ல – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

லக்கணை-தன்னை 1
லய 1

லக்கணை-தன்னை (1)

சேர்ந்த தன் மனைவியருள் செய லக்கணை-தன்னை
வாய்ந்த மகாதேவி பட்டம் வன்மைபெற வைத்தான் – நாககுமார:5 159/3,4
மேல்


லய (1)

தாகம் மிக்கு உடையனாய் தான் லய பருகினான் – நாககுமார:4 141/3

மேல்