ய – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

யசோதரன் 3
யதி 1
யமுனையின் 1

யசோதரன் (3)

ஏதம் அஃகி யசோதரன் எய்தியது – யசோதர:0 2/3
இனையன நினைவுறீஇ யசோதரன் எனும் – யசோதர:2 83/1
இறுதியில் அவதி ஞானி யசோதரன் என்னும் பேர – சூளாமணி:5 352/3
மேல்


யதி (1)

யதி கொள் பண்ணவர் பாவலன் புக்கதே – நாககுமார:1 21/4
மேல்


யமுனையின் (1)

இங்கு நீர் யமுனையின் இழிவது ஒத்தது – சூளாமணி:8 949/3

மேல்