ர – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ரத்னபுரம் 1
ரதர் 1
ரதியும் 1

ரத்னபுரம் (1)

இலங்கு ரத்னபுரம் இ நகர்க்கு மன்னவன் – நாககுமார:4 140/2
மேல்


ரதர் (1)

மானம் கொண்ட மா ரதர் போர்_ஏறு அனையாய் ஓர் – சூளாமணி:5 309/3
மேல்


ரதியும் (1)

கால் சிலம்பு ஓசை செய்ய காமனும் ரதியும் போல – நாககுமார:4 115/2

மேல்