வே – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வேஎதட 1
வேக 11
வேகத்தின் 1
வேகத்தை 1
வேகமாரதன் 1
வேகமாரதனை 1
வேகவதியுடன் 1
வேகவதியும் 1
வேகன் 1
வேகித்து 1
வேங்கை 5
வேங்கையும் 2
வேங்கையை 1
வேங்கையோடு 1
வேசி-தன் 1
வேட்கை 5
வேட்கையதுவாம் 1
வேட்கையால் 2
வேட்கையாள் 1
வேட்கையினை 1
வேட்ட 2
வேட்டம் 1
வேட்டாள் 1
வேட்டான் 4
வேட்டு 4
வேட்டை 2
வேட்டைபோய் 1
வேட்டையின் 1
வேடத்தால் 1
வேடத்தை 1
வேடம் 5
வேடமும் 2
வேடர் 2
வேடன் 2
வேண்ட 2
வேண்டப்படுதலினால் 1
வேண்டல் 3
வேண்டலம் 1
வேண்டலர் 1
வேண்டலன் 1
வேண்டலே 1
வேண்டவும் 1
வேண்டா 10
வேண்டாது 1
வேண்டாதே 1
வேண்டாம் 1
வேண்டாய் 1
வேண்டாயாய் 1
வேண்டாயேல் 1
வேண்டார் 4
வேண்டான் 4
வேண்டி 16
வேண்டிய 6
வேண்டியது 2
வேண்டியவற்றினும் 1
வேண்டியவாறு 1
வேண்டியனவே 1
வேண்டியும் 1
வேண்டில் 1
வேண்டின் 3
வேண்டின 1
வேண்டினர் 3
வேண்டினீர் 1
வேண்டினும் 2
வேண்டினை 1
வேண்டு 3
வேண்டுகின்றாய் 2
வேண்டுகின்றீர் 1
வேண்டுகின்றேற்கு 2
வேண்டுதல் 1
வேண்டுதலால் 1
வேண்டுதி 1
வேண்டுதியேல் 3
வேண்டுநர் 1
வேண்டுநர்க்கு 1
வேண்டுநர்கட்கு 1
வேண்டுப 1
வேண்டுபவர் 1
வேண்டும் 22
வேண்டுமால் 2
வேண்டுமாறு 1
வேண்டுமே 7
வேண்டுமோ 5
வேண்டுவ 1
வேண்டுவது 5
வேண்டுவல் 1
வேண்டுவன் 2
வேண்டுவை 1
வேண்டோம் 1
வேணு 2
வேணுவோடு 1
வேத்தவையாரும் 1
வேத்து 1
வேத 2
வேதண்ட 1
வேதண்டம் 1
வேதத்தின் 1
வேதத்தை 1
வேதம் 5
வேதமும் 1
வேதவாதியர்கள்-தம் 1
வேதனை 10
வேதனை-அது 1
வேதனைகளும் 2
வேதனையரே 1
வேதனையவர் 1
வேதனையாவன 1
வேதனையொடு 1
வேதி 1
வேதிகை 17
வேதிகைய 1
வேதியர் 3
வேதியர்க்கு 1
வேதியரை 1
வேதியால் 1
வேந்த 5
வேந்தர் 36
வேந்தர்-தம் 1
வேந்தர்-தம்மொடும் 1
வேந்தர்-தமை 1
வேந்தர்_கோன் 1
வேந்தர்_வேந்தனே 2
வேந்தர்கட்கு 2
வேந்தர்கள் 6
வேந்தர்களே 1
வேந்தரால் 1
வேந்தரும் 5
வேந்தரே 1
வேந்தரை 3
வேந்தரையும் 1
வேந்தவன் 1
வேந்தற்கு 2
வேந்தன் 76
வேந்தன்-தன் 2
வேந்தன்-தன்னை 2
வேந்தனுக்கு 1
வேந்தனுடன் 1
வேந்தனும் 11
வேந்தனே 5
வேந்தனை 8
வேந்தனோடு 2
வேந்தாய் 1
வேந்திர்காள் 1
வேந்து 11
வேந்து-அவன் 1
வேந்தும் 2
வேந்தே 26
வேம் 1
வேம்-கொல் 1
வேமவட்கும் 1
வேமானியர் 1
வேய் 32
வேய்கள் 1
வேய்களும் 1
வேய்ந்த 8
வேய்ந்தன 2
வேய்ந்து 7
வேயிடை 1
வேயிடை_தோளி 1
வேயின் 3
வேயினும் 1
வேயும் 1
வேயுள் 1
வேயுளும் 2
வேயே 1
வேயொடு 1
வேர் 4
வேர்கள் 1
வேர்த்த 1
வேர்த்தன 2
வேர்த்தனர் 1
வேர்த்து 3
வேர்பு 1
வேரல் 1
வேரலோடும் 1
வேரறுத்த 1
வேரி 8
வேரியர்கள் 1
வேரியால் 1
வேரியும் 2
வேரூரி 1
வேரொடு 1
வேரொடும் 1
வேல் 110
வேல்_கண்ணாள் 3
வேல்_கண்ணி 2
வேல்_கண்ணினாளும் 1
வேல்_விழியினாரும் 1
வேல்_விழியினாரை 1
வேல்களும் 1
வேலவர் 3
வேலவர்க்கு 1
வேலவற்கு 1
வேலவன் 12
வேலவனோடு 1
வேலாய் 1
வேலால் 1
வேலாற்கு 1
வேலான் 17
வேலி 27
வேலியால் 1
வேலின் 5
வேலினாய் 7
வேலினால் 1
வேலினாற்கு 3
வேலினான் 14
வேலினான்-தன் 3
வேலினீர் 1
வேலினோடு 1
வேலினோடும் 2
வேலினோய் 1
வேலும் 3
வேலை 9
வேலை-வாய் 1
வேலை_நீர்_வண்ணன் 1
வேலை_நீர்_வண்ணனை 1
வேலையின் 1
வேலொடு 1
வேலோய் 30
வேலோர் 1
வேலோர்க்கு 1
வேலோன் 7
வேவ 3
வேவார் 1
வேழ 7
வேழங்கள் 1
வேழங்களை 1
வேழத்தால் 1
வேழத்தின் 3
வேழத்து 2
வேழம் 24
வேழம்-தன்னை 1
வேழமும் 3
வேழமே 3
வேழமொடு 1
வேள் 1
வேள்_அனையான் 1
வேள்வி 10
வேள்வி-தன்னால் 3
வேள்வி-வாய் 1
வேள்விக்கு 1
வேள்விசெய்த 1
வேள்வியால் 9
வேள்வியில் 3
வேள்வியின் 1
வேள்வியும் 1
வேளை 2
வேற்கு 1
வேற்றவர் 5
வேற்றவரை 1
வேற்றுமை 12
வேற்றுமைபண்ணுதல் 1
வேற்றுமையாம் 1
வேற்றுமையும் 1
வேற்றுவன் 2
வேறதாய 1
வேறல 1
வேறாம் 2
வேறாய் 4
வேறாயது 1
வேறிடத்து 1
வேறு 39
வேறுபடு 1
வேறுவேறாம் 1
வேறுவேறு 2
வேறேல் 1
வேறொன்று 1
வேனில் 3
வேனிலான் 1
வேனிலின் 1

வேஎதட (1)

வேஎதட வியன் மலை மேல் விரி கதிர் மணி விளக்கு ஆதி – நீலகேசி:1 149/3
மேல்


வேக (11)

மின் இடை தங்கையான வேக நல் வதியை ஏவி – உதயணகுமார:5 259/3
வேக யானை மேல் ஏறி வீரனும் – உதயணகுமார:5 289/1
வேக நின் மனைக்கு சூரன் வெகுண்டவன் வந்தான் என்ன – நாககுமார:3 84/2
வேக நல் போர்க்களத்தில் வெற்றிகொண்டு அவனை ஓட்டி – நாககுமார:4 114/2
வேக மும்மத வெள்ளம் அளாவிய – சூளாமணி:4 128/3
வேக மால் களிறும் மிகு வேலினான் – சூளாமணி:5 336/4
வென்றி நீள் புகழ் வேக யானையான் – சூளாமணி:7 605/2
வேக மாருதம் வீச விண்-பால் சிறு – சூளாமணி:7 637/1
வேக யானை செல உந்தி சிறு நாண் எறிந்து வெம் சரங்கள் – சூளாமணி:9 1341/3
துண்ட வேக புள்_உயர்த்தான் துளை கை யானை சுடர் முடியான் – சூளாமணி:9 1349/1
வேக விறல் ஆழி மீட்டே பெயர்ந்து தன் – சூளாமணி:9 1468/2
மேல்


வேகத்தின் (1)

வேகத்தின் விட்டு வந்து வேந்த நீ கொள்க என்ன – நாககுமார:2 57/3
மேல்


வேகத்தை (1)

வேகத்தை மெல்லமெல்ல வில்_வலான் பெருக்கியிட்டான் – சூளாமணி:8 1021/4
மேல்


வேகமாரதன் (1)

வெண் நிலா விரிந்த பூணான் வேகமாரதன் நீள் முந்நீர் – சூளாமணி:8 835/3
மேல்


வேகமாரதனை (1)

விளங்கு ஒளி உருவ திண் தோள் வேகமாரதனை அன்றே – சூளாமணி:5 320/3
மேல்


வேகவதியுடன் (1)

விதனம் இன்றி நல் வேகவதியுடன்
அதிக போக அநங்கவிலாசனை – உதயணகுமார:5 294/2,3
மேல்


வேகவதியும் (1)

தொண்டை வாய் உடைய வேகவதியும் சூதினிலே வந்தாள் – உதயணகுமார:5 261/4
மேல்


வேகன் (1)

வேலால் அழிப்பன் என வேல் எறிந்து விறல் வேகன் ஆர்ப்ப மறவோன் – சூளாமணி:9 1332/2
மேல்


வேகித்து (1)

ஆண்டுற இரைந்து வேகித்து அழல்கின்ற மதுவின் தண்டோடு – சூளாமணி:8 920/1
மேல்


வேங்கை (5)

வார் இரு புடையும் வீக்கி வடம் சுமந்து எழுந்து வேங்கை
ஏர் இரும் சுணங்கு சிந்தி எழுகின்ற இளம் மென் கொங்கை – சூளாமணி:7 760/1,2
கணி மிடற்ற நற வேங்கை அவிர் சுணங்கின் மடவார்-தம் கை மேல் கொண்டு – சூளாமணி:8 1034/1
வந்து வன வேங்கை மலர் கால் சிதர்வ போன்றும் – சூளாமணி:9 1292/2
பாயிய எழுந்த வேங்கை பாரிக்கும் அளவில் பைம் புல் – சூளாமணி:11 1858/3
வினை உடையன பொழுது இவை என விரிவன கணி வேங்கை
கனை சுடர் விடு கதிர் மணி அறை களன் அயர்வன காந்தள் – நீலகேசி:1 16/2,3
மேல்


வேங்கையும் (2)

மெய் விரிந்தன வேங்கையும் சோர்ந்த தேன் – சூளாமணி:1 17/3
பொன் விரிந்து அனைய பூம் கோங்கும் வேங்கையும்
முன் விரிந்து உக்கன மொய்த்த கல் தலம் – சூளாமணி:7 754/1,2
மேல்


வேங்கையை (1)

வேய் இனம் படர்ந்த சாரல் வேங்கையை வெருவி புல்வாய் – சூளாமணி:5 265/3
மேல்


வேங்கையோடு (1)

கணி கொண்டு அலர்ந்த நற வேங்கையோடு கமழ்கின்ற காந்தள் இதழால் – சூளாமணி:9 1327/1
மேல்


வேசி-தன் (1)

அமரி என்னும் மணி முலை வேசி-தன்
அமையும் காமத்து அழுங்கி விழுந்தவன் – உதயணகுமார:6 338/1,2
மேல்


வேட்கை (5)

குறைபெறு வேட்கை கேட்ட கொற்றவன் மனத்தின் எண்ணி – உதயணகுமார:5 243/3
கன்னியர் வேட்கை கடவுள் அரும் பிணி – சூளாமணி:11 1964/1
முருக்கிய உருவு வேட்கை முனைப்புலம் அகற்றி முற்றி – சூளாமணி:12 2114/3
வேண்டிய உரு அதனாலும் வேட்கை செய் உரு அதனாலும் – நீலகேசி:1 63/1
ஐயுற்றல் வேட்கை உவர்ப்பே மயக்கு யாதும்_இன்மை – நீலகேசி:1 123/1
மேல்


வேட்கையதுவாம் (1)

வேட்கையதுவாம் தெளிவு என்றனர் வென்றவரே – நீலகேசி:1 121/4
மேல்


வேட்கையால் (2)

பெரு மலை வனத்தில் நீரின் வேட்கையால் பிறந்த துன்பம் – உதயணகுமார:5 244/2
வேட்கையால் இது நன்று என வேண்டினும் – நீலகேசி:5 530/3
மேல்


வேட்கையாள் (1)

முன்றில் சென்று எய்தினாள் முகிழ்த்த வேட்கையாள் – சூளாமணி:8 1041/4
மேல்


வேட்கையினை (1)

சேறல் இன்றி செழும் பொருள் மேல் சென்ற சிந்தை வேட்கையினை
ஆறுகிற்பின் அமர்_உலகம் நுங்கட்கு அடியதாம் என்றான் – நீலகேசி:1 40/2,3
மேல்


வேட்ட (2)

வேட்ட வேடம் விரும்பி நீ காட்டு என – உதயணகுமார:5 265/2
சொல்லிய கேட்டவள் வேட்ட குரம்பை சுடுபவர் போல் – நீலகேசி:5 494/3
மேல்


வேட்டம் (1)

வேழ நல் வேட்டம் காண வெம் முலை மாதரோடும் – உதயணகுமார:1 87/2
மேல்


வேட்டாள் (1)

சித்திரப்பாவை வானில் செலவினை வேட்டாள் என்றான் – உதயணகுமார:5 247/4
மேல்


வேட்டான் (4)

அந்தணனும் அங்கு அழல் அமைத்து மிக வேட்டான்
மைந்தனும் மடந்தையை மனத்தின் மிக வேட்டான் – சூளாமணி:8 1101/3,4
மைந்தனும் மடந்தையை மனத்தின் மிக வேட்டான் – சூளாமணி:8 1101/4
விடம் அலைத்து இலங்கு செவ்வேல் வெய்யவன் பெயரன் வேட்டான் – சூளாமணி:10 1698/4
குழல் வலம் புரிந்த கோதை குழை முகம் வியர்ப்ப வேட்டான்
அழல் வலம் புரிந்து சூழ்ந்து ஆங்கு அ தொழில் முடித்த பின்னை – சூளாமணி:10 1836/2,3
மேல்


வேட்டு (4)

அனல் அது ஒன்று அகத்ததாக ஆர் அமர் குருதி வேட்டு
கனல்வது ஓர் கால ஒள் வாள் கடைக்கணித்து ஒருவன் சொன்னான் – சூளாமணி:9 1165/3,4
வெருவர விழித்தனன் வீரம் வேட்டு மாடு – சூளாமணி:9 1380/2
ஒருவாமை வேட்டு எய்தி ஊழி பெயர்ந்தாலும் – சூளாமணி:12 2123/3
வேட்டு நின்றே அழைத்தீ வினையாளோ – நீலகேசி:4 334/4
மேல்


வேட்டை (2)

உருமண்ணு இதனை செப்பும் முன் ஒரு தினத்தின் வேட்டை
பெரு மலை வனத்தில் நீரின் வேட்கையால் பிறந்த துன்பம் – உதயணகுமார:5 244/1,2
மேய வேட்டை விழைந்தனன் மீள்பவன் – யசோதர:3 189/3
மேல்


வேட்டைபோய் (1)

பெற்றியால் பரவி பெரு வேட்டைபோய்
உற்ற பல் உயிர் கொன்று வந்து எற்றினான் – யசோதர:3 191/2,3
மேல்


வேட்டையின் (1)

வேல் படை பிடித்து அரசன் வேட்டையின் விரைந்தான் – யசோதர:5 262/4
மேல்


வேடத்தால் (1)

அறம் கொண்டான் கொண்ட அவாச்சிய வேடத்தால்
சிறந்த_அல்லன சிங்கின எங்கணும் – நீலகேசி:3 250/2,3
மேல்


வேடத்தை (1)

இத நல் வேடத்தை இன்பில் தரித்து உடன் – உதயணகுமார:5 262/3
மேல்


வேடம் (5)

மன்னிய வேடம் வகுத்து உடன் கொண்டு – உதயணகுமார:1 73/3
வாகுடன் குறத்தி வேடம் வகுத்தனன் குறிகள் கூற்றாம் – உதயணகுமார:1 109/2
வேட்ட வேடம் விரும்பி நீ காட்டு என – உதயணகுமார:5 265/2
கொள்ளியல் அமைந்த கோல குல்லக வேடம் கொண்ட – யசோதர:1 27/3
வேடம் மேவிய விதூடகன் ஓடி – சூளாமணி:10 1575/2
மேல்


வேடமும் (2)

விள்ளுமேல் வேறதாய வேடமும் அன்னதேயாம் – நீலகேசி:3 261/3
விடக்கு அமர்ந்த உள்ளத்தாய் வேடமும் அறிவிக்கும் – நீலகேசி:4 273/3
மேல்


வேடர் (2)

வெம் திறல் வேடர் வில் நாண் வெம் நுனை பகழி வீழ – உதயணகுமார:1 118/3
செய்வகை இன்றி வேடர் தீவனம் கொளுத்த மன்னன் – உதயணகுமார:1 119/1
மேல்


வேடன் (2)

இரம்மிய வனத்துள் வாழ்வேன் இரம்மிய வேடன் என்பேன் – நாககுமார:3 94/1
அங்கு நின்று அண்ணல் போந்து அதிசயம் கேட்ப வேடன்
இங்கு உள மலைவாரத்தில் இரணிய குகை உண்டு என்ன – நாககுமார:3 96/1,2
மேல்


வேண்ட (2)

விடு கதிர் ஆழி வெய்யோன் வேண்ட என் வாயுள் பட்டு – சூளாமணி:9 1427/3
விலை படைத்தார் ஊன் வேண்ட அ விலை-தான் வேண்டி – நீலகேசி:5 471/1
மேல்


வேண்டப்படுதலினால் (1)

வேய் ஒத்த தோளி நிலையுதல் வேண்டப்படுதலினால்
காயத்தின் தன்மையவாய் எ கருமமும் காண்பு அரிதாம் – நீலகேசி:4 377/1,2
மேல்


வேண்டல் (3)

கொலை என்றும் வேண்டல் அன்றோ குணம் இல்லாய் – நீலகேசி:4 337/4
மிக்கதே என் நெறி என்று வேண்டல் எவன் – நீலகேசி:5 555/4
மீட்டு அவை ஒன்று என வேண்டல் வேண்டுமே – நீலகேசி:8 808/4
மேல்


வேண்டலம் (1)

விருத்த நிலைமையும் வேண்டலம் யாம் என வேண்டுகின்றீர் – நீலகேசி:5 500/1
மேல்


வேண்டலர் (1)

புனைவு வேண்டலர் போகம் நுகர்வு_இலர் – நீலகேசி:4 319/1
மேல்


வேண்டலன் (1)

வேண்டலன் நிலனொடு விழு நிதி இனையவும் விறல் தகையாய் – நீலகேசி:2 230/3
மேல்


வேண்டலே (1)

வேண்டலே என்றும் வெஃகுதல் ஆயினால் – நீலகேசி:5 527/1
மேல்


வேண்டவும் (1)

வீட்டிடம் என்று நின்னால் வேண்டவும் பட்டதன்னை – நீலகேசி:4 424/1
மேல்


வேண்டா (10)

கன்றிய காமம் வேண்டா காவல போக என்றாள் – உதயணகுமார:4 201/4
இந்திரன் அனைய நீரோய் இனி பிறிது எண்ணல் வேண்டா
மந்திரம் நீளுமாயின் வருவன அறியல் ஆகா – சூளாமணி:5 361/1,2
சிலாதலம் இதற்கு உரிய தெய்வம் எனல் வேண்டா
அலாதவர் இதற்கு உரியர்_அல்லர் அவர் ஆவிர் – சூளாமணி:6 443/2,3
தேம் கமழ் அலங்கல் மார்ப சிவந்து உரையாடல் வேண்டா
ஓங்கிய ஓலை மாற்றக்கு உரியவாறு உரைக்கமாட்டாது – சூளாமணி:6 524/2,3
இன்று யான் நின்னை முன்வைத்து இனி சில உரைக்கல் வேண்டா
ஒன்றி யான் உரைக்கற்பால உரையையும் உணர்த்தி நீயே – சூளாமணி:6 568/1,2
மற்று இனி மொழியல் வேண்டா வருவன அறியலாகா – சூளாமணி:9 1156/3
பூவினும் பொருதல் வேண்டா சூழ்ச்சியே பொருந்த நோக்கி – சூளாமணி:9 1179/1
துறந்தார்க்கு கடன் ஆகில் சோறு அலால் பிற வேண்டா
இறந்தார்க்கும் எதிரார்க்கும் இவண் காலத்து உள்ளார் வான் – நீலகேசி:4 281/2,3
நிலை செலவிற்கு இவை வேண்டா நின் பொருளும் இவை அல்லா – நீலகேசி:4 296/3
காரணம் வேண்டா கடவுள் குழாம்-தன்னில் – நீலகேசி:6 668/1
மேல்


வேண்டாது (1)

உருமால் என்னும் திறலினாய் உலகம் வேண்டாது ஒழிந்தாயோ – சூளாமணி:9 1480/4
மேல்


வேண்டாதே (1)

வீடிற்கே எனின் ஞானம் வேண்டாதே முடியுமால் – நீலகேசி:4 272/1
மேல்


வேண்டாம் (1)

ஓதல்_இல் உணர்வும் உண்டேல் ஒன்றுமே பலவும் வேண்டாம்
ஓதல்_இல் உணர் பொரூள்-தாம் உள்ளவும் இல்லவும் மேல் – நீலகேசி:4 442/2,3
மேல்


வேண்டாய் (1)

கொடுப்பாயும் நீயே எம் குற்றேவேல் வேண்டாய்
விடுத்தாயும் நீத்தாயும் நீயே வென்ற பெருமானே – சூளாமணி:6 541/3,4
மேல்


வேண்டாயாய் (1)

காலம் நீ வேண்டாயாய் கணிகமும் கற்பமும் – நீலகேசி:4 297/1
மேல்


வேண்டாயேல் (1)

முழு கேடு வேண்டாயேல் முன் நின்றது உண்டாம் – நீலகேசி:5 655/1
மேல்


வேண்டார் (4)

விழு குலங்கள் மாசுபடும் என்பதனை வேண்டார்
புழு குலங்களால் நிறைத்த போர்வை என ஓரார் – நீலகேசி:1 108/2,3
தீங்கு ஒழுக்கு என்றது எல்லாம் தீ_வினை என்னல் வேண்டார்
பூம் கமழ் கார் ஆடை போர்த்த எம் புத்தர் என்றான் – நீலகேசி:3 259/3,4
மேவினர் தாம் விலையே வினை வேண்டார் – நீலகேசி:4 344/4
மிக்கது என் ஓதிக்கு வேற்றுமை வேண்டார் – நீலகேசி:4 373/4
மேல்


வேண்டான் (4)

அங்கு அவன் அரசு வேண்டான் அற கடல் படைத்த நாதன் – சூளாமணி:6 538/1
யாதனையும் தான் வேண்டான் அயலார்க்கே துன்புற்றான் – நீலகேசி:2 176/3
ஒன்றானும் வேண்டான் பிறர்க்கே உழந்தான் ஊன் – நீலகேசி:5 472/2
என்று இவைகள் கூறி இடுவார்க்கு அறம் வேண்டான்
கொன்றீகை தீது என்றும் கொல் பாவம் இல் என்றும் – நீலகேசி:6 697/2,3
மேல்


வேண்டி (16)

வேண்டி தான் உடன் இருந்த வெந்த உடல் காட்டு என்றான் – உதயணகுமார:2 140/4
வரவு சீர் குருகுலத்தின் வண்மை யான் கோடல் வேண்டி
வரை வன சாரல்-தன்னில் வன் பொறி யானை விட்டேன் – உதயணகுமார:4 210/3,4
மித்திரன் என்றே என்னை வேண்டி முன் நினைத்தாய்_இல்லை – உதயணகுமார:5 247/1
மின் பூண் மார்பனும் வேண்டி திளைத்தனன் – உதயணகுமார:5 275/4
வேந்தனுக்கு இளையன் உன்னை வேண்டி ஓலையே தர – நாககுமார:4 125/1
அந்தரம் திரியும் செய்கை அமரர்-தம் அரசு வேண்டி
இந்திர உலகம் காணும் நெறி அவை யாவை என்னின் – சூளாமணி:5 272/1,2
வில் நவில் தட கை விறல் வேல் ஒருவன் வேண்டி
மன்ன நின் மகற்கு ஒரு மகள் கருமம் உன்னி – சூளாமணி:6 445/2,3
முன்னம் ஓர் கருமம் வேண்டி மொழிபவேல் மனிதர்-தம்மால் – சூளாமணி:6 518/1
கொற்றவன் உலகம் காத்த கோன் முறை வேண்டி அன்றே – சூளாமணி:6 552/3
கங்குல்-வாய் மடந்தை கண்ட கனவு மெய் ஆகல் வேண்டி
மங்குல் வான் அகட்டு சென்று மதியவன் மறைந்த பின்னை – சூளாமணி:10 1709/1,2
யான் அருள வேண்டி அடி_இணை பணியும் போழ்து இமையவர்_கோன் ஆயிர செம்_கணான் வந்து – சூளாமணி:11 1909/3
வேண்டி கொண்ட அ வியத்தகு விளங்கு உரு உடையாள் – நீலகேசி:1 62/4
நன்கு உரைப்பார் தரல் வேண்டி நாவல் கொம்பு இது நட்டேன் – நீலகேசி:2 169/2
துத்தலே வேண்டி நின்று தோம் தொடர்ப்பாடு நீக்காய் – நீலகேசி:3 260/1
இறைவனார் உணர்வு-தானும் இன்மை மேல் எழலும் வேண்டி
அறைதும் நாம் அன்னம்_அன்னாய் அன்னணம் ஆக என்றான் – நீலகேசி:4 434/3,4
விலை படைத்தார் ஊன் வேண்ட அ விலை-தான் வேண்டி
வலை படைத்தார்க்கு எம் உயிரை வைக்கின்றாம் இன்ன – நீலகேசி:5 471/1,2
மேல்


வேண்டிய (6)

விரை கமழ் பூவும் நீரும் வேண்டிய பலமும் ஏந்தி – உதயணகுமார:6 331/1
வீரிய பொறிகள் ஆறும் வேண்டிய அடக்கம் ஆகும் – உதயணகுமார:6 333/2
விரி நிற மலரும் சாந்தும் வேண்டிய பலவும் ஏந்தி – நாககுமார:2 50/3
விண்மிசையவர்கள் போல வேண்டிய விளைக்கும் செல்வ – சூளாமணி:6 547/3
வேண்டிய விளைத்து கொள்ளும் விழு தவம் விளைத்து வந்தான் – சூளாமணி:10 1666/4
வேண்டிய உரு அதனாலும் வேட்கை செய் உரு அதனாலும் – நீலகேசி:1 63/1
மேல்


வேண்டியது (2)

தேவியீர் நீர் வேண்டியது என் திரு_மனை துறந்து பின் – உதயணகுமார:6 357/1
வீங்கிய முலையினாய் நீ வேண்டியது அமைக என்றே – யசோதர:2 151/2
மேல்


வேண்டியவற்றினும் (1)

விரித்த தோலினும் வேண்டியவற்றினும்
தரித்த யானையை தாம் மிக்கு இயற்றினார் – உதயணகுமார:1 39/3,4
மேல்


வேண்டியவாறு (1)

வினைகள் தாம் விளையுமாறு யாம் வேண்டியவாறு வாரா – சூளாமணி:10 1827/3
மேல்


வேண்டியனவே (1)

வேண்டியனவே முடிப்பாய் விரி பொன் எயிலுள் – நீலகேசி:4 401/3
மேல்


வேண்டியும் (1)

பூட்டல் அங்கு ஓர் பொருள்_இன்மை வேண்டியும்
மீட்டு மீட்டு இவை சொல்லின மெய்யுரை – நீலகேசி:5 533/2,3
மேல்


வேண்டில் (1)

வேண்டில் சிறுமை தம் மேலோர் நிறைவே – சூளாமணி:11 1947/4
மேல்


வேண்டின் (3)

வேண்டின் மெய் ஆதி விகிர்தி விகற்பொடு – நீலகேசி:7 745/2
புணர்ப்பது ஓர் பொருளினை வேண்டின் பொய் எனின் – நீலகேசி:8 800/2
போத்தரல் வேண்டின் அ பொழுதின் ஆகுமே – நீலகேசி:8 809/4
மேல்


வேண்டின (1)

கணி வேண்டின நாள் கழியும் துணையும் – சூளாமணி:8 1082/3
மேல்


வேண்டினர் (3)

அணி வேண்டினர் கொள்ள அடுத்தனவும் – சூளாமணி:8 1082/1
மணி வேண்டினர் கொள்ள வகுத்தனவும் – சூளாமணி:8 1082/2
பணி வேண்டினர் வீதி பரந்தனவே – சூளாமணி:8 1082/4
மேல்


வேண்டினீர் (1)

நேரும் மனையில் உண்மையால் நீரும் வேண்டினீர் என – நீலகேசி:4 357/2
மேல்


வேண்டினும் (2)

இந்திரன் வேண்டினும் பேய்கள் என்ன மற்று இலங்கு இழை மடவோள் – நீலகேசி:1 71/4
வேட்கையால் இது நன்று என வேண்டினும்
ஆட்சி ஒட்டி அழித்தனன் அல்லனோ – நீலகேசி:5 530/3,4
மேல்


வேண்டினை (1)

அந்தர ஆத்துமன் ஐந்து என வேண்டினை
சிந்தனை உள்ளிட்டு சீவன் குணம் எனின் – நீலகேசி:7 755/2,3
மேல்


வேண்டு (3)

வேண்டு அவாம் தனிமை தீர்ந்தே விரகுடன் இன்புற்றானே – உதயணகுமார:4 195/4
விற்பன நல் மா தவர் வேண்டு சுகம் துய்த்தனர் – உதயணகுமார:6 367/4
வளை ஆர் வளையார் மனம் வேண்டு உருவம் – சூளாமணி:7 746/2
மேல்


வேண்டுகின்றாய் (2)

விரியும் என அது வேண்டுகின்றாய் அற கெட்டமைக்கேல் – நீலகேசி:4 390/2
இல் என்றவாறு என்று இவை இங்ஙனம் வேண்டுகின்றாய்
சொல் அன்று நாயை நரி-தான் என்ன சொல்லுகின்றான் – நீலகேசி:4 410/2,3
மேல்


வேண்டுகின்றீர் (1)

விருத்த நிலைமையும் வேண்டலம் யாம் என வேண்டுகின்றீர்
அருத்தம் என கொண்ட அட்டகம் யாவையும் விட்டிலவால் – நீலகேசி:5 500/1,2
மேல்


வேண்டுகின்றேற்கு (2)

வேறு என ஒன்று என இ வகை வேண்டுகின்றேற்கு அவை-தாம் – நீலகேசி:4 393/3
இறப்பவும் வேண்டுகின்றேற்கு எய்தல நின் சொல் என்றாள் – நீலகேசி:4 427/4
மேல்


வேண்டுதல் (1)

இ இரண்டும் வேண்டுதல் எமக்கு இல்லை எடுத்துரைப்பின் – நீலகேசி:4 311/3
மேல்


வேண்டுதலால் (1)

மெய்-தாம் ஒழிய அவை பாறு எய்தல் வேண்டுதலால்
கொய் தார் நறும் பூம் குழலாய் குழமண்ணர்களா – நீலகேசி:4 408/2,3
மேல்


வேண்டுதி (1)

வித்தினுள் உண்டு என வேண்டுதி நீள் பனை – நீலகேசி:7 776/2
மேல்


வேண்டுதியேல் (3)

விலங்கின் வகையும் விரிவன யான் சொல்ல வேண்டுதியேல்
அலங்கல் அம் பூணாய் இரு வகையாம் அவை என்-கொல் என்னின் – நீலகேசி:1 77/1,2
மிக்கதனால் பெயர் சொல்லுவன் யான் என்று வேண்டுதியேல்
புக்கனதாம் பொறியால் நின் புலம் அன்றி பொய் என தான் – நீலகேசி:5 503/2,3
மேவர அல்லன வேண்டுவல் யான் என வேண்டுதியேல்
யாவரையும் நுதலியும் அவரவர் செய்தன அவரவர்க்கேயாய் – நீலகேசி:9 837/2,3
மேல்


வேண்டுநர் (1)

வேண்டுநர் வேண்டுமாறு விருந்து அயர்ந்து உயரும் வண்ணம் – சூளாமணி:8 920/3
மேல்


வேண்டுநர்க்கு (1)

மெய் பிளந்திட்டு வேண்டுநர்க்கு ஈயும் விழுமிய்யீர் – நீலகேசி:5 564/4
மேல்


வேண்டுநர்கட்கு (1)

வேதமும் அங்கமும் விச்சைகள் நிலைமையும் வேண்டுநர்கட்கு
ஓதவும் கேட்பவும் உரைத்தலின் உலகினுள் அறியப்பட்டான் – நீலகேசி:9 824/2,3
மேல்


வேண்டுப (1)

வேண்டுப அவன் திறத்து அருளி வேந்தர்_கோன் – சூளாமணி:8 907/1
மேல்


வேண்டுபவர் (1)

பொருவர் ஆயின் யாரோடும் பொருவர் பூமி வேண்டுபவர்
ஒருவி நிற்பது உரம்-கொல்லோ என்னும் உரையும் உணர்தி இவண் – சூளாமணி:9 1340/2,3
மேல்


வேண்டும் (22)

கோமானே எனவே என்னை கோடல் நீ வேண்டும் என்றும் – உதயணகுமார:4 212/1
ஆம் ஆகும் யூகி-தன்னை அனுப்ப யான் காண்டல் வேண்டும்
பூ_மாலை மார்ப என்றும் பொறித்த வாசகத்தை கேட்டான் – உதயணகுமார:4 212/3,4
இவ்வகை காணலாகும் என்று நீ உணர்தல் வேண்டும் – யசோதர:4 236/4
தந்திரம் அறிந்து சூழ்வான் சூழ்ச்சி சார்ந்து அமையல் வேண்டும்
மந்திரம் வழுவுமாயின் வாள் எயிற்று அரவு காய்ந்து – சூளாமணி:5 252/2,3
வருந்தியும் உயிரை ஓம்பி மனத்தினை வணக்கல் வேண்டும்
திருந்திய இரண்டும் தத்தம் செய்கையில் திரியும் ஆயின் – சூளாமணி:5 271/2,3
மின் தவழ் விளங்கு வேலோய் மெய் இனும் மேவல் வேண்டும்
சென்று அவன் மனையுள் நீயே வினவு என சேனை வேந்தன் – சூளாமணி:5 360/2,3
தண் கதிர் வெண்குடையாய் தரல் வேண்டும் இது – சூளாமணி:7 665/3
கொள்ளும் உலகம் குணம் மாண் அறம் வேண்டும் என்றால் – நீலகேசி:0 7/4
கூடாது எனினும் சில கூறலும் வேண்டும் அன்றே – நீலகேசி:1 11/3
விலங்கின் வேதனைகளும் விரிக்கல் வேண்டும் எனில் – நீலகேசி:1 103/2
தான் உரைத்தாள் தான் வேண்டும் தலைவன் நூல் பொருள் நிகழ்ச்சி – நீலகேசி:2 175/3
ஒழியல் வேண்டும் என்று ஒற்றுமை-தாம் கொளீஇ – நீலகேசி:4 321/2
விண்டு அங்கு அவையவை வேறு உளது ஆதலும் வேண்டும் அன்றோ – நீலகேசி:5 495/3
வீடு அது ஆகலும் வேண்டும் விழு தவம் – நீலகேசி:5 627/2
எண்ணாதே இந்திய கோள் எய்தாமை வேண்டும்
எனைத்தும் பெறப்பாடும் இல்லாத வேண்டும் – நீலகேசி:6 688/4,5
எனைத்தும் பெறப்பாடும் இல்லாத வேண்டும் – நீலகேசி:6 688/5
நாறா வகை எனக்கு நன்கு உரைக்கல் வேண்டும்
நலிந்தால் பிற பொருட்கு நாட்டலே வேண்டும் – நீலகேசி:6 692/4,5
நலிந்தால் பிற பொருட்கு நாட்டலே வேண்டும் – நீலகேசி:6 692/5
அன்றோ அதன்றால் அஃது யாப்பாதல் வேண்டும்
அவை அவையே சொன்னால் அது யாப்பாதல் வேண்டும் – நீலகேசி:6 693/4,5
அவை அவையே சொன்னால் அது யாப்பாதல் வேண்டும் – நீலகேசி:6 693/5
ஒடுங்காதே ஏய்ந்து உண்டு உழிதரலே வேண்டும்
உதவாத ஆர்தலையும் ஒட்டலே வேண்டும் – நீலகேசி:6 695/4,5
உதவாத ஆர்தலையும் ஒட்டலே வேண்டும் – நீலகேசி:6 695/5
மேல்


வேண்டுமால் (2)

பேதையர் பிழைத்தது பொறுக்கல் வேண்டுமால்
போதலே பொருள் இவர் போக போகவே – சூளாமணி:9 1210/3,4
ஒக்கவே வேண்டுமால் உயர்வு இலா கீழ் கதி – நீலகேசி:5 555/2
மேல்


வேண்டுமாறு (1)

வேண்டுநர் வேண்டுமாறு விருந்து அயர்ந்து உயரும் வண்ணம் – சூளாமணி:8 920/3
மேல்


வேண்டுமே (7)

அங்கை ஏந்தும் என்று அறையல் வேண்டுமே – சூளாமணி:3 114/4
உழையவர் உழையவர்க்கு உணர்த்தல் வேண்டுமே – சூளாமணி:8 951/4
வேண்டுமே மனம் வேண்டுமே – சூளாமணி:10 1620/1
வேண்டுமே மனம் வேண்டுமே
பூண்ட பொன் அணி மார்பினாய் – சூளாமணி:10 1620/1,2
வேண்டுமே மனம் வேண்டுமே – சூளாமணி:10 1620/4
வேண்டுமே மனம் வேண்டுமே – சூளாமணி:10 1620/4
மீட்டு அவை ஒன்று என வேண்டல் வேண்டுமே – நீலகேசி:8 808/4
மேல்


வேண்டுமோ (5)

மன்னவன் திறத்து இனி மருள வேண்டுமோ – சூளாமணி:2 56/4
மன் உயிர் உவக்குமோ மானம் வேண்டுமோ
என் அவன் உவப்பது என்று எண்ணி வம்-மினே – சூளாமணி:9 1215/3,4
அடைந்தவர் அடு படைக்கு அஞ்சல் வேண்டுமோ – சூளாமணி:9 1382/4
ஊன் உடம்பு இதன்பொருட்டு உடையல் வேண்டுமோ – சூளாமணி:9 1383/4
இன்று கோன் புரிந்ததற்கு இரங்கல் வேண்டுமோ
என்று தான் இளையரை முனிவர் தேற்றினார் – சூளாமணி:12 2105/3,4
மேல்


வேண்டுவ (1)

மீளுமாறு அமைப்பன் என்று வேண்டுவ விதியின் ஈந்தான் – சூளாமணி:7 672/4
மேல்


வேண்டுவது (5)

விரவிய தவத்தனாக வேண்டுவது எண்ணம் என்றான் – உதயணகுமார:1 22/4
மெய்ம்மையால் கரும சுற்றம் வேண்டுவது இல்லை வேந்தே – சூளாமணி:5 356/4
வேண்டுவது எவன்-கொல் என்றான் மிடை மணி பூணினானே – சூளாமணி:6 546/4
வேறாய் இனி சொல்ல வேண்டுவது உண்டோ – சூளாமணி:11 1955/4
இன்னார் இனையர் என வேண்டுவது இல்லை யார்க்கும் – நீலகேசி:0 2/2
மேல்


வேண்டுவல் (1)

மேவர அல்லன வேண்டுவல் யான் என வேண்டுதியேல் – நீலகேசி:9 837/2
மேல்


வேண்டுவன் (2)

விண்டு ஈங்கு இதனை வெகுளார் விடல் வேண்டுவன் யான் – நீலகேசி:0 3/2
மிதப்பனவும் ஆழ்வனவும் வேண்டுவன் யான் என்னின் – நீலகேசி:6 702/1
மேல்


வேண்டுவை (1)

சொல்லார்கள் பேதம் சொல வேண்டுவை ஆயின் அக்கால் – நீலகேசி:4 405/2
மேல்


வேண்டோம் (1)

பார்-தனில் வேற்றுமைபண்ணுதல் வேண்டோம்
ஆர் மிகு முரசம் அறைக என நகரில் – உதயணகுமார:4 214/2,3
மேல்


வேணு (2)

விரை அமர் கோதையர் வேணு கோலினர் – சூளாமணி:3 90/1
வேணு முகத்தது மண்டலம் வெம் கணை – சூளாமணி:9 1244/3
மேல்


வேணுவோடு (1)

வேணுவோடு இனையன பிறவும் வியப்புறு பெரு வனம் வினவின் – நீலகேசி:1 69/1
மேல்


வேத்தவையாரும் (1)

வேந்தும் அ வேத்தவையாரும் வியப்பு எய்தி – நீலகேசி:10 894/2
மேல்


வேத்து (1)

வேல் நிரைத்த விரி தானை வேத்து அவையார் வியப்பு எய்த – நீலகேசி:2 175/1
மேல்


வேத (2)

வேத நாவின் விறல் வேதியர்க்கு அல்லால் – சூளாமணி:10 1571/3
வேத வாதம் வெளிறு செய்தாள் அங்கு ஓர் – நீலகேசி:10 854/1
மேல்


வேதண்ட (1)

வேதிகை சிலை வளைத்து வேதண்ட நாணேறிட்டு – உதயணகுமார:1 7/1
மேல்


வேதண்டம் (1)

விஞ்சையன் எழுந்து தம் கோன் வெள்ளி வேதண்டம் நோக்கி – சூளாமணி:6 512/1
மேல்


வேதத்தின் (1)

பல்லவர் துணிவும் எம் வேதத்தின் உள என பயின்று உரைப்ப – நீலகேசி:9 833/4
மேல்


வேதத்தை (1)

விதி அது ஆதலின் வேதத்தை யாம் சொல்லும் கீதத்தை போல் – நீலகேசி:9 832/3
மேல்


வேதம் (5)

வேதம் நான்கையும் விரித்து அருளுவர் – உதயணகுமார:6 318/1
வேதம் வல்லவரை வென்றிடுகிற்கும் – சூளாமணி:10 1572/1
சாத்திரமாவது வேதம் அன்றோ அது-தான் சயம்பு – நீலகேசி:9 826/2
ஆற்றவும் ஆயிரு வேதம் வல்லார்கள் அஃது அறிந்து உரைப்ப – நீலகேசி:9 830/2
இயற்கையது அன்று நின் வேதம் என்று ஏதுவின் எடுத்துரைத்தாள் – நீலகேசி:9 831/3
மேல்


வேதமும் (1)

வேதமும் அங்கமும் விச்சைகள் நிலைமையும் வேண்டுநர்கட்கு – நீலகேசி:9 824/2
மேல்


வேதவாதியர்கள்-தம் (1)

வேதவாதியர்கள்-தம் வேள்வி-வாய் விட்டவும் – நீலகேசி:1 105/1
மேல்


வேதனை (10)

அன்னணம் வேதனை எய்தும் அவர்களை – சூளாமணி:11 1931/1
மிடைவர் படுகொண்டு வேதனை மிக்கார் – சூளாமணி:11 1949/4
விடல்_இல வேதனை வேந்த விலங்கே – சூளாமணி:11 1962/4
வேதனை பெரிது உடைத்து அடிகள் விளிக இ பிறப்பு என உரைத்தாள் – நீலகேசி:1 73/4
பேடி வேதனை பெரிது – நீலகேசி:1 96/1
சாதி வேதனை அவை – நீலகேசி:1 102/1
மீனும் அல்லவும் வேதனை எய்துழி – நீலகேசி:2 220/3
வேதனை தணிப்பான் வினை வீட்டிற்கும் – நீலகேசி:3 246/3
உருவே திரி வேதனை ஆறு உணர்வும் – நீலகேசி:5 484/1
விரிவே அவை ஓரின் வேதனை வேறு இல்லையாம் பிறவே – நீலகேசி:5 505/4
மேல்


வேதனை-அது (1)

வேதனை-அது தீர்ப்பது மெய்யுணர்வு ஆமே – நீலகேசி:6 724/4
மேல்


வேதனைகளும் (2)

விலங்கின் வேதனைகளும் விரிக்கல் வேண்டும் எனில் – நீலகேசி:1 103/2
திரி வேதனைகளும் தீரா நுமக்கு உளவாதல் அன்றே – நீலகேசி:5 505/1
மேல்


வேதனையரே (1)

ஊரும் வேதனையரே – நீலகேசி:1 92/4
மேல்


வேதனையவர் (1)

கரி வேதனையவர் காமுறு காமம் கடிந்தது-தான் – நீலகேசி:5 505/2
மேல்


வேதனையாவன (1)

இனி வேதனையாவன இன்பமொடு – நீலகேசி:5 488/1
மேல்


வேதனையொடு (1)

வேதனையொடு குறி செய்கை இல என விரிப்பும் – நீலகேசி:5 480/2
மேல்


வேதி (1)

விளிம்பிடை மரகத வேதி கட்டிய – சூளாமணி:10 1778/1
மேல்


வேதிகை (17)

வேதிகை சிலை வளைத்து வேதண்ட நாணேறிட்டு – உதயணகுமார:1 7/1
வெம் சுடர் விரியும் முந்நீர் வேதிகை மீது இட்டன்றே – சூளாமணி:2 38/4
பளிங்கு போழ்ந்து இயற்றிய பலகை வேதிகை
விளிம்பு தோய் நெடும் கடை வீதி வாய் எலாம் – சூளாமணி:2 45/1,2
விளங்கு ஒளி விளிம்பில் செம்பொன் வேதிகை வெள்ளி வேயுள் – சூளாமணி:3 94/2
வென்றவன் திரு நகர் விளங்கு வேதிகை
முன்றில் சேர்ந்து இருந்தனர் முனிவர் ஆதலும் – சூளாமணி:4 193/1,2
வெள்ளி வெண் விளிம்பினால் விளங்கு வேதிகை
வள்ளல்-தன் மந்திரசாலை வண்ணமே – சூளாமணி:5 240/3,4
சுந்தர வேதிகை மருங்கு சூழ்ந்தது – சூளாமணி:5 389/2
மினல் விரவிய சுடர் பொன் ஒளிர் மிளிர் வேதிகை மிகை ஒண் – சூளாமணி:6 439/2
பத்தி சித்திர பலகை வேதிகை
சித்திரங்களில் செறிந்து காமனார் – சூளாமணி:7 581/2,3
வேதிகை விம்மிய ஒண் புறவம் – சூளாமணி:7 813/2
நிற வேதிகை மீது நிமிர்ந்த பொழில் – சூளாமணி:7 813/3
புற வேதிகை ஏறுவ காண் புகழோய் – சூளாமணி:7 813/4
வயிர வேதிகை மலைவது கோபுர வாய்-தலின் படி தீண்டி – சூளாமணி:8 879/3
நின்று ஒளி விரிவது ஓர் நிலவு வேதிகை
முன்றில் சென்று எய்தினாள் முகிழ்த்த வேட்கையாள் – சூளாமணி:8 1041/3,4
பரு மணி பதித்த பைம்பொன் வேதிகை பாரிசாதம் – சூளாமணி:10 1622/3
பால் முகம் தொகுப்பன பனிக்கும் வேதிகை
மேல் முகம் திருத்திய வெள்ளி முன்றிலான் – சூளாமணி:10 1776/2,3
பொன் தவழ் வேதிகை மண்டபம் புக்கான் – சூளாமணி:11 1913/4
மேல்


வேதிகைய (1)

சேய் நிழல் திகழும் செம்பொன் திலத வேதிகைய ஆய – சூளாமணி:7 764/3
மேல்


வேதியர் (3)

வேதியர் குழுவாய் விளங்கும் புரம் – உதயணகுமார:6 336/4
அற வேதியர் ஆகுதி அம் புகை ஆருற – சூளாமணி:7 813/1
விண் மருட்டுறுப்பன ஏந்தி வேதியர்
மண் மருட்டுறுப்பது ஓர் வகையின் மன்னினார் – சூளாமணி:11 1874/3,4
மேல்


வேதியர்க்கு (1)

வேத நாவின் விறல் வேதியர்க்கு அல்லால் – சூளாமணி:10 1571/3
மேல்


வேதியரை (1)

வேதியரை முதலாக வெலப்பட்டார் இவர் இவர் என்று – நீலகேசி:4 287/1
மேல்


வேதியால் (1)

வேதியால் கிடந்தார் உளராயினான் – நீலகேசி:3 248/2
மேல்


வேந்த (5)

விதியின் நான் வீணை கற்க வேந்த நீ அருள்க என்றாள் – உதயணகுமார:4 190/4
வேகத்தின் விட்டு வந்து வேந்த நீ கொள்க என்ன – நாககுமார:2 57/3
மின் அவிர் மணி முடி வேந்தர் வேந்த இ – சூளாமணி:5 421/1
வேந்த யான் மனத்தின் மெலிகேன் அரோ – சூளாமணி:7 632/4
விடல்_இல வேதனை வேந்த விலங்கே – சூளாமணி:11 1962/4
மேல்


வேந்தர் (36)

விரிந்த வெண்குடை வீழவும் வேந்தர் விண்ணுற ஏறவும் – உதயணகுமார:3 181/1
விமலன் உருக்கொண்டனன் நல் வேந்தர் பலர் கூட – நாககுமார:5 163/2
வெற்றி வேல் மணி முடி வேந்தர் வேந்தனே – சூளாமணி:2 51/4
மின் இவர் கடக பைம்பூண் வென்றி வேல் வேந்தர் எல்லாம் – சூளாமணி:3 97/4
அறம் தலைநின்ற வேந்தர் அடி நிழல் அன்றி யார்க்கும் – சூளாமணி:5 266/3
முடி மிசை திவள வேந்தர் முறைமுறை பணிய விம்மி – சூளாமணி:5 269/3
விண் சுடர் விளக்கம் ஆக விளங்கல வேந்தர் போல – சூளாமணி:5 270/2
விரிதலின் அதனது உண்மை விளங்கினால் போல வேந்தர்
கருதிய கரும சூழ்ச்சி பயத்தினால் கருதும் வண்ணம் – சூளாமணி:5 274/2,3
வெற்றி வேலவனோடு ஒப்பார் வேந்தர் மற்று இல்லை வேந்தே – சூளாமணி:5 298/4
ஊழி_தீ என்று வேந்தர் உட்குவது உருவ தாரோய் – சூளாமணி:5 321/4
மின் அவிர் மணி முடி வேந்தர் வேந்த இ – சூளாமணி:5 421/1
வேர்த்த வேந்தர் பல் குழாம் விரைந்த கூந்தல்_மா குழாம் – சூளாமணி:6 475/4
எங்கள் கோன் இவன்-கண்-நின்று மிக்கு உயர் குலத்து வேந்தர்
தங்கள் ஓர் புறஞ்சொல் வாரா தன்மையால் உலகம் காத்தார் – சூளாமணி:6 561/1,2
பொடித்த நீர் திவலை சிந்த புகழ்ந்தனர் இருந்த வேந்தர்
அடுத்து எரி அலர்ந்த செம்பொன் அணி மணி முடியினான் அங்கு – சூளாமணி:6 562/2,3
வெற்றி நீள் குடை வேந்தர்_வேந்தனே – சூளாமணி:7 606/4
வென்றியான் விளங்கும் ஆழியவர்கட்கு மேலை வேந்தர்
ஒன்றியாங்கு உவப்பித்து ஆண்டது உரைப்ப கேட்டு உணர்ந்தாம் அன்றே – சூளாமணி:7 670/3,4
வேண்டுப அவன் திறத்து அருளி வேந்தர்_கோன் – சூளாமணி:8 907/1
வேழம் ஆங்கு அணிந்த பின்னை வேந்தர் போற்று இசைப்ப ஏறி – சூளாமணி:8 933/1
வீங்கிய கனை கழல் வேந்தர்_வேந்தனே – சூளாமணி:8 963/4
காளை கழல் வேந்தர் பலர் சூழ்தர இருந்தான் – சூளாமணி:8 1087/3
வேந்தர் உலகம்-கொல் மிசை விண்-கொல் இஃது என்று – சூளாமணி:8 1092/3
நோவது செய்த வேந்தர் நுனித்து உயிர் வாழ்பவாயில் – சூளாமணி:9 1161/2
கடும் கணை என்னும் தாரை கலந்து மேல் பொழிய வேந்தர்
நடுங்கினர் பனிக்கும் போழ்தின் நம்மையும் அறிவது என்றான் – சூளாமணி:9 1197/3,4
பொரு நல் வய வேந்தர் போற்றி இசைப்ப வந்தான் – சூளாமணி:9 1465/2
பொரும் இகல் வேந்தர் போற்று இசைப்ப போந்து அரோ – சூளாமணி:9 1490/3
விழவு அணி நகர்களும் வேந்தர் கூட்டமும் – சூளாமணி:9 1508/3
விரை எடுத்த பூம் தார் விறல் வேந்தர் அஞ்சி – சூளாமணி:9 1520/3
நொய்து இயல் விஞ்சை வேந்தர் நூற்றொருபதின்மர் தாழ – சூளாமணி:10 1559/3
விரிந்து ஒளி சுடர வேந்தர் விளங்கு ஒளி மழுங்க சென்றான் – சூளாமணி:10 1791/4
ஓதி யான் மொழியின் இவன் உறு வலிக்கு நிகர் ஆவார் உளரோ வேந்தர் – சூளாமணி:10 1803/4
விக்கிரம கடல் தானை விறல் வேந்தர் இவர் சிலரை விளம்ப கேளாய் – சூளாமணி:10 1810/4
பஞ்சியின் மெல் அடி நோவ நடை பயிற்றி படை வேந்தர் பலரை காட்டி – சூளாமணி:10 1820/2
விஞ்சையர்-தம் உலகு ஆளும் விறல் வேந்தர் குழாம் காட்டி விரித்து சொன்னாள் – சூளாமணி:10 1820/4
கோடு இலங்கும் நெடு வரை மேல் குடை வேந்தர் இவர் குணங்கள் கூற கேட்பின் – சூளாமணி:10 1821/3
மெய் மலர் அணியினர் வேந்தர் ஆயினார் – சூளாமணி:11 1875/4
வெந்து வினை வேந்தர் வீடிய பின் விட்டெறிந்து – சூளாமணி:12 2124/2
மேல்


வேந்தர்-தம் (1)

மிகையின் வந்த விச்சாதர வேந்தர்-தம்
தொகையை வென்ற என் தோள் உளவா பிற – சூளாமணி:7 634/1,2
மேல்


வேந்தர்-தம்மொடும் (1)

வெற்றி வேல் மணி முடி வேந்தர்-தம்மொடும்
உற்றது ஓர் உரிமைகள் இல்லள் யாரொடும் – சூளாமணி:12 2089/1,2
மேல்


வேந்தர்-தமை (1)

முடி அரக்கு பூம் கண்ணி மூரி தேர் வேந்தர்-தமை முறையா காட்டி – சூளாமணி:10 1801/3
மேல்


வேந்தர்_கோன் (1)

வேண்டுப அவன் திறத்து அருளி வேந்தர்_கோன்
ஈண்டிய மந்திர கிழவர்க்கு என்னை யாம் – சூளாமணி:8 907/1,2
மேல்


வேந்தர்_வேந்தனே (2)

வெற்றி நீள் குடை வேந்தர்_வேந்தனே – சூளாமணி:7 606/4
வீங்கிய கனை கழல் வேந்தர்_வேந்தனே – சூளாமணி:8 963/4
மேல்


வேந்தர்கட்கு (2)

அரியன் வேந்தர்கட்கு எளியன் ஆண்டையார்க்கு – சூளாமணி:7 594/3
இங்கண் வேந்தர்கட்கு ஏனை மான்-கண் முன் – சூளாமணி:7 600/3
மேல்


வேந்தர்கள் (6)

வேலும் கொண்டு நல் வேந்தர்கள் வெண்குடை – உதயணகுமார:1 42/3
பொரு_இல் வேந்தர்கள் புகழ்ந்து அடைந்ததும் – உதயணகுமார:6 306/4
வில்லவன் மொழிதலும் வீர வேந்தர்கள்
ஒல்லென ஒலித்து எழுந்து உடன்று சொல்லுவார் – சூளாமணி:9 1211/1,2
வேய் உடை வெள்ளி சேர் விலங்கல் வேந்தர்கள்
ஆயிடை உடைதலும் ஆழியான் மகன் – சூளாமணி:9 1379/1,2
மிக்கு எரி சுடர் முடி சூடி வேந்தர்கள்
தொக்கவர் அடி தொழ தோன்றும் தோன்றலால் – சூளாமணி:9 1504/1,2
குடை கெழு வேந்தர்கள் ஆகுவர் கோவே – சூளாமணி:11 1997/4
மேல்


வேந்தர்களே (1)

விஞ்சை வேந்தர்களே மிகை – சூளாமணி:9 1354/1
மேல்


வேந்தரால் (1)

விண் இயல் விஞ்சையர்க்கு இறைவன் வேந்தரால்
கண்ணிய பெரும் குல கடலுள் தோன்றினான் – சூளாமணி:8 908/1,2
மேல்


வேந்தரும் (5)

விண் இயல் கதிரினால் விரியும் வேந்தரும்
புண்ணிய பொதும்பரே புரிந்து வைகினும் – சூளாமணி:4 234/2,3
இரதநூபுரத்தின் மேல் எழுந்த வேந்தரும்
பொருது தாம் அழிந்து அமர் புறக்கிட்டு ஓடினார் – சூளாமணி:9 1256/1,2
வெம் திறல் விறல் ஒளி விஞ்சை வேந்தரும்
மந்தர மணி மலை மலரும் அ மலை – சூளாமணி:9 1497/1,2
வெண்மலை சென்னி மேல் விஞ்சை வேந்தரும்
கண் மலைத்து இழிதரும் கடல் அம் தானையர் – சூளாமணி:10 1769/1,2
பரு கை மால் களி யானை பல் வேந்தரும்
இருக்க போதக என்னும் பெருமையான் – நீலகேசி:3 233/1,2
மேல்


வேந்தரே (1)

வெம் கண் யானை விளங்கு ஒளி வேந்தரே – சூளாமணி:4 159/4
மேல்


வேந்தரை (3)

அமைச்சனும் சென்று அவ்வண்ணம் அதிர் கழல் நல் வேந்தரை
சமத்தினில் அகற்றினன் சாலவும் பாஞ்சாலனும் – உதயணகுமார:3 180/1,2
உழுது தம் கடன் கழித்து உண்டு வேந்தரை
வழிமொழிந்து இன்னணம் வாழும் மாந்தர் போல் – சூளாமணி:7 684/1,2
விழவு அயர் நகரின் வந்த வேந்தரை விட்ட அன்றே – சூளாமணி:10 1792/4
மேல்


வேந்தரையும் (1)

பொன் அம் புனை தார் வேந்தரையும் பொருது பட்ட போர்க்களம் மீது – சூளாமணி:9 1484/2
மேல்


வேந்தவன் (1)

வெற்றி வெண்குடை விஞ்சையர் வேந்தவன்
ஒற்றை அம் தனி கோல் உலகு ஓம்பும் நாள் – சூளாமணி:4 140/1,2
மேல்


வேந்தற்கு (2)

விரவி ஒற்றர்கள் வேந்தற்கு உரைத்தலின் – உதயணகுமார:3 169/3
விரும்பினள் சென்று வேந்தற்கு இறைஞ்சி விண்ணப்பம்செய்தாள் – சூளாமணி:10 1562/4
மேல்


வேந்தன் (76)

வெல் களிற்றி யானை வேந்தன் விக்கிரன்-தனக்கு மக்கள் – உதயணகுமார:1 21/2
வேந்தன் கேட்டு வெகுண்டு உரைசெய்தனன் – உதயணகுமார:1 37/1
வேழமும் மதம்கொண்டு ஓட வேந்தன் கேட்டு இனிது எழுந்து – உதயணகுமார:1 87/1
தார் உடை வேந்தன் சொல்ல தரத்தினால் அமைச்சர் சொல்வார் – உதயணகுமார:1 93/4
வெற்றி நல் வேந்தன் வாங்கி வீக்கி மிக்கு ஆர்த்துக்கொண்டே – உதயணகுமார:1 99/2
வேல் கவின் வேந்தன் காண வியந்து உடன் தழுவிக்கொண்டான் – உதயணகுமார:1 101/4
விழுந்த வண் மயக்கத்தில் வேந்தன் இனி செல்கின்றான் – உதயணகுமார:2 124/4
விழைந்த வேந்தன் தேவியை விரகினால் பிரித்திடின் – உதயணகுமார:2 129/3
விருப்பு உடை நல் தேவிக்கு வேந்தன் மிக்கு அரற்றுவான் – உதயணகுமார:2 141/4
வெற்றி வேல் மகதவன் வேந்தன் தேசத்தில் – உதயணகுமார:2 149/1
வெல்லும் அண்ணலை மிக வேந்தன் நல் நயம் சில – உதயணகுமார:3 177/1
மின் சொரி தரள வேந்தன் வீற்றிருந்த போழ்தின் – உதயணகுமார:4 186/4
தார் மிகு வேந்தன் தரத்தினில் செப்பினன் – உதயணகுமார:4 214/4
கள் அவிழ் மாலை வேந்தன் கதிர் மணி தேரின் ஏறி – உதயணகுமார:5 249/3
வேந்தன் எண்ணியே வெறுத்து மாதரை – உதயணகுமார:6 308/3
வெற்றி நல் சரண் வேந்தன் இறைஞ்சினான் – நாககுமார:1 23/4
வெற்றி வேந்தன் விழைந்து உறுகின்ற நாள் – நாககுமார:1 28/2
ஏர் அணி முடி வேந்தன் மா தேவி என்று – நாககுமார:1 34/3
வேந்தன் கேட்டு இனியன் ஆகி விமலன் ஆலயத்துள் சென்று – நாககுமார:2 43/1
வெற்றி வேல் வேந்தன் காட்ட விழைந்து நீ கொள்க என்றான் – நாககுமார:2 58/3
வேந்தன் பக்கம் கூறும் நல் விசாலநேத்திரையவள் – நாககுமார:2 63/1
வேந்தன் வந்து அடி வணங்கி விரித்து ஒன்று வினவினானே – நாககுமார:3 76/4
வெற்பு நிகர் கற்பினாள் வேந்தன் மகாதேவியும் – நாககுமார:4 122/3
வேந்தன் அர்த்த ராச்சியம் வியாளனுக்கு அளித்தான் – நாககுமார:5 159/1
விடைப்பு_அரும் தானை வேந்தன் தேவியின் விழைவு சொன்னாள் – யசோதர:2 111/4
விஞ்சைக்கு இறைவன் விரை சூழ் முடி வேந்தன் மங்கை – சூளாமணி:0 6/1
இன்னணம் பலரும் ஏத்த இனிதின் அங்கு இருந்த வேந்தன்
பொன் அணி வாயில் காக்கும் பூம் கழலவனை நோக்கி – சூளாமணி:3 102/1,2
அரசவை விடுத்த வேந்தன் அகத்த நூலவரை நோக்கி – சூளாமணி:3 110/3
மற்று அ மா நகர்க்கு வேந்தன் மான யானை மன்னர்_கோன் – சூளாமணி:4 137/1
உருக்க வேந்தன் ஒருங்கு உறைகின்ற நாள் – சூளாமணி:4 149/2
மன் அவாம் தனி செங்கோல் மற வேல் வையக வேந்தன்
தன் அவாம் மடவாரை தான் உவந்து பொழில் காட்டி – சூளாமணி:4 173/2,3
வெற்றி வெண்குடையின் நீழல் வேந்தன் வீற்றிருக்குமேனும் – சூளாமணி:5 244/2
தீ_இனம் படர்ந்து வேந்தன் செறுவதே புரியும் ஆயின் – சூளாமணி:5 265/1
என்னான் ஆவான் என்றனன் வேந்தன் எனலோடும் – சூளாமணி:5 317/2
கார் அணி தட கை வேந்தன் கான்முளை கன பொன் ஆர்ந்த – சூளாமணி:5 327/2
சென்று அவன் மனையுள் நீயே வினவு என சேனை வேந்தன்
நன்றவர் மொழிந்த எல்லாம் நல்லவா நயந்து கேட்டான் – சூளாமணி:5 360/3,4
மிகு கதிர் விலங்கல் ஆர் வேந்தன் தேன் உடைந்து – சூளாமணி:5 363/1
வீங்கிய உவகையன் வேந்தன் ஆயினான் – சூளாமணி:5 408/4
வீங்கு எழில் பொலிந்தானை வேந்தன் ஏவ வீவு_இல் சீர் – சூளாமணி:6 473/2
இன் அருள் புரிந்த வேந்தன் இடை அறிந்து இனிதின் எய்தி – சூளாமணி:6 509/2
அலகை_இல் தானை வேந்தன் அம்பரசரனை நோக்கி – சூளாமணி:6 511/1
வேந்தன் மற்று அதனை கேட்டே வேற்றுவன் எறிந்த கல்லை – சூளாமணி:7 666/1
ஏ இ பெற்றியே விளைத்திலன் ஆயின் நும் வேந்தன்
பேயின் பேசிய பிள்ளையே ஆக என்று பெயர்ந்தான் – சூளாமணி:7 707/3,4
ஒற்றனால் உணர்ந்து வேந்தன் உவகை அம் கடலுள் ஆழ்ந்தான் – சூளாமணி:8 828/4
மன்னவற்கு இளைய வேந்தன் வயங்கு எரி பெயர் கொள் தேரான் – சூளாமணி:8 843/3
வேல் நவில் தட கை வேந்தன் விண் இயல் விமானம் ஒன்று – சூளாமணி:8 846/3
தீண்ட அம் விஞ்சை வேந்தன் திரு நகர் செறிக்க என்றான் – சூளாமணி:8 920/4
மன்னிய விஞ்சை வேந்தன் தம்பியும் மருகன்-தானும் – சூளாமணி:8 964/1
பின்னவன் சுரமை வேந்தன் பெருமகன் அவற்கு தம்பி – சூளாமணி:8 978/2
விண் மிசை மடந்தை அல்லளாய்விடின் விஞ்சை வேந்தன்
கண் மிசை நவிலும் காதல் கன்னியது உருவம் ஆம் என்று – சூளாமணி:8 1018/2,3
மங்கையை மண குழுவின் முன்னை வரை வேந்தன்
கொங்கு விரி தாரவற்கு நீரொடு கொடுத்தான் – சூளாமணி:8 1099/2,3
வேனில் உடை வேந்தன் வென்றிக்கு நோற்றானே – சூளாமணி:8 1117/2
வரை வேந்தன் மட மகளை மணி ஏர் மேனி நிறம் கொண்டு – சூளாமணி:8 1126/1
அரைசர்கள் திகிரி வேந்தன் அச்சுவகண்டனோடும் – சூளாமணி:9 1133/2
முனிவன செய்த வேந்தன் முடி தலை கொணர்தும் என்பார் – சூளாமணி:9 1164/2
கல் ஆர் கொண்டல் பெயல் போலும் கணையின் மாரி கழல் வேந்தன்
வில்லால் செய்த விசாலவட்டம் மேலும் நாலு மருங்கினுமாய் – சூளாமணி:9 1343/2,3
எய்யலுற்ற பகழியையும் எண்ணி வேந்தன் எதிர் செறுப்பான் – சூளாமணி:9 1345/2
மண்டு வானை வய வேந்தன் கண்டு வாளி சிந்தினான் – சூளாமணி:9 1349/4
மை இரு விசும்பின் ஏற கண்ட பின் மாற்று வேந்தன்
கையினை புடைத்து கண்கள் சிவந்து வாய் எயிறு கவ்வி – சூளாமணி:9 1441/2,3
இருள் தனக்கு எய்திற்று ஓரான் எரி கதிர் ஆழி வேந்தன்
பொருள் தனக்கு இனி இலாத புகழ்ச்சிகள் புகலலுற்றான் – சூளாமணி:9 1444/3,4
ஆயிடை அனன்று மீட்டும் அழல் உமிழ் ஆழி வேந்தன்
தீயொடு புணர்த்த போழ்து அ தெய்வ அம்பு எய்தலோடும் – சூளாமணி:9 1453/1,2
உன்னி வந்த முடிக்ககிலாது உடைந்த வேந்தன் உழையாரே – சூளாமணி:9 1484/4
வெள்கி வேந்தன் அருகே இரு பாலும் – சூளாமணி:10 1585/3
உடைந்து அழி மனத்தன் வேந்தன் உழையது ஓர் தெய்வம் கூவி – சூளாமணி:10 1663/3
கந்து அணை யானை வேந்தன் கழல் அடி செவ்வியோ என்று – சூளாமணி:10 1695/2
அரு மணி புரிசை வேலி அயோத்தி ஆள்கின்ற வேந்தன்
திரு மணி நிழற்றும் செம்பொன் நெடு முடி திரு வில் வீச – சூளாமணி:10 1784/2,3
ஊழி காண்பு அரிய தோன்றல் உக்கிர குலத்து வேந்தன்
வாழை தாழ் சோலை வேலி வாரணவாசி மன்னன் – சூளாமணி:10 1787/1,2
அரைசர்கள் இருந்த போழ்தில் ஆழியம் தட கை வேந்தன்
விரை செறி குழல் அம் கூந்தல் மெல்_இயல் வருக என்றான் – சூளாமணி:10 1793/2,3
விண் சுடரும் நெடும் குடை கீழ் விறல் வேந்தன் திறம் இதனை விளம்ப கேளாய் – சூளாமணி:10 1814/2
வெம் கதிரோன் பெயரவனுக்கு இளவரசு இவ் வேந்தன் எனா முன்னம் தானே – சூளாமணி:10 1822/2
இத்தலை அரசர்_கோமான் எரி கதிர் ஆழி வேந்தன்
கைத்தலை வேலினாற்கு கடிவினை முடிவித்தானே – சூளாமணி:10 1828/3,4
எரி கதிர் ஆழி வேந்தன் திருமகன் என்னும் செம்பொன் – சூளாமணி:10 1834/3
பெரு மகிழ்வு எய்தி வேந்தன் பிரசாபதி பெரிய வாள் கண் – சூளாமணி:11 1841/2
விண்டு உதிர் வினையினன் வேந்தன் ஆயினான் – சூளாமணி:11 1901/4
மேவினார் தவம் அவர் வேந்தன் முன்னரே – சூளாமணி:12 2095/4
விரைவொடு படுக என வேந்தன் ஏயினான் – நீலகேசி:2 226/4
மேல்


வேந்தன்-தன் (2)

வேந்தன்-தன் மக்கட்கு எல்லாம் வேல் முதல் பயிற்றுவித்தும் – உதயணகுமார:1 103/1
விஞ்சையர் உலகு உடை வேந்தன்-தன் மகள் – சூளாமணி:3 115/1
மேல்


வேந்தன்-தன்னை (2)

மன்னர் மா வேந்தன்-தன்னை வணங்கினன் கண்டு இருப்ப – உதயணகுமார:4 213/2
பெற்றிசெய் வேந்தன்-தன்னை பெருமை வேல் தானை மன்னை – உதயணகுமார:5 242/2
மேல்


வேந்தனுக்கு (1)

வேந்தனுக்கு இளையன் உன்னை வேண்டி ஓலையே தர – நாககுமார:4 125/1
மேல்


வேந்தனுடன் (1)

வீறு மாதர் ஆடவும் வேந்தனுடன் மாந்தரும் – உதயணகுமார:4 237/2
மேல்


வேந்தனும் (11)

வேந்தனும் கண்டே விரும்பி வினயம்செய்து இருக்க என – உதயணகுமார:2 132/1
பெரு விறல் வேந்தனும் பெறுதல் அரிது என – உதயணகுமார:4 215/3
வெற்றி தேர் ஏறி வென் வேல் வேந்தனும் தேவி-தானும் – உதயணகுமார:5 250/1
வெல்ல அரும் வேலின் வேந்தனும் கேட்டு உடன் – உதயணகுமார:5 281/1
வேந்தனும் கேட்டு வந்து வெண் கோட்டின் அடிவைத்து ஏறி – உதயணகுமார:6 330/1
சொல்ல அரிய வேந்தனும் சூழ்ந்து அவனி போகமும் – உதயணகுமார:6 354/3
வெற்றி வேல்_விழியினாரும் வேந்தனும் இனிய போகம் – நாககுமார:1 10/2
மின் தவழ் விளங்கு வேல் வென்றி வேந்தனும்
சென்று அவர் திருந்து அடி முடியில் தீட்டினான் – சூளாமணி:4 193/3,4
மின் தவழ் விளங்கு கொடி வேந்தனும் விடுத்தான் – சூளாமணி:6 448/4
அணி வரை நிலம் உடை ஆணை வேந்தனும்
கணி வரை பொழுதினால் கண்ணுற்றார் அரோ – சூளாமணி:8 958/2,3
வேந்தனும் அது கேட்டே விம்மு உயிர்த்த உவகையனாய் – நீலகேசி:2 171/1
மேல்


வேந்தனே (5)

வெற்றி வேல் மணி முடி வேந்தர் வேந்தனே – சூளாமணி:2 51/4
வெய்ய வேலவன் உழை விடுத்தும் வேந்தனே – சூளாமணி:5 426/4
வெற்றி நீள் குடை வேந்தர்_வேந்தனே – சூளாமணி:7 606/4
வீங்கிய கனை கழல் வேந்தர்_வேந்தனே – சூளாமணி:8 963/4
விடு கதிர் மணி முடி வென்றி வேந்தனே – சூளாமணி:12 2075/4
மேல்


வேந்தனை (8)

தஞ்சம் இன்றிய தார் உடை வேந்தனை
வெம் சொல் மாந்தர் வெகுண்டு உடன் பற்றினார் – உதயணகுமார:1 57/3,4
மீண்டவன் வந்து ஊர் புக்கு வேந்தனை வணங்கி நிற்ப – உதயணகுமார:4 195/1
வெல் மதி யூகி போய் வேந்தனை கண்டனன் – உதயணகுமார:4 220/4
வெள்ளை அம் கொடி நகர வேந்தனை வதைத்தனன் – நாககுமார:4 124/4
அங்கு வேந்தனை அணைந்த வாயிலும் – சூளாமணி:7 578/2
தன்னை வென்ற தண் தார் வய வேந்தனை
பின்னை வேறல பிறர்க்கு அரிது ஆதலால் – சூளாமணி:7 624/1,2
மால் எதிர் கடல் படை மான வேந்தனை
கோல் எதிர் கையவன் தொழுது கூறினான் – சூளாமணி:9 1251/3,4
விட்டு எரி மணி வரை நேமி வேந்தனை
அட்டு இவன் எய்தினான் ஆழி ஆதலால் – சூளாமணி:9 1499/1,2
மேல்


வேந்தனோடு (2)

வெற்றி நல் வேந்தனோடு வினவினார் அமைச்சர் எண்ணி – உதயணகுமார:1 92/2
மின் தவழ் அவிர் ஒளி விஞ்சை வேந்தனோடு
ஒன்றிய அரசர்கள் உவந்து சூட்டினார் – சூளாமணி:9 1494/2,3
மேல்


வேந்தாய் (1)

விச்சையும் துணையும் வெள்ளி விலங்கலும் கொடுத்து வேந்தாய்
நிச்சமும் நிலாக என்று நிறுவி போய் நிலத்தின் கீழ் தன் – சூளாமணி:6 548/2,3
மேல்


வேந்திர்காள் (1)

குன்றின் மேல் குடை வேந்திர்காள் – சூளாமணி:9 1356/4
மேல்


வேந்து (11)

எரி மணிகள் இலதை வேந்து என்ன இ கூற்று என – நாககுமார:2 70/4
இன் இசை வீணை வேந்து இளையர் ஐஞ்ஞூற்றுவர் – நாககுமார:3 87/3
ஓங்கு இரும் கடல் அம் தானை வேந்து அணங்கு உறுக்கும் இன் சொல் – சூளாமணி:2 63/2
வெம் சுடர் எஃகம் ஒன்றின் வேந்து கண் அகற்றி நின்ற – சூளாமணி:3 101/3
மேய் இடைபெறுவன் ஆயின் வேந்து காண்குறுவன்-கொல்லோ – சூளாமணி:3 103/3
மின் மலர்ந்து இலங்கு பைம்பூண் விஞ்சை வேந்து ஒருவன் வந்து – சூளாமணி:3 107/3
வெம் கண் யானை வேந்து இறைஞ்ச வென்றியின் விளங்கினான் – சூளாமணி:4 138/2
வேந்து வந்து இறைஞ்ச யான் விளங்குகின்றதே – சூளாமணி:4 221/4
வேந்து உடை மானம் எல்லாம் வேலினால் விடுத்த வேந்தே – சூளாமணி:6 545/4
என்றலும் இது நன்று என வேந்து ஒளி – சூளாமணி:7 649/1
திங்கள்_வண்ணன் வெம் கண் யானை வேந்து சேர்ந்த நாடு சார்ந்து – சூளாமணி:7 786/3
மேல்


வேந்து-அவன் (1)

வெற்றி நாற்படை துணை வேந்து-அவன் பின் செல்க என்று – உதயணகுமார:3 176/2
மேல்


வேந்தும் (2)

ஒள் ஒளி தவழ வேந்தும் ஒளி மணி அணையின் மேலோர் – சூளாமணி:8 968/2
வேந்தும் அ வேத்தவையாரும் வியப்பு எய்தி – நீலகேசி:10 894/2
மேல்


வேந்தே (26)

வெற்றி வெண்குடை வேந்தே இ வேழத்தின் – உதயணகுமார:6 348/3
செவ்வியராக செய்து சிறப்பினை நிறுத்தும் வேந்தே – யசோதர:1 70/4
சிங்கம் இவன் என்று தெளி தேர்ந்து உணரின் வேந்தே – யசோதர:5 274/4
எய்துமாயிடில் தீர்ந்திடா கொலை இஃது இரு நில முடி வேந்தே
மையல்கொண்டு இவண் மன் உயிர் எனை பல வதைசெய வரும் பாவத்து – யசோதர:5 321/2,3
கண் சுடர் கனல சீறும் கமழ் கடா களிற்று வேந்தே – சூளாமணி:5 270/4
வெற்றி வேலவனோடு ஒப்பார் வேந்தர் மற்று இல்லை வேந்தே – சூளாமணி:5 298/4
உடையவர் எவனொடு ஒப்பார் ஒருவர் மற்று இல்லை வேந்தே
விடயம் ஒன்று இன்றி வென்ற விடு சுடர் ஆழி ஆளும் – சூளாமணி:5 300/2,3
ஆங்கு அவன் திறங்கள் எல்லாம் அறிதியால் ஆணை வேந்தே
தீங்கு யான் உணர்த்திற்று உண்டோ திரு_அடி தெளிக என்றான் – சூளாமணி:5 305/3,4
மெய்ம்மையால் கரும சுற்றம் வேண்டுவது இல்லை வேந்தே – சூளாமணி:5 356/4
கார் விரி தட கை வேந்தே கழலவர் கருமம் என்றான் – சூளாமணி:5 357/4
அஞ்சல்_இல் தானை வேந்தே மனிதரே அவரும் யாதும் – சூளாமணி:6 531/3
அளித்தாயும் காத்தாயும் நீயே வாழி அற வேந்தே – சூளாமணி:6 539/4
வென்றவன் தியானத்து உள்ளான் வியந்திலன் சிறிதும் வேந்தே – சூளாமணி:6 542/4
வேந்து உடை மானம் எல்லாம் வேலினால் விடுத்த வேந்தே – சூளாமணி:6 545/4
சிகர மால் யானை வேந்தே தானவர் செரு அன்று ஆயின் – சூளாமணி:9 1172/2
குரவரோடு படை பொருதல் கூடிற்று அறன்று குல வேந்தே
பொருவர் என்னப்படுவார் அங்கு ஒருவர் போந்து பொர ஒருவர் – சூளாமணி:9 1339/2,3
வரை செய்து அனைய திரள் தோளாய் மறிதல் பொருளோ வய வேந்தே – சூளாமணி:9 1473/4
ஈன மண்ணில் இவர் காண கிடத்தல் இனிதோ இகல் வேந்தே – சூளாமணி:9 1474/4
வழுவி வீழ்ந்த வகை நாடின் மாயம் போலும் மற வேந்தே – சூளாமணி:9 1475/4
பகர கழுகு பாராட்ட கிடத்தல் தகுமோ படை வேந்தே – சூளாமணி:9 1477/4
அணங்கி அகலாது உழை நிற்கும் ஆணை உடைய அடல் வேந்தே
வணங்கி வந்து பல தெய்வம் வழிபாடு ஆற்றும் மறை நேமி – சூளாமணி:9 1479/2,3
பாரின் மன்னர் பிறர் கொள்ள பணித்தது என்னோ படை வேந்தே – சூளாமணி:9 1481/4
வாள் வினை தட கை வேந்தே வருவது மற்றும் உண்டோ – சூளாமணி:11 1854/3
பாழி அம் தட கை வேந்தே பயின்றிலம் யாங்கள் என்றார் – சூளாமணி:11 1857/4
அரும் களி யானை வேந்தே அத்துணை பாணி உண்டோ – சூளாமணி:11 1859/1
கோன்_இலா அவரின் மிக்கவர் இல்லை குடை வேந்தே – சூளாமணி:11 2065/4
மேல்


வேம் (1)

கருது வேம் தடம் கையினாய் – சூளாமணி:7 742/4
மேல்


வேம்-கொல் (1)

வேம்-கொல் என்று ஒளித்திட்டு இபம் வீழ்ந்து சேர் – சூளாமணி:7 781/2
மேல்


வேமவட்கும் (1)

வேமவட்கும் விழு குணம் ஆம்-கொலோ – நீலகேசி:2 218/4
மேல்


வேமானியர் (1)

வேமானியர் என ஐவர் இ தேவர் விரித்து உரைப்பின் – நீலகேசி:1 87/2
மேல்


வேய் (32)

பூம்_துகில் செறி மருங்குல் பொரு கயல்_கண்ணி வேய் தோள் – உதயணகுமார:1 103/2
வேய் மிகு தட கை-தன்னால் வியந்து பந்துடனே ஏந்தி – உதயணகுமார:4 224/1
இளம் பிறை நுதல் வேல்_கண்ணி இனிய வில் புருவம் வேய் தோள் – உதயணகுமார:4 229/1
வீட்டிடும் செல்க என்று ஏவ வேய் புரை தோளி தோழி – யசோதர:2 112/3
கொந்து வேய் குழல் கூனியை கொல் கரா – யசோதர:3 181/3
வேய் நிழல் நிலா இலங்கு வெள்ளி விம்மு பாளை-வாய் – சூளாமணி:4 132/1
வேய் இனம் படர்ந்த சாரல் வேங்கையை வெருவி புல்வாய் – சூளாமணி:5 265/3
கண் ஆர் கோதை காமரு வேய் தோள் கனக பேர் – சூளாமணி:5 315/1
வேய் மறிந்த தோள் விளர்த்து வெவ் உயிர்ப்பொடு உள் விராய் – சூளாமணி:6 487/1
நித்திலம் மணி நிரந்து வெள்ளி வேய்
பத்தி சித்திர பலகை வேதிகை – சூளாமணி:7 581/1,2
என்றலும் இணர் வேய் முடி மாலையான் – சூளாமணி:7 630/1
வேய் தலை நீடிய வெள்ளி விலங்கலின் – சூளாமணி:7 659/1
வேரல் வேலி மால் வரை கவானின் வேய் விலங்கலின் – சூளாமணி:7 799/1
வேய் உடை அருவி சாரல் வெள்ளி வேய் விலங்கல் நாடன் – சூளாமணி:8 974/2
வேய் உடை அருவி சாரல் வெள்ளி வேய் விலங்கல் நாடன் – சூளாமணி:8 974/2
வேய் ஒத்த பணை மென் தோளி மிடை மணி கபாடம் நீக்கி – சூளாமணி:8 976/2
வேய் இரும் பணை மென் தோளார் மெல் அடி பரவ சென்று – சூளாமணி:8 984/2
மொழிதலுக்கு அரிதால் அத்தை முருகு வேய் குழலி மற்று உன் – சூளாமணி:8 1010/3
வேய் என திரண்ட தோள் விளங்கும் மேனியாள் – சூளாமணி:8 1046/2
குரு மா மணி வேய் குடை மும்மை உடை – சூளாமணி:8 1071/1
வேய் உடை வெள்ளி சேர் விலங்கல் வேந்தர்கள் – சூளாமணி:9 1379/1
வேய் உடை விலங்கல் சுட்டு விசும்பு இடை வெம்ப வெம்பி – சூளாமணி:9 1453/3
வேய் புரையும் மென் பணை தோள் மெல்_இயலார் மெல்லவே திறந்தார் அன்றே – சூளாமணி:9 1529/4
வேய் காயும் மென் பணை தோள் வெண் சந்தனம் மெழுகி முத்தம் தாங்கி – சூளாமணி:9 1534/1
வேய் விரி வெள்ளி குன்றின் விஞ்சையர் உலகம் எல்லாம் – சூளாமணி:9 1551/2
வேய் ஓங்கு சாரல் விளை புனம் காவல் கொண்டு – சூளாமணி:10 1657/1
முலை முகம் நெருங்க புல்லி முருகு வேய் கோதை சூட்டி – சூளாமணி:10 1667/2
வேய் மருள் உருவ தோளார் வெம் முலை தடங்கள் என்னும் – சூளாமணி:10 1704/1
வேய் இடை மென் பணை பொன் தோள் விழைவு இன்றி பெரிது ஆகி – சூளாமணி:11 2064/2
மின் போல் நுடங்கு இடையும் வேய் ஏய் திரள் தோளும் – நீலகேசி:1 132/1
வேய் ஒத்த தோளி நிலையுதல் வேண்டப்படுதலினால் – நீலகேசி:4 377/1
பனி வேய் இணை பன்னிய தோள் மடவாய் – நீலகேசி:5 488/4
மேல்


வேய்கள் (1)

மேகம் மேல் தவழ்ந்து வேய்கள் மிடைந்து கீழ் இருண்ட தாழ்வர் – சூளாமணி:7 761/1
மேல்


வேய்களும் (1)

விண்டு நீண்டன வேய்களும் வாகையும் விரவி – நீலகேசி:1 28/1
மேல்


வேய்ந்த (8)

பூரித்த தார்கள் வேய்ந்த பொன் குடை எழுந்த மேகம் – நாககுமார:1 8/2
வேய்ந்த வெம் முலையாள் பக்கல் வியாள மாவியாளர் என்னும் – நாககுமார:3 76/1
பட்டம் வேய்ந்த வட்டம் அல்லது இல்லை நல்ல பாங்கு எலாம் – சூளாமணி:6 483/4
முகையின் வேய்ந்த மென் மொய் மலர் கண்ணியாய் – சூளாமணி:7 647/3
ஓங்கு நீர் புரிசை வேலி ஒண் துறை குவளை வேய்ந்த
தூங்கு நீர் உடுத்த பாங்கில் சோபனம் உடைய தோன்றல் – சூளாமணி:8 837/1,2
மாடு அகம் தெளிப்ப வேய்ந்த மண்டப தலமும் வண்ண – சூளாமணி:8 856/3
கவரி வேய்ந்த கலினமா – சூளாமணி:9 1366/2
வேரி ஆர் குவளை வேய்ந்த மெல்லியலவர்க்கு தோற்ற – சூளாமணி:10 1677/3
மேல்


வேய்ந்தன (2)

வேய்ந்தன திவலை ஆகி விழுந்தன வேரி மாலை – சூளாமணி:10 1676/3
பீலி அம் தழையொடு பிணையல் வேய்ந்தன
பால் இயல் பலி பெறு முரசம் பண்மையில் – சூளாமணி:10 1763/2,3
மேல்


வேய்ந்து (7)

வேய்ந்து இணர் ஒசிந்த சோலை வேனிலான் வென்றி ஓகை – சூளாமணி:4 162/1
வேய்ந்து அகம் நிழற்றும் கோதை மிளிர் மணி கலாப வட்டம் – சூளாமணி:6 537/1
ஆவி வீற்றிருந்த காதலவரொடு கவரி வேய்ந்து
நாவி வீற்றிருந்த நாறும் நளிர் வரை சிலம்பின் மேயார் – சூளாமணி:7 762/1,2
மௌவல் மலர் வேய்ந்து மது நாறும் மணி ஐம்பால் – சூளாமணி:8 863/1
பொன் தத்து ஆர் கவரி வேய்ந்து பொருகின்ற புரவி எல்லாம் – சூளாமணி:8 915/4
வேய்ந்து என விரித்து வீசி விசும்பிடை இழிந்து வந்து – சூளாமணி:9 1443/3
மேல் இயங்கு ஒளியவன் மறைய வேய்ந்து அரோ – சூளாமணி:11 1884/3
மேல்


வேயிடை (1)

வேயிடை_தோளி மெல்ல விழித்தனள் வியந்து நோக்கா – யசோதர:2 94/3
மேல்


வேயிடை_தோளி (1)

வேயிடை_தோளி மெல்ல விழித்தனள் வியந்து நோக்கா – யசோதர:2 94/3
மேல்


வேயின் (3)

வரும் நெறி வேயின் மீது வத்தவன் வீணை கண்டு – உதயணகுமார:4 189/3
வேயின் முகத்து அதின் மா மழை வீழ்வது – சூளாமணி:7 658/2
வேயின் நன்மை விலக்கிய தோளினாள் – நீலகேசி:5 559/4
மேல்


வேயினும் (1)

வேயினும் பணைக்கின்ற மென் தோள் பிறர் – சூளாமணி:5 334/3
மேல்


வேயும் (1)

கழையும் வேயும் கலந்து இருண்டு காண்டற்கு அரும் – சூளாமணி:7 734/2
மேல்


வேயுள் (1)

விளங்கு ஒளி விளிம்பில் செம்பொன் வேதிகை வெள்ளி வேயுள்
துளங்கு ஒளி பவள திண் கால் சுடர் மணி தவழும் பூமி – சூளாமணி:3 94/2,3
மேல்


வேயுளும் (2)

வெண்ணிலா சொரிவன வெள்ளி வேயுளும்
தண் நிலா தவழ் மணி தலமும் சார்ந்து அரோ – சூளாமணி:2 42/2,3
விளங்கு பொன் கலங்களும் வெள்ளி வேயுளும்
இளம் கதிர் முத்தமும் இயற்றி இன்னணம் – சூளாமணி:10 1775/2,3
மேல்


வேயே (1)

வேயே புரை தோளாய் மிக்க இடம் எங்கும் – நீலகேசி:1 115/2
மேல்


வேயொடு (1)

வியந்து பஞ்சவனம் தாண்ட வேயொடு பற்ற வீணை – உதயணகுமார:1 112/3
மேல்


வேர் (4)

பட்டுடையின் வேர் நுதல் பாங்கினில் துடைப்பவும் – உதயணகுமார:4 232/3
மெய் மயிரெறிந்து மணி வேர் நுதல் அரும்பி – சூளாமணி:8 1103/2
குலம் வேர் களைந்து குடி பொன்றுவிப்பன் இது யான் மகிழ்ந்த குணனே – சூளாமணி:9 1329/4
அல்லல் பிறவி அகன்றோய் நீ ஆசை வெம் வேர் அறுத்தோய் நீ – நீலகேசி:1 138/1
மேல்


வேர்கள் (1)

விலங்கலின் விழு கதிர் வேர்கள் ஒத்தவே – சூளாமணி:9 1514/4
மேல்


வேர்த்த (1)

வேர்த்த வேந்தர் பல் குழாம் விரைந்த கூந்தல்_மா குழாம் – சூளாமணி:6 475/4
மேல்


வேர்த்தன (2)

வேர்த்தன வேர்த்து தாமே வெய்துயிர்த்து ஒழிந்த அன்றே – சூளாமணி:10 1826/4
வேர்த்தன விளிந்தன வினைகள் என்பவே – சூளாமணி:11 1882/4
மேல்


வேர்த்தனர் (1)

வேர்த்தனர் மெய்யால் வெதும்பினர் மனத்தால் விசும்பினை மயங்கவே திரிந்தார் – சூளாமணி:9 1323/4
மேல்


வேர்த்து (3)

அந்தில் ஊர்தர வேர்த்து உருள குடர் – யசோதர:3 177/3
வெந்து வேர்த்து இன மீனை விழுங்குவான் – யசோதர:3 180/3
வேர்த்தன வேர்த்து தாமே வெய்துயிர்த்து ஒழிந்த அன்றே – சூளாமணி:10 1826/4
மேல்


வேர்பு (1)

பூசு சாந்து அழித்து இழிந்த புள்ளி வேர்பு உலர்த்தலால் – சூளாமணி:4 134/2
மேல்


வேரல் (1)

வேரல் வேலி மால் வரை கவானின் வேய் விலங்கலின் – சூளாமணி:7 799/1
மேல்


வேரலோடும் (1)

வேரலோடும் மிடைந்து இருண்டு விண்டு விடார் – சூளாமணி:7 736/2
மேல்


வேரறுத்த (1)

மிடையொடு விழைவு வேரறுத்த வீரர்கள் – சூளாமணி:12 2073/3
மேல்


வேரி (8)

விதி வழகு உடை விரி இலையிடை வெறி விரவிய வேரி
பொதி அவிழ்வன புது மலர் அணி பொய்கை கரை புக்கான் – சூளாமணி:6 437/3,4
போது உலாய வேரி மாரி சாரலாய் பொழிந்து தேன் – சூளாமணி:6 492/1
வேரி மாலை விம்மவும் விளங்கு பூண் துளும்பவும் – சூளாமணி:6 499/1
வேரி வெறிக்களம் ஒப்பது கண்டார் – சூளாமணி:7 656/4
வேரி தண் துவலை கால மாலைகள் விசித்த அன்றே – சூளாமணி:8 848/4
வேய்ந்தன திவலை ஆகி விழுந்தன வேரி மாலை – சூளாமணி:10 1676/3
வேரி ஆர் குவளை வேய்ந்த மெல்லியலவர்க்கு தோற்ற – சூளாமணி:10 1677/3
வேரி தண் பிணையலும் மிடையப்பட்டவே – சூளாமணி:10 1780/4
மேல்


வேரியர்கள் (1)

பண்டை வேரியர்கள் தாம் – நீலகேசி:1 95/1
மேல்


வேரியால் (1)

விளித்தன புலரி வெண் சங்கம் வேரியால்
களித்தன கய மலர் தொழுதி அ மலர் – சூளாமணி:8 1067/1,2
மேல்


வேரியும் (2)

மேம் பழுத்து அளிந்தன சுளையும் வேரியும்
மாம்பழ குவைகளும் மது_தண்டு ஈட்டமும் – சூளாமணி:2 49/2,3
வெறியும் வேரியும் விம்மி விரிந்து தேன் – சூளாமணி:7 645/3
மேல்


வேரூரி (1)

வெம்பு அரிய தண் சாரல் வேரூரி அ கொழுந்து – சூளாமணி:10 1653/1
மேல்


வேரொடு (1)

வேரொடு பறித்தனர் எழுத்து வரி நோக்கி – சூளாமணி:9 1281/2
மேல்


வேரொடும் (1)

மரங்கள் வேரொடும் கீழ்ந்து என வழி தொடர்ந்து எழுந்த – சூளாமணி:7 716/1
மேல்


வேல் (110)

அன்ன மெல் நடை வேல்_கண்ணாள் அருந்ததி அனைய நங்கை – உதயணகுமார:1 11/2
புண்ணில் வேல் எறிந்து என பொற்பு அழிந்து வீழ்ந்தனன் – உதயணகுமார:1 65/4
வேல் கவின் வேந்தன் காண வியந்து உடன் தழுவிக்கொண்டான் – உதயணகுமார:1 101/4
வேந்தன்-தன் மக்கட்கு எல்லாம் வேல் முதல் பயிற்றுவித்தும் – உதயணகுமார:1 103/1
புண் விளக்கு இலங்கு வேல் பொற்பு உடைய மன்னவன் – உதயணகுமார:2 142/4
வெற்றி வேல் மகதவன் வேந்தன் தேசத்தில் – உதயணகுமார:2 149/1
தருசகன் என்னும் மன்னன் தானை வேல் தலைவன் மாரன் – உதயணகுமார:3 154/2
உறு வடி வேல் சத்தியும் உயர் தருமதத்தனும் – உதயணகுமார:3 175/4
மின் சொரி கதிர் வேல் தானை வீறு அடிபணிய வெம்மை – உதயணகுமார:4 186/1
மது மலர் குழலி விண் மின் மாலை வேல் விழி மென் தோளி – உதயணகுமார:4 190/1
வென்றி வேல் மகதன் மாந்தரால் விடுபட்டிருந்தான் – உதயணகுமார:4 194/4
வார் அணி கொங்கை வேல் கண் வாசவதத்தை-தானும் – உதயணகுமார:4 196/1
வென்றி வேல்_கண்ணினாளும் வெகுண்டு உரை செப்புகின்றாள் – உதயணகுமார:4 201/3
இருவரும் பவள செவ்வாய் இன் அமிர்து உண்டு வேல் போல் – உதயணகுமார:4 204/2
ஊன் உமிழ் கதிர் வேல் மன்னன் உருமண்ணுவாவு-தன்னை – உதயணகுமார:4 206/2
நீலம் காய்ந்த நெடு வேல் விழி நுதல் – உதயணகுமார:4 218/2
பரதகன் தங்கை பால் மொழி வேல் கணி – உதயணகுமார:4 219/1
கரும் குழல் நெடு வேல்_கண்ணாள் காரிகை பந்து எடுத்து – உதயணகுமார:4 226/1
இளம் பிறை நுதல் வேல்_கண்ணி இனிய வில் புருவம் வேய் தோள் – உதயணகுமார:4 229/1
பெற்றிசெய் வேந்தன்-தன்னை பெருமை வேல் தானை மன்னை – உதயணகுமார:5 242/2
வெற்றி தேர் ஏறி வென் வேல் வேந்தனும் தேவி-தானும் – உதயணகுமார:5 250/1
கதிர் வேல் வத்தவன் காதல் நல் தந்தையாம் – உதயணகுமார:5 268/2
கதிர் இலங்கு வேல் காளையை கண்டனன் – உதயணகுமார:5 268/4
அரும்பு மாலை வேல் அரசன் சென்று எதிர் – உதயணகுமார:5 297/3
புண்ணிய நோன்பு போந்த வேளை வேல்
கண்ணின் மாதர்கள் காவலன் மனம் – உதயணகுமார:6 309/2,3
காது வேல் மன்னன் களிறு கதம் எழற்கு – உதயணகுமார:6 336/1
நாம வேல் மகன் நன்மை விசையனும் – உதயணகுமார:6 345/3
நழு_இல் காட்சியன் நாம வேல் கோமுகன் – உதயணகுமார:6 346/3
பேறு உடை நடை வேல்_கண்ணாள் பெறற்குஅரும் கற்பினாள் பேர் – நாககுமார:1 9/2
வெற்றி வேல்_விழியினாரும் வேந்தனும் இனிய போகம் – நாககுமார:1 10/2
வேல் விழி மாது கேட்டு விசாலநேத்திரையோ என்னை – நாககுமார:1 35/1
புண் தவழ் வேல் கண் கோதை பூரண மயற்கை சின்னம் – நாககுமார:2 48/1
அலங்கல் வேல் குமரன்-தானும் ஆ இழை மாதர்-தாமும் – நாககுமார:2 56/3
வெற்றி வேல் வேந்தன் காட்ட விழைந்து நீ கொள்க என்றான் – நாககுமார:2 58/3
வெய்ய வேல் கண் தாயுடன் வியன் மனை அடைந்தனன் – நாககுமார:2 64/4
மான வேல் மன்னன் கேட்டு மந்திரி-தன்னை ஏவ – நாககுமார:3 83/3
வெற்றி வேல் குமரன் கேட்டு வியாளனும் தானும் சென்று – நாககுமார:3 90/1
வேல் விழி அமிர்து_அன்னாளை வேள்வியால் அண்ணல் எய்தி – நாககுமார:4 115/1
வெற்றியுடன் வேள்விசெய்த வேல்_விழியினாரை – நாககுமார:5 156/1
வேல் படை பிடித்து அரசன் வேட்டையின் விரைந்தான் – யசோதர:5 262/4
நா மாண்பு உரைக்கும் குறை என் இது நாம வென் வேல்
தேம் மாண் அலங்கல் திருமால் நெடுஞ்சேந்தன் என்னும் – சூளாமணி:0 4/1,2
வெற்றி வேல் மணி முடி வேந்தர் வேந்தனே – சூளாமணி:2 51/4
நாம வேல் நர_பதி உலகம் காத்த நாள் – சூளாமணி:2 53/1
தாம வேல் வயவர்-தம் தழல் அம் கொல் படை – சூளாமணி:2 53/3
நஞ்சு இவர் வேல் நர_பதியை ஆயிடை – சூளாமணி:3 92/2
மின் இவர் கடக பைம்பூண் வென்றி வேல் வேந்தர் எல்லாம் – சூளாமணி:3 97/4
கச்சை யானை மான வேல் கண் இலங்கு தாரினான் – சூளாமணி:4 139/3
நாம நல் ஒளி வேல் நம்பி நங்கையாய் – சூளாமணி:4 150/1
மன் அவாம் தனி செங்கோல் மற வேல் வையக வேந்தன் – சூளாமணி:4 173/2
மின் தவழ் விளங்கு வேல் வென்றி வேந்தனும் – சூளாமணி:4 193/3
தாம வேல் இளையவர் காப்ப தாழ் கதிர் – சூளாமணி:4 207/3
நாம வேல் நர_பதி நகரம் நண்ணினான் – சூளாமணி:4 207/4
கரு வடி நெடு நல் வேல்_கண்ணி இன்னணம் – சூளாமணி:4 217/1
கை அணி நெடு நல் வேல் காளைமார்களுள் – சூளாமணி:4 229/2
கொற்ற வேல் மன்னர்க்கு ஓதும் குணம் எலாம் குழுமி வந்து – சூளாமணி:5 276/1
வெற்றி வேல் விஞ்சையாரும் அஞ்சுவர் மின் செய் பைம்பூண் – சூளாமணி:5 306/3
வேல் ஆர் கையாய் மெய்ம்மைய அன்றே மிகை ஆலோ – சூளாமணி:5 308/4
பாங்கு உயர் பரிதி வேல் பரதன் என்பவே – சூளாமணி:5 397/4
காது வேல் அரசர்_கோ களிப்புற்றான் இது – சூளாமணி:5 404/3
வில் நவில் தட கை விறல் வேல் ஒருவன் வேண்டி – சூளாமணி:6 445/2
வேல் அவாய நெடிய கண் விலங்கி நின்று இலங்கலால் – சூளாமணி:6 480/2
கைம்-முகத்து வேல் இலங்கு காமர்தாம்-கொல் என்று சென்று – சூளாமணி:6 490/3
வேல் கொள் தானை வீரர்-தம்மை விஞ்சையன் வியந்து நீள் – சூளாமணி:6 498/1
காது வேல் மன்னன் ஓலை கழலவன்-தனக்கு நாளும் – சூளாமணி:6 514/2
உலன் நலன் அடு திண் தோள் ஊழி வேல் ஓடை யானை – சூளாமணி:6 572/1
கை நவின்று இலங்கும் செம் வேல் காவலன் கருடன் சேர்ந்த – சூளாமணி:8 836/3
வேல் நவில் தட கை வேந்தன் விண் இயல் விமானம் ஒன்று – சூளாமணி:8 846/3
வெம் சுடர் வேல் இளையவன் ஆங்கு இனையனவின் மெலிவு எய்த விசும்பு செல்லும் – சூளாமணி:8 1035/1
விரை செறி புரி குழல் வேல் கண் நங்கை-தன் – சூளாமணி:8 1052/1
மின் அவிர் விளங்கு சுடர் வேல் விடலை மெய்யில் – சூளாமணி:8 1089/3
நா வளைக்கொண்டன நாம வென்றி வேல்
பூ ஒளி மழுங்கின போர் செய் ஆடவர் – சூளாமணி:9 1222/2,3
வேல் பயம் கொண்டனர் தெவ்வர் நம் தமர் – சூளாமணி:9 1252/3
விண்ணினது அளவு மேல்வந்த வேல் படை – சூளாமணி:9 1267/1
அரு மாலை வேல் வல் அழல்வேகன் ஆகும் அவன் ஆயில் ஆக அமைக – சூளாமணி:9 1328/1
எரி மாலை வேல் வல் இளையார்கள் நிற்க இவன் என்னொடு ஏற்க எனவே – சூளாமணி:9 1328/2
வாள் வீசும் ஆறும் வடி வேலின் வந்த வடி வேல் விலங்கும் வகையும் – சூளாமணி:9 1331/1
வேலால் அழிப்பன் என வேல் எறிந்து விறல் வேகன் ஆர்ப்ப மறவோன் – சூளாமணி:9 1332/2
எய் வேல் அறுத்து வறியானை நோக்கி எறியாது நிற்ப அவன் ஓர் – சூளாமணி:9 1333/1
நெய் வேல் பெயர்த்து நிருமித்து அஃது ஏந்தி உரும் ஒத்து நேர்ந்து பொருதான் – சூளாமணி:9 1333/2
வெவ் வேல் தெருட்டி ஒரு தோள் நிமிர்த்தி விரல் ஒன்று சுட்டி வரவே – சூளாமணி:9 1333/3
மிடைந்த வேல் படை வீரனே – சூளாமணி:9 1353/4
விலங்கு வேல் கொண்டு ஐயை உந்தி வேற்றவர் – சூளாமணி:9 1386/1
வெண் தாரை வேல் நெடும் கண் நீர் மூழ்கி மேல் பிறழ – சூளாமணி:9 1470/3
பொரு மாலை வேல் அரசர் போற்று இசைப்ப பூவின் – சூளாமணி:9 1518/1
பால் நீர வேல் வடிவுபட திருத்தி தாமரையுள் பாரித்து அன்ன – சூளாமணி:9 1536/2
அயில் கலந்து இலங்கு வேல் கண் ஐ அரி பிறழ ஓடி – சூளாமணி:10 1665/3
அற தகை அந்தணர் குழுவும் ஆடல் வேல்
மற தகை மன்னவர் குழுவும் மா நகர் – சூளாமணி:10 1720/1,2
நெய் ஆர் செவ் வேல் நீள் ஒளி நேமி படையானே – சூளாமணி:10 1743/4
கண் சுடர் இலங்கு வேல் காள_வண்ணனும் – சூளாமணி:10 1772/1
துணி தயங்கு வேல் அரசர் மனம் துளங்க சுடர்ந்து இலங்கி தோன்றினாளே – சூளாமணி:10 1800/4
கொல் நவின்ற வேல் குமரன் குரு குலத்தார் கோன் இவனே கூற கேளாய் – சூளாமணி:10 1805/4
உக்கிர மெய் குலத்து அரசன் ஒளி வேல் இ இளையவனது உருவே கண்டாய் – சூளாமணி:10 1810/2
கோலம் சேர் வரை வேலி குண்டலத்தார் கோமான் இ கொலை வேல் காளை – சூளாமணி:10 1811/2
ஞாலங்கள் உடன் பரவும் நாதவன்-தன் குலவிளக்கு நகை வேல் நம்பி – சூளாமணி:10 1811/3
கழை கரும்பு கண் ஈனும் கரபுரத்தார் கோமான் இ கதிர் வேல் காளை – சூளாமணி:10 1815/2
வங்க-வாய் திரை அலைக்கும் வள நாடன் இவன் போலும் வை வேல் காளை – சூளாமணி:10 1819/4
செம் கதிரோன் என இருந்த திருந்து வேல் இளையவன் மேல் திளைத்த அன்றே – சூளாமணி:10 1822/4
அன்னவன் தாதை செங்கோல் ஆணை வேல் அருக்ககீர்த்தி – சூளாமணி:10 1832/3
வேல் புரை கண்ணியர் கவரி வீச வெண் – சூளாமணி:11 1880/1
சினை மலர் இலங்கு வேல் சிறுவர்-தங்களை – சூளாமணி:12 2080/2
வெற்றி வேல் மணி முடி வேந்தர்-தம்மொடும் – சூளாமணி:12 2089/1
வேல் படை வீரனை தொழுது மீண்டதே – சூளாமணி:12 2108/4
வேல் படை விடுத்து வீரத்து அ அரசு-அதனை மேவி – சூளாமணி:12 2109/1
அம் கோல் வேல் அரசர் அடி பாராட்ட ஆள்கின்றான் – சூளாமணி:12 2129/4
மணி நகு நெடு முடி மற வேல் மன்னவன் மகள் எனின் மடவாய் – நீலகேசி:1 68/1
அந்தரமே ஆறா சென்று அழல் நுதி வேல் அரசர்கட்கு – நீலகேசி:2 166/1
வேல் நிரைத்த விரி தானை வேத்து அவையார் வியப்பு எய்த – நீலகேசி:2 175/1
கொல் நாணும் நெடு வேல் கண் குண்டலமாகேசியும் – நீலகேசி:4 285/3
மான் நின்ற நோக்கின் மற வேல் நெடும் கண்ணின் நல்லாய் – நீலகேசி:6 725/1
என்று அ விரலே இது என்றனள் வேல் கண் நல்லாள் – நீலகேசி:6 726/4
மேல்


வேல்_கண்ணாள் (3)

அன்ன மெல் நடை வேல்_கண்ணாள் அருந்ததி அனைய நங்கை – உதயணகுமார:1 11/2
கரும் குழல் நெடு வேல்_கண்ணாள் காரிகை பந்து எடுத்து – உதயணகுமார:4 226/1
பேறு உடை நடை வேல்_கண்ணாள் பெறற்குஅரும் கற்பினாள் பேர் – நாககுமார:1 9/2
மேல்


வேல்_கண்ணி (2)

இளம் பிறை நுதல் வேல்_கண்ணி இனிய வில் புருவம் வேய் தோள் – உதயணகுமார:4 229/1
கரு வடி நெடு நல் வேல்_கண்ணி இன்னணம் – சூளாமணி:4 217/1
மேல்


வேல்_கண்ணினாளும் (1)

வென்றி வேல்_கண்ணினாளும் வெகுண்டு உரை செப்புகின்றாள் – உதயணகுமார:4 201/3
மேல்


வேல்_விழியினாரும் (1)

வெற்றி வேல்_விழியினாரும் வேந்தனும் இனிய போகம் – நாககுமார:1 10/2
மேல்


வேல்_விழியினாரை (1)

வெற்றியுடன் வேள்விசெய்த வேல்_விழியினாரை
உற்றுடனே மாதரை ஒருங்கு அழைக்க வந்தார் – நாககுமார:5 156/1,2
மேல்


வேல்களும் (1)

வில்லும் வாளும் வேல்களும்
சொல்லினால் தொழில் கொளீஇ – சூளாமணி:9 1368/1,2
மேல்


வேலவர் (3)

மான வேலவர் மந்திரித்து ஒன்றினார் – உதயணகுமார:1 38/4
வேலவர் ஒழுக்கமும் வேலை காணுமே – சூளாமணி:4 235/4
வெம் பரி விளங்கும் தானை வேலவர் விளங்குகின்றார் – சூளாமணி:10 1790/4
மேல்


வேலவர்க்கு (1)

வெம் சுடர் வேலவர்க்கு உணர்த்தி மெல்லவே – சூளாமணி:4 219/1
மேல்


வேலவற்கு (1)

வடி வாய வேலவற்கு மலர் சின்னம் சொரிவன போல் – சூளாமணி:4 171/3
மேல்


வேலவன் (12)

கொற்ற வேலவன் தன் கோயில் குளிர் மணி கூடம் ஒன்றில் – யசோதர:2 89/2
வெற்றி வேலவன் கண்டு விரும்பினான் – யசோதர:3 223/4
வெம்பு வேலவன் விஞ்சையர் மண்டிலம் – சூளாமணி:4 141/2
கொல் நவில் வேலவன் குலத்துள் தோன்றினான் – சூளாமணி:5 401/3
வெய்ய வேலவன் உழை விடுத்தும் வேந்தனே – சூளாமணி:5 426/4
கொற்ற வேலவன் கோயில் மா நெதி – சூளாமணி:7 573/2
வெல்லும் வேலவன் விளங்கு தண் அளி – சூளாமணி:7 595/2
கொற்ற வேலவன் குடையின் நீழலார் – சூளாமணி:7 596/3
வென்றி வேலவன் மேல் விடை ஏயினான் – சூளாமணி:7 649/4
வெற்றி வேலவன் ஒளி துளும்ப வீங்கினான் – சூளாமணி:8 901/4
அன்னம்_அனையாளொடு அயில் வேலவன் இருந்தான் – சூளாமணி:8 1100/3
நெய் வகை வேலவன் நிலைமை கேட்கவே – சூளாமணி:11 1888/4
மேல்


வேலவனோடு (1)

வெற்றி வேலவனோடு ஒப்பார் வேந்தர் மற்று இல்லை வேந்தே – சூளாமணி:5 298/4
மேல்


வேலாய் (1)

குரவர் என்னும் உபசாரம் இருக்க கோதை மிளிர் வேலாய்
பொருவர் ஆயின் யாரோடும் பொருவர் பூமி வேண்டுபவர் – சூளாமணி:9 1340/1,2
மேல்


வேலால் (1)

வேலால் அழிப்பன் என வேல் எறிந்து விறல் வேகன் ஆர்ப்ப மறவோன் – சூளாமணி:9 1332/2
மேல்


வேலாற்கு (1)

கொல்லால் செய்த வேலாற்கு குடையாய் நின்று கவித்ததே – சூளாமணி:9 1343/4
மேல்


வேலான் (17)

ஊன் உமிழ்ந்து இலங்கும் வேலான் உன்னத முகில் எழுந்து – உதயணகுமார:1 10/1
நறு மலர் கோதை வேலான் நாக நல் குமரன் கண்டு – நாககுமார:3 81/2
வனை மலர் மாலை வேலான் மற்றொரு வணிகன் தேவி – நாககுமார:5 146/2
அஞ்சும் நீர் அலங்கல் வேலான் அருஞ்சயன் அவனை நங்கள் – சூளாமணி:5 329/3
நாவி கமழ் கொம்பு அனைய நங்கை நகை வேலான்
தேவி அமர் கோயிலது செவ்வனம் அடைந்தாள் – சூளாமணி:8 862/3,4
கனை குரல் முரசம் ஆர்க்கும் கடி படை கால வேலான் – சூளாமணி:8 924/4
தீ உடை இலங்கு வேலான் திரு_மகள் அமிர்து இன் சாயல் – சூளாமணி:8 974/3
ஊன் ஆர் வேலான் உள்ளம் இழந்தான் உழையாரை – சூளாமணி:8 1124/2
மின் ஆர் விளங்கு விறல் வேலான் கண்டே வெகுண்டு மேல் சென்றான் – சூளாமணி:9 1337/4
தொடுத்த தாம மாலையும் முன் சொரிய வீழ்ந்தான் சுடர் வேலான் – சூளாமணி:9 1350/4
புண்களை அணையும் வேலான் படை முகம் புக்கது அன்றே – சூளாமணி:9 1455/4
துனி வளர் இலங்கு வேலான் கழல் அடி தொழுது சொன்னான் – சூளாமணி:10 1697/4
மின் தவழ் இலங்கும் வேலான் விஞ்சையன் அவனை போக்கி – சூளாமணி:10 1699/2
புண் அகம் கமழும் வேலான் பொன் மழை பொழிவித்தானே – சூளாமணி:10 1829/4
தழல் வலம் புரிந்த வேலான் தட முலை வாரி சார்ந்தான் – சூளாமணி:10 1836/4
அரி விசயம் கெட நின்ற ஆணை வேலான்
திரு விசயன் திரு அன்ன செல்வியோடும் – சூளாமணி:10 1838/2,3
அ தலை அம் பெரும் கதவம் அடைப்பு ஒழித்திட்டு அலை வேலான் – நீலகேசி:2 172/4
மேல்


வேலி (27)

பொன் அவிர் புரிசை வேலி போதனம் என்பது உண்டு ஓர் – சூளாமணி:2 36/3
சங்கம் மேய் தரங்க வேலி தடம் கடல் பொய்கை பூத்த – சூளாமணி:2 37/1
திங்கள் மால் புரிசை வேலி செழு நகர் அரசன் செம்மல் – சூளாமணி:5 323/2
சூழ் கதிர் புரிசை வேலி சுரேந்திரகாந்தம் ஆளும் – சூளாமணி:5 349/1
பங்கய பழன வேலி பவகிரி அரசன் பைந்தார் – சூளாமணி:5 353/1
வீங்கிய விரி திரை வேலி காவலன் – சூளாமணி:5 397/2
கண் உயர் கதலி வேலி கார் கயிலாய நெற்றி – சூளாமணி:6 554/2
வீவு_இல் வீங்கு நீர் வேலி வாழ்பவர்க்கு – சூளாமணி:7 599/1
இலை தடம் சோலை வேலி இமவந்தம் அடைந்து நீண்ட – சூளாமணி:7 698/1
முழு மணி புரிசை வேலி முத்த மண்டபத்த ஆய – சூளாமணி:7 765/2
வேரல் வேலி மால் வரை கவானின் வேய் விலங்கலின் – சூளாமணி:7 799/1
பூ மரு பொலம் கொள் சோலை பொன் அணி புரிசை வேலி
காமரு கபாட வாயில் கந்தமாதனத்தை காப்பான் – சூளாமணி:8 832/1,2
ஓங்கு நீர் புரிசை வேலி ஒண் துறை குவளை வேய்ந்த – சூளாமணி:8 837/1
தூங்கு நீர் மருத வேலி சுரமைநாடு உடைய தோன்றால் – சூளாமணி:8 971/2
பொன் அணி புரிசை வேலி புது நகர் புகுக என்று – சூளாமணி:8 973/2
பூம் கமழ் சோலை வேலி பொன் நகர் புகுக என்ன – சூளாமணி:8 989/2
தேம் மிடை கானல் வேலி செழு மணல் குவாலும் குன்றும் – சூளாமணி:8 992/1
கரை செய் நீர் கரும் கடல் வேலி காவலற்கு – சூளாமணி:9 1506/3
தாம் மரை தங்கும் தண் புன வேலி தடம் நீந்தி – சூளாமணி:9 1522/1
பூ மரை வேலி போதனம் என்னும் நகர் புக்கார் – சூளாமணி:9 1526/4
புரி மணி ஓத வேலி புதை இருள் இரியல் செய்ய – சூளாமணி:10 1557/3
சுரும்பு இவர் சோலை வேலி துணர் விரி பாரிசாதம் – சூளாமணி:10 1562/1
அரு மணி புரிசை வேலி அயோத்தி ஆள்கின்ற வேந்தன் – சூளாமணி:10 1784/2
அழுவம் நீர் புரிசை வேலி அத்தினபுரம்-அது ஆள்வான் – சூளாமணி:10 1785/2
வாழை தாழ் சோலை வேலி வாரணவாசி மன்னன் – சூளாமணி:10 1787/2
கோலம் சேர் வரை வேலி குண்டலத்தார் கோமான் இ கொலை வேல் காளை – சூளாமணி:10 1811/2
மீன் இவர் விரி திரை வேலி காவல் மேல் – சூளாமணி:12 2092/1
மேல்


வேலியால் (1)

வீவு_இல் காமன் வரு வீதி கற்பு வேலியால் விலக்கி – சூளாமணி:9 1485/3
மேல்


வேலின் (5)

புண் தவழ் வேலின் காளை பூம்_குழலாட்கு இரங்கி – உதயணகுமார:5 261/2
வெல்ல அரும் வேலின் வேந்தனும் கேட்டு உடன் – உதயணகுமார:5 281/1
கொதி நுனை வேலின் கோமுகன்-தனை – உதயணகுமார:5 300/2
வாள் வீசும் ஆறும் வடி வேலின் வந்த வடி வேல் விலங்கும் வகையும் – சூளாமணி:9 1331/1
வெற்றுடம்பு உண்பதும் வேலின் விளிந்தவை – நீலகேசி:4 332/1
மேல்


வேலினாய் (7)

தோயினும் பகையாம் சுடர் வேலினாய் – சூளாமணி:5 334/4
விண்டு வாழுநர் மேல் நகும் வேலினாய் – சூளாமணி:5 335/4
கொலை தரு வேலினாய் கூறப்பட்டது இ – சூளாமணி:5 390/3
ஐயமே ஒழிந்தனம் அனலும் வேலினாய்
செய்யது ஓர் தூது இனி திவிட்டன் தாதையாம் – சூளாமணி:5 426/2,3
நல்லனே அவன் நாம வேலினாய் – சூளாமணி:7 595/4
சுற்ற மாண்பினர் சுடரும் வேலினாய் – சூளாமணி:7 596/4
கால் பயம் கொண்டனர் கால வேலினாய் – சூளாமணி:9 1252/4
மேல்


வேலினால் (1)

வேந்து உடை மானம் எல்லாம் வேலினால் விடுத்த வேந்தே – சூளாமணி:6 545/4
மேல்


வேலினாற்கு (3)

நங்கை தோன்றிய பின் நகை வேலினாற்கு
அம் கண் ஞாலம் அமர்ந்து அடிமை தொழில் – சூளாமணி:4 159/1,2
மின் தவழ் வேலினாற்கு விதூடகன் உழையன் ஆனான் – சூளாமணி:10 1564/4
கைத்தலை வேலினாற்கு கடிவினை முடிவித்தானே – சூளாமணி:10 1828/4
மேல்


வேலினான் (14)

அலங்கல் வேலினான் அன்பு உடை யூகிக்கே – உதயணகுமார:1 60/2
அலங்கல் அணி வேலினான் அன்பு மிக கூரினான் – உதயணகுமார:2 122/4
அலங்கல் அணி வேலினான் அமைச்சன் மனை சேர்த்தனள் – உதயணகுமார:2 137/3
நனியது ஒன்றினன் நாம வேலினான் – உதயணகுமார:5 295/4
கறை கெழு வேலினான் தன் காரிகை நீர் மேல் நிற்ப – நாககுமார:2 52/1
சொல்லிய தொடங்கினான் சுடரும் வேலினான் – சூளாமணி:4 220/4
நஞ்சு இவர் வேலினான் பாதம் நண்ணினார் – சூளாமணி:5 239/4
வேக மால் களிறும் மிகு வேலினான் – சூளாமணி:5 336/4
அலங்கல் வேலினான் அங்கையால் அவற்கு – சூளாமணி:7 574/3
காது வேலினான் கருமம் முற்றுற – சூளாமணி:7 576/2
திருக்கை வேலினான்
எரிக்கும் ஆற்றலான் – சூளாமணி:9 1298/3,4
தூண்டினான் சுடர் வேலினான் – சூளாமணி:9 1358/4
வேலினான் உடங்கு நில்லாது உடைந்திட வெகுண்டு நோக்கி – சூளாமணி:9 1442/3
துணி நகு சுடர் ஒளி துளும்பும் வேலினான் – சூளாமணி:10 1724/4
மேல்


வேலினான்-தன் (3)

கொதி தவழ் வேலினான்-தன் குறிப்பொடு கூடிற்று அன்றே – சூளாமணி:5 297/4
காய் சின வேலினான்-தன் கண் களிகொள்ள காட்டி – சூளாமணி:7 768/3
கொல் நவில் வேலினான்-தன் கோயில் முன் குவிக்க என்றான் – சூளாமணி:8 919/4
மேல்


வேலினீர் (1)

ஊன் இவர் வேலினீர் உங்கள்பாலதால் – சூளாமணி:12 2092/2
மேல்


வேலினோடு (1)

துணி கொண்டு இலங்கு சுடர் வேலினோடு வருவான் இது என்-கொல் துணிவே – சூளாமணி:9 1327/4
மேல்


வேலினோடும் (2)

உலம் ஏசு தோளின் ஒளி வேலினோடும் ஒருவான் எதிர்ந்து பொருவான் – சூளாமணி:9 1330/4
வை வேலினோடும் நிமிர்கின்ற தோளை அற வீசினான் அ மறவோன் – சூளாமணி:9 1333/4
மேல்


வேலினோய் (1)

சொன்னவாறு கொண்டீ சுடர் வேலினோய் – சூளாமணி:5 346/4
மேல்


வேலும் (3)

வேலும் கொண்டு நல் வேந்தர்கள் வெண்குடை – உதயணகுமார:1 42/3
நெய்யுற்ற வேலும் ஒரு தோளும் வீழ ஒரு தோளின் நீடு செருவை – சூளாமணி:9 1334/1
நீலமும் வேலும் கயலும் நிகர்த்த நெடும் கண்ணினாய் – நீலகேசி:1 85/4
மேல்


வேலை (9)

வேலவர் ஒழுக்கமும் வேலை காணுமே – சூளாமணி:4 235/4
விளர்த்தது குண திசை வேலை வட்டமே – சூளாமணி:8 1065/4
மே உடை அணிந்த கணி வேலை இது என்றான் – சூளாமணி:8 1098/4
வேலை நீர் உலகின் மற்று இ வெகுளிக்கு முதல் என் என்பார் – சூளாமணி:9 1153/4
அரவ நீர் வேலை மீது அலைப்பது ஒத்ததே – சூளாமணி:9 1391/4
வேலை சூழ் உலகம் எல்லாம் விம்முற விளைந்தது அன்றே – சூளாமணி:9 1547/4
வேலை_நீர்_வண்ணனை வெருண்டு நோக்கினான் – சூளாமணி:10 1587/4
வேலை அமர் கண்ணி விளையாடுதல் விரும்பி – சூளாமணி:10 1603/2
வேலை_நீர்_வண்ணன் முன்னர் நாணினால் மெலிவு சென்றார் – சூளாமணி:10 1679/4
மேல்


வேலை-வாய் (1)

வேலை-வாய் கரும் கடலுள் வெண் சங்கும் மணி முத்தும் விரவி எங்கும் – சூளாமணி:10 1813/1
மேல்


வேலை_நீர்_வண்ணன் (1)

வேலை_நீர்_வண்ணன் முன்னர் நாணினால் மெலிவு சென்றார் – சூளாமணி:10 1679/4
மேல்


வேலை_நீர்_வண்ணனை (1)

வேலை_நீர்_வண்ணனை வெருண்டு நோக்கினான் – சூளாமணி:10 1587/4
மேல்


வேலையின் (1)

பொருதும் வேலையின்
அருகு நின்றவர் – சூளாமணி:9 1301/2,3
மேல்


வேலொடு (1)

எரி தாங்கு வேலொடு இனி ஈங்கு நின்று பெறுகின்றது என்னை எழுக என்று – சூளாமணி:9 1326/2
மேல்


வேலோய் (30)

மண்டு அமர் தொலைத்த வேலோய் மனத்து இது மதித்து நீயே – யசோதர:2 137/1
மற படை எடுப்பது என் மாலை மற வேலோய் – யசோதர:5 268/4
வெம்_வினை கடந்து உயிர் விளங்கு விறல் வேலோய் – யசோதர:5 272/4
கூடுவது ஒழிந்தது-கொல் இன்று கொலை வேலோய்
நாடுவது என் ஞமலி இவை நணுகலகள் காணாய் – யசோதர:5 279/3,4
நஞ்சு அனைய வினை நலிய நாம நகை வேலோய் – யசோதர:5 286/4
நெய் உற நிழற்றும் வேலோய் இனைத்து என நினைக்கல் ஆமோ – சூளாமணி:4 198/4
போழ் கதிர் பொழிந்து பொங்கி புலால் நிணம் பொழியும் வேலோய் – சூளாமணி:5 260/4
பெரும் துயர் விளைக்கும் அன்றே பிறங்கு தார் நிறம் கொள் வேலோய் – சூளாமணி:5 271/4
எரி தவழ்ந்து இலங்கும் வேலோய் எண்ணுவது எண்ணம் என்றான் – சூளாமணி:5 274/4
அஞ்சி நின்று அனலும் வேலோய் சூழ்ச்சியும் அன்னதேயால் – சூளாமணி:5 275/3
அதிர் கழல் அலங்கல் வேலோய் அச்சுவக்கிரீவன் என்னும் – சூளாமணி:5 297/1
மான கோதை மாசு_அறு வேலோய் வரவு எண்ணி – சூளாமணி:5 310/1
குன்றா வென்றி குன்று உறழ் யானை கொலை வேலோய்
நன்றாம் நங்கைக்கு ஒன்றிய காம பருவத்தால் – சூளாமணி:5 313/2,3
சூழி கோல சூழ் களி யானை சுடர் வேலோய் – சூளாமணி:5 314/4
ஊனோர் உட்கும் ஒண் சுடர் நஞ்சு ஊறு ஒளி வேலோய் – சூளாமணி:5 316/4
மின் தவழ் விளங்கு வேலோய் மெய் இனும் மேவல் வேண்டும் – சூளாமணி:5 360/2
மின் நவின்று இலங்கும் வேலோய் நின்-உழை விளங்கிற்று அன்றே – சூளாமணி:6 518/4
வெம் சுடர் விளங்கு வேலோய் வேற்றுமை இன்மை கேள்மோ – சூளாமணி:6 531/4
விண் இயல் விமான வீதி வெறி கொள மிடைவி வேலோய் – சூளாமணி:8 922/4
பொருதல்-கண் அரிய வேலோய் புராணநூல் புலவர் யாரும் – சூளாமணி:8 972/2
ஊன் இவர் அலங்கல் வேலோய் உய்த்து உணர்ந்து அருளுக என்றாள் – சூளாமணி:8 1017/4
பனி வரை அரசர் மாற்றம் பற்பல பரிதி வேலோய் – சூளாமணி:9 1164/4
மின்னொடு விளங்கு வேலோய் உளம் கொடு விளம்பி என்னை – சூளாமணி:9 1200/3
அற்றம்_இல் அலங்கல் வேலோய் அஞ்சினை போல்தி என்றான் – சூளாமணி:9 1435/4
மாது பண்டும் அறியும் மற வேலோய் – சூளாமணி:10 1572/4
மக்கள் இவர் ஆவர் மத யானை மற வேலோய்
புக்கு அவருளே படுவர் போக நிலம் சார்ந்தார் – சூளாமணி:11 2023/2,3
முத்தகையர் ஆவர் அவர் மூரி நெடு வேலோய்
பத்து வகை மா தவம் இயற்றிய பயத்தால் – சூளாமணி:11 2024/2,3
நின்றது பிராயம் அதுவே நிழலும் வேலோய் – சூளாமணி:11 2033/4
சொல்ல உலவா இவர்கள் செய்கை சுடர் வேலோய் – சூளாமணி:11 2036/4
துணிவு அமையும் நெடு வேலோய் சுரர் உடைய குணங்களே – சூளாமணி:11 2056/4
மேல்


வேலோர் (1)

தெள் ஒளி குமரரோடும் இருந்தனர் திருந்து வேலோர் – சூளாமணி:8 968/4
மேல்


வேலோர்க்கு (1)

கண் நலம் கவரும் வேலோர்க்கு ஈயினும் கருமம் அன்றால் – சூளாமணி:5 348/3
மேல்


வேலோன் (7)

தேம் கமழ் அலங்கல் வேலோன் திறைகொளல் ஒழிந்து செல்லும் – சூளாமணி:5 305/2
செங்கோல் இன்பம் சேர்பவன் அன்றே செரு வேலோன் – சூளாமணி:5 312/4
அற்றம்_இல் அலங்கல் வேலோன் அறிந்து அருள்செய்வது அல்லால் – சூளாமணி:6 569/3
அழல் அவிர் அலங்கல் வேலோன் அ அரிசேனன் என்பான் – சூளாமணி:9 1180/1
வெம் திறல் விஞ்சைக்கு ஏற்ற வியன் சிறப்பு இயற்றி வேலோன்
நும் தொழில் புகுந்த போழ்தின் நோக்கு-மின் எம்மை என்றான் – சூளாமணி:9 1202/3,4
அயில் உடை அனல் செய் வேலோன் அதனையும் அறிந்து மற்று – சூளாமணி:9 1456/1
மின்னு வார்ந்து மிளிரும் சுடர் வேலோன் – சூளாமணி:10 1582/4
மேல்


வேவ (3)

என்பு உருக வேவ இணை நெடும் கண் பூம் பாவை – சூளாமணி:8 1116/2
வெம் கதிர் விரிந்த வெய்யோன் விசும்பிடை வெதும்பி வேவ
செம் கதிர் கூடம்குத்தி செந்நடுவாக நின்றான் – சூளாமணி:10 1668/3,4
சென்று வேவ வாயினுள் – நீலகேசி:1 97/3
மேல்


வேவார் (1)

வேவார் அழலுள் விளியார் அளற்றினுள் – சூளாமணி:11 1950/1
மேல்


வேழ (7)

வேழ நல் வேட்டம் காண வெம் முலை மாதரோடும் – உதயணகுமார:1 87/2
சீலமும் வளங்களும் செறிந்த வேழ தன்மையை – உதயணகுமார:6 353/1
வென்றி வேழ முழக்கொடு கூடி வான் – சூளாமணி:1 13/3
நிகர் இகந்து அழகிது ஆகி நெரி வடுப்படாத வேழ
புகர் முக பொறியதாய புகழ்ந்த சொல் அகத்து போகா – சூளாமணி:6 513/1,2
வெண் கதிர் முத்து அகில் வேழ மருப்பொடு – சூளாமணி:7 665/1
இவைகள் கண்டாய் சில வேழ வீட்டம் பல – சூளாமணி:7 738/3
விரை செலல் இவுளியும் வேழ ஈட்டமும் – நீலகேசி:1 25/1
மேல்


வேழங்கள் (1)

விலங்கல் போல்வன வெண் மருப்பு இரட்டைய வேழங்கள் விளையாடி – சூளாமணி:8 883/2
மேல்


வேழங்களை (1)

இரிய வேழங்களை விழுங்கி எங்கும் தமக்கு – சூளாமணி:7 737/2
மேல்


வேழத்தால் (1)

வேழத்தால் பொலிந்த சோலை மேகமாபுரம் அது ஆளும் – சூளாமணி:5 321/1
மேல்


வேழத்தின் (3)

பொறியின் வேழத்தின் பொங்கு செவியுற – உதயணகுமார:1 49/1
வெற்றி வெண்குடை வேந்தே இ வேழத்தின்
ஒத்த வாயுவும் ஓர் ஏழு நாள் என்றார் – உதயணகுமார:6 348/3,4
வேழத்தின் மருப்பு தடம் வீறுவ – சூளாமணி:7 636/1
மேல்


வேழத்து (2)

அசும்பு அறா கடாத்து வேழத்து அரசனும் மகிழ்ந்தான் அன்றே – உதயணகுமார:1 106/4
இன் இயல் ஞான வேழத்து எழில் எருத்து தேறினானே – சூளாமணி:12 2113/4
மேல்


வேழம் (24)

தறுகண் வேழம் தகைக்கு உறு பெற்றியும் – உதயணகுமார:1 35/3
எம் இறையது வேழம் என எண்ணி – உதயணகுமார:1 46/1
காற்று என முழக்கி வேழம் கண்ட மாந்தரை தன் கையால் – உதயணகுமார:1 89/2
சேந்தனன் எருத்தின் மீதில் திரும்பிக்கொண்டு ஏகி வேழம்
பூம் தளிர் நிறைந்து இலங்கும் பொழில் வலம் சுற்ற வந்து – உதயணகுமார:6 330/2,3
விசும்பகத்து இழிந்து வந்து ஓர் வேழம் வெண் போது சேர்ந்த – சூளாமணி:3 106/3
கடம் தவழ் கடாத்த வேழம் களித்த பின் கல்வி மாணா – சூளாமணி:5 251/3
கண்ணிய கடாத்த வேழம் கவுளினான் உரிஞப்பட்டும் – சூளாமணி:5 262/1
வெம் முகத்து வீழ் கடாத்து வேழம் நின்று இழிந்த பின் – சூளாமணி:6 490/2
அடித்து அலை கலங்கி வேழம் பிடிகளோடு அலறி ஆழ – சூளாமணி:7 699/2
பொன் நுதல் வேழம் ஒன்று பொலம் கலம் புலம்ப ஏற்றி – சூளாமணி:8 917/3
நனை கவுள் வேழம் ஏறி நம்மொடு வருக என்றான் – சூளாமணி:8 924/3
செம் களி விதிர்த்த போலும் செம் பொறி சிறு கண் வேழம்
வெம் களி வியாளம் வல்ல விறல்அது வருக என்றான் – சூளாமணி:8 925/3,4
வேழம் ஆங்கு அணிந்த பின்னை வேந்தர் போற்று இசைப்ப ஏறி – சூளாமணி:8 933/1
பின் அவர் வேழம் ஏறி பெயர்ந்தனர் போதுகின்றார் – சூளாமணி:8 973/4
கால் நல் புரவி கலிமாவோடு எதிர்ந்த கரும் கை மத வேழம்
மான யானை-தம்மோடே மலைந்த தேரும் மாறு ஏற்ற – சூளாமணி:9 1338/1,2
கோடிக்குன்றம் போந்து என நின்ற கொலை வேழம்
கோடி குன்ற மன்னவன் ஏறி குளிர்வித்தான் – சூளாமணி:9 1521/3,4
படம் தவா முகத்து வேழம் ஆகு என பணித்துவிட்டான் – சூளாமணி:10 1663/4
தெய்வம் ஓர் வேழம் ஆகி செய் கடாம் திரண்டு வீழ – சூளாமணி:10 1664/3
பொங்கிய களியது ஆகி மயங்கிய பொருவு_இல் வேழம்
குங்கும பொடி நின்று ஆடி குவட்டு இளம் கொங்கை என்னும் – சூளாமணி:10 1703/2,3
தாது எலாம் ததர்ந்து சிந்த திளைத்த அ தட கை வேழம்
மாதராள் அமிழ்து இன் சாயல் தோட்டியால் வணக்கப்பட்டு – சூளாமணி:10 1705/2,3
சோலை-வாய் மலர் அணிந்த சூழ் குழலார் யாழ் இசையால் துளை கை வேழம்
மாலை வாய் நின்று உறங்கும் மதுரை சூழ் வள நாடன் வடிவும் காணாய் – சூளாமணி:10 1813/3,4
வெண் மருப்பு இரட்டைய வேழம் மீமிசை – சூளாமணி:11 1874/1
மெய் நிறம் செய்யன வேழம் மீமிசை – சூளாமணி:11 1876/3
கொல் சின வேழம் குறி நிலை செய்த குணத்தின்னீர் – நீலகேசி:5 566/4
மேல்


வேழம்-தன்னை (1)

கார்_அணி_வண்ணன் என்னும் கரும் களி வேழம்-தன்னை
வார் அணி இளம் மென் கொங்கை வாரியுள் வளைத்துக்கொண்டார் – சூளாமணி:10 1702/3,4
மேல்


வேழமும் (3)

வேழமும் மதம்கொண்டு ஓட வேந்தன் கேட்டு இனிது எழுந்து – உதயணகுமார:1 87/1
இந்திரன் வேழமும் கேட்டு ஏழு அடி செல்லும் மற்று இ – உதயணகுமார:1 94/2
சொன்ன மும்மதம் தோன்ற வேழமும்
உன்னி கால் தளை உதறி விட்டதே – உதயணகுமார:6 310/3,4
மேல்


வேழமே (3)

அணி மருங்கு அருவிய அரச வேழமே – சூளாமணி:8 956/4
கொண்ட போர் வேழமே குழீஇய என்னவும் – சூளாமணி:9 1269/2
தலை தடுமாறின தட கை வேழமே – சூளாமணி:9 1394/4
மேல்


வேழமொடு (1)

கொலை வேழமொடு ஏற்றன குஞ்சரமே – சூளாமணி:9 1234/4
மேல்


வேள் (1)

வேள்_அனையான் மிசை விஞ்சையர் வெம் சுடர் – சூளாமணி:9 1242/2
மேல்


வேள்_அனையான் (1)

வேள்_அனையான் மிசை விஞ்சையர் வெம் சுடர் – சூளாமணி:9 1242/2
மேல்


வேள்வி (10)

இலங்கு இழை நல் மாதரை இனிமை வேள்வி தன்மையால் – உதயணகுமார:2 122/1
மிக்க அண்ணலும் சென்று மெய்ம்மை வேள்வி தன்மையால் – நாககுமார:4 143/2
பொன் அணி புனைந்து புது வேள்வி நகர் புக்கான் – சூளாமணி:8 1089/4
செங்கயல் நெடும்_கணவள் வேள்வி நகர் சேர்ந்தாள் – சூளாமணி:8 1093/4
நங்கை மண வேள்வி நகர் எய்துவதன் முன்னை – சூளாமணி:8 1094/1
பொங்கு அழல் செய் வேள்வி முறை போற்றலும் எழுந்தான் – சூளாமணி:8 1102/1
பின்னும் உள வேள்வி முறை சென்ற பல பேசி – சூளாமணி:8 1104/1
பொங்கு எரிய வேள்வி வல் புரோகிதன் அவற்கு – சூளாமணி:8 1105/3
தங்கு அழல் வேள்வி முற்றி தையல் அ காளையோடும் – சூளாமணி:10 1831/1
கனை எரி மிகு வேள்வி கலந்து செய்து களிப்பு எய்தி – சூளாமணி:12 2126/2
மேல்


வேள்வி-தன்னால் (3)

தா_இல் சீர் வேள்வி-தன்னால் தரணீசன் மணந்தான் அன்றே – உதயணகுமார:4 240/4
பன்ன அரும் வேள்வி-தன்னால் பார்த்திபன் கொடுத்தது அன்றே – நாககுமார:3 99/4
அன்புறு வேள்வி-தன்னால் அவளுடன் புணர்ந்து சென்றான் – நாககுமார:5 147/2
மேல்


வேள்வி-வாய் (1)

வேதவாதியர்கள்-தம் வேள்வி-வாய் விட்டவும் – நீலகேசி:1 105/1
மேல்


வேள்விக்கு (1)

விரவிய விழவொடு வேள்விக்கு ஒத்து அரோ – சூளாமணி:9 1554/3
மேல்


வேள்விசெய்த (1)

வெற்றியுடன் வேள்விசெய்த வேல்_விழியினாரை – நாககுமார:5 156/1
மேல்


வேள்வியால் (9)

திரு நிறை நல் வேள்வியால் செல்வற்கே அளித்தனன் – உதயணகுமார:3 173/4
ஈனம்_இல் இராசனையை எழில் வேள்வியால் கொடுத்தான் – உதயணகுமார:4 206/4
இனிய வேள்வியால் இன்பம் ஆர்ந்து பின் – உதயணகுமார:5 295/1
வேல் விழி அமிர்து_அன்னாளை வேள்வியால் அண்ணல் எய்தி – நாககுமார:4 115/1
செப மந்திர வேள்வியால் செல்வன் எய்தி இன்புற்றான் – நாககுமார:4 126/4
மன்னன் அம்பு வேள்வியால் மன்னி நல் புணர்ந்தனன் – நாககுமார:4 131/4
அஞ்சுநூற்று மங்கையரை அண்ணல் வேள்வியால் எய்தி – நாககுமார:4 139/1
நாக நல் குமரன் சென்று நம் மந்திர வேள்வியால்
வாகனம் இனிதின் இன்று மதனமஞ்சிகையொடும் – நாககுமார:4 141/1,2
விளங்கு_இழை அமிழ்த முன் மதியை வேள்வியால்
உளம்கொள புணர்ந்து உடன் உவகை எய்தினான் – யசோதர:2 77/3,4
மேல்


வேள்வியில் (3)

தெய்வ வேள்வியில் சேர்ந்து புணர்ந்தனன் – நாககுமார:1 31/4
மன்னி அழல் வேள்வியில் அவற்கு வலமாக – சூளாமணி:8 1100/1
கொல்வது தீது என பொருள் வழி வேள்வியில் கொலப்படுவ – நீலகேசி:9 833/1
மேல்


வேள்வியின் (1)

அரசன் மிக்கு நன்கு அமைத்த வேள்வியின்
திருமணம்செய்து செல்வன் இன்புற – உதயணகுமார:5 288/1,2
மேல்


வேள்வியும் (1)

சமைய வேள்வியும் சார்ந்த ஒழுக்கமும் – உதயணகுமார:6 338/3
மேல்


வேளை (2)

வேளை ஈது என்று கொண்டு விரகினால் கயிறு பற்றி – உதயணகுமார:1 84/3
புண்ணிய நோன்பு போந்த வேளை வேல் – உதயணகுமார:6 309/2
மேல்


வேற்கு (1)

விண்ணின் ஆறு எதிர்ந்து வந்தாய் வேற்கு இரையாகி என்றான் – சூளாமணி:9 1446/4
மேல்


வேற்றவர் (5)

விண் மிசை சென்றவர் மெலிவும் வேற்றவர்
மண் மிசை சென்றவர் மறிந்த மாற்றமும் – சூளாமணி:9 1258/1,2
விளைந்த தார் வெறி கொள வைகும் வேற்றவர்
உளைந்த போர் நிலத்தினுள் உருள்ப என்றனன் – சூளாமணி:9 1263/2,3
வென்று வேற்றவர் நின்றனர் – சூளாமணி:9 1352/1
விலங்கு வேல் கொண்டு ஐயை உந்தி வேற்றவர்
மலங்க மேல்செல்வது மானம் ஆம் என – சூளாமணி:9 1386/1,2
வெருவி முன் உடைந்துபோய் பெயர்ந்து வேற்றவர்
ஒருவு_இல் வாள் அழுவம் வந்து உந்தும் அ படை – சூளாமணி:9 1391/1,2
மேல்


வேற்றவரை (1)

வேற்றவரை வீர நெறி காண்-மின் இது என்று – சூளாமணி:9 1280/3
மேல்


வேற்றுமை (12)

வெம் சுடர் விளங்கு வேலோய் வேற்றுமை இன்மை கேள்மோ – சூளாமணி:6 531/4
இருது வேற்றுமை இன்மையால் – சூளாமணி:7 742/1
அரிது வேற்றுமை ஆகவே – சூளாமணி:7 742/3
மழை முகில் மழ களிறு என்னும் வேற்றுமை
உழையவர் உழையவர்க்கு உணர்த்தல் வேண்டுமே – சூளாமணி:8 951/3,4
வேற்றுமை உடையவாய் விரிந்து தோன்றின – சூளாமணி:9 1208/2
உடம்பொடும் உயிரிடை மிடைந்த ஒற்றுமை வேற்றுமை விகற்பின் – நீலகேசி:1 64/1
விரிந்த இலையின் வேற்றுமை சொன்னாய் – நீலகேசி:4 363/2
மிக்கது என் ஓதிக்கு வேற்றுமை வேண்டார் – நீலகேசி:4 373/4
ஒற்றுமை வேற்றுமை தம்மையும் ஒட்டப்படுதலினும் – நீலகேசி:4 376/2
ஈந்த இவற்றினின் வேற்றுமை வீட்டிற்கும் – நீலகேசி:4 457/3
வித்தொடு பூவின்-கண் வேற்றுமை காட்டினும் – நீலகேசி:5 582/1
சிக்கென வேற்றுமை தீர்ப்பி நீ என – நீலகேசி:8 816/3
மேல்


வேற்றுமைபண்ணுதல் (1)

பார்-தனில் வேற்றுமைபண்ணுதல் வேண்டோம் – உதயணகுமார:4 214/2
மேல்


வேற்றுமையாம் (1)

விட்ட திரள்வினும் தோன்றிய சாந்தினும் வேற்றுமையாம்
நட்டமும் தோற்றமும் நாட்டேன் உருவிற்கு நானும் என்றாள் – நீலகேசி:4 389/3,4
மேல்


வேற்றுமையும் (1)

உலவாதோ ஒற்றுமையும் வேற்றுமையும் என்றால் – நீலகேசி:6 691/3
மேல்


வேற்றுவன் (2)

வேந்தன் மற்று அதனை கேட்டே வேற்றுவன் எறிந்த கல்லை – சூளாமணி:7 666/1
வேற்றுவன் தமர்கள் வந்து உரைப்ப எம்பி இ – சூளாமணி:7 824/3
மேல்


வேறதாய (1)

விள்ளுமேல் வேறதாய வேடமும் அன்னதேயாம் – நீலகேசி:3 261/3
மேல்


வேறல (1)

பின்னை வேறல பிறர்க்கு அரிது ஆதலால் – சூளாமணி:7 624/2
மேல்


வேறாம் (2)

ஒன்றிய உடம்பின் வேறாம் உயிரினது உருவம் உள்ளி – யசோதர:1 49/1
இவ்வகை ஆகும் சீவன் இயல்பு-தான் இயல்பு வேறாம்
வெய்ய தீ_வினைகளாலே வெருவுறு துயரின் மூழ்கி – யசோதர:4 238/1,2
மேல்


வேறாய் (4)

குறுகிய தடற்றுள் வாள் போல் கொண்டு இயல் உடம்பின் வேறாய்
இறுகிய வினையும் அல்லது எமது இயல்பு என்று நின்றார் – யசோதர:1 50/3,4
இறந்த நாள் போல்வது இன்றாய் இற்றையின் நாளை வேறாய்
பறைந்து நாம் பற்றப்பற்ற பற்று விட்டு அகலும் ஆகில் – சூளாமணி:11 1848/2,3
வேறாய் இனி சொல்ல வேண்டுவது உண்டோ – சூளாமணி:11 1955/4
வழுவார்க்கு ஈய வான் பொருள் வேறாய் மறியும்மேல் – நீலகேசி:5 563/2
மேல்


வேறாயது (1)

ஏடு இலங்கு பூங்கோதாய் இமையவரின் வேறாயது இமைப்பே கண்டாய் – சூளாமணி:10 1821/4
மேல்


வேறிடத்து (1)

வேறிடத்து உருவல் செய்ய விரும்பிய மனத்தன் ஆனான் – சூளாமணி:8 1023/4
மேல்


வேறு (39)

வெம் சினம் மனன் வேறு அணி நூறலும் – உதயணகுமார:1 57/1
வியந்து அரசு இயம்பும் நீங்கள் வேறு உடல் மறைந்தது என்னை – உதயணகுமார:4 197/4
விரிவுறு இ நிலத்திடை வேறு கண்டது இல் என்பார் – உதயணகுமார:4 233/4
சேதியின் நெறியின் வேறு சிறந்தது சிந்தைசெய்யா – யசோதர:1 56/3
எற்பு அகம் கொண்ட காதல் எனக்கு இனி நின்னின் வேறு ஓர் – யசோதர:2 122/3
இங்கு இவட்கு வேறு ஏந்தல் இல் இவர் – சூளாமணி:7 604/2
வருவாரும் வையகமும் நீயும் வேறு ஆகி மணி மேனி மாலே மயக்குவது இங்கு என்னோ – சூளாமணி:11 1911/4
விச்சை வேறு இலன் விழு குணம் உடையன் இ விறலோன் – நீலகேசி:1 56/2
உடம்பொடு வேறு எனும் ஓர்ப்பினை ஆகி – நீலகேசி:1 140/3
ஐம்_கந்தம் எனல் பிழைப்பாம் அறிவினின் வேறு ஆதலால் – நீலகேசி:2 194/1
கத்தி கொண்டு இல்லில் வாழ் பேய் கால் தலை வேறு செய்து – நீலகேசி:3 260/3
ஒன்று எனவேயும் பின் வேறு எனவேயும் தம் உண்மையின்-கண் – நீலகேசி:4 378/2
குணங்கள் அல்லால் பொருள் வேறு இல்லை ஆயின் குறி பொருள் ஆம் – நீலகேசி:4 381/1
ஆரியசத்தை அலால் கந்தம் வேறு இல்லையேல் குறியாம் – நீலகேசி:4 383/1
ஆரியசத்தையும் கந்தமும் வேறு எனின் வேறு அவை ஆம் – நீலகேசி:4 383/2
ஆரியசத்தையும் கந்தமும் வேறு எனின் வேறு அவை ஆம் – நீலகேசி:4 383/2
வேறு என ஒன்று என இ வகை வேண்டுகின்றேற்கு அவை-தாம் – நீலகேசி:4 393/3
இரு வேறு அவை செய்கை இருபதுமாம் – நீலகேசி:5 484/3
விண்டு அங்கு அவையவை வேறு உளது ஆதலும் வேண்டும் அன்றோ – நீலகேசி:5 495/3
தன்மை கருமம் அவற்றனவே என்றல்-தான் என்னை வேறு
இன்மை முடியின் என் இட்டம் உரைப்பினும் கெட்டது என்னோ – நீலகேசி:5 501/1,2
விரிவே அவை ஓரின் வேதனை வேறு இல்லையாம் பிறவே – நீலகேசி:5 505/4
அன்றே எனின் அவை ஆறும் தம் உண்மையின் வேறு என்னலால் – நீலகேசி:5 509/3
வேறு குறி-தாம் உணர்வின் விள்ளுவல் இனி கேள் – நீலகேசி:5 521/4
வேறு அல்லது இல்லை எனவும் வினை வலியும் யோகின்னாலும் – நீலகேசி:5 569/2
வெத்த அ வித்தினின் வேறு அன்று வீடு இது – நீலகேசி:5 573/3
சித்தமும் செய்கையும் வேறு என்றியே எனில் – நீலகேசி:5 590/1
வினை செய்தான் துய்க்குமோ வேறு ஒருவனேயோ – நீலகேசி:5 641/1
கண்ணினும் அன்றி கருத்தினும் வேறு என காட்டலுற்று – நீலகேசி:6 679/3
வேறு ஆதும் இல்லை எனவே விளம்புவாய் – நீலகேசி:6 692/2
ஒட்டி நீ அ பொருளே ஒன்றும் வேறு இல் என்பாய் – நீலகேசி:6 701/2
மிதப்பனவே ஆழ்வன-தாம் வேறு யாதும் இல்லேல் – நீலகேசி:6 702/3
வேறு என விரித்தனன் விசேடவாதியே – நீலகேசி:8 788/4
குணங்களும் தொழில்களும் கூறி வேறு எனின் – நீலகேசி:8 798/1
குணத்தொடு குணிகளை கூறி வேறு என – நீலகேசி:8 800/1
அலைபெறும் வேறு எனின் ஆவது இல்லையே – நீலகேசி:8 806/4
இல் வினை குணங்கள்-தாம் என்றும் வேறு எனின் – நீலகேசி:8 807/3
என்றும் நீ ஏகம் வேறு என்பது என் என – நீலகேசி:8 818/2
வேறு வேறு ஐந்து பூதமும் மெய்ம்மையால் – நீலகேசி:10 882/1
வேறு வேறு ஐந்து பூதமும் மெய்ம்மையால் – நீலகேசி:10 882/1
மேல்


வேறுபடு (1)

வேறுபடு பூ மழையும் ஆட விளைவித்தார் – சூளாமணி:8 1091/4
மேல்


வேறுவேறாம் (1)

விண்டு அவா கொண்டு உணரின் வேறுவேறாம் அன்றோ – நீலகேசி:1 128/4
மேல்


வேறுவேறு (2)

வேறுவேறு ஆகி நின்று வெம் சினம் செருக்கி விஞ்சைக்கு – சூளாமணி:9 1173/1
வேறுவேறு செலல் வெளிறா கொளாய் – நீலகேசி:2 216/2
மேல்


வேறேல் (1)

இச்சை எல்லாத்திற்கும் வேறேல் ஒருங்குடன் எய்தும் அன்றி – நீலகேசி:5 510/2
மேல்


வேறொன்று (1)

வியலகத்து ஐந்திற்கும் வேறொன்று காட்டாய் – நீலகேசி:5 580/2
மேல்


வேனில் (3)

வேனில் ஆடல் விரும்பிய போழ்தினில் – யசோதர:1 14/2
வேனில் உடை வேந்தன் வென்றிக்கு நோற்றானே – சூளாமணி:8 1117/2
விரை ஏந்து தளிர் ஈனில் வேனில் தென்றல் அலர்தூற்ற – சூளாமணி:8 1126/3
மேல்


வேனிலான் (1)

வேய்ந்து இணர் ஒசிந்த சோலை வேனிலான் வென்றி ஓகை – சூளாமணி:4 162/1
மேல்


வேனிலின் (1)

விரை செறி பொழிலின் உள்ளால் வேனிலின் விளைந்த எல்லாம் – யசோதர:4 258/1

மேல்