உ – முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

உ 2
உக்க 19
உக்கது 13
உக்கம் 2
உக்கவர் 1
உக்கவாறும் 1
உக்கவும் 1
உக்கன 28
உக்கனர் 2
உக்கனவோ 1
உக்கனன் 1
உக்கார் 6
உக்கால் 1
உக்கான் 1
உக்கி 1
உக்கிட 1
உக்கிர 1
உக்கிலா 1
உக்கிலாத 1
உக்கு 5
உக 161
உகங்கள் 1
உகங்களின் 1
உகத்தின் 1
உகத்தினில் 1
உகத்து 3
உகந்தது 1
உகந்தவர்-தம்மொடு 1
உகந்தவன் 1
உகந்தன 1
உகந்து 4
உகந்தே 1
உகந்தோய் 1
உகப்பல் 1
உகப்பன 1
உகம் 7
உகம்-தனில் 1
உகம்-தனின் 1
உகல் 1
உகல்_அரும் 1
உகவா 2
உகவான் 1
உகவும் 1
உகவேன் 1
உகவையின் 1
உகள் 1
உகள்கின்றன 1
உகள்வன 2
உகள 2
உகளும் 1
உகாத-முன்னம் 1
உகாந்தத்தில் 1
உகிர் 22
உகிர்க்கு 2
உகிர்களால் 1
உகிர்வாள் 1
உகிரால் 7
உகிரான் 1
உகிரின் 5
உகிரும் 1
உகினும் 1
உகு 42
உகுக்கும் 2
உகுத்த 13
உகுத்தலால் 2
உகுத்தலின் 1
உகுத்தனென் 1
உகுத்தாய் 1
உகுத்தார் 1
உகுத்தால் 3
உகுத்தான் 1
உகுத்தி 1
உகுத்திட 1
உகுத்தீரே 1
உகுத்து 3
உகுத்து-அனைய 1
உகுத்தும் 1
உகுதலால் 1
உகுதலும் 2
உகுதற்கு 1
உகுப்ப 2
உகுப்பர் 1
உகுப்பென் 1
உகுப்போர் 1
உகும் 28
உகுவ 1
உகுவது 1
உகுவன 3
உகுவேன் 1
உகைத்தன 1
உகைத்து 1
உங்கரித்து 1
உங்கள் 16
உங்கள்-பால் 1
உங்களுடன் 1
உங்களை 2
உங்காரத்தால் 1
உங்காரத்திடை 1
உங்கை 4
உச்ச 2
உச்சரே 1
உச்சி 30
உச்சி-நின்று 1
உச்சி-மேல் 2
உச்சிக்கு 1
உச்சிகள் 1
உச்சியர் 1
உச்சியில் 4
உச்சியின் 6
உச்சியும் 2
உச்சியை 1
உச்சியோடு 1
உசநவ 1
உசாவினன் 1
உசாவினான் 1
உஞ்சனை 1
உஞ்சால் 1
உஞ்சு 3
உஞ்சுமோ 1
உஞற்றல் 1
உஞற்றிய 1
உஞற்றும்-காலை 1
உட்க 14
உட்கவே 1
உட்கறுப்பு 1
உட்கார் 1
உட்கி 4
உட்கிட 4
உட்கினர் 1
உட்கினன் 1
உட்கினான் 1
உட்கும் 9
உட்குமேல் 1
உட்கொண்டாள் 1
உட்கொண்டான் 3
உட்கொளா 2
உட்பட 2
உட்படு 1
உட்படும் 1
உட்புறத்து 1
உட்புறம் 1
உட்பொதி 1
உடம்படீஇ 1
உடம்பானை 1
உடம்பின் 1
உடம்பின 1
உடம்பினர் 1
உடம்பினன் 2
உடம்பினார் 1
உடம்பினானும் 1
உடம்பினில் 1
உடம்பினேனுக்கு 1
உடம்பு 13
உடம்பு-தோறும் 1
உடம்புக்கு 1
உடம்பும் 2
உடம்பை 1
உடம்பொடு 1
உடர் 1
உடர்த்தலை 1
உடரும் 1
உடல் 192
உடல்-தோறும் 1
உடல்-மேல் 2
உடல்-அரோ 1
உடல்_தலை 1
உடல்கள் 4
உடல்களில் 1
உடல்களும் 2
உடல்களை 1
உடல்தான் 1
உடல்நலம் 1
உடலத்துழி 1
உடலம் 10
உடலமும் 5
உடலர் 1
உடலாரும் 1
உடலால் 1
உடலிடை 4
உடலில் 3
உடலின் 1
உடலினர் 2
உடலினார் 1
உடலினில் 1
உடலினுக்கு 1
உடலினை 2
உடலும் 12
உடலுள் 1
உடலை 10
உடலையும் 1
உடலொடு 1
உடலொடும் 3
உடலோடு 1
உடலோடும் 2
உடற்காவலோடும் 1
உடற்கு 4
உடற்படுமால் 1
உடற்பழி 1
உடற்ற 3
உடற்றலால் 1
உடற்றவும் 1
உடற்றவே-கொலாம் 1
உடற்றிய 1
உடற்றினர் 2
உடற்றினும் 1
உடற்றுதற்கு 1
உடற்றும் 8
உடற்றும்-காலை 1
உடற்றுவர் 1
உடற்றுறு 1
உடன் 150
உடன்பட 1
உடன்பிறந்தவர்கள் 1
உடன்பிறந்தேன் 1
உடன்பிறந்தோர் 1
உடன்பிறப்பின் 1
உடன்பிறப்பு 2
உடன்ற 1
உடன்றனர் 1
உடன்றனரால் 1
உடன்றனன் 1
உடன்றார் 2
உடன்றான் 2
உடன்று 9
உடன்றேன் 1
உடனா 1
உடனே 37
உடு 5
உடுக்க 1
உடுக்கணங்கள் 1
உடுக்கள் 1
உடுக்களும் 1
உடுத்த 16
உடுத்தாள் 1
உடுத்தினார் 1
உடுத்து 3
உடுப்பதுவும் 1
உடுபதி 4
உடுபதியும் 2
உடுபதியே 1
உடும்பு 1
உடுவின் 2
உடை 399
உடைக்கின்றனன்-எனினும் 1
உடைக்கும் 1
உடைகின்றேன் 1
உடைத்த 2
உடைத்தது 1
உடைத்தாம் 2
உடைத்தாய் 1
உடைத்தாய 1
உடைத்து 23
உடைத்து-மன்னோ 1
உடைந்த 3
உடைந்தது 3
உடைந்ததே-போல் 1
உடைந்தவர்க்கு 1
உடைந்தன 1
உடைந்தனன் 1
உடைந்தார் 3
உடைந்தார்களும் 1
உடைந்தார்களை 1
உடைந்திட 1
உடைந்து 13
உடைந்துபோம் 1
உடைந்துபோய் 1
உடைந்துபோயதால் 1
உடைந்தே 1
உடைப்பரால் 1
உடைப்பளவில் 1
உடைப்புறு 1
உடைப்பொருள் 1
உடைமை 3
உடைமைக்கு 1
உடைமைக்கும் 1
உடைமைகள் 1
உடைமையாம் 1
உடைமையால் 3
உடைமையாலும் 1
உடைமையின் 5
உடைமையும் 2
உடைமையோர் 1
உடைய 60
உடையதாம் 1
உடையது 2
உடையம் 1
உடையர் 7
உடையர்தாம் 1
உடையரானால் 1
உடையரேனும் 1
உடையவட்கு 1
உடையவர் 5
உடையவர்க்கு 1
உடையவரை 1
உடையவள் 2
உடையவன் 11
உடையவனுடன் 1
உடையவனை 1
உடையவாறும் 1
உடையள் 1
உடையன் 8
உடையன 5
உடையனாம் 1
உடையா 1
உடையாதால் 1
உடையாது 1
உடையாய் 19
உடையாய்க்கு 1
உடையார் 20
உடையார்-மாட்டே 1
உடையார்-மேல் 1
உடையார்க்கு 1
உடையார்க்கும் 1
உடையார்கள் 1
உடையார்களும் 1
உடையார்களை 1
உடையாரின் 1
உடையாள் 3
உடையாள்-தன்னை 1
உடையாளை 1
உடையான் 31
உடையான்-தானே 1
உடையானிடை 1
உடையானுக்கு 1
உடையானுக்கும் 1
உடையானும் 1
உடையானை 3
உடையினன் 2
உடையீர் 2
உடையுமால் 1
உடையுமாறும் 1
உடையென் 1
உடையேம் 1
உடையேற்கு 1
உடையேன் 11
உடையை 2
உடையையால் 1
உடையோய் 1
உடையோர் 2
உடையோர்க்கு 1
உடையோர்கள் 1
உடையோன் 3
உடைவன 2
உடைவாய் 1
உடைவாள் 3
உடைவாளினும் 1
உடைவாளை 1
உடைவுற்று 1
உண் 34
உண்கண் 7
உண்கணர் 1
உண்கில 1
உண்கிலாது 1
உண்குவர் 1
உண்குவார் 1
உண்குவென் 2
உண்குறு 1
உண்கையில் 1
உண்ட 55
உண்ட-பின் 1
உண்ட-போது 1
உண்டதன்-பின் 1
உண்டதனினும் 1
உண்டதனை 1
உண்டது 13
உண்டது-என்ன 1
உண்டதும் 1
உண்டதே 3
உண்டமை 1
உண்டலே 1
உண்டவ 1
உண்டவர் 3
உண்டவர்க்கு 1
உண்டவராம் 1
உண்டவன் 18
உண்டவனின் 1
உண்டவனே 1
உண்டவும் 1
உண்டன 4
உண்டனரால் 1
உண்டனன் 1
உண்டனனால் 1
உண்டனெம் 1
உண்டனென் 1
உண்டனையாதி 1
உண்டனையே 1
உண்டாக 5
உண்டாகா 2
உண்டாகிய 2
உண்டாகிலும் 1
உண்டாகின் 3
உண்டாகும் 1
உண்டாகுமோ 16
உண்டாட்டம் 1
உண்டாட 1
உண்டாடிய 1
உண்டாம் 15
உண்டாம்-கொலோ 9
உண்டாமால் 1
உண்டாமே 1
உண்டாமோ 9
உண்டாய் 6
உண்டாய 5
உண்டாயது 3
உண்டாயது-போல் 1
உண்டாயதும் 1
உண்டாயதோ 1
உண்டாயிற்று 1
உண்டாயின் 1
உண்டார் 4
உண்டாரை 1
உண்டால் 20
உண்டாள் 3
உண்டான் 10
உண்டான 1
உண்டானால் 2
உண்டானை 1
உண்டி 4
உண்டிட 2
உண்டிடுகுதும் 1
உண்டியும் 1
உண்டியே 1
உண்டிருந்து 1
உண்டிலர் 1
உண்டிலள் 1
உண்டிலன் 1
உண்டிலாளேல் 1
உண்டிலென் 1
உண்டீர் 1
உண்டு 255
உண்டு-கொல் 7
உண்டு-கொலாம் 2
உண்டு-கொலோ 1
உண்டு-அரோ 3
உண்டு-என்னில் 1
உண்டு-எனின் 2
உண்டும் 3
உண்டுழி 1
உண்டே 22
உண்டே-கொல் 1
உண்டே-கொலோ 1
உண்டேல் 11
உண்டேன் 3
உண்டை 11
உண்டையின் 1
உண்டோ 224
உண்டோன் 2
உண்ண 27
உண்ணகிற்பன 1
உண்ணப்பெற்ற 1
உண்ணவும் 3
உண்ணவே 1
உண்ணஉண்ண 1
உண்ணா 2
உண்ணாதன 1
உண்ணாது 1
உண்ணாதே 1
உண்ணாவோ 1
உண்ணாள் 1
உண்ணான் 1
உண்ணிய 4
உண்ணியும் 1
உண்ணின் 1
உண்ணினும் 1
உண்ணுதி 1
உண்ணுதியோ 1
உண்ணும் 33
உண்ணும்-போது 1
உண்ணுமா 1
உண்ணுமோ 1
உண்ணேன் 1
உண்பது 7
உண்பதுவும் 1
உண்பதே 1
உண்பர் 1
உண்பல் 2
உண்பன 1
உண்பாய் 4
உண்பாயோ 1
உண்பார் 4
உண்பான் 3
உண்பென் 3
உண்பேன் 1
உண்போர் 1
உண்மை 27
உண்மை_இல் 1
உண்மையர் 1
உண்மையன் 1
உண்மையால் 7
உண்மையாலும் 1
உண்மையான் 1
உண்மையின் 3
உண்மையினோன் 1
உண்மையும் 4
உண்மையே 1
உண்மையை 1
உண்மையோ 4
உண 13
உணங்க 1
உணங்கல் 1
உணங்கல்_இல் 1
உணங்கலை 1
உணங்கா 1
உணங்கி 1
உணங்கிய 3
உணங்கினன் 1
உணங்கினார் 1
உணங்கினான் 1
உணங்கு 2
உணங்கும் 1
உணங்குவாய் 1
உணங்குவார் 1
உணங்குற 1
உணர் 39
உணர்-தோறும் 1
உணர்-மின் 1
உணர்க 1
உணர்கில்லாய் 1
உணர்கிலம் 1
உணர்கிலர் 1
உணர்கிலன் 2
உணர்கிலனால் 1
உணர்கிலாதான் 1
உணர்கிலாது 1
உணர்கிலாம் 1
உணர்கிலாமையால் 1
உணர்கிலாமையின் 1
உணர்கிலார் 1
உணர்கிலீரோ 1
உணர்கிலென் 1
உணர்கிலேன் 2
உணர்கிலை 3
உணர்கிற்பான் 1
உணர்கிற்றியேல் 1
உணர்கின்ற 1
உணர்கின்றிலை 1
உணர்கின்றேன் 2
உணர்குநர் 1
உணர்குவ 1
உணர்குவது 1
உணர்குவான் 1
உணர்குறாது 1
உணர்கை 1
உணர்ச்சி 7
உணர்ச்சியால் 1
உணர்ச்சியின் 2
உணர்ச்சியுற்றான் 1
உணர்த்த 6
உணர்த்தல் 2
உணர்த்தல்-பாலது 1
உணர்த்தலும் 2
உணர்த்தவும் 2
உணர்த்தவே 1
உணர்த்தி 7
உணர்த்திய 6
உணர்த்திலன் 1
உணர்த்திவிட்டான் 1
உணர்த்தினர் 3
உணர்த்தினள் 1
உணர்த்தினன் 4
உணர்த்தினனால் 1
உணர்த்தினார் 2
உணர்த்தினாரால் 1
உணர்த்தினாரோ 1
உணர்த்தினால் 1
உணர்த்தினாள் 1
உணர்த்தினான் 8
உணர்த்தினான்-அரோ 2
உணர்த்தினென் 2
உணர்த்தினேன் 3
உணர்த்தினை 1
உணர்த்து 4
உணர்த்து-மின் 4
உணர்த்துகிற்றும் 1
உணர்த்துகின்றாள் 1
உணர்த்துகின்றேன் 1
உணர்த்துகேன் 1
உணர்த்துகை 1
உணர்த்துதல் 2
உணர்த்துதி 3
உணர்த்துதும் 1
உணர்த்தும் 3
உணர்த்தும்-காலையே 1
உணர்த்துமா 1
உணர்த்துமால் 1
உணர்த்துமாறு 1
உணர்த்துவது 13
உணர்த்துவல் 1
உணர்த்துவாம் 1
உணர்த்துவாம்-அரோ 2
உணர்த்துவாய் 1
உணர்த்துவான் 2
உணர்த்துவீரால் 1
உணர்த்துவென் 4
உணர்தரு 1
உணர்தல் 8
உணர்தல்-பாற்று 1
உணர்தல்-பாற்றோ 1
உணர்தலால் 2
உணர்தலின் 1
உணர்தலும் 1
உணர்தற்கு 3
உணர்தி 7
உணர்தியால் 2
உணர்தியேல் 2
உணர்தியோ 1
உணர்ந்த 24
உணர்ந்தது 2
உணர்ந்தவர் 1
உணர்ந்தவர்க்கு 2
உணர்ந்தவர்களும் 1
உணர்ந்தவன் 1
உணர்ந்தன 1
உணர்ந்தனள் 1
உணர்ந்தனன் 4
உணர்ந்தனென் 1
உணர்ந்தனை 1
உணர்ந்தனையே 1
உணர்ந்தாய் 2
உணர்ந்தார் 3
உணர்ந்தாரும் 1
உணர்ந்தால் 1
உணர்ந்தாள் 2
உணர்ந்தான் 23
உணர்ந்திட்டான்-அரோ 1
உணர்ந்திருந்து 1
உணர்ந்தில 1
உணர்ந்திலர் 13
உணர்ந்திலர்கள் 2
உணர்ந்திலன் 11
உணர்ந்திலனால் 1
உணர்ந்திலாதார் 1
உணர்ந்திலாதாள் 1
உணர்ந்திலாதான் 4
உணர்ந்திலாமை 1
உணர்ந்திலாமையால் 1
உணர்ந்திலீரோ 1
உணர்ந்திலென் 2
உணர்ந்திலேன் 1
உணர்ந்திலை 7
உணர்ந்திலையே 1
உணர்ந்திலையோ 3
உணர்ந்தீர் 3
உணர்ந்து 56
உணர்ந்து-நின்று 1
உணர்ந்துகொள் 1
உணர்ந்தும் 6
உணர்ந்துவென் 1
உணர்ந்துள 1
உணர்ந்தே 1
உணர்ந்தேம் 1
உணர்ந்தேன் 6
உணர்ந்தோம் 1
உணர்ந்தோய் 1
உணர்ந்தோய்க்கு 1
உணர்ந்தோன் 1
உணர்பவர் 1
உணர்பவன் 1
உணர்வத்தினன் 1
உணர்வதற்கு 1
உணர்வதன்-முன்னம் 1
உணர்வது 1
உணர்வரேல் 1
உணர்வரோ 2
உணர்வாய் 1
உணர்வார் 1
உணர்வாருழை 1
உணர்வான் 10
உணர்விடை 2
உணர்விலன்-கொல் 1
உணர்விலி 1
உணர்விற்கும் 1
உணர்வின் 9
உணர்வினர் 2
உணர்வினள் 1
உணர்வினன் 3
உணர்வினார் 2
உணர்வினால் 3
உணர்வினான் 1
உணர்வினுக்கு 3
உணர்வினேன் 1
உணர்வினை 2
உணர்வினொடும் 1
உணர்வினோடு 2
உணர்வினோடும் 1
உணர்வினோர் 1
உணர்வினோரும் 1
உணர்வீர் 1
உணர்வு 103
உணர்வு_அரும் 1
உணர்வு_இல் 2
உணர்வுகொண்டான் 1
உணர்வுடை 1
உணர்வுடையான் 1
உணர்வும் 18
உணர்வுற்றான் 2
உணர்வுற்று 1
உணர்வுற 3
உணர்வுறாதபடி 1
உணர்வுறாமலே 1
உணர்வுறு 1
உணர்வுறும் 1
உணர்வே 4
உணர்வேன் 1
உணர்வை 6
உணர்வொடு 1
உணர்வோடு 2
உணர்வோடும் 1
உணர்வோர் 2
உணர்வோரும் 1
உணர்வோன் 1
உணர 32
உணரகில்லார் 1
உணரகிலேன் 1
உணரகிற்றிலேன் 1
உணரகிற்றிலை 1
உணரல்-பாலதோ 1
உணரலாம் 1
உணரலாமே 1
உணரலை 1
உணரா 10
உணரா-முன்னம் 1
உணரா-வகை 1
உணரா-வண்ணம் 1
உணராத 2
உணராது 4
உணராய் 1
உணரார் 2
உணரார்-ஆயின் 1
உணராள் 2
உணரான் 4
உணரின் 6
உணரினும் 1
உணரும் 15
உணரும்-தொறும் 1
உணருமாகில் 1
உணரேமால் 1
உணரேல் 1
உணவாக 1
உணவின் 1
உணவு 10
உணவுக்கு 1
உணவும் 1
உணா 2
உணா-வகை 1
உணாத 1
உணாதன 3
உணும் 6
உத்தம 7
உத்தமர் 2
உத்தமர்க்கு 1
உத்தமற்கு 1
உத்தமன் 6
உத்தமனார் 1
உத்தமனே 2
உத்தரகுருவின்-மேல் 1
உத்தரகுருவை 1
உத்தரம் 1
உத்தராசங்கம் 1
உத்தரிகத்தொடு 2
உத்தரிகமொடு 1
உத்தரியத்தாள் 1
உத்தரியத்தினர் 1
உத்தரியத்தினை 1
உத்தரியத்தை 2
உத்தரியத்தொடு 1
உத்தரியம் 2
உத்தரீகம் 1
உத்தரீயங்களும் 1
உத்தரீயத்தை 1
உத்தரீயம்தான் 1
உத்தானபாதன் 1
உதய 6
உதயகிரி 1
உதயகிரியில் 1
உதயசித்து 1
உதயத்தில் 1
உதயத்தின் 2
உதயத்து 4
உதயத்தோடு 1
உதயம் 18
உதயம்செய்தான் 1
உதயமா 1
உதரத்துள் 2
உதரபந்தனம் 1
உதரம் 3
உதவ 18
உதவல் 3
உதவல்-பாலெனால் 1
உதவலர் 1
உதவலன் 1
உதவலின் 1
உதவலும் 1
உதவலோ 1
உதவற்கு 6
உதவா 2
உதவாது 3
உதவாமல் 2
உதவாமே 1
உதவாய் 1
உதவார் 1
உதவான் 2
உதவி 52
உதவி-செய்த 1
உதவி-தானும் 1
உதவிக்கு 4
உதவிட 2
உதவிடு 1
உதவிடுதற்கு 1
உதவிய 13
உதவியதால் 1
உதவியது 1
உதவியில் 1
உதவியும் 1
உதவியை 4
உதவியோற்கு 1
உதவியோனே 2
உதவிற்று 1
உதவினர் 1
உதவினன் 1
உதவினாய் 2
உதவினாய்-அரோ 1
உதவினார் 1
உதவினாற்கே 1
உதவினான் 3
உதவினானே 2
உதவினும் 1
உதவு 8
உதவுகிற்பாய் 1
உதவுகிற்றி 1
உதவுகின்ற 1
உதவுதல் 1
உதவுதற்கு 1
உதவுதி 1
உதவும் 23
உதவுமால் 1
உதவுவ 1
உதவுவது 1
உதவுவாய் 2
உதவுவார் 1
உதவுவாரும் 1
உதவுவான் 4
உதவுவீர் 2
உதவுற்றான் 1
உதவுற்றிட 1
உதவுறு 1
உதறவே 1
உதறா 1
உதறி 2
உதறின 1
உதி 1
உதிக்க 1
உதிக்கலுற்றான் 1
உதிக்கின்ற 2
உதிக்கின்றாள் 1
உதிக்கின்றான்-தனையும் 1
உதிக்கும் 5
உதித்த 9
உதித்தது 3
உதித்தவர் 2
உதித்தவர்களோடும் 1
உதித்தவன் 1
உதித்தவும் 1
உதித்தன 2
உதித்தனம் 1
உதித்தனர் 2
உதித்தனன் 2
உதித்தார் 1
உதித்தான் 2
உதித்திடு 2
உதித்திடும் 1
உதித்து 5
உதித்துளோர் 1
உதித்தேன் 1
உதித்தோர்கட்கு 1
உதித்தோன் 1
உதிப்ப 2
உதிப்பது 1
உதிர் 7
உதிர்கின்றதை 1
உதிர்த்தனர் 1
உதிர்த்தனன் 1
உதிர்த்தான் 2
உதிர்த்து 1
உதிர்ந்த 5
உதிர்ந்தது 3
உதிர்ந்தன 10
உதிர்ந்திட 1
உதிர்ந்து 5
உதிர்ப்பது 1
உதிர்வ 1
உதிர்வு 1
உதிர்வுற்றது 1
உதிர்வுற்று 1
உதிர்வுற 1
உதிர 54
உதிரங்கள் 2
உதிரத்தில் 1
உதிரத்தின் 7
உதிரத்து 4
உதிரத்துள் 1
உதிரத்தொடு 1
உதிரத்தொடும் 1
உதிரம் 27
உதிரமது 1
உதிரமும் 6
உதிரும் 2
உதிருமாறும் 1
உது 2
உதைக்கின்றன 1
உதைக்கும் 5
உதைக்கும்-தோறும் 1
உதைத்த 5
உதைத்தது 1
உதைத்தலும் 1
உதைத்தவன் 1
உதைத்தனள் 1
உதைத்தால்-என 1
உதைத்தான் 5
உதைத்து 5
உதைந்து 1
உதைப்பர் 1
உதைப்பித்தான் 1
உதைபட 2
உதைபடும் 1
உதைய 2
உதையானேல் 1
உதையினால் 1
உதையுண்டன 1
உதையுண்டு 1
உந்த 16
உந்த_அரு 1
உந்த_அரும் 1
உந்தலால் 1
உந்தலின் 1
உந்தலும் 1
உந்தன் 2
உந்தா 2
உந்தாது 1
உந்தாய் 1
உந்தி 18
உந்திட 1
உந்திய 10
உந்தியாள் 1
உந்தியான் 2
உந்தியில் 5
உந்தியின் 2
உந்தியே 1
உந்தின 5
உந்தினர் 2
உந்தினர்களால் 1
உந்தினன் 2
உந்தினான் 2
உந்தினேன் 2
உந்தினை 1
உந்து 12
உந்துதல் 1
உந்துதலுமே 1
உந்துதி 1
உந்தும் 2
உந்துவர் 1
உந்துவாரும் 1
உந்துவான் 1
உந்துவெனால் 1
உந்தை 15
உந்தையர் 1
உந்தையர்க்கு 1
உந்தையார் 1
உந்தையை 4
உந்தையோ 1
உந்தையோடு 1
உப்பால் 2
உப்பின் 1
உப்பு 7
உப்புறத்து 1
உபகாரத்தன் 1
உபகாரம் 2
உபநயம் 1
உபநயன 1
உபநிடத்து 1
உபநிடதங்கள் 2
உபய 1
உபயம் 1
உபவனத்து 1
உபாயங்கள் 1
உபாயத்தின் 1
உபாயம் 8
உபாயமும் 1
உம் 20
உம்-தம் 1
உம்-தமக்கு 1
உம்பர் 109
உம்பர்-கொலோ 1
உம்பர்-தம் 6
உம்பர்-நின்று 1
உம்பர்_கோன் 5
உம்பர்_ஆனவர்க்கும் 1
உம்பர்க்கு 3
உம்பர்க்கும் 3
உம்பர்கள் 2
உம்பராய் 1
உம்பரால் 1
உம்பரான் 5
உம்பரில் 5
உம்பரின் 14
உம்பரினொடு 1
உம்பருக்கு 4
உம்பரும் 27
உம்பரே 5
உம்பரை 4
உம்பரையும் 1
உம்பரோடு 1
உம்பரோடும் 2
உம்பல் 1
உம்பி 10
உம்பி-தன் 1
உம்பிக்கு 1
உம்பிக்கும் 1
உம்பிமார்கள் 1
உம்பிமாரை 1
உம்பியர் 1
உம்பியே 1
உம்பியை 5
உம்பியைத்தான் 1
உம்மதே 1
உம்முடை 1
உம்முடைய 1
உம்முன் 2
உம்மை 11
உம்மையின் 1
உம்மையே 4
உமக்கு 11
உமக்கே 1
உமது 1
உமதே 1
உமர் 1
உமிழ் 40
உமிழ்க 1
உமிழ்கிற்போன் 1
உமிழ்கின்ற 3
உமிழ்கின்றன 1
உமிழ்கின்றனள் 1
உமிழ்கின்றாரின் 1
உமிழ்கின்றான் 2
உமிழ்தர 1
உமிழ்ந்த 3
உமிழ்ந்தது 1
உமிழ்ந்தவன் 1
உமிழ்ந்தவும் 1
உமிழ்ந்தன 1
உமிழ்ந்தார் 1
உமிழ்ந்தான் 2
உமிழ்ந்து 5
உமிழ்ந்தும் 1
உமிழ்வது 3
உமிழ்வதே 2
உமிழ்வன 2
உமிழ்வார் 1
உமிழ்வான் 2
உமிழ்வோம் 1
உமிழ்வோய் 1
உமிழ 3
உமிழா 2
உமிழாநின்றான் 1
உமிழும் 7
உமை 20
உமை-வயின் 1
உமை_கோன் 1
உமை_ஒரு_பாகன் 1
உமை_ஓரு_பாகனேனும் 1
உமைக்கு 4
உமைக்கு_ஒரு_பாகன் 1
உமையவள் 2
உமையனே 1
உமையாள் 2
உமையினானும் 1
உமையினை 1
உமையை 1
உமையொடும் 1
உய் 13
உய்-வண்ணம் 1
உய்க்க 1
உய்க்கின்ற 1
உய்க்கும் 10
உய்க்கும்படி 1
உய்க்குமே 1
உய்க்குமோ 1
உய்க்குவர் 1
உய்க 1
உய்கலார் 1
உய்கலான் 1
உய்கிலர் 1
உய்கிலேம் 1
உய்கிலேன் 1
உய்கிலை-என்னின் 1
உய்கின்றேன் 1
உய்குதி 1
உய்குதும் 1
உய்குநர் 1
உய்குவது 1
உய்குவெம் 1
உய்குவென் 1
உய்ஞ்சனம் 1
உய்ஞ்சனென் 2
உய்த்த 14
உய்த்தது 1
உய்த்ததே 1
உய்த்தல்-பாலார் 1
உய்த்தலான் 1
உய்த்தலும் 1
உய்த்தவனோடும் 1
உய்த்தற்கு 1
உய்த்தனம் 1
உய்த்தனர் 2
உய்த்தனரால் 1
உய்த்தனன் 4
உய்த்தனை 1
உய்த்தனையே 1
உய்த்தாய் 1
உய்த்தார் 5
உய்த்தால் 1
உய்த்தான் 10
உய்த்திட 1
உய்த்திடு-மின் 1
உய்த்திடுதல் 1
உய்த்து 14
உய்த்தும் 1
உய்த்துள 1
உய்த்தே 1
உய்த்தேன் 2
உய்தல் 4
உய்தலை 1
உய்தி 2
உய்தி-கொல் 1
உய்தியால் 1
உய்திர் 1
உய்தும் 3
உய்ந்த 1
உய்ந்ததால் 1
உய்ந்தது 2
உய்ந்தவர் 2
உய்ந்தவர்க்கு 1
உய்ந்தனம் 7
உய்ந்தனர் 1
உய்ந்தனன் 4
உய்ந்தனென் 5
உய்ந்தனை 1
உய்ந்தார் 3
உய்ந்தான் 3
உய்ந்திட 1
உய்ந்து 8
உய்ந்தும் 1
உய்ந்துளாள் 1
உய்ந்துளான் 1
உய்ந்தேம் 1
உய்ந்தேன் 3
உய்ந்தோம் 2
உய்ப்ப 3
உய்ப்பதற்கு 1
உய்ப்பது 2
உய்ப்பதும் 1
உய்ப்பல் 1
உய்ப்பவர் 1
உய்ப்பாய் 2
உய்ப்பார் 1
உய்ப்பாள் 1
உய்ப்பான் 2
உய்ப்புறா 1
உய்ப்பென் 2
உய்ம்-மின் 1
உய்ய 25
உய்யத்தான் 1
உய்யமாட்டீர் 1
உய்யல் 1
உய்யலன் 1
உய்யலாம் 2
உய்யவே 2
உய்யவோ 1
உய்யாநின்றேன் 1
உய்யாமல் 1
உய்யார் 5
உய்யாள் 2
உய்யான் 1
உய்யினும் 1
உய்யுநர் 1
உய்யும் 6
உய்யுமாறு 2
உய்யுமே 2
உய்யுமேல் 1
உய்யுமோ 1
உய்யேன் 1
உய்வது 3
உய்வர் 1
உய்வரே 2
உய்வரோ 1
உய்வலோ 1
உய்வன 1
உய்வார் 2
உய்வான் 2
உய்வானாம் 1
உய்விக்கும் 1
உய்விடத்து 1
உய்விடம் 1
உய்வித்த 1
உய்வித்து 2
உய்வித்தேன் 2
உய்விப்பான் 1
உய்வினும் 1
உய்வினை 1
உய்வுறுத்துவென் 1
உய்வெனே 3
உய்வெனோ 1
உய்வேன் 1
உயக்கிய 1
உயங்கல் 1
உயங்கி 2
உயங்கினர் 1
உயங்கினார் 1
உயங்கினான் 3
உயங்கும் 4
உயங்குவார் 1
உயர் 302
உயர்க்கும் 1
உயர்கின்ற 1
உயர்கின்றார் 1
உயர்குவர் 2
உயர்ச்சி 1
உயர்ச்சிய 1
உயர்ச்சியோனை 1
உயர்த்த 1
உயர்த்தவன் 2
உயர்த்தான் 1
உயர்த்தினாய் 1
உயர்தரும் 1
உயர்தி 1
உயர்ந்த 63
உயர்ந்த-மாதோ 1
உயர்ந்ததற்கு 1
உயர்ந்தது 12
உயர்ந்ததேனும் 1
உயர்ந்தமை 1
உயர்ந்தவர் 3
உயர்ந்தவர்க்கு 1
உயர்ந்தவன் 1
உயர்ந்தன 2
உயர்ந்தனன் 1
உயர்ந்தார் 7
உயர்ந்தாரோ 1
உயர்ந்தாள் 2
உயர்ந்தான் 10
உயர்ந்திடும் 1
உயர்ந்து 27
உயர்ந்துளன் 1
உயர்ந்துளோர் 1
உயர்ந்தேன் 3
உயர்ந்தோர் 1
உயர்ந்தோன் 1
உயர்வர் 1
உயர்வன 1
உயர்வான் 1
உயர்விற்கும் 1
உயர்வின் 2
உயர்வினோடு 1
உயர்வு 1
உயர்வுற்றன 1
உயர்வுற 1
உயர்வை 1
உயர்வோரின் 1
உயர்வோன் 1
உயர 7
உயரத்தினில் 1
உயரிய 2
உயரினான் 1
உயருதல் 1
உயரும் 9
உயருமேல் 1
உயல்வு 1
உயவும் 1
உயா 1
உயாவுதலும் 1
உயிர் 730
உயிர்-கொடு 1
உயிர்-தமை 1
உயிர்-தன்னை 1
உயிர்-தனை 1
உயிர்-தாம் 1
உயிர்-துணை 1
உயிர்-தொறும் 5
உயிர்-தோறும் 1
உயிர்-மேல் 4
உயிர்_துணை 1
உயிர்_துணைவற்கு 1
உயிர்_துணைவன் 1
உயிர்_அன்னாள் 1
உயிர்_இல் 1
உயிர்_இலன் 1
உயிர்க்க 1
உயிர்க்கலுற்றாள் 1
உயிர்க்கின்ற 1
உயிர்க்கின்றவன் 1
உயிர்க்கின்றன 1
உயிர்க்கின்றார் 1
உயிர்க்கின்றாரும் 1
உயிர்க்கின்றான் 1
உயிர்க்கு 52
உயிர்க்கும் 32
உயிர்க்குயிராய 1
உயிர்க்குற்றன 1
உயிர்க்கே 1
உயிர்கட்கு 3
உயிர்கட்கும் 2
உயிர்கள் 22
உயிர்கள்-தாம் 1
உயிர்கள்-தோறும் 2
உயிர்கள்தாம் 1
உயிர்களால் 1
உயிர்களின் 1
உயிர்களும் 10
உயிர்களை 2
உயிர்களொடு 1
உயிர்குடிப்பென் 1
உயிர்கொடு 2
உயிர்கொண்டு 4
உயிர்கொள 1
உயிர்த்-தொறும் 1
உயிர்த்த 13
உயிர்த்தல் 1
உயிர்த்தலம்-தொறும் 1
உயிர்த்தவே 1
உயிர்த்தன 2
உயிர்த்தனர் 2
உயிர்த்தனள் 4
உயிர்த்தனன் 2
உயிர்த்தார் 3
உயிர்த்தாள் 4
உயிர்த்தான் 5
உயிர்த்தான்-அரோ 2
உயிர்த்திலர் 2
உயிர்த்திலர்கள் 1
உயிர்த்திலள் 2
உயிர்த்திலன் 5
உயிர்த்து 38
உயிர்த்தேன் 1
உயிர்தந்து 1
உயிர்தான் 1
உயிர்ப்ப 4
உயிர்ப்பது 1
உயிர்ப்பர் 1
உயிர்ப்பன் 3
உயிர்ப்பன 1
உயிர்ப்பனாகி 1
உயிர்ப்பார் 3
உயிர்ப்பான் 6
உயிர்ப்பிடை 1
உயிர்ப்பிலர் 1
உயிர்ப்பின் 4
உயிர்ப்பின 1
உயிர்ப்பினர் 3
உயிர்ப்பினன் 1
உயிர்ப்பினான் 2
உயிர்ப்பினானை 1
உயிர்ப்பினோடு 2
உயிர்ப்பு 43
உயிர்ப்பு_இலன் 1
உயிர்ப்பும் 5
உயிர்ப்புறத்து 1
உயிர்ப்பொடு 4
உயிர்ப்பொடும் 4
உயிர்ப்பொறை 1
உயிர்ப்போடு 1
உயிர்ப்போடும் 1
உயிரகத்து 1
உயிரர் 1
உயிரவன் 1
உயிரள் 1
உயிரளாம் 1
உயிரா 3
உயிராத 1
உயிராய் 2
உயிராய 1
உயிரின் 17
உயிரின்-மேல் 1
உயிரினர் 2
உயிரினன் 2
உயிரினும் 4
உயிரினை 8
உயிரினோடு 2
உயிரினோடும் 5
உயிருக்கு 5
உயிருக்கே 1
உயிருடன் 3
உயிருண்ட 1
உயிருண்டல் 1
உயிருண்ணும் 1
உயிரும் 61
உயிருளும் 1
உயிரே 14
உயிரேயோ 1
உயிரேனும் 1
உயிரை 45
உயிரையும் 1
உயிரொடு 12
உயிரொடும் 12
உயிரோ 4
உயிரோடு 9
உயிரோடும் 8
உயிரோடே 1
உயுமாறு 1
உர 8
உரக்கும் 1
உரக 3
உரகம் 5
உரகமும் 1
உரகர் 3
உரகர்_கோன் 1
உரகர்கள் 1
உரகரும் 3
உரகன் 1
உரங்களான் 1
உரங்களில் 1
உரங்களின் 1
உரங்களும் 1
உரத்தன 1
உரத்திடை 1
உரத்தில் 3
உரத்தின் 6
உரத்தின்-மேலும் 1
உரத்தினர் 1
உரத்தினார் 1
உரத்தினால் 1
உரத்தினான் 1
உரத்தினும் 1
உரத்தினை 1
உரத்து 2
உரத்துக்கு 1
உரத்தூடு 1
உரத்தை 4
உரத்தொடு 2
உரத்தொடும் 1
உரப்பி 5
உரப்பில் 1
உரப்பின 1
உரப்பினள் 1
உரப்பும் 1
உரப்புவர் 1
உரப்புவாரும் 1
உரம் 43
உரம்தான் 1
உரமும் 6
உரலொடு 1
உரவு 16
உரவோய் 13
உரவோர் 4
உரவோன் 11
உரவோனும் 1
உரற்றலும் 1
உரற்றிய 1
உரற்றின 2
உரறல் 1
உரறவே 1
உரறி 1
உரறிய 1
உரறினர் 1
உரறினனால் 1
உரறினான் 1
உரறு 1
உரறும் 1
உரன் 9
உரனின் 1
உரனுடைய 1
உரனும் 3
உரனையும் 1
உரனையோ 1
உராய் 5
உராய 1
உராவ 2
உராவ_அரு 1
உரி 7
உரி-போல் 1
உரிக்கும் 1
உரிக்குள் 1
உரிஞ்ச 2
உரிஞ்சி 2
உரிஞ்சுறு 1
உரித்த 3
உரித்து 6
உரித்தோ 1
உரிந்த 1
உரிந்தன 1
உரிந்து 2
உரிமை 20
உரிமைக்கு 1
உரிமைக்கும் 1
உரிமைத்து 1
உரிமையதே 1
உரிமையாகையின் 1
உரிமையின் 1
உரிமையும் 1
உரிமையே 1
உரிமையை 1
உரிமையோடு 2
உரிமையோர் 1
உரிய 49
உரியதாக 1
உரியது 18
உரியதோ 1
உரியர் 4
உரியவர் 3
உரியவாக 1
உரியன் 2
உரியன 5
உரியாய் 1
உரியார் 8
உரியார்கள் 2
உரியாரிடை 1
உரியாரை 2
உரியால் 1
உரியான் 1
உரியானும் 3
உரியேம் 1
உரியை 1
உரியோர் 1
உரியோர்கள் 1
உரியோன்-தன்னை 1
உரிவான் 1
உரிவை 2
உரிவையால் 1
உரிவையான் 1
உரீஇ 1
உரு 132
உரு-தனை 1
உருக்-கொலாம் 1
உருக்க 2
உருக்கவும் 1
உருக்கள் 1
உருக்களாய் 1
உருக்களை 1
உருக்கி 3
உருக்கிய 5
உருக்கின் 1
உருக்கின்றாரும் 1
உருக்கினன் 1
உருக்கினால் 1
உருக்கு 8
உருக்கும் 2
உருக்கொடு 5
உருக்கொண்டது 1
உருக்கொண்டு 1
உருக 6
உருககில்லார் 1
உருகவும் 1
உருகா 1
உருகி 18
உருகிய 6
உருகியது 2
உருகியார் 1
உருகிற்று 1
உருகின 3
உருகினர் 1
உருகினள் 2
உருகினன் 5
உருகு 16
உருகுகின்ற 1
உருகுகின்றது 2
உருகுகின்றாள் 1
உருகுகின்றான் 1
உருகுதி 1
உருகும் 5
உருகுமா 1
உருகுமேல் 1
உருகுவார் 1
உருகுவான்-தனை 1
உருங்குவ 1
உருட்ட 1
உருட்டற்கு 1
உருட்டி 14
உருட்டிய 1
உருட்டியும் 1
உருட்டின 1
உருட்டினான் 2
உருட்டினான்-அரோ 1
உருட்டினும் 1
உருட்டுகின்றனர் 1
உருட்டும் 2
உருண்ட 2
உருண்ட-போது 1
உருண்டவால் 1
உருண்டன 6
உருண்டனர் 2
உருண்டனவாம் 1
உருண்டார் 3
உருண்டான் 1
உருண்டு 1
உருத்த 8
உருத்தது 1
உருத்தல் 1
உருத்தவன் 1
உருத்தனர் 1
உருத்தனன் 1
உருத்தனனால் 1
உருத்தனை 1
உருத்தாரேனும் 1
உருத்தான் 4
உருத்திர 1
உருத்திரமூர்த்தி 1
உருத்திரர் 1
உருத்திரரும் 1
உருத்திரன் 4
உருத்திரனை 1
உருத்திரனோடும் 1
உருத்து 44
உருத்துளனாய் 1
உருந்து 1
உருப்ப 1
உருப்பசி 9
உருப்பசியும் 1
உருப்பு 1
உரும் 109
உரும்_ஏற்று_இனம் 1
உரும்_ஏறு 5
உரும்_ஏறும் 1
உருமின் 29
உருமினது 1
உருமினால் 1
உருமினும் 2
உருமினை 1
உருமு 8
உருமு-போல் 1
உருமும் 1
உருமேற்றின்-மேல் 1
உருமை 5
உருமை_ஏற்றை 1
உருமையும் 1
உருமையை 1
உருமையோடும் 1
உருமொடு 2
உருமொடும் 1
உருமோடு 1
உருவ 35
உருவங்கள் 1
உருவங்களும் 1
உருவத்தன் 2
உருவத்தாய் 1
உருவத்தார்-தம் 1
உருவத்தான் 1
உருவத்தின் 1
உருவத்தினன் 1
உருவத்து 3
உருவத்தோடும் 1
உருவது 1
உருவம் 40
உருவமா 1
உருவமாக 1
உருவமாகியே 1
உருவமும் 4
உருவமுமாய் 1
உருவமே 2
உருவர் 1
உருவல் 1
உருவலின் 1
உருவலோடும் 1
உருவன் 1
உருவனாய் 1
உருவா 3
உருவாது 1
உருவாய் 3
உருவால் 1
உருவாள் 1
உருவான 1
உருவி 34
உருவிக்கொடு 1
உருவிடையே 1
உருவிய 1
உருவில் 5
உருவிற்று 3
உருவின் 4
உருவின 5
உருவினன் 1
உருவினாய் 1
உருவினார் 1
உருவினால் 1
உருவினானும் 1
உருவினுக்கு 1
உருவினை 6
உருவினோடும் 2
உருவு 28
உருவுகொண்டு 1
உருவும் 9
உருவுமால் 1
உருவெளி 1
உருவே 1
உருவை 6
உருவொடு 1
உருவொடே 1
உருவோ 2
உருவோடு 2
உருவோனே 1
உருள் 13
உருள்கள் 1
உருள்கின்றன 1
உருள்குவது 1
உருள்தரு 1
உருள்வன 1
உருள்வோன் 1
உருள 7
உருளா 1
உருளுடை 1
உருளும் 4
உருளுறு 3
உருளை 4
உருளொடும் 1
உரை 234
உரை-கொடு 1
உரை-சால் 1
உரை-செய் 5
உரை-செய்க 3
உரை-செய்கின்றது 2
உரை-செய்கேன் 1
உரை-செய்கேனோ 1
உரை-செய்த 1
உரை-செய்தனள் 1
உரை-செய்தனை 1
உரை-செய்தாய் 1
உரை-செய்தால் 1
உரை-செய்தாள் 1
உரை-செய்தான் 5
உரை-செய்து 3
உரை-செய்ய 5
உரை-செய்யான் 1
உரை-செய்யும் 3
உரை-செய்வதானான் 1
உரை-செய்வல் 1
உரை-செய்வாம் 3
உரை-செய்வாய் 3
உரை-செய்வாள் 1
உரை-செய்வான் 5
உரை-செய்வீர் 1
உரை-செய்வென் 1
உரை-செய 21
உரை-செயற்கு 2
உரை-செயா 2
உரை-செயா-முன் 1
உரை-செயாள் 1
உரை-செயின் 3
உரை-செயும் 3
உரை-தருவான் 1
உரை-தனை 1
உரை-புரிவான் 1
உரை-மின் 1
உரை-வழங்கும் 1
உரை-வழங்குவீர் 1
உரை-வைக்கலும் 1
உரைக்க 18
உரைக்க-வேண்டின் 1
உரைக்கல் 1
உரைக்கல்-பாலதோ 2
உரைக்கல்-பாலார் 1
உரைக்கலாம் 1
உரைக்கலாமோ 2
உரைக்கலாற்றான் 2
உரைக்கலுற்ற 1
உரைக்கலுற்றது 1
உரைக்கலுற்றார் 1
உரைக்கலுற்றாள் 2
உரைக்கலுற்றான் 5
உரைக்கவும் 1
உரைக்கவே 1
உரைக்கவேயும் 1
உரைக்கிலாதான் 1
உரைக்கிலென் 1
உரைக்கிலேன் 1
உரைக்கின் 6
உரைக்கின்ற 6
உரைக்கின்றது 1
உரைக்கின்றாரோ 1
உரைக்கு 13
உரைக்கும் 32
உரைக்குவது 1
உரைக்குள் 1
உரைக்கேன் 4
உரைகள் 1
உரைசால் 1
உரைசெய் 1
உரைசெய்தாய் 1
உரைசெய்தான் 2
உரைசெய்தேன் 1
உரைசெய்வான் 1
உரைசெய்வென் 1
உரைசெய 1
உரைசெயின் 1
உரைசெயும் 1
உரைத்த 49
உரைத்த-காலை 1
உரைத்த-போது 3
உரைத்த-வண்ணம் 1
உரைத்தது 12
உரைத்தபோது 1
உரைத்தமை 1
உரைத்தல் 8
உரைத்தலின் 2
உரைத்தலும் 12
உரைத்தலோடும் 16
உரைத்தன 1
உரைத்தனர் 3
உரைத்தனன் 17
உரைத்தனென் 2
உரைத்தனை 2
உரைத்தாய் 5
உரைத்தார் 15
உரைத்தாரோ 1
உரைத்தால் 1
உரைத்தாலும் 3
உரைத்தாள் 2
உரைத்தான் 27
உரைத்தி 10
உரைத்திட்டு 1
உரைத்திட 4
உரைத்திடு 1
உரைத்திடுதலும் 1
உரைத்திடுதி 1
உரைத்திடும் 3
உரைத்திடுமின் 1
உரைத்தியேல் 2
உரைத்திலர் 1
உரைத்திலன் 6
உரைத்திலென் 2
உரைத்திலை 1
உரைத்து 64
உரைத்தும் 5
உரைத்துமேனும் 1
உரைத்தேம் 1
உரைத்தேன் 3
உரைத்தேனை 1
உரைத்தோன் 2
உரைதந்தார் 1
உரைதந்தால் 1
உரைதந்தே 1
உரைதர 1
உரைதரு 1
உரைதரும் 1
உரைநேர்வான் 1
உரைப்ப 25
உரைப்ப_அரும் 1
உரைப்பதற்கு 1
உரைப்பதானான் 5
உரைப்பது 33
உரைப்பதும் 1
உரைப்பதை 2
உரைப்பர் 1
உரைப்பரோ 1
உரைப்பவள் 1
உரைப்பன 1
உரைப்பாம் 2
உரைப்பார் 2
உரைப்பாள் 3
உரைப்பான் 10
உரைப்பின் 1
உரைப்பீர் 1
உரைப்பு 2
உரைப்பென் 5
உரைப்போர் 1
உரையன் 1
உரையா 9
உரையாடல் 1
உரையாடலை 1
உரையாடற்கு 1
உரையாடிலிரோ 1
உரையாடினர் 1
உரையாடினனால் 1
உரையாடினான் 1
உரையாத 1
உரையாது 1
உரையாநின்றாய் 1
உரையாம் 1
உரையாமல் 1
உரையாய் 8
உரையார் 2
உரையால் 6
உரையாள் 1
உரையான் 2
உரையின் 5
உரையின்-படி 1
உரையின்-வழி 1
உரையினர் 1
உரையினை 2
உரையீர் 3
உரையுண்ட 1
உரையும் 11
உரையுமே 1
உரையை 3
உரையொடு 1
உரோம 3
உரோமங்கள் 1
உரோமபதன் 3
உரோமம் 1
உல 2
உலக்க 9
உலக்கிலன் 1
உலக்கின்றார் 1
உலக்கின்றாரை 1
உலக்குநர் 2
உலக்கும் 2
உலக்குமால் 1
உலக்கை 9
உலக்கையும் 2
உலக 4
உலகங்கட்கும் 1
உலகங்கள் 22
உலகங்களும் 4
உலகங்களை 1
உலகங்களோடும் 1
உலகத்தவரும் 1
உலகத்தவும் 1
உலகத்தார் 3
உலகத்தாரும் 1
உலகத்தாள் 1
உலகத்திடை 2
உலகத்திலுள்ள 1
உலகத்தின் 3
உலகத்தினில் 1
உலகத்தினின் 1
உலகத்தினும் 7
உலகத்தினுள் 1
உலகத்தினுள்ளும் 1
உலகத்தினை 1
உலகத்தினோர்க்கும் 1
உலகத்து 28
உலகத்தும் 7
உலகத்துள் 5
உலகத்துள்ளும் 1
உலகத்துள்ளோரும் 1
உலகத்துளோர் 1
உலகத்துளோரையும் 1
உலகத்தே 2
உலகத்தேயோ 1
உலகத்தை 4
உலகத்தையும் 1
உலகத்தொடும் 1
உலகத்தோடும் 1
உலகத்தோர் 2
உலகத்தோர்க்கும் 1
உலகம் 245
உலகம்-தன்னில் 2
உலகம்-தன்னுள் 1
உலகம்-தனில் 1
உலகம்தான் 1
உலகமும் 36
உலகமே 1
உலகமேதான் 1
உலகன் 1
உலகிடை 5
உலகிடையே 1
உலகியல் 1
உலகில் 35
உலகில்-மன்னோ 1
உலகிற்கு 3
உலகிற்கும் 5
உலகின் 51
உலகினால் 1
உலகினிடை 1
உலகினில் 16
உலகினின் 1
உலகினுக்கு 8
உலகினுக்கும் 5
உலகினும் 14
உலகினுள்ளார் 1
உலகினூடு 1
உலகினை 22
உலகு 340
உலகு-போல் 1
உலகுக்கு 25
உலகுக்கும் 5
உலகுடை 2
உலகும் 78
உலகுள் 1
உலகுளோரும் 2
உலகூடு 1
உலகெலாம் 1
உலகேனும் 1
உலகை 47
உலகையும் 15
உலகொடு 5
உலகொடும் 2
உலகோ 2
உலகோடு 1
உலகோடும் 1
உலகோர் 1
உலகோருடன் 1
உலங்கின் 1
உலங்கின்-மேல் 1
உலங்கும் 1
உலத்தலின் 1
உலத்தலோடும் 2
உலத்தினை 1
உலத்தோடு 1
உலந்த 5
உலந்ததன்-பின் 1
உலந்தது 6
உலந்ததும் 2
உலந்தமை 1
உலந்தவர் 2
உலந்தவர்-தம் 1
உலந்தவர்-தம்-மேல் 1
உலந்தவர்க்கு 2
உலந்தன 4
உலந்தனர் 4
உலந்தாய் 1
உலந்தார் 10
உலந்தார்க்கு 1
உலந்தாள் 1
உலந்தான் 3
உலந்து 10
உலப்ப 1
உலப்பார் 1
உலப்பில் 1
உலப்பில 1
உலப்பிற்று 1
உலப்பினும் 4
உலப்பு 30
உலப்பு_இல் 1
உலப்பு_இல 1
உலப்பு_இலர் 1
உலப்புற 1
உலப்புறும் 1
உலப்புறுவர்கள் 1
உலப்போ 1
உலம் 3
உலம்பிட 1
உலர் 1
உலர்ந்த 6
உலர்ந்தது 2
உலர்ந்தது-கொலோ 1
உலர்ந்தன 5
உலர்ந்தனர் 1
உலர்ந்தான் 2
உலர்ந்தில 1
உலர்ந்து 6
உலர்ந்தேன் 2
உலர 1
உலரும் 2
உலவ 1
உலவா 6
உலவாதால் 1
உலவாது 1
உலவாய் 1
உலவார் 1
உலவான் 1
உலவானேல் 1
உலவி 2
உலவு 6
உலவுகின்ற 1
உலவும் 6
உலவும்படி 1
உலவுற்றன 1
உலவை 10
உலவைகள் 2
உலறிட்டன 1
உலறிடவும் 1
உலறினார் 1
உலா 1
உலாம் 33
உலாய் 2
உலாய 4
உலாயது 3
உலாவ 2
உலாவரு 1
உலாவரும் 1
உலாவலால் 1
உலாவி 5
உலாவிட 1
உலாவிய 4
உலாவினர் 1
உலாவினன் 1
உலாவினான் 1
உலாவு 12
உலாவுகின்ற 2
உலாவுகின்றாள் 1
உலாவும் 4
உலாவுமே 1
உலாவுவர் 1
உலாவுவான் 1
உலாவுற்று 1
உலாவுறு 1
உலை 10
உலை-தொறும் 1
உலைக்கு 1
உலைகளை 1
உலைகின்றான் 1
உலைத்து 2
உலைதல் 1
உலைந்த 6
உலைந்தவே 1
உலைந்தனர் 3
உலைந்தனன் 1
உலைந்தார் 4
உலைந்திட 1
உலைந்து 20
உலைய 22
உலையலீர் 1
உலையற்க 1
உலையா 6
உலையாத 1
உலையில் 3
உலையின் 1
உலையும் 3
உலையுள் 1
உலைவ 1
உலைவிலீர் 1
உலைவு 25
உலைவு_இல் 1
உலைவு_இல 2
உலைவும் 1
உலைவுற்றார் 1
உலைவுற்றில 1
உலைவுற்று 1
உலைவுற 5
உலைவுறா-வகை 1
உலைவுறாமல் 1
உலைவுறு 1
உலைவுறும் 1
உலைவென் 1
உலைவேன் 1
உலோகசாரங்கன் 1
உலோகமுடை 1
உலோகமும் 2
உலோபம் 2
உலோபர் 3
உலோபேன் 1
உலோவினாரும் 1
உலோவினீரே 1
உவக்க 1
உவக்கின்ற 5
உவக்கின்றாள் 1
உவக்கின்றேன்-தன் 1
உவக்கின்றேனை 1
உவக்கும் 5
உவக்கும்-மாதோ 1
உவகை 65
உவகை-தன்னை 1
உவகை-தானும் 1
உவகைக்கு 3
உவகையர் 5
உவகையராய் 1
உவகையள் 1
உவகையன் 7
உவகையால் 5
உவகையாலே 1
உவகையாளன் 1
உவகையான் 2
உவகையின் 19
உவகையினால் 1
உவகையுடன் 1
உவகையும் 6
உவகையை 1
உவகையொடு 1
உவகையோடு 2
உவகையோடும் 2
உவண 4
உவணத்தின் 1
உவணத்தினோடு 1
உவணத்து 3
உவணம் 2
உவணன் 1
உவத்தி 1
உவந்த 16
உவந்த-போது 1
உவந்தது 3
உவந்ததொத்து-அரோ 1
உவந்தவள் 1
உவந்தவன் 2
உவந்தவாறு 1
உவந்தன 3
உவந்தனர் 4
உவந்தனள் 1
உவந்தனன் 5
உவந்தனை 2
உவந்தனைய 1
உவந்தார் 9
உவந்தாள் 1
உவந்தான் 6
உவந்திருந்த 1
உவந்திலன் 1
உவந்தீர் 1
உவந்து 66
உவந்துளான் 1
உவந்தே 1
உவந்தேன் 2
உவப்ப 7
உவப்பதன் 1
உவப்பது 1
உவப்பார் 1
உவப்பான் 1
உவப்பு 2
உவப்பொடும் 1
உவமம் 4
உவமிக்கின் 1
உவமிக்கும் 1
உவமிப்போர் 1
உவமை 60
உவமை-சால் 1
உவமை-செய் 1
உவமைக்கும் 1
உவமைய 1
உவமையன் 1
உவமையாலும் 1
உவமையாளோடும் 1
உவமையும் 2
உவமையே 1
உவமையை 1
உவய 1
உவயம் 1
உவர் 4
உவரி 21
உவரி_வாய் 1
உவரியில் 1
உவரியின் 1
உவரியுள் 1
உவரியை 2
உவள் 1
உவன் 3
உவா 9
உவாசவர் 1
உவாவினில் 2
உவாவுற்று 3
உவையும் 1
உழ 1
உழக்க 2
உழக்கல்-பாலை 1
உழக்கி 1
உழக்கிவிட்டு 1
உழக்கினர் 1
உழக்கினான் 1
உழக்குநர் 1
உழக்கும் 13
உழக்கும்-காலை 1
உழக்குவான் 1
உழத்தலின் 1
உழத்தியர் 1
உழத்து 1
உழந்த 5
உழந்தவர்கள் 1
உழந்தன 1
உழந்தனர் 1
உழந்தனன் 1
உழந்தார் 2
உழந்தாள் 2
உழந்தான் 3
உழந்திட 1
உழந்து 23
உழந்தே 1
உழப்பதற்கு 1
உழப்பது 1
உழப்பம் 1
உழப்பவர் 1
உழல் 21
உழல்கின்ற 1
உழல்கின்றாரை 1
உழல்கின்றிலிர்கள் 1
உழல்குவர் 1
உழல்கேனோ 1
உழல்பவர் 1
உழல்பவன் 1
உழல்வது 1
உழல்வன 1
உழல்வாய் 1
உழல்வார்-மேல் 1
உழல்வீர் 2
உழல்வென் 1
உழல்வேன் 2
உழல்வோர் 2
உழல 1
உழலவிட்டான் 1
உழலா 1
உழலின் 1
உழலும் 11
உழவ 2
உழவர் 2
உழவர்-தம் 1
உழவன் 5
உழவனும் 1
உழவனை 1
உழவா 1
உழற்றும் 1
உழன்ற 1
உழன்று 3
உழி 1
உழிஞை-மேல் 1
உழிஞையை 1
உழு 3
உழுகின்ற 3
உழுத 15
உழுதிரோ 1
உழுதேம் 1
உழுந்து 6
உழும் 3
உழுவை 9
உழுவையின் 2
உழுவையும் 1
உழுவையோடு 1
உழை 27
உழை-தொறும் 2
உழைக்கும் 4
உழைக்குமால் 1
உழைச்சுற்றம் 1
உழைத்த 2
உழைத்தது 1
உழைத்தவால் 1
உழைத்தனர் 2
உழைத்தனள் 2
உழைத்தார் 2
உழைத்தாள் 1
உழைத்து 4
உழைப்பதானார் 1
உழைப்பது 1
உழைப்பன 1
உழைய 1
உழையர் 6
உழையராய் 1
உழையரின் 1
உழையரை 1
உழையவும் 1
உழையள் 2
உழையனா 1
உழையார் 1
உழையின் 2
உழையே 1
உழையை 1
உழைஉழை 1
உள் 115
உள்-நின்றும் 1
உள்_பாடல் 1
உள்கிடும் 1
உள்கிய 1
உள்கும் 1
உள்புரை 1
உள்ள 79
உள்ளடி 2
உள்ளத்தள் 1
உள்ளத்தன் 4
உள்ளத்தாய் 1
உள்ளத்தாய்க்கு 1
உள்ளத்தார் 1
உள்ளத்தார்க்கு 1
உள்ளத்தாரும் 1
உள்ளத்தால் 1
உள்ளத்தாள் 3
உள்ளத்தாளை 2
உள்ளத்தான் 7
உள்ளத்தானும் 2
உள்ளத்தானை 1
உள்ளத்தில் 3
உள்ளத்தின் 9
உள்ளத்தீர் 1
உள்ளத்தீர்கள் 1
உள்ளத்து 37
உள்ளத்துள் 1
உள்ளத்தேம் 1
உள்ளத்தை 2
உள்ளத்தோடு 2
உள்ளத்தோரை 1
உள்ளதனை 1
உள்ளதில் 2
உள்ளது 14
உள்ளதுவோ 1
உள்ளதே 2
உள்ளதேல் 1
உள்ளதை 2
உள்ளபடி 1
உள்ளம் 119
உள்ளமும் 21
உள்ளமே 5
உள்ளலார்கள் 1
உள்ளவர் 6
உள்ளவர்-தம்மை 1
உள்ளவன் 1
உள்ளவா 1
உள்ளவாறு 3
உள்ளவாறும் 1
உள்ளவும் 1
உள்ளவை 1
உள்ளளவும் 1
உள்ளன 7
உள்ளாக 1
உள்ளாது 1
உள்ளாய் 4
உள்ளார் 33
உள்ளார்க்கு 1
உள்ளார்கள் 1
உள்ளாரே 1
உள்ளாரையும் 1
உள்ளால் 1
உள்ளாற்கு 1
உள்ளான் 3
உள்ளி 4
உள்ளிட 1
உள்ளிய 1
உள்ளில் 1
உள்ளினார் 2
உள்ளுடை 1
உள்ளுதி 1
உள்ளும் 7
உள்ளுயிர் 1
உள்ளுவாள் 1
உள்ளுவேனோ 1
உள்ளுள் 1
உள்ளுளே 1
உள்ளுற 10
உள்ளுறு 1
உள்ளூர் 1
உள்ளே 9
உள்ளேம் 1
உள்ளேன் 4
உள்ளோம் 1
உள்ளோர் 4
உள 238
உள_அல்ல 1
உளத்திடை 1
உளத்தின் 1
உளத்தினனாய் 1
உளத்தினான் 1
உளத்தினோடும் 1
உளத்து 2
உளத்தே 1
உளதன்று 3
உளதன்றோ 1
உளதனையும் 14
உளதா 1
உளதாக 1
உளதாகும் 1
உளதாம் 5
உளதாய் 1
உளதால் 13
உளதானால் 1
உளது 121
உளது-அரோ 1
உளது_அன்றால் 1
உளதும் 1
உளதே 7
உளதேல் 5
உளதோ 23
உளம் 44
உளம்-கொடு 1
உளம்தான் 1
உளமும் 1
உளமோ 1
உளர் 90
உளர்-கொலாம் 2
உளர்-கொலோ 3
உளர்_அல்லர் 1
உளராமேல் 1
உளராய் 1
உளராயின 1
உளரால் 3
உளரே 7
உளரேல் 1
உளரோ 23
உளவா 1
உளவாக்கலும் 1
உளவாக 1
உளவாகுதல் 1
உளவாம் 5
உளவால் 4
உளவும் 1
உளவே 3
உளவேனும் 1
உளவை 1
உளவோ 8
உளள் 2
உளன் 76
உளனாக 1
உளனாம் 2
உளனாய் 2
உளனேல் 1
உளனேனும் 1
உளனோ 1
உளாய் 2
உளார் 43
உளார்க்கு 2
உளாரும் 1
உளாருமே 1
உளாரையும் 2
உளாள் 6
உளாளோ 6
உளான் 20
உளானும் 1
உளில் 1
உளீர் 1
உளுக்கவும் 1
உளுக்கி 1
உளுக்கியது 1
உளுக்கினன் 1
உளுக்குவாள் 1
உளுக்குற்றனள் 1
உளெம் 1
உளெமோ 1
உளென் 7
உளெனே 1
உளெனோ 1
உளே 3
உளேம் 1
உளேன் 4
உளேன்-அரோ 1
உளை 43
உளை-போலும் 1
உளைக்கின்ற 1
உளைக்கும் 2
உளைகிலன் 1
உளைகின்றது 1
உளைகின்றாரும் 1
உளைத்த 1
உளைத்தன 1
உளைத்தனர் 1
உளைத்தார் 1
உளைந்த 1
உளைந்தனம் 1
உளைந்தனர் 1
உளைந்தனள் 1
உளைந்தாய் 1
உளைந்தாள்-அரோ 1
உளைந்தான் 1
உளைந்து 7
உளைந்துஉளைந்து 1
உளைப்பதும் 1
உளைப்புறும் 1
உளைய 7
உளையகிற்றி 1
உளையா 1
உளையாக 1
உளையாய் 1
உளையும் 2
உளைவன 2
உளைவார் 1
உளைவாள் 1
உளைவான் 1
உளைவு 5
உளைவுறு 2
உளைவை 1
உளோம் 1
உளோர் 22
உளோர்க்கு 3
உளோர்கள் 5
உளோர்களும் 1
உளோரும் 2
உளோரை 1
உளோன் 3
உளோனும் 3
உற்கு 1
உற்பத்தி 1
உற்பலம் 1
உற்பவித்தவற்றினுள்ளே 1
உற்பாதங்கள் 1
உற்பாதம் 1
உற்பாதமாய் 1
உற்ற 185
உற்ற-பின் 1
உற்ற-போது 4
உற்ற-போதே 1
உற்றதனை 3
உற்றதாம் 1
உற்றதால் 8
உற்றதில் 1
உற்றது 119
உற்றதும் 6
உற்றதே 2
உற்றதேல் 1
உற்றதை 12
உற்றதோ 2
உற்றபடி 2
உற்றமை 1
உற்றவர் 9
உற்றவரை 2
உற்றவள் 1
உற்றவன் 3
உற்றவால் 1
உற்றவாறு 4
உற்றவும் 1
உற்றவே-கொலாம் 1
உற்றவேற்கு 1
உற்றவை 1
உற்றளவும் 1
உற்றன 31
உற்றனர் 13
உற்றனவேயும் 1
உற்றனள் 2
உற்றனளே 1
உற்றனன் 11
உற்றனை 4
உற்றனைய 1
உற்றாம் 1
உற்றாய் 3
உற்றாயோ 2
உற்றார் 39
உற்றார்-அரோ 1
உற்றாரே 1
உற்றாரை 1
உற்றால் 10
உற்றால்-ஒத்தது 1
உற்றாலும் 1
உற்றாள் 7
உற்றான் 47
உற்றான்-அரோ 2
உற்றிட 7
உற்றிடத்து 1
உற்றிடில் 1
உற்றிடும் 2
உற்றிருந்து 1
உற்றில 2
உற்றிலம் 1
உற்றிலர் 1
உற்றிலள் 1
உற்றிலன் 4
உற்றிலனால் 1
உற்றிலாதார் 1
உற்றிலார் 1
உற்றிலாள் 1
உற்றிலென் 1
உற்றீர் 1
உற்று 182
உற்று-என 1
உற்றுடைய 1
உற்றுழி 4
உற்றுழீஇ 1
உற்றுள 4
உற்றுளது 9
உற்றுளன் 1
உற்றுளனால் 1
உற்றுளார் 1
உற்றுளாள் 1
உற்றுளோர் 1
உற்றுறு 2
உற்றுறும் 1
உற்றே 2
உற்றேம் 1
உற்றேற்கு 1
உற்றேன் 3
உற்றேனை 1
உற்றேனோ 1
உற்றோர் 1
உற்றோன் 1
உற 536
உறக்க 1
உறக்கம் 14
உறக்கமும் 1
உறக்கமே 1
உறக்கினும் 1
உறக்கு 1
உறக்கும் 2
உறங்க 1
உறங்கல 1
உறங்கலர் 1
உறங்கலால் 1
உறங்கலையால் 1
உறங்கா 1
உறங்காதன 1
உறங்காதாய் 1
உறங்கி 1
உறங்கிய 1
உறங்கியிற்றார் 1
உறங்கின 2
உறங்கினர் 3
உறங்கினர்கள் 1
உறங்கினான் 1
உறங்கினும் 1
உறங்கினை 1
உறங்கு 3
உறங்குகின்ற 2
உறங்குகின்றது 1
உறங்குகின்றபோது 1
உறங்குகின்றன 1
உறங்குகின்றார் 1
உறங்குகின்றானை 1
உறங்குதி 1
உறங்குதியால் 1
உறங்குதிரோ 1
உறங்கும் 15
உறங்குவ 1
உறங்குவாய் 4
உறங்குவாயோ 1
உறங்குவாரை 1
உறங்குவாள் 1
உறங்குவான் 4
உறங்குவானை 1
உறல் 8
உறலால் 1
உறலின் 2
உறவாகலையோ 1
உறவாகி 1
உறவாதலே 1
உறவாய் 1
உறவினை 1
உறவினோடும் 2
உறவு 25
உறவுண்ட 1
உறவும் 4
உறவே 2
உறவொடும் 2
உறவோடு 1
உறவோடும் 1
உறவோர் 1
உறழ் 33
உறழ்ந்து 1
உறழா 1
உறழும் 2
உறற்கு 1
உறா 23
உறா-வகை 2
உறா-வகையின் 1
உறாத 5
உறாதவர் 1
உறாதன 2
உறாது 4
உறாதே 1
உறாமே 1
உறாமையின் 1
உறார்கள் 1
உறாவகை 2
உறியொடு 1
உறில் 1
உறின் 4
உறினும் 2
உறீஇ 2
உறு 417
உறு-கால் 1
உறுக்கி 4
உறுக்கின 2
உறுக்கினர் 1
உறுக்கு 2
உறுக்கும் 3
உறுக்கும்-தோறும் 1
உறுக்குமால் 1
உறுக்குறும் 1
உறுக 3
உறுகண் 5
உறுகில 1
உறுகிலாது 1
உறுகிலாமை 1
உறுகிற்பானேல் 1
உறுகின்ற 1
உறுகின்றது 2
உறுகின்றன 1
உறுகின்றாரால் 1
உறுகின்றாரை 1
உறுகின்று 1
உறுகு 1
உறுகுவை 1
உறுத்த 1
உறுத்தல் 1
உறுத்தற்கு 1
உறுத்தன 1
உறுத்தி 1
உறுத்திய 1
உறுத்திலா 1
உறுத்து 5
உறுத்துதல் 1
உறுதல் 6
உறுதலும் 1
உறுதலோடும் 1
உறுதி 61
உறுதி-தானும் 1
உறுதிக்கு 1
உறுதிகள் 7
உறுதியால் 1
உறுதியில் 1
உறுதியின் 1
உறுதியும் 2
உறுதியே 1
உறுதியை 2
உறுதியோ 1
உறுதிர் 3
உறுப்பில் 1
உறுப்பினான் 1
உறுப்பு 10
உறுப்பொடு 1
உறுபொருள் 2
உறும் 76
உறும்-கொலோ 1
உறும்-தொறும் 1
உறும்படி 2
உறுமா 1
உறுமால் 1
உறுமை 1
உறுமோ 1
உறுவ 3
உறுவது 18
உறுவதும் 1
உறுவதே 2
உறுவர் 3
உறுவரோ 1
உறுவல் 2
உறுவலோ 1
உறுவன் 1
உறுவன 3
உறுவார் 3
உறுவார்களை 1
உறுவாரும் 1
உறுவாள் 5
உறுவாள்-தனை 1
உறுவான் 3
உறுவான்-தனை 1
உறுவேன் 1
உறுவோய் 1
உறை 135
உறை-தொறும் 1
உறை-மின் 2
உறைக்கும் 1
உறைகின்ற 2
உறைகின்றது 1
உறைகின்றது-போல் 1
உறைகின்றதே 1
உறைகின்றாய் 1
உறைகின்றார் 2
உறைகின்றானும் 1
உறைகுவான் 1
உறைகுவென் 1
உறைத்தன 1
உறைதந்தன 1
உறைதரு 1
உறைதரும் 3
உறைதல் 2
உறைதலின் 1
உறைதி 4
உறைதும் 2
உறைந்த 5
உறைந்தது 2
உறைந்தன்றி 1
உறைந்தன 1
உறைந்தார் 4
உறைந்தால் 1
உறைந்தான் 2
உறைந்து 14
உறைந்துளது 1
உறைப்ப 2
உறைப்பு 1
உறைப்புறு 1
உறைபவ 1
உறைபவர் 8
உறைபவற்கு 1
உறைய 1
உறையவும் 1
உறையவே 1
உறையிட 2
உறையில் 1
உறையின் 2
உறையினை 1
உறையுட்கு 1
உறையும் 44
உறையுள் 11
உறையுள்-கொல் 1
உறையுள்-தன்னை 1
உறையுள்-தனை 1
உறையுள்-நின்று 1
உறையுளாம் 1
உறையுளாய் 1
உறையுளாள் 1
உறையுளுள்ளே 1
உறையுளை 5
உறையுளோ 1
உறையுறு 1
உறைவ 4
உறைவது 2
உறைவர் 1
உறைவன் 1
உறைவன 1
உறைவாய் 3
உறைவார் 2
உறைவார்களும் 1
உறைவார்களோடு 1
உறைவாள் 1
உறைவாளும் 1
உறைவான் 1
உறைவானினும் 1
உறைவிடத்து 1
உறைவிடம் 19
உறைவிடமாம் 1
உறைவீர் 2
உறைவு 2
உறைவுறும் 1
உறைவென் 2
உறைவெனோ 1
உறைவேன் 1
உறைவோர் 6
உறைவோர்-தம் 2
உறைவோர்க்கும் 1
உறைவோர்கள் 1
உறைவோன் 1
உன் 232
உன்-கண் 2
உன்-தன் 7
உன்-தனது 1
உன்-பால் 6
உன்-மேல் 2
உன்-வயத்தது 1
உன்-வயின் 2
உன்பின் 1
உன்மத்தன் 1
உன்முன் 2
உன்ன 18
உன்ன_அரும் 1
உன்னது 4
உன்னம் 1
உன்னரும் 1
உன்னல் 1
உன்னலர் 1
உன்னலர்-ஆயின் 1
உன்னலாம் 1
உன்னலை 1
உன்னவே 1
உன்னற்கு 2
உன்னா 20
உன்னாநின்றே 1
உன்னாய் 2
உன்னார் 2
உன்னால் 10
உன்னான் 1
உன்னி 81
உன்னிய 5
உன்னியும் 1
உன்னியே 3
உன்னியோ 1
உன்னிலன் 1
உன்னின் 10
உன்னினர் 2
உன்னினள் 1
உன்னினன் 1
உன்னினார் 3
உன்னினாள் 2
உன்னினான் 8
உன்னினான்-கொல் 1
உன்னினும் 1
உன்னினென் 1
உன்னினேன் 4
உன்னினை 1
உன்னு 6
உன்னுடை 2
உன்னுடைய 1
உன்னுடையது 1
உன்னுதும் 1
உன்னும் 21
உன்னும்-தோறும் 1
உன்னுமால் 1
உன்னுமேல் 1
உன்னுவாம் 2
உன்னுவாய் 2
உன்னுவார் 3
உன்னுவாள் 10
உன்னுவான் 10
உன்னுவீர் 1
உன்னுவேற்கு 1
உன்னுவேன் 1
உன்னுளே 1
உன்னேல் 1
உன்னேன் 1
உன்னை 87
உன்னைத்தான் 1
உன்னைத்தானே 1
உன்னையும் 3
உன்னையே 4
உன்னொடு 3
உன்னொடும் 2
உன்னோடு 7
உன 3
உனக்கு 118
உனக்கும் 8
உனக்குமே 1
உனக்கே 2
உனது 15
உனதே 2
உனுடை 1
உனை 40
உனையும் 2

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்

உ (2)

உ திசை விஞ்சை மாதர் உறையுளை முறையின் உற்றான் – சுந்:2 189/4
உ சிரத்து எரி கதிர் என உருத்து எரி முகத்தன் – யுத்1:5 40/1
TOP


உக்க (19)

தாய் பிளந்து உக்க கார் அகில்களும் தழை இலா – பால:7 8/2
வேய் பிளந்து உக்க வெண் தரளமும் விட அரா – பால:7 8/3
வாய் பிளந்து உக்க செம் மணியுமே வனம் எலாம் – பால:7 8/4
உக்க பால் புரை நறா உண்ட வள்ளமும் – பால:19 8/1
உக்க வான் தனி எயிறு ஒத்தது இந்துவே – அயோ:10 39/4
உக்க வீரர் உதிரத்தின் ஒளிர் செச்சையினொடே – ஆரண்:1 8/4
உக்க சோரியின் ஈரம் உற்று உருகியது உலகம் – ஆரண்:6 87/4
உக்க அந்தமும் உடல் பொறை துறந்து உயர் பதம் – கிட்:3 12/1
உடுத்த துகிலோடும் உயிர் உக்க உடலோடும் – சுந்:4 60/3
ஊரொடு மலைந்த சில உக்க சில நெக்க – சுந்:6 10/4
உக்க பல் குவை உக்கன துவக்கு எலும்பு உதிர்வுற்று – சுந்:7 33/1
உக்க முற்கரம் உக்கன முசுண்டிகள் உடைவுற்று – சுந்:7 33/2
உக்க சக்கரம் உக்கன உடல் திறந்து உயிர்கள் – சுந்:7 33/3
உக்க கப்பணம் உக்கன உயர் மணி மகுடம் – சுந்:7 33/4
உக்க பல் குலம் ஒழுகின எயிற்று இரும் புரை-தொறும் அமிழ்து ஊறி – யுத்1:3 89/4
உலை கொள் வெம் பொறியின் உக்க படைக்கலத்து ஒழுக்கை நோக்கும் – யுத்3:22 26/3
குயில் தலத்து உக்க என்ன குழைகின்ற குழையை நோக்கும் – யுத்3:22 29/2
உக்க நீர்த்திரள் ஒழுகிட நெடிது நின்று உயிர்த்தான் – யுத்3:22 188/2
தாம தலை உக்க தழங்கு எரியின் – யுத்3:27 32/3

TOP


உக்கது (13)

உக்கது ஆம் உயிரள் ஒன்றும் உயிர்த்திலள் ஒடுங்கி நின்றாள் – ஆரண்:6 63/2
உக்கது ஆங்கு எரி படலையோடு உதிரத்தின் ஓதம் – கிட்:7 62/2
ஊன் உடை உடம்பு எலாம் உக்கது ஒத்ததே – கிட்:10 17/4
உக்கது என்னும் உறு பழி கோடியோ – சுந்:3 108/4
ஓர் உதிர் நூறு கூறாய் உக்கது எ உலகும் உட்க – யுத்2:16 197/4
உக்கது அ கிரி சொரிந்த வாளிகளின் ஊழ் இலாத சிறு பூழியாய் – யுத்2:19 72/4
மீன் உக்கது நெடு வானகம் வெயில் உக்கது சுடரும் – யுத்3:27 118/1
மீன் உக்கது நெடு வானகம் வெயில் உக்கது சுடரும் – யுத்3:27 118/1
மான் உக்கது முழு வெண் மதி மழை உக்கது வானம் – யுத்3:27 118/2
மான் உக்கது முழு வெண் மதி மழை உக்கது வானம் – யுத்3:27 118/2
தான் உக்கது குல மால் வரை தலை உக்கது தகை சால் – யுத்3:27 118/3
தான் உக்கது குல மால் வரை தலை உக்கது தகை சால் – யுத்3:27 118/3
உங்காரத்தால் உக்கது பல் நூறு உதிர் ஆகி – யுத்4:37 132/4

TOP


உக்கம் (2)

சீத பனி நீர் அளவி திண் கால் உக்கம் மென் கால் – அயோ:4 38/1
அன்ன பூம் சதுக்கம் சாமரை உக்கம் ஆதியாம் வரிசையின் அமைந்த – சுந்:3 85/1

TOP


உக்கவர் (1)

உக்கவர் ஒழிதர உயிர் உளோர் எலாம் – யுத்3:27 58/2

TOP


உக்கவாறும் (1)

சிரன் தெரிந்து உக்கவாறும் சிங்கனது ஈறும் சேனை – யுத்3:22 1/2

TOP


உக்கவும் (1)

ஒன்றி மா நிலத்து உக்கவும் ஒத்தவால் – யுத்3:31 124/4

TOP


உக்கன (28)

உக்கன பல்லொடு கரங்கள் வீழ்ந்தன – பால:13 13/1
உக்கன நீர் வறந்து உதிர வாரியே – அயோ:4 170/4
புலந்த-காலை அற்று உக்கன குங்கும பொதியில் – அயோ:10 6/3
முத்து உக்கன போல் முகத்து ஆலி முலை-கண் வீழ – ஆரண்:13 20/1
உக்கன உரும் இனம் உலைந்த உம்பரும் – கிட்:7 17/3
உக்க பல் குவை உக்கன துவக்கு எலும்பு உதிர்வுற்று – சுந்:7 33/1
உக்க முற்கரம் உக்கன முசுண்டிகள் உடைவுற்று – சுந்:7 33/2
உக்க சக்கரம் உக்கன உடல் திறந்து உயிர்கள் – சுந்:7 33/3
உக்க கப்பணம் உக்கன உயர் மணி மகுடம் – சுந்:7 33/4
உக்கன குருதி அம் பெரும் திரை உருட்டி – சுந்:8 39/3
ஒடிந்த தேர் குலம் உக்கன தேர் குலம் நெக்கு – சுந்:11 29/3
உள்ள வான் படை உலப்பு_இல யாவையும் உக்கன உரவோய் நின் – யுத்1:3 84/1
அயிர் உக்கன நெடு மால் வரை அனல் உக்கன விழிகள் – யுத்2:15 174/1
அயிர் உக்கன நெடு மால் வரை அனல் உக்கன விழிகள் – யுத்2:15 174/1
தயிர் உக்கன முழு மூளைகள் தலை உக்கன தரியா – யுத்2:15 174/2
தயிர் உக்கன முழு மூளைகள் தலை உக்கன தரியா – யுத்2:15 174/2
உயிர் உக்கன நிருத குலம் உயர் வானரம் எவையும் – யுத்2:15 174/3
மயிர் உக்கன எயிறு உக்கன மழை உக்கன வானம் – யுத்2:15 174/4
மயிர் உக்கன எயிறு உக்கன மழை உக்கன வானம் – யுத்2:15 174/4
மயிர் உக்கன எயிறு உக்கன மழை உக்கன வானம் – யுத்2:15 174/4
புக்கு இற்றன போகாதன புறம் உக்கன புகழின் – யுத்2:15 176/4
மெய் பெற்றன கடல் ஒப்பன வெயில் உக்கன விழியின் – யுத்2:18 139/2
மொய் பெற்று உயர் முதுகு இற்றன முகம் உக்கன முரண் வெம் – யுத்2:18 139/3
பொரு கோடியில் உயிர் உக்கன ஒழிய பொழி மத யாறு – யுத்2:18 147/2
உக்கன விசும்பின் மீன்கள் உதிர்ந்திட தேவர் உட்க – யுத்3:22 36/4
கடல் வற்றின மலை உக்கன பருதி கனல் கதுவுற்று – யுத்3:27 111/1
ஊன் உக்கன உயிர் உக்கன உலகத்தினுள் எவையும் – யுத்3:27 118/4
ஊன் உக்கன உயிர் உக்கன உலகத்தினுள் எவையும் – யுத்3:27 118/4

TOP


உக்கனர் (2)

உக்கனர் உயங்கினர் உருகி சோர்ந்தனர் – அயோ:4 195/3
உக்கனர் என்ன வீசி தம்மை கொண்டு ஓடி போனார் – யுத்2:18 258/2

TOP


உக்கனவோ (1)

உக்கனவோ முடிவு இல்லை ஓர் அம்பினொடும் அரக்கி – பால:12 29/2

TOP


உக்கனன் (1)

உக்கனன் கவி அரசு என்னும் உண்மையும் – யுத்2:16 290/2

TOP


உக்கார் (6)

உக்கார் நெஞ்சம் உயிர் உகுத்தார் உற்றது எம்மால் உரைப்ப அரிதால் – அயோ:6 36/2
காற்றின் கடிய கலின புரவி நிருதர் களத்து உக்கார்
ஆற்று குருதி நிணத்தோடு அடுத்த அள்ளல் பெரும் கொள்ளை – சுந்:8 42/1,2
உக்கார் சம்புவாலி உலந்தான் ஒன்றே குரங்கு என்றார் – சுந்:8 50/4
உண் நீர் அற ஆவி உலந்தனர் உக்கார்
கண்ணீரொடும் ஆவி கலுழ்ந்தனர் காலால் – யுத்2:18 252/2,3
உக்கார் அ அரக்கரும் ஊர் ஒழிய – யுத்3:27 30/3
எரி தவழ் பஞ்சின் உக்கார் அரக்கியும் இலங்கை புக்காள் – யுத்4-மிகை:41 232/4

TOP


உக்கால் (1)

உக்கால் ஏது ஆம் ஓடலை என்றாள் இனி இ ஊர் – சுந்:2 83/3

TOP


உக்கான் (1)

ஒன்றும் உணர்ந்திலன் மாருதி உக்கான்
வென்றி நெடும் கிரி போல விழுந்தான் – யுத்3:26 41/3,4

TOP


உக்கி (1)

உக்கி ஓடினதும் அன்றி ஒன்று செய்துளதோ – யுத்4-மிகை:37 13/4

TOP


உக்கிட (1)

உக்கிட அணு ஒன்று ஓடி உதைத்தது போலும் அம்மா – யுத்3:29 52/4

TOP


உக்கிர (1)

உக்கிர வயிர வாளி ஒன்று புக்கு ஒளிக்க எய்தான் – யுத்2:15 131/4

TOP


உக்கிலா (1)

உக்கிலா உடுக்களும் உருள்கள் தாக்கலின் – யுத்4:37 65/1

TOP


உக்கிலாத (1)

உக்கிலாத வேறு உலகம் யாவதோ – கிட்:3 48/4

TOP


உக்கு (5)

தொல் மக்கள் தம் மனம் உக்கு உயிர் பிரிவு என்பது ஓர் துயரின் – பால:24 3/3
அரவ குலம் உயிர் உக்கு உக அசனி குரல் அடு போர் – சுந்-மிகை:1 17/3
பூழி என உக்கு உதிரும் மால் வரைகள் ஒத்தனர் அரக்கர் பொருவார் – யுத்3:31 141/2
ஒன்று ஆம் உங்காரத்திடை உக்கு ஓடுதல் காணா – யுத்4:37 134/3
உக்கு உறு கண்ண நீர் ஒழுகும் மார்பினான் – யுத்4-மிகை:41 196/4

TOP


உக (161)

மேகம் அவை இற்று உக விழிந்தனள் புழுங்கா – பால:7 34/1
மாக வரை இற்று உக உதைத்தனள் மதி திண் – பால:7 34/2
ஈண்ட அ குமாரனும் கடை கண் தீ உக
விண்-தனை நோக்கி தன் வில்லை நோக்கினான் – பால:8 37/1,2
கலம் குழைந்து உக நெடு நாணும் கண் அற – பால:10 45/1
நல் இயல் மகர வீணை தேன் உக நகையும் தோடும் – பால:13 38/1
இலவு இதழ் துவர் விட எயிறு தேன் உக
முலை மிசை கச்சொடு கலையும் மூட்டு அற – பால:19 24/1,2
கனக நூபுரம் கை வளையோடு உக
மனம் நெகும்படி வாடி ஓர் வாள்_நுதல் – பால:21 26/1,2
சென்று மற்று அவன் சேனையோடு உக
கொன்று வாசவன் அரசு கொள்ளவே – பால-மிகை:6 10/2,3
தெழித்தனள் உரப்பினள் சிறு கண் தீ உக
விழித்தனள் வைதனள் வெய்து_உயிர்த்தனள் – அயோ:2 60/1,2
மா தாம்பு அற்று என்ன மழை கண்ணீர் ஆலி உக
நா தாம் பற்றா மழலை நங்கைமார் ஏங்கினார் – அயோ:4 97/3,4
கண்ணின் கடை தீ உக நெற்றியில் கற்றை நாற – அயோ:4 112/1
நீர் ஆய் உக கண்ணினும் நெஞ்சு அழிகின்ற நீரார் – அயோ:4 143/2
நின்றனன் நெடும் கணீர் நிலத்து நீர்த்து உக
குன்று அன தோளவன் தொழுது கொற்றவன் – அயோ:4 164/2,3
முலை குவட்டு இழி கணீர் ஆலி மொய்த்து உக
மலை குவட்டு அயர்வு உறும் மயிலின் மாழ்கினார் – அயோ:4 192/3,4
கஞ்சம் நீரில் ஒளிப்ப கயல் உக
பஞ்சி மெல் அடி பாவையும் ஆடினாள் – அயோ:7 20/3,4
விம்மினன் இழி கண்ணீர் விழி வழி உக நின்றான் – அயோ:9 23/4
கறுத்த வாள் அரவு எயிற்றினூடு அமுது உக களித்த – அயோ:9 40/4
விசும்பு தூர்ப்பன ஆம் என வெயில் உக விளங்கும் – அயோ:10 36/3
மேவிய பகை இருள் அவுணர் வீந்து உக
கா இயல் குட வரை கால நேமி மேல் – அயோ:10 38/2,3
கன்று உயிர் ஓய்ந்து உக கறந்து பால் உண்டோன் – அயோ:11 102/1
கொம்மை வெம் முலை குமுறு பால் உக
விம்மி விம்மி நின்று இவை விளம்புவாள் – அயோ-மிகை:11 7/3,4
பேர வன் கிரி பிளந்து உக வளர்ந்து இகல் பெறா – ஆரண்:1 18/2
வீரனும் சிறிது மென் முறுவல் வெண் நிலவு உக
போர் அறிந்திலன் இவன் தனது பொற்பும் முரணும் – ஆரண்:1 22/1,2
வட்டம் இட்ட கிரி அற்று உக வயங்கு வயிர – ஆரண்:1 29/1
மாண்டு உக மலைந்து எமர் மன துயர் துடைப்பாய் – ஆரண்:3 52/4
முன்னின் மும் மடி ஆய் முலை வெந்து உக
இன்னவா செய்வது என்று அறியாது இளம் – ஆரண்:6 75/2,3
எழுந்து நின்று உலகு ஏழும் எரிந்து உக
பொழிந்த கோப கனல் உக பொங்குவான் – ஆரண்:7 9/1,2
பொழிந்த கோப கனல் உக பொங்குவான் – ஆரண்:7 9/2
பொங்கு அரத்தம் விழி வழி போந்து உக
வெம் கர பெயரோன் வெகுண்டான் விடை – ஆரண்:7 22/2,3
சிந்தின தெறித்து உக செறிந்த தோளினார் – ஆரண்:7 41/2
ஆகத்து எழு கனல் கண்வழி உக உற்று எதிர் அழன்றார் – ஆரண்:7 96/3
அழிந்தன தேர் அவர் அவனி கீண்டு உக
இழிந்தனர் வரி சிலை எடுத்த கையினர் – ஆரண்:7 105/1,2
எல் உயர் பொறி உக எறிதல் மேயினார் – ஆரண்:7 107/4
புண்ணின் நீரும் பொடிகளும் போய் உக
அண்ணல் வீரனை தம்பியும் அன்னமும் – ஆரண்:9 27/2,3
சேந்த கண் அதிகமும் சிவந்து நீர் உக
வேந்தனுக்கு இளையவள் தாளில் வீழ்ந்தனர் – ஆரண்:10 38/3,4
நீள் அரத்தங்கள் சிந்தி நெருப்பு உக நோக்கும் நீரான் – ஆரண்:10 164/2
வாள் தாரை நெருப்பு உக வாய் மடியா – ஆரண்:13 17/2
மிடலுண் நாட்டங்கள் தீ உக நோக்கினன் விரைவான் – ஆரண்:13 92/2
தேன் உக அருவி சிந்தி தெருமரல் உறுவ போல – ஆரண்:14 2/1
துளைபடு மூக்கொடு செவி துமித்து உக
வளை எயிறு இதழொடு அரிந்து மாற்றிய – ஆரண்:14 90/1,2
ஒன்றும் முத்தம் முறை முறையாய் உக
நின்று மற்று இன்ன நீர்மை நிகழ்த்தினார் – ஆரண்-மிகை:4 6/3,4
சிரம் உக சிலை குனித்து உதவுவான் திசை உளார் – கிட்:3 10/2
வாலினால் உரம் வரிந்தனர் நெரிந்து உக வலிப்பர் – கிட்:7 57/1
கொல் நகங்களின் கரங்களின் குலைந்து உக மலைந்தான் – கிட்:7 60/4
தின்று காந்தி விழி-வழி தீ உக
அன்று அ வாலி அனையன விளம்பினான் – கிட்:7 97/2,3
உக நேர் சிந்தி உலந்து அழிந்தனன் – கிட்:8 15/3
அகம் வேரற்று உக வீசு அருக்கனார் – கிட்:8 19/1
தேன் உக மலர்ந்து சாய்ந்த சே இதழ் காந்தள் செம் பூ – கிட்:10 26/2
ஐ_இரண்டின் அளவு அடி அற்று உக
வெய்தின் நின்ற குரங்கும் வெரு கொளா – கிட்:11 36/3,4
நின்றனன் விம்மினன் மலர்_கண் நீர் உக
குன்று என உயர்ந்த அ கோயில் குட்டிம – கிட்:11 108/2,3
உடலினை வழிந்து போய் உவரி நீர் உக
கடலினை புரையுறும் அருவி கண்ணினான் – கிட்:16 24/3,4
விளையா நீள் சிறகு இன்றி வெந்து உக
தளை ஆனேன் உயிர் போதல் தக்கதால் – கிட்:16 34/1,2
கா வல் நாட்டங்கள் பொறி உக கனல் என கனன்றான் – சுந்:2 128/3
பாணிகள் அளந்த பாடல் அமிழ்து உக பாடுவாரும் – சுந்:2 185/4
வல் அரக்கன்-தனை பற்றி வாயாறு குருதி உக
கல் அரக்கும் கரதலத்தால் காட்டு என்று காண்கேனோ – சுந்:2 228/1,2
மெல் அரக்கின் உருகி உக வெம் தழலால் வேய்கேனோ – சுந்:2 228/4
தனியன் நின்றனன் தலை பத்தும் கடிது உக தாக்கி – சுந்:3 136/1
மூவரும் தேவர்-தாமும் முரண் உக முற்றும் கொற்றம் – சுந்:3 142/1
இற்று உக கட்டி எட்டு திசையினும் எழுந்து பாய்ந்த – சுந்:4 30/2
தத்தி உக மென் குதலை தள்ள உயிர் தந்தாய் – சுந்:4 70/3
சீறி இ உலகம் மூன்றும் தீந்து உக சின வாய் அம்பால் – சுந்:4 80/1
வினை உடை அரக்கர் ஆம் இருந்தை வெந்து உக
சனகி என்று ஒரு தழல் நடுவண் தங்கலான் – சுந்:5 59/1,2
மீன நிலையத்தின் உக வீசி விழி மானை – சுந்:6 2/2
குலைந்து உக இடிந்தன குல கிரிகளோடு – சுந்:6 12/2
தாம் அரங்க அரங்கு தகர்ந்து உக
பூ மரங்கள் எரிந்து பொரிந்தவே – சுந்:6 27/3,4
சிந்து அ வானம் திரிந்து உக செம் மணி – சுந்:6 35/3
பொறி தர விழி உயிர் ஒன்றோ புகை உக அயில் ஒளி மின் போல் – சுந்:7 19/1
நிரை மணி தலை நெரிந்து உக சாய்ந்து உயிர் நீப்பார் – சுந்:7 48/2
பெரும் கடல் உற புடைத்து இறுத்து உக பிசைந்தான் – சுந்:8 23/2
தாளொடும் தலை உக தட நெடும் கிரி போல் – சுந்:8 31/3
பிடித்து ஒரு தட கையின் உயிர் உக பிழிந்தான் – சுந்:8 37/4
நொய்தின் வெல்வது அரிதோ என்னா முறுவல் உக நக்கான் – சுந்:8 45/2
சலித்தான் ஐயன் கையால் எய்யும் சரத்தை உக சாடி – சுந்:8 47/1
பற்றி கொண்டவன் வடி வாள் என ஒளிர் பல் இற்று உக நிமிர் படர் கையால் – சுந்:10 37/1
முற்றி குண்டலம் முதல் ஆம் மணி உக முழை நால் அரவு இவர் குடர் நால – சுந்:10 37/3
கயல் மகிழ் கண் இணை கலுழி கான்று உக
புயல் மகிழ் புரி குழல் பொடி அளாவுற – சுந்:10 48/1,2
வெவ் விழி எரி உக வெகுளி வீங்கினான் – சுந்:11 1/2
தேர் உக கையின் வீர சிலை உக வயிர செம் கண் – சுந்:11 20/3
தேர் உக கையின் வீர சிலை உக வயிர செம் கண் – சுந்:11 20/3
நீர் உக குருதி சிந்த நெருப்பு உக உயிர்த்து நின்றான் – சுந்:11 20/4
நீர் உக குருதி சிந்த நெருப்பு உக உயிர்த்து நின்றான் – சுந்:11 20/4
கீண்டதாம் என கிரி உக நெடு நிலம் கிழிய – சுந்:11 36/2
உற்ற வாளிகள் உரத்து அடங்கின உக உதறா – சுந்:11 44/1
இறந்து உக நூறி தக்கோர் இடர் துடைத்து ஏக ஈண்டு – சுந்:12 76/3
ஈறு_இல் நாண் உக எஞ்சல்_இல் நல் திரு – சுந்:12 99/1
என்னும் மாத்திரத்து ஈண்டு எரி நீண்டு உக
மின்னும் வாள் எயிற்றின் சினம் வீங்கினான் – சுந்:12 105/1,2
புலவியின் கரை கண்டவர் அமுது உக புணரும் – சுந்:13 20/3
ஊழ் கொள நோக்கிநோக்கி உயிர் உக உளைந்து உயிர்த்தார் – சுந்:14 6/4
அரவ குலம் உயிர் உக்கு உக அசனி குரல் அடு போர் – சுந்-மிகை:1 17/3
கொற்றவன் சரத்தினால் குலைகுலைந்து உக
இற்றது இ இலங்கை என்று இரங்கி ஏங்கவே – சுந்-மிகை:5 3/1,2
மற்று ஒரு மயன் மகள் வயிறு அலைத்து உக
பொற்றொடி நீயும் கண்டு இரங்க போதியால் – சுந்-மிகை:5 3/3,4
வெட்டும் என்றனர் விழி வழி நெருப்பு உக விறலோர் – சுந்-மிகை:7 9/2
உறு மாருதி உடல் உக வெம் குருதிகள் ஒழியாது அவனொடு மலைவுற்றான் – சுந்-மிகை:10 6/4
உக கடை உலகம் யாவும் உணங்குற ஒரு தன் நாட்டம் – சுந்-மிகை:12 9/1
பூ நிற கண்கள் புனல் உக மயிர் புறம் பொடிப்ப – யுத்1:3 23/3
திருகு வெம் சினத்தன தெறு கண் தீ உக
பொருவன கண்டு தன் புருவம் கோட்டினான் – யுத்1:4 30/3,4
மேல் உக தொகுதியால் முதிர்ந்த மெய் எலாம் – யுத்1:5 8/1
விலங்கு நாட்டத்தன் என்று உளன் வெயில் உக விழிப்பான் – யுத்1:5 43/4
நன்று நன்று என நகையொடும் புகை உக நக்கான் – யுத்1:6 6/4
தின்று வாயை விழி-வழி தீ உக
நன்று நன்று நம் மந்திரம் நன்று எனா – யுத்1:9 48/2,3
கவடு உக பொருத காய் களிறு அன்னான் – யுத்1:11 1/1
மஞ்சு உக குமுறு சொல்லினர் வல் வாய் – யுத்1:11 14/3
கர பல் நகம் அன்னவை மின் உக காந்துகின்றான் – யுத்1:11 31/2
உற்றனர் எனினும் பற்றி உயிர் உக பிசைந்திட்டு ஊத – யுத்1-மிகை:11 2/2
எடுத்து உக இராவணன் எறிந்து இகலின் ஆர்த்தான் – யுத்1-மிகை:12 1/4
புண் திறந்து குருதி பொழிந்து உக
மண்டி ஓடினர் வானர வீரரே – யுத்2:15 59/3,4
தேர் அழிந்து சிலையும் அழிந்து உக
கார் இழிந்த உரும் என காய்ந்து எதிர் – யுத்2:15 65/1,2
பார் கிழிந்து உக பாய்ந்தனன் வானவர் – யுத்2:15 65/3
வாய் மடித்து அழல் கண்-தொறும் வந்து உக
போய் அடித்தலும் நீலன் புகைந்து எதிர் – யுத்2:15 74/1,2
சீர்த்த சங்க கடல் உக தேவர்கள் – யுத்2:15 99/2
வெவ் விழி நெருப்பு உக வில்லின் நாணினை – யுத்2:15 123/2
என்று உரைத்து எயிற்று பேழ் வாய் எரி உக நகை செய்து யாணர் – யுத்2:15 140/1
ஆரத்தொடு கவசத்து உடல் பொடி பட்டு உக அவன் மா – யுத்2:15 173/3
கூம்பல் மா மரம் எரிந்து உக குறும் துகள் நுறுங்க – யுத்2:15 193/3
பொறிந்து போய் உக தீ உக விசையினின் பொங்கி – யுத்2:15 206/2
பொறிந்து போய் உக தீ உக விசையினின் பொங்கி – யுத்2:15 206/2
இறுத்து வீசிய கிரிகளை எரி உக நூறி – யுத்2:15 229/3
வீற்று வீற்று உக வெயில் உமிழ் கடும் கணை விட்டான் – யுத்2:15 243/2
அழிந்து மீன் உக ஆழி நீர் – யுத்2:16 114/3
கண் இரண்டினும் தீ உக கதிர் முக பகழி – யுத்2:16 232/3
ஈடு உற துரந்தனன் அவையும் இற்று உக
கேடக புறத்தினால் கிழிய வீசினான் – யுத்2:16 303/3,4
வெய்யவன் அனைய கேளா வெயில் உக விழித்து வீர – யுத்2:17 60/1
பொன் அடி மருங்கு வீழ்ந்தான் உயிர் உக பொருமுகின்றான் – யுத்2:17 63/4
தோற்று அலம்வந்து உக துரந்து தொல் நெடும் – யுத்2:18 5/2
உலை-தொறும் குருதி நீர் அருவி ஒத்து உக
இலை துறு மரம் என கொடிகள் இற்று உக – யுத்2:18 89/1,2
இலை துறு மரம் என கொடிகள் இற்று உக
மலை-தொறும் பாய்ந்து என மான யானையின் – யுத்2:18 89/2,3
உள் நின்று அலை கடல் நீர் உக இறுதி கடை உறு கால் – யுத்2:18 140/1
ஒற்றை சரம் அதனோடு ஒரு கரி பட்டு உக ஒளிர் வாய் – யுத்2:18 151/1
தொய்யல் படர் அழுவ கொழும் சேறாய் உக துகைப்பான் – யுத்2:18 161/4
ஏறு ஆங்கு அதும் எறியாத-முன் முறியாய் உக எய்தான் – யுத்2:18 166/2
தேரிடை நின்று கண்கள் தீ உக சீற்றம் பொங்க – யுத்2:18 208/1
பொன் கரிது என்னும் கண்கள் பொறி உக நீலன் புக்கான் – யுத்2:18 225/3
தெற்றி வாள் எயிறு தின்று கைத்துணை பிசைந்து கண்கள் எரி தீ உக
வற்றி ஓடு உதிர வாரி சோர்வுற மயங்கினான் நிலம் முயங்கினான் – யுத்2:19 86/3,4
ஆசை எங்கணும் அம்பு உக வெம்பு போர் – யுத்2:19 122/1
தேறினார் கண் நெருப்பு உக சீறினார் – யுத்2:19 145/1
மேல் நிமிர்ந்து நெருப்பு உக வீசினான் – யுத்2:19 147/4
தீந்து உக நூறி யானும் தீர்கெனோ இலங்கை சிந்த – யுத்2:19 238/2
உட்க நாண் எறிந்து உக முடிவு என சரம் பொழிந்தான் – யுத்2-மிகை:16 43/4
கடைக்கண் தீ உக அங்கத களிற்றினை கண்டான் – யுத்3:22 193/2
தீ உக கனக குன்றின் திரண்ட தோள் மழையை தீண்ட – யுத்3:24 10/2
மீன்_குலம் குலைந்து உக வெயிலின் மண்டிலம் – யுத்3:24 94/1
கொழுந்து உக உயிர்க்கும் யாக்கை குலைவுறும் தலையே கொண்டுற்று – யுத்3:26 44/3
மாற்றுவான் அல்லன் மானம் உயிர் உக வருந்தும் என்னா – யுத்3:26 62/3
கூறு ஆய் உக ஆவி குறைத்தனனால் – யுத்3:27 31/4
மின் நகு பகு வாயூடு வெயில் உக நகை போய் வீங்க – யுத்3:27 79/2
விள்ளா நெடும் கவசத்திடை நுழையாது உக வெகுண்டான் – யுத்3:27 125/4
இடை ஒன்று அது தடுக்கும்படி செம் தீ உக எய்தான் – யுத்3:27 138/2
மெய் கிடந்த விழி வழி நீர் உக
நெய் கிடந்த கனல் புரை நெஞ்சினான் – யுத்3:29 27/1,2
மீன் இனம் விசும்பின் நின்றும் இருள் உக விழுவ போல – யுத்3-மிகை:22 8/3
ஊட்டு அரக்கு அனைய செம் கண் நெருப்பு உக உயிர்ப்பு வீங்க – யுத்4:34 11/3
திணி தடம் கிரி வெடித்து உக சிலையை நாண் தெறித்தான் – யுத்4:35 29/2
ஒன்றை ஒன்று உற்று எரி உக நோக்கின – யுத்4:37 33/3
மீண்டனவோ என்பர் விசும்பு விண்டு உக
கீண்டனவோ என்பர் கீழவோ என்பர் – யுத்4:37 68/1,2
படை உக இமையவர் பருவரல் கெட வந்து – யுத்4:37 87/1
கடை உக முடிவு எழு கடல் புரை கலுழன் – யுத்4:37 87/4
அந்தரத்தினை மறைத்தனர் மழை உக ஆர்ப்பார் – யுத்4:37 112/4
குருதி செம் கண் தீ உக ஞாலம் குலைவு எய்த – யுத்4:37 137/4
உழை பொலி உண் கண் நீர் தாரை மீது உக
மழை பெரும் குலம் என வான் வந்தார் சிலர் – யுத்4:38 15/3,4
கண் இணை உதிரமும் புனலும் கான்று உக
மண்ணினை நோக்கிய மலரின் வைகுவாள் – யுத்4:40 57/1,2
முற்றுறு நெடும் கண் நீர் ஆலி மொய்த்து உக
இற்றது போலும் யான் இருந்து பெற்ற பேறு – யுத்4:40 59/2,3
எண் திசாமுகம் இரிந்து உக யமபுரம் குலைய – யுத்4-மிகை:41 32/1

TOP


உகங்கள் (1)

ஒன்று அல உகங்கள் கோடி உடற்றினும் ஒழிவது உண்டோ – யுத்2-மிகை:16 1/4

TOP


உகங்களின் (1)

உகங்களின் கடை சென்றாலும் ஓய்வு இல ஓடலுற்ற – யுத்2:15 145/4

TOP


உகத்தின் (1)

உகத்தின் எல்லையும் இராவணன் ஏவல் செய்துள எம் – யுத்4-மிகை:40 18/2

TOP


உகத்தினில் (1)

ஒழிந்திடும் கடை உகத்தினில் உற்ற கார் இனங்கள் – சுந்-மிகை:7 8/1

TOP


உகத்து (3)

மூன்றரை கோடியின் உகத்து ஓர் மூர்த்தியாய் – யுத்1-மிகை:1 1/1
ஓதும் ஆயிர கோடியின் உகத்து ஒரு முதலாய் – யுத்1-மிகை:3 1/1
பொன் தொடர் வடிம்பின் வாளி கடை உகத்து உருமு போல – யுத்2:15 140/2

TOP


உகந்தது (1)

சீர் உகந்தது நெரித்தது தானவர் சிரத்தை – யுத்4:37 106/4

TOP


உகந்தவர்-தம்மொடு (1)

பொருந்திய கேண்மை உகந்தவர்-தம்மொடு போகாதே – அயோ:13 18/3

TOP


உகந்தவன் (1)

பூ தவிசு உகந்தவன் புகன்ற பொய் அறு – யுத்3:31 184/3

TOP


உகந்தன (1)

மனக்கு உகந்தன புகன்ற அ உரை பொறாமையே – சுந்-மிகை:14 23/3

TOP


உகந்து (4)

பூம் தவிசு உகந்து உளோனும் புராரியும் புகழ்தற்கு ஒத்த – பால:5 31/3
உற்றுடைய பெரு வரமும் உகந்து உடைய தண்ணளியும் உணர்வும் நோக்கின் – யுத்1:4 99/3
எந்திரம் அனைய வாழ்க்கை இனி சிலர் உகந்து என் என்றார் – யுத்3:28 46/4
ஊண் தொழில் உகந்து தெவ்வர் முறுவல் என் புகழை உண்ண – யுத்4:37 208/2

TOP


உகந்தே (1)

வான் அடைந்தாய் இன்னம் இருந்தேன் நான் வாழ்வு உகந்தே
ஊன் அடைந்த தெவ்வர் உயிர் அடைந்த ஒள் வேலோய் – அயோ:14 63/3,4

TOP


உகந்தோய் (1)

இறப்பதே பிறப்பதே எனும் விளையாட்டு இனிது உகந்தோய் – ஆரண்:1 50/4

TOP


உகப்பல் (1)

என் உயிர் யானே மாய்ப்பல் பின்னும் வாழ்வு உகப்பல் என்னின் – யுத்1:3 126/3

TOP


உகப்பன (1)

நரி உண்டி உகப்பன நண்ணினவால் – யுத்3:27 38/2

TOP


உகம் (7)

உகம் பல் காலமும் தவம் செய்து பெரு வரம் உடையான் – யுத்1:5 33/1
ஒன்றினாலும் நீ அழிவு இலாது உகம் பல கழிய – யுத்1-மிகை:2 26/3
ஒழிவு இல் ஆயிர கோடி கொள் உகம் பல கழிய – யுத்1-மிகை:3 11/2
உற்ற மூன்றரை கோடியின் உகம் அவன் தவத்தின் – யுத்1-மிகை:5 10/2
முடிவுறும் உகம் பொழி மாரி மும்மையின் – யுத்2-மிகை:18 8/1
உகம் பெயர் ஊழி காற்றின் உலைவு இலா மேரு ஒப்பான் – யுத்3:22 126/4
அனைய பேர் உகம் ஆயிரத்து அளவினும் அடங்கா – யுத்3:30 28/4

TOP


உகம்-தனில் (1)

விதியால் இ உகம்-தனில் மெய் வலியால் – யுத்2:18 74/1

TOP


உகம்-தனின் (1)

ஓர் உகம்-தனின் உலகம் நின்று உருட்டினும் உருளா – யுத்4:37 106/3

TOP


உகல் (1)

உகல்_அரும் குருதி கக்கி உள்ளுற நெரிந்த ஊழின் – சுந்:1 4/2

TOP


உகல்_அரும் (1)

உகல்_அரும் குருதி கக்கி உள்ளுற நெரிந்த ஊழின் – சுந்:1 4/2

TOP


உகவா (2)

காரின் கரியவன் மாருதி கழற கடிது உகவா
வீரற்கு உரியது சொற்றனை விறலோய் ஒரு தனியேன் – யுத்2:15 167/1,2
உளம்தான் நினையாத-முன் உய்த்து உகவா
கிளர்ந்தானை இரண்டு கிழி துணையாய் – யுத்3:20 78/1,2

TOP


உகவான் (1)

உலக்குமால் இராமன் பின்னர் உயிர் பொறை உகவான் உற்ற – யுத்4:34 17/3

TOP


உகவும் (1)

தலை அற்று உகவும் தரை உற்றிலனால் – யுத்3:20 100/3

TOP


உகவேன் (1)

இ மாண் உலகத்து உயிரோடு இனி வாழ்வு உகவேன் என் சொல் – அயோ:4 42/3

TOP


உகவையின் (1)

உகவையின் மொழிந்ததோ உள்ளம் நோக்கியோ – அயோ:1 78/3

TOP


உகள் (1)

விழியில் சேல் உகள் வால் நிற வெள்ளத்து – அயோ:7 24/2

TOP


உகள்கின்றன (1)

போரின் தலை உகள்கின்றன புரவி குலம் எவையும் – யுத்2:18 145/2

TOP


உகள்வன (2)

ஒலி நடத்திய திரை-தொறும் உகள்வன நீர் நாய் – கிட்:1 21/2
ஓடல் அன்றி நின்று உகள்வன கண்டிலர் உரு கெழு பரி எல்லாம் – யுத்2:16 316/4

TOP


உகள (2)

வாளை_மீன் உகள அஞ்சி மைந்தரை தழுவுவாரும் – பால:18 4/4
வாளை உகள கயல்கள் வாவி படி மேதி – பால:22 41/1

TOP


உகளும் (1)

உகளும் இவுளி தலை துமிய உறு தலைகள் – யுத்3:31 155/1

TOP


உகாத-முன்னம் (1)

தறையிடை உகாத-முன்னம் தாங்கினன் தழுவி வாங்கி – ஆரண்:10 15/3

TOP


உகாந்தத்தில் (1)

வெம் கணை இலக்குவன் வெகுண்டு உகாந்தத்தில்
பொங்கிய மாரியின் பொழிதல் மேயினான் – யுத்2-மிகை:18 7/3,4

TOP


உகிர் (22)

பஞ்சி வான் மதியை ஊட்டியது-அனைய படர் உகிர் பங்கய செம் கால் – பால:3 9/1
வள் உகிர் தளிர் கை நோவ மாடகம் பற்றி வார்ந்த – பால:10 11/1
வலி உலாம் உலகினில் வாழும் வள் உகிர்
புலி எலாம் ஒரு வழி புகுந்த போலவே – அயோ:13 10/3,4
கூன் உகிர் மடங்கல் ஏற்றின் குழுவை மான் கொல்லும் என்றான் – ஆரண்:12 55/4
கூர் உகிர் குவவு தோளான் கூம்பு என குமிழி பொங்க – சுந்:1 8/3
வள் உகிர் வீரன் செல்லும் விசை பொர மறுகி வாரி – சுந்:1 22/3
கை செறி முகிழ் உகிர் கனகன் என்பவன் – சுந்:4 48/2
ஆகம் வந்து எனை வள் உகிர் வாளின் அளைந்த – சுந்:5 77/2
வள் உகிர் தட கை-தன்னால் மண்-நின்றும் வாங்கி அண்ணல் – சுந்:6 53/4
கூர் உகிர் கிளைத்த கொற்ற கனகன் மெய் குழம்பின் தோன்ற – சுந்:11 20/2
வள் உகிர் பெரும் குறிகளும் புயங்களில் வயங்க – சுந்:12 38/4
உகிர் புரை புக்கோர்-தம்மை உகிர்களால் உறக்கும் ஊன்றி – யுத்1:3 138/4
மலைகளின் புரண்டு வீழ வள் உகிர் நுதியால் வாங்கி – யுத்1:3 141/1
ஆர்ப்பு ஒலி முழக்கின் வெவ் வாய் வள் உகிர் பாரம் ஆன்ற – யுத்1:3 149/1
வான் தரு வள்ளல் வெள்ளை வள் உகிர் வயிர மார்பின் – யுத்1:3 152/3
திரிந்தவன் உரத்தின் உகிர் செற்றும் வகை குத்தி – யுத்1:12 14/1
எழில் உலாம் உருவு கொண்டு ஆங்கு இரு கையின் உகிர் வாள் ஓச்சி – யுத்1-மிகை:3 27/2
வன் திறல் எயிற்றால் கவ்வி வள் உகிர் மடிய கீளா – யுத்2:16 178/3
குத்து ஒழித்து அவன் கைவாள் தன் கூர் உகிர் தட கை கொண்டான் – யுத்2:18 212/3
துவசம் அன்ன தம் கூர் உகிர் பெரும் குறி தோள்-மேல் – யுத்3:20 66/3
ஒன்றிய கழுத்து மேனி கால் உகிர் வாலின் ஒப்ப – யுத்3:22 11/2
அலை வேலை அரக்கரை எண்கின் உகிர்
தலை-மேல் முடியை தரை தள்ளுதலால் – யுத்3:27 40/1,2

TOP


உகிர்க்கு (2)

வள் உகிர்க்கு உவமை நம்மால் மயர்வு_அற வகுக்கலாமோ – கிட்:13 47/2
அறிகிலென் உகிர்க்கு யான் உவமம் ஆவன – சுந்:4 41/4

TOP


உகிர்களால் (1)

உகிர் புரை புக்கோர்-தம்மை உகிர்களால் உறக்கும் ஊன்றி – யுத்1:3 138/4

TOP


உகிர்வாள் (1)

மொய் மயிர் சேனை பொங்க முரண் அயில் உகிர்வாள் மொய்த்த – சுந்:8 21/3

TOP


உகிரால் (7)

அரிந்த கூர் உகிரால் அழி சாந்து போய் – பால:18 27/2
மண்ட சிறகால் அடித்தான் சில வள் உகிரால்
கண்டப்படுத்தான் சில காலனும் காண உட்கும் – ஆரண்:13 23/2,3
பண்டாரம் ஒக்கின்றன வள் உகிரால் பறித்தான் – ஆரண்:13 39/4
வேலினால் அற எறிந்து என விறல் வலி உகிரால்
தோலினால் உடன் நெடு வரை முழை என தொளைப்பர் – கிட்:7 57/3,4
பிடித்த வள் உகிரால் பிளவு ஆக்கின – யுத்2:15 25/2
மலை-மேல் உயர் புற்றினை வள் உகிரால்
நிலை பேர மறிப்ப நிகர்த்தனவால் – யுத்3:27 40/3,4
வரை செய் மேனியை வள் உகிரால் பிளந்து – யுத்4:40 19/3

TOP


உகிரான் (1)

முளையாத திங்கள் உகிரான் முன் வந்து முறை நின்ற வீரன் மொழிவான் – யுத்2:19 266/4

TOP


உகிரின் (5)

பின்னங்கள் உகிரின் செய்து பிண்டி அம் தளிர் கை கொண்ட – பால:16 24/1
வாயிலில் மணி கவான் மேல் வயிர வாள் உகிரின் வாயின் – யுத்1:3 153/2
மையல் கரி உகிரின் சில குழை புக்கு உரு மறைய – யுத்2:18 161/3
மண்களில் தொடர்ந்து வானில் பிடித்து வள் உகிரின் மான – யுத்4:34 23/3
அயின்றன புள்_இனம் உகிரின் அள்ளின – யுத்4:37 144/4

TOP


உகிரும் (1)

ஒல்லும் கோள் அரி உரும் அன்ன குரங்கினது உகிரும்
பல்லும் கூர்க்கின்ற கூர்க்கில அரக்கர்-தம் படைகள் – யுத்4:32 14/3,4

TOP


உகினும் (1)

உறு கால் கிளர் பூதம் எலாம் உகினும்
மறுகா நெறி எய்துவென் வான் உடையாய் – ஆரண்:2 20/3,4

TOP


உகு (42)

தாது உகு சோலை-தோறும் சண்பக காடு-தோறும் – பால:1 20/1
அமிர்து உகு குதலையொடு அணி நடை பயிலா – பால:5 121/1
உகு பகல் அளவு என உரை நனி புகல்வார் – பால:5 131/4
மலை முகட்டு இடத்து உகு மழை-கண் ஆலி போல் – பால:10 48/1
தாயரின் பரி சேடியர் தாது உகு
வீ அரி தளிர் மெல் அணை மேனியில் – பால:10 81/1,2
அறல் இயல் கூந்தல் கண் வாள் அமுது உகு குமுத செ வாய் – பால:14 60/1
தேன் உகு மடையை மாற்றி செந்தினை குறவர் முந்தி – பால:16 4/3
தேன் உகு நறவ மாலை செறி குழல் தெய்வம் அன்னாள் – பால:18 8/1
ஓம வெம் குழி உகு நெய்யின் உள் உறை – பால:19 9/3
பொடித்த வேர் புறத்து உகு நறவம் போன்றவே – பால:19 22/4
அற்று உகு முத்தின் முன்பு அவனி சேர்ந்தன – பால:19 30/3
ஒப்பனை புரி போதும் ஊடலின் உகு போதும் – பால:23 30/2
தாது உகு நறு மென் செய்ய தாமரை துணை மென் போதை – பால-மிகை:0 4/2
அமிர்து உகு குதலை மாழ்கி அரசன்-மாட்டு உரைப்ப அன்னான் – பால-மிகை:8 6/2
விண்டு நீங்கினர் உடல் உகு பிறங்கல் வெண் நீறு – பால-மிகை:9 37/1
விண்டு நீங்கினர் உடல் உகு பொடியில் மேவினளே – பால-மிகை:9 54/4
பல் நந்து உகு தரளம் தொகு படர் பந்திகள் படு நீர் – அயோ:7 7/1
ஆடக தட்டிடை அலகை அற்று உகு
கேடக தட கைகள் கவ்வி கீதத்தின் – அயோ-மிகை:14 4/2,3
தேன் உகு சோலை நாப்பண் செம்பொன் மண்டபத்துள் ஆங்கு ஆர் – ஆரண்:10 97/3
தேன் உகு மழலையை செவியின் ஓர்ப்பது – கிட்:1 14/4
கடித்த வாய் எயிறு உகு கனல்கள் கார் விசும்பு – கிட்:7 20/1
உகு நெடும் சுடர் கற்றை உலாவலால் – கிட்:11 21/2
உகு வாய விடம் கொள் நாகத்து ஒத்த வால் சுற்றி ஊழின் – கிட்:17 28/2
தாது உகு நறு மென் சாந்தம் குங்குமம் குலிகம் தண் தேன் – சுந்:1 9/1
போது உகு பொலன் தாது என்று இ தொடக்கத்த யாவும் பூசி – சுந்:1 9/2
தேன் உகு சரள சோலை தெய்வ நீர் ஆற்றின் தெண் நீர் – சுந்:2 102/3
தன் இயல் கதியொடு தழுவி தாது உகு
மன் நெடும் கற்பக வனத்து வைகிய – சுந்:2 122/2,3
பொத்து உகு பொரு_இல் நல் நீர் சொரிவன போவ போல – சுந்:8 7/3
நினைந்த மாத்திரத்து எய்தின நொய்தினில் நெருப்பு உகு பகு வாயால் – யுத்1:3 88/2
காய்த்த அ கணத்து அரக்கர்-தம் உடல் உகு கறை தோல் – யுத்1:5 64/1
திடல் திறந்து உகு மணி திரள்கள் சேண் நிலம் – யுத்1:6 48/1
உதைய குன்றின்-நின்று உகு குன்றில் பாய்ந்தவன் ஒத்தான் – யுத்1:12 4/4
தேன் உகு கமல பாதம் சென்னியால் தொழுது நின்றான் – யுத்1-மிகை:4 12/4
பாளை தாது உகு நீர் நெடும் பண்ணைய – யுத்2:15 9/2
பாறு உகு சிறை என விசும்பில் பாறிட – யுத்2:16 302/3
என்றனள் என்றலோடும் எரி உகு கண்ணன்-தன்னை – யுத்2:17 25/1
கிட்டின கிளை நெடும் கோட்ட கீழ் உகு
மட்டின அருவியின் மதத்த வானரம் – யுத்2:18 90/1,2
பொறி வான் உகு தீ என வந்து புகுந்தான் – யுத்2:18 248/4
தண்டு கொண்டு அரக்கர் தாக்க சாய்ந்து உகு நிலைய சந்தின் – யுத்2:19 49/1
மத்தகத்து உகு தரளமும் வளை சொரி முத்தும் – யுத்3:20 54/4
மத்த கரி நெடு மத்தகம் வகிர்பட்டு உகு மணி-மேல் – யுத்3:22 115/1
போது உகு பந்தர் நின்று மந்திர இருக்கை புக்கான் – யுத்3:25 21/4

TOP


உகுக்கும் (2)

கானமும் மலையும் எல்லாம் கண்ணின் நீர் உகுக்கும் கங்குல் – ஆரண்:14 2/2
கோய் சொரி நறவம் என்ன தண் புனல் உகுக்கும் குன்றின் – யுத்1:8 25/2

TOP


உகுத்த (13)

மாலைவாய் உகுத்த தேனும் வரம்பு இகந்து ஓடி வங்க – பால:2 9/3
புல்லிடை உகுத்த அமுது ஏயும் போல் என்றாள் – அயோ:2 69/4
உகுத்த கண்ணீரினின் ஒளியும் நீங்கிட – அயோ:5 4/3
தீயிடை உகுத்த நெய்யின் சீற்றத்திற்கு ஊற்றம் செய்ய – ஆரண்:10 66/2
உகுத்த தீவினை பொருவ_அரும் பெரு வலி உடையான் – கிட்:12 13/2
ஒப்பினான்-தனை நினை-தொறும் நெடும் கண்கள் உகுத்த
அப்பினால் நனைந்து அரும் துயர் உயிர்ப்பு உடை யாக்கை – சுந்:3 8/2,3
உப்பு உறைத்தன மேகம் உகுத்த நீர் – யுத்1:8 60/4
சீறாத உள்ளத்து எழு சீற்றம் உகுத்த செம் தீ – யுத்1:11 27/3
உகுத்த பொழுதத்தினும் எனக்கு அழிவும் உண்டோ – யுத்1-மிகை:2 17/4
உடைந்தன குல மருப்பு உகுத்த முத்தமே – யுத்2:18 92/4
ஓத நீர் வேலை அன்ன கண்களால் உகுத்த வெள்ள – யுத்3:29 42/3
உகுத்த செக்கரின் பிறை குலம் முளைத்தன ஒக்க – யுத்4:35 13/4
காடு உறை அண்ணல் எய்த கடாம் திறந்து உகுத்த வாரி – யுத்4:42 4/3

TOP


உகுத்தலால் (2)

உருக்க மெய்யின் அமுதம் உகுத்தலால்
அரக்கரும் சிலர் ஆவி பெற்றார்-அரோ – சுந்-மிகை:13 6/3,4
நிகழும் கள் நெடு நீலம் உகுத்தலால்
அகழி-தானும் அழுவது போன்றதே – யுத்2:15 7/3,4

TOP


உகுத்தலின் (1)

கண்ணின் நீர் உகுத்தலின் கண்டது இல்லை போய் – அயோ:14 77/3

TOP


உகுத்தனென் (1)

புல்லிடை உகுத்தனென் பொய்ம்மை யாக்கையை – அயோ:11 110/2

TOP


உகுத்தாய் (1)

இரக்கம் எங்கு உகுத்தாய் என்-பால் எ பிழை கண்டாய் அப்பா – கிட்:7 85/3

TOP


உகுத்தார் (1)

உக்கார் நெஞ்சம் உயிர் உகுத்தார் உற்றது எம்மால் உரைப்ப அரிதால் – அயோ:6 36/2

TOP


உகுத்தால் (3)

அரம்பை மங்கையர் அமிழ்து உகுத்தால் அன்ன பாடல் – சுந்-மிகை:12 3/3
தோல் உகுத்தால் என அரவ தொல் கடல் – யுத்1:5 8/2
பால் உகுத்தால் என நிலவு பாய்ந்ததால் – யுத்1:5 8/4

TOP


உகுத்தான் (1)

ஓங்கு வெய்யவன் உடுபதி என கதிர் உகுத்தான்
தாங்கு வெம் கடத்து உலவைகள் தழை கொண்டு தழைத்த – அயோ:9 39/2,3

TOP


உகுத்தி (1)

மண்ணு நீர் உகுத்தி நீ மலர்க்கையால் என்றான் – அயோ:14 77/4

TOP


உகுத்திட (1)

காதல் பொங்கிட கண் பனி உகுத்திட கனி வாய் – அயோ:1 58/3

TOP


உகுத்தீரே (1)

போக்கு அரிது இ அழகை எல்லாம் புல்லிடையே உகுத்தீரே – ஆரண்:6 117/4

TOP


உகுத்து (3)

உயிர் ஒன்றும் ஒழிய எல்லாம் உகுத்து ஒரு தெரிவை நின்றாள் – பால:21 8/4
ஆதலால் உளதாம் ஆவி அநாயமே உகுத்து என் ஐய – யுத்2:16 136/3
உற்ற தீ கொடுத்து உண்குறு நீர் உகுத்து
எற்றையோர்க்கும் இவன் அலது இல் எனா – யுத்4:38 33/2,3

TOP


உகுத்து-அனைய (1)

ஆயிடை அன்னம் அன்னாள் அமுது உகுத்து-அனைய செய்ய – ஆரண்:11 66/1

TOP


உகுத்தும் (1)

தள்ள தண் நறவை எல்லாம் தவிசிடை உகுத்தும் தேறாள் – பால:19 18/2

TOP


உகுதலால் (1)

ஈரம் அற்று அங்கம் இங்கு உகுதலால் இவண் எலாம் – பால:7 2/2

TOP


உகுதலும் (2)

உகுதலும் உற்றது என் என்று கொற்றவன் – பால:19 44/3
காந்து வெம் சுடர் கவசம் அற்று உகுதலும் கண்-தொறும் கனல் சிந்தி – யுத்2:16 329/1

TOP


உகுதற்கு (1)

உகுதற்கு ஒத்த உடலும் உடையேன் உன் போல் அல்லேன் – அயோ:4 59/2

TOP


உகுப்ப (2)

வேய் தந்த மென் தோளி தன் மென் முலை பால் உகுப்ப
தாய் நிந்தை இன்றி பல ஊழி தழைத்தி என்றாள் – அயோ-மிகை:4 9/3,4
அளை உறும் அரவும் அமுது வாய் உகுப்ப அண்டமும் வையமும் அளப்ப – சுந்:3 84/4

TOP


உகுப்பர் (1)

ஊறு உற தம் உயிர் உகுப்பர் என்னையே – கிட்:6 22/3

TOP


உகுப்பென் (1)

மு கை புனல் உகுப்பென் எம்பிக்கு என முனியா – யுத்2:17 91/3

TOP


உகுப்போர் (1)

ஓங்கார பொருள் என்று உணர்ந்து இரு வினை உகுப்போர்
ஓங்கார பொருள் ஆம் அன்று என்று ஊழி சென்றாலும் – யுத்4:40 97/2,3

TOP


உகும் (28)

ஓம வெம் கனல் இடை உகும் என்று உன்னி அ – பால:8 38/2
அந்தம்-தோறும் அற்று உகும் முத்தம் அவை பாரார் – பால:17 23/3
பூவின் மென் தாது உகும் பொடியுமே பொடி எலாம் – பால:20 12/4
அணி நெடு முடி ஒன்றுஒன்று அறைதலின் உகும் அம் பொன் – பால:23 32/3
கைகள் நீர் பரந்து கால் தொடர கண் உகும்
வெய்ய நீர் வெள்ளத்து மெள்ள சேறலால் – அயோ:5 2/1,2
போது உகும் கடி பொழில் அயோத்தி புக்கிலன் – அயோ:14 137/3
செறியும் வாளொடு வாளிடை தேய்ந்து உகும்
பொறியின் கான் எங்கும் வெம் கனல் பொங்கவே – ஆரண்:7 27/3,4
முறைமுறை அறைய சிந்தி முறிந்து உகும் மணியும் முத்தும் – ஆரண்:10 15/2
வெம் சுற்றம் நினைந்து உகும் வீரரை வேறு – ஆரண்:11 41/1
இடித்த வாய் உகும் உரும் இனத்தின் சிந்தின – கிட்:7 20/2
கள் அடை மரன் இல கல்லும் தீந்து உகும்
உள் இடை யாவும் நுண் பொடியொடு ஒடிய – கிட்:14 20/2,3
உகும் தகை மொழியாள் முன்னம் ஒருவகை உறையுளுள்ளே – சுந்:2 212/3
நரகம் எய்துவென் நாவும் வெந்து உகும் என நவின்றான் – யுத்1:3 37/4
நெருப்பு உகும் கண்கள் இழந்தன நெடும் கரம் இழந்த – யுத்2:16 210/2
உகும் திறல் அமரர் நாடும் வானர யூகத்தோரும் – யுத்2:17 74/1
புண் உற உயிர் உகும் புரவி பூட்டு அற – யுத்2:18 108/1
சண்ட மாருதம் வீச தலத்து உகும்
விண் தலத்தினின் மீன் என வீழ்ந்தவால் – யுத்2:19 138/3,4
தூர ஒன்று நூறு கூறுபட்டு உகும் துயக்கு அலால் – யுத்3:31 86/3
மழு அற்று உகும் மலை அற்று உகும் வளை அற்று உகும் வயிரத்து – யுத்3:31 105/1
மழு அற்று உகும் மலை அற்று உகும் வளை அற்று உகும் வயிரத்து – யுத்3:31 105/1
மழு அற்று உகும் மலை அற்று உகும் வளை அற்று உகும் வயிரத்து – யுத்3:31 105/1
எழு அற்று உகும் எயிறு அற்று உகும் இலை அற்று உகும் எறி வேல் – யுத்3:31 105/2
எழு அற்று உகும் எயிறு அற்று உகும் இலை அற்று உகும் எறி வேல் – யுத்3:31 105/2
எழு அற்று உகும் எயிறு அற்று உகும் இலை அற்று உகும் எறி வேல் – யுத்3:31 105/2
பழு அற்று உகும் மத வெம் கரி பரி அற்று உகும் இரத – யுத்3:31 105/3
பழு அற்று உகும் மத வெம் கரி பரி அற்று உகும் இரத – யுத்3:31 105/3
குழு அற்று உகும் ஒரு வெம் கணை தொடை பெற்றது ஓர் குறியால் – யுத்3:31 105/4
செல் ஆயிரம் விழுங்கால் உகும் விலங்கு ஒத்தது சேனை – யுத்4:37 51/3

TOP


உகுவ (1)

உடல் திறந்து உதிரம் வந்து உகுவ போன்றன – யுத்1:6 48/2

TOP


உகுவது (1)

ஈசன் எதிர் உற்று உகுவது அல்லது இகல் முற்றுவது ஓர் கொற்றம் எவனோ – யுத்3:31 139/4

TOP


உகுவன (3)

தோல் உரிந்து உகுவன போன்று தோன்றுமால் – பால:14 11/4
கள் உகுவன என கலுழும் கண்ணினார் – ஆரண்:10 120/4
உகுவன மலைகள் எஞ்ச பிறப்பன ஒலிகள் அம்மா – யுத்2:17 56/4

TOP


உகுவேன் (1)

உலத்தோடு எதிர் தோளாய் எனது உறவோடு உயிர் உகுவேன்
நிலத்தோடு உயர் கதிர் வான் உற நெடியாய் உனது அடியேன் – பால:24 23/2,3

TOP


உகைத்தன (1)

அண்ணல் வில் கொடும் கால் விசைத்து உகைத்தன அலை கடல் வறளாக – யுத்2:16 327/1

TOP


உகைத்து (1)

ஒன்றின் மேல் ஒன்று வீழ உகைத்து எழுந்து உம்பர் நாட்டு – யுத்1:8 22/3

TOP


உங்கரித்து (1)

உமிழ் கனல் விழி வழி ஒழுக உங்கரித்து
அழிவன செய்தலால் அரக்கர் ஆகியே – பால-மிகை:7 15/2,3

TOP


உங்கள் (16)

உங்கள் குல தனி நாதற்கு உயிர்_துணைவன் உயர் தோளான் – அயோ:13 25/2
தான் காப்போர் இனி தங்கள் தலை காத்து நின்று உங்கள்
ஊன் காக்க உரியார் யார் என்னை உயிர் நீர் காக்கின் – ஆரண்:6 118/2,3
காற்றினிலும் கனலினிலும் கடியானை கொடியானை கரனை உங்கள்
கூற்றுவனை இப்பொழுதே கொணர்கின்றேன் என்று சலம்கொண்டு போனாள் – ஆரண்:6 135/3,4
வாக்கினால் உங்கள் வாழ்வையும் நாளையும் – ஆரண்:9 30/3
உங்கள் வெம் கத வலிக்கு ஒருவன் என்று உரை-செய்தான் – கிட்:5 4/4
கோ இயல் தருமம் உங்கள் குலத்து உதித்தோர்கட்கு எல்லாம் – கிட்:7 84/1
கொம்பும் உண்டு அரும் கூற்றமும் உண்டு உங்கள்
அம்பும் உண்டு என்று சொல்லு நம் ஆணையே – கிட்:11 4/3,4
சாலுமால் உங்கள் தன்மையினோர்க்கு எலாம் – கிட்:11 29/4
நிறம் பொலீர் உங்கள் தீவினை நேர்ந்ததால் – கிட்:11 31/2
உங்கள் தோள் தலை வாள்-கொடு துணித்து உயிர் குடித்து எம்முன் உவந்து எய்த – யுத்2:16 323/1
உங்கள் தன்மையின் அடங்குமோ உலகு ஒடுக்கும் வெம் கணை தொடுக்கினே – யுத்2:19 76/4
உறங்குகின்ற கும்பகன்ன உங்கள் மாய வாழ்வு எலாம் – யுத்2-மிகை:16 6/1
வினையும் வல்ல நீங்கள் உங்கள் தானையோடு சென்-மின் என்று – யுத்2-மிகை:16 9/3
உங்கள் ஆர் உயிர் எம் உயிர் உடல் பிறிது உற்றீர் – யுத்3:22 181/2
எல் வித்தும் படை கை உங்கள் தமையனை எங்களோடும் – யுத்3:27 168/2
உங்கள் வான் செவி புகுந்திலதோ முழங்கு ஓதை – யுத்3:30 42/4

TOP


உங்கள்-பால் (1)

உங்கள்-பால் நின்றும் எம்-பால் போந்தனன் உம்பி என்றான் – யுத்1:14 28/4

TOP


உங்களுடன் (1)

வாரும் உங்களுடன் வானுளோர்களையும் மண்ணுளோரையும் வர சொலும் – யுத்2:19 77/3

TOP


உங்களை (2)

செரு திண் வாளினால் திற திறன் உங்களை அமர் துறை சிரம் கொய்து – யுத்2:16 324/3
கமை பிடித்து நின்று உங்களை இத்துணை கண்டேன் – யுத்3:22 192/3

TOP


உங்காரத்தால் (1)

உங்காரத்தால் உக்கது பல் நூறு உதிர் ஆகி – யுத்4:37 132/4

TOP


உங்காரத்திடை (1)

ஒன்று ஆம் உங்காரத்திடை உக்கு ஓடுதல் காணா – யுத்4:37 134/3

TOP


உங்கை (4)

ஆக்க அரிய மூக்கு உங்கை அரியுண்டாள் என்றாரை – ஆரண்:6 117/1
கூட்டம் ஆம் அரக்கர்-தம்மை கொன்று உங்கை கொங்கை மூக்கும் – ஆரண்:12 82/2
சொன்ன பின் உங்கை மூக்கும் உம்பியர் தோளும் தாளும் – சுந்:3 130/3
விரி குழல் உங்கை மூக்கு அரிந்த வீரரை – யுத்1:2 17/2

TOP


உச்ச (2)

உச்ச வீரன் கை சுடு சரம் நிருதர் நெஞ்சு உருவ – ஆரண்:7 139/3
உன்னி உன்னி மறை உச்ச மதி கீத மதுரத்து – ஆரண்-மிகை:1 2/3

TOP


உச்சரே (1)

நாடின் ஏகாதசர் நால்வர் உச்சரே – பால-மிகை:5 12/4

TOP


உச்சி (30)

பாழி மா முகட்டு உச்சி பச்சை மா – பால:6 24/3
உமையாள் ஒக்கும் மங்கையர் உச்சி கரம் வைக்கும் – பால:10 25/1
ஒருவனை தழுவிநின்று உச்சி மோந்து தன் – பால:24 43/3
சுடர் கதிர் கடவுள் வானத்து உச்சி அம் சூழல் புக்கான் – பால-மிகை:11 39/4
கவ்வையினோடும் பாத கமலம் அது உச்சி சேர்ந்தான் – பால-மிகை:11 40/4
ஓடை நல் அணி முனிந்தன உயர் களிறு உச்சி
சூடை நல் அணி முனிந்தன தொடர் மனை கொடியின் – அயோ:4 209/1,2
அம் பொன் மால் வரை அலர் கதிர் உச்சி சென்று அணுக – அயோ:10 26/3
உருக்கிய சுவணம் ஒத்து உதயத்து உச்சி சேர் – ஆரண்:4 2/1
உயர் குலத்து அன்னை சொல் உச்சி ஏந்தினான் – ஆரண்:12 37/2
மூக்கினால் உச்சி முறைமுறையே மோக்கின்றான் – ஆரண்:13 102/4
விடாது அட மண்ணை விண் மேல் விரைந்து எடுத்து உச்சி வேட்டான் – ஆரண்-மிகை:13 2/3
உன் அடைக்கலம் என்று உய்த்தே உயர் கரம் உச்சி வைத்தான் – கிட்:7 143/4
மேல் விசைத்து எழுந்தான் உச்சி விரிஞ்சன் நாடு உரிஞ்ச வீரன் – சுந்:1 16/4
நீள் வாய் விசும்பும் தனது உச்சி நெருக்க நின்றாள் – சுந்:1 54/4
ஊன்றிய உதயத்து உச்சி ஒற்றை வான் உருளை தேரோன் – சுந்:2 95/3
கீண்டிலது அனந்தன் உச்சி கிழிந்திலது எழுந்து வேலை – சுந்:14 33/2
மேரு மால் வரை உச்சி மேல் அரசு வீற்றிருக்கும் – யுத்1:3 6/4
திருவடி முடியின் சூடி செம் கதிர் உச்சி சேர்ந்த – யுத்1:4 145/1
இருந்த மால் மலையின் உச்சி ஏறினன் இராமன் இப்பால் – யுத்1:10 1/4
மு தலை அயிலின் உச்சி முதுகு உற மூரி வால்-போல் – யுத்2:16 189/3
சூரியன் உச்சி உற்றால்-ஒத்தது அ உலகின் சூழல் – யுத்2:19 218/4
குழைவுற அனந்தன் உச்சி குன்றின்-நின்று அண்ட_கோளம் – யுத்2:19 273/2
உச்சி முற்றிய வெய்யவன் கதிர் என உமிழ – யுத்3:22 69/2
ஓடுகின்றானை நோக்கி உயர் பெரும் பழியை உச்சி
சூடுகின்றான் என்று அஞ்சி மகோதரன் துணிந்த நெஞ்சன் – யுத்3:29 55/1,2
உச்சி சென்றான் ஆயினும் வெய்யோன் உதயத்தின் – யுத்4:33 18/3
உரக தேயமும் ஒருங்கு உடன் ஏறினும் உச்சி
சொருகு பூ அன்ன சுமையது துரகம் இன்று எனினும் – யுத்4:35 18/2,3
கழுவினன் உச்சி மோந்து கன்று காண் கறவை அன்னான் – யுத்4:41 117/4
வெய்யவன் உச்சி சேர மிக வழி நடந்து போவோர் – யுத்4-மிகை:41 67/1
பெறுகுற்ற அன்பர் உச்சி பிறங்கு வெண் குடையர் செச்சை – யுத்4-மிகை:42 3/3
உருவ தோள் ஒளிரும் பூணர் உச்சி வெண் குடையர் பச்சை – யுத்4-மிகை:42 9/3

TOP


உச்சி-நின்று (1)

உலகை சேடன்-தன் உச்சி-நின்று எடுக்க அன்று ஓர் ஏழ் – யுத்3:30 37/1

TOP


உச்சி-மேல் (2)

உயிர் உயிர்த்து இரண்டு கையும் உச்சி-மேல் உயர் நீட்டி – சுந்:2 188/3
மேருவின் தோற்றத்தான் தன் உச்சி-மேல் அதனை வீச – யுத்3:21 38/2

TOP


உச்சிக்கு (1)

பொன்னுடை சிமயத்து உச்சிக்கு உச்சியும் புதைய போனான் – யுத்3:21 8/4

TOP


உச்சிகள் (1)

உச்சிகள் பொதிர் எறிந்து உரம் மடங்கினார் – யுத்2-மிகை:15 17/4

TOP


உச்சியர் (1)

உன்னலர் கரதலம் சுமந்த உச்சியர்
மின் அவிர் மணி முடி விஞ்சை வேந்தர்கள் – ஆரண்:10 8/2,3

TOP


உச்சியில் (4)

காய் கதிர் கடவுள் வானத்து உச்சியில் கலந்த-காலை – சுந்-மிகை:14 1/3
உழிஞையை துடைக்க நொச்சி உச்சியில் கொண்டது உன் ஊர் – யுத்1:13 12/4
உடம்பு அடும் அரக்கரை அனந்தன் உச்சியில்
படம் படும் என படும் கவியின் கல் பல – யுத்3:20 38/3,4
உன்னி ஏறலும் உச்சியில் சொருகு பூ போன்ற – யுத்4-மிகை:41 45/4

TOP


உச்சியின் (6)

உச்சியின் அழுத்து-மின் உருத்து அது அன்று எனின் – சுந்:12 3/3
வேதத்து உச்சியின் மெய் பொருள் பெயரினை விரித்தான் – யுத்1:3 22/4
மாசு அற்ற சோதி வெள்ளத்து உச்சியின் வரம்பில் தோன்றும் – யுத்1:9 72/3
வேதத்து உச்சியின் மெய்ப்பொருள் நாமம் – யுத்1-மிகை:3 17/3
ஓகை மாதவர் உச்சியின் வைத்த நின் – யுத்3:29 20/3
தம்தம் உச்சியின் மேல் வைத்தது ஒத்தது அ தாம மோலி – யுத்4:42 18/4

TOP


உச்சியும் (2)

ஆறுபட்டதும் நிலம் அனந்தன் உச்சியும்
சேறுபட்டதும் ஒரு கணத்தில் தீர்ந்தவால் – யுத்2:16 299/3,4
பொன்னுடை சிமயத்து உச்சிக்கு உச்சியும் புதைய போனான் – யுத்3:21 8/4

TOP


உச்சியை (1)

சுதையத்து ஓங்கிய சுவேலத்தின் உச்சியை துறந்து – யுத்1:12 4/1

TOP


உச்சியோடு (1)

உதிர்த்தனன் உலகினை அனந்தன் உச்சியோடு
அதிர்த்தனன் ஆர்த்தனன் ஆயிரம் பெரும் – யுத்2:16 296/2,3

TOP


உசநவ (1)

உசநவ பெயர் கவி உதித்த பேர் – கிட்:15 16/3

TOP


உசாவினன் (1)

உசாவினன் உட்கினன் ஒழிதும் வாழ்வு என்றான் – யுத்1:2 42/2

TOP


உசாவினான் (1)

ஒன்றுவான் அவன் தன்னை உசாவினான் – கிட்-மிகை:11 2/4

TOP


உஞ்சனை (1)

உஞ்சனை போதி ஆயின் விடுதி உன் குலத்துக்கு எல்லாம் – சுந்:3 114/3

TOP


உஞ்சால் (1)

உஞ்சால் அதுதான் இழிவோ உரையீர் – ஆரண்:12 76/4

TOP


உஞ்சு (3)

உஞ்சு இவர் போய்விடின் நாய் குகன் என்று எனை ஓதாரோ – அயோ:13 14/4
உஞ்சு பிழையாய் உறவினோடும் என உன்னா – ஆரண்:11 24/1
உஞ்சு போதி-கொலாம் என்று உருத்து எழா – யுத்4:37 178/4

TOP


உஞ்சுமோ (1)

உஞ்சுமோ அதற்கு ஒரு குறை உண்டாகுமோ – யுத்2:16 80/4

TOP


உஞற்றல் (1)

ஓது பல் அரும் தவம் உஞற்றல் இலதேனும் – யுத்1-மிகை:2 7/1

TOP


உஞற்றிய (1)

நாசம் உஞற்றிய போதும் நடந்தேன் உடன் அல்லேன் – யுத்3:22 215/2

TOP


உஞற்றும்-காலை (1)

உரவு இடம் அதனை நண்ணி உறு தவம் உஞற்றும்-காலை – பால-மிகை:11 36/4

TOP


உட்க (14)

தெள் வார் மழையும் திரை ஆழியும் உட்க நாளும் – பால:3 72/1
ஈந்தேனும் மனம் உட்க இவற்கு ஏவல் செய்குனவால் – பால:12 30/4
கோள் வாய் அரியின் குலத்தாய் கொடும் கூற்றும் உட்க
வாழ்வாய் எனக்கு ஆமிடம் ஆய் வருவாய்-கொல் என்னா – சுந்:1 54/2,3
சென்று அடி பணிந்து மண்ணும் தேவரும் திசையும் உட்க
வென்றி அன்று எனினும் வல்லே விரைந்து நாம் போகி வீர – சுந்-மிகை:7 2/2,3
வாலியை வதைத்து எழு மராமரமும் உட்க
கோல வரி வில் பகழி கொண்டுடையன் என்றார் – யுத்1-மிகை:2 12/2,3
மூ-வகை உலகும் உட்க முரண் திசை பணை கை யானை – யுத்2:16 52/1
தாவரும் திசையின் நின்று சலித்திட கதிரும் உட்க
பூவுளான் புணரி மேலான் பொருப்பினான் முதல்வர் ஆய – யுத்2:16 52/2,3
உற்றது போலும் என்னும் ஒலிபட உலகம் உட்க
பொன் தடம் தோளின் வீசி புடைத்தனன் பொறியின் சிந்தி – யுத்2:16 190/2,3
ஓர் உதிர் நூறு கூறாய் உக்கது எ உலகும் உட்க – யுத்2:16 197/4
உட்க நாண் எறிந்து உக முடிவு என சரம் பொழிந்தான் – யுத்2-மிகை:16 43/4
உக்கன விசும்பின் மீன்கள் உதிர்ந்திட தேவர் உட்க – யுத்3:22 36/4
துறு சுவல் புரவி தூங்கி துணுக்குற அரக்கர் உட்க
செறி கழல் இருவர் தெய்வ சிலை ஒலி பிறந்தது அன்றே – யுத்3:25 19/2,3
உள்ளுற பகழி தூவி ஆர்த்தனன் எவரும் உட்க – யுத்3:28 29/4
ஒரு_பது திசையும் உட்க வஞ்சக உழை ஒன்று ஏவி – யுத்4-மிகை:41 233/2

TOP


உட்கவே (1)

உண்ணிய வந்த வெம் கூற்றும் உட்கவே – யுத்2:18 121/4

TOP


உட்கறுப்பு (1)

ஓடு மா சுடர் வெண் மதிக்கு உட்கறுப்பு உயர்ந்த – கிட்:4 6/3

TOP


உட்கார் (1)

ஊழி சென்றாலும் உட்கார் ஒருவர் ஓர் அண்டம் உண்பார் – யுத்3-மிகை:31 9/4

TOP


உட்கி (4)

ஓட உட்கி உயிர் உளைந்தாள்-அரோ – ஆரண்:6 66/4
ஆர்கலி ஆர்ப்பின் உட்கி அசைவு உற அரக்கர் சேனை – ஆரண்:7 56/3
பல்லொடு பல்லு மென்று பட்டன குரங்கும் உட்கி – யுத்2:16 177/4
மகர நன் மீன் வந்தன காணா மனம் உட்கி
சிகரம் அன்ன யானை-கொல் என்ன சில நாணி – யுத்4:33 16/2,3

TOP


உட்கிட (4)

கடி கெட அமரர்கள் கதிரும் உட்கிட
தடி உடை முகில் குலம் சலிப்ப அண்டமும் – பால-மிகை:7 14/2,3
அந்தகனும் உட்கிட அரக்கர் கடலோடும் – ஆரண்:9 2/1
உரவு கருடனும் உட்கிட உயிர்க்கின்றன ஒரு-பால் – சுந்-மிகை:1 17/4
எண் தோளனும் உட்கிட எற்றினனால் – யுத்3:20 89/4

TOP


உட்கினர் (1)

உடல் சிந்திட உட்கினர் மற்று அவனுக்கு – யுத்1-மிகை:3 21/2

TOP


உட்கினன் (1)

உசாவினன் உட்கினன் ஒழிதும் வாழ்வு என்றான் – யுத்1:2 42/2

TOP


உட்கினான் (1)

ஒளித்த வெம் கனலவன் உள்ளம் உட்கினான்
தளிர்த்தன மயிர் புறம் சிலிர்ப்ப தண்மையால் – சுந்:12 123/2,3

TOP


உட்கும் (9)

பெண் என உட்கும் பெரும் பழிக்கு நாணும் – அயோ:3 19/1
கூற்றும் உட்கும் தன் குலத்தினோர் பெயர் எலாம் கூறி – ஆரண்:6 92/3
கண்டப்படுத்தான் சில காலனும் காண உட்கும்
துண்ட படையால் சிலை துண்ட துண்டங்கள் கண்டான் – ஆரண்:13 23/3,4
மீது கடந்து அ தீயவர் உட்கும் வினையோடும் – கிட்:17 6/2
உள கடிய காலன் மனம் உட்கும் மணி வாயில் – சுந்:2 69/3
கால்வாள் காணின் காலனும் உட்கும் கதம் மிக்காள் – சுந்:2 76/4
எல்லாம் உட்கும் ஆழி இலங்கை இகல் மூதூர் – சுந்:2 79/1
கை தலை பூசல் பொங்க கடுகினர் காலன் உட்கும்
ஐவரும் உலந்த தன்மை அனைவரும் அமைய கண்டார் – சுந்:9 64/3,4
உட்கும் போர் சேனை சூழ ஒருத்தியே அயோத்தி எய்தின் – யுத்4:41 27/3

TOP


உட்குமேல் (1)

உண்ணிய அமைந்தன உணவுக்கு உட்குமேல்
திண்ணிய அரக்கரின் தீரர் யாவரே – யுத்1:2 34/3,4

TOP


உட்கொண்டாள் (1)

நறவு என அதனை வாயின் வைத்தனள் நாண் உட்கொண்டாள் – பால:19 12/4

TOP


உட்கொண்டான் (3)

நல் அறம் துறந்தது என்னா நகை வர நாண் உட்கொண்டான் – கிட்:7 78/4
நன்று உணர் கேள்வியாளன் அருள்வர நாண் உட்கொண்டான்
நின்றனன் நிற்றலோடும் நீத்தனன் முனிவு என்று உன்னி – கிட்:11 59/2,3
நல் நகர் நொய்தின் செய்தான் தாதையும் நாண் உட்கொண்டான் – யுத்1:9 15/4

TOP


உட்கொளா (2)

உய்த்து உரைத்த மகன் உரை உட்கொளா
எ திறத்தும் இறக்கும் இ நாடு எனா – அயோ:4 26/2,3
மன்னன் மைந்தன் மன கருத்து உட்கொளா
பொன்னின் வார் கழல் தாதை இல் போயினான் – கிட்:11 17/3,4

TOP


உட்பட (2)

தொங்கல் வெண்குடை தொகை பிச்சம் உட்பட விராய் – பால:20 7/1
உட்பட கூடி அண்டம் உற உள செலவின் ஒற்றை – சுந்:1 24/3

TOP


உட்படு (1)

எயிலின் உட்படு நகரின் யோசனை எழுநூறும் – சுந்-மிகை:3 1/1

TOP


உட்படும் (1)

இஞ்சி உட்படும் இலங்கையின் சிறையில் வைத்திட ஓர் – சுந்-மிகை:3 2/3

TOP


உட்புறத்து (1)

உள்ளத்தின் மயக்கம் தன்னால் உட்புறத்து உண்டு என்று எண்ணி – பால:19 18/3

TOP


உட்புறம் (1)

ஓங்கிய உலகமும் உயிரும் உட்புறம்
தாங்கிய பொருள்களும் தானும் தான் என – யுத்2:15 116/1,2

TOP


உட்பொதி (1)

ஊரை ஞூறும் கடும் கனல் உட்பொதி
சீரை ஞூறு அவை சேமம் செலுத்துமோ – சுந்:12 97/3,4

TOP


உடம்படீஇ (1)

உற்ற ஈம வீதியின் உடம்படீஇ
சுற்ற மாதர் தொடர்ந்து உடன் சூழ்வர – யுத்4-மிகை:38 7/2,3

TOP


உடம்பானை (1)

படை பேரா வரும்-போதும் பதையாத உடம்பானை
மடை பேரா சூலத்தால் மழு வாள் கொண்டு எறிந்தானும் – யுத்2:16 50/2,3

TOP


உடம்பின் (1)

ஊனுடை உடம்பின் நீங்கி மருந்தினால் உயிர் வந்து எய்தும் – யுத்3:27 170/1

TOP


உடம்பின (1)

ஊன் உடை உடம்பின உயிர்கள் யாவையும் – யுத்1:4 16/1

TOP


உடம்பினர் (1)

ஊன் உடைய உடம்பினர் ஆய் எம் குலத்தோர்க்கு உணவு ஆய – ஆரண்:6 98/3

TOP


உடம்பினன் (2)

நாணி-நின்ற ஒளி மழுங்கி நடுங்காநின்ற உடம்பினன் ஆய் – ஆரண்:10 118/1
ஊன் உடை பொறை உடம்பினன் என்று கொண்டு உணர்ந்த – யுத்1:6 9/2

TOP


உடம்பினார் (1)

ஊன் உடை உடம்பினார் உருவம் ஒப்பு இலார் – பால:19 7/2

TOP


உடம்பினானும் (1)

ஊன் உடை உடம்பினானும் உரு கெழு மானம் ஊன்ற – ஆரண்:12 58/3

TOP


உடம்பினில் (1)

உடம்பினில் செறி மயிர் சுறுக்கென்று ஏறவே – கிட்:6 10/4

TOP


உடம்பினேனுக்கு (1)

உணங்கிய உடம்பினேனுக்கு உயிரினை உதவி உம்பர் – ஆரண்:12 70/2

TOP


உடம்பு (13)

உடம்பு உயிரை தொடர்கின்றதை ஒத்தாள் – பால:23 90/4
மண் உற்று அயர்ந்து மறுகிற்று உடம்பு எல்லாம் – அயோ:4 93/2
மடிஞ்ச பின் உடம்பு கூட்டும் வினை என வயிர தேர்கள் – அயோ:13 52/4
மாண்டு முடிவது அல்லால் மாயா உடம்பு இது கொண்டு – அயோ:14 62/3
அவம் செய திரு உடம்பு அலச நோற்கின்றான் – ஆரண்:6 11/2
ஊன் உடை உடம்பு உடைமையோர் உவமை இல்லா – ஆரண்:10 50/3
ஊன் உடை உடம்பு எலாம் உக்கது ஒத்ததே – கிட்:10 17/4
ஓசனை உலப்பு இலாத உடம்பு அமைந்துடைய என்ன – சுந்:1 37/1
எ வழி சேறும் என்றார் தமர் உடம்பு இடறி வீழ்வார் – சுந்:8 19/4
உடம்பு உறு முயற்சியின் உறங்கினான் கடை – சுந்-மிகை:2 7/3
ஏய்ந்த தம் உடம்பு இட்ட உயிர்க்கு இடம் – யுத்1:8 36/1
உடம்பு அடும் அரக்கரை அனந்தன் உச்சியில் – யுத்3:20 38/3
உடம்பு இறங்கி கிடந்து உழைத்து ஓங்கு தீ – யுத்3:29 7/3

TOP


உடம்பு-தோறும் (1)

ஓதிய உடம்பு-தோறும் உயிர் என உலாயது அன்றே – பால:1 20/4

TOP


உடம்புக்கு (1)

ஊன் உள உடம்புக்கு எல்லாம் உயிர் உள உணர்வும் உண்டால் – யுத்2:17 20/2

TOP


உடம்பும் (2)

உயிர் எலாம் உறைவது ஓர் உடம்பும் ஆயினான் – பால:4 10/4
உயிர் உடை உடம்பும் எல்லாம் ஓவியம் ஒப்ப நின்றார் – பால:13 40/4

TOP


உடம்பை (1)

மெய்த்த வேந்தன் திரு உடம்பை பிரியார் பற்றி விட்டிலரால் – அயோ:6 25/2

TOP


உடம்பொடு (1)

உடம்பொடு துறக்க நகர் உற்றவரை ஒத்தார் – பால:23 1/4

TOP


உடர் (1)

உடர் எலாம் உயிர் இலா என தோன்றும் உலகத்தே ஒருத்தி அன்றே – அயோ:13 69/3

TOP


உடர்த்தலை (1)

உடர்த்தலை வைர வேல் உருவ உற்றவர் – யுத்2:19 46/3

TOP


உடரும் (1)

உடரும் அங்கமும் கண்டு கொண்டு ஒரு வழி உய்ப்பாள் – யுத்3:20 62/2

TOP


உடல் (192)

ஆர்த்தனர் முறைமுறை அன்பினால் உடல்
போர்த்தன புளகம் வேர் பொடித்த நீள் நிதி – பால:5 112/1,2
மண் கிழித்திட எழும் சுடர்கள் மண்_மகள் உடல்
புண் கிழித்திட எழும் குருதியே போலுமே – பால:7 10/3,4
உடல் தோட்ட நெடு வேலாய் இவர் குலத்தோர் உவரி நீர் – பால:12 10/3
திமிர மா உடல் குங்கும சேதகம் – பால:16 26/1
உயிர் நாடி ஒல்கும் உடல் போல் அலமந்து உழந்தாள் – பால:17 15/4
வெதும்புவாள் உடல் வெப்பம் வெதுப்பவே – பால:18 24/4
கிட்டிய போது உடல் கிடைக்க புல்லினார் – பால:19 65/2
ஒட்டிய உடல் பிரிப்பு உணர்கிலாமையால் – பால:19 65/4
தெய்வம் என உற்ற உடல் சிந்தை வசம் அன்றோ – பால:22 34/4
ஒருங்குடன் அருந்தினரை ஒத்து உடல் தடித்தாள் – பால:22 38/4
செயிர் ஏதும் இலார் உடல் தேய்வு உறுவார் – பால:23 6/3
உடல் ஓய்வு உற நாளும் உறங்கலையால் – பால:23 11/3
ஓவல் இல் உயிர் பிரிந்து உடல் சென்று என்னவே – பால:24 48/4
விண்டு நீங்கினர் உடல் உகு பிறங்கல் வெண் நீறு – பால-மிகை:9 37/1
விண்டு நீங்கினர் உடல் உகு பொடியில் மேவினளே – பால-மிகை:9 54/4
உய்ய தாங்கும் உடல் அன்ன மன்னனுக்கு – அயோ:2 25/2
உடைந்த போழ்தின் உடல் விழுந்து என்னவே – அயோ:4 29/4
நெக்கன உடல் உயிர் நிலையில் நின்றில – அயோ:4 170/1
ஓவு_இல் நல் உயிர் உயிர்ப்பினோடு உடல் பதைத்து உலைய – அயோ:4 211/1
ஆவி நீத்த உடல் எனல் ஆயதே – அயோ:11 26/4
பிணிக்கு உறு முடை உடல் பேணி பேணலார் – அயோ:11 112/1
பட்ட பட்ட இடம் எங்கும் உடல் ஊறுபடலும் – ஆரண்:1 29/4
மொய்த்த முள் தனது உடல்_தலை தொளைப்ப முடுகி – ஆரண்:1 32/1
அயிர் கிடக்கும் கடல் வலயத்தவர் அறிய நீ உடல் நான் ஆவி என்று – ஆரண்:4 23/2
உரிய கடன் வினையேற்கும் உதவுவீர் உடல் இரண்டுக்கு உயிர் ஒன்று ஆனான் – ஆரண்:4 27/2
பிரியவும் தான் பிரியாதே இனிது இருக்கும் உடல் பொறை ஆம் பீழை பாராது – ஆரண்:4 27/3
உலந்தார் உடல் கடலோடு உற உலவா உடல் உற்றார் – ஆரண்:7 92/3
உலந்தார் உடல் கடலோடு உற உலவா உடல் உற்றார் – ஆரண்:7 92/3
தார் பூண்டன உடல் பூண்டில தலை வெம்_கதிர் தழிவந்து – ஆரண்:7 98/3
கண்டனர் தம் உடல் கவந்த நாடகம் – ஆரண்:7 120/4
தனி இருந்த உடல் அன்ன தையல்-பால் – ஆரண்:9 26/4
நின்று உயிர் நடுங்கி உடல் விம்மி நிலை நில்லார் – ஆரண்:10 48/3
மாறு ஓர் உடல் புக்கு என மண்டபம் வந்து புக்கான் – ஆரண்:10 161/4
கூறிடின் நின் உடல் கூறிடும் என்றான் – ஆரண்:14 53/4
தன் உடல் துறந்து தான் அ தனிமையின் இனிது சார்ந்தாள் – ஆரண்:16 8/2
உக்க அந்தமும் உடல் பொறை துறந்து உயர் பதம் – கிட்:3 12/1
உடல் கடைந்தனன் இவன் உலைந்தனன் – கிட்:3 64/4
முட்டி வான் முகடு சென்று அளவி இ முடை உடல்
கட்டி மால் வரையை வந்து உறுதலும் கருணையான் – கிட்:5 14/1,2
உடல் கொண்டு இரண்டு ஆகி உடற்றவும் கண்டிலாதேம் – கிட்:7 49/3
வாரம் அன்று நின் மண்ணினுக்கு என் உடல்
பாரம் அன்று பகை அன்று பண்பு அழிந்து – கிட்:7 90/2,3
பெரும் தகைய பொன் சிறை ஒடுக்கி உடல் பேராது – கிட்:10 77/3
பயின்று உடல் குளிர்ப்பவும் பாணி நீத்து அவண் – கிட்:10 117/1
உடல் கண்டோம் இனி முடிவு உள காணுமாறு உளதோ – கிட்:12 35/2
தீய முன் உடல் பிறவி சென்ற அது அன்றோ – கிட்:14 39/3
உடல் உறு பாசம் வீசாது உம்பர் செல்வாரை ஒத்தார் – சுந்:1 10/4
மின்-மேல் படர் நோன்மையனாய் உடல் வீக்கம் நீங்கி – சுந்:1 60/1
அங்குசம் நெடும் கவண் அடுத்து உடல் வசிக்கும் – சுந்:2 68/1
செவ்விராது உணர்வு ஓய்ந்து உடல் தேம்புவாள் – சுந்:3 29/4
முறைமுறை படைகள் எறிந்தார் முடை உடல் மறிய முறிந்தார் – சுந்:7 26/4
உக்க சக்கரம் உக்கன உடல் திறந்து உயிர்கள் – சுந்:7 33/3
ஓடி கொன்றனன் சிலவரை உடல் உடல்-தோறும் – சுந்:7 36/1
எடுத்து அரக்கரை எறிதலும் அவர் உடல் எற்ற – சுந்:7 41/1
தரு எலாம் உடல் தெற்றி எலாம் உடல் சதுக்கத்து – சுந்:7 44/1
தரு எலாம் உடல் தெற்றி எலாம் உடல் சதுக்கத்து – சுந்:7 44/1
உரு எலாம் உடல் உவரி எலாம் உடல் உள்ளூர் – சுந்:7 44/2
உரு எலாம் உடல் உவரி எலாம் உடல் உள்ளூர் – சுந்:7 44/2
கரு எலாம் உடல் காயம் எலாம் உடல் அரக்கர் – சுந்:7 44/3
கரு எலாம் உடல் காயம் எலாம் உடல் அரக்கர் – சுந்:7 44/3
தெரு எலாம் உடல் தேயம் எலாம் உடல் சிதறி – சுந்:7 44/4
தெரு எலாம் உடல் தேயம் எலாம் உடல் சிதறி – சுந்:7 44/4
கொன்றான் உடன் வரு குழுவை சிலர் பலர் குறைகின்றார் உடல் குலைகின்றார் – சுந்:10 31/1
தோளாலே பொர முடுகி புக்கு இடை தழுவி கோடலும் உடல் முற்றும் – சுந்:10 36/2
நீள் ஆர் அயில் என மயிர் தைத்திட மணி நெடு வால் அவன் உடல் நிமிர்வுற்று – சுந்:10 36/3
பண்டாரத்திடை இட்டார் தம் உடல் பட்டார் சிலர் சிலர் பயம் உந்த – சுந்:10 39/2
ஆவி ஒன்று உடல் இரண்டு ஆயதாலே-கொலாம் – சுந்:10 44/4
வீடினார் வீடினார் மிடை உடல் குவைகள்-வாய் – சுந்:10 45/2
சோர நின்று உடல் துளங்கினன் அமரரை தொலைத்தான் – சுந்:11 48/4
சுற்றும் வந்து உடல் சுற்றிய தொளை எயிற்று அரவை – சுந்:11 59/3
வச்சிர உடல் மறி கடலின்-வாய் மடுத்து – சுந்:12 3/2
உடல் கடந்தும் நின் ஊழி கடந்திலை – சுந்:12 32/2
வீக்கிய அவன் உடல் விசித்த பாம்பினே – சுந்:12 63/4
நொய்ய பாசம் புறம் பிணிப்ப நோன்மை இலன் போல் உடல் நுணங்கி – சுந்:12 117/1
ஒக்க ஒக்க உடல் விசித்த உலப்பு இலாத உர பாசம் – சுந்:12 119/1
கரிந்து சிந்திட கடும் கனல் தொடர்ந்து உடல் கதுவ – சுந்:13 27/1
நொய்தின் இட்ட வன் தறி பறித்து உடல் எரி நுழைய – சுந்:13 30/2
போய் அவன் செயல் கண்டு உடல் பொன்றினன் ஆகும் – சுந்-மிகை:3 4/3
அனுமனும் அவர் விடு படையால் அவர் உடல் குருதிகள் எழவே – சுந்-மிகை:7 4/1
சின அனல் எழ ஒரு திணி மா மரம்-அதில் உடல் சிதறிடவும் – சுந்-மிகை:7 4/2
உறு மாருதி உடல் உக வெம் குருதிகள் ஒழியாது அவனொடு மலைவுற்றான் – சுந்-மிகை:10 6/4
சாய்ந்தார் நிருதர்கள் உள்ளார் தமர் உடல் இடறி திரை மிசை விழ ஓடி – சுந்-மிகை:10 8/3
ஓர் உடல் கொண்டு தம் உருவம் மாற்றினர் – சுந்-மிகை:12 1/3
என்று உடல் நடுக்கமோடு இசைக்கும் ஏல்வையில் – சுந்-மிகை:14 25/2
இட்ட இ அரியணை இருந்தது என் உடல் – யுத்1:2 12/4
உடல் படைத்து அவுணர் ஆயினர் எலாம் மடிய வாள் உருவினானும் – யுத்1:2 83/2
உயிர் நேடுவேம் போல் உடல் அளைய கண்டும் – யுத்1:3 167/3
பாடுறு பசியை நோக்கி தன் உடல் கொடுத்த பைம் புள் – யுத்1:4 109/3
காய்த்த அ கணத்து அரக்கர்-தம் உடல் உகு கறை தோல் – யுத்1:5 64/1
உடல் திறந்து உதிரம் வந்து உகுவ போன்றன – யுத்1:6 48/2
பார மால் வரை ஏற பதைத்து உடல்
பேரவே குன்றும் வேலையும் பேர்ந்தவால் – யுத்1:8 45/3,4
பத்தினொடு பத்துடையவன் உடல் பதைப்ப – யுத்1:12 8/3
பொடித்து எழ உறுக்கி எதிர் புக்கு உடல் பொருத்தி – யுத்1:12 10/2
துகைத்தவன் உடல் பொறை சுறுக்கொள இறுக்கி – யுத்1:12 12/1
கைக்கொடு குடித்தவன் உடல் கனக வெற்பை – யுத்1:12 13/1
போர் தூளி துடைப்பென் நாளை அவர் உடல் பொறையின் நின்றும் – யுத்1:13 8/3
ஒடுங்கி உள்ளுயிர் சோர்ந்து உடல் பதைத்து உளம் வெருவி – யுத்1-மிகை:3 8/2
உடல் சிந்திட உட்கினர் மற்று அவனுக்கு – யுத்1-மிகை:3 21/2
வில் துரந்தன வெம் கணையால் உடல்
அற்று உலந்த குரங்கும் அனந்தமே – யுத்2:15 47/3,4
ஓடுகின்ற உதிரம் புகுந்து உடல்
நாடுகின்றனர் கற்பு உடை நங்கைமார் – யுத்2:15 49/3,4
நூறு கோல் நொய்தின் எய்தான் அவை உடல் நுழைதலோடும் – யுத்2:15 138/3
ஆரத்தொடு கவசத்து உடல் பொடி பட்டு உக அவன் மா – யுத்2:15 173/3
உற்று அங்கு அது புறம் போய் உடல் புகுந்தால் என உணர்ந்தான் – யுத்2:15 179/4
உடல் துடைத்தன உதிரமும் துடைத்தது ஒண் புடவி – யுத்2:15 195/4
உடல் கிடந்துழி உம்பர்க்கும் உற்று உயிர் – யுத்2:16 62/1
தூம்பு உறங்கும் முகத்தின் துய்த்து உடல்
ஓம்புறும் முழை என்று உயர் மூக்கினான் – யுத்2:16 64/2,3
காதல் விண்ணிடை கண்டனர் அல்லது கணவர்-தம் உடல் நாடும் – யுத்2:16 317/3
உண்டாள் உடல் தடித்தாள் வேறு ஒருத்தி ஒக்கின்றாள் – யுத்2:17 89/4
உடல் என்று உயிரோடும் உருத்தனனால் – யுத்2:18 29/4
ஊன் உடை உடல் பிளந்து ஓடும் அம்புகள் – யுத்2:18 103/4
உடல் பொறை உவகையின் குனிப்ப ஒத்தன – யுத்2:18 109/4
துளக்குவார் உடல் பொறை துணிந்து துள்ளுவார் – யுத்2:18 118/2
கதிர் ஒப்பன சில வெம் கணை அனுமான் உடல் கரந்தான் – யுத்2:18 164/3
புண் நின்ற உடல் பொறையோர் சிலர் புக்கார் – யுத்2:18 256/2
எல் படும் உடல் பட இரண்டு சேனையும் – யுத்2:19 40/3
முட்டிய குருதிய குரங்கின் மொய் உடல்
சுட்டு உயர் நெடு வனம் தொலைந்த பின் நெடும் – யுத்2:19 42/2,3
உலைத்து எறிந்திட எடுத்த குன்று-தொறு உடல் பரங்கள் கொடு ஒதுங்கினார் – யுத்2:19 64/2
கொற்ற வெம் கணை உலக்க எய்தவை குளிப்ப நின்று உடல் குலுங்கினார் – யுத்2:19 87/2
வாயிடை நெருப்பு கால உடல் நெடும் குருதி வார – யுத்2:19 121/1
ஓசை விம்ம உருத்திரரும் உடல்
கூச ஆயிர கோடி கொலை கணை – யுத்2:19 122/2,3
பொங்கு பூம் பள்ளி புக்கார் அவர் உடல் பொருந்த புல்லி – யுத்2:19 165/3
போம் என தமரை சொல்லி சிலர் உடல் துறந்து போனார் – யுத்2:19 167/4
தயங்கு பேர் ஆற்றலானும் தன் உடல் தைத்த வாளிக்கு – யுத்2:19 203/3
சொற்றது முடித்தேன் நாளை என் உடல் சோர்வை நீக்கி – யுத்2:19 204/1
செல்லா நிலத்தின் இருள் ஆதல் செல்ல உடல் நின்ற வாளி சிதறுற்று – யுத்2:19 264/2
உரும் ஒத்த வெம் கண் வினை தீய வஞ்சர் உடல் உய்ந்தது இல்லை உலகின் – யுத்2:19 265/2
உற்று ஒன்றிய குத்தின வலி அதனால் உடல் உளைவான் – யுத்2-மிகை:15 26/2
மல் தங்கு உடல் பெற்று ஆர் உயிர் வந்தால் என உய்ந்தான் – யுத்2-மிகை:15 26/4
துரக்க மாருதி உடல் உறு குருதிகள் சொரிந்த – யுத்2-மிகை:15 37/2
அறுந்தன குடல் உடல் அறுந்த வாய் விழி – யுத்2-மிகை:18 9/3
தரை தலம் அதனில் பட்டு தலை உடல் சிதற சோரி – யுத்2-மிகை:18 22/3
செல்லா நிலத்தின் அருளோடு செல்ல உடல் நின்ற வாளி சிதறுற்று – யுத்2-மிகை:19 4/2
மலையின் பெரியான் உடல் மண்ணிடை இட்டு – யுத்3:20 72/1
உங்கள் ஆர் உயிர் எம் உயிர் உடல் பிறிது உற்றீர் – யுத்3:22 181/2
உடல் கடந்தனவோ உனை அரக்கன் வில் உதைத்த – யுத்3:22 189/3
சுமை உடல் பொறை சுமக்க வந்தனென் என சொன்னான் – யுத்3:22 192/4
வியர்த்திலன் உடல் விழித்திலன் கண் இணை விண்ணோர் – யுத்3:22 196/2
முந்த நீ போய் அரக்கர் உடல் முழுதும் கடலில் முடுக்கிடு நின் – யுத்3:23 2/2
உந்த அவன் போய் அரக்கர் உடல் அடங்க கடலினுள் இட்டான் – யுத்3:23 2/4
விழுந்தாள் புரண்டாள் உடல் முழுதும் வியர்த்தாள் அயர்த்தாள் வெதும்பினாள் – யுத்3:23 9/1
பொய் உடல் கொண்டு செல்லும் நமனுடை தூதர் போன்றார் – யுத்3:23 32/4
உண்டு உயிர் என்பது உன்னி உடல் கணை ஒன்று ஒன்று ஆக – யுத்3:24 11/2
சாய்ந்தன பேர் உடல் பிறந்த சண்டமாருத விசையில் தாதை சால – யுத்3:24 34/2
உடல் முன்னே செல உள்ளம் கடை குழையாய் செல செல்வான் உருவை நோக்கி – யுத்3:24 35/2
வீச வான் முகடு உரிஞ்ச விசைத்து எழுவான் உடல் பிறந்த முழக்கம் விம்ம – யுத்3:24 40/3
மரியுண்ட உடல் பொறை மானினவால் – யுத்3:27 38/4
பொங்கு உடல் துணிந்த தம் புதல்வர் போக்கிலார் – யுத்3:27 50/1
தொங்கு உடல் தோள்-மிசை இருந்து சோர்வுற – யுத்3:27 50/2
அங்கு உடல் தம்பியை தழுவி அண்மினார் – யுத்3:27 50/3
நூல் என உடல் பொறை தொடர்ந்த நோய் என – யுத்3:27 52/2
பிதுங்கினர் குடர் உடல் பிளவு பட்டனர் – யுத்3:27 67/3
தீ ஒத்த வயிர வாளி உடல் உற சிவந்த சோரி – யுத்3:27 73/1
உடல் பற்றின மரம் உற்றன கனல் பட்டன உதிரம் – யுத்3:27 111/2
திக்கு ஆசு அற வென்றான் மகன் இளங்கோ உடல் செறிந்தான் – யுத்3:27 119/2
பதைத்தான் உடல் நிலைத்தான் சில பகு வாய் அயில் பகழி – யுத்3:27 123/1
தள்ளாடிய வட மேருவின் சலித்தான் உடல் தரித்தான் – யுத்3:27 125/2
செறித்தான் உடல் சில பொன் கணை சிலை நாண் அற தெறித்தான் – யுத்3:27 126/4
வான் விட்டதும் மண் விட்டதும் மறவோன் உடல் அறுமே – யுத்3:27 136/2
கொற்றவன் விடு கணை முடுகி அவன் உடல் பொதி குருதிகள் பருகின கொண்டு – யுத்3:28 23/2
உற்றன ஒளி கிளர் கவசம் நுழைந்து உறுகில தெறுகில அனுமன் உடல்
புற்றிடை அரவு என நுழைய நெடும் பொரு சரம் அவன் அவை உணர்கிலனால் – யுத்3:28 23/3,4
ஆணியின் நிலையவன் விசிகம் நுழைந்து ஆயிரம் உடல் புக அழிபடு செம் – யுத்3:28 26/1
பற்றிய குலத்தோடும் உடல் நிறை பகழியோடும் – யுத்3:28 53/2
நாடினான் தன் மகன் உடல் நாள் எலாம் – யுத்3:29 26/4
சென்று மற்றவர் சில் உடல் குருதி நீர் தேக்கி – யுத்3:30 52/2
திருவில்லிகள் தலை போய் நெடு மலை-போல் உடல் சிதைவார் – யுத்3:31 103/4
மாறு ஆயினர் ஒரு கோல் பட மலை-போல் உடல் மறிவார் – யுத்3:31 104/2
பட்டார் உடல் படு செம்_புனல் திருமேனியில் படலால் – யுத்3:31 108/1
ஒட்டார் உடல் குருதி குளித்து எழுந்தானையும் ஒத்தான் – யுத்3:31 108/4
துணியுண்டவர் உடல் சிந்தின சுடர்கின்றன தொடரும் – யுத்3:31 112/3
ஓவிலார் உடல் உந்து உதிர புனல் – யுத்3:31 125/1
மண் நிறைந்தன பேர் உடல் வானவர் – யுத்3:31 126/3
போய் விளித்த குருதிகள் பொங்கு உடல்
பேய் விளிப்ப நடிப்பன பெட்புறும் – யுத்3:31 133/2,3
சிகரம் அனைய உடல் சிதறி இறுவர் உயிர் – யுத்3:31 154/2
நீறு படும் இரத நிரையின் உடல் தழுவி – யுத்3:31 162/2
பார்த்த கண் எலாம் அங்கதன் உடல் எலாம் பாரில் – யுத்3-மிகை:22 4/2
பிமரம் கெட அவர்-தம் உடல் பிளவுண்டு உயிர் அழிய – யுத்3-மிகை:31 28/3
நீறுபடும் இரத நிரையின் உடல் தவிர – யுத்3-மிகை:31 46/2
தூவி அம்பு எடை சோர்ந்தன சொரி உடல் சுரிப்ப – யுத்4:32 9/2
பாய் கடும் கணை பத்து அவன் உடல் புக பாய்ச்சி – யுத்4:32 34/2
உயிர் புறத்து ஒழிய நின்ற உடல் அன்ன உருவ தம்பி – யுத்4:32 47/2
ஓகத்து அம்பின் பொன்றினவேனும் உடல் ஒன்றி – யுத்4:33 4/2
வெளிறு ஈர்ந்த வரை புரையும் மிடல் அரக்கர் உடல் விழவும் வீரன் வில்லின் – யுத்4:33 24/1
உடல் கடைந்த நாள் ஒளியவன் உதிர்ந்த பொன் கதிரின் – யுத்4:35 10/3
உள் இருக்கும் என கருதி உடல் புகுந்து தடவினவோ ஒருவன் வாளி – யுத்4:38 23/4
வீரனார் உடல் துறந்து விண் புக்கார் கண் புக்க வேழ வில்லால் – யுத்4:38 28/2
நிலை கிடந்தது உடல் நிலத்தே என்றான் – யுத்4:40 5/4
உடல் முருக்கியிட்டு உண்குவென் என்றலும் – யுத்4:40 20/2
எச்சில் என் உடல் உயிர் ஏகிற்றே இனி – யுத்4:40 44/1
போன பேர் உயிரினை கண்ட பொய் உடல்
தான் அது கவர்வுறும் தன்மைத்து ஆம் எனல் – யுத்4:40 45/2,3
தங்கள் தம் கணவர் பற்றி தம் உடல் தாங்கள் நீத்தார் – யுத்4-மிகை:37 3/4
பிசைந்து மோந்து உடல் பூசினன் பெரு நுதற்கு அணிந்தே – யுத்4-மிகை:41 26/4
முன்னது ஓர் உடல் கொண்டு இவண் தருக என மொழிய – யுத்4-மிகை:41 43/2
முன்னது ஓர் உடல் நாடியே கொணர்ந்திட முந்த – யுத்4-மிகை:41 44/2
உலக்குநர் குழுக்கள்-தோறும் உடல் குறை ஆடல் கண்டார் – யுத்4-மிகை:41 244/4

TOP


உடல்-தோறும் (1)

ஓடி கொன்றனன் சிலவரை உடல் உடல்-தோறும்
கூடி கொன்றனன் சிலவரை கொடி நெடு மரத்தால் – சுந்:7 36/1,2

TOP


உடல்-மேல் (2)

சங்கம் தரு படை வீரர்கள் உடல்-மேல் அவர் தலை-மேல் – யுத்3:22 113/2
எண் செல்கில நெடும் காலவன் இடை செல்கிலன் உடல்-மேல்
புண் செல்வன அல்லால் ஒரு பொருள் செல்வன தெரியா – யுத்3:27 108/3,4

TOP


உடல்-அரோ (1)

கண்டனன் துந்துபி கடல் அனான் உடல்-அரோ – கிட்:5 1/4

TOP


உடல்_தலை (1)

மொய்த்த முள் தனது உடல்_தலை தொளைப்ப முடுகி – ஆரண்:1 32/1

TOP


உடல்கள் (4)

ஓடினார் உயிர்கள் நாடு உடல்கள் போல் உறுதியால் – சுந்:10 45/1
செல்லும் வான் திசைகள் ஓரார் சிரத்தினோடு உடல்கள் சிந்த – யுத்3:28 40/3
துகளின் உடல்கள் விழ உயிர்கள் சுரர் உலகின் – யுத்3:31 155/3
பொரும்படி உடல்கள் சிந்தி பொன்றினர் எவரும் அம்மா – யுத்4-மிகை:37 2/4

TOP


உடல்களில் (1)

தலை உற பட்டது அல்லால் உடல்களில் தங்கிற்று உண்டோ – யுத்2:16 18/4

TOP


உடல்களும் (2)

உடல்களும் உதிர நீரும் ஒளிர் படைக்கலமும் உற்ற – யுத்3:22 147/3
தலைகளும் உடல்களும் சரமும் தாவுவ – யுத்3:27 44/4

TOP


உடல்களை (1)

தகைந்து மற்று அவர் உடல்களை தலைகளை சிதறி – சுந்-மிகை:11 30/2

TOP


உடல்தான் (1)

கட்ட வன் பிறவி தந்த கடை ஆன உடல்தான்
விட்டு விண்ணிடை விளங்கினன் விரிஞ்சன் என ஓர் – ஆரண்:1 45/2,3

TOP


உடல்நலம் (1)

உன்னுடைய பேர் உடல்நலம் உற்று ஒருகால் நோக்காயோ – யுத்4-மிகை:38 4/4

TOP


உடலத்துழி (1)

அடித்த விரல் பட்ட உடலத்துழி இரத்தம் – யுத்1:12 10/1

TOP


உடலம் (10)

நஞ்சு நுகர்ந்தார் என உடலம் நடுங்காநின்றார் என்றாலும் – அயோ:6 23/2
உலை சிந்தின பொறி சிந்தின உயிர் சிந்தின உடலம் – ஆரண்:7 101/4
உருவி ஓடின கேடக தட்டொடும் உடலம் – ஆரண்:8 10/4
ஒளிறு பல் படை தம் குலத்து அரக்கர்-தம் உடலம்
வெளிறு சேர் நிணம் பிறங்கிய அடுக்கலின் மீதா – ஆரண்:8 15/2,3
மயிர் சிலிர்த்து உடலம் கூசி வாய் விரித்து ஒடுங்குவாரும் – சுந்:2 188/4
ஊர் எரிந்தன எரிந்தன அரக்கர்-தம் உடலம் – சுந்-மிகை:13 8/4
துடித்தனர் உடலம் சோர்ந்தார் சொல்லும் போய் நீரும் என்னா – சுந்-மிகை:14 16/3
ஆனவர் உடலம் முற்றும் அழித்தனன் குருதி பொங்க – யுத்2-மிகை:18 24/3
உந்து வார் கணை கோடி தம் உடலம் உற்று ஒளிப்ப – யுத்3:22 175/3
ஏண் இலா உடலம் நீக்கல் எளிது எனக்கு எனவும் சொன்னாள் – யுத்3:23 31/4

TOP


உடலமும் (5)

ஆவியும் உடலமும் இலது என அருளின் – பால:5 120/3
ஏது என் உடலமும் மிகை என்று எண்ணுவீர் – ஆரண்:12 49/4
ஒன்று உரையாடற்கு இல்லான் உடலமும் விழியும் சேப்ப – சுந்-மிகை:7 11/3
உடலமும் இழந்தது இங்கு என்று உணர்த்தி வேறு உரைக்கலுற்றான் – யுத்4-மிகை:41 59/4
ஓங்கும் நீர் ஏழும் அன்னான் உடலமும் வெந்த அன்றே – யுத்4-மிகை:41 241/4

TOP


உடலர் (1)

பெருக்கிய உடலர் பொய்ம்மை பிதற்றுவோர் பீடை செய்வோர் – யுத்4-மிகை:41 66/4

TOP


உடலாரும் (1)

உயிர் போனால் உடலாரும் உய்வரோ – கிட்:8 5/4

TOP


உடலால் (1)

தம் தம் மாடங்கள் தம் உடலால் சிலர் தகர்த்தார் – சுந்:7 42/1

TOP


உடலிடை (4)

ஊறு அளாவிய கடு என உடலிடை நுழைய – சுந்:12 48/4
உடலிடை தோன்றிற்று ஒன்றை அறுத்து அதன் உதிரம் ஊற்றி – யுத்2:16 141/1
நூறும் ஆயிரமும் வாளி உடலிடை நுழைய சோரி – யுத்2:19 199/2
உடலிடை தொடர் பகழியின் ஒளிர் கதிர் கற்றை – யுத்3:22 194/1

TOP


உடலில் (3)

சக்கரத்தானவன் உடலில் தாக்கு உற – அயோ:10 39/1
கிடைத்தார் உடலில் கிழி சோரியை வாரி – யுத்2:18 236/1
தொழுவினில் புலி அனான் உடலில் தூவினார் – யுத்3:31 179/4

TOP


உடலின் (1)

தாது இயங்கு அமளி சேக்கை உயிர் இலா உடலின் சாய்வார் – சுந்:2 112/2

TOP


உடலினர் (2)

பிதுங்கல் ஆம் உடலினர் முடிவு_இல் பீழையர் – கிட்:14 23/2
நடுங்குகின்ற உடலினர் நா உலர்ந்து – யுத்4:34 8/1

TOP


உடலினார் (1)

மயனின் மா மகனும் வாலியும் மறத்து உடலினார்
இயலும் மா மதியம் ஈர்_ஆறும் வந்து எய்தவே – கிட்-மிகை:5 1/3,4

TOP


உடலினில் (1)

ஆயிரம் சரம் அனுமன் தன் உடலினில் அழுத்தி – யுத்4:32 34/3

TOP


உடலினுக்கு (1)

ஒருவு இல் பெண்மை என்று உரைக்கின்ற உடலினுக்கு உயிரே – அயோ:10 14/1

TOP


உடலினை (2)

உடலினை வழிந்து போய் உவரி நீர் உக – கிட்:16 24/3
உடலினை நோக்கும் இன் உயிரை நோக்குமால் – யுத்1:5 11/1

TOP


உடலும் (12)

ஒருத்தியும் ஒருத்தனும் உடலும் ஒன்று என – பால:19 48/3
உகுதற்கு ஒத்த உடலும் உடையேன் உன் போல் அல்லேன் – அயோ:4 59/2
உள் உறை உயிர் இலா உடலும் ஒக்குமே – அயோ:12 7/4
உயிரும் விண் படர இ உடலும் இ பரிசு-அரோ – கிட்:5 13/4
உண்டாள் விடத்தை என உடலும் உணர்வும் உயிர்ப்பும் உடன் ஓய்ந்தாள் – யுத்3:23 4/2
பல்லும் தலையும் உடலும் படியில் – யுத்3:27 25/2
வாலும் தலையும் வயிறும் உடலும்
காலும் கரமும் தரை கண்டனவால் – யுத்3:27 26/1,2
மலையும் சுனையும் வயிறும் உடலும் – யுத்3:27 33/4
உடலும் வன் தலைகளும் உதிரத்து ஓங்கு அலை – யுத்3:27 54/3
தலையும் உடலும் இடை தழுவு தவழ் குருதி – யுத்3:31 156/3
பின்னும் அருகும் உடலும் பிரியான் – யுத்3:31 213/3
ஆவியும் உடலும் ஒன்ற தழுவினன் அழுது சோர்வான் – யுத்4:41 116/4

TOP


உடலுள் (1)

உடலுள் நாட்டிய குருதி அம் பரவையின் உம்பர் – ஆரண்:13 92/3

TOP


உடலை (10)

உயிர் கிடக்க உடலை விசும்பு ஏற்றினார் உணர்வு இறந்த கூற்றினாரே – ஆரண்:4 23/4
கூற்றே கூற்றே என் உடலை குலையும் குலையும் அது கண்டீர் – ஆரண்-மிகை:7 1/2
முற்றினார் உலந்தார் ஐயன் மொய்ம்பினோடு உடலை மூழ்க – சுந்:12 129/2
உந்தையை உன் முன் கொன்று உடலை பிளந்து அளைய – யுத்1:3 166/1
நன் மகன் வாளி நக்க நாய் அவன் உடலை நக்க – யுத்2:17 59/3
தோள்களை துணித்தனர் உடலை துண்ட வன் – யுத்2:19 44/3
சிரங்களை சிதறின உடலை சிந்தின – யுத்2:19 45/2
துண்டங்கள் ஆக வாளின் துணிந்த பேர் உடலை தூவி – யுத்2:19 49/2
சிர நிரை அறுத்து அவர் உடலை சிந்தி மற்று – யுத்3-மிகை:27 2/1
அறத்தினுக்கு அலக்கண் செய்யும் அகம்பன் தன் உடலை ஆவி – யுத்4-மிகை:41 54/3

TOP


உடலையும் (1)

செம்பு ஒத்த குருதி தேக்கி உடலையும் தின்பென் என்றான் – யுத்1:3 125/4

TOP


உடலொடு (1)

துன்னும் ஆர் உயிர் உடலொடு சுடுவது ஓர் துயர் உழந்து இவை சொன்னான் – சுந்:2 197/4

TOP


உடலொடும் (3)

உறையும் விண்ணகம் உடலொடும் எய்தினர் ஒத்தார் – அயோ:1 74/4
உயர்வுற விசையின் எறிந்தான் உடலொடும் உலகு துறந்தார் – சுந்:7 29/4
உடலொடும் உருள் கரி உதிரமது உரு கெழு – யுத்2:18 132/3

TOP


உடலோடு (1)

பீடிப்புறு புண் உடலோடு பெயர்ந்தார் – யுத்2:18 251/3

TOP


உடலோடும் (2)

உடுத்த துகிலோடும் உயிர் உக்க உடலோடும்
எடுத்த முனிவோடும் அயல் நின்றதும் இசைப்பாய் – சுந்:4 60/3,4
தலையும் ஆர் உயிரும் கொண்டார் அவர் உடலோடும் தங்க – யுத்3:29 35/3

TOP


உடற்காவலோடும் (1)

ஒன்றானும் அறா உருவா உடற்காவலோடும்
பொன் தாழ் கணையின் நெடும் புட்டில் புறத்து வீக்கி – யுத்2:19 15/2,3

TOP


உடற்கு (4)

ஒருங்கிய இரண்டு உடற்கு உயிர் ஒன்று ஆயினார் – பால:10 38/2
ஊன் அளைந்த உடற்கு உயிர் ஆம் என – அயோ:11 15/1
பொருள் தர போயினர் பிரிந்த பொய் உடற்கு
உருள்தரு தேர்-மிசை உயிர்கொண்டு உய்த்தலான் – கிட்:10 21/1,2
ஆறாதன சேனை அரக்கர் உடற்கு
ஏறாதன இல்லை இலக்குவன் வில் – யுத்3-மிகை:27 1/2,3

TOP


உடற்படுமால் (1)

உடற்படுமால் உடனே உறும் நன்மை – ஆரண்:14 57/3

TOP


உடற்பழி (1)

பொத்துற உடற்பழி புகுந்தது என நாணி – ஆரண்:10 61/1

TOP


உடற்ற (3)

ஒத்து இரு தானையும் உடற்ற உற்றுழி – யுத்2:19 38/1
உமிழ்வதே ஒக்கும் வேலை ஓதம் வந்து உடற்ற கண்டான் – யுத்4:34 22/4
உடையான் முயன்றுறு காரியம் உறு தீவினை உடற்ற
இடையூறு உற சிதைந்தாங்கு-என சரம் சிந்தின விறலும் – யுத்4:37 49/1,2

TOP


உடற்றலால் (1)

உடைந்து தன் படை உலைந்து சிந்தி உயிர் ஒல்க வெல் செரு உடற்றலால்
கடைந்து தெள் அமுது கொள்ளும் வள்ளல் என மேல் நிமிர்ந்தது ஓர் கறுப்பினான் – யுத்2:19 70/1,2

TOP


உடற்றவும் (1)

உடல் கொண்டு இரண்டு ஆகி உடற்றவும் கண்டிலாதேம் – கிட்:7 49/3

TOP


உடற்றவே-கொலாம் (1)

ஒப்பு உடை அண்ணலோடு உடற்றவே-கொலாம்
இ படை எடுத்தது என்று எடுத்த சீற்றத்தான் – அயோ:13 6/3,4

TOP


உடற்றிய (1)

ஊக்கிய படைகள் வீசி உடற்றிய உலகம் செய்த – யுத்2:15 146/3

TOP


உடற்றினர் (2)

உற்று உடன்று அரக்கரும் உருத்து உடற்றினர்
செற்றுற நெருக்கினர் செருக்கும் சிந்தையர் – சுந்:9 31/1,2
உரும் என சொரிய வீசி உடற்றினர் ஒழிவு இலாதார் – யுத்2-மிகை:18 32/4

TOP


உடற்றினும் (1)

ஒன்று அல உகங்கள் கோடி உடற்றினும் ஒழிவது உண்டோ – யுத்2-மிகை:16 1/4

TOP


உடற்றுதற்கு (1)

ஒள்ளிய கலவி பூசல் உடற்றுதற்கு உருத்த நெஞ்சர் – சுந்:2 115/2

TOP


உடற்றும் (8)

உழுவையோடு அரி என உடற்றும் சீற்றத்தார் – ஆரண்:7 48/4
யோக வெம் சேனையும் உடற்றும் உம்முடை – யுத்2:18 2/2
பின்றாது உடற்றும் பெரும் பாவம் அழுத பின் என் பிறர் செய்கை – யுத்3:23 6/3
ஓதிய வென்றியன் உடற்றும் ஊற்றத்தன் – யுத்3:24 98/2
ஊழி கனல் ஒரு-பால் அதன் உடனே தொடர்ந்து உடற்றும்
சூழி கொடும் கடும் காற்று அதன் உடனே வர தூர்க்கும் – யுத்3:27 154/1,2
ஒரு வில்லியை ஒரு காலையின் உலகு ஏழையும் உடற்றும்
பெரு வில்லிகள் முடிவு இல்லவர் சர மா மழை பெய்வார் – யுத்3:31 103/1,2
ஊழி பேர்வதே ஒப்பது ஓர் உலைவுற உடற்றும்
நூழில் வெம் சமம் நோக்கி அ இராவணன் நுவன்றான் – யுத்4:32 11/2,3
ஒக்க நின்று எதிர் அமர் உடற்றும் காலையில் – யுத்4:37 147/1

TOP


உடற்றும்-காலை (1)

கடல்களும் வற்ற வெற்றி கால் கிளர்ந்து உடற்றும்-காலை
வட_வரை முதல ஆன மலை குலம் சலிப்ப போன்று – யுத்4:37 18/2,3

TOP


உடற்றுவர் (1)

காலினால் நெடும் கால் பிணித்து உடற்றுவர் கழல்வர் – கிட்:7 57/2

TOP


உடற்றுறு (1)

தடை இலாது உடற்றுறு சண்டமாருதம் – யுத்3:24 93/3

TOP


உடன் (150)

தமரம்-அது உடன் வளர் சதுமறை எனவும் – பால:5 121/3
மெய் வரு போகம் ஒக்க உடன் உண்டு விலையும் கொள்ளும் – பால:10 16/1
உடன் தொடர்ந்து போன ஆவி வந்தவா என் உள்ளமே – பால:13 52/4
ஏய அரு நுண் பொடி படிந்து உடன் எழுந்து ஒண் – பால:15 20/3
இறை எலாம் வணங்க போனான் எழுந்து உடன் சேனை வெள்ளம் – பால:17 2/2
தம் சிலம்பு அடியில் மென் பூ சொரிந்து உடன் தாழ்ந்த என்றால் – பால:17 7/3
ஊடி காண காட்டும் நலத்தாள் உடன் நில்லாள் – பால:17 26/2
உற இ கோலம் பெற்றிலென் என்றால் உடன் வாழ்வு இ – பால:17 27/2
ஆன தூயவரோடு உடன் ஆடினார் – பால:18 20/1
உலந்தவர்க்கு உயிர் சுடு விடமும் ஆய் உடன்
புலந்தவர்க்கு உதவி செய் புதிய தூதும் ஆய் – பால:19 2/2,3
உடன் ஒக்க உவந்து நீயே உண்ணுதி தோழி என்றாள் – பால:19 10/4
குலம் வரு கனக வான் குன்றை நின்று உடன்
வலம் வரு கதிர் என வாளும் வீக்கியே – பால:23 63/3,4
இராவணன் குலமும் பொன்ற எய்து உடன் அயோத்தி வந்தான் – பால-மிகை:0 8/4
காளையர் சேறு-தன்னை கலந்து உடன் மிதித்து நட்ட – பால-மிகை:2 1/1
மன்னர் மன்னனை வற்புறுத்தாது உடன்
துன்னும் கானம் தொடர துணிவதோ – அயோ:4 19/2,3
திருவின் நீங்கி தவம் செயும் நாள் உடன்
அருமை நோன்புகள் ஆற்றுதி ஆம் அன்றே – அயோ:4 20/3,4
இன்னா இடர் தீர்ந்து உடன் ஏகு என எம்பிராட்டி – அயோ:4 145/2
உறைந்த பாற்கடல் சேக்கை உடன் ஒரீஇ – அயோ:4 218/2
கோவினை உடன் கொடு குறுகினேன் என்கோ – அயோ:5 20/3
பிறிகிலென் உடன் ஏக பெறுகுவென் எனின் நாயேன் – அயோ:8 36/4
பொரு_அரு மணி மார்பா போதுவென் உடன் என்றான் – அயோ:8 39/4
உய்குவெம் இவனோடு யாம் உடன் உறைதலின் என்பான் – அயோ:9 29/2
மருவு காதலின் இனிது உடன் ஆடிய மந்தி – அயோ:10 14/2
நீல வண்டு_இனம் படிந்து எழ வளைந்து உடன் நிமிர்வ – அயோ:10 16/2
பலம் பெய் மந்திகள் உடன் வந்து கொடுப்பன பாராய் – அயோ:10 32/4
இடி கொள் வேழத்தை எயிற்றொடும் எடுத்து உடன் விழுங்கும் – அயோ:10 35/1
உய்யாநின்றேன் இன்னமும் என்முன் உடன் வந்தான் – அயோ:11 79/1
புரவலன்-தன்னொடும் அமரில் புக்கு உடன்
விரவலர் வெரிந்நிடை விழிக்க மீண்டுளோன் – அயோ:11 97/2,3
ஒழிந்திலன் குகனும் உடன் ஏகினான் – அயோ:13 71/3
பனி படர் காடு உடன் படர்தல் மெய் என்றான் – அயோ:14 127/4
எல்லாம் உடன் ஆய் எழலால் ஒரு தன் – ஆரண்:2 11/3
காலம் ஓர்ந்து உடன் உறை கடிய நோய் அனாள் – ஆரண்:6 1/4
கானம்-அதினிடை இருவர் காதொடு மூக்கு உடன் அரிய – ஆரண்:6 103/1
உந்த_அரு நிலையது ஆகி உடன் உறைந்து உயிர்கள் தம்மை – ஆரண்:7 55/3
எல்லாம் ஒரு தொடையா உடன் எய்தார் வினை செய்தார் – ஆரண்:7 88/4
உடைந்தார்களை நகைசெய்தனர் உருள் தேரினர் உடன் ஆய் – ஆரண்:7 95/1
மால் பொத்தின மறவோர் உடன் மழை பொத்தின வழி செம் – ஆரண்:7 99/1
எல்லாம் உடன் ஆய் இருள் ஓட இரித்தது அன்றே – ஆரண்:10 159/4
ஒப்பு இலர் என்றே போர் செயல் ஒல்லேன் உடன் வாழும் – ஆரண்:11 6/2
காய் சினத்தவரை கொன்று உடன் கழித்தோமும் ஆதும் – ஆரண்:11 62/2
நின்று பின்னரும் நெடு நெறி கடந்து உடன் நிமிர – ஆரண்:13 86/1
மயிலும் பெடையும் உடன் திரிய மானும் கலையும் மருவி வர – ஆரண்:14 29/1
உன்னு குன்று எலாம் உடன் அடுக்கினேம் – கிட்:3 57/4
துன்பு தோன்றிய பொழுது உடன் தோன்றுவன் எவர்க்கும் – கிட்:3 79/1
ஏழும் ஊடு புக்கு உருவி பின் உடன் அடுத்து இயன்ற – கிட்:4 16/2
போய் எழுந்தது முழக்கு உடன் எழுந்தது புகை – கிட்:5 9/2
ஏன்று உடன் உற்றன எனக்கு நேர் என – கிட்:7 25/2
உன் உயிர் கோடலுக்கு உடன் வந்தான் என – கிட்:7 30/3
உருத்தவன் உயிர் குடித்து உடன் வந்தாரையும் – கிட்:7 36/2
ஏழ் ஒத்து உடன் ஆம் திசை எட்டொடு இரண்டும் முட்டும் – கிட்:7 52/1
தோலினால் உடன் நெடு வரை முழை என தொளைப்பர் – கிட்:7 57/4
உடன் ஆய் உற்றது எலாம் உணர்த்தலும் – கிட்:8 18/4
உற்று நின்ற வினை கொடும் பிணி ஒன்றின்-மேல் உடன் ஒன்று உராய் – கிட்:10 69/3
நீ உடன் கொணருதி நெறி வலோய் என – கிட்:11 117/2
அங்கதன் உடன் செல அரிகள் முன் செல – கிட்:11 118/1
வானராதிபர் ஆயிரர் உடன் வர வகுத்த – கிட்:12 2/2
ஆறு எண் ஆயிர கோடி அது உடன் வர அமிழ்தம் – கிட்:12 4/3
வெம் சின படை வீரரை உடன் கொண்டு மீண்டான் – கிட்:12 30/4
சீதை-தனை தேர்ந்து இங்கு உடன் மீளும் திறன் இன்று என்று – கிட்:17 6/3
தன் தாதை மாதா உடன் கூடி உண்ண தண்ணீர் சுமக்கும் தவத்தோனை எய்தான் – கிட்-மிகை:7 6/3
தென் மலைநாட்டினை தேடி சென்று உடன்
இன் இசை தலைவரோடு இரண்டு வெள்ளமும் – கிட்-மிகை:16 2/2,3
ஏகா அரக்கி குடர் கொண்டு உடன் எழுந்தான் – சுந்:1 72/2
விண்டவரோடு உடன் வீயாது யான் வாளா விளிவேனோ – சுந்:2 225/4
ஏற்கின்றாரொடு உடன் உறை இன்பமால் – சுந்:3 102/4
ஒருங்கு உடன் புணர அஃது உரைக்கல்-பாலதோ – சுந்:4 42/4
புவனியும் மலையும் விசும்பும் பொரு_அரு நகரும் உடன் போர் – சுந்:7 22/3
நீதி அன்றால் உடன் வந்தாரை காக்கும் நிலை இல்லாய் – சுந்:8 43/2
பாய்ந்தவன்-மேல் உடன் மாருதி பாய்ந்தான் – சுந்:9 54/4
கொன்றான் உடன் வரு குழுவை சிலர் பலர் குறைகின்றார் உடல் குலைகின்றார் – சுந்:10 31/1
பைம் கழல் அரக்கரோடும் உடன் சென்ற பகுதி சேனை – சுந்:11 10/2
அறம் கொள் கொம்பினை மீட்டு உடன் அகல்வென் என்று அமைந்தான் – சுந்:12 51/4
நல் நெறி குமரர் போக நயந்து உடன் புணர்ந்த சேனை – சுந்:14 52/2
அன்றே அரக்கர் வருக்கம் உடன் அடைவது அல்லாது அரியின் கை – சுந்-மிகை:4 9/2
சிந்தை உவந்து சிரித்து உடன் நின்றான் – சுந்-மிகை:11 21/4
செழும் தார் புயத்து அண்ணல் செறுத்து உடன் மோதலுற்றான் – சுந்-மிகை:11 28/4
போதும் நாம் வாலி சேய்-பால் என்று உடன் எழுந்து போனார் – சுந்-மிகை:14 2/4
கொண்டு உடன் இருந்தனன் கொற்ற ஆணையால் – யுத்1:2 8/3
ஒன்றிடுவர் தேவர் உலகு ஏழும் உடன் ஒன்று ஆம் – யுத்1:2 55/4
அவனும் மற்று உள அமரரும் உடன் உறைந்து அடங்க – யுத்1:2 114/2
உம் தாரியது அன்று உலகு யாவும் உடன்
தந்தார் கொள நின்றது தான் எனலும் – யுத்1:3 118/3,4
நஞ்சினை உடன் கொடு வாழ்தல் நன்மையோ – யுத்1:4 7/4
நளிர் மலர் கையினன் நால்வரோடு உடன்
களவு இயல் வஞ்சனை இலங்கை காவலற்கு – யுத்1:4 49/2,3
பூண்டுழி அஞ்சி வெம் செருவில் புக்கு உடன்
மாண்டு ஒழிவு இன்றி நம் மருங்கு வந்தவன் – யுத்1:4 61/2,3
உடன் கொள தகையர் நம்முழை வந்து ஒன்றினால் – யுத்1:4 79/4
உடன் உதித்தவர்களோடும் ஒருவன் என்று உரையாநின்றாய் – யுத்1:4 144/2
இளவலும் இனிது உடன் இருக்க எண்ணியே – யுத்1:8 1/2
வென்றி இனி என்று படையோடு உடன் விரைந்தான் – யுத்1-மிகை:9 1/4
வாங்கு நீர் மகர_வேலை வந்து உடன் வளைந்தது என்ன – யுத்1-மிகை:11 3/2
ஊன்றிய பெரும் படை உலைய உற்று உடன்
ஆன்ற போர் அரக்கர்கள் நெருங்கி ஆர்த்து எழ – யுத்2:15 106/1,2
உடன் உறைந்து அறிந்தான் என்ன ஓர் இமை ஒடுங்கா-முன்னர் – யுத்2:15 132/3
தோளாண்மையும் இசையோடு உடன் துடைப்பேன் ஒரு புடைப்பால் – யுத்2:15 164/4
வல் வன் வார் சிலை பத்து உடன் இட கையின் வாங்கி – யுத்2:15 196/3
ஏழு வெம் சரம் உடன் தொடுத்து இராவணன் எய்தான் – யுத்2:15 226/4
கிளை அமை புவனம் மூன்றும் வந்து உடன் கிடைத்தவேனும் – யுத்2:16 16/2
உடன் இருத்தி உதிரத்தொடு ஒள் நறை – யுத்2:16 68/1
மந்திரம் அன்று நம் வலி எலாம் உடன்
உந்துதல் கருமம் என்று உணர கூறினான் – யுத்2:16 84/3,4
மீன் எலாம் உடன் விசும்பின்-நின்று உதிர்ந்து என வீழ்ந்த – யுத்2:16 216/4
வள்ளல் காத்து உடன் நிற்கவும் வானர தானையை மற கூற்றம் – யுத்2:16 335/1
ஆனோரும் உடன் பொருவான் அமைவான் – யுத்2:18 52/4
தழுவா உடன் ஏகுதி தாழல் என – யுத்2:18 53/3
எல்லாம் உடன் எய்திய பின் இவனே – யுத்2:18 54/1
ஏகாய் உடன் நீயும் எதிர்த்துளனாம் – யுத்2:18 80/1
ஒரு கோடிய மத மால் கரி உள வந்தன உடன் முன் – யுத்2:18 147/1
வீரர் வந்து உடன் உற விமல நீ நெடும் – யுத்2:19 30/3
மிடற்றினை கடித்து உடன் விளிந்து போவன – யுத்2:19 46/4
உயர்ந்து எழும் எருவை வேந்தர் உடன் பிறந்தவரை ஒத்தார் – யுத்2:19 59/2
விழுத்த பைம் தலைய வேணு மால் வரைகள் வீசி வீசி உடன் வீழுமால் – யுத்2:19 65/4
வலம் கொள் பேர் உலகம் மேருவோடு உடன் மறிக்கும் மாருதி-தன் வாசம் நாறு – யுத்2:19 81/3
உற்றனன் இளைய கோவை அனுமனும் உடன் வந்து உற்றான் – யுத்2:19 100/4
தூய வெம் கணை நூறு உடன் தூண்டினான் – யுத்2:19 124/4
சென்று உன்னும் முன்னர் உடன் ஆயினான் இ உலகு ஏழும் மூடு சிறையான் – யுத்2:19 262/4
கன்னி மா மதிலின் புறம் காத்து உடன்
முன்னி வெம் சமர் மூண்டு எழுந்துற்றதே – யுத்2-மிகை:15 2/3,4
கூவ மற்று அவர் கொண்டு உடன் நண்ணினார் – யுத்2-மிகை:15 10/3
உடன் எடுத்து அவர் மனையினுக்கு உரிய கன்னியர்-பால் – யுத்2-மிகை:16 37/3
தன்னுடை சேனை கோடி ஐந்து உடன் தழுவ தானை – யுத்3:21 8/1
தருக்கு போர்க்கு உடன் வந்துளவாம் என சமைத்தான் – யுத்3:22 164/3
நாசம் உஞற்றிய போதும் நடந்தேன் உடன் அல்லேன் – யுத்3:22 215/2
உண்டாள் விடத்தை என உடலும் உணர்வும் உயிர்ப்பும் உடன் ஓய்ந்தாள் – யுத்3:23 4/2
நின்றிலென் உடன் நெறி படைக்கு நீதியால் – யுத்3:24 74/1
முடிகுவென் உடன் என முடிய கூறலும் – யுத்3:24 81/2
கார் ஆயிரம் உடன் ஆகியது எனல் ஆகிய கரியோன் – யுத்3:27 102/1
திரிந்தார் இரு சுடரோடு உலகு ஒரு_மூன்று உடன் திரிய – யுத்3:27 155/4
ஆர்த்தது நிருதர்-தம் அனிகம் உடன் அமரரும் வெருவினர் கவி_குலமும் – யுத்3:28 20/1
கரு கிளர் மேகம் எல்லாம் ஒருங்கு உடன் கலந்தது என்ன – யுத்3:30 7/4
உற்ற தன்மையும் மனிதரது ஊற்றமும் உடன் ஆம் – யுத்3:30 39/2
நால் வரை கொணர்ந்து உடன் பிணித்தால் அன்ன நடையார் – யுத்3:31 8/4
திரிவரேல் உடன் திரிதரும் நெடு நிலம் செவ்வே – யுத்3:31 12/3
வருவரேல் உடன் கடல்களும் தொடர்ந்து பின் வருமால் – யுத்3:31 12/4
எடுத்த வாள்களோடு தோள்கள் இற்று வீழும் மற்று உடன்
கடுத்த தாள்கள் கண்டம் ஆகும் எங்ஙனே கலந்து நேர் – யுத்3:31 84/2,3
காயத்திடை உயிர் உண்டிட உடன் மொய்த்து எழு களியால் – யுத்3:31 109/3
வினையமுடை முதல்வர் எவரும் உடன் விளிய – யுத்3:31 157/2
இம்மென உடன் எடுத்து எழுந்து சேறுமோ – யுத்3:31 185/3
மேல் பொத்திய நிருத குலம் வேரோடு உடன் விளிய – யுத்3-மிகை:31 26/2
தோல் பொத்திய உயிர் யாவையும் தொடக்கற்று உடன் மடிய – யுத்3-மிகை:31 26/3
ஒடியும் வெய்யோர் கண் எரி செல்ல உடன் வெந்த – யுத்4:33 15/3
நின்றன எல்லாம் பெய்தால் உடன் நுங்கு நெருப்பும் காண்டும் – யுத்4:34 15/2
உரக தேயமும் ஒருங்கு உடன் ஏறினும் உச்சி – யுத்4:35 18/2
இனம் தொடர்ந்து உடன் வர ஏகினாள் என்ப – யுத்4:38 12/3
உடைந்து போன மயன் மகளோடு உடன்
அடங்க வெம் கனலுக்கு அவி ஆக்கினான் – யுத்4:38 32/2,3
புண்ணும் நீக்கினை தமையனை தொடர்ந்து உடன் போந்தாய் – யுத்4:40 112/4
அந்த வானரம் அடங்கலும் எழுந்து உடன் ஆர்த்து – யுத்4:40 123/2
அறுத்தனன் முளைத்தது அங்கு அதுவும் ஆர்த்து உடன்
மறுத்து இரு தலை-தனை மாற்ற வள்ளலும் – யுத்4-மிகை:37 20/2,3
ஓய்வு அற துணிக்கவும் உடன் முளைத்ததால் – யுத்4-மிகை:37 21/3
சுற்ற மாதர் தொடர்ந்து உடன் சூழ்வர – யுத்4-மிகை:38 7/3
மாருதி பெயர்கொண்டு உடன் வந்தனன் – யுத்4-மிகை:39 8/6
ஒன்றிய கடல்கள் ஏழும் உற்று உடன் உவா உற்று என்ன – யுத்4-மிகை:41 122/3
விளை தரு புனலை நோக்கி வியந்து உடன் இருப்ப வெல் போர் – யுத்4-மிகை:41 134/3
மேக_வண்ணனும் துணைவரும் வியந்து உடன் ஆடி – யுத்4-மிகை:41 140/3
தருவது ஒன்று இலை உடன் உணும் தரமது அல்லால் – யுத்4-மிகை:41 200/4
கொற்றவன் உடன் உண்ணுமோ கோது இல் மாதவனே – யுத்4-மிகை:41 201/1

TOP


உடன்பட (1)

உடன்பட ஒண்ணுமோ உரக பள்ளியான் – சுந்:4 50/3

TOP


உடன்பிறந்தவர்கள் (1)

ஒருவனோ குபேரன் நின்னொடு உடன்பிறந்தவர்கள் அன்னார் – ஆரண்:6 46/2

TOP


உடன்பிறந்தேன் (1)

எ உலகும் உடையானுக்கு உடன்பிறந்தேன் யான் என்றாள் – ஆரண்:6 109/4

TOP


உடன்பிறந்தோர் (1)

கூளிகட்கு நல் உடன்பிறந்தோர் பெரும் குழுவாய் – யுத்3:30 23/3

TOP


உடன்பிறப்பின் (1)

ஒல்லுமாறு இயலுமேல் உடன்பிறப்பின் பயன் ஓரான் – யுத்2:16 351/3

TOP


உடன்பிறப்பு (2)

ஓசை சோரியை நோக்கினன் உடன்பிறப்பு என்னும் – கிட்:7 75/2
இன்றொடும் தவிர்ந்தது அன்றே உடன்பிறப்பு என்று விட்டான் – யுத்2:16 162/3

TOP


உடன்ற (1)

உம்பர் கோமகன் அமர் உடன்ற நாள் – பால-மிகை:6 4/2

TOP


உடன்றனர் (1)

பொர உடன்றனர் போல பொருந்தினர் – யுத்4:37 25/3

TOP


உடன்றனரால் (1)

உற்று இருவோரும் உடன்றனரால் – யுத்3-மிகை:20 14/4

TOP


உடன்றனன் (1)

பிளந்து தின்பென் என்று உடன்றனன் பெயர்ந்தனன் பெயரான் – சுந்:3 134/3

TOP


உடன்றார் (2)

உருத்து அ எண்பதினாயிர கோடியர் உடன்றார் – சுந்-மிகை:7 5/4
உற்று எதிர் ஓடி உடன்றார்
கற்று உறு மாருதி காய்ந்தே – சுந்-மிகை:13 13/2,3

TOP


உடன்றான் (2)

உருந்து நஞ்சு போல்பவன்-வயின் பாய்வென் என்று உடன்றான் – சுந்:12 50/4
ஒடியும் உன தோள் என மோதி உடன்றான் – யுத்2:18 240/4

TOP


உடன்று (9)

ஒருவர்க்கு ஆண்டு அமர் ஒருவரும் தோற்றிலர் உடன்று
செருவில் தேய்த்தலின் செம் கனல் வெண் மயிர் செல்ல – கிட்:7 59/2,3
மேயின வண்ணம் எல்லாம் விளம்புவான் உடன்று மிக்கார் – சுந்:3 147/4
உற்று உடன்று ஒன்றாய் ஓங்கி ஒலித்து எழுந்து ஊழி பேர்வில் – சுந்:7 12/3
உற்று உடன்று அரக்கரும் உருத்து உடற்றினர் – சுந்:9 31/1
பொங்கு அமர் விசும்பிடை உடன்று பொரு போழ்தில் – யுத்1:12 20/1
உன்னும் ஆயிர வெள்ளம் உடன்று எழா – யுத்2-மிகை:15 2/2
உற்று உருத்து எழு வெள்ளம் உடன்று எழா – யுத்3:31 131/1
உற்று அங்கு எதிரேறி உடன்று அமர்வாய் – யுத்3-மிகை:20 18/2
உற்று ஓர் ஆயிர வெள்ளம் உடன்று எதிர் – யுத்3-மிகை:31 35/2

TOP


உடன்றேன் (1)

கொல்வென் என்று உடன்றேன் உன்னை கொல்கிலென் குறித்து சொன்ன – சுந்:3 138/1

TOP


உடனா (1)

வரும் காலனும் பெரும் பூதமும் மழை மேகமும் உடனா
பொரும் காலையில் மலை-மேல் விழும் உரும் ஏறு என புடைத்தான் – யுத்2:18 156/3,4

TOP


உடனே (37)

பெரு நாள் உடனே பிரியாது உழல்வாய் – பால:23 4/3
உடை மா மகுடம் புனை என்று உரையா உடனே கொடியேன் – அயோ:4 56/3
திரு உளம் எனின் மற்று என் சேனையும் உடனே கொண்டு – அயோ:8 39/1
புல்லினன் உடனே கொண்டு இனிது உறை புரை புக்கான் – அயோ:9 27/4
உறைவென் கானத்து ஒருங்கு உடனே என்றான் – அயோ:14 4/4
உண்மையும் எல்லாம் உடனே கொண்டு ஏகினையே – அயோ:14 64/3
ஒத்தான் உடனே உயிர்த்தான் உருத்தான் அவன் தோள் – ஆரண்:13 27/1
உடற்படுமால் உடனே உறும் நன்மை – ஆரண்:14 57/3
அயிராது உடனே அகல்வாய் அலையோ – கிட்:10 56/3
தாய் உருத்து உடனே வர தட நெடு வரையை – கிட்:12 12/3
உடனே அண்டம் இரண்டும் முந்து உயிர்த்து – கிட்:16 36/1
நீண்டான் உடனே சுருங்கா நிமிர் வாள் எயிற்றின் – சுந்:1 59/1
ஊழின் முறை இன்றி உடனே புகும் இது ஒன்றோ – சுந்:2 65/2
உருகியது உடனே ஆறி வலித்தது குளிர்ப்பு உள் ஊற – சுந்:14 42/4
ஒட்ட உடனே அவனும் வந்து இவனை உற்றான் – யுத்1:12 15/3
வாள் ஆண்மையும் உலகு ஏழினொடு உடனே உடை வலியும் – யுத்2:15 164/2
போது என்று உடனே கொடு போதுதியால் – யுத்2:18 35/4
கொன்றான் இவன் அல்லது கொண்டு உடனே
நின்றார் பிறர் உண்மை நினைந்தனையோ – யுத்2:18 83/3,4
ஒல்வானும் இவன் உடனே ஒரு நீ – யுத்2:18 84/3
வேறு ஆயின அவை யாவையும் உடனே வர விட்டான் – யுத்2:18 146/4
உலகத்து உள மலை எத்தனை அவை அத்தனை உடனே
கொல நிற்பன பொருகிற்பன புடை சுற்றின குழுவாய் – யுத்2:18 148/1,2
கொல்வித்தான் உடனே நின்று அங்கு என்பரோ கொண்டு போனான் – யுத்2:19 210/1
வினை வர்க்கம் முற்றும் உடனே படைத்தி அவை எய்தி என்றும் விளையா – யுத்2:19 259/1
புகை ஆடிய காடு புகுந்து உடனே
பகை ஆடியவா பரிவு ஏதும் இலேன் – யுத்3:23 16/3,4
ஓமத்து அனல் வெவ் வடவைக்கு உடனே
பாம கடல் நின்றது ஓர் பான்மையதை – யுத்3:27 17/3,4
ஊழி கனல் ஒரு-பால் அதன் உடனே தொடர்ந்து உடற்றும் – யுத்3:27 154/1
சூழி கொடும் கடும் காற்று அதன் உடனே வர தூர்க்கும் – யுத்3:27 154/2
யாவரும் உடனே தொடர்ந்து ஏகினார் – யுத்3:29 24/2
உண்ணும் தன்மைய ஊன் முறை தப்பிடின் உடனே
மண்ணில் நின்ற மால் யானையை வாயிடும் பசியார் – யுத்3:31 9/1,2
அல் நேரலர் உடனே திரி நிழலே எனல் ஆனான் – யுத்3:31 114/4
பாயும் உற்று உடனே என பன்னினான் – யுத்3:31 130/3
ஊழி இறுதி கடுகு மாருதமும் ஒத்தனன் இராமன் உடனே
பூழி என உக்கு உதிரும் மால் வரைகள் ஒத்தனர் அரக்கர் பொருவார் – யுத்3:31 141/1,2
கொண்டு ஒருங்கு உடனே விட்டார் குலுங்கியது அமரர் கூட்டம் – யுத்3:31 224/2
ஓடி போகுவது எங்கு அடா உன்னொடும் உடனே
வீடி போவென் என்று அரக்கன்-மேல் வீடணன் வெகுண்டான் – யுத்4:32 35/3,4
வில்லால் சரம் துரக்கின்றவற்கு உடனே மிடல் வெம் போர் – யுத்4:37 54/1
ஒத்து செரு விளைக்கின்றது ஒர் அளவின் தலை உடனே
பத்து சிலை எடுத்தான் கணை தொடுத்தான் பல முகில்-போல் – யுத்4:37 56/1,2
அ திருக்கும் கெடும் உடனே புகுந்து ஆளும் அரசு எரி போய் அமைக்க என்றான் – யுத்4:41 66/4

TOP


உடு (5)

உன்னை கண்டார் எள்ளுவர் பொல்லாது உடு நீ என்று – பால:17 29/3
உடு இனம் ஆனது எல்லாம் உதிர்ந்த பூ உதிர்ந்தது என்ன – சுந்-மிகை:10 1/2
உடு இனம் ஆனது எல்லாம் உதிர்ந்தன பூ இது என்ன – சுந்-மிகை:11 9/2
ஒத்த கடையுகம் உற்றுழி உறு கால் பொர உடு மீன் – யுத்3:22 115/3
உரிந்தன உடு குலம் உதிர்ந்து சிந்தின – யுத்4:37 62/2

TOP


உடுக்க (1)

நின்ற கொடை கை என் அன்பன் உடுக்க நெடும் சீரை – அயோ:13 21/1

TOP


உடுக்கணங்கள் (1)

கரந்தது கடுத்து உடுக்கணங்கள் மாண்டவே – பால-மிகை:19 1/4

TOP


உடுக்கள் (1)

கொப்புளம் கொண்டு என உடுக்கள் கூர்ந்தவே – பால-மிகை:10 4/4

TOP


உடுக்களும் (1)

உக்கிலா உடுக்களும் உருள்கள் தாக்கலின் – யுத்4:37 65/1

TOP


உடுத்த (16)

பொன்னின் மா மதிட்கு உடுத்த நீல ஆடை போலுமே – பால:3 20/4
அலப்பு நீர் உடுத்த பார் அளிக்கும் மைந்தரை – பால:5 79/3
வடகத்தோடு உடுத்த தூசை மாசு இல் நீர் நனைப்ப நோக்கி – பால:16 18/3
உடுத்த பாரகம் உடையவன் ஒரு மகற்கு எனவே – அயோ:2 83/2
விண்ணவர் விசும்பு தூர்த்தார் விரி திரை உடுத்த கோல – அயோ:3 78/1
ஒல்லொலி வேலை நீர் உடுத்த பாரை ஓர் – அயோ:12 36/3
உடுத்த துகில் சுற்று ஒரு தலை சிலர் உறைந்தார் – அயோ-மிகை:5 1/3
உடுத்த திசை அனைத்தினும் சென்று ஒலி கொள்ள உறு துயரால் – ஆரண்:1 48/2
உடுத்த நீர் ஆடையள் உருவ செவ்வியள் – ஆரண்:6 12/1
உடுத்த வால் நிற துகில் ஒழிந்த போன்றவே – கிட்:10 106/4
தன் நிறத்தோடு மாறு தந்து இமைக்கும் நீவி அம் தழைபட உடுத்த
பொன் நிற தூசு கரு வரை மருங்கில் தழுவிய புது வெயில் பொருவ – சுந்:3 80/1,2
உடுத்த துகிலோடும் உயிர் உக்க உடலோடும் – சுந்:4 60/3
நால் கடல் உடுத்த பாரின் நாயகன் புதல்வன் நாம – யுத்1:4 129/2
உடுத்த நாயகன் தான் என உணர்தலின் ஒருங்கே – யுத்2:15 210/2
தாவு நீர் உடுத்த நல் தரணி தன்னுடன் – யுத்4:41 102/3
வேசியர் உடுத்த கூறை வேந்தர்கள் சுற்ற வெற்றி – யுத்4:42 8/1

TOP


உடுத்தாள் (1)

அஞ்சு வணத்தின் ஆடை உடுத்தாள் அரவு எல்லாம் – சுந்:2 77/1

TOP


உடுத்தினார் (1)

ஊனம்_இல் மலர் ஆடை உடுத்தினார் – அயோ:14 9/4

TOP


உடுத்து (3)

உடுத்து நண்ணுதற்கு உற்றுளது யாது என்றான் – அயோ:14 2/4
அந்தி வான் உடுத்து அல்லு வீற்றிருந்ததாம் என்ன – சுந்:12 42/4
மூண்ட வான் மழை உரித்து உடுத்து உலாவரும் மூர்க்கர் – யுத்3:31 7/4

TOP


உடுப்பதுவும் (1)

உடுப்பதுவும் உண்பதுவும் இன்றி விடுகின்றாய் – பால-மிகை:8 11/4

TOP


உடுபதி (4)

ஒப்புற துளங்குகின்ற உடுபதி ஆடியின்-கண் – பால:16 5/2
ஓங்கு வெய்யவன் உடுபதி என கதிர் உகுத்தான் – அயோ:9 39/2
உடுபதி வேலையின் உதயம் போன்றதே – அயோ:12 24/4
உவா உற வந்து கூடும் உடுபதி இரவி ஒத்தார் – கிட்:3 21/4

TOP


உடுபதியும் (2)

கரவல் அரும் கற்பகமும் உடுபதியும் கடல் இடமும் களித்து வாழ – ஆரண்:4 21/2
உன்னற்கு அரிய உடுபதியும் இரவும் ஒழிந்த ஒரு நொடியில் – ஆரண்:10 116/3

TOP


உடுபதியே (1)

ஓயாநின்றேன் உயிர் காத்தற்கு உரியார் யாவர் உடுபதியே – ஆரண்:10 114/4

TOP


உடும்பு (1)

அருட்டை என்னும் வல்லி தந்தாள் ஓந்தி உடும்பு அணில்கள் முதலான எல்லாம் – ஆரண்-மிகை:4 4/3

TOP


உடுவின் (2)

உண்டு என வெருவினான் போல் ஒளித்தனன் உடுவின் கோமான் – சுந்:6 40/4
எறிதரு கடையும் வன் கால் இடறிட உடுவின் இனம் போய் – சுந்:7 19/3

TOP


உடை (399)

நிலை உடை கவி நீத்தம் அ நீத்தமே – பால:1 9/4
மணி உடை கொடி தோன்ற வந்து ஊன்றலால் – பால:1 11/3
சூட்டு உடை துணை தூ நிற வாரணம் – பால:2 27/1
கன்று உடை பிடி நீக்கி களிற்று_இனம் – பால:2 32/1
குன்று உடை குல மள்ளர் குழூஉ குரல் – பால:2 32/3
புன் தலை புனம் காப்பு உடை பொங்கரில் – பால:2 34/3
சால்பு உடை உயர்வின் சக்கரம் நடத்தும் தன்மையின் தலைவர் ஒத்து உளதே – பால:3 10/4
எல் உடை பசும்பொன் வைத்து இலங்கு பல் மணி குலம் – பால:3 23/2
சங்க வெண் சுதை உடை தவள மாளிகை – பால:3 26/2
கடி உடை கற்பகம் கான்ற மாலையே – பால:3 36/4
திணி சுடர் நெய் உடை தீ விளக்கமோ – பால:3 50/3
கோ உடை நெடு மணி மகுட கோடியால் – பால:4 8/3
விளைதரு கடு உடை விரிகொள் பாயலும் – பால:5 20/2
தரு உடை கடவுள் வேந்தன் சாற்றுவான் எனது கூறு – பால:5 24/1
தேசு உடை தந்தை ஒப்பான் திருவருள் புனைந்த மைந்தன் – பால:5 29/4
மருள் ஒழி உணர்வு உடை வரத மா தவன் – பால:5 50/4
அதிர்ந்து எழு முரசு உடை அரசர் கோமகன் – பால:5 68/2
முதிர்ந்த மா தவம் உடை முனியை கண்களால் – பால:5 68/3
முடி உடை வேந்தன் அ முனிவனோடும் ஓர் – பால:5 73/2
வடிவு உடை மடந்தையர் வாழ்த்து எடுப்பவே – பால:5 73/4
தகவு உடை முனியும் அ தழலின் நாப்பணே – பால:5 83/3
நமித்திரர் நடுக்கு உறு நலம் கொள் மொய்ம்பு உடை
நிமி திரு மரபுளான் முன்னர் நீர்மையின் – பால:5 88/1,2
அரிய நல் தவம் உடை வசிட்டன் ஆணையால் – பால:5 95/1
வாங்கிய துயர் உடை மன்னன் பின்னரும் – பால:5 97/1
தளை அவிழ் தருவு உடை சயிலகோபனும் – பால:5 103/1
ஓவிய எழில் உடை ஒருவனை அலது ஓர் – பால:5 120/2
மேவினன் உலகு உடை வேந்தர்-தம் வேந்தன் – பால:5 120/4
எதிர் வரும் அவர்களை எமை உடை இறைவன் – பால:5 130/1
காரண குறி உடை காமன் ஆச்சிரமமே – பால:7 2/4
பாய்ந்த பொன் கால் உடை பளிக்கு பீடமே – பால:7 14/4
நோக்கினன் அவர் முகம் நோக்க நோக்கு உடை
கோ குமரரும் அடி குறுக நான்முகன் – பால:7 18/1,2
பொடி உடை கானம் எங்கும் குருதி_நீர் பொங்க வீழ்ந்த – பால:7 51/1
தடி உடை எயிற்று பேழ் வாய் தாடகை தலைகள்-தோறும் – பால:7 51/2
முடி உடை அரக்கற்கு அ நாள் முந்தி உற்பாதம் ஆக – பால:7 51/3
கவர் உடை எயிற்றினர் கடித்த வாயினர் – பால:8 36/1
கறங்கு தண் புனல் கடி நெடும் தாள் உடை கமலத்து – பால:9 3/1
பிறந்து உடை நலம் நிறை பிணித்த எந்திரம் – பால:10 59/1
தாள் உடை வரி சிலை சம்பு உம்பர்-தம் – பால:13 14/1
கோள் உடை விடை_அனான் குலத்துள் தோன்றிய – பால:13 14/3
வாள் உடை உழவன் ஓர் மன்னன்-பால் வைத்தான் – பால:13 14/4
நாண் உடை நங்கை நலம் கிளர் செம் கேழ் – பால:13 28/2
பேர் உடை அண்ட கோளம் பிளந்தது என்று ஏங்கி நைந்தார் – பால:13 35/2
உயிர் உடை உடம்பும் எல்லாம் ஓவியம் ஒப்ப நின்றார் – பால:13 40/4
மொய் திரை கடல் என முழங்கு மூக்கு உடை
கைகளின் திசை நிலை களிற்றை ஆய்வன – பால:14 19/1,2
சூர் உடை நிலை என தோய்ந்தும் தோய்கிலா – பால:14 20/1
வார் உடை வன முலை மகளிர் சிந்தை போல் – பால:14 20/2
நீர் உடை ஆடையாளும் நெளித்தனள் முதுகை என்றால் – பால:14 80/3
வெம் சாயை உடை கதிர் அங்கு அதன் மீது பாயும் – பால:16 36/2
கால் வானக தேர் உடை வெய்யவன் காய் கடும் கண் – பால:16 40/1
மீன் உடை எயிற்று கங்குல் கனகனை வெகுண்டு வெய்ய – பால:17 1/1
கான் உடை கதிர்கள் என்னும் ஆயிரம் கரங்கள் ஓச்சி – பால:17 1/2
தான் உடை உதயம் என்னும் தமனிய தறியுள் நின்று – பால:17 1/3
மிடல் உடை கொடிய வேலே என்னலாய் மிளிர்வது என்ன – பால:18 16/1
மடல் உடை போது காட்டும் வளர் கொடி பலவும் சூழ – பால:18 16/3
மீன் உடை விசும்பினார் விஞ்சை நாட்டவர் – பால:19 7/1
ஊன் உடை உடம்பினார் உருவம் ஒப்பு இலார் – பால:19 7/2
மான் உடை நோக்கினார் வாயின் மாந்தினார் – பால:19 7/3
தேன் உடை மலரிடை தேன் பெய்து என்னவே – பால:19 7/4
உன்ன அரும் துறவு பூண்ட உணர்வு உடை ஒருவனே போல் – பால:19 57/3
கப்பு உடை நாவின் நாகர் உலகமும் கண்ணில் தோன்ற – பால:20 2/1
துப்பு உடை மணலிற்று ஆகி கங்கை நீர் சுருங்கி காட்ட – பால:20 2/2
அப்பு உடை அனீக வேலை அகன் புனல் முகந்து மாந்த – பால:20 2/3
உப்பு உடை கடலும் தெண் நீர் உண் நசை உற்றது அன்றே – பால:20 2/4
தங்கு தாமரை உடை தானமே போலுமே – பால:20 7/4
வெறி உடை கலவையும் விரவு செம் சாந்தமும் – பால:20 13/3
அழுது வெய்து_உயிர்த்து அன்பு உடை தோழியை – பால:21 24/2
சங்கினொடு சக்கரம் உடை தனி முதல் பேர் – பால:22 32/2
நச்சு உடை வடி கண் மலர் நங்கை இவள் என்றால் – பால:22 36/3
பளிங்கு உடை உயர் திண்ணை பத்தியின் வைப்பாரும் – பால:23 25/4
மது விரி குழலாரும் மதில் உடை நெடு மாடம் – பால:23 34/3
கார் விட கறை உடை கணிச்சி வானவன் – பால:23 53/1
தேன் உடை மலர்_மகள் திளைக்கும் மார்பினில் – பால:23 58/1
சிலை உடை கயல் வாள் திங்கள் ஏந்தி ஓர் செம்பொன் கொம்பர் – பால:23 79/1
மூ எழு முறைமை பாரில் முடி உடை வேந்தை எல்லாம் – பால:24 33/1
பொன் உடை வனை கழல் பொலம் கொள் தாளினாய் – பால:24 38/1
மின் உடை நேமியன் ஆதல் மெய்ம்மையால் – பால:24 38/2
அறிவு உடை மாந்தர்க்கு எல்லாம் அமிழ்தம் ஒத்து இருக்கும் அன்றே – பால-மிகை:0 42/4
தடி உடை முகில் குலம் சலிப்ப அண்டமும் – பால-மிகை:7 14/3
ஓட்டினன் தருப்பையை உடை கண் நீர் விழ – பால-மிகை:8 13/3
விள்ளும் வீ உடை பானலும் மேவும் மெய் – பால-மிகை:11 7/3
மாதவ எழுந்திலாய் நீ வயப்பு உடை படைகட்கு எல்லாம் – பால-மிகை:11 12/1
துப்பு உடை சேனை யாவும் தொலைவுற துணித்தலோடும் – பால-மிகை:11 16/3
வெப்பு உடை கொடிய மன்னன் தனயர்கள் வெகுண்டு மிக்கார் – பால-மிகை:11 16/4
தழைத்த பேர் அருள் உடை தவத்தின் ஆகுமேல் – அயோ:1 24/2
விரிந்த பூ உள மீன் உடை வான்-நின்றும் வீழ்வ – அயோ:1 55/4
எள் உடை பொரி விரவின உள சில இளநீர் – அயோ:1 56/4
கன்று உடை பசுவின் கடல் நல்கினாள் – அயோ:2 9/4
பளிங்கு உடை நெடும் சுவர் அடுத்த பத்தியில் – அயோ:2 42/2
மண் உறு முரசு உடை மன்னர் மாலையில் – அயோ:2 65/3
அறன் நிரம்பிய அருள் உடை அரும் தவர்க்கேனும் – அயோ:2 77/1
காமன் விற்கு உடை கங்குல் மாலை கழிந்தது என்பது கற்பியா – அயோ:3 55/2
தெருள் உடை மனத்து மன்னன் ஏவலின் திறம்ப அஞ்சி – அயோ:3 113/1
இருள் உடை உலகம் தாங்கும் இன்னலுக்கு இயைந்து நின்றான் – அயோ:3 113/2
உருள் உடை சகடம் பூண் உடையவன் உய்த்த கார் ஏறு – அயோ:3 113/3
அருள் உடை ஒருவன் நீக்க அ பிணி அவிழ்ந்தது ஒத்தான் – அயோ:3 113/4
உடை மா மகுடம் புனை என்று உரையா உடனே கொடியேன் – அயோ:4 56/3
சொல் மாண்பு உடை அன்னை சுமித்திரை கோயில் புக்கான் – அயோ:4 138/4
செய்து உடை செல்வமோ யாதும் தீர்ந்து எமை – அயோ:4 154/1
திடர் உடை குங்கும சேறும் சாந்தமும் – அயோ:4 177/1
தார் உடை மலரினும் ஒதுங்க தக்கிலா – அயோ:5 21/1
வார் உடை முலையொடும் மதுகை மைந்தரை – அயோ:5 21/2
கங்கை வார் சடை கற்றையன் கற்பு உடை
மங்கை காண நின்று ஆடுகின்றான் வகிர் – அயோ:7 18/2,3
பால் உடை மொழியாளும் பகலவன் அனையானும் – அயோ:8 33/1
சேல் உடை நெடு நல் நீர் சிந்தினர் விளையாட – அயோ:8 33/2
தோல் உடை நிமிர் கோலின் துழவிட எழு நாவாய் – அயோ:8 33/3
கால் உடை நெடு ஞெண்டின் சென்றது கடிது அம்மா – அயோ:8 33/4
அனகன் அம் கணன் ஆயிரம் பெயர் உடை அமலன் – அயோ:10 1/2
சூடி சந்தனம் தோய்த்து உடை சுற்று மண் – அயோ:11 5/1
கதையையும் புதுக்கிய தலைவன் கண் உடை
நுதலவன் சிலை விலின் நோன்மை நூறிய – அயோ:11 49/2,3
நீத்த நீர் உடை கல நீரது ஆகுமால் – அயோ:12 10/4
துப்பு உடை கடலின் நீர் சுமந்த மேகத்தை – அயோ:13 6/2
ஒப்பு உடை அண்ணலோடு உடற்றவே-கொலாம் – அயோ:13 6/3
முகிழ் உடை முரண் மா தண்டு கூம்பு என முகிலின் வண்ண – அயோ:13 58/2
களி உடை மஞ்ஞை அன்ன கனம் குழை கயல் கண் மாதர் – அயோ:13 60/3
வடி உடை அயில் படை மன்னர் வெண்குடை – அயோ:14 22/1
செடி உடை நெடு நிழல் செய்ய தீ பொதி – அயோ:14 22/2
படி உடை பரல் உடை பாலை மேல் உயர் – அயோ:14 22/3
படி உடை பரல் உடை பாலை மேல் உயர் – அயோ:14 22/3
கொடி உடை பந்தரின் குளிர்ந்தது எங்குமே – அயோ:14 22/4
கழுந்து உடை வரி சிலை கடலை நோக்கினான் – அயோ:14 26/4
அல்லலின் அழுங்கினை ஐய ஆள் உடை
மல் உயர் தோளினான் வலியனோ என்றான் – அயோ:14 54/3,4
பிறந்து நீ உடை பிரிவு_இல் தொல் பதம் – அயோ:14 99/1
வரன் நில் உந்தை சொல் மரபினால் உடை
தரணி நின்னது என்று இயைந்த தன்மையால் – அயோ:14 109/1,2
கறுத்த மா மிடறு உடை கடவுள் கால வில் – அயோ-மிகை:1 5/3
துடி உடை சேனை வெள்ளம் பள்ளியை சுற்ற ஏவி – அயோ-மிகை:8 3/2
இடி உடை மேகம் என்ன இரைத்து அவண் காத்து நின்றான் – அயோ-மிகை:8 3/4
எயில் உடை அயோத்தி மூதூர் எய்து நான் எய்துக என்றான் – அயோ-மிகை:8 4/4
வானின் நுந்தை சொல் மரபினால் உடை
தானம் நின்னது என்று இயைந்த தன்மையால் – அயோ-மிகை:14 7/1,2
எண் உடை குரிசில் எண்ணி இளையோய் இவனை இ – ஆரண்:1 43/3
துப்பினில் துப்பு உடை யாதை சொல்லுகேன் – ஆரண்:6 14/4
உடை உயிர் யாவையும் உடையுமால் என்றாள் – ஆரண்:6 16/4
எயிறு உடை அரக்கி எ உயிரும் இட்டது ஓர் – ஆரண்:6 22/1
பொற்பு உடை அரக்கி பூவில் புனலினில் பொருப்பில் வாழும் – ஆரண்:6 61/1
மலை துமித்து என இராவணன் மணி உடை மகுட – ஆரண்:6 88/3
ஊன் உடை இவனை யானே உண்குவென் உயிரை என்றான் – ஆரண்:7 67/4
மீளி மொய்ம்பு உடை இவுளி வீழ்கின்றன விரவி – ஆரண்:7 70/3
உடை தடம் படைகளும் ஒழிய உற்று எதிர் – ஆரண்:7 102/2
பொன் தெரி வடிம்பு உடை பொரு_இல் வாளியால் – ஆரண்:7 129/2
பொற்றை மா முழை புலால் உடை வாயினின் புகுந்து – ஆரண்:7 134/2
சென்ற தேரையும் சிலை உடை மலை என தேர் மேல் – ஆரண்:8 18/1
ஏவினான் அவன் எயிறு உடை நெடும் தலை இழந்தான் – ஆரண்:8 21/4
உரம் உடை தன்மையால் உலகு ஏழையும் – ஆரண்:9 24/2
மின் உடை வேத்திர கையர் மெய் புக – ஆரண்:10 16/1
தோல் உடை நெடும் பணை துவைக்கும்-தோறு எலாம் – ஆரண்:10 17/3
முடை உடை வாயினள் முறையிட்டு ஆர்த்து எழு – ஆரண்:10 25/1
பனி வரும் கானிடை பழிப்பு_இல் நோன்பு உடை
முனிவரர் வெகுளியின் முடிபு என்றார் சிலர் – ஆரண்:10 34/3,4
கள் உடை வள்ளமும் களித்த தும்பியும் – ஆரண்:10 37/1
மீன் உடை நெடும் கொடியினோன் அனையர் மேல் கீழ் – ஆரண்:10 50/2
ஊன் உடை உடம்பு உடைமையோர் உவமை இல்லா – ஆரண்:10 50/3
தார் உடை தானையோடும் தம்பியர் தமியன் செய்த – ஆரண்:10 65/1
மயில் உடை சாயலாளை வஞ்சியா-முன்னம் நீண்ட – ஆரண்:10 85/1
எயில் உடை இலங்கை நாதன் இதயம் ஆம் சிறையில் வைத்தான் – ஆரண்:10 85/2
அயில் உடை அரக்கன் உள்ளம் அ வழி மெல்ல மெல்ல – ஆரண்:10 85/3
வெயில் உடை நாளில் உற்ற வெண்ணெய் போல் வெதும்பிற்று அன்றே – ஆரண்:10 85/4
நோக்கிய மானை நோக்கி நுதி உடை மதியின் ஒன்றும் – ஆரண்:11 56/1
கொற்றவன் மைந்த மற்றை குழைவு உடை உழையை வல்லை – ஆரண்:11 60/2
செய்வென் என்று அமைய நோக்க தெளிவு உடை தம்பி செப்பும் – ஆரண்:11 61/2
பகை உடை அரக்கர் என்றும் பலர் என்றும் பயிலும் மாயம் – ஆரண்:11 64/1
தகை உடை தம்பிக்கு அ நாள் சதுமுகன் தாதை சொன்னான் – ஆரண்:11 64/4
தாள் உடை மலர் உளான் தந்த அந்தம்_இல் – ஆரண்:12 45/1
நாள் உடை வாழ்க்கையன் நாரி பாகத்தன் – ஆரண்:12 45/2
வாள் உடை தட கையன் வாரி வைத்த வெம் – ஆரண்:12 45/3
கோள் உடை சிறையினன் குணங்கள் மேன்மையான் – ஆரண்:12 45/4
ஊன் உடை உடம்பினானும் உரு கெழு மானம் ஊன்ற – ஆரண்:12 58/3
தன் நோக்கிய நெஞ்சு உடை யோகியர் தம்மை சார்ந்த – ஆரண்:13 33/3
திக்கு உடை அண்ட கோள புறத்தவும் தீந்து நீரின் – ஆரண்:13 119/3
களி உடை அனங்க கள்வன் கரந்து உறை கங்குல் காலம் – ஆரண்:14 7/1
துப்பு உடை மால் வரை தோன்றலன் என்னா – ஆரண்:14 61/3
வெப்பு உடை மெய்யொடு வீரன் விரைந்தான் – ஆரண்:14 61/4
ஒப்பு உடை இந்து என்று உதித்த ஊழி தீ – ஆரண்:14 99/2
வெப்பு உடை விரி கதிர் வெதுப்ப மெய் எலாம் – ஆரண்:14 99/3
உறுப்பு உடை உயிர் எலாம் உலைந்து சாய்ந்தன – ஆரண்:15 2/2
மானம் உடை குரோதவசை கழுதை மரை ஒட்டை பிற வயிறு வாய்த்தாள் – ஆரண்-மிகை:4 2/4
சிந்தனை வழி நிலை திரிவர் தேசு உடை
இந்திரன் முதலிய அமரர் ஈண்டு அவன் – ஆரண்-மிகை:12 2/2,3
காய் எரி கனலும் கற்கள் கள் உடை மலர்களே போல் – கிட்:2 12/1
வளை உடை புணரி சூழ் மகிதல திரு எலாம் – கிட்:3 8/3
முரண் உடை தட கை ஓச்சி முன்னவன் பின் வந்தேனை – கிட்:3 25/1
ஐயன் ஆயிரம் பெயர் உடை அமரர்க்கும் அமரன் – கிட்:3 70/2
வெய்ய வாளியை ஆள் உடை வில்லியும் விட்டான் – கிட்:4 15/4
துந்துபி பெயர் உடை சுடு சினத்து அவுணன் மீது – கிட்:5 3/1
அயன் உடை அண்டத்தின் அ புறத்தையும் – கிட்:6 12/1
பொன் உடை சிலையினாய் விரைந்து போய் என்றான் – கிட்:6 18/4
ஊன் உடை மானிடம் ஆனது உண்மையால் – கிட்:6 30/4
அருமையின் நின்று உயிர் அளிக்கும் ஆறு உடை
தருமமே தவிர்க்குமோ தன்னை தான்-அரோ – கிட்:7 32/3,4
அ வேலை இராமனும் அன்பு உடை தம்பிக்கு ஐய – கிட்:7 40/1
வன்னிதான் இடு சாப வரம்பு உடை
பொன் மலைக்கு அவன் நண்ணலின் போகலை – கிட்:7 104/3,4
சுடர் உடை மதியம் என்ன தோன்றினன் தோன்றி யாண்டும் – கிட்:7 145/1
இடர் உடை உள்ளத்தோரை எண்ணினும் உணர்ந்திலாதான் – கிட்:7 145/2
மடல் உடை நறு மென் சேக்கை மலை அன்றி உதிர வாரி – கிட்:7 145/3
பகை உடை சிந்தையார்க்கும் பயன் உறு பண்பின் தீரா – கிட்:9 9/3
நகை உடை முகத்தை ஆகி இன் உரை நல்கு நாவால் – கிட்:9 9/4
பொன் அடி வணங்கி மற்று அ புகழ் உடை குரிசில் போனான் – கிட்:9 27/2
ஊன் உடை உடம்பு எலாம் உக்கது ஒத்ததே – கிட்:10 17/4
தாள் உடை கோடல் தம்மை தழீஇயின காதல் தங்க – கிட்:10 27/2
கள் உடை ஓதியார் தம் கலவியில் பல-கால் கான்ற – கிட்:10 28/3
மொழிந்த தேன் உடை முகிழ் முலை ஆய்ச்சியர் முழவில் – கிட்:10 46/3
கண் உடை நுதலினன் கணிச்சி வானவன் – கிட்:10 98/1
கல் அணை மனத்தினை உடை கைகேசியால் – கிட்:11 107/1
பொருள் உடை அ உரை கேட்ட போழ்து வான் – கிட்:11 128/1
உருள் உடை தேரினோன் புதல்வன் ஊழியாய் – கிட்:11 128/2
இருள் உடை உலகினுக்கு இரவி அன்ன நின் – கிட்:11 128/3
இனையன யான் உடை இயல்பும் எண்ணமும் – கிட்:11 131/1
வன் திசை படரும் ஆறு ஒழிய வண் தமிழ் உடை
தென் திசை சென்றுளார் திறன் எடுத்து உரை-செய்வாம் – கிட்:14 2/3,4
இ குறி உடை கொடி இராமன் மனையாளோ – கிட்:14 49/2
மா வடிவு உடை கமல நான்முகன் வகுக்கும் – கிட்:14 68/1
தூ வடிவு உடை சுடர் கொள் விண் தலை துளைக்கும் – கிட்:14 68/2
பூ வடிவு உடை பொரு_இல் சேவடி புரைத்தான் – கிட்:14 68/4
தேர் உடை நெடுந்தகையும் மேலை மலை சென்றான் – கிட்:14 71/4
மிடறு தாங்கும் விருப்பு உடை தீம் கனி – கிட்:15 47/3
பூ வரு புரி குழல் பொரு_இல் கற்பு உடை
தேவியை காண்கிலார் செய்வது ஓர்கிலார் – கிட்:16 3/2,3
முறை உடை எம்பியார் முடிந்தவா எனா – கிட்:16 23/1
இறை உடை குலிசவேல் எறிதலால் முனம் – கிட்:16 23/3
மிடல் உடை எம்பியை வீட்டும் வெம் சின – கிட்:16 24/1
சிவந்த கண் உடை வாலியும் செம் கதிர் சேயும் – கிட்-மிகை:7 3/1
மத்த மத வெண் களிறு உடை குலிசி வன் தாள் – கிட்-மிகை:14 5/1
பூ வரும் அருந்ததி பொருவும் கற்பு உடை
தேவியை எங்கணும் தேடி கண்டிலம் – கிட்-மிகை:16 1/2,3
இசை உடை அண்ணல் சென்ற வேகத்தால் எழுந்த குன்றும் – சுந்:1 18/1
பசை உடை மரனும் மாவும் பல் உயிர் குலமும் வல்லே – சுந்:1 18/2
முழை உடை கிரிகள் முற்ற முடிக்குவான் முடிவு காலத்து – சுந்:1 27/3
கண்டத்திடை கறை உடை கடவுள் கைம்மா – சுந்:1 65/2
தசும்பு உடை கனக நாஞ்சில் கடி மதில் தணித்து நோக்கா – சுந்:1 77/1
அசும்பு உடை பிரச தெய்வ கற்பக நாட்டை அண்மி – சுந்:1 77/2
பானம் வாய் உற வெறுத்த தாள் ஆறு உடை பறவை – சுந்:2 5/2
கரித்த மூன்று எயில் உடை கணிச்சி வானவன் – சுந்:2 42/1
எண் உடை அனுமன் மேல் இழிந்த பூ மழை – சுந்:2 55/1
மெலிவு உடை மருங்குல் மின்னின் அலமர சிலம்பு விம்மி – சுந்:2 108/3
பகை என ஏகி யாணர் பளிங்கு உடை சீத பள்ளி – சுந்:2 179/3
அப்பினால் நனைந்து அரும் துயர் உயிர்ப்பு உடை யாக்கை – சுந்:3 8/3
சுமை உடை கற்றை நிலத்து இடை கிடந்த தூ மதியை – சுந்:3 10/2
தடி உடை முகில்_குலம் இன்றி தா இல் வான் – சுந்:3 43/3
எங்கு உளர் குலத்தில் வந்து இல்லின் மாண்பு உடை
நங்கையர் மன தவம் நவிலல்-பாலதோ – சுந்:3 68/3,4
மருப்பு உடை பொருப்பு ஏர் மாதிர களிற்றின் வரிக்கை வாய் மூக்கிடை மடுப்ப – சுந்:3 75/4
மேல் நிவந்து எழுந்த மணி உடை அணியின் விரி கதிர் இருள் எலாம் விழுங்க – சுந்:3 76/2
சார்தரும் கடுவின் எயிறு உடை பகு வாய் அனந்தனும் தலை தடுமாற – சுந்:3 90/3
பிறந்து இறந்து உழலும் பாச பிணக்கு உடை பிணியின் தீர்ந்தார் – சுந்:3 128/3
கற்பு உடை மடந்தையர் கதையில் தான் உளோர் – சுந்:4 13/3
நினைவு உடை சொற்கள் கண்ணீர் நிலம் புக புலம்பா நின்றான் – சுந்:4 28/3
பிறங்கு எருத்து அணைவன பெயரும் பொற்பு உடை
மறம் கிளர் மத கரி கரமும் நாணின – சுந்:4 44/2,3
ஒருங்கு உடை உணர்வினோர் ஓய்வு_இல் மாயையின் – சுந்:4 97/2
வெற்றி நாண் உடை வில்லியர் வில் தொழில் – சுந்:5 16/1
நன்று நன்று இ உலகு உடை நாயகன் – சுந்:5 27/1
வினை உடை அரக்கர் ஆம் இருந்தை வெந்து உக – சுந்:5 59/1
தாள்கள் இற்றன இற்றன படை உடை தட கை – சுந்:7 31/4
மீன் உடை கடல் உலகினின் உள எலாம் மிடைந்த – சுந்:7 49/2
மன் உடை சேனையோடும் தாதை வந்து ஈந்த வாளின் – சுந்:8 3/2
மின் உடை பரவையோடும் வேறுளோர் சிறப்பின் விட்ட – சுந்:8 3/3
பின் உடை அனிகத்தோடும் பெயர்ந்தனன் பெரும் போர் பெற்றான் – சுந்:8 3/4
மேக்கு உயர் கொடி உடை மேக மாலை போல் – சுந்:9 32/3
தார் உடை புரவியை துணிய தாக்குமால் – சுந்:9 33/4
தீ உறு பொறி உடை செம் கண் வெம் கைமா – சுந்:9 38/1
பாய் உடை நெடும் கலம் படுவ போன்றவே – சுந்:9 38/4
வாயிடை எரி உடை வடவை போன்றவை – சுந்:9 40/4
ஆண்ட நாயகன் தூதனும் அயன் உடை அண்டம் – சுந்:11 36/1
பார மா மரம் முடி உடை தலையிடை படலும் – சுந்:11 48/1
எண்ணின் மீ சென்ற எறுழ் வலி திறல் உடை இகலோன் – சுந்:11 51/2
வடி உடை கனல் படை வயவர் மால் கரி – சுந்:12 7/1
கொடி உடை தேர் பரி கொண்டு வீசலின் – சுந்:12 7/2
எயில் உடை திரு நகர் சிதைப்ப எய்தினன் – சுந்:12 15/3
எல் உடை சுடர் என புகர் எஃகு எலாம் உருகி – சுந்:13 29/2
மா துயரத்தொடு மறுகு நெஞ்சு உடை
தூதர் உற்று ஓடினர் தொழுது மன்னனுக்கு – சுந்-மிகை:10 11/2,3
வீறு உடை மாருதி மேல் வரு சேனை – சுந்-மிகை:11 11/4
வெள்ளம் ஓர் நூறு உடை வில் படை என்பார் – சுந்-மிகை:11 16/1
தார் உடை தனி மலர் உலகின் தாதையும் – சுந்-மிகை:12 1/2
சால்பு உடை மதுவனம்-தனை அழிப்பவே – சுந்-மிகை:14 22/4
பொன்னினும் மணியினும் அமைந்த பொற்பு உடை
நல் நகர் நோக்கினன் நாகம் நோக்கினான் – யுத்1:2 2/1,2
தொகை நிலை குரங்கு உடை மனிதர் சொல்லி என் – யுத்1:2 45/1
மீன் உடை நெடும் கடல் இலங்கை வேந்து என்பான் – யுத்1:2 77/1
தான் உடை நெடும் தவம் தளர்ந்து சாய்வது ஓர் – யுத்1:2 77/2
தேன் உடை அலங்கலாய் இன்று தீர்ந்ததோ – யுத்1:2 77/4
சம்பர பெயர் உடை தானவர்க்கு இறைவனை தனு வலத்தால் – யுத்1:2 82/1
கோசிக பெயர் உடை குல முனி தலைவன் அ குளிர் மலர் பேர் – யுத்1:2 86/1
பேர் உடை அவுணர் தம்மை பிறை எயிற்று அடக்கும் பேரா – யுத்1:3 137/1
உயிர் உடை மேரு என்ன வாய் மடித்து உருத்து நின்றான் – யுத்1:3 144/4
ஊன் உடை உடம்பின உயிர்கள் யாவையும் – யுத்1:4 16/1
பற்றினம் சிறையிடை வைத்து பார் உடை
கொற்றவர்க்கு உணர்த்துதும் என்று கூறுவார் – யுத்1:4 37/1,2
கற்பு உடை தேவியை விடாது காத்தியேல் – யுத்1:4 53/1
எற்பு உடை குன்றம் ஆம் இலங்கை ஏழை நின் – யுத்1:4 53/2
பொற்பு உடை முடி தலை புரளும் என்று ஒரு – யுத்1:4 53/3
முரண் உடை கொடியோன் கொல்ல மொய் அமர் முடித்து தெய்வ – யுத்1:4 113/3
உடை கரும் தனி நிறம் ஒளித்து கொண்டவன் – யுத்1:5 7/2
நிலை உடை வட வரை குலைய நேர்ந்து அதன் – யுத்1:5 17/1
மருங்கு உடை வினையமும் பொறியின் மாட்சியும் – யுத்1:5 19/1
நீண்ட வில் உடை நெடும் கனல் உயிர்ப்பொடும் நெடு நாண் – யுத்1:6 5/3
ஊன் உடை பொறை உடம்பினன் என்று கொண்டு உணர்ந்த – யுத்1:6 9/2
மீன் உடை கடல் பெருமையும் வில்லொடு நின்ற – யுத்1:6 9/3
எங்கும் வெள்ளிடை மடுத்தலின் இழுது உடை இன மீன் – யுத்1:6 26/1
பேர் உடை கிரி என பெருத்த மீன்களும் – யுத்1:6 45/1
சூல் உடை மழை முகில் சூழ்ந்து சுற்றிய – யுத்1:8 7/3
வேர் உடை நெடும் கிரி தலைவர் வீசின – யுத்1:8 11/1
புழை உடை தட கை ஒன்றோடு ஒன்று இடை பொருந்த சுற்றி – யுத்1:8 21/2
கழை உடை குன்றின் முன்றில் உருமொடு கலந்த கால – யுத்1:8 21/3
கூர் உடை எயிற்று கோள் மா சுறவு_இனம் எறிந்து கொல்ல – யுத்1:8 23/1
போர் உடை அரியும் வெய்ய புலிகளும் யாளி போத்தும் – யுத்1:8 23/2
கொழுந்து உடை பவள கொடியின் குலம் – யுத்1:8 54/1
உயிர்ப்பு உடை வெள்ளை பிள்ளை வாள் அரா ஊர்வ போன்ற – யுத்1:9 21/4
கொத்துறு தலையான் வைகும் குறும்பு உடை இலங்கை குன்றம் – யுத்1:9 34/1
மீன் உடை அகழி வேலை விலங்கல்-மேல் இலங்கை வேந்தன் – யுத்1:9 78/2
காசு உடை கதிரின் கற்றை கால்களால் கதுவுகின்ற – யுத்1:10 13/2
சுவடு உடை பொரு_இல் தோள்-கொடு அனேகம் – யுத்1:11 1/3
குவடு உடை தனி ஒர் குன்று என நின்றான் – யுத்1:11 1/4
வகை பிறை நிறத்து எயிறு உடை பொறி வழக்கின் – யுத்1:12 12/3
சுந்தரம் உடை கரம் வலி கயிறு-அது ஒப்ப – யுத்1:12 17/2
உடை குலத்து ஒற்றர்-தம்-பால் உயிர் கொடுத்து உள்ள கள்ளம் – யுத்1:14 35/1
கொம்பு உடை பணை கூறு உற நூறின – யுத்2:15 20/2
வம்பு உடை தட மா மரம் மாண்டன – யுத்2:15 20/3
நாடுகின்றனர் கற்பு உடை நங்கைமார் – யுத்2:15 49/4
மின் பொழி எயிறு உடை கவியின் வெள்ளமும் – யுத்2:15 119/2
விலக்குவென் என்ன வந்தான் வில் உடை மேரு என்ன – யுத்2:15 141/4
வாள் ஆண்மையும் உலகு ஏழினொடு உடனே உடை வலியும் – யுத்2:15 164/2
மீன் உடை கரும் கடல் புரை இராக்கதர் விட்ட – யுத்2:15 230/1
ஊன் உடை படை இராவணன் அம்பொடும் ஓடி – யுத்2:15 230/2
தான் உடை சரத்தால் அவர் தலைமலை தடிந்தான் – யுத்2:15 230/4
மாற்று வெம் சிலை வாங்கினன் வடிம்பு உடை நெடு நாண் – யுத்2:15 241/1
வெறும் கை நாற்றினன் விழுது உடை ஆல் அன்ன மெய்யன் – யுத்2:15 249/4
உடை பெரும் குலத்தினரொடும் உறவொடும் உதவும் – யுத்2:15 252/1
வாளை தாவுறு கோசல நாடு உடை வள்ளல் – யுத்2:15 255/4
தாங்கிய அமளி-மாட்டு ஓர் தவிசு உடை பீடம் சார்ந்தான் – யுத்2:16 12/4
கனி உடை மரங்கள் ஆக கவி குலம் கடக்கும் காண்டி – யுத்2:16 39/2
பனி உடை வேலை சில் நீர் பருகினன் பரிதி என்ன – யுத்2:16 39/3
கொண்டுறு தட கை பற்றி குலம் உடை வலியினாலே – யுத்2:16 44/3
ஆனதோ வெம் சமம் அலகில் கற்பு உடை
சானகி துயர் இனம் தவிர்ந்தது இல்லையோ – யுத்2:16 74/1,2
அறிவு உடை அமைச்சன் நீ அல்லை அஞ்சினை – யுத்2:16 85/3
கூன் உடை குரங்கையும் கும்பிட்டு உய் தொழில் – யுத்2:16 87/2
ஊன் உடை உம்பிக்கும் உனக்குமே கடன் – யுத்2:16 87/3
நறை உடை தசும்பொடு நறிதின் வெந்த ஊன் – யுத்2:16 101/1
பிறை உடை எயிற்றவன் பின்பு சென்றனர் – யுத்2:16 101/3
தாள் உடை மலை-கொலாம் சமரம் வேட்டது ஓர் – யுத்2:16 106/3
ஏழை வாழ்வு உடை எம்முனோன் – யுத்2:16 111/2
மடல் உடை அலங்கல் மார்ப மதி உடையவர்க்கு மன்னோ – யுத்2:16 141/4
அம்பு இட்டு துன்னம் கொண்ட புண் உடை நெஞ்சோடு ஐய – யுத்2:16 155/3
வில் உடை தலையாளொடு சூதரை வீழ்த்த – யுத்2:16 212/2
நூறு பத்து உடை பத்தியின் நொறில் பரி பூண்ட – யுத்2:16 226/3
கொம்பு நால் உடை குல கரி கும்பத்தில் குளித்த – யுத்2:16 233/1
உடை பெரும் துணைவனை உயிரின் கொண்டு போய் – யுத்2:16 271/1
எண் உடை தன்மையன் இனைய எண்_இலா – யுத்2:16 292/1
பெண் உடை தன்மையன் ஆய பீடையால் – யுத்2:16 292/2
புண் உடை செவியொடு மூக்கும் பொன்றலால் – யுத்2:16 292/3
கண் உடை சுழிகளும் குருதி கால்வன – யுத்2:16 292/4
நாசியை பார்க்கும் முன் நடந்த நாள் உடை
வாசியை பார்க்கும் இ மண்ணை பார்க்குமால் – யுத்2:16 293/2,3
வேல் உடை கூற்றினால் துணிய வீசவும் – யுத்2:16 298/2
வால் உடை நெடும் படை இரிந்து மாய்ந்ததால் – யுத்2:16 298/4
வல கை அற்றது வாளொடும் கோள் உடை வான மா மதி போலும் – யுத்2:16 333/3
சுவண வண்ண வெம் சிறை உடை கடு விசை முடுகிய தொழிலானும் – யுத்2:16 339/2
பேயின் ஆர்ப்பு உடை பெரும் களம் எரிந்து எழ பிலம் திறந்தது போலும் – யுத்2:16 346/3
பிறை உடை நுதலார்க்கு ஏற்ற பிறந்த இல் கடன்கள் செய்ய – யுத்2:17 37/1
இறை உடை இருக்கை மூதூர் என்றும் வந்து இருக்கலாதீர் – யுத்2:17 37/2
சிறை உடை காண நீரும் சிறையொடும் சேர்ந்தவாறே – யுத்2:17 37/3
மறை உடை வரம்பு நீங்கா வழி வந்த மன்னர் நீரே – யுத்2:17 37/4
நீர் உடை காவல் மூதூர் எய்தலாம் நெறியிற்று அன்றால் – யுத்2:17 45/2
சுமை உடை காம வெம் நோய் துடைத்தியேல் தொழுது வாழ்வேன் – யுத்2:17 50/4
ஆம் அத்தனை மா உடை அத்தனை தேர் – யுத்2:18 18/1
நல்லாறு உடை வீடணன் நாரணன் முன் – யுத்2:18 54/3
ஏம் உடை கொடும் சிலை இடிப்பும் அஞ்சி தம் – யுத்2:18 88/3
மிடல் உடை கவி குலம் குருதி வெள்ள நீர் – யுத்2:18 97/1
ஊன் உடை உடல் பிளந்து ஓடும் அம்புகள் – யுத்2:18 103/4
கோள் உடை கணை பட புரவி கூத்தன – யுத்2:18 113/1
தோள் உடை நெடும் தலை துமிந்தனும் தீர்கில – யுத்2:18 113/2
ஆள் உடை குறைத்தலை அதிர ஆடுவ – யுத்2:18 113/3
வாள் உடை தட கைய வாசி மேலன – யுத்2:18 113/4
துப்பு உடை தட கைகள் துணித்து சுற்றிய – யுத்2:18 127/2
விருது உடை நிருதர்கள் மலை என விழுவர்கள் – யுத்2:18 129/3
இரு கோடு உடை மத வெம் சிலை இள வாள் அரி எதிரே – யுத்2:18 147/4
நீர் உடை முகிலின் மின் போல் வாளொடு நிமிர வந்தான் – யுத்2:18 208/4
கை உடை மலை ஒன்று ஏறி காற்று என கடாவி வந்தான் – யுத்2:18 223/2
அசும்பு உடை குருதி பாயும் ஆகத்தான் வேகத்தால் அ – யுத்2:18 232/1
தசும்பு உடை கொடும் தேர்-தன்னை தட கையால் எடுத்து வீச – யுத்2:18 232/2
பல் உடை பில வாயூடு பசும் பெரும் குருதி பாய – யுத்2:18 234/3
வில் உடை மேகம் என்ன விழுந்தனன் உயிர் விண் செல்ல – யுத்2:18 234/4
உடை தாரொடு பைம் கழல் ஆர்ப்ப உலாவி – யுத்2:18 236/3
புண் மேல் உடை மேனியினார் திசை போனார் – யுத்2:18 253/4
குறி உடை மலைகள் தம்மில் குல வரை குலமே கொள்ளா – யுத்2:19 56/3
மாவும் யானையும் வாள் உடை தானையும் – யுத்2:19 142/1
ஆரியன் வாகை வில்லும் அச்சு உடை தேரும் அ தேர் – யுத்2:19 172/3
கால் உடை சிறுவன் மாய கள்வனை கணத்தின்-காலை – யுத்2:19 192/1
உடை உறு தலை கை அண்ணல் உயிர் எலாம் ஒருங்க உண்ணும் – யுத்2:19 219/3
பிழை உடை விதியார் செய்த பெரும் குழல் கரும் கண் செ வாய் – யுத்2:19 282/3
வான் உடை அண்ணல் செய்த மங்கையர் மருங்கு சென்றார் – யுத்2:19 283/4
சூர்த்த நோக்கு உடை சூரனும் துற்கனும் – யுத்2-மிகை:15 3/2
நேர் எதிர்ந்தனர் நெருப்பு உடை வேள்வியின் பகையும் – யுத்3:20 50/2
உப்பு உடை கடல் மடுத்தன உதிர நீர் ஓதம் – யுத்3:20 53/1
கோடு நான்கு உடை பால் நிற களிற்றின்-மேல் கொண்டான் – யுத்3:22 165/1
இவன் அன்னது முதலே உடை இறையோன் என வியவா – யுத்3:27 149/2
இரிய ஒரு வில் உடை இரு கை ஒரு களிறு – யுத்3-மிகை:31 48/2
இழை தொடுத்தன அனைய வாள் உடை மணி ஆர்த்து – யுத்4:35 7/2
விதைக்கின்றன பொறி பொங்கின விழியும் உடை வெய்யோன் – யுத்4:37 46/2
உடை கடல் ஏழினும் உலகம் ஏழினும் – யுத்4:37 70/1
ஓங்கவும் களிப்பால் சோர்ந்தும் உடை இலாதாரை ஒத்தார் – யுத்4:42 7/4
அரியணை அனுமன் தாங்க அங்கதன் உடை வாள் ஏந்த – யுத்4:42 16/1
தேன் உடை அலங்கல் மௌலி செம் கதிர் செல்வன் சேயும் – யுத்4-மிகை:41 48/1
மீன் உடை அகழி வேலை இலங்கையர் வேந்தும் வென்றி – யுத்4-மிகை:41 48/2
செகுத்த தோள் உடை தம்பியும் சீதையும்-தானும் – யுத்4-மிகை:41 98/4
வடிவு உடை சிகரம் ஓங்கும் மாலியவானை நோக்காய் – யுத்4-மிகை:41 128/2
கை ஆர் வெய்ய சிலை கருணாகரற்கு காதல் உடை தோழ – யுத்4-மிகை:41 186/1
சூர் உடை இராமற்கு தூதன் என்று எனது – யுத்4-மிகை:41 187/3
ஏர் உடை தலையின் மேல் எழுதப்பட்டுளேன் – யுத்4-மிகை:41 187/4
பொன் மதில் கிடக்கை சூழ பொலிவு உடை நகரம் தோன்ற – யுத்4-மிகை:41 271/1
இயல்பு உடை வதுவை காணும் ஆதரம் இதயத்து எய்த – யுத்4-மிகை:42 19/4
கரம் உடை சதுக்கன் சோதிமுகன் தெதிமுகன் கயந்தன் – யுத்4-மிகை:42 42/2
கொம்பு உடை மலையும் தேரும் குரகத குழுவும் தூசும் – யுத்4-மிகை:42 52/3

TOP


உடைக்கின்றனன்-எனினும் (1)

ஒன்னார் பெரும் படை போர் கடல் உடைக்கின்றனன்-எனினும்
அல் நேரலர் உடனே திரி நிழலே எனல் ஆனான் – யுத்3:31 114/3,4

TOP


உடைக்கும் (1)

தயிர் உடைக்கும் மத்து என்ன உலகை நலி சம்பரனை தடிந்த அ நாள் – ஆரண்:4 23/1

TOP


உடைகின்றேன் (1)

உன்னாநின்றே உடைகின்றேன் ஒழிந்தேன் ஐயம் உயிர் உயிர்த்தேன் – சுந்:4 112/3

TOP


உடைத்த (2)

ஊறு படு செம்_புனல் உடைத்த கரை உற்ற – யுத்1:12 18/1
உடைத்த பூசனை வரன்முறை இயற்ற என்று உரைத்தான் – யுத்3:30 31/4

TOP


உடைத்தது (1)

உடைத்தது விதியே என்று என்று உளைந்தனள் உணர்வு தீர்வாள் – யுத்2:17 47/4

TOP


உடைத்தாம் (2)

பொன் நின்ற வயிர தோளாய் புகழ் உடைத்தாம் அன்று என்றான் – ஆரண்:11 63/4
நகை உடைத்தாம் அமர் செய்தல் நன்று எனா – யுத்1:2 45/3

TOP


உடைத்தாய் (1)

ஐய நீர் உடைத்தாய் மருங்கு அரும் கனல் மண்ட – யுத்1:6 24/2

TOP


உடைத்தாய (1)

முன் உடைத்தாய தீய முழு பகை மூவர்க்கு அன்றி – யுத்3:21 17/2

TOP


உடைத்து (23)

அம் சொலார் பயிலும் அயோத்தி மாநகரின்அழகு உடைத்து அன்று என அறிவான் – பால:3 9/3
மயல் உடைத்து உலகம் என்பார் மானிடன் அல்லன் என்பார் – பால:13 42/3
தம்பியை காண்-மின் என்பார் தவம் உடைத்து உலகம் என்பார் – பால:13 43/3
இமிழ் திரை பரவை ஞாலம் ஏழைமை உடைத்து மாதோ – பால:22 3/4
அன்றினும் இன்று உடைத்து அழகு என்றார்-அரோ – பால:23 80/4
ஊறு பாகு மடை உடைத்து ஒண் முளை – அயோ:11 17/3
பழி உடைத்து ஆக்கினன் பரதன் பண்டு எனும் – அயோ:11 73/3
மொழி உடைத்து ஆக்கலின் முறைமை வேறு உண்டோ – அயோ:11 73/4
மிகை உடைத்து என்றும் பூண்ட விரதத்தை விடுதும் என்றல் – ஆரண்:11 64/2
நகை உடைத்து ஆகும் அன்றே ஆதலின் நன்று இது என்னா – ஆரண்:11 64/3
பொலிவு உடைத்து என தேரைகள் புகழ்வன போலும் – கிட்:1 21/4
அரண் உடைத்து ஆகி உய்ந்தேன் ஆர் உயிர் துறக்கலாற்றேன் – கிட்:3 25/3
புகை உடைத்து என்னின் உண்டு பொங்கு அனல் அங்கு என்று உன்னும் – கிட்:9 9/1
மிகை உடைத்து உலகம் நூலோர் வினையமும் வேண்டல்-பாற்றே – கிட்:9 9/2
மல் படை உடைத்து என்கேனோ வாள் படை வலிது என்கேனோ – சுந்:2 39/2
மங்குலின் பொலிந்த ஞாலம் மாதுமை உடைத்து மாதோ – சுந்:12 83/4
முன்னையின் அழகு உடைத்து என்று மொய் கழல் – யுத்1:2 2/3
இஞ்சி மா நகர் இடம் உடைத்து ஈண்டு இனிது இருத்தி – யுத்1:2 117/2
மந்தரம் அனைய தோளாய் வரம்பு உடைத்து அன்று-மன்னோ – யுத்2:19 288/4
ஊற்றம் தான் உடைத்து அன்று எனையும் ஒளித்து – யுத்3:29 22/2
உடைத்து போதுமால் அவர் தொடராமல் என்று உரைத்த – யுத்3:31 29/2
ஓத நீரிடை ஓடம் அது உடைத்து உயிர் விடுவான் – யுத்4-மிகை:41 182/3
போலுமால் இவைகள் கேட்பேன் புகழ் உடைத்து அடிமை-மன்னோ – யுத்4-மிகை:41 253/4

TOP


உடைத்து-மன்னோ (1)

பஞ்சி அம் கமலம் பூத்த பசும் சுவடு உடைத்து-மன்னோ – பால:16 8/4

TOP


உடைந்த (3)

உடைந்த போழ்தின் உடல் விழுந்து என்னவே – அயோ:4 29/4
உடைந்த வல் இருள் நோற்று பல் உருக்கொடு அ கதிர் குழாங்கள் – சுந்-மிகை:11 26/1
உடைந்த வானர சேனையும் ஓத நீர் உவரி – யுத்3:22 82/1

TOP


உடைந்தது (3)

இடிக்கு உடைந்தது என புரண்டு ஏங்கினாள் – ஆரண்:12 3/4
ஊற்றம் ஏது எமக்கு என்று எண்ணி உடைந்தது குமரன் உற்ற – யுத்2:16 183/3
நிருதர் தானை உடைந்தது நேர்கிலா – யுத்2-மிகை:15 9/1

TOP


உடைந்ததே-போல் (1)

ஓடின உள்ளத்து உள்ள களி திறந்து உடைந்ததே-போல் – யுத்4:42 4/4

TOP


உடைந்தவர்க்கு (1)

உடைந்தவர்க்கு உதவான் ஆயின் உள்ளது ஒன்று ஈயான் ஆயின் – யுத்1:4 108/3

TOP


உடைந்தன (1)

உடைந்தன குல மருப்பு உகுத்த முத்தமே – யுத்2:18 92/4

TOP


உடைந்தனன் (1)

ஒல்லையின் உடைந்தனன் உயிர் கொண்டு உய்ந்துளான் – யுத்2:19 31/3

TOP


உடைந்தார் (3)

மழை தாரைகள் பட பாரிடை மடிந்தார் சிலர் உடைந்தார் – ஆரண்:7 94/4
முறுகின பொழுதின் உடைந்தார் முதுகிட முறுவல் பயின்றார் – சுந்:7 16/2
ஓது நெடும் செரு அஞ்சி உடைந்தார்
தீது இலர் நின்றவர் சேனையின் உள்ளார் – யுத்3:20 14/2,3

TOP


உடைந்தார்களும் (1)

ஒடியுண்டார்களும் தலை உடைந்தார்களும் உருவ – சுந்:11 31/2

TOP


உடைந்தார்களை (1)

உடைந்தார்களை நகைசெய்தனர் உருள் தேரினர் உடன் ஆய் – ஆரண்:7 95/1

TOP


உடைந்திட (1)

ஓதினன் அண்ட கோளம் உடைந்திட உருத்து சொல்வான் – யுத்1-மிகை:3 23/4

TOP


உடைந்து (13)

முந்து வாள் முகங்களுக்கு உடைந்து போன மொய்ம்பு எலாம் – பால:3 15/3
இந்திரன் இடைந்தான் உடைந்து ஓடினார் – பால:7 39/1
செறிவது நீக்கிட சிதைந்து கண் உடைந்து
உறு துயர் வெள்ளியும் ஒதுங்கி போயினான் – பால-மிகை:8 12/3,4
என்பு உலப்பு உற உடைந்து இரங்கும் மன்னன்-பால் – அயோ:5 22/2
வயிரம் உற்று உடைந்து சென்றோர் வலியவன் செல்லுமா போல் – ஆரண்:10 107/3
தொண்டை வாய் அரக்கிமார்கள் சூல் வயிறு உடைந்து சோர – சுந்:6 60/3
மோதி வந்து அடரும் சீய முனிவினுக்கு உடைந்து வேடன் – யுத்1-மிகை:4 10/1
பொருது உனக்கு உடைந்து போனார் மானிடர் பொருத போர்க்கு – யுத்2:16 36/3
உடைந்து தன் படை உலைந்து சிந்தி உயிர் ஒல்க வெல் செரு உடற்றலால் – யுத்2:19 70/1
கரு வயிறு உடைந்து சிந்தி அரக்கியர் கலங்கி வீழ – யுத்2-மிகை:19 6/3
இரைக்கும் நாண் இடிப்பினுக்கு உடைந்து இராம ராம என்று – யுத்3-மிகை:31 13/3
தசும்பு-போல் உடைந்து ஒழியும் என்று அனைவரும் தளர – யுத்4:37 107/3
உடைந்து போன மயன் மகளோடு உடன் – யுத்4:38 32/2

TOP


உடைந்துபோம் (1)

உடைந்துபோம் அயன் முதல் உயிரும் வீயுமால் – ஆரண்:12 8/4

TOP


உடைந்துபோய் (1)

உற்றதே எனினும் அண்டம் உடைந்துபோய் உயர்ந்ததேனும் – கிட்:17 24/2

TOP


உடைந்துபோயதால் (1)

பூரண மணி குடம் உடைந்துபோயதால் – யுத்3:27 45/4

TOP


உடைந்தே (1)

இன்னது இ வழி நிற்க மற்று இரும் சமர்க்கு உடைந்தே
துன்னு வான் வழி இலங்கையில் போகின்ற தோன்றல் – யுத்3-மிகை:22 5/1,2

TOP


உடைப்பரால் (1)

உள்ளி ஆமை முதுகின் உடைப்பரால் – கிட்:15 44/4

TOP


உடைப்பளவில் (1)

உள்ளும் நெற்றி உடைப்பளவில் புகும் – யுத்4-மிகை:41 184/3

TOP


உடைப்புறு (1)

உடைப்புறு புனலின் ஓட ஊழி_நாள் உவரி ஓதை – யுத்3:22 16/2

TOP


உடைப்பொருள் (1)

உண்டலே தருமம் என்போர் உடைப்பொருள் உலோபர் ஊரை – யுத்4-மிகை:41 73/3

TOP


உடைமை (3)

உலகு ஒரு மூன்றும் தம் உடைமை ஆக்குறும் – ஆரண்:4 14/1
பாக்கியம் உடைமை அன்றோ அன்னது பழுது போமோ – ஆரண்:11 56/4
ஓவியத்து எழுத_ஒண்ணா உருவத்தாய் உடைமை அன்றோ – கிட்:7 84/2

TOP


உடைமைக்கு (1)

ஒன்று ஊக்கி ஒன்று இழைத்தல் உணர்வு உடைமைக்கு உரித்து அன்றால் – சுந்:2 219/3

TOP


உடைமைக்கும் (1)

இன்மைக்கும் ஒன்று உடைமைக்கும் யாவர்க்கும் – யுத்2:15 12/3

TOP


உடைமைகள் (1)

செய்_தவம் உடைமைகள் தெரிதர நதியும் – பால:5 125/2

TOP


உடைமையாம் (1)

எரியும் சிந்தனை கோசலைக்கு உடைமையாம் என்றால் – அயோ:2 78/2

TOP


உடைமையால் (3)

உற்றது நெடும் துணை உடைமையால் என்றாள் – கிட்:7 24/4
யான் தவம் உடைமையால் இ இறுதி வந்து இசைந்தது யார்க்கும் – கிட்:7 152/3
ஆவலிப்பு உடைமையால் ஆகும் அ பொருளை ஆம் – கிட்-மிகை:7 7/3

TOP


உடைமையாலும் (1)

சங்கம் கை உடைமையாலும் தாமரை கோயிலாலும் – பால:22 21/1

TOP


உடைமையின் (5)

நாள் உடைமையின் அவர் நடுக்கம் நோக்கி இ – பால:13 14/2
உம்மை யான் உடைமையின் உலகம் யாவையும் – அயோ:1 23/1
அரும் தவம் உடைமையின் அளவு_இல் ஆற்றலின் – ஆரண்:10 23/2
செய்த மா தவம் உடைமையின் அரி அயன் சிவன் என்று – யுத்1:3 54/1
செய்த மா தவம் உடைமையின் நினக்கு அன்பு சிறந்து – யுத்4-மிகை:41 163/1

TOP


உடைமையும் (2)

யான் தவம் உடைமையும் இழப்பு இன்றாம்-அரோ – பால:5 76/4
நல் பிறப்பு உடைமையும் நாணும் நன்று-அரோ – சுந்:4 13/2

TOP


உடைமையோர் (1)

ஊன் உடை உடம்பு உடைமையோர் உவமை இல்லா – ஆரண்:10 50/3

TOP


உடைய (60)

என்னை ஆள் உடைய ஐயன் கலுழன் மீது எழுந்து போய – பால:5 23/1
திருகலை உடைய இந்த செகத்து உளோர் தன்மை தேரா – பால:5 30/3
ஒத்திருக்கும் எழில் உடைய இ ஒளியால் – பால:5 118/2
சிதையும் மனத்து இடர் உடைய செங்கமல முகம் மலர செய்ய வெய்யோன் – பால:11 13/2
தீங்கு உடைய கொடியோரை கொல்விக்கும் சிந்தையன் ஆய் – பால:12 27/2
ஊக்கம் உள்ளத்து உடைய முனிவரால் – பால:17 35/1
தொழுது இரண்டு அருகும் அன்பு உடைய தம்பியர் தொடர்ந்து – பால:20 29/1
கொழுந்து உடைய சாமரை குலாவ ஓர் கலாபம் – பால:22 25/3
கம்ப நாடு உடைய வள்ளல் கவி சக்ரவர்த்தி பார் மேல் – பால-மிகை:0 16/3
நறை தரு உடைய கோனும் நான்முக கடவுள் தானும் – பால-மிகை:11 35/1
நாவில் நஞ்சம் உடைய நங்கை தன்னை நோக்கி – அயோ:4 46/2
முற்று உடைய கோவை பிரியாது மொய்த்து ஈண்டி – அயோ:4 107/2
புற்று உடைய காடு எல்லாம் நாடாகி போம் என்பார் – அயோ:4 107/4
கீற்று ஒத்து உடைய படும் நாண் உரும் ஏறு கேளா – அயோ:4 120/4
முழுவதே பிறந்து உலகு உடைய மொய்ம்பினோன் – அயோ:4 185/1
ஊனம்_இல் பெரும் குணம் ஒருங்கு உடைய உன்னால் – அயோ:5 17/3
கன்று பிரி காராவின் துயர் உடைய கொடி வினவ கழல் கால் மைந்தன் – அயோ:13 65/2
மா தயா உடைய தன் கணவன் வஞ்சன் வலியின் – ஆரண்:1 38/1
பிறிவு இல் அன்பு நனி பண்டு உடைய பெற்றிதனினும் – ஆரண்:1 46/3
முழுவது ஏழ் உலகு உடைய மைந்தன்மீர் கேண்-மின் என முறையின் சொல்வான் – ஆரண்:4 24/4
தேன் உடைய நறும் தெரியல் தேவரையும் தெறும் ஆற்றல் – ஆரண்:6 98/1
தான் உடைய இராவணற்கும் தம்பியர்க்கும் தவிர்ந்ததோ – ஆரண்:6 98/2
ஊன் உடைய உடம்பினர் ஆய் எம் குலத்தோர்க்கு உணவு ஆய – ஆரண்:6 98/3
தூ போல கனி பலவும் சுவை உடைய தர வல்லேன் – ஆரண்:6 120/2
கொன்றிலர்களா நெடிய குன்று உடைய கானில் – ஆரண்:10 62/3
என்-பால் இல்லை அப்பாலோ இருப்பார் அல்லர் விருப்பு உடைய
உன்-பால் இல்லை என்ற-கால் ஒளிப்பாரோடும் உறவு உண்டோ – கிட்:1 28/3,4
காலின் மா மதலை இவர் காண்-மினோ கறுவு உடைய
வாலி ஏவலின் வரவினார்கள் தாம் வரி சிலையர் – கிட்:2 2/1,2
அளவு_இல் கற்பு உடைய சிற்றவை பணித்தருளலால் – கிட்:3 8/2
உன்னையே உடைய எற்கு அரியது எ பொருள்-அரோ – கிட்:3 16/2
உலைவு_இல் பூதம் நான்கு உடைய ஆற்றலான் – கிட்:3 39/2
உள்ளமே என ஒன்றின் ஒன்று உள் வயிர்ப்பு உடைய
தெள்ளு நீரிடை கிடந்த பார் சுமக்கின்ற சேடன் – கிட்:4 10/2,3
ஒன்றினுக்கு ஒன்றின் இடை நெடிது யோசனை உடைய – கிட்:4 11/4
உண்டு எனும் தருமமே உருவமா உடைய நின் – கிட்:7 130/1
பிறை துளங்குவ அனைய பேர் எயிறு உடைய பேதையர் பெருமை நின் – கிட்:10 65/3
கை நஞ்சு ஆயுதம் உடைய அ கடவுளை கண்டும் – கிட்:12 20/1
நீர் உடைய பொய்கையினின் நீள் கரை அடைந்தார் – கிட்:14 71/3
ஒன்றோடு ஒன்று உடைய தாக்கி மா கடல் உற்ற மாதோ – சுந்:1 35/4
இவனை இன் துணை உடைய போர் இராவணன் என்னே – சுந்:2 140/1
நோற்ற நோன்பு உடைய வாழ் நாள் வரம் இவை நுனித்த எல்லாம் – சுந்:3 116/3
உன்னையும் கேட்டு மற்று உன் ஊற்றமும் உடைய நாளும் – சுந்:3 130/1
ஒருவரை ஒருவர் தொடர்ந்தார் உயர் தலை உடைய உருண்டார் – சுந்:7 25/3
படி தலங்களும் வெடி பட பகிரண்டம் உடைய
தொடுத்த வானவர் சிரதலம் துளங்கிட சினம் கொண்டு – சுந்-மிகை:11 31/2,3
தூயவன்-தனை துணை என உடைய அ ஒருவனை துன்னாதார் – யுத்1:3 82/3
அடுத்த நாட்டு அரசியல் உடைய ஆணையால் – யுத்1:4 79/1
உற்றுடைய பெரு வரமும் உகந்து உடைய தண்ணளியும் உணர்வும் நோக்கின் – யுத்1:4 99/3
எள்_இல் ஐ பெரும் பூதமும் யாவையும் உடைய
புள்ளிமான் உரி ஆடையன் உமையொடும் பொருந்தும் – யுத்1:5 53/1,2
தா நெடும் தீமைகள் உடைய தன்மையார் – யுத்1:6 40/1
தார் உடைய தோள்கள் பலவும் தழுவ நின்றான் – யுத்1:12 19/3
படைக்கலம் உடைய நாம் அ படை இலா படையை ஈண்ட – யுத்1:13 16/3
பெரும் தவம் உடைய ஐயா என் உற்ற பெற்றி என்றான் – யுத்2:16 13/4
ஒரு சடை உடையவட்கு உடைய அன்பினாள் – யுத்2:17 93/3
சேண் எறிந்து நிமிர் திசைகளோடு மலை செவிடு எறிந்து உடைய மிடல் வலோன் – யுத்2:19 61/3
ஊரிடை செல்லார் நாணால் உயிரின்-மேல் உடைய அன்பால் – யுத்2:19 169/3
தெற்றென உடைய வீரர் இருந்தனர் செய்வது ஓரார் – யுத்2:19 191/4
இழுப்ப வந்து உடைய தேர் விட்டு இரு நிலத்து இழிந்து வெம் போர் – யுத்2-மிகை:16 25/2
தாங்கு பல் அண்ட கோடி-தான் பிளந்து உடைய தன் கை – யுத்2-மிகை:18 20/2
பழங்கண் உற்று உடைய வேந்தன் இணை அடி விடாது பற்றி – யுத்3-மிகை:29 1/2
தோய் முகம் உடையன சுரர் முகம் உடைய
பேய் முகம் உடையன பிலமுகம் நுழையும் – யுத்4:37 90/2,3
பூண் தொழில் உடைய மார்பா போர் புறங்கொடுத்தோர் போன்ற – யுத்4:37 208/3
ஒன்று அலாதன உடைய முடியோடும் பொடி ஆகி உதிர்ந்து போன – யுத்4:38 7/2

TOP


உடையதாம் (1)

ஆங்கு இடம் பினும் உடையதாம் அது-தனில் ஏறி – யுத்4-மிகை:41 4/3

TOP


உடையது (2)

பொய்த்தலை உடையது எல்லாம் தருமமே போலும் என்னா – யுத்2:17 30/3
ஒப்பு உடையது ஊழி திரி நாளும் உலைவு இல்லா – யுத்4:36 19/3

TOP


உடையம் (1)

தயரதற்கு என்ன கைம்மாறு உடையம் யாம் தக்கது என்பார் – அயோ:3 93/4

TOP


உடையர் (7)

முனிவரோடு உடையர் முன்னே முதிர் பகை முறைமை நோக்கார் – ஆரண்:6 48/1
உரு இங்கு இது உடையர் ஆக மற்றையோர் யாரும் இல்லை – ஆரண்:6 52/2
மனன் அகத்து உடையர் ஆய வஞ்சகர் மாற்றம் அல்லன் – சுந்:4 28/2
உற்றுறு நெடும் பகை உடையர் அல்லதூஉம் – யுத்1:4 71/3
அரும் தவம் உடையர் அம்மா அரக்கர் என்று அகத்துள் கொண்டான் – யுத்1:4 136/4
ஆய்வினை உடையர் ஆகி அறம் பிழையாதார்க்கு எல்லாம் – யுத்1:7 17/1
தெருளினை உடையர் ஆயின் செயல் அரும் கருணை செல்வ – யுத்2:19 268/2

TOP


உடையர்தாம் (1)

மற்று உடையர்தாம் உளரோ வாள் அரக்கன் அன்றியே தவத்தின் வாய்த்தார் – யுத்1:4 99/4

TOP


உடையரானால் (1)

என் அனைய முனிவரரும் இமையவரும் இடையூறு ஒன்று உடையரானால்
பல் நகமும் நகு வெள்ளி பனிவரையும் பாற்கடலும் பதும பீடத்து – பால:6 8/1,2

TOP


உடையரேனும் (1)

தருவது விதியே என்றால் தவம் பெரிது உடையரேனும்
வருவது வரும் நாள் அன்றி வந்து கைகூட வற்றோ – ஆரண்:10 80/1,2

TOP


உடையவட்கு (1)

ஒரு சடை உடையவட்கு உடைய அன்பினாள் – யுத்2:17 93/3

TOP


உடையவர் (5)

நிறை மக உடையவர் நெறி செல் ஐம்பொறி – அயோ:4 190/1
இரு கால் உடையவர் யாவரும் திரிந்தார் இளைத்திருந்தார் – யுத்3:31 106/3
ஆயிர தொகை பெரும் தலை உடையவர் அடங்கா – யுத்3-மிகை:30 2/2
வான் தலை உடையவர் நூற்றிதழ் கமலத்து – யுத்3-மிகை:30 3/2
மன்னவர் சதகமும் உடையவர் மற்று அவர் – யுத்3-மிகை:31 52/2

TOP


உடையவர்க்கு (1)

மடல் உடை அலங்கல் மார்ப மதி உடையவர்க்கு மன்னோ – யுத்2:16 141/4

TOP


உடையவரை (1)

தனு உடையவரை வேறு ஓர் நீலனை சாம்பன்-தன்னை – யுத்2:16 156/2

TOP


உடையவள் (2)

இ நிலை உடையவள் தரிக்கும் என்றியேல் – சுந்:5 70/1
கால வெம் கனல் கதுவிய காலையில் கற்பு உடையவள் சொற்ற – யுத்1:3 86/1

TOP


உடையவன் (11)

என்னை ஆள் உடையவன் தோள்-நின்று எம்பிரான் – பால:5 13/2
பூண்ட போர் மழு உடையவன் பெரும் புகழ் குறுக – அயோ:1 60/2
உடுத்த பாரகம் உடையவன் ஒரு மகற்கு எனவே – அயோ:2 83/2
உருள் உடை சகடம் பூண் உடையவன் உய்த்த கார் ஏறு – அயோ:3 113/3
பிணி உடையவன் என்னும் பிரிவினன் விடைகொண்டான் – அயோ:8 44/2
மூன்று உலகு உடையவன் தங்கை மூக்கு இலள் – ஆரண்:10 26/3
மூவரில் பெற்றம் உடையவன் தன்னையும் முழுதும் – யுத்1:2 105/2
துணை இலான்-தனை துணை என உடையவன் தொழுதான் – யுத்1:3 38/4
சூலம் ஒன்று உடையவன் பிசாசன் தோன்றுவான் – யுத்3:20 33/4
உரமும் கல்வியும் உடையவன் செரு நின்றது ஒரு-பால் – யுத்4:32 12/4
உமையவள் ஒரு புடை உடையவன் உதவியது – யுத்4-மிகை:37 7/1

TOP


உடையவனுடன் (1)

பத்து உடையவனுடன் விளைந்த பண்பு எலாம் – யுத்4-மிகை:41 225/2

TOP


உடையவனை (1)

வேலையை கடக்க பாயும் விறல் உடையவனை வீட்டி – யுத்4:41 26/2

TOP


உடையவாறும் (1)

வரங்கள் நீர் உடையவாறும் மாயங்கள் வல்லவாறும் – யுத்3:27 75/1

TOP


உடையள் (1)

நல் தவம் உடையள் யானாகின் நாயகன் – சுந்-மிகை:4 1/3

TOP


உடையன் (8)

மானவ மற்றும் கேளாய் வழி பகை உடையன் நும்-பால் – பால:24 32/2
ஆய அதனால் அமரும் மெய் உடையன் அன்னான் – ஆரண்:3 38/2
மின்னை போல் இடையாளோடும் மேவும் மெய் உடையன் அல்லன் – ஆரண்:6 55/2
ஆர் உயிர் ஆயிரம் உடையன் ஆம் எனா – சுந்:14 14/3
தானே உடையன் தனி மாயையினால் – யுத்1:3 117/2
பூணிப்பு ஒன்று உடையன் ஆகி புகுந்த நான் புறத்து நின்று – யுத்2:18 178/1
அணு என சிறியது ஆங்கு ஓர் ஆக்கையும் உடையன் ஆனான் – யுத்2:19 185/4
கொற்றமும் உடையன் என்னா குழம்பு எழ பிசைந்து கொண்டு – யுத்2-மிகை:16 24/3

TOP


உடையன (5)

முடிவு_இல் பேர் உறுக்கு உடையன விசையன முரண் – கிட்:12 9/2
புரக்கும் வெய்யவர் இருவரை உடையன போல – யுத்3:20 56/3
தீ முகம் உடையன சில முகம் உதிரம் – யுத்4:37 90/1
தோய் முகம் உடையன சுரர் முகம் உடைய – யுத்4:37 90/2
பேய் முகம் உடையன பிலமுகம் நுழையும் – யுத்4:37 90/3

TOP


உடையனாம் (1)

காணி ஆக பண்டு உடையனாம் ஒரு தனி கலுழன் – யுத்2:15 219/3

TOP


உடையா (1)

உந்து கடலில் பெரும் கலம் ஒன்று உடையா நிற்க தனி நாய்கன் – அயோ-மிகை:6 2/3

TOP


உடையாதால் (1)

ஒல்வாய் நீயே வேறு ஒருவர்க்கும் உடையாதால்
வல் வாய் வெம் கண் சூலம் எனும் காலனை வள்ளால் – யுத்4:37 128/2,3

TOP


உடையாது (1)

ஓவாதார் முன் நின்றே ஒரு சொல் உடையாது அவரும் – அயோ-மிகை:4 6/3

TOP


உடையாய் (19)

ஒளி வாய் மழு உடையாய் பொர உரியாரிடை அல்லால் – பால:24 20/3
நனி மாதவம் உடையாய் இது பிடி நீ என நல்கும் – பால:24 21/1
தனி நாயகம் உலகு ஏழையும் உடையாய் இது தவிராய் – பால:24 21/2
உரையா இதுதான் அழகோ உலகு ஏழ் உடையாய் என்னும் – அயோ:4 32/4
பண்ணும் பரி மா உடையாய் அடைவாய் படர் வான் என்னா – அயோ:4 85/4
மறுகா நெறி எய்துவென் வான் உடையாய் – ஆரண்:2 20/4
இல் உடையாள் காண இறகு உடையாய் எண்_இலா – ஆரண்:13 99/2
பல் உடையாய் உன்னை படை உடையான் கொன்று அகல – ஆரண்:13 99/3
நீரே உடையாய் அருள் நின் இலையோ – கிட்:10 51/3
உர குப்பையின் உயர் தோள் பல உடையாய் உரன் உடையாய் – யுத்2:15 165/3
உர குப்பையின் உயர் தோள் பல உடையாய் உரன் உடையாய்
குரக்கு தனி கரத்தின் புடை பொறை ஆற்றுவை-கொல்லாம் – யுத்2:15 165/3,4
ஒன்று ஆயுதம் உடையாய் அலை ஒரு நீ எனது உறவும் – யுத்2:15 168/1
இரு கைத்தலம் உடையாய் எதிர் இவை சொற்றனை இனிமேல் – யுத்2:15 170/3
எந்தாய் வருந்தல் உடையாய் வருந்தல் என இன்ன பன்னி மொழிவான் – யுத்2:19 250/4
வில் ஒன்று எடுத்தி சரம் ஒன்று எடுத்தி மிளிர் சங்கம் அங்கை உடையாய்
கொல் என்று உரைத்தி கொலையுண்டு நிற்றி கொடியாய் உன் மாயை அறியேன் – யுத்2:19 257/2,3
பேர் ஆயிரங்கள் உடையாய் பிறந்த பொருள்-தோறும் நிற்றி பிரியாய் – யுத்2:19 261/1
கூர் ஆழி அம் கை உடையாய் திரண்டு ஓர் உரு ஆதி கோடல் உரி-போல் – யுத்2:19 261/3
நீதி ஆறு என தெரிவுறு நிலைமை பெற்று உடையாய்
ஆதி நான்மறை கிழவன் நின் குலம் என அமைந்தாய் – யுத்4:41 8/1,2
மை ஆர் சிருங்கவேபுரம் உடையாய் மிகு கோசலை களிறு – யுத்4-மிகை:41 186/2

TOP


உடையாய்க்கு (1)

ஆடா-நின்றாய் ஆயிரம் கண் உடையாய்க்கு ஒளிக்குமாறு உண்டோ – கிட்:1 26/4

TOP


உடையார் (20)

அலகு இலா விளையாட்டு உடையார் அவர் – பால:0 1/3
நாண்மையே உடையார் பிழைத்தால் நகை – பால:7 38/1
மா தவத்து உயர் மாண்பு உடையார் இலை – பால-மிகை:11 54/2
வலியார் உடையார் என்றான் மழுவாள் உடையான் வரவும் – அயோ:4 62/3
அல்லேனோ யான் அன்பு உடையார் போல் அழுகின்றேன் – அயோ:11 80/4
இரு வினையும் உடையார் போல் அரும் தவம் நின்று இயற்றுவார் – ஆரண்:1 56/2
வந்தனை முனித்தலைவர்-பால் உடையார் வானத்து – ஆரண்:10 53/1
விடம் நுங்கிய கண் உடையார் இவர் மெல்லமெல்ல – ஆரண்:10 144/3
உண்டாகிய கேடு உடையார் துயில்வாய் – ஆரண்:11 46/1
சொல் உடையார் என் போல் இனி உளரோ தொல் வினையேன் – ஆரண்:13 99/1
சொல் திறம் உடையார் மற்று எ சுருதியின் தொகுதி யாவும் – கிட்-மிகை:2 3/2
உறவு தாம் உடையார் ஒடுங்கார்களோ – சுந்:2 151/4
உறுவது என்-கொலோ உரன் அழிவு என்பது ஒன்று உடையார்
பெறுவது யாது ஒன்றும் காண்கிலர் கேட்கிலர் பெயர்ந்தார் – சுந்:9 3/1,2
ஊசி போழ்வது ஓர் வடு செயா நெடும் புயம் உடையார் – சுந்:9 16/4
ஆரும் அத்தனை வலி உடையார் இலை அமரில் – யுத்1:5 45/3
என் போல்பவர் சொல்லுவது எண் உடையார்
உன் போல்பவர் யார் உளர் என்று உரையா – யுத்2:18 68/3,4
பல் ஆயுத பத்தி பரித்து உடையார் – யுத்2-மிகை:18 3/4
உற மேவிய காதல் உனக்கு உடையார்
புறம் ஏதும் இலாரொடு பூணகிலாய் – யுத்3:23 10/1,2
உம்பர் அன்றியே உணர்வு உடையார் பிறர் உளரோ – யுத்3:31 42/3
அரக்கர் உளர் ஆர் சிலர் அ வீடணன் அலாது உலகின் ஆவி உடையார்
இரக்கம் உளது ஆகின் அது நல் அறம் எழுந்து வளர்கின்றது இனி நீர் – யுத்3:31 152/1,2

TOP


உடையார்-மாட்டே (1)

தீவினை உடையார்-மாட்டே தீங்கினை செய்தது அன்றே – யுத்1:7 17/4

TOP


உடையார்-மேல் (1)

நினையும் ஞான கண் உடையார்-மேல் நினையாதார் – யுத்4:37 129/3

TOP


உடையார்க்கு (1)

உய் திறம் உடையார்க்கு அன்றோ அறன் வழி ஒழுகும் உள்ளம் – யுத்2:16 165/2

TOP


உடையார்க்கும் (1)

என்பு தோல் உடையார்க்கும் இலார்க்கும் தம் – அயோ:2 24/1

TOP