அ – முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு (அத் முதல் அரை வரை )

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அத்த 5
அத்தத்தின் 1
அத்தம் 4
அத்தலை 1
அத்தன் 3
அத்தன்-தானும் 1
அத்தனாய் 1
அத்தனே 1
அத்தனை 19
அத்தனைக்கும் 1
அத்தனையால் 1
அத்தனையும் 3
அத்தனையே 2
அத்தனையையும் 1
அத்தனையோடும் 1
அத்தனையோரும் 1
அத்தனைவரும் 2
அத்தா 2
அத்தி 1
அத்திரம் 2
அத்திரி 2
அத்துணை 5
அத்துணை-போலும் 1
அத்துணைக்கு 1
அத்துணையும் 1
அத்தைக்கு 1
அத்தையர்க்கு 1
அதர் 5
அதர்பட 2
அதரத்தை 1
அதரம் 1
அதவம் 1
அதள் 3
அதற்கு 19
அதற்கு-மேல் 1
அதன் 41
அதன்-கண் 1
அதன்-மேல் 2
அதனால் 21
அதனாலும் 1
அதனாலே 1
அதனில் 22
அதனிலே 1
அதனின் 17
அதனினும் 1
அதனினூடு 1
அதனினூடே 1
அதனினோ 1
அதனினோடும் 1
அதனுக்கு 7
அதனுள் 2
அதனூடு 1
அதனை 80
அதனையும் 3
அதனொடும் 1
அதனோடு 2
அதி 3
அதிகத்தினும் 1
அதிகம் 10
அதிகமும் 2
அதிகன் 2
அதிகாயன் 15
அதிகாயன்-தன் 1
அதிகாயனாம் 1
அதிகாயனும் 3
அதிகார 1
அதிசய 1
அதிசயம் 10
அதிசயமுடன் 1
அதிதி 3
அதிதிக்கு 1
அதிதியரை 1
அதிப 1
அதிபர் 1
அதிர் 23
அதிர்க்கின்றான் 1
அதிர்கின்ற 1
அதிர்கின்றது 1
அதிர்கின்றார் 1
அதிர்கை 1
அதிர்ச்சியும் 1
அதிர்த்தனன் 1
அதிர்ந்தது 3
அதிர்ந்தன 2
அதிர்ந்தார் 1
அதிர்ந்து 4
அதிர்ப்போ 1
அதிர்வு 1
அதிர்வுறு 1
அதிர 12
அதிரும் 2
அதிருமால் 1
அதிரேக 11
அதில் 13
அதின் 14
அது 355
அது-காலத்து 1
அது-கொடு 1
அது-தன்னை 1
அது-தனில் 2
அது-தனை 2
அது-தானும் 1
அது-பொழுது 1
அது-போழ்தின் 1
அதுக்கி 5
அதுக்கினன் 1
அதுக்கு-மேல் 1
அதுக்கும் 2
அதுதனை 1
அதுதான் 3
அதுபொழுது 1
அதும் 1
அதுவல்லது 1
அதுவாய் 1
அதுவும் 9
அதுவே 13
அதுவோ 2
அதே 1
அதை 6
அதையோ 1
அதோ 2
அந்த 50
அந்தக்கரணமும் 1
அந்தகபுரத்தின் 1
அந்தகர்க்கு 2
அந்தகற்கு 3
அந்தகற்கும் 1
அந்தகன் 19
அந்தகன்-கொல் 1
அந்தகனது 1
அந்தகனார் 1
அந்தகனுக்கும் 1
அந்தகனும் 4
அந்தகார 1
அந்தகாரத்து 1
அந்தகாரத்தொடு 1
அந்தகாரம் 3
அந்தங்கள் 1
அந்தண 1
அந்தணர் 27
அந்தணர்-தம்-பால் 1
அந்தணர்-தம்மை 1
அந்தணர்-தமை 1
அந்தணர்-மாட்டு 1
அந்தணர்க்கு 4
அந்தணர்களும் 1
அந்தணர்தாம் 1
அந்தணரின் 1
அந்தணரும் 2
அந்தணரேயும் 1
அந்தணரை 1
அந்தணரோ 1
அந்தணற்கு 1
அந்தணன் 29
அந்தணனும் 1
அந்தணனோடு 1
அந்தணாளர் 1
அந்தணாளர்-தம் 1
அந்தணாளர்க்கும் 1
அந்தணாளர்கள் 2
அந்தணாளரில் 1
அந்தணாளரும் 2
அந்தணாளனேன் 1
அந்தம் 50
அந்தம்-தோறும் 1
அந்தம்_இல் 32
அந்தம்_இல்லான் 1
அந்தம்_இலா 1
அந்தமா 2
அந்தமாக 1
அந்தம்இல் 1
அந்தமும் 2
அந்தர் 1
அந்தர 15
அந்தரத்தர் 1
அந்தரத்தவர் 1
அந்தரத்தவர்க்கும் 1
அந்தரத்திடை 2
அந்தரத்திடையன் 1
அந்தரத்தில் 1
அந்தரத்தின் 2
அந்தரத்தினில் 1
அந்தரத்தினும் 1
அந்தரத்தினை 1
அந்தரத்து 25
அந்தரத்தோடும் 1
அந்தரதலத்து 1
அந்தரம் 32
அந்தரி 1
அந்தரில் 1
அந்தரின் 2
அந்தாக 1
அந்தி 19
அந்தி_மாலையாம் 1
அந்தி_வண்ணனும் 2
அந்தியாள் 1
அந்தியில் 3
அந்தியின் 3
அந்தியும் 2
அந்தியை 1
அந்து 3
அந்தோ 29
அநங்கன் 1
அநாயம் 1
அநாயமே 1
அநிந்தனை 1
அநேக 1
அநேகமும் 1
அநேகர் 1
அநேகரால் 1
அப்ப 1
அப்படி 1
அப்பன் 1
அப்பனை 1
அப்பா 2
அப்பால் 38
அப்பாலோ 2
அப்பி 3
அப்பிய 1
அப்பியது 1
அப்பியன 1
அப்பியே 1
அப்பிவிட்டார் 1
அப்பினால் 2
அப்பினாள் 1
அப்பினுள் 1
அப்பு 15
அப்புத்தான் 1
அப்பும் 2
அப்புறத்தில் 1
அப்புறத்து 7
அப்புறத்தும் 1
அப்புறம் 12
அப்புறமும் 1
அப்பொடு 1
அப்பொழுதில் 1
அப்பொழுதின் 1
அப்பொழுது 5
அப்பொழுதே 3
அப்போதினின் 1
அப்போதே 1
அப்போதையின் 1
அபய 1
அபயம் 27
அபரத்தை 1
அபிடேகம் 2
அபிநயம் 1
அபிநவ 1
அபிமானங்கள் 1
அபிமானம் 2
அபிமானம்-கொல் 1
அம் 362
அம்சு 1
அம்பர 1
அம்பரங்கள் 1
அம்பரங்களொடும் 1
அம்பரத்தின் 2
அம்பரத்து 11
அம்பரம் 6
அம்பரம்-தன்னில் 1
அம்பரம்-தன்னை 1
அம்பரீடற்கு 1
அம்பரீடன் 1
அம்பலம் 1
அம்பலி 1
அம்பன் 1
அம்பால் 24
அம்பாலே 1
அம்பி 1
அம்பிக்கு 2
அம்பிகள் 2
அம்பிடை 1
அம்பியில் 1
அம்பியின் 1
அம்பிலே 1
அம்பின் 19
அம்பின்-வாய் 1
அம்பினால் 11
அம்பினில் 3
அம்பினின் 2
அம்பினுக்கு 1
அம்பினுள் 1
அம்பினை 2
அம்பினொடும் 1
அம்பினோடு 1
அம்பினோடும் 1
அம்பு 82
அம்புக்கு 4
அம்புகள் 4
அம்புகளோடும் 1
அம்புத 1
அம்பும் 11
அம்புய 2
அம்புயத்து 3
அம்புயம் 1
அம்புலி 1
அம்பே 1
அம்பை 1
அம்பையும் 2
அம்பொடு 5
அம்பொடும் 8
அம்போ 1
அம்போடு 1
அம்போடும் 1
அம்போருகனும் 1
அம்ம 3
அம்மலற்று 1
அம்மவோ 1
அம்மனை 2
அம்மா 142
அம்மான் 2
அம்மானும் 1
அம்மானை 1
அம்மி 3
அம்மை 3
அம்மைக்கு 1
அம்மையின் 1
அம்மையினொடு 1
அம்மையும் 2
அமணே 1
அமர் 115
அமர்_களம் 1
அமர்_தொழில் 2
அமர்க்களத்து 1
அமர்க்கு 3
அமர்க்கும் 1
அமர்த்தலை 2
அமர்தான் 1
அமர்ந்த 2
அமர்ந்தவளை 1
அமர்ந்தவன் 1
அமர்ந்தான் 1
அமர்ந்தான்-மன்னோ 1
அமர்ந்திடும் 1
அமர்ந்து 4
அமர்ந்தேன் 1
அமர்வாய் 2
அமர 5
அமரர் 149
அமரர்-தங்கள் 1
அமரர்-தங்களை 1
அமரர்-தம் 5
அமரர்-தம்மை 2
அமரர்-தாமும் 1
அமரர்-பால் 1
அமரர்-போல் 1
அமரர்_கோமான் 1
அமரர்_கோன் 4
அமரர்_கோனொடும் 1
அமரர்_பதி 1
அமரர்க்காக 1
அமரர்க்கு 9
அமரர்க்கும் 7
அமரர்கள் 13
அமரர்களுக்கு 1
அமரர்களும் 2
அமரர்தாம் 1
அமரரின் 1
அமரருக்கு 2
அமரரும் 32
அமரரேயும் 3
அமரரை 13
அமரரோடு 1
அமரரோடும் 1
அமரன் 1
அமரனே 1
அமராபதி 1
அமரிடை 4
அமரில் 15
அமரின் 14
அமரினில் 1
அமருக்கு 2
அமரும் 3
அமருள் 2
அமரேசரும் 1
அமரேசன் 1
அமரை 1
அமல 6
அமலன் 38
அமலன்-தன்னை 1
அமலன்-தானும் 1
அமலன்-பால் 1
அமலனுக்கு 1
அமலனும் 7
அமலனே 1
அமலனை 4
அமலை 9
அமலை-தன்னை 1
அமலைத்து 1
அமலையின் 1
அமலையும் 4
அமலையே 2
அமளி 17
அமளி-மாட்டு 1
அமளி-மீதே 1
அமளி-மேல் 1
அமளியில் 3
அமா 1
அமிர்த 1
அமிர்தம் 3
அமிர்திற்கும் 1
அமிர்தின் 1
அமிர்தினோடும் 1
அமிர்து 5
அமிர்தும் 1
அமிழ் 2
அமிழ்த 5
அமிழ்தத்தை 1
அமிழ்தம் 9
அமிழ்தமாய் 1
அமிழ்தின் 8
அமிழ்தினால் 1
அமிழ்தினும் 3
அமிழ்தினை 2
அமிழ்தினோடும் 1
அமிழ்து 24
அமிழ்தும் 3
அமிழ்தே 2
அமிழ்தேயும் 1
அமிழ்தை 1
அமிழுமால் 1
அமுக்கி 1
அமுக்கும் 1
அமுக்குவென் 1
அமுத 18
அமுதத்தின் 1
அமுதத்தை 1
அமுதத்தொடும் 1
அமுதம் 27
அமுதமும் 2
அமுதமே 1
அமுதனாளுக்கும் 1
அமுதாய் 1
அமுதால் 1
அமுதில் 2
அமுதின் 13
அமுதினில் 1
அமுதினுக்கு 1
அமுதினும் 3
அமுதினை 4
அமுதினோடும் 1
அமுது 69
அமுதுடன் 1
அமுதும் 2
அமுதுமாய் 1
அமுதே 5
அமுதை 3
அமுதையும் 1
அமுதொடு 2
அமுதொடும் 2
அமே 1
அமை 32
அமை-தொறும் 1
அமைக்க 3
அமைக்கப்பட்ட 1
அமைக்கல் 1
அமைக்கின்ற 1
அமைக்கும் 3
அமைக்குமா 1
அமைக்குவென் 1
அமைக 3
அமைகின்ற 1
அமைகுறு 1
அமைச்சர் 9
அமைச்சர்-தம் 1
அமைச்சர்க்கும் 1
அமைச்சரை 5
அமைச்சரோடு 1
அமைச்சரோடும் 3
அமைச்சன் 1
அமைத்த 14
அமைத்ததற்கு 1
அமைத்தது 2
அமைத்தரு 1
அமைத்தல் 1
அமைத்தவரை 1
அமைத்தனர் 1
அமைத்தனன் 1
அமைத்தனென் 1
அமைத்தான் 4
அமைத்தி 2
அமைத்திர் 1
அமைத்து 8
அமைதல் 2
அமைதலால் 1
அமைதி 17
அமைதியான் 1
அமைதியானை 1
அமைதியின் 10
அமைதியின்-கண் 1
அமைதியினில் 1
அமைதியும் 1
அமைதியை 1
அமைதிர் 1
அமைதிரோ 1
அமைந்த 91
அமைந்த-காலை 2
அமைந்தது 13
அமைந்தவன் 2
அமைந்தவாறு 1
அமைந்தவும் 1
அமைந்தன 4
அமைந்தனம் 1
அமைந்தனர் 1
அமைந்தனை 1
அமைந்தனைய 1
அமைந்தாய் 4
அமைந்தார் 6
அமைந்தார்க்கு 1
அமைந்தாள் 1
அமைந்தான் 14
அமைந்திட 1
அமைந்திடின் 1
அமைந்தீர் 4
அமைந்து 22
அமைந்துடைய 1
அமைந்தும் 1
அமைந்துழி 1
அமைந்துளர் 1
அமைந்துளார் 1
அமைந்தேன் 1
அமைந்தோர் 1
அமைந்தோன் 2
அமைப்ப 1
அமைப்பது 3
அமைப்பல் 1
அமைப்பு 1
அமைப்பு_அரும் 1
அமைப்பென் 5
அமைய 33
அமையத்து 1
அமையலுற்றான் 1
அமையா 2
அமையாது 1
அமையாது-கொல் 1
அமையின் 1
அமையும் 10
அமையுமாம் 1
அமைவ 1
அமைவது 13
அமைவர 1
அமைவரும் 5
அமைவன-தாம் 1
அமைவால் 1
அமைவாலும் 1
அமைவாளும் 1
அமைவான் 3
அமைவானும் 1
அமைவித்தான் 1
அமைவிப்பான் 1
அமைவிப்பேன் 1
அமைவிலர் 1
அமைவின் 2
அமைவினன் 1
அமைவினும் 1
அமைவு 5
அமைவு_அரு 1
அமைவும் 2
அமைவுற்ற 1
அமைவுற்றது 1
அமைவுற்றார் 1
அமைவுற்று 1
அமைவுற 1
அமைவுறும் 1
அமைவென் 2
அய்யன் 1
அய 1
அயக்கலின் 1
அயம் 1
அயர் 5
அயர்க்கும் 4
அயர்கின்ற 3
அயர்கின்றது 2
அயர்கின்றன 1
அயர்கின்றாய் 1
அயர்கின்றார் 1
அயர்கின்றார்-கொலோ 1
அயர்கின்றாரை 1
அயர்கின்றான் 4
அயர்கின்றேன் 1
அயர்குவென் 1
அயர்த்தது 1
அயர்த்தவர் 3
அயர்த்தனள் 1
அயர்த்தனன்-கொல் 1
அயர்த்தனை 2
அயர்த்தனையோ 2
அயர்த்தாய்-போலும் 1
அயர்த்தார் 3
அயர்த்தாள் 1
அயர்த்திலர் 1
அயர்த்திலன் 2
அயர்த்திலென் 2
அயர்தல் 1
அயர்தலோடும் 1
அயர்தி 1
அயர்தியோ 1
அயர்ந்த 1
அயர்ந்தது 1
அயர்ந்தனன் 1
அயர்ந்தனை 1
அயர்ந்தாய் 2
அயர்ந்தார் 5
அயர்ந்தான் 9
அயர்ந்திட 1
அயர்ந்திலிர் 1
அயர்ந்து 6
அயர்ந்துளார் 1
அயர்ப்பு 1
அயர்ப்போம் 1
அயர்பவள் 1
அயர்வது 4
அயர்வதும் 1
அயர்வாய் 2
அயர்வாள் 5
அயர்வாள்-வயின் 1
அயர்வாளை 1
அயர்வான் 4
அயர்வித்தான் 1
அயர்வு 14
அயர்வும் 1
அயர்வுற்று 1
அயர்வுற 2
அயர்வுறல் 1
அயர்வுறு 1
அயர்வுறும் 1
அயர்வுறுவேன் 1
அயர்வென் 1
அயர்வேன் 1
அயர்வோடும் 1
அயர 3
அயரல் 3
அயரா 1
அயரீர் 1
அயரும் 12
அயரேல் 4
அயல் 109
அயல்-பால 1
அயலது 1
அயலவர் 2
அயலார் 2
அயலாரை 1
அயலாள் 1
அயலில் 1
அயலின் 1
அயலும் 1
அயலுளோர் 1
அயலே 12
அயலை 1
அயலோர் 1
அயற்கு 2
அயற்கும் 1
அயற்கேயும் 1
அயன் 65
அயன்-கொலாம் 1
அயன்-தன் 2
அயன்-தனக்கும் 1
அயனம் 2
அயனார் 3
அயனார்க்கும் 1
அயனாலும் 1
அயனுக்கும் 1
அயனும் 8
அயனே 3
அயனேயோ 1
அயனை 2
அயனையே 1
அயனொடு 3
அயனொடும் 1
அயனோடு 1
அயனோடே 1
அயா 6
அயா_உயிர்த்து 3
அயா_உயிர்ப்பு 2
அயிந்தரம் 1
அயிந்திர 2
அயிந்திரம் 1
அயிர் 7
அயிர்க்க 1
அயிர்க்கலாவது 1
அயிர்க்கின்றது 1
அயிர்க்கின்றேன் 1
அயிர்க்கின்றேனால் 1
அயிர்க்கு 1
அயிர்க்கும் 5
அயிர்க்குறும் 1
அயிர்த்த 2
அயிர்த்தது 1
அயிர்த்தல் 1
அயிர்த்தனர் 2
அயிர்த்தனள் 2
அயிர்த்தனன் 1
அயிர்த்தனை 1
அயிர்த்தார் 8
அயிர்த்தான் 3
அயிர்த்திட 1
அயிர்த்து 7
அயிர்ப்பர் 1
அயிர்ப்பான் 1
அயிர்ப்பினில் 1
அயிர்ப்பு 8
அயிர்ப்பு_இல் 2
அயிர்ப்பும் 1
அயிர்ப்பொடும் 1
அயிரா 3
அயிராது 1
அயிராவத 2
அயிராவதத்து 1
அயிரும் 1
அயில் 126
அயில்-போல் 1
அயில்_படை 1
அயில்_விழி 1
அயில்களும் 2
அயில்கின்றவன் 1
அயில்கின்றனர் 1
அயில்கின்றேனுக்கு 1
அயில்விலன் 1
அயிலாதாய் 1
அயிலால் 1
அயிலின் 4
அயிலினான் 2
அயிலினின் 1
அயிலுடை 1
அயிலும் 5
அயிலொடும் 1
அயிறலை 1
அயின்றன 1
அயின்றனை 1
அயின்றார் 1
அயின்றான் 1
அயின்றிலர் 1
அயினி 3
அயினியும் 1
அயினியை 1
அயுதரும் 1
அயோத்தி 62
அயோத்தி-தன்னை 1
அயோத்தி-மேல் 4
அயோத்தி_வேந்தன் 1
அயோத்தியர் 2
அயோத்தியர்-தம் 1
அயோத்தியாளுடை 1
அயோத்தியில் 8
அயோத்தியின் 2
அயோத்தியினின் 1
அயோத்தியும் 1
அயோத்தியை 3
அயோமுகி 2
அர்ச்சித்தால் 1
அர்ச்சித்து 1
அர 12
அர_மகளிர் 1
அர_மகளிரும் 1
அர_மங்கையர் 2
அர_மடந்தையர் 2
அரக்க 3
அரக்கர் 357
அரக்கர்-தங்கள் 1
அரக்கர்-தம் 67
அரக்கர்-தம்-மேல் 2
அரக்கர்-தம்_கோமான் 1
அரக்கர்-தம்மில் 2
அரக்கர்-தம்மை 10
அரக்கர்-தாமும் 2
அரக்கர்_குலம் 2
அரக்கர்_கோமகனோடு 1
அரக்கர்_கோமான் 1
அரக்கர்_கோவே 1
அரக்கர்_கோன் 3
அரக்கர்_கோனும் 2
அரக்கர்_பதி 2
அரக்கர்_வேந்தன் 4
அரக்கர்க்கு 9
அரக்கர்க்கும் 1
அரக்கர்கள் 19
அரக்கர்தான் 1
அரக்கராய் 2
அரக்கராயுளோர் 1
அரக்கரால் 3
அரக்கரில் 6
அரக்கரின் 4
அரக்கருக்கு 4
அரக்கரும் 30
அரக்கரே 4
அரக்கரேனும் 1
அரக்கரை 57
அரக்கரையே 1
அரக்கரோ 1
அரக்கரோடு 5
அரக்கரோடும் 2
அரக்கற்கு 3
அரக்கன் 245
அரக்கன்-தன் 3
அரக்கன்-தன்-மேல் 1
அரக்கன்-தன்னை 5
அரக்கன்-தனை 1
அரக்கன்-தானும் 1
அரக்கன்-மேல் 5
அரக்கன்தான் 1
அரக்கன 1
அரக்கனது 6
அரக்கனாம் 1
அரக்கனார் 1
அரக்கனால் 3
அரக்கனிடம் 1
அரக்கனின் 1
அரக்கனுக்கு 4
அரக்கனும் 42
அரக்கனே 1
அரக்கனை 38
அரக்கனையும் 1
அரக்கனொடு 1
அரக்கனோ 2
அரக்கனோடு 2
அரக்கனோடும் 2
அரக்கி 26
அரக்கிமார் 1
அரக்கிமார்க்கு 1
அரக்கிமார்கள் 7
அரக்கிமாரும் 2
அரக்கிமாரை 2
அரக்கிய 1
அரக்கியர் 36
அரக்கியர்-தங்களை 1
அரக்கியர்க்கு 2
அரக்கியாம் 1
அரக்கியும் 3
அரக்கியை 2
அரக்கின் 2
அரக்கு 5
அரக்குண்ட 1
அரக்கும் 3
அரக்குற்று 1
அரகம் 1
அரங்க 6
அரங்கம் 1
அரங்கமும் 1
அரங்கர் 1
அரங்கிட 1
அரங்கிடை 1
அரங்கிய 3
அரங்கில் 4
அரங்கின் 2
அரங்கின்-மாடே 1
அரங்கினில் 1
அரங்கினுக்கு 2
அரங்கு 10
அரங்குகள் 2
அரங்கும் 1
அரங்கேற்றினானே 1
அரங்கொடு 1
அரச 21
அரச_அன்னம் 1
அரசது 1
அரசர் 36
அரசர்-தம் 3
அரசர்-தம்மை 1
அரசர்_கோன் 3
அரசர்_பிரான் 2
அரசர்க்கு 7
அரசர்க்கு_அரசன் 1
அரசர்க்கு_அரசன்-தன் 1
அரசர்கள் 1
அரசர்களும் 1
அரசரில் 1
அரசரின் 1
அரசருக்கு 1
அரசரும் 5
அரசவை 4
அரசவைக்கு 1
அரசற்கு 1
அரசன் 91
அரசன்-தன் 2
அரசன்-மாட்டு 2
அரசன்-மாடு 1
அரசன்_மைந்தன் 2
அரசனது 2
அரசனுக்கு 3
அரசனும் 11
அரசனை 9
அரசனோ 1
அரசனோடு 2
அரசனோடும் 2
அரசாட்சி 2
அரசாட்சியில் 1
அரசாம் 1
அரசாள்தி 1
அரசாளுதி 1
அரசாளும் 2
அரசி 6
அரசி-தன்னை 1
அரசியல் 11
அரசியற்கு 1
அரசியை 3
அரசியோடும் 1
அரசிருந்த 1
அரசிளங்குமரனே 1
அரசிளங்கோளரி 1
அரசின் 10
அரசினது 1
அரசினான் 1
அரசினை 5
அரசு 130
அரசு_இல் 1
அரசுக்கு 3
அரசுசெய்து 1
அரசுடை 1
அரசும் 19
அரசுரிமை 2
அரசே 10
அரசேயும் 1
அரசேயோ 1
அரசை 24
அரசையும் 1
அரசொடு 3
அரசொடும் 3
அரசோடும் 1
அரண் 11
அரண்-தனை 1
அரண்டு 1
அரணம் 6
அரணமும் 2
அரணியன் 1
அரணும் 6
அரத்த 8
அரத்தங்கள் 1
அரத்தம் 2
அரத்தால் 1
அரந்தை 9
அரந்தை_இல் 1
அரந்தையன் 1
அரம் 15
அரம்பன் 1
அரம்பை 14
அரம்பை-தனை 1
அரம்பைமார்கள் 1
அரம்பைமாரில் 1
அரம்பைமாருள் 1
அரம்பைமாரை 1
அரம்பையர் 35
அரம்பையரினும் 1
அரம்பையரும் 1
அரம்பையருள் 1
அரமடந்தையர் 1
அரமிய 3
அரமும் 1
அரரு 1
அரவ 15
அரவ_குலம் 2
அரவங்களும் 1
அரவத்தொடும் 1
அரவம் 26
அரவம்தான் 1
அரவமும் 4
அரவமே 3
அரவமோ 1
அரவால் 2
அரவிடை 1
அரவிந்த 2
அரவிந்தம் 2
அரவிந்தராகம் 1
அரவின் 23
அரவின்-மேல் 1
அரவினது 1
அரவினால் 1
அரவினுக்கு 2
அரவினை 1
அரவினோடு 2
அரவு 31
அரவு_இனம் 1
அரவுக்கு 1
அரவும் 3
அரவே 1
அரவை 4
அரவொடு 1
அரற்ற 7
அரற்றல் 1
அரற்றலுற்றாள் 3
அரற்றலுற்றான் 1
அரற்றவும் 1
அரற்றவோ 1
அரற்றி 6
அரற்றிய 3
அரற்றியது 1
அரற்றின 2
அரற்றினள் 1
அரற்றினன் 3
அரற்றினார்-அரோ 1
அரற்றினாள் 1
அரற்றினாள்-அரோ 1
அரற்றினான் 5
அரற்றினான்-அரோ 2
அரற்று 3
அரற்றுகின்ற 1
அரற்றுகின்றவர் 1
அரற்றுகின்றான் 1
அரற்றும் 8
அரற்றுமால் 1
அரற்றுவது 1
அரற்றுவாளை 1
அரற்றுவான் 1
அரற்றுவானை 2
அரன் 17
அரன்-கொலாம் 1
அரனும் 1
அரனே 1
அரனேயோ 1
அரனை 1
அரனையும் 1
அரா 37
அரா_அணை 4
அராகம் 3
அராவ 1
அராவ_அரும் 1
அராவிட 1
அராவிய 1
அராவின் 4
அராவினை 1
அராவு 4
அராவும் 1
அராவுமே 1
அரி 147
அரி-கொலாம் 1
அரி-கொலோ 1
அரி-தன்ன 1
அரி-பால் 1
அரி-போல் 1
அரி_கணம் 1
அரி_குல 2
அரி_குலத்தவனை 1
அரி_குலத்து 7
அரி_குலத்து_அரசும் 1
அரி_குலம் 1
அரி_மா 1
அரி_அணை 1
அரி_அரசு 1
அரி_அனான் 1
அரி_இனம் 2
அரி_ஏறு 8
அரி_ஏறும் 1
அரிக்கு 5
அரிகள் 13
அரிகள்-தம் 2
அரிகளின் 1
அரிகளும் 1
அரிகளோடும் 1
அரிகாள் 1
அரிகின்ற 1
அரிகுதும் 1
அரிகுநர் 1
அரிசி 2
அரிசியும் 1
அரித்து 2
அரிதர 1
அரிதன் 1
அரிதா 1
அரிதாக 1
அரிதாகிய 1
அரிதாம் 1
அரிதால் 10
அரிதி 1
அரிதின் 26
அரிதினின் 3
அரிது 109
அரிது-கொல் 1
அரிது-மன்னோ 1
அரிதும் 1
அரிதே 1
அரிதேல் 1
அரிதேனும் 1
அரிதோ 2
அரிந்த 8
அரிந்த-மன் 1
அரிந்தம 1
அரிந்தமன் 3
அரிந்தமன்-தன்னை 1
அரிந்தவரும் 1
அரிந்தவனை 1
அரிந்தன 2
அரிந்தனர் 1
அரிந்தனள் 1
அரிந்தனன் 1
அரிந்தான் 2
அரிந்தீர் 2
அரிந்து 11
அரிமா 2
அரிமுகத்தின் 1
அரிய 115
அரியணை 7
அரியதா 1
அரியதாம்-வகை 1
அரியது 22
அரியராய் 1
அரியவட்கு 1
அரியவற்று 1
அரியவன் 2
அரியவாம் 1
அரியவாய் 1
அரியவாய 1
அரியவோ 1
அரியவோதான் 1
அரியன் 1
அரியன 4
அரியாய் 1
அரியாய 1
அரியார் 2
அரியாள் 1
அரியாள்-தன்னுடனே 1
அரியான் 2
அரியின் 23
அரியினார் 1
அரியினுக்கு 2
அரியினை 2
அரியுண்டாள் 1
அரியும் 6
அரியே 1
அரியேயோ 1
அரியை 4
அரியொடும் 4
அரிலோமன் 1
அரிவ 1
அரிவான் 1
அரிவு-செய் 1
அரிவை 1
அரிவைமார்கள் 1
அரிவைமாரோடு 1
அரிவையர் 5
அரிவையும் 1
அரு 190
அரு_மகன் 1
அருக்கர் 5
அருக்கர்க்கு 1
அருக்கன் 37
அருக்கன்-தன் 1
அருக்கன்-தன்னை 1
அருக்கன்_சேய் 1
அருக்கனார் 1
அருக்கனில் 2
அருக்கனின் 2
அருக்கனுக்கு 1
அருக்கனும் 8
அருக்கனே 2
அருக்கனை 2
அருக்கனொடு 1
அருக்கி 1
அருக்கியம் 3
அருக 1
அருகர் 2
அருகன் 1
அருகா 2
அருகில் 4
அருகிற்று 1
அருகின 1
அருகினில் 1
அருகு 44
அருகும் 3
அருகுற 1
அருகுறு 1
அருகே 1
அருச்சனை 7
அருச்சனைக்கு 1
அருச்சி 1
அருச்சித்து 1
அருச்சியா 2
அருட்கு 2
அருட்டை 2
அருண 2
அருணன் 7
அருணனது 1
அருணனுக்கு 1
அருணனுடன் 1
அருத்தி 10
அருத்திய 1
அருத்தியள் 1
அருத்தியன் 3
அருத்தியால் 1
அருத்தியின் 1
அருத்தியும் 2
அருத்தியொடு 3
அருந்த 2
அருந்ததி 23
அருந்ததிக்கு 3
அருந்ததியும் 1
அருந்ததியே 3
அருந்ததியை 1
அருந்தல் 3
அருந்தல்_இல் 1
அருந்தவத்து 1
அருந்தவர் 2
அருந்தவன் 5
அருந்தா 1
அருந்தி 5
அருந்திய 1
அருந்தின் 1
அருந்தின 1
அருந்தினர் 1
அருந்தினரை 1
அருந்தினாரின் 1
அருந்தினாரை 1
அருந்தினான் 1
அருந்தினான்-அரோ 1
அருந்தினேன் 1
அருந்தினையே 1
அருந்து 1
அருந்துதற்கு 4
அருந்தும் 6
அருந்துவ 1
அருந்துவன 1
அருந்துவாரை 1
அருந்துவான் 1
அருந்தேன் 1
அருப்ப 1
அருப்பம் 4
அருப்பம்_இல் 1
அருப்பு 3
அருப்பு_அற 1
அரும் 568
அரும்_தவம் 1
அரும்_துயர் 1
அரும்_பெறல் 6
அரும்ப 1
அரும்பி 1
அரும்பிய 3
அரும்பின் 1
அரும்பின 2
அரும்பு 11
அரும்பும் 1
அரும்புவ 1
அருமை 20
அருமைத்து 1
அருமையது 1
அருமையால் 1
அருமையான 2
அருமையின் 4
அருமையும் 3
அருமையே 2
அருமையோ 1
அருவம் 1
அருவி 77
அருவி-போல் 2
அருவிகள் 2
அருவியின் 8
அருவியே 1
அருவியை 1
அருவியொடு 1
அருவியோடு 1
அருள் 162
அருள்-செய் 1
அருள்-புரிந்து 1
அருள்-வழி 1
அருள்_இல் 2
அருள்_இல்லாள் 1
அருள்க 4
அருள்கூறும் 1
அருள்தான் 2
அருள்தி 1
அருள்புரிதலும் 1
அருள்புரிவாய் 1
அருள்முறை 1
அருள்வர 1
அருள்வாய் 2
அருள 10
அருளது 1
அருளலும் 1
அருளலை 2
அருளலோடும் 1
அருளா 1
அருளாய் 5
அருளால் 8
அருளாலே 1
அருளாளர் 3
அருளான் 4
அருளி 13
அருளிட 1
அருளிநின்று 1
அருளிய 5
அருளியதும் 1
அருளில் 1
அருளிற்று 1
அருளின் 28
அருளினன் 1
அருளினாய் 1
அருளினார் 1
அருளினால் 5
அருளினாலே 1
அருளினாள் 1
அருளினான் 2
அருளினான்-அரோ 1
அருளினானும் 1
அருளினானே 1
அருளினும் 1
அருளினை 1
அருளு 1
அருளுக்கு 1
அருளுக்கும் 1
அருளுக 7
அருளுடை 2
அருளுதி 3
அருளுதியால் 1
அருளுதிர் 1
அருளும் 22
அருளுவது 1
அருளுவாய் 2
அருளுவாயேல் 1
அருளுவான் 1
அருளுவீர் 1
அருளை 3
அருளையே 1
அருளொடும் 1
அருளோடு 3
அருளோடும் 1
அரை 15
அரைக்கின்றானை 1
அரைக்கும் 3
அரைக்குமால் 1
அரைசர் 2
அரைசரே 1
அரைசன் 6
அரைசியல் 1
அரைசியை 1
அரைசு 2
அரைசும் 1
அரைசே 1
அரைத்த 2
அரைத்தன 2
அரைத்தனன் 1
அரைத்தான் 4
அரைத்திலன் 1
அரைத்து 1
அரைத்தும் 1
அரைத்துளானை 1
அரைப்பது 1
அரைப்பான் 2
அரைப்புண்ட 1
அரைபட 1
அரையினன் 1
அரையும்-மின் 1
அரைவித்தனை 1
அரோ 2

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


அத்த (5)

பண்ணிய இராம காதை பங்குனி அத்த நாளில் – பால-மிகை:0 23/3
அத்த நன்று என அன்பினோடு அறிவிப்பது ஆனார் – அயோ:1 75/4
என் அத்த என் நீ இறையேனும் முனிந்திலாதாய் – அயோ:4 122/3
அத்த என் பிழை பொறுத்தருள்வாய் என – யுத்1:4 12/3
அத்த நீ உணர்தி அன்றே அரக்கர்தான் அவுணரேதான் – யுத்3:31 58/1

TOP


அத்தத்தின் (1)

உதய குன்றத்தோடு அத்தத்தின் உலாவுறு கதிரின் – யுத்4:35 11/1

TOP


அத்தம் (4)

ஆன் புக கதிரவன் அத்தம் புக்கனன் – அயோ:5 3/2
அருக்கன் மா உதயத்தின் நின்று அத்தம் ஆம் – கிட்:11 14/3
அழல் தரு கதிரோன் தோன்றும் உதயத்தோடு அத்தம் ஆன – யுத்1:3 151/3
அப்பு நீராடுவான் போல் அருக்கனும் அத்தம் சேர்ந்தான் – யுத்1:9 18/4

TOP


அத்தலை (1)

ஊழிக்கடை இறும் அத்தலை உலகு யாவையும் உண்ணும் – யுத்3:27 133/1

TOP


அத்தன் (3)

முக்கண் அத்தன் வரம் பெற்ற மூப்பனை – பால-மிகை:0 14/3
அன்னை நீ அத்தன் நீயே அல்லவை எல்லாம் நீயே – யுத்1:7 9/1
அத்தன் பாதகம் ஆனவை அழிதர இயற்றி – யுத்4-மிகை:41 99/3

TOP


அத்தன்-தானும் (1)

அற பொருள் உணர்ந்தோய் என்-தன் அன்னையும் அத்தன்-தானும்
உற பொருள் கொண்டு வேந்தற்கு உதவினர் என்றான் உற்றோன் – பால-மிகை:11 41/3,4

TOP


அத்தனாய் (1)

அ இடத்திலும் அஞ்சலி அத்தனாய்
பவ்வ மிக்க புகழ் திரு பாற்கடல் – பால-மிகை:0 11/2,3

TOP


அத்தனே (1)

அம்மை ஆய் அப்பன் ஆய அத்தனே அருளின் வாழ்வே – சுந்:4 71/3

TOP


அத்தனை (19)

துஞ்ச அத்தனை மைந்தரும் துஞ்சினார் – அயோ:14 11/4
அத்தனை கடலும் மாள தனித்தனி அள்ளி கொண்ட – யுத்1:3 132/4
ஆரும் அத்தனை வலி உடையார் இலை அமரில் – யுத்1:5 45/3
பேரும் அத்தனை எத்தனை உலகமும் பெரியோய் – யுத்1:5 45/4
சொல்லும் அத்தனை அளவையில் மணி முடி துறந்தான் – யுத்2:15 247/1
வெல்லும் அத்தனை அல்லது தோற்றிலா விறலோன் – யுத்2:15 247/4
ஆம் அத்தனை மா உடை அத்தனை தேர் – யுத்2:18 18/1
ஆம் அத்தனை மா உடை அத்தனை தேர் – யுத்2:18 18/1
போம் அத்தனை வெம் புரவி கடலே – யுத்2:18 18/4
உலகத்து உள மலை எத்தனை அவை அத்தனை உடனே – யுத்2:18 148/1
அத்தனை வீரரும் ஆர்த்த அ ஒலி – யுத்2:19 38/2
அத்தனை வீரர் மேலும் ஆண்தகை அனுமன் மேலும் – யுத்2:19 181/1
அத்தனை வெள்ளம் அரக்கர் அவிந்தார் – யுத்3:20 11/2
மேகம் எத்தனை அத்தனை மால் கரி விரிந்த – யுத்3:31 13/1
நாகம் எத்தனை அத்தனை நளிர் மணி தேர்கள் – யுத்3:31 13/2
போகம் எத்தனை அத்தனை புரவியின் ஈட்டம் – யுத்3:31 13/3
ஆகம் எத்தனை அத்தனை அவன் படை அவதி – யுத்3:31 13/4
அத்தனை அறத்தை வெல்லும் பாவம் என்று அறிந்தது உண்டோ – யுத்3:31 49/2
அத்தனை வெள்ளம் அளப்பு இல எல்லாம் – யுத்3-மிகை:20 4/3

TOP


அத்தனைக்கும் (1)

நியாயம் அத்தனைக்கும் ஓர் நிலயம் ஆயினான் – அயோ:14 53/3

TOP


அத்தனையால் (1)

ஆமை குலம் எத்தனை அத்தனையால் – யுத்3:31 201/4

TOP


அத்தனையும் (3)

பூதம் அத்தனையும் ஓர் வடிவு கொண்டு புதிது என்று – ஆரண்:1 17/1
எய்து அருப்பம் அத்தனையும் எய்தினார் – கிட்:15 17/2
பற்றி அங்கு அரக்கர் தானை வெள்ளம் அத்தனையும் பாரில் – யுத்3-மிகை:21 4/3

TOP


அத்தனையே (2)

செம் மலை அ மலைக்கும் அளவு அத்தனையே அது கடந்தால் சென்று காண்டி – யுத்3:24 25/2
இருக்கும் அத்தனையே என்னா மதிலினுக்கு உம்பர் எய்தி – யுத்3:30 7/2

TOP


அத்தனையையும் (1)

திசை அத்தனையையும் வென்றது சிதைய புகழ் தெறும் அ – யுத்2:15 171/1

TOP


அத்தனையோடும் (1)

ஆரியன் அமைந்த வெள்ளம் அத்தனையோடும் வெற்றி – யுத்1:13 5/3

TOP


அத்தனையோரும் (1)

அத்தனையோரும் குன்றம் அளப்பு_இல அசனி ஏற்றோடு – யுத்2:19 177/1

TOP


அத்தனைவரும் (2)

அத்தனைவரும் ஒரு பொருளை அன்று என – யுத்1:4 85/2
அஞ்சல் இனி ஆங்கு அவர்கள் எத்தனைவர் ஆயிடினும் அத்தனைவரும்
பஞ்சி எரி உற்றது என வெந்து அழிவர் இந்த உரை பண்டும் உளதால் – யுத்3:31 151/1,2

TOP


அத்தா (2)

அத்தா இது கேள் என ஆரியன் கூறுவான் இ – கிட்:7 43/1
அலகு_இல் பல் பொருளும் பற்றி முற்றிய அரி காண் அத்தா – யுத்1:3 120/4

TOP


அத்தி (1)

அத்தி ஒப்பு எனின் அன்னவை உணர்ந்தவர் உளரால் – கிட்:12 33/1

TOP


அத்திரம் (2)

அத்திரம் நிழற்ற அருளோடு அவனி ஆள்வார் – அயோ:3 99/2
அத்திரம் புரை யானை அரக்கன்-மேல் – சுந்:2 168/1

TOP


அத்திரி (2)

அத்திரி பெயர் அரும் தவன் இருந்த அமைதி – ஆரண்:1 1/3
பருதியை தரும் முன் அத்திரி பதத்து அனுசனை – ஆரண்-மிகை:1 3/1

TOP


அத்துணை (5)

அத்துணை படைத்து அவன் அருள் உற்றுளார் – ஆரண்-மிகை:7 2/4
வாயின் வைதன ஒத்தன அத்துணை மழுவொடு கொலை வாளும் – யுத்1:3 82/4
தெய்வ போர் கணைக்கு அத்துணைக்கு அத்துணை செலுத்தி – யுத்3:22 70/2
தூயோனும் அத்துணை வாளிகள் தொடுத்தான் அவை தடுத்தான் – யுத்3:27 105/3
நினையும் அத்துணை மாத்திரத்து உலகு எலாம் நிமிர்வான் – யுத்4:32 39/2

TOP


அத்துணை-போலும் (1)

பொன்றாது உளன் ஆயினன் அத்துணை-போலும் அன்றே – ஆரண்:10 154/4

TOP


அத்துணைக்கு (1)

தெய்வ போர் கணைக்கு அத்துணைக்கு அத்துணை செலுத்தி – யுத்3:22 70/2

TOP


அத்துணையும் (1)

சென்றேன் அடியேன் உனது இன்னல் சிறிதே உணர்த்தும் அத்துணையும்
அன்றே அரக்கர் வருக்கம் உடன் அடைவது அல்லாது அரியின் கை – சுந்-மிகை:4 9/1,2

TOP


அத்தைக்கு (1)

கானிடை அத்தைக்கு உற்ற குற்றமும் கரனார் பாடும் – சுந்:11 18/1

TOP


அத்தையர்க்கு (1)

அன்னவள் கூறுவாள் அரசர்க்கு அத்தையர்க்கு
என்னுடை வணக்கம் முன் இயம்பி யானுடை – அயோ:5 39/1,2

TOP


அதர் (5)

தேக்கு உயர் கல் அதர் கடிது சேணிடை – அயோ:2 66/3
அல் அரக்கின் உருக்கு அழல் காட்டு அதர்
கல் அரக்கும் கடுமைய அல்ல நின் – அயோ:4 220/2,3
அடி இணை பொறைகல்லா என்று-கொல் அதர் எங்கும் – அயோ:9 16/1
கதுமென கொணரும் தூது கல் அதர் செல்ல ஏவி – கிட்:11 85/3
கல் அதர் சுடும் தன கதிரின் என்னவே – யுத்4-மிகை:41 222/4

TOP


அதர்பட (2)

மரம் படர் கானம் எங்கும் அதர்பட வந்த சேனை – ஆரண்:7 61/1
அ வழி அரியின் சேனை அதர்பட வசந்தன் என்பான் – யுத்2-மிகை:16 31/1

TOP


அதரத்தை (1)

பல்லால் அதரத்தை அதுக்கி விண் மீது பார்த்தான் – யுத்2:19 5/2

TOP


அதரம் (1)

பண்களால் கிளவி செய்து பவளத்தால் அதரம் ஆக்கி – யுத்2:17 7/1

TOP


அதவம் (1)

அதவம் ஆய் நறு நெய் உண்டு உலகில் அன்பர் கருதிற்று – ஆரண்:1 44/3

TOP


அதள் (3)

பொக்கணத்தன் புலி அதள் ஆடையன் – பால-மிகை:0 14/2
செற்ற வாள் உழுவை வன் செறி அதள் திருகு உற – ஆரண்:1 14/1
புலியின் அதள் உடையானும் பொன்னாடை புனைந்தானும் பூவினானும் – ஆரண்:10 4/1

TOP


அதற்கு (19)

அரக்கன் அ உரை எடுத்து அரற்றினான் அதற்கு
இரக்கம் உற்று இரங்கலிர் இருத்திர் ஈண்டு என்றான் – ஆரண்:12 11/3,4
அரக்கர் ஓர் அழிவு செய்து கழிவரேல் அதற்கு வேறு ஓர் – கிட்:7 85/1
உயிர் ஒழுங்கு அதற்கு வேண்டும் உவமை ஒன்று உரைக்க-வேண்டின் – கிட்:13 41/2
என்றனர் யானே கேட்டேன் நீ அதற்கு இயைவ செய்தாய் – சுந்:3 129/4
ஆண்தகை அறிந்திலன் அதற்கு காரணம் – சுந்:4 24/2
இ நகர் இருந்து வாழ்வான் இது அதற்கு ஏது என்றான் – சுந்-மிகை:1 19/4
அரவின் நாமத்தை எலி இருந்து ஓதினால் அதற்கு
விரவு நன்மை என் துன்மதி விளம்பு என வெகுண்டான் – யுத்1:3 50/3,4
அடித்தலோடும் அதற்கு இளையாதவன் – யுத்2:15 76/1
நான் நகு பகைஞர் எல்லாம் நகுவர் என்று அதற்கு நாணான் – யுத்2:16 11/2
உஞ்சுமோ அதற்கு ஒரு குறை உண்டாகுமோ – யுத்2:16 80/4
ஏற்றனென் ஏற்ற காலத்து இறை அதற்கு ஒற்கம் எய்தின் – யுத்2:16 196/3
துள்ளு வான் பரி அதற்கு இரட்டி தொக்குறும் – யுத்2-மிகை:16 15/2
மாருதி மற்று அதற்கு அப்பால் யோசனை நாலாயிரத்தின் மருந்து வைகும் – யுத்3:24 26/3
வீச நீர் விரும்புகின்றீர் அதற்கு நாம் வெருவி சால – யுத்3:27 74/3
அவச தொழில் அடைந்தான் அதற்கு இமையோர் எடுத்து ஆர்த்தார் – யுத்3:27 124/2
தீர்த்தா என அழைத்தான் அதற்கு இளம் கோளரி சிரித்தான் – யுத்3:27 156/3
கூல சேனையின் வெள்ளம் மற்று அதற்கு இன்று குறித்த – யுத்3:30 45/2
ஆயிரம் தலை அதற்கு இரட்டி கையர் ஐயா – யுத்3:31 41/3
சிட்டது செய்தி என்றான் அதற்கு அவன் சீற்றம் செய்தான் – யுத்4:34 16/4

TOP


அதற்கு-மேல் (1)

விகுதியால் வந்த விளைவு மற்று அதற்கு-மேல் நின்ற – யுத்4:40 87/2

TOP


அதன் (41)

தலையும் ஆகமும் தாளும் தழீஇ அதன்
நிலை நிலாது இறை நின்றது போலவே – பால:1 6/1,2
வெம் சாயை உடை கதிர் அங்கு அதன் மீது பாயும் – பால:16 36/2
ஊனம் உளது அதன் மெய்ந்நெறி கேள் என்று உரை-புரிவான் – பால:24 25/4
ஆவும் அழுத அதன் கன்று அழுத அன்று அலர்ந்த – அயோ:4 98/1
ஓங்கு தெப்பம் ஒன்று அமைத்து அதன் உம்பரின் உலம் போல் – அயோ:9 36/2
தூக்கிலன் நன்று இது என்றான் அதன் பொருள் சொல்லல் ஆகும் – ஆரண்:11 56/2
வந்ததே அன்றோ அஞ்சாது ஆர் அதன் வலியை தீர்ப்பார் – கிட்:7 147/4
எஞ்சு இல் மரகத பொருப்பை இறைஞ்சி அதன் புறம் சார ஏகி மாதோ – கிட்:13 25/4
நாடு உறுதிர் உற்று அதனை நாடுறுதிர் அதன் பின்னை நளி நீர் பொன்னி – கிட்:13 29/3
மறக்கம் உற்றார் அதன் அயலே மறைந்து உறைவர் அ வழி நீர் வல்லை ஏகி – கிட்:13 30/2
அக்கு வடம் முத்த மணி ஆரம் அதன் நேர் நின்று – கிட்:14 49/3
பால் பெரும் கடல் பல் மணி பல் தலை பாம்பணை அதன் மீது – சுந்:2 204/3
அன்னையே அதன் குறை காண் என்று ஆய்_இழை – சுந்:3 53/3
ஏயினர் அதன் துணை எளியது இல்லையால் – சுந்:4 39/2
நண்ணிய பொழுது அதன் நடுவண் நங்கை நீ – சுந்:5 72/2
தேவர்கள் பின்னும் மன்ன அதன் உரு சுமக்கும் திண்மை – சுந்:6 59/1
வாம் பரி தானையோடு வளைத்து அதன் மறனை மாற்றி – சுந்:8 1/3
நெரிந்தன நுகம் புடை நெரிந்தன அதன் கால் – சுந்:8 27/2
தந்தி முன் கடாவினன் முடுக தாம் அதன்
மந்தர வால் அடி பிடித்து வல்லையேல் – சுந்:9 20/2,3
கைதானே பொரு படை ஆக தொடர் கால் ஆர் தேர் அதன் மேல் ஆனான் – சுந்:10 33/4
அசைவு_இல் கற்பின் அ அணங்கை விட்டருளுதி அதன் மேல் – யுத்1:2 99/3
ஒற்றை அண்டத்தின் அளவினோ அதன் புறத்து உலவா – யுத்1:3 2/3
நிலை உடை வட வரை குலைய நேர்ந்து அதன்
தலை என விளங்கிய தமனிய பெரு – யுத்1:5 17/1,2
ஓதம் ஒத்தனன் மாருதி அதன் அகத்து உறையும் – யுத்2:15 220/1
அறம் உனக்கு அஞ்சி இன்று ஒளித்ததால் அதன்
திறம் முனம் உழத்தலின் வலியும் செல்வமும் – யுத்2:16 79/1,2
உடலிடை தோன்றிற்று ஒன்றை அறுத்து அதன் உதிரம் ஊற்றி – யுத்2:16 141/1
கொள்ளை யார் அதன் கணக்கு அறிந்து கூறுவார் – யுத்2-மிகை:15 14/2
நல் நெடு நகரம் நோக்கி அதன் நடு நாப்பண் ஆய – யுத்3:24 49/2
பூசின பிழம்பு இது என்ன வரும் அதன் புரிவை நோக்கி – யுத்3:27 92/3
உரும் ஏறு வந்து எதிர்த்தால் அதன் எதிரே நெருப்பு உய்த்தால் – யுத்3:27 137/1
ஊழி கனல் ஒரு-பால் அதன் உடனே தொடர்ந்து உடற்றும் – யுத்3:27 154/1
சூழி கொடும் கடும் காற்று அதன் உடனே வர தூர்க்கும் – யுத்3:27 154/2
ஆசைகளை உற்று உருவும் அ புறமும் ஓடும் அதன் இ புறம் உளார் – யுத்3:31 139/3
எறிந்த காலையில் வீடணன் அதன் நிலை எல்லாம் – யுத்4:32 28/1
உரத்தொடு கடுத்த கதழ் ஓதை அதன் ஓதை – யுத்4:36 11/4
சிட்டர்-தம் தனி தேவனும் அதன் நிலை தெரிந்தான் – யுத்4:37 103/4
ஆங்கு எரி விதி முறை அமைவித்தான் அதன்
பாங்குற நடந்தனள் பதும போதினாள் – யுத்4:40 66/3,4
கோதாவரி மற்று அதன் மாடு உயர் குன்று நின்னை – யுத்4:41 31/3
எங்குளார் எனும் இடம் உளது அதன் மிசை ஏறி – யுத்4-மிகை:41 1/3
அடு திறல் பரிதி_மைந்தன் நகர் அதன் அழகு பாராய் – யுத்4-மிகை:41 128/3
அங்கு அதன் பெருமை மண் மேல் ஆர் அறிந்து அறையகிற்பார் – யுத்4-மிகை:42 53/4

TOP


அதன்-கண் (1)

அரியணை பரதன் ஈய அதன்-கண் ஆண்டு இருந்த அந்த – யுத்4-மிகை:42 18/1

TOP


அதன்-மேல் (2)

மெய் கண்டான் அதன்-மேல் விழுந்தான்-அரோ – யுத்3:29 30/2
விண்தலம் திகழ் புட்பக விமானமாம் அதன்-மேல்
கொண்ட கொண்டல் தன் துணைவரை பார்த்து இவை குணித்தான் – யுத்4:41 6/3,4

TOP


அதனால் (21)

உண்டேன் அதனால் நீ என் உயிரை முதலோடு உண்டாய் – அயோ:4 47/2
காவாய் என்றாய் அதனால் கடிய சாபம் கருதேம் – அயோ:4 86/2
ஆய அதனால் அமரும் மெய் உடையன் அன்னான் – ஆரண்:3 38/2
பாக்கியம் உண்டு எனின் அதனால் பெண்மைக்கு ஓர் பழுது உண்டோ – ஆரண்:6 122/3
தோற்றாய் அதனால் அகம் கரிந்தாய் மெலிந்தாய் வெதும்ப தொடங்கினாய் – ஆரண்:10 115/3
பூண்டேன் விரதம் அதனால் உயிர் பொறுப்பேன் – ஆரண்:13 97/2
ஆளும் நாயகன் அம் கையின் தீண்டிய அதனால்
மூளும் சாபத்தின் முந்திய தீவினை முடித்தான் – ஆரண்:15 38/1,2
அளித்தனன் அதனால் ஆவி ஆற்றினேன் ஆற்றல் மொய்ம்பீர் – கிட்-மிகை:16 5/4
தருக என்றான் அதனால் நின்னை எதிர்கொளற்கு அருக்கன் தந்த – யுத்1:4 119/2
என் தோள் வலி அதனால் எடுத்து யான் எற்றவும் இறவா – யுத்2:15 166/1
பூணித்து இவை உரை-செய்தனை அதனால் உரை பொதுவே – யுத்2:15 172/1
மார்பில் கடிது எதிர் குத்தினன் வயிர கரம் அதனால் – யுத்2:15 173/4
தகவு கொண்டது ஓர் அன்பு எனும் தனி துணை அதனால்
அகவு காதலால் ஆண்தகை ஆயினும் அனுமன் – யுத்2:15 213/2,3
பெண் பெற்றாய் அதனால் பெற்றாய் யார் இன்ன பேறு பெற்றார் – யுத்2:17 39/4
தலை அற்றன கரம் அற்றன தனி வில் தொழில் அதனால் – யுத்2:18 148/4
உற்று ஒன்றிய குத்தின வலி அதனால் உடல் உளைவான் – யுத்2-மிகை:15 26/2
ஆயினும் இவருக்கு இல்லை அழிவு எனும் அதனால் ஆவி – யுத்3:24 5/1
கை வித்தகம் அதனால் சில கணை வித்தினன் அவையும் – யுத்3:27 161/3
பயன் படைத்துள தண்ட மா படைகள் உண்டு அதனால்
நயம் படைப்பென் என்று ஒரு கதை நாதன் மேல் எறிந்தான் – யுத்4-மிகை:37 8/3,4
என் தனி பிழை பொறுத்தி என்று இயம்பினை அதனால்
உன்-தன் மேல் சலம் தவிர்ந்தனம் யூகநாயகன் தான் – யுத்4-மிகை:41 41/2,3
மன்னனால் பெற்ற வலி இது வென்றியும் அதனால் – யுத்4-மிகை:41 117/4

TOP


அதனாலும் (1)

ஆரியன் முன்னர் போதுற உற்ற அதனாலும்
காரியம் எண்ணி சோர்வு அற முற்றும் கடனாலும் – கிட்:17 8/1,2

TOP


அதனாலே (1)

அண்ணல் அ மைந்தர்க்கு அன்பு சிறந்தீர் அதனாலே
கண்ணி உணர்ந்தீர் கருமம் நுமக்கே கடன் என்ன – கிட்:17 16/1,2

TOP


அதனில் (22)

பாந்தளின் மகுட கோடி பரித்த பார் அதனில் வைகும் – பால:5 31/1
நீத்தம் அதனில் முளைத்து எழுந்த நெடு வெண் திங்கள் எனும் தச்சன் – பால:10 74/1
அள்ளல் நீர் மருத வைப்பு அதனில் அன்னம் ஆம் – பால:14 26/2
மலையிடை உதிக்கின்றாள் போல் மண்டபம் அதனில் வந்தாள் – பால:23 79/4
குருதி புனல் அதனில் புக முழுகி தனி குடைவான் – பால:24 13/4
பூதலம் உற்று அதனில் புரண்ட மன்னன் – அயோ:3 16/1
போழ்ந்தாய் நெஞ்சை என்றார் பொன்_நாடு அதனில் போய் நீ – அயோ:4 83/3
மீட்டும் மண் அதனில் வீழ்ந்தான் விம்மினன் உவகை வீங்க – அயோ:13 34/2
பூவார் அனலுள் பொன்றி பொன் நாடு அதனில் புக்கார் – அயோ-மிகை:4 6/4
எரி அதனில் இன்றே புக்கு இறவேனேல் இ துயரம் மறவேன் என்றான் – ஆரண்:4 27/4
அரு வினை அரக்கர் என்ன அந்தரம் அதனில் யாரும் – கிட்:10 60/1
போய் சில அறிதும் என்று அதனில் போயினார் – கிட்:14 24/4
வைதருப்ப நாடு அதனில் வந்து புக்கு – கிட்:15 17/1
நீயே உலகுக்கு ஒரு சான்று நிற்கே தெரியும் கற்பு அதனில்
தூயேன் என்னின் தொழுகின்றேன் எரியே அவனை சுடல் என்றாள் – சுந்:12 122/3,4
சோலை அங்கு அதனில் உம்பி புல்லினால் தொடுத்த தூய – சுந்:14 31/3
தரை தலம் அதனில் பட்டு தலை உடல் சிதற சோரி – யுத்2-மிகை:18 22/3
அந்தரம் அதனில் நின்ற வானவர் அருக்கன் வீழா – யுத்3:28 46/1
பறந்தலை அதனில் மற்று அ பாதக அரக்கன் கொல்ல – யுத்3:28 58/3
ஆரே பிறர் தாரம் உறுப்பு அதனில்
நேரே நினைகின்றவர் நீ நினைவாய் – யுத்3-மிகை:28 5/1,2
நீர் கரை அதனில் ஒட்டி நெடும் கலை முயல் மான் கொல்வோர் – யுத்4-மிகை:41 76/2
வேகின்ற உள்ளத்தாளை வெம் சிறை அதனில் வைத்தான் – யுத்4-மிகை:41 234/2
செம் கைகள் கூப்பி வேறு ஓர் மண்டபம் அதனில் சேர்ந்தார் – யுத்4-மிகை:42 14/4

TOP


அதனிலே (1)

பயிர்ப்பு உறும் அதனிலே பாசம் நீக்கி வேறு – யுத்1-மிகை:3 12/3

TOP


அதனின் (17)

நிழல் இடு குண்டலம் அதனின் நெய் இடா – பால:10 43/1
மாதவன் உறைவிடம் அதனின் வந்து நீள் – பால-மிகை:7 11/3
மறப்பு எனும் அதனின் மேல் கேடு மற்று உண்டோ – அயோ:1 20/2
பெண் செய்த பாவம் அதனின் பெரிது என்பார் – அயோ:4 101/2
உற்ற ஓவியம் அது என்ன ஒரு சிலை அதனின் நின்றான் – அயோ-மிகை:8 6/4
வீரர் உளரே அவரின் வில் அதனின் வல்லார் – ஆரண்:10 55/2
பழி தரும் அதனின் சால பயன் தரும் வஞ்சம் என்றான் – ஆரண்:12 83/4
நொய்தின் ஏறினர் அதனின் நோன்மை சால் கவி அரசு – கிட்:2 1/2
மூலம் ஓர்கிலர் மறுகி ஓடினார் முழை அதனின் – கிட்:2 2/4
மண்டு பார் அதனின் வாழ் உயிர்கள் அம் மதியினார் – கிட்:14 6/3
ஆர மார்பரும் அதனின் ஆகுமாறு உறல் கருதி – கிட்-மிகை:2 1/4
இறந்தான் என கொடு ஓர் இமைப்பு அதனின் முன்னம் – சுந்:1 70/3
ஓம் எனும் ஓர் எழுத்து அதனின் உள் உயிர் – யுத்1:3 76/1
பறந்தலை அதனின் வந்த பல் பெரும் கவியின் பண்ணை – யுத்2:16 202/1
சுரதலம் அதனின் நீடு கார்முகம் வளைய வாங்கி – யுத்4-மிகை:41 166/1
அழுதனன் கமலம் அன்ன அடித்தலம் அதனின் வீழ்ந்தான் – யுத்4-மிகை:41 263/2
ஏண் உற்ற பளிக்கு மாடத்து இட்டனர் அதனின் மீது – யுத்4-மிகை:42 25/3

TOP


அதனினும் (1)

நடுங்கினர்க்கு அபயம் நல்கும் அதனினும் நல்லது உண்டோ – கிட்:2 23/4

TOP


அதனினூடு (1)

அரு மணி சாளரம் அதனினூடு புக்கு – ஆரண்:10 128/1

TOP


அதனினூடே (1)

சென்று உறு பிரசம் தூங்கும் செழு வனம் அதனினூடே
ஒன்றின் முன் ஒன்று பாயும் ஒடிக்கும் மென் பிரசம் எல்லாம் – சுந்-மிகை:14 4/2,3

TOP


அதனினோ (1)

தீங்கு இழைத்த அதனினோ தெய்வம் சீறியோ – அயோ:11 60/3

TOP


அதனினோடும் (1)

கைப்படை அதனினோடும் கபிலை-மாட்டு உதித்து வேந்தன் – பால-மிகை:11 16/2

TOP


அதனுக்கு (7)

இமைப்பு இலர் திரிவர் இது அலால் அதனுக்கு இயம்பல் ஆம் ஏது மற்று யாதோ – பால:3 3/4
உரை செய்வார் ஆனார் ஆன-போது அதனுக்கு உவமை தான் அறிதர உளதோ – பால-மிகை:3 1/4
அரும் தளைப்படும் துயர் அதனுக்கு அஞ்சியே – ஆரண்-மிகை:10 9/3
கூவியது அதனுக்கு அன்றோ என்றனன் கூற்றின் வெய்யோன் – யுத்2:18 187/4
யோசனை ஏழு சென்றான் அங்கதன் அதனுக்கு அப்பால் – யுத்3:22 139/2
அமைக நின் கருமம் என்று வாழ்த்தினர் அதனுக்கு அப்பால் – யுத்3:24 43/3
காளை நீ அதனுக்கு ஏற்ற கடன்மை மீது இயற்றுக என்று – யுத்4-மிகை:42 22/2

TOP


அதனுள் (2)

வேதம் அதனுள் விளைபொருள் விகற்பத்துள் அடங்கா – பால-மிகை:3 3/1
ஆற்றல் சால் முதல் பகுதி மற்று அதனுள் ஆம் பண்பால் – யுத்4:40 94/2

TOP


அதனூடு (1)

பொன்னின் நெடு வாயில் அதனூடு நனி புக்கார் – கிட்:14 36/4

TOP


அதனை (80)

விரி இருள் இரண்டு கூறாய் வெகுண்டன அதனை நோக்கி – பால:2 17/3
ஆணையின் அடைந்த வில் அதனை ஆண்தகை – பால:13 60/3
நோனாது அதனை நுவலற்கு அரும் கோடி வெள்ளம் – பால:16 43/2
வான யாறு அதனை நண்ணி வயின்வயின் வயங்கி தோன்றும் – பால:18 14/3
நறவு என அதனை வாயின் வைத்தனள் நாண் உட்கொண்டாள் – பால:19 12/4
மாடு ஓர் தடம் உற்று அதனை எய்தும் வகை காணார் – பால:23 2/2
கண்ணுறு கரும் கடல் அதனை கை வளர் – பால:23 62/2
நற்றவன் உறைவிடம் அதனை நண்ணினாள் – பால-மிகை:7 13/4
தென் திசை அதனை நண்ணி செய் தவம் செய்யும் செவ்வி – பால-மிகை:11 25/1
உரவு இடம் அதனை நண்ணி உறு தவம் உஞற்றும்-காலை – பால-மிகை:11 36/4
வழுவினன் அதனை நீக்க மன்னனை கொணர்வான் என்றான் – அயோ:13 33/4
தனி இடம் அதனை நண்ணி தம்பியால் சமைக்கப்பட்ட – ஆரண்:5 7/3
என் அதனை இப்பொழுது இசைப்பது உலகு ஏழின் – ஆரண்:10 52/3
நீர் தந்தது அதனை வெல்வான் நிலம் தந்து நிமிர்ந்தது அன்றே – ஆரண்:10 78/4
ஈது உரை செய்தேன் அதனை எந்தை தவிர்க என்றான் – ஆரண்:11 26/4
பாவையும் அதனை கேளா தம் குல பகைஞர் தம்-பால் – ஆரண்:12 84/1
அரு மருந்து அனையது இடை அழிவு வந்துளது அதனை
இரு மருங்கினும் நெடிது துருவுகின்றனர் இவர்கள் – கிட்:2 7/3,4
ஒன்று உளது அதனை நீ உணர்ந்து கேள் எனா – கிட்:6 28/4
தேண்டுவார் தேடுகின்றீர் தேவியை அதனை செவ்வே – கிட்:11 58/3
ஆவியை குறித்து நின்றது ஐயனை அதனை கண்டேன் – கிட்:11 69/2
ஆண்தகை அதனை நோக்கி அம் மலர் கமல தாளால் – கிட்:11 82/1
கோடு உறு மால் வரை அதனை குறுகுதிரேல் உம் நெடிய கொடுமை நீங்கி – கிட்:13 29/1
நாடு உறுதிர் உற்று அதனை நாடுறுதிர் அதன் பின்னை நளி நீர் பொன்னி – கிட்:13 29/3
ஊழுற எழுந்து அதனை உம்பரும் ஒடுங்க – கிட்:14 69/2
சேக்கை விட்டு இரியல்போகி திரிதரும் அதனை தீர்ப்பான் – கிட்:16 62/2
நோவுற உலந்தனர் அதனை நோக்கி யான் – கிட்-மிகை:7 1/2
ஆண்தகை அதனை நோக்கி அரவினுக்கு அரசன் வாழ்வும் – சுந்:1 20/3
சின்னபின்னங்கள் செய்த அதனை நீ சிந்தியாயோ – சுந்:3 130/4
பூண்டு அதனை நீங்கி நெறி போதலுறு நாளின் – சுந்:4 61/2
அறவனும் அதனை அறிந்தான் அருகினில் அழகின் அமைந்தார் – சுந்:7 24/1
உற வரு துணை என அன்றோ உதவிய அதனை உவந்தான் – சுந்:7 24/3
மொய் கிளர் தோரணம் அதனை முற்றினார் – சுந்:9 24/2
சுரிகையால் அவன் உருவி குத்தலும் அதனை சொல் கொடு வரு தூதன் – சுந்:10 35/3
நல் நகர் அதனை நோக்கி நளின கைம் மறித்து நாகர் – சுந்-மிகை:1 19/1
துப்புறு வெற்பு அதனை துகள் செய்தே – சுந்-மிகை:9 3/3
கடம் கொள் வெம் கால செம் தீ அதனை வந்து அவிக்கும் கால – யுத்1:3 134/2
ஆரியன் உரைப்பதானான் அனைவரும் அதனை கேட்டார் – யுத்1:4 103/4
அரக்கர்_கோன் அதனை கேட்டான் அழகிற்றே ஆகும் என்றான் – யுத்1:14 3/1
அங்கதன் அதனை கேளா அங்கையோடு அங்கை தாக்கி – யுத்1:14 28/1
நீசர் தொழில் செய்து அதனை நீங்கியிடலாமோ – யுத்1-மிகை:2 11/3
நீரும் வாரி அதனை நிறைத்ததே – யுத்2:15 61/4
நிறம் உனக்கு அளித்தது அங்கு அதனை நீக்கி நீ – யுத்2:16 79/3
கருத்து இலா இறைவன் தீமை கருதினால் அதனை காத்து – யுத்2:16 152/1
தூண்டினன் அதனை அன்னான் ஒரு தனி தோளின் ஏற்றான் – யுத்2:16 182/4
மடக்குவாய் உயிரை என்னா வீசினன் அதனை மைந்தன் – யுத்2:16 184/3
பாசியின் ஒதுங்க வந்தான் அங்கதன் அதனை பார்த்தான் – யுத்2:18 209/4
கரம் ஒன்றில் திரிவது ஆரும் காண்கிலாது அதனை தன் கை – யுத்2:18 210/3
வேறு ஒரு குன்றம் நீலன் வீசினான் அதனை விண்ணில் – யுத்2:18 218/3
அறு குறை களத்தை நோக்கி அந்தரம் அதனை நோக்கும் – யுத்2:19 190/4
சீரிது என்று அதனை உள்ள பரிசு எலாம் தெரிய சொன்னான் – யுத்2:19 234/4
ஆயிர கோடி மேலும் அடல் குரங்கு அதனை வாரி – யுத்2-மிகை:16 30/1
அங்கதன் தோளில் நின்ற அண்ணல் ஆங்கு அதனை கண்டே – யுத்2-மிகை:18 27/1
பத்திகள் கோடி_கோடி பரப்பினன் அதனை பார்த்த – யுத்3:21 28/3
மேருவின் தோற்றத்தான் தன் உச்சி-மேல் அதனை வீச – யுத்3:21 38/2
தந்திரம் அதனை தெய்வ படையினால் சமைப்பின் அல்லால் – யுத்3:22 152/3
தட வரை அதனை நோக்கி தாமரை கைகள் கூப்பி – யுத்3:24 44/2
நல் குன்றம் அதனை கண்டான் உணர்ந்தனன் நாகம் முற்ற – யுத்3:24 60/3
கட்டுரை அதனை கேளா கண் எரி கதுவ நோக்கி – யுத்3:26 9/1
தொல் நகர் அதனை வல்லை கடி கெட சுடுதும் என்றான் – யுத்3:26 18/4
ஆயின கருமம் மீள அழிவுற்ற அதனை பார்த்தும் – யுத்3:26 59/2
ஆரொடும் தொடரும் என்பது அறிந்திலென் அதனை ஐய – யுத்3:26 76/3
ஆறினென் அதனை ஐய மாயம் என்று அயிர்க்கின்றேனால் – யுத்3:26 87/4
மீண்ட போது அதனை எல்லாம் மறத்திரோ விளிதல் வேண்டி – யுத்3:27 80/2
தோற்றினான் அதனை காணா இனி தலை துணிக்கும் காலம் – யுத்3:28 50/3
வீரன் மற்று அதனை கேட்ட இளையவன் விளம்பலுற்றான் – யுத்3:31 61/4
நஞ்ச நெடு நீரினையும் ஒத்தனன் அடுத்து அதனை நக்கினரையும் – யுத்3:31 143/3
நஞ்சம் அமுதத்தை நனி வென்றிடினும் நல் அறம் நடக்கும் அதனை
வஞ்சம் உறு பொய் கருமம் வெல்லினும் இராமனை இ வஞ்சர் கடவார் – யுத்3:31 151/3,4
அண்டமும் கீழ் மேலாக ஆகியது அதனை அண்ணல் – யுத்3:31 224/3
முன்னவன் அதனை நோக்கி முறுவலித்து அவர்கள் ஏவும் – யுத்3-மிகை:31 60/1
நீண்டு உள அதனை ஐய எங்ஙனம் நிமிர்ந்தது என்ன – யுத்4:32 52/2
ஒன்று இடின் அதனை உண்ணும் உலகத்தின் உயிர்க்கு ஒன்றாத – யுத்4:34 15/1
அலக்கணில் தலைவர் எல்லாம் அழுந்தினர் அதனை கண்டால் – யுத்4:34 17/2
மாந்தர்க்கு இல்லையால் வாழ்வு என வருகின்ற அதனை
காந்தர்ப்பம் எனும் கடும் கொடும் கணையினால் கடந்தான் – யுத்4:37 104/2,3
வார்த்தை உண்டு அதனை கேட்டு நாணுறு மனத்தினேற்கு – யுத்4:37 207/2
அரு வினை வந்து எய்திய போழ்து ஆர் தடுப்பார் ஆர் அதனை அறிவார் வீட்டின் – யுத்4-மிகை:38 3/1
ஆங்கு உளோர் எலாம் ஏறுவது அதனை நீ ஏறி – யுத்4-மிகை:41 5/3
அழுந்து சிந்தையாய் அறிவு இலாது அதனை என் செய்தாய் – யுத்4-மிகை:41 106/2
நீரிடை தரங்கம் ஓங்கும் நெறி கடல் அதனை நோக்காய் – யுத்4-மிகை:41 119/4
பாழியான் தன்னை கண்ட பம்பையாறு அதனை பாராய் – யுத்4-மிகை:41 130/4
பரதன் வந்து அழுது வேண்டும் பரு வரை அதனை பாராய் – யுத்4-மிகை:41 133/4

TOP


அதனையும் (3)

பின் இவன் வினையின் செய்கை அதனையும் பிழைக்கல் ஆமோ – கிட்:7 133/4
நூல் ஒன்று வரி விலானும் அதனையும் நுறுக்கி வீழ்த்தான் – யுத்3:27 179/4
உரவு திங்களின் படைகொண்டு அங்கு அதனையும் ஒறுத்தான் – யுத்4-மிகை:37 11/4

TOP


அதனொடும் (1)

அ நெடு மூலத்தானை அதனொடும் அமைச்சரோடும் – யுத்1:13 21/3

TOP


அதனோடு (2)

பெரும் பியலில் பளிக்கு நுகம் பிணைத்து அதனோடு அணைத்து ஈர்க்கும் – பால:13 16/2
ஒற்றை சரம் அதனோடு ஒரு கரி பட்டு உக ஒளிர் வாய் – யுத்2:18 151/1

TOP


அதி (3)

அதி விட நீரும் நெய்யும் உண்கிலாது ஆவி உண்ணும் – பால:16 6/2
அதி நலம் கோதை சேர் ஓதியோடு அன்று அ ஊர் – சுந்:10 43/3
அதி கைதவர் ஆழி அனந்தனையும் – யுத்2:18 65/3

TOP


அதிகத்தினும் (1)

கோடிக்கு அதிகத்தினும் மேல் உளர் குத்தால் – யுத்2:18 251/2

TOP


அதிகம் (10)

அதிகம் நின்று ஒளிரும் இ அழகன் வாள் முகம் – ஆரண்:6 10/1
வரன் அதிகம் தரும் தகைய அருந்ததி ஆம் நெடு மலையை வணங்கி அப்பால் – கிட்:13 24/4
தின்று சகரர்க்கு அதிகம் ஆகி நனி சேறும் – கிட்:14 42/2
கள்ளினால் அதிகம் களித்தான் கதிர் – கிட்-மிகை:11 1/2
அரிய மஞ்சினோடு அஞ்சனம் முதல் இவை அதிகம்
கரிய காண்டலும் கண்ணின் நீர் கடல் புக கலுழ்வாள் – சுந்:3 7/1,2
உதவு இயல் இனிதின் உவந்தான் எவரினும் அதிகம் உயர்ந்தான் – சுந்:7 21/4
ஒன்றின் ஒன்று அதிகம் ஆக ஆயிர கோடி உய்த்தான் – யுத்2:15 140/3
ஆர்த்தார் விசும்பு உறைவோர் நெடிது அனுமான் மிசை அதிகம்
தூர்த்தார் நறு முழு மென் மலர் இசை ஆசிகள் சொன்னார் – யுத்2:15 178/1,2
அதிகம் சகடு ஆயிரம் ஈகுவெனால் – யுத்2:18 43/4
புக்கு அணையலுற்றனர் மறைத்தனர் புயற்கு அதிகம் வாளி பொழிவார் – யுத்3:31 148/2

TOP


அதிகமும் (2)

ஐய ஆம் அனிச்ச போதின் அதிகமும் நொய்ய ஆடல் – பால:22 14/1
சேந்த கண் அதிகமும் சிவந்து நீர் உக – ஆரண்:10 38/3

TOP


அதிகன் (2)

அரன் அதிகன் உலகு அளந்த அரி அதிகன் என்று உரைக்கும் அறிவிலோர்க்கு – கிட்:13 24/1
அரன் அதிகன் உலகு அளந்த அரி அதிகன் என்று உரைக்கும் அறிவிலோர்க்கு – கிட்:13 24/1

TOP


அதிகாயன் (15)

அக்கன் மாளிகை கடந்து போய் மேல் அதிகாயன்
தொக்க கோயிலும் தம்பியர் இல்லமும் துருவி – சுந்:2 142/1,2
பின் ஒர் இந்திரன் இலாமையின் பேர் அதிகாயன் – யுத்1:5 50/4
அதிகாயன் எனும் பெயரான் அறைவான் – யுத்2:18 7/4
உன்-மேல் அதிகாயன் உருத்துளனாய் – யுத்2:18 49/1
அதிகாயன் இது ஆக அறைந்தனெனால் – யுத்2:18 74/4
இமையிடையாக சென்றான் இகல் அதிகாயன் நின்றான் – யுத்2:18 177/1
ஆக்கிய போரின் ஐய அதிகாயன் முதல்வர் ஆய – யுத்2:18 260/3
அக்கன் உலந்தான் அதிகாயன் தான் பட்டான் – யுத்2:18 269/1
ஆர் கொன்றவர் என்றலுமே அதிகாயன் என்னும் – யுத்2:19 6/1
அற்று அதிகாயன் ஆக்கை தலை இலது ஆக்கி ஆண்ட – யுத்2:19 228/1
ஆங்கு அது நிகழ கண்ட அடல் அதிகாயன் சீறி – யுத்2-மிகை:18 20/1
உருத்து அதிகாயன் மேன்மேல் ஒண் சுடர் பகழி மாரி – யுத்2-மிகை:18 22/1
வீரருக்கு ஒருவரான விறல் அதிகாயன் வெம் போர் – யுத்2-மிகை:18 26/1
வல் அதிகாயன் என்னும் வாள் எயிற்று அரக்கன் ஓயான் – யுத்2-மிகை:18 30/2
விறல் அதிகாயன் வீழ வெம் திறல் அரக்கன் மைந்தர் – யுத்2-மிகை:18 31/1

TOP


அதிகாயன்-தன் (1)

ஆண்டு அதிகாயன்-தன் சேனை ஆடவர் – யுத்2:18 124/1

TOP


அதிகாயனாம் (1)

எங்கு நின்றனன் இலக்குவ பெயர் அ ஏழை எம்பி அதிகாயனாம்
சிங்கம் வந்தவனை வென்று தன் உயிர் எனக்கு வைத்தது ஓர் சிறப்பினான் – யுத்2:19 76/1,2

TOP


அதிகாயனும் (3)

கண்டான் எதிர் அதிகாயனும் கனல் ஆம் என கனன்றான் – யுத்2:18 170/1
சொன்னான் இவை அதிகாயனும் வட மேருவை துணிப்பன் – யுத்2:18 171/4
விண்தான் அடைந்தான் அதிகாயனும் வீர என்றான் – யுத்2:19 4/4

TOP


அதிகார (1)

பல் அதிகார
தொல்லர் தொடர்ந்தார் – சுந்:13 44/3,4

TOP


அதிசய (1)

அரன் முதல் தலைவருக்கு அதிசய திறலினான் – கிட்:3 10/4

TOP


அதிசயம் (10)

அ முனி புகல கேளா அதிசயம் மிகவும் தோன்ற – பால:8 5/2
அதிசயம் எய்தி புக்கு வீழ்ந்தன அலைக்க போகா – பால:17 9/3
அதிசயம் அளிப்பதற்கு அருள் அறிந்து நல் – ஆரண்:10 19/1
குன்று போல்வன கிடந்த கண்டு அதிசயம் கொண்டார் – ஆரண்:13 86/4
அதிசயம் ஒருவரால் அமைக்கல் ஆகுமோ – ஆரண்:13 106/1
அன்னது கண்ட வீரர் அதிசயம் அளவின்று எய்தி – ஆரண்:16 8/3
சொன்னவா சொல்லா-வண்ணம் அதிசயம் தோன்றும் காலை – யுத்1:10 24/2
ஆணியாய் உணர் மாருதி அதிசயம் உற்றான் – யுத்2:15 219/2
அன்னது கண்ட வானோர் அதிசயம் உற்றார் ஆழி – யுத்3:21 22/1
எஞ்சல் இல் அதிசயம் இது என்று எண்ணினார் – யுத்4:41 99/2

TOP


அதிசயமுடன் (1)

அதிசயமுடன் உவந்து அயல் இருந்துழி – பால:5 14/3

TOP


அதிதி (3)

மிக்க அதிதி பெயராள் முப்பத்து_முக்கோடி விண்ணோர் ஈன்றாள் – ஆரண்-மிகை:4 1/3
அதிதி திதி தனு அருட்டை சுதை கழையே சுரபி அணி விநதை ஆன்ற – ஆரண்-மிகை:4 5/1
ஒரு வயிறு உதித்தனர் அதிதி ஒண் திதி – யுத்1-மிகை:4 7/1

TOP


அதிதிக்கு (1)

வால் அறிவற்கு அதிதிக்கு ஒரு மகவு ஆய் – பால:8 11/2

TOP


அதிதியரை (1)

பழகும் அதிதியரை எதிர்கொள் பரிசு பட – யுத்3:31 160/2

TOP


அதிப (1)

ஆரிய நம் குடிக்கு அதிப நீயும் ஒர் – அயோ-மிகை:1 12/3

TOP


அதிபர் (1)

ஆறு பத்து எழு கோடியாம் வானரர்க்கு அதிபர்
கூறு திக்கினுக்கு அப்புறம் குப்புறற்கு உரியார் – கிட்:12 26/1,2

TOP


அதிர் (23)

அதிர் கழல் ஒலிப்பன அயில் இமைப்பன – பால:3 59/1
வள் வார் முரசம் அதிர் மா நகர் வாழும் மாக்கள் – பால:3 72/2
கவ்வை ஒழிந்து உயர்ந்தனன் என்று அதிர் குரல் தேர் கொணர்ந்து இதனில் கலை வலாள – பால:5 63/3
அடி குரல் முரசு அதிர் அயோத்தி மா நகர் – பால:5 73/1
முரசு எறிந்து அதிர் கழல் முழங்கு தானை அ – பால:13 65/3
இடி குரல் முரசு அதிர் அயோத்தி எய்தினார் – பால:14 1/2
மாறு அதிர் கழலினான் வாசி என்றனன் – பால:14 3/4
கொம்பு துத்தரி கோடு அதிர் பேரிகை – அயோ:8 3/1
அதிர் கடல் வையகம் அனைத்தும் காத்தவன் – அயோ:12 35/1
அதிர் கழல் வீரர்-தாமும் அன்னதே அமைவது ஆனார் – ஆரண்:15 55/4
இடித்து நின்று அதிர் கதத்து எயிற்று வன் பொருப்பை – சுந்:8 37/3
குலத்த கால் வய நெடும் குதிரையும் அதிர் மத குன்றும் இன்று – யுத்1:2 95/3
ஆயிரம் பரி பூண்டது அதிர் குரல் – யுத்2:15 95/1
கள்ள கறை உள்ளத்து அதிர் கழல் வெய்யவன் கரத்தால் – யுத்2:15 185/3
ஆழ்ந்த அல்லது பெயர்ந்தன கண்டிலர் அதிர் குரல் மணி தேர்கள் – யுத்2:16 315/4
ஆடல் தீர்ந்தன வளை கழுத்து அற்றன அதிர் பெரும் குரல் நீத்த – யுத்2:16 316/1
ஆயிரம் புரவி பூண்ட அதிர் குரல் அசனி திண் தேர் – யுத்2:18 182/1
அதிர் பிண பெரும் குன்றுகள் பட பட அழிந்த – யுத்3:22 107/2
பொன் திணி கொடியினது இடி உருமின் அதிர் குரல் முரல்வது புனை மணியின் – யுத்3:28 18/2
விழைவின் எதிர அதிர் எரிகொள் விரி பகழி – யுத்3:31 160/3
ஆன்ற பேரியும் அதிர் குரல் சங்கமும் அசனி – யுத்4:32 4/3
அதிர் கழல் அரக்கர் தானை அஞ்சல் இல் ஆறு செல்ல – யுத்4-மிகை:41 52/3
அதிர் பொலன் கழலினான் அ அரும் தவன்-தன்னை ஏத்தி – யுத்4-மிகை:41 269/2

TOP


அதிர்க்கின்றான் (1)

ஆர்க்கின்றான் உலகை எல்லாம் அதிர்க்கின்றான் உருமும் அஞ்ச – யுத்2:18 228/1

TOP


அதிர்கின்ற (1)

அதிர்கின்ற பொலம் தேர் நின்று அரசர்_பிரான் இழிந்துழி சென்று அடியில் வீழ – பால:5 57/2

TOP


அதிர்கின்றது (1)

உன்னும் சுழல் விழியான் உரும் அதிர்கின்றது ஓர் மொழியான் – பால:24 7/4

TOP


அதிர்கின்றார் (1)

தெறி தர உரும் அதிர்கின்றார் திசை-தொறும் விசை கொடு சென்றார் – சுந்:7 19/2

TOP


அதிர்கை (1)

அதிர தனி அதிர்கை கரி அளவு_அற்றன உளவா – யுத்2:18 142/2

TOP


அதிர்ச்சியும் (1)

முழங்கு வெம் களிற்று அதிர்ச்சியும் மொய் கழல் ஒலியும் – சுந்:9 10/2

TOP


அதிர்த்தனன் (1)

அதிர்த்தனன் ஆர்த்தனன் ஆயிரம் பெரும் – யுத்2:16 296/3

TOP


அதிர்ந்தது (3)

இடிந்தது என்ன நின்று அதிர்ந்தது அங்கு இறைவனும் இமைப்பில் – ஆரண்-மிகை:8 1/3
நெடு மணி முழக்கும் ஓங்கி மண்ணுலகு அதிர்ந்தது அன்றே – சுந்-மிகை:10 1/4
அறைந்தன பகழி வையம் அதிர்ந்தது விண்ணும் அஃதே – யுத்2:18 196/3

TOP


அதிர்ந்தன (2)

அதிர்ந்தன உலகம் ஏழும் அனல் பொறி அசனி என்ன – யுத்2:19 93/1
மங்குல் நின்று அதிர்ந்தன வய வன் தேர் புனை – யுத்3:22 45/2

TOP


அதிர்ந்தார் (1)

மறுத்து எழு மறலிகள் இவர் என அதிர்ந்தார்
ஒறுத்து உருத்திரன் என தனி தனி உதைத்தான் – சுந்:8 38/3,4

TOP


அதிர்ந்து (4)

அதிர்ந்து எழு முரசு உடை அரசர் கோமகன் – பால:5 68/2
வெடிபட அதிர்ந்து எதிர் விளித்து மண்டவே – பால-மிகை:7 14/4
அதிர்ந்து கங்கை ஈது அறைந்தனள் என்றலும் அஞ்சேல் – பால-மிகை:9 49/2
அடி குழீஇயிடும் இடம்-தொறும் அதிர்ந்து எழுந்து ஆர்த்த – யுத்3:22 98/3

TOP


அதிர்ப்போ (1)

ஆர்த்த ஓசையோ அலங்கு தேர் ஆழியின் அதிர்ப்போ
கார் திண் மால் கரி முழக்கமோ வாசியின் கலிப்போ – யுத்3:31 19/1,2

TOP


அதிர்வு (1)

மங்குலின் அதிர்வு வான மழையொடு மலைந்த அன்றே – யுத்3:22 7/4

TOP


அதிர்வுறு (1)

அதிர்வுறு பொலன் கழல் அரக்கர் அண்மினார் – யுத்2-மிகை:18 11/4

TOP


அதிர (12)

மண்ணும் மணி முழவு அதிர வான் அரங்கில் நடம் புரி வாள் இரவி ஆன – பால:11 16/3
அதிர மா நிலத்து அடி பதைத்து அரற்றிய அரக்கி – ஆரண்:6 89/1
அண்டமும் திசைகள் எட்டும் அதிர தோள் கொட்டி ஆர்த்தான் – சுந்:1 2/4
துவனியில் அதிர விடம் போல் சுடர் விடு படைகள் துரந்தார் – சுந்:7 22/4
ஒன்றின் ஒன்று பட்டு உடைவன இடித்து உரும் அதிர
சென்ற வன் பொறி மின் பல செறிந்திட தெய்வ – யுத்2:15 190/1,2
ஆள் உடை குறைத்தலை அதிர ஆடுவ – யுத்2:18 113/3
அதிர தனி அதிர்கை கரி அளவு_அற்றன உளவா – யுத்2:18 142/2
அதிர கடல் நெடும் தேரினன் மழை_ஏறு என ஆர்த்தான் – யுத்2:18 164/4
அடுக்கி நின்றிடு பகிரண்ட பரப்பு எலாம் அதிர
துடிக்கும் நெஞ்சகத்து இமையவர் துளங்குற கூற்றும் – யுத்2-மிகை:15 32/1,2
விட வெம் கண் எயிற்றவன் விண் அதிர
கடவும் கதழ் தேர் கடவ ஆளினொடும் – யுத்3:20 88/2,3
அலகு_இல் மலை குலைய அமரர் தலை அதிர
இலகு தொடு படைகள் இடியொடு உரும் அனைய – யுத்3:31 159/2,3
அதிர வானம் இடித்தது அரு வரை – யுத்4:37 19/2

TOP


அதிரும் (2)

அதிரும் வெம் கணை ஒன்றை ஒன்று அடர்ந்து எரி உய்ப்ப – யுத்1:6 27/1
அதிரும் வெம் செரு அன்னது ஒன்று அமைகின்ற அளவில் – யுத்3:20 55/1

TOP


அதிருமால் (1)

வெடிபட அதிருமால் உதிரும் மீன் எலாம் – சுந்:3 43/4

TOP


அதிரேக (11)

ஆ ஆ வருந்தி அழிவாய்-கொல் ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – யுத்2:19 251/4
அழுவாய் ஒருத்தன் உளை-போலும் ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – யுத்2:19 252/4
அ நொப்பமே-கொல் பிறிதே-கொல் ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – யுத்2:19 253/4
ஆண் ஆகி மற்றும் அலி ஆதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – யுத்2:19 254/4
ஆனந்தம் என்னும் அயல் என்னும் ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – யுத்2:19 255/4
ஆளாயும் வாழ்தி அரசாள்தி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – யுத்2:19 256/4
அல் என்று நிற்றி பகல் ஆதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – யுத்2:19 257/4
அறம்தான் நிறுத்தல் அரிது ஆக ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – யுத்2:19 258/4
அனைவர்க்கும் ஒத்தி அறியாமை ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – யுத்2:19 259/4
அறிந்தார் அறிந்த பொருள் ஆதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – யுத்2:19 260/4
ஆராயின் ஏதும் இலையாதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – யுத்2:19 261/4

TOP


அதில் (13)

குழை விழும் அதில் விழும் கொடி திண் தேர்களே – பால:3 54/4
செற்றவன் விசய பாடல் தெளிந்து அதில் ஒன்று-தன்னை – பால-மிகை:0 31/2
அன்றி யாவரே அறத்து உளோர் அதில்
பின்றுவாய்-கொலாம் என்ன பேசுவான் – அயோ:14 95/3,4
ஆங்கு அதில் கண்டனன் அவனி காவலன் – அயோ-மிகை:1 2/4
ஒடுங்கல் இல் நிண குருதி ஓதம் அதில் உள்ளான் – ஆரண்:9 8/3
பளிக்கு அறை கண்டு அதில் வைகல் பயின்றார் – ஆரண்:14 37/4
துலங்க அசைத்து அதில் சுரிகையுடை வடி வாள் மருங்கினிடை தொடர-மன்னோ – ஆரண்-மிகை:10 3/4
அலைகள் ஒத்தன அதில் எழும் இரவியை ஒத்தான் – யுத்2:15 211/3
சந்திர பெரும் தூணொடும் சார்த்தியது அதில் ஒன்றும் தவறு ஆகாது – யுத்2:16 338/1
மந்த மாருதம் ஊர்வது ஓர் கிரி அதில் வாழ்வோர் – யுத்3:30 15/2
மலயம் என்பது பொதிய மாமலை அதில் மறவோர் – யுத்3:30 16/1
நிருதன் களம் மீது நெருக்கி அதில்
பரி வெள்ளம் அளப்பு இல பட்டு அழிய – யுத்3-மிகை:20 15/2,3
நியங்கொடு தாங்கி விண் நின்றதால் அதில்
இயங்கிய ஊதை வெம் களத்தின் எய்தவே – யுத்3-மிகை:23 1/3,4

TOP


அதின் (14)

நீதி அனுபோக நெறி நின்று நெடுநாள் அதின் இறந்து சகதண்டம் முழுதுக்கு – பால-மிகை:0 37/2
எழுந்தது துகள் அதின் எரியும் வெய்யவன் – அயோ:14 21/1
தீமைதான் அதின் தீர்தல் அன்றியே – அயோ:14 113/3
மை கரும் கண் திதி என்பாள் அதின் இரட்டி அசுரர் தமை வயிறு வாய்த்தாள் – ஆரண்-மிகை:4 1/4
இருந்து அதின் தீர்ந்து சென்றார் வேங்கடத்து இறுத்த எல்லை – கிட்:15 33/4
மாறும் அதின் மாறு பிறிது இல் என வலித்தான் – சுந்:1 76/4
பத இயல் அறிவு பயத்தால் அதின் நல பயன் உளது உண்டோ – சுந்:7 21/2
அருகு சுற்றும் இருந்தையதாய் அதின்
உருகு பொன் திரள் ஒத்தனன் ஒண் கதிர் – சுந்-மிகை:13 7/3,4
மடு ஒத்து அங்கு அதின் வங்கமும் அன்றாய் – யுத்1:3 101/3
பிறந்தனை பின்பு அதின் பிழைத்தி பேர்குதி – யுத்1:4 45/2
நீரிடை புகும் அதின் நெருப்பு நன்று எனா – யுத்1:6 45/3
வாள்-தனின் வயங்க மின்னா மழை அதின் இருளமாட்டா – யுத்3:30 4/1
பாரும் உளவே அதின் இரட்டி அவை பண்பின் – யுத்4:36 22/2
இரும் தடம் கண்டு அதின் எய்துறா-வகை – யுத்4:40 58/3

TOP


அது (355)

கமை பெரும் செல்வ கடவுளும் உவமை கண்டிலர் அங்கு அது காண்பான் – பால:3 3/2
கடல் தரு முகில் ஒளிர் கமலம் அது அலரா – பால:5 129/1
அங்கு உறுவன் அ பரிசு உரைப்ப அது கேளா – பால:7 27/1
அண்ணல் முனிவற்கு அது கருத்து எனினும் ஆவி – பால:7 35/1
ஆண்மை என்னும் அது ஆரிடை வைகுமே – பால:7 38/4
ஐயன் அங்கு அது கேட்டு அறன் அல்லவும் – பால:7 44/1
எய்தினால் அது செய்க என்று ஏவினால் – பால:7 44/2
கல்லின் மாரியை கைவகுத்தாள் அது
வில்லின் மாரியின் வீரன் விலக்கினான் – பால:7 48/3,4
நாயகனும் அது செய்ய நயந்தான் – பால:8 10/4
சொல்லும் தன்மைத்து அன்று அது குன்றும் சுவரும் திண் – பால:10 32/3
உண்டது உண்டு என் நெஞ்சில் இன்னும் உண்டு அது என்றும் உண்டு-அரோ – பால:13 48/4
ஈறு_இல் வண் புகழினாய் இது அது என்றனர் – பால:14 3/2
பஞ்சானனம் ஒத்தது மற்று அது பாய ஏறு – பால:16 36/3
ஆழி மன் ஒருவன் உரைத்தான் அது
வீழியின் கனிவாய் ஒரு மெல்லியல் – பால:18 28/2,3
இழைத்தனள் அது அவள் இட்ட போது எலாம் – பால:19 33/2
சித்தம் உண்டு ஒருத்திக்கு அது அன்பன் தேர்கிலான் – பால:19 35/2
மதி முகம் கதுமென வணங்கினாள் அது
புதுமை ஆதலின் அவற்கு அச்சம் பூத்ததே – பால:19 49/3,4
அனங்க_வேள் அது அறிந்தனன் அற்றம்தான் – பால:21 28/3
கோடு உயர் நெடு விஞ்சை குஞ்சரம் அது போல – பால:23 33/2
அது இது என ஓராது அலமரல் உறுவாரும் – பால:23 34/4
இன்றே வரும் இடையூறு அது நன்றாய்விடும் என்றான் – பால:24 6/4
ஐயன் தனை அரிதின் தரும் அரசன் அது கண்டான் – பால:24 15/3
திறன் நின்று உயர் வலி என் அது ஓர் அறிவின் தகு செயலோ – பால:24 22/2
நன்று இது என்றோர் தாமும் நரகம் அது எய்திடாரே – பால-மிகை:0 32/4
வினையம் அது அறுத்து மேல் ஆம் விண்ணவன் பதத்தில் சேர்வார் – பால-மிகை:0 39/4
இடி நிகர் வினையம் அது இயம்பினான்-அரோ – பால-மிகை:5 4/4
ஆன கோமதி வந்து எய்தும் அரவம் அது என்ன அப்பால் – பால-மிகை:8 1/3
நாட்டம் அது அகத்துளான் சிலம்பின் நாமத்தான் – பால-மிகை:8 13/2
இன்று எனக்கு அருளுக என்ன யான் அறிந்திலென் அது என்றான் – பால-மிகை:11 25/4
கவ்வையினோடும் பாத கமலம் அது உச்சி சேர்ந்தான் – பால-மிகை:11 40/4
பாதம் மிசை துவண்டு எழுந்த பசும் பொடி மற்று அது கண்டாய் – பால-மிகை:12 1/3
மற்று அது வினையின் வந்தது ஆயினும் மாற்றல் ஆற்றும் – அயோ:1 6/2
அன்னர் ஆயினும் அரசனுக்கு அது அலது உறுதி – அயோ:1 32/1
யாது கொற்றவன் ஏவியது அது செயல் அன்றோ – அயோ:1 69/3
கூறினார் அது மனம் கொண்ட கொற்றவன் – அயோ:1 77/2
தார் ஒடுங்குல் செல்லாது அது தந்த பின் – அயோ:2 21/3
நஞ்சு தீர்க்கினும் தீர்கிலாது அது நலிந்து என்ன – அயோ:2 75/2
கொற்றம் என்பது ஒன்று எ வழி உண்டு அது கூறாய் – அயோ:2 82/3
வாய் தந்தேன் என்றேன் இனி யானோ அது மாற்றேன் – அயோ:3 33/1
மூவர் ஆய் முதல் ஆகி மூலம் அது ஆகி ஞாலமும் ஆகிய – அயோ:3 66/1
போதும் அது அன்றேல் புகுதும் எரி என்பார் – அயோ:4 103/4
நீண்டான் அது உரைத்தலும் நித்திலம் தோன்ற நக்கு – அயோ:4 126/1
மன்னும் நகர்க்கே இவன் வந்திடின் வா அது அன்றேல் – அயோ:4 147/3
தாழ் வினை அது வர சீரை சாத்தினான் – அயோ:4 158/2
ஈன்றவள் யான் அது சென்னி ஏந்தினேன் – அயோ:4 163/2
கொற்றவன் அது கூறலும் கோகிலம் – அயோ:4 227/1
தனக்கு அரும் தவம் அது தலைக்கொண்டு ஏகுதல் – அயோ:5 31/3
ஆனா அறிவின் அரும் தவனும் அறம் ஆர் பள்ளி அது சேர்ந்தான் – அயோ:6 29/2
அண்ணலும் அது கேளா அகம் நிறை அருள் மிக்கான் – அயோ:8 30/1
கடிதினின் மட அன்ன கதி அது செல நின்றார் – அயோ:8 32/3
துன்பு உளது எனின் அன்றோ சுகம் உளது அது அன்றி – அயோ:8 41/1
அகல் இடம் நெடிது ஆளும் அமைதியை அது தீர – அயோ:9 24/1
களிப்பு இல் இந்தியத்து யோகியை கரக்கிலன் அது போல் – அயோ:10 11/2
அந்தம்_இல் குணத்தானும் அது ஆம் என்றான் – அயோ:11 41/4
முற்று உலகு அளித்து அது முறையின் எய்திய – அயோ:11 55/2
ஆக்கினேன் அவன் அது பொறுக்கலாமையால் – அயோ:11 64/3
கீண்டிலென் வாய் அது கேட்டும் நின்ற யான் – அயோ:11 70/3
கோளும் என்னாலே எனல் கொண்டான் அது அன்றேல் – அயோ:11 77/2
நொடிகுவென் யான் அது நுவல்வது எங்ஙனம் – அயோ:11 90/2
இறந்து போயினான் இருந்தது ஆண்டு அது
மறந்து வேறு ஒரு மைந்தன் ஆம்-கொலாம் – அயோ:11 125/3,4
காக்குதி உலகம் நின் கடன் அது ஆம் என – அயோ:12 4/3
கோ குமரனுக்கு அது தெரிய கூறுவான் – அயோ:12 4/4
கவிக்கும் என்று உரைக்கவே களித்ததால் அது
செவி புலம் நுகர்வது ஓர் தெய்வ தேன்-கொலாம் – அயோ:12 23/3,4
துன்பத்துக்கு ஏது ஆனேன் அவன் அது துடைக்க நின்றான் – அயோ:13 43/3
கலக்குவென் என்பது கருதினால் அது
விலக்குவது அரிது அது விளம்பல் வேண்டுமோ – அயோ:14 40/2,3
விலக்குவது அரிது அது விளம்பல் வேண்டுமோ – அயோ:14 40/3
மறு அது கற்பினில் வையம் யாவையும் – அயோ:14 70/2
அறம் தின்றான் என அரசு அது ஆள்வெனோ – அயோ:14 99/4
வசம் செய்தால் அது முறைமையோ வசைக்கு – அயோ:14 112/2
சென்னியில் கொண்டு அது செய்வென் என்றதன் – அயோ:14 126/2
உற்ற ஓவியம் அது என்ன ஒரு சிலை அதனின் நின்றான் – அயோ-மிகை:8 6/4
யான் அது ஆள்கிலேன் என அவன் சொல்வான் – அயோ-மிகை:14 7/4
காளை மைந்தர் அது கண்டு கதம் வந்து கதுவ – ஆரண்:1 20/1
சுற்று அமைந்த சுடர் எஃகம் அது இரண்டு துணியா – ஆரண்:1 27/3
வேறு வேறு துணி-செய்து அது விழுத்து விசையால் – ஆரண்:1 31/2
மறப்பரோ நின் தன்மை அது ஆகின் மற்று அவர் போய் – ஆரண்:1 50/2
புரி தொழில் எனை அது புகலுதி எனலும் – ஆரண்:2 38/2
தந்தனென் என அது சாரலென் உரவோய் – ஆரண்:2 41/3
நல்லதே நினைந்தாய் அது நானும் முன் – ஆரண்:3 33/1
தூய கடல் நீர் அடிசில் உண்டு அது துரந்தான் – ஆரண்:3 38/1
நாகம் அது நாகம் உற நாகம் என நின்றான் – ஆரண்:3 39/4
ஓங்கு உயர் நெடு வரை ஒன்றில் நின்று அது
தாங்கலது இரு நிலம் தாழ்ந்து தாழ்வுற – ஆரண்:4 9/1,2
நிலம் காவல் அது கிடக்க நிலையாத நிலை உடையேன் நேய நெஞ்சின் – ஆரண்:4 22/2
அன்று அது என்னின் அயோத்தியின் ஐயன்மீர் – ஆரண்:4 30/3
புரிதிர் மா தவம் போது-மின் யான் அது
தெரிவுறுத்துவென் என்று அவர் திண் சிறை – ஆரண்:4 40/2,3
போத உளது எம்முழை ஓர் புண்ணியம் அது அன்றோ – ஆரண்:6 31/2
நினையலாவது ஒன்று அன்று அது நீதியோய் நின்ற – ஆரண்:7 72/2
ஏற்றி நாண் இமையா-முன் எடுத்து அது
கூற்றினாரும் குனிக்க குனித்து எதிர் – ஆரண்:9 19/1,2
அன்னாள் அது கூற அரக்கனும் அன்னது ஆக – ஆரண்:10 152/1
ஆம் ஆம் அது அடுக்கும் என் ஆக்கையொடு ஆவி நைய – ஆரண்:10 153/1
யான் அது உனக்கு இன்று எங்ஙன் உரைக்கேன் இனி என்னா – ஆரண்:11 3/3
பெற்றனை செல்வம் பின் அது இகழ்ந்தால் பெறல் ஆமோ – ஆரண்:11 9/4
அற திறனாலே எய்தினை அன்றோ அது நீயும் – ஆரண்:11 10/3
சீதை உருவோ நிருதர் தீவினை அது அன்றோ – ஆரண்:11 23/4
நெஞ்சு பறை-போதும் அது நீ நினையகில்லாய் – ஆரண்:11 24/2
பூண் துஞ்சு பொலம் கொடியோய் அது நாம் – ஆரண்:11 50/3
புனை_இழை காட்டு அது என்று போயினான் பொறாத சிந்தை – ஆரண்:11 55/2
படுக்குவென் அது அன்று ஆயின் பற்றினென் கொணர்வென் என்றான் – ஆரண்:11 65/4
அழைத்தது உண்டு அது கேட்டு அயர்வு எய்துமால் – ஆரண்:11 79/3
மூள்வது ஏதம் அது முடியா-முனம் – ஆரண்:11 81/3
துரக்க அங்கு அது பட தொலைந்து சோர்கின்ற – ஆரண்:12 11/2
பெயர்த்து அது துடைக்க எண்ணி பிறிதுற பேசலுற்றான் – ஆரண்:12 53/2
குன்றிடை தொடுத்து விட்ட பூம் கணை-கொல் அது என்றான் – ஆரண்:12 69/4
சொரிந்தார் அது நோக்கிய சீதை துளக்கம் உற்றாள் – ஆரண்:13 43/4
காவா நிலத்தின் வரும் ஏதம் மற்று அது ஒழியாது கைக்கொடு அகல – ஆரண்:13 68/3
சிந்தாகுலத்தொடு உரை-செய்த செய்கை அது தீரும் என்று தெளிவாய் – ஆரண்:13 69/2
தேடி வந்து அது கண்டிலது ஆம் என நின்றான் – ஆரண்:13 71/4
படைத்தனன் பழி அது பகழி வில் வலாய் – ஆரண்:13 111/3
யாம் அது தெரிதல் தேற்றாம் இன் நகை சனகி என்னும் – ஆரண்:14 4/1
அங்கியின் நெடும் படை வாங்கி அங்கு அது
செம் கையில் கரியவன் திரிக்கும் எல்லையில் – ஆரண்:14 79/1,2
ஆற்றேன் ஆற்றேன் அது கெட்டேன் அறுத்தான் அறுத்தான் என் மூக்கை – ஆரண்-மிகை:7 1/1
கூற்றே கூற்றே என் உடலை குலையும் குலையும் அது கண்டீர் – ஆரண்-மிகை:7 1/2
வென்றி கொள் வீரன் விடாய் அது தீர்ப்பான் – ஆரண்-மிகை:14 2/3
கருமமும் பிறிது ஒர் பொருள் கருதி அன்று அது கருதின் – கிட்:2 7/2
மறு இலான் அது கூறலும் வானவர்க்கு இறைவன் – கிட்:4 2/1
மீட்டு அது விரிஞ்சன் நாடு உற்று மீண்டதே – கிட்:5 15/4
அயர்வுறல் உற்றதை நோக்கி யான் அது
தயிர் என கடைந்து அவர்க்கு அமுதம் தந்தது – கிட்:7 27/2,3
அ வாய் எழு சோரி அது ஆசைகள்-தோறும் வீச – கிட்:7 53/2
குற்றம் உற்றிலன் நீ அது கோடியால் – கிட்:7 112/2
அறியாரோ நமனார் அது அன்று எனின் – கிட்:8 6/3
அது காலத்தில் அருட்கு நாயகன் – கிட்:9 2/1
கொழும் குறை தசை என ஈர்ந்து கொண்டு அது
விழுங்குறு பேய் என வாடை வீங்கிற்றே – கிட்:10 12/3,4
வளவி உண்டவன் வருந்தும் என்றால் அது வருத்தோ – கிட்:10 49/4
நஞ்சம் அன்னவரை நலிந்தால் அது
வஞ்சம் அன்று மனு வழக்கு ஆதலால் – கிட்:11 5/1,2
நீதி ஆதி நிகழ்த்தினை நின்று அது
வேதியாத பொழுது வெகுண்டு அவண் – கிட்:11 8/1,2
ஆவி நீங்கினன் போல் அயர்வான் அது
பாவியாது பருகுதிர்-போலும் நும் – கிட்:11 30/2,3
நின்றது ஓர் அண்டத்துள்ளே எனின் அது நெடியது ஒன்றோ – கிட்:11 72/3
உயர்ந்தது சீற்றம் மற்று அது உற்றது செய்ய தீர்ந்து – கிட்:11 80/3
அது பெரிது அறிந்த அன்னை அன்னவன் சீற்றம் மாற்றி – கிட்:11 85/1
எச்சிலே அது இதற்கு ஐயம் இல்லையால் – கிட்:11 113/4
சென்றனென் கொணர்ந்து அடை திருத்தினால் அது
நுன் துணை கோ_மகன் நுகர்வது ஆதலான் – கிட்:11 114/2,3
விரும்பிய இராமனும் வீர நிற்கு அது ஓர் – கிட்:11 136/1
ஆறு எண் ஆயிர கோடி அது உடன் வர அமிழ்தம் – கிட்:12 4/3
தெள்ளியோய் அது தென் திசை என்பது ஓர் – கிட்:13 8/3
கரு வினையது இ பிறவிக்கு என்று உணர்ந்து அங்கு அது களையும் கடை_இல் ஞானத்து – கிட்:13 27/3
குவளை உண் கண்ணி வண்ண வாய் அது குறியும் அஃதே – கிட்:13 49/4
புண்டரிகத்தை உற்ற பொழுது அது பொருந்தி தேர்வாய் – கிட்:13 58/4
தீய முன் உடல் பிறவி சென்ற அது அன்றோ – கிட்:14 39/3
அன்று அது எனின் வஞ்சனை அரக்கரை அடங்க – கிட்:14 42/3
மற்றவரும் மற்று அது மன கொள வலித்தார் – கிட்:14 43/1
திருந்தியது யாது அது செய்து தீர்தும் என்று – கிட்:16 5/3
பொன்றி நீர் மடிய யான் போவெனேல் அது
நன்றதோ உலகமும் நயக்கல்-பாலதோ – கிட்:16 12/3,4
நீக்கினர் யார் அது நிரப்புவீர் என்றான் – கிட்:16 29/4
அளித்தானே அது நன்று நன்று எனா – கிட்:16 43/3
அடங்கவும் வல்லீர் காலம் அது அன்றேல் அமர் வந்தால் – கிட்:17 17/1
ஒன்று ஒழிவுறாமல் கேட்டு அது யோகத்தின் உணர்ச்சி பேணி – கிட்-மிகை:16 6/3
வருந்தேன் அது என் துணை வானவன் வைத்த காதல் – சுந்:1 49/1
விக்காது விழுங்க நின்றாள் அது நோக்கி வீரன் – சுந்:1 58/3
மீண்டான் அது கண்டனர் விண் உறைவோர்கள் எம்மை – சுந்:1 59/3
உண்பேன் ஒருத்தி அது ஒழிப்பது அரிது என்றாள் – சுந்:1 69/4
எ அளவின் உண்டு வெளி ஈறும் அது என்னா – சுந்:2 62/3
போக ஏவி அது கண் பொடித்த நாள் – சுந்:3 28/2
செல்வமோ அது அவர் தீமையோ இது – சுந்:3 72/1
அறிந்தார் அன்ன முச்சடை என்பாள் அது சொல்ல – சுந்:3 153/1
வருந்தின எனின் அது நூலை மாறு கொண்டு – சுந்:4 42/2
வெண் மதி பொலிந்து அது மெலிந்து தேயுமால் – சுந்:4 51/4
காட்டினன் ஓர் ஆழி அது வாள் நுதலி கண்டாள் – சுந்:4 63/4
பிணி கொண்டனன் பின் எவரே அது பேர்க்க வல்லார் – சுந்:4 91/4
தத்தினை கடல் அது தவத்தின் ஆயதோ – சுந்:4 98/2
காட்டி அடி தாழ்வென் அது காண்டி இது காலம் – சுந்:5 2/4
பொருக்க அகல்க என்னினும் அது இன்று புரிகின்றேன் – சுந்:5 8/4
உரியது அன்று என ஓர்கின்றது உண்டு அது என் – சுந்:5 12/3
சொல்லினால் சுடுவேன் அது தூயவன் – சுந்:5 18/3
வேறும் உண்டு உரை கேள் அது மெய்ம்மையோய் – சுந்:5 19/1
ஆயது உண்மையின் நானும் அது அன்று எனின் – சுந்:5 23/1
ஆதலான் அது காரியம் அன்று ஐய – சுந்:5 26/1
தரையினை எடும் எடும் என்றால் ஒருவர் அது அமைதல் சமைந்தார் – சுந்:7 17/4
ஆங்கு அது கண்டு அவர் போய் அகலா-முன் – சுந்:9 58/3
உண்டு அது தீரும் அன்றே உரன் இலா குரங்கு ஒன்றேனும் – சுந்:10 3/3
கற்றோனும் முகம் எதிர் வைத்தான் அது கண்டார் விண்ணவர் கசிவுற்றார் – சுந்:10 32/2
பொய்தான் மணி எழு ஒன்றால் அன்று அது பொடியாய் உதிர்வு உற வடி வாளி – சுந்:10 33/2
இரு கையால் எதிர் வலியா-முன்னம் அது இற்று ஓடியது இவர் பொன் தோளின் – சுந்:10 35/2
வாளாலே பொரல் உற்றான் இற்று அது மண் சேரா-முனம் வயிர திண் – சுந்:10 36/1
இங்கு ஒருபேரும் மீண்டார் இல்லையேல் குரங்கு அது எந்தாய் – சுந்:11 10/3
அன்று அது கண்ட ஆழி அனுமனை அமரின் ஆற்றல் – சுந்:11 14/3
விட்டு ஏகும் அது அன்றி அரக்கரும் வெம்மை தீர்வார் – சுந்:11 25/4
உச்சியின் அழுத்து-மின் உருத்து அது அன்று எனின் – சுந்:12 3/3
கரக்கிலர் நெடு மழை கண்ணின் நீர் அது
விரை குழல் சீதை-தன் மெலிவு நோக்கியோ – சுந்:12 17/2,3
ஊழி காட்டுவேன் என்று உரைத்தேன் அது
வாழி காட்டும் என்று உண்டு உன் வரை புய – சுந்:12 33/2,3
ஆடல்கொண்டு நின்று ஆர்க்கின்றது அது கொடிது அம்மா – சுந்:12 53/3
உணர்த்தினால் அது உறும் என உன்ன அரும் – சுந்:12 85/3
அறுப்புண்டால் அது அழகு எனல் ஆகுமே – சுந்:12 96/4
தோய்த்தனன் வால் அது தோய – சுந்:13 53/1
விண்ணோர் அது கண்டனர் உள்ளம் வியந்து மேல்_மேல் – சுந்-மிகை:1 16/1
ஆண்டு அது துறக்கம் அஃதே அரு மறை துணிவும் அம்மா – சுந்-மிகை:1 20/4
அலவன் அது என்பரால் அறிவு இலோர் அவர் – சுந்-மிகை:4 6/3
அங்கு அது அஞ்சி நடுங்கி அயன் பதி அண்மி – சுந்-மிகை:5 4/1
அதுபொழுது அவர் அது கண்டார் அடு படை பலவும் எறிந்தார் – சுந்-மிகை:7 3/1
அது கண்டு அரக்கன் சினம் திருகி ஆடல் பகழி அறுநூறு – சுந்-மிகை:8 1/1
மற்று அது போதினில் வானோர் – சுந்-மிகை:13 14/2
மொழிந்திடு அங்கு யார் அது முடித்துளோர் என – சுந்-மிகை:14 21/4
அன்றியும் வாலி சேய் அரசு அது ஆதலின் – சுந்-மிகை:14 32/1
அஞ்சினர் தொழில் என அறிவித்தேன் அது
தஞ்சு என உணர்ந்திலை உணரும் தன்மையோய் – யுத்1:2 16/3,4
ஆனவர் அது குறித்து அழுங்குவார் எனின் – யுத்1:2 40/3
கூல வான் குரங்கினால் குறுகும் கோள் அது
வாலி-பால் கண்டனம் வரம்பு_இல் ஆற்றலாய் – யுத்1:2 80/3,4
தண்டு என கொளலுற்று அது நொய்து என தவிர்ந்தான் – யுத்1:3 11/4
பழுது சொல்லியது என் அது பகருதி என்றான் – யுத்1:3 39/4
பொய் இல் நாயகம் பூண்ட பின் இனி அது புரிதல் – யுத்1:3 54/3
தத்துவம் அவன் அது தம்மை தாம் உணர் – யுத்1:3 61/2
அரா அணை அமலனுக்கு அளிப்பரேல் அது
சராசரம் அனைத்தினும் சாரும் என்பது – யுத்1:3 68/2,3
நன்று அது கண்டு பின்னர் நல்லவா புரிதும் தூணில் – யுத்1:3 123/3
வாழவோ கருத்து அது வர வற்று ஆகுமோ – யுத்1:4 4/4
போர் அது புரிதிரோ புறத்து ஒர் எண்ணமோ – யுத்1:4 41/2
உத்தமர் அது தெரிந்து உணர ஓதினார் – யுத்1:4 85/3
அங்கமும் மனம் அது என்ன குளிர்ந்தது அ அகத்தை மிக்கு – யுத்1:4 122/3
சூழும் மா மதில் அது சுடர்க்கும் மேலதால் – யுத்1:5 18/4
அது மற்று அவ்வழி அரணமும் பெருமையும் அறைந்தேன் – யுத்1:5 67/2
கரந்து நின்ற நின் தன்மையை அது செல கருதும் – யுத்1:5 75/1
செப்பின் மேலவர் சீறினும் அது சிறப்பு ஆதல் – யுத்1:6 30/1
தப்புமே அது கண்டனம் உவரியில் தணியா – யுத்1:6 30/2
ஐயன் வேண்டின் அது இது ஆம் அன்றே – யுத்1:8 27/1
அது கொடு என் சில ஆர் அமர் மேல் இனி – யுத்1:9 52/1
உதயம் அது ஒழிய தோன்றும் ஒரு கரு ஞாயிறு ஒத்தான் – யுத்1:10 3/4
ஆசு இல் பல அண்டம் உனதே அரசு அது ஆக – யுத்1-மிகை:2 11/1
வினை திறம் எவர்க்கும் அது வெல்வது அரிது அன்றே – யுத்1-மிகை:2 19/4
ஆம் அது ஓதுகில் அவன் தனக்கு ஒப்பவர் யாரோ – யுத்1-மிகை:3 4/4
அது கண்டு அடல் வஞ்சகர் அப்பொழுதில் – யுத்1-மிகை:3 20/1
பொருள் உளது எமக்கு அது புகல கேட்டியால் – யுத்1-மிகை:5 1/4
சிறு தொழில் குரங்கு அது என்ற திறத்தினும் தாழ்த்தது என்றார் – யுத்1-மிகை:13 1/4
நெருப்பையும் இகழ்ந்தால் அது நீதியோ – யுத்2:15 92/4
கை குத்து அது படலும் கழல் நிருதர்க்கு இறை கறை நீர் – யுத்2:15 176/1
மற்று அங்கு ஒரு வடிவு உற்று அது மாறாடுறு காலை – யுத்2:15 179/2
உற்று அங்கு அது புறம் போய் உடல் புகுந்தால் என உணர்ந்தான் – யுத்2:15 179/4
வலி என்பதும் உளதே அது நின் பாலது மறவோய் – யுத்2:15 181/1
யானை மேல் செலும் கோள் அரி_ஏறு அது என்ன – யுத்2:15 215/2
இறத்தி யான் அது நினைக்கிலென் தனிமை கண்டு இரங்கி – யுத்2:15 251/4
தாழ்வு இலிர் கொணர்திர் என்றான் அவர் அது தலைமேல் கொண்டார் – யுத்2:16 8/4
தேவியை விடுதி-ஆயின் திறல் அது தீரும் அன்றே – யுத்2:16 38/1
வாங்கும் என்று இனைய சொன்னான் அவன் அது மனத்து கொண்டான் – யுத்2:16 41/4
நன்று அது நாயக நயக்கிலாய் எனின் – யுத்2:16 82/3
யான் அது புரிகிலேன் எழுக போக என்றான் – யுத்2:16 87/4
சூலம் உண்டு அது சூர் உளோர் – யுத்2:16 117/1
காக்கலாம் நும் முன்-தன்னை எனின் அது கண்டது இல்லை – யுத்2:16 142/1
தலைவன் நீ உலகுக்கு எல்லாம் உனக்கு அது தக்கதேயால் – யுத்2:16 151/3
ஆண்டு அது நோக்கி நின்ற அங்கதன் ஆண்டு சால – யுத்2:16 182/1
எட்டினன் அது பிடித்து இறுத்து நீக்கினான் – யுத்2:16 255/3
மூக்கு இழந்த பின் மீளல் என்றால் அது முடியுமோ முடியாதாய் – யுத்2:16 322/4
பொருத்தினால் அது பொருந்துமோ தக்கது புகன்றிலை போல் என்றான் – யுத்2:16 324/4
வென்று தீர்க என விட்டனன் அது வந்து பட்டது மேல் என்ன – யுத்2:16 325/4
ஆக்கி அங்கு அவன் அடு படை தொடுத்து விட்டு அறுத்தனன் அது சிந்தி – யுத்2:16 328/3
தண்டு கைத்தலத்து உளது எனின் உளதன்று தானை என்று அது சாய – யுத்2:16 331/1
கண்டம் உற்றது மற்று அது கரும் கழல் அரக்கனும் கனன்று ஆங்கு ஓர் – யுத்2:16 331/3
மூ_உலகு ஆளும் செல்வம் கொடுத்து அது முடித்தி என்றான் – யுத்2:17 54/4
கூற்று அலது உயிர் அது குடிக்கும் கூர்த்த என் – யுத்2:18 5/3
வேர்த்தார் அது கண்டு விசும்பு உறைவோர் – யுத்2:18 22/4
சூளுற்றதும் உண்டு அது சொல்லுதியால் – யுத்2:18 34/4
தீது என்று அது சிந்தனை செய்திலெனால் – யுத்2:18 35/1
என் வந்த குறிப்பு அது இயம்பு எனலும் – யுத்2:18 47/1
சொல்லாய் அது சொல்லிடு சொல்லிடு எனா – யுத்2:18 48/1
அடைய செயகிற்றி அது ஆணை எனா – யுத்2:18 71/3
வாய்த்தானையும் மடித்தாய் அது கண்டேன் எதிர் வந்தேன் – யுத்2:18 172/3
ஆகினும் ஆம் அது அன்றேல் கரும்பு என்றே அறையலாமால் – யுத்2:18 215/4
எய்த அது காலமாக விளிந்திலது யானை என்ன – யுத்2:18 223/1
கண்டு அங்கு அது மா மரமே கொடு காத்தான் – யுத்2:18 237/3
விண்டு அங்கு அது தீர்ந்தது மன்னன் வெகுண்டான் – யுத்2:18 237/4
பட்டான்-கொல் அது அன்று எனின் பட்டு அழிந்தான்-கொல் பண்டு – யுத்2:19 2/2
நல் நான்மறையான் அது நாற்பது வெள்ளம் என்ன – யுத்2:19 24/3
தூக்கினர் முனிவர் என்னை இதற்கு அது தோற்கும் என்றார் – யுத்2:19 52/4
புற்று அடைந்த கொடு வெவ் அராவின் நெடு நாகலோகம் அது புக்கவால் – யுத்2:19 66/2
கல் எடுக்க உரியானும் நின்றனன் அது இன்று நாளையிடை காணலாம் – யுத்2:19 74/2
என்னொடே பொருதியோ அது என்று எனின் இலக்குவ பெயரின் எம்பிரான் – யுத்2:19 75/1
அங்கு அவன்-தனை மலைந்து கொன்று முனிவு ஆற வந்தனென் அது அன்றியும் – யுத்2:19 76/3
அது கணத்து அனுமன் தோள் நின்று ஐயனும் இழிந்து வெய்ய – யுத்2:19 188/1
பிழிந்து அது காலம் ஆக காளிமை பிழம்பு போத – யுத்2:19 217/3
உளை அது அன்று என்ன சொன்னான் உற்றுளது உணர்ந்திலாதான் – யுத்2:19 289/4
ஈண்டு அது கிடக்க மேன்மேல் இயைந்தவாறு இயைக எஞ்சி – யுத்2:19 299/1
ஆதி நாயகன் அங்கு அது கூறு முன் – யுத்2-மிகை:15 1/1
துரக்கும் பல விசிகம் துகள்பட நூறினன் அது கண்டு – யுத்2-மிகை:15 24/2
கண்டு கூசலன் நிற்கும் என்றால் அது கடனே – யுத்2-மிகை:15 30/4
அது கண்டார் அடல் வானவர் ஆசிகள் கூறி – யுத்2-மிகை:16 42/1
சூலம் அங்கு அது வரும் துணிவை நோக்கியே – யுத்2-மிகை:16 51/1
அனகன் அது கேட்டு இது அறைந்திடுவான் – யுத்2-மிகை:18 4/4
மாய்ந்தது குரங்கு அது கண்டு மா மறை – யுத்2-மிகை:18 15/3
ஆங்கு அது நிகழ கண்ட அடல் அதிகாயன் சீறி – யுத்2-மிகை:18 20/1
ஞாலம் உடையான் அது நாம் அற ஓர் – யுத்3:20 77/3
நின்னுடைத்து ஆயது ஆமே இன்று அது நிமிர்வது என்றான் – யுத்3:21 17/3
சொல் அது கேட்டு அடி தொழுது சுற்றிய – யுத்3:22 44/1
மறு அது ஆக்கிய எழுபது வெள்ளமும் மாள – யுத்3:22 63/3
ஆன்றவன் அது பகர்தலும் அறநிலை வழாதாய் – யுத்3:22 79/1
சான்றவன் அது தவிர்ந்தனன் உணர்வுடை தம்பி – யுத்3:22 79/4
தன்னை கொல்லுகை துணிவரேல் தனக்கு அது தகுமேல் – யுத்3:22 90/1
என் அது கிடக்க தாழா இங்கு இனி இமைப்பின் முன்னர் – யுத்3:24 22/3
தன் பெருமை ஓர் இரண்டாயிரம் உளது யோசனை அது பின் தவிர போனால் – யுத்3:24 24/3
செம் மலை அ மலைக்கும் அளவு அத்தனையே அது கடந்தால் சென்று காண்டி – யுத்3:24 25/2
கார் வரையை காணுதி மற்று அது காண இ துயர்க்கு கரையும் காண்டி – யுத்3:24 26/4
அங்கு அது வேரொடும் அங்கை தாங்கினான் – யுத்3:24 63/3
முன்னமே அறிகுவேன் மொழிதல் தீது அது
என் எனில் இமையவர் எண்ணுக்கு ஈனம் ஆம் – யுத்3:24 82/2,3
தந்தனை நீ அது நினக்கு சான்று எனா – யுத்3:24 107/2
அயிர்ப்பினில் அறிதிர் என்றே அது களியாட்டம் ஆக – யுத்3:25 14/2
கா-மின் அது இன்று கனல் கரி ஆக – யுத்3:26 37/3
வேம் அது செய்து இனி மீள்குவென் என்றான் – யுத்3:26 37/4
நன்று அது புரிதிர் என்று நாயகன் நவில்வதானான் – யுத்3:27 2/4
அங்கு அது கிடக்க நான் மனிதர்க்கு ஆற்றலென் – யுத்3:27 64/1
அது காப்பதற்கு அதுவே அளவு என்னா தொடுத்து அமைந்தான் – யுத்3:27 131/2
ஆழி தனி முதல் நாயகற்கு இளையான் அது மதித்தான் – யுத்3:27 133/4
காட்டாது இனி கரந்தால் அது கருமம் அலது என்னா – யுத்3:27 134/3
நின்றான் அது துரந்தான் அவன் நலம் வானவர் நினைந்தார் – யுத்3:27 135/4
படை அங்கு அது படரா-வகை பகலோன் குல மருமான் – யுத்3:27 138/1
இடை ஒன்று அது தடுக்கும்படி செம் தீ உக எய்தான் – யுத்3:27 138/2
விண்ணோர் அது கண்டார் வய வீரர்க்கு இனி மேன்மேல் – யுத்3:27 139/1
திறத்தால் அது தெரிந்து யாவரும் தெரியா-வகை திரிவார் – யுத்3:27 141/4
மீ சென்றிலது அயல் சென்று அது விலங்கா வலம் கொடு மேல் – யுத்3:27 147/3
போய்த்து அங்கு அது கனல் மாண்டது புகை வீய்ந்தது பொதுவே – யுத்3:27 147/4
தீர்ப்பான் படை தொடுப்பேன் என தெரிந்தான் அது தெரியா – யுத்3:27 150/2
மறுகா-வகை வலித்தான் அது வாங்கும்படி வல்லான் – யுத்3:27 160/2
தெறு காலனின் கொடியோனும் மற்று அது கண்டு அகம் திகைத்தான் – யுத்3:27 160/3
அறத்தினை பாவம் வெல்லாது என்னும் அது அறிந்து ஞான – யுத்3:27 176/1
ஓய்வுறுவன அது தெரிவுறலால் உரறினர் இமையவர் உவகையினால் – யுத்3:28 24/4
செல் என மிடல் கொடு கடவினன் மற்று அது திசைமுகன் மகன் உதவியதால் – யுத்3:28 25/2
தேர் உளது எனின் இவன் வலி தொலையான் எனும் அது தெரிவுற உணர் உறுவான் – யுத்3:28 27/1
மணி நெடும் தேரின் கட்டு விட்டு அது மறிதலோடும் – யுத்3:28 38/1
என்புகள் உருகி சோரும் கருணை-கொல் யார் அது ஓர்வார் – யுத்3:28 64/4
வீக்கிய கவச பாசம் ஒழித்து அது விரைவின் நீக்கி – யுத்3:28 68/2
மூல தானை என்று உண்டு அது மும்மை நூறு அமைந்த – யுத்3:30 45/1
கேடு உளது ஆகும் என்றான் அவன் அது கேட்பதானான் – யுத்3:31 67/4
கடுப்பு அது கருத்தும் அது கட்புலன் மனம் கருதல் கல்வி இல வேல் – யுத்3:31 138/3
கடுப்பு அது கருத்தும் அது கட்புலன் மனம் கருதல் கல்வி இல வேல் – யுத்3:31 138/3
இரக்கம் உளது ஆகின் அது நல் அறம் எழுந்து வளர்கின்றது இனி நீர் – யுத்3:31 152/2
ஆங்கு அது கிடக்க நான் மனிதர்க்கு ஆற்றலேன் – யுத்3-மிகை:27 4/1
காதும் கொலை அரக்கன் அது கண்டான் தகை மலர் மேல் – யுத்3-மிகை:27 9/2
அது போது அகல் வானில் மறைந்து அரு மாயை செய் அரக்கர் – யுத்3-மிகை:31 27/1
முன்பன்-மேல் வர துரந்தனன் அது கண்டு முடுகி – யுத்4:32 24/2
என்பது ஓதினன் இலக்குவன் அது தொடுத்து எய்தான் – யுத்4:32 24/4
ஆண்டு அது கண்டு நின்ற தூதுவர் ஐய மெய்யே – யுத்4:34 18/1
தேவர் அது கேட்டு இது செயற்கு உரியது என்றார் – யுத்4:36 6/1
பின் அது கிடக்க என்னா தன்னுடை பெரும் திண் தேரை – யுத்4:37 3/3
வில்லாளனும் அது கண்டு அவை விலக்கும் தொழில் வேட்டான் – யுத்4:37 51/4
பண்ணவன் விடுதலும் அது நனி பருக – யுத்4:37 94/2
உண்டு இங்கு என்-வயின் அது துரந்து உயிர் உண்பென் என்னா – யுத்4:37 105/3
அற்ற கை பிறந்த கை யார் அது ஓர்குவார் – யுத்4:37 156/4
குன்று அனைய நெடும் தோளாய் கூறினேன் அது மனத்துள் கொள்ளாதே போய் – யுத்4:38 6/2
ஆர் அணா உன் உயிரை அஞ்சாதே கொண்டு அகன்றார் அது எலாம் நிற்க – யுத்4:38 8/3
கொல்லாத மைத்துனனை கொன்றாய் என்று அது குறித்து கொடுமை சூழ்ந்து – யுத்4:38 9/1
வருத்தம் ஏது எனின் அது புலவி வைகலும் – யுத்4:38 18/1
தான் அது கவர்வுறும் தன்மைத்து ஆம் எனல் – யுத்4:40 45/3
படைப்பர் வந்து இடை ஒரு பழி வந்தால் அது
துடைப்பர் தம் உயிரொடும் குலத்தின் தோகைமார் – யுத்4:40 54/3,4
ஆர்க்கு எலாம் கண்ணவன் அன்று என்றால் அது
தீர்க்கல் ஆம் தகையது தெய்வம் தேறுமோ – யுத்4:40 62/3,4
வேத நின் பணி அது விதியும் என்றனள் – யுத்4:40 64/4
முனையல் என்று அது முடித்தனன் முந்து நீர் முளைத்த – யுத்4:40 98/3
அங்கி புக்கிடு என்று உணர்த்திய அது மனத்து அடையேல் – யுத்4:40 108/2
சங்கை உற்றவர் தேறுவது உண்டு அது சரதம் – யுத்4:40 108/3
அது திகழ் அனந்த வெற்பு என்று அருள் தர அனுமன் தோன்றிற்று – யுத்4:41 25/3
அன்னன் ஆகின் அவன் அது கொள்க என்று – யுத்4:41 57/2
உண்டு ஒர் பேர் அடையாளம் உனக்கு அது
கொண்டு வந்தனென் கோது அறு சிந்தையாய் – யுத்4:41 86/2,3
சின்னமாக்கினன் அது கண்டு அங்கு அரக்கனும் சினந்தான் – யுத்4-மிகை:37 9/4
வாங்கினான் அது மா நிதியோடு அவன் மானம் – யுத்4-மிகை:41 5/1
நேயம் மூண்டு அது தான் நிற்க நெடியவன் சரணம் சூடி – யுத்4-மிகை:41 47/2
ஆங்கு அது காட்ட கண்ட ஆய்-இழை கமலம் அன்ன – யுத்4-மிகை:41 64/1
அன்று அது இரவி பெற்று நாயகற்கு ஈந்தது அன்று – யுத்4-மிகை:41 126/3
அன்றியும் பிறிது உள்ளது ஒன்று உரைசெய்வென் அது அ – யுத்4-மிகை:41 153/1
எனும் அது என்-கொலோ யாவர்க்கும் தந்தை நீ என்றான் – யுத்4-மிகை:41 154/4
ஓத நீரிடை ஓடம் அது உடைத்து உயிர் விடுவான் – யுத்4-மிகை:41 182/3
பூ_மகட்கு அணி அது என்ன பொலி பசும் பூரி சேர்த்தி – யுத்4-மிகை:42 34/1
சிருங்கபேரம் அது என்று ஓதும் செழு நகர்க்கு இறையை நோக்கி – யுத்4-மிகை:42 66/1
எனது அது காவற்கு இன்று என் தன் ஏவலின் ஏகும் என்றான் – யுத்4-மிகை:42 67/4

TOP


அது-காலத்து (1)

ஆறினான் அது-காலத்து அங்கு அவனுடை அனிகம் எல்லாம் – யுத்2:18 193/3

TOP


அது-கொடு (1)

மா மராமரம் இறுத்து அது-கொடு எற்ற வரலும் – ஆரண்:1 30/4

TOP


அது-தன்னை (1)

தெரிந்து மற்ற அது-தன்னை ஓர் தெய்வ வெம் கணையால் – யுத்2:16 235/3

TOP


அது-தனில் (2)

பிரிவு இல் கான் அது-தனில் பெரிய சூர்ப்பணகை-தன் – கிட்-மிகை:3 1/1
ஆங்கு இடம் பினும் உடையதாம் அது-தனில் ஏறி – யுத்4-மிகை:41 4/3

TOP


அது-தனை (2)

சிறந்த வேள்வி ஒன்று அமைத்தனென் அது-தனை சிதைக்க – பால-மிகை:14 2/1
சீற்றம் அங்கு அது-தனை தெளிந்த சிந்தையால் – கிட்:11 104/3

TOP


அது-தானும் (1)

திறம் தெரிந்திடின் அது-தானும் செய் தவம் – யுத்1:2 69/2

TOP


அது-பொழுது (1)

அது-பொழுது அரக்கர்_கோனும் அணிகொள் கோபுரத்தின் எய்தி – யுத்3:30 8/1

TOP


அது-போழ்தின் (1)

பொடித்து இழிந்த விழியன் அது-போழ்தின்
இடித்த வன் திசை எரிந்தது நெஞ்சம் – யுத்1:11 18/2,3

TOP


அதுக்கி (5)

பாகம் எனும் முற்று எயிறு அதுக்கி அயில் பற்றா – பால:7 34/3
ஏற்றி வாள் எயிறுகள் அதுக்கி இன் தளிர் – பால:19 21/2
கடித்த வாள் எயிறுகள் அதுக்கி கண்களால் – பால:19 22/2
வெண் நிற முத்தினால் அதுக்கி விம்மினான் – யுத்1:4 31/4
பல்லால் அதரத்தை அதுக்கி விண் மீது பார்த்தான் – யுத்2:19 5/2

TOP


அதுக்கினன் (1)

பல்லினால் இதழ் அதுக்கினன் பரு வலி கரத்தால் – யுத்2:15 205/3

TOP


அதுக்கு-மேல் (1)

எந்தை மற்று அவன் எயிறு அதுக்கு-மேல்
அந்தகற்கும் ஓர் அரணம் இல்லையால் – கிட்:3 68/1,2

TOP


அதுக்கும் (2)

ஆலாலம் உண்டவனே என அகல் வாயின் இட்டு அதுக்கும்
தோல் ஆயிரம் இமைப்போதினின் அரி_ஏறு என தொலைக்கும் – யுத்2:18 160/3,4
பல்லாலே இதழ் அதுக்கும் கொடும் பாவி நெடும் பார பழி தீர்ந்தாளோ – யுத்4:38 9/2

TOP


அதுதனை (1)

அதுதனை புறங்கையாலே அகற்றி அங்கதனும் சீறி – சுந்-மிகை:14 12/3

TOP


அதுதான் (3)

உஞ்சால் அதுதான் இழிவோ உரையீர் – ஆரண்:12 76/4
நொந்தனை அதுதான் நிற்க நின் முகம் நோக்கி கூற்றம் – கிட்:7 147/3
தரத்து உவாசவர் வேள்வியர் தண்டகம் அதுதான்
வரத்து வாசவன் வணங்குறு சித்திரகூடம் – யுத்4:41 32/2,3

TOP


அதுபொழுது (1)

அதுபொழுது அவர் அது கண்டார் அடு படை பலவும் எறிந்தார் – சுந்-மிகை:7 3/1

TOP


அதும் (1)

ஏறு ஆங்கு அதும் எறியாத-முன் முறியாய் உக எய்தான் – யுத்2:18 166/2

TOP


அதுவல்லது (1)

மாற்றம் உண்டு அதுவல்லது மற்றது ஓர் – கிட்:13 2/3

TOP


அதுவாய் (1)

நீல நிறத்தை எல்லோரும் நினைக்க அதுவாய் நிரம்பியதோ – பால:10 67/2

TOP


அதுவும் (9)

தொடர்ந்து நும் பணியின் தீர்ந்தால் அதுவும் நும் தொழிலே அன்றோ – கிட்:11 56/2
பட்டிடுதுமேல் அதுவும் நன்று பழி அன்றால் – யுத்1:2 53/4
நிரம்பிடுவது அன்று அதுவும் நின்றது இனி நம்-பால் – யுத்1:2 54/3
மறந்தனன் வலியன் என்பார் ஆதலால் அதுவும் மாட்டேன் – யுத்1:12 30/4
ஆற்றலின் அமைந்த கும்பகருணனுக்கு அதுவும் தாராட்டு – யுத்2-மிகை:16 11/2
தலத்து இயல்பு அன்று மேலோர் தருமமேல் அதுவும் அன்று – யுத்3:29 59/2
பின்னேயோ இறப்பது முன் பிடித்திருந்த கருத்து அதுவும் பிடித்திலேனோ – யுத்4:38 22/2
அறுத்தனன் முளைத்தது அங்கு அதுவும் ஆர்த்து உடன் – யுத்4-மிகை:37 20/2
நீங்கிடுக அதுவும் என்றான் நில_மடந்தை பொறை தீர்த்தான் – யுத்4-மிகை:41 80/4

TOP


அதுவே (13)

தாள்களும் கழுநீர் நாறும் தட கையும் அதுவே நாறும் – பால-மிகை:2 1/2
வாளையும் பாளை நாறும் வயல்களும் அதுவே நாறும் – பால-மிகை:2 1/4
சொன்னால் அதுவே துணை ஆம் என தூய நங்கை – அயோ:4 145/3
நன்று அதுவே ஆம் அன்றோ போகாளேல் ஆக என நாதன் கூற – ஆரண்:6 134/3
பட்டால் அதுவே அ இராவணன் பாடும் ஆகும் – சுந்:11 25/2
மூதுரை கொள்வோனும் அதுவே முறைமை என்றான் – யுத்1-மிகை:2 13/4
அம் தாமரையின் அணங்கு அதுவே ஆகி உற – யுத்2-மிகை:17 2/1
காற்றின் படை தொடுத்தான் அவன் அதுவே கொடு காத்தான் – யுத்3:27 129/4
அனலின் படை தொடுத்தான் அவன் அதுவே கொடு தடுத்தான் – யுத்3:27 130/1
புனலின் படை தொடுத்தான் அவன் அதுவே கொடு பொறுத்தான் – யுத்3:27 130/2
சின வெம் திறல் இளம் கோளரி அதுவே கொடு தீர்த்தான் – யுத்3:27 130/4
அது காப்பதற்கு அதுவே அளவு என்னா தொடுத்து அமைந்தான் – யுத்3:27 131/2
ஆரியன் பின்பு போனான் அனைவரும் அதுவே நல்ல – யுத்3:31 68/2

TOP


அதுவோ (2)

கொன்று களைய குறித்த பொருள் அதுவோ
நன்று வரம் கொடுத்த நாயகற்கு நன்று என்பார் – அயோ:4 106/3,4
அசைய தரை அரைவித்தனை அழி செம்_புனல் அதுவோ
பசை_அற்றிலது ஒரு நீ எனது எதிர் நின்று இவை பகர்வாய் – யுத்2:15 171/3,4

TOP


அதே (1)

ஆம் அதே இனி அமைவது என்று அமலனும் மெய்யில் – ஆரண்:13 77/1

TOP


அதை (6)

கண் அகல் முரசின் அதை கண்டவர் செவிகள் தூர்த்த – அயோ:3 78/3
என்ன உன்னி அதை எய்தினர் இறைஞ்சி அவனின் – ஆரண்-மிகை:1 8/3
நிரம்பிடுகில் ஒன்று அதை நெடும் பகல் கழித்தும் – யுத்1-மிகை:2 10/1
அ பொன் படை மனத்தால் நினைந்து அர்ச்சித்து அதை அழிப்பாய் – யுத்3:27 158/1
இடை தொடுத்து அதை ஏவி இரும் பிண – யுத்3-மிகை:31 33/2
முனம் அதை ஏத்தி பின் இ மூர்த்தியை ஏத்தும் என்ன – யுத்4-மிகை:41 105/3

TOP


அதையோ (1)

சாவாதிருத்தல் இலள் ஆனது உற்றது அதையோ தடுக்க முடியாது – ஆரண்:13 68/1

TOP


அதோ (2)

தாரம் ஆவதை தாங்கும் தருக்கு அதோ – கிட்:7 105/4
வீடு பெற்ற விலங்கும் விலங்கு அதோ – கிட்:7 115/4

TOP


அந்த (50)

அந்த மா மதில் புறத்து அகத்து எழுந்து அலர்ந்த நீள் – பால:3 15/1
மன்னவர்_மன்னன் அந்த மா முனி சரணம் சூடி – பால:5 28/2
கைகளை நீட்டி அந்த கடி நகர் கமல செம் கண் – பால:10 1/3
அருந்தா அந்த தேவர் இரந்தால் அமிழ்து என்னும் – பால:10 27/3
நினைந்த எலாம் நினைந்து அந்த நெடும் சிலையை நோக்கினான் – பால:13 25/4
மேவினார் பிரிந்தார் அந்த வீங்கு நீர் – பால:18 31/1
கவர் மனத்தினனாய் அந்த கன்னியர்-தம்மை நோக்கி – பால-மிகை:8 4/4
முன்னர் வந்து உதிப்ப அந்த முடியுடை வேந்தர் வேந்தன் – பால-மிகை:8 8/4
அந்த வேலையில் இந்திரன் சிந்தை நொந்து அழிந்து – பால-மிகை:9 16/1
அந்த வேலையில் திதி பெரும் துயர் உழந்து அழிவாள் – பால-மிகை:9 25/1
அந்த இந்திரனை கண்ட அமரர்கள் பிரமன் முன்னா – பால-மிகை:9 60/1
தன் திரு உள்ளத்து உள்ளே தன்னையே நினையும் அந்த
குன்று இவர் தோளினானை தொழுது வாய் புதைத்து கூறும் – அயோ:3 84/3,4
அந்த முனி சொற்றமையின் அண்ணல் வனம் ஏகுதலும் – அயோ:4 87/3
நீங்கினான் அந்த நெடு நதி இரு கையால் நீந்தி – அயோ:9 36/4
சனகன் மா மட_மயிற்கு அந்த சந்தனம் செறிந்த – அயோ:10 1/3
அந்த வாய்மொழி ஐயன் இயம்பலும் – அயோ:10 53/1
அந்த நல் பெரும் குரவர் ஆர் என – அயோ:14 105/1
அந்த நாள் எலாம் ஆள் என் ஆணையால் – அயோ:14 114/4
அந்த மா தவன் அழுது புல்லினான் – அயோ-மிகை:11 9/4
நின்று அந்த நதியகத்து நிறை தவத்தின் குறை முடித்து – ஆரண்:6 106/3
இருந்த மாரீசன் அந்த இராவணன் எய்தலோடும் – ஆரண்:11 1/1
கவள யானை அன்னாற்கு அந்த கடி நறும் கமல – கிட்:1 17/1
பறை அடிக்கின்ற அந்த பயம் அற பறந்தது அன்றே – கிட்:7 148/4
நினைக்கும் முன் திருவோடு அந்த நீசனை நோக்கி எந்தை – கிட்-மிகை:16 9/3
பின்னை ஆவி பிடிக்ககிலேன் அந்த
மன்னன் ஆணை இதனை மன கொள் நீ – சுந்:5 29/3,4
அந்த நகரும் கடி காவும் அழிவித்து அக்கன் முதலாயோர் – சுந்:12 120/1
அந்த மான் இடவனோடு ஆழி மா வலவனும் பிறரும் ஐயா – யுத்1:2 97/3
வித்தகர் உளரே அந்த தானவர் விரிந்த சேனை – யுத்1:3 132/2
மற்று எலாம் நிற்க அந்த மனிதர் வானரங்கள் வானில் – யுத்1:9 82/1
ஆயது ஆக மற்று அந்த மானுடவரோடு அணுகும் – யுத்1-மிகை:2 29/1
அந்த நான்முகர் உருத்திரர் அமரர் மற்று எவரும் – யுத்1-மிகை:3 2/3
பாசறை இருந்தான் அந்த பதகனும் இழிந்து போனான் – யுத்1-மிகை:12 7/4
அந்த ஆயிர தோளானை அரக்கிய மழுவலாளன் – யுத்1-மிகை:14 5/2
பறித்த போது என்னை அந்த பரிபவம் முதுகில் பற்ற – யுத்2:16 17/2
பொறித்த போது அன்னான் அந்த கூனி கூன் போக உண்டை – யுத்2:16 17/3
அந்த வேலையின் ஆர்த்து எழுந்து ஆடினார் – யுத்2:19 149/1
தான் அமர் அழிந்தேன் என்ன தக்கதோ என்றான் அந்த
மானம் இல் அரக்கன் பின்னர் மாலியவானும் சொல்வான் – யுத்2-மிகை:16 2/3,4
அந்த நெறியை அவர் செய்ய அரக்கன் மருத்தன்-தனை கூவி – யுத்3:23 2/1
அரக்கர் என் அமரர்தாம் என் அந்தணர்தாம் என் அந்த
குருக்கள் என் முனிவர்தாம் என் வேதத்தின் கொள்கைதான் என் – யுத்3:26 65/1,2
ஆன நாட்டு அந்த போகம் அமைத்திர் மற்று – யுத்4:34 2/3
அந்த வானரம் அடங்கலும் எழுந்து உடன் ஆர்த்து – யுத்4:40 123/2
அந்த மானத்து அழகுற தான் அமைத்து – யுத்4-மிகை:38 6/2
ஆதியர் மூவர்க்கு அ நாள் அரு மறை அறைந்த அந்த
நீதியாம் புராணம்-தன்னை இகழ்பவர் நிறைய கேளார் – யுத்4-மிகை:41 78/1,2
என்பன பலவும் அந்த ஏந்து_இழைக்கு இருந்து கூறி – யுத்4-மிகை:41 83/1
அந்த நீதியே செய்தும் என்று அனுமனை அழைத்திட்டு – யுத்4-மிகை:41 93/3
அந்த வேலை முனிவன் அளி தெருள் – யுத்4-மிகை:41 94/1
வார்த்த பேர் உருவம் கொள்ள வால் விசைத்து அனுமன் அந்த
மூர்த்தி என்று உணரான் நெஞ்சம் மூச்சு அற தளர்ந்து வீழ்ந்தான் – யுத்4-மிகை:41 104/3,4
அன்று அவர்-தம்மை நோக்கி அந்த மாதவனும் இந்த – யுத்4-மிகை:41 175/1
பூ_மகன் தந்த அந்த புனித மா தவன் வந்து எய்த – யுத்4-மிகை:42 17/3
அரியணை பரதன் ஈய அதன்-கண் ஆண்டு இருந்த அந்த
பெரியவன் அவனை நோக்கி பெரு நில கிழத்தியோடும் – யுத்4-மிகை:42 18/1,2

TOP


அந்தக்கரணமும் (1)

செயிர் அறு பொறியும் அந்தக்கரணமும் சிந்துமா-போல் – யுத்3:28 55/2

TOP


அந்தகபுரத்தின் (1)

ஒருவனை அந்தகபுரத்தின் உய்த்ததே – பால:8 41/4

TOP


அந்தகர்க்கு (2)

அந்தகர்க்கு அளிக்கும் நோய் போல் அரக்கி முன் ஆக அம்மா – ஆரண்:7 55/4
முறையது மயக்கி வாழ்வோர் மூங்கை அந்தகர்க்கு தீயோர் – யுத்4-மிகை:41 75/1

TOP


அந்தகற்கு (3)

அந்தகற்கு அரிய போர் அவுணன் தேய்த்தனன் – கிட்:6 24/2
அவந்த மற்றவன் ஆர் உயிர் அந்தகற்கு அளிப்போன் – கிட்-மிகை:7 3/4
விருந்தே என அந்தகற்கு ஈகிலென் வில்லும் ஏந்தி – யுத்2:19 13/2

TOP


அந்தகற்கும் (1)

அந்தகற்கும் ஓர் அரணம் இல்லையால் – கிட்:3 68/2

TOP


அந்தகன் (19)

மண் துளங்க வய அந்தகன் மனம் தளரவே – ஆரண்:1 7/4
அழுங்கு நாள் இது என்று அந்தகன் ஆணையால் – ஆரண்:7 2/1
சொன்ன நாண் இலி அந்தகன் தூது என – ஆரண்:7 14/2
அந்தகன் அடி தொழுது அடங்கும் ஆணையார் – ஆரண்:7 41/3
அந்தகன் தனக்கு அரிய ஆணையான் – கிட்:3 49/3
கூசினன் அந்தகன் குலைந்தது உம்பரே – கிட்:7 19/4
மையல் சிந்தையால் அந்தகன் மறுக்கு உற்று மயங்க – கிட்:12 21/3
அயிர்த்த சிந்தையன் அந்தகன் குலைகுலைந்து அஞ்ச – கிட்-மிகை:7 4/1
அந்தகன் உறையுளை அணுகுவார் அயில் – சுந்:2 46/3
அலைகளை நகும் நெடும் தோளர் அந்தகன்
கொலைகளை நகும் நெடும் கொலையர் கொல்லன் ஊது – சுந்:9 22/2,3
அந்தகன் முதலினோர் அமரரும் முனிவரும் பிறரும் அஞ்சார் – யுத்1:2 94/3
எண்ணும் செய்கையன் அந்தகன் தன் பதம் இழந்தான் – யுத்1:5 57/4
ஊழியின் அந்தகன் நாவின் ஓங்கவே – யுத்2:15 101/4
அழைத்த போதினும் வந்திலை அந்தகன் ஆணையின் வழி நின்றாய் – யுத்2:16 320/2
அந்தகன் அடியார் செய்கை ஆற்றுமால் அமிழ்தின் வந்த – யுத்2:17 53/3
சூலம் அந்தகன் எறிந்தது அன்னது துணிந்து சிந்த இடை சொல்லுறும் – யுத்2:19 83/3
அந்தகன் பெரும் படைக்கலம் மந்திரத்து அமைந்தான் – யுத்3:22 110/1
போயது அந்தகன் புரம் புக நிறைந்தது போலாம் – யுத்3:30 43/3
துளங்கி அந்தகன் வந்து அடி தொழுதலும் தோலா – யுத்4-மிகை:41 13/1

TOP


அந்தகன்-கொல் (1)

கொண்டனன் அந்தகன்-கொல் என்றார் பலர் – சுந்:12 13/4

TOP


அந்தகனது (1)

அடங்கு அரிய தானை அயில் அந்தகனது ஆணை – சுந்:2 63/3

TOP


அந்தகனார் (1)

கை ஆர முகந்து கொடு அந்தகனார்
ஐயா புதிது உண்டது அறிந்திலையோ – ஆரண்:13 10/3,4

TOP


அந்தகனுக்கும் (1)

அந்தகனுக்கும் அஞ்ச அடுக்கும் அரசு ஆள்வாய் – ஆரண்:11 2/2

TOP


அந்தகனும் (4)

சலம் புக அனல் தறுகண் அந்தகனும் அஞ்சி – பால:7 29/3
அந்தகனும் உட்கிட அரக்கர் கடலோடும் – ஆரண்:9 2/1
அல்லாதவர் மூவரும் அந்தகனும்
புல்வாய் புலி கண்டது போல்வர் அலால் – ஆரண்:13 12/2,3
அந்தகனும் அஞ்சிட நிலத்திடை அரைத்தான் – யுத்1:12 23/2

TOP


அந்தகார (1)

அம்பும் அனலும் நுழையா கன அந்தகார
தும்பு மழை-கொண்டு அயல் ஒப்பு அரிது ஆய துப்பின் – ஆரண்:10 142/1,2

TOP


அந்தகாரத்து (1)

அந்தகாரத்து அரக்கர் செய் தீமையால் – பால-மிகை:5 8/1

TOP


அந்தகாரத்தொடு (1)

அந்தகாரத்தொடு ஆலகாலத்தொடு பிறந்தோர் – யுத்3:30 15/3

TOP


அந்தகாரம் (3)

ஆண்டு அ பிறை நீங்கலும் எய்தியது அந்தகாரம்
தீண்டற்கு எளிது ஆய் பல தேய்ப்பன தேய்க்கல் ஆகி – ஆரண்:10 138/1,2
அருள் தீர்ந்த நெஞ்சின் கரிது என்பது அ அந்தகாரம் – ஆரண்:10 139/4
துன்னி மூடும் அந்தகாரம் என்ன வந்து சுற்றினார் – யுத்3-மிகை:31 23/4

TOP


அந்தங்கள் (1)

ஆதி அந்தங்கள் இதனின் மற்று இல்லை பேர் உலகின் – யுத்1:3 53/1

TOP


அந்தண (1)

அன்ன கேட்டு அவன் அந்தண அந்தணர்க்கு அடாத – யுத்1:3 36/1

TOP


அந்தணர் (27)

அந்தணர் அமுத உண்டி அயில் உறும் அமலைத்து எங்கும் – பால:2 22/4
நிந்தனின் அந்தணர் இல்லை நிறைந்தோய் – பால:8 13/3
அடைய அஞ்சிய அந்தணர் முந்தினார் – பால:14 42/4
அந்தணர் ஆசி ஓதை ஆர்த்து எழு முரசின் ஓதை – பால:14 78/2
அந்தணர் ஆசி அரும் கல மின்னார் – பால:23 87/1
நிவந்த அந்தணர் நெடும் தகை மன்னவர் நகரத்து – அயோ:1 71/1
பொரு_இல் தேர் மிசை அந்தணர் குழாத்தொடும் போக – அயோ:1 73/2
பெரியர் அந்தணர் பேணுதி உள்ளத்தால் – அயோ:2 15/4
ஆய அந்தணர் இயற்றிய அரும் தவத்தாலும் – அயோ:2 84/4
அந்தணர் அரும் தவர் அவனி காவலர் – அயோ:4 182/1
அழுது தாயரோடு அரும் தவர் அந்தணர் அரசர் – அயோ:4 213/1
அந்தணர் உறையுளை அனலி ஊட்டினோன் – அயோ:11 101/1
ஆண் நாதனை அந்தணர் நாயகனை – ஆரண்:2 25/2
அறம் தவா நெறி அந்தணர் தன்மையை – ஆரண்:3 19/1
அந்தணர் அறத்தின் நெறி நின்றனர்கள் ஆனா – ஆரண்:3 44/2
அந்தணர் பாவை நீ யான் அரசரில் வந்தேன் என்றான் – ஆரண்:6 42/4
ஏறு நெறி அந்தணர் இயம்ப உலகு எல்லாம் – ஆரண்:10 56/2
எரித்தலை அந்தணர் இழைத்த யானையை – சுந்:2 42/2
வாழி நான்மறை வாழியர் அந்தணர்
வாழி நல் அறம் என்று உற வாழ்த்தினான் – சுந்:3 96/2,3
அந்தணர் வேள்வியின் ஆக்கி ஆணையின் – சுந்:12 67/1
தூம வெம் கனல் அந்தணர் முதலினர் சொரிந்த – யுத்1:3 8/3
ஆரை சொல்லுவது அந்தணர் அரு மறை அறிந்தோர் – யுத்1:3 29/1
அந்தணர் இல் என பொலிந்ததாம்-அரோ – யுத்1:4 97/4
அழுந்து துயரத்து அமரர் அந்தணர் கை முந்துற்று – யுத்4:36 27/3
பாசிழை மகளிர் ஆடை அந்தணர் பறித்து சுற்ற – யுத்4:42 8/2
அன்ன வாசகம் கேட்டலும் அந்தணர் கோவும் – யுத்4-மிகை:41 157/1
அந்தணர் வணிகர் வேளாண் மரபினோர் ஆலி நாட்டு – யுத்4-மிகை:42 26/1

TOP


அந்தணர்-தம்-பால் (1)

ஐயம் இல் சிந்தையர் அந்தணர்-தம்-பால்
வையமும் யாவும் வழங்க வலித்தான் – பால:8 9/3,4

TOP


அந்தணர்-தம்மை (1)

அந்தணர்-தம்மை கொன்றோர் அரும் தவர்க்கு இடுக்கண் செய்தோர் – யுத்4-மிகை:41 65/1

TOP


அந்தணர்-தமை (1)

அந்தணர்-தமை எல்லாம் அருளுதிர் விடை என்னா – அயோ:8 31/3

TOP


அந்தணர்-மாட்டு (1)

அன்ன ஊர்தியை முதல் ஆம் அந்தணர்-மாட்டு அரும் தெய்வம் – ஆரண்:1 55/3

TOP


அந்தணர்க்கு (4)

இன்ன யாவையும் ஈந்தனள் அந்தணர்க்கு
அன்னமும் தளிர் ஆடையும் நல்கினாள் – அயோ-மிகை:2 1/3,4
ஆவுக்கு ஆயினும் அந்தணர்க்கு ஆயினும் – ஆரண்:3 21/1
அந்தணர்க்கு ஆகும் நாம் அரக்கர்க்கு ஆகுமோ – கிட்:10 101/3
அன்ன கேட்டு அவன் அந்தண அந்தணர்க்கு அடாத – யுத்1:3 36/1

TOP


அந்தணர்களும் (1)

தூய அந்தணர்களும் தொடர்ந்து சூழ்வர – அயோ:12 53/3

TOP


அந்தணர்தாம் (1)

அரக்கர் என் அமரர்தாம் என் அந்தணர்தாம் என் அந்த – யுத்3:26 65/1

TOP


அந்தணரின் (1)

அறம் கருது சிந்தை முனி அந்தணரின் ஆலி – கிட்:10 74/2

TOP


அந்தணரும் (2)

ஆராத காதல் அரசர்களும் அந்தணரும்
பேராத வாய்மை பெரியோன் உரை செவியில் – அயோ:4 92/2,3
ஆர்க்கின்ற வானவரும் அந்தணரும் முனிவர்களும் ஆசி கூறி – யுத்4:37 198/1

TOP


அந்தணரேயும் (1)

ஆதலின் அந்தணரேயும் ஆகிலேம் – ஆரண்:3 14/4

TOP


அந்தணரை (1)

பதவி அந்தணரை ஆவை பாலரை பாவைமாரை – கிட்:11 61/2

TOP


அந்தணரோ (1)

அலகு ஓவு இல்லா அந்தணரோ நல் அறமேயோ – பால:10 29/3

TOP


அந்தணற்கு (1)

அஞ்சினேன் அபயம் என்ற அந்தணற்கு ஆகி அ நாள் – யுத்1:4 112/3

TOP


அந்தணன் (29)

ஆம் புரை ஆகுதி பிறவும் அந்தணன்
ஓம்பிட முடிந்த பின் உலகு காவலன் – பால:5 90/2,3
என்று அ அந்தணன் இயம்பலும் வியந்து அ-வயின் – பால:7 4/1
அறிந்து நான்மறை அந்தணன் கூறுவான் – பால:7 36/4
கோறி என்று எதிர் அந்தணன் கூறினான் – பால:7 43/4
அந்தணன் மூ_அடி மண் அருள் உண்டேல் – பால:8 15/2
பவர் சடை அந்தணன் பணித்த தீயவர் – பால:8 36/3
அச்சு என நினைத்த முதல் அந்தணன் நினைந்தான் – பால:22 36/1
வாட்டம் இல் அந்தணன் மலர் கை நீட்டினான் – பால-மிகை:8 13/4
அடிகள் சாற்றுக என்றலும் அந்தணன் அறைவான் – பால-மிகை:9 41/4
அன்ன வாசகம் கேட்டு உணர் அந்தணன்
சென்னி தாழ்ந்து இரு செம் கை மலர் குவித்து – பால-மிகை:11 53/1,2
அந்தணன் உலகு ஏழும் அமை எனின் அமரேசன் – அயோ:9 22/3
அந்தணன் மேலதோ ஆழியானதோ – ஆரண்:10 28/2
ஆகத்தில் ஒருவன் வைத்தான் அந்தணன் நாவில் வைத்தான் – ஆரண்:10 76/2
உழி பெருந்தகைமை சான்ற அந்தணன் உயிர்த்த எல்லாம் – ஆரண்:15 53/2
பால் நிறுத்து அந்தணன் பணியன் ஆகி நின் – சுந்:9 21/1
அந்தணன் உலகம் மூன்றும் ஆதியின் அறத்தின் ஆற்றல் – சுந்:12 107/1
அ நீரில் வந்த முதல் அந்தணன் ஆதி நாள் அம் – சுந்-மிகை:1 7/3
என்று ஓர் அந்தணன் எல்லை_இல் அறிஞனை ஏவி – யுத்1:3 21/1
ஞான நாயகன் இருந்தனன் அந்தணன் நடுங்கி – யுத்1:3 23/4
அரசன் அன்னவை உரை-செய்ய அந்தணன் அஞ்சி – யுத்1:3 37/1
அன்று உலகு தந்த முதல் அந்தணன் அமைத்தான் – யுத்1:9 3/3
நடுங்கி அந்தணன் நா புலர்ந்து அரும் புலன் ஐந்தும் – யுத்1-மிகை:3 8/1
ஈன்ற அந்தணன் படைக்கலம் தொடுக்கில் இ உலகம் – யுத்3:22 79/2
அந்தணன் படையால் வந்தது என்பதும் ஆற்றல் சான்ற – யுத்3:24 6/1
ஏகத்து அந்தணன் இருக்கை இனி சேய்த்து அன்றாம் என்ன எழுந்து சென்றான் – யுத்3:24 36/4
அந்தணன் படையும் நின்று அகன்று போயதால் – யுத்3:24 107/4
ஆர் அழியாத குலத்து அந்தணன் அருளின் ஈந்த – யுத்3:28 36/1
அந்தணன் உலகத்தார் என்பர் அல்லரால் – யுத்4:37 66/3
அந்தணன் படை வாங்கி அருச்சியா – யுத்4:37 192/2

TOP


அந்தணனும் (1)

அந்தணனும் தனை வணங்கும் அவனும் அவன் அடிவீழ்ந்தான் – அயோ:13 32/2

TOP


அந்தணனோடு (1)

இருந்த அந்தணனோடு எல்லாம் ஈன்றவன் தன்னை ஈன – அயோ:6 15/1

TOP


அந்தணாளர் (1)

அந்தணாளர் முனியவும் ஆங்கு அவர் – அயோ:2 16/1

TOP


அந்தணாளர்-தம் (1)

ஆலையம் புதுக்குக அந்தணாளர்-தம்
சாலையும் சதுக்கமும் சமைக்க சந்தியும் – பால:5 110/1,2

TOP


அந்தணாளர்க்கும் (1)

அம் முறை அளித்து நீடு அந்தணாளர்க்கும்
கைம் முறை வழங்கினன் கனக மாரியே – பால:5 92/3,4

TOP


அந்தணாளர்கள் (2)

ஆடினர் சிலதியர் அந்தணாளர்கள்
கூடினர் நாளொடு கோளும் நின்றமை – பால:5 106/2,3
அந்தணாளர்கள் ஆசியொடு ஆதனம் – பால:21 45/3

TOP


அந்தணாளரில் (1)

அழைத்தவன் அற நெறி அந்தணாளரில்
பிழைத்தவன் பிழைப்பு_இலா மறையை பேணலாது – அயோ:11 98/2,3

TOP


அந்தணாளரும் (2)

அரும் தவ முனிவரும் அந்தணாளரும்
வருந்துதல் இன்றியே வாழ்வின் வைகினார் – பால:5 4/1,2
அரசரும் மாந்தரும் அந்தணாளரும்
கரை செயல் அரியது ஓர் உவகை கைதர – யுத்4-மிகை:41 217/2,3

TOP


அந்தணாளனேன் (1)

அந்தணாளனேன் என்னினும் அறிதியோ ஐய – யுத்1:3 26/3

TOP


அந்தம் (50)

ஆதி அந்தம் அரி என யாவையும் – பால:0 3/1
அந்தம்_இல் சிலதியர் ஆற்ற குப்பைகள் – பால:3 44/3
அந்தம்_இல் நோக்கு இமை அணைகிலாமையால் – பால:10 39/1
அந்தம்_இல் உவகையள் ஆடி பாடினள் – பால:13 57/2
அந்தம்_இல் கரும்பும் தேனும் மிஞிறும் உண்டு அல்குல் விற்கும் – பால:16 21/2
அந்தம்_இல் விலை ஆர கோவைகள் அணிவாரும் – பால:23 24/4
அந்தம்_இல் ஒளி முத்தின் அகல் நிரை ஒளி நாறி – பால:23 26/2
அந்தம்_இல் சுடர் மணி அழலின் தோன்றலால் – பால:23 55/2
அந்தம் இல் குணத்தான் நெடிது ஆசிகள் – பால-மிகை:11 2/3
முறைமையின் எய்தினர் முந்தி அந்தம்_இல் – அயோ:1 11/1
அந்தம்_இல் அரும் பெரும் புகழ் அவனியில் நிறுவி – அயோ:1 43/2
அந்தம்_இல் சோகத்து அழுத குரல் தான் என்ன – அயோ:4 89/3
அன்னான்-தனை ஐயனும் ஆதியொடு அந்தம் என்று – அயோ:4 138/1
அந்தம்_இல் குணத்தானும் அது ஆம் என்றான் – அயோ:11 41/4
அந்தம்_இல் பெரும் குணத்து இராமன் ஆதலால் – அயோ:11 57/2
அந்தம்_இல் பேர் அரசு அளித்தி அன்னது – அயோ:12 11/3
அந்தம்_இல் நலத்து ஆசிகள் கூறினான் – அயோ:14 1/4
ஆதலால் முனியும் என்று ஐயன் அந்தம் இல் – அயோ-மிகை:12 1/1
அற்ற கண்டம் அவை ஆசையினது அந்தம் உறவே – ஆரண்:1 27/4
அந்தம் இல் உயர் பதம் அடைதலை முயல்வேன் – ஆரண்:2 41/4
அந்தம் இல் கனை கடல் அமரர் நாட்டிய – ஆரண்:4 3/3
அந்தம்_இல் சாபமும் சரமும் ஆழியும் – ஆரண்:7 35/2
அந்தம் இல் தவ தொழிலர் ஆர் அவரை ஒப்பார் – ஆரண்:10 53/4
தாள் உடை மலர் உளான் தந்த அந்தம்_இல் – ஆரண்:12 45/1
அந்தம்_இல் உள்ளம் என்று அறிய கூறுவான் – ஆரண்:14 82/2
அந்தம்_இல் கடை கயிறு அடை கல் ஆழியான் – கிட்:7 26/2
அந்தம்_இல் காலம் நோற்ற ஆற்றல் உண்டாயின் அன்றி – கிட்:11 48/1
அந்தம்_இல் கேள்வி நீயும் அயர்த்தனை ஆகும் அன்றே – கிட்:11 60/2
அந்தம்_இல் நோக்கினர் அழுத கண்ணினர் – கிட்:11 109/2
அ உழை நிகழ்ந்தனை ஆதியினொடு அந்தம்
வெவ் விழைவு இல் சிந்தை நெடு மாருதி விரித்தான் – கிட்:14 53/3,4
நின்று அந்தம்_இல்லான் ஊன்ற நெரிந்து கீழ் அழுந்தும் நீல – சுந்:1 3/3
அந்தம்_இல் கீழ் திசை அளக வாள் நுதல் – சுந்:2 51/3
அந்தம்_இல் அரக்கர்_குலம் அற்று அவிய நூறி – சுந்:5 9/3
அந்தம்_இல் திரு நகர்க்கு அரசன் ஆக்கு என்பாய் – சுந்:5 38/4
சேந்தது அந்தம்_இல் சேவகன் சேவடி என்ன – சுந்:5 82/3
ஆன்று ஆழ் நெடு நீரிடை ஆதியொடு அந்தம் ஆகி – சுந்-மிகை:1 6/1
அந்தம்_இல் வேள்வி-மாட்டு அவிசும் ஆம் அவன் – யுத்1:3 65/4
அந்தம்_இலா அன்பு என் மேல் வைத்தாய் அளியத்தாய் – யுத்1:3 166/3
அந்தம்_இல் குணத்தினானை அடி_இணை_முடியினோடும் – யுத்1:4 149/1
அந்தம் இலாதது ஓர் உறையுள் அவ்வழி – யுத்1:5 1/2
அலங்கல் அம் தோளவன் துணைவர் அந்தம்_இல் – யுத்1:5 32/3
ஏது அந்தம் இலாத இருக்கவே – யுத்1:9 61/4
அந்தம் இல் கொடும் தொழில் அரக்கன் ஆம் எனா – யுத்2:17 94/3
தான் அந்தம் இல்லை பல என்னும் ஒன்று தனி என்னும் ஒன்று தவிரா – யுத்2:19 255/1
வானம் தொடர்ந்த பதம் என்னும் ஒன்று மறை நாலும் அந்தம் அறியாது – யுத்2:19 255/3
அந்தம்_இல் குணத்திர் யாவிர் அணுகினிர் என்றான் ஐய – யுத்3:24 19/3
அந்தம்_இல் மாருதி அஞ்சி அயர்ந்தான் – யுத்3:26 30/4
அந்தம்_இல் இடர் பாரம் அகற்றினான் – யுத்4:38 34/4
வணங்கி அந்தம்_இல் மாருதி மா மலர் – யுத்4:40 2/1
அந்தம் இல் பரத்துவன் சொல அ இடத்து அடைந்தான் – யுத்4-மிகை:41 144/4

TOP


அந்தம்-தோறும் (1)

அந்தம்-தோறும் அற்று உகும் முத்தம் அவை பாரார் – பால:17 23/3

TOP


அந்தம்_இல் (32)

அந்தம்_இல் சிலதியர் ஆற்ற குப்பைகள் – பால:3 44/3
அந்தம்_இல் நோக்கு இமை அணைகிலாமையால் – பால:10 39/1
அந்தம்_இல் உவகையள் ஆடி பாடினள் – பால:13 57/2
அந்தம்_இல் கரும்பும் தேனும் மிஞிறும் உண்டு அல்குல் விற்கும் – பால:16 21/2
அந்தம்_இல் விலை ஆர கோவைகள் அணிவாரும் – பால:23 24/4
அந்தம்_இல் ஒளி முத்தின் அகல் நிரை ஒளி நாறி – பால:23 26/2
அந்தம்_இல் சுடர் மணி அழலின் தோன்றலால் – பால:23 55/2
முறைமையின் எய்தினர் முந்தி அந்தம்_இல்
அறிவனை வணங்கி தம் அரசை கைதொழுது – அயோ:1 11/1,2
அந்தம்_இல் அரும் பெரும் புகழ் அவனியில் நிறுவி – அயோ:1 43/2
அந்தம்_இல் சோகத்து அழுத குரல் தான் என்ன – அயோ:4 89/3
அந்தம்_இல் குணத்தானும் அது ஆம் என்றான் – அயோ:11 41/4
அந்தம்_இல் பெரும் குணத்து இராமன் ஆதலால் – அயோ:11 57/2
அந்தம்_இல் பேர் அரசு அளித்தி அன்னது – அயோ:12 11/3
அந்தம்_இல் நலத்து ஆசிகள் கூறினான் – அயோ:14 1/4
அந்தம்_இல் சாபமும் சரமும் ஆழியும் – ஆரண்:7 35/2
தாள் உடை மலர் உளான் தந்த அந்தம்_இல்
நாள் உடை வாழ்க்கையன் நாரி பாகத்தன் – ஆரண்:12 45/1,2
அந்தம்_இல் உள்ளம் என்று அறிய கூறுவான் – ஆரண்:14 82/2
அந்தம்_இல் கடை கயிறு அடை கல் ஆழியான் – கிட்:7 26/2
அந்தம்_இல் காலம் நோற்ற ஆற்றல் உண்டாயின் அன்றி – கிட்:11 48/1
அந்தம்_இல் கேள்வி நீயும் அயர்த்தனை ஆகும் அன்றே – கிட்:11 60/2
அந்தம்_இல் நோக்கினர் அழுத கண்ணினர் – கிட்:11 109/2
அந்தம்_இல் கீழ் திசை அளக வாள் நுதல் – சுந்:2 51/3
அந்தம்_இல் அரக்கர்_குலம் அற்று அவிய நூறி – சுந்:5 9/3
அந்தம்_இல் திரு நகர்க்கு அரசன் ஆக்கு என்பாய் – சுந்:5 38/4
சேந்தது அந்தம்_இல் சேவகன் சேவடி என்ன – சுந்:5 82/3
அந்தம்_இல் வேள்வி-மாட்டு அவிசும் ஆம் அவன் – யுத்1:3 65/4
அந்தம்_இல் குணத்தினானை அடி_இணை_முடியினோடும் – யுத்1:4 149/1
அலங்கல் அம் தோளவன் துணைவர் அந்தம்_இல்
வலங்களும் வரங்களும் தவத்தின் வாய்த்தவர் – யுத்1:5 32/3,4
அந்தம்_இல் குணத்திர் யாவிர் அணுகினிர் என்றான் ஐய – யுத்3:24 19/3
அந்தம்_இல் மாருதி அஞ்சி அயர்ந்தான் – யுத்3:26 30/4
அந்தம்_இல் இடர் பாரம் அகற்றினான் – யுத்4:38 34/4
வணங்கி அந்தம்_இல் மாருதி மா மலர் – யுத்4:40 2/1

TOP


அந்தம்_இல்லான் (1)

நின்று அந்தம்_இல்லான் ஊன்ற நெரிந்து கீழ் அழுந்தும் நீல – சுந்:1 3/3

TOP


அந்தம்_இலா (1)

அந்தம்_இலா அன்பு என் மேல் வைத்தாய் அளியத்தாய் – யுத்1:3 166/3

TOP


அந்தமா (2)

அறிஞரும் சிறியரும் ஆதி அந்தமா
செறி பெரும் தானையும் திருவும் நீங்கலால் – அயோ:12 45/1,2
அரைசர் ஆதி அடியவர் அந்தமா
வரை செய் மேனி இராக்கதர் வந்துளார் – யுத்4:34 6/1,2

TOP


அந்தமாக (1)

அரைசரே ஆதியாக அடியவர் அந்தமாக
கரை செயல் அரிய போகம் துய்க்குமா கண்டு இராமற்கு – யுத்4-மிகை:41 176/1,2

TOP


அந்தம்இல் (1)

அந்தம்இல் கேள்வியன் ஆனைகள் காணா – சுந்-மிகை:11 21/3

TOP


அந்தமும் (2)

உக்க அந்தமும் உடல் பொறை துறந்து உயர் பதம் – கிட்:3 12/1
புக்க அந்தமும் நமக்கு உரை செயும் புரையவோ – கிட்:3 12/2

TOP


அந்தர் (1)

அந்தர் வந்து என அந்தி தன் கை தர – அயோ:14 14/3

TOP


அந்தர (15)

அந்தர துந்துமி முழக்கி ஆய் மலர் – பால:5 65/1
கிளையும் அந்தர மிசை கெழுமி ஆர்ப்பு உற – பால:5 103/2
அந்தர துந்துமி முகிலின் ஆர்த்தன – பால:8 44/2
அமையாது என்றார் அந்தர வானத்தவர் எல்லாம் – பால:10 25/4
அந்தர நெடு வான் மீன் அவண் அலர்குவது என்ன – பால:23 26/3
அந்தர முனிவரோடு அறிஞர் யாவரும் – அயோ:12 2/3
அந்தர வானத்து அரம்பையர் கரும்பின் பாடலார் அருகு வந்து ஆட – சுந்:3 86/4
அந்தர அருக்கன் மகன் ஆழி அகழ் ஆக – யுத்1:12 17/1
அந்தர குல மீன் சிந்த அண்டமும் கிழிய ஆர்ப்ப – யுத்1:13 26/2
அந்தர சித்தர் ஆர்க்கும் அமலையும் கேட்டான் ஐயன் – யுத்2:18 206/2
அ துணை அரக்கன் நோக்கி அந்தர வானம் எல்லாம் – யுத்3:21 28/1
அந்தர வான நாடர் அடி தொழ முரசம் ஆர்ப்ப – யுத்3:24 52/3
ஆசை பத்தினும் அந்தர பரப்பினும் அடங்கா – யுத்4:37 110/3
அந்தர வானின்-நின்று அரற்றுகின்றவர் – யுத்4:40 69/2
அந்தர மங்கையர் வணங்க அழுது அரற்றி பரதனை வந்து அடைந்தாள் அன்றே – யுத்4:41 68/4

TOP


அந்தரத்தர் (1)

அந்தரத்தர் அமுது ஆர்கலி காண – யுத்1:11 24/2

TOP


அந்தரத்தவர் (1)

அந்தரத்தவர் அலை கடல் அமுது எழ கடைவுறும் அ நாளில் – யுத்2:16 338/2

TOP


அந்தரத்தவர்க்கும் (1)

அந்தரத்தவர்க்கும் நோக்கற்கு அரிய என் ஆணை-தன்னை – சுந்-மிகை:14 11/2

TOP


அந்தரத்திடை (2)

அந்தரத்திடை ஆர்த்து எழுந்து அம்பு எலாம் – ஆரண்:9 20/2
அந்தரத்திடை ஆர்த்து எழுந்தான் அவர் – யுத்1:14 42/1

TOP


அந்தரத்திடையன் (1)

அந்தரத்திடையன் என்றார் இராவணி அழகிற்று என்றான் – யுத்3:22 158/4

TOP


அந்தரத்தில் (1)

அந்தரத்தில் நெருங்கலின் அங்கு ஒரு – யுத்2:15 28/2

TOP


அந்தரத்தின் (2)

அந்தரத்தின் அரம்பையர் அன்பினர் – அயோ:14 8/2
அந்தரத்தின் வந்து அன்னை-தன் கோயிலை – கிட்:11 26/3

TOP


அந்தரத்தினில் (1)

அந்தரத்தினில் நின்றவர் கண்டு இனி அந்தோ – சுந்-மிகை:5 5/2

TOP


அந்தரத்தினும் (1)

அந்தரத்தினும் விசும்பினும் திசை-தொறும் ஆர்ப்பார் – சுந்:11 62/2

TOP


அந்தரத்தினை (1)

அந்தரத்தினை மறைத்தனர் மழை உக ஆர்ப்பார் – யுத்4:37 112/4

TOP


அந்தரத்து (25)

அந்தரத்து அளவும் நின்று அளிக்கும் ஆணையான் – அயோ:1 3/2
அந்தரத்து அன்னம் எல்லாம் ஆர்ந்து என கவரி துன்ன – அயோ:3 76/2
அந்தரத்து அமரரும் அழுது சோரவே – அயோ:11 88/4
அந்தரத்து எற்றுவான் அழன்று பற்றலும் – அயோ:12 54/3
அந்தரத்து அமரர் சித்தர் அரம்பையர் ஆதி ஆக – அயோ-மிகை:3 1/3
அந்தரத்து அரசன் சென்றான் ஆன தேர் பாகன் சொல்லால் – அயோ-மிகை:6 1/4
ஆள் இரண்டு_நூறு உள என அந்தரத்து ஒருவன் – ஆரண்:7 133/1
ஆன பின் தொழுது வாழ்த்தி அந்தரத்து அவனும் போனான் – ஆரண்:15 56/1
அந்தரத்து அமரர் அலர் மானிட படிவர் மயர் – கிட்:2 6/3
ஆண்டு இறந்த பின் அந்தரத்து இந்துவை – கிட்:13 20/1
அந்தரத்து அவிர் சுடர் அவை இன்று ஆயினும் – கிட்:14 32/3
அந்தரத்து அரம்பைமாரில் தோன்றினர் ஆதி ஆனோர் – சுந்:10 10/3
அந்தரத்து அமரர்-தம் ஆணையால் இவன் – சுந்:12 4/3
அந்தரத்து எழு முகில் ஆடையா அகன் – யுத்1:8 13/3
ஆரிடை புகுதி என்னா அந்தரத்து ஆர்த்து சென்றான் – யுத்2:18 233/4
அந்தரத்து வாழ்வாரும் ஏத்தும் அளியத்தேன் – யுத்2:18 268/2
அழிந்த தேரின்-நின்று அந்தரத்து அ கணத்து – யுத்2:19 150/1
அந்தரத்து அரும் தலை அறுக்கலாது எனின் – யுத்3:22 39/2
அந்தரத்து அம்பொடும் அற்று எழுந்தன – யுத்3:22 51/4
அமைக என்று இராமன் சொன்னான் அந்தரத்து அவனும் சென்றான் – யுத்3:26 89/4
அந்தரத்து அமரரும் மனிதர்க்கு ஆற்றலன் – யுத்3:27 65/3
அந்தரத்து அருக்கன் மா மகனோடு ஆயவர் – யுத்3-மிகை:23 2/3
அந்தரத்து எழுந்தது அ அரக்கன் தேர்-அரோ – யுத்4:37 58/4
திசை உற சென்று வானோர் அந்தரத்து ஒலியின் தீர்ந்த – யுத்4-மிகை:41 291/4
அ வயின் விமானம் தாவி அந்தரத்து அயோத்தி நோக்கி – யுத்4-மிகை:41 296/1

TOP


அந்தரத்தோடும் (1)

அந்தரத்தோடும் எ உலகும் ஆள்கின்றான் – ஆரண்:12 41/3

TOP


அந்தரதலத்து (1)

அந்தரதலத்து இரவி அஞ்ச ஒளி விஞ்ச – பால:6 5/2

TOP


அந்தரம் (32)

அமைப்பு_அரும் காதல்-அது பிடித்து உந்த அந்தரம் சந்திராதித்தர் – பால:3 3/3
அந்தரம் இனி யாது-கொல் ஆண்மையே – பால:7 39/4
அந்தரம் புகுந்தனன் அழகு காணவே – பால:23 82/4
அந்தரம் தீர்ந்து உலகு அளிக்கும் நீரினால் – அயோ:2 67/2
ஒறுப்பினும் அந்தரம் உண்மை ஒன்றும் ஓவா – அயோ:3 28/1
மறுப்பினும் அந்தரம் என்று வாய்மை மன்னன் – அயோ:3 28/2
பெண்ணால் வந்தது அந்தரம் என்ன பெறுவேனோ – அயோ:3 44/4
அந்தரம் இது என அழல்கின்றார் சிலர் – ஆரண்:10 28/4
அந்தரம் பார்க்கின் நன்மை அவர்க்கு இலை உனக்கே ஐயா – ஆரண்:10 75/4
அந்தரம் செல்வது ஆண்டு ஓர் விமானத்தில் ஆரும் இன்றி – ஆரண்:10 170/3
அந்தரம் உற்றான் அகலிகை பொற்பால் அழிவுற்றான் – ஆரண்:11 12/1
அந்தரம் வருதலும் அனைய தீர்தலும் – ஆரண்:13 110/1
அரு வினை அரக்கர் என்ன அந்தரம் அதனில் யாரும் – கிட்:10 60/1
அந்தரம் புகுந்தது உண்டு என முனிவுற்று அரும் துயில் நீங்கினான் ஆண்டை – சுந்:3 77/1
சீறு வெம் சினம் திருகினன் அந்தரம் திரிவான் – சுந்:11 53/2
அஞ்சலை அரக்க பார் விட்டு அந்தரம் அடைந்தான் அன்றே – சுந்:12 79/1
அந்தரம் உணர்தல் தேற்றார் அரும் கவி புலவர் அம்மா – யுத்1:10 7/4
பூசல் காணிய வந்தனர் அந்தரம் புகுந்தார் – யுத்2:15 223/4
அந்தரம் நீளிது அம்மா தாபதன் அம்புக்கு ஆற்றா – யுத்2:16 23/3
அந்தரம் உணர்ந்து உனக்கு உறுவது ஆற்றுவாய் – யுத்2:16 91/4
அந்தரம் அன்னது நிகழும் அ வழி – யுத்2:16 307/1
அந்தரம் உணரின் மேல்_நாள் அகலிகை என்பாள் காதல் – யுத்2:17 16/1
அறு குறை களத்தை நோக்கி அந்தரம் அதனை நோக்கும் – யுத்2:19 190/4
அங்கதன் அவனும் ஆர்த்தான் அந்தரம் ஆர்க்கின்றானும் – யுத்2:19 278/1
அந்தரம் ஒன்றும் அறிந்திலை அன்றே – யுத்3:20 9/1
அருளுடை குரிசில் வாளி அந்தரம் எங்கும் தாம் ஆய் – யுத்3:22 144/1
அந்தரம் முழுதும் தானே அனையவர்க்கு அறிய சொன்னான் – யுத்3:26 1/4
அந்தரம் அதனில் நின்ற வானவர் அருக்கன் வீழா – யுத்3:28 46/1
அந்தரம் அவனோடு ஒப்பார் ஆர் என அமலன் சொன்னான் – யுத்3-மிகை:21 3/4
சேண அந்தரம் நோக்கலும் திண் சரம் – யுத்4:37 38/1
அந்தரம் உற்ற-போது அங்கு அரு மருந்து அனுமன் தந்தான் – யுத்4-மிகை:41 148/2
அயில் விழி அரிவைமாரோடு அந்தரம் புகுந்து மொய்த்தார் – யுத்4-மிகை:42 19/2

TOP


அந்தரி (1)

ஆயவன் அருளால் மீட்டும் அந்தரி அறைந்தாள் முன்நாள் – சுந்-மிகை:2 5/1

TOP


அந்தரில் (1)

தேர்கிலான் நெறி அந்தரில் சென்று ஒரு – பால:14 30/3

TOP


அந்தரின் (2)

ஆடிய சிறை மா வண்டு அந்தரின் இசை முன்னம் – அயோ:9 13/3
அந்தரின் அலமந்து அஞ்சி துயர் உழந்து அலக்கண் உற்றான் – யுத்1:7 3/4

TOP


அந்தாக (1)

அந்தாக என்று உவந்து ஐயனும் அமைவு ஆயினன் இமையோர் – யுத்3:27 101/3

TOP


அந்தி (19)

ஆன்ற அ கானம் எல்லாம் பரந்ததால் அந்தி மாலை – பால:7 52/3
அரியவட்கு அனல் தரும் அந்தி_மாலையாம் – பால:10 62/3
மடல் சேர் தாரான் நிறம் போலும் அந்தி மாலை வந்ததுவே – பால:10 65/4
பை வாய் அந்தி பட அரவே என்னை வளைத்து பகைத்தியால் – பால:10 66/2
அளியென் செய்த தீவினையே அந்தி ஆகி வந்தாயோ – பால:10 68/4
அந்தி வந்து அடைந்த தாயை கண்ட ஆன் கன்றின் அன்னான் – அயோ:3 108/4
அந்தர் வந்து என அந்தி தன் கை தர – அயோ:14 14/3
அந்தி வந்து அணுகும்-வேலை அ வழி அவரும் நீங்கி – ஆரண்:14 1/1
அந்தி இடு அகில் புகை நுழைந்த குளிர் அன்னம் – கிட்:10 75/2
அந்தி வானத்தின் நின்று அவிர்தலான் அரவினோடு – கிட்:14 3/2
அவிர் மதி நெற்றி ஆக அந்தி வான் ஒக்கின்றாரும் – சுந்:2 180/4
அந்தி வான் உடுத்து அல்லு வீற்றிருந்ததாம் என்ன – சுந்:12 42/4
அந்தி வந்து இறுத்தது கறுத்தது அண்டமே – யுத்1:5 2/4
அந்தி வானகம் கடுத்தது அ அளப்ப_அரும் அளக்கர் – யுத்1:6 23/2
அந்தி வானகம் ஒத்தது அ அமர் களம் உதிரம் – யுத்2:15 198/1
அந்தி வந்து என அகல் நெடு வாய் விரித்து அடி ஒன்று கடிது ஓட்டி – யுத்2:16 342/3
அந்தி_வண்ணனும் அம்பின் அகற்றினான் – யுத்2:19 135/4
அந்தி_வண்ணனும் ஆயிரம்_ஆயிரம் – யுத்2:19 159/2
அந்தி வான் என சிவந்தது அங்கு அடு களம் அமரில் – யுத்2-மிகை:16 39/2

TOP


அந்தி_மாலையாம் (1)

அரியவட்கு அனல் தரும் அந்தி_மாலையாம்
கரு நிற செம் மயிர் காலன் தோன்றினான் – பால:10 62/3,4

TOP


அந்தி_வண்ணனும் (2)

அந்தி_வண்ணனும் அம்பின் அகற்றினான் – யுத்2:19 135/4
அந்தி_வண்ணனும் ஆயிரம்_ஆயிரம் – யுத்2:19 159/2

TOP


அந்தியாள் (1)

அந்தியாள் வந்து தான் அணுகவே அ-வயின் – கிட்:1 38/1

TOP


அந்தியில் (3)

ஆக்கிய காதலாள் ஒருத்தி அந்தியில்
தாக்கிய தெய்வம் உண்டு என்னும் தன்மையள் – பால:19 51/1,2
அந்தியில் வெயில் ஒளி அழிய வானகம் – அயோ:5 5/1
அந்தியில் அநங்கன் அழல்பட துரந்த அயில் முக பகழி வாய் அறுத்த – சுந்:3 87/1

TOP


அந்தியின் (3)

அந்தியின் மேனிய ஆனைகள் எல்லாம் – சுந்-மிகை:11 12/3
ஆயவன்-தன்னை மாயன் அந்தியின் அவன் பொன் கோயில் – யுத்1:3 153/1
அலங்கல் அம் தொடையினானும் அந்தியின் கடன்கள் ஆற்றி – யுத்4-மிகை:41 268/1

TOP


அந்தியும் (2)

அந்தியும் பகலும் நீர் அறாத கண்ணினான் – அயோ:14 138/4
அந்தியும் பகல்-அதனினும் மறப்பிலன் ஆகி – யுத்4-மிகை:41 168/4

TOP


அந்தியை (1)

அந்தியை நோக்கினான் அறிவை நோக்கினான் – அயோ:10 41/4

TOP


அந்து (3)

மதியினில் கருதும் முன் அந்து வேண்டின – ஆரண்-மிகை:10 12/1
அந்து ஒக்க அரற்றவோ நான் கூற்றையும் ஆடல் கொண்டேன் – யுத்3:29 38/4
அந்து செய்குவென் என அறிந்த மாதலி – யுத்4:37 61/1

TOP


அந்தோ (29)

ஆ கொடியாய் எனும் ஆவி காலும் அந்தோ
ஓ கொடிதே அறம் என்னும் உண்மை ஒன்றும் – அயோ:3 25/1,2
சடை மா மகுடம் புனைய தந்தேன் அந்தோ என்றான் – அயோ:4 56/4
ஐய நீதான் யாவன் அந்தோ அருள்க என்று அயர – அயோ:4 76/3
அந்தோ பிரிதுமோ ஆ விதியே ஓ என்பார் – அயோ:4 110/4
முடிவு எலாம் உணர்ந்தான் அந்தோ முடிந்தனன் மன்னன் என்றான் – அயோ:6 7/4
நல் தவ முனி அந்தோ விதி தரு நவை என்பான் – அயோ:9 25/2
பெற்றிலள் தவம் அந்தோ பெரு நில_மகள் என்றான் – அயோ:9 25/4
நல்லவும் உள செய்யும் நவைகளும் உள அந்தோ
இல்லை ஒர் பயன் நான் இன்று இடர் உறும் இதின் என்னா – அயோ:9 27/2,3
அந்தோ இனி வாய்மைக்கு ஆர் உளரே மற்று என்றான் – அயோ:14 58/4
அந்தோ உன் திருமேனிக்கு அன்பு இழைத்த வன் பிழையால் – ஆரண்:6 107/3
அந்தோ கெடுத்தது என உன்னி உன்னி அழியாத உள்ளம் அழிவான் – ஆரண்:13 69/4
அந்தோ வினையேன் அரும் கூற்றம் ஆனேனே – ஆரண்:13 95/4
தடால் என கபாடம் சாத்தி சாலையுள் சலித்தாள் அந்தோ
விடாது அட மண்ணை விண் மேல் விரைந்து எடுத்து உச்சி வேட்டான் – ஆரண்-மிகை:13 2/2,3
நெக்கு நின்றனன் நீங்கும் அந்தோ இந்த நெடு நகர் திரு என்னா – சுந்:2 203/2
நின்று எண்ணி உன்னுவான் அந்தோ இ நெடு நகரில் – சுந்:2 223/3
அறிகுறியாக விட்டாள் ஆதலான் வறியள் அந்தோ
செறி குழல் சீதைக்கு அன்று ஓர் சிகாமணி தெரிந்து வாங்கி – சுந்:6 45/2,3
அந்தரத்தினில் நின்றவர் கண்டு இனி அந்தோ
எந்தை-தன் சரண் அன்றி ஒர் தஞ்சமும் இன்றால் – சுந்-மிகை:5 5/2,3
வென்றியும் கொடுத்தாய் அந்தோ கெடுத்தது உன் வெகுளி என்றான் – யுத்1:12 27/4
ஒன்றாக நினைய ஒன்றாய் விளைந்தது என் கருமம் அந்தோ
என்றானும் யானோ வாழேன் நீ இலை எனவும் கேளேன் – யுத்1:12 29/1,2
வேதனை காமம் அந்தோ வேரொடும் கெடுத்தது என்னா – யுத்1:13 14/3
அடுவெனே என்ன பொங்கி ஓங்கிய அரக்கன் அந்தோ
தொடுவெனே குரங்கை சீறி சுடர் படை என்று தோன்றா – யுத்1:14 30/1,2
உலத்தினை திரிய வந்தாய் உளைகின்றது உள்ளம் அந்தோ – யுத்2:16 127/4
இனி பட்டான் என வீங்கின அரக்கரும் ஏங்கினர் இவன் அந்தோ
தனி பட்டான் என அவன் முகம் நோக்கி ஒன்று உரைத்தனன் தனி நாதன் – யுத்2:16 318/3,4
அய்யன் வில் தொழிற்கு ஆயிரம் இராவணர் அமைவிலர் அந்தோ யான் – யுத்2:16 347/1
அந்தோ உயிர் உண்டவன் ஆர் உயிர்-மேல் – யுத்3:21 4/2
ஆண்டான் அல்லன் நானிலம் அந்தோ பரதன் தான் – யுத்3:22 209/2
தடிந்தனன் திருவை அந்தோ தவிர்ந்தது தருமம் அம்மா – யுத்3:26 45/4
தலை இலா ஆக்கை காண எ தவம் செய்தேன் அந்தோ
நிலை இலா வாழ்வை இன்னும் நினைவேனோ நினைவு இலாதேன் – யுத்3:29 47/3,4
இந்திரியத்தத இகழ்ந்தவன் அந்தோ
மந்திர வெற்றி வழங்க வழங்கும் – யுத்3-மிகை:21 1/1,2

TOP


அநங்கன் (1)

அந்தியில் அநங்கன் அழல்பட துரந்த அயில் முக பகழி வாய் அறுத்த – சுந்:3 87/1

TOP


அநாயம் (1)

பொரு_அரும் திரு இழந்து அநாயம் பொன்றுவாய் – சுந்:3 124/4

TOP


அநாயமே (1)

ஆதலால் உளதாம் ஆவி அநாயமே உகுத்து என் ஐய – யுத்2:16 136/3

TOP


அநிந்தனை (1)

அநிந்தனை அங்கி நீ அயர்வு இல் என்னையும் – யுத்4:40 76/3

TOP


அநேக (1)

அவனொடும் பாதலத்து அநேக நாள் செலீஇ – பால-மிகை:7 18/1

TOP


அநேகமும் (1)

அலகு இல் ஆனைகள் அநேகமும் அவற்றோடு மிடைந்த – பால:15 7/1

TOP


அநேகர் (1)

வழை தரு எடுத்து அருகு வந்தனர் அநேகர் – யுத்1:9 10/4

TOP


அநேகரால் (1)

அளிக்கும் வானர வீரர் அநேகரால் – யுத்1:8 33/4

TOP


அப்ப (1)

அள்ளி அப்ப திரை கரத்தால் அரைப்பது ஏய்க்கும் அணி ஆழி – யுத்1:1 9/4

TOP


அப்படி (1)

ஐயப்படல் அப்படி இ படியில் – யுத்2:18 50/3

TOP


அப்பன் (1)

அம்மை ஆய் அப்பன் ஆய அத்தனே அருளின் வாழ்வே – சுந்:4 71/3

TOP


அப்பனை (1)

அப்பனை அப்பினுள் அமிழ்தை தன்னையே – பால:23 68/3

TOP


அப்பா (2)

இரக்கம் எங்கு உகுத்தாய் என்-பால் எ பிழை கண்டாய் அப்பா
பரக்கழி இது நீ பூண்டால் புகழை யார் பரிக்கல்-பாலார் – கிட்:7 85/3,4
என் அப்பா மற்று இ எழுபது வெள்ளமும் ஒருவன் – யுத்3:31 40/1

TOP


அப்பால் (38)

பொன் தொடி மடந்தைக்கு அப்பால் உற்றது புகலல் உற்றாம் – பால:13 44/4
ஆன கோமதி வந்து எய்தும் அரவம் அது என்ன அப்பால்
போன பின் பவங்கள் தீர்க்கும் புனித மா நதியை உற்றார் – பால-மிகை:8 1/3,4
என் இனி உறுதி அப்பால் இ பணி தலைமேல் கொண்டேன் – அயோ:3 114/3
ஏந்தினள் ஒரு தானே ஏற்றினள் இனிது அப்பால் – அயோ:8 34/4
ஓதா நின்ற தொல் குல மன்னன் உணர்வு அப்பால்
யாதானும் தான் ஆக எனக்கே பணி செய்வான் – அயோ:11 78/1,2
இன் உருவம் இது கொண்டு இங்கு இருந்து-ஒழியும் நம் மருங்கே ஏகாள் அப்பால்
பின் இவளை அயல் ஒருவர் பாரார் என்றே அரிந்தீர் பிழை செய்தீரோ – ஆரண்:6 125/2,3
ஆதி எனும் பொருளுக்கு அப்பால் உண்டாகிலும் நீ – ஆரண்:15 43/2
அடியினால் உலகு அளந்தவன் அண்டத்துக்கு அப்பால்
முடியின்-மேல் சென்ற முடியன ஆதலின் முடியா – கிட்:4 9/1,2
எல்லைக்கும் அப்பால் இவர்கின்ற இரண்டினோடும் – கிட்:7 37/2
ஆன்றவற்கு உரியது ஆய அரசினை நிறுவி அப்பால்
ஏன்று எனக்கு உரியது ஆன கருமமும் இயற்றற்கு ஒத்த – கிட்:9 30/1,2
அ ஆறு கடந்து அப்பால் அறத்து ஆறே என தெளிந்த அருளின் ஆறும் – கிட்:13 22/1
சுவணநதி கடந்து அப்பால் சூரிய காந்தகம் என்ன தோன்றி மாதர் – கிட்:13 23/1
வரன் அதிகம் தரும் தகைய அருந்ததி ஆம் நெடு மலையை வணங்கி அப்பால் – கிட்:13 24/4
பாராநின்றாள் எண் திசை-தோறும் பலர் அப்பால்
வாராநின்றாரோ என மாரி மழையே போல் – சுந்:2 75/1,2
அண்ட மூலத்துக்கு அப்பால் ஆழியும் கொதித்தது ஏழு – யுத்1:6 58/1
பொன்றல் இல் பகழிக்கு அப்பால் இலக்கம் என் புகறி என்ன – யுத்1:7 14/2
ஓங்கிய அல்லவோ மற்று இனி அப்பால் உயர்ந்தது உண்டோ – யுத்1:12 44/2
வன் தனி குன்றுக்கு அப்பால் இரவியும் மறைய போனான் – யுத்1:12 49/4
அகங்களை கழன்று தேரின் அச்சினை உருவி அப்பால்
உகங்களின் கடை சென்றாலும் ஓய்வு இல ஓடலுற்ற – யுத்2:15 145/3,4
நீரிடை குவிக்கும் அப்பால் நெருப்பிடை நிமிர வீசும் – யுத்2:16 174/2
பழி அப்பால் இவன் பதாதி என்று அனுமன்-தன் படர் தோள் – யுத்2:16 241/3
ஆயின காலத்து ஆர்த்தார் அமர்_தொழில் அஞ்சி அப்பால்
போயினன் என்பது உன்னி வானர வீரர் போல்வார் – யுத்2:19 187/1,2
ஆயிரம் தலையை ஆழி படைகளை அறுத்தும் அப்பால்
போயின பகழி வேக தன்மையை புரிந்து நோக்கும் – யுத்3:22 27/2,3
யோசனை ஏழு சென்றான் அங்கதன் அதனுக்கு அப்பால்
ஆசையின் இரட்டி சென்றான் அரி குல மன்னன் அப்பால் – யுத்3:22 139/2,3
ஆசையின் இரட்டி சென்றான் அரி குல மன்னன் அப்பால்
ஈசனுக்கு இளைய வீரன் இரட்டிக்கும் இரட்டி சென்றான் – யுத்3:22 139/3,4
மேருவினை கடந்து அப்பால் ஒன்பதினாயிரம் உள ஓசனையை விட்டால் – யுத்3:24 26/1
மாருதி மற்று அதற்கு அப்பால் யோசனை நாலாயிரத்தின் மருந்து வைகும் – யுத்3:24 26/3
மாகத்தின் நெறிக்கும் அப்பால் வானமீன் குலம் விளங்கும் வரம்பு நீங்கி – யுத்3:24 36/2
அமைக நின் கருமம் என்று வாழ்த்தினர் அதனுக்கு அப்பால்
உமை_ஒரு_பாகன் வைகும் கயிலை கண்டு உவகை உற்றான் – யுத்3:24 43/3,4
இறும் சிறப்பு அல்லால் அப்பால் எங்கு இனி போவது என்னா – யுத்3:27 177/2
சேய் இரு விசும்பை நோக்கி வீடண தீயோன் அப்பால்
போயினன் ஆதல் வேண்டும் புரிந்திலன் ஒன்றும் என்பான் – யுத்3:28 17/2,3
பொன்றுவது அல்லால் அப்பால் இனி ஒரு போக்கும் உண்டோ – யுத்3:28 33/2
அலரியும் முந்து செல்லும் ஆறு நீத்து அஞ்சி அப்பால் – யுத்3:30 5/4
கந்தமாதனம் என்பது இ கரும் கடற்கு அப்பால்
மந்த மாருதம் ஊர்வது ஓர் கிரி அதில் வாழ்வோர் – யுத்3:30 15/1,2
அடைக்கலாம் அறிஞர் யாரே என்றனர் முனிவர் அப்பால் – யுத்3:31 221/4
அறவனும் ஐய நின்னை நிகர்க்கிலன் அப்பால் நின்ற – யுத்4:32 49/2
ஆரம் போர் திரு மார்பை அகல் முழைகள் என திறந்து இ உலகுக்கு அப்பால்
தூரம் போயின ஒருவன் சிலை துரந்த சரங்களே போரில் தோற்று – யுத்4:38 24/1,2
வண்ண மால் வரைக்கும் அப்பால் மறைந்தனன் இரவி என்பான் – யுத்4-மிகை:41 267/4

TOP


அப்பாலோ (2)

ஆண்பாலோ பெண்பாலோ அப்பாலோ எப்பாலோ – ஆரண்:15 42/4
என்-பால் இல்லை அப்பாலோ இருப்பார் அல்லர் விருப்பு உடைய – கிட்:1 28/3

TOP


அப்பி (3)

சின்னங்கள் முலையின் அப்பி தே மலர் கொய்கின்றாரும் – பால:16 24/2
அண்ணல் மாமுனிவன் ஆடும் என அப்பி நடமாம் – ஆரண்-மிகை:1 8/2
சீத நீர் முகத்தின் அப்பி சேவகன் மேனி தீண்டி – யுத்3:26 61/1

TOP


அப்பிய (1)

திசை ஆளும் மத கரியை சிந்தூரம் அப்பிய போல் சிவந்த மாதோ – பால:11 14/4

TOP


அப்பியது (1)

அரைத்த சாந்து கொடு அப்பியது என்னவே – அயோ:14 5/4

TOP


அப்பியன (1)

பொரும் குலிகம் அப்பியன போர் மணிகள் ஆர்ப்ப – பால:15 25/2

TOP


அப்பியே (1)

ஆறு இடு மணியொடு தரளம் அப்பியே – அயோ:10 46/4

TOP


அப்பிவிட்டார் (1)

புன்னை பூம் தாது மானும் பொன் பொடி அப்பிவிட்டார் – பால:22 17/4

TOP


அப்பினால் (2)

அப்பினால் நனைந்து அரும் துயர் உயிர்ப்பு உடை யாக்கை – சுந்:3 8/3
அண்டத்தை பொதுத்து அ புறத்து அப்பினால் ஆடும் – யுத்1:3 4/4

TOP


அப்பினாள் (1)

ஐய தண் பனி அள்ளினள் அப்பினாள்
மொய் கொள் தீயிடை வெந்து முருங்கிய – ஆரண்:6 71/2,3

TOP


அப்பினுள் (1)

அப்பனை அப்பினுள் அமிழ்தை தன்னையே – பால:23 68/3

TOP


அப்பு (15)

எயினர் வாழ் சீறூர் அப்பு மாரியின் இரியல் போக்கி – பால:1 14/1
அப்பு உடை அனீக வேலை அகன் புனல் முகந்து மாந்த – பால:20 2/3
அப்பு உறு கடல் ஞாலம் ஆளுதி கடிது என்னா – அயோ:9 26/2
அப்பு உறையுள் துறந்து அடியேன் அரும் தவத்தால் அணுகுதலால் – ஆரண்:1 60/2
அப்பு இடை தேடி நடந்த என் ஆவி – ஆரண்:14 61/2
அசைவுறு சிறு துளி அப்பு மாரியின் – கிட்:10 23/2
அப்பு உரு கொண்ட வாள் நெடும் கண் ஆய்_இழை – கிட்:10 90/3
அப்பு அடை வேலை அன்ன பெருமையார் ஆற்றலோடும் – சுந்:11 16/2
அப்பு உறழ் வேலை-காறும் அலங்கு பேர் இலங்கை-தன்னை – சுந்:12 131/1
அப்பு வேலையாய் நிறைந்தது குறைந்ததோ அளக்கர் – யுத்1:6 30/4
அப்பு நீராடுவான் போல் அருக்கனும் அத்தம் சேர்ந்தான் – யுத்1:9 18/4
அப்பு மா மாரி சிந்தி அண்டமும் பிளக்க ஆர்த்தான் – யுத்2-மிகை:15 18/4
அ கணத்து அடு களத்து அப்பு மாரியால் – யுத்3:27 58/1
அப்பு மாரி அழுந்திய மார்பை தன் – யுத்3:29 31/1
அப்பு மாரி அழுது இழி யாக்கையின் – யுத்3:29 31/2

TOP


அப்புத்தான் (1)

அப்புத்தான் என்று உரைத்தன ஆழிகள் – யுத்3:31 135/2

TOP


அப்பும் (2)

அன்ன மென் நடையாய் நின் அளக நல் நுதல் அப்பும்
சின்ன மென் மலர் மான சிந்துவ பல காணாய் – அயோ:9 14/3,4
அப்பும் மார்பில் அணைக்கும் அரற்றுமால் – யுத்3:29 31/3

TOP


அப்புறத்தில் (1)

அளம் கொள் அளக்கர் இரும் பரப்பில் அண்டர் உலகில் அப்புறத்தில்
விளங்கும் மாதர் கற்பினார் இவரின் யாரோ என நின்றார் – அயோ:6 24/1,2

TOP


அப்புறத்து (7)

அண்ட கோளகைக்கு அப்புறத்து என்னை ஆளுடைய – பால-மிகை:9 2/1
அப்புறத்து அலை கடல் அலர்ந்த தாமரை – பால-மிகை:10 4/1
அரசன் ஆக்கி பின் அப்புறத்து அடுத்தது புரிவாய் – அயோ:1 46/4
அப்புறத்து என்பரோ அறைதியால் என்றான் – சுந்-மிகை:14 39/4
அன்னது அன்றியும் ஆழி நீர்க்கு அப்புறத்து உலகில் – யுத்3-மிகை:30 6/1
ஆழி மால் வரைக்கு அப்புறத்து அப்புறம் – யுத்4:37 195/1
நின்றான் அப்புறத்து அரக்கன் நிலை கேட்டள் மயன் பயந்த நெடும் கண் பாவை – யுத்4:38 11/4

TOP


அப்புறத்தும் (1)

ஆர்த்தார் அண்டத்து அப்புறத்தும் அறிவிப்பார் போல் அங்கோடு இங்கு – சுந்:12 121/1

TOP


அப்புறம் (12)

கல் ஒக்கும் நெஞ்சில் தங்காது அப்புறம் கழன்று கல்லா – பால:7 49/3
நின்ற கால் மண் எலாம் நிரப்பி அப்புறம்
சென்று பாவிற்றிலை சிறிது பார் எனா – பால:8 25/1,2
பூழை ஊடே பொடித்து அப்புறம் போயதே – பால:20 10/4
அடக்கும் ஐம்பொறியொடு கரணத்து அப்புறம்
கடக்கும் வால் உணர்வினுக்கு அணுகும் காட்சியான் – அயோ:5 26/3,4
ஊன்றும் உணர்வு அப்புறம் ஒன்றினும் ஓடல் இன்றி – ஆரண்:10 151/1
கூறு திக்கினுக்கு அப்புறம் குப்புறற்கு உரியார் – கிட்:12 26/2
நீ அப்புறம் நிற்க நினைக்கிலர் நின் – யுத்1:3 108/3
கண்ணினை அப்புறம் கரந்து போகினும் – யுத்1:5 6/1
பொருப்பதங்களை உருவி மற்று அப்புறம் போவ – யுத்2:16 207/2
கைம் மருங்கு உண்டாம் நின்னை காயாவாம் அப்புறம் போய் கரக்கும் என்றான் – யுத்3:24 29/4
கொண்டு வந்தது மேருவுக்கு அப்புறம் குதித்து – யுத்3:30 47/4
ஆழி மால் வரைக்கு அப்புறத்து அப்புறம்
பாழி மா கடலும் வெளி பாய்ந்ததால் – யுத்4:37 195/1,2

TOP


அப்புறமும் (1)

அட்ட திக்கினும் அப்புறமும் புக – ஆரண்:11 76/3

TOP


அப்பொடு (1)

அப்பொடு ஒத்தன கடுத்தில ஆர்கலி முழுதும் – யுத்3:20 53/2

TOP


அப்பொழுதில் (1)

அது கண்டு அடல் வஞ்சகர் அப்பொழுதில்
கதம் மிஞ்சிய மன்னன் முனே கடுகி – யுத்1-மிகை:3 20/1,2

TOP


அப்பொழுதின் (1)

அப்பொழுதின் அ உரை சென்று அயோத்தியினின் இசைத்தலுமே அரியை ஈன்ற – யுத்4:41 67/1

TOP


அப்பொழுது (5)

அரைசன் அப்பொழுது அணி மதில் அயோத்தி மீண்டு அடைந்தான் – பால-மிகை:9 55/4
அப்பொழுது அங்கு அவர் ஆயிர_கோடி – சுந்-மிகை:9 3/1
அப்பொழுது அயோத்தி நாடு அளிப்பென் ஆணையே – யுத்1-மிகை:14 2/4
பற்றி அப்பொழுது அனுமனும் பரிகலம் பறித்தான் – யுத்4-மிகை:41 201/4
அப்பொழுது அ வயின் அடந்துளோர்களை – யுத்4-மிகை:41 274/1

TOP


அப்பொழுதே (3)

பட்டது அப்பொழுதே பகு வாயினால் – ஆரண்:11 76/2
பாய்ந்தனன் அங்கு அப்பொழுதே பரு வரைகள் எனை பலவும் படர ஆர்த்து – யுத்3:24 34/1
அப்பொழுதே திருவணைக்கு காவலராய் அங்கு இருத்தி – யுத்4-மிகை:41 86/2

TOP


அப்போதினின் (1)

அப்போதினின் அனுமானும் ஓர் மரம் ஓச்சி நின்று ஆர்த்தான் – யுத்2:18 165/1

TOP


அப்போதே (1)

அப்போதே அருள் நின்ற அண்ணலும் – கிட்:9 3/1

TOP


அப்போதையின் (1)

அப்போதையின் அயர்வு ஆறிய அனுமான் அழல் விழியா – யுத்2:15 160/1

TOP


அபய (1)

ஆதலான் அபயம் என்ற பொழுதத்தே அபய தானம் – யுத்1:4 117/1

TOP


அபயம் (27)

அஞ்சன_வண்ண நின் அபயம் யாம் என்றார் – பால:8 39/4
அளித்தனென் அபயம் வானத்து அரவினை அஞ்சி நீ வந்து – பால:19 14/3
இவனும் எனது உயிரும் உனது அபயம் இனி என்றான் – பால:24 19/4
உய்யேன் நங்காய் உன் அபயம் என் உயிர் என்றான் – அயோ:3 37/4
அருளுடை வீர நின் அபயம் யாம் என்றார் – ஆரண்:3 16/4
நடுங்கினர்க்கு அபயம் நல்கும் அதனினும் நல்லது உண்டோ – கிட்:2 23/4
அல்லல் செய்யல் உனக்கு அபயம் பிழை – கிட்:7 102/3
அடைந்தவர்க்கு அபயம் நீவிர் அருளிய அளவில் செல்வம் – கிட்:11 56/1
கஞ்ச மலர் பழிக்கும் கை அபயம் காட்டினான் – யுத்1:3 162/4
ஆவத்தின் வந்து அபயம் என்றானை அயிர்த்து அகல விடுதி ஆயின் – யுத்1:4 100/3
இடைந்தவர்க்கு அபயம் யாம் என்று இரந்தவர்க்கு எறி நீர் வேலை – யுத்1:4 108/1
ஆதி அம் பரமே யான் உன் அபயம் என்று அழைத்த அ நாள் – யுத்1:4 110/2
அஞ்சினேன் அபயம் என்ற அந்தணற்கு ஆகி அ நாள் – யுத்1:4 112/3
உய்ய நிற்கு அபயம் என்றான் உயிரை தன் உயிரின் ஓம்பா – யுத்1:4 114/1
வேதியர் அபயம் என்றார்க்கு அன்று நான் விரித்து சொன்ன – யுத்1:4 115/3
ஆதலான் அபயம் என்ற பொழுதத்தே அபய தானம் – யுத்1:4 117/1
வழுவல்_இல் அபயம் நின்-பால் வழங்கினன் அவன் பொன் பாதம் – யுத்1:4 121/3
உரு பெற காட்டி நின்று நான் உனக்கு அபயம் என்ன – யுத்1:7 11/2
ஆறினாம் அஞ்சல் உன்-பால் அளித்தனம் அபயம் அன்பால் – யுத்1:7 12/1
மொழி உனக்கு அபயம் என்றாய் ஆதலான் முனிவு தீர்ந்தேன் – யுத்1:7 19/1
அற பெரும் துணைவர் தம்மை அபயம் என்று அடைந்த நின்னை – யுத்2:16 128/1
அ தலைக்கு அல்லேன் யான் ஈண்டு அபயம் என்று அடைந்து நின்ற – யுத்2:19 212/3
அற்புதனே உனக்கு அபயம் யான் என்றான் – யுத்4-மிகை:40 14/4
அறம் தரு சிந்தை ஐய அபயம் நின் அபயம் என்றார் – யுத்4-மிகை:41 38/4
அறம் தரு சிந்தை ஐய அபயம் நின் அபயம் என்றார் – யுத்4-மிகை:41 38/4
வந்து அடைந்து உனக்கு அபயம் என்று அடியினில் வணங்கி – யுத்4-மிகை:41 40/1
கா எனா அபயம் என்று கழல் அடைந்தோரை விட்டோர் – யுத்4-மிகை:41 74/3

TOP


அபரத்தை (1)

முகங்களில் புக்க வாளி அபரத்தை முற்றி மொய்ம்பர் – யுத்2:15 145/2

TOP


அபிடேகம் (2)

எங்கள் நாயகனை வெவ்வேறு எதிர்ந்து அபிடேகம் செய்தார் – யுத்4-மிகை:42 27/4
தீது இலா இலங்கை_வேந்தும் பின் அபிடேகம் செய்தார் – யுத்4-மிகை:42 28/4

TOP


அபிநயம் (1)

ஆனையை விளம்பி தேரை அபிநயம் தெரிக்கலுற்றார் – யுத்3:25 12/4

TOP


அபிநவ (1)

அழுந்த வாளிகள் தொடு சிலை இராகவ அபிநவ கவிநாதன் – பால-மிகை:0 24/2

TOP


அபிமானங்கள் (1)

பேர் அபிமானங்கள் உற்ற பெற்றியோர் – யுத்1:4 78/1

TOP


அபிமானம் (2)

மாளாத நீதி இகழாமை நின்-கண் அபிமானம் இல்லை வறியோர் – யுத்2:19 256/3
பித்தரும் இறை பொறாத பேர் அபிமானம் என்னும் – யுத்3:26 58/3

TOP


அபிமானம்-கொல் (1)

பிரிந்த ஏது-கொல் பேர் அபிமானம்-கொல்
தெரிந்தது இல்லை திரு மலர்_கண் இமை – ஆரண்:14 18/1,2

TOP


அம் (362)

அம் கண் மா ஞாலத்து இ நகர் ஒக்கும் பொன் நகர் அமரர் நாட்டு யாதோ – பால:3 6/4
அம் சொலார் பயிலும் அயோத்தி மாநகரின்அழகு உடைத்து அன்று என அறிவான் – பால:3 9/3
ஆகம் நொந்து நின்று தாரை அம் மதில்-கண் வீசுமே – பால:3 14/4
புள்ளி அம் புறவு இறை பொருந்தும் மாளிகை – பால:3 27/1
ஆய்ந்த மேகலையவர் அம் பொன் மாளிகை – பால:3 41/1
மழலை அம் குழல் இசை மகர யாழ் இசை – பால:3 42/2
முளைப்பன முறுவல் அம் முறுவல் வெம் துயர் – பால:3 52/1
ஆடவும் அகன் புனல் ஆடி அம் மலர் – பால:3 65/3
வழங்கவும் பொழுது போம் சிலர்க்கு அம் மா நகர் – பால:3 66/4
அம் மாண் நகருக்கு அரசன் அரசர்க்கு_அரசன் – பால:4 1/1
வென்றி அம் திகிரி வெம் பருதியாம் என – பால:4 11/2
கரு முகில் என வளர் கருணை அம் கடல் – பால:5 8/3
மன்றல் அம் துளவினான் வருந்தல் வஞ்சகர் – பால:5 17/2
மன்றல் அம் செழும் துளவு அணியும் மாயனார் – பால:5 21/3
ஆங்கு அவர் அம் மொழி உரைப்ப அரசன் மகிழ்ந்து அவர்க்கு அணி தூசு ஆதி ஆய – பால:5 36/1
மன்றல் அம் குழலியர் நடுவண் மா தவ – பால:5 46/3
அன்ன முனிவரன் உறையுள்-தனை அணுகி அடி இணை தாமரைகள் அம் பொன் – பால:5 61/2
ஆயிடை கனலின் நின்று அம் பொன் தட்டினில் – பால:5 84/1
அம் முறை அளித்து நீடு அந்தணாளர்க்கும் – பால:5 92/3
அரும்பு கொங்கையார் அம் மெல் ஓதி போல் – பால:6 23/3
சுழி படு கங்கை அம் தொங்கல் மோலியான் – பால:7 19/1
படியிடை அற்று வீழ்ந்த வெற்றி அம் பதாகை ஒத்தாள் – பால:7 51/4
கட்ட காவி அம் கண் கடை காட்டுவ கழனி – பால:9 8/4
தொடையல் அம் கோதை சோர பளிக்கு நாய் சிவப்ப தொட்டு – பால:10 17/3
அம் பொன் கோயில் பொன் மதில் சுற்றும் அகழ் கண்டார் – பால:10 22/4
வென்று அம் மானை தார் அயில் வேலும் கொலை வாளும் – பால:10 26/1
முந்தி என் உயிரை அம் முறுவல் உண்டதே – பால:10 56/4
சாதகர் என்னவும் தகைத்து அம் மாலையே – பால:10 63/4
அம் மன்னர் சேனை தமது ஆசை போல் ஆயிற்றால் – பால:13 22/4
மழையிடை எழில் கெட மலரும் அம் மழை – பால:14 13/3
மன்றல் அம் புது மலர்_மழையில் சூழ்ந்து என – பால:14 18/1
அம் கண் ஞாலத்து அரசு மிடைந்து அவர் – பால:14 27/1
அமரர் அம் சொல் அணங்கு_அனையார் உயிர் – பால:14 28/1
ஆற்று நீரிடை அம் கைகளால் எடுத்து – பால:14 35/3
பந்தி அம் புரவி-நின்றும் பாரிடை இழிந்தோர் வாச – பால:14 54/1
பொய்கை அம் கமல கானில் பொலிவது ஓர் அன்னம் என்ன – பால:14 63/1
பேணுதற்கு அரிய கோல குருளை அம் பிடிகள் ஈன்ற – பால:16 7/1
குஞ்சி அம் தலத்தும் நீல குல மணி தலத்தும் மாதர் – பால:16 8/3
பஞ்சி அம் கமலம் பூத்த பசும் சுவடு உடைத்து-மன்னோ – பால:16 8/4
அம் கையும் மிடறும் கூட்டி நரம்பு அளைந்து அமுதம் ஊறும் – பால:16 9/3
கூந்தல் அம் கமுகின் பாளை குழலினோடு ஒப்பு காண்பார் – பால:16 12/2
காந்தள் அம் போதில் பெய்து கைகளோடு ஒப்பு காண்பார் – பால:16 12/4
கூந்தல் அம் பிடிகள் எல்லாம் குங்குமம் அணிந்த போலும் – பால:16 14/2
பானல் அம் கண்கள் ஆட பவள வாய் முறுவல் ஆட – பால:16 20/1
பின்னங்கள் உகிரின் செய்து பிண்டி அம் தளிர் கை கொண்ட – பால:16 24/1
அமர மாதரை ஒத்து ஒளிர் அம் சொலார் – பால:16 26/3
அம் தார் அரசர்க்கு_அரசன்-தன் அனீக வெள்ளம் – பால:16 41/2
அம்புயத்து அணங்கின் அன்னார் அம் மலர் கைகள் தீண்ட – பால:17 8/1
அம் தார் ஆகத்து ஐம் கணை நூறு_ஆயிரம் ஆக – பால:17 25/1
ஆக்கிய அமிழ்து என அம் பொன் வள்ளத்து – பால:19 6/3
வேரி அம் தெரியலான் வீடு நோக்கினாள் – பால:19 42/4
மன்றல் அம் கோதையார் மணியினும் பொன்னினும் – பால:20 14/1
அம் சொற்கள் கிள்ளைக்கு எல்லாம் அருளினாள் அழகை மாந்தி – பால:22 19/2
அம் கண் அரசு ஆதலின் அ அல்லி மலர் புல்லும் – பால:22 32/3
அணி நெடு முடி ஒன்றுஒன்று அறைதலின் உகும் அம் பொன் – பால:23 32/3
மண் உறு திருநாளே ஒத்தது அம் மண நாளே – பால:23 38/4
அனையவன் மண்டபம் அணுகி அம் பொனின் – பால:23 43/1
ஆதி அம் சோதியை அடி வணங்கினான் – பால:23 49/2
அலம்வரு நிழல் உமிழ் அம் பொன் கச்சினால் – பால:23 63/2
மன்றல் அம் கோதையாள் மாலை சூட்டிய – பால:23 80/3
அன்னமும் அன்னவர் அம் பொன் மலர் தாள் – பால:23 95/1
அம் கணனுக்கு உரியார் உளர் ஆவார் – பால:23 96/2
அம் கண் அரசன் மைந்தனும் ஆரோ எனும் அளவில் – பால:24 16/4
வேரி அம் கமலத்தோனும் இயைவது ஓர் வினயம்-தன்னால் – பால:24 28/2
அருவி அம் கண் எனும் கலசம் ஆட்டினான் – பால:24 43/4
நீலம் ஆம் கடல் நேமி அம் தடக்கை – பால-மிகை:0 2/1
வீடு இயல் வழி-அது ஆக்கும் வேரி அம் கமலை நோக்கும் – பால-மிகை:0 40/2
பருகுறும் பரிதி அம் குலத்தில் பார்த்திபன் – பால-மிகை:4 1/2
தேன் உறும் இதழி அம் தெரியல் வேணியான் – பால-மிகை:5 10/2
அரசர்கள் முடி படி அணைய அம் பொனின் – பால-மிகை:6 2/3
அவர்களில் குசநாபற்கே ஐ_இருபதின்மர் அம் சொல் – பால-மிகை:8 4/1
பெய்யும் மா முகில் வெள்ளி அம் பிறங்கல் மீ பிறழும் – பால-மிகை:9 6/1
மேல் உயர்ந்து என வெள்ளி அம் தனி குடை விளங்க – பால-மிகை:9 8/4
மன்றல் அம் தொடை இகழ்ந்தனை நினது மா நிதியும் – பால-மிகை:9 14/2
மொய் கொள் வீரன் முளரி அம் தாளினால் – பால-மிகை:11 1/3
புலரி அம் கமலம் போலும் பொலிவு ஒரீஇ வதனம் பூவில் – பால-மிகை:11 27/3
சுடர் கதிர் கடவுள் வானத்து உச்சி அம் சூழல் புக்கான் – பால-மிகை:11 39/4
கச்சை அம் கட கரி கழுத்தின்-கண் உற – அயோ:1 25/1
அழித்தனள் அழுதனள் அம் பொன் மாலையால் – அயோ:2 60/3
கண் உறு கவினராய் இனிது காத்த அம்
மண் உறு முரசு உடை மன்னர் மாலையில் – அயோ:2 65/2,3
அவ்வை நீங்கும் என்று அயோத்தி வந்து அடைந்த அம் மடந்தை – அயோ:3 4/3
யாழ் இசை அஞ்சிய அம் சொல் ஏழை கோயில் – அயோ:3 5/2
கண்டு நெஞ்சு கலங்கி அம் சிறை ஆன காமர் துணை கரம் – அயோ:3 51/3
துவளும் நுண் இடையார் ஆடும் தோகை அம் குழாத்தின் தொக்கார் – அயோ:3 74/4
அம் கணன் அவனி காத்தற்கு ஆம் இவன் என்னல் ஆமோ – அயோ:3 90/1
அம் தண் புனல் கொண்டு அணுக ஐயா இது-போது அளவு ஆய் – அயோ:4 79/2
மையில் கரியாள் எதிர் நின்னை அம் மௌலி சூட்டல் – அயோ:4 123/2
கவ்வை அம் பெரும் கடல் முனியும் கால்வைத்தான் – அயோ:4 156/4
ஆடை நல் அணி முனிந்தன அம் பொன் செய் இஞ்சி – அயோ:4 209/3
அம் பவள வல்லிகள் என சிலர் அசைந்தார் – அயோ:5 14/4
அம் கண் நாயகன் காண வந்து அண்மினார் – அயோ:7 10/4
அம் கையின் தரும் கங்கையின் ஆடினான் – அயோ:7 16/4
வில் திரு நுதல் மாதே அம் மலர் விரி கோங்கின் – அயோ:9 12/2
கொன்றை வேய்ங்குழல் கோவலர் முல்லை அம் குடுமி – அயோ:9 34/2
அனகன் அம் கணன் ஆயிரம் பெயர் உடை அமலன் – அயோ:10 1/2
மாண்ட வால் நிற அருவி அம் மழ விடை பாகன் – அயோ:10 7/3
சுழித்த தண் புனல் சுழி புரை உந்தி அம் தோகாய் – அயோ:10 21/1
அம் பொன் மால் வரை அலர் கதிர் உச்சி சென்று அணுக – அயோ:10 26/3
பாழி அம் புயத்து நின் பணியின் நீங்கலா – அயோ:11 54/3
ஆறு தன்னுடன் வரும் அம் சொல் மாதரை – அயோ:11 103/1
கரும்பு அலர் செந்நெல் அம் கழனி கான நாடு – அயோ:11 113/1
மன்றல் அம் தாரினும் மறைந்திலாமையால் – அயோ:12 38/2
குன்று என குனிக்கும் அம் பொன் குவடு என குபேரன் மானம் – அயோ:13 45/3
பாடு இயல் களி நல் யானை பந்தி அம் கடையின் குத்த – அயோ:13 54/3
நந்தி அம் பதியிடை நாதன் பாதுகம் – அயோ:14 138/1
அம் மா தவனும் விரைவோடு அவலம் தரு நெஞ்சினனாய் – அயோ-மிகை:4 7/4
அம் மா மலை அண்ணலையே அனையான் – ஆரண்:2 6/4
வல்லை மைந்த அம் மன்னையும் என்னையும் – ஆரண்:4 35/3
எல்லி அம் குவளை கானத்து இடை இடை மலர்ந்து நின்ற – ஆரண்:5 6/3
அல்லி அம் கமலம் கண்டாள் அண்ணல்-தன் வடிவம் கண்டாள் – ஆரண்:5 6/4
கற்றை அம் சடையவன் கண்ணின் காய்தலால் – ஆரண்:6 6/1
கதிர் மதி ஆம் எனின் கலைகள் தேயும் அம்
மதி எனின் மதிக்கும் ஓர் மறு உண்டு என்னுமால் – ஆரண்:6 10/3,4
அடித்தலம் தீண்டலின் அவனிக்கு அம் மயிர் – ஆரண்:6 12/3
அம் சொல் இள மஞ்ஞை என அன்னம் என மின்னும் – ஆரண்:6 24/3
தூயவன் பணியா-முன்னம் சொல்லுவாள் சோர்வு இலாள் அம்
மாய வல் அரக்கரோடு வாழ்வினை மதிக்கலாதேன் – ஆரண்:6 34/1,2
பூண் இயல் கொங்கை அன்னாள் அம் மொழி புகறலோடும் – ஆரண்:6 39/3
ஆயிடை அமுதின் வந்த அருந்ததி கற்பின் அம் சொல் – ஆரண்:6 58/1
அம் கண் அரசே ஒருவர்க்கு அழியாதோ அழகு என்றாள் – ஆரண்:6 111/4
நீந்தினார் நெடும் குருதி அம் கடல் புக்கு நிலையார் – ஆரண்:7 137/4
ஆற்றினான் அவன் ஆழி அம் தேர் சரம் – ஆரண்:9 19/3
அம் சொற்கள் அமுதில் அள்ளி கொண்டவள் வதனம் மை தீர் – ஆரண்:10 70/3
செந்நெல் அம் கழனி நாடன் திரு மகள் செவ்வி கேளா – ஆரண்:10 110/2
தண் அம் தாமரையின் தனி பகைஞன் என்னும் தன்மை ஒருதானே – ஆரண்:10 113/3
பொங்கு உளை பச்சை அம் புரவி தேரதால் – ஆரண்:10 131/2
சொன்னான் நிருதர்க்கு இறை அம் மொழி சொல்லலோடும் – ஆரண்:10 133/1
அ நாளில் நிரம்பிய அம் மதி ஆண்டு ஓர் வேலை – ஆரண்:10 133/2
அம் தார் அகலத்தொடும் அஞ்சன குன்றம் என்ன – ஆரண்:10 149/3
அம் தாம நெடும் தறி ஆயிரத்தால் அமைத்த – ஆரண்:10 156/3
வேரி அம் சரள சோலை வேனிலான் விருந்து செய்ய – ஆரண்:10 163/2
வேரி அம் தெரியல் வீர மீள்வதே மேன்மை என்றான் – ஆரண்:11 59/4
மன்றல் அம் கோதை மாதர் மனம் என போயிற்று அம்மா – ஆரண்:11 72/4
மற்று அம் மாய அரக்கன் மனக்கொளா – ஆரண்:11 74/3
அன்றில் அம் பெடை என அரற்றினாள்-அரோ – ஆரண்:13 45/4
அம் சிறை குருதி ஆறு அழிந்து சோரவும் – ஆரண்:13 58/1
உடலுள் நாட்டிய குருதி அம் பரவையின் உம்பர் – ஆரண்:13 92/3
அயிர்த்த தம்பி புக்கு அம் கையின் எடுத்தனன் அருவி – ஆரண்:13 94/2
அம் சொல் மயிலை அருந்ததியை நீங்கினிரோ – ஆரண்:13 103/3
அம் கண் மா ஞாலத்தை விளக்கும் ஆய் கதிர் – ஆரண்:13 109/3
அம் சொல் கிளி அன்ன அணங்கினை முன் – ஆரண்:14 64/1
தொண்டை அம் சே ஒளி துவர்த்த வாய் அமுது – ஆரண்:14 97/2
ஆளும் நாயகன் அம் கையின் தீண்டிய அதனால் – ஆரண்:15 38/1
தோன்று உரு எவையும் அம் முதலை சொல்லுதற்கு – கிட்:0 1/2
தொண்டை அம் கனி இதழ் தோன்றல் சான்றது – கிட்:1 12/4
அருவி அம் குன்றில் என்னோடு இருந்தனன் அவன்-பால் செல்வம் – கிட்:2 22/3
பாழி அம் தடம் தோள் வென்றி மாருதி பதும செம் கண் – கிட்:2 30/3
நீ அம் மான் நேர்தியால் நேர் இல் மாரீசன் ஆம் – கிட்:3 11/3
விருந்தும் ஆகி அம் மெய்ம்மை அன்பினோடு – கிட்:3 35/1
செய்ய தாமரை ஆம்பல் அம் போது என சிவந்த – கிட்:3 70/4
மண்டலம் தொடுவது அம் மலையின்-மேல் மலை என – கிட்:5 1/3
அருவி அம் கண் திறந்து அன்பின் நோக்கினான் – கிட்:6 19/2
ஆறுடன் செல்பவர் அம் சொல் மாதரை – கிட்:6 22/1
மண்டலம் உலகில் வந்து கிடந்தது அம் மதியின் மீதா – கிட்:7 146/3
பாழி அம் தடம் தோள் வீர பார்த்திலை-போலும் அன்றே – கிட்:9 21/3
அம் சிறை அறுபத அளக ஓதிய – கிட்:10 118/2
அல்லி அம் கமலம் அன்ன அடி பணிந்து அச்சம் தீர்ந்தான் – கிட்:11 77/2
ஆண்தகை அதனை நோக்கி அம் மலர் கமல தாளால் – கிட்:11 82/1
அம் மலை உதயம் செய்த தாதையும் அனையன் ஆனான் – கிட்:11 103/4
ஆடல் அம் தானையோடு அவனும் எய்துமால் – கிட்:11 134/4
அ தீர்த்தம் அகன் கோதாவரி என்பர் அம் மலையின் அருகிற்று அம்மா – கிட்:13 21/4
வெவ் ஆறு அம் என குளிர்ந்து வெயில் இயங்கா வகை இலங்கும் விரி பூம் சோலை – கிட்:13 22/2
அல்லி ஊன்றிடும் என்று அஞ்சி அரவிந்தம் துறந்தாட்கு அம் பொன் – கிட்:13 42/1
உண்ட மா மரனின் அம் மலையின்-வாய் உறையும் நீர் – கிட்:14 6/2
மண்டு பார் அதனின் வாழ் உயிர்கள் அம் மதியினார் – கிட்:14 6/3
அருவி அம் திரள்களும் அலங்கு தீயிடை – கிட்:14 13/3
பெரும் திறலினானை உயிர் உண்டு பிழை என்று அம்
முருந்து நிகர் மூரல் நகையாளையும் முனிந்தான் – கிட்:14 59/3,4
வெள்ளி அம் பெரு மலை பொருவு மேனியான் – கிட்:16 26/4
கண்_நுதல் ஒழிய செல்லும் கைலை அம் கிரியும் ஒத்தான் – சுந்:1 25/4
அம் சில் ஓதியோடு உவமைய ஆக்குற அமைவ – சுந்:2 4/4
அம் சுவணத்தின் உத்தரியத்தாள் அலை ஆரும் – சுந்:2 77/3
அம் தாரத்தின் நேர் வரு சொல்லாள் அறை தும்பி – சுந்:2 78/2
அடியா-முன்னம் அம் கை அனைத்தும் ஒரு கையால் – சுந்:2 89/1
எத்தனை காலம் காப்பன் யான் இந்த மூதூர் என்று அம்
முத்தனை வினவினேற்கு முரண் வலி குரங்கு ஒன்று உன்னை – சுந்:2 92/1,2
காதல் அம் கள் உண்டார் போல் முறைமுறை களிக்கின்றாரை – சுந்:2 106/4
அற்புத வடி கண் வாளிக்கு அஞ்சனம் எழுதி அம் பொன் – சுந்:2 107/3
ஏதி அம் கொழுநர் தம்-பால் எய்திய காதலாலே – சுந்:2 112/1
தூவி அம் பேடை என்ன மின் இடை துவள ஏகி – சுந்:2 116/3
அறிவு எனும் பெரும் பரவை அம் புனலினால் அவித்தான் – சுந்:2 129/4
ஆவினான் புகழ் அம் கை நரம்பினால் – சுந்:2 176/2
காவி அம் கண்ணிதன்-பால் கண்ணிய காதல் நீரின் – சுந்:2 211/3
மாடு நின்ற அம் மணி மலர் சோலையை மருவி – சுந்:3 1/1
ஆவி அம் துகில் புனைவது ஒன்று அன்றி வேறு அறியாள் – சுந்:3 11/1
குன்றிடை உழுவை அம் குழு கொண்டு ஈண்டியே – சுந்:3 50/4
தன் நிறத்தோடு மாறு தந்து இமைக்கும் நீவி அம் தழைபட உடுத்த – சுந்:3 80/1
அம் கயல் கரும் கண் இயக்கியர் துயக்கு இல் அரம்பையர் விஞ்சையர்க்கு அமைந்த – சுந்:3 83/1
மங்கையர் ஈட்டம் மால் வரை தழீஇய மஞ்ஞை அம் குழு என மயங்க – சுந்:3 83/4
கை உறு நெல்லி அம் கனியின் காண்டியால் – சுந்:4 25/3
அயர்வு உற்று அரிதின் தெளிந்து அம் மலைக்கு அ புறத்து ஓர் – சுந்:4 92/1
வஞ்சி அம் மருங்குல் அம் மறு இல் கற்பினாள் – சுந்:4 106/1
வஞ்சி அம் மருங்குல் அம் மறு இல் கற்பினாள் – சுந்:4 106/1
ஆறு துயர் அம் சொல் இள_வஞ்சி அடியன் தோள் – சுந்:5 10/3
ஆலி அம் கண்ணியர் அறுத்து நீத்தன – சுந்:5 55/2
தாலி அம் பெரு மலை தயங்க காண்டியால் – சுந்:5 55/4
பாடல் அம் பனி வண்டொடும் பல் திரை – சுந்:6 31/2
வண்டல் அம் புனல் ஆற்றின் மடிந்தன – சுந்:6 32/2
சிந்து வார் அம் புரை திரை சேர்ந்தன – சுந்:6 34/2
தொண்டை அம் கனி வாய் சீதை துயக்கினால் என்னை சுட்டாய் – சுந்:6 40/1
அம் முறை ஐயன் வைகும் ஆல் என நின்றது அம்மா – சுந்:6 44/4
அம் கை பத்து இரட்டியான்-தன் ஆணையால் அழகு மாண – சுந்:6 51/3
ஆயிரம் ஐந்தொடு ஐந்து ஆம் ஆழி அம் தடம் தேர் அ தேர்க்கு – சுந்:8 10/1
மன்றல் அம் தார் அணி மார்பினும் மணி தேர் – சுந்:8 34/2
உக்கன குருதி அம் பெரும் திரை உருட்டி – சுந்:8 39/3
இலங்கு வெம் சினத்து அம் சிறை எறுழ் வலி கலுழன் – சுந்:9 2/1
கை பரந்து எழு சேனை அம் கடலிடை கலந்தார் – சுந்:9 14/1
தருக்கும் அம் மாருதி தனிமை தன்மையும் – சுந்:9 25/2
முறிந்தது மூரி வில் அம் முறியே கொடு – சுந்:9 50/1
ஆழி அம் தேரும் மாவும் அரக்கரும் உருக்கும் செம் கண் – சுந்:11 13/1
ஓங்கல் அம் பெரு வலி உயிரின் அன்பரை – சுந்:12 5/1
அரமிய தலம்-தொறும் அம் பொன் மாளிகை – சுந்:12 14/1
அம் கய தடம் தாமரைக்கு அலரியோன் ஆகி – சுந்:12 49/2
அம் கண் நாயகன்-தனது ஆணை கூறிய – சுந்:12 59/2
அல்லி அம் கமலமே அனைய செம் கண் ஓர் – சுந்:12 69/3
காவலர் அல்லன் ஈசன் கைலை அம் கிரியும் அல்லன் – சுந்:12 72/2
முப்புரத்து எய்த கோலே ஒத்தது அம் மூரி போர் வால் – சுந்:12 131/4
அ நீரில் வந்த முதல் அந்தணன் ஆதி நாள் அம்
முந்நீரில் மூழ்கி தவம் முற்றி முளைத்தவா போல் – சுந்-மிகை:1 7/3,4
மீன் சூழ்வரும் அம் முழு வெண் மதி வீறு கீற – சுந்-மிகை:1 10/4
அம் கை திரள்கள் எடுத்து ஓடி ஆர்த்தது ஒத்தது அணி ஆழி – யுத்1:1 10/4
ஆசு_இல் பர தாரம் அவை அம் சிறை அடைப்பேம் – யுத்1:2 52/1
கற்றை அம் சடை கடவுளும் காத்து அளித்து அழிக்கும் – யுத்1:3 2/2
கைத்து ஒன்று நெல்லி அம் கனியின் காண்டியால் – யுத்1:3 58/4
மன்றல் அம் துளப மாலை மானுட மடங்கல் வானில் – யுத்1:3 131/1
அல்லி அம் கமலத்து அண்ணல் அவன் புகழ் விரிப்பதானான் – யுத்1:3 156/4
ஆதி அம் பரமனுக்கு அன்பும் நல் அறம் – யுத்1:4 21/1
புன்னை அம் பொதும்பரும் புக்கு நோக்கினான் – யுத்1:4 27/4
பாதி அம் சிறையிடை பெடையை பாடு அணைத்து – யுத்1:4 28/3
கருணை அம் கோயிலுள் இருந்த கண்ணனை – யுத்1:4 47/3
ஆதி அம் பரமே யான் உன் அபயம் என்று அழைத்த அ நாள் – யுத்1:4 110/2
அலங்கல் அம் தோளவன் துணைவர் அந்தம்_இல் – யுத்1:5 32/3
அம் பொன் மா படை ஐ_இரு கோடி கொண்டு அமைந்தான் – யுத்1:5 35/2
வெள்ளி அம் பெரும் கிரியினை வேரொடும் வாங்கி – யுத்1:5 53/3
கருணை அம் கடல் கிடந்தனன் கரும் கடல் நோக்கி – யுத்1:6 2/3
மோதல் அம் கனை கடல் முருக்கும் தீயினால் – யுத்1:6 43/1
அரும் கடகம் அம் கையில் அகற்றி அயர்வோடும் – யுத்1:9 12/1
அருந்ததியும் வந்தனை செய் அம் சொல் இள வஞ்சி – யுத்1:9 13/3
காட்டினன் கள்வர் என்னா கருணை அம் கடலும் கண்டான் – யுத்1:9 26/4
கற்றை அம் தளிர்கள் என்ன கவ்விய நிமிர்வ காணாய் – யுத்1:10 19/4
அம் பொன் மேரு வரை கோபுரம் ஆக – யுத்1:11 3/2
கல்லில் அம் கை உலகம் கவர்கிற்போர் – யுத்1:11 11/1
அம் சொல் இன் சுவை அரம்பையர் ஆடி – யுத்1:11 13/3
கரிய கொண்டலை கருணை அம் கடலினை காண – யுத்1:12 6/1
தானை அம் தலைவரோடும் சார்ந்த வீடணனும் தாழாது – யுத்1-மிகை:4 12/2
தானை அம் தலைவன் ஈது சாற்றலும் தறுகண் வெம் போர் – யுத்1-மிகை:9 15/1
ஆதி அம் பரன் அங்கதன் ஓதல் கேட்டு – யுத்1-மிகை:14 7/1
ஆடல் அம் பரி தாரும் அலம்பின – யுத்2:15 17/2
அள்ளி அம் கைகள் இருபதும் பற்றி பண்டு அரன் மா – யுத்2:15 209/2
வெள்ளி அம் கிரி எடுத்தது வெள்கினான் என்ன – யுத்2:15 209/3
முறுவல் எய்திய முகத்தினன் முளரி அம் கண்ணன் – யுத்2:15 240/1
கற்றை அம் சுடர் கவசமும் கட்டு அற கழித்தான் – யுத்2:15 242/4
பாழி அம் பொருப்பும் கீழ்-பால் அடுத்த பாதாளத்துள்ளும் – யுத்2:16 8/2
ஆழி அம் கிரியின் மேலும் அரக்கர் ஆனவரை எல்லாம் – யுத்2:16 8/3
ஆதி அம் கடவுளாலே அரும் தவம் ஆற்றி பெற்றாய் – யுத்2:16 130/2
தும்பி அம் தொடையல் மாலை சுடர் முடி படியில் தோய – யுத்2:16 149/1
தும்பி அம் தொடையல் வீரன் சுடு கணை துரப்ப சுற்றும் – யுத்2:16 153/1
அனுமனை வாலி சேயை அருக்கன் சேய்-தன்னை அம் பொன் – யுத்2:16 156/1
ஆள் அழி குருதி வெள்ளத்து அழுந்தின கவிகள் அம் பொன் – யுத்2:16 169/3
மு முனை நெடு வேல் அண்ணல் முளரி அம் சரணம் தாழ்ந்த – யுத்2:16 187/2
வென்றி அம் பெரும் சேனை ஓர் பாதியின் மேலும் – யுத்2:16 203/2
அடல் வயம் கொள் வெம் சீயம் நின்று ஆர்க்கின்றது அம் பொன் – யுத்2:16 224/3
புரிந்த அ நெடும் சேனை அம் கரும் கடல் புக்கான் – யுத்2:16 243/4
மூக்கூடும் புக புக்கு மூழ்கியது அம் முக குன்றம் – யுத்2:16 355/4
அன்றில் அம் பேடை போல வாய் திறந்து அரற்றலுற்றாள் – யுத்2:17 36/4
அம் பொன் கழல் வீரன் அகம்பனும் உன் – யுத்2:18 16/2
அம் தார் இளவற்கு அயர்வு எய்தி அழும் – யுத்2:18 33/1
விண் நாடியர் விஞ்சையர் அம் சொலினார் – யுத்2:18 39/1
சில்லி அம் தேரின் மேலான் அவன் அமர் செவ்விது அன்றால் – யுத்2:18 180/2
ஐ_இருநூறு பூண்ட ஆழி அம் தேரின் மேலான் – யுத்2:18 227/4
ஆடுவென் விளையாட்டு என்னா அயில் எயிற்று அரக்கன் அம் பொன் – யுத்2:18 231/2
இடையே தடைகொண்டு தன் ஏடு அவிழ் அம் கை – யுத்2:18 249/3
மல்லல் அம் தோளினாய் அமுதின் வன்மையால் – யுத்2:19 31/4
மண்டு வெம் குருதி ஆறு அம் மறி கடல் மடுத்த மாதோ – யுத்2:19 49/4
ஆயிரம் புரவி பூண்ட ஆழி அம் தேரன் ஆனான் – யுத்2:19 121/4
ஆர்க்கும் ஆயிரம் தேர் பிடித்து அம் கையால் – யுத்2:19 141/3
சீர் தடம் பெரும் சில்லி அம் தேரினை – யுத்2:19 155/1
ஆழி அம் கமல கையான் ஆதி அம் பரமன் என்னா – யுத்2:19 179/3
ஆழி அம் கமல கையான் ஆதி அம் பரமன் என்னா – யுத்2:19 179/3
ஐ இரு கோடி செம்பொன் மணி விளக்கு அம் கை ஏந்தி – யுத்2:19 206/1
அரைத்திலன் உலகம் எல்லாம் அம் கையால் பொங்கி பொங்கி – யுத்2:19 215/3
ஆழி அம் செல்வ பண்டு இ அகலிடம் அளித்த அண்ணல் – யுத்2:19 235/1
மேவாத இன்பம் அவை மேவி மேவ நெடு வீடு காட்டு அம் முடியாய் – யுத்2:19 251/3
கூர் ஆழி அம் கை உடையாய் திரண்டு ஓர் உரு ஆதி கோடல் உரி-போல் – யுத்2:19 261/3
வானவர் மகளிர் போனார் மழலை அம் சதங்கை மாழ்க – யுத்2:19 281/4
துகைத்து ஒலி ஒடுங்கா முன்னம் சோனை அம் புயலும் எஞ்ச – யுத்2-மிகை:15 21/2
மொய் கொள் சேனை அம் தலைவர்கள் முரண் கரி பரி தேர் – யுத்2-மிகை:15 35/2
மன்றல் அம் தொங்கலான் தன் மனம் தனில் வருத்தம் மாற – யுத்2-மிகை:16 10/2
வந்து அம் மா படை அளப்பு இல வெள்ளங்கள் மடிய – யுத்2-மிகை:16 39/1
அம் தாமரையின் அணங்கு அதுவே ஆகி உற – யுத்2-மிகை:17 2/1
அம் சமம் அஞ்சி அழிந்துளர் ஆனோர் – யுத்3:20 8/1
சில்லி அம் தேர் கொடி சிதைய சாரதி – யுத்3:20 41/1
கதிரவன் செழும் சே ஒளி கற்றை அம் கரத்தால் – யுத்3:20 55/2
வை அம் சிலை ஆறு வழங்கினனால் – யுத்3:20 69/3
தொல் வன யானை அம் கை விலாழி நீர் துவலை தூற்ற – யுத்3:21 10/3
வேரி அம் பூவின் மாரி சொரிந்தனர் இடைவிடாமல் – யுத்3:22 17/4
தும்பை அம் தொடையலர் தட கை தூணி வாங்கு – யுத்3:22 52/3
கொணர்குவென் விரைவின் என்னா கொள்ளி ஒன்று அம் கை கொண்டான் – யுத்3:24 9/3
ஆயிரம் யோசனை ஆழ்ந்தது அம் மலை – யுத்3:24 64/2
ஏதம் இல் இலங்கை அம் கிரி-கொடு எய்திய – யுத்3:24 98/3
மொய்த்த குன்றை அம் மூல ஊழிவாய் – யுத்3:24 115/3
குரும்பை அம் கொங்கை நாகர் கோதையர் இயக்கர் கோது இல் – யுத்3:25 2/2
கூந்தல் அம் பார கற்றை கொந்தள கோல கொண்டல் – யுத்3:25 8/1
அலங்கல் அம் தடம் தோள் அண்ணல் அனுமனே ஆதல் வேண்டும் – யுத்3:26 3/3
அன்னது புரிதல் நன்று என்று அரக்கனும் அமைய அம் சொல் – யுத்3:26 18/1
அம் சொலாள் இருந்தாள் கண்டேன் என்ற யான் அரக்கன் கொல்ல – யுத்3:26 49/3
மன்றல் அம் கோதையாளை தம் எதிர் கொணர்ந்து வாளின் – யுத்3:26 69/1
அம் கங்கு இழி செம்_புனல் பம்ப அலைந்து – யுத்3:27 42/3
அம் கங்கள் நிரம்பி அலம்பியதால் – யுத்3:27 42/4
அம் கடம் கழிந்த பேர் அருவி குன்றின்-நின்று – யுத்3:27 48/1
அம் கடம் கிழிந்திலர் அழிந்த ஆடவர் – யுத்3:27 48/2
பூத்தானும் அம் மழுவாளியும் முழு வாய்-கொடு புகழ்ந்தார் – யுத்3:27 148/4
விலங்கல் அம் தோளாய் நின்னை பிரிகலம் விளிதும் என்று – யுத்3:28 15/2
சண்ட வெம் கதிரின் கற்றை தழையொடும் இரவிதான் அம்
மண்டலம் வீழ்ந்தது என்ன வீழ்ந்தது தலையும் மண்-மேல் – யுத்3:28 54/3,4
ஆக்கையின்-நின்று வீழ்ந்த அரக்கன் செம் தலையை அம் கை – யுத்3:28 59/1
அன்றில் அம் கரும் பேடைகள் ஆம் என – யுத்3:29 2/1
அடித்த கைத்தலத்து அம் மலை ஆழி நீர் – யுத்3:29 9/3
வள்ளி அம் மருங்குல் செ வாய் மாதர்-மேல் வைத்த போது – யுத்3:29 57/3
கங்கை அம் சென்னியானும் கண்ணனும் கமலத்தோனும் – யுத்3:29 58/3
மின்னும் வாள் எயிற்று அரக்கரை அம் கையால் விலக்கி – யுத்3:30 38/2
சீதை என்பவள்-தனை விட்டு அம் மனிதரை சேர்தல் – யுத்3:30 50/2
ஆம்பல் அம் பகைஞன் தன்னோடு அயிந்தரம் அமைந்தோன் அன்னாய் – யுத்3:31 45/4
அஞ்சினாம் பழியும் பூண்டாம் அம் புவி யாண்டும் ஆவி – யுத்3:31 47/1
கல் என சிறந்ததேயும் கருணை அம் கடலே அன்ன – யுத்3:31 69/2
கேட கங்கண அம் கையொடும் கிளர் – யுத்3:31 120/1
அம் கதம் களத்து அற்று அழிவுற்றவால் – யுத்3:31 121/2
ஆழியையும் ஒத்தனன் அம் மன்னுயிரும் ஒத்தனர் அலைக்கும் நிருதர் – யுத்3:31 141/4
ஏனை அம் மணி ஏழரை நாழிகை ஆடியது இனிது அன்றே – யுத்3:31 215/4
வியன் கர நேமி அம் படை அ வெற்பினை – யுத்3-மிகை:23 1/2
ஆதி அம் படை தலைவர்கள் வெள்ளம் நூறு அடு போர் – யுத்3-மிகை:30 5/1
சேனை அம் தலைவர் சேனை முழுவதும் அழிந்து சிந்த – யுத்3-மிகை:31 64/1
தூவி அம் பெடை அரி இனம் மறிதர சூழி – யுத்4:32 9/1
மேவி அம் படை கடலிடை குடரொடு மிதந்த – யுத்4:32 9/4
மன்றல் அம் குழல் சனகி தன் மலர் கையான் வயிறு – யுத்4:35 26/1
ஆழி அம் தடம் தேர் வீரன் ஏறலும் அலங்கல் சில்லி – யுத்4:37 1/1
வென்றி அம் திசை யானை வெகுண்டன – யுத்4:37 26/1
வந்து-என வந்தது அம் மான தேர்-அரோ – யுத்4:37 61/4
வென்றி அம் தடம் தேரினை மீட்க என – யுத்4:37 182/2
முளரி அம் கண்ணன் மூரல் முறுவலன் மொழிவதானான் – யுத்4:37 205/4
மன களிக்கு மற்று உன்னை அம் மானவன் – யுத்4:40 17/2
கையுறு நெல்லி அம் கனியின் காட்டும் என் – யுத்4:40 80/2
கற்றை அம் சடையில் மேவு கங்கையும் சேது ஆக – யுத்4:41 23/2
முடியை மோயினன் நின்றுழி முளரி அம் கண்ணன் – யுத்4:41 37/2
நெடிய காதல் அம் கலசம்-அது ஆட்டினன் நெடியோன் – யுத்4:41 37/4
பந்தி அம் கழல் பாதம் அருச்சியா – யுத்4:41 46/3
காவி அம் கழனி நாடும் நகரமும் கலந்து வாழும் – யுத்4:41 114/2
அனையது ஓர் காலத்து அம் பொன் சடை முடி அடியது ஆக – யுத்4:41 118/1
மன்றல் அம் கோதையாளும் வந்தனள் மானம்-தன்னில் – யுத்4-மிகை:40 6/2
மன்றல் அம் குழலினாளை மணம் புணர் காலம் அன்றி – யுத்4-மிகை:40 8/2
வேரி அம் கமலை செப்பும் விரிந்த கிட்கிந்தை உள்ளார் – யுத்4-மிகை:41 120/2
மன்றல் அம் குழலினார்கள் துவன்றினர் மகிழ்ச்சி கூட – யுத்4-மிகை:41 122/4
நின்றவள்-தன்னை நங்கை அம் கையால் தழுவி நின்று – யுத்4-மிகை:41 127/1
ஆழி அம் ஆற்றலானை அனுமனை அரக்கர் அஞ்சும் – யுத்4-மிகை:41 130/3
மன்றல் அம் குழல் சனகிக்கு காட்டினன் மகிழ்ந்து – யுத்4-மிகை:41 137/2
மிடைந்த சேனை அம் பெரும் கடல் சூழ் தர மேல் நாள் – யுத்4-மிகை:41 145/2
வென்றி அம் தானைக்கு எல்லாம் விருந்தொடு சயனம் மேவி – யுத்4-மிகை:41 159/2
வென்றி அம் தானைக்கு எல்லாம் விருந்தொடு சயனம் மற்றும் – யுத்4-மிகை:41 175/2
அம் பவள செ வாய் அணி கடக சேவகன் – யுத்4-மிகை:41 179/1
அல்லி அம் கமலமே அனைய தாள்களில் – யுத்4-மிகை:41 222/3
அ வழி மாருதி அம் கை பற்றிய – யுத்4-மிகை:41 223/1
மன்றல் அம் தொடையினாய் அயோத்தி மா நகர் – யுத்4-மிகை:41 224/2
முனிதனது இடத்து வந்த முளரி அம் கண்ணன் வண்ண – யுத்4-மிகை:41 261/3
அலங்கல் அம் தொடையினானும் அந்தியின் கடன்கள் ஆற்றி – யுத்4-மிகை:41 268/1
அம் புவி-தன்னில் மேலாம் அயோத்தியில் அமர்ந்தான் அம்மா – யுத்4-மிகை:42 8/4
அம் கண் வான் உலகம் தாய அடி மலர் தவிசோன் ஆட்டும் – யுத்4-மிகை:42 29/1
கர கமலங்கள் பூத்த கற்றை அம் கவரி தெற்ற – யுத்4-மிகை:42 36/3
கனை கழல் காலினானை கருணை அம் கடலும் நோக்கி – யுத்4-மிகை:42 67/2

TOP


அம்சு (1)

அம்சு வள் நத்தின் முத்து ஒளிர் ஆரத்து அணி கொண்டாள் – சுந்:2 77/4

TOP


அம்பர (1)

இன்னல் அம்பர வேந்தற்கு இயற்றிய – சுந்:3 22/1

TOP


அம்பரங்கள் (1)

அம்பரங்கள் தொடும் கொடி ஆடையும் – யுத்3:31 119/1

TOP


அம்பரங்களொடும் (1)

அம்பரங்களொடும் களி யானையும் – யுத்3:31 119/2

TOP


அம்பரத்தின் (2)

அம்பரத்தின் அரம்பையர் அன்பொடும் – அயோ:14 10/3
அம்பரத்தின் நீங்கா அரசு அளித்த ஆழியாய் – அயோ:14 61/4

TOP


அம்பரத்து (11)

அம்பரத்து இன்னமும் உளர்-கொலாம் ஐயா – அயோ:11 52/4
அம்பரத்து உளேன்-அரோ – ஆரண்:1 63/4
ஆழ்ந்த தேர் அம்பரத்து ஓட்டி ஆர்க்கின்றான் – ஆரண்:7 126/4
அம்பரத்து நாதனால் – ஆரண்-மிகை:1 11/2
அம்பரத்து இயங்கும் ஆணை கழுகினுக்கு அரசன் ஆனான் – கிட்-மிகை:16 8/2
அம்பரத்து உம்பர் புக்கு அமரிடை தலை துமித்து அமரர் உய்ய – யுத்1:2 82/2
அம்பரம் அம்பரத்து ஏகல் ஆற்றல – யுத்1:6 37/3
அம்பரத்து எறிந்து ஆர்ப்ப அரக்கனும் – யுத்2:15 75/1
அம்பரத்து அமைந்த வல் வில் சம்பரன் ஆவி வாங்கி – யுத்3:27 72/1
உருக்கு செம்பு என அம்பரத்து ஓடினது உதிரம் – யுத்4:32 7/4
அம்பரத்து அனந்தர் நீங்கி அயோத்தியில் வந்த வள்ளல் – யுத்4:42 21/4

TOP


அம்பரம் (6)

அம்பரம் இழந்து அவனி வந்தனன் – பால-மிகை:6 4/4
பங்கி அம்பரம் எங்கும் விம்மின பம்பை பம்பின பல் வகை – அயோ:3 64/2
அம்பரம் அம்பரத்து ஏகல் ஆற்றல – யுத்1:6 37/3
அடுத்த நல் உணர்வு ஒழிந்திலன் அம்பரம் செம்பொன் – யுத்2:15 210/1
எ அம்பரம் எ எண் திசை எ வேலைகள் பிறவும் – யுத்3:27 104/3
அம்பரம் கம் அரும் கலம் ஆழ்ந்து என – யுத்3:31 119/4

TOP


அம்பரம்-தன்னில் (1)

அம்பரம்-தன்னில் மேவும் ஆதித்தன் புதல்வன் ஞான – பால-மிகை:0 20/3

TOP


அம்பரம்-தன்னை (1)

அம்பரம்-தன்னை நீத்தான் அலரி காதலனுக்கு ஈந்தான் – யுத்4-மிகை:42 52/4

TOP


அம்பரீடற்கு (1)

அம்பரீடற்கு அருளியதும் அயனார் மகனுக்கு அளித்ததுவும் – யுத்3:22 225/1

TOP


அம்பரீடன் (1)

குதை வரி சிலை வாள் தானை கோமகன் அம்பரீடன்
சுதை தரு மொழியன் வையத்து உயிர்க்குயிராய தோன்றல் – பால-மிகை:11 37/1,2

TOP


அம்பலம் (1)

ஆடு அரங்குகள் அம்பலம் தேவர் ஆலயங்கள் – சுந்:2 131/2

TOP


அம்பலி (1)

அம்பலி கணுவை ஊமை சகடையோடு ஆர்த்த அன்றே – யுத்3:22 5/4

TOP


அம்பன் (1)

அம்பன் அம்பிக்கு நாதன் அழி கவுள் – அயோ:8 3/3

TOP


அம்பால் (24)

திண் சிலை புருவம் ஆக சே அரி கரும் கண் அம்பால்
புண் சிலை செய்வர் என்று போவன போன்ற மஞ்ஞை – பால:17 4/1,2
நா அம்பால் என் ஆருயிர் உண்டாய் இனி ஞாலம் – அயோ:3 42/3
குன்று என குவிந்த தோளாய் மாரவேள் கொதிக்கும் அம்பால்
பொன்றலின் இராமன் அம்பால் பொன்றலே புகழ் உண்டு அன்றோ – ஆரண்:11 33/2,3
பொன்றலின் இராமன் அம்பால் பொன்றலே புகழ் உண்டு அன்றோ – ஆரண்:11 33/3
சீறி இ உலகம் மூன்றும் தீந்து உக சின வாய் அம்பால்
நூறுவென் என்று கை வில் நோக்கிய-காலை நோக்கி – சுந்:4 80/1,2
விட்டாய்-என்றிடின் வெவ் அம்பால்
ஒட்டாரோடு உலகு ஓர் ஏழும் – சுந்:5 47/2,3
வெற்றி எழுவை மழுவாய் அம்பால் அறுத்து வீழ்த்தினான் – சுந்:8 46/4
ஆர்த்தனர் ஆயிரம் ஆயிரம் அம்பால்
தூர்த்தனர் அஞ்சனை தோன்றலும் நின்றான் – சுந்:9 47/3,4
என்னுடை ஈட்டினான் அ வாலியை எறுழ் வாய் அம்பால்
இன் உயிர் உண்டது இப்போது யாண்டையான் இராமன் என்பான் – சுந்:12 80/1,2
அறுத்து நீக்கினன் ஆயிர கோடி மேல் அம்பால் – யுத்2:15 192/4
உந்தையை மறைந்து ஓர் அம்பால் உயிருண்ட உதவியோற்கு – யுத்2:16 188/1
கூற்றுக்கு ஐயமும் அச்சமும் கெட நெடும் கொற்றவன் கொலை அம்பால்
வேற்று கையையும் வேலையில் இட்டனன் வேறும் ஓர் அணை மான – யுத்2:16 337/3,4
கூறுகூறாக்கி அம்பால் கோடியின் மேலும் கொன்றான் – யுத்2:18 193/4
ஆங்கு அவன் அவற்றை ஆண்டு ஓர் அம்பினால் அறுத்து ஓர் அம்பால்
ஓங்கல்-போல் புயத்தினான்-தன் உரத்திடை ஒளிக்க எய்தான் – யுத்2:18 222/3,4
கையினின் பெரிய அம்பால் கவசத்தை கழித்து வீழ்த்தான் – யுத்2:19 170/4
அறுபது ஆகிய வெள்ளத்தின் அரக்கரை அம்பால்
இறுவது ஆக்கிய இரண்டு வில்லினரும் கண்டு இரங்க – யுத்3:22 63/1,2
ஐயன் நெடும் கார் ஆழியை அம்பால்
எய்ய எரிந்தால் ஒத்தது இலங்கை – யுத்3:26 23/3,4
ஆயோன் நெடும் குருவி குலம் என்னும் சில அம்பால்
போய் ஓடிட துரந்தான் அவை பொறியோ என மறிய – யுத்3:27 105/1,2
எழுதி ஏர் அணிந்த திண் தோள் இராவணன் இராமன் அம்பால்
புழுதியே பாயல் ஆக புரண்ட நாள் புரண்டு மேல் வீழ்ந்து – யுத்3:27 169/1,2
ஆனது தெரிந்த வள்ளல் அளப்ப_அரும் கோடி அம்பால்
ஏனையர் தலைகள் எல்லாம் இடியுண்ட மலையின் இட்டான் – யுத்3:31 225/3,4
ஆண் தகை இளைய வீரன் அடு சிலை பொழியும் அம்பால் – யுத்3-மிகை:22 6/4
ஆனவை முழுதும் சிந்த அறுத்தனன் அமலன் அம்பால் – யுத்3-மிகை:31 64/4
அலக்கண் எய்துவித்தான் அடல் அரக்கனை அம்பால் – யுத்4:32 20/4
தாரையை சீதை புல்கி தாமரை கன்ணன் அம்பால்
பாரை விட்டு அகன்றான் வாலி பார் உளோர்க்கு அவதி உண்டோ – யுத்4-மிகை:41 125/1,2

TOP


அம்பாலே (1)

அன்று கொடுத்தவள் மைந்தர் பலத்தை என் அம்பாலே
கொன்று குவித்த நிணம் கொள் பிண குவை கொண்டு ஓடி – அயோ:13 21/2,3

TOP


அம்பி (1)

ஆழ நீர் கங்கை அம்பி கடாவிய – சுந்:3 23/1

TOP


அம்பிக்கு (2)

ஆய காலையின் ஆயிரம் அம்பிக்கு
நாயகன் போர் குகன் எனும் நாமத்தான் – அயோ:8 1/1,2
அம்பன் அம்பிக்கு நாதன் அழி கவுள் – அயோ:8 3/3

TOP


அம்பிகள் (2)

ஒடியெறி அம்பிகள் யாதும் ஓட்டலிர் – அயோ:13 13/2
தேன் நனை குழலார் ஏறும் அம்பிகள் சிந்து முத்தம் – அயோ:13 59/2

TOP


அம்பிடை (1)

கும்பகன்னன் என்று ஒருவன் நீர் அம்பிடை குறைத்த – யுத்3:22 64/1

TOP


அம்பியில் (1)

அங்கு நீர் கங்கை அம்பியில் ஏற்றினான் – யுத்4-மிகை:41 181/4

TOP


அம்பியின் (1)

அம்பியின் தலைவன் கண்ணீர் அருவி சோர் குன்றின் நின்றான் – அயோ:8 21/4

TOP


அம்பிலே (1)

அம்பிலே சிலையை நாட்டி அமரர்க்கு அன்று அமுதம் ஈந்த – பால-மிகை:0 16/1

TOP


அம்பின் (19)

அம்பின் ஆற்றுதும் என்று அகன் குன்றின் மேல் – பால:1 3/3
அங்கு இயன்று அனங்கன் எய்த அம்பின் வந்த சிந்தை நோய் – பால:13 51/2
ஆளின் வனம் நின்றதனை அம்பின் வனம் என்னும் – ஆரண்:9 5/3
அம்பின் போன்றனன் அன்று அடல் வாலி-தன் – கிட்:11 12/3
அம்பின் உதவும் படை தலைவர் அவரை நோக்கின் இ அரக்கர் – சுந்:4 117/3
வெம் கொலை அம்பின் கொன்றார்க்கு ஆள் தொழில் மேற்கொண்டீரேல் – சுந்:12 83/2
கொண்ட மா மரத்தை அம்பின் கூட்டத்தால் காட்ட தக்க – யுத்2:15 130/1
அம்பின் முன் செலும் மனத்திற்கும் முன் செலும் அனுமன் – யுத்2:15 231/4
பின்னையும் எம் கோன் அம்பின் கிளையொடும் பிழையாய் என்றாள் – யுத்2:17 71/4
இறந்தனன் நும்பி அம்பின் கொன்றனன் இராமன் என்றார் – யுத்2:17 75/4
அம்பின் முந்தி உனது ஆவி உண்ணும் இது கா அடா சிலை வல் ஆண்மையால் – யுத்2:19 79/4
அந்தி_வண்ணனும் அம்பின் அகற்றினான் – யுத்2:19 135/4
ஆயத்தார் பாசம் வீசி அயர்வித்தான் அம்பின் வெம்பும் – யுத்2:19 232/3
உரம் கெடுத்து உலகம் மூன்றும் ஒருவன் ஓர் அம்பின் சுட்ட – யுத்2:19 239/3
ஆலம் உமிழ் அம்பின் அறுத்தனனால் – யுத்3:20 77/4
அம்பின் மா மழையை நோக்கும் உதிரத்தின் ஆற்றை நோக்கும் – யுத்3:22 25/1
தூணியின் அடைத்த அம்பின் கொடும் தொழில் துறந்த கண்ணார் – யுத்3:25 10/4
ஓகத்து அம்பின் பொன்றினவேனும் உடல் ஒன்றி – யுத்4:33 4/2
அம்பின் மாண்டுள வானரம் அடங்க வந்து ஆர்ப்ப – யுத்4:40 124/3

TOP


அம்பின்-வாய் (1)

அம்பின்-வாய் ஆறு சோரும் அரக்கன்-தன் அருள் இல் யாக்கை – யுத்3:21 30/1

TOP


அம்பினால் (11)

ஆறினோடு ஆறும் ஓர் இரண்டும் அம்பினால்
கூறு-செய்து அமர் தொழில் கொதிப்பை நீக்கினான் – ஆரண்:7 106/3,4
அரனையும் கொண்ட காமன் அம்பினால் முன்னை பெற்ற – ஆரண்:10 83/3
அண்ணல் வாள் அரக்கன் விட்ட அம்பினால் அழிந்து சிந்தி – யுத்2:15 129/1
அ கிரிதனையும் ஆங்கு ஓர் அம்பினால் அறுத்து மாற்றி – யுத்2:15 131/1
மந்திர அம்பினால் மடிதல் வாய்மையால் – யுத்2:16 91/2
ஆறு இரண்டு அம்பினால் அ நெடு மரம் அறுத்து வீழ்த்தான் – யுத்2:18 218/2
ஆங்கு அவன் அவற்றை ஆண்டு ஓர் அம்பினால் அறுத்து ஓர் அம்பால் – யுத்2:18 222/3
அரக்கன் மைந்தனை ஆரியன் அம்பினால்
கரக்க நூறி எதிர் பொரு கண்டகர் – யுத்2:19 139/1,2
அம்பினால் பெரும் சமிதைகள் அமைத்தனன் அனலில் – யுத்3:22 160/1
மொய் அற மூர்த்தி அன்ன மொய்ம்பினான் அம்பினால் அ – யுத்3:28 47/1
அம்பினால் சிறு மனிதரே நன்று நம் ஆற்றல் – யுத்3:30 36/3

TOP


அம்பினில் (3)

ஆயானை ஓர் அம்பினில் ஆர் உயிர் வாங்கி அன்பின் – சுந்:4 93/1
புனையும் அம்பினில் தம்பனும் பொருப்பு என புரண்டான் – யுத்3:22 174/4
அ நரன் அம்பினில் ஆவி அழிந்தார் – யுத்3-மிகை:20 3/4

TOP


அம்பினின் (2)

அம்பினின் இராவணன் ஆவி பாழ்படுத்து – யுத்3:24 76/3
அ அம்பினை அ அம்பினின் அறுத்தான் இகல் அரக்கன் – யுத்3:27 104/1

TOP


அம்பினுக்கு (1)

அம்பினுக்கு இலக்கம் ஆவார் அரசொடும் அரக்கர் என்ன – யுத்1:9 80/1

TOP


அம்பினுள் (1)

அம்பினுள் துயிலை நீத்து அயோத்தியில் அடைந்த அண்ணல் – யுத்4-மிகை:40 9/3

TOP


அம்பினை (2)

அம்பினை மாட்டி என்னே சிறிது போர் ஆற்ற வல்லான் – யுத்3:27 97/3
அ அம்பினை அ அம்பினின் அறுத்தான் இகல் அரக்கன் – யுத்3:27 104/1

TOP


அம்பினொடும் (1)

உக்கனவோ முடிவு இல்லை ஓர் அம்பினொடும் அரக்கி – பால:12 29/2

TOP


அம்பினோடு (1)

அம்பினோடு அம்பு ஒன்று ஒன்றை அறுக்க மற்று அறுக்கிலாத – யுத்2:19 103/1

TOP


அம்பினோடும் (1)

அழைத்தது விதியே-கொல் என்று அஞ்சினார் அம்பினோடும்
உழைத்தது காண்கின்றேம் என்று உணங்கினார் உம்பர் உள்ளார் – யுத்3:27 87/3,4

TOP


அம்பு (82)

ஒளி அம்பு எய்யும் மன்மதனார் உனக்கு இ மாயம் உரைத்தாரோ – பால:10 68/3
அடர்ந்த வந்து அனங்கன் நெஞ்சு அழன்று சிந்தும் அம்பு எனும் – பால:13 52/1
எழுத அரும் கொங்கை மேல் அனங்கன் எய்த அம்பு
உழுத வெம் புண்களில் வளை கை ஒற்றினாள் – பால:19 53/1,2
கை அம்பு அற்று உடைவாளினும் கை வைத்தான் – பால:21 32/4
ஆன பூசல் அறிந்திலம் அம்பு போய் – பால:21 33/3
ஆதலின் கொல்லல் ஆகாது அம்பு இது பிழைப்பது அன்றால் – பால:24 36/3
எய்த அம்பு இடை பழுது எய்திடாமல் என் – பால:24 39/1
அம்பு அரா அணி சடை அரன் அயன் முதல் – பால-மிகை:0 18/1
அம்பு நாட்டு ஆழ்வான் அடி பணியும் ஆதித்தன் – பால-மிகை:0 26/3
அம்பு அன கண்ணவள் உள்ளம் அன்னதேயால் – அயோ:3 20/4
தெவ்வர் அம்பு அனைய சொல் தீட்டினாள் தனக்கு – அயோ:4 162/2
அரும்பு அனைய கொங்கை அயில் அம்பு அனைய உண்கண் – அயோ:5 11/3
வடி சிலை பிடித்து வாளும் வீக்கி வாய் அம்பு பற்றி – அயோ-மிகை:8 3/3
ஆடவர்க்கு அரசன் அயில் அம்பு போல் – ஆரண்:6 66/2
ஆடுகின்ற அறுகுறை அயில் அம்பு விண் மேல் – ஆரண்:7 80/3
அம்பு இடை அறுக்க சிந்தி அற்றன படும் என்று அஞ்சி – ஆரண்:7 111/2
அம்பு காட்டுதிரோ குல மங்கையர்க்கு அம்மா – ஆரண்:8 5/4
அம்பு படையை துணிபடுத்ததும் அறிந்தான் – ஆரண்:9 1/2
அந்தரத்திடை ஆர்த்து எழுந்து அம்பு எலாம் – ஆரண்:9 20/2
அம்பு உய்க்கும் போர் வில்லி-தனக்கும் அயல் நிற்கும் – ஆரண்:11 17/2
உன் துணை கணவன் அம்பு அ உயர் திசை சுமந்த ஓங்கல் – ஆரண்:12 69/2
அறுத்தானை அரக்கனும் ஐம்பதொடு ஐம்பது அம்பு
செறித்தான் தட மார்பில் செறித்தலும் தேவர் அஞ்சி – ஆரண்:13 28/1,2
ஆலம் மிடற்றான் புரம் அட்டது ஓர் அம்பு போலும் – ஆரண்:13 31/3
அம்பு இழை வரி வில் செம் கை ஐயன்மீர் ஆயும் காலை – ஆரண்:13 124/3
ஆக ஐந்தினோடு இரண்டின் ஒன்று உருவ நின் அம்பு
போகவே என் தன் மனத்து இடர் போம் என புகன்றான் – கிட்:4 1/3,4
அம்பு இடை தொடுக்குமோ அருளின் ஆழியான் – கிட்:7 35/4
வரி சிலை குழைய வாங்கி வாய் அம்பு மருமத்து எய்தல் – கிட்:7 89/3
ஆண்டு போர் வாலி ஆற்றல் மாற்றியது அம்பு ஒன்று-ஆயின் – கிட்:11 58/1
அம்பு எனும் துணைக்கு உரிய மற்று உரைப்பு அரிது அளவே – கிட்:12 22/4
வென்று ஆள்வதே என்னில் வேறு ஒன்றும் இல்லை வீணே பிடித்து என் தன் மேல் அம்பு விட்டாய் – கிட்-மிகை:7 6/2
அன்னவன்-தன்னை உம் கோன் அம்பு ஒன்றால் ஆவி வாங்கி – சுந்:4 31/1
என் தேவியை காட்டுதி காட்டலை என்னின் இ அம்பு
ஒன்றே அமையும் உனுடை குலம் உள்ள எல்லாம் – சுந்:4 86/2,3
ஆழி கையவன் அம்பு அம்மா – சுந்:5 50/3
அனகன் கை அம்பு எனும் அளவு இல் ஊதையால் – சுந்:5 59/3
சிந்தி அம்பு உறு கொடும் சிலை உரும் என தெறிப்பார் – சுந்:9 15/2
அண்ணல் வெம் காமன் எய்த அலர் அம்பு தொளைத்த ஆறா – சுந்:14 30/3
ஊன வில் இறுத்து ஓட்டை மா மரத்துள் அம்பு ஓட்டி – யுத்1:2 109/1
சாபமே ஒத்தது அம்பு தருமமே வலியது அம்மா – யுத்1:7 18/4
அவள் துயக்கின் மலர் அம்பு உற வெம்பும் – யுத்1:11 1/2
இரக்கமது இழுக்கம் என்றான் இளையவன் இனி நாம் அம்பு
துரக்குவது அல்லால் வேறு ஓர் சொல் உண்டோ என்ன சொன்னான் – யுத்1:14 3/3,4
வீரன் வெம் சிலையில் கோத்த அம்பு என விசையின் போனான் – யுத்1:14 13/2
அம்பு கற்களை அள்ளின அம்பு எலாம் – யுத்2:15 20/1
அம்பு கற்களை அள்ளின அம்பு எலாம் – யுத்2:15 20/1
கடுப்பின்-கண் அமரரேயும் கார்முகத்து அம்பு கையால் – யுத்2:15 152/1
மற்றும் வீரர்-தம் மருமத்தின் அயில் அம்பு மடுப்ப – யுத்2:15 200/1
எறிந்த கால வேல் எய்த அம்பு யாவையும் எரித்து – யுத்2:15 206/1
ஆளி மொய்ம்பின் அ அரக்கனும் ஐ_இரண்டு அம்பு
தோளில் நாண் உற வாங்கினன் துரந்தனன் சுருதி – யுத்2:15 228/2,3
அண்டர் நாயகன் அடு சிலை உதைத்த பேர் அம்பு
கொண்டு போக போய் குரை கடல் குளித்த அ கொள்கை – யுத்2:15 246/1,2
அற்புத வில்லுக்கு ஐய அம்பு என கொளலும் ஆகா – யுத்2:16 26/2
அம்பு இட்டு துன்னம் கொண்ட புண் உடை நெஞ்சோடு ஐய – யுத்2:16 155/3
அம்பு பத்தினோடு எட்டையும் நான்கினால் அறுத்தான் – யுத்2:16 233/4
அம்பு இயல் சிலையினாய் புகழ் அன்று ஆதலால் – யுத்2:16 277/4
வீழ்ந்த வாளன விளிவுற்ற பதாகைய வெயில் உமிழ் அயில் அம்பு
போழ்ந்த பல் நெடும் புரவிய முறை முறை அச்சொடும் பொறி அற்று – யுத்2:16 315/1,2
மீண்டனவாம் மானிடவன் மெல் அம்பு மெய் உருவ – யுத்2:17 82/3
காலம் ஒன்றும் அறியாமல் அம்பு கொடு கல்லினான் நெடிய வில்லினான் – யுத்2:19 83/4
அம்பினோடு அம்பு ஒன்று ஒன்றை அறுக்க மற்று அறுக்கிலாத – யுத்2:19 103/1
கோட்டியின் தலைய கோடி கோடி அம்பு அரக்கன் கோத்தான் – யுத்2:19 108/1
ஆறு நூறு அம்பு செம்பொன் கவசம் புக்கு அழுந்த எய்தான் – யுத்2:19 117/4
ஆசை எங்கணும் அம்பு உக வெம்பு போர் – யுத்2:19 122/1
ஆயிர கோடி மேலும் அம்பு தன் ஆகத்தூடு – யுத்2:19 198/1
அம்பு எலாம் கதிர்கள் ஆக அழிந்து அழிந்து இழியும் ஆக – யுத்2:19 202/1
புலர்ந்த காலையில் பொறி வரி அம்பு எனும் தும்பி – யுத்3:20 58/2
பாழி புயம் அம்பு உருவ படலும் – யுத்3:20 70/1
மன்னனும் முறுவல் செய்து வாய் அம்பு ஓர் ஆறு வாங்கி – யுத்3:21 22/2
ஆழியான் ஆக்கை-தன்னில் அம்பு ஒன்றும் உறுகிலாமை – யுத்3:23 25/1
அம்பு நீ துரப்பாய் அல்லை அனையது துரந்த-காலை – யுத்3:27 3/3
அண்ணல் கரியான் அனல்_அம்பு அட வெம் – யுத்3:27 20/3
நீர் தாரையின் அம்பு அவர் நீட்டினரால் – யுத்3:27 23/4
புக்கான் அயில் அம்பு பொழிந்தனனால் – யுத்3:27 30/2
எ அம்பு இனி உலகத்து உளது என்னும்படி எய்தான் – யுத்3:27 104/2
அழிந்த தேர்-மீது நின்றான் ஆயிர கோடி அம்பு
பொழிந்தது அவன் தோளின்-மேலும் இலக்குவன் புயத்தின்-மேலும் – யுத்3:27 181/1,2
அம்பு என உற்ற கொற்றத்து ஆயிரம் கதிர்களாலும் – யுத்3:28 34/2
அம்பு தாங்கவும் மிடுக்கு இலம் அவன் செய்தது அறிதி – யுத்3:31 42/2
ஆனவன் அம்பு ஒன்றாலே உலந்தமை அயர்ந்தது என் நீ – யுத்3:31 48/3
முட்டும் வெம் கண் மான யானை அம்பு உராய முன்னமே – யுத்3:31 87/3
அம்பு அரங்க அழுந்தின சோரியின் – யுத்3:31 119/3
காரும் உரும் ஏறும் எரி ஏறும் நிகர் வெம் படையொடு அம்பு கடிதின் – யுத்3:31 146/3
தூவி அம்பு எடை சோர்ந்தன சொரி உடல் சுரிப்ப – யுத்4:32 9/2
மருத்தின் காதலன் மார்பிடை அம்பு எலாம் வாங்கி – யுத்4:32 40/1
ஒன்றிற்கு ஒன்று உற்று அம்பு தலைப்பட்டு உயிர் நுங்க – யுத்4:33 5/2
நூற்று கோடி அம்பு எய்தனன் இராவணன் நொடியில் – யுத்4:37 99/4
அன்ன மாயமோ அம்பு அல என்பர் அ அம்புக்கு – யுத்4:37 100/2

TOP


அம்புக்கு (4)

அம்புக்கு முன்னம் சென்று உன் அரும் பகை முடிப்பல் என்று – யுத்1:12 41/3
அந்தரம் நீளிது அம்மா தாபதன் அம்புக்கு ஆற்றா – யுத்2:16 23/3
அம்புக்கு இரை ஆக்கி ஆண்டாய் அரசு ஐய – யுத்2:18 271/4
அன்ன மாயமோ அம்பு அல என்பர் அ அம்புக்கு
இன்னம் உண்டு-கொல் இடம் என்பர் சிலர் சிலர் இகல் போர் – யுத்4:37 100/2,3

TOP


அம்புகள் (4)

அஞ்சனம் என வாள் அம்புகள் இடையே – அயோ:3 68/3
சென்றான் வன் திறல் அயில் வாய் அம்புகள் தெரிகின்றான் விழி எரிகின்றான் – சுந்:10 31/4
கோக்கின்றன தொடுக்கின்றன கொலை அம்புகள் தலையோடு – யுத்2:15 157/3
ஊன் உடை உடல் பிளந்து ஓடும் அம்புகள் – யுத்2:18 103/4

TOP


அம்புகளோடும் (1)

அம்புகளோடும் அவிந்தனர் அம்மா – யுத்3:26 38/4

TOP


அம்புத (1)

அள்ளல் வேலையும் அம்புத சாலமும் – பால-மிகை:11 7/2

TOP


அம்பும் (11)

பூசல் அம்பும் நெறியின் புறம் செலா – பால:1 1/3
காமுகர் படுவ மாதர் கண்களும் காமன் அம்பும்
மா முகில் படுவ வாரி பவளமும் வயங்கு முத்தும் – பால:2 5/2,3
விஞ்சு வான் மழையின் மேல் அம்பும் வேலும் பட – பால:7 7/1
மன்மத களிறும் மாதர் கொங்கையும் மாரன் அம்பும்
தென்வரை சாந்தும் நாற சேனை சென்று இறுத்தது அன்றே – பால:14 81/3,4
அம்பும் அனலும் நுழையா கன அந்தகார – ஆரண்:10 142/1
அம்பும் உண்டு என்று சொல்லு நம் ஆணையே – கிட்:11 4/4
தெறு சினத்தவர்கள் முப்புரம் நெருப்புற உருத்து எய்த அம்பும்
குறுமுனி பெயரினான் நிறை தவர்க்கு இறை தர கொண்டு நின்றார் – யுத்1:2 87/3,4
அம்பும் ஆயிரத்து ஆயிரம் இவன் புயத்து அழுத்தி – யுத்1:5 62/2
அங்கதங்களும் அம்பும் இலங்கிட – யுத்3:29 28/2
வீசின படையும் அம்பும் மிடைதலும் விண்ணோர் ஆக்கை – யுத்3:31 70/3
வீசின படையும் அம்பும் மிடைதலின் விண்ணோர் யாக்கை – யுத்3-மிகை:31 59/3

TOP


அம்புய (2)

அங்கி நீரினும் குளிர அம்புய
திங்கள் வாள் முகம் திரு விளங்குற – அயோ:11 132/1,2
அம்புய கண்ணன் கண்டத்து ஆயிரம் பகழி நாட்டி – யுத்3-மிகை:21 2/1

TOP


அம்புயத்து (3)

அம்புயத்து அணங்கின் அன்னார் அம் மலர் கைகள் தீண்ட – பால:17 8/1
உந்தி அம்புயத்து உதித்தவன் உறைதரும் உலகும் – பால-மிகை:9 51/1
அம்புயத்து அயன் படை ஆதல் தேறினென் – யுத்3:24 83/1

TOP


அம்புயம் (1)

அம்புயம் அனைய கண்ணன் தன்னை யான் அரியின் ஏறு – யுத்4:37 9/1

TOP


அம்புலி (1)

அம்புலி அம்ம வா என்று அழைத்தலும் அவிர் வெண் திங்கள் – யுத்3:29 50/1

TOP


அம்பே (1)

அடங்கிய அம்பே என்னை அறிவித்தது அழிவு இல் யாக்கை – யுத்3:28 2/2

TOP


அம்பை (1)

அறியும்மவர்-தங்களை ஐய இ அம்பை
பறியும் என வந்து பறித்தலும் ஆவி – யுத்2:18 254/1,2

TOP


அம்பையும் (2)

அஞ்சு அம்பையும் ஐயன் தனது அலகு அம்பையும் அளவா – அயோ:7 3/1
அஞ்சு அம்பையும் ஐயன் தனது அலகு அம்பையும் அளவா – அயோ:7 3/1

TOP


அம்பொடு (5)

அம்பொடு சோர்வது ஓர் மயிலும் அன்னவள் – பால:10 49/2
அகல்வரேனும் என் அம்பொடு வீழ்வரால் – ஆரண்:3 17/2
நீலன் அம்பொடு சென்றிலன் நின்றிலன் அனிலன் – யுத்2:15 199/1
ஆர்த்த ஓதையும் அம்பொடு வெம் படை – யுத்2:19 133/3
அழித்த தேர் அழுந்தா-முன்னம் அம்பொடு கிடந்து வெம்பி – யுத்2:19 182/1

TOP


அம்பொடும் (8)

பிழைத்தலும் அனங்க வேள் பிழைப்பு இல் அம்பொடும்
உழைத்தனள் உயிர்த்தனள் உயிர் உண்டு என்னவே – பால:19 33/3,4
ஐயோ போனான் அம்பொடும் உம்பர்க்கு அவன் என்றால் – ஆரண்:11 15/2
தைத்த அம்பொடும் திரிந்தன தாலமீன் சாலம் – யுத்1:6 22/4
ஊன் உடை படை இராவணன் அம்பொடும் ஓடி – யுத்2:15 230/2
அயில் படைத்து உருமின் செல்லும் அம்பொடும் அரக்கன் யாக்கை – யுத்3:21 31/1
அந்தரத்து அம்பொடும் அற்று எழுந்தன – யுத்3:22 51/4
அம்பொடும் துணிந்தன சிலையொடு அற்றன – யுத்3:22 52/4
ஆழி படை அம்பொடும் அற்று அகல – யுத்3:31 195/2

TOP


அம்போ (1)

ஓர் அம்போ உயிர் பருகிற்று இராவணனை மானுடவன் ஊற்றம் ஈதோ – யுத்4:38 24/4

TOP


அம்போடு (1)

அற்ற ஆழிய அறுப்புண்ட அச்சின அம்போடு
இற்ற கொய் உளை புரவிய தேர் குலம் எல்லாம் – யுத்2:15 233/1,2

TOP


அம்போடும் (1)

அம்போடும் விழுந்த அடல் கரமே – யுத்3:31 198/4

TOP


அம்போருகனும் (1)

அம்போருகனும் அரனும் அறியார் – யுத்1:3 111/1

TOP


அம்ம (3)

அம்ம ஈது இது என அகலும் நீள் நெறி – பால:5 42/2
ஆனதே உள என் வீரம் அழிகிற்றே அம்ம என்றான் – சுந்:11 18/4
அம்புலி அம்ம வா என்று அழைத்தலும் அவிர் வெண் திங்கள் – யுத்3:29 50/1

TOP


அம்மலற்று (1)

அம்மலற்று இறைஞ்சும் வேட்கை ஆடவற்கு உரியது அன்றே – சுந்-மிகை:3 19/4

TOP


அம்மவோ (1)

அ-வயின் அரக்கியர் அறிவுற்று அம்மவோ
செவ்வை இல் துயில் நமை செகுத்தது ஈது எனா – சுந்:3 55/1,2

TOP


அம்மனை (2)

அரும் துயர் கடலுள் ஆழும் அம்மனை அழுத கண்ணள் – யுத்3:21 6/1
அம்மனை குலம் ஆடுவ போன்றவே – யுத்3:31 122/4

TOP


அம்மா (142)

ஐயனை ஒல்லை வா என்று அழைப்பது போன்றது அம்மா – பால:10 1/4
அம்மா இவை மங்கையர் கொங்கைகள் ஆகும் என்ன – பால:17 17/2
நொய்யவே நொய்ய என்றோ பலபட நுவல்வது அம்மா – பால:22 14/4
கண்ணுறல் அரிது என்றும் கருதுதல் அரிது அம்மா
எண்ணுறு சுடர் வானத்து இந்திரன் முடி சூடும் – பால:23 38/2,3
ஆண்பாலாரே பெண்பால் ஆரோடு அடைவு அம்மா – அயோ:3 43/4
அ பொழுது அலர்ந்த செந்தாமரையினை வென்றது அம்மா – அயோ:3 112/4
மறக்குமா நினை-மின் அம்மா வரம்பு_இல தோற்றும் மாக்கள் – அயோ:8 22/2
கால் உடை நெடு ஞெண்டின் சென்றது கடிது அம்மா – அயோ:8 33/4
போதாதோ என் தாய் இவள் கொண்ட பொருள் அம்மா – அயோ:11 78/4
ஆயிரம் இராமர் நின் கேழ் ஆவரோ தெரியின் அம்மா – அயோ:13 35/4
பொங்கு வெம் களிறு நூக்க கரை ஒரீஇ போயிற்று அம்மா
கங்கையும் இராமன் காணும் காதலது என்ன மாதோ – அயோ:13 50/3,4
அயர்வு உறும் மதுகை மைந்தர்க்கு அயா_உயிர்ப்பு அளித்தது அம்மா – அயோ:13 56/4
அ கணத்து உவரி மீளும் அகல் மழை நிகர்த்த அம்மா – அயோ:13 57/4
ஆம் எனல் ஆவது அன்றால் அரும் குல மகளிர்க்கு அம்மா
ஏமுறும் உயிர்க்கு நோவேன் என் செய்கேன் யாரும் இல்லேன் – ஆரண்:6 38/2,3
தெள்ளிய நலத்தினால் உன் சிந்தனை தெரிந்தது அம்மா
கள்ள வல் அரக்கி போலாம் இவளும் நீ காண்டி என்னா – ஆரண்:6 57/2,3
மானுடர் மருங்கே புக்கு ஒடுங்கினதோ வலி அம்மா – ஆரண்:6 98/4
அந்தகர்க்கு அளிக்கும் நோய் போல் அரக்கி முன் ஆக அம்மா – ஆரண்:7 55/4
வேய் தெரிந்து உரைப்ப போன்ற புள்ளொடு விலங்கும் அம்மா – ஆரண்:7 57/4
மானிடன் ஒருவன் வந்த வலி கெழு சேனைக்கு அம்மா
கான் இடம் இல்லை என்னும் கட்டுரை கலந்த காலை – ஆரண்:7 67/1,2
அம்பு காட்டுதிரோ குல மங்கையர்க்கு அம்மா – ஆரண்:8 5/4
தத்துறுவது என்னை மனனே தளரல் அம்மா
எ துயர் உனக்கு உளது இனி பழி சுமக்க – ஆரண்:10 61/2,3
பார் அவள் பாதம் தீண்ட பாக்கியம் படைத்தது அம்மா
பேர் அவள் சீதை என்று வடிவு எலாம் பேசலுற்றாள் – ஆரண்:10 68/3,4
ஆசையால் அழிந்து தேய்ந்தான் அனங்கன் அ உருவம் அம்மா – ஆரண்:10 71/4
நின் தானைக்கு மேல் உளன் என்னும் நிலை அம்மா
தன் தானை திண் தேரொடும் மாள தனு ஒன்றால் – ஆரண்:11 14/2,3
மீட்டும் தாள் நீட்டற்கு அம்மா வேறும் ஓர் அண்டம் உண்டோ – ஆரண்:11 71/2
மன்றல் அம் கோதை மாதர் மனம் என போயிற்று அம்மா – ஆரண்:11 72/4
பொன்றான் என்றால் நீங்குவது அன்றோ புகழ் அம்மா – ஆரண்:15 27/4
நின்றால் அன்றோ நிற்பது வாய்மை நிலை அம்மா – ஆரண்:15 29/4
புண்டரிக மோட்டின் பொகுட்டே புரை அம்மா – ஆரண்:15 44/4
என் கன்றுகின்றது எண்ணி பற்பல இவரை அம்மா – கிட்:2 10/4
பண்டை நூல் கதிரோன் சொல்ல படித்தவன் படிவம் அம்மா – கிட்:2 32/4
தாள் படா கமலம் அன்ன தடம் கணான் தம்பிக்கு அம்மா
கீழ் படாநின்ற நீக்கி கிளர் படாது ஆகி என்றும் – கிட்:2 33/1,2
கால் தரை தோய நின்று கட்புலக்கு உற்றது அம்மா
மால் தரும் பிறவி நோய்க்கு மருந்து என வணங்கு மைந்த – கிட்:7 153/3,4
பெரும் பொறை அறிவினோரால் நிலையினை பெறுவது அம்மா – கிட்:9 29/4
வேனிலை வென்றது அம்மா கார் என வியந்து நோக்கி – கிட்:10 26/3
கிடந்திலர் என்னின் பின்னை நிற்குமோ கேண்மை அம்மா – கிட்:11 56/4
அ நிலை கண்ட திண் தோள் அரி_குலத்து அனிகம் அம்மா
எ நிலை உற்றது என்கேன் யாண்டு புக்கு ஒளித்தது என்கேன் – கிட்:11 83/1,2
பின்னை தான் பெறுவது அம்மா நறவு உண்டு திகைக்கும் பித்தோ – கிட்:11 91/4
அ தீர்த்தம் அகன் கோதாவரி என்பர் அம் மலையின் அருகிற்று அம்மா – கிட்:13 21/4
போதகத்தின் மழ கன்றும் புலி பறழும் உறங்கு இடனும் பொருந்திற்று அம்மா – கிட்:13 28/4
கரிய ஆய் வெளிய ஆகும் வாள் தடம் கண்கள் அம்மா – கிட்:13 54/4
சோர் குழல் தொகுதி என்று சும்மை செய்தனையது அம்மா
நேர்மையை பருமை செய்த நிறை நறும் கூந்தல் நீத்தம் – கிட்:13 59/3,4
அல்லீரேல் என் சொல் தேறி உணர்த்து-மின் அழகற்கு அம்மா – கிட்:16 61/4
சீர்நிலை முற்றும் தேறுதல் கொற்ற செயல் அம்மா
வாரி கடப்போர் யாவர் என தம் வலி சொல்வார் – கிட்:17 2/3,4
ஆளும் நலத்தீர் ஆளு-மின் எம் ஆர் உயிர் அம்மா – கிட்:17 3/4
தெவ் அளவு இலாத இறை தேறல் அரிது அம்மா
அவ்வளவு அகன்றது அரண் அண்டம் இடை ஆக – சுந்:2 62/1,2
மின்மினி அல்லனோ அ வெயில் கதிர் வேந்தன் அம்மா – சுந்:2 96/4
காட்டினார் விதியார் அஃது காண்கிற்பார் காண்-மின் அம்மா
பூட்டு வார் முலை பொறாத பொய் இடை நைய பூ நீர் – சுந்:2 101/2,3
அன்று எழுந்து உயர்ந்த ஓசை கேட்டிலை போலும் அம்மா – சுந்:3 118/4
முன்னே சொன்னேன் கண்ட கனாவின் முடிவு அம்மா
பின்னே வாளா பேதுறுவீரேல் பிழை என்றாள் – சுந்:3 152/2,3
உண்டு துணை என்ன எளிதோ உலகின் அம்மா
புண்டரிகை போலும் இவள் இன்னல் புரிகின்றாள் – சுந்:5 1/1,2
ஆழி கையவன் அம்பு அம்மா
ஊழி தீ என உண்ணாவோ – சுந்:5 50/3,4
ஆவி எனல் ஆய திரை ஆர்கலிகள் அம்மா – சுந்:6 17/4
அம் முறை ஐயன் வைகும் ஆல் என நின்றது அம்மா – சுந்:6 44/4
பங்கயத்து ஒருவன் தானே பசும்பொனால் படைத்தது அம்மா – சுந்:6 51/4
கெட்டனர் வீரர் அம்மா பிழைப்பரோ கேடு சூழ்ந்தார் – சுந்:6 54/4
தேட அரு வேரம் வாங்கி இலங்கையும் சிதைத்தது அம்மா
கோடரம் ஒன்றே நன்று இது இராக்கதர் கொற்றம் சொற்றல் – சுந்:6 58/2,3
பனி உறு செயலை சிந்தி வேரமும் பறித்தது அம்மா
தனி ஒரு குரங்கு போலாம் நன்று நம் தருக்கு என்கின்றார் – சுந்:7 11/1,2
இன்னதாம் என்னல் ஆமோ உலகியல் இகழல் அம்மா
மன்னனோடு எதிர்ந்த வாலி குரங்கு என்றால் மற்றும் உண்டோ – சுந்:10 22/2,3
போர்த்தது பொழிந்தது அம்மா பொரு படை பருவ மாரி – சுந்:10 24/2
ஆயிர கோடி தூதர் உளர்-கொலோ நமனுக்கு அம்மா – சுந்:10 26/4
உலகமே ஒத்தது அம்மா போர் பெரும் களம் என்று உன்னா – சுந்:11 15/4
தோற்றிய துன்ப நோயை உள்ளுற துரந்தது அம்மா
ஏற்றம் சால் ஆணிக்கு ஆணி எதிர் செல கடாயது என்ன – சுந்:11 22/3,4
அன்றே முடுகி கடிது எய்த அழைத்தது அம்மா
ஒன்றே இனி வெல்லுதல் தோற்றல் அடுப்பது உள்ளது – சுந்:11 24/2,3
ஆடல்கொண்டு நின்று ஆர்க்கின்றது அது கொடிது அம்மா
தேடி வந்தது ஓர் குரங்கு எனும் வாசகம் சிறிதோ – சுந்:12 53/3,4
தாய் வர கண்டது அன்ன உவகையின் தளிர்த்தார் அம்மா – சுந்:14 3/4
தருக்கு உயர் சிறை உற்று அன்ன தகையள் அ தமியள் அம்மா – சுந்:14 36/4
பொன்_நகர் இதனை ஒக்கும் என்பது புல்லிது அம்மா
அ நகர் இதனின் நன்றேல் அண்டத்தை முழுதும் ஆள்வான் – சுந்-மிகை:1 19/2,3
ஆண்டு அது துறக்கம் அஃதே அரு மறை துணிவும் அம்மா – சுந்-மிகை:1 20/4
ஒன்றோ மற்றும் ஆயிர கோடி உளர் அம்மா
பொன்றா வஞ்சம் கொண்டவர் இன்னும் புகல்கின்றார் – சுந்-மிகை:3 23/3,4
நன்றே நம்பி குடி வாழ்க்கை நமக்கு இங்கு என்னோ பிழைப்பு அம்மா – யுத்1:0 1/4
பாயல் உதறி படுப்பதே ஒத்த திரையின் பரப்பு அம்மா – யுத்1:1 3/4
அனையவன் சிறுவர் எம் பெரும உன் பகைஞரால் அவரை அம்மா
இனையர் என்று உணர்தியேல் இருவரும் ஒருவரும் எதிர் இலாதார் – யுத்1:2 85/1,2
அஞ்சுகின்றிலர்கள் நின் அருள் அலால் சரண் இலா அமரர் அம்மா – யுத்1:2 92/4
அகல் மதிக்கு உவமை ஆயின தபோதனர் உளார் வதனம் அம்மா – யுத்1:2 93/4
அடங்கலும் பகு வாய் யாக்கை அ புறத்து அகத்தது அம்மா – யுத்1:3 134/4
தான் ஒடுங்காது என்று அஞ்சி தருமமும் சலித்தது அம்மா – யுத்1:3 139/4
அ புறத்து அண்டம்-தோறும் தடவின சில கை அம்மா – யுத்1:3 142/4
ஆர் உயிர் கொடுத்து காத்தார் எண்_இலா அரசர் அம்மா – யுத்1:4 116/4
அரும் தவம் உடையர் அம்மா அரக்கர் என்று அகத்துள் கொண்டான் – யுத்1:4 136/4
ஆர்த்தன உலகில் உள்ள சராசரம் அனைத்தும் அம்மா – யுத்1:4 140/4
சாபமே ஒத்தது அம்பு தருமமே வலியது அம்மா – யுத்1:7 18/4
ஆரிடை தோலார் மேலோர் அறிவிடை நோக்கின் அம்மா – யுத்1:8 23/4
வேய் சொரி முத்துக்கு அம்மா விருந்து செய்திருந்த ஈண்ட – யுத்1:8 25/3
சேயவள் எளியள் என்னா சீதையை இகழல் அம்மா
தூயவள் அமிர்தினோடும் தோன்றினாள் என்றும் தோன்றா – யுத்1:9 77/2,3
ஆலமோ விழுங்க என் கை அயில் முக பகழி அம்மா – யுத்1:9 85/4
பொற்றை மால் வரைகளோ என் புய நெடும் பொருப்பும் அம்மா – யுத்1:9 87/4
அந்தரம் உணர்தல் தேற்றார் அரும் கவி புலவர் அம்மா – யுத்1:10 7/4
தீங்கினன் சிரத்தின் மேலும் உயிரினும் சீரிது அம்மா
வீங்கிய புகழை எல்லாம் வேரொடும் வாங்கி விட்டாய் – யுத்1:12 44/3,4
காண வந்து அனைய சீயம் கணத்திடை கதிர்த்தது அம்மா – யுத்1-மிகை:3 22/4
கிழியவே குருதி ஓதம் கிளர்ந்த போல் கிளர்ந்தது அம்மா – யுத்1-மிகை:3 27/4
அறத்தினுக்கு உயிராய் என்றும் அழிவு இலா அமலன் அம்மா – யுத்1-மிகை:9 2/4
காட்டினன் மதிலினோடும் பாசறை கடிதின் அம்மா – யுத்1-மிகை:9 3/4
அந்தரம் நீளிது அம்மா தாபதன் அம்புக்கு ஆற்றா – யுத்2:16 23/3
தா அரும் பெருமை அம்மா நீ இனி தாழ்த்தது என்னே – யுத்2:16 38/3
ஒருத்தரின் முன்னம் சாதல் உண்டவர்க்கு உரியது அம்மா – யுத்2:16 152/4
ஓடின பதாகை ஓங்கி ஆடின பறவை அம்மா – யுத்2:16 168/4
போக்கினான் ஆண்மையாலே புதுக்கினான் புகழை அம்மா – யுத்2:16 200/4
அரம் குடைந்தன அயில் நெடு வாளிகள் அம்மா – யுத்2:16 217/4
சாதியோ உனக்கு உறுவது சொல்லுதி சமைவுற தெரிந்து அம்மா – யுத்2:16 319/4
அற்ற எங்கை-போல் என் முகம் காட்டி நின்று ஆற்றலென் உயிர் அம்மா – யுத்2:16 321/4
எங்கை-போல் எடுத்து அழைத்து நான் வீழ்வெனோ இராவணன் எதிர் அம்மா – யுத்2:16 323/4
தீர்ப்பித்தீர் இன்னம் என் என் செய்வித்து தீர்திர் அம்மா – யுத்2:17 11/4
அ தலை அன்ன செய்ய சிறியரோ வலியர் அம்மா
பொய்த்தலை உடையது எல்லாம் தருமமே போலும் என்னா – யுத்2:17 30/2,3
அருந்தினேன் அயோத்தி வந்த அரசர்-தம் புகழை அம்மா – யுத்2:17 41/4
உகுவன மலைகள் எஞ்ச பிறப்பன ஒலிகள் அம்மா – யுத்2:17 56/4
தீ எழ உவரி நீரை கலக்கினான் சிறுவன் அம்மா – யுத்2:18 182/4
ஆற்றல் சால் படையை விட்டான் ஆரியன் அரக்கன் அம்மா
வேற்றுள தாங்க என்னா வெய்யவன் படையை விட்டான் – யுத்2:18 200/3,4
பேய் ஆர்த்து எழுந்து ஆடு நெடும் கொடி பெற்றது அம்மா – யுத்2:19 21/4
முதுகை தழும்பு ஆக்கிய மொய் ஒளி மொட்டது அம்மா – யுத்2:19 22/4
அட்டன கூற்றம் என்ன அடர்ந்தன அனந்தம் அம்மா – யுத்2:19 94/4
தூளியின் தொகைய வள்ளல் சுடு கணை தொகையும் அம்மா – யுத்2:19 96/4
செய்யும் என்று எண்ண தெய்வம் சிறிது அன்றோ தெரியின் அம்மா – யுத்2:19 292/4
கொலை அமர் எடுத்து வாகை குரங்குகள் மலைந்த அம்மா – யுத்2-மிகை:16 23/4
உயிரோ நானோ யாவர் உனக்கு இங்கு உறவு அம்மா – யுத்3:22 206/4
வேள்விக்கு ஏகி வில்லும் இறுத்து ஓர் விடம் அம்மா
வாழ்விக்கும் என்று எண்ணினென் முன்னே வருவித்தேன் – யுத்3:22 207/1,2
தோன்றாவோ என் வில் வலி வீர தொழில் அம்மா – யுத்3:22 211/4
வாலிக்கும்மே ஆயினவாறு என் வலி அம்மா – யுத்3:22 212/4
நீளோடு திசை போதா விசைத்து எழுவான் உருவத்தின் நிலை ஈது அம்மா – யுத்3:24 31/4
அறை கழல் அனுமனோடும் நால்வரே முதல்வர் அம்மா – யுத்3:26 5/4
விளைவு இலது ஐயன் மேனி தீண்டில மீண்டது அம்மா – யுத்3:26 11/4
அம்புகளோடும் அவிந்தனர் அம்மா – யுத்3:26 38/4
தடிந்தனன் திருவை அந்தோ தவிர்ந்தது தருமம் அம்மா – யுத்3:26 45/4
அரும் சிறை மீட்ட வண்ணம் அழகிது பெரிதும் அம்மா – யுத்3:26 46/4
காதவும் கண்டு நின்ற கருமமே கருணைத்து அம்மா – யுத்3:26 47/4
அழுவதே நன்று நம்-தம் வில் தொழில் ஆற்றல் அம்மா – யுத்3:26 66/4
உக்கிட அணு ஒன்று ஓடி உதைத்தது போலும் அம்மா – யுத்3:29 52/4
நஞ்சு வாய் இட்டால் அன்ன அமுது அன்றோ நம்மை அம்மா
தஞ்சம் என்று அணைந்த வீரர் தனிமையின் சாதல் நன்றே – யுத்3:31 47/3,4
ஐ_இருநூறும் அல்ல அனந்தம் ஆம் முகங்கள் அம்மா – யுத்3:31 218/4
ஆக்கும் வெம் சமத்து அரிது இவன்-தனை வெல்வது அம்மா
நீக்கி என் இனி செய்வது என்று இராவணன் நினைந்தான் – யுத்4:32 21/3,4
அருமை என் இராமற்கு அம்மா அறம் வெல்லும் பாவம் தோற்கும் – யுத்4:32 44/3
பூதம் அவை ஐந்தின் வலியின் பொலிவது அம்மா – யுத்4:36 10/4
கார்_குன்றம் அனையான் தன் கடும் கணை புட்டிலின் நடுவண் கரந்தது அம்மா – யுத்4:37 198/4
மு மடங்கு பொலிந்தன அ முறை துறந்தான் உயிர் துறந்த முகங்கள் அம்மா – யுத்4:37 200/4
பின்றியான் முதுகில் பட்ட பிழம்பு உள தழும்பின் அம்மா – யுத்4:37 206/4
போந்ததுவும் கடைமுறையே புரந்தரனார் பெரும் தவமாய் போயிற்று அம்மா – யுத்4:38 25/4
யானாம் இ அரசு ஆள்வென் என்னே இ அரசாட்சி இனிதே அம்மா – யுத்4:41 64/4
பொரும்படி உடல்கள் சிந்தி பொன்றினர் எவரும் அம்மா – யுத்4-மிகை:37 2/4
வசந்தனை கண்டதில்லை மதித்தவாறு அழகிது அம்மா
வசந்தனை கொண்டுதானும் வருக எனோ வாராகினாகில் – யுத்4-மிகை:41 27/2,3
போயினது இராமன் சொல்லின் புட்பக_விமானம் அம்மா – யுத்4-மிகை:41 47/4
ஆர் இது தெரியகிற்பார் காலத்தின் அளவை அம்மா – யுத்4-மிகை:41 125/4
அம் புவி-தன்னில் மேலாம் அயோத்தியில் அமர்ந்தான் அம்மா – யுத்4-மிகை:42 8/4

TOP


அம்மான் (2)

ஆய மான் எய்த அம்மான் இளையவன் அரக்கர் செய்த – சுந்:6 48/3
பொன்கணான் ஆவி உண்ட புண்டரீக கண் அம்மான் – யுத்1:3 121/4

TOP


அம்மானும் (1)

அம்மானும் அருத்தியன் ஆயினனால் – ஆரண்-மிகை:11 2/4

TOP


அம்மானை (1)

வருந்துறு துயரம் தீர்த்தாய் அம்மானை வாழி என்றார் – ஆரண்:16 5/4

TOP


அம்மி (3)

இலங்கு ஒளி அம்மி மிதித்து எதிர் நின்ற – பால:23 91/3
அரைத்த அம்மி ஆம் அலங்கு எழில் தோள் அமர் வேண்டி – ஆரண்:7 73/3
ஆவியை உயிர்ப்பு என்று ஓதும் அம்மி இட்டு அரைக்கின்றானை – சுந்:2 211/4

TOP


அம்மை (3)

அம்மை வெம்மை சேர் நரகம் ஆள யான் – அயோ:14 108/2
அம்மை தீமையும் அறிதல் தேற்றினாள் – அயோ-மிகை:11 7/2
அம்மை ஆய் அப்பன் ஆய அத்தனே அருளின் வாழ்வே – சுந்:4 71/3

TOP


அம்மைக்கு (1)

அம்மைக்கு அரு மா நரகம் தருமால் – ஆரண்:13 13/3

TOP


அம்மையின் (1)

அம்மையின் இரு வினை அகற்றவோ அன்றேல் – அயோ:4 167/2

TOP


அம்மையினொடு (1)

அம்மையினொடு இம்மையை அறிந்து நெறி செல்லும் – பால:15 21/3

TOP


அம்மையும் (2)

அம்மையும் உதவுதற்கு அமைய வேண்டுமால் – அயோ:1 23/4
ஆவது எ பொருள் இம்மையும் அம்மையும்
தேவரை பரவும் துணை சீர்த்ததே – அயோ:2 18/3,4

TOP


அமணே (1)

ஆர்வமோடு அளியாது இல்லம் அடைப்பவர் அமணே சென்று – யுத்4-மிகை:41 68/2

TOP


அமர் (115)

களன் அமர் கடு என கருகி வான் முகில் – பால:5 43/2
ஆல் அமர் வித்தின் அரும் குறள் ஆனான் – பால:8 11/4
மான் அமர் நோக்கி ஓர் மதுகை வேந்தன்-பால் – பால:19 26/1
தேன் அமர் குழலாள்-தன் திருமண_வினை நாளை – பால:23 19/2
மூரி வெம் சிலை மேல் இட்டு மொய் அமர் மூட்டி விட்டான் – பால:24 28/4
ஆதி முதல்வன் அமர் இடம் அயோத்தி மா நகரம் – பால-மிகை:3 3/4
சுடு அமர் களன் அடி கலந்து கூறலும் – பால-மிகை:5 2/2
உம்பர் கோமகன் அமர் உடன்ற நாள் – பால-மிகை:6 4/2
அரும் தேரானை சம்பரனை பண்டு அமர் வென்றாய் – அயோ:6 20/1
தேன் அமர் தெரியலான் தேவர் கைதொழ – அயோ:11 43/3
கிட்டியது அமர் என கிளரும் தோளினான் – அயோ:13 9/4
ஆளியின் துப்பினாய் இ அமர் எனக்கு அருளிநின்று என் – ஆரண்:7 62/3
மண்டு அமர் யானே செய்து இ மானிடன் வலியை நீக்கி – ஆரண்:7 66/3
அரைத்த அம்மி ஆம் அலங்கு எழில் தோள் அமர் வேண்டி – ஆரண்:7 73/3
கூறு-செய்து அமர் தொழில் கொதிப்பை நீக்கினான் – ஆரண்:7 106/4
ஆன்ற பாழ் வயிற்று அலகையை புகல்வது என் அமர் வேட்டு – ஆரண்:8 14/2
கள்ள வினை மாய அமர் கல்வியின் விளைத்தான் – ஆரண்:9 13/1
வாழும் ஏழையர் சிறு வலிக்கு வாள் அமர்
தாழுமே இராகவன் தனிமை தையலீர் – ஆரண்:12 6/3,4
அண்டர் ஆதியர்க்கு ஆர் அமர் விளைந்தது என்று அயிர்த்தார் – ஆரண்:13 81/2
காடு அமர் மரமும் மாவும் கற்களும் கரைந்து காய்ந்த – ஆரண்:13 129/3
திடல் ஒன்றினொடு ஒன்று அமர் செய்யவும் சீற்றம் என்பது – கிட்:7 49/2
ஒருவர்க்கு ஆண்டு அமர் ஒருவரும் தோற்றிலர் உடன்று – கிட்:7 59/2
அன்ன தன்மையர் ஆற்றலின் அமர் புரி பொழுதின் – கிட்:7 60/1
ஊற்றம் உற்று உடையான் உனக்கு ஆர் அமர்
தோற்றும் என்று தொழுது உயர் கையனை – கிட்:7 103/1,2
உன் உயிர்க்கு உறுதி செய்தி இவற்கு அமர் உற்றது உண்டேல் – கிட்:7 154/2
மூள் அமர் தொலைவு உற முரசு அவிந்த போல் – கிட்:10 105/1
மண்டி ஓடின வாலி மகற்கு அமர்
கொண்ட சீற்றத்து இளையோன் குறுகினான் – கிட்:11 16/2,3
மடந்தை-தன் பொருட்டால் வந்த வாள் அமர் களத்து மாண்டு – கிட்:11 56/3
தோடு அலர் குழலி-தன் துயரின் சென்று அமர்
வீடிய சடாயுவை போல வீடுதல் – கிட்:16 21/2,3
அடங்கவும் வல்லீர் காலம் அது அன்றேல் அமர் வந்தால் – கிட்:17 17/1
தன்னொடும் அமர் பொர சமைந்து நின்றதும் – கிட்-மிகை:16 11/3
வெவ் அமர் தொடங்கிடின் எனாய் விளையும் என்றான் – சுந்:2 70/4
அரும் கடன் முடிப்பது அரிது ஆம் அமர் கிடைக்கின் – சுந்:2 71/3
நெருங்கு அமர் விளைப்பர் நெடு நாள் என நினைத்தான் – சுந்:2 71/4
மண்டு அமர் புரியுமால் ஆழி மாறு உற – சுந்:3 47/4
புன் தலை குரங்கு இது போலுமால் அமர்
வென்றது விண்ணவர் புகழை வேரொடும் – சுந்:9 27/1,2
போனவர் தம்மில் மீண்டோம் யாம் அமர் புரிகிலாமை – சுந்:9 66/2
மண்டு அமர் தொடங்கினன் வானரத்து உரு – சுந்:12 13/3
ஆதலான் அமர்_தொழில் அழகிற்று அன்று அரும் – சுந்:12 60/1
மண்டு அமர் தொடங்கினார் வஞ்சர் மாயையால் – சுந்:14 19/2
ஊறு மிகவே உறினும் யானும் அமர் தேரேன் – சுந்-மிகை:2 3/1
கிட்டி நின்று அமர் விளைத்தனர் மாருதி கிளர் வான் – சுந்-மிகை:7 9/3
அடுத்து அமர் கோல மேன்மேல் அடு படை தூவி ஆர்த்தார் – சுந்-மிகை:10 5/4
அனுமனை அமர் களம் நின்று வஞ்சகர் – சுந்-மிகை:12 2/2
முந்தினர் முரண் இலர் சிலவர் மொய் அமர்
நந்தினர் தம்மொடு நனி நடந்ததோ – யுத்1:2 39/1,2
நகை உடைத்தாம் அமர் செய்தல் நன்று எனா – யுத்1:2 45/3
உறு திறல் கலுழன்-மேல் ஒருவன் நின்று அமர் செய்தானுடைய வில்லும் – யுத்1:2 87/2
முரண் உடை கொடியோன் கொல்ல மொய் அமர் முடித்து தெய்வ – யுத்1:4 113/3
அகன் அமர் காதல் ஐய நின்னொடும் எழுவர் ஆனேம் – யுத்1:4 143/3
அன்னவன் பெரும் துணைவராய் அமர் தொழிற்கு அமைந்தார் – யுத்1:5 46/2
அது கொடு என் சில ஆர் அமர் மேல் இனி – யுத்1:9 52/1
சீதை-தன் திறத்தின்-ஆயின் அமர் தொழில் திறம்புவேனோ – யுத்1:9 83/4
அறிகிலை போலும் ஐய அமர் எனக்கு அஞ்சி போன – யுத்1:9 86/1
பொங்கு அமர் விசும்பிடை உடன்று பொரு போழ்தில் – யுத்1:12 20/1
அறிந்திலர் அரக்கரும் அமர் தொழில் அயர்ந்தார் – யுத்1:12 25/4
செறிந்து அமர் அரக்கனொடு செய்வென் என வந்தான் – யுத்1-மிகை:12 2/4
மருவுற திசை நான்கு உம்பர் வகுத்து அமர் புரிய சொன்னான் – யுத்1-மிகை:13 3/4
அருக்கன் மா மகன் ஆர் அமர் ஆசையால் – யுத்2:15 42/3
ஆங்கு அவன் அமர் தொழிற்கு அணுகினான் என – யுத்2:15 108/1
தருகைக்கு உரியது ஒர் கொற்றம் என் அமர் தக்கதும் அன்றால் – யுத்2:15 170/4
அந்தி வானகம் ஒத்தது அ அமர் களம் உதிரம் – யுத்2:15 198/1
அறிந்த மைந்தனும் அமர் நெடும் களத்திடை அயர்ந்தான் – யுத்2:15 206/4
அண்ணல் அஞ்சன வண்ணனும் அமர் குறித்து அமைந்தான் – யுத்2:15 224/1
சுற்றும் வாசியும் துமிந்தன அமர்_களம் தொடர்ந்த – யுத்2:15 233/4
அல்லும் ஒத்தனன் பகலும் ஒத்தனன் அமர் பொருமேல் – யுத்2:15 247/3
அல்லையாம் எனின் ஆர் அமர் ஏற்று நின்று ஆற்ற – யுத்2:15 254/1
முன் நில் என்று அமர் முற்றினார்-என்னில் – யுத்2:16 118/2
ஆங்கு வீரனோடு அமர் செய்வான் அமைந்த வாள் அரக்கன் – யுத்2:16 228/1
விராவு நல் அமர் விளைக்குதும் யாம் என விளம்பா – யுத்2:16 229/4
என்னொடு பொருதியேல் இன்னும் யான் அமர்
சொன்னன புரிவல் என்று அரக்கன் சொல்லலும் – யுத்2:16 258/1,2
மண்டு அமர் இன்றொடு மடங்கும் மன் இலா – யுத்2:16 263/1
ஒருங்கு அமர் புரிகிலேன் உன்னொடு யான் என – யுத்2:16 268/1
செரு திண் வாளினால் திற திறன் உங்களை அமர் துறை சிரம் கொய்து – யுத்2:16 324/3
அல்லதும் உண்டு உமக்கு உரைப்பது ஆர் அமர்
வெல்லுதும் என்றிரேல் மேல் செல்வீர் இனி – யுத்2:18 6/1,2
தாராய் அமர் என்றனர் தாம் ஒரு நாள் – யுத்2:18 66/2
வாரா அமர் செய்க என வந்தனனால் – யுத்2:18 66/4
சில்லி அம் தேரின் மேலான் அவன் அமர் செவ்விது அன்றால் – யுத்2:18 180/2
தூம கண் அரக்கனும் தொல் அமர் யார்க்கும் தோலா – யுத்2:19 25/1
ஆயின காலத்து ஆர்த்தார் அமர்_தொழில் அஞ்சி அப்பால் – யுத்2:19 187/1
முதிர்தரு கோபம் மூள மொழிந்து அமர் முடுக்கலுற்றான் – யுத்2-மிகை:15 23/4
ஞாயத்தொடும் ஒரு குத்து அமர் புரிதற்கு எதிர் வரும் நீ – யுத்2-மிகை:15 25/4
மண்டு வாள் அமர் களத்தில் அ மலர் கழல் சேறல் – யுத்2-மிகை:15 30/3
தான் அமர் அழிந்தேன் என்ன தக்கதோ என்றான் அந்த – யுத்2-மிகை:16 2/3
கொலை அமர் எடுத்து வாகை குரங்குகள் மலைந்த அம்மா – யுத்2-மிகை:16 23/4
பொரு திறல் அரக்கனோடும் புகுந்து அமர் கடிதின் ஏன்றான் – யுத்2-மிகை:18 28/4
செல்வன கவியின் சேனை அமர் தொழில் சிரமம் தீர்ந்த – யுத்3:21 10/4
மேல் அமர் விளைவை உன்னி விலக்கினன் விளம்பலுற்றான் – யுத்3:22 19/4
ஆற்றினன் அரவு கொண்டு அசைப்ப ஆர் அமர்
தோற்றனென் என்று கொண்டு உலகம் சொல்லுமால் – யுத்3:22 37/3,4
குலம் கொள் வெய்யவர் அமர் கள தீயிடை குளித்த – யுத்3:22 56/3
கோளுற்று உன்னொடு குறித்து அமர் செய்து உயிர் கொள்வான் – யுத்3:22 60/3
சேடர் சிந்தனை முனிவர்கள் அமர் பொர சீறி – யுத்3:22 165/3
ஆயின ஆக்கி தான் வந்து அமர் பெரும் களத்தன் ஆனான் – யுத்3:24 1/4
மண்டு அமர் புரிந்தனென் வலியின் ஆர் உயிர் – யுத்3:24 72/2
மான் அமர் நோக்கினாரை மைந்தரை காட்டி வாயால் – யுத்3:25 12/3
அங்கு அங்கு இழிகுற்ற அமர் தலைவர் – யுத்3:27 42/2
ஆள்வினை ஆற்றல்-தன்னால் அமர் தொழில் தொடங்கி ஆர்க்கும் – யுத்3:28 3/3
அணங்குடை நெடு வேல் பாயும் அமர் கடந்து அரிதின் போனான் – யுத்3:28 16/4
ஆண்டு உள குரங்கும் ஒன்றும் அமர் களத்து ஆரும் இன்னும் – யுத்3:29 37/3
அயர்த்தனை உறங்குவாயோ அமர் பொருது அலசினாயோ – யுத்3:29 51/4
இருபதிற்றிரண்டு ஆண்டு நின்று அமர் செய்தால் என் ஆம் – யுத்3:31 25/2
குரங்கு கொண்டு வந்து அமர் செயும் மானுடர்-கொல்லாம் – யுத்3:31 38/4
மொய் அமர் களத்தின் உன்னை துணை பெறான் என்னின் முன்ப – யுத்3:31 64/3
மா கொலை செய்த வள்ளல் வாள் அமர் களத்தை கைவிட்டு – யுத்3:31 231/3
அ தலை அமர் செய்து ஆற்றான் அவன் இடத்து உமை அன்பால் தன் – யுத்3-மிகை:29 3/2
ஆளி போன்று உளன் எதிர்ந்த போது அமர் களத்து அடைந்த – யுத்4:32 17/1
ஒக்க நின்று எதிர் அமர் உடற்றும் காலையில் – யுத்4:37 147/1
கடும் திறல் அமர் களம் காணும் ஆசையால் – யுத்4:40 39/1
அருந்ததி அனைய நங்கை அமர் களம் அணுகி ஆடல் – யுத்4:40 42/1
என்னும் மாத்திரத்து ஏறு அமர் கடவுளும் இசைத்தான் – யுத்4:40 99/1
வாள் அமர் முடிப்பென் இன்றே என மணி தவிசு நீத்தான் – யுத்4-மிகை:35 1/4
அ திறத்து அரக்கனும் அமர் ஒழிந்திலன் – யுத்4-மிகை:37 23/3
போனது அண்டப்புறத்து அமர் கோலினார் – யுத்4-மிகை:37 25/4
அஞ்சல் இன்றி அமர் களத்து ஆரியன் – யுத்4-மிகை:37 26/1
அழுகையும் உவகை-தானும் தனித்தனி அமர் செய்து ஏற – யுத்4-மிகை:41 287/1
களன் அமர் கமல வேலி கோசல காவலோனே – யுத்4-மிகை:42 62/4

TOP


அமர்_களம் (1)

சுற்றும் வாசியும் துமிந்தன அமர்_களம் தொடர்ந்த – யுத்2:15 233/4

TOP


அமர்_தொழில் (2)

ஆதலான் அமர்_தொழில் அழகிற்று அன்று அரும் – சுந்:12 60/1
ஆயின காலத்து ஆர்த்தார் அமர்_தொழில் அஞ்சி அப்பால் – யுத்2:19 187/1

TOP


அமர்க்களத்து (1)

அங்கு அமர்க்களத்து ஒருவரோடு ஒருவர் சென்று அடர்ந்தார் – யுத்3:20 51/3

TOP


அமர்க்கு (3)

மதியிலி மனிதன் நீயும் வாள் அமர்க்கு ஒருவன் போலாம் – யுத்2-மிகை:15 23/2
அலகு_இல் பல் படை பிடித்து அமர்க்கு எழுந்தவோ அன்றேல் – யுத்3:31 23/2
வெம்மை ஆடு அமர்க்கு எழுந்து என தேர் மிசை விரைந்தான் – யுத்4-மிகை:35 4/4

TOP


அமர்க்கும் (1)

அஞ்சினை ஆதலின் அமர்க்கும் ஆள் அலை – யுத்1:4 7/1

TOP


அமர்த்தலை (2)

அறத்து உளது ஒக்கும் அன்றே அமர்த்தலை வென்று கொண்டு உன் – ஆரண்:11 36/3
ஆய வீரரும் ஐய அமர்த்தலை
நீயும் நாற்பது வெள்ள நெடும் படை – யுத்2:19 158/1,2

TOP


அமர்தான் (1)

மண்டு ஆர் அமர்தான் வழங்காமையின் வச்சை_மாக்கள் – ஆரண்:13 39/3

TOP


அமர்ந்த (2)

மண்ணினில் இராமன் மார்பு அமர்ந்த ஆதியும் – ஆரண்-மிகை:13 3/3
நல் இயல் கவிஞர் நாவில் பொருள் குறித்து அமர்ந்த நாம – யுத்2:16 22/1

TOP


அமர்ந்தவளை (1)

ஆதியானிடம் அமர்ந்தவளை அன்பின் அணையா – ஆரண்-மிகை:1 1/1

TOP


அமர்ந்தவன் (1)

பாகம் மங்கையோடு அமர்ந்தவன் பயில்வுறு கங்கை – யுத்4-மிகை:41 140/1

TOP


அமர்ந்தான் (1)

அம் புவி-தன்னில் மேலாம் அயோத்தியில் அமர்ந்தான் அம்மா – யுத்4-மிகை:42 8/4

TOP


அமர்ந்தான்-மன்னோ (1)

அருக்கர் வெயில் பறித்து அமைத்த அரிமுகத்தின் மணி பீடத்து அமர்ந்தான்-மன்னோ – ஆரண்-மிகை:10 1/4

TOP


அமர்ந்திடும் (1)

ஆன அண்டங்கள் எவற்றினும் அமர்ந்திடும் மூல – யுத்3-மிகை:31 1/2

TOP


அமர்ந்து (4)

அ வழி இளையவன் அமர்ந்து நோக்கியே – ஆரண்:15 21/1
எதிர் எதிர் தழுவி நட்பின் இனிது அமர்ந்து அவனின் ஈண்ட – ஆரண்:15 55/2
அமர்ந்து நீங்குதற்கு அருமை கண்டு அவன் பதம் அகத்தே – யுத்1-மிகை:2 25/1
குன்றிடை நீல கொண்மூ அமர்ந்து என மத திண் குன்றில் – யுத்3-மிகை:31 10/3

TOP


அமர்ந்தேன் (1)

கூசி என் வலி குறைந்திலென் பாதலத்து அமர்ந்தேன் – யுத்1-மிகை:2 24/4

TOP


அமர்வாய் (2)

முந்தே என தாதையை மொய் அமர்வாய்
அந்தோ உயிர் உண்டவன் ஆர் உயிர்-மேல் – யுத்3:21 4/1,2
உற்று அங்கு எதிரேறி உடன்று அமர்வாய்
வில் தங்கும் இலக்குவன் வெம் கணையால் – யுத்3-மிகை:20 18/2,3

TOP


அமர (5)

அமர மாதரை ஒத்து ஒளிர் அம் சொலார் – பால:16 26/3
அமர மா தரை ஒத்தது அ வானமே – பால:16 26/4
கடவுளை அடி தொழுது அமர கண்டகர் – பால-மிகை:5 4/3
அழுது அயர்கின்ற அண்ணல் அடித்தலத்து அமர சூட்டி – யுத்1:12 33/2
அன்பனை அமர புல்லி மஞ்சனம் ஆட்டி விட்டான் – யுத்1:12 34/3

TOP


அமரர் (149)

அயில் முக குலிசத்து அமரர்_கோன் நகரும் அளகையும் என்று இவை அயனார் – பால:3 4/1
அம் கண் மா ஞாலத்து இ நகர் ஒக்கும் பொன் நகர் அமரர் நாட்டு யாதோ – பால:3 6/4
ஆசையும் விசும்பும் நின்று அமரர் ஆர்த்து எழ – பால:5 102/1
இந்திரன் முதலிய அமரர் ஈண்டினார் – பால:8 44/3
இருந்த அமரர் கலக்கிய நாள் அமுதம் நிறைந்த பொன் கலசம் – பால:10 70/3
அ திருவை அமரர் குலம் ஆதரித்தார் என அறிஞர் – பால:13 19/3
ஐயன் வில் இறுத்த ஆற்றல் காணிய அமரர் நாட்டு – பால:13 41/1
அமரர் அம் சொல் அணங்கு_அனையார் உயிர் – பால:14 28/1
அமரர் நாடு இழிந்தது என்ன பொலிந்தது அ அனீக வெள்ளம் – பால:15 28/4
மண் கடந்து அமரர் வைகும் வான் கடந்தானை தான் தன் – பால:21 7/3
புரந்தரன் புடை வரும் அமரர் போன்றனர் – பால:23 42/4
அடைவுடன் கேட்பவர் அமரர் ஆவரே – பால-மிகை:0 35/4
ஆயவர் அயன் முதல் அமரர் ஈறு இலா – பால-மிகை:5 6/1
அறி துயில் எழுந்தனன் அமரர் கூப்பிடும் – பால-மிகை:5 9/1
மேல் முறை அமரர் போற்றும் விழு நதி-அதனினோடும் – பால-மிகை:8 1/2
ஆம் எனும் பெரும் களி துளக்குறுதலால் அமரர் – பால-மிகை:9 20/4
காண்டலும் அமரர் வேந்தன் துணுக்குறு கருத்தினோடும் – பால-மிகை:11 22/3
இறைவர் தொக்கு அமரர் சூழ இளவல் தன் உயிரும் வேந்தன் – பால-மிகை:11 46/3
ஆய்ந்தனர் பெருகவும் அமரர் இம்பரில் – அயோ:2 45/3
அங்கொடு இங்கு இழித்தி ஏற்றும் அமைதியின் அமரர் வையத்து – அயோ:13 46/3
அந்தரத்து அமரர் சித்தர் அரம்பையர் ஆதி ஆக – அயோ-மிகை:3 1/3
அமரர் யாவரொடும் எ உலகும் வந்த அளவே – ஆரண்:1 3/2
அந்தம் இல் கனை கடல் அமரர் நாட்டிய – ஆரண்:4 3/3
அற்புடை உள்ளத்தாரும் அனங்கனும் அமரர் மற்றும் – ஆரண்:6 61/2
ஆர்த்து ஆனைக்கு_அரசு உந்தி அமரர் கணத்தொடும் அடர்ந்த – ஆரண்:6 95/1
நரை திரை என்று இல்லாத நான்முகனே முதல் அமரர்
கரை இறந்தோர் இராவணற்கு கரம் இறுக்கும் குடி என்றால் – ஆரண்:6 116/1,2
மருப்பு இறா மத களிற்று அமரர் மன்னமும் – ஆரண்:7 44/1
அடைத்தனர் திசைகளை அமரர் அஞ்சினார் – ஆரண்:7 109/4
ஆய் வளை மகளிரொடு அமரர் ஈட்டத்தர் – ஆரண்:7 121/1
அன்றியும் அ கணத்து அமரர் ஆர்த்து எழ – ஆரண்:7 129/1
உள்ளம் உலைவு உற்று அமரர் ஓடினார் ஒளித்தார் – ஆரண்:9 13/3
அறத்தை சீறும்-கொல் அருளையே சீறும்-கொல் அமரர்
திறத்தை சீறும்-கொல் முனிவரை சீறும்-கொல் தீயோர் – ஆரண்:13 74/1,2
மண்பால்_அமரர் வரம்பு ஆரும் காணாத – ஆர