லே – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

லேகைகள் 2
லேகையும் 2

லேகைகள் (2)

சாம லேகைகள் மயிர் நிரை அல தல மீது – சூளாமணி:6 463/2
தூம லேகைகள் பொடித்தன துணை முலை உறவே – சூளாமணி:6 463/4
மேல்


லேகையும் (2)

சங்க_லேகையும் சக்கர_லேகையும் – சூளாமணி:3 114/1
சங்க_லேகையும் சக்கர_லேகையும் – சூளாமணி:3 114/1

மேல்