வி – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

விக்கி 1
விக்கிரம 1
விக்கிரமராசன் 1
விக்கிரன்-தனக்கு 1
விகல 1
விகற்பம் 1
விகற்பமும் 1
விகற்பாம் 1
விகற்பின் 1
விகற்பினர் 1
விகற்பும் 1
விகற்பை 1
விகற்பொடு 1
விகற்போடு 1
விகாரம் 4
விகிர்தி 1
விகுதி 1
விகுர்வணை 1
விகுர்வணைகளினால் 1
விச்சாதர 1
விச்சாதரர் 2
விச்சுவன் 1
விச்சை 5
விச்சை-தன்னால் 2
விச்சைகள் 1
விச்சையர் 1
விச்சையாலே 1
விச்சையின் 2
விச்சையும் 1
விச்வலேகை 1
விசயகூடத்து 1
விசயபத்திரன் 1
விசயம் 2
விசயன் 4
விசயனும் 1
விசால 2
விசால_கண்ணி 1
விசாலநேத்திரையவள் 1
விசாலநேத்திரையோ 1
விசாலவட்டம் 1
விசாலவட்டம்-தன்னால் 1
விசித்த 4
விசித்தலை 1
விசித்திர 1
விசியா 1
விசிறும் 1
விசும்பகத்து 1
விசும்பிடை 15
விசும்பில் 4
விசும்பின் 10
விசும்பின்-நின்று 3
விசும்பினது 1
விசும்பினவர் 2
விசும்பினவர்-தம்மொடு 1
விசும்பினார்க்கு 1
விசும்பினின் 1
விசும்பினும் 1
விசும்பினை 1
விசும்பு 19
விசும்பு-அதனில் 1
விசும்பு_உடையவர் 1
விசும்பும் 3
விசும்புற 1
விசும்பொடு 3
விசேடவாதியே 1
விசை 1
விசை-தன்னால் 1
விசைத்தன 1
விசைத்தே 1
விசையத்துடன் 1
விசையந்தரன் 1
விசையன் 1
விசையனும் 1
விசையினால் 1
விசையினோடு 1
விசையை 1
விஞ்சவே 1
விஞ்சி 1
விஞ்சு 2
விஞ்சை 30
விஞ்சை-தாம் 1
விஞ்சைக்கு 3
விஞ்சையர் 50
விஞ்சையர்-தம் 2
விஞ்சையர்க்கு 1
விஞ்சையரும் 1
விஞ்சையன் 11
விஞ்சையன்-தன்னை 1
விஞ்சையார் 1
விஞ்சையார்கள் 1
விஞ்சையாரும் 2
விஞ்சையாலும் 1
விஞ்சையாளன் 1
விஞ்சையில் 1
விஞ்சையின் 3
விஞ்சையும் 1
விஞ்சையை 1
விஞ்ஞானங்கள் 1
விட்ட 11
விட்டது 3
விட்டதும் 2
விட்டதே 1
விட்டவன் 1
விட்டவும் 1
விட்டவே 2
விட்டன 3
விட்டனர் 3
விட்டனள் 1
விட்டனன் 2
விட்டாங்கு 1
விட்டார்களே 1
விட்டால் 3
விட்டான் 2
விட்டிட 2
விட்டிடும் 1
விட்டிலவால் 1
விட்டு 34
விட்டும் 1
விட்டுவிட்டு 1
விட்டெறிந்த 1
விட்டெறிந்தவை 1
விட்டெறிந்து 1
விட்டேன் 1
விட 8
விடக்கு 1
விடக்கும் 1
விடபகன் 1
விடம் 6
விடம்படு 1
விடயம் 1
விடர்-அது 1
விடல் 3
விடல்_இல 1
விடல்_இலன் 1
விடலை 2
விடலை-தன் 1
விடலையும் 1
விடலையே 1
விடவரும் 1
விடா 3
விடாத 1
விடாது 2
விடாதே 1
விடார் 1
விடான் 1
விடு 25
விடு-மின் 2
விடுக்க 2
விடுக்கப்பட்டார் 1
விடுக்கமாட்டா 1
விடுக்கலுற்றாட்கு 1
விடுக்கும் 1
விடுக்கும்-கொல் 1
விடுகின்ற 1
விடுத்த 9
விடுத்தது 4
விடுத்ததே 1
விடுத்தர 1
விடுத்தலோடும் 5
விடுத்தலோடும 1
விடுத்தனன் 5
விடுத்தாயும் 1
விடுத்தான் 7
விடுத்திடு 2
விடுத்து 16
விடுத்தும் 2
விடுதர 1
விடுதும் 3
விடுப்ப 4
விடுப்பது 1
விடுபட்டிருந்தான் 1
விடும் 4
விடுவதற்கு 1
விடுவதே 1
விடுவல் 1
விடுவித்த 1
விடை 5
விடைசெய்யும் 1
விடைப்பு 1
விடைப்பு_அரும் 1
விடையவர் 1
விண் 49
விண்-கொல் 1
விண்-பால் 1
விண்_உலகம் 1
விண்கள் 1
விண்களை 2
விண்ட 9
விண்டவாம் 1
விண்டவே 1
விண்டன 1
விண்டனர் 1
விண்டார் 1
விண்டால் 1
விண்டாள் 1
விண்டு 18
விண்டென 1
விண்ணகம் 2
விண்ணப்பம்செய்தாள் 1
விண்ணப்பம்செய்யும் 1
விண்ணவர் 2
விண்ணிடை 5
விண்ணின் 6
விண்ணினது 1
விண்ணினுக்கு 1
விண்ணினை 1
விண்ணும் 1
விண்ணுளார்-கொல் 1
விண்ணுற 1
விண்மிசையவர்கள் 1
வித்தக 1
வித்தகம் 1
வித்தகர் 1
வித்தி 1
வித்திடல்பாலது 1
வித்தின் 4
வித்தினான் 1
வித்தினில் 1
வித்தினின் 1
வித்தினுள் 1
வித்து 3
வித்து-அதுவும் 1
வித்தும் 2
வித்தே 1
வித்தை 3
வித்தை-தன்னையே 1
வித்தொடு 1
விதம் 3
விதலை 2
விதலைகள் 1
விதனம் 1
விதனமும் 1
விதி 14
விதித்தனராய் 1
விதியில் 1
விதியின் 6
விதியினால் 1
விதியினின் 1
விதியினை 1
விதிர்க்கும் 1
விதிர்த்த 1
விதிர்த்திட்டால் 1
விதிர்த்து 1
விது 1
விதுவிது 1
விதூடகன் 2
விதையம் 1
விந்த 1
விந்தக்கிரி 1
விபவம் 1
விபுலம் 2
விம்ம 6
விம்மலோடு 1
விம்மவும் 2
விம்மி 9
விம்மிதத்தனாய் 1
விம்மிய 3
விம்மின 1
விம்மு 3
விம்மும் 1
விம்முமே 3
விம்முற 1
விம்முறு 1
விமலம் 1
விமலமாய் 1
விமலன் 3
விமான 3
விமானத்தார் 1
விமானத்தின் 2
விமானத்து 1
விமானத்துள் 1
விமானம் 9
விமானமது 3
விய 1
வியக்கும் 3
வியத்தகு 1
வியத்தல் 1
வியதி 1
வியந்தசேனை 1
வியந்தர 1
வியந்தரம் 1
வியந்தரர் 1
வியந்தரரும் 1
வியந்தரரை 1
வியந்தரன் 1
வியந்திரியோ 1
வியந்திலன் 2
வியந்து 17
வியப்ப 1
வியப்பு 5
வியப்புறு 1
வியப்பெய்துவார்க்கு 1
வியப்போ 1
வியர் 2
வியர்த்தாள் 1
வியர்ப்ப 1
வியல் 2
வியலகத்து 1
வியலவர் 1
வியலிடத்து 1
வியன் 10
வியாதியால் 1
வியாதியாளன் 1
வியாள 3
வியாளம் 2
வியாளன் 2
வியாளன்-தன் 1
வியாளனுக்கு 2
வியாளனும் 1
விரகில் 1
விரகின் 1
விரகினால் 2
விரகினில் 1
விரகு 1
விரகுடன் 2
விரத்தி 1
விரத 1
விரதத்தோடு 1
விரதம் 7
விரதியாய் 1
விரல் 15
விரல்களை 1
விரலன் 1
விரலால் 3
விரலி 1
விரலின் 1
விரலினின் 1
விரலும் 2
விரலே 2
விரவ 1
விரவி 17
விரவிய 12
விரவிற்று 1
விரவின 2
விரவினவர்-தம் 1
விரவு 4
விரவுற்றன 1
விராய் 4
விராவு 1
விரி 46
விரி_குழலே 1
விரிக்கப்பட்ட 1
விரிக்கல் 2
விரிக்கும் 1
விரிகின்ற 4
விரிசிகையன் 1
விரிசிகையை 2
விரிசெய்த 1
விரித்த 2
விரித்தவன் 1
விரித்தவா 1
விரித்தவாறே 1
விரித்தனன் 1
விரித்தாய் 2
விரித்தாயை 1
விரித்து 15
விரித்தோய் 2
விரிதரு 2
விரிதரும் 1
விரிதலின் 1
விரிந்த 24
விரிந்தது 5
விரிந்தவாறு 1
விரிந்தவை 1
விரிந்தன்றே 1
விரிந்தன 4
விரிந்தாய் 1
விரிந்து 26
விரிந்தும் 1
விரிப்ப 1
விரிப்பாம் 2
விரிப்பான் 1
விரிப்பில் 1
விரிப்பும் 1
விரிய 1
விரியா 2
விரியும் 12
விரிவது 2
விரிவன 10
விரிவாகு 1
விரிவிற்கு 1
விரிவிற்று 1
விரிவு 2
விரிவுறு 1
விரிவே 2
விருக்கமூலி 1
விருக 1
விருத்த 1
விருந்தினம் 1
விருந்து 10
விருந்துபட்டனகள் 1
விருப்பம் 1
விருப்பு 3
விரும்ப 1
விரும்பி 6
விரும்பிய 4
விரும்பிற்று 1
விரும்பினது 1
விரும்பினராய் 1
விரும்பினள் 3
விரும்பினன் 1
விரும்பினான் 2
விரும்பு 2
விரும்பு-மின் 1
விரும்பும் 2
விரை 43
விரைசெய் 2
விரைந்த 2
விரைந்தான் 1
விரைந்து 2
விரையல் 1
விரையன 1
விரையின் 2
விரையினால் 1
விரையினும் 1
விரையும் 3
விரைவாய் 1
விரைவில் 1
விரைவின் 1
விரைவு 1
விரைவொடு 1
விரோதம் 2
விரோதமும் 1
வில் 54
வில்-கண் 1
வில்-அதனை 1
வில்_வலான் 2
வில்லவன் 1
வில்லால் 3
வில்லி-தன் 1
வில்லிட 1
வில்லின் 2
வில்லினது 1
வில்லினர் 3
வில்லினால் 2
வில்லினை 1
வில்லும் 5
வில்லொடு 1
வில 1
விலக்க 4
விலக்கப்பட்டு 1
விலக்கமாட்டா 1
விலக்கல் 2
விலக்கலாமோ 1
விலக்கி 6
விலக்கிய 2
விலக்கியிட்டு 1
விலக்கு 1
விலக்குகிற்பது 1
விலக்குநர் 2
விலக்கும் 5
விலக்குமாறு 1
விலக்குவ 1
விலக 1
விலகி 2
விலகிய 2
விலகும் 1
விலங்க 5
விலங்கல் 13
விலங்கலில் 2
விலங்கலின் 5
விலங்கலும் 2
விலங்கி 6
விலங்கிடை 4
விலங்கிய 3
விலங்கில் 2
விலங்கின் 5
விலங்கின 1
விலங்கினில் 1
விலங்கினுள் 1
விலங்கினை 1
விலங்கு 14
விலங்கு-தொறு 1
விலங்குகள் 3
விலங்குகளும் 1
விலங்குகளே 1
விலங்குடன் 1
விலங்கும் 4
விலங்கே 2
விலங்கொடு 1
விலன் 1
விலாழியும் 1
விலை 7
விலை-தான் 1
விலை_இல் 1
விலைபெறும் 1
விலையே 1
விழவில் 1
விழவின் 1
விழவின 1
விழவினுள் 1
விழவினோடு 1
விழவு 12
விழவொடு 1
விழா 5
விழாக்கொண்டு 1
விழாக்கொண்டு_அன்னது 1
விழாவில் 1
விழி 11
விழிக்கும் 1
விழிகள் 1
விழித்தனர் 1
விழித்தனள் 1
விழித்தனன் 1
விழித்து 4
விழியல் 1
விழியாய் 1
விழியாள் 1
விழியினாரும் 1
விழியினாரை 1
விழியை 1
விழு 27
விழுங்கலுற்று 1
விழுங்கி 2
விழுங்கிய 1
விழுங்கியிட்டு 1
விழுங்கும் 1
விழுங்குவன் 1
விழுங்குவான் 1
விழுந்த 2
விழுந்தமை 1
விழுந்தவன் 1
விழுந்தன 1
விழும் 2
விழுமிய்யீர் 1
விழுமியர் 1
விழுவ 1
விழுவன 1
விழை 5
விழைச்சு 1
விழைந்த 2
விழைந்தனன் 1
விழைந்து 4
விழையாய் 1
விழைவு 4
விழைவுறின் 1
விழைவுறு 1
விழைவொடு 2
விள்ளாதவர் 1
விள்ளார் 1
விள்ளும் 1
விள்ளுமேல் 1
விள்ளுவல் 1
விளக்க 2
விளக்கப்பட்டு 1
விளக்கம் 7
விளக்கமே 1
விளக்கா 1
விளக்கி 1
விளக்கிட்டு 1
விளக்கிடு 1
விளக்கின் 1
விளக்கினாலும் 2
விளக்கினை 1
விளக்கு 11
விளக்கு_அனையாள் 1
விளக்கும் 2
விளக்குமே 1
விளக்குறுக்கும் 3
விளக்குறுக்குமாற்றால் 1
விளக்குறுத்த 1
விளக்கே 1
விளக்கை 1
விளங்க 11
விளங்கமாட்டா 1
விளங்கமாட்டேன் 1
விளங்கல 1
விளங்கலின் 1
விளங்கா 1
விளங்கி 7
விளங்கிய 2
விளங்கியும் 1
விளங்கிற்று 1
விளங்கின் 1
விளங்கினால் 1
விளங்கினாள் 1
விளங்கினான் 1
விளங்கு 42
விளங்கு_இழை 1
விளங்கு_இழையாய் 1
விளங்குகின்ற 1
விளங்குகின்றதே 1
விளங்குகின்றார் 1
விளங்கும் 20
விளம்ப 3
விளம்பலன் 1
விளம்பலுற்றேன் 1
விளம்பவேண்டா 1
விளம்பி 2
விளம்பிய 2
விளம்பினன் 1
விளம்பினான் 5
விளம்பினானே 1
விளம்புகின்றாய் 1
விளம்புதற்பாலது 1
விளம்பும் 1
விளம்புவாய் 1
விளர்த்தது 1
விளர்த்து 1
விளி 1
விளிக 2
விளிகொளல் 1
விளித்தன 1
விளிந்தது 1
விளிந்ததும் 1
விளிந்தவை 1
விளிந்தன 1
விளிந்து 2
விளிந்தும் 1
விளிப்பதோர் 1
விளிபவன் 1
விளிம்பிடை 1
விளிம்பில் 1
விளிம்பினால் 1
விளிம்பினாலும் 1
விளிம்பு 1
விளிய 1
விளியலுற்றார் 1
விளியா 1
விளியாத 1
விளியார் 1
விளியும் 1
விளிவு 1
விளிவு_இல் 1
விளை 11
விளைக்கும் 4
விளைக 1
விளைகின்ற 1
விளைகின்றது 1
விளைத்த 3
விளைத்திலன் 1
விளைத்து 4
விளைந்த 6
விளைந்தது 3
விளைந்தவாறு 2
விளைந்தவாறும் 1
விளைப்பதற்கு 1
விளைப்பது 2
விளைப்பதோர் 1
விளைப்பன் 1
விளையவன் 1
விளையா 1
விளையாட்டு 2
விளையாட 1
விளையாடல் 4
விளையாடலால் 1
விளையாடி 5
விளையாடிய 2
விளையாடியே 1
விளையாடினான் 1
விளையாடு 1
விளையாடுதல் 1
விளையாடும் 2
விளையுங்கள் 1
விளையும் 6
விளையுமாறு 1
விளையுள் 1
விளைவதனால் 1
விளைவது 2
விளைவதை 1
விளைவன 1
விளைவித்தார் 1
விளைவித்து 1
விளைவினை 1
விளைவு 7
விளைவு-தம்மை 1
விளைவு_உடையவர்களும் 1
விளைவுற்று 1
விளைவுறா 1
விளைவே 1
விளைவை 1
விற்கள் 1
விற்படையாளரே 1
விற்பன 1
விற்பானும் 1
விற்று 1
விறகில் 1
விறகு 1
விறகை 1
விறகொடு 1
விறல் 17
விறல்அது 1
விறலவற்கு 1
விறலோய் 2
விறலோன் 2
வினயம்செய்து 1
வினவ 5
வினவலின் 2
வினவலும் 2
வினவற்பாலது 1
வினவி 1
வினவிய 1
வினவியது 1
வினவில் 2
வினவின் 3
வினவின 1
வினவினள் 1
வினவினார் 1
வினவினான் 2
வினவினானே 2
வினவினும் 2
வினவு 2
வினவுங்காலும் 1
வினவுதியேல் 1
வினவும் 1
வினவுவன் 1
வினவுவார்க்கு 1
வினவுவான் 1
வினாவ 2
வினாவி 1
வினை 178
வினை-தங்களையும் 1
வினை-தம்மை 1
வினை-தாம் 1
வினை-தான் 2
வினை-தானும் 1
வினை-அதனின் 1
வினை_திறம் 1
வினை_இல் 1
வினைகட்கு 1
வினைகள் 18
வினைகள்-தம்மால் 2
வினைகள்-தம்மை 1
வினைகள்-தாமும் 1
வினைகளாலே 2
வினைகளின் 1
வினைகளும் 3
வினைகளே 1
வினைகளை 1
வினைகளோடு 1
வினைப்பட 1
வினைப்படுதலும் 2
வினைப்பால் 1
வினைய 3
வினையது 1
வினையமும் 1
வினையவர்க்கு 1
வினையன் 1
வினையாம் 3
வினையால் 2
வினையாளோ 1
வினையின் 19
வினையின 1
வினையினன் 2
வினையினால் 1
வினையினுக்கு 1
வினையினேன் 1
வினையினோடு 1
வினையும் 15
வினையுள் 1
வினையே 2
வினையேன் 1
வினையை 8
வினைவர் 3
வினைவர்கட்கு 1
வினைவரை 1

விக்கி (1)

வெவ்_வினை வெகுண்டு வாரா விக்கி நன்கு அடைக்கும் வாய்கள் – நாககுமார:1 4/1
மேல்


விக்கிரம (1)

விக்கிரம கடல் தானை விறல் வேந்தர் இவர் சிலரை விளம்ப கேளாய் – சூளாமணி:10 1810/4
மேல்


விக்கிரமராசன் (1)

காவி நல் விழி மாதர்க்கு காமன் விக்கிரமராசன்
தா_இல் சீர் வணிகன் நாமம் தனதத்தன் என்பது ஆமே – நாககுமார:5 145/3,4
மேல்


விக்கிரன்-தனக்கு (1)

வெல் களிற்றி யானை வேந்தன் விக்கிரன்-தனக்கு மக்கள் – உதயணகுமார:1 21/2
மேல்


விகல (1)

வினையும் அ வினையின் ஆய விகல ஞானங்கள்-தாமும் – நீலகேசி:4 431/1
மேல்


விகற்பம் (1)

விரவினவர்-தம் விகற்பம் உரைப்பின் – சூளாமணி:11 1922/2
மேல்


விகற்பமும் (1)

போழாம் அவற்று அ புரையின் விகற்பமும் பொன்_தொடியாய் – நீலகேசி:1 76/2
மேல்


விகற்பாம் (1)

வித்தின் ஆய வினை விகற்பாம் பிற – நீலகேசி:10 875/4
மேல்


விகற்பின் (1)

உடம்பொடும் உயிரிடை மிடைந்த ஒற்றுமை வேற்றுமை விகற்பின்
தொடர்ந்த பல் வினைகளை துணிக்கும் சுத நெறி முறைமையும் அறிவான் – நீலகேசி:1 64/1,2
மேல்


விகற்பினர் (1)

ஏக கதியினர் ஏய விகற்பினர்
சேகர் மிலைச்சர் மனிதர்கள் திப்பியர் – சூளாமணி:11 1971/2,3
மேல்


விகற்பும் (1)

படை கல விகற்பும் போரின் பகுதியும் பரப்பின் ஆங்கண் – சூளாமணி:9 1185/1
மேல்


விகற்பை (1)

மலம் மலி குரம்பையின்-கண் மனத்து எழு விகற்பை மாற்றும் – யசோதர:1 71/1
மேல்


விகற்பொடு (1)

வேண்டின் மெய் ஆதி விகிர்தி விகற்பொடு
தீண்டலும் ஒட்டலும் தேரின் இலாதவன் – நீலகேசி:7 745/2,3
மேல்


விகற்போடு (1)

மேல் ஒத்து இயன்ற விதி விகற்போடு
நூலில் கிடந்த அ நுண் பொருள் அன்றே – நீலகேசி:7 732/3,4
மேல்


விகாரம் (4)

நிரந்த உடம்பின் விகாரம் நினக்கு – நீலகேசி:4 368/3
விகாரம் அனைத்தும் விரித்து நீ காட்டாய் – நீலகேசி:6 701/5
வரும் ஆத்துமாக்களின் மன்னும் விகாரம்
தரும் மாத்திரை அன்றி தக்கது ஒன்று ஆக – நீலகேசி:7 747/2,3
எவ்வகையின்னும் விகாரம் இலா பொருட்கு – நீலகேசி:7 763/1
மேல்


விகிர்தி (1)

வேண்டின் மெய் ஆதி விகிர்தி விகற்பொடு – நீலகேசி:7 745/2
மேல்


விகுதி (1)

பகை குணம் ஆகிய பகுதி விகுதி
மிகை குணம் தோன்றும் நின் மேற்கோள் அழித்து – நீலகேசி:7 753/1,2
மேல்


விகுர்வணை (1)

விட்டு தான் தன் விகுர்வணை காட்டுவாள் – நீலகேசி:10 888/4
மேல்


விகுர்வணைகளினால் (1)

வெருட்டுமாகிலும் வெருட்டுக விகுர்வணைகளினால்
தெருட்டுவேன் இவள் திறம்_இன்மை சிறிது இடைப்படலும் – நீலகேசி:1 49/1,2
மேல்


விச்சாதர (1)

மிகையின் வந்த விச்சாதர வேந்தர்-தம் – சூளாமணி:7 634/1
மேல்


விச்சாதரர் (2)

வென்றி அம் பெருமை விச்சாதரர் என்பார் எம்மின் மிக்கார் – சூளாமணி:6 516/2
வெம் சுடர் தெறு தீ விச்சாதரர் என்பார் மிக்க நீரார் – சூளாமணி:6 525/1
மேல்


விச்சுவன் (1)

மேவி வந்தனன் விச்சுவன் என்பவன் – சூளாமணி:5 338/2
மேல்


விச்சை (5)

தரிவு விச்சை மங்கையோ தான் பவண நாரியோ – உதயணகுமார:4 233/3
மருவிய விச்சை மன்னன் மானசவேகன் என்பான் – உதயணகுமார:5 258/2
விச்சை ஆய முற்றினான் விஞ்சையார்கள் அஞ்ச நின்று – சூளாமணி:4 139/1
விச்சை மற்றவர்-தம்மை விடுப்பது ஓர் – சூளாமணி:7 639/1
விச்சை வேறு இலன் விழு குணம் உடையன் இ விறலோன் – நீலகேசி:1 56/2
மேல்


விச்சை-தன்னால் (2)

மருவிய விச்சை-தன்னால் மன்னவன் கோயில்-தன்னுள் – உதயணகுமார:3 162/2
ஊனம்_இல் விச்சை-தன்னால் உருமண்ணு பிரிதல் இன்றி – உதயணகுமார:3 163/3
மேல்


விச்சைகள் (1)

வேதமும் அங்கமும் விச்சைகள் நிலைமையும் வேண்டுநர்கட்கு – நீலகேசி:9 824/2
மேல்


விச்சையர் (1)

விச்சையர் கடல் படை பரப்பி விண் மிசை – சூளாமணி:9 1260/3
மேல்


விச்சையாலே (1)

விஞ்சையர் விச்சையாலே விழுமியர் என்பது அல்லால் – சூளாமணி:6 531/2
மேல்


விச்சையின் (2)

நாம நூல் கலை விச்சையின் நல் நெறி இவை-தாம் – சூளாமணி:6 459/1
விச்சையின் செருக்கினாலும் வீங்கு தோள் தருக்கினாலும் – சூளாமணி:9 1189/1
மேல்


விச்சையும் (1)

விச்சையும் துணையும் வெள்ளி விலங்கலும் கொடுத்து வேந்தாய் – சூளாமணி:6 548/2
மேல்


விச்வலேகை (1)

தோராத அழகி தத்தை தோழி விச்வலேகை வந்தாள் – உதயணகுமார:4 225/4
மேல்


விசயகூடத்து (1)

விண் நிலா இருண்டு தோன்றும் விசயகூடத்து மன்னன் – சூளாமணி:8 835/2
மேல்


விசயபத்திரன் (1)

வெம் களி யானை வல்ல விசயபத்திரன் என்பானே – சூளாமணி:5 353/4
மேல்


விசயம் (2)

எரி விசயம் கோ ஏந்தி மன்னர் என்னும் – சூளாமணி:10 1838/1
அரி விசயம் கெட நின்ற ஆணை வேலான் – சூளாமணி:10 1838/2
மேல்


விசயன் (4)

வெண் நிலா சுடர் ஒளி விசயன் தோன்றினான் – சூளாமணி:3 71/4
மின் இவர் மணி கழல் விசயன் செப்பினான் – சூளாமணி:7 823/4
திருவொடு திகழ்தர விசயன் என்று அரோ – சூளாமணி:10 1722/3
திரு விசயன் திரு அன்ன செல்வியோடும் – சூளாமணி:10 1838/3
மேல்


விசயனும் (1)

ஐய விசயனும் ஆழி வலவனும் – சூளாமணி:11 2019/2
மேல்


விசால (2)

நல் மனைவி விசால நல் நேத்திரை – நாககுமார:1 27/2
தூசு நீர் விசால_கண்ணி சுதனை கண்டு இனிது உரைப்பாள் – நாககுமார:2 60/1
மேல்


விசால_கண்ணி (1)

தூசு நீர் விசால_கண்ணி சுதனை கண்டு இனிது உரைப்பாள் – நாககுமார:2 60/1
மேல்


விசாலநேத்திரையவள் (1)

வேந்தன் பக்கம் கூறும் நல் விசாலநேத்திரையவள்
போந்தனள் மனைவியால் புணரும் சோரன்-தன்னிடம் – நாககுமார:2 63/1,2
மேல்


விசாலநேத்திரையோ (1)

வேல் விழி மாது கேட்டு விசாலநேத்திரையோ என்னை – நாககுமார:1 35/1
மேல்


விசாலவட்டம் (1)

வில்லால் செய்த விசாலவட்டம் மேலும் நாலு மருங்கினுமாய் – சூளாமணி:9 1343/3
மேல்


விசாலவட்டம்-தன்னால் (1)

வில்லால் செய்த விசாலவட்டம்-தன்னால் அந்தில் விலக்கப்பட்டு – சூளாமணி:9 1344/1
மேல்


விசித்த (4)

நரம்புகள் விசித்த மெய்யன் நடையினில் கழுதை நைந்தே – யசோதர:2 105/1
வெம் சுடர் வாளினர் விசித்த கச்சையர் – சூளாமணி:3 92/3
மெய் இலங்கு உறையினர் விசித்த கச்சையர் – சூளாமணி:5 376/3
வேரி தண் துவலை கால மாலைகள் விசித்த அன்றே – சூளாமணி:8 848/4
மேல்


விசித்தலை (1)

மெல்லிய மாலை-தம்மால் விசித்தலை விடுத்து மீட்டு – சூளாமணி:6 559/2
மேல்


விசித்திர (1)

வித்தகம் பெரிது உடைய விசித்திர உருவ நல் மலரால் – நீலகேசி:2 152/3
மேல்


விசியா (1)

காளை காள் ஒளி முகில்_வண்ணன் கழல்களை விசியா
தோளின் மேல் செல சுடர் விடு கடகங்கள் செறியா – சூளாமணி:7 713/1,2
மேல்


விசிறும் (1)

வீடு_இல் ஒருவன் விசிறும் வளையமும் – சூளாமணி:11 1921/2
மேல்


விசும்பகத்து (1)

விசும்பகத்து இழிந்து வந்து ஓர் வேழம் வெண் போது சேர்ந்த – சூளாமணி:3 106/3
மேல்


விசும்பிடை (15)

அதிர் தரு விசும்பிடை அமிர்த மாரி சோர் – சூளாமணி:5 399/3
எழில் கதிர் விசும்பிடை இழிந்தவன் மொழிந்தான் – சூளாமணி:6 442/4
வெளிறு_இல் கேள்வியான் பெரும் படை விசும்பிடை நிரந்து ஒளி விரிந்தன்றே – சூளாமணி:8 874/4
இங்கு நாம் இரு விசும்பிடை இயங்கலின் சிறிய ஒத்து உளவேனும் – சூளாமணி:8 876/3
விளங்கு வெம் கதிர் விலங்கிய விசும்பிடை இயங்குதல் புலன்கொள்ளா – சூளாமணி:8 885/2
மேவிய விசும்பிடை விரிந்தது ஒத்ததே – சூளாமணி:8 950/4
கோளை யாம் விசும்பிடை குளிர் வெண் திங்களார் – சூளாமணி:8 1053/3
மா இரு விசும்பிடை மடுத்து மலைகுற்றார் – சூளாமணி:9 1288/4
வேய்ந்து என விரித்து வீசி விசும்பிடை இழிந்து வந்து – சூளாமணி:9 1443/3
விரிதரு விசும்பிடை விரவி நின்றதே – சூளாமணி:9 1487/4
வெம் கதிர் விரிந்த வெய்யோன் விசும்பிடை வெதும்பி வேவ – சூளாமணி:10 1668/3
கோள் நிற்கும் விசும்பிடை குழவி திங்களும் – சூளாமணி:10 1732/3
மீன் முக விசும்பிடை விரிந்த வெண் நிலா – சூளாமணி:10 1776/1
மைத்தலை விசும்பிடை மயங்க வானவர் – சூளாமணி:11 1898/2
மேகமே என விசும்பிடை வெடிபட இடியா – நீலகேசி:1 50/2
மேல்


விசும்பில் (4)

பிறை என வளர செல்வன் பேதையும் விசும்பில் செல்லும் – உதயணகுமார:5 243/2
அங்கு ஒளி விசும்பில் தோன்றி அந்தி வான் அகட்டு கொண்ட – சூளாமணி:8 1031/1
அந்தர விசும்பில் தெய்வம் அணுகின பணி என் என்னா – சூளாமணி:9 1202/2
இவண் ஒத்த அமரருக்கும் இரு விசும்பில் சுடரவர்க்கும் – சூளாமணி:11 2061/2
மேல்


விசும்பின் (10)

நண்பொடு விசும்பின் வந்து நரவாகனனை கண்டாளே – உதயணகுமார:5 260/4
அம் கண் விசும்பின் இருள் போழ்ந்து அகல் வான் எழுந்த – சூளாமணி:0 5/3
மா இரு விசும்பின் மான்று மழை தவழ் குன்றம் போல – சூளாமணி:8 854/3
போய் உடை விசும்பின் மதியும் புகுதுகின்றான் – சூளாமணி:8 1098/3
திங்களொடு ஞாயிறு திளைத்து இரு விசும்பின்
அங்கண் மலைகின்ற உளவேல் அவையும் ஒத்தார் – சூளாமணி:9 1289/3,4
மை இரு விசும்பின் ஏற கண்ட பின் மாற்று வேந்தன் – சூளாமணி:9 1441/2
மருள் தரு விசும்பின் ஏறி மணி_வண்ணன் எதிர்ந்த போழ்தின் – சூளாமணி:9 1444/2
விஞ்சையன் ஒருவன் தோன்றி விசும்பின் ஆறு இழிந்து வந்து – சூளாமணி:10 1694/2
பனி மதி விசும்பின் வந்தான்-பால் வர பணித்த பின்னை – சூளாமணி:10 1697/2
ஏர் அணி விசும்பின் அம் கேழ் எழு நிலா விரிந்த போழ்தில் – சூளாமணி:10 1702/1
மேல்


விசும்பின்-நின்று (3)

சாரணர் விசும்பின்-நின்று இழிந்து தாதை-தன் – சூளாமணி:4 186/2
மின் நவில் விசும்பின்-நின்று இழிந்து வீங்கு நீர் – சூளாமணி:5 405/3
மஞ்சு உடை விசும்பின்-நின்று இழிந்து வந்தது – சூளாமணி:10 1723/3
மேல்


விசும்பினது (1)

எண் திசை மருங்கும் இடைநிலத்திடையும் இருள் கெழு விசும்பினது அகமும் – சூளாமணி:9 1324/3
மேல்


விசும்பினவர் (2)

அங்கு ஒலி விசும்பினவர் தந்த அணி சேர்த்தி – சூளாமணி:8 1093/2
ஓங்கிய விசும்பினவர் கண்டனர் ஒளித்தார் – சூளாமணி:9 1294/4
மேல்


விசும்பினவர்-தம்மொடு (1)

மாக விசும்பினவர்-தம்மொடு மன்னரும்மாய் – நீலகேசி:1 126/2
மேல்


விசும்பினார்க்கு (1)

விழவு அயர் விசும்பினார்க்கு விருந்தினம் ஆதும் என்பார் – சூளாமணி:9 1160/4
மேல்


விசும்பினின் (1)

மா இரு விசும்பினின் இழிந்த மாண்பினார் – சூளாமணி:2 62/2
மேல்


விசும்பினும் (1)

போந்தன விசும்பினும் பொங்கு நல் நிலத்தினும் – உதயணகுமார:4 234/3
மேல்


விசும்பினை (1)

வேர்த்தனர் மெய்யால் வெதும்பினர் மனத்தால் விசும்பினை மயங்கவே திரிந்தார் – சூளாமணி:9 1323/4
மேல்


விசும்பு (19)

விசும்பு இயல் குமரர்-தாமும் வியந்து உடன் இருப்ப புள்ளும் – உதயணகுமார:1 106/1
மிக்கு இளம்பிறை விசும்பு இலாத அந்தியும் – சூளாமணி:5 413/3
பாரித்திட்டது பனி விசும்பு_உடையவர் பனித்தார் – சூளாமணி:7 722/4
அமிதம் ஆகிய பெரும் படை அகல் கடல் அகல் விசும்பு அழகு எய்த – சூளாமணி:8 875/1
மங்குல் ஆய் விசும்பு மூட அகில் புகை மயங்க மாட்டி – சூளாமணி:8 923/3
வெய் ஒளி நிறைந்த நீல விசும்பு என்னும் மணி கொள் பொய்கை – சூளாமணி:8 1030/2
வெம் சுடர் வேல் இளையவன் ஆங்கு இனையனவின் மெலிவு எய்த விசும்பு செல்லும் – சூளாமணி:8 1035/1
விண் இயல் அம் நறும் புகையும் காழ் அகிலும் விசும்பு இவர்ந்து விம்ம மூட்டி – சூளாமணி:8 1036/2
பறந்தனர் விசும்பு போர்ப்ப கடல் படை பரப்பி வந்தார் – சூளாமணி:9 1150/4
போர்த்தது விசும்பு புலம்பின விலங்கல் புரண்டன பொரு வரை துறுகல் – சூளாமணி:9 1323/2
இடங்கள் இன்றி விசும்பு எல்லாம் இருள ஈர்க்கோடு ஈர்க்கு உதைய – சூளாமணி:9 1342/3
வேய் உடை விலங்கல் சுட்டு விசும்பு இடை வெம்ப வெம்பி – சூளாமணி:9 1453/3
மங்குலாய் விசும்பு மூட மழுங்கிய சுடரன் ஆகி – சூளாமணி:9 1544/2
மேல் நிலா விரியும் வெள்ளி வெண் குடை விசும்பு காப்ப – சூளாமணி:10 1556/2
எழில் அகில் ஆவி போர்ப்ப இரு விசும்பு இருண்டது அன்றே – சூளாமணி:10 1700/4
அம் கண் மால் விசும்பு அகம் அலர்வித்திட்டதே – சூளாமணி:10 1729/4
ஏற்றும் இரு விசும்பு ஈர் மலர் தாரோய் – சூளாமணி:11 2012/4
வெம் திறல கோள்களும் ஆம் என விளங்கி விசும்பு ஆறா – சூளாமணி:11 2045/2
விளங்கி வெண் மதி செலல் விலக்கி நீள் விசும்பு
அளந்து அதன் துணைமையும் அறிவது ஒத்தவே – நீலகேசி:1 24/3,4
மேல்


விசும்பு-அதனில் (1)

கண்ட பின் காமம் கூர்ந்து கார் விசும்பு-அதனில் நிற்ப – உதயணகுமார:5 261/1
மேல்


விசும்பு_உடையவர் (1)

பாரித்திட்டது பனி விசும்பு_உடையவர் பனித்தார் – சூளாமணி:7 722/4
மேல்


விசும்பும் (3)

வென்றி அம் பகழியும் விசும்பும் ஈவனே – சூளாமணி:7 689/4
மா இரு விசும்பும் அஞ்சும் வடிவினன் வள்ளல் ஆனான் – சூளாமணி:9 1436/4
சீர் அணி விசும்பும் மண்ணும் திசைகளும் இருள சேர்ந்து – சூளாமணி:9 1454/3
மேல்


விசும்புற (1)

மிகு-தொறும் விசும்புற நிமிர்ந்து காட்டினான் – சூளாமணி:9 1207/4
மேல்


விசும்பொடு (3)

மணி நிலை விசும்பொடு வரங்கள் ஈவன – சூளாமணி:4 180/2
வெம் கண் கூற்றமும் திசைகளும் விசும்பொடு நடுங்க – சூளாமணி:7 714/3
வென்றி விசும்பொடு வீடும் தருமே – சூளாமணி:11 2015/4
மேல்


விசேடவாதியே (1)

வேறு என விரித்தனன் விசேடவாதியே – நீலகேசி:8 788/4
மேல்


விசை (1)

காட்டும் நம் தேவி என்று கால் விசை நடவா மன்னன் – உதயணகுமார:3 153/2
மேல்


விசை-தன்னால் (1)

இலைய நாடகத்து எழில் கெழு விமானம் அஃது இயல்கின்ற விசை-தன்னால்
மலை இனம்மொடு வருவ ஒத்து உள அவை வரவு_இல மடன்_நோக்கி – சூளாமணி:8 888/1,2
மேல்


விசைத்தன (1)

விடும் மீன் எறி தூண்டில் விசைத்தன போல் – சூளாமணி:9 1239/2
மேல்


விசைத்தே (1)

இங்கு இவன் நினக்கு நிகரோ என விசைத்தே
பொங்கு புலி தேர் பெயரன் போந்து பொரலுற்றான் – சூளாமணி:9 1284/3,4
மேல்


விசையத்துடன் (1)

வருவ விசையத்துடன் வத்தவற்கு இறைவனை – உதயணகுமார:3 173/1
மேல்


விசையந்தரன் (1)

பொங்கு மகுடம் முடி பொற்பு விசையந்தரன்
இங்கித மனைவி பேர் இயல் விசையை என்பளே – நாககுமார:4 142/3,4
மேல்


விசையன் (1)

விசையன் தன் உயிர் விட்டு அந்தணனாய் – உதயணகுமார:6 347/1
மேல்


விசையனும் (1)

நாம வேல் மகன் நன்மை விசையனும்
சேம மித்திரராக சிறந்தனர் – உதயணகுமார:6 345/3,4
மேல்


விசையினால் (1)

செம் கண் கார் ஒளி நெடியவன் விசையினால் சிறந்தான் – சூளாமணி:7 714/4
மேல்


விசையினோடு (1)

விசையினோடு வெண்தேர் செல கண்டு நீர் – சூளாமணி:7 784/1
மேல்


விசையை (1)

இங்கித மனைவி பேர் இயல் விசையை என்பளே – நாககுமார:4 142/4
மேல்


விஞ்சவே (1)

விஞ்சவே சொரியும் காலம் வெண்மதி குடை கீழ் வாழும் – உதயணகுமார:1 5/3
மேல்


விஞ்சி (1)

இந்து சூடிய விஞ்சி வள நகர் – உதயணகுமார:1 31/3
மேல்


விஞ்சு (2)

விஞ்சு படை மேல் எழாமை விரகுடன் அறிந்து அந்த – உதயணகுமார:2 126/3
விஞ்சு மா தவன் மெய்ம்மையில் கூறுவான் – உதயணகுமார:5 271/4
மேல்


விஞ்சை (30)

தான் அகம் விஞ்சை தான் உடன் விட்டனள் – உதயணகுமார:5 267/3
விஞ்சை அம் பதி வெற்றிகொண்டு ஆளும் என் – உதயணகுமார:5 271/1
விஞ்சை நீள் உலகுடன் விழாக்கொண்டு_அன்னது – சூளாமணி:1 7/3
மின் மலர்ந்து இலங்கு பைம்பூண் விஞ்சை வேந்து ஒருவன் வந்து – சூளாமணி:3 107/3
மின் அவிர் விளங்கு சுடர் விஞ்சை உலகு ஆளும் – சூளாமணி:6 445/1
வீரிய குமரரோடும் விஞ்சை அம் செல்வனோடும் – சூளாமணி:6 510/1
வென்றியால் விளங்கு தானை விஞ்சை அம் கிழவன் கண்ணா – சூளாமணி:6 568/3
அலங்கு இணர் அணிந்த விஞ்சை அரிவையர் இடங்கள் கண்டாய் – சூளாமணி:7 763/1
வீங்கிய சுடரவாய மிடை மணி கலன்கள் விஞ்சை
நீங்க அரும் திறலினான்-தன் நெடு நகர் நிறைக்க என்றான் – சூளாமணி:8 918/3,4
தீண்ட அம் விஞ்சை வேந்தன் திரு நகர் செறிக்க என்றான் – சூளாமணி:8 920/4
விஞ்சை அம் தொழில் இயல் விடுத்த மெல் இயல் – சூளாமணி:8 957/2
மன்னிய விஞ்சை வேந்தன் தம்பியும் மருகன்-தானும் – சூளாமணி:8 964/1
மஞ்சு உடை விஞ்சை நாடன் மலர் அடி வணங்கி மற்ற – சூளாமணி:8 965/2
வானவர் மகள்-கொல் விஞ்சை மாது-கொல் மண்_உளாள்-கொல் – சூளாமணி:8 1017/1
விண் மிசை மடந்தை அல்லளாய்விடின் விஞ்சை வேந்தன் – சூளாமணி:8 1018/2
விஞ்சை அரையன் மட மா மகள் நிலை யாது என வினவில் விளம்ப கேள்-மின் – சூளாமணி:8 1035/2
இங்கு முடி விஞ்சை என இன்ன கரைகண்ட – சூளாமணி:8 1105/2
மண் மிசை இருந்த விஞ்சை மன்னனை வணங்கி சொன்னான் – சூளாமணி:9 1132/4
அத்திரம் ஆதி ஆக ஓதிய நான்கும் விஞ்சை
தொத்து எரி சுடரும் ஒள் வாள் என இரண்டு ஆகும் முன்னாம் – சூளாமணி:9 1184/1,2
ஓங்கிய விஞ்சை நின்னால் உள்ளத்து கொள்ளற்பால – சூளாமணி:9 1201/3
ஓதிய விஞ்சை வாய்ப்ப உலகு அடிப்படாது நின்ற – சூளாமணி:9 1203/1
அம்பும் சிலையும் கைம்மறிய அகத்த விஞ்சை துணிப்புண்டு – சூளாமணி:9 1347/1
விஞ்சை வேந்தர்களே மிகை – சூளாமணி:9 1354/1
ஓர்ந்து அவன் மனத்து விஞ்சை ஒரு புடை எய்தலோடும் – சூளாமணி:9 1426/1
மின் தவழ் அவிர் ஒளி விஞ்சை வேந்தனோடு – சூளாமணி:9 1494/2
வெம் திறல் விறல் ஒளி விஞ்சை வேந்தரும் – சூளாமணி:9 1497/1
விஞ்சை அம் பாவை மேய விடை மணி விமானம் சேர்ந்தான் – சூளாமணி:9 1546/3
நொய்து இயல் விஞ்சை வேந்தர் நூற்றொருபதின்மர் தாழ – சூளாமணி:10 1559/3
தன்னை மெய் மறைத்து ஓர் விஞ்சை தாழ் இருள் எழினியாக – சூளாமணி:10 1630/3
வெண்மலை சென்னி மேல் விஞ்சை வேந்தரும் – சூளாமணி:10 1769/1
மேல்


விஞ்சை-தாம் (1)

விஞ்சை-தாம் பணிசெய்தல் விரும்பினன் – சூளாமணி:4 158/3
மேல்


விஞ்சைக்கு (3)

விஞ்சைக்கு இறைவன் விரை சூழ் முடி வேந்தன் மங்கை – சூளாமணி:0 6/1
வேறுவேறு ஆகி நின்று வெம் சினம் செருக்கி விஞ்சைக்கு
ஏறு_அனான் தம்பிமாரும் மக்களும் இன்ன போல்வ – சூளாமணி:9 1173/1,2
வெம் திறல் விஞ்சைக்கு ஏற்ற வியன் சிறப்பு இயற்றி வேலோன் – சூளாமணி:9 1202/3
மேல்


விஞ்சையர் (50)

வெள்ளிய மலையின் மீதே விஞ்சையர் உலகம் எல்லாம் – உதயணகுமார:4 193/1
விஞ்சையர் திறை வெற்றி கொண்டவன் – உதயணகுமார:5 293/1
விஞ்சையர் தொழ வீறும் தேவியர் – உதயணகுமார:5 296/1
மின் திகழ் மேனியார்-கொல் விஞ்சையர் விண்ணுளார்-கொல் – யசோதர:1 61/2
விஞ்சையர் உலகு உடை வேந்தன்-தன் மகள் – சூளாமணி:3 115/1
விரை செய் வார் பொழில் விஞ்சையர் சேடி மேல் – சூளாமணி:4 119/3
விலக நின்றது விஞ்சையர் குன்றமே – சூளாமணி:4 120/4
வீக்கு வார் கழல் விஞ்சையர் சேடி மேல் – சூளாமணி:4 129/3
வெற்றி வெண்குடை விஞ்சையர் வேந்தவன் – சூளாமணி:4 140/1
வெம்பு வேலவன் விஞ்சையர் மண்டிலம் – சூளாமணி:4 141/2
விஞ்சையர் வாழும் விழா அணி நல் உலகு – சூளாமணி:5 278/2
வெளிறு_இலா கேள்வியானை விஞ்சையர் அஞ்சியிட்டார் – சூளாமணி:5 303/4
நெய் இலங்கு எஃகினர் நிறைந்த விஞ்சையர்
கை இலங்கு ஈட்டியர் கழித்த வாளினர் – சூளாமணி:5 376/1,2
விரை மலி விளங்கு பைம் தார் விஞ்சையர் செல்வம்-தானும் – சூளாமணி:6 520/3
வெறி மயங்கு உருவ கண்ணி விஞ்சையர் விளங்கு தானம் – சூளாமணி:6 521/3
விஞ்சையர் விச்சையாலே விழுமியர் என்பது அல்லால் – சூளாமணி:6 531/2
விஞ்சையர் செல்வம் வெறுத்தனர் அன்றே – சூளாமணி:7 652/4
விஞ்சையர் விமானம் தோன்ற மேல் அரும் கலங்கள் ஏற்றி – சூளாமணி:7 678/2
விஞ்சையர் மிதுன தேவர் விண் இயங்கு உருவம் எல்லாம் – சூளாமணி:8 851/2
விஞ்சையர் உலகினும் இனிது வீங்கு நீர் – சூளாமணி:8 1047/1
திடம் மேவிய விஞ்சையர் சிந்தினரே – சூளாமணி:8 1081/4
இழிகின்றனர் விஞ்சையர் எத்திசையும் – சூளாமணி:8 1084/1
எங்கும் இடம் இன்றி எழில் விஞ்சையர் இழிந்தார் – சூளாமணி:8 1090/3
விரை செலல் இவுளி தேரோய் விஞ்சையர் உலகம் ஆளும் – சூளாமணி:9 1133/1
விரை செறி பொழில் கொள் சோலை விஞ்சையர் உலகில் பட்டது – சூளாமணி:9 1134/3
விஞ்சையர் உலகம் எல்லாம் வெய்துற விரிந்த மாற்றம் – சூளாமணி:9 1136/1
விஞ்சையர் அதனை கண்டு மெய் பொதிர் எறிந்து விம்ம – சூளாமணி:9 1140/1
மனம் நனி மயங்கி மற்ற விஞ்சையர் அஞ்ச நின்ற – சூளாமணி:9 1142/3
விஞ்சையர் பொருவராயில் விஞ்சையில் பொருதும் அன்றி – சூளாமணி:9 1186/1
போர் அணி விஞ்சையர் பூமியின் மேலே – சூளாமணி:9 1228/4
சீர் கெழு விஞ்சையர் செம் தடி நுந்துபு – சூளாமணி:9 1240/3
வில் மலைவார் தனி இன்மையின் விஞ்சையர்
பொன் மலை ஒன்றொடு போர்செய மேவிய – சூளாமணி:9 1241/2,3
வேள்_அனையான் மிசை விஞ்சையர் வெம் சுடர் – சூளாமணி:9 1242/2
தோன்றிய விஞ்சையர் மேல் தொடு வெம் கணை – சூளாமணி:9 1243/1
விண் மிசை ஏறிய வெம் சரம் விஞ்சையர்
கண் மிசை ஏறலுமே கடிதே திசை – சூளாமணி:9 1246/1,2
விஞ்சையர் வெம் சினம் பெருக்கி மேல்வர – சூளாமணி:9 1266/2
மீண்டு விஞ்சையர் ஏற்றனர் – சூளாமணி:9 1358/2
மிண்ட வாளினர் விஞ்சையர்
மண்டினார் எதிர் மண்டலும் – சூளாமணி:9 1359/1,2
மதி தொடு நெடு வரை மான விஞ்சையர்
விதி படு மனிசரை வெருவி மீண்டனர் – சூளாமணி:9 1381/1,2
விஞ்சையர் குருதி நீர் வெள்ளம் தேர்த்து எழ – சூளாமணி:9 1408/2
விஞ்சையர் ஒழிந்தனர் ஒழிந்து வீரனை – சூளாமணி:9 1488/2
விஞ்சையர் உலகினில் மீண்டு வாழ்க என – சூளாமணி:9 1489/3
விஞ்சையர் உலகும் மண்ணும் விண்ணும் ஒன்றாயதே போல் – சூளாமணி:9 1550/1
வேய் விரி வெள்ளி குன்றின் விஞ்சையர் உலகம் எல்லாம் – சூளாமணி:9 1551/2
விஞ்சையர் உலகிற்கும் விடுத்தும் ஓகை என்று – சூளாமணி:10 1723/1
விஞ்சையர் மடந்தையர் விளங்கும் மேனியர் – சூளாமணி:10 1725/2
சீர் ஆர் ஓகை விஞ்சையர் சேணி செல விட்டு – சூளாமணி:10 1745/3
வெண் சுடர் ஒளியவன்-தானும் விஞ்சையர்
தண் சுடர் தமனிய_வண்ணன்-தன்னொடும் – சூளாமணி:10 1772/2,3
மெய் ஞலம் விஞ்சையர் விரவ மேல் எலாம் – சூளாமணி:11 1899/3
வெப்பிய வான் செல் அ விஞ்சையர் எஞ்சல்_இல் வெள்ளியரும் – நீலகேசி:1 84/3
மேல்


விஞ்சையர்-தம் (2)

தக்க விஞ்சையர்-தம் பதி எல்லாம் – உதயணகுமார:5 292/3
விஞ்சையர்-தம் உலகு ஆளும் விறல் வேந்தர் குழாம் காட்டி விரித்து சொன்னாள் – சூளாமணி:10 1820/4
மேல்


விஞ்சையர்க்கு (1)

விண் இயல் விஞ்சையர்க்கு இறைவன் வேந்தரால் – சூளாமணி:8 908/1
மேல்


விஞ்சையரும் (1)

முகில் ஆறு இழி விஞ்சையரும் முடுகி – சூளாமணி:8 1080/2
மேல்


விஞ்சையன் (11)

துகள்_இல் விஞ்சையன் துணிந்தனன் துறக்கம் ஈது எனவே – சூளாமணி:6 469/4
விஞ்சையன் மகிழ்ந்து எழுந்து வென்றி வீரர்-தங்களுக்கு – சூளாமணி:6 495/3
வேல் கொள் தானை வீரர்-தம்மை விஞ்சையன் வியந்து நீள் – சூளாமணி:6 498/1
மன்னவ குமரரோடும் விஞ்சையன் மகிழ்ந்து வையத்து – சூளாமணி:6 509/1
விஞ்சையன் எழுந்து தம் கோன் வெள்ளி வேதண்டம் நோக்கி – சூளாமணி:6 512/1
வெம் சினம் கனன்று மீட்டும் விஞ்சையன் அவனை நோக்கி – சூளாமணி:9 1140/2
வெல்லும் நீர் அ விஞ்சையன்
வில்லும் வீசு குந்தமும் – சூளாமணி:9 1369/1,2
வானின் வாவு விஞ்சையன்
மான மா மணி முடி – சூளாமணி:9 1377/1,2
மெய்யும் அறிவன் வினவில் விஞ்சையன் மடந்தை – சூளாமணி:10 1607/3
விஞ்சையன் ஒருவன் தோன்றி விசும்பின் ஆறு இழிந்து வந்து – சூளாமணி:10 1694/2
மின் தவழ் இலங்கும் வேலான் விஞ்சையன் அவனை போக்கி – சூளாமணி:10 1699/2
மேல்


விஞ்சையன்-தன்னை (1)

மின் அணங்கு உருவ பைம் பூண் விஞ்சையன்-தன்னை கூவி – சூளாமணி:7 696/2
மேல்


விஞ்சையார் (1)

விஞ்சையார் உலகத்தினை வெல்லுமே – யசோதர:1 7/4
மேல்


விஞ்சையார்கள் (1)

விச்சை ஆய முற்றினான் விஞ்சையார்கள் அஞ்ச நின்று – சூளாமணி:4 139/1
மேல்


விஞ்சையாரும் (2)

வெற்றி வேல் விஞ்சையாரும் அஞ்சுவர் மின் செய் பைம்பூண் – சூளாமணி:5 306/3
தேவரும் மனிதர்-தாமும் செறி கழல் விஞ்சையாரும்
மேவரும் தகைய செல்வம் விருந்துபட்டனகள் தோற்ற – சூளாமணி:10 1555/1,2
மேல்


விஞ்சையாலும் (1)

கற்ற மாண் விஞ்சையாலும் கருதிய முடித்தலாலும் – சூளாமணி:5 298/3
மேல்


விஞ்சையாளன் (1)

வெம்பும் மால் களிற்று எருத்தம் விஞ்சையாளன் மேல்கொள – சூளாமணி:6 503/2
மேல்


விஞ்சையில் (1)

விஞ்சையர் பொருவராயில் விஞ்சையில் பொருதும் அன்றி – சூளாமணி:9 1186/1
மேல்


விஞ்சையின் (3)

மன்னு விஞ்சையின் மானசவேகனும் – உதயணகுமார:5 266/1
முன்னி முடிவித்த மிகு விஞ்சையின் முதிர்ந்தார் – சூளாமணி:8 868/1
மேலை அமர் விஞ்சையின் மறைந்து விரை நாறும் – சூளாமணி:10 1603/3
மேல்


விஞ்சையும் (1)

மறு_இல் வீணையின் வாய்த்த நல் விஞ்சையும் – உதயணகுமார:1 35/4
மேல்


விஞ்சையை (1)

வீங்கு நீர் கடலுள் பெய்யும் விஞ்சையை விடுக்க நேர்ந்தான் – சூளாமணி:9 1425/4
மேல்


விஞ்ஞானங்கள் (1)

வெளிப்பட்டு நின்றது ஒன்று அன்றி ஒழிந்த விஞ்ஞானங்கள் தாம் – நீலகேசி:5 513/1
மேல்


விட்ட (11)

காவின் முன் மாலை சூட்டி காரிகை கலந்து விட்ட
பூவின் மஞ்சரியை போலும் பொற்பு நல் விரிசிகையை – உதயணகுமார:4 240/2,3
வானகம் சென்று வள்ளலை விட்ட பின் – உதயணகுமார:5 267/1
பாரின் மேல் மனிதர் யாக்கை பண்டு நாம் கொண்டு விட்ட
வாரி வாய் மணலும் ஆற்றா வகையின வல்லவோ-தான் – யசோதர:1 39/3,4
இமைகள் விட்ட நோக்கம் ஏற இன்ன போல்வ சொல்லலும் – சூளாமணி:6 502/1
விட்ட மாவின் மேல் செலா – சூளாமணி:9 1373/2
புனை கதிர் ஆர மார்பன் புகைந்து கை முறுக்கி விட்ட
கனை கதிர் திகிரி கான்ற கன சுடர் வளைக்கப்பட்டு – சூளாமணி:9 1459/1,2
கழலவன் கனன்று விட்ட கதிர் நகை நேமி போழ – சூளாமணி:9 1462/1
விழவு அயர் நகரின் வந்த வேந்தரை விட்ட அன்றே – சூளாமணி:10 1792/4
விட்ட திரள்வினும் தோன்றிய சாந்தினும் வேற்றுமையாம் – நீலகேசி:4 389/3
இலவே அவை எட்டினும் விட்ட திறம் – நீலகேசி:5 486/3
விட்ட வடிவு விரித்து நீ காட்டாய் – நீலகேசி:6 701/4
மேல்


விட்டது (3)

விருந்து அவை உண விட்டது யானையே – உதயணகுமார:6 324/4
வெந்து எழும் பசி விட்டது பன்றியே – யசோதர:3 177/4
சுற்றி விட்டது சுற்றும் பெரும் படை – சூளாமணி:8 898/2
மேல்


விட்டதும் (2)

மருவி கூடியே வந்து உடன் விட்டதும்
விரவி ஒற்றர்கள் வேந்தற்கு உரைத்தலின் – உதயணகுமார:3 169/2,3
மிக்க இந்திரன் மேவி விட்டதும்
தக்க புத்திரன் தரத்தில் சென்றதும் – உதயணகுமார:6 307/1,2
மேல்


விட்டதே (1)

உன்னி கால் தளை உதறி விட்டதே – உதயணகுமார:6 310/4
மேல்


விட்டவன் (1)

மீது போக விட்டவன்
சோதி கூடு சுடர் முடிக்கு – சூளாமணி:9 1374/2,3
மேல்


விட்டவும் (1)

வேதவாதியர்கள்-தம் வேள்வி-வாய் விட்டவும்
பூத தேவர்கட்கு எனா புல்லியோர்கள் கொல்லவும் – நீலகேசி:1 105/1,2
மேல்


விட்டவே (2)

மின் மலர்ந்து இலங்கு வில் இலங்க விட்டவே – சூளாமணி:5 375/4
உளம் பொலி ஆசனம் உயர விட்டவே – சூளாமணி:10 1778/4
மேல்


விட்டன (3)

வெண் திரள் மணி புடை சிலம்ப விட்டன
வண் திரள் கிளையொடு வளைகள் ஆர்த்தவே – சூளாமணி:5 364/3,4
கொங்கை-வாய் குழலவர் குளிப்ப விட்டன
திங்கள் வாள் முக ஒளி திளைப்ப விண்டவே – சூளாமணி:5 368/3,4
வாங்கு கொடி முறுக்கி மா நிலத்து விட்டன போல் – சூளாமணி:9 1472/1
மேல்


விட்டனர் (3)

பொங்கு புறம் கௌசாம்பியில் போர்க்களத்தில் விட்டனர் – உதயணகுமார:3 178/4
இனத்தோர் மாவரம் இயம்பி விட்டனர் – உதயணகுமார:5 286/4
ஆம் பல் நாணும் விட்டனர் ஆர்வ களிகூர – சூளாமணி:9 1525/3
மேல்


விட்டனள் (1)

தான் அகம் விஞ்சை தான் உடன் விட்டனள்
கானகத்திடை காளையும் வீழ்ந்தனன் – உதயணகுமார:5 267/3,4
மேல்


விட்டனன் (2)

செம்மை எண்ணியே செப்பி விட்டனன்
உம்மை கண்டனன் செல்க என்றனன் – உதயணகுமார:5 283/3,4
பரந்தன படையொடு பாடி விட்டனன்
கரும் திரள் முகில் புரை காள மேனியான் – சூளாமணி:9 1259/3,4
மேல்


விட்டாங்கு (1)

காய் எரி சுடர் விட்டாங்கு கனன்றனன் கனலலோடும் – சூளாமணி:9 1436/3
மேல்


விட்டார்களே (1)

வணிகர் வந்து மகிழ்ந்து விட்டார்களே – யசோதர:3 206/4
மேல்


விட்டால் (3)

பேர்_இடி கரி முன் விட்டால் பெரும் பழி ஆகும் என்று – உதயணகுமார:1 93/3
திறையிற்கு என்று விடுதும் விட்டால் திறை – சூளாமணி:7 648/2
விலங்கொடு உள வாழ் பறவை அ உடம்பு விட்டால்
கலங்கள் மிகு கற்ப நிலம் ஏறுவன கண்டாய் – சூளாமணி:11 2038/3,4
மேல்


விட்டான் (2)

ஆடை முதலாயினவொடு அகல்க என விட்டான் – யசோதர:5 276/4
கைப்படை நவின்ற வெம் போர் காளையை கனற்ற விட்டான் – சூளாமணி:7 700/4
மேல்


விட்டிட (2)

விடு பல் கோட்டினில் வெட்டி விட்டிட
படபடென்னவே பயணமானதே – உதயணகுமார:6 312/3,4
மண் இயல் மன்னர் கை முறுக்கி விட்டிட
கண் இயல் யானை மேல் கணையம் பாய்வன – சூளாமணி:9 1401/1,2
மேல்


விட்டிடும் (1)

அரு நரகினுள் ஆழ்ந்து விட்டிடும்
பெரும் துயர் என பேதுறுக்குமே – உதயணகுமார:6 326/3,4
மேல்


விட்டிலவால் (1)

அருத்தம் என கொண்ட அட்டகம் யாவையும் விட்டிலவால்
திருத்தம்_இல் தீ-வயின் நீர் உறை திட்ட விரோதம் அன்றோ – நீலகேசி:5 500/2,3
மேல்


விட்டு (34)

நின்ற மாந்தர்கள் நீங்கி விட்டு ஓடவும் – உதயணகுமார:1 54/2
இந்திரலோகம் விட்டு இந்திரன் வந்தனன் – உதயணகுமார:1 78/1
ஆடும் நல் மாதர்-தாமும் ஆடல் விட்டு உலந்து செல்ல – உதயணகுமார:1 91/2
கயம்-தனை விட்டு வந்த காஞ்சனை ஏறினாளே – உதயணகுமார:1 111/4
உஞ்சை நகர் விட்டு அகன்று உதயணகுமாரனும் – உதயணகுமார:2 121/1
உஞ்சை எல்லை விட்டு வந்து யூகி புட்பகம் சென்றான் – உதயணகுமார:2 126/4
நின் அரசன் நின்னை விட்டு நீங்கும் சில நாள் அன்றி – உதயணகுமார:2 138/2
சயந்தியின் எல்லை விட்டு சாலவும் மகதநாட்டுக்கு – உதயணகுமார:3 151/1
வீதி நல் நகர்கள் விட்டு வீறுடன் வீற்றிருந்தான் – உதயணகுமார:4 208/4
மஞ்சு சூழ் மலை விட்டு வானவர் – உதயணகுமார:5 296/3
காந்து நல் மணி பூண் மார்பன் கைம்மா விட்டு இழிந்தான் அன்றே – உதயணகுமார:6 330/4
விசையன் தன் உயிர் விட்டு அந்தணனாய் – உதயணகுமார:6 347/1
புறத்தினும் அகத்தினும் போக தொடர்ப்பாடு விட்டு
அறத்திடை அருளினால் ஆர்_உயிரை ஓம்பியும் – உதயணகுமார:6 362/1,2
புற இதழ் சேர் மரை மலர் மேல் விரல் நால் விட்டு பொன் எயிலுள் மன்னிய புங்கவனும் நீயே – நாககுமார:1 16/2
பிறை நுதல் தாதி-தானும் பிள்ளை விட்டு உள் புகுந்தாள் – நாககுமார:2 51/2
வேகத்தின் விட்டு வந்து வேந்த நீ கொள்க என்ன – நாககுமார:2 57/3
அ நகர் விட்டு ஏகினன் ஆன மாவியாளனும் – நாககுமார:4 130/1
தரும நல் தியானம்-தன்னால் தன்னுடை மேனி விட்டு
மருவின் ஆன சோதமத்தின் வானவன் ஆகி தோன்றி – நாககுமார:5 149/1,2
போக உபபோகம் விட்டு புரவலனும் போகி – நாககுமார:5 157/2
பிரிதிவி நல் தேவியும் தன் பெருமகனை விட்டு
சிரிமதி எனும் துறவி சீர் அடி பணிந்து – நாககுமார:5 158/2,3
மறம்-இதை விட்டு அறத்தில் வாழு-மின் உலகத்தீரே – நாககுமார:5 170/4
வந்து மா நகர்ப்புறத்து ஓர் வள மலர் பொழிலுள் விட்டு
சிந்தையால் நெறி-கண் தீமை தீர்த்திடும் நியமம் முற்றி – யசோதர:1 24/1,2
விட்டு இலங்கு தொண்டை அம் கனி பிழம்பொடு உள் விராய் – சூளாமணி:6 483/2
மோடு விட்டு அலர் மொய் மலர் காவினுள் – சூளாமணி:8 890/1
பிணித்த பொன் தொடர் கண் விட்டு பெயர்ந்த கால் நிகளம் நீக்கி – சூளாமணி:8 913/2
நிரை செய் கால் நிகளம் விட்டு நிலத்தவர் ஏறுக என்றான் – சூளாமணி:8 927/4
மண் இயல் மரத்தின் சாகை நுதி பிடித்து அவையும் விட்டு
பண் இயல் பிறிது ஒன்று ஆகி பையவே மறைந்து போனான் – சூளாமணி:8 1026/3,4
ஒளி வாள் இடையிடை விட்டு உடல் உருவா உயிர் பருகா – சூளாமணி:9 1310/3
விட்டு எரி மணி வரை நேமி வேந்தனை – சூளாமணி:9 1499/1
சீர் ஆர் ஓகை விஞ்சையர் சேணி செல விட்டு
கார்_ஆர்_வண்ணன் காதலொடு இன்ப கடல் ஆழ்ந்தான் – சூளாமணி:10 1745/3,4
பரு மணி பந்து கை விட்டு பாவை தன் – சூளாமணி:10 1758/2
பறைந்து நாம் பற்றப்பற்ற பற்று விட்டு அகலும் ஆகில் – சூளாமணி:11 1848/3
மண்களிடை விட்டு வைகியும் புல்லியும் – சூளாமணி:11 1966/2
விட்டு தான் தன் விகுர்வணை காட்டுவாள் – நீலகேசி:10 888/4
மேல்


விட்டும் (1)

பயிறல்_இல் பட்டினிகள் விட்டும் இன்ன கட்டமாய் – நீலகேசி:4 350/2
மேல்


விட்டுவிட்டு (1)

வம்பு கொண்ட வளையங்கள் கணையம் விட்டுவிட்டு ஏறு – சூளாமணி:9 1347/3
மேல்


விட்டெறிந்த (1)

மாக மழை_வண்ணன் மாற்றான் மேல் விட்டெறிந்த
வேக விறல் ஆழி மீட்டே பெயர்ந்து தன் – சூளாமணி:9 1468/1,2
மேல்


விட்டெறிந்தவை (1)

விடு சுடர் கலங்களும் விட்டெறிந்தவை
படு சுடர் தாம் என பரந்து இமைத்தவே – சூளாமணி:12 2100/3,4
மேல்


விட்டெறிந்து (1)

வெந்து வினை வேந்தர் வீடிய பின் விட்டெறிந்து
முந்து முடிவு என்னும் கன்னி முலை முயங்கி – சூளாமணி:12 2124/2,3
மேல்


விட்டேன் (1)

வரை வன சாரல்-தன்னில் வன் பொறி யானை விட்டேன் – உதயணகுமார:4 210/4
மேல்


விட (8)

மா தவன் விட வள்ளல் நகர் புக்கு – உதயணகுமார:5 273/1
அக்கணம் விட அண்ணல் போந்ததும் – உதயணகுமார:6 307/4
விட மர பழங்கள் எல்லாம் வியந்து நல் துய்த்து இருந்தார் – நாககுமார:4 110/3
மற படை விட கருதி வாள் உருவுகின்றான் – யசோதர:5 266/4
மற்று அவன் மருசியே அவனை நாம் விட
சுற்றமும் கருமமும் சொல்ல வல்லனே – சூளாமணி:5 427/3,4
கொற்றவன் விட கொம்பு_அனார் சிலர் – சூளாமணி:7 584/2
கழுமிய நிலம் விட எடுப்ப கார் வரை – சூளாமணி:9 1515/3
கண் சுடர்கள் விட அனன்று கார் மேகம் என அதிரும் களி நல் யானை – சூளாமணி:10 1814/1
மேல்


விடக்கு (1)

விடக்கு அமர்ந்த உள்ளத்தாய் வேடமும் அறிவிக்கும் – நீலகேசி:4 273/3
மேல்


விடக்கும் (1)

விடம் கார் மணந்த விடக்கும் பிறவும் – சூளாமணி:11 1979/2
மேல்


விடபகன் (1)

விடபகன் என்னும் பேரினன் மற்று அவன் – உதயணகுமார:6 337/2
மேல்


விடம் (6)

அடியிட விடம் பொறாமை யானை மண்ணில் சாய்ந்ததே – உதயணகுமார:2 127/4
விடம் உடை எரி கொடி விலங்கு நோக்கு உடை – சூளாமணி:7 686/1
விடம் அலைத்து இலங்கு செவ்வேல் வெய்யவன் பெயரன் வேட்டான் – சூளாமணி:10 1698/4
விடம் கார் மணந்த விடக்கும் பிறவும் – சூளாமணி:11 1979/2
காய் சின கடு விடம்
பேசினார்க்கு அருள் உணா – நீலகேசி:1 101/3,4
விடம் பெய்தாற்கு நன்று-கொல் வியாதியாளன் தீர்க என – நீலகேசி:4 360/4
மேல்


விடம்படு (1)

விடம்படு பல் உயிர் மெய் வழி ஏற – நீலகேசி:1 140/2
மேல்


விடயம் (1)

விடயம் ஒன்று இன்றி வென்ற விடு சுடர் ஆழி ஆளும் – சூளாமணி:5 300/3
மேல்


விடர்-அது (1)

இ தினம் நகரம் பட்ட விடர்-அது விலக்கல் நல்ல – உதயணகுமார:1 92/3
மேல்


விடல் (3)

விடல்_இலன் எம் உயிர் விடுக்கும்-கொல் என – சூளாமணி:3 81/3
விடல்_இல வேதனை வேந்த விலங்கே – சூளாமணி:11 1962/4
விண்டு ஈங்கு இதனை வெகுளார் விடல் வேண்டுவன் யான் – நீலகேசி:0 3/2
மேல்


விடல்_இல (1)

விடல்_இல வேதனை வேந்த விலங்கே – சூளாமணி:11 1962/4
மேல்


விடல்_இலன் (1)

விடல்_இலன் எம் உயிர் விடுக்கும்-கொல் என – சூளாமணி:3 81/3
மேல்


விடலை (2)

மின் அவிர் விளங்கு சுடர் வேல் விடலை மெய்யில் – சூளாமணி:8 1089/3
தொடுத்ததும் துரந்ததும் விடலை தோளிடை – சூளாமணி:9 1422/1
மேல்


விடலை-தன் (1)

விடை திறல் விடலை-தன் மேல் வெம்பிய மனத்தன் ஆகி – சூளாமணி:9 1450/3
மேல்


விடலையும் (1)

விழு மலர் பிணை_அன்னாளும் விடலையும் மேரு நெற்றி – சூளாமணி:8 1109/3
மேல்


விடலையே (1)

வென்று வீற்றிருக்கும் இ விடலையே என – சூளாமணி:9 1216/3
மேல்


விடவரும் (1)

விடவரும் இயல்புகள் திரிந்து மெல் இயல் – சூளாமணி:9 1221/1
மேல்


விடா (3)

எண்_இலா சுடர் சுட விரிந்தும் நாண் விடா
பெண் அலால் பிறிது உயிர் பெரியது இல்லையே – சூளாமணி:3 83/3,4
முற்றி வண்டு இனம் விடா முடி கொள் சென்னி அ – சூளாமணி:3 85/3
விடா மிகை சுழன்று வீழும் விரை கவர் மணி வண்டே போல் – சூளாமணி:10 1823/2
மேல்


விடாத (1)

தணந்து ஒளி விடாத வெண் தாமரை ததைந்து அனையது ஒன்றே – சூளாமணி:7 758/4
மேல்


விடாது (2)

போதவும் விடாது புல்லி புரவலன் இனியன் ஆகி – உதயணகுமார:4 205/3
பிரிவு இன்றி விடாது புல்லி பெரு மலர் காவு சேர்ந்து – நாககுமார:3 74/2
மேல்


விடாதே (1)

சுலா பல சொல்லி சுழன்று விடாதே
துலா தலை தூக்கமும் ஓக்கமும் காட்டின் – நீலகேசி:5 632/1,2
மேல்


விடார் (1)

வேரலோடும் மிடைந்து இருண்டு விண்டு விடார்
ஊரல் ஓவாது அனன்று உயிரை உண்டிடுதலால் – சூளாமணி:7 736/2,3
மேல்


விடான் (1)

கழிந்த அறமும் மெய்ம்மறந்து கங்குலும் பகல் விடான்
அழிந்தி அன்பில் புல்லியே அரிவையுடைய நல் நலம் – உதயணகுமார:2 124/2,3
மேல்


விடு (25)

விடு பல் கோட்டினில் வெட்டி விட்டிட – உதயணகுமார:6 312/3
வெம் சொல் ஒன்று உரைக்கமாட்டா விடு சுடர் விளங்கு பூணோய் – சூளாமணி:5 275/4
விடயம் ஒன்று இன்றி வென்ற விடு சுடர் ஆழி ஆளும் – சூளாமணி:5 300/3
விலகிய கதிர ஆகி விடு சுடர் வயிர கோல – சூளாமணி:6 534/3
மின் அவிர் வயிர சூட்டு விடு சுடர் மணி பொன் பூணான் – சூளாமணி:6 544/2
விண் உயர் விளங்கு கோட்டு விடு சுடர் விளங்கமாட்டா – சூளாமணி:6 554/1
மீட்டு இளம் குமரர் கண்டு விடு சுடர் இலங்க நக்கு – சூளாமணி:7 693/1
வீங்கு பைம் கழல் விடு சுடர் மிடை மணி பூணோர் – சூளாமணி:7 701/3
தோளின் மேல் செல சுடர் விடு கடகங்கள் செறியா – சூளாமணி:7 713/2
விடு கொடா வியாளம் நிற்ப மெல்ல வன் பணிகள் செய்யும் – சூளாமணி:8 912/3
சுடர் விடு மணியின் மாரி பொன்னொடு சொரிய ஏவி – சூளாமணி:8 1108/2
சுடர் மாலைகள் விடு சூலமொடு ஒருவன் திரிகின்றான் – சூளாமணி:9 1308/4
கதிர் விடு வளை எயிறு உடைய காளையே – சூளாமணி:9 1381/4
விடு கதிர் ஆழி வெய்யோன் வேண்ட என் வாயுள் பட்டு – சூளாமணி:9 1427/3
பரி மிகு படை விடு பாடி நண்ணினான் – சூளாமணி:9 1490/4
சோதி விடு சூழ் சுடர் வளாவ அதன் மேலால் – சூளாமணி:10 1604/2
கட்டி விடு பூம் பிணையல் கைவிடலும் மெய்யுள் – சூளாமணி:10 1617/2
மிலை புனை கோதை சோர விடு புணை தழுவுவாரும் – சூளாமணி:10 1673/3
விடு கதிர் மணி முடி வென்றி வேந்தனே – சூளாமணி:12 2075/4
சுடர் விடு குழைகளும் துளும்பு பூண்களும் – சூளாமணி:12 2100/2
விடு சுடர் கலங்களும் விட்டெறிந்தவை – சூளாமணி:12 2100/3
எரி விடு சுடர் முடி இலங்க தாழ்ந்து போய் – சூளாமணி:12 2107/3
கனை சுடர் விடு கதிர் மணி அறை களன் அயர்வன காந்தள் – நீலகேசி:1 16/3
மணிகள்-தாம் பல கதிர் விடு மலர் உடை மணை மேல் – நீலகேசி:5 476/2
மீன் அடைந்து ஓடும் விடு சுடரான் கதிர் வீழ் புயல் மேல் – நீலகேசி:6 684/3
மேல்


விடு-மின் (2)

பிற்றைநாள் குரவர்-தம்மை பின் சென்று விடு-மின் என்று – சூளாமணி:6 571/3
வெல்லலாம் என்னின் என்னை விடு-மின் போய் பொருவல் என்றான் – சூளாமணி:9 1178/4
மேல்


விடுக்க (2)

வீங்கு நீர் கடலுள் பெய்யும் விஞ்சையை விடுக்க நேர்ந்தான் – சூளாமணி:9 1425/4
கல் நவில் வயிர தோளாய் காய்ந்தவன் விடுக்க ஈண்டு – சூளாமணி:9 1434/3
மேல்


விடுக்கப்பட்டார் (1)

கன மணி பூணினாளை காண்க என விடுக்கப்பட்டார் – சூளாமணி:8 993/4
மேல்


விடுக்கமாட்டா (1)

வல்லிகள் விடுக்கமாட்டா மனத்தினன் மன்னன் ஆனான் – சூளாமணி:6 559/4
மேல்


விடுக்கலுற்றாட்கு (1)

இன்புறும் வகையினில் எடுத்தனள் உரைத்த பின் விடுக்கலுற்றாட்கு
அன்புபட்டவர்களும் அற நெறி அறிவித்த ஆர்வத்தினால் – நீலகேசி:9 853/2,3
மேல்


விடுக்கும் (1)

வில்லின் வாய் பெய்து விளங்கு வெண் பகழிகள் விடுக்கும்
மல்லினால் சென்று மறித்திடுவேன் என நெறிக்கும் – நீலகேசி:1 53/2,3
மேல்


விடுக்கும்-கொல் (1)

விடல்_இலன் எம் உயிர் விடுக்கும்-கொல் என – சூளாமணி:3 81/3
மேல்


விடுகின்ற (1)

சுரி உளை துளைகள் ஆவி விடுகின்ற சுழலும் செம் கண் – சூளாமணி:9 1152/1
மேல்


விடுத்த (9)

வெருவி நாம் விடுத்த வாழ்க்கை விடுவதற்கு அஞ்சல் உண்டோ – யசோதர:1 46/4
மேதினி பதி ஆதல் விடுத்த பின் – யசோதர:3 203/2
அரசவை விடுத்த வேந்தன் அகத்த நூலவரை நோக்கி – சூளாமணி:3 110/3
முன்னிய உலகுகள் விடுத்த மூர்த்தியான் – சூளாமணி:5 387/1
வேந்து உடை மானம் எல்லாம் வேலினால் விடுத்த வேந்தே – சூளாமணி:6 545/4
விஞ்சை அம் தொழில் இயல் விடுத்த மெல் இயல் – சூளாமணி:8 957/2
கொடியவன் விடுத்த போழ்தில் கூற்றுவன்-தன்னை கூவி – சூளாமணி:9 1427/1
விரை கிளர் உருவ தெய்வம் இது படை விடுத்த ஆறே – சூளாமணி:9 1430/4
செற்றலன் விடுத்த பின்றை செகுத்து உயிர் பருகின் அல்லால் – சூளாமணி:9 1435/1
மேல்


விடுத்தது (4)

மங்கை யாம் அதனை முன்னே மனத்தினில் விடுத்தது என்றான் – யசோதர:1 32/4
நன்று நாம் முன் வளர்க்க விடுத்தது
சென்று தம் என சென்றனர் ஒற்றர் பின் – யசோதர:3 195/2,3
தீது தீர் காப்பு பெற்று செல்க என விடுத்தது அன்றே – சூளாமணி:6 514/4
இன்று இவன் விடுத்தது இவ்வாறு என்-கொலோ என்று சிந்தித்து – சூளாமணி:6 516/3
மேல்


விடுத்ததே (1)

வெள்ளி அம் சிலம்பின் என் கோன் விடுத்ததே ஏதுவாக – சூளாமணி:6 523/3
மேல்


விடுத்தர (1)

செல்க என விடுத்தர செல்வன் அங்கு போந்தனன் – உதயணகுமார:3 177/3
மேல்


விடுத்தலோடும் (5)

சொல் அறி கணையை வாங்கி தொடுத்து அவன் விடுத்தலோடும்
நல் இறை பறவை-தம்மை நடுக்கியது அடுத்து வீழ – யசோதர:4 257/1,2
சொல்ல அரும் மாரி போல தொடுத்து அவன் விடுத்தலோடும்
மல்லுறு காளை-தன் மேல் வராமலே விலக்கியிட்டு – சூளாமணி:9 1306/2,3
வார் சிலை வணங்க வாங்கி வாய் புக விடுத்தலோடும்
போர்செயும் களத்து வீழ்ந்தான் புகழ் வரசேன என்ன – சூளாமணி:9 1307/2,3
மின் அவிர் விளங்கும் நேமி விடுத்தனன் விடுத்தலோடும்
மன்னனை மார்பு கீண்டு மணி முடி எறிந்து மற்றை – சூளாமணி:9 1461/2,3
பெரும் பிணா ஒருத்தி-தன்னை பெய்_வளை விடுத்தலோடும்
விரும்பினள் சென்று வேந்தற்கு இறைஞ்சி விண்ணப்பம்செய்தாள் – சூளாமணி:10 1562/3,4
மேல்


விடுத்தலோடும (1)

சேயிடை சென்று ஓர் கீதம் செவி புக விடுத்தலோடும
வேயிடை_தோளி மெல்ல விழித்தனள் வியந்து நோக்கா – யசோதர:2 94/2,3
மேல்


விடுத்தனன் (5)

மெத்தெனா வருக என்று விடுத்தனன்
ஒத்த நல் பொறி ஓங்கிய யானையும் – உதயணகுமார:1 44/2,3
அந்த அமைச்சனை அன்பின் விடுத்தனன் – உதயணகுமார:1 55/4
பற்றி அன்பினால் அளித்து பாங்குடன் விடுத்தனன் – உதயணகுமார:3 176/4
செல்-மதி நீ என செல்ல விடுத்தனன்
நல் முது நகர் முன் நாடி போ என – உதயணகுமார:4 220/1,2
மின் அவிர் விளங்கும் நேமி விடுத்தனன் விடுத்தலோடும் – சூளாமணி:9 1461/2
மேல்


விடுத்தாயும் (1)

விடுத்தாயும் நீத்தாயும் நீயே வென்ற பெருமானே – சூளாமணி:6 541/4
மேல்


விடுத்தான் (7)

பூவலன் உரைத்தான் என்ன புகழ்ந்து அவன் சிறை விடுத்தான் – உதயணகுமார:1 95/4
மன்னிய நிறை அழிக்க வாஞ்சையின் விடுத்தான் அன்றே – உதயணகுமார:5 259/4
அனையதை அறிந்து தேவி அவமதித்து எனை விடுத்தான்
என நினைந்து ஏது செய்தாள் எரி நரகத்து வீழ்வாள் – யசோதர:2 149/3,4
செம் தசைகள் சென்று கவர்க என்று உடன் விடுத்தான்
நந்தி அருள் மழை பொழியும் நாதன்-அவன் மேலே – யசோதர:5 265/3,4
காதலன் குமரன் தம்பி கைப்படுத்தனன் விடுத்தான் – யசோதர:5 314/4
மின் தவழ் விளங்கு கொடி வேந்தனும் விடுத்தான் – சூளாமணி:6 448/4
என்று மற்று அது மொழி-மின் என்று உரைத்து எமை விடுத்தான்
என்ற மாற்றம் அஃது இசைத்தலும் இளையவன் என்னே – சூளாமணி:7 705/1,2
மேல்


விடுத்திடு (2)

வினையினால் விளைவு கண்டாய் விடுத்திடு மனத்து வெந்நோய் – யசோதர:2 158/2
மன்ன நின் மனத்தது விடுத்திடு மனத்தில் – யசோதர:5 281/2
மேல்


விடுத்து (16)

மாடம் முன்னது விடுத்து ஓர் வள மனை புதிதின் வாழ்தல் – யசோதர:1 44/2
அறைந்தவர் அறிவிலாமை அது விடுத்து அற நெறி-கண் – யசோதர:1 72/3
மற்று ஓர் நாள் மன்னர்-தம்மை மனை புக விடுத்து மாலை – யசோதர:2 89/1
அரசவை விடுத்து மெய்யால் அறு_சினன் ஒப்ப மன்னன் – யசோதர:2 117/1
விரகினில் விடுத்து மன்னன் வெய்து உயிர்த்தனன் இருந்தான் – யசோதர:2 131/4
மால் இயல் அரசன் தன் கை வாள் விடுத்து உருகினானே – யசோதர:2 146/4
வெறுத்து உடன் விடுத்து அரசினை துகள் என பேர் – யசோதர:5 268/1
மின் செய் தாரவன் வெறுத்தனன் அரசியல் விடுத்து அவருடன் போகி – யசோதர:5 323/3
வெச்செனும் சொல் ஒன்றுமே விடுத்து மெய்ம்மை மேயினான் – சூளாமணி:4 139/4
மந்திர கிழவர்-தம்மை மனை புக விடுத்து மன்னன் – சூளாமணி:5 362/1
மெல்லிய மாலை-தம்மால் விசித்தலை விடுத்து மீட்டு – சூளாமணி:6 559/2
சுற்றமா நினைந்து நின்னை தூதனா விடுத்து செல்ல – சூளாமணி:6 567/3
பின்னிய தருப்பைகள் பிடித்து அவை விடுத்து ஆங்கு – சூளாமணி:8 1100/2
பூ விரி உருவ தாரான் பின் சென்று விடுத்து போந்தான் – சூளாமணி:9 1551/4
வேல் படை விடுத்து வீரத்து அ அரசு-அதனை மேவி – சூளாமணி:12 2109/1
அந்தர நெறி செலற்கு ஆய்_இழை அரசனை விடுத்து அருக்கசந்திரன் – நீலகேசி:2 231/3
மேல்


விடுத்தும் (2)

வெய்ய வேலவன் உழை விடுத்தும் வேந்தனே – சூளாமணி:5 426/4
விஞ்சையர் உலகிற்கும் விடுத்தும் ஓகை என்று – சூளாமணி:10 1723/1
மேல்


விடுதர (1)

திறை தரவேண்டும் என்று விடுதர செரு அம் தானை – சூளாமணி:7 680/3
மேல்


விடுதும் (3)

வென்றவர் சரணம் மூழ்கி விடுதும் நம் உடலம் என்றான் – யசோதர:1 49/3
அரசு-தான் அவனது ஆக விடுதும் நாம் அடிகள் என்றாள் – யசோதர:2 150/4
திறையிற்கு என்று விடுதும் விட்டால் திறை – சூளாமணி:7 648/2
மேல்


விடுப்ப (4)

வெம் துயர் கொடு விடுப்ப செல்வனும் – உதயணகுமார:5 301/3
ஆயிடை அரசன் உள்ளத்து அரசினை விடுப்ப எண்ணி – யசோதர:2 132/1
தன் அருகு நின்ற ஒரு சண்டனை விடுப்ப
மன் அபயவுருசியொடு மதி-அவளும் வந்தே – யசோதர:5 301/2,3
அம் சுடர் வயிர பூணான் அருளினன் விடுப்ப ஆங்கண் – சூளாமணி:7 678/1
மேல்


விடுப்பது (1)

விச்சை மற்றவர்-தம்மை விடுப்பது ஓர் – சூளாமணி:7 639/1
மேல்


விடுபட்டிருந்தான் (1)

வென்றி வேல் மகதன் மாந்தரால் விடுபட்டிருந்தான் – உதயணகுமார:4 194/4
மேல்


விடும் (4)

வெடிபடும் முழக்கு இடி என விடும்
கொடி உடை மதில் கிடுகிடென்றிடும் – உதயணகுமார:6 312/1,2
உலகு எலாம் அவர் ஒருங்கிட விடும்
அலம்-அது தீரவே அற மழை பெய்யும் – உதயணகுமார:6 321/2,3
விடும் மீன் எறி தூண்டில் விசைத்தன போல் – சூளாமணி:9 1239/2
சொல்லா விடும் திறம் என்னோ விரிவிற்கு சூனியமே – நீலகேசி:5 512/4
மேல்


விடுவதற்கு (1)

வெருவி நாம் விடுத்த வாழ்க்கை விடுவதற்கு அஞ்சல் உண்டோ – யசோதர:1 46/4
மேல்


விடுவதே (1)

தளைமையை விடுவதே தகுவதாம் இனி – யசோதர:2 81/4
மேல்


விடுவல் (1)

கொன்று இவர்-தம்மை வாள் வாய் கூற்று உண விடுவல் என்றே – யசோதர:2 123/2
மேல்


விடுவித்த (1)

இந்த நல் கிராதன் தேவி-தனை விடுவித்த பின்பு – நாககுமார:3 95/2
மேல்


விடை (5)

வென்றி வேலவன் மேல் விடை ஏயினான் – சூளாமணி:7 649/4
விடை இன்றி வெகுண்டு எழுகின்றன போல் – சூளாமணி:9 1232/3
விடை திறல் விடலை-தன் மேல் வெம்பிய மனத்தன் ஆகி – சூளாமணி:9 1450/3
விஞ்சை அம் பாவை மேய விடை மணி விமானம் சேர்ந்தான் – சூளாமணி:9 1546/3
குஞ்சரம் பெரும் கொடுவரி கடு விடை கொலை சூழ் – நீலகேசி:1 55/1
மேல்


விடைசெய்யும் (1)

துயில் விடைசெய்யும் அம்பு தொடுத்தனன் தொடுத்தலோடும் – சூளாமணி:9 1456/2
மேல்


விடைப்பு (1)

விடைப்பு_அரும் தானை வேந்தன் தேவியின் விழைவு சொன்னாள் – யசோதர:2 111/4
மேல்


விடைப்பு_அரும் (1)

விடைப்பு_அரும் தானை வேந்தன் தேவியின் விழைவு சொன்னாள் – யசோதர:2 111/4
மேல்


விடையவர் (1)

விடையவர் தம் உளாரே உழையர் ஈர்_அறுவர் ஆக – சூளாமணி:12 2112/2
மேல்


விண் (49)

மது மலர் குழலி விண் மின் மாலை வேல் விழி மென் தோளி – உதயணகுமார:4 190/1
விண் உறை தேவர் போல வியாள மாவியாளர் வந்தார் – நாககுமார:3 79/4
வெற்றியுடன் பணிந்தவர்கள் விண்_உலகம் ஆண்டுவந்து – நாககுமார:4 118/2
விண் அணங்க விழித்து விளங்கு ஒளி – சூளாமணி:4 154/1
விரை மணந்த தாமரை மேல் விண் வணங்க சென்றாய் – சூளாமணி:4 187/1
விண் அரும் கலம் எலாம் விதியின் எய்தினும் – சூளாமணி:4 228/2
விண் இயல் கதிரினால் விரியும் வேந்தரும் – சூளாமணி:4 234/2
விண் அளித்து இலங்கும் வெள்ளி விரிந்த வெண்குடையினாற்கே – சூளாமணி:5 261/4
விண் குளிர்கொள்ள ஓங்கும் வெண்குடை வெதும்பும் ஆயின் – சூளாமணி:5 264/2
விண் சுடர் விளக்கம் ஆக விளங்கல வேந்தர் போல – சூளாமணி:5 270/2
விண் இயல் இன்பம் விரவிற்று இனிதே – சூளாமணி:5 279/4
அம் கண் மா ஞாலம் ஆளும் அரிகண்டன் அவனை விண் மேல் – சூளாமணி:5 323/3
விண் கனிந்து அனைய இன்ப வெள்ளமும் வெறுத்து நின்றான் – சூளாமணி:5 351/3
விரை கதிர் அலங்கல் செம் கேழ் விண் இயங்கு ஒருவனோடும் – சூளாமணி:6 505/1
விண் உயர் விளங்கு கோட்டு விடு சுடர் விளங்கமாட்டா – சூளாமணி:6 554/1
விண் கனிந்திடவே விழைவு எய்தினான் – சூளாமணி:7 617/4
வீச விண் தொடு மேரு துளங்குமோ – சூளாமணி:7 635/2
அலைத்து உடன் கலங்கி விண் பால் அதிர நின்று உரறியிட்டான் – சூளாமணி:7 698/4
விண் நலம் கனியும் சீர்த்தி விருக வெல் கடி கொள் பேரான் – சூளாமணி:8 831/3
விண் நிலா இருண்டு தோன்றும் விசயகூடத்து மன்னன் – சூளாமணி:8 835/2
வேல் நவில் தட கை வேந்தன் விண் இயல் விமானம் ஒன்று – சூளாமணி:8 846/3
விஞ்சையர் மிதுன தேவர் விண் இயங்கு உருவம் எல்லாம் – சூளாமணி:8 851/2
விரி கதிர் செம்பொன் பூத்து விண் அணங்குறுப்ப வீங்கி – சூளாமணி:8 857/4
விண் இயல் விஞ்சையர்க்கு இறைவன் வேந்தரால் – சூளாமணி:8 908/1
விண் இயல் விமான வீதி வெறி கொள மிடைவி வேலோய் – சூளாமணி:8 922/4
விண் அதிர்த்து அனைய ஆகி திசைமுகம் சிலம்ப வீங்கி – சூளாமணி:8 977/1
விண் விளக்குறுக்கும் திங்கள் சுடர் நுதல் விளக்கினாலும் – சூளாமணி:8 999/1
விண் மிசை மடந்தை அல்லளாய்விடின் விஞ்சை வேந்தன் – சூளாமணி:8 1018/2
விண் இயல் உருவ வீதி மேல்-நின்றும் இழிந்து வெய்யோன் – சூளாமணி:8 1026/1
விண் இயல் அம் நறும் புகையும் காழ் அகிலும் விசும்பு இவர்ந்து விம்ம மூட்டி – சூளாமணி:8 1036/2
விண் மிசை இழிந்து வந்த ஒற்றன் ஓர் வெம் சொல் மாற்றம் – சூளாமணி:9 1132/3
விண் தவழ் மின்னிடு வாளினர் வில்லினர் – சூளாமணி:9 1231/3
விண் மிசை ஏறிய வெம் சரம் விஞ்சையர் – சூளாமணி:9 1246/1
விண் மிசை சென்றவர் மெலிவும் வேற்றவர் – சூளாமணி:9 1258/1
விச்சையர் கடல் படை பரப்பி விண் மிசை – சூளாமணி:9 1260/3
விண் தவழ் புரவியே மிடைந்த என்னவும் – சூளாமணி:9 1269/3
விண் தலத்தின் மீது போய் – சூளாமணி:9 1376/3
விண் இயல் விளங்கு மீன் விழுவ போன்றவே – சூளாமணி:9 1401/4
வெயில் இடை விரிந்து விண் பால் விளங்கி வீழ் இருளை நீக்க – சூளாமணி:9 1456/3
கோள் நலம் பொலிந்து விண் குளிர குங்கும – சூளாமணி:10 1712/1
விண் கவர் சோதி தண் கதிரோன் போல் விரிவு எய்தி – சூளாமணி:10 1739/3
விண் மலைத்து இழிதரும் விளங்கு சோதியர் – சூளாமணி:10 1769/3
விண் சுடரும் நெடும் குடை கீழ் விறல் வேந்தன் திறம் இதனை விளம்ப கேளாய் – சூளாமணி:10 1814/2
விண் இயல் உருவம் எய்தி விளங்கி வீற்றிருப்பர் அன்றே – சூளாமணி:11 1867/4
விண் மருட்டுறுப்பன ஏந்தி வேதியர் – சூளாமணி:11 1874/3
விண் கொடுத்தான் அவன் கொடுத்த விரித்து உரைப்பன் கேள் என்றாள் – நீலகேசி:2 205/4
விண் உயர் நெடு வரை வீற்றுவீற்று வீழ்தலும் – நீலகேசி:4 352/3
வெய்து ஆய தீயும் குளிர் ஆகிய நீரும் விண் தோய்ந்து – நீலகேசி:4 399/1
விண் ஆறு செல்வாள் வியன் மலை போல் தோற்றத்தாள் – நீலகேசி:6 659/2
மேல்


விண்-கொல் (1)

வேந்தர் உலகம்-கொல் மிசை விண்-கொல் இஃது என்று – சூளாமணி:8 1092/3
மேல்


விண்-பால் (1)

வேக மாருதம் வீச விண்-பால் சிறு – சூளாமணி:7 637/1
மேல்


விண்_உலகம் (1)

வெற்றியுடன் பணிந்தவர்கள் விண்_உலகம் ஆண்டுவந்து – நாககுமார:4 118/2
மேல்


விண்கள் (1)

விண்கள் தாம் செய்யும் வெய்ய வினைவர்கட்கு அரணம் ஆகி – சூளாமணி:12 2116/1
மேல்


விண்களை (2)

விண்களை வெதுப்பினன் வீரன் என்பவே – சூளாமணி:9 1206/4
விண்களை வெதுப்பும் நீர்மை வெய்யன் உள் வெகுண்டு மீட்டும் – சூளாமணி:9 1455/1
மேல்


விண்ட (9)

சேறு விண்ட செந்தாமரை கானமும் – சூளாமணி:1 19/2
கடி வாச மலர் விண்ட கமழ் தாது கழலவற்கு – சூளாமணி:4 170/1
விண்ட மது பருகி களியின் மதர் – சூளாமணி:7 657/2
இணைந்து தேன் முழங்க விண்ட ஏழிலம்பாலை வெண் பூ – சூளாமணி:7 758/1
விண்ட மா மலர் பொதும்பு அரங்கமா விரும்பும் நீர் – சூளாமணி:7 788/2
கோடு இணர் குலைக்கு ஒசிந்த கொன்றை விண்ட தாது சோர்ந்து – சூளாமணி:7 794/3
வார் மணல் பிறங்கல் மாலை வல்லி விண்ட தாது அணிந்து – சூளாமணி:7 797/3
நறவு விண்ட நாகு முல்லை வாய் திறந்து நக்கவே – சூளாமணி:7 798/4
விண்ட மலர் அல்லி மிசை மெல்ல நனி சென்றாள் – சூளாமணி:10 1797/4
மேல்


விண்டவாம் (1)

விண்டவாம் பிணையல் உக்க விரி மது துவலை மாரி – சூளாமணி:6 557/2
மேல்


விண்டவே (1)

திங்கள் வாள் முக ஒளி திளைப்ப விண்டவே – சூளாமணி:5 368/4
மேல்


விண்டன (1)

நாற விண்டன நெய்தலும் நாள்_மது – சூளாமணி:1 19/1
மேல்


விண்டனர் (1)

விண்டனர் படை வீரரே – சூளாமணி:9 1359/4
மேல்


விண்டார் (1)

விண்டார் இல்லா வெம் திறலோன் பொன் சுடர் ஆழி – சூளாமணி:10 1738/1
மேல்


விண்டால் (1)

ஏக மெய்யும் விண்டால் இயையார்களே – நீலகேசி:2 214/4
மேல்


விண்டாள் (1)

விண்டாள் உயிர் பின்னும் வெற்று உடலம் ஆயினாள் – சூளாமணி:9 1470/4
மேல்


விண்டு (18)

வெம் தழலின் நைந்து உருகி விண்டு ஒழுகும் முகனே – யசோதர:5 290/4
விண்டு வாழுநர் மேல் நகும் வேலினாய் – சூளாமணி:5 335/4
விண்டு அமர்ந்து ஒழுகுவ மதுக்கள் வீழ்ந்து உராய் – சூளாமணி:5 379/2
தளையின் விண்டு தேன் தயங்கிய தடம் கொள் தார் மார்ப – சூளாமணி:7 703/1
வேரலோடும் மிடைந்து இருண்டு விண்டு விடார் – சூளாமணி:7 736/2
விண்டு மாலை மாதராரின் மேவு நீர கானமே – சூளாமணி:7 790/4
புது நாள்_மலர் விண்டு பொழிந்து இழியும் – சூளாமணி:7 800/1
உவை ஒண் துறை விண்டு ஒளி விம்ம நகும் – சூளாமணி:7 805/3
விண்டு வளர் சோதி கொள் விமானமது சேர்வாள் – சூளாமணி:8 867/3
நின்ற நாண் எனும் நீள் கன்னி சிறை விண்டு காளை திண் தோள் – சூளாமணி:8 1111/1
விண்டு சுடர் தயங்கு மேதகு மா மாணிக்கம் – சூளாமணி:10 1656/1
விண்டு அழி நிறையள் ஆகி மெல்லவே நடுங்கி நாணி – சூளாமணி:10 1825/1
விண்டு உதிர் வினையினன் வேந்தன் ஆயினான் – சூளாமணி:11 1901/4
விண்டு ஆங்கு வெவ்_வினை வெரூஉ உதிர நூறி விரிகின்ற மெய்ஞ்ஞான சுடர் விளக்கும் மாட்டி – சூளாமணி:11 1910/1
விண்டு ஈங்கு இதனை வெகுளார் விடல் வேண்டுவன் யான் – நீலகேசி:0 3/2
விண்டு நீண்டன வேய்களும் வாகையும் விரவி – நீலகேசி:1 28/1
விண்டு அவா கொண்டு உணரின் வேறுவேறாம் அன்றோ – நீலகேசி:1 128/4
விண்டு அங்கு அவையவை வேறு உளது ஆதலும் வேண்டும் அன்றோ – நீலகேசி:5 495/3
மேல்


விண்டென (1)

முள் உடை கனி முறுகி விண்டென
கள் உறைத்-தொறும் கழுமி ஊற்று அறா – சூளாமணி:7 579/2,3
மேல்


விண்ணகம் (2)

விண்ணகம் விளங்கு திங்கள் வெண்குடை நிழலின் வைகி – சூளாமணி:3 100/3
விண்ணகம் புகழும் நீர்மை விழு கலம் பரப்பி ஆர – சூளாமணி:10 1829/1
மேல்


விண்ணப்பம்செய்தாள் (1)

விரும்பினள் சென்று வேந்தற்கு இறைஞ்சி விண்ணப்பம்செய்தாள் – சூளாமணி:10 1562/4
மேல்


விண்ணப்பம்செய்யும் (1)

வெம் கண் இரு_வினையை அற வென்றாய் முன் நின்று விண்ணப்பம்செய்யும் விழு தகைமை உண்டோ – சூளாமணி:11 1912/4
மேல்


விண்ணவர் (2)

விண்ணவர் உலகமூம் வியப்ப ஏத்தினாள் – சூளாமணி:4 213/4
விண்ணிடை இழிந்து வந்த விண்ணவர் கிழவன் ஒப்பாய் – சூளாமணி:8 970/1
மேல்


விண்ணிடை (5)

விண்ணிடை விளங்கும் காந்தி மிகு கதிர் மதியம் தீர்ந்தே – யசோதர:2 134/1
மிக நவின்று இறைவனை வணங்கி விண்ணிடை
பகல் நகு சுடர் ஒளி படர ஏகினார் – சூளாமணி:4 208/3,4
வெம் சுடர் விலங்க நீண்டு விண்ணிடை விரிந்தது அன்றே – சூளாமணி:8 851/4
விண்ணிடை இழிந்து வந்த விண்ணவர் கிழவன் ஒப்பாய் – சூளாமணி:8 970/1
ஈண்டினர் விண்ணிடை அமரர் என்பவே – சூளாமணி:9 1209/4
மேல்


விண்ணின் (6)

விண்ணின் மேல் இன்பம் அல்லால் விழை பயன் வெறுத்து நின்ற – யசோதர:1 45/3
விண்ணின் மேல் வருவாரொடு – சூளாமணி:9 1364/3
விண்ணின் மேல் செரு வல்லனே – சூளாமணி:9 1364/4
விண்ணின் மேலும் மிக்கதே – சூளாமணி:9 1375/4
விண்ணின் ஆறு எதிர்ந்து வந்தாய் வேற்கு இரையாகி என்றான் – சூளாமணி:9 1446/4
விண்ணின் செல்வ செம் கதிரோன் போல் விளையாடி – சூளாமணி:10 1742/3
மேல்


விண்ணினது (1)

விண்ணினது அளவு மேல்வந்த வேல் படை – சூளாமணி:9 1267/1
மேல்


விண்ணினுக்கு (1)

விண்ணினுக்கு உளது என்று எண்ணி வெய்து உயிர்த்து உய்தல் செல்லாள் – யசோதர:2 95/3
மேல்


விண்ணினை (1)

விண்ணினை சுழல ஓடும் வெய்யவன் என்னும் பேரார் – சூளாமணி:5 268/2
மேல்


விண்ணும் (1)

விஞ்சையர் உலகும் மண்ணும் விண்ணும் ஒன்றாயதே போல் – சூளாமணி:9 1550/1
மேல்


விண்ணுளார்-கொல் (1)

மின் திகழ் மேனியார்-கொல் விஞ்சையர் விண்ணுளார்-கொல்
அன்றி இ உருவம் மண்_மேலவர்களுக்கு அரியது என்றால் – யசோதர:1 61/2,3
மேல்


விண்ணுற (1)

விரிந்த வெண்குடை வீழவும் வேந்தர் விண்ணுற ஏறவும் – உதயணகுமார:3 181/1
மேல்


விண்மிசையவர்கள் (1)

விண்மிசையவர்கள் போல வேண்டிய விளைக்கும் செல்வ – சூளாமணி:6 547/3
மேல்


வித்தக (1)

வீணை நல் கிழத்தி நீ வித்தக உருவி நீ – உதயணகுமார:2 145/1
மேல்


வித்தகம் (1)

வித்தகம் பெரிது உடைய விசித்திர உருவ நல் மலரால் – நீலகேசி:2 152/3
மேல்


வித்தகர் (1)

வித்தகர் புகழும் ஏர் ஆர் வெள்ளி வெண் குடை ஒன்று ஓங்கி – சூளாமணி:8 934/2
மேல்


வித்தி (1)

ஊன் அமர் குழம்பு பொங்க உழுதிட்டு வென்றி வித்தி
ஏனவர் செவிகள் ஆர இரும் புகழ் விளைப்பன் என்றான் – சூளாமணி:9 1199/3,4
மேல்


வித்திடல்பாலது (1)

வீங்கிய தவத்திற்கு இன்னும் வித்திடல்பாலது என்றான் – சூளாமணி:11 1842/4
மேல்


வித்தின் (4)

வெந்து இங்கு வித்தின் அனைத்து ஆகிய வீடு கண்டான் – நீலகேசி:4 400/4
வித்தின் வழியான் உரை நீயும் வெள்யானை என்றாள் – நீலகேசி:4 421/4
வித்தின் வழி வழி தோன்றும் முளை கிளை – நீலகேசி:5 573/1
வித்தின் ஆய வினை விகற்பாம் பிற – நீலகேசி:10 875/4
மேல்


வித்தினான் (1)

தஞ்சம் ஆர் தன் புகழ் தயங்க வித்தினான் – சூளாமணி:9 1408/4
மேல்


வித்தினில் (1)

மெய்யறிவு_இலாமை என்னும் வித்தினில் பிறந்து வெய்ய – சூளாமணி:4 198/1
மேல்


வித்தினின் (1)

வெத்த அ வித்தினின் வேறு அன்று வீடு இது – நீலகேசி:5 573/3
மேல்


வித்தினுள் (1)

வித்தினுள் உண்டு என வேண்டுதி நீள் பனை – நீலகேசி:7 776/2
மேல்


வித்து (3)

அற கெடல்-தான் அது என்னில் அட்டக வித்து வெந்து ஆம் – நீலகேசி:4 445/2
வித்து என்றும் வெந்தால் முளையலதாய் எண்மை – நீலகேசி:4 458/1
பொய் கைசெய்தே சொன்ன பூவொடு வித்து உரை – நீலகேசி:5 596/3
மேல்


வித்து-அதுவும் (1)

முழு வித்து-அதுவும் முளையாது உளது ஆம் – நீலகேசி:6 706/2
மேல்


வித்தும் (2)

பஞ்சி நன்று ஊட்டப்பட்ட மாதுளம் பருவ வித்தும்
மஞ்சி நின்று அகன்ற சாகை மலரிடை வடிவு காட்டும் – சூளாமணி:5 275/1,2
வல்_வினை விளைத்த மாந்தர் மற்று அதன் வித்தும் மாட்டி – சூளாமணி:11 1851/1
மேல்


வித்தே (1)

ஈனம்_இல் இன்பம் நிலங்கட்கு வித்தே – சூளாமணி:11 1996/4
மேல்


வித்தை (3)

அரசிளங்குமரர் வித்தை அண்ணல் நீ காண்க என்ன – உதயணகுமார:1 104/2
ஆசு_இலா வித்தை எல்லாம் ஆய்_இழை கொண்டாள் என்றே – உதயணகுமார:1 105/3
வித்தை செய் சனங்கள் மாந்தர் வியந்து அடி வணங்க மின்னும் – உதயணகுமார:5 242/3
மேல்


வித்தை-தன்னையே (1)

தனது வித்தை-தன்னையே தான் நினைக்க வந்த பின் – நாககுமார:4 135/1
மேல்


வித்தொடு (1)

வித்தொடு பூவின்-கண் வேற்றுமை காட்டினும் – நீலகேசி:5 582/1
மேல்


விதம் (3)

விளையாடும் விதம் மலர்ந்த விதம் மலர்ந்த மணி தூவும் – சூளாமணி:7 747/2
விளையாடும் விதம் மலர்ந்த விதம் மலர்ந்த மணி தூவும் – சூளாமணி:7 747/2
விதம் எழு களிறுகள் பல மிடைந்தவே – சூளாமணி:11 1881/4
மேல்


விதலை (2)

வெருளுமாறு உள்ளம் எல்லாம் வெருண்டு மெய் விதலை கொண்டார் – சூளாமணி:9 1135/4
வெருவிய மனத்தினன் விதலை மேனியன் – சூளாமணி:10 1596/3
மேல்


விதலைகள் (1)

மெல்கு பூம் துகில் விரித்தவா வருகின்ற விதலைகள் மிக நோக்காய் – சூளாமணி:8 887/4
மேல்


விதனம் (1)

விதனம் இன்றி நல் வேகவதியுடன் – உதயணகுமார:5 294/2
மேல்


விதனமும் (1)

விதனமும் படாய் அது மெய்யும் ஆகுமே – நீலகேசி:8 802/4
மேல்


விதி (14)

கூறு நல் விதி புணர்ந்து குறைவு இன்றி செல்வம் ஆம் முன் – உதயணகுமார:1 4/2
பின்றை அறவுரைகள் பெருமிதமாய் கேட்டு விதி
வென்ற பரமன் அடி விமலமாய் தான் பணிந்து – நாககுமார:1 38/2,3
விதி மகிழ்பவர் மதி மகிழ்வுற விரவுற்றன விரிவே – சூளாமணி:6 436/4
விதி வழகு உடை விரி இலையிடை வெறி விரவிய வேரி – சூளாமணி:6 437/3
விதி நகும் விமானம் என்னும் கற்பகம் விரிந்த போழ்தில் – சூளாமணி:8 858/3
விதி நனி துரப்ப மீட்டும் நினைப்பதே விளைக்கும் உள்ளம் – சூளாமணி:8 990/2
விதி படு மனிசரை வெருவி மீண்டனர் – சூளாமணி:9 1381/2
விதி தரு நீல மேனி விரிந்து ஒளி துளும்ப நின்றான் – சூளாமணி:9 1438/2
விதி செய் வினையும் வினை வெல் வகையும் – சூளாமணி:11 1920/2
அவண் ஒத்த தத்தமது விதி வகையாம் அதிபதியே – சூளாமணி:11 2061/4
விதி மாண்ட நரகமும் புன் விலங்குகளும் சேராமை – சூளாமணி:11 2067/2
வென்றார்-தம் நூலின் விதி மெய்ம்மை உணர்ந்தவரே – நீலகேசி:1 124/4
மேல் ஒத்து இயன்ற விதி விகற்போடு – நீலகேசி:7 732/3
விதி அது ஆதலின் வேதத்தை யாம் சொல்லும் கீதத்தை போல் – நீலகேசி:9 832/3
மேல்


விதித்தனராய் (1)

விழவு இன்னணமாக விதித்தனராய்
கழுவும் மணி போல்பவள்-தன் கடி நாள் – சூளாமணி:8 1074/2,3
மேல்


விதியில் (1)

சுற்றுபு யான் விதியில் தொழுவேனே – நீலகேசி:1 143/4
மேல்


விதியின் (6)

விதியின் நான் வீணை கற்க வேந்த நீ அருள்க என்றாள் – உதயணகுமார:4 190/4
மேகம் இவண் வருக எனின் வரும் அதுவும் விதியின்
ஏக மனராம் முனிவர் பெருமை இது ஆகும் – யசோதர:5 269/2,3
வெய்ய தீ_வினை வெருவுறு மா தவம் விதியின் நின்று உதிகொண்டான் – யசோதர:5 324/1
விண் அரும் கலம் எலாம் விதியின் எய்தினும் – சூளாமணி:4 228/2
மீளுமாறு அமைப்பன் என்று வேண்டுவ விதியின் ஈந்தான் – சூளாமணி:7 672/4
மெய்யும் மிடைவுற்ற இதுவால் விதியின் வண்ணம் – சூளாமணி:11 2032/4
மேல்


விதியினால் (1)

விழிக்கும் ஆறும் வினைய விதியினால் – நீலகேசி:3 238/4
மேல்


விதியினின் (1)

விதியினின் வினை அட்டார்-தம் வீட்டிடம் இன்னது என்றால் – நீலகேசி:4 425/3
மேல்


விதியினை (1)

விதியினை விலக்கமாட்டா மெலிபவால் வெளிய நீரார் – சூளாமணி:7 668/4
மேல்


விதிர்க்கும் (1)

வெண் கதிர் மணி முத்தம் விதிர்க்கும் மேனியன் – சூளாமணி:9 1206/2
மேல்


விதிர்த்த (1)

செம் களி விதிர்த்த போலும் செம் பொறி சிறு கண் வேழம் – சூளாமணி:8 925/3
மேல்


விதிர்த்திட்டால் (1)

நுனை தலைய நுண் மயிரை நுனி உறீஇ விதிர்த்திட்டால்
அனைத்துணைய தடம் கடலும் அற கிடந்த பிறந்து உழப்பும் – நீலகேசி:2 183/1,2
மேல்


விதிர்த்து (1)

விதுவிது விதிர்த்து அகம் நெகிழ்ந்து மிகை சோரா – யசோதர:5 300/3
மேல்


விது (1)

விது மாண் மிகு சோதி விளங்கு ஒளியான் – சூளாமணி:7 800/4
மேல்


விதுவிது (1)

விதுவிது விதிர்த்து அகம் நெகிழ்ந்து மிகை சோரா – யசோதர:5 300/3
மேல்


விதூடகன் (2)

மின் தவழ் வேலினாற்கு விதூடகன் உழையன் ஆனான் – சூளாமணி:10 1564/4
வேடம் மேவிய விதூடகன் ஓடி – சூளாமணி:10 1575/2
மேல்


விதையம் (1)

மானுயர் என்னப்படுபவர்-தாம் மா விதையம் என்னும் – நீலகேசி:1 86/1
மேல்


விந்த (1)

விந்த நாம விலங்கலில் மன்னவன் – யசோதர:3 162/1
மேல்


விந்தக்கிரி (1)

மன்னன் மா மயில் வந்து விந்தக்கிரி
துன்னும் சூழலுள் சூழ் மயிர் முள் உடை – யசோதர:3 176/1,2
மேல்


விபவம் (1)

இந்திர விபவம் பெற்ற இமையவர் இறைவரேனும் – யசோதர:1 42/3
மேல்


விபுலம் (2)

சற்கிரி விபுலம் மன்னும் சாரல் அம் வனத்தில் சென்று – உதயணகுமார:1 14/2
இஞ்சி சூழ் புரத்து மேல்-பால் இலங்கிய விபுலம் என்னும் – நாககுமார:1 11/1
மேல்


விம்ம (6)

உவை ஒண் துறை விண்டு ஒளி விம்ம நகும் – சூளாமணி:7 805/3
விண் இயல் அம் நறும் புகையும் காழ் அகிலும் விசும்பு இவர்ந்து விம்ம மூட்டி – சூளாமணி:8 1036/2
கந்துள் உமிழும் கரிய சூழ் புகைகள் விம்ம
வந்து சுடர் ஏந்தி வலனே சுழல மாட்டி – சூளாமணி:8 1101/1,2
விஞ்சையர் அதனை கண்டு மெய் பொதிர் எறிந்து விம்ம
வெம் சினம் கனன்று மீட்டும் விஞ்சையன் அவனை நோக்கி – சூளாமணி:9 1140/1,2
வடம் தவழ் இள முலை விம்ம மங்கையர் – சூளாமணி:10 1685/1
கண்ணின் செல்வம் கண்டவர் கண்டே மனம் விம்ம
மண்ணின் செல்வம் வைகலும் வைகல் மகிழ்வு எய்தி – சூளாமணி:10 1742/1,2
மேல்


விம்மலோடு (1)

மீட்டு உரை கொடாது சால விம்மலோடு இருப்ப நோக்கி – சூளாமணி:6 517/2
மேல்


விம்மவும் (2)

முகில் இசை என முழா முரன்று விம்மவும்
துகிலிகை கொடி_அனார் மின்னின் தோன்றவும் – சூளாமணி:2 41/2,3
வேரி மாலை விம்மவும் விளங்கு பூண் துளும்பவும் – சூளாமணி:6 499/1
மேல்


விம்மி (9)

முடி மிசை திவள வேந்தர் முறைமுறை பணிய விம்மி
அடி மிசை நரலும் செம்பொன் அதிர் கழல் அரசர்_ஏறே – சூளாமணி:5 269/3,4
ஆவி கொள் அகில் புகையுள் விம்மி அவர் ஒண் கண் – சூளாமணி:6 455/2
வெறியும் வேரியும் விம்மி விரிந்து தேன் – சூளாமணி:7 645/3
மூரி முழா ஒலி விம்மி முரன்று எழு – சூளாமணி:7 653/1
எழுந்து ஒலி சிலம்ப விம்மி இணர்கொண்ட மணிகள் எல்லாம் – சூளாமணி:8 853/4
சென்று தேன் பகர்ந்து செம்பொன் கலம் சிந்தி திளைத்து விம்மி
அன்று அவன் ஆர்வ வெள்ள கடலிடை அழுந்திற்று அன்றே – சூளாமணி:8 1111/3,4
புலத்தினது அளவு நீங்கி பொம்மென உயிர்த்து விம்மி
பிலத்தினது அளவில் பேழ் வாய் பிறழ்ந்து இலங்கு எயிற்றது ஆகி – சூளாமணி:9 1440/2,3
குழல் அமர் கிளவியார்-தம் கூந்தலுள் குளித்து விம்மி
எழில் அகில் ஆவி போர்ப்ப இரு விசும்பு இருண்டது அன்றே – சூளாமணி:10 1700/3,4
மிடைந்த தோள் நெகிழ விம்மி மெல்_இயல் வெருவலோடும் – சூளாமணி:10 1707/2
மேல்


விம்மிதத்தனாய் (1)

மீட்டு ஒர் சொல் கொடா விம்மிதத்தனாய்
ஈட்டு மோனியாய் இருந்த பெற்றியும் – சூளாமணி:7 588/3,4
மேல்


விம்மிய (3)

வெருளியால் மிதிப்புண்டு ஐயோ விம்மிய மிடற்றள் ஆகி – யசோதர:2 120/2
வெறி கள் விம்மிய விரை விரி தாரவன் இருப்ப – சூளாமணி:6 470/2
வேதிகை விம்மிய ஒண் புறவம் – சூளாமணி:7 813/2
மேல்


விம்மின (1)

நீர் அணங்கு ஒளி வளை நிரந்து விம்மின
ஆர் அணங்கு அலர் மழை அமரர் சிந்தினார் – சூளாமணி:3 72/3,4
மேல்


விம்மு (3)

வேய் நிழல் நிலா இலங்கு வெள்ளி விம்மு பாளை-வாய் – சூளாமணி:4 132/1
கான் அளாய போது அணிந்து காவி விம்மு கள் அளைஇ – சூளாமணி:6 489/3
வேந்தனும் அது கேட்டே விம்மு உயிர்த்த உவகையனாய் – நீலகேசி:2 171/1
மேல்


விம்மும் (1)

கொய்யா விம்மும் கொங்கு அலர் தாரோய் கொடு என்றான் – சூளாமணி:5 318/4
மேல்


விம்முமே (3)

மேவி நின்றவரையும் மெலிய விம்முமே – சூளாமணி:1 11/4
வீச வெள்ளிலோத்திர பொதும்பர் பாய்ந்து விம்முமே – சூளாமணி:4 134/4
வீக்கப்பட்டன மென் முலை விம்முமே – சூளாமணி:4 144/4
மேல்


விம்முற (1)

வேலை சூழ் உலகம் எல்லாம் விம்முற விளைந்தது அன்றே – சூளாமணி:9 1547/4
மேல்


விம்முறு (1)

விம்முறு துயர் சொல் கேட்டு வீரன் அ குகை காட்டு என்ன – நாககுமார:3 94/2
மேல்


விமலம் (1)

வெண் திங்கள்-தானும் விமலம் தனக்கு இல்லது அன்றே – நீலகேசி:0 6/2
மேல்


விமலமாய் (1)

வென்ற பரமன் அடி விமலமாய் தான் பணிந்து – நாககுமார:1 38/3
மேல்


விமலன் (3)

வேந்தன் கேட்டு இனியன் ஆகி விமலன் ஆலயத்துள் சென்று – நாககுமார:2 43/1
வென்று அந்த விமலன் மீது விரவிய துதிகள் சொல்லி – நாககுமார:3 92/3
விமலன் உருக்கொண்டனன் நல் வேந்தர் பலர் கூட – நாககுமார:5 163/2
மேல்


விமான (3)

இன் நகை விமான தலம் ஏறுக இனிது என்றான் – சூளாமணி:8 866/4
மின்னின் ஆர்ந்த விமான தலத்திடை – சூளாமணி:8 900/1
விண் இயல் விமான வீதி வெறி கொள மிடைவி வேலோய் – சூளாமணி:8 922/4
மேல்


விமானத்தார் (1)

மின் மாடு மிளிர்ந்து இலங்கும் விமானத்தார் எனின் அல்லால் – சூளாமணி:11 2051/3
மேல்


விமானத்தின் (2)

ஆகாயம் இயல்கின்ற அரு மணி நல் விமானத்தின் அகத்தாள் போலும் – சூளாமணி:9 1534/3
அரு மணி நீள் விமானத்தின் ஆகாய பளிங்கு இயன்ற விளிம்பினாலும் – சூளாமணி:9 1535/1
மேல்


விமானத்து (1)

வீங்கு ஒளி விமானத்து உச்சி வெண் நிலா முற்றம் சேர்ந்தாள் – சூளாமணி:8 989/4
மேல்


விமானத்துள் (1)

தோற்றமும் என்னை துடித விமானத்துள்
ஏற்ற தவத்தவன் தேவு எனல் என்-கொல் – நீலகேசி:5 604/2,3
மேல்


விமானம் (9)

விஞ்சையர் விமானம் தோன்ற மேல் அரும் கலங்கள் ஏற்றி – சூளாமணி:7 678/2
செம் சுடர் திலக செவ்வாய் மகளிரை விமானம் சேர்த்தி – சூளாமணி:7 678/3
வேல் நவில் தட கை வேந்தன் விண் இயல் விமானம் ஒன்று – சூளாமணி:8 846/3
விதி நகும் விமானம் என்னும் கற்பகம் விரிந்த போழ்தில் – சூளாமணி:8 858/3
இலைய நாடகத்து எழில் கெழு விமானம் அஃது இயல்கின்ற விசை-தன்னால் – சூளாமணி:8 888/1
வீ உடை அலங்கல் ஞான்ற மிடை மணி விமானம் சேர்ந்தாள் – சூளாமணி:8 974/4
விஞ்சை அம் பாவை மேய விடை மணி விமானம் சேர்ந்தான் – சூளாமணி:9 1546/3
மணி நகு விமானம் ஒன்று இழிந்து வந்து நம் – சூளாமணி:10 1724/1
வான் இவர் மணி நகை விமானம் ஏறவும் – சூளாமணி:10 1731/1
மேல்


விமானமது (3)

விண்டு வளர் சோதி கொள் விமானமது சேர்வாள் – சூளாமணி:8 867/3
செம் சுடர் விமானமது சேர்ந்தன செறிந்தே – சூளாமணி:8 869/4
பெரும் கலி விமானமது சென்றது பெயர்ந்தே – சூளாமணி:8 871/4
மேல்


விய (1)

விய மர தொழிலவர் வினை முடிந்தது என்று – சூளாமணி:10 1782/3
மேல்


வியக்கும் (3)

வெம் கண்_அனையாய் வியக்கும் நீரதே – சூளாமணி:7 604/4
வெருட்டலன் நினை விழுங்குவன் என தன்னை வியக்கும்
மருள் திறம் இலன் அறி இனி அரு வரை நெடும் கோட்டு – நீலகேசி:1 47/2,3
வியலிடத்து யாரும் வியக்கும் தகையார் – நீலகேசி:6 669/3
மேல்


வியத்தகு (1)

வேண்டி கொண்ட அ வியத்தகு விளங்கு உரு உடையாள் – நீலகேசி:1 62/4
மேல்


வியத்தல் (1)

நொடி வரை அளவில் கீறி நுனித்தது வியத்தல் செய்யா – சூளாமணி:9 1143/2
மேல்


வியதி (1)

வியதி எனினும் வெகுளல் இழுதை – நீலகேசி:6 711/3
மேல்


வியந்தசேனை (1)

வியந்தசேனை மென் கமலமாலதை என விளம்பும் – சூளாமணி:6 472/2
மேல்


வியந்தர (1)

வியந்தர தேவன் வந்து வந்தனைசெய்து நிற்ப – நாககுமார:3 95/1
மேல்


வியந்தரம் (1)

மேலும் இன்ன பல் வியந்தரம் வெருட்டுதல் அறிவான் – நீலகேசி:1 48/3
மேல்


வியந்தரர் (1)

தூ மாண் பவணர் வியந்தரர் சோதிடர் கற்பர் உப்பால் – நீலகேசி:1 87/1
மேல்


வியந்தரரும் (1)

ஈர்_ஐவர் பவணர்களும் இரு_நால்வர் வியந்தரரும்
ஒர் ஐவர் சோதிடரும் ஒரு பதின் மேல் அறுவர் எனும் – சூளாமணி:11 2040/1,2
மேல்


வியந்தரரை (1)

கின்னரர்கள் முதலாய வியந்தரரை கிளந்து உரைப்பின் – சூளாமணி:11 2043/1
மேல்


வியந்தரன் (1)

வாள் கரம் சுழற்றி நிற்பான் வியந்தரன் ஒருவன் என்ன – நாககுமார:3 98/1
மேல்


வியந்திரியோ (1)

விரிவு வான் மடந்தையோ வியந்திரியோ என்மரும் – உதயணகுமார:4 233/2
மேல்


வியந்திலன் (2)

வென்றவன் தியானத்து உள்ளான் வியந்திலன் சிறிதும் வேந்தே – சூளாமணி:6 542/4
யாதும் மற்று அதற்கு உவந்திலன் வியந்திலன் இகலோன் – சூளாமணி:7 726/1
மேல்


வியந்து (17)

வேல் கவின் வேந்தன் காண வியந்து உடன் தழுவிக்கொண்டான் – உதயணகுமார:1 101/4
விசும்பு இயல் குமரர்-தாமும் வியந்து உடன் இருப்ப புள்ளும் – உதயணகுமார:1 106/1
வியந்து பஞ்சவனம் தாண்ட வேயொடு பற்ற வீணை – உதயணகுமார:1 112/3
வியந்து நல் அமைச்சர் தேற்ற வெம் கடும் கானம் புக்கான் – உதயணகுமார:3 151/4
வியந்து அரசு இயம்பும் நீங்கள் வேறு உடல் மறைந்தது என்னை – உதயணகுமார:4 197/4
வேய் மிகு தட கை-தன்னால் வியந்து பந்துடனே ஏந்தி – உதயணகுமார:4 224/1
வித்தை செய் சனங்கள் மாந்தர் வியந்து அடி வணங்க மின்னும் – உதயணகுமார:5 242/3
விரும்பி கொள்ளவே வியந்து கண்டனன் – உதயணகுமார:5 297/4
விரகு நல் குமரனும் வியந்து வந்து கேட்டனன் – நாககுமார:2 66/3
விட மர பழங்கள் எல்லாம் வியந்து நல் துய்த்து இருந்தார் – நாககுமார:4 110/3
வேயிடை_தோளி மெல்ல விழித்தனள் வியந்து நோக்கா – யசோதர:2 94/3
என்று அவன் இயம்ப கேட்டே இருந்தவர் வியந்து நோக்கி – சூளாமணி:3 109/1
வேல் கொள் தானை வீரர்-தம்மை விஞ்சையன் வியந்து நீள் – சூளாமணி:6 498/1
மீட்டு அது மெய்ம்மையாக வியந்து உரை விரிக்கல் ஆமோ – சூளாமணி:6 526/4
வீங்கு பைம் கழல் இளையவன் வியந்து கண் மலர – சூளாமணி:7 728/2
தட வரை அனைய தோளான் தன்னுளே வியந்து நின்றான் – சூளாமணி:9 1143/4
ஆம் என்று ஐ என வியந்து ஆங்கு அன்ன ஆயிரத்தோர் எண் – நீலகேசி:2 153/3
மேல்


வியப்ப (1)

விண்ணவர் உலகமூம் வியப்ப ஏத்தினாள் – சூளாமணி:4 213/4
மேல்


வியப்பு (5)

வீங்கி வந்து இழிந்த போழ்து மெய்யென வியப்பு சென்றேன் – சூளாமணி:7 771/4
பெரியது ஓர் வியப்பு சென்று பட்டது பேசினானால் – சூளாமணி:9 1137/4
வேல் நிரைத்த விரி தானை வேத்து அவையார் வியப்பு எய்த – நீலகேசி:2 175/1
வியப்பு உடை ஆகமம் ஈது என நீயும் விரித்து உரைக்கும் – நீலகேசி:4 375/3
வேந்தும் அ வேத்தவையாரும் வியப்பு எய்தி – நீலகேசி:10 894/2
மேல்


வியப்புறு (1)

வேணுவோடு இனையன பிறவும் வியப்புறு பெரு வனம் வினவின் – நீலகேசி:1 69/1
மேல்


வியப்பெய்துவார்க்கு (1)

வினைய நூலை வியப்பெய்துவார்க்கு எலாம் – நீலகேசி:3 239/2
மேல்


வியப்போ (1)

விரும்பினராய் தொழுது எழுவார் மெய் மறப்பும் உள் மகிழ்வும் வியப்போ அன்றே – சூளாமணி:8 1038/4
மேல்


வியர் (2)

பொடித்த வியர் நீரொடு பொலிந்த சுடர் ஓலை – சூளாமணி:6 454/2
பொடித்தன சிறு வியர் புள்ளி ஒள் எரி – சூளாமணி:7 682/2
மேல்


வியர்த்தாள் (1)

சென்று கடை சேந்து சிறு வாள் நுதல் வியர்த்தாள்
அன்று அரசன் ஆவி உருகும்படி அனன்று – சூளாமணி:10 1608/2,3
மேல்


வியர்ப்ப (1)

குழல் வலம் புரிந்த கோதை குழை முகம் வியர்ப்ப வேட்டான் – சூளாமணி:10 1836/2
மேல்


வியல் (2)

மின் மலர் ஆரம் தாங்கி வியல் நகர் விரும்ப புக்கான் – சூளாமணி:10 1789/4
ஊடுதான் வியல் இடம் உள்ளது இல்லையே – சூளாமணி:11 1887/4
மேல்


வியலகத்து (1)

வியலகத்து ஐந்திற்கும் வேறொன்று காட்டாய் – நீலகேசி:5 580/2
மேல்


வியலவர் (1)

வியலவர் உரையொடு விரோதம் இல்லையே – நீலகேசி:2 225/4
மேல்


வியலிடத்து (1)

வியலிடத்து யாரும் வியக்கும் தகையார் – நீலகேசி:6 669/3
மேல்


வியன் (10)

வெற்றியின் இறைஞ்சி வந்து வியன் மனை புகுந்து இருந்தாள் – நாககுமார:1 39/4
வெய்ய வேல் கண் தாயுடன் வியன் மனை அடைந்தனன் – நாககுமார:2 64/4
விரைசெய் தார் இறைவ இன்று என் வியன் மனை மைந்தனோடும் – யசோதர:2 150/2
ஏர் கலந்து எழுந்த தூம வியன் புகை கழுமி நானம் – சூளாமணி:6 506/2
வெம் திறல் விஞ்சைக்கு ஏற்ற வியன் சிறப்பு இயற்றி வேலோன் – சூளாமணி:9 1202/3
விரும்பு அணி விழவு சாற்றி வியன் முரசு அறைக என்றான் – சூளாமணி:11 1864/4
வீழ உரைத்தேன் வியன் பெரு ஞாலத்துள் – சூளாமணி:11 2020/3
மெய்ப்பாலது அ அரைசர் வீற்றிருக்கும் வியன் உலகே – சூளாமணி:11 2066/4
வேஎதட வியன் மலை மேல் விரி கதிர் மணி விளக்கு ஆதி – நீலகேசி:1 149/3
விண் ஆறு செல்வாள் வியன் மலை போல் தோற்றத்தாள் – நீலகேசி:6 659/2
மேல்


வியாதியால் (1)

வரை மலி வயங்கு தோளாய் வியாதியால் மயங்கினார்க்கு – சூளாமணி:6 520/1
மேல்


வியாதியாளன் (1)

விடம் பெய்தாற்கு நன்று-கொல் வியாதியாளன் தீர்க என – நீலகேசி:4 360/4
மேல்


வியாள (3)

வேய்ந்த வெம் முலையாள் பக்கல் வியாள மாவியாளர் என்னும் – நாககுமார:3 76/1
விண் உறை தேவர் போல வியாள மாவியாளர் வந்தார் – நாககுமார:3 79/4
வியாள மாவியாளர்-தாமும் விழு தவத்து அனயை என்னும் – நாககுமார:5 165/1
மேல்


வியாளம் (2)

விடு கொடா வியாளம் நிற்ப மெல்ல வன் பணிகள் செய்யும் – சூளாமணி:8 912/3
வெம் களி வியாளம் வல்ல விறல்அது வருக என்றான் – சூளாமணி:8 925/4
மேல்


வியாளன் (2)

சிறு தினம் சென்ற பின்பு சீருடன் வியாளன் போந்து – நாககுமார:3 81/1
பல் சன மனையை சூழ பண்பு உடை வியாளன் கண்டு – நாககுமார:3 82/2
மேல்


வியாளன்-தன் (1)

நந்திய வியாளன்-தன் ஊர் மதுரையில் புக்கு இருந்து – நாககுமார:3 86/3
மேல்


வியாளனுக்கு (2)

துன்னிய மகளி-தன்னை சுந்தரி வியாளனுக்கு
மன் இயல் கொடுப்ப மன்னர் இருவரும் இன்புற்றாரே – நாககுமார:3 80/3,4
வேந்தன் அர்த்த ராச்சியம் வியாளனுக்கு அளித்தான் – நாககுமார:5 159/1
மேல்


வியாளனும் (1)

வெற்றி வேல் குமரன் கேட்டு வியாளனும் தானும் சென்று – நாககுமார:3 90/1
மேல்


விரகில் (1)

நகை_விளையாடல் மேவி நர_பதி விரகில் நின்றே – யசோதர:2 130/1
மேல்


விரகின் (1)

மின்னின் மாலையை விரகின் ஏந்தி முன் – உதயணகுமார:5 287/3
மேல்


விரகினால் (2)

வேளை ஈது என்று கொண்டு விரகினால் கயிறு பற்றி – உதயணகுமார:1 84/3
விழைந்த வேந்தன் தேவியை விரகினால் பிரித்திடின் – உதயணகுமார:2 129/3
மேல்


விரகினில் (1)

விரகினில் விடுத்து மன்னன் வெய்து உயிர்த்தனன் இருந்தான் – யசோதர:2 131/4
மேல்


விரகு (1)

விரகு நல் குமரனும் வியந்து வந்து கேட்டனன் – நாககுமார:2 66/3
மேல்


விரகுடன் (2)

விஞ்சு படை மேல் எழாமை விரகுடன் அறிந்து அந்த – உதயணகுமார:2 126/3
வேண்டு அவாம் தனிமை தீர்ந்தே விரகுடன் இன்புற்றானே – உதயணகுமார:4 195/4
மேல்


விரத்தி (1)

பரவு முகில் மாய்ந்திட பார்த்திபன் விரத்தி
விரவி மிகு குமரன் மிசை வீறு முடிசூட்டி – நாககுமார:5 162/2,3
மேல்


விரத (1)

கொல்லாத நல் விரத கோமான் நினை தொழுதார் – நாககுமார:1 36/1
மேல்


விரதத்தோடு (1)

அனைய அ விரதத்தோடு அறிசலம் – நீலகேசி:3 242/3
மேல்


விரதம் (7)

காக்குவது ஏது எனில் விரதம் காக்கவே – யசோதர:5 330/4
மிக்க விரதம் விரி பல ஆயினும் – சூளாமணி:11 2001/1
எல்லா விரதம் இயல்பு ஒக்கும் ஆயினும் – சூளாமணி:11 2002/1
அல்லா விரதம் மனையாயவர்கட்கு – சூளாமணி:11 2002/2
கொல்லா விரதம் குடை மன்ன ஆம் எனின் – சூளாமணி:11 2002/3
நண்ணுபவோ எனின் நண்ணார் நல் விரதம் தலைநின்று – சூளாமணி:11 2046/3
பால் படு விரதம் நோன்மை படை பெரும் தலைவர் ஐவர் – சூளாமணி:12 2109/3
மேல்


விரதியாய் (1)

வென்றாள் மற்று இவள் சம்பு_விரதியாய் திரிந்து எங்கும் – நீலகேசி:4 286/3
மேல்


விரல் (15)

நிலத்தில் நால் விரல் நீங்கி செல்வரும் – உதயணகுமார:6 320/2
புற இதழ் சேர் மரை மலர் மேல் விரல் நால் விட்டு பொன் எயிலுள் மன்னிய புங்கவனும் நீயே – நாககுமார:1 16/2
அம் சுடர் மெல் விரல் சிவப்ப ஆழியின் – சூளாமணி:4 219/3
நரம்பொடு நடந்துள விரல் தலை எயிற்று ஏர் – சூளாமணி:6 456/3
உரம் கொள் தோளவன் விரல் நுதி உற உடைந்து ஒழிந்த – சூளாமணி:7 716/4
வாயின் மேல் விரல் வைத்து நின்று அமரர்கள் மருண்டார் – சூளாமணி:7 724/4
செங்கயல்_கண்ணி தாதை செவ் விரல் குவிய பற்றி – சூளாமணி:8 985/3
அங்கையின் அணங்கின் அணி மெல் விரல் பிடித்து – சூளாமணி:8 1102/2
விள்ளாதவர் சிலர் பின் செல விரல் வீளைகள் விளியா – சூளாமணி:9 1309/4
வெவ் வேல் தெருட்டி ஒரு தோள் நிமிர்த்தி விரல் ஒன்று சுட்டி வரவே – சூளாமணி:9 1333/3
கலம் புரி கன பொன் ஆழி கை விரல் கதிர்ப்ப சூட்டி – சூளாமணி:9 1439/2
செய்யன செறிந்தன திரண்ட விரல் சால – சூளாமணி:10 1607/1
செழும் மலர் தாது கொய்து மெல் விரல் சிவந்த என்பார் – சூளாமணி:10 1642/1
எழு வில் முழம் மூன்று அறு விரல் என்ப – சூளாமணி:11 1946/1
கவை ஒப்பன கை_விரல் ஐந்துகளும் – நீலகேசி:5 492/1
மேல்


விரல்களை (1)

செறிப்பர் விரல்களை சீவுவர் மேனி – சூளாமணி:11 1940/2
மேல்


விரலன் (1)

திரங்கிய விரலன் கையன் சிறுமுகன் சினவு சீர்_இல் – யசோதர:2 105/2
மேல்


விரலால் (3)

தம் பொன் சுடர் ஆழி மெல் விரலால் தைவந்து – சூளாமணி:10 1655/3
செம்பொன் சுருளை மெல் விரலால் திருத்தி செறிந்த தேர் அல்குல் – சூளாமணி:10 1753/1
கொடி அரத்த மெல் விரலால் கொண்டு அரசர் குல வரவு கொழிக்கும் நீராள் – சூளாமணி:10 1801/2
மேல்


விரலி (1)

பந்து அணையும் மெல் விரலி பாடகம் ஒடுக்கி – சூளாமணி:10 1605/1
மேல்


விரலின் (1)

கால்களின் விரலின் நெற்றி கனக்க நன்கு ஊன்றி நின்று – உதயணகுமார:1 101/2
மேல்


விரலினின் (1)

காந்தள் நல் நறு முன்கை கன்னி அ விரலினின்
ஏந்தினள் எடுத்து அடிக்க இறை வளை ஒலிவிட – உதயணகுமார:4 234/1,2
மேல்


விரலும் (2)

நின்ற விரலும் நிலை ஆழ்ந்து முடங்கல் ஆயின் – நீலகேசி:6 726/1
சென்று அ விரலும் என தான் நின் கூற்றது ஆயிற்று – நீலகேசி:6 726/2
மேல்


விரலே (2)

ஒன்று அ விரலே உறல் உண்மையும் இன்மையும் ஆம் – நீலகேசி:6 726/3
என்று அ விரலே இது என்றனள் வேல் கண் நல்லாள் – நீலகேசி:6 726/4
மேல்


விரவ (1)

மெய் ஞலம் விஞ்சையர் விரவ மேல் எலாம் – சூளாமணி:11 1899/3
மேல்


விரவி (17)

விரவி ஒற்றர்கள் வேந்தற்கு உரைத்தலின் – உதயணகுமார:3 169/3
விரவி மிகு குமரன் மிசை வீறு முடிசூட்டி – நாககுமார:5 162/3
விரவி மிக்கிடுதல் இன்றி விளியும் அ தீமை எல்லாம் – யசோதர:2 135/4
வெம் சுடர் விளங்கும் மாடத்து இடைநிலை விரவி தோன்றி – சூளாமணி:7 675/2
தழையோடு உயர் சோலைகள் தாம் விரவி
மழை ஆடும் மலை தடம் ஒத்து உளவே – சூளாமணி:7 806/3,4
கணி முத்து அணி சிந்திய கண் விரவி
மணி முத்த மணல் திடல் ஆகி மறைத்து – சூளாமணி:8 1077/2,3
வெம்பிய கணை மழை விரவி வில்லொடு – சூளாமணி:9 1277/3
தண்டினது ஒலியும் தங்கள் ஆர்ப்பு இசையும் தயங்கு தார் ஆரமும் விரவி
எண் திசை மருங்கும் இடைநிலத்திடையும் இருள் கெழு விசும்பினது அகமும் – சூளாமணி:9 1324/2,3
விரவி வெம் கள வாய் எலாம் – சூளாமணி:9 1360/3
விரிதரு விசும்பிடை விரவி நின்றதே – சூளாமணி:9 1487/4
அந்தர அருவியும் விரவி ஆட்டினார் – சூளாமணி:9 1497/3
ஒலி கல ஒலிகளும் விரவி ஊழி நீர் – சூளாமணி:10 1713/2
இரு புடை கிளைகளும் விரவி இன்னணம் – சூளாமணி:10 1773/1
வேலை-வாய் கரும் கடலுள் வெண் சங்கும் மணி முத்தும் விரவி எங்கும் – சூளாமணி:10 1813/1
நா விரவி நாம் உரைப்ப நால் வகையாய் விரியும் அவை – சூளாமணி:11 2039/3
மின் இவர் விளங்கும் தாமம் என இவை விரவி வீசி – சூளாமணி:12 2122/2
விண்டு நீண்டன வேய்களும் வாகையும் விரவி
இண்டும் ஈங்கையும் இருள்பட மிடைந்து இவற்றிடையே – நீலகேசி:1 28/1,2
மேல்


விரவிய (12)

விரவிய தவத்தனாக வேண்டுவது எண்ணம் என்றான் – உதயணகுமார:1 22/4
வென்று அந்த விமலன் மீது விரவிய துதிகள் சொல்லி – நாககுமார:3 92/3
பனி மலர் விரவிய படலை மார்பினான் – சூளாமணி:4 206/2
விதி வழகு உடை விரி இலையிடை வெறி விரவிய வேரி – சூளாமணி:6 437/3
புனல் விரவிய துளிர் பிதிர்வது புரி முத்து அணி மணல் மேல் – சூளாமணி:6 439/1
மினல் விரவிய சுடர் பொன் ஒளிர் மிளிர் வேதிகை மிகை ஒண் – சூளாமணி:6 439/2
கனல் விரவிய மணி இடை கனகம் கணி அணி திரளின் – சூளாமணி:6 439/3
அனல் விரவிய அலர் அணியது ஒர் அசோகம்-அது கண்டான் – சூளாமணி:6 439/4
விரவிய செவி பிற விளிகொளல் இலவே – சூளாமணி:8 940/4
விரவிய விழவொடு வேள்விக்கு ஒத்து அரோ – சூளாமணி:9 1554/3
ஒண் சுடரும் விரவிய நல் வரை மார்பன் உலகிற்கு ஓர் திலதம் கண்டாய் – சூளாமணி:10 1814/4
வெப்பமும் தட்பமும் மிக்கு விரவிய யோனியவாய் – நீலகேசி:1 81/1
மேல்


விரவிற்று (1)

விண் இயல் இன்பம் விரவிற்று இனிதே – சூளாமணி:5 279/4
மேல்


விரவின (2)

விரை செல் மாவொடு விரவின களிறுகள் மிடைந்தன கடுமான் தேர் – சூளாமணி:8 872/3
விரவின பரவை பல் மீன் மிடை மணி கலாபம் ஆக – சூளாமணி:10 1701/1
மேல்


விரவினவர்-தம் (1)

விரவினவர்-தம் விகற்பம் உரைப்பின் – சூளாமணி:11 1922/2
மேல்


விரவு (4)

விரவு அலர் மழையொடு விழவு செய்கவே – சூளாமணி:8 903/4
கண்ட வரை மேல் விரவு கார் மயிலொடு ஒத்தார் – சூளாமணி:8 1086/4
வில்லினால் விரவு தானை செருவினுள் வீரம்-தன்னால் – சூளாமணி:9 1178/3
விரவு அம் பூம் தளிரும் போதும் மிடைந்தன மிலைச்சுவாரும் – சூளாமணி:10 1633/1
மேல்


விரவுற்றன (1)

விதி மகிழ்பவர் மதி மகிழ்வுற விரவுற்றன விரிவே – சூளாமணி:6 436/4
மேல்


விராய் (4)

ஊடு கொண்ட பொதும்பரொடு உள் விராய்
தோடு கொண்ட பைங்காய் துவள் செந்நெலின் – சூளாமணி:1 31/2,3
விட்டு இலங்கு தொண்டை அம் கனி பிழம்பொடு உள் விராய்
சுட்டி சூட்டு அணிந்து சூளி மை மணி சுடர்ந்து நீள் – சூளாமணி:6 483/2,3
வேய் மறிந்த தோள் விளர்த்து வெவ் உயிர்ப்பொடு உள் விராய்
தோ மறிந்த சூழ் துகில் நெகிழ்ந்து உடுத்து வீழ்ந்து அசைஇ – சூளாமணி:6 487/1,2
திணை விராய் பொய்கையும் திகிரி புள்ளினுக்கு – சூளாமணி:8 1050/1
மேல்


விராவு (1)

உள் விராவு நகை சேர் உரை கேட்டே – சூளாமணி:10 1585/2
மேல்


விரி (46)

விரி நிற மலரும் சாந்தும் வேண்டிய பலவும் ஏந்தி – நாககுமார:2 50/3
மனம் விரி அல்குல் மாய மனத்ததை வகுத்த மாய – யசோதர:2 143/1
தூ விரி தாமரை தொலைத்த கண்ணினன் – சூளாமணி:3 77/2
தீ விரி ஆம்பலின் சிவந்த வாயினன் – சூளாமணி:3 77/3
மா விரி திரு மறு அணிந்த மார்பினன் – சூளாமணி:3 77/4
எரி படு விரி சுடர் இலங்கு பூணினான் – சூளாமணி:3 118/1
காவி பட்டம் கள் விரி கானல் கடல் நாடன் – சூளாமணி:5 311/1
கார் விரி தட கை வேந்தே கழலவர் கருமம் என்றான் – சூளாமணி:5 357/4
வீங்கிய விரி திரை வேலி காவலன் – சூளாமணி:5 397/2
கான் உடை விரி திரை வையம் காக்கிய – சூளாமணி:5 407/1
விதி வழகு உடை விரி இலையிடை வெறி விரவிய வேரி – சூளாமணி:6 437/3
பூ விரி குழல் சிகை மணி பறவை போகா – சூளாமணி:6 455/1
வெறி கள் விம்மிய விரை விரி தாரவன் இருப்ப – சூளாமணி:6 470/2
பூ விரி உருவ கண்ணி பொலம் குழை இலங்கு சோதி – சூளாமணி:6 519/1
மா விரி தானை மன்னா மனிதரது இயற்கை என்றான் – சூளாமணி:6 519/4
விண்டவாம் பிணையல் உக்க விரி மது துவலை மாரி – சூளாமணி:6 557/2
விரி கதிர் செம்பொன் பூத்து விண் அணங்குறுப்ப வீங்கி – சூளாமணி:8 857/4
எழில் விரி நெடு வரை இறைவன்-தன் மகன் – சூளாமணி:8 962/1
அழல் விரி சுடர் ஒளி அருக்ககீர்த்தியும் – சூளாமணி:8 962/2
வெள் ஒளி எயிற்று பேழ் வாய் விரி உளை அரச சீயம் – சூளாமணி:8 968/1
கொங்கு விரி தாரவற்கு நீரொடு கொடுத்தான் – சூளாமணி:8 1099/3
விரி சிறை உவணம் சேர்ந்த வென்றி நல் கொடியினானே – சூளாமணி:9 1181/4
விரி சீர் வட்ட மணி கேடகம் சுழலா நகு வருவான் – சூளாமணி:9 1296/2
விரி நிலை மணி முடி மிளிர்ந்து வீழ்தலும் – சூளாமணி:9 1378/2
நாள் தக விரி மதி நடுங்கி வீழ்வ போல் – சூளாமணி:9 1406/2
கடி மேல் விரி தாரோன் கைத்தலத்தது அன்று – சூளாமணி:9 1519/3
வேய் விரி வெள்ளி குன்றின் விஞ்சையர் உலகம் எல்லாம் – சூளாமணி:9 1551/2
பூ விரி உருவ தாரான் பின் சென்று விடுத்து போந்தான் – சூளாமணி:9 1551/4
பொன் அணி உலகின் வந்த பூ விரி பாரிசாதம் – சூளாமணி:10 1561/2
சுரும்பு இவர் சோலை வேலி துணர் விரி பாரிசாதம் – சூளாமணி:10 1562/1
போது விரி தேம் குழலி பூம் பொழில் அணைந்தாள் – சூளாமணி:10 1614/4
வீறு சேர் விரி கோதையாய் – சூளாமணி:10 1619/2
மீன் உடை விரி திரை வெண் சங்கு ஆர்த்தன – சூளாமணி:10 1734/3
குளம் ஐயால் நற விரி குவளை கண்ணியான் – சூளாமணி:10 1760/3
விரி கதிர் விலங்கல் திண் தோள் குவட்டினை விரும்பிற்று அன்றே – சூளாமணி:10 1834/4
மிக்க விரதம் விரி பல ஆயினும் – சூளாமணி:11 2001/1
மீன் இவர் விரி திரை வேலி காவல் மேல் – சூளாமணி:12 2092/1
மணன் அயர்வன மனை அயலன மது விரி மணி நீலம் – நீலகேசி:1 13/3
விரை தழுவிய விழை தகையன வெறி மலர் விரி ஞாழல் – நீலகேசி:1 14/3
வேஎதட வியன் மலை மேல் விரி கதிர் மணி விளக்கு ஆதி – நீலகேசி:1 149/3
விரி கொள் தண் தளிர் பிண்டி மர நிழல் இருந்து இரு_வினையும் – நீலகேசி:2 156/3
வேல் நிரைத்த விரி தானை வேத்து அவையார் வியப்பு எய்த – நீலகேசி:2 175/1
வேண்டியனவே முடிப்பாய் விரி பொன் எயிலுள் – நீலகேசி:4 401/3
வினை இருள் அடுவன விரி கதிர் இயல்பொடு – நீலகேசி:4 455/1
விழை தாரவரும் விரி கோதையரும் – நீலகேசி:5 465/3
வென்றி உடையன அல்லது சொல்லா விரி_குழலே – நீலகேசி:5 520/4
மேல்


விரி_குழலே (1)

வென்றி உடையன அல்லது சொல்லா விரி_குழலே – நீலகேசி:5 520/4
மேல்


விரிக்கப்பட்ட (1)

இ பொருள் இவைகள் கண்டாய் இறைவனால் விரிக்கப்பட்ட
கைப்பொருளாக கொண்டு கடைப்பிடி கன பொன் தாரோய் – சூளாமணி:4 201/3,4
மேல்


விரிக்கல் (2)

மீட்டு அது மெய்ம்மையாக வியந்து உரை விரிக்கல் ஆமோ – சூளாமணி:6 526/4
விலங்கின் வேதனைகளும் விரிக்கல் வேண்டும் எனில் – நீலகேசி:1 103/2
மேல்


விரிக்கும் (1)

மேலவர் மெய்ப்பொருள் விரிக்கும் வீறு சால் – சூளாமணி:2 57/1
மேல்


விரிகின்ற (4)

கலைத்-தலை மலைத்து விரிகின்ற கடி அல்குல் – சூளாமணி:6 451/2
வெறி மின் விரிகின்ற விறல் ஆழி இறை தோழன் – சூளாமணி:9 1283/1
விரிகின்ற புலமை வீரர் மொழிதலும் காதி-தன்னால் – சூளாமணி:11 1863/2
விண்டு ஆங்கு வெவ்_வினை வெரூஉ உதிர நூறி விரிகின்ற மெய்ஞ்ஞான சுடர் விளக்கும் மாட்டி – சூளாமணி:11 1910/1
மேல்


விரிசிகையன் (1)

முடி விரிசிகையன் மல்லன் முகட்டு எலிச்செவியன் என்பான் – உதயணகுமார:3 164/3
மேல்


விரிசிகையை (2)

துடி இடை விரிசிகையை தோன்றல் மாலை சூட்டினான் – உதயணகுமார:2 134/4
பூவின் மஞ்சரியை போலும் பொற்பு நல் விரிசிகையை
தா_இல் சீர் வேள்வி-தன்னால் தரணீசன் மணந்தான் அன்றே – உதயணகுமார:4 240/3,4
மேல்


விரிசெய்த (1)

நல்லாய் நார்_இன்றியே நாம் முன் விரிசெய்த
எல்லா இமையோர்க்கும் என்றும் இறுதி சார்ந்தது – நீலகேசி:1 114/1,2
மேல்


விரித்த (2)

விரித்த தோலினும் வேண்டியவற்றினும் – உதயணகுமார:1 39/3
வீட்டின் ஆர் நெறி என விரித்த மேலையோர் – நீலகேசி:8 783/2
மேல்


விரித்தவன் (1)

மெல்லவே இவை கேள் என விரித்தவன் உரைக்கும் – நீலகேசி:5 483/4
மேல்


விரித்தவா (1)

மெல்கு பூம் துகில் விரித்தவா வருகின்ற விதலைகள் மிக நோக்காய் – சூளாமணி:8 887/4
மேல்


விரித்தவாறே (1)

விளியாத மெய்ப்பொருளை நீ விரித்தாய் என்கோ நீ விரித்தவாறே மெய்ப்பொருள் விரிந்தது என்கோ – சூளாமணி:11 1905/3
மேல்


விரித்தனன் (1)

வேறு என விரித்தனன் விசேடவாதியே – நீலகேசி:8 788/4
மேல்


விரித்தாய் (2)

கரு மாலை வெவ்_வினைகள் கால் தளர நூறி கடை_இலா ஒண் ஞான கதிர் விரித்தாய் என்றும் – சூளாமணி:11 1904/1
விளியாத மெய்ப்பொருளை நீ விரித்தாய் என்கோ நீ விரித்தவாறே மெய்ப்பொருள் விரிந்தது என்கோ – சூளாமணி:11 1905/3
மேல்


விரித்தாயை (1)

அரு மறையை விரித்தாயை அறிவாரோ அரியரே – சூளாமணி:4 184/4
மேல்


விரித்து (15)

வேதம் நான்கையும் விரித்து அருளுவர் – உதயணகுமார:6 318/1
வேந்தன் வந்து அடி வணங்கி விரித்து ஒன்று வினவினானே – நாககுமார:3 76/4
மன்னவன் மனத்ததை விரித்து அருள் வளர்க்கும் – யசோதர:5 283/1
தார் அணி தயங்க சாத்தி தவிசின் மேல் விரித்து மஞ்சில் – சூளாமணி:8 932/1
வேய்ந்து என விரித்து வீசி விசும்பிடை இழிந்து வந்து – சூளாமணி:9 1443/3
விஞ்சையர்-தம் உலகு ஆளும் விறல் வேந்தர் குழாம் காட்டி விரித்து சொன்னாள் – சூளாமணி:10 1820/4
வேமானியர் என ஐவர் இ தேவர் விரித்து உரைப்பின் – நீலகேசி:1 87/2
நின் மெய் ஆகிய ஞான நிகழ்ச்சி நீ விரித்து உரைத்த – நீலகேசி:2 161/2
விண் கொடுத்தான் அவன் கொடுத்த விரித்து உரைப்பன் கேள் என்றாள் – நீலகேசி:2 205/4
வினையது ஆகிய பெற்றி விரித்து நீ – நீலகேசி:3 242/1
இ பொருள்-கண் நிகழ்ச்சியும் இவை இவையாம் என விரித்து
செப்பினான் ஆதன் தன் சிந்தைக்கு எழுந்தவாறு – நீலகேசி:4 289/1,2
வியப்பு உடை ஆகமம் ஈது என நீயும் விரித்து உரைக்கும் – நீலகேசி:4 375/3
வினை பயத்தின் கூட்டம் விரித்து உரைப்பன் என்னின் – நீலகேசி:5 654/3
விட்ட வடிவு விரித்து நீ காட்டாய் – நீலகேசி:6 701/4
விகாரம் அனைத்தும் விரித்து நீ காட்டாய் – நீலகேசி:6 701/5
மேல்


விரித்தோய் (2)

வீடும் கட்டும் விரித்தோய் நீ வினையின் இன்பம் வெறுத்தோய் நீ – நீலகேசி:1 137/2
இடம் கொள் இன்னா வினை எல்லாம் எரிக்கும் வாயில் விரித்தோய் நீ – நீலகேசி:1 139/2
மேல்


விரிதரு (2)

விரிதரு விசும்பிடை விரவி நின்றதே – சூளாமணி:9 1487/4
விரிதரு திங்களின் விளங்கும் மேனியன் – சூளாமணி:9 1491/1
மேல்


விரிதரும் (1)

கடி மிசை விரிதரும் காமர் கொம்பரின் – சூளாமணி:10 1591/1
மேல்


விரிதலின் (1)

விரிதலின் அதனது உண்மை விளங்கினால் போல வேந்தர் – சூளாமணி:5 274/2
மேல்


விரிந்த (24)

விரிந்த வெண்குடை வீழவும் வேந்தர் விண்ணுற ஏறவும் – உதயணகுமார:3 181/1
உள் விரிந்த புகை கொடி உண்டு என – யசோதர:0 3/1
வீங்கிய கரும கேட்டின் விரிந்த எண்_குணத்தர் ஆகி – யசோதர:1 52/3
வில தகை பூம் துணர் விரிந்த கோதையர் – சூளாமணி:2 47/1
வெம் சுடர் உதயத்து உச்சி விரிந்த வெய்யவனோடு ஒத்தான் – சூளாமணி:3 95/4
பூம் குலாய் விரிந்த சோலை பொழி மது திவலை தூவ – சூளாமணி:4 161/2
மெய்ப்பொருள் தெரிதல் மற்று அ பொருள் மிசை விரிந்த ஞானம் – சூளாமணி:4 201/1
விரிந்த நல் அறிவின் சோதி விளங்கலின் சனங்கள் எல்லாம் – சூளாமணி:4 203/3
விண் அளித்து இலங்கும் வெள்ளி விரிந்த வெண்குடையினாற்கே – சூளாமணி:5 261/4
அணங்கு எழில் விரிந்த நூல் அலர்ந்த நாவினான் – சூளாமணி:5 382/4
விரிந்த வாயொடு பணைத்தன வெளி உகிர் பரூஉ தாள் – சூளாமணி:7 721/2
தண் நிலா விரிந்த முல்லை தாது சேர் தளிர் மிடைந்து – சூளாமணி:7 791/1
வெண் நிலா விரிந்த எல்லை போலும் இங்கு ஒர் பால் எலாம் – சூளாமணி:7 791/4
வெண் நிலா விரிந்த பூணான் வேகமாரதன் நீள் முந்நீர் – சூளாமணி:8 835/3
விதி நகும் விமானம் என்னும் கற்பகம் விரிந்த போழ்தில் – சூளாமணி:8 858/3
புது நனை விரிந்த கோதை பொன்_அனாள் புலம்பு கொண்டாள் – சூளாமணி:8 990/4
தங்கு ஒளி விரிந்த ஆம்பல் தாமரை குவிந்த ஆங்கே – சூளாமணி:8 1031/3
விஞ்சையர் உலகம் எல்லாம் வெய்துற விரிந்த மாற்றம் – சூளாமணி:9 1136/1
கண்டு கவின் விரிந்த காயாம் துணர் இவை – சூளாமணி:10 1656/2
வெம் கதிர் விரிந்த வெய்யோன் விசும்பிடை வெதும்பி வேவ – சூளாமணி:10 1668/3
ஏர் அணி விசும்பின் அம் கேழ் எழு நிலா விரிந்த போழ்தில் – சூளாமணி:10 1702/1
மீன் முக விசும்பிடை விரிந்த வெண் நிலா – சூளாமணி:10 1776/1
வெள்ளில் மாலையும் விரிந்த வெண் தலைகளும் கரிந்த – நீலகேசி:1 30/1
விரிந்த இலையின் வேற்றுமை சொன்னாய் – நீலகேசி:4 363/2
மேல்


விரிந்தது (5)

விரிந்தது இன் இளவேனில் பருவமே – யசோதர:1 10/4
பாங்கு எலாம் செம்பொன் பூப்ப விரிந்தது பருவம் என்றாள் – சூளாமணி:4 161/4
வெம் சுடர் விலங்க நீண்டு விண்ணிடை விரிந்தது அன்றே – சூளாமணி:8 851/4
மேவிய விசும்பிடை விரிந்தது ஒத்ததே – சூளாமணி:8 950/4
விளியாத மெய்ப்பொருளை நீ விரித்தாய் என்கோ நீ விரித்தவாறே மெய்ப்பொருள் விரிந்தது என்கோ – சூளாமணி:11 1905/3
மேல்


விரிந்தவாறு (1)

என்னை-கொல் விரிந்தவாறு எனலும் மன்னனுக்கு – சூளாமணி:5 387/3
மேல்


விரிந்தவை (1)

ஏவலாய் விரிந்தவை எண்_இறந்தவே – சூளாமணி:5 388/4
மேல்


விரிந்தன்றே (1)

வெளிறு_இல் கேள்வியான் பெரும் படை விசும்பிடை நிரந்து ஒளி விரிந்தன்றே – சூளாமணி:8 874/4
மேல்


விரிந்தன (4)

கை விரிந்தன காந்தளும் பூம் சுனை – சூளாமணி:1 17/1
மை விரிந்தன நீலமும் வான் செய் நாள் – சூளாமணி:1 17/2
மெய் விரிந்தன வேங்கையும் சோர்ந்த தேன் – சூளாமணி:1 17/3
நெய் விரிந்தன நீள் இரும் குன்று எலாம் – சூளாமணி:1 17/4
மேல்


விரிந்தாய் (1)

ஒளி ஆகி உலகு ஆகி நீ விரிந்தாய் என்கோ உலகு எலாம் நின் ஒளியின் உள் அடங்கிற்று என்கோ – சூளாமணி:11 1905/1
மேல்


விரிந்து (26)

விரிந்து வத்தவன் வெகுண்டு வில் நூறினான் – உதயணகுமார:1 51/3
வென்றான் வினையின் தொகையாய விரிந்து தன்-கண் – சூளாமணி:0 1/1
நின்று தேன் நிரந்து ஊத விரிந்து அரோ – சூளாமணி:1 18/3
பாய்ந்து எரிந்த போல் விரிந்து பாரிசாதம் ஏர்செய – சூளாமணி:4 133/2
காவியும் செங்கழுநீரும் கமலமும் கண் விரிந்து நளி – சூளாமணி:4 177/1
நீங்க அரு மா நகர்-தம்முள் நிலா விரிந்து
ஓங்கிய சூளாமணியின் ஒளிர்வது – சூளாமணி:5 284/3,4
வெண் நிலா விரிந்து என விளங்கும் மாலையள் – சூளாமணி:5 383/1
மேக சாலம் விரிந்து எதிர் செல்லுமோ – சூளாமணி:7 637/2
வெறியும் வேரியும் விம்மி விரிந்து தேன் – சூளாமணி:7 645/3
வெய்யவாய் தண்ணென் நீலம் விரிந்து என விலங்கி நீண்ட – சூளாமணி:7 673/3
பொன் விரிந்து அனைய பூம் கோங்கும் வேங்கையும் – சூளாமணி:7 754/1
முன் விரிந்து உக்கன மொய்த்த கல் தலம் – சூளாமணி:7 754/2
மின் விரிந்து இடையிடை விளங்கி இந்திரன் – சூளாமணி:7 754/3
வணங்கினவர் ஒளி விரிந்து களி சிறந்து மதி மகிழல் மருளோ அன்றே – சூளாமணி:8 1037/4
வேற்றுமை உடையவாய் விரிந்து தோன்றின – சூளாமணி:9 1208/2
விளக்கிடு குற்றியின் விரிந்து தோன்றுமே – சூளாமணி:9 1407/4
விதி தரு நீல மேனி விரிந்து ஒளி துளும்ப நின்றான் – சூளாமணி:9 1438/2
வெயில் இடை விரிந்து விண் பால் விளங்கி வீழ் இருளை நீக்க – சூளாமணி:9 1456/3
ஐய தலத்தும் மெல விரிந்து அது அயலார் செல்லும் ஆணையாய் – சூளாமணி:9 1478/3
மிக்கு மேல் விரிந்து ஒளி துளும்பும் மேனியன் – சூளாமணி:9 1492/2
கந்தாரம் கொள வீக்கி கடி விரிந்து பூம் பாளை கமழும் காலை – சூளாமணி:9 1539/1
விரிந்து ஒளி சுடர வேந்தர் விளங்கு ஒளி மழுங்க சென்றான் – சூளாமணி:10 1791/4
விரிந்து உயர் வெள்ளி வெண் குடையின் மாடு எலாம் – சூளாமணி:11 1883/1
ஏழாய் அவை விரிந்து எண்பத்துநான்கு நூறாயிரமாம் – நீலகேசி:1 76/1
மீட்சி இலதாய் விரிந்து உந்திய இன்ப வெள்ள – நீலகேசி:1 121/3
புத்தாத்துமாக்-கண் புரிந்தோ விரிந்து எங்கும் – நீலகேசி:7 746/2
மேல்


விரிந்தும் (1)

எண்_இலா சுடர் சுட விரிந்தும் நாண் விடா – சூளாமணி:3 83/3
மேல்


விரிப்ப (1)

மெய்ந்நெறி இது என விரிப்ப கேட்டிருந்து – நீலகேசி:8 790/1
மேல்


விரிப்பாம் (2)

உன்னத மகிமை மிக்கான் உதயணன் கதை விரிப்பாம் – உதயணகுமார:1 2/4
கொந்து அலர் ராசன் நாககுமரன் நல் கதை விரிப்பாம் – நாககுமார:1 1/4
மேல்


விரிப்பான் (1)

தோடு வார்ந்தால் ஒப்ப சொல் விரிப்பான் போல் பாவம் – நீலகேசி:5 475/2
மேல்


விரிப்பில் (1)

விலங்குடன் சாதி விரிப்பில் பெருகும் – சூளாமணி:11 1956/1
மேல்


விரிப்பும் (1)

வேதனையொடு குறி செய்கை இல என விரிப்பும்
போதியால் அங்கு ஓர் புற்கலன் உளன் என புணர்ப்பும் – நீலகேசி:5 480/2,3
மேல்


விரிய (1)

விரிய பெற்ற பின் வென்றிடுகிற்குமே – சூளாமணி:7 643/4
மேல்


விரியா (2)

விரைவாய் நிவந்து விரியா விரியா – சூளாமணி:7 745/2
விரைவாய் நிவந்து விரியா விரியா
புரை-வாய் அசும்பு புலரா புலரா – சூளாமணி:7 745/2,3
மேல்


விரியும் (12)

வெம் சுடர் விரியும் முந்நீர் வேதிகை மீது இட்டன்றே – சூளாமணி:2 38/4
விண் இயல் கதிரினால் விரியும் வேந்தரும் – சூளாமணி:4 234/2
வீழ் கதிர் விளங்கு வட்டம் வெள்ள நீர் விரியும் அன்றே – சூளாமணி:5 260/3
திரை ஆர் கடல் அளவே செல விரியும் நனி சிறுகும் – சூளாமணி:9 1314/2
மேல் நிலா விரியும் வெள்ளி வெண் குடை விசும்பு காப்ப – சூளாமணி:10 1556/2
கள் அவிழ் கண்ணியாய் விரியும் நாள் என – சூளாமணி:10 1590/3
பூ விரியும் நறு மேனி பொன் இலங்கு நிமிர் சோதி – சூளாமணி:11 2039/1
நா விரவி நாம் உரைப்ப நால் வகையாய் விரியும் அவை – சூளாமணி:11 2039/3
இது ஒன்று இடையூறு இரண்டாய் விரியும்
அது அன்றி மெய் பிணியும் மூன்றாய் அலரும் – நீலகேசி:1 109/3,4
விரியும் என அது வேண்டுகின்றாய் அற கெட்டமைக்கேல் – நீலகேசி:4 390/2
கயல் மீன் இரிய கழுநீர் விரியும்
வயல் மாண்பு உடைய வளமைத்து எனவும் – நீலகேசி:5 467/1,2
சிறந்து சிறந்து ஆங்கு உணர்ச்சி விரியும் திறம் அரிதால் – நீலகேசி:5 511/2
மேல்


விரிவது (2)

ஏழையர் கவரி ஏந்த எரி கதிர் விரிவது ஒத்தான் – சூளாமணி:8 933/3
நின்று ஒளி விரிவது ஓர் நிலவு வேதிகை – சூளாமணி:8 1041/3
மேல்


விரிவன (10)

மரு இனியன மது விரிவன மலர் அணிவன வகுளம் – சூளாமணி:6 431/1
வரி மருவிய மதுகரம் உண மணம் விரிவன நாகம் – சூளாமணி:6 431/3
பொரி விரிவன புது மலர் என புன்கு உதிர்வன புறனே – சூளாமணி:6 431/4
வளர் கொடியன மணம் விரிவன மல்லிகையொடு மெளவல் – சூளாமணி:6 434/1
விரிவன என விளங்கு எயிற்றொடு ஆயிடை – சூளாமணி:9 1413/2
குரு உடையன கொடி மிடைவொடு குலை விரிவன கோடல் – நீலகேசி:1 15/1
முருகு உடையன முகை விரிவன முறி அலர்வன முல்லை – நீலகேசி:1 15/4
வினை உடையன பொழுது இவை என விரிவன கணி வேங்கை – நீலகேசி:1 16/2
விலங்கின் வகையும் விரிவன யான் சொல்ல வேண்டுதியேல் – நீலகேசி:1 77/1
விரிவன துதி ஒலி விளைவது சிவகதி – நீலகேசி:4 453/3
மேல்


விரிவாகு (1)

விரிவாகு மதி அமைச்சர் மிக்க நால் குமரர் பேர்-தாம் – உதயணகுமார:5 253/2
மேல்


விரிவிற்கு (1)

சொல்லா விடும் திறம் என்னோ விரிவிற்கு சூனியமே – நீலகேசி:5 512/4
மேல்


விரிவிற்று (1)

பின்னிய காதல் வெள்ளம் பெருகிய விரிவிற்று ஆகி – சூளாமணி:8 964/3
மேல்


விரிவு (2)

விரிவு வான் மடந்தையோ வியந்திரியோ என்மரும் – உதயணகுமார:4 233/2
விண் கவர் சோதி தண் கதிரோன் போல் விரிவு எய்தி – சூளாமணி:10 1739/3
மேல்


விரிவுறு (1)

விரிவுறு இ நிலத்திடை வேறு கண்டது இல் என்பார் – உதயணகுமார:4 233/4
மேல்


விரிவே (2)

விதி மகிழ்பவர் மதி மகிழ்வுற விரவுற்றன விரிவே – சூளாமணி:6 436/4
விரிவே அவை ஓரின் வேதனை வேறு இல்லையாம் பிறவே – நீலகேசி:5 505/4
மேல்


விருக்கமூலி (1)

விருக்கமூலி ஆகலும் வெள்ளிடை உறைதலும் – நீலகேசி:4 355/1
மேல்


விருக (1)

விண் நலம் கனியும் சீர்த்தி விருக வெல் கடி கொள் பேரான் – சூளாமணி:8 831/3
மேல்


விருத்த (1)

விருத்த நிலைமையும் வேண்டலம் யாம் என வேண்டுகின்றீர் – நீலகேசி:5 500/1
மேல்


விருந்தினம் (1)

விழவு அயர் விசும்பினார்க்கு விருந்தினம் ஆதும் என்பார் – சூளாமணி:9 1160/4
மேல்


விருந்து (10)

கொல் வாள் ஓச்சியே கூற்றம் விருந்து உண – உதயணகுமார:1 53/2
மாற்றலன்-தனை கூற்று உண வண்மையில் விருந்து ஆர்க என – உதயணகுமார:3 182/3
விருந்து அவை உண விட்டது யானையே – உதயணகுமார:6 324/4
மேவும் நீர்மையளாய் விருந்து ஆயினாள் – சூளாமணி:4 148/4
வேண்டுநர் வேண்டுமாறு விருந்து அயர்ந்து உயரும் வண்ணம் – சூளாமணி:8 920/3
மெய் புடை தெரியமாட்டான் விருந்து கொள் மனத்தன் ஆனான் – சூளாமணி:8 1016/4
மேவி யான் உண்ணும் அமிர்தாய் விருந்து ஆகி – சூளாமணி:8 1118/2
மென் முலை தடங்களும் விருந்து பட்டவே – சூளாமணி:10 1690/4
வெள் அணி விரும்பு-மின் விருந்து போற்று-மின் – சூளாமணி:10 1765/3
வெம் சுடர் கடவுளை விருந்து செய்தவே – சூளாமணி:10 1781/4
மேல்


விருந்துபட்டனகள் (1)

மேவரும் தகைய செல்வம் விருந்துபட்டனகள் தோற்ற – சூளாமணி:10 1555/2
மேல்


விருப்பம் (1)

அறிவரன் சரணம் மூழ்கி அறத்து எழு விருப்பம் உள்ளா – யசோதர:4 256/1
மேல்


விருப்பு (3)

விருப்பு உடை நல் தேவிக்கு வேந்தன் மிக்கு அரற்றுவான் – உதயணகுமார:2 141/4
வென்றிக்-கண் விருப்பு நீங்கா வெம் கண் மா இதனை கொன்றாய் – சூளாமணி:7 772/3
மெள்ள என் தோள் அணைவாள் என்னும் விருப்பு ஆராது – சூளாமணி:8 1121/3
மேல்


விரும்ப (1)

மின் மலர் ஆரம் தாங்கி வியல் நகர் விரும்ப புக்கான் – சூளாமணி:10 1789/4
மேல்


விரும்பி (6)

வேந்தனும் கண்டே விரும்பி வினயம்செய்து இருக்க என – உதயணகுமார:2 132/1
வேட்ட வேடம் விரும்பி நீ காட்டு என – உதயணகுமார:5 265/2
விரும்பி கொள்ளவே வியந்து கண்டனன் – உதயணகுமார:5 297/4
மெய் அகத்து உவகை கூர விரும்பி தன் அருகு கூவி – சூளாமணி:8 1007/3
வேலை அமர் கண்ணி விளையாடுதல் விரும்பி
மேலை அமர் விஞ்சையின் மறைந்து விரை நாறும் – சூளாமணி:10 1603/2,3
ஆடும் நாடகம் அரும் பசி களைகு என விரும்பி
ஊடு போவன் என்று உரைத்துரைத்து உள்ளம் செய்து ஒழியும் – நீலகேசி:1 54/3,4
மேல்


விரும்பிய (4)

வேனில் ஆடல் விரும்பிய போழ்தினில் – யசோதர:1 14/2
அந்தில் ஆடினர் பாடினர் விரும்பிய அரம்பையர் அருகு எல்லாம் – யசோதர:5 327/3
வேறிடத்து உருவல் செய்ய விரும்பிய மனத்தன் ஆனான் – சூளாமணி:8 1023/4
மேய அ பருவம் விரும்பிய மீன் இனம் – சூளாமணி:11 1934/1
மேல்


விரும்பிற்று (1)

விரி கதிர் விலங்கல் திண் தோள் குவட்டினை விரும்பிற்று அன்றே – சூளாமணி:10 1834/4
மேல்


விரும்பினது (1)

மேல் இயல் தெய்வம் கண்டே விரும்பினது அடையப்பட்ட – யசோதர:2 146/1
மேல்


விரும்பினராய் (1)

விரும்பினராய் தொழுது எழுவார் மெய் மறப்பும் உள் மகிழ்வும் வியப்போ அன்றே – சூளாமணி:8 1038/4
மேல்


விரும்பினள் (3)

மெய் பலி கொண்டு நெஞ்சின் விரும்பினள் உவக்கும் என்றாள் – யசோதர:2 136/4
விரும்பினள் சென்று வேந்தற்கு இறைஞ்சி விண்ணப்பம்செய்தாள் – சூளாமணி:10 1562/4
விரும்பினள் போல வினவினள் அன்றே – நீலகேசி:7 733/3
மேல்


விரும்பினன் (1)

விஞ்சை-தாம் பணிசெய்தல் விரும்பினன்
எஞ்சிலா வகையால் இணர் கொண்டவே – சூளாமணி:4 158/3,4
மேல்


விரும்பினான் (2)

கொஞ்சு பைங்கிளி_மொழி-தன் கூடலை விரும்பினான் – உதயணகுமார:2 121/4
வெற்றி வேலவன் கண்டு விரும்பினான் – யசோதர:3 223/4
மேல்


விரும்பு (2)

விரும்பு சிங்கம் ஈன் வீரிய சாபம்-தான் – உதயணகுமார:5 279/3
விரும்பு அணி விழவு சாற்றி வியன் முரசு அறைக என்றான் – சூளாமணி:11 1864/4
மேல்


விரும்பு-மின் (1)

வெள் அணி விரும்பு-மின் விருந்து போற்று-மின் – சூளாமணி:10 1765/3
மேல்


விரும்பும் (2)

விளை பயன் அமரரும் விரும்பும் நீர்மையது – யசோதர:2 74/3
விண்ட மா மலர் பொதும்பு அரங்கமா விரும்பும் நீர் – சூளாமணி:7 788/2
மேல்


விரை (43)

வெள்ளிய மலையில் தேவன் விரை குழலாள் வயிற்றின் – உதயணகுமார:5 249/1
விரை கமழ் பூவும் நீரும் வேண்டிய பலமும் ஏந்தி – உதயணகுமார:6 331/1
விரை செய் தார் வரை செய் மார்ப வினவிய பொருள் இது எல்லாம் – யசோதர:1 69/3
விரை கமழ் குழலி மேவி மெய் துயில் என்று காம_துறையினள் – யசோதர:2 117/3
விரை செறி பொழிலின் உள்ளால் வேனிலின் விளைந்த எல்லாம் – யசோதர:4 258/1
விஞ்சைக்கு இறைவன் விரை சூழ் முடி வேந்தன் மங்கை – சூளாமணி:0 6/1
விரை அமர் கோதையர் வேணு கோலினர் – சூளாமணி:3 90/1
விரை செய் வார் பொழில் விஞ்சையர் சேடி மேல் – சூளாமணி:4 119/3
விரை மலர்ந்த துணர் வீசி விரை ஞாற வரு தென்றல் – சூளாமணி:4 172/3
விரை மலர்ந்த துணர் வீசி விரை ஞாற வரு தென்றல் – சூளாமணி:4 172/3
விரை மணந்த தாமரை மேல் விண் வணங்க சென்றாய் – சூளாமணி:4 187/1
நானங்கள் ஆவன நாவி நறு விரை
வானங்கள் ஆம் வகை மற்றும் ஒன்று உண்டோ – சூளாமணி:5 282/3,4
நளிர் கொடியன நறு விரை அக நறு மலரன நறவம் – சூளாமணி:6 434/2
வெறி கள் விம்மிய விரை விரி தாரவன் இருப்ப – சூளாமணி:6 470/2
விரை கதிர் அலங்கல் செம் கேழ் விண் இயங்கு ஒருவனோடும் – சூளாமணி:6 505/1
விரை மலி விளங்கு பைம் தார் விஞ்சையர் செல்வம்-தானும் – சூளாமணி:6 520/3
விரை கொள் மாலையாய் – சூளாமணி:7 744/4
விரை செல் மாவொடு விரவின களிறுகள் மிடைந்தன கடுமான் தேர் – சூளாமணி:8 872/3
வெள்ளி மண்டபமும் விரை நாறுப – சூளாமணி:8 896/2
இனம் மலர் இடையிடை விரை மழை சொரிவன – சூளாமணி:8 947/2
விரை செறி புரி குழல் வேல் கண் நங்கை-தன் – சூளாமணி:8 1052/1
பேர்ந்தும் ஒரு கால் விரை பெருக்கி மெழுகிட்டான் – சூளாமணி:8 1095/3
விரை ஏந்து தளிர் ஈனல் விழையாய் வாழி தேமாவே – சூளாமணி:8 1126/2
விரை ஏந்து தளிர் ஈனில் வேனில் தென்றல் அலர்தூற்ற – சூளாமணி:8 1126/3
விரை செலல் இவுளி தேரோய் விஞ்சையர் உலகம் ஆளும் – சூளாமணி:9 1133/1
விரை செறி பொழில் கொள் சோலை விஞ்சையர் உலகில் பட்டது – சூளாமணி:9 1134/3
விரை ஒலி விளங்கு தாரான் விளம்பிய வெகுளி மாற்றம் – சூளாமணி:9 1159/2
விரை செலல் இவுளிகள் இடறி வெம் தடி – சூளாமணி:9 1250/3
விரை உடை அலங்கலான் வீழும் ஆயிடை – சூளாமணி:9 1423/2
விரை கிளர் உருவ தெய்வம் இது படை விடுத்த ஆறே – சூளாமணி:9 1430/4
மெழுகி மீது ஓர் மணி ஆரம் வீசி கிடந்த விரை ஆகம் – சூளாமணி:9 1475/2
விரை எடுத்த பூம் தார் விறல் வேந்தர் அஞ்சி – சூளாமணி:9 1520/3
மின் அவிர் சிவிறி-தம்மால் விரை பொழி தாரை வீக்கி – சூளாமணி:9 1540/3
மேலை அமர் விஞ்சையின் மறைந்து விரை நாறும் – சூளாமணி:10 1603/3
விரை தரு பூம் படை மேல் மெல்ல அசைந்தார் – சூளாமணி:10 1652/4
விரை செறி குழல் அம் கூந்தல் மெல்_இயல் வருக என்றான் – சூளாமணி:10 1793/3
விடா மிகை சுழன்று வீழும் விரை கவர் மணி வண்டே போல் – சூளாமணி:10 1823/2
நீர் பலி விரை பலி நிரந்து தேன் இமிர் – சூளாமணி:11 1889/1
பணியொடு நறு விரை மெழுகி பல் மலர் – சூளாமணி:11 1902/1
விரை செறி மணி முடி விலங்க நீக்கினார் – சூளாமணி:12 2099/4
விரை தழுவிய விழை தகையன வெறி மலர் விரி ஞாழல் – நீலகேசி:1 14/3
விரை செலல் இவுளியும் வேழ ஈட்டமும் – நீலகேசி:1 25/1
சொரிவன மலர் மழை துளிகளும் நறு விரை
புரிவன அமரர்கள் புகழ் தகு குணம் இவை – நீலகேசி:4 453/1,2
மேல்


விரைசெய் (2)

விரைசெய் மாலையை வீறுடன் சூட்டவும் – உதயணகுமார:5 280/3
விரைசெய் தார் இறைவ இன்று என் வியன் மனை மைந்தனோடும் – யசோதர:2 150/2
மேல்


விரைந்த (2)

வென்றி காமனுக்கு உரைத்தும் என்று இரைத்து அளி விரைந்த – சூளாமணி:6 466/4
வேர்த்த வேந்தர் பல் குழாம் விரைந்த கூந்தல்_மா குழாம் – சூளாமணி:6 475/4
மேல்


விரைந்தான் (1)

வேல் படை பிடித்து அரசன் வேட்டையின் விரைந்தான் – யசோதர:5 262/4
மேல்


விரைந்து (2)

எழில் கொள் தாரோய் விரைந்து இயங்கல் இங்கு உள்ள நின் – சூளாமணி:7 739/2
வந்திருந்தது உரை விரைந்து வாயிலோய் என சொன்னாள் – நீலகேசி:2 166/4
மேல்


விரையல் (1)

அழிவித்திடுவேன் அய நீ விரையல் – நீலகேசி:6 706/4
மேல்


விரையன (1)

நனை சினையன நகு விரையன நலன் உடையன நாகம் – நீலகேசி:1 16/1
மேல்


விரையின் (2)

நலத்தின் வீங்கிய நளிர் புகழ் இளையவன் விரையின்
நிலத்தின் கம்பமும் நெடு வரை அதிர்ச்சியும் எழுவ – சூளாமணி:7 718/2,3
அம் கலுழ் விரையின் சேற்றோடு அக நகர் அளறு செய்து – சூளாமணி:8 923/2
மேல்


விரையினால் (1)

விரையினால் மெழுகிய வீதி வாய் எலாம் – சூளாமணி:11 1871/1
மேல்


விரையினும் (1)

வெம் புலால் விரையினும் வெறுத்தது இல்லையே – சூளாமணி:9 1388/4
மேல்


விரையும் (3)

விரையும் புகையும் மலரும் பலியின் – சூளாமணி:8 1072/3
செம் சுடர் மணியும் பொன்னும் மாலையும் விரையும் சேர்த்தி – சூளாமணி:9 1550/2
செம் கண் மால் அகலத்து விரையும் தேர்த்து அரோ – சூளாமணி:10 1683/3
மேல்


விரைவாய் (1)

விரைவாய் நிவந்து விரியா விரியா – சூளாமணி:7 745/2
மேல்


விரைவில் (1)

இனையன நினைவை ஓரும் இளைஞரை விரைவில் கொண்டு – யசோதர:1 57/1
மேல்


விரைவின் (1)

வெம்பிய வீரர் போருள் விளிந்ததும் விரைவின் ஓடி – சூளாமணி:9 1424/2
மேல்


விரைவு (1)

வெம் கதிர் பரிதியும் விரைவு தண் பனி – சூளாமணி:5 393/1
மேல்


விரைவொடு (1)

விரைவொடு படுக என வேந்தன் ஏயினான் – நீலகேசி:2 226/4
மேல்


விரோதம் (2)

வியலவர் உரையொடு விரோதம் இல்லையே – நீலகேசி:2 225/4
திருத்தம்_இல் தீ-வயின் நீர் உறை திட்ட விரோதம் அன்றோ – நீலகேசி:5 500/3
மேல்


விரோதமும் (1)

சித்தியும் இல்லாம் திருட்ட விரோதமும்
பொய்த்தல் உள்ளிட்டவும் புல்லும் மற்று என்ன – நீலகேசி:7 741/3,4
மேல்


வில் (54)

விரிந்து வத்தவன் வெகுண்டு வில் நூறினான் – உதயணகுமார:1 51/3
வில் வாள்-தம்முடன் வீரர் அழிந்திட – உதயணகுமார:1 53/3
வாளொடு கை வில் ஏந்தி வயந்தகன்-தன்னோடு எண்ணி – உதயணகுமார:1 84/1
வரிசையில் காட்டி வாள் வில் வகையுடன் விளக்க கண்டான் – உதயணகுமார:1 104/4
வெம் திறல் வேடர் வில் நாண் வெம் நுனை பகழி வீழ – உதயணகுமார:1 118/3
அமைத்து இருவர் வில் கணைகள் அ கதிர் மறைத்தவே – உதயணகுமார:3 180/4
இளம் பிறை நுதல் வேல்_கண்ணி இனிய வில் புருவம் வேய் தோள் – உதயணகுமார:4 229/1
மான வில் கணைக்கு இலக்கா மன்மதன் என்ன கண்டோர் – உதயணகுமார:5 255/2
கன்னல் வில் கணை இல்லா காமனை – உதயணகுமார:5 285/1
அறவி பணி பண அரங்கத்து அமர்ந்தாய் நீயே ஐங்கணை வில் மன்மதனை அகன்றாய் நீயே – நாககுமார:1 16/3
வில் புருவ தனத்தாளை வீணையின் வென்றுகொண்டு – நாககுமார:3 90/2
தங்கிய தவழ் ஒளி தடாவி வில் இட – சூளாமணி:3 88/1
வில் தவழ் சுடர் ஒளி விளங்கும் மேனி அ – சூளாமணி:3 113/2
இலகு வில் மணி வான் இயல் மாடு எலாம் – சூளாமணி:4 120/3
வீங்கு ஒளி மணி குழை மிளிர்ந்து வில் இட – சூளாமணி:5 241/3
மின் மலர்ந்து இலங்கு வில் இலங்க விட்டவே – சூளாமணி:5 375/4
வில் நவில் தட கை விறல் வேல் ஒருவன் வேண்டி – சூளாமணி:6 445/2
இட்ட வில் இரட்டையும் இரண்டு கெண்டை போல்பவும் – சூளாமணி:6 483/1
வண்ண வில் புருவ வாள் கண் வாயுமாவேகை என்பாள் – சூளாமணி:6 532/4
விலங்கு வார் குழை மிளிர்ந்து வில் இட – சூளாமணி:7 574/1
வாளி வில் தட கை வெம் போர் மணி வரை அனைய மார்பின் – சூளாமணி:7 672/2
வில் முரிந்து இருள் முகில் வீழ்ந்த போலுமே – சூளாமணி:7 754/4
தடுத்து வில் உமிழும் செம்பொன் தண்டிகை திரள்கள் தாங்க – சூளாமணி:8 849/1
பொங்கு உளை கலிமாக்கள் புரண்டு வில்
தங்கு ஒளி பலகை தலம் பாவிய – சூளாமணி:8 893/2,3
ஏர் அணி திரு_வில் ஏய்ப்ப இரு வடம் விலங்க வீக்கி – சூளாமணி:8 932/2
சூழ் ஒளி ஆரம் மின்ன சுடர் குழை திரு வில் வீச – சூளாமணி:8 933/2
இன் இசை குழை வில் வீச இனிதின் அங்கு இருந்த நங்கை – சூளாமணி:8 997/3
பஞ்சு இலங்கு அணையின் மேலாள் பரந்து ஒளி திரு_வில் வீச – சூளாமணி:8 1000/2
மன்னிய வில் கை நோக்கி மலர் அணி கணையும் நோக்கி – சூளாமணி:8 1019/3
வேகத்தை மெல்லமெல்ல வில்_வலான் பெருக்கியிட்டான் – சூளாமணி:8 1021/4
வெம் தழல் கனல மூட்டி வில்_வலான் மெலியலுற்றான் – சூளாமணி:8 1024/4
வயிர வில் மனத்தது ஆக கையது வையம் காக்கும் – சூளாமணி:9 1196/3
முரிவன வீரர்-தம் புருவம் மூரி வில்
பரிவு இறை இன்றி இவன் பாடி வட்டமே – சூளாமணி:9 1217/3,4
வில் மலைவார் தனி இன்மையின் விஞ்சையர் – சூளாமணி:9 1241/2
ஒன்று வில் இரண்டு தோள் ஒருவன் எய்யவே – சூளாமணி:9 1255/1
வில் ஒரு கையின் ஏந்தி வெம் கணை குழைய வாங்கி – சூளாமணி:9 1306/1
பொரு வில் பக்கரை போழ்களும் – சூளாமணி:9 1360/2
வரி வில் வாளி மன்னரும் – சூளாமணி:9 1367/3
வாங்கு வில் புகுந்தது வாளி ஒன்று அவன் – சூளாமணி:9 1421/2
வலம்புரி வலத்தது ஆக இடத்தது ஓர் வயிர வல் வில்
கலம் புரி கன பொன் பூணான் கைவந்து புகுந்த அன்றே – சூளாமணி:9 1437/3,4
சக்கரம் தண்டு வாள் சங்கு வில் குடை – சூளாமணி:9 1502/1
மீது ஆடி வில் உமிழும் மிடை மணி ஒண் கலாபங்கள் மிளிர வீக்கி – சூளாமணி:9 1538/3
மன்னிய புகழினான் மேல் வாங்கு வில் புருவம் ஆக – சூளாமணி:9 1542/1
ஓங்கினன் உருவத்தாலும் வில் எண்பது உயர்ந்த தோளான் – சூளாமணி:10 1558/4
தகர வார் குழல் பின் தாழ தாழ் குழை திரு வில் வீச – சூளாமணி:10 1636/3
வெயில் கலந்து இலங்கும் செம்பொன் மிடை மணி குழை வில் வீச – சூளாமணி:10 1665/2
திரு மணி நிழற்றும் செம்பொன் நெடு முடி திரு வில் வீச – சூளாமணி:10 1784/3
சூழி மால் யானை உந்தி சுடர் குழை திரு வில் வீச – சூளாமணி:10 1787/3
எழு வில் முழம் மூன்று அறு விரல் என்ப – சூளாமணி:11 1946/1
முழு வில் ஐஞ்ஞூற்றொடு மு காவதமே – சூளாமணி:11 1946/4
கொடு வில் எயினர்கள் கொல்ல குறைந்தும் – சூளாமணி:11 1962/3
பாடு வண்டோடு சுரும்பு அரற்ற பல் கலம் வயிரம் வில் வீச – நீலகேசி:1 67/2
பேர்_அளவு ஐஞ்ஞூறு வில்
ஓரும் ஓசனை அவை – நீலகேசி:1 92/2,3
வரையா வகை வான் இடு வில் அனையன் – நீலகேசி:6 673/3
மேல்


வில்-கண் (1)

உற புணர்தல் அஞ்சி ஒரு வில்-கண் அவை நிற்ப – யசோதர:5 266/2
மேல்


வில்-அதனை (1)

செயிர்_இல் வில்-அதனை நோக்கி செம் கதிர் பெயரன் சொன்னான் – சூளாமணி:9 1196/4
மேல்


வில்_வலான் (2)

வேகத்தை மெல்லமெல்ல வில்_வலான் பெருக்கியிட்டான் – சூளாமணி:8 1021/4
வெம் தழல் கனல மூட்டி வில்_வலான் மெலியலுற்றான் – சூளாமணி:8 1024/4
மேல்


வில்லவன் (1)

வில்லவன் மொழிதலும் வீர வேந்தர்கள் – சூளாமணி:9 1211/1
மேல்


வில்லால் (3)

வில்லால் செய்த விசாலவட்டம் மேலும் நாலு மருங்கினுமாய் – சூளாமணி:9 1343/3
வில்லால் செய்த விசாலவட்டம்-தன்னால் அந்தில் விலக்கப்பட்டு – சூளாமணி:9 1344/1
பொங்கிய இள மென் கொங்கை மகளிர்-தம் புருவ வில்லால்
அம் கயல் நெடும் கண் என்னும் பகழியால் அழுத்தப்பட்டான் – சூளாமணி:10 1624/3,4
மேல்


வில்லி-தன் (1)

உண்டு எனில் உளைந்து இகல் உருவ வில்லி-தன்
வண்டு உள கணை பயன் மனிதர்க்கு என்றனன் – யசோதர:2 80/3,4
மேல்


வில்லிட (1)

கை மலர் மணி நகை கடகம் வில்லிட
மெய் மலர் அணியினர் வேந்தர் ஆயினார் – சூளாமணி:11 1875/3,4
மேல்


வில்லின் (2)

வில்லின் வாய் பெய்து விளங்கு வெண் பகழிகள் விடுக்கும் – நீலகேசி:1 53/2
வான் இடு வில்லின் வரவு அறியாத வகையன் என்பாய் – நீலகேசி:6 684/1
மேல்


வில்லினது (1)

வில்லினது எல்லை கண்ணால் நோக்கி மெல் அடிகள் பாவி – யசோதர:1 28/1
மேல்


வில்லினர் (3)

பின்னிய ஞாணினர் பிடித்த வில்லினர்
அன்னவர் அடி முதல் காவல் நண்ணினார் – சூளாமணி:3 87/3,4
விண் தவழ் மின்னிடு வாளினர் வில்லினர்
எண் திசையும் இருள் கூர இழிந்தார் – சூளாமணி:9 1231/3,4
வாளினர் வில்லினர் மால் வரை போல்வன – சூளாமணி:9 1242/3
மேல்


வில்லினால் (2)

வில்லினால் விரவு தானை செருவினுள் வீரம்-தன்னால் – சூளாமணி:9 1178/3
அற்ற குந்தம் வில்லினால்
செற்றலன் தெழித்து மேல் – சூளாமணி:9 1370/1,2
மேல்


வில்லினை (1)

வில்லினை ஏற்றி நும் மெய்ம்மை கொளீஇயது – நீலகேசி:4 327/3
மேல்


வில்லும் (5)

நலம் மிகு புகழ் ஆர் மன்ன நாலிருநூற்று வில்லும்
நிலம் மிக கடந்தது என்ன நீர்மையில் தந்த தெய்வம் – உதயணகுமார:1 113/1,2
மேகம் என மின்னினொடு வில்லும் என வல்லே – யசோதர:5 275/1
பற்றிய வில்லும் அம்பும் பாங்குடன் பரித்து வந்தான் – சூளாமணி:9 1305/4
வில்லும் வாளும் வேல்களும் – சூளாமணி:9 1368/1
வில்லும் வீசு குந்தமும் – சூளாமணி:9 1369/2
மேல்


வில்லொடு (1)

வெம்பிய கணை மழை விரவி வில்லொடு
வம்பு பெய் மழை முகில் பொருவ போன்றவே – சூளாமணி:9 1277/3,4
மேல்


வில (1)

வில தகை பூம் துணர் விரிந்த கோதையர் – சூளாமணி:2 47/1
மேல்


விலக்க (4)

வள்ளலும் நடப்பானாக வயந்தகன் விலக்க போந்து – உதயணகுமார:1 47/2
மேல் அவாம் நெடும் கண் ஓட மீட்டு அவை விலக்க மாட்டாள் – சூளாமணி:8 979/3
நாண் நின்று விலக்க நங்கை நடுவு நின்று உருகுகின்றாள் – சூளாமணி:8 982/4
மேல் படை செய்ய செல்லும் வினைவரை விலக்க வைத்தான் – சூளாமணி:12 2109/4
மேல்


விலக்கப்பட்டு (1)

வில்லால் செய்த விசாலவட்டம்-தன்னால் அந்தில் விலக்கப்பட்டு
எல்லா திசையும் சரம் சிந்தி இருள வீழும் எல்லை-தன்னுள் – சூளாமணி:9 1344/1,2
மேல்


விலக்கமாட்டா (1)

விதியினை விலக்கமாட்டா மெலிபவால் வெளிய நீரார் – சூளாமணி:7 668/4
மேல்


விலக்கல் (2)

இ தினம் நகரம் பட்ட விடர்-அது விலக்கல் நல்ல – உதயணகுமார:1 92/3
மிக்கு எழு போதி கை விலக்கல் தக்கது அன்று – சூளாமணி:12 2076/1
மேல்


விலக்கலாமோ (1)

வெருவு_இலர் வாழ்தும் என்பார் வெளிற்றினை விலக்கலாமோ – சூளாமணி:11 1846/4
மேல்


விலக்கி (6)

தன் தனு மேவி சாரா தரத்தினால் விலக்கி பின்னும் – உதயணகுமார:1 118/2
சென்று இடை விலக்கி நின்று ஓர் தெளிந்த உணர்வு எழுந்தது அன்றே – யசோதர:2 123/4
மேல் விளை பழியும் வெய்ய வினைகளும் விலக்கி நின்றார் – சூளாமணி:5 243/3
வெம் கணை தெரிந்தது விலக்கி விறல் வெய்யோய் – சூளாமணி:9 1284/2
வீவு_இல் காமன் வரு வீதி கற்பு வேலியால் விலக்கி
தா_இல் நிறையின் தாழ்-அதனால் பொறியின் வாயில் தாழ்ப்பெய்தார் – சூளாமணி:9 1485/3,4
விளங்கி வெண் மதி செலல் விலக்கி நீள் விசும்பு – நீலகேசி:1 24/3
மேல்


விலக்கிய (2)

திறையின் மாற்றமும் திறையினை விலக்கிய திறமும் – சூளாமணி:7 702/1
வேயின் நன்மை விலக்கிய தோளினாள் – நீலகேசி:5 559/4
மேல்


விலக்கியிட்டு (1)

மல்லுறு காளை-தன் மேல் வராமலே விலக்கியிட்டு
கல்லென கலங்கி வீழ கை சிலை கணை ஏறிட்டான் – சூளாமணி:9 1306/3,4
மேல்


விலக்கு (1)

வெம்பு மால் களி யானை விலக்கு நீர் – சூளாமணி:5 345/1
மேல்


விலக்குகிற்பது (1)

வெருவுறு வினை வலி விலக்குகிற்பது
தருவது சுர_கதி தந்து பின்னரும் – யசோதர:5 329/1,2
மேல்


விலக்குநர் (2)

வினைகளின் விளைவை யாவர் விலக்குநர் என்று நின்றான் – யசோதர:2 143/4
வெண்மதியாயை விலக்குநர் யாரோ – நீலகேசி:5 608/4
மேல்


விலக்கும் (5)

தாழ் வினை விலக்கும் சார்வு தலைப்படா அளவும் என்றான் – சூளாமணி:4 199/4
வெருவு உடை வினை பகை விலக்கும் வீறு சால் – சூளாமணி:4 217/2
ஓவு_இல் அயில் வீசும் ஒருவன் அது விலக்கும்
காவலொடு மீளும் ஒருவன் அவர் கருத்தின் – சூளாமணி:9 1291/1,2
நன்று இது என்றான் வெம் நரகம் புகுதல் விலக்கும் நாவினான் – நீலகேசி:1 39/4
கோயிலை யான் புக விலக்கும் குறை என்னை முறை திருத்தும் – நீலகேசி:2 168/2
மேல்


விலக்குமாறு (1)

இரும் பகை இதனை என்-கொல் விலக்குமாறு என்று தானே – சூளாமணி:7 694/3
மேல்


விலக்குவ (1)

வெம் சுடர் வீதி விலக்குவ கண்டு தம் – சூளாமணி:7 652/3
மேல்


விலக (1)

விலக நின்றது விஞ்சையர் குன்றமே – சூளாமணி:4 120/4
மேல்


விலகி (2)

விலகி வெவ்_வினை வீடு விளைப்பதற்கு – யசோதர:0 1/3
நெறியினில் அறிவது ஊற நின்றனர் விலகி நிற்பர் – யசோதர:5 308/2
மேல்


விலகிய (2)

விலகிய கதிர ஆகி விளங்கு ஒளி கடக கையான் – சூளாமணி:6 511/3
விலகிய கதிர ஆகி விடு சுடர் வயிர கோல – சூளாமணி:6 534/3
மேல்


விலகும் (1)

விலகும் சுடர் ஒளி வீங்கு எழில் தோளாய் – சூளாமணி:11 2006/4
மேல்


விலங்க (5)

காவி என ஊதுவன கைத்தலம் விலங்க
மேவி இவை காந்தள் என வீழ மிக நொந்தார் – சூளாமணி:6 455/3,4
வெம் சுடர் விலங்க நீண்டு விண்ணிடை விரிந்தது அன்றே – சூளாமணி:8 851/4
ஏர் அணி திரு_வில் ஏய்ப்ப இரு வடம் விலங்க வீக்கி – சூளாமணி:8 932/2
பிரசங்கள் புரைபுரை விலங்க பெய்தவே – சூளாமணி:9 1219/4
விரை செறி மணி முடி விலங்க நீக்கினார் – சூளாமணி:12 2099/4
மேல்


விலங்கல் (13)

ஆழ் கதிர் விலங்கல் ஆளும் அரச அஃது அரிது கண்டாய் – சூளாமணி:5 349/4
மிகு கதிர் விலங்கல் ஆர் வேந்தன் தேன் உடைந்து – சூளாமணி:5 363/1
மினல் கொடி விலங்கிய விலங்கல் மிசை வாழும் – சூளாமணி:6 441/1
விலங்கல் போல்வன வெண் மருப்பு இரட்டைய வேழங்கள் விளையாடி – சூளாமணி:8 883/2
வேய் உடை அருவி சாரல் வெள்ளி வேய் விலங்கல் நாடன் – சூளாமணி:8 974/2
கண் இயல் விலங்கல் நெற்றி கதிர் என்னும் கையின் ஊன்றி – சூளாமணி:8 1026/2
போர்த்தது விசும்பு புலம்பின விலங்கல் புரண்டன பொரு வரை துறுகல் – சூளாமணி:9 1323/2
கொண்டன சிலம்பு குலுங்கின விலங்கல் கூற்றமும் தலை பனித்ததுவே – சூளாமணி:9 1324/4
வேய் உடை வெள்ளி சேர் விலங்கல் வேந்தர்கள் – சூளாமணி:9 1379/1
வேய் உடை விலங்கல் சுட்டு விசும்பு இடை வெம்ப வெம்பி – சூளாமணி:9 1453/3
நிழல் அவிர் விலங்கல் நெற்றி நிமிர்ந்தது ஓர் காள மேகம் – சூளாமணி:9 1462/3
விரி கதிர் விலங்கல் திண் தோள் குவட்டினை விரும்பிற்று அன்றே – சூளாமணி:10 1834/4
விழு மணி விளங்கிய விலங்கல் மீமிசை – சூளாமணி:11 1872/3
மேல்


விலங்கலில் (2)

விந்த நாம விலங்கலில் மன்னவன் – யசோதர:3 162/1
வீங்கு வாய் திறந்து ஒலித்தது விலங்கலில் சிலம்பே – சூளாமணி:7 719/4
மேல்


விலங்கலின் (5)

வேய் தலை நீடிய வெள்ளி விலங்கலின்
ஓய்தல்_இல் ஒண் சுடர் ஆழியினான் தமர் – சூளாமணி:7 659/1,2
விலங்கலின் விளங்குகின்ற வெள்ளி வெண் கபாட மாடம் – சூளாமணி:7 763/2
வேரல் வேலி மால் வரை கவானின் வேய் விலங்கலின்
சாரல் மேகம் நீர் முதிர்ந்து தண் தளி துளித்தலால் – சூளாமணி:7 799/1,2
விலங்கலின் குவடு சேரும் மெல் இயல் தோகை_போல்வாள் – சூளாமணி:8 975/4
விலங்கலின் விழு கதிர் வேர்கள் ஒத்தவே – சூளாமணி:9 1514/4
மேல்


விலங்கலும் (2)

விச்சையும் துணையும் வெள்ளி விலங்கலும் கொடுத்து வேந்தாய் – சூளாமணி:6 548/2
புரை உடை விலங்கலும் புலம்பு கொண்டவே – சூளாமணி:9 1423/4
மேல்


விலங்கி (6)

வேல் அவாய நெடிய கண் விலங்கி நின்று இலங்கலால் – சூளாமணி:6 480/2
வெய்யவாய் தண்ணென் நீலம் விரிந்து என விலங்கி நீண்ட – சூளாமணி:7 673/3
கரியவாய் விலங்கி நீண்டு களி கயல் இரண்டு தம்முள் – சூளாமணி:8 829/1
மேலால் இலங்கு மணி கேடகத்தின் ஒரு பால் விலங்கி ஒரு பால் – சூளாமணி:9 1332/3
செய்யுற்ற போழ்தின் எதிரே விலங்கி இது தேவசேனன் மொழியும் – சூளாமணி:9 1334/2
மெய்-பால் எடுத்து குத்தியும் மெய் விலங்கி பாய்ந்தும் ஒன்றொன்றை – சூளாமணி:9 1348/3
மேல்


விலங்கிடை (4)

தொல்_வினை துரப்ப ஓடி விலங்கிடை சுழன்ற போழ்தின் – யசோதர:1 34/2
வெம் கனல் வினையின் மேல்_நாள் விலங்கிடை புக்கு வீழ்ந்து – யசோதர:1 38/3
துஞ்சினர் துயரம் துஞ்சா விலங்கிடை துன்னினாரே – யசோதர:2 153/4
நண்ணிய விலங்கிடை நடுங்கு அஞர் தொடர்ந்த – யசோதர:5 297/3
மேல்


விலங்கிய (3)

மினல் கொடி விலங்கிய விலங்கல் மிசை வாழும் – சூளாமணி:6 441/1
விளங்கு வெம் கதிர் விலங்கிய விசும்பிடை இயங்குதல் புலன்கொள்ளா – சூளாமணி:8 885/2
காவி வாய் விலங்கிய கரும் கண் வெம் முலை – சூளாமணி:10 1593/1
மேல்


விலங்கில் (2)

மிஞ்சி கால் விலங்கில் சிறைசெய்தனன் – உதயணகுமார:6 350/3
இன்ன சாதி விலங்கில் இரட்டைகள் – யசோதர:1 20/3
மேல்


விலங்கின் (5)

தாங்கினர் பிறந்து இறந்து தளர்ந்தனர் விலங்கின் செல்வார் – யசோதர:4 251/2
துன்னிய துன்ப விலங்கின் சுடு துயர் – சூளாமணி:11 1964/2
விலங்கின் வகையும் விரிவன யான் சொல்ல வேண்டுதியேல் – நீலகேசி:1 77/1
விலங்கின் வேதனைகளும் விரிக்கல் வேண்டும் எனில் – நீலகேசி:1 103/2
துக்கம் செய் பல் விலங்கின் தோன்றும் இடையூறும் – நீலகேசி:1 112/3
மேல்


விலங்கின (1)

மலங்கின விலங்கின மதர்த்த அவர் வாள் கண் – சூளாமணி:6 450/4
மேல்


விலங்கினில் (1)

ஏனை மானுயர்-தாம் இ விலங்கினில்
ஆன பூசனை ஆற்றுதல் ஆற்று என – யசோதர:1 21/3,4
மேல்


விலங்கினுள் (1)

வீவு_அரும் தாரோய் விலங்கினுள் வைப்பாம் – சூளாமணி:11 1973/4
மேல்


விலங்கினை (1)

நாம் கொன்று கொடுக்கும் அ விலங்கினை நலிவது ஓர் பசியினரேல் – நீலகேசி:9 844/1
மேல்


விலங்கு (14)

விலங்கு புருவ கொடி முரிந்து வெருவு எய்த – சூளாமணி:6 450/3
நின்றன விலங்கு சாதி நிலம் கொண்ட பறவை எல்லாம் – சூளாமணி:6 542/2
விலங்கு வார் குழை மிளிர்ந்து வில் இட – சூளாமணி:7 574/1
விடம் உடை எரி கொடி விலங்கு நோக்கு உடை – சூளாமணி:7 686/1
விலங்கு வேல் கொண்டு ஐயை உந்தி வேற்றவர் – சூளாமணி:9 1386/1
பாவையும் விலங்கு சாதி படிமமும் பறப்பை-தாமும் – சூளாமணி:10 1634/1
நரகர் விலங்கு மனிதர் நல் தேவர் – சூளாமணி:11 1922/1
இன்னன துன்பமொடு இ விலங்கு ஆகுநர் – சூளாமணி:11 1967/1
மற்று இ விலங்கு எய்தும் மன் உயிர் மன்னா – சூளாமணி:11 1969/4
விலங்கு வெம் நரகு ஆதிகள்-தம்முள் விளிந்து தோன்றி விழு நோயொடும் உற்று – நீலகேசி:1 147/1
ஆரம்பிச்சி அலி விலங்கு அ உரு – நீலகேசி:3 249/1
மேல் சீர தீயோடு உயிர் காற்று விலங்கு சீர் ஆம் – நீலகேசி:6 717/1
மேல் சீர மேல் போம் விலங்கு ஓடு விலங்கு சீர் கீழால் – நீலகேசி:6 717/3
மேல் சீர மேல் போம் விலங்கு ஓடு விலங்கு சீர் கீழால் – நீலகேசி:6 717/3
மேல்


விலங்கு-தொறு (1)

அணங்குற விலங்கு-தொறு அகம் புலர வாடி – சூளாமணி:6 457/2
மேல்


விலங்குகள் (3)

ஆனை முதலா அளிய விலங்குகள்
மானுடர் பற்றி வலிந்து நலிந்திட – சூளாமணி:11 1960/2,3
சாய்ந்த விலங்குகள் தாள் உடைந்து ஆழ்தர – சூளாமணி:11 1961/2
அந்தோ அளிய விலங்குகள் யார்-கண்ணும் – சூளாமணி:11 1963/1
மேல்


விலங்குகளும் (1)

விதி மாண்ட நரகமும் புன் விலங்குகளும் சேராமை – சூளாமணி:11 2067/2
மேல்


விலங்குகளே (1)

மிக்க வெளிற்று விலங்குகளே அவர் – சூளாமணி:11 1975/2
மேல்


விலங்குடன் (1)

விலங்குடன் சாதி விரிப்பில் பெருகும் – சூளாமணி:11 1956/1
மேல்


விலங்கும் (4)

வெருவரும் துன்பம் விலங்கும் வாழ்க்கையை – உதயணகுமார:6 323/2
வாள் வீசும் ஆறும் வடி வேலின் வந்த வடி வேல் விலங்கும் வகையும் – சூளாமணி:9 1331/1
தீஇது அடுதலை விலங்கும் சினகரம் உவகையில் சென்றாள் – நீலகேசி:1 149/4
பொன்றாவாய் பல் விலங்கும் பூமி மேல் வாழாவோ – நீலகேசி:5 472/4
மேல்


விலங்கே (2)

விடல்_இல வேதனை வேந்த விலங்கே – சூளாமணி:11 1962/4
மறப்பு_இல் கடலொடு தீவினும் மல்கிய பல் விலங்கே – நீலகேசி:1 80/4
மேல்


விலங்கொடு (1)

விலங்கொடு உள வாழ் பறவை அ உடம்பு விட்டால் – சூளாமணி:11 2038/3
மேல்


விலன் (1)

தாழி பேர் விலன் தமன் ஒருவன் கூறினான் – சூளாமணி:9 1257/3
மேல்


விலாழியும் (1)

ஏரின் நடை கலிமா-தம் விலாழியும்
ஓரி நுரைப்ப உகுத்த பெரும் கடை – சூளாமணி:7 656/2,3
மேல்


விலை (7)

பிடிப்பு பொன் விலை மட்டு_இல்லா பெரு வலி ஆரம்-தன்னை – உதயணகுமார:1 100/1
போர் இயல் புரவி மானம் பொரு விலை ஆயிரம்மும் – உதயணகுமார:1 108/3
விலை_இல் பேர்_அருளின் மாட்சி விளைப்பது களவின் மீட்சி – யசோதர:4 243/3
தடி விலை வாழ்நர் தடிந்திடப்பட்டும் – சூளாமணி:11 1962/1
விலை அறம் போலும் எனின் வினை ஆக்க – நீலகேசி:4 337/1
ஓ எனும் ஊன் விலை வாணிகர் என்று இனர் – நீலகேசி:4 344/3
விலை படைத்தார் ஊன் வேண்ட அ விலை-தான் வேண்டி – நீலகேசி:5 471/1
மேல்


விலை-தான் (1)

விலை படைத்தார் ஊன் வேண்ட அ விலை-தான் வேண்டி – நீலகேசி:5 471/1
மேல்


விலை_இல் (1)

விலை_இல் பேர்_அருளின் மாட்சி விளைப்பது களவின் மீட்சி – யசோதர:4 243/3
மேல்


விலைபெறும் (1)

விலைபெறும் நன்மையால் வெறுப்ப தீமையால் – நீலகேசி:8 806/1
மேல்


விலையே (1)

மேவினர் தாம் விலையே வினை வேண்டார் – நீலகேசி:4 344/4
மேல்


விழவில் (1)

சோரி முழா விழவில் தெரு துற்ற பின் – சூளாமணி:7 653/3
மேல்


விழவின் (1)

எளியவன் எந்தை பெம்மாற்கு இயற்றிய விழவின் மிக்க – சூளாமணி:11 1865/3
மேல்


விழவின (1)

பெரும் கலி விழவின தெய்வம் பேணுவ – சூளாமணி:9 1501/2
மேல்


விழவினுள் (1)

கண்ணிய அறிவன் செல்வ விழவினுள் களித்த மாந்தர் – சூளாமணி:11 1867/1
மேல்


விழவினோடு (1)

இரும் கலி விழவினோடு அரசு இயற்றலும் – சூளாமணி:9 1501/1
மேல்


விழவு (12)

அறிவரன் கோயில் எய்தி அணி விழவு அயர்த்த காலை – சூளாமணி:5 352/2
விரவு அலர் மழையொடு விழவு செய்கவே – சூளாமணி:8 903/4
விழவு இன்னணமாக விதித்தனராய் – சூளாமணி:8 1074/2
விழவு அயர் விசும்பினார்க்கு விருந்தினம் ஆதும் என்பார் – சூளாமணி:9 1160/4
விழவு அணி நகர்களும் வேந்தர் கூட்டமும் – சூளாமணி:9 1508/3
இறை நகர் விழவு அணி இயன்ற நீண்டு நீர் – சூளாமணி:10 1716/2
விழவு அயர் நகரின் வந்த வேந்தரை விட்ட அன்றே – சூளாமணி:10 1792/4
விரும்பு அணி விழவு சாற்றி வியன் முரசு அறைக என்றான் – சூளாமணி:11 1864/4
பொருள் புரி விழவு காண்பார் புண்ணிய உலகம் காண்பார் – சூளாமணி:11 1866/4
செல்லும் வாய்-தோறும் செல்வ விழவு அணி தேர்த்தது அன்றே – சூளாமணி:11 1868/4
இவ்வகை எழு வகை விழவு செல்வுழி – சூளாமணி:11 1888/3
நலம் புரி விழவு இயற்றி நாளும்நாளும் மகிழ்கின்றார் – சூளாமணி:12 2130/4
மேல்


விழவொடு (1)

விரவிய விழவொடு வேள்விக்கு ஒத்து அரோ – சூளாமணி:9 1554/3
மேல்


விழா (5)

விஞ்சையர் வாழும் விழா அணி நல் உலகு – சூளாமணி:5 278/2
ஒலி விழா வண்டு இனம் ஊத ஊறு தேன் – சூளாமணி:5 365/1
மலி விழா பிணையலும் மணம்கொள் சாந்தமும் – சூளாமணி:5 365/2
பலி விழா பதாகையும் பரந்து பாடுவார் – சூளாமணி:5 365/3
கலி விழா கழுமின கடவுள் தானமே – சூளாமணி:5 365/4
மேல்


விழாக்கொண்டு (1)

விஞ்சை நீள் உலகுடன் விழாக்கொண்டு_அன்னது – சூளாமணி:1 7/3
மேல்


விழாக்கொண்டு_அன்னது (1)

விஞ்சை நீள் உலகுடன் விழாக்கொண்டு_அன்னது
துஞ்சும் நீள் நிதியது சுரமை என்பவே – சூளாமணி:1 7/3,4
மேல்


விழாவில் (1)

சென்று தேவி கடி காவின் விழாவில்
நின்று தின்னலுறுகின்றன என்றான் – சூளாமணி:10 1570/3,4
மேல்


விழி (11)

நீள் விழி நல் மாதரோடு நின்ற சுற்றத்தோர்களை – உதயணகுமார:1 67/3
மது மலர் குழலி விண் மின் மாலை வேல் விழி மென் தோளி – உதயணகுமார:4 190/1
நீலம் காய்ந்த நெடு வேல் விழி நுதல் – உதயணகுமார:4 218/2
கடி மலர் கோதை மன்னன் காவி நல் விழி மானீகை – உதயணகுமார:4 238/2
மதனமஞ்சிகை மான் விழி ரூபம் போல் – உதயணகுமார:5 262/1
வேல் விழி மாது கேட்டு விசாலநேத்திரையோ என்னை – நாககுமார:1 35/1
வேல் விழி அமிர்து_அன்னாளை வேள்வியால் அண்ணல் எய்தி – நாககுமார:4 115/1
காவி நல் விழி மாதர்க்கு காமன் விக்கிரமராசன் – நாககுமார:5 145/3
உழை_விழி நம்மொடு ஒன்றி ஒருவின உணரலாமோ – யசோதர:1 37/4
கயல் விழி அவள்-தன் பின்னே கரந்தனன் ஒதுங்கி ஆங்கண் – யசோதர:2 118/3
மருளும் மா சனம் வளர் விழி சுடர் சிகை மணி முடி-தனை ஒத்த – யசோதர:3 225/2
மேல்


விழிக்கும் (1)

விழிக்கும் ஆறும் வினைய விதியினால் – நீலகேசி:3 238/4
மேல்


விழிகள் (1)

தொல் நலம் தொலைய உண்டார் துயில் கொண்ட விழிகள் அன்றே – யசோதர:2 93/4
மேல்


விழித்தனர் (1)

காய் எரி விழித்தனர் களித்தனர் தெளிர்த்தார் – சூளாமணி:9 1288/3
மேல்


விழித்தனள் (1)

வேயிடை_தோளி மெல்ல விழித்தனள் வியந்து நோக்கா – யசோதர:2 94/3
மேல்


விழித்தனன் (1)

வெருவர விழித்தனன் வீரம் வேட்டு மாடு – சூளாமணி:9 1380/2
மேல்


விழித்து (4)

வீரியன் இரவு-தன்னில் விழித்து உடன் இருந்த போழ்து – உதயணகுமார:1 117/3
என்றலும் ஏனை மன்னன் எரி எழ விழித்து சீறி – யசோதர:2 123/1
விண் அணங்க விழித்து விளங்கு ஒளி – சூளாமணி:4 154/1
வெச்சென விழித்து விறல் வீரர் திரிகின்றார் – சூளாமணி:9 1279/4
மேல்


விழியல் (1)

வீரம்செய்து விழியல் வினைய நூல் – நீலகேசி:3 241/1
மேல்


விழியாய் (1)

நவ்வி நேர் விழியாய் நன்றோ நவில்க நின் கருமம் என்றாள் – யசோதர:2 114/4
மேல்


விழியாள் (1)

வரு கயல் விழியாள் நாகவசுவும் வந்து அமரனுக்கு – நாககுமார:5 149/3
மேல்


விழியினாரும் (1)

வெற்றி வேல்_விழியினாரும் வேந்தனும் இனிய போகம் – நாககுமார:1 10/2
மேல்


விழியினாரை (1)

வெற்றியுடன் வேள்விசெய்த வேல்_விழியினாரை – நாககுமார:5 156/1
மேல்


விழியை (1)

நல் நுதல் கணை விழியை நாக நல் குமரனுக்கு – நாககுமார:3 99/3
மேல்


விழு (27)

தா_இல் சீர் விழு தவமும் தாங்குதும் என்றிட்டனர் – உதயணகுமார:6 357/4
வியாள மாவியாளர்-தாமும் விழு தவத்து அனயை என்னும் – நாககுமார:5 165/1
விழு மலர் அடி-கண் மிக்க அன்பினார் வென்றி நீரார் – சூளாமணி:3 98/2
வீங்கு நீர் உலகம் காக்கும் விழு நுகம் ஒருவனாலே – சூளாமணி:5 245/1
மெய் புடை தெரிந்து மேலை விழு தவம் முயன்று நோற்றார்க்கு – சூளாமணி:6 528/1
விழு மலர் பிணை_அன்னாளும் விடலையும் மேரு நெற்றி – சூளாமணி:8 1109/3
விலங்கலின் விழு கதிர் வேர்கள் ஒத்தவே – சூளாமணி:9 1514/4
விழு மலர் துகள் வந்து ஊன்ற மெல் அடி மெலிந்த என்பார் – சூளாமணி:10 1642/2
வேண்டிய விளைத்து கொள்ளும் விழு தவம் விளைத்து வந்தான் – சூளாமணி:10 1666/4
விண்ணகம் புகழும் நீர்மை விழு கலம் பரப்பி ஆர – சூளாமணி:10 1829/1
விழு மணி விளங்கிய விலங்கல் மீமிசை – சூளாமணி:11 1872/3
வெம் கண் இரு_வினையை அற வென்றாய் முன் நின்று விண்ணப்பம்செய்யும் விழு தகைமை உண்டோ – சூளாமணி:11 1912/4
வெந்தே விளிந்தும் ஒழியார் விழு துயர் – சூளாமணி:11 1930/3
விழு பெரும் பூணோய் வினையின் விளைவே – சூளாமணி:11 1939/4
பாய விழு சீர் பரதனை உள்ளுறுத்து – சூளாமணி:11 2021/3
வீங்கிய அனந்த ஞான்மை விழு நிதி முழுதும் கைக்கொண்டு – சூளாமணி:12 2119/3
விச்சை வேறு இலன் விழு குணம் உடையன் இ விறலோன் – நீலகேசி:1 56/2
விழு குலங்கள் மாசுபடும் என்பதனை வேண்டார் – நீலகேசி:1 108/2
ஏற்ற நினைப்போடு இரு சார் விழு தவமும் – நீலகேசி:1 125/2
விலங்கு வெம் நரகு ஆதிகள்-தம்முள் விளிந்து தோன்றி விழு நோயொடும் உற்று – நீலகேசி:1 147/1
வென்றார்க்கு ஓர் விழு பொருளும் தோற்றார்க்கு ஓர் பெரும் துயரும் – நீலகேசி:2 173/2
வேமவட்கும் விழு குணம் ஆம்-கொலோ – நீலகேசி:2 218/4
வேண்டலன் நிலனொடு விழு நிதி இனையவும் விறல் தகையாய் – நீலகேசி:2 230/3
திரைப்ப மெல் அணை செய்வ விழு தவம் – நீலகேசி:3 251/2
விழு கலமால் வினை பெரிதால் வினை கேடு ஆம் தொழில் தருமால் – நீலகேசி:4 277/2
கலையா விழு பொருள் கந்தங்கள் ஐந்திற்கும் காட்டுதலான் – நீலகேசி:4 382/3
வீடு அது ஆகலும் வேண்டும் விழு தவம் – நீலகேசி:5 627/2
மேல்


விழுங்கலுற்று (1)

ஒன்றிய உலகம் எல்லாம் ஒருங்குடன் விழுங்கலுற்று
சென்று உயர் கடலோடு ஒக்கும் சேனை பண்அமைக்க என்றான் – சூளாமணி:8 838/3,4
மேல்


விழுங்கி (2)

இரிய வேழங்களை விழுங்கி எங்கும் தமக்கு – சூளாமணி:7 737/2
உலகம் அலோகம் உடனே விழுங்கி
புலவன் முடிவு என்னும் பூம் கொடியும் தானும் – சூளாமணி:12 2125/2,3
மேல்


விழுங்கிய (1)

வெம்ப ஏங்கு உயிரை எல்லாம் விழுங்கிய வெகுண்டு நோக்கி – சூளாமணி:7 770/1
மேல்


விழுங்கியிட்டு (1)

உளம் புக விழுங்கியிட்டு உமிழ்வ ஒத்து மேல் – நீலகேசி:1 24/2
மேல்


விழுங்கும் (1)

மெள்ள மெள்ள விழுங்கும் அவைகளும் – நீலகேசி:3 237/4
மேல்


விழுங்குவன் (1)

வெருட்டலன் நினை விழுங்குவன் என தன்னை வியக்கும் – நீலகேசி:1 47/2
மேல்


விழுங்குவான் (1)

வெந்து வேர்த்து இன மீனை விழுங்குவான்
உந்தியுந்தி உளைந்திடு போழ்தினில் – யசோதர:3 180/3,4
மேல்


விழுந்த (2)

விழுந்த வண் மயக்கத்தில் வேந்தன் இனி செல்கின்றான் – உதயணகுமார:2 124/4
மெய் வரை நிரைத்திட விழுந்த யானைகள் – சூளாமணி:9 1405/2
மேல்


விழுந்தமை (1)

நெருப்பிடை விழுந்தமை நினைப்ப மாயம் அன்று என – உதயணகுமார:2 141/3
மேல்


விழுந்தவன் (1)

அமையும் காமத்து அழுங்கி விழுந்தவன்
சமைய வேள்வியும் சார்ந்த ஒழுக்கமும் – உதயணகுமார:6 338/2,3
மேல்


விழுந்தன (1)

வேய்ந்தன திவலை ஆகி விழுந்தன வேரி மாலை – சூளாமணி:10 1676/3
மேல்


விழும் (2)

அம்பின் வாய் விழும் அண்டம் எடுத்து அவன் – யசோதர:3 163/1
வாளி வாய் விழும் வன் தகர் குட்டியை – யசோதர:3 190/1
மேல்


விழுமிய்யீர் (1)

மெய் பிளந்திட்டு வேண்டுநர்க்கு ஈயும் விழுமிய்யீர் – நீலகேசி:5 564/4
மேல்


விழுமியர் (1)

விஞ்சையர் விச்சையாலே விழுமியர் என்பது அல்லால் – சூளாமணி:6 531/2
மேல்


விழுவ (1)

விண் இயல் விளங்கு மீன் விழுவ போன்றவே – சூளாமணி:9 1401/4
மேல்


விழுவன (1)

எழுவன விழுவன இறுதி_இல் இயல்பின – நீலகேசி:4 450/2
மேல்


விழை (5)

விண்ணின் மேல் இன்பம் அல்லால் விழை பயன் வெறுத்து நின்ற – யசோதர:1 45/3
வினை_திறம் நன்று யாமே விழை நர_பலி ஈதற்கு இன்று – யசோதர:1 58/2
நணியவர் போல் நினைத்துழியே நண்ணுறுதல் விழை தகைமை – சூளாமணி:11 2056/2
விரை தழுவிய விழை தகையன வெறி மலர் விரி ஞாழல் – நீலகேசி:1 14/3
விழை தாரவரும் விரி கோதையரும் – நீலகேசி:5 465/3
மேல்


விழைச்சு (1)

எல்லை ஒன்று இலது என்ப இணை_விழைச்சு ஒழிக என்ப அ முகத்தால் – நீலகேசி:9 833/2
மேல்


விழைந்த (2)

விழைந்த வேந்தன் தேவியை விரகினால் பிரித்திடின் – உதயணகுமார:2 129/3
மின்னினும் நிலையின்று உள்ளம் விழைவுறின் விழைந்த யாவும் – யசோதர:2 96/1
மேல்


விழைந்தனன் (1)

மேய வேட்டை விழைந்தனன் மீள்பவன் – யசோதர:3 189/3
மேல்


விழைந்து (4)

வெற்றி வேந்தன் விழைந்து உறுகின்ற நாள் – நாககுமார:1 28/2
வெற்றி வேல் வேந்தன் காட்ட விழைந்து நீ கொள்க என்றான் – நாககுமார:2 58/3
விளை பயன் எசோதரன் விழைந்து செல்லும் நாள் – யசோதர:2 78/2
மேயினம் களித்து யாங்கள் விழைந்து உயிர் வாழும் வாழ்க்கை – சூளாமணி:11 1858/2
மேல்


விழையாய் (1)

விரை ஏந்து தளிர் ஈனல் விழையாய் வாழி தேமாவே – சூளாமணி:8 1126/2
மேல்


விழைவு (4)

விடைப்பு_அரும் தானை வேந்தன் தேவியின் விழைவு சொன்னாள் – யசோதர:2 111/4
விண் கனிந்திடவே விழைவு எய்தினான் – சூளாமணி:7 617/4
வேய் இடை மென் பணை பொன் தோள் விழைவு இன்றி பெரிது ஆகி – சூளாமணி:11 2064/2
மிடையொடு விழைவு வேரறுத்த வீரர்கள் – சூளாமணி:12 2073/3
மேல்


விழைவுறின் (1)

மின்னினும் நிலையின்று உள்ளம் விழைவுறின் விழைந்த யாவும் – யசோதர:2 96/1
மேல்


விழைவுறு (1)

விளைவு_உடையவர்களும் விழைவுறு தகவே – சூளாமணி:8 941/4
மேல்


விழைவொடு (2)

சிறந்த பின் விழைவொடு செற்றம் செய்திடும் – சூளாமணி:12 2070/2
மிசை நிலம் விளைவு எய்த விழைவொடு மகிழ்வன – நீலகேசி:4 449/3
மேல்


விள்ளாதவர் (1)

விள்ளாதவர் சிலர் பின் செல விரல் வீளைகள் விளியா – சூளாமணி:9 1309/4
மேல்


விள்ளார் (1)

தேம் கமழ் அமளி தேம்ப செறிந்தனர் திளைத்து விள்ளார் – யசோதர:2 91/4
மேல்


விள்ளும் (1)

மூரல் வாய் அசும்பு அறாத முல்லை விள்ளும் எல்லை போய் – சூளாமணி:7 799/3
மேல்


விள்ளுமேல் (1)

விள்ளுமேல் வேறதாய வேடமும் அன்னதேயாம் – நீலகேசி:3 261/3
மேல்


விள்ளுவல் (1)

வேறு குறி-தாம் உணர்வின் விள்ளுவல் இனி கேள் – நீலகேசி:5 521/4
மேல்


விளக்க (2)

வரிசையில் காட்டி வாள் வில் வகையுடன் விளக்க கண்டான் – உதயணகுமார:1 104/4
கொற்றவர் குலங்களை விளக்க தோன்றினார் – சூளாமணி:2 59/2
மேல்


விளக்கப்பட்டு (1)

கண்டார்கள் நின் நிலைமை கண்டு ஒழுக யான் நின் கதிர் மயங்கு சோதியால் கண் விளக்கப்பட்டு
தண் தாஅமரை மலரின் மேல் நடந்தாய் என்றும் தமனீய பொன் அணையின் மேல் அமர்ந்தாய் என்றும் – சூளாமணி:11 1910/2,3
மேல்


விளக்கம் (7)

மண் விளக்கம் ஆகி நீ வரத்தின் எய்தி வந்தனை – உதயணகுமார:2 142/1
பெண் விளக்கம் ஆகி நீ பெறற்கு_அரியை என்று தன் – உதயணகுமார:2 142/2
தெரிசன் அ விளக்கம் சிறப்பானதே – உதயணகுமார:6 335/4
உரிமையின் உயிர்கட்கு எல்லாம் ஒருதனி விளக்கம் ஆகி – யசோதர:1 53/3
மெய் வகை விளக்கம் சொல்லி நல் அறம் மிக அளிப்பார் – யசோதர:1 54/2
விண் சுடர் விளக்கம் ஆக விளங்கல வேந்தர் போல – சூளாமணி:5 270/2
களி யானை நால் கோட்டது ஒன்று உடைய செல்வன் கண் ஒர் ஆயிரம் உடையான் கண் விளக்கம் எய்தும் – சூளாமணி:11 1906/1
மேல்


விளக்கமே (1)

மணி விளக்கமே போன்ற மாதவனும் தான் உரைத்தான் – நாககுமார:1 37/4
மேல்


விளக்கா (1)

ஈம தூமமும் எரியினும் இருளொடு விளக்கா
ஊமை கூகையும் ஓரியும் உறழ் உறழ் கதிக்கும் – நீலகேசி:1 29/1,2
மேல்


விளக்கி (1)

சோதியான் திரு_மொழி விளக்கி தோன்றுமால் – சூளாமணி:5 385/2
மேல்


விளக்கிட்டு (1)

கொங்கு உடை வயிர குன்றின் கொழும் சுடர் விளக்கிட்டு ஆங்கு – சூளாமணி:5 255/1
மேல்


விளக்கிடு (1)

விளக்கிடு குற்றியின் விரிந்து தோன்றுமே – சூளாமணி:9 1407/4
மேல்


விளக்கின் (1)

இடுக்கண் வந்து உறவும் எண்ணாது எரி சுடர் விளக்கின் என்-கொல் – யசோதர:1 62/1
மேல்


விளக்கினாலும் (2)

விண் விளக்குறுக்கும் திங்கள் சுடர் நுதல் விளக்கினாலும்
பெண் விளக்குறுக்கும் மேனி பெருகிய ஒளியினாலும் – சூளாமணி:8 999/1,2
அங்கு ஒளி விளக்கினாலும் அணிகல சுடரினாலும் – சூளாமணி:9 1548/1
மேல்


விளக்கினை (1)

எள்ளுகின்றனர் இல்லை விளக்கினை
உள்ளுகின்ற பொருள் திறம் ஓர்பவர் – யசோதர:0 3/2,3
மேல்


விளக்கு (11)

கண் விளக்கு காரிகையை காதலித்து இரங்குவான் – உதயணகுமார:2 142/3
புண் விளக்கு இலங்கு வேல் பொற்பு உடைய மன்னவன் – உதயணகுமார:2 142/4
திசை விளக்கு_அனையாள் மூத்தாள் தெரிந்து நீ என்-கொல் என்ன – நாககுமார:2 55/3
திண் நிலைய மணி கதவம் தாழ் திறந்து திரு_விளக்கு திகழ மாட்டி – சூளாமணி:8 1036/1
தூண்டிய சுடர் விளக்கு அன்ன கன்னியோடு – சூளாமணி:8 1068/1
வானிடை மணி விளக்கு எரிந்த வண்டொடு – சூளாமணி:10 1734/1
மேற்படை மெய்ம்மை விளக்கும் விளக்கு அது – சூளாமணி:11 2014/3
காட்சி எனும் பெயர் கதிர் விளக்கு ஏற்றிய – சூளாமணி:11 2017/1
மெய்ப்பொருள் தேறுதல் காட்சி விளக்கு அது – சூளாமணி:11 2018/1
கண் இயல் தூ நல் காட்சி கதிர் விளக்கு தூண்டினார் – சூளாமணி:11 2046/2
வேஎதட வியன் மலை மேல் விரி கதிர் மணி விளக்கு ஆதி – நீலகேசி:1 149/3
மேல்


விளக்கு_அனையாள் (1)

திசை விளக்கு_அனையாள் மூத்தாள் தெரிந்து நீ என்-கொல் என்ன – நாககுமார:2 55/3
மேல்


விளக்கும் (2)

விண்டு ஆங்கு வெவ்_வினை வெரூஉ உதிர நூறி விரிகின்ற மெய்ஞ்ஞான சுடர் விளக்கும் மாட்டி – சூளாமணி:11 1910/1
மேற்படை மெய்ம்மை விளக்கும் விளக்கு அது – சூளாமணி:11 2014/3
மேல்


விளக்குமே (1)

விளக்குமே ஞாயிறு ஒப்ப என்பது மேலும் சொன்னேற்கு – நீலகேசி:4 441/2
மேல்


விளக்குறுக்கும் (3)

விண் விளக்குறுக்கும் திங்கள் சுடர் நுதல் விளக்கினாலும் – சூளாமணி:8 999/1
பெண் விளக்குறுக்கும் மேனி பெருகிய ஒளியினாலும் – சூளாமணி:8 999/2
பண் விளக்குறுக்கும் இன் சொல் பாவை அ பாவைமாரை – சூளாமணி:8 999/3
மேல்


விளக்குறுக்குமாற்றால் (1)

கண் விளக்குறுக்குமாற்றால் காண்டலுக்கு அரியள் ஆனாள் – சூளாமணி:8 999/4
மேல்


விளக்குறுத்த (1)

கம்பம் செய் யானையானை கண் விளக்குறுத்த அன்றே – சூளாமணி:9 1541/4
மேல்


விளக்கே (1)

அன்னே எம் அரசர் குலத்து அவிர் விளக்கே ஆர் அமிர்தே போற்றி உன்றன் – சூளாமணி:10 1799/2
மேல்


விளக்கை (1)

புகை கொடி உள் உண்டு என்றே பொற்பு நல் ஒளி விளக்கை
இகழ்ச்சியின் நீப்பார் இல்லை ஈண்டு நல் பொருள் உணர்ந்தோர் – நாககுமார:1 3/1,2
மேல்


விளங்க (11)

நம் குடி விளங்க வந்த நங்கை-தன் நலத்திற்கு ஒத்தான் – சூளாமணி:5 255/2
தம் குடி விளங்க நின்ற தன்மையான் எவன்-கொல் என்றான் – சூளாமணி:5 255/3
எம் குலம் விளங்க இங்கு அருளி வந்த வெம் – சூளாமணி:5 378/1
மின் வாய மணி கலசம் பொன் செந்நெல் கதிர் சூட்டி விளங்க வைத்து – சூளாமணி:9 1527/2
மேவிய அரும் கலம் விளங்க நோக்கிய – சூளாமணி:9 1553/3
வீங்கிய கழலவன் விளங்க சொல்லினான் – சூளாமணி:10 1589/4
பூம் பொழில் விளங்க தோன்றும் பொன் இதழ் மறிந்து நோக்கி – சூளாமணி:10 1638/3
மின் மலர் மேனி மேல் விளங்க அப்பினார் – சூளாமணி:11 1877/2
விளங்கா திசை இன்றி விளங்க வீரன் மெய்ப்பொருளை – சூளாமணி:12 2127/2
தோடு கொண்டு ஒரு செவி விளங்க துளங்குவ மகரம் ஒன்று ஆட – நீலகேசி:1 67/1
நீ மற்று இது உண் என்று அறம் நல்க விளங்க பெற்றேன் – நீலகேசி:6 722/3
மேல்


விளங்கமாட்டா (1)

விண் உயர் விளங்கு கோட்டு விடு சுடர் விளங்கமாட்டா
கண் உயர் கதலி வேலி கார் கயிலாய நெற்றி – சூளாமணி:6 554/1,2
மேல்


விளங்கமாட்டேன் (1)

இங்கு உலா விளங்கமாட்டேன் இனி என எண்ணி வெய்யோன் – சூளாமணி:9 1544/3
மேல்


விளங்கல (1)

விண் சுடர் விளக்கம் ஆக விளங்கல வேந்தர் போல – சூளாமணி:5 270/2
மேல்


விளங்கலின் (1)

விரிந்த நல் அறிவின் சோதி விளங்கலின் சனங்கள் எல்லாம் – சூளாமணி:4 203/3
மேல்


விளங்கா (1)

விளங்கா திசை இன்றி விளங்க வீரன் மெய்ப்பொருளை – சூளாமணி:12 2127/2
மேல்


விளங்கி (7)

எரி பொன் உயிர் விளங்கி இனிய முத்தி சேர்பவரே – நாககுமார:4 120/4
மின் அவிர் மருங்குல் நீலாங்கனை என விளங்கி நின்றாள் – சூளாமணி:5 296/3
மின் விரிந்து இடையிடை விளங்கி இந்திரன் – சூளாமணி:7 754/3
வெயில் இடை விரிந்து விண் பால் விளங்கி வீழ் இருளை நீக்க – சூளாமணி:9 1456/3
விண் இயல் உருவம் எய்தி விளங்கி வீற்றிருப்பர் அன்றே – சூளாமணி:11 1867/4
வெம் திறல கோள்களும் ஆம் என விளங்கி விசும்பு ஆறா – சூளாமணி:11 2045/2
விளங்கி வெண் மதி செலல் விலக்கி நீள் விசும்பு – நீலகேசி:1 24/3
மேல்


விளங்கிய (2)

விழு மணி விளங்கிய விலங்கல் மீமிசை – சூளாமணி:11 1872/3
வினையின் நீங்கி விளங்கிய ஞானத்து ஓர் – நீலகேசி:10 862/1
மேல்


விளங்கியும் (1)

மாலையால் விளங்கியும் பொன் வாச சுண்ணம் வீசியும் – சூளாமணி:6 486/1
மேல்


விளங்கிற்று (1)

மின் நவின்று இலங்கும் வேலோய் நின்-உழை விளங்கிற்று அன்றே – சூளாமணி:6 518/4
மேல்


விளங்கின் (1)

வெருவு துக்கமும் விளங்கின் உய்த்திடும் – உதயணகுமார:6 326/2
மேல்


விளங்கினால் (1)

விரிதலின் அதனது உண்மை விளங்கினால் போல வேந்தர் – சூளாமணி:5 274/2
மேல்


விளங்கினாள் (1)

மேய பூ_மகள் போல விளங்கினாள்
தூய ஆம் முறுவல் துவர் வாயவள் – சூளாமணி:4 146/2,3
மேல்


விளங்கினான் (1)

வெம் கண் யானை வேந்து இறைஞ்ச வென்றியின் விளங்கினான்
கொங்கு கொண்டு வண்டு அறைந்து குங்கும குழம்பு அளாய் – சூளாமணி:4 138/2,3
மேல்


விளங்கு (42)

விளங்கு_இழை அமிழ்த முன் மதியை வேள்வியால் – யசோதர:2 77/3
வெம்_வினை கடந்து உயிர் விளங்கு விறல் வேலோய் – யசோதர:5 272/4
விளங்கு ஒளி விளிம்பில் செம்பொன் வேதிகை வெள்ளி வேயுள் – சூளாமணி:3 94/2
விண்ணகம் விளங்கு திங்கள் வெண்குடை நிழலின் வைகி – சூளாமணி:3 100/3
மின்னு ஆர்ந்த மந்தார விளங்கு இணர் – சூளாமணி:4 142/1
விண் அணங்க விழித்து விளங்கு ஒளி – சூளாமணி:4 154/1
வெம் கண் யானை விளங்கு ஒளி வேந்தரே – சூளாமணி:4 159/4
வென்றவன் திரு நகர் விளங்கு வேதிகை – சூளாமணி:4 193/1
மின் தவழ் விளங்கு வேல் வென்றி வேந்தனும் – சூளாமணி:4 193/3
வெள்ளி வெண் விளிம்பினால் விளங்கு வேதிகை – சூளாமணி:5 240/3
வீழ் கதிர் விளங்கு வட்டம் வெள்ள நீர் விரியும் அன்றே – சூளாமணி:5 260/3
வெம் சொல் ஒன்று உரைக்கமாட்டா விடு சுடர் விளங்கு பூணோய் – சூளாமணி:5 275/4
விளங்கு ஒளி உருவ திண் தோள் வேகமாரதனை அன்றே – சூளாமணி:5 320/3
மின் தவழ் விளங்கு வேலோய் மெய் இனும் மேவல் வேண்டும் – சூளாமணி:5 360/2
பரு மணி பளிங்கு என விளங்கு வான் பலி – சூளாமணி:5 371/3
மின் அவிர் விளங்கு சுடர் விஞ்சை உலகு ஆளும் – சூளாமணி:6 445/1
மின் தவழ் விளங்கு கொடி வேந்தனும் விடுத்தான் – சூளாமணி:6 448/4
வேரி மாலை விம்மவும் விளங்கு பூண் துளும்பவும் – சூளாமணி:6 499/1
விலகிய கதிர ஆகி விளங்கு ஒளி கடக கையான் – சூளாமணி:6 511/3
விரை மலி விளங்கு பைம் தார் விஞ்சையர் செல்வம்-தானும் – சூளாமணி:6 520/3
வெறி மயங்கு உருவ கண்ணி விஞ்சையர் விளங்கு தானம் – சூளாமணி:6 521/3
வெம் சுடர் விளங்கு வேலோய் வேற்றுமை இன்மை கேள்மோ – சூளாமணி:6 531/4
விண் உயர் விளங்கு கோட்டு விடு சுடர் விளங்கமாட்டா – சூளாமணி:6 554/1
வென்றியால் விளங்கு தானை விஞ்சை அம் கிழவன் கண்ணா – சூளாமணி:6 568/3
வெண் நிழல் சுடர் விளங்கு கல்தலம் – சூளாமணி:7 582/3
வெல்லும் வேலவன் விளங்கு தண் அளி – சூளாமணி:7 595/2
மேவு வெம் சுடர் ஒளி விளங்கு கல் தலம் – சூளாமணி:7 756/1
விது மாண் மிகு சோதி விளங்கு ஒளியான் – சூளாமணி:7 800/4
விளங்கு வெம் கதிர் விலங்கிய விசும்பிடை இயங்குதல் புலன்கொள்ளா – சூளாமணி:8 885/2
மின் அவிர் விளங்கு சுடர் வேல் விடலை மெய்யில் – சூளாமணி:8 1089/3
விரை ஒலி விளங்கு தாரான் விளம்பிய வெகுளி மாற்றம் – சூளாமணி:9 1159/2
மின்னொடு விளங்கு வேலோய் உளம் கொடு விளம்பி என்னை – சூளாமணி:9 1200/3
மின் ஆர் விளங்கு விறல் வேலான் கண்டே வெகுண்டு மேல் சென்றான் – சூளாமணி:9 1337/4
விண் இயல் விளங்கு மீன் விழுவ போன்றவே – சூளாமணி:9 1401/4
விரிவன என விளங்கு எயிற்றொடு ஆயிடை – சூளாமணி:9 1413/2
மின் அவிர் விளங்கு மணி மேகலை மிழற்ற – சூளாமணி:10 1602/1
விண் மலைத்து இழிதரும் விளங்கு சோதியர் – சூளாமணி:10 1769/3
விளங்கு பொன் கலங்களும் வெள்ளி வேயுளும் – சூளாமணி:10 1775/2
விரிந்து ஒளி சுடர வேந்தர் விளங்கு ஒளி மழுங்க சென்றான் – சூளாமணி:10 1791/4
வில்லின் வாய் பெய்து விளங்கு வெண் பகழிகள் விடுக்கும் – நீலகேசி:1 53/2
வேண்டி கொண்ட அ வியத்தகு விளங்கு உரு உடையாள் – நீலகேசி:1 62/4
வீரியர் வைமானிகர் என கொள் நீ விளங்கு_இழையாய் – நீலகேசி:1 90/4
மேல்


விளங்கு_இழை (1)

விளங்கு_இழை அமிழ்த முன் மதியை வேள்வியால் – யசோதர:2 77/3
மேல்


விளங்கு_இழையாய் (1)

வீரியர் வைமானிகர் என கொள் நீ விளங்கு_இழையாய் – நீலகேசி:1 90/4
மேல்


விளங்குகின்ற (1)

விலங்கலின் விளங்குகின்ற வெள்ளி வெண் கபாட மாடம் – சூளாமணி:7 763/2
மேல்


விளங்குகின்றதே (1)

வேந்து வந்து இறைஞ்ச யான் விளங்குகின்றதே – சூளாமணி:4 221/4
மேல்


விளங்குகின்றார் (1)

வெம் பரி விளங்கும் தானை வேலவர் விளங்குகின்றார் – சூளாமணி:10 1790/4
மேல்


விளங்கும் (20)

நா விளங்கும் சீர் நாகதத்தை எனும் – உதயணகுமார:5 278/2
மே விளங்கும் அநங்கவிலாசனை – உதயணகுமார:5 278/4
வேதியர் குழுவாய் விளங்கும் புரம் – உதயணகுமார:6 336/4
புரிசை எழ நிலத்தின் மிசை பொற்புற விளங்கும்
அரிய அரியாசனத்தில் அண்ணல் மிக ஏறி – நாககுமார:5 161/1,2
விண்ணிடை விளங்கும் காந்தி மிகு கதிர் மதியம் தீர்ந்தே – யசோதர:2 134/1
வெண் நிலா திரள் என விளங்கும் ஆரமும் – சூளாமணி:2 48/2
வில் தவழ் சுடர் ஒளி விளங்கும் மேனி அ – சூளாமணி:3 113/2
வீழ் புரி விளங்கும் நூலோய் மேலும் நம் குலத்து_உளார்கட்கு – சூளாமணி:5 359/1
வெண் நிலா விரிந்து என விளங்கும் மாலையள் – சூளாமணி:5 383/1
வென்றியான் விளங்கும் ஆழியவர்கட்கு மேலை வேந்தர் – சூளாமணி:7 670/3
வெம் சுடர் விளங்கும் மாடத்து இடைநிலை விரவி தோன்றி – சூளாமணி:7 675/2
வேய் என திரண்ட தோள் விளங்கும் மேனியாள் – சூளாமணி:8 1046/2
மின் அவிர் விளங்கும் நேமி விடுத்தனன் விடுத்தலோடும் – சூளாமணி:9 1461/2
விரிதரு திங்களின் விளங்கும் மேனியன் – சூளாமணி:9 1491/1
விஞ்சையர் மடந்தையர் விளங்கும் மேனியர் – சூளாமணி:10 1725/2
வெம் பரி விளங்கும் தானை வேலவர் விளங்குகின்றார் – சூளாமணி:10 1790/4
அலகுடன் விளங்கும் அம் பொன் குடை நிழல் அரசர் சூழ – சூளாமணி:11 1843/1
மின் இவர் விளங்கும் தாமம் என இவை விரவி வீசி – சூளாமணி:12 2122/2
சிந்துபு நின்று செல்லாதே விளங்கும் திறலவரும் – நீலகேசி:1 89/4
வீடுபெற்று ஆங்கண் விளங்கும் நிலைமையும் – நீலகேசி:7 766/2
மேல்


விளம்ப (3)

விஞ்சை அரையன் மட மா மகள் நிலை யாது என வினவில் விளம்ப கேள்-மின் – சூளாமணி:8 1035/2
விக்கிரம கடல் தானை விறல் வேந்தர் இவர் சிலரை விளம்ப கேளாய் – சூளாமணி:10 1810/4
விண் சுடரும் நெடும் குடை கீழ் விறல் வேந்தன் திறம் இதனை விளம்ப கேளாய் – சூளாமணி:10 1814/2
மேல்


விளம்பலன் (1)

வெய்ய பாவங்கள் செய்தேன் விளம்பலன் விளைந்தது என்றாள் – யசோதர:2 121/4
மேல்


விளம்பலுற்றேன் (1)

வெம் கண் மால் களிறு_அன்னான்-தன் திறம் இனி விளம்பலுற்றேன் – சூளாமணி:8 827/4
மேல்


விளம்பவேண்டா (1)

வீழ் இரும் பொன் சுடர் ஆர வரை மார்பன் இவன் சீர் யான் விளம்பவேண்டா – சூளாமணி:10 1807/4
மேல்


விளம்பி (2)

வீண் தொழில் விளம்பி என்னை வீரங்கள் வெறிய ஆக – சூளாமணி:9 1162/2
மின்னொடு விளங்கு வேலோய் உளம் கொடு விளம்பி என்னை – சூளாமணி:9 1200/3
மேல்


விளம்பிய (2)

செம்மையில் விளம்பிய செல்வம் கேட்டலும் – சூளாமணி:5 386/2
விரை ஒலி விளங்கு தாரான் விளம்பிய வெகுளி மாற்றம் – சூளாமணி:9 1159/2
மேல்


விளம்பினன் (1)

ஆதரித்தவர்க்கு அன்னோன் விளம்பினன் – உதயணகுமார:5 273/4
மேல்


விளம்பினான் (5)

நினைத்து இவை விளம்பினான் நிமித்த நீதியான் – சூளாமணி:5 381/4
சார ஆங்கு ஒர் கல் தலத்து இருந்து தான் விளம்பினான் – சூளாமணி:6 499/4
வீங்கு வெல் கழலாற்கு விளம்பினான் – சூளாமணி:7 622/4
வீங்கு வெண் திரை_வண்ணன் விளம்பினான் – சூளாமணி:7 778/4
வெம் சொல் ஆன விளம்பினான் – சூளாமணி:9 1354/4
மேல்


விளம்பினானே (1)

மன்னிய உவகை-தன்னால் மகிழ்வுரை விளம்பினானே – உதயணகுமார:4 213/4
மேல்


விளம்புகின்றாய் (1)

மெச்சி இடத்தால் பிறிது_இன்மை விளம்புகின்றாய்
பிச்சை முதலா பெரிதா அறம் செய்தவன்-தான் – நீலகேசி:4 416/1,2
மேல்


விளம்புதற்பாலது (1)

வீறுறும் உதிர்ப்பின் தன்மை விளம்புதற்பாலது ஆமோ – உதயணகுமார:1 4/4
மேல்


விளம்பும் (1)

வியந்தசேனை மென் கமலமாலதை என விளம்பும்
இயங்கு பூம் கொடி அனையவர் இயல்புகள் நினையா – சூளாமணி:6 472/2,3
மேல்


விளம்புவாய் (1)

வேறு ஆதும் இல்லை எனவே விளம்புவாய்
நீறு ஆக நின்ற நில பால் பெற ஏலா – நீலகேசி:6 692/2,3
மேல்


விளர்த்தது (1)

விளர்த்தது குண திசை வேலை வட்டமே – சூளாமணி:8 1065/4
மேல்


விளர்த்து (1)

வேய் மறிந்த தோள் விளர்த்து வெவ் உயிர்ப்பொடு உள் விராய் – சூளாமணி:6 487/1
மேல்


விளி (1)

நாட்டும் ஆறு என்-கொலோ விளி நாச நீ – நீலகேசி:5 533/4
மேல்


விளிக (2)

வேதனை பெரிது உடைத்து அடிகள் விளிக இ பிறப்பு என உரைத்தாள் – நீலகேசி:1 73/4
வீடுபெற்று இறந்தனனேல் விளிக அவனது அருள் பாவி – நீலகேசி:2 188/2
மேல்


விளிகொளல் (1)

விரவிய செவி பிற விளிகொளல் இலவே – சூளாமணி:8 940/4
மேல்


விளித்தன (1)

விளித்தன புலரி வெண் சங்கம் வேரியால் – சூளாமணி:8 1067/1
மேல்


விளிந்தது (1)

நல் உயிர் நமர்கள்-தாமே நலிந்திட விளிந்தது எல்லாம் – யசோதர:1 34/3
மேல்


விளிந்ததும் (1)

வெம்பிய வீரர் போருள் விளிந்ததும் விரைவின் ஓடி – சூளாமணி:9 1424/2
மேல்


விளிந்தவை (1)

வெற்றுடம்பு உண்பதும் வேலின் விளிந்தவை
தெற்றென உண்பதும் தீமை தரும் என்னை – நீலகேசி:4 332/1,2
மேல்


விளிந்தன (1)

வேர்த்தன விளிந்தன வினைகள் என்பவே – சூளாமணி:11 1882/4
மேல்


விளிந்து (2)

வீழ் வினை பிறிதும் ஆக்கி வெய்துற விளிந்து தோன்றி – சூளாமணி:4 199/2
விலங்கு வெம் நரகு ஆதிகள்-தம்முள் விளிந்து தோன்றி விழு நோயொடும் உற்று – நீலகேசி:1 147/1
மேல்


விளிந்தும் (1)

வெந்தே விளிந்தும் ஒழியார் விழு துயர் – சூளாமணி:11 1930/3
மேல்


விளிப்பதோர் (1)

புலவி-தானும் ஓர் கலவியை விளிப்பதோர் புலவி – சூளாமணி:6 461/1
மேல்


விளிபவன் (1)

விளிபவன் உள பொழுதே வினை துய்க்கும் – நீலகேசி:5 606/3
மேல்


விளிம்பிடை (1)

விளிம்பிடை மரகத வேதி கட்டிய – சூளாமணி:10 1778/1
மேல்


விளிம்பில் (1)

விளங்கு ஒளி விளிம்பில் செம்பொன் வேதிகை வெள்ளி வேயுள் – சூளாமணி:3 94/2
மேல்


விளிம்பினால் (1)

வெள்ளி வெண் விளிம்பினால் விளங்கு வேதிகை – சூளாமணி:5 240/3
மேல்


விளிம்பினாலும் (1)

அரு மணி நீள் விமானத்தின் ஆகாய பளிங்கு இயன்ற விளிம்பினாலும்
திரு மணியின் ஒளி மேனி நிழல் எறிப்ப திகழ்ந்து இலங்கு தெய்வ பாவை – சூளாமணி:9 1535/1,2
மேல்


விளிம்பு (1)

விளிம்பு தோய் நெடும் கடை வீதி வாய் எலாம் – சூளாமணி:2 45/2
மேல்


விளிய (1)

வெம்மை செய் வினை துகள் விளிய வென்றவன் – சூளாமணி:4 181/3
மேல்


விளியலுற்றார் (1)

எரியினுள் விளியலுற்றார் யார்-கொலோ அளியர் என்பார் – சூளாமணி:9 1152/4
மேல்


விளியா (1)

விள்ளாதவர் சிலர் பின் செல விரல் வீளைகள் விளியா – சூளாமணி:9 1309/4
மேல்


விளியாத (1)

விளியாத மெய்ப்பொருளை நீ விரித்தாய் என்கோ நீ விரித்தவாறே மெய்ப்பொருள் விரிந்தது என்கோ – சூளாமணி:11 1905/3
மேல்


விளியார் (1)

வேவார் அழலுள் விளியார் அளற்றினுள் – சூளாமணி:11 1950/1
மேல்


விளியும் (1)

விரவி மிக்கிடுதல் இன்றி விளியும் அ தீமை எல்லாம் – யசோதர:2 135/4
மேல்


விளிவு (1)

விளிவு_இல் துயரொடு மேல் பொங்கி வீழும் – சூளாமணி:11 1944/1
மேல்


விளிவு_இல் (1)

விளிவு_இல் துயரொடு மேல் பொங்கி வீழும் – சூளாமணி:11 1944/1
மேல்


விளை (11)

செந்நெல்கள் விளை வயல் செழும் புனல் நதிகளும் – உதயணகுமார:1 71/2
விளை பயன் அமரரும் விரும்பும் நீர்மையது – யசோதர:2 74/3
விளை பயன் எசோதரன் விழைந்து செல்லும் நாள் – யசோதர:2 78/2
யாவும் விளை நிலம்-அதனில் இனிய உளவாமோ – யசோதர:5 292/4
வினைகளும் வினைகள்-தம்மால் விளை பயன் வெறுப்பு மேவி – யசோதர:5 316/1
உவர் விளை கடல் கொடி பவளம் ஓட்டிய – சூளாமணி:3 80/1
மேல் விளை பழியும் வெய்ய வினைகளும் விலக்கி நின்றார் – சூளாமணி:5 243/3
நூல் விளை புலவர் அன்றே நுணங்கு போது அணங்கு தாரீர் – சூளாமணி:5 243/4
கனிபவேல் இவர் கடல் விளை அமிர்து என கனிவார் – சூளாமணி:6 460/3
ஏ விளை கொடும் சிலை இற்று வீழ்ந்தவே – சூளாமணி:9 1222/4
வேய் ஓங்கு சாரல் விளை புனம் காவல் கொண்டு – சூளாமணி:10 1657/1
மேல்


விளைக்கும் (4)

அற பொருள் விளைக்கும் காட்சி அரும் தவர் அருளிற்று அன்றி – யசோதர:1 73/1
பெரும் துயர் விளைக்கும் அன்றே பிறங்கு தார் நிறம் கொள் வேலோய் – சூளாமணி:5 271/4
விண்மிசையவர்கள் போல வேண்டிய விளைக்கும் செல்வ – சூளாமணி:6 547/3
விதி நனி துரப்ப மீட்டும் நினைப்பதே விளைக்கும் உள்ளம் – சூளாமணி:8 990/2
மேல்


விளைக (1)

வீழ்க தண் புனல் பயிர் விளைக மா நிலம் – சூளாமணி:10 1764/3
மேல்


விளைகின்ற (1)

மிகை விளைகின்ற நீல மலரினின் வீசலோடும் – யசோதர:2 130/2
மேல்


விளைகின்றது (1)

ஏதம் இனி என்-கொல் விளைகின்றது என நின்றான் – சூளாமணி:10 1609/4
மேல்


விளைத்த (3)

யான் விளைத்த வினை பயன் இன்னதே – யசோதர:3 199/4
கையறு வினைகள் கைபோய் கடும் துயர் விளைத்த போழ்தில் – சூளாமணி:4 198/2
வல்_வினை விளைத்த மாந்தர் மற்று அதன் வித்தும் மாட்டி – சூளாமணி:11 1851/1
மேல்


விளைத்திலன் (1)

ஏ இ பெற்றியே விளைத்திலன் ஆயின் நும் வேந்தன் – சூளாமணி:7 707/3
மேல்


விளைத்து (4)

திரு விளைத்து உலகு கண்மலர தெவ்வர்-தம் – சூளாமணி:3 79/1
முன் பெருகு முந்நீர் அமுதாய் விளைத்து இனிய – சூளாமணி:8 1116/3
வேண்டிய விளைத்து கொள்ளும் விழு தவம் விளைத்து வந்தான் – சூளாமணி:10 1666/4
வேண்டிய விளைத்து கொள்ளும் விழு தவம் விளைத்து வந்தான் – சூளாமணி:10 1666/4
மேல்


விளைந்த (6)

எனை வினை உதயம்செய்ய இடர் பல விளைந்த என்-பால் – யசோதர:2 143/3
விரை செறி பொழிலின் உள்ளால் வேனிலின் விளைந்த எல்லாம் – யசோதர:4 258/1
மெய் நவின்று இலங்கும் செம்பொன் அங்கதம் விளைந்த பேரான் – சூளாமணி:8 836/4
ஒன்றின விளைந்த என்று ஆங்கு ஒளியினால் புதியள் ஆனாள் – சூளாமணி:8 1012/4
செரு அங்கண் விளைந்த போழ்தில் காட்டுதும் தெருட்டி என்பார் – சூளாமணி:9 1191/4
விளைந்த தார் வெறி கொள வைகும் வேற்றவர் – சூளாமணி:9 1263/2
மேல்


விளைந்தது (3)

வெய்ய பாவங்கள் செய்தேன் விளம்பலன் விளைந்தது என்றாள் – யசோதர:2 121/4
இறைவனும் அருளி செய்தான் இது இங்கு விளைந்தது என்றான் – சூளாமணி:7 680/4
வேலை சூழ் உலகம் எல்லாம் விம்முற விளைந்தது அன்றே – சூளாமணி:9 1547/4
மேல்


விளைந்தவாறு (2)

என் இது விளைந்தவாறு இ தூதுவர் யாவர் என்று – சூளாமணி:7 679/1
என் இது விளைந்தவாறு என்று இரும் கடல்_வண்ணன் கேட்ப – சூளாமணி:9 1434/2
மேல்


விளைந்தவாறும் (1)

வெருவிய மனத்து நம்மை வீடு_இல விளைந்தவாறும்
திரு_உடை அடிகள் தந்த திரு_அற பயனும் தேறி – யசோதர:1 46/2,3
மேல்


விளைப்பதற்கு (1)

விலகி வெவ்_வினை வீடு விளைப்பதற்கு
இலகு மா மலர் சேவடி ஏத்துவாம் – யசோதர:0 1/3,4
மேல்


விளைப்பது (2)

விலை_இல் பேர்_அருளின் மாட்சி விளைப்பது களவின் மீட்சி – யசோதர:4 243/3
வென்றவர் சரண் அடைந்தார் விளைப்பது வென்றி அன்றோ – யசோதர:5 310/4
மேல்


விளைப்பதோர் (1)

கலவி-தானும் ஓர் புலவியை விளைப்பதோர் கலவி – சூளாமணி:6 461/2
மேல்


விளைப்பன் (1)

ஏனவர் செவிகள் ஆர இரும் புகழ் விளைப்பன் என்றான் – சூளாமணி:9 1199/4
மேல்


விளையவன் (1)

விளையவன் யார் என வினவி கேட்டனர் – சூளாமணி:9 1409/3
மேல்


விளையா (1)

விளையா விளையாட்டு அயரும் தொழில்-தான் – சூளாமணி:7 746/3
மேல்


விளையாட்டு (2)

விளையா விளையாட்டு அயரும் தொழில்-தான் – சூளாமணி:7 746/3
வப்பு இள வன முலையார் மணல் விளையாட்டு அதுவே போல் – நீலகேசி:4 289/4
மேல்


விளையாட (1)

மின் அவாம் இடை நோவ விளையாட அருளினான் – சூளாமணி:4 173/4
மேல்


விளையாடல் (4)

வன விளையாடல் ஆடி மன்னன் தன் மனை புகுந்து – நாககுமார:2 40/1
நகை_விளையாடல் மேவி நர_பதி விரகில் நின்றே – யசோதர:2 130/1
பொன் அவிர் குழையினாரை பொழில் விளையாடல் ஏவி – சூளாமணி:10 1630/1
பொன் அவிர் கொடி_அன்னாரை பொழில் விளையாடல் ஏவ – சூளாமணி:10 1631/2
மேல்


விளையாடலால் (1)

ஒக்க ஆங்கு உளராய் விளையாடலால்
உக்க சோதிகள் சோலையின் ஊடு எலாம் – சூளாமணி:4 121/2,3
மேல்


விளையாடி (5)

விலங்கல் போல்வன வெண் மருப்பு இரட்டைய வேழங்கள் விளையாடி
இலங்கு மால் வரை இறுவரை தடம் குத்தி இடந்திட இரு பாலும் – சூளாமணி:8 883/2,3
கண்டு ஆங்கு ஏறி காரிகையோடு விளையாடி
பண் தான் கொண்ட பாவையார் பாடல் இசை கேட்டான் – சூளாமணி:8 1125/3,4
விண்ணின் செல்வ செம் கதிரோன் போல் விளையாடி
தண் என் செல்கை பொன் உருள் வாங்கி தளர்கின்றான் – சூளாமணி:10 1742/3,4
உண் துறை முன் விளையாடி இளையவர்கள் நடை பயிலும் உறந்தை கோமான் – சூளாமணி:10 1816/2
அன்ன மிகு போகம் அவர் எய்தி விளையாடி
முன்னம் முடி பல்லம் அவை மூன்று உடன் முடித்தால் – சூளாமணி:11 2035/1,2
மேல்


விளையாடிய (2)

தீய தீர திரு விளையாடிய
தேயம் காவலனாய் திசை யாவினும் – நீலகேசி:1 23/1,2
வெண் தலையால் விளையாடிய காட்டுள் – நீலகேசி:1 144/2
மேல்


விளையாடியே (1)

ஒழியா காதலுடன் விளையாடியே
வழு_இல் போகம் வரம்பு_இன்றி துய்த்தலும் – உதயணகுமார:6 346/1,2
மேல்


விளையாடினான் (1)

மேவும் நீர்மையனாய் விளையாடினான் – சூளாமணி:7 618/4
மேல்


விளையாடு (1)

ஆங்கு அவளொடு ஈங்கு விளையாடு நனி நீ யான் – சூளாமணி:10 1611/1
மேல்


விளையாடுதல் (1)

வேலை அமர் கண்ணி விளையாடுதல் விரும்பி – சூளாமணி:10 1603/2
மேல்


விளையாடும் (2)

விளையாடும் விதம் மலர்ந்த விதம் மலர்ந்த மணி தூவும் – சூளாமணி:7 747/2
மேனாள் போல மெய்ப்படமாட்டான் விளையாடும்
கான் ஆர் சோலை காவகம் புக்கான் கமழ் தாரான் – சூளாமணி:8 1124/3,4
மேல்


விளையுங்கள் (1)

உண் பல வகையினின் அடைந்தவை விளையுங்கள் நுமக்கும் என்றாள் – நீலகேசி:9 840/4
மேல்


விளையும் (6)

என்னதாய் விளையும் என்றே நக்கனம் எம்முள் என்றான் – யசோதர:1 63/4
இன்று உயிர் கொன்ற பாவத்து இடர் பல விளையும் மேலால் – யசோதர:2 141/3
இனையன துணைவர் ஆகும் இளையரின் விளையும் இன்பம் – யசோதர:2 160/2
வெருள்செய் வினை தரு துயரம் விளையும் நிலம் இசைய – யசோதர:5 287/3
இது நுமர்கள் பவம் வினைகள் விளையும் இயல்பு இது என்று – யசோதர:5 300/1
அ வினை அற கெட்டால் அது விளையும் என்பதூஉம் – நீலகேசி:4 311/2
மேல்


விளையுமாறு (1)

வினைகள் தாம் விளையுமாறு யாம் வேண்டியவாறு வாரா – சூளாமணி:10 1827/3
மேல்


விளையுள் (1)

அரு_வினை விளையுள் ஆய அரும் துயர் பிறவி-தோறும் – யசோதர:1 46/1
மேல்


விளைவதனால் (1)

விளைவதனால் வினை ஆக்கும் என்பார் சொல் – நீலகேசி:5 592/1
மேல்


விளைவது (2)

வீவதுசெய்தல் ஒன்றோ நமக்கு இனி விளைவது என்பார் – சூளாமணி:9 1161/4
விரிவன துதி ஒலி விளைவது சிவகதி – நீலகேசி:4 453/3
மேல்


விளைவதை (1)

அரிதினின் விளைவதை அன்றி யாவரும் – சூளாமணி:9 1256/3
மேல்


விளைவன (1)

எண்_இல் ஆங்க விளைவன ஈட்டமும் – சூளாமணி:1 29/3
மேல்


விளைவித்தார் (1)

வேறுபடு பூ மழையும் ஆட விளைவித்தார் – சூளாமணி:8 1091/4
மேல்


விளைவித்து (1)

தன்னின் ஆய் விளைவித்து இருளை தவிர்த்து – சூளாமணி:5 341/1
மேல்


விளைவினை (1)

மிக்க தீ_வினையால் உற்ற விளைவினை உணர்ந்தேம் ஐய – யசோதர:5 303/2
மேல்


விளைவு (7)

வினையினால் விளைவு கண்டாய் விடுத்திடு மனத்து வெந்நோய் – யசோதர:2 158/2
வெம் துயர் விளைவு செய்த வினையினேன் என் செய்கேனோ – யசோதர:5 305/2
ஒன்று நாம் கருதி சூழின் ஊழ் அது விளைவு தானே – சூளாமணி:5 358/1
விளைவு_உடையவர்களும் விழைவுறு தகவே – சூளாமணி:8 941/4
வினை-அதனின் விளைவு இன்னது என்று நாளும் – சூளாமணி:10 1839/3
மிசை நிலம் விளைவு எய்த விழைவொடு மகிழ்வன – நீலகேசி:4 449/3
தொக்க விளைவு உரைப்பாய் பின் வழிவழி – நீலகேசி:5 614/3
மேல்


விளைவு-தம்மை (1)

வினையின விளைவு-தம்மை வெருவினம் அடிகள் மெய்யே – யசோதர:5 316/3
மேல்


விளைவு_உடையவர்களும் (1)

விளைவு_உடையவர்களும் விழைவுறு தகவே – சூளாமணி:8 941/4
மேல்


விளைவுற்று (1)

மிக்க நீள் கழை மேல் விளைவுற்று அழல் – சூளாமணி:7 780/1
மேல்


விளைவுறா (1)

மின் தொடர்ந்து இலங்கு பூணான் விளைவுறா இளைமை-தன்னால் – சூளாமணி:7 695/1
மேல்


விளைவே (1)

விழு பெரும் பூணோய் வினையின் விளைவே – சூளாமணி:11 1939/4
மேல்


விளைவை (1)

வினைகளின் விளைவை யாவர் விலக்குநர் என்று நின்றான் – யசோதர:2 143/4
மேல்


விற்கள் (1)

நெடு நாண் அற விற்கள் நிமிர்ந்தனவே – சூளாமணி:9 1239/4
மேல்


விற்படையாளரே (1)

ஈரெண்ணாயிர விற்படையாளரே – உதயணகுமார:1 43/4
மேல்


விற்பன (1)

விற்பன நல் மா தவர் வேண்டு சுகம் துய்த்தனர் – உதயணகுமார:6 367/4
மேல்


விற்பானும் (1)

கொடைக்கு ஒட்டி விற்பானும் கொள்வானும் அன்றி – நீலகேசி:5 474/1
மேல்


விற்று (1)

பள்ளி பாசறை புகுந்து பல மணி விற்று இருந்தார் – உதயணகுமார:3 166/4
மேல்


விறகில் (1)

உன்னி யூகி கான் விறகில் ஒள் எரிப்படுத்தினன் – உதயணகுமார:1 69/4
மேல்


விறகு (1)

பவர் உடைய விறகு இறுத்து பல கலங்கள் ஒருப்படுத்து உற்று – நீலகேசி:4 279/2
மேல்


விறகை (1)

வெய் எரி கண்டது உண்டோ விறகொடு விறகை ஊன்ற – யசோதர:4 236/2
மேல்


விறகொடு (1)

வெய் எரி கண்டது உண்டோ விறகொடு விறகை ஊன்ற – யசோதர:4 236/2
மேல்


விறல் (17)

பெரு விறல் வேந்தனும் பெறுதல் அரிது என – உதயணகுமார:4 215/3
பெரு விறல் யூகி சொல்வான் பெரும் தவர்-பால் அறத்தை – உதயணகுமார:6 329/3
வெம்_வினை கடந்து உயிர் விளங்கு விறல் வேலோய் – யசோதர:5 272/4
வில் நவில் தட கை விறல் வேல் ஒருவன் வேண்டி – சூளாமணி:6 445/2
வெச்சென விழித்து விறல் வீரர் திரிகின்றார் – சூளாமணி:9 1279/4
வெறி மின் விரிகின்ற விறல் ஆழி இறை தோழன் – சூளாமணி:9 1283/1
வெம் கணை தெரிந்தது விலக்கி விறல் வெய்யோய் – சூளாமணி:9 1284/2
வேலால் அழிப்பன் என வேல் எறிந்து விறல் வேகன் ஆர்ப்ப மறவோன் – சூளாமணி:9 1332/2
மின் ஆர் விளங்கு விறல் வேலான் கண்டே வெகுண்டு மேல் சென்றான் – சூளாமணி:9 1337/4
வேக விறல் ஆழி மீட்டே பெயர்ந்து தன் – சூளாமணி:9 1468/2
வெம் திறல் விறல் ஒளி விஞ்சை வேந்தரும் – சூளாமணி:9 1497/1
விரை எடுத்த பூம் தார் விறல் வேந்தர் அஞ்சி – சூளாமணி:9 1520/3
வேத நாவின் விறல் வேதியர்க்கு அல்லால் – சூளாமணி:10 1571/3
விக்கிரம கடல் தானை விறல் வேந்தர் இவர் சிலரை விளம்ப கேளாய் – சூளாமணி:10 1810/4
விண் சுடரும் நெடும் குடை கீழ் விறல் வேந்தன் திறம் இதனை விளம்ப கேளாய் – சூளாமணி:10 1814/2
விஞ்சையர்-தம் உலகு ஆளும் விறல் வேந்தர் குழாம் காட்டி விரித்து சொன்னாள் – சூளாமணி:10 1820/4
வேண்டலன் நிலனொடு விழு நிதி இனையவும் விறல் தகையாய் – நீலகேசி:2 230/3
மேல்


விறல்அது (1)

வெம் களி வியாளம் வல்ல விறல்அது வருக என்றான் – சூளாமணி:8 925/4
மேல்


விறலவற்கு (1)

வெம் சுடர் ஆழி ஆளும் விறலவற்கு இளைய_தாதை – சூளாமணி:8 965/1
மேல்


விறலோய் (2)

வெள்ளென் தோன்றுவ கயம் அல்ல பளிக்கு அறை விறலோய் – சூளாமணி:7 729/4
மின்னும் வார்ந்தன முகில் அல்ல களிறுகள் விறலோய் – சூளாமணி:7 731/4
மேல்


விறலோன் (2)

வெம்புகின்ற மனத்தினனாய் வெய்யோன் மீட்டு விறலோன் மேல் – சூளாமணி:9 1347/2
விச்சை வேறு இலன் விழு குணம் உடையன் இ விறலோன்
இச்சையால் அன்றி இவன் முன்னை நிலை எனக்கு அரிதாம் – நீலகேசி:1 56/2,3
மேல்


வினயம்செய்து (1)

வேந்தனும் கண்டே விரும்பி வினயம்செய்து இருக்க என – உதயணகுமார:2 132/1
மேல்


வினவ (5)

கங்குலை நீங்கி மிக்கு ஓர் கடவுளை வினவ சொல்வார் – உதயணகுமார:4 192/1
கல் நவில் வயிர திண் தோள் கடல்_வண்ணன் வினவ யாரும் – சூளாமணி:7 679/2
மடங்கலை அலைக்கும் நீரான் தெருட்டினன் வினவ ஆர – சூளாமணி:10 1707/3
யாது நீ கொண்ட வரம் என்று அரும் தவன் இயல்பினின் வினவ
ஏதில் நாட்டு இறை எங்கள் இறை மேல் இயல்பு இன்றி எழல் ஒழிக எனவே – நீலகேசி:1 66/1,2
மூடிற்றின் பயன் என்னை என வினவ மொக்கலனும் – நீலகேசி:4 272/3
மேல்


வினவலின் (2)

அந்தம்_இல் ஆழி ஆள்வான் வினவலின் அருளுமாறு என்று – சூளாமணி:10 1695/3
அரசரும் அமரரும் அமர்வனர் வினவலின்
வரைவு_இல பிறர்களும் மன நிலை மகிழ்வு எய்த – நீலகேசி:4 454/1,2
மேல்


வினவலும் (2)

என்னை ஈண்டைக்கு வரவு என்று அரும் தவன் வினவலும் எழில் ஆர் – நீலகேசி:1 65/1
என்னை இங்கு நும் பொருள் என வினவலும் இ இருந்த – நீலகேசி:9 825/1
மேல்


வினவற்பாலது (1)

தெருளாமையால் வினவற்பாலது ஒன்று உண்டு திரு_அடிகள் செம்பொன் ஆர் அரவிந்தம் ஏந்த – சூளாமணி:11 1907/1
மேல்


வினவி (1)

விளையவன் யார் என வினவி கேட்டனர் – சூளாமணி:9 1409/3
மேல்


வினவிய (1)

விரை செய் தார் வரை செய் மார்ப வினவிய பொருள் இது எல்லாம் – யசோதர:1 69/3
மேல்


வினவியது (1)

என்னை வினவியது என்னை-கொல் என்றான் – சூளாமணி:11 1917/4
மேல்


வினவில் (2)

விஞ்சை அரையன் மட மா மகள் நிலை யாது என வினவில் விளம்ப கேள்-மின் – சூளாமணி:8 1035/2
மெய்யும் அறிவன் வினவில் விஞ்சையன் மடந்தை – சூளாமணி:10 1607/3
மேல்


வினவின் (3)

எம்மை வினவின் எமக்கும் உரைப்பு அரிது – சூளாமணி:11 2003/2
ஆயிடைய அமர்_அரசர் திறம் வினவின் அணங்கு அணை ஆர் – சூளாமணி:11 2064/1
வேணுவோடு இனையன பிறவும் வியப்புறு பெரு வனம் வினவின்
பேணுதற்கு அரிது இது பெரிதும் பிணி தரு பேய் வனம் எனவே – நீலகேசி:1 69/1,2
மேல்


வினவின (1)

வினவின உணர்ந்து சொல்லும் வினையினுக்கு இன்னது உண்டோ – நீலகேசி:4 433/2
மேல்


வினவினள் (1)

விரும்பினள் போல வினவினள் அன்றே – நீலகேசி:7 733/3
மேல்


வினவினார் (1)

வெற்றி நல் வேந்தனோடு வினவினார் அமைச்சர் எண்ணி – உதயணகுமார:1 92/2
மேல்


வினவினான் (2)

அமைச்சர் என்று அண்ணல் வினவினான் – உதயணகுமார:1 34/4
எதிரது வினவினான் இறைவன் செப்பினான் – சூளாமணி:5 399/2
மேல்


வினவினானே (2)

அறை புகழ் அமைச்சர்-தம்மை அழைத்தனன் வினவினானே – உதயணகுமார:5 243/4
வேந்தன் வந்து அடி வணங்கி விரித்து ஒன்று வினவினானே – நாககுமார:3 76/4
மேல்


வினவினும் (2)

பப்பியரே அவர் பான்மை வினவினும் பைம்_தொடியே – நீலகேசி:1 84/4
சொல்லலன் என்ன வினவினும் என்னினும் சொல் இலையாம் – நீலகேசி:4 384/2
மேல்


வினவு (2)

சென்று அவன் மனையுள் நீயே வினவு என சேனை வேந்தன் – சூளாமணி:5 360/3
வினவு சோதிடம் கேட்டு உரை புட்குரல் – நீலகேசி:10 885/2
மேல்


வினவுங்காலும் (1)

யார் வினவுங்காலும் அவை மூன்று கூற்றவா – நீலகேசி:1 113/3
மேல்


வினவுதியேல் (1)

என் கருமம் வினவுதியேல் இலிங்கியருள் என்னோடு – நீலகேசி:2 169/1
மேல்


வினவும் (1)

திரி சாரிகை நிகரானவர் உளரோ திறல் வினவும் – சூளாமணி:9 1296/4
மேல்


வினவுவன் (1)

பாங்கினால் வினவுவன் படிறு இன்றி உரை என்றாள் – நீலகேசி:4 271/4
மேல்


வினவுவார்க்கு (1)

மண்டினர் வினவுவார்க்கு மலை சிலம்பு_அனையன் என்றால் – நீலகேசி:4 432/2
மேல்


வினவுவான் (1)

வங்கம் மீது வந்த ஓர் வணிகனை வினவுவான்
எங்கு உள அதிசயம் இயம்புக நீ என்றனன் – நாககுமார:4 133/3,4
மேல்


வினாவ (2)

ஏதம் என்னை என ஏந்தல் வினாவ
ஊதியூதி வயிறு உள் அளவு எல்லாம் – சூளாமணி:10 1569/2,3
அந்தணன் வினாவ அகம் மீது நினைவானாய் – சூளாமணி:10 1605/3
மேல்


வினாவி (1)

பேரொடு உறு பீடு உடையன் ஆர் என வினாவி
நேர்படுதும் என்று சிலர் நேடுபு திரிந்தார் – சூளாமணி:9 1281/3,4
மேல்


வினை (178)

துன்னி வெம் சிறை_மனையில் தொல்_வினை துரப்பவும் – உதயணகுமார:1 64/2
பொருளின் அவன் போந்த பின்பு போர்_வினை தொடங்கினர் – உதயணகுமார:3 179/4
பகை அறவே எறிந்து உடன் பாங்கில் போர் வினை தவிர்க என – உதயணகுமார:3 183/1
மா தவர் வினை மாயச்செய்குவார் – உதயணகுமார:6 318/2
குருதி ஆறிட கொன்ற தீ_வினை – உதயணகுமார:6 326/1
மருவு வல்_வினை மாசின் உதிர்த்திட – உதயணகுமார:6 335/3
இதமுறு தியானத்தின் இரு_வினை எரித்து உடன் – உதயணகுமார:6 365/3
திங்கள் முந்நான்கு யோகம் தீ_வினை அரிய நிற்பர் – நாககுமார:1 2/1
வெவ்_வினை வெகுண்டு வாரா விக்கி நன்கு அடைக்கும் வாய்கள் – நாககுமார:1 4/1
பொறியொடு வல்_வினை வென்ற புனிதன் நீயே பூ நான்கு மலர் பிண்டி போதன் நீயே – நாககுமார:1 16/1
துஞ்சா நல் உலகு தொழும் தூயன் நீயே தொல்_வினை எல்லாம் எரித்த துறவன் நீயே – நாககுமார:1 17/3
எல்லா வினை செறிக்கும் இயல் முனியை தான் பணிந்தாள் – நாககுமார:1 36/4
வெம்பிய வினை அறுத்து வீடு நன்கு அடையும் என்றார் – நாககுமார:2 44/4
இரு_வினை கெடுத்தவனும் இன்ப_உலகு அடைந்தான் – நாககுமார:5 158/1
விலகி வெவ்_வினை வீடு விளைப்பதற்கு – யசோதர:0 1/3
மருவு வெவ்_வினை வாயில் மறுத்து உடன் – யசோதர:0 4/1
வெருவுசெய்யும் வினை பயன் இற்று என – யசோதர:0 4/3
தொல்_வினை துரப்ப ஓடி விலங்கிடை சுழன்ற போழ்தின் – யசோதர:1 34/2
அரு_வினை விளையுள் ஆய அரும் துயர் பிறவி-தோறும் – யசோதர:1 46/1
நங்களுக்கு அளிக்கும் நீரார் நம் வினை கழுவும் நீரார் – யசோதர:1 55/4
வினை_திறம் நன்று யாமே விழை நர_பலி ஈதற்கு இன்று – யசோதர:1 58/2
எவ்வளவு இதனை கேட்பார் இரு_வினை கழுவும் நீரார் – யசோதர:1 70/1
முந்து செய் நல்_வினை முளைப்ப இ தலை – யசோதர:2 82/1
எனை வினை உதயம்செய்ய இடர் பல விளைந்த என்-பால் – யசோதர:2 143/3
தீமை செய் வினை செய்திறம் இன்னதே – யசோதர:3 174/4
யான் விளைத்த வினை பயன் இன்னதே – யசோதர:3 199/4
இம்மை செய்த வினை பயனே இவை – யசோதர:3 217/2
எம்மையும் இனி நின்றிடும் இ வினை
பொய்ம்மை_அன்று இவள் பொன்றினும் பொன்றல – யசோதர:3 217/3,4
தீய வல்_வினை தேடுதலே-கொலோ – யசோதர:3 218/2
மண்டு போர் வினை வல்லவும் ஆயவே – யசோதர:3 224/4
அரு வினை முனை கொல் ஆற்றல் அகம்பனன் என்னும் நாமத்து – யசோதர:4 230/1
கறந்து உயிர் உண்டு கன்றி கரு_வினை பெருக செய்தாய் – யசோதர:4 248/2
ஆங்கு அவர் தாங்கள் கண்டாய் அரு வினை துரப்ப வந்தார் – யசோதர:4 251/3
சுதத்தமுனி தொத்து இரு வினை துகள் உடைக்கும் – யசோதர:5 263/2
ஏற்றபடி பெற்றது_இலன் இற்றை வினை முற்றும் – யசோதர:5 264/2
தந்தம் வினை என்று நமர் பிறர் எனவும் நினையார் – யசோதர:5 271/3
வெம்_வினை கடந்து உயிர் விளங்கு விறல் வேலோய் – யசோதர:5 272/4
ஏனை வினை மாசு தனது உருவின் நிறுவாதே – யசோதர:5 278/3
காடு படு கொலையினொடு கடிய வினை நின்னை – யசோதர:5 279/2
நஞ்சு அனைய வினை நலிய நாம நகை வேலோய் – யசோதர:5 286/4
வெருள்செய் வினை தரு துயரம் விளையும் நிலம் இசைய – யசோதர:5 287/3
மூழ்ந்த வினை முனியும் எனின் முனியலரும் உளரோ – யசோதர:5 289/4
சாவ அரிது இவண் அரசி தகவு_இல் வினை தரும் நோய் – யசோதர:5 292/3
தொல்லை வினை நின்று சுடுகின்ற நரகத்துள் – யசோதர:5 296/1
கண்ணிய உயிர் கொலை வினை கொடுமையாலே – யசோதர:5 297/2
முந்தை வினை நெகிழ முனி மொழியும் வதம் மருவி – யசோதர:5 299/3
வெம் துயர் நரகின் வீழ்க்கும் வினை செய்தேன் என் செய்கேனோ – யசோதர:5 305/4
சிறிய நல் வதங்கள் செய்தே தீ_வினை அகல்வர் காணாய் – யசோதர:5 308/4
ஐய நின் அருளால் உயிர்_கொலையினில் அரு வினை நரகத்து ஆழ்ந்து – யசோதர:5 322/1
வெய்ய தீ_வினை வெருவுறு மா தவம் விதியின் நின்று உதிகொண்டான் – யசோதர:5 324/1
வெருவுறு வினை வலி விலக்குகிற்பது – யசோதர:5 329/1
நின்றான் அடி கீழ் பணிந்தார் வினை நீங்கி நின்றார் – சூளாமணி:0 1/4
வெங்கண் வினை போழ்ம் திருவ சரண் சென்ற மேல் நாள் – சூளாமணி:0 2/2
நசை எலாம் அவிந்தன நலியும் தீ_வினை – சூளாமணி:3 73/3
வெம்மை செய் வினை துகள் விளிய வென்றவன் – சூளாமணி:4 181/3
துன்னிய வினை பகை துணிக்கும் தொன்மை சால் – சூளாமணி:4 197/1
சூழ் வினை துரப்ப சென்று சூழ் வினை பயத்தினாலே – சூளாமணி:4 199/1
சூழ் வினை துரப்ப சென்று சூழ் வினை பயத்தினாலே – சூளாமணி:4 199/1
வீழ் வினை பிறிதும் ஆக்கி வெய்துற விளிந்து தோன்றி – சூளாமணி:4 199/2
தாழ் வினை விலக்கும் சார்வு தலைப்படா அளவும் என்றான் – சூளாமணி:4 199/4
திருந்த நன்கு உரைப்ப கேட்டே தீ_வினை இருள்கள் போழும் – சூளாமணி:4 203/2
வெருவு உடை வினை பகை விலக்கும் வீறு சால் – சூளாமணி:4 217/2
உரிதினின் ஒருவன் செய்த ஊழ்_வினை உதயம் செய்து – சூளாமணி:5 274/1
வளர்ந்து ஒளி திவளும் பூணோர் மண_வினை முயங்கல் இல் என்று – சூளாமணி:6 530/2
நாமும் நல் நல்_வினை நுகரும் நாள் அவாய் – சூளாமணி:8 1054/2
நல்_வினை கழிதலும் நலியும் தீவினை – சூளாமணி:8 1057/1
பல் வினை மடிந்தன படர்ந்தது ஆயிடை – சூளாமணி:8 1057/3
வல்_வினை கயவரே வழங்கும் கங்குலே – சூளாமணி:8 1057/4
நிறைந்தார் கடி நல்_வினை நீதியினால் – சூளாமணி:8 1070/1
துணி வினை கவனமா துரக்கும் பாகரா – சூளாமணி:9 1403/2
விய மர தொழிலவர் வினை முடிந்தது என்று – சூளாமணி:10 1782/3
கணி தயங்கு வினை நவின்ற கண்டத்து திரை மகளிர் கையின் நீக்கி – சூளாமணி:10 1800/3
நலன் உடைத்து அளிய நங்கள் நல்_வினை தெய்வம் அன்றே – சூளாமணி:11 1843/4
இன் உயிராக செல்லும் நல்_வினை என்னும் இன்ன – சூளாமணி:11 1844/2
வல்_வினை விளைத்த மாந்தர் மற்று அதன் வித்தும் மாட்டி – சூளாமணி:11 1851/1
புல்_வினை கானம் அண்டி புலியின் வாய் பட்டதே போல் – சூளாமணி:11 1851/2
நல்_வினை இனிதின் ஊட்டும் நல்_வினை முதல்-கண் மாறி – சூளாமணி:11 1851/3
நல்_வினை இனிதின் ஊட்டும் நல்_வினை முதல்-கண் மாறி – சூளாமணி:11 1851/3
இல் வினை இன்பம் வெஃகி இறுபவே அறிவு_இலாதார் – சூளாமணி:11 1851/4
தோள் வினை களவு காவல் உள் வழி துன்னல் செல்லா – சூளாமணி:11 1854/2
வாள் வினை தட கை வேந்தே வருவது மற்றும் உண்டோ – சூளாமணி:11 1854/3
கோள் வினை பயின்ற கூற்றம் குறுகலது ஆயின் என்றார் – சூளாமணி:11 1854/4
கோள் வினை பயின்ற கூற்ற அரசனால் கொள்ளற்பால – சூளாமணி:11 1855/1
கேள் வினை பயின்ற நூலின் கிளர்ந்து நீர் உரை-மின் என்ன – சூளாமணி:11 1855/2
வாள் வினை புரிந்த தோளான் மனத்ததை உணர்ந்து மாதோ – சூளாமணி:11 1855/3
நாள் வினை புரிந்து நங்கள் உயிர் நிறை கொள்ளும் என்றார் – சூளாமணி:11 1855/4
கரந்தன கரு_வினை குழாங்கள் என்பவே – சூளாமணி:11 1886/4
நொவ் வகை வினை பகை அகற்றி நூல் நெறி – சூளாமணி:11 1888/1
பெருமானே நின் பெருமை நன்கு உணரமாட்டார் பிணங்குவார்-தம்மை வினை பிணக்கு ஒழிக்கல் ஆமே – சூளாமணி:11 1904/4
விண்டு ஆங்கு வெவ்_வினை வெரூஉ உதிர நூறி விரிகின்ற மெய்ஞ்ஞான சுடர் விளக்கும் மாட்டி – சூளாமணி:11 1910/1
ஆற்றில் அமைந்த அரும் தவத்தால் வினை
ஊற்று செறித்த ஒரு பெயர் மா தவன் – சூளாமணி:11 1915/1,2
விதி செய் வினையும் வினை வெல் வகையும் – சூளாமணி:11 1920/2
கண் பற்றும் தாரோய் களிப்பது ஒர் நல்_வினை – சூளாமணி:11 1985/3
செய்ப்படும் ஆயின் வினை எனும் தீ இருள் – சூளாமணி:11 2018/2
தேய வினை வெல்லும் தெய்வ மனிதருள் – சூளாமணி:11 2021/1
கரு மால் வினை அரசு கால் தளர நூறி – சூளாமணி:12 2123/1
வெந்து வினை வேந்தர் வீடிய பின் விட்டெறிந்து – சூளாமணி:12 2124/2
அரு மால் வினை அகல அமரர் நாளும் அடி பரவ – சூளாமணி:12 2128/1
சலம் புரி வினை வென்ற தம் கோன் செந்தாமரை அடி கீழ் – சூளாமணி:12 2130/3
வினை உடையன பொழுது இவை என விரிவன கணி வேங்கை – நீலகேசி:1 16/2
மானிடமாம் வினை மேலை செய்து அன்றோ வந்தது என்றான் – நீலகேசி:1 37/4
சீற்றம் தீர்ந்து என் செய் கரு_வினை தணிக என பணிந்தாள் – நீலகேசி:1 57/3
பந்தித்தாகிய பழ_வினை கெடுக என படிற்றால் – நீலகேசி:1 58/2
காண் தக்காய் என் செய் கரு_வினை தணிக்க என பணிந்தாள் – நீலகேசி:1 62/3
கான் உயர் சோலை கரும நிலத்தார் கரு_வினை போய் – நீலகேசி:1 86/2
வீ_வினை உற வரும் – நீலகேசி:1 101/2
தீ_வினை செய் வாயிலொடு செற்ற மன குற்றம் – நீலகேசி:1 107/1
போகம் நுகர்ந்து பொருந்தா வினை புல்லல் இன்றி – நீலகேசி:1 126/3
இடம் கொள் இன்னா வினை எல்லாம் எரிக்கும் வாயில் விரித்தோய் நீ – நீலகேசி:1 139/2
சாதல் நோய் சரை பிறவி-தாம் செய் தீ_வினை கடலுள் – நீலகேசி:2 155/1
சொன்மை யார் இடை தெரிந்தார் தொடர் வினை முழுவதும் சுடும் நின் – நீலகேசி:2 161/3
ஓரும் அஃது ஓர் உறு வினை என்பதை – நீலகேசி:3 241/3
வேதனை தணிப்பான் வினை வீட்டிற்கும் – நீலகேசி:3 246/3
கரைப்ப தீ_வினை கண்டது சூனியம் – நீலகேசி:3 251/3
தீங்கு ஒழுக்கு என்றது எல்லாம் தீ_வினை என்னல் வேண்டார் – நீலகேசி:3 259/3
விழு கலமால் வினை பெரிதால் வினை கேடு ஆம் தொழில் தருமால் – நீலகேசி:4 277/2
விழு கலமால் வினை பெரிதால் வினை கேடு ஆம் தொழில் தருமால் – நீலகேசி:4 277/2
வீ உடம்பு இட்டு உயிர் சென்று வினை உடம்பும் உளதாக – நீலகேசி:4 309/1
அ வினை அற கெட்டால் அது விளையும் என்பதூஉம் – நீலகேசி:4 311/2
ஐ_வினை இல் நிலை தோற்றம் நாசம்-தான் நாட்டுங்கால் – நீலகேசி:4 311/4
இன்ப துன்பம் இரு_வினை காரியம் – நீலகேசி:4 316/1
செய்த தீ_வினை சென்று இன்பம் ஆக்கும் என்று – நீலகேசி:4 317/1
சிந்தனையினும் தீ_வினை ஆம் என்பார்க்கு – நீலகேசி:4 322/1
திண்ணதா வைது தீ_வினை கோடியோ – நீலகேசி:4 323/4
கொல்_வினை அஞ்சி புலால் குற்றம் என்பதை – நீலகேசி:4 327/1
வீத்தவர் தின்பவர் வெவ்_வினை பட்டார் – நீலகேசி:4 331/4
தான் அடையா வினை ஆம் என்றல் தத்துவம் – நீலகேசி:4 335/3
குறிக்கப்டாமையின் கொல் வினை கூடான் – நீலகேசி:4 336/1
செறிக்கப்படும் உயிர் தீ_வினை பின்னும் – நீலகேசி:4 336/3
விலை அறம் போலும் எனின் வினை ஆக்க – நீலகேசி:4 337/1
கம்பலையாம் வினை_இல் கறிக்கு ஈ பொருள் – நீலகேசி:4 338/3
வினை நீயும் மற்று இன்பம் அஃது ஆதலின் – நீலகேசி:4 339/2
தீ_வினை சேர்ந்திலன் தின்பவன் என்னினும் – நீலகேசி:4 344/2
மேவினர் தாம் விலையே வினை வேண்டார் – நீலகேசி:4 344/4
உடங்கு_செய்தார் வினை ஒட்டலர் என்பாய் – நீலகேசி:4 345/2
தின்னும் மனம் உடை பேய் எய்தும் தீ_வினை – நீலகேசி:4 346/1
மன்னும் மிக உடைத்தாய் வினை பட்டில்லாள் – நீலகேசி:4 346/2
விதியினின் வினை அட்டார்-தம் வீட்டிடம் இன்னது என்றால் – நீலகேசி:4 425/3
வினை இருள் அடுவன விரி கதிர் இயல்பொடு – நீலகேசி:4 455/1
நனி தாம் நல தீ வினை அன்மையின் ஆம் – நீலகேசி:5 488/3
குயலாகுயலம் என கூறும் வினை
பயனால் பல பாகு எனப்பட்டு அவை-தாம் – நீலகேசி:5 490/1,2
குத்தினாற்கும் கொலை வினை இல் என – நீலகேசி:5 543/2
கெட்டனன் இது கேட்க வினை நிலை – நீலகேசி:5 545/4
ஆய்ந்த ஐந்தினும் ஆம் வினை ஆர்ப்பு எனின் – நீலகேசி:5 546/1
கல்லுவானொடு எல்லார்க்கும் கரு_வினை – நீலகேசி:5 547/3
துப்பினால் வினை சொல்லலன் யான் என்று – நீலகேசி:5 548/1
வேறு அல்லது இல்லை எனவும் வினை வலியும் யோகின்னாலும் – நீலகேசி:5 569/2
ஓதி வினை பயத்து ஒப்பு உரைப்பார்க்கு அன்றி – நீலகேசி:5 572/3
மாவின்-கண் ஆக மகன் செய் வினை பயன் – நீலகேசி:5 581/2
பித்து_உடையார் போல் பிதற்றி வினை பயம் – நீலகேசி:5 582/3
எம்மை உவப்ப வினை வழி துப்பு எனின் – நீலகேசி:5 585/1
எம்மை வினை வினை ஆக்கும் நின் பூ உரை – நீலகேசி:5 585/3
எம்மை வினை வினை ஆக்கும் நின் பூ உரை – நீலகேசி:5 585/3
தீ_உழப்பே செயும் தீ_வினை என்பது – நீலகேசி:5 587/1
உள்ளம் வினை என ஓதினையேல் செய்கை – நீலகேசி:5 588/1
ஒத்த வினை உடம்பாடு இன்றி ஆம் இனி – நீலகேசி:5 590/2
விளைவதனால் வினை ஆக்கும் என்பார் சொல் – நீலகேசி:5 592/1
ஆர்வத்தினால் வினை ஆக்கும் என சொல்லின் – நீலகேசி:5 593/1
இணர் பிரியா துப்பினால் வினை அன்றாய் – நீலகேசி:5 594/4
சித்தம் உடை செய்கை செய் வினை ஆதலின் – நீலகேசி:5 595/1
சித்தம் வினை என செப்புதலால் எங்கு – நீலகேசி:5 595/3
விளிபவன் உள பொழுதே வினை துய்க்கும் – நீலகேசி:5 606/3
வினை செய்தான் துய்க்குமோ வேறு ஒருவனேயோ – நீலகேசி:5 641/1
எய்தார் பிறவோ இரு சார் வினை பயனும் – நீலகேசி:5 652/3
வினை பயத்தின் கூட்டம் விரித்து உரைப்பன் என்னின் – நீலகேசி:5 654/3
தொக்கு உடன் ஆய என் தொல் வினை தீர்க என – நீலகேசி:6 666/1
வீயும் வகையும் வினை ஆக்கும் திறமும் எல்லாம் – நீலகேசி:6 718/3
ஆதி அறியில் அவை தீ_வினை ஊண் அதனால் – நீலகேசி:6 724/2
பல் வினை பாகினால் பயங்கள் எய்தலும் – நீலகேசி:8 807/2
இல் வினை குணங்கள்-தாம் என்றும் வேறு எனின் – நீலகேசி:8 807/3
வரின் அடையும் அ அரு வினை நுமக்கு அறிவு அரியது என்றாள் – நீலகேசி:9 837/4
வீட்டின் அங்கு இடல் இன்றி வினை நிலை நுமக்கு அறிவு அரியது போல் – நீலகேசி:9 838/2
தின்றவர்க்கு யாவையும் தீ_வினை சேரல தேவர்க்கு போல் – நீலகேசி:9 841/2
ஒன்றுவியேன்_அலனோ வினை ஊன் தின்பவர்க்கு ஒப்ப என்றாள் – நீலகேசி:9 841/4
தீயவையே செய்யும் தேவர் அ தீ_வினை தீர்க்கிற்பவோ – நீலகேசி:9 842/2
ஆய்விடின் உணரின் அஃது ஆம் வினை அகற்றுதற்கு அரியது என்றாள் – நீலகேசி:9 842/4
நாதன் நல் நெறி நல் வினை நற்பயன் – நீலகேசி:10 864/3
வித்தின் ஆய வினை விகற்பாம் பிற – நீலகேசி:10 875/4
மேல்


வினை-தங்களையும் (1)

கூட்டி மற்று அவர்களை நுதலிய கொலை வினை-தங்களையும்
காட்டுகில்லார் அவர் தாம் அவை அறிவது ஓர் கணக்கிலரே – நீலகேசி:9 838/3,4
மேல்


வினை-தம்மை (1)

இரு_வினை-தம்மை வென்று இன்புறும் சித்தி சேர்ந்தார் – நாககுமார:5 166/2
மேல்


வினை-தாம் (1)

தேவரும் பிதிரரும் நுதலிய கொலைகளில் தீ_வினை-தாம் – நீலகேசி:9 837/1
மேல்


வினை-தான் (2)

செய் வினை-தான் நிற்பவே பயன் எய்தும் என்பதூஉம் – நீலகேசி:4 311/1
பண்பு_இலி தேவரை நுதலிய கொலையினில் பல் வினை-தான்
உண் பல வகையினின் அடைந்தவை விளையுங்கள் நுமக்கும் என்றாள் – நீலகேசி:9 840/3,4
மேல்


வினை-தானும் (1)

இறந்தவர் பிறந்தது இல்லை இரு_வினை-தானும் இல் என்று – யசோதர:1 72/2
மேல்


வினை-அதனின் (1)

வினை-அதனின் விளைவு இன்னது என்று நாளும் – சூளாமணி:10 1839/3
மேல்


வினை_திறம் (1)

வினை_திறம் நன்று யாமே விழை நர_பலி ஈதற்கு இன்று – யசோதர:1 58/2
மேல்


வினை_இல் (1)

கம்பலையாம் வினை_இல் கறிக்கு ஈ பொருள் – நீலகேசி:4 338/3
மேல்


வினைகட்கு (1)

மருள் புரி வினைகட்கு என்றும் மறுதலை ஆய வாமன் – சூளாமணி:11 1866/2
மேல்


வினைகள் (18)

ஒல்லையின் வினைகள் தீர யோகத்தை காத்துநின்றான் – நாககுமார:3 101/4
இறுகு வெவ்_வினைகள் வென்று இனி சித்தி சேர்ந்தது அன்றே – நாககுமார:5 164/4
நயா உயிர் தியானம்-தன்னால் நாலிரு வினைகள் வென்று – நாககுமார:5 165/2
நஞ்சு அன வினைகள் நம்மை நாள்-தொறும் நலியும் என்றான் – யசோதர:1 33/4
ஆ தகா வினைகள் என்னை அடர்த்துநின்று அடும்-கொல் என்றான் – யசோதர:2 148/4
புஞ்சிய வினைகள் தீய புகுந்தன பொறிகள் பொன்றி – யசோதர:2 153/3
இது நுமர்கள் பவம் வினைகள் விளையும் இயல்பு இது என்று – யசோதர:5 300/1
இருள்புரி வினைகள் சேரா இறைவனது அறத்தை எய்தின் – யசோதர:5 309/3
கன்றிய வினைகள் தீர கருணையின் உருகி நெஞ்சில் – யசோதர:5 310/2
இனையது வினைகள் பின் நாள் இடர்செய்த முறைமை-தானும் – யசோதர:5 320/2
கையறு வினைகள் கைபோய் கடும் துயர் விளைத்த போழ்தில் – சூளாமணி:4 198/2
அன்று நாம் முயலப்பட்ட வினைகள் மற்று அனைய ஆனால் – சூளாமணி:7 670/1
வினைகள் தாம் விளையுமாறு யாம் வேண்டியவாறு வாரா – சூளாமணி:10 1827/3
வேர்த்தன விளிந்தன வினைகள் என்பவே – சூளாமணி:11 1882/4
கரு மாலை வெவ்_வினைகள் கால் தளர நூறி கடை_இலா ஒண் ஞான கதிர் விரித்தாய் என்றும் – சூளாமணி:11 1904/1
தொடங்கா வினைகள் தொடங்குமவரும் – சூளாமணி:11 1979/4
மறைந்து அவை வாயிலா வினைகள் ஈட்டினால் – சூளாமணி:12 2070/3
ஞானமொடு செய் வினைகள் நைய முயல்வாரும் – நீலகேசி:1 18/4
மேல்


வினைகள்-தம்மால் (2)

வீங்கிய வினைகள்-தம்மால் வெருவரத்தக்க துன்பம் – யசோதர:4 251/1
வினைகளும் வினைகள்-தம்மால் விளை பயன் வெறுப்பு மேவி – யசோதர:5 316/1
மேல்


வினைகள்-தம்மை (1)

வெருள் செயும் வினைகள்-தம்மை வெருவிய மனத்தன் ஆகி – யசோதர:5 311/1
மேல்


வினைகள்-தாமும் (1)

உறத்தகும் வினைகள்-தாமும் உண்மையால் ஒட்டும் என்னேன் – நீலகேசி:4 427/2
மேல்


வினைகளாலே (2)

வெய்ய தீ_வினைகளாலே வெருவுறு துயரின் மூழ்கி – யசோதர:4 238/2
அறியலர் வினைகளாலே அரு நவைபடுநர்க்கு ஐய – யசோதர:5 308/3
மேல்


வினைகளின் (1)

வினைகளின் விளைவை யாவர் விலக்குநர் என்று நின்றான் – யசோதர:2 143/4
மேல்


வினைகளும் (3)

வினைகளும் வினைகள்-தம்மால் விளை பயன் வெறுப்பு மேவி – யசோதர:5 316/1
மேல் விளை பழியும் வெய்ய வினைகளும் விலக்கி நின்றார் – சூளாமணி:5 243/3
இரு வகை வினைகளும் இல்லது இவ்வழி – சூளாமணி:12 2069/1
மேல்


வினைகளே (1)

முன்னவன் செய்த மொய்ம்பின் வினைகளே முயல்வது அல்லால் – சூளாமணி:6 527/2
மேல்


வினைகளை (1)

தொடர்ந்த பல் வினைகளை துணிக்கும் சுத நெறி முறைமையும் அறிவான் – நீலகேசி:1 64/2
மேல்


வினைகளோடு (1)

ஆழ் இயல் வினைகளோடு அவிய ஆயிரம் – சூளாமணி:11 1893/2
மேல்


வினைப்பட (1)

தன்னை வினைப்பட நீ சொல்லினாயால் – நீலகேசி:4 346/4
மேல்


வினைப்படுதலும் (2)

நல்_வினைப்படுதலும் தீ_வினைப்படுதலும் – நீலகேசி:8 807/1
நல்_வினைப்படுதலும் தீ_வினைப்படுதலும் – நீலகேசி:8 807/1
மேல்


வினைப்பால் (1)

பைய சொல்லுதல் நல்_வினைப்பால் என்றால் – நீலகேசி:5 536/1
மேல்


வினைய (3)

விழிக்கும் ஆறும் வினைய விதியினால் – நீலகேசி:3 238/4
வினைய நூலை வியப்பெய்துவார்க்கு எலாம் – நீலகேசி:3 239/2
வீரம்செய்து விழியல் வினைய நூல் – நீலகேசி:3 241/1
மேல்


வி