அ – முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு (அ முதல் அணை வரை)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அ 1289
அ-வயின் 15
அஃக 1
அஃகல் 1
அஃகல்_இல் 1
அஃகல 1
அஃகி 1
அஃகினவால் 1
அஃதலால் 1
அஃதால் 1
அஃது 42
அஃதும் 1
அஃதே 23
அக்க 1
அக்கட 1
அக்கன் 3
அக்கனை 3
அக்காலை 2
அக்கிரீவனை 1
அக்கு 1
அக்குரோணி 4
அக்குரோணிகள் 1
அக 9
அக_நகர் 1
அகங்களை 1
அகட்டு 1
அகடு 3
அகண்டமும் 1
அகணி 2
அகத்த 1
அகத்தது 1
அகத்தர் 1
அகத்தன் 1
அகத்தார் 2
அகத்திடை 1
அகத்தியன் 5
அகத்தில் 2
அகத்தின் 5
அகத்தினில் 1
அகத்தினும் 1
அகத்தினுள் 1
அகத்து 31
அகத்துடைய 1
அகத்தும் 3
அகத்துள் 4
அகத்துளார் 1
அகத்துளான் 1
அகத்தே 1
அகத்தை 4
அகநாடர் 1
அகப்பட்டது 1
அகப்பட 1
அகப்படுத்தான் 1
அகப்படுப்பல் 1
அகப்பொருள் 1
அகம் 48
அகம்படி 1
அகம்பன் 6
அகம்பனும் 2
அகம்பனே 1
அகம்பனை 1
அகம்பாடு 1
அகரு 1
அகருவும் 1
அகல் 71
அகல்-மேல் 1
அகல்_இல் 1
அகல்க 2
அகல்கிலம் 1
அகல்கின்றன 1
அகல்தல் 1
அகல்தி 1
அகல்வதே 1
அகல்வர்-மன்னோ 1
அகல்வரேனும் 1
அகல்வாய் 1
அகல்வான் 4
அகல்வித்தான் 1
அகல்வு 1
அகல்வுற்றது 1
அகல்வுற்றனள் 1
அகல்வுற்றீர் 1
அகல்வென் 2
அகல 25
அகலங்கள் 1
அகலத்தது 1
அகலத்தன 1
அகலத்தின் 1
அகலத்து 1
அகலத்துள் 1
அகலத்தொடும் 1
அகலம் 10
அகலமும் 1
அகலா 3
அகலா-முன் 2
அகலா-வண்ணம் 1
அகலாத 1
அகலாது 1
அகலிகை 3
அகலிகைக்கு 1
அகலிடத்து 1
அகலிடம் 4
அகலின் 1
அகலும் 6
அகலும்-காலை 1
அகலும்படி 1
அகலுமோ 1
அகலேன் 1
அகவு 1
அகவும் 2
அகழ் 8
அகழ்-நின்றும் 1
அகழ்ந்த 1
அகழ்ந்ததும் 1
அகழ்ந்தன 1
அகழ்ந்து 1
அகழ்ந்தோர் 1
அகழது 1
அகழி 9
அகழி-தானும் 1
அகழிக்கும் 1
அகழியை 8
அகழில் 1
அகழின் 1
அகழும் 1
அகற்ற 2
அகற்றவோ 1
அகற்றாநின்ற 1
அகற்றி 14
அகற்றிய 2
அகற்றினான் 2
அகற்றினேன் 1
அகற்று 1
அகற்றுதிர் 1
அகற்றும் 3
அகற்றுவது 1
அகற்றுவான் 3
அகற்றுவென் 1
அகறல் 2
அகறியால் 1
அகன் 61
அகன்ற 13
அகன்றதன் 2
அகன்றது 7
அகன்றது-கொல் 1
அகன்றன 4
அகன்றனர் 1
அகன்றனன் 1
அகன்றாய் 1
அகன்றார் 5
அகன்றாரையும் 1
அகன்றாள் 1
அகன்றான் 8
அகன்றானோ 1
அகன்றிட 2
அகன்றிடா 1
அகன்றில 1
அகன்றிலர் 1
அகன்றிலள் 1
அகன்றிலை 1
அகன்று 12
அகில் 32
அகில்களும் 1
அகில 2
அகிலம் 3
அகிலமும் 4
அகிலும் 9
அகிலொடு 1
அகை 1
அகை_இல் 1
அங்க 6
அங்க_நாடு 1
அங்கங்கு 1
அங்கங்கே 1
அங்கண் 3
அங்கணத்து 1
அங்கணன் 2
அங்கணே 1
அங்கத்து 1
அங்கத 5
அங்கதங்களும் 1
அங்கதம் 4
அங்கதர் 1
அங்கதற்கு 2
அங்கதன் 53
அங்கதன்-தன்-மேல் 1
அங்கதன்-தன்னை 1
அங்கதன்-மேல் 1
அங்கதன்-அவனும் 1
அங்கதனும் 2
அங்கதனே 1
அங்கதனோடும் 2
அங்கது 1
அங்கம் 16
அங்கமும் 4
அங்கவலயங்களும் 1
அங்கனம் 1
அங்காரதாரை 1
அங்கி 12
அங்கிகள் 1
அங்கியில் 1
அங்கியின் 6
அங்கியும் 1
அங்கு 237
அங்குச 2
அங்குசத்து 1
அங்குசம் 5
அங்கும் 12
அங்குமா 1
அங்குரம் 1
அங்குரம்-கொல் 1
அங்கே 7
அங்கை 18
அங்கை-நின்று 1
அங்கைகள் 2
அங்கையர் 1
அங்கையன் 2
அங்கையால் 6
அங்கையில் 2
அங்கையின் 8
அங்கையினார் 1
அங்கையினால் 2
அங்கையினின் 1
அங்கையும் 3
அங்கையோடு 2
அங்கொடு 1
அங்கோடு 1
அங்ஙனம் 1
அங்ஙனே 1
அச்ச 2
அச்சத்தால் 2
அச்சத்தின் 1
அச்சது 1
அச்சம் 24
அச்சமுண்டார்களும் 1
அச்சமும் 3
அச்சமோ 2
அச்சின் 1
அச்சின 1
அச்சினை 1
அச்சினோடு 1
அச்சு 7
அச்சும் 3
அச்சென 1
அச்சொடும் 2
அச்சோடு 1
அசங்க 1
அசங்கிட 1
அசஞ்சல 1
அசட்டர்கள் 1
அசத்த 1
அசத்தினில் 1
அசதி 1
அசந்தார் 1
அசந 1
அசமஞ்சற்கு 1
அசனி 43
அசனி_ஏறு 3
அசனிகள் 1
அசனியின் 5
அசனியும் 3
அசனியை 1
அசனியோடும் 1
அசிக்கும் 1
அசுண 1
அசுணம் 1
அசுணமா 1
அசும்பின் 1
அசும்பு 11
அசும்புறு 1
அசுரர் 2
அசுரர்கள் 1
அசுரர்கள்-தம் 1
அசுரரே 1
அசுரரை 3
அசை 1
அசை_தொழில் 1
அசைகின்ற 1
அசைத்த 2
அசைத்தலாலும் 1
அசைத்தலும் 1
அசைத்து 2
அசைத்தே 1
அசைந்த 2
அசைந்தனன்-அரோ 1
அசைந்தார் 1
அசைந்து 1
அசைந்தென 1
அசைப்ப 1
அசைய 3
அசையாத 2
அசையும் 1
அசைவு 5
அசைவு_இல் 2
அசைவுறு 1
அசோகுகள் 1
அஞ்ச 43
அஞ்சல் 29
அஞ்சலர் 1
அஞ்சலள் 1
அஞ்சலன் 2
அஞ்சலால் 1
அஞ்சலி 3
அஞ்சலித்த 1
அஞ்சலித்து 3
அஞ்சலியாதவர் 1
அஞ்சலிர் 1
அஞ்சலை 8
அஞ்சவே 4
அஞ்சன்-மின் 5
அஞ்சன 41
அஞ்சன_மணி 1
அஞ்சன_வண்ண 2
அஞ்சன_வண்ணனே 1
அஞ்சனத்தில் 1
அஞ்சனத்து 1
அஞ்சனம் 8
அஞ்சனை 12
அஞ்சனைக்கு 2
அஞ்சா 2
அஞ்சாதவன் 1
அஞ்சாது 4
அஞ்சாதே 1
அஞ்சார் 6
அஞ்சான் 2
அஞ்சி 96
அஞ்சிட 2
அஞ்சிய 5
அஞ்சியவன் 1
அஞ்சியே 1
அஞ்சியோ 1
அஞ்சில் 1
அஞ்சிலே 5
அஞ்சிறை 1
அஞ்சின 15
அஞ்சினது 1
அஞ்சினம் 1
அஞ்சினர் 9
அஞ்சினரால் 1
அஞ்சினவாம் 1
அஞ்சினன் 5
அஞ்சினாம் 1
அஞ்சினார் 9
அஞ்சினார்-மேல் 1
அஞ்சினார்_அலர் 1
அஞ்சினால் 2
அஞ்சினாள் 3
அஞ்சினான் 4
அஞ்சினான்-கொல் 1
அஞ்சினிர் 2
அஞ்சினென் 4
அஞ்சினேன் 12
அஞ்சினை 4
அஞ்சினையோ 1
அஞ்சினொடு 1
அஞ்சினோடு 1
அஞ்சினோன் 1
அஞ்சு 20
அஞ்சு-அவையும் 1
அஞ்சு_நூற்றின் 1
அஞ்சுக 3
அஞ்சுகின்றார் 1
அஞ்சுகின்றிலர்கள் 1
அஞ்சுகின்றேன் 1
அஞ்சுதல் 1
அஞ்சுதும் 1
அஞ்சும் 15
அஞ்சுமால் 2
அஞ்சுமான் 2
அஞ்சுவர் 3
அஞ்சுவார் 1
அஞ்சுவான் 2
அஞ்சுவித்தானும் 1
அஞ்சுவென் 1
அஞ்சுற்று 1
அஞ்சுற 2
அஞ்சுறாது 1
அஞ்சுறு 5
அஞ்சுறும் 1
அஞ்சென 1
அஞ்சேல் 2
அஞ்சொடு 2
அட்ட 2
அட்டது 1
அட்டன 2
அட்டாலையும் 1
அட்டான் 1
அட்டி 2
அட்டிய 2
அட்டில் 3
அட்டிலன் 1
அட்டிலில் 1
அட்டிலும் 1
அட 10
அடக்க 2
அடக்க_அரும் 1
அடக்கி 8
அடக்கிய 4
அடக்கும் 10
அடக்குவாய் 1
அடக்குறும் 1
அடகு 3
அடங்க 32
அடங்கல் 2
அடங்கல 1
அடங்கலர் 1
அடங்கலும் 22
அடங்கவும் 1
அடங்கா 8
அடங்காதது 1
அடங்காமையே 1
அடங்காரோ 1
அடங்கி 12
அடங்கிட 2
அடங்கிய 6
அடங்கியது 4
அடங்கிற்று 3
அடங்கின 14
அடங்கினர் 5
அடங்கினர்கள் 1
அடங்கினன் 2
அடங்கினார் 1
அடங்கினான் 1
அடங்கினை 1
அடங்கு 4
அடங்குதி 1
அடங்கும் 10
அடங்குமே 1
அடங்குமோ 2
அடங்குவது 2
அடங்குவானோ 1
அடந்துளோர்களை 1
அடர் 8
அடர்க்க 1
அடர்கிற்பீர் 1
அடர்த்ததை 1
அடர்த்தலும் 1
அடர்த்தனர் 2
அடர்த்தான் 1
அடர்த்திட 1
அடர்த்து 2
அடர்ந்த 6
அடர்ந்தன 2
அடர்ந்தார் 4
அடர்ந்தான் 1
அடர்ந்து 8
அடர்ப்பர் 1
அடர்ப்பினும் 1
அடர்ப்பென் 1
அடர்வார் 2
அடர்வான் 1
அடர 2
அடரா 2
அடரும் 5
அடல் 75
அடலின் 1
அடலோர் 1
அடவி 4
அடவிகள் 2
அடவிகள்-தோறும் 2
அடா 25
அடாத 3
அடாதது 1
அடாதன 2
அடாது 1
அடாநின்ற 1
அடி 219
அடி-மேல் 1
அடி_இணை_முடியினோடும் 1
அடிக்கின்ற 1
அடிக்கின்றது 1
அடிக்கு 4
அடிக்கும் 4
அடிக்கொடு 2
அடிகள் 9
அடிகளின் 1
அடிசில் 2
அடிசிலும் 1
அடித்த 5
அடித்தது 1
அடித்தலங்கள் 1
அடித்தலத்து 3
அடித்தலம் 5
அடித்தலும் 3
அடித்தலோடும் 1
அடித்தவன் 1
அடித்தன 2
அடித்தனன் 7
அடித்தார் 1
அடித்தாள் 2
அடித்தான் 4
அடித்து 10
அடித்தொழில் 1
அடிதொழுதாள் 1
அடிதொழுது 1
அடிப்ப 2
அடிப்பட 1
அடிப்படுத்தது 1
அடிப்பது 1
அடிப்பர் 1
அடிமுறை 2
அடிமை 15
அடிமை-மன்னோ 1
அடிமைதான் 1
அடிமையாய் 1
அடிமையில் 2
அடிமையின் 3
அடிமையும் 2
அடியது 1
அடியம் 2
அடியர் 2
அடியரின் 1
அடியருக்கு 1
அடியரும் 1
அடியவர் 3
அடியவர்க்கு 1
அடியவருக்கு 1
அடியவே 1
அடியன் 3
அடியனே 1
அடியனேற்கு 4
அடியனேன் 12
அடியனேனுக்கு 1
அடியனேனும் 1
அடியா-முன்னம் 1
அடியார் 3
அடியாரினில் 1
அடியால் 1
அடியாள் 2
அடியில் 15
அடியின் 13
அடியினார் 1
அடியினால் 1
அடியினாளும் 1
அடியினில் 1
அடியினும் 1
அடியுண்ட 1
அடியுண்டவன் 1
அடியுண்டார்களும் 1
அடியுண்டான் 1
அடியுண்டு 1
அடியும் 2
அடியுறை 1
அடியுறையாக 2
அடியென் 3
அடியேம் 3
அடியேற்கு 4
அடியேற்கும் 1
அடியேன் 21
அடியேன்-தன்னை 2
அடியேனாய் 1
அடியொடும் 1
அடியோடு 1
அடியோம் 1
அடியோமை 1
அடிவீழ்ந்தான் 1
அடிவைத்தாள்-அரோ 1
அடிஅதன் 1
அடீ 1
அடீஇ 1
அடு 55
அடுக்க 2
அடுக்கல் 3
அடுக்கலின் 3
அடுக்கி 10
அடுக்கிய 8
அடுக்கியது 1
அடுக்கின 3
அடுக்கினர் 1
அடுக்கினன் 1
அடுக்கினார் 1
அடுக்கினேம் 1
அடுக்கு 5
அடுக்கும் 7
அடுக்குற்றன 1
அடுகிலென் 1
அடுகிலேன் 1
அடுகின்றான் 1
அடுத்த 39
அடுத்தடுத்து 1
அடுத்தது 16
அடுத்ததே 1
அடுத்தபோது 1
அடுத்தமை 1
அடுத்தலின் 1
அடுத்தவாறு 3
அடுத்தவும் 1
அடுத்தனர் 1
அடுத்தனன் 1
அடுத்தாய் 1
அடுத்தான் 1
அடுத்து 19
அடுத்துள 1
அடுத்துளோரும் 1
அடுத்துற 2
அடுத்தே 1
அடுப்ப 1
அடுப்பது 8
அடுப்பதே 1
அடும் 10
அடும்பு 1
அடுமா 1
அடுவல் 1
அடுவாரும் 1
அடுவெனே 1
அடை 34
அடைக்க 3
அடைக்கல 2
அடைக்கலம் 16
அடைக்கலாம் 1
அடைக்காய் 2
அடைக்கின்றாரை 1
அடைக்கும் 1
அடைக 1
அடைகலை 1
அடைகில்லா 1
அடைகில்லார் 1
அடைகிலா 1
அடைகின்றார் 1
அடைகின்றார்களை 1
அடைகுவர் 1
அடைத்த 12
அடைத்தது 3
அடைத்தலானும் 1
அடைத்தவர் 1
அடைத்தவால் 1
அடைத்தவாறும் 1
அடைத்தன 3
அடைத்தனர் 2
அடைத்தனன் 1
அடைத்தாய் 2
அடைத்தான் 1
அடைத்து 9
அடைத்துழி 2
அடைத்தேன் 1
அடைதல் 1
அடைதலை 1
அடைதற்கு 1
அடைதிர் 1
அடைதிர்-மாதோ 1
அடைதும் 1
அடைந்த 40
அடைந்த-காலை 1
அடைந்தது 12
அடைந்ததும் 1
அடைந்தமை 2
அடைந்தவர் 1
அடைந்தவர்-தம்மை 1
அடைந்தவர்க்கு 2
அடைந்தவற்கு 1
அடைந்தன 1
அடைந்தனம் 1
அடைந்தனர் 2
அடைந்தனள் 1
அடைந்தனன் 6
அடைந்தனன்-கொல் 1
அடைந்தனென் 2
அடைந்தாய் 1
அடைந்தார் 9
அடைந்தால் 1
அடைந்தாள் 2
அடைந்தாற்கு 1
அடைந்தான் 19
அடைந்திலன் 1
அடைந்திலாதார் 1
அடைந்து 16
அடைந்துழி 3
அடைந்துளோர் 1
அடைந்துளோரை 1
அடைந்தேன் 3
அடைந்தோர் 1
அடைந்தோர்-தம்மை 2
அடைந்தோர்க்கு 1
அடைந்தோரை 2
அடைப்ப 2
அடைப்ப_அரும் 1
அடைப்பர் 2
அடைப்பவர் 1
அடைப்பாய் 1
அடைப்பார் 1
அடைப்பென் 1
அடைப்பேம் 1
அடைப்பை 1
அடைய 22
அடையலர் 1
அடையா 3
அடையா-முனம் 1
அடையாது 1
அடையாள் 2
அடையாள 1
அடையாளத்தின் 1
அடையாளத்தொடும் 1
அடையாளம் 7
அடையில் 1
அடையின் 3
அடையீர் 1
அடையும் 3
அடையுற்று 1
அடையுறு 1
அடையேல் 1
அடையோ 1
அடைவ 1
அடைவது 3
அடைவதே 1
அடைவாய் 4
அடைவான் 1
அடைவின் 1
அடைவினின் 1
அடைவு 6
அடைவு_அரும் 1
அடைவுடன் 1
அடைவே 2
அண்ட 39
அண்ட_கோளம் 3
அண்டங்கள் 13
அண்டச 1
அண்டசத்து 1
அண்டத்தில் 2
அண்டத்தின் 11
அண்டத்தினுக்கு 1
அண்டத்தினை 1
அண்டத்து 11
அண்டத்துக்கு 1
அண்டத்தும் 4
அண்டத்துள்ளே 1
அண்டத்தை 8
அண்டத்தையும் 1
அண்டத்தோடும் 1
அண்டத்தோர் 1
அண்டத்தோர்க்கு 1
அண்டது 1
அண்டப்புறத்து 1
அண்டம் 55
அண்டம்-தோறும் 1
அண்டமும் 20
அண்டமூலத்து 1
அண்டமே 5
அண்டமேயும் 1
அண்டமேல் 3
அண்டமொடு 1
அண்டர் 22
அண்டர்-தம் 3
அண்டர்_கோன் 1
அண்டர்_நாடு 1
அண்டர்_நாதனும் 1
அண்டர்_நாயகன் 2
அண்டர்கள் 5
அண்டரும் 1
அண்டரை 2
அண்டா 1
அண்ணல் 139
அண்ணல்-தன் 9
அண்ணல்-தன்-பால் 1
அண்ணல்-தன்னை 2
அண்ணல்-தானும் 1
அண்ணல்தான் 1
அண்ணலது 1
அண்ணலுக்கு 4
அண்ணலும் 29
அண்ணலே 11
அண்ணலை 10
அண்ணலையே 1
அண்ணலோ 1
அண்ணலோடு 2
அண்ணற்கு 1
அண்ணாவோ 4
அண்ணிய 1
அண்ணியர் 1
அண்ணு 1
அண்ம 2
அண்மி 9
அண்மியது 1
அண்மின 1
அண்மினார் 6
அண்மினான் 1
அண்மினை 1
அண்மும் 1
அணங்கனாளே 1
அணங்கிய 1
அணங்கின் 2
அணங்கின்-மேல் 1
அணங்கினுக்கு 1
அணங்கினும் 1
அணங்கினை 8
அணங்கு 32
அணங்கு_அனாரும் 1
அணங்கு_அனாள் 1
அணங்கு_அனையவள் 1
அணங்கு_அனையார் 1
அணங்கு_அனையாள் 1
அணங்குடை 1
அணங்குதான் 1
அணங்கும் 2
அணங்கை 6
அணவ 1
அணவி 1
அணவு 1
அணா 1
அணி 173
அணி-தொறும் 3
அணி_நகர் 1
அணி_இழையார் 1
அணிக்கு 1
அணிக 2
அணிகல 2
அணிகலம் 1
அணிகலன் 2
அணிகலன்கள் 1
அணிகள் 7
அணிகள்-தோறும் 1
அணிகளும் 1
அணிகின்றாரை 1
அணிகொள் 1
அணித்தா 1
அணித்தாக 1
அணித்தால் 1
அணித்து 1
அணிதல் 1
அணிதற்கு 1
அணிந்த 10
அணிந்தவன் 1
அணிந்தன 3
அணிந்தனர் 1
அணிந்தனன் 1
அணிந்தார் 1
அணிந்தாள் 1
அணிந்து 6
அணிந்தே 1
அணிமை 1
அணியது 1
அணியரும் 1
அணியனோ 1
அணியா 1
அணியால் 1
அணியான் 1
அணியின் 3
அணியினை 1
அணியும் 9
அணியே 1
அணியை 5
அணியொடும் 1
அணில்கள் 1
அணிவார் 1
அணிவாரும் 7
அணிவான் 1
அணிவீர் 1
அணிவுறும் 1
அணு 2
அணுக்கன் 1
அணுக 13
அணுகல் 2
அணுகலா 1
அணுகலாம் 1
அணுகலால் 1
அணுகலும் 2
அணுகலுற்ற 1
அணுகலோடும் 1
அணுகவே 1
அணுகா 6
அணுகா-முன்னம் 1
அணுகாது 1
அணுகாநின்ற 1
அணுகாய் 1
அணுகி 17
அணுகிய 2
அணுகியது 2
அணுகிற்றாம் 1
அணுகினர் 2
அணுகினன் 3
அணுகினார் 1
அணுகினால் 1
அணுகினான் 4
அணுகினிர் 2
அணுகினும் 1
அணுகுதலால் 1
அணுகுதி 1
அணுகும் 9
அணுகும்-காலை 1
அணுகும்-வேலை 1
அணுகுவார் 1
அணுகுற 1
அணுவில் 1
அணுவினை 1
அணுவும் 1
அணை 73
அணை-தன்னையும் 1
அணை-மேல் 2
அணைக்க 1
அணைக்குபு 1
அணைக்கும் 1
அணைக 2
அணைகள் 1
அணைகிலாமையால் 1
அணைகின்றேன் 1
அணைத்த 2
அணைத்தவன் 1
அணைத்தாள் 1
அணைத்து 10
அணைதி 1
அணைதும் 1
அணைந்த 6
அணைந்ததாம் 1
அணைந்தது 1
அணைந்தவர் 1
அணைந்தவர்க்கு 1
அணைந்தனன் 1
அணைந்தார் 4
அணைந்தால் 1
அணைந்தாள் 1
அணைந்தான் 4
அணைந்தான்-அரோ 1
அணைந்திடாது 1
அணைந்து 1
அணைந்துளோர் 1
அணைந்தேன் 1
அணைமலர் 1
அணைய 1
அணையலுற்றனர் 1
அணையா 3
அணையாய் 1
அணையில் 2
அணையின் 1
அணையின்-மேல் 1
அணையும் 1
அணையை 3
அணைவது 1
அணைவன 1
அணைவு 1
அணைவுற்றது 1
அணைவோர் 2

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


அ (1289)

உள்ளி உள்ள எலாம் உவந்து ஈயும் அ
வள்ளியோரின் வழங்கின மேகமே – பால:1 4/3,4
விலையின்_மாதரை ஒத்தது அ வெள்ளமே – பால:1 6/4
வணிக மாக்களை ஒத்தது அ வாரியே – பால:1 7/4
வான வில்லை நிகர்த்தது அ வாரியே – பால:1 8/4
நிலை உடை கவி நீத்தம் அ நீத்தமே – பால:1 9/4
அ உலகத்தோர் இழிவதற்கு அருத்தி புரிகின்றது அயோத்தி மா நகரம் – பால:3 1/4
தளிந்த கல் தலத்தொடு அ சலத்தினை தனித்துற – பால:3 19/3
என்னலாம் இறும்பு சூழ்_கிடந்த சோலை எண்ணில் அ
பொன்னின் மா மதிட்கு உடுத்த நீல ஆடை போலுமே – பால:3 20/3,4
சேண் மதி தேய்வது அ கொடிகள் தேய்க்கவே – பால:3 37/4
துன்னிய தமனிய தொழில் தழைத்த அ
கன்னி நல் நகர் நிழல் கதுவலால்-அரோ – பால:3 39/2,3
பொன்னுலகு ஆயது அ புலவர் வானமே – பால:3 39/4
சுண்ணம் அ குழிகளை தொடர்ந்து தூர்ப்பன – பால:3 43/4
நிறம் கிளர் பாடலான் நிமிர்வ அ வழி – பால:3 47/2
பொழுது உணர்வு அரிய அ பொரு_இல் மா நகர் – பால:3 49/1
மதங்கியர் அ சதி வகுத்து காட்டுவ – பால:3 51/3
சூடுவார் இகழ்ந்த அ தொங்கல் மாலைகள் – பால:3 55/2
கிளைப்பன அ வழி கிளர்ந்த தூளியின் – பால:3 56/2
கோவை இ நகரொடு எண் குறிக்கலாத அ
தேவர்-தம் நகரியை செப்புகின்றது என் – பால:3 58/1,2
சூடவும் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ தொல் நகர் – பால:3 65/4
தெரிதலின் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ சேண் நகர் – பால:3 67/4
உந்தலின் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ ஒள் நகர் – பால:3 68/4
இருபது கரம் தலை ஈர்_ஐந்து என்னும் அ
திரு_இலி வலிக்கு ஒரு செயல் இன்று எங்களால் – பால:5 8/1,2
செழும் தவிசு உவந்த அ தேவும் சென்று எதிர் – பால:5 11/2
காமமும் வெகுளியும் களிப்பும் கைத்த அ
கோமுனி இவண் அடைந்தனன்-கொல் கொவ்வை வாய் – பால:5 45/1,2
உறு துயர் தவிர்ந்தது அ உலகம் வேந்து அருள் – பால:5 53/2
அ வரம் தந்தனம் இனி தேர் கொணர்தி என அரும் தவத்தோன் அறைதலோடும் – பால:5 63/1
தூதுவர் அ வழி அயோத்தி துன்னினார் – பால:5 66/1
முடி உடை வேந்தன் அ முனிவனோடும் ஓர் – பால:5 73/2
தகவு உடை முனியும் அ தழலின் நாப்பணே – பால:5 83/3
வைத்தது தரை மிசை மறித்தும் அ வழி – பால:5 85/1
தைத்தது பூதம் அ தவனும் வேந்தனை – பால:5 85/2
அ தகு மரபில்-நின்று அளித்தியால் என்றான் – பால:5 85/4
கைகயன் தனையை-தன் கரத்தும் அ முறை – பால:5 87/1
பின்னும் அ பெருந்தகை பிதிர்ந்து வீழ்ந்தது – பால:5 89/1
அரா அணையில் துயில்வோய் என அ நாள் – பால:5 115/2
ஏனைய பிறவும் அ இயல்பினில் அடையுற்று – பால:5 123/2
திருவும் அ நகர் உறை செனமும் நம் இடரோடு – பால:5 124/2
அ நகரும் கற்பக நாட்டு அணி நகரும் மணி மாட அயோத்தி என்னும் – பால:6 8/3
ஆரணத்து உறையுளாய் அங்க_நாடு இதுவும் அ
காரண குறி உடை காமன் ஆச்சிரமமே – பால:7 2/3,4
என்று அ அந்தணன் இயம்பலும் வியந்து அ-வயின் – பால:7 4/1
ஏய்ந்த அ கனலிடை எழுந்த கானல் தேர் – பால:7 14/1
காய்ந்த அ கடு வனம் காக்கும் வேனிலின் – பால:7 14/2
ஆக்கின விஞ்சைகள் இரண்டும் அ வழி – பால:7 18/3
தாடகை என்பது அ சழக்கி நாமமே – பால:7 23/4
அங்கு உறுவன் அ பரிசு உரைப்ப அது கேளா – பால:7 27/1
கங்கை தீம் புனல் நாடன் கருத்தை அ
மங்கை தீ அனையாளும் மனக்கொளா – பால:7 45/1,2
மாலும் அ கணம் வாளியை தொட்டதும் – பால:7 47/1
காலனை பறித்து அ கடியாள் விட்ட – பால:7 47/3
முடி உடை அரக்கற்கு அ நாள் முந்தி உற்பாதம் ஆக – பால:7 51/3
ஆன்ற அ கானம் எல்லாம் பரந்ததால் அந்தி மாலை – பால:7 52/3
அ முனி புகல கேளா அதிசயம் மிகவும் தோன்ற – பால:8 5/2
ஆனவன் இங்கு உறைகின்ற அ நாள்-வாய் – பால:8 8/1
ஆயது அறிந்தனர் வானவர் அ நாள் – பால:8 10/1
ஆண்தகை அ உரை கூற அறிந்தோன் – பால:8 14/1
அலகு இலாது அ அடிக்கு அன்பன் மெய்யதாம் – பால:8 26/2
ஈண்ட அ குமாரனும் கடை கண் தீ உக – பால:8 37/1
ஓம வெம் கனல் இடை உகும் என்று உன்னி அ
தாமரை கண்ணனும் சரங்களே கொடு – பால:8 38/2,3
முனியும் அ வழி வேள்வியை முறைமையின் முற்றி – பால:8 45/3
என்று கூறிய பின்னர் அ எழில் மலர் கானத்து – பால:8 47/1
கங்கை என்னும் அ கரை பொரு திரு நதி கண்டார் – பால:9 5/4
அ உரை இராமன் கூற அறிவனும் அவனை நோக்கி – பால:9 17/1
அ பெண் தானே ஆயின போது இங்கு அயல் வேறு ஓர் – பால:10 24/3
அன்று அ மாடத்து உம்பர் அளிக்கும் அமுது ஒத்தாள் – பால:10 26/4
எறிந்த அ குமரனை இன்னும் கண்ணிற் கண்டு – பால:10 59/3
பூக்கள் பட்டது அ பூவையும் பட்டனள் – பால:10 79/4
தனியும் தானும் அ தையலும் ஆயினான் – பால:11 2/4
அ உரை கேட்டு அ முனியும் அருள் சுரந்த உவகையன் ஆய் – பால:12 19/1
அ உரை கேட்டு அ முனியும் அருள் சுரந்த உவகையன் ஆய் – பால:12 19/1
என்றனன் ஏன்று தன் எதிர் நின்றாரை அ
குன்று உறழ் வரி சிலை கொணர்-மின் ஈண்டு என – பால:13 2/1,2
சங்கொடு சக்கரம் தரித்த செங்கை அ
சிங்க ஏறு அல்லனேல் இதனை தீண்டுவான் – பால:13 5/1,2
செய்தது அ திசைமுகன் தீண்டி அன்று தன் – பால:13 6/2
போதகம் அனையவன் பொலிவை நோக்கி அ
வேதனை தருகின்ற வில்லை நோக்கி தன் – பால:13 11/1,2
அ திருவை அமரர் குலம் ஆதரித்தார் என அறிஞர் – பால:13 19/3
வனைந்து அனைய திரு மேனி வள்ளலும் அ மா தவத்தோன் – பால:13 25/3
சொல்லிய குறியின் அ தோன்றலே அவன் – பால:13 63/3
ஓசையின் பெரியது ஓர் உவகை எய்தி அ
கோசிகற்கு ஒரு மொழி சனகன் கூறுவான் – பால:13 64/3,4
முரசு எறிந்து அதிர் கழல் முழங்கு தானை அ
அரசையும் இ வழி அழைத்தல் வேட்கையோ – பால:13 65/3,4
மல் வலான் அ உரை பகர மா தவன் – பால:13 66/1
வேனில் வேள் இருந்த அ மிதிலை நோக்கி நம் – பால:14 7/2
இழையிடை இள வெயில் எறிக்கும் அ வெயில் – பால:14 13/1
தழையிடை நிழல் கெட தவழும் அ தழை – பால:14 13/2
அணை என பொலிந்தது அ கடல் செல் ஆறு-அரோ – பால:14 15/4
உலவை நீள் வனத்து ஊதமே ஒத்த அ ஊத – பால:15 7/3
ஆயவரை அ நிலை அறிந்தனர் துறந்து ஆங்கு – பால:15 20/2
முகில் படு நெடும் கடலை ஒத்து உளது அ மூதூர் – பால:15 27/4
அமரர் நாடு இழிந்தது என்ன பொலிந்தது அ அனீக வெள்ளம் – பால:15 28/4
அ புறத்தேயும் காண்பார் அரம்பையர் அழகு மாதோ – பால:16 5/4
அமர மா தரை ஒத்தது அ வானமே – பால:16 26/4
எங்கும் மாதரும் மைந்தரும் ஈண்டி அ
துங்க மால் வரை சூழல்கள் யாவையும் – பால:16 34/2,3
மணியால் இயன்ற மலை ஒத்தது அ மை இல் குன்றம் – பால:16 37/4
அண்ணல் கரியோன்-தனை ஒத்தது அ ஆசு இல் குன்றம் – பால:16 38/4
அனகரும் அணங்கு_அனாரும் அ மலர் சோலை நின்று – பால:18 1/3
செக்கர் வானகம் ஒத்தது அ தீம் புனல் – பால:18 21/4
சித்திரம் போன்ற அ செயல் ஓர் தோன்றற்கு – பால:19 45/3
அருத்தியும் அ துணை ஆய நீரினார் – பால:19 48/2
பொரு_அரு மதனன் போல்வான் ஒருவனும் பூவின் மேல் அ
திருவினுக்கு உவமை சால்வாள் ஒருத்தியும் சேக்கை போரில் – பால:19 58/1,2
மருங்குல் போல் தேய்ந்தது அ மாலை கங்குலே – பால:19 66/4
ஆழியான் உலகு அளந்த அன்று தாள் சென்ற அ
பூழை ஊடே பொடித்து அப்புறம் போயதே – பால:20 10/3,4
சென்று வந்து உலவும் அ சிதைவு இலா நிழலின் நேர் – பால:20 14/2
தந்தையே அனைய அ தகவினான் முன்பு தன் – பால:20 16/3
எய்த அ திரு நெடும் தேர் இழிந்து இனிய தன் – பால:20 17/1
இன்னவாறு இருவரும் இனியவாறு ஏக அ
துன்னு மா நகரின் நின்று எதிர்வர துன்னினான் – பால:20 19/1,2
தம்பியும் தானும் அ தானை மன்னவன் நகர் – பால:20 20/1
தன்னை அ தாதை முன் தழுவினான் என்னவே – பால:20 24/4
பெரியவன் தம்பி என்று இனையது ஓர் பெருமை அ
பொரு_அரும் குமரர் தம் புனை நறும் குஞ்சியால் – பால:20 25/2,3
கோதை சூழ் குஞ்சி அ குமரர் வந்து எய்தலும் – பால:20 28/3
தாதையோடு ஒத்தது அ தானையின் தன்மையே – பால:20 28/4
வரிந்த பூம் தொடையும் அன்றி வெள்ளிடை அரிது அ வீதி – பால:21 18/4
கருத்தும் அ வழி கண்டது உண்டோ என்றாள் – பால:21 37/3
அண்ணல் மரபின் சுடர் அருத்தியொடு தான் அ
விண் இழிவது ஒப்பது ஓர் விதான நிழல் வந்தாள் – பால:22 26/3,4
சமைத்தவரை இன்மை மறை-தானும் எனலாம் அ
சமை திரள் முலை தெரிவை தூய் வடிவு கண்டார் – பால:22 29/1,2
அம் கண் அரசு ஆதலின் அ அல்லி மலர் புல்லும் – பால:22 32/3
ஆடக வளை குயிலும் அ நிலையள் ஆனாள் – பால:23 2/4
பொன் மலை ஒத்தது அ பொரு_இல் கூடமே – பால:23 44/4
வெய்ய கனல்-தலை வீரனும் அ நாள் – பால:23 89/1
வேந்தனும் அ நகர் வைகினன் மெள்ள – பால:23 102/3
நானா விதம் உறு போகமும் நுகர்கின்ற அ நாள்-வாய் – பால:24 1/2
அ போதினில் முடி மன்னவன் அணி மா நகர் செலவே – பால:24 2/1
சையம் புக நிமிர் அ கடல் தழுவும்படி சமைவான் – பால:24 15/1
தான் அ நிலை உறுவான் உறு வினை உண்டது தவிரான் – பால:24 25/2
ஆனம் முடை உமை அண்ணலை அ நாள் உறு சிலைதான் – பால:24 25/3
வென்றியது யாவது என்று விரிஞ்சனை வினவ அ நாள் – பால:24 27/4
வென்றி வில் தருக என்ன கொடுத்தனன் வீரன் கொண்டு அ
துன்று இரும் சடையோன் அஞ்ச தோள் உற வாங்கி சொல்லும் – பால:24 35/3,4
பரிவு அறு சிந்தை அ பரசுராமன் கை – பால:24 43/1
அண்ணல் அ பரதனை நோக்கி ஆண்தகை – பால:24 46/3
அ இடத்திலும் அஞ்சலி அத்தனாய் – பால-மிகை:0 11/2
அ கணத்தின் அவன் அடி தாழ்ந்தனம் – பால-மிகை:0 14/4
சம்பு அ நாள் தன் உமை செவி சாற்று பூம் – பால-மிகை:0 19/1
அ தலத்தில் அவன் பதம் எய்துமே – பால-மிகை:0 36/4
படு பொருள் உணர்ந்த அ பரமன் யான் இனி – பால-மிகை:5 2/3
கன்றி அ அரக்கரை அழித்து காத்தியேல் – பால-மிகை:5 5/2
வானவர் அ முறை வழங்க மா மதி – பால-மிகை:5 10/1
அ பெரும் திருவொடும் அகில நாதன் என்று – பால-மிகை:6 1/1
ஆயவர் வளர்வுழி அவரை ஈன்ற அ
காய் சினத்து இயக்கனும் களிப்பின் மேன்மையான் – பால-மிகை:7 10/3,4
அரக்கர்கள் ஆயினர் அ கணத்தினில் – பால-மிகை:7 16/3
பனை செய் கையினால் பறித்து அடிப்படுத்தது அ பகடு – பால-மிகை:9 10/4
யாமும் அ வயின் வருதும் நீர் கதுமென எழுந்து – பால-மிகை:9 20/1
பிறந்த அ வயின் சுராசுரர் தங்களில் பிணங்க – பால-மிகை:9 23/2
ஆயது இ இடம் அ இடம் அவிர் மதி அணிந்த – பால-மிகை:9 28/1
கேட்ட வேந்தனும் மதலையர்க்கு அ மொழி கிளத்த – பால-மிகை:9 33/1
வைகும் அ வழி மா தவம் யாவும் ஓர் – பால-மிகை:11 1/1
அ தகு முனிவன் கூற அவர் மறுத்து அகறல் காணா – பால-மிகை:11 42/4
சோதியோனும் அ தூய் மலராளியும் – பால-மிகை:11 52/2
மிக்கவர் அ உரை விளம்பினார்-அரோ – பால-மிகை:13 1/4
கொற்ற நீள் புயம் நிமிர்த்தருளும் அ குரிசில் பின் – பால-மிகை:20 2/2
பெற்ற தாயரையும் அ பெற்றியின் தொழுது எழுந்து – பால-மிகை:20 2/3
அரும் சிறப்பு அமைவரும் துறவும் அ வழி – அயோ:1 21/1
நனி வரும் பெரும் பகை நவையின் நீங்கி அ
தனி அரசாட்சியில் தாழும் உள்ளமே – அயோ:1 22/3,4
பரிந்த சிந்தை அ மன்னவன் கருதிய பயனும் – அயோ:1 33/2
திறத்து மூவரும் திருந்திட திருத்தும் அ திறலோன் – அயோ:1 36/4
பெற்ற அன்றினும் பிஞ்ஞகன் பிடிக்கும் அ பெரு வில் – அயோ:1 41/2
வந்தது அ அருள் எனக்கும் என்று உரை-செய்து மகிழ்ந்தான் – அயோ:1 43/4
ஆயது அ வழி நிகழ்தர ஆடவர் எல்லாம் – அயோ:1 57/1
தூய தம்பியும் தானும் அ சுமந்திரன் தேர் மேல் – அயோ:1 57/3
வருத்தம் நீங்கி அ வரம்பு அறு திருவினை மருவும் – அயோ:1 65/3
தாதை அ பரிசு உரை-செய தாமரை_கண்ணன் – அயோ:1 69/1
நீதி எற்கு என நினைந்தும் அ பணி தலைநின்றான் – அயோ:1 69/4
ஆண்டை அ நிலை ஆக அறிந்தவர் – அயோ:2 1/1
என்று இறைஞ்சி அ இந்திரை கேள்வனுக்கு – அயோ:2 9/1
நல் இயல் மங்கல நாளும் நாளை அ
வில் இயல் தோள் அவற்கு ஈண்டு வேண்டுவ – அயோ:2 11/1,2
அனையர் ஆதலின் ஐய அ வெய்ய தீ – அயோ:2 17/1
ஆளும் அ அரசே அரசு அன்னது – அயோ:2 22/3
வையம் மன் உயிர் ஆக அ மன் உயிர் – அயோ:2 25/1
கவி அமை கீர்த்தி அ காளை நாளையே – அயோ:2 34/1
அவி அமுது ஆனது அ நகர் உளார்க்கு எலாம் – அயோ:2 34/4
தேரொடு நடக்கும் அ தெரிவைமாரினே – அயோ:2 44/4
அ நகர் அணிவுறும் அமலை வானவர் – அயோ:2 46/1
எய்தி அ கேகயன் மடந்தை ஏடு அவிழ் – அயோ:2 50/1
தீண்டலும் உணர்ந்த அ தெய்வ கற்பினாள் – அயோ:2 51/1
குழித்தனள் நிலத்தை அ கொடிய கூனியே – அயோ:2 60/4
தனக்கு நல்லையும் அல்லை அ தருமமே நோக்கின் – அயோ:2 72/2
அஞ்சி மந்தரை அகன்றிலள் அ மொழி கேட்டும் – அயோ:2 75/1
காதல் உன் பெரும் கணவனை அஞ்சி அ கனி வாய் – அயோ:2 81/1
ஆன்றவன் அ உரை கூற அன்னம் அன்னாள் – அயோ:3 12/1
இந்த நெடும் சொல் அ ஏழை கூறு முன்னே – அயோ:3 24/1
அ சொல் கேளா ஆவி புழுங்கா அயர்கின்றான் – அயோ:3 35/1
ஆழ்ந்தான் ஆழா அ கடலுக்கு ஓர் கரை காணான் – அயோ:3 40/2
சிரித்த பங்கயம் ஒத்த செம் கண் இராமனை திருமாலை அ
கரி கரம் பொரு கைத்தலத்து உயர் காப்பு நாண் அணிதற்கு முன் – அயோ:3 54/1,2
தாம் ஒலித்தன பேரி அ ஒலி சாரல் மாரி தழங்கலால் – அயோ:3 55/3
போய் அடங்க நெடும் கொடும் பழி கொண்டு அரும் புகழ் சிந்தும் அ
தீ அடங்கிய சிந்தையாள் செயல் கண்டு சீரிய நங்கைமார் – அயோ:3 57/2,3
வையம் ஏழும் ஓர் ஏழும் ஆருயிரோடு கூட வழங்கும் அ
மெய்யன் வீரருள் வீரன் மா மகன் மேல் விளைந்து எழு காதலால் – அயோ:3 63/1,2
சீதையை ஒத்தார் அன்னாள் திருவினை ஒத்தாள் அ ஊர் – அயோ:3 70/3
வளைக்கலாம் என்று அ வானோர் கண்ணையும் மறைத்த அன்றே – அயோ:3 79/4
சிற்றவை-தானும் ஆங்கே கொணர்க என செப்பினாள் அ
பொன் தட மகுடம் சூட போகுதி விரைவின் என்றான் – அயோ:3 85/3,4
ஐயனும் அ சொல் கேளா ஆயிரம் மௌலி யானை – அயோ:3 86/1
ஈகையில் உவந்த அ இயற்கை இது என்றால் – அயோ:3 101/3
ஒப்பதே முன்பு பின்பு அ வாசகம் உணர கேட்ட – அயோ:3 112/3
அ பொழுது அலர்ந்த செந்தாமரையினை வென்றது அம்மா – அயோ:3 112/4
அருள் உடை ஒருவன் நீக்க அ பிணி அவிழ்ந்தது ஒத்தான் – அயோ:3 113/4
தன் துணை தாதை பாதம் அ திசை நோக்கி தாழ்ந்து – அயோ:3 115/2
மங்கை அ மொழி கூறலும் மானவன் – அயோ:4 3/1
தூய சிந்தை அ தோம்_இல் குணத்தினான் – அயோ:4 6/2
ஆங்கு அ வாசகம் என்னும் அனல் குழை – அயோ:4 8/1
பொருள் அற்றிட முற்றுறும் அ பகலில் புகுதற்கு என்றோ – அயோ:4 31/3
அ ஆறு அறிவாய் என்ன வந்தான் முனிவன் அவனும் – அயோ:4 34/3
என்ற அ முனிவன்-தன்னை நினையா வினையேன் இனி யான் – அயோ:4 40/1
மன்னே ஆவான் வரும் அ பரதன்-தனையும் மகன் என்று – அயோ:4 49/3
அ நாள் உற்றது எல்லாம் அவளுக்கு அரசன் அறைவான் – அயோ:4 72/4
அ கை கரியின் குரலே அன்று ஈது என்ன வெருவா – அயோ:4 75/3
கண் உற்ற வாரி கடல் உற்றது அ நிலையே – அயோ:4 93/3
மாவும் அழுத அ மன்னவனை மானவே – அயோ:4 98/4
நெய் ஆர் அழல் உற்றது உற்றார் அ நீள் நகரார் – அயோ:4 104/4
ஞாலத்தவர் கோ_மகன் அ நகரத்து நாப்பண் – அயோ:4 119/2
வல கார்முகம் என் கையது ஆக அ வானுளோரும் – அயோ:4 124/1
ஆய்தந்து அவன் அ உரை கூறலும் ஐய நின்-தன் – அயோ:4 131/1
ஆகாதது அன்றால் உனக்கு அ வனம் இ அயோத்தி – அயோ:4 146/1
ஆண்தகை அ மொழி பகர அன்பனும் – அயோ:4 151/1
அ அரம் பொருத வேல் அரசன் ஆய்கிலாது – அயோ:4 162/3
துன் நெடும் சீரையும் சுற்றி மீண்டும் அ
பொன் நெடும் தெருவிடை போதல் மேயினான் – அயோ:4 181/3,4
ஆவி நீக்கின்றது ஒத்தது அ அயோத்தி மா நகரம் – அயோ:4 211/4
உயங்கி அ நகர் உலைவு உற ஒருங்கு உழைச்சுற்றம் – அயோ:4 212/1
காரை ஒத்தவன் போம்படி கண்ட அ
ஊரை உற்றது உணர்த்தவும் ஒண்ணுமோ – அயோ:4 228/3,4
மா இயல் தானை அ மன்னை நீங்கலா – அயோ:5 1/2
தெய்வ மீன் ஒத்தது அ செம்பொன் தேர்-அரோ – அயோ:5 2/4
மேல் நிகழ்வது உண்டு அ உரை கேள் என விளம்பும் – அயோ:5 17/4
செவ்விய குரிசில் கூற தேர் வலான் செப்புவான் அ
வெவ்விய தாயின் தீய விதியினின் மேலன் போலாம் – அயோ:5 19/1,2
அ அருள் அவன்-வயின் அருளுக என்றியால் – அயோ:5 34/4
தேர் வலான் அ உரை கேட்டு தீங்கு உறின் – அயோ:5 40/1
ஆறினன் போல் சிறிது அவலம் அ வழி – அயோ:5 41/1
பூட்டினன் புரவி அ புரவி போம் நெறி – அயோ:5 46/2
அ காலத்தே அகலுமோ அவதி என்று ஒன்று உளதானால் – அயோ:6 36/4
சுற்றம் அ புறம் நிற்க சுடு கணை – அயோ:8 9/1
வெண் நிற நகை-செய்தான் வீர நின்னுழை யாம் அ
புண்ணிய நதி ஆடி புனிதரை வழிபாடு உற்று – அயோ:8 30/2,3
அ திசை உற்று ஐயன் அன்பனை முகம் நோக்கி – அயோ:8 35/1
வட திசை வரும் அ நாள் நின்னுழை வருகின்றேன் – அயோ:8 42/4
தூவியின் மணம் நாற துணை பிரி பெடை தான் அ
சேவலொடு உற ஊடி திரிவதன் இயல் காணாய் – அயோ:9 7/3,4
சென்றது குட-பால் அ திரு மலை இது அன்றோ – அயோ:9 19/3
அ முனி வரலோடும் அழகனும் அலர் தூவி – அயோ:9 23/1
மு முறை தொழுதான் அ முதல்வனும் எதிர் புல்லி – அயோ:9 23/2
வைகினர் இனிது அன்னார் அ வழி மறையோனும் – அயோ:9 29/1
பூண்ட மா தவன் அ மொழி விரும்பினன் புகல – அயோ:9 32/1
காவத பொழிற்கு அ புறம் கழிந்த பின் காண்டி – அயோ:9 33/2
அனையர் அ புனல் ஏறினர் அ கரை அணைந்தார் – அயோ:9 38/1
அனையர் அ புனல் ஏறினர் அ கரை அணைந்தார் – அயோ:9 38/1
கந்த ஓதியர் சிந்தையின் கொதிப்பது அ கழலோர் – அயோ:9 46/3
வந்த போது அவர் மனம் என குளிர்ந்தது அ வனமே – அயோ:9 46/4
களிறு நீட்டும் அ சித்திரகூடத்தை கண்டார் – அயோ:9 47/4
அருவி நீர் கொடு வீச தான் அ புறத்து ஏறி – அயோ:10 14/3
செக்கர் அ தீயவன் வாயின் தீர்ந்து வேறு – அயோ:10 39/3
மீண்டும் ஏகி அ மெய் எனும் நல் அணி – அயோ:11 28/1
பின்னை அ பெரியோர் தம் பெருந்தகை – அயோ:11 35/2
அனைய வேலையில் அ கடை தோரண – அயோ:11 38/1
ஆய காலையில் ஐயனை தந்த அ
தூய தாயை தொழல் உறுவான்-தனை – அயோ:11 40/1,2
தானவர் வலி தவ நிமிர்ந்த தானை அ
தேன் அமர் தெரியலான் தேவர் கைதொழ – அயோ:11 43/2,3
அ வழி உலகினும் உளர்-கொலோ ஐயா – அயோ:11 50/4
சம்பரன் அனைய அ தானை தானவர் – அயோ:11 52/3
அ உரை கேட்டலும் அசனி_ஏறு என – அயோ:11 58/1
ஏங்கினன் விம்மலோடு இருந்த ஏந்தல் அ
பூம் கழல் காலவன் வனத்து போயது – அயோ:11 60/1,2
அருக்கனே அனைய அ அரசர் கோ_மகன் – அயோ:11 62/3
இரதம் ஒன்று ஊர்ந்து பார் இருளை நீக்கும் அ
வரதனில் ஒளி பெற மலர்ந்த தொல் குலம் – அயோ:11 91/1,2
தாள் தொடு தட கை அ தருமமே அனான் – அயோ:11 92/4
தாள் உறு குரிசில் அ தாய் சொல் கேட்டலும் – அயோ:11 95/1
நாயகன் பட நடந்தவனும் நண்ணும் அ
தீ எரி நரகத்து கடிது செல்க யான் – அயோ:11 99/3,4
ஏறும் அ கதியிடை யானும் ஏறவே – அயோ:11 103/4
ஆற்றினன் உழற்றும் ஓர் ஆதன் எய்தும் அ
கூற்று உறு நரகின் ஓர் கூறு கொள்க யான் – அயோ:11 111/3,4
தன்னை நல்கி அ தருமம் நல்கினான் – அயோ:11 117/3
என்று கூறி நொந்து இடரின் மூழ்கும் அ
துன்று தாரவற்கு இளைய தோன்றலால் – அயோ:11 130/1,2
ஒல்லென இரைத்ததால் உயிர்_இல் யாக்கை அ
சொல் எனும் அமிழ்தினால் துளிர்த்தது என்னவே – அயோ:12 22/3,4
ஆசையின் நிமிர்ந்தது அ அனிக ராசியே – அயோ:12 27/4
கொடியொடு நடந்த அ கொண்டல் ஆம் என – அயோ:12 28/3
ஆம் என நிகழ்ந்தது அ அளவு_இல் சேனையை – அயோ:12 42/4
தலைவனை நிகர்த்தது அ தயங்கு தானையே – அயோ:12 44/4
மறி கடல் ஒத்தது அ அயோத்தி மா நகர் – அயோ:12 45/4
அரும் தெரு ஒத்தது அ படை செல் ஆறு-அரோ – அயோ:12 46/4
வார் கடாம் அல்லது அ மன்னன் சேனையே – அயோ:12 47/4
ஆள் உலாம் கடலினும் அகன்ற அ கடல் – அயோ:12 48/1
பத்தியை நிகர்த்தது அ படையின் ஈட்டமே – அயோ:12 49/4
வேலையே மடுத்தது அ கங்கை வெள்ளமே – அயோ:13 4/4
தோன்றலை அ வழி தொடர்ந்து சென்றன – அயோ:13 5/2
அ படை கங்கையை அடைந்த ஆயிடை – அயோ:13 6/1
அ வழி அவனை நோக்கி அருள் தரு வாரி அன்ன – அயோ:13 38/1
தூண்தர நிவந்த தோளான் பின்னரும் சொல்லுவான் அ
நீண்டவன் துயின்ற சூழல் இது எனின் நிமிர்ந்த நேயம் – அயோ:13 41/1,2
அ இடை அண்ணல்-தானும் அன்று அரும் பொடியின் வைகி – அயோ:13 44/1
குரிசிலது ஏவலால் அ குரகத தேர் வலானும் – அயோ:13 48/1
அ கரை அடைய வீசி வறியன அணுகும் நாவாய் – அயோ:13 57/2
அ கணத்து உவரி மீளும் அகல் மழை நிகர்த்த அம்மா – அயோ:13 57/4
என்ன கேட்டு அ இரக்கம் இலாளையும் – அயோ:13 70/1
வந்த மா தவத்தோனை அ மைந்தனும் – அயோ:14 1/1
அன்ன காயும் கிழங்கும் உண்டு அ பகல் – அயோ:14 17/3
செழும் திரை பரவையை சிறுமை செய்த அ
கழுந்து உடை வரி சிலை கடலை நோக்கினான் – அயோ:14 26/3,4
இருமையும் இழந்த அ பரதன் ஏந்து தோள் – அயோ:14 29/1
கார் பொரு மேனி அ கண்ணன் காட்டினான் – அயோ:14 48/1
பிரிவு எனும் பிணியினால் என்னை பெற்ற அ
கரியவள் வரம் எனும் காலனால் தனக்கு – அயோ:14 55/2,3
அ உலகத்தினும் நரகின் ஆழ்ந்து பின் – அயோ:14 74/2
சானகி இருந்த அ சாலை எய்தினான் – அயோ:14 80/4
ஐயன் அ பரதன் வீழ்ந்து அரற்றினான்-அரோ – அயோ:14 81/4
சிந்திய குரிசில் அ செம்மல் சேந்த கண் – அயோ:14 82/3
அ நெடும் துயர் உறும் அரிய வீரனை – அயோ:14 83/1
தேன் தரும் தெரியல் அ செம்மல் நால்வரை – அயோ:14 87/1
பின்னர் வீரரை பெற்ற பெற்றி அ
பொன் அனார்களும் சனகன் பூவையை – அயோ:14 90/1,2
நாதன் அ அகன் புனல் நல்கி நண்ண அரும் – அயோ:14 118/3
ஊற்றும் அ கடவுள்-தன் உந்தி உந்திய – அயோ:14 119/2
ஏன்றபின் அ உரை மறுக்கும் ஈட்டதோ – அயோ:14 124/4
தீய அ புலையனின் செய்கை தேர்கிலா – அயோ:14 125/3
அ வழி இமையவர் அறிந்து கூடினார் – அயோ:14 128/1
ஆத்த ஆண்டு ஏழினொடு ஏழும் அ நிலம் – அயோ:14 129/3
உரிமையோடு ஓம்புதற்கு உரிமை பூண்ட அ
தருமமே தாங்கலில் தக்கது ஈண்டு ஒரு – அயோ-மிகை:1 7/2,3
அ நான்மறையோன் வழியில் அருள் காசிபன் நல் மைந்தன் – அயோ-மிகை:4 5/1
இ மா மொழி தந்து அரசன் இடர் உற்றிடும் போழ்தினில் அ
செ மா மயில் கோசலையும் திகையா உணர்வு ஓவினளாய் – அயோ-மிகை:4 7/1,2
ஆய காதல் தனையனை தந்த அ
தூய தையல் தொழிலுறுவார் உனை – அயோ-மிகை:11 2/1,2
அ வரம்பு அழித்து உமை அகத்து உளே வைத்த – அயோ-மிகை:11 3/2
வெற்றி மா தவன் வினை முடித்த அ
கொற்ற வேல் நெடும் குமரன் கூறுவான் – அயோ-மிகை:11 13/3,4
முத்து இருத்தி அ இருந்தனைய மொய் நகையொடும் – ஆரண்:1 1/1
வீர வெம் சிலையினோர் எதிர் விராதன் எனும் அ
கோர வெம் கண் உரும் ஏறு அன கொடும் தொழிலினான் – ஆரண்:1 18/3,4
ஓம் அ ராமரை ஒருங்கும் உணர்வோர் உணர்வுறும் – ஆரண்:1 30/1
தைத்த அ கணை தெறிப்ப மெய் சிலிர்த்து உதறவே – ஆரண்:1 32/4
அ வேலையின் எய்தினன் ஆயிரமாம் – ஆரண்:2 2/2
அ நான்முகன் நின்னை அழைத்தனனால் – ஆரண்:2 15/3
மானே அனையாளொடு மைந்தனை அ
பூ நேர் பொழிலின் புறமே நிறுவா – ஆரண்:2 23/1,2
தானே அ அகன் பொழில் சாருதலும் – ஆரண்:2 23/4
ஆய்ந்த உணர்வின் உணர்வே பகையால் அலைப்புண்டு அடியேம் அடி போற்ற அ நாள் – ஆரண்:2 27/3
சென்று ஆசறும் காலத்து அ நிலையது ஆகி திறத்து உலகம்தான் ஆகி செஞ்செவே நின்ற – ஆரண்:2 30/2
எல்லை வலயங்கள் நின்னுழை என்று அ நாள் எரியோனை தீண்டி எழுவர் என நின்ற – ஆரண்:2 31/3
போவது கருதும் அ அரு நெறி புக்கான் – ஆரண்:2 43/4
முண்டரும் மோனரும் முதலினோர்கள் அ
தண்டக வனத்து உறை தவத்துளோர் எலாம் – ஆரண்:3 3/2,3
கொழுந்து என நின்ற அ குரிசல் வீரனை – ஆரண்:3 9/2
சுடரும் மேனி சுதீக்கணன் என்னும் அ
இடர் இலான் உறை சோலை சென்று எய்தினார் – ஆரண்:3 27/3,4
அருக்கன் அன்ன முனிவனை அ வழி – ஆரண்:3 28/1
எறுழ் வலி கலுழனே என்ன உன்னி அ
செறி கழல் வீரரும் செயிர்த்து நோக்கினார் – ஆரண்:4 10/3,4
நிரந்தரம் நோக்குவென் நேமியானும் அ
வரம் தரும் இறைவனும் மழுவலாளனும் – ஆரண்:4 12/2,3
தயிர் உடைக்கும் மத்து என்ன உலகை நலி சம்பரனை தடிந்த அ நாள் – ஆரண்:4 23/1
மீண்டனன் வந்தான் அவனை கண்டனரே ஒத்தனர் அ விலங்கல் தோளார் – ஆரண்:4 26/4
பின்னரும் அ பெரியவன் பெய் வளை – ஆரண்:4 36/1
துறையுள் உண்டு ஒரு குழல் அ சூழல் புக்கு – ஆரண்:4 39/3
பெரிதும் நன்று அ பெரும் துறை வைகி நீர் – ஆரண்:4 40/1
தூய சிந்தை அ தோம்_இல் குணத்தினான் – ஆரண்:4 41/2
ஏற்ப சிந்தனையிட்டு அ அரக்கர்-தம் – ஆரண்:4 42/2
அழுவதும் ஒத்ததால் அ அலங்கு நீர் ஆறு மன்னோ – ஆரண்:5 3/4
வைகலும் தமியள் அ வனத்து வைகுவாள் – ஆரண்:6 3/2
நல் தவம் இயற்றி அ அனங்கன் நல் உரு – ஆரண்:6 6/3
கோ மகனும் அ திசை குறித்து எதிர் விழித்தான் – ஆரண்:6 27/4
அ-வயின் அ ஆசை தன் அகத்துடைய அன்னாள் – ஆரண்:6 30/1
அ உரை கேட்ட வீரன் ஐயுறு மனத்தான் செய்கை – ஆரண்:6 33/1
வீரன் அஃது உரைத்தலோடும் மெய்_இலாள் விமல யான் அ
சீரியர்_அல்லார்-மாட்டு சேர்கிலென் தேவர்-பாலும் – ஆரண்:6 36/1,2
பராவினின் நீங்கினேன் அ பழிபடு பிறவி என்றாள் – ஆரண்:6 45/4
பொன்னொடும் புனிதன் போய் அ பூம் பொழில் சாலை புக்கான் – ஆரண்:6 62/4
சோரும் வெள்கும் துணுக்கெனும் அ உரு – ஆரண்:6 76/3
போக கண்டு புலம்பும் அ புன்மையாள் – ஆரண்:6 77/3
ஊழி வெம் கனல் உற்றனள் ஒத்தும் அ
ஏழை ஆவி இறந்திலள் என்பரால் – ஆரண்:6 78/1,2
அ கணத்து அவள் வாய் திறந்து அரற்றிய அமலை – ஆரண்:6 87/1
கொலை துமித்து உயர் கொடும் கதிர் வாளின் அ கொடியாள் – ஆரண்:6 88/1
அ உரை கேட்டு அடல் அரக்கி அறியாயோ நீ என்னை – ஆரண்:6 109/1
யான் காப்பென் அல்லால் அ இராவணனார் உளர் என்றாள் – ஆரண்:6 118/4
அ பழியால் உலகு அனைத்தும் நும் பொருட்டால் அழிந்தன ஆம் அறத்தை நோக்கி – ஆரண்:6 126/2
குளம் கோடும் அன்றே அ கொடிய திறல் வீரர்-தமை கொன்ற பின்னர் – ஆரண்:6 132/3
நிமல பாத நினைவில் இருந்த அ
கமலக்கண்ணனை கையினில் காட்டினாள் – ஆரண்:7 15/3,4
தாங்கி தாமரை கண்ணன் அ சாலையை – ஆரண்:7 18/2
கூறின ஒரு படை குறித்த அ படை – ஆரண்:7 38/2
அ உரை கேட்டு வந்தான் அகம்பன் என்று அமைந்த கல்வி – ஆரண்:7 68/1
வளைந்த-காலையில் வளைந்தது அ இராமன் கை வரி வில் – ஆரண்:7 75/1
அ தலை தானையன் அளவு_இல் ஆற்றலன் – ஆரண்:7 112/1
இலங்கையின் உற்ற அ குருதி ஆறு-அரோ – ஆரண்:7 125/4
சான்று என நின்ற அ தரும மன்னவன் – ஆரண்:7 127/3
அன்றியும் அ கணத்து அமரர் ஆர்த்து எழ – ஆரண்:7 129/1
தேர் அழிந்து அ வழி திரிசிரா எனும் – ஆரண்:7 130/1
தச்சு நின்றன கண்டனர் அ வழி தவிர்ந்தார் – ஆரண்:7 139/4
ஆக்கும் வெம் சமத்து ஆண்மை அ அமரர்க்கும் அரிதா – ஆரண்:8 6/2
கூடி நின்ற அ குரை கடல் வறள்பட குறைத்தான் – ஆரண்:8 12/4
இறங்கும் ஏறும் அ தேர் பட்டது யாது என இசைப்பாம் – ஆரண்:8 16/4
என்ற காலத்து அ வெய்யவன் பகழி மூன்று எய்தான் – ஆரண்:8 18/4
அடங்கல் இல் கொடும் தொழில் அரக்கர் அ அனந்தன் – ஆரண்:9 3/1
அண்டர் நாதன் தட கையில் அ துணை – ஆரண்:9 17/2
கொடுத்த வில்லை அ கொண்டல் நிறத்தினான் – ஆரண்:9 18/1
ஆக்கினேன் மனத்து ஆசை அ ஆசை என் – ஆரண்:9 30/1
தங்கையும் அ வழி தலையில் தாங்கிய – ஆரண்:10 24/1
அ புறத்து அண்டத்தோர் ஆர் என்றார் சிலர் – ஆரண்:10 29/4
அழு குரல் பிறந்தது அ இலங்கைக்கு அன்று-அரோ – ஆரண்:10 36/4
ஆசையால் அழிந்து தேய்ந்தான் அனங்கன் அ உருவம் அம்மா – ஆரண்:10 71/4
அ உலகத்தும் காண்டி அலை கடல் உலகில் காண்டி – ஆரண்:10 72/2
என்னை அ இராமன் தம்பி இடை புகுந்து இலங்கு வாளால் – ஆரண்:10 81/2
அயில் உடை அரக்கன் உள்ளம் அ வழி மெல்ல மெல்ல – ஆரண்:10 85/3
சஞ்சலம் துறந்துதான் அ சந்திரன் உதிக்கலுற்றான் – ஆரண்:10 106/4
அனைய அ திங்களே ஆகுமால் என்றான் – ஆரண்:10 130/4
அ நாளில் நிரம்பிய அம் மதி ஆண்டு ஓர் வேலை – ஆரண்:10 133/2
ஆண்டு அ பிறை நீங்கலும் எய்தியது அந்தகாரம் – ஆரண்:10 138/1
அருள் தீர்ந்த நெஞ்சின் கரிது என்பது அ அந்தகாரம் – ஆரண்:10 139/4
வந்தான் இவன் ஆகும் அ வல் வில் இராமன் என்றாள் – ஆரண்:10 149/4
நின்னால் அ இராமனை காண்குறும் நீர் என் என்றான் – ஆரண்:10 152/2
அ நாள்-முதல் யானும் அயர்த்திலென் ஆகும் என்றாள் – ஆரண்:10 152/4
என்றாள் அகன்றாள் அ அரக்கனும் ஈடழிந்தான் – ஆரண்:10 154/1
சேண் உற்ற இருள் சீப்ப அ தெய்வ மடந்தைமார்கள் – ஆரண்:10 158/2
அ வழி உழையர் ஓடி ஆண்டு அவர் கொணர்தலோடும் – ஆரண்:10 166/1
அ காலமும் வேள்வியின் அன்று தொடர்ந்து – ஆரண்:11 42/1
புக்கான் அ இராகவன் வைகு புனம் – ஆரண்:11 42/4
வாழ்நாள் அ இராவணன் மாளுதலால் – ஆரண்:11 47/3
தகை உடை தம்பிக்கு அ நாள் சதுமுகன் தாதை சொன்னான் – ஆரண்:11 64/4
சுந்தர தோளினான் அ மானினை தொடரலுற்றான் – ஆரண்:11 69/4
காட்டினான் அன்றி அன்று அ கடுமை யார் கணிக்கல்-பாலார் – ஆரண்:11 71/4
அ கணத்தினில் ஐயனும் வெய்ய தன் – ஆரண்:11 75/1
ஆசை நீளத்து அரற்றினன் வீழ்ந்த அ
நீசன் மேனியை நின்று உற நோக்கினான் – ஆரண்:11 78/1,2
மற்று அ வாள் அரக்கன் புரி மாயையால் – ஆரண்:12 4/2
கார் என கரிய அ கமலக்கண்ணனை – ஆரண்:12 7/3
அரக்கன் அ உரை எடுத்து அரற்றினான் அதற்கு – ஆரண்:12 11/3
ஆவது காக்கும் என்று அறிவித்து அ வழி – ஆரண்:12 19/3
தோகையும் அ வழி தோம்_இல் சிந்தனை – ஆரண்:12 25/1
அ வழி அனையன உரைத்த ஆய்_இழை – ஆரண்:12 40/1
ஆண்டையான் அரசு வீற்றிருந்த அ நகர் – ஆரண்:12 48/1
திறம் தெரி வஞ்சன் அ சொல் செப்பலும் செப்பம் மிக்காள் – ஆரண்:12 54/1
சீறினன் உரை-செய்வான் அ சிறு வலி புல்லியோர்கட்கு – ஆரண்:12 59/1
தேறுதி நாளையே அ இருபது திண் தோள் வாடை – ஆரண்:12 59/3
உன் துணை கணவன் அம்பு அ உயர் திசை சுமந்த ஓங்கல் – ஆரண்:12 69/2
கொன்று உன்னை மீட்பர்-கொல் அ மானிடர் கொள்க என்னா – ஆரண்:12 80/3
என்னும் அ வேலையின்-கண் எங்கு அடா போவது என்னா – ஆரண்:13 1/1
ஆண்டு உற்ற அ அணங்கினை அஞ்சல் எனா – ஆரண்:13 7/1
அ தேவர் இ மானிடர் ஆதலினால் – ஆரண்:13 14/2
அ காலை அரக்கன் அரக்கு உருக்கு அன்ன கண்ணன் – ஆரண்:13 22/1
மென் நோக்கியர் நோக்கமும் ஆம் என மீண்டது அ வேல் – ஆரண்:13 33/4
தீய்ந்து ஆசு_அற வீசி அ திண் திறல் துண்ட வாளால் – ஆரண்:13 38/3
அ வேலையினே முனிந்தான் முனிந்து ஆற்றலன் அ – ஆரண்:13 41/1
அ வேலையினே முனிந்தான் முனிந்து ஆற்றலன் அ
வெவ் வேல் அரக்கன் விடல் ஆம் படை வேறு காணான் – ஆரண்:13 41/1,2
திரு நகர் செல்லும் அ பரதன் செய்கையான் – ஆரண்:13 61/4
துண்ணெனும் அ உரை தொடர தோகையும் – ஆரண்:13 63/1
உள் நிறை சோரும் என்று ஊசலாடும் அ
கண்ணனும் இளவலை கண்ணுற்றான்-அரோ – ஆரண்:13 63/3,4
எண் சுழன்றது சுழன்ற அ எறி கடல் ஏழும் – ஆரண்:13 73/2
நீல மேனி அ நெடியவன் மன நிலை திரிய – ஆரண்:13 75/1
தெற்கு நோக்கியது எனும் பொருள் தெரிந்தது அ திண் தேர் – ஆரண்:13 79/1
ஆகும் அன்னதே கருமம் என்று அ திசை நோக்கி – ஆரண்:13 80/1
கண்டு கண்டகரோடும் அ காரிகை பொருட்டால் – ஆரண்:13 81/1
தன் நேர் இலாதானும் தம்பியும் அ தன்மையனாய் – ஆரண்:13 100/2
ஆற்றலோன் அ உரை அறைய ஆணையால் – ஆரண்:13 105/1
ஏற்று உணர்ந்து எண்ணி அ எருவை_வேந்தனும் – ஆரண்:13 105/2
பண்டு உலகு அளந்தோன் நல்க பாற்கடல் அமுதம் அ நாள் – ஆரண்:13 123/3
புயல் நிற வண்ணன் ஆண்டு அ புண்ணியன் புகன்ற சொல்லை – ஆரண்:13 126/1
போயது அ அரக்கன் எங்கே புகல் என புள்ளின் வேந்தன் – ஆரண்:13 127/3
என்றலும் இளைய கோ அ இராமனை இறைஞ்சி யாண்டும் – ஆரண்:13 131/1
நின்று இனி நினைவது என்னே நெருக்கி அ அரக்கர்-தம்மை – ஆரண்:13 131/3
அ வழி இளவல் கூற அறிவனும் அயர்வு நீங்கி – ஆரண்:13 133/1
பூட்டிய கைகளால் அ புள்ளினுக்கு அரசை கொள்க என்று – ஆரண்:13 137/3
அந்தி வந்து அணுகும்-வேலை அ வழி அவரும் நீங்கி – ஆரண்:14 1/1
குழலை நோக்கி கொங்கை இணை குவட்டை நோக்கி அ குவட்டின் – ஆரண்:14 31/3
அன்ன-காலை இள வீரன் அடியின் வணங்கி நெடியோய் அ
பொன்னை நாடாது ஈண்டு இருத்தல் புகழோ என்ன புகழோனும் – ஆரண்:14 32/1,2
அங்கு அ வனத்துள் அயோமுகி என்னும் – ஆரண்:14 39/3
இற்று உலகு யாவையும் ஈறுறும் அ நாள் – ஆரண்:14 44/3
மற்று அவன் அ உரை செப்ப மனத்தால் – ஆரண்:14 54/1
பொங்கு இருள் அ புறத்து உலகம் புக்கது – ஆரண்:14 79/3
அ புடை அலங்கு மீன் அலர்ந்ததாம் என – ஆரண்:14 99/1
நின்று என இருந்த அ கவந்தன் நேர் சென்றார் – ஆரண்:15 10/4
ஆக்கையின் இருந்தவன் தன்னை அ வழி – ஆரண்:15 19/3
அ வழி இளையவன் அமர்ந்து நோக்கியே – ஆரண்:15 21/1
வல்லி அ அரக்கர்-தம் மனை உளாள் என – ஆரண்:15 24/2
ஓதுங்கால் அ பல் பொருள் முற்றுற்று ஒருவாத – ஆரண்:15 31/1
மானவ குமரர் தாமும் அ திசை வழி கொண்டு ஏகி – ஆரண்:15 56/2
துனை பரி தேரோன் மைந்தன் இருந்த அ துளக்கு_இல் குன்றம் – ஆரண்:16 6/3
தன் உடல் துறந்து தான் அ தனிமையின் இனிது சார்ந்தாள் – ஆரண்:16 8/2
அன்றது அ கடல் அளித்து அகல நின்று அளிது-அரோ – ஆரண்-மிகை:1 5/1
பொலிஞ்ச வென்றி பூணும் அ
கிலிஞ்சன் மைந்தன் ஆயினேன் – ஆரண்-மிகை:1 10/3,4
தொக்க பதின்மூவரை அ காசிபனும் புணர்ந்தனன் அ தோகைமாருள் – ஆரண்-மிகை:4 1/2
தொக்க பதின்மூவரை அ காசிபனும் புணர்ந்தனன் அ தோகைமாருள் – ஆரண்-மிகை:4 1/2
கழை எனும் அ கொடி பயந்தாள் கொடியுடனே செடி முதலா கண்ட எல்லாம் – ஆரண்-மிகை:4 3/4
கற்பகம் அனைய அ கவிஞர் நாட்டிய – கிட்:1 5/3
தருவாய் அ வாய் இன் அமுதும் தண்ணென் மொழியும் தாராயோ – கிட்:1 29/4
ஆண்டு அ வள்ளலை அன்பு எனும் ஆர் அணி – கிட்:1 34/1
அரைசும் அ வழி நின்று அரிது எய்தி அ – கிட்:1 35/1
அரைசும் அ வழி நின்று அரிது எய்தி அ
திரை செய் தீர்த்தம் முன் செய் தவம் உண்மையால் – கிட்:1 35/1,2
தோய்த்த தண் புனல் ஒத்தது அ தோயமே – கிட்:1 36/4
அ இடத்து அவர் மறுகி அஞ்சி நெஞ்சு அழி அமைதி – கிட்:2 3/1
இ வகை எண்ணி ஆண்டு அ இருவரும் எய்தலோடும் – கிட்:2 14/1
அ வழி அவனை காணும் அருத்தியால் அணுக வந்தேம் – கிட்:2 20/2
நின்ற அ காலின் மைந்தன் நெடிது உவந்து அடியில் தாழ்ந்தான் – கிட்:2 29/4
குன்று உறழ் தோளினாரை நோக்கி அ குரக்கு சீயம் – கிட்:2 35/2
கோலி அ கொடுமையாள் புதல்வனை கொன்று தன் – கிட்:3 6/2
அ இராமனையும் மா வலி தொலை தருளினான் – கிட்:3 9/2
அ விராதனை இரா-வகை துடைத்தருளினான் – கிட்:3 9/4
அ கவந்தனும் நினைந்து அமரர் தாழ் சவரி போல் – கிட்:3 12/4
அனகனை குறுகினான் அ அண்ணலும் அருத்தி கூர – கிட்:3 20/3
என்ற அ குரக்கு_வேந்தை இராமனும் இரங்கி நோக்கி – கிட்:3 26/1
எய்து காலை அ பிலனுள் எய்தி யான் – கிட்:3 52/1
என்று தானும் அ வழி இரும் பிலம் – கிட்:3 55/1
அன்ன நாளில் மாயாவி அ பிலத்து – கிட்:3 57/1
சேமம் அ வழி செய்து செம் கதிர் – கிட்:3 58/1
கடல் கடைந்த அ கரதலங்களால் – கிட்:3 64/3
சக்கர பொருப்பின் தலைக்கும் அ
பக்கம் உற்று அவன் கடிது பற்றினான் – கிட்:3 66/3,4
அழுந்து துன்பினுக்கு அ கரை கண்டனன் அனையான் – கிட்:3 73/2
தனையன் அ வழி சமீரணன் மகன் உரை-தருவான் – கிட்:3 74/4
செம் கண் வில் கரத்து இராமன் அ திரு நெடு மாலே – கிட்:3 76/3
இறுக்கும் தன்மை அ மாயவற்கு அன்றியும் எளிதோ – கிட்:3 77/4
திக்கும் வானமும் செறிந்த அ தரு நிழல் சீதம் – கிட்:4 5/3
புக்கு அயன் பதி சலிப்பு அற ஒலித்தது அ பொரு வில் – கிட்:4 13/4
ஏழ் இலாமையால் மீண்டது அ இராகவன் பகழி – கிட்:4 16/3
செய்ய தீ அனைய அ தேவும் நீ நாயினேன் – கிட்:4 19/3
கங்கையின் கணவன் அ கறை மிடற்று இறைவனே – கிட்:5 4/3
கடிது சென்று அவனும் அ கடவுள்-தன் கயிலையை – கிட்:5 5/1
புல்கிய பூணும் அ கொங்கை போன்றன – கிட்:6 6/2
பல் கலன் பிறவும் அ படிவம் ஆனவே – கிட்:6 6/4
அட்டன உயிரை அ அணிகள் என்கு எனோ – கிட்:6 7/2
பூம் துகில் ஆய அ பூவை பூண்களே – கிட்:6 8/4
தீர்த்தனை அ வழி யாது செப்புகேன் – கிட்:6 9/4
தாங்கினன் இருத்தி அ துயரம் தாங்கலாது – கிட்:6 11/1
அயன் உடை அண்டத்தின் அ புறத்தையும் – கிட்:6 12/1
திருமகள் அனைய அ தெய்வ கற்பினாள் – கிட்:6 13/1
தேண்டி அ அரக்கனை திருகி தேவியை – கிட்:6 14/3
முளரி-மேல் வைகுவான் முருகன் தந்த அ
தளிரியல் பாகத்தான் தட கை ஆழியான் – கிட்:6 17/1,2
வவ்வுவர் அ வழி மகிழ்ந்த யாவையும் – கிட்:6 31/2
சாது ஆம் என்ற அ தனுவின் செல்வனும் – கிட்:6 34/3
அ இடத்து இராமன் நீ அழைத்து வாலி ஆனது ஓர் – கிட்:7 10/1
சிரித்தனன் அ ஒலி திசையின் அ புறத்து – கிட்:7 14/3
சிரித்தனன் அ ஒலி திசையின் அ புறத்து – கிட்:7 14/3
இரித்தது அ உலகம் ஓர் ஏழொடு ஏழையும் – கிட்:7 14/4
அழுந்தியது அ கிரி அருகில் மால் வரை – கிட்:7 15/3
மூலமும் முற்றிட முடிவில் தீக்கும் அ
காலமும் ஒத்தனன் கடலில் தான் கடை – கிட்:7 21/2,3
கலக்கி அ கடல் கடைந்து அமுது கண்டு என – கிட்:7 23/2
அ வேலை இராமனும் அன்பு உடை தம்பிக்கு ஐய – கிட்:7 40/1
அ வாய் எழு சோரி அது ஆசைகள்-தோறும் வீச – கிட்:7 53/2
பாரும் சார் வலி படைத்தவன் உரத்தை அ பகழி – கிட்:7 64/4
அலங்கு தோள் வலி அழிந்த அ தம்பியை அருளான் – கிட்:7 65/1
தேவரோ என அயிர்க்கும் அ தேவர் இ செயலுக்கு – கிட்:7 69/1
கல்லி ஆர்ப்பொடும் பறிக்கும் அ பகழியை கண்டான் – கிட்:7 71/4
வாங்கினான் மற்று அ வாளியை ஆளி போல் வாலி – கிட்:7 73/2
காடு மா நெடு விலங்கல்கள் கடந்தது அ கடலின் – கிட்:7 74/3
பாசத்தால் பிணிப்புண்ட அ தம்பியும் பசும் கண் – கிட்:7 75/3
புயலை பற்றும் அ பொங்கு அரி போக்கி ஓர் – கிட்:7 92/3
அன்று அ வாலி அனையன விளம்பினான் – கிட்:7 97/3
ஐய நுங்கள் அரும் குல கற்பின் அ
பொய் இல் மங்கையர்க்கு ஏய்ந்த புணர்ச்சி போல் – கிட்:7 110/1,2
புக்கவேல் அ விலங்கும் புத்தேளிரே – கிட்:7 118/4
அ உரை அமைய கேட்ட அரி_குலத்து_அரசும் மாண்ட – கிட்:7 122/1
நினைதி ஓர் துணைவர் இன்னோர் அனையவர் இலை நீ ஈண்டு அ
வனிதையை நாடி கோடி வானினும் உயர்ந்த தோளாய் – கிட்:7 135/3,4
அ தலை அவனை ஏவி அழைத்தலின் அணைந்தான் என்ப – கிட்:7 144/3
அ நிலை துறந்து வானுக்கு அ புறத்து உலகன் ஆனான் – கிட்:7 157/4
அ நிலை துறந்து வானுக்கு அ புறத்து உலகன் ஆனான் – கிட்:7 157/4
நின்றாள் அ நிலை நோக்கி நீதி சால் – கிட்:8 17/3
மடவாரால் அ மடந்தை முன்னர் வாழ் – கிட்:8 18/1
இறையோன் தன் இளையோன் அ ஏந்தலை – கிட்:9 5/3
பொன் அடி வணங்கி மற்று அ புகழ் உடை குரிசில் போனான் – கிட்:9 27/2
போன்ற நீ யானே வேண்ட அ தலை போதி என்றான் – கிட்:9 30/4
அளவு_இல் கார் எனும் அ பெரும் பருவம் வந்து அணைந்தால் – கிட்:10 49/1
அ பாதக வஞ்ச அரக்கரையே – கிட்:10 52/3
கையடை என்ற அ சனகன் கட்டுரை – கிட்:10 91/2
திரை-செய் அ திண் கடல் அமிழ்தம் செம் கணான் – கிட்:10 96/1
உரை-செய தரினும் அ தொழில் உவந்திலன் – கிட்:10 96/2
அறுதியை அடைந்தது அ பருவம் ஆண்டு போய் – கிட்:10 102/4
அ நெறி பருவம் வந்து நணுகிற்று ஆதலால் – கிட்:10 110/2
எந்தை கேள் அ இராமற்கு இளையவன் – கிட்:11 23/1
ஆதலால் அ அரசு இளம் கோள் அரி – கிட்:11 25/1
தேவி நீங்க அ தேவரின் சீரியோன் – கிட்:11 30/1
நூக்கினான் அ கதவினை நொய்தினின் – கிட்:11 34/4
கான் ஒருங்கு படர அ கார் வரை – கிட்:11 39/2
நினையும் வீரன் அ நீள் நெறி நோக்கலன் – கிட்:11 41/3
புரசை யானை அன்னான் புகலோடும் அ
விரை செய் வார் குழல் தாரை விலக்கினாள் – கிட்:11 43/3,4
பார்க்கவும் அஞ்சினான் அ பனையினும் உயர்ந்த தோளன் – கிட்:11 46/4
வினவினாட்கு எதிர் ஓர் மாற்றம் விளம்பவும் வேண்டும் என்று அ
புனை குழலாட்கு வந்த காரியம் புகல்வது ஆனான் – கிட்:11 52/3,4
வேறுவேறு உலகம் எங்கும் தூதரை விடுத்து அ வேலை – கிட்:11 54/3
அ நிலை கண்ட திண் தோள் அரி_குலத்து அனிகம் அம்மா – கிட்:11 83/1
கேட்டனென் நறவால் கேடு வரும் என கிடைத்த அ சொல் – கிட்:11 95/1
ஆயிரம் மைந்தர் வந்தார் உளர் என பொலிந்தது அ ஊர் – கிட்:11 99/4
ஏற்று எதிர் நோக்கினன் எழுந்தது அ வழி – கிட்:11 104/2
குன்று என உயர்ந்த அ கோயில் குட்டிம – கிட்:11 108/3
பொருள் உடை அ உரை கேட்ட போழ்து வான் – கிட்:11 128/1
தரும் தகை அமைந்தும் அ தன்மை செய்திலேன் – கிட்:11 130/2
நாள் தர குறித்ததும் இன்று நாளை அ
ஆடல் அம் தானையோடு அவனும் எய்துமால் – கிட்:11 134/3,4
நின் பெரும் சேனை அ நெடிய சேனைக்கு – கிட்:11 135/2
மங்கையும் அ வழி அன்று வைகினான் – கிட்:11 137/4
தானையோடும் அ சதவலி என்பவன் சார்ந்தான் – கிட்:12 2/4
அளக்கரோடும் அ கயன் என்பவனும் வந்து அடைந்தான் – கிட்:12 11/4
கை நஞ்சு ஆயுதம் உடைய அ கடவுளை கண்டும் – கிட்:12 20/1
சூழும் வானர படையொடு அ தலைவரும் துவன்றி – கிட்:12 27/2
வெய்யவன் மகன் பெயர்த்தும் அ சேனையின் மீண்டான் – கிட்:12 29/4
தேடி அ வரை தீர்ந்த பின் தேவரும் – கிட்:13 13/1
நொய்தின் அ மலை நீங்கி நுமரொடும் – கிட்:13 15/1
அயனம் இல்லை அருக்கனுக்கு அ வழி – கிட்:13 19/2
அ தீர்த்தம் அகன் கோதாவரி என்பர் அம் மலையின் அருகிற்று அம்மா – கிட்:13 21/4
அ ஆறு கடந்து அப்பால் அறத்து ஆறே என தெளிந்த அருளின் ஆறும் – கிட்:13 22/1
வீடு உறுதிர் ஆதலினால் விலங்குதிர் அ புறத்து நீர் மேவு தொண்டை – கிட்:13 29/2
மறக்கம் உற்றார் அதன் அயலே மறைந்து உறைவர் அ வழி நீர் வல்லை ஏகி – கிட்:13 30/2
என்றும் அவண் உறைவிடம் ஆம் ஆதலினால் அ மலையை இறைஞ்சி ஏகி – கிட்:13 31/2
ஆண்டு கடந்து அ புறத்தும் இ புறத்தும் ஒரு திங்கள் அவதி ஆக – கிட்:13 32/1
மண்டலம் வதனம் என்று வைத்தனன் விதியே நீ அ
புண்டரிகத்தை உற்ற பொழுது அது பொருந்தி தேர்வாய் – கிட்:13 58/3,4
கொங்கை அ குயிலுக்கு ஒன்றும் குறைவு இலை குறியும் அஃதே – கிட்:13 61/4
அன்னம் ஆடும் துறைக்கு அருகு நின்றாளை அ
கன்னிமாடத்திடை கண்டதும் கழறுவாய் – கிட்:13 67/3,4
வரை செய் தாள் வில் இறுத்தவன் அ மா முனியொடும் – கிட்:13 68/1
அ நெடும் குன்றமோடு அவிர் மணி சிகரமும் – கிட்:14 4/1
மல்லல் மா ஞாலம் ஓர் மறு உறா-வகையின் அ
சில்_அல்_ஓதியை இருந்த உறைவிடம் தேடுவார் – கிட்:14 5/1,2
நாம கூடு அ பெரும் திசையை நல்கிய – கிட்:14 11/2
இ மலை காணுதும் ஏழை மானை அ
செம்மலை நீக்குதும் சிந்தை தீது என – கிட்:14 16/1,2
அ மலை ஏறினார் அச்சம் நீங்கினார் – கிட்:14 16/4
நீர் எனும் பெயரும் அ நெறியின் நீங்கலால் – கிட்:14 19/3
வெள்ளிடை அல்லது ஒன்று அரிது அ வெம் சுரம் – கிட்:14 20/4
அ கணத்து அ பிலத்து அகணி எய்தினார் – கிட்:14 25/1
அ கணத்து அ பிலத்து அகணி எய்தினார் – கிட்:14 25/1
ஐயன் அ கணத்தினில் அகலும் நீள் நெறி – கிட்:14 28/3
அன்ன பொழுதின்-கண் அ அணங்கும் அறிவுற்றாள் – கிட்:14 50/1
அ உழை நிகழ்ந்தனை ஆதியினொடு அந்தம் – கிட்:14 53/3
நல் நுதலினாள் முலை நயந்தனன் அ நல்லாள் – கிட்:14 57/2
வன் திறல் அ வானரம் இராமன் அருள் வந்தால் – கிட்:14 61/3
மற்று அ மைந்தனும் உறக்கம் மாறினான் – கிட்:15 7/1
அசந அ புலத்து அகணி நாடு ஒரீஇ – கிட்:15 16/2
அன்ன தன்மையால் அறிஞர் நாடி அ
செந்நெல் வேலி சூழ் திரு நல் நாடு ஒரீஇ – கிட்:15 18/1,2
தன்னை எண்ணும் அ தகை புகுந்துளார் – கிட்:15 18/3
பாண்டு அ மலை படர் விசும்பினை – கிட்:15 24/3
அ நதி முழுதும் நாடி ஆய் வளை மயிலை யாண்டும் – கிட்:15 30/1
அலங்கு தாள் இணை தாங்கிய அ மலை – கிட்:15 36/2
சூடி ஆண்டு அ சுரி குழல் தோகையை – கிட்:15 38/1
அ திரு தகு நாட்டினை அண்டர்_நாடு – கிட்:15 51/1
அழைப்பதே கடுக்கும் அ ஆழி நோக்கினார் – கிட்:16 1/4
சிந்தனை வருந்தும் அ செய்கை காண்குறேன் – கிட்:16 9/2
வில்லியும் இளைய கோவும் வீவது திண்ணம் அ சொல் – கிட்:16 14/3
ஏகு நீ அ வழி எய்தி இ வழி – கிட்:16 18/1
நாடுதலே நலம் இன்னும் நாடி அ
தோடு அலர் குழலி-தன் துயரின் சென்று அமர் – கிட்:16 21/1,2
ஐயன் அ மாருதி அழலும் கண்ணினான் – கிட்:16 27/2
அ உரை கேட்டலும் அசனி ஏற்றினால் – கிட்:16 33/1
இடு அ நாள் வந்து இருவேமும் எய்தி யான் – கிட்:16 36/2
நின்றானே அ அரக்கன் நின்னையும் – கிட்:16 37/3
எம் கோலான் அ இராமன் இல் உளாள் – கிட்:16 40/1
எல்லீரும் அ இராம நாமமே – கிட்:16 48/1
நல்லீர் அ பயன் நண்ணும் நல்ல சொல் – கிட்:16 48/3
புன் தொழில் அரக்கன் மற்று அ தேவியை கொண்டு போந்தான் – கிட்:16 57/2
ஓசனை ஒரு நூறு உண்டால் ஒலி கடல் இலங்கை அ ஊர் – கிட்:16 59/1
நீசன் அ அரக்கன் சீற்றம் நெருப்புக்கும் நெருப்பு நீங்கள் – கிட்:16 59/3
எல்லீரும் சேறல் என்பது எளிது அன்று அ இலங்கை மூதூர் – கிட்:16 61/1
காக்குநர் இன்மையால் அ கழுகு_இனம் முழுதும் கன்றி – கிட்:16 62/1
மீது கடந்து அ தீயவர் உட்கும் வினையோடும் – கிட்:17 6/2
குப்புறின் அண்டத்து அ புறமேயும் குதி-கொள்வீர் – கிட்:17 10/4
அண்ணல் அ மைந்தர்க்கு அன்பு சிறந்தீர் அதனாலே – கிட்:17 16/1
புயலும் வானகமும் அ புணரியும் புணரி சூழ் – கிட்-மிகை:5 1/1
உற்றது அ புறத்து உறாத முன் உறு வலி கரத்தால் – கிட்-மிகை:7 5/2
ஆவலிப்பு உடைமையால் ஆகும் அ பொருளை ஆம் – கிட்-மிகை:7 7/3
தன்னை நேர் இல் அ சமீரணன் காதலன் – கிட்-மிகை:11 3/2
போயதும் அ வயின் புகுந்த யாவையும் – கிட்-மிகை:11 4/2
பொன்னின் வார் கழல் இடபன் அ கிட்கிந்தை புகுந்தான் – கிட்-மிகை:12 2/4
அ நெடு மேருவோடு அயிர்க்கலாவது – கிட்-மிகை:14 1/2
கொல்வர் என்றும் கொடுப்பவர் என்றும் அ
இல் வரம்பினர்க்கு ஈ தேனும் ஈட்டதே – கிட்-மிகை:15 1/3,4
யாவரும் அ வயின்-நின்றும் மன் இயல் – கிட்-மிகை:16 1/1
முன்னர் அ நிசாகர முனி மொழிந்ததும் – கிட்-மிகை:16 11/1
பின்னர் அ சுபார்சுபன் பெலத்து இராவணன் – கிட்-மிகை:16 11/2
ஆண்தகை ஆண்டு அ வானோர் துறக்க நாடு அருகில் கண்டான் – சுந்:1 1/1
ஒடுக்குறு காலை வன் காற்று அடியொடும் ஒடித்த அ நாள் – சுந்:1 23/3
புட்பக விமானம்தான் அ இலங்கை-மேல் போவது ஒத்தான் – சுந்:1 24/4
பேர்வுறுகின்றவாறும் ஒத்தது அ பிறங்கு பேழ் வால் – சுந்:1 34/4
இருவரும் முன்னர் சென்றால் ஒத்த அ இரண்டு பாலும் – சுந்:1 38/4
கைம் நாகம் அ நாள் கடல் வந்தது ஓர் காட்சி தோன்ற – சுந்:1 39/3
சிரித்தான் அளவே சிறிது அ திசை செல்ல நோக்கி – சுந்:1 48/3
வெம் கார் நிற புணரி வேறேயும் ஒன்று அ
பொங்கு ஆர்கலி புனல் தர பொலிவதே போல் – சுந்:1 63/1,2
மனையின் மாட்சிய என்னின் அ சொல்லும் மாசுண்ணும் – சுந்:2 7/2
துணிவின் வந்தனன் தொட்டு அழகு இழைத்த அ தொழில்கள் – சுந்:2 8/4
மீனும் தானும் ஓர் வெறி மணம் கமழும் அ வேலை – சுந்:2 16/4
காயம் என்னும் அ கணக்கு_அறு பதத்தையும் கடக்க – சுந்:2 20/3
தன் தகை அனைய மேனி சுருக்கி அ சரள சாரல் – சுந்:2 40/3
அ வழி அ இருள் பரந்த ஆயிடை – சுந்:2 45/1
அ வழி அ இருள் பரந்த ஆயிடை – சுந்:2 45/1
எல்லியின் நிமிர் இருள் குறையும் அ இருள் – சுந்:2 56/1
அ வழி அனுமனும் அணுகலாம் வகை – சுந்:2 59/1
நல்லாள் அ ஊர் வைகு உறை ஒக்கும் நயனத்தாள் – சுந்:2 79/2
ஆரியன் கமல பாதம் அகத்து உற வணங்கி ஆண்டு அ
பூரியர் இலங்கை மூதூர் பொன் மதில் தாவி புக்கான் – சுந்:2 94/2,3
மின்மினி அல்லனோ அ வெயில் கதிர் வேந்தன் அம்மா – சுந்:2 96/4
ஆய பொழுது அ மதில் அகத்து அரசர் வைகும் – சுந்:2 164/1
பின்று சிந்தையன் பெயர்ந்தனன் அ மனை பிற்பட பெரு மேரு – சுந்:2 201/2
அ நிலையான் பெயர் உரைப்பான் ஆய் வளை கை அணி_இழையார் – சுந்:2 222/1
எருவைக்கு முதல் ஆய சம்பாதி இலங்கையில் அ
திருவை கண்டனென் என்றான் அவன் உரையும் சிதைந்ததால் – சுந்:2 230/1,2
அன்று அ வாள் அரக்கன் சிறை அ வழி வைத்த – சுந்:3 2/3
அன்று அ வாள் அரக்கன் சிறை அ வழி வைத்த – சுந்:3 2/3
சொற்ற ஆண்டு எலாம் உறைந்தன்றி அ நகர் துன்னான் – சுந்:3 17/3
ஏக வாளி அ இந்திரன் காதல் மேல் – சுந்:3 28/1
அ இராமனை உன்னி தன் ஆர் உயிர் – சுந்:3 29/3
அண்ணல் அ இராவணன் அரத்த ஆடையன் – சுந்:3 40/3
புக்கனர் அ புலம் போந்தது இல்லையால் – சுந்:3 41/2
ஆண்தகை இராவணன் வளர்க்கும் அ அனல் – சுந்:3 42/1
மன்னவன் தேவி அ மயன் மடந்தை-தன் – சுந்:3 49/1
உரம் பொருத மத கரி உறையும் அ வனம் – சுந்:3 51/1
பொன் மனை புக்க அ பொரு_இல் போதினில் – சுந்:3 53/1
இ இடை அண்ணல் அ இராமன் ஏவிய – சுந்:3 54/1
அ இடை எய்தினன் அரிதின் நோக்குவான் – சுந்:3 54/3
எள் அரும் உருவின் அ இலக்கணங்களும் – சுந்:3 61/1
கள்ள வாள் அரக்கன் அ கமலக்கண்ணனார் – சுந்:3 61/3
நின்றனன் அ வழி நிகழ்ந்தது என் எனின் – சுந்:3 73/3
அ இடத்து அருகு எய்தி அரக்கன்தான் – சுந்:3 97/1
ஆசைப்பாடும் அ நானும் அடர்த்திட – சுந்:3 98/3
அ பெரும் செல்வம் துய்ப்பான் நின்று மா தவத்தின் அன்றே – சுந்:3 127/2
ஆண்டு அ வாள் அரக்கன் அகத்து அண்டத்தை அழிப்பான் – சுந்:3 137/1
சிறை இருந்தேனை அ புனிதன் தீண்டுமோ – சுந்:4 11/4
அ பொழுதே உயிர் துறக்கும் ஆணையேன் – சுந்:4 15/2
அ புறம் போயும் தேட அவதியின் அமைந்து போன – சுந்:4 33/4
பிரிவு_அற நோற்றனள் என்னின் பின்னை அ
திருவினின் திரு உளார் யாவர் தெய்வமே – சுந்:4 46/3,4
இன்ன மொழிய அ மொழி கேட்டு எரியின் இட்ட மெழுகு என்ன – சுந்:4 59/1
அடுத்த பணி செய்து இவண் இருத்தி என அ சொற்கு – சுந்:4 60/2
அழைத்தது அ ஓசை உன்னை மயக்கியது அரக்கன் சொல்லால் – சுந்:4 74/4
பூண்ட மெய் உயிரே போக அ பொய் உயிர் போயே நின்ற – சுந்:4 77/2
அ நிலை ஆய அண்ணல் ஆண்டு நின்று அன்னை நின்னை – சுந்:4 78/1
அ வழி நின்னை காணாது அயர்த்தவர் அரிதின் தேறி – சுந்:4 83/1
அயர்வு உற்று அரிதின் தெளிந்து அம் மலைக்கு அ புறத்து ஓர் – சுந்:4 92/1
துயர்வு உற்று அ இராவணன் வாலிடை பண்டு தூங்க – சுந்:4 92/3
தூயான்-வயின் அ அரசு ஈந்தவன் சுற்று சேனை – சுந்:4 93/2
அ வழித்து அன்று எனின் அனுமன்-பாலதோ – சுந்:4 100/3
குண்டலம் இரண்டும் அ கோளின் மா சுடர் – சுந்:4 102/3
ஏழு கடற்கும் அ புறத்தது ஆகாதிருந்தது இழிவு அன்றோ – சுந்:4 110/4
போதல் காரியம் என்றனள் பூவை அ
கோது இலானும் இனையன கூறினான் – சுந்:5 26/3,4
போய் வான் அ நகர் புக்கு அன்றோ – சுந்:5 40/3
அ புறத்து அரக்கரும் அவிய காண்டியால் – சுந்:5 65/4
அங்கதன் தோள் மிசை இளவல் அ மலை – சுந்:5 73/1
அன்னை-தன் பெயர் ஆக என அன்பினொடு அ நாள் – சுந்:5 78/3
வென்றது அ சுடர் மேலொடு கீழ் உற மெய்யால் – சுந்:5 79/4
ஏங்கினாள் அ அனுமனும் என்-கொல் இது என்னா – சுந்:5 80/2
அ பெரிய பூசல் செவி சார்தலும் அரக்கர் – சுந்:6 6/2
அண்ணல் அனுமான் அடல் இராவணனது அ நாள் – சுந்:6 20/3
காமர் அ கடல் பூ கடல் கண்டவே – சுந்:6 33/4
சிந்து அ வானம் திரிந்து உக செம் மணி – சுந்:6 35/3
விம்முறும் உள்ளத்து அன்னம் இருக்கும் அ விருக்கம் ஒன்றும் – சுந்:6 44/2
அள்ளினன் என்ன கேட்டான் அ தொழிற்கு இழிவு தோன்ற – சுந்:6 53/2
ஏவம் அ குரங்கை ஐய காணுதி இன்னே என்றார் – சுந்:6 59/4
இருபது செவியினூடும் நுழைந்தது அ எழுந்த ஓசை – சுந்:7 1/4
நானிலம்-அதனில் உண்டு போர் என நவிலின் அ சொல் – சுந்:7 4/1
ஆறு போல் வரும் குருதி அ அனுமனால் அலைப்புண்டு – சுந்:7 39/3
ஈறு இல் வாய்-தொறும் உமிழ்வதே ஒத்தது அ இலங்கை – சுந்:7 39/4
உண்டது அ குரங்கு இனம் ஒழிவது அன்று என்றார் – சுந்:7 61/4
ஆயிரம் ஐந்தொடு ஐந்து ஆம் ஆழி அம் தடம் தேர் அ தேர்க்கு – சுந்:8 10/1
அ நெடும் தானை சுற்ற அமரரை அச்சம் சுற்ற – சுந்:8 14/1
அ வழி அரக்கர் எல்லாம் அலை நெடும் கடலின் ஆர்த்தார் – சுந்:8 19/1
அண்ணல் அ அரியினுக்கு அடியவர் அவன் சீர் – சுந்:8 36/1
ஆறு செய்தன ஆனையின் மதங்கள் அ ஆற்றை – சுந்:9 9/1
சேறு செய்தன தேர்களின் சில்லி அ சேற்றை – சுந்:9 9/2
நீறு செய்தன புரவியின் குரம் மற்று அ நீற்றை – சுந்:9 9/3
வீறு செய்தன அ பரி கலின மா விலாழி – சுந்:9 9/4
வாயில்-நின்று அ வழி கொணர்ந்து வைத்த மா – சுந்:9 28/2
தேர் பட புடைக்கும் அ தேரின் சில்லியால் – சுந்:9 33/2
வீரரை உருட்டும் அ வீரர் வாளினால் – சுந்:9 33/3
அலந்தலை உற்றது அ ஆழி இலங்கை – சுந்:9 46/2
அறிந்த மனத்தவன் அ எழுவே கொடு – சுந்:9 50/3
விழுந்தன சோரி அ வீரன் மணி தோள் – சுந்:9 51/4
தீயவர் அ சிலையை பொடிசெய்தார் – சுந்:9 52/4
நெய் தலை உற்ற வேல் கை நிருதர் அ செருவில் நேர்ந்தார் – சுந்:9 64/1
ஏனையர் இன்மை சோம்பி இருந்தது அ குரங்கும் என்றார் – சுந்:9 66/4
அண்டத்தை கடந்து போகி அ புறத்து அகலின் என்-பால் – சுந்:10 5/3
இந்திரசித்தோ மற்று அ இராவணனேயோ என்னா – சுந்:10 18/1
விடம் திரண்டு அனைய மெய்யான் அ உரை விளம்ப கேளா – சுந்:10 23/1
தேரில் சென்று எதிர் கோல் கொள்வான் உயிர் தின்றான் அ பொரு செறி திண் தேர் – சுந்:10 34/1
அண்டம் உற்றுளது அ ஊர் அழுத பேர் அமலையே – சுந்:10 42/4
அதி நலம் கோதை சேர் ஓதியோடு அன்று அ ஊர் – சுந்:10 43/3
அ வழி அ உரை கேட்ட ஆண்தகை – சுந்:11 1/1
அ வழி அ உரை கேட்ட ஆண்தகை – சுந்:11 1/1
அ உலகத்து உளாரும் அஞ்சுவர் ஒளிக்க ஐயா – சுந்:11 21/3
பட்டால் அதுவே அ இராவணன் பாடும் ஆகும் – சுந்:11 25/2
வென்றேன் அ இராவணன் தன்னையும் வேரொடு என்றான் – சுந்:11 26/4
அ காலை அரக்கரும் யானையும் தேரும் மாவும் – சுந்:11 27/1
அ சிரத்தினும் மார்பினும் அழுத்தலும் அனுமன் – சுந்:11 39/4
பாழி தோளவன் அ தடம் தேர் மிசை பாய்ந்தான் – சுந்:11 43/2
அ தடம் பெரும் தேரொடும் எடுத்து எறிந்து ஆர்த்தான் – சுந்:11 50/4
பிணித்தது அ பெரு மாருதி தோள்களை பிறங்க – சுந்:11 56/4
இந்திரன் பிணிப்புண்ட நாள் ஒத்தது அ இலங்கை – சுந்:11 62/4
அ உரை தூதரும் ஆணையால் வரும் – சுந்:12 28/1
இருந்த அ பெரும் கோயில் சென்று எய்தினான் – சுந்:12 36/4
சொல்லிய அனைவரும் அல்லென் சொன்ன அ
புல்லிய வலியினோர் ஏவல் பூண்டிலென் – சுந்:12 69/1,2
என்னுடை ஈட்டினான் அ வாலியை எறுழ் வாய் அம்பால் – சுந்:12 80/1
அ தலை நம்மை நோனா அமரர்க்கும் நகையிற்றாமால் – சுந்:12 110/2
குளிர்ந்தது அ குரிசில் வால் என்பு கூரவே – சுந்:12 123/4
அற்றை அ இரவில் தான் தன் அறிவினால் முழுதும் உன்ன – சுந்:12 127/1
கோன் அ வானவர் பதி கொண்ட நாள் என குலைந்தார் – சுந்:13 33/4
வினை இலாமையின் வெந்தது அ விலங்கல்-மேல் இலங்கை – சுந்:13 37/4
ஆவது அ அண்ணல் உள்ளத்து அரும் துயர் ஆற்றலே ஆம் – சுந்:14 11/3
அ தலை அறிந்த எல்லாம் அறைந்தனம் ஆழியான்-மாட்டு – சுந்:14 13/3
பொன் பொழி தட கை அ பொரு_இல் வீரனும் – சுந்:14 21/3
தருக்கு உயர் சிறை உற்று அன்ன தகையள் அ தமியள் அம்மா – சுந்:14 36/4
அ நெறி நெடிது செல்ல அரி_குலத்து அரசனோடும் – சுந்:14 52/1
அ நீரில் வந்த முதல் அந்தணன் ஆதி நாள் அம் – சுந்-மிகை:1 7/3
மூவா முதல் நாயகன் மீள முயன்ற அ நாள் – சுந்-மிகை:1 8/3
அ நகர் இதனின் நன்றேல் அண்டத்தை முழுதும் ஆள்வான் – சுந்-மிகை:1 19/3
கண்ட அ தனி கடி நகர் நெடு மனை கதிர்கட்கு – சுந்-மிகை:2 1/2
உண்டு அ ஆற்றல் என்று உரைப்பு அரிது ஒப்பிடின் தம் முன் – சுந்-மிகை:2 1/3
குயில் இருந்த அ சோலை கண்டு இதயத்தில் குறித்தான் – சுந்-மிகை:3 1/4
மீட்டும் அ திரிசடை என்னும் மென் சொலாள் – சுந்-மிகை:3 9/1
அன்னை வைகுறும் அ இடத்து ஆயினான் – சுந்-மிகை:3 15/4
உருத்து அ எண்பதினாயிர கோடியர் உடன்றார் – சுந்-மிகை:7 5/4
விட்ட சரத்தை விலக்கி அ வீரன் – சுந்-மிகை:9 4/1
அ வகை கண்டவர் அமரர் யாவரும் – சுந்-மிகை:10 10/1
வீடினார் அ வயின் வெருவி விண்ணவர்கள் தாம் – சுந்-மிகை:10 12/3
உடைந்த வல் இருள் நோற்று பல் உருக்கொடு அ கதிர் குழாங்கள் – சுந்-மிகை:11 26/1
அடுத்து அ மாருதி அயர்ந்திட அடு சரம் துரந்தான் – சுந்-மிகை:11 31/4
மேவும் அ துயர் எனும் பொருள் மெய்யுற மேல்நாள் – சுந்-மிகை:13 12/2
அண்ணலும் அ வயின் மீண்டான் – சுந்-மிகை:13 16/4
அ நெடும் சோலை காக்கும் வானரர் அவரை நோக்கி – சுந்-மிகை:14 6/2
கேட்டவன் யாவரே அ மதுவனம் கேடு சூழ்ந்தார் – சுந்-மிகை:14 8/1
தகைந்த அ சேனையை தள்ளி நின்னையும் – சுந்-மிகை:14 23/1
மனக்கு உகந்தன புகன்ற அ உரை பொறாமையே – சுந்-மிகை:14 23/3
நொந்த அ ததிமுகன் தன்னை நோக்கியே – சுந்-மிகை:14 28/4
என்ற அ ததிமுகன்-தன்னை ஏனைய – சுந்-மிகை:14 33/1
கணங்களோடு ஏகி அ கானம் நண்ணினான் – சுந்-மிகை:14 34/3
அ வழி ஆயிரம் ஆயிரம் நிரை – யுத்1:2 5/1
அ எழில் மண்டபத்து அரிகள் ஏந்திய – யுத்1:2 5/3
அ சிரத்தைக்கு ஒரு பொருள் அன்று என்றனன் – யுத்1:2 28/3
தீயிடை குளித்த அ தெய்வ கற்பினாள் – யுத்1:2 81/1
கோசிக பெயர் உடை குல முனி தலைவன் அ குளிர் மலர் பேர் – யுத்1:2 86/1
மேவு தீ விடம் உயிர்ப்பன வெயில் பொழி எயிற்றன அ வீரர் – யுத்1:2 88/2
அசைவு_இல் கற்பின் அ அணங்கை விட்டருளுதி அதன் மேல் – யுத்1:2 99/3
தாங்கும் யானையை தள்ளி அ தழல் நிறத்தவனை – யுத்1:2 102/3
வாலி-தன்னை அ மனிதனும் மறைந்து நின்று எய்தான் – யுத்1:2 108/4
அ சொல் கேட்டு அவன் ஆழியான் என்றனை ஆயின் – யுத்1:2 112/1
முச்சு அற்றான்-கொல் அ முழுமுதலோன் என முனிந்தான் – யுத்1:2 112/4
புவனம் மூன்றும் யான் ஆண்டுளது ஆண்ட அ பொரு_இல் – யுத்1:2 114/3
ஆயிரம் பெரும் தோள்களும் அ துணை தலையும் – யுத்1:2 115/1
அண்டத்தை பொதுத்து அ புறத்து அப்பினால் ஆடும் – யுத்1:3 4/4
தலனுள் நீடிய அவற்றின் அ தலைவரை மாற்றி – யுத்1:3 7/2
வேத பாரகன் அ உரை விளம்பலும் விமலன் – யுத்1:3 27/1
போதத்தானும் அ புறத்துள எ பொருளானும் – யுத்1:3 30/2
யாவது அ உரை இயம்புதி இயம்புதி என்றான் – யுத்1:3 41/4
காமம் யாவையும் தருவதும் அ பதம் கடந்தால் – யுத்1:3 42/1
தோற்றம் என்னும் அ தொல் வினை தொடு கடல் சுழி நின்று – யுத்1:3 45/1
அளவையான் அளப்ப_அரிது அறிவின் அ புறத்து – யுத்1:3 62/1
தாயின் மன்னுயிர்க்கு அன்பினன்-தன்னை அ தவம் எனும் தகவு இல்லோர் – யுத்1:3 82/1
தூயவன்-தனை துணை என உடைய அ ஒருவனை துன்னாதார் – யுத்1:3 82/3
தள்ளு-மின் என உரைத்தனன் வயவரும் அ தொழில் தலைநின்றார் – யுத்1:3 84/4
கூலம் ஆம் என என்புற குளிர்ந்தது அ குரு மணி திரு மேனி – யுத்1:3 86/4
கட்டி தீயையும் கடும் சிறை இடு-மின் அ கள்வனை கவர்ந்து உண்ண – யுத்1:3 87/3
ஒன்னார் அ திறம் எய்தி உரைத்தார் – யுத்1:3 94/4
ஓது அ பெரு நூல்கள் உலப்பு இலவால் – யுத்1:3 110/2
அ தன்மை அறிந்த அரும் திறலோன் – யுத்1:3 114/1
அளந்தது அ புறத்து செய்கை யார் அறிந்து அறையகிற்பார் – யுத்1:3 130/3
முடங்கு வால் உளை அ அண்டம் முழுவதும் முடிவில் உண்ணும் – யுத்1:3 134/1
மடங்கலின் உயிர்ப்பும் மற்று அ காற்றினை மாற்றும் ஆனால் – யுத்1:3 134/3
அடங்கலும் பகு வாய் யாக்கை அ புறத்து அகத்தது அம்மா – யுத்1:3 134/4
வயிற்றின் வந்து அ நாள் இ நாள் வாழும் மன்னுயிர்கள் மன்னோ – யுத்1:3 135/4
அன்வயித்து ஓரும் தீய அவுணர் அல்லாரை அ நாள் – யுத்1:3 136/3
தன் வயிற்றகத்து வைத்து தந்தது அ சீயம் தாயின் – யுத்1:3 136/4
அ புறத்து அண்டம்-தோறும் தடவின சில கை அம்மா – யுத்1:3 142/4
நினைவதன்-முன்னம் கொன்று நின்றது அ நெடும் கண் சீயம் – யுத்1:3 143/3
வனை கழலவனும் மற்று அ மடங்கலின் வரவு நோக்கி – யுத்1:3 143/4
கேட்டனன் இருந்தும் அ கேள்வி தேர்கலா – யுத்1:4 1/1
உத்தமன் அ நகர் ஒழிய போயினான் – யுத்1:4 12/4
பொருள் உற உணர்ந்த அ புலன் கொள் கேள்வியார் – யுத்1:4 23/2
அ புறத்து இராமன் அ அலங்கு வேலையை – யுத்1:4 24/1
அ புறத்து இராமன் அ அலங்கு வேலையை – யுத்1:4 24/1
இருபது கரம் தலை ஈர்_ஐந்து என்பர் அ
திருவிலிக்கு அன்னவை சிதைந்தவோ என்பார் – யுத்1:4 36/1,2
மயிந்தனும் அ உரை மனத்து வைத்து நீ – யுத்1:4 46/1
அ பொழுது இராமனும் அருகில் நண்பரை – யுத்1:4 55/1
ஆதி அம் பரமே யான் உன் அபயம் என்று அழைத்த அ நாள் – யுத்1:4 110/2
அஞ்சினேன் அபயம் என்ற அந்தணற்கு ஆகி அ நாள் – யுத்1:4 112/3
காதையை குறித்து நின்ற அ உரை கடக்கல் ஆமோ – யுத்1:4 115/4
அங்கமும் மனம் அது என்ன குளிர்ந்தது அ அகத்தை மிக்கு – யுத்1:4 122/3
கடலினை நோக்கும் அ கள்வன் வைகுறும் – யுத்1:5 11/3
ஆர்கலி இலங்கையின் அரணும் அ வழி – யுத்1:5 15/1
கோள் இரண்டையும் கொடும் சிறை வைத்த அ குமரன் – யுத்1:5 49/1
அன்னவன் தனக்கு இளையவன் அ பெயர் ஒழிந்தான் – யுத்1:5 50/3
தோன்றும் என்னவே துணுக்கமுற்று இரிவர் அ தொகுதி – யுத்1:5 54/3
உண்ணும் செய்கை அ தசமுக கூற்றம் தன் உயிர்-மேல் – யுத்1:5 57/2
காய்த்த அ கணத்து அரக்கர்-தம் உடல் உகு கறை தோல் – யுத்1:5 64/1
தேய்த்த அ குழம்பு உலர்ந்தில இலங்கையின் தெருவில் – யுத்1:5 64/4
அன்ன மா நகர் அவிந்தது அ குருதியால் அன்று – யுத்1:5 65/4
கலங்களோடும் அ சாத்திய துகிலொடும் கதிர் வாள் – யுத்1:5 66/3
பதுமத்து அண்ணலே பண்டு போல் அ நகர் படைத்தான் – யுத்1:5 67/4
வேந்தும் என்று இவர் விளிந்தவா கேட்டு அன்று அ இலங்கை – யுத்1:5 68/2
என்னது ஆக்கிய வலியொடு அ இராவணன் வலியும் – யுத்1:5 72/1
நின்ற வானர தலைவரும் அரசும் அ நெடியோன் – யுத்1:5 73/3
ஆழி மால் வரைக்கு அ புறத்து இருளையும் அவித்த – யுத்1:6 17/4
அந்தி வானகம் கடுத்தது அ அளப்ப_அரும் அளக்கர் – யுத்1:6 23/2
பாரை உண்பது படர் புனல் அ பெரும் பரவை – யுத்1:6 31/3
நீரை உண்பது நெருப்பு எனும் அ பொருள் நிறுத்தான் – யுத்1:6 31/4
கங்குலும் பகலும் அ கடலுள் வைகுவார் – யுத்1:6 32/2
அரும் புறத்து அண்டமும் உருவி அ புறம் – யுத்1:6 47/3
கடல் திறந்து எங்கணும் வற்ற அ கடல் – யுத்1:6 48/3
ஆழியின் பொலிந்தது அ ஆழி அன்ன நாள் – யுத்1:6 54/4
பாடி நூறாக நூறி மீண்டது அ பகழி தெய்வம் – யுத்1:7 16/4
எடுக்கினும் அ மலை ஒரு கை ஏந்தியிட்டு – யுத்1:8 8/2
அ கரும் கடல் தூர அயல் கடல் – யுத்1:8 57/3
அ புற கடலும் சுவை அற்றன – யுத்1:8 60/2
கொண்டல் என வந்து அ அணையை குறுகி நின்றான் – யுத்1:9 2/2
நூல் வரை வழி செய்தானுக்கு அ நிலை நொய்தின் சொன்னான் – யுத்1:9 14/4
உப்பு நீர் அகத்து தோய்ந்த ஒளி நிறம் விளங்க அ பால் – யுத்1:9 18/3
கூற்றினும் வெம்மை காட்டி கொதித்தது அ குளிர் வெண் திங்கள் – யுத்1:9 20/4
அ நெடும் கரும் கண் தீயை அணுகினால் தணிவது உண்டோ – யுத்1:9 22/4
ஆன காலை அடியின் இறைஞ்சி அ
சேனை நாதன் இனையன செப்பினான் – யுத்1:9 49/3,4
கண்மை இ நகர் வேலை கடந்த அ
திண்மை ஒன்றும் அலால் திசை காவலர் – யுத்1:9 50/1,2
எண்மரும் இவற்கு ஏவல் செய்கின்ற அ
உண்மை ஒன்றும் உணர்ந்திலையோ ஐயா – யுத்1:9 50/3,4
வெள்ள வாரி விரிவொடு அ வீடண – யுத்1:9 56/1
அடியம் அ நெடும் சேனையை ஆசையால் – யுத்1:9 57/1
குரங்கு அலாமை தெரிந்தும் அ கொற்றவன் – யுத்1:9 64/3
மற்றும் யாவையும் வாய்மை அ மானவன் – யுத்1:9 65/1
அ பதம் அவனுக்கு ஈந்தான் அரக்கர் வேர் அறுப்பதாக – யுத்1:9 76/1
பூதல வரைப்பின் நாகர் புரத்தின் அ புறத்தது ஆக – யுத்1:9 83/2
மாசு_அற துடைத்து அ வானம் விளக்குவ போல்வ மாதோ – யுத்1:10 13/4
ஆரணத்து அமுதை அ மறை தேடும் – யுத்1:11 17/3
அ காலம் உள்ளான் கரடிக்கு அரசு ஆகி நின்றான் – யுத்1:11 28/3
கல்லினும் வலிய தோளாய் நின்னை அ கருணை_இல்லோன் – யுத்1:12 36/1
கேட்டிலேன் அல்லேன் இன்று கண்டும் அ கிளி_அனாளை – யுத்1:12 39/3
ஒன்று ஒழித்து ஒன்று ஆம் என்று அ அரக்கனுக்கு ஒளிப்பான் போல – யுத்1:12 49/3
படைக்கலம் உடைய நாம் அ படை இலா படையை ஈண்ட – யுத்1:13 16/3
ஏற்றம் என் சொல்லின் என்-பால் இந்திரன்_பகைஞ அ நாள் – யுத்1:13 20/1
அ நெடு மூலத்தானை அதனொடும் அமைச்சரோடும் – யுத்1:13 21/3
பாற்கடல் அழுவத்து உள்ளது ஒத்தது அ பதகன் மூதூர் – யுத்1:13 27/4
அ நரர் இன்று நாளை அழிவதற்கு ஐயம் இல்லை – யுத்1:14 27/1
என்று அ வேதியன் இவை_இவை இயம்பலும் இது கேட்டு – யுத்1-மிகை:3 9/1
அ புறத்து அளவு இல் கோடி அண்டங்கள் அனைத்து உள்ளாக – யுத்1-மிகை:3 24/1
அ பொருள் நலன் இழிவு இரண்டும் ஆய்ந்து அகம் – யுத்1-மிகை:4 8/3
கலன்களோடும் அ சாத்திய துகிலொடும் கதிர் வாள் – யுத்1-மிகை:5 12/3
அ வகை அறிந்து நின்ற வீடணன் அரியின் வீரர்க்கு – யுத்1-மிகை:9 5/1
புரம் ஒரு மூன்றும் தீய பொடி செய்தோன் தன்னொடு அ நாள் – யுத்1-மிகை:14 3/3
மடங்கல் அன்ன அ வானர மா படை – யுத்2:15 4/2
கல் கொடும் சென்றது அ கவியின் கடல் – யுத்2:15 19/2
ஒன்று நூறு உதிர்வுற்றது அ குன்றமே – யுத்2:15 71/4
பொன்றினான் அ சுபாரிசன் போயினார் – யுத்2:15 84/3
நெற்றி மேல் மற்று அ நீலன் நெடும் கையால் – யுத்2:15 88/3
ஓட நோக்கி உயர் படையான் மற்று அ
கோடு கொண்டு பொருத குரங்கினால் – யுத்2:15 90/2,3
காந்திய உருமின் விட்டான் கவி_குலத்து அரசன் அ கல் – யுத்2:15 128/2
அ கிரிதனையும் ஆங்கு ஓர் அம்பினால் அறுத்து மாற்றி – யுத்2:15 131/1
காய்ந்தது அ இலங்கை வேந்தன் மனம் எனும் கால செம் தீ – யுத்2:15 155/4
திசை அத்தனையையும் வென்றது சிதைய புகழ் தெறும் அ
வசை மற்று இனி உளதே எனது உயிர் போல் வரும் மகனை – யுத்2:15 171/1,2
அனைய காலையின் அரி குல தலைவர் அ வழியோர் – யுத்2:15 187/1
அந்தி வானகம் ஒத்தது அ அமர் களம் உதிரம் – யுத்2:15 198/1
ஏறு சேவகன் தம்பி அ இராவணன் எடுத்த – யுத்2:15 201/3
கானின் அன்று இகல் கரன் படை படுத்த அ கரியோன் – யுத்2:15 204/1
இடுக்கில் நின்ற அ மாருதி புகுந்து எடுத்து ஏந்தி – யுத்2:15 212/3
உண்ணும் காலத்து அ உருத்திரன் ஆர்ப்பு ஒத்தது ஓதை – யுத்2:15 224/4
ஆளி மொய்ம்பின் அ அரக்கனும் ஐ_இரண்டு அம்பு – யுத்2:15 228/2
மறிந்து வீழ்ந்ததும் ஒத்தது அ அரக்கன்-தன் மகுடம் – யுத்2:15 245/4
கொண்டு போக போய் குரை கடல் குளித்த அ கொள்கை – யுத்2:15 246/2
தாது அவிழ் கூந்தல் மாதர் தனித்தனி நோக்க தான் அ
பூதலம் என்னும் நங்கை-தன்னையே நோக்கி புக்கான் – யுத்2:16 3/3,4
சீர்த்த வீரியராய் உள்ளார் செம் கண் மால் எனினும் யான் அ
கார்த்தவீரியனை நேர்வார் உளர் என கருதல் ஆற்றேன் – யுத்2:16 25/1,2
பார்த்த போது அவனும் மற்று அ தாபதன் தம்பி பாதத்து – யுத்2:16 25/3
ஆயவன் உரைத்தலோடும் அ புறத்து இருந்தான் ஆன்ற – யுத்2:16 34/1
உறக்கம் அ வழி நீங்கி உண தகும் – யுத்2:16 54/1
மானிடர் இருவரை வணங்கி மற்றும் அ
கூன் உடை குரங்கையும் கும்பிட்டு உய் தொழில் – யுத்2:16 87/1,2
பின்னை நின்று எண்ணுதல் பிழை அ பெய்_வளை-தன்னை – யுத்2:16 92/3
அ வழி இராவணன் அனைத்து நாட்டமும் – யுத்2:16 94/1
அரக்கன் அ உரு ஒழித்து அரியின் சேனையை – யுத்2:16 108/1
என்றும் அ எண்_இலார் – யுத்2:16 118/3
வாளொடும் குழம்பு பட்டார் வாள் எயிற்று அரக்கர் மற்று அ
ஆள் அழி குருதி வெள்ளத்து அழுந்தின கவிகள் அம் பொன் – யுத்2:16 169/2,3
பிடித்தது சுழற்றி மற்று அ பெரு வலி அரக்கன்-தன்னை – யுத்2:16 185/1
தண்டு இற தட கை ஓச்சி தழுவி அ தறுகணானை – யுத்2:16 191/1
இறக்கம் எய்தினர் யாவரும் எய்தினர் எனின் அ
துறக்கம் என்பதின் பெரியது ஒன்று உளது என சொல்லேம் – யுத்2:16 219/3,4
ஆறு தேரினும் அகன்றது அ அனுமன்-தன் தடம் தோள் – யுத்2:16 226/4
பார வெம் சிலை அழிந்து என துமிந்தது அ பரு வில் – யுத்2:16 238/4
புரிந்த அ நெடும் சேனை அம் கரும் கடல் புக்கான் – யுத்2:16 243/4
அ மலை நின்று வந்து அவனி எய்திய – யுத்2:16 251/1
அ வகை மலையினை ஏற்று ஓர் அங்கையால் – யுத்2:16 252/3
கரும் கடல் கடந்த அ காலன் காலன் வாழ் – யுத்2:16 268/3
அ திசை போயினன் அல்லது ஒண்ணுமோ – யுத்2:16 289/4
அ கணத்து அறிவு வந்து அணுக அங்கை-நின்று – யுத்2:16 290/1
ஆடவர்க்கு அரசனும் தொடர அ வழி – யுத்2:16 303/1
அ நெடு வாளையும் துணித்த ஆண்தகை – யுத்2:16 306/1
அந்தரம் அன்னது நிகழும் அ வழி – யுத்2:16 307/1
பனி பட்டால் என கதிர் வர படுவது பட்டது அ படை பற்றார் – யுத்2:16 318/1
நோக்கு இழந்தனர் வானவர் எங்களால் அ வகை நிலை நோக்கி – யுத்2:16 322/1
இலக்கை அற்றது அ இலங்கைக்கும் இராவணன் தனக்கும் என்று எழுந்து ஓடி – யுத்2:16 333/4
அந்தரத்தவர் அலை கடல் அமுது எழ கடைவுறும் அ நாளில் – யுத்2:16 338/2
உவண அண்ணலை ஒத்தது மந்தரம் ஒத்தது அ உயர் பொன் தோள் – யுத்2:16 339/4
தம்பி என நினைந்து இரங்கி தவிரான் அ தகவு இல்லான் – யுத்2:16 352/1
வாசவன் மலரின் மேலான் மழுவலான் மைந்தன் மற்று அ
கேசவன் சிறுவர் என்ற இந்த தன்மையோர்-தம்மை கேளாய் – யுத்2:17 21/1,2
அ தலை அன்ன செய்ய சிறியரோ வலியர் அம்மா – யுத்2:17 30/2
அரும்பு இயல் துளவ பைம் தார் அனுமன் வந்து அளித்த அ நாள் – யுத்2:17 58/4
அ உரை கேட்ட நங்கை செவிகளை அமைய பொத்தி – யுத்2:17 64/1
அ கணத்து மந்திரியர் ஆற்ற சிறிது ஆறி – யுத்2:17 91/1
கூறோம் இனி நாம் அ கும்பகருணனார் – யுத்2:17 92/1
கிட்டி பொருது அ கிளர் சேனை எலாம் – யுத்2:18 12/1
பின் நாள் அ இராமன் எனும் பெயரான் – யுத்2:18 14/3
கண்டான் அ இராமன் எனும் களி மா – யுத்2:18 27/1
போ நீ அ இலக்குவனில் புகல்வாய் – யுத்2:18 32/2
வேறே அ இலக்குவன் என்ன விளம்பு – யுத்2:18 38/1
என்றான் அ இராவணனுக்கு இளையான் – யுத்2:18 75/1
அ காலை இலக்குவன் ஆரியனை – யுத்2:18 85/1
அ துணை இலக்குவன் அஞ்சல் அஞ்சல் என்று – யுத்2:18 100/1
நான்மறை ஆர்ப்பு என நடந்தது அ ஒலி – யுத்2:18 101/4
பரந்தன குருதி அ பள்ள வெள்ளத்தின் – யுத்2:18 102/4
அ படை அனைத்தையும் அறுத்து வீழ்த்து அவர் – யுத்2:18 127/1
அ தொழில் நோக்கி ஆங்கு வானர தலைவர் ஆர்த்தார் – யுத்2:18 183/1
மன்னவன் தம்பி மற்று அ இராவணன் மகனை நோக்கி – யுத்2:18 186/1
அ நின்ற நிலையின் ஆற்றல் குறைந்திலன் ஆவி நீங்கான் – யுத்2:18 202/3
குன்றினும் உயர்ந்த தோளான் தலையினை கொண்டு அ வாளி – யுத்2:18 204/3
அ இடை வெறும் கை நின்ற அங்கதன் ஆண்மை அன்றால் – யுத்2:18 211/1
அ தொழில் கண்ட வானோர் ஆவலம் கொட்டி ஆர்த்தார் – யுத்2:18 212/1
ஆறு இரண்டு அம்பினால் அ நெடு மரம் அறுத்து வீழ்த்தான் – யுத்2:18 218/2
அ நெடும் கோப யானை அமரரும் வெயர்ப்ப அங்கி – யுத்2:18 219/3
அசும்பு உடை குருதி பாயும் ஆகத்தான் வேகத்தால் அ
தசும்பு உடை கொடும் தேர்-தன்னை தட கையால் எடுத்து வீச – யுத்2:18 232/1,2
நின்று அ பெரியோன் நினையாத-முன் நீலன் – யுத்2:18 238/3
அ தண்டு கொடுத்தது கைக்கொடு அடைந்தான் – யுத்2:18 239/1
அ நின்ற நிலத்து அவன் ஆக்கையை நீக்கி அல்லால் – யுத்2:19 9/3
இருந்தேன்-எனின் நான் அ இராவணி அல்லென் என்றான் – யுத்2:19 13/4
உயர் வெம் சிலை அ சிலை பண்டு அவன்-தன்னை ஓட்டி – யுத்2:19 16/3
அ தேரினை ஏறியது ஒப்பன ஆயிரம் தேர் – யுத்2:19 23/1
மாபக்கனும் அ நெடும் தேர் மணி ஆழி காக்க – யுத்2:19 25/2
அத்தனை வீரரும் ஆர்த்த அ ஒலி – யுத்2:19 38/2
கண்ட வானரம் அனந்த கோடி முறை கண்டமானபடி கண்ட அ
கண்டன் மாறு ஒருவர் இன்மை கண்டு கணை மாறினான் விடுதல் இன்மையாய் – யுத்2:19 69/1,2
அ கணத்து அனுமன் ஆலகாலம் எனலாயது ஓர் வெகுளி ஆயினான் – யுத்2:19 72/1
உக்கது அ கிரி சொரிந்த வாளிகளின் ஊழ் இலாத சிறு பூழியாய் – யுத்2:19 72/4
எங்கு நின்றனன் இலக்குவ பெயர் அ ஏழை எம்பி அதிகாயனாம் – யுத்2:19 76/1
இற்று அவிந்தன பெரும் பதாதி உயிர் உள்ள எங்கணும் இரிந்த அ
பெற்றி கண்டு இளைய வள்ளல் ஒள் எரி பிறந்த கண்ணன் இவை பேசினான் – யுத்2:19 87/3,4
அ நரன் அல்லன் ஆகின் நாரணன் அனையன் அன்றேல் – யுத்2:19 120/1
அ திறத்தினில் அனகனும் ஆயிரம் – யுத்2:19 123/1
மற்று அ வன் தொழிலோன் மணி மார்பிடை – யுத்2:19 125/3
அ கணத்தின் ஓர் ஆயிரம் ஆயிரம் – யுத்2:19 131/1
மிக்க வெம் கண் அரக்கர் அ வீரனோடு – யுத்2:19 131/2
அ இடத்தினில் ஆய் மருந்தால் அழல் – யுத்2:19 144/1
தெவ் அடங்கும் அ வலியவர் தேறினார் – யுத்2:19 144/4
அழிந்த தேரின்-நின்று அந்தரத்து அ கணத்து – யுத்2:19 150/1
ஆரியன் வாகை வில்லும் அச்சு உடை தேரும் அ தேர் – யுத்2:19 172/3
அ பாசம் வீச ஆற்றாது அழிந்த நல் அறிவு போன்றான் – யுத்2:19 201/4
அ தலை கொடியன் என்னை அட்டிலன் அளியத்தேன் நான் – யுத்2:19 208/3
அ தலைக்கு அல்லேன் யான் ஈண்டு அபயம் என்று அடைந்து நின்ற – யுத்2:19 212/3
போயினன் அனலன் போய் அ புண்ணியவன் பொலன் கொள் பாதம் – யுத்2:19 214/2
சூரியன் உச்சி உற்றால்-ஒத்தது அ உலகின் சூழல் – யுத்2:19 218/4
அ உரை அருள கேட்டான் அழுகின்ற அரக்கன் தம்பி – யுத்2:19 227/1
போய் அ தானுடைய வஞ்ச வரத்தினால் ஒளிந்து பொய்யின் – யுத்2:19 232/2
அ தன்மை கண்டு புடை நின்ற அண்ணல் கலுழன் தன் அன்பின் மிகையால் – யுத்2:19 243/3
எல்லை குயிற்றி எரிகின்ற மோலி இடை நின்ற மேரு எனும் அ
தொல்லை பொருப்பின் மிசையே விளங்கு சுடரோனின் மும்மை சுடர – யுத்2:19 246/3,4
அ நொப்பமே-கொல் பிறிதே-கொல் ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – யுத்2:19 253/4
கருமத்தின் நின்ற கவி சேனை வெள்ளம் மலர்-மேல் அ வள்ளல் கடை நாள் – யுத்2:19 265/3
உறவு உள தன்மை எல்லாம் உணர்த்துவென் அரக்கனோடு அ
மற வினை முடித்த பின்னர் வருவென் என்று உணர்த்தி மாய – யுத்2:19 270/2,3
பேதையும் அன்றி அ ஊர் யார் உளர் துயில் பெறாதார் – யுத்2:19 275/4
கொன்றது குரக்கு வீரர்-தம்மொடு அ கொற்றத்தோனை – யுத்2:19 290/2
வார் கழல் கால மற்று அ இலக்குவன் வயிர வில்லின் – யுத்2:19 291/1
சரங்களும் நிற்கவே-கொல் வந்தது அ அருணன் தம்பி – யுத்2:19 298/4
போர் செய்-காலை இடும்பனும் பொங்கி அ
கார் செய் மேனி அரக்கனை கைகளால் – யுத்2-மிகை:15 4/1,2
சீறினான் சிவன் போல அ தேரின் மேல் – யுத்2-மிகை:15 12/4
மண்டு வாள் அமர் களத்தில் அ மலர் கழல் சேறல் – யுத்2-மிகை:15 30/3
அனைய கண்டு இகல் அரக்கருக்கு இறைவன் அ பொழுதில் – யுத்2-மிகை:15 31/1
கைதவன் கணை ஏழு கொண்டு அ கணை கடிந்தான் – யுத்2-மிகை:15 34/4
கிங்கரர் நால்வர் சென்று அ கிரி அனான் கிடந்த கோயில் – யுத்2-மிகை:16 5/1
அ கணத்து அரக்கர் கோன் அளப்பு இல் யானை தேர் – யுத்2-மிகை:16 14/1
அ வழி அரியின் சேனை அதர்பட வசந்தன் என்பான் – யுத்2-மிகை:16 31/1
வெவ் வழி இசை அ கும்பகருணன் மேல் செல்ல விட்டான் – யுத்2-மிகை:16 31/4
அ கணம் தனில் அரக்கர் தம் பெரும் படை அவிய – யுத்2-மிகை:16 43/2
காலன் ஒத்தவன் கரத்து அளித்தது அ கணம் – யுத்2-மிகை:16 49/4
கால் வெம் கனல் படை கடிதின் ஏவி அ
சூலம் அற்று இரண்டு என துணித்து வீழ்த்தினான் – யுத்2-மிகை:16 51/3,4
இனைய திண் திறல் அரக்கனுக்கு அ வழி இதயத்தில் பெரு ஞான – யுத்2-மிகை:16 55/1
வருதலும் அரக்கன் மற்று அ வானர சேனை பின்னும் – யுத்2-மிகை:18 32/1
அ கணனே அயில் வாளினர் நேரா – யுத்3:20 7/1
புக்கனர் அ பொழுதில் புகழ் தக்கோய் – யுத்3:20 7/3
தூது நடந்தவனை தொழுது அ நாள் – யுத்3:20 14/1
சூரியன் பகைஞன் அ சுடர் பொன் தேரினன் – யுத்3:20 34/1
ஆர்த்து எதிர் நடந்தது அ அரியின் ஆர்கலி – யுத்3:20 36/1
கால் பிடித்து அடிக்கும் அ கரியினை கவி – யுத்3:20 43/2
வேல் பிடித்து எறிவர் அ முசுவை வெம் கணார் – யுத்3:20 43/4
அயிர்ப்பர் தம் கணவரை அணுகி அ நலார் – யுத்3:20 48/4
போர் யாக்கைகள் நாடி அ பொரு களம் புகுந்தார் – யுத்3:20 67/2
அற்று அ தொழில் எய்தலும் அ கணனே – யுத்3:20 81/1
அற்று அ தொழில் எய்தலும் அ கணனே – யுத்3:20 81/1
அ உரை மகரக்கண்ணன் அறைதலும் அரக்கன் ஐய – யுத்3:21 7/1
அ துணை அரக்கன் நோக்கி அந்தர வானம் எல்லாம் – யுத்3:21 28/1
மலைகளை நோக்கும் மற்று அ வான் உற குவிந்த வன் கண் – யுத்3:22 26/1
அ கணத்து ஆர்த்து மண்டி ஆயிரம்_கோடி தேரும் – யுத்3:22 36/1
வல்லவன் அ உரை வழங்கும் ஏல்வையுள் – யுத்3:22 42/1
வளையும் மண்டல பிறை என நின்றது அ வரி வில் – யுத்3:22 68/4
அ நல் போர் அவர் அறிவுறாவகை மறைந்து அயன்-தன் – யுத்3:22 90/3
தொடுக்கின்றேன் என்பது உணர்வரேல் அ படை தொடுத்தே – யுத்3:22 91/1
தடுப்பர் காண்பரேல் கொல்லவும் வல்லர் அ தவத்தோர் – யுத்3:22 91/2
என்ன மீட்டு உமிழ் தமிழ்_முனி ஒத்தது அ இலங்கை – யுத்3:22 101/4
கையொடும் இற்று மற்று அ கதை களம் கண்டது அன்றே – யுத்3:22 134/4
மீட்டும் அ கையால் வீசி செவி தலத்து எற்ற வீழ்ந்தான் – யுத்3:22 137/1
அ கணத்து எரிந்து வீழ்ந்தது அரக்கர்-தம் சேனை ஆழி – யுத்3:22 154/3
அனையன் நின்றனன் அ வழி மகோதரன் அறிந்து ஓர் – யுத்3:22 163/1
அனகன் ஆயின சங்கனும் அ கணத்து அயர்ந்தான் – யுத்3:22 174/2
பவள காடுடை பாற்கடல் ஒத்தது அ பரவை – யுத்3:22 178/4
அயிரா நெஞ்சும் ஆவியும் ஒன்றே எனும் அ சொல் – யுத்3:22 206/1
கண்ட அ கனவும் பெற்ற நிமித்தமும் நினது கற்பும் – யுத்3:23 24/1
செம் மலை அ மலைக்கும் அளவு அத்தனையே அது கடந்தால் சென்று காண்டி – யுத்3:24 25/2
எ மலைக்கும் அரசு ஆய வட_மலையை அ மலையின் அகலம் எண்ணின் – யுத்3:24 25/3
தோல் மயிர் குந்தளம் சிலிர்ப்ப விசைத்து எழுந்தான் அ இலங்கை துளங்கி சூழ்ந்த – யுத்3:24 32/3
அ தடம் கிரியை நீங்கி அ தலை அடைந்த வள்ளல் – யுத்3:24 54/1
அ தடம் கிரியை நீங்கி அ தலை அடைந்த வள்ளல் – யுத்3:24 54/1
அல் குன்ற அலங்கு சோதி அ மலை அகல போனான் – யுத்3:24 60/1
பாய்ந்தனன் பாய்தலோடும் அ மலை பாதலத்து – யுத்3:24 61/1
தோட்டனன் அனுமன் மற்று அ குன்றினை வயிர தோளால் – யுத்3:24 62/4
அ தலை அன்னவன் அனையன் ஆயினான் – யுத்3:24 65/1
நன்று அரசாளும் அ அரசும் நன்று-அரோ – யுத்3:24 80/4
குன்று தாங்கி அ குரிசில் போயினான் – யுத்3:24 116/4
காத்தன கூந்தல் கற்றை அற்றம் அ தன்மை கண்டு – யுத்3:25 9/2
அ தன்மை அரியின் சேனை ஆர்கலி ஆர்த்த ஓசை – யுத்3:25 17/3
பத்து வாள் மதிக்கும் அ நாள் பகல் ஒத்தது இரவும் பண்பால் – யுத்3:25 20/4
மறந்தனம் எனினும் இன்னம் சனகியை மரபின் ஈந்து அ
அறம் தரு சிந்தையோரை அடைக்கலம் புகுதும் ஐய – யுத்3:26 6/3,4
சிந்தினென் மனித்தரோடு அ குரங்கினை தீர்ப்பென் என்றான் – யுத்3:26 10/3
அ தலை தம்பிமாரும் தாயரும் அடுத்துளோரும் – யுத்3:26 16/2
அ தொழில் புரிதல் நன்று என்று அண்ணலும் அமைய எண்ணி – யுத்3:26 19/1
உறை அரவம் செவி உற்றுளது அ ஊர் – யுத்3:26 27/2
சாக மற்று இலங்கை போரும் தவிர்க அ சழக்கன் கண்கள் – யுத்3:26 80/3
அ இடத்து இளவல் ஐய பரதனை அமரின் ஆர்க்க – யுத்3:26 81/1
அ கணத்து அனுமன் நின்றான் ஐய என் தோளின் ஆதல் – யுத்3:26 83/1
அ திறம் ஆனதேனும் அயோத்தி-மேல் போன வார்த்தை – யுத்3:26 88/3
பேர்ப்பன செம் சொலாள் அ திரிசடை பேச பேர்ந்தாள் – யுத்3:26 91/2
கண்டார் அ அரக்கர் கரும் கடலை – யுத்3:27 16/4
அ காலை இலக்குவன் அ படையுள் – யுத்3:27 30/1
அ காலை இலக்குவன் அ படையுள் – யுத்3:27 30/1
உக்கார் அ அரக்கரும் ஊர் ஒழிய – யுத்3:27 30/3
அ கணத்து அடு களத்து அப்பு மாரியால் – யுத்3:27 58/1
கூனுடை குரங்கினோடு மனிதரை கொன்று சென்று அ
வானினும் தொடர்ந்து கொல்வென் மருந்தினும் உய்யமாட்டீர் – யுத்3:27 82/3,4
கூசின உலகம் எல்லாம் குலைந்தது அ அரக்கர் கூட்டம் – யுத்3:27 92/4
தனு உளதன்றோ தோளின் அ வலி தவிர்ந்தது உண்டோ – யுத்3:27 98/2
அ அம்பினை அ அம்பினின் அறுத்தான் இகல் அரக்கன் – யுத்3:27 104/1
அ அம்பினை அ அம்பினின் அறுத்தான் இகல் அரக்கன் – யுத்3:27 104/1
தீயோனும் அ கணத்து ஆயிரம் நெடும் சாரிகை திரிந்தான் – யுத்3:27 105/4
அ காலையின் அயில் வெம் கணை ஐ_ஐந்து புக்கு அழுந்த – யுத்3:27 119/1
அ தேர் அழிந்தது நோக்கிய இமையோர் எடுத்து ஆர்த்தார் – யுத்3:27 122/1
கவசத்தையும் நெடு மார்பையும் கழன்று அ கணை கழிய – யுத்3:27 124/1
அ தன்மையை அறிந்தான் அவன் சிறுதாதையும் அணுகா – யுத்3:27 128/1
கூற்றின்படி கொதிக்கின்ற அ கொலை வாள் எயிற்று அரக்கன் – யுத்3:27 129/1
ஏழிற்கும் அ புறத்தாய் உள பெரும் போர் கடல் இழிந்தாங்கு – யுத்3:27 154/3
அ பொன் படை மனத்தால் நினைந்து அர்ச்சித்து அதை அழிப்பாய் – யுத்3:27 158/1
அ உரை அமைய கேட்ட வீடணன் அலங்கல் மோலி – யுத்3:27 171/1
அ கணை அசனி என்ன அனல் என்ன ஆலம் உண்ட – யுத்3:27 178/1
கை கணை ஒன்றால் வள்ளல் அ கணை கண்டம் கண்டான் – யுத்3:27 178/4
ஆதலால் அஞ்சினேன் என்று அருளலை ஆசைதான் அ
சீதை-பால் விடுதி-ஆயின் அனையவர் சீற்றம் தீர்வர் – யுத்3:28 6/1,2
நின்றுளென் அன்றோ மற்று அ இராமன் பேர் நிற்கும் ஆயின் – யுத்3:28 10/2
படம் மறுகிட எதிர் விரவியது அ இருள் பகல் உற வரு பகை இரதம் – யுத்3:28 19/4
சூடலை துறு மலர் வாகை என தொழுதனன் அவ்வளவில் அழகனும் அ
கோடு அணை வரி சிலை உலகு உலைய குல வரை பிதிர்பட நிலவரையில் – யுத்3:28 21/2,3
ஆயிர அளவின அயில் முக வாய் அடு கணை அவன் விட இவன் விட அ
தீயினும் எரிவன உயிர் பருக சிதறின கவிகளொடு இன நிருதர் – யுத்3:28 22/1,2
பொய் வினை மகளிர் கற்பும் போன்றது அ பொலம் பொன் திண் தேர் – யுத்3:28 28/4
போரினை கடந்து மாயம் புணர்க்கினும் புணர்க்கும் போய் அ
காரினை கடந்து வஞ்சம் கருதினும் கருதும் காண்டி – யுத்3:28 32/2,3
சிலை அறாது எனினும் மற்று அ திண்ணியோன் திரண்ட தோளாம் – யுத்3:28 43/1
மொய் அற மூர்த்தி அன்ன மொய்ம்பினான் அம்பினால் அ
பொய் அற சிறிது என்று எண்ணும் பெருமையான் புதல்வன் பூத்த – யுத்3:28 47/1,2
பூ மழை வானோர் சிந்த பொலிந்தது அ பகழி புத்தேள் – யுத்3:28 52/4
செல்லாது அ இலங்கை வேந்தற்கு அரசு என களித்த தேவர் – யுத்3:28 56/2
பறந்தலை அதனில் மற்று அ பாதக அரக்கன் கொல்ல – யுத்3:28 58/3
அ புமான் உற்றது யாவர் உற்றார்-அரோ – யுத்3:29 31/4
கண்டிலன் தலை காந்தி அ மானிடன் – யுத்3:29 34/1
அஞ்சினேன் அஞ்சினேன் அ சீதை என்று அமுதால் செய்த – யுத்3:29 53/3
அ தொழில் அவரும் செய்தார் ஆயிடை அனைத்து திக்கும் – யுத்3:30 1/1
இறலி அ பெரும் தீவிடை உறைபவர் இவர்கள் – யுத்3:30 18/4
இட அ தீயிடை எழுந்தவர் இவர் கண மழையை – யுத்3:30 27/2
ஒருவரே சென்று அ உறு திறல் குரங்கையும் உரவோர் – யுத்3:30 29/1
அ திறத்தினை அறைதிர் என்று உரை-செய அவர்கள் – யுத்3:30 30/2
இலைகள் கோதும் அ குரங்கின்-மேல் ஏவ-கொல் எம்மை – யுத்3:30 37/4
மற்று அ வாசகம் கேட்டலும் மாலியவான் வந்து – யுத்3:30 39/1
கங்கை_சூடி-தன் கடும் சிலை ஒடித்த அ காலம் – யுத்3:30 42/3
தீயின் வெய்ய போர் அரக்கர்-தம் சேனை அ சேனை – யுத்3:30 43/2
விதி விளைத்தது அ வில்லியர் வெல்க நீர் வெல்க – யுத்3:30 48/3
கட்டம் அ தொழில் செரு தொழில் இனி செயும் கடமை – யுத்3:30 51/4
ஏவி அ பெரும் தானையை தானும் வேட்டு எழுந்தான் – யுத்3:31 3/1
தழுவி விண்ணையும் திசையையும் தடவும் அ தானை – யுத்3:31 4/4
அடங்கும் மன் உயிர் அனைத்தும் அ வரைப்பிடை அவை போல் – யுத்3:31 5/2
அடங்குமே மற்று அ பெரும் படை அரக்கர்-தம் யாக்கை – யுத்3:31 5/3
நிலையும் அ புறத்து உலகங்கள் யாவையும் நிரம்ப – யுத்3:31 16/2
விசும்பின் சேறலின் கிடந்தது அ விலங்கல்-மேல் இலங்கை – யுத்3:31 21/4
கொன்று நீக்கும் அ கொற்றவன் இ குலம் எல்லாம் – யுத்3:31 26/3
ஆழி வேறு இனி அ புறத்து இல்லை வாள் அரக்கர் – யுத்3:31 32/4
ஒன்றும் கேட்கிலம் என்றது அ குரக்கு_இனம் உரையால் – யுத்3:31 35/3
புரம் கடந்த அ புனிதனே முதலிய புலவோர் – யுத்3:31 38/1
கரந்து அடங்கினர் இனி மற்று அ அரக்கரை கடப்பார் – யுத்3:31 38/3
காணத்தான் நிற்கத்தான் அ கறை மிடற்றவற்கும் ஆமே – யுத்3:31 50/3
அ புறத்து அமைந்த சூழ்ச்சி அறிந்திவன் அயலே வந்து – யுத்3:31 60/2
அ நிமித்தம் உற்ற-போது அரக்கர் கண் அரங்க மேல் – யுத்3:31 79/3
வரு காலனும் அவன் தூதரும் நமன்-தானும் அ வரைப்பின் – யுத்3:31 106/2
சுட்டு ஆசு அறுத்து உலகு உண்ணும் அ சுடரோன் என பொலிந்தான் – யுத்3:31 108/3
தப்பிற்று அ உரை இன்று ஓர் தனுவினால் – யுத்3:31 135/4
அன்று போல் எனல் ஆகியது அ சிலை – யுத்3:31 136/3
ஆசைகளை உற்று உருவும் அ புறமும் ஓடும் அதன் இ புறம் உளார் – யுத்3:31 139/3
காலம் எனல் ஆயினன் இராமன் அ அரக்கர் கடைநாளில் விளியும் – யுத்3:31 142/2
வெள்ளம் ஒரு நூறு படும் வேலையின் அ வேலையும் இலங்கை நகரும் – யுத்3:31 144/1
வெம் மின் என வெம் பகழி வேலை என ஏயினன் அ வெய்ய வினையோர் – யுத்3:31 147/3
அ கணையை அ கணம் அறுத்தனர் செறுத்து இகல் அரக்கர் அடைய – யுத்3:31 148/1
அ கணையை அ கணம் அறுத்தனர் செறுத்து இகல் அரக்கர் அடைய – யுத்3:31 148/1
அரக்கர் உளர் ஆர் சிலர் அ வீடணன் அலாது உலகின் ஆவி உடையார் – யுத்3:31 152/1
ஆர்த்தால் ஒத்தது அ ஒலி எல்லா உலகுக்கும் – யுத்3:31 188/4
அ நரன் அம்பினில் ஆவி அழிந்தார் – யுத்3-மிகை:20 3/4
அ போது அழல் வேள்வி அடல் பகைஞன் – யுத்3-மிகை:20 12/1
வியன் கர நேமி அம் படை அ வெற்பினை – யுத்3-மிகை:23 1/2
அ தலை அமர் செய்து ஆற்றான் அவன் இடத்து உமை அன்பால் தன் – யுத்3-மிகை:29 3/2
ஏன்று சென்றது அ இராமன் மேல் இராக்கத பரவை – யுத்3-மிகை:31 2/4
அ திறத்து அரக்கரோடும் ஆனை தேர் பரி குலம் – யுத்3-மிகை:31 21/3
அ உரைக்கு அனைவரும் அமைந்து அங்கு அண்ணலோடு – யுத்3-மிகை:31 51/3
ஆயிர வெள்ளம்-தானும் அ துணை வெள்ளம் ஆகி – யுத்3-மிகை:31 55/2
கணிதம் ஏழரையே கொண்ட கடிகை அ கடிகை-வாய் வில் – யுத்3-மிகை:31 66/3
மூன்று வைப்பினும் அ புறத்து உலகினும் முனையின் – யுத்4:32 4/1
நூழில் வெம் சமம் நோக்கி அ இராவணன் நுவன்றான் – யுத்4:32 11/3
சிரமும் கல் என சிந்தலின் சிதைந்தது அ சேனை – யுத்4:32 12/3
குழலும் நூலும் போல் அனுமனும் தானும் அ குமரன் – யுத்4:32 13/4
பூளை போன்றது அ பொரு சினத்து அரிகள்-தம் புணரி – யுத்4:32 17/4
என்பது உன்னி அ விஞ்சையை மனத்திடை எண்ணி – யுத்4:32 24/1
கருத்தை உன்னி அ மாருதி உலகு எலாம் கடந்தான் – யுத்4:32 40/4
விழுந்திலன் அன்றோ மற்று அ வீடணன் என்று விம்மி – யுத்4:32 43/2
அரிய அ பரி ஆயிரம் ஆயிரம் – யுத்4:33 32/2
மீண்டது அ அளவின் ஆவி மாருதி மருந்து மெய்யில் – யுத்4:34 18/2
தீண்டவும் தாழ்த்தது இல்லை யாரும் அ செங்கணானை – யுத்4:34 18/3
அன்று இது என்றிடின் மயன் மகள் அ தொழில் உறுதல் – யுத்4:35 26/3
அழுந்து பணி-மீது அமளி அஞ்சல் என அ நாள் – யுத்4:36 1/3
அ பகல் இயற்றி உளது ஆயிரம் அருக்கர்க்கு – யுத்4:36 19/2
கண்ணனை ஒழிய அ பால் செல்வதே கருமம் என்றான் – யுத்4:37 11/4
சென்றது அ இராமன் திண் தேர் விளைந்தது திமில திண் போர் – யுத்4:37 12/4
அடல் வலி அரக்கற்கு அ போழ்து அண்டங்கள் அழுந்த மண்டும் – யுத்4:37 18/1
எவன் அ ஈசன் என்பார் தொழ ஏற்று எதிர் – யுத்4:37 27/2
அவனும் அ சிவனும் எனல் ஆயினார் – யுத்4:37 27/4
அரக்கன் அன்று எடுத்து ஆர்க்கின்ற ஆர்ப்பும் அ
பொருப்பு மெய் வில் தெழிப்பும் உண்டு என்ப-போல் – யுத்4:37 40/1,2
தந்த அ பொருப்பு என புரங்கள் தாம் என – யுத்4:37 58/2
அந்தரத்து எழுந்தது அ அரக்கன் தேர்-அரோ – யுத்4:37 58/4
ஏனை அ தலைவனை காண்கிலேம் என – யுத்4:37 82/2
தூணுடை நிரை புரை கரம் அவை-தொறும் அ
கோணுடை மலை நிகர் சிலை இடை குறைய – யுத்4:37 84/1,2
ஏயினன் இருள் உறு தாமதம் எனும் அ
தீவினை தரு படை தெறு தொழில் மறவோன் – யுத்4:37 89/3,4
அன்ன மாயமோ அம்பு அல என்பர் அ அம்புக்கு – யுத்4:37 100/2
அடைத்த ஊர்திகள் அனைத்தும் வந்து அ வழி அடைய – யுத்4:37 113/4
கருப்பு கார் மழை வண்ண அ கடும் திசை களிற்றின் – யுத்4:37 121/3
மறத்தலால் தந்த மாயையின் மாய்ந்தது அ மாயை – யுத்4:37 124/4
கண் தா குலம் முற்றும் சுடும் என்று அ கழல் வெய்யோன் – யுத்4:37 126/3
நின்றான் அ நாள் வீடணனார் சொல் நினைவுற்றான் – யுத்4:37 134/4
இவனோதான் அ வேத முதல் காரணன் என்றான் – யுத்4:37 135/4
அங்கு அ வெம் கடும் கணை அயிலின் வாய்-தொறும் – யுத்4:37 146/1
பிறந்துளதாம் என பெயர்த்தும் அ தலை – யுத்4:37 151/2
எய்த வந்து அ கணத்து எழுந்தது ஓர் சிரம் – யுத்4:37 152/2
மாண்டது அ கணம் என்று இடர் மாற்றுவான் – யுத்4:37 180/3
சென்று எதிர்ந்தது தேரும் அ தேர்-மிசை – யுத்4:37 182/3
அ கணத்தின் அயன் படை ஆண்தகை – யுத்4:37 196/1
புக்கது அ கொடியோன் உரம் பூமியும் – யுத்4:37 196/3
மு மடங்கு பொலிந்தன அ முறை துறந்தான் உயிர் துறந்த முகங்கள் அம்மா – யுத்4:37 200/4
மாதலி பேரவன் கடவ மண் தலத்தின் அ பொழுதே வருதலோடும் – யுத்4:37 201/2
அ உரைக்கு இறுதி நோக்கி வீடணன் அருவி கண்ணன் – யுத்4:37 209/1
அ பணை அனைத்தும் மார்புக்கு அணி என கிடந்த வீர – யுத்4:37 212/1
அ வடு அன்றி இந்த அண்டத்தும் புறத்தும் ஆன்ற – யுத்4:37 213/1
அ விட நாகம் எல்லாம் அணுகினும் அணுகல் ஆற்றா – யுத்4:37 213/4
அ வகை அருளி வள்ளல் அனைத்து உலகங்களோடும் – யுத்4:38 1/1
ஏந்து புயத்து இராவணனார் காதலும் அ சூர்ப்பணகை இழந்த மூக்கும் – யுத்4:38 25/2
வான மங்கையர் விஞ்சையர் மற்றும் அ
தான மங்கையரும் தவ பாலவர் – யுத்4:38 30/1,2
அடி வணங்கி இளவலை ஆண்டை அ
நெடிய காதலினோர்க்கு உயர் நீர்மை செய்து – யுத்4:39 9/2,3
பொருக்கென புகல் புக்கவன் புல்லி அ
திரு கொள் மார்பன் இனையன செப்பினான் – யுத்4:39 11/3,4
அ புறத்ததை உன்னி அனுமனை – யுத்4:40 1/2
போன அ பொருள் போற்றலை புந்தியோய் – யுத்4:40 22/4
உன்னும் காலை கொணர்வென் என்று ஓத அ
பொன்னின் கால் தளிர் சூடினன் போற்றினான் – யுத்4:40 25/3,4
கோனும் அ முனிவர்-தங்கள் கூட்டமும் குலத்துக்கு ஏற்ற – யுத்4:40 27/2
அ வழி இராமனும் அலர்ந்த தாமரை – யுத்4:40 37/1
அற்பின் அ தலைவனும் அமைய நோக்கினான் – யுத்4:40 47/4
தீந்தது அ எரி அவள் கற்பின் தீயினால் – யுத்4:40 72/4
புகுதி யாவர்க்கும் அரிய அ புருடனும் நீ இ – யுத்4:40 87/3
தன்னை தான் அறியாமையின் சலிப்ப அ சலம் தீர்ந்து – யுத்4:40 90/3
கரணம் அ அறிவை கடந்து அகல்வு அரிது ஆக – யுத்4:40 93/2
பொன்னை தீயிடை பெய்வது அ பொன்னுடை தூய்மை – யுத்4:40 109/1
என்ன சொல்லி அ ஏந்து_இழை திரு மனத்து யாதும் – யுத்4:40 111/1
பின்னை செம்மல் அ இளவலை உள் அன்பு பிணிப்ப – யுத்4:40 111/3
எ வரங்களும் கடந்தவன் அ பொருள் இசைப்ப – யுத்4:40 118/1
அ வரங்களும் இரண்டு அவை ஆற்றினாற்கு ஈந்த – யுத்4:40 118/3
போலும் வீரனை நோக்கி மற்று அ மொழி புகன்றான் – யுத்4:41 10/4
ஐயன் அ மொழி புகன்றிட துணுக்கமோடு அவர்கள் – யுத்4:41 11/1
முன்பு நான் நினைந்திருந்தது அ பரிசு நும் முயற்சி – யுத்4:41 13/3
அ மொழி இரவி மைந்தற்கு அண்ணல்தான் உரைப்ப அன்னான் – யுத்4:41 28/1
மின்னை நோக்கி அ வீரன் ஈது இயம்பிடும் வேலை – யுத்4:41 33/1
சென்று தீது இன்மை செப்பி அ தீமையும் விலக்கி – யுத்4:41 43/2
சிந்தை பின் வர செல்பவன் குகற்கும் அ சேயோன் – யுத்4:41 44/3
நனைந்த தண்டலை நாட்டு இருந்தேயும் அ
கனைந்த மூலமும் காயும் கனியும் அ – யுத்4:41 48/2,3
கனைந்த மூலமும் காயும் கனியும் அ
வனைந்த அல்ல அருந்தல்_இல் வாழ்க்கையான் – யுத்4:41 48/3,4
சென்ற போதத்தது அ உரை செல்வத்தை – யுத்4:41 53/2
தனை பயந்தவள் துன்பமும் தாங்கி அ
வனத்து வைகல் செய்யான் வந்து அடுத்தது ஓர் – யுத்4:41 55/2,3
அழுது வேண்டுவது உண்டு ஐய அ வரம் – யுத்4:41 60/3
என்னது ஆகும்-கொல் அ வரம் என்றியேல் – யுத்4:41 61/1
அ திருக்கும் கெடும் உடனே புகுந்து ஆளும் அரசு எரி போய் அமைக்க என்றான் – யுத்4:41 66/4
அப்பொழுதின் அ உரை சென்று அயோத்தியினின் இசைத்தலுமே அரியை ஈன்ற – யுத்4:41 67/1
பின் இழைத்ததும் எண்ணில் அ பெற்றியால் – யுத்4:41 70/3
விழும் அழிந்து ஏங்கும் போய் வீங்கும் வேர்க்கும் அ
குழுவொடும் குனிக்கும் தன் தட கை கொட்டுமால் – யுத்4:41 91/3,4
அ திறத்து ஆண்தகை அனுமன்-தன்னை நீ – யுத்4:41 95/1
ஈங்கு நின்று யாம் உனக்கு இசைத்த மாற்றம் அ
தூங்கு இரும் குண்டல செவியில் சூழ்வர – யுத்4:41 100/1,2
அ நகர் ஆர்த்த பேர் ஆர்ப்பு இராவணன் – யுத்4:41 106/3
தென் நகர்க்கு அ புறத்து அளவும் சென்றதால் – யுத்4:41 106/4
காட்டினன் மாருதி கண்ணின் கண்ட அ
தோட்டு அலர் தெரியலான் நிலைமை சொல்லும்-கால் – யுத்4:41 110/1,2
தன் இணை தோள்கள் ஆர தழுவி அ தம்பிமாருக்கு – யுத்4:41 119/2
ஐயம் இல் சிந்தையான் அ சுமந்திரன் அமைச்சரோடும் – யுத்4:42 15/2
தம்தம் உச்சியின் மேல் வைத்தது ஒத்தது அ தாம மோலி – யுத்4:42 18/4
உலக்க வானர வீரரை ஓட்டி அ
இலக்குவன் தனை வீட்டி இராவணன் – யுத்4-மிகை:34 1/2,3
தீயின் மா படை செலுத்த அ படையினின் செறுத்தான் – யுத்4-மிகை:37 10/2
ஏய அ படை ஏவி அங்கு அமலனும் இறுத்தான் – யுத்4-மிகை:37 10/4
நேர் உதிக்க அ படை கொண்டு நிமலனும் நீக்க – யுத்4-மிகை:37 12/2
போயது எங்கணும் இருள் அற ஒளித்தது அ பொழுதில் – யுத்4-மிகை:37 16/3
அ வயின் அரன் அணி அடல் அராவுமே – யுத்4-மிகை:37 19/3
அ திறத்து அரக்கனும் அமர் ஒழிந்திலன் – யுத்4-மிகை:37 23/3
விடுத்த வீரன் அ வெய்யவன் மா தலை – யுத்4-மிகை:37 24/2
ஆனபோது அங்கு அரக்கன் அ தேரொடும் – யுத்4-மிகை:37 25/1
வீர வில் கை இளவல் அ வீடணன் – யுத்4-மிகை:39 8/7
அங்கு அ ஆவி அரக்கனை ஆரிய – யுத்4-மிகை:40 1/3
கவர் அரக்கன் அ மாயை என் சுடர் – யுத்4-மிகை:40 16/2
ஐயன் அ மொழியினை அருளும் வேலையில் – யுத்4-மிகை:40 17/1
அன்று-தான் இளம் கோவொடும் அ கவி வெள்ளம் – யுத்4-மிகை:41 6/3
அ கணத்து அருகு நின்ற அனுமன் கை திருமுகத்தை – யுத்4-மிகை:41 11/1
தன் பொலம் கையில் தாங்கியே தொடுத்த அ சரங்கள் – யுத்4-மிகை:41 35/3
அன்னது ஆதலின் அமரர் அ நகரிடை ஆங்கண் – யுத்4-மிகை:41 44/1
அன்றுதான் இளங்கோவொடும் அ கவி வெள்ளம் – யுத்4-மிகை:41 46/3
சுடர் முடி பறித்த அ நாள் அன்னவன் தொல்லை வெம் போர் – யுத்4-மிகை:41 56/3
ஆதியர் மூவர்க்கு அ நாள் அரு மறை அறைந்த அந்த – யுத்4-மிகை:41 78/1
சேதுவின் கரை சேர்ந்த அ திறல் புனை இராமன் – யுத்4-மிகை:41 90/1
அனைவரும் அமரர்-தாமும் அ முறை ஏத்தி நின்றார் – யுத்4-மிகை:41 105/4
அ இடத்து அனுமன் தந்த கங்கை மேல் – யுத்4-மிகை:41 107/1
கை வித்தும் சாத்தினான் அ கடல் பெரும் படையை எல்லாம் – யுத்4-மிகை:41 131/2
தாகம் நீங்கினர் அ இடை தேவரும் சார்ந்தார் – யுத்4-மிகை:41 140/4
செந்து நாளை அ திருநகர் அடைக என செப்பி – யுத்4-மிகை:41 142/3
அந்தம் இல் பரத்துவன் சொல அ இடத்து அடைந்தான் – யுத்4-மிகை:41 144/4
திருந்த அ போரில் வென்று மீண்டவா செப்புக என்றான் – யுத்4-மிகை:41 146/4
அறம் புகா மறத்தினாலே அழிந்தது அ பதியும் ஐயா – யுத்4-மிகை:41 149/4
வென்று மீண்டிலை ஆயின அ விண்ணவர் முனிவர் – யுத்4-மிகை:41 151/3
ஏதும் யான் செய்தது இல்லை அ இலங்கை மேல் வெகுண்டு – யுத்4-மிகை:41 152/3
அன்றியும் பிறிது உள்ளது ஒன்று உரைசெய்வென் அது அ
துன்று தார் புனை மாருதி பெரும் புய துணையால் – யுத்4-மிகை:41 153/1,2
ஓங்கு வாலினை ஓட்டி அ ஓடங்கள் – யுத்4-மிகை:41 185/1
அ கணத்து அனுமனும் அவண் நின்று ஏகி அ – யுத்4-மிகை:41 196/1
அ கணத்து அனுமனும் அவண் நின்று ஏகி அ
திக்குறு மானத்தை செவ்வன் எய்தி அ – யுத்4-மிகை:41 196/1,2
திக்குறு மானத்தை செவ்வன் எய்தி அ
சக்கரத்து அண்ணலை தாழ்ந்து முன் நின்றான் – யுத்4-மிகை:41 196/2,3
உருப்பு அவிர் கனலிடை ஒளிக்கலுற்ற அ
பொருப்பு அவிர் தோளனை பொருந்தி நாயினேன் – யுத்4-மிகை:41 197/1,2
என்றலும் அவன் அடி இறைஞ்சி எய்தி அ
குன்று உறழ் வரி சிலை குவவு தோளினான் – யுத்4-மிகை:41 214/1,2
அ உரை கேட்டலும் அறிவின் வேலையான் – யுத்4-மிகை:41 215/1
அ வழி மாருதி அம் கை பற்றிய – யுத்4-மிகை:41 223/1
எ வழி உறைந்தது அ செயல் எலாம் விரித்து – யுத்4-மிகை:41 223/3
ஆறு நால் ஆண்டு அவண் வைகி அ புறத்து – யுத்4-மிகை:41 228/1
கடும் கணை புட்டிலும் கவசம் தானும் அ
திடம் படு சுரிகையும் சேர ஈந்தனன் – யுத்4-மிகை:41 229/3,4
அ புறத்து எருவையின் அரசை கண்ணுறா – யுத்4-மிகை:41 230/1
அதிர் பொலன் கழலினான் அ அரும் தவன்-தன்னை ஏத்தி – யுத்4-மிகை:41 269/2
ஈன்று காத்து அழித்து அவை இயற்றும் அ உரு – யுத்4-மிகை:41 272/2
அப்பொழுது அ வயின் அடந்துளோர்களை – யுத்4-மிகை:41 274/1
அ வயின் அயோத்தி வைகும் சனமொடும் அக்குரோணி – யுத்4-மிகை:41 275/1
எடுத்தனன் முனிவன் மற்று அ இராமனை ஆசி கூறி – யுத்4-மிகை:41 278/1
செருக்கிளர் நீலன்-தன்னை மற்றும் அ திறத்தினோரை – யுத்4-மிகை:41 285/2
அ வயின் விமானம் தாவி அந்தரத்து அயோத்தி நோக்கி – யுத்4-மிகை:41 296/1
களங்கணி அனைய அ கண்ணன் மாதொடும் – யுத்4-மிகை:41 298/3
அ வயின் முனிவனோடும் பரதனும் அரியின் சேயும் – யுத்4-மிகை:42 21/1
ஏமுற கொடுத்தாள் அ நாள் இடர் அறிந்து உதவினாற்கே – யுத்4-மிகை:42 57/4
அ வகை அறுபத்துஏழு கோடியாம் அரியின் வேந்தர்க்கு – யுத்4-மிகை:42 63/1

TOP


அ-வயின் (15)

என்று அ அந்தணன் இயம்பலும் வியந்து அ-வயின்
சென்று வந்து எதிர் தொழும் செம் நெறி செல்வரோடு – பால:7 4/1,2
நின்று நல் உரை விளம்பி மற்று அ-வயின் நீங்கா – பால-மிகை:9 58/4
அ-வயின் இழிந்து வேந்தன் அரும் கடன் முறையின் ஆற்ற – பால-மிகை:11 40/1
அண்டர் தாமும் வந்து அ-வயின் எய்தி வேறு – பால-மிகை:11 51/3
அ-வயின் அரசவை அகன்று நெஞ்சகத்து – அயோ:4 156/1
அ-வயின் அனைய காண்டற்கு அமைதலால் அளியன் என்றான் – அயோ:5 19/4
பற்றி அ-வயின் பரிவின் வாங்கினார் – அயோ:11 119/1
உண்டு எழுந்த உணர்வு அ-வயின் உணர்ந்து முடுகி – ஆரண்:1 35/1
அ-வயின் அழகனும் வைகினன் அறிஞன் – ஆரண்:2 35/1
ஆண்தகையர் அ-வயின் அடைந்தமை அறிந்தான் – ஆரண்:3 36/1
ஏகி இனி அ-வயின் இருந்து உறை-மின் என்றான் – ஆரண்:3 59/1
அ-வயின் அ ஆசை தன் அகத்துடைய அன்னாள் – ஆரண்:6 30/1
அந்தியாள் வந்து தான் அணுகவே அ-வயின்
சந்த வார் கொங்கையாள் தனிமைதான் நாயகன் – கிட்:1 38/1,2
யாவரும் அ-வயின் எளிதின் எய்தினார் – கிட்:16 3/1
அ-வயின் அரக்கியர் அறிவுற்று அம்மவோ – சுந்:3 55/1

TOP


அஃக (1)

ஆர்-கொலோ உரை செய்தார் என்று அருள் வர சீற்றம் அஃக
பார் குலாம் முழு வெண் திங்கள் பகல் வந்த படிவம் போலும் – கிட்:11 50/1,2

TOP


அஃகல் (1)

அஃகல்_இல் அற நெறி ஆக்கியோன் பொருள் – அயோ:11 104/3

TOP


அஃகல்_இல் (1)

அஃகல்_இல் அற நெறி ஆக்கியோன் பொருள் – அயோ:11 104/3

TOP


அஃகல (1)

எரிந்து இழுது அஃகல ஒளி இழந்தன – ஆரண்:10 123/2

TOP


அஃகி (1)

என்று என்று ஏங்கும் விம்மும் உயிர்க்கும் இடை அஃகி
சென்று ஒன்று ஒன்றோடு இந்தியம் எல்லாம் சிதைவு எய்த – யுத்3:22 217/1,2

TOP


அஃகினவால் (1)

அல் ஆயிரம் ஆயிரம் அஃகினவால் – யுத்2:18 67/4

TOP


அஃதலால் (1)

தாயினும் நல்ல நீரே தணிதிரால் தருமம் அஃதலால்
தீயன செய்யார்-ஆயின் யாவரே செறுநர் ஆவார் – கிட்:11 55/3,4

TOP


அஃதால் (1)

ஏதி ஒன்றால் தேரும் அஃதால் எளியோர் உயிர் கோடல் – சுந்:8 43/1

TOP


அஃது (42)

அஃது ஐய நினை எமது அரசு என உடையேம் – பால:5 131/1
மாற்றம் அஃது உரை-செய மங்கை உள்ளமும் – அயோ:2 58/1
வீரன் அஃது உரைத்தலோடும் மெய்_இலாள் விமல யான் அ – ஆரண்:6 36/1
என்ன காரியத்தை சொல் அஃது இயையுமேல் இழைப்பல் என்றான் – ஆரண்:6 37/4
ஆன்ற காதல் அஃது உற எய்துழி – ஆரண்:6 81/1
அரக்கன் அஃது உரைத்தலோடும் அறிந்தனன் அடங்கி நெஞ்சம் – ஆரண்:11 31/1
ஐய நுண் மருங்குல் நங்கை அஃது உரை-செய்ய ஐயன் – ஆரண்:11 61/1
மங்கை அஃது உரைத்தல் கேட்ட வரம்பு_இலான் மறுவின் தீர்ந்தார் – ஆரண்:12 51/1
ஆறிய சிந்தையள் அஃது உரை-செய்ய – ஆரண்:14 53/1
அன்னவன் அஃது எலாம் அறிய கூறலும் – ஆரண்:14 85/2
ஒண்ணும் என்னின் அஃது உதவாது உலோவினாரும் உயர்ந்தாரோ – கிட்:1 24/4
மாற்றம் அஃது உரைத்தலோடும் வரி சிலை குரிசில் மைந்தன் – கிட்:2 17/1
அறிதி என்னின் உண்டு உபாயமும் அஃது அரு மரங்கள் – கிட்:3 80/2
ஒன்று உனக்கு என இராமனும் உரைத்தி அஃது என்றான் – கிட்:3 81/4
ஒன்று உனக்கு உரைப்பது உண்டால் உறுதி அஃது உணர்ந்து கோடி – கிட்:7 136/3
தேவரும் வெஃகற்கு ஒத்த செயிர்_அறு செல்வம் அஃது உன் – கிட்:9 10/1
அறத்தினது இறுதி வாழ்நாட்கு இறுதி அஃது உறுதி அன்ப – கிட்:9 15/4
தோன்றல் அஃது உரைத்தலோடும் மாருதி தொழுது தொல்லை – கிட்:11 74/1
உணர்த்தினேன் முன்னர் நீ அஃது உணர்ந்திலை உணர்வின் தீர்ந்தாய் – கிட்:11 87/1
உரை-செய்தாள் அஃது எலாம் உணர நீ உரை-செய்வாய் – கிட்:13 68/4
சொல்லினாள் அஃது எலாம் உணர நீ சொல்லுவாய் – கிட்:13 72/4
வீரனும் விரும்பி நோக்கி மெய்ம்மையே விளைவும் அஃது என்று – சுந்:2 94/1
காட்டினார் விதியார் அஃது காண்கிற்பார் காண்-மின் அம்மா – சுந்:2 101/2
ஒருங்கு உடன் புணர அஃது உரைக்கல்-பாலதோ – சுந்:4 42/4
எல்லை ஏற்ற நெடும் செல்வம் எதிர்ந்த ஞான்றும் அஃது இன்றி – சுந்:4 58/2
எற்றினன் அஃது அவன் வில்லினில் ஏற்றான் – சுந்:9 49/4
அரக்கரை கொன்றது அஃது உரையாய் என்றான் – சுந்:12 103/4
தற்பயன் தான் திரி தருமம் இல்லை அஃது
அற்புத மாயையால் அறிகிலார் பலர் – யுத்1:3 66/3,4
உண்டு-எனின் அஃது அவர்க்கு ஒளிக்க ஒண்ணுமோ – யுத்1:4 87/3
வார்த்தை அஃது உரைத்தலோடும் தனி தனி வாழ்ந்தேம் என்ன – யுத்1:4 140/3
வீணை என்று உணரின் அஃது அன்று விண் தொடும் – யுத்2:16 105/1
மாற்றம் அஃது உரைப்ப கேளா மலை முழை திறந்தது என்ன – யுத்2:16 196/1
மனக்கு இனிது ஆகி நிற்கும் அஃது அன்றி வரம்பு இலாதாய் – யுத்2:17 24/4
ஆர் அழிய அண்ணலும் அஃது இசையா – யுத்2:18 66/3
சொன்னான் பிறர் யார் அஃது உணர்ந்து தொகுக்க வல்லார் – யுத்2:19 24/4
உம்பரும் உலகும் எல்லாம் விளியும் அஃது ஒழிதி என்றான் – யுத்3:27 3/4
அன்னதேல் இனி அமையும் எம் கடமை அஃது என்றான் – யுத்3:30 49/4
அடுத்ததே அஃது நிற்க அன்றியும் ஒன்று கூற – யுத்3:31 55/3
சத்துருக்கன் அஃது உரைப்ப அவன் இங்கு தாழ்க்கின்ற தன்மை யான் இங்கு – யுத்4:41 66/2
ஈசற்கே கடன் யான் அஃது இழைக்கிலேன் – யுத்4:41 79/3
பரதன் அஃது உரைத்தலோடும் பணிந்து மாருதியும் சீர் சால் – யுத்4-மிகை:41 259/1
அண்ணல் அஃது உரைத்தலோடும் அரி குலத்து அரசன் ஆதி – யுத்4-மிகை:41 267/1

TOP


அஃதும் (1)

அயில் கர அணிகள் நீல அவிர் ஒளி பருக அஃதும்
எயிற்று இளம் பிறைகள் ஈன்ற இலங்கு ஒளி ஒதுங்க யாணர் – சுந்:10 15/2,3

TOP


அஃதே (23)

தாள் கண்டார் தாளே கண்டார் தட கை கண்டாரும் அஃதே
வாள் கொண்ட கண்ணார் யாரே வடிவினை முடிய கண்டார் – பால:21 19/2,3
கண் பிற பொருளில் செல்லா கருத்து எனின் அஃதே கண்ட – ஆரண்:6 53/3
தன்னை ஈன்றவற்கு அடிமை செய் தவம் உனக்கு அஃதே
உன்னை ஈன்ற எற்கு உறு பதம் உளது என உரைத்தான் – கிட்:3 78/2,3
ஆழியான் அனைய கூற ஆணை ஈது-ஆயின் அஃதே
வாழியாய் புரிவென் என்று வணங்கி மாருதியும் போனான் – கிட்:9 31/1,2
உறுதி அஃதே என உணர்ந்த ஊழியான் – கிட்:10 102/1
குவளை உண் கண்ணி வண்ண வாய் அது குறியும் அஃதே – கிட்:13 49/4
கொங்கை அ குயிலுக்கு ஒன்றும் குறைவு இலை குறியும் அஃதே – கிட்:13 61/4
வீவாய் நீ இவண் மெய் அஃதே
ஓய்வான் இன் உயிர் உய்வானாம் – சுந்:5 40/1,2
ஆழி தேர் தொகை ஐம்பதினாயிரம் அஃதே
சூழி பூட்கைக்கு தொகை அவற்று இரட்டியின் தொகைய – சுந்:9 11/1,2
ஆறு இரண்டு அஞ்சு_நூற்றின் இரட்டி தேர் தொகையும் அஃதே – சுந்:11 6/4
ஆண்டு அது துறக்கம் அஃதே அரு மறை துணிவும் அம்மா – சுந்-மிகை:1 20/4
பொள்ளல் தரும் கர பூட்கையும் அஃதே
கள்ள அரக்கனை சுற்றினர் காப்பார் – சுந்-மிகை:11 16/3,4
காதுதல் கடன் என்று உள்ளம் கருதியது அறனும் அஃதே
நீதியும் அஃதே என்றான் கருணையின் நிலயம் அன்னான் – யுத்1:14 2/3,4
நீதியும் அஃதே என்றான் கருணையின் நிலயம் அன்னான் – யுத்1:14 2/4
அயர்த்திலென் முடிவும் அஃதே ஆயினும் அறிஞர் ஆய்ந்த – யுத்1:14 8/1
சய துறை அறனும் அஃதே என்று இவை சமைய சொன்னான் – யுத்1:14 8/4
நின்றவர் தாழ்வர் தாழ்ந்தோர் உயர்குவர் நெறியும் அஃதே
என்றனர் அறிஞர் அன்றே ஆற்றலுக்கு எல்லை உண்டோ – யுத்2:16 37/2,3
அறைந்தன பகழி வையம் அதிர்ந்தது விண்ணும் அஃதே
நிறைந்தன பொறியின் குப்பை நிமிர்ந்தன நெருப்பின் கற்றை – யுத்2:18 196/3,4
வேள்வியும் மெய்யும் தெய்வ வேதியர் விழைவும் அஃதே
ஆழி அம் கமல கையான் ஆதி அம் பரமன் என்னா – யுத்2:19 179/2,3
தொல்லோன் சொல்லே நன்று என அஃதே துணிவுற்றார் – யுத்3:31 186/4
விண்ணும் நிலனும் என விசேடம் இலது அஃதே
எண்ணும் நெடு நீரினும் நெருப்பிடையும் எந்தாய் – யுத்4:36 21/3,4
வெம்பு இகல் அரக்கன் அஃதே செய்வென் என்று அவனின் மீண்டான் – யுத்4:37 9/4
புரியும் மா தவனும் அஃதே ஆக என புகன்றிட்டானால் – யுத்4-மிகை:41 173/4

TOP


அக்க (1)

அக்க பெயரோனை நிலத்தொடு அரைத்துளானை – யுத்2:19 8/1

TOP


அக்கட (1)

அக்கட இராவணற்கு அமைந்த ஆற்றலே – யுத்1:2 32/4

TOP


அக்கன் (3)

அக்கன் மாளிகை கடந்து போய் மேல் அதிகாயன் – சுந்:2 142/1
அந்த நகரும் கடி காவும் அழிவித்து அக்கன் முதலாயோர் – சுந்:12 120/1
அக்கன் உலந்தான் அதிகாயன் தான் பட்டான் – யுத்2:18 269/1

TOP


அக்கனை (3)

அக்கனை கொன்று நின்ற குரங்கினை ஆற்றல் காட்டி – சுந்:11 11/3
வாய்த்த அக்கனை வரி சிலை மலையொடும் வாங்கி – யுத்1:5 64/3
திருகு வெம் சினத்து அக்கனை நிலத்தொடும் தேய்த்து – யுத்3:30 46/2

TOP


அக்காலை (2)

அக்காலை அரக்கியும் அண்டம் அனந்தம் ஆக – சுந்:1 58/1
அக்காலை நிகும்பன் அனல் சொரி கண்ணன் – யுத்2:18 246/1

TOP


அக்கிரீவனை (1)

அக்கிரீவனை தடிந்து வெம் படையினால் அசைந்த – யுத்4:41 9/2

TOP


அக்கு (1)

அக்கு வடம் முத்த மணி ஆரம் அதன் நேர் நின்று – கிட்:14 49/3

TOP


அக்குரோணி (4)

அறுபதினாயிரம் அக்குரோணி என்று – அயோ:13 62/1
உள்ளது அக்குரோணி ஈர்_ஐந்தொடு ஓயுமால் – யுத்3:27 62/2
அறுபதினாயிரம் அக்குரோணி என்று – யுத்4-மிகை:41 219/1
அ வயின் அயோத்தி வைகும் சனமொடும் அக்குரோணி
தவ்வல் இல் ஆறு பத்து ஆயிரமோடும் தாயரோடும் – யுத்4-மிகை:41 275/1,2

TOP


அக்குரோணிகள் (1)

ஆன்றவர் உணர்த்திய அக்குரோணிகள்
மூன்று_பத்து ஆயிரத்து இரட்டி முற்றுமே – அயோ:13 5/3,4

TOP


அக (9)

அக விரை நறு மலர் தூவி ஆர்த்து எழ – பால:5 83/2
தாழ்வார் உயர புலவோர் அக இருள் தான் அகல – பால-மிகை:0 17/2
அனைய வேலை அக மனை எய்தினள் – அயோ:4 223/1
அன்ன தன்மை அக_நகர் நோக்கினான் – அயோ:11 35/1
போனவன் அக நிலை புலமையின் உணர்வான் – ஆரண்:2 33/1
அவி அக துறைகள் தாங்கி ஐந்திணை நெறி அளாவி – ஆரண்:5 1/2
கண்டு அக துயர் தீர்வது காண்டிரால் – கிட்:13 17/3
தேன் அக திரு திலோத்தமை செ வாய் – யுத்1:11 6/2
தன் அக வசத்து உலகு தங்க ஒரு தன்னின் – யுத்4:36 3/1

TOP


அக_நகர் (1)

அன்ன தன்மை அக_நகர் நோக்கினான் – அயோ:11 35/1

TOP


அகங்களை (1)

அகங்களை கழன்று தேரின் அச்சினை உருவி அப்பால் – யுத்2:15 145/3

TOP


அகட்டு (1)

பளிங்கு பொன் தலத்து அகட்டு அடுத்துற படுத்தலின் – பால:3 19/2

TOP


அகடு (3)

கல் அளை கிடந்து அகடு வெந்து அயர்கின்ற கதழ் பாம்பு – அயோ:9 42/1
அழலும் கோள் அரா அகடு தீ விட – கிட்:3 38/3
பொய்து அகடு ஒன்று பொருந்தி நெடும் தேர் – சுந்:9 48/3

TOP


அகண்டமும் (1)

அண்டமும் முற்றும் அகண்டமும் மேல்_நாள் – பால:8 16/3

TOP


அகணி (2)

அ கணத்து அ பிலத்து அகணி எய்தினார் – கிட்:14 25/1
அசந அ புலத்து அகணி நாடு ஒரீஇ – கிட்:15 16/2

TOP


அகத்த (1)

தேன் அகத்த மலர் பல சிந்திய – சுந்:13 4/3

TOP


அகத்தது (1)

அடங்கலும் பகு வாய் யாக்கை அ புறத்து அகத்தது அம்மா – யுத்1:3 134/4

TOP


அகத்தர் (1)

அடைத்தது திசைகள் எல்லாம் அன்னவர் அகத்தர் ஆனார் – யுத்3:22 16/4

TOP


அகத்தன் (1)

ஆரியன் அருளின் போய் தன் அகல் மலை அகத்தன் ஆன – கிட்:9 32/1

TOP


அகத்தார் (2)

ஆராயினும் தெரியாதது ஒர் நெடு மாயையின் அகத்தார்
பாராயண மறை நான்கையும் கடந்தார் இவர் பழையோர் – யுத்3:27 140/3,4
புறத்தார் புகுந்து அகத்தார் என புகுந்து அன்னது புரப்பார் – யுத்3:27 141/2

TOP


அகத்திடை (1)

ஐவரை அகத்திடை அடைத்த முனி ஐய – பால:7 28/2

TOP


அகத்தியன் (5)

சிந்தை எண்ணி அகத்தியன் சேர்க என – ஆரண்:3 26/3
அறைவது ஈண்டு ஒன்று அகத்தியன் காண்பது ஓர் – ஆரண்:3 32/3
இறைவ எண்ணி அகத்தியன் ஈந்துளது – ஆரண்:4 39/1
பண்டு அகத்தியன் வைகியதா பகர் – கிட்:13 17/1
நின்ற-போதினில் நிகர் இலா அகத்தியன் முதலோர் – யுத்4-மிகை:41 89/1

TOP


அகத்தில் (2)

ஆங்கு அவன் வடிவினை அகத்தில் உன்னுவாள் – பால-மிகை:10 3/4
கொண்டு தன் அகத்தில் உன்னி குலவிய உவகை தூண்ட – யுத்3-மிகை:26 5/3

TOP


அகத்தின் (5)

ஆஆ அலக்கண் உறுவாள் உரைத்த பொருளோ அகத்தின் அடையாள் – ஆரண்:13 68/2
அறம் புகாது இந்த அணி மதில் கிடக்கை-நின்று அகத்தின் – சுந்:2 21/4
முன்னே உளன் பின்னே உளன் முகத்தே உளன் அகத்தின்
தன்னே உளன் மருங்கே உளன் தலை-மேல் உளன் மலை-மேல் – யுத்3:31 113/1,2
தன்னை நேர் இலா முனிவரன் உணர்ந்து தன் அகத்தின்
என்னை ஆளுடை நாயகன் எய்தினன் என்னா – யுத்4:41 33/2,3
அகத்தின் நோய் அறுத்து அரும் துயர் களைந்து எமக்கு அழியா – யுத்4-மிகை:40 18/3

TOP


அகத்தினில் (1)

அகத்தினில் புறம் பூசித்தே அடி மலர் இறைஞ்சி – யுத்4-மிகை:41 98/3

TOP


அகத்தினும் (1)

ஆரியன் கமல பாதம் அகத்தினும் புறத்தும் ஆக – யுத்3:27 12/3

TOP


அகத்தினுள் (1)

அன்னை என் அகத்தினுள் அருவம் ஆயினாள் – யுத்4-மிகை:40 15/4

TOP


அகத்து (31)

அந்த மா மதில் புறத்து அகத்து எழுந்து அலர்ந்த நீள் – பால:3 15/1
அசட்டர்கள் ஐவரை அகத்து அடக்கிய – பால:5 74/2
தான் அகத்து எழுதலால் தலை கொண்டு ஓடிப்போய் – பால:7 13/2
நல் நுதல் ஒருத்தி தன்-பால் அகத்து உள நாணும் நீத்தாள் – பால:19 57/2
ஐயனை அகத்து வடிவே அல புறத்தும் – பால:22 37/3
அன்று ஆகி அண்டத்து அகத்து ஆகி புறத்தும் ஆகி – பால-மிகை:0 1/3
அ வரம்பு அழித்து உமை அகத்து உளே வைத்த – அயோ-மிகை:11 3/2
பொருந்த அமலன் பொழில்_அகத்து இனிது புக்கான் – ஆரண்:3 49/1
அருத்தியள் அனைய கூற அகத்து உறு நகையின் வெள்ளை – ஆரண்:6 44/1
அயிர்த்தனள் ஆகும் என்று ஓர் ஐயுறவு அகத்து கொண்டான் – ஆரண்:12 53/1
அணங்கினுக்கு அணங்கனாளே ஆசை நோய் அகத்து பொங்க – ஆரண்:12 70/1
அளிந்து அகத்து எரியும் தீயை நெய்யினால் அவிக்கின்றாரின் – கிட்:11 90/4
புறத்து அகத்து உணர் அரிய தன் பொலன் அடி கமலம் – கிட்-மிகை:3 5/2
ஆரியன் கமல பாதம் அகத்து உற வணங்கி ஆண்டு அ – சுந்:2 94/2
அரியன் ஆய் எளியன் ஆய் தன் அகத்து உறை அழகனே போல் – சுந்:2 100/4
ஆய பொழுது அ மதில் அகத்து அரசர் வைகும் – சுந்:2 164/1
அன்னள் ஆகிய சானகி இவள் என அயிர்த்து அகத்து எழு வெம் தீ – சுந்:2 197/3
ஆண்டு அ வாள் அரக்கன் அகத்து அண்டத்தை அழிப்பான் – சுந்:3 137/1
போது அரி கண்ணினாளை அகத்து வைத்து உரப்பி போனான் – சுந்:3 146/4
மனன் அகத்து உடையர் ஆய வஞ்சகர் மாற்றம் அல்லன் – சுந்:4 28/2
ஈரம்தான் அகத்து இல்லை என்றாலும் தன் – சுந்:5 30/3
துண்ட தூண் அகத்து தோன்றும் கோளரி சுடர் வெண் கோட்டு – சுந்:10 5/1
உண்டு உயிர் அகத்து என ஒறுக்கவும் உளன் – சுந்:14 15/3
அழிந்தது பிறவி என்னும் அகத்து இயல் முகத்து காட்ட – யுத்1:4 138/1
உப்பு நீர் அகத்து தோய்ந்த ஒளி நிறம் விளங்க அ பால் – யுத்1:9 18/3
தான் அகத்து உணர்வதற்கு அரிய தத்துவ – யுத்1-மிகை:3 13/2
ஓதம் ஒத்தனன் மாருதி அதன் அகத்து உறையும் – யுத்2:15 220/1
மீது மீது தன் அகத்து எழு காற்றினால் விசை-கொடு திசை செல்ல – யுத்2:16 345/3
அடங்கும் வேலைகள் அண்டத்தின் அகத்து அகல் மலையும் – யுத்3:31 5/1
நட்பு அகத்து இலா அரக்கரை நருக்கி மா மேரு – யுத்4:41 35/2
விட்பு அகத்து உறை கோள் அரி என பொலி வீரன் – யுத்4:41 35/3

TOP


அகத்துடைய (1)

அ-வயின் அ ஆசை தன் அகத்துடைய அன்னாள் – ஆரண்:6 30/1

TOP


அகத்தும் (3)

நல் நெடும் திசைமுகன் அகத்தும் நம்மனோர்க்கு – அயோ:10 48/3
பொங்கி பரந்த பெரும் சேனை புறத்தும் அகத்தும் புடை சுற்ற – யுத்1:1 2/1
அண்டம் பலவும் அனைத்து உயிரும் அகத்தும் புறத்தும் உள ஆக்கி – யுத்3:22 222/1

TOP


அகத்துள் (4)

அல்லனேல் இறப்பென் என்று அகத்துள் உன்னினாள் – பால:13 63/4
ஆய்வுறு பெரும் கடல் அகத்துள் ஏயவன் – ஆரண்:14 86/1
வெய்ய மார்பு அகத்துள் தங்காது உருவி மேக்கு உயர மீ போய் – கிட்:7 158/2
அரும் தவம் உடையர் அம்மா அரக்கர் என்று அகத்துள் கொண்டான் – யுத்1:4 136/4

TOP


அகத்துளார் (1)

உண்டு அகத்துளார் உறையும் ஐம்_பொறி – கிட்:15 19/1

TOP


அகத்துளான் (1)

நாட்டம் அது அகத்துளான் சிலம்பின் நாமத்தான் – பால-மிகை:8 13/2

TOP


அகத்தே (1)

அமர்ந்து நீங்குதற்கு அருமை கண்டு அவன் பதம் அகத்தே
சுமந்து நீ தவம் புரிக என சுக்கிரன் உரைப்ப – யுத்1-மிகை:2 25/1,2

TOP


அகத்தை (4)

அரும் துயர் வருத்தும் என் அகத்தை என்றனன் – பால:5 4/4
அன்னவர் முகத்தினோடு அகத்தை நோக்கினான் – அயோ:4 157/1
அங்கமும் மனம் அது என்ன குளிர்ந்தது அ அகத்தை மிக்கு – யுத்1:4 122/3
முழை உறு சீயம் அன்னான் முகத்தினால் அகத்தை நோக்கி – யுத்1:13 4/3

TOP


அகநாடர் (1)

ஆலை ஏய் துழனி அகநாடர் ஆர்கலி அமுது – கிட்:1 42/3

TOP


அகப்பட்டது (1)

அயில் எயிற்று வெம் புலி குழாத்து அகப்பட்டது அன்னாள் – சுந்:3 4/4

TOP


அகப்பட (1)

அலகு_இலா அரக்கன் சேனை அகப்பட அரியின் தானை – யுத்1:13 28/1

TOP


அகப்படுத்தான் (1)

பற்றி வாலினும் காலினும் பிணித்து அகப்படுத்தான்
கொற்ற வெம் கொடு மறலியும் சிரதலம் குலைந்தான் – கிட்-மிகை:7 5/3,4

TOP


அகப்படுப்பல் (1)

எழுந்து வான் முகடு இடித்து அகப்படுப்பல் என்று இவரும் – கிட்:7 67/1

TOP


அகப்பொருள் (1)

அவி கொள் நான்மறை அகப்பொருள் புறப்பொருள் அறிவார் – யுத்1:3 32/2

TOP


அகம் (48)

புண்டரிகம் முகம் மலர அகம் மலர்ந்து பொலிந்தன பூம் பொய்கை எல்லாம் – பால:11 15/4
கங்குல் வந்த திங்கள் அன்று அகம் களங்கம் இல்லையே – பால:13 51/4
ஐயனும் முகம் மலர்ந்து அகம் உற தழுவினான் – பால:20 17/4
போய் அகம் குளிர் புரவலன் இருந்துழி புக்கான் – அயோ:1 57/4
ஏடு அகம் பொதி தார் பொருந்திட யாமம் பேரி இசைத்தலால் – அயோ:3 61/2
பூ அகம் நிறைந்த புளின திரள்கள்-தோறும் – அயோ:5 12/1
அண்ணலும் அது கேளா அகம் நிறை அருள் மிக்கான் – அயோ:8 30/1
அருத்தியின் அகம் விம்மும் அன்பினன் நெடு நாளில் – அயோ:9 20/1
ஆறு கண்டனர் அகம் மகிழ்ந்து இறைஞ்சினர் அறிந்து – அயோ:9 35/1
படி-கண் வீழ்ந்து அகம் பதைக்கும் நெஞ்சினான் – அயோ:11 126/2
அலை நெடும் புனல் அற குடித்தலால் அகம்
நிலை பெற நிலை நெறி நிறுத்தலால் நெடு – அயோ:12 44/1,2
அருமையின் உயிர் வர அயா_உயிர்த்து அகம்
பொருமினன் பல் முறை புலம்பினான்-அரோ – அயோ:14 57/3,4
புறம் காண அகம் காண பொது முகத்தின் அருள் நோக்கம் – ஆரண்:1 49/1
திரு இங்கு வருவாள்-கொல்லோ என்று அகம் திகைத்து நின்றாள் – ஆரண்:6 52/4
தோற்றாய் அதனால் அகம் கரிந்தாய் மெலிந்தாய் வெதும்ப தொடங்கினாய் – ஆரண்:10 115/3
பொற்பு அகம் மான நீர் இலங்கை பொன் நகர் – ஆரண்:12 43/4
போகுதல் கண்டு அகம் புலர்ந்து சொல்லுவான் – ஆரண்:13 52/4
என்று அகம் உவந்து கோல முகம் மலர்ந்து இனிதின் நின்ற – கிட்:2 35/1
அகம் வேரற்று உக வீசு அருக்கனார் – கிட்:8 19/1
யான் அகம் மெலிகுவென் எயிற்று அரா என – கிட்:10 87/2
ஐயனும் உவந்து அகம் என முகம் மலர்ந்தருளி – கிட்:12 29/1
ஆணியின் கிடந்த காதல் அகம் சுட அருவி உண் கண் – சுந்:2 185/1
நஞ்சு அனையான் அகம் புகுந்த நங்கை யான் – சுந்:4 17/3
பொதும்பர் வைகு தேன் புக்கு அருந்துதற்கு அகம் புலரும் – சுந்:12 47/1
வெதும்புவார் அகம் வெந்து அழிவார் நகில் விழி நீர் – சுந்:12 47/3
அகம் படு காவில் அரக்கர்கள் இன்னம் – சுந்-மிகை:11 15/3
எல்லை கண்டவன் அகம் புகுந்து இடம்கொண்டது என் உள் – யுத்1:3 28/2
திரிகின்ற உள்ளத்தானும் அகம் மலர்ந்து அவன் முன் சென்றான் – யுத்1:4 119/4
அ பொருள் நலன் இழிவு இரண்டும் ஆய்ந்து அகம்
மெய்ப்பொருள் கோடலே விழுமிது என்பரால் – யுத்1-மிகை:4 8/3,4
கண்டு அகம் மகிழ்ந்து ஆங்கு அண்ணல் கடி நகர் இலங்கை மூதூர் – யுத்1-மிகை:10 1/1
ஏந்தலை அகம் மகிழ்ந்து எய்த நோக்கிய – யுத்2:16 288/2
உளைத்தன குரங்கு பல்-கால் என்று அகம் உவந்தது உண்டேல் – யுத்2:17 27/2
வார்த்தையும் கேட்கல் ஆகும் என்று அகம் மகிழ்ந்து வள்ளல் – யுத்3:22 149/2
பொருமினான் அகம் பொங்கினான் உயிர் முற்றும் புகைந்தான் – யுத்3:22 195/1
விண்ணை உற்றனன் மீள்கிலன் என்று அகம் வெதும்பி – யுத்3:22 201/3
வெல்லும் தரம் இல்லாமையும் அறிந்தான் அகம் மெலிந்தான் – யுத்3:27 127/4
தெறு காலனின் கொடியோனும் மற்று அது கண்டு அகம் திகைத்தான் – யுத்3:27 160/3
புல்லிய வடுவும் போகாது என்று அகம் புலம்புகின்றேன் – யுத்3:28 61/2
பாழி மார்பு அகம் பிய்த்து உயிர் குடித்தது ஓர் பகழி – யுத்3:30 41/4
கேடு அகம் கிளர்கின்ற களத்த நன்கு – யுத்3:31 120/3
மகளிர் வன முலைகள் தழுவி அகம் மகிழ – யுத்3:31 155/4
கொம்பும் என்பால் இனி வந்து குறுகினாள் என்று அகம் குளிர்ந்தேன் – யுத்3-மிகை:28 11/2
பண்டு இறந்தன பழம் புணர்வு அகம் புக பன்னி – யுத்4:32 10/3
புறத்ததாம் உயிர் பெற்றனம் என அகம் பொங்க – யுத்4-மிகை:41 141/3
மன்னன் மா முனி விருந்தும் உண்டு அகம் மகிழ்ந்தனனால் – யுத்4-மிகை:41 204/4
அகம் தனில் அரும் களிப்பு எழுந்து துள்ளவே – யுத்4-மிகை:41 299/4
அள்ளுற தழுவினான் போன்று அகம் மகிழ்ந்து இனிதின் நோக்கி – யுத்4-மிகை:42 46/3
ஐயனும் அவர்கள்-தம்மை அகம் மகிழ்ந்து அருளின் நோக்கி – யுத்4-மிகை:42 51/1

TOP


அகம்படி (1)

அகம்படி வீரர்கள் ஐ_இரு வெள்ளம் – சுந்-மிகை:11 15/4

TOP


அகம்பன் (6)

அ உரை கேட்டு வந்தான் அகம்பன் என்று அமைந்த கல்வி – ஆரண்:7 68/1
அகம்பன் என்று உளன் அலை கடல் பருகவும் அமைவான் – யுத்1:5 33/4
சென்றனன் அகம்பன் நன்று வருக என அனுமன் சேர்ந்தான் – யுத்3:22 127/4
மாண்டனன் அகம்பன் மண் மேல் மடிந்தன நிருதர் சேனை – யுத்3-மிகை:22 6/1
அரும் திறல் அகம்பன் ஆதி அரக்கரோடு அளவு இல் ஆற்றல் – யுத்3-மிகை:22 7/1
அறத்தினுக்கு அலக்கண் செய்யும் அகம்பன் தன் உடலை ஆவி – யுத்4-மிகை:41 54/3

TOP


அகம்பனும் (2)

அம் பொன் கழல் வீரன் அகம்பனும் உன் – யுத்2:18 16/2
அகம்பனும் காண காண ஐ_இரு_கோடி கைம்மா – யுத்3:22 126/1

TOP


அகம்பனே (1)

அள் இலை படை அகம்பனே முதலிய அரக்கர் – யுத்3:22 93/2

TOP


அகம்பனை (1)

அகம்பனை கண்டான் தண்டால் அரக்கரை அரைக்கும் கையான் – யுத்3:22 120/4

TOP


அகம்பாடு (1)

அணங்கு உறும் அவிச்சை கெட விச்சையின் அகம்பாடு
உணர்ந்து அறிவு முற்று பயன் உற்றவரை ஒத்தாள் – பால:22 39/3,4

TOP


அகரு (1)

அகரு தூமத்தின் அழுந்தின முகில் குலம் அனைத்தும் – சுந்:2 27/4

TOP


அகருவும் (1)

அகருவும் நறும் சாந்தமும் முதலிய அனேகம் – சுந்:13 23/1

TOP


அகல் (71)

காம்பு கால் பொர கண் அகல் மால் வரை – பால:2 35/3
ஆண்டு அங்கு அனையாள் இனைய நினைந்து அழுங்கும் ஏல்வை அகல் வானம் – பால:10 69/1
அணைக்க நங்கைக்கு அகல் இடம் இல் என்றான் – பால:14 32/4
கலை கடந்து அகல் அல்குல் கடம் படு – பால:18 18/2
நிறை அகல் அல்குல் புல்கும் கலன் கழித்து அகல நீத்தார் – பால:19 56/3
அந்தம்_இல் ஒளி முத்தின் அகல் நிரை ஒளி நாறி – பால:23 26/2
கண் அகல் நாடு உயர் காசொடு தூசும் – பால:23 97/3
கண் அகல் முரசின் அதை கண்டவர் செவிகள் தூர்த்த – அயோ:3 78/3
ஆண்டு ஒர் ஏழினோடு ஏழ் அகல் கானிடை – அயோ:4 7/2
அள்ளல் பள்ளம் புனல் சூழ் அகல் மா நிலமும் அரசும் – அயோ:4 61/1
கல் தடம் காணுதி என்னின் கண் அகல்
மல் தடம் தானையான் வாழ்கிலான் என்றான் – அயோ:4 160/3,4
அகல் மதில் நெடு மனை அரத்த ஆம்பல்கள் – அயோ:4 176/3
தூ அகல்_இல் குந்தம் மறம் மைந்தர்கள் துயின்றார் – அயோ:5 12/4
அகல் இடம் நெடிது ஆளும் அமைதியை அது தீர – அயோ:9 24/1
ஆறும் கானும் அகல் மலையும் கடந்து – அயோ:11 17/1
அ கணத்து உவரி மீளும் அகல் மழை நிகர்த்த அம்மா – அயோ:13 57/4
ஐவீரும் ஒருவீர் ஆய் அகல் இடத்தை நெடும் காலம் அளித்திர் என்றாள் – அயோ:13 66/4
கேடு அகல் படியினை கெடுத்து கேடு இலா – அயோ-மிகை:1 8/1
விசை கட்டழி தானவர் விட்டு அகல் பேர் – ஆரண்:2 8/3
வழியும் கூறி வரம்பு அகல் ஆசிகள் – ஆரண்:3 35/1
அருக்கன் இ அகல் இடத்து அலங்கு திக்கு எல்லாம் – ஆரண்:4 2/2
கால் நிற சே ஒளி கதுவ கண் அகல்
நீல் நிற வரையினில் பவள நீள் கொடி – ஆரண்:4 4/2,3
மாறு அகல் முழு மணிக்கு அரசின் மாட்சிதான் – ஆரண்:6 17/3
பிடித்த திண் சிலை பேர் அகல் வானிடை – ஆரண்:9 14/3
பேர் அகல் வானம் எங்கும் பிறங்கு எரி பிறக்குமாறும் – ஆரண்:13 118/2
துமிப்பதன் முன்பு அகல் என்பது சொல்ல – ஆரண்:14 56/3
கல் அகல் வெள்ளிடை கானின் நுண் மணல் – ஆரண்:14 93/1
ஆரியன் அருளின் போய் தன் அகல் மலை அகத்தன் ஆன – கிட்:9 32/1
பாசிழை அரம்பையர் பழிப்பு_இல் அகல் அல்குல் – கிட்:10 71/1
வரம்பு அகல் நறும் பிரசம் வைகல் பல வைகும் – கிட்:10 82/3
சிதைவு அகல் காதல் தாயை தந்தையை குருவை தெய்வ – கிட்:11 61/1
அவண் அவை நீத்து ஏகிய பின் அகல் நாடு பல கடந்தால் அனந்தன் என்பான் – கிட்:13 23/3
கண்டார் பொய்கை கண் அகல் நல் நீர் கரை தாம் உற்று – கிட்:15 1/1
அகல் இரும் பரவை நாண அரற்று உறு குரல ஆகி – சுந்:1 4/3
பொன்_தார் அகல் மார்ப தம் இல்லுழை வந்த-போதே – சுந்:1 47/3
ஆகாயம் அஞ்ச அகல் மேருவை அனுக்கும் – சுந்:2 2/3
அலைந்தன கடல் திரை அரக்கர் அகல் மாடம் – சுந்:6 12/1
மறிதர மழை அகல் விண் போல் வடிவு அழி பொழிலை வளைந்தார் – சுந்:7 19/4
விசையின் மான் தேர்களும் களிறும் விட்டு அகல்
திசையும் ஆகாயமும் செறிய சிந்துமால் – சுந்:9 37/1,2
அண்டம் முற்றவும் விழுங்கு இருள் அகற்றி நின்று அகல் வான் – சுந்-மிகை:2 1/1
அகல் மதிக்கு உவமை ஆயின தபோதனர் உளார் வதனம் அம்மா – யுத்1:2 93/4
கை கலந்து எரி கரும் கடல் கார் அகல் கடுப்ப – யுத்1:6 24/3
ஆசு_அற குயின்ற வெள்ளி அகல் மனை அன்னம் ஆக – யுத்1:10 10/3
என்ன என்ன எயிற்று அகல் வாய்களை – யுத்2:15 89/3
அயிறலை தொடர் அங்கு அகல் வாயினான் – யுத்2:16 61/4
கண்ணுறு பொறிகளும் கதுவ கண் அகல்
விண்ணுறு மழை எலாம் கரிந்து வீழ்ந்தவால் – யுத்2:16 97/3,4
பேழை ஒத்து அகல் வாயன பேய் கணம் முகக்கும் – யுத்2:16 213/1
சேட்டு அகல் நெற்றியின் இரண்டு சேர்த்தினான் – யுத்2:16 282/4
பறப்ப ஆயிரம் படுவன ஆயிரம் பகட்டு எழில் அகல் மார்பம் – யுத்2:16 330/1
அந்தி வந்து என அகல் நெடு வாய் விரித்து அடி ஒன்று கடிது ஓட்டி – யுத்2:16 342/3
கால் மறைந்து ஒளிப்பு இலா கடையின் கண் அகல்
நான்மறை ஆர்ப்பு என நடந்தது அ ஒலி – யுத்2:18 101/3,4
கண் அகல் நெடும் தலை விசையின் கார் என – யுத்2:18 121/2
ஆலாலம் உண்டவனே என அகல் வாயின் இட்டு அதுக்கும் – யுத்2:18 160/3
சாந்து அகல் மார்பு திண் தோள் நோக்கி நின் தனுவை நோக்கி – யுத்2:18 207/2
கார் செலா இருள் கீறிய கண் அகல்
தேர் செலாது விசும்பிடை செல்வது ஓர் – யுத்2:19 156/2,3
அல்லை சுருட்டி வெயிலை பரப்பி அகல் ஆசை எங்கும் அழியா – யுத்2:19 246/1
செப்பு அகல் வெண்ணெயின் நோன்மை தெரிந்தோய் – யுத்3:20 18/4
புடைத்தான் அகல் மார்பு பொடி சிதற – யுத்3:20 91/4
ஏந்து அகல் அல்குல் தேரை இகந்துபோய் இறங்க யாணர் – யுத்3:25 8/2
கை அகல் இஞ்சி காவல் கலங்க – யுத்3:26 23/1
கண்டனன் திசை-தொறும் நோக்கி கண் அகல்
மண் தலம் மறி கடல் அன்ன மா படை – யுத்3:27 53/1,2
ஏந்து அகல் ஞாலம் எல்லாம் இனிது உறைந்து இயற்கை தாங்கும் – யுத்3:27 71/1
அரும் கல சும்மை தாங்க அகல் அல்குல் அன்றி சற்றே – யுத்3:29 44/3
அடங்கும் வேலைகள் அண்டத்தின் அகத்து அகல் மலையும் – யுத்3:31 5/1
கோத்து அகல் மார்பிடை அணியும் கொள்கையார் – யுத்3:31 184/2
அது போது அகல் வானில் மறைந்து அரு மாயை செய் அரக்கர் – யுத்3-மிகை:31 27/1
அச்சின் திண் தேர் ஆனையின் மா-மேல் அகல் வானில் – யுத்4:33 18/1
ஐயன் இது கேட்டு இகல் அரக்கர் அகல் மாய – யுத்4:36 24/1
அவ்வாறு உற்ற ஆடு அரவம் தன் அகல் வாயால் – யுத்4:37 141/1
கை துறந்த படையினன் கண் அகல்
மெய் துறந்த உணர்வினன் வீழ்தலும் – யுத்4:37 172/1,2
ஆரம் போர் திரு மார்பை அகல் முழைகள் என திறந்து இ உலகுக்கு அப்பால் – யுத்4:38 24/1

TOP


அகல்-மேல் (1)

சூட்டு அகல்-மேல் எழு பொரியின் துள்ளினார் – கிட்:14 22/4

TOP


அகல்_இல் (1)

தூ அகல்_இல் குந்தம் மறம் மைந்தர்கள் துயின்றார் – அயோ:5 12/4

TOP


அகல்க (2)

கொள் கொள் வேல் உழவ நீயே கொண்டு அகல்க என்று கூற – பால-மிகை:11 13/4
பொருக்க அகல்க என்னினும் அது இன்று புரிகின்றேன் – சுந்:5 8/4

TOP


அகல்கிலம் (1)

ஒரு பொழுது அகல்கிலம் உறை என உறுவார் – பால:5 124/4

TOP


அகல்கின்றன (1)

விலங்கி அகல்கின்றன விரைந்து என வியந்தான் – சுந்:2 61/4

TOP


அகல்தல் (1)

சிறு தொழில் முடித்து அகல்தல் தீது எனல் தெரிந்தான் – சுந்:6 1/3

TOP


அகல்தி (1)

மீள்தி எங்கு அகல்தி என்பது விளம்ப அவனும் – ஆரண்:1 20/4

TOP


அகல்வதே (1)

கொண்டு அகல்வதே கருமம் என்று உணர்வுகொண்டான் – சுந்:5 1/4

TOP


அகல்வர்-மன்னோ (1)

வந்து நம் நகரமும் வாழ்வையும் கண்டு உவந்து அகல்வர்-மன்னோ – யுத்1:2 94/4

TOP


அகல்வரேனும் (1)

அகல்வரேனும் என் அம்பொடு வீழ்வரால் – ஆரண்:3 17/2

TOP


அகல்வாய் (1)

அயிராது உடனே அகல்வாய் அலையோ – கிட்:10 56/3

TOP


அகல்வான் (4)

அரு மா மகனே புனல் கொண்டு அகல்வான் வருமாறு அறியேன் – அயோ:4 74/3
பருகும் புனல் கொண்டு அகல்வான் படர்ந்தேன் பழுது ஆயினதால் – அயோ:4 77/2
போவாய் அகல்வான் என்னா பொன்_நாட்டிடை போயினரால் – அயோ:4 86/4
அருந்தி அகல்வான் சிந்தினவோ ஆவி உரைத்தி ஆம் அன்றே – கிட்:1 25/4

TOP


அகல்வித்தான் (1)

எய்த எய்த பகழி எல்லாம் எழுவால் அகல்வித்தான் – சுந்:8 45/4

TOP


அகல்வு (1)

கரணம் அ அறிவை கடந்து அகல்வு அரிது ஆக – யுத்4:40 93/2

TOP


அகல்வுற்றது (1)

பிடித்து அகல்வுற்றது என்ன பெரும் சினம் கதுவும் நெஞ்சோடு – பால-மிகை:11 15/2

TOP


அகல்வுற்றனள் (1)

என் மான் அகல்வுற்றனள் இப்பொழுது என்கண் என்னா – சுந்:4 87/2

TOP


அகல்வுற்றீர் (1)

ஆண்தகையது உண்மை இனி அச்சம் அகல்வுற்றீர்
பூண்ட மணி ஆழி வய மா நிமிர் பொலம் தேர் – யுத்4:36 5/2,3

TOP


அகல்வென் (2)

அறம் கொள் கொம்பினை மீட்டு உடன் அகல்வென் என்று அமைந்தான் – சுந்:12 51/4
எஞ்சு இல் யாக்கையை எடுத்துக்கொண்டு அகல்வென் என்று எண்ணி – யுத்2:15 208/3

TOP


அகல (25)

பிணி அரங்க வினை அகல பெரும் காலம் தவம் பேணி – பால:12 4/1
அருக்கனில் ஒளிரும் மேனி ஆடவர் அகல போவார் – பால:14 56/4
நிறை அகல் அல்குல் புல்கும் கலன் கழித்து அகல நீத்தார் – பால:19 56/3
தாழ்வார் உயர புலவோர் அக இருள் தான் அகல
போழ் வார் கதிரின் உதித்த தெய்வ புலமை கம்ப நாட்டு – பால-மிகை:0 17/2,3
அல்லல் காண்கில்லேன் என்னா ஆங்கு நின்று அகல போனான் – அயோ:6 11/4
வீடி-போகாதே இ மெய் வனத்தை விட்டு அகல
ஓடி போ என்று உரைத்த உரைகள் தந்தாற்கு அவள் உரைப்பாள் – ஆரண்:6 115/3,4
போடு அகல புல் ஒழுக்கை வல் அரக்கி என்று இறைவன் புகலும் பின்னும் – ஆரண்:6 127/4
காவா நிலத்தின் வரும் ஏதம் மற்று அது ஒழியாது கைக்கொடு அகல
போவார் பிரிக்க முயல்வார் புணர்ந்த பொருள் ஆம் இது என்று தெருளா – ஆரண்:13 68/3,4
பல் உடையாய் உன்னை படை உடையான் கொன்று அகல
வில் உடையேன் நின்றேன் விறல் உடையேன் அல்லேனோ – ஆரண்:13 99/3,4
அன்றது அ கடல் அளித்து அகல நின்று அளிது-அரோ – ஆரண்-மிகை:1 5/1
ஆயிடை அரக்கன் அரம்பையர் குழுவும் அல்லவும் வேறு அயல் அகல
மேயினன் பெண்ணின் விளக்கு எனும் தகையாள் இருந்துழி ஆண்டு அவள் வெருவி – சுந்:3 94/1,2
சேய காலம் பிரிந்து அகல திரிந்தான் மீண்டும் சேக்கையின்-பால் – யுத்1:1 3/1
ஆவத்தின் வந்து அபயம் என்றானை அயிர்த்து அகல விடுதி ஆயின் – யுத்1:4 100/3
யானை கால் குலைந்து ஆழி ஓர் ஏழும் விட்டு அகல
ஏனை வானவர் இருக்கை விட்டு இரியலுற்று அலைய – யுத்1:5 47/2,3
வீங்கினாள் கொங்கை மெலிந்த மெலிவு அகல
ஓங்கினாள் உள்ளம் உவந்தாள் உயிர் புகுந்தாள் – யுத்2:17 88/1,2
பூ புண் தர ஆவி புறத்து அகல
கோப்புண்டன வானர வெம் குழுவே – யுத்3:20 97/3,4
நின்றவன் நெடியது ஆங்கு ஓர் தருவினால் அகல நீக்கி – யுத்3:21 33/3
வால் விசைத்து கை நிமிர்த்து வாயினையும் சிறிது அகல வகுத்து மான – யுத்3:24 32/1
அல் குன்ற அலங்கு சோதி அ மலை அகல போனான் – யுத்3:24 60/1
அணி கண்டிகை கவசம் கழல் திலகம் முதல் அகல
துணியுண்டவர் உடல் சிந்தின சுடர்கின்றன தொடரும் – யுத்3:31 112/2,3
ஆழி படை அம்பொடும் அற்று அகல
பாழி கடை நாள் விடு பல் மழை போல் – யுத்3:31 195/2,3
தாம சுடர் வாளி தடிந்து அகல
பாம குருதி படிகின்ற படை – யுத்3:31 201/1,2
வாம் போர் நெடு வாடை மலைந்து அகல
கூம்போடு உயர் பாய்கள் குறைந்தன-போல் – யுத்3:31 202/3,4
வெறி ஆர் குழல் சீதையை விட்டு அகல
செறி ஆர் மணி மாளிகை சேர் தரு நின் – யுத்3-மிகை:28 3/2,3
கண் பிளந்து அகல நோக்கும் வானவர் களிப்பும் கண்டான் – யுத்4:34 24/3

TOP


அகலங்கள் (1)

தாரோடு அகலங்கள் தடிந்திடலும் – யுத்3:31 196/2

TOP


அகலத்தது (1)

அஞ்சொடு ஐ_இரண்டு யோசனை அகலத்தது ஆகி – கிட்:12 30/1

TOP


அகலத்தன (1)

ஏம தடம் கவசத்து இகல் அகலத்தன இருவோர் – யுத்3:27 115/1

TOP


அகலத்தின் (1)

அண்டச மணி சயனம் ஒப்பது அகலத்தின் – யுத்4:36 12/4

TOP


அகலத்து (1)

தார் அகலத்து அண்ணல் தனி கோயில் தாசரதி – யுத்2:18 274/1

TOP


அகலத்துள் (1)

அண்டர்_நாயகன் வரை புரை அகலத்துள் அலங்கல் – அயோ:1 54/2

TOP


அகலத்தொடும் (1)

அம் தார் அகலத்தொடும் அஞ்சன குன்றம் என்ன – ஆரண்:10 149/3

TOP


அகலம் (10)

வள்ள தார் அகலம் தன்னை மலர்க்கையால் புதைப்ப நோக்கி – பால:19 59/2
ஏழு_நூறு யோசனை அகலம் இட்ட கீழ் – யுத்1:5 18/1
ஆழமும் அகலம் தானும் அளப்ப_அரிது எனக்கும் ஐய – யுத்1:7 20/1
ஐ இரண்டின் அகலம் அமைந்திட – யுத்1:8 71/2
எல் சிந்திய எரி சிந்தின இகலோன் மணி அகலம் – யுத்2:15 175/4
ஊர் அகலம் எல்லாம் அரந்தை உவா உற்ற – யுத்2:18 274/3
வாழ்வு இத்தனை என்று அவன் மார்பு அகலம்
போழ்வித்தனன் ஆர் உயிர் போயினனால் – யுத்3:20 85/3,4
எ மலைக்கும் அரசு ஆய வட_மலையை அ மலையின் அகலம் எண்ணின் – யுத்3:24 25/3
தோளோடு தோள் அகலம் ஆயிரம் யோசனை எனவும் சொல்ல ஒண்ணா – யுத்3:24 31/2
பாராயோ நின்னுடைய மார்பு அகலம் பட்ட எலாம் – யுத்4-மிகை:38 5/4

TOP


அகலமும் (1)

நூறு யோசனை அகலமும் ஆழமும் நுடங்க – பால-மிகை:9 34/1

TOP


அகலா (3)

உள் நோவு ஒழியா உயிரோ அகலா
கண்ணோ துயிலா இதுவோ கடனே – பால:23 10/3,4
ஆண்ட நகர் ஆரையொடு வாயில் அகலா முன் – சுந்:4 61/3
வெப்பு அகலா எரி வெம் தழல் வெந்த – யுத்3:20 18/3

TOP


அகலா-முன் (2)

ஆங்கு அது கண்டு அவர் போய் அகலா-முன்
ஓங்கினன் மாருதி ஒல்லையின் உற்றான் – சுந்:9 58/3,4
உற்று அகலா-முன்
செற்ற குரங்கை – சுந்:13 42/1,2

TOP


அகலா-வண்ணம் (1)

வல்லையின் அகலா-வண்ணம் வானையும் வழியை மாற்றி – சுந்:7 2/3

TOP


அகலாத (1)

தூ அகலாத வை வாய் எஃகு உற தொளை கை யானை – யுத்2:16 9/3

TOP


அகலாது (1)

என் ஆர் உயிரோ அகலாது ஒழியாது இது கோசலை கேள் – அயோ:4 72/2

TOP


அகலிகை (3)

ஆயிரம் அளித்தோன் பன்னி அகலிகை ஆகும் என்றான் – பால:9 15/4
அந்தரம் உற்றான் அகலிகை பொற்பால் அழிவுற்றான் – ஆரண்:11 12/1
அந்தரம் உணரின் மேல்_நாள் அகலிகை என்பாள் காதல் – யுத்2:17 16/1

TOP


அகலிகைக்கு (1)

அரத்தம் உண்டனையே மேனி அகலிகைக்கு அளித்த தாளும் – பால:21 5/1

TOP


அகலிடத்து (1)

ஆன போது இனி அகலிடத்து உள்ள பல் உயிர்கள் – யுத்3-மிகை:31 5/2

TOP


அகலிடம் (4)

ஆலமே அனைய மெய்யர் அகலிடம் அழிவு செய்யும் – சுந்:7 3/3
அனைவரும் அமரின் உயர்ந்தார் அகலிடம் நெளிய நடந்தார் – சுந்:7 15/2
அடைந்த கார் அரக்கர் தானை அகலிடம் இடம் இன்று என்ன – சுந்-மிகை:11 26/4
ஆழி அம் செல்வ பண்டு இ அகலிடம் அளித்த அண்ணல் – யுத்2:19 235/1

TOP


அகலின் (1)

அண்டத்தை கடந்து போகி அ புறத்து அகலின் என்-பால் – சுந்:10 5/3

TOP


அகலும் (6)

அம்ம ஈது இது என அகலும் நீள் நெறி – பால:5 42/2
கண்டு மனம் களி சிறப்ப ஒளி சிறந்து மெலிவு அகலும் கற்பினார் போல் – பால:11 15/3
சென்றிடின் அகலும் தாழின் தீண்டல் ஆம் தகைமைத்து ஆகும் – ஆரண்:11 72/2
அன்ன காலம் அகலும் அளவினில் – கிட்:11 1/1
ஐயன் அ கணத்தினில் அகலும் நீள் நெறி – கிட்:14 28/3
காண்டும் என இமைப்பதன்-முன் கட்புலமும் கடந்து அகலும் இன்னும் காண்-மின் – யுத்3:24 38/3

TOP


அகலும்-காலை (1)

ஆர் இருள் அகலும்-காலை அமலனும் மறையோன் பாதம் – யுத்4-மிகை:41 208/1

TOP


அகலும்படி (1)

நொய்து அகலும்படி கைகளின் நூறா – சுந்:9 48/2

TOP


அகலுமோ (1)

அ காலத்தே அகலுமோ அவதி என்று ஒன்று உளதானால் – அயோ:6 36/4

TOP


அகலேன் (1)

ஆதி நான்முகன் வரத்தின் எனது ஆவி அகலேன்
ஏதி யாவதுவும் இன்றி உலகு யாவும் இகலின் – ஆரண்:1 21/1,2

TOP


அகவு (1)

அகவு காதலால் ஆண்தகை ஆயினும் அனுமன் – யுத்2:15 213/3

TOP


அகவும் (2)

அகவும் இள மயில்கள் உயிர் அலசியன அனையார் – அயோ:5 15/3
தெழிக்குமேல் அகவும் நாவ சிந்தையின் உன்னுமேல் சிகரம் யாவையும் – யுத்2:19 67/3

TOP


அகழ் (8)

அம் பொன் கோயில் பொன் மதில் சுற்றும் அகழ் கண்டார் – பால:10 22/4
கல்லி அங்கு அகழ் காமர் கிழங்கு எடா – பால:16 31/2
ஆதலின் இ பேர் ஆர்கலி குப்புற்று அகழ் இஞ்சி – கிட்:17 6/1
அகழ் புகுந்து அரண் புகுந்து இலங்கை அன்னவன் – சுந்:2 58/3
ஆழி அகழ் ஆக அருகா அமரர் வாழும் – சுந்:2 60/1
தீயவன் இருக்கை அயல் செய்த அகழ் இஞ்சி – சுந்:2 164/3
அந்தர அருக்கன் மகன் ஆழி அகழ் ஆக – யுத்1:12 17/1
தொன்மை பேர் அகழ் வானரம் தூர்த்ததால் – யுத்2:15 12/2

TOP


அகழ்-நின்றும் (1)

ஏறு பேர் அகழ்-நின்றும் எனை பல – யுத்2:15 10/3

TOP


அகழ்ந்த (1)

அகழ்ந்த வரை ஒப்பு உற அமைத்தவரை ஐயா – ஆரண்:11 20/3

TOP


அகழ்ந்ததும் (1)

பாரினோடு கொண்டு அகழ்ந்ததும் பார்த்தனம் பயன் இன்று – ஆரண்:13 76/2

TOP


அகழ்ந்தன (1)

கரிய மா கிழங்கு அகழ்ந்தன கொணர்வன காணாய் – அயோ:10 33/4

TOP


அகழ்ந்து (1)

ஆண்டு-நின்றும் அரக்கன் அகழ்ந்து கொண்டு – சுந்:5 24/1

TOP


அகழ்ந்தோர் (1)

ஆர்கலி அகழ்ந்தோர் கங்கை அவனியில் கொணர்ந்தோர் முந்தை – அயோ:3 96/1

TOP


அகழது (1)

கரும் கடல் அகழது நீரும் காண்டிரால் – யுத்1:5 19/4

TOP


அகழி (9)

அன்ன மா மதிலுக்கு ஆழி மால் வரையை அலை_கடல் சூழ்ந்தன அகழி
பொன் விலை மகளிர் மனம் என கீழ் போய் புன் கவி என தெளிவு இன்றி – பால:3 13/1,2
அளம் படு குரை கடல் அகழி ஏழுடை – அயோ-மிகை:1 18/1
திரை பரவை பேர் அகழி திண் நகரில் கடிது ஓடி சீதை தன்மை – ஆரண்:10 1/3
ஆர்கலி அகழி அரு வரை இலங்கை அடி பெயர்த்து இடு-தொறும் அழுந்த – சுந்:3 90/1
மீன் உடை அகழி வேலை விலங்கல்-மேல் இலங்கை வேந்தன் – யுத்1:9 78/2
எரித்தவனை ஒத்தவன் எடுத்து அகழி இட்டான் – யுத்1:12 14/4
அகழி அற வலிய தலைகள் அறு தலைவர் – யுத்3:31 155/2
மீன் உடை அகழி வேலை இலங்கையர் வேந்தும் வென்றி – யுத்4-மிகை:41 48/2
கரும் கடல் நிகர்ப்ப ஆன அகழி ஓர் மூன்றும் காணாய் – யுத்4-மிகை:41 55/1

TOP


அகழி-தானும் (1)

அகழி-தானும் அழுவது போன்றதே – யுத்2:15 7/4

TOP


அகழிக்கும் (1)

வேலை பள்ள குண்டு அகழிக்கும் விராதற்கும் – யுத்3:22 212/1

TOP


அகழியை (8)

சொன்ன மூன்றினுள் நடுவணது அகழியை தொடர்ந்தான் – சுந்:2 143/4
கனிக்கு அடல் கதிர் தொடர்ந்தவன் அகழியை கண்டான் – சுந்:2 144/4
ஆயது ஆகிய அகன் புனல் அகழியை அடைந்தான் – சுந்:2 146/1
ஆக்கினான் படை அன்ன அகழியை
வாக்கினால் உரை-வைக்கலும் ஆகுமோ – சுந்:2 147/3,4
அன்ன வேலை அகழியை ஆர்கலி – சுந்:2 154/1
சுற்றும் நின்ற அகழியை தூர்த்திரால் – யுத்2:15 2/4
தொடங்கி வேலை அகழியை தூர்த்ததால் – யுத்2:15 4/4
ஆய வெள்ளத்து அகழியை தூர்த்தலும் – யுத்2:15 5/2

TOP


அகழில் (1)

இட்டவனை இட்ட அகழில் கடிதின் இட்டான் – யுத்1:12 15/1

TOP


அகழின் (1)

விட்டிலர் புரண்டு இருவர் ஓர் அகழின் வீழ்ந்தார் – யுத்1:12 15/4

TOP


அகழும் (1)

அகழும் வேலையை காலத்தை அளக்கர் நுண் மணலை – யுத்4:35 17/1

TOP


அகற்ற (2)

கோல் மேற்கொண்டும் குற்றம் அகற்ற குறிக்கொண்டார் – அயோ:3 29/1
அலகு_இல் எ உலகத்தினும் வயங்கு இருள் அகற்ற – யுத்4:35 15/4

TOP


அகற்றவோ (1)

அம்மையின் இரு வினை அகற்றவோ அன்றேல் – அயோ:4 167/2

TOP


அகற்றாநின்ற (1)

மொய்ம் மணி மாட மூதூர் முழுது இருள் அகற்றாநின்ற
மெய்ம்மையை உணர்ந்து நாணா மிகை என விலங்கி போனான் – சுந்:2 96/1,2

TOP


அகற்றி (14)

ஆடல் மா மலர் சோலையில் இராகவன் அகற்றி – பால-மிகை:14 3/4
ஐந்தொடு ஆகிய மு பகை மருங்கு அற அகற்றி
உய்ந்து போயினர் ஊழி-நின்று எண்ணினும் உலவார் – அயோ:1 63/3,4
அரிந்து போந்தன சிந்திட திசைதிசை அகற்றி
நெரிந்து பார்_மகள் நெளிவு உற வனம் முற்றும் நிறைய – ஆரண்:7 85/2,3
என்ன பன்னி இடர் உழவா இரவோடு இவனை கொண்டு அகற்றி
முன்னை பகலும் பகலோனும் வருக என்றான் மொழியா-முன் – ஆரண்:10 116/1,2
ஆலத்தினும் வெய்யன் அகற்றி அரற்றுகின்ற – ஆரண்:10 132/2
அச்சம் அகற்றி செற்ற மனத்தோடு அறைகின்றான் – ஆரண்:11 7/4
அண்டம் முற்றவும் விழுங்கு இருள் அகற்றி நின்று அகல் வான் – சுந்-மிகை:2 1/1
அஞ்சனத்து ஒளிர் அமலனை மாயையின் அகற்றி
வஞ்சக தொழில் இராவணன் வவ்வினன் கொடுவந்து – சுந்-மிகை:3 2/1,2
அதுதனை புறங்கையாலே அகற்றி அங்கதனும் சீறி – சுந்-மிகை:14 12/3
அரும் கடகம் அம் கையில் அகற்றி அயர்வோடும் – யுத்1:9 12/1
கொய்தனன் அகற்றி ஆர்க்கும் அரக்கனை குரிசில் கோபம் – யுத்2:18 192/2
அரிந்தனன் அகற்றி மற்றை ஆண்தகை அலங்கல் ஆகத்து – யுத்3:21 20/2
அனுமன் வாள் முகம் நோக்கினன் ஆழியை அகற்றி
தனு வலம் கொண்ட தாமரை_கண்ணவன் தம்பி – யுத்3:22 166/1,2
கொய்தனன் அகற்றி வெம் கோலின் கோவையால் – யுத்4:37 83/2

TOP


அகற்றிய (2)

அடைத்து இவன் வெம்மை அகற்றிய பின்னை – ஆரண்:14 57/2
புண் தொடர்வு அகற்றிய புயத்தினொடு புக்கேன் – சுந்:5 7/1

TOP


அகற்றினான் (2)

அந்தி_வண்ணனும் அம்பின் அகற்றினான் – யுத்2:19 135/4
அந்தம்_இல் இடர் பாரம் அகற்றினான் – யுத்4:38 34/4

TOP


அகற்றினேன் (1)

அன்னவன்-தனை கடிது அகற்றினேன் பொரு – ஆரண்-மிகை:13 1/2

TOP


அகற்று (1)

பாச பத்திர் இடர் பற்று அற அகற்று பழையோர் – ஆரண்-மிகை:1 6/2

TOP


அகற்றுதிர் (1)

முன்னை கதிர் நன்று இது அகற்றுதிர் மொய்ம்பு சான்ற – ஆரண்:10 137/2

TOP


அகற்றும் (3)

யாதும் இங்கு இருது ஆகாது யாவையும் அகற்றும் என்றான் – ஆரண்:10 102/4
அரு மைந்து அற்றம் அகற்றும் வில்லியார் – கிட்:8 16/1
சூது அகற்றும் திரு மறையோர் துறை ஆடும் நிறை ஆறும் சுருதி தொல் நூல் – கிட்:13 28/1

TOP


அகற்றுவது (1)

சல்லியம் அகற்றுவது ஒன்று சந்துகள் – யுத்3:24 90/1

TOP


அகற்றுவான் (3)

சொன்னது உண்டு துணுக்கம் அகற்றுவான் – சுந்:5 22/4
பாதியால் அனைய துன்பம் அகற்றுவான் பாவித்தேற்கு – யுத்3:24 55/2
ஆரியன் அவன் ஆவி அகற்றுவான் – யுத்4:37 191/4

TOP


அகற்றுவென் (1)

நூற்று இதழ் கமலக்கண்ணன் அகற்றுவென் நொடியில் என்றான் – யுத்3:21 26/4

TOP


அகறல் (2)

அ தகு முனிவன் கூற அவர் மறுத்து அகறல் காணா – பால-மிகை:11 42/4
ஆய்ந்து மற்று இதன் ஆணையை அவமதித்து அகறல்
ஏய்ந்தது அன்று என எண்ணினன் கண் முகிழ்த்து இருந்தான் – சுந்:11 58/2,3

TOP


அகறியால் (1)

ஆம் தினை பொழுதினில் அகறியால் என – யுத்1:4 54/3

TOP


அகன் (61)

அம்பின் ஆற்றுதும் என்று அகன் குன்றின் மேல் – பால:1 3/3
நாகம் ஒன்று அகன் கிடங்கை நாம வேலை ஆம் எனா – பால:3 14/2
அன்ன நீள் அகன் கிடங்கு சூழ்_கிடந்த ஆழியை – பால:3 20/1
ஆடவும் அகன் புனல் ஆடி அம் மலர் – பால:3 65/3
கண் அகன் திரு நகர் களிப்பு கைம்மிகுந்து – பால:5 113/2
அன்று உறைந்து அலர் கதிர் பரிதி மண்டிலம் அகன்
குன்றின் நின்று இவர ஓர் சுடு சுரம் குறுகினார் – பால:7 4/3,4
அள்ளி நாண் உறும் அகன் பணை மிதிலை நாடு அணைந்தார் – பால:9 6/4
ஆர்த்தது விசும்பை முட்டி மீண்டு அகன் திசைகள் எங்கும் – பால:14 76/1
அன்னங்கள் புகுந்த என்ன அகன் சுனை குடைகின்றாரும் – பால:16 24/4
கடி உலாம் கமல வேலி கண் அகன் கான யாற்று – பால:18 13/3
அப்பு உடை அனீக வேலை அகன் புனல் முகந்து மாந்த – பால:20 2/3
ஆண்டு நின்று எழுந்து போகி அகன் பணை மிதிலை என்னும் – பால:20 3/1
கண் அகன் தட மார்பு எனும் கல்லினன் – அயோ:8 6/3
அறை கழல் சிலை குன்றவர் அகன் புனம் காவல் – அயோ:10 22/1
ஆடல் நீத்த அரங்கொடு அகன் புனல் – அயோ:11 23/2
அலர்ந்த பைம் கூழ் அகன் குள கீழன – அயோ:11 25/1
கண் அகன் பெரும் புனல் கங்கை எங்கணும் – அயோ:13 2/2
கிளர் அகன் புனலுள் நின்று அரி ஒர் கேழல் ஆய் – அயோ:14 117/1
நாதன் அ அகன் புனல் நல்கி நண்ண அரும் – அயோ:14 118/3
தானே அ அகன் பொழில் சாருதலும் – ஆரண்:2 23/4
அறையும் நல் மணி ஆற்றின் அகன் கரை – ஆரண்:4 39/2
நள்ளா இருள் வந்து அகன் ஞாலம் விழுங்கலோடும் – ஆரண்:10 140/2
கண் அகன் புனலும் காலும் கதிரொடும் திரிய காவல் – ஆரண்:13 115/2
களம் நவில் அன்னமே முதல கண் அகன்
தள மலர் புள் ஒலி தழங்க இன்னது ஓர் – கிட்:1 6/1,2
அன்னது ஆகிய அகன் புனல் பொய்கையை அணுகி – கிட்:1 22/1
கார் இயல் கருணை அன்ன கண் அகன் கவிகை மன்னன் – கிட்:2 26/4
அரசர் வீதி கடந்து அகன் கோயிலை – கிட்:11 43/2
கண் அகன் கவரி கற்றை கால் உற கலை வெண் திங்கள் – கிட்:11 101/2
அ தீர்த்தம் அகன் கோதாவரி என்பர் அம் மலையின் அருகிற்று அம்மா – கிட்:13 21/4
அஞ்சு வரும் வெம் சுரனும் ஆறும் அகன் பெரும் சுனையும் அகில் ஓங்கு ஆரம் – கிட்:13 25/1
பிறக்கம் உற்ற மலை நாடு நாடி அகன் தமிழ்நாட்டில் பெயர்திர் மாதோ – கிட்:13 30/4
தென் தமிழ்நாட்டு அகன் பொதியில் திரு முனிவன் தமிழ் சங்கம் சேர்கிற்பீரேல் – கிட்:13 31/1
அன்ன தொண்டை நல் நாடு கடந்து அகன்
பொன்னி நாடு பொரு இலர் எய்தினார் – கிட்:15 46/1,2
ஒழுகு சாறு அகன் கூனையின் ஊழ்முறை – கிட்:15 48/3
அனைய பொன்னி அகன் புனல் நாடு ஒரீஇ – கிட்:15 50/1
தூர்த்தான் அகன் கயிலையில் தொலைவு இலோனும் – சுந்:1 73/3
போந்த புண்ணியன் கண் அகன் கோயிலுள் புக்கான் – சுந்:2 133/4
கன்னி மா நகர்ப்புறத்து அகன் கரந்துறை காண்பான் – சுந்:2 143/3
ஆயது ஆகிய அகன் புனல் அகழியை அடைந்தான் – சுந்:2 146/1
சேட்டு அகன் பரிதி மார்பன் சீறியும் தீண்டல்-தன்னால் – சுந்:6 43/3
அடுத்து அகன் மார்பின் அழுந்தி அகன்ற – சுந்:9 53/2
கண் அகன் கமலத்து அண்ணல் கருத்திலாள் தொடுத்தல் கண்ணின் – சுந்:14 32/3
அள்ளல் பள்ளத்து அகன் புனல் சூழ் அகன்ற வாவிக்குள் நின்ற – சுந்-மிகை:4 7/3
காண் பிறந்தமையால் நீயே கண் அகன் ஞாலம்-தன்னுள் – சுந்-மிகை:14 41/3
அகன் அமர் காதல் ஐய நின்னொடும் எழுவர் ஆனேம் – யுத்1:4 143/3
தாள் துணை பிடித்து அகன் தரையின் எற்றுவார் – யுத்1:5 23/4
அன்றியும் அவன் அகன் கோயில் ஆய் மணி – யுத்1:5 29/1
அந்தரத்து எழு முகில் ஆடையா அகன்
பந்தர் ஒத்தது நெடும் பருதி வானமே – யுத்1:8 13/3,4
கரத்தின் ஏந்திய கார் வரை கண் அகன்
சிரத்தின் மேற்கொண்டு நீந்தின சென்றவால் – யுத்1:8 49/3,4
அகன் உற பொலிந்த வள்ளல் கருணையால் அழுத கண்ணன் – யுத்1:9 28/1
ஆறாத-முன்னம் அகன் வேலையை ஆறு செய்தான் – யுத்1:11 27/4
கண் அகன் தேர் குலம் மறிந்த காட்சிய – யுத்2:18 108/2
சுட்டான் இ அகன் பதியை தொடு வேலையோடும் – யுத்2:19 2/3
கண் அகன் பெரும் படை தலைவர் காத்திட – யுத்2:19 29/2
கல்லுதி தருமம் என்னும் கண் அகன் கருத்தை கண்டு – யுத்3:27 5/2
புளின திட்டின் கண் அகன் வாரி கடல் பூத்த – யுத்4:33 6/3
கண் அகன் உலகினை வலம்வரு கலுழன் – யுத்4:37 88/2
பாந்தள் பல் தலை பரப்பு அகன் புவியிடை பயிலும் – யுத்4:37 104/1
கடித்தே தீரும் கண் அகன் ஞாலம் கடலோடும் – யுத்4:37 140/1
அவை அனைத்தும் அறுத்து அகன் வேலையில் – யுத்4:37 189/1
அகன் உற்ற காதல் அண்ணல் அலங்கல் வீடணன் சென்று அன்றே – யுத்4-மிகை:42 70/4

TOP


அகன்ற (13)

அள்ளிக்கொண்டு அகன்ற காளை அல்லன்-கொல் ஆம்-கொல் என்பாள் – பால:22 6/3
மாலை வந்து அகன்ற பின் மருங்கு இலாளொடும் – அயோ:10 43/1
ஆள் உலாம் கடலினும் அகன்ற அ கடல் – அயோ:12 48/1
சேண் உற்று அகன்ற நெறியூடு சென்று சிலை வாளி அன்ன விசை போய் – ஆரண்:13 70/3
அங்கு அவன் அலங்கல் மார்பில் புரண்டனள் அகன்ற செக்கர் – கிட்:8 2/3
அன்னமும் திசை திசை அகன்ற விண்ணின்-வாய் – கிட்:10 110/4
ஆரமும் அகிலும் நீவி அகன்ற தோள் அமலன் செ வாய் – சுந்:4 52/1
அடுத்து அகன் மார்பின் அழுந்தி அகன்ற
மிடல் தொழிலான் விடு தேரொடு நொய்தின் – சுந்:9 53/2,3
அள்ளல் பள்ளத்து அகன் புனல் சூழ் அகன்ற வாவிக்குள் நின்ற – சுந்-மிகை:4 7/3
ஆழம் காணுதற்கு அரியவாய் அகன்ற பேர் ஆழி – யுத்1:3 3/3
பாசம் கலந்த பசி-போல் அகன்ற பதகன் துரந்த உரகம் – யுத்2:19 263/4
அணி உறாது அகன்ற வெள்ளம் அவை மடிந்து இறந்த கால – யுத்3-மிகை:31 66/2
அகன்ற காரணம் குறு_முனி உரைசெய அவனும் – யுத்4-மிகை:41 91/2

TOP


அகன்றதன் (2)

மன்னர்_பிரான் அகன்றதன் பின் வய வேந்தன் அரு மறை நூல் வடிவம் கொண்டது – பால:5 61/1
சமிரணன் அகன்றதன் பின் தையலார் தவழ்ந்து சென்றே – பால-மிகை:8 6/1

TOP


அகன்றது (7)

சிங்க ஏறு அகன்றது என்று உணர்த்த செல்கெனோ – அயோ:5 24/2
அவ்வளவு அகன்றது அரண் அண்டம் இடை ஆக – சுந்:2 62/2
அன்னானை தொழுது அஞ்சி அகன்றது
ஒன்னார் அ திறம் எய்தி உரைத்தார் – யுத்1:3 94/3,4
ஆறு தேரினும் அகன்றது அ அனுமன்-தன் தடம் தோள் – யுத்2:16 226/4
ஓய்வு அகன்றது ஒரு தலை நூறு உற – யுத்4:37 161/1
கொன்று நீங்கலது இப்பொழுது அகன்றது உன் குல பூண் – யுத்4:40 104/3
அருத்தி இன்றியே அகன்றது என்று அருள் முனி அறைய – யுத்4-மிகை:41 92/2

TOP


அகன்றது-கொல் (1)

நலம் கையில் அகன்றது-கொல் நம்மின் என நைந்தார் – ஆரண்:10 44/3

TOP


அகன்றன (4)

தீபம் முற்றவும் விட்டு அகன்றன சேயது ஆருயிர் தேய வெம் – அயோ:3 65/2
குன்றினுக்கு உயர்ந்து அகன்றன ஒன்றினும் குறுகா – கிட்:4 11/3
அணியும் காசினுக்கு அகன்றன உள எனல் அரிதால் – சுந்:2 8/2
மீது நின்று அகன்றன விசும்பு தூர்த்தலால் – யுத்2:16 272/4

TOP


அகன்றனர் (1)

அண்ணு வைகினர் அகன்றனர் அசைந்தனன்-அரோ – ஆரண்-மிகை:1 8/4

TOP


அகன்றனன் (1)

அற்றம் ஒன்று பெற்று இவன் அகன்றனன் – கிட்:3 67/4

TOP


அகன்றாய் (1)

ஓராதே கொண்டு அகன்றாய் உத்தமனார் தேவி-தனை – யுத்4-மிகை:38 5/3

TOP


அகன்றார் (5)

அல் காக்கை கூகையை கண்டு அஞ்சினவாம் என அகன்றார் – பால:13 23/4
வானே புக்கான் அரும் புதல்வன் மக்கள் அகன்றார் வரும் அளவும் – அயோ:6 30/3
அழுந்தினர் அழுந்திலர் அகன்றிலர் அகன்றார்
எழுந்தனர் எழுந்திலர் எதிர்ந்தனர் முதிர்ந்தார் – யுத்1:12 16/2,3
ஆவி ஒன்றிட தழுவினர் பிரிவு நோய் அகன்றார் – யுத்3:22 108/4
ஆர் அணா உன் உயிரை அஞ்சாதே கொண்டு அகன்றார் அது எலாம் நிற்க – யுத்4:38 8/3

TOP


அகன்றாரையும் (1)

நொந்து உளாரையும் நோவு அகன்றாரையும்
மைந்த எண்ண வரம்பும் உண்டாம்-கொலோ – அயோ:2 16/3,4

TOP


அகன்றாள் (1)

என்றாள் அகன்றாள் அ அரக்கனும் ஈடழிந்தான் – ஆரண்:10 154/1

TOP


அகன்றான் (8)

அங்கு வந்து நின் கருத்தினை முடித்தும் என்று அகன்றான்
கங்கையை தொழ காலம் ஐயாயிரம் கழித்தான் – பால-மிகை:9 46/3,4
அடல் உறு படை ஒன்று ஈயா அன்னவன் அகன்றான் அன்றே – பால-மிகை:11 19/4
அன்று முடிவு ஆகும் இடர் என்று அவன் அகன்றான் – கிட்:14 61/4
அன்னதின் மாயை இயற்றி அகன்றான்
இ நகர் எய்தினன் உய்ந்தனன் எந்தாய் – யுத்3:20 17/3,4
அஞ்சினான் மறைந்தான் அகன்றான் என ஆர்த்தார் – யுத்3:22 81/3
அண்டத்தினை அளந்தான் என கிளர்ந்தான் நிமிர்ந்து அகன்றான் – யுத்3:31 117/4
இந்த மா நகர் இரும் என இராமனும் அகன்றான் – யுத்4-மிகை:41 112/4
பாரை விட்டு அகன்றான் வாலி பார் உளோர்க்கு அவதி உண்டோ – யுத்4-மிகை:41 125/2

TOP


அகன்றானோ (1)

பூமியில் வளர்த்தும் கள்வன் போய் அகன்றானோ என்னும் – யுத்2:19 223/4

TOP


அகன்றிட (2)

மன துயர் அகன்றிட வணங்கி கூறுவான் – பால-மிகை:5 11/4
போய் அகன்றிட செய்தலும் போக்கிலா – யுத்4-மிகை:37 27/3

TOP


அகன்றிடா (1)

கதம் அகன்றிடா கனக வெற்பு அவன் – பால-மிகை:6 9/3

TOP


அகன்றில (1)

அல்லவும் சிறிது குற்றம் அகன்றில அன்னம் அன்ன – கிட்:13 60/3

TOP


அகன்றிலர் (1)

அழுந்தினர் அழுந்திலர் அகன்றிலர் அகன்றார் – யுத்1:12 16/2

TOP


அகன்றிலள் (1)

அஞ்சி மந்தரை அகன்றிலள் அ மொழி கேட்டும் – அயோ:2 75/1

TOP


அகன்றிலை (1)

ஆண்தகை நெஞ்சில் நின்றும் அகன்றிலை அழிவு உண்டாமோ – சுந்:4 77/3

TOP


அகன்று (12)

எழும் இடத்து அகன்று இடை ஒன்றி எல் படு – பால:3 40/1
அன்னம் அரிதின் பிரிய அண்ணலும் அகன்று ஓர் – பால:22 43/1
விதம் அகன்று வந்து உன்னை மேவினேன் – பால-மிகை:6 9/4
அ-வயின் அரசவை அகன்று நெஞ்சகத்து – அயோ:4 156/1
ஐம்பதிற்று இரட்டி காவதத்தினால் அகன்று
உம்பரை தொடுவது ஒத்து உயர்வின் ஓங்கிய – கிட்:14 17/1,2
ஆதியை அகன்று செல்வார் அரக்கனால் வஞ்சி புண்ட – கிட்:15 27/2
ஓசனை ஏழ் அகன்று உயர்ந்தது உம்பரின் – சுந்:2 120/1
அருமையின் அகன்று நீண்ட விஞ்சையுள் அடங்கி தாமும் – யுத்1:9 25/2
ஈர்த்த தேரொடும் கடிது சென்றான் அகன்று இரவி – யுத்3:22 85/2
ஆயிரம் யோசனை அகன்று மீ உயர்ந்து – யுத்3:24 64/1
அந்தணன் படையும் நின்று அகன்று போயதால் – யுத்3:24 107/4
போய் அகன்று புரள பொரு கணை – யுத்4:37 161/2

TOP


அகில் (32)

ஆறு அணிந்து சென்று ஆர்கலி மேய்ந்து அகில்
சேறு அணிந்த முலை திருமங்கை-தன் – பால:1 2/2,3
அகில் இடும் புகை அட்டில் இடும் புகை – பால:2 41/1
அகில் இடு கொழும் புகை அளாய் மயங்கின – பால:3 35/1
வேய்ந்த கார் அகில் புகை உண்ட மேகம் போய் – பால:3 41/2
அலம்பும் மா மணி ஆரத்தோடு அகில் அளை புளின – பால:9 1/1
அகில் புகை கதுவும்-தோறும் புலர்வன ஆட கண்டார் – பால:10 3/4
அகில் இடு கொழும் புகை அழுங்கலின் முழங்கா – பால:15 27/3
அணியும் முலையார் அகில் ஆவி புலர்த்தும் நல்லார் – பால:16 45/2
தேனும் நாவியும் தேக்கு அகில் ஆவியும் – பால:18 20/3
தாமமும் நானமும் ததைந்த தண் அகில்
தூமம் உண் குழலியர் உண்ட தூ நறை – பால:19 9/1,2
செறி அகில் தேய்வையும் மான் மதத்து எக்கரும் – பால:20 13/2
சந்தனம் அகில் நாறும் சாந்தொடு தெரு எங்கும் – பால:23 24/1
எயிலினில் நடுவாரும் எரி அகில் இடுவாரும் – பால:23 27/4
மஞ்சு என அகில் புகை வழங்கும் மாளிகை – அயோ:4 193/1
அட்டிலும் இழந்தன புகை அகில் புகை – அயோ:4 199/1
அகில் புனை குழல் மாதே அணி இழை எனல் ஆகும் – அயோ:9 11/1
பரிய கால் அகில் சுட நிமிர் பசும் புகை படலம் – அயோ:10 18/2
நானம் நாள்_மலர் நறை அகில் நாவி தேன் நாறும் – அயோ:10 19/1
நகை இழந்தன வாள் முகம் நாறு அகில்
புகை இழந்தன மாளிகை பொங்கு அழல் – அயோ:11 24/1,2
தங்கு தண் சாந்து அகில் கலவை சார்கில – அயோ:12 37/1
அகில் இடு தூபம் அன்ன ஆய் மயில் பீலி ஆர்த்த – அயோ:13 58/1
இந்தனம் எனைய என்ன கார் அகில் ஈட்டத்தோடும் – ஆரண்:13 134/1
ஆறு இடு விரை அகில் ஆரம் ஆதிய – கிட்:1 15/2
இருண்ட காழ் அகில் தடத்தொடு இற்று வீழ்ந்த சந்து வந்து – கிட்:7 5/3
அந்தி இடு அகில் புகை நுழைந்த குளிர் அன்னம் – கிட்:10 75/2
விளக்கு ஒளி அகில் புகை விழுங்கு அமளி மென் கொம்பு – கிட்:10 79/1
சிந்துவார தரு நறை தேக்கு அகில்
சந்தம் மா மயில் சாயலர் தாழ் குழல் – கிட்:11 19/1,2
தாங்கும் ஆர் அகில் தண் நறும் சந்தனம் – கிட்:13 16/1
அஞ்சு வரும் வெம் சுரனும் ஆறும் அகன் பெரும் சுனையும் அகில் ஓங்கு ஆரம் – கிட்:13 25/1
நலத்த மாதர் நறை அகில் நாவியும் – சுந்:2 150/1
தோகையர் இட்ட தூமத்து அகில் புகை முழுதும் சுற்ற – யுத்1:10 20/2
இந்தனத்து அகில் சந்தனம் இட்டு மேல் – யுத்4-மிகை:38 6/1

TOP


அகில்களும் (1)

தாய் பிளந்து உக்க கார் அகில்களும் தழை இலா – பால:7 8/2

TOP


அகில (2)

அன்ன தானம் அகில நல் தானங்கள் – பால-மிகை:0 34/1
அ பெரும் திருவொடும் அகில நாதன் என்று – பால-மிகை:6 1/1

TOP


அகிலம் (3)

அரசர்-தம் பெருமகன் அகிலம் யாவையும் – பால:6 1/1
அண்ட கோளகை புறத்ததாய் அகிலம் அன்று அளந்த – பால-மிகை:9 56/1
அங்கதம் இலாத கொற்றத்து அண்ணலும் அகிலம் எல்லாம் – யுத்4-மிகை:42 53/1

TOP


அகிலமும் (4)

அண்டமும் அகிலமும் அறிவு அரு நெறியால் – ஆரண்:2 44/1
அண்டமும் அகிலமும் அடைய அன்று அனலிடை – கிட்:5 1/1
மாய்ந்தான் மாருதி கையால் அகிலமும் உடையான் மகன் என வானோர் கண்டு – சுந்-மிகை:10 8/1
அண்ட கோடி அகிலமும் இன்றொடே – யுத்2-மிகை:15 13/1

TOP


அகிலும் (9)

அணியும் ஆனை வெண்கோடும் அகிலும் தண் – பால:1 7/2
சுரத்து இடை அகிலும் மஞ்ஞை தோகையும் தும்பி கொம்பும் – பால:10 10/2
அகிலும் ஆரமும் ஆர அங்கு ஓங்குமே – பால:16 28/3
அகிலும் ஆரமும் மாரவம் கோங்குமே – பால:16 28/4
ஆரமும் அகிலும் துன்றி அவிர் பளிக்கு அறை அளாவி – கிட்:3 31/1
ஆரமும் அகிலும் நீவி அகன்ற தோள் அமலன் செ வாய் – சுந்:4 52/1
பூவும் ஆரமும் அகிலும் என்று இனையன புகைய – சுந்:13 34/2
ஆறுகின்றில தழல் அகிலும் நாவியும் – யுத்1:2 13/2
அசும்பு பாய் தேனும் பூவும் ஆரமும் அகிலும் மற்றும் – யுத்1:8 17/1

TOP


அகிலொடு (1)

அடுக்கலின் அளிந்த செந்தேன் அகிலொடு நாறும் அன்றே – பால:1 13/4

TOP


அகை (1)

அகை_இல் பேழ் வாய் மடுத்து அருந்துவான் என – சுந்:2 126/2

TOP


அகை_இல் (1)

அகை_இல் பேழ் வாய் மடுத்து அருந்துவான் என – சுந்:2 126/2

TOP


அங்க (6)

ஆரணத்து உறையுளாய் அங்க_நாடு இதுவும் அ – பால:7 2/3
அலங்கல் முகிலே அவள் இ அங்க நிலம் எங்கும் – பால:7 25/3
அங்க ராசர் குலிந்தர் அவந்திகர் – பால:21 46/3
அங்க இருக்கினில் ஆயிர நாம – பால:23 99/2
செம் கண் அங்க அரவின் பொரு இல் செம் மணி விராய் – ஆரண்:1 15/1
அன்னதோர் அளவையின் அங்க நாடு ஒரீஇ – கிட்-மிகை:16 2/1

TOP


அங்க_நாடு (1)

ஆரணத்து உறையுளாய் அங்க_நாடு இதுவும் அ – பால:7 2/3

TOP


அங்கங்கு (1)

ஆயிரம்_கோடி வெள்ளத்து அயில் எயிற்று அவுணர்க்கு அங்கங்கு
ஏயின ஒருவர்க்கு ஓர் ஓர் திருமுகம் இரட்டி பொன் தோள் – யுத்1:3 133/1,2

TOP


அங்கங்கே (1)

சொரியும் மா நிழல் அங்கங்கே சுற்றலால் காலின் தோன்றல் – சுந்:2 100/2

TOP


அங்கண் (3)

இரவு அங்கண் உறும் பொழுது எய்தினரால் – ஆரண்:2 1/2
அங்கண் மா ஞாலமும் விசும்பும் அஞ்ச வாழ் – சுந்:3 122/1
பேரி அங்கண் முருடு ஆகுளி பெட்கும் – யுத்1:11 12/3

TOP


அங்கணத்து (1)

அரியொடும் வாழ்ந்த பேடை அங்கணத்து அழுக்கு தின்னும் – யுத்2:17 68/3

TOP


அங்கணன் (2)

அங்கணன் அரசு செய்தருளும் ஆயிடின் – அயோ-மிகை:1 16/3
அளியின் பொங்கும் அங்கணன் ஏவும் அயில் வாளி – யுத்4:33 6/1

TOP


அங்கணே (1)

அங்கணே துயில் அமைய ஆர் இருள் – அயோ-மிகை:14 6/2

TOP


அங்கத்து (1)

மந்தி துயில் உற்ற முழை வன் கடுவன் அங்கத்து
இந்தியம் அவித்த தனி யோகியின் இருந்த – கிட்:10 75/3,4

TOP


அங்கத (5)

அங்கத குரிசிலோடு அடு சினத்து உழவர் ஆம் – கிட்:13 74/1
அன்னை போன பின் அங்கத காளையை – கிட்-மிகை:11 3/1
அங்கத ஆதியர் அனுங்க வானவர்கள் அஞ்ச வெம் சின அனந்தன் மா – யுத்2:19 62/2
அங்கத பெயரினானும் அண்ணலும் இளைய கோவும் – யுத்3:22 15/2
கடைக்கண் தீ உக அங்கத களிற்றினை கண்டான் – யுத்3:22 193/2

TOP


அங்கதங்களும் (1)

அங்கதங்களும் அம்பும் இலங்கிட – யுத்3:29 28/2

TOP


அங்கதம் (4)

ஆற்றல் நல் நெடும் கவிஞன் ஓர் அங்கதம் உரைப்ப – யுத்2:15 248/3
அங்கதம் களத்து அற்று அழி தாரொடும் – யுத்3:31 121/1
அங்கதம் இலாத கொற்றத்து அண்ணலும் அகிலம் எல்லாம் – யுத்4-மிகை:42 53/1
அங்கதம் கன்னல் தோளாற்கு அயன் கொடுத்தனை ஈந்தான் – யுத்4-மிகை:42 53/3

TOP


அங்கதர் (1)

அங்கதர் அனந்த கோடி உளர் எனும் அனுமன் என்பாற்கு – யுத்3:22 30/1

TOP


அங்கதற்கு (2)

அங்கதற்கு இனியன அருளி ஐய போய் – கிட்:11 137/1
இரவி காதலற்கு அங்கதற்கு இலங்கையர் வேந்தற்கு – யுத்4-மிகை:41 202/2

TOP


அங்கதன் (53)

அளவு_இலா ஆற்றல் ஆண்மை அங்கதன் அறம் கொள் செல்வத்து – கிட்:9 33/3
அனுமன் என்பவன் அளவு அறிந்தனம் அறிஞ அங்கதன் ஆதியோர் – கிட்:10 66/1
அங்கதன் பெயர்த்தும் வந்து ஆண்டு அடி இணை தொழுதான் ஐய – கிட்:11 100/1
அங்கதன் உடன் செல அரிகள் முன் செல – கிட்:11 118/1
ஐய வில் குமரனும் தானும் அங்கதன்
கை தொடர்ந்து அயல் செல காதல் முன் செல – கிட்:11 123/3,4
ஐயன் அங்கதன் அலங்கல் மார்பினில் – கிட்:15 6/3
ஆயவன் தன்மை நிற்க அங்கதன் வாலி மைந்தன் – சுந்:4 36/1
அங்கதன் தோள் மிசை இளவல் அ மலை – சுந்:5 73/1
அன்னவன் தேவி-தன்னை அங்கதன் நாடலுற்ற – சுந்:12 80/3
ஈட்டம் வந்து இறுத்தது ஆக அங்கதன் ஏவல் தன்னால் – சுந்-மிகை:14 8/3
அனகனை வாழ்த்தி ஓடி அங்கதன் அடியில் வீழ்ந்த – சுந்-மிகை:14 10/4
ஆயிடை கவிகளோடும் அங்கதன் முதலினாயோர் – சுந்-மிகை:14 43/1
அருள் தரு குமரன் தோள்-மேல் அங்கதன் அலங்கல் தோள்-மேல் – சுந்-மிகை:14 47/2
ஆர் இனி ஏக தக்கார் அங்கதன் அமையும் ஒன்னார் – யுத்1:14 9/3
அங்கதன் அதனை கேளா அங்கையோடு அங்கை தாக்கி – யுத்1:14 28/1
ஆதி அம் பரன் அங்கதன் ஓதல் கேட்டு – யுத்1-மிகை:14 7/1
மல் குலாவு வய புயத்து அங்கதன்
நிற்கவே எதிர் நின்றிலர் ஓடினார் – யுத்2:15 80/2,3
ஆலம் அன்னது ஓர் சரத்தொடும் அங்கதன் அயர்ந்தான் – யுத்2:15 199/3
ஆண்டு அது நோக்கி நின்ற அங்கதன் ஆண்டு சால – யுத்2:16 182/1
ஆம் என அமலன் தம்பி அங்கதன் அலங்கல் தோள்-மேல் – யுத்2:18 181/1
அங்கதன் நெற்றி-மேலும் தோளினும் ஆகத்துள்ளும் – யுத்2:18 198/1
பாசியின் ஒதுங்க வந்தான் அங்கதன் அதனை பார்த்தான் – யுத்2:18 209/4
அ இடை வெறும் கை நின்ற அங்கதன் ஆண்மை அன்றால் – யுத்2:18 211/1
மிக்கான் எதிர் அங்கதன் உற்று வெகுண்டான் – யுத்2:18 246/3
ஆலத்தினும் வெய்யவன் அங்கதன் அங்கு ஓர் – யுத்2:18 247/2
முறிவான் இகல் அங்கதன் என்பதன் முன்னே – யுத்2:18 248/2
அங்கதன் முன்னரே ஆண்டையான் அயல் – யுத்2:19 35/1
அங்கதன் மரம் கொண்டு எற்ற அளறுபட்டு அழிந்த தானை – யுத்2:19 51/4
அங்கதன் குமுதன் நீலன் சாம்பவன் அருக்கன் மைந்தன் – யுத்2:19 176/1
கது வலி சிலையை வென்றி அங்கதன் கையது ஆக்கி – யுத்2:19 188/2
ஆறு போல் ஒழுக அண்ணல் அங்கதன் அனந்த வாளி – யுத்2:19 199/3
அங்கதன் அவனும் ஆர்த்தான் அந்தரம் ஆர்க்கின்றானும் – யுத்2:19 278/1
அலக்கணுற்று அனுமன் சோர அங்கதன் முதலாம் வீரர் – யுத்2-மிகை:15 20/1
அங்கதன் தோளில் நின்ற அண்ணல் ஆங்கு அதனை கண்டே – யுத்2-மிகை:18 27/1
தாமத்து அங்கதன் மாபெரும்பக்கனை தடுத்தான் – யுத்3:20 49/2
ஐம்பத்தொரு வெம் கணை அங்கதன் மா – யுத்3:20 74/1
அடையின் மேருவையும் சாய்க்கும் அனுமன் அங்கதன் என்று இன்னார் – யுத்3:22 18/3
அங்கதன் ஆர்த்தனன் அசனி ஏறு என – யுத்3:22 45/1
அற்ற தேர்-மிசை நின்று போர் அங்கதன் அலங்கல் – யுத்3:22 75/1
அனுமன் அங்கதன் தோளின் நின்று இழிந்தனர் ஆகி – யுத்3:22 84/1
அரி குல மன்னன் நீலன் அங்கதன் குமுதன் சாம்பன் – யுத்3:22 119/1
யோசனை ஏழு சென்றான் அங்கதன் அதனுக்கு அப்பால் – யுத்3:22 139/2
பிரிவு உனை செய்தது எவ்வாறு அங்கதன் பெயர்ந்தது எங்கே – யுத்3:22 150/2
அங்கதன் பதினாயிரம் அயில் கணை அழுந்த – யுத்3:22 171/1
ஆயவன் அயர்தலோடும் அங்கதன் முதல்வர் ஆனோர் – யுத்3:27 96/1
மீட்டி-கொல் என அங்கதன் ஓடினன் விரைந்தான் – யுத்3:31 34/4
பார்த்த கண் எலாம் அங்கதன் உடல் எலாம் பாரில் – யுத்3-மிகை:22 4/2
குன்று உலாம் புயத்து அங்கதன் குறுநகை புரிந்தே – யுத்3-மிகை:31 8/2
விலக்கி அங்கதன் மேற்செலும் அவனையும் விலக்கி – யுத்4:32 31/2
அரியணை அனுமன் தாங்க அங்கதன் உடை வாள் ஏந்த – யுத்4:42 16/1
சுரந்தருள் அனுமன் நீலன் அங்கதன் சுக்கிரீவன் – யுத்4-மிகை:37 1/2
மயிந்தன் மா துமிந்தன் கும்பன் அங்கதன் அனுமன் மாறு இல் – யுத்4-மிகை:42 43/1
அங்கதன் என்னும் நாமம் அழகுற திருத்துமா போல் – யுத்4-மிகை:42 53/2

TOP


அங்கதன்-தன்-மேல் (1)

அங்கதன்-தன்-மேல் ஆயிரம் அவற்றினுக்கு இரட்டி – யுத்3:22 67/1

TOP


அங்கதன்-தன்னை (1)

அங்கதன்-தன்னை அண்மி அனுமனும் இரு கை கூப்பி – சுந்-மிகை:14 3/1

TOP


அங்கதன்-மேல் (1)

விடையே நிகர் அங்கதன்-மேல் விடுவானை – யுத்2:18 249/2

TOP


அங்கதன்-அவனும் (1)

அரியின் வேந்தனும் அனுமனும் அங்கதன்-அவனும்
பிரியகிற்றிலர் இறைவனை நின்றனர் பின்றார் – யுத்3:31 30/1,2

TOP


அங்கதனும் (2)

அதுதனை புறங்கையாலே அகற்றி அங்கதனும் சீறி – சுந்-மிகை:14 12/3
மாபக்கனும் அங்கதனும் மலைவார் – யுத்3:20 73/1

TOP


அங்கதனே (1)

அளந்தான் வலி நன்று என அங்கதனே – யுத்3:20 78/4

TOP


அங்கதனோடும் (2)

ஆல் இலை பள்ளியானும் அங்கதனோடும் போனான் – கிட்:8 1/3
மீண்டனர் தலைவர் எல்லாம் அங்கதனோடும் வீரன் – யுத்3:31 57/3

TOP


அங்கது (1)

ஆசு இல் அங்கது கண்டு அவன் அரும் பதத்து ஊன்ற – யுத்1-மிகை:2 24/3

TOP


அங்கம் (16)

அங்கம் வெந்து அன்று தொட்டு அனங்கனே ஆயினான் – பால:7 1/4
ஈரம் அற்று அங்கம் இங்கு உகுதலால் இவண் எலாம் – பால:7 2/2
அணி ஆர் ஒளி வந்து நிரம்பலின் அங்கம் எங்கும் – பால:16 37/3
வில்லில் கோதை நாண் உற மிக்கோன் இகல் அங்கம்
புல்லி கொண்ட தாமரை மென் பூ மலர் தாங்கி – பால:17 32/1,2
எ உலகத்தாள் அங்கம் யாவர்க்கும் எழுத_ஒணாதால் – ஆரண்:10 72/4
திதி முதல் அங்கம் அஞ்சு-அவையும் தெற்றென – ஆரண்-மிகை:10 12/3
அங்கம் நொந்து அலசிய விலையின் ஆய் வளை – கிட்:1 11/3
அரும் சினம் அடங்கி தம்தம் மாதரை தழுவி அங்கம்
நெரிஞ்சுற கடலின் வீழ்ந்தார் நெடும் சுறா மகரம் நுங்க – சுந்-மிகை:1 3/3,4
வீரனை நோக்கி அங்கம் மென் மயிர் சிலிர்ப்ப கண்ணீர் – யுத்1:4 134/1
அங்கம் வெந்து பேர் அளற்றிடை அடுக்கிய கிடந்த – யுத்1:6 26/3
அங்கம் வெந்திலர் அவன் அடிகள் எண்ணலால் – யுத்1:6 32/3
அங்கம் வந்து உற்றது ஆக அமரர் வந்து உற்றார் அன்றே – யுத்2:16 15/2
அங்கம் தர அஞ்சி என் ஆணை கடக்கலாத – யுத்2:19 10/3
கால் அறுந்து கழுத்து அறுந்து அங்கம் ஆம் – யுத்2-மிகை:15 6/2
அழன்றில குளிர்ந்தன அங்கம் செம் கண்கள் – யுத்3:24 102/2
அங்கம் கிழிய துணி பட்டதனால் – யுத்3:27 42/1

TOP


அங்கமும் (4)

மென் மருங்குல் போல் வேறு உள அங்கமும் மெலிந்தாள் – சுந்:3 3/4
அங்கமும் மனம் அது என்ன குளிர்ந்தது அ அகத்தை மிக்கு – யுத்1:4 122/3
உடரும் அங்கமும் கண்டு கொண்டு ஒரு வழி உய்ப்பாள் – யுத்3:20 62/2
அங்கமும் மனமும் கண்ணும் ஆவியும் அலக்கணுற்றான் – யுத்3:26 54/2

TOP


அங்கவலயங்களும் (1)

வெம் கண் அங்கவலயங்களும் இலங்க விரவி – ஆரண்:1 15/2

TOP


அங்கனம் (1)

வேதம் எங்கனம் அங்கனம் அவை சொன்ன விதியால் – யுத்1:3 53/2

TOP


அங்காரதாரை (1)

அங்காரதாரை பெரிது ஆலாலம் அன்னாள் – சுந்:1 63/4

TOP


அங்கி (12)

மங்கல அங்கி வசிட்டன் வகுத்தான் – பால:23 99/4
அங்கி மேல் வேள்வி செய்து அரிதின் பெற்ற நின் – அயோ:5 24/1
அங்கி நீரினும் குளிர அம்புய – அயோ:11 132/1
உன்ன அங்கி தர யோகிபெலை யோக சயனன் – ஆரண்-மிகை:1 2/1
அண்டமும் கடந்தான் அங்கை அனலியும் குளிர்ந்தது அங்கி
குண்டமும் குளிர்ந்த மேகத்து உரும் எலாம் குளிர்ந்த கொற்ற – சுந்:12 125/1,2
ஐயனுக்கு அங்கி முன்னர் அங்கையால் பற்றும் நங்கை – சுந்:14 47/3
அ நெடும் கோப யானை அமரரும் வெயர்ப்ப அங்கி
தன் நெடு மகனை பற்றி பிடித்தது தட கை நீட்டி – யுத்2:18 219/3,4
அங்கி தன் நெடும் படை தொடுத்து இராகவன் அறுத்தான் – யுத்4:37 98/4
எழுந்தனன் அங்கி வெந்து எரியும் மேனியான் – யுத்4:40 73/2
அநிந்தனை அங்கி நீ அயர்வு இல் என்னையும் – யுத்4:40 76/3
அங்கி யான் என்னை இ அன்னை கற்பு எனும் – யுத்4:40 78/1
அங்கி புக்கிடு என்று உணர்த்திய அது மனத்து அடையேல் – யுத்4:40 108/2

TOP


அங்கிகள் (1)

மிக்கு அடங்கிய வெம் கதிர் அங்கிகள்
புக்கு அடங்கிய மேரு புழை என – யுத்2:16 63/2,3

TOP


அங்கியில் (1)

ஓம அங்கியில் உதித்தன உலப்பு இல கோடி – கிட்-மிகை:12 3/2

TOP


அங்கியின் (6)

அங்கியின் வினையிற்கு ஏற்ற யாவையும் அமைத்து வீர – அயோ:3 81/3
அங்கியின் நெடும் படை வாங்கி அங்கு அது – ஆரண்:14 79/1
கூனை அங்கியின் குண்டம் ஒத்தது கடல் குட்டம் – யுத்1:6 16/4
கற்று அங்கியின் நெடு வாயுவின் நிலை கண்டவர் கதியால் – யுத்2:15 179/1
அன்பு அடை உள்ளத்து அண்ணல் அங்கியின் புதல்வன் ஆழி – யுத்2:18 217/2
அங்கியின் வீழலே அழகிதாம்-அரோ – யுத்4-மிகை:40 12/4

TOP


அங்கியும் (1)

அங்கியும் தன் ஒளி அடங்கிற்று ஆர்கலி – யுத்4:37 80/1

TOP


அங்கு (237)

ஆளை நின்று முனிந்திடும் அங்கு ஓர்-பால் – பால:2 24/2
கமை பெரும் செல்வ கடவுளும் உவமை கண்டிலர் அங்கு அது காண்பான் – பால:3 3/2
இரவி மற்று எனது கூறு அங்கு அவர்க்கு இளையவன் என்று ஓத – பால:5 24/3
அங்கு உறுவன் அ பரிசு உரைப்ப அது கேளா – பால:7 27/1
ஐயன் அங்கு அது கேட்டு அறன் அல்லவும் – பால:7 44/1
இருவரில் ஒருவனை கடலில் இட்டது அங்கு
ஒருவனை அந்தகபுரத்தின் உய்த்ததே – பால:8 41/3,4
அங்கு நின்று எழுந்து அயன் முதல் மூவரும் அனையார் – பால:9 5/1
கை வண்ணம் அங்கு கண்டேன் கால் வண்ணம் இங்கு கண்டேன் – பால:9 24/4
அன்னம் ஆடும் முன் துறை கண்டு அங்கு அயல் நின்றாள் – பால:10 23/4
ஆண்டு அங்கு அனையாள் இனைய நினைந்து அழுங்கும் ஏல்வை அகல் வானம் – பால:10 69/1
நீண்ட சோதி நெய் விளக்கம் வெய்ய என்று அங்கு அவை நீக்கி – பால:10 69/3
கொல் ஆழி நீத்து அங்கு ஓர் குனி வயிர சிலை தட கை கொண்ட கொண்டல் – பால:11 17/1
மக்களில் அங்கு ஒருவன் போய் வான் புக்கான் மற்றையவன் – பால:12 29/3
அங்கு இயன்று அனங்கன் எய்த அம்பின் வந்த சிந்தை நோய் – பால:13 51/2
போர்த்தது அங்கு ஒருவர் தம்மை ஒருவர் கட்புலம் கொளாமை – பால:14 76/2
அகிலும் ஆரமும் ஆர அங்கு ஓங்குமே – பால:16 28/3
கல்லி அங்கு அகழ் காமர் கிழங்கு எடா – பால:16 31/2
வெம் சாயை உடை கதிர் அங்கு அதன் மீது பாயும் – பால:16 36/2
தன் நேர் இல்லாள் அங்கு ஒரு கொய்யல் தழை மூழ்கி – பால:17 31/2
அங்கு அவர் பண்ணை நல் நீராடுவான் அமைந்த தோற்றம் – பால:18 2/1
அங்கு இடை உற்ற குற்றம் யாவது என்று அறிதல் தேற்றாம் – பால:18 10/1
தானும் அங்கு அவர்கள் பின் தமியள் ஏகினாள் – பால:19 26/4
கொள்ளை போர் வாள்_கணாள் அங்கு ஒருத்தி ஓர் குமரன்_அன்னான் – பால:19 59/1
அருப்பு மென் முலையாள் அங்கு ஓர் ஆய்_இழை – பால:21 21/1
ஒருத்தி மற்று அங்கு ஒருத்தியை நோக்கி என் – பால:21 37/2
நங்கை அங்கு ஒரு பொன் நயந்தார் உய்ய – பால:21 38/1
அங்கு அங்கே தோன்றலாலும் அருந்ததி அனைய கற்பின் – பால:22 21/3
ஆவி அங்கு அவன் அலது இல்லை ஆதலான் – பால:24 48/3
இறைவனும் திரு உளத்து அறிந்து அங்கு எய்தவே – பால-மிகை:5 9/4
ஆனவர் தமை கரம் அமைத்து அங்கு ஐயனை – பால-மிகை:5 10/3
அங்கு வந்து நின் கருத்தினை முடித்தும் என்று அகன்றான் – பால-மிகை:9 46/3
அங்கு அவர்க்கு அமுதுமாய் வந்த சானகி – பால-மிகை:10 2/3
இன்ன வாசக ஓலை அங்கு இட்ட தூதர்க்கு – பால-மிகை:14 5/3
அன்று அங்கு அவை நிற்க அருள் சனகன் – பால-மிகை:23 2/2
அங்கு அவர் கழுத்து என கமுகம் ஆர்ந்தன – அயோ:2 37/2
அங்கு உள கிளை காவற்கு அமைதியின் உளன் உம்பி – அயோ:8 43/1
இங்கொடு அங்கு இழித்தி ஏற்றும் இருவினை என்னல் ஆன – அயோ:13 46/4
அன்னதாக அங்கு ஆறு பத்து என – அயோ-மிகை:11 12/1
அங்கு அரக்கர் அவிந்து அழிந்தார் என – ஆரண்:7 22/1
நொய்தின் அங்கு அவன் நொறில் பரி தேர் பட நூறி – ஆரண்:8 20/3
இராமன் அங்கு ஓர் தனி கணை ஏவினான் – ஆரண்:9 23/4
அன்ன காலை அங்கு நின்று எழுந்து அழுங்கு சிந்தையான் – ஆரண்:10 95/1
பொன்னனார் எடுக்க அங்கு ஓர் சோலையூடு போயினான் – ஆரண்:10 95/4
பின்னை சிலர் உய்வர் என்று அங்கு ஒரு பேச்சும் உண்டோ – ஆரண்:10 137/4
வன்மை தரித்தோர் மானிடர் மற்று அங்கு அவர் வாளால் – ஆரண்:11 4/1
ஆண்டு அங்கு இளையான் உரையாடினனால் – ஆரண்:11 50/1
அங்கு அடுத்த நிலைமை அறைந்தனம் – ஆரண்:12 1/2
துரக்க அங்கு அது பட தொலைந்து சோர்கின்ற – ஆரண்:12 11/2
தீயும் அங்கு அவை தீய்தலும் செ இருந்து – ஆரண்:14 17/2
அங்கு அ வனத்துள் அயோமுகி என்னும் – ஆரண்:14 39/3
அங்கியின் நெடும் படை வாங்கி அங்கு அது – ஆரண்:14 79/1
தருதல் அங்கு அணை சயத்து அரசி சாரும் எனலும் – ஆரண்-மிகை:1 3/4
இடிந்தது என்ன நின்று அதிர்ந்தது அங்கு இறைவனும் இமைப்பில் – ஆரண்-மிகை:8 1/3
இருக்கும் அரி தவிசு எவைக்கும் நாயகம் ஈது என குறித்து அங்கு இமையோர் தச்சன் – ஆரண்-மிகை:10 1/3
நிருதி அங்கு அடிமுறை காத்து நிற்கவே – ஆரண்-மிகை:10 13/4
அங்கு ஒர் பாகத்தில் அஞ்சன_மணி நிழல் அடைய – கிட்:1 20/1
நொய்தின் அங்கு அவன் கொணர்வென் நோன்மையாய் – கிட்:3 52/2
ஆதி அண்டம் முன்பு அளித்தவன் உலகின் அங்கு அவன் ஊர் – கிட்:4 7/3
ஒக்க நின்றது எ உலகமும் அங்கு அங்கே ஓசை – கிட்:4 13/1
அங்கு வந்து அரி எதிர்ந்து அமைதி என் என்றலும் – கிட்:5 4/1
அறங்கள் நாறும் மேனியார் அரி கணங்களோடும் அங்கு
இறங்கு-போதும் ஏறு-போதும் ஈறு இலாத ஓதையால் – கிட்:7 3/1,2
துடிப்ப அங்கு உறங்கு வாலி திண் செவி துளைக்கணே – கிட்:7 12/4
அங்கு அவன் அலங்கல் மார்பில் புரண்டனள் அகன்ற செக்கர் – கிட்:8 2/3
புகை உடைத்து என்னின் உண்டு பொங்கு அனல் அங்கு என்று உன்னும் – கிட்:9 9/1
அங்கு அவர் திறத்தினானே அல்லலும் பழியும் ஆதல் – கிட்:9 13/3
இறைவ அங்கு அவர் இறுதி கண்டு இனிது இசை புனைந்து இமையவர்கள்தாம் – கிட்:10 67/3
சீற்றம் அங்கு அது-தனை தெளிந்த சிந்தையால் – கிட்:11 104/3
எய்தினான் அங்கு ஓர் நெடு வரை சிகரத்தின் இருக்கை – கிட்:12 29/3
கரு வினையது இ பிறவிக்கு என்று உணர்ந்து அங்கு அது களையும் கடை_இல் ஞானத்து – கிட்:13 27/3
அங்கு அவள் உந்தி ஒக்கும் சுழி என கணித்தது உண்டால் – கிட்:13 40/3
அங்கு அவள் நிலைமை எல்லாம் அளந்து அறிந்து அருகு சார்ந்து – கிட்:13 66/3
ஆயினார் அவரும் அங்கு அன்ன நாள் அவதியில் – கிட்:14 1/3
சென்று அங்கு ஆடுதல் செய்து தீர்ந்த பின் – கிட்:16 46/2
ஆம் என புகல் வானர தானை அங்கு அணித்தா – கிட்-மிகை:12 3/3
தங்கி வாழ் கலி தானை அங்கு ஆறு_ஐந்து கோடி – கிட்-மிகை:12 4/3
மூவர்-தம்முளும் ஒருவன் அங்கு உழையனா முயலும் – சுந்:2 10/3
வன் மருங்குல் வாள் அரக்கியர் நெருக்க அங்கு இருந்தாள் – சுந்:3 3/1
என்-கொல் எண்ணுவேன் என்னும் அங்கு இரா பகல் இல்லாள் – சுந்:3 16/4
ஈண்டு நீ இருந்தாய் ஆண்டு அங்கு எ உயிர் விடும் இராமன் – சுந்:4 77/4
அன்னை நோய்க்கும் பரதன் அங்கு ஆற்றுறும் – சுந்:5 37/2
இன்னல் நோய்க்கும் அங்கு ஏகுவது அன்றியே – சுந்:5 37/3
ஆயது அங்கு ஓர் குறள் உரு ஆய் அடி – சுந்:13 7/1
சோலை அங்கு அதனில் உம்பி புல்லினால் தொடுத்த தூய – சுந்:14 31/3
அங்கு உள தன்மை எல்லாம் அடியனேற்கு அறிய சொன்னாள் – சுந்:14 45/2
ஓயாது உன்னி சோர்பவன் ஒன்று அங்கு உணர்வுற்றான் – சுந்-மிகை:3 25/4
அங்கு அது அஞ்சி நடுங்கி அயன் பதி அண்மி – சுந்-மிகை:5 4/1
பொன்றுவிர் நீர் இது போது என அங்கு ஓர் – சுந்-மிகை:9 2/2
அப்பொழுது அங்கு அவர் ஆயிர_கோடி – சுந்-மிகை:9 3/1
எழுந்தான் எழுந்த-பொழுது அங்கு அரக்கரும் எண்_இல்_கோடி – சுந்-மிகை:11 28/1
மொழிந்திடு அங்கு யார் அது முடித்துளோர் என – சுந்-மிகை:14 21/4
மடு ஒத்து அங்கு அதின் வங்கமும் அன்றாய் – யுத்1:3 101/3
உலைவு இலா உயிர்கள்-தோறும் அங்கு அங்கே உறைகின்றானும் – யுத்1:3 120/2
அயிர் படர் வேலை ஏழும் மலைகளும் அஞ்ச ஆர்த்து அங்கு
உயிர் உடை மேரு என்ன வாய் மடித்து உருத்து நின்றான் – யுத்1:3 144/3,4
போர்த்தது வானத்து அன்று அங்கு எழுந்தது துழனி பொம்மல் – யுத்1:4 146/4
ஊட்டினாய் எரி ஊர் முற்றும் இனி அங்கு ஒன்று உண்டோ – யுத்1:5 70/2
அங்கு அரக்கர் சதகோடி அமைந்தோர் – யுத்1:11 10/3
சொல்லில் அங்கு ஓர் சதகோடி தொடர்ந்தோர் – யுத்1:11 11/3
அங்கு அவர் நிலைமை நிற்க மனிசனுக்காக அஞ்சாது – யுத்1:14 23/3
அனைத்தும் அன்னவன் ஏவலை தலைக்கொண்டு அங்கு அவன் பேர் – யுத்1-மிகை:3 6/3
இன்னவாறு அங்கு எழுபது வெள்ளமும் – யுத்1-மிகை:8 6/1
ஒவ்வுற உருவம் மாறி அரக்கர் வந்தமை அங்கு ஓத – யுத்1-மிகை:9 5/2
அன்ன போது அங்கு அளவு இல் அமைச்சரோடு – யுத்1-மிகை:9 8/3
அல் அரக்கர் பதியும் அங்கு ஓதுவான் – யுத்1-மிகை:9 9/4
திரிபுர செயல் செய்தது அங்கு ஓர் கணை – யுத்1-மிகை:9 13/4
இரவி போய் மறையும் முன்பு அங்கு இராமனும் இலங்கை நின்ற – யுத்1-மிகை:12 5/1
ஓதினான் அங்கு அமரர்கள் உய்யவே – யுத்1-மிகை:14 7/4
அந்தரத்தில் நெருங்கலின் அங்கு ஒரு – யுத்2:15 28/2
ஏய்ந்தது அங்கு ஒர் மராமரம் ஏந்தினான் – யுத்2:15 43/4
மீட்டும் அங்கு ஓர் மராமரம் வேரொடும் – யுத்2:15 72/1
ஆற்றல் சால் துன்முகனும் அங்கு ஆர்த்து எழ – யுத்2:15 81/2
ஏந்திய சிகரம் ஒன்று அங்கு இந்திரன் குலிசம் என்ன – யுத்2:15 128/1
மாருதி பின்னும் அங்கு ஓர் மராமரம் கையின் வாங்கி – யுத்2:15 137/2
மற்று அங்கு ஒரு வடிவு உற்று அது மாறாடுறு காலை – யுத்2:15 179/2
பற்று அங்கு அருமையின் அன்னது பயில்கின்றது ஒர் செயலால் – யுத்2:15 179/3
உற்று அங்கு அது புறம் போய் உடல் புகுந்தால் என உணர்ந்தான் – யுத்2:15 179/4
தோள் ஒத்த துணை மென் கொங்கை நோக்கு அங்கு தொடர்கிலாமை – யுத்2:16 4/4
உய்யலாம் வகைகள் என்று அங்கு எழுப்பல் ஆம் வகையே செய்தும் – யுத்2:16 49/2
பொன்றினவன் எழுந்தால்-போல் புடைபெயர்ந்து அங்கு எழுந்திருந்தான் – யுத்2:16 51/4
அயிறலை தொடர் அங்கு அகல் வாயினான் – யுத்2:16 61/4
நிறம் உனக்கு அளித்தது அங்கு அதனை நீக்கி நீ – யுத்2:16 79/3
இற முன் அங்கு யார் உனை எடுத்து நாட்டுவார் – யுத்2:16 79/4
போர் கோலம் செய்து விட்டாற்கு உயிர் கொடாது அங்கு போகேன் – யுத்2:16 150/2
இருவரும் நிற்க மற்று அங்கு யார் உளர் அவரை எல்லாம் – யுத்2:16 158/3
ஒருவரை கரம் ஒருவரை சிரம் மற்று அங்கு ஒருவர் – யுத்2:16 220/1
ஆக்கி அங்கு அவன் அடு படை தொடுத்து விட்டு அறுத்தனன் அது சிந்தி – யுத்2:16 328/3
ஏந்து வல் நெடும் தோள் புடைத்து ஆர்த்து அங்கு ஓர் எழு முனை வயிர போர் – யுத்2:16 329/2
என்று உரைத்து எழுந்து சென்று அங்கு இருபது என்று உரைக்கும் நீல – யுத்2:17 17/1
அங்கு நின்று இயற்றியது அறைகவாம்-அரோ – யுத்2:17 95/4
வேல் அங்கு எறிய கொடு விட்டது நீள் – யுத்2:18 59/3
ஆர்த்து அங்கு அனல் விழியா முதிர் மத யானையை அனையான் – யுத்2:18 155/1
உமையனே காக்க மற்று அங்கு உமை ஒரு கூறன் காக்க – யுத்2:18 188/1
ஆறினான் அது-காலத்து அங்கு அவனுடை அனிகம் எல்லாம் – யுத்2:18 193/3
கண்டு அங்கு அது மா மரமே கொடு காத்தான் – யுத்2:18 237/3
விண்டு அங்கு அது தீர்ந்தது மன்னன் வெகுண்டான் – யுத்2:18 237/4
ஆலத்தினும் வெய்யவன் அங்கதன் அங்கு ஓர் – யுத்2:18 247/2
அங்கு அவன்-தனை மலைந்து கொன்று முனிவு ஆற வந்தனென் அது அன்றியும் – யுத்2:19 76/3
அங்கு அவர் ஆவியோடும் தம் உயிர் போக்கி அற்றார் – யுத்2:19 165/4
கொல்வித்தான் உடனே நின்று அங்கு என்பரோ கொண்டு போனான் – யுத்2:19 210/1
ஆதி நாயகன் அங்கு அது கூறு முன் – யுத்2-மிகை:15 1/1
அன்ன-போது அங்கு அரக்கர் பிரான் படை – யுத்2-மிகை:15 2/1
வரு சுமாலி_மகன் பிரகத்தன் அங்கு
இரதம் ஒன்றதின் ஏறினன் பின்னரும் – யுத்2-மிகை:15 5/1,2
நினைவதற்கு முன் நீலன் அங்கு ஓர் நெடும் – யுத்2-மிகை:15 8/3
சிலைக்கிடை தொடுத்து அங்கு ஏந்து மா மலை சிதைத்திட்டு அன்னோர் – யுத்2-மிகை:15 20/3
உருத்து வெம் சினத்து அரக்கன் அங்கு ஒரு கையின் புடைப்ப – யுத்2-மிகை:15 28/1
வெய்தின் அங்கு அவன் மேல் செல எழு கணை விடுத்தான் – யுத்2-மிகை:15 34/3
சூலம் அங்கு ஒரு கை சுற்றி தொடர்ந்திடும் பகைஞர் ஆவி – யுத்2-மிகை:16 33/2
அந்தி வான் என சிவந்தது அங்கு அடு களம் அமரில் – யுத்2-மிகை:16 39/2
புக்க போதில் அங்கு இலக்குவன் பொருக்கென துயர் தீர்ந்து – யுத்2-மிகை:16 43/1
சூலம் அங்கு அது வரும் துணிவை நோக்கியே – யுத்2-மிகை:16 51/1
அழிந்தது சூலம் அங்கு அமரர் யாவரும் – யுத்2-மிகை:16 52/1
சதிர் ஏறிய தானை தழைத்திட அங்கு
எதிர் தேரிடை ஏறினன் மற்று ஒரு வெம் – யுத்2-மிகை:18 1/2,3
அற்று அங்கு அவர் யாவரும் ஆவி அழிந்தார் – யுத்2-மிகை:18 33/4
அங்கு அமர்க்களத்து ஒருவரோடு ஒருவர் சென்று அடர்ந்தார் – யுத்3:20 51/3
தோள் வித்தகன் அங்கு ஓர் சுடர் கணையால் – யுத்3:20 85/2
பட அங்கு ஒரு குன்று படர்த்தினனால் – யுத்3:20 88/4
அங்கு அவன் உலத்தலோடும் அழல் கொழுந்து ஒழுகும் கண்ணான் – யுத்3:21 36/1
பாய்ந்தனன் அங்கு அப்பொழுதே பரு வரைகள் எனை பலவும் படர ஆர்த்து – யுத்3:24 34/1
இமய மால் வரையை உற்றான் அங்கு உள இமைப்பிலோரும் – யுத்3:24 43/1
அங்கு அது வேரொடும் அங்கை தாங்கினான் – யுத்3:24 63/3
மனை பொடி பட்டது அங்கு மாண்டது தாரம் ஈண்டும் – யுத்3:26 77/3
கொற்ற மாருதி அங்கு இல்லை யார் உயிர் கொடுக்கல்-பாலார் – யுத்3:26 79/4
அங்கு அங்கு இழிகுற்ற அமர் தலைவர் – யுத்3:27 42/2
அங்கு அங்கு இழிகுற்ற அமர் தலைவர் – யுத்3:27 42/2
அங்கு அடங்கலும் படர் குருதி ஆழியின் – யுத்3:27 48/3
அங்கு அடங்கினர் தொடர் பகழி அஞ்சினார் – யுத்3:27 48/4
அங்கு உடல் தம்பியை தழுவி அண்மினார் – யுத்3:27 50/3
அங்கு அது கிடக்க நான் மனிதர்க்கு ஆற்றலென் – யுத்3:27 64/1
படை அங்கு அது படரா-வகை பகலோன் குல மருமான் – யுத்3:27 138/1
போய்த்து அங்கு அது கனல் மாண்டது புகை வீய்ந்தது பொதுவே – யுத்3:27 147/4
செய்வெனே அரசு என்னும் அங்கு ஓர் தலை – யுத்3:29 16/2
உய்வெனே என்று உரைக்கும் அங்கு ஓர் தலை – யுத்3:29 16/4
அஞ்சினேன் என்று அரற்றும் அங்கு ஓர் தலை – யுத்3:29 19/4
ஆற்றலாய் என்று உரைக்கும் அங்கு ஓர் தலை – யுத்3:29 22/4
குவளை கண்ணி அங்கு இராக்கத கன்னியை கூட – யுத்3:30 14/2
வினயம் மேவினர் இனிதின் அங்கு இருந்தது ஒர் வேலை – யுத்3:30 33/2
அங்கு வெந்திலதோ சிறிது அறிந்ததும் இலிரோ – யுத்3:30 42/2
ஆரை கொண்டு உன்னால் அன்றே வென்றது அங்கு அவனை இன்னம் – யுத்3:31 65/3
பொரு திண் திறல் போக இலக்குவன் அங்கு
எரி வெம் கணை மாரி இறைத்தனனால் – யுத்3-மிகை:20 13/3,4
உற்று அங்கு எதிரேறி உடன்று அமர்வாய் – யுத்3-மிகை:20 18/2
பற்றி அங்கு அரக்கர் தானை வெள்ளம் அத்தனையும் பாரில் – யுத்3-மிகை:21 4/3
இரிந்திட கொன்று தான் அங்கு ஒரு திசை யாரும் இன்றி – யுத்3-மிகை:22 7/3
உரைக்கு அடங்காதது எல்லாம் உலந்தது அங்கு இருவர் வில்லால் – யுத்3-மிகை:26 1/4
கண்டு தன் கருத்தில் கொண்ட கவலையை கடந்து அங்கு ஆவி – யுத்3-மிகை:26 5/1
தர நிரை அறுப்பது அங்கு இலக்குவன் சரம் – யுத்3-மிகை:27 2/4
ஆயின பொழுதில் அங்கு அளவு இல் மந்திரம் – யுத்3-மிகை:27 3/1
ஈது அங்கு அவை நெடு வானிடை நிகழ்கின்றது இப்பாலில் – யுத்3-மிகை:27 9/1
எல்லை உற்றளவும் நின்று அங்கு எழுந்தது சேனை வெள்ளம் – யுத்3-மிகை:30 1/4
ஆய தன்மை அங்கு அண்ணலும் நோக்கியே – யுத்3-மிகை:31 32/4
வடி சுடர் கணை மாற்ற அங்கு ஆயிர – யுத்3-மிகை:31 41/1
இ உரை வன்னி அங்கு இயம்ப ஈது போல் – யுத்3-மிகை:31 51/1
அ உரைக்கு அனைவரும் அமைந்து அங்கு அண்ணலோடு – யுத்3-மிகை:31 51/3
அங்கு அங்கு அவர்-தம்மொடும் ஐயன் உயிர்க்கு – யுத்3-மிகை:31 54/1
அங்கு அங்கு அவர்-தம்மொடும் ஐயன் உயிர்க்கு – யுத்3-மிகை:31 54/1
அங்கு அங்கு உளன் என்பது தான் அறியாற்கு – யுத்3-மிகை:31 54/2
அங்கு அங்கு உளன் என்பது தான் அறியாற்கு – யுத்3-மிகை:31 54/2
அங்கு அ வெம் கடும் கணை அயிலின் வாய்-தொறும் – யுத்4:37 146/1
அங்கு அவர் வைத்து பெண்மைக்கு அரசியை தொழுது சூழ – யுத்4:41 30/2
அனைத்தில் அங்கு ஒன்றும் ஆயினும் ஆகுக – யுத்4:41 58/1
அங்கு வைகினன் அல்லது தாழ்க்குமோ – யுத்4:41 85/3
ஆவி அங்கு அவன் அலால் மற்று இன்மையால் அனையன் நீங்க – யுத்4:41 114/1
அருள உற்றது அங்கு அவன் மழு குலிசமோடு ஆழி – யுத்4-மிகை:35 2/2
ஐம் முகம் பயின்று இரட்டி அங்கு அடல் புயன் நால்_ஐந்தும் – யுத்4-மிகை:35 4/1
எங்கணும் கவந்தம் ஆட எய்தி அங்கு அரக்கிமார்கள் – யுத்4-மிகை:37 3/3
கூவினன் அங்கு அறைகூவ கொண்டலும் – யுத்4-மிகை:37 5/3
சின்னமாக்கினன் அது கண்டு அங்கு அரக்கனும் சினந்தான் – யுத்4-மிகை:37 9/4
ஏய அ படை ஏவி அங்கு அமலனும் இறுத்தான் – யுத்4-மிகை:37 10/4
உரவு திங்களின் படைகொண்டு அங்கு அதனையும் ஒறுத்தான் – யுத்4-மிகை:37 11/4
வாருதிக்கு இறை படை கொண்டு அங்கு அரக்கனும் மறைந்தான் – யுத்4-மிகை:37 12/1
ஒக்க வாரி அங்கு அரக்கனும் ஊழ் முறை துரப்ப – யுத்4-மிகை:37 13/2
இ திறம்பட மாயையின் படை வகுத்து எழுந்து அங்கு
எ திறங்களும் இடி உரும் எறிந்திட வெருவி – யுத்4-மிகை:37 14/1,2
அறுத்தனன் முளைத்தது அங்கு அதுவும் ஆர்த்து உடன் – யுத்4-மிகை:37 20/2
இ திறத்து இராமன் அங்கு ஏவும் வாளியின் – யுத்4-மிகை:37 23/1
ஆனபோது அங்கு அரக்கன் அ தேரொடும் – யுத்4-மிகை:37 25/1
ஆய கண்டு அங்கு அமலன் விடும் சரம் – யுத்4-மிகை:37 27/1
ஏறி வரு பொன் தடம் தேர் பாகனும் பொன்றிட பண்டு அங்கு இமையா முக்கண் – யுத்4-மிகை:37 30/2
அங்கு அ ஆவி அரக்கனை ஆரிய – யுத்4-மிகை:40 1/3
சொல்லும் அங்கு அவன்-தன்னையும் வாலிடை துவக்கி – யுத்4-மிகை:41 15/3
பாரில் நின்றது அங்கு ஒரு வெள்ள படை அவர்-தம்மை – யுத்4-மிகை:41 23/1
அப்பொழுதே திருவணைக்கு காவலராய் அங்கு இருத்தி – யுத்4-மிகை:41 86/2
பாய்ந்த வேலையின் கரையிடை பரமன் அங்கு உறவே – யுத்4-மிகை:41 88/1
நேயமோடு இரு தாள் பணிந்து அங்கு அவன் நின்றான் – யுத்4-மிகை:41 101/4
நின்ற-காலையில் அமலன் அங்கு அனுமனை நோக்கி – யுத்4-மிகை:41 102/1
ஒன்று அலாத பல் முகமன் அங்கு உரைத்து நம் பூசை – யுத்4-மிகை:41 102/2
என்னும் வாய்மை அங்கு இராகவன் இயம்பிட இறைஞ்சி – யுத்4-மிகை:41 103/1
இ தலத்தினில் யாரும் அங்கு ஓர் சிலை – யுத்4-மிகை:41 109/1
உரை செய்து உற்றனன் சனகிக்கு பின்னும் அங்கு உரவோன் – யுத்4-மிகை:41 116/4
நின்ற வாரிதியை முன்பு நெருப்பு எழ கடைந்த-போது அங்கு
ஒன்றல பலவும் ஆங்கே உற்பவித்தவற்றினுள்ளே – யுத்4-மிகை:41 124/1,2
வன் துணை மங்கைமாரும் மைந்தரும் அங்கு சூழ – யுத்4-மிகை:41 127/2
அந்தரம் உற்ற-போது அங்கு அரு மருந்து அனுமன் தந்தான் – யுத்4-மிகை:41 148/2
அங்கு அவன் சொல அனுமனும் உரைசெய்வான் அருண – யுத்4-மிகை:41 155/1
என்று அவன் இயம்ப கேட்டு அங்கு இருந்த மா தவனும் இந்த – யுத்4-மிகை:41 159/1
மனம் நெகிழ்ந்து இரு கண்கள் நீர் வார அங்கு அமலன் – யுத்4-மிகை:41 169/3
அங்கு நீர் கங்கை அம்பியில் ஏற்றினான் – யுத்4-மிகை:41 181/4
ஆங்கு நின்று அங்கு அவை வலித்தான் அவை – யுத்4-மிகை:41 185/3
அங்கு அடைவின் மண்டலம் இட்டு அணி விளங்க நிறைத்தனரால் – யுத்4-மிகை:41 193/4
கூறிய குழுவினோரும் குழுமி அங்கு இராமன் பாதம் – யுத்4-மிகை:41 288/2
அங்கு அதன் பெருமை மண் மேல் ஆர் அறிந்து அறையகிற்பார் – யுத்4-மிகை:42 53/4

TOP


அங்குச (2)

சுரிபடை தொழிலும் மற்றை அங்குச தொழிலும் தொக்கார் – சுந்:8 12/2
மேக்கு உயர் அங்குச கைய வெம் கரி – யுத்2:18 112/3

TOP


அங்குசத்து (1)

அரிந்த அங்குசத்து அங்கையின் கல்வியின் அமைவால் – யுத்2:16 215/2

TOP


அங்குசம் (5)

நிறை எனும் அங்குசம் நிமிர்ந்து போயதே – பால:10 40/4
அருவி பெய் வரையின் பொங்கி அங்குசம் நிமிர எங்கும் – பால:14 61/1
காத்த அங்குசம் நிமிர்ந்திட கால் பிடித்து ஓடி – பால:15 6/2
அங்குசம் நெடும் கவண் அடுத்து உடல் வசிக்கும் – சுந்:2 68/1
கேடகத்தோடு மழு எழு சூலம் அங்குசம் கப்பணம் கிடுகோடு – சுந்:3 91/1

TOP


அங்கும் (12)

ஆடினர் பாடினர் அங்கும் இங்குமாய் – பால:5 12/1
அன்று என ஆம் என இமையோர் அயிர்த்தனர் மேல் வெயில் கரந்தது அங்கும் இங்கும் – பால:6 14/2
இயங்கு உறு புலன்கள் அங்கும் இங்கும் கொண்டு ஏக ஏகி – பால:10 19/1
அலங்கு நீர் வெள்ளம் தள்ளி அழிதர அங்கும் இங்கும் – அயோ:13 55/3
ஆடினார் பாடினார் அங்கும் இங்கும் களித்து – கிட்:4 21/1
நூக்குறுத்து அங்கும் இங்கும் தள்ளுற நுடங்கும் நோன்மை – சுந்:1 78/2
ஐயன் அங்கும் இங்கும் காலால் அழியும் மழை என்ன – சுந்:8 45/3
ஈர்கின்றது அன்றே என்றன் உள்ளத்தை இங்கும் அங்கும்
பேர்கின்றது ஆவி யாக்கை பெயர்கின்றது இல்லை பின்னை – யுத்1:12 35/1,2
அங்கும் இங்கும் நின்று ஆடினவாம்-அரோ – யுத்2:15 29/4
மீன் என அங்கும் இங்கும் படைக்கலம் மிளிர வீசும் – யுத்3:22 142/3
அங்கும் இ அறமே நோக்கி அரசு இழந்து அடவி எய்தி – யுத்3:26 68/1
ஒற்றும் என்ன அங்கும் இங்கும் விண்ணுளோர் ஒதுங்குவார் – யுத்3:31 95/2

TOP


அங்குமா (1)

இழுக்கினர் அடிகளின் இங்கும் அங்குமா
மழுக்களும் அயில்களும் வாளும் தோள்களும் – யுத்2:18 96/1,2

TOP


அங்குரம் (1)

எந்தை காண்டி இடரினுக்கு அங்குரம்
முந்து வந்து முளைத்தது அன்றோ என்றான் – அயோ:10 53/3,4

TOP


அங்குரம்-கொல் (1)

வித்து முளைத்த அங்குரம்-கொல் வேறே சில-கொல் மெய்ம் முகிழ்த்த – சுந்:4 53/3

TOP


அங்கே (7)

அங்கு அங்கே தோன்றலாலும் அருந்ததி அனைய கற்பின் – பால:22 21/3
தூண்டினை மீள்வது ஆக்கின் சுவட்டை ஓர்ந்து என்னை அங்கே
மீண்டனன் என்ன மீள்வர் இது நின்னை வேண்டிற்று என்றான் – அயோ:5 18/3,4
ஒக்க நின்றது எ உலகமும் அங்கு அங்கே ஓசை – கிட்:4 13/1
கொல்லோம் எம் உயிர் கொண்டு அங்கே
எல்லோமும் செல எம் கோனும் – சுந்:5 42/2,3
மயில் புரை இயலினாரும் மைந்தரும் நாளும் அங்கே
உயிர்ப்பொடும் உயிரினோடும் ஊசல் நின்று ஆடுவாரும் – சுந்-மிகை:14 42/3,4
உலைவு இலா உயிர்கள்-தோறும் அங்கு அங்கே உறைகின்றானும் – யுத்1:3 120/2
அங்கே உணர்கின்ற அலந்தலை-வாய் – யுத்3:31 209/2

TOP


அங்கை (18)

ஆயர் மங்கையர் அங்கை வருந்துவார் – பால:2 28/4
ஐய பொன் கலத்தொடு அங்கை விட்டு இருந்த ஆதர் போல் – பால:13 54/2
அங்கை அணையில் பொலிவு அழுங்க முகம் எல்லாம் – அயோ:5 16/3
ஆயவள்-தன்னை நேர்ந்து அங்கை ஏந்தினர் – அயோ:14 86/1
அன்றியும் அண்ணல் ஆணை மறுக்கிலன் அங்கை கூப்பி – ஆரண்:7 63/3
அவித்து நின்று எவன் ஆயினும் ஆக என்று அங்கை
கவித்து நீங்கிட சில பகல் என்பது கருதா – சுந்:2 130/1,2
அண்டமும் கடந்தான் அங்கை அனலியும் குளிர்ந்தது அங்கி – சுந்:12 125/1
எடுத்தனன் எழு ஒன்று அங்கை எடுத்து இகல் அரக்கர் சிந்த – சுந்-மிகை:10 5/1
அங்கை வாள்-கொடு அவள் ஆகம் விளங்கும் – யுத்1:11 21/3
அங்கதன் அதனை கேளா அங்கையோடு அங்கை தாக்கி – யுத்1:14 28/1
ஆயிரம் கோடி பேய் அங்கை ஆயுதம் – யுத்2:15 105/1
வாசவன் மாயன் மற்றை மலருளோன் மழு வாள் அங்கை
ஈசன் என்று இனைய தன்மை இளிவரும் இவரால் அன்றி – யுத்2:16 31/1,2
வில் ஒன்று எடுத்தி சரம் ஒன்று எடுத்தி மிளிர் சங்கம் அங்கை உடையாய் – யுத்2:19 257/2
அங்கையோடு அங்கை கொட்டி அலங்கல் தோள் குலுங்க நக்கான் – யுத்2:19 276/4
சுந்தர மகளிர் அங்கை சாமரை தென்றல் தூற்ற – யுத்3:24 52/2
அங்கு அது வேரொடும் அங்கை தாங்கினான் – யுத்3:24 63/3
தரு அங்கை கொடே எதிர் தாக்கினனால் – யுத்3-மிகை:20 15/4
ஆடி அங்கை இரண்டும் அலங்குற – யுத்4:40 4/3

TOP


அங்கை-நின்று (1)

அ கணத்து அறிவு வந்து அணுக அங்கை-நின்று
உக்கனன் கவி அரசு என்னும் உண்மையும் – யுத்2:16 290/1,2

TOP


அங்கைகள் (2)

அங்கைகள் கூப்ப நின்ற அருந்ததிக்கு அருகர் ஆனார் – கிட்:15 32/4
அங்கைகள் தீண்ட அஞ்சி ஆழ் செவி-அதனினூடு – யுத்2:16 46/3

TOP


அங்கையர் (1)

அரக்கியர் அயில் முதல் ஏந்தும் அங்கையர்
நெருக்கிய குழுவினர் துயிலும் நீங்கினர் – சுந்:3 58/1,2

TOP


அங்கையன் (2)

ஆய சொல் தலை-மேல் கொண்ட அங்கையன் அன்னை நின்னை – சுந்:4 29/1
அயில் தலை தொடர் அங்கையன் சிங்க ஊன் – யுத்2:16 61/3

TOP


அங்கையால் (6)

அலைக்கும் ஆழி அடங்கிட அங்கையால்
மலை குலங்களின் தூர்க்கும் மனத்தினாள் – ஆரண்:6 68/1,2
ஐயனுக்கு அங்கி முன்னர் அங்கையால் பற்றும் நங்கை – சுந்:14 47/3
ஆனிற கண்ணன் என்று ஒருவன் அங்கையால்
கான் இற மலை கொணர்ந்து எறிய கார் கடல் – யுத்1:8 12/1,2
அ வகை மலையினை ஏற்று ஓர் அங்கையால்
வவ்வினன் அரக்கன் வாள் அவுணர் வாழ்த்தினார் – யுத்2:16 252/3,4
மலையை வேரொடும் வாங்க அன்று அங்கையால் வாரி – யுத்3:30 37/2
அழுந்தின நங்கையை அங்கையால் சுமந்து – யுத்4:40 73/1

TOP


அங்கையில் (2)

நான நெய் விளக்கு நால்_இரு கோடி நங்கையர் அங்கையில் ஏந்த – சுந்:3 76/1
பார்த்த மாருதி தாரு ஒன்று அங்கையில் பற்றி – சுந்:11 47/2

TOP


அங்கையின் (8)

அங்கையின் ஆய மந்திரத்தை ஆய்ந்தனள் – ஆரண்:6 23/2
அங்கையின் அரன் கயிலை கொண்ட திறல் ஐயன் – ஆரண்:10 43/1
அங்கையின் எடுத்த எனது ஆடு எழில் மணி தோள் – ஆரண்:11 19/2
அங்கையின் வாங்குநர் எவரும் இன்றியே – சுந்:3 48/2
பற்றும் அங்கையின் படிகாரன் இன்று – யுத்1:9 53/3
அரிந்த அங்குசத்து அங்கையின் கல்வியின் அமைவால் – யுத்2:16 215/2
அட்டில் எனலாய் அமலன் அங்கையின் அடங்க – யுத்4:36 4/2
அங்கையின் நெல்லி போல் அனைத்தும் நோக்கினும் – யுத்4:40 63/3

TOP


அங்கையினார் (1)

ஆனார் நிமிர் கொள்ளி கொள் அங்கையினார்
கான் ஆர் நெறியும் மலையும் கழிய – யுத்3:27 15/2,3

TOP


அங்கையினால் (2)

அங்கையினால் எனை அஞ்சலை என்றால் – ஆரண்:14 55/3
ஆழி கிரி தள்ளும் ஓர் அங்கையினால் – யுத்2:18 58/4

TOP


அங்கையினின் (1)

ஆகாய கங்கையினை அங்கையினின் அள்ளி – சுந்:2 3/3

TOP


அங்கையும் (3)

அங்கையும் உள்ளமும் குவிந்த ஆக்கையர் – ஆரண்:10 9/3
அங்கையும் அடியும் கண்டால் அரவிந்தம் நினையுமா-போல் – கிட்:13 48/1
அயர்த்தனன்-கொல் என்று அஞ்சினர் அங்கையும் தாளும் – யுத்3:22 196/3

TOP


அங்கையோடு (2)

அங்கதன் அதனை கேளா அங்கையோடு அங்கை தாக்கி – யுத்1:14 28/1
அங்கையோடு அங்கை கொட்டி அலங்கல் தோள் குலுங்க நக்கான் – யுத்2:19 276/4

TOP


அங்கொடு (1)

அங்கொடு இங்கு இழித்தி ஏற்றும் அமைதியின் அமரர் வையத்து – அயோ:13 46/3

TOP


அங்கோடு (1)

ஆர்த்தார் அண்டத்து அப்புறத்தும் அறிவிப்பார் போல் அங்கோடு இங்கு – சுந்:12 121/1

TOP


அங்ஙனம் (1)

தேவர் செய்கையன் அங்ஙனம் உரை-செய தீயோன் – யுத்1:3 41/1

TOP


அங்ஙனே (1)

அனைத்து உள உயிர்களும் யாவும் அங்ஙனே
மனத்து இடர் நீங்கினார் இல்லை மன்னனே – அயோ-மிகை:10 4/3,4

TOP


அச்ச (2)

அச்ச நுண் மருங்குலாள் ஓர் அணங்கு_அனாள் அளகபந்தி – பால:19 11/1
நீர் இடு துகிலர் அச்ச நெருப்பு இடு நெஞ்சர் நெக்கு – சுந்:6 55/1

TOP


அச்சத்தால் (2)

அஞ்சினர் வானவர் அவுணர் அச்சத்தால்
துஞ்சினர் எனை பலர் சொரி மத தொளை – அயோ:11 68/1,2
என்-வயின் இறுதி நோக்கி அச்சத்தால் இசைத்தேன் அல்லேன் – ஆரண்:11 32/2

TOP


அச்சத்தின் (1)

கேட்டும் இ மாயம் செய்தது அச்சத்தின் கிளர்ச்சி அன்றோ – ஆரண்:12 82/4

TOP


அச்சது (1)

பொன் திரள் அச்சது வெள்ளி சில்லி புக்கு – பால:23 70/1

TOP


அச்சம் (24)

புதுமை ஆதலின் அவற்கு அச்சம் பூத்ததே – பால:19 49/4
ஏண்-பால் ஓவா நாண் மடம் அச்சம் இவையே தம் – அயோ:3 43/1
அச்சம் என்பது ஒன்று உருவு கொண்டால் என அழிவார் – ஆரண்:7 139/2
அச்சம் என்னும் ஈது ஆர் உயிர்க்கு அரும் துணை ஆமோ – ஆரண்:8 2/4
அச்சம் அகற்றி செற்ற மனத்தோடு அறைகின்றான் – ஆரண்:11 7/4
அல்லி அம் கமலம் அன்ன அடி பணிந்து அச்சம் தீர்ந்தான் – கிட்:11 77/2
அ மலை ஏறினார் அச்சம் நீங்கினார் – கிட்:14 16/4
ஆராநின்றாள் நூபுரம் அச்சம் தரு தாளாள் – சுந்:2 75/3
அன்னை ஈது என்னை மேனி யார்-கொல் என்று அச்சம் உற்றார் – சுந்:6 47/3
அ நெடும் தானை சுற்ற அமரரை அச்சம் சுற்ற – சுந்:8 14/1
கொல் இயல் அரக்கர் நெஞ்சில் குடி புக அச்சம் வீரன் – சுந்:8 17/3
நெருக்கினர் காப்ப நின்-பால் நேயமே அச்சம் நீக்க – சுந்:14 36/2
அடிமையின் சிறந்தேன் என்னா அயிர்ப்பொடும் அச்சம் நீங்கி – யுத்1:4 144/3
அரக்கரும் அனையது ஓர் அச்சம் எய்தினார் – யுத்2:15 125/4
பெயர்ந்து ஒரு சிகரம் தேடின் அச்சம் ஆம் பிறர்க்கும் என்னா – யுத்2:16 180/1
ஆர்ப்பித்தீர் என்னை இன்னல் அறிவித்தீர் அமரர் அச்சம்
தீர்ப்பித்தீர் இன்னம் என் என் செய்வித்து தீர்திர் அம்மா – யுத்2:17 11/3,4
கொண்டனன் எறிந்து நம்மை கொல்லும் என்று அச்சம் கொண்டார் – யுத்2:19 174/3
அச்சம் இல் புரந்தரன் ஆதி தேவர்கள் – யுத்2-மிகை:15 17/3
இந்திரன் பகைஞனே-கொல் என்பது ஓர் அச்சம் எய்தி – யுத்3:21 16/1
அச்சம் உற்றனர் கண் புதைத்து அடங்கினர் அமரர் – யுத்3:22 69/4
உத்தம நகரும் மாளும் என்பது ஓர் அச்சம் ஊன்ற – யுத்3:26 16/3
ஆண்தகையது உண்மை இனி அச்சம் அகல்வுற்றீர் – யுத்4:36 5/2
ஆற்றல் சால் அமரரும் அச்சம் எய்தினார் – யுத்4:37 79/2
ஆண்டு உறைந்து அடங்கினை அச்சம் தீர்ந்து இவண் – யுத்4:40 49/3

TOP


அச்சமுண்டார்களும் (1)

அடியுண்டார்களும் அச்சமுண்டார்களும் அரக்கர் – சுந்:11 31/4

TOP


அச்சமும் (3)

அரவ மா கடல் அஞ்சிய அச்சமும்
உரவு நல் அணை ஓட்டிய ஊற்றமும் – யுத்1:9 39/1,2
கூற்றுக்கு ஐயமும் அச்சமும் கெட நெடும் கொற்றவன் கொலை அம்பால் – யுத்2:16 337/3
ஆர்ப்பார் ஆனார் அச்சமும் அற்றார் அலர் மாரி – யுத்4:37 133/1

TOP


அச்சமோ (2)

அச்சமோ அவர்க்கு அன்பினோ யாவதோ ஐயா – யுத்1:2 101/4
ஆயது தெரிந்தோ தங்கள் அச்சமோ அறிவோ யார்க்கும் – யுத்1:9 77/1

TOP


அச்சின் (1)

அச்சின் திண் தேர் ஆனையின் மா-மேல் அகல் வானில் – யுத்4:33 18/1

TOP


அச்சின (1)

அற்ற ஆழிய அறுப்புண்ட அச்சின அம்போடு – யுத்2:15 233/1

TOP


அச்சினை (1)

அகங்களை கழன்று தேரின் அச்சினை உருவி அப்பால் – யுத்2:15 145/3

TOP


அச்சினோடு (1)

அச்சினோடு ஆழி வெவ்வேறு ஆக்கினான் ஆணி நீக்கி – யுத்3:28 37/4

TOP


அச்சு (7)

அச்சு என நினைத்த முதல் அந்தணன் நினைந்தான் – பால:22 36/1
இடிந்த தேர் குலம் இற்றன தேர் குலம் அச்சு இற்று – சுந்:11 29/2
ஆரியன் வாகை வில்லும் அச்சு உடை தேரும் அ தேர் – யுத்2:19 172/3
அச்சு இற செல்கில ஆடல் வாம் பரி – யுத்3:20 45/2
ஆயிரம் தேர் ஒரு தொடையின் அச்சு இறும் – யுத்3:22 48/1
அடி அறும் தேர் முரண் ஆழி அச்சு இறும் – யுத்3:22 49/1
அச்சு எனலாக முன்பின் தோன்றலும் அறாத மெய்யன் – யுத்3-மிகை:28 9/1

TOP


அச்சும் (3)

கொடிஞ்சொடு தட்டும் அச்சும் ஆழியும் கோத்த மொட்டும் – அயோ:13 52/1
தேர் இரண்டு அருகு பூண்ட கழுதையும் அச்சும் சிந்த – யுத்3:22 130/3
அலைக்கும் உயர் பாரின் வலி ஆழியினின் அச்சும்
கலக்கு அற வகுத்தது கதத்து அரவம் எட்டின் – யுத்4:36 8/2,3

TOP


அச்சென (1)

அச்சென கேட்டாய் அன்றே ஆயிரம் மௌலி அண்ணல் – யுத்3:27 9/2

TOP


அச்சொடும் (2)

போழ்ந்த பல் நெடும் புரவிய முறை முறை அச்சொடும் பொறி அற்று – யுத்2:16 315/2
புதையும் நல் மணி பொன் உருள் அச்சொடும்
சிதைய ஆயிரம் பாய் பரி சிந்திட – யுத்2:19 127/1,2

TOP


அச்சோடு (1)

அடி துணிந்தன கட களிறு அச்சோடு நெடும் தேர் – ஆரண்:7 77/2

TOP


அசங்க (1)

விண்டு அசங்க தொல் அண்டம் வெடித்திட – யுத்4:37 28/2

TOP


அசங்கிட (1)

வேர்த்து அசங்கிட அண்டம் வெடித்திட – யுத்2:15 99/3

TOP


அசஞ்சல (1)

அசஞ்சல படை ஐ_இரு கோடியன் அமரின் – யுத்1:5 41/1

TOP


அசட்டர்கள் (1)

அசட்டர்கள் ஐவரை அகத்து அடக்கிய – பால:5 74/2

TOP


அசத்த (1)

பின்னக அசத்த பொருள் இல்லை பெரியோனை – யுத்4:36 3/2

TOP


அசத்தினில் (1)

தாம் அசத்தினில் செல்கிலா சதுமுகத்தவற்கும் – யுத்4:37 117/2

TOP


அசதி (1)

அலை குழல் சோர்தர அசதி ஆடலால் – பால:19 24/3

TOP


அசந்தார் (1)

படுத்த தளிரில் சிலர் பசைந்தனர் அசந்தார் – அயோ-மிகை:5 1/4

TOP


அசந (1)

அசந அ புலத்து அகணி நாடு ஒரீஇ – கிட்:15 16/2

TOP


அசமஞ்சற்கு (1)

பொறையின் நல்கிய அசமஞ்சற்கு அஞ்சுமான் புதல்வன் – பால-மிகை:9 30/2

TOP


அசனி (43)

மருவலர்க்கு அசனி அன்ன வாலியும் மகனும் என்ன – பால:5 24/2
ஆர்த்தனர் இடித்தனர் அசனி அஞ்சவே – பால:8 32/4
இழிக என உரைத்தனன் அசனி எஞ்சவே – பால-மிகை:7 15/4
ஆரும் அஞ்சல் ஐயன் போய் அயோத்தி அடைந்தான் என அசனி
காரும் கடலும் ஒருவழி கொண்டு ஆர்த்த என்ன கடிது ஆர்த்தார் – அயோ:6 33/3,4
அறிந்திலன் உயிர்த்திலன் அசனி ஏற்றினால் – அயோ:11 44/3
அ உரை கேட்டலும் அசனி_ஏறு என – அயோ:11 58/1
அடித்தன ஒன்றொடு ஒன்று அசனி அஞ்சவே – அயோ:11 66/4
அரும் கடையுகம்-தனில் அசனி மா மழை – அயோ:13 11/3
அரக்கரும் இரைந்தனர் அசனி ஆம் என – ஆரண்:10 27/2
ஆயிடை அரி_குலம் அசனி அஞ்சிட – கிட்:6 1/1
அரிந்தன ஆம் என அசனி நா என – கிட்:10 10/3
அ உரை கேட்டலும் அசனி ஏற்றினால் – கிட்:16 33/1
ஆர்த்தன கழலும் தாரும் பேரியும் அசனி அஞ்ச – சுந்:11 4/1
அரவ குலம் உயிர் உக்கு உக அசனி குரல் அடு போர் – சுந்-மிகை:1 17/3
என உரைத்து அசனி என்ன எழுந்து இரைத்து இரண்டு கோடி – சுந்-மிகை:14 10/1
இடித்தனர் அசனி அஞ்ச எறுழ் வலி கரங்கள் ஓச்சி – சுந்-மிகை:14 16/2
அற்று அவன் உரைத்தலோடும் அனல் விழித்து அசனி குன்றத்து – யுத்2:16 190/1
ஆறினோடு ஏழு கோல் அசனி ஏறு என – யுத்2:16 302/1
அருகு ஓடுவ வர உந்தினர் அசனி படி கணை கால் – யுத்2:18 147/3
ஆயிரம் புரவி பூண்ட அதிர் குரல் அசனி திண் தேர் – யுத்2:18 182/1
அடர்ந்தன கிரிகளை அசனி ஏறு என – யுத்2:19 47/1
அதிர்ந்தன உலகம் ஏழும் அனல் பொறி அசனி என்ன – யுத்2:19 93/1
அத்தனையோரும் குன்றம் அளப்பு_இல அசனி ஏற்றோடு – யுத்2:19 177/1
சிங்க_ஏறு அசனி_ஏறு கேட்டலும் சீற்ற சேனை – யுத்2:19 276/1
இடிக்கின்ற அசனி என்ன இரைக்கின்றது இராமன் போர் வில் – யுத்2:19 277/1
அடங்கலும் அசனி கேட்ட அளை உறை அரவம் ஒத்தார் – யுத்2:19 284/4
ஐய வெம் பாசம்-தன்னால் ஆர்ப்புண்டார் அசனி என்ன – யுத்2:19 292/1
ஆய்ந்தன அசனி போல ஐ_இரண்டு அழுந்த எய்தான் – யுத்3:21 37/2
மருள் முறை எய்திற்று என்பர் சிலை வழங்கு அசனி மாரி – யுத்3:22 21/4
ஆர் இடை அனுமன் ஆர்த்த ஆர்ப்பு ஒலி அசனி கேளா – யுத்3:22 34/1
அங்கதன் ஆர்த்தனன் அசனி ஏறு என – யுத்3:22 45/1
தெரிந்தன அசனி போல தெறு பொறி பிதிர்வ திக்கின் – யுத்3:22 129/2
அடித்தவன் தன்னை நோக்கி அசனி ஏறு அனைய தண்டு – யுத்3:22 136/1
ஆர்க்கின்ற குரலும் கேளான் இலக்குவன் அசனி ஏற்றை – யுத்3:22 138/1
அழிந்தன வானவர் மானம் ஆகாயத்திடையினில் பேர் அசனி என்ன – யுத்3:24 33/3
அண்டமும் குலுங்க ஆர்த்து மாருதி அசனி அஞ்ச – யுத்3:27 93/2
ஆலங்களும் அரவங்களும் அசனி குலம் எவையும் – யுத்3:27 153/2
அ கணை அசனி என்ன அனல் என்ன ஆலம் உண்ட – யுத்3:27 178/1
ஒன்றின் ஒன்று அசனி என்ன உருத்து நீ உரைத்த மாற்றம் – யுத்3-மிகை:26 2/3
ஆன்ற பேரியும் அதிர் குரல் சங்கமும் அசனி
ஈன்ற காளமும் ஏழொடு ஏழ் உலகினும் இசைப்ப – யுத்4:32 4/3,4
அசனி_ஏறு இருந்த கொற்ற கொடியின்-மேல் அரவ தேர்-மேல் – யுத்4:37 14/1
பிதிர வீழ்ந்தது அசனி ஒளி பெறா – யுத்4:37 19/3
அழுத்தினன் அசனி ஏறு அயிர்க்கும் ஆர்ப்பினான் – யுத்4:37 154/4

TOP


அசனி_ஏறு (3)

அ உரை கேட்டலும் அசனி_ஏறு என – அயோ:11 58/1
சிங்க_ஏறு அசனி_ஏறு கேட்டலும் சீற்ற சேனை – யுத்2:19 276/1
அசனி_ஏறு இருந்த கொற்ற கொடியின்-மேல் அரவ தேர்-மேல் – யுத்4:37 14/1

TOP


அசனிகள் (1)

ஆர்த்து வீழ்ந்த அசனிகள் வீழ்ந்து-என – யுத்4:37 162/4

TOP


அசனியின் (5)

அரு வரை முழையில் முட்டும் அசனியின் இடிப்பும் ஆழி – சுந்:7 1/1
அனைவரும் வரனின் அமைந்தார் அசனியின் அணிகள் அணிந்தார் – சுந்:7 15/3
அறைந்தன அசனியின் விசையின் ஆசைகள் – யுத்2:18 126/2
அறைந்து கற்ற மா தண்டினர் அசனியின் ஆர்ப்பர் – யுத்3:31 10/4
அசனியின் குழுவும் ஆழி ஏழும் ஒத்து ஆர்த்தது என்ன – யுத்4-மிகை:41 291/1

TOP


அசனியும் (3)

சிகை எழும் சுடர் விழியினன் அசனியும் திகைப்ப – பால-மிகை:9 12/3
அரு வரை நெரிய விழும் பேர் அசனியும் அசைய அறைந்தான் – சுந்:7 25/4
ஆலமும் அசனியும் அனையன அடு கரி – யுத்2:18 133/2

TOP


அசனியை (1)

அனைய குன்று எனும் அசனியை யாவர்க்கும் அறிவு அரும் தனி மேனி – யுத்2:16 326/1

TOP


அசனியோடும் (1)

மின்னொடும் அசனியோடும் வீழ்வதே போல வீழ்ந்தாள் – பால:7 50/4

TOP


அசிக்கும் (1)

இரும்பு அசிக்கும் அருந்தும் எயிற்றினான் – யுத்2:16 59/2

TOP


அசுண (1)

நறை அடுத்த அசுண நல் மா செவி – பால:0 6/3

TOP


அசுணம் (1)

தூம மேனி அசுணம் துயில்வு உறும் – கிட்:13 14/3

TOP


அசுணமா (1)

கனிந்த பாடல் கேட்டு அசுணமா வருவன காணாய் – அயோ:10 24/4

TOP


அசும்பின் (1)

அசும்பின் சேறு பட்டு அளறு பட்டு அமிழுமால் அடங்க – யுத்3:31 21/3

TOP


அசும்பு (11)

அசும்பு பாய் வரை அரும் தவம் முடித்தவர் துணை கண் – அயோ:10 36/1
அசும்பு உடை பிரச தெய்வ கற்பக நாட்டை அண்மி – சுந்:1 77/2
பழம் தழும்பினுக்கு இடைஇடையே சில பசும் புண்கள் அசும்பு ஊற – சுந்:2 207/4
அசும்பு அற வறந்தன வான ஆறு எலாம் – யுத்1:6 41/3
அசும்பு பாய் தேனும் பூவும் ஆரமும் அகிலும் மற்றும் – யுத்1:8 17/1
அசும்பு உற உருகிய உலகம் ஆர்த்து எழ – யுத்2:18 87/2
அசும்பு உடை குருதி பாயும் ஆகத்தான் வேகத்தால் அ – யுத்2:18 232/1
அசும்பு விண்ணிடை அடங்கினன் முனிவரும் அறியா – யுத்3:22 162/3
வீங்கின பெரும் பிணம் விசும்பு உற அசும்பு படு சோரி விரிவுற்று – யுத்3:31 145/2
அசும்பு சிந்தி நொந்து உலைவுற தோள் புடைத்து ஆர்த்தான் – யுத்4:35 28/4
அசும்பு பாய்கின்றது அருக்கனின் ஒளிர்கின்றது அண்டம் – யுத்4:37 107/2

TOP


அசும்புறு (1)

அசும்புறு மத கரி புரவி ஆடக – ஆரண்:7 52/1

TOP


அசுரர் (2)

மை கரும் கண் திதி என்பாள் அதின் இரட்டி அசுரர் தமை வயிறு வாய்த்தாள் – ஆரண்-மிகை:4 1/4
ஆக்கிய செருவை நோக்கி அமரரோடு அசுரர் போரை – யுத்2:19 52/3

TOP


அசுரர்கள் (1)

அவன் உணர்ந்து எழுந்த காலத்து அசுரர்கள் படுவது எல்லாம் – யுத்2:16 110/3

TOP


அசுரர்கள்-தம் (1)

அண்ணாவோ அண்ணாவோ அசுரர்கள்-தம் பிரளயமே அமரர் கூற்றே – யுத்4:38 4/4

TOP


அசுரரே (1)

தோன்றினான் வந்து சுரர்களோடு அசுரரே தொடங்கி – யுத்4:35 31/1

TOP


அசுரரை (3)

போர் கெழு புலவர்க்கு ஆகி அசுரரை பொருது வென்றோர் – அயோ:3 96/2
ஆரியன் அமரர்க்காக அசுரரை ஆவி உண்ட – கிட்:2 26/2
அனைவரும் அமரரை வென்றார் அசுரரை உயிரை அயின்றார் – சுந்:7 15/4

TOP


அசை (1)

அசை_தொழில் அஞ்சின சித்திரத்தினே – யுத்1:2 10/4

TOP


அசை_தொழில் (1)

அசை_தொழில் அஞ்சின சித்திரத்தினே – யுத்1:2 10/4

TOP


அசைகின்ற (1)

அருகில் நின்று அசைகின்ற ஆலவட்ட கால் – பால:10 52/1

TOP


அசைத்த (2)

கயிற்றின் அசைத்த முலை குழி கண்ணாள் – ஆரண்:14 43/4
கால் வரை பெரும் பாம்பு கொண்டு அசைத்த பைம் கழலார் – யுத்3:31 8/2

TOP


அசைத்தலாலும் (1)

காற்று வந்து அசைத்தலாலும் காலம் அல்லாமையாலும் – யுத்2:19 175/1

TOP


அசைத்தலும் (1)

காற்று வந்து அசைத்தலும் கடவுள் நாட்டவர் – யுத்3:24 100/1

TOP


அசைத்து (2)

துலங்க அசைத்து அதில் சுரிகையுடை வடி வாள் மருங்கினிடை தொடர-மன்னோ – ஆரண்-மிகை:10 3/4
நின்று அசைத்து உயிர் கவர் நீல காலனோ – சுந்:12 66/1

TOP


அசைத்தே (1)

அஞ்சினொடு அஞ்சு தலை தோள் உற அசைத்தே
வெம் சிறையில் வைத்தும்_இலென் வென்றும்_இலென் என்றால் – சுந்:6 3/2,3

TOP


அசைந்த (2)

அசைந்த எந்தையார் அருள அன்று நான் – அயோ:14 112/3
அக்கிரீவனை தடிந்து வெம் படையினால் அசைந்த
மிக்க வானர சேனையின் இளைப்பு அற மீண்டு ஊர் – யுத்4:41 9/2,3

TOP


அசைந்தனன்-அரோ (1)

அண்ணு வைகினர் அகன்றனர் அசைந்தனன்-அரோ – ஆரண்-மிகை:1 8/4

TOP


அசைந்தார் (1)

அம் பவள வல்லிகள் என சிலர் அசைந்தார் – அயோ:5 14/4

TOP


அசைந்து (1)

விரி அமைத்த நெடு வேணி புறத்து அசைந்து வீழ்ந்து ஒசிய மேனி தள்ள – யுத்4:41 69/1

TOP


அசைந்தென (1)

வாற்கலன் பொதி அசைந்தென கரத்தின் அணையா – ஆரண்-மிகை:1 4/3

TOP


அசைப்ப (1)

ஆற்றினன் அரவு கொண்டு அசைப்ப ஆர் அமர் – யுத்3:22 37/3

TOP


அசைய (3)

அரு வரை நெரிய விழும் பேர் அசனியும் அசைய அறைந்தான் – சுந்:7 25/4
அசைய தரை அரைவித்தனை அழி செம்_புனல் அதுவோ – யுத்2:15 171/3
ஆர்த்த வானரர் வாய் எலாம் கை எலாம் அசைய
பார்த்த கண் எலாம் அங்கதன் உடல் எலாம் பாரில் – யுத்3-மிகை:22 4/1,2

TOP


அசையாத (2)

அசையாத நெடு வரையின் முகடு-தொறும் இளம் கதிர் சென்று அளைந்து வெய்யோன் – பால:11 14/3
அசையாத சிந்தை அரவால் அனுங்க அழியாத உள்ளம் அழிவான் – யுத்2:19 244/1

TOP


அசையும் (1)

அசையும் ஆலம் என அன்ன அயில் மின்னி வரலும் – ஆரண்:1 26/2

TOP


அசைவு (5)

ஆர்கலி ஆர்ப்பின் உட்கி அசைவு உற அரக்கர் சேனை – ஆரண்:7 56/3
அசைவு உற புரந்தரன் அடர்ந்த தோள்களின் – ஆரண்:10 12/3
அசைவு_இல் இ இலங்கை மூதூர் ஆர் இருள் இன்மையாலோ – சுந்:2 97/3
அசைவு_இல் கற்பின் அ அணங்கை விட்டருளுதி அதன் மேல் – யுத்1:2 99/3
அசைவு இல வேலைகள் ஆர்க்க அஞ்சின – யுத்4:37 81/2

TOP


அசைவு_இல் (2)

அசைவு_இல் இ இலங்கை மூதூர் ஆர் இருள் இன்மையாலோ – சுந்:2 97/3
அசைவு_இல் கற்பின் அ அணங்கை விட்டருளுதி அதன் மேல் – யுத்1:2 99/3

TOP


அசைவுறு (1)

அசைவுறு சிறு துளி அப்பு மாரியின் – கிட்:10 23/2

TOP


அசோகுகள் (1)

அரும்பு நாள்_மலர் அசோகுகள் அலர் விளக்கு எடுப்ப – பால:9 7/2

TOP


அஞ்ச (43)

அந்தரதலத்து இரவி அஞ்ச ஒளி விஞ்ச – பால:6 5/2
அடங்கலும் நடுங்க உரும் அஞ்ச நனி ஆர்த்தாள் – பால:7 31/4
ஆர்த்து அவரை நோக்கி நகை-செய்து எவரும் அஞ்ச
கூர்த்த நுதி மு தலை அயில் கொடிய கூற்றை – பால:7 32/1,2
பின்ற மான பேர் கயல் அஞ்ச பிறழ் கண்ணாள் – பால:10 26/2
துன்று இரும் சடையோன் அஞ்ச தோள் உற வாங்கி சொல்லும் – பால:24 35/4
கூற்றம் அஞ்ச குமுறும் குரலினான் – அயோ-மிகை:8 1/4
முழையின் வாள் அரி அஞ்ச முழங்குவான் – ஆரண்:7 23/4
அந்தகனுக்கும் அஞ்ச அடுக்கும் அரசு ஆள்வாய் – ஆரண்:11 2/2
அன்று அருகு நின்ற பல தேவர் கணம் அஞ்ச
புன் தொழில் அரக்கர் மனதில் புகை எழும்ப – ஆரண்-மிகை:10 14/2,3
நீர் தரங்க வேலை அஞ்ச நீல மேகம் நாணவே – கிட்:7 11/2
நின்றான் எதிர் யாவரும் நெஞ்சு நடுங்கி அஞ்ச
தன் தோள் வலியால் தகை மால் வரை சாலும் வாலி – கிட்:7 38/1,2
அயிர்த்த சிந்தையன் அந்தகன் குலைகுலைந்து அஞ்ச
செயிர்த்து நோக்கினன் சினத்தொடு சிறு நகை செய்யா – கிட்-மிகை:7 4/1,2
ஆகாயம் அஞ்ச அகல் மேருவை அனுக்கும் – சுந்:2 2/3
அயில் எயிற்று அரியின் சுவடு தன் கரத்தால் அளைந்த மாக்கரியின் நின்று அஞ்ச – சுந்:3 82/4
அங்கண் மா ஞாலமும் விசும்பும் அஞ்ச வாழ் – சுந்:3 122/1
அரண் தரு விண் உறைவார்களும் அஞ்ச
முரண் தரு தேர் அவை ஆண்டு ஒருமூன்றினில் – சுந்:9 57/2,3
ஆர்த்தன கழலும் தாரும் பேரியும் அசனி அஞ்ச
வேர்த்து உயிர் குலைய மேனி வெதும்பினன் அமரர் வேந்தன் – சுந்:11 4/1,2
அரக்கியர் அளவு_அற்றார்கள் அலகையின் குழுவும் அஞ்ச
நெருக்கினர் காப்ப நின்-பால் நேயமே அச்சம் நீக்க – சுந்:14 36/1,2
கலித்து ஓடி உம்பரோடும் ஓடின காலன் அஞ்ச
ஒலித்து ஆழி உலாவுற்று என்ன உம்பர் தோரணத்தை முட்ட – சுந்-மிகை:11 8/2,3
இடித்தனர் அசனி அஞ்ச எறுழ் வலி கரங்கள் ஓச்சி – சுந்-மிகை:14 16/2
எதிரில் நின்று இவை இவை உரைத்திடுதலும் எ உலகமும் அஞ்ச
முதிரும் வெம் கத மொழிகொடு மூண்டது முது கடல் கடு ஏய்ப்ப – யுத்1:3 79/1,2
அயிர் படர் வேலை ஏழும் மலைகளும் அஞ்ச ஆர்த்து அங்கு – யுத்1:3 144/3
எண்ணின் நால்_இரு கோடியன் எரி அஞ்ச விழிக்கும் – யுத்1:5 38/3
இன்று முடிவுற்றது உலகு என்று எவரும் அஞ்ச
குன்று உறழ் புய குவை குலுங்கிட நகைத்தான் – யுத்1-மிகை:2 14/3,4
விடம் அஞ்ச எழுந்தனன் வெய்யவனே – யுத்1-மிகை:3 21/4
நெருப்பு என கனகன் சீறி நிலம் முதல் புவனம் அஞ்ச
பொருப்பு இனம் எவையும் சிந்தி பொடிபட குதித்து போர் வாள் – யுத்1-மிகை:3 26/1,2
அவ்வழி இராவணன் அமரர் அஞ்ச தன் – யுத்2:15 123/1
உற்றன கூற்றும் அஞ்ச ஒளிர்வன ஒன்று நூறு ஆய் – யுத்2:15 153/3
எங்குற்றார் எங்குற்றார் என்று எடுத்து அழைத்து இமையோர் அஞ்ச
துங்க தோள் கொட்டி ஆர்த்தான் கூற்றையும் துணுக்கம் கொண்டான் – யுத்2:16 201/3,4
மின் அஞ்சும் வேலோய் விழி அஞ்ச வாழ்கின்றார் – யுத்2:17 80/3
முழை அஞ்ச முழங்கின மு முறை நீர் – யுத்2:18 21/2
குழை அஞ்ச முழங்கின நாண் ஒலி கோள் – யுத்2:18 21/3
மழை அஞ்ச முழங்கின மா முரசே – யுத்2:18 21/4
ஆர்க்கின்றான் உலகை எல்லாம் அதிர்க்கின்றான் உருமும் அஞ்ச
பார்க்கின்றான் பொன்றினாரை பழிக்கின்றான் பகழி மாரி – யுத்2:18 228/1,2
கூற்றமும் குலுங்கி அஞ்ச வெம் கத குமுதன் கொன்றான் – யுத்2:19 55/4
அங்கத ஆதியர் அனுங்க வானவர்கள் அஞ்ச வெம் சின அனந்தன் மா – யுத்2:19 62/2
பார்க்கும் அஞ்ச உறுக்கும் பகட்டினால் – யுத்2:19 141/1
சிரம் பொதிர்ந்து அமரர் அஞ்ச ஊதினான் திசைகள் சிந்த – யுத்3:22 12/4
அண்டமும் குலுங்க ஆர்த்து மாருதி அசனி அஞ்ச
விண் தலத்து எறிந்த குன்றம் வெறும் துகள் ஆகி வீழ – யுத்3:27 93/2,3
தன் நெடும் சிலையின் மாரி-தனக்கு எழு முகிலும் அஞ்ச
துன்னுவித்து அரக்கர் வெள்ள சேனையை தொலைத்தல் செய்தான் – யுத்3-மிகை:31 60/3,4
பிறந்தான் நின்றான் வந்தது சூலம் பிறர் அஞ்ச – யுத்4:37 131/4
வையம் துஞ்சும் வன் பிடர் நாகம் மனம் அஞ்ச
பெய்யும் கோடி பல் தலையோடும் அளவு இல்லா – யுத்4:37 138/1,2
தேவர் அஞ்ச இராவணன் தேறினான் – யுத்4:37 175/4

TOP


அஞ்சல் (29)

அஞ்சல் அஞ்சல் என்கிலாத ஆண்மை என்ன ஆண்மையே – பால:13 49/4
அஞ்சல் அஞ்சல் என்கிலாத ஆண்மை என்ன ஆண்மையே – பால:13 49/4
ஒளித்தனை அஞ்சல் என்று ஆங்கு இனியன உணர்த்துகின்றாள் – பால:19 14/4
அஞ்சல் அஞ்சல் என்று உரைத்தனன் உலகு எலாம் அளந்தோன் – பால-மிகை:9 18/4
அஞ்சல் அஞ்சல் என்று உரைத்தனன் உலகு எலாம் அளந்தோன் – பால-மிகை:9 18/4
இன்றே வந்து ஈண்டு அஞ்சல் எனாது எம் மகன் என்பான் – அயோ:6 17/3
ஆரும் அஞ்சல் ஐயன் போய் அயோத்தி அடைந்தான் என அசனி – அயோ:6 33/3
ஆண்டு உற்ற அ அணங்கினை அஞ்சல் எனா – ஆரண்:13 7/1
அல்லல் உற்றேனை வந்து அஞ்சல் என்ற இ – ஆரண்:13 46/1
இ இடத்து இனிது இரு-மின் அஞ்சல் என்று இடை உதவி – கிட்:2 3/4
கொன்று எழுதும் அஞ்சல் என மாருதி கொதித்தான் – கிட்:14 42/4
அஞ்சல் என்று இரங்குவாய் அடுப்பது யாது என்றாள் – சுந்:3 35/4
அஞ்சல் அஞ்சல் என்று அருகு இருந்தவர் முகம் நோக்கி – யுத்1:2 117/3
அஞ்சல் அஞ்சல் என்று அருகு இருந்தவர் முகம் நோக்கி –