேனாள் – அயோ:1 66/4
எண்ணும் நல்வினை முற்றுவித்து ஏற்றினான்
வெண் நிறத்த தருப்பை விரித்து-அரோ – அயோ:2 31/3,4
வில்லினை தொழுது வாங்கி ஏற்றினான் வில் நாண் மேரு – யுத்3:31 69/1
அங்கு நீர் கங்கை அம்பியில் ஏற்றினான் – யுத்4-மிகை:41 181/4

TOP


ஏற்றினும் (1)

கைந்த ஏற்றினும் கடலிய புள்ளினும் முதுகில் – யுத்1:2 116/3

TOP


ஏற்றினை (3)

இ இடை கங்கை ஆற்றின் ஏற்றினை ஆயின் எம்மை – அயோ:13 44/3
தூண்டு வான் உரும் ஏற்றினை செவி-தொறும் தூக்கி – யுத்3:31 7/3
உந்த அரும் பெரு வலி உருமின் ஏற்றினை
சந்திரன் அனையது ஓர் சரத்தினால் தரை – யுத்4:37 74/2,3

TOP


ஏற்றினோன் (1)

மறு இல் தொல் குலங்களை மாசு இட்டு ஏற்றினோன்
சிறு விலை எளியவர் உணவு சிந்தினோன் – அயோ:11 109/1,2

TOP


ஏற்று (23)

ஏற்று மாதர் முகங்களொடு எங்கணும் – பால:18 33/3
ஏற்று அவள் இருதயத்து இருக்கவே-கொலாம் – அயோ:2 58/4
ஏற்று இளம் பிடி_குலம் இகலி இன் நடை – அயோ:12 29/3
ஏற்று_இனம் ஆர்த்தன ஏனம் ஆர்த்தன – ஆரண்:7 32/1
ஏற்று உணர்ந்து எண்ணி அ எருவை_வேந்தனும் – ஆரண்:13 105/2
ஏற்று இசைத்து உயர்ந்து வந்து இடுங்குகின்றன – ஆரண்:15 5/3
ஏற்று எதிர் நோக்கினன் எழுந்தது அ வழி – கிட்:11 104/2
ஏற்று போர் செய்தது என் நிமித்து என – கிட்:16 39/3
பரந்த பல் உரும்_ஏற்று_இனம் வெறித்து உயிர் பதைப்ப – சுந்:11 35/2
ஏற்று இகல் வீரர் எதிர்ந்தார் – சுந்:13 51/2
ஏற்று ஒரு கையால் குன்றை இரும் துகள் ஆக்கி மைந்தன் – சுந்-மிகை:14 14/1
ஏற்று நன் கலன் அரும் கலன் யாவர்க்கும் இனிய – யுத்1:3 45/2
ஏற்று அரும் கரங்கள் பல் வேறு எறி திரை பரப்பின் தோன்ற – யுத்1:3 149/2
இ திறம் அமரின் ஏற்று ஆங்கு இருவரும் பொலிந்த-காலை – யுத்1-மிகை:3 25/1
அல்லையாம் எனின் ஆர் அமர் ஏற்று நின்று ஆற்ற – யுத்2:15 254/1
அ வகை மலையினை ஏற்று ஓர் அங்கையால் – யுத்2:16 252/3
ஏற்று ஒரு கையினால் இது-கொல் நீ அடா – யுத்2:16 253/1
பண்டை நாள் தரு பனி திரை புனல் சடை ஏற்று
கொண்ட தூயவன் கொடும் தொழில் நிருதர்கள் குழுமி – யுத்2-மிகை:15 30/1,2
சிலைகளை நோக்கும் நாண் ஏற்று இடியினை செவியின் ஏற்கும் – யுத்3:22 26/4
நீர் எலாம் மறந்தீர் போலும் யான் செரு ஏற்று நின்று – யுத்3-மிகை:27 6/2
ஏற்று கோடலும் இராவணன் எரி முக பகழி – யுத்4:32 19/1
எவன் அ ஈசன் என்பார் தொழ ஏற்று எதிர் – யுத்4:37 27/2
எங்கண் ஏற்று அன்னோன் வாழும் என்றனர் புலவர் எல்லாம் – யுத்4-மிகை:42 29/4

TOP


ஏற்று_இனம் (1)

ஏற்று_இனம் ஆர்த்தன ஏனம் ஆர்த்தன – ஆரண்:7 32/1

TOP


ஏற்றுதல் (1)

கள் கொந்து ஆர் குழலினாரை ஏற்றுதல் கடன்மைத்து என்றாள் – யுத்4:41 27/4

TOP


ஏற்றுதற்கு (1)

ஊன்றிய சேனையை உம்பர் ஏற்றுதற்கு
ஏன்றனென் என் உயிர்_துணைவற்கு ஈகுவான் – அயோ:13 12/2,3

TOP


ஏற்றுதி (1)

எந்தை இ தானை-தன்னை ஏற்றுதி விரைவின் என்றான் – அயோ:13 47/4

TOP


ஏற்றுதும் (1)

ஏற்றுதும் என படை தலைவர் யாருமே – யுத்1-மிகை:8 1/4

TOP


ஏற்றும் (6)

ஏற்றும் விண் என்பது அன்றி இவளை போல் – பால:7 41/2
ஏற்றுமேல் இடர் கடல் ஏற்றும் என்றனன் – பால:13 1/4
அங்கொடு இங்கு இழித்தி ஏற்றும் அமைதியின் அமரர் வையத்து – அயோ:13 46/3
இங்கொடு அங்கு இழித்தி ஏற்றும் இருவினை என்னல் ஆன – அயோ:13 46/4
ஏற்றும் சிலை ஆண்மை இலக்குவன் வெம் – யுத்3:20 99/3
ஏற்றும் சிலை நெடு நாண் ஒலி உலகு ஏழினும் எய்த – யுத்3:27 129/2

TOP


ஏற்றுமேல் (1)

ஏற்றுமேல் இடர் கடல் ஏற்றும் என்றனன் – பால:13 1/4

TOP


ஏற்றுவார் (2)

ஏற்றுவார் உமை யாவர்-கொலோ என்றான் – பால:14 35/4
எ உரையும் விடுத்து அமரின் ஏற்றுவார் – யுத்3-மிகை:31 51/4

TOP


ஏற்றுளது (1)

தருவென் இன்று உமக்கு ஏற்றுளது யான் என சலித்தான் – யுத்3:22 59/4

TOP


ஏற்றுளேம் (1)

ஏற்றன என்னினும் வெல்ல ஏற்றுளேம்
மாற்றவன் தம்பி நம் மருங்கு வந்து இவண் – யுத்1:4 65/2,3

TOP


ஏற்றுறா (1)

ஏற்றுறா முனம் இடை அற கணைகளால் எய்தான் – யுத்2:15 241/2

TOP


ஏற்றை (6)

எருமை நாகு ஈன்ற செம் கண் ஏற்றையோடு ஏற்றை சீற்றத்து – பால:2 17/1
வரி மருப்பு இணை வன் தலை ஏற்றை வான் – பால:2 31/2
எறி பகட்டு_இனம் ஆடுகள் ஏற்றை மா – அயோ:11 13/1
எருமை ஏற்றை ஓர் ஈர்_அறுநூற்றையும் – யுத்2:16 56/1
உருமை_ஏற்றை பிசைந்து எரி ஊதுவான் – யுத்2:16 56/4
ஆர்க்கின்ற குரலும் கேளான் இலக்குவன் அசனி ஏற்றை
பேர்க்கின்ற சிலையின் நாணின் பேர் ஒலி கேளான் வீரன் – யுத்3:22 138/1,2

TOP


ஏற்றையோடு (1)

எருமை நாகு ஈன்ற செம் கண் ஏற்றையோடு ஏற்றை சீற்றத்து – பால:2 17/1

TOP


ஏற்றொடு (1)

வயங்கு சென்னியன் வய புலி வான வல் ஏற்றொடு
உயங்கும் ஆர்ப்பினன் ஒல்லை வந்து அடு திறல் வாலி – கிட்-மிகை:7 2/2,3

TOP


ஏற்றோடு (1)

அத்தனையோரும் குன்றம் அளப்பு_இல அசனி ஏற்றோடு
ஒத்தன நெருப்பு வீசும் உரும் என ஒருங்க உய்த்தார் – யுத்2:19 177/1,2

TOP


ஏற (30)

ஏழும் ஏற போய் ஆறும் ஏறினார் – பால:6 24/4
ஆய்ந்து ஏற உணர் ஐய அயற்கேயும் அறிவு அரிய – பால:12 30/1
தீய்ந்து ஏற சுடுகிற்கும் படை கலங்கள் செய் தவத்தால் – பால:12 30/3
சடை கொள் சென்னியர் தாழ்வு இலர் தாம் மிதித்து ஏற
படிகளாம் என தாழ்வரை கிடப்பன பாராய் – அயோ:10 35/3,4
இழிந்த தாயர் சிவிகையின் ஏற தான் – அயோ:13 71/1
இழிந்தன வழி நடந்து ஏற ஒணாமையே – அயோ:14 21/4
எய்வு இல் மல் பொருவு தோள் இருவர் ஏற நிருதன் – ஆரண்:1 34/4
இளைக்கும் இடை மங்கையரும் மைந்தர்களும் ஏற
தள தகு மலர் தவிசு இகந்து நகு சந்தின் – கிட்:10 79/2,3
இன்று பிலன் ஈது இடையின் ஏற அரிது எனின் பார் – கிட்:14 42/1
மடங்கலின் எழுந்து மழை ஏற அரிய வானத்து – கிட்:14 66/2
ஏந்து காம வெம் கனல் உயிர்த்து இரு மடி துருத்தியின் உயிர்ப்பு ஏற
காந்தள் மெல் விரல் சனகி-மேல் மனம் முதல் கரணங்கள் கடிது ஓட – சுந்:2 208/2,3
எய்து அவன் உரைத்தலோடும் எழுந்து பேர் உவகை ஏற
வெய்து உற ஒடுங்கும் மேனி வான் உற விம்மி ஓங்க – சுந்:4 37/1,2
தோட்டு அலர் தெரியல் மாலை வண்டொடும் சுறுக்கொண்டு ஏற
ஊட்டு அரக்கு உண்ட போலும் நயனத்தான் ஒருப்பட்டானை – சுந்:10 1/2,3
பார மால் வரை ஏற பதைத்து உடல் – யுத்1:8 45/3
எல்லை_இல் நூல் கடல் ஏற நோக்கிய – யுத்2:15 114/2
மாறி ஓர் பாகன் ஏற மறி திரை பரவை பின்னும் – யுத்2:15 138/1
குந்தி வந்தனன் நெடு நிலம் குழி பட குரை கடல் கோத்து ஏற – யுத்2:16 342/4
யாவர்க்கும் தீது இலாமை கண்டு கண்டு உவகை ஏற
தேவர்க்கும் தேவன் தம்பி திரு மனத்து ஐயம் தீர்ந்தான் – யுத்3:22 156/1,2
எற்று வான் திரை கடலொடும் பொருது சென்று ஏற
ஒற்றை வான் கணை ஆயிரம் குரங்கினை உருட்ட – யுத்3:22 176/3,4
இடை இடை பறிந்து விண் ஏற இற்று இடை – யுத்3:24 93/2
தூளி மேலும் ஏற ஏற வீரன் வாளி தூவினான் – யுத்3:31 80/4
தூளி மேலும் ஏற ஏற வீரன் வாளி தூவினான் – யுத்3:31 80/4
ஏங்கினார் நடுக்கமுற்றார் இரைத்து இரைத்து உள்ளம் ஏற
வீங்கினார் வெருவலுற்றார் விம்மினார் உள்ளம் வெம்ப – யுத்4:33 2/1,2
எழுந்து தலை ஏற இனிது ஏறினன் இராமன் – யுத்4:36 27/4
கூறிய அனுமன் சாம்பன் குமரன் வெம் கவி வந்து ஏற
மாறிலோர் நிலத்து நின்றார் வயந்தனார் கொத்தில் உள்ளார் – யுத்4-மிகை:41 7/3,4
ஏறினான் அனுமன் சாம்பன் இடபனே முதலோர் ஏற
மாறினார் நிலத்து நின்றார் வசந்த கோத்திரத்திலுள்ளார் – யுத்4-மிகை:41 20/3,4
ஏறினன் வாலி மைந்தன் என்றனர் பலரும் ஏற
சீறிய கும்பகன்னன் சினத்திடை சிதைந்து பட்ட – யுத்4-மிகை:41 21/2,3
தேர் ஏறி மா நாகம் சென்னி மிசை சென்று ஏற
கார் ஏறு கண்ணபிரான் காவலன் கமழ் துளப – யுத்4-மிகை:41 114/1,2
புனையும் நூல் முனிவன் தானும் பொன் அணி விமானத்து ஏற
வனை கழல் குரிசில் முந்தி மாதவன் தாளில் வீழ்ந்தான் – யுத்4-மிகை:41 277/3,4
அழுகையும் உவகை-தானும் தனித்தனி அமர் செய்து ஏற
தொழுதனன் எழுந்து விம்மி சுமந்திரன் நிற்றலோடும் – யுத்4-மிகை:41 287/1,2

TOP


ஏறல் (3)

நயந்து உரைத்து கரை ஏறல் நான்முகற்கும் அரிது ஆம் பல் – பால:12 15/3
இலங்கை மதில் இங்கு இதனை ஏறல் அரிது என்றே – சுந்:2 61/3
ஏறல் அஞ்சுதும் என இன்ப துன்பங்கள் – சுந்:14 20/2

TOP


ஏறலால் (1)

மேல் நிமிர்ந்து இரு சிறை விசையின் ஏறலால்
வானமும் கானமும் மாறு கொண்டனவே – ஆரண்:13 4/3,4

TOP


ஏறலின் (1)

எழுந்து பொன் தலத்து ஏறலின் நீள் புகை – சுந்:13 18/1

TOP


ஏறலும் (3)

துன்னியர் ஏறலும் துழா துடுப்பு எனும் – அயோ-மிகை:13 3/3
ஆழி அம் தடம் தேர் வீரன் ஏறலும் அலங்கல் சில்லி – யுத்4:37 1/1
உன்னி ஏறலும் உச்சியில் சொருகு பூ போன்ற – யுத்4-மிகை:41 45/4

TOP


ஏறவிட்ட (1)

புரத்தானை வானோர் புரத்து ஏறவிட்ட
சரத்தானை நெஞ்சே தரி – பால-மிகை:0 6/3,4

TOP


ஏறவிட்டு (1)

எற்றுறு முரசும் வில் நாண் ஏறவிட்டு எடுத்த ஆர்ப்பும் – சுந்:7 12/1

TOP


ஏறவும் (1)

எழும் குரத்து இவுளியொடு இரதம் ஏறவும்
பழங்கணோடு இரந்தவர் பரிவு தீர்தர – பால:3 66/2,3

TOP


ஏறவே (2)

ஏறும் அ கதியிடை யானும் ஏறவே – அயோ:11 103/4
உடம்பினில் செறி மயிர் சுறுக்கென்று ஏறவே – கிட்:6 10/4

TOP


ஏறா (5)

நீர் சிறை பற்றி ஏறா நின்ற குன்று அனைய வேழம் – பால:14 59/4
புக்கவரை ஒத்தன புனல் சிறைகள் ஏறா – பால:15 26/4
இந்துவின் நுதலாளோடு இளவலொடு இனிது ஏறா – அயோ:8 31/4
கனை கடல் கரை-நின்று ஏறா கண் இணை களிப்ப நோக்கி – கிட்:3 20/2
ஏறா வருணன் வழி தந்திலன் என்று இராமன் – யுத்1:11 27/2

TOP


ஏறாதன (1)

ஏறாதன இல்லை இலக்குவன் வில் – யுத்3-மிகை:27 1/3

TOP


ஏறாது (1)

ஏறாது எறி கடல் பாய்வன சின மால் கரி இனமால் – யுத்3:31 104/4

TOP


ஏறாம் (1)

ஏறாம் அவை அன்னவை ஆயிரம் பூண்டது என்ப – யுத்2:19 19/2

TOP


ஏறாய் (2)

தோன்றலை பண்டு இந்திரன்-காண் விடை ஏறாய் சுமந்தானும் – பால:12 5/4
எந்தாய் கடிது ஏறாய் எனது இரு தோள்-மிசை என்றான் – யுத்3:27 101/2

TOP


ஏறி (49)

உருள் தரும் தேரின் மீது ஒல்லை ஏறி நல் – பால:5 50/2
செவ்வி முடியோய் எனலும் தேர் ஏறி சேனையொடும் அயோத்தி சேர்ந்தான் – பால:5 60/4
செவ்வி நுதல் திருவினொடும் போந்து ஏறுக என ஏறி சிறந்தான்-மன்னோ – பால:5 63/4
ஒப்பு அற அமைத்த வையம் ஓவியம் புகழ ஏறி
முப்பதிற்று_இரட்டி கொண்ட ஆயிரம் முகிழ் மென் கொங்கை – பால:14 69/2,3
நிறைஞ்ச பூம் தவிசு ஏறி நிழல்கள் போல் – பால:21 43/2
மன்றலின் வந்து மண தவிசு ஏறி
வென்றி நெடும் தகை வீரனும் ஆர்வத்து – பால:23 85/1,2
தடுப்ப அரும் தேரின் ஏறி தடை இலா படர்தலோடும் – பால-மிகை:11 39/3
இறையிடை வரன்முறை ஏறி ஏற்ற சொல் – அயோ:1 11/3
தூ நீர் ஒளி வாள் புடை இலங்க சுடர் தேர் ஏறி தோன்றினான் – அயோ:6 30/2
ஏறி ஒடுங்கும் எறி கடல் போல் எயில் மா நகரம் எய்தினார் – அயோ:6 35/4
காந்தளின் மலர் ஏறி பொலிவது கவின் ஆரும் – அயோ:9 5/2
சுற்று உறு மலர் ஏறி துயில்வன சுடர் மின்னும் – அயோ:9 12/3
ஏறி ஏகுவது எங்ஙனம் என்றலும் இளையோன் – அயோ:9 35/4
அருவி நீர் கொடு வீச தான் அ புறத்து ஏறி
கருவி மா மழை உதிர்ப்பது ஓர் கடுவனை காணாய் – அயோ:10 14/3,4
ஏறி ஏழ் பகல் நீந்தி பின் எந்திரத்து – அயோ:11 17/2
செய் வினை நாவாய் ஏறி தீண்டலர் மனத்தின் செல்லும் – அயோ:13 61/3
ஏக நின்ற நெறி எல்லை கடிது ஏறி இனிதின் – ஆரண்:1 41/1
ஏகு நெறி யாது என மிதித்து அடியின் ஏறி
மேக நெடு மாலை தவழ் விந்தம் எனும் விண் தோய் – ஆரண்:3 39/2,3
ஏயது ஓர் நெறியின் எய்தி இரலையின் குன்றம் ஏறி – ஆரண்:15 54/4
என்னல் ஆய யோசனைக்கும் உம்பர் ஏறி இம்பரில் – கிட்:7 9/2
ஏழ்_உலகின் மேலை வெளி-காறும் முகடு ஏறி
கேழ் அரிய பொன் கொடு சமைத்த கிளர் வெள்ளத்து – சுந்:2 60/2,3
இழை தொடுத்து இலங்கும் மாடத்து இடை தடுமாற ஏறி
மழை பொதுத்து ஒழுகு நீரால் மஞ்சனம் ஆடுவாரும் – சுந்:2 182/3,4
துனை பரி தேர்-மேல் ஏறி சேறி என்று இனைய சொன்னான் – சுந்:10 6/3
பொன் திணி சிகர கோடி மயேந்திர பொருப்பின் ஏறி
நின்றிடும் தன்மை எம்மால் நிகழ்த்தலாம் தகைமைத்து ஆமோ – சுந்-மிகை:1 1/3,4
ஏறு கடல் ஏறி நரர் வானரரை எல்லாம் – யுத்1:2 56/2
ஏறி நின்றவன் புன் தொழில் இராவணன் என்றான் – யுத்1:12 2/4
எட்ட நீண்ட மதில் மிசை ஏறி விண் – யுத்2:15 14/2
மாற்று ஒரு தடம் தேர் ஏறி மாறு ஒரு சிலையும் வாங்கி – யுத்2:18 200/1
கை உடை மலை ஒன்று ஏறி காற்று என கடாவி வந்தான் – யுத்2:18 223/2
ஏறி ஏறி இழிந்தது அல்லால் இகல் – யுத்2:19 129/1
ஏறி ஏறி இழிந்தது அல்லால் இகல் – யுத்2:19 129/1
பொலம் கொடி நெடும் தேர் ஏறி போர் பணை முழங்க போனான் – யுத்3:22 4/2
எழுந்தனன் என்ன துன்ப கடலின் நின்று ஏறி ஆறா – யுத்3:26 75/2
ஏறும் ஏறி உலாவுவர் என்னுமால் – யுத்3:29 12/4
என உரைத்தலும் எழுந்து தம் இரதம்-மேல் ஏறி
கனை திரை கடல் சேனையை கலந்தது காணா – யுத்3:31 2/1,2
ஏழ் எனப்படும் கீழ் உள தலத்தின்-நின்று ஏறி
ஊழி முற்றிய கடல் என புகுந்ததும் உளதால் – யுத்3:31 32/1,2
புன் தொழில் குரங்கு எனாது என் தோளின்-மேல் ஏறி புக்கால் – யுத்3:31 63/2
தான் ஏறி வந்த தேரே ஆக்கினான் தனி ஏறு அன்னான் – யுத்3:31 216/4
சண்ட வேகம் ஏறி வாளி மழை சொரிந்து தாக்கினார் – யுத்3-மிகை:31 15/4
ஏறி வரு பொன் தடம் தேர் பாகனும் பொன்றிட பண்டு அங்கு இமையா முக்கண் – யுத்4-மிகை:37 30/2
எங்குளார் எனும் இடம் உளது அதன் மிசை ஏறி
பொங்கு மா நகர் புகுதி இ பொழுதினில் என்றான் – யுத்4-மிகை:41 1/3,4
எங்கு உளார் எனும் இடம் உளது இதன் மிசை ஏறி
பொங்கு மா நகர் புகுதி இ பொழுதினில் என்றான் – யுத்4-மிகை:41 3/3,4
ஆங்கு இடம் பினும் உடையதாம் அது-தனில் ஏறி
பூம் குலா நகர் புகுதி இ பொழுதினில் என்றான் – யுத்4-மிகை:41 4/3,4
ஆங்கு உளோர் எலாம் ஏறுவது அதனை நீ ஏறி
பூம் குலா நகர் புகுதி இ பொழுதினில் என்றான் – யுத்4-மிகை:41 5/3,4
தேர் ஏறி மா நாகம் சென்னி மிசை சென்று ஏற – யுத்4-மிகை:41 114/1
மாருதி நின்னை நாடி வருபவன் ஏறி பாய – யுத்4-மிகை:41 119/1
சீரிய விமானத்து ஏறி பரத்துவன் இருக்கை சேர்ந்தான் – யுத்4-மிகை:41 251/4
ஏறி மற்று இளைய வீரன் இணை அடி தொழுதது அன்றே – யுத்4-மிகை:41 289/4
கோடு அணை குன்றம் ஏறி கொண்டல் தேர் மருங்கு செல்ல – யுத்4-மிகை:42 2/2

TOP


ஏறிட்ட (1)

ஏறிட்ட கல்லு வீழும் இடம் அற எண்கினாலே – யுத்1-மிகை:11 1/1

TOP


ஏறிட (7)

மலை போல் உறு புய வலி மாருதி சினம் வந்து ஏறிட எந்திரமும் தேர் – சுந்-மிகை:10 7/1
இடங்கர் மா இரிய புனல் ஏறிட
தொடங்கி வேலை அகழியை தூர்த்ததால் – யுத்2:15 4/3,4
துடித்தன புருவங்கள் சுறுக்கொண்டு ஏறிட
பொடித்த தீ நயனங்கள் பொறுக்கலாமையால் – யுத்2:16 275/2,3
போர் ஏறிட ஏறுவ பூணுறு திண் – யுத்2:18 17/3
நேர் ஏறினர் விசும்பு ஏறிட நெரித்தான் கதை திரித்தான் – யுத்3:22 118/4
எல்லாரும் தூசு நீக்கி ஏறிட ஆர்த்த போது – யுத்3:28 56/3
துன்னினர் மனத்து அனல் சுறு கொண்டு ஏறிட
உன்னினர் ஒருவருக்கொருவர் ஓதுவார் – யுத்3-மிகை:31 52/3,4

TOP


ஏறிய (25)

நளினம் ஏறிய நாகு இள அன்னமே – பால:18 26/4
எஞ்சல்_இல் மனம் எனும் இழுதை ஏறிய
அஞ்சு தேர் வெல்லும் ஈது அருமை ஆவதோ – அயோ:1 18/3,4
ஏறிய செவ்வியின் இயற்றுமோ எனா – ஆரண்:6 17/2
என்றலும் எழுந்து புல்லி ஏறிய வெகுளி நீங்கி – ஆரண்:11 33/1
ஏறிய பரி அவற்று இரட்டி வெள்ளம் நூறு – ஆரண்-மிகை:7 3/3
என்பதை மன கொடு இடர் ஏறிய கருத்தாள் – ஆரண்-மிகை:10 15/1
மறுகி ஏறிய முனிவு எனும் வடவை வெம் கனலி – சுந்:2 129/3
ஏறிய தேரர் சூழ்ந்தார் இறுதியின் யாவும் உண்பான் – சுந்:10 9/3
ஏறிய நெடும் தவம் இழைத்த எல்லை நாள் – யுத்1:2 78/1
தேறாதது மற்று அவன் ஏறிய தெய்வ மா தேர் – யுத்2:19 19/4
கொற்ற வில்லி அன்று ஏறிய கூற்றமே – யுத்2:19 140/4
ஈர்க்கும் ஐயன் அன்று ஏறிய யானையே – யுத்2:19 141/4
சேவகன் தெரிந்து ஏறிய சீயமே – யுத்2:19 142/4
வரதன் அன்று உவந்து ஏறிய வாசியே – யுத்2:19 143/4
ஏறிய மெய்யனேனும் இருந்தனன் இடைந்திலாதான் – யுத்2:19 199/4
சதிர் ஏறிய தானை தழைத்திட அங்கு – யுத்2-மிகை:18 1/2
மல் ஏறிய திண் புய மள்ளர் கரத்து – யுத்2-மிகை:18 3/1
எல் ஏறிய வாள் எழு வல் முசலம் – யுத்2-மிகை:18 3/2
சங்கம் ஏறிய பெரும் புகழ் சாம்பனும் சாய்ந்தான் – யுத்3:22 171/3
தயிர் தோய் பிரை எனல் ஆம் வகை கலந்து ஏறிய தலைவன் – யுத்3:27 142/3
நா தழும்பு ஏறிய வரத்தர் நண்ணினார் – யுத்3:31 184/4
எல்லா உலகங்களும் ஏறிய போர் – யுத்3:31 189/3
வெப்பு ஏறிய வெம் கனல் போல வெகுண்டு – யுத்3-மிகை:20 12/2
சுடர் ஏறிய படை மாரிகள் சொரிந்தார் புடை வளைந்தார் – யுத்3-மிகை:31 25/4
எ வயின் உயிர்கட்கும் இராமன் ஏறிய
செவ்விய புட்பகம் நிலத்தை சேர்தலும் – யுத்4-மிகை:41 276/1,2

TOP


ஏறியது (1)

அ தேரினை ஏறியது ஒப்பன ஆயிரம் தேர் – யுத்2:19 23/1

TOP


ஏறியே (2)

அனைய நீர் வறிது ஆக வந்து ஏறியே
புனை நறும் துகில் பூணொடும் தாங்கினார் – பால:18 30/3,4
என்ற-போது தன் இரதம் ஏறியே
சென்று மற்று அவன் சேனையோடு உக – பால-மிகை:6 10/1,2

TOP


ஏறில (1)

முழை உற்றன முகில் சிந்தின முன்பு ஏறில முடிய – யுத்2-மிகை:18 18/3

TOP


ஏறிற்றால் (1)

துன்_அரும் சுடர் சுட சுறுக்கொண்டு ஏறிற்றால்
இன்னல் உண்டு எனும் இதற்கு ஏது என்பதே – சுந்:3 49/3,4

TOP


ஏறிற்று (2)

எரி மணி திரையின் வீசும் கங்கை யாறு ஏறிற்று அன்றே – அயோ:13 48/4
ஏறிற்று உற்றுளது என்னை-கொலோ என எழுந்தார் – யுத்4:35 33/4

TOP


ஏறின (19)

சொரிந்தன நறு மலர் சுரு கொண்டு ஏறின
பொரிந்தன கலவைகள் பொரியின் சிந்தின – பால:10 50/1,2
ஏறின வெகுளியை யாதும் முற்றுற – அயோ-மிகை:4 10/2
ஏறின ஏழினது இரட்டி என்பரால் – ஆரண்:7 38/3
பேய் ஏறின செரு வேட்டு எழு பித்து ஏறினர் பின் வாய் – ஆரண்:7 100/1
நாய் ஏறின தலை மேல் நெடு நரி ஏறின எரி கால் – ஆரண்:7 100/2
நாய் ஏறின தலை மேல் நெடு நரி ஏறின எரி கால் – ஆரண்:7 100/2
வாய் ஏறின வடி வாளியின் வால் ஏறினர் வந்தார் – ஆரண்:7 100/3
ஏறின புருவம் மேல்மேல் இரிந்தன சுடர்கள் எங்கும் – ஆரண்:13 114/3
கால் ஏறின சிலை நாண் ஒலி கடல் ஏறுகள் பட வான் – யுத்2:18 153/1
மேல் ஏறின மிசையாளர்கள் தலை மெய்-தொறும் உருவ – யுத்2:18 153/2
கோல் ஏறின உரும் ஏறுகள் குடியேறின எனலாய் – யுத்2:18 153/3
மால் ஏறின களி யானைகள் மழை ஏறு என மறிய – யுத்2:18 153/4
விழுந்தன நீர் கடல் அழுந்த ஏறின மேல் கீறின போய் திசைகள் எல்லாம் – யுத்3:24 33/4
ஏறின என்ப-மன்னோ எரி முக கடவுள் வெம்மை – யுத்3:27 94/3
எரிந்து ஏறின திசை யாவையும் இடி ஆம் என பொடியாய் – யுத்3:27 109/1
நெரிந்து ஏறின நெடு நாண் ஒலி படர் வான் நிறை உருமின் – யுத்3:27 109/2
சொரிந்து ஏறின சுடு வெம் கணை தொடும் தாரகை முழுதும் – யுத்3:27 109/3
கரிந்து ஏறின உலகு யாவையும் கனல் வெம் புகை கதுவ – யுத்3:27 109/4
பணைகள் ஏறின மலை முழை புக்கன பலவால் – யுத்3:31 28/4

TOP


ஏறினர் (21)

அனையர் அ புனல் ஏறினர் அ கரை அணைந்தார் – அயோ:9 38/1
ஏறினர் இளவலோடு இரங்கு நெஞ்சு கொண்டு – அயோ-மிகை:13 2/1
பேய் ஏறின செரு வேட்டு எழு பித்து ஏறினர் பின் வாய் – ஆரண்:7 100/1
வாய் ஏறின வடி வாளியின் வால் ஏறினர் வந்தார் – ஆரண்:7 100/3
வில் ஒன்றில் கடிகை மூன்றில் ஏறினர் விண்ணில் என்றாள் – ஆரண்:10 64/4
நொய்தின் ஏறினர் அதனின் நோன்மை சால் கவி அரசு – கிட்:2 1/2
ஏறினர் இட்டு நீத்த பைம் கிளிக்கு இரங்குகின்றார் – சுந்:1 12/4
ஏறினர் விசும்பிடை இரிந்த உலகு எல்லாம் – யுத்1:12 18/4
பித்து ஏறினர் அல்லால் இடை பேராது எதிர் மார்பில் – யுத்2:15 169/3
ஆரியற்கு இளைய கோவும் ஏறினர் அமரர் வாழ்த்தி – யுத்3:22 17/3
தேர் ஏறினர் பரி ஏறினர் விடை ஏறினர் சின வெம் – யுத்3:22 118/1
தேர் ஏறினர் பரி ஏறினர் விடை ஏறினர் சின வெம் – யுத்3:22 118/1
தேர் ஏறினர் பரி ஏறினர் விடை ஏறினர் சின வெம் – யுத்3:22 118/1
கார் ஏறினர் மழை ஏறினர் கலை ஏறினர் பல வெம் – யுத்3:22 118/2
கார் ஏறினர் மழை ஏறினர் கலை ஏறினர் பல வெம் – யுத்3:22 118/2
கார் ஏறினர் மழை ஏறினர் கலை ஏறினர் பல வெம் – யுத்3:22 118/2
போர் ஏறினர் புகழ் ஏறினர் புகுந்தார் புடை வளைந்தார் – யுத்3:22 118/3
போர் ஏறினர் புகழ் ஏறினர் புகுந்தார் புடை வளைந்தார் – யுத்3:22 118/3
நேர் ஏறினர் விசும்பு ஏறிட நெரித்தான் கதை திரித்தான் – யுத்3:22 118/4
மிண்டி ஏறினர் நரகிடை வீழ்ந்தவர் எல்லாம் – யுத்4-மிகை:41 12/4
என்ற புட்பக விமானத்தின் ஏறினர் எவரும் – யுத்4-மிகை:41 46/1

TOP


ஏறினன் (23)

எழுந்தனன் பொருக்கென இரதம் ஏறினன்
பொழிந்தன மலர்_மழை ஆசி பூத்தன – பால:5 67/1,2
ஒப்பு ஓத அரு தேர் மீதினில் இனிது ஏறினன் உரவோன் – பால:24 2/4
ஏறினன் உணர்த்தினன் இகல் இராவணன் – கிட்:16 32/3
ஏறினன் என்ப மன்னோ இந்திரன் இகலின் இட்ட – சுந்:10 7/1
ஏறினன் விசும்பினுக்கு எல்லை காட்டுவ – சுந்:11 3/1
இரும் கடல் கடந்து கரை ஏறினன் இராமன் – யுத்1:9 12/4
இருந்த மால் மலையின் உச்சி ஏறினன் இராமன் இப்பால் – யுத்1:10 1/4
நன்று நன்று எனா நாயகன் ஏறினன் நாம – யுத்2:15 218/1
பித்து ஏறினன் என்ன நடந்தனன் பின்பு அலால் மற்று – யுத்2:19 23/3
ஆளி-போல் மொய்ம்பினானும் ஏறினன் அமரர் ஆர்த்தார் – யுத்2:19 101/2
இரதம் ஒன்றதின் ஏறினன் பின்னரும் – யுத்2-மிகை:15 5/2
எதிர் தேரிடை ஏறினன் மற்று ஒரு வெம் – யுத்2-மிகை:18 1/3
சென்று தேர்-மிசை ஏறினன் இராக்கதர் செறிந்தார் – யுத்3:22 95/3
மொழிந்து தன் தெய்வ தேர்-மேல் ஏறினன் முடியலுற்றான் – யுத்3:28 13/4
ஏறினன் கனகத்து ஆரை கோபுரத்து உம்பர் எய்தி – யுத்4:34 19/2
எழுந்து தலை ஏற இனிது ஏறினன் இராமன் – யுத்4:36 27/4
விசை கொடு விசாகத்தை நெருக்கி ஏறினன்
குசன் என மேருவும் குலுக்கம் உற்றதே – யுத்4:37 81/3,4
வினையம் முற்றியது என்று கொண்டு ஏறினன் விண்ணோர் – யுத்4:41 4/3
நன்று-தான் என நாயகன் ஏறினன் அவரோடு – யுத்4-மிகை:41 6/2
ஏறினன் விமானம் தன்னில் இராமனும் இளைய கோவும் – யுத்4-மிகை:41 7/1
ஏறினன் இளைய கோவும் இரவி சேய் சாம்பன் நீலன் – யுத்4-மிகை:41 21/1
ஏறினன் வாலி மைந்தன் என்றனர் பலரும் ஏற – யுத்4-மிகை:41 21/2
நன்றுதான் என நாயகன் ஏறினன் திருவோடு – யுத்4-மிகை:41 46/2

TOP


ஏறினார் (7)

ஏழும் ஏற போய் ஆறும் ஏறினார் – பால:6 24/4
முனிவரும் மன்னரும் முறையின் ஏறினார்
சனகனும் தன் கிளை தழுவ ஏறினான் – பால:23 43/3,4
எண் அளவிடல்_அரும் செரு வென்று ஏறினார் – ஆரண்:7 40/4
அ மலை ஏறினார் அச்சம் நீங்கினார் – கிட்:14 16/4
ஆடு பெண்ணை நீர் ஆறும் ஏறினார்
காடு நண்ணினார் மலை கடந்துளார் – கிட்:15 15/1,2
ஈது இடை ஆக வந்தார் அலங்கல்-மீது ஏறினார் போல் – யுத்3:25 21/1
ஈவு இலாத நெடு மலை ஏறினார் – யுத்3:31 125/4

TOP


ஏறினார்கள் (1)

வான் ஏறினார்கள் தேரும் மலைகின்ற வயவர் தேரும் – யுத்3:31 216/3

TOP


ஏறினால் (1)

ஏங்கு வெள்ளம் ஓர் எழுபதும் ஏறினால் இன்னும் – யுத்4-மிகை:41 5/2

TOP


ஏறினாள் (1)

ஏறினான் மனத்து உம்பர் சென்று ஏறினாள்
ஊறு ஞானத்து உயர்ந்தவர் ஆயினும் – பால:17 36/2,3

TOP


ஏறினான் (24)

ஏறினான் மனத்து உம்பர் சென்று ஏறினாள் – பால:17 36/2
கையின் வந்து ஏறு என கடிதின் வந்து ஏறினான்
ஐயனும் முகம் மலர்ந்து அகம் உற தழுவினான் – பால:20 17/3,4
இந்திரன் முகம் நாண் உற ஏறினான் – பால:21 45/4
சனகனும் தன் கிளை தழுவ ஏறினான் – பால:23 43/4
செல்வர்கள் வழுத்து உற தேர் வந்து ஏறினான் – பால:23 69/4
தழுவு தேரிடை தம்பியொடு ஏறினான்
பொழுதும் நாளும் குறித்திலன் போயினான் – அயோ:11 7/3,4
இழித்து மேல் ஏறினான் தானும் ஏறினான் – அயோ:13 63/4
இழித்து மேல் ஏறினான் தானும் ஏறினான் – அயோ:13 63/4
எழுந்தனன் இளையவன் ஏறினான் நிலம் – அயோ:14 26/1
மெய் விட கருதாது விண் ஏறினான்
இ இடத்தினில் எம்பெருமாஅன் எமை – ஆரண்:4 28/2,3
ஏறினான் அவன் எவரும் அஞ்சுற – கிட்:3 61/1
திண் திறல் நெடும் தேர் தெரிந்து ஏறினான் – யுத்2:15 94/4
ஏய் இரும் சுடர் மணி தேர் ஒன்று ஏறினான் – யுத்2:16 99/4
ஏறினான் இளம் கோளரி இமையவர் ஆசி – யுத்2:16 226/1
ஏய தேர் இமைப்பின்னிடை ஏறினான்
தூயவன் சுடர் தோள் இணை-மேல் சுடர் – யுத்2:19 128/2,3
இந்திரன்-தனை வென்றவன் ஏறினான்
சிந்தினன் சர மாரி திசைதிசை – யுத்2:19 135/2,3
எழுந்து மற்று ஓர் இரதம் உற்று ஏறினான்
கழிந்து போகலை நில் என கை கணை – யுத்2:19 150/2,3
ஏறினான் இட தோள் துடித்தே அற – யுத்2-மிகை:15 12/1
வந்து தேர் ஒன்றின் வல்லையில் ஏறினான் – யுத்2-மிகை:19 3/4
எல் மின்-கொள் வயிர திண் தேர் ஏறினான் எறிந்தான் நாணி – யுத்3:27 85/4
ஏறினான் தொழுது இந்திரன் முதலிய இமையோர் – யுத்4:35 25/1
ஏறினான் இராமன் தேர் மேல் எழில் மலர் மாதினோடும் – யுத்4-மிகை:41 20/1
ஏறினான் இளைய கோவும் இராக்கதர் வேந்தனோடும் – யுத்4-மிகை:41 20/2
ஏறினான் அனுமன் சாம்பன் இடபனே முதலோர் ஏற – யுத்4-மிகை:41 20/3

TOP


ஏறினும் (6)

சால் கிளர் முழங்கு எரி தழங்கி ஏறினும்
கால் கிளர்ந்து ஓங்கினும் காலம் கையுற – சுந்:9 23/2,3
உரக தேயமும் ஒருங்கு உடன் ஏறினும் உச்சி – யுத்4:35 18/2
மெத்து யோனிகள் ஏறினும் வெற்றிடம் மிகுமால் – யுத்4:41 17/2
ஏழ்_இரண்டு ஆகிய உலகம் ஏறினும்
பாழ் புறம் கிடப்பது படி இன்றாயது ஓர் – யுத்4:41 105/1,2
ஓங்குமால் வெள்ளம் ஏழு பஃது ஏறினும் ஒல்காது – யுத்4-மிகை:41 2/2
ஓங்கும் மூவுலகத்தவர் ஏறினும் உரவோய் – யுத்4-மிகை:41 4/2

TOP


ஏறு (126)

ஏறு பாய் தமரம் நீரில் எருமை பாய் துழனி இன்ன – பால:2 3/3
சிங்க ஏறு அல்லனேல் இதனை தீண்டுவான் – பால:13 5/2
ஏறு தேர் என கைகள் இழிச்சுவார் – பால:14 43/4
பெற்ற ஏறு அன்ன புள்ளின் பேதையர் வெருவி நீங்க – பால:14 58/2
பஞ்சானனம் ஒத்தது மற்று அது பாய ஏறு
செம் சோரி என பொலிவுற்றது செக்கர் வானம் – பால:16 36/3,4
கையின் வந்து ஏறு என கடிதின் வந்து ஏறினான் – பால:20 17/3
வெம் கண் பொறி சிதற கடிது உரும் ஏறு என விடையா – பால:24 16/2
ஏறு மா தவ கபிலன் பின் இவுளி கண்டு எரியின் – பால-மிகை:9 34/3
ஏறு ஆம் என்னும் வன் துயர் ஆகத்து இடை மூழ்க – அயோ:3 49/2
உருள் உடை சகடம் பூண் உடையவன் உய்த்த கார் ஏறு
அருள் உடை ஒருவன் நீக்க அ பிணி அவிழ்ந்தது ஒத்தான் – அயோ:3 113/3,4
கீற்று ஒத்து உடைய படும் நாண் உரும் ஏறு கேளா – அயோ:4 120/4
சிங்க ஏறு அகன்றது என்று உணர்த்த செல்கெனோ – அயோ:5 24/2
ஏறு சேவகன் தொழுது இளைய மைந்தனை – அயோ:5 41/3
சிங்க ஏறு அனைய வீரன் பின்னரும் செப்புவான் யாம் – அயோ:8 15/1
ஏறு கொண்டு எழும் மல்லர் இடிப்பினை – அயோ:11 16/3
அ உரை கேட்டலும் அசனி_ஏறு என – அயோ:11 58/1
அன்பனும் நின்றனன் நின்றது கண்டு அரி_ஏறு அன்ன – அயோ:13 24/3
வெம் கரியின் ஏறு அனையான் வில் பிடித்த வேலையினான் – அயோ:13 25/3