ஈ – முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஈ 7
ஈ_இனம் 2
ஈக்கவும் 1
ஈக்கள் 1
ஈக 2
ஈகலாது 1
ஈகலான் 1
ஈகிலம் 1
ஈகிலா 1
ஈகிலென் 1
ஈகிலையேல் 1
ஈகுதி 1
ஈகுதியோ 1
ஈகுவது 2
ஈகுவல் 1
ஈகுவாய் 1
ஈகுவான் 2
ஈகுவெனால் 3
ஈகேன் 1
ஈகையன் 1
ஈகையில் 1
ஈகையும் 1
ஈங்கிதற்கு 1
ஈங்கு 28
ஈசர்கள் 1
ஈசரும் 1
ஈசற்கு 3
ஈசற்கும் 2
ஈசற்கே 1
ஈசன் 46
ஈசன்-தன்னை 1
ஈசனார் 3
ஈசனின் 3
ஈசனுக்கு 1
ஈசனும் 6
ஈசனே 3
ஈசனை 4
ஈசனோடும் 2
ஈட்ட 3
ஈட்ட_அரும் 1
ஈட்டத்தர் 1
ஈட்டத்தின் 1
ஈட்டத்து 1
ஈட்டத்தோடும் 1
ஈட்டது 1
ஈட்டதே 2
ஈட்டதோ 2
ஈட்டம் 23
ஈட்டமும் 12
ஈட்டமே 7
ஈட்டமோ 1
ஈட்டவோ 1
ஈட்டார் 5
ஈட்டான் 2
ஈட்டி 15
ஈட்டிய 14
ஈட்டியும் 2
ஈட்டில 1
ஈட்டின் 1
ஈட்டினர் 1
ஈட்டினால் 3
ஈட்டினான் 2
ஈட்டு 3
ஈட்டுவார் 1
ஈட்டுவாள் 1
ஈட்டுறும் 1
ஈடழிந்தான் 1
ஈடு 15
ஈடுபட்டு 1
ஈடுற 2
ஈடுறு 1
ஈடுறும் 1
ஈண்ட 18
ஈண்டார் 1
ஈண்டி 12
ஈண்டிய 13
ஈண்டியது 2
ஈண்டியே 1
ஈண்டில 1
ஈண்டின 2
ஈண்டினர் 1
ஈண்டினார் 4
ஈண்டினார்களை 1
ஈண்டீ 1
ஈண்டு 153
ஈண்டு-நின்று 4
ஈண்டும் 3
ஈண்டுமோ 1
ஈண்டுறும் 1
ஈண்டே 1
ஈண்டை 1
ஈத்து 1
ஈதல் 1
ஈதலும் 3
ஈதலே 1
ஈதால் 5
ஈதி 5
ஈதியால் 1
ஈதியோ 1
ஈது 149
ஈது-அரோ 2
ஈது-ஆயின் 3
ஈதும் 2
ஈதே 12
ஈதைகள் 1
ஈதோ 3
ஈந்த 34
ஈந்தது 4
ஈந்தவர் 1
ஈந்தவன் 2
ஈந்தவும் 1
ஈந்தன 1
ஈந்தனள் 1
ஈந்தனன் 6
ஈந்தனை 1
ஈந்தாய் 2
ஈந்தார் 3
ஈந்தாள் 4
ஈந்தான் 20
ஈந்தானுக்கு 1
ஈந்து 21
ஈந்தும் 1
ஈந்துவைத்து 1
ஈந்துள 2
ஈந்துளது 1
ஈந்தே 1
ஈந்தேன் 4
ஈந்தேனும் 1
ஈம 3
ஈமத்தால் 1
ஈமத்துள் 1
ஈமம்-தன் 1
ஈமோ 1
ஈய 7
ஈயவே 1
ஈயா 4
ஈயாதே 1
ஈயாயோ 1
ஈயார் 1
ஈயான் 1
ஈயும் 7
ஈயுமால் 1
ஈர் 37
ஈர்-மின் 1
ஈர்_அறு 2
ஈர்_அறுநூற்றையும் 1
ஈர்_ஆறும் 1
ஈர்_இரண்டு 2
ஈர்_இரண்டும் 1
ஈர்_இரு 2
ஈர்_எழு 1
ஈர்_எழுவர் 1
ஈர்_ஏழ் 1
ஈர்_ஏழும் 4
ஈர்_ஐஞ்ஞூற்று 1
ஈர்_ஐஞ்ஞூறு 1
ஈர்_ஐஞ்ஞூறுடை 1
ஈர்_ஐந்தினாலும் 1
ஈர்_ஐந்து 8
ஈர்_ஐந்து_நூறு 1
ஈர்_ஐந்தொடு 1
ஈர்_ஐந்தோடு 1
ஈர்_ஐம்பது 1
ஈர்_ஐயாயிரம் 1
ஈர்க்க 1
ஈர்க்கின்ற 1
ஈர்க்கின்றன 1
ஈர்க்கு 1
ஈர்க்கும் 4
ஈர்கிலா 1
ஈர்கின்றது 1
ஈர்த்த 8
ஈர்த்தலால் 2
ஈர்த்தன 9
ஈர்த்தனர் 1
ஈர்த்தனன் 1
ஈர்த்தார் 2
ஈர்த்திட்டு 1
ஈர்த்து 20
ஈர்ந்த 2
ஈர்ந்தது-போல் 1
ஈர்ந்தவால் 1
ஈர்ந்தான் 1
ஈர்ந்து 4
ஈர்ப்ப 3
ஈர்ப்புண்ட 2
ஈர்ப்புண்டற்கு 1
ஈர்ம் 3
ஈர்வதோ 1
ஈர்வன 1
ஈர 8
ஈரத்து 1
ஈரம் 10
ஈரம்தான் 1
ஈரமும் 2
ஈரமொடு 1
ஈரல் 1
ஈரலும் 1
ஈராயிரம் 2
ஈரு-மின் 1
ஈருதியோ 1
ஈரும் 5
ஈருள் 1
ஈருளை 1
ஈவ 1
ஈவதனின் 1
ஈவது 9
ஈவரால் 1
ஈவாள் 1
ஈவான் 1
ஈவு 1
ஈவு-தனை 1
ஈவென் 2
ஈளி 1
ஈற்று 2
ஈறா 1
ஈறாக 1
ஈறாய் 1
ஈறு 56
ஈறு-அரோ 1
ஈறு_இல் 5
ஈறு_இல்லான் 1
ஈறு_இலா 5
ஈறு_இலாய் 1
ஈறுசெய்து 1
ஈறும் 4
ஈறுறும் 1
ஈறொடு 1
ஈன்ற 50
ஈன்றது 1
ஈன்றவர் 3
ஈன்றவள் 7
ஈன்றவற்கு 1
ஈன்றவன் 3
ஈன்றவனோ 1
ஈன்றன 1
ஈன்றனள் 1
ஈன்றாய் 1
ஈன்றாள் 8
ஈன்றாளை 2
ஈன்றான் 3
ஈன்றானை 2
ஈன்றிடும் 1
ஈன்று 11
ஈன்றுள 1
ஈன்றுளான் 1
ஈன்றேன் 1
ஈன 4
ஈனம் 7
ஈனமே-கொல் 1
ஈனன் 1
ஈனுதி 1
ஈனும் 7

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


ஈ (7)

இரைத்து வந்து அமிழ்தின் மொய்க்கும் ஈ_இனம் என்னல் ஆனார் – பால:21 5/4
வாளின் வாய்களை ஈ வளைக்கின்றன வயவர் – ஆரண்:7 70/1
சட்டம் என்ன சென்று ஈ_இனம் மொய்ப்பன – கிட்:15 45/4
இல் வரம்பினர்க்கு ஈ தேனும் ஈட்டதே – கிட்-மிகை:15 1/4
மெய்ம் நிலை உணர்ந்து நீ விடைதந்து ஈ என்றான் – சுந்:5 70/4
அன்று ஈ எனவும் பிரிவோடு அடியேன் – யுத்3:23 17/2
ஈ ஒத்தன நிருத_குலம் நறவு ஒத்தனன் இறைவன் – யுத்3:31 109/4

TOP


ஈ_இனம் (2)

இரைத்து வந்து அமிழ்தின் மொய்க்கும் ஈ_இனம் என்னல் ஆனார் – பால:21 5/4
சட்டம் என்ன சென்று ஈ_இனம் மொய்ப்பன – கிட்:15 45/4

TOP


ஈக்கவும் (1)

மாற்றம் ஈக்கவும் பெற்றிலம் யாம் எனும் மனத்தால் – யுத்1:6 4/2

TOP


ஈக்கள் (1)

ஈக்கள் வண்டொடு மொய்ப்ப வரம்பு இகந்து – பால:1 10/1

TOP


ஈக (2)

வெம் தொழில் புரியுமாறு காணுதி விடை ஈக என்ன – யுத்1:9 70/3
தாய் படை துடைய செல்வம் ஈக என தம்பிக்கு ஈந்து – யுத்3:31 228/1

TOP


ஈகலாது (1)

இ வினை என்-வயின் ஈகலாது என்றான் – யுத்1:2 30/4

TOP


ஈகலான் (1)

ஏத்தவும் பரிவின் ஒன்று ஈகலான் பொருள் – ஆரண்:6 19/3

TOP


ஈகிலம் (1)

தவளை ஈகிலம் ஆவது செய்தும் என்று அருளால் – கிட்:1 17/2

TOP


ஈகிலா (1)

எங்கள் இன் உயிர் எங்களுக்கு ஈகிலா
வெங்கண் எங்கண் விளைந்தது இவற்கு என்றாள் – பால:21 38/3,4

TOP


ஈகிலென் (1)

விருந்தே என அந்தகற்கு ஈகிலென் வில்லும் ஏந்தி – யுத்2:19 13/2

TOP


ஈகிலையேல் (1)

இன்று ஈகிலையேல் இறவு இ இடை மான் – யுத்3:23 17/1

TOP


ஈகுதி (1)

இன் உயிரை கடிது ஈகுதி என்றாள் – ஆரண்:14 52/4

TOP


ஈகுதியோ (1)

மந்தாரம் கொண்டு ஈகுதியோ மாதவி என்று ஓர் – பால:17 25/3

TOP


ஈகுவது (2)

நல் உயிர் ஈகுவது ஒன்று நல் நிறம் – யுத்3:24 90/3
என்ன பேற்றினை ஈகுவது என்பதை – யுத்4:40 14/3

TOP


ஈகுவல் (1)

பொன்னுலகம் ஈகுவல் நினக்கு எனல் புகன்றான் – கிட்:14 64/4

TOP


ஈகுவாய் (1)

ஈயாயோ அமிழ்தேயும் ஈகுவாய் – கிட்:8 12/4

TOP


ஈகுவான் (2)

ஏன்றனென் என் உயிர்_துணைவற்கு ஈகுவான்
ஆன்ற பேர் அரசு நீர் அமைதிர் ஆம் என்றான் – அயோ:13 12/3,4
எங்கள் நாயகற்கு இன் அமுது ஈகுவான்
பங்கயத்து பரத்துவன் வேண்டலால் – யுத்4:41 85/1,2

TOP


ஈகுவெனால் (3)

எண்ணாயிரம் ஆயினும் ஈகுவெனால் – யுத்2:18 39/4
இம்பர் நடவாதன ஈகுவெனால் – யுத்2:18 42/4
அதிகம் சகடு ஆயிரம் ஈகுவெனால் – யுத்2:18 43/4

TOP


ஈகேன் (1)

என் ஓர் இன் உயிர் மென் கிளிக்கு யார் பெயர் ஈகேன்
மன்ன என்றலும் மாசு அறு கேகயன் மாது என் – சுந்:5 78/1,2

TOP


ஈகையன் (1)

இனிய சொல்லினன் ஈகையன் எண்ணினன் – அயோ:2 26/1

TOP


ஈகையில் (1)

ஈகையில் உவந்த அ இயற்கை இது என்றால் – அயோ:3 101/3

TOP


ஈகையும் (1)

ஏதில் மிடல் வீரமும் ஈகையும் எண்_இல் யாவும் – பால:4 2/2

TOP


ஈங்கிதற்கு (1)

ஈங்கிதற்கு ஏற்றம் நீயே இயம்பு என இரதம் ஆங்கே – யுத்4-மிகை:41 64/3

TOP


ஈங்கு (28)

ஈங்கு யான் கொணரும் தன்மை அருளுதி இறைவ என்றான் – பால:5 32/4
ஈங்கு இவரால் என் வேள்விக்கு இடையூறு கடிது இயற்றும் – பால:12 27/1
இற்ற பேர் ஒலி-கொலாம் இடித்தது ஈங்கு என்றான் – பால:14 5/4
இம்பர் நாட்டின் தரம் அல்லள் ஈங்கு இவள் – பால:14 40/1
ஈங்கு வந்திடுவது என்னே இரு நிலத்து இழிக என்ன – பால-மிகை:11 33/2
என் மகன் என்பது என் நெறியின் ஈங்கு இவன் – அயோ:1 84/3
நும் மகன் கையடை நோக்கும் ஈங்கு என்றான் – அயோ:1 84/4
இரு கண்களும் இன்றிய தாய் தந்தைக்கும் ஈங்கு அவர்கள் – அயோ:4 77/1
போதுக ஈங்கு என புக்கு அவர் கைதொழ – அயோ:11 1/3
என் இனி செய்வகை உரை-செய் ஈங்கு என்றான் – அயோ:14 126/4
குருடு ஈங்கு இது என்ன குறிக்கொண்டு கண்ணோட்டம் குன்றி – ஆரண்:10 139/3
ஏவல் செய் துணைவரேம் யாங்கள் ஈங்கு இவன் – கிட்:6 15/1
எய்தினள் பின்னும் எண்ணாத எண்ணி ஈங்கு
உய் திறம் இல்லை என்று ஒருப்பட்டு ஆங்கு ஒரு – சுந்-மிகை:4 3/1,2
ஈங்கு மானுட புழுக்களுக்கு இலை வரம் என்றாய் – யுத்1:2 102/1
நாயகன் புகுத்து ஈங்கு என நன்று என – யுத்1:9 54/3
ஆயிரம் உற்பாதங்கள் ஈங்கு வந்து அடுத்த என்றார் – யுத்1:9 79/1
இவன் காண் கவயன் கவயாக்கனும் ஈங்கு இவன் காண் – யுத்1:11 30/2
ஈங்கு இவை அன்றியும் ஏழு தீவினும் – யுத்1-மிகை:5 6/1
ஈங்கு இது கருமமாக எய்தினீர் என்னின் நீர் போய் – யுத்1-மிகை:9 7/2
இப்பொழுது இராவணன் ஈங்கு வந்திடில் – யுத்1-மிகை:14 2/3
யாவர் ஈங்கு இகல் வானரம் ஆயினர் எவரும் – யுத்3:22 108/1
ஈங்கு இதுவே பணி ஆகில் இறந்தாரும் பிறந்தாரே எம் கோற்கு யாதும் – யுத்3:24 30/1
தாழ்வும் ஈங்கு இறை_பொழுது தக்கதே – யுத்3:24 112/1
ஈங்கு நின்று யாவரும் இயம்ப என் குலத்து – யுத்3-மிகை:27 4/3
ஈங்கு நின்று யாம் உனக்கு இசைத்த மாற்றம் அ – யுத்4:41 100/1
கருக்குளாய் வந்து தோற்றுதி ஈங்கு இது கடனோ – யுத்4-மிகை:40 19/4
ஈங்கு உளார் எலாம் இவருவது இவரின் நீ இனிது – யுத்4-மிகை:41 2/3
கலந்திட ஈங்கு கண்டாய் சுபாரிசன் சுட்டது என்றான் – யுத்4-மிகை:41 58/4

TOP


ஈசர்கள் (1)

ஏய பெறும் ஈசர்கள் எண்_இலரால் – யுத்1:3 108/2

TOP


ஈசரும் (1)

இறுதியும் காவலும் இயற்றும் ஈசரும்
வெறுவியர் வேறு இனி விளைவது யாது என்றான் – யுத்3:22 43/3,4

TOP


ஈசற்கு (3)

என்றனர் சாதகம் ஈசற்கு ஏனையர் – பால-மிகை:5 13/1
இந்திரற்கு ஆயிரம் நயனம் ஈசற்கு
முந்திய மலர் கண் ஓர் மூன்று நான்கு தோள் – ஆரண்:6 5/2,3
ஈசற்கு ஆயினும் ஈடு அழிவுற்று இறை – சுந்:3 98/1

TOP


ஈசற்கும் (2)

ஈசற்கும் ஈசன் வந்தான் என்பதோர் வார்த்தை இட்டார் – யுத்1:9 72/4
இ தொழில் இவனுக்கு அல்லால் ஈசற்கும் இயலாது என்பார் – யுத்2:18 212/2

TOP


ஈசற்கே (1)

ஈசற்கே கடன் யான் அஃது இழைக்கிலேன் – யுத்4:41 79/3

TOP


ஈசன் (46)

நெஞ்சினர் ஈசன் கண்ணில் நெருப்பு உறா அனங்கன் அன்னார் – பால:10 20/2
ஈசன் ஆம் மதி ஏகலும் சோகத்தால் – பால:11 12/2
இமைய வில் வாங்கிய ஈசன் பங்கு உறை – பால:13 12/1
ஈசன் இ உலகினை அழிக்கும் நாள் எழும் – அயோ:12 27/1
ஈசன் நிகர் ஆய் உலகு சீர் பெற இருந்தான் – ஆரண்:3 40/4
எடுத்த மலையே நினையின் ஈசன் இகல் வில்லாய் – ஆரண்:11 22/1
ஈசன் முதல் மற்றும் இமையோர் உலகும் மற்றை – ஆரண்:11 25/1
ஈசன் ஆண்டு இருந்த பேர் இலங்கு மால் வரை – ஆரண்:12 42/1
ஆர்த்த ஓசை ஈசன் உண்ட அண்டம் முற்றும் உண்டதே – கிட்:7 11/4
ஈசன் மேனியை ஈர்_ஐந்து திசைகளை ஈண்டு இ – கிட்:12 36/1
ஈசன் மண் அளந்தது ஏய்ப்ப இரும் கடல் இனிது தாவி – கிட்:17 22/2
நன்றி கொள் ஈசன் காண்பான் நணுகலும் வினையேன் உற்றது – கிட்-மிகை:16 6/2
இ பெரும் செல்வம் நின்-கண் ஈந்த பேர் ஈசன் யாண்டும் – சுந்:3 127/1
வெருவரு முழக்கும் ஈசன் வில் இறும் ஒலியும் என்ன – சுந்:7 1/2
ஈசன் வன் தனி சூலமும் என்று இவை ஒன்றும் – சுந்:9 16/3
காவலர் அல்லன் ஈசன் கைலை அம் கிரியும் அல்லன் – சுந்:12 72/2
பாகத்தாள் இப்போது ஈசன் மகுடத்தாள் பதுமத்தாளும் – சுந்:14 34/3
ஈசன் மால் எனினும் ஒவ்வாது ஈது ஒரு குரங்கு போலாம் – சுந்-மிகை:7 1/2
ஈசன் அருள் செய்தனவும் ஏடு அவிழ் மலர் பேர் – யுத்1:2 59/1
என் ஆனை வல்லன் என மகிழ்ந்த பேர் ஈசன்
முன் ஆன பூதங்கள் யாவையும் முற்றிடினும் – யுத்1:3 170/2,3
என்னை நீ இகழ்ந்தது என்றது எங்ஙனே ஈசன் ஆய – யுத்1:7 9/3
ஈசற்கும் ஈசன் வந்தான் என்பதோர் வார்த்தை இட்டார் – யுத்1:9 72/4
ஈசன் முன் அளித்தது உன் இரும் தவ வியப்பால் – யுத்1-மிகை:2 11/2
ஈசன் தன் வயின் வரம் கொளும் முன்னம் யான் அவனை – யுத்1-மிகை:2 24/1
எரிபடுத்திய ஈசன் தன் பொருப்பினும் ஏகி – யுத்1-மிகை:3 3/2
ஈசன் நான்முகன் என்று இவர் முதலிய இமையோர் – யுத்2:15 223/3
இந்திரன் குலிச வேலும் ஈசன் கை இலை மூன்று என்னும் – யுத்2:16 23/1
ஈசன் என்று இனைய தன்மை இளிவரும் இவரால் அன்றி – யுத்2:16 31/2
யான் என்பது என் ஈசன் என் இமையோர் – யுத்2:18 77/3
வேள்வியில் படைத்தது ஈசன் வேண்டினன் பெற்று வெற்றி – யுத்2:19 235/2
விழிப்பு இலன் மேனி சால வெதும்பினன் ஈசன் வேலும் – யுத்2:19 274/2
எய்திய சேனையை ஈசன் எதிர்ந்தான் – யுத்3:20 29/1
ஏனை நாட்டு எழுகின்றான் என்று உரைத்தார் சிலர் சிலர்கள் ஈசன் அல்லால் – யுத்3:24 37/3
அடைக்கலம் என்ன ஈசன் அளித்தன தேர்-மேல் ஆக்கி – யுத்3:28 14/2
ஈசன் எதிர் உற்று உகுவது அல்லது இகல் முற்றுவது ஓர் கொற்றம் எவனோ – யுத்3:31 139/4
போதும் என்று அயனோடு ஈசன் அமரர்க்கு புகன்று நின்றான் – யுத்3-மிகை:31 63/4
இன்ன கவசத்தையும் ஒர் ஈசன் எனலாமால் – யுத்4:36 3/4
எவன் அ ஈசன் என்பார் தொழ ஏற்று எதிர் – யுத்4:37 27/2
ஈசன் விடு சர மாரியும் எரி சிந்துறு தறுகண் – யுத்4:37 57/1
அன்னதோ என்னா ஈசன் ஐயமும் நாணும் நீங்கி – யுத்4:37 215/1
இம்மை இ உரு இயைந்து எழில் கயிலையோடு ஈசன்
வெம்மை ஆடு அமர்க்கு எழுந்து என தேர் மிசை விரைந்தான் – யுத்4-மிகை:35 4/3,4
வான் கயிலை ஈசன் அயன் வானவர் கோன் முதல் அமரர் வாழ்த்தி ஏத்த – யுத்4-மிகை:38 1/1
மனுபரன் அனுமன்-தன்னை வரவழைத்து ஈசன் வன்மை-தனை – யுத்4-மிகை:41 105/1
என்று இராகவன் ஈசன் பெருமையின் – யுத்4-மிகை:41 110/1
வளம் கெழு கயிலை ஈசன் மலர் அயன் மறைகள் நான்கும் – யுத்4-மிகை:41 297/1
கயிலையில் வாழும் ஈசன் முதலிய கடவுளோர் தம் – யுத்4-மிகை:42 19/1

TOP


ஈசன்-தன்னை (1)

வெவ் விடம் ஈசன்-தன்னை விழுங்கினும் பறவை வேந்தை – யுத்4:37 213/3

TOP


ஈசனார் (3)

ஈசனார் கண்ணின் வெந்தான் என்னும் ஈது இழுதை_சொல் இ – ஆரண்:10 71/1
ஈசனார் படையோ மாயோன் நேமியோ யாதோ இன்னம் – யுத்3:27 74/2
நேர்த்ததும் காணலுற்ற ஈசனார் இருக்கை நிற்க – யுத்4:37 207/4

TOP


ஈசனின் (3)

மூண்டு முப்புரம் சுட முடுகும் ஈசனின்
ஆண்தகை வனை கழல் அனுமன் நோக்கினான் – சுந்:11 23/3,4
ஈசனின் பெறு படைக்கலம் இமைப்பு அளவில் எ உலகில் யாவும் – யுத்1:2 86/3
ஈசனின் பெற்ற வரத்தினால் எய்திய என்ன – யுத்4:37 114/3

TOP


ஈசனுக்கு (1)

ஈசனுக்கு இளைய வீரன் இரட்டிக்கும் இரட்டி சென்றான் – யுத்3:22 139/4

TOP


ஈசனும் (6)

ஈசனும் புகழ்தற்கு ஒத்தோன் இரும் கலை பிறவும் எண்ணின் – பால:5 29/3
ஈசனும் கமலத்தோனும் இமையவர் யாரும் எந்தை – ஆரண்:16 4/1
என்று கால்_மகன் இயம்ப ஈசனும்
நன்று நன்று எனா நனி தொடர்ந்து பின் – கிட்-மிகை:3 3/1,2
பித்தன் ஆகிய ஈசனும் அரியும் என் பெயர் கேட்டு – யுத்1:2 116/1
மூவா முதல் ஈசனும் மூ_உலகின் – யுத்3:27 28/2
ஈது அவர் சொல கயிலை ஈசனும் நகைத்து இமையவர்க்கும் ஒளி வான் – யுத்3-மிகை:31 45/1

TOP


ஈசனே (3)

எய்தினான் இமையா முக்கண் ஈசனே என்ற போதும் – சுந்:10 4/3
ஈசனே முதலா மற்றை மானிடர் இறுதி ஆக – யுத்2:17 13/1
ஈசனே முதலோர் வியந்து ஏத்திட – யுத்4:39 5/3

TOP


ஈசனை (4)

யாவையும் ஒக்கும் பெருமையால் எய்தற்கு அருமையால் ஈசனை ஒக்கும் – பால:3 8/4
எண் திசாமுகங்களும் இடிய ஈசனை
கொண்ட வான் கயிலையும் சிகர கோடிகள் – யுத்2-மிகை:15 16/2,3
ஈசனை இமையா மு கண் இறைவனை இருமைக்கு ஏற்ற – யுத்4:35 3/1
ஈசனை தொழுது இருடியும் சந்தமும் எண்ணி – யுத்4:37 110/2

TOP


ஈசனோடும் (2)

எல் இட்ட வெள்ளி கயிலை பொருப்பு ஈசனோடும்
மல் இட்ட தோளால் எடுத்தான் சிலை வாயின் வாங்கி – ஆரண்:13 29/1,2
ஈசனோடும் எடுத்ததும் இல்லையோ – யுத்1:9 51/4

TOP


ஈட்ட (3)

எரி சுடர் செம் மணி ஈட்ட தோடு இழி – கிட்:14 13/2
பெண்கள் ஆனார்க்குள் நல்ல உறுப்பு எலாம் பெருக்கின் ஈட்ட
எண்களால் அளவு ஆம் மான குணம் தொகுத்து இயற்றினாளை – யுத்2:17 7/2,3
ஈட்ட_அரும் உவகை ஈட்டி இருந்தவன் இசைத்த மாற்றம் – யுத்4:34 11/1

TOP


ஈட்ட_அரும் (1)

ஈட்ட_அரும் உவகை ஈட்டி இருந்தவன் இசைத்த மாற்றம் – யுத்4:34 11/1

TOP


ஈட்டத்தர் (1)

ஆய் வளை மகளிரொடு அமரர் ஈட்டத்தர்
தூய வெம் கடும் கணை துணித்த தங்கள் தோள் – ஆரண்:7 121/1,2

TOP


ஈட்டத்தின் (1)

நல் குவடு அனைய வீரர் ஈட்டத்தின் நடுவண் நின்றான் – யுத்1:10 5/3

TOP


ஈட்டத்து (1)

மெய்யின் ஈட்டத்து இலங்கை ஆம் மென் மகள் – யுத்1:8 67/1

TOP


ஈட்டத்தோடும் (1)

இந்தனம் எனைய என்ன கார் அகில் ஈட்டத்தோடும்
சந்தனம் குவித்து வேண்டும் தருப்பையும் திருத்தி பூவும் – ஆரண்:13 134/1,2

TOP


ஈட்டது (1)

எரியினில் புகுவன என தோன்றும் ஈட்டது – கிட்:1 7/4

TOP


ஈட்டதே (2)

இல் வரம்பினர்க்கு ஈ தேனும் ஈட்டதே – கிட்-மிகை:15 1/4
எ வழித்து ஆகும் என்று எண்ணும் ஈட்டதே – சுந்:4 100/4

TOP


ஈட்டதோ (2)

ஏன்றபின் அ உரை மறுக்கும் ஈட்டதோ – அயோ:14 124/4
நச்சு அடை படைகளால் நலியும் ஈட்டதோ
வச்சிர உடல் மறி கடலின்-வாய் மடுத்து – சுந்:12 3/1,2

TOP


ஈட்டம் (23)

கரும்பு எலாம் செந்தேன் சந்த கா எலாம் களி வண்டு ஈட்டம் – பால:2 2/4
கைகயர் வேந்தன் பாவை கணிகையர் ஈட்டம் பொங்கி – பால:14 63/2
மால் யானை ஈட்டம் என வந்து பரந்தது அன்றே – பால:16 40/4
துறும் போதினில் தேன் துவைத்து உண்டு உழல் தும்பி ஈட்டம்
நறும் கோதையோடு நனை சின்னமும் நீத்த நல்லார் – பால:17 12/1,2
ஈட்டம் எதிர் வந்திடவே இறந்து ஏகினன் விண்ணிடையே – அயோ:4 81/4
தும்பி ஈட்டம் புரை கிளை சுற்றத்தான் – அயோ:8 3/4
எண்கின் ஈட்டம் கொண்டு எறுழ் வலி தூமிரன் இறுத்தான் – கிட்:12 6/4
எனைவரால் பகரும் ஈட்டம் யான் உரைத்து இன்பம் என்னோ – கிட்:13 35/4
இ திறத்து அரக்கிமார்கள் ஈர்_இரு கோடி ஈட்டம்
பத்தியர் உறையும் பத்தி படர் நெடும் தெருவும் பார்த்தான் – சுந்:2 189/1,2
மங்கையர் ஈட்டம் மால் வரை தழீஇய மஞ்ஞை அம் குழு என மயங்க – சுந்:3 83/4
மழை புரை ஒண் கண் செம் கடை ஈட்டம் மார்பினும் தோளினும் மலைய – சுந்:3 88/4
நாள்கள் இற்றன இற்றன நகை எயிற்று ஈட்டம்
தாள்கள் இற்றன இற்றன படை உடை தட கை – சுந்:7 31/3,4
வேற்று இன புலி_ஏறு என்ன வியந்து எழும் பதாதி ஈட்டம் – சுந்:8 5/4
சித்திர பதாகை ஈட்டம் திசை-தொறும் செறிவ செல்வ – சுந்:8 7/4
எல் ஆர் மணி ஈட்டம் முகந்து எழுகின்றது என்ன – சுந்-மிகை:1 11/4
ஈட்டம் வந்து இறுத்தது ஆக அங்கதன் ஏவல் தன்னால் – சுந்-மிகை:14 8/3
மாட்டின கவியின் தானை மது வளர் உலவை ஈட்டம் – சுந்-மிகை:14 8/4
எடுத்தது நிருதர் தானை இரிந்தது குரங்கின் ஈட்டம்
தடுத்தனர் முகங்கள் தாங்கி தனித்தனி தலைவர் தள்ளி – யுத்2:19 53/1,2
எயிறு அலைத்து இடிக்கும் பேழ் வாய் தலை இலா ஆக்கை ஈட்டம்
பயிறலை பறவை பாரில் படிகிலா பரப்பை பார்க்கும் – யுத்3:22 29/3,4
ஈட்டம் உற்று எதிர்ந்த எல்லாம் இரிந்தன திசைகள் எங்கும் – யுத்3:22 137/4
காமமே நுகரும் செல்வ கடவுளர் ஈட்டம் கண்டான் – யுத்3:24 46/3
போகம் எத்தனை அத்தனை புரவியின் ஈட்டம்
ஆகம் எத்தனை அத்தனை அவன் படை அவதி – யுத்3:31 13/3,4
வகுத்த வான் கடை கடை-தொறும் வளை எயிற்று ஈட்டம்
மிகுத்த நீல வான் மேகம் சூழ் விசும்பிடை தசும்பூடு – யுத்4:35 13/2,3

TOP


ஈட்டமும் (12)

பிள்ளை மா களிறும் பிடி ஈட்டமும்
வள்ளை_மாக்கள் நிதியும் வயிரியர் – அயோ:11 31/2,3
கன்னிமாரொடு காசினி ஈட்டமும்
இன்ன யாவையும் ஈந்தனள் அந்தணர்க்கு – அயோ-மிகை:2 1/2,3
இரிந்தன கரிகளும் யாளி ஈட்டமும்
விரிந்த கோள் அரிகளும் வெருவி நீங்கின – கிட்-மிகை:14 3/1,2
எண்ணின் நீளிய பெரும் பறவை ஈட்டமும்
புண்ணின் நீர் புணரியில் படிந்து பூவையர் – சுந்:5 56/2,3
ஈட்டமும் எண்_இரு கோடி என்பரால் – யுத்1:5 23/2
தும்பி ஈட்டமும் இரதமும் புரவியும் தொடர்ந்த – யுத்1:5 35/1
ஏனையர் ஏந்திய பதாகை ஈட்டமும்
ஆனையின் கொடிகளும் அளவி தோய்தலால் – யுத்2:15 104/2,3
ஏனை வெம் புரவியும் உதிரத்து ஈட்டமும்
கானினும் மலையினும் பரந்த கால் புனல் – யுத்2:18 111/2,3
பெருக்கமும் புரவிகள் பிறங்கும் ஈட்டமும்
அரக்கர்-தம் பெருக்கமும் ஆயது எங்குமே – யுத்2-மிகை:16 19/3,4
உவந்த சாதகத்து ஈட்டமும் ஓரியின் ஒழுங்கும் – யுத்3:22 198/3
வான மானமும் வானவர் ஈட்டமும்
போன போன திசை இடம் புக்கன – யுத்3:29 13/1,2
வான் உயர் கற்பின் மாதர் ஈட்டமும் காண்டல் மாட்சி – யுத்4:40 27/3

TOP


ஈட்டமே (7)

மதுகரம் இசைப்பன மைந்தர் ஈட்டமே – பால:3 59/4
சென்றன தரள வான் சிவிகை ஈட்டமே – பால:14 18/4
முகிழ்த்து அழகு இழந்தன முளரி ஈட்டமே – அயோ:5 4/4
உதிர்ந்து உலர்ந்தன ஒண் மலர் ஈட்டமே – அயோ:11 19/4
பத்தியை நிகர்த்தது அ படையின் ஈட்டமே – அயோ:12 49/4
பொடி மிசை புரண்டவும் புரவி ஈட்டமே – அயோ:13 3/4
உருகிய தளிர்த்தன உலவை ஈட்டமே – அயோ:14 23/4

TOP


ஈட்டமோ (1)

வல்லிய குழாங்களோ மழையின் ஈட்டமோ
ஒல் இப தொகுதியோ ஓங்கும் ஓங்கலோ – ஆரண்:7 30/1,2

TOP


ஈட்டவோ (1)

எத்தனை உள அவை எண்ணும் ஈட்டவோ – சுந்:5 69/4

TOP


ஈட்டார் (5)

யான் புக்கது ஒக்கும் எனை யார் நலிகிற்கும் ஈட்டார்
ஊன் புக்கு உயிர் புக்கு உணர் புக்கு உலையற்க என்றான் – அயோ:4 141/3,4
ஒள்ளிது உன் உணர்வு மின்னே உன்னை ஆர் ஒளிக்கும் ஈட்டார்
தெள்ளிய நலத்தினால் உன் சிந்தனை தெரிந்தது அம்மா – ஆரண்:6 57/1,2
ஏனோரில் இராமன் இலக்குவன் என்னும் ஈட்டார்
வானோர் தம் மருத்துவர் மைந்தர் வலி-கண் மிக்கார் – யுத்1:11 29/3,4
ஏவர்க்கும் சிறியை அல்லை யார் உனை நலியும் ஈட்டார்
மூவர்க்கும் தலைவர் ஆன மூர்த்தியார் அறத்தை முற்றும் – யுத்2:16 145/2,3
இறந்து இறந்து உய்கின்றேன் யான் யார் இது தெரியும் ஈட்டார் – யுத்2:17 15/4

TOP


ஈட்டான் (2)

ஏவனோ இவன் மூவரின் ஒருவன் ஆம் ஈட்டான் – சுந்:2 128/4
எ தேவரையும் முகம் கண்டு அறியாத ஈட்டான் – யுத்2:19 23/4

TOP


ஈட்டி (15)

எண்ணிய சூழ்ச்சியும் ஈட்டி கொண்டவும் – கிட்:10 98/3
ஈட்டி இனி என் பல இராமன் எதிர் நின்னை – சுந்:5 2/3
பொங்கு ஒளி நெடு நாள் ஈட்டி புதிய பால் பொழிவது ஒக்கும் – சுந்:6 51/1
எட்டிய முடியர் தாளால் இடறிய பொருப்பர் ஈட்டி
கொட்டிய பேரி என்ன மழை என குமுறும் சொல்லார் – சுந்:7 6/3,4
ஏ மரு வரி வில் வேல் கோல் ஈட்டி வாள் எழு விட்டேறு – சுந்:10 11/2
ஈவது தெரியா உள்ளத்து இராக்கதர் ஈட்டி வைத்த – யுத்1:10 21/3
ஈட்டி வானத்து இடி என எற்றலும் – யுத்2:15 72/2
சிலை பொழி பகழி வேல் வாள் செறி சுடர் குலிசம் ஈட்டி
பல வகை படைகள் வாங்கி நிருதர்கள் பல் போர் செய்தார் – யுத்2-மிகை:16 23/1,2
மழுவொடு கணிச்சி சூலம் வாள் மணி குலிசம் ஈட்டி
எழு அயில் எஃகம் என்று இ படை முதல் எவையும் வாரி – யுத்2-மிகை:16 35/1,2
எழு மழு சக்கரம் ஈட்டி தோமரம் – யுத்3:22 46/1
இனும் முனை நீர் அலீரோ எ வலி ஈட்டி வந்தீர் – யுத்3:27 98/3
எழு அயில் குந்தம் வேல் ஈட்டி தோமரம் – யுத்3:31 179/2
ஈட்ட_அரும் உவகை ஈட்டி இருந்தவன் இசைத்த மாற்றம் – யுத்4:34 11/1
இருப்புலக்கை வேல் தண்டு கோல் ஈட்டி வாள் – யுத்4:37 188/1
தகும் அரும் தவங்கள் ஈட்டி தசமுகத்து அரக்கன் பெற்ற – யுத்4-மிகை:41 143/1

TOP


ஈட்டிய (14)

ஈட்டிய மெய் பொருள் உள்ளன எல்லாம் – பால:23 101/3
ஈட்டிய தவத்தின் மிக்க இரிசிகற்கு ஈந்து போனான் – பால:24 30/4
ஈட்டு நல் புகழ்க்கு ஈட்டிய யாவையும் – அயோ:11 30/1
ஈட்டிய தவமும் பின்னர் முயற்சியும் இயைந்தது ஒத்தார் – கிட்:3 22/2
ஈட்டிய குழுவிடை இருந்த வேந்தற்கு – சுந்:12 61/2
ஈட்டிய வலியும் மேல்_நாள் இயற்றிய தவமும் யாணர் – சுந்:12 71/1
தரளமும் பவளமும் தரங்கம் ஈட்டிய
திரள் மணி குப்பையும் கனக தீரமும் – யுத்1:4 26/1,2
ஏதமும் இமையவர்க்கு இடரும் ஈட்டிய
பாதகர் நம்-வயின் படர்வராம் எனின் – யுத்1:4 72/2,3
பொய்யின் ஈட்டிய தீமை பொறுக்கலாது – யுத்1:8 67/2
ஐயன் ஈட்டிய சேனை கண்டு அன்பினால் – யுத்1:8 67/3
ஈட்டிய அரக்கர் தானை இருநூறு வெள்ளம் கொண்டு – யுத்1:13 18/3
ஈட்டிய முரசின் ஆர்ப்பை இடிப்பு எதிர் முழங்கமாட்டா – யுத்3:30 4/2
ஈட்டிய உலகுக்கும் இளைய வேந்தற்கும் – யுத்4:41 87/4
என்னை ஈட்டிய திறத்தினில் திருவுடன் இருப்ப – யுத்4-மிகை:41 117/2

TOP


ஈட்டியும் (2)

எழுக்களும் தோமர தொகையும் ஈட்டியும்
முழுக்களும் முசுண்டியும் தண்டும் மு தலை – ஆரண்:7 34/2,3
எழுவும் ஈட்டியும் தோட்டியும் எழு முனை தண்டும் – யுத்3:22 105/2

TOP


ஈட்டில (1)

ஈட்டில இரை புனிற்று ஈன்ற கன்றையும் – அயோ:4 207/3

TOP


ஈட்டின் (1)

இறக்க மற்று இறந்தது எல்லாம் எம்பி-தன் ஈட்டின் எந்தாய் – யுத்4-மிகை:41 150/2

TOP


ஈட்டினர் (1)

எண்ணினுக்கு அளவிடல் அரிய ஈட்டினர்
கண்ணினுக்கு அளவிடல் அரிய காட்சியர் – சுந்:3 56/1,2

TOP


ஈட்டினால் (3)

ஈட்டுவார் தவம் அலால் மற்று ஈட்டினால் இயைவது இன்மை – சுந்:2 101/1
எல்லியை காண்டலும் மலர்ந்த ஈட்டினால்
மல்லிகை கானமும் வானம் ஒத்ததே – யுத்1:5 4/3,4
இறந்தது ஓர் உயிருடன் தருமத்து ஈட்டினால்
பிறந்துளதாம் என பெயர்த்தும் அ தலை – யுத்4:37 151/1,2

TOP


ஈட்டினான் (2)

இடியினோடு எழுந்தால் அன்ன ஈட்டினான் – அயோ:8 2/4
என்னுடை ஈட்டினான் அ வாலியை எறுழ் வாய் அம்பால் – சுந்:12 80/1

TOP


ஈட்டு (3)

ஈட்டு நல் புகழ்க்கு ஈட்டிய யாவையும் – அயோ:11 30/1
ஈட்டு இருள் விழுங்கிய மார்பின் யானையின் – சுந்:12 26/2
என்னலும் விசும்பிடை எழுந்தது ஈட்டு ஒலி – யுத்3:24 92/4

TOP


ஈட்டுவார் (1)

ஈட்டுவார் தவம் அலால் மற்று ஈட்டினால் இயைவது இன்மை – சுந்:2 101/1

TOP


ஈட்டுவாள் (1)

இம்பர்_ஆனவர்க்கும் ஓர் இறுதி ஈட்டுவாள் – ஆரண்:6 2/4

TOP


ஈட்டுறும் (1)

இரதம் ஈட்டுறும் கவிஞரை பொருவின தேனீ – கிட்:10 37/4

TOP


ஈடழிந்தான் (1)

என்றாள் அகன்றாள் அ அரக்கனும் ஈடழிந்தான்
ஒன்றானும் உணர்ந்திலன் ஆவி உலைந்து சோர்ந்தான் – ஆரண்:10 154/1,2

TOP


ஈடு (15)

ஈடு அழிவு உற தளர்வொடு ஏமுறுவர் அன்றே – பால:23 2/3
உன்னுடை வில்லும் உன் உரத்துக்கு ஈடு அன்றால் – பால:24 38/4
ஈடு நோக்கி வந்து எய்திய தூதர்க்கு – அயோ:11 5/3
எ காலமும் இன்னது ஓர் ஈடு அழிவுற்றிலாதான் – ஆரண்:13 22/2
இன்னன இன்னன பன்னி ஈடு அழி – ஆரண்:14 100/1
இற்றனன் முன்னை நாள் ஈடு உண்டு ஏகினான் – கிட்:7 24/2
ஈடு பேர் உலகு இறந்துளது ஆம் எனற்கு எளிதோ – கிட்:7 74/2
என்ன இ தகைய பன்னி ஈடு அழிந்து இரங்குகின்ற – கிட்:10 63/1
ஈசற்கு ஆயினும் ஈடு அழிவுற்று இறை – சுந்:3 98/1
ஈடு பட்டவர் எண்_இலர் தோரணத்து எழுவால் – யுத்1:5 60/1
ஈடு உற துரந்தனன் அவையும் இற்று உக – யுத்2:16 303/3
ஈடு உற இடபன் மார்பத்து ஈர்_ஐந்து பகழி எய்தான் – யுத்2:18 231/4
எட்டு ஆகிய திக்கையும் வென்றவன் இன்றும் ஈடு
பட்டான்-கொல் அது அன்று எனின் பட்டு அழிந்தான்-கொல் பண்டு – யுத்2:19 2/1,2
இடம் பிறங்கி வலம்பெயர்ந்து ஈடு உற – யுத்3:29 7/2
யாது யான் இயம்புவது உணர்வை ஈடு அற – யுத்4:40 55/1

TOP


ஈடுபட்டு (1)

எய்தினர் எய்தினார்கள் ஈடுபட்டு இரிந்தது அல்லால் – யுத்2:19 89/2

TOP


ஈடுற (2)

எதிரில் நின்ற இராவணி ஈடுற
வெதிரின் காட்டு எரி-போல் சரம் வீசினான் – யுத்2:19 161/3,4
ஈடுற தக்க போலாம் நம் எதிர் என்னா ஏந்தல் – யுத்2:19 194/3

TOP


ஈடுறு (1)

ஈடுறு வான் துணை இராமன் சேவடி – யுத்4:41 108/1

TOP


ஈடுறும் (1)

ஈடுறும் இவனை கொண்டு எளிதின் எய்தினேன் – யுத்2:16 278/4

TOP


ஈண்ட (18)

ஈண்ட அ குமாரனும் கடை கண் தீ உக – பால:8 37/1
எய்தாது நின்றம் மலர் நோக்கி எனக்கு இது ஈண்ட
கொய்து ஈதி என்று ஓர் குயிலை கரம் கூப்புகின்றாள் – பால:17 16/3,4
ஈண்ட ஓடினர் இட்டு இடை உற்றிலர் – அயோ:2 1/4
ஏழ்_இரண்டு ஆண்டும் நீத்து ஈண்ட வந்து உனை – அயோ:5 36/1
ஈண்ட யாவரும் நெருங்குவர் என்றனன் இராமன் – அயோ:9 32/4
எதிர் எதிர் தழுவி நட்பின் இனிது அமர்ந்து அவனின் ஈண்ட
வெதிர் பொரும் தோளினானை நாடுதல் விழுமிது என்றான் – ஆரண்:15 55/2,3
ஈண்ட அரும் போக இன்பம் ஈறு இலது யாண்டு கண்டாம் – சுந்-மிகை:1 20/3
சிந்திட எழுந்து திசை ஈண்ட எதிர் செவ்வே – சுந்-மிகை:11 25/2
வேய் சொரி முத்துக்கு அம்மா விருந்து செய்திருந்த ஈண்ட
வாய் சொரி இப்பியோடும் வலம்புரி உமிழ்ந்த முத்தம் – யுத்1:8 25/3,4
ஈண்ட எழுக என்றனன் இழைத்த பரிசு எல்லாம் – யுத்1:9 1/3
படைக்கலம் உடைய நாம் அ படை இலா படையை ஈண்ட
அடைக்கலம் புகுவது அல்லால் இனி புகும் அரணும் உண்டோ – யுத்1:13 16/3,4
இன்று இவன் முடிக்கும் என்னா எண்ணினர் எண்ணி ஈண்ட
குன்று என உயர்ந்த தோளான் கொற்ற மா கோயில் புக்கார் – யுத்2-மிகை:16 10/3,4
ஈண்ட ஒட்டு என்னா நின்றாய் இத்தனை பேரும் இன்னம் – யுத்3:27 80/3
ஈண்ட விடுவீர் அமரில் என்று அரன் இசைத்தான் – யுத்4:36 5/4
ஈண்ட நின்றிடின் ஐயனே நின் உயிர் – யுத்4:37 180/2
என்னதோ இறந்துளான்-மேல் வயிர்த்தல் நீ இவனுக்கு ஈண்ட
சொன்னது ஓர் விதியினாலே கடன் செய துணிதி என்றான் – யுத்4:37 215/3,4
ஈண்ட கொண்டு அணைதி என்றான் எழுந்தருள் இறைவி என்றான் – யுத்4:40 26/4
இன்று நாம் பதி போகலம் மாருதி ஈண்ட
சென்று தீது இன்மை செப்பி அ தீமையும் விலக்கி – யுத்4:41 43/1,2

TOP


ஈண்டார் (1)

ஈண்டார் ஈண்டு ஆர் நின்றவர் எல்லாம் இலர் அன்றோ – ஆரண்:11 16/4

TOP


ஈண்டி (12)

எண் உரு தெரிவு_அரும் பாவம் ஈண்டி ஓர் – பால:7 21/3
எங்கும் மாதரும் மைந்தரும் ஈண்டி அ – பால:16 34/2
முற்று உடைய கோவை பிரியாது மொய்த்து ஈண்டி
உற்று உறைதும் யாரும் உறையவே சில் நாளில் – அயோ:4 107/2,3
இந்திரன் முதல்வராய கடவுளர் யாரும் ஈண்டி
சந்திரன் அனையது ஆங்கு ஓர் மானத்தின் தலையில் தாங்கி – அயோ:6 13/1,2
குச்சரி திறத்தின் ஓசை களம் கொள குழு கொண்டு ஈண்டி
சச்சரி பாணி கொட்டி நிறை தடுமாறுவாரும் – சுந்:2 187/3,4
என்று இவை முதல ஆய எறிதரு படைகள் ஈண்டி
மின் திரண்டு அனைய ஆகி வெயிலொடு நிலவு வீச – சுந்:10 12/1,2
எ வாய் உலகத்தவும் ஈண்டி இருந்த தம்மின் – சுந்-மிகை:1 14/3
ஏழ் உலகும் இடம் இல் என ஈண்டி
சூழும் எழுந்தனர் தோன்றினர் தம்மை – சுந்-மிகை:11 18/2,3
தூ சுடர் மாடம் ஈண்டி துறுதலால் கருமை தோன்றா – யுத்1:10 11/2
ஐயம் நீங்காள் என்று உரைக்க அரக்கர் மகளிர் இரைத்து ஈண்டி
உய்யும் உணர்வு நீத்தாளை நெடும் போர் களத்தின்-மிசை உய்த்தார் – யுத்3:23 3/3,4
கணம் குழை மகளிர் ஈண்டி இரைத்தவர் கடைக்கண் என்னும் – யுத்3:28 16/3
பேய் மொய்த்து நரிகள் ஈண்டி பெரும் பிணம் பிறங்கி தோன்றும் – யுத்3:31 229/3

TOP


ஈண்டிய (13)

இடை இலை உலகினில் என்ன ஈண்டிய
கடையுக முடிவினில் எவையும் கால் பட – பால:14 9/2,3
ஈண்டிய அன்பினோடு ஏகுவான் இடை – பால:14 25/2
இல் பயன் சிறப்பிப்பாரின் ஈண்டிய உவகை தூண்ட – அயோ:3 77/2
நிரந்தரம் இமைப்பு இலா நெடும் கண் ஈண்டிய
புரந்தரன் உரு என பொலிந்தது எங்குமே – அயோ:5 6/3,4
ஈண்டிய நெறி என தானும் ஏகினான் – அயோ:12 58/2
எயிற்று இடைக்கிடை இரு காதம் ஈண்டிய
வயிற்றிடை வாய் எனும் மகர வேலையான் – ஆரண்:15 11/3,4
ஈண்டிய புலவரொடு அவுணர் இந்துவை – ஆரண்:15 12/1
ஈண்டிய கருணை தந்து இருக்கை ஏவியே – கிட்:11 126/4
ஈண்டிய கொற்றத்து இந்திரன் என்பான் முதல் யாரும் – கிட்:17 18/1
இனைய தன்மை இயக்கியர் ஈண்டிய
மனை ஓர் ஆயிரம் ஆயிரம் வாயில் போய் – சுந்:2 177/1,2
வேல் பெரும் கடல் புடை பரந்து ஈண்டிய வெள்ளிடை வியன் கோயில் – சுந்:2 204/2
எழுவினின் பொலம் கழல் அரக்கர் ஈண்டிய
குழுவினை களம் பட கொன்று நீக்கினான் – சுந்:9 45/3,4
ஈண்டிய தானை நீங்க நிற்பது என் யாமே சென்று – யுத்3:31 57/1

TOP


ஈண்டியது (2)

இருள் திரண்டு வந்து ஈண்டியது என்னவே – ஆரண்:7 28/4
குழுவி ஈண்டியது என்பரால் குவலயம் முழுதும் – யுத்3:31 4/3

TOP


ஈண்டியே (1)

குன்றிடை உழுவை அம் குழு கொண்டு ஈண்டியே – சுந்:3 50/4

TOP


ஈண்டில (1)

ஈண்டில பிறந்தவால் இனம் கொள் செம் சிதல் – சுந்:3 42/2

TOP


ஈண்டின (2)

யானை சுற்றின தேர் இரைத்து ஈண்டின
மான வேந்தர் குழுவினர் வாளுடை – அயோ:11 8/1,2
ஈண்டின மதகிரி ஏழ் எண்ணாயிரம் – யுத்2:18 124/2

TOP


ஈண்டினர் (1)

விரைவின் வந்து ஈண்டினர் விரகின் எய்தினர் – அயோ:12 1/3

TOP


ஈண்டினார் (4)

இந்திரன் முதலிய அமரர் ஈண்டினார்
சுந்தர வில்லியை தொழுது வாழ்த்தினார் – பால:8 44/3,4
யாவரும் விசும்பு இருள் இரிய ஈண்டினார்
தா அரும் பணி முறை தழுவும் தன்மையார் – சுந்:2 48/3,4
இயக்கர் மங்கையர் யாவரும் ஈண்டினார்
நயக்கும் மாளிகை வீதியை நண்ணினான் – சுந்:2 166/3,4
ஏனையர் என்ன வேறு உலகின் ஈண்டினார்
ஆனவர் செய்தன அறைய வேண்டுமோ – யுத்1:6 55/1,2

TOP


ஈண்டினார்களை (1)

ஈண்டினார்களை என் குறித்து இரிவுற்றது என்றான் – யுத்3:31 36/2

TOP


ஈண்டீ (1)

வேத்திர கையோர் ஈண்டீ விரைவுடன் வெள்ளம்-தன்னை – யுத்4-மிகை:40 7/2

TOP


ஈண்டு (153)

என்றலுமே முனிவரன்-தன் அடி இறைஞ்சி ஈண்டு ஏகி கொணர்வென் என்னா – பால:5 54/1
இன்று நீ இயற்றுதற்கு எழுக ஈண்டு என்றான் – பால:5 80/4
இடம் கொள் நான்முகனையும் படைப்பென் ஈண்டு எனா – பால:6 4/3
ஈண்டு இருந்து இயற்றுவென் யாகம் யான் எனா – பால:8 29/1
அண்டர் நாயக இனி காண்டி ஈண்டு அவர் – பால:8 37/3
பிணத்திடை நடந்து இவர் பிடிப்பர் ஈண்டு எனா – பால:8 42/3
குன்று உறழ் வரி சிலை கொணர்-மின் ஈண்டு என – பால:13 2/2
எத்தனை இறந்தன கடிகை ஈண்டு என்றாள் – பால:19 35/4
ஈண்டு நீர் நகரின் பாங்கர் இரு நில கிழவன் எய்த – பால:20 3/2
அரைசியை தருதிர் ஈண்டு என்று ஆய் இழையவரை ஏவ – பால:22 2/2
ஈண்டு தன் கொம்பிடை ஈன்றது ஆம் என – பால:23 57/3
ஏவரும் தெரிந்து இனிது உணர்-மின் ஈண்டு என – பால:23 60/2
தெட்டவர் அல்லரேல் செல்வம் ஈண்டு என – அயோ:1 19/3
எனையவாறு அன்பினன் இராமன் ஈண்டு அவற்கு – அயோ:1 82/3
தொண்டை வாயினிர் சொல்லு-மின் ஈண்டு என்றாள் – அயோ:2 3/4
வில் இயல் தோள் அவற்கு ஈண்டு வேண்டுவ – அயோ:2 11/2
எ இடம் எனக்கு வந்து அடுப்பது ஈண்டு எனா – அயோ:2 53/4
ஈண்டு வந்து உனை இரந்தவர்க்கு இரு நிதி அவளை – அயோ:2 79/2
ஈண்டு உரைத்த பணி என்னை என்றவட்கு – அயோ:4 7/1
எத்தனைக்கு உள ஆண்டுகள் ஈண்டு அவை – அயோ:4 21/3
ஈண்டு உனக்கு அடியனேன் பிழைத்தது யாது என்றான் – அயோ:4 151/4
வருவென் ஈண்டு வருந்தலை நீ என்றான் – அயோ:4 216/4
எரியும் என்பது யாண்டையது ஈண்டு நின் – அயோ:4 221/3
வெவ்வியது அன்னையால் விளைந்தது ஈண்டு ஒரு – அயோ:5 34/1
ஈண்டு அருள் எம்பி-பால் நிறுவி ஏகினை – அயோ:5 35/2
இன்றே வந்து ஈண்டு அஞ்சல் எனாது எம் மகன் என்பான் – அயோ:6 17/3
மையல் கொடியான் மகன் ஈண்டு வந்தால் முடித்தும் மற்று என்ன – அயோ:6 27/3
நிற்றி ஈண்டு என்று புக்கு நெடியவன் தொழுது தம்பி – அயோ:8 11/1
இருத்தி ஈண்டு என்னலோடும் இருந்திலன் எல்லை நீத்த – அயோ:8 13/1
யாதினும் இனிய நண்ப இருத்தி ஈண்டு எம்மொடு என்றான் – அயோ:8 17/4
எங்கள் போலியர் தரத்தது அன்று இருத்திர் ஈண்டு என்றான் – அயோ:9 31/4
கூயள் அன்னை குறுகுதிர் ஈண்டு என – அயோ:11 40/3
இருமையும் தருவதற்கு இயைவது ஈண்டு இது – அயோ:12 6/3
இடை வரும் காலம் ஈண்டு இரண்டும் நீத்து இது – அயோ:12 15/3
தருதும் ஈண்டு என்பது சாற்றி தானையை – அயோ:12 21/3
பூண் இயல் மொய்ம்பினாய் போந்தது ஈண்டு எனை – அயோ:14 45/3
தருமமே தாங்கலில் தக்கது ஈண்டு ஒரு – அயோ-மிகை:1 7/3
முழு முதல் இழித்தகை முறைமை ஆக்கி ஈண்டு
எழு முகில்_வண்ணனுக்கு அளித்த இ செல்வம் – அயோ-மிகை:1 15/2,3
இருக்க ஈண்டு என்று இனியன கூறினான் – ஆரண்:3 28/3
அறைவது ஈண்டு ஒன்று அகத்தியன் காண்பது ஓர் – ஆரண்:3 32/3
ஈண்டு உவகை வேலை துணை ஏழ் உலகம் எய்த – ஆரண்:3 36/2
ஈண்டு உறைதி ஐய இனி-வயின் இருந்தால் – ஆரண்:3 52/1
ஆரிய முனிவர்-பாலும் அடைந்தனென் இறைவ ஈண்டு ஓர் – ஆரண்:6 36/3
எழுத_அரு மேனியாய் ஈண்டு எய்தியது அறிந்திலாதேன் – ஆரண்:6 41/1
விடியல் காண்டலின் ஈண்டு தன் உயிர் கண்ட வெய்யாள் – ஆரண்:6 82/1
ஆற்றினை நீ ஈண்டு இருவர் மானுடவர்க்கு ஆற்றாது – ஆரண்:6 96/3
தேவர்க்கும் வலியான் தன் திரு தங்கையாள் இவள் ஈண்டு
ஏவர்க்கும் வலியாள் என்று இளையானுக்கு இயம்பீரோ – ஆரண்:6 119/3,4
மறித்தார் ஈண்டு இவர் இருவர் மானிடவர் என்னாது வல்லை ஆகின் – ஆரண்:6 129/2
என்றவள் மேல் இளையவன் தான் இலங்கு இலை வேல் கடைக்கணியா இவளை ஈண்டு
கொன்று களையேம் என்றால் நெடிது அலைக்கும் அருள் என்-கொல் கோவே என்ன – ஆரண்:6 134/1,2
ஈண்டு இப்பொழுதே விரைந்து எங்கையை கூவுக என்றான் – ஆரண்:10 146/4
பெண்பால் உரு நான் இது கண்டது பேதை நீ ஈண்டு
எண்பாலும் இலாதது ஓர் ஆண் உரு என்றி என்னே – ஆரண்:10 150/1,2
ஈண்டு இவன் தன்னை பற்றி இரும் சிறை இடுதிர் என்றான் – ஆரண்:10 167/4
ஈண்டார் ஈண்டு ஆர் நின்றவர் எல்லாம் இலர் அன்றோ – ஆரண்:11 16/4
காரியம் என்னை ஈண்டு கண்டது கனக மானேல் – ஆரண்:11 59/3
காவலன் ஈண்டு நீர் கருதிற்று எய்துமேல் – ஆரண்:12 10/1
இரக்கம் உற்று இரங்கலிர் இருத்திர் ஈண்டு என்றான் – ஆரண்:12 11/4
எரியிடை கடிது வீழ்ந்து இறப்பென் ஈண்டு எனா – ஆரண்:12 13/4
ஏகு-மின் ஈண்டு என எதிர்வந்து எய்தினாள் – ஆரண்:12 25/4
ஈண்டு எழுந்தருளும் என்று இனிய கூறினாள் – ஆரண்:12 33/4
ஏத்தினள் எய்தலும் இருத்திர் ஈண்டு என – ஆரண்:12 34/1
எ நகரத்தினும் இனிய ஈண்டு அவன் – ஆரண்:12 44/3
அறம் தரு வள்ளல் ஈண்டு இங்கு அரும் தவம் முயலும் நாளுள் – ஆரண்:12 54/2
இத்தனை திசையையும் மறைப்பென் ஈண்டு எனா – ஆரண்:13 5/3
நளி இருள் பிழம்பு என்று ஈண்டு நஞ்சொடு கலந்த நாக – ஆரண்:14 7/3
ஈண்டு சால விளங்கினை என்னுமால் – ஆரண்:14 20/4
பொன்னை நாடாது ஈண்டு இருத்தல் புகழோ என்ன புகழோனும் – ஆரண்:14 32/2
உண்டனென் ஈண்டு அவள் உழையள் அல்லளால் – ஆரண்:14 97/3
ஈண்டு யான் உன்பின் ஏகிய பின் இ இடர் வந்து – ஆரண்:15 26/2
வாசவன்-தானும் ஈண்டு வந்தனர் மகிழ்ந்து நோக்கி – ஆரண்:16 4/2
இருந்தனென் எந்தை நீ ஈண்டு எய்துதி என்னும் தன்மை – ஆரண்:16 5/1
ஈண்டு இருக்கும் நல்லாள் மகள் என்னுமால் – ஆரண்-மிகை:6 3/2
இந்திரன் முதலிய அமரர் ஈண்டு அவன் – ஆரண்-மிகை:12 2/3
ஈண்டு இரும் புனல் தோய்ந்து உன் இசை என – கிட்:1 34/3
ஈண்டு நும் கோயில் எய்தி இனிதின் நும் இருக்கை காண – கிட்:3 29/3
இங்கு உதித்தனன் ஈண்டு அறம் நிறுத்துதற்கு இன்னும் – கிட்:3 76/4
ஈண்டு நீ இருந்தருள் ஏழொடு ஏழ் எனா – கிட்:6 14/1
என்னுடை சிறு குறை முடித்தல் ஈண்டு ஒரீஇ – கிட்:6 18/1
நினைதி ஓர் துணைவர் இன்னோர் அனையவர் இலை நீ ஈண்டு அ – கிட்:7 135/3
ஈண்டு நின்று அரக்கர்-தம் இருக்கை யாம் இனி – கிட்:10 89/1
ஈண்டு இனி நிற்றல் என்பது இனியது ஓர் இயல்பிற்று அன்றால் – கிட்:11 66/1
பெறல் உண்டே அவரால் ஈண்டு யான் பெற்ற பேர் உதவி உற்றது – கிட்:11 88/2
அரியணை அமைந்தது காட்டி ஐய ஈண்டு
இரு என கவி குலத்து அரசன் ஏவலும் – கிட்:11 106/1,2
ஏயினன் அனுமனை இருத்தி ஈண்டு எனா – கிட்:11 117/3
ஈண்டு சேனை பால் எறி கடல் நெறி படர்ந்து என்ன – கிட்:12 31/4
ஈசன் மேனியை ஈர்_ஐந்து திசைகளை ஈண்டு இ – கிட்:12 36/1
ஈண்டு தாழ்க்கின்றது என் இனி எண் திசை மருங்கும் – கிட்:12 40/1
வேகம் ஈண்டு வெளிப்பட வேண்டுமால் – கிட்:13 6/4
ஈண்டு உறைந்து அலது ஏகலம் என்பது – கிட்:13 20/3
அரு வினையின் பெரும் பகைஞர் ஆண்டு உளர் ஈண்டு இருந்தும் அடி வணங்கல்-பாலார் – கிட்:13 27/4
ஈண்டு கங்கை வந்து இழிவது என்னல் ஆம் – கிட்:15 24/2
ஈண்டு இனிது உறை-மின் யானே எறி கடல் இலங்கை எய்தி – கிட்:17 25/1
ஈண்டு இதுதான்-கொல் வேலை இலங்கை என்று ஐயம் எய்தா – சுந்:1 1/2
என்னால் உனக்கு ஈண்டு செயற்கு உரித்து ஆயது இன்மை – சுந்:1 45/2
ஏழும் அல்லன ஈண்டு உள குதிரைகள் எல்லாம் – சுந்:2 12/4
ஈண்டு அறம் முளைத்து என முளைத்தது இந்துவே – சுந்:2 50/4
என்று எண்ணி ஈண்டு இனி ஓர் பயன் இல்லை என நினையா – சுந்:2 223/1
எஞ்சல ஈண்டு தாம் இடம் துடிக்குமால் – சுந்:3 35/3
மாண நோற்று ஈண்டு இவள் இருந்தவாறு எலாம் – சுந்:3 69/3
ஈண்டு நாளும் இளமையும் மீண்டில – சுந்:3 104/1
ஆ இயல் மனிதர்-தம்மை அடுகிலேன் அவரை ஈண்டு
கூவி நின்று ஏவல் கொள்வேன் காணுதி குதலை_சொல்லாய் – சுந்:3 142/3,4
ஈண்டு நீ இருந்ததை இடரின் வைகுறும் – சுந்:4 24/1
ஈண்டு சடை ஆயினது என்றால் மழை என்று உரைத்தல் இழிவு அன்றோ – சுந்:4 57/4
ஈண்டு நீ இருந்தாய் ஆண்டு அங்கு எ உயிர் விடும் இராமன் – சுந்:4 77/4
ஈண்டு வைத்தது இளவல் இயற்றிய – சுந்:5 24/2
இன்னும் ஈண்டு ஒரு திங்கள் இருப்பல் யான் – சுந்:5 29/1
ஈண்டு நான் இருந்து இன் உயிர் மாயினும் – சுந்:5 35/1
ஈண்டு ஒரு திங்கள் இ இடரின் வைகுதல் – சுந்:5 66/1
இ கடன் அடியேற்கு ஈதி இருத்தி ஈண்டு இனிதின் எந்தாய் – சுந்:10 2/4
கைதவம் கண்ணி ஈண்டு ஓர் சிறு பழி இழைக்கும் கற்பான் – சுந்:10 4/2
ஈண்டு இவை நிகழ்வுழி இரவி தேர் என – சுந்:11 23/1
ஈண்டு வெம் சரம் எய்தன எய்திடா-வண்ணம் – சுந்:11 42/2
ஈண்டு இதுவே தொடர்ந்துபோய் இலங்கை வேந்தனை – சுந்:12 18/3
என்னையும் வெலற்கு அரிது இவனுக்கு ஈண்டு இவன் – சுந்:12 57/1
இறந்து உக நூறி தக்கோர் இடர் துடைத்து ஏக ஈண்டு
பிறந்தனன் தன் பொன் பாதம் ஏத்துவார் பிறப்பு அறுப்பான் – சுந்:12 76/3,4
என்னும் மாத்திரத்து ஈண்டு எரி நீண்டு உக – சுந்:12 105/1
ஈண்டு இனும் இருத்தி போலாம் என்றனன் என்றலோடும் – சுந்:14 49/3
ஈண்டு யான் வரம் வேண்டினென் ஈறு_இலாய் – சுந்-மிகை:5 1/4
இடுக்கு இவண் இயம்புவது என்னை ஈண்டு எனை – யுத்1:2 27/1
இஞ்சி மா நகர் இடம் உடைத்து ஈண்டு இனிது இருத்தி – யுத்1:2 117/2
பெண் நிறம் உண்டு எனின் பிடிப்பல் ஈண்டு எனா – யுத்1:5 6/2
இடுக்கு இனி எண்ணுவது இல்லை ஈண்டு இனி – யுத்1:6 56/1
ஏந்து மால் வரை வைத்து அவற்று ஈண்டு தேன் – யுத்1:8 50/3
எய்தி யோசனை ஈண்டு ஒரு நூறுடன் – யுத்1:8 71/1
ஈண்டு வந்து இறுத்தார் என்னும் ஈது அலாது உறுதி உண்டோ – யுத்1:9 68/3
எழுபது வெள்ளம் தன்னின் ஈண்டு ஓர் பேர் எஞ்சாது ஏகி – யுத்1:12 31/3
இருக்க ஈண்டு எழுந்து என இருந்த-காலையில் – யுத்1-மிகை:5 2/4
ஈண்டு நம் தூதர் தம்மை இவ்வழி தருதி என்றான் – யுத்2:16 6/3
சேகு அற தெருட்டி ஈண்டு சேருமேல் சேர்ப்பென் என்றான் – யுத்2:16 123/3
ஈண்டு வெம் செரு இனையன நிகழ்வுழி எவர்க்கும் – யுத்2:16 249/1
என்னை என் குலத்தினோடும் இன் உயிர் தாங்கி ஈண்டு
நல் நெடும் செல்வம் துய்ப்பேன் ஆக்கினை நல்கி நாளும் – யுத்2:17 63/1,2
ஏர் அழித்தது செய்தவன் ஈண்டு எழில் – யுத்2:19 148/1
அ தலைக்கு அல்லேன் யான் ஈண்டு அபயம் என்று அடைந்து நின்ற – யுத்2:19 212/3
ஈண்டு நம் சேனை வெள்ளம் இருபதிற்று_இரட்டி மாள – யுத்2:19 229/1
என்று கொண்டு இயம்பி ஈண்டு இங்கு ஒருவன் ஓர் இடுக்கண் செய்ய – யுத்2:19 241/1
ஈண்டு அது கிடக்க மேன்மேல் இயைந்தவாறு இயைக எஞ்சி – யுத்2:19 299/1
இடை உளது எம்-பால் நல்கி பின் நிரை நிற்றிர் ஈண்டு இ – யுத்3:22 20/3
மன்னவ நம்மை ஈண்டு வாழ்விக்கும் உபாயம் வல்லன் – யுத்3:24 16/2
ஈண்டு இவண் இருந்து அவை இயம்பும் ஏழைமை – யுத்3:24 75/1
பெரும் திறல் அனுமன் ஈண்டு உணர்வு பெற்றுளான் – யுத்3:24 85/1
ஏறுதும் என்னா வீரர் எழுதலும் இறைஞ்சி ஈண்டு
கூறுவது உளது துன்பம் கோளுற குலுங்கி உள்ளம் – யுத்3:26 87/1,2
இலக்குவன் ஆக மற்றை இராமனே ஆக ஈண்டு
விலக்குவர் எல்லாம் வந்து விலக்குக குரங்கு வெள்ளம் – யுத்3:27 81/1,2
ஈண்டு இ அண்டத்தில் இராக்கதர் எனும் பெயர் எல்லாம் – யுத்3:31 33/1
கடுத்தது கேட்டும் ஈண்டு இங்கு இருந்துவீர் ஏது நோக்கின் – யுத்3:31 55/4
நம்முள் ஈண்டு ஒருவனை வெல்லும் நன்கு எனின் – யுத்3:31 185/1
சான்று என நிற்றல் குற்றம் தருதியால் விடை ஈண்டு என்றான் – யுத்4:37 8/3
இளக்க_அரும் இலங்கை தீ இடுதும் ஈண்டு என – யுத்4:37 143/3
சாருதி ஈண்டு என சமைய சொல்லினான் – யுத்4:40 60/2
ஈண்டு போக ஓர் ஊர்தி உண்டோ என இன்றே – யுத்4:41 1/3
ஈண்டு கூய் தருக என்ன வந்து எய்தினார் – யுத்4:41 52/3
ஈன்றவள் பகைஞனை காண்டி ஈண்டு எனா – யுத்4:41 109/4
என்றனன் என்னலோடும் ஈண்டு நீ கொணர்க என்ன – யுத்4-மிகை:40 6/3
இனி ஒரு கணத்தின் எம் கோன் எழுந்தருள் தன்மை ஈண்டு
பனி வரும் கண்ணின் நீயே பார்த்தி என்று உரைத்தான் இப்பால் – யுத்4-மிகை:41 261/1,2
எள்ளல் இலாத மொய்ம்பீர் ஈண்டு இனிது இருத்திர் என்றான் – யுத்4-மிகை:42 46/4

TOP


ஈண்டு-நின்று (4)

ஈண்டு-நின்று ஏகல் பொல்லாது எந்தை நீ இரதம் இன்னே – அயோ:5 18/2
ஏகுதி ஈண்டு-நின்று இளவலே என்றான் – ஆரண்:15 22/4
ஈண்டு-நின்று ஏகி நீ நின் இயல்பு அமை இருக்கை எய்தி – கிட்:9 7/1
ஈண்டு-நின்று இறந்து ஈர்_ஐந்து_நூறு எழில் – கிட்:13 12/1

TOP


ஈண்டும் (3)

இனியன துடித்தன ஈண்டும் ஆண்டு என் – சுந்:3 33/3
ஆடினன் பாடினன் ஆண்டும் ஈண்டும் பாய்ந்து – சுந்:3 63/3
மனை பொடி பட்டது அங்கு மாண்டது தாரம் ஈண்டும்
எனையன தொடரும் என்பது உணர்கிலேன் இறப்பும் காணேன் – யுத்3:26 77/3,4

TOP


ஈண்டுமோ (1)

ஈண்டுமோ உயிர் மெய்யின் இமைப்பின் முன் – சுந்:5 20/2

TOP


ஈண்டுறும் (1)

இனி ஒரு கணத்தின் வந்து எய்தும் ஈண்டுறும்
துனி வரு துன்பம் நீ துறத்தி தொல்லையோய் – யுத்3:24 86/3,4

TOP


ஈண்டே (1)

ஈண்டே கடிது ஏகி இலங்கை விலங்கல் எய்தி – சுந்:1 51/1

TOP


ஈண்டை (1)

செய்ய கடவ செயற்கு உரிய சிறுவர் ஈண்டை யார் அல்லர் – அயோ:6 27/1

TOP


ஈத்து (1)

எச்சு உறு துயரிடை எய்த ஈத்து உணா – யுத்3:20 45/3

TOP


ஈதல் (1)

இளகினன் என்-வயின் ஈதல் ஏயுமால் – சுந்:12 20/4

TOP


ஈதலும் (3)

வருந்தி வந்தவர்க்கு ஈதலும் வைகலும் – பால:2 36/3
இளையவள் பெயரினை கொழுநன் ஈதலும்
முளை எயிறு இலங்கிட முறுவல் வந்தது – பால:19 29/2,3
இருள் உண்டாம் என எண்ணலர் ஈதலும்
அருளும் காதலின் தீர்தலும் அல்லது ஓர் – சுந்:12 93/2,3

TOP


ஈதலே (1)

ஈதலே கடப்பாடு என்பது இயம்பினீர் என்பால் வைத்த – யுத்1:4 117/2

TOP


ஈதால் (5)

துயரின் தலை வைத்து இவன் கொண்டது தோற்றம் ஈதால் – யுத்2:19 16/4
ஊழியின் நிமிர்ந்த காலத்து உருமினது ஊற்றம் ஈதால் – யுத்2:19 235/4
காரியம் இல்லான் போனான் கருணையோர் கடமை ஈதால்
பேர் இயலாளர் செய்கை ஊதியம் பிடித்தும் என்னார் – யுத்2:19 271/2,3
இளையவன் தன்மை ஈதால் இராமனது ஆற்றல் எண்ணில் – யுத்2:19 289/1
துஞ்சினாள் என்றும் சொல்ல தோன்றினேன் தோற்றம் ஈதால் – யுத்3:26 49/4

TOP


ஈதி (5)

கொய்து ஈதி என்று ஓர் குயிலை கரம் கூப்புகின்றாள் – பால:17 16/4
ஏன்ற வரங்கள் இரண்டும் ஈதி என்றாள் – அயோ:3 12/4
இ கடன் அடியேற்கு ஈதி இருத்தி ஈண்டு இனிதின் எந்தாய் – சுந்:10 2/4
என இவை இயம்பி ஈதி விடை என இறைஞ்சி நின்ற – சுந்:10 6/1
யாது எனக்கு உணர்த்தி இன்று என் இன் உயிர் ஈதி என்றான் – யுத்2:17 2/4

TOP


ஈதியால் (1)

எ திறத்தாய் எமக்கு இயம்பி ஈதியால்
மு திறத்தவருளே ஒருவன் மூர்த்தி வேறு – யுத்4:41 95/2,3

TOP


ஈதியோ (1)

வேண்டி ஈதியோ வெள்குதியோ விம்மல் நோயால் – அயோ:2 79/3

TOP


ஈது (149)

எல்லை இல் மறைகளாலும் இயம்ப அரும் பொருள் ஈது என்ன – பால:1 19/2
புண்ணியம் புரிந்தோர் புகுவது துறக்கம் என்னும் ஈது அரு மறை பொருளே – பால:3 5/1
ஈது முன் நிகழ்ந்த வண்ணம் என முனி இதயத்து எண்ணி – பால:5 27/1
அம்ம ஈது இது என அகலும் நீள் நெறி – பால:5 42/2
யாவது ஈது என்றான் எவர்க்கும் மேல் நின்றான் – பால:6 25/4
முனைவ ஈது யாவது என்று முன்னவன் வினவ பின்னர் – பால:8 4/3
ஈது அலாது இல்லை வேறு இருக்கற்பாலதே – பால:8 28/4
உலகோ வானோ உம்பர்-கொலோ ஈது உணரேமால் – பால:10 29/4
எண்ணின் ஈது அலது என்று அறியேன் இரு – பால:11 3/3
ஈது இவன் தன் வரலாறும் புய வலியும் என உரைத்தான் – பால:12 31/4
காமனும் இரதியும் கலந்த காட்சி ஈது
ஆம் என இயக்கனும் அணங்கு அனாளும் வேறு – பால-மிகை:7 8/1,2
முன் ஓர் காலம் நிகழ்ந்த முறைமை ஈது
என்ன ஓதலுற்றான் தவத்து ஈறு இலான் – பால-மிகை:7 20/3,4
அதிர்ந்து கங்கை ஈது அறைந்தனள் என்றலும் அஞ்சேல் – பால-மிகை:9 49/2
ஈது முன்னர் நிகழ்ந்தது இவன் துணை – பால-மிகை:11 54/1
ஈது இவன் தன் அருள் வடிவும் வரலாறும் என உரைத்தான் – பால-மிகை:12 1/4
அஞ்சு தேர் வெல்லும் ஈது அருமை ஆவதோ – அயோ:1 18/4
அருத்தி உண்டு எனக்கு ஐய ஈது அருளிட வேண்டும் – அயோ:1 65/4
நினையல் வேண்டும் யான் நின்-வயின் பெறுவது ஈது என்றான் – அயோ:1 68/4
ஒருவழிப்படும் உன் மகற்கு உபாயம் ஈது என்றாள் – அயோ:2 89/4
அ கை கரியின் குரலே அன்று ஈது என்ன வெருவா – அயோ:4 75/3
உருகும் துயரம் தவிர் நீ ஊழின் செயல் ஈது என்றே – அயோ:4 77/4
சிந்தை தெளிந்தோய் தெரி எமக்கு ஈது என்று உரைத்தார் – அயோ:4 89/4
எண்-தானும் வேறில்லை ஈது அடுத்தவாறு என்றான் – அயோ:4 90/4
இறையும் ஈது அலாது இனியது ஓர் இடம் அரிது இன்னும் – அயோ:9 30/4
மன்னன் வைகும் வள_நகர் போலும் ஈது
என்ன தன்மை இளையவனே என்றான் – அயோ:11 35/3,4
அறந்தான் ஈது என்று அன்னவன் மைந்தன் அரசு எல்லாம் – அயோ:11 76/2
பிறந்தாய் ஆதி ஈது அலது இல்லை பிறிது என்றான் – அயோ:11 85/4
அழுது அழி கண்ணினன் அவலம் ஈது என – அயோ:14 47/2
வாய்மை என்னும் ஈது அன்றி வையகம் – அயோ:14 113/1
பன்ன அரும் தவம் புரி பருவம் ஈது என – அயோ-மிகை:1 1/2
ஆண்டு அவன் ஈது உரை-செய்ய அஞ்சலித்த மலர்_கையார் அன்பினோடும் – ஆரண்:4 26/1
ஏந்தல் பொன் தோளினாய் ஈது இயைந்த பின் எனக்கு மூத்த – ஆரண்:6 47/3
வினையம் ஈது அல்லது இல்லை விண்ணும் நின் ஆட்சி ஆக்கி – ஆரண்:6 48/3
வெப்பு அழியா நெடு வெகுளி வேல் அரக்கர் ஈது அறிந்து வெகுண்டு நோக்கின் – ஆரண்:6 126/1
அன்னவன் நடுவுற ஊழி ஆழி ஈது
என்ன வந்து எங்கணும் இரைத்த சேனையுள் – ஆரண்:7 113/1,2
அச்சம் என்னும் ஈது ஆர் உயிர்க்கு அரும் துணை ஆமோ – ஆரண்:8 2/4
ஆர்-கொலாம் ஈது என அறைகின்றார் சிலர் – ஆரண்:10 31/4
ஈசனார் கண்ணின் வெந்தான் என்னும் ஈது இழுதை_சொல் இ – ஆரண்:10 71/1
உன்னால் அன்று ஈது ஊழ்வினை என்றே உணர்கின்றேன் – ஆரண்:11 8/2
ஈது உரை செய்தேன் அதனை எந்தை தவிர்க என்றான் – ஆரண்:11 26/4
என் என்றும் தெளிதல் தேற்றாம் யாவது ஈது என்றும் ஓராம் – ஆரண்:11 63/2
ஓரும் தன்மை ஈது என் என்பது உரன் இலாதவர் போல் – ஆரண்:13 76/3
எரிவு-செய்து ஒழியும் ஈது இழுதை நீரதால் – ஆரண்:13 107/2
தயரதன் பணி ஈது என்ன சிந்தையில் தழுவி-நின்றான் – ஆரண்:13 126/2
மின்னாது இடியாது இருள்-வாய் விளைவு ஈது
என் ஆம் எனும் என் தனி நாயகனே – ஆரண்:14 73/3,4
இருக்கும் அரி தவிசு எவைக்கும் நாயகம் ஈது என குறித்து அங்கு இமையோர் தச்சன் – ஆரண்-மிகை:10 1/3
ஈது அவர்கள் தங்கள் செயல் என்று அவள் உரைப்ப – ஆரண்-மிகை:10 16/1
எல் படர் நாகர்-தம் இருக்கை ஈது என – கிட்:1 5/1
எரியாநின்ற ஆர் உயிருக்கு இரங்கினால் ஈது இசை அன்றோ – கிட்:1 23/3
குலம் இது கல்வி ஈது கொற்றம் ஈது உற்று நின்ற – கிட்:7 83/1
குலம் இது கல்வி ஈது கொற்றம் ஈது உற்று நின்ற – கிட்:7 83/1
வலம் இது இ உலகம் தாங்கும் வண்மை ஈது என்றால் திண்மை – கிட்:7 83/3
இறைவ நீ என்னை செய்தது ஈது எனில் இலங்கை வேந்தன் – கிட்:7 88/3
அலங்கலார்க்கு ஈது அடுப்பது அன்று ஆம்-அரோ – கிட்:7 113/4
தரை மேலாய் உறு தன்மை ஈது என – கிட்:8 8/2
மறந்திருந்து உய்கிலேன் மாரி ஈது எனின் – கிட்:10 88/1
வினையம் ஈது என்று அனுமன் விளம்பினான் – கிட்:11 41/4
எற்கு உரையாது நீர் ஈது இயற்றியது என்-கொல் என்றான் – கிட்:11 86/4
இன்று பிலன் ஈது இடையின் ஏற அரிது எனின் பார் – கிட்:14 42/1
வீசிய வடக மீ கோள் ஈது என விளங்கிற்று அன்றே – கிட்:15 29/4
நம்பிமீர் ஈது என் தன்மை நீர் இவண் நடந்தவாற்றை – கிட்-மிகை:16 8/3
வாழியர் இயங்கு வழி ஈது என வகுத்தால் – சுந்:2 65/3
என்னும் ஈது இயம்ப வேண்டும் தகையதோ இனி மற்று உன்னால் – சுந்:2 93/2
செவ்வை இல் துயில் நமை செகுத்தது ஈது எனா – சுந்:3 55/2
ஒல்லுமோ ஒருவர்க்கு ஈது உறுகண் யாது இனி – சுந்:3 72/3
அடுக்கும் ஈது அடாது என்று ஆன்ற ஏதுவோடு அறிவு காட்டி – சுந்:3 132/2
ஒல்வது ஈது ஒல்லாது ஈது என்று எனக்கும் ஒன்று உலகத்து உண்டோ – சுந்:3 138/3
ஒல்வது ஈது ஒல்லாது ஈது என்று எனக்கும் ஒன்று உலகத்து உண்டோ – சுந்:3 138/3
ஈது உரைத்து அழன்று பொங்கி எரி கதிர் வாளை நோக்கி – சுந்:3 146/1
ஈது அலாது இடமும் வேறு இல்லை என்று ஒரு – சுந்:4 21/3
மாண்டில ஈது அலால் மாறு வேறு உண்டோ – சுந்:4 24/4
ஏண்_இலது ஒரு குரங்கு ஈது என்று எண்ணலா – சுந்:4 103/1
ஏத்தும் வென்றி இளையவற்கு ஈது ஒரு – சுந்:5 31/1
என்னே நின் நிலை ஈது என்றால் – சுந்:5 48/3
ஆவி உண்டு என்னும் ஈது உண்டு உன் ஆர் உயிர் – சுந்:5 67/1
அன்னை ஈது என்னை மேனி யார்-கொல் என்று அச்சம் உற்றார் – சுந்:6 47/3
இரு குறும்பு எறிந்து நின்ற இசையினார் வசை ஆம் ஈது ஒர் – சுந்:7 5/2
சிறுமை ஈது ஒப்பது யாது நீ குரங்கின்-மேல் செல்லின் – சுந்:9 3/3
போயினிர் நாடும் என்ன போந்தனம் புகுந்தது ஈது என்று – சுந்:12 82/3
வழு உறு காலம் ஈது என்று எண்ணினன் வலிதின் பற்றி – சுந்:12 128/2
இரங்குகின்ற வல் அரக்கர் ஈது இயம்பினர் இறையோய் – சுந்:13 39/2
குரங்கு சுட்டது ஈது என்றலும் இராவணன் கொதித்தான் – சுந்:13 39/4
என்ன வாழ்த்திய மாருதி ஈது நாம் – சுந்-மிகை:3 15/1
வலத்து இயல் ஆண்மைக்கு ஈது மாசு என மதிப்பி – சுந்-மிகை:3 20/3
ஈசன் மால் எனினும் ஒவ்வாது ஈது ஒரு குரங்கு போலாம் – சுந்-மிகை:7 1/2
ஈது மற்று இசைவுற இது கண்டு ஏங்கியே – சுந்-மிகை:10 11/1
ஆரியன் தன்மை ஈது ஆயின் ஆய்வுறு – யுத்1:2 43/1
காரியம் ஈது எனின் கண்ட ஆற்றினால் – யுத்1:2 43/2
ஈது அவன் நிலை எ உலகங்கட்கும் இறைவன் – யுத்1:3 18/4
மன் உயிர்க்கும் ஈது உறுதி என்று உணர்வுற மதித்து – யுத்1:3 46/2
ஈது ஆகும் முன் நிகழ்ந்தது எம்பெருமான் என் மாற்றம் – யுத்1:3 176/1
போந்தனன் என்றனன் புகுந்தது ஈது என்றான் – யுத்1:4 54/4
இடன் இது காலம் ஈது என்ன எண்ணுவான் – யுத்1:4 56/2
தெருளுறு சிந்தை வந்த தேற்றம் ஈது ஆகின் செய்யும் – யுத்1:4 124/3
நீரிடை நிமிர் பொறி பிறக்க நீண்ட ஈது
ஆருடை நெருப்பு என வருணன் அஞ்சினான் – யுத்1:8 11/3,4
இரங்க உய்ந்தனம் ஈது எங்கள் ஒற்று என்றார் – யுத்1:9 64/4
ஈண்டு வந்து இறுத்தார் என்னும் ஈது அலாது உறுதி உண்டோ – யுத்1:9 68/3
ஈது எலாம் உணர்ந்தேன் யானும் என் குலம் இறுதி உற்றது – யுத்1:9 81/1
பன்றி அன்று ஆகின் ஈது ஆர் இயற்றுவார் பரிவின் என்னா – யுத்1:12 48/3
தம்பியும் தானும் நிற்பதாயினான் சமைவு ஈது என்றான் – யுத்1:13 7/4
ஈது இவண் நிகழ்ச்சி என்னா எரி விழித்து இடியின் நக்கு – யுத்1:13 14/1
முன் இருபக்கன் ஈது உரைத்து முற்றினான் – யுத்1-மிகை:2 4/4
ஈது அவன் மகிழ்தலோடும் இரணியன் எரியின் பொங்கி – யுத்1-மிகை:3 23/1
ஈது ஆங்கு அமலன் இயம்ப எழில் புதல்வன் – யுத்1-மிகை:3 30/1
ஈது நிற்க மற்று எந்தை நீ ஏவிய தூதன் – யுத்1-மிகை:5 11/1
ஈது எலாம் உரைத்து என் பயன் இன்று போய் – யுத்1-மிகை:9 10/1
தானை அம் தலைவன் ஈது சாற்றலும் தறுகண் வெம் போர் – யுத்1-மிகை:9 15/1
ஈது அவன் கருத்து என்றிடின் நன்று எனா – யுத்1-மிகை:14 7/2
நன்றி ஈது என்று கொண்டால் நயத்தினை நயந்து வேறு – யுத்2:16 35/1
ஈது எலாம் கண்ட வீரர் ஏங்கினர் துணுக்கமுற்றார் – யுத்2:16 45/3
உன் நிலைமை ஈது ஆயின் ஓடை களிறு உந்தி – யுத்2:17 79/3
நான் ஈது துணிந்தனென் நண்ணினெனால் – யுத்2:18 32/3
ஈது என்று அறம் மன் நெறி ஆம் என நீ – யுத்2:18 35/2
ஐய ஈது அன்னதேயால் ஆயிர கோடி தேவர் – யுத்2:19 89/1
யார் இது கொடுத்த தேவன் என்னை ஈது இதனை தீர்க்கும் – யுத்2:19 234/1
மருளினில் வரவே வந்த வாழ்க்கை ஈது ஆகின் வாயால் – யுத்2:19 268/3
ஈது உரை நிகழும் வேலை எய்தியது அறிய போன – யுத்2:19 293/1
இன்னது நிகழ்ந்தது என்றார் அரக்கன் ஈது எடுத்து சொன்னான் – யுத்2:19 295/4
எங்கு உற்ற என்னா-வண்ணம் இரிந்தது ஈது அன்றி ஏழை – யுத்3:22 13/3
எய்கின்றார்_அல்லர் ஈது எ இந்திரசாலம் என்றான் – யுத்3:22 24/4
அன்ன வேலையின் இராமன் ஈது இளையவற்கு அறைந்தான் – யுத்3:22 87/4
முன்னம் வேலையை முழுவதும் குடித்தது முறை ஈது
என்ன மீட்டு உமிழ் தமிழ்_முனி ஒத்தது அ இலங்கை – யுத்3:22 101/3,4
எந்தை ஈது இயன்றது என்றார் மகோதரன் யாண்டை என்ன – யுத்3:22 158/3
காலம் ஈது என கருதிய இராவணன் காதல் – யுத்3:22 159/1
அனுமன் இந்திரன் வந்தவன் என்-கொல் ஈது அமைந்தான் – யுத்3:22 169/1
நீளோடு திசை போதா விசைத்து எழுவான் உருவத்தின் நிலை ஈது அம்மா – யுத்3:24 31/4
எம் பெரும் தலைவ ஈது எண்ணம் உண்மையால் – யுத்3:24 83/4
ஈது இடை ஆக வந்தார் அலங்கல்-மீது ஏறினார் போல் – யுத்3:25 21/1
வன் பெரும் சிலை ஈது ஆகும் வாங்குதி வலமும் கொள்வாய் – யுத்3:27 8/4
வீடணன் தந்த வென்றி ஈது என விளம்பி மெய்ம்மை – யுத்3:28 69/3
ஈது அங்கு அவை நெடு வானிடை நிகழ்கின்றது இப்பாலில் – யுத்3-மிகை:27 9/1
இ திறத்து அரக்கர் வெள்ளம் எங்கும் ஈது இயம்ப நின்று – யுத்3-மிகை:31 21/1
ஈது அவர் சொல கயிலை ஈசனும் நகைத்து இமையவர்க்கும் ஒளி வான் – யுத்3-மிகை:31 45/1
இ உரை வன்னி அங்கு இயம்ப ஈது போல் – யுத்3-மிகை:31 51/1
ஈது ஒரு விளையாட்டு அன்பின் இத்துணை தாழ்த்தான் ஐயன் – யுத்3-மிகை:31 63/1
அறிந்த சிந்தையன் ஐய ஈது என் உயிர் அழிக்கும் – யுத்4:32 28/2
என்று காணினும் காட்டினும் ஈது இறை – யுத்4:33 33/1
கேட்டு அயல் இருந்த மாலி ஈது ஒரு கிழமைத்து ஆமோ – யுத்4:34 13/1
இத்தனை காலமும் உழந்த ஈது எலாம் – யுத்4:40 61/2
அன்னது ஆர் சொல்ல ஈது அறைதியால் என்றான் – யுத்4:40 77/4
பொய் எஞ்சா இலது என்னும் ஈது அரு மறை புகலும் – யுத்4:40 91/3
போல் இயல் தபனன் மைந்தன் உறைதரும் புரம் ஈது என்றான் – யுத்4:41 26/4
மின்னை நோக்கி அ வீரன் ஈது இயம்பிடும் வேலை – யுத்4:41 33/1
ஈது அழியும் என்று இதயம் எண்ணினன் இராமன் – யுத்4-மிகை:37 18/4
ஈது அரக்கன் புகல இராமனும் – யுத்4-மிகை:37 29/1
விஞ்சிய கோபத்தால் விளையும் ஈது எலாம் – யுத்4-மிகை:40 13/3
தஞ்சமோ மறை முதல் தலைவ ஈது என்றான் – யுத்4-மிகை:40 13/4
ஆகும் ஈது என அறநெறி வழுவுறா அலங்கல் – யுத்4-மிகை:41 140/2
பேச அரிது ஒருவர்க்கேயும் பெரு விலை இதனுக்கு ஈது
கோ சரி இலது என்று எண்ணும் ஒளி மணி பூணும் தூசும் – யுத்4-மிகை:42 61/1,2

TOP


ஈது-அரோ (2)

இம்பர் உற்றது ஈது-அரோ – ஆரண்-மிகை:1 11/4
என்று சாம்பன் ஆண்டு இயம்ப ஈது-அரோ
நன்று சால என்று உவந்து ஒர் நாழிகை – யுத்3:24 116/1,2

TOP


ஈது-ஆயின் (3)

ஆழியான் அனைய கூற ஆணை ஈது-ஆயின் அஃதே – கிட்:9 31/1
தாமரை கண்ணன் தம்பி தன்மை ஈது-ஆயின் மெய்யே – யுத்2:19 167/1
வார்த்தை ஈது-ஆயின் நன்றால் இராவணன் வாழ்ந்த வாழ்க்கை – யுத்2:19 296/3

TOP


ஈதும் (2)

உரவு ஏதும் இலார் உயிர் ஈதும் எனா – பால:23 3/1
ஈதும் கடு ஆம் என எண்ணிய எண்ணம் அன்றே – ஆரண்:10 135/4

TOP


ஈதே (12)

இதன் நினக்கு ஈதே ஆகின் இயற்றுவல் காண்டி இன்னும் – சுந்:3 144/4
காண்டற்கு ஒத்த காலமும் ஈதே தெறு காவல் – சுந்:4 1/1
அறிவும் ஈதே உரு ஈதே ஆற்றல் ஈதே ஐம்புலத்தின் – சுந்:4 111/1
அறிவும் ஈதே உரு ஈதே ஆற்றல் ஈதே ஐம்புலத்தின் – சுந்:4 111/1
அறிவும் ஈதே உரு ஈதே ஆற்றல் ஈதே ஐம்புலத்தின் – சுந்:4 111/1
செறிவும் ஈதே செயல் ஈதே தேற்றம் ஈதே தேற்றத்தின் – சுந்:4 111/2
செறிவும் ஈதே செயல் ஈதே தேற்றம் ஈதே தேற்றத்தின் – சுந்:4 111/2
செறிவும் ஈதே செயல் ஈதே தேற்றம் ஈதே தேற்றத்தின் – சுந்:4 111/2
நெறியும் ஈதே நினைவு ஈதே நீதி ஈதே நினக்கு என்றால் – சுந்:4 111/3
நெறியும் ஈதே நினைவு ஈதே நீதி ஈதே நினக்கு என்றால் – சுந்:4 111/3
நெறியும் ஈதே நினைவு ஈதே நீதி ஈதே நினக்கு என்றால் – சுந்:4 111/3
காதலால் என்-மேல் வைத்த கருணையால் கருமம் ஈதே
ஆதலால் அவனை காண அறத்தொடும் திறம்பாது ஐய – யுத்2:16 148/2,3

TOP


ஈதைகள் (1)

ஈதைகள் தீர்க்கும் நாமத்து இராமனை எண்ணி ஏங்கும் – யுத்2:19 275/2

TOP


ஈதோ (3)

சூழ்வித்த வண்ணம் ஈதோ நன்று என துணிவு கொண்டான் – யுத்3:26 93/3
ஓர் அம்போ உயிர் பருகிற்று இராவணனை மானுடவன் ஊற்றம் ஈதோ – யுத்4:38 24/4
கொண்ட காலம் ஈதோ என குலைகுலைந்து அமரர் – யுத்4-மிகை:37 15/2

TOP


ஈந்த (34)

வெள்ளிய முறுவல் தோன்ற விருந்து என மகளிர் ஈந்த
தெள் விளி பாணி தீம் தேன் செவி மடுத்து இனிது சென்றார் – பால:10 11/3,4
கல் வில்லோடு உலகு ஈந்த கனம் குழையை காதலித்து – பால:13 21/3
மொய் கொள் சீறடியை சேர்ந்த முளரிக்கும் செம்மை ஈந்த
தையலாள் அமிழ்த மேனி தயங்கு ஒளி தழுவிக்கொள்ள – பால:22 9/1,2
அம்பிலே சிலையை நாட்டி அமரர்க்கு அன்று அமுதம் ஈந்த
தம்பிரான் என்ன தானும் தமிழிலே தாலை நாட்டி – பால-மிகை:0 16/1,2
இன்று நின் பெரும் செவ்வி கண்டு உவகையின் ஈந்த
மன்றல் அம் தொடை இகழ்ந்தனை நினது மா நிதியும் – பால-மிகை:9 14/1,2
இசைத்ததும் இல்லை முன் ஈந்த இ வரங்கள் – அயோ:3 23/2
யாணர் திருநாடு இழப்பித்தவர் ஈந்த எல்லாம் – அயோ:4 144/2
இறந்தான் தந்தை ஈந்த வரத்துக்கு இழிவு என்னா – அயோ:11 76/1
தண்மை தகை மதிக்கும் ஈந்த தனி குடையோய் – அயோ:14 64/4
ஈந்த வரம் உதவ எய்தினையே எந்தாய் இரு நிலத்தவோ நின் இணை அடி தாமரை-தாம் – ஆரண்:2 27/4
நிலை இலா உலகினிடை நிற்பனவும் நடப்பனவும் நெறியின் ஈந்த
மலரின் மேல் நான்முகற்கும் வகுப்பு அரிது நுனிப்பது ஒரு வரம்பு_இல் ஆற்றல் – ஆரண்:10 2/1,2
இருக்கின் மொழியார் எரிமுகத்தின் ஈந்த நெய்யின் அவிர் செம்பொன் – ஆரண்:10 117/1
எஞ்சலர் இருந்தார் உன்னால் இன் அமுது ஈந்த நீயோ – கிட்:7 150/3
சென்றனன் என்ப மன்னோ தேவருக்கு அமுதம் ஈந்த
குன்று என அயோத்தி வேந்தன் புகழ் என குலவு தோளான் – சுந்:2 98/3,4
இ பெரும் செல்வம் நின்-கண் ஈந்த பேர் ஈசன் யாண்டும் – சுந்:3 127/1
மன் உடை சேனையோடும் தாதை வந்து ஈந்த வாளின் – சுந்:8 3/2
இந்திரன் வாலிக்கு ஈந்த இன் சுவை மதுவின் கானம் – சுந்-மிகை:14 11/1
வருணற்கு ஈந்த வருண சரத்தையே – யுத்1:8 35/4
எல்லை இல் இலங்கை செல்வம் இளையவற்கு ஈந்த தன்மை – யுத்1:9 33/1
இலங்கை என்று ஒரு பெயர் ஈந்த மேலைநாள் – யுத்1-மிகை:5 3/4
கடவுள் ஈந்த கவசமும் கட்டினான் – யுத்2:16 71/4
எல்லாரும் முனைத்தலை யாவரும் ஈந்த மேரு – யுத்2:19 18/2
மாற்றலர் ஈந்த தெய்வ வரத்தினால் வந்தது என்றான் – யுத்3:21 26/3
ஆர் அழியாத குலத்து அந்தணன் அருளின் ஈந்த
தேர் அழியாத போதும் சிலை கரத்து இருந்த போதும் – யுத்3:28 36/1,2
மன்றல் மா மலரோனும் வடி மழுவாள் புடையோனும் வரங்கள் ஈந்த
ஒன்று அலாதன உடைய முடியோடும் பொடி ஆகி உதிர்ந்து போன – யுத்4:38 7/1,2
தெவ் வரம்பு அறு கானிடை செலுத்தினாட்கு ஈந்த
அ வரங்களும் இரண்டு அவை ஆற்றினாற்கு ஈந்த – யுத்4:40 118/2,3
அ வரங்களும் இரண்டு அவை ஆற்றினாற்கு ஈந்த
இ வரங்களும் இரண்டு என்றார் தேவரும் இரங்கி – யுத்4:40 118/3,4
இயக்கர் வேந்தனுக்கு அரு மறை கிழவன் அன்று ஈந்த
துயக்கு இலாதவர் மனம் என தூயது சுரர்கள் – யுத்4:41 2/1,2
கொன்று உயிர் கூற்றுக்கு ஈந்த குண திசை வாயில் நோக்காய் – யுத்4-மிகை:41 53/4
மெய்யினுக்கு உயிரை ஈந்த வேந்தர்_கோன் விமானத்தை எய்த – யுத்4-மிகை:41 248/1
சம்பரன்-தன்னை வென்ற தயரதன் ஈந்த காலத்து – யுத்4-மிகை:42 52/1
உம்பர்-தம் பெருமான் ஈந்த ஒளி மணி கடகத்தோடும் – யுத்4-மிகை:42 52/2
பா மறை கிழத்தி ஈந்த பரு முத்த மாலை கை கொண்டு – யுத்4-மிகை:42 57/3
என்று உரைத்து அமரர் ஈந்த எரி மணி கடகத்தொடு – யுத்4-மிகை:42 65/1

TOP


ஈந்தது (4)

எறி கடல் உலகு எலாம் இளவற்கு ஈந்தது ஓர் – யுத்1:4 90/3
முந்து ஈந்தது ஒர் உணவின் பயன் எனல் ஆயின முதல்வன் – யுத்4:37 52/2
மின் திரிந்து அனைய கொள்கை மேலைநாள் விரிஞ்சன் ஈந்தது
அன்று அது இரவி பெற்று நாயகற்கு ஈந்தது அன்று – யுத்4-மிகை:41 126/2,3
அன்று அது இரவி பெற்று நாயகற்கு ஈந்தது அன்று – யுத்4-மிகை:41 126/3

TOP


ஈந்தவர் (1)

ஈந்தவர் அல்லது இருந்தவர் யாரே – பால:8 20/4

TOP


ஈந்தவன் (2)

பாரம் ஈந்தவன் பரிவு இலன் ஒருவன் தன் இளையோன் – கிட்:3 71/3
தூயான்-வயின் அ அரசு ஈந்தவன் சுற்று சேனை – சுந்:4 93/2

TOP


ஈந்தவும் (1)

எனைவர் ஈந்தவும் இகலினில் இட்டவும் இயம்பா – யுத்4:35 22/2

TOP


ஈந்தன (1)

வந்து ஈந்தன வடி வெம் கணை அனையான் வகுத்து அமைத்த – யுத்4:37 52/3

TOP


ஈந்தனள் (1)

இன்ன யாவையும் ஈந்தனள் அந்தணர்க்கு – அயோ-மிகை:2 1/3

TOP


ஈந்தனன் (6)

இருக்கொடு விதிமுறை இனிதின் ஈந்தனன் – பால:5 52/4
ஈந்தனன் பல்_இயம் துவைப்ப ஏகி நீர் – பால:5 93/3
இராமன் என பெயர் ஈந்தனன் அன்றே – பால:5 115/4
மு கையின் நீர் விதி முறையின் ஈந்தனன்
ஒக்க நின்று உயிர்-தொறும் உணர்வு நல்குவான் – அயோ:14 79/3,4
எழில் குறி காட்டி நின்று இயற்றி ஈந்தனன்
பழிப்ப_அரும் உலகங்கள் எவையும் பல் முறை – யுத்1:2 3/2,3
திடம் படு சுரிகையும் சேர ஈந்தனன் – யுத்4-மிகை:41 229/4

TOP


ஈந்தனை (1)

எய்தினை உயிரும் வாழ்வும் ஈந்தனை எம்மனோரால் – யுத்2:19 267/2

TOP


ஈந்தாய் (2)

இரைத்த வேலை சூழ் உலகம் என் ஒரு மகற்கு ஈந்தாய்
தரைக்கு நாயகன் தாய் இனி நீ என தணியா – அயோ:2 90/3,4
ஆழி கடைந்து அமுதம் எங்களுக்கே ஈந்தாய் அவுணர்கள்தாம் நின் அடிமை அல்லாமை உண்டோ – ஆரண்:2 29/4

TOP


ஈந்தார் (3)

எல் காக்கும் முடி விண்ணோர் படை ஈந்தார் என வேந்தர் – பால:13 23/3
அன்னது கண்ணின் கண்ட அரக்கனும் அமரர் ஈந்தார்
மன் நெடும் தேர் என்று உன்னி வாய் மடித்து எயிறு தின்றான் – யுத்4:37 3/1,2
இரிந்த வான் கவிகள் எல்லாம் இமையவர் இரதம் ஈந்தார்
அரிந்தமன் வெல்லும் என்றற்கு ஐயுறவு இல் என்று அஞ்சார் – யுத்4:37 4/1,2

TOP


ஈந்தாள் (4)

மேல் உள அரம்பை மாதர் என்பது ஓர் விருப்பை ஈந்தாள் – பால:19 60/4
தெருட்டிடும் மாது இளை ஈந்தாள் செலசரம் ஆகிய பலவும் தெரிக்கும்-காலை – ஆரண்-மிகை:4 4/4
என் அலது இல்லை என்னை ஒப்பு என எனக்கும் ஈந்தாள் – சுந்:14 27/4
கைத்தலத்து இனிதின் ஈந்தாள் தாமரை கண்கள் ஆர – சுந்:14 46/2

TOP


ஈந்தான் (20)

தோடு துற்ற மலர் தாரான் விருந்து அளிப்ப இனிது உவந்தான் சுரர் நாடு ஈந்தான் – பால:5 59/4
தாமரை அன்ன தட கையின் ஈந்தான் – பால:23 86/4
வேட்டவர் வேட்டவை வேண்டு அளவு ஈந்தான் – பால:23 101/4
நம்பு பாமாலையாலே நரர்க்கும் இன் அமுதம் ஈந்தான் – பால-மிகை:0 16/4
இருமையும் உதவுறு தானமும் ஈந்தான் – பால-மிகை:5 16/4
இரிசிகன் என்பவற்கு மெல்லியலாளை ஈந்தான்
அரு மறையவனும் சில் நாள் அறம் பொருள் இன்பம் முற்றி – பால-மிகை:8 9/2,3
இன் உயிர் கணவன் ஈந்தான் ஆம் என இருத்தி விஞ்சை – சுந்:2 183/2
வேதம் கண்ணிய பொருள் எலாம் விரிஞ்சனே ஈந்தான்
போதம் கண்ணிய வரம் எலாம் தர கொண்டு போந்தான் – யுத்1:3 1/1,2
எழுந்து இனிது இருத்தி என்னா மலர்_கையால் இருக்கை ஈந்தான் – யுத்1:4 138/4
அ பதம் அவனுக்கு ஈந்தான் அரக்கர் வேர் அறுப்பதாக – யுத்1:9 76/1
பூசுரர்க்கு அலக்கண் ஈந்தான் மன்னுயிர் புடைத்து தின்றான் – யுத்1:14 4/2
மேகம் ஒப்பானும் நன்று போக என்று விடையும் ஈந்தான் – யுத்2:16 123/4
வினை உறு செருப்புக்கு ஈந்தான் விரை மலர் தாளின் வீழ்ந்தான் – யுத்4:41 118/4
ஆங்கு அவன் தனக்கு செல்வம் அரசொடும் அருளின் ஈந்தான் – யுத்4-மிகை:41 236/4
வள்ளல்-தன் மகனும் உள்ளம் மகிழ்வுற விமானம் ஈந்தான்
எள்ளல் இல்லாத கீர்த்தி வீடணன் இலங்கை_வேந்தன் – யுத்4-மிகை:41 250/3,4
அம்பரம்-தன்னை நீத்தான் அலரி காதலனுக்கு ஈந்தான் – யுத்4-மிகை:42 52/4
அங்கதம் கன்னல் தோளாற்கு அயன் கொடுத்தனை ஈந்தான்
அங்கு அதன் பெருமை மண் மேல் ஆர் அறிந்து அறையகிற்பார் – யுத்4-மிகை:42 53/3,4
பவனனுக்கு இனிய நண்பன் பயந்தெடுத்தவனுக்கு ஈந்தான் – யுத்4-மிகை:42 59/4
உளம் மகிழ்வு எய்தும் வண்ணம் உலப்பில பிறவும் ஈந்தான்
களன் அமர் கமல வேலி கோசல காவலோனே – யுத்4-மிகை:42 62/3,4
நன்று உற அவனுக்கு ஈந்தான் நாகணை துயிலை தீர்ந்தான் – யுத்4-மிகை:42 65/4

TOP


ஈந்தானுக்கு (1)

ஈந்தானுக்கு உனை ஈயாதே – சுந்:5 43/3

TOP


ஈந்து (21)

மெய் முறை கடவுளோர்க்கு ஈந்து விண்ணுளோர்க்கு – பால:5 92/2
உரியது இந்திரற்கு இது என்று உலகம் ஈந்து போய் – பால:8 27/1
தெய்வமும் பராவி வேத பாரகர்க்கு ஈந்து செம்பொன் – பால:22 18/2
ஈந்து அளவு இல்லது ஓர் இன்பம் நுகர்ந்தே – பால:23 102/1
ஈட்டிய தவத்தின் மிக்க இரிசிகற்கு ஈந்து போனான் – பால:24 30/4
அன்னவன்-தனக்கு வேந்தன் அரசொடு முடியும் ஈந்து
பொன் நகர் அடைந்த பின்னர் புகழ் மகோதயத்தில் வாழும் – பால-மிகை:8 8/1,2
எழுது கீர்த்தியாய் மைந்தனுக்கு அரசியல் ஈந்து – பால-மிகை:9 38/4
அணங்கினை அவன் கை ஈந்து ஆண்டு அரும் தவனோடும் வாச – பால-மிகை:9 64/3
மாற்றாள் செயல் ஆம் என்றும் கணவன் வரம் ஈந்து உள்ளம் – அயோ:4 51/1
பெற்றுடைய மண் அவளுக்கு ஈந்து பிறந்து உலகம் – அயோ:4 107/1
மன்னனே அவனியை மகனுக்கு ஈந்து நீ – அயோ-மிகை:1 1/1
அருத்தி வேதியற்கு ஆன் குலம் ஈந்து அவன் – சுந்:3 26/2
வன் குலம் கூற்றுக்கு ஈந்து வானவர் குலத்தை வாழ்வித்து – சுந்:14 28/3
இடைக்கு அலமருதல் செய்யும் முலையினாள்-தன்னை ஈந்து
படைக்கலம் உடைய நாம் அ படை இலா படையை ஈண்ட – யுத்1:13 16/2,3
இலங்கை ஊர் இவனுக்கு ஈந்து வேறு இடத்து இருந்து வாழ்வேன் – யுத்2:17 51/1
மறந்தனம் எனினும் இன்னம் சனகியை மரபின் ஈந்து அ – யுத்3:26 6/3
தாய் படை துடைய செல்வம் ஈக என தம்பிக்கு ஈந்து
வேய் படைத்துடைய கானம் விண்ணவர் தவத்தின் மேவி – யுத்3:31 228/1,2
யானும் மெய்யினுக்கு இன் உயிர் ஈந்து போய் – யுத்4:41 78/1
புரிந்து ஓர் ஆகுதியை ஈந்து புறப்படும் அளவில் போகம் – யுத்4-மிகை:41 174/3
ஆங்கு அவற்கு அவயம் நல்கி அரசொடு முடியும் ஈந்து
பாங்கினால் வருணன்-தன்னை அழைத்திட பதைப்பு இலாது – யுத்4-மிகை:41 241/1,2
அன்னையும் மகனும் முன் போல் ஆக என அருளின் ஈந்து
மன்னவன் போய பின்றை வானரம் வாழ்வு கூர – யுத்4-மிகை:41 249/2,3

TOP


ஈந்தும் (1)

மா காதல் இராமன் நம் மன்னவன் வையம் ஈந்தும்
போகா உயிர் தாயர் நம் பூம் குழல் சீதை என்றே – அயோ:4 146/2,3

TOP


ஈந்துவைத்து (1)

என் கட்புலம் முன் உனக்கு ஈந்துவைத்து இல்லை என்ற – அயோ:4 127/3

TOP


ஈந்துள (2)

ஈந்துள தேவர்-மேலே எழுகெனோ உலகம் யாவும் – யுத்2:19 238/1
ஏவினர் சுரர்க்கு இறைவன் ஈந்துள இது என்றான் – யுத்4:36 23/3

TOP


ஈந்துளது (1)

இறைவ எண்ணி அகத்தியன் ஈந்துளது
அறையும் நல் மணி ஆற்றின் அகன் கரை – ஆரண்:4 39/1,2

TOP


ஈந்தே (1)

ஈந்தே கடந்தான் இரப்போர் கடல் எண்_இல் நுண் நூல் – பால:4 5/1

TOP


ஈந்தேன் (4)

உலகு எலாம் முனிவற்கு ஈந்தேன் உறு பகை ஒடுக்கி போந்தேன் – பால:24 34/1
ஈந்தேன் ஈந்தேன் இ வரம் என் சேய் வனம் ஆள – அயோ:3 48/2
ஈந்தேன் ஈந்தேன் இ வரம் என் சேய் வனம் ஆள – அயோ:3 48/2
இலக்குவன்-தன்னை வேலால் எறிந்து உயிர் கூற்றுக்கு ஈந்தேன்
அலக்கணில் தலைவர் எல்லாம் அழுந்தினர் அதனை கண்டால் – யுத்4:34 17/1,2

TOP


ஈந்தேனும் (1)

ஈந்தேனும் மனம் உட்க இவற்கு ஏவல் செய்குனவால் – பால:12 30/4

TOP


ஈம (3)

ஈம நாட்டிடை இடாமல் தன் எயிற்றிடை இடுவான் – யுத்1:5 44/2
சொன்ன ஈம விதி முறையால் தொகுத்து – யுத்4:38 31/3
உற்ற ஈம வீதியின் உடம்படீஇ – யுத்4-மிகை:38 7/2

TOP


ஈமத்தால் (1)

ஈமத்தால் மறைந்தார் இள மாதர்-பால் – சுந்:12 92/2

TOP


ஈமத்துள் (1)

ஈமத்துள் தமியன் நின்ற கறை மிடற்று இறைவன் ஒத்தான் – யுத்3:31 229/4

TOP


ஈமம்-தன் (1)

ஏந்தினன் இரு கை-தன்னால் ஏற்றினன் ஈமம்-தன் மேல் – ஆரண்:13 135/1

TOP


ஈமோ (1)

என்று அடி இறைஞ்சினன் எழுந்து விடை ஈமோ
வன் திறலினாய் எனலும் வாள் எயிறு வாயில் – யுத்1:2 65/1,2

TOP


ஈய (7)

இரிசிகன் எந்தைக்கு ஈய எந்தையும் எனக்கு தந்த – பால:24 31/1
கண்ணே வேண்டும் என்னினும் ஈய கடவேன் என் – அயோ:3 32/1
எந்தாய் நீ அமிழ்து ஈய யாம் எலாம் – கிட்:8 11/1
வழுவாது எவர்க்கும் வரம் ஈய வல்லை அவரால் வரங்கள் பெறுவாய் – யுத்2:19 252/2
எல்லவன் சுடர் ஒண் கற்றை முற்ற இன் நிழலை ஈய
தொல் வன யானை அம் கை விலாழி நீர் துவலை தூற்ற – யுத்3:21 10/2,3
கைத்தல கிளி நிற்கு ஈய கவர்ந்து எனக்கு அளித்து நின்ற – யுத்3-மிகை:29 3/3
அரியணை பரதன் ஈய அதன்-கண் ஆண்டு இருந்த அந்த – யுத்4-மிகை:42 18/1

TOP


ஈயவே (1)

இன் இயல் முறைமுறை இருக்கை ஈயவே – ஆரண்:10 16/4

TOP


ஈயா (4)

தொழுது வாம் பரி கொணர்ந்து அவி சுரர்களுக்கு ஈயா
முழுதும் வேள்வியை முற்றுவித்து அரசனும் முடிந்தான் – பால-மிகை:9 38/2,3
அடல் உறு படை ஒன்று ஈயா அன்னவன் அகன்றான் அன்றே – பால-மிகை:11 19/4
வந்து இரந்தவர்க்கு ஒன்று ஈயா வைக்கும் வன் நெஞ்சர் பெற்ற – யுத்4-மிகை:41 65/3
மன்னும் நுண் தூசும் மாவும் மதமலை அரசும் ஈயா
உன்னை நீ அன்றி இந்த உலகினில் ஒப்பு இலாதாய் – யுத்4-மிகை:42 54/2,3

TOP


ஈயாதே (1)

ஈந்தானுக்கு உனை ஈயாதே
ஓய்ந்தால் எம்மின் உயர்ந்தார் யார் – சுந்:5 43/3,4

TOP


ஈயாயோ (1)

ஈயாயோ அமிழ்தேயும் ஈகுவாய் – கிட்:8 12/4

TOP


ஈயார் (1)

கை உள முதல்கள் தம்மை கரந்து தம்பிக்கு ஒன்று ஈயார்
துய் அன சொற்கள் சொல்வோர் சோம்பரை சுளித்து கொல்வோர் – யுத்4-மிகை:41 67/3,4

TOP


ஈயான் (1)

உடைந்தவர்க்கு உதவான் ஆயின் உள்ளது ஒன்று ஈயான் ஆயின் – யுத்1:4 108/3

TOP


ஈயும் (7)

உள்ளி உள்ள எலாம் உவந்து ஈயும் அ – பால:1 4/3
வெம் சினம் உருவிற்று என்னும் மேனியர் வேண்டிற்று ஈயும்
நெஞ்சினர் ஈசன் கண்ணில் நெருப்பு உறா அனங்கன் அன்னார் – பால:10 20/1,2
இம்மையும் மறுமையும் ஈயும் என்றனன் – பால:24 44/4
கான் ஈயும் என்று உரைத்த கைகேசியும் கொடிய – அயோ:4 99/2
பத்தியின் உயிர் ஈயும் பரிவினன் அடி தாழா – அயோ:8 35/3
புவியிடை ஒழுக்கம் நோக்காய் பொங்கு எரி புனிதர் ஈயும்
அவியை நாய் வேட்டது என்ன என் சொனாய் அரக்க என்னா – ஆரண்:12 67/3,4
இறுதியின் உயிர் தந்து ஈயும் மருந்து ஒத்தது அனையது எந்தாய் – சுந்:14 41/4

TOP


ஈயுமால் (1)

ஈன்றவன் இறப்பினும் ஆவி ஈயுமால் – யுத்3:24 89/4

TOP


ஈர் (37)

இருபது கரம் தலை ஈர்_ஐந்து என்னும் அ – பால:5 8/1
ஒன்றுமோ உலகம் ஈர்_ஏழும் ஓம்பிடும் – பால:5 80/2
வழங்கியே ஈர்_அறு திங்கள் வாய்த்த பின் – பால:5 82/2
இத்தகை மா நகர் ஈர்_அறு நாளும் – பால:5 114/1
ஈர்_ஐம்பது ஊழி காலம் இருந்தனன் யோகத்து இப்பால் – பால:8 7/4
ஏமுறு மதமலை ஈர்_ஐஞ்ஞூறுடை – பால-மிகை:7 6/2
ஈர் வாளை வாங்கி மனம் தேறுதற்கு ஏற்ற செய்வான் – அயோ:4 140/2
உலகம் ஈர்_ஏழும் ஆளும் செல்வத்துள் உறைதி என்றான் – ஆரண்:12 66/4
இருபதும் ஈர்_ஐந்து தலையும் நிற்க உன் – கிட்:6 13/3
இனிய மா குரங்கு ஈர்_இரண்டு ஆயிர கோடி – கிட்:12 7/3
ஈசன் மேனியை ஈர்_ஐந்து திசைகளை ஈண்டு இ – கிட்:12 36/1
ஈண்டு-நின்று இறந்து ஈர்_ஐந்து_நூறு எழில் – கிட்:13 12/1
மூ_அடி குறித்து முறை ஈர் அடி முடித்தான் – கிட்:14 68/3
பூதலம் முற்றும் ஈர் அடி வைத்து பொலி போழ்து யான் – கிட்:17 5/2
இயலும் மா மதியம் ஈர்_ஆறும் வந்து எய்தவே – கிட்-மிகை:5 1/4
இ திறத்து அரக்கிமார்கள் ஈர்_இரு கோடி ஈட்டம் – சுந்:2 189/1
ஈர்_எழு புவனம் யாவும் முற்றுவித்திடுதல் வேண்டின் – சுந்:3 113/2
இனி கட்டழிந்தது அரக்கர் குலம் என்னும் சுருதி ஈர்_இரண்டும் – சுந்:4 55/3
எந்திர தேரர் சூழ்ந்தார் ஈர்_இரண்டு இலக்கம் வீரர் – சுந்:10 10/4
எய்தான் வாளிகள் எரி வாய் உமிழ்வன ஈர்_ஏழ் எதிர் அவை பார் சேர – சுந்:10 33/1
ஈர்_ஐஞ்ஞூறு தலை உள என்னினும் – சுந்:12 97/2
இருபது கரம் தலை ஈர்_ஐந்து என்பர் அ – யுத்1:4 36/1
குப்புற்று ஈர் பிண குன்று சுமந்துகொண்டு – யுத்2:15 27/3
கைகள் ஈர்_ஐந்தினாலும் வெம் கடுப்பினில் தொடுத்துற்று – யுத்2:15 197/2
என்றலுமே அடி இறைஞ்சி ஈர்_ஐஞ்ஞூற்று இராக்கதர்கள் – யுத்2:16 51/1
எருமை ஏற்றை ஓர் ஈர்_அறுநூற்றையும் – யுத்2:16 56/1
ஈடு உற இடபன் மார்பத்து ஈர்_ஐந்து பகழி எய்தான் – யுத்2:18 231/4
ஏற்றான் இகல் இந்திரன் ஈர்_இரு கால் எனக்கே – யுத்2:19 11/3
இன்ன காலையின் ஈர்_ஐந்து வெள்ளம் வந்து ஏற்ற – யுத்3:20 52/1
உள்ளது அக்குரோணி ஈர்_ஐந்தொடு ஓயுமால் – யுத்3:27 62/2
வெள்ளம் ஈர்_ஐந்து நூறே விடு கணை அவற்றின் மெய்யே – யுத்3:31 220/1
மிகைப்படும் தானை வெள்ளம் ஈர்_ஐந்தோடு ஏகி வெம் போர் – யுத்3-மிகை:20 2/3
இட்டதோர் பேயரின் ஈர்_ஐயாயிரம் – யுத்3-மிகை:31 56/1
மற்றை அமரர் புவியில் வானவர்கள் ஈர்_ஐந்து – யுத்4-மிகை:37 17/2
ஈர்_எழுவர் நால்வர் என்னும் இருடிகளும் எழுதினரால் – யுத்4-மிகை:41 81/4
சங்கரன் அயன் தன்னையும் தரணி ஈர்_ஏழும் – யுத்4-மிகை:41 155/3
உலகம் ஈர்_ஏழும் தன்ன ஒளி நிலா பரப்ப வானில் – யுத்4-மிகை:42 37/1

TOP


ஈர்-மின் (1)

ஏற்றம் இனி செயல் வேறு இலை ஈர்-மின்
நாற்றம் நுகர்ந்து உயர் நாசியை நாம – யுத்3:20 6/1,2

TOP


ஈர்_அறு (2)

வழங்கியே ஈர்_அறு திங்கள் வாய்த்த பின் – பால:5 82/2
இத்தகை மா நகர் ஈர்_அறு நாளும் – பால:5 114/1

TOP


ஈர்_அறுநூற்றையும் (1)

எருமை ஏற்றை ஓர் ஈர்_அறுநூற்றையும்
அருமை இன்றியே தின்று இறை ஆறினான் – யுத்2:16 56/1,2

TOP


ஈர்_ஆறும் (1)

இயலும் மா மதியம் ஈர்_ஆறும் வந்து எய்தவே – கிட்-மிகை:5 1/4

TOP


ஈர்_இரண்டு (2)

இனிய மா குரங்கு ஈர்_இரண்டு ஆயிர கோடி – கிட்:12 7/3
எந்திர தேரர் சூழ்ந்தார் ஈர்_இரண்டு இலக்கம் வீரர் – சுந்:10 10/4

TOP


ஈர்_இரண்டும் (1)

இனி கட்டழிந்தது அரக்கர் குலம் என்னும் சுருதி ஈர்_இரண்டும்
குனிக்க குனித்த புருவத்துக்கு உவமம் நீயே கோடியால் – சுந்:4 55/3,4

TOP


ஈர்_இரு (2)

இ திறத்து அரக்கிமார்கள் ஈர்_இரு கோடி ஈட்டம் – சுந்:2 189/1
ஏற்றான் இகல் இந்திரன் ஈர்_இரு கால் எனக்கே – யுத்2:19 11/3

TOP


ஈர்_எழு (1)

ஈர்_எழு புவனம் யாவும் முற்றுவித்திடுதல் வேண்டின் – சுந்:3 113/2

TOP


ஈர்_எழுவர் (1)

ஈர்_எழுவர் நால்வர் என்னும் இருடிகளும் எழுதினரால் – யுத்4-மிகை:41 81/4

TOP


ஈர்_ஏழ் (1)

எய்தான் வாளிகள் எரி வாய் உமிழ்வன ஈர்_ஏழ் எதிர் அவை பார் சேர – சுந்:10 33/1

TOP


ஈர்_ஏழும் (4)

ஒன்றுமோ உலகம் ஈர்_ஏழும் ஓம்பிடும் – பால:5 80/2
உலகம் ஈர்_ஏழும் ஆளும் செல்வத்துள் உறைதி என்றான் – ஆரண்:12 66/4
சங்கரன் அயன் தன்னையும் தரணி ஈர்_ஏழும்
தங்கு பொன் வயிற்று அன்னை-தன் தன்மையை நிகழ்த்தும் – யுத்4-மிகை:41 155/3,4
உலகம் ஈர்_ஏழும் தன்ன ஒளி நிலா பரப்ப வானில் – யுத்4-மிகை:42 37/1

TOP


ஈர்_ஐஞ்ஞூற்று (1)

என்றலுமே அடி இறைஞ்சி ஈர்_ஐஞ்ஞூற்று இராக்கதர்கள் – யுத்2:16 51/1

TOP


ஈர்_ஐஞ்ஞூறு (1)

ஈர்_ஐஞ்ஞூறு தலை உள என்னினும் – சுந்:12 97/2

TOP


ஈர்_ஐஞ்ஞூறுடை (1)

ஏமுறு மதமலை ஈர்_ஐஞ்ஞூறுடை
தாம் மிகு வலியொடும் தனயை தோன்றும் நீ – பால-மிகை:7 6/2,3

TOP


ஈர்_ஐந்தினாலும் (1)

கைகள் ஈர்_ஐந்தினாலும் வெம் கடுப்பினில் தொடுத்துற்று – யுத்2:15 197/2

TOP


ஈர்_ஐந்து (8)

இருபது கரம் தலை ஈர்_ஐந்து என்னும் அ – பால:5 8/1
இருபதும் ஈர்_ஐந்து தலையும் நிற்க உன் – கிட்:6 13/3
ஈசன் மேனியை ஈர்_ஐந்து திசைகளை ஈண்டு இ – கிட்:12 36/1
இருபது கரம் தலை ஈர்_ஐந்து என்பர் அ – யுத்1:4 36/1
ஈடு உற இடபன் மார்பத்து ஈர்_ஐந்து பகழி எய்தான் – யுத்2:18 231/4
இன்ன காலையின் ஈர்_ஐந்து வெள்ளம் வந்து ஏற்ற – யுத்3:20 52/1
வெள்ளம் ஈர்_ஐந்து நூறே விடு கணை அவற்றின் மெய்யே – யுத்3:31 220/1
மற்றை அமரர் புவியில் வானவர்கள் ஈர்_ஐந்து
உற்ற தலை தானவன் விடும் கொடிய சூலம் – யுத்4-மிகை:37 17/2,3

TOP


ஈர்_ஐந்து_நூறு (1)

ஈண்டு-நின்று இறந்து ஈர்_ஐந்து_நூறு எழில் – கிட்:13 12/1

TOP


ஈர்_ஐந்தொடு (1)

உள்ளது அக்குரோணி ஈர்_ஐந்தொடு ஓயுமால் – யுத்3:27 62/2

TOP


ஈர்_ஐந்தோடு (1)

மிகைப்படும் தானை வெள்ளம் ஈர்_ஐந்தோடு ஏகி வெம் போர் – யுத்3-மிகை:20 2/3

TOP


ஈர்_ஐம்பது (1)

ஈர்_ஐம்பது ஊழி காலம் இருந்தனன் யோகத்து இப்பால் – பால:8 7/4

TOP


ஈர்_ஐயாயிரம் (1)

இட்டதோர் பேயரின் ஈர்_ஐயாயிரம்
பட்டபோது ஆடும் ஓர் வடு குறைத்தலை – யுத்3-மிகை:31 56/1,2

TOP


ஈர்க்க (1)

ஈர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் இடிப்புண்டு பட்டார் – சுந்:7 35/1

TOP


ஈர்க்கின்ற (1)

ஈர்க்கின்ற குருதி ஆற்றின் யானையின் பிணத்தை நோக்கும் – யுத்3:22 31/4

TOP


ஈர்க்கின்றன (1)

ஈர்க்கின்றன கனல் ஒப்பன எய்தான் இகல் செய்தான் – யுத்2:15 157/4

TOP


ஈர்க்கு (1)

ஈர்க்கு அடை பகழி மாரி இலக்குவன் என்ன நின்ற – யுத்2:19 205/1

TOP


ஈர்க்கும் (4)

பெரும் பியலில் பளிக்கு நுகம் பிணைத்து அதனோடு அணைத்து ஈர்க்கும்
வரம்பு இல் மணி பொன் கலப்பை வயிரத்தின் கொழு மடுத்திட்டு – பால:13 16/2,3
ஈர்க்கும் ஐயன் அன்று ஏறிய யானையே – யுத்2:19 141/4
இடங்கர் ஏறு எறுழ் வலி அரக்கன் நேர் ஈர்க்கும்
மடங்கல் ஐ_இருநூற்றையும் கூற்றின்-வாய் மடுத்தான் – யுத்3:22 73/3,4
இளக்க_அரு நெடு வரை ஈர்க்கும் ஆறு எலாம் – யுத்3:31 178/1

TOP


ஈர்கிலா (1)

ஈர்கிலா கள்வனேன் யான் இன்னலின் இருக்கை நோக்கி – அயோ:8 16/3

TOP


ஈர்கின்றது (1)

ஈர்கின்றது அன்றே என்றன் உள்ளத்தை இங்கும் அங்கும் – யுத்1:12 35/1

TOP


ஈர்த்த (8)

இரும்பு அலர் நெடும் தளை ஈர்த்த காலொடும் – அயோ:11 113/3
ஏக நாதனை எறுழ் வலி தோள் பிணித்து ஈர்த்த
மேக நாதனும் மயங்கினனாம் என வியந்தான் – சுந்:11 41/3,4
ஈர்த்த தேரன இவுளியின் தலையன எவர்க்கும் – யுத்2:16 209/3
கொய்த கொற்றவ மற்று அவள் கூந்தல் தொட்டு ஈர்த்த
கை தலத்திடை கிடத்துவென் காக்குதி என்றான் – யுத்2:16 230/3,4
ஈர்த்த சோரி பரவை நின்று ஈர்த்தலால் – யுத்2:19 155/4
இடம் படு சில்லியின் ஈர்த்த தேர் பட – யுத்3:20 38/2
ஈர்த்த தேரொடும் கடிது சென்றான் அகன்று இரவி – யுத்3:22 85/2
ஒளிறு ஈர்த்த முழு நெடு நாண் உரும்_ஏறு பல படவும் உலகம் கீண்டு – யுத்4:33 24/2

TOP


ஈர்த்தலால் (2)

ஒருவரை ஒருவர் தம் உள்ளம் ஈர்த்தலால்
வரி சிலை அண்ணலும் வாள் கண் நங்கையும் – பால:10 37/2,3
ஈர்த்த சோரி பரவை நின்று ஈர்த்தலால் – யுத்2:19 155/4

TOP


ஈர்த்தன (9)

இடை இடை வண்டல் இட்டு ஆரம் ஈர்த்தன
மிடை முலை குவடு ஒரீஇ மேகலை தடம் – அயோ:4 177/2,3
திடர் எலாம் உருட்டின தேரும் ஈர்த்தன
குடர் எலாம் திரைத்தன குருதி ஆறுகள் – அயோ:14 30/2,3
ஈர்த்தன செம் கண் நீர் வெள்ளம் யாவையும் – கிட்:6 9/1
எய்த எற்றின எறிந்தன ஈர்த்தன இகலின் – சுந்:7 50/1
எறிந்த எய்தன எற்றின குத்தின ஈர்த்தன படை யாவும் – யுத்1:3 83/1
ஈர்த்தன சில சில சென்னி ஏந்தின – யுத்1:8 6/2
நரிகள் ஈர்த்தன வணங்கவும் இணங்கவும் நல்கா – யுத்3:20 63/2
எய்தன எறிந்த யானை ஈர்த்தன கோத்த சோரி – யுத்3:21 12/4
கான மா மரம் கல்லொடும் ஈர்த்தன கடுகி – யுத்3:22 99/3

TOP


ஈர்த்தனர் (1)

பற்றி ஈர்த்தனர் ஆர்த்தனர் தெழித்தனர் பலரால் – சுந்:11 59/4

TOP


ஈர்த்தனன் (1)

ஈர்த்தனன் வாலினாலே இராகவன் பூசை கொள்ளும் – யுத்4-மிகை:41 104/1

TOP


ஈர்த்தார் (2)

ஏ எனா-முன் இடைபுக்கு தொடை வன் கயிற்றால் பிணித்து ஈர்த்தார் – சுந்:12 113/4
ஈர்த்தார் முரசம் எற்றினார் இடித்தார் தெழித்தார் எ மருங்கும் – சுந்:12 121/2

TOP


ஈர்த்திட்டு (1)

புத்து ஈர்த்திட்டு அலையாமல் புலவர் நாடு உதவுவது புனிதம் ஆன – கிட்:13 21/3

TOP


ஈர்த்து (20)

அணி வகுத்து என ஈர்த்து இரைத்து ஆர்த்தலின் – பால:1 11/2
பொங்கு கொன்றை ஈர்த்து ஒழுகலால் பொன்னியை பொருவும் – பால:9 5/3
ஒல்லை ஈர்த்து உதைத்து ஒளி கிளர் சுற்றுவாள் உருவி – ஆரண்:6 85/4
ஈர்த்து எழுந்தன குருதியின் பெரு நதி இராமன் – ஆரண்:8 13/2
வேண்டில் கரபத்திரத்து ஈர்த்து விழுத்தல் ஆகி – ஆரண்:10 138/3
ஈறு இடல் அரிய மால் வரை நின்று ஈர்த்து இழி – கிட்:1 15/1
வேங்கையின் மலரும் கொன்றை விரிந்தன வீயும் ஈர்த்து
தாங்கின கலுழி சென்று தலைமயக்கு உறுவ தம்மில் – கிட்:10 29/3,4
முத்து ஈர்த்து பொன் திரட்டி மணி உருட்டி முது நீத்தம் முன்றில் ஆயர் – கிட்:13 21/1
மத்து ஈர்த்து மரன் ஈர்த்து மலை ஈர்த்து மான் ஈர்த்து வருவது யார்க்கும் – கிட்:13 21/2
மத்து ஈர்த்து மரன் ஈர்த்து மலை ஈர்த்து மான் ஈர்த்து வருவது யார்க்கும் – கிட்:13 21/2
மத்து ஈர்த்து மரன் ஈர்த்து மலை ஈர்த்து மான் ஈர்த்து வருவது யார்க்கும் – கிட்:13 21/2
மத்து ஈர்த்து மரன் ஈர்த்து மலை ஈர்த்து மான் ஈர்த்து வருவது யார்க்கும் – கிட்:13 21/2
விரிந்த குருதி பேராறு ஈர்த்து மனைகள்-தொறும் வீச – சுந்:8 49/2
ஈர்த்து எழு செம்_புனல் எக்கர் இழுக்க – சுந்:9 47/1
வாலிடை ஒரு மலை ஈர்த்து வந்தவால் – யுத்1:8 7/4
சுற்றி ஈர்த்து அலைத்து சுடர் போல் ஒளிர் – யுத்1:9 63/3
இத்தலை வந்தது என்னை இராமன்-பால் வாலின் ஈர்த்து
வைத்தலை கருதி அன்று வானவர் மார்பின் தைத்த – யுத்2:16 189/1,2
எந்திர தேர் கரி பரி ஆள் ஈர்த்து ஓட பார்த்திருந்த – யுத்2:16 348/2
கால் பிடித்து ஈர்த்து இழி குருதி கண்ண கண் – யுத்2:18 98/1
களிறு ஈர்த்து புக மண்டும் கடும் குருதி தடம் சுழிகள் காண்-மின் காண்-மின் – யுத்4:33 24/4

TOP


ஈர்ந்த (2)

ஈர்ந்த நுண் பளிங்கு என தெளிந்த ஈர்ம் புனல் – கிட்:1 2/1
வெளிறு ஈர்ந்த வரை புரையும் மிடல் அரக்கர் உடல் விழவும் வீரன் வில்லின் – யுத்4:33 24/1

TOP


ஈர்ந்தது-போல் (1)

விடம் ஒன்று கொண்டு ஒன்று ஈர்ந்தது-போல் தீர்ந்தது வேகம் – யுத்3:27 138/4

TOP


ஈர்ந்தவால் (1)

எருமைகள் மறிந்தன மறியும் ஈர்ந்தவால் – யுத்3:27 47/4

TOP


ஈர்ந்தான் (1)

ஈர்ந்தான் அவள் நாசி பிடித்து இளையோன் – ஆரண்:14 77/2

TOP


ஈர்ந்து (4)

முருடு ஈர்ந்து உருட்டற்கு எளிது என்பது என் முற்றும் முற்றி – ஆரண்:10 139/1
கொழும் குறை தசை என ஈர்ந்து கொண்டு அது – கிட்:10 12/3
இளையவள்-தன்னை கொல்லாது இரு செவி மூக்கொடு ஈர்ந்து
விளைவு உரை என்று விட்டார் வீரர் ஆய் மெய்ம்மை ஓர்வார் – சுந்:12 111/1,2
எல்லிடு கவசமும் மார்பும் ஈர்ந்து எறி – யுத்2:18 104/2

TOP


ஈர்ப்ப (3)

வேறு ஆய பிறப்பிடை வேட்கை விசித்தது ஈர்ப்ப
மாறு ஓர் உடல் புக்கு என மண்டபம் வந்து புக்கான் – ஆரண்:10 161/3,4
திரை உறு குருதி யாறு ஈர்ப்ப செல்வன – சுந்:5 58/2
ஊரின் வெம் குருதி ஆறு ஈர்ப்ப ஓடின – சுந்:9 42/4

TOP


ஈர்ப்புண்ட (2)

எல்லை_அற்ற செம் குருதியின் ஈர்ப்புண்ட அல்லால் – யுத்2:16 212/3
இற்ற அல்லவும் ஈர்ப்புண்ட அல்லவும் இடை இடை முறிந்து எங்கும் – யுத்2:16 313/1

TOP


ஈர்ப்புண்டற்கு (1)

ஈர்ப்புண்டற்கு அரிய ஆய பிண குவடு இடறி செல்வான் – சுந்:11 19/2

TOP


ஈர்ம் (3)

ஈர்ந்த நுண் பளிங்கு என தெளிந்த ஈர்ம் புனல் – கிட்:1 2/1
ஏழை மகளிர் அடி வருட ஈர்ம் தென்றல் – யுத்2:17 85/1
இம்பரின் எவரும் ஏத்த ஈர்ம் புனல் படிந்த பின்னர் – யுத்4-மிகை:41 300/3

TOP


ஈர்வதோ (1)

மாறு ஓர் வாளி உன் மார்பை ஈர்வதோ
தேறேன் யான் இது தேவர் மாயமோ – கிட்:8 14/2,3

TOP


ஈர்வன (1)

கச்சும் வாளும் தம் கால் தொடர்ந்து ஈர்வன காணார் – ஆரண்:7 139/1

TOP


ஈர (8)

ஈர நீர் படிந்து இ நிலத்தே சில – பால:2 25/1
இந்து காந்தத்தின் ஈர நெடும் கலும் – ஆரண்:6 73/3
ஈர நினைந்து இவள் இழைத்த பிழை என் என்று இறை வினவ – ஆரண்:6 112/3
ஈர தென்றல் இழுக மெலிந்து தம் – சுந்:2 172/1
இறுகு சாந்தமும் எழுதிய குறிகளும் இன் உயிர் பொறை ஈர
மறுகு வாள் கண்கள் சிவப்பு உற நோக்கினர் வயிர்த்தனர் உயிர்க்கின்றார் – சுந்:2 192/3,4
ஈர தண்டு என இற்றன எல்லாம் – யுத்1:3 97/4
இ கணத்து மானிடவர் ஈர குருதியால் – யுத்2:17 91/2
மிக்கு உயர் நாசியை ஈர விரைந்தார் – யுத்3:20 7/2

TOP


ஈரத்து (1)

இலை குலாம் பூணினானும் இரும் பிண குருதி ஈரத்து
அலகு_இல் வெம் படைகள் தெற்றி அளவிடற்கு அரிய ஆகி – சுந்:11 15/1,2

TOP


ஈரம் (10)

ஈரம் அற்று அங்கம் இங்கு உகுதலால் இவண் எலாம் – பால:7 2/2
உக்க சோரியின் ஈரம் உற்று உருகியது உலகம் – ஆரண்:6 87/4
ஈரம் உண்டு என்பர் ஓடி இந்துவை கொணர்-மின் என்றான் – ஆரண்:10 105/4
ஈரம் நீங்கிய சிற்றவை சொற்றனள் என்ன – கிட்:3 71/1
ஈரம் இன்றி இது என் செய்தவாறு-அரோ – கிட்:7 90/4
ஈரம் ஆவதும் இல் பிறப்பு ஆவதும் – கிட்:7 105/1
ஈரம் உண்டு அமுதம் ஊறும் இன் உரை இயம்பாதேனும் – சுந்:4 52/3
ஈரம் இல்லா நிருதரோடு என்ன உறவு உண்டு உனக்கு ஏழை – யுத்1:1 7/3
ஈரம் நீங்கியது எறி கடல் ஆம் என இசைத்தான் – யுத்1:6 7/4
மண் ஈரம் உற கடிது ஊர் புக வந்தார் – யுத்2:18 252/4

TOP


ஈரம்தான் (1)

ஈரம்தான் அகத்து இல்லை என்றாலும் தன் – சுந்:5 30/3

TOP


ஈரமும் (2)

வரும் ஈரமும் மா மயில் சானகி-தன் – பால-மிகை:23 1/2
ஈரமும் உளது இல் என்று அறிவு அரும் இளவேனில் – அயோ:9 1/2

TOP


ஈரமொடு (1)

ஈரமொடு உறைதரு முனிவரரிடை போய் – பால:5 127/2

TOP


ஈரல் (1)

ஈரல் செறி கமலத்தன இரத திரள் புளினம் – ஆரண்:7 93/1

TOP


ஈரலும் (1)

குடரும் ஈரலும் கண்ணும் ஓர் குறு நரி கொள்ள – யுத்3:20 62/3

TOP


ஈராயிரம் (2)

ஈராயிரம் மத மால் கரி விழுகின்றன இனி மேல் – யுத்2:18 144/3
மொய்ம் மலைந்த திண் தோளாய் முப்பத்து ஈராயிரம் ஆயிரம் யோசனையின் முற்றும் – யுத்3:24 25/4

TOP


ஈரு-மின் (1)

எய்யு-மின் ஈரு-மின் எறி-மின் போழு-மின் – சுந்:12 1/1

TOP


ஈருதியோ (1)

நீசரை ஈருதியோ நெடு நாசி – யுத்3:20 12/4

TOP


ஈரும் (5)

ஈரும் வாளின் வால் விதிர்த்து எயிற்று இளம் பிறை குலம் – பால:3 17/1
கல் ஈரும் படை தட கை அடல் கர தூடணர் முதலா – ஆரண்:6 105/1
அல் ஈரும் சுடர் மணி பூண் அரக்கர் குலத்து அவதரித்தீர் – ஆரண்:6 105/2
கொல் ஈரும் படை கும்பகருணனை போல் குவலயத்துள் – ஆரண்:6 105/3
ஈரும் கண்டாய் கண்டகர் உய்ந்தார் எவர் ஐயா – ஆரண்:11 11/4

TOP


ஈருள் (1)

எண் மேலும் நிமிர்ந்துளர் ஈருள் தயங்க – யுத்2:18 253/3

TOP


ஈருளை (1)

புண் கொள திறந்து மார்பின் ஈருளை போக்குவாரும் – யுத்3:29 41/2

TOP


ஈவ (1)

கன்னி இள வாழை கனி ஈவ கதிர் வாலின் – ஆரண்:3 58/1

TOP


ஈவதனின் (1)

எடுத்து ஒருவர்க்கு ஒருவர் ஈவதனின் முன்னம் – பால-மிகை:8 11/1

TOP


ஈவது (9)

பத்திற்கும் இன்றே பலி ஈவது பார்த்தி என்றான் – ஆரண்:13 20/4
எள்கல் இல் இரவலர்க்கு ஈவது இன்மையால் – கிட்:10 103/3
இருந்தேன் நுகர்ந்தேன் இதன்-மேல் இனி ஈவது என்னோ – சுந்:1 49/4
எ இடத்து எனக்கு இன் அருள் ஈவது
நொவ் இடை குயிலே நுவல்க என்றனன் – சுந்:3 97/2,3
எறி கடல் ஈவது என்ன எழுந்தனன் இரவி என்பான் – சுந்:6 45/4
ஈவது தெரியா உள்ளத்து இராக்கதர் ஈட்டி வைத்த – யுத்1:10 21/3
நின்று ஈவது நின்னை நெடும் செருவில் – யுத்3:23 17/3
கொன்று ஈவது ஒர் கொள்கை குறித்தலினோ – யுத்3:23 17/4
என்று பின்னரும் இராமனை யான் உனக்கு ஈவது
ஒன்று கூறுதி உயர் குணத்தோய் என உனை யான் – யுத்4:40 114/1,2

TOP


ஈவரால் (1)

ஒரு பகல் பழகினார் உயிரை ஈவரால்
பெருமகன் உலைவு உறு பெற்றி கேட்டும் நீ – ஆரண்:12 13/1,2

TOP


ஈவாள் (1)

விறலிக்கு ஈவாள் ஒத்து இழை எல்லாம் விடுவாளும் – பால:17 27/4

TOP


ஈவான் (1)

சுற்றிலம் அரசன் வேள்வி கனல் துறை புலையற்கு ஈவான் – பால-மிகை:11 30/4

TOP


ஈவு (1)

ஈவு இலாத நெடு மலை ஏறினார் – யுத்3:31 125/4

TOP


ஈவு-தனை (1)

எம் மன்னன் பெரும் சேனை ஈவு-தனை மேற்கொண்ட – பால:13 22/1

TOP


ஈவென் (2)

இரங்கிட வேண்டுவது இல்லை ஈவென் என்-பால் – அயோ:3 13/2
நீதியோனுடன் பிறந்தனை ஆதலின் நின் உயிர் நினக்கு ஈவென்
போதியோ பின்றை வருதியோ அன்று எனின் போர் புரிந்து இப்போதே – யுத்2:16 319/2,3

TOP


ஈளி (1)

ஈளி தாரம் இயம்பிய வண்டுகள் – யுத்2:15 9/1

TOP


ஈற்று (2)

ஈற்று இளம் கன்றினை பிரிவுற்று ஏங்கி நின்று – ஆரண்:14 83/2
ஈற்று கையையும் இ கணத்து அரிதி என்று இமையவர் தொழுது ஏத்த – யுத்2:16 337/1

TOP


ஈறா (1)

கடவுளர் படைகள் ஈறா கற்றன படைகள் யாவும் – பால-மிகை:11 19/1

TOP


ஈறாக (1)

விண்டுவின் படையே ஆதி வெய்யவன் படை ஈறாக
கொண்டு ஒருங்கு உடனே விட்டார் குலுங்கியது அமரர் கூட்டம் – யுத்3:31 224/1,2

TOP


ஈறாய் (1)

என்றும் மெய் பகைவர் ஆகி ஏழு பாதலத்தின் ஈறாய்
நின்றுள தீவின் வாழ்வார் நிமல நின் கணையால் ஆவி – யுத்1-மிகை:7 1/2,3

TOP


ஈறு (56)

ஈறு இல் நல் அறம் பார்த்து இசைத்தேன் இவள் – பால:7 43/1
ஈறு_இல் வண் புகழினாய் இது அது என்றனர் – பால:14 3/2
ஈறு இலான் கயிலையே இயைந்த என் இனி – பால:19 3/3
ஈறு இல் ஓதையினொடும் எறி திரை பரவை மேல் – பால:20 15/3
ஆயவர் அயன் முதல் அமரர் ஈறு இலா – பால-மிகை:5 6/1
யாமமும் பகலும் ஓர் ஈறு இன்று என்னலாய் – பால-மிகை:7 8/3
என்ன ஓதலுற்றான் தவத்து ஈறு இலான் – பால-மிகை:7 20/4
உழைத்த வெம் துயர்க்கு ஈறு காண்கிலன் உணர்வு ஒழியா – பால-மிகை:9 36/1
என்று கோசிகன் கூறிட ஈறு இலா – பால-மிகை:11 6/1
இறை என புவிக்கு ஈறு இல் பல் ஆண்டு எலாம் – பால-மிகை:11 8/3
உரை செறி வேள்வி முற்றும் உனது உயிர்க்கு ஈறு உண்டாகா – பால-மிகை:11 45/3
யாது உமக்கு அரிது என்றனன் ஈறு இலான் – பால-மிகை:11 54/4
கங்கையே முதல ஆக கன்னி ஈறு ஆய தீர்த்தம் – அயோ:3 81/1
வானும் நிலனும் முதல் ஈறு_இல் வரம்பு_இல் பூதம் – அயோ:4 116/1
ஏலும் நல்வினை துய்ப்பவர்க்கு ஈறு செல் – அயோ:14 18/3
மூவாதமை இல்லை மூத்தமையும் இல்லை முதல் இடையொடு ஈறு இல்லை முன்னொடு பின் இல்லை – ஆரண்:2 28/2
இ காலும் நலிந்தும் ஓர் ஈறு பெறான் – ஆரண்:11 42/2
ஈறு ஒரு மனிதன் செய்தான் என்று எடுத்து இயம்பினாயேல் – ஆரண்:12 59/2
ஈறு இல் ஆள் கரன் படை தொகுதி என்பரால் – ஆரண்-மிகை:7 3/4
ஈறு இடல் அரிய மால் வரை நின்று ஈர்த்து இழி – கிட்:1 15/1
இறங்கு-போதும் ஏறு-போதும் ஈறு இலாத ஓதையால் – கிட்:7 3/2
ஈறு_இல் வேலையை இமைப்புறும் அளவினில் கலக்கி – கிட்:12 4/1
இடை சொற்ற பொருட்கு எல்லாம் எல்லை ஆய் நல் அறிவுக்கு ஈறு ஆய் வேறு – கிட்:13 26/2
எண்ணெய் பொன் முடி-தொறும் இழுகி ஈறு_இலா – சுந்:3 40/1
ஏசுண்டது இல்லையால் அறத்துக்கு ஈறு உண்டோ – சுந்:3 64/4
ஏவரும் பிழைத்திலர் அறமும் ஈறு இன்றால் – சுந்:3 66/2
ஈறு இல் வாய்-தொறும் உமிழ்வதே ஒத்தது அ இலங்கை – சுந்:7 39/4
மாக மால் விசும்பு ஈறு என நடுவண வரைப்பில் – சுந்:12 44/3
ஈறு_இல் நாண் உக எஞ்சல்_இல் நல் திரு – சுந்:12 99/1
ஈண்ட அரும் போக இன்பம் ஈறு இலது யாண்டு கண்டாம் – சுந்-மிகை:1 20/3
என்றே இறைஞ்சி பின்னரும் ஒன்று இசைப்பான் உணர்ந்தான் ஈறு_இல்லான் – சுந்-மிகை:4 9/4
ஈண்டு யான் வரம் வேண்டினென் ஈறு_இலாய் – சுந்-மிகை:5 1/4
என்ன கேட்ட அரக்கனுக்கு ஈறு இலா – சுந்-மிகை:12 7/1
ஈறு_இல் என் பெரும் பகைஞனுக்கு அன்பு சால் அடியென் யான் என்கின்றான் – யுத்1:3 80/3
எல்லை இலா ஞானமும் ஈறு இலா எ பொருளும் – யுத்1:3 173/2
ஈறு_இலா வணக்கம் செய்து யாம் இரந்திட எய்திடாதே – யுத்1:7 12/2
ஈறு இல் வானர மா படை எங்கணும் – யுத்2:15 70/3
பெருமையும் எய்தி வாழ்தி ஈறு இலா நாளும் பெற்றாய் – யுத்2:16 144/2
இனி வரும் பகையும் இல்லை ஈறு உண்டு என்று இரங்க வேண்டா – யுத்2:16 147/2
ஈறு_இலா விசையன இராமன் எய்தனன் – யுத்2:16 302/2
இருந்து நான் பகையை எல்லாம் ஈறு கண்டு அளவு_இல் இன்பம் – யுத்2:17 41/1
உம்பிக்கு உயிர் ஈறு செய்தான் ஒருவன் – யுத்2:18 11/1
தம்பிக்கு உயிர் ஈறு சமைத்து அவனை – யுத்2:18 11/2
யாது அவண் நிகழ்ந்தது என்ன இராவணன் இயம்ப ஈறு இன்று – யுத்2:19 293/3
என்றும் ஈறு இலா அரக்கர் இன்ப மாய வாழ்வு எலாம் – யுத்2-மிகை:16 7/1
இருவரே தோன்றி என்றும் ஈறு_இலா ஆயுள் எய்தி – யுத்3:24 57/1
இரக்கமும் பாழ்பட எம்பி ஈறு கண்டு – யுத்3:24 78/1
என்னின் தோன்றிய துயரின் ஈறு சேர் – யுத்3:24 110/2
ஈறு இலாத பல் அரக்கர் மற்று எவரினும் வலியோர் – யுத்3-மிகை:30 3/4
என்று உள கரி பரி இரதம் ஈறு இல் போர் – யுத்3-மிகை:31 50/2
இரைத்து இடிக்கின்ற இன்றும் ஒர் ஈறு இலா – யுத்4:37 40/4
இருமையே அரசாளுதி ஈறு இலா – யுத்4:39 12/3
புக்கு வாழ்க என புகன்றனன் ஈறு_இலா புகழோன் – யுத்4:41 9/4
எண் தரும் குணங்கள் இன்றி முதல் இடை ஈறு இன்று ஆகி – யுத்4:41 19/2
ஈறு இல் பரன் புகன்றபடி சுரந்து இமைப்பின் ஏகியதால் இடையே கூடி – யுத்4-மிகை:37 30/3
ஈறு இலா முனிவரர் ஏய ஆணையால் – யுத்4-மிகை:41 228/2

TOP


ஈறு-அரோ (1)

இருந்தும் கண்டிலன் கங்குலின் ஈறு-அரோ – ஆரண்:14 18/4

TOP


ஈறு_இல் (5)

ஈறு_இல் வண் புகழினாய் இது அது என்றனர் – பால:14 3/2
வானும் நிலனும் முதல் ஈறு_இல் வரம்பு_இல் பூதம் – அயோ:4 116/1
ஈறு_இல் வேலையை இமைப்புறும் அளவினில் கலக்கி – கிட்:12 4/1
ஈறு_இல் நாண் உக எஞ்சல்_இல் நல் திரு – சுந்:12 99/1
ஈறு_இல் என் பெரும் பகைஞனுக்கு அன்பு சால் அடியென் யான் என்கின்றான் – யுத்1:3 80/3

TOP


ஈறு_இல்லான் (1)

என்றே இறைஞ்சி பின்னரும் ஒன்று இசைப்பான் உணர்ந்தான் ஈறு_இல்லான் – சுந்-மிகை:4 9/4

TOP


ஈறு_இலா (5)

எண்ணெய் பொன் முடி-தொறும் இழுகி ஈறு_இலா
திண் நெடும் கழுதை பேய் பூண்ட தேரின்-மேல் – சுந்:3 40/1,2
ஈறு_இலா வணக்கம் செய்து யாம் இரந்திட எய்திடாதே – யுத்1:7 12/2
ஈறு_இலா விசையன இராமன் எய்தனன் – யுத்2:16 302/2
இருவரே தோன்றி என்றும் ஈறு_இலா ஆயுள் எய்தி – யுத்3:24 57/1
புக்கு வாழ்க என புகன்றனன் ஈறு_இலா புகழோன் – யுத்4:41 9/4

TOP


ஈறு_இலாய் (1)

ஈண்டு யான் வரம் வேண்டினென் ஈறு_இலாய் – சுந்-மிகை:5 1/4

TOP


ஈறுசெய்து (1)

ஈறுசெய்து அவர் சிலை ஏழொடு ஏழையும் – ஆரண்:7 106/2

TOP


ஈறும் (4)

எ அளவின் உண்டு வெளி ஈறும் அது என்னா – சுந்:2 62/3
மூலமும் நடுவும் ஈறும் இல்லது ஓர் மும்மைத்து ஆய – சுந்:12 75/1
தோன்றலும் இடையும் ஈறும் தொடங்கிய பொருள்கட்கு எல்லாம் – யுத்1:3 122/3
சிரன் தெரிந்து உக்கவாறும் சிங்கனது ஈறும் சேனை – யுத்3:22 1/2

TOP


ஈறுறும் (1)

இற்று உலகு யாவையும் ஈறுறும் அ நாள் – ஆரண்:14 44/3

TOP


ஈறொடு (1)

எழுவாய் எவர்க்கும் முதல் ஆகி ஈறொடு இடை ஆகி எங்கும் உளையாய் – யுத்2:19 252/1

TOP


ஈன்ற (50)

எருமை நாகு ஈன்ற செம் கண் ஏற்றையோடு ஏற்றை சீற்றத்து – பால:2 17/1
துருவை மென் பிணை ஈன்ற துளக்கு இலா – பால:2 31/1
மாசு_அறு சுரர்களோடு மற்றுளோர்-தமையும் ஈன்ற
காசிபன் அருளும் மைந்தன் விபாண்டகன் கங்கை சூடும் – பால:5 29/1,2
காசு இல் தாமரையின் பொய்கை சந்திர காந்தம் ஈன்ற
சீத நீர் தெளித்த மென் பூம் சேக்கையை அரிதின் சேர்ந்தாள் – பால:13 45/3,4
பேணுதற்கு அரிய கோல குருளை அம் பிடிகள் ஈன்ற
காணுதற்கு இனிய வேழ கன்றொடு களிக்கும் முன்றில் – பால:16 7/1,2
கற்பகம் ஈன்ற மாலை கலனொடும் கிடப்ப கண்டார் – பால:16 22/4
தோகைக்கு அஞ்சி கொம்பின் ஒதுங்கி துணர் ஈன்ற
சாகை தம் கை கண்கள் புதைத்தே தளர்வாளும் – பால:17 30/3,4
ஈன்ற நல் தாய் என கருது பேர் அருளினான் – பால:20 27/2
திறம் செய் காசு ஈன்ற சோதி பேதை சே ஒளியின் சேந்து – பால:22 13/3
இழை இடை கலச கொங்கை இமகிரி மடந்தை ஈன்ற
குழவியை தொழுவன் அன்பால் குறைவு அற நிறைக என்றே – பால-மிகை:0 13/3,4
ஆயவர் வளர்வுழி அவரை ஈன்ற அ – பால-மிகை:7 10/3
இலகு மார்பகத்து இருந்து உயிர் யாவையும் ஈன்ற
திலக வாணுதல் சென்னியில் சூடிய தெரியல் – பால-மிகை:9 4/2,3
நீ தந்தது அன்றே நெறியோர்-கண் நிலாதது ஈன்ற
தாய் தந்தை என்றால் அவர் மேல் சலிக்கின்றது என்னோ – அயோ:4 131/3,4
இருவரை பயந்தவள் ஈன்ற கான்முளை – அயோ:4 187/3
ஈட்டில இரை புனிற்று ஈன்ற கன்றையும் – அயோ:4 207/3
இறுத்து எறிந்தன வல்லிகள் இளம் தளிர் ஈன்ற
கறுத்த வாள் அரவு எயிற்றினூடு அமுது உக களித்த – அயோ:9 40/3,4
மெய் வணக்கு உறு வேய்_இனம் ஈன்ற மெல் அரிசி – அயோ:10 34/2
ஏத்த வந்து உலகு எலாம் ஈன்ற வேந்தனை – அயோ-மிகை:1 6/1
இந்திரன் மேலதோ உலகம் ஈன்ற பேர் – ஆரண்:10 28/1
நல்லார் முகம் ஆம் நளிர் வால் நிலவு ஈன்ற நாம – ஆரண்:10 159/2
பல் ஆயிர_கோடி பனி சுடர் ஈன்ற திங்கள் – ஆரண்:10 159/3
உன்னை ஈன்ற எற்கு உறு பதம் உளது என உரைத்தான் – கிட்:3 78/3
இனையர் ஆம் என்னை ஈன்ற இருவரும் என்ன வந்த – கிட்:11 52/1
இணர் தொகை ஈன்ற பொன் தார் எறுழ் வலி தடம் தோள் எந்தாய் – கிட்:11 87/3
ஏல கோடு ஈன்ற பிண்டி இளம் தளிர் கிடக்க யாணர் – கிட்:13 46/1
உழுகின்ற பொழுதின் ஈன்ற ஒரு மகட்கு இரங்கி ஞாலம் – கிட்:15 28/3
யானையும் பிடியும் வாரி இடும் பில வாயர் ஈன்ற
கூனல் வெண் பிறையின் தோன்றும் எயிற்றினர் கொதிக்கும் கண்ணர் – சுந்:7 7/3,4
தந்திர தலைவர் ஈன்ற தனயர்கள் பிறகும் தாதைக்கு – சுந்:10 10/2
எயிற்று இளம் பிறைகள் ஈன்ற இலங்கு ஒளி ஒதுங்க யாணர் – சுந்:10 15/3
ஈன்றானை ஈன்ற சுவண தனி அண்டம் என்ன – சுந்-மிகை:1 6/4
தீது இலா ஆக உலகு ஈன்ற தெய்வத்தை – யுத்1:3 165/1
செற்றிய மணிகள் ஈன்ற சுடரினை செக்கர் ஆர்ந்த – யுத்1:10 19/3
அன்று வானவர் ஆசிகள் இயம்பினர் ஈன்ற
கன்று தாங்கிய தாய் என மாருதி களித்தான் – யுத்2:15 218/3,4
ஆய் வினை உடையை அன்றே அறத்தினை நோக்கி ஈன்ற
தாய் வினை செய்ய அன்றோ கொன்றனன் தவத்தின் மிக்கான் – யுத்2:16 139/3,4
எந்தை-தன் தந்தை தாதை இ உலகு ஈன்ற முன்னோன் – யுத்2:17 53/1
உன் மகன் உயிரை எம்மோய் சுமித்திரை உய்ய ஈன்ற
நன் மகன் வாளி நக்க நாய் அவன் உடலை நக்க – யுத்2:17 59/2,3
தையல்-மேல் ஓடலோடும் மகோதரன் தடுத்தான் ஈன்ற
மொய் கழல் தாதை வேண்ட இசையும் நீ முனியல் என்றான் – யுத்2:17 60/3,4
ஏவுண்டு துளக்கம் எய்தா இரத்தக பரிதி ஈன்ற
பூவுண்ட கண்ணன் வாயின் புகை உண்டது உமிழ்வான் போல்வான் – யுத்3:21 21/1,2
ஈன்ற அந்தணன் படைக்கலம் தொடுக்கில் இ உலகம் – யுத்3:22 79/2
பொன் தாழ் குழையாள்-தனை ஈன்ற பூ மா மடந்தை புரிந்து அழுதாள் – யுத்3:23 6/1
இலவு இதழ் துடித்த முல்லை எயிறு வெண் நிலவை ஈன்ற
கொலை பயில் நயன வேல்கள் கொழும் கடை சிவந்த கொற்ற – யுத்3:25 7/2,3
ஈன்ற காளமும் ஏழொடு ஏழ் உலகினும் இசைப்ப – யுத்4:32 4/4
கானகமும் கடி பொழிலும் முறி ஈன்ற போன்று ஒளிர்வ காண்-மின் காண்-மின் – யுத்4:33 20/4
முந்தி வந்து உலகு ஈன்ற முதல் பெயர் – யுத்4:37 192/1
யான் பிழைத்தது அல்லால் என்னை ஈன்ற எம் பிராட்டி – யுத்4:40 117/3
அப்பொழுதின் அ உரை சென்று அயோத்தியினின் இசைத்தலுமே அரியை ஈன்ற
ஒப்பு எழுத_ஒண்ணாத கற்புடையாள் வயிறு புடைத்து அலமந்து ஏங்கி – யுத்4:41 67/1,2
எளிவரும் உயிர்கட்கு எல்லாம் ஈன்ற தாய் எதிர்ந்தது ஒத்தான் – யுத்4:41 113/1
ஈன்ற போது ஒத்தது அன்றே எதிர்ந்த போது ஒத்த தன்மை – யுத்4-மிகை:41 293/4
செயிர் அறு மணிகள் ஈன்ற செழும் சுடர் கற்றை சுற்ற – யுத்4-மிகை:42 12/2
ஏவினன் தேர் வலான் சென்று இசைத்தலும் உலகம் ஈன்ற
பூ_மகன் தந்த அந்த புனித மா தவன் வந்து எய்த – யுத்4-மிகை:42 17/2,3

TOP


ஈன்றது (1)

ஈண்டு தன் கொம்பிடை ஈன்றது ஆம் என – பால:23 57/3

TOP


ஈன்றவர் (3)

ஈன்றவர் மூவரோடு இருமை நோக்குறும் – அயோ:14 87/2
ஈன்றவர் முதலிய எண்_இல் சுற்றமும் – அயோ:14 135/1
ஈன்றவர் இடர்ப்பட எம்பி துன்புற – ஆரண்:15 23/1

TOP


ஈன்றவள் (7)

ஈன்றவள் யான் அது சென்னி ஏந்தினேன் – அயோ:4 163/2
ஈன்றவள் செய்கையில் இழுக்கு உண்டாகுமோ – அயோ:12 14/4
எய்தியது உனக்கு என நின்னை ஈன்றவள்
நைதல் கண்டு உவந்தவள் நவையின் ஓங்கிய – அயோ:14 38/2,3
எனை பல சூழ் உரைத்து என்னை ஈன்றவள்
வினை திறத்து அரசினை விரும்பில் அன்னை கேள் – அயோ-மிகை:11 6/1,2
ஈன்றவள் இவள் என இசைத்து இறைஞ்சியும் – ஆரண்-மிகை:13 6/4
ஏற்ற பேர் உலகு எலாம் எய்தி ஈன்றவள்
மாற்றவள் ஏவ மற்று அவள்-தன் மைந்தனுக்கு – கிட்:7 33/1,2
ஈன்றவள் பகைஞனை காண்டி ஈண்டு எனா – யுத்4:41 109/4

TOP


ஈன்றவற்கு (1)

தன்னை ஈன்றவற்கு அடிமை செய் தவம் உனக்கு அஃதே – கிட்:3 78/2

TOP


ஈன்றவன் (3)

இருந்த அந்தணனோடு எல்லாம் ஈன்றவன் தன்னை ஈன – அயோ:6 15/1
என்னை ஈன்றவன் இ உலகு யாவையும் ஈன்றான் – கிட்:3 78/1
ஈன்றவன் இறப்பினும் ஆவி ஈயுமால் – யுத்3:24 89/4

TOP


ஈன்றவனோ (1)

ஈன்றவனோ எ பொருளும் எல்லை தீர் நல் அறத்தின் – ஆரண்:15 40/1

TOP


ஈன்றன (1)

வண்ண கதிர் வெண் நிலவு ஈன்றன வாலுகத்தோடு – பால:16 42/3

TOP


ஈன்றனள் (1)

விடம் கிளர் விழியினாள் மீட்டும் ஈன்றனள் – பால:5 104/4

TOP


ஈன்றாய் (1)

ஈன்றாய் இடுக்கண் துடைத்து அளிப்பான் இரங்கி அரசர் இல் பிறந்தாய் – யுத்3:22 221/1

TOP


ஈன்றாள் (8)

இடர் இலா முகத்தாளை அறிந்திலையேல் இ நின்றாள் என்னை ஈன்றாள் – அயோ:13 69/4
மிக்க அதிதி பெயராள் முப்பத்து_முக்கோடி விண்ணோர் ஈன்றாள்
மை கரும் கண் திதி என்பாள் அதின் இரட்டி அசுரர் தமை வயிறு வாய்த்தாள் – ஆரண்-மிகை:4 1/3,4
தழை புரையும் சிறை கூகை பாறு முதல் பெரும் பறவை-தம்மை ஈன்றாள்
இழை புரையும் தாம்பிரை ஊர்_குருவி சிவல் காடை பல பிறவும் ஈன்றாள் – ஆரண்-மிகை:4 3/2,3
இழை புரையும் தாம்பிரை ஊர்_குருவி சிவல் காடை பல பிறவும் ஈன்றாள்
கழை எனும் அ கொடி பயந்தாள் கொடியுடனே செடி முதலா கண்ட எல்லாம் – ஆரண்-மிகை:4 3/3,4
வெருட்டி எழும் கண பணப்பை வியாளம் எலாம் கத்துரு ஆம் மின்னும் ஈன்றாள்
மருள் திகழும் ஒரு தலைய புயங்கம் எலாம் சுதை என்னும் மாது தந்தாள் – ஆரண்-மிகை:4 4/1,2
இந்திரற்கும் தோலாத நன் மகனை ஈன்றாள் என்று – யுத்2:18 268/1
என் இவன் எழுந்த தன்மை என்று உலகு ஈன்றாள் கேட்ப – யுத்3:24 45/1
அன்னை அவள் சீதை அனைத்து உலகும் ஈன்றாள் என்று – யுத்4-மிகை:38 4/1

TOP


ஈன்றாளை (2)

ஈன்றாளை வென்றோ இனி இ கதம் தீர்வது என்றான் – அயோ:4 134/4
முற்றத்தான் முதல் தேவி மூன்று உலகும் ஈன்றானை முன் ஈன்றாளை
பெற்றத்தால் பெறும் செல்வம் யான் பிறத்தலால் துறந்த பெரியாள் என்றான் – அயோ:13 64/3,4

TOP


ஈன்றான் (3)

ஏகினான் உலகு அனைத்தும் எ உயிர்களும் ஈன்றான் – பால-மிகை:9 45/4
எய்தாது எய்தாது எய்தின் இராமன் உலகு ஈன்றான்
வைதால் அன்ன வாளிகள் கொண்டு உன் வழியோடும் – ஆரண்:11 13/2,3
என்னை ஈன்றவன் இ உலகு யாவையும் ஈன்றான்
தன்னை ஈன்றவற்கு அடிமை செய் தவம் உனக்கு அஃதே – கிட்:3 78/1,2

TOP


ஈன்றானை (2)

முற்றத்தான் முதல் தேவி மூன்று உலகும் ஈன்றானை முன் ஈன்றாளை – அயோ:13 64/3
ஈன்றானை ஈன்ற சுவண தனி அண்டம் என்ன – சுந்-மிகை:1 6/4

TOP


ஈன்றிடும் (1)

தன்னை ஈன்றிடும் ஒரு தனி தந்தையை கண்டான் – யுத்3-மிகை:22 5/4

TOP


ஈன்று (11)

இருவரையும் இ இருவர்க்கு இளையாளும் ஈன்று எடுத்தாள் – பால:12 24/4
ஒள் நித்திலம் ஈன்று ஒளிர் வால் வளை ஊர்வது ஒத்தே – பால:16 42/4
என்னை என்னையே ஈன்று காத்த என் – அயோ:11 129/3
ஈன்று அளிக்க நுகர்ந்தன யானையே – அயோ:14 15/4
நீ ஆதி முதல் தாதை நெறி முறையால் ஈன்று எடுத்த – ஆரண்:1 52/3
இரக்கம் வந்து எதிர்ந்த காலத்து உலகு எலாம் ஈன்று மீள – யுத்1:6 59/1
இணை அறு வேள்வி மேல்_நாள் இயற்றி ஈன்று எடுத்த எந்தை – யுத்2:17 43/1
என்னை ஈன்று எடுத்த எந்தைக்கு எய்தியது யாதும் ஒன்று – யுத்2:17 44/2
இனையது ஆகலின் எம்மை மூன்று உலகையும் ஈன்று இ – யுத்4:40 98/1
என்னை நன் கருணை-தன்னால் ஈன்று எடுத்து இனிது பேணும் – யுத்4-மிகை:41 249/1
ஈன்று காத்து அழித்து அவை இயற்றும் அ உரு – யுத்4-மிகை:41 272/2

TOP


ஈன்றுள (1)

நின்னை ஈன்றுள பயத்தினின் நிரம்புவது யாதோ – அயோ:1 64/4

TOP


ஈன்றுளான் (1)

யான் அலால் எந்தையாய் உலகை ஈன்றுளான்
தான் அலால் சிவன் அலால் நேமி தாங்கிய – யுத்3:24 87/1,2

TOP


ஈன்றேன் (1)

என்னுளே எ பொருளும் யாவரையும் யான் ஈன்றேன்
பின் இலேன் முன் இலேன் எந்தை பெருமானே – யுத்1:3 160/2,3

TOP


ஈன (4)

கேடகம் வெயில் வீச கிளர் அயில் நிலவு ஈன
கோடு உயர் நெடு விஞ்சை குஞ்சரம் அது போல – பால:23 33/1,2
இருந்த அந்தணனோடு எல்லாம் ஈன்றவன் தன்னை ஈன
பெரும் தவம் செய்த நங்கை கணவனில் பிரிந்து தெய்வ – அயோ:6 15/1,2
பயில் மரம் நிழல் ஈன பனி புரை துளி வான – அயோ:9 2/2
இழை படிந்த இள வெண் நிலவு ஈன
குழை படிந்தது ஒரு குன்றில் முழங்கா – யுத்1:11 8/2,3

TOP


ஈனம் (7)

ஈனம் இல் கலங்கள் தம்மின் இயைவன அணிதல் செய்தார் – பால:22 7/2
ஈனம் இல் எந்தை சீற்றம் நீக்கினான் என்ன முன் ஓர் – பால:24 32/3
ஈனம் இல் செல்வம் வந்து இயைக என்னவே – அயோ:1 80/4
என் சொல் கடந்தால் உனக்கு யாது உளது ஈனம் என்றான் – அயோ:4 136/3
ஈனம் உறு பற்றலரை எற்றி எயில் மூதூர் – சுந்:6 2/1
என் எனில் இமையவர் எண்ணுக்கு ஈனம் ஆம் – யுத்3:24 82/3
ஈனம் எய்தியது இயம்பல் என் எழுபது வெள்ள – யுத்3-மிகை:31 5/3

TOP


ஈனமே-கொல் (1)

ஈனமே-கொல் இதம் என எண்ணுறா – யுத்1:9 49/1

TOP


ஈனன் (1)

ஈனன் நீ யாவன் என்னை நேர்ந்தது இ இடையில் என்ன – பால-மிகை:11 29/3

TOP


ஈனுதி (1)

என் உரு கொடு இல் உலகினை ஈனுதி இடையே – யுத்4:40 96/1

TOP


ஈனும் (7)

ஈனும் மாழை இளம் தளிர் ஏய் ஒளி – பால:16 25/1
ஈனும் மாழை இளம் தளிரே இடை – பால:16 25/2
மீன் நாறு வேலை ஒரு வெண்மதி ஈனும் வேலை – பால:16 43/1
விளிம்பு பொன் ஒளி நாற வெயிலொடு நிலவு ஈனும்
பளிங்கு உடை உயர் திண்ணை பத்தியின் வைப்பாரும் – பால:23 25/3,4
வயிரம் மின் ஒளி ஈனும் மரகத மணி வேதி – பால:23 27/1
பூ அலர் குரவோடும் புடை தவழ் பிடவு ஈனும்
மா அலர் சொரி சூழல் துயில் எழு மயில் ஒன்றின் – அயோ:9 7/1,2
ஓதி உணர்ந்தீர் ஊழி கடந்தீர் உலகு ஈனும்
ஆதி அயன் தானே என யாரும் அறைகின்றீர் – கிட்:17 15/3,4

TOP