ஊ – முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஊ 1
ஊக்கம் 3
ஊக்கமே 1
ஊக்கி 4
ஊக்கிய 2
ஊக்கினன் 1
ஊக்கினான் 2
ஊக்கும் 1
ஊக 1
ஊகங்களின் 1
ஊகத்தை 1
ஊகம் 1
ஊங்கில் 1
ஊங்கினும் 1
ஊங்கு 7
ஊசல் 16
ஊசலாட 2
ஊசலாடினான் 1
ஊசலாடும் 2
ஊசலாடுவான் 1
ஊசலிட்டு 2
ஊசலில் 3
ஊசலின் 3
ஊசி 5
ஊசியின் 1
ஊட்ட 3
ஊட்டி 9
ஊட்டிடம்-தோறுமே 1
ஊட்டிய 7
ஊட்டியது-அனைய 1
ஊட்டில 1
ஊட்டினர் 2
ஊட்டினாய் 1
ஊட்டினார் 1
ஊட்டினான் 1
ஊட்டினை 1
ஊட்டினையால் 1
ஊட்டினோன் 1
ஊட்டு 4
ஊட்டும் 2
ஊட்டுவாய் 2
ஊட்டுவார் 1
ஊட்டுவென் 1
ஊடல் 12
ஊடலில் 2
ஊடலின் 2
ஊடலும் 1
ஊடலை 1
ஊடவும் 1
ஊடாடும் 3
ஊடாடும்-வண்ணம் 1
ஊடி 4
ஊடிய 4
ஊடின 1
ஊடினது 1
ஊடினர் 2
ஊடினர்கள் 1
ஊடினார் 2
ஊடினார்க்கு 1
ஊடு 29
ஊடுகின்றனர் 1
ஊடுகெனோ 1
ஊடும் 1
ஊடுருவ 4
ஊடுவாரும் 1
ஊடுற 2
ஊடுறு 1
ஊடே 3
ஊண் 7
ஊண்தான் 1
ஊணின் 1
ஊணினான் 1
ஊணுடை 1
ஊத 6
ஊதப்பட்டு 1
ஊதமே 1
ஊதி 4
ஊதிய 2
ஊதியத்தோடு 1
ஊதியம் 3
ஊதின 1
ஊதினன் 1
ஊதினார் 1
ஊதினான் 4
ஊது 6
ஊதும் 3
ஊதுவான் 2
ஊதுற 1
ஊதை 9
ஊதைகள் 1
ஊதையால் 1
ஊதையின் 1
ஊதையே 1
ஊதையோடு 1
ஊமர் 1
ஊமரின் 2
ஊமை 1
ஊர் 93
ஊர்-கொல் 1
ஊர்-தன்னில் 1
ஊர்-மேல் 1
ஊர்_குருவி 1
ஊர்க்க 1
ஊர்க்கு 1
ஊர்க்கும் 1
ஊர்கின்றானோ 1
ஊர்குவார் 1
ஊர்தரு 1
ஊர்தி 5
ஊர்திக்கும் 1
ஊர்திகள் 1
ஊர்தியாம் 1
ஊர்தியான் 1
ஊர்தியில் 1
ஊர்தியை 1
ஊர்ந்து 5
ஊர்பவர் 1
ஊர்வ 3
ஊர்வது 3
ஊர்வன 2
ஊர்வார் 1
ஊர 2
ஊரது 1
ஊரவும் 1
ஊரிடை 3
ஊரில் 7
ஊரிலே 1
ஊரின் 2
ஊரின்-மேலும் 1
ஊரினை 1
ஊரினொடு 1
ஊருக்கு 1
ஊருணி 1
ஊருநர் 1
ஊரும் 23
ஊருவில் 1
ஊருவின் 1
ஊருவினொடு 1
ஊரே 1
ஊரை 9
ஊரொடு 2
ஊரொடும் 1
ஊரோடு 2
ஊழ் 13
ஊழ்க 1
ஊழ்முறை 4
ஊழ்வலியால் 1
ஊழ்வினை 7
ஊழ்வினையினால் 1
ஊழ்வினையினாலோ 1
ஊழி 119
ஊழி-கொலாம் 1
ஊழி-தோறும் 1
ஊழி-நின்று 1
ஊழி_நாள் 1
ஊழிக்கடை 1
ஊழிக்காலம் 1
ஊழிக்கும் 1
ஊழிகள் 1
ஊழியாய் 4
ஊழியார் 1
ஊழியான் 6
ஊழியில் 7
ஊழியின் 20
ஊழியினும் 1
ஊழியும் 3
ஊழிவாய் 2
ஊழின் 14
ஊழுற 1
ஊழை 1
ஊற்றத்தன் 1
ஊற்றத்தார் 2
ஊற்றத்தான் 1
ஊற்றத்தினார் 1
ஊற்றம் 19
ஊற்றமும் 5
ஊற்றமே 1
ஊற்றி 1
ஊற்றிடை 1
ஊற்றின் 1
ஊற்று 7
ஊற்றும் 3
ஊற்றுறு 1
ஊற 4
ஊறல் 2
ஊறா 1
ஊறாநின்ற 1
ஊறி 5
ஊறிட 2
ஊறிய 7
ஊறின 5
ஊறினார் 1
ஊறினாரை 1
ஊறு 34
ஊறுகள் 1
ஊறுகின்றன 1
ஊறுதான் 1
ஊறுபட்டு 1
ஊறுபடலும் 1
ஊறும் 6
ஊறுமா 2
ஊறுவதன் 1
ஊறுவன 1
ஊன் 58
ஊன்கள் 1
ஊன்களும் 1
ஊன்முகம் 1
ஊன்ற 11
ஊன்றப்பட்ட 1
ஊன்றலால் 2
ஊன்றலும் 1
ஊன்றி 10
ஊன்றிட 2
ஊன்றிடும் 1
ஊன்றிய 10
ஊன்றியே 1
ஊன்றின 2
ஊன்றினர் 1
ஊன்றினள் 1
ஊன்றினன் 1
ஊன்றினார் 1
ஊன்றினான் 3
ஊன்றினை 1
ஊன்று 2
ஊன்றும் 2
ஊன்றுவார் 1
ஊன 3
ஊனகத்து 1
ஊனகம் 1
ஊனம் 15
ஊனம்_இல் 4
ஊனில் 1
ஊனினில் 1
ஊனுடை 4
ஊனும் 5
ஊனே 1
ஊனை 1
ஊனொடு 3
ஊனொடும் 2
ஊனோடு 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


ஊ (1)

ஊ அறுப்புண்ட மொய் படை கையொடும் உயர்ந்த – ஆரண்:8 9/1

TOP


ஊக்கம் (3)

ஊக்கம் உள்ளத்து உடைய முனிவரால் – பால:17 35/1
ஊன வில் இறுத்த மொய்ம்பை நோக்குவது ஊக்கம் அன்றால் – பால:24 32/1
கொண்ட பேர் ஊக்கம் மூள திசை-தொறும் குறித்து மேல்_நாள் – சுந்:2 209/1

TOP


ஊக்கமே (1)

ஊக்கமே மிகுந்து உள் தெளிவு இன்றியே – பால:1 10/2

TOP


ஊக்கி (4)

ஊக்கி தாங்கி விண் படர்வென் என்று உருத்து எழுவாளை – ஆரண்:6 86/1
என்று ஊக்கி எயிறு கடித்து இரு கரனும் பிசைந்து எழுந்து – சுந்:2 219/1
நின்று ஊக்கி உணர்ந்து உரைப்பான் நேமியோன் பணி அன்றால் – சுந்:2 219/2
ஒன்று ஊக்கி ஒன்று இழைத்தல் உணர்வு உடைமைக்கு உரித்து அன்றால் – சுந்:2 219/3

TOP


ஊக்கிய (2)

ஊக்கிய படைகளும் உருத்த வீரரும் – சுந்:9 32/1
ஊக்கிய படைகள் வீசி உடற்றிய உலகம் செய்த – யுத்2:15 146/3

TOP


ஊக்கினன் (1)

ஊக்கினன் அவை அவர் உள்ளத்து உள்ளினார் – பால:7 18/4

TOP


ஊக்கினான் (2)

ஊக்கினான் தடம் தாமரை திரு முகத்து உதிரம் – யுத்3:22 187/2
வேந்தருக்கு அரசனும் வில்லின் ஊக்கினான்
பாந்தளுக்கு அரசு என பறவைக்கு ஏறு என – யுத்3:31 180/2,3

TOP


ஊக்கும் (1)

மெய் உற உணர்வு செல்லா அறிவினை வினையின் ஊக்கும்
பொய் உறு பிறவி போல போக்க_அரும் பொங்கு கங்குல் – ஆரண்:14 3/1,2

TOP


ஊக (1)

ஊக வெம் சேனை சூழ அறம் தொடர்ந்து உவந்து வாழ்த்த – கிட்:3 30/2

TOP


ஊகங்களின் (1)

ஊகங்களின் நாயகர் வெம் கண் உமிழ்ந்த தீயால் – கிட்:7 50/1

TOP


ஊகத்தை (1)

ஒல்வதே இ ஒருவன் இ ஊகத்தை
கொல்வதே நின்று குன்று அன யாம் எலாம் – யுத்3:31 128/1,2

TOP


ஊகம் (1)

ஊகம் எங்கு உயிரொடு நின்றனவும் ஓட வானவர்கள் உள்ளமும் – யுத்2:19 84/1

TOP


ஊங்கில் (1)

ஒருவனோ உலகம் மூன்றிற்கு ஓங்கு ஒரு தலைவன் ஊங்கில்
ஒருவனோ குபேரன் நின்னொடு உடன்பிறந்தவர்கள் அன்னார் – ஆரண்:6 46/1,2

TOP


ஊங்கினும் (1)

சொன்ன எல்லையின் ஊங்கினும் தூங்கிய – கிட்:11 1/3

TOP


ஊங்கு (7)

ஊறு மா கடம் மா உற ஊங்கு எலாம் – பால:16 30/1
உறு வலி அன்பின் ஊங்கு ஒன்று உண்டு என நுவல்வது உண்டோ – அயோ:6 5/4
உய் திறம் அவற்கு இனி இதனின் ஊங்கு உண்டோ – அயோ:14 76/2
ஒடிவுற நில_மகள் உலைய ஊங்கு எலாம் – ஆரண்:14 80/2
தேற்றம் உற்று இவனின் ஊங்கு செவ்வியோர் இன்மை தேறி – கிட்:2 17/2
உள் நிறைந்துள கரணத்தின் ஊங்கு உள உணர்வும் – யுத்1:3 43/3
உவன் காண் குமுதன் குமுதாக்கனும் ஊங்கு அவன் காண் – யுத்1:11 30/1

TOP


ஊசல் (16)

ஊசல் ஆடு உயிரினோடும் உருகு பூம் பள்ளி நீங்கி – பால:13 45/1
வானவர் மகளிர் ஆடும் வாசம் நாறு ஊசல் கண்டார் – பால:16 20/4
பூக ஊசல் புரிபவர் போல் ஒரு – பால:21 36/1
ஊசல் உழன்று அழி சிந்தையளும்தான் – ஆரண்:14 51/2
சூர்_அர_மகளிர் ஊசல் துவன்றிய சும்மைத்து அன்றே – கிட்:3 31/4
உழை உலாம் நெடும் கண் மாதர் ஊசல் ஊசல் அல்லவேல் – கிட்:7 2/1
உழை உலாம் நெடும் கண் மாதர் ஊசல் ஊசல் அல்லவேல் – கிட்:7 2/1
தூசு தொடர் ஊசல் நனி வெம்மை தொடர்வு உற்றே – கிட்:10 71/2
ஊசல் வறிது ஆன இதண் ஒண் மணிகள் விண்-மேல் – கிட்:10 76/3
காம ஊசல் கனி இசை கள்ளினால் – கிட்:13 14/2
உழுத கொங்கையர் ஊசல் உயிர்ப்பினர் – சுந்:2 170/2
ஊசல் ஆடி உளையும் உளத்தினான் – சுந்:3 95/4
வீட்டின் ஊசல் நெடும் பாசம் அற்ற தேரும் விசி துறந்த – சுந்:12 114/2
உயிர்ப்பொடும் உயிரினோடும் ஊசல் நின்று ஆடுவாரும் – சுந்-மிகை:14 42/4
ஊசல் நீங்கினர் உத்தரிகத்தொடு – யுத்2:19 130/3
ஓட்ட உள்ளம் உயிரினை ஊசல் நின்று – யுத்4:41 54/3

TOP


ஊசலாட (2)

உள் நிலாவிய துயரம் பிடித்து உந்த ஆர் உயிர் நின்று ஊசலாட
கண் இலான் பெற்று இழந்தான் என உழந்தான் கடும் துயரம் காலவேலான் – பால:6 12/3,4
உயிர் துணுக்குற்று நெஞ்சும் உள்ளமும் ஊசலாட
மயர்வு அறு மனத்து வீரர் இமைப்பிலர் மயங்கி நின்றார் – யுத்4-மிகை:42 12/3,4

TOP


ஊசலாடினான் (1)

உள்ளமும் தானும் நின்று ஊசலாடினான் – பால:14 26/4

TOP


ஊசலாடும் (2)

உள்ளத்தின் ஊசலாடும் குழை நிழல் உமிழ இட்டார் – பால:22 6/4
உள் நிறை சோரும் என்று ஊசலாடும் அ – ஆரண்:13 63/3

TOP


ஊசலாடுவான் (1)

உயிர் நெடிது உயிர்ப்பிடை ஊசலாடுவான் – ஆரண்:14 94/4

TOP


ஊசலிட்டு (2)

உண்டு அலமந்த கண்ணார் ஊசலிட்டு உலாவுகின்ற – சுந்:2 186/3
ஊசலிட்டு என ஓடி உலைந்து உளை – சுந்:13 2/3

TOP


ஊசலில் (3)

ஊசலில் மகளிர் மைந்தர் சிந்தையொடு உலவ கண்டார் – பால:10 9/4
குனிந்த ஊசலில் கொடிச்சியர் எடுத்த இன் குறிஞ்சி – அயோ:10 24/3
கமுக வார் நெடும் கனக ஊசலில்
குமுத வாயினார் குயிலை ஏசுவார் – கிட்:15 22/1,2

TOP


ஊசலின் (3)

ஊசலின் உலாவுகின்றாள் மீட்டும் ஓர் உரையை சொல்வாள் – ஆரண்:6 40/4
சுற்றிய மணிவடம் தூங்கும் ஊசலின்
முற்றிய ஆடலில் முனிவுற்று ஏங்கினார் – ஆரண்:10 39/2,3
உழையர் கூவ புக்கு ஏகு என பெயர்வது ஓர் ஊசலின் உளதாகும் – சுந்:2 196/3

TOP


ஊசி (5)

ஊசி வேரொடும் பறித்து எடுக்கும் ஊற்றத்தான் – ஆரண்:12 42/2
ஊசி போழ்வது ஓர் வடு செயா நெடும் புயம் உடையார் – சுந்:9 16/4
ஊசி வேரொடும் ஓங்கலை ஓங்கிய – யுத்1:9 51/3
ஊசி நுழையா வகை சரத்து அணி வகுக்கும் அவை உண்ணும் உயிரை – யுத்3:31 139/2
இருப்பு கம்மியற்கு இழை நுழை ஊசி என்று இயற்றி – யுத்4:37 121/1

TOP


ஊசியின் (1)

சேரும் ஊசியின் சென்றது நின்றது என் செப்ப – கிட்:7 64/2

TOP


ஊட்ட (3)

வெம் கண் சிறு குட்டனுக்கு ஊட்ட விரும்பினாளால் – அயோ:4 113/2
ஆலம் உண்டவன் நன்று ஊட்ட உலகு எலாம் அழிவின் உண்ணும் – சுந்:12 133/3
நான நெய் ஊட்ட பட்ட நவை இல கலவை தாங்கி – யுத்4:40 29/3

TOP


ஊட்டி (9)

உண் அமுதம் ஊட்டி இளையோர் நகர் கொணர்ந்த – பால:15 13/1
ஊட்டி வீழ் மிச்சில் தான் உண்டு நாள்-தொறும் – ஆரண்:4 6/2
பாற்கடல் பிறந்த செய்ய பவளத்தை பஞ்சி ஊட்டி
மேற்பட மதியம் சூட்டி விளங்குற நிரைத்த நொய்ய – கிட்:13 33/1,2
ஊட்டி மனன் உள் குளிர இன் உரை உரைத்தாள் – கிட்:14 54/4
தசும்பினில் வாசம் ஊட்டி சார்த்திய தண்ணீர் என்ன – யுத்1:8 17/3
குடன் நிரைத்தவை ஊட்டி தசை கொளீஇ – யுத்2:16 68/2
மழையினை நீலம் ஊட்டி வாசமும் புகையும் ஆட்டி – யுத்2:19 282/1
பானம் ஊட்டி சயனம் பரப்புவான் – யுத்4:34 4/3
மரு விளை கலவை ஊட்டி குங்குமம் முலையின் ஆட்டி – யுத்4:40 32/2

TOP


ஊட்டிடம்-தோறுமே (1)

உறைவ கோட்டம் இல் ஊட்டிடம்-தோறுமே – பால:2 37/4

TOP


ஊட்டிய (7)

ஊட்டிய சாந்து வெந்து உலரும் வெம்மையால் – பால:19 39/1
ஊட்டிய நல் நீர் ஐயன் உண்ட நீர் ஒத்தது அன்றே – ஆரண்:13 137/4
ஊட்டிய வெம்மையால் உலையும் காலினர் – கிட்:14 22/2
பஞ்சி ஊட்டிய பரட்டு இசை கிண்கிணி பதும – சுந்:2 4/1
ஊட்டிய உம்பரை உலைய ஓட்டினான் – சுந்:12 61/4
ஊட்டு அரக்கு ஊட்டிய அனைய ஒண் கணான் – யுத்1:4 1/4
ஊட்டிய நல் மருந்து ஒத்த தாம்-அரோ – யுத்4:41 87/3

TOP


ஊட்டியது-அனைய (1)

பஞ்சி வான் மதியை ஊட்டியது-அனைய படர் உகிர் பங்கய செம் கால் – பால:3 9/1

TOP


ஊட்டில (1)

ஊட்டில கறவை நைந்து உருகி சோர்ந்தவே – அயோ:4 207/4

TOP


ஊட்டினர் (2)

அழிவு_இல் அன்பு எனும் ஆர் அமிழ்து ஊட்டினர்
வழியில் வந்த வருத்தத்தை வீட்டினர் – அயோ:7 14/3,4
பொரும் புலி மானொடு புனலும் ஊட்டினர்
பெரும் தகை என் குலத்து அரசர் பின் ஒரு – கிட்:6 23/2,3

TOP


ஊட்டினாய் (1)

ஊட்டினாய் எரி ஊர் முற்றும் இனி அங்கு ஒன்று உண்டோ – யுத்1:5 70/2

TOP


ஊட்டினார் (1)

உம்பர்_கோன் நுகர் இன் அமுது ஊட்டினார் – அயோ:14 10/4

TOP


ஊட்டினான் (1)

அருந்தும் நீர் என்று அமரரை ஊட்டினான்
விருந்து மெல் அடகு உண்டு விளங்கினான் – அயோ:7 27/2,3

TOP


ஊட்டினை (1)

ஊட்டினை அருள் அமுது உரிமை மைந்தனை – அயோ-மிகை:1 14/2

TOP


ஊட்டினையால் (1)

ஊட்டினையால் பிறிது உயவும் இல்லையால் – கிட்:11 112/4

TOP


ஊட்டினோன் (1)

அந்தணர் உறையுளை அனலி ஊட்டினோன்
மைந்தரை கொன்றுளோன் வழக்கில் பொய்த்துளோன் – அயோ:11 101/1,2

TOP


ஊட்டு (4)

ஊட்டு அரக்கு உண்ட போலும் நயனத்தான் ஒருப்பட்டானை – சுந்:10 1/3
ஊட்டு அரக்கு ஊட்டிய அனைய ஒண் கணான் – யுத்1:4 1/4
ஊட்டு அரக்கு அனைய செம் கண் நெருப்பு உக உயிர்ப்பு வீங்க – யுத்4:34 11/3
ஊட்டு நஞ்சம் உண்டான் ஒத்து உயங்கினான் – யுத்4:41 62/3

TOP


ஊட்டும் (2)

ஊட்டும் காலத்து இகழ்வது உறும்-கொலோ – சுந்:3 107/4
நீரிடை குமிழி ஊட்டும் நெருப்பிடை சுரிக்க நீட்டும் – யுத்1:3 137/4

TOP


ஊட்டுவாய் (2)

உண்பாய் நீ ஊட்டுவாய் நீ இரண்டும் ஒக்கின்ற – ஆரண்:15 45/3
ஊட்டுவாய் உண்பாய் நீயே உனக்கும் ஒண்ணாதது உண்டோ – யுத்1:7 6/2

TOP


ஊட்டுவார் (1)

பாலின் ஊட்டுவார் செம் கை பங்கயம் – பால:2 58/3

TOP


ஊட்டுவென் (1)

ஊட்டுவென் உயிர் கொண்டு என்னும் வார்த்தையும் உணர்த்துவீரால் – யுத்1:9 36/4

TOP


ஊடல் (12)

ஓடுவார் இழுக்குவது ஊடல் ஊடு உற – பால:3 55/3
பாடலால் ஊடல் நீங்கும் பரிமுக மாக்கள் கண்டார் – பால:16 16/4
பெண் ஆர் அமுதம் அனையார் மனத்து ஊடல் பேர்த்தும் – பால:16 47/2
உய்த்த பூம் பள்ளியின் ஊடல் நீங்குவான் – பால:19 35/1
ஊடல் கண்டவர் கூடல் கண்டிலர் நையும் மைந்தர்கள் உய்யவே – அயோ:3 61/4
உணர்ந்திலர் கனவினும் ஊடல் தீர்ந்திலர் – ஆரண்:10 119/4
சீறிய மனத்தர் தெய்வ மடந்தையர் ஊடல் தீர்வுற்று – சுந்:1 12/2
ஊறல் மாந்தினர் இன உரை மாந்தினர் ஊடல்
கூறல் மாந்தினர் அனையவர் தொழுது அவர் கோபத்து – சுந்:2 29/2,3
குல பிடிக்கும் ஓர் ஊடல் கொடுக்குமால் – சுந்:2 150/4
வாளினை தொழுவது அல்லால் வணங்குதல் மகளிர் ஊடல்
நாளினும் உளதோ என்னா அண்டங்கள் நடுங்க நக்கான் – யுத்1:3 146/3,4
ஓங்கு முக்கணான் தேவியை தீர்த்துளது ஊடல் – யுத்1:6 13/4
உள் நிறைந்து உயிர்ப்பு வீங்கும் ஊடல் உண்டாயிற்று அன்றே – யுத்4:42 10/4

TOP


ஊடலில் (2)

கறுத்த மேனியில் பொலிந்தன ஊடலில் கனன்று – சுந்:2 30/2
உள் நிறை ஊடலில் தோற்ற ஓதிமம் – யுத்1:4 31/1

TOP


ஊடலின் (2)

ஊடலின் சிவந்த நாட்டத்து உம்பர்-தம் அரம்பை மாதர் – பால:16 11/2
ஒப்பனை புரி போதும் ஊடலின் உகு போதும் – பால:23 30/2

TOP


ஊடலும் (1)

ஊடலும் கடைக்கண் நோக்கும் மழலை வெவ் உரையும் எல்லாம் – யுத்3:25 18/3

TOP


ஊடலை (1)

ஒளிப்பினும் ஒளிக்க ஒட்டா ஊடலை உணர்த்துமா போல் – பால:10 15/3

TOP


ஊடவும் (1)

ஊடவும் கூடவும் உயிரின் இன் இசை – பால:3 65/1

TOP


ஊடாடும் (3)

மீன் கொண்டு ஊடாடும் வேலை மேகலை உலகம் ஏத்த – ஆரண்:10 79/1
தேன் கொண்டு ஊடாடும் கூந்தல் சிற்றிடை சீதை என்னும் – ஆரண்:10 79/2
மான் கொண்டு ஊடாடும் நீ உன் வாளை வலி உலகம் காண – ஆரண்:10 79/3

TOP


ஊடாடும்-வண்ணம் (1)

யான் கொண்டு ஊடாடும்-வண்ணம் இராமனை தருதி என்-பால் – ஆரண்:10 79/4

TOP


ஊடி (4)

ஓவு இல் குங்கும சுவடு உற ஒன்றோடு ஒன்று ஊடி
பூ உறங்கினும் புன் உறங்காதன பொய்கை – பால:9 9/3,4
ஊடி காண காட்டும் நலத்தாள் உடன் நில்லாள் – பால:17 26/2
சேவலொடு உற ஊடி திரிவதன் இயல் காணாய் – அயோ:9 7/4
குழை முகத்து ஆயம் தந்த புனல் குளிர்ப்பு இல என்று ஊடி
இழை தொடுத்து இலங்கும் மாடத்து இடை தடுமாற ஏறி – சுந்:2 182/2,3

TOP


ஊடிய (4)

ஊடிய மனத்தினர் உறாத நோக்கினர் – பால:14 21/1
விஞ்சை நாடியர் கொழுநரோடு ஊடிய விமல – அயோ:10 20/3
ஊடிய மடந்தையர் வதனம் ஒத்தன – கிட்:10 113/1
பள்ளியில் மைந்தரோடும் ஊடிய பண்பு நீங்கி – சுந்:2 115/1

TOP


ஊடின (1)

ஊடின சீற்றத்தால் உதித்த வேர்களும் – யுத்4:40 74/1

TOP


ஊடினது (1)

ஊடினது உரை-செயாள் உள்ளத்து உள்ளதே – பால:19 32/4

TOP


ஊடினர் (2)

ஊடினர் அழுதனர் உயிரின் அன்பரை – அயோ:4 206/3
ஓவியம் அனைய மாதர் ஊடினர் உணர்வோடு உள்ளம் – சுந்:2 116/1

TOP


ஊடினர்கள் (1)

உறங்கினர் பிணங்கி எதிர் ஊடினர்கள் அல்லார் – சுந்:2 157/4

TOP


ஊடினார் (2)

கூடினார் ஊடினார் உம்பர் வாழ் கொம்பு அனார் – சுந்:10 45/4
ஊடினார் முகத்து உறு நறை ஒரு முகம் உண்ண – சுந்-மிகை:12 4/1

TOP


ஊடினார்க்கு (1)

ஊடினார்க்கு அவர் மனை-தொறும் சிலவரை உய்த்தான் – சுந்:7 43/4

TOP


ஊடு (29)

ஊடு பேரினும் உலைவு இலா நலம் – பால:2 61/2
ஓவிய புறாவின் மாடு இருக்க ஊடு பேடையே – பால:3 22/4
ஓடுவார் இழுக்குவது ஊடல் ஊடு உற – பால:3 55/3
தூண் உலாவு தோளும் வாளி ஊடு உலாவு தூணியும் – பால:13 47/2
உள் மகிழ் துணைவனோடும் ஊடு நாள் வெம்மை நீங்கி – பால:19 17/3
ஊடு பேர்வு_இடம் இன்றி ஒன்று ஆம் வகை – பால:21 52/1
ஊடு உற உரம் தொளைத்து உயிர் உணா-வகை – அயோ:12 50/2
ஊடு உற நெருக்கி ஓடத்து ஒருவர் முன் ஒருவர் கிட்டி – அயோ:13 54/1
பந்து முந்து கழல் பாடுபட ஊடு படர்வோன் – ஆரண்:1 16/2
கருவி மாவொடு கார் மத கைம்மலை கணத்து ஊடு
உருவி மாதிரத்து ஓடின சுடு சரம் உதிரம் – ஆரண்:7 78/1,2
ஊடு நின்று பாடலால் – ஆரண்-மிகை:1 9/2
ஊடு வந்து கூட இ – ஆரண்-மிகை:1 9/3
ஏழும் ஊடு புக்கு உருவி பின் உடன் அடுத்து இயன்ற – கிட்:4 16/2
ஊடு போதல் உற்றதனை ஒத்து உயர்ந்து உளது உதிரம் – கிட்:7 74/4
உம்பர் தோயும் மராமரத்து ஊடு செல் – கிட்:11 12/2
ஊடு கண்டிலென் எனின் பின் உரியது ஒன்று இல்லை – சுந்:3 1/3
ஒட்டின ஒன்றை ஒன்று ஊடு அடித்து உதைந்து – சுந்:8 40/3
ஊடு இரிந்திட முடி தலை திசை-தொறும் உருட்டி – சுந்:12 53/2
உருகி வேலையின் ஊடு புக்கு உற்றன – சுந்:13 11/3
தேயும் நெறி மாடு திரை ஊடு விசை செல்ல – யுத்1:9 8/2
மலை தடங்களொடு உர தலம் கழல ஊடு சென்ற பல வாளியே – யுத்2:19 64/4
ஒன்று போல்வன ஓராயிரம் பகழி ஊடு போய் உருவ ஆடக – யுத்2:19 82/1
சில்லி ஊடு அற சிதறின சில சில கோத்த – யுத்3:22 55/1
வல்லி ஊடு அற மறிந்தன புரவிகள் மடிய – யுத்3:22 55/2
ஊடு எரிந்தன ஊழியின் எரிந்தன உலகம் – யுத்3:22 72/4
ஊடு வந்து உற்றது என்-கொலோ நிபம் என உலைந்தார் – யுத்3:22 165/4
ஊடு செய்வது ஒன்று உணர்ந்திலன் உணர்வு புக்கு ஒடுங்க – யுத்3:22 168/3
சுற்று ஆயிரம் ஊடு சுலாயதனை – யுத்3:27 19/4
ஊடு உயிர் உண்டு என உலர்ந்த யாக்கையன் – யுத்4:41 108/3

TOP


ஊடுகின்றனர் (1)

ஊடுகின்றனர் கொழுநரை உருகினர் நோக்க – அயோ:10 12/3

TOP


ஊடுகெனோ (1)

ஊடுகெனோ உயிர் உருகு நோய் கெட – பால:19 31/2

TOP


ஊடும் (1)

தயிர் உறு மத்தின் காம சரம் பட தலைப்பட்டு ஊடும்
உயிர் உறு காதலாரின் ஒன்றை ஒன்று ஒருவகில்லா – பால:10 13/1,2

TOP


ஊடுருவ (4)

தெற்கு ஊடுருவ கடிது ஏவினன் என்னை என்ன – சுந்:4 94/3
உண்டாடிய வெம் களன் ஊடுருவ
புண்தான் உறு நெஞ்சு புழுக்கம் உற – யுத்2:18 27/2,3
அலங்கல் மார்பும் உயர் தோளும் ஊடுருவ ஆயிரம் சரம் அழுத்தினான் – யுத்2:19 81/4
ஓங்கிய மரமும் வாலி உரமும் ஊடுருவ எய்திட்டு – யுத்4-மிகை:41 236/3

TOP


ஊடுவாரும் (1)

ஒரு சிறை இருந்து போன உள்ளத்தோடு ஊடுவாரும் – சுந்:2 178/4

TOP


ஊடுற (2)

ஊடுற தாக்கும்-தோறும் ஒல் ஒலி பிறப்ப நல்லார் – கிட்:10 32/2
உற்ற வேகம் உந்த ஓடி ஓத வேலை ஊடுற
துற்ற வெம்மை கைம்மிக சுறுக்கொள சுவைத்ததால் – யுத்3:31 90/2,3

TOP


ஊடுறு (1)

ஊடுறு கமல கண்ணீர் திசை-தொறும் சிதறி ஓட – யுத்4-மிகை:41 282/1

TOP


ஊடே (3)

பூழை ஊடே பொடித்து அப்புறம் போயதே – பால:20 10/4
மாதரார் கண்கள் ஊடே வாவும் மான் தேரில் செல்வான் – பால:21 6/2
மருங்குலின் வெளிகள் ஊடே வள்ளலை நோக்குகின்றாள் – பால:21 17/4

TOP


ஊண் (7)

மறலிக்கு ஊண் நாடும் கதிர் வேலான் இடையே வந்து – பால:17 27/1
ஊண் அல உண் வழி நாயின் உண்டவன் – அயோ:11 108/1
ஊண் இலனாம் என உலர்ந்த மேனியன் – ஆரண்:12 21/1
ஊண் இலா யாக்கை பேணி உயர் புகழ் சூடாது உன் முன் – யுத்2:17 22/1
ஊண் ஆய் உயிர்க்கும் உயிர் ஆகி நிற்றி உணர்வு ஆய பெண்ணின் உரு ஆய் – யுத்2:19 254/3
ஊண் தொழில் உகந்து தெவ்வர் முறுவல் என் புகழை உண்ண – யுத்4:37 208/2
ஊண் திறம் உவந்தனை ஒழுக்கம் பாழ்பட – யுத்4:40 49/1

TOP


ஊண்தான் (1)

ஊண்தான் என உற்று ஒர் உயிர்ப்பு உயிராத முன்னர் – சுந்:1 59/2

TOP


ஊணின் (1)

நரி உண கண்டேன் ஊணின் நாய் உணும் உணவு நன்றால் – யுத்3:29 36/4

TOP


ஊணினான் (1)

உதிர வாரி நுகர்வது ஒர் ஊணினான்
கதிர வாள் வயிர பணை கையினான் – யுத்2:16 58/2,3

TOP


ஊணுடை (1)

ஊணுடை உயிர்-தொறும் உறைவுறும் ஒருவன் – யுத்4:37 84/4

TOP


ஊத (6)

உலவை நீள் வனத்து ஊதமே ஒத்த அ ஊத
தலைவனே ஒத்து பொலிந்தது சந்திரசயிலம் – பால:15 7/3,4
வாயின் வைத்து ஊத வீரர் வழி இடம் பெறாது செல்ல – சுந்-மிகை:10 3/2
கொம்பொடும் கோடு தாரை குடர் பறித்து ஊத வந்தான் – சுந்-மிகை:11 4/4
வாய்களில் ஊத மண்ணும் வானமும் மறுகி சோர – சுந்-மிகை:11 6/2
உற்றனர் எனினும் பற்றி உயிர் உக பிசைந்திட்டு ஊத
கொற்றவன் அருளும் கொண்டோன் குடாவடிக்கு இறைவன் கூற்றம் – யுத்1-மிகை:11 2/2,3
ஊத ஊதப்பட்டு உலந்தன வானரம் உருமின் வீழ் உயிர் என்ன – யுத்2:16 345/4

TOP


ஊதப்பட்டு (1)

ஊத ஊதப்பட்டு உலந்தன வானரம் உருமின் வீழ் உயிர் என்ன – யுத்2:16 345/4

TOP


ஊதமே (1)

உலவை நீள் வனத்து ஊதமே ஒத்த அ ஊத – பால:15 7/3

TOP


ஊதி (4)

பொன் நிற தும்பி வந்து ஊதி போயதால் – சுந்:3 37/4
சமையும் உன் வாழ்க்கை இன்றோடு என்று தன் சங்கம் ஊதி
அமை உரு கொண்ட கூற்றை நாண் எறிந்து உருமின் ஆர்த்தான் – யுத்2:18 188/3,4
சங்கமும் ஊதி விண்ணோர் தலை பொதிரெறிய ஆர்த்தான் – யுத்2:18 198/4
கொன்னே ஊதி தோள் புடை கொட்டிக்கொடு சார்ந்தார் – யுத்3:31 187/3

TOP


ஊதிய (2)

ஊதிய வரங்களும் உரமும் உள்ளதில் – கிட்:7 29/2
சங்கம் ஊதிய தசமுகன் தனி மகன் தரித்த – யுத்3:22 76/1

TOP


ஊதியத்தோடு (1)

உன்னு மேல் வரும் ஊதியத்தோடு என்றான் – அயோ:10 55/4

TOP


ஊதியம் (3)

ஒன்றோ இதனால் வரும் ஊதியம் ஒண்மையானை – சுந்:11 26/1
பேர் இயலாளர் செய்கை ஊதியம் பிடித்தும் என்னார் – யுத்2:19 271/3
இன்று ஊதியம் உண்டு என இன்னகை-பால் – யுத்3:21 1/1

TOP


ஊதின (1)

சென்று ஊதின தும்பிகள் தென் திசையான் – யுத்3:21 1/2

TOP


ஊதினன் (1)

சங்கம் ஊதினன் தாதையை வல்லையில் சார்ந்தான் – யுத்3:22 182/3

TOP


ஊதினார் (1)

ஊதினார் வேய்கள் வண்டின் உருவினார் உற்ற எல்லாம் – யுத்3:25 21/2

TOP


ஊதினான் (4)

சிரம் பொதிர்ந்து அமரர் அஞ்ச ஊதினான் திசைகள் சிந்த – யுத்3:22 12/4
ஒன்றை சங்கு எடுத்து ஊதினான் உலகு எலாம் உலைய – யுத்3:22 75/4
ஊதினான் சங்கம் வானத்து ஒண் தொடி மகளிர் ஒண் கண் – யுத்3:27 86/1
உண்ட சங்கம் இராவணன் ஊதினான் – யுத்4:37 28/4

TOP


ஊது (6)

ஊது உலையில் கனல் என்ன வெய்து_உயிர்த்தான் – அயோ:3 16/4
ஊது வன் துருத்தி போல் உயிர்த்து உயிர்த்து உயங்கினான் – ஆரண்:10 91/4
ஊது வெம் கனல் உமிழ் உலையும் ஒத்ததே – கிட்:10 8/4
கொலைகளை நகும் நெடும் கொலையர் கொல்லன் ஊது
உலைகளை நகும் அனல் உமிழும் கண்ணினார் – சுந்:9 22/3,4
வாயினில் ஊது வீரர் வழியிடம் பெறாது செல்ல – சுந்-மிகை:11 3/2
சுழிக்கும் கொல்லன் ஊது உலையில் துள்ளும் பொறியின் சுடும் அன்னோ – யுத்1:1 4/3

TOP


ஊதும் (3)

உதி உறு துருத்தி ஊதும் உலை உறு தீயும் வாயின் – பால:16 6/1
பொருந்தின களி வண்டின் பொலிவன பொன் ஊதும்
இருந்தையின் எழு நீ ஒத்து எழுவன இயல் காணாய் – அயோ:9 8/3,4
துகள் எழ கயக்கி ஊதும் சிலவரை துகைக்கும் காலின் – யுத்2-மிகை:16 26/2

TOP


ஊதுவான் (2)

உருமை_ஏற்றை பிசைந்து எரி ஊதுவான் – யுத்2:16 56/4
உற்றனன் ஊழி தீ அவிய ஊதுவான் – யுத்2:16 305/4

TOP


ஊதுற (1)

ஊதுற பறப்பதாய் உலர்ந்த யாக்கை போய் – யுத்4:41 90/2

TOP


ஊதை (9)

ஊதை எறிய ஒசி பூம் கொடி ஒப்பார் – அயோ:4 94/4
உள் நிற்கும் உயிர்ப்பு எனும் ஊதை பிறக்க நின்ற – அயோ:4 112/3
உதிக்கும் உலையுள் உறு தீ என ஊதை பொங்க – அயோ:4 130/1
உதித்து எழும் ஊதை உள்ளம் என்று இவை உருவ செல்லும் – ஆரண்:11 70/3
ஊழி வெம் காற்று இது என்ன இரு சிறை ஊதை மோத – ஆரண்:13 2/4
ஊதை போல் விசையின் வெம் கண் உழுவை போல் வயவர் ஓங்கல் – கிட்:15 27/1
உள் நிறை உயிர்ப்பு என ஊதை ஓடின – கிட்-மிகை:10 1/4
இயங்கிய ஊதை வெம் களத்தின் எய்தவே – யுத்3-மிகை:23 1/4
ஊதை போல்வன உரும் உறழ் திறலன உருவி – யுத்4:32 16/1

TOP


ஊதைகள் (1)

ஊதைகள் சொரிவன உறை உறும் அமுதம் – பால:2 51/3

TOP


ஊதையால் (1)

அனகன் கை அம்பு எனும் அளவு இல் ஊதையால்
கனகம் நீடு இலங்கை நின்று உருக காண்டியால் – சுந்:5 59/3,4

TOP


ஊதையின் (1)

ஊதையின் ஒரு கணை உருவ மாண்டனர் – யுத்2:18 115/3

TOP


ஊதையே (1)

உலைவு உறும் மனம் என உலாய ஊதையே – கிட்:10 11/4

TOP


ஊதையோடு (1)

ஊதையோடு அருவிகள் உமிழ்வது ஒத்தனன் – யுத்2:16 291/3

TOP


ஊமர் (1)

உணர்வு_இல் நெஞ்சினர் ஊமர் உரை பொருள் – யுத்1:9 41/1

TOP


ஊமரின் (2)

ஊமரின் மனத்திடை உன்னி விம்முவாள் – பால:10 42/2
உரைத்த உணர்ந்திலர் ஊமரின் ஏகினார் – பால:14 44/4

TOP


ஊமை (1)

அம்பலி கணுவை ஊமை சகடையோடு ஆர்த்த அன்றே – யுத்3:22 5/4

TOP


ஊர் (93)

பந்தினை இளையவர் பயில் இடம் மயில் ஊர்
கந்தனை அனையவர் கலை தெரி கழகம் – பால:2 48/1,2
அயிரும் தேனும் இன் பாகும் ஆயர் ஊர்
தயிரும் வேரியும் தலைமயங்குமே – பால:2 55/3,4
காவலின் கலை ஊர் கன்னியை ஒக்கும் சூலத்தால் காளியை ஒக்கும் – பால:3 8/3
மாசொடு கருகி மேனி வனப்பு அழிந்திட ஊர் வந்தான் – பால-மிகை:11 28/3
மண்ணினும் நல்லள் மலர்_மகள் கலை_மகள் கலை ஊர்
பெண்ணினும் நல்லள் பெரும் புகழ் சனகி ஆம் நல்லள் – அயோ:1 39/1,2
சீதையை ஒத்தார் அன்னாள் திருவினை ஒத்தாள் அ ஊர்
சாதுகை மாந்தர் எல்லாம் தயரதன் தன்னை ஒத்தார் – அயோ:3 70/3,4
ஒருவனோ இவற்கு இ ஊர் உறவு என்றார் சிலர் – அயோ:4 187/4
ஊர் கொண்ட திங்கள் என்ன மன்னனை உழையர் சுற்றி – அயோ:6 9/2
இ முறை உறவு என்னா இனிது இரு நெடிது எம் ஊர் – அயோ:8 26/4
வடி நெடும் கண் மடந்தையர் ஊர் மட – அயோ:11 9/2
அடங்கலர் ஊர் என மெல்லிதால் – அயோ:11 36/1
ஊர் உற்றது என பொலி ஒண் முடியான் – ஆரண்:2 9/2
ஊர் அறுத்த ஒருவனும் ஓம்பினும் – ஆரண்:3 22/2
பருதி வானவன் ஊர் வளைப்புண்டது பாராய் – ஆரண்:7 69/2
ஊர் பூண்டன பிரிந்தால் என இரிந்தார் உயிர் உலைந்தார் – ஆரண்:7 98/4
உம் கை வாளொடு போய் விழுந்து ஊர் புகலுற்றீர் – ஆரண்:8 4/2
புனல் திரு நாட்டிடை புனிதர் ஊர் புக – ஆரண்:12 50/2
இந்திரன் ஊர் பிடி என்னலும் ஆனாள் – ஆரண்:14 59/2
ஊர் புகு வாயிலோ இது என்று உன்னினார் – ஆரண்:15 20/4
இழை புரையும் தாம்பிரை ஊர்_குருவி சிவல் காடை பல பிறவும் ஈன்றாள் – ஆரண்-மிகை:4 3/3
ஆதி அண்டம் முன்பு அளித்தவன் உலகின் அங்கு அவன் ஊர்
ஓதிமம் தனி பெடையொடும் புடை இருந்து உறைவ – கிட்:4 7/3,4
தென் புல கிழவன் ஊர் மயிடமோ திசையின் வாழ் – கிட்:5 2/1
ஒலி கடல் உலகம்-தன்னில் ஊர் தரு குரங்கின்-மாடே – கிட்:7 86/1
ஊர் இயன்ற மதிக்கு உளதாம் என – கிட்:7 93/2
ஆயிரம் மைந்தர் வந்தார் உளர் என பொலிந்தது அ ஊர் – கிட்:11 99/4
இ நகரம் ஆம் இகல் இராவணனது ஊர் என்று – கிட்:14 36/2
ஆய் கதிர் கடவுள் தேர் ஊர் அருணனுக்கு அமைந்த மைந்தர் – கிட்:16 53/4
ஓசனை ஒரு நூறு உண்டால் ஒலி கடல் இலங்கை அ ஊர்
பாச வெம் கரத்து கூற்றும் கட்புலன் பரப்ப அஞ்சும் – கிட்:16 59/1,2
ஊர் மேல் படர கடிது உம்பரின் மீது உயர்ந்தான் – சுந்:1 42/4
ஊழி நாயகன் திரு வயிறு ஒத்துளது இ ஊர்
ஆழி அண்டத்தின் அருக்கன்-தன் அலங்கு தேர் புரவி – சுந்:2 12/2,3
ஒறுத்தலோ நிற்க மற்று ஓர் உயர் படைக்கு ஒருங்கு இ ஊர் வந்து – சுந்:2 37/1
காசு உறு கடி மதில் இலங்கை காவல் ஊர்
தூசு உறை இட்டது போன்று தோன்றிற்றே – சுந்:2 57/3,4
வெவ் வழி அரக்கர் ஊர் மேவல் மேயினான் – சுந்:2 59/4
ஊர் புக அமைந்த படுகால்-கொல் உலகு ஏழும் – சுந்:2 64/2
நல்லாள் அ ஊர் வைகு உறை ஒக்கும் நயனத்தாள் – சுந்:2 79/2
அளியால் இ ஊர் காணும் நலத்தால் அணைகின்றேன் – சுந்:2 81/3
உன்னால் எய்தும் ஊர்-கொல் இ ஊர் என்று உற நக்காள் – சுந்:2 82/4
உக்கால் ஏது ஆம் ஓடலை என்றாள் இனி இ ஊர்
புக்கால் அன்றி போகலென் என்றான் புகழ் கொண்டான் – சுந்:2 83/3,4
கொல்வாம் அன்றேல் கோளுறும் இ ஊர் எனல் கொண்டாள் – சுந்:2 85/1
முடித்து இ ஊர் முடித்தால் மேல் முடிவது எலாம் முடிந்து ஒழிக – சுந்:2 218/4
கரும் தனி முகிலினை பிரிந்து கள்வர் ஊர்
இருந்தவள் இவள் என ஏச நிற்பெனோ – சுந்:4 19/3,4
ஊர் இடு பூசல் ஆர உளைத்தனர் ஓடி உற்றார் – சுந்:6 55/3
ஒக்க ஊர் பறவை அன்றேல் அவன் துயில் உரகம் அன்றேல் – சுந்:10 2/2
அண்டம் உற்றுளது அ ஊர் அழுத பேர் அமலையே – சுந்:10 42/4
அதி நலம் கோதை சேர் ஓதியோடு அன்று அ ஊர்
உதிரமும் தெரிகிலாது இடை பரந்து ஒழுகியே – சுந்:10 43/3,4
ஊர் புறத்து இரியலுற்று ஓடுவார் பலர் – சுந்:12 9/4
முழுவதும் தெரிய நோக்கி முற்றும் ஊர் முடிவில் சென்றான் – சுந்:12 128/1
சேறு இட ஊர் அடு செம் தீ – சுந்:13 50/3
உரை-செய ஊர் தீ இட்டது ஓங்கு இரும் புகையே ஓத – சுந்:14 10/2
வாங்கிய ஆழி-தன்னை வஞ்சர் ஊர் வந்ததாம் என்று – சுந்:14 43/1
மீண்டு தம்பியும் வீரனும் ஊர் புக – சுந்-மிகை:5 1/2
ஊர் முழுக்க வெதுப்ப உருகின – சுந்-மிகை:13 5/2
ஊர் எரிந்தன எரிந்தன அரக்கர்-தம் உடலம் – சுந்-மிகை:13 8/4
வருவதும் குரங்கு நம் வாழ்க்கை ஊர் கடந்து – யுத்1:2 35/3
மானுடர் ஏவுவார் குரங்கு வந்து இ ஊர்
தான் எரி மடுப்பது நிருதர் தானையே – யுத்1:2 40/1,2
ஊர் பரி அவற்றினுக்கு இரட்டி ஒட்டகம் – யுத்1:5 30/3
ஊட்டினாய் எரி ஊர் முற்றும் இனி அங்கு ஒன்று உண்டோ – யுத்1:5 70/2
துமி தம் ஊர் புக வானவர் துள்ளினார் – யுத்1:8 42/3
நொய்தினின் அடைத்து மான தானையான் நுவன்ற நம் ஊர்
எய்தினர் என்ற போதின் வேறு இனி எண்ண வேண்டும் – யுத்1:9 66/2,3
உழிஞையை துடைக்க நொச்சி உச்சியில் கொண்டது உன் ஊர் – யுத்1:13 12/4
சாந்து என புதல்வன்-தன்னை தரையிடை தேய்த்து தன் ஊர்
காந்து எரி மடுத்து தானும் காணவே கடலை தாவி – யுத்1:14 34/2,3
தீயவர் தேவரை செறுத்து தேவர் ஊர்
காய் எரி படுத்திய கடுமையார்களில் – யுத்1-மிகை:5 7/2,3
ஊர் இழந்த கதிர் என ஓடினான் – யுத்2:15 73/4
அன்று அவன் மகனோ எம் ஊர் அனல் மடுத்து அரக்கர்-தம்மை – யுத்2:16 186/3
ஊர் அழிந்தது போல் துரந்து ஊர்பவர் உலந்தார் – யுத்2:16 238/2
முத்தனார் மிதிலை ஊர் அறிவு முற்றிய – யுத்2:16 256/2
இலங்கை ஊர் இவனுக்கு ஈந்து வேறு இடத்து இருந்து வாழ்வேன் – யுத்2:17 51/1
ஊர் சென்றன-போல் ஒளி ஓடைகளின் – யுத்2:18 25/2
பகை ஆடிய வானவர் பல் வகை ஊர்
புகை ஆடிய நாள் புனை வாகையினான் – யுத்2:18 60/1,2
ஊர் மத்தம் உண்டால் அன்ன மயக்கத்தான் உருமை திண்பான் – யுத்2:18 213/3
மண் ஈரம் உற கடிது ஊர் புக வந்தார் – யுத்2:18 252/4
ஊர் அகலம் எல்லாம் அரந்தை உவா உற்ற – யுத்2:18 274/3
ஊர் கொன்றவனால் பிறரால் என உற்ற எல்லாம் – யுத்2:19 6/3
ஊர் அழித்த உயர் வலி தோளவன் – யுத்2:19 148/3
வேம் அரை கணத்தின் இ ஊர் இராவணி விளிதல் முன்னம் – யுத்2:19 167/2
பேதையும் அன்றி அ ஊர் யார் உளர் துயில் பெறாதார் – யுத்2:19 275/4
ஒறுத்தன சில கணை உம்பர் ஊர் புக – யுத்2-மிகை:18 10/3
கோல் தரு திண் பணை கொட்டினிர் கொண்டு ஊர்
சாற்று-மின் அஞ்சினர் என்று உரைதந்தே – யுத்3:20 6/3,4
ஊர் அழிந்திட தனி நின்ற கதிரவன் ஒத்தான் – யுத்3:22 74/2
வான்-தனில் நின்றது வஞ்சர் ஊர் வர – யுத்3:24 99/3
உறை அரவம் செவி உற்றுளது அ ஊர்
சிறை அரவ கலுழன் கொடு சீறும் – யுத்3:26 27/2,3
புக்கு இ ஊர் இமைப்பின் முன்னம் பொடிபடுத்து அரக்கன் போன – யுத்3:26 67/1
உக்கார் அ அரக்கரும் ஊர் ஒழிய – யுத்3:27 30/3
ஊர் உளது ஒருவன் நின்றாய் நீ உளை உறைய நின்னோடு – யுத்3:27 165/3
ஒத்தனர் அணுகி வந்து வணங்கினர் இலங்கை உன் ஊர்
பத்தியின் அடைந்த தானைக்கு இடம் இலை பணி என் என்றார் – யுத்3:30 1/3,4
நால் பெரு வாயிலூடும் இலங்கை ஊர் நடக்கும் தானை – யுத்3:30 6/2
ஊர் எரிந்த நாள் துரந்தது என்ன மின்னி ஓடலால் – யுத்3:31 91/2
போயினன் செரு முடிந்தது என்று இலங்கை ஊர் புகுவான் – யுத்4:32 34/4
பொன் திணிந்தன மதிலுடை இலங்கை ஊர் புக்கான் – யுத்4:32 36/4
ஒலி கடல் உலகத்து இல்லை ஊர் உளார் உளரே உள்ளார் – யுத்4:34 10/4
வற்றிய வேலை என்ன இலங்கை ஊர் வறளிற்று ஆக – யுத்4:35 2/4
மிக்க வானர சேனையின் இளைப்பு அற மீண்டு ஊர்
புக்கு வாழ்க என புகன்றனன் ஈறு_இலா புகழோன் – யுத்4:41 9/3,4
ஊர் கெழு கூவல் வீழ்ந்த உயிர் பசு எடாது போவோர் – யுத்4-மிகை:41 76/3

TOP


ஊர்-கொல் (1)

உன்னால் எய்தும் ஊர்-கொல் இ ஊர் என்று உற நக்காள் – சுந்:2 82/4

TOP


ஊர்-தன்னில் (1)

காலன் ஊர்-தன்னில் ஏற்றி கடிதில் என் தமையன் நெஞ்சில் – யுத்2-மிகை:16 33/3

TOP


ஊர்-மேல் (1)

மேருவை கொணர்ந்து இ ஊர்-மேல் விடும் எனின் விலக்கல் ஆமோ – யுத்3:26 4/4

TOP


ஊர்_குருவி (1)

இழை புரையும் தாம்பிரை ஊர்_குருவி சிவல் காடை பல பிறவும் ஈன்றாள் – ஆரண்-மிகை:4 3/3

TOP


ஊர்க்க (1)

ஊர்க்க முன் பணி உவந்து அருள் என பெரிது-அரோ – ஆரண்-மிகை:1 4/4

TOP


ஊர்க்கு (1)

சனகனது ஊர்க்கு என முன்னம் சாற்றிய – யுத்4-மிகை:41 218/3

TOP


ஊர்க்கும் (1)

காதல் தம்பியர்க்கும் ஊர்க்கும் நாட்டிற்கும் காட்டிற்று அன்றே – யுத்3:26 78/4

TOP


ஊர்கின்றானோ (1)

கூற்றையே ஊர்கின்றானோ குரங்கின் மேல் கொண்டு நின்றான் – யுத்2:16 29/4

TOP


ஊர்குவார் (1)

ஊர்குவார் உயிரும் கொண்டான் புரவியின் உயிரும் உண்டான் – யுத்2:19 172/4

TOP


ஊர்தரு (1)

சுந்தரன் ஊர்தரு தோகையும் ஒத்தாள் – ஆரண்:14 59/4

TOP


ஊர்தி (5)

கொள்ளையின் சுற்று மீன்கள் குழுமிய அனைய ஊர்தி
தெள் அரி பாண்டி பாணி செயிரியர் இசை தேன் சிந்த – பால:14 65/2,3
குண்டை ஊர்தி குலிசியும் மற்று உள – பால-மிகை:11 51/2
முக்கணான் ஊர்தி அன்றேல் மூன்று உலகு அடியின் தாயோன் – சுந்:10 2/1
ஈண்டு போக ஓர் ஊர்தி உண்டோ என இன்றே – யுத்4:41 1/3
துனை பரி கரி தேர் ஊர்தி என்று இவை பிறவும் தோலின் – யுத்4:41 118/3

TOP


ஊர்திக்கும் (1)

உமைக்கு நாதற்கும் ஓங்கு புள் ஊர்திக்கும்
இமைப்பு இல் நாட்டம் ஓர் எட்டு உடையானுக்கும் – அயோ:2 23/1,2

TOP


ஊர்திகள் (1)

அடைத்த ஊர்திகள் அனைத்தும் வந்து அ வழி அடைய – யுத்4:37 113/4

TOP


ஊர்தியாம் (1)

உம்பியை முனிந்திலேன் அவனுக்கு ஊர்தியாம்
தும்பியை முனிந்திலேன் தொடர்ந்த வாலி-தன் – யுத்2:16 277/1,2

TOP


ஊர்தியான் (1)

பொன் கயிற்று ஊர்தியான் வலியை போக்குவான் – யுத்4:37 157/1

TOP


ஊர்தியில் (1)

ஊர்தியில் வருவாரும் ஒளி மணி நிரை ஓடை – பால:23 35/2

TOP


ஊர்தியை (1)

அன்ன ஊர்தியை முதல் ஆம் அந்தணர்-மாட்டு அரும் தெய்வம் – ஆரண்:1 55/3

TOP


ஊர்ந்து (5)

இரதம் ஒன்று ஊர்ந்து பார் இருளை நீக்கும் அ – அயோ:11 91/1
வெண் மதி மீச்செல மேகம் ஊர்ந்து என – அயோ:12 31/1
புயல் தரு மத திண் கோட்டு புகர் மலைக்கு இறையை ஊர்ந்து
மயல் தரும் அவுணர் யாரும் மடிதர வரி வில் கொண்ட – கிட்:2 27/1,2
மின் என தரளம் வேய்ந்த வெண் நிற விமானம் ஊர்ந்து
பன்னக மகளிர் சுற்றி பலாண்டு இசை பரவ பண்ணை – சுந்:2 117/2,3
ஊனம் இல் பிடியும் ஒண் தார் புரவியும் பிறவும் ஊர்ந்து
மீன் இனம் மதியை சூழ்ந்த தன்மையின் விரிந்து சுற்ற – யுத்4-மிகை:42 6/2,3

TOP


ஊர்பவர் (1)

ஊர் அழிந்தது போல் துரந்து ஊர்பவர் உலந்தார் – யுத்2:16 238/2

TOP


ஊர்வ (3)

தாணுவோடு ஊர்வ எல்லாம் சமைக்குவென் என்னும் வேலை – பால-மிகை:11 34/4
உயிர்ப்பு உடை வெள்ளை பிள்ளை வாள் அரா ஊர்வ போன்ற – யுத்1:9 21/4
வென்றி செம் கண் வெம்மை அரக்கர் விசை ஊர்வ
ஒன்றிற்கு ஒன்று உற்று அம்பு தலைப்பட்டு உயிர் நுங்க – யுத்4:33 5/1,2

TOP


ஊர்வது (3)

ஒள் நித்திலம் ஈன்று ஒளிர் வால் வளை ஊர்வது ஒத்தே – பால:16 42/4
மந்த மாருதம் ஊர்வது ஓர் கிரி அதில் வாழ்வோர் – யுத்3:30 15/2
வல் இதனை ஊர்வது ஒரு மாதலி என பேர் – யுத்4:36 25/3

TOP


ஊர்வன (2)

மன் மணி புரவிகள் மகளிர் ஊர்வன
அன்னம் உந்திய திரை ஆறு போன்றன – பால:14 14/1,2
உருகிய மனத்த ஆகி ஊர்வன பறப்ப யாவும் – ஆரண்:11 58/3

TOP


ஊர்வார் (1)

நெறிகளும் புதைய பண்டி நிறைத்து மண் நெளிய ஊர்வார் – பால:2 20/4

TOP


ஊர (2)

ஊர விட்ட களிற்றொடும் ஓடு நாள் – யுத்2:16 69/2
ஊர உன்னின் முன்பு பட்டு உயர்ந்த வெம் பிணங்களால் – யுத்3:31 86/1

TOP


ஊரது (1)

ஊரது முனிய வாழ்வோர் உண்ணும்-போது உண்ண வந்தோர்க்கு – யுத்4-மிகை:41 68/1

TOP


ஊரவும் (1)

முழங்கு திண் கட கரி மொய்ம்பின் ஊரவும்
எழும் குரத்து இவுளியொடு இரதம் ஏறவும் – பால:3 66/1,2

TOP


ஊரிடை (3)

ஊரிடை நின்றான் என்ன கேடகம் ஒரு கை தோன்ற – யுத்2:18 208/3
ஊரிடை செல்லார் நாணால் உயிரின்-மேல் உடைய அன்பால் – யுத்2:19 169/3
ஊரிடை நின்றுளாரும் உயிரினோடு உதிரம் கான்றார் – யுத்3:22 34/4

TOP


ஊரில் (7)

ஊரில் நின்ற கன்று உள்ளிட மென் முலை – பால:2 25/3
அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயலார் ஊரில்
அஞ்சிலே ஒன்று வைத்தான் அவன் எம்மை அளித்து காப்பான் – பால-மிகை:0 10/3,4
பொங்கும் நின் சுற்றத்தோடும் போய் உவந்து இனிது உன் ஊரில்
தங்கி நீ நாவாயோடும் சாருதி விடியல் என்றான் – அயோ:8 15/3,4
தீராது ஒன்றால் நின் பழி ஊரில் திரு நில்லாள் – அயோ:11 81/2
ஊரில் செல எறியும் மிதித்து உழக்கும் முகத்து உதைக்கும் – யுத்2:18 159/4
கொடும் கொலை மறலி ஊரில் போய் விழ குறித்து வீசும் – யுத்2-மிகை:16 28/3
ஊரில் செல்வது எ உலகினும் செல்வது ஓர் இமைப்பின் – யுத்4:35 20/4

TOP


ஊரிலே (1)

ஊரிலே பட்டாய் என்றால் பழி என உளைய சொன்னான் – யுத்1:14 38/4

TOP


ஊரின் (2)

ஊரின் இ நெடும் கோபுரத்து உயர்ச்சி கண்டு உணர்ந்தால் – சுந்:2 18/3
ஊரின் வெம் குருதி ஆறு ஈர்ப்ப ஓடின – சுந்:9 42/4

TOP


ஊரின்-மேலும் (1)

ஊரின்-மேலும் பவனி உலாவினான் – யுத்4:37 170/4

TOP


ஊரினை (1)

ஊரினை நோக்கா-வண்ணம் உதிர வேல் நோக்கியுள்ளான் – யுத்2:16 171/4

TOP


ஊரினொடு (1)

ஊரினொடு கோள் கதுவு தாதையையும் ஒத்தான் – யுத்1:12 19/4

TOP


ஊருக்கு (1)

நாசம் இ ஊருக்கு உண்டு என நாளின் – யுத்3:26 21/3

TOP


ஊருணி (1)

ஊருணி நிறையவும் உதவும் மாடு உயர் – அயோ:1 81/1

TOP


ஊருநர் (1)

ஊரும் பண்டியும் ஊருநர் இன்மையால் – அயோ:11 34/2

TOP


ஊரும் (23)

ஒன்று அலா முழுமதி ஊரும் மானம் போல் – பால:14 18/3
சிவிகையில் அன்னம் ஊரும் திசைமுகன் என்ன சென்றான் – பால:14 70/4
பொன் தொடி மகளிர் ஊரும் பொலன் கொள் தார் புரவி வெள்ளம் – பால:14 75/1
சிறை உறு கலுழன் அன்னம் சே முதல் பிறவும் ஊரும்
இறைவர் தொக்கு அமரர் சூழ இளவல் தன் உயிரும் வேந்தன் – பால-மிகை:11 46/2,3
துளக்கு ஒளி விசும்பின் ஊரும் சுடரையும் மறைத்த சூழ்ந்த – அயோ:3 79/2
ஊரும் திகிரி குறி கண்டார் உவந்தார் எல்லாம் உயிர் வந்தார் – அயோ:6 33/2
ஊரும் பண்டியும் ஊருநர் இன்மையால் – அயோ:11 34/2
வானவர் மகளிர் ஊரும் மானமே நிகர்த்த மாதோ – அயோ:13 59/4
ஊரும் நாகர் உலரும் உலைந்தவே – ஆரண்:7 24/4
உளைவு செய் இராவணன் உறையும் ஊரும் இ – ஆரண்:15 7/2
ஊரும் ஆளும் அரசும் உம் சுற்றமும் – கிட்:11 6/1
பரதனும் பின்னுளோனும் பயந்தெடுத்தவரும் ஊரும்
சரதமே முடிவர் கெட்டேன் சனகி என்று உலகம் சாற்றும் – கிட்:16 15/1,2
எல் அரக்கும் அயில் நுதி வேல் இராவணனும் இ ஊரும்
மெல் அரக்கின் உருகி உக வெம் தழலால் வேய்கேனோ – சுந்:2 228/3,4
பொரு திசை யானை ஊரும் புனிதரை பொருவும் பொற்பர் – சுந்:8 12/1
ஊரும் வெண்மை உவா மதி கீழ் உயர் – யுத்2:15 98/3
வன் சிறை பறவை ஊரும் வானவன் வரம்பு_இல் மாய – யுத்2:17 38/1
புரிதலின் இலங்கை ஊரும் திரிந்தது புலவரேயும் – யுத்2:19 104/2
ஊரும் மானமும் மேகமும் உலகமும் மலையும் – யுத்3:20 59/2
எறி படை அரக்கர் எல்லாம் இறந்தனர் இலங்கை ஊரும்
சிறுவனும் நீயும் அல்லால் யார் உளர் ஒருவர் தீர்ந்தார் – யுத்3:26 8/2,3
ஊரும் அவை யாவையும் நடாயினர் கடாயினர்கள் உந்தினர்களால் – யுத்3:31 146/2
ஒன்று உரை கேள் எனது எந்தையும் ஊரும்
பொன்றுதல் தீரும் இதின் புகழ் உண்டே – யுத்3-மிகை:26 3/2,3
கதிரவன்-தனை ஊரும் கலந்ததால் – யுத்4:37 19/4
நான்முகன் விடையை ஊரும் நாரி ஓர் பாகத்து அண்ணல் – யுத்4-மிகை:41 247/1

TOP


ஊருவில் (1)

ஊருவில் தோன்றிய உருப்பசி பெயர் – ஆரண்:10 22/1

TOP


ஊருவின் (1)

துன் அரம்பையர் ஊருவின் தோன்றுமால் – பால:16 29/2

TOP


ஊருவினொடு (1)

ஊருவினொடு ஒப்பு உற ஒடுக்கி உற ஒல்கும் – கிட்:14 45/2

TOP


ஊரே (1)

ஊரே அறியேன் உயிரோடு உழல்வேன் – கிட்:10 51/2

TOP


ஊரை (9)

ஊரை உற்றது உணர்த்தவும் ஒண்ணுமோ – அயோ:4 228/4
ஊரை ஞூறும் கடும் கனல் உட்பொதி – சுந்:12 97/3
சுடுவிக்கின்றது இ ஊரை சுடுக என்று உரைத்த துணிவு என்று – சுந்:12 116/3
ஊரை முற்றுவித்து இராவணன் மனை புக்கது உயர் தீ – சுந்:13 32/4
புக்கு எரி மடுத்து இ ஊரை பொடி செய்து போயினாற்கு – யுத்1:13 15/1
வசை அற இசைக்கும் ஊரை வளைக்கவும் வந்திலாதான் – யுத்1-மிகை:14 6/3
வாயிலூடு புக்கு ஊரை வளைந்ததே – யுத்2:15 5/4
அரும் கடல் கடந்து இ ஊரை அள் எரி மடுத்து வெள்ள – யுத்3:26 50/1
உண்டலே தருமம் என்போர் உடைப்பொருள் உலோபர் ஊரை
தண்டமே இடுவோர் மன்று பறித்து உண்ணும் தறுகண்ணாளர் – யுத்4-மிகை:41 73/3,4

TOP


ஊரொடு (2)

ஊரொடு நிகர்வன இமையவர் உலகம் – பால:2 46/4
ஊரொடு மலைந்த சில உக்க சில நெக்க – சுந்:6 10/4

TOP


ஊரொடும் (1)

ஊரொடும் பொருந்தி தோன்றும் ஒளியவன் என்ன ஒண் பொன் – யுத்2:17 76/1

TOP


ஊரோடு (2)

ஊரோடு மடுத்து ஒளியோனை உறும் – யுத்3:20 75/1
ஊரோடு மறிந்தனன் ஒத்து உரவோர் – யுத்3:31 196/4

TOP


ஊழ் (13)

உரும் இவை என்ன தாக்கி ஊழ் உற நெருக்கி ஒன்றாய் – பால:2 17/2
ஊழ் உற குறித்து அமைத்த உம்பர் செம்பொன் வேய்ந்து மீ – பால:3 25/2
ஊழ் கொண்ட சமயத்து அன்னான் உருவு கண்டாரை ஒத்தார் – பால:21 19/4
உளையா அறம் வற்றிட ஊழ் வழு உற்ற சீற்றம் – அயோ:4 125/3
ஒடுங்கல்_இல் நெடு முகடு ஒழுக்கி ஊழ் உற – அயோ:10 44/2
ஓர்ந்தானும் உவந்து ஒருவேன் நினது ஊழ் இல் பேழ் வாய் – சுந்:1 57/3
ஊழ் இரும் கதிர்களோடும் தோரணத்து உம்பர் மேலான் – சுந்:8 16/2
ஊழ் கொள நோக்கிநோக்கி உயிர் உக உளைந்து உயிர்த்தார் – சுந்:14 6/4
அணையாய் இனி எனது ஊழ் என அடரா எதிர் படரா – யுத்2:15 180/3
உக்கது அ கிரி சொரிந்த வாளிகளின் ஊழ் இலாத சிறு பூழியாய் – யுத்2:19 72/4
மாண்டு வீழும் இன்று என்கின்றது என் மதி வலி ஊழ்
தூண்டுகின்றது என்று அடி மலர் தொழுது அவன் சொன்னான் – யுத்3:31 33/3,4
உலகின் முடிவில் பெரிய ஊழ் ஒளி இது அன்றால் – யுத்4:36 17/2
ஒக்க வாரி அங்கு அரக்கனும் ஊழ் முறை துரப்ப – யுத்4-மிகை:37 13/2

TOP


ஊழ்க (1)

கோளி பங்கயம் ஊழ்க குலைந்தவால் – பால:16 32/2

TOP


ஊழ்முறை (4)

ஒழுகு சாறு அகன் கூனையின் ஊழ்முறை
முழுகி நீர் கரும் காக்கை முளைக்குமே – கிட்:15 48/3,4
உன்னி நான்முகத்து ஒருவன் நின்று ஊழ்முறை உரைக்க – சுந்:2 26/2
ஒக்கும் ஊழ்முறை அல்லது வலியது ஒன்று இல் என உணர்வுற்றான் – சுந்:2 203/4
உய்ஞ்சனென் அடியனேன் என்று ஊழ்முறை வணங்கி நின்ற – யுத்1:4 141/1

TOP


ஊழ்வலியால் (1)

ஒட்டாதவர் ஒன்றினர் ஊழ்வலியால்
பட்டார் இது பட்டது பண்டு ஒருநாள் – யுத்2:18 72/3,4

TOP


ஊழ்வினை (7)

முன்னை ஊழ்வினை பயத்தினும் முற்றிய வேள்வி – அயோ:1 64/1
உனக்கு நல்லையும் அல்லை வந்து ஊழ்வினை தூண்ட – அயோ:2 72/3
ஊழ்வினை ஒருவரால் ஒழிக்கல்-பாலதோ – அயோ:4 158/4
ஊழ்வினை வசத்து உயிர் நிலை என்று உன்னுவான் – அயோ:5 38/3
உன்னால் அன்று ஈது ஊழ்வினை என்றே உணர்கின்றேன் – ஆரண்:11 8/2
முன்னை ஊழ்வினை முடிந்ததோ என்று என்று முறையால் – சுந்:3 14/3
உரை செய்து என்னை என் ஊழ்வினை உன்னுவேன் – சுந்:5 36/4

TOP


ஊழ்வினையினால் (1)

முன்னை ஊழ்வினையினால் முடிக்கில் ஆம் என்பார் – பால:13 8/3

TOP


ஊழ்வினையினாலோ (1)

முன்னை ஊழ்வினையினாலோ நடு ஒன்று முடிந்தது உண்டோ – பால:9 16/3

TOP


ஊழி (119)

உரும் உறழ் முழக்கொடும் ஊழி தீயொடும் – பால:7 22/2
ஈர்_ஐம்பது ஊழி காலம் இருந்தனன் யோகத்து இப்பால் – பால:8 7/4
ஒல் என உரறிய ஊழி பேர்ச்சியுள் – பால:8 35/3
ஊழி பெயர்ந்து என கங்குல் ஒரு வண்ணம் புடை பெயர உறக்கம் நீத்த – பால:11 18/1
ஊழி கடை முடிவில் தனி உமை கேள்வனை ஒப்பான் – பால:24 11/4
உள்ளிய காலையின் ஊழி தீயையும் – பால-மிகை:7 1/1
உலக்க ஊழி தீ ஒப்பது ஓர் கணை தொடுத்து எய்தான் – பால-மிகை:7 25/4
உம்பர் நடுங்கினர் ஊழி பேர்வது ஒத்தது – அயோ:3 20/3
ஊழி ஆயினவாறு எனா உயர் போதின் மேல் உறை பேதையும் – அயோ:3 59/2
உய்த்தது இ உலகம் என்பார் ஊழி காண்கிற்பாய் என்பார் – அயோ:3 92/1
ஒன்றி வாழுதி ஊழி பல என்றாள் – அயோ:4 5/4
ஒருவுகின்றனை ஊழி அருக்கனும் – அயோ:4 221/2
ஊழி பேரினும் உய்குநர் உய்வரே – அயோ:4 224/4
ஊழி திரிவது என கோயில் உலையும் வேலை மற்று ஒழிந்த – அயோ:6 22/3
ஒரு வகைத்து அன்று உறு துயர் ஊழி வாழ் – அயோ:11 37/3
ஐந்தும் ஐந்தும் நாள் ஊழி ஆம் என – அயோ:11 134/1
முடிவு உற முகப்ப ஊழி இறுதியின் மொய்ப்ப போல – அயோ:13 49/2
தாய் நிந்தை இன்றி பல ஊழி தழைத்தி என்றாள் – அயோ-மிகை:4 9/4
பழுது வாழி என ஊழி முதல்வன் பகர்வுறும் – ஆரண்:1 40/4
ஊழி பலபலவும் நின்று அளந்தால் என்றும் உலவா பெரும் குணத்து எம் உத்தமனே மேல்_நாள் – ஆரண்:2 29/2
ஒன்று ஆகி மூலத்து உருவம் பல ஆகி உணர்வும் உயிரும் பிறிது ஆகி ஊழி
சென்று ஆசறும் காலத்து அ நிலையது ஆகி திறத்து உலகம்தான் ஆகி செஞ்செவே நின்ற – ஆரண்:2 30/1,2
ஊழி வெம் கனல் உற்றனள் ஒத்தும் அ – ஆரண்:6 78/1
ஊழி வெம் கால் எறி ஓங்கல் ஒத்தவே – ஆரண்:7 104/4
அன்னவன் நடுவுற ஊழி ஆழி ஈது – ஆரண்:7 113/1
ஊழி எரியின் கொடிய பாய் பகழி ஒன்பான் – ஆரண்:9 12/1
ஊழி வெம் காற்று இது என்ன இரு சிறை ஊதை மோத – ஆரண்:13 2/4
ஊழி நெருப்பின் உரு-தனை ஒப்பாள் – ஆரண்:14 45/4
ஒருங்கு உயர்ந்து உலகின் மேல் ஊழி பேர்ச்சியுள் – ஆரண்:14 81/1
ஒப்பு உடை இந்து என்று உதித்த ஊழி தீ – ஆரண்:14 99/2
ஊழி பேரினும் பேர்வு இல உலகங்கள் உலைந்து – கிட்:4 3/1
ஊழி கிளர் கார் இடி ஒத்தது குத்தும் ஓதை – கிட்:7 52/4
உற்றாய் உம்பியை ஊழி காணும் நீ – கிட்:8 13/3
ஊழி நாயகனும் வேறு ஓர் உயர் தடம் குன்றம் உற்றார் – கிட்:9 31/4
ஊழி பேரினும் உலைவு_இல உலகினில் உயர்ந்த – கிட்:12 17/3
ஓதி உணர்ந்தீர் ஊழி கடந்தீர் உலகு ஈனும் – கிட்:17 15/3
ஒள்ளிய பனைமீன் துஞ்சும் திவலைய ஊழி காலின் – சுந்:1 22/2
ஊழி நாள் வட-பால் தோன்றும் உவா முழுமதியும் ஒத்தான் – சுந்:1 30/4
ஊழி நாயகன் திரு வயிறு ஒத்துளது இ ஊர் – சுந்:2 12/2
ஊழி திரி நாளும் உலையா மதிலை உற்றான் – சுந்:2 60/4
உள்ளவர்-தம்மை எல்லாம் உயிர் குடித்து ஊழி தீயின் – சுந்:3 145/2
ஊழி ஓர் பகலாய் ஓதும் யாண்டு எலாம் உலகம் ஏழும் – சுந்:4 72/3
ஊழி பலவும் நிலைநிறுத்தற்கு ஒருவன் நீயே உளை ஆனாய் – சுந்:4 110/2
ஊழி தீ என உண்ணாவோ – சுந்:5 50/4
உற்று உடன்று ஒன்றாய் ஓங்கி ஒலித்து எழுந்து ஊழி பேர்வில் – சுந்:7 12/3
ஊழி காற்று அன்ன புரவி மற்று அவற்றினுக்கு இரட்டி – சுந்:9 11/3
ஒழிந்தவர் நால்வரும் ஊழி உருத்த – சுந்:9 51/1
உறுக்குறும் சொல்லான் ஊழி தீ என உலகம் ஏழும் – சுந்:9 65/3
ஊறின உரவு தானை ஊழி பேர் கடலை ஒப்ப – சுந்:10 7/4
விரவி போய் கதிரோன் ஊழி இறுதியின் வெய்யன் ஆனான் – சுந்:10 27/3
ஊழி பெயர்வது ஓர் புனல் ஒத்தார் அனல் ஒத்தான் மாருதம் ஒத்தானே – சுந்:10 30/4
ஊழி வெம் கடலின் சுற்ற ஒரு தனி நடுவண் நின்ற – சுந்:11 13/3
ஊழி காற்று அன்ன ஒரு பரி தேர் அவண் உதவ – சுந்:11 43/1
உடல் கடந்தும் நின் ஊழி கடந்திலை – சுந்:12 32/2
ஊழி காட்டுவேன் என்று உரைத்தேன் அது – சுந்:12 33/2
ஒள் எரியோடும் குன்றத்து ஊழி வீழ் உருமொடு ஒத்தான் – சுந்:12 132/4
ஊழி வெம் கனல் உண்டிட உலகம் என்று உயர்ந்த – சுந்:13 35/3
ஊழி காலம் வந்து உற்றதோ பிறிது வேறு உண்டோ – சுந்:13 38/3
ஒவ்வாதன ஒத்திட ஊழி வெம் காலும் ஒத்தான் – சுந்-மிகை:1 14/4
ஊழி எழுந்து உலகத்தை ஒடுக்க – சுந்-மிகை:11 24/1
ஊழி திரியும் காலத்தும் உலையா நிலைய உயர் கிரியும் – யுத்1:1 1/1
ஊழி காண்குறு நினது உயிரை ஓர்கிலாய் – யுத்1:4 10/2
கும்பன் என்று உளன் ஊழி வெம் கதிரினும் கொடியான் – யுத்1:5 35/4
ஊழி சென்றன ஒப்பன ஒரு பகல் அவை ஓர் – யுத்1:6 3/3
ஊழி வெம் கனல் கொழுந்துகள் உருத்து எழுந்து ஓடி – யுத்1:6 17/3
ஊழி நீ உலகும் நீயே அவற்று உறை உயிரும் நீயே – யுத்1:7 5/2
ஊழி முதல் நாயகன் வியப்பினொடு உவந்தான் – யுத்1:9 4/1
தேயினும் ஊழி நூறு வேண்டுமால் சிறுமை என்னோ – யுத்1:9 69/2
பார்த்து ஊழி வடவை பொங்க படுவது படுமா பார்த்தி – யுத்1:13 8/2
ஊழி காண்கிற்கும் வாழ்நாள் உந்தையை உயிர் பண்டு உண்டான் – யுத்1:14 5/4
உன் அரசு உனக்கு தந்தேன் ஆளுதி ஊழி காலம் – யுத்1:14 27/2
ஊழி நாள் நெடும் கால் என ஓடுவ – யுத்2:15 38/2
ஊழி ஆழி கிளர்ந்து என ஓங்கின – யுத்2:15 56/2
நெரிய ஊழி நெருப்பு என வீசினான் – யுத்2:15 60/4
ஊழி நாளினும் வெற்றி கொண்டு உற்ற நின் – யுத்2:15 85/2
ஊழி வெம் கனல் ஒப்பன துப்பு அன உருவ – யுத்2:15 226/1
ஓயும் என்று உரைக்கலாமோ ஊழி சென்றாலும் ஊழி – யுத்2:16 19/2
ஓயும் என்று உரைக்கலாமோ ஊழி சென்றாலும் ஊழி
தீயையும் தீய்க்கும் செல்லும் திசையையும் தீய்க்கும் சொல்லும் – யுத்2:16 19/2,3
ஊழி நாளும் உறங்குவான் – யுத்2:16 111/4
உற்றனன் ஊழி தீ அவிய ஊதுவான் – யுத்2:16 305/4
எழு கரும் கடல் கரை எறிந்திட்டு ஊழி நாள் – யுத்2-மிகை:16 18/1
ஊழி அறுத்திடினும் உலவாதால் – யுத்3:20 13/4
ஊழி பெயர் கார் நிகர் ஒண் திறலான் – யுத்3:20 70/4
உரும் முறை அனந்த கோடி உதிர்ந்தன ஊழி நாளின் – யுத்3:21 24/1
ஒன்று அல பகழி மாரி ஊழி தீ என்ன உய்த்தான் – யுத்3:21 33/2
உரம் தவிர்த்து ஊழி பேரும் காலத்தின் ஒலிக்கும் ஓதை – யுத்3:22 12/2
உடைப்புறு புனலின் ஓட ஊழி_நாள் உவரி ஓதை – யுத்3:22 16/2
உருள் முறை தேரின் மாவின் ஓடை மால் வரையின் ஊழி
இருள் முறை நிருதர்-தம்-மேல் ஏவினர் இமைப்பிலோரும் – யுத்3:22 21/2,3
உகம் பெயர் ஊழி காற்றின் உலைவு இலா மேரு ஒப்பான் – யுத்3:22 126/4
உளைவு வந்து உள்ளம் தூண்ட ஊழி வெம் காலின் செல்வான் – யுத்3:22 141/2
ஓசையின் உலகம் எங்கும் உதிர்வுற ஊழி நாளில் – யுத்3:22 143/3
சுழித்து எறி ஊழி காலத்து உரும் என தொடர்ந்து தோன்ற – யுத்3:22 148/1
புக்கது ஓர் ஊழி தீயின் புறத்து ஒன்றும் போகா-வண்ணம் – யுத்3:22 154/2
ஊழி நாள் இரவி என்ன ஒளிர்கின்றது உயிருக்கு இன்னல் – யுத்3:23 25/3
ஊழி காணும் நீ உதவினாய்-அரோ – யுத்3:24 112/4
உய்ந்து நீர் போவீர் நாளை ஊழி வெம் தீயின் ஓங்கி – யுத்3:26 10/2
ஊழி கனல் ஒரு-பால் அதன் உடனே தொடர்ந்து உடற்றும் – யுத்3:27 154/1
உன்னும் மாத்திரத்து ஓடினன் ஊழி நாள் – யுத்3:29 23/2
ஊழி கால் என கடப்பவன் வாலி என்போனை – யுத்3:30 41/2
ஊழி முற்றிய கடல் என புகுந்ததும் உளதால் – யுத்3:31 32/2
ஊழி ஆயிர கோடி நின்று உருத்திரனோடும் – யுத்3:31 39/1
ஊழி பெற்ற ஆழி என்ன சோரி நீரினுள்-அரோ – யுத்3:31 94/4
ஊன் நகு வடி கணைகள் ஊழி அனல் ஒத்தன உலர்ந்த உலவை – யுத்3:31 140/1
ஊழி இறுதி கடுகு மாருதமும் ஒத்தனன் இராமன் உடனே – யுத்3:31 141/1
மூண்டு அற முருக்கிய ஊழி காலத்தில் – யுத்3:31 170/3
ஊழி கனல் போல்பவர் உந்தின போர் – யுத்3:31 195/1
உன்ன அரும் தொகை தெரிந்து உரைக்கின் ஊழி நாள் – யுத்3-மிகை:20 8/2
ஊழி சென்றாலும் உட்கார் ஒருவர் ஓர் அண்டம் உண்பார் – யுத்3-மிகை:31 9/4
உரம் ஒடிந்து சிந்தினார்கள் சிலவர் ஊழி காலம் வாழ் – யுத்3-மிகை:31 14/3
ஊழி பேர்வதே ஒப்பது ஓர் உலைவுற உடற்றும் – யுத்4:32 11/2
ஒப்பு உடையது ஊழி திரி நாளும் உலைவு இல்லா – யுத்4:36 19/3
ஊழி வெம் காற்றின் வெய்ய கலுழனை ஒன்றும் சொல்லார் – யுத்4:37 1/3
ஊழி பேர்வுழி மா மழை ஒத்ததால் – யுத்4:37 35/4
உந்தினன் தேர் எனும் ஊழி காற்றினை – யுத்4:37 61/2
கலங்குற திரிந்தது ஓர் ஊழி காற்று-என – யுத்4:37 72/3
ஊழி ஞாயிறு மின்மினி ஒப்புற – யுத்4:37 195/3
ஓங்கார பொருள் ஆம் அன்று என்று ஊழி சென்றாலும் – யுத்4:40 97/3
பெருமை ஊழி திரியினும் பேருமோ – யுத்4:41 72/4
ஒருவன் மாண்டனன் என்று கொண்டு ஊழி வாழ் – யுத்4:41 75/1
உரிய மா மலராளோடும் உவந்து இனிது ஊழி காலம் – யுத்4-மிகை:42 18/3

TOP


ஊழி-கொலாம் (1)

இருளானதுதான் எனை ஊழி-கொலாம் – பால:23 9/4

TOP


ஊழி-தோறும் (1)

ஊழி-தோறும் புதிது உறும் கீர்த்தியான் – சுந்:3 96/4

TOP


ஊழி-நின்று (1)

உய்ந்து போயினர் ஊழி-நின்று எண்ணினும் உலவார் – அயோ:1 63/4

TOP


ஊழி_நாள் (1)

உடைப்புறு புனலின் ஓட ஊழி_நாள் உவரி ஓதை – யுத்3:22 16/2

TOP


ஊழிக்கடை (1)

ஊழிக்கடை இறும் அத்தலை உலகு யாவையும் உண்ணும் – யுத்3:27 133/1

TOP


ஊழிக்காலம் (1)

ஊழிக்காலம் நின்று உலகு எலாம் கல்லினும் உலவாது – சுந்:2 145/2

TOP


ஊழிக்கும் (1)

ஊழிக்கும் உயர்ந்து ஒரு நாள் ஒருவா – யுத்2:18 58/1

TOP


ஊழிகள் (1)

சிறுகு காலங்கள் ஊழிகள் ஆம் வகை திரிந்து சிந்தனை சிந்த – சுந்:2 192/1

TOP


ஊழியாய் (4)

ஒறுத்த தன்மை ஊழியாய்
பொறுத்தி என்று போயினான் – ஆரண்:1 68/3,4
உள் உற கவர்வதே ஒக்கும் ஊழியாய் – ஆரண்:15 9/4
உருள் உடை தேரினோன் புதல்வன் ஊழியாய்
இருள் உடை உலகினுக்கு இரவி அன்ன நின் – கிட்:11 128/2,3
உண்டு உரை உணர்த்துவது ஊழியாய் என – யுத்1:4 48/1

TOP


ஊழியார் (1)

ஊழியார் எளிதின் நிற்கு அரசு தந்து உதவுவார் – கிட்:3 4/4

TOP


ஊழியான் (6)

உறுதி அஃதே என உணர்ந்த ஊழியான்
இறுதி உண்டே-கொல் இ மாரிக்கு என்பது ஓர் – கிட்:10 102/1,2
ஊழியான் பெரும் தேவி ஒருத்தியுமே யான் காணேன் – சுந்:2 227/3
குரு நிறத்து ஒரு தனி கொண்டல் ஊழியான்
இரு நிறத்து உற்றவேற்கு இயைந்த காந்தத்தை – சுந்:3 59/3,4
ஒருவன் அன்றே உலகு அழிக்கும் ஊழியான்
செரு வரும்-காலை என் மெய்ம்மை தேர்தியால் – சுந்:3 124/2,3
ஊழியான் விளம்பிய உரையும் ஒன்று உண்டால் – சுந்:12 58/4
ஊழியான் என்று கொண்டு உணர்த்தும்-காலையே – யுத்4:41 105/4

TOP


ஊழியில் (7)

ஊழியில் கடல் என உலகம் போர்க்குமால் – கிட்:6 33/2
எழுந்தனன் வல் விரைந்து இறுதி ஊழியில்
கொழும் திரை கடல் கிளர்ந்து அனைய கொள்கையான் – கிட்:7 15/1,2
பகரும் ஊழியில் கால வெம் கடும் கனல் பருகும் – சுந்:13 23/3
திருதி என்பது ஒன்று அழிதர ஊழியில் சினவும் – யுத்1:6 12/1
ஊழியில் பட்ட காலின் உலகங்கள் பட்டால் ஒப்ப – யுத்2:16 172/1
ஓலம் இட்டு அமரர்கள் ஓட ஊழியில்
காலன் ஒத்தவன் கரத்து அளித்தது அ கணம் – யுத்2-மிகை:16 49/3,4
ஊழியில் காற்று என திரிந்த ஓவில – யுத்4:37 69/4

TOP


ஊழியின் (20)

உலகின் மேல் உலகோ ஊழியின் இறுதி உறையுளோ யாது என உரைப்பாம் – பால:3 2/4
மொழிந்த பேர் ஊழியின் முழங்கி முந்து எழ – அயோ:12 25/2
ஊழியின் முதல் முனி உறையுளை அணுக – ஆரண்:2 34/3
ஊழியின் வரவு பார்த்து உழல்வது ஒத்ததே – சுந்:2 125/4
ஊழியின் இறுதி வந்துறும் என்று உன்னினேன் – சுந்:3 67/3
சன்னவீரத்த கோவை வெண் தரளம் ஊழியின் இறுதியில் தனித்த – சுந்:3 81/1
ஊழியின் இறுதியின் உரும் எறிந்து என – சுந்:5 54/1
ஊழியின் இறுதி காலத்து உருத்திரமூர்த்தி ஒத்தான் – சுந்:6 46/4
தேய்த்தான் ஊழியின் உலகு ஏழ் தேயினும் ஒரு தன் புகழ் இறை தேயாதான் – சுந்:10 38/4
ஊழியின் உலகு எலாம் உண்ண ஓங்கிய – யுத்1:6 54/3
ஊழியின் அந்தகன் நாவின் ஓங்கவே – யுத்2:15 101/4
ஊழியின் உருத்திரன் உருவுகொண்டு தான் – யுத்2:15 118/1
ஒத்த கையினர் ஊழியின் இறுதியின் உலகை – யுத்2:15 188/1
ஊழியின் ஒருவனும் எதிர் சென்று ஊன்றினான் – யுத்2:16 310/4
ஊழியின் நிமிர்ந்த செம் தீ உருமினை உமிழ்வது என்ன – யுத்2:19 115/3
ஊழியின் நிமிர்ந்த காலத்து உருமினது ஊற்றம் ஈதால் – யுத்2:19 235/4
ஊடு எரிந்தன ஊழியின் எரிந்தன உலகம் – யுத்3:22 72/4
ஊழியின் இறுதி காணும் வலியினது உயர் பொன் தேரின் – யுத்4:42 2/1
ஊழியின் இறுதி செல்லும் தாதையின் உலாவி அன்றே – யுத்4:42 14/3
ஊழியின் எழுந்த ஓதத்து ஒலித்தலும் அரக்கர்_வேந்தன் – யுத்4-மிகை:35 1/3

TOP


ஊழியினும் (1)

ஒலி ஆழி உலகு உரைக்கும் உரை பொய்யோ ஊழியினும்
சலியாத மூவர்க்கும் தானவர்க்கும் வானவர்க்கும் – ஆரண்:6 94/2,3

TOP


ஊழியும் (3)

ஊழியும் திரியும் உன் உயிரொடு ஓயுமோ – சுந்:3 120/4
ஊழியும் கடந்து உயர்கின்ற ஆயுளான் உலகம் – யுத்1:3 20/3
உயர்ந்த கொற்றமும் ஊழியும் கடந்துளது உருமின் – யுத்4:32 26/3

TOP


ஊழிவாய் (2)

மொய்த்த குன்றை அம் மூல ஊழிவாய்
வைத்து மீடியால் வரம்பு_இல் ஆற்றலாய் – யுத்3:24 115/3,4
கொண்டல் ஏழும் ஊழிவாய் ஓர் குன்றில் மாரி பொழிவ போல் – யுத்3-மிகை:31 15/3

TOP


ஊழின் (14)

ஊழின் பெற்றாய் என்று உரை இன்றேல் உயிர் மாய்வென் – அயோ:3 46/3
உருகும் துயரம் தவிர் நீ ஊழின் செயல் ஈது என்றே – அயோ:4 77/4
உண்டு உறை குவளை ஒண் கண் ஒருங்குற நோக்கி ஊழின்
தெண் திரை கரத்தின் வாரி திரு மலர் தூவி செல்வர் – ஆரண்:5 2/2,3
உரைத்த செம் சாந்தும் பூவும் சுண்ணமும் புகையும் ஊழின்
நிரைத்த பொன் குடமும் தீப மாலையும் நிகர்_இல் முத்தும் – கிட்:11 98/1,2
உய்வுறுத்துவென் மனம் உலையலீர் ஊழின் வால் – கிட்:14 28/1
உழை தடம் கண்ணி என்று உரைத்திட்டு ஊழின் வந்து – கிட்:16 1/3
உகு வாய விடம் கொள் நாகத்து ஒத்த வால் சுற்றி ஊழின்
நெகு வாய சிகர கோடி நெரிவன தெரிய நின்றான் – கிட்:17 28/2,3
உகல்_அரும் குருதி கக்கி உள்ளுற நெரிந்த ஊழின்
அகல் இரும் பரவை நாண அரற்று உறு குரல ஆகி – சுந்:1 4/2,3
உய்தும் நாம் என்பது என்னே உறு வலி கலுழன் ஊழின்
எய்தினான் ஆம் என்று அஞ்சி மறுக்கம் உற்று இரியல்போனார் – சுந்:1 21/3,4
ஊழின் முறை இன்றி உடனே புகும் இது ஒன்றோ – சுந்:2 65/2
ஒன்றினொடும் ஒன்று இடை புடைத்து உதிர ஊழின்
தன் திரள் ஒழுக்கி விழு தாரகையும் ஒத்த – சுந்:6 15/3,4
வாள் ஒத்து ஒளிர் வால் எயிறு ஊழின் மருங்கு இமைப்ப – சுந்-மிகை:1 15/1
சினத்தொடும் மறுத்து இகழ்வு செய்தனன் இது ஊழின்
வினை திறம் எவர்க்கும் அது வெல்வது அரிது அன்றே – யுத்1-மிகை:2 19/3,4
ஓக்கினார் ஊழின் ஆர்ப்பு கொட்டினார் கிட்டினார் கீழ் – யுத்3:22 132/2

TOP


ஊழுற (1)

ஊழுற எழுந்து அதனை உம்பரும் ஒடுங்க – கிட்:14 69/2

TOP


ஊழை (1)

ஊழை ஒத்தன ஒரு கணை தைத்தன உதிர – யுத்2:16 213/3

TOP


ஊற்றத்தன் (1)

ஓதிய வென்றியன் உடற்றும் ஊற்றத்தன்
ஏதம் இல் இலங்கை அம் கிரி-கொடு எய்திய – யுத்3:24 98/2,3

TOP


ஊற்றத்தார் (2)

உந்துதி இனி என வலிந்த ஊற்றத்தார் – சுந்:9 20/4
ஒன்றிய உலகையும் எடுக்கும் ஊற்றத்தார்
குன்றினும் வலியவர் கோடி_கோடியால் – யுத்1:5 29/3,4

TOP


ஊற்றத்தான் (1)

ஊசி வேரொடும் பறித்து எடுக்கும் ஊற்றத்தான்
ஆசைகள் சுமந்த பேர் அளவில் யானைகள் – ஆரண்:12 42/2,3

TOP


ஊற்றத்தினார் (1)

ஓர்வு_இல் நல்வினை ஊற்றத்தினார் உரை – அயோ:2 28/1

TOP


ஊற்றம் (19)

உள் முதல் பொருட்கு எலாம் ஊற்றம் ஆவன – அயோ:14 72/2
ஊன்றினள் பறிக்க ஓர் ஊற்றம் பெற்றிலள் – ஆரண்:6 20/4
தீயிடை உகுத்த நெய்யின் சீற்றத்திற்கு ஊற்றம் செய்ய – ஆரண்:10 66/2
உந்தையை உயிர் கொண்டானை உயிருண்ணும் ஊற்றம் இல்லா – ஆரண்:13 132/3
வெம் துயர்க்கு ஊற்றம் ஆய விரி இருள் வீங்கிற்று அன்றே – ஆரண்:14 1/4
உருகினன் என்கிலம் உயிருக்கு ஊற்றம் ஆய் – கிட்:6 5/3
ஊற்றம் உற்று உடையான் உனக்கு ஆர் அமர் – கிட்:7 103/1
என்பின் சிறந்தாயது ஓர் ஊற்றம் உண்டு என்னல் ஆமே – சுந்:1 50/3
ஊற்றம் இல்லவன் ஓடினன் கனகனை உற்றான் – யுத்1:3 34/3
ஊற்றம் மீ கொண்ட வேலையான் உண்டு இலை என்னும் – யுத்1:6 4/1
ஒருமையின் உணர நோக்கின் பொறையினது ஊற்றம் அன்றே – யுத்1:12 37/2
ஊற்றம் மீது ஒளித்து ஒரு கணத்தில் உற்று அணை – யுத்1-மிகை:8 1/3
ஊற்றம் ஏது எமக்கு என்று எண்ணி உடைந்தது குமரன் உற்ற – யுத்2:16 183/3
ஊழியின் நிமிர்ந்த காலத்து உருமினது ஊற்றம் ஈதால் – யுத்2:19 235/4
உண்டு உலகு ஏழும் ஏழும் உமிழ்ந்தவன் என்னும் ஊற்றம்
கொண்டவன் என்னோடு ஏற்ற செருவினில் மறுக்கம் கொண்டான் – யுத்2:19 297/1,2
உற்ற பேர் உவகையாலே ஓங்கினான் ஊற்றம் மிக்கான் – யுத்3:24 20/4
ஊற்றம் தான் உடைத்து அன்று எனையும் ஒளித்து – யுத்3:29 22/2
உரும் ஒப்பன கனல் ஒப்பன ஊற்றம் தரு கூற்றின் – யுத்4:37 47/1
ஓர் அம்போ உயிர் பருகிற்று இராவணனை மானுடவன் ஊற்றம் ஈதோ – யுத்4:38 24/4

TOP


ஊற்றமும் (5)

உன்னையும் கேட்டு மற்று உன் ஊற்றமும் உடைய நாளும் – சுந்:3 130/1
உரவு நல் அணை ஓட்டிய ஊற்றமும்
வரவும் நோக்கி இலங்கையர் மன்னவன் – யுத்1:9 39/2,3
ஒடுங்கினன் உரமும் ஆற்றல் ஊற்றமும் உயிரும் என்ன – யுத்2:18 220/1
உற்ற தன்மையும் மனிதரது ஊற்றமும் உடன் ஆம் – யுத்3:30 39/2
ஓய்வும் ஊற்றமும் நோக்கி உயிர் பொறை – யுத்4:37 181/1

TOP


ஊற்றமே (1)

ஊற்றமே மிக ஊனொடு மீன் நுகர் – அயோ-மிகை:8 1/1

TOP


ஊற்றி (1)

உடலிடை தோன்றிற்று ஒன்றை அறுத்து அதன் உதிரம் ஊற்றி
சுடல் உற சுட்டு வேறு ஓர் மருந்தினால் துயரம் தீர்வர் – யுத்2:16 141/1,2

TOP


ஊற்றிடை (1)

ஒழுக்கிய கண்ணின் நீர் கலுழி ஊற்றிடை
இழுக்கலில் வழுக்கி வீழ்ந்து இடர் உற்றார் சிலர் – அயோ:4 188/3,4

TOP


ஊற்றின் (1)

தொடை ஊற்றின் தேன் துளிக்கும் நறும் தாரான் ஒருவண்ணம் துயரம் நீங்கி – பால:6 13/1

TOP


ஊற்று (7)

ஊற்று ஆர் நறை நாள்_மலர் மாதர் ஒருங்கு வாச – பால:17 19/1
ஊற்று உறு கண்ணினன் உருகுவான்-தனை – அயோ:11 56/2
உந்திய நிரந்தரம் ஊற்று மாற்றில – அயோ:14 82/2
ஊற்று உறு கண்ணின் நீர் ஒழுக நின்றவன் – ஆரண்:14 83/1
ஊற்று ஆர் குருதி புனல் பார்_மகள் உண்டிலாளேல் – யுத்2:19 11/2
ஊற்று வார் கண்ணீரோடும் உள் அழிந்து உற்றது எண்ணி – யுத்3:26 62/1
உருகு செம்பு என ஓடியது ஊற்று நீர் – யுத்3:29 8/4

TOP


ஊற்றும் (3)

புடை ஊற்றும் சடையானும் புரந்தரனும் நான்முகனும் புகுந்து செய்யும் – பால:6 13/3
ஊற்றும் அ கடவுள்-தன் உந்தி உந்திய – அயோ:14 119/2
ஊற்றும் மிக்க நீர் அருவியின் ஒழுகிய குருதி – ஆரண்:6 92/1

TOP


ஊற்றுறு (1)

ஊற்றுறு குருதியோடு உயிரும் உண்குவார் – யுத்1:5 21/4

TOP


ஊற (4)

பழம் தழும்பினுக்கு இடைஇடையே சில பசும் புண்கள் அசும்பு ஊற – சுந்:2 207/4
உருகியது உடனே ஆறி வலித்தது குளிர்ப்பு உள் ஊற – சுந்:14 42/4
பெயர்த்து வாய் புனல் வந்து ஊற விக்கலும் பிறந்ததாக – யுத்3:24 12/3
உற்றது முழுதும் நோக்கி ஒழிவு_அற உணர்வு உள் ஊற
சொற்றனன் சாம்பன் வீரன் அனுமனை தொடர புல்லி – யுத்4:32 46/1,2

TOP


ஊறல் (2)

துளை எயிற்று ஊறல் உற்றதாம் என சுட்டது அன்றே – ஆரண்:14 7/4
ஊறல் மாந்தினர் இன உரை மாந்தினர் ஊடல் – சுந்:2 29/2

TOP


ஊறா (1)

ஊறா நின்ற சிந்தையினாளும் துயிலுற்றாள் – அயோ:3 49/4

TOP


ஊறாநின்ற (1)

ஊறாநின்ற புண்ணுடையாய்-பால் உயிர் காணேன் – யுத்3:22 204/1

TOP


ஊறி (5)

ஒளிப்பன வெளிப்பட்டு ஓட பார்ப்பன சிவப்பு உள் ஊறி
வெளுப்பன கறுப்ப ஆன வேல்_கணாள் ஒருத்தி உள்ளம் – பால:21 16/2,3
உள்ளுடை மயக்கால் உண் கண் சிவந்து வாய் வெண்மை ஊறி
துள் இடை புருவம் கோட்டி துடிப்ப வேர் பொடிப்ப தூய – சுந்:2 109/1,2
ஊறி என்னுளே உதித்தது குறிப்பு இனி உணர்குவது உளது அன்றால் – யுத்1:3 80/2
உக்க பல் குலம் ஒழுகின எயிற்று இரும் புரை-தொறும் அமிழ்து ஊறி – யுத்1:3 89/4
உயிர்ப்பு முன் உதித்த பின்னர் உரோமங்கள் சிலிர்ப்ப ஊறி
வியர்ப்பு உளதாக கண்கள் விழித்தன மேனி மெல்ல – யுத்3:24 12/1,2

TOP


ஊறிட (2)

ஊறிட ஒள் நகர் உரைத்த ஒண் தள – கிட்:1 15/3
ஊறிட ஊன் இடு புண்ணீர் – சுந்:13 50/2

TOP


ஊறிய (7)

ஊறிய உவகையோடும் உம்பர்-தம் படைகள் எல்லாம் – பால:8 2/2
ஊறிய தாயரும் உரிய சுற்றமும் – அயோ-மிகை:13 2/2
ஊறிய துன்பத்தின் உவரியுள் புகா – கிட்:16 32/2
ஊறிய நறவும் உற்ற குற்றமும் உணர்வை உண்ண – சுந்:1 12/1
தொடை ஊறிய கணை மாரிகள் தொகை தீர்த்து அவை துரந்தான் – யுத்4:37 49/3
ஊறிய உவகை தூண்ட தொழுதனர் உவந்த பின்பு – யுத்4-மிகை:41 288/3
ஊறிய உவகையோடும் அயோத்தி வந்து உற்ற அன்றே – யுத்4-மிகை:42 20/4

TOP


ஊறின (5)

ஊறின உவகையை ஒளிக்கும் சிந்தையான் – அயோ:1 77/3
ஊறின சேனையின் தொகுதி உன்னுவார் – ஆரண்:7 38/4
ஊறின உதிரம் செம் கண் உயிர்த்தன உயிர்ப்பு செம் தீ – ஆரண்:13 114/2
ஊறின உரவு தானை ஊழி பேர் கடலை ஒப்ப – சுந்:10 7/4
ஊறின சேனை வெள்ளம் உலந்த பேர் உண்மை எல்லாம் – யுத்4:34 19/3

TOP


ஊறினார் (1)

ஊறினார் வந்து இளவலை ஒன்றினார் – யுத்2:19 145/2

TOP


ஊறினாரை (1)

ஊறினாரை உணர்வு தொலைத்து உயிர் – யுத்2:19 160/3

TOP


ஊறு (34)

ஊறு பட்டு இடைஇடை ஒடித்து சாய்த்து உராய் – பால:14 22/2
ஊறு நேர் வந்து உருவு வெளிப்பட – பால:14 43/2
ஊறு மா கடம் மா உற ஊங்கு எலாம் – பால:16 30/1
ஊறு ஞானத்து உயர்ந்தவர் ஆயினும் – பால:17 36/3
ஊறு பேர் அன்பினாள் ஒருத்தி தன் உயிர் – பால:19 47/1
ஊறு பேர் உவகையான் அனிகம் வந்து உற்ற போது – பால:20 15/2
ஆம்பல் ஒத்து அமுது ஊறு செ வாய்ச்சியர் – பால:21 30/1
கள் ஊறு செம் வாய் கணிகையரும் கைகேசி – அயோ:4 105/3
உள் ஊறு காதல் இலள் போல் என்று உள் அழிந்தார் – அயோ:4 105/4
ஊறு கொண்ட முரசு உமிழ் ஓதையை – அயோ:11 16/1
ஊறு பாகு மடை உடைத்து ஒண் முளை – அயோ:11 17/3
ஊறு கொண்டு அலைக்க தன் உயிர் கொண்டு ஓடினோன் – அயோ:11 103/2
ஊறு ஓசை முதல் பொறி யாவையும் ஒன்றின் ஒன்று – ஆரண்:10 161/1
ஊறு உற தம் உயிர் உகுப்பர் என்னையே – கிட்:6 22/3
உழைத்த வல் இருவினைக்கு ஊறு காண்கிலாது – கிட்:7 31/1
முத்த வாள் நகை முள் எயிற்று ஊறு தேன் – கிட்:11 20/2
உண்ண ஆம்பல் இன் அமிழ்தம் ஊறு வாய் – கிட்:15 12/2
இடம் கெட வெவ் வாய் ஊறு கிடைத்தால் இடையாதீர் – கிட்:17 17/4
உரைத்தான் உரையால் இவன் ஊறு இலன் என்பது உன்னி – சுந்:1 48/1
ஊறு கடிது ஊறுவன ஊறு இல் அறம் உன்னா – சுந்:1 76/1
ஊறு கடிது ஊறுவன ஊறு இல் அறம் உன்னா – சுந்:1 76/1
வால் எயிற்று ஊறு தீம் தேன் மாந்தினர் மயங்குவாரை – சுந்:2 110/4
ஊறு ஒரு சிறியோன் செய்ய முனிதியோ உலகை உள்ளம் – சுந்:4 80/3
ஊறு தன் நெடு மேனியில் பல பட ஒல்கி – சுந்:11 46/3
ஊறு அளாவிய கடு என உடலிடை நுழைய – சுந்:12 48/4
ஊறு மிகவே உறினும் யானும் அமர் தேரேன் – சுந்-மிகை:2 3/1
ஊறு படை ஊறுவதன் முன்னம் ஒரு நாளே – யுத்1:2 56/1
ஊறு படு செம்_புனல் உடைத்த கரை உற்ற – யுத்1:12 18/1
உரற்றின பறவையை ஊறு கொண்டு எழ – யுத்2:16 264/1
ஊறு சோரியொடு உள்ளமும் சோர்தர – யுத்2:19 126/2
ஊறு நீங்கினராய் உவணத்தினோடு – யுத்3:29 12/3
கடை ஊறு உறு கண மா மழை கால் வீழ்த்து-என கடியான் – யுத்4:37 49/4
ஊறு இலா முனிவரன் உவந்து முன் வர – யுத்4-மிகை:41 228/4
ஊறு இரும் பரவை வானத்து எழிலியுள் ஒடுங்குமா போல் – யுத்4-மிகை:41 289/3

TOP


ஊறுகள் (1)

ஊறுகள் சொரிந்த பேர் உதிரத்து ஓங்கு அலை – யுத்3:27 46/3

TOP


ஊறுகின்றன (1)

ஊறுகின்றன கிணறு உதிரம் ஒண் நகர் – யுத்1:2 13/1

TOP


ஊறுதான் (1)

ஊறுதான் உற்ற-போதே உயிர்-தனை – யுத்4:37 173/2

TOP


ஊறுபட்டு (1)

உரற்றிய ஓசை அன்று ஒருத்தி ஊறுபட்டு
அரற்றிய குரல் அவள் அரக்கியாம் எனா – ஆரண்:14 78/3,4

TOP


ஊறுபடலும் (1)

பட்ட பட்ட இடம் எங்கும் உடல் ஊறுபடலும் – ஆரண்:1 29/4

TOP


ஊறும் (6)

அம் கையும் மிடறும் கூட்டி நரம்பு அளைந்து அமுதம் ஊறும்
மங்கையர் பாடல் கேட்டு கின்னரம் மயங்கும்-மாதோ – பால:16 9/3,4
ஊறும் மென் கனி கிழங்கினோடு உண்டு நீர் உண்டார் – அயோ:9 35/3
ஊறும் இ பெரும் சேனை கொண்டு எளிதின் வந்துற்றார் – கிட்:12 26/4
ஈரம் உண்டு அமுதம் ஊறும் இன் உரை இயம்பாதேனும் – சுந்:4 52/3
தேர்த்து ஊறும் குருதி-தன்னால் என்றனன் எயிறு தின்னா – யுத்1:13 8/4
ஊறும் மாரியும் ஓங்கு அலை ஓதமும் – யுத்4:33 27/2

TOP


ஊறுமா (2)

ஊறுமா கட மா மதம் ஓடுமே – பால:16 30/2
ஊறுமா நோக்கி தாழ்த்தான் உதவி மாறு உதவி உண்டோ – கிட்:11 54/4

TOP


ஊறுவதன் (1)

ஊறு படை ஊறுவதன் முன்னம் ஒரு நாளே – யுத்1:2 56/1

TOP


ஊறுவன (1)

ஊறு கடிது ஊறுவன ஊறு இல் அறம் உன்னா – சுந்:1 76/1

TOP


ஊன் (58)

ஊன் செய்த சுடர் வடி வேல் உரோமபதன் என உரைக்கும் உரவு தோளான் – பால:5 58/4
ஊன் உறு படை பல சிலையொடு பயிலா – பால:5 123/3
ஊன் நகு படைக்கலம் உருத்து வீசின – பால:8 34/1
ஊன் உடை உடம்பினார் உருவம் ஒப்பு இலார் – பால:19 7/2
ஊன் ஒழித்தனன் வச்சிரத்து உம்பர்_கோன் – பால-மிகை:7 22/4
ஊன் அற குறைத்தான் உரவோன் அருள் – அயோ:4 25/3
ஊன் புக்கு உயிர் புக்கு உணர் புக்கு உலையற்க என்றான் – அயோ:4 141/4
ஊன் திறந்து உயிர் குடித்து உழலும் வேலினாய் – அயோ:5 30/4
ஊன் உள துணை நாயேம் உயிர் உள விளையாட – அயோ:8 27/2
ஊன் அளைந்த உடற்கு உயிர் ஆம் என – அயோ:11 15/1
ஊன் அடைந்த தெவ்வர் உயிர் அடைந்த ஒள் வேலோய் – அயோ:14 63/4
ஊன் விடும் உவகையின் உரை நனி புரிவான் – ஆரண்:2 39/4
ஊன் நுகர் அரக்கர் உருமை சுடு சினத்தின் – ஆரண்:3 45/2
ஊன் சுட உணங்கு பேழ் வாய் உணர்வு இலி உருவில் நாறும் – ஆரண்:6 51/1
உரு இது மெய்யது அன்றால் ஊன் நுகர் வாழ்க்கையாளை – ஆரண்:6 56/3
ஊன் உடைய உடம்பினர் ஆய் எம் குலத்தோர்க்கு உணவு ஆய – ஆரண்:6 98/3
ஊன் காக்க உரியார் யார் என்னை உயிர் நீர் காக்கின் – ஆரண்:6 118/3
ஊன் உடை இவனை யானே உண்குவென் உயிரை என்றான் – ஆரண்:7 67/4
ஊன் உருவும் என்னும் இது உணர்த்தவும் உரித்தோ – ஆரண்:9 6/4
ஊன் உடை உடம்பு உடைமையோர் உவமை இல்லா – ஆரண்:10 50/3
ஊன் உடை உடம்பினானும் உரு கெழு மானம் ஊன்ற – ஆரண்:12 58/3
ஊன் கிடந்து ஒளிர் உதிரமும் கிடந்துளது உலகின் – ஆரண்:13 88/3
ஊன் உயிர் பிரிந்து என பிரிந்த ஓதிமம் – கிட்:1 14/2
ஊன் உடை மானிடம் ஆனது உண்மையால் – கிட்:6 30/4
ஊன் உடை உடம்பு எலாம் உக்கது ஒத்ததே – கிட்:10 17/4
ஊன் இலா உயிரின் வெந்து அயர்வதும் உரை-செய்வாய் – கிட்:13 71/4
ஊன் அழிய நீங்காத உயிர் சுமந்த உணர்வு இல்லேன் – சுந்:2 229/4
ஊன் எலாம் உயிர் கவர்வுறும் காலன் ஓய்ந்து உலந்தான் – சுந்:7 45/1
ஊன் அற கொன்று துகைக்கவும் ஒழிவு இலா நிருதர் – சுந்:7 49/3
ஊன் ஆர் பறவையின் வடிவு ஆனார் சிலர் சிலர் நான்மறையவர் உரு ஆனார் – சுந்:10 40/2
ஊறிட ஊன் இடு புண்ணீர் – சுந்:13 50/2
குடைந்து வெம் பகைவர் ஊன் தோய் கொற்ற போர் வாள் வில் வீச – சுந்-மிகை:11 26/3
ஊன் உடை உடம்பின உயிர்கள் யாவையும் – யுத்1:4 16/1
ஊன் உடை பொறை உடம்பினன் என்று கொண்டு உணர்ந்த – யுத்1:6 9/2
ஊன் அற குறைப்பென் நாளை ஒரு கண பொழுதில் என்றான் – யுத்1-மிகை:9 15/4
ஊன் உடை படை இராவணன் அம்பொடும் ஓடி – யுத்2:15 230/2
அயில் தலை தொடர் அங்கையன் சிங்க ஊன்
அயிறலை தொடர் அங்கு அகல் வாயினான் – யுத்2:16 61/3,4
ஊன் உடை உம்பிக்கும் உனக்குமே கடன் – யுத்2:16 87/3
நறை உடை தசும்பொடு நறிதின் வெந்த ஊன்
குறைவு_இல் நல் சகடம் ஓர் ஆயிரம் கொடு – யுத்2:16 101/1,2
ஒன்று அல பற்பலர் உதவும் ஊன் நறை – யுத்2:16 102/1
ஊன் உயர்ந்த உரத்தினான் – யுத்2:16 115/1
ஊன் உள உடம்புக்கு எல்லாம் உயிர் உள உணர்வும் உண்டால் – யுத்2:17 20/2
ஊன் உடை உடல் பிளந்து ஓடும் அம்புகள் – யுத்2:18 103/4
ஊன் எலாம் பகழி நின்றோர் உயிர் எலாம் பகழி வேலை – யுத்2:18 195/3
ஊன் விட உயிர் போய் நீங்க நீங்கும் வேறு உய்தி இல்லை – யுத்2:19 237/3
இட உவப்பொடும் புழுக்கினர் ஊன் இவை அறியார் – யுத்2-மிகை:16 37/4
ஊன் தடாநின்ற வாளி மழை துரந்து உருத்து சென்றான் – யுத்3:22 123/3
ஊன் நகு வாள் ஒரு கைக்கொடு உருத்தான் – யுத்3:26 29/3
ஊன் பிரிகின்றிலாத உயிர் என மறைதலோடும் – யுத்3:27 14/2
ஊன் உக்கன உயிர் உக்கன உலகத்தினுள் எவையும் – யுத்3:27 118/4
ஊன் விட்டவன் மறம் விட்டிலன் என வானவர் உவந்தார் – யுத்3:27 136/4
ஊன் அற குறைத்து உயிர் உண்பென் நீயிர் போய் ஒருங்கே – யுத்3:31 1/2
உண்ணும் தன்மைய ஊன் முறை தப்பிடின் உடனே – யுத்3:31 9/1
ஊன் நகு வடி கணைகள் ஊழி அனல் ஒத்தன உலர்ந்த உலவை – யுத்3:31 140/1
ஊன் ஏறு படை கை வீரர் எதிர் எதிர் உறுக்கும்-தோறும் – யுத்3:31 216/1
ஊன் தலை எடுத்தாய் நீ என்று உரைத்தனர் உவகை மிக்கார் – யுத்3-மிகை:28 10/4
ஊன் பிழைக்கிலா உயிர் நெடிது அளிக்கும் நீள் அரசை – யுத்4:40 117/1
ஊன் புகும் கல் உரம் உருவி ஓட உளம் நாணினையோ உயிரும் உண்டோ – யுத்4-மிகை:38 1/4

TOP


ஊன்கள் (1)

இருக்குடன் அமரும் தெய்வம் இகழ்பவர் ஊன்கள் தின்று – யுத்4-மிகை:41 66/3

TOP


ஊன்களும் (1)

நிந்தனை நறவமும் நெறி_இல் ஊன்களும்
தந்தன கண்டிலேன் தரும தானமும் – யுத்1:4 97/1,2

TOP


ஊன்முகம் (1)

ஊன்முகம் கெழுவு வேலாய் உம்பர் நாயகியை சீறி – யுத்4-மிகை:41 247/3

TOP


ஊன்ற (11)

ஊன் உடை உடம்பினானும் உரு கெழு மானம் ஊன்ற
மானிடர் வலியர் என்ற மாற்றத்தால் சீற்றம் வைத்தான் – ஆரண்:12 58/3,4
தெரிவுறு துன்பம் வந்து ஊன்ற சிந்தையை – ஆரண்:13 107/1
உள்ளத்து ஊன்ற உணர்வு உற்றிலென் ஒன்றும் என்றான் – கிட்:7 41/4
போழ்ந்தன துன்பம் ஊன்ற உயிர்ப்பொறை போற்றகில்லாது – கிட்-மிகை:16 3/3
நின்று அந்தம்_இல்லான் ஊன்ற நெரிந்து கீழ் அழுந்தும் நீல – சுந்:1 3/3
ஆசு இல் அங்கது கண்டு அவன் அரும் பதத்து ஊன்ற
கூசி என் வலி குறைந்திலென் பாதலத்து அமர்ந்தேன் – யுத்1-மிகை:2 24/3,4
உள்ளுறு துன்பம் ஊன்ற உற்றனன் உறக்கம் அன்றோ – யுத்3:24 7/1
உத்தம நகரும் மாளும் என்பது ஓர் அச்சம் ஊன்ற
பொத்திய துன்பம் மூள சேனையும் தாமும் போவார் – யுத்3:26 16/3,4
எல்லை இல் துன்பம் ஊன்ற இடை ஒன்றும் தெரிக்கிலாதான் – யுத்3:26 60/2
ஒண்ணுமே நீ அலாது ஓர் ஒருவர்க்கு இ படை-மேல் ஊன்ற
எண்ணமே முடித்தி என்னா ஏத்தினர் இமையோர் எல்லாம் – யுத்3:31 71/3,4
ஓங்கினார் மெள்ள மெள்ள உயிர் நிலைத்து உவகை ஊன்ற
ஆங்கு அவர் உற்ற தன்மை யார் அறிந்து அறையகிற்பார் – யுத்4:33 2/3,4

TOP


ஊன்றப்பட்ட (1)

மானத்தான் ஊன்றப்பட்ட மருமத்தான் வதனம் எல்லாம் – யுத்1:13 1/1

TOP


ஊன்றலால் (2)

மணி உடை கொடி தோன்ற வந்து ஊன்றலால்
புணரி மேல் பொர போவதும் போன்றதே – பால:1 11/3,4
ஒண் நிற கழல் சேவடி ஊன்றலால் – கிட்:11 11/4

TOP


ஊன்றலும் (1)

ஊன்றலும் உதிர வெள்ளம் பரந்துளது உலகம் எங்கும் – யுத்1:3 152/4

TOP


ஊன்றி (10)

தாமரை வதனம் சாய்த்து தனு நெடும் தரையில் ஊன்றி
மாமியர் குழுவின் வந்தான் ஆம் என மைந்தன் நிற்ப – கிட்:11 47/1,2
ஊன்றி மேருவை எடுக்குறும் மிடுக்கினுக்கு உரிய – கிட்:12 3/1
அழுந்தா நின்றாள் நான்முகனார்-தம் அருள் ஊன்றி
எழுந்தாள் யாரும் யாரையும் எல்லா உலகத்தும் – சுந்:2 90/2,3
வனைந்ததாம் அன்ன மேனியினான்-தன் மேல் வாள் எயிறு உற ஊன்றி
சினம் தம் மீக்கொள கடித்தன துடித்திலன் திருப்பெயர் மறவாதான் – யுத்1:3 88/3,4
உகிர் புரை புக்கோர்-தம்மை உகிர்களால் உறக்கும் ஊன்றி – யுத்1:3 138/4
தேறல் ஆம் துணையும் தெய்வ சிலை நெடும் தேரின் ஊன்றி
ஆறினான் அது-காலத்து அங்கு அவனுடை அனிகம் எல்லாம் – யுத்2:18 193/2,3
உருத்து இலக்குவன் ஒரு கணத்து அவன் எதிர் ஊன்றி
கரத்தின் வெம் சிலை வளைக்கும் முன் கடும் சினத்து அரக்கன் – யுத்2-மிகை:15 29/1,2
நிலமதில் புதைய ஊன்றி மிதித்திடும் சிலவர் நெஞ்சை – யுத்2-மிகை:16 27/3
கால் நிலத்தினிடை ஊன்றி உரம் விரித்து கழுத்தினையும் சுரித்து தூண்டி – யுத்3:24 32/2
உத்தரகுருவை உற்றான் ஒளியவன் கதிர்கள் ஊன்றி
செத்திய இருள் இன்றாக விளங்கிய செயலை நோக்கி – யுத்3:24 54/2,3

TOP


ஊன்றிட (2)

உலைய மார்பிடை ஊன்றிட ஓயுமால் – ஆரண்:6 67/4
உம்பியை உலப்பு அரும் உருவை ஊன்றிட
வெம்பு போர் களத்திடை வீழ்த்த வென்றியான் – யுத்3:24 83/2,3

TOP


ஊன்றிடும் (1)

அல்லி ஊன்றிடும் என்று அஞ்சி அரவிந்தம் துறந்தாட்கு அம் பொன் – கிட்:13 42/1

TOP


ஊன்றிய (10)

ஊன்றிய பகழி வாயூடு ஒழுகிய குருதி வெள்ளம் – பால:7 52/2
ஊன்றிய கழுநீர் நாள தாளினால் ஒருத்தி உண்டாள் – பால:19 19/4
ஊன்றிய வெகுளியாள் உளைக்கும் உள்ளத்தாள் – அயோ:2 47/2
ஊன்றிய சேனையை உம்பர் ஏற்றுதற்கு – அயோ:13 12/2
வில்லை ஊன்றிய கையோடும் வெய்து_உயிர்ப்போடும் வீரன் – அயோ:13 42/2
ஊன்றிய தேரினன் உருமின் வெம் கணை – ஆரண்:7 127/1
ஊன்றிய பெரும் படர் துடைக்க ஒண்ணுமோ – ஆரண்:15 23/4
சொல்லி ஊன்றிய ஆம் வெற்றி வரை என தோன்றும் அன்றே – கிட்:13 42/4
ஊன்றிய உதயத்து உச்சி ஒற்றை வான் உருளை தேரோன் – சுந்:2 95/3
ஊன்றிய பெரும் படை உலைய உற்று உடன் – யுத்2:15 106/1

TOP


ஊன்றியே (1)

தேறல் ஆம் துணையும் சிலை ஊன்றியே
ஆறி நின்றனன் ஆற்றலில் தோற்றிலான் – யுத்2:19 126/3,4

TOP


ஊன்றின (2)

ஊன்றின தேரினன் உயர்ந்த தோளினன் – ஆரண்:7 51/3
ஒடிய ஊன்றின மு மத ஓங்கலே – யுத்2:15 37/4

TOP


ஊன்றினர் (1)

வேல் தலத்து ஊன்றினர் துளங்கும் மெய்யினர் – யுத்3:27 49/3

TOP


ஊன்றினள் (1)

ஊன்றினள் பறிக்க ஓர் ஊற்றம் பெற்றிலள் – ஆரண்:6 20/4

TOP


ஊன்றினன் (1)

ஊன்றினன் நிலத்து அடி கடவுள் ஓங்கல்தான் – யுத்3:24 99/2

TOP


ஊன்றினார் (1)

ஊன்றினார் எலாம் உலைந்தனர் ஒல்லையில் ஒழிந்தார் – ஆரண்:8 14/3

TOP


ஊன்றினான் (3)

ஒல் வினை இது என கருதி ஊன்றினான்
பல் வினை தீயன பரந்த போது ஒரு – யுத்2:16 308/2,3
ஊழியின் ஒருவனும் எதிர் சென்று ஊன்றினான் – யுத்2:16 310/4
ஊன்றினான் செரு என்று உயிர் உமிழ்தர உதிரம் – யுத்4:35 31/3

TOP


ஊன்றினை (1)

உன்னினை அரசின் மேல் ஆசை ஊன்றினை
திண்ணிது உன் செயல் பிறர் செறுநர் வேண்டுமோ – யுத்1:4 6/3,4

TOP


ஊன்று (2)

ஊன்று கோடு இற திரள் புயத்து அழுத்திய ஒண்மை – யுத்1:5 54/2
ஊன்று தேரொடு சிலை இலன் கடல் கிளர்ந்து ஒப்பான் – யுத்2:16 240/1

TOP


ஊன்றும் (2)

மருமத்து தன்னை ஊன்றும் மற கொடும் பாவம் தீர்க்கும் – அயோ:6 2/1
ஊன்றும் உணர்வு அப்புறம் ஒன்றினும் ஓடல் இன்றி – ஆரண்:10 151/1

TOP


ஊன்றுவார் (1)

ஒருவரின் ஒருவர் சென்று உறுக்கி ஊன்றுவார் – யுத்1:4 36/4

TOP


ஊன (3)

ஊன வில் இறுத்த மொய்ம்பை நோக்குவது ஊக்கம் அன்றால் – பால:24 32/1
ஊன வில் இறுத்து ஓட்டை மா மரத்துள் அம்பு ஓட்டி – யுத்1:2 109/1
ஊன மானிடர் வென்றிகொண்டோ எனும் – யுத்3:29 13/4

TOP


ஊனகத்து (1)

ஊனகத்து உயிரகத்து உலவும் மூர்த்தியான் – யுத்1-மிகை:3 13/4

TOP


ஊனகம் (1)

ஊனகம் பற்றிய உயிர் கொடு இன்னும் போய் – அயோ:5 43/3

TOP


ஊனம் (15)

ஊனம்_இல் அறநெறி உற்ற எண்_இலா – பால:3 33/3
ஊனம்_இல் ஞாலம் ஒடுங்கும் எயிற்று ஆண் – பால:8 8/2
ஊனம் இல் விலையின் ஆரம் உளம் குளிர்ந்து உதவுவாரும் – பால:18 8/4
ஊனம் உளது அதன் மெய்ந்நெறி கேள் என்று உரை-புரிவான் – பால:24 25/4
ஊனம் இல் பேர் அரசு உய்க்கும் நாளிடை – பால:24 50/2
ஊனம்_இல் பெரும் குணம் ஒருங்கு உடைய உன்னால் – அயோ:5 17/3
ஊனம்_இல் மலர் ஆடை உடுத்தினார் – அயோ:14 9/4
ஊனம் வேறு இலானுடன் உலகம் யாவையும் – அயோ-மிகை:4 11/2
ஊனம் இல் அடைப்பை கால் வருடல் ஒண் செருப்பு – ஆரண்-மிகை:12 1/3
ஊனம் ஆன உரை பகர்ந்தீர் என – கிட்:7 99/4
உரையாய் என்-வயின் ஊனம் யாவதோ – கிட்:8 8/4
ஊனம் உற்றிட மண்ணின் உதித்தவர் – சுந்:6 23/1
ஊனம் இனி இலது ஆகுக இளங்கோக்கு என உரைத்தார் – யுத்3:27 132/4
ஊனம் நாட்டின் இழத்திர் உயிர் என்றான் – யுத்4:34 2/4
ஊனம் இல் பிடியும் ஒண் தார் புரவியும் பிறவும் ஊர்ந்து – யுத்4-மிகை:42 6/2

TOP


ஊனம்_இல் (4)

ஊனம்_இல் அறநெறி உற்ற எண்_இலா – பால:3 33/3
ஊனம்_இல் ஞாலம் ஒடுங்கும் எயிற்று ஆண் – பால:8 8/2
ஊனம்_இல் பெரும் குணம் ஒருங்கு உடைய உன்னால் – அயோ:5 17/3
ஊனம்_இல் மலர் ஆடை உடுத்தினார் – அயோ:14 9/4

TOP


ஊனில் (1)

ஊனில் ஓடும் எரியோடு உயங்குவார் – சுந்-மிகை:13 2/1

TOP


ஊனினில் (1)

ஊனினில் பிறந்து உரிமையாகையின் – அயோ-மிகை:14 7/3

TOP


ஊனுடை (4)

ஊனுடை பிறவி தீர்ந்தேன் என மனத்து உவந்து ஆங்கு அண்ணல் – யுத்1-மிகை:4 12/3
ஊனுடை உயிர்கள் யாவும் உய்யுமோ ஒளிப்பு இலாமல் – யுத்3:27 82/2
ஊனுடை உடம்பின் நீங்கி மருந்தினால் உயிர் வந்து எய்தும் – யுத்3:27 170/1
ஊனுடை யாக்கை விட்டு உண்மை வேண்டிய – யுத்4:41 107/1

TOP


ஊனும் (5)

ஊனும் உயிரும் அனையார் ஒருவர்க்கு ஒருவர் – பால:16 39/1
ஊனும் உயிரும் உணர்வும் போல் உள்ளும் புறத்தும் உளன் என்ப – அயோ:0 1/2
ஊனும் உயிரும் உடையார்கள் உளைந்து ஒதுங்க – அயோ:4 116/4
தேம் முதல் கனியும் காயும் தேனினோடு ஊனும் தெய்வ – யுத்1:8 18/1
நறவும் ஊனும் நவை_அற நல்லன – யுத்4:34 3/1

TOP


ஊனே (1)

ஊனே உயிரே உலகு ஆளுடையாய் – யுத்4-மிகை:41 178/4

TOP


ஊனை (1)

சிங்க குருளைக்கு இடு தீம் சுவை ஊனை நாயின் – அயோ:4 113/1

TOP


ஊனொடு (3)

ஊற்றமே மிக ஊனொடு மீன் நுகர் – அயோ-மிகை:8 1/1
வறைக்கு அமைந்தன ஊனொடு வாக்கிய – யுத்2:16 54/2
உதிர வாரியொடு ஊனொடு எலும்பு தோல் – யுத்2:16 58/1

TOP


ஊனொடும் (2)

ஊனொடும் தின்னும் பின்னை ஒலி திரை பரவை ஏழும் – யுத்1:3 139/2
செதுகை பெரும் தானவர் ஊனொடும் தேய்த்த நேமியது – யுத்2:19 22/1

TOP


ஊனோடு (1)

ஊனோடு உயிர் வேறு படா உபயம் – யுத்1:3 117/1

TOP