வ – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வகுக்கப்பட்ட 1
வகுக்கற்பால 1
வகுத்த 4
வகுத்தவாறு 1
வகுத்தனர் 1
வகுத்தனவும் 1
வகுத்தனன் 1
வகுத்தார் 2
வகுத்திடுவன் 1
வகுத்து 5
வகுத்துவிட்டான் 1
வகுப்பன 1
வகுப்பின் 1
வகுளம் 1
வகை 66
வகை-தம்மை 1
வகை-தாமும் 1
வகை_இல் 1
வகைக்கு 1
வகைத்து 1
வகைப்படவே 1
வகைப்படும் 1
வகைய 6
வகையது 1
வகையர் 3
வகையன் 1
வகையா 1
வகையாம் 3
வகையாய் 1
வகையால் 19
வகையானும் 1
வகையில் 4
வகையிற்று 2
வகையின் 4
வகையின 1
வகையினதாம் 1
வகையினர் 1
வகையினில் 2
வகையினின் 1
வகையினும் 2
வகையுடன் 2
வகையும் 10
வகையுள் 1
வகையே 4
வங்க 2
வங்க-வாய் 2
வங்கம் 1
வச்சிரகண்டன் 1
வச்சிரதாடன் 1
வசம்பட 1
வசனம் 1
வசி 1
வசு 1
வசுக்களொடு 1
வசுமதிக்கு 1
வசை 4
வசை_இல் 2
வசை_இலா 1
வசையின் 1
வஞ்சகத்தின் 1
வஞ்சகம் 1
வஞ்சம் 4
வஞ்சம்-தன்னை 1
வஞ்சம்_இல் 3
வஞ்சமே 1
வஞ்சனை 7
வஞ்சனையில் 1
வஞ்சி 8
வஞ்சி_அனையார் 1
வஞ்சித்து 1
வஞ்சியான் 1
வஞ்சியின் 1
வட்கி 3
வட்ட 4
வட்டணை 1
வட்டம் 14
வட்டம்-தன்னை 1
வட்டமாக 1
வட்டமாய் 1
வட்டமும் 3
வட்டமே 3
வட்டிகை 1
வட்டிகொள் 1
வட்டு 2
வட 3
வடக்கொடு 1
வடகம் 2
வடத்தின் 1
வடந்தை 1
வடம் 12
வடமலை 3
வடமீனை 1
வடமும் 3
வடி 20
வடி_கண்ணாள் 1
வடித்த 1
வடிய 1
வடிவம் 1
வடிவன் 1
வடிவில் 2
வடிவின் 3
வடிவினது 1
வடிவினர் 1
வடிவினராய் 1
வடிவினன் 1
வடிவினால் 2
வடிவினின் 1
வடிவினுக்கு 1
வடிவு 18
வடிவு-தன்னை 1
வடிவு_உடையவர்கள் 1
வடிவுகள் 2
வடிவுகொண்டு 1
வடிவுடன் 1
வடிவுபட 1
வடிவும் 4
வடிவொடு 1
வடு 7
வடு_அறு 1
வடுப்படரும் 1
வடுப்படாத 1
வடுப்படாமை 2
வடுப்படுதல் 1
வடுவ்வை 1
வடுவு 1
வண் 24
வண்_கையன் 1
வண்_கையான் 1
வண்டல் 1
வண்டாய் 1
வண்டின் 1
வண்டு 100
வண்டுகள் 1
வண்டும் 11
வண்டே 2
வண்டொடு 4
வண்டோடு 1
வண்ண 11
வண்ணக்கால் 1
வண்ணத்த 2
வண்ணம் 19
வண்ணமும் 3
வண்ணமே 16
வண்ணற்கு 1
வண்ணன் 61
வண்ணன்-தன் 2
வண்ணன்-தன்னால் 1
வண்ணன்-தன்னை 2
வண்ணன்-தன்னொடும் 1
வண்ணனார் 1
வண்ணனுக்கு 2
வண்ணனுடன் 1
வண்ணனும் 9
வண்ணனே 3
வண்ணனை 2
வண்ணனோடும் 2
வண்ணாரம் 1
வண்மை 3
வண்மையில் 2
வண்மையின் 2
வணக்க 1
வணக்கப்பட்டது 1
வணக்கப்பட்டதே 1
வணக்கப்பட்டு 1
வணக்கம் 1
வணக்கம்செய்து 1
வணக்கம்செய்தே 1
வணக்கல் 2
வணக்கல்_ஆகா 1
வணக்கற்பால 1
வணக்கி 1
வணக்கிய 1
வணக்கின் 1
வணக்குதல் 1
வணக்கும் 3
வணங்க 16
வணங்கப்படுவான் 1
வணங்கல் 1
வணங்கலோடும் 2
வணங்கி 46
வணங்கிய 2
வணங்கியிட்டான் 1
வணங்கியும் 2
வணங்கியே 1
வணங்கினம் 2
வணங்கினர் 1
வணங்கினவர் 1
வணங்கினன் 4
வணங்கினார் 2
வணங்கினான் 1
வணங்கினானே 1
வணங்கு 5
வணங்கு-தொறு 1
வணங்குபு 2
வணங்கும் 6
வணங்குவது 1
வணங்குவது_இல்லை 1
வணங்குவன் 1
வணங்குவார் 2
வணங்குவித்த 1
வணம் 2
வணர் 3
வணன் 3
வணிகர் 3
வணிகர்-தம் 1
வணிகர்-தம்முடன் 1
வணிகன் 5
வணிகன்-தன்னை 1
வணிகனும் 1
வணிகனை 2
வத்தவ 3
வத்தவகுமரன் 2
வத்தவகுமரன்-தானும் 1
வத்தவர்க்கு 1
வத்தவராசனே 1
வத்தவற்கு 3
வத்தவன் 15
வத்தவன்-தன் 2
வத்தவன்-தான் 1
வத்தன் 1
வத்து 1
வத்துபேதம் 1
வத்தும் 1
வதங்கட்கு 1
வதங்கள் 2
வதங்களும் 1
வதத்தால் 1
வதத்தொடு 1
வதம் 9
வதன 2
வதனம் 1
வதியும் 1
வதியை 1
வதைக்க 1
வதைசெய்தனன் 1
வதைசெய்தார் 1
வதைசெய்து 1
வதைசெய்யும் 1
வதைசெய 1
வதைசெயார் 1
வதைத்தனன் 1
வதையினுக்கு 1
வந்த 31
வந்தடைந்தனன் 1
வந்தது 17
வந்ததும் 3
வந்ததே 1
வந்தரோ 1
வந்தவர் 1
வந்தவரொடும் 1
வந்தவன் 3
வந்தவே 1
வந்தவோ 1
வந்தனகளும் 1
வந்தனர் 2
வந்தனவும் 2
வந்தனள் 2
வந்தனன் 10
வந்தனை 4
வந்தனைசெய்து 2
வந்தனைசெய்ய 1
வந்தனையேசெய்து 1
வந்தாய் 2
வந்தாயால் 1
வந்தார் 11
வந்தார்க்கு 1
வந்தார்க்கும் 1
வந்தார்களும் 1
வந்தால் 3
வந்தாலும் 1
வந்தாள் 4
வந்தான் 19
வந்தான்-பால் 1
வந்தித்து 2
வந்திருக்கையில் 1
வந்திருந்தது 1
வந்திருந்தாள் 1
வந்து 216
வந்துசேர்ந்தது 1
வந்தும் 2
வந்துளது 1
வந்துறும் 3
வந்தே 7
வந்தேம் 1
வந்தேன் 4
வந்தேனை 1
வந்தோம் 3
வப்பின் 1
வப்பு 1
வம் 1
வம்-மின் 2
வம்-மினே 1
வம்ப 7
வம்பாக 1
வம்பில் 1
வம்பின் 1
வம்பு 20
வம்பு_அறா 1
வய 7
வயங்கு 10
வயத்தினும் 1
வயது 1
வயந்த 3
வயந்தகன் 11
வயந்தகன்-தன்னை 1
வயந்தகன்-தன்னோடு 1
வயந்தகன்-தனக்கு 1
வயந்தகன்-தான் 1
வயந்தகன்னும் 1
வயந்தகனும் 2
வயந்தகாலத்து 1
வயந்தசேனை 1
வயந்தம் 4
வயந்தன் 1
வயந்தனை 1
வயமா 1
வயல் 15
வயலிடை 1
வயவர்-தம் 1
வயவர்கள் 1
வயவரும் 1
வயவு 1
வயவுநோய் 1
வயவோன் 1
வயா 3
வயா_நோய் 1
வயாவினாள் 1
வயிர் 2
வயிர 56
வயிர_குன்றம் 1
வயிரகண்டனே 1
வயிரகண்டனோடு 1
வயிரம் 6
வயிரமாகண்டன் 1
வயிரொடு 5
வயிற்ற 1
வயிற்றது 1
வயிற்றால் 1
வயிற்றிடை 1
வயிற்றில் 3
வயிற்றின் 1
வயிற்றினரே 1
வயிற்றினில் 1
வயிற்று 6
வயிற்றை 1
வயிறார 1
வயிறு 7
வயின் 3
வர 12
வரகு 1
வரங்கள் 2
வரசேன 1
வரசேனன் 1
வரத்தின் 1
வரத்தினால் 1
வரதிரட்சகன் 1
வரப்பெறார் 1
வரம் 5
வரம்கொடு 1
வரம்கொடுக்கும் 1
வரம்பு 7
வரம்பு_ஆயோன் 1
வரம்பு_இல் 2
வரம்பு_இல 1
வரம்பு_இன்மையாம் 1
வரம்பு_இன்றி 1
வரமுனி 1
வரலின் 1
வரலும் 1
வரலோடும் 1
வரவர 1
வரவழைத்தனன் 1
வரவிடு 1
வரவீரநாதர் 1
வரவு 11
வரவு-அதால் 1
வரவு_இல் 1
வரவு_இல 1
வரவும் 2
வரவுமே 1
வரவே 1
வரன் 2
வரன்றி 1
வரனுக்கு 2
வராதது 1
வராமலே 1
வரி 18
வரிசை 1
வரிசையில் 4
வரிசையின் 6
வரிசையினால் 1
வரித்த 1
வரிந்த 3
வரிந்து 1
வரிந்தும் 1
வரியன 1
வரின் 1
வரு 17
வருக 24
வருகின்ற 1
வருகின்றது 1
வருகின்றான் 1
வருகையில் 1
வருச்சியார் 1
வருட 1
வருடகாரனை 1
வருடகாரியும் 1
வருடம் 1
வருடி 1
வருடும் 2
வருண 1
வருத்த 1
வருத்தம் 8
வருத்தம்-அது 1
வருத்தம்செய்யாது 1
வருத்தமானத்து 1
வருத்தல் 1
வருத்துதியால் 1
வருத்துவான் 1
வருதல் 2
வருதலால் 1
வருதலோடும் 1
வருதற்கு 1
வருந்தவானது 1
வருந்தவேண்டா 1
வருந்தி 7
வருந்திய 3
வருந்தியும் 1
வருந்தினாள் 1
வருந்தும் 2
வருந்துமே 1
வருநர் 1
வருநன் 1
வருப 1
வருபவர் 1
வருபவரும் 1
வருபவாயின் 1
வரும் 26
வரும்துணை 1
வருமாயினும் 1
வருமாறு 1
வருமுறை 1
வருமே 1
வருவ 4
வருவகை 1
வருவது 11
வருவதும் 2
வருவதே 2
வருவழிப்பட்டு 1
வருவன 3
வருவாய் 2
வருவார் 4
வருவாரும் 1
வருவாரை 1
வருவாரொடு 2
வருவாள் 1
வருவான் 4
வருவானை 3
வருவித்தும் 1
வருவேன் 1
வரை 170
வரை-தன் 1
வரை-தனில் 1
வரை-தனை 1
வரை-வாய் 2
வரை_மார்பன் 1
வரை_அணங்கோ 1
வரை_இல் 1
வரை_உளாள்-கொல் 1
வரைக்-கண் 2
வரைக்கு 1
வரைகள் 2
வரைகளும் 1
வரைகளை 1
வரைத்த 1
வரைத்தனர் 1
வரைந்தது 1
வரைந்தனன் 1
வரைந்தார் 1
வரைந்து 2
வரைப்பகம் 4
வரைப்பிலம் 1
வரைப்பின் 1
வரைப்பு 1
வரையவன் 1
வரையா 1
வரையாக 1
வரையாய் 1
வரையார் 2
வரையார்-தம் 1
வரையால் 1
வரையின் 6
வரையும் 1
வரையொடு 2
வரையோர் 1
வரைவு 1
வரைவு_இல 1
வல் 17
வல்_வினை 5
வல்_வினையால் 1
வல்ல 11
வல்லது 3
வல்லமை 1
வல்லர் 1
வல்லரோ 1
வல்லவர் 2
வல்லவரை 1
வல்லவன் 3
வல்லவும் 1
வல்லவோ-தான் 1
வல்லன் 2
வல்லனாய் 1
வல்லனே 3
வல்லாய் 1
வல்லார் 1
வல்லார்கள் 1
வல்லாள் 1
வல்லான் 6
வல்லி 13
வல்லிகள் 2
வல்லிதில் 1
வல்லிதின் 2
வல்லியின் 1
வல்லிர் 1
வல்லிரேல் 1
வல்லீர் 1
வல்லே 2
வல்லை 2
வல்லையே 1
வல்லையோ 5
வல்லைவல்லை 1
வல 8
வலக்கை 2
வலங்கொள்வன் 1
வலஞ்சுழி 1
வலத்தது 3
வலத்தினாலும் 1
வலத்து 4
வலத்து_உடையார் 1
வலந்த 1
வலம் 16
வலம்-அதாய் 1
வலம்கொடு 2
வலம்கொண்டு 16
வலம்கொள 1
வலம்செய் 1
வலம்செய்து 2
வலம்செய்யும் 1
வலம்புரி 13
வலம்புரி_வண்ணனும் 2
வலமாக 1
வலமாய் 1
வலர் 1
வலவ 1
வலவனும் 1
வலன் 4
வலனாக 1
வலனே 1
வலார் 1
வலாளர் 1
வலான் 2
வலி 18
வலி-அதனால் 1
வலிக்கு 1
வலிக்கும் 1
வலிசெய்து 2
வலித்த 1
வலித்தவன் 1
வலித்தனன் 1
வலித்தான் 2
வலித்திருந்தார் 1
வலித்து 2
வலித்தே 1
வலிதின் 2
வலிது 2
வலிந்து 2
வலிப்பும் 1
வலிம்மையும் 1
வலிமை 1
வலிய 3
வலியர் 1
வலியன்-மின் 1
வலியாக 1
வலியில் 1
வலியினானும் 1
வலியும் 4
வலியொடு 1
வலீயான் 1
வலை 5
வலைப்பட்ட 1
வலையங்கள் 1
வலையம் 1
வலையில் 1
வலையின் 1
வலையினின் 1
வலையினும் 1
வலோன் 1
வவ்வல் 1
வவ்வி 3
வவ்விய 2
வவ்வினாம் 1
வவ்வினான் 1
வவ்வினும் 1
வவ்வும் 2
வவ்வுமே 1
வழக்கின்-கண் 1
வழகு 1
வழங்க 1
வழங்கப்பட்டாள் 1
வழங்கலாகார்களே 1
வழங்கா 1
வழங்கி 1
வழங்கினும் 1
வழங்கும் 2
வழாத 2
வழாமை 1
வழி 66
வழி-அதனின் 1
வழிக்-கண் 1
வழிக்கும் 1
வழிகள் 1
வழிச்சிரமை 1
வழிச்செல்கின்ற 1
வழித்து 4
வழித்தோ 1
வழிந்த 1
வழிபட 2
வழிபடல் 1
வழிபடு 1
வழிபடும் 3
வழிபடுவதே 1
வழிபாடு 2
வழிபெறும் 1
வழிமொழிந்து 1
வழியதற்கு 1
வழியது 2
வழியள் 1
வழியா 1
வழியாய் 1
வழியால் 1
வழியான் 2
வழியின் 1
வழியினால் 1
வழியும் 3
வழியுள் 1
வழியே 2
வழியை 3
வழிவழி 1
வழு 2
வழு_இல் 2
வழுக்கு 2
வழுக்குமேல் 1
வழுவ 1
வழுவல் 2
வழுவல்_இல் 2
வழுவாது 1
வழுவார்க்கு 1
வழுவி 3
வழுவின் 1
வழுவினர் 2
வழுவு 1
வழுவு_இல் 1
வழுவுமாயின் 1
வழுவுரை 1
வழை 1
வழையும் 1
வள் 7
வள்ளத்தினுள் 1
வள்ளத்து 1
வள்ளல் 8
வள்ளல்-தன் 1
வள்ளலார் 1
வள்ளலும் 4
வள்ளலை 4
வள்ளிய 1
வள்ளையுடன் 1
வள 37
வளங்களும் 1
வளத்தால் 1
வளம் 13
வளம்கொள் 1
வளம்படும் 1
வளமா 1
வளமை 2
வளமை_இல் 1
வளமைத்து 2
வளமையால் 1
வளமையில் 2
வளமையின் 1
வளர் 67
வளர்_பிறை 1
வளர்க்க 4
வளர்க்கப்பட்ட 1
வளர்க்கிய 1
வளர்க்கும் 3
வளர்க்கை 1
வளர்கின்ற 1
வளர்கின்றது 1
வளர்கின்றதே 1
வளர்கின்றாள் 2
வளர்கின்றான் 3
வளர்த்த 5
வளர்த்தவர்-கொல் 1
வளர்த்தன 1
வளர்த்தனள் 1
வளர்த்தனன் 1
வளர்த்தார் 3
வளர்த்தி 1
வளர்த்திடுவது 1
வளர்த்து 4
வளர்ந்த 7
வளர்ந்ததே 1
வளர்ந்தவும் 1
வளர்ந்தன 1
வளர்ந்தனவே 1
வளர்ந்திடுகின்றதே 1
வளர்ந்து 8
வளர்ந்துழி 1
வளர்ந்தே 1
வளர்ப்ப 1
வளர்ப்புழி 1
வளர்வன 1
வளர்வு 2
வளர 4
வளரல் 1
வளராத 1
வளரிய 1
வளரினும் 1
வளரும் 4
வளாகத்து 1
வளாகம் 16
வளாகம்-தன்னுள் 1
வளாகமும் 1
வளாகமே 1
வளாய 1
வளாயிற்றே 1
வளாவ 1
வளாவிய 1
வளி 3
வளிப்-பாலும் 1
வளை 47
வளை_வண்ணன் 4
வளை_வண்ணனுடன் 1
வளை_வண்ணனும் 1
வளை_வணன் 1
வளைக்கப்பட்டு 1
வளைக்கொண்டன 1
வளைகள் 3
வளைகளும் 1
வளைத்த 3
வளைத்ததும் 1
வளைத்தலும் 1
வளைத்தன 2
வளைத்தான் 1
வளைத்திடுவதோர் 1
வளைத்து 3
வளைத்துக்கொண்டார் 1
வளைத்தும் 1
வளைந்த 6
வளைந்தது 1
வளைந்திட்டன 1
வளைந்து 1
வளைப்ப 2
வளைப்பர் 1
வளைபடு 1
வளைய 1
வளையங்கள் 2
வளையமும் 4
வளையவர் 2
வளையவர்கள் 1
வளையவள் 1
வளையா 1
வளையார் 2
வளையும் 2
வளையொடு 2
வளையொடும் 1
வளைவுறாமல் 1
வற்சை 1
வற்பம் 2
வற்றல் 2
வறியதோர் 1
வறியவாதலும் 1
வறியானை 1
வறுமை 1
வன் 12
வன்கண் 1
வன்கண்மையால் 1
வன்சொல் 1
வன்பு 1
வன்மை 1
வன்மைபெற 1
வன்மையால் 1
வன்மையினில் 1
வன்ன 2
வன 24
வன_தெய்வம் 1
வனங்கள் 1
வனங்களுமே 1
வனசரன்-தன்னை 1
வனத்திடை 4
வனத்திடையாள் 1
வனத்தில் 2
வனத்தின் 1
வனத்தினில் 1
வனத்து 6
வனத்துள் 2
வனப்பின் 3
வனப்பினது 1
வனப்பினோர் 1
வனப்பு 4
வனப்பும் 2
வனபாலன் 1
வனம் 13
வனம்-அது 2
வனமாலை 1
வனமும் 1
வனமே 1
வனராசற்கு 2
வனராசன் 1
வனிதை 1
வனை 7
வனைந்த 2
வனைந்தன 1
வனைந்து 1

வகுக்கப்பட்ட (1)

மன்னன் வீற்றிருந்து வைக நூலவர் வகுக்கப்பட்ட
பொன் அவிர் புரிசை வேலி போதனம் என்பது உண்டு ஓர் – சூளாமணி:2 36/2,3
மேல்


வகுக்கற்பால (1)

மற்று தாம் வகுக்கற்பால மங்கல மரபில் பண்ணி – சூளாமணி:8 915/3
மேல்


வகுத்த (4)

மன்னன் மா தேவி நின்னை வருத்துவான் வகுத்த கீதத்து – யசோதர:2 104/1
மனம் விரி அல்குல் மாய மனத்ததை வகுத்த மாய – யசோதர:2 143/1
மங்கல பெரும் பயன் வகுத்த வண்ணமும் – சூளாமணி:3 111/2
வகுத்த மா மணி தலத்தின் மேல் மனத்து – சூளாமணி:7 575/2
மேல்


வகுத்தவாறு (1)

வகுத்தவாறு உயர்ந்தன நோன்பு மாசு_இலா – சூளாமணி:4 210/3
மேல்


வகுத்தனர் (1)

வட்டமாக வகுத்தனர் வான் உலகு – சூளாமணி:8 894/3
மேல்


வகுத்தனவும் (1)

மணி வேண்டினர் கொள்ள வகுத்தனவும்
கணி வேண்டின நாள் கழியும் துணையும் – சூளாமணி:8 1082/2,3
மேல்


வகுத்தனன் (1)

வாகுடன் குறத்தி வேடம் வகுத்தனன் குறிகள் கூற்றாம் – உதயணகுமார:1 109/2
மேல்


வகுத்தார் (2)

வடித்த சிறு நோக்கொடு முக தொழில் வகுத்தார் – சூளாமணி:6 454/4
மன் வாய் இ வள நகரார் மணி மாலை தொடர்ந்து ஒலிப்ப வகுத்தார் அன்றே – சூளாமணி:9 1527/4
மேல்


வகுத்திடுவன் (1)

வாயை போழ்ந்து உடல் இரு பிளப்பா வகுத்திடுவன்
ஏ இ பெற்றியே விளைத்திலன் ஆயின் நும் வேந்தன் – சூளாமணி:7 707/2,3
மேல்


வகுத்து (5)

மன்னிய வேடம் வகுத்து உடன் கொண்டு – உதயணகுமார:1 73/3
மருள்செய மாலை வகுத்து உடன் சுற்றி – உதயணகுமார:1 74/2
வத்தவன் கையது என்ன வகுத்து உரை கேட்ட மன்னன் – உதயணகுமார:1 92/4
வஞ்சனை பலவும் நாடி வகுப்பன வகுத்து மன்னன் – யசோதர:2 87/2
மை மலர் தடம் கண் நேர் வகுத்து அலர்ந்த வட்டமும் – சூளாமணி:7 789/2
மேல்


வகுத்துவிட்டான் (1)

மன்னும் ஓர் மாய சீயம் ஆகு என வகுத்துவிட்டான் – சூளாமணி:7 696/4
மேல்


வகுப்பன (1)

வஞ்சனை பலவும் நாடி வகுப்பன வகுத்து மன்னன் – யசோதர:2 87/2
மேல்


வகுப்பின் (1)

வண்ண ஆதி எல்லாம் வகுப்பின் நிலப்-பால் ஆம் – நீலகேசி:6 688/1
மேல்


வகுளம் (1)

மரு இனியன மது விரிவன மலர் அணிவன வகுளம்
திரு மருவிய செழு நிழலன செம் குழையன தேமா – சூளாமணி:6 431/1,2
மேல்


வகை (66)

கோட்டுப்பூ நிறைந்து இலங்கும் கொடி வகை பூவும் கோலம் – உதயணகுமார:3 153/1
வகை அறவே படுகளம் கண்டு நண்ணிய மற்றது – உதயணகுமார:3 183/2
தரும நல் நூல் வகை சாலங்காயனோடு – உதயணகுமார:4 215/1
ஒருவகை எழில் மனம் இரு வகை துறவுடன் – உதயணகுமார:6 363/1
வகை செவிலியும் எழுவரையும் வைத்தனர் – உதயணகுமார:6 363/4
பத்து வகை ஊற்று அடைத்து பயின்ற அங்கம் பத்தொன்றும் – உதயணகுமார:6 364/2
இ வகை தெரிவுறுப்பார்க்கு இனிது வைத்து உரைத்தும் அன்றே – நாககுமார:1 4/4
ஐ வகை ஒழுக்கம் என்னும் அரும் கலம் ஒருங்கு அணிந்தார் – யசோதர:1 54/1
மெய் வகை விளக்கம் சொல்லி நல் அறம் மிக அளிப்பார் – யசோதர:1 54/2
மெய் வகை தெரிந்து மாற்றை வெருவினர் வீட்டை எய்தும் – யசோதர:1 70/3
உற்று உறா வகை அதை அளைந்து கண்டனன் – யசோதர:2 79/4
வாங்கி அவன் உணரும் வகை வைத்து அருள்செய்கின்றான் – யசோதர:5 284/2
துஞ்சும் வகை சூழ்ந்து தொழுநோய் முழுதும் ஆகி – யசோதர:5 286/2
தெருளின் எழு வகை நரக குழிகள் இவை தாரோய் – யசோதர:5 287/4
இன்ன வகை மன்னன் முனி இயம்பியது கேளா – யசோதர:5 301/1
வார் அணிந்த முலையீர் நும் மருங்குல்-தனின் வகை நோக்கி – சூளாமணி:4 175/3
தோள் வலி சூழ்ச்சி என்று ஆங்கு இரு வகை தொகையிற்று ஆகும் – சூளாமணி:5 248/2
ஊழ் வரவு அன்னதேனும் ஒரு வகை கருமம் எல்லாம் – சூளாமணி:5 249/1
மண்ணினுக்கு இருளை நீக்கும் வகை பிறிது இல்லை மன்னா – சூளாமணி:5 268/4
வானங்கள் ஆம் வகை மற்றும் ஒன்று உண்டோ – சூளாமணி:5 282/4
மூ வகை உலகினுள் நடுவண் மூரி நீர் – சூளாமணி:5 388/1
என்ன இது வந்த வகை என்னின் இது கேள்-மின் – சூளாமணி:6 444/1
வணம் கிளர்வன தோன்றி வகை சுடர்வன தோன்றி – சூளாமணி:7 751/2
வயல் ஆம்பல் நெறித்த வகை தழையள் – சூளாமணி:7 809/1
அன்ன வகை தேவி மகளோடு அமரும் எல்லை – சூளாமணி:8 866/1
வளம் கொள் நம் படை கடலிடை மறித்தவை சுழல்கின்ற வகை நோக்காய் – சூளாமணி:8 885/4
அறைந்தாங்கு அது சென்றது சென்ற வகை
சிறந்தாளொடு காளை திறத்து உரை யாம் – சூளாமணி:8 1070/2,3
வாள்களை துடைத்து நோக்கி வகை செய்வது எளிது யார்க்கும் – சூளாமணி:9 1166/2
என்னவர் அறிவும் அங்கு இடைபுகா வகை
மின் அவிர் எஃகினும் மிடைந்த வாளினும் – சூளாமணி:9 1278/2,3
தெளியாது எதிர் வருவார் அயில் உருவா வகை செறியா – சூளாமணி:9 1310/4
புரி வகை நாஞ்சிலும் புதியது எய்தினான் – சூளாமணி:9 1413/4
வழுவி வீழ்ந்த வகை நாடின் மாயம் போலும் மற வேந்தே – சூளாமணி:9 1475/4
எழு வகை அரும் கலம் இரண்டு மா நிதி – சூளாமணி:9 1508/1
வாதம் வெல்லும் வகை யாது அது என்னில் – சூளாமணி:10 1573/1
என்னை காவல் இஃது இல் வகை என்றான் – சூளாமணி:10 1582/3
வகை மணி தலத்தது ஓர் மதலை மாளிகை – சூளாமணி:10 1774/3
நொவ் வகை வினை பகை அகற்றி நூல் நெறி – சூளாமணி:11 1888/1
செவ் வகை மொழிந்தவன் செல்வ சேவடிக்கு – சூளாமணி:11 1888/2
இவ்வகை எழு வகை விழவு செல்வுழி – சூளாமணி:11 1888/3
நெய் வகை வேலவன் நிலைமை கேட்கவே – சூளாமணி:11 1888/4
வெல்லா வகை இல்லை வீங்கு எழில் தோளாய் – சூளாமணி:11 2002/4
பத்து வகை மா தவம் இயற்றிய பயத்தால் – சூளாமணி:11 2024/3
இரு வகை வினைகளும் இல்லது இவ்வழி – சூளாமணி:12 2069/1
களம் காண் வகை உடைந்து காலர் காமர் கையகல – சூளாமணி:12 2127/1
ஒன்றல் பல் வகை உயிர் கொலை உரை-மினம் எனவே – நீலகேசி:1 35/4
நால் கதி உள்ள நரகரை நாம் சொல்லின் மூன்று வகை
காற்று வலையங்கள் ஏந்தும் நிரைய கதி நிலம்-தாம் – நீலகேசி:1 75/1,2
காட்சி வகை தான் கடவுள் முதலாய – நீலகேசி:1 121/1
வழங்க வாட்டம் ஒழிவர் நீ மன்னும் பொறாத வகை உண்டோ – நீலகேசி:1 135/2
யாஅது அடிகள் அது அருளால் அரும் துயர் அகல் வகை அதனால் – நீலகேசி:1 149/1
ஊறு யாவதும் உணராய் உறல் வகை இது என உரைத்தி – நீலகேசி:2 158/1
உய் வகை_இல் பேர்_இடரை ஒழிப்பதன் பொருட்டாக – நீலகேசி:2 186/2
ஒன்று பல் வகை ஓத்துரை கேட்டனள் – நீலகேசி:3 236/4
சேமமா வகை செல்க மற்று என்பதும் – நீலகேசி:3 244/3
அத்தனுடைய அருள் வகை வண்ணம் – நீலகேசி:3 255/4
வேறு என ஒன்று என இ வகை வேண்டுகின்றேற்கு அவை-தாம் – நீலகேசி:4 393/3
ஓத்தில் கிடந்த வகை இது கேள் என்று உரைத்தனளே – நீலகேசி:4 395/4
செய்கையும் ஆம் வகை செப்புவித்தேன் இனி – நீலகேசி:5 596/2
இரு வகை பீசத்து இயல்வும் அழித்து – நீலகேசி:5 597/1
திரு வகை தேவொடு பூவும் சிதைத்தேன் – நீலகேசி:5 597/2
வரையா வகை வான் இடு வில் அனையன் – நீலகேசி:6 673/3
பெற்ற வகை என்னை பேதாய் அதனை பெயர்த்து எனவே – நீலகேசி:6 680/4
பெற்ற வகை என பேச்சு_இன்மையால் எனின் பிள்ளைகளும் – நீலகேசி:6 685/3
நாறா வகை எனக்கு நன்கு உரைக்கல் வேண்டும் – நீலகேசி:6 692/4
அன்றியும் ஐ_வகை பூதமும் அன்றே – நீலகேசி:7 737/4
புந்தியில் நால் வகை பூதமும் என்றாள் – நீலகேசி:7 758/4
அ வகை எல்லாம் அழிவு உளது ஆமே – நீலகேசி:7 763/4
மேல்


வகை-தம்மை (1)

இ வகை-தம்மை எடுத்து உரை என் செயும் – நீலகேசி:7 763/2
மேல்


வகை-தாமும் (1)

கூறு குறி ஆறும் அவை கொள்ளும் வகை-தாமும்
மாறு குறி மாறி குறி என்று மயக்காதே – நீலகேசி:5 521/2,3
மேல்


வகை_இல் (1)

உய் வகை_இல் பேர்_இடரை ஒழிப்பதன் பொருட்டாக – நீலகேசி:2 186/2
மேல்


வகைக்கு (1)

எல்லை_இல் மலர் ஏந்தி இறைவனது இட வகைக்கு எழுந்தாள் – நீலகேசி:2 150/4
மேல்


வகைத்து (1)

இன்னணம் இரு வகைத்து இறைவர் வாழ்க்கையே – சூளாமணி:4 233/2
மேல்


வகைப்படவே (1)

பாத்து உரைக்கும் தன் பத பொருள் பல வகைப்படவே – நீலகேசி:5 477/4
மேல்


வகைப்படும் (1)

ஒன்ற உரைப்பின் ஒரு நால் வகைப்படும்
நன்றியின் மாற்றினை நல்கும் இரண்டு அல்லன – சூளாமணி:11 2015/2,3
மேல்


வகைய (6)

அறு வகைய காயங்களை அருள் மிக்குற்று ஓம்பியும் – உதயணகுமார:6 361/1
பத்து வகைய பரத இரேவதத்து – சூளாமணி:11 1972/1
பல் வகைய பெரும் குற்றம் பதம்பதமாய் கேள் என்றாள் – நீலகேசி:2 178/4
கதியின வகைய ஆறும் கந்த பிண்டங்கள் சொன்னான் – நீலகேசி:4 425/1
எண்ணின் உணர்வோடு குறி இ வகைய என்னில் – நீலகேசி:5 524/2
இனை வகைய கேள் என்று எடுத்துரைக்கலுற்றான் – நீலகேசி:5 641/4
மேல்


வகையது (1)

வணங்கல் ஆம் வகையது ஓர் மாட்சி மிக்கதே – நீலகேசி:8 804/4
மேல்


வகையர் (3)

நின் முதல் ஈரறு வகையர் நேமியர் – சூளாமணி:5 400/2
மண் சுடர் உறுப்பது ஓர் வகையர் ஆயினார் – சூளாமணி:10 1772/4
அந்தர வாழ்க்கையர் சோதிடர்-தாங்களும் ஐ_வகையர் – நீலகேசி:1 89/1
மேல்


வகையன் (1)

வான் இடு வில்லின் வரவு அறியாத வகையன் என்பாய் – நீலகேசி:6 684/1
மேல்


வகையா (1)

சொல்லுவன் அல்லன் ஒரு வகையா சொலின் அ வகையால் – நீலகேசி:4 384/3
மேல்


வகையாம் (3)

இற்று அவரது எண் வகையாம் இவர்க்கு என்றும் இல்லாத – சூளாமணி:11 2041/3
அவண் ஒத்த தத்தமது விதி வகையாம் அதிபதியே – சூளாமணி:11 2061/4
அலங்கல் அம் பூணாய் இரு வகையாம் அவை என்-கொல் என்னின் – நீலகேசி:1 77/2
மேல்


வகையாய் (1)

நா விரவி நாம் உரைப்ப நால் வகையாய் விரியும் அவை – சூளாமணி:11 2039/3
மேல்


வகையால் (19)

எஞ்சிலா வகையால் இணர் கொண்டவே – சூளாமணி:4 158/4
உரை சங்கு ஒலியோடு உணரா வகையால்
அரைசு அங்கு ஒலியோடு எழ ஆர்த்தனவே – சூளாமணி:8 1076/3,4
ஆற்றல் வகையால் அரும் தவம் மேற்கொண்டு – சூளாமணி:11 2012/1
ஓவு_அரிய பெரும் புகழாய் ஒரு வகையால் உரைப்ப கேள் – சூளாமணி:11 2039/4
சொல்லுக தன்மை என்பாய் எனில் சொல்லுவன் பல் வகையால்
புல்லிய போக பெரு நிலம்-தன்னை பொருந்தினரே – நீலகேசி:1 82/3,4
சொல்லுவன் அல்லன் ஒரு வகையா சொலின் அ வகையால்
சொல்லிய குற்றங்கள் துன்னும் என அது சொல்லினனே – நீலகேசி:4 384/3,4
இல்லை வலக்கை இடக்கை வகையால் அது என்றும் – நீலகேசி:4 406/1
இ கை வகையால் அது-தான் உளது ஆயின் அக்கால் – நீலகேசி:4 407/1
கை கால் வகையால் பெறப்பாடு இலை காலும் அற்றாய் – நீலகேசி:4 408/1
கால் கால் வகையால் உள கைகளும் கையின் அற்றாய் – நீலகேசி:4 409/1
ஓத்தின் வகையால் பெயரோடு உணர்வு இன்மைக்கு என்றாள் – நீலகேசி:4 413/4
போந்த வகையால் பொருளும் பிழைப்பு_இல – நீலகேசி:4 457/2
ஆய்ந்த வகையால் அறிவி மற்று என்றான் – நீலகேசி:4 457/4
உச்சேதம்-தானும் ஒரு வகையால் அ வகையே – நீலகேசி:5 657/1
உரிய வகையால் உவந்து ஆங்கு எடுத்தல் – நீலகேசி:6 705/2
அடையும் அவளுக்கு அவள் அ வகையால்
கடை_இல் குழவி அவை தன் இயல்பாய் – நீலகேசி:6 709/2,3
ஒன்றா வகையால் உரைகளை ஒட்டா – நீலகேசி:7 731/4
மெய் வகையால் ஒப்பு_இல் மேற்கோள் முதலிய – நீலகேசி:7 763/3
நீதி வகையால் நெறிமைப்படுதலும் – நீலகேசி:7 767/2
மேல்


வகையானும் (1)

பல் வகையானும் பாழ்செய்து பின்னே பரிகாரம் – நீலகேசி:5 566/2
மேல்


வகையில் (4)

பேசவொணா வகையில் கேட்டேன் பெரும் தவம் இல்லை நீயும் – நாககுமார:2 60/3
நூல் நெறி வகையில் துய்த்தார் நுண் இடை துவள அன்றே – நாககுமார:4 115/4
சாற்றிய வகையில் மேன்மேல் சய்யம் மா சய்யமத்தின் – யசோதர:5 317/2
நிலாம் வகையில் உயர்வோடு இழிவு எங்கும் – நீலகேசி:5 634/3
மேல்


வகையிற்று (2)

மஞ்சு உடை மயங்கு கானம் மண்டிய வகையிற்று அன்றே – சூளாமணி:4 164/4
மடம் தவழ் ஒருவன் மேல்கொண்டு அன்னது ஓர் வகையிற்று ஆமே – சூளாமணி:5 251/4
மேல்


வகையின் (4)

இரு முழம் ஆதி ஆக எய்திய வகையின் ஓங்கி – யசோதர:1 40/1
பின் அவன் பணித்த தானம் பெறும் முறை வகையின் சேர்ந்தார் – சூளாமணி:3 97/3
மண் மருட்டுறுப்பது ஓர் வகையின் மன்னினார் – சூளாமணி:11 1874/4
மக்கள் பல வகையின் மன்னும் அலை கொலையும் – நீலகேசி:1 112/2
மேல்


வகையின (1)

வாரி வாய் மணலும் ஆற்றா வகையின வல்லவோ-தான் – யசோதர:1 39/4
மேல்


வகையினதாம் (1)

நிருமித்த வகையினதாம் நெடு நகரை வலம்செய்து – நீலகேசி:2 165/2
மேல்


வகையினர் (1)

வயந்தம் ஆடுன் வகையினர் ஆயினர் – யசோதர:1 13/4
மேல்


வகையினில் (2)

ஏற்ற வகையினில் இட்டனன் இலங்கு வத்தவராசனே – உதயணகுமார:3 182/4
இன்புறும் வகையினில் எடுத்தனள் உரைத்த பின் விடுக்கலுற்றாட்கு – நீலகேசி:9 853/2
மேல்


வகையினின் (1)

உண் பல வகையினின் அடைந்தவை விளையுங்கள் நுமக்கும் என்றாள் – நீலகேசி:9 840/4
மேல்


வகையினும் (2)

உரை பல வகையினும் உள பொருள் உணர ஒர் – நீலகேசி:4 454/3
எல்லா வகையினும் இல்லதற்கேல் இல்லை – நீலகேசி:5 616/2
மேல்


வகையுடன் (2)

வரிசையில் காட்டி வாள் வில் வகையுடன் விளக்க கண்டான் – உதயணகுமார:1 104/4
மாறுமாறு எழுவதும் வகையுடன் இழிவதும் – உதயணகுமார:4 237/1
மேல்


வகையும் (10)

வாள் வீசும் ஆறும் வடி வேலின் வந்த வடி வேல் விலங்கும் வகையும்
தோள் வீசும் ஆறும் அவை மீளும் ஆறும் இடை சொல்லும் வீர மொழியும் – சூளாமணி:9 1331/1,2
வாதம் வெல்லும் வகையும் என் மாண்பும் – சூளாமணி:10 1572/3
வடிவு அமர் செல்வன் வகையும் அதுவே – சூளாமணி:11 1918/4
விதி செய் வினையும் வினை வெல் வகையும்
மதியவர் காமுறும் வீட்டது மாண்பும் – சூளாமணி:11 1920/2,3
விலங்கின் வகையும் விரிவன யான் சொல்ல வேண்டுதியேல் – நீலகேசி:1 77/1
மறவி-தான் இல்லா மருந்தாம் வகையும்
திறவியாள் கேட்டு தெரிந்து உள்ளம் கொள்ள – நீலகேசி:1 127/2,3
மூத்தல் வகையும் முதல் அதன் ஐம்மையும் – நீலகேசி:5 613/1
அது ஆவதுவும் அது ஆம் வகையும்
அது ஆம்துணையும் அது ஆம் பொழுதும் – நீலகேசி:6 704/1,2
இனி ஆம் வகையும் இசைத்தி எனினும் – நீலகேசி:6 710/1
வீயும் வகையும் வினை ஆக்கும் திறமும் எல்லாம் – நீலகேசி:6 718/3
மேல்


வகையுள் (1)

எண்-தனை ஆக்கி இட வகையுள் பொருள் ஈறு சொல்லி – நீலகேசி:6 716/1
மேல்


வகையே (4)

பின்னை ஆங்கு அவன் பிறவிக்கு முதல் கண்ட வகையே – சூளாமணி:6 462/4
மலை_மிசையவர் இறை அருளிய வகையே – சூளாமணி:8 948/4
பணி தரு பரமனது அருள் படு வகையே – நீலகேசி:4 452/4
உச்சேதம்-தானும் ஒரு வகையால் அ வகையே
அ சேதம் இன்மையும் அ இரண்டுமாய் நிகழ்ந்து – நீலகேசி:5 657/1,2
மேல்


வங்க (2)

வங்க வாரியும் வார் அலை வாரியும் – சூளாமணி:1 32/3
வங்க நீர் வரைப்பு எலாம் வணக்கப்பட்டதே – சூளாமணி:4 222/4
மேல்


வங்க-வாய் (2)

வங்க-வாய் பவழ செவ்வாய் வயந்த மா திலகை என்பாள் – சூளாமணி:4 160/4
வங்க-வாய் திரை அலைக்கும் வள நாடன் இவன் போலும் வை வேல் காளை – சூளாமணி:10 1819/4
மேல்


வங்கம் (1)

வங்கம் மீது வந்த ஓர் வணிகனை வினவுவான் – நாககுமார:4 133/3
மேல்


வச்சிரகண்டன் (1)

மற்று அவன் உரைத்த போழ்தின் வச்சிரகண்டன் என்பான் – சூளாமணி:9 1171/1
மேல்


வச்சிரதாடன் (1)

மந்தரம் மலைக்கும் யானை வச்சிரதாடன் என்பான் – சூளாமணி:8 833/3
மேல்


வசம்பட (1)

வசம்பட குறுக்கி நீட்டி வரிசையில் பாடலோடும் – உதயணகுமார:1 106/3
மேல்


வசனம் (1)

பொய் ஆகும் என்னாய் அவை புத்த வசனம் என்பாய் – நீலகேசி:4 399/3
மேல்


வசி (1)

மயல் ஆம் மனமே வசி காயத்தின் ஆம் – நீலகேசி:5 490/3
மேல்


வசு (1)

நண்புறு நாகதத்தன் நாக நல் வசு என்பாளை – நாககுமார:5 147/1
மேல்


வசுக்களொடு (1)

வசுக்களொடு உருத்திரர் பிதிரரோடு இவர் முதலா பலர்க்கும் – நீலகேசி:9 836/1
மேல்


வசுமதிக்கு (1)

புனை மலர் கோதை நல்லாள் பொற்பு உடை வசுமதிக்கு
மனையின் நல் மகள்-தன் நாமம் இயல் நாகவசு என்பாள் ஆம் – நாககுமார:5 146/3,4
மேல்


வசை (4)

வசை_இல் காமம் மயங்கிய மோகத்தின் – உதயணகுமார:6 347/2
வசை இன்றி மூத்தாள்-தன்னை மனோகரி நோக்க கண்டேன் – நாககுமார:2 55/4
வசை_இலா நகர் வானவர் போகம் அஃது – யசோதர:1 6/2
வசை_இல் மேன்மகன் போல வருந்துமே – சூளாமணி:7 784/4
மேல்


வசை_இல் (2)

வசை_இல் காமம் மயங்கிய மோகத்தின் – உதயணகுமார:6 347/2
வசை_இல் மேன்மகன் போல வருந்துமே – சூளாமணி:7 784/4
மேல்


வசை_இலா (1)

வசை_இலா நகர் வானவர் போகம் அஃது – யசோதர:1 6/2
மேல்


வசையின் (1)

வசையின் மன்னவன் வான்_உலகு உய்க்குமோ – யசோதர:3 202/4
மேல்


வஞ்சகத்தின் (1)

வஞ்சகத்தின் வரிந்தும் கயிற்றினால் – உதயணகுமார:6 350/1
மேல்


வஞ்சகம் (1)

மாமறையாளன் கண்டு வஞ்சகம் செப்பினானே – உதயணகுமார:3 155/4
மேல்


வஞ்சம் (4)

வஞ்சம்_இல் வயங்கு கேள்வி மதிவரன் கரத்தில் வாங்கி – சூளாமணி:6 512/4
வஞ்சம்_இல் புகழினான்-தன் மனத்தையும் வணங்கியிட்டான் – சூளாமணி:8 965/3
வஞ்சம்_இல் மணி_ஒளி_வண்ணன் தானையும் – சூளாமணி:9 1266/3
வஞ்சம் இல்லா புகழானை வயங்கு செம் தீ வாய் பெய்தார் – சூளாமணி:9 1483/4
மேல்


வஞ்சம்-தன்னை (1)

யூகியும் வஞ்சம்-தன்னை உற்று சூழ் வழாமை நோக்கி – உதயணகுமார:1 109/1
மேல்


வஞ்சம்_இல் (3)

வஞ்சம்_இல் வயங்கு கேள்வி மதிவரன் கரத்தில் வாங்கி – சூளாமணி:6 512/4
வஞ்சம்_இல் புகழினான்-தன் மனத்தையும் வணங்கியிட்டான் – சூளாமணி:8 965/3
வஞ்சம்_இல் மணி_ஒளி_வண்ணன் தானையும் – சூளாமணி:9 1266/3
மேல்


வஞ்சமே (1)

வன்கண்மையால் செய்த வஞ்சமே என வளைப்பர் – நீலகேசி:4 274/2
மேல்


வஞ்சனை (7)

வாள் முனை கடந்தவர்க்கு வஞ்சனை செய்வோம் என – உதயணகுமார:1 67/2
வஞ்சனை பலவும் நாடி வகுப்பன வகுத்து மன்னன் – யசோதர:2 87/2
வஞ்சனை வலித்து மாமி-தன்னுடன் வரனுக்கு ஈந்தாள் – யசோதர:2 152/3
வஞ்சனை மடவாய் மயிடம்-அது – யசோதர:3 221/3
வஞ்சனை சீயம் ஆய வார் கழலவனை கூவி – சூளாமணி:9 1136/3
வஞ்சனை மனத்தர் ஆய மனிசரை வலியர் என்பாய் – சூளாமணி:9 1140/3
வஞ்சனை இன்றி மக்கள் பொருபவேல் மக்கள் போரே – சூளாமணி:9 1186/2
மேல்


வஞ்சனையில் (1)

வஞ்சனையில் அன்னையுடன் மன்னவனை நஞ்சில் – யசோதர:5 286/1
மேல்


வஞ்சி (8)

வதன நல் மதி வஞ்சி அம் கொம்பு அனாள் – உதயணகுமார:5 262/2
வஞ்சி கொடி போல்பவள் காரணமாக வந்த – சூளாமணி:0 6/3
வஞ்சி அம் குழை தலை மதர்வை கொம்பு தம் – சூளாமணி:2 60/3
வஞ்சி அம் கொடி இடை மயில் அம் சாயலாள் – சூளாமணி:3 115/2
வஞ்சி நல் மருங்குல் நோவ மணி நகை கலாவம் மின்ன – சூளாமணி:7 675/3
அம் பொன் செய் கலாப அல்குல் அம் தழை புனைந்த வஞ்சி
கொம்பு அஞ்சு மருங்குல் நோவ குவி முலை முறிகொண்டு அப்பி – சூளாமணி:10 1632/1,2
வஞ்சி அம் கொம்பு_அனாரும் மன்னனும் இருந்த போழ்தின் – சூளாமணி:10 1694/1
வஞ்சி_அனையார் மணி தொடர்ந்த சுடர் ஞாணால் – சூளாமணி:10 1795/1
மேல்


வஞ்சி_அனையார் (1)

வஞ்சி_அனையார் மணி தொடர்ந்த சுடர் ஞாணால் – சூளாமணி:10 1795/1
மேல்


வஞ்சித்து (1)

இரதநூபுரத்தை ஆள்வான் புதல்வியை உனை வஞ்சித்து
புரி மனுசர்க்கு ஈ வாக்கே புகன்றனன் போலும் என்ற – சூளாமணி:9 1158/1,2
மேல்


வஞ்சியான் (1)

வஞ்சியான் கொள்க வாழ்க புத்தன் என – நீலகேசி:5 550/4
மேல்


வஞ்சியின் (1)

வஞ்சியின் மெல் இடையவளை வால் நிலா வளர் முன்றில் வலமாய் சூழ்ந்து – சூளாமணி:10 1820/1
மேல்


வட்கி (3)

வட்கி நீண்டதன் பின் மழுவும் தறுகண் – சூளாமணி:7 644/3
வட்கி நம் இறைவற்கு வலிது தெவ் என – சூளாமணி:7 691/3
வலிய முழங்கினும் நாறினும் வட்கி
நலியும் இவை என நையும் ஒரு பால் – சூளாமணி:11 1965/1,2
மேல்


வட்ட (4)

ஏத்து அரிய வீதி-தொறும் ஈடு_இல் வட்ட சாரியும் – நாககுமார:2 67/2
தொண்டை வாய் மடந்தைமார்கள் சுடிகை வட்ட வாள் முகம் – சூளாமணி:6 479/1
உரை எதிர் கபில வட்ட கண் எரி உமிழ்ந்த மாதோ – சூளாமணி:9 1138/4
விரி சீர் வட்ட மணி கேடகம் சுழலா நகு வருவான் – சூளாமணி:9 1296/2
மேல்


வட்டணை (1)

முட்டு_இல் கோல வட்டணை முயன்று பத்தியிட்டு உடன் – உதயணகுமார:4 232/1
மேல்


வட்டம் (14)

இஞ்சி மூன்று இலங்கும் பூமி ஏழிறை இருக்கை வட்டம்
அம் சிலம்பார்கள் ஆட அமரரும் சூழ்ந்த அன்றே – நாககுமார:1 11/3,4
எழில் கதிர் பிறங்கல் வட்டம் எரி உமிழ்ந்திடுவது அன்றே – சூளாமணி:5 258/3
வீழ் கதிர் விளங்கு வட்டம் வெள்ள நீர் விரியும் அன்றே – சூளாமணி:5 260/3
மண்டலம் நிறைந்த திங்கள் வட்டம் ஒத்த வாள் முகம் – சூளாமணி:6 477/2
பட்டம் வேய்ந்த வட்டம் அல்லது இல்லை நல்ல பாங்கு எலாம் – சூளாமணி:6 483/4
திங்கள் வெண் கதிர் சுடர் திலத வட்டம் என்று இரண்டு – சூளாமணி:6 501/1
வேய்ந்து அகம் நிழற்றும் கோதை மிளிர் மணி கலாப வட்டம்
போந்து அகம் திகழ்ந்து மின்னு பூம் துகில் பொலிந்த அல்குல் – சூளாமணி:6 537/1,2
வண்டு ஆர் பிண்டி வார் தளிர் நீழல் மணி வட்டம்
கண்டு ஆங்கு ஏறி காரிகையோடு விளையாடி – சூளாமணி:8 1125/2,3
தடங்கல் இன்றி அடு சரமே மிடைந்த தரணி வட்டம் எல்லாம் – சூளாமணி:9 1342/4
மால் ஐ தண் கேழ் மால் கடல் வட்டம் வளாயிற்றே – சூளாமணி:9 1523/4
போது ஆவியே கமழ்ந்து புரை வட்டம் பொன் இழையால் பொலிந்து தோன்றி – சூளாமணி:9 1538/1
குரு மணி உமிழும் சோதி குலவிய ஒளி கொள் வட்டம்
புரி மணி ஓத வேலி புதை இருள் இரியல் செய்ய – சூளாமணி:10 1557/2,3
மாதவன் மருட்ட மழை_வண்ணன் மணி வட்டம்
சோதி விடு சூழ் சுடர் வளாவ அதன் மேலால் – சூளாமணி:10 1604/1,2
வட்டம் முதலா உடைய பொருள் எல்லாம் – நீலகேசி:6 701/1
மேல்


வட்டம்-தன்னை (1)

ஓத நீர் வட்டம்-தன்னை ஒரு துகள் போல உள்ளத்து – யசோதர:5 314/2
மேல்


வட்டமாக (1)

வட்டமாக வகுத்தனர் வான் உலகு – சூளாமணி:8 894/3
மேல்


வட்டமாய் (1)

வட்டமாய் உருளும் கண்ண கணங்கள் வந்து இரைத்த அன்றே – சூளாமணி:9 1429/4
மேல்


வட்டமும் (3)

தீவினது அகலமும் சிந்து வட்டமும்
ஓவு_அல ஒன்றுக்கொன்று இரட்டி கண்ணறை – சூளாமணி:5 388/2,3
மை மலர் தடம் கண் நேர் வகுத்து அலர்ந்த வட்டமும்
மொய் மலர் பொதும்பின் மேல் முறுவலித்த முல்லையும் – சூளாமணி:7 789/2,3
பீலி அம் தழை பிணித்திட்ட வட்டமும்
ஆலி அங்கு அசைப்பன ஆலவட்டமும் – சூளாமணி:11 1884/1,2
மேல்


வட்டமே (3)

அந்தரத்து உடையது இ அவனி வட்டமே – சூளாமணி:5 389/4
விளர்த்தது குண திசை வேலை வட்டமே – சூளாமணி:8 1065/4
பரிவு இறை இன்றி இவன் பாடி வட்டமே – சூளாமணி:9 1217/4
மேல்


வட்டிகை (1)

வட்டிகை பலகை-தன் மேல் மணி_வண்ணன் வடிவு தீட்டி – சூளாமணி:10 1637/1
மேல்


வட்டிகொள் (1)

வட்டிகொள் பறை கொட்டி வழுவுரை பல சொல்லி வாரல் என்று – நீலகேசி:2 228/3
மேல்


வட்டு (2)

ஒளிறு வாள் உழவன் ஏந்தி உருட்டி வட்டு ஆட அன்றே – சூளாமணி:5 303/3
மருவி நம் கட்கு மணி வட்டு சிதர்ப்ப ஒத்து உள சில மலை எல்லாம் – சூளாமணி:8 882/2
மேல்


வட (3)

வெள்ளி அம் மலை மேல் வட சேடியில் – உதயணகுமார:6 343/3
வட மேரு முகட்டு அலரும் மலரும் – சூளாமணி:8 1081/1
மஞ்சு இவரும் மாளிகையின் வட மருங்கின் மணி மஞ்சம் மலிர தோன்றும் – சூளாமணி:10 1820/3
மேல்


வடக்கொடு (1)

தருப்பையின் நுனி தலை வடக்கொடு கிழக்காய் – சூளாமணி:8 1096/3
மேல்


வடகம் (2)

மீதியல் வடகம் பற்றி வெண் நகை நக்கு நின்றான் – சூளாமணி:10 1565/4
மீது கொண்ட வடகம் புடை மேவ – சூளாமணி:10 1568/2
மேல்


வடத்தின் (1)

போது அலர் குஞ்சி ஆங்கு ஓர் பூம் துணர் வடத்தின் வீக்கி – சூளாமணி:10 1565/2
மேல்


வடந்தை (1)

முன் தை தழுவி முனிவு ஆக்கும் வடந்தை அஃதா – நீலகேசி:6 719/3
மேல்


வடம் (12)

வலம்புரி மணி வடம் வளர் இள முலை மிசை – உதயணகுமார:4 235/2
வடம் திகழ் முலையினார்-தம் காமத்தின் மதர்த்த மன்னர்க்கு – சூளாமணி:5 251/1
வார் இரு புடையும் வீக்கி வடம் சுமந்து எழுந்து வேங்கை – சூளாமணி:7 760/1
சேய்மையான் நமக்கு ஒளிர் முத்தின் பரு வடம் தெளிப்ப ஒத்து உள பாவாய் – சூளாமணி:8 881/4
புரைசை தான் நெகிழ்த்து மற்றோர் புது வடம் புரள வீக்கி – சூளாமணி:8 927/2
பின் அவன் ஏறி தூச பெரு வடம் பிடித்த பின்னை – சூளாமணி:8 928/1
ஏர் அணி திரு_வில் ஏய்ப்ப இரு வடம் விலங்க வீக்கி – சூளாமணி:8 932/2
வடம் தவழ் இள முலை விம்ம மங்கையர் – சூளாமணி:10 1685/1
வடம் தவழ் இளம் மென் கொங்கை மாதராள் மிழற்றினாளே – சூளாமணி:10 1707/4
வம்ப துகிலின் வடம் சூழ்ந்த அல்குல் மணிமேகலை மருட்ட – சூளாமணி:10 1749/2
வம்ப துகிலின் வடம் சூழ்ந்து மணிமேகலையும் தான் ஏற்றி – சூளாமணி:10 1753/2
இறுமால் இ மின் மருங்குல் என் பாவம் என்பார் இளம் முலை மேல் ஏர் வடம் வந்து ஊன்றுமால் என்பார் – சூளாமணி:10 1756/2
மேல்


வடமலை (3)

மஞ்சு இவர் மால் வரை சென்னி வடமலை
விஞ்சையர் வாழும் விழா அணி நல் உலகு – சூளாமணி:5 278/1,2
வடமலை நகரம் ஆளும் மன்னவன் தேவி பெற்ற – சூளாமணி:10 1698/2
மகர யாழ் நரம்பு இயக்கி வரம் கொண்டு வடமலை மேல் உலகம் ஆண்ட – சூளாமணி:10 1809/2
மேல்


வடமீனை (1)

வான நெறி எங்கும் வளர் சோதி வடமீனை
கான மயில்_அன்னவள்-தன் முன்னை நனி காட்ட – சூளாமணி:8 1106/1,2
மேல்


வடமும் (3)

கோதையும் குழையும் தோடும் குளிர் முத்த வடமும் தாங்கி – சூளாமணி:8 995/3
வந்து ஆடும் தேனும் முரல் வரி வண்டும் ஆட மணி வடமும் பொன் ஞாணும் வார் முலை மேல் ஆட – சூளாமணி:10 1754/3
அம் துகிலினிடை தோயும் அகல் அல்குல் தீண்டும் அணி மருங்கு சூழும் மணி ஆர் வடமும் தாக்கும் – சூளாமணி:10 1755/3
மேல்


வடி (20)

உறு வடி வேல் சத்தியும் உயர் தருமதத்தனும் – உதயணகுமார:3 175/4
திரு நெடும் கண் சிவப்ப வடி சிலம்பு ஓசைசெய்ய – உதயணகுமார:4 204/3
வடி நுனை பகழியானும் மலர்_அடி வணங்கி வாழ்த்தி – யசோதர:4 231/1
வடி நிழல் வனை கதிர் எஃகின் மன்னவன் – சூளாமணி:2 55/3
வடி மலர் வள்ளத்து ஏந்த வாய் மடுத்திட்ட அன்றே – சூளாமணி:4 163/4
வடி வாசப்பொடியாக வன வல்லி சொரிந்தனவே – சூளாமணி:4 170/2
வடி வாய வேலவற்கு மலர் சின்னம் சொரிவன போல் – சூளாமணி:4 171/3
கரு வடி நெடு நல் வேல்_கண்ணி இன்னணம் – சூளாமணி:4 217/1
கரு வடி நெடும் கண் நல்லார் கலந்த தோள் வல்லி புல்ல – சூளாமணி:6 556/2
வடி கயல் நெடும்_கணார்-தம் வளை கையால் வளைத்த மார்பில் – சூளாமணி:6 558/2
வடி நீரன வாள் இடையே முரியா – சூளாமணி:9 1238/3
வடி நூல் நுதி கவ்விய வாளையொடும் – சூளாமணி:9 1239/1
வாள் வீசும் ஆறும் வடி வேலின் வந்த வடி வேல் விலங்கும் வகையும் – சூளாமணி:9 1331/1
வாள் வீசும் ஆறும் வடி வேலின் வந்த வடி வேல் விலங்கும் வகையும் – சூளாமணி:9 1331/1
மடந்தையர் வடி கண் அம்பு அல்ல ஆய்விடின் – சூளாமணி:9 1382/2
வடி எயிறு இலங்க நக்கு வாழிய தோள்கள் இன்று – சூளாமணி:9 1427/2
வடி நெடும் கண் நோக்கம் மணி வண்டாய் ஓட – சூளாமணி:10 1643/2
வடி கலந்து இலங்கு வாள் நெடும் கண் மை குழம்பு – சூளாமணி:10 1682/3
வடி அரத்தம் இடை வழித்து கரும் கண்ணும் செம்பொன்னால் வளைத்த சூரல் – சூளாமணி:10 1801/1
வாயிலோன் உரை கேட்டு வடி_கண்ணாள் முகம் நோக்கி – நீலகேசி:2 168/1
மேல்


வடி_கண்ணாள் (1)

வாயிலோன் உரை கேட்டு வடி_கண்ணாள் முகம் நோக்கி – நீலகேசி:2 168/1
மேல்


வடித்த (1)

வடித்த சிறு நோக்கொடு முக தொழில் வகுத்தார் – சூளாமணி:6 454/4
மேல்


வடிய (1)

வடிய வாளவன் ஆளவும் வாய்களில் – சூளாமணி:4 145/1
மேல்


வடிவம் (1)

வண்ணம் இது வடிவம் இவை வளர் ஒளிய பூணோய் – யசோதர:5 297/4
மேல்


வடிவன் (1)

கோடிய நிலையின் முன்னால் குஞ்சித்த வடிவன் ஆகி – சூளாமணி:10 1566/2
மேல்


வடிவில் (2)

வள் இதழ் குருதியின் வடிவில் ஊழ்த்தன – சூளாமணி:10 1590/2
ஒட்டிய வடிவில் தம்மை ஊடலோடு இருப்ப கீறி – சூளாமணி:10 1637/2
மேல்


வடிவின் (3)

கண் நவில் வடிவின் காந்திமதி அவள் காதல் பாவை – சூளாமணி:6 532/3
மங்கல வடிவின் வந்த வலன் உயர் வயிர கோட்டு – சூளாமணி:8 925/2
கோது கொண்ட வடிவின் தடியாலே – சூளாமணி:10 1573/3
மேல்


வடிவினது (1)

மன்னும் மீனின் வடிவினது ஆயிற்றே – யசோதர:3 179/4
மேல்


வடிவினர் (1)

மாசு_இல் மனிதர் வடிவினர் ஆயினும் – சூளாமணி:11 1977/2
மேல்


வடிவினராய் (1)

வாலமும் கோடும் வளை பல்லும் பெற்ற வடிவினராய்
சீலமும் காட்சியும் தீண்டலர் அந்தர தீவின் உள்ளார் – நீலகேசி:1 85/2,3
மேல்


வடிவினன் (1)

மா இரு விசும்பும் அஞ்சும் வடிவினன் வள்ளல் ஆனான் – சூளாமணி:9 1436/4
மேல்


வடிவினால் (2)

மூ வடிவினால் இரண்டு சூழ் சுடரும் நாண முழுது உலகம் மூடி எழில் முளை வயிரம் நாற்றி – சூளாமணி:11 1903/1
தூ வடிவினால் இலங்கு வெண் குடையின் நீழல் சுடரோய் உன் அடி போற்றி சொல்லுவது ஒன்று உண்டால் – சூளாமணி:11 1903/2
மேல்


வடிவினின் (1)

வந்தித்து யான் கொண்ட வடிவினின் மன நிறை அழித்தால் – நீலகேசி:1 58/3
மேல்


வடிவினுக்கு (1)

வாள் நின்ற நெடும் கண் காளை வடிவினுக்கு இவர மற்றை – சூளாமணி:8 982/3
மேல்


வடிவு (18)

நலமுறு வடிவு நோக்க நாகத்தின் கோடு பாய்ந்த – உதயணகுமார:1 82/2
உயிர் பொருள் வடிவு கோறல் உயிர் கொலை போலும் என்னும் – யசோதர:2 144/1
சேதன வடிவு தேவிக்கு எறிந்தனர் தெரிவு ஒன்று இல்லார் – யசோதர:2 155/3
வம்பு வான் இடு தனு என வடிவு உடை வானவர் ஆனாரே – யசோதர:5 326/4
மஞ்சி நின்று அகன்ற சாகை மலரிடை வடிவு காட்டும் – சூளாமணி:5 275/2
மன்னுவார் சிலை மதனன் ஓர் வடிவு கொண்டிலாதான் – சூளாமணி:6 462/1
வயந்த முன்னிய திலகை கல்லியாணிகை வடிவு ஆர் – சூளாமணி:6 472/1
மற்று அதன் வடிவு கேட்பின் மரகத மணி கல்-தன் மேல் – சூளாமணி:8 847/1
வளையவர் மனம் நிறை அழிதரு வடிவு உடை – சூளாமணி:8 941/1
சோதி சூழ் வடிவு நம்பி சுடர் மணி_வண்ணன் காண – சூளாமணி:8 1013/2
மண் மிசை மகளிர் இன்ன வடிவு_உடையவர்கள் இல்லை – சூளாமணி:8 1018/1
வடிவு கொள் தளிர்கள் முற்றி மகன் என வளர்க்கப்பட்ட – சூளாமணி:10 1563/2
வட்டிகை பலகை-தன் மேல் மணி_வண்ணன் வடிவு தீட்டி – சூளாமணி:10 1637/1
நினைவு-தான் இகந்து காளை வடிவு எனும் நிகளம் சேர – சூளாமணி:10 1827/2
பூ வடிவு கொண்டனவோ பொங்கு ஒளிகள் சூழ்ந்து புலம்கொளாவால் எமக்கு எம் புண்ணியர்-தம் கோவே – சூளாமணி:11 1903/4
வடிவு அமர் செல்வன் வகையும் அதுவே – சூளாமணி:11 1918/4
விட்ட வடிவு விரித்து நீ காட்டாய் – நீலகேசி:6 701/4
தொழில் சொல் குண சொல் வடிவு சொல் மூன்றும் – நீலகேசி:6 703/1
மேல்


வடிவு-தன்னை (1)

மா இயல் வடிவு-தன்னை வதைசெய்தார் வண்ணம் ஈதேல் – யசோதர:5 307/1
மேல்


வடிவு_உடையவர்கள் (1)

மண் மிசை மகளிர் இன்ன வடிவு_உடையவர்கள் இல்லை – சூளாமணி:8 1018/1
மேல்


வடிவுகள் (2)

வள் உகிர் பேழ் வாய் ஞமலி வடிவுகள்
அள்ளி கதுவ அலறி அயலது – சூளாமணி:11 1933/2,3
நல்ல நிலங்கள் நலம் கொள் வடிவுகள்
இல்லை அமர்ந்துழி தோன்றல் என இவை – சூளாமணி:11 1983/1,2
மேல்


வடிவுகொண்டு (1)

மாவினில் வனைந்த கோழி வடிவுகொண்டு அவ்வையாய – யசோதர:2 145/1
மேல்


வடிவுடன் (1)

வடிவுடன் பெறுவை என்ன வன்மையினில் தேறி மீ – உதயணகுமார:2 134/2
மேல்


வடிவுபட (1)

பால் நீர வேல் வடிவுபட திருத்தி தாமரையுள் பாரித்து அன்ன – சூளாமணி:9 1536/2
மேல்


வடிவும் (4)

கருத்தும் மாண் குலனும் தேசும் கல்வியும் வடிவும் தம்மில் – சூளாமணி:7 667/1
தோற்றமும் சுடர் ஒளி வடிவும் முன் இலா – சூளாமணி:9 1208/1
இன்னவனது உயர் குலமும் இளமையும் இங்கு இவன் வடிவும் சொல்லவேண்டா – சூளாமணி:10 1805/1
மாலை வாய் நின்று உறங்கும் மதுரை சூழ் வள நாடன் வடிவும் காணாய் – சூளாமணி:10 1813/4
மேல்


வடிவொடு (1)

தொழு தகை வடிவொடு நம்பி தோன்றலும் – சூளாமணி:10 1719/2
மேல்


வடு (7)

வடு தவ மலர்ந்து நுண் நூல் மதியவர் வினையின் மாட்சி – சூளாமணி:5 253/3
வரை-வாய் நிவந்த வடு மா அடு மா – சூளாமணி:7 745/1
நிரை ஏந்து வடு நீயே படுதி வாழி தேமாவே – சூளாமணி:8 1126/4
வாள் வடு பிளவு போலும் கண்ணியை மகிழ்ந்த காளை – சூளாமணி:9 1163/3
வடு_அறு மா தவன் உரைப்ப மாண்பு உடை – சூளாமணி:12 2075/1
வடு பிளவு வாள் பகழி வாட்டிய ஒண்_கண்ணாய் – நீலகேசி:1 106/4
வடு அற செல்வது வாசனை என்னப்படுவது – நீலகேசி:5 621/2
மேல்


வடு_அறு (1)

வடு_அறு மா தவன் உரைப்ப மாண்பு உடை – சூளாமணி:12 2075/1
மேல்


வடுப்படரும் (1)

கேள் வடுப்படரும் பூசல் கேட்டிரா நாளை என்பார் – சூளாமணி:9 1163/4
மேல்


வடுப்படாத (1)

நிகர் இகந்து அழகிது ஆகி நெரி வடுப்படாத வேழ – சூளாமணி:6 513/1
மேல்


வடுப்படாமை (2)

நாள் வடுப்படாமை நம்மை புறந்தந்தாற்கு உதவி நங்கள் – சூளாமணி:9 1163/1
தோள் வடுப்படாமை மன்னன் புகழ் வடுப்படுதல் உண்டோ – சூளாமணி:9 1163/2
மேல்


வடுப்படுதல் (1)

தோள் வடுப்படாமை மன்னன் புகழ் வடுப்படுதல் உண்டோ – சூளாமணி:9 1163/2
மேல்


வடுவ்வை (1)

கலன் அணி மார் வடுவ்வை கஞ்சுக துகிலின் மூட – உதயணகுமார:1 82/3
மேல்


வடுவு (1)

வடுவு ஆய அ இரண்டும் வந்தனவும் அன்றால் – நீலகேசி:5 644/2
மேல்


வண் (24)

வான் உமிழ் வாரி அன்ன வண்_கையன் வண்டு அரற்றும் – உதயணகுமார:1 10/2
கொம்மை வண் மணி கோல கலினமா – உதயணகுமார:1 46/3
விழுந்த வண் மயக்கத்தில் வேந்தன் இனி செல்கின்றான் – உதயணகுமார:2 124/4
மதியின் வாசவதத்தை-தன் வண் கையின் அதனை போல – உதயணகுமார:4 190/3
ஓசை வண் புகழ் யூகி ஆனதும் – உதயணகுமார:6 305/2
வாரித்து இசைந்து அளிக்கும் வண் கை அம் பொன் திண்_தோளான் – நாககுமார:1 8/3
வலந்த வண் தளிர் மா இனமே எலாம் – யசோதர:1 12/4
வண் தளிர் புரை திரு மேனி மாதரார் – யசோதர:2 80/1
மாக மழை வண் கை மத யானை மணி முடியோய் – யசோதர:5 269/4
வளம் தரு வயிர பைம்பூண் மன்னவன் சிறுவன் வண் தார் – சூளாமணி:5 320/2
வண் திரள் கிளையொடு வளைகள் ஆர்த்தவே – சூளாமணி:5 364/4
கள் இரைத்து உக கண்டு வண் சிறை – சூளாமணி:7 580/3
மங்குல் மா மழை மாரி வண்_கையான் – சூளாமணி:7 600/1
தெள்ளு வண் பவழ திரள் ஊன்றிய – சூளாமணி:8 896/1
மண வாய மல்லிகையின் மது நனைந்து வண் கனிகள் மதர்ப்ப வீசி – சூளாமணி:8 1032/1
மாறு_அலா மனிதர்-தம் மேல் வண் சுடர் ஆழியானும் – சூளாமணி:9 1447/1
மாலை தண் கேழ் வண் புனல் நாடார் மகிழ்வு எய்தும் – சூளாமணி:9 1523/3
மகர யாழ் எழுவி மன்னன் வண் புகழ் பாடுவாரும் – சூளாமணி:10 1636/4
கலம் புரி வண் தட கை கார் மேக_வண்ணனே – சூளாமணி:10 1661/4
வழுவல்_இல் நாஞ்சிலான் வண் பொன் ஆழியான் – சூளாமணி:10 1718/1
மாணிக்கம் அரும்பிய வண் பொன் மா நிலத்து – சூளாமணி:10 1732/1
மாடு இலங்கும் மழை தவழ்ந்து மணி அருவி பொன் அறை மேல் வரன்றி வண் பூம் – சூளாமணி:10 1821/1
வண் திரள் மணி முத்தும் வயிர சாதியும் – சூளாமணி:11 1873/3
மாக மழை வண் கை மன்னவ மக்களும் – சூளாமணி:11 1971/1
மேல்


வண்_கையன் (1)

வான் உமிழ் வாரி அன்ன வண்_கையன் வண்டு அரற்றும் – உதயணகுமார:1 10/2
மேல்


வண்_கையான் (1)

மங்குல் மா மழை மாரி வண்_கையான்
பொங்கு காதலால் புதல்வர் தாமும் மற்று – சூளாமணி:7 600/1,2
மேல்


வண்டல் (1)

வண்டல் வார் கரை மா மகர குழாம் – சூளாமணி:1 28/3
மேல்


வண்டாய் (1)

வடி நெடும் கண் நோக்கம் மணி வண்டாய் ஓட – சூளாமணி:10 1643/2
மேல்


வண்டின் (1)

மூசின வண்டின் மொய் பொழில் எல்லாம் – சூளாமணி:5 293/4
மேல்


வண்டு (100)

வான் உமிழ் வாரி அன்ன வண்_கையன் வண்டு அரற்றும் – உதயணகுமார:1 10/2
மவ்வல் அம் மதம் வண்டு எழ வீசலும் – உதயணகுமார:1 45/3
பூவை வண்டு அரற்றும் காவுள் பூம் பொய்கை கண்டு இருப்ப – உதயணகுமார:1 116/2
மதுர வண்டு அறாத மாலை மகதவன் தங்கையாய – உதயணகுமார:4 188/1
மருவிய வண்டு நீங்க மலர் குழல் சரிய அன்றே – உதயணகுமார:4 204/4
புலம்பு வண்டு தேன் இனம் பூம்_குழல் மேல் ஆடவே – உதயணகுமார:4 235/4
வண்டு அலர் சோலை மாடம் வனம் எங்கும் தேடுகின்றான் – உதயணகுமார:5 261/3
வண்டு உள கணை பயன் மனிதர்க்கு என்றனன் – யசோதர:2 80/4
வணர் ததை வல்லி புல்லி வளர் இளம் பிண்டி வண்டு ஆர் – யசோதர:4 227/3
குழல் அகம் குடைந்து வண்டு உறங்கும் கோதையர் – சூளாமணி:1 10/3
ஏறி வண்டு இனம் ஊன்ற இழிந்த தேன் – சூளாமணி:1 19/3
உக்க தாது அடர்கொண்டு ஒலி வண்டு அறா – சூளாமணி:1 22/2
காந்தள் அம் குலையால் களி வண்டு இனம் – சூளாமணி:1 25/1
முற்றி வண்டு இனம் விடா முடி கொள் சென்னி அ – சூளாமணி:3 85/3
பூ மரு புரிந்த நுண் நூல் புரோகிதன் பொறி வண்டு ஆர்க்கும் – சூளாமணி:3 96/1
நாவலர் என்னும் வண்டு நகை முக பெயரின் ஆய – சூளாமணி:3 99/2
ஊது வண்டு உண ஊழ் அடி ஊன்றிய – சூளாமணி:4 127/2
வாசம் உண்ட மாருதம் தென் வண்டு பாட மாட-வாய் – சூளாமணி:4 134/3
கொங்கு கொண்டு வண்டு அறைந்து குங்கும குழம்பு அளாய் – சூளாமணி:4 138/3
வண்டு சூழ் மலர் போன்று அளக கொடி – சூளாமணி:4 152/1
மாம் துணர் ஒசிய ஏறி மதர்த்தன மணி வண்டு எல்லாம் – சூளாமணி:4 162/4
கோவை வண்டு ஊதுகின்ற குரவு எனும் குரை கொள் மாதர் – சூளாமணி:4 167/1
அடி பாடுமவர்கள் என அணி வண்டு முரன்றனவே – சூளாமணி:4 171/2
அரவ வண்டு இன் இசை பாட அருவி நீர் அளைந்து உராய் – சூளாமணி:4 172/2
வரி அணிந்து வண்டு ஊத வளர்கின்ற இளவேனில் – சூளாமணி:4 174/3
அல்லியின் அரவ வண்டு இரிய ஆய் மலர் – சூளாமணி:4 220/1
முலை தடம் பாய முரிந்து முட வண்டு
இலை தடத்து ஏங்கும் இரக்கம் உளதே – சூளாமணி:5 288/3,4
செம் சாந்து அணிந்து திகழ்ந்த மணி வண்டு
மஞ்சு ஆர் பொழிலுள் வளர் பெடை கண்டு அதற்கு – சூளாமணி:5 292/2,3
பாடல் வண்டு இமிரும் பைந்தார் பவனஞ்சன் என்ப பாரித்து – சூளாமணி:5 319/3
திரு மணி திகழும் பூணான் பெருமகன் சிறை வண்டு என்னும் – சூளாமணி:5 326/2
ஆயினும் சிறிது உண்டு அறி வண்டு இனம் – சூளாமணி:5 334/1
வண்டு அவாம் முடி மன்னருள் மற்று அவன் – சூளாமணி:5 335/1
நாக மாலைகள் மேல் நகு வண்டு இனம் – சூளாமணி:5 337/1
கீத மாலைய கின்னர வண்டு இனம் – சூளாமணி:5 344/2
கொங்கு வண்டு அலைந்த தாரான் குறிப்பு அறிந்து இவைகள் எல்லாம் – சூளாமணி:5 347/1
ஒலி விழா வண்டு இனம் ஊத ஊறு தேன் – சூளாமணி:5 365/1
வண்டு நீர் திவலையின் மயங்கி வீழ்ந்தவே – சூளாமணி:5 366/4
வண்டு அமர்ந்து ஒலிசெய மருங்குல் கொண்டது ஓர் – சூளாமணி:5 379/3
மது மலர் பொழிதர மழலை வண்டு இனம் – சூளாமணி:5 430/3
வணர் கொண்டன மலலுற்று அலை வளர் வண்டு இனம் எழுவா – சூளாமணி:6 438/3
தூம மென் புகை துழாவி வண்டு இடையிடை துவைக்கும் – சூளாமணி:6 465/1
வண்டு அலர்ந்து மாலை தாழ்ந்து மாட வாய் மறைந்தவே – சூளாமணி:6 477/4
வண்டு சூழ்ந்த பங்கய மலர் குழாம் இணைப்படூஉ – சூளாமணி:6 479/3
தேன் அளாவு வண்டு கொண்டு தென்றல் சென்று எழுந்ததே – சூளாமணி:6 489/4
அம் முகத்து தும்பி வண்டு தேனொடு ஆடி ஆர்த்தவே – சூளாமணி:6 490/4
மாது உலாய வண்டு இரைத்து மங்குல் கொண்டு கண் மறைத்து – சூளாமணி:6 492/3
புல்லி வண்டு அமர்ந்து தங்கு பூம் தழை பொதும்பிடை – சூளாமணி:6 494/1
தளிர் முத்தம் மலரும் போதும் சாந்தமும் உழக்கி வண்டு ஆர் – சூளாமணி:6 507/2
வண்டு அவாம் குவளை கண்ணி மன்னர்-தம் மகுட கோடி – சூளாமணி:6 557/1
இரைத்து எழும் ஒலிசெய் வண்டு இனம் – சூளாமணி:7 580/2
வரிந்த கச்சையன் ஒருவன் வந்து வண்டு
இரிந்து பாய இங்கு ஏறுக என்றதும் – சூளாமணி:7 583/3,4
வாரம்பட்டு அணி வண்டு இனம் ஆர்த்தவே – சூளாமணி:7 613/4
வண்டு தோய் மது வாக்கி வள்ளத்தினுள் – சூளாமணி:7 614/1
வண்டு பட குவளை பிணை நக்கு அலர் – சூளாமணி:7 657/1
உள்ளும் தாது கொண்டு ஊது வண்டு அறாதன ஒளி சேர் – சூளாமணி:7 729/3
காள் ஐ வண்ணத்த களி வண்டு கதுவிய துகளால் – சூளாமணி:7 730/1
நாகம் சந்தன தழை கொண்டு நளிர் வண்டு கடிவ – சூளாமணி:7 749/1
கணம் கெழு களி வண்டு ஆல பாசடை கலந்த பொய்கை – சூளாமணி:7 758/3
மூசின மணி வண்டு ஆர்க்கும் முருகு_அறா மூரி குன்றம் – சூளாமணி:7 768/2
வண்டு பாட வல்லி என்னும் மாதர் ஆடும் நாடகம் – சூளாமணி:7 788/3
வண்டு பாய வார் கொடி மருங்கு உலாய் வளர்ந்தவும் – சூளாமணி:7 790/2
பண்ணிலாய வண்டு பாடு பாங்கரோடு பாங்கு அணிந்து – சூளாமணி:7 791/3
ஏனை மாடு வண்டு இருந்து இருண்ட கானம் இங்கு இதற்கு – சூளாமணி:7 792/3
மது நக பருகி மான்ற மணி வண்டு மயங்கி வானோர் – சூளாமணி:8 858/2
மணம் கமழ் குழல் சிகையுள் வண்டு இரிய மோந்து ஆங்கு – சூளாமணி:8 864/3
வண்டு வளர் கற்ப முறை வான் மகளொடு ஒத்தாள் – சூளாமணி:8 867/4
இரைக்கும் அம் சிறை பறவைகள் என பெயர் இன வண்டு புடை சூழ – சூளாமணி:8 877/1
வார்ந்து வீழ் மதம் மூசிய வண்டு இனம் – சூளாமணி:8 891/2
ஈண்டி நின்று இன வண்டு ஆர்க்கும் இன் சுவை நறவின் சாதி – சூளாமணி:8 920/2
மருளி வண்டு உழலும் தாரை மழ களிறு-அதனை மேய்ப்பான் – சூளாமணி:8 926/2
பூ மரு பொறி வண்டு ஆர்ப்ப பொலிந்து அவர் இருந்த போழ்தின் – சூளாமணி:8 969/3
ஒளித்து முன் உறங்கிய ஒலி வண்டு ஆர்த்தன – சூளாமணி:8 1067/3
வண்டு படு மாலையர் மட பிடிகள்-தம் மேல் – சூளாமணி:8 1086/1
வண்டு ஆர் பிண்டி வார் தளிர் நீழல் மணி வட்டம் – சூளாமணி:8 1125/2
வண்டு இனம் பாடும் மாலையன் வரித்த கச்சினன் வயிர பூண் நிரைத்த – சூளாமணி:9 1319/1
வண்டு ஆர் மணி_முடியான் மார்பு துணி கிடப்ப – சூளாமணி:9 1470/1
கூடி வண்டு குடையும் குளிர் காவில் – சூளாமணி:10 1580/1
மரவம் பூம் கவரி ஏந்தி மணி வண்டு மருங்கு சேர்த்தி – சூளாமணி:10 1633/3
பகரும் மா மணி வண்டு ஓவா பணை முலை பாரம் தாங்கி – சூளாமணி:10 1636/2
மாதர் வண்டு ஒருங்கு பேர மழையிடை நுடங்கும் மின் போல் – சூளாமணி:10 1639/2
வண்டு வழி படர வாள் கண் புதைத்து இயல்வார் – சூளாமணி:10 1656/4
சீர் அணி மணி வண்டு ஆர்க்கும் சிகழிகை பவழ_வாயார் – சூளாமணி:10 1702/2
வண்டு ஆர் ஐம்பால் மங்கையர் காப்ப வளர்கின்றான் – சூளாமணி:10 1738/4
தே தா என்றே தேனொடு வண்டு திசை பாடும் – சூளாமணி:10 1747/1
மழலை கனி வாய் மணி வண்டு வருடி மருங்கு பாராட்ட – சூளாமணி:10 1748/1
வழை வளர் சோலை சேர்ந்த மணி வண்டு மறிவவே போல் – சூளாமணி:10 1792/2
வண்டு வழி செல்ல வய மன்னர் மதி செல்ல – சூளாமணி:10 1797/1
வரி மலர்த்தும் மணி வண்டு புடை வருடும் மாலையார் மகளிர் வாள் கண் – சூளாமணி:10 1812/3
வண்டு அறையும் அரவிந்த வனத்து உலாய் மதர்த்து எழுந்த மழலை அன்னம் – சூளாமணி:10 1816/1
காந்தள் அம் கள் கமழ் குலையால் களி வண்டு களிறு அகற்றும் கலிங்கநாடன் – சூளாமணி:10 1818/1
வண்டு இவர் மாலை நோக்கி மாதராள் மறைதலோடும் – சூளாமணி:10 1825/2
மாதராள் சுதாரை வாள் கண் மலரொடும் மணி வண்டு ஆர்க்கும் – சூளாமணி:10 1835/1
பொழில் வளர் வளையமும் பொதுளி வண்டு இனம் – சூளாமணி:11 1896/3
வண்டு ஆர் அசோகின் நிழல்-வாய் அமர்ந்தாய் என்றும் வாழ்த்தினால் வாராயோ வானவர்-தம் கோவே – சூளாமணி:11 1910/4
வம்பு இன மணி வண்டு வருடும் தாமரை – சூளாமணி:12 2085/3
வண்டு அவாம் வார் குழலும் வாள் எயிறும் பூண் முலையும் – நீலகேசி:1 128/1
வண்டு அறை பூவொடு வந்தனை செய்வேன் – நீலகேசி:1 144/4
வண்டு ஆயும் கோதாய் வரை நெல்லியின் காயது அங்கை – நீலகேசி:4 398/1
படு வண்டு அறையும் பொழிலும் எழில் ஆர் – நீலகேசி:5 466/3
வண்டு ஆர் குழல் பெயர் மாண் இழை இற்று என – நீலகேசி:7 781/1
மேல்


வண்டுகள் (1)

வண்டுகள் பரவ சென்று வள நகர் மருள புக்கான் – சூளாமணி:10 1786/4
மேல்


வண்டும் (11)

சிலம்பொடு சிலம்பி தேனும் திரு மணி வண்டும் பாட – யசோதர:2 90/1
செம் தளிர் புதைந்த சோலை திரு மணி வண்டும் தேனும் – யசோதர:4 226/1
வம்பு உயர் மகர பேழ் வாய் வயிரமாகண்டன் வண்டும்
தும்பியும் துவைக்கும் தொங்கல் சுகண்டன் என்று இவர்கள் கண்டாய் – சூளாமணி:5 299/2,3
தேனும் வண்டும் தீது_இல பாடும் செறி தாரோய் – சூளாமணி:5 309/1
மங்கைமார்கள் கண்ணும் வண்டும் மாலையும் மனங்களும் – சூளாமணி:6 488/3
தேனும் வண்டும் பல சென்று திளைக்கும் செம்பொன் செறி கழலாய் – சூளாமணி:9 1474/2
யாழ் அகவி மணி வண்டும் அணி ஞிமிறு மதுகரமும் இசைப்ப செய்ய – சூளாமணி:9 1528/2
கரு மணி வண்டும் தேனும் கையுற கலந்தது அன்றே – சூளாமணி:10 1680/4
வந்து ஆடும் தேனும் முரல் வரி வண்டும் ஆட மணி வடமும் பொன் ஞாணும் வார் முலை மேல் ஆட – சூளாமணி:10 1754/3
யாழ் இரங்கு மணி வண்டும் இலங்கு இழையார் கரும் கண்ணும் மருங்கு நீங்கா – சூளாமணி:10 1807/3
கரும்பு அணி மொழியினார்-தம் கரும் தடம் கண்ணும் வண்டும்
சுரும்பு அணை முலையின் ஆரும் தொடையலும் துதைந்த மார்பன் – சூளாமணி:11 1864/1,2
மேல்


வண்டே (2)

வண்டே மடந்தை மணி ஐம்பால் மேவி இருந்து – சூளாமணி:8 1120/1
விடா மிகை சுழன்று வீழும் விரை கவர் மணி வண்டே போல் – சூளாமணி:10 1823/2
மேல்


வண்டொடு (4)

பாங்கு வண்டொடு பாடின தேன் இனம் – யசோதர:1 11/4
மது மகிழ்வன மலர் குடைவன மணி வண்டொடு தும்பி – சூளாமணி:6 436/1
வானிடை மணி விளக்கு எரிந்த வண்டொடு
தேன் உடை மலர் மழை சிதர்ந்தது அவ்வழி – சூளாமணி:10 1734/1,2
நண்ணிய வண்டொடு தேனீ அனையவும் நால் அறிவே – நீலகேசி:1 79/4
மேல்


வண்டோடு (1)

பாடு வண்டோடு சுரும்பு அரற்ற பல் கலம் வயிரம் வில் வீச – நீலகேசி:1 67/2
மேல்


வண்ண (11)

வண்ண வான் மல்லிகை வளாய மாலையும் – சூளாமணி:2 48/3
மா மலர் வண்ண நின் மலர்_அடி வணங்கினம் – சூளாமணி:4 215/4
வண்ண சந்தங்கள் நிறைந்தன மணி செப்பு வளர் பூம் – சூளாமணி:6 468/1
வண்ண ஆர வளை தயங்கு முன்கை மேல் வணங்குவார் – சூளாமணி:6 481/2
வண்ண வில் புருவ வாள் கண் வாயுமாவேகை என்பாள் – சூளாமணி:6 532/4
கவரிமா புடைபெயர்வன கடல்_வண்ண காணாய் – சூளாமணி:7 732/4
வாங்கு நீர்_வண்ண கேளாய் மாயமா மதித்து நின்றேன் – சூளாமணி:7 771/2
மாடு அகம் தெளிப்ப வேய்ந்த மண்டப தலமும் வண்ண
ஆடகம் அணிந்த கூட நிலைகளும் அயல எல்லாம் – சூளாமணி:8 856/3,4
எண்ணிய வண்ண மாலை எழில் நகர் எல்லை எல்லாம் – சூளாமணி:8 922/3
மஞ்சு இவர் மணி வரை வண்ண வாழிய – சூளாமணி:9 1488/3
வண்ண ஆதி எல்லாம் வகுப்பின் நிலப்-பால் ஆம் – நீலகேசி:6 688/1
மேல்


வண்ணக்கால் (1)

ஐயனையே அடங்கான் என்றது ஆதன் வண்ணக்கால் – நீலகேசி:4 301/4
மேல்


வண்ணத்த (2)

வந்து கார் இருள் வண்ணத்த நாகம் ஆய – யசோதர:3 177/2
காள் ஐ வண்ணத்த களி வண்டு கதுவிய துகளால் – சூளாமணி:7 730/1
மேல்


வண்ணம் (19)

புங்கவன்-தன் ஆலையம் பொங்கு சொன்ன வண்ணம் முன் – நாககுமார:4 134/2
அன்ன மெல்_நடையினாளும் அருகு அணைந்து உருகும் வண்ணம்
மன்னவ_குமரன் மன்னற்கு அற_மழை பொழியலுற்றான் – யசோதர:1 68/3,4
உரைசெயல் அரிய வண்ணம் உவகையின் மூழ்கினானே – யசோதர:4 258/4
வண்ணம் இது வடிவம் இவை வளர் ஒளிய பூணோய் – யசோதர:5 297/4
மா இயல் வடிவு-தன்னை வதைசெய்தார் வண்ணம் ஈதேல் – யசோதர:5 307/1
கருதிய கரும சூழ்ச்சி பயத்தினால் கருதும் வண்ணம்
எரி தவழ்ந்து இலங்கும் வேலோய் எண்ணுவது எண்ணம் என்றான் – சூளாமணி:5 274/3,4
அன்னதே உலக வார்த்தை ஆவது இன்று அறியும் வண்ணம்
மின் நவின்று இலங்கும் வேலோய் நின்-உழை விளங்கிற்று அன்றே – சூளாமணி:6 518/3,4
வேண்டுநர் வேண்டுமாறு விருந்து அயர்ந்து உயரும் வண்ணம்
தீண்ட அம் விஞ்சை வேந்தன் திரு நகர் செறிக்க என்றான் – சூளாமணி:8 920/3,4
மணி தெளித்து அமைக்கப்பட்ட வண்ணமே வண்ணம் ஆக – சூளாமணி:8 1009/1
மெய்யும் மிடைவுற்ற இதுவால் விதியின் வண்ணம் – சூளாமணி:11 2032/4
அம் பவழ வண்ணம் முதலானவர் மெய் நாற்றம் – சூளாமணி:11 2037/4
கொட்டு ஆர்த்தார் செய்யும் கோலங்கள் வண்ணம் – நீலகேசி:1 130/4
உள்ளம் மாட்சி உடையோய் நீ உய போம் வண்ணம் உரைத்தோய் நீ – நீலகேசி:1 136/2
புத்தனார் வண்ணம் கண்ட புனை_இழை – நீலகேசி:2 217/1
அத்தனுடைய அருள் வகை வண்ணம் – நீலகேசி:3 255/4
திருவாளன் உரை வண்ணம் தீட்டு ஒட்டு கலப்பு யாப்பு – நீலகேசி:4 302/3
சேதனை_இல்லாய் திரிவு என்னை வண்ணம் – நீலகேசி:4 365/4
வண்ணம் முதலா உடைய குணம் எல்லாம் – நீலகேசி:6 700/1
வண்ணம் நாற்றம் சுவையினொடு ஊறு ஒலி – நீலகேசி:10 857/3
மேல்


வண்ணமும் (3)

மங்கல பெரும் பயன் வகுத்த வண்ணமும்
கொங்கு அலர் தெரியலான் கூறி கொய் மலர் – சூளாமணி:3 111/2,3
வருந்தி மற்றவன் மறுத்த வண்ணமும்
புரிந்து தொல் குலம் புகன்ற பெற்றியும் – சூளாமணி:7 589/2,3
சொன்ன வண்ணமும் சுற்றம் ஆயதும் – சூளாமணி:7 590/2
மேல்


வண்ணமே (16)

அது அவன் பகுதிகள் அமைதி வண்ணமே – சூளாமணி:2 58/4
வள்ளல்-தன் மந்திரசாலை வண்ணமே – சூளாமணி:5 240/4
எண்ணில் ஆங்கு அது திரு எதிர்ந்த வண்ணமே – சூளாமணி:5 383/4
ஏதிலார்க்கு இயங்கல் ஆவது அன்று சோலை வண்ணமே – சூளாமணி:6 492/4
பெற்ற நூல் அவன் பெற்றி வண்ணமே – சூளாமணி:7 593/4
ஐய தாரினான் அருளின் வண்ணமே – சூளாமணி:7 598/4
ஐயன்மார்கள்-தம் அழகின் வண்ணமே – சூளாமணி:7 601/4
தம் அரி அனையது அ தானை வண்ணமே – சூளாமணி:8 955/4
மணி தெளித்து அமைக்கப்பட்ட வண்ணமே வண்ணம் ஆக – சூளாமணி:8 1009/1
ஆவியார் அசோகினது அமைதி வண்ணமே – சூளாமணி:10 1593/4
அம் சுடர் உமிழ்வது அ அணையின் வண்ணமே – சூளாமணி:11 1892/4
நண்ணிய நண்பு_இலள் நங்கை வண்ணமே – சூளாமணி:12 2083/4
இன்னும் அஃது அவள்-தனது இயற்கை வண்ணமே – சூளாமணி:12 2088/4
கடி புகும் அவளது கற்பின் வண்ணமே – சூளாமணி:12 2090/4
புலை சேய் அமர்ந்தவர் புத்தியின் வண்ணமே – நீலகேசி:3 253/4
அனையது ஆன்மாக்கள் யாக்கையின் வண்ணமே – நீலகேசி:4 319/4
மேல்


வண்ணற்கு (1)

கருதல்-கண் அரிய கண்ணி கடல்_வண்ணற்கு உரியள் என்ன – சூளாமணி:8 972/3
மேல்


வண்ணன் (61)

வார் வளை_வண்ணன் என் மனத்து உளான் பிறர் – சூளாமணி:3 82/1
தாங்கு எழில் பெரும் கை யானை சங்க_வண்ணன் ஏறினான் – சூளாமணி:6 473/4
தம்பியோடு சங்க_வண்ணன் அம் பொன் மாலை தாழ் முக – சூளாமணி:6 474/1
கல் நவில் வயிர திண் தோள் கடல்_வண்ணன் வினவ யாரும் – சூளாமணி:7 679/2
உவரிநீர்_வண்ணன் உழையவர் ஒழியுமாறு உரைத்தான் – சூளாமணி:7 709/4
காளை காள் ஒளி முகில்_வண்ணன் கழல்களை விசியா – சூளாமணி:7 713/1
வம்பு கொண்டவன் போல் நின்று வளை_வண்ணன் மொழிந்தான் – சூளாமணி:7 727/2
வாங்கு நீர் அணி வளை_வண்ணன் உரைக்கிய வலித்தான் – சூளாமணி:7 728/4
கல் நவில் வயிர திண் தோள் கடல்_வண்ணன் உவப்ப காட்டி – சூளாமணி:7 767/2
மன் நவின்று இறைஞ்சும் செய்கை வளை_வண்ணன் மலையின் மேலால் – சூளாமணி:7 767/3
வீங்கு வெண் திரை_வண்ணன் விளம்பினான் – சூளாமணி:7 778/4
திங்கள்_வண்ணன் வெம் கண் யானை வேந்து சேர்ந்த நாடு சார்ந்து – சூளாமணி:7 786/3
வன மலர் உருவ கண்ணி மணி_வண்ணன் மார்பு தோயும் – சூளாமணி:8 993/3
வளம் தரு கோயில் முன்னி மணி_வண்ணன் பயந்த தேவி – சூளாமணி:8 1006/3
சோதி சூழ் வடிவு நம்பி சுடர் மணி_வண்ணன் காண – சூளாமணி:8 1013/2
மற்று அவள் தொழுது போகி மணி_வண்ணன் மகிழ்ந்த கோயில் – சூளாமணி:8 1014/1
வரை செறி சிங்க ஏறு மணி_வண்ணன் அழித்த ஞான்றே – சூளாமணி:9 1134/2
தாள் வரை இழிந்து வந்து தகை மணி நீல_வண்ணன் – சூளாமணி:9 1194/3
அலை கடல்_வண்ணன் தம்முன் அலர் குழை புரளும் காதில் – சூளாமணி:9 1198/1
வஞ்சம்_இல் மணி_ஒளி_வண்ணன் தானையும் – சூளாமணி:9 1266/3
சாம_வண்ணன் தழல்வேகன் சாய்ந்தான் சாய்ந்த பொழுதத்தே – சூளாமணி:9 1335/3
என் இது விளைந்தவாறு என்று இரும் கடல்_வண்ணன் கேட்ப – சூளாமணி:9 1434/2
இற்று இதன் நிலைமை என்ன இரும் கடல்_வண்ணன் நக்கு ஆங்கு – சூளாமணி:9 1435/3
மருள் தரு விசும்பின் ஏறி மணி_வண்ணன் எதிர்ந்த போழ்தின் – சூளாமணி:9 1444/2
என்றலும் அதனை கேட்டே இரும் கடல்_வண்ணன் நக்கு – சூளாமணி:9 1448/1
கண்டனன் அதனை மற்று அ கரும் கடல்_வண்ணன் கண்டே – சூளாமணி:9 1452/1
கார்_அணி_வண்ணன் கண்டே கதிர் மணி கடக கையால் – சூளாமணி:9 1454/1
வனை கதிர் குன்றம் போல மணி_வண்ணன் மறைந்து போனான் – சூளாமணி:9 1459/4
மாக மழை_வண்ணன் மாற்றான் மேல் விட்டெறிந்த – சூளாமணி:9 1468/1
திரு மா மணி_வண்ணன் செம்மாந்து நின்றான் – சூளாமணி:9 1518/4
கார்_மேக_வண்ணன் இவன் வருவானை காண்-மினோ கண்கள் ஆர – சூளாமணி:9 1530/4
அவ்வழி இன்மையாலும் அரு மணி_வண்ணன் ஆங்கு – சூளாமணி:9 1552/2
மா அரசு அழித்த செம் கண் மணி_வண்ணன் மகிழ்ந்த காலை – சூளாமணி:10 1555/3
கோன் இலா உலகம் ஓம்ப நிறீஇய பின் குவளை_வண்ணன் – சூளாமணி:10 1556/3
கரு மணி_வண்ணன் தானே கதிரவன் தொழிலும் பூண்டான் – சூளாமணி:10 1557/4
கள்வர் தாம் பலர் என கடல்_வண்ணன் – சூளாமணி:10 1585/1
மாதவன் மருட்ட மழை_வண்ணன் மணி வட்டம் – சூளாமணி:10 1604/1
வல தகையன் ஆய மணி_வண்ணன் மொழிகின்றான் – சூளாமணி:10 1606/4
தாங்கலன் எழுந்து தகை நீல மணி_வண்ணன் – சூளாமணி:10 1611/3
மங்கையர் வனப்பு நோக்கி மணி_வண்ணன் மகிழ்ந்து மற்று அ – சூளாமணி:10 1624/2
மாதரார் மனத்தினுள்ளும் மணி_வண்ணன் நினைப்பினுள்ளும் – சூளாமணி:10 1629/1
ஓதநீர்_வண்ணன் அங்கு ஓர் உபாயத்தால் ஒளிக்கலுற்றான் – சூளாமணி:10 1629/4
வட்டிகை பலகை-தன் மேல் மணி_வண்ணன் வடிவு தீட்டி – சூளாமணி:10 1637/1
ஓதநீர்_வண்ணன் பாடி நூழில் ஊழ் இயங்குவாரும் – சூளாமணி:10 1639/4
மாக மழை_வண்ணன் காதல் மடந்தையர்கள் – சூளாமணி:10 1648/2
மங்கையர்-தம்மை எல்லாம் மணி_வண்ணன் மருட்டி மற்று இ – சூளாமணி:10 1668/1
காரை_ஆர்_வண்ணன் மாலை கால்படை உடைந்த போழ்தில் – சூளாமணி:10 1677/1
வேலை_நீர்_வண்ணன் முன்னர் நாணினால் மெலிவு சென்றார் – சூளாமணி:10 1679/4
அஞ்சன_வண்ணன் செந்தாமரை அடி வணங்கினானே – சூளாமணி:10 1694/4
கார்_அணி_வண்ணன் என்னும் கரும் களி வேழம்-தன்னை – சூளாமணி:10 1702/3
கணம் குழை அஞ்சல் என்று கரு மணி_வண்ணன் தேற்ற – சூளாமணி:10 1708/3
அஞ்சன_வண்ணன் அங்கு அருளும் ஆயிடை – சூளாமணி:10 1723/2
மழை முகில்_வண்ணன் மாமனார் – சூளாமணி:10 1736/2
மண் கவர் சோதி தண் கதிர்_வண்ணன் வளர்கின்றான் – சூளாமணி:10 1739/4
கார்_ஆர்_வண்ணன் காதலொடு இன்ப கடல் ஆழ்ந்தான் – சூளாமணி:10 1745/4
கந்து ஆடு மால் யானை கார்_வண்ணன் பாவை கரு மேக குழல் மடவார் கை சோர்ந்து நிற்ப – சூளாமணி:10 1754/1
சீர் ஆலி மால்_வண்ணன் தேவியும் தானும் செவ்வரத்த நுண் எழினி சேர்ந்து ஒருங்கு நோக்கி – சூளாமணி:10 1757/3
கொங்கு வார் பொழில் அணிந்த கோசலத்தார் கோமான் இ குவளை_வண்ணன் – சூளாமணி:10 1819/2
கழல் வலம் புரிந்த நோன் தாள் கடல்_வண்ணன் புதல்வன் காமர் – சூளாமணி:10 1836/1
மாதர் அம் சாயலாளும் மணி_வண்ணன் சிறுவன்-தானும் – சூளாமணி:10 1837/1
வானோர்-தம் உலகு உடைய மால் நீல_வண்ணன் மகிழ்ந்து இறைஞ்சும் மாலை அணி மணி முடி மேல் வைகா – சூளாமணி:11 1908/1
மேல்


வண்ணன்-தன் (2)

முன்னால் செல்ல வருவானை முந்நீர்_வண்ணன்-தன் மாமன் – சூளாமணி:9 1337/3
காய் இரும்பு அனைய வெய்யோன் கரு மணி_வண்ணன்-தன் மேல் – சூளாமணி:9 1451/1
மேல்


வண்ணன்-தன்னால் (1)

அம் சுடர் வயிர பைம் பூண் அலை கடல்_வண்ணன்-தன்னால் – சூளாமணி:9 1550/3
மேல்


வண்ணன்-தன்னை (2)

நயந்து அது தெரியின் நம்பி நளி கடல்_வண்ணன்-தன்னை – சூளாமணி:3 106/2
அலை புனல் பெருகலோடும் அலை கடல்_வண்ணன்-தன்னை – சூளாமணி:10 1673/1
மேல்


வண்ணன்-தன்னொடும் (1)

தண் சுடர் தமனிய_வண்ணன்-தன்னொடும் – சூளாமணி:10 1772/3
மேல்


வண்ணனார் (1)

சங்க_வண்ணனார் தம்பி-தானும் நீர் – சூளாமணி:7 602/1
மேல்


வண்ணனுக்கு (2)

ஏங்கும் நீர் கடல்_வண்ணனுக்கு இன்னணம் – சூளாமணி:7 778/3
அரு மணி_வண்ணனுக்கு அருகு தோன்றினார் – சூளாமணி:11 1900/4
மேல்


வண்ணனுடன் (1)

மகர மா கடல் வளை_வண்ணனுடன் செல வலித்தான் – சூளாமணி:7 710/4
மேல்


வண்ணனும் (9)

திங்கள் வண்ணனும் செம்பொன் நீள் குழை – சூளாமணி:7 585/2
பொங்கு வெண் திரை புணரி வண்ணனும்
அங்கு வந்ததும் அவர்கள் சொற்றதும் – சூளாமணி:7 585/3,4
வலம்புரி_வண்ணனும் மகர மால் கடல் – சூளாமணி:8 960/1
கரு முகில்_வண்ணனும் கருடன் மேல் இழிந்து – சூளாமணி:9 1490/1
கண் சுடர் இலங்கு வேல் காள_வண்ணனும் – சூளாமணி:10 1772/1
புரி மணி_வண்ணனும் பொன் செய் ஆழி அ – சூளாமணி:11 1900/2
திரு மணி_வண்ணனும் தேவிமார்களும் – சூளாமணி:11 1900/3
வரி வளை_வண்ணனும் மறம் கொள் நேமி அ – சூளாமணி:12 2101/1
வலம்புரி_வண்ணனும் மகர முந்நீர் மணி மேனி – சூளாமணி:12 2130/1
மேல்


வண்ணனே (3)

வாடல்_இல் பூம் கண்ணி மா மேக_வண்ணனே – சூளாமணி:10 1660/4
கலம் புரி வண் தட கை கார் மேக_வண்ணனே – சூளாமணி:10 1661/4
கம்பம் செய் யானை கரு மேக_வண்ணனே – சூளாமணி:10 1662/4
மேல்


வண்ணனை (2)

கரு முகில்_வண்ணனை காவல் நாட்டினார் – சூளாமணி:9 1498/4
வேலை_நீர்_வண்ணனை வெருண்டு நோக்கினான் – சூளாமணி:10 1587/4
மேல்


வண்ணனோடும் (2)

திங்கள் மா வண்ணனோடும் திரு நகர் பெயர்ந்த பின்னை – சூளாமணி:8 827/2
திரு மணி_வண்ணனோடும் தேவியர் திளைத்து தெள் நீர் – சூளாமணி:10 1680/2
மேல்


வண்ணாரம் (1)

வண்ணாரம் துன்னாரம் மச்சிகமே கச்சாரம் – நீலகேசி:4 280/1
மேல்


வண்மை (3)

வாசவதத்தை வண்மை கனவிடை – உதயணகுமார:1 61/4
வரவு சீர் குருகுலத்தின் வண்மை யான் கோடல் வேண்டி – உதயணகுமார:4 210/3
மருவு நல் மலர் பொழில் வண்மை வலம்கொண்டு மிக்கு – உதயணகுமார:6 358/3
மேல்


வண்மையில் (2)

மாற்றலன்-தனை கூற்று உண வண்மையில் விருந்து ஆர்க என – உதயணகுமார:3 182/3
மலைவு_இல் சீர் மா தவர்க்கு வண்மையில் தானம்செய்தார் – உதயணகுமார:6 334/3
மேல்


வண்மையின் (2)

வளமையில் செங்கோல்-தன்னை வண்மையின் நடத்தினான் ஆங்கு – உதயணகுமார:1 24/2
மன்னும் ஓர் மந்திரம்-தான் வண்மையின் அளித்து போந்தான் – உதயணகுமார:5 245/2
மேல்


வணக்க (1)

வம்பு நீர் வரைப்பகம் வணக்க வந்த மாண்பு உடை – சூளாமணி:6 500/2
மேல்


வணக்கப்பட்டது (1)

ஏவனால் வணக்கப்பட்டது யாவனது அகலம் சேர்ந்து – சூளாமணி:6 551/2
மேல்


வணக்கப்பட்டதே (1)

வங்க நீர் வரைப்பு எலாம் வணக்கப்பட்டதே – சூளாமணி:4 222/4
மேல்


வணக்கப்பட்டு (1)

மாதராள் அமிழ்து இன் சாயல் தோட்டியால் வணக்கப்பட்டு
போது உலாம் புணர் மென் கொங்கை குவட்டிடை பூண்டது அன்றே – சூளாமணி:10 1705/3,4
மேல்


வணக்கம் (1)

மன்னர்கட்கு அரசன் முன்னை வலம்கொடு வணக்கம் செய்தான் – சூளாமணி:6 544/4
மேல்


வணக்கம்செய்து (1)

செல்வ நல் வாமன் பூசை சீர் கண்டு வணக்கம்செய்து
செல்வ இந்திரன் அனுப்ப திரு மணி தேரின் ஏறி – உதயணகுமார:5 302/2,3
மேல்


வணக்கம்செய்தே (1)

தேவி-தன் இடை சென்று எய்தி சிறப்பொடு வணக்கம்செய்தே
ஆவயின் தன் கை வாளால் எறிந்து கொண்டு அருள் இது என்றான் – யசோதர:2 145/3,4
மேல்


வணக்கல் (2)

மண் இயல் வளாகம் காக்கும் மன்னவர் வணக்கல்_ஆகா – சூளாமணி:5 242/1
வருந்தியும் உயிரை ஓம்பி மனத்தினை வணக்கல் வேண்டும் – சூளாமணி:5 271/2
மேல்


வணக்கல்_ஆகா (1)

மண் இயல் வளாகம் காக்கும் மன்னவர் வணக்கல்_ஆகா
புண்ணிய நீரரேனும் புலவரால் புகலப்பட்ட – சூளாமணி:5 242/1,2
மேல்


வணக்கற்பால (1)

தெவ்வர் அங்கு இன்மையாலும் திசையினில் வணக்கற்பால
அவ்வழி இன்மையாலும் அரு மணி_வண்ணன் ஆங்கு – சூளாமணி:9 1552/1,2
மேல்


வணக்கி (1)

ஆழியால் அகல் இடம் வணக்கி ஆண்டவன் – சூளாமணி:5 398/1
மேல்


வணக்கிய (1)

மதி தவழ் குன்றம் எல்லாம் வணக்கிய பின்றை மண்ணும் – சூளாமணி:5 297/3
மேல்


வணக்கின் (1)

மாறிநின்றவரையும் வணக்கின் அல்லது – சூளாமணி:2 54/3
மேல்


வணக்குதல் (1)

மன்னும் நீர் வளாகம் எல்லாம் வணக்குதல் வல்லீர் ஆய – சூளாமணி:5 254/1
மேல்


வணக்கும் (3)

இந்திர உலகமும் வணக்கும் ஈடு உடை – சூளாமணி:4 211/1
வாள் வலி தட கை மன்னர் வையகம் வணக்கும் வாயில் – சூளாமணி:5 248/1
வென்றியால் உலகுடன் வணக்கும் வீரியம் – சூளாமணி:12 2105/2
மேல்


வணங்க (16)

மன்னவன் அடி வணங்க மனம் மகிழ்வு இன்றி நின்ற – உதயணகுமார:4 239/2
திட்பு உடை மன்னர் வந்து திறை அளந்து அடி வணங்க
நட்பு உடை நாட்டை எல்லாம் நர_பதி ஆண்டு சென்றான் – உதயணகுமார:4 241/3,4
வித்தை செய் சனங்கள் மாந்தர் வியந்து அடி வணங்க மின்னும் – உதயணகுமார:5 242/3
மஞ்சு உடை மலையின் வல்லி தொடர வான் வணங்க நின்ற – சூளாமணி:3 101/1
விரை மணந்த தாமரை மேல் விண் வணங்க சென்றாய் – சூளாமணி:4 187/1
மணம் மயங்கு தாமரை மேல் வான் வணங்க சென்றாய் – சூளாமணி:4 189/1
அங்கு அவர் வழிக்-கண் தோன்றி அகல் இடம் வணங்க நின்ற – சூளாமணி:6 561/3
மண் எலாம் வணங்க நின்ற மழ களிற்று அரசோடு ஒப்பான் – சூளாமணி:8 835/4
மருமகள் வணங்க முன்னே வல புடை குறங்கின் ஏற்றி – சூளாமணி:8 986/1
வார் சிலை வணங்க வாங்கி வாய் புக விடுத்தலோடும் – சூளாமணி:9 1307/2
மை_அறு மன்னர் ஈர்_எண்ணாயிரர் வணங்க வான் மேல் – சூளாமணி:10 1559/2
மற்று அ நெடுமால் மகர மா முடி வணங்க
கற்றனை தவ பெரிது கைதவமும் என்ன – சூளாமணி:10 1612/1,2
திரு மகிழ் அலங்கல் மார்பின் செம்_கணான் வணங்க செல்வ – சூளாமணி:11 1841/1
உலகு உடன் வணங்க ஓடை உயர் களிற்று எருத்தம் மேலால் – சூளாமணி:11 1843/2
அடி மிசை அரசர்கள் வணங்க ஆண்டவன் – சூளாமணி:12 2090/1
உலம் புரி தோளினனும் உலகம் எல்லாம் உடன் வணங்க
சலம் புரி வினை வென்ற தம் கோன் செந்தாமரை அடி கீழ் – சூளாமணி:12 2130/2,3
மேல்


வணங்கப்படுவான் (1)

நல்லார் வணங்கப்படுவான் பிறப்பு ஆதி நான்கும் – நீலகேசி:0 1/1
மேல்


வணங்கல் (1)

வணங்கல் ஆம் வகையது ஓர் மாட்சி மிக்கதே – நீலகேசி:8 804/4
மேல்


வணங்கலோடும் (2)

வையகத்து அரசன் தேவி மலர் அடி வணங்கலோடும்
மெய் அகத்து உவகை கூர விரும்பி தன் அருகு கூவி – சூளாமணி:8 1007/2,3
வந்தவன் வணங்கலோடும் மாமனை நுதலி என்னை – சூளாமணி:10 1695/1
மேல்


வணங்கி (46)

தவம் மலி முனிவனை தான் வணங்கி கேட்டனன் – உதயணகுமார:2 133/4
பொன் அடி வணங்கி புரவலன் கேட்ப – உதயணகுமார:2 148/4
அங்கு வந்து அ அண்ணலை அடி வணங்கி கூடினர் – உதயணகுமார:3 178/3
மீண்டவன் வந்து ஊர் புக்கு வேந்தனை வணங்கி நிற்ப – உதயணகுமார:4 195/1
சித்திர பாவைமார்கள் செல்வனை வணங்கி சொல்வார் – உதயணகுமார:4 221/4
தீங்கு உறு தத்தை-தன்னை சீருடன் வணங்கி போந்து – உதயணகுமார:4 230/3
வந்து மாமனை வணங்கி மாமியை – உதயணகுமார:5 298/3
ஆலையம் வலம்-அதாய் அருகனை வணங்கி பின் – உதயணகுமார:6 353/3
மனை-அது மதில் கடந்து மன்னனை வணங்கி செப்ப – நாககுமார:1 12/3
இறைவன் ஆலயத்துள் சென்று இறைவனை வணங்கி தீய – நாககுமார:2 41/1
சேம் தளிர் பிண்டியின் கீழ் செல்வனை வணங்கி வாழ்த்தி – நாககுமார:2 43/2
இறைவனை வணங்கி ஏத்தி இயல் மனை புகுந்தான் அன்றே – நாககுமார:2 52/4
வேந்தன் வந்து அடி வணங்கி விரித்து ஒன்று வினவினானே – நாககுமார:3 76/4
எல்லை_இல் குணத்தின் மிக்க எமதரர் அடி வணங்கி
நல் அருள் சுரந்து அளிக்கும் நல் தவ முனிவன் ஆகி – நாககுமார:3 101/2,3
சென்று நல் குமரன்-தன்னை சீர்பெற வணங்கி சொன்னார் – நாககுமார:4 109/2
அமலமதி கேவலியின் அடி_இணை வணங்கி
விமலன் உருக்கொண்டனன் நல் வேந்தர் பலர் கூட – நாககுமார:5 163/1,2
வடி நுனை பகழியானும் மலர்_அடி வணங்கி வாழ்த்தி – யசோதர:4 231/1
சென்னி முடி துன்னு மலர் சென்று உற வணங்கி
பன்னி அருள் இறைவ எமர் பவம் முழுதும் என்றான் – யசோதர:5 283/3,4
வாளவன் மணி முடி வணங்கி வாழ்த்தினான் – சூளாமணி:4 195/4
மன்னவன் மட_மகள் வணங்கி மற்று அவர் – சூளாமணி:4 205/1
முனிவரர் திருந்து அடி வணங்கி மூசு தேன் – சூளாமணி:4 206/1
மிக நவின்று இறைவனை வணங்கி விண்ணிடை – சூளாமணி:4 208/3
உறுவனை வணங்கி கேட்டான் மகன் திறம் உலம் கொள் தோளான் – சூளாமணி:5 352/4
கதிர் அணி மணி முடி வணங்கி காவலன் – சூளாமணி:5 399/1
மன்னவன் மனத்தினால் தம் இறைவனை வணங்கி வாழ்த்தி – சூளாமணி:6 564/1
தூதன் மற்று அதனை கேட்டே தொழுது அடி வணங்கி செங்கோல் – சூளாமணி:6 570/1
மன்னவன் கழல் வணங்கி நின்றதும் – சூளாமணி:7 587/1
மன்ற வணங்கி மொழிந்தனன் மன்னனும் – சூளாமணி:7 660/3
மஞ்சு உடை விஞ்சை நாடன் மலர் அடி வணங்கி மற்ற – சூளாமணி:8 965/2
மா இரும் செல்வ தாதை மலர் அடி வணங்கி நின்றாள் – சூளாமணி:8 984/3
மன்னனை வணங்கி அன்னோன் பணி கொண்டு மடந்தை கோயில் – சூளாமணி:8 996/3
ஆங்கு அவள் மொழிந்த போழ்தின் அணங்கினை வணங்கி மற்று அ – சூளாமணி:8 1005/1
வென்றவன் திரு_அடி வணங்கி மெல்லவே – சூளாமணி:8 1041/1
வணங்கி வையம் தொழ நின்ற மன்னன் காதல் மட மகள் போல் – சூளாமணி:8 1128/1
மண் மிசை இருந்த விஞ்சை மன்னனை வணங்கி சொன்னான் – சூளாமணி:9 1132/4
மற்று அவர் அடைந்து வெய்யோன் மலர்_அடி வணங்கி நின்று – சூளாமணி:9 1151/1
மன்னவ_குமரன் மாமன் மலர் அடி வணங்கி வாழ்த்தி – சூளாமணி:9 1200/2
வணங்கி வந்து பல தெய்வம் வழிபாடு ஆற்றும் மறை நேமி – சூளாமணி:9 1479/3
வாய்ந்தன காட்டிக்காட்டி உழையவர் வணங்கி நின்றார் – சூளாமணி:10 1670/4
வணங்கி இ உலகம் எல்லாம் மகிழ்ந்து கண் பருகும் நீர்மை – சூளாமணி:10 1708/1
முனிவரை வணங்கி கேட்டு முயறுமோ அடிகள் என்றார் – சூளாமணி:11 1861/4
மணி முடி நிலம் உற வணங்கி வாமன் மேல் – சூளாமணி:11 1902/3
வணங்கி மணி முடி மன்னன் இருப்ப – சூளாமணி:11 1916/1
தண் தாமரை மேல் நடந்தான் தடம் தாள் வணங்கி
கண்டேன் கிடந்தேன் கனவில் இது கண்டவாறே – நீலகேசி:0 3/3,4
வணங்கி வந்து இடம் வலம்கொண்டு வழிபடு பொழுதில் – நீலகேசி:1 60/1
மத்தகத்து ஏத்தி வணங்கி வழிபடும் – நீலகேசி:3 255/2
மேல்


வணங்கிய (2)

வல்லியின் வணங்கிய மகளை மன்னவன் – சூளாமணி:4 220/2
வணங்கிய கனம்_குழையை வாங்கி முலை நோவ – சூளாமணி:8 864/1
மேல்


வணங்கியிட்டான் (1)

வஞ்சம்_இல் புகழினான்-தன் மனத்தையும் வணங்கியிட்டான்
செம் சுடர் இலங்கு பூணான் திறல் சிறீபாலன் என்பான் – சூளாமணி:8 965/3,4
மேல்


வணங்கியும் (2)

வணங்கியும் நுணங்கியும் வருந்திய மருங்கிற்கு – சூளாமணி:6 452/3
மன்னவரை வணங்கியும் தம் மனம் மகிழ்வர் ஒரு சாரார் – சூளாமணி:11 2043/4
மேல்


வணங்கியே (1)

திவளும் மா முடி சேர்த்து வணங்கியே
உவள் அகத்து உன்னி மற்றொன்று கேட்டனன் – உதயணகுமார:6 341/3,4
மேல்


வணங்கினம் (2)

சேதி அம் செல்வ நின் திரு_அடி வணங்கினம் – சூளாமணி:4 214/4
மா மலர் வண்ண நின் மலர்_அடி வணங்கினம் – சூளாமணி:4 215/4
மேல்


வணங்கினர் (1)

வந்து வானவர் திசை-தொறும் வணங்கினர் வாழ்த்தினர் மலர்_மாரி – யசோதர:5 327/1
மேல்


வணங்கினவர் (1)

வணங்கினவர் ஒளி விரிந்து களி சிறந்து மதி மகிழல் மருளோ அன்றே – சூளாமணி:8 1037/4
மேல்


வணங்கினன் (4)

மன்னர் மா வேந்தன்-தன்னை வணங்கினன் கண்டு இருப்ப – உதயணகுமார:4 213/2
பெருமை மன்னனும் பேர்ந்து வணங்கினன்
மருவு வல்_வினை மாசின் உதிர்த்திட – உதயணகுமார:6 335/2,3
நன்றுடன் வணங்கினன் நாக நல் குமரனை – நாககுமார:4 130/3
மா வலோன் வலம்கொண்டு வணங்கினன்
தேவி எம் இடர் சிந்துக என்று அரோ – யசோதர:1 19/3,4
மேல்


வணங்கினார் (2)

அஞ்சினம் பெரிது என அடி வணங்கினார் – சூளாமணி:9 1488/4
வணங்கினார் மணி முடி மான வீரரே – சூளாமணி:12 2106/4
மேல்


வணங்கினான் (1)

அவனும் வந்து தந்தையை அடி_இணை வணங்கினான்
அவனி உனதாக ஆள் என்ன மன்னன் செப்பினன் – உதயணகுமார:6 355/1,2
மேல்


வணங்கினானே (1)

அஞ்சன_வண்ணன் செந்தாமரை அடி வணங்கினானே – சூளாமணி:10 1694/4
மேல்


வணங்கு (5)

வணங்கு எழில் நுடங்கு இடை மாழை நோக்கி நம் – சூளாமணி:5 382/2
வணங்கு இடை வணங்கு-தொறு அணங்கு என வணங்கும் – சூளாமணி:6 457/4
வணங்கு பூம் கொடி இடை வளைத்தும் வாவி-வாய் – சூளாமணி:10 1684/3
சோதியான் சுரர் வணங்கு திரு_அடியான் சுடு நீறா நினையப்பட்ட – சூளாமணி:10 1803/2
திருமாலே தேன் ஆரும் அரவிந்தம் ஏந்தும் திரு வணங்கு சேவடியாய் தேவாதி_தேவ – சூளாமணி:11 1904/3
மேல்


வணங்கு-தொறு (1)

வணங்கு இடை வணங்கு-தொறு அணங்கு என வணங்கும் – சூளாமணி:6 457/4
மேல்


வணங்குபு (2)

தாளை யாம் வணங்குபு தாழ்ந்து கேட்டுமே – சூளாமணி:8 1053/4
வணங்குபு சூழ மற்று அ மா பெரும் தெய்வம் வந்து – சூளாமணி:9 1428/3
மேல்


வணங்கும் (6)

வந்து உடன் வணங்கும் வானோர் மணி புனை மகுட கோடி – யசோதர:1 42/1
மண் இயல் வளாகம் எல்லாம் வழி நின்று வணங்கும் அன்றே – சூளாமணி:5 262/4
வணங்கு இடை வணங்கு-தொறு அணங்கு என வணங்கும் – சூளாமணி:6 457/4
மண் இயல் வளாகம் எல்லாம் மகிழ்ந்து உடன் வணங்கும் போழ்தும் – சூளாமணி:8 1020/1
மக்களுள் அரசர்கள் வணங்கும் தெய்வமாய் – சூளாமணி:9 1502/3
அந்தரத்தவர்களும் வணங்கும் அரும் தவன் அவை உனை அடையா – நீலகேசி:1 71/3
மேல்


வணங்குவது (1)

மன் எலாம் அவனை அன்றி வணங்குவது_இல்லை மன்னா – சூளாமணி:5 302/4
மேல்


வணங்குவது_இல்லை (1)

மன் எலாம் அவனை அன்றி வணங்குவது_இல்லை மன்னா – சூளாமணி:5 302/4
மேல்


வணங்குவன் (1)

வணங்குவன் நின் அடி வைகல்_இல் நாளும் – நீலகேசி:1 145/4
மேல்


வணங்குவார் (2)

பாடுவார் வணங்குவார் பலாண்டு கூறி வாழ்த்துவார் – சூளாமணி:6 476/1
வண்ண ஆர வளை தயங்கு முன்கை மேல் வணங்குவார்
நண்ணி நாண் ஒழிந்து சென்று நம்பிமார்கள் முன்னரே – சூளாமணி:6 481/2,3
மேல்


வணங்குவித்த (1)

கொல்ல கருதி வந்தேனை குணங்களாலே வணங்குவித்த
சொல்லற்கு அரிய பெரியோய் நின் தோம்_இல் பாதம் தொழுவல் யான் – நீலகேசி:1 138/3,4
மேல்


வணம் (2)

இ வணம் அ தாயும் சேயும் இருடி-பால் இருந்தார் அன்றே – உதயணகுமார:1 17/4
வணம் கிளர்வன தோன்றி வகை சுடர்வன தோன்றி – சூளாமணி:7 751/2
மேல்


வணர் (3)

வணர் ததை குழலி புட்பாவலி எனும் துணைவியோடு – யசோதர:4 227/2
வணர் ததை வல்லி புல்லி வளர் இளம் பிண்டி வண்டு ஆர் – யசோதர:4 227/3
வணர் கொண்டன மலலுற்று அலை வளர் வண்டு இனம் எழுவா – சூளாமணி:6 438/3
மேல்


வணன் (3)

கடல் ஒளி மணி_வணன் கனவில் வந்து எமது – சூளாமணி:3 81/1
மஞ்சு உடை மாட கோயில் வளை_வணன் புக்க பின்னை – சூளாமணி:9 1546/1
புரி_வணன் மதியம் என்பான் பொழி கதிர் தட கை நீட்டி – சூளாமணி:10 1701/3
மேல்


வணிகர் (3)

வணிகர் வந்து மகிழ்ந்து விட்டார்களே – யசோதர:3 206/4
வரை செய் தோள் மன்ன வணிகர் மயிடத்தால் – யசோதர:3 208/1
உழுவார் வணிகர் என்று இவர் உள்ளிட்டு உலகத்துள் – நீலகேசி:5 563/1
மேல்


வணிகர்-தம் (1)

வணிகர்-தம் பொருள் வாரி மயிடமும் – யசோதர:3 209/2
மேல்


வணிகர்-தம்முடன் (1)

வணிகர்-தம்முடன் மா மயிடம்-அது – யசோதர:3 206/1
மேல்


வணிகன் (5)

அ வணிகன் அவளுடை ரூபத்தை – நாககுமார:1 31/1
தா_இல் சீர் வணிகன் நாமம் தனதத்தன் என்பது ஆமே – நாககுமார:5 145/4
வனை மலர் மாலை வேலான் மற்றொரு வணிகன் தேவி – நாககுமார:5 146/2
ஆளி அடு திறல் வணிகன் அரசன் உயிர் அனைய – யசோதர:5 267/2
என்று இனிது கூறும் வணிகன் சொல் இகழாதே – யசோதர:5 273/1
மேல்


வணிகன்-தன்னை (1)

ஓர் உயிர்_தோழன் ஆகி உறுதி சூழ் வணிகன்-தன்னை
ஆர் உயிர்க்கு அரணம் ஆய அடிகளோடு ஐய நீயும் – யசோதர:5 312/1,2
மேல்


வணிகனும் (1)

வணிகனும் மற்றுளாரும் மா தவத்து இறையை வாழ்த்தி – யசோதர:5 313/3
மேல்


வணிகனை (2)

உற்றது ஓர் வணிகனை கண்டு உவந்து அதிசயத்தை கேட்டான் – நாககுமார:3 90/4
வங்கம் மீது வந்த ஓர் வணிகனை வினவுவான் – நாககுமார:4 133/3
மேல்


வத்தவ (3)

வாதத்தால் சுகந்தம் வீசும் வத்தவ நாடு அதாமே – உதயணகுமார:1 7/4
வத்தவ நாட்டுக்கு ஏற வள்ளலை போக என்ன – உதயணகுமார:1 107/3
வத்தவ நாளை என்றே மறையவர் முகிழ்த்தமிட்டார் – உதயணகுமார:1 107/4
மேல்


வத்தவகுமரன் (2)

வத்தவகுமரன் கேட்டு வயந்தகன்-தன்னை நோக்கி – உதயணகுமார:2 150/1
வத்தவகுமரன் பாதம் வந்தனைசெய்து அமைச்சன் – உதயணகுமார:4 221/1
மேல்


வத்தவகுமரன்-தானும் (1)

வயந்தகன் வந்து உரைப்ப வத்தவகுமரன்-தானும்
நயந்து கோன்_மகளை மிக்க நல் பிடி ஏற்ற தோழி – உதயணகுமார:1 111/2,3
மேல்


வத்தவர்க்கு (1)

மணி முடி கவித்த போழ்தின் வத்தவர்க்கு இறைவன் ஆனான் – உதயணகுமார:1 28/1
மேல்


வத்தவராசனே (1)

ஏற்ற வகையினில் இட்டனன் இலங்கு வத்தவராசனே – உதயணகுமார:3 182/4
மேல்


வத்தவற்கு (3)

சீவகன் வத்தவற்கு செவ்விதில் செப்புகின்றான் – உதயணகுமார:1 95/1
வருவ விசையத்துடன் வத்தவற்கு இறைவனை – உதயணகுமார:3 173/1
வளம் கெழு வத்தவற்கு மன்னிய காதல் மிக்க – உதயணகுமார:6 303/1
மேல்


வத்தவன் (15)

விரிந்து வத்தவன் வெகுண்டு வில் நூறினான் – உதயணகுமார:1 51/3
வல் வாள் வத்தவன் வாட்கு இரையிட்டனன் – உதயணகுமார:1 53/4
வத்தவன் கையது என்ன வகுத்து உரை கேட்ட மன்னன் – உதயணகுமார:1 92/4
வத்தவன் கையை பற்றி மன்னவன் இனிது கூறி – உதயணகுமார:1 107/1
வத்தவன் ஓலை தன்னுள் வளமையில் புள்ளியிட்டும் – உதயணகுமார:1 107/2
பழுது இன்றி சிறைவிடுத்து பாங்கு புகழ் வத்தவன்
எழில் மங்கை இளம் பிடி ஏற்றி ஏக கண்டவன் – உதயணகுமார:2 125/3,4
வத்தவன் கலுழ்ந்து உரைக்கும் மனன் அமை மனையை ஓர்ந்தே – உதயணகுமார:3 152/4
வழிபெறும் அமைச்சரோடு வத்தவன் இனிய கூறும் – உதயணகுமார:3 159/2
வருடகாரனை அழைத்து வத்தவன் இயம்பும் இ – உதயணகுமார:3 179/1
வரிந்த வெண் சிலை மன்னவன் வத்தவன் கண்கள் சிவந்தவே – உதயணகுமார:3 181/4
வரும் நெறி வேயின் மீது வத்தவன் வீணை கண்டு – உதயணகுமார:4 189/3
வயந்தகன் உரைப்ப கேட்டு வத்தவன் காவு சேர – உதயணகுமார:4 197/2
வாசகம்-தன்னை காட்ட வத்தவன் மனம் மகிழ்ந்து – உதயணகுமார:4 209/2
கதிர் வேல் வத்தவன் காதல் நல் தந்தையாம் – உதயணகுமார:5 268/2
வத்தவன் இறைவனாக மன்னு கோமுகனுக்கு – உதயணகுமார:6 356/1
மேல்


வத்தவன்-தன் (2)

வத்தவன்-தன் வனத்திடை வந்ததே – உதயணகுமார:1 44/4
வார் அணி கழல் வத்தவன்-தன் செயல் – உதயணகுமார:3 170/1
மேல்


வத்தவன்-தான் (1)

நல் நெறி வத்தவன்-தான் நல் பிடி ஏறி நிற்ப – உதயணகுமார:1 110/3
மேல்


வத்தன் (1)

வத்தன் கண்டீர் வழக்கின்-கண் கூரியீர் – நீலகேசி:3 247/4
மேல்


வத்து (1)

வைத்த வத்து மறுபிறப்பில் தமர்க்கு – நீலகேசி:10 886/1
மேல்


வத்துபேதம் (1)

ஏறு ஆய காலத்து எழின் அல்லது வத்துபேதம்
கூறார் எழாத குழக்கன்றினுக்கு இன்மை முன்னா – நீலகேசி:4 403/1,2
மேல்


வத்தும் (1)

தோள் அன தோழன் கூட தூபத்துக்கு ஏற்ற வத்தும்
வேளை ஈது என்று கொண்டு விரகினால் கயிறு பற்றி – உதயணகுமார:1 84/2,3
மேல்


வதங்கட்கு (1)

வாரியின் வதங்கட்கு எல்லாம் அரச மா வதம் இதற்கே – யசோதர:4 247/3
மேல்


வதங்கள் (2)

பற்றினன் வதங்கள் முன்னம் பகர்ந்தன அனைத்தும் கொண்டு – யசோதர:4 253/3
சிறிய நல் வதங்கள் செய்தே தீ_வினை அகல்வர் காணாய் – யசோதர:5 308/4
மேல்


வதங்களும் (1)

சித்தர் ஆகும் மாண்பினால் சீலமும் வதங்களும்
எத்துணையும் ஆயிரம் ஆம் என்றும் யாமும் என்றனள் – நீலகேசி:4 359/3,4
மேல்


வதத்தால் (1)

மன்னும் ஒன்று உண்டு வதத்தால் பெறுவது – சூளாமணி:11 1990/2
மேல்


வதத்தொடு (1)

நல் வதத்தொடு அற திறம் நண்ணலார் – யசோதர:3 170/1
மேல்


வதம் (9)

மருவிய மனத்து மீட்சி வதம் இவை ஐந்தோடு ஒன்றி – யசோதர:4 242/3
வாரியின் வதங்கட்கு எல்லாம் அரச மா வதம் இதற்கே – யசோதர:4 247/3
ஓட்டிய சினத்த ஆகி உறு வதம் உய்ந்து கொண்ட – யசோதர:4 254/3
மன்னு சிறை வாரணம்-அது ஆகி வதம் மருவி – யசோதர:5 298/3
முந்தை வினை நெகிழ முனி மொழியும் வதம் மருவி – யசோதர:5 299/3
பின் அவன் உரிமை-தானும் பெரு வதம் மருவிற்று அன்றே – சூளாமணி:4 204/4
தேறார் திரு அறம் தேறினும் நல் வதம்
ஏறார் சிலர் நனி ஏறினும் நில்லலர் – சூளாமணி:11 1955/2,3
மாட்சி_உடையார் வதம் இலர் ஆயினும் – சூளாமணி:11 2017/2
மானத்தின் நீங்கி வதம் காத்து வருந்தும் போழ்தும் – நீலகேசி:4 417/2
மேல்


வதன (2)

வதன நல் மதி வஞ்சி அம் கொம்பு அனாள் – உதயணகுமார:5 262/2
மணி மருள் உருவம் வாடி வதன பங்கயமும் மாறா – யசோதர:2 133/1
மேல்


வதனம் (1)

நலம் உறு தோத்திரங்கள் நாதன்-தன் வதனம் நோக்கி – நாககுமார:1 15/3
மேல்


வதியும் (1)

மக்கள் வதியும் இரண்டரை தீவினுள் – சூளாமணி:11 1981/1
மேல்


வதியை (1)

மின் இடை தங்கையான வேக நல் வதியை ஏவி – உதயணகுமார:5 259/3
மேல்


வதைக்க (1)

வல்லை நீர் வந்தது என்ன வள்ளலை வதைக்க என்றார் – நாககுமார:3 82/3
மேல்


வதைசெய்தனன் (1)

அந்த வாயுவேகனை அண்ணல் வதைசெய்தனன் – நாககுமார:4 138/4
மேல்


வதைசெய்தார் (1)

மா இயல் வடிவு-தன்னை வதைசெய்தார் வண்ணம் ஈதேல் – யசோதர:5 307/1
மேல்


வதைசெய்து (1)

எந்தையை வதைசெய்து எங்களையும் பற்றியே – நாககுமார:4 138/2
மேல்


வதைசெய்யும் (1)

மற்றொரு கள்வன்-தன்னை வதைசெய்யும் முன்னும் பின்னும் – யசோதர:4 235/1
மேல்


வதைசெய (1)

மையல்கொண்டு இவண் மன் உயிர் எனை பல வதைசெய வரும் பாவத்து – யசோதர:5 321/3
மேல்


வதைசெயார் (1)

மந்திரீகளை மன்னர் வதைசெயார்
புந்தி_மிக்கோர் உரை பொருட்டு ஏறி தன் – உதயணகுமார:1 55/1,2
மேல்


வதைத்தனன் (1)

வெள்ளை அம் கொடி நகர வேந்தனை வதைத்தனன் – நாககுமார:4 124/4
மேல்


வதையினுக்கு (1)

மாதரார் எனையரேனும் வதையினுக்கு உரியர்_அல்லர் – யசோதர:2 124/1
மேல்


வந்த (31)

வளமையின் வந்த மன்னிய செல்வமும் – உதயணகுமார:1 36/1
அண்ணல் ஓலை வந்த செய்தி மான யூகி கேட்டு உடன் – உதயணகுமார:1 65/3
கயம்-தனை விட்டு வந்த காஞ்சனை ஏறினாளே – உதயணகுமார:1 111/4
கலந்து அவை காண வந்த காவலர் நின்னை பற்றி – உதயணகுமார:4 211/1
மருவி ஓதவே வந்த யாவரும் – உதயணகுமார:6 323/3
சூதில் ஆட என்னுடன் சுதன் அழைப்ப வந்த பின் – நாககுமார:2 71/2
வங்கம் மீது வந்த ஓர் வணிகனை வினவுவான் – நாககுமார:4 133/3
தனது வித்தை-தன்னையே தான் நினைக்க வந்த பின் – நாககுமார:4 135/1
வஞ்சி கொடி போல்பவள் காரணமாக வந்த
செம் சொல் புராணத்து உரையின்வழி சேறும் அன்றே – சூளாமணி:0 6/3,4
வழி முறை பயின்று வந்த மரபினார் மன்னர் கோமான் – சூளாமணி:3 98/1
நம் குடி விளங்க வந்த நங்கை-தன் நலத்திற்கு ஒத்தான் – சூளாமணி:5 255/2
தேன் மகிழ் தெரியலாய் நின் திரு குலம் தெளிப்ப வந்த
பால் மகிழ்ந்து அனைய தீம் சொல் பவழ வாய் பரவை அல்குல் – சூளாமணி:5 277/1,2
எம் குலம் விளங்க இங்கு அருளி வந்த வெம் – சூளாமணி:5 378/1
மானுட உடம்பினான் மறைந்து வந்த அ – சூளாமணி:5 407/2
என்ன இது வந்த வகை என்னின் இது கேள்-மின் – சூளாமணி:6 444/1
வம்பு நீர் வரைப்பகம் வணக்க வந்த மாண்பு உடை – சூளாமணி:6 500/2
மிகையின் வந்த விச்சாதர வேந்தர்-தம் – சூளாமணி:7 634/1
மங்கல வடிவின் வந்த வலன் உயர் வயிர கோட்டு – சூளாமணி:8 925/2
விண்ணிடை இழிந்து வந்த விண்ணவர் கிழவன் ஒப்பாய் – சூளாமணி:8 970/1
விண் மிசை இழிந்து வந்த ஒற்றன் ஓர் வெம் சொல் மாற்றம் – சூளாமணி:9 1132/3
பொன் அவிர் திகிரி ஆளும் புரவலர் உரைப்ப வந்த
மன்னவன் தமரம் யாமே வாய் மொழி கேள்-மின் மன்னீர் – சூளாமணி:9 1204/1,2
வாள் வீசும் ஆறும் வடி வேலின் வந்த வடி வேல் விலங்கும் வகையும் – சூளாமணி:9 1331/1
உன்னி வந்த முடிக்ககிலாது உடைந்த வேந்தன் உழையாரே – சூளாமணி:9 1484/4
பொன் அணி உலகின் வந்த பூ விரி பாரிசாதம் – சூளாமணி:10 1561/2
மங்கல நாழிகை வந்த மன்னர்கள் – சூளாமணி:10 1783/1
விழவு அயர் நகரின் வந்த வேந்தரை விட்ட அன்றே – சூளாமணி:10 1792/4
நெய்த்-தலை பால் உக்காங்கு நெடு வரை உலகின் வந்த
மைத்துன குமரன்-தன்னை மட_மொழி மாலை சூட்ட – சூளாமணி:10 1828/1,2
மருண்டு இனி என் அவை வந்த பொழுதே – சூளாமணி:11 2005/3
சிறப்பு உடை இந்தியம் ஐந்து என வந்த செவி உடைய – நீலகேசி:1 80/3
கொல்ல வந்த ஊன்களும் குற்றம் என்றவாறு-கொல் – நீலகேசி:4 361/4
வரிசையின் படலமாய் வந்த அல்லவோ – நீலகேசி:8 792/4
மேல்


வந்தடைந்தனன் (1)

திவளும் மாலை தேர் மிசை செம்மல் வந்தடைந்தனன் – உதயணகுமார:1 63/4
மேல்


வந்தது (17)

மாண்டவன் வந்தது ஒப்ப வரிசையின் முகமன் கூறி – உதயணகுமார:4 195/3
வல்லை நீர் வந்தது என்ன வள்ளலை வதைக்க என்றார் – நாககுமார:3 82/3
கொண்டு இளம் பருவம் என்-கொல் குழைந்து இவண் வந்தது என்றான் – யசோதர:1 29/4
அரிதினில் வந்தது இன்று என்று அவளுடன் அசதியாடி – யசோதர:2 131/3
ஆதலால் வந்தது இன்று என்று அழுங்கினர் சிலர்கள் எல்லாம் – யசோதர:2 155/4
மற்று அ மா மயில் வந்தது கண்டதே – யசோதர:3 171/4
மருவிய நினைப்பு மாற்றி வந்தது கண்டிருந்தான் – யசோதர:4 230/4
திக்கென தொனிசெய்திட்டது எவ்வழி வந்தது ஆகும் – யசோதர:4 237/4
வாரித்திட்டு இவண் வந்தது ஓர் அரி என மதியா – சூளாமணி:7 722/2
மண்ணிடை என்னை இங்கு ஓர் பொருள் என மதித்து வந்தது
எண்ணிடை உணரும் மாந்தர்க்கு இடை தெரி அரியது ஒன்றால் – சூளாமணி:8 970/2,3
எற்று நீ வந்தது என்றாற்கு இது எனா எடுத்து சொன்னாள் – சூளாமணி:8 1014/4
ஐயவே அவிர் கதிர் அரும்பு வந்தது
வையமே தொழப்படும் வளர் வெண் திங்களே – சூளாமணி:8 1042/3,4
வலம் பாராட்டி வந்தது ஒர் மாரி புயல் ஒத்தான் – சூளாமணி:8 1123/3
வரைகளை உருள உந்தி வந்தது ஓர் சண்ட வாயு – சூளாமணி:9 1430/1
மஞ்சு உடை விசும்பின்-நின்று இழிந்து வந்தது
செம் சுடர் உமிழ்வது ஓர் செம்பொன் மானமே – சூளாமணி:10 1723/3,4
மானிடமாம் வினை மேலை செய்து அன்றோ வந்தது என்றான் – நீலகேசி:1 37/4
வந்தது அஃது எவன் செய்யும் வாம மற்று என்றாள் – நீலகேசி:5 603/4
மேல்


வந்ததும் (3)

என்னை நீர் இனையர் ஆகி வந்ததும் இயம்புக என்றான் – யசோதர:1 65/4
அங்கு வந்ததும் அவர்கள் சொற்றதும் – சூளாமணி:7 585/4
வந்ததும் இது பொருள் மன்னவ யான் என நல்_நுதலாள் – நீலகேசி:2 231/1
மேல்


வந்ததே (1)

வத்தவன்-தன் வனத்திடை வந்ததே – உதயணகுமார:1 44/4
மேல்


வந்தரோ (1)

தொக்க காவு-தன் உளே தொல் முனிவர் வந்தரோ – நாககுமார:4 143/4
மேல்


வந்தவர் (1)

வந்தவர் அம்பு_மாரி வள்ளல் மேல் தூவ தானும் – உதயணகுமார:1 118/1
மேல்


வந்தவரொடும் (1)

பின்னும் வந்தவரொடும் சென்று பேர்ந்திலள் – சூளாமணி:12 2088/3
மேல்


வந்தவன் (3)

வான் நெறி-கண் வந்தவன் மகிழ்ந்து கண்மலர்ந்து தன் – சூளாமணி:6 497/3
வந்தவன் பெயர் – சூளாமணி:9 1300/1
வந்தவன் வணங்கலோடும் மாமனை நுதலி என்னை – சூளாமணி:10 1695/1
மேல்


வந்தவே (1)

மங்கல பெரும் பந்தியின் வந்தவே – சூளாமணி:8 893/4
மேல்


வந்தவோ (1)

தீண்டலன் என தீண்டிய வந்தவோ
ஈண்டையே நிற்ப இஃதும் அறிகிலை – நீலகேசி:5 527/3,4
மேல்


வந்தனகளும் (1)

பின்னை வந்தனகளும் இவை என பையவே பெயர்த்து உரைத்தான் – நீலகேசி:9 825/3
மேல்


வந்தனர் (2)

எல்லை தன் நாடு எய்தி பின் இனியர் தம்பி வந்தனர் – உதயணகுமார:3 177/4
அஞ்சுநூற்றுவர் படர்கள் ஆளர் ஆகி வந்தனர்
தஞ்சமாய் அவர் தொழுது அகம் மகிழ்ந்து செல்லும் நாள் – நாககுமார:4 139/3,4
மேல்


வந்தனவும் (2)

வந்தனவும் சென்றனவும் வானத்தின் மேலும் மணி நிலத்து மீதும் நெறி மறிகுவன ஆகி – சூளாமணி:10 1755/2
வடுவு ஆய அ இரண்டும் வந்தனவும் அன்றால் – நீலகேசி:5 644/2
மேல்


வந்தனள் (2)

மருவும் வாசவதத்தை-தான் வந்தனள் என்று உரைப்ப – உதயணகுமார:3 157/3
வந்தனள் பதுமை தோழி வனப்பு இராசனை என்பாளாம் – உதயணகுமார:4 222/4
மேல்


வந்தனன் (10)

இந்திரலோகம் விட்டு இந்திரன் வந்தனன்
அந்தரத்து இருந்து யான் அன்பினில் வந்தேன் – உதயணகுமார:1 78/1,2
நகையுறும் நலம் தவ மார்பனும் நகர வீதியில் வந்தனன் – உதயணகுமார:3 183/4
வயந்த மன்னவன் வந்தனன் என்றலும் – யசோதர:1 13/2
வலம் முறை வந்தனன் வரலும் மா மணி – சூளாமணி:4 179/3
மேவி வந்தனன் விச்சுவன் என்பவன் – சூளாமணி:5 338/2
இங்கு வந்தனன் ஈண்டு அளி ஈந்த பின் – சூளாமணி:5 340/2
மல்க நின் பணி முடித்து வந்தனன்
பில்கும் மும்மத பிணர்க்கை யானையாய் – சூளாமணி:7 577/3,4
முன்னி வந்தனன் – சூளாமணி:9 1299/4
காலன் காண் என வந்தனன்
சீலமான சிறீசேனனே – சூளாமணி:9 1363/3,4
நெய்யொடு வந்தனன் நிலைமை இன்னதே – சூளாமணி:10 1736/4
மேல்


வந்தனை (4)

மன்னிய வாமன் பாதம் வந்தனை செய்து வாழ்த்தி – உதயணகுமார:1 2/3
மண் விளக்கம் ஆகி நீ வரத்தின் எய்தி வந்தனை
பெண் விளக்கம் ஆகி நீ பெறற்கு_அரியை என்று தன் – உதயணகுமார:2 142/1,2
வான் நில மடந்தையே மா தவத்தின் வந்தனை
நான் இடர்ப்படுவது நன்மையோ நீ வீந்ததும் – உதயணகுமார:2 143/3,4
வண்டு அறை பூவொடு வந்தனை செய்வேன் – நீலகேசி:1 144/4
மேல்


வந்தனைசெய்து (2)

வத்தவகுமரன் பாதம் வந்தனைசெய்து அமைச்சன் – உதயணகுமார:4 221/1
வியந்தர தேவன் வந்து வந்தனைசெய்து நிற்ப – நாககுமார:3 95/1
மேல்


வந்தனைசெய்ய (1)

சேயிடை சென்று ஓர் தீர்த்த வந்தனைசெய்ய செல்வோன் – யசோதர:1 23/3
மேல்


வந்தனையேசெய்து (1)

வந்தனையேசெய்து வாழி நீ என்றாள் – நீலகேசி:7 782/4
மேல்


வந்தாய் (2)

நின்னை அறியாதவர்கள் நின்று இரிய வந்தாய்
என்னை அறியாய் அறி இனி தவிர்தி என்றான் – சூளாமணி:9 1285/3,4
விண்ணின் ஆறு எதிர்ந்து வந்தாய் வேற்கு இரையாகி என்றான் – சூளாமணி:9 1446/4
மேல்


வந்தாயால் (1)

என்றே இவை மகிழ்ந்து ஈங்கு என் முன்னே வந்தாயால்
புன் தோலும் பல் என்பும் போர்த்த புறங்காட்டுள் – நீலகேசி:1 132/2,3
மேல்


வந்தார் (11)

உடன் வரும் எழுவர் கூடி ஒளிர் மகதத்து வந்தார் – உதயணகுமார:3 164/4
பார் அணி கோசம்பி-பால் பல் மலர் காவுள் வந்தார் – உதயணகுமார:4 196/4
காந்தி நல் தவத்தோர் வந்தார் கடவுள் நேர் தூமசேனர் – நாககுமார:3 76/3
விண் உறை தேவர் போல வியாள மாவியாளர் வந்தார் – நாககுமார:3 79/4
இன்புறும் புறத்தின் வந்தார் இறைவன் ஆலையத்தின் உள்ளே – நாககுமார:5 147/4
உற்றுடனே மாதரை ஒருங்கு அழைக்க வந்தார்
சித்திர நல் பாவையரை சேர்ந்து உடன் இருந்தான் – நாககுமார:5 156/2,3
ஆங்கு அவர் தாங்கள் கண்டாய் அரு வினை துரப்ப வந்தார்
ஈங்கு நின் அயல கூட்டில் இருந்த கோழிகளும் என்றான் – யசோதர:4 251/3,4
என அவர் இறைஞ்சி மெல்ல இ நகரத்து வந்தார்
அனையவராக எம்மை அறிக மற்று அரச என்றான் – யசோதர:5 319/3,4
பறந்தனர் விசும்பு போர்ப்ப கடல் படை பரப்பி வந்தார் – சூளாமணி:9 1150/4
மற்று அவன் புதல்வர்-தாமும் வருக என வந்தார் மாற்றம் – சூளாமணி:9 1188/3
தவம்செய்து வந்தார் தவ நிலை நிற்பார் – சூளாமணி:11 2004/1
மேல்


வந்தார்க்கு (1)

அவம்செய்து வந்தார்க்கு அரிது பெரிதும் – சூளாமணி:11 2004/2
மேல்


வந்தார்க்கும் (1)

வந்தார்க்கும் ஆ ஆதும் என்பன போல் மா தழைந்த – சூளாமணி:10 1645/3
மேல்


வந்தார்களும் (1)

பொரிய வந்தார்களும் புறந்தந்தார் இனி – சூளாமணி:9 1253/3
மேல்


வந்தால் (3)

உடங்கு அவன் உடன்று எரி துளும்ப வரும் வந்தால்
நடந்தவன் நடுங்க அடும் நம்பி இவன் என்றான் – சூளாமணி:6 446/3,4
உற்றது ஓர் இடுக்கண் வந்தால் உதவுதற்கு உரித்து_அன்று ஆயில் – சூளாமணி:7 774/3
இமையவர் அரசன்-தானும் இகல்செய கருதி வந்தால்
அமையும் அஃது அஞ்சலாமோ ஆண் கடன் அதுவது ஆனால் – சூளாமணி:9 1192/1,2
மேல்


வந்தாலும் (1)

இன்னம் ஓர் இடர் வந்தாலும் என்னை நீர் நினைக்க என்று – உதயணகுமார:5 245/1
மேல்


வந்தாள் (4)

கார் எழு குழலி நல்ல காஞ்சனமாலை வந்தாள் – உதயணகுமார:4 223/4
தோராத அழகி தத்தை தோழி விச்வலேகை வந்தாள் – உதயணகுமார:4 225/4
கரும் கணி பதுமை தோழி காரிகை ஒருத்தி வந்தாள் – உதயணகுமார:4 226/4
தொண்டை வாய் உடைய வேகவதியும் சூதினிலே வந்தாள் – உதயணகுமார:5 261/4
மேல்


வந்தான் (19)

மருவும் நல் தாதையான மா முனி கண்டு வந்தான் – உதயணகுமார:1 16/4
நல் நகர் வீதி நடுவினில் வந்தான் – உதயணகுமார:1 73/4
இடி என முழக்கி இனிதினின் வந்தான் – உதயணகுமார:1 77/4
மெய்வகை வயந்தகன்-தான் வீறு அமைந்து இனிதின் வந்தான் – உதயணகுமார:1 119/4
பின் அவன் நினைத்த போழ்தே பீடு உடை அமரன் வந்தான் – உதயணகுமார:5 245/4
முடி மனற்கு உரைப்ப முன்னி பெருமகன் எழுந்து வந்தான் – உதயணகுமார:6 328/4
சேனை-தன் மரணம் கேட்டு சிரீதரன் வெகுண்டு வந்தான்
ஆனை மேல் குமரன் தோன்றி அவனும் வந்து எதிர்த்த போது – நாககுமார:3 83/1,2
வேக நின் மனைக்கு சூரன் வெகுண்டவன் வந்தான் என்ன – நாககுமார:3 84/2
மாயம்_இல் குண_குன்று அன்ன மா தவர்க்கு இறைவன் வந்தான் – யசோதர:1 23/4
பாற்றியவன் இன் உயிர் பறிப்பன் என வந்தான்
மாற்ற அரிய சீற்றமொடு மாதவனின் மேலே – யசோதர:5 264/3,4
நம் கோன் நங்கை நல் மகன் ஆகி நனி வந்தான்
தம் கோன் ஏவ தான் இளவேந்தாய் தலை நின்றான் – சூளாமணி:5 312/1,2
மற்று அவன் அருளின் வந்தான் மரகத மணி குன்று ஒப்ப – சூளாமணி:6 552/1
ஊடு அகம் மடுத்து ஒருவன் உந்தி நனி வந்தான் – சூளாமணி:9 1282/4
பற்றிய வில்லும் அம்பும் பாங்குடன் பரித்து வந்தான் – சூளாமணி:9 1305/4
தார் செய் தானவர்கள்-தம்முள் தானவன் ஒருவன் வந்தான் – சூளாமணி:9 1307/4
வாழி படை பொருது என் என வையா நனி வந்தான் – சூளாமணி:9 1312/4
பல யானை மன்னர் பலர் போற்ற வந்தான்
மலை ஆகம் போழாக மற்று இவனோ சாய்ந்தான் – சூளாமணி:9 1464/2,3
பொரு நல் வய வேந்தர் போற்றி இசைப்ப வந்தான்
செரு நல் மற நேமி சென்ற அதுவே போழ – சூளாமணி:9 1465/2,3
வேண்டிய விளைத்து கொள்ளும் விழு தவம் விளைத்து வந்தான் – சூளாமணி:10 1666/4
மேல்


வந்தான்-பால் (1)

பனி மதி விசும்பின் வந்தான்-பால் வர பணித்த பின்னை – சூளாமணி:10 1697/2
மேல்


வந்தித்து (2)

வந்தித்து யான் கொண்ட வடிவினின் மன நிறை அழித்தால் – நீலகேசி:1 58/3
முக்குடையான் அடி மூன்றினும் வந்தித்து
குக்குடமாநகர்-நின்று கொடி மினின் – நீலகேசி:6 666/2,3
மேல்


வந்திருக்கையில் (1)

மன்னர் ஈண்டியே வந்திருக்கையில்
அன்ன மெல் நடை அமிர்தம் அன்னவள் – உதயணகுமார:5 287/1,2
மேல்


வந்திருந்தது (1)

வந்திருந்தது உரை விரைந்து வாயிலோய் என சொன்னாள் – நீலகேசி:2 166/4
மேல்


வந்திருந்தாள் (1)

ஆங்கு ஒரு காரணத்தில் தத்தை-பால் வந்திருந்தாள்
பூம்_கொடி தோல்வி கண்டு பொறுப்பு_இலா மனத்தள் ஆகி – உதயணகுமார:4 230/1,2
மேல்


வந்து (216)

சற்புருடு ஒருவன் வந்து சார்ந்து அவதரித்து மிக்க – உதயணகுமார:1 12/2
பன்னிடும் பாகன் வந்து பற்றியே ஏறினாலும் – உதயணகுமார:1 20/2
இல்லை என்று எவ்வல் கூர்ந்தே இனிமையின் வந்து நல்ல – உதயணகுமார:1 21/3
மாவலன் மனம் மகிழ்ந்து வந்து ஊர் புக்கு இருக்கும் நாளில் – உதயணகுமார:1 25/2
தேவியும் வந்து கூடி சிறந்த நல் புதல்வர்-தம்மை – உதயணகுமார:1 25/3
மறு_இல் வீரியர் வந்து உடன் கூடினார் – உதயணகுமார:1 50/4
நாலு மா படை வந்து நால் திக்கிலும் – உதயணகுமார:1 52/2
உன்னி வந்து மாற்றரசர் ஓங்கு நாடு பற்றினர் – உதயணகுமார:1 70/2
பற்ற அரும் நாகம் பற்றி வந்து இனிதா – உதயணகுமார:1 79/2
பல கொடி வாயில் செல்ல பார் மன்னன் சேனை வந்து
நலமுறு வடிவு நோக்க நாகத்தின் கோடு பாய்ந்த – உதயணகுமார:1 82/1,2
மரு வலி களிறும் கேட்டு வந்து அடிபணிந்தது அம்மா – உதயணகுமார:1 97/4
பிரிந்த நல் புதல்வர் வந்து பெற்ற தன் தந்தை பாதம் – உதயணகுமார:1 98/1
வாசவதத்தை வந்து மன்னனை இறைஞ்ச நல் யாழ் – உதயணகுமார:1 105/1
வயந்தகன் வந்து உரைப்ப வத்தவகுமரன்-தானும் – உதயணகுமார:1 111/2
உஞ்சை எல்லை விட்டு வந்து யூகி புட்பகம் சென்றான் – உதயணகுமார:2 126/4
உவமை_இல் வயந்தகன் தன் ஊர் வந்து உடன் போந்ததும் – உதயணகுமார:2 128/2
துலங்கி வந்து அடி பரவி சொல் இனிது கூறுவான் – உதயணகுமார:2 137/4
சவரர் வந்து தீயிட்டு தம் செயலின் ஆக்கி மிக்கு – உதயணகுமார:2 139/1
அவள் அகத்து அழுங்கி வந்து உற்ற கருமம் சொல – உதயணகுமார:2 139/3
காண என்றன் முன்பதாய் காரிகையே வந்து நீ – உதயணகுமார:2 145/3
பருவம் மிக்கு இலங்கும் கோதை பதுமை தேர் ஏறி வந்து
பொரு_இல் காமனையே காணா புரவலன் கண்டு உகந்து – உதயணகுமார:3 157/1,2
எழில்பெறு காமக்கோட்டத்து இயற்கையில் புணர்ந்து வந்து
வழிபெறும் அமைச்சரோடு வத்தவன் இனிய கூறும் – உதயணகுமார:3 159/1,2
தெருளினர் கூடி சேர வந்து அ தினம் – உதயணகுமார:3 168/3
மருவி கூடியே வந்து உடன் விட்டதும் – உதயணகுமார:3 169/2
அங்கு வந்து அ அண்ணலை அடி வணங்கி கூடினர் – உதயணகுமார:3 178/3
அமைந்த நாற்படையுடன் அமர்ந்து வந்து எதிர்த்தனன் – உதயணகுமார:3 180/3
தோற்ற மன்னன் வந்து எதிர்த்தனன் தூய காளை தன் வாளினால் – உதயணகுமார:3 182/2
மாற்றலர் தூதர் வந்து வரு திறை அளந்து நிற்ப – உதயணகுமார:4 187/1
பொருந்தவே கொண்டு வந்து புரவலற்கு ஈந்தான் அன்றே – உதயணகுமார:4 189/4
பதுமை வந்து அரசன் கண்டு பன்னுரை இனிது கூறும் – உதயணகுமார:4 190/2
வெள்ளை ஏறு இருந்த வெண்தாமரையினை கொண்டு வந்து
கள் அவிழ் மாலை தெய்வம் கனவிடை கொடுப்ப கண்டான் – உதயணகுமார:4 191/3,4
மீண்டவன் வந்து ஊர் புக்கு வேந்தனை வணங்கி நிற்ப – உதயணகுமார:4 195/1
பேச அரும் பெருமை சால் ப்ரச்சோதனன் தூதர் வந்து
வாசகம்-தன்னை காட்ட வத்தவன் மனம் மகிழ்ந்து – உதயணகுமார:4 209/1,2
கந்துக பூசல் காண களிற்றின் மீது ஏறி வந்து
கொந்து அலர் மாலை மாதர் குழுவுடன் சூழ நிற்ப – உதயணகுமார:4 222/2,3
திட்பு உடை மன்னர் வந்து திறை அளந்து அடி வணங்க – உதயணகுமார:4 241/3
மருவுறு வருத்தம் கண்டு ஓர் வானவன் வந்து தோன்றி – உதயணகுமார:5 244/3
வலிய வந்து அலைத்த போதும் வாசவதத்தை நின்னை – உதயணகுமார:5 246/3
நண்பொடு விசும்பின் வந்து நரவாகனனை கண்டாளே – உதயணகுமார:5 260/4
பாங்கில் வந்து பல உரை செய்தனள் – உதயணகுமார:5 264/4
உன்னி வந்து அவள் போனது அறிந்து உரை – உதயணகுமார:5 266/3
பன்னி வந்து இருவோரையும் பற்றினன் – உதயணகுமார:5 266/4
வரை மிசை வந்து மன்னிய தன் முலை – உதயணகுமார:5 280/1
மிக்க புண்ணியன் மீட்டு வந்து உடன் – உதயணகுமார:5 292/2
வந்து மாமனை வணங்கி மாமியை – உதயணகுமார:5 298/3
எண்ணம் வந்து நல் எழில் பெரும்மகன் – உதயணகுமார:6 309/1
ஏது_இல யாத்திரைக்கு எழுந்து வந்து அந்த – உதயணகுமார:6 318/3
வேந்தனும் கேட்டு வந்து வெண் கோட்டின் அடிவைத்து ஏறி – உதயணகுமார:6 330/1
பூம் தளிர் நிறைந்து இலங்கும் பொழில் வலம் சுற்ற வந்து
காந்து நல் மணி பூண் மார்பன் கைம்மா விட்டு இழிந்தான் அன்றே – உதயணகுமார:6 330/3,4
மன்னன் கேட்டு உடன் வந்து நல் பாகர்க்கு – உதயணகுமார:6 340/2
இசையினால் உயிர் நீங்கியே இங்கு வந்து
அசை உணா களிறு ஆயினது ஆகுமே – உதயணகுமார:6 347/3,4
காலை அ உழையர் வந்து கண்டு உரைப்ப மன்னனும் – உதயணகுமார:6 353/2
அவனும் வந்து தந்தையை அடி_இணை வணங்கினான் – உதயணகுமார:6 355/1
மஞ்சி சூழ் மலையின் மீது வரவீரநாதர் வந்து
இஞ்சி மூன்று இலங்கும் பூமி ஏழிறை இருக்கை வட்டம் – நாககுமார:1 11/2,3
வனம் மிகு அதிசயங்கள் வனபாலன் கண்டு வந்து
நனை மது மலர்கள் ஏந்தி நல் நகர் புகுந்து இராசன் – நாககுமார:1 12/1,2
மன்னும் மாதர்கள் வந்து பணிந்திட – நாககுமார:1 32/3
வெற்றியின் இறைஞ்சி வந்து வியன் மனை புகுந்து இருந்தாள் – நாககுமார:1 39/4
செம்மையின் இருவர்கட்கும் சிறுவன் வந்து உதிக்கும் என்றும் – நாககுமார:2 44/2
தனையன் வந்து உதித்த பின்னை தகு குறிப்பு உண்டோ என்று – நாககுமார:2 45/1
இருவரும் இறைஞ்சி ஏத்தி எழில் மனைக்கு எழுந்து வந்து
பரு முகில் தவழும் மாட பஞ்ச நல் அமளி-தன்னில் – நாககுமார:2 47/2,3
பறை இடி முரசம் ஆர்ப்ப பாங்கினால் எடுத்து வந்து
இறைவனை வணங்கி ஏத்தி இயல் மனை புகுந்தான் அன்றே – நாககுமார:2 52/3,4
வேகத்தின் விட்டு வந்து வேந்த நீ கொள்க என்ன – நாககுமார:2 57/3
விரகு நல் குமரனும் வியந்து வந்து கேட்டனன் – நாககுமார:2 66/3
ஆடும் வாரணம் மிசை அண்ணல் வந்து இழிதர – நாககுமார:2 69/1
வேந்தன் வந்து அடி வணங்கி விரித்து ஒன்று வினவினானே – நாககுமார:3 76/4
செல்வனை கொல்வது என்று சிரீதரன் சேனை வந்து
பல் சன மனையை சூழ பண்பு உடை வியாளன் கண்டு – நாககுமார:3 82/1,2
ஆனை மேல் குமரன் தோன்றி அவனும் வந்து எதிர்த்த போது – நாககுமார:3 83/2
குன்று என திரண்ட தோளான் குமரனும் கேட்டு வந்து
சென்று அந்த ஆலயத்தில் சினவரன் பணிந்து நின்று – நாககுமார:3 92/1,2
வியந்தர தேவன் வந்து வந்தனைசெய்து நிற்ப – நாககுமார:3 95/1
அங்கு உள இயக்கி வந்து அடி பணிந்து இனிது சொல்வாள் – நாககுமார:3 96/4
நினைவன் யான் அங்கு வா என் நீங்கி நல் குமரன் வந்து
வனசரன்-தன்னை கண்டு அதிசயம் கேட்ப சொல்வான் – நாககுமார:3 97/3,4
நாக நல் எருத்தின் வந்து நகர் புகுந்து இருப்ப மிக்க – நாககுமார:4 114/3
இமையவர்கள் வந்து தொழ இன்புற்று இருப்பாரே – நாககுமார:4 119/4
கள் அவிழ் மா சுகண்டன் அவன் வந்து உடன் – நாககுமார:4 124/2
நாடி வந்து இருந்தனன் நன்கு உஞ்சை நகர்-தனில் – நாககுமார:4 129/2
சேடி கண்டு மேனகிக்கு செப்ப வந்து கண்டவள் – நாககுமார:4 129/3
வரு கயல் விழியாள் நாகவசுவும் வந்து அமரனுக்கு – நாககுமார:5 149/3
இங்கு வந்து அரசன் ஆனாய் இனி அந்த தேவி வந்து – நாககுமார:5 150/2
இங்கு வந்து அரசன் ஆனாய் இனி அந்த தேவி வந்து
தங்கு நின் மனைவி ஆனாள் தவ முனி உரைப்ப பின்னும் – நாககுமார:5 150/2,3
இந்திர பதமும் பெற்று இங்கு வந்து அரசர் ஆகி – நாககுமார:5 152/3
நன்றுடன் செல்லும் நாளுள் நயந்தரன் வந்து இறைஞ்சி – நாககுமார:5 153/3
பின்னி வந்து பிறங்கின கண்டனன் – யசோதர:1 20/4
வந்து மா நகர்ப்புறத்து ஓர் வள மலர் பொழிலுள் விட்டு – யசோதர:1 24/1
அஞ்சினம் எனினும் மெய்யே அடைப வந்து அடையுமானால் – யசோதர:1 33/1
நங்களை வந்து கூடி நடந்தன அனந்தம் அன்றோ – யசோதர:1 38/4
வந்து உடன் வணங்கும் வானோர் மணி புனை மகுட கோடி – யசோதர:1 42/1
இடுக்கண் வந்து உறவும் எண்ணாது எரி சுடர் விளக்கின் என்-கொல் – யசோதர:1 62/1
பூம் கணை மாரி வெள்ளம் பொருது வந்து அலைப்ப புல்லி – யசோதர:2 91/2
வந்து ஒர் மா மயிலின் வயிற்று அண்டமாய் – யசோதர:3 162/2
வந்து நாளிடை நாயொடு கண்டகன் – யசோதர:3 162/3
வந்து ஒர் வாளியினால் மயில் வாட்டினான் – யசோதர:3 162/4
வந்து மா நகர புற சேரி வாய் – யசோதர:3 164/2
வந்து குப்பையின் மா சனம் உண்ட பின் – யசோதர:3 169/1
மன்னன் மா மயில் வந்து விந்தக்கிரி – யசோதர:3 176/1
வந்து கார் இருள் வண்ணத்த நாகம் ஆய – யசோதர:3 177/2
வந்து வாயின் மடுத்து அது கொண்டது – யசோதர:3 181/2
வந்து வார் வலைப்பட்ட கரா மரித்து – யசோதர:3 183/2
வந்து ஒர் ஆட்டின் மட பிணை ஆயதே – யசோதர:3 183/4
உற்ற பல் உயிர் கொன்று வந்து எற்றினான் – யசோதர:3 191/3
வந்து இடங்கரும் ஆகிய ஆடு-அது – யசோதர:3 205/2
வந்து மாயிடம் ஆகி வளர்ந்ததே – யசோதர:3 205/4
வணிகர் வந்து மகிழ்ந்து விட்டார்களே – யசோதர:3 206/4
வந்து உளம் மகிழ்ந்தது எங்கும் வளர் மது பருவம் மாதோ – யசோதர:4 226/4
கேள் ஒருவன் வந்து இடை புகுந்து அரச கெட்டேன் – யசோதர:5 267/3
இந்திரர்கள் வந்து அடி பணிந்து அருளுக எனினும் – யசோதர:5 271/1
தானவரும் வந்து தொழு தவ உருவு கொண்டான் – யசோதர:5 277/2
வந்து மறி மயிடமுடன் வாரணமும் ஆகி – யசோதர:5 299/2
வந்து உன் மகள் அபயமதி ஆகி வளர்கின்றாள் – யசோதர:5 299/4
அரும் கடி கமழும் சோலை-அதனுள் வந்து இனிது இருந்தான் – யசோதர:5 318/4
வந்து வானவர் திசை-தொறும் வணங்கினர் வாழ்த்தினர் மலர்_மாரி – யசோதர:5 327/1
வந்து தேவியர் மன்மத_வாளியின் மகிழ்ந்து உடன் புடைசூழ்ந்தார் – யசோதர:5 327/4
ஊறி வந்து ஒழுகும் ஒருபால் எலாம் – சூளாமணி:1 19/4
மாழை வாள் நெடும் கணும் மயங்கி வந்து சென்று – சூளாமணி:2 44/2
இந்திர உலகம் வந்து இழிந்தது ஒக்குமே – சூளாமணி:2 50/4
ஈங்கு உடன் இழிந்து வந்து இருவர் தோன்றினார் – சூளாமணி:3 70/2
கடல் ஒளி மணி_வணன் கனவில் வந்து எமது – சூளாமணி:3 81/1
விசும்பகத்து இழிந்து வந்து ஓர் வேழம் வெண் போது சேர்ந்த – சூளாமணி:3 106/3
மின் மலர்ந்து இலங்கு பைம்பூண் விஞ்சை வேந்து ஒருவன் வந்து
தன் மகள் ஒருத்தி-தன்னை தந்தனன் போகும் என்றான் – சூளாமணி:3 107/3,4
எஞ்சல்_இன்று இயங்கி வந்து இழியுமாய்விடில் – சூளாமணி:3 115/3
வம்பு பாய்ந்து வந்து ஒசிந்து சாறு சோர்வ மானுமே – சூளாமணி:4 131/4
மா துணர் பொதும்பர் வந்து வைக மற்று அது ஊன்றலால் – சூளாமணி:4 135/3
பைங்கண் மால் யானையாற்கு பருவம் வந்து இறுத்தது என்றாள் – சூளாமணி:4 160/3
வேந்து வந்து இறைஞ்ச யான் விளங்குகின்றதே – சூளாமணி:4 221/4
பொழில் கதிர் பரப்பி வந்து பொங்கு இருள் புதைய நூறும் – சூளாமணி:5 258/1
கொற்ற வேல் மன்னர்க்கு ஓதும் குணம் எலாம் குழுமி வந்து
முற்றும் நின்று உருவுகொண்ட மூர்த்தி நின் முன்னர் யாங்கள் – சூளாமணி:5 276/1,2
ஊடகம் கசிந்து ஒசிந்து நின்று சென்று வந்து உலாய் – சூளாமணி:6 485/3
ஈண்டு வந்து இசை குற்றேவல் எம் இறை அடி-கண் செய்தாய் – சூளாமணி:6 546/3
ஈங்கு இரு குலத்து_உளீர்க்கும் கருமம் வந்து இசைத்த போழ்தின் – சூளாமணி:6 549/3
வரிந்த கச்சையன் ஒருவன் வந்து வண்டு – சூளாமணி:7 583/3
சுற்றி வந்து அடையும்படி சூழ்ந்து சென்று – சூளாமணி:7 626/2
வாய்தலில் நின்றனர் வந்து என மன்னன் முன் – சூளாமணி:7 659/3
குன்றின் மேல் பெறுவது என் வந்து கொள்க யான் – சூளாமணி:7 689/2
வீங்கி வந்து இழிந்த போழ்து மெய்யென வியப்பு சென்றேன் – சூளாமணி:7 771/4
உருவமும் புகழும் என்று ஆங்கு அவற்றின் ஊழ் காத்து வந்து
மருவிய உருவம் இங்கே மறைந்துபோம் மற்ற யாக்கை – சூளாமணி:7 776/2,3
மாலும் வாரி திங்கள் மூன்றும் வந்து அறாத மாண்பினால் – சூளாமணி:7 787/1
வாய் இதழ் திறம் கொள கனிந்த தொண்டை வந்து ஒசிந்து – சூளாமணி:7 793/1
வேற்றுவன் தமர்கள் வந்து உரைப்ப எம்பி இ – சூளாமணி:7 824/3
இட்டமாய் வந்து இழிந்தது போலுமே – சூளாமணி:8 894/4
மட்டு உயர் அலங்கல் சூடி வயவரும் வந்து சூழ்ந்தார் – சூளாமணி:8 916/4
துன்ன அரும் கவை முள் கோலோர் சூழ்ந்து வந்து அணைக என்றான் – சூளாமணி:8 928/4
வருதற்கு முதலும் முன்பே மருசி வந்து உணர்த்த கேட்டாய் – சூளாமணி:8 972/1
நாளை யான் நமர்களோடு சூழ்ந்து வந்து அறிவல் என்று – சூளாமணி:8 1025/2
வள்ளலார் மனத்துக்கு எஃகாய் மாலை வந்து இறுத்தது அன்றே – சூளாமணி:8 1028/4
பகலானொடு வந்து இரவும் பகலே – சூளாமணி:8 1078/3
வந்து சுடர் ஏந்தி வலனே சுழல மாட்டி – சூளாமணி:8 1101/2
பண்டே போல் வந்து பயிலாது போ-மினே – சூளாமணி:8 1120/4
காதலால் வந்து என் கவான் மேல் இருப்பினும் – சூளாமணி:8 1122/1
பூவினுள் மடந்தை வந்து புகுந்தவாறு உரைக்கலுற்றேன் – சூளாமணி:9 1131/4
உண் மிசை உக்கு ஓர் நச்சு துள்ளி வந்து உறைப்பதே போல் – சூளாமணி:9 1132/2
தமருள் அங்கு ஒருவன் வந்து சக்கிரவாளம்-தன்னுள் – சூளாமணி:9 1145/3
கடிவினை நிலையும் அன்றே கண்டு வந்து ஒருவன் கூற – சூளாமணி:9 1146/2
வானவர் உலகும் மண்ணும் வந்து நின் வாயில் பற்றி – சூளாமணி:9 1167/3
காய்ந்து வந்து இறுத்த பின்றை கடி நகர் நமது தன் மேல் – சூளாமணி:9 1187/2
தாள் வரை இழிந்து வந்து தகை மணி நீல_வண்ணன் – சூளாமணி:9 1194/3
மாதிரத்து ஒசிந்தவே போல் வந்து ஒருங்கு இருவர் நின்றார் – சூளாமணி:9 1203/4
ஈண்டு வந்து இவனொடு திளைக்கலுற்றனள் – சூளாமணி:9 1209/2
துன்னி வந்து இவன் அடி தொழுவனேல் உயிர் – சூளாமணி:9 1215/1
போரொடு வந்து புகுந்தன அன்றே – சூளாமணி:9 1233/4
வந்து வன வேங்கை மலர் கால் சிதர்வ போன்றும் – சூளாமணி:9 1292/2
மணி குண்டலங்கள் இரு பாலும் வந்து வரையாக மீது திவள – சூளாமணி:9 1327/3
மலை மேலும் என்னை மதியாது வாழ்தி மனிசர்க்கு வந்து படையாய் – சூளாமணி:9 1329/1
மலை மேலும் நின்னை மதியாது வாழ்வன் மனிதர்க்கு வந்து படையாய் – சூளாமணி:9 1330/1
மீனின் வந்து வீழ்ந்ததே – சூளாமணி:9 1377/4
ஒருவு_இல் வாள் அழுவம் வந்து உந்தும் அ படை – சூளாமணி:9 1391/2
வணங்குபு சூழ மற்று அ மா பெரும் தெய்வம் வந்து
மணம் கமழ் சுரமைநாடன் தானை மேல் மடுத்தது அம்மா – சூளாமணி:9 1428/3,4
வட்டமாய் உருளும் கண்ண கணங்கள் வந்து இரைத்த அன்றே – சூளாமணி:9 1429/4
வேய்ந்து என விரித்து வீசி விசும்பிடை இழிந்து வந்து
காய்ந்து எரி கணையினாற்கு கருடனும் உழையன் ஆனான் – சூளாமணி:9 1443/3,4
இன்று வந்து என் முன் நின்றும் இது-கொலோ கருதிற்று என்றான் – சூளாமணி:9 1448/4
சிறியவன் உரைகள் வந்து என் செவி சுடும் பொறுக்கல் ஆற்றேன் – சூளாமணி:9 1449/1
வலம்கொண்டு வந்து மைந்தன் வல புடை நின்றது அன்றே – சூளாமணி:9 1460/4
மின் அவிர் நுண்_இடையார் மேல் வந்து அணுகினார் – சூளாமணி:9 1469/4
பைய வந்து தாமரையின் பரவை தடத்தும் மாளிகை மேல் – சூளாமணி:9 1478/2
வணங்கி வந்து பல தெய்வம் வழிபாடு ஆற்றும் மறை நேமி – சூளாமணி:9 1479/3
அழிவன அருகு வந்து அசைந்தது ஒத்தவே – சூளாமணி:9 1516/4
வந்து தாழ்ந்து மது மாரி தயங்கி – சூளாமணி:10 1578/3
அன்னம் என வந்து அரசி ஆர் பொழில் அடைந்தாள் – சூளாமணி:10 1602/4
வந்து அணையும் எல்லை உள் மயங்கி ஒரு மாற்றம் – சூளாமணி:10 1605/2
ஒட்டிவிடு காதலொடு வந்து உருவுகொண்டு – சூளாமணி:10 1617/3
விழு மலர் துகள் வந்து ஊன்ற மெல் அடி மெலிந்த என்பார் – சூளாமணி:10 1642/2
ஐவனம் கலந்த சாரல் அருகு வந்து அணைவதே போல் – சூளாமணி:10 1664/2
மை வரு நெடும் கண் நல்லார் நடுங்க வந்து அணைந்தது அன்றே – சூளாமணி:10 1664/4
கலிங்கின் ஆறு இழிந்து கீழே கலந்து வந்து எழுந்த தெள் நீர் – சூளாமணி:10 1672/2
தொழுது வந்து இளையவர் உணர்த்த தொண்டை வாய் – சூளாமணி:10 1687/2
விஞ்சையன் ஒருவன் தோன்றி விசும்பின் ஆறு இழிந்து வந்து
மஞ்சு இவர் சோலை வாயில் வாயிலோன் வாயிலாக – சூளாமணி:10 1694/2,3
அணங்கு இவர் சிறுவன் வந்து உன் அணி வயிற்று அகத்து பட்டான் – சூளாமணி:10 1708/2
மணி நகு விமானம் ஒன்று இழிந்து வந்து நம் – சூளாமணி:10 1724/1
வந்து ஆடும் தேனும் முரல் வரி வண்டும் ஆட மணி வடமும் பொன் ஞாணும் வார் முலை மேல் ஆட – சூளாமணி:10 1754/3
நறு மாலை வந்து அலைப்ப நல் மேனி நோமால் நங்காய் இ பந்தாடல் நன்று அன்றாம் என்பார் – சூளாமணி:10 1756/1
இறுமால் இ மின் மருங்குல் என் பாவம் என்பார் இளம் முலை மேல் ஏர் வடம் வந்து ஊன்றுமால் என்பார் – சூளாமணி:10 1756/2
மன்னர்கட்கு இறைவன் வந்து இருப்ப மண் மிசை – சூளாமணி:10 1771/3
உருவு உடை உலகம் வந்து இழிந்தது ஒத்ததே – சூளாமணி:10 1773/4
இங்கு வந்து இறுத்தன என்னும் ஈட்டன – சூளாமணி:10 1777/2
இங்கு வந்து ஏறுக என்று சாற்றலும் – சூளாமணி:10 1783/2
பீழைமை பலவும் செய்து பிணி படை பரப்பி வந்து
வாழ் உயிர்ப்பு ஒழித்து வவ்வி வலிந்து உயிர் வாங்கி உண்ணும் – சூளாமணி:11 1857/1,2
இருள் ஆழி ஏழு உலகும் சூழ் ஒளியின் மூழ்க இமையாத செம் கண்ணின் இமையோர் வந்து ஏத்த – சூளாமணி:11 1907/2
யான் அருள வேண்டி அடி_இணை பணியும் போழ்து இமையவர்_கோன் ஆயிர செம்_கணான் வந்து
தான் அருளும் ஆறு என்று தாள் பணியும் போழ்தும் தகை ஒன்றதேல் இறைமை தக்கதே அன்றே – சூளாமணி:11 1909/3,4
கவழ மனை மேவு களி யானை என வந்து ஆங்கு – சூளாமணி:11 2030/3
துன்னும் இரு நீலம் என வந்து எதிர் துதைந்த – சூளாமணி:11 2031/4
அரண் தக வந்து ஏறி பின் ஆரண அச்சுதர் உலகின் – சூளாமணி:11 2062/3
மீது வந்து ஏறியும் மேவல் செய்யும் நம் – சூளாமணி:12 2104/2
பேடு வந்து ஒன்று பாய்ந்து முடிந்தது முடிந்த பின்னை – சூளாமணி:12 2117/2
ஓடி வந்து ஒருத்தி வீழ்ந்தாள் உழையவர் அறுவர் பட்டார் – சூளாமணி:12 2117/3
ஆடவன்-தானும் போழ்து கழித்து வந்து ஒருவன் ஆழ்ந்தான் – சூளாமணி:12 2117/4
வந்து பெயரா வள நகரம் புக்கானே – சூளாமணி:12 2124/4
யாமத்து ஈண்டி வந்து ஆண்டலை மாண்பு_இல அழைக்கும் – நீலகேசி:1 29/3
வணங்கி வந்து இடம் வலம்கொண்டு வழிபடு பொழுதில் – நீலகேசி:1 60/1
செரு மலையும் பல் படையும் செம் தீயும் வந்து இங்கு – நீலகேசி:1 111/3
என் கண்டு வந்து இங்கண் இது கொண்டாய் என சொன்னாள் – நீலகேசி:4 274/4
இரணியனை போல் வந்து இங்கு இடர்ப்பட்டாய் என்றானே – நீலகேசி:4 284/4
வந்து உடம்பு வருத்தல் பழுது என்பாய் – நீலகேசி:4 318/2
வந்து இங்கண் நின்ற பொழுது உண்மை மறுக்கலாமோ – நீலகேசி:4 400/2
இங்கு ஆடி வாழ்வனவும் ஊனாய் வந்து ஈண்டியவால் – நீலகேசி:5 470/2
வாய்த்துரை ஈது என வாமன் இது சொல்லும் வந்து உறுமேல் – நீலகேசி:5 517/1
குழுக்களாய் வந்து நும் கோள் இறு-மின் என்றாள் – நீலகேசி:5 655/4
வந்து பெருகி வரிசையினால் மிகும் – நீலகேசி:7 758/3
வந்து தோன்றி மது மயக்கு ஆற்றலின் – நீலகேசி:10 858/2
மறைந்த பூதத்தில் உண்மை வந்து எய்துமால் – நீலகேசி:10 876/4
மேல்


வந்துசேர்ந்தது (1)

உரிமையால் தோழர் வந்துசேர்ந்தது கூறல் உற்றேன் – நாககுமார:3 74/4
மேல்


வந்தும் (2)

சென்றும் வந்தும் தியானம் புகல் என்றாள் – நீலகேசி:4 315/4
பெரியது ஓர் உருமும் நீர் பிண்டம் வந்தும் நீர் – நீலகேசி:8 792/3
மேல்


வந்துளது (1)

உற்று வந்துளது சால உறுதியும் உடையது ஒக்கும் – சூளாமணி:5 306/2
மேல்


வந்துறும் (3)

நன்று_அலாதன நங்களை வந்துறும் – யசோதர:1 15/4
வரு சிலை இருபத்தைந்தின் வந்துறும் அங்கம் எல்லாம் – யசோதர:1 40/2
முற்ற முன் உரைத்த பேறும் வந்துறும் முறைமை என்றான் – யசோதர:4 240/4
மேல்


வந்தே (7)

இவள் முலைக்கு இயைந்த நல் எழில் மணம்மகன் வந்தே
துவள் இடை இள முலை தோய்ந்து கொண்டு போம் என – உதயணகுமார:1 63/1,2
எரி என வெகுண்டு வந்தே இனிய நாடு அழிக்கலுற்றார் – உதயணகுமார:3 165/2
சல்லகீணை கொண்டு உடன் சமாதி வந்தே எய்தலும் – உதயணகுமார:6 354/1
அன்னவர் தாயும் வந்தே அரசனை கண்டு உரைப்பார் – நாககுமார:2 54/2
அஞ்சுநூற்றுவர்கள் வந்தே அடி பணிந்து இனிய கூறும் – நாககுமார:4 111/1
மற்று மா மன்னன் தேவி வரும் முறை மரபின் வந்தே
கற்றை வார் குழலி மெல்ல காவலன் பால் இருந்தாள் – யசோதர:2 129/3,4
மன் அபயவுருசியொடு மதி-அவளும் வந்தே
சொல் நவில் அருள் குரவன் துணை அடி பணிந்தார் – யசோதர:5 301/3,4
மேல்


வந்தேம் (1)

கொண்டு வந்தேம் மறி அறுக்க என்றார் கொலையாளர் – நீலகேசி:1 36/4
மேல்


வந்தேன் (4)

அந்தரத்து இருந்து யான் அன்பினில் வந்தேன்
இந்திரன் எனக்கு இறை ஈண்டும் புதல்வர்க்கு – உதயணகுமார:1 78/2,3
மற்று அவளோடும் வந்தேன் மன்னன் யான் மருசி என்பேன் – சூளாமணி:6 533/1
தருதற்கு மகிழ்ந்து வந்தேன் தாழம் ஈங்கு ஒழிக என்றான் – சூளாமணி:8 972/4
நெருங்கு ஒளி உருவம் கொண்டு நின்னை யான் நினைந்து வந்தேன் – சூளாமணி:8 1015/4
மேல்


வந்தேனை (1)

கொல்ல கருதி வந்தேனை குணங்களாலே வணங்குவித்த – நீலகேசி:1 138/3
மேல்


வந்தோம் (3)

இன்ன பல் பிறவி-தோறும் இடும்பைகள் தொடர்ந்து வந்தோம்
மன் உயிர் கொலையினால் இ மன்னன் வாழ்க என்னும் மாற்றம் – யசோதர:1 63/2,3
வந்தோம் என சொல்லி வாங்குபவர் இல்லை – சூளாமணி:11 1930/2
வந்தோம் என நின்ற மாண்பு_உடையார்களும் – சூளாமணி:11 1963/3
மேல்


வப்பின் (1)

வப்பின் ஆர் முலை காய்வது வாமன் நீ – நீலகேசி:5 548/2
மேல்


வப்பு (1)

வப்பு இள வன முலையார் மணல் விளையாட்டு அதுவே போல் – நீலகேசி:4 289/4
மேல்


வம் (1)

பிணிசெய்து எம் உழை வம் என பேசினான் – யசோதர:3 209/3
மேல்


வம்-மின் (2)

வம்-மின் நீர் பசியின் வாடி வருந்திய மெய்யர் ஆனீர் – யசோதர:1 26/2
மா காய வரை ஆளும் மன்னர் கோன் மட மகளை வம்-மின் காண்பாம் – சூளாமணி:9 1534/4
மேல்


வம்-மினே (1)

என் அவன் உவப்பது என்று எண்ணி வம்-மினே – சூளாமணி:9 1215/4
மேல்


வம்ப (7)

வம்ப வெண் நிலா இலங்கு திங்கள் போல மன்னினான் – சூளாமணி:6 474/4
வம்ப வெண் முத்த சாந்தின் மட்டித்து மணிகள் எல்லாம் – சூளாமணி:8 855/2
வம்ப மா இரு துணிபட்ட மாவொடு – சூளாமணி:9 1388/1
வம்ப திரள் உருவின் மாணிக்க செம் கதிரை – சூளாமணி:10 1655/1
வம்ப மணி பெய்து வான் கேழ் மருப்பு ஓச்சி – சூளாமணி:10 1659/2
வம்ப துகிலின் வடம் சூழ்ந்த அல்குல் மணிமேகலை மருட்ட – சூளாமணி:10 1749/2
வம்ப துகிலின் வடம் சூழ்ந்து மணிமேகலையும் தான் ஏற்றி – சூளாமணி:10 1753/2
மேல்


வம்பாக (1)

தேன் அருளி மந்தார செம் தாமம் தாழ்ந்து திரள் அரைய செம்பவளம் வம்பாக ஊன்றி – சூளாமணி:11 1909/1
மேல்


வம்பில் (1)

வம்பில் நீண்ட மை வாள் நெடும்_கண்ணினாள் – சூளாமணி:5 343/4
மேல்


வம்பின் (1)

வம்பின் அணி வாள் கண் இடை மை பிறழ வைத்து – சூளாமணி:8 865/3
மேல்


வம்பு (20)

வம்பு வார் பொழில் மா முகில் சூடுவது – யசோதர:1 5/3
வம்பு வாரண முட்டையின் வைத்து உடன் – யசோதர:3 163/2
வம்பு வான் இடு தனு என வடிவு உடை வானவர் ஆனாரே – யசோதர:5 326/4
வம்பு பாய்ந்து வந்து ஒசிந்து சாறு சோர்வ மானுமே – சூளாமணி:4 131/4
வம்பு உயர் மகர பேழ் வாய் வயிரமாகண்டன் வண்டும் – சூளாமணி:5 299/2
வம்பு சேர் முலை வாரி வளாகமே – சூளாமணி:5 345/4
வம்பு நீர் வரைப்பகம் வணக்க வந்த மாண்பு உடை – சூளாமணி:6 500/2
வம்பு கொண்டவன் போல் நின்று வளை_வண்ணன் மொழிந்தான் – சூளாமணி:7 727/2
வம்பு அவாம் குழலின் ஏங்க மணி அறை அரங்கம் ஆக – சூளாமணி:7 766/2
வம்பு_அறா மகர பைம் பூண் வானவர்-தமக்கும் ஆமோ – சூளாமணி:7 770/4
வம்பு நீர்மையவாய் வளம் கொண்டவே – சூளாமணி:8 895/4
வம்பு அழகு நோக்கி வழிபடுவதே சாலும் – சூளாமணி:8 1119/2
வம்பு பெய் மழை முகில் பொருவ போன்றவே – சூளாமணி:9 1277/4
வம்பு கொண்ட வளையங்கள் கணையம் விட்டுவிட்டு ஏறு – சூளாமணி:9 1347/3
வம்பு உருவம் தோன்ற மணி அருவி ஆடுவார் – சூளாமணி:10 1653/4
வம்பு எறி வளாகம் செம்பொன் மஞ்சங்கள் மலிர ஏறி – சூளாமணி:10 1790/3
வம்பு அழகு கொண்ட மணி மென் முலை வளர்ந்து ஆங்கு – சூளாமணி:11 2027/2
வம்பு அழகு கொண்ட மணி மேனி அவர் பூ ஆர் – சூளாமணி:11 2037/2
வம்பு இன மணி வண்டு வருடும் தாமரை – சூளாமணி:12 2085/3
வம்பு என்று கருதல் நீ வைகலும் யாம் உரையாமோ – நீலகேசி:4 312/4
மேல்


வம்பு_அறா (1)

வம்பு_அறா மகர பைம் பூண் வானவர்-தமக்கும் ஆமோ – சூளாமணி:7 770/4
மேல்


வய (7)

மை ஆர் சென்னி மால் வரை ஆளும் வய மொய்ம்பில் – சூளாமணி:5 318/1
தன்னை வென்ற தண் தார் வய வேந்தனை – சூளாமணி:7 624/1
மண்டு வானை வய வேந்தன் கண்டு வாளி சிந்தினான் – சூளாமணி:9 1349/4
பொரு நல் வய வேந்தர் போற்றி இசைப்ப வந்தான் – சூளாமணி:9 1465/2
வரை செய்து அனைய திரள் தோளாய் மறிதல் பொருளோ வய வேந்தே – சூளாமணி:9 1473/4
வண்டு வழி செல்ல வய மன்னர் மதி செல்ல – சூளாமணி:10 1797/1
வாதிகட்கு ஓர் வய புலி ஏறு அனான் – நீலகேசி:3 234/4
மேல்


வயங்கு (10)

வான் உயர் கடவுளை வயங்கு சேவடி – சூளாமணி:4 218/1
வயங்கு தொல் புகழ் அம்பரசரன் மகிழ்ந்து இருந்தான் – சூளாமணி:6 472/4
வஞ்சம்_இல் வயங்கு கேள்வி மதிவரன் கரத்தில் வாங்கி – சூளாமணி:6 512/4
வரை மலி வயங்கு தோளாய் வியாதியால் மயங்கினார்க்கு – சூளாமணி:6 520/1
வாட்டம்_இல் வயங்கு கண்ணி மணி முடி மன்னன் ஓலை – சூளாமணி:6 526/2
வளர் ஒளி வயங்கு தோன்றல் வருத்தமானத்து மன்னன் – சூளாமணி:8 830/2
மன்னவற்கு இளைய வேந்தன் வயங்கு எரி பெயர் கொள் தேரான் – சூளாமணி:8 843/3
வஞ்சம் இல்லா புகழானை வயங்கு செம் தீ வாய் பெய்தார் – சூளாமணி:9 1483/4
இங்கு இவனது இட மருங்கின் எழில் வயங்கு மணி மஞ்சம் இலங்க ஏறி – சூளாமணி:10 1808/1
வயங்கு இயங்கு ஓடியவாய் இரண்டாய அறிவினவே – நீலகேசி:1 78/4
மேல்


வயத்தினும் (1)

மலைத்தலில் வயத்தினும் பெரியன் மல்லினும் – சூளாமணி:8 909/3
மேல்


வயது (1)

நல் புறத்தன நாற்பதாம் வயது
இப்புறத்தன இளம் கரும் கைம்மா – சூளாமணி:7 586/1,2
மேல்


வயந்த (3)

வயந்த மன்னவன் வந்தனன் என்றலும் – யசோதர:1 13/2
வங்க-வாய் பவழ செவ்வாய் வயந்த மா திலகை என்பாள் – சூளாமணி:4 160/4
வயந்த முன்னிய திலகை கல்லியாணிகை வடிவு ஆர் – சூளாமணி:6 472/1
மேல்


வயந்தகன் (11)

வள்ளலும் நடப்பானாக வயந்தகன் விலக்க போந்து – உதயணகுமார:1 47/2
உறு வயந்தகன் உற்ற ஐந்நூற்றுவர் – உதயணகுமார:1 50/3
இலங்க ஓலை எழுதி வயந்தகன்
நலம் கொள் கையில் நவின்று கொடுத்தனன் – உதயணகுமார:1 60/3,4
வயந்தகன் வந்து உரைப்ப வத்தவகுமரன்-தானும் – உதயணகுமார:1 111/2
வயந்தகன் வீணை கொண்டு வன் பிடி ஏறி பின்னை – உதயணகுமார:1 112/1
வயந்தகன் கூற மன்னன் மா பிடி நிற்க என்றான் – உதயணகுமார:1 112/4
வாவு நாற்படையும் கொண்டு வயந்தகன் வருவேன் என்றான் – உதயணகுமார:1 116/3
உவமை_இல் வயந்தகன் தன் ஊர் வந்து உடன் போந்ததும் – உதயணகுமார:2 128/2
துன்ன அரும் சூழ்ச்சி தோழன் வயந்தகன்
மன்னற்கு உறுதி மறித்து இனி கூறும் – உதயணகுமார:2 148/2,3
வயந்தகன் உரைப்ப கேட்டு வத்தவன் காவு சேர – உதயணகுமார:4 197/2
உருமண்ணு இடபகன் யூகி நல் வயந்தகன்
பொரு_இல் நால் அமைச்சரும் பொற்பு அரசன் மாதரும் – உதயணகுமார:6 358/1,2
மேல்


வயந்தகன்-தன்னை (1)

வத்தவகுமரன் கேட்டு வயந்தகன்-தன்னை நோக்கி – உதயணகுமார:2 150/1
மேல்


வயந்தகன்-தன்னோடு (1)

வாளொடு கை வில் ஏந்தி வயந்தகன்-தன்னோடு எண்ணி – உதயணகுமார:1 84/1
மேல்


வயந்தகன்-தனக்கு (1)

வயந்தகன்-தனக்கு வாய்ந்த பதினெட்டு ஊர் கொடுத்தான் அன்றே – உதயணகுமார:4 207/4
மேல்


வயந்தகன்-தான் (1)

மெய்வகை வயந்தகன்-தான் வீறு அமைந்து இனிதின் வந்தான் – உதயணகுமார:1 119/4
மேல்


வயந்தகன்னும் (1)

நாம நல் வயந்தகன்னும் நன்கு அறி காகதுண்ட – உதயணகுமார:3 155/3
மேல்


வயந்தகனும் (2)

துணை வயந்தகனும் தொல் சீர் இடபகனும் என்ப ஆமே – உதயணகுமார:1 28/4
இன்ன நற்படி இருப்ப இயல் வயந்தகனும் தான் – உதயணகுமார:1 64/3
மேல்


வயந்தகாலத்து (1)

மா கொழுந்து அசோகம் என்று ஆங்கு இரண்டுமே வயந்தகாலத்து
ஆங்கு எழுந்து அவற்றை எல்லாம் அணிபெற அலரும் அன்றே – சூளாமணி:2 64/3,4
மேல்


வயந்தசேனை (1)

மதுகரி வயந்தசேனை என இவர் ஆதியாக – சூளாமணி:8 994/1
மேல்


வயந்தம் (4)

வயந்தம் ஆடவே மன்னனும் மாதரும் – நாககுமார:1 33/1
வயந்தம் ஆடுன் வகையினர் ஆயினர் – யசோதர:1 13/4
வயந்தம் ஆங்கு உணர்த்த கேட்டே மன்னவன் மக்களோடும் – சூளாமணி:4 168/1
மன்னவன் வயந்தம் ஆட்டு அருளி மா மணி – சூளாமணி:4 178/2
மேல்


வயந்தன் (1)

அகம் தெளிந்த வயந்தன் மனைவியாம் – உதயணகுமார:6 344/2
மேல்


வயந்தனை (1)

மா துணர் வயந்தனை மலர தோன்றுமே – சூளாமணி:4 221/2
மேல்


வயமா (1)

சீயம் ஆயிரம் செகுத்திடும் திறலது வயமா
ஆய ஆயிரமாயிரம் அடு திறல் அரிமா – சூளாமணி:7 724/1,2
மேல்


வயல் (15)

செந்நெல்கள் விளை வயல் செழும் புனல் நதிகளும் – உதயணகுமார:1 71/2
சோலை நல் வயல் துகைத்து அழித்ததே – உதயணகுமார:6 316/4
வள வயல் வாரியின் மலிந்த பல் பதி – யசோதர:2 74/1
மணம்கொள் வார் முரசும் வயல் ஓதையும் – சூளாமணி:1 15/3
வயல் ஓதம் மயங்க மயங்க அதிர்ந்து – சூளாமணி:7 801/2
வளர் செங்கிடையின் வளை ஆடும் வயல்
வளர் செங்கிடை மா மலர் மல்கு சிகை – சூளாமணி:7 808/3,4
வயல் ஆம்பல் நெறித்த வகை தழையள் – சூளாமணி:7 809/1
வயல் ஆம்பல் மிலைத்த அடி சவியள் – சூளாமணி:7 809/2
வயல் ஆம்பல் மலிந்த பரப்பு உடையள் – சூளாமணி:7 809/3
வயல் ஆம் பல் மலர் தொகை மாலையினாள் – சூளாமணி:7 809/4
துன்னும் நீர் வயல் சுரமியத்து அகணியுள் சுடர் அணி நகர் சார்ந்து – சூளாமணி:8 889/3
சுற்று நீர் வள வயல் சுரமைநாடு உடை – சூளாமணி:8 901/2
அஞ்சலர் அமர் களம் என்னும் ஆர் வயல்
விஞ்சையர் குருதி நீர் வெள்ளம் தேர்த்து எழ – சூளாமணி:9 1408/1,2
வயல் மாண்பு உடைய வளமைத்து எனவும் – நீலகேசி:5 467/2
வயல் ஆமை போல்வது ஓர் மக்குளி இலான் என்று – நீலகேசி:5 648/3
மேல்


வயலிடை (1)

வரு புனலன வள வயலிடை மறிவன இன வாளை – நீலகேசி:1 12/1
மேல்


வயவர்-தம் (1)

தாம வேல் வயவர்-தம் தழல் அம் கொல் படை – சூளாமணி:2 53/3
மேல்


வயவர்கள் (1)

கருவி கொள் வயவர்கள் கழல் நரல் அரவமும் – சூளாமணி:8 940/3
மேல்


வயவரும் (1)

மட்டு உயர் அலங்கல் சூடி வயவரும் வந்து சூழ்ந்தார் – சூளாமணி:8 916/4
மேல்


வயவு (1)

மஞ்சு இவர் மகிழம்-தன் வயவு நோய் கெடூஉ – சூளாமணி:10 1588/2
மேல்


வயவுநோய் (1)

மலைத்தகு வயவுநோய் தீர வைத்தன – சூளாமணி:10 1592/2
மேல்


வயவோன் (1)

மருள் ஆழும் கழி வனப்பின் மற்று இவனே குல முதல்-கண் வயவோன் கண்டாய் – சூளாமணி:10 1806/4
மேல்


வயா (3)

மாது தன் வயா_நோய் தீர்ந்து வள நகர் புக்க பின்பு – உதயணகுமார:5 252/1
வயா திரு ஆக்கி வளர் பூசணிக்கு – நீலகேசி:4 364/1
வயா அதற்கு ஈண்டு பயத்தல் இல் அன்றே – நீலகேசி:4 364/4
மேல்


வயா_நோய் (1)

மாது தன் வயா_நோய் தீர்ந்து வள நகர் புக்க பின்பு – உதயணகுமார:5 252/1
மேல்


வயாவினாள் (1)

மான் இவர் நோக்கினாள் வயாவினாள் அது – சூளாமணி:10 1731/3
மேல்


வயிர் (2)

முரசம் ஆர்த்தன முரன்றன முரி வளை முகிலிடை வயிர் ஏங்க – சூளாமணி:8 872/1
வளையொடு வயிர் இசை மருவின மழை என – சூளாமணி:8 936/3
மேல்


வயிர (56)

ஒளிரு பொன் உகிர் சரணங்கள் வயிர முள் ஒப்பு_இல போரின்-கண் – யசோதர:3 225/3
சிலை பயில் வயிர தோளாய் செப்பிய பொருள் இது எல்லாம் – யசோதர:4 245/1
கொங்கு உடை வயிர குன்றின் கொழும் சுடர் விளக்கிட்டு ஆங்கு – சூளாமணி:5 255/1
மரம் தலை இணங்கி வான் தோய் மணி வளர் வயிர_குன்றம் – சூளாமணி:5 273/1
வளம் தரு வயிர பைம்பூண் மன்னவன் சிறுவன் வண் தார் – சூளாமணி:5 320/2
உலம் கெழு வயிர திண் தோள் ஒளி முடி அரசன் செம்மல் – சூளாமணி:5 322/2
வாய்ந்து எரி வயிர பைம்பூண் மன்னவன் புதல்வன் மல் ஆடு – சூளாமணி:5 324/2
ஈங்கு யான் இருந்தது என்றான் எரி சுடர் வயிர பூணான் – சூளாமணி:6 524/4
விலகிய கதிர ஆகி விடு சுடர் வயிர கோல – சூளாமணி:6 534/3
மின் அவிர் வயிர சூட்டு விடு சுடர் மணி பொன் பூணான் – சூளாமணி:6 544/2
சுந்தர வயிர திண் தோள் தோழரா செவிகள் ஒற்றா – சூளாமணி:6 565/2
மாடு எலாம் எரிந்து மின்னும் வயிர குண்டலத்தோடு அம் பொன் – சூளாமணி:7 676/1
அம் சுடர் வயிர பூணான் அருளினன் விடுப்ப ஆங்கண் – சூளாமணி:7 678/1
கல் நவில் வயிர திண் தோள் கடல்_வண்ணன் வினவ யாரும் – சூளாமணி:7 679/2
கல் நவில் வயிர திண் தோள் கடல்_வண்ணன் உவப்ப காட்டி – சூளாமணி:7 767/2
மடுத்தன வயிர தம்பம் மாட நீள் மதலை-தோறும் – சூளாமணி:8 849/2
கொழும் திரள் வயிர கோடி கூர் முளை செறித்து செம்பொன் – சூளாமணி:8 853/1
வயிர வேதிகை மலைவது கோபுர வாய்-தலின் படி தீண்டி – சூளாமணி:8 879/3
செம்பொன் மாளிகையும் வயிர திரள் – சூளாமணி:8 895/1
தொடு கடா வயிர தோட்டி உடையன தொடர்கள் ஊன்ற – சூளாமணி:8 912/2
மன்னிய வயிர குன்றம் வலம்புரி மணியின் கோவை – சூளாமணி:8 919/2
மங்கல வடிவின் வந்த வலன் உயர் வயிர கோட்டு – சூளாமணி:8 925/2
இரும்பு உடை வயிர கோட்டின் இடையன பயிரி நீக்கி – சூளாமணி:8 929/2
மங்கல வயிர கோட்டு வலம்கொள வரைந்து மற்று – சூளாமணி:8 930/2
மணி மருங்கு உடையன வயிர கோட்டின – சூளாமணி:8 956/1
மணி மருங்கு உடையன வயிர கோட்டின – சூளாமணி:8 956/3
கல் நவில் வயிர தோளான் கரு முகில் உருவ காளை – சூளாமணி:8 978/3
உலம் கொண்ட வயிர தோளான் உழைக்கல மகளிர் என்று – சூளாமணி:8 998/2
நாவியே கமழும் தொங்கல் நகை மணி வயிர பூணான் – சூளாமணி:9 1131/1
சொரி கதிர் வயிர பைம் பூண் அரசர்கள் பலரும் சூழ – சூளாமணி:9 1137/1
மடித்த வாய் எயிறு கவ்வி மருங்கின் ஓர் வயிர கல் தூண் – சூளாமணி:9 1139/1
படித்தலை நடுங்க மற்று அ பரூஉ திரள் வயிர தம்பம் – சூளாமணி:9 1139/3
எற்றிய வயிர திண் தூண் நெரிந்து இடை கிடந்த ஆறும் – சூளாமணி:9 1151/3
மன உணவு உண்டு மான பூ நின்ற வயிர ஒள் வாள் – சூளாமணி:9 1165/2
வயிர வில் மனத்தது ஆக கையது வையம் காக்கும் – சூளாமணி:9 1196/3
சிலை படு வயிர தோளான் செம் கதிர் முறுவல் தோன்றி – சூளாமணி:9 1198/2
இலை படு வயிர பைம் பூண் இமையவர் அல்லர் ஆயின் – சூளாமணி:9 1198/3
வண்டு இனம் பாடும் மாலையன் வரித்த கச்சினன் வயிர பூண் நிரைத்த – சூளாமணி:9 1319/1
மன்னவற்கு இளையவர் வயிர மால் வரை – சூளாமணி:9 1392/1
மாடு அடைந்து எதிர்ந்து தம் வயிர தண்டினால் – சூளாமணி:9 1398/1
மடுத்தது ஓர் வரை-தனை வயிர கைகளால் – சூளாமணி:9 1419/3
கல் நவில் வயிர தோளாய் காய்ந்தவன் விடுக்க ஈண்டு – சூளாமணி:9 1434/3
வலம்புரி வலத்தது ஆக இடத்தது ஓர் வயிர வல் வில் – சூளாமணி:9 1437/3
உலம் புரி வயிர தோளான் உரப்பினான் உரப்பலோடும் – சூளாமணி:9 1439/3
வாய்ந்த நல் வயிர துண்டம் வளைந்து ஒளி துளும்ப வள் ஆல் – சூளாமணி:9 1443/1
உலம் கொண்ட வயிர தோளாற்கு உற்றதை உணரமாட்டார் – சூளாமணி:9 1460/1
புலம் கொண்ட வயிர குன்றின் புடை வரும் பரிதி போல – சூளாமணி:9 1460/3
மகர பைம் பூண் மடவார்கள் வயிர குழையும் பொன் தோடும் – சூளாமணி:9 1477/1
அம் சுடர் வயிர பைம் பூண் அலை கடல்_வண்ணன்-தன்னால் – சூளாமணி:9 1550/3
மன் அவாம் வயிர தோளான் வலஞ்சுழி வாவி புக்கான் – சூளாமணி:10 1671/4
எரி மணி வயிர பூணான் இக்குவா குலத்துள் தோன்றி – சூளாமணி:10 1784/1
வண் திரள் மணி முத்தும் வயிர சாதியும் – சூளாமணி:11 1873/3
மத மழை பொழிவன வயிர கோட்டன – சூளாமணி:11 1881/2
பறிப்பர் பரிய வயிர முள் கொண்டு – சூளாமணி:11 1937/3
உலம் மிகு வயிர தோள் உருவ தாரினீர் – சூளாமணி:12 2087/4
உன்னிய திசையின் உய்க்கும் உணர்வு எனும் வயிர தோட்டி – சூளாமணி:12 2113/3
மேல்


வயிர_குன்றம் (1)

மரம் தலை இணங்கி வான் தோய் மணி வளர் வயிர_குன்றம்
உரம் தனக்கு உயர ஏந்தி உய்த்திடும் ஒருவற்கேனும் – சூளாமணி:5 273/1,2
மேல்


வயிரகண்டனே (1)

வளைந்த வாள் எயிற்றவன் வயிரகண்டனே – சூளாமணி:9 1263/4
மேல்


வயிரகண்டனோடு (1)

வனை கதிர் இலங்கு தோள் வயிரகண்டனோடு
அனைவரும் அலாயுதற்கு அமர் தொலைந்ததும் – சூளாமணி:9 1418/1,2
மேல்


வயிரம் (6)

பாய் கதிர் பளிங்கில் கோத்து பரு மணி வயிரம் சூழ்ந்த – சூளாமணி:8 854/1
சொரி கதிர் வயிரம் கான்ற சுடர் எனும் கொழுந்து தோன்றி – சூளாமணி:8 857/2
வாள் ஒளி வயிரம் மின்னும் மணி முடி மன்னர் கோவே – சூளாமணி:9 1169/4
வாழை மேல் வயிரம் கூர்த்து அனைய மாண்பினார் – சூளாமணி:9 1212/4
மூ வடிவினால் இரண்டு சூழ் சுடரும் நாண முழுது உலகம் மூடி எழில் முளை வயிரம் நாற்றி – சூளாமணி:11 1903/1
பாடு வண்டோடு சுரும்பு அரற்ற பல் கலம் வயிரம் வில் வீச – நீலகேசி:1 67/2
மேல்


வயிரமாகண்டன் (1)

வம்பு உயர் மகர பேழ் வாய் வயிரமாகண்டன் வண்டும் – சூளாமணி:5 299/2
மேல்


வயிரொடு (5)

வார் அணி முரசம் ஆர்ப்ப வயிரொடு வளைகள் ஏங்க – சூளாமணி:5 357/1
வார் அணி முரசம் ஆர்ப்ப வரி வளை வயிரொடு ஏங்க – சூளாமணி:8 845/1
வரி வளை வயிரொடு ஏங்க வார் அணி முரசம் ஆர்ப்ப – சூளாமணி:10 1623/1
வளை படு கறங்கு இசை வயிரொடு ஏங்கவும் – சூளாமணி:10 1714/2
முரைசு ஒலி கலந்த சங்கு வயிரொடு முரன்ற அன்றே – சூளாமணி:10 1793/4
மேல்


வயிற்ற (1)

ஒட்டிய வயிற்ற வற்றல் உகிரிடை மயிர முன்கை – சூளாமணி:9 1429/2
மேல்


வயிற்றது (1)

ஊதிய வயிற்றது என்று உருவம் ஓதினான் – சூளாமணி:10 1598/4
மேல்


வயிற்றால் (1)

குறை என்னை வான் வயிற்றால் குண்டலமாகேசி இ – நீலகேசி:2 198/3
மேல்


வயிற்றிடை (1)

வலம்புரி வயிற்றிடை பிறந்த மா மணி – சூளாமணி:5 417/1
மேல்


வயிற்றில் (3)

கற்பு உடை திருவில் நங்கை காரிகை-தன் வயிற்றில்
சற்புருடு ஒருவன் வந்து சார்ந்து அவதரித்து மிக்க – உதயணகுமார:1 12/1,2
இலக்கணையார்-தன் வயிற்றில் நல் சுதன் பிறந்தான் – நாககுமார:5 160/1
முன்னை ஆட்டின் வயிற்றில் முடிந்தது ஓர் – யசோதர:3 187/2
மேல்


வயிற்றின் (1)

வெள்ளிய மலையில் தேவன் விரை குழலாள் வயிற்றின்
உள்ள இன்பத்தினாலே உலவுவான் சிந்தையானாள் – உதயணகுமார:5 249/1,2
மேல்


வயிற்றினரே (1)

வாங்குதல் அல்லது முடையொடு சோறு உண்ணும் வயிற்றினரே – நீலகேசி:9 844/4
மேல்


வயிற்றினில் (1)

தாய் வயிற்றினில் தாதுவில் சார்ந்ததே – யசோதர:3 188/4
மேல்


வயிற்று (6)

வந்து ஒர் மா மயிலின் வயிற்று அண்டமாய் – யசோதர:3 162/2
துஞ்சும் நின் வயிற்று என்னையும் சூழ்தியோ – யசோதர:3 221/4
ஆங்கு அவர் திரு வயிற்று அமரர் கற்பம் ஆண்டு – சூளாமணி:3 70/1
வாம மேகலை முதல்-நின்று வயிற்று இடை வளர்ந்த – சூளாமணி:6 463/1
அணங்கு இவர் சிறுவன் வந்து உன் அணி வயிற்று அகத்து பட்டான் – சூளாமணி:10 1708/2
பிள்ளை பெண் அலி ஆயினும் ஆண் வயிற்று
உள்ளதே என்று ஒழுக்கம் கொடுத்தியால் – நீலகேசி:4 324/1,2
மேல்


வயிற்றை (1)

வாயில் வைத்து வயிற்றை வளர்த்தனள் – யசோதர:3 212/3
மேல்


வயிறார (1)

மன்னும் மண இல்லுள் வயிறார அயில்கின்றாய்க்கு – சூளாமணி:9 1286/3
மேல்


வயிறு (7)

ஆர ஊட்டி அதன் வயிறு ஈர்ந்து அவர் – யசோதர:3 211/2
அணங்குகள் குழுமி யாமும் பெரு வயிறு ஆர்தும் என்று – சூளாமணி:9 1428/1
வாதியாதி முழுகும் வயிறு என்னா – சூளாமணி:10 1568/3
மாதவன் வயிறு பற்றி நரன்றாற்கு – சூளாமணி:10 1569/1
ஊதியூதி வயிறு உள் அளவு எல்லாம் – சூளாமணி:10 1569/3
பங்கமே செய்து படபட வயிறு அடித்து இறுகி – நீலகேசி:1 52/2
உண்ணாயே வயிறு ஆர ஓர்ப்பு ஒன்றும் இலையே காண் – நீலகேசி:4 280/4
மேல்


வயின் (3)

தனி வயின் இகுளை யானே தரப்படு சாரனோடு – யசோதர:2 116/1
தோளும் அங்கு இட வயின் துடித்த வீரர் கை – சூளாமணி:9 1218/3
எள்ளுநர்க்கு இட வயின் துடித்த ஏழையர் – சூளாமணி:9 1223/3
மேல்


வர (12)

வரு பகை பலவும் தேய வர செங்கோல் உய்க்கும் காலை – உதயணகுமார:1 29/2
உறு மனத்துடன் ஊர்ந்து முன்னே வர
மறையும் மாந்தர் கைம்மாவை அழித்திட – உதயணகுமார:1 49/2,3
கன்றி உள் சாலங்காயனும் மேல் வர
மன் தன் வாள் அவன் சென்னியில் வைத்தனன் – உதயணகுமார:1 54/3,4
ஆற்றலர் வர அவர்க்கேயான பொன் துகில் அளித்தே – உதயணகுமார:4 187/2
கரை செல வருவ போல் நம் மேல் வர கருதுகின்றார் – சூளாமணி:9 1133/4
வாய்ந்து மற்று ஒழிந்த மன்னர் மேல் வர வலித்திருந்தார் என்றான் – சூளாமணி:9 1187/4
பொறி-தலை மணந்த காளை மேல் வர புணர்த்த நேமி – சூளாமணி:9 1463/3
மண்டிமண்டி வர வாய் எயிறு ஊற – சூளாமணி:10 1576/2
பனி மதி விசும்பின் வந்தான்-பால் வர பணித்த பின்னை – சூளாமணி:10 1697/2
உருள் ஆழியானும் ஒளி மணி முடி மேல் கை வைத்து ஒரு பாலில் வர உலக நின் உழையது ஆக – சூளாமணி:11 1907/3
அணங்கு மெய்யவள் அரும் தவன் உழை வர நினைந்தாள் – நீலகேசி:1 60/4
போது அன புணர் அரி நெடும் கண் புனல் வர பூம் துகில் புடையா – நீலகேசி:1 73/3
மேல்


வரகு (1)

சூழ்த்த காய் துவரை வரகு என்று இவை – சூளாமணி:1 30/3
மேல்


வரங்கள் (2)

மணி நிலை விசும்பொடு வரங்கள் ஈவன – சூளாமணி:4 180/2
முன்னம் நான் பரவிய வரங்கள் முடி குறை கொடுப்பதற்கு எனவே – நீலகேசி:1 65/4
மேல்


வரசேன (1)

போர்செயும் களத்து வீழ்ந்தான் புகழ் வரசேன என்ன – சூளாமணி:9 1307/3
மேல்


வரசேனன் (1)

திணை சேர வருக என்று வரசேனன் திகழ்ந்து நின்றான் – சூளாமணி:9 1304/4
மேல்


வரத்தின் (1)

மண் விளக்கம் ஆகி நீ வரத்தின் எய்தி வந்தனை – உதயணகுமார:2 142/1
மேல்


வரத்தினால் (1)

மங்குல் வான்_உலகு ஆண்டு வரத்தினால்
இங்கு வந்தனன் ஈண்டு அளி ஈந்த பின் – சூளாமணி:5 340/1,2
மேல்


வரதிரட்சகன் (1)

வரதிரட்சகன் எமர் தந்தையை மருகனுக்கு – நாககுமார:4 137/3
மேல்


வரப்பெறார் (1)

எவரும் என்னொடு வரப்பெறார் தவிர்க என எழில் சேர் – சூளாமணி:7 709/3
மேல்


வரம் (5)

வரம் கிடந்து எய்தல் ஆமோ மற்று எமர் பெருமை மன்னா – சூளாமணி:6 522/4
வரம் மிகு நெடு வரை மணி முடி நெடியவன் – சூளாமணி:8 943/3
வாமன்-தன் நகர் உழை வரம் கொள்வாம்-கொலோ – சூளாமணி:8 1054/4
மகர யாழ் நரம்பு இயக்கி வரம் கொண்டு வடமலை மேல் உலகம் ஆண்ட – சூளாமணி:10 1809/2
யாது நீ கொண்ட வரம் என்று அரும் தவன் இயல்பினின் வினவ – நீலகேசி:1 66/1
மேல்


வரம்கொடு (1)

என்னுடைய நல் தாயே நீ எனக்கு ஒரு வரம்கொடு
நின் அரசன் நின்னை விட்டு நீங்கும் சில நாள் அன்றி – உதயணகுமார:2 138/1,2
மேல்


வரம்கொடுக்கும் (1)

தொழுதாற்கு வரம்கொடுக்கும் தடம் கண்ணி துணை முலையின் வளாகம் சூழ – சூளாமணி:9 1537/2
மேல்


வரம்பு (7)

மருளும் தெருளும் வரம்பு_இல பயிற்றி – உதயணகுமார:1 80/1
வரம்பு_இல் நாற்றியே வான் கொடி மிடை – உதயணகுமார:5 297/2
வழு_இல் போகம் வரம்பு_இன்றி துய்த்தலும் – உதயணகுமார:6 346/2
பெற்றது ஓர் வரம்பு_இல் இன்பம் பிறழ்வு_இலா நிலைமை கண்டாய் – சூளாமணி:4 202/3
மழைக்கு அரும்பும் கொடி முல்லை மருங்கு ஏற வரம்பு அணைந்து தடாவி நீண்ட – சூளாமணி:10 1815/1
மறுதரவு_இல் கதி படரும் மா தவத்து வரம்பு_ஆயோன் – சூளாமணி:11 2068/4
வல்லாய் இதற்கும் உண்டாயின் வரம்பு_இன்மையாம் அதனால் – நீலகேசி:5 512/3
மேல்


வரம்பு_ஆயோன் (1)

மறுதரவு_இல் கதி படரும் மா தவத்து வரம்பு_ஆயோன் – சூளாமணி:11 2068/4
மேல்


வரம்பு_இல் (2)

வரம்பு_இல் நாற்றியே வான் கொடி மிடை – உதயணகுமார:5 297/2
பெற்றது ஓர் வரம்பு_இல் இன்பம் பிறழ்வு_இலா நிலைமை கண்டாய் – சூளாமணி:4 202/3
மேல்


வரம்பு_இல (1)

மருளும் தெருளும் வரம்பு_இல பயிற்றி – உதயணகுமார:1 80/1
மேல்


வரம்பு_இன்மையாம் (1)

வல்லாய் இதற்கும் உண்டாயின் வரம்பு_இன்மையாம் அதனால் – நீலகேசி:5 512/3
மேல்


வரம்பு_இன்றி (1)

வழு_இல் போகம் வரம்பு_இன்றி துய்த்தலும் – உதயணகுமார:6 346/2
மேல்


வரமுனி (1)

வரமுனி அருள கேட்டு மகிழ்ந்து தன் ஆயம் எல்லாம் – உதயணகுமார:1 22/2
மேல்


வரலின் (1)

மற்று இது தான் தன் பொறி உறுகாறும் வரலின் அன்றே – நீலகேசி:5 516/4
மேல்


வரலும் (1)

வலம் முறை வந்தனன் வரலும் மா மணி – சூளாமணி:4 179/3
மேல்


வரலோடும் (1)

மை ஆர் பொய்கை தண் புனல் நாடன் வரலோடும்
மை ஆர் கண்ணின் ஆம் பயம் எல்லாம் மடவார் இம்மை – சூளாமணி:9 1524/2,3
மேல்


வரவர (1)

இன் உரைகள் இயல்பின் வரவர
துன்னும் நாற்படை வீடு தோன்று இரவிடை – உதயணகுமார:3 167/2,3
மேல்


வரவழைத்தனன் (1)

மகிழ்ந்து மைந்தரை வரவழைத்தனன் – உதயணகுமார:5 299/4
மேல்


வரவிடு (1)

கல் நவில் தோளினாய் நீ வரவிடு காவல் என்றான் – சூளாமணி:3 102/4
மேல்


வரவீரநாதர் (1)

மஞ்சி சூழ் மலையின் மீது வரவீரநாதர் வந்து – நாககுமார:1 11/2
மேல்


வரவு (11)

வரவு சீர் குருகுலத்தின் வண்மை யான் கோடல் வேண்டி – உதயணகுமார:4 210/3
ஊழ் வரவு அன்னதேனும் ஒரு வகை கருமம் எல்லாம் – சூளாமணி:5 249/1
மான கோதை மாசு_அறு வேலோய் வரவு எண்ணி – சூளாமணி:5 310/1
மலை இனம்மொடு வருவ ஒத்து உள அவை வரவு_இல மடன்_நோக்கி – சூளாமணி:8 888/2
துனி வரவு_இல் என ஒருத்தி சொல்லினாள் – சூளாமணி:8 1048/4
கொடி அரத்த மெல் விரலால் கொண்டு அரசர் குல வரவு கொழிக்கும் நீராள் – சூளாமணி:10 1801/2
காவலாளரும் கடை இறந்து இவண் வரவு ஒழிக – நீலகேசி:1 61/1
என்னை ஈண்டைக்கு வரவு என்று அரும் தவன் வினவலும் எழில் ஆர் – நீலகேசி:1 65/1
வாரண வாய்க்கால் வரவு இல்லையா கால் – நீலகேசி:5 615/4
வான் இடு வில்லின் வரவு அறியாத வகையன் என்பாய் – நீலகேசி:6 684/1
அன்னை-தன் வரவு இதேல் ஆதி_இல் அரு மறையது முதலா – நீலகேசி:9 825/2
மேல்


வரவு-அதால் (1)

எழில் பெருகும் சூழ்ச்சிக்கண் இனிய தன் வரவு-அதால்
பழுது இன்றி சிறைவிடுத்து பாங்கு புகழ் வத்தவன் – உதயணகுமார:2 125/2,3
மேல்


வரவு_இல் (1)

துனி வரவு_இல் என ஒருத்தி சொல்லினாள் – சூளாமணி:8 1048/4
மேல்


வரவு_இல (1)

மலை இனம்மொடு வருவ ஒத்து உள அவை வரவு_இல மடன்_நோக்கி – சூளாமணி:8 888/2
மேல்


வரவும் (2)

தேவியின் வரவும் நல்ல திருமகன் செலவும் கேட்டு – உதயணகுமார:1 25/1
அங்கு அவவர் வள நகரும் குல வரவும் அவயவமும் அறையும் போழ்தில் – சூளாமணி:10 1822/1
மேல்


வரவுமே (1)

சிந்தனைக்-கண் செலவோடு வரவுமே நிலை இல்ல – நீலகேசி:2 177/3
மேல்


வரவே (1)

வெவ் வேல் தெருட்டி ஒரு தோள் நிமிர்த்தி விரல் ஒன்று சுட்டி வரவே
வை வேலினோடும் நிமிர்கின்ற தோளை அற வீசினான் அ மறவோன் – சூளாமணி:9 1333/3,4
மேல்


வரன் (2)

ஏது என் என எதிர் வரன் சொலும் – உதயணகுமார:6 336/2
அந்தர மகளிர் போல்வார் வரன் முறை கவரி வீச – சூளாமணி:5 362/3
மேல்


வரன்றி (1)

மாடு இலங்கும் மழை தவழ்ந்து மணி அருவி பொன் அறை மேல் வரன்றி வண் பூம் – சூளாமணி:10 1821/1
மேல்


வரனுக்கு (2)

வஞ்சனை வலித்து மாமி-தன்னுடன் வரனுக்கு ஈந்தாள் – யசோதர:2 152/3
மண்களுக்கு இறைவன் ஆய வரனுக்கு மரணம் செய்தாள் – யசோதர:2 154/3
மேல்


வராதது (1)

போந்து பின் வராதது என்ன புரவல நீ கூறு என்றாள் – உதயணகுமார:2 132/4
மேல்


வராமலே (1)

மல்லுறு காளை-தன் மேல் வராமலே விலக்கியிட்டு – சூளாமணி:9 1306/3
மேல்


வரி (18)

புற்றினில் உறையும் பொறி வரி ஐம் தலை – உதயணகுமார:1 79/1
வைத்த நல் மணியும் யாழும் வரி கயிறு-அதுவும் நீட்ட – உதயணகுமார:1 99/1
வரி வளை தோளியர் மனத்துள் காம_நோய் – சூளாமணி:3 79/3
வரி படு மதுகரம் முரல வார் சினை – சூளாமணி:3 118/3
வரி அணிந்து வண்டு ஊத வளர்கின்ற இளவேனில் – சூளாமணி:4 174/3
வரி மருவிய மதுகரம் உண மணம் விரிவன நாகம் – சூளாமணி:6 431/3
வார் அணி முரசம் ஆர்ப்ப வரி வளை வயிரொடு ஏங்க – சூளாமணி:8 845/1
மணி தொடர் மருங்கின் வீழ்த்து வரி புரி கச்சை வீக்கி – சூளாமணி:8 913/3
வரி வளை முரன்றன வான துந்துபி – சூளாமணி:9 1217/1
வேரொடு பறித்தனர் எழுத்து வரி நோக்கி – சூளாமணி:9 1281/2
வரி வில் வாளி மன்னரும் – சூளாமணி:9 1367/3
வரி வளை முரசொடு மயங்கி ஆர்த்தவே – சூளாமணி:9 1486/4
வரி வளை வயிரொடு ஏங்க வார் அணி முரசம் ஆர்ப்ப – சூளாமணி:10 1623/1
வந்து ஆடும் தேனும் முரல் வரி வண்டும் ஆட மணி வடமும் பொன் ஞாணும் வார் முலை மேல் ஆட – சூளாமணி:10 1754/3
முரசொடு வரி வளை மூரி தானையோடு – சூளாமணி:10 1768/1
வரி மலர்த்தும் மணி வண்டு புடை வருடும் மாலையார் மகளிர் வாள் கண் – சூளாமணி:10 1812/3
வரி கழல் மன்னர் என்னும் மணி நெடும் குன்றம் எல்லாம் – சூளாமணி:10 1834/1
வரி வளை_வண்ணனும் மறம் கொள் நேமி அ – சூளாமணி:12 2101/1
மேல்


வரிசை (1)

வரிசை உரைத்த வருடம் அதன் பின் – நீலகேசி:6 705/4
மேல்


வரிசையில் (4)

வரிசையில் காட்டி வாள் வில் வகையுடன் விளக்க கண்டான் – உதயணகுமார:1 104/4
வசம்பட குறுக்கி நீட்டி வரிசையில் பாடலோடும் – உதயணகுமார:1 106/3
வாசகம் சொல்க என்று வரிசையில் கேட்கின்றானே – உதயணகுமார:4 209/4
வரிசையில் கரி மேல் கொண்டும் வாள் தொழில் பயின்றும் மன்னர்க்கு – யசோதர:4 261/2
மேல்


வரிசையின் (6)

மாறுறு கருமம்-தன்னை வரிசையின் உதிர்ப்பை ஆக்கும் – உதயணகுமார:1 4/3
மாண்டவன் வந்தது ஒப்ப வரிசையின் முகமன் கூறி – உதயணகுமார:4 195/3
மற்று நல் தோழன்மாரும் வரிசையின் ஏறி வானம் – உதயணகுமார:5 250/2
மால் பிறை போல் வளர்ந்து வரிசையின் இளமை நீங்கி – உதயணகுமார:5 254/3
மறித்து அறி தத்துவங்கள் வரிசையின் ஏழது ஆமே – உதயணகுமார:6 332/4
வரிசையின் படலமாய் வந்த அல்லவோ – நீலகேசி:8 792/4
மேல்


வரிசையினால் (1)

வந்து பெருகி வரிசையினால் மிகும் – நீலகேசி:7 758/3
மேல்


வரித்த (1)

வண்டு இனம் பாடும் மாலையன் வரித்த கச்சினன் வயிர பூண் நிரைத்த – சூளாமணி:9 1319/1
மேல்


வரிந்த (3)

வரிந்த வெண் சிலை மன்னவன் வத்தவன் கண்கள் சிவந்தவே – உதயணகுமார:3 181/4
வரிந்த வெம் சிலை மன்னவன் வைகும் நாள் – யசோதர:1 10/3
வரிந்த கச்சையன் ஒருவன் வந்து வண்டு – சூளாமணி:7 583/3
மேல்


வரிந்து (1)

வரிந்து வீழ் கச்சையன் வனைந்த தாடியன் – சூளாமணி:9 1420/1
மேல்


வரிந்தும் (1)

வஞ்சகத்தின் வரிந்தும் கயிற்றினால் – உதயணகுமார:6 350/1
மேல்


வரியன (1)

கரு வரியன கடு நடையன கனை குரலன கம்புள் – நீலகேசி:1 12/3
மேல்


வரின் (1)

வரின் அடையும் அ அரு வினை நுமக்கு அறிவு அரியது என்றாள் – நீலகேசி:9 837/4
மேல்


வரு (17)

வரு பகை பலவும் தேய வர செங்கோல் உய்க்கும் காலை – உதயணகுமார:1 29/2
மாற்றலர் தூதர் வந்து வரு திறை அளந்து நிற்ப – உதயணகுமார:4 187/1
வரு கயல் விழியாள் நாகவசுவும் வந்து அமரனுக்கு – நாககுமார:5 149/3
வரு சிலை இருபத்தைந்தின் வந்துறும் அங்கம் எல்லாம் – யசோதர:1 40/2
கண்டு அகலுற வரு கழிய மூப்பு இது – யசோதர:2 80/2
மருள்செய் உருவின பொருளின் வரு பெயரும் அவையே – யசோதர:5 287/2
விரை மலர்ந்த துணர் வீசி விரை ஞாற வரு தென்றல் – சூளாமணி:4 172/3
மற்று அவற்கு உறுதி நோக்கி வரு பழி வழிகள் தூர – சூளாமணி:5 246/3
மாண்ட தன் நிலைமை உள்ளி வரு பொருள் மெய்ம்மை நோக்கி – சூளாமணி:6 546/1
கங்கையொடு இயைந்து வரு கார் கடலொடு ஒத்தான் – சூளாமணி:8 1102/4
வரு பால் அறியாமை மயங்கினவே – சூளாமணி:9 1236/4
வரைத்தனர் வரு படை வீதி வாய் எலாம் – சூளாமணி:9 1411/2
வீவு_இல் காமன் வரு வீதி கற்பு வேலியால் விலக்கி – சூளாமணி:9 1485/3
மை வரு நெடும் கண் நல்லார் நடுங்க வந்து அணைந்தது அன்றே – சூளாமணி:10 1664/4
கொந்து அவிழும் பூம் குழலும் கோதைகளும் மூழ்கும் குவளை வாள் கண்ணி வரு குறிப்பு அறியமாட்டாள் – சூளாமணி:10 1755/4
வரு புனலன வள வயலிடை மறிவன இன வாளை – நீலகேசி:1 12/1
வரு பிண்டம் மேல் பல மற்று அவை நீங்க – நீலகேசி:5 640/2
மேல்


வருக (24)

அஞ்சல் இல் வருக என்றே அணிபெற இலங்கி நீண்ட – உதயணகுமார:1 8/3
மெத்தெனா வருக என்று விடுத்தனன் – உதயணகுமார:1 44/2
உன்னுடை தந்தை உன்னை உடன் கொண்டு வருக என்றான் – நாககுமார:5 153/4
நம்மிடை வருக என்ன நல் தவன் தொழுது சென்றார் – யசோதர:1 26/4
மனம் நனி வலிதின் வாடி மைந்தனை வருக என்றாள் – யசோதர:2 157/4
மேகம் இவண் வருக எனின் வரும் அதுவும் விதியின் – யசோதர:5 269/2
மாரி அம் தட_கையான் வருக என்று ஒரு – சூளாமணி:5 428/2
இது அழகியது இவண் வருக என எழு புள்ளொலி இகவா – சூளாமணி:6 437/2
மையவாம் மழை கண் கூந்தல் மகளிரை வருக என்றான் – சூளாமணி:7 673/4
நம்பிமார் வருக என நாறும் நீர் ஒளி – சூளாமணி:7 819/3
இருவரும் வருக என இரண்டு தோளினும் – சூளாமணி:7 821/3
பதி நகர்க்கு இறைவன் பாவை சயம்பவை வருக என்றான் – சூளாமணி:8 858/4
புரவலர் வருக என போக தூதுவர் – சூளாமணி:8 903/2
மன்னவன் மருங்கில் நின்ற மருசியை வருக என்று – சூளாமணி:8 917/2
நனை கவுள் வேழம் ஏறி நம்மொடு வருக என்றான் – சூளாமணி:8 924/3
வெம் களி வியாளம் வல்ல விறல்அது வருக என்றான் – சூளாமணி:8 925/4
அருள் அறிந்து உழையர் ஓடி அரசுவா வருக என்ன – சூளாமணி:8 926/1
வாயில்-கண் வருக நங்கை வள நகர் காண்க என்று – சூளாமணி:8 976/3
இவ்வழி வருக என்றது அவள் தமர் இசைப்ப கேட்டு – சூளாமணி:8 983/2
அரைசர்கள் வருக போக அது பண்டே அறிந்தது அன்றே – சூளாமணி:9 1134/1
மற்று அவன் புதல்வர்-தாமும் வருக என வந்தார் மாற்றம் – சூளாமணி:9 1188/3
திணை சேர வருக என்று வரசேனன் திகழ்ந்து நின்றான் – சூளாமணி:9 1304/4
வார் ஆலி மென் கொங்கை மை அரி கண் மாதர் வருந்தினாள் நங்கை இனி வருக ஈங்கு என்றார் – சூளாமணி:10 1757/4
விரை செறி குழல் அம் கூந்தல் மெல்_இயல் வருக என்றான் – சூளாமணி:10 1793/3
மேல்


வருகின்ற (1)

மெல்கு பூம் துகில் விரித்தவா வருகின்ற விதலைகள் மிக நோக்காய் – சூளாமணி:8 887/4
மேல்


வருகின்றது (1)

பொரி போல் எழ உதையா இவன் வருகின்றது ஒர் பொலிவே – சூளாமணி:9 1311/4
மேல்


வருகின்றான் (1)

மங்கையொடு காளை வலனாக வருகின்றான்
கங்கையொடு இயைந்து வரு கார் கடலொடு ஒத்தான் – சூளாமணி:8 1102/3,4
மேல்


வருகையில் (1)

பிடி மிசை வருகையில் பெரு நிலம் கழிந்த பின் – உதயணகுமார:2 127/3
மேல்


வருச்சியார் (1)

வருச்சியார் புகுதலும் மற்று அவற்றொடு உண்டலும் – நீலகேசி:4 355/4
மேல்


வருட (1)

அன்னம்_அனையார் அடி வருட அமரும் பள்ளி அமராதே – சூளாமணி:9 1476/2
மேல்


வருடகாரனை (1)

வருடகாரனை அழைத்து வத்தவன் இயம்பும் இ – உதயணகுமார:3 179/1
மேல்


வருடகாரியும் (1)

பெறுக என்று அமைத்து உடன் பேர் வருடகாரியும்
உறு வடி வேல் சத்தியும் உயர் தருமதத்தனும் – உதயணகுமார:3 175/3,4
மேல்


வருடம் (1)

வரிசை உரைத்த வருடம் அதன் பின் – நீலகேசி:6 705/4
மேல்


வருடி (1)

மழலை கனி வாய் மணி வண்டு வருடி மருங்கு பாராட்ட – சூளாமணி:10 1748/1
மேல்


வருடும் (2)

வரி மலர்த்தும் மணி வண்டு புடை வருடும் மாலையார் மகளிர் வாள் கண் – சூளாமணி:10 1812/3
வம்பு இன மணி வண்டு வருடும் தாமரை – சூளாமணி:12 2085/3
மேல்


வருண (1)

மந்தம் அறும் நால் வருண மாட்சியினர் ஆகி – நீலகேசி:1 19/2
மேல்


வருத்த (1)

நாத்தான் வருத்த நீ நாட்டியது யாம் காணேன் – நீலகேசி:5 645/2
மேல்


வருத்தம் (8)

பாவை-தன் வருத்தம் கண்டு பார்த்திபன் பாங்கின் ஓங்கும் – உதயணகுமார:1 116/1
மருவுறு வருத்தம் கண்டு ஓர் வானவன் வந்து தோன்றி – உதயணகுமார:5 244/3
தாள் வருத்தம் தவிர்த்து வளர்க்க என – யசோதர:3 190/3
ஆர் உயிர் வருத்தம் கண்டால் அருள் பெரிது ஒழுகி கண்ணால் – யசோதர:4 247/1
மயரிகள் பிறவி-தோறும் வருந்திய வருத்தம் கண்டால் – யசோதர:4 252/2
மன் உயிர் வருத்தம் கண்டும் வாழ்வதே வலிக்கும் ஆயில் – சூளாமணி:7 775/1
பல்லார் வருத்தம் பழுது என பண்ணுப – நீலகேசி:3 252/4
சீலங்கள் காத்தல் வருத்தம் சிதைவு ஆக என்றான் – நீலகேசி:4 418/4
மேல்


வருத்தம்-அது (1)

உலைப்ப அரு வருத்தம்-அது உரைப்ப அரிது கண்டாய் – யசோதர:5 294/4
மேல்


வருத்தம்செய்யாது (1)

மறவியின் மயங்கி வையத்து உயிர்களை வருத்தம்செய்யாது
அறவியல் மனத்தை ஆகி ஆர்_உயிர்க்கு அருள் பரப்பி – யசோதர:1 60/1,2
மேல்


வருத்தமானத்து (1)

வளர் ஒளி வயங்கு தோன்றல் வருத்தமானத்து மன்னன் – சூளாமணி:8 830/2
மேல்


வருத்தல் (1)

வந்து உடம்பு வருத்தல் பழுது என்பாய் – நீலகேசி:4 318/2
மேல்


வருத்துதியால் (1)

உலகு எல்லை உரைப்பான் புக்கு உணர்வினையே வருத்துதியால் – நீலகேசி:4 296/4
மேல்


வருத்துவான் (1)

மன்னன் மா தேவி நின்னை வருத்துவான் வகுத்த கீதத்து – யசோதர:2 104/1
மேல்


வருதல் (2)

நீ வருதல் ஒழி என்று நிறை பதுமபுரத்துக்கே – நீலகேசி:4 267/1
வல முறை இட முறை வருதல் காட்டுகோ – நீலகேசி:8 791/4
மேல்


வருதலால் (1)

ஒன்று என வருதலால் ஒன்றும் ஆகுமே – நீலகேசி:8 817/2
மேல்


வருதலோடும் (1)

மாலும் மால் களிறு நுந்தி மற்று அவன் வருதலோடும்
ஆலும் மால் புரவி திண் தேர் அரசனது அரவ தானை – சூளாமணி:9 1442/1,2
மேல்


வருதற்கு (1)

வருதற்கு முதலும் முன்பே மருசி வந்து உணர்த்த கேட்டாய் – சூளாமணி:8 972/1
மேல்


வருந்தவானது (1)

வருந்தவானது உள்ளம் நீ மாட்சி நன்றும் என்றியால் – நீலகேசி:4 358/2
மேல்


வருந்தவேண்டா (1)

நின்ற நாள் நிலவுமேனும் நெறி நின்று வருந்தவேண்டா
இன்று போல் வாழ்தும் அன்றே இப்படித்து அன்றி யாங்கள் – சூளாமணி:11 1845/2,3
மேல்


வருந்தி (7)

வருந்தி சென்று அந்த வாரணம்-தன்னிடை – உதயணகுமார:6 349/3
வருந்தி மற்றவன் மறுத்த வண்ணமும் – சூளாமணி:7 589/2
மதியினை மலர சூழ்ந்து வருந்தி தாம் படைக்கப்பட்ட – சூளாமணி:7 668/1
தனக்கு ஒன்றும் பயன் இன்றி தளையாள் என்றான் வருந்தி
எனை பெரும் குப்பையும் எரு சுமப்பான் கண்டக்கால் – நீலகேசி:2 185/1,2
ஆற்ற வருந்தி தவம்செய்தும் அரிய காத்தும் – நீலகேசி:4 419/1
எனைத்துணையும் நீ வருந்தி எத்துணை ஓர் காலம் – நீலகேசி:5 654/1
வாதம்செய்து வருந்தி முடிப்பது என் – நீலகேசி:10 864/2
மேல்


வருந்திய (3)

வம்-மின் நீர் பசியின் வாடி வருந்திய மெய்யர் ஆனீர் – யசோதர:1 26/2
மயரிகள் பிறவி-தோறும் வருந்திய வருத்தம் கண்டால் – யசோதர:4 252/2
வணங்கியும் நுணங்கியும் வருந்திய மருங்கிற்கு – சூளாமணி:6 452/3
மேல்


வருந்தியும் (1)

வருந்தியும் உயிரை ஓம்பி மனத்தினை வணக்கல் வேண்டும் – சூளாமணி:5 271/2
மேல்


வருந்தினாள் (1)

வார் ஆலி மென் கொங்கை மை அரி கண் மாதர் வருந்தினாள் நங்கை இனி வருக ஈங்கு என்றார் – சூளாமணி:10 1757/4
மேல்


வருந்தும் (2)

நின்று வருந்தும் நிகோத பிறவியுள் – சூளாமணி:11 1957/1
மானத்தின் நீங்கி வதம் காத்து வருந்தும் போழ்தும் – நீலகேசி:4 417/2
மேல்


வருந்துமே (1)

வசை_இல் மேன்மகன் போல வருந்துமே – சூளாமணி:7 784/4
மேல்


வருநர் (1)

வையம் அருள வருநர் உளரே – சூளாமணி:11 2019/4
மேல்


வருநன் (1)

அரக்கு_ஆம்பல் வாயினிர் இ வருநன் அலர் தாரான் மற்று அவன் சீர் காண்-மின் – சூளாமணி:9 1532/4
மேல்


வருப (1)

கூர்ந்து வருப யாம் கூற உலவா – சூளாமணி:11 1986/4
மேல்


வருபவர் (1)

வானவர் இவற்கு மாறாய் வருபவர் மதிப்பின் இல்லை – சூளாமணி:9 1155/3
மேல்


வருபவரும் (1)

மந்தரத்தை வலம் சூழ்ந்து வருபவரும் நிற்பவரும் – சூளாமணி:11 2045/3
மேல்


வருபவாயின் (1)

நச்சி மேல் வருபவாயின் நன்று அது போல்வது உண்டோ – சூளாமணி:9 1189/4
மேல்


வரும் (26)

உடன் வரும் எழுவர் கூடி ஒளிர் மகதத்து வந்தார் – உதயணகுமார:3 164/4
வரும் நெறி வேயின் மீது வத்தவன் வீணை கண்டு – உதயணகுமார:4 189/3
செறிந்த பூமி வாழ் திரு மருகன் வரும்
அறைந்த நின் மகட்கு ஆகும் மணவரன் – உதயணகுமார:5 282/2,3
வரும் தசை நசை வானில் புள்ளுகள் – உதயணகுமார:6 324/1
மண்ணிய புகழை மாய்க்கும் வரும் பழி வளர்க்கும் மான – யசோதர:2 126/2
மற்று மா மன்னன் தேவி வரும் முறை மரபின் வந்தே – யசோதர:2 129/3
வான் உயர் இன்பம் மேலால் வரும் நெறி திரியும் அன்றி – யசோதர:2 140/2
மேகம் இவண் வருக எனின் வரும் அதுவும் விதியின் – யசோதர:5 269/2
மையல்கொண்டு இவண் மன் உயிர் எனை பல வதைசெய வரும் பாவத்து – யசோதர:5 321/3
உடங்கு அவன் உடன்று எரி துளும்ப வரும் வந்தால் – சூளாமணி:6 446/3
சுரமையர் அதிபதி வரும் என மருசி சென்று – சூளாமணி:8 943/1
நிலம்_மிசையவர் படை நிலம் நெளிவுற வரும்
மலை_மிசையவர் படை மலை நெரிவுற வரும் – சூளாமணி:8 945/1,2
மலை_மிசையவர் படை மலை நெரிவுற வரும்
அலை திரை ஒலி கடல் அவை புடைபெயர்தரும் – சூளாமணி:8 945/2,3
அரும்பி வரும் அரவிந்தம் அறிவரனது அடி நிழல் அது அடைந்தோம் என்று – சூளாமணி:8 1038/1
கரி தாங்கள் ஆன கழல் மன்னர் ஏறு வரும் அங்கு ஒர் காளை கடிதே – சூளாமணி:9 1326/4
பேய் எரி உமிழ்ந்து நம் மேல் வரும் என பேசுகின்றாய் – சூளாமணி:9 1436/1
புலம் கொண்ட வயிர குன்றின் புடை வரும் பரிதி போல – சூளாமணி:9 1460/3
வரும் மா முரசம் பிறர் பெயர் கொண்டு அறைய ஆழி அயல் நீங்க – சூளாமணி:9 1480/2
ஈங்கண் உரைப்பின் எமக்கும் பனி வரும்
வாங்கி அவற்றின் முதலதன் வார்த்தைகள் – சூளாமணி:11 1925/2,3
ஈண்டு இதன் கீழ்க்கீழ் பெருகி வரும் எங்கும் – சூளாமணி:11 1947/3
ஒக்க வரும் நாள்கள் கலையோடு உடன் நிறைந்தால் – சூளாமணி:11 2026/2
மன் பெரும் மா தவத்தினால் வரும் ஒரு நாள் ஈறு உடையது – சூளாமணி:11 2060/3
வீ_வினை உற வரும்
காய் சின கடு விடம் – நீலகேசி:1 101/2,3
சாதலால் வரும் இடர்-தாம் எனை பலவுமே – நீலகேசி:1 105/4
வரும் பாவம் எதிர்காத்து மன்னும் தம் பழ_வினையும் – நீலகேசி:4 313/3
வரும் ஆத்துமாக்களின் மன்னும் விகாரம் – நீலகேசி:7 747/2
மேல்


வரும்துணை (1)

வரும்துணை பொழுதும் இ மணி சிலாதலம் – சூளாமணி:10 1601/2
மேல்


வருமாயினும் (1)

மற்று இங்கு ஒர் குற்றம் வருமாயினும் நங்கள்_போல்வார் – சூளாமணி:0 3/3
மேல்


வருமாறு (1)

வருமாறு இலாத வள நகரம் புக்கானே – சூளாமணி:12 2123/4
மேல்


வருமுறை (1)

வருமுறை நயந்துகொண்டு மகிழ்ந்து உடன் இருந்த போழ்து – உதயணகுமார:1 102/2
மேல்


வருமே (1)

கை பெருகு காம நோய்_உடையவர்க்கு ஓர் கனல் போல வருமே காணில் – சூளாமணி:8 1033/4
மேல்


வருவ (4)

வருவ விசையத்துடன் வத்தவற்கு இறைவனை – உதயணகுமார:3 173/1
மலை இனம்மொடு வருவ ஒத்து உள அவை வரவு_இல மடன்_நோக்கி – சூளாமணி:8 888/2
கரை செல வருவ போல் நம் மேல் வர கருதுகின்றார் – சூளாமணி:9 1133/4
மற்ற நாள் பல அவை வருவ ஆதலால் – சூளாமணி:12 2093/2
மேல்


வருவகை (1)

வருவகை இலாததும் மறு_இல் மா தவர் – சூளாமணி:12 2069/2
மேல்


வருவது (11)

மருள் செய வருவது உண்டோ வானவர் இன்பம் அல்லால் – யசோதர:5 309/4
வலையம் கை_அல வருவது மற்று இதன் சலத்தது வலி கண்டாய் – சூளாமணி:8 888/4
மண் இயல் பரவையாய் வருவது ஒக்குமே – சூளாமணி:8 952/4
மணம் கமழ் இமகிரி வருவது ஒக்குமே – சூளாமணி:8 954/4
இனம் மலி செல்வம் மற்றும் இப்படி வருவது உண்டோ – சூளாமணி:8 1107/3
என்னொடு படுவது அன்றே இனி இப்பால் வருவது என்றான் – சூளாமணி:9 1200/4
மன் உயிர் உண்ணும் சண்டவேகையாம் வருவது என்றான் – சூளாமணி:9 1434/4
பொன்றும் நாள் வருவது ஆயின் வாழ்க்கை ஓர் பொருளது அன்றே – சூளாமணி:11 1845/4
வாள் வினை தட கை வேந்தே வருவது மற்றும் உண்டோ – சூளாமணி:11 1854/3
தெரிவுற வருவது சிறப்பது ஆம் குண – நீலகேசி:8 787/3
வாயும் கிள்ளி புடைப்ப வருவது என் – நீலகேசி:10 887/2
மேல்


வருவதும் (2)

புக்கு இருந்து ஒரு மனை உறைவார் போவதும் வருவதும் கண்டால் – நீலகேசி:1 70/1
வாதுசெய்வார்கள் பிறராய் வருவதும்
ஊதியம் இல்லை ஒழி என்று உரைத்தாள் – நீலகேசி:7 767/3,4
மேல்


வருவதே (2)

தன் பரிவேடம்-தன்னுள் தான் நனி வருவதே போல் – யசோதர:1 31/2
பரந்த பின் பசலைகூர பனி கதிர் வருவதே போல் – சூளாமணி:10 1791/3
மேல்


வருவழிப்பட்டு (1)

அ திசை முன்னி நல்ல வருவழிப்பட்டு செல்ல – உதயணகுமார:3 152/2
மேல்


வருவன (3)

மந்திரம் நீளுமாயின் வருவன அறியல் ஆகா – சூளாமணி:5 361/2
கரு வரை வருவன என உள களிறுகள் – சூளாமணி:8 944/1
மற்று இனி மொழியல் வேண்டா வருவன அறியலாகா – சூளாமணி:9 1156/3
மேல்


வருவாய் (2)

நிலம் மேலும் நின்று பொருவான் நினைந்து வருவாய் நினக்கு இது உறுமே – சூளாமணி:9 1329/2
வல்லைவல்லை வருவாய் என முன்னால் – சூளாமணி:10 1577/3
மேல்


வருவார் (4)

தெளியாது எதிர் வருவார் அயில் உருவா வகை செறியா – சூளாமணி:9 1310/4
தரு முகத்தர் வருவார் தறுகண்ணார் – சூளாமணி:10 1583/3
தார் தங்கும் மார்ப தவத்தின் வருவார் – சூளாமணி:11 2022/4
வாழும் மாந்தர் உழை வருவார் இல்லை – நீலகேசி:2 208/3
மேல்


வருவாரும் (1)

வருவாரும் வையகமும் நீயும் வேறு ஆகி மணி மேனி மாலே மயக்குவது இங்கு என்னோ – சூளாமணி:11 1911/4
மேல்


வருவாரை (1)

வழி வருவாரை மார் கிழித்திடும் – உதயணகுமார:6 317/1
மேல்


வருவாரொடு (2)

மண்ணின் மேல் வருவாரொடு
மண்ணின் மேல் செரு வல்லனே – சூளாமணி:9 1364/1,2
விண்ணின் மேல் வருவாரொடு
விண்ணின் மேல் செரு வல்லனே – சூளாமணி:9 1364/3,4
மேல்


வருவாள் (1)

மணி மா மலை-தாம் எனவே வருவாள்
அணி ஆர் சுகதன் நகர் எய்தினளே – நீலகேசி:5 463/3,4
மேல்


வருவான் (4)

விரி சீர் வட்ட மணி கேடகம் சுழலா நகு வருவான்
பரி சேர் அணி உயர் தேர் மிகு பல யானையும் எறியா – சூளாமணி:9 1296/2,3
துணி கொண்டு இலங்கு சுடர் வேலினோடு வருவான் இது என்-கொல் துணிவே – சூளாமணி:9 1327/4
ஓடியாடி வருவான் உயர் காவில் – சூளாமணி:10 1575/3
ஓடி மண்டி வருவான் ஒரு பாலால் – சூளாமணி:10 1580/2
மேல்


வருவானை (3)

மையுற்ற காளை வருவானை வாளின் உயிர் வவ்வினாம் அ மறவோன் – சூளாமணி:9 1334/4
முன்னால் செல்ல வருவானை முந்நீர்_வண்ணன்-தன் மாமன் – சூளாமணி:9 1337/3
கார்_மேக_வண்ணன் இவன் வருவானை காண்-மினோ கண்கள் ஆர – சூளாமணி:9 1530/4
மேல்


வருவித்தும் (1)

வாய்ந்த வாசவதத்தைக்கு வருவித்தும் வீணை-தன்னை – உதயணகுமார:1 103/3
மேல்


வருவேன் (1)

வாவு நாற்படையும் கொண்டு வயந்தகன் வருவேன் என்றான் – உதயணகுமார:1 116/3
மேல்


வரை (170)

மை வரை மருங்கில் நின்ற மலை என இலங்குகின்ற – உதயணகுமார:1 19/1
ஈரெண்ணாயிரம் எண் வரை யானையும் – உதயணகுமார:1 43/1
வரை நிகர் யானை ஊர்ந்து மாவுடன் தேரில் ஏறி – உதயணகுமார:1 104/3
சூரியன் குட-பால் சென்று குட வரை சொருக கண்டு – உதயணகுமார:1 117/1
வரை வன சாரல்-தன்னில் வன் பொறி யானை விட்டேன் – உதயணகுமார:4 210/4
பெரு வரை வெள்ளி மீதில் பீடுறு புரம் புக்கானே – உதயணகுமார:5 258/4
அண்ணல் கேட்க அரிய வரை மிசை – உதயணகுமார:5 277/3
வரை மிசை வந்து மன்னிய தன் முலை – உதயணகுமார:5 280/1
வரை மிசை தானவர் வாழும் நாட்டை அம் – உதயணகுமார:6 306/2
ஆய்ந்த கண்களும் அரு வரை என – உதயணகுமார:6 311/4
நெடு வரை போல நின்ற நீர்மையை வாயிலாளர் – உதயணகுமார:6 328/3
கன வரை_மார்பன் கேட்ப காரிகை உரைக்கும் அன்றே – நாககுமார:2 40/4
பொன்_வரை முன்னர் நின்று புயல் பொழிந்திடுவதே போல் – யசோதர:1 68/2
விரை செய் தார் வரை செய் மார்ப வினவிய பொருள் இது எல்லாம் – யசோதர:1 69/3
வரை உடை வனம்-அது மருவினான் அரோ – யசோதர:2 84/4
கன வரை அனைய மார்பன் கடி கமழ் அமளி ஏறி – யசோதர:2 125/3
வரை செய் தோள் மன்ன வணிகர் மயிடத்தால் – யசோதர:3 208/1
மஞ்சு சூழ் மணி வரை எடுத்த மால் அமர் – சூளாமணி:1 7/1
மாந்தி நின்று உறங்கும் வரை மாடு எலாம் – சூளாமணி:1 25/4
வான் அளாய் மலர்ந்து தோன்றும் மணி வரை அனையது ஒன்றே – சூளாமணி:2 40/4
வரை உயர் மாட கோயில் மந்திரசாலை சேர்ந்தான் – சூளாமணி:3 110/4
மஞ்சு தோய் வரை மைந்தரொடு ஆடிய – சூளாமணி:4 126/1
மாயம் மாய நின்றான் வரை மார்பிடை – சூளாமணி:4 146/1
மங்குல் தோய் வரை மன்னவன் தொல் குடி – சூளாமணி:4 156/1
பூணும் நூல் பொலிந்து தோன்றும் பொன் வரை மார்ப என்றான் – சூளாமணி:5 259/4
மஞ்சு இவர் மால் வரை சென்னி வடமலை – சூளாமணி:5 278/1
மை ஆர் சென்னி மால் வரை ஆளும் வய மொய்ம்பில் – சூளாமணி:5 318/1
வரை மலி வயங்கு தோளாய் வியாதியால் மயங்கினார்க்கு – சூளாமணி:6 520/1
மஞ்சு இவர் மணம் கொள் சோலை மணி வரை சென்னி வாழும் – சூளாமணி:6 531/1
மஞ்சு தோய் வரை மார்பம் மடுத்து உழ – சூளாமணி:7 611/3
வாளி வில் தட கை வெம் போர் மணி வரை அனைய மார்பின் – சூளாமணி:7 672/2
சிகர மால் வரை தெளிந்தனன் திருவ மார்பினன் பின் – சூளாமணி:7 710/3
கழல் கொள் சேவடி கரு வரை இடை நெறி கலந்த – சூளாமணி:7 711/2
அரம் கொள் வெம் பரல் அணி வரை கொடுமுடி அவைதாம் – சூளாமணி:7 716/3
ஓடியிட்டனன் ஒளி வரை முழையகத்து ஒளிந்தான் – சூளாமணி:7 717/4
நிலத்தின் கம்பமும் நெடு வரை அதிர்ச்சியும் எழுவ – சூளாமணி:7 718/3
ஓங்கு மால் வரை பிளந்திடுகு என உளைந்து உரவோன் – சூளாமணி:7 719/2
பிதிர்வு சென்றது பெரு வரை பிளந்தது அ பிலமே – சூளாமணி:7 720/4
நம்பி நாம் இனி நளி வரை தாழ்வர் கண்டு அல்லால் – சூளாமணி:7 727/3
ஆங்கண் மால் வரை அழகு கண்டு அரைசர்கள் பரவும் – சூளாமணி:7 728/1
இவரும் மால் வரை இள மழை தவழ்ந்து என இவையே – சூளாமணி:7 732/3
மல் உறு வரை மார்ப வளர் ஒளியின் முளைக்கும் – சூளாமணி:7 743/3
மணம் கமழ்வன மருதம் வரை அயல் வன மருதம் – சூளாமணி:7 751/4
நாவி வீற்றிருந்த நாறும் நளிர் வரை சிலம்பின் மேயார் – சூளாமணி:7 762/2
வரை செய் தோள் மைந்தர் வாழ்க்கை மதிக்கிலார் வனப்பின் மிக்கார் – சூளாமணி:7 773/2
வேரல் வேலி மால் வரை கவானின் வேய் விலங்கலின் – சூளாமணி:7 799/1
பாவிய பனி வரை படிவம் கொண்டவே – சூளாமணி:7 817/4
திரு வரை அனைய தோள் சிறுவர்-தம்மை அ – சூளாமணி:7 821/1
கரு வரை அனைய வெம் களி நல் யானையான் – சூளாமணி:7 821/2
ஒரு வரை அகலத்தின் ஒடுங்க புல்லினான் – சூளாமணி:7 821/4
மகர மால் கடல் வரை மிசை எழுந்து என எழுந்தது படை மாற்றம் – சூளாமணி:8 873/3
அமிதமாகிய பெரு வரை நிமிர் சிகை-அதன் அயல் அமர்ந்து ஏக – சூளாமணி:8 875/2
பெயரும் தெள் திரை பிறங்கலுள் பிணங்கிய பெரு வரை அகில் தேக்கி – சூளாமணி:8 879/2
கான யானைகள் கரு வரை அனையன கனல்வன இவை காணாய் – சூளாமணி:8 880/4
பேய் மையானம் கொண்டு இருந்து அன்ன பெரு வரை நெரிதர திரை சிந்தி – சூளாமணி:8 881/1
அருவி வெண் திரை சொரிகின்ற அரு வரை குவடுகள் அவை முன்னால் – சூளாமணி:8 882/3
இலங்கு மால் வரை இறுவரை தடம் குத்தி இடந்திட இரு பாலும் – சூளாமணி:8 883/3
அம் கண் மால் வரை அருவி தம் தட கையில் புடைத்து நின்று அமர்ந்து ஆடி – சூளாமணி:8 884/1
திரை செறி நெடு வரை கடை-தொறு திசைதிசை – சூளாமணி:8 935/3
வரம் மிகு நெடு வரை மணி முடி நெடியவன் – சூளாமணி:8 943/3
கரு வரை வருவன என உள களிறுகள் – சூளாமணி:8 944/1
பெரு வரை அருவிகள் என உள பெயர் கொடி – சூளாமணி:8 944/2
அரு வரை அடு புலி என உளர் இளையவர் – சூளாமணி:8 944/3
பரு வரை இறை புடை எழுவது ஓர் படையே – சூளாமணி:8 944/4
நிலை பெரிது அரிது இபம் நெடு வரை நிரையே – சூளாமணி:8 945/4
மங்குல் சேர் மணி வரை மன்னன் தானையே – சூளாமணி:8 949/4
மஞ்சு இவர் மணி வரை மகளிர் சீறடி – சூளாமணி:8 957/1
மணி வரை அரசனும் மகர மால் கடல் – சூளாமணி:8 958/1
அணி வரை நிலம் உடை ஆணை வேந்தனும் – சூளாமணி:8 958/2
கணி வரை பொழுதினால் கண்ணுற்றார் அரோ – சூளாமணி:8 958/3
பணி வரை இலா தொழில் பரவை தானையார் – சூளாமணி:8 958/4
மை மலர் நெடு வரை மன்னன் மற்றவன் – சூளாமணி:8 959/3
பூ மரு பொன் வரை அகலம் புல்லினான் – சூளாமணி:8 961/3
எழில் விரி நெடு வரை இறைவன்-தன் மகன் – சூளாமணி:8 962/1
காந்திய கனக பைம் பூண் கரு வரை அனைய தோளார் – சூளாமணி:8 966/4
மன்னவ குமரர்-தம்மை மணி வரை அரசன் ஏவ – சூளாமணி:8 973/3
பனி வரை பாங்கரும் பருவ சோலையும் – சூளாமணி:8 1048/1
நில மன்னவரும் நெடு மால் வரை மேல் – சூளாமணி:8 1079/3
கண்ட வரை மேல் விரவு கார் மயிலொடு ஒத்தார் – சூளாமணி:8 1086/4
மங்கையை மண குழுவின் முன்னை வரை வேந்தன் – சூளாமணி:8 1099/2
புன வரை கானம் முன்னி மா தவம் போகுவாரும் – சூளாமணி:8 1107/2
பின் அவள் ஒடுங்க வாங்கி பெரு வரை அகலம் சேர்த்தி – சூளாமணி:8 1110/3
வரை வேந்தன் மட மகளை மணி ஏர் மேனி நிறம் கொண்டு – சூளாமணி:8 1126/1
ஆவியின் அகத்து_உளாளும் அரு வரை அகலத்தாளும் – சூளாமணி:9 1131/2
வரை செறி சிங்க ஏறு மணி_வண்ணன் அழித்த ஞான்றே – சூளாமணி:9 1134/2
அடித்தனன் அசனி வீழ அரு வரை நெரிவதே போல் – சூளாமணி:9 1139/2
நொடி வரை அளவில் கீறி நுனித்தது வியத்தல் செய்யா – சூளாமணி:9 1143/2
கடி வரை அலங்கல் மார்பின் காளையே பெரியன் என்று – சூளாமணி:9 1143/3
தட வரை அனைய தோளான் தன்னுளே வியந்து நின்றான் – சூளாமணி:9 1143/4
மனம்கொளப்படுவது ஆயின் மணி வரை உலகின் வாழும் – சூளாமணி:9 1149/2
பனி வரை அரசர் மாற்றம் பற்பல பரிதி வேலோய் – சூளாமணி:9 1164/4
வரை செறிந்து அனைய தோளான் மந்திரசாலை சேர்ந்தான் – சூளாமணி:9 1174/3
மணி வரை பிறந்து மாண்ட அரும் கலம் மன்னர் கோமான் – சூளாமணி:9 1176/3
பணி வரை அன்றி யாரே பெறுபவர் பகர்-மின் என்றான் – சூளாமணி:9 1176/4
உற்றவாறு அறிய சொன்னான் ஒளி வரை அரசர்_கோவே – சூளாமணி:9 1188/4
ஆள் வரை அனைய தானை அச்சுவக்கிரீவன் என்னும் – சூளாமணி:9 1194/1
நீள் வரை மருங்கில் தாழ்ந்த திரு எனும் அருவி நீத்தம் – சூளாமணி:9 1194/2
தாள் வரை இழிந்து வந்து தகை மணி நீல_வண்ணன் – சூளாமணி:9 1194/3
வாள் வரை அகலம் என்னும் கரும் கடல் மடுக்கும் அன்றே – சூளாமணி:9 1194/4
கல் உயர் கரு வரை கருதியாம் இவை – சூளாமணி:9 1211/3
மண் திணி மா நில மன்னரை மால் வரை
ஒண்_தொடி தாதையொடு ஊழ் உயிர் வௌவி – சூளாமணி:9 1226/1,2
வாழியரோ என மால் வரை வாழ்பவர் – சூளாமணி:9 1227/2
வாளினர் வில்லினர் மால் வரை போல்வன – சூளாமணி:9 1242/3
உடைந்திடு படையிடை ஒலி கொள் மால் வரை
இடைந்திடும்படி எழுந்து இடறி ஏகினார் – சூளாமணி:9 1248/1,2
தட மால் வரை என வீழ்தலும் உடைவார் தமர் ஆனார் – சூளாமணி:9 1316/4
போர்த்தது விசும்பு புலம்பின விலங்கல் புரண்டன பொரு வரை துறுகல் – சூளாமணி:9 1323/2
பட்டுப்போய் உருண்டான் அவருள் அங்கு ஒருத்தன் பரு வரை கரியது ஒன்று அனையான் – சூளாமணி:9 1325/2
மதி தொடு நெடு வரை மான விஞ்சையர் – சூளாமணி:9 1381/1
மன்னவற்கு இளையவர் வயிர மால் வரை
அன்னவர் அயில் படை அரச வீரர்கள் – சூளாமணி:9 1392/1,2
செரு வரை அனைய தோள் மன்னர் சேனையுள் – சூளாமணி:9 1400/1
அரு வரை புகு மயில் அனைய ஆயின – சூளாமணி:9 1400/2
கரு வரை அனையன களி நல் யானையின் – சூளாமணி:9 1400/3
பெரு வரை முகம் புகும் பிண்டிபாலமே – சூளாமணி:9 1400/4
திண்ணிய நெடு வரை சென்னி மீமிசை – சூளாமணி:9 1401/3
உடுத்த மால் வரை மருங்கு உருள்வ ஒத்தவே – சூளாமணி:9 1402/4
கை வரை ஒழுகிய கணையம் பாய்ந்து தம் – சூளாமணி:9 1405/1
மெய் வரை நிரைத்திட விழுந்த யானைகள் – சூளாமணி:9 1405/2
நெய் வரை நீள் நில தலத்து மேல் பல – சூளாமணி:9 1405/3
மொய் வரை முனை அடிப்புண்ட ஒத்தவே – சூளாமணி:9 1405/4
கரு வரை அனைய தோள் கனக காமனே – சூளாமணி:9 1416/4
வரையொடு வரை என மறிந்து மண்ணின் மேல் – சூளாமணி:9 1423/1
ஆங்கு அவர் மொழிந்த போழ்தின் அரு வரை கரியது ஒப்பான் – சூளாமணி:9 1425/1
போக வரை மார்பம் போழ்படுப்ப பொன்றினான் – சூளாமணி:9 1468/3
வரை செய்து அனைய திரள் தோளாய் மறிதல் பொருளோ வய வேந்தே – சூளாமணி:9 1473/4
மஞ்சு இவர் மணி வரை வண்ண வாழிய – சூளாமணி:9 1488/3
கரு வரை அனைய தோள் கன பொன் தாரினான் – சூளாமணி:9 1491/4
விட்டு எரி மணி வரை நேமி வேந்தனை – சூளாமணி:9 1499/1
அரு மணி நெடு வரை அதனை ஏந்தினான் – சூளாமணி:9 1512/3
மை நில நெடு வரை மறிய மற்று அதன் – சூளாமணி:9 1513/2
கழுமிய நிலம் விட எடுப்ப கார் வரை
அழுவதன் கண்ணுள் நீர் அழிவது ஒத்ததே – சூளாமணி:9 1515/3,4
தழுவிய தட வரை தாழ்வர் வாய் எலாம் – சூளாமணி:9 1516/1
செழு வரை செறிய முன் உடுத்த செம் துகில் – சூளாமணி:9 1516/3
ஒன்றினான் ஒளி வரை உயர ஏந்துபு – சூளாமணி:9 1517/2
வரை எடுத்த மாணிக்க நீள் கடக கையால் – சூளாமணி:9 1520/1
சரல் கால சந்திரன் ஓர் தட வரை மேல் வெண் முகில் கீழ் தயங்கியாங்கே – சூளாமணி:9 1532/3
மா காய வரை ஆளும் மன்னர் கோன் மட மகளை வம்-மின் காண்பாம் – சூளாமணி:9 1534/4
வாய் நீல மணி ஐம்பால் இ அணங்கு வரை_அணங்கோ அன்றோ காண்-மின் – சூளாமணி:9 1536/4
கொங்கு உலாம் குளிர் கொள் சோலை குட வரை குவடு சேர்ந்தான் – சூளாமணி:9 1544/4
மணி வரை அரசன் மற்றை வாழ் நகர் கோயில் புக்கான் – சூளாமணி:9 1545/1
பணி வரை உழையர் ஆகி பயாபதி பக்கம் நின்றார் – சூளாமணி:9 1545/2
தணி வரை இலாத செய்கை தத்தமக்கு இயன்ற கோயில் – சூளாமணி:9 1545/3
அணி வரை அனைய திண் தோள் அருக்கனோடு அரசர் சேர்ந்தார் – சூளாமணி:9 1545/4
நிலத்தவள்-கொல் அன்றி நெடு மால் வரை_உளாள்-கொல் – சூளாமணி:10 1606/1
வரை இலங்கு மேகலை மாறே நின்று ஆர்க்கும் – சூளாமணி:10 1649/2
மை வரை ஒன்று கோல மணி தயங்கு அருவி தாழ – சூளாமணி:10 1664/1
மங்குல் தோய் மணி வரை மன்னன்-தன் மகள் – சூளாமணி:10 1728/3
அ வரை அரைசர்_கோன் அருக்கன் தன் மகன் – சூளாமணி:10 1770/1
செவ் வரை அனைய தோள் செல்வன்-தன்னொடும் – சூளாமணி:10 1770/2
மை வரை நெடும் கண் அம் மடந்தை-தன்னொடும் – சூளாமணி:10 1770/3
இ வரை அரைசு எதிர்கொள்ள எய்தினான் – சூளாமணி:10 1770/4
வரை செறிந்து அனைய செம்பொன் மஞ்சங்கள் மலிர தோன்றி – சூளாமணி:10 1793/1
தங்கு ஆரம் மணி நிழற்றும் தட வரை ஆர் அகலத்தான் தகரம் நாறும் – சூளாமணி:10 1802/2
வீழ் இரும் பொன் சுடர் ஆர வரை மார்பன் இவன் சீர் யான் விளம்பவேண்டா – சூளாமணி:10 1807/4
கோலம் சேர் வரை வேலி குண்டலத்தார் கோமான் இ கொலை வேல் காளை – சூளாமணி:10 1811/2
போல் இங்கண் அரசு இல்லை பொன் ஆர வரை மார்பன் பொலிவும் காணாய் – சூளாமணி:10 1811/4
புரி மலர் தண் வரை அகலம் புணராதார் புண்ணியங்கள் புணராதாரே – சூளாமணி:10 1812/4
ஒண் சுடரும் விரவிய நல் வரை மார்பன் உலகிற்கு ஓர் திலதம் கண்டாய் – சூளாமணி:10 1814/4
கோடு இலங்கும் நெடு வரை மேல் குடை வேந்தர் இவர் குணங்கள் கூற கேட்பின் – சூளாமணி:10 1821/3
நெய்த்-தலை பால் உக்காங்கு நெடு வரை உலகின் வந்த – சூளாமணி:10 1828/1
போது உலாம் பிணையல் வீரன் பொன் வரை அகலம் சூழ – சூளாமணி:10 1835/2
காதலில் களித்து தங்கள் கன வரை உலகம் சார்ந்தார் – சூளாமணி:10 1837/4
தாம் கொண்ட தாரம் மறுத்து பிறன் வரை
பூம் கொண்டைமாரை புணரும் அவரும் – சூளாமணி:11 1951/3,4
பவழ வரை அன்ன திரள் தோள் பரவை மார்பன் – சூளாமணி:11 2030/1
தார் தங்கு வரை மார்ப தம் உருவின் அகலாரே – சூளாமணி:11 2054/4
மருள் திறம் இலன் அறி இனி அரு வரை நெடும் கோட்டு – நீலகேசி:1 47/3
செவ் வரை மிசை தீ திரள் போல்பவன் – நீலகேசி:3 240/2
விண் உயர் நெடு வரை வீற்றுவீற்று வீழ்தலும் – நீலகேசி:4 352/3
தடம் கொள் மா வரை மிசை தன்னை ஈதல் நன்மையேல் – நீலகேசி:4 360/2
வண்டு ஆயும் கோதாய் வரை நெல்லியின் காயது அங்கை – நீலகேசி:4 398/1
வரை_இல் பல அட்டகம் உள்ளுறுத்த – நீலகேசி:5 485/2
மேல்


வரை-தன் (1)

வரை-தன் மேல் தழலின் பேர் ஆர் வள நகர்-அதனை ஆளும் – சூளாமணி:9 1177/1
மேல்


வரை-தனில் (1)

உதயண முனிவனும் ஓங்கும் மா வரை-தனில்
இதயம் இனிதாகவே எழில்பெற நல் யோகமாய் – உதயணகுமார:6 365/1,2
மேல்


வரை-தனை (1)

மடுத்தது ஓர் வரை-தனை வயிர கைகளால் – சூளாமணி:9 1419/3
மேல்


வரை-வாய் (2)

வரை-வாய் நிவந்த வடு மா அடு மா – சூளாமணி:7 745/1
பூம் தளிர் தாழ்ந்த பொழில் தயங்கு பொன் வரை-வாய்
ஈர்ம் தளிர் மேனியார் இவ்வாறு இனிது இயல – சூளாமணி:10 1658/1,2
மேல்


வரை_மார்பன் (1)

கன வரை_மார்பன் கேட்ப காரிகை உரைக்கும் அன்றே – நாககுமார:2 40/4
மேல்


வரை_அணங்கோ (1)

வாய் நீல மணி ஐம்பால் இ அணங்கு வரை_அணங்கோ அன்றோ காண்-மின் – சூளாமணி:9 1536/4
மேல்


வரை_இல் (1)

வரை_இல் பல அட்டகம் உள்ளுறுத்த – நீலகேசி:5 485/2
மேல்


வரை_உளாள்-கொல் (1)

நிலத்தவள்-கொல் அன்றி நெடு மால் வரை_உளாள்-கொல்
அலத்தக அடிச்சுவடு அசோகின் மிசை வைத்தாள் – சூளாமணி:10 1606/1,2
மேல்


வரைக்-கண் (2)

தண் அவிர் நிலா சுடர் தவழும் அ வரைக்-கண்
அவிர் சென்னி மேல் கடவுள் தானம் அஃது – சூளாமணி:4 213/1,2
தேன் எறிந்த தாரான் சிறு வரைக்-கண் வீடினான் – சூளாமணி:9 1466/2
மேல்


வரைக்கு (1)

வரைக்கு எதிர்ந்து இலங்கும் மார்பின் மன்னவ குமர செல்வர் – சூளாமணி:6 505/2
மேல்


வரைகள் (2)

வரைகள் வீழ்வு என வாரணம் வீழவும் – உதயணகுமார:1 56/2
அணி மருங்கு அருவிய வரைகள் அன்னவால் – சூளாமணி:8 956/2
மேல்


வரைகளும் (1)

வரைகளும் மரனும் மண்ணும் மறித்திடும் வாயு செம் தீ – சூளாமணி:9 1431/1
மேல்


வரைகளை (1)

வரைகளை உருள உந்தி வந்தது ஓர் சண்ட வாயு – சூளாமணி:9 1430/1
மேல்


வரைத்த (1)

கரு மால் கடல் வரைத்த கண் ஆர் ஞாலம் காக்கின்றான் – சூளாமணி:12 2128/4
மேல்


வரைத்தனர் (1)

வரைத்தனர் வரு படை வீதி வாய் எலாம் – சூளாமணி:9 1411/2
மேல்


வரைந்தது (1)

மன்றல் அம் சுயவரம் வரைந்தது ஆதலால் – சூளாமணி:10 1766/2
மேல்


வரைந்தனன் (1)

பாங்கு அரசன் ரூபமும் படத்தினில் வரைந்தனன் – உதயணகுமார:2 130/4
மேல்


வரைந்தார் (1)

மேன்மக்கள் நஞ்சொடு கள் வரைந்தார் அது – நீலகேசி:4 342/1
மேல்


வரைந்து (2)

கொடி வரைந்து எழுதப்பட்ட குங்கும குவவு தோளான் – சூளாமணி:6 553/1
மங்கல வயிர கோட்டு வலம்கொள வரைந்து மற்று – சூளாமணி:8 930/2
மேல்


வரைப்பகம் (4)

நாம நீர் வரைப்பகம் நலிவது இல்லையே – சூளாமணி:2 53/4
மன்னிய வரைப்பகம் மலிர தோன்றினான் – சூளாமணி:5 405/4
வம்பு நீர் வரைப்பகம் வணக்க வந்த மாண்பு உடை – சூளாமணி:6 500/2
மன்ன மற்று அவன் ஆளும் வரைப்பகம்
பொன்னின் மாரி பொழிந்திடும் நன்று அரோ – சூளாமணி:7 624/3,4
மேல்


வரைப்பிலம் (1)

ஆயின் மற்று அதன் அரு வரைப்பிலம் என அகன்ற – சூளாமணி:7 707/1
மேல்


வரைப்பின் (1)

மண் சுடர் வரைப்பின் மிக்க மக்களும் இல்லை கண்டாய் – சூளாமணி:5 270/3
மேல்


வரைப்பு (1)

வங்க நீர் வரைப்பு எலாம் வணக்கப்பட்டதே – சூளாமணி:4 222/4
மேல்


வரையவன் (1)

கனம் மலி கழல் மணி வரையவன் உழையவர் – சூளாமணி:8 947/3
மேல்


வரையா (1)

வரையா வகை வான் இடு வில் அனையன் – நீலகேசி:6 673/3
மேல்


வரையாக (1)

மணி குண்டலங்கள் இரு பாலும் வந்து வரையாக மீது திவள – சூளாமணி:9 1327/3
மேல்


வரையாய் (1)

வானும் மண்ணும் உடன் அஞ்சும் வரையாய் மன்னர் மணி முடி மேல் – சூளாமணி:9 1474/1
மேல்


வரையார் (2)

மஞ்சு தோய் வரையார் அஞ்சும் மாண்பினால் – சூளாமணி:4 158/1
போல் மக்கள் ஆரும் புலால் வரையார் எனில் – நீலகேசி:4 342/2
மேல்


வரையார்-தம் (1)

மஞ்சு தோயும் வரையார்-தம் மன்னன்-தன்னை மத யானை – சூளாமணி:9 1483/1
மேல்


வரையால் (1)

வரையால் என முகிலால் என இருளால் என மறியும் – சூளாமணி:9 1314/1
மேல்


வரையின் (6)

வரையின் மேல் மதி கோடு உற வைகிய – சூளாமணி:4 130/1
மை அணி வரையின் வாழ் மன்னர் தொல் குடி – சூளாமணி:4 229/1
நங்கள் மால் வரையின் மேலோன் நல் நகர் கீதம் என்னும் – சூளாமணி:5 323/1
வரையின் தாழ்வார் நிலம் வழங்கலாகார்களே – சூளாமணி:7 735/4
மங்குல் மழை சூழும் மணி மால் வரையின் மேல் ஆர் – சூளாமணி:8 1090/1
ஆறு குல மால் வரையின் மேல் அருவி நீரும் – சூளாமணி:8 1091/1
மேல்


வரையும் (1)

வான் இலங்கு அருவிய வரையும் முல்லை வாய் – சூளாமணி:1 12/1
மேல்


வரையொடு (2)

தங்கு புனல் பெய்த தட மால் வரையொடு ஒத்தான் – சூளாமணி:8 1088/4
வரையொடு வரை என மறிந்து மண்ணின் மேல் – சூளாமணி:9 1423/1
மேல்


வரையோர் (1)

கரு மால் நெடு வரையோர் கைத்தலத்தின் ஏந்தி – சூளாமணி:9 1518/3
மேல்


வரைவு (1)

வரைவு_இல பிறர்களும் மன நிலை மகிழ்வு எய்த – நீலகேசி:4 454/2
மேல்


வரைவு_இல (1)

வரைவு_இல பிறர்களும் மன நிலை மகிழ்வு எய்த – நீலகேசி:4 454/2
மேல்


வல் (17)

வல் வாள் வத்தவன் வாட்கு இரையிட்டனன் – உதயணகுமார:1 53/4
மருவு வல்_வினை மாசின் உதிர்த்திட – உதயணகுமார:6 335/3
பொறியொடு வல்_வினை வென்ற புனிதன் நீயே பூ நான்கு மலர் பிண்டி போதன் நீயே – நாககுமார:1 16/1
தொழு வல் பல் பிணி நோய்களும் துன்னினாள் – யசோதர:3 216/4
உம்மை வல்_வினையால் உணர்வு ஒன்று_இலாள் – யசோதர:3 217/1
தீய வல்_வினை தேடுதலே-கொலோ – யசோதர:3 218/2
மா வல் தானை அ மன்னர்_மன்னனே – சூளாமணி:7 599/4
ஆலும் மா வல் தானை நம் அடிகள் ஆளும் நாட்டு அகம் – சூளாமணி:7 787/2
வல்_வினை கயவரே வழங்கும் கங்குலே – சூளாமணி:8 1057/4
பொங்கு எரிய வேள்வி வல் புரோகிதன் அவற்கு – சூளாமணி:8 1105/3
அரு மாலை வேல் வல் அழல்வேகன் ஆகும் அவன் ஆயில் ஆக அமைக – சூளாமணி:9 1328/1
எரி மாலை வேல் வல் இளையார்கள் நிற்க இவன் என்னொடு ஏற்க எனவே – சூளாமணி:9 1328/2
வலம்புரி வலத்தது ஆக இடத்தது ஓர் வயிர வல் வில் – சூளாமணி:9 1437/3
வல்_வினை விளைத்த மாந்தர் மற்று அதன் வித்தும் மாட்டி – சூளாமணி:11 1851/1
நா வல் புலவர் அவை நாப்பண்ணின் நாட்டல் உற்றேன் – நீலகேசி:0 5/3
இரந்து ஓர் வல் தெய்வம் கொணர்ந்து இவன் கடிதும் என்று எண்ணி – நீலகேசி:1 43/4
சாத்திரம் இவை மூன்று என வல் தவ தோன்றல் – நீலகேசி:5 477/3
மேல்


வல்_வினை (5)

மருவு வல்_வினை மாசின் உதிர்த்திட – உதயணகுமார:6 335/3
பொறியொடு வல்_வினை வென்ற புனிதன் நீயே பூ நான்கு மலர் பிண்டி போதன் நீயே – நாககுமார:1 16/1
தீய வல்_வினை தேடுதலே-கொலோ – யசோதர:3 218/2
வல்_வினை கயவரே வழங்கும் கங்குலே – சூளாமணி:8 1057/4
வல்_வினை விளைத்த மாந்தர் மற்று அதன் வித்தும் மாட்டி – சூளாமணி:11 1851/1
மேல்


வல்_வினையால் (1)

உம்மை வல்_வினையால் உணர்வு ஒன்று_இலாள் – யசோதர:3 217/1
மேல்


வல்ல (11)

தங்கு பன்னீராயிரம் தானை வல்ல வீரரும் – உதயணகுமார:3 178/2
திண்மையும் உடைய வல்ல சிந்தையின் என்பது எண்ணி – யசோதர:1 47/2
ஆடல் அம் புரவி வல்ல அரசிளங்குமரன் என்றான் – சூளாமணி:5 319/4
வெம் களி யானை வல்ல விசயபத்திரன் என்பானே – சூளாமணி:5 353/4
மை அலர் நெடும் கண் இவை வல்ல கொலை என்பார் – சூளாமணி:6 458/2
வெம் களி வியாளம் வல்ல விறல்அது வருக என்றான் – சூளாமணி:8 925/4
மல்லினால் மலர்ந்த மார்பீர் மறைந்து நாம் இருந்து வல்ல
சொல்லினால் வெல்லலாமேல் சொல்லு-மின் இன்னும் அன்றி – சூளாமணி:9 1178/1,2
சூழி மால் யானை வல்ல சுரமைநாட்டு இளைய கோவே – சூளாமணி:9 1458/4
பரிகின்ற உரிமை வல்ல படர் ஒழி மனத்தன் ஆனான் – சூளாமணி:11 1863/3
கொல்ல ஆவ வல்ல மெய் – நீலகேசி:1 94/2
நண்ணல் ஆவ வல்ல தேர் – நீலகேசி:1 98/3
மேல்


வல்லது (3)

மலை மிசை மறைந்து வாய் உரைக்கும் வல்லது இல் – சூளாமணி:9 1214/3
துறக்கும் ஆறு இல்லை நல்லாய் சொல்லு நீ வல்லது என்றான் – நீலகேசி:4 428/4
முந்தி நாடின் ஓர் உணர வல்லது இல்லை என்று உரைத்தும் – நீலகேசி:5 478/2
மேல்


வல்லமை (1)

வல்லமை இவன் அலான் மாந்தர் இல்லை இன்று – உதயணகுமார:4 216/3
மேல்


வல்லர் (1)

வாழ்பவர் வல்லர் ஆயின் மன்னராய் மலர்ப அன்றே – சூளாமணி:5 249/4
மேல்


வல்லரோ (1)

நொந்து தாம் பிறிது உரை நொடிய வல்லரோ – சூளாமணி:4 231/4
மேல்


வல்லவர் (2)

மறந்தாம் அது வல்லவர் சொல்லுகவே – சூளாமணி:8 1070/4
கச்சை அம் கரும் களி யானை வல்லவர்
விச்சையர் கடல் படை பரப்பி விண் மிசை – சூளாமணி:9 1260/2,3
மேல்


வல்லவரை (1)

வேதம் வல்லவரை வென்றிடுகிற்கும் – சூளாமணி:10 1572/1
மேல்


வல்லவன் (3)

கற்று வல்லவன் நல் காட்சி அறிவுடன் – உதயணகுமார:2 149/3
வெற்றி முழவு ஏழ் இயம்ப வீறுடைய வல்லவன்
பற்றுடன் அவள் பதியாம் பார் மிசை மேல் என்றனன் – நாககுமார:4 132/3,4
வல்லவன் இளைய நம்பிக்கு உரியளா வழங்கப்பட்டாள் – சூளாமணி:6 515/2
மேல்


வல்லவும் (1)

மண்டு போர் வினை வல்லவும் ஆயவே – யசோதர:3 224/4
மேல்


வல்லவோ-தான் (1)

வாரி வாய் மணலும் ஆற்றா வகையின வல்லவோ-தான் – யசோதர:1 39/4
மேல்


வல்லன் (2)

வாதம் வல்லன் அதனால் பெறுகிற்பன் – சூளாமணி:10 1572/2
பூதிகன்-தான் அது சொல்லலும் யான் அது வல்லன் எல்லாம் – நீலகேசி:9 827/1
மேல்


வல்லனாய் (1)

வல்லனாய் செய்த மகன் வழியினால் மகன்-தான் – நீலகேசி:5 651/3
மேல்


வல்லனே (3)

சுற்றமும் கருமமும் சொல்ல வல்லனே – சூளாமணி:5 427/4
மண்ணின் மேல் செரு வல்லனே
விண்ணின் மேல் வருவாரொடு – சூளாமணி:9 1364/2,3
விண்ணின் மேல் செரு வல்லனே – சூளாமணி:9 1364/4
மேல்


வல்லாய் (1)

வல்லாய் இதற்கும் உண்டாயின் வரம்பு_இன்மையாம் அதனால் – நீலகேசி:5 512/3
மேல்


வல்லார் (1)

ஓதிய பெயரின் மிக்கார் உலகு அறி கலையின் வல்லார்
கோதையும் குழையும் தோடும் குளிர் முத்த வடமும் தாங்கி – சூளாமணி:8 995/2,3
மேல்


வல்லார்கள் (1)

ஆற்றவும் ஆயிரு வேதம் வல்லார்கள் அஃது அறிந்து உரைப்ப – நீலகேசி:9 830/2
மேல்


வல்லாள் (1)

சுத பொருள் மேல் நன்றும் சொல்லுதல் வல்லாள் – நீலகேசி:7 751/4
மேல்


வல்லான் (6)

ஒட்பமாய் உரைக்க_வல்லான் ஒருவன் ஓர் ஓலை கொண்டு – சூளாமணி:3 108/3
கோணை நூற்பவரை தன் சொல் குறிப்பின் மேல் நிறுத்த வல்லான்
பேணும் நூல் நிமித்தம் வல்லான் சதவிந்து பெரிய நீரான் – சூளாமணி:5 301/2,3
பேணும் நூல் நிமித்தம் வல்லான் சதவிந்து பெரிய நீரான் – சூளாமணி:5 301/3
நூல் ஆராய்ந்து நுண் பொறி கண்ணும் நொடி_வல்லான் – சூளாமணி:5 308/1
செற்றவர் செருக்கும் செய்கை செரு_வல்லான் சிங்ககேது – சூளாமணி:5 328/3
கந்து அணைவு_இலாத களி யானை பல வல்லான் – சூளாமணி:10 1605/4
மேல்


வல்லி (13)

வணர் ததை வல்லி புல்லி வளர் இளம் பிண்டி வண்டு ஆர் – யசோதர:4 227/3
மஞ்சு உடை மலையின் வல்லி தொடர வான் வணங்க நின்ற – சூளாமணி:3 101/1
வடி வாசப்பொடியாக வன வல்லி சொரிந்தனவே – சூளாமணி:4 170/2
வல்லி ஆங்கு அணி சாந்தும் வனைந்து உராய் – சூளாமணி:5 332/2
மாதரார்கள் போல வல்லி மார்பு புல்லி மைந்தரை – சூளாமணி:6 493/3
வல்லி மண்டபங்கள் சென்று மாதவி கொழுந்து அணி – சூளாமணி:6 494/3
பொழில் அணிந்து எழுந்த வல்லி புதைந்தன பூமிநாதன் – சூளாமணி:6 555/3
கரு வடி நெடும் கண் நல்லார் கலந்த தோள் வல்லி புல்ல – சூளாமணி:6 556/2
வண்டு பாட வல்லி என்னும் மாதர் ஆடும் நாடகம் – சூளாமணி:7 788/3
வார் மணல் பிறங்கல் மாலை வல்லி விண்ட தாது அணிந்து – சூளாமணி:7 797/3
பின்னிய பவழ வல்லி பிறங்கலோடு அனைய எல்லாம் – சூளாமணி:8 919/3
வல்லி தன் மொழி போய் நீர் எம் மாமியார் அடிகட்கு எம் வாய் – சூளாமணி:8 1011/3
அம் பொன் சுருளை இரு பாலும் அளக வல்லி அருகு இலங்க – சூளாமணி:10 1749/3
மேல்


வல்லிகள் (2)

வல்லிகள் விடுக்கமாட்டா மனத்தினன் மன்னன் ஆனான் – சூளாமணி:6 559/4
காமரு பூம் குழை காம வல்லிகள்
தாம் அரி_அனையவர் தயங்கி உண்மையால் – சூளாமணி:8 955/1,2
மேல்


வல்லிதில் (1)

வல்லிதில் கொடுக்க மன்னன் வாழ்க தன் கண்ணி மாதோ – சூளாமணி:6 515/4
மேல்


வல்லிதின் (2)

வல்லிதின் மறைந்து போகி மானுடம் பாய அன்றே – யசோதர:4 257/4
வல்லிதின் மடித்தனன் – சூளாமணி:9 1369/3
மேல்


வல்லியின் (1)

வல்லியின் வணங்கிய மகளை மன்னவன் – சூளாமணி:4 220/2
மேல்


வல்லிர் (1)

எறி-மின் எதிர் என்னொடு இகல் வல்லிர் உளராயின் – சூளாமணி:9 1283/3
மேல்


வல்லிரேல் (1)

வாய்ந்த போர் இவை வல்லிரேல்
ஏந்து-மின் படை போந்து என – சூளாமணி:9 1365/1,2
மேல்


வல்லீர் (1)

மன்னும் நீர் வளாகம் எல்லாம் வணக்குதல் வல்லீர் ஆய – சூளாமணி:5 254/1
மேல்


வல்லே (2)

மேகம் என மின்னினொடு வில்லும் என வல்லே
போகமொடு பொருள் இளமை பொன்றும் நனி என்றே – யசோதர:5 275/1,2
சுடு சொல் இஃது ஒழிக என்று துணை செவி புதைத்து வல்லே
முடி முதல் துளங்க தூக்கி முனிவினை முடிவு கொண்டான் – சூளாமணி:9 1146/3,4
மேல்


வல்லை (2)

வல்லை நீர் வந்தது என்ன வள்ளலை வதைக்க என்றார் – நாககுமார:3 82/3
வார்ந்த நீர் உலகின் வாழும் மனிதரை வல்லை ஏகி – சூளாமணி:9 1426/3
மேல்


வல்லையே (1)

ஏதம் உண்டு இங்கு இனி இருப்பின் வல்லையே
போத என்று அந்தணன் புலம்பி கூறினான் – சூளாமணி:10 1597/3,4
மேல்


வல்லையோ (5)

மாதவசேனை காட்ட வல்லையோ என்ன ஐயற்கு – சூளாமணி:8 1013/3
துறந்த வான் பொருள் சொல்லவும் வல்லையோ – நீலகேசி:3 250/4
சாத்து ஆகும் ஆகாமை சாதிக்க வல்லையோ – நீலகேசி:5 645/4
கண்டிலம் நின் பொருள் காட்ட வல்லையோ – நீலகேசி:8 795/4
முன்பு நின்றும் உறுக்கவும் வல்லையோ – நீலகேசி:10 884/4
மேல்


வல்லைவல்லை (1)

வல்லைவல்லை வருவாய் என முன்னால் – சூளாமணி:10 1577/3
மேல்


வல (8)

மா வல அஞ்சல் என்று அ மாதவன் உரைவளர்த்தான் – யசோதர:5 307/4
மருமகள் வணங்க முன்னே வல புடை குறங்கின் ஏற்றி – சூளாமணி:8 986/1
கை வல படையினர் கழலர் கச்சையர் – சூளாமணி:9 1270/1
வலம்கொண்டு வந்து மைந்தன் வல புடை நின்றது அன்றே – சூளாமணி:9 1460/4
வல தகையன் ஆய மணி_வண்ணன் மொழிகின்றான் – சூளாமணி:10 1606/4
மங்கையை வல புடை குறங்கின் மேல் இரீஇ – சூளாமணி:10 1759/1
பாழி வல வன் பகைவர் மும்மூவரும் – சூளாமணி:11 2020/2
வல முறை இட முறை வருதல் காட்டுகோ – நீலகேசி:8 791/4
மேல்


வலக்கை (2)

கேடகம் இடத்தது வலக்கை கிளர் ஒள் வாள் – சூளாமணி:9 1282/1
இல்லை வலக்கை இடக்கை வகையால் அது என்றும் – நீலகேசி:4 406/1
மேல்


வலங்கொள்வன் (1)

ஏதம்_இல் புகழினாய் யான் அடி வலங்கொள்வன் என்ன – சூளாமணி:6 570/2
மேல்


வலஞ்சுழி (1)

மன் அவாம் வயிர தோளான் வலஞ்சுழி வாவி புக்கான் – சூளாமணி:10 1671/4
மேல்


வலத்தது (3)

சிந்து என்பது வலத்தது செழும் கலம் சிதர்கின்ற நிகழ் யாறு – சூளாமணி:8 878/2
தடம் சிறை வலத்தது கோலி தாம் தமது – சூளாமணி:8 1061/2
வலம்புரி வலத்தது ஆக இடத்தது ஓர் வயிர வல் வில் – சூளாமணி:9 1437/3
மேல்


வலத்தினாலும் (1)

கச்சை அம் களிற்றோடு ஏனை கவனமா வலத்தினாலும்
அச்சுவக்கிரீவன் ஆதி அரசர்கள் அழன்று வெம் போர் – சூளாமணி:9 1189/2,3
மேல்


வலத்து (4)

மட்டு அவிழ் அலங்கல் வீரர் சேர்தலும் வலத்து முன்னால் – சூளாமணி:8 840/3
மங்கையை வலத்து கொண்டு மாலையும் குழலும் தோடும் – சூளாமணி:8 985/1
நான்முகன் வலத்து நல் இடத்தும் ஒரு காவல் – சூளாமணி:8 1097/1
சிலை இடத்து_உடையார் கணை வலத்து_உடையார் சிலர் நின்று செய்வது ஈங்கு என்னோ – சூளாமணி:9 1318/3
மேல்


வலத்து_உடையார் (1)

சிலை இடத்து_உடையார் கணை வலத்து_உடையார் சிலர் நின்று செய்வது ஈங்கு என்னோ – சூளாமணி:9 1318/3
மேல்


வலந்த (1)

வலந்த வண் தளிர் மா இனமே எலாம் – யசோதர:1 12/4
மேல்


வலம் (16)

சக்கரம் வலம் சார்ந்து இறைஞ்சின – உதயணகுமார:5 292/1
பூம் தளிர் நிறைந்து இலங்கும் பொழில் வலம் சுற்ற வந்து – உதயணகுமார:6 330/3
வலம் முறை வந்தனன் வரலும் மா மணி – சூளாமணி:4 179/3
இனிதினின் வலம் முறை எய்தி ஏகினான் – சூளாமணி:4 206/4
வலம் மன்னி மயங்கி முயங்குதலால் – சூளாமணி:8 1079/2
வலம் பாராட்டி வந்தது ஒர் மாரி புயல் ஒத்தான் – சூளாமணி:8 1123/3
வள் இதழ் கரும் கணும் வலம் துடித்தவே – சூளாமணி:9 1223/4
கருடனை வலம் கொண்டு ஏறி கார்முகம் கையின் ஏந்தி – சூளாமணி:9 1444/1
வலம் குலாய் சுழிந்து வாய்த்த வாவி-வாய் மடுத்தது அன்றே – சூளாமணி:10 1672/4
கழல் வலம் புரிந்த நோன் தாள் கடல்_வண்ணன் புதல்வன் காமர் – சூளாமணி:10 1836/1
குழல் வலம் புரிந்த கோதை குழை முகம் வியர்ப்ப வேட்டான் – சூளாமணி:10 1836/2
அழல் வலம் புரிந்து சூழ்ந்து ஆங்கு அ தொழில் முடித்த பின்னை – சூளாமணி:10 1836/3
தழல் வலம் புரிந்த வேலான் தட முலை வாரி சார்ந்தான் – சூளாமணி:10 1836/4
மந்தரத்தை வலம் சூழ்ந்து வருபவரும் நிற்பவரும் – சூளாமணி:11 2045/3
வலம் மிகு சூழ்ச்சியார் வழியள் மற்று அவள் – சூளாமணி:12 2087/3
மந்தர மா மலை-தன்னை வலம் முறை சூழ்பவரும் – நீலகேசி:1 89/3
மேல்


வலம்-அதாய் (1)

ஆலையம் வலம்-அதாய் அருகனை வணங்கி பின் – உதயணகுமார:6 353/3
மேல்


வலம்கொடு (2)

மன்னர்கட்கு அரசன் முன்னை வலம்கொடு வணக்கம் செய்தான் – சூளாமணி:6 544/4
கோபுரமும் கழிந்து குளிர் நகரை வலம்கொடு வீதி குடையோன் செல்ல – சூளாமணி:9 1529/1
மேல்


வலம்கொண்டு (16)

மருவு நல் மலர் பொழில் வண்மை வலம்கொண்டு மிக்கு – உதயணகுமார:6 358/3
இன் இயல் வலம்கொண்டு எய்தி ஈசனை இறைஞ்சினானே – நாககுமார:1 14/4
வாமன் ஆலையத்து மூன்று வலம்கொண்டு உட்புகுந்து இறைஞ்சி – நாககுமார:4 117/1
கனகமய ஆலையம் கண்டு வலம்கொண்டு உடன் – நாககுமார:4 135/3
மா வலோன் வலம்கொண்டு வணங்கினன் – யசோதர:1 19/3
ஏர் அணி வள நகர் வலம்கொண்டு இன்னணம் – சூளாமணி:4 186/3
மண் நிலாம் மறுகிடை வலம்கொண்டு எய்தினாள் – சூளாமணி:5 383/3
வளம் கெழு குமரரை வலம்கொண்டு எய்தின – சூளாமணி:7 815/3
வலம்கொண்டு தொழுது வாழ்த்தி மற்றவர் அடைந்த போதின் – சூளாமணி:8 998/1
வலம்கொண்டு வந்து மைந்தன் வல புடை நின்றது அன்றே – சூளாமணி:9 1460/4
மாடு உயர் வள நகர் வலம்கொண்டு எய்தினான் – சூளாமணி:11 1890/4
வென்றவன் கோயில் வலம்கொண்டு மீண்டும் ஒர் – சூளாமணி:11 1913/3
வணங்கி வந்து இடம் வலம்கொண்டு வழிபடு பொழுதில் – நீலகேசி:1 60/1
மாஅது உடை அடி இவை-தாம் மறவலென் என வலம்கொண்டு
வேஎதட வியன் மலை மேல் விரி கதிர் மணி விளக்கு ஆதி – நீலகேசி:1 149/2,3
மாட்சியால் வலம்கொண்டு மா தவத்து இறைவனில் பிழையா – நீலகேசி:2 151/2
பின்பு சென்று ஒழிதும் என்று அது செய்து வலம்கொண்டு பெயர்ந்தனரே – நீலகேசி:9 853/4
மேல்


வலம்கொள (1)

மங்கல வயிர கோட்டு வலம்கொள வரைந்து மற்று – சூளாமணி:8 930/2
மேல்


வலம்செய் (1)

பொங்கு அழல் வலம்செய் போழ்தில் குழை முகம் பொறித்த தெள் நீர் – சூளாமணி:10 1831/2
மேல்


வலம்செய்து (2)

நிருமித்த வகையினதாம் நெடு நகரை வலம்செய்து
திரு முத்த பீடிகைக்-கண் சித்தரையும் சிந்தித்து ஓர் – நீலகேசி:2 165/2,3
மறப்பிலன் என்று வலம்செய்து ஒழிந்தான் – நீலகேசி:4 461/4
மேல்


வலம்செய்யும் (1)

ஆண்டகை அழல் வலம்செய்யும் ஆர் அணி – சூளாமணி:8 1068/2
மேல்


வலம்புரி (13)

வலம்புரி மணி வடம் வளர் இள முலை மிசை – உதயணகுமார:4 235/2
காமரு வலம்புரி கமழும் மேனியன் – சூளாமணி:3 75/1
சங்கு இயல் வலம்புரி திகிரி என்று இவை – சூளாமணி:3 78/1
வலம்புரி வயிற்றிடை பிறந்த மா மணி – சூளாமணி:5 417/1
மன்னிய வயிர குன்றம் வலம்புரி மணியின் கோவை – சூளாமணி:8 919/2
சங்கினது உருவினாலும் வலம்புரி சவியினாலும் – சூளாமணி:8 930/3
வலம்புரி_வண்ணனும் மகர மால் கடல் – சூளாமணி:8 960/1
வலம்புரி வலத்தது ஆக இடத்தது ஓர் வயிர வல் வில் – சூளாமணி:9 1437/3
வலம்புரி சிலம்ப வாய் வைத்து இரும் சிலை வளைய ஏற்றி – சூளாமணி:9 1439/1
சென்று உயர் வலம்புரி செம்பொன் தாமரை – சூளாமணி:9 1503/1
வலம்புரி வாய்வைத்தான் வார் சிலை கைக்கொண்டான் – சூளாமணி:10 1661/1
வலம்புரி மணி கரு இருந்தது அன்னது ஓர் – சூளாமணி:10 1710/3
வலம்புரி_வண்ணனும் மகர முந்நீர் மணி மேனி – சூளாமணி:12 2130/1
மேல்


வலம்புரி_வண்ணனும் (2)

வலம்புரி_வண்ணனும் மகர மால் கடல் – சூளாமணி:8 960/1
வலம்புரி_வண்ணனும் மகர முந்நீர் மணி மேனி – சூளாமணி:12 2130/1
மேல்


வலமாக (1)

மன்னி அழல் வேள்வியில் அவற்கு வலமாக
பின்னிய தருப்பைகள் பிடித்து அவை விடுத்து ஆங்கு – சூளாமணி:8 1100/1,2
மேல்


வலமாய் (1)

வஞ்சியின் மெல் இடையவளை வால் நிலா வளர் முன்றில் வலமாய் சூழ்ந்து – சூளாமணி:10 1820/1
மேல்


வலர் (1)

மா வலர் மன்னர் மன்னும் மகதம் நல் – நாககுமார:1 26/2
மேல்


வலவ (1)

அரைசர்_கோவே அடல் ஆழி வலவ ஆர்க்கும் தோலாதாய் – சூளாமணி:9 1473/1
மேல்


வலவனும் (1)

ஐய விசயனும் ஆழி வலவனும்
எய்த இவர் முதல் ஈர்_ஒன்பதின்மர் இ – சூளாமணி:11 2019/2,3
மேல்


வலன் (4)

திரு மறுவு வலன் அணிந்து திகழ்கின்ற திரு மூர்த்தி – சூளாமணி:4 184/1
மங்கல வடிவின் வந்த வலன் உயர் வயிர கோட்டு – சூளாமணி:8 925/2
கன்னியர் கவரி கற்றை கை வலன் அசைப்ப காய் பொன் – சூளாமணி:8 997/2
தழல் ஆர் அயில் வலன் ஏந்துபு சார்ந்தார் தலை சரிந்தார் – சூளாமணி:9 1295/4
மேல்


வலனாக (1)

மங்கையொடு காளை வலனாக வருகின்றான் – சூளாமணி:8 1102/3
மேல்


வலனே (1)

வந்து சுடர் ஏந்தி வலனே சுழல மாட்டி – சூளாமணி:8 1101/2
மேல்


வலார் (1)

சொல வலார் அன சொல் தெளிந்தே நின்று – நீலகேசி:10 859/2
மேல்


வலாளர் (1)

கொலை_வலாளர் குறைத்தனர் ஈர்ந்தனர் – யசோதர:3 182/3
மேல்


வலான் (2)

வேகத்தை மெல்லமெல்ல வில்_வலான் பெருக்கியிட்டான் – சூளாமணி:8 1021/4
வெம் தழல் கனல மூட்டி வில்_வலான் மெலியலுற்றான் – சூளாமணி:8 1024/4
மேல்


வலி (18)

திரு வலி தட கை வீணை சீருடன் பாடலோடும் – உதயணகுமார:1 97/3
மரு வலி களிறும் கேட்டு வந்து அடிபணிந்தது அம்மா – உதயணகுமார:1 97/4
பிடிப்பு பொன் விலை மட்டு_இல்லா பெரு வலி ஆரம்-தன்னை – உதயணகுமார:1 100/1
போதி தன் வலி போத உணர்ந்து தன் – உதயணகுமார:5 269/1
அனந்தமாம் அறிவு காட்சி அரு வலி போகம் ஆதி – யசோதர:4 233/1
உலைதல்_இல் பெருமை திட்பம் உறு வலி ஒழிந்தது ஈயும் – யசோதர:4 243/4
வெருவுறு வினை வலி விலக்குகிற்பது – யசோதர:5 329/1
வாள் வலி தட கை மன்னர் வையகம் வணக்கும் வாயில் – சூளாமணி:5 248/1
தோள் வலி சூழ்ச்சி என்று ஆங்கு இரு வகை தொகையிற்று ஆகும் – சூளாமணி:5 248/2
ஆள் வலி தானையார்கட்கு ஆதியது அழகிதேனும் – சூளாமணி:5 248/3
கோள் வலி சீயம் ஒப்பீர் சூழ்ச்சியே குணம் அது என்றான் – சூளாமணி:5 248/4
உள் மிசை தொடர்பு நோக்கி உறு_வலி அதனை கேளா – சூளாமணி:6 547/2
சுற்றி நின்று இலங்கும் சோதி தோள் வலி எனும் பேரான் அ – சூளாமணி:6 552/2
வளைந்த வாள் எயிற்றிடை வலி தட கையில் பிடித்தான் – சூளாமணி:7 723/3
பிளந்து போழ்களாய் கிடந்தது அ பெரு வலி அரியே – சூளாமணி:7 723/4
வலி கற்ற மதர்வை பைம் கண் வாள் எயிற்று அரங்க சீயம் – சூளாமணி:7 769/1
வலையம் கை_அல வருவது மற்று இதன் சலத்தது வலி கண்டாய் – சூளாமணி:8 888/4
வலி உடை நிலை_இல மற்று எ பூதமும் – நீலகேசி:8 793/2
மேல்


வலி-அதனால் (1)

சொல்லிய வாய் தேய்க்குறுவாய் சொல்லிக்கொள் வலி-அதனால்
பல்லொடும் பட தேய்த்தால் பயம் பெரிதும் படும் அன்றோ – நீலகேசி:4 294/3,4
மேல்


வலிக்கு (1)

ஓதி யான் மொழியின் இவன் உறு வலிக்கு நிகர் ஆவார் உளரோ வேந்தர் – சூளாமணி:10 1803/4
மேல்


வலிக்கும் (1)

மன் உயிர் வருத்தம் கண்டும் வாழ்வதே வலிக்கும் ஆயில் – சூளாமணி:7 775/1
மேல்


வலிசெய்து (2)

வலிசெய்து எம்மிடம் புகுந்து அடு மடையொடு முடை சேர் – நீலகேசி:1 45/1
வலிசெய்து பீசத்தின் மாண்பும் அழித்திட்டு – நீலகேசி:5 598/1
மேல்


வலித்த (1)

திறையும் மீட்கிய வலித்த அ செருக்கு உடை சிறியோன் – சூளாமணி:7 704/4
மேல்


வலித்தவன் (1)

அழுவது என் செய அரும் தவம் வலித்தவன் இருந்து – நீலகேசி:1 46/1
மேல்


வலித்தனன் (1)

மை_இல் மா தவத்து ஒரு கடல் ஆடுதல் வலித்தனன் இது என்றான் – யசோதர:5 322/4
மேல்


வலித்தான் (2)

மகர மா கடல் வளை_வண்ணனுடன் செல வலித்தான் – சூளாமணி:7 710/4
வாங்கு நீர் அணி வளை_வண்ணன் உரைக்கிய வலித்தான் – சூளாமணி:7 728/4
மேல்


வலித்திருந்தார் (1)

வாய்ந்து மற்று ஒழிந்த மன்னர் மேல் வர வலித்திருந்தார் என்றான் – சூளாமணி:9 1187/4
மேல்


வலித்து (2)

வஞ்சனை வலித்து மாமி-தன்னுடன் வரனுக்கு ஈந்தாள் – யசோதர:2 152/3
வற்றல் அம் சினை ஊடு வலித்து அரோ – சூளாமணி:7 782/2
மேல்


வலித்தே (1)

குன்றினும் பெரியான் கூற்றினும் வெய்யோன் கொண்டனன் தண்டு கை வலித்தே – சூளாமணி:9 1321/4
மேல்


வலிதின் (2)

மனம் நனி வலிதின் வாடி மைந்தனை வருக என்றாள் – யசோதர:2 157/4
மண் அரும் கலம் எலாம் வலிதின் வவ்வினும் – சூளாமணி:4 228/1
மேல்


வலிது (2)

வட்கி நம் இறைவற்கு வலிது தெவ் என – சூளாமணி:7 691/3
வலிது ஆம் நிலம் ஐயது நீர் வெய்து தீ – நீலகேசி:5 487/1
மேல்


வலிந்து (2)

வாழ் உயிர்ப்பு ஒழித்து வவ்வி வலிந்து உயிர் வாங்கி உண்ணும் – சூளாமணி:11 1857/2
மானுடர் பற்றி வலிந்து நலிந்திட – சூளாமணி:11 1960/3
மேல்


வலிப்பும் (1)

நின் சொல்லப்பட்ட வலிப்பும் தரிப்பும் நிலத்தினவேல் – நீலகேசி:5 497/1
மேல்


வலிம்மையும் (1)

மானம்_இல் அருளினை வைத்தலே வலிம்மையும்
ஞானம் ஈர்_ஐம் பாரமீதை நாடும்கால் இவைகளும் – நீலகேசி:4 354/3,4
மேல்


வலிமை (1)

உரிய வலிமை அல்லால் நிலம் ஓரலன் என்று இருந்தால் – நீலகேசி:5 499/1
மேல்


வலிய (3)

வலிய தன் சேனை வைத்தனன் அன்றே – உதயணகுமார:1 72/4
வலிய வந்து அலைத்த போதும் வாசவதத்தை நின்னை – உதயணகுமார:5 246/3
வலிய முழங்கினும் நாறினும் வட்கி – சூளாமணி:11 1965/1
மேல்


வலியர் (1)

வஞ்சனை மனத்தர் ஆய மனிசரை வலியர் என்பாய் – சூளாமணி:9 1140/3
மேல்


வலியன்-மின் (1)

வாய் கண்டேன் என்னை வாழ்க்கை வலியன்-மின்
நோய் கொண்டேன் என அஞ்சல் நுனக்கு அவள் – நீலகேசி:10 891/2,3
மேல்


வலியாக (1)

மா என்று கொண்டேன் மடனே வலியாக நின்று – நீலகேசி:0 5/2
மேல்


வலியில் (1)

பொங்கு புய வலியில் பொது_இன்றி முழுது ஆண்ட – யசோதர:5 274/3
மேல்


வலியினானும் (1)

தோளினும் தொடு கழல் வலியினானும் இ – சூளாமணி:7 685/3
மேல்


வலியும் (4)

மற்று அவன் மனமும் கண்ணும் வாழ்க்கையும் வலியும் சால்பும் – சூளாமணி:5 244/3
மன்னவற்கு உணர்வும் கண்ணும் மாற்றமும் வலியும் தோளும் – சூளாமணி:9 1175/3
வலியும் அடு திறனும் வாழ்வும் வனப்பும் – சூளாமணி:9 1467/1
வேறு அல்லது இல்லை எனவும் வினை வலியும் யோகின்னாலும் – நீலகேசி:5 569/2
மேல்


வலியொடு (1)

பூரித்திட்ட தன் பெரு வலியொடு புகழ் அரிமா – சூளாமணி:7 722/3
மேல்


வலீயான் (1)

உலைதல்_இல் உறு_வலீயான் ஊர் சயந்தகிரி அடைந்தான் – நாககுமார:4 116/4
மேல்


வலை (5)

மற்றை மீனும் ஓர் வார் வலை பட்டதை – யசோதர:3 184/1
நூல் படு வலை பொறி முதல் கருவி நூற்றோடு – யசோதர:5 262/1
வலை திரை நெடும் கடல் அவனிவட்டமே – சூளாமணி:5 390/4
முடி வலை வாழ்நர் முருக்க முரிந்தும் – சூளாமணி:11 1962/2
வலை படைத்தார்க்கு எம் உயிரை வைக்கின்றாம் இன்ன – நீலகேசி:5 471/2
மேல்


வலைப்பட்ட (1)

வந்து வார் வலைப்பட்ட கரா மரித்து – யசோதர:3 183/2
மேல்


வலையங்கள் (1)

காற்று வலையங்கள் ஏந்தும் நிரைய கதி நிலம்-தாம் – நீலகேசி:1 75/2
மேல்


வலையம் (1)

வலையம் கை_அல வருவது மற்று இதன் சலத்தது வலி கண்டாய் – சூளாமணி:8 888/4
மேல்


வலையில் (1)

மான் நிலா மட கண் நோக்கின் மகளிர்-தம் வலையில் பட்டான் – சூளாமணி:10 1556/4
மேல்


வலையின் (1)

வலையின் வாழ்நரின் வாரில் பிடித்த பின் – யசோதர:3 182/1
மேல்


வலையினின் (1)

வலையினின் வாழ்நர்க்கும் வைகலும் ஈந்தால் – நீலகேசி:4 337/3
மேல்


வலையினும் (1)

எண்_இல் பல் வலையினும் இழக்கும் அ உயிர்களே – நீலகேசி:1 104/4
மேல்


வலோன் (1)

மா வலோன் வலம்கொண்டு வணங்கினன் – யசோதர:1 19/3
மேல்


வவ்வல் (1)

மலை பயில் களி நல் யானை மன்னரால் வவ்வல் இன்றாய் – சூளாமணி:11 1853/1
மேல்


வவ்வி (3)

நினைந்து அவர்கள்-தம்மை தன் உழையவரின் வவ்வி
சினம் மலி தேவி கோயில் திசைமுகம் அடுத்து சென்றான் – யசோதர:1 30/2,3
மாழை தேர் மருங்கு அறா மணி முடியும் அணிகலமும் திறையா வவ்வி
ஊழி தேர் அரசு இறைஞ்ச உலகு எலாம் ஒரு குடை கீழ் உறங்க காத்த – சூளாமணி:10 1804/2,3
வாழ் உயிர்ப்பு ஒழித்து வவ்வி வலிந்து உயிர் வாங்கி உண்ணும் – சூளாமணி:11 1857/2
மேல்


வவ்விய (2)

வளர் செங்கிடையின் ஒளி வவ்விய வாய் – சூளாமணி:7 808/2
நள்ளாதவர் தலை வவ்விய நகை வாள்-அது வீசி – சூளாமணி:9 1313/3
மேல்


வவ்வினாம் (1)

மையுற்ற காளை வருவானை வாளின் உயிர் வவ்வினாம் அ மறவோன் – சூளாமணி:9 1334/4
மேல்


வவ்வினான் (1)

உடலகம் வெறுவிதாய் உள்ளம் வவ்வினான்
விடல்_இலன் எம் உயிர் விடுக்கும்-கொல் என – சூளாமணி:3 81/2,3
மேல்


வவ்வினும் (1)

மண் அரும் கலம் எலாம் வலிதின் வவ்வினும்
விண் அரும் கலம் எலாம் விதியின் எய்தினும் – சூளாமணி:4 228/1,2
மேல்


வவ்வும் (2)

மன்னவன் மகிழ்ந்து நோக்கி வாழ் உயிர் வவ்வும் காலன்-தன்னை – சூளாமணி:11 1860/3
அற்றீர் போல் காட்டி அடைக்கலமே வவ்வும் நீர் – நீலகேசி:3 258/2
மேல்


வவ்வுமே (1)

மாய மற்று இது-தன்னையும் வவ்வுமே – யசோதர:3 218/4
மேல்


வழக்கின்-கண் (1)

வத்தன் கண்டீர் வழக்கின்-கண் கூரியீர் – நீலகேசி:3 247/4
மேல்


வழகு (1)

விதி வழகு உடை விரி இலையிடை வெறி விரவிய வேரி – சூளாமணி:6 437/3
மேல்


வழங்க (1)

வழங்க வாட்டம் ஒழிவர் நீ மன்னும் பொறாத வகை உண்டோ – நீலகேசி:1 135/2
மேல்


வழங்கப்பட்டாள் (1)

வல்லவன் இளைய நம்பிக்கு உரியளா வழங்கப்பட்டாள்
மல்லக மார்பினான்-தன் மருமகள் இவளை கூவி – சூளாமணி:6 515/2,3
மேல்


வழங்கலாகார்களே (1)

வரையின் தாழ்வார் நிலம் வழங்கலாகார்களே – சூளாமணி:7 735/4
மேல்


வழங்கா (1)

ஊனத்தை இன்றி வழங்கா உழல்கின்ற போழ்தும் – நீலகேசி:4 417/1
மேல்


வழங்கி (1)

மருள் இரும் பிணையல் மாலை படை பல வழங்கி சூழ்வார் – சூளாமணி:10 1675/2
மேல்


வழங்கினும் (1)

கட்டினர் வழங்கினும் காயம் எய்துமே – நீலகேசி:8 794/4
மேல்


வழங்கும் (2)

வல்_வினை கயவரே வழங்கும் கங்குலே – சூளாமணி:8 1057/4
பொரு படை புகைந்தவர் வழங்கும் ஆயிடை – சூளாமணி:9 1415/1
மேல்


வழாத (2)

அ பொருள் வழாத நூலின் அரும் தகை ஒழுக்கம் தாங்கி – சூளாமணி:4 201/2
மந்திரம் வழாத வாய்மை மா தவம் முயறல் அன்றேல் – சூளாமணி:5 272/3
மேல்


வழாமை (1)

யூகியும் வஞ்சம்-தன்னை உற்று சூழ் வழாமை நோக்கி – உதயணகுமார:1 109/1
மேல்


வழி (66)

வழி வருவாரை மார் கிழித்திடும் – உதயணகுமார:6 317/1
ஆரியர் அறிந்து நம்பி அதன் வழி ஒழுக்கம் ஆகும் – உதயணகுமார:6 333/4
ஈடு_இலாத இயல்பினில் இ வழி
ஏட சண்ட கரும தந்தீக என – யசோதர:1 22/2,3
இன்னும் ஆசை எனக்கு உளது இ வழி
துன்னி வாழ் தகர் ஒன்று உளது இன்று அது-தன்னினாய – யசோதர:3 213/1,2
மற்று அவன் உயிர் போயிட்ட வழி ஒன்றும் கண்டிலேனே – யசோதர:4 235/4
போக சித்தத்தோடு ஒன்றி பொறி வழி படரும் நீரார்க்கு – யசோதர:4 239/3
ஆற்றலுக்கு ஏற்ற ஆற்றால் அ வழி ஒழுகுகின்றார் – யசோதர:5 317/4
வழி முறை பயின்று வந்த மரபினார் மன்னர் கோமான் – சூளாமணி:3 98/1
ஓதினார் உரை வழி ஒட்டற்பாலதே – சூளாமணி:4 232/4
மண் இயல் வளாகம் எல்லாம் வழி நின்று வணங்கும் அன்றே – சூளாமணி:5 262/4
முற்றிய ஊழி மூன்று ஏறி மீள் வழி
பிற்றகை ஊழி இவண் பிரமர் தோன்றினார் – சூளாமணி:5 392/3,4
புலவர் சொல் வழி போற்றிலன் என்பது ஓர் – சூளாமணி:7 640/1
மரங்கள் வேரொடும் கீழ்ந்து என வழி தொடர்ந்து எழுந்த – சூளாமணி:7 716/1
இணங்கிய கடல் படை பரவை இ வழி
மணம் கமழ் இமகிரி வருவது ஒக்குமே – சூளாமணி:8 954/3,4
மை வழி நெடும்_கணாளும் மனம் புக்க குரிசில்-தன்னை – சூளாமணி:8 983/3
மது கடை வழி பிழி திவலை நா வளைத்து – சூளாமணி:8 1060/1
புள் இமிழ் இசையொடு புகுந்து போம் வழி
தெள்ளிய மதியவன் செய்த தீமை போல் – சூளாமணி:8 1064/2,3
கன்னியர் தம் பான்மை வழி செல்ப அது கண்டாய் – சூளாமணி:9 1287/1
மறுதலை முடிக்கும் ஏதுவாய் வழி அழிப்பதே போல் – சூளாமணி:9 1463/2
வண்டு வழி படர வாள் கண் புதைத்து இயல்வார் – சூளாமணி:10 1656/4
வண்டு வழி செல்ல வய மன்னர் மதி செல்ல – சூளாமணி:10 1797/1
சிகர மால் யானையான் வழி மருகன் செம் தாமம் தவழ்ந்து தீம் தேன் – சூளாமணி:10 1809/3
தண் சுடரோன் வழி மருகன் தென்மலை மேல் சந்தனமும் செம்பொன் ஆரத்து – சூளாமணி:10 1814/3
இழைக்கு அரும்பும் இளம் முலையாய் எரி கதிரோன் வழி மருகன் இவன் நீர் ஈர்ம் தண் – சூளாமணி:10 1815/3
மன்னிய புகழினான் தன் மகன் வழி சிறுவர்-வாயின் – சூளாமணி:11 1840/1
தோள் வினை களவு காவல் உள் வழி துன்னல் செல்லா – சூளாமணி:11 1854/2
செறிப்பர் உகிர் வழி ஏற சிலரே – சூளாமணி:11 1937/4
தழல் வளி தாமே தலை வழி சிந்த –