எ-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

எ 201
எ-வயின் 1
எஃகம் 3
எஃகமும் 1
எஃகன் 1
எஃகின் 1
எஃகினாற்கும் 1
எஃகினோடு 1
எஃகு 3
எக்கர் 1
எக்கரின் 1
எக்கரும் 1
எக்காலமும் 1
எக்கிய 2
எக்கு 1
எகினம் 1
எங்கண் 2
எங்கணும் 74
எங்கணுமாய் 1
எங்கணுமே 1
எங்கள் 35
எங்கள்-பால் 1
எங்களால் 4
எங்களின் 1
எங்களுக்கு 1
எங்களுக்கே 1
எங்களை 4
எங்களை-போலும் 1
எங்களோடு 1
எங்களோடும் 1
எங்கனம் 1
எங்கு 39
எங்கும் 139
எங்கும்-தானோ 1
எங்குமாய் 3
எங்குமே 9
எங்குள 1
எங்குளார் 1
எங்குற்றார் 2
எங்கே 9
எங்கேனும் 2
எங்கை 1
எங்கை-போல் 2
எங்கையர் 1
எங்கையர்க்கு 1
எங்கையை 1
எங்ஙன் 5
எங்ஙனம் 19
எங்ஙனே 3
எச்சில் 1
எச்சிலே 1
எச்சிலை 2
எச்சு 1
எஞ்ச 9
எஞ்சல் 16
எஞ்சல்_இல் 13
எஞ்சல 1
எஞ்சலர் 1
எஞ்சவே 2
எஞ்சா 2
எஞ்சா-வகை 1
எஞ்சாது 1
எஞ்சார் 1
எஞ்சாள் 1
எஞ்சி 3
எஞ்சிட 2
எஞ்சின 2
எஞ்சினார் 1
எஞ்சினால் 1
எஞ்சினான் 1
எஞ்சினும் 1
எஞ்சு 4
எஞ்சு_இல் 1
எஞ்சும் 4
எஞ்சுமால் 1
எஞ்சுற 1
எஞ்சேன் 1
எஞ்ஞான்றும் 1
எட்ட 8
எட்ட_அரு 1
எட்டா 7
எட்டாத 1
எட்டி 1
எட்டிய 1
எட்டியும் 1
எட்டின் 1
எட்டின 1
எட்டினள் 1
எட்டினன் 1
எட்டினும் 1
எட்டினொடு 1
எட்டினோடு 4
எட்டு 15
எட்டும் 11
எட்டுமாய் 1
எட்டையும் 2
எட்டொடு 3
எடா 1
எடா-முன் 1
எடாது 3
எடாநின்றது 1
எடாமை 1
எடு 1
எடுக்க 14
எடுக்கல் 1
எடுக்கலானேன் 1
எடுக்கலுற்றான் 2
எடுக்கவும் 2
எடுக்கின் 1
எடுக்கினும் 1
எடுக்கும் 7
எடுக்கும்-கொல் 1
எடுக்குறு 1
எடுக்குறும் 2
எடுத்த 59
எடுத்த-போது 1
எடுத்தது 13
எடுத்ததும் 2
எடுத்தலும் 3
எடுத்தலோடு 1
எடுத்தலோடும் 1
எடுத்தவர் 2
எடுத்தவர்கள் 1
எடுத்தன 4
எடுத்தனம் 1
எடுத்தனர் 4
எடுத்தனவும் 1
எடுத்தனள் 1
எடுத்தனன் 9
எடுத்தனென் 1
எடுத்தாய் 2
எடுத்தார் 2
எடுத்தால் 2
எடுத்தாள் 1
எடுத்தான் 15
எடுத்தி 2
எடுத்திட 1
எடுத்திடுதலால் 1
எடுத்திலர் 1
எடுத்திலாதார் 1
எடுத்து 172
எடுத்துக்கொண்டு 1
எடுத்தேன் 1
எடுப்ப 6
எடுப்பது 1
எடுப்பர் 1
எடுப்பவள் 1
எடுப்பவே 2
எடுப்பார் 1
எடுப்பான் 1
எடுப்பினும் 2
எடுப்பு 1
எடுப்பென் 1
எடும் 2
எடை 1
எண் 189
எண்-தானும் 1
எண்-பொருட்டு 1
எண்-மேல் 1
எண்_அரும் 6
எண்_இரு 5
எண்_இல் 16
எண்_இல்_கோடி 1
எண்_இல 3
எண்_இலர் 7
எண்_இலர்-தம்மொடு 1
எண்_இலரால் 1
எண்_இலா 6
எண்_இலார் 1
எண்_இலோம் 1
எண்_இறந்த 1
எண்_இறந்தவர் 1
எண்_இறந்தன 1
எண்_இறந்தாரை 1
எண்_எண் 1
எண்_ஐந்து 1
எண்கணனும் 1
எண்கணானும் 1
எண்களால் 1
எண்களில் 1
எண்கின் 11
எண்கின்_வேந்தனும் 1
எண்கினாலே 1
எண்கு 2
எண்கு_இனம் 1
எண்ண 28
எண்ண_அரிது 1
எண்ண_அரு 1
எண்ண_அரும் 6
எண்ண_ஒண்ணுமோ 1
எண்ணம் 15
எண்ணமும் 3
எண்ணமே 3
எண்ணமோ 2
எண்ணல் 13
எண்ணலம் 1
எண்ணலர் 3
எண்ணலன் 1
எண்ணலா 2
எண்ணலாம் 4
எண்ணலாய் 1
எண்ணலார் 1
எண்ணலால் 1
எண்ணலுற்றார் 1
எண்ணலை 1
எண்ணலையே 1
எண்ணவேண்டா 1
எண்ணவேயாய் 1
எண்ணற்கு 4
எண்ணற்கு_அரிய 2
எண்ணன 1
எண்ணா 8
எண்ணாத 1
எண்ணாது 3
எண்ணாதேன் 1
எண்ணாநின்றார் 1
எண்ணாய் 1
எண்ணாயிர 1
எண்ணாயிரம் 3
எண்ணாயிரர் 1
எண்ணார் 2
எண்ணாரோ 1
எண்ணாள் 1
எண்ணி 128
எண்ணிட 1
எண்ணிடின் 1
எண்ணிடை 3
எண்ணிய 14
எண்ணியதில் 1
எண்ணியது 4
எண்ணியும் 1
எண்ணியும்தான் 1
எண்ணியே 3
எண்ணியோ 5
எண்ணில் 12
எண்ணிலமால் 1
எண்ணிலர் 1
எண்ணிலரை 1
எண்ணிலன் 1
எண்ணிலார் 1
எண்ணிலோர் 1
எண்ணிற்று 1
எண்ணின் 28
எண்ணினர் 1
எண்ணினன் 8
எண்ணினனால் 1
எண்ணினாய் 1
எண்ணினார் 5
எண்ணினால் 8
எண்ணினாலும் 1
எண்ணினாள் 1
எண்ணினான் 10
எண்ணினிர் 1
எண்ணினில் 2
எண்ணினுக்கு 1
எண்ணினும் 10
எண்ணினென் 1
எண்ணினேன் 3
எண்ணினை 5
எண்ணினையேல் 2
எண்ணினையோ 1
எண்ணு 1
எண்ணுக்கு 1
எண்ணுக்கும் 1
எண்ணுகிலம் 1
எண்ணுகின்றது 1
எண்ணுகின்றனன் 1
எண்ணுகின்றனென் 1
எண்ணுகின்றார் 1
எண்ணுங்கால் 1
எண்ணுடை 2
எண்ணுடையான் 1
எண்ணுதல் 4
எண்ணுதற்கு 2
எண்ணுதி 4
எண்ணுதியோ 1
எண்ணுதும் 1
எண்ணும் 38
எண்ணும்-கால் 3
எண்ணுமால் 1
எண்ணுமோ 1
எண்ணுவ 1
எண்ணுவது 8
எண்ணுவதோ 2
எண்ணுவன 1
எண்ணுவார் 3
எண்ணுவாள் 1
எண்ணுவான் 7
எண்ணுவீர் 1
எண்ணுவென் 2
எண்ணுவேம் 1
எண்ணுவேன் 1
எண்ணுளே 1
எண்ணுற்றாய் 1
எண்ணுற 3
எண்ணுறா 1
எண்ணுறு 6
எண்ணுறும் 3
எண்ணூற்று 1
எண்ணூறு 1
எண்ணெய் 6
எண்ணெயால் 1
எண்ணெயும் 3
எண்ணை 1
எண்ணையும் 1
எண்ணோ 1
எண்ணோடு 1
எண்தலம் 1
எண்தான் 2
எண்பதினாயிர 2
எண்பதினாயிரர் 1
எண்பது 1
எண்பனாதியிர 1
எண்பால் 1
எண்பாலும் 1
எண்மர் 1
எண்மர்க்கும் 1
எண்மரின் 1
எண்மரும் 1
எண்மை 1
எண்மையன் 1
எண்வகை 1
எண்வழி 1
எணும் 4
எத்த 1
எத்தன்மைத்து 1
எத்தனை 24
எத்தனைக்கு 1
எத்தனையும் 2
எத்தனையோ 1
எத்தனையோர் 1
எத்தனையோர்தாம் 1
எத்தனைவர் 1
எத்தானும் 1
எத்திசை 1
எத்திய 1
எத்திறத்து 1
எத்துணை 4
எதிர் 298
எதிர்க்கிலேன் 1
எதிர்க்கின் 1
எதிர்க்கும் 1
எதிர்க 1
எதிர்கண்டு 1
எதிர்குவர் 1
எதிர்கொடுக்குமேனும் 1
எதிர்கொண்டான் 1
எதிர்கொண்டிட 1
எதிர்கொண்டு 5
எதிர்கொள் 1
எதிர்கொள்க 1
எதிர்கொள்வான் 2
எதிர்கொள 1
எதிர்கொளற்கு 2
எதிர்கோள் 3
எதிர்சென்று 2
எதிர்த்த 3
எதிர்த்த-போது 1
எதிர்த்தலும் 1
எதிர்த்தனன் 1
எதிர்த்தார் 1
எதிர்த்தால் 1
எதிர்த்தியேல் 1
எதிர்த்துளனாம் 1
எதிர்தலும் 1
எதிர்ந்த 16
எதிர்ந்த-போது 1
எதிர்ந்த-போதும் 1
எதிர்ந்ததன் 1
எதிர்ந்தது 6
எதிர்ந்தவர் 2
எதிர்ந்தனர் 3
எதிர்ந்தனன் 3
எதிர்ந்தார் 6
எதிர்ந்தார்கள் 1
எதிர்ந்தால் 2
எதிர்ந்தான் 9
எதிர்ந்திடின் 1
எதிர்ந்தில 1
எதிர்ந்திலர் 1
எதிர்ந்து 10
எதிர்ந்துள 1
எதிர்ந்துளோர் 3
எதிர்ந்தேன் 1
எதிர்ந்தோர் 1
எதிர்ந்தோர்-தம்மை 1
எதிர்நின்று 2
எதிர்நின்றும் 1
எதிர்ப்பினும் 2
எதிர்பட்டு 1
எதிர்வதே 1
எதிர்வந்து 1
எதிர்வர 2
எதிர்வார் 2
எதிர்வுற்று 1
எதிர 6
எதிரா 2
எதிரில் 2
எதிரும் 8
எதிருற்று 1
எதிரெதிர் 5
எதிரே 25
எதிரேறி 1
எதிரேன் 1
எது 7
எது-கொலோ 1
எதையும் 1
எந்த 1
எந்தனின் 1
எந்தாய் 41
எந்தாயே 2
எந்திர 5
எந்திரத்து 2
எந்திரம் 6
எந்திரமும் 1
எந்தை 78
எந்தை-தன் 2
எந்தைக்கு 5
எந்தைக்கும் 3
எந்தைய 1
எந்தையது 1
எந்தையாய் 1
எந்தையார் 4
எந்தையும் 6
எந்தையே 9
எந்தையை 7
எந்தையோ 1
எந்நாள் 1
எப்படி 1
எப்படிக்கு 1
எப்படியோ 2
எப்பாலோ 1
எப்பொருள் 1
எப்பொழுது 1
எப்போதும் 1
எம் 117
எம்-தம் 2
எம்-தன் 1
எம்-பால் 8
எம்-மேல் 1
எம்-வயின் 2
எம்பி 25
எம்பி-தன் 3
எம்பி-பால் 1
எம்பி-மேல் 2
எம்பிக்கு 3
எம்பிக்கும் 1
எம்பிமாருக்கும் 1
எம்பியர் 1
எம்பியர்கள் 1
எம்பியார் 1
எம்பியும் 2
எம்பியே 1
எம்பியை 11
எம்பியோ 2
எம்பிராட்டி 2
எம்பிராற்கு 1
எம்பிரான் 20
எம்பிரானும் 1
எம்பிரானே 1
எம்பிரானொடும் 1
எம்பெருமான் 4
எம்பெருமாஅன் 1
எம்மனோர் 1
எம்மனோர்க்காக 1
எம்மனோர்க்கு 2
எம்மனோர்க்கும் 1
எம்மனோர்களை 1
எம்மனோரால் 3
எம்மனோரினும் 1
எம்மால் 6
எம்மான் 1
எம்மில் 1
எம்மின் 1
எம்முடன் 3
எம்முழை 2
எம்முன் 6
எம்முனார் 1
எம்முனை 1
எம்முனோன் 1
எம்மை 25
எம்மைக்கு 1
எம்மையும் 1
எம்மையே 2
எம்மையோர் 1
எம்மொடு 3
எம்மொடும் 2
எம்மோடு 5
எம்மோய் 1
எமக்கு 20
எமக்கும் 2
எமக்கே 1
எமது 4
எமர் 2
எமர்கட்கு 1
எமரின் 1
எமரோ 1
எமை 19
எய் 7
எய்-மின் 1
எய்கின்றார் 1
எய்கின்றார்_அல்லர் 1
எய்குவ 1
எய்குவரால் 1
எய்த்த 4
எய்த்தார் 2
எய்த்திட 2
எய்த்தில 2
எய்த்து 2
எய்த்தே 1
எய்த 117
எய்த-பெற்றால் 1
எய்தகில்லாதவே 1
எய்தது 3
எய்தல் 9
எய்தல்-பால 1
எய்தல்-பாற்றும் 1
எய்தலர் 1
எய்தலாத 1
எய்தலாம் 1
எய்தலால் 4
எய்தலாலே 1
எய்தலாவது 1
எய்தலும் 8
எய்தலுறும் 1
எய்தலை 1
எய்தலோடும் 2
எய்தவர் 1
எய்தவற்கு 1
எய்தவன் 3
எய்தவும் 2
எய்தவே 6
எய்தவை 1
எய்தற்கு 4
எய்தன 11
எய்தனர் 4
எய்தனவும் 1
எய்தனன் 6
எய்தா 9
எய்தா-வகை 1
எய்தா-வண்ணம் 1
எய்தாத 1
எய்தாது 6
எய்தாமல் 1
எய்தாய் 1
எய்தார் 3
எய்தான் 45
எய்தி 163
எய்திட்டு 1
எய்திட 6
எய்திடா-வண்ணம் 1
எய்திடாதே 1
எய்திடாமல் 2
எய்திடாரே 1
எய்திடின் 1
எய்திடுவோன் 1
எய்திய 59
எய்திய-போது 2
எய்தியதால் 1
எய்தியது 22
எய்தியவரும் 1
எய்தியவாறு 1
எய்தியவோ 1
எய்தியே 2
எய்தில 1
எய்திலதாம் 1
எய்திலை 1
எய்திற்று 10
எய்தின் 5
எய்தின 8
எய்தினர் 16
எய்தினர்-கொல் 1
எய்தினர்கள் 1
எய்தினரால் 1
எய்தினள் 4
எய்தினன் 25
எய்தினனால் 1
எய்தினனோ 1
எய்தினாய் 1
எய்தினார் 54
எய்தினார்கள் 2
எய்தினால் 4
எய்தினாள் 10
எய்தினான் 73
எய்தினானை 1
எய்தினீர் 3
எய்தினும் 4
எய்தினென் 2
எய்தினேன் 5
எய்தினை 6
எய்தினையே 1
எய்தினோன் 1
எய்து 17
எய்து-மின் 2
எய்துக 2
எய்துகின்ற 2
எய்துகின்றார் 2
எய்துகின்றானை 1
எய்துகின்றேன் 1
எய்துதல் 1
எய்துதலின் 1
எய்துதலும் 1
எய்துதற்கு 1
எய்துதி 2
எய்துப 1
எய்தும் 42
எய்துமால் 3
எய்துமே 1
எய்துமேல் 2
எய்துமோ 1
எய்துவதன் 1
எய்துவது 2
எய்துவர் 1
எய்துவல் 1
எய்துவாம் 1
எய்துவார் 1
எய்துவாள் 1
எய்துவான் 7
எய்துவித்தாய் 1
எய்துவித்தான் 1
எய்துவீர் 2
எய்துவென் 5
எய்துவையாம் 1
எய்துழி 2
எய்துற 1
எய்துறா-வகை 1
எய்துறு 1
எய்ந்து 1
எய்ய 6
எய்யகில்லான் 1
எய்யவும் 2
எய்யவே 1
எய்யவோ 1
எய்யா 2
எய்யாதே 1
எய்யாநின்ற 1
எய்யு-மின் 1
எய்யும் 11
எய்வ 1
எய்வர் 1
எய்வன 2
எய்வார் 1
எய்வான் 3
எய்வானும் 1
எய்விடத்து 1
எய்வு 1
எய்வென் 1
எயில் 20
எயிலின் 1
எயிலினில் 1
எயிலுடை 1
எயிலை 2
எயிற்ற 2
எயிற்றர் 3
எயிற்றவர்களோடு 1
எயிற்றவன் 6
எயிற்றன் 1
எயிற்றன 1
எயிற்றனும் 1
எயிற்றார் 1
எயிற்றால் 6
எயிற்றாலும் 1
எயிற்றாள் 3
எயிற்றான் 5
எயிற்றி 1
எயிற்றிடை 3
எயிற்றியரொடு 1
எயிற்றில் 2
எயிற்றின் 14
எயிற்றின்-வழி 1
எயிற்றின 2
எயிற்றினர் 3
எயிற்றினன் 1
எயிற்றினாய் 1
எயிற்றினால் 2
எயிற்றினான் 4
எயிற்றினுக்கு 1
எயிற்றினூடு 1
எயிற்று 108
எயிற்று_இனம் 1
எயிற்றை 3
எயிற்றொடு 1
எயிற்றொடும் 1
எயிற்றோன்-தன்னை 1
எயிறின் 1
எயிறு 60
எயிறுகள் 4
எயிறும் 5
எயினர் 9
எயினர்_கோன் 1
எயினரின் 1
எயினனேன் 1
எரி 233
எரி-போல் 1
எரி-அதனிடை 1
எரி-அதால் 1
எரி_கதிர் 1
எரிக்கின்றான் 1
எரிக்கு 1
எரிகள் 1
எரிகின்ற 5
எரிகின்றதாயே 1
எரிகின்றன 1
எரிகின்றான் 1
எரிகொள் 1
எரித்த 5
எரித்தது 2
எரித்தலை 2
எரித்தவன் 1
எரித்தவனும் 1
எரித்தவனை 1
எரித்து 2
எரித்துடைய 1
எரித்துளோனும் 1
எரித்தோன் 1
எரிதரும் 1
எரிதலின் 1
எரிந்த 24
எரிந்தது 8
எரிந்தவால் 1
எரிந்தன 27
எரிந்தனர் 1
எரிந்தார் 2
எரிந்தால் 1
எரிந்தாள் 1
எரிந்திடாது 1
எரிந்திடும் 1
எரிந்து 21
எரிந்தோன் 1
எரிப்பவும் 1
எரிப்புண்டவர்-தம்மை 1
எரிப்பென் 1
எரிபட 1
எரிபடுத்திய 1
எரிமுகத்தின் 1
எரிமுகன் 1
எரிய 9
எரியா 1
எரியாநிற்கும் 1
எரியாநின்ற 3
எரியால் 1
எரியிடை 4
எரியில் 4
எரியின் 15
எரியினில் 2
எரியினை 1
எரியுண்ட 1
எரியுண்டால் 1
எரியும் 24
எரியுமால் 1
எரியுள் 1
எரியூட்டி 1
எரியே 1
எரியை 1
எரியொடு 1
எரியோடு 1
எரியோடும் 1
எரியோனும் 1
எரியோனை 1
எரிவன 4
எரிவான் 1
எரிவித்திட 1
எரிவித்து 1
எரிவு-செய்து 1
எருக்கம் 1
எருக்கு 1
எருக்கொடு 1
எருத்தம் 2
எருத்திடை 1
எருத்தின் 1
எருத்து 2
எருமை 3
எருமைகள் 1
எருவே 1
எருவை 10
எருவை_வேந்தனும் 1
எருவைக்கு 4
எருவைகட்கு 2
எருவையின் 3
எல் 42
எல்லவன் 4
எல்லா 17
எல்லாம் 600
எல்லார்க்கும் 1
எல்லார்களும் 1
எல்லாரும் 13
எல்லி 6
எல்லிடு 1
எல்லியில் 1
எல்லியின் 1
எல்லியும் 4
எல்லியை 1
எல்லில் 1
எல்லின் 3
எல்லினும் 1
எல்லீரும் 3
எல்லுண்ட 1
எல்லுற்று 1
எல்லே 1
எல்லை 98
எல்லை-தன்னை 1
எல்லை-இதன்-வாய் 1
எல்லை_அற்ற 2
எல்லை_இல் 16
எல்லை_இல்லை 1
எல்லைக்கும் 1
எல்லையா 1
எல்லையான் 1
எல்லையில் 8
எல்லையின் 2
எல்லையின்-வாய் 1
எல்லையினில் 2
எல்லையும் 8
எல்லோம் 4
எல்லோமும் 1
எல்லோர்க்கும் 1
எல்லோரும் 2
எலாம் 626
எலாரையும் 1
எலி 3
எலும்பு 4
எவ்வகை 1
எவ்வண்ணம் 1
எவ்வணம் 1
எவ்வம் 13
எவ்வம்_இல் 1
எவ்வழி 1
எவ்வாயும் 1
எவ்வாறு 3
எவ்விட 1
எவ்விய 1
எவ்வியது 1
எவ்வினான் 1
எவண் 1
எவர் 2
எவர்க்கும் 20
எவரினும் 7
எவரும் 46
எவருமே 1
எவரே 2
எவரை 1
எவரையும் 2
எவரொடும் 2
எவற்றிற்கும் 1
எவற்றினும் 6
எவற்றையும் 1
எவன் 5
எவனுக்கும் 1
எவனோ 11
எவை 1
எவைக்கும் 3
எவையும் 35
எழ 108
எழல் 3
எழலால் 3
எழலும் 2
எழலோடும் 2
எழவும் 1
எழவே 1
எழா 7
எழாதாள் 1
எழியா 1
எழில் 70
எழில்_இல 1
எழிலாட்டி-மாட்டு 1
எழிலால் 2
எழிலாலும் 1
எழிலாளன் 1
எழிலாளே 1
எழிலானை 1
எழிலி 8
எழிலியுள் 1
எழிலில் 1
எழிலினான் 1
எழிலினை 1
எழிலும் 1
எழிலை 1
எழின் 1
எழினி 2
எழு 226
எழு_நான்கையும் 1
எழு_நூறு 1
எழுக்கள் 2
எழுக்களும் 1
எழுக 20
எழுகதான் 1
எழுகிலர் 1
எழுகிற்கில்லா 1
எழுகின்ற 10
எழுகின்றது 3
எழுகின்றன 1
எழுகின்றான் 2
எழுகெனோ 1
எழுச்சி 1
எழுத்தினன் 1
எழுத்தினால் 1
எழுத்து 6
எழுத்தே 1
எழுத 16
எழுத_அரு 2
எழுத_அரும் 2
எழுத_ஒண்ணா 3
எழுத_ஒண்ணாத 1
எழுத_ஒணாதால் 1
எழுதப்பட்டுளேன் 1
எழுதரும் 1
எழுதல் 3
எழுதல-என்னினும் 1
எழுதலாம்-கொல் 2
எழுதலால் 1
எழுதலின் 1
எழுதலும் 7
எழுதலுற்றான் 1
எழுதலோடும் 1
எழுதி 9
எழுதிய 6
எழுதியது 1
எழுதிவிட்டான் 1
எழுதிற்று 1
எழுதினரால் 1
எழுதினால் 1
எழுதினோர் 1
எழுது 13
எழுது_அரு 1
எழுதும் 2
எழுதுவார்க்கு 1
எழுந்த 83
எழுந்த-பொழுது 1
எழுந்ததன் 1
எழுந்தது 34
எழுந்தது-போல் 1
எழுந்ததையன்றே 1
எழுந்தபடியே 1
எழுந்தருள் 2
எழுந்தருளினான் 1
எழுந்தருளும் 1
எழுந்தவர் 1
எழுந்தவர்க்கு 1
எழுந்தவளும் 1
எழுந்தவன் 3
எழுந்தவனை 1
எழுந்தவோ 1
எழுந்தன 22
எழுந்தனம் 1
எழுந்தனர் 19
எழுந்தனல் 1
எழுந்தனன் 23
எழுந்தாடும் 1
எழுந்தாய் 1
எழுந்தார் 7
எழுந்தால் 2
எழுந்தால்-போல் 1
எழுந்தாள் 5
எழுந்தான் 24
எழுந்தானையும் 1
எழுந்திட்டது 1
எழுந்திடில் 1
எழுந்திடு 1
எழுந்திடும் 1
எழுந்திராமை 1
எழுந்திராய் 2
எழுந்திராயே 1
எழுந்திராயோ 1
எழுந்திருந்தான் 1
எழுந்தில 1
எழுந்திலர் 1
எழுந்திலன் 2
எழுந்திலாய் 1
எழுந்து 226
எழுந்து_அனைய 1
எழுந்தும் 1
எழுந்துற்றதே 1
எழுந்துற 1
எழுந்தே 1
எழுந்தேன் 1
எழுந்தேனை 1
எழுந்தோம் 1
எழுநூறும் 1
எழுநூறே 1
எழுப்ப 4
எழுப்பல் 2
எழுப்பலம் 1
எழுப்பி 2
எழுப்பினன் 2
எழுப்பினான் 1
எழுப்பும் 1
எழுப்புவ 1
எழுப்புவீர் 1
எழுபதின் 2
எழுபதினாயிரர்க்கு 1
எழுபது 25
எழுபதும் 3
எழும் 80
எழும்ப 3
எழும்படி 1
எழும்பி 1
எழும்வகை 1
எழுமாறு 1
எழுமே 1
எழுமை 1
எழுவதன் 2
எழுவது 1
எழுவதே 2
எழுவர் 6
எழுவரால் 1
எழுவரும் 2
எழுவரோடு 1
எழுவன 3
எழுவாய் 3
எழுவார் 1
எழுவால் 4
எழுவாள் 2
எழுவாளை 2
எழுவான் 7
எழுவி 2
எழுவிய 1
எழுவின் 5
எழுவினால் 1
எழுவினாலே 1
எழுவினின் 1
எழுவினும் 3
எழுவு 4
எழுவும் 4
எழுவுறு 1
எழுவென் 1
எழுவே 1
எழுவை 1
எழுவொடும் 1
எழுவோரும் 1
எள் 15
எள்-தனை 1
எள்_இல் 1
எள்கல் 1
எள்ள 13
எள்ள_அரிய 1
எள்ள_அரு 2
எள்ள_அரும் 2
எள்ளல் 5
எள்ளலுற்று 1
எள்ளலையாம் 1
எள்ளற்கு 2
எள்ளற்குறு 1
எள்ளா 4
எள்ளில் 1
எள்ளுதி 1
எள்ளுதிர் 1
எள்ளும் 2
எள்ளுவ 1
எள்ளுவர் 3
எள்ளுறு 1
எள்ளூறு 1
எளி 1
எளிதாம் 1
எளிதின் 13
எளிதினின் 1
எளிது 11
எளிது-அரோ 4
எளிதும் 1
எளிதோ 12
எளிமை 4
எளிமையாய் 1
எளிமையின் 4
எளிமையும் 2
எளிய 2
எளியது 5
எளியம் 1
எளியர் 4
எளியரை 1
எளியவர் 3
எளியவர்-திறத்து 1
எளியவர்க்கு 1
எளியவோ 2
எளியள் 3
எளியன் 1
எளியனோ 2
எளியாரிடை 1
எளியெனோ 1
எளியேம் 1
எளியேன் 2
எளியேனோ 2
எளியை 1
எளியோர் 1
எளியோரின் 1
எளியோரை 1
எளிவந்த 1
எளிவந்தோர்-மேல் 1
எளிவரவு 1
எளிவரும் 3
எற்காக 1
எற்கு 18
எற்கே 1
எற்பு 2
எற்ற 21
எற்றலின் 1
எற்றலும் 3
எற்றலோடும் 1
எற்றவும் 1
எற்றாம் 1
எற்றான் 1
எற்றி 20
எற்றிட 3
எற்றிய 3
எற்றின 6
எற்றினன் 5
எற்றினனால் 1
எற்றினார் 3
எற்றினான் 7
எற்றினானை 1
எற்று 5
எற்று-மின் 2
எற்றுக 2
எற்றுகிற்றிலென் 1
எற்றுகின்றன 1
எற்றுண்டும் 1
எற்றுதிர் 4
எற்றுதும் 1
எற்றும் 11
எற்றுமால் 2
எற்றுவ 1
எற்றுவது 1
எற்றுவர் 2
எற்றுவாம் 1
எற்றுவார் 1
எற்றுவான் 4
எற்றுவென் 3
எற்றுவேன் 1
எற்றுறு 2
எற்றே 4
எற்றை 1
எற்றையோர்க்கும் 1
எறி 86
எறி-தொறும் 1
எறி-தோறும் 1
எறி-மின் 2
எறிக்கும் 5
எறிகுவென் 1
எறித்த 3
எறித்தலின் 1
எறித்தனனால் 1
எறித்திட 1
எறித்துளது 1
எறிதர 4
எறிதரு 2
எறிதரும் 1
எறிதல் 2
எறிதலால் 1
எறிதலின் 1
எறிதலும் 2
எறிதலோடு 1
எறிதற்கு 1
எறிதிர் 1
எறிந்த 30
எறிந்ததனை 1
எறிந்தது 3
எறிந்தவர் 1
எறிந்தன 19
எறிந்தனர் 7
எறிந்தனர்கள் 1
எறிந்தனவும் 1
எறிந்தனன் 6
எறிந்தனை 1
எறிந்தார் 7
எறிந்தாரும் 1
எறிந்தான் 22
எறிந்தான்-தனை 1
எறிந்தானும் 1
எறிந்திட்டு 2
எறிந்திட 4
எறிந்திடின் 1
எறிந்து 42
எறிந்தும் 1
எறிந்துழி 1
எறிந்தோம் 1
எறிப்ப 5
எறிப்பது 1
எறிய 21
எறியலுற்ற 1
எறியவே 2
எறியா 2
எறியாத-முன் 1
எறியாது 1
எறியும் 13
எறிவர் 5
எறிவல் 1
எறிவன 2
எறிவான் 2
எறிவு 2
எறிவென் 1
எறுப்பு 1
எறுப்பு_இனம் 1
எறுழ் 29
என் 972
என்-கண் 6
என்-கொண்டு 1
என்-கொல் 29
என்-கொலாம் 2
என்-கொலோ 11
என்-தன் 6
என்-பால் 15
என்-பொருட்டு 1
என்-போல் 1
என்-மின் 1
என்-மேல் 6
என்-வயின் 25
என்-அரோ 2
என்-உடன் 1
என்க 1
என்கண் 4
என்கலா 1
என்கிலது 1
என்கிலம் 3
என்கிலாத 1
என்கின்ற 4
என்கின்றது 2
என்கின்றார் 3
என்கின்றாரை 1
என்கின்றாள் 2
என்கின்றான் 1
என்கு 5
என்குநர் 4
என்கெனோ 1
என்கேன் 4
என்கேனோ 5
என்கை 2
என்கோ 11
என்தன் 2
என்தான் 1
என்ப 22
என்ப-போல் 1
என்ப-மன்னோ 5
என்படும் 3
என்பத்தை 1
என்பதற்கு 2
என்பதன் 2
என்பதனால் 1
என்பதனின் 2
என்பதனை 1
என்பதாம் 1
என்பதில் 1
என்பதின் 1
என்பது 220
என்பதும் 18
என்பதே 2
என்பதை 13
என்பதோ 1
என்பதோர் 5
என்பர் 37
என்பர்களால் 2
என்பரால் 20
என்பரேல் 1
என்பரோ 4
என்பவர் 7
என்பவர்கள் 1
என்பவர்கள்-தாம் 1
என்பவள்-தனை 1
என்பவற்கு 2
என்பவன் 14
என்பவனும் 2
என்பவனை 2
என்பவனையும் 1
என்பவே 1
என்பவை 2
என்பளவும் 1
என்பன 12
என்பாய் 2
என்பார் 111
என்பார்-தம்மின் 1
என்பார்கட்கு 1
என்பார்கள் 1
என்பார்தாம் 1
என்பாரும் 6
என்பால் 5
என்பாள் 12
என்பாற்கு 1
என்பான் 55
என்பான்-தன் 1
என்பான்-தன்னை 1
என்பானால் 1
என்பானேல் 1
என்பின் 1
என்பு 19
என்பு_இலா 1
என்புகள் 1
என்பும் 1
என்புழி 4
என்புற 1
என்பென் 5
என்பேம் 1
என்பேன் 4
என்போர் 3
என்போனை 1
என்முன் 2
என்ற 118
என்ற-கால் 1
என்ற-போது 4
என்றதன் 1
என்றதனால் 1
என்றதின் 1
என்றது 9
என்றதும் 1
என்றதுவும் 1
என்றதே 1
என்றபோது 1
என்றரோ 1
என்றல் 15
என்றலால் 2
என்றலின் 4
என்றலுக்கு 1
என்றலும் 60
என்றலுமே 4
என்றலோடும் 6
என்றவட்கு 1
என்றவர் 4
என்றவரோடும் 1
என்றவள் 1
என்றவன் 5
என்றவை 2
என்றற்கு 2
என்றன் 1
என்றன 4
என்றனர் 41
என்றனரால் 1
என்றனள் 20
என்றனன் 91
என்றனனே 1
என்றனை 6
என்றாய் 10
என்றார் 117
என்றார்-அரோ 3
என்றார்க்கு 2
என்றாரை 3
என்றால் 112
என்றாலும் 29
என்றாள் 166
என்றாள்-வயின் 1
என்றான் 810
என்றானுக்கு 1
என்றானும் 4
என்றானை 2
என்றி 2
என்றிட 4
என்றிடலும் 1
என்றிடின் 3
என்றியால் 2
என்றியேல் 2
என்றிரேல் 3
என்றிலர் 1
என்றிலன் 1
என்றிலை 1
என்றீர் 1
என்று 1830
என்று-கொல் 3
என்றுதான் 4
என்றும் 114
என்றுழி 1
என்றுள்ளவை 1
என்றுளார் 1
என்றே 60
என்றேன் 2
என்றேனும் 2
என்றைக்கு 1
என்றைக்கும் 1
என்றோ 7
என்றோர் 2
என்றோர்களை 1
என்றோரும் 1
என்ன 813
என்ன-மன்னோ 1
என்ன-முன்னம் 2
என்னத்தான் 1
என்னதால் 1
என்னது 9
என்னதோ 3
என்னப்பெற்றால் 1
என்னல் 17
என்னல்-பாற்றோ 1
என்னலாம் 7
என்னலாமே 1
என்னலாய் 3
என்னலும் 10
என்னலோடும் 10
என்னவும் 16
என்னவே 42
என்னவோ 1
என்னா 282
என்னா-முன்னம் 2
என்னா-வண்ணம் 2
என்னாக 2
என்னாது 3
என்னாதே 1
என்னாம் 2
என்னாம்-கொல் 1
என்னார் 1
என்னால் 7
என்னாலும் 1
என்னாலே 1
என்னாள் 1
என்னானும் 1
என்னிடத்து 1
என்னில் 13
என்னின் 89
என்னினும் 28
என்னினோ 1
என்னுடன் 1
என்னுடை 18
என்னுடைய 4
என்னுதியால் 1
என்னுதியேல் 1
என்னும் 363
என்னும்-கால் 1
என்னும்-காலையில் 1
என்னும்படி 4
என்னுமால் 14
என்னுமாறு 1
என்னுழை 1
என்னுழை-நின்றும் 1
என்னுழையின் 1
என்னுளே 2
என்னே 54
என்னேயோ 2
என்னேன் 1
என்னை 197
என்னை-கொல் 6
என்னை-கொலாம் 3
என்னை-கொலோ 1
என்னைத்தான் 1
என்னையர் 1
என்னையரை 1
என்னையும் 10
என்னையே 8
என்னையோ 1
என்னொடு 5
என்னொடும் 5
என்னொடே 1
என்னோ 33
என்னோடு 5
என்னோடும் 1
என 2832
எனக்காக 1
எனக்கு 99
எனக்கும் 15
எனக்கே 3
எனக்கொடு 2
எனகிற்கில் 1
எனத்தகைய 1
எனது 52
எனப்படும் 2
எனப்படுவித்து 1
எனல் 65
எனலாக 1
எனலாம் 5
எனலாமால் 1
எனலாய் 6
எனலாயது 1
எனலாயினன் 1
எனலால் 1
எனலானும் 1
எனலும் 20
எனலுமே 1
எனலோடு 1
எனலோடும் 5
எனவும் 19
எனவே 22
எனற்கு 5
எனா 256
எனா-முன் 1
எனாத 1
எனாது 7
எனாமை 1
எனாய் 1
எனில் 20
எனின் 163
எனின்-அரோ 1
எனினும் 67
எனும் 408
எனும்-தொறும் 1
எனும்படி 4
எனுமால் 3
எனை 73
எனைத்து 5
எனைய 1
எனையர் 4
எனையவர் 4
எனையவாறு 1
எனையவும் 1
எனையன 1
எனையும் 4
எனையே 1
எனையோ 1
எனைவர் 3
எனைவரால் 1
எனைவரும் 4
எனைவரோ 2
எனோ 9

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


எ (201)

எ உலகத்தோர் யாவரும் தவம் செய்து ஏறுவான் ஆதரிக்கின்ற – பால:3 1/3
எ திருக்கும் கெடும் என்பதை எண்ணா – பால:5 118/3
எ பெண்-பாலும் கொண்டு உவமிப்போர் உவமிக்கும் – பால:10 24/2
ஒப்பு எங்கே கொண்டு எ வகை நாடி உரை செய்வேம் – பால:10 24/4
இ உலகம் அன்றியே எ உலகும் இனிது அளிக்கும் – பால:12 19/2
பார் பொறை நீக்கினான் என்று உரைத்தது எ பரிசு-மன்னோ – பால:14 80/4
சீதை எ தவம் செய்தனளோ என்றாள் – பால:21 23/4
எ இடத்தும் இராமன் சரிதை ஆம் – பால-மிகை:0 11/1
எ கணக்கும் இறந்த பெருமையன் – பால-மிகை:0 14/1
வான் வளம் சுரக்க நீதி மனு நெறி முறை எ நாளும் – பால-மிகை:0 41/1
எங்கும் பொலியும் பரம் சுடர் ஆகி எ உயிரும் – பால-மிகை:3 2/1
எ பெரும் புவனமும் இறைஞ்சி ஏத்தவே – பால-மிகை:6 1/2
முருக்கி எ உயிரும் உண்டு உழலும் மூர்க்கராம் – பால-மிகை:7 16/2
ஐய யான் பெற புரிந்தது எ தவம் என ஆடி – பால-மிகை:9 5/2
எண் திசாமுகம் இருண்டது சுழன்றது எ உலகும் – பால-மிகை:9 11/4
ஏகினான் உலகு அனைத்தும் எ உயிர்களும் ஈன்றான் – பால-மிகை:9 45/4
தடாது இருள் படலை மூட சலித்தது எ தலமும் தாவி – பால-மிகை:11 47/4
ஆவது எ பொருள் இம்மையும் அம்மையும் – அயோ:2 18/3
எ இடம் எனக்கு வந்து அடுப்பது ஈண்டு எனா – அயோ:2 53/4
கொற்றம் என்பது ஒன்று எ வழி உண்டு அது கூறாய் – அயோ:2 82/3
எ திறத்தும் இறக்கும் இ நாடு எனா – அயோ:4 26/3
எ வினை நிகழ்ந்ததோ ஏவர் எண்ணமோ – அயோ:4 159/3
எ அருள் என்-வயின் வைத்தது இன் சொலால் – அயோ:5 34/3
எ பரிசு உயிர் உய்ந்தான் என் துணையவன் என்றான் – அயோ:9 26/4
எ வழி மருங்கினும் இரவலாளர் தாம் – அயோ:11 50/2
எந்தை எ உலகு உளான் எம்முன் யாண்டையான் – அயோ:11 88/1
எ வழி உறைந்தான் நம்முன் என்றலும் எயினர் வேந்தன் – அயோ:13 38/3
எ அளவில் செல எண்ணல் ஆகுமோ – அயோ:14 74/4
ஏய எ பொருள்களும் இறைஞ்சி மேற்கொளா – அயோ:14 125/2
அமரர் யாவரொடும் எ உலகும் வந்த அளவே – ஆரண்:1 3/2
நீ அறிதி எ பொருளும் அவை உன்னை நிலை அறியா – ஆரண்:1 54/3
எந்தாய் உலகு யாவையும் எ உயிரும் – ஆரண்:2 16/1
எய்த யான் செய்தது எ தவம் என்றனன் – ஆரண்:3 29/3
இறைவ நின் அருள் எ தவத்திற்கு எளிது – ஆரண்:3 32/2
எண் திசையும் ஏழ் உலகும் எ உயிரும் உய்ய – ஆரண்:3 46/3
எயிறு உடை அரக்கி எ உயிரும் இட்டது ஓர் – ஆரண்:6 22/1
எ உலகும் உடையானுக்கு உடன்பிறந்தேன் யான் என்றாள் – ஆரண்:6 109/4
இ நிலை உணர்ந்த பொழுது எ நிலையம் என்று – ஆரண்:10 41/2
எ துயர் உனக்கு உளது இனி பழி சுமக்க – ஆரண்:10 61/3
எ உலகத்தாள் அங்கம் யாவர்க்கும் எழுத_ஒணாதால் – ஆரண்:10 72/4
எ நாளும் அரும் தவம் அன்றி இயற்றல் ஆமோ – ஆரண்:10 133/4
ஏவலின் அன்றி தென்றல் எ வழி எய்திற்று என்னா – ஆரண்:10 165/3
எ வழி நின்றும் இங்கு எய்தினீர் என்றாள் – ஆரண்:12 40/4
அந்தரத்தோடும் எ உலகும் ஆள்கின்றான் – ஆரண்:12 41/3
எ நகரத்தினும் இனிய ஈண்டு அவன் – ஆரண்:12 44/3
எ தேவரோடு எண்ணுவது எண்ணம் இலாய் – ஆரண்:13 14/3
எ காலமும் இன்னது ஓர் ஈடு அழிவுற்றிலாதான் – ஆரண்:13 22/2
எ வலி கொண்டு வெல்வார் இராவணன் செயலை என்றான் – ஆரண்:13 121/4
எய்யும் சிலை கை இருவரும் சென்று இருந்தே நீட்டி எ உயிரும் – ஆரண்:15 1/3
புண்ணியம் பயக்கின்றுழி அரியது எ பொருளே – ஆரண்:15 39/4
ஈன்றவனோ எ பொருளும் எல்லை தீர் நல் அறத்தின் – ஆரண்:15 40/1
இன்னமும் எ வினை இயற்றுமோ எனா – ஆரண்-மிகை:13 1/4
கேவலத்து இவர் நிலைமை தேர்வது எ கிழமை கொடு – கிட்:2 5/4
எ வழி நீங்கியோய் நீ யார் என விளம்பலுற்றான் – கிட்:2 14/4
எ மலை குலமும் தாழ இசை சுமந்து எழுந்த தோளான் – கிட்:2 16/4
எ வழி இருந்தான் சொன்ன கவி குலத்து அரசன் யாங்கள் – கிட்:2 20/1
உன்னையே உடைய எற்கு அரியது எ பொருள்-அரோ – கிட்:3 16/2
வார்த்தை எ குலத்துளோர்க்கும் மறையினும் மெய் என்று உன்னா – கிட்:3 28/4
உள்ளம் ஒன்றி எ உயிரும் வாழுமால் – கிட்:3 46/3
ஒக்க நின்றது எ உலகமும் அங்கு அங்கே ஓசை – கிட்:4 13/1
என் எனக்கு அரியது எ பொருளும் எற்கு எளிது அலால் – கிட்:4 20/1
ஒருவரும் சிறிது உணர்ந்திலர்கள் எ உலகினும் – கிட்:5 8/2
எ உலகங்களும் இமைப்பின் எய்துவர் – கிட்:6 31/1
எ வேலை எ மேகம் எ காலொடு எ கால வெம் தீ – கிட்:7 40/3
எ வேலை எ மேகம் எ காலொடு எ கால வெம் தீ – கிட்:7 40/3
எ வேலை எ மேகம் எ காலொடு எ கால வெம் தீ – கிட்:7 40/3
எ வேலை எ மேகம் எ காலொடு எ கால வெம் தீ – கிட்:7 40/3
எ தாயர் வயிற்றினும் பின் பிறந்தார்கள் எல்லாம் – கிட்:7 43/3
இரக்கம் எங்கு உகுத்தாய் என்-பால் எ பிழை கண்டாய் அப்பா – கிட்:7 85/3
இனையது ஆதலின் எ குலத்து யாவர்க்கும் – கிட்:7 121/1
எ பாலும் விசும்பின் இருண்டு எழுவாய் – கிட்:10 52/2
உழையே அவர் எ உழையார் உரையாய் – கிட்:10 55/4
நின்னை எ தகையை ஆக நினைந்தனை நெடியோய் என்ன – கிட்:10 63/3
எ நிலை உற்றது என்கேன் யாண்டு புக்கு ஒளித்தது என்கேன் – கிட்:11 83/2
மாருதி எ வழி மருவினான் என – கிட்:11 133/2
எ திறத்தினும் நடுவு கண்டிலர் முடிவு எவனோ – கிட்:12 33/4
யாவது எ உலகத்தினின் இங்கு இவர்க்கு இயற்றல் – கிட்:12 38/1
எ ஆறும் உற துவன்றி இருள் ஓட மணி இமைப்பது இமையோர் வேண்ட – கிட்:13 22/3
இருவினையும் இடைவிடா எ வினையும் இயற்றாதே இமையோர் ஏத்தும் – கிட்:13 27/1
எ நாளும் வளராது என்னின் இறை ஒக்கும் இயல்பிற்று ஆமே – கிட்:13 56/4
எ நிறம் உரைக்கேன் மாவின் இள நிறம் முதிரும் மற்றை – கிட்:13 65/1
எ குறியின் உள்ளவும் எதிர்ந்திலர் திரிந்தார் – கிட்:14 37/4
எ குறியொடு எ குணம் எடுத்து இவண் உரைக்கேன் – கிட்:14 49/1
எ குறியொடு எ குணம் எடுத்து இவண் உரைக்கேன் – கிட்:14 49/1
எ உழை இருந்தனன் இராமன் என யாணர் – கிட்:14 53/1
என்றலும் வணங்கி இருள் ஏகும் நெறி எ நாள் – கிட்:14 61/1
எ திறத்தினும் ஏழ் உலகும் புகழ் – கிட்:15 51/3
ஏச_அரும் குணத்தீர் சேறல் எ பரிசு இயைவது என்றான் – கிட்:16 59/4
சொல் திறம் உடையார் மற்று எ சுருதியின் தொகுதி யாவும் – கிட்-மிகை:2 3/2
எ வழி மருங்கினும் அரக்கர் எய்தினார் – சுந்:2 45/2
எ வழி என்பதை உணர்வின் எண்ணினான் – சுந்:2 59/2
எ அளவின் உண்டு வெளி ஈறும் அது என்னா – சுந்:2 62/3
எ அமரர் எ அவுணர் ஏவர் உளர் என்னே – சுந்:2 70/1
எ அமரர் எ அவுணர் ஏவர் உளர் என்னே – சுந்:2 70/1
ஏந்தல் இ வகை எ வழி-மருங்கினும் எய்தி – சுந்:2 133/1
எ குலங்களின் யாவரே ஆயினும் இருவினை எல்லோர்க்கும் – சுந்:2 203/3
தின்றானோ எ புறத்தே செறிந்தானோ சிறை சிறியேன் – சுந்:2 224/2
எ இடத்து எனக்கு இன் அருள் ஈவது – சுந்:3 97/2
ஏவல் எ உலகும் செல்வம் எய்தினார் இசையின் ஏழாய் – சுந்:3 126/3
எ பொழுது இ பெரும் பழியின் எய்தினேன் – சுந்:4 15/1
கற்பினை எ பரிசு இழைத்து காட்டுகேன் – சுந்:4 20/4
யாண்டையான் இளவலோடும் எ வழி எய்திற்று உன்னை – சுந்:4 73/2
ஈண்டு நீ இருந்தாய் ஆண்டு அங்கு எ உயிர் விடும் இராமன் – சுந்:4 77/4
எ வழி ஏகியுற்றான் யாண்டையான் உறையுள் யாது – சுந்:4 81/1
எய்தியது எ பரிசு இயம்புவாய் என்றாள் – சுந்:4 96/4
எ வழித்து ஆகும் என்று எண்ணும் ஈட்டதே – சுந்:4 100/4
இம்பர் உலகொடு எ உலகும் எடுக்கும் மிடுக்கர் இராமன் கை – சுந்:4 117/2
எடுத்தான் நல்வினை எ நாளும் – சுந்:5 51/3
ஆன பொழுது எ பரிசின் நான் அடியன் ஆவேன் – சுந்:6 2/4
எ வழி சேறும் என்றார் தமர் உடம்பு இடறி வீழ்வார் – சுந்:8 19/4
எ வழி உலகமும் குலைய இந்திர – சுந்:11 1/3
எ படை கொண்டு வெல்வது இராமன் வந்து எதிர்க்கின் என்றான் – சுந்:11 16/4
எ உலகத்தை உற்றாய் எம்மை நீத்து எளிதின் எந்தாய் – சுந்:11 21/4
எ தலை உலகும் காக்கும் வேந்த நீ வேற்றோர் ஏவ – சுந்:12 110/3
ஈர்த்தார் முரசம் எற்றினார் இடித்தார் தெழித்தார் எ மருங்கும் – சுந்:12 121/2
எ புறத்து அளவும் தீய ஒரு கணத்து எரித்த கொட்பால் – சுந்:12 131/2
எ வாய் உலகத்தவும் ஈண்டி இருந்த தம்மின் – சுந்-மிகை:1 14/3
எ திறம் இவர்-தம் சீரை எண்ணுவது எனவே அண்ணல் – சுந்-மிகை:2 6/3
எ வகை பெரும் படை யாவும் மாய்ந்ததே – சுந்-மிகை:10 10/4
எ உலகத்தும் நின் ஏவல் கேட்கிலா – யுத்1:2 30/1
ஆசனத்தவனொடு எ உலகமும் தருவென் என்று அமையலுற்றான் – யுத்1:2 86/2
ஈசனின் பெறு படைக்கலம் இமைப்பு அளவில் எ உலகில் யாவும் – யுத்1:2 86/3
ஈது அவன் நிலை எ உலகங்கட்கும் இறைவன் – யுத்1:3 18/4
படுத்து ஒழிந்தனை பாவி எ தேவரும் பகர்தற்கு – யுத்1:3 24/2
ஓர சொல்லுவது எ பொருள் உபநிடதங்கள் – யுத்1:3 29/2
போதத்தானும் அ புறத்துள எ பொருளானும் – யுத்1:3 30/2
வாழ்வு யாது அயல் எ வழி புறங்கொண்டு வாழ்வார் – யுத்1:3 55/4
எதிரில் நின்று இவை இவை உரைத்திடுதலும் எ உலகமும் அஞ்ச – யுத்1:3 79/1
இருவரும் பொருந்த பற்றி எ உலகுக்கும் மேல் ஆய் – யுத்1:3 148/1
எ கணால் காண்டும் எந்தை உருவம் என்று இரங்கி நின்றார் – யுத்1:3 154/4
என்னுளே எ பொருளும் யாவரையும் யான் ஈன்றேன் – யுத்1:3 160/2
எல்லை இலா ஞானமும் ஈறு இலா எ பொருளும் – யுத்1:3 173/2
என்று வரம் அருளி எ உலகும் கைகூப்ப – யுத்1:3 174/1
கூற்றுவன் தன்னொடு எ உலகும் கூடி வந்து – யுத்1:4 65/1
ஏழினோடு ஏழாய் நின்ற உலகும் என் பெயரும் எ நாள் – யுத்1:4 139/2
எ விலங்கும் வந்து எய்தின வேலையே – யுத்1:8 29/4
எ புறத்து உரும் ஏறும் குளிர்ந்தன – யுத்1:8 60/3
படியை நோக்கி எ பாலும் படர்குறும் – யுத்1:9 57/3
எ தேவர்கள் எ தானவர் எதிர்வார் இகல் என் நேர் – யுத்2:15 169/2
எ தேவர்கள் எ தானவர் எதிர்வார் இகல் என் நேர் – யுத்2:15 169/2
மிகுதியை வேறு நோக்கின் எ வண்ணம் விளம்பும் தன்மை – யுத்2:15 221/2
ஏற்றம் எ உலகத்தினும் உயர்ந்துளன் எனினும் – யுத்2:15 248/2
எ வழியோர்களும் இரங்கி ஏங்கினார் – யுத்2:16 94/3
ஓர் உதிர் நூறு கூறாய் உக்கது எ உலகும் உட்க – யுத்2:16 197/4
எ மலை உள அவற்கு எடுக்க ஒணாதன – யுத்2:16 251/4
எ துணை மொழிகளும் இயம்பி ஏற்றினன் – யுத்2:18 100/2
எ புடை மருங்கினும் எரியும் வாளியான் – யுத்2:18 127/4
எ தேவரையும் முகம் கண்டு அறியாத ஈட்டான் – யுத்2:19 23/4
எ இடத்தினும் வீழ்ந்த இனத்தலை – யுத்2:19 144/3
எ தன்மை எய்தி முடியும்-கொல் என்று குலைகின்ற எல்லை-இதன்-வாய் – யுத்2:19 243/2
மூவாது எ நாளும் உலகு ஏழொடு ஏழும் அரசாளும் மேன்மை முதல்வா – யுத்2:19 251/2
இரக்கமுற்று உலைந்து ஓடினார் இருண்டது எ உலகும் – யுத்2-மிகை:15 37/4
எ வழி பெயர்ந்து போவது எங்கு என இரு குன்று ஏந்தி – யுத்2-மிகை:16 31/3
மாயத்தால் வகுத்தான் யாண்டும் வரம்பு இலா உருவம் தான் எ
தேயத்தான் என்னா-வண்ணம் கரந்தனன் தெரிந்திலாதான் – யுத்3:21 29/1,2
எய்கின்றார்_அல்லர் ஈது எ இந்திரசாலம் என்றான் – யுத்3:22 24/4
கொழுந்தா என்றாள் அயோத்தியர்-தம் கோவே என்றாள் எ உலகும் – யுத்3:23 9/3
தன் பெரும் தகைமைக்கு ஒத்த சாம்பன் எ தலையன் என்றான் – யுத்3:24 14/4
எ மலைக்கும் அரசு ஆய வட_மலையை அ மலையின் அகலம் எண்ணின் – யுத்3:24 25/3
கைத்தலத்து ஓர் ஓர் கொள்ளி எடுத்தது எ உலகும் காண – யுத்3:26 19/4
எ விடற்கு உரியான் போன இந்திரசித்தே அன்று – யுத்3:26 81/2
இனும் முனை நீர் அலீரோ எ வலி ஈட்டி வந்தீர் – யுத்3:27 98/3
எ அம்பு இனி உலகத்து உளது என்னும்படி எய்தான் – யுத்3:27 104/2
எ அம்பரம் எ எண் திசை எ வேலைகள் பிறவும் – யுத்3:27 104/3
எ அம்பரம் எ எண் திசை எ வேலைகள் பிறவும் – யுத்3:27 104/3
எ அம்பரம் எ எண் திசை எ வேலைகள் பிறவும் – யுத்3:27 104/3
எ நாளினின் எ தேவர்கள் எ தானவர் எவரே – யுத்3:27 116/1
எ நாளினின் எ தேவர்கள் எ தானவர் எவரே – யுத்3:27 116/1
எ நாளினின் எ தேவர்கள் எ தானவர் எவரே – யுத்3:27 116/1
எ தன்மையும் இமையோர்களை வென்றான் இகல் வென்றாய் – யுத்3:27 128/3
எ பொன் பெரும் படையும் புக விழுங்குற்றது ஒர் இமைப்பின் – யுத்3:27 158/4
ஏற்ற எ உலகு உற்றனை எல்லை இல் – யுத்3:29 22/3
தலை இலா ஆக்கை காண எ தவம் செய்தேன் அந்தோ – யுத்3:29 47/3
ஏம்பலுற்று எழுந்த மன்னன் எ வழி எய்திற்று என்றான் – யுத்3:30 2/1
எ திறத்து இதற்கு எண் என தொகை வகுத்து இயன்ற – யுத்3:30 30/1
ஓங்கின நெடும் பரவை ஒத்து உயர எ திசையும் உற்று எதிர் உற – யுத்3:31 145/3
கொன்றான் நிமிர் கூற்று என எ உயிரும் – யுத்3:31 190/3
எ புறமும் செவிடு உற்றதை எண்ணி – யுத்3-மிகை:20 5/3
குமைவுற்றிட வடவை பொறி கொழிக்கின்றது எ உலகும் – யுத்3-மிகை:27 10/4
எ திறத்தினும் விடாது இராமன் எங்கும் எங்குமாய் – யுத்3-மிகை:31 21/2
எ உரையும் விடுத்து அமரின் ஏற்றுவார் – யுத்3-மிகை:31 51/4
சுடவும் ஆற்றும் எ உலகையும் எவனுக்கும் தோலான் – யுத்4:32 22/4
இரு நிலத்திடை எ உலகத்திடை யாரும் – யுத்4:35 8/2
அலகு_இல் எ உலகத்தினும் வயங்கு இருள் அகற்ற – யுத்4:35 15/4
ஊரில் செல்வது எ உலகினும் செல்வது ஓர் இமைப்பின் – யுத்4:35 20/4
உழுந்து உருள் பொழுதின் எ உலகும் சேர்வன – யுத்4:37 64/2
ஏசுவிப்பது எ உலகமும் எவரையும் வென்று – யுத்4:37 97/2
இரியாநிற்கும் எ உலகும் தன் ஒளியே ஆய் – யுத்4:37 127/3
எ கோடியாராலும் வெலப்படாய் என கொடுத்த வரமும் ஏனை – யுத்4:37 197/2
எ உயிர் பொறையும் நீங்க இரங்கி நின்று இனைய சொன்னான் – யுத்4:37 209/4
எ வகை உள்ள தேவர் யாவரும் இரைத்து பொங்கி – யுத்4:38 1/2
எ தவம் எ நலம் என்ன கற்பு நான் – யுத்4:40 61/1
எ தவம் எ நலம் என்ன கற்பு நான் – யுத்4:40 61/1
துறக்கும் தன்மையள் அல்லளால் தொல்லை எ உலகும் – யுத்4:40 100/1
எ வரங்களும் கடந்தவன் அ பொருள் இசைப்ப – யுத்4:40 118/1
எ திறத்தாய் எமக்கு இயம்பி ஈதியால் – யுத்4:41 95/2
எ திறங்களும் இடி உரும் எறிந்திட வெருவி – யுத்4-மிகை:37 14/2
எ வகை உரகமும் இரியல் போயின – யுத்4-மிகை:37 19/1
எ வரம் எனினும் தந்தேன் இயம்புதி எனலும் ஐயன் – யுத்4-மிகை:41 172/3
எ வழி உறைந்தது அ செயல் எலாம் விரித்து – யுத்4-மிகை:41 223/3
எ வயின் உயிர்கட்கும் இராமன் ஏறிய – யுத்4-மிகை:41 276/1
எ வகை திறனும் நல்கி இனியன பிறவும் கூறி – யுத்4-மிகை:42 63/2

TOP


எ-வயின் (1)

எ-வயின் மருங்கினும் எழுந்து வீங்கினார் – சுந்:3 55/3

TOP


எஃகம் (3)

சுற்று அமைந்த சுடர் எஃகம் அது இரண்டு துணியா – ஆரண்:1 27/3
ஏற்றான் எருவைக்கு இறை முத்தலை எஃகம் மார்பில் – ஆரண்:13 32/2
எழு அயில் எஃகம் என்று இ படை முதல் எவையும் வாரி – யுத்2-மிகை:16 35/2

TOP


எஃகமும் (1)

உருளும் நேமியும் ஒண் கவர் எஃகமும்
மருள் இல் வாணியும் வல்லவர் மூவர்க்கும் – அயோ:2 19/1,2

TOP


எஃகன் (1)

மு தலை எஃகன் மற்றை முராந்தகன் முனிவன் முன்னா – சுந்:12 110/1

TOP


எஃகின் (1)

மந்திர அயிலும் மாயோன் வளை எஃகின் வரவும் கண்டேன் – யுத்2:16 23/2

TOP


எஃகினாற்கும் (1)

மு தலை எஃகினாற்கும் முடிப்ப_அரும் கருமம் முற்றி – சுந்:14 13/1

TOP


எஃகினோடு (1)

இரும் பசிக்கு மருந்து என எஃகினோடு
இரும்பு அசிக்கும் அருந்தும் எயிற்றினான் – யுத்2:16 59/1,2

TOP


எஃகு (3)

எஃகு எறி செரு_முகத்து ஏற்ற தெவ்வருக்கு – அயோ:11 104/1
எல் உடை சுடர் என புகர் எஃகு எலாம் உருகி – சுந்:13 29/2
தூ அகலாத வை வாய் எஃகு உற தொளை கை யானை – யுத்2:16 9/3

TOP


எக்கர் (1)

ஈர்த்து எழு செம்_புனல் எக்கர் இழுக்க – சுந்:9 47/1

TOP


எக்கரின் (1)

நீத்த எக்கரின் நிறைந்துள கரும் கடல் நெருப்பின் – யுத்1:5 64/2

TOP


எக்கரும் (1)

செறி அகில் தேய்வையும் மான் மதத்து எக்கரும்
வெறி உடை கலவையும் விரவு செம் சாந்தமும் – பால:20 13/2,3

TOP


எக்காலமும் (1)

எக்காலமும் இல்லது ஓர் பூசல் இழைத்தார் – யுத்2:18 246/4

TOP


எக்கிய (2)

எக்கிய சோரியின் பரந்தது எங்கணும் – அயோ:10 39/2
எக்கிய கதிரவற்கு அஞ்சி ஏமுற – கிட்:14 25/3

TOP


எக்கு (1)

இடம்-தொறும் கிடந்து இமைப்பன எக்கு இளம் செக்கர் – அயோ:10 27/3

TOP


எகினம் (1)

ஏச்சு எலாம் எய்திய எகினம் யாவையும் – யுத்1:6 36/2

TOP


எங்கண் (2)

வெங்கண் எங்கண் விளைந்தது இவற்கு என்றாள் – பால:21 38/4
எங்கண் ஏற்று அன்னோன் வாழும் என்றனர் புலவர் எல்லாம் – யுத்4-மிகை:42 29/4

TOP


எங்கணும் (74)

முகிலின் விம்மி முயங்கின எங்கணும் – பால:2 41/4
இடை இடை எங்கணும் களி அறாதன – பால:3 53/1
புடை கெழு விழாவொடு பொலிக எங்கணும் – பால:5 109/4
இடம் இலை உலகு என வந்தது எங்கணும்
கடல் புரை திரு நகர் இரைத்து காணவே – பால:13 4/3,4
இடம் பட எங்கணும் எழுந்த வெண் முகில் – பால:14 12/3
உழுந்து இட இடம் இலை உலகம் எங்கணும்
அழுந்திய உயிர்க்கும் எலாம் அருள் கொம்பு ஆயினான் – பால:14 23/1,2
நிரைத்த வார் முரசும் நெளிந்து எங்கணும்
இரைத்த பேர் ஒலியால் இடை யாவரும் – பால:14 44/2,3
ஏற்று மாதர் முகங்களொடு எங்கணும்
தோற்ற சந்திரன் மீளவும் தோற்றினான் – பால:18 33/3,4
வேய்ந்த போல் எங்கணும் அனங்கன் வெம் கணை – பால:19 38/2
என்று இனையன பல இயம்பி எங்கணும்
கன்றி அ அரக்கரை அழித்து காத்தியேல் – பால-மிகை:5 5/1,2
இயக்கர்-தம் குலத்துளான் உலகம் எங்கணும்
வியக்குறும் மொய்ம்பினான் எரியின் வெம்மையான் – பால-மிகை:7 3/1,2
இவர் என புடைத்து அழித்து உலகம் எங்கணும்
பவனனின் திரிகுநர் பதகி மைந்தர்கள் – பால-மிகை:7 18/3,4
ஏக்கமோடும் இமையவர் எங்கணும்
வாக்கின் முந்துற மாயை வளர்ப்பவள் – பால-மிகை:7 24/1,2
இழை ஒலித்தன புள் ஒலித்தன யாழ் ஒலித்தன எங்கணும்
மழை ஒலித்தன போல் கலித்த மனத்தின் முந்துறு வாசியே – அயோ:3 62/3,4
இமிழ் திரை பரவை ஞாலம் எங்கணும் வறுமை கூர – அயோ:3 71/1
எங்கணும் தோன்றுகின்றான் எனைவரோ இராமன் என்பார் – அயோ:3 90/4
இரைத்தனர் இரைத்து எழுந்து ஏங்கி எங்கணும்
திரை பெரும் கடல் என தொடர்ந்து பின் செல – அயோ:4 180/1,2
எக்கிய சோரியின் பரந்தது எங்கணும்
செக்கர் அ தீயவன் வாயின் தீர்ந்து வேறு – அயோ:10 39/2,3
இடுங்கல்_இல் கை விசித்து ஏற்றி எங்கணும்
முடங்கல்_இல் வரிச்சு மேல் விரிச்சு மூட்டியே – அயோ:10 44/3,4
இருப்பு நல் இடம் எங்கணும் கண்டிலன் – அயோ:11 39/2
ஏர் முக பரி மிசை ஏகிற்று எங்கணும்
பார் மிசை படர்ந்தது பதாதி பௌவமே – அயோ:12 32/3,4
கண் அகன் பெரும் புனல் கங்கை எங்கணும்
அண்ணல் வெம் கரி மதத்து அருவி பாய்தலால் – அயோ:13 2/2,3
இடையிலாது எங்கணும் இசைய மீமிசை – ஆரண்:7 47/3
என்ன வந்து எங்கணும் இரைத்த சேனையுள் – ஆரண்:7 113/2
நாரியை எங்கணும் நாடினன் நாடி – ஆரண்:14 35/2
முரண்டன போல் இருள் எங்கணும் முந்த – ஆரண்:14 36/2
எங்கணும் நாடினன் நீர் இடை காணான் – ஆரண்:14 39/1
அரி மலர் பங்கயத்து அன்னம் எங்கணும்
புரி_குழல் புக்க இடம் புகல்கிலாத யாம் – கிட்:1 7/1,2
சிந்தி எங்கணும் சிதறுவ-போல் பொறி தெறிப்ப – கிட்:7 54/2
தேயம் எங்கணும் திரிந்தன போந்து இடை தேடி – கிட்:10 45/3
என்ற தென் தமிழ்நாட்டினை எங்கணும்
சென்று நாடி திரிந்து வருந்தினார் – கிட்:15 52/1,2
திரிந்தனர் எங்கணும் திருவை காண்கிலார் – கிட்-மிகை:14 3/3
தேவியை எங்கணும் தேடி கண்டிலம் – கிட்-மிகை:16 1/3
மீகாரம் எங்கணும் நறும் துகள் விளக்கி – சுந்:2 3/2
ஆசுற எங்கணும் நுழைந்து அளாயது – சுந்:2 57/2
எரியுமால் கந்தர்ப்ப நகரம் எங்கணும்
தெரியுமால் மங்கல கலசம் சிந்தின – சுந்:3 45/2,3
இரியல்போன இலங்கையும் எங்கணும் – சுந்:6 39/4
இடி குலங்களின் வீழ்தலும் எங்கணும்
வெடித்த வேலை வெதும்பிட மீன் குலம் – சுந்:13 10/2,3
ஏனை நின்றவர் எங்கணும் இரிந்தனர் இலங்கை – சுந்:13 33/3
பட்டனர் பரிபவம் பரந்தது எங்கணும்
இட்ட இ அரியணை இருந்தது என் உடல் – யுத்1:2 12/3,4
சொல தகா துன்னிமித்தங்கள் எங்கணும் வர தொடர்வ தொல் நாள் – யுத்1:2 95/1
என் கணால் நோக்கி காண்டற்கு எங்கணும் உளன் காண் எந்தை – யுத்1:3 121/1
ஆக்கையும் தாளும் ஆகி எங்கணும் தானே ஆகி – யுத்1:3 155/2
உள் நிறை நெடும் கடல் உலகம் எங்கணும்
வெண் நிற நிலவு எனும் வலையை வீசினான் – யுத்1:5 6/3,4
கடல் திறந்து எங்கணும் வற்ற அ கடல் – யுத்1:6 48/3
நிறை மலர் குலமும் நிறைந்து எங்கணும்
துறை-தொறும் கிரி தூக்கின தோய்தலால் – யுத்1:8 52/2,3
எழுந்த எங்கணும் இந்திர வில்லினே – யுத்1:8 54/4
ஈறு இல் வானர மா படை எங்கணும்
பாற நீலன் வெகுண்டு எதிர் பார்ப்புறா – யுத்2:15 70/3,4
இறுத்து கூறும் என்றான் இசை எங்கணும்
நிறுத்தும் நீலன் நெடும் பெரும் சேனையை – யுத்2:15 87/2,3
எழும் கதிரவன் ஒளி மறைய எங்கணும்
விழுங்கியது இருள் இவன் மெய்யினால் வெரீஇ – யுத்2:16 107/1,2
தோல் ஆயின உலகு எங்கணும் என அஞ்சினர் துகளே – யுத்2:18 149/3
இரிந்தார் திசைதிசை எங்கணும் யானை பிணம் எற்ற – யுத்2:18 163/1
இற்று அவிந்தன பெரும் பதாதி உயிர் உள்ள எங்கணும் இரிந்த அ – யுத்2:19 87/3
ஆசை எங்கணும் அம்பு உக வெம்பு போர் – யுத்2:19 122/1
எறி கடல் சேனையோடும் எங்கணும் இரிய ஆர்த்து – யுத்2-மிகை:18 31/3
பேர் ஆயிரம் உடையான் என திசை எங்கணும் பெயர்ந்தான் – யுத்3:27 102/4
அரு மா கனல் என நின்றது விசும்பு எங்கணும் ஆகி – யுத்3:27 137/4
சாலங்களும் நிமிர்கின்றன உலகு எங்கணும் தான் ஆய் – யுத்3:27 153/4
ஓடி எங்கணும் சிந்தி ஒளித்தனர் – யுத்3:29 4/4
இடித்த காலத்து உரும் என எங்கணும்
அடித்த கைத்தலத்து அம் மலை ஆழி நீர் – யுத்3:29 9/2,3
தானாவதும் உணர்ந்தான் உணர்ந்து உலகு எங்கணும் தானே – யுத்3:31 116/3
இறுத்த நீரின் செறிந்தன எங்கணும்
அறுத்து மீனம் உலந்த அனந்தமே – யுத்3:31 127/3,4
என்னும்படி எங்கணும் எங்கணுமாய் – யுத்3:31 213/1
திசை எங்கணும் நின்று திரிந்துளதால் – யுத்3-மிகை:20 17/3
நீசன் விடு சர மாரியும் இடை எங்கணும் நெருங்க – யுத்4:37 57/2
சென்ற எங்கணும் தேவரும் முனிவரும் சிந்த – யுத்4:37 115/1
இடந்தது கிரி குவடு என்ன எங்கணும்
படர்ந்தது குரை கடல் பருகும் பண்பது – யுத்4:37 153/1,2
எழு உயர் புயங்களும் மார்பும் எங்கணும்
குழுவினர் முறை முறை கூறு கூறு கொண்டு – யுத்4:38 17/2,3
ஓவல் இல் மாரி ஏய்ப்ப எங்கணும் உதிர்ந்து வீங்கி – யுத்4:42 3/2
எங்கணும் கவந்தம் ஆட எய்தி அங்கு அரக்கிமார்கள் – யுத்4-மிகை:37 3/3
அண்டம் ஓர் ஆயிர கோடி எங்கணும்
மண்டினர் செரு தொழில் மலைதல் விட்டிலர் – யுத்4-மிகை:37 6/1,2
போயது எங்கணும் இருள் அற ஒளித்தது அ பொழுதில் – யுத்4-மிகை:37 16/3
கிளையொடும் ஏகு என கிளத்தி எங்கணும்
அளை ஒலி முரசு இனம் அறைவிப்பாய் என்றான் – யுத்4-மிகை:41 211/3,4
வெவ் வெயில் எறி மணி வீதி எங்கணும்
எவ்வம் இன்று அறை பறை எற்றுக என்றிட – யுத்4-மிகை:41 215/3,4

TOP


எங்கணுமாய் (1)

என்னும்படி எங்கணும் எங்கணுமாய்
துன்னும் சுழலும் திரியும் சுடரும் – யுத்3:31 213/1,2

TOP


எங்கணுமே (1)

ஆனது பூவுலகு எங்கணுமே – யுத்2:18 73/4

TOP


எங்கள் (35)

எங்கள் நீள் வரங்களால் அரக்கர் என்று உளார் – பால:5 16/1
எங்கள் நான்மறைக்கும் தேவர் அறிவிற்கும் பிறர்க்கும் எட்டா – பால:8 6/3
எங்கள் நாயகற்கு இனி யாவது ஆம்-கொலோ – பால:10 33/4
எங்கள் இன் உயிர் எங்களுக்கு ஈகிலா – பால:21 38/3
எங்கள் செய் தவத்தினில் இராமன் என வந்தோன் – பால:22 32/1
எங்கள் நாயகற்கு இனி யாவது ஆம்-கொலோ – பால-மிகை:10 2/4
இறை கழன்ற சங்கு ஆர்ந்திட இமையவர் எங்கள்
குறை முடிந்தது என்று ஆர்த்திட குஞ்சியை சூழ்ந்த – அயோ:1 51/2,3
ஏழ் உலோகமும் எண் தவம் செய்த கண்ணும் எங்கள் மனங்களும் – அயோ:3 59/3
மைந்த நீ கோடி எங்கள் வாழ்க்கை நாள் யாவும் என்பார் – அயோ:3 92/2
எங்கள் கோ_மகற்கு இனி என்னின் கேகயன் – அயோ:5 24/3
எங்கள் செல்_கதி வந்தது என்று ஏமுறா – அயோ:7 10/3
எங்கள் போலியர் தரத்தது அன்று இருத்திர் ஈண்டு என்றான் – அயோ:9 31/4
நன்று ஆய ஞான தனி கொழுந்தே எங்கள் நவை தீர்க்கும் நாயகமே நல் வினையே நோக்கி – ஆரண்:2 30/3
எண் தகும் இமையவர் அரக்கர் எங்கள் மேல் – ஆரண்:6 4/1
ஓடும் எங்கள் பசி என்று உவந்து எழுந்து – ஆரண்:7 26/3
எங்கள் போலியர்க்கு நல்லார் நிருதரே போலும் என்றான் – ஆரண்:12 51/4
அருந்தவத்து அரசி-தன்னை அன்புற நோக்கி எங்கள்
வருந்துறு துயரம் தீர்த்தாய் அம்மானை வாழி என்றார் – ஆரண்:16 5/3,4
ஐய நும்மோடும் எங்கள் அரி_குலத்து அரசனோடும் – கிட்:11 62/1
பைம் தார் எங்கள் இராமன் பத்தினி – கிட்:16 44/1
உண்டு வேறு ஒரு சிறப்பு எங்கள் நாயகற்கு உயிரினும் இனியாளை – சுந்:2 194/2
எங்கள் நாயகனையும் நினைந்தது ஏழை நீ – சுந்:3 122/4
பின்னவற்கு அரசு நல்கி துணை என பிடித்தான் எங்கள்
மன்னவன்-தனக்கு நாயேன் மந்திரத்து உள்ளேன் வானின் – சுந்:4 31/2,3
துஞ்சினன் எங்கள் வேந்தன் சூரியன் தோன்றல் என்றான் – சுந்:12 79/4
தேவியை நாடி வந்த செம் கணாற்கு எங்கள் கோமான் – சுந்:12 81/1
இரங்க உய்ந்தனம் ஈது எங்கள் ஒற்று என்றார் – யுத்1:9 64/4
வன் பகை நிற்க எங்கள் வானர தொழிலுக்கு ஏற்ற – யுத்1:12 40/1
இந்த எம் பதியை காக்கும் இறைவனோ அறிதும் எங்கள்
விந்தை எம் பெருமான் வாழி வீடணன் என்னும் வேந்தன் – யுத்1-மிகை:14 4/3,4
ஏயினர் ஒருவர் இன்றி இராக்கத தலைவர் எங்கள்
நாயகன் மகனை கொன்றாய் நண்ணினை நாங்கள் காண – யுத்2:19 91/2,3
ஐய நீ யாரை எங்கள் அரும் தவ பயத்தின் வந்து இங்கு – யுத்2:19 267/1
எங்கள் நாயகர் நீங்கள் என்று இமையவர் இசைத்தார் – யுத்3:22 181/4
அண்டா ஐயா எங்கள் பொருட்டால் அயர்கின்றாய் – யுத்3:22 218/3
யான் இவண் இருந்த தன்மை இமையவர் குழுவும் எங்கள்
கோனும் அ முனிவர்-தங்கள் கூட்டமும் குலத்துக்கு ஏற்ற – யுத்4:40 27/1,2
எங்கள் நாயகற்கு இன் அமுது ஈகுவான் – யுத்4:41 85/1
கூல வான் சேனை சூழ அடைந்தனன் எங்கள் கோமான் – யுத்4-மிகை:41 237/4
எங்கள் நாயகனை வெவ்வேறு எதிர்ந்து அபிடேகம் செய்தார் – யுத்4-மிகை:42 27/4

TOP


எங்கள்-பால் (1)

எங்கள்-பால் என்ன சொன்னாள் அண்ணலும் இனைய சொன்னான் – கிட்:11 84/4

TOP


எங்களால் (4)

திரு_இலி வலிக்கு ஒரு செயல் இன்று எங்களால்
கரு முகில் என வளர் கருணை அம் கடல் – பால:5 8/2,3
இடத்து உறை சங்கம் ஒன்று இருக்க எங்களால் – சுந்:4 50/4
நோக்கு இழந்தனர் வானவர் எங்களால் அ வகை நிலை நோக்கி – யுத்2:16 322/1
எங்களால் துதிக்கலாகும் இயல்பதோ என்று கூறி – யுத்4-மிகை:42 14/3

TOP


எங்களின் (1)

எங்களின் காண்டி அன்றே இதற்கு வேறு உவமை உண்டோ – கிட்:9 13/4

TOP


எங்களுக்கு (1)

எங்கள் இன் உயிர் எங்களுக்கு ஈகிலா – பால:21 38/3

TOP


எங்களுக்கே (1)

ஆழி கடைந்து அமுதம் எங்களுக்கே ஈந்தாய் அவுணர்கள்தாம் நின் அடிமை அல்லாமை உண்டோ – ஆரண்:2 29/4

TOP


எங்களை (4)

போனான் போனான் எங்களை நீத்து இப்பொழுது என்னா – அயோ:6 16/2
நோயின் நீங்கினெம் நுன்னின் என் எங்களை
நீயும் நீங்குதியோ நெறி நீங்கலாய் – ஆரண்:4 29/3,4
எற்றி எங்களை ஏண் நெடும் தோள் இற – யுத்1:9 63/2
பெற்ற நுங்களால் எங்களை பிரிந்து தன் பெரும் செவி மூக்கோடும் – யுத்2:16 321/3

TOP


எங்களை-போலும் (1)

வென்றதும் எங்களை-போலும் யாம் விளிவதும் உளதோ – யுத்4:37 115/2

TOP


எங்களோடு (1)

இனி உனக்கு என்னோ மானம் எங்களோடு அடங்கிற்று அன்றே – யுத்3:27 167/4

TOP


எங்களோடும் (1)

எல் வித்தும் படை கை உங்கள் தமையனை எங்களோடும்
கொல்வித்தும் தோற்று நின்ற கூற்றினார் குலத்தை எல்லாம் – யுத்3:27 168/2,3

TOP


எங்கனம் (1)

வேதம் எங்கனம் அங்கனம் அவை சொன்ன விதியால் – யுத்1:3 53/2

TOP


எங்கு (39)

எங்கு உறைவது இ தொழில் இயற்றுபவள் என்றான் – பால:7 27/3
எங்கு உளன் ஒருவன் இன்று ஏற்றின் இ சிலை – பால:13 5/3
சித்திரம் இங்கு இது ஒப்பது எங்கு உண்டு செய்வினையால் – பால:13 19/1
எங்கு நின்று எழுந்தது இந்த இந்து வந்து என் நெஞ்சு உலா – பால:13 51/1
மருங்குல் எங்கு மறந்தது நீர் என்றான் – பால:14 34/4
எங்கு எங்கும் பரந்து வெவ்வேறு உள்ளத்தின் எழுதிற்று என்ன – பால:22 21/2
மின் கண்டவர் எங்கு அறிவார் வினையே – பால:23 13/4
இனி பரந்து உலகினை அளப்பது எங்கு என – பால:23 66/1
எங்கு உலப்பு உறுவர் என்று எண்ணி நோக்குகேன் – அயோ:1 16/4
தேறாது அறிவு அழிந்தார் எங்கு உலப்பார் தேர் ஓட – அயோ:4 100/1
எங்கு உலப்புறுவர்கள் எண்ணின் யாவரே – அயோ:14 41/2
இந்த இடர் வடிவுடன் நீ எங்கு எழுந்தாய் இமையோர்-தம் – அயோ-மிகை:13 1/3
மீள்தி எங்கு அகல்தி என்பது விளம்ப அவனும் – ஆரண்:1 20/4
என்னும் அ வேலையின்-கண் எங்கு அடா போவது என்னா – ஆரண்:13 1/1
வைத்தனை ஏகுவது எங்கு வானினோடு – ஆரண்:13 5/2
எழுந்தான் உயிர்த்தான் அட எங்கு இனி போவது என்னா – ஆரண்:13 37/3
இரக்கம் எங்கு உகுத்தாய் என்-பால் எ பிழை கண்டாய் அப்பா – கிட்:7 85/3
எங்கு இருந்தான் நும் கோமான் என்றலும் எதிர்கோள் எண்ணி – கிட்:11 100/2
ஏறும் வகை எங்கு உள்ளது இராம என எல்லாம் – சுந்:1 76/3
ஏனையர்கள் எங்கு உரைப்பார் எவ்வண்ணம் தெரிகேனோ – சுந்:2 229/3
எங்கு உளர் குலத்தில் வந்து இல்லின் மாண்பு உடை – சுந்:3 68/3
எங்கு உலப்புறும் நும் சீர்த்தி நும்மொடும் இயைந்தது என்றால் – சுந்:12 83/3
பிணம் தலைப்பட்டது பெயர்வது எங்கு இனி – யுத்2:16 103/3
புக்கான் இனி எங்கு அட போகுவது என்னா – யுத்2:18 246/2
எங்கு உள உயிர் என்று எண்ணி இணை கையால் கிளைத்தது என்ப – யுத்2:19 51/3
எங்கு நின்றனன் இலக்குவ பெயர் அ ஏழை எம்பி அதிகாயனாம் – யுத்2:19 76/1
ஊகம் எங்கு உயிரொடு நின்றனவும் ஓட வானவர்கள் உள்ளமும் – யுத்2:19 84/1
எ வழி பெயர்ந்து போவது எங்கு என இரு குன்று ஏந்தி – யுத்2-மிகை:16 31/3
இருள் நிற வஞ்சகர் எங்கு உளர் எந்தாய் – யுத்3:20 10/3
எங்கு அடா போதி என்னா எய்தினன் எதிர் இலாத – யுத்3:21 36/3
எங்கு உற்ற என்னா-வண்ணம் இரிந்தது ஈது அன்றி ஏழை – யுத்3:22 13/3
இறும் சிறப்பு அல்லால் அப்பால் எங்கு இனி போவது என்னா – யுத்3:27 177/2
இ கொடும் படை எங்கு உளது இயம்புதி என்றான் – யுத்3:31 31/1
எங்கு எங்கும் இராமன் இராமன் எனா – யுத்3-மிகை:31 54/3
எங்கு எங்கும் இயம்பவும் உற்றுளனால் – யுத்3-மிகை:31 54/4
எங்கு நீங்குதி நீ என வீடணன் எழுந்தான் – யுத்4:32 33/1
ஓடி போகுவது எங்கு அடா உன்னொடும் உடனே – யுத்4:32 35/3
எங்கு உளார் எனும் இடம் உளது இதன் மிசை ஏறி – யுத்4-மிகை:41 3/3
பேசியது அமையும் நம் கோன் எங்கு உளன் பெரும என்றான் – யுத்4-மிகை:41 258/4

TOP


எங்கும் (139)

அந்தணர் அமுத உண்டி அயில் உறும் அமலைத்து எங்கும் – பால:2 22/4
எய் என எழு பகை எங்கும் இன்மையால் – பால:4 12/1
அலங்கல் முகிலே அவள் இ அங்க நிலம் எங்கும்
குலங்களொடு அடங்க நனி கொன்று திரிகின்றாள் – பால:7 25/3,4
பொடி உடை கானம் எங்கும் குருதி_நீர் பொங்க வீழ்ந்த – பால:7 51/1
எண்வழி உணர்வும் நான் எங்கும் காண்கிலேன் – பால:10 55/2
பண்ணை வெண்ணெய் சடையன் தன் புகழ் போல் எங்கும் பரந்து உளதால் – பால:10 73/4
குசை உறு பரியும் தேரும் வீரரும் குழுமி எங்கும்
விசையொடு கடுக பொங்கி வீங்கிய தூளி விம்மி – பால:14 51/1,2
இடைஇடை மயங்கி எங்கும் வெளி சுரந்து இருளை செய்ய – பால:14 55/2
கொற்ற நல் இயங்கள் எங்கும் கொண்டலின் துவைப்ப பண்டி – பால:14 58/1
அருவி பெய் வரையின் பொங்கி அங்குசம் நிமிர எங்கும்
இரியலின் சனங்கள் சிந்த இளம் களி சிறு கண் யானை – பால:14 61/1,2
ஆர்த்தது விசும்பை முட்டி மீண்டு அகன் திசைகள் எங்கும்
போர்த்தது அங்கு ஒருவர் தம்மை ஒருவர் கட்புலம் கொளாமை – பால:14 76/1,2
இடிக்கும் முரச குரலின் எங்கும் முரல் சங்கின் – பால:15 15/3
மாசு இல் மதியின் கதிர் வழங்கும் நிழல் எங்கும்
வீசு திரை வெண் புனல் விளங்கியன போலும் – பால:15 18/3,4
எங்கும் மாதரும் மைந்தரும் ஈண்டி அ – பால:16 34/2
அணி ஆர் ஒளி வந்து நிரம்பலின் அங்கம் எங்கும்
மணியால் இயன்ற மலை ஒத்தது அ மை இல் குன்றம் – பால:16 37/3,4
வந்து எங்கும் தம் மன் உயிரேயோ பிறிது ஒன்றோ – பால:17 23/1
எங்கும் விண் புதைதர பகல் மறைந்து இருள் எழ – பால:20 7/2
மாம் தளிர் மேனியாள் ஓர் வாள்_நுதல் மதனன் எங்கும்
பூம் துணர் வாளி மாரி பொழிகின்ற பூசல் நோக்கி – பால:21 11/1,2
சுற்று எங்கும் எறிப்ப உள்ளம் சோர ஓர் தோகை நின்றாள் – பால:21 13/2
உள்-நின்றும் கொடிகள் ஓடி உலகு எங்கும் பரந்தது அன்ன – பால:22 4/2
எங்கு எங்கும் பரந்து வெவ்வேறு உள்ளத்தின் எழுதிற்று என்ன – பால:22 21/2
மெல்லிய உறைக்கும் என அஞ்சி வெளி எங்கும்
பல்லவ மலர் தொகை பரப்பினள் என தன் – பால:22 24/2,3
எழுந்து இடைவிழுந்து அயர்வது என்ன அயல் எங்கும்
கொழுந்து உடைய சாமரை குலாவ ஓர் கலாபம் – பால:22 25/2,3
பூரண குடம் எங்கும் புனை துகில் புனைவாரும் – பால:23 22/2
சந்தனம் அகில் நாறும் சாந்தொடு தெரு எங்கும்
சிந்தினர் திரிவாரும் செழு மலர் சொரிவாரும் – பால:23 24/1,2
இளம் குளிர் முளை ஆர் நல் பாலிகை இனம் எங்கும்
விளிம்பு பொன் ஒளி நாற வெயிலொடு நிலவு ஈனும் – பால:23 25/2,3
மந்தர மணி மாட முன்றிலின்-வயின் எங்கும்
அந்தம்_இல் ஒளி முத்தின் அகல் நிரை ஒளி நாறி – பால:23 26/1,2
யான் அளந்து அறிந்த பாடல் இடையறாது ஒளிர்க எங்கும் – பால-மிகை:0 41/4
எங்கும் பொலியும் பரம் சுடர் ஆகி எ உயிரும் – பால-மிகை:3 2/1
கதிரவன் எழலோடும் கடி நகர் இடம் எங்கும்
மதி முக மடவாரும் மைந்தரும் முதியோரும் – பால-மிகை:23 3/1,2
வான்-நின்று இழிந்து வரம்பு இகந்த மா பூதத்தின் வைப்பு எங்கும்
ஊனும் உயிரும் உணர்வும் போல் உள்ளும் புறத்தும் உளன் என்ப – அயோ:0 1/1,2
நாரியர் இல்லை இ ஞாலம் எங்கும் என்ன – அயோ:3 26/1
பங்கி அம்பரம் எங்கும் விம்மின பம்பை பம்பின பல் வகை – அயோ:3 64/2
தோகையர் குழாமும் மைந்தர் சும்மையும் துவன்றி எங்கும்
ஏகு-மின் ஏகும் என்று என்று இடை இடை நிற்றல் அல்லால் – அயோ:3 72/2,3
ஒத்தவை உலகத்து எங்கும் உள்ளவை உணர்ந்தார் உள்ளம் – அயோ:3 105/3
கார் உறு குறி மான காட்டியது அவண் எங்கும் – அயோ:9 1/4
இன் துயில் வதி கோபத்து_இனம் விரிவன எங்கும்
கொன்றைகள் சொரி போதின் குப்பைகள் குல மாலை – அயோ:9 3/2,3
அடி இணை பொறைகல்லா என்று-கொல் அதர் எங்கும்
இடை இடை மலர் சிந்தும் இன மரம் இவை காணாய் – அயோ:9 16/1,2
பண்டி எங்கும் பரந்தன பல்_இயம் – அயோ:11 10/1
எங்கும் எங்கும் நின்று இரங்கி ஏங்குவ – அயோ:11 121/2
எங்கும் எங்கும் நின்று இரங்கி ஏங்குவ – அயோ:11 121/2
கங்கையும் இடம் இலாமை மிடைந்தன கலந்த எங்கும்
அங்கொடு இங்கு இழித்தி ஏற்றும் அமைதியின் அமரர் வையத்து – அயோ:13 46/2,3
பட்ட பட்ட இடம் எங்கும் உடல் ஊறுபடலும் – ஆரண்:1 29/4
எய்த்த மெய் பெரிய கேழல் என எங்கும் விசையின் – ஆரண்:1 32/3
எரியின் வார் கணை இராமன் விட எங்கும் நிலையாது – ஆரண்:1 33/1
வேதங்கள் அறைகின்ற உலகு எங்கும் விரிந்தன உன் – ஆரண்:1 47/1
நீடி எங்கும் நிமிர்ந்த நெடும் கொடி – ஆரண்:7 26/2
பொறியின் கான் எங்கும் வெம் கனல் பொங்கவே – ஆரண்:7 27/4
மரம் படர் கானம் எங்கும் அதர்பட வந்த சேனை – ஆரண்:7 61/1
மொழிந்தனர் ஆசி ஓசை முழங்கின சங்கம் எங்கும்
பொழிந்தன பூவின் மாரி போயினர் புறத்தோர் எல்லாம் – ஆரண்:10 88/2,3
பராவ_அரும் கதிர்கள் எங்கும் பரப்பி மீ படர்ந்து வானில் – ஆரண்:10 108/1
விள்ளாது செறிந்து இடை மேல் உற ஓங்கி எங்கும்
நள்ளா இருள் வந்து அகன் ஞாலம் விழுங்கலோடும் – ஆரண்:10 140/1,2
ஏவின சிலதர் ஓடி ஏ எனும் துணையில் எங்கும்
கூவினர் கூவலோடும் குறுகினர் கொடி திண் தேர் மேல் – ஆரண்:10 169/1,2
இகழ்ந்தனை எனக்கு இளைய நங்கை முகம் எங்கும்
அகழ்ந்த வரை ஒப்பு உற அமைத்தவரை ஐயா – ஆரண்:11 20/2,3
ஏறின புருவம் மேல்மேல் இரிந்தன சுடர்கள் எங்கும்
கீறினது அண்ட_கோளம் கிழிந்தன கிரிகள் எல்லாம் – ஆரண்:13 114/3,4
பேர் அகல் வானம் எங்கும் பிறங்கு எரி பிறக்குமாறும் – ஆரண்:13 118/2
வெளிபடுத்து உலகம் எங்கும் விளங்கிய நிலவின் வெள்ளம் – ஆரண்:14 7/2
பேர் உலகு எங்கும் உழன்று இருள் பின்னா – ஆரண்:14 35/3
எயில் வகுத்து எய்துகின்ற இன முகில் கணங்கள் எங்கும்
பயில்வு உற திவலை சிந்தி பயப்பய தழுவும் பாங்கர் – கிட்:2 11/3,4
இல்லாத உலகத்து எங்கும் இங்கு இவன் இசைகள் கூர – கிட்:2 18/1
இருள்நிலை புறத்தின்-காறும் உலகு எங்கும் தொடர இ குன்று – கிட்:3 25/2
எங்கும் இத்தனை இலக்கணம் யாவர்க்கும் இல்லை – கிட்:3 76/2
பூ இயல் புறவம் எங்கும் பொறி வரி வண்டு போர்ப்ப – கிட்:10 34/1
வேறுவேறு உலகம் எங்கும் தூதரை விடுத்து அ வேலை – கிட்:11 54/3
மின் நிறம் நாணி எங்கும் வெளிப்படாது ஒளிக்கும் வேண்டின் – கிட்:13 65/3
முறை பெற்று ஆம் உலகு எங்கும் மூடினான் – கிட்:16 50/2
பார் உலகு எங்கும் பேர் இருள் சீக்கும் பகலோன் முன் – கிட்:17 14/3
இறங்கின நிறம் கொள் பரி ஏமம் உற எங்கும்
கறங்கின மறம் கொள் எயில் காவலர் துடி கண் – சுந்:2 157/1,2
வீங்கின மேகம் எங்கும் குருதி நீர் துள்ளி வீழ்ப்ப – சுந்:10 16/3
எழுக வெம் படைகள் என்றான் ஏ எனும் அளவில் எங்கும்
முழு முரசு எற்றி கொற்ற வள்ளுவர் முடுக்க முந்தி – சுந்:14 50/1,2
எங்கும் இயம்பின பேரி இடித்த – சுந்-மிகை:11 13/2
பார்த்தன பார்த்தன பாய் பரி எங்கும்
தேர் திரள் தேர் திரளே திசை எங்கும் – சுந்-மிகை:11 14/1,2
தேர் திரள் தேர் திரளே திசை எங்கும்
கார் திரள் மேனியின் இன் கயம் எங்கும் – சுந்-மிகை:11 14/2,3
கார் திரள் மேனியின் இன் கயம் எங்கும்
ஆர்த்தனர் மண்டும் அரக்கர்கள் எங்கும் – சுந்-மிகை:11 14/3,4
ஆர்த்தனர் மண்டும் அரக்கர்கள் எங்கும் – சுந்-மிகை:11 14/4
மலரினில் மணமும் எள்ளில் எண்ணெயும் போல எங்கும்
அலகு_இல் பல் பொருளும் பற்றி முற்றிய அரி காண் அத்தா – யுத்1:3 120/3,4
உம்பர்க்கும் உனக்கும் ஒத்து இ உலகு எங்கும் பரந்துளானை – யுத்1:3 125/1
ஊன்றலும் உதிர வெள்ளம் பரந்துளது உலகம் எங்கும் – யுத்1:3 152/4
எங்கும் வெள்ளிடை மடுத்தலின் இழுது உடை இன மீன் – யுத்1:6 26/1
எழு சுடர் படலையோடும் இரும் புகை எழும்பி எங்கும்
வழி தெரிவு அறிவு இலாத நோக்கினன் வருணன் என்பான் – யுத்1:7 1/1,2
இரவலாளரின் எங்கும் இரிந்தவால் – யுத்1:8 56/4
நோக்கினீர் தானை எங்கும் நுழைந்து நீர் இனி வேறு ஒன்றும் – யுத்1:9 38/1
இடிந்தன தகர்ந்தன இலங்கை மதில் எங்கும் – யுத்1:12 24/4
பொங்கு பரம் சுடராய் எங்கும் பொலிய நின்றான் – யுத்1-மிகை:3 29/4
இடு-மின் பல் மரம் எங்கும் இயக்கு அற – யுத்2:15 3/1
தேயம் எங்கும் திரிந்தது திண் திறல் – யுத்2:15 95/3
பட்டன பகழி எங்கும் பரந்தது குருதி பவ்வம் – யுத்2:15 144/4
மறித்தன மறிந்த எங்கும் பிணங்கள் மா மலைகள் மான – யுத்2:15 148/4
விரவிய களத்துள் எங்கும் வெள்ளிடை அரிது வீழ – யுத்2:15 151/4
இரிந்து நீங்கியது இராக்கத பெரும் படை எங்கும்
விரிந்து சிந்தின வானத்து மீனொடு விமானம் – யுத்2:15 191/1,2
கருதவே உலகம் எங்கும் சரங்களாய் காட்டும் அன்றே – யுத்2:16 21/4
நிரந்தரம் தொடை நெகிழ்த்தலின் திசை எங்கும் நிறைந்த – யுத்2:16 211/1
இற்ற அல்லவும் ஈர்ப்புண்ட அல்லவும் இடை இடை முறிந்து எங்கும்
துற்ற அல்லவும் துணிபட்ட அல்லவும் சுடு பொறி தொகை தூவி – யுத்2:16 313/1,2
கிடந்த அல்லது நடந்தன கண்டிலர் கிளர் மதகிரி எங்கும் – யுத்2:16 314/4
போயின திசைகள் எங்கும் கறங்கு என சாரி போமால் – யுத்2:18 182/2
தாம் அழைத்து அலறி எங்கும் இரிந்தனர் அரக்கர் தள்ளி – யுத்2:18 205/2
எட்டி வன் தட கை-தன்னால் எடுத்து எங்கும் விரைவின் வீச – யுத்2:18 224/3
மோகம் எங்கும் உள ஆக மேருவினும் மு மடங்கு வலி திண்மை சால் – யுத்2:19 84/2
ஆகம் எங்கும் வெளி ஆக வெம் குருதி ஆறு பாய அனல் அஞ்சு வாய் – யுத்2:19 84/3
பட்டன உலகம் எங்கும் பரந்தன பதாகை காட்டை – யுத்2:19 94/2
பொடித்த இ உலகம் எங்கும் பொழிந்தன பொறிகள் பொங்கி – யுத்2:19 102/3
எய்யவும் எய்த வாளி விலக்கவும் உலகம் எங்கும்
மொய் கணை கானம் ஆகி முடிந்தது முழங்கு வேலை – யுத்2:19 114/1,2
அல்லை சுருட்டி வெயிலை பரப்பி அகல் ஆசை எங்கும் அழியா – யுத்2:19 246/1
எழுவாய் எவர்க்கும் முதல் ஆகி ஈறொடு இடை ஆகி எங்கும் உளையாய் – யுத்2:19 252/1
பிடிக்கின்றது உலகம் எங்கும் பரிதி சேய் ஆர்ப்பின் பெற்றி – யுத்2:19 277/4
தேயம் எங்கும் திரிந்தது திண் திறல் – யுத்2-மிகை:15 11/3
இரு முறை காற்று சீறி எழுந்தது விரிந்தது எங்கும்
கரு முறை நிறைந்த மேகம் கான்றன கல்லின் மாரி – யுத்3:21 24/2,3
போயின திசைகள் எங்கும் புகையொடு நெருப்பு போர்ப்ப – யுத்3:21 25/1
எங்கும் இ மனிதர் என்பார் இருவரே-கொல் என்று உன்னும் – யுத்3:22 30/3
பார்க்கின்ற திசைகள் எங்கும் படும் பிண பரப்பை நோக்கும் – யுத்3:22 31/3
எங்கும் வெம் கணை ஆக்கினன் இராவணன் சிறுவன் – யுத்3:22 67/4
எங்கும் உளன் ஒருவன் என இரு நான் மறை தெரிக்கும் – யுத்3:22 113/3
ஈட்டம் உற்று எதிர்ந்த எல்லாம் இரிந்தன திசைகள் எங்கும் – யுத்3:22 137/4
ஓசையின் உலகம் எங்கும் உதிர்வுற ஊழி நாளில் – யுத்3:22 143/3
அருளுடை குரிசில் வாளி அந்தரம் எங்கும் தாம் ஆய் – யுத்3:22 144/1
கை ஆர் வரை-மேல் முரசு இயற்றி நகரம் எங்கும் களி கூர – யுத்3:23 1/3
வஞ்சியை எங்கும் காணாது உயிரினை மறந்தான் என்ன – யுத்3:26 49/1
சேண் கலந்து ஒளித்து நின்ற செய்கையால் திசைகள் எங்கும்
மாண் கலந்து அளந்த மாயன் வடிவு என முழுதும் வௌவ – யுத்3:28 41/2,3
மறைந்தன திசைகள் எங்கும் மாறு போய் மலையும் ஆற்றல் – யுத்3:28 42/1
முன்றில் எங்கும் அரக்கியர் மொய்த்து அழ – யுத்3:29 2/2
கூசின பொடியால் எங்கும் குமிழ்த்தன வியோம கூடம் – யுத்3:31 70/4
இனம் எங்கும் இரிந்திட எய்தினனால் – யுத்3-மிகை:20 16/4
அண்ட கோளம் எண் திசாமுகங்கள் எங்கும் ஆகியே – யுத்3-மிகை:31 15/1
இ திறத்து அரக்கர் வெள்ளம் எங்கும் ஈது இயம்ப நின்று – யுத்3-மிகை:31 21/1
எ திறத்தினும் விடாது இராமன் எங்கும் எங்குமாய் – யுத்3-மிகை:31 21/2
சத கோடிகள் கணை மாரிகள் தான் எங்கும் நிறைத்தார் – யுத்3-மிகை:31 27/3
தேயம் எங்கும் இடம் சிறிது இன்றியே – யுத்3-மிகை:31 32/1
எங்கு எங்கும் இராமன் இராமன் எனா – யுத்3-மிகை:31 54/3
எங்கு எங்கும் இயம்பவும் உற்றுளனால் – யுத்3-மிகை:31 54/4
படிந்தது ககனம் எங்கும் பலித்தது தருமம் அன்றே – யுத்3-மிகை:31 62/4
காக பந்தர் செம் களம் எங்கும் செறி கால – யுத்4:33 4/1
எங்கும் நின்று நின்று அலமரும் அமரர் கண்டு இரைப்ப – யுத்4:37 98/2
மீவாய் எங்கும் வெள்ளிடை இன்றி மிடைகின்ற – யுத்4:37 139/3
பேய் வாய் என்ன வெள் எயிறு எங்கும் பிறழ்கின்ற – யுத்4:37 139/4
மீ நிறங்களின் எங்கும் மிடைந்தன – யுத்4:37 168/2
கண்ணின் நீர்க்கு ஓர் கரை எங்கும் காண்கிலான் – யுத்4:41 50/4
முந்து சங்கு ஒலி எங்கும் முழங்கிட – யுத்4-மிகை:38 6/4
நாத துந்துமி எங்கும் நடித்திட – யுத்4-மிகை:39 13/2
யான் அளந்து அறைந்த பாடல் இடைவிடாது ஒளிர்க எங்கும் – யுத்4-மிகை:42 72/4

TOP


எங்கும்-தானோ (1)

தடத்த பேர் உலகத்தேயோ விசும்பதோ எங்கும்-தானோ
வடக்கதோ தெற்கதோ என்று உணர்ந்திலன் மனிதன் வல் வில் – யுத்2:16 28/2,3

TOP


எங்குமாய் (3)

தோன் இகத்தொடு பரம் இரண்டும் எங்குமாய்
ஊனகத்து உயிரகத்து உலவும் மூர்த்தியான் – யுத்1-மிகை:3 13/3,4
நுனித்திடத்திற்கு அரும் கடுப்பின் நொடி வரைக்குள் எங்குமாய்
குனித்த வில் கை வாளி மாரி மழை சொரிந்து கோறலால் – யுத்3-மிகை:31 19/1,2
எ திறத்தினும் விடாது இராமன் எங்கும் எங்குமாய்
அ திறத்து அரக்கரோடும் ஆனை தேர் பரி குலம் – யுத்3-மிகை:31 21/2,3

TOP


எங்குமே (9)

பால் உறு பிரை என பரந்தது எங்குமே – பால:10 41/4
தண் நிறை நெடு நிலா தழைத்தது எங்குமே – பால:19 1/4
இந்திரவில் என கிடந்தது எங்குமே – பால-மிகை:5 15/4
புரந்தரன் உரு என பொலிந்தது எங்குமே – அயோ:5 6/4
வான் எனும் மணி தடம் மலர்ந்த எங்குமே – அயோ:10 40/4
இடி துவன்றின மின் என எங்குமே – அயோ:11 9/4
கொடி உடை பந்தரின் குளிர்ந்தது எங்குமே – அயோ:14 22/4
தீவினை என இருள் செறிந்தது எங்குமே – சுந்:2 41/4
அரக்கர்-தம் பெருக்கமும் ஆயது எங்குமே – யுத்2-மிகை:16 19/4

TOP


எங்குள (1)

ஏறும் வகை எங்குள இராமனிடை அல்லால் – சுந்-மிகை:2 3/3

TOP


எங்குளார் (1)

எங்குளார் எனும் இடம் உளது அதன் மிசை ஏறி – யுத்4-மிகை:41 1/3

TOP


எங்குற்றார் (2)

எங்குற்றார் எங்குற்றார் என்று எடுத்து அழைத்து இமையோர் அஞ்ச – யுத்2:16 201/3
எங்குற்றார் எங்குற்றார் என்று எடுத்து அழைத்து இமையோர் அஞ்ச – யுத்2:16 201/3

TOP


எங்கே (9)

ஒப்பு எங்கே கொண்டு எ வகை நாடி உரை செய்வேம் – பால:10 24/4
போயது அ அரக்கன் எங்கே புகல் என புள்ளின் வேந்தன் – ஆரண்:13 127/3
சீற்றம் தான் அன்றேல் சீற்றம் வேறு ஒன்று தெரிப்பது எங்கே
மாற்று அன்றே மலை மற்று என்னே மத்தன்-தன் மத்த யானை – யுத்2:18 214/3,4
போய் இனி உய்வது எங்கே என்று எரி விழித்து புக்கார் – யுத்2:19 91/4
பிரிவு உனை செய்தது எவ்வாறு அங்கதன் பெயர்ந்தது எங்கே
விரி இருள் பரவை சேனை வெள்ளத்து விளைந்தது ஒன்றும் – யுத்3:22 150/2,3
போர் இனி பொருவது எங்கே போயின அனுமன் பொன் மா – யுத்3:26 4/3
போயவன் எங்கே நின்றான் என்றனன் பொருள் செயாதான் – யுத்3:27 96/4
சென்றவன் தன்னை நோக்கி திருவினாள் எங்கே என்ன – யுத்4-மிகை:40 6/1
திண்ணன் யாக்கை எங்கே என சாம்புவன் செப்பும் – யுத்4-மிகை:41 42/4

TOP


எங்கேனும் (2)

மாயத்தார் அவர்க்கு எங்கேனும் வரம்பும் உண்டாமோ மற்று ஓர் – சுந்:2 33/3
எங்கேனும் வழங்குவர் எய்குவரால் – யுத்3:31 209/4

TOP


எங்கை (1)

உண்டே எனின் வேறு இனி எங்கை உணர்த்தி நின்ற – ஆரண்:10 145/3

TOP


எங்கை-போல் (2)

அற்ற எங்கை-போல் என் முகம் காட்டி நின்று ஆற்றலென் உயிர் அம்மா – யுத்2:16 321/4
எங்கை-போல் எடுத்து அழைத்து நான் வீழ்வெனோ இராவணன் எதிர் அம்மா – யுத்2:16 323/4

TOP


எங்கையர் (1)

எந்தை என்னையர் எங்கையர் என்றனள் – அயோ:11 41/3

TOP


எங்கையர்க்கு (1)

என்ன மற்று எங்கையர்க்கு இயம்புவாய் என்றாள் – அயோ:5 39/4

TOP


எங்கையை (1)

ஈண்டு இப்பொழுதே விரைந்து எங்கையை கூவுக என்றான் – ஆரண்:10 146/4

TOP


எங்ஙன் (5)

விளையாத நிலத்து உனக்கு எங்ஙன் விளைந்தது என்றான் – அயோ:4 125/4
யான் அது உனக்கு இன்று எங்ஙன் உரைக்கேன் இனி என்னா – ஆரண்:11 3/3
ஆயவர் எங்ஙன் என்று அறிந்திலோம் ஐயா – ஆரண்-மிகை:3 4/4
நீந்தி ஏறுவது எங்ஙன் என்று ஒரு முகம் நினைய – சுந்-மிகை:12 6/2
பெற்றவன் முனிய புக்கான் நடு இனி பிழைப்பது எங்ஙன்
குற்றம் ஒன்று இலாதோர்-மேலும் கோள் வர குறுகும் என்னா – யுத்1:6 60/2,3

TOP


எங்ஙனம் (19)

ஏம்பல் பெற்றிலர் எங்ஙனம் உய்வரே – பால:21 30/4
மாண்டு போதியோ மறுத்தியோ எங்ஙனம் வாழ்தி – அயோ:2 79/4
கொதிக்கும் மனம் எங்ஙனம் ஆற்றுவென் கோள் இழைத்தாள் – அயோ:4 130/2
ஏறி ஏகுவது எங்ஙனம் என்றலும் இளையோன் – அயோ:9 35/4
புதல்வனை எங்ஙனம் பிரிந்து போயினாய் – அயோ:11 49/4
நொடிகுவென் யான் அது நுவல்வது எங்ஙனம்
கடியவள் வயிற்றினில் பிறந்த கள்வனேன் – அயோ:11 90/2,3
வீர வாள் கையீர் எங்ஙனம் வாழ்திரோ விளம்பீர் – ஆரண்:8 7/4
மாக தோள் வீர பெற்றால் எங்ஙனம் வைத்து வாழ்தி – ஆரண்:10 76/4
எண்தான் இலென் எங்ஙனம் நாடுகெனோ – ஆரண்:14 66/4
பாதியும் என்னதால் பகைப்பது எங்ஙனம்
நீ துயர் ஒழிக என நின்று கூறினான் – கிட்:7 29/3,4
மேரு எங்ஙனம் விளர்க்குமோ முழுமுற்றும் வெள்கி – சுந்:2 18/4
கற்பும் யான் பிறர்க்கு எங்ஙனம் காட்டுகேன் – சுந்:5 17/4
என்னை நோக்கி இங்கு எங்ஙனம் எய்துமோ – சுந்:5 37/4
குரங்கு எலாம் எனை வெல்லும் என்று எங்ஙனம் கோடி – யுத்1:2 107/4
ஒரு நாள் உனை எங்ஙனம் உள்ளுவேனோ – யுத்1:3 106/4
உன்னை நீ உணராய் நாயேன் எங்ஙனம் உணர்வேன் உன்னை – யுத்1:7 9/4
மேகமே அனையான் கண்ணின் எங்ஙனம் விழித்து நிற்றும் – யுத்3:31 54/4
நீண்டு உள அதனை ஐய எங்ஙனம் நிமிர்ந்தது என்ன – யுத்4:32 52/2
பெரும் திறல் இலங்கை-தன்னை எங்ஙனம் பெரியோய் நீயே – யுத்4-மிகை:41 146/2

TOP


எங்ஙனே (3)

என்னை நீ இகழ்ந்தது என்றது எங்ஙனே ஈசன் ஆய – யுத்1:7 9/3
பேருமாறும் நம்மிடை பிழைக்குமாறும் எங்ஙனே – யுத்3:31 75/4
கடுத்த தாள்கள் கண்டம் ஆகும் எங்ஙனே கலந்து நேர் – யுத்3:31 84/3

TOP


எச்சில் (1)

எச்சில் என் உடல் உயிர் ஏகிற்றே இனி – யுத்4:40 44/1

TOP


எச்சிலே (1)

எச்சிலே அது இதற்கு ஐயம் இல்லையால் – கிட்:11 113/4

TOP


எச்சிலை (2)

எச்சிலை நுகர்தியோ என்று எயிற்று அரும்பு இலங்க நக்காள் – பால:19 11/4
எச்சிலை நுகருவது இன்பம் ஆவதோ – அயோ:1 25/4

TOP


எச்சு (1)

எச்சு உறு துயரிடை எய்த ஈத்து உணா – யுத்3:20 45/3

TOP


எஞ்ச (9)

நாவினால் வலி எஞ்ச நடுங்குவாள் – ஆரண்:6 69/4
இளக்கர் இழுது எஞ்ச விழும் எண் அரு விளக்கை – சுந்:2 162/1
இசையும் செல்வமும் உயர் குலத்து இயற்கையும் எஞ்ச
வசையும் கீழ்மையும் மீக்கொள கிளையொடும் மடியாது – யுத்1:2 99/1,2
இரந்து கோடலின் இயற்கையும் தருமமும் எஞ்ச
கரந்து கோடலே நன்று இனி நின்றது என் கழறி – யுத்1:6 8/3,4
எறித்த போர் அரக்கர் ஆவி எண்_இலா வெள்ளம் எஞ்ச
பறித்த போது என்னை அந்த பரிபவம் முதுகில் பற்ற – யுத்2:16 17/1,2
உகுவன மலைகள் எஞ்ச பிறப்பன ஒலிகள் அம்மா – யுத்2:17 56/4
கை படு சிலையை வாங்கி கால மா மழையும் எஞ்ச
மு புறத்து உலகம் எல்லாம் மூடியது என்ன மூளும் – யுத்2-மிகை:15 18/2,3
துகைத்து ஒலி ஒடுங்கா முன்னம் சோனை அம் புயலும் எஞ்ச
மிகை படு சரத்தின் மாரி வீரனுக்கு இளையோன் மேவும் – யுத்2-மிகை:15 21/2,3
எஞ்ச ஏழு திவசம் இரா பகல் – யுத்4-மிகை:37 26/3

TOP


எஞ்சல் (16)

எஞ்சல் இல் மனம் நாளை புணர்குவர் எனலோடும் – பால:23 21/2
எஞ்சல்_இல் உலகத்து உள்ள எறி படை அரச வெள்ளம் – பால:23 77/1
எஞ்சல்_இல் மனம் எனும் இழுதை ஏறிய – அயோ:1 18/3
எஞ்சல்_இல் சாளரத்து இரங்கும் இன் சொலார் – அயோ:4 193/2
எஞ்சல்_இல் பொன் போர்த்து அன்ன இளவலும் இந்து என்பான் – அயோ:6 4/2
எஞ்சல்_இல் மறுக்கினோடு இரியல் போயுற – அயோ:11 106/2
எஞ்சல் இலா ஆற்றல் இருவீரும் என்று உரைத்தான் – ஆரண்:13 103/4
எஞ்சல்_இல் திசையில் நின்ற யானையும் இரியல்போன – ஆரண்:13 120/2
எஞ்சல்_இல் குழையன இடை நுடங்குவ – கிட்:10 118/3
எஞ்சல்_இல் இன் அமுது அருந்தின் யாம் எலாம் – கிட்:11 110/2
எஞ்சல்_இல் பெரும் சேனையை எழுக என ஏவி – கிட்:12 30/3
எஞ்சல்_இல் உலகு எலாம் எஞ்சும் எஞ்சும் என்று – சுந்:3 121/3
எஞ்சல்_இல் கணக்கு அறிந்திலம் இராவணன் ஏவ – சுந்:7 54/1
ஈறு_இல் நாண் உக எஞ்சல்_இல் நல் திரு – சுந்:12 99/1
எஞ்சல்_இல் அரக்கர் சேனை எழுந்து எழுந்து ஏக கண்டான் – யுத்3:26 92/4
எஞ்சல் இல் அதிசயம் இது என்று எண்ணினார் – யுத்4:41 99/2

TOP


எஞ்சல்_இல் (13)

எஞ்சல்_இல் உலகத்து உள்ள எறி படை அரச வெள்ளம் – பால:23 77/1
எஞ்சல்_இல் மனம் எனும் இழுதை ஏறிய – அயோ:1 18/3
எஞ்சல்_இல் சாளரத்து இரங்கும் இன் சொலார் – அயோ:4 193/2
எஞ்சல்_இல் பொன் போர்த்து அன்ன இளவலும் இந்து என்பான் – அயோ:6 4/2
எஞ்சல்_இல் மறுக்கினோடு இரியல் போயுற – அயோ:11 106/2
எஞ்சல்_இல் திசையில் நின்ற யானையும் இரியல்போன – ஆரண்:13 120/2
எஞ்சல்_இல் குழையன இடை நுடங்குவ – கிட்:10 118/3
எஞ்சல்_இல் இன் அமுது அருந்தின் யாம் எலாம் – கிட்:11 110/2
எஞ்சல்_இல் பெரும் சேனையை எழுக என ஏவி – கிட்:12 30/3
எஞ்சல்_இல் உலகு எலாம் எஞ்சும் எஞ்சும் என்று – சுந்:3 121/3
எஞ்சல்_இல் கணக்கு அறிந்திலம் இராவணன் ஏவ – சுந்:7 54/1
ஈறு_இல் நாண் உக எஞ்சல்_இல் நல் திரு – சுந்:12 99/1
எஞ்சல்_இல் அரக்கர் சேனை எழுந்து எழுந்து ஏக கண்டான் – யுத்3:26 92/4

TOP


எஞ்சல (1)

எஞ்சல ஈண்டு தாம் இடம் துடிக்குமால் – சுந்:3 35/3

TOP


எஞ்சலர் (1)

எஞ்சலர் இருந்தார் உன்னால் இன் அமுது ஈந்த நீயோ – கிட்:7 150/3

TOP


எஞ்சவே (2)

இழிக என உரைத்தனன் அசனி எஞ்சவே – பால-மிகை:7 15/4
இரக்கம் எய்தி வெம் காலனும் எஞ்சவே – யுத்2:19 139/4

TOP


எஞ்சா (2)

எஞ்சா அன்பால் இன்ன பகர்ந்து ஆங்கு இடர் உற்றாள் – சுந்:4 2/4
பொய் எஞ்சா இலது என்னும் ஈது அரு மறை புகலும் – யுத்4:40 91/3

TOP


எஞ்சா-வகை (1)

மெய் எஞ்சா-வகை மேல் நின்ற நினக்குமேல் யாதும் – யுத்4:40 91/2

TOP


எஞ்சாது (1)

எழுபது வெள்ளம் தன்னின் ஈண்டு ஓர் பேர் எஞ்சாது ஏகி – யுத்1:12 31/3

TOP


எஞ்சார் (1)

ஏனைய வெம் படை இல்லவர் எஞ்சார்
வானிடை நின்று உயர் மல்லின் மலைந்தார் – சுந்:9 59/3,4

TOP


எஞ்சாள் (1)

இரந்தான் சொல்லும் இன் உரை கொள்ளாள் முனிவு எஞ்சாள்
மரம்தான் என்னும் நெஞ்சினள் நாணாள் வகை பாராள் – அயோ:3 38/1,2

TOP


எஞ்சி (3)

தீரும் எஞ்சி என நெஞ்சின் உறு சிந்தை தெரிய – ஆரண்:1 22/3
எய்ந்து ஆர் கதி தேர் பரி எட்டினொடு எட்டும் எஞ்சி
தீய்ந்து ஆசு_அற வீசி அ திண் திறல் துண்ட வாளால் – ஆரண்:13 38/2,3
ஈண்டு அது கிடக்க மேன்மேல் இயைந்தவாறு இயைக எஞ்சி
மீண்டவர்-தம்மை கொல்லும் வேட்கையே வேட்கும் அன்றே – யுத்2:19 299/1,2

TOP


எஞ்சிட (2)

யான் நின்றது என் என்று ஒளி எஞ்சிட மா – ஆரண்:2 7/2
எண் உறு பெரும் பதம் வினையின் எஞ்சிட
மண் உற விண்ணின் வீழ் மானம் போன்றன – யுத்2:18 108/3,4

TOP


எஞ்சின (2)

எஞ்சின திசை கரி இரவி மீண்டனன் – அயோ:11 68/3
எய்ய எஞ்சின வானமும் இரு நில வரைப்பும் – யுத்2:15 197/3

TOP


எஞ்சினார் (1)

எஞ்சினார் இல்லை அரக்கரில் வீரர் மற்று யாரே – சுந்:7 54/4

TOP


எஞ்சினால் (1)

எண்ணிய விளக்கு அவை இரண்டும் எஞ்சினால்
அண்ணலே அவிவதற்கு ஐயம் யாவதோ – அயோ:14 73/3,4

TOP


எஞ்சினான் (1)

இறுக்கினான் இவன் சிறிது உணர்வும் எஞ்சினான் – யுத்2:16 262/4

TOP


எஞ்சினும் (1)

ஏழினோடு ஏழ் எனும் உலகம் எஞ்சினும்
வாழிய நின் புகழ் என்று வாழ்த்தினார் – அயோ:12 20/3,4

TOP


எஞ்சு (4)

எஞ்சு இல் மரகத பொருப்பை இறைஞ்சி அதன் புறம் சார ஏகி மாதோ – கிட்:13 25/4
இயக்கியர் அரக்கிமார்கள் நாகியர் எஞ்சு_இல் விஞ்சை – சுந்:2 119/1
எரிந்தன பிரிந்தவர்-தம் எஞ்சு தனி நெஞ்சம் – சுந்:2 161/4
எஞ்சு இல் யாக்கையை எடுத்துக்கொண்டு அகல்வென் என்று எண்ணி – யுத்2:15 208/3

TOP


எஞ்சு_இல் (1)

இயக்கியர் அரக்கிமார்கள் நாகியர் எஞ்சு_இல் விஞ்சை – சுந்:2 119/1

TOP


எஞ்சும் (4)

எஞ்சல்_இல் உலகு எலாம் எஞ்சும் எஞ்சும் என்று – சுந்:3 121/3
எஞ்சல்_இல் உலகு எலாம் எஞ்சும் எஞ்சும் என்று – சுந்:3 121/3
எஞ்சும் உலகு அனைத்தும் இப்பொழுதே என்று என்று – யுத்1:3 162/1
ஐயனும் இவனோடு எஞ்சும் ஆண்_தொழில் ஆற்றல் என்றான் – யுத்3:28 31/4

TOP


எஞ்சுமால் (1)

ஏவரும் வீழ்ந்துளார் மற்று அறமும் எஞ்சுமால் – ஆரண்:12 10/4

TOP


எஞ்சுற (1)

எஞ்சுற கடிது எடுத்து எறியவே நளன் – யுத்1:8 9/2

TOP


எஞ்சேன் (1)

இடம் புகுந்து இனைய செய்த இதனொடு சீற்றம் எஞ்சேன்
தொடர்ந்து சென்று உலகம் மூன்றும் துருவினென் ஒழிவுறாமல் – சுந்:10 23/2,3

TOP


எஞ்ஞான்றும் (1)

எரியும் வெம் சினத்து இகல் அடு கொடும் திறல் இராவணற்கு எஞ்ஞான்றும்
பரியும் நெஞ்சினர் இவர் என வயிர்த்து ஒரு பகை கொடு பனி திங்கள் – சுந்:2 191/2,3

TOP


எட்ட (8)

எட்ட ஆதரித்து உழல்பவர் இதயங்கள் கொதிப்ப – பால:9 8/2
எட்ட அரும் பெரும் பிலனுள் எய்தினான் – கிட்:3 51/4
எண் தவா விசும்பு எட்ட நின்று இமைக்கின்ற எழிலால் – சுந்:2 22/2
எட்ட அரு நெடு முகடு எய்தி நீளுமேல் – சுந்:4 99/3
இழுது நெய் சொரிந்திட்டனர் நெருப்பு எழுந்திட்டது விசும்பு எட்ட
அழுது நின்றவர் அயர்வுற ஐயனை பெய்தனர் அரி என்று – யுத்1:3 85/2,3
எட்ட நீண்ட மதில் மிசை ஏறி விண் – யுத்2:15 14/2
எட்டினும் எட்ட_அரு நிலையன எவை அவன் – யுத்2:18 135/2
எட்ட நிற்கலா தம்பி-மேல் வல் விசைத்து எறிந்தான் – யுத்4:32 27/4

TOP


எட்ட_அரு (1)

எட்டினும் எட்ட_அரு நிலையன எவை அவன் – யுத்2:18 135/2

TOP


எட்டா (7)

எங்கள் நான்மறைக்கும் தேவர் அறிவிற்கும் பிறர்க்கும் எட்டா
செம் கண் மால் இருந்து மேல்_நாள் செய் தவம் செய்தது அன்றே – பால:8 6/3,4
வேதம் அனைத்தும் தேர்தர எட்டா ஒரு மெய்யன் – கிட்:17 5/1
எட்டா ஒருவன் தன் இட தொடையை – யுத்2:18 72/2
தப்பு அற உணர்தற்கு எட்டா தருமமே கை வில் ஏந்தி – யுத்2-மிகை:16 3/2
பண்டை நான்மறைக்கும் எட்டா பரஞ்சுடர் பொலிவதே-போல் – யுத்4:41 19/3
மற்று இதன் தூய்மை எண்ணின் மலர் அயன்-தனக்கும் எட்டா
பொன் தொடி தெரிவை யான் என் புகழுகேன் கேட்டி அன்பால் – யுத்4-மிகை:41 61/1,2
ஒழுங்கு உறும் அமரர் ஆதி உயிர்களும் உணர்தற்கு எட்டா
விளங்கு தத்துவங்கள் மூன்றும் கடந்து உயர் வெளி பாழ் மேலாய் – யுத்4-மிகை:41 297/2,3

TOP


எட்டாத (1)

உன்னி அமைத்தனர் மறைக்கும் எட்டாத பரஞ்சுடர் இ உலகம் மூன்றும் – யுத்3:24 28/2

TOP


எட்டி (1)

எட்டி வன் தட கை-தன்னால் எடுத்து எங்கும் விரைவின் வீச – யுத்2:18 224/3

TOP


எட்டிய (1)

எட்டிய முடியர் தாளால் இடறிய பொருப்பர் ஈட்டி – சுந்:7 6/3

TOP


எட்டியும் (1)

இன்னது ஓர் தன்மைத்து ஆம் என்று எட்டியும் பார்க்க அஞ்சி – யுத்1:9 89/1

TOP


எட்டின் (1)

கலக்கு அற வகுத்தது கதத்து அரவம் எட்டின்
வல கயிறு கட்டியது முட்டியது வானை – யுத்4:36 8/3,4

TOP


எட்டின (1)

எட்டின விசும்பினை எழு பட எழுந்த – சுந்:8 40/1

TOP


எட்டினள் (1)

பிறையை எட்டினள் பிடித்து இதற்கு இது பிழை என்னா – அயோ:10 22/3

TOP


எட்டினன் (1)

எட்டினன் அது பிடித்து இறுத்து நீக்கினான் – யுத்2:16 255/3

TOP


எட்டினும் (1)

எட்டினும் எட்ட_அரு நிலையன எவை அவன் – யுத்2:18 135/2

TOP


எட்டினொடு (1)

எய்ந்து ஆர் கதி தேர் பரி எட்டினொடு எட்டும் எஞ்சி – ஆரண்:13 38/2

TOP


எட்டினோடு (4)

பார எட்டினோடு இரண்டினில் ஒன்று பார் புரக்க – ஆரண்:8 19/2
எட்டினோடு எட்டு வாளி இலக்குவ விலக்காய் என்னா – யுத்2:18 190/3
எட்டினோடு இரண்டு திக்கும் இருள் திரிந்து இரிய ஓடி – யுத்2:19 189/2
எட்டினோடு இரண்டும் ஆன திசைகளை எறிந்து கொண்டேன் – யுத்3:28 11/4

TOP


எட்டு (15)

இமைப்பு இல் நாட்டம் ஓர் எட்டு உடையானுக்கும் – அயோ:2 23/2
எட்டு திசையும் ஓடுவான் எழுவார் விழுவார் இடர் கடல் உள் – அயோ:6 32/1
எட்டொடு எட்டு மத மா கரி இரட்டி அரிமா – ஆரண்:1 5/1
எட்டு மாதிரத்து இறுதி நாளும் உற்று – கிட்:3 40/3
எட்டு திக்கையும் இரு நில பரப்பையும் இமையோர் – கிட்:12 32/1
எட்டு தோளாள் நாலு முகத்தாள் உலகு ஏழும் – சுந்:2 74/1
இற்று உக கட்டி எட்டு திசையினும் எழுந்து பாய்ந்த – சுந்:4 30/2
எண்ணுகின்றது இ எட்டு எழுத்தே பிறிது இல்லை – யுத்1:3 43/4
எட்டு பாம்பையும் விடு-மின்கள் என்றனன் எரி எழு தறுகண்ணான் – யுத்1:3 87/4
ஏழினோடு எற்றி கொல்லும் சிலவரை எட்டு திக்கும் – யுத்1:3 140/3
தேரிடை எற்றும் எட்டு திசையினும் செல்ல சிந்தும் – யுத்2:16 174/3
எட்டினோடு எட்டு வாளி இலக்குவ விலக்காய் என்னா – யுத்2:18 190/3
எட்டு ஆகிய திக்கையும் வென்றவன் இன்றும் ஈடு – யுத்2:19 2/1
எட்டு வன் திசை-கண் நின்ற யாவும் வல்ல யாவரும் – யுத்3:31 87/1
எட்டு என இறுத்த பத்தின் ஏழ் பொழில் வளாக வேந்தர் – யுத்4-மிகை:42 4/1

TOP


எட்டும் (11)

சேக்கை வீ கரிந்து திக்கயங்கள் எட்டும் வென்ற தோள் – ஆரண்:10 90/3
எய்ந்து ஆர் கதி தேர் பரி எட்டினொடு எட்டும் எஞ்சி – ஆரண்:13 38/2
இருண்டன மாதிரம் எட்டும் இரண்டும் – ஆரண்:14 36/4
இந்திரி முதல் திசை எட்டும் கேட்டன – கிட்:7 18/2
மாதிரம் எட்டும் சூழ் பறை வைத்தே வர மேரு – கிட்:17 5/3
அண்டமும் திசைகள் எட்டும் அதிர தோள் கொட்டி ஆர்த்தான் – சுந்:1 2/4
வளர்ந்தது திசைகள் எட்டும் பகிரண்டம் முதல மற்றும் – யுத்1:3 130/2
நெடிய காவதம் எட்டும் நிரம்பிய – யுத்2:15 37/1
நினைவதன் முன்னம் நீர் போய் நெடும் திசை எட்டும் நீந்தி – யுத்2:16 7/3
ஏயவன் தோள்கள் எட்டும் இந்திரன் இரண்டு தோளும் – யுத்2:16 24/2
சென்று அவன் சாம்பன்-தன்னை திசை எட்டும் திரிய சாற்றி – யுத்4-மிகை:41 121/3

TOP


எட்டுமாய் (1)

எண் கையர் எழு கையர் ஏழும் எட்டுமாய்
கண் கனல் சொரிதரு முகத்தர் காலினர் – ஆரண்-மிகை:7 4/1,2

TOP


எட்டையும் (2)

எண் வகை நாகங்கள் திசைகள் எட்டையும்
நண்ணின நா வளைத்து அனைய மின் நக – கிட்-மிகை:10 1/1,2
அம்பு பத்தினோடு எட்டையும் நான்கினால் அறுத்தான் – யுத்2:16 233/4

TOP


எட்டொடு (3)

ஒருத்தல் எட்டொடு திரு தலை பன்மை சால் உரக – அயோ:1 65/1
எட்டொடு எட்டு மத மா கரி இரட்டி அரிமா – ஆரண்:1 5/1
ஏழ் ஒத்து உடன் ஆம் திசை எட்டொடு இரண்டும் முட்டும் – கிட்:7 52/1

TOP


எடா (1)

கல்லி அங்கு அகழ் காமர் கிழங்கு எடா
வல்லியங்கள் நெருங்கு மருங்கு எலாம் – பால:16 31/2,3

TOP


எடா-முன் (1)

வேகமுடன் வேல இழந்தான் படை வேறு எடா-முன்
மாகம் மறையும்படி நீண்ட வயங்கு மான் தேர் – ஆரண்:13 34/1,2

TOP


எடாது (3)

வில் எடாது அவள் வயங்கு எரி ஆம் என விரிந்த – ஆரண்:6 85/2
எடாது நிற்பன நாட்டம் இமைப்பு இல – யுத்4:33 29/2
ஊர் கெழு கூவல் வீழ்ந்த உயிர் பசு எடாது போவோர் – யுத்4-மிகை:41 76/3

TOP


எடாநின்றது (1)

கல் எடாநின்றது என்னே போர்க்களத்து அமரர் காண – யுத்3:27 90/2

TOP


எடாமை (1)

வில் எடாமை நினது ஆண்மை பேசி உயிரோடு நின்று விளையாடினாய் – யுத்2:19 73/2

TOP


எடு (1)

எடு பாணமும் அழியா முதுகு இடு தூணியை அறுத்தான் – யுத்3-மிகை:27 7/4

TOP


எடுக்க (14)

பொன்னனார் எடுக்க அங்கு ஓர் சோலையூடு போயினான் – ஆரண்:10 95/4
பாரினை எடுக்க வேண்டின் பல வினை சில சொல் ஏழாய் – ஆரண்:12 60/3
இ காலம் நின்றும் உலகு ஏழும் எடுக்க வல்லான் – யுத்1:11 28/4
எ மலை உள அவற்கு எடுக்க ஒணாதன – யுத்2:16 251/4
வட மேரு எடுக்க வளர்த்தனனால் – யுத்2:18 56/4
மண்ணினை எடுக்க எண்ணும் வானினை இடிக்க எண்ணும் – யுத்2:18 263/1
வில் எடுக்க உரியார்கள் வெய்ய சில வீரர் இங்கும் உளர் மெல்லியோய் – யுத்2:19 74/1
கல் எடுக்க உரியானும் நின்றனன் அது இன்று நாளையிடை காணலாம் – யுத்2:19 74/2
ஏனை வாள் அரக்கர் யாரும் இல்லையோ எடுக்க என்றான் – யுத்3:22 23/3
உலகை சேடன்-தன் உச்சி-நின்று எடுக்க அன்று ஓர் ஏழ் – யுத்3:30 37/1
வான் தலை எடுக்க வேலை மண் தலை எடுக்க வானோர் – யுத்3-மிகை:28 10/1
வான் தலை எடுக்க வேலை மண் தலை எடுக்க வானோர் – யுத்3-மிகை:28 10/1
கோன் தலை எடுக்க வேத குலம் தலை எடுக்க குன்றா – யுத்3-மிகை:28 10/2
கோன் தலை எடுக்க வேத குலம் தலை எடுக்க குன்றா – யுத்3-மிகை:28 10/2

TOP


எடுக்கல் (1)

எடுக்கல் உற்று அவன் மேனியை ஏந்துதற்கு ஏற்ற – யுத்2:15 212/1

TOP


எடுக்கலானேன் (1)

என் தலை எடுக்கலானேன் இனி குடை எடுப்பென் என்றான் – யுத்3:28 62/4

TOP


எடுக்கலுற்றான் (2)

தடம் கைகள் கொண்டு தழீஇ எடுக்கலுற்றான் – அயோ:3 7/4
என் இல் பொன் மலை எடுக்கலுற்றான் என எடுத்தான் – யுத்2:15 209/4

TOP


எடுக்கவும் (2)

ஓங்கள் ஒன்றொடும் எடுக்கவும் வரம் கொண்டது உண்டோ – யுத்1:2 102/4
தாழ்ந்து இரு தடக்கை பற்றி எடுக்கவும் தரிக்கிலாதான் – யுத்3:26 55/2

TOP


எடுக்கின் (1)

எடுக்கின் நானிலத்தை ஏந்தும் இராவணன் எறிந்த நாணால் – யுத்2:15 127/1

TOP


எடுக்கினும் (1)

எடுக்கினும் அ மலை ஒரு கை ஏந்தியிட்டு – யுத்1:8 8/2

TOP


எடுக்கும் (7)

மடந்தையை மானை எடுக்கும் ஆனையே போல் – அயோ:3 7/3
ஊசி வேரொடும் பறித்து எடுக்கும் ஊற்றத்தான் – ஆரண்:12 42/2
பாரை எடுக்கும் நோன்மை வலத்தீர் பழி அற்றீர் – கிட்:17 12/3
இம்பர் உலகொடு எ உலகும் எடுக்கும் மிடுக்கர் இராமன் கை – சுந்:4 117/2
ஒன்றிய உலகையும் எடுக்கும் ஊற்றத்தார் – யுத்1:5 29/3
ஏமுறும் விசும்பை நோக்கும் எடுக்கும் தன் மார்பின் எற்றும் – யுத்2:19 223/3
எடுக்கும் திண் திறல் அரக்கனும் சிலையை நாண் எறிந்தான் – யுத்2-மிகை:15 32/4

TOP


எடுக்கும்-கொல் (1)

நிச்சயம் எடுக்கும்-கொல் நேமியான் என்பார் – பால:13 9/3

TOP


எடுக்குறு (1)

பார் எடுக்குறு நெடும் பன்றி போன்றன – யுத்2:18 107/4

TOP


எடுக்குறும் (2)

ஊன்றி மேருவை எடுக்குறும் மிடுக்கினுக்கு உரிய – கிட்:12 3/1
ஏழு குன்றமும் எடுக்குறும் மிடுக்கனை இ நாள் – யுத்3:30 41/3

TOP


எடுத்த (59)

இறங்குவ மகர யாழ் எடுத்த இன் இசை – பால:3 47/1
எடுத்த சீற்றம் விட்டு இனிது வாழ்த்தி மேல் – பால:6 19/2
அரைசன் ஒதுங்க தலை எடுத்த குறும்பு போன்றது அரக்கு ஆம்பல் – பால:10 75/4
எடுத்த மணி மண்டபத்துள் எண் தவத்து முனிவரொடும் இருந்தான் பைம் தார் – பால:12 1/3
ஏன்று எடுத்த சிலையினன் ஆய் இகல் புரிந்த இவர் குலத்து ஓர் – பால:12 5/3
என் இனி உணர்த்துவது எடுத்த துன்பத்தால் – அயோ:4 157/3
குனிந்த ஊசலில் கொடிச்சியர் எடுத்த இன் குறிஞ்சி – அயோ:10 24/3
இ படை எடுத்தது என்று எடுத்த சீற்றத்தான் – அயோ:13 6/4
எடுத்த மா முடி சூடி நின்-பால் இயைந்து – அயோ:14 2/1
குன்று எடுத்த போலும் குலவு தோள் கோளரியை – அயோ:14 65/2
நீ ஆதி முதல் தாதை நெறி முறையால் ஈன்று எடுத்த
தாய் ஆவார் யாவரே தருமத்தின் தனி மூர்த்தி – ஆரண்:1 52/3,4
மலை எடுத்த தனி மலையே இவை காண வாராயோ – ஆரண்:6 93/4
அரன் இருந்த மலை எடுத்த அண்ணாவோ அண்ணாவோ – ஆரண்:6 101/4
இழிந்தனர் வரி சிலை எடுத்த கையினர் – ஆரண்:7 105/2
அங்கையின் எடுத்த எனது ஆடு எழில் மணி தோள் – ஆரண்:11 19/2
எடுத்த மலையே நினையின் ஈசன் இகல் வில்லாய் – ஆரண்:11 22/1
என்று அவன் இயம்பலும் எடுத்த சீற்றத்தள் – ஆரண்:12 12/1
இந்த நிலனோடும் எடுத்த கை நால் – ஆரண்:12 79/2
விழி தரும் நெற்றியான்-தன் வெள்ளி வெற்பு எடுத்த தோட்கு – ஆரண்:12 83/3
முந்தே தடுக்க ஒழியாது எடுத்த வினையேன் முடித்த முடிவால் – ஆரண்:13 69/3
பார் இடந்து எடுத்த மா அனைய பாழியாய் – ஆரண்-மிகை:15 1/4
எடுத்த நூல் உத்தரியத்தொடு எய்தி நின்று – கிட்:10 106/3
இம்பர் நல் அறம் செய்ய எடுத்த வில் – கிட்:11 4/2
உருத்து உலகு எடுத்த கருமா வினையும் ஒத்தான் – கிட்:14 67/4
இலங்கையின் அளவிற்று அன்றால் இ உரு எடுத்த தோற்றம் – சுந்:1 15/1
இனைய மாடங்கள் இந்திரற்கு அமைவர எடுத்த
மனையின் மாட்சிய என்னின் அ சொல்லும் மாசுண்ணும் – சுந்:2 7/1,2
இடங்களின் இடங்கள்-தோறும் யாற்றொடும் எடுத்த எல்லாம் – சுந்:2 38/3
இளையவர் மிடறும் இ நிலை இசைப்ப கின்னரர் முறை நிறுத்து எடுத்த
கிளை உறு பாடல் சில்லரி பாண்டில் தழுவிய முழவொடு கெழுமி – சுந்:3 84/2,3
குன்று நீ எடுத்த நாள் தன் சேவடி கொழுந்தால் உன்னை – சுந்:3 118/1
எடுத்த முனிவோடும் அயல் நின்றதும் இசைப்பாய் – சுந்:4 60/4
இற எடுத்த இடி குரல் ஓசையும் – சுந்:6 30/2
எற்றுறு முரசும் வில் நாண் ஏறவிட்டு எடுத்த ஆர்ப்பும் – சுந்:7 12/1
வலம் கொள் தோளினான் மண்-நின்றும் வான் உற எடுத்த
பொலம் கொள் மா மணி வெள்ளியங்குன்று என பொலிய – சுந்:12 37/3,4
மேல் உயர் கயிலையை எடுத்த மேலை_நாள் – யுத்1:2 80/1
பிறை முடி பரமனோடும் பெரு வரை எடுத்த மேலோய் – யுத்1-மிகை:13 1/2
அரு வரை எடுத்த வீரன் ஆண்மைக்கும் அவதி உண்டோ – யுத்1-மிகை:14 3/4
எடுத்த குன்றை இடும்பன் எறிதலும் – யுத்2:15 64/2
எடுத்த தண்டை பறித்து எறியா இகல் – யுத்2:15 76/2
ஏறு சேவகன் தம்பி அ இராவணன் எடுத்த
ஆறு நாலு வெம் சிலையையும் கணைகளால் அறுத்தான் – யுத்2:15 201/3,4
எடுத்த தோள்களுக்கு எழுந்திலன் இராமனுக்கு இளையான் – யுத்2:15 210/4
வாரணம் பொருத மார்பும் வரையினை எடுத்த தோளும் – யுத்2:16 1/1
இன் துணை ஒருவனை எடுத்த தோள் எனும் – யுத்2:16 281/2
இணை அறு வேள்வி மேல்_நாள் இயற்றி ஈன்று எடுத்த எந்தை – யுத்2:17 43/1
என்னை ஈன்று எடுத்த எந்தைக்கு எய்தியது யாதும் ஒன்று – யுத்2:17 44/2
உலைத்து எறிந்திட எடுத்த குன்று-தொறு உடல் பரங்கள் கொடு ஒதுங்கினார் – யுத்2:19 64/2
மொய் எடுத்த கணை மாரியால் இடை முடிந்தது ஒன்றும் முறை கண்டிலார் – யுத்2:19 68/1
மெய் எடுத்த கவி வெள்ளம் யாவையும் விழுந்து போன எனும் விம்மலால் – யுத்2:19 68/3
எல் எடுத்த படை இந்திராதியர் உனக்கு இடைந்து உயிர் கொடு ஏகுவார் – யுத்2:19 74/3
எடுத்த போர் இலங்கை வேந்தன் மைந்தனோடு இளைய கோவுக்கு – யுத்2:19 226/1
கை நிறைத்து எடுத்த கல்லும் மரனும் தம் கரத்தின் வாங்கி – யுத்3:21 14/3
எடுத்த நாள் ஒத்தது அண்ணல் எழுந்த நாள் உலகுக்கு எல்லாம் – யுத்3:24 41/4
வெம் குரல் எடுத்த பாடல் விளித்தனர் மயக்கம் வீங்க – யுத்3:25 11/4
ஏயினன் இன்னன் ஆக இலக்குவன் எடுத்த வில்லான் – யுத்3:28 17/1
என்னலும் எடுத்த கூர் வாள் இரு நிலத்து இட்டு மீண்டு – யுத்3:29 61/1
எடுத்த வாள்களோடு தோள்கள் இற்று வீழும் மற்று உடன் – யுத்3:31 84/2
முக்கணான் தட வரை எடுத்த மொய்ம்பற்கு – யுத்4:37 147/2
வெள் எருக்கம் சடை முடியான் வெற்பு எடுத்த திரு மேனி மேலும் கீழும் – யுத்4:38 23/1
வல் அரக்கரை மடித்து எமை எடுத்த மாருதியே – யுத்4-மிகை:41 15/1
மலையினை எடுத்த தோளும் மதமலை திளைத்த மார்பும் – யுத்4-மிகை:41 243/1

TOP


எடுத்த-போது (1)

எத்தனை உளர் என்றாலும் யான் சிலை எடுத்த-போது
தொத்துறு கனலின் வீழ்ந்த பஞ்சு என தொலையும் தன்மை – யுத்3:31 58/2,3

TOP


எடுத்தது (13)

எடுத்தது கண்டனர் இற்றது கேட்டார் – பால:13 34/4
செந்தாமரை பூத்து என தீபம் எடுத்தது அன்றே – பால:16 41/4
கைவிளக்கு எடுத்தது என்ன வந்தது கடவுள் திங்கள் – அயோ:6 1/4
இ படை எடுத்தது என்று எடுத்த சீற்றத்தான் – அயோ:13 6/4
காடு கொடுக்கிலர் ஆகி எடுத்தது காணீரோ – அயோ:13 22/4
கங்குல் இற்றது கமலம் முகம் எடுத்தது கடலின் – கிட்:1 41/3
எடுத்தது என் இது என் செய எண்ணினை என்றான் – யுத்1:3 24/4
வெள்ளி அம் கிரி எடுத்தது வெள்கினான் என்ன – யுத்2:15 209/3
கோள் எடுத்தது மீள என்று உரைத்தலும் கொற்றவன் குன்று ஒத்த – யுத்2:16 332/3
தோள் எடுத்தது துணித்தி என்று ஒரு சரம் துரந்தனன் சுரர் வாழ்த்த – யுத்2:16 332/4
எடுத்தது நிருதர் தானை இரிந்தது குரங்கின் ஈட்டம் – யுத்2:19 53/1
கை விளக்கு எடுத்தது என்ன கவந்தத்தின் காடு கண்டான் – யுத்3:22 145/4
கைத்தலத்து ஓர் ஓர் கொள்ளி எடுத்தது எ உலகும் காண – யுத்3:26 19/4

TOP


எடுத்ததும் (2)

ஈசனோடும் எடுத்ததும் இல்லையோ – யுத்1:9 51/4
தான் இராமன் என்று எழில் உரு எடுத்ததும் தவறோ – யுத்3-மிகை:31 3/2

TOP


எடுத்தலும் (3)

வாள் எடுத்தலும் வானர வீரர்கள் மறுகினர் வழி-தோறும் – யுத்2:16 332/1
எறிவான் உயர் சூலம் எடுத்தலும் இன்னே – யுத்2:18 248/1
எடுத்தலும் சாய்தல்-தானும் எதிர்த்தலும் எதிர்ந்தோர்-தம்மை – யுத்3:31 55/1

TOP


எடுத்தலோடு (1)

தேரொடும் எடுத்தலோடு நிலத்திடை குதித்த செம் கண் – யுத்3:21 38/1

TOP


எடுத்தலோடும் (1)

இரிந்தன கவியும் கூடி எடுத்தன எடுத்தலோடும்
சரிந்தது நிருதர் தானை தாக்கினன் அரக்கன் தானே – யுத்2:19 60/3,4

TOP


எடுத்தவர் (2)

எடுத்தவர் இருந்துழி எய்தி யாரையும் – யுத்2:18 3/1
எடுத்தவர் இரைத்தவர் எறிந்தவர் செறிந்தவர் மறங்கொடு எதிரே – யுத்3:31 137/1

TOP


எடுத்தவர்கள் (1)

புல் எடுத்தவர்கள் அல்லம் வேறு சில போர் எடுத்து எதிர் புகுந்துளோம் – யுத்2:19 74/4

TOP


எடுத்தன (4)

முட்டை என்று எடுத்தன வெளுத்த முத்து எலாம் – யுத்1:6 38/4
இரிந்தன கவியும் கூடி எடுத்தன எடுத்தலோடும் – யுத்2:19 60/3
கை எடுத்தன குரங்கின் ஓடும் முறை கண்டு தேவர்கள் கலங்கினார் – யுத்2:19 68/4
விளக்கு_இனம் எடுத்தன போன்ற விண் எலாம் – யுத்4:37 143/4

TOP


எடுத்தனம் (1)

இடம் ஏறு எடுத்தனம் என்று இவனை – யுத்2:18 56/2

TOP


எடுத்தனர் (4)

தழுவினர் எடுத்தனர் தட கையால் முகம் – ஆரண்:4 20/1
தாள் எடுத்தனர் சமழ்த்தனர் வானவர் தலை எடுத்திலர் தாழ்ந்தார் – யுத்2:16 332/2
எடுத்தனர் மகர யாழின் இன் இசை இனிமையோடு – யுத்3-மிகை:25 1/3
பூவர்க்கம் பொழிந்து வீழ்ந்தான் எடுத்தனர் பொருந்த புல்லி – யுத்4-மிகை:41 283/3

TOP


எடுத்தனவும் (1)

எறிந்தனவும் எய்தனவும் எடுத்தனவும் பிடித்தனவும் படைகள் எல்லாம் – யுத்3:31 99/1

TOP


எடுத்தனள் (1)

உருப்பசி உடைவாள் எடுத்தனள் தொடர மேனகை வெள்ளடை உதவ – சுந்:3 75/1

TOP


எடுத்தனன் (9)

இட்டனன் எடுத்தனன் வரி வில் ஏந்தலை – அயோ:14 28/3
அயிர்த்த தம்பி புக்கு அம் கையின் எடுத்தனன் அருவி – ஆரண்:13 94/2
எடுத்தனன் ஏகுவானை எதிர்ந்து எனது ஆற்றல்கொண்டு – ஆரண்:13 113/2
எடுத்தனன் இரண்டு-பாலும் இருவரை ஏகலுற்றான் – கிட்-மிகை:3 2/4
எடுத்தனன் எழு ஒன்று அங்கை எடுத்து இகல் அரக்கர் சிந்த – சுந்-மிகை:10 5/1
அள்ளி விண் தொட எடுத்தனன் உலகு எலாம் அனுங்க – யுத்1:5 53/4
திரண்ட வச்சிர கதை கரத்து எடுத்தனன் கும்பகன் சினம் மூள – யுத்2-மிகை:16 53/4
பொன்னின் வார் சிலை எடுத்தனன் பொறுத்தனன் பொரவே – யுத்4-மிகை:41 31/4
எடுத்தனன் முனிவன் மற்று அ இராமனை ஆசி கூறி – யுத்4-மிகை:41 278/1

TOP


எடுத்தனென் (1)

எடுத்தனென் ஏகினென் என் முழை-தன்னுள் – ஆரண்:14 57/1

TOP


எடுத்தாய் (2)

இடந்தாய் உலகை மலையோடும் எடுத்தாய் விசும்பை இவை சுமக்கும் – சுந்:4 109/1
ஊன் தலை எடுத்தாய் நீ என்று உரைத்தனர் உவகை மிக்கார் – யுத்3-மிகை:28 10/4

TOP


எடுத்தார் (2)

பவனன்-தன்னிலும் வெய்யவர் பற்றியே எடுத்தார் – யுத்1-மிகை:3 15/4
இனத்தின் அரக்கர் மடவார்கள் எடுத்தார் உயிர் வந்து ஏங்கினாள் – யுத்3:23 7/2

TOP


எடுத்தால் (2)

விராவுற எடுத்தால் என்ன வெய்யவன் உதயம் செய்தான் – யுத்4-மிகை:41 210/4
விராவுற எடுத்தால் என்ன வெய்யவன் உதயம் செய்தான் – யுத்4-மிகை:41 255/4

TOP


எடுத்தாள் (1)

இருவரையும் இ இருவர்க்கு இளையாளும் ஈன்று எடுத்தாள் – பால:12 24/4

TOP


எடுத்தான் (15)

ஏடு அவிழ் மாலை இது என்ன எடுத்தான் – பால:13 33/4
தலையெடுத்து விழியாமை சமைப்பதே தழல் எடுத்தான்
மலை எடுத்த தனி மலையே இவை காண வாராயோ – ஆரண்:6 93/3,4
மல் இட்ட தோளால் எடுத்தான் சிலை வாயின் வாங்கி – ஆரண்:13 29/2
ஏயும் நன் மதில் இட்டனன் கயிலையை எடுத்தான் – சுந்:2 20/4
எடுத்தான் நல்வினை எ நாளும் – சுந்:5 51/3
இருந்தவன் கிடந்தது ஓர் எழு தெரிந்து எடுத்தான் – சுந்:8 23/4
எறிந்த அரக்கன் ஒர் வெற்பை எடுத்தான்
அறிந்த மனத்தவன் அ எழுவே கொடு – சுந்:9 50/2,3
எறிந்த இந்திரன் இட்ட வான் சிலையினை எடுத்தான் – சுந்:11 45/4
எடுத்தான் வல தட கையினை இது போய் உலகு எல்லாம் – யுத்2:15 162/1
என் இல் பொன் மலை எடுக்கலுற்றான் என எடுத்தான் – யுத்2:15 209/4
கார் மேல் துயில் மலை போலியை கரத்தால் பிடித்து எடுத்தான்
பார்-மேல் படுத்து அரைத்தான் அவன் பழி மேற்பட படுத்தான் – யுத்2:18 176/2,3
இம்பர் ஞாலத்தை நெளிப்பது மாருதி எடுத்தான் – யுத்3:22 111/4
ஏல் நாளும் இது ஆனால் எதிர் தடை இல்லதை எடுத்தான் – யுத்3:27 151/4
செம் கையால் எடுத்தான் சிரம் சேர்த்தினான் – யுத்3:29 28/4
பத்து சிலை எடுத்தான் கணை தொடுத்தான் பல முகில்-போல் – யுத்4:37 56/2

TOP


எடுத்தி (2)

வில் ஒன்று எடுத்தி சரம் ஒன்று எடுத்தி மிளிர் சங்கம் அங்கை உடையாய் – யுத்2:19 257/2
வில் ஒன்று எடுத்தி சரம் ஒன்று எடுத்தி மிளிர் சங்கம் அங்கை உடையாய் – யுத்2:19 257/2

TOP


எடுத்திட (1)

சங்க வானவர் தலை எடுத்திட நெடும் தண்டால் – யுத்4:32 33/4

TOP


எடுத்திடுதலால் (1)

சாய் அழிந்தன அடித்தலம் எடுத்திடுதலால் – கிட்:5 9/4

TOP


எடுத்திலர் (1)

தாள் எடுத்தனர் சமழ்த்தனர் வானவர் தலை எடுத்திலர் தாழ்ந்தார் – யுத்2:16 332/2

TOP


எடுத்திலாதார் (1)

இராவணன் தூதர் போனார் படைக்கலம் எடுத்திலாதார் – யுத்3:21 39/4

TOP


எடுத்து (172)

மலை எடுத்து மரங்கள் பறித்து மாடு – பால:1 9/1
கதவினை முட்டி மள்ளர் கை எடுத்து ஆர்ப்ப ஓடி – பால:1 16/1
எறிதரும் அரியின் சும்மை எடுத்து வான் இட்ட போர்கள் – பால:2 20/1
முதிர்கின்ற பெரும் காதல் தழைத்து ஓங்க எடுத்து இறுக முயங்கலோடும் – பால:5 57/3
வெள்ளம் அணைத்தவன் வில்லை எடுத்து இ – பால:13 30/3
இணை எடுத்து இடைஇடை நெருக்க ஏழையர் – பால:14 15/1
எழுவின் நீள் புயத்தால் எடுத்து ஏந்தினான் – பால:14 31/3
ஆற்று நீரிடை அம் கைகளால் எடுத்து
ஏற்றுவார் உமை யாவர்-கொலோ என்றான் – பால:14 35/3,4
எடுத்து ஒருவர்க்கு ஒருவர் ஈவதனின் முன்னம் – பால-மிகை:8 11/1
எடுத்து எனை வளர்த்த தாதைக்கு என்று அவன் தொழுது வேந்தன் – பால-மிகை:11 39/2
ஒக்கவே வில்லினை உரத்து அடுத்து எடுத்து
இ கணத்து எய்துவீர் என்றனன் என – பால-மிகை:13 1/2,3
கைத்தலத்தின் எடுத்து அரும் கற்பினோய் – அயோ:4 14/2
தட கையால் எடுத்து அவன் தழுவி கண்ண நீர் – அயோ:5 26/1
தையல் கடல்-நின்று எடுத்து அவனை தயில கடலின் தலை உய்த்தான் – அயோ:6 27/4
பறை எடுத்து ஒரு கடுவன் நின்று அடிப்பது பாராய் – அயோ:10 22/2
எடுத்து நம்-தமக்கு இயம்புவ என கரிந்து இருண்ட – அயோ:10 23/2
இடி கொள் வேழத்தை எயிற்றொடும் எடுத்து உடன் விழுங்கும் – அயோ:10 35/1
கரை செய் வேலை போல் நகரி கை எடுத்து
உரை செய் பூசலிட்டு உயிர் துளங்குற – அயோ:11 120/1,2
நெடிய கை எடுத்து நீட்டி நீந்தின நெடும் கை வேழம் – அயோ:13 49/4
என்று எடுத்து பற்பலவும் பன்னி இடர் உழக்கும் – அயோ:14 65/1
சென்று எடுத்து தாங்கினார் மா வதிட்டன் தேற்றினான் – அயோ:14 65/4
என்றலால் யான் உனை எடுத்து விஞ்சைகள் – அயோ:14 122/1
வேரொடும் கடிது எடுத்து எதிர் விசைத்து விடலும் – ஆரண்:1 28/4
கடுத்த கராம் கதுவ நிமிர் கை எடுத்து மெய் கலங்கி – ஆரண்:1 48/1
எடுத்து ஒரு வாரணம் அழைப்ப நீயோ அன்று ஏன் என்றாய் – ஆரண்:1 48/4
கரந்திலன் இலக்கணம் எடுத்து காட்டிய – ஆரண்:6 18/1
மா எலாம் தொலைத்து வெள்ளிமலை எடுத்து உலகம் மூன்றும் – ஆரண்:6 32/3
கடிதின் ஓடினென் எடுத்து ஒல்லை கரந்து அவள் காதல் – ஆரண்:6 82/3
நிலை எடுத்து நெடு நிலத்து நீ இருக்க தாபதர்கள் – ஆரண்:6 93/1
சிலை எடுத்து திரியும் இது சிறிது அன்றோ தேவர் எதிர் – ஆரண்:6 93/2
அலந்தார் நிசிசரர் ஆம் என இமையோர் எடுத்து ஆர்த்தார் – ஆரண்:7 92/4
எடுத்து வாங்கி வலம் கொண்டு இட கையில் – ஆரண்:9 18/2
ஏற்றி நாண் இமையா-முன் எடுத்து அது – ஆரண்:9 19/1
நீட்டினான் உலகம் மூன்றும் நின்று எடுத்து அளந்த பாதம் – ஆரண்:11 71/1
இழைத்த மாயையின் என் குரலால் எடுத்து
அழைத்தது உண்டு அது கேட்டு அயர்வு எய்துமால் – ஆரண்:11 79/2,3
அரக்கன் அ உரை எடுத்து அரற்றினான் அதற்கு – ஆரண்:12 11/3
ஈறு ஒரு மனிதன் செய்தான் என்று எடுத்து இயம்பினாயேல் – ஆரண்:12 59/2
அழுந்தாது கழன்றிட பெய்து எடுத்து ஆர்த்து அரக்கன் – ஆரண்:13 25/2
சூலம் எடுத்து ஆர்த்து எறிந்தான் மறம் தோற்றிலாதான் – ஆரண்:13 31/4
தந்தனன் தாதை தன்னை தட கையான் எடுத்து சார்வான் – ஆரண்:13 134/4
என்று பினும் மா தவன் எடுத்து இனிது உரைப்பான் – ஆரண்-மிகை:3 7/1
எண் கடந்து உரு எடுத்து இருளை ஓட்டல் போல் – ஆரண்-மிகை:10 6/3
புரந்தரன் களாஞ்சி கை எடுத்து போற்றவே – ஆரண்-மிகை:10 9/4
புகரவன் விரித்து எடுத்து இயம்பி போகவே – ஆரண்-மிகை:10 11/4
பரிவுறும் பழமைகள் எடுத்து பன்னியே – ஆரண்-மிகை:10 13/2
அன்பின் உரியோர் நிலை எடுத்து அறை செய்கிற்பாள் – ஆரண்-மிகை:10 15/4
இற்று எலாம் அரக்கி ஆங்கே எடுத்து அவள் இயம்ப கேட்ட – ஆரண்-மிகை:10 17/1
விடாது அட மண்ணை விண் மேல் விரைந்து எடுத்து உச்சி வேட்டான் – ஆரண்-மிகை:13 2/3
எற்றுவான் எடுத்து எழுதலும் பிழைத்து – கிட்:3 67/3
எடுத்து பாரிடை எற்றுவென் பற்றி என்று இளவல் – கிட்:7 63/1
மை எடுத்து ஒத்தது மழைத்த வானமே – கிட்:10 2/4
ஏர் குலாம் முகத்தினாளை இறை முகம் எடுத்து நோக்கி – கிட்:11 50/3
தென் திசை சென்றுளார் திறன் எடுத்து உரை-செய்வாம் – கிட்:14 2/4
எழுகிலர் கால் எடுத்து ஏகும் எண்_இலர் – கிட்:14 26/1
எ குறியொடு எ குணம் எடுத்து இவண் உரைக்கேன் – கிட்:14 49/1
இழைத்த வெண் திரை கரம் எடுத்து இலங்கையாள் – கிட்:16 1/2
இ உரை இ உரை எடுத்து இயம்பினான் – கிட்:16 33/4
கவந்த தம்பியை கையினால் எடுத்து அவன் உயிரை – கிட்-மிகை:7 3/3
வால் விசைத்து எடுத்து வன் தாள் மடக்கி மார்பு ஒடுக்கி மாதை – சுந்:1 16/1
அலத்தக தளிர்க்கை நோவ அளந்து எடுத்து அமைந்த பாடல் – சுந்:2 103/2
அலக்கண் எய்துவது அணியது உண்டு என்று எடுத்து அறைகுவது இவள் யாக்கை – சுந்:2 200/2
எடுத்து ஆழி இலங்கையினை இரும் கடல் இட்டு இன்று இவனை – சுந்:2 231/3
மலை எடுத்து எண் திசை காக்கும் மாக்களை – சுந்:3 119/1
சிலை எடுத்து இளையவன் நிற்க சேர்ந்திலை – சுந்:3 119/3
தலை எடுத்து இன்னமும் மகளிர் தாழ்தியோ – சுந்:3 119/4
படி உரைத்து எடுத்து காட்டும் படித்து அன்று படிவம் பண்பில் – சுந்:4 38/1
எடுத்து அரக்கரை எறிதலும் அவர் உடல் எற்ற – சுந்:7 41/1
வீரன் வன் தட கையால் எடுத்து வீசிய – சுந்:9 42/1
எடுத்து ஒருவன்-தனை விண்ணில் எறிந்தான் – சுந்:9 53/4
அ தடம் பெரும் தேரொடும் எடுத்து எறிந்து ஆர்த்தான் – சுந்:11 50/4
கை எடுத்து அழைத்து ஓடின ஓடை வெம் களி மா – சுந்:13 30/4
இ தலை நிகழ்ந்த எல்லாம் இயம்புவான் எடுத்து கொண்டாம் – சுந்:14 13/4
வாயினால் எடுத்து உரைத்தது வாய்மை கொள் இளையோன் – சுந்-மிகை:3 4/2
எடுத்து எறிந்தனர் எழு மழு சிலர் சிலர் நெருக்கி – சுந்-மிகை:7 7/1
எடுத்தனன் எழு ஒன்று அங்கை எடுத்து இகல் அரக்கர் சிந்த – சுந்-மிகை:10 5/1
எடுத்து நாண் ஒலி எழுப்பினன் எண் திசை கரியும் – சுந்-மிகை:11 31/1
அம் கை திரள்கள் எடுத்து ஓடி ஆர்த்தது ஒத்தது அணி ஆழி – யுத்1:1 10/4
அள்ளி விண் தொட எடுத்து ஆர்த்த ஆற்றலாய் – யுத்1:2 25/2
ஒன்று போல்வன ஆயிரம் மீது எடுத்து ஓச்சினர் உயிரோடும் – யுத்1:3 81/2
எள்ள கட்டி எடுத்து விசித்து – யுத்1:3 99/2
ஏலுமே என்று எடுத்து இனைய கூறினான் – யுத்1:4 81/4
ஏதுவில் சிறந்தன எடுத்து காட்டினான் – யுத்1:4 95/4
புடைக்கை வன் திரை எடுத்து ஆர்க்கும் போர் கடல் – யுத்1:5 7/1
எஞ்சுற கடிது எடுத்து எறியவே நளன் – யுத்1:8 9/2
கை எடுத்து அழைத்த யானை போன்றன களி நல் யானை – யுத்1:8 16/4
வழை தரு எடுத்து அருகு வந்தனர் அநேகர் – யுத்1:9 10/4
இந்திரன் இருக்கை என்பர் இலங்கையை எடுத்து காட்டார் – யுத்1:10 7/3
இருபதும் எடுத்து உரும் இடித்து என அடித்தான் – யுத்1:12 9/4
எரித்தவனை ஒத்தவன் எடுத்து அகழி இட்டான் – யுத்1:12 14/4
எந்திரம் என கடிது எடுத்து அவன் எறிந்தான் – யுத்1:12 23/3
ஏவினார் பிடித்தாரை எடுத்து எழ – யுத்1:14 40/1
இன்று கேள் இதின் உறுதி என்று எடுத்து இவை உரைப்பான் – யுத்1-மிகை:3 9/4
எடுத்து உக இராவணன் எறிந்து இகலின் ஆர்த்தான் – யுத்1-மிகை:12 1/4
என இவை அமலன் கூற இரு கையும் எடுத்து கூப்பி – யுத்1-மிகை:12 3/1
பொரு திறம் முயன்ற செய்கை புகலுவான் எடுத்து கொண்டாம் – யுத்1-மிகை:12 5/4
அழியும் மா கடல் ஆர்ப்பு எடுத்து என்னவே – யுத்2:15 34/4
குன்றம் நின்றது எடுத்து எதிர் கூற்று என – யுத்2:15 71/1
மீ எடுத்து விசும்பு உற வீசினான் – யுத்2:15 74/4
என் தோள் வலி அதனால் எடுத்து யான் எற்றவும் இறவா – யுத்2:15 166/1
எல்லின் நான்முகன் கொடுத்தது ஓர் வேல் எடுத்து எறிந்தான் – யுத்2:15 205/4
இடுக்கில் நின்ற அ மாருதி புகுந்து எடுத்து ஏந்தி – யுத்2:15 212/3
காசு_இல் நல் நெடும் கரம் எடுத்து ஆடிட கயிலை – யுத்2:15 223/2
கூற்றும் கை எடுத்து ஆடிட இராவணன் கொதித்தான் – யுத்2:15 243/4
இற முன் அங்கு யார் உனை எடுத்து நாட்டுவார் – யுத்2:16 79/4
இரும் படை கடிப்பு எடுத்து எற்றி ஏகுக – யுத்2:16 95/1
தம்பியை எடுத்து மார்பில் தழுவி தன் தறுகணூடு – யுத்2:16 149/3
என்று அவன்-தன்னை மீட்டும் எடுத்து மார்பு இறுக புல்லி – யுத்2:16 162/1
எங்குற்றார் எங்குற்றார் என்று எடுத்து அழைத்து இமையோர் அஞ்ச – யுத்2:16 201/3
ஒரு விலாளர் என்று ஆயிரம் கால் எடுத்து உரைத்தான் – யுத்2:16 223/4
கூறினார் எடுத்து ஆர்த்தது வானர குழுவும் – யுத்2:16 226/2
என்னுமாறு அன்றி பிறிது எடுத்து இயம்புவது யாதோ – யுத்2:16 227/4
எங்கை-போல் எடுத்து அழைத்து நான் வீழ்வெனோ இராவணன் எதிர் அம்மா – யுத்2:16 323/4
குன்று நின்றது பேர்த்து எடுத்து இரு நில குடர் கவர்ந்து என கொண்டான் – யுத்2:16 325/2
அற்று வீழ்ந்த கை அறாத வெம் கையினால் எடுத்து அவன் ஆர்த்து ஓடி – யுத்2:16 334/3
காதம் நீளிய மலைகளை கடித்து இறுத்து எடுத்து வெம் கனல் பொங்கி – யுத்2:16 345/2
என்று தான் உற்றது எல்லாம் இயம்புவான் எடுத்து கொண்டான் – யுத்2:17 9/4
என் மகன் இறந்தான் என்ன நீ எடுத்து அரற்றல் என்றாள் – யுத்2:17 59/4
எட்டி வன் தட கை-தன்னால் எடுத்து எங்கும் விரைவின் வீச – யுத்2:18 224/3
தசும்பு உடை கொடும் தேர்-தன்னை தட கையால் எடுத்து வீச – யுத்2:18 232/2
என்று பலப்பலவும் பன்னி எடுத்து அழைத்து – யுத்2:18 272/1
நின்ற உருப்பசியும் மேனகையும் நேர்ந்து எடுத்து
குன்று புரையும் நெடும் கோயில் கொண்டு அணைந்தார் – யுத்2:18 272/3,4
கடித்தன கழுத்து அற கைகளால் எடுத்து
அடித்தன அரைத்தன ஆர்த்த வானரம் – யுத்2:19 43/3,4
இ கணத்து அவன் இறக்கும் என்பது ஒரு குன்று எடுத்து மிசை ஏவினான் – யுத்2:19 72/3
புல் எடுத்தவர்கள் அல்லம் வேறு சில போர் எடுத்து எதிர் புகுந்துளோம் – யுத்2:19 74/4
குறு நின்றது பறித்து எடுத்து அவனை எய்தி நொய்தின் இது கூறினான் – யுத்2:19 78/4
எற்றும் வானின் எடுத்து எறியும் எதிர் – யுத்2:19 140/2
தலைகளை எடுத்து நோக்கி தழல் எழ விழிப்பர் தாவி – யுத்2:19 193/2
அழுங்கினை வந்தது என்னை அடுத்தது என்று எடுத்து கேட்டான் – யுத்2:19 286/3
இன்னது நிகழ்ந்தது என்றார் அரக்கன் ஈது எடுத்து சொன்னான் – யுத்2:19 295/4
மாயத்து உரு எடுத்து என் எதிர் மதியாது இது பெரிது என்றே – யுத்2-மிகை:15 25/1
என்று எடுத்து உரைத்தோன் பின்னும் உளம் கனன்று இனைய சொல்வான் – யுத்2-மிகை:16 1/1
யான் எடுத்து ஏகல் விட்டேன் இன்றை வெம் சமரம் போக – யுத்2-மிகை:16 2/2
கொலை அமர் எடுத்து வாகை குரங்குகள் மலைந்த அம்மா – யுத்2-மிகை:16 23/4
உடன் எடுத்து அவர் மனையினுக்கு உரிய கன்னியர்-பால் – யுத்2-மிகை:16 37/3
துரகம் உந்தினர் எடுத்து எறியும் சூலமே – யுத்3:20 42/4
தேரோடும் எடுத்து உயர் திண் கையினால் – யுத்3:20 75/3
ஏய்ந்து எழு தேரினோடும் இமைப்பிடை எடுத்து கொண்டான் – யுத்3:21 37/4
ஒன்றை சங்கு எடுத்து ஊதினான் உலகு எலாம் உலைய – யுத்3:22 75/4
கொடி குழீஇயின கொழுந்து எடுத்து எழுந்து மேற்கொள்ள – யுத்3:22 98/1
அடித்தான் உயிர் குடித்தான் எடுத்து ஆர்த்தான் பகை தீர்த்தான் – யுத்3:22 116/4
இனி என் எற்றுவென் களிற்றினோடு எடுத்து என எழுந்தான் – யுத்3:22 169/2
என்ப பலவும் எடுத்து இயம்பி இமையாதோரும் இடர் உழந்தார் – யுத்3:22 226/1
எற்றுதும் அரக்கர்-தம்மை இல்லொடும் எடுத்து என்று ஏகல் – யுத்3:26 73/2
வில் எடுத்து உருத்து நின்ற வீரருள் வீரன் நேரே – யுத்3:27 91/1
கல் எடுத்து எறிய வந்த அனுமனை கண்ணின் நோக்கி – யுத்3:27 91/2
மல் எடுத்து உயர்ந்த தோளாற்கு என்-கொலோ வருவது என்னா – யுத்3:27 91/3
சொல் எடுத்து அமரர் சொன்னார் தாதையும் துணுக்கமுற்றான் – யுத்3:27 91/4
அன்னார் செரு விளைத்தார் என இமையோர் எடுத்து அழைத்தார் – யுத்3:27 116/2
அ தேர் அழிந்தது நோக்கிய இமையோர் எடுத்து ஆர்த்தார் – யுத்3:27 122/1
அவச தொழில் அடைந்தான் அதற்கு இமையோர் எடுத்து ஆர்த்தார் – யுத்3:27 124/2
இது காத்தி-கொல் என்னா எடுத்து இசிக படை எய்தான் – யுத்3:27 131/1
என்று எடுத்து இலங்கை வேந்தற்கு இளையவன் இயம்ப இன்னே – யுத்3:28 33/1
என்பன பலவும் பன்னி எடுத்து அழைத்து இரங்கி ஏங்கி – யுத்3:29 40/1
எடுத்து ஒரு முகத்தினால் எய்தி யாம் இனி – யுத்3:31 177/3
இம்மென உடன் எடுத்து எழுந்து சேறுமோ – யுத்3:31 185/3
என்று எடுத்து எண்கின் தானைக்கு இறையவன் இயம்பலோடும் – யுத்3-மிகை:31 10/1
அண்டம் முற்றும் அனைத்து உயிரும் எடுத்து
உண்டு உமிழ்ந்து படைக்கும் ஒருவனுக்கு – யுத்3-மிகை:31 34/1,2
என்றலும் எயிற்று பேழ் வாய் மடிந்து அடா எடுத்து நின்னை – யுத்4:37 12/1
ஏழு வேலையும் ஆர்ப்பு எடுத்து என்னலாம் – யுத்4:37 35/1
அரக்கன் அன்று எடுத்து ஆர்க்கின்ற ஆர்ப்பும் அ – யுத்4:37 40/1
எல்லாம் நெடும் கரத்தால் எடுத்து எறிந்தான் செரு அறிந்தான் – யுத்4:37 54/4
என்று ஏங்கி அரற்றுவான் தனை எடுத்து சாம்பவனும் எண்கின் வேந்தன் – யுத்4:38 11/1
வீழ்ந்த மைந்தனை எடுத்து தன் விலங்கல் ஆகத்தின் – யுத்4:40 103/1
என்று மைந்தனை எடுத்து எடுத்து இறுகுற தழுவி – யுத்4:40 107/1
என்று மைந்தனை எடுத்து எடுத்து இறுகுற தழுவி – யுத்4:40 107/1
உன்னும் மாத்திரத்து உலகினை எடுத்து உம்பர் ஓங்கும் – யுத்4:41 36/1
அடியின் வீழ்தலும் எடுத்து நல் ஆசியோடு அணைத்து – யுத்4:41 37/1
இசைந்த போரின் வந்து எய்தலும் இவன்-தனை எடுத்து
தசைந்த தோல் மயிர் எலும்பு இவை-தமை தெரியாமல் – யுத்4-மிகை:41 26/2,3
அன்று இனிது அரம்பைமார்கள் அமுது எடுத்து ஆங்கு வந்தார் – யுத்4-மிகை:41 159/4
ஒன்றிய அரம்பை மாதர் அமுது எடுத்து ஒருங்கு வந்தார் – யுத்4-மிகை:41 175/4
என்னை நன் கருணை-தன்னால் ஈன்று எடுத்து இனிது பேணும் – யுத்4-மிகை:41 249/1
தழுவினன் எடுத்து மார்பில் தம்பியை தழுவுமா போல் – யுத்4-மிகை:41 263/3

TOP


எடுத்துக்கொண்டு (1)

எஞ்சு இல் யாக்கையை எடுத்துக்கொண்டு அகல்வென் என்று எண்ணி – யுத்2:15 208/3

TOP


எடுத்தேன் (1)

வீசும் வான் சுடர் வரையொடும் விசும்பு உற எடுத்தேன்
ஆசு இல் அங்கது கண்டு அவன் அரும் பதத்து ஊன்ற – யுத்1-மிகை:2 24/2,3

TOP


எடுப்ப (6)

மாகதர்கள் அரு மறை நூல் வேதியர்கள் வாழ்த்து எடுப்ப மதுர செ வாய் – பால:5 55/2
அரும்பு நாள்_மலர் அசோகுகள் அலர் விளக்கு எடுப்ப
நரம்பின் நான்ற தேன் தாரை கொள் நறு மலர் யாழின் – பால:9 7/2,3
தழுவி நின்று எடுப்ப வேலை தனி தனி கடக்கும் தாள – சுந்:4 32/2
பயிர்கள் ஆர்ப்பு எடுப்ப மூரி பல்_இயம் குமுற பற்றி – சுந்:8 22/2
கங்குல் வந்து இறுத்த காலை கை விளக்கு எடுப்ப காவல் – யுத்1:12 50/1
தன் தலை எடுப்ப கண்டு தானவர் தலைகள் சாய – யுத்3:28 62/3

TOP


எடுப்பது (1)

எடுப்பது பட பொருவது அன்றி இவர் செய்வது ஒரு நன்றி உளதோ – யுத்3:31 138/4

TOP


எடுப்பர் (1)

எடுப்பர் பற்றி உற்று ஒருவரை ஒருவர் விட்டு எறிவர் – கிட்:7 56/1

TOP


எடுப்பவள் (1)

என்னை ஆளுடை நாயகிக்கு இசை எடுப்பவள் என்று – பால-மிகை:9 3/3

TOP


எடுப்பவே (2)

வடிவு உடை மடந்தையர் வாழ்த்து எடுப்பவே – பால:5 73/4
வன் திறல் சுரர் குரு வாழ்த்து எடுப்பவே – பால-மிகை:5 13/4

TOP


எடுப்பார் (1)

இருள் நிறத்தவர் ஒருத்தர் ஏழ் மலையையும் எடுப்பார் – யுத்3:30 20/4

TOP


எடுப்பான் (1)

புள்ளி மா மேரு என்னும் பொன்மலை எடுப்பான் போல – சுந்:6 53/3

TOP


எடுப்பினும் (2)

மண் உருத்து எடுப்பினும் கடலை வாரினும் – பால:7 21/1
கீழ் மடுத்து எடுப்பினும் கிடைத்த செய்யுமால் – கிட்:6 33/4

TOP


எடுப்பு (1)

சென்று புக்கனன் இராவணன் எடுப்பு அரும் கிரி என திரள் தோளான் – சுந்:2 201/4

TOP


எடுப்பென் (1)

என் தலை எடுக்கலானேன் இனி குடை எடுப்பென் என்றான் – யுத்3:28 62/4

TOP


எடும் (2)

தரையினை எடும் எடும் என்றால் ஒருவர் அது அமைதல் சமைந்தார் – சுந்:7 17/4
தரையினை எடும் எடும் என்றால் ஒருவர் அது அமைதல் சமைந்தார் – சுந்:7 17/4

TOP


எடை (1)

தூவி அம்பு எடை சோர்ந்தன சொரி உடல் சுரிப்ப – யுத்4:32 9/2

TOP


எண் (189)

இரவி-தன் குலத்து எண்_இல் பல் வேந்தர்-தம் – பால:1 12/1
எண்_அரும் குணத்தின் அவன் இனிது இருந்து இ ஏழ் உலகு ஆள் இடம் என்றால் – பால:3 5/3
யாணர் எண் திசைக்கும் இருள் அற இமைக்கும் இரவி-தன் குல_முதல் நிருபர் – பால:3 12/2
இந்திர நீலத்த எண்_இல் கோடியே – பால:3 29/4
ஊனம்_இல் அறநெறி உற்ற எண்_இலா – பால:3 33/3
கோவை இ நகரொடு எண் குறிக்கலாத அ – பால:3 58/1
ஏகம் முதல் கல்வி முளைத்து எழுந்து எண்_இல் கேள்வி – பால:3 74/1
ஏதில் மிடல் வீரமும் ஈகையும் எண்_இல் யாவும் – பால:4 2/2
ஈந்தே கடந்தான் இரப்போர் கடல் எண்_இல் நுண் நூல் – பால:4 5/1
எண்_இலா அரும் தவத்தோன் இயம்பிய சொல் மருமத்தின் எறி வேல் பாய்ந்த – பால:6 12/1
எண் உரு தெரிவு_அரும் பாவம் ஈண்டி ஓர் – பால:7 21/3
எடுத்த மணி மண்டபத்துள் எண் தவத்து முனிவரொடும் இருந்தான் பைம் தார் – பால:12 1/3
மு கண் எண் தோளவன் முனிவும் மாறினான் – பால:13 13/4
எண் கடந்து அலகு இலாது இன்று ஏகுறும் இவன் தேர் என்று – பால:21 7/1
வையம் பற்றிய மங்கையர் எண்_இலர் – பால:21 32/1
எண் தவ முனிவரும் இறைவர் யாவரும் – பால:23 46/1
எண்_இல கோடி பொன் எல்லை_இல் கோடி – பால:23 97/1
எண் கீறிய உயிர் யாவையும் யமன் வாய் இட என்றோ – பால:24 9/2
எண் திசாமுகம் இருண்டது சுழன்றது எ உலகும் – பால-மிகை:9 11/4
எண் தபோதனன் தன்னை எதிர்ந்தனர் – பால-மிகை:11 51/4
களைவு அரும் துயர் அற ககனம் எண் திசை எலாம் – பால-மிகை:20 1/3
எண் தரும் கடை சென்ற யாமம் இயம்புகின்றன ஏழையால் – அயோ:3 51/1
ஏழ் உலோகமும் எண் தவம் செய்த கண்ணும் எங்கள் மனங்களும் – அயோ:3 59/3
எண்_அரும் கனக மாரி எழு திரை கடலும் தூர்த்த – அயோ:3 78/4
எண் நீர்மையினான் விண்ணோர் எதிர்கொண்டிட ஏகினனால் – அயோ:4 78/4
எண் நாட்டவர் யாவரும் நிற்க ஓர் மூவர் ஆகி – அயோ:4 118/2
இரு கையின் கரி நிகர் எண்_இறந்தவர் – அயோ:4 171/1
எண் கொடு சுடர் வனத்து எய்தல் காணவோ – அயோ:4 184/2
எண் முதல் அறுத்து நான் இமைப்பின் நீக்கலால் – அயோ:14 32/2
எண் முதல் உயிர்க்கு நீ இரங்கல் வேண்டுமோ – அயோ:14 72/4
எண் தகு குணத்தினாய் தாதை என்றலால் – அயோ:14 75/2
ஈன்றவர் முதலிய எண்_இல் சுற்றமும் – அயோ:14 135/1
எண் உடை குரிசில் எண்ணி இளையோய் இவனை இ – ஆரண்:1 43/3
எண் தவ நெடிது எனின் இறுதியில் அவனை – ஆரண்:2 44/3
எண் தவ எமக்கு அருள்க என குறை_இரப்ப – ஆரண்:3 37/2
எண் திசையும் ஏழ் உலகும் எ உயிரும் உய்ய – ஆரண்:3 46/3
எண் தகு குணத்தினை என கொடு உயர் சென்னி – ஆரண்:3 51/3
எண் தகும் இமையவர் அரக்கர் எங்கள் மேல் – ஆரண்:6 4/1
எண் அருளி ஏழைமை துடைத்து எழு மெய்ஞ்ஞான – ஆரண்:6 28/3
எண் பிறங்கு அழகிற்கு எல்லை இல்லை ஆம் என்று நின்றாள் – ஆரண்:6 53/2
எண் அளவிடல்_அரும் செரு வென்று ஏறினார் – ஆரண்:7 40/4
தூர வட்ட எண் திசைகளை தனித்தனி சுமக்கும் – ஆரண்:8 19/1
எண் திசை மருங்கினும் இருள் இன்று என்னவே – ஆரண்:10 20/4
இன்ன ஆறு செய்வென் என்று ஓர் எண் இலான் இரங்குவான் – ஆரண்:10 95/2
எண் தானும் இயைந்து இயையா உருவம் – ஆரண்:11 46/2
எண் சுழன்றது சுழன்ற அ எறி கடல் ஏழும் – ஆரண்:13 73/2
யாக்கை தேம்பிடும் எண்_அரும் பருவங்கள் இறந்தான் – ஆரண்:13 82/4
இல் உடையாள் காண இறகு உடையாய் எண்_இலா – ஆரண்:13 99/2
எண்_அரும் பொருள்கள் எல்லாம் என்பது தெரிந்தது அன்றே – ஆரண்:13 115/4
எண் திசை இறுதி ஆன உலகங்கள் இவற்றை இன்னே – ஆரண்:13 117/3
எண்_இல் அன்னவன் குணங்களை வாய் திறந்து இசைத்தான் – ஆரண்:15 39/3
எண் திசையும் திண் சுவரா ஏழ்_ஏழ் நிலை வகுத்த – ஆரண்:15 44/1
எண் தரும் புளகிதம் எழுப்ப ஏதிலாள் – ஆரண்-மிகை:6 1/2
எண் கையர் எழு கையர் ஏழும் எட்டுமாய் – ஆரண்-மிகை:7 4/1
வான்_உலகு அளிக்கும் புரந்தரன் ஆதி மருவும் எண் திசை படு நிருபர் – ஆரண்-மிகை:10 4/1
எண் கடந்து உரு எடுத்து இருளை ஓட்டல் போல் – ஆரண்-மிகை:10 6/3
எண் உளார் இயல் உளார் இசை உளார் திசை உளார் – கிட்:3 3/2
எண் நக பறித்து எறிதலின் எற்றலின் இற்ற – கிட்:7 58/3
மாரற்கு எண்_இல் பல் ஆயிரம் மலர் கணை வகுத்த – கிட்:10 48/3
எண் உறு கல்வி உள்ளத்து இளையவன் இன்னே உன்னை – கிட்:10 61/3
ஆறு எண் ஆயிர கோடி அது உடன் வர அமிழ்தம் – கிட்:12 4/3
ஐம்பது ஆய நூறு_ஆயிர கோடி எண் அமைந்த – கிட்:12 5/1
கோடி கோடி நூறு_ஆயிரம் எண் என குவிந்த – கிட்:12 15/1
மறம் கொள் வானரம் ஒன்பது கோடி எண் வகுத்த – கிட்:12 16/3
ஈண்டு தாழ்க்கின்றது என் இனி எண் திசை மருங்கும் – கிட்:12 40/1
எழுகிலர் கால் எடுத்து ஏகும் எண்_இலர் – கிட்:14 26/1
விரிந்து நீர் எண் திசை மேவி நாடினீர் – கிட்:16 2/1
எண் வகை நாகங்கள் திசைகள் எட்டையும் – கிட்-மிகை:10 1/1
பொங்கும் ஆணையின் எண் திசை பொருப்பினும் பொலிய – கிட்-மிகை:12 4/2
இடுக்கு உறு பொருள்கள் என் ஆம் எண் திசை சுமந்த யானை – சுந்:1 23/1
எண் அடி அற்ற குன்றில் நிலைத்து நின்று எய்த நோக்கி – சுந்:1 79/2
எண் தவா விசும்பு எட்ட நின்று இமைக்கின்ற எழிலால் – சுந்:2 22/2
எண் உடை அனுமன் மேல் இழிந்த பூ மழை – சுந்:2 55/1
பாராநின்றாள் எண் திசை-தோறும் பலர் அப்பால் – சுந்:2 75/1
ஏசுற விளங்கியது இருளை எண் வகை – சுந்:2 120/3
இளக்கர் இழுது எஞ்ச விழும் எண் அரு விளக்கை – சுந்:2 162/1
மலை எடுத்து எண் திசை காக்கும் மாக்களை – சுந்:3 119/1
எண் திசை மருங்கினும் உலகம் யாவினும் – சுந்:4 104/1
எண்_இல் தரு கோடிகள் எறிந்தன செறிந்தே – சுந்:6 20/1
எண் கொள அரிது இராவும் இருள் கொள அரிது மாக – சுந்:6 50/2
எண் திசை சுமந்த மாவும் தேவரும் இரியல்போக – சுந்:6 60/2
எல்லை_இல் ஆற்றல் மாக்கள் எண்_இறந்தாரை ஏவி – சுந்:7 2/2
ஏவலின் எய்தினர் இருந்த எண் திசை – சுந்:7 59/1
எறிந்தனர் எய்தனர் எண்_இறந்தன – சுந்:9 30/1
எண் திசை வென்ற நீயே ஏவுதி என்னை என்றான் – சுந்:10 3/4
இருந்த எண் திசை கிழவனை மாருதி எதிர்ந்தான் – சுந்:12 50/1
நாள்கள் மேல் உலகில் சென்ற எண் என நம்பி கண்ண – சுந்:14 6/3
எண்_அரும் கூறாய் மாய்தி என்றது ஓர் மொழி உண்டு என்பார் – சுந்:14 32/4
மங்கை பங்கனொடு எண் திசையும் செல மற்றோர் – சுந்-மிகை:5 4/3
மனம் துளக்குற வளைத்தனர் எண் திசை மருங்கும் – சுந்-மிகை:7 6/4
எழுந்தான் எழுந்த-பொழுது அங்கு அரக்கரும் எண்_இல்_கோடி – சுந்-மிகை:11 28/1
எடுத்து நாண் ஒலி எழுப்பினன் எண் திசை கரியும் – சுந்-மிகை:11 31/1
எண்_இலர் இறந்தவர் எண்ணில் ஆவரோ – யுத்1:2 26/4
பேர்வு_இல் எண் திசை காவலர் கருமமும் பிடிக்கும் – யுத்1:3 6/3
எண்_இல் பூதங்கள் நிற்பன திரிவன இவற்றின் – யுத்1:3 43/2
யாவையும் எவரும் ஆய் எண் இல் வேறுபட்டு – யுத்1:3 63/2
எழுத்து இயல் நாளத்தின் எண் இலா வகை – யுத்1:3 70/1
எண்ணினும் நெடியவன் ஒருவன் எண் இலான் – யுத்1:3 71/4
எண் கோடற்கு அரிது என்ன வெகுண்டான் – யுத்1:3 98/3
ஏய பெறும் ஈசர்கள் எண்_இலரால் – யுத்1:3 108/2
தொல்லை சால் எண் குணனும் நின் சொல் தொழில் செய்ய – யுத்1:3 173/3
ஆர் உயிர் கொடுத்து காத்தார் எண்_இலா அரசர் அம்மா – யுத்1:4 116/4
இடை_இலர் எண்_இரு கோடி என்பரால் – யுத்1:5 20/2
என்றவர் எண்_இரு கோடி என்பரால் – யுத்1:5 22/2
ஈட்டமும் எண்_இரு கோடி என்பரால் – யுத்1:5 23/2
எண்_இரு கோடியின் இரட்டி என்பரால் – யுத்1:5 24/2
இறப்பு இலர் எண் இருநூறு கோடியே – யுத்1:5 27/4
இடம் வலம் வருபவர் எண்_எண் கோடியால் – யுத்1:5 28/4
இடம் வலம் வருபவர் எண்_எண் கோடியால் – யுத்1:5 28/4
இலங்கையின் அரண் இது படையின் எண் இது – யுத்1:5 32/1
தா வரும் பக்கம் எண்_இரு கோடியின் தலைவன் – யுத்1:5 39/3
ஆன்ற எண் திசை உலகு எலாம் சுமக்கின்ற யானை – யுத்1:5 54/1
ஈடு பட்டவர் எண்_இலர் தோரணத்து எழுவால் – யுத்1:5 60/1
எள்ளலுற்று அறைந்தனம் எண்_இலோம் என – யுத்1:6 39/2
எண்_இல் எண்கு_இனம் இட்ட கிரி குலம் – யுத்1:8 44/1
ஏயின இருக்கை நோக்கி எண் திசை மருங்கும் யாரும் – யுத்1:9 17/3
இலங்குறு மலர் அயன் எண் இல் யோசனை – யுத்1-மிகை:5 3/2
தீயவர் தொகையினை தெரிக்கின் எண் இல் நாள் – யுத்1-மிகை:5 4/2
எண் திசை அழகும் நோக்கி இளவலுக்கு இயம்புகின்றான் – யுத்1-மிகை:10 1/4
ஏய வெள்ளம் எழுபதும் எண் கடல் – யுத்2:15 5/1
இறுக்க வேண்டுவது இல்லை எண் தீர் மணி – யுத்2:15 15/1
இடித்த எற்றின எண்_இல் அரக்கரை – யுத்2:15 25/3
இற்று உலந்து முடிந்தவர் எண்_இலர் – யுத்2:15 47/2
எண் திசாமுகம் எண்ணும் இடும்பன் ஓர் – யுத்2:15 63/2
தொடுத்த எண் வகை மூர்த்தியை துளக்கி வெண் பொருப்பை – யுத்2:15 210/3
ஏழ் பெரும் கடலும் சூழ்ந்த ஏழ் பெரும் தீவும் எண்_இல் – யுத்2:16 8/1
எறித்த போர் அரக்கர் ஆவி எண்_இலா வெள்ளம் எஞ்ச – யுத்2:16 17/1
என்றும் அ எண்_இலார் – யுத்2:16 118/3
எண் இரண்டினோடு இரண்டு ஒரு தொடை தொடுத்து எய்தான் – யுத்2:16 232/4
எண் தரு கருமம் மற்று இதனின் இல் என – யுத்2:16 263/3
எண் உடை தன்மையன் இனைய எண்_இலா – யுத்2:16 292/1
எண் உடை தன்மையன் இனைய எண்_இலா – யுத்2:16 292/1
எண் பெற்றாய் பழியும் பெற்றாய் இது நின்னால் பெற்றது அன்றால் – யுத்2:17 39/3
இழை அஞ்சன மால் களிறு எண்_இல் அரி – யுத்2:18 21/1
என் போல்பவர் சொல்லுவது எண் உடையார் – யுத்2:18 68/3
எண் உறு பெரும் பதம் வினையின் எஞ்சிட – யுத்2:18 108/3
பாடித்தலை உற்றவர் எண்_இலர் பட்டார் – யுத்2:18 251/4
எண் மேலும் நிமிர்ந்துளர் ஈருள் தயங்க – யுத்2:18 253/3
பிறியும் அவர் எண்_இலர் தம் மனை பெற்றார் – யுத்2:18 254/3
ஏது ஐயா சிந்தித்து இருக்கின்றாய் எண்_இறந்த – யுத்2:18 270/1
இனி என வயிர வாளி எண்_இல நிறத்தின் எய்தான் – யுத்2:19 230/4
எண் திசாமுகங்களும் இடிய ஈசனை – யுத்2-மிகை:15 16/2
எண் திசை செவிடு எறிதர சென்று உற்றதால் – யுத்2-மிகை:16 17/4
செறிய எண் திசையும் வந்து சூழ்ந்தனர் தெழிக்கும் சொல்லார் – யுத்2-மிகை:18 31/4
பரவும் எண் திசையை தாங்கும் பகட்டினம் இரியல் போக – யுத்2-மிகை:19 6/2
இரிந்தது பேர் இருள் எண் திசை-தோறும் – யுத்3:20 28/4
எண் தோளனும் உட்கிட எற்றினனால் – யுத்3:20 89/4
முற்ற எண் இலா முரண் கணை தூர்த்தனன் முரண் போர் – யுத்3:22 75/3
எள் இல் எண்_இலர்-தம்மொடு விரைந்தனை ஏகி – யுத்3:22 93/3
இருளிடை சுடலை ஆடும் எண் புயத்து அண்ணல் வண்ண – யுத்3:22 144/3
இ மருந்து காத்து உறையும் தெய்வங்கள் எண் இலவால் இரங்கா யார்க்கும் – யுத்3:24 29/1
சே_இழை பாகத்து எண் தோள் ஒருவனை வணக்கம் செய்தான் – யுத்3:24 51/4
இறைவர்கள் மூவர் என்பது எண் இலார் எண்ணமே தான் – யுத்3:26 5/3
எண்_இல கோடி பல் படை யாவும் – யுத்3:26 20/1
எண் குலை நெஞ்சில் இரங்கல் துறந்தாய் – யுத்3:26 34/3
எ அம்பரம் எ எண் திசை எ வேலைகள் பிறவும் – யுத்3:27 104/3
எண் செல்கில நெடும் காலவன் இடை செல்கிலன் உடல்-மேல் – யுத்3:27 108/3
எண் ஆர்த்தது மறை ஆர்த்தது விசயம் என இயம்பும் – யுத்3:27 159/3
இந்த வாள் எயிற்று அரக்கர் எண் அறிந்திலம் இறைவ – யுத்3:30 15/4
எ திறத்து இதற்கு எண் என தொகை வகுத்து இயன்ற – யுத்3:30 30/1
பித்தர் இ படைக்கு எண் சிறிது என்றனர் பெயர்ந்தார் – யுத்3:30 30/4
யானையை காத்து மற்றை இறைவனை காத்து எண் தீர்ந்த – யுத்3:31 66/2
பூவின் அண்டர் கோனும் எண் மயங்கும் அன்ன போரின் வந்து – யுத்3:31 88/3
எண் வாய் உற மொய்த்தன இன் நறை உற்று – யுத்3:31 206/3
இகல் படை தலைவர் ஆய எண்பது வெள்ளத்து எண் இல் – யுத்3-மிகை:20 2/1
குசை தங்கிய கோள் என அண்டமொடு எண்
திசை எங்கணும் நின்று திரிந்துளதால் – யுத்3-மிகை:20 17/2,3
எறி படை அரக்கர் என்னும் எண் இலா வெள்ள சேனை – யுத்3-மிகை:28 8/2
அண்ட கோளம் எண் திசாமுகங்கள் எங்கும் ஆகியே – யுத்3-மிகை:31 15/1
இடி பொதிந்த முரசம் ஆதி எண் இல் பல்லிய குழாம் – யுத்3-மிகை:31 17/3
இரைந்து அடர்ந்து அரக்கர் வெள்ளம் எண் இல் கோடி இடைவிடாது – யுத்3-மிகை:31 18/1
எண் தரும் தவர் எண்ணுவது இல்லையால் – யுத்3-மிகை:31 34/4
வானகத்தோடு மா நிலம் எண் திசை – யுத்3-மிகை:31 38/1
இரதம் யானை இவுளியொடு எண் இலா – யுத்3-மிகை:31 42/1
எண் திசை பெரும் களிற்றிடை மணி என இசைக்கும் – யுத்4:35 21/1
எண்_அரும் கோடி வெம் கண் இராவணரேயும் இன்று – யுத்4:37 11/1
எண் போர்த்தன எரி போர்த்தன இருள் போர்த்தன என்னே – யுத்4:37 50/3
எண்ணாதேன் எண்ணிய சொல் இன்று இனி தான் எண்ணுதியோ எண் இல் ஆற்றல் – யுத்4:38 4/3
எனக்கும் எண் வகை ஒருவற்கும் இமையவர்க்கு இறைவன் – யுத்4:40 89/1
எண் பிறந்த நின் குணங்களுக்கு இனி இழுக்கு இலையால் – யுத்4:40 110/4
எண் இல் நீக்க அரும் பிறவியும் என் நெஞ்சின் இறந்த – யுத்4:40 112/3
எண் தரும் குணங்கள் இன்றி முதல் இடை ஈறு இன்று ஆகி – யுத்4:41 19/2
எண் பக தினை அளவையும் கருணையோடு இசைந்த – யுத்4:41 35/1
எண்_இல் கோடி இராமர்கள் என்னினும் – யுத்4:41 73/1
இன்னம் நாழிகை எண்_ஐந்து உள ஐய – யுத்4:41 83/1
எண்ணெயும் கலின மா விலாழியும் எண்_இல் யானை – யுத்4:41 115/2
மண்ணொடு வானகம் மருவும் எண் திசை – யுத்4-மிகை:37 22/2
எண் தவாத பொன் மானம் மீது இருந்திடும் இயற்கை – யுத்4-மிகை:41 22/3
எண் திசாமுகம் இரிந்து உக யமபுரம் குலைய – யுத்4-மிகை:41 32/1
எழு வகை முனிவரோடும் எண் திசை திசைகாப்பாளர் – யுத்4-மிகை:42 5/1

TOP


எண்-தானும் (1)

எண்-தானும் வேறில்லை ஈது அடுத்தவாறு என்றான் – அயோ:4 90/4

TOP


எண்-பொருட்டு (1)

எண்-பொருட்டு ஒன்றி நின்று எவரும் எண்ணினால் – யுத்1:2 76/1

TOP


எண்-மேல் (1)

எண்-மேல் வைத்த என் புகழ் நன்றால் எளியேனோ – யுத்3:22 208/4

TOP


எண்_அரும் (6)

எண்_அரும் குணத்தின் அவன் இனிது இருந்து இ ஏழ் உலகு ஆள் இடம் என்றால் – பால:3 5/3
எண்_அரும் கனக மாரி எழு திரை கடலும் தூர்த்த – அயோ:3 78/4
யாக்கை தேம்பிடும் எண்_அரும் பருவங்கள் இறந்தான் – ஆரண்:13 82/4
எண்_அரும் பொருள்கள் எல்லாம் என்பது தெரிந்தது அன்றே – ஆரண்:13 115/4
எண்_அரும் கூறாய் மாய்தி என்றது ஓர் மொழி உண்டு என்பார் – சுந்:14 32/4
எண்_அரும் கோடி வெம் கண் இராவணரேயும் இன்று – யுத்4:37 11/1

TOP


எண்_இரு (5)

இடை_இலர் எண்_இரு கோடி என்பரால் – யுத்1:5 20/2
என்றவர் எண்_இரு கோடி என்பரால் – யுத்1:5 22/2
ஈட்டமும் எண்_இரு கோடி என்பரால் – யுத்1:5 23/2
எண்_இரு கோடியின் இரட்டி என்பரால் – யுத்1:5 24/2
தா வரும் பக்கம் எண்_இரு கோடியின் தலைவன் – யுத்1:5 39/3

TOP


எண்_இல் (16)

இரவி-தன் குலத்து எண்_இல் பல் வேந்தர்-தம் – பால:1 12/1
இந்திர நீலத்த எண்_இல் கோடியே – பால:3 29/4
ஏகம் முதல் கல்வி முளைத்து எழுந்து எண்_இல் கேள்வி – பால:3 74/1
ஏதில் மிடல் வீரமும் ஈகையும் எண்_இல் யாவும் – பால:4 2/2
ஈந்தே கடந்தான் இரப்போர் கடல் எண்_இல் நுண் நூல் – பால:4 5/1
ஈன்றவர் முதலிய எண்_இல் சுற்றமும் – அயோ:14 135/1
எண்_இல் அன்னவன் குணங்களை வாய் திறந்து இசைத்தான் – ஆரண்:15 39/3
மாரற்கு எண்_இல் பல் ஆயிரம் மலர் கணை வகுத்த – கிட்:10 48/3
எண்_இல் தரு கோடிகள் எறிந்தன செறிந்தே – சுந்:6 20/1
எண்_இல் பூதங்கள் நிற்பன திரிவன இவற்றின் – யுத்1:3 43/2
எண்_இல் எண்கு_இனம் இட்ட கிரி குலம் – யுத்1:8 44/1
இடித்த எற்றின எண்_இல் அரக்கரை – யுத்2:15 25/3
ஏழ் பெரும் கடலும் சூழ்ந்த ஏழ் பெரும் தீவும் எண்_இல்
பாழி அம் பொருப்பும் கீழ்-பால் அடுத்த பாதாளத்துள்ளும் – யுத்2:16 8/1,2
இழை அஞ்சன மால் களிறு எண்_இல் அரி – யுத்2:18 21/1
எண்_இல் கோடி இராமர்கள் என்னினும் – யுத்4:41 73/1
எண்ணெயும் கலின மா விலாழியும் எண்_இல் யானை – யுத்4:41 115/2

TOP


எண்_இல்_கோடி (1)

எழுந்தான் எழுந்த-பொழுது அங்கு அரக்கரும் எண்_இல்_கோடி
பொழிந்தார் படைகள் அவை யாவையும் பொடிந்து சிந்தி – சுந்-மிகை:11 28/1,2

TOP


எண்_இல (3)

எண்_இல கோடி பொன் எல்லை_இல் கோடி – பால:23 97/1
இனி என வயிர வாளி எண்_இல நிறத்தின் எய்தான் – யுத்2:19 230/4
எண்_இல கோடி பல் படை யாவும் – யுத்3:26 20/1

TOP


எண்_இலர் (7)

வையம் பற்றிய மங்கையர் எண்_இலர்
ஐயன் பொற்புக்கு அளவு இலை ஆதலால் – பால:21 32/1,2
எழுகிலர் கால் எடுத்து ஏகும் எண்_இலர்
வழி உளது ஆம் எனும் உணர்வு மாற்றினார் – கிட்:14 26/1,2
எண்_இலர் இறந்தவர் எண்ணில் ஆவரோ – யுத்1:2 26/4
ஈடு பட்டவர் எண்_இலர் தோரணத்து எழுவால் – யுத்1:5 60/1
இற்று உலந்து முடிந்தவர் எண்_இலர்
வில் துரந்தன வெம் கணையால் உடல் – யுத்2:15 47/2,3
பாடித்தலை உற்றவர் எண்_இலர் பட்டார் – யுத்2:18 251/4
பிறியும் அவர் எண்_இலர் தம் மனை பெற்றார் – யுத்2:18 254/3

TOP


எண்_இலர்-தம்மொடு (1)

எள் இல் எண்_இலர்-தம்மொடு விரைந்தனை ஏகி – யுத்3:22 93/3

TOP


எண்_இலரால் (1)

ஏய பெறும் ஈசர்கள் எண்_இலரால்
நீ அப்புறம் நிற்க நினைக்கிலர் நின் – யுத்1:3 108/2,3

TOP


எண்_இலா (6)

ஊனம்_இல் அறநெறி உற்ற எண்_இலா
கோன் நிகர் குடிகள்-தம் கொள்கை சான்றன – பால:3 33/3,4
எண்_இலா அரும் தவத்தோன் இயம்பிய சொல் மருமத்தின் எறி வேல் பாய்ந்த – பால:6 12/1
இல் உடையாள் காண இறகு உடையாய் எண்_இலா
பல் உடையாய் உன்னை படை உடையான் கொன்று அகல – ஆரண்:13 99/2,3
ஆர் உயிர் கொடுத்து காத்தார் எண்_இலா அரசர் அம்மா – யுத்1:4 116/4
எறித்த போர் அரக்கர் ஆவி எண்_இலா வெள்ளம் எஞ்ச – யுத்2:16 17/1
எண் உடை தன்மையன் இனைய எண்_இலா
பெண் உடை தன்மையன் ஆய பீடையால் – யுத்2:16 292/1,2

TOP


எண்_இலார் (1)

என்றும் அ எண்_இலார்
வென்னில் அன்றி விழித்திலான் – யுத்2:16 118/3,4

TOP


எண்_இலோம் (1)

எள்ளலுற்று அறைந்தனம் எண்_இலோம் என – யுத்1:6 39/2

TOP


எண்_இறந்த (1)

ஏது ஐயா சிந்தித்து இருக்கின்றாய் எண்_இறந்த
கோதை ஆர் வேல் அரக்கர் பட்டாரை கூவாயோ – யுத்2:18 270/1,2

TOP


எண்_இறந்தவர் (1)

இரு கையின் கரி நிகர் எண்_இறந்தவர்
பெருகு ஐயில் பெயர்த்தனர் தலையை பேணலர் – அயோ:4 171/1,2

TOP


எண்_இறந்தன (1)

எறிந்தனர் எய்தனர் எண்_இறந்தன
பொறிந்து எழு படைக்கலம் அரக்கர் போக்கினார் – சுந்:9 30/1,2

TOP


எண்_இறந்தாரை (1)

எல்லை_இல் ஆற்றல் மாக்கள் எண்_இறந்தாரை ஏவி – சுந்:7 2/2

TOP


எண்_எண் (1)

இடம் வலம் வருபவர் எண்_எண் கோடியால் – யுத்1:5 28/4

TOP


எண்_ஐந்து (1)

இன்னம் நாழிகை எண்_ஐந்து உள ஐய – யுத்4:41 83/1

TOP


எண்கணனும் (1)

என்று ஆங்கு இயம்பி இமையாத எண்கணனும்
வன் தாள் மழுவோனும் யாரும் வணங்கினராய் – யுத்1:3 161/1,2

TOP


எண்கணானும் (1)

முக்கணான் எண்கணானும் முளரி ஆயிரம் கணானும் – யுத்1:3 154/1

TOP


எண்களால் (1)

எண்களால் அளவு ஆம் மான குணம் தொகுத்து இயற்றினாளை – யுத்2:17 7/3

TOP


எண்களில் (1)

எண்களில் பெரிய ஆற்றார் இரும் துயர் பொறுக்கல் ஆற்றார் – யுத்3:29 41/4

TOP


எண்கின் (11)

முன்னரே எண்கின் வேந்தன் யான் என முடுகினேன் மற்று – பால:5 23/3
எண்கின் ஈட்டம் கொண்டு எறுழ் வலி தூமிரன் இறுத்தான் – கிட்:12 6/4
விருப்பினால் அவனை நோக்கி விளம்பினன் எண்கின் வேந்தன் – கிட்:16 16/4
வென்றி கொள் தலைவரும் எண்கின் வீரரும் – கிட்-மிகை:12 1/2
வாலி காதலனை முந்தை வணங்கினன் எண்கின் வேந்தை – சுந்:14 7/1
வில் தொத்திய வெம் கணை எண்கின் வியன் – யுத்3:27 34/1
அலை வேலை அரக்கரை எண்கின் உகிர் – யுத்3:27 40/1
என்று எடுத்து எண்கின் தானைக்கு இறையவன் இயம்பலோடும் – யுத்3-மிகை:31 10/1
என்று ஏங்கி அரற்றுவான் தனை எடுத்து சாம்பவனும் எண்கின் வேந்தன் – யுத்4:38 11/1
எண்கின்_வேந்தனும் அழித்தனர் இலங்கையை என்றான் – யுத்4-மிகை:41 158/4
உந்தினன் எண்கின் வேந்தற்கு உலகம் முந்து உதவினானே – யுத்4-மிகை:42 58/4

TOP


எண்கின்_வேந்தனும் (1)

எண்கின்_வேந்தனும் அழித்தனர் இலங்கையை என்றான் – யுத்4-மிகை:41 158/4

TOP


எண்கினாலே (1)

ஏறிட்ட கல்லு வீழும் இடம் அற எண்கினாலே
நாறு இட்டதென்ன ஒவ்வோர் ஓசனை நாலு பாலும் – யுத்1-மிகை:11 1/1,2

TOP


எண்கு (2)

எண்_இல் எண்கு_இனம் இட்ட கிரி குலம் – யுத்1:8 44/1
ஏனமோடு எண்கு சீயம் எழு மத – யுத்3-மிகை:31 40/1

TOP


எண்கு_இனம் (1)

எண்_இல் எண்கு_இனம் இட்ட கிரி குலம் – யுத்1:8 44/1

TOP


எண்ண (28)

எண்ண அரு நலத்தினாள் இனையள் நின்றுழி – பால:10 35/1
எண்ண அரிய மறையினொடு கின்னரர்கள் இசை பாட உலகம் ஏத்த – பால:11 16/1
எண்ண மாத்திரமும் அரிதாம் இடை – பால:14 49/1
எண்ண அரும் தகையது ஓர் பொருள் இயம்புவான் – பால:24 46/4
மைந்த எண்ண வரம்பும் உண்டாம்-கொலோ – அயோ:2 16/4
எண்ண_அரு மன்னவர் களிற்றின் ஏகினார் – அயோ:12 31/4
எண்ண_அரும் சுரும்பு தம் இனத்துக்கு அல்லது – அயோ:13 2/1
இந்திரன் உற்றன எண்ண ஒண்ணுமோ – ஆரண்:13 110/4
ஆர்க்கும் எண்ண_அரும் கோடி கொண்டு அண்டமும் புறமும் – கிட்:12 19/3
எய்த தேவரும் என்-கொலோ முடிவு என்பது எண்ண
மையல் சிந்தையால் அந்தகன் மறுக்கு உற்று மயங்க – கிட்:12 21/2,3
இம்பர் நின்றவர்க்கு எண்ண_அரிது இராகவன் ஆவத்து – கிட்:12 22/3
வாச மாலையாய் யாவரே முடிவு எண்ண வல்லார் – கிட்:12 36/4
எண்ண அரிய பல் பகல் இரும் தவம் இழைத்தேன் – கிட்:14 62/4
ஏனவர்க்கும் ஒன்று எண்ண_ஒண்ணுமோ – கிட்:15 4/4
ஏர் உறு மடந்தை யுகம் எண்ண அரும் தவத்தாள் – கிட்-மிகை:14 6/2
எண்ண_அரும் பெரும் படை நாளை இ நகர் – சுந்:5 72/1
பரவை நுண் மணல் எண்ணினும் எண்ண_அரும் பரப்பின் – யுத்1:3 50/1
எத்தனை உளர் தெரிந்து எண்ண ஏய்ந்தவர் – யுத்1:4 85/1
காதலான் இனி வேறு எண்ண கடவது என் கதிரோன் மைந்த – யுத்1:4 117/3
விட்டவா கண்டும் மேல் எண்ண வேண்டுமோ – யுத்1:9 47/4
எய்தினர் என்ற போதின் வேறு இனி எண்ண வேண்டும் – யுத்1:9 66/3
எண்ண_அரும் பெரும் தனி வலி சிலையை நாண் எறிந்தான் – யுத்2:15 224/2
ஏற்ற போது அனைய குன்றம் எண்ண_அரும் துகளது ஆகி – யுத்2:16 183/1
இரைத்திலன் உளன் என்று எண்ண இருந்தனன் விம்மி ஏங்கி – யுத்2:19 215/4
செய்யும் என்று எண்ண தெய்வம் சிறிது அன்றோ தெரியின் அம்மா – யுத்2:19 292/4
இன்னமும் உவகை ஒன்று எண்ண வேண்டுமோ – யுத்3:24 84/4
என் நேரினர் என் நேரினர் என்று யாவரும் எண்ண
பொன் நேர் வரு வரி வில் கரத்து ஒரு கோளரி போல்வான் – யுத்3:31 114/1,2
பிரிந்தன-கொல் என்று எண்ண பிறந்தது முழக்கின் பெற்றி – யுத்4:37 4/4

TOP


எண்ண_அரிது (1)

இம்பர் நின்றவர்க்கு எண்ண_அரிது இராகவன் ஆவத்து – கிட்:12 22/3

TOP


எண்ண_அரு (1)

எண்ண_அரு மன்னவர் களிற்றின் ஏகினார் – அயோ:12 31/4

TOP


எண்ண_அரும் (6)

எண்ண_அரும் சுரும்பு தம் இனத்துக்கு அல்லது – அயோ:13 2/1
ஆர்க்கும் எண்ண_அரும் கோடி கொண்டு அண்டமும் புறமும் – கிட்:12 19/3
எண்ண_அரும் பெரும் படை நாளை இ நகர் – சுந்:5 72/1
பரவை நுண் மணல் எண்ணினும் எண்ண_அரும் பரப்பின் – யுத்1:3 50/1
எண்ண_அரும் பெரும் தனி வலி சிலையை நாண் எறிந்தான் – யுத்2:15 224/2
ஏற்ற போது அனைய குன்றம் எண்ண_அரும் துகளது ஆகி – யுத்2:16 183/1

TOP


எண்ண_ஒண்ணுமோ (1)

ஏனவர்க்கும் ஒன்று எண்ண_ஒண்ணுமோ – கிட்:15 4/4

TOP


எண்ணம் (15)

ஈதும் கடு ஆம் என எண்ணிய எண்ணம் அன்றே – ஆரண்:10 135/4
யாது ஆக நினைத்தனை எண்ணம் இலாய் – ஆரண்:13 9/3
எ தேவரோடு எண்ணுவது எண்ணம் இலாய் – ஆரண்:13 14/3
இறை ஒரு சங்கை இன்றி எண்ணுதி எண்ணம் மிக்கோய் – கிட்:7 137/4
எரி எனற்கு உரியார் என்றே எண்ணுதி எண்ணம் யாவும் – கிட்:7 142/3
பெரும் கடல் கடப்பது அரிது எண்ணம் இறை பேரின் – சுந்:2 71/2
பிடித்தாள் நெஞ்சம் துண்ணென எண்ணம் பிழையாதான் – சுந்:2 86/4
எளிவரவு இன்று இதன் எண்ணம் வேறு எனா – சுந்:12 11/2
கொன்று தின்றல்லது ஓர் எண்ணம் கூடுமோ – யுத்1:2 41/3
இற்றிதுவே நலம் எண்ணம் மற்று இல் என்று – யுத்1:2 46/2
எண்ணம் மற்று இலை அயன் படை தொடுப்பேன் என்று இசைத்தான் – யுத்3:22 78/4
எம் பெரும் தலைவ ஈது எண்ணம் உண்மையால் – யுத்3:24 83/4
முடிந்தது நம்-தம் எண்ணம் மூ_உலகிற்கும் கங்குல் – யுத்3:26 45/1
தடுப்பன தடுத்தி எண்ணம் குறிப்பினால் உணர்ந்து தக்க – யுத்3:27 7/2
எண்ணம் மீது அனந்த கோடி உண்டு இராமன் என்பரால் – யுத்3-மிகை:31 20/4

TOP


எண்ணமும் (3)

இருந்த மந்திர கிழவர்-தம் எண்ணமும் மகன்-பால் – அயோ:1 33/1
இனையன யான் உடை இயல்பும் எண்ணமும்
நினைவும் என்றால் இனி நின்று யான் செயும் – கிட்:11 131/1,2
பேரும் இப்பொழுதே தேவர் எண்ணமும் பிழைப்பது உண்டோ – யுத்3:23 27/4

TOP


எண்ணமே (3)

ஏயுமே என்னின் முன்னம் எண்ணமே இளவற்கு உண்டே – ஆரண்:11 73/2
இறைவர்கள் மூவர் என்பது எண் இலார் எண்ணமே தான் – யுத்3:26 5/3
எண்ணமே முடித்தி என்னா ஏத்தினர் இமையோர் எல்லாம் – யுத்3:31 71/4

TOP


எண்ணமோ (2)

எ வினை நிகழ்ந்ததோ ஏவர் எண்ணமோ
செவ்விதின் ஒருமுறை தெரியும் பின் என்றான் – அயோ:4 159/3,4
போர் அது புரிதிரோ புறத்து ஒர் எண்ணமோ
சார்வு உற நின்ற நீர் சமைந்தவாறு எலாம் – யுத்1:4 41/2,3

TOP


எண்ணல் (13)

யாது-கொல் இது என எண்ணல் தேற்றலர் – பால:10 51/3
எ அளவில் செல எண்ணல் ஆகுமோ – அயோ:14 74/4
ஏவலின் வன்மையை எண்ணல் தேற்றலர் – ஆரண்:10 129/1
முன் இவற்கு இது என்று எண்ணல் ஆவது ஓர் மூலம் இல்லான் – ஆரண்:16 2/4
எம்மான் இதனை சிறிது எண்ணல் செயான் – ஆரண்-மிகை:11 2/2
இரந்தனன் பின்னும் எந்தை யாவதும் எண்ணல் தேற்றா – கிட்:7 126/1
எண்ணல் ஆம் தகைமை இல்லார் இறந்து எதிர் கிடந்தார் தம்மை – சுந்:11 17/2
யாவதும் இனி வேறு எண்ணல் வேண்டுவது இறையும் இல்லை – சுந்:14 11/1
இந்த மானிடவராம் இருவரோடு எண்ணல் ஆம் ஒருவர் யாரே – யுத்1:2 97/4
எளியவர்-திறத்து இவை எண்ணல் ஏயுமோ – யுத்1:4 94/4
யான் எனது எண்ணல் தீர்ந்தார் எண்ணுறும் ஒருவன் என்றே – யுத்3:26 12/3
தச்சன பகழி மாரி எண்ணல் ஆம் தகவும் தத்தி – யுத்3-மிகை:28 9/2
எண்ணல் ஆவது ஓர் பேர் இலதால் என்றான் – யுத்4:40 6/4

TOP


எண்ணலம் (1)

எண்ணலம் முனிவினின் இவறினன் எனவே – யுத்4:37 88/4

TOP


எண்ணலர் (3)

இருள் உண்டாம் என எண்ணலர் ஈதலும் – சுந்:12 93/2
தெருள் உண்டாம் என எண்ணலர் சீரியோர் – சுந்:12 93/4
ஏவர் வெல்வர் என்று எண்ணலர் ஏங்குவார் – யுத்4:37 37/2

TOP


எண்ணலன் (1)

எவன் என்னினும் நன்று ஆகுக இனி எண்ணலன் என்னா – யுத்3:27 149/3

TOP


எண்ணலா (2)

என்னை நாயகன் இளவலை எண்ணலா வினையேன் – சுந்:3 14/1
ஏண்_இலது ஒரு குரங்கு ஈது என்று எண்ணலா
ஆணியை அனுமனை அமைய நோக்குவான் – சுந்:4 103/1,2

TOP


எண்ணலாம் (4)

பொரு கடல் மகரம் எண்ணில் எண்ணலாம் பூட்கை பொங்கி – சுந்:10 8/1
திரிவன மீன்கள் எண்ணில் எண்ணலாம் செம் பொன் திண் தேர் – சுந்:10 8/2
உரு உறு மணலை எண்ணில் எண்ணலாம் உரவு தானை – சுந்:10 8/3
வரு திரை நிரையை எண்ணில் எண்ணலாம் வாவும் வாசி – சுந்:10 8/4

TOP


எண்ணலாய் (1)

இருத்தியோ இளமையால் முறைமை எண்ணலாய் – யுத்1:2 67/4

TOP


எண்ணலார் (1)

ஒளி உற உயர்ந்தவர் ஒப்ப எண்ணலார்
எளியவர்-திறத்து இவை எண்ணல் ஏயுமோ – யுத்1:4 94/3,4

TOP


எண்ணலால் (1)

அங்கம் வெந்திலர் அவன் அடிகள் எண்ணலால்
பொங்கு வெம் கனல் எனும் புனலில் போயினார் – யுத்1:6 32/3,4

TOP


எண்ணலுற்றார் (1)

எண்ணுதும் தொடர எய்த கோல் என எண்ணலுற்றார்
பண்ணையால் பகுக்க மாட்டார் தனி தனி பார்க்கலுற்றார் – யுத்3:31 219/2,3

TOP


எண்ணலை (1)

இருமையும் தெரிந்து எண்ணலை எண்ணினால் – கிட்:7 107/2

TOP


எண்ணலையே (1)

என்றால் என்னே எண்ணலையே நீ கரன் என்பான் – ஆரண்:11 14/1

TOP


எண்ணவேண்டா (1)

புரிதி சிற்றடிமை குற்றம் பொறுப்பர் என்று எண்ணவேண்டா – கிட்:7 142/4

TOP


எண்ணவேயாய் (1)

வென்றி மா மலையும் ஏழ்_ஏழ் வேலையும் எண்ணவேயாய்
நின்றது ஓர் அண்டத்துள்ளே எனின் அது நெடியது ஒன்றோ – கிட்:11 72/2,3

TOP


எண்ணற்கு (4)

எண்ணற்கு அரிது ஆகி இலங்கு சிரங்களாலும் – பால:16 38/2
எண்ணற்கு_அரிய படை தலைவர் இராமற்கு அடியார் யான் அவர்-தம் – சுந்:4 114/3
எண்ணற்கு_அரிய ஏனையரை இகலின் பறித்த தமக்கு இயைந்த – சுந்:12 115/2
எத்துணை போதும் கை என்று இயம்பினால் எண்ணற்கு ஏற்ற – யுத்1:3 132/1

TOP


எண்ணற்கு_அரிய (2)

எண்ணற்கு_அரிய படை தலைவர் இராமற்கு அடியார் யான் அவர்-தம் – சுந்:4 114/3
எண்ணற்கு_அரிய ஏனையரை இகலின் பறித்த தமக்கு இயைந்த – சுந்:12 115/2

TOP


எண்ணன (1)

எழுபது வெள்ளம் கொண்ட எண்ணன உலகம் எல்லாம் – சுந்:4 32/1

TOP


எண்ணா (8)

எ திருக்கும் கெடும் என்பதை எண்ணா
சத்துருக்கன் என சாற்றினன் நாமம் – பால:5 118/3,4
எய்த கடவ பொருள் எய்தாது இகவாது என்ன இயல்பு எண்ணா
மையல் கொடியான் மகன் ஈண்டு வந்தால் முடித்தும் மற்று என்ன – அயோ:6 27/2,3
எண்ணா நின்றேன் அன்றி இரேன் என் உயிரோடே – அயோ:11 83/4
இனி இருந்து எனக்கு எண்ணுவது இல் என எண்ணா
துனி இருந்த வல் மனத்தினள் தோகையை தொடர்ந்தாள் – ஆரண்:6 84/2,3
ஏவிய செய்வது அல்லால் இல்லை வேறு ஒன்று என்று எண்ணா – ஆரண்:11 38/4
எண்ணா மயலோடும் இருந்தது நின் – யுத்3:23 13/1
யாதும் இனி செயல் இல் என எண்ணா
நீதி உரைப்பது நேர் என ஓரா – யுத்3:26 32/1,2
என்னை இது நம்மை இடை எய்தல் என எண்ணா
மன்னவர்-தம் மன்னன் மகன் மாதலியை வந்தாய் – யுத்4:36 18/1,2

TOP


எண்ணாத (1)

எய்தினள் பின்னும் எண்ணாத எண்ணி ஈங்கு – சுந்-மிகை:4 3/1

TOP


எண்ணாது (3)

என் உயிர்க்கு இறுதி செய்தான் என்பதை இறையும் எண்ணாது
உன் உயிர்க்கு உறுதி செய்தி இவற்கு அமர் உற்றது உண்டேல் – கிட்:7 154/1,2
சீலம் பார்க்க உரியோர்கள் எண்ணாது செய்பவோ – சுந்:2 220/2
எண்ணாது இவை பகர்ந்தீர் பொருள் கேளீர் என இசைந்தான் – யுத்3:27 139/4

TOP


எண்ணாதேன் (1)

எண்ணாதேன் எண்ணிய சொல் இன்று இனி தான் எண்ணுதியோ எண் இல் ஆற்றல் – யுத்4:38 4/3

TOP


எண்ணாநின்றார் (1)

எண்ணாநின்றார் யாரையும் எல்லா இகலாலும் – அயோ:3 44/2

TOP


எண்ணாய் (1)

ஏவம் பாராய் இல் முறை நோக்காய் அறம் எண்ணாய்
ஆ என் பாயோ அல்லை மனத்தால் அருள் கொன்றாய் – அயோ:3 42/1,2

TOP


எண்ணாயிர (1)

எண்ணாயிர கோடி இராவணரும் – யுத்2:18 76/1

TOP


எண்ணாயிரம் (3)

எண்ணாயிரம் ஆயினும் ஈகுவெனால் – யுத்2:18 39/4
ஆடுவ கவந்தம் ஒன்று ஆறு எண்ணாயிரம்
வீடிய பொழுது எனும் பனுவல் மெய்யதேல் – யுத்2:18 110/1,2
ஈண்டின மதகிரி ஏழ் எண்ணாயிரம்
தூண்டினர் மருங்கு உற சுற்றினார் தொகை – யுத்2:18 124/2,3

TOP


எண்ணாயிரர் (1)

இரு பிறப்பாளர் எண்ணாயிரர் மணி கலசம் ஏந்தி – பால:14 73/1

TOP


எண்ணார் (2)

தம் உயிர்க்கு இறுதி எண்ணார் தலை_மகன் வெகுண்ட போதும் – அயோ:1 8/1
செறிந்தார் ஆய தீவினை அன்னார் தெறல் எண்ணார்
நெறிந்து ஆர் ஓதி பேதையும் ஆவி நிலை நின்றாள் – சுந்:3 153/3,4

TOP


எண்ணாரோ (1)

ஏவமும் என்பவை மண் உலகு ஆள்பவர் எண்ணாரோ
ஆவது போக என் ஆருயிர் தோழமை தந்தான் மேல் – அயோ:13 17/2,3

TOP


எண்ணாள் (1)

ஆயவள் அறிதல் தேற்றாள் ஆதலின் அயல் ஒன்று எண்ணாள் – ஆரண்:12 52/4

TOP


எண்ணி (128)

ஈது முன் நிகழ்ந்த வண்ணம் என முனி இதயத்து எண்ணி
மாதிரம் பொருத திண் தோள் மன்ன நீ வருந்தல் ஏழ்_ஏழ் – பால:5 27/1,2
எழுந்து ஓடும் உவகையுடன் ஓசனை சென்றனன் அரசை எதிர்கோள் எண்ணி – பால:5 56/4
சாற்றும் நாள் அற்றது எண்ணி தருமம் பார்த்து – பால:7 41/1
உண்ண எண்ணி தண் மதியத்து உதயத்து எழுந்த நிலா கற்றை – பால:10 73/2
படிகத்தின் தலம் என்று எண்ணி படர் சுனை முடுகி புக்க – பால:16 18/1
யாவை ஆம் கணவர் கண்ணுக்கு அழகு இல இவை என்று எண்ணி
கோவையும் வடமும் நாணும் குழைகளும் குழைய பூட்டி – பால:17 11/2,3
உள்ளத்தின் மயக்கம் தன்னால் உட்புறத்து உண்டு என்று எண்ணி
வள்ளத்தை மறித்து வாங்கி மணி நிற இதழின் வைத்தாள் – பால:19 18/3,4
எண்ணி நான் செய்த குற்றம் முனிவ நீ பொறுத்தி என்ன – பால-மிகை:9 61/2
ஒண் தவம் புரிய எண்ணி உம்பர்_கோன் திசையை உற்றான் – பால-மிகை:11 21/4
மாண்ட மா தவத்தோன் செய்த வலனையே மனத்தின் எண்ணி
பூண்ட மா தவத்தன் ஆகி அரசர்_கோன் பொலியும் நீர்மை – பால-மிகை:11 22/1,2
இடாவு பிங்கலையால் நைய இதயத்தூடு எழுத்து ஒன்று எண்ணி
விடாது பல் பருவம் நிற்ப மூல மா முகடு விண்டு – பால-மிகை:11 47/2,3
எங்கு உலப்பு உறுவர் என்று எண்ணி நோக்குகேன் – அயோ:1 16/4
உண்ண எண்ணி இருந்தால் உலகோர் என் என்று உரையார் – அயோ:4 85/2
கருமத்தின் விளைவை எண்ணி களிப்பொடு காண வந்த – அயோ:6 2/3
எண்ணி நோக்கி இயம்ப அரும் இன்பத்தை – அயோ:7 11/2
எண்ணி நீ அழுங்குதல் இழுதை-பாலதால் – அயோ:14 77/2
இன்மையின் அரிது என எண்ணி ஏங்குவான் – அயோ:14 133/2
எந்தை தீர்த்தான் என உள்ளத்து எண்ணி எண்ணி இரங்குவான் – அயோ-மிகை:6 2/2
எந்தை தீர்த்தான் என உள்ளத்து எண்ணி எண்ணி இரங்குவான் – அயோ-மிகை:6 2/2
எண் உடை குரிசில் எண்ணி இளையோய் இவனை இ – ஆரண்:1 43/3
சிந்தை எண்ணி அகத்தியன் சேர்க என – ஆரண்:3 26/3
இறைவ எண்ணி அகத்தியன் ஈந்துளது – ஆரண்:4 39/1
நிந்தனை அரக்கி நீதி நிலை இலாள் வினை மற்று எண்ணி
வந்தனள் ஆகும் என்றே வள்ளலும் மனத்துள் கொண்டான் – ஆரண்:6 42/1,2
எண்ணி நோக்குறின் யாவரும் நேர்கிலா – ஆரண்:7 6/2
கரன் படை என்பது எண்ணி கரு நிற கமலக்கண்ணன் – ஆரண்:7 61/2
வந்த மந்திரிகளோடு மாசு_அற மனத்தின் எண்ணி
சிந்தையில் நினைந்த செய்யும் செய்கையன் தெளிவு_இல் நெஞ்சன் – ஆரண்:10 170/1,2
என்ன உரை இத்தனையும் எத்தனையும் எண்ணி
சொன்னவனை ஏசின அரக்கர் பதி சொன்னான் – ஆரண்:11 27/1,2
ஏவல் செயகிற்றி எனது ஆணை வழி எண்ணி
காவல் செய் அமைச்சர் கடன் நீ கடவது உண்டோ – ஆரண்:11 29/3,4
அடுத்தவும் எண்ணி செய்தல் அண்ணலே அமைதி அன்றோ – ஆரண்:11 65/1
பெயர்த்து அது துடைக்க எண்ணி பிறிதுற பேசலுற்றான் – ஆரண்:12 53/2
இரு வினை துறந்த மேலோர் அல்லர்-கொல் இவர் என்று எண்ணி
அரிவையும் ஐயம் எய்தா ஆர் இவன் தான் என்று ஒன்றும் – ஆரண்:12 63/1,2
என்று உன்னி என்னை விதியார் முடிப்பது என எண்ணி நின்ற இறையை – ஆரண்:13 65/1
எண்ணி நாம் இனி செய்வது என் இளவலே என்றான் – ஆரண்:13 78/4
வென்று மீட்கினும் மீட்குமால் வேறுற எண்ணி
நின்று தாழ்த்து ஒரு பயன் இலை என்றலும் நெடியோன் – ஆரண்:13 83/3,4
ஏற்று உணர்ந்து எண்ணி அ எருவை_வேந்தனும் – ஆரண்:13 105/2
செயல் இனி செயல் என்று எண்ணி கண்ணிய சீற்றம் தீர்ந்தான் – ஆரண்:13 126/4
இழந்த மேனியும் எண்ணி இரங்கினான் – ஆரண்:14 26/2
ஆயது செய்கை என்பது அற துறை நெறியின் எண்ணி
தீயவர் சேர்க்கிலாது செவ்வியோர் சேர்ந்து செய்தல் – ஆரண்:15 54/1,2
என்பன பலவும் எண்ணி இருவரை எய்த நோக்கி – கிட்:2 9/1
என் கன்றுகின்றது எண்ணி பற்பல இவரை அம்மா – கிட்:2 10/4
இ வகை எண்ணி ஆண்டு அ இருவரும் எய்தலோடும் – கிட்:2 14/1
என நினைந்து இனைய எண்ணி இவர்கின்ற காதல் ஓத – கிட்:3 20/1
ஏழு பெற்றதோ இ கணைக்கு இலக்கம் என்று எண்ணி – கிட்:4 17/4
இம்பரின் இலது என எண்ணி ஏய்ந்தவன் – கிட்:7 35/2
வேண்டுவ மரபின் எண்ணி விதி முறை இயற்றி வீர – கிட்:9 7/2
இன்னது தகைமை என்ப இயல்புளி மரபின் எண்ணி
மன் அரசு இயற்றி என்-கண் மருவுழி மாரி காலம் – கிட்:9 17/1,2
எங்கு இருந்தான் நும் கோமான் என்றலும் எதிர்கோள் எண்ணி
மங்குல் தோய் கோயில் கொற்ற கடைத்தலை மருங்கு நின்றான் – கிட்:11 100/2,3
செம்மலை எதிர்கோள் எண்ணி திருவொடு மலர்ந்த செல்வன் – கிட்:11 103/3
தோற்றம் என்று இதற்கு எண்ணி முன் சொல்லுமோ – கிட்:13 2/4
மேல் உமக்கு உறுவது எண்ணி செல்லு-மின் விளிவு இல் நாளீர் – கிட்:16 60/4
உய் உரை பெற்றாம் நல்லவை எல்லாம் உற எண்ணி
செய்யு-மின் ஒன்றோ செய் வகை நொய்தின் செய வல்லீர் – கிட்:17 1/3,4
காரியம் எண்ணி சோர்வு அற முற்றும் கடனாலும் – கிட்:17 8/2
அறிந்து திறத்து ஆறு எண்ணி அறத்து ஆறு அழியாமை – கிட்:17 13/1
மாருதி ஒப்பார் வேறு இலை என்னா மனம் எண்ணி
சீரியன் மல் தோள் ஆண்மை உரைத்தால் செயும் என்றே – கிட்-மிகை:17 1/3,4
ஆர்-மேல்-கொல் என்று எண்ணி அருக்கனும் ஐயம் உற்றான் – சுந்:1 52/4
முன்னம் யாவரும் இராவணன் முனியும் என்று எண்ணி
பொன்னின் மா நகர் மீ செலான் கதிர் என புகல்வார் – சுந்:2 19/1,2
என்றனன் இலங்கை நோக்கி இனையன பலவும் எண்ணி
நின்றனன் அரக்கர் வந்து நேரினும் நேர்வர் என்னா – சுந்:2 40/1,2
என்று எண்ணி ஈண்டு இனி ஓர் பயன் இல்லை என நினையா – சுந்:2 223/1
நின்று எண்ணி உன்னுவான் அந்தோ இ நெடு நகரில் – சுந்:2 223/3
எழுதல் ஏங்குதல் இரங்குதல் இராமனை எண்ணி
தொழுதல் சோருதல் துளங்குதல் துயர் உழத்து உயிர்த்தல் – சுந்:3 5/2,3
இரங்கி ஏங்கியது எண்ணி இரங்குவாள் – சுந்:3 25/4
என்று இவை இனையன எண்ணி வண்ண வான் – சுந்:3 73/1
வினையமும் செயலும் மேல் விளை பொருளும் இ வழி விளங்கும் என்று எண்ணி
வனை கழல் இராமன் பெரும் பெயர் ஓதி இருந்தனன் வந்து அயல் மறைந்தே – சுந்:3 93/3,4
இடிக்குநர் இல்லை உள்ளார் எண்ணியது எண்ணி உன்னை – சுந்:3 132/3
என்தன் ஆர் உயிரும் நீங்கும் என்பதை இயைய எண்ணி
அன்று நான் வஞ்சம் செய்தது ஆர் எனக்கு அமரில் நேர்வார் – சுந்:3 139/3,4
யான் என்பது அறிந்தால் வாரார் ஏழைமை எண்ணி நோக்கல் – சுந்:3 140/2
எண்ணி காணாய் மெய்ம்மையும் என்றார் சிலர் எல்லாம் – சுந்:3 150/4
ஒன்று உணர்த்துவது இல் என எண்ணி உணர்ந்தாள் – சுந்:5 79/2
ஒரு குறும் குரங்கு என்று எண்ணி நெடிது நாண் உழக்கும் நெஞ்சர் – சுந்:7 5/4
தெரு இடம் இல் என்று எண்ணி வானிடை செல்கின்றாரும் – சுந்:7 13/1
நீ இது முடித்தி என்று நேர்ந்தனை நினைவின் எண்ணி
ஏயினை என்னப்பெற்றால் என்னின் யார் உயர்ந்தார் என்னா – சுந்:8 2/2,3
ஏர் கெழு கதியும் சாரி பதினெட்டும் இயல்பின் எண்ணி
போர் கெழு படையும் கற்ற வித்தக புலவர் போரில் – சுந்:8 13/1,2
சரிந்தது அரக்கர் வலி என்று எண்ணி அறமும் தளிர்த்ததால் – சுந்:8 49/4
கெட்டேம் என எண்ணி இ கேடு அரும் கற்பினாளை – சுந்:11 25/3
தேர்ந்து உறு பொருள் பெற எண்ணி செய்யு-மின் – சுந்:12 10/3
முறிவு_அற எண்ணி வண்ண மோதிரம் காட்ட கண்டாள் – சுந்:14 41/3
வன் திறம் அனுமன் வாரி கடக்குமாறு உளத்தின் எண்ணி
பொன் திணி சிகர கோடி மயேந்திர பொருப்பின் ஏறி – சுந்-மிகை:1 1/2,3
இன்ன எண்ணி இடர் உறுவாள் மருங்கு – சுந்-மிகை:3 5/1
எய்தினள் பின்னும் எண்ணாத எண்ணி ஈங்கு – சுந்-மிகை:4 3/1
எண்ணி இராமனை இன்றே – சுந்-மிகை:13 16/2
நஞ்சு தின்றனர்கள்தாம் நண்ணுவார் நரகம் என்று எண்ணி நம்மை – யுத்1:2 92/3
யாது சொல்லினன் அவை அவை இதம் என எண்ணி
ஓது போதி என உரைத்தனன் உலகு எலாம் உயர்ந்தோன் – யுத்1:3 56/3,4
பொருக்கென எழுதும் என்று எண்ணி போயினார் – யுத்1:4 14/4
சிந்தின வெய்ய என்று எண்ணி தீர்ந்தனன் – யுத்1:5 1/4
மேயவன் தன்னொடும் எண்ணி மேல் இனி – யுத்1:5 13/3
வெல்விக்கை அரிது என்று எண்ணி வினையத்தால் எம்மை எல்லாம் – யுத்1:9 29/3
தானுடை வரத்தை எண்ணி தருமத்தின் தலைவர்-தாமே – யுத்1:9 78/3
எண்ணி நோக்கினும் இ கடல் மணலினை எல்லாம் – யுத்1:11 34/3
செய்வன முறையின் எண்ணி திறத்திறம் உணர்வினை தேர – யுத்1:13 10/1
உளைந்தனம் என்ன எண்ணி என் செயற்கு உரிய என்றான் – யுத்1:13 11/4
வில் உண்டேல் உண்டு என்று எண்ணி ஆற்றலை வியந்து நின்றான் – யுத்1:14 16/4
நெடுந்தகை விடுத்த தூதன் இனையன நிரம்ப எண்ணி
கடும் கனல் விடமும் கூற்றும் கலந்து கால் கரமும் காட்டி – யுத்1:14 19/1,2
என்று இவை இயம்பி வா என்று ஏவினன் என்னை எண்ணி
ஒன்று உனக்கு உறுவது உன்னி துணிந்து உரை உறுதி பார்க்கின் – யுத்1:14 37/1,2
ஏது இல் கரும செயல் துணிந்திடுதல் எண்ணி
தீதொடு துணிந்து பினும் எண்ணுதல் சிறப்போ – யுத்1-மிகை:2 21/1,2
வென்றி அன்று என விலக்கினை மேல் விளைவு எண்ணி
துன்று தாரவன் துணை என கோடலே துணிந்தாய் – யுத்1-மிகை:4 2/3,4
ஞால நாயக தெரிந்து எண்ணி நாடிலே – யுத்1-மிகை:4 6/4
ஏற்றி எண்ணி இறைஞ்சி இட கையால் – யுத்2:15 96/1
எஞ்சு இல் யாக்கையை எடுத்துக்கொண்டு அகல்வென் என்று எண்ணி
நஞ்சினால் செய்த நெஞ்சினான் பார் மிசை நடந்தான் – யுத்2:15 208/3,4
கண் துயில் எழுப்ப எண்ணி கடிது ஒரு வாயில் புக்கார் – யுத்2:16 44/4
ஊற்றம் ஏது எமக்கு என்று எண்ணி உடைந்தது குமரன் உற்ற – யுத்2:16 183/3
கிளை கொளாது இகல் என்று எண்ணி மாருதி கிடைத்தான் – யுத்2:16 225/3
வெவ் வழி மாயை ஒன்று வேறு இருந்து எண்ணி வேட்கை – யுத்2:17 1/3
பெண் எனும் பெயர எல்லாம் பிளப்பென் என்று எண்ணும் எண்ணி
புண்ணிடை எரி புக்கு என்ன மானத்தால் புழுங்கி நையும் – யுத்2:18 263/3,4
சேகு ஆகும் என்று எண்ணி இ இன்னலின் சிந்தை செய்தேன் – யுத்2:19 14/4
எங்கு உள உயிர் என்று எண்ணி இணை கையால் கிளைத்தது என்ப – யுத்2:19 51/3
இ முறை இருந்து செய்வது யாவதும் இல் என்று எண்ணி
பொம்மென விம்மலோடும் பொருக்கென விசையின் போனான் – யுத்2:19 216/2,3
பின் உற வயிர திண் தோள் பிணித்தது பெயர்த்து ஒன்று எண்ணி
என் இனி அனுமன் தோளை இறுக்கியது இதனால் ஆண்டும் – யுத்2:19 236/2,3
வான் விடின் விடாது மற்று இ மண்ணினை எண்ணி என்னே – யுத்2:19 237/2
ஈதைகள் தீர்க்கும் நாமத்து இராமனை எண்ணி ஏங்கும் – யுத்2:19 275/2
இன்று இவன் முடிக்கும் என்னா எண்ணினர் எண்ணி ஈண்ட – யுத்2-மிகை:16 10/3
எல்லாம் அவித்தும் உணர்வோடும் எண்ணி அறனே விளைக்கும் உரவோன் – யுத்2-மிகை:19 4/3
மெய்யே வினை எண்ணி விடுத்த கொடும் – யுத்3:23 15/3
சிந்தையின் உணர எண்ணி தீர்வது ஓர் உபாயம் தேர்வான் – யுத்3:24 6/4
அ தொழில் புரிதல் நன்று என்று அண்ணலும் அமைய எண்ணி
தத்தினன் இலங்கை மூதூர் கோபுரத்து உம்பர் சார்ந்தான் – யுத்3:26 19/1,2
ஊற்று வார் கண்ணீரோடும் உள் அழிந்து உற்றது எண்ணி
ஆற்றுவான் அல்லன் ஆகி அயர்கின்றான் எனினும் ஐயன் – யுத்3:26 62/1,2
திறத்தினும் உறும் என்று எண்ணி தேவர்க்கும் தேவை சேர்ந்தேன் – யுத்3:27 176/2
ஏவது ஆகும் என்று எண்ணி இரங்குவார் – யுத்3:29 24/4
எ புறமும் செவிடு உற்றதை எண்ணி
துப்புறு சிந்தையர் வீரர் தொடர்ந்தார் – யுத்3-மிகை:20 5/3,4
என்பது உன்னி அ விஞ்சையை மனத்திடை எண்ணி
முன்பன்-மேல் வர துரந்தனன் அது கண்டு முடுகி – யுத்4:32 24/1,2
ஈசனை தொழுது இருடியும் சந்தமும் எண்ணி
ஆசை பத்தினும் அந்தர பரப்பினும் அடங்கா – யுத்4:37 110/2,3
என்று இறைஞ்சலும் எண்ணி இரங்கினான் – யுத்4:37 182/1
மாரின் எய்வென் என்று எண்ணி வலித்தனன் – யுத்4:37 191/3
யாது செய்வது என்று எண்ணி இருந்தனென் – யுத்4:40 16/2
பின்னை காட்டுவது அரியது என்று எண்ணி இ பெரியோன் – யுத்4:40 109/4
துறக்கும் என்பதை எண்ணி சிர தொகை – யுத்4-மிகை:37 28/1
ஏது செய்யினும் என் உயிர் முடிப்பென் என்று எண்ணி
ஓத நீரிடை ஓடம் அது உடைத்து உயிர் விடுவான் – யுத்4-மிகை:41 182/2,3
இருந்தனர் அனைய மாடத்து இயல்பு எலாம் எண்ணி எண்ணி – யுத்4-மிகை:42 15/1
இருந்தனர் அனைய மாடத்து இயல்பு எலாம் எண்ணி எண்ணி
பரிந்தனன் இரவி மைந்தன் பரதனை வணங்கி தூயோய் – யுத்4-மிகை:42 15/1,2

TOP


எண்ணிட (1)

இரவின் எண்ணிட வேறு இருந்தான்-அரோ – யுத்1:9 39/4

TOP


எண்ணிடின் (1)

எம் போலியர் எண்ணிடின் என் பலவா – யுத்1:3 111/2

TOP


எண்ணிடை (3)

பூரியர் எண்ணிடை வீழ்வன் என்று பொங்கும் – அயோ:3 26/3
எண்ணிடை உற்ற காலத்து இறகு பெற்று எழுதி என்றான் – கிட்:16 56/4
எண்ணிடை மகனை நோக்கி இராவணன் இனைய சொன்னான் – யுத்3:28 1/4

TOP


எண்ணிய (14)

எற்கு உணர்த்த அரிது எண்ணிய மூன்றினுள் – பால:0 2/2
எண்ணிய பொருள் எலாம் இனிது முற்றுக – பால:24 40/1
எண்ணிய சகாத்தம் எண்ணூற்று ஏழின் மேல் சடையன் வாழ்வு – பால-மிகை:0 23/1
எண்ணிய சில நாளில் குறுகுதும் இனிது என்றான் – அயோ:8 30/4
எண்ணிய விளக்கு அவை இரண்டும் எஞ்சினால் – அயோ:14 73/3
ஈதும் கடு ஆம் என எண்ணிய எண்ணம் அன்றே – ஆரண்:10 135/4
எண்ணிய இன்பம் அன்றி துன்பங்கள் இல்லை ஆன – ஆரண்:16 1/3
எண்ணிய சூழ்ச்சியும் ஈட்டி கொண்டவும் – கிட்:10 98/3
இனையன உணர்தற்கு ஏற்ற எண்ணிய நீதி என்னா – கிட்:11 68/3
எண்ணிய இருவர் தம்முள் ஒருவனேல் யான் முன் நோற்ற – சுந்:10 19/1
எண்ணிய உயிர்கள் எல்லாம் ஒரு கணத்து எற்ற எண்ணும் – யுத்2:18 263/2
ஆளுற்று எண்ணிய படைக்கலம் எவற்றினும் அமரில் – யுத்3:22 60/2
இல்லை இனி ஐயம் என எண்ணிய இராமன் – யுத்4:36 25/1
எண்ணாதேன் எண்ணிய சொல் இன்று இனி தான் எண்ணுதியோ எண் இல் ஆற்றல் – யுத்4:38 4/3

TOP


எண்ணியதில் (1)

யாதும் இனி எண்ணியதில் என்ன பயன் ஐயா – யுத்1-மிகை:2 21/3

TOP


எண்ணியது (4)

எண்ணியது அறிதல் தேற்றாம் இமைத்தில இராமன் என்னும் – ஆரண்:14 5/3
எண்ணியது முடிக்ககிலேன் இனி முடியாது இருப்பேனோ – சுந்:2 226/3
இடிக்குநர் இல்லை உள்ளார் எண்ணியது எண்ணி உன்னை – சுந்:3 132/3
எண்ணியது உணர்த்துவது உளது ஒன்று எம்பிரான் – யுத்2:19 29/1

TOP


எண்ணியும் (1)

நாயகன் வலி எண்ணியும் நானுடை – சுந்:5 23/3

TOP


எண்ணியும்தான் (1)

என் இன்று நினைந்தும் இயம்பியும் எண்ணியும்தான்
கொன் நின்ற படைக்கலத்து எம்பியை கொன்றுளானை – யுத்2:19 9/1,2

TOP


எண்ணியே (3)

வந்து எழ அருள் தருவான் என்று எண்ணியே – பால:5 65/4
யாம் முதல் குறித்த நாள் இறத்தல் எண்ணியே
ஏமுற துயர் துடைத்து அளித்த ஏற்றம் போல் – சுந்-மிகை:14 37/1,2
இளவலும் இனிது உடன் இருக்க எண்ணியே
விளைவன விதி முறை முடிக்க வேண்டுவான் – யுத்1:8 1/2,3

TOP


எண்ணியோ (5)

நன்றி கொள் அரி மகம் நடத்த எண்ணியோ
இன்று எனை அழைத்தது இங்கு இயம்புவாய் என்றான் – பால:5 78/3,4
ஆழியை இனி அவற்கு அளிக்க எண்ணியோ – அயோ:11 54/4
வசை கடல் வாழ்வு இது வழக்கு என்று எண்ணியோ
துச கடல் மொழி செல தொழுது போயினான் – ஆரண்-மிகை:13 7/3,4
இரக்கமோ அறத்தினது எளிமை எண்ணியோ – சுந்:12 17/4
விட்டிட எண்ணியோ நான் பிடித்தது வேட்கை வீய – யுத்3:26 9/4

TOP


எண்ணில் (12)

என்னலாம் இறும்பு சூழ்_கிடந்த சோலை எண்ணில் அ – பால:3 20/3
எண்ணில் ஏழ் உள அவற்றில் ஒன்று உருவ எய்திடுவோன் – கிட்-மிகை:3 7/2
பொரு கடல் மகரம் எண்ணில் எண்ணலாம் பூட்கை பொங்கி – சுந்:10 8/1
திரிவன மீன்கள் எண்ணில் எண்ணலாம் செம் பொன் திண் தேர் – சுந்:10 8/2
உரு உறு மணலை எண்ணில் எண்ணலாம் உரவு தானை – சுந்:10 8/3
வரு திரை நிரையை எண்ணில் எண்ணலாம் வாவும் வாசி – சுந்:10 8/4
எண்_இலர் இறந்தவர் எண்ணில் ஆவரோ – யுத்1:2 26/4
இருவர் மற்று அவரிடத்து எண்ணில் எம்பிரான் – யுத்1-மிகை:4 7/2
இளையவன் தன்மை ஈதால் இராமனது ஆற்றல் எண்ணில்
தளை அவிழ் அலங்கல் மார்ப நம்-வயின் தங்கிற்று அன்றால் – யுத்2:19 289/1,2
மின்னு வாள் அரக்கர் வெள்ளம் எண்ணில் கோடி வெய்தினின் – யுத்3-மிகை:31 23/3
மு புறத்து உலகினும் எண்ணில் முற்றினோர் – யுத்4:40 35/3
பின் இழைத்ததும் எண்ணில் அ பெற்றியால் – யுத்4:41 70/3

TOP


எண்ணிலமால் (1)

எற்றே படை வீரரை எண்ணிலமால்
உற்று ஏவிய யூகம் உலோகமுடை – யுத்3:27 19/2,3

TOP


எண்ணிலர் (1)

இறக்கம் என்பதை எண்ணிலர் எண்ணும்-கால் – பால:16 35/1

TOP


எண்ணிலரை (1)

இரைத்து வந்த மா பெரும் படை அரக்கர் எண்ணிலரை
தரைத்தலத்தின் இட்டு அரைத்து ஒரு தமியன் நின்றது கண்டு – சுந்-மிகை:7 5/2,3

TOP


எண்ணிலன் (1)

என்ற பின் முனிவன் ஒன்று இயம்ப எண்ணிலன்
நின்றனன் நெடும் கணீர் நிலத்து நீர்த்து உக – அயோ:4 164/1,2

TOP


எண்ணிலார் (1)

என்றனர் அயிர்த்தனர் நிருதர் எண்ணிலார் – சுந்:9 27/4

TOP


எண்ணிலோர் (1)

இறுத்தனன் கடி பொழில் எண்ணிலோர் பட – சுந்:12 29/1

TOP


எண்ணிற்று (1)

ஆரோடு எண்ணிற்று ஆர் உரைதந்தார் அறம் எல்லாம் – அயோ:11 81/3

TOP


எண்ணின் (28)

ஈசனும் புகழ்தற்கு ஒத்தோன் இரும் கலை பிறவும் எண்ணின்
தேசு உடை தந்தை ஒப்பான் திருவருள் புனைந்த மைந்தன் – பால:5 29/3,4
தரு கலை மறையும் எண்ணின் சதுமுகற்கு உவமை சான்றோன் – பால:5 30/2
மாந்தர்கள் விலங்கு என்று உன்னும் மனத்தன் மா தவத்தன் எண்ணின்
பூம் தவிசு உகந்து உளோனும் புராரியும் புகழ்தற்கு ஒத்த – பால:5 31/2,3
எண்ணின் ஈது அலது என்று அறியேன் இரு – பால:11 3/3
எங்கு உலப்புறுவர்கள் எண்ணின் யாவரே – அயோ:14 41/2
இ வழி இனைய எண்ணின் ஏழைமை-பாலது என்னா – ஆரண்:13 133/2
இடம்படு மான துன்பம் இருள்தர எண்ணின் தீர்ந்தான் – ஆரண்:14 8/1
இருமையும் எய்தினாய் மற்று இனி செயல்-பாலது எண்ணின்
திரு மறு மார்பன் ஏவல் சென்னியில் சேர்த்தி சிந்தை – கிட்:7 140/2,3
எண்ணின் நான்முகர் எழுபதினாயிரர்க்கு இயலா – கிட்:12 24/1
எண்ணின் தன் அலது ஒப்பு இலன் என நின்ற இராமன் – கிட்:12 34/2
சிதைவுறல் அவர்க்கு வேண்டின் செய் திறன் நேர்ந்தது எண்ணின்
இதன் நினக்கு ஈதே ஆகின் இயற்றுவல் காண்டி இன்னும் – சுந்:3 144/3,4
எண்ணின் நீளிய பெரும் பறவை ஈட்டமும் – சுந்:5 56/2
ஆறு இரண்டு அடுத்த எண்ணின் ஆயிரம் குமரர் ஆவி – சுந்:10 9/1
எண்ணின் மீ சென்ற எறுழ் வலி திறல் உடை இகலோன் – சுந்:11 51/2
பேயினும் பெரிய பேம் நரிகளும் திரிதரும் பிறிதும் எண்ணின்
கோயிலும் நகரமும் மட நலார் குழலும் நம் குஞ்சியோடும் – யுத்1:2 96/2,3
எண்ணின் நால்_இரு கோடியன் எரி அஞ்ச விழிக்கும் – யுத்1:5 38/3
இறந்து இது போதல் தீது என்று இரங்கினை எனினும் எண்ணின்
சிறந்தது போரே என்றான் சேவகன் முறுவல் செய்தான் – யுத்1:14 7/3,4
நீ தர கொள்வென் யானே இதற்கு இனி நிகர் வேறு எண்ணின்
நாய் தர கொள்ளும் சீயம் நல் அரசு என்று நக்கான் – யுத்1:14 29/3,4
எண்ணின் தலைநிமிர்கின்றன இகல் வெம் கணை இரணம் – யுத்2:18 140/2
எண்ணின் தலை நிமிர் வெம் கதம் முதிர்கின்றன இனமா – யுத்2:18 143/2
வில்லாளரை எண்ணின் விரற்கு முன் நிற்கும் வீரன் – யுத்2:19 5/4
எ மலைக்கும் அரசு ஆய வட_மலையை அ மலையின் அகலம் எண்ணின்
மொய்ம் மலைந்த திண் தோளாய் முப்பத்து ஈராயிரம் ஆயிரம் யோசனையின் முற்றும் – யுத்3:24 25/3,4
எண்ணின் தீரா அன்னவை தீரும் மிடல் இல்லா – யுத்4:33 17/3
எண்ணின் சூல் மழை இல்ல இராவணன் – யுத்4:37 41/2
எண்ணின் நுண் மணலின் பல வெம் கணை – யுத்4:37 190/2
எண்ணின் நுண்ணிய என் செயல்-பாற்று எனா – யுத்4:37 190/4
எழுபது வெள்ளத்தாரும் இரவி கான்முளையும் எண்ணின்
வழு இலா இலங்கை வேந்தும் வான் பெரும் படையும் சூழ – யுத்4:41 18/1,2
மற்று இதன் தூய்மை எண்ணின் மலர் அயன்-தனக்கும் எட்டா – யுத்4-மிகை:41 61/1

TOP


எண்ணினர் (1)

இன்று இவன் முடிக்கும் என்னா எண்ணினர் எண்ணி ஈண்ட – யுத்2-மிகை:16 10/3

TOP


எண்ணினன் (8)

என்று ஐயன் மனத்தொடும் எண்ணினன் மற்று – பால-மிகை:23 2/1
இனிய சொல்லினன் ஈகையன் எண்ணினன்
வினையன் தூயன் விழுமியன் வென்றியன் – அயோ:2 26/1,2
எள்ளற்குறு போர் செய எண்ணினன் என்னும் இன்னல் – கிட்:7 41/3
ஏய்ந்தது அன்று என எண்ணினன் கண் முகிழ்த்து இருந்தான் – சுந்:11 58/3
வழு உறு காலம் ஈது என்று எண்ணினன் வலிதின் பற்றி – சுந்:12 128/2
வருண மந்திரம் எண்ணினன் விதி முறை வணங்கி – யுத்1:6 2/4
வினையம் எண்ணினன் இந்திர வேடத்தை மேவி – யுத்3:22 163/2
ஈது அழியும் என்று இதயம் எண்ணினன் இராமன் – யுத்4-மிகை:37 18/4

TOP


எண்ணினனால் (1)

எய்யா உலகு யாவையும் எண்ணினனால் – யுத்1:3 116/4

TOP


எண்ணினாய் (1)

கூற்றம் உண்ண கொடுப்பென் என்று எண்ணினாய்
நால் திசைக்கும் புறத்தையும் நண்ணினான் – கிட்:7 103/3,4

TOP


எண்ணினார் (5)

செம் வழித்து அன்று நம் செயல் என்று எண்ணினார்
கவ்வையர் விசும்பிடை கழறல் மேயினார் – அயோ:14 128/3,4
வாய் செலல் நன்று என மனத்தின் எண்ணினார்
போய் சில அறிதும் என்று அதனில் போயினார் – கிட்:14 24/3,4
இற்றது நம் செயல் இனி என்று எண்ணினார் – கிட்:16 4/4
வெல்வர் என்பது தெரிந்து எண்ணினார் நிருதர் வேர் முதலும் வீய – யுத்1:2 91/3
எஞ்சல் இல் அதிசயம் இது என்று எண்ணினார்
துஞ்சிலது ஆயினும் சேனை துண்ணென – யுத்4:41 99/2,3

TOP


எண்ணினால் (8)

எனக்கு ஒன்றா தவம் அடுப்பது எண்ணினால் – அயோ:14 96/4
இருமையும் தெரிந்து எண்ணலை எண்ணினால்
அருமை உம்பி-தன் ஆர் உயிர் தேவியை – கிட்:7 107/2,3
எண்-பொருட்டு ஒன்றி நின்று எவரும் எண்ணினால்
விண்-பொருட்டு ஒன்றிய உயர்வு மீட்சியும் – யுத்1:2 76/1,2
இந்தியம்-தொறும் உளன் உற்றது எண்ணினால்
முந்தை ஓர் எழுத்து என வந்து மு முறை – யுத்1:3 72/2,3
ஏனைய ஒரு தலை நிறுத்தி எண்ணினால்
வானரம் பெரிது என மறு இல் சிந்தையான் – யுத்1:4 16/2,3
இரும் கடி அரணமும் பிறவும் எண்ணினால்
சுருங்கிடும் என் பல சொல்லி சுற்றிய – யுத்1:5 19/2,3
எண்ணினால் பெறு பயன் எய்தும் இன்று எனா – யுத்2:19 37/2
இங்கு நின்று இன்னன மருந்து என்று எண்ணினால்
சிங்குமால் காலம் என்று உணரும் சிந்தையான் – யுத்3:24 63/1,2

TOP


எண்ணினாலும் (1)

நாள் எலாம் எண்ணினாலும் தொலைவு இலா நாதர் இன்றி – யுத்3:22 146/2

TOP


எண்ணினாள் (1)

மனம் கொள் காதல் மறைத்தலை எண்ணினாள்
அனங்க_வேள் அது அறிந்தனன் அற்றம்தான் – பால:21 28/2,3

TOP


எண்ணினான் (10)

வர சரோருகன் மகன் மனத்தில் எண்ணினான் – பால:5 5/4
ஏகல் என்பது அரிது என்றும் எண்ணினான்
ஓகை கொண்டவன் உள் இடர் நோக்கினான் – அயோ:10 54/2,3
இளையவட்கு அளிப்பென் என் அரசு என்று எண்ணினான் – ஆரண்:12 32/4
எந்திர தேர் செலவு ஒழிக்கும் எண்ணினான்
சிந்துர கால் சிரம் செக்கர் சூடிய – ஆரண்:13 6/2,3
வரை தடம் தோளினான் மனத்தின் எண்ணினான்
சிரித்தனன் அ ஒலி திசையின் அ புறத்து – கிட்:7 14/2,3
எ வழி என்பதை உணர்வின் எண்ணினான்
செ வழி ஒதுங்கினன் தேவர் ஏத்த போய் – சுந்:2 59/2,3
கண்டனன் அனுமனும் கருத்தும் எண்ணினான்
கொண்டனன் துணுக்கம் மெய் தீண்ட கூசுவான் – சுந்:4 22/1,2
காண்டலே நலன் என கருத்தின் எண்ணினான் – சுந்:12 18/4
மற்றது முடிப்பென் என்னா எண்ணினான் மனிசன் வாழ்க்கை – யுத்2:19 204/2
யாண்டு வந்து இங்கு இறுக்கும் என்று எண்ணினான்
மாண்ட சோதிட வாய்மை புலவரை – யுத்4:41 52/1,2

TOP


எண்ணினிர் (1)

இ வழி இரு வினை கடக்க எண்ணினிர்
எ வழி நின்றும் இங்கு எய்தினீர் என்றாள் – ஆரண்:12 40/3,4

TOP


எண்ணினில் (2)

எண்ணினில் இருக்கினில் இருக்கும் என யாரும் – ஆரண்:3 42/2
புவியிடை அண்ணல் என்பது எண்ணினில் பொருந்த முன்னே – கிட்:7 124/3

TOP


எண்ணினுக்கு (1)

எண்ணினுக்கு அளவிடல் அரிய ஈட்டினர் – சுந்:3 56/1

TOP


எண்ணினும் (10)

உய்ந்து போயினர் ஊழி-நின்று எண்ணினும் உலவார் – அயோ:1 63/4
எண்ணினும் நெடிது அவண் எழுந்த சேனையே – அயோ:12 43/4
எண்ணினும் பெரியது ஓர் இடர் வந்து எய்தினால் – ஆரண்:14 98/2
இடர் உடை உள்ளத்தோரை எண்ணினும் உணர்ந்திலாதான் – கிட்:7 145/2
தாம தாரினர் எண்ணினும் சால்வரோ – சுந்:12 92/4
எண்ணினும் உளை நீ கொங்கை இணை குவை தன்னின் ஓவாது – சுந்:14 30/2
பரவை நுண் மணல் எண்ணினும் எண்ண_அரும் பரப்பின் – யுத்1:3 50/1
எண்ணினும் நெடியவன் ஒருவன் எண் இலான் – யுத்1:3 71/4
தூய அன்று என்னினும் துணிவு அன்று எண்ணினும்
மேயது கேட்டியால் விளைவு நோக்குவாய் – யுத்1:4 58/3,4
எண்ணினும் பெரியன் ஆன இலங்கையர் வேந்தன் பின்னோன் – யுத்2:16 53/3

TOP


எண்ணினென் (1)

வாழ்விக்கும் என்று எண்ணினென் முன்னே வருவித்தேன் – யுத்3:22 207/2

TOP


எண்ணினேன் (3)

என் உயிர்க்கு உறுவதும் செய்ய எண்ணினேன் – அயோ:1 14/4
உய்ந்தனென் போவது ஓர் உறுதி எண்ணினேன் – அயோ:1 26/4
யான் இவன்-தனை தெரிய எண்ணினேன்
தூ நிவந்த வேல் துமிரன் என்னும் பேரான் – கிட்:15 10/1,2

TOP


எண்ணினை (5)

சீரியது எண்ணினை செப்புகின்றது என் – அயோ-மிகை:1 12/2
எம்மைக்கு இதம் ஆக இது எண்ணினை நீ – ஆரண்:13 13/4
தெரிய எண்ணினை செய்வதும் செய்தியே – சுந்:5 12/2
எடுத்தது என் இது என் செய எண்ணினை என்றான் – யுத்1:3 24/4
எண்ணினை செய்வினை என்னை வெல்லுமாறு – யுத்1:4 6/2

TOP


எண்ணினையேல் (2)

எந்தாய் கொள எண்ணினையேல் இதுதான் – யுத்1:3 118/2
நீ இது எண்ணினையேல் நெடு நாடு எரி – யுத்4:41 71/1

TOP


எண்ணினையோ (1)

ஏய்ப்புண்டவனும் என எண்ணினையோ – யுத்2:18 10/4

TOP


எண்ணு (1)

கடக்கும் வண்ணமும் எண்ணுதி எண்ணு நூல் கற்றாய் – யுத்1:5 74/4

TOP


எண்ணுக்கு (1)

என் எனில் இமையவர் எண்ணுக்கு ஈனம் ஆம் – யுத்3:24 82/3

TOP


எண்ணுக்கும் (1)

எண்ணுக்கும் அளவு_இலாத அறிவினோர் இருந்து நோக்கும் – யுத்3:24 47/1

TOP


எண்ணுகிலம் (1)

இறந்திலம் இதற்கு உரியது எண்ணுகிலம் ஏதும் – கிட்:14 40/1

TOP


எண்ணுகின்றது (1)

எண்ணுகின்றது இ எட்டு எழுத்தே பிறிது இல்லை – யுத்1:3 43/4

TOP


எண்ணுகின்றனன் (1)

எண்ணுகின்றனன் என் செயல்-பாற்று எனா – அயோ:4 222/4

TOP


எண்ணுகின்றனென் (1)

இறைவரின் ஒருத்தன் என்று எண்ணுகின்றனென்
துறை எனக்கு யாது என சொல்லு சொல் என்றான் – யுத்4:41 96/2,3

TOP


எண்ணுகின்றார் (1)

எழுதலாம்-கொல் என்று எண்ணுகின்றார் சிலர் – சுந்:2 170/4

TOP


எண்ணுங்கால் (1)

இணங்கினர் அறிவு_இலர் எனினும் எண்ணுங்கால்
கணம் கொள்கை நும்மனோர் கடன்மை காண் என – யுத்1:4 84/1,2

TOP


எண்ணுடை (2)

ஏவர் அஞ்சலியாதவர் எண்ணுடை
தேவர் அஞ்ச இராவணன் தேறினான் – யுத்4:37 175/3,4
எண்ணுடை நங்கையர்க்கு இனியள் என்ற நான் – யுத்4-மிகை:40 11/3

TOP


எண்ணுடையான் (1)

இட்டார் கடு வல் விடம் எண்ணுடையான்
தொட்டான் நுகரா ஒரு சோர்வு இலனால் – யுத்1:3 115/1,2

TOP


எண்ணுதல் (4)

இழைத்த தொல் வினையையும் கடக்க எண்ணுதல்
தழைத்த பேர் அருள் உடை தவத்தின் ஆகுமேல் – அயோ:1 24/1,2
சரம் பிழைக்கும் என்று எண்ணுதல் சாலுமோ – சுந்:12 98/4
தீதொடு துணிந்து பினும் எண்ணுதல் சிறப்போ – யுத்1-மிகை:2 21/2
பின்னை நின்று எண்ணுதல் பிழை அ பெய்_வளை-தன்னை – யுத்2:16 92/3

TOP


எண்ணுதற்கு (2)

எண்ணுதற்கு ஆக்க அரிது இரண்டு மூன்று நாள் – பால:8 30/1
யாவரேயும் மற்று எண்ணுதற்கு அரியராய் இயன்ற – யுத்1:3 15/2

TOP


எண்ணுதி (4)

இறை ஒரு சங்கை இன்றி எண்ணுதி எண்ணம் மிக்கோய் – கிட்:7 137/4
எரி எனற்கு உரியார் என்றே எண்ணுதி எண்ணம் யாவும் – கிட்:7 142/3
கடக்கும் வண்ணமும் எண்ணுதி எண்ணு நூல் கற்றாய் – யுத்1:5 74/4
இந்திரன் அஞ்சினன் எண்ணுதி அன்றே – யுத்3:20 9/4

TOP


எண்ணுதியோ (1)

எண்ணாதேன் எண்ணிய சொல் இன்று இனி தான் எண்ணுதியோ எண் இல் ஆற்றல் – யுத்4:38 4/3

TOP


எண்ணுதும் (1)

எண்ணுதும் தொடர எய்த கோல் என எண்ணலுற்றார் – யுத்3:31 219/2

TOP


எண்ணும் (38)

தங்கள் நாயகரின் தெய்வம்தான் பிறிது இலை என்று எண்ணும்
மங்கைமார் சிந்தை போல தூயது மற்றும் கேளாய் – பால:8 6/1,2
எண்ணும் கூற்றினும் இத்தனை வேண்டுமோ – பால:11 7/4
எண்ணும் நல்வினை முற்றுவித்து ஏற்றினான் – அயோ:2 31/3
பாவியை உற்று எதிர் பற்றி எற்ற எண்ணும்
ஆவி பதைப்ப அலக்கண் எய்தி நின்றான் – அயோ:3 18/3,4
எண்ணும் பூதம் எலாம் அழிந்து ஏகினும் – அயோ:4 17/2
எண்ணும் நீர் நான்மறையோர் எரி முன் நின் மேல் சொரிய – அயோ:4 55/2
ஆற்றலால் அடுத்தது எண்ணும் அமைச்சரை கொணர்திர் என்றான் – ஆரண்:10 168/4
ஏன்றது பாவையும் ஏது என்று எண்ணும் முன் – ஆரண்-மிகை:13 6/2
எண்ணும் பொன் முடி முதல யாவையும் – கிட்:9 4/2
இளவலும் உரை-செய்வான் எண்ணும் நாள் இனும் – கிட்:10 95/1
தன்னை எண்ணும் அ தகை புகுந்துளார் – கிட்:15 18/3
இன்ன தீது_இலாத தீது என்று யாவையும் எண்ணும் கோளார் – கிட்:15 30/3
எ வழித்து ஆகும் என்று எண்ணும் ஈட்டதே – சுந்:4 100/4
எத்தனை உள அவை எண்ணும் ஈட்டவோ – சுந்:5 69/4
மீட்டும் இனி எண்ணும் வினை வேறும் உளது_அன்றால் – சுந்:6 5/1
எல்லையும் தெரிவுறும் எண்ணும் தேறலாம் – சுந்:12 21/2
எண்ணும் மாறு இலா பிணியினால் இவை_இவை இயம்பும் – சுந்-மிகை:3 3/4
பொலிவது பொதுவுற எண்ணும் புன் தொழில் – யுத்1:2 33/1
பேரை ஒரு பொருட்கே பல் வகையால் பேர்த்து எண்ணும்
தாரை நிலையை தமியை பிறர் இல்லை – யுத்1:3 159/1,2
எண்ணும் செய்கையன் அந்தகன் தன் பதம் இழந்தான் – யுத்1:5 57/4
ஏயின நாள் எலாம் எண்ணும் பித்தர்கள் – யுத்1-மிகை:5 5/3
எண் திசாமுகம் எண்ணும் இடும்பன் ஓர் – யுத்2:15 63/2
இற்றிலாதன எண்ணும் இலாதன – யுத்2:15 97/2
மண்ணினை எடுக்க எண்ணும் வானினை இடிக்க எண்ணும் – யுத்2:18 263/1
மண்ணினை எடுக்க எண்ணும் வானினை இடிக்க எண்ணும்
எண்ணிய உயிர்கள் எல்லாம் ஒரு கணத்து எற்ற எண்ணும் – யுத்2:18 263/1,2
எண்ணிய உயிர்கள் எல்லாம் ஒரு கணத்து எற்ற எண்ணும்
பெண் எனும் பெயர எல்லாம் பிளப்பென் என்று எண்ணும் எண்ணி – யுத்2:18 263/2,3
பெண் எனும் பெயர எல்லாம் பிளப்பென் என்று எண்ணும் எண்ணி – யுத்2:18 263/3
வீட்டியது என்னின் பின்னை வீவென் என்று எண்ணும் வேத – யுத்2:19 242/3
எழுந்து அவன்-மேலே பாய எண்ணும் பேர் இடரில் தள்ளி – யுத்3:26 44/1
பொய் அற சிறிது என்று எண்ணும் பெருமையான் புதல்வன் பூத்த – யுத்3:28 47/2
மை அற கரிது என்று எண்ணும் மனத்தினான் வயிரம் அன்ன – யுத்3:28 47/3
சூரியன்_சேயும் செல்வன் சொற்றதே எண்ணும் சொல்லன் – யுத்3:31 68/1
எண்ணும் நீர் கடந்த யானை பெரும் பிணம் ஏந்தி யாணர் – யுத்4:34 21/1
எண்ணும் நெடு நீரினும் நெருப்பிடையும் எந்தாய் – யுத்4:36 21/4
எண்ணும் கீர்த்தி இராமன் திரு முடி – யுத்4:41 50/2
எண்ணும் காலையிலே எழில் மாருதி – யுத்4-மிகை:41 183/3
ஒப்பு அற எண்ணும் முன் உம்பர் நாடு வந்து – யுத்4-மிகை:41 274/3
கோ சரி இலது என்று எண்ணும் ஒளி மணி பூணும் தூசும் – யுத்4-மிகை:42 61/2

TOP


எண்ணும்-கால் (3)

இங்கு அலது எண்ணும்-கால் இ எழு திரை வளாகம் தன்னில் – பால:14 66/3
இறக்கம் என்பதை எண்ணிலர் எண்ணும்-கால்
பிறக்கும் என்பது ஓர் பீழையது ஆதலால் – பால:16 35/1,2
எண்ணும்-கால் இ இலக்கணம் எய்திட – பால:21 25/2

TOP


எண்ணுமால் (1)

என் நினைந்தனளோ என எண்ணுமால் – ஆரண்:14 11/4

TOP


எண்ணுமோ (1)

இனியது போலும் இ அரசை எண்ணுமோ
துனி வரு புலன் என தொடர்ந்து தோற்கலா – அயோ:1 22/1,2

TOP


எண்ணுவ (1)

ஏகுறு நாளிடை எய்தி எண்ணுவ
சேகு_அற பல் முறை தெருட்டி செய்த பின் – கிட்:10 99/2,3

TOP


எண்ணுவது (8)

யாது என்று எண்ணுவது இ கொடியாளையும் – பால:7 37/3
இனி இருந்து எனக்கு எண்ணுவது இல் என எண்ணா – ஆரண்:6 84/2
எ தேவரோடு எண்ணுவது எண்ணம் இலாய் – ஆரண்:13 14/3
மொழிந்த வீரற்கு யாம் எண்ணுவது உண்டு என மொழிந்தான் – கிட்:3 73/4
எ திறம் இவர்-தம் சீரை எண்ணுவது எனவே அண்ணல் – சுந்-மிகை:2 6/3
இடுக்கு இனி எண்ணுவது இல்லை ஈண்டு இனி – யுத்1:6 56/1
ஏது வேண்டும் என்று எண்ணுவது என்-கொலோ – யுத்1:8 37/2
எண் தரும் தவர் எண்ணுவது இல்லையால் – யுத்3-மிகை:31 34/4

TOP


எண்ணுவதோ (2)

மாது என்று எண்ணுவதோ மணி பூணினாய் – பால:7 37/4
யான் மறுப்பது என்று எண்ணுவதோ என்றான் – அயோ:4 25/4

TOP


எண்ணுவன (1)

எண்ணுவன அனைய எல்லை இல நுழைவ – யுத்3:31 167/4

TOP


எண்ணுவார் (3)

எல்லை_இல் மருத்துவன் இயல்பின் எண்ணுவார்
ஒல்லை வந்து உறுவன உற்ற பெற்றியின் – அயோ:1 9/2,3
மு திறத்து உலகையும் முடிக்க எண்ணுவார்
இ திறம் புணர்த்தனர் என்கின்றார் சிலர் – ஆரண்:10 33/3,4
இருந்தனர் தம் உயிர்க்கு இறுதி எண்ணுவார் – கிட்:16 5/4

TOP


எண்ணுவாள் (1)

பெற்றனனாம் என பெயர்த்தும் எண்ணுவாள் – ஆரண்:6 6/4

TOP


எண்ணுவான் (7)

இற்றதோ இவன் மனம் என்று எண்ணுவான்
வெற்றி வீர யான் விளம்ப கேள் எனா – அயோ:14 102/2,3
என பல நினைப்பு இனம் மனத்துள் எண்ணுவான்
சின படை வீரர் மேல் செல்லும் அன்பினான் – ஆரண்:4 16/1,2
இடன் இது காலம் ஈது என்ன எண்ணுவான்
கடன் அறி காவலன் கழறினான்-அரோ – யுத்1:4 56/2,3
பின்னை எண்ணுவான் பிரகத்தன் என்று ஒரு பித்தன் – யுத்1:5 46/4
உலக்கின்றார் உலக்கின்றாரை எண்ணுவான் உற்ற விண்ணோர் – யுத்2:19 95/1
ஏவின் உண்டை நூறு கோடி கொல்லும் என்ன எண்ணுவான்
பூவின் அண்டர் கோனும் எண் மயங்கும் அன்ன போரின் வந்து – யுத்3:31 88/2,3
என்னை வெல்ல மனித்தன் என்று எண்ணுவான் – யுத்4:37 22/4

TOP


எண்ணுவீர் (1)

ஏது என் உடலமும் மிகை என்று எண்ணுவீர் – ஆரண்:12 49/4

TOP


எண்ணுவென் (2)

எண்ணுவென் என்னின் பின்னை என் உயிர் இழப்பேன் என்றான் – ஆரண்:12 65/4
யானே செல எண்ணுவென் ஏவுதியேல் – யுத்3:21 5/1

TOP


எண்ணுவேம் (1)

இடுக்கு இனி பெயர்ந்து உறை எண்ணுவேம் எனின் – யுத்3:31 177/1

TOP


எண்ணுவேன் (1)

என்-கொல் எண்ணுவேன் என்னும் அங்கு இரா பகல் இல்லாள் – சுந்:3 16/4

TOP


எண்ணுளே (1)

எண்ணுளே இருந்த போதும் யாவர் என்று தேர்கிலென் – பால:13 53/3

TOP


எண்ணுற்றாய் (1)

எண்ணுற்றாய் என் செய்தாய் என்று ஏசுவான் இயம்பலுற்றான் – கிட்:7 81/4

TOP


எண்ணுற (3)

எண்ணுற பிறந்திலன் இறத்தல் நன்று என்றாள் – அயோ:2 65/4
எழும் கதிர் இரவி-தன் புதல்வன் எண்ணுற
விழுங்கிய மதி என மெலிந்து தோன்றினான் – யுத்2:16 266/3,4
எண்ணுற அரிய சேனை எய்தியது இலங்கை நோக்கி – யுத்3:30 3/4

TOP


எண்ணுறா (1)

ஈனமே-கொல் இதம் என எண்ணுறா
மோனம் ஆகி இருந்தனன் முற்றினான் – யுத்1:9 49/1,2

TOP


எண்ணுறு (6)

எண்ணுறு சுடர் வானத்து இந்திரன் முடி சூடும் – பால:23 38/3
எண்ணுறு சூழ்ச்சியின் இருக்கை எய்தினான் – அயோ:1 1/4
எண்ணுறு திறத்து காணார் இடர் உறும் மனத்தர் எய்த்தார் – கிட்:15 26/4
எண்ணுறு படைக்கலம் இழுக எற்றிட – யுத்2:16 97/1
எண்ணுறு நரகின் வீழ்வது அறிஞரும் இயற்றுவாரோ – யுத்2:16 140/4
எண்ணுறு கனவினொடு உணர்வு என இமையில் – யுத்4:37 94/3

TOP


எண்ணுறும் (3)

முழுதும் எண்ணுறும் மந்திர கிழவர்-தம் முகத்தால் – அயோ:1 44/2
யான் எனது எண்ணல் தீர்ந்தார் எண்ணுறும் ஒருவன் என்றே – யுத்3:26 12/3
எண்ணுறும் இடம் எலாம் இராவணன் தலை – யுத்4-மிகை:37 22/3

TOP


எண்ணூற்று (1)

எண்ணிய சகாத்தம் எண்ணூற்று ஏழின் மேல் சடையன் வாழ்வு – பால-மிகை:0 23/1

TOP


எண்ணூறு (1)

கரை செறி காண்டம் ஏழு கதைகள் ஆயிரத்து எண்ணூறு
பரவுறு சமரம் பத்து படலம் நூற்றிருபத்தெட்டே – பால-மிகை:0 25/1,2

TOP


எண்ணெய் (6)

எண்ணெய் உண்ட இருள் புரை மேனியான் – அயோ:8 6/4
எண்ணெய் உண்ட பொன் எழில் கொள் மேனியை – அயோ:11 118/3
எண்ணெய் பொன் முடி-தொறும் இழுகி ஈறு_இலா – சுந்:3 40/1
ஏந்து நெடு வால் கிழி சுற்றி முற்றும் தோய்த்தார் இழுது எண்ணெய்
காந்து கடும் தீ கொளுத்தினார் ஆர்த்தார் அண்டம் கடி கலங்க – சுந்:12 118/3,4
குழியில் இந்தனம் அடுக்கினர் குன்று என குடம்-தொறும் கொணர்ந்து எண்ணெய்
இழுது நெய் சொரிந்திட்டனர் நெருப்பு எழுந்திட்டது விசும்பு எட்ட – யுத்1:3 85/1,2
எண்ணெய் தோய்ந்து என எரிந்தன கிரி குலம் எல்லாம் – யுத்1:6 28/4

TOP


எண்ணெயால் (1)

வெம்பு வெம் தசை முறையின் இட்டு எண்ணெயால் வேட்டான் – யுத்3:22 160/4

TOP


எண்ணெயும் (3)

எண்ணெயும் களபமும் இழுதும் நானமும் – பால:5 113/3
மலரினில் மணமும் எள்ளில் எண்ணெயும் போல எங்கும் – யுத்1:3 120/3
எண்ணெயும் கலின மா விலாழியும் எண்_இல் யானை – யுத்4:41 115/2

TOP


எண்ணை (1)

எண்ணை விழுங்கிய சேனையை யாரும் – யுத்3:20 23/3

TOP


எண்ணையும் (1)

கனையும் எண்ணையும் கடப்பது ஓர் கடலினை கண்டார் – யுத்4:32 5/4

TOP


எண்ணோ (1)

எண்ணோ தவிரா இரவோ விடியாது – பால:23 10/2

TOP


எண்ணோடு (1)

எண்ணோடு இயைந்து துணை ஆகும் இயக்கி ஆய – சுந்-மிகை:1 16/3

TOP


எண்தலம் (1)

எண்தலம் தொடற்கு அரியன தட வரை இரண்டும் – யுத்1:3 12/2

TOP


எண்தான் (2)

எண்தான் இலென் எங்ஙனம் நாடுகெனோ – ஆரண்:14 66/4
எண்தான் உழந்து இட்ட நும் ஏந்து இழை யாங்கள் காட்ட – சுந்:4 90/3

TOP


எண்பதினாயிர (2)

உரைத்த எண்பதினாயிர கோடி கிங்கரரோடு – சுந்-மிகை:7 5/1
உருத்து அ எண்பதினாயிர கோடியர் உடன்றார் – சுந்-மிகை:7 5/4

TOP


எண்பதினாயிரர் (1)

எம் குலத்தவர் எண்பதினாயிரர் இறைவர் – யுத்1:5 61/1

TOP


எண்பது (1)

இகல் படை தலைவர் ஆய எண்பது வெள்ளத்து எண் இல் – யுத்3-மிகை:20 2/1

TOP


எண்பனாதியிர (1)

எண்பனாதியிர கோடி இரும் சிலை – சுந்-மிகை:11 10/1

TOP


எண்பால் (1)

எண்பால் உயர்ந்த எரி ஓங்கும் நல் வேள்வி – ஆரண்:15 45/2

TOP


எண்பாலும் (1)

எண்பாலும் இலாதது ஓர் ஆண் உரு என்றி என்னே – ஆரண்:10 150/2

TOP


எண்மர் (1)

காவலர் எண்மர் நின்ற தன்மையும் தெரிய கண்டான் – யுத்3:24 53/4

TOP


எண்மர்க்கும் (1)

எண்மர்க்கும் மற்றை இருவர்க்கும் பெரும் பயம் இயற்ற – சுந்:12 43/4

TOP


எண்மரின் (1)

எண்மரின் வலியன் ஆய யமன் திசை தன்னை உற்றான் – பால-மிகை:11 24/4

TOP


எண்மரும் (1)

எண்மரும் இவற்கு ஏவல் செய்கின்ற அ – யுத்1:9 50/3

TOP


எண்மை (1)

எண்மை ஆர் உலகினில் இராமற்கு ஏற்றம் ஓர் – ஆரண்:12 5/1

TOP


எண்மையன் (1)

எந்தை நீ இயம்பிற்று என்னை எண்மையன் ஆகி ஏழை – ஆரண்:13 132/1

TOP


எண்வகை (1)

எனக்கும் எண்வகை முனிவர்க்கும் இமையவர் உலகம் – யுத்4-மிகை:40 21/1

TOP


எண்வழி (1)

எண்வழி உணர்வும் நான் எங்கும் காண்கிலேன் – பால:10 55/2

TOP


எணும் (4)

விராய் எணும் பவங்களை வேர் அறுக்குமே – பால-மிகை:0 30/3
போனகம் தனக்கு என்று எணும் புந்திய – பால-மிகை:7 22/2
எம்மையோர் அனைவரும் இறைவர் என்று எணும்
மும்மையோர் பெருமையும் முற்றும் பெற்றியான் – ஆரண்:12 46/3,4
அஞ்சொடு அஞ்சு நான்கு என்று எணும் ஆண்டு போய் முடிந்த – யுத்4:40 126/3

TOP


எத்த (1)

எத்த மேல் செல எறிந்தனர் பிறிந்தனர் இமையோர் – யுத்2:15 188/4

TOP


எத்தன்மைத்து (1)

எவண் எத்தன்மைத்து ஏகின நாகத்து_இனம் என்ன – யுத்4:37 142/1

TOP


எத்தனை (24)

எரிந்த சிந்தையர் எத்தனை என்கெனோ – பால:18 27/1
எத்தனை இறந்தன கடிகை ஈண்டு என்றாள் – பால:19 35/4
ஆண்டார் ஆண்டார் எத்தனை என்கேன் அறம் நோனார் – ஆரண்:11 16/3
எத்தனை காலம் காப்பன் யான் இந்த மூதூர் என்று அம் – சுந்:2 92/1
எத்தனை உள அவை எண்ணும் ஈட்டவோ – சுந்:5 69/4
ஏவும் பல் படை எத்தனை கோடிகள் எனினும் – சுந்:7 52/2
புவனம் எத்தனை அவை அனைத்தும் போர் கடம் – சுந்:12 62/1
என்றார் இன்னும் எத்தனை சொல் கொண்டு இதம் மாற – சுந்-மிகை:3 23/1
கொச்சை துன்மதி எத்தனை போரிடை குறைந்தான் – யுத்1:2 112/2
எத்தனை உளர் தெரிந்து எண்ண ஏய்ந்தவர் – யுத்1:4 85/1
பேரும் அத்தனை எத்தனை உலகமும் பெரியோய் – யுத்1:5 45/4
இன்ன தன்மையர் எத்தனை ஆயிரர் என்கேன் – யுத்1:5 46/1
எத்தனை கோடி கோடி மாயங்கள் இயற்ற நோக்கி – யுத்1-மிகை:3 25/3
உலகத்து உள மலை எத்தனை அவை அத்தனை உடனே – யுத்2:18 148/1
எத்தனை கோடி வாளி மழை என எய்யாநின்ற – யுத்2:19 181/2
வந்தது நம்-வயின் எத்தனை மன்னா – யுத்3:20 9/2
மேகம் எத்தனை அத்தனை மால் கரி விரிந்த – யுத்3:31 13/1
நாகம் எத்தனை அத்தனை நளிர் மணி தேர்கள் – யுத்3:31 13/2
போகம் எத்தனை அத்தனை புரவியின் ஈட்டம் – யுத்3:31 13/3
ஆகம் எத்தனை அத்தனை அவன் படை அவதி – யுத்3:31 13/4
எத்தனை அரக்கரேனும் தருமம் ஆண்டு இல்லை அன்றே – யுத்3:31 49/1
எத்தனை உளர் என்றாலும் யான் சிலை எடுத்த-போது – யுத்3:31 58/2
ஆமை குலம் எத்தனை அத்தனையால் – யுத்3:31 201/4
காயம் எத்தனை உள நெடும் காயங்கள் கதுல – யுத்4:37 111/2

TOP


எத்தனைக்கு (1)

எத்தனைக்கு உள ஆண்டுகள் ஈண்டு அவை – அயோ:4 21/3

TOP


எத்தனையும் (2)

என்ன உரை இத்தனையும் எத்தனையும் எண்ணி – ஆரண்:11 27/1
இடும்பை எத்தனையும் மடுத்து எய்தினும் – யுத்1:8 53/3

TOP


எத்தனையோ (1)

இ திறத்தினர் எத்தனையோ பலர் – பால:14 50/3

TOP


எத்தனையோர் (1)

செம் திரு ஒப்பார் எத்தனையோர் நின் திரு உண்பார் – ஆரண்:11 12/3

TOP


எத்தனையோர்தாம் (1)

இந்திரன் ஒப்பார் எத்தனையோர்தாம் இழிவுற்றார் – ஆரண்:11 12/2

TOP


எத்தனைவர் (1)

அஞ்சல் இனி ஆங்கு அவர்கள் எத்தனைவர் ஆயிடினும் அத்தனைவரும் – யுத்3:31 151/1

TOP


எத்தானும் (1)

எத்தானும் வெலற்கு அரியான் மனுகுலத்தே வந்து உதித்தோன் இலங்கும் மோலி – பால:5 33/3

TOP


எத்திசை (1)

இருண்டது எத்திசை மருங்கினும் பறவையின் இனம் பல படி மூடி – யுத்2-மிகை:16 53/3

TOP


எத்திய (1)

எத்திய அயில் வேல் குந்தம் எழு கழு முதல ஏந்தி – சுந்:8 7/1

TOP


எத்திறத்து (1)

எத்திறத்து ஏதுவும் இயைந்த இன் உரை – சுந்:5 39/3

TOP


எத்துணை (4)

மணிகள் எத்துணை பெரியவும் மால் திரு மார்பின் – சுந்:2 8/1
எத்துணை போதும் கை என்று இயம்பினால் எண்ணற்கு ஏற்ற – யுத்1:3 132/1
எத்துணை வகையினும் உறுதி எய்தின – யுத்1:4 12/1
சேது எத்துணை சென்றது என்பார் சிலர் – யுத்1:8 51/3

TOP


எதிர் (298)

கரியொடு கரி எதிர் பொருத்தி கை படை – பால:3 67/1
செழும் தவிசு உவந்த அ தேவும் சென்று எதிர்
விழுந்தனர் அடி மிசை விண்ணுளோரொடும் – பால:5 11/2,3
அடைந்தனன் வள நகர் அலங்கரித்து எதிர்
மிடைந்திட முனியொடும் வேந்தன் கோயில் புக்கு – பால:5 51/1,2
எதிர் வரும் அவர்களை எமை உடை இறைவன் – பால:5 130/1
சென்று வந்து எதிர் தொழும் செம் நெறி செல்வரோடு – பால:7 4/2
விழுங்க வந்து எழுந்து எதிர் விரித்த வாயின்-வாய் – பால:7 11/2
ஆகம் உற உய்த்து எறிவென் என்று எதிர் அழன்றாள் – பால:7 34/4
கோறி என்று எதிர் அந்தணன் கூறினான் – பால:7 43/4
வென்றவன் முந்தி வியந்து எதிர் கொண்டான் – பால:8 13/2
சிந்தை உவந்து எதிர் என் செய் என்றான் – பால:8 15/1
பயந்தவர்களும் இகழ் குறளன் பார்த்து எதிர்
வியந்தவர் வெரு கொள விசும்பின் ஓங்கினான் – பால:8 24/2,3
குன்று போல் குணத்தான் எதிர் கோசலை குருசில் – பால:8 47/3
என்று இவை இனையன விளம்பும் வந்து எதிர்
நின்றனன் இவண் எனும் நீங்கினான் எனும் – பால:10 60/1,2
என்றனன் ஏன்று தன் எதிர் நின்றாரை அ – பால:13 2/1
ஒலித்து ஆனை என வந்து மணம் மொழிந்தார்க்கு எதிர் உருத்த – பால:13 20/2
என்று உரைத்து எதிர் எதிர் இடைவிடாது நேர் – பால:14 6/1
என்று உரைத்து எதிர் எதிர் இடைவிடாது நேர் – பால:14 6/1
மை கொண்ட கண்ணாள் எதிர் மாற்றவள் பேர் விளம்ப – பால:17 20/2
கொண்டு எதிர் வீசுவாரும் கோதை கொண்டு ஓச்சுவாரும் – பால:18 5/2
இந்திர_திருவன்-தன்னை எதிர் கொள்வான் எழுந்து வந்தான் – பால:20 4/4
ஏ வரும் சிலையினான் எதிர் வரும் நெறி எலாம் – பால:20 12/2
எய்த வந்து எதிர் நின்றமைதான் இது – பால:21 22/3
கன்னி அமிழ்தத்தை எதிர் கண்ட கடல் வண்ணன் – பால:22 30/2
மாண்ட பொன் மணி அணி வலயம் வந்து எதிர்
வேண்டினர்க்கு உதவுவான் விரும்பி கற்பகம் – பால:23 57/1,2
இலங்கு ஒளி அம்மி மிதித்து எதிர் நின்ற – பால:23 91/3
குன்றே புரை தோளான் எதிர் புள்ளின் குறி தேர்வான் – பால:24 6/3
சிங்கம் என உயர் தேர் வரு குமரன் எதிர் சென்றான் – பால:24 16/3
முரைசின் குரல் பட வீரனது எதிர் நின்று இவை மொழிவான் – பால:24 17/4
உலத்தோடு எதிர் தோளாய் எனது உறவோடு உயிர் உகுவேன் – பால:24 23/2
பொன் ஆர் கலை அணிவான் எதிர் புகுவான் நிலை உணரா – பால:24 24/2
வெடிபட அதிர்ந்து எதிர் விளித்து மண்டவே – பால-மிகை:7 14/4
தாங்கினர் எதிர் செயும் தருக்கு இலாமையின் – பால-மிகை:7 17/2
கன்னி மீடலும் கசட்டுறு முனி எதிர் காணா – பால-மிகை:9 3/2
எதிர் மலைந்த பைம் கூந்தலை இன வண்டு நணுக – பால-மிகை:9 59/3
பரிந்து எதிர் கொண்டு புக்கு கடன் முறை பழுதுறாமல் – பால-மிகை:9 62/3
சிந்தை ஆர வணங்கலும் சென்று எதிர்
அந்தம் இல் குணத்தான் நெடிது ஆசிகள் – பால-மிகை:11 2/2,3
தாம் உறு சவரர் ஆக சபித்து எதிர் சலித்த சிந்தை – பால-மிகை:11 44/2
பாவியை உற்று எதிர் பற்றி எற்ற எண்ணும் – அயோ:3 18/3
ஈட்டம் எதிர் வந்திடவே இறந்து ஏகினன் விண்ணிடையே – அயோ:4 81/4
மையில் கரியாள் எதிர் நின்னை அம் மௌலி சூட்டல் – அயோ:4 123/2
செல்லும் சொல் வல்லான் எதிர் தம்பியும் தெவ்வர் சொல்லும் – அயோ:4 135/1
மு முறை தொழுதான் அ முதல்வனும் எதிர் புல்லி – அயோ:9 23/2
விரும்பலர் முகத்து எதிர் விழித்து நிற்க யான் – அயோ:11 113/4
நின் காணும் உள்ளத்தான் நெறி எதிர் நின்றனன் என்றான் – அயோ:13 26/4
விருத்தி வேதியரோடு எதிர் மேவினான் – அயோ:13 72/4
வந்து உவந்து எதிர் ஏத்தினர் மைந்தரை – அயோ:14 8/3
செக்கர் வான் மழை நிகர்க்க எதிர் உற்ற செருவத்து – ஆரண்:1 8/3
வீர வெம் சிலையினோர் எதிர் விராதன் எனும் அ – ஆரண்:1 18/3
அஞ்சன கிரி அனான் எதிர் அரக்கன் அழலா – ஆரண்:1 24/4
வேரொடும் கடிது எடுத்து எதிர் விசைத்து விடலும் – ஆரண்:1 28/4
நின்றான் எதிர் நின்ற நெடும் தவனும் – ஆரண்:2 14/1
ஆயிடை அறிஞனும் அவன் எதிர் அழுவ – ஆரண்:2 37/1
ஏன்ற போதும் எதிர் அல என்றலின் – ஆரண்:3 24/3
உவமை நீங்கிய தோன்றல் உரைக்கு எதிர்
நவமை நீங்கிய நல் தவன் சொல்லுவான் – ஆரண்:3 31/1,2
மறைவலான் எதிர் வள்ளலும் கூறுவான் – ஆரண்:3 32/1
மாண்ட வரதன் சரண் வணங்க எதிர் வந்தான் – ஆரண்:3 36/3
சென்று எதிர் நிற்பது ஓர் செய்கை தேடுவாள் – ஆரண்:6 21/4
கோ மகனும் அ திசை குறித்து எதிர் விழித்தான் – ஆரண்:6 27/4
கண் அருள்-செய் கண்ணன் இரு கண்ணின் எதிர் கண்டான் – ஆரண்:6 28/4
எதிர் இலாதவர் இறுதியின் நிமித்தமா எழுந்து ஆண்டு – ஆரண்:6 89/3
சிலை எடுத்து திரியும் இது சிறிது அன்றோ தேவர் எதிர்
தலையெடுத்து விழியாமை சமைப்பதே தழல் எடுத்தான் – ஆரண்:6 93/2,3
எந்தாய் யான் பட்டபடி இது காண் என்று எதிர் விழுந்தாள் – ஆரண்:6 107/4
நெறி தாரை செல்லாத நிருதர் எதிர் நில்லாதே நெடிய தேவர் – ஆரண்:6 129/1
காட்டு எனா எழுந்தான் எதிர் கண்டவர் – ஆரண்:7 8/3
விருப்புறா முகத்து எதிர் விழிக்கின் வெந்திடும் – ஆரண்:7 44/2
ஆகத்து எழு கனல் கண்வழி உக உற்று எதிர் அழன்றார் – ஆரண்:7 96/3
உடை தடம் படைகளும் ஒழிய உற்று எதிர்
விடைத்து அடர்ந்து எதிர்ந்தவர் வீரன் வாளியால் – ஆரண்:7 102/2,3
புடைத்து அடர்ந்து எதிர் அழல் புரையும் கண்ணினார் – ஆரண்:7 109/2
ஆங்கு அவன் அணிக்கு எதிர் அணிகள் ஆக தேர் – ஆரண்:7 114/3
நன்று காத்தி என்று இராமனும் எதிர் செல நடந்தான் – ஆரண்:8 8/4
தெருளும் வார் கணை கூற்று எதிர் ஆவி சென்று என்ன – ஆரண்:8 17/4
சூழ் சுடர் வடி கணை அவற்று எதிர் தொடுத்தே – ஆரண்:9 12/3
கூற்றினாரும் குனிக்க குனித்து எதிர்
ஆற்றினான் அவன் ஆழி அம் தேர் சரம் – ஆரண்:9 19/2,3
ஏன்று எதிர் வயிறு அலைத்து இரங்கி ஏங்கினார் – ஆரண்:10 26/2
வினை என வந்து நின்ற மான் எதிர் விழித்தது அன்றே – ஆரண்:11 55/4
ஏற்றம் என் நினைக்கல் ஆகும் எதிர் அடுத்து இயம்பல் ஆகும் – ஆரண்:12 64/2
எழுந்து உயர் காதலின் வந்து எதிர் நின்றாள் – ஆரண்:14 41/2
விரைந்து எதிர் வந்தனன் தீயினும் வெய்யான் – ஆரண்:14 42/4
பேசினனுக்கு எதிர் பேசுற நாணாள் – ஆரண்:14 51/1
முரற்று அரு வெம் சமம் முயல்கின்றார் எதிர்
உரற்றிய ஓசை அன்று ஒருத்தி ஊறுபட்டு – ஆரண்:14 78/2,3
எதிர் எதிர் தழுவி நட்பின் இனிது அமர்ந்து அவனின் ஈண்ட – ஆரண்:15 55/2
எதிர் எதிர் தழுவி நட்பின் இனிது அமர்ந்து அவனின் ஈண்ட – ஆரண்:15 55/2
முன்ப உன் முகத்தின் எதிர் பொய் மொழியகில்லேன் – ஆரண்-மிகை:10 15/2
ஏ எனும் உரைக்குள் உயிர் செற்ற எதிர் இல்லன் – ஆரண்-மிகை:11 1/2
கங்குலின் எதிர் பொரு கலவி பூசலில் – கிட்:1 11/2
வெருவாது எதிர் நின்று அமுது உயிர்க்கும் வீழி செவ்வி கொழும் கனி வாய் – கிட்:1 29/3
சந்திரன் தூண் எதிர் தருக்கின் வாங்குநர் – கிட்:7 26/3
நின்றான் எதிர் யாவரும் நெஞ்சு நடுங்கி அஞ்ச – கிட்:7 38/1
ஒன்றோடு சென்று ஒன்று எதிர் உற்றனவேயும் ஒத்தார் – கிட்:7 46/2
வந்தாரோ எதிர் வான் உளோர் எலாம் – கிட்:8 11/4
புழுங்கின எதிர் எதிர் பொருவ போன்றவே – கிட்:10 22/4
புழுங்கின எதிர் எதிர் பொருவ போன்றவே – கிட்:10 22/4
நெய் அடை தீ எதிர் நிறுவி நிற்கு இவள் – கிட்:10 91/1
வெளித்து எதிர் விழிக்கவும் வெள்கி மேன்மையால் – கிட்:10 119/2
வினவினாட்கு எதிர் ஓர் மாற்றம் விளம்பவும் வேண்டும் என்று அ – கிட்:11 52/3
மின் நிலை வில்லினானை வழி எதிர் விலக்கி நின்றாள் – கிட்:11 83/4
எதிர் முறை இருந்தான் என்றாள் இது இங்கு புகுந்தது என்றான் – கிட்:11 85/4
ஏற்று எதிர் நோக்கினன் எழுந்தது அ வழி – கிட்:11 104/2
கன்னி நெடு மா நகரம் அன்னது எதிர் கண்டார் – கிட்:14 36/1
கற்றை விரி பொன் சடையினாளை எதிர் கண்டார் – கிட்:14 43/4
கருத்தின் நிமிர் கண்ணின் எதிர் கண்டவர் கலங்க – கிட்:14 67/3
என்னும் மாருதி எதிர் எருவை வேந்தனும் – கிட்:16 30/3
திண் தேரான் எதிர் சென்று சீறினான் – கிட்:16 41/4
முற்று அறிதரும் இ மாணி மொழிக்கு எதிர் முதல்வர் ஆய – கிட்-மிகை:2 3/3
கடும் திசையின் வாய் அனைய வாயில் எதிர் கண்டான் – சுந்:2 63/4
என்னா-முன்னம் ஏகு என ஏகாது எதிர் மாற்றம் – சுந்:2 82/1
தடித்து ஆம் என்ன தன் எதிர் செல்லும் தழல் வேலை – சுந்:2 86/1
உறங்கினர் பிணங்கி எதிர் ஊடினர்கள் அல்லார் – சுந்:2 157/4
கிளர்ந்த சீற்றமும் காதலும் எதிர் எதிர் கிடைப்ப – சுந்:3 134/4
கிளர்ந்த சீற்றமும் காதலும் எதிர் எதிர் கிடைப்ப – சுந்:3 134/4
துளங்கு ஒளி விரற்கு எதிர் உதிக்கும் சூரியன் – சுந்:4 40/3
ஈட்டி இனி என் பல இராமன் எதிர் நின்னை – சுந்:5 2/3
வலம் கொள் ஒரு கைத்தலையில் வைத்து எதிர் தடுப்பான் – சுந்:5 5/2
வெப்புறு சினத்தர் எதிர் மேல்வருவர் வந்தால் – சுந்:6 6/3
யாண்டு இனி ஏகுதி என்று எதிர் சென்றார் – சுந்:9 56/4
கற்றோனும் முகம் எதிர் வைத்தான் அது கண்டார் விண்ணவர் கசிவுற்றார் – சுந்:10 32/2
பெற்றாம் நல்லது பெற்றாம் என்றனர் பிறியாது எதிர் எதிர் செறிகின்றார் – சுந்:10 32/4
பெற்றாம் நல்லது பெற்றாம் என்றனர் பிறியாது எதிர் எதிர் செறிகின்றார் – சுந்:10 32/4
எய்தான் வாளிகள் எரி வாய் உமிழ்வன ஈர்_ஏழ் எதிர் அவை பார் சேர – சுந்:10 33/1
தேரில் சென்று எதிர் கோல் கொள்வான் உயிர் தின்றான் அ பொரு செறி திண் தேர் – சுந்:10 34/1
நேரில் சென்று அவன் வயிர குனி சிலை பற்றி கொண்டு எதிர் உற நின்றான் – சுந்:10 34/4
இரு கையால் எதிர் வலியா-முன்னம் அது இற்று ஓடியது இவர் பொன் தோளின் – சுந்:10 35/2
தம் தாரமும் உறு கிளையும் தமை எதிர் தழுவும்-தொறும் நும தமர் அல்லேம் – சுந்:10 41/1
எதிர் எழுந்து அடி விழுந்து அழுது சோர் இள நலார் – சுந்:10 43/2
எண்ணல் ஆம் தகைமை இல்லார் இறந்து எதிர் கிடந்தார் தம்மை – சுந்:11 17/2
ஏற்றம் சால் ஆணிக்கு ஆணி எதிர் செல கடாயது என்ன – சுந்:11 22/4
ஏறு தேர் இலன் எதிர் நிற்கும் உரன் இலன் எரியின் – சுந்:11 53/1
கொண்டனர் எதிர் செலும் கொற்ற மா நகர் – சுந்:12 6/1
கோட்டு எதிர் பொருத பேர் ஆரம் கொண்டு எதிர் – சுந்:12 26/3
கோட்டு எதிர் பொருத பேர் ஆரம் கொண்டு எதிர்
நீட்டினன் உவகையின் நிமிர்ந்த நெஞ்சினான் – சுந்:12 26/3,4
காண்டல் வேண்டி இ உயிர் சுமந்து எதிர் சில கழறி – சுந்:12 54/2
தான் ஓர் பெரும் கருடன் என்ன எதிர் தாவி – சுந்-மிகை:1 18/3
சந்திர வெண் குடை தான் எதிர் கண்டான் – சுந்-மிகை:11 21/2
சிந்திட எழுந்து திசை ஈண்ட எதிர் செவ்வே – சுந்-மிகை:11 25/2
உற்று எதிர் ஓடி உடன்றார் – சுந்-மிகை:13 13/2
விண்டவன் நம் எதிர் மீண்டுளானெனின் – சுந்-மிகை:14 35/2
அனகனுக்கு அவள் எதிர் அணைந்ததாம் எனும் – சுந்-மிகை:14 40/2
செற்றவர் எதிர் எழும் தேவர் தானவர் – யுத்1:2 19/1
காவலன் கண் எதிர் அவனை கை கவித்து – யுத்1:2 38/1
முற்றும் முதலாய் உலகம் மூன்றும் எதிர் தோன்றி – யுத்1:2 60/1
இனையர் என்று உணர்தியேல் இருவரும் ஒருவரும் எதிர் இலாதார் – யுத்1:2 85/2
சால அன்னது நினைந்து அவன் எதிர் செலல் தவிர்ந்து – யுத்1:2 108/3
புகைசெயா நெடும் தீ பொங்க உருத்து எதிர் பொருந்த புக்கான் – யுத்1:3 147/2
விழி எதிர் நிற்றியேல் விளிதி என்றனன் – யுத்1:4 8/3
வெம்பு மா கடல் சேனை கொண்டு எதிர் பொர வெகுண்டான் – யுத்1:5 62/1
முடுக்குவென் வருணனை என்ன மூண்டு எதிர்
தடுக்க_அரும் வெகுளியான் சதுமுகன் படை – யுத்1:6 56/2,3
இலக்கு வன் சரம்-ஆயினும் இன்று எதிர்
விலக்கினால் விலங்காத விலங்கலால் – யுத்1:8 40/1,2
எதிர் எழுந்து நிரந்தரம் எய்தலால் – யுத்1:8 61/2
பண்டை உறையுட்கு எதிர் படை கடலின் வைகும் – யுத்1:9 2/1
நீ உருத்து எழுந்த போது குரங்கு எதிர் நிற்பது உண்டோ – யுத்1:9 69/4
காரணத்தை நிமிர் கண் எதிர் கண்டான் – யுத்1:11 17/4
தான் வினாவ எதிர் சாரன் விளம்பும் – யுத்1:11 20/4
ஏல எதிர் சென்று அடல் இராவணனை எய்தி – யுத்1:12 7/2
தத்தி எதிர் சென்று திசை வென்று உயர் தடம் தோள் – யுத்1:12 8/2
பொடித்து எழ உறுக்கி எதிர் புக்கு உடல் பொருத்தி – யுத்1:12 10/2
வந்தவனை நின்றவன் வலிந்து எதிர் மலைந்தான் – யுத்1:12 23/1
கந்துகம் என கடிது எழுந்து எதிர் கலந்தான் – யுத்1:12 23/4
எல்லுண்ட படை கை கொண்டால் எதிர் உண்டே இராமன் கையில் – யுத்1:14 16/3
வளை எயிற்று அரக்கன் வெம் போர்க்கு இனி எதிர் வருவது உண்டோ – யுத்1:14 33/4
வந்து எதிர் கொள்ள வீர சிலையும் வெவ் வலியும் வாங்கும் – யுத்1-மிகை:14 5/3
தருக்கி உற்று எதிர் தாக்கின தானையே – யுத்2:15 18/4
சாய்ந்த தானை தளர்வும் சலத்து எதிர்
பாய்ந்த தானை பெருமையும் பார்த்து உற – யுத்2:15 43/1,2
வாரணத்து எதிர் வாசியின் நேர் வய – யுத்2:15 44/1
வங்கம் ஆம் என வந்து எதிர் தாக்கினான் – யுத்2:15 52/4
கொண்டு சீறி அவன் எதிர் குப்புறா – யுத்2:15 63/4
தொடுத்த வாளிகள் வீழும் முன் சூழ்ந்து எதிர்
எடுத்த குன்றை இடும்பன் எறிதலும் – யுத்2:15 64/1,2
கார் இழிந்த உரும் என காய்ந்து எதிர்
பார் கிழிந்து உக பாய்ந்தனன் வானவர் – யுத்2:15 65/2,3
குத்தி நின்ற கும்பானுவை தான் எதிர்
மொத்தி நின்று முடி தலை கீழ் உற – யுத்2:15 66/2,3
தன் படைத்தலைவன் பட தன் எதிர்
துன்பு அடைத்த மனத்தன் சுமாலி சேய் – யுத்2:15 68/1,2
பாற நீலன் வெகுண்டு எதிர் பார்ப்புறா – யுத்2:15 70/4
குன்றம் நின்றது எடுத்து எதிர் கூற்று என – யுத்2:15 71/1
போய் அடித்தலும் நீலன் புகைந்து எதிர்
தாய் அடுத்து அவன்-தன் கையின் தண்டொடும் – யுத்2:15 74/2,3
நிற்கவே எதிர் நின்றிலர் ஓடினார் – யுத்2:15 80/3
கை போதகம் என முந்து அவன் கடும் தேர் எதிர் நடந்தான் – யுத்2:15 160/3
கடுத்தான் என கொடியாற்கு எதிர் காண்பாய் என காட்டா – யுத்2:15 162/4
நீள் ஆண்மையினுடனே எதிர் நின்றாய் இஃது ஒன்றோ – யுத்2:15 164/1
பொன்றேன் எனின் நின்னோடு எதிர் பொருகின்றிலென் என்றான் – யுத்2:15 166/4
வன் தானையினுடன் வந்த என் எதிர் வந்து நின் வலியால் – யுத்2:15 168/3
பித்து ஏறினர் அல்லால் இடை பேராது எதிர் மார்பில் – யுத்2:15 169/3
இரு கைத்தலம் உடையாய் எதிர் இவை சொற்றனை இனிமேல் – யுத்2:15 170/3
பசை_அற்றிலது ஒரு நீ எனது எதிர் நின்று இவை பகர்வாய் – யுத்2:15 171/4
காண கடிது எதிர் குத்துதி என்றான் வினை கடியான் – யுத்2:15 172/4
மார்பில் கடிது எதிர் குத்தினன் வயிர கரம் அதனால் – யுத்2:15 173/4
அணையாய் இனி எனது ஊழ் என அடரா எதிர் படரா – யுத்2:15 180/3
சலி என்று எதிர் மலரோன் உரைதந்தால் இறை சலியேன் – யுத்2:15 181/3
என்றான் எதிர் சென்றான் இகல் அடு மாருதி எனை நீ – யுத்2:15 183/1
நன்றாக நின் நிலை நன்று என நல்கா எதிர் நடவா – யுத்2:15 183/3
உறுக்கி தனி எதிர் நின்றவன் உரத்தில் தனது ஒளிர் பல் – யுத்2:15 184/1
யானும் அல்லவர் யார் உனக்கு எதிர் என்றும் இசைத்தான் – யுத்2:15 204/4
இறுத்து நின் எதிர் எய்தினான் – யுத்2:16 120/4
செருவிடை அஞ்சார் வந்து என் கண் எதிர் சேர்வர்-ஆகின் – யுத்2:16 158/1
நொய்தினில் துளக்கி ஐய நுன் எதிர் நும்முனோனை – யுத்2:16 166/2
நீரினை ஓட்டும் காற்றும் காற்று எதிர் நிற்கும் நீரும் – யுத்2:16 171/1
புயங்களே படைகள் ஆக தேர் எதிர் ஓடி புக்கான் – யுத்2:16 180/2
கொடி தடம் தேரின் முன்னர் குதித்து எதிர் குறுகி நின்றான் – யுத்2:16 185/4
பற்றினன் பாய்ந்து எதிர் பருதி கான்முளை – யுத்2:16 259/3
ஏதி வெம் திறலினோய் இமைப்பிலோர் எதிர்
பேது உறு குரங்கை யான் பிணித்த கை பிணி – யுத்2:16 280/1,2
இடுக்கு இலை எதிர் இனி இவனை இ வழி – யுத்2:16 300/1
நண்ணினன் நடந்து எதிர் நமனை இன்று இவன் – யுத்2:16 301/3
ஊழியின் ஒருவனும் எதிர் சென்று ஊன்றினான் – யுத்2:16 310/4
ஏதியோடு எதிர் பெரும் துணை இழந்தனை எதிர் ஒரு தனி நின்றாய் – யுத்2:16 319/1
ஏதியோடு எதிர் பெரும் துணை இழந்தனை எதிர் ஒரு தனி நின்றாய் – யுத்2:16 319/1
எங்கை-போல் எடுத்து அழைத்து நான் வீழ்வெனோ இராவணன் எதிர் அம்மா – யுத்2:16 323/4
இளைத்த நுண் மருங்குல் நங்காய் என் எதிர் எய்திற்று எல்லாம் – யுத்2:17 27/3
விளக்கு எதிர் வீழ்த்த விட்டில் பான்மைய வியக்க வேண்டா – யுத்2:17 27/4
உந்தை என்று உனக்கு எதிர் உருவம் மாற்றியே – யுத்2:17 94/1
ஏகி தனி சென்று எதிர் எய்தலுறும் – யுத்2:18 45/1
நீரை கொடு நீர் எதிர் நிற்க ஒணுமே – யுத்2:18 81/1
போல்வன தம தம எதிர் எதிர் பொருவன – யுத்2:18 133/4
போல்வன தம தம எதிர் எதிர் பொருவன – யுத்2:18 133/4
கறுவினர் அவன் எதிர் கடவினர் கடல் என – யுத்2:18 136/4
கொல்லுதி என எதிர் கடவினர் கொடியவர் – யுத்2:18 137/4
நொய்தின் கடிது எதிர் உற்றன நூறு_ஆயிரம் மாறா – யுத்2:18 161/2
கண்டான் எதிர் அதிகாயனும் கனல் ஆம் என கனன்றான் – யுத்2:18 170/1
பொன்னால் உயர் நெடு மால் வரை போல்வான் எதிர் புக்கான் – யுத்2:18 171/3
வாய்த்தானையும் மடித்தாய் அது கண்டேன் எதிர் வந்தேன் – யுத்2:18 172/3
வாளி கடு வல் விசையால் எதிர் மண்டு – யுத்2:18 241/3
மிக்கான் எதிர் அங்கதன் உற்று வெகுண்டான் – யுத்2:18 246/3
தரு வனம் அனைய தோளான்-தன் எதிர் தானிமாலி – யுத்2:18 264/3
நிலைத்து நின்று சினம் முந்து செல்ல எதிர் சென்று சென்று உற நெருக்கலால் – யுத்2:19 64/3
புல் எடுத்தவர்கள் அல்லம் வேறு சில போர் எடுத்து எதிர் புகுந்துளோம் – யுத்2:19 74/4
சேருமே அவை தனு கை நிற்க எதிர் செல்லுமே கடிது செல்லினும் – யுத்2:19 85/3
கரக்க நூறி எதிர் பொரு கண்டகர் – யுத்2:19 139/2
எற்றும் வானின் எடுத்து எறியும் எதிர்
உற்று மோதும் உதைக்கும் உறுக்குமால் – யுத்2:19 140/2,3
ஈடுற தக்க போலாம் நம் எதிர் என்னா ஏந்தல் – யுத்2:19 194/3
எதிர் எதிர் பகழி தைத்த யாக்கையன் எரியும் கண்ணன் – யுத்2:19 200/2
எதிர் எதிர் பகழி தைத்த யாக்கையன் எரியும் கண்ணன் – யுத்2:19 200/2
எதிர் வரும் அரக்கர் கோமான் இலக்குவன் தன்னை நோக்கி – யுத்2-மிகை:15 23/1
மாயத்து உரு எடுத்து என் எதிர் மதியாது இது பெரிது என்றே – யுத்2-மிகை:15 25/1
ஞாயத்தொடும் ஒரு குத்து அமர் புரிதற்கு எதிர் வரும் நீ – யுத்2-மிகை:15 25/4
உருத்து இலக்குவன் ஒரு கணத்து அவன் எதிர் ஊன்றி – யுத்2-மிகை:15 29/1
போர் எதிர் புக கண்டு அன்னோர் அனைவரும் புரண்டு போரில் – யுத்2-மிகை:16 34/3
வென்றி தந்து தம் புறம் கொடுத்து ஓடிய விண்ணவர் எதிர் போரில் – யுத்2-மிகை:16 54/3
எதிர் தேரிடை ஏறினன் மற்று ஒரு வெம் – யுத்2-மிகை:18 1/3
தனு வல்லவனோடு எதிர் சாற்றுதலும் – யுத்2-மிகை:18 4/2
ஆர்த்து எதிர் நடந்தது அ அரியின் ஆர்கலி – யுத்3:20 36/1
நீர் வீரை அனான் எதிர் நேர் வரலும் – யுத்3:20 84/1
சென்றனன் கரியின் வாரிக்கு எதிர் படர் சீயம் அன்னான் – யுத்3:21 33/4
எங்கு அடா போதி என்னா எய்தினன் எதிர் இலாத – யுத்3:21 36/3
எதிர் நடக்கில குரக்கு_இனம் அரக்கரும் இயங்கார் – யுத்3:22 107/4
மன்றல் அம் கோதையாளை தம் எதிர் கொணர்ந்து வாளின் – யுத்3:26 69/1
ஆர்த்தார் எதிர் ஆர்த்த அரக்கர்_குலம் – யுத்3:27 23/1
பின்றா எதிர் தானவர் பேர் அணியை – யுத்3:27 43/3
எதிர் ஒத்த இருளை சீறி எழுகின்ற இயற்கையாலும் – யுத்3:27 95/2
மதத்தால் எதிர் வரு காலனை ஒரு கால் உற மருமத்து – யுத்3:27 123/3
நீயே இது தடுப்பாய் எனின் நினக்கு ஆர் எதிர் நிற்பார் – யுத்3:27 145/2
நேமி தனி அரி தான் என நினைந்தான் எதிர் நடந்தான் – யுத்3:27 146/4
ஏல் நாளும் இது ஆனால் எதிர் தடை இல்லதை எடுத்தான் – யுத்3:27 151/4
கடல் மறுகிட உலகு உலைய நெடும் கரி இரிதர எதிர் கவி_குலமும் – யுத்3:28 19/1
படம் மறுகிட எதிர் விரவியது அ இருள் பகல் உற வரு பகை இரதம் – யுத்3:28 19/4
தீர்த்தனும் அவன் எதிர் முடுகி நெடும் திசை செவிடு எறிதர விசை கெழு திண் – யுத்3:28 20/3
எழுந்து எதிர் வந்த வீரன் இணை அடி முன்னர் இட்டான் – யுத்3:28 65/2
கூற்றம் உன் எதிர் வந்து உயிர் கொள்வது ஓர் – யுத்3:29 22/1
ஈட்டிய முரசின் ஆர்ப்பை இடிப்பு எதிர் முழங்கமாட்டா – யுத்3:30 4/2
சொரிந்தார் குடல் துமிந்தார் தலை கிடந்தார் எதிர் தொடர்ந்தார் – யுத்3:31 111/4
ஈசன் எதிர் உற்று உகுவது அல்லது இகல் முற்றுவது ஓர் கொற்றம் எவனோ – யுத்3:31 139/4
ஓங்கின நெடும் பரவை ஒத்து உயர எ திசையும் உற்று எதிர் உற – யுத்3:31 145/3
வம்-மின் அட வம்-மின் எதிர் வந்து நுமது ஆர் உயிர் வரங்கள் பிறவும் – யுத்3:31 147/1
தம்-மின் என இன்னன மொழிந்து எதிர் பொழிந்தன தடுப்ப அரியவாம் – யுத்3:31 147/2
தம் இனம் அனைத்தையும் முனைந்து எதிர் தடுத்தனர் தனி தனி-அரோ – யுத்3:31 147/4
இனைய செரு நிகழும் அளவின் எதிர் பொருத – யுத்3:31 157/1
கரிகள் அரிகள் பரி கடிதின் எதிர் கடவ – யுத்3:31 158/4
தின்றார் எதிர் சென்று செறிந்தனரால் – யுத்3:31 190/4
நல்லானும் உருத்து எதிர் நண்ணினனால் – யுத்3:31 194/4
சென்றார் எதிர் சென்று திரிந்திடலால் – யுத்3:31 208/2
ஊன் ஏறு படை கை வீரர் எதிர் எதிர் உறுக்கும்-தோறும் – யுத்3:31 216/1
ஊன் ஏறு படை கை வீரர் எதிர் எதிர் உறுக்கும்-தோறும் – யுத்3:31 216/1
தரு அங்கை கொடே எதிர் தாக்கினனால் – யுத்3-மிகை:20 15/4
தொடு கார் விசை நுழையா எதிர் மீளாது இடை சோரா – யுத்3-மிகை:27 7/3
விண்டே எதிர் வாலி-தன் மார்பு உருவ – யுத்3-மிகை:28 4/3
உற்று ஓர் ஆயிர வெள்ளம் உடன்று எதிர்
சுற்றினார் படை மாரி சொரிந்துளார் – யுத்3-மிகை:31 35/2,3
திரிய ஒருவன் எதிர் சின விலோடும் அடர – யுத்3-மிகை:31 47/2
குரக்கு வேலையும் ஒன்றொடு ஒன்று எதிர் எதிர் கோத்து – யுத்4:32 7/2
குரக்கு வேலையும் ஒன்றொடு ஒன்று எதிர் எதிர் கோத்து – யுத்4:32 7/2
எரியும் வெம் சினத்து இராவணன் எதிர் புகுந்து ஏற்றான் – யுத்4:32 18/4
தருமமும் என சென்று எதிர் தாக்கினார் – யுத்4:37 24/4
எவன் அ ஈசன் என்பார் தொழ ஏற்று எதிர்
புவனம் மூன்றும் பொலம் கழலால் தொடும் – யுத்4:37 27/2,3
பூண்டு இரண்டு எதிர் நின்றவும் போன்றன – யுத்4:37 39/2
மறந்தான் செய்கை மற்று எதிர் செய்யும் வகை எல்லாம் – யுத்4:37 131/1
பொங்கு ஆரத்தான் மார்பு எதிர் ஓடி புகலோடும் – யுத்4:37 132/2
எல் வாய்-தோறும் எய்தின என்னா எதிர் எய்தான் – யுத்4:37 141/3
ஒக்க நின்று எதிர் அமர் உடற்றும் காலையில் – யுத்4:37 147/1
வாரி நீர் நின்று எதிர் மகரம் படர் – யுத்4:37 170/1
குன்றி ஆசுற்றது அன்றே இவன் எதிர் குறித்த போரில் – யுத்4:37 206/3
நச்சு இலை என்பது ஓர் நவை_இலாள் எதிர்
பச்சிலை வண்ணமும் பவள வாயும் ஆய் – யுத்4:40 44/2,3
துன்னு மா தவர் சூழ்தர எதிர் கொள்வான் தொடர்ந்தான் – யுத்4:41 33/4
மா தவ பயன் உருவு கொண்டு எதிர் வருமா-போல் – யுத்4:41 34/3
என்னை ஆளுடை நாயகன் வல்லையின் எதிர் போய் – யுத்4:41 36/3
ஏவர் கிற்பர் எதிர் நிற்க என்னுடை – யுத்4:41 56/3
கொத்து முடி கொய்வென் என நின்று எதிர் குறிப்ப – யுத்4-மிகை:36 1/2
உளம் கனல் கொளுந்த தேரின் உருத்து எதிர் அரக்கன் வந்தான் – யுத்4-மிகை:37 4/4
வெதிர் எதிர் அஞ்சும் மென் தோள் வெண் நகை கனி வாய் வல்லி – யுத்4-மிகை:41 52/1
எதிர் பொர வந்த விண்ணோர் இறைவனை சிறையில் வைத்த – யுத்4-மிகை:41 52/2
வெறுத்து எதிர் அனுமன் நின்ற மேல் திசை வாயில் நோக்காய் – யுத்4-மிகை:41 54/4
இளவலை அண்ணலுக்கு எதிர் கொண்ம் என்று நம் – யுத்4-மிகை:41 211/1
வில்லியை எதிர் கொள பரதன் மீ செல்வான் – யுத்4-மிகை:41 222/2
தடம் கணான்-தனை எதிர் தழுவி சாபமும் – யுத்4-மிகை:41 229/2
மூலமே உணரின் உன் தன் மொழிக்கு எதிர் மொழியும் உண்டோ – யுத்4-மிகை:41 256/4

TOP


எதிர்க்கிலேன் (1)

முன் இனி எதிர்க்கிலேன் என்று முற்றிய – யுத்2:16 258/3

TOP


எதிர்க்கின் (1)

எ படை கொண்டு வெல்வது இராமன் வந்து எதிர்க்கின் என்றான் – சுந்:11 16/4

TOP


எதிர்க்கும் (1)

ஏக ராசியினின் எய்தி எதிர்க்கும்
வேக ராகு என வெம்பி வெகுண்டான் – யுத்1:11 19/3,4

TOP


எதிர்க (1)

எய்தனன் முனியும் தன கை தண்டினை எதிர்க என்றான் – பால-மிகை:11 18/4

TOP


எதிர்கண்டு (1)

இறந்தனன் தாதையை எதிர்கண்டு என்னவே – அயோ:14 51/4

TOP


எதிர்குவர் (1)

பேதையர் எதிர்குவர் எனினும் பெற்றுடை – கிட்:7 29/1

TOP


எதிர்கொடுக்குமேனும் (1)

கொல் நவில் குலிசத்து அண்ணல் கொதித்து எதிர்கொடுக்குமேனும்
வென்னிட குமைக்கும் வேகதெரிசி என்று உரைக்கும் வீரன் – யுத்1-மிகை:11 4/3,4

TOP


எதிர்கொண்டான் (1)

வானவர் தலைவனை வரவு எதிர்கொண்டான்
ஆனவன் அடி தொழ அருள் வர அழுதான் – ஆரண்:2 33/2,3

TOP


எதிர்கொண்டிட (1)

எண் நீர்மையினான் விண்ணோர் எதிர்கொண்டிட ஏகினனால் – அயோ:4 78/4

TOP


எதிர்கொண்டு (5)

ஏகி மன்னனை கண்டு எதிர்கொண்டு அவன் – பால:11 1/1
இனிது எதிர்கொண்டு தன் இருக்கை எய்தினான் – அயோ:2 12/4
எதிர்கொண்டு ஏத்தினர் இன் இசை பாடினர் – அயோ:7 12/1
சென்றான் எதிர்கொண்டு சிறப்பு அமையா – ஆரண்:2 14/2
கரும் தட மலை அன்னானை எதிர்கொண்டு கடன்கள் யாவும் – ஆரண்:11 1/3

TOP


எதிர்கொள் (1)

பழகும் அதிதியரை எதிர்கொள் பரிசு பட – யுத்3:31 160/2

TOP


எதிர்கொள்க (1)

அனகனை எதிர்கொள்க என்று அறைந்த பேரி நல் – யுத்4-மிகை:41 218/1

TOP


எதிர்கொள்வான் (2)

எதிர்கொள்வான் வருகின்ற வய வேந்தன் தனை கண்ணுற்று எழிலி நாண – பால:5 57/1
கோனை இன்று எதிர்கொள்வான் கோல மா நகர் – யுத்4-மிகை:41 216/2

TOP


எதிர்கொள (1)

மருத்துவன் அனையானை வரவு எதிர்கொள வந்தான் – அயோ:9 20/4

TOP


எதிர்கொளற்கு (2)

என்று கொண்டு இயம்பி அண்ணற்கு எதிர்கொளற்கு இயைந்த எல்லாம் – கிட்:11 97/1
தருக என்றான் அதனால் நின்னை எதிர்கொளற்கு அருக்கன் தந்த – யுத்1:4 119/2

TOP


எதிர்கோள் (3)

எழுந்து ஓடும் உவகையுடன் ஓசனை சென்றனன் அரசை எதிர்கோள் எண்ணி – பால:5 56/4
எங்கு இருந்தான் நும் கோமான் என்றலும் எதிர்கோள் எண்ணி – கிட்:11 100/2
செம்மலை எதிர்கோள் எண்ணி திருவொடு மலர்ந்த செல்வன் – கிட்:11 103/3

TOP


எதிர்சென்று (2)

செ வழி உள்ளத்தானும் தெரிவுற எதிர்சென்று எய்தி – கிட்:2 14/2
கொடும் தொழில் மடங்கல் அன்னான் எதிர்சென்று குறுகி நின்றான் – யுத்1:14 19/4

TOP


எதிர்த்த (3)

ஏன்று வந்து எதிர்த்த வீரன் இவன் இகல் இராமன் என்றே – ஆரண்:7 65/4
எதிர்த்த வானரம் மா கையொடு இற்றன – யுத்2:15 24/1
என்று மாள்வர் எதிர்த்த இராக்கதர் – யுத்3:31 136/4

TOP


எதிர்த்த-போது (1)

ஏறும் நீர் தேரில் என்ன கருணன் வந்து எதிர்த்த-போது
சீறிய நுமரில் எம் கோன் தாக்கிட அரக்கன் சீறி – யுத்4-மிகை:41 8/2,3

TOP


எதிர்த்தலும் (1)

எடுத்தலும் சாய்தல்-தானும் எதிர்த்தலும் எதிர்ந்தோர்-தம்மை – யுத்3:31 55/1

TOP


எதிர்த்தனன் (1)

மிலைந்து செல்க என விடுத்தனன் எதிர்த்தனன் மீட்டும் – கிட்:7 61/4

TOP


எதிர்த்தார் (1)

இறந்த தாடகை புதல்வர் ஆம் இருவர் வந்து எதிர்த்தார்
அறம் கொள் மாலவன் வாளியால் ஒருவன் தன் ஆவி – பால-மிகை:14 2/2,3

TOP


எதிர்த்தால் (1)

உரும் ஏறு வந்து எதிர்த்தால் அதன் எதிரே நெருப்பு உய்த்தால் – யுத்3:27 137/1

TOP


எதிர்த்தியேல் (1)

இடித்து உரப்பி வந்து போர் எதிர்த்தியேல் அடர்ப்பென் என்று – கிட்:7 12/1

TOP


எதிர்த்துளனாம் (1)

ஏகாய் உடன் நீயும் எதிர்த்துளனாம்
மாகாயன் நெடும் தலை வாளியொடும் – யுத்2:18 80/1,2

TOP


எதிர்தலும் (1)

எதிர்தலும் தன் மனம் எழுந்து முன் செல – பால:19 49/2

TOP


எதிர்ந்த (16)

ஆறும் ஆறும் வந்து எதிர்ந்த ஆம் என – பால:2 56/3
வந்து எதிர்ந்த முனிவனை வள்ளலும் – பால-மிகை:11 2/1
தென்றல் வந்து எதிர்ந்த போது சீறுவானும் ஆயினான் – ஆரண்:10 94/4
எம்பியும் யானும் உற்று எதிர்ந்த போரினில் – கிட்:7 35/3
எல்லை ஏற்ற நெடும் செல்வம் எதிர்ந்த ஞான்றும் அஃது இன்றி – சுந்:4 58/2
மன்னனோடு எதிர்ந்த வாலி குரங்கு என்றால் மற்றும் உண்டோ – சுந்:10 22/3
புல்லலர் உள்ளம் தூயார் பொருந்துவர் எதிர்ந்த ஞான்றே – யுத்1:4 120/2
இரக்கம் வந்து எதிர்ந்த காலத்து உலகு எலாம் ஈன்று மீள – யுத்1:6 59/1
இன்று இவன் தன்மை எய்த நோக்கினால் எதிர்ந்த போரில் – யுத்1:14 17/1
எரிபட பொருத பூமி இடம் பட எதிர்ந்த எல்லாம் – யுத்2:18 185/3
என்றவன் எதிர்ந்த போதும் இராவணன் மகனை இன்று – யுத்2:18 229/3