மூ – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மூ 3
மூக்கின் 1
மூக்கு 5
மூக்கு_இல 1
மூக்கொடு 2
மூங்கைமையான் 1
மூசி 1
மூசிய 3
மூசின 2
மூசு 2
மூசுகின்ற 1
மூஞ்சி 1
மூட்ட 1
மூட்டி 3
மூட்டிய 1
மூட்டினால் 1
மூட்டினான் 1
மூட 5
மூடப்பட்ட 1
மூடம் 1
மூடர்-கண் 1
மூடர்கள் 1
மூடலை 1
மூடனே 1
மூடி 8
மூடிக்கொண்டு 3
மூடிய 3
மூடியிட்டன 1
மூடிவிட்டு 1
மூடிற்றின் 1
மூடிற்றும் 1
மூடினரும் 1
மூடினவே 1
மூடினாய் 1
மூடு 1
மூடுமே 1
மூத்தல் 1
மூத்தலே 1
மூத்தலை 1
மூத்தாள் 1
மூத்தாள்-தன்னை 1
மூத்தாற்கு 1
மூது 2
மூதுரையும் 1
மூதூர் 1
மூப்பு 2
மூப்பும் 1
மூய்த்து 1
மூர்த்த 1
மூர்த்தி 13
மூர்த்தி_அல்லான் 1
மூர்த்தியாகி 1
மூர்த்தியாய் 4
மூர்த்தியார் 1
மூர்த்தியால் 1
மூர்த்தியான் 1
மூரல் 2
மூரி 29
மூல 1
மூலத்து 3
மூவர் 1
மூவரும் 1
மூவறிவாம் 1
மூவா 1
மூவாயிரம் 1
மூவார் 1
மூவிராயிரம் 1
மூவிரு 1
மூவுலகத்து 1
மூவுலகு 1
மூழ்க 3
மூழ்கி 11
மூழ்கியும் 1
மூழ்கின 1
மூழ்கினார் 1
மூழ்கினான் 1
மூழ்கினானே 2
மூழ்கும் 2
மூழ்குமே 1
மூழ்குவது 1
மூழ்த்த 1
மூழ்ந்த 1
மூள்வதே 1
மூன்றாம் 3
மூன்றாய் 1
மூன்றாவது 2
மூன்றானும் 2
மூன்றில் 4
மூன்றிலும் 1
மூன்றிற்கும் 1
மூன்றினால் 1
மூன்றினும் 2
மூன்றினுள் 1
மூன்றினுள்ளும் 1
மூன்று 26
மூன்று_பத்து_இரண்டு 1
மூன்றும் 21
மூன்றுமே 1
மூன்றே 1

மூ (3)

மூ வகை உலகினுள் நடுவண் மூரி நீர் – சூளாமணி:5 388/1
மூ வடிவினால் இரண்டு சூழ் சுடரும் நாண முழுது உலகம் மூடி எழில் முளை வயிரம் நாற்றி – சூளாமணி:11 1903/1
ஆனா இ மூ உலகும் ஆள் உடைய பெம்மான் அடி உறுவார் இன்மைதாம் அறிவுண்டது அன்றே – சூளாமணி:11 1908/4
மேல்


மூக்கின் (1)

கண்ணின் குறி மூக்கின் குறி மெய்யின் குறி செவியின் – நீலகேசி:5 522/1
மேல்


மூக்கு (5)

நயம்படு நாவின மூக்கு_இல நந்து முரள் முதலா – நீலகேசி:1 78/3
எண்_இல் பல் கோடியவாய் அ இரண்டொடு மூக்கு உடைய – நீலகேசி:1 79/2
உண்ணும் வாய் உதட்டோடு மூக்கு இலள் உறு நோய்த்தி – நீலகேசி:2 191/2
முடக்கும் எனினும் நிமிர்க்கும் எனினும் தன் மூக்கு உயிர்த்து – நீலகேசி:6 686/1
ஊரும் சங்கினோடு ஊர்மச்சி மூக்கு இல – நீலகேசி:10 877/2
மேல்


மூக்கு_இல (1)

நயம்படு நாவின மூக்கு_இல நந்து முரள் முதலா – நீலகேசி:1 78/3
மேல்


மூக்கொடு (2)

மூக்கொடு நா மெய் இ மூன்றும் தம் மூன்று புலன்களையும் – நீலகேசி:5 515/1
கண்ணும் மூக்கொடு நா மெய் செவிகளாய் – நீலகேசி:10 857/2
மேல்


மூங்கைமையான் (1)

மூங்கைமையான் மொழி கொண்டேல் மொக்கல நல் தேர யான் – நீலகேசி:4 271/3
மேல்


மூசி (1)

மூசி நாள் சுரும்பு பாய முருகு உடைந்து உருக்கும் சோலை – சூளாமணி:6 536/1
மேல்


மூசிய (3)

தேசு அகம் மூசிய ஆழியன் சீர் தமர் – சூளாமணி:7 662/3
தாளை மூசிய தாமரை தடம் பல அவற்றுள் – சூளாமணி:7 730/2
வார்ந்து வீழ் மதம் மூசிய வண்டு இனம் – சூளாமணி:8 891/2
மேல்


மூசின (2)

மூசின வண்டின் மொய் பொழில் எல்லாம் – சூளாமணி:5 293/4
மூசின மணி வண்டு ஆர்க்கும் முருகு_அறா மூரி குன்றம் – சூளாமணி:7 768/2
மேல்


மூசு (2)

மூசு தேன் நெடும் கடை மூன்றும் போய் புறத்து – சூளாமணி:3 93/3
முனிவரர் திருந்து அடி வணங்கி மூசு தேன் – சூளாமணி:4 206/1
மேல்


மூசுகின்ற (1)

தேன் அவாவி மூசுகின்ற தேம் பிறழ் பூ தாம் கலந்து – சூளாமணி:7 792/1
மேல்


மூஞ்சி (1)

பிணி கொள் மூஞ்சி பிசாசகன் சொல்லுவான் – நீலகேசி:10 856/2
மேல்


மூட்ட (1)

புடையவர் காணிய போர் நனி மூட்ட
மிடைவர் படுகொண்டு வேதனை மிக்கார் – சூளாமணி:11 1949/3,4
மேல்


மூட்டி (3)

ஆனை-தன் நிலை கண்டு எய்தி அகில் இடும் புகையும் மூட்டி
சேனை மன் நகர் அழித்து சிறைவீடு உன் கடனே என்று – உதயணகுமார:1 85/1,2
வெம் தழல் கனல மூட்டி வில்_வலான் மெலியலுற்றான் – சூளாமணி:8 1024/4
விண் இயல் அம் நறும் புகையும் காழ் அகிலும் விசும்பு இவர்ந்து விம்ம மூட்டி
கண்ணியுடன் வெறி மலரும் நறும் பொடியும் கமழ் சாந்தும் கையின் ஏந்தி – சூளாமணி:8 1036/2,3
மேல்


மூட்டிய (1)

முளைப்பு உடை முடை திடை சுடர மூட்டிய
விளக்கிடு குற்றியின் விரிந்து தோன்றுமே – சூளாமணி:9 1407/3,4
மேல்


மூட்டினால் (1)

மூட்டினால் உரைத்தியோ முனிவு போக்கு இதோ – நீலகேசி:8 815/4
மேல்


மூட்டினான் (1)

கறைப்படு படையவன் கனல மூட்டினான் – சூளாமணி:7 681/4
மேல்


மூட (5)

கலன் அணி மார் வடுவ்வை கஞ்சுக துகிலின் மூட
தலை முதல் அடி ஈறாக தரத்தினால் கண்டு போந்தார் – உதயணகுமார:1 82/3,4
மங்குல் ஆய் விசும்பு மூட அகில் புகை மயங்க மாட்டி – சூளாமணி:8 923/3
மங்குலாய் விசும்பு மூட மழுங்கிய சுடரன் ஆகி – சூளாமணி:9 1544/2
முக்குலத்தாரொடும் மூட தொழுதியர் – சூளாமணி:11 1982/1
முந்துற்ற மூட புலி மூன்றும் பிழைத்த பின்னை – நீலகேசி:1 122/1
மேல்


மூடப்பட்ட (1)

முனை கதிர் கான செம் தீ முழங்கி மேல் மூடப்பட்ட
வனை கதிர் குன்றம் போல மணி_வண்ணன் மறைந்து போனான் – சூளாமணி:9 1459/3,4
மேல்


மூடம் (1)

மூடம் மூன்றும் உரைத்தோய் நீ முரண் செய் தோற்றம் முனிந்தோய் நீ – நீலகேசி:1 137/1
மேல்


மூடர்-கண் (1)

மூடர்-கண் தேற்ற முடிவும் உண்டாமோ – நீலகேசி:7 775/4
மேல்


மூடர்கள் (1)

முழுதும் தூய்து_அன்மை சொல்லிய மூடர்கள் – நீலகேசி:5 561/4
மேல்


மூடலை (1)

மூடலை ஆவதன் காரணம் என்னை முடி குணத்தின் – நீலகேசி:4 380/3
மேல்


மூடனே (1)

முன்னை படைப்பு என் முடிவு இல்லை மூடனே
நுன்னை படைத்தவர் யார் இனி நோக்காய் – நீலகேசி:7 771/3,4
மேல்


மூடி (8)

உற்றதோர் குழியின் மூடி ஒருவனை சில நாள் வைத்தும் – யசோதர:4 235/3
மூடி மாண் நகர் அது முரல்வது ஒக்குமே – சூளாமணி:2 43/4
வழையும் வாழை தடம் காடும் மூடி புடம் – சூளாமணி:7 734/1
பருவம் ஓவா முகில் படலம் மூடி கிடந்து – சூளாமணி:7 735/1
தெளிந்தவாறு எழுதி கொண்டு செம் துகில் உறையின் மூடி
வளம் தரு கோயில் முன்னி மணி_வண்ணன் பயந்த தேவி – சூளாமணி:8 1006/2,3
மூ வடிவினால் இரண்டு சூழ் சுடரும் நாண முழுது உலகம் மூடி எழில் முளை வயிரம் நாற்றி – சூளாமணி:11 1903/1
அடியிடும் இடம் இன்று ஆகி மூடி ஆகாயம் எல்லாம் – சூளாமணி:12 2121/3
முகில் தலை கலவி வான் மூடி மா நகர் – நீலகேசி:1 26/3
மேல்


மூடிக்கொண்டு (3)

செந்துகில் மூடிக்கொண்டு திரு நிலாமுற்றம்-தன்னில் – உதயணகுமார:1 13/1
முயல் உரை இது என மூடிக்கொண்டு இருந்து – நீலகேசி:2 225/1
முடைக்கு ஒட்டி முத்து உரைத்து மூடிக்கொண்டு ஏகும் – நீலகேசி:5 474/3
மேல்


மூடிய (3)

மூடிய மூரி நெடும் தெரு ஒப்பவும் – சூளாமணி:7 655/3
மூடிய புகழினாற்கு முகிழ் நகை பயந்து காட்டும் – சூளாமணி:10 1566/1
சொல்லவே துவர் ஆடைகள் மூடிய சேடன் – நீலகேசி:5 483/3
மேல்


மூடியிட்டன (1)

மூடியிட்டன முகில் கணம் முரன்று இடை நொறுங்காய் – சூளாமணி:7 717/1
மேல்


மூடிவிட்டு (1)

மூடிவிட்டு அமர் தேன் முரிவித்தவே – சூளாமணி:8 890/4
மேல்


மூடிற்றின் (1)

மூடிற்றின் பயன் என்னை என வினவ மொக்கலனும் – நீலகேசி:4 272/3
மேல்


மூடிற்றும் (1)

மூடிற்றும் சிறிது உளதால் உரு அறிதற்கு என மொழிந்தான் – நீலகேசி:4 272/4
மேல்


மூடினரும் (1)

முழுதும் அறுவை பல மூடினரும்
கொழு தின் நிணனும் பிணனும் குலவி – நீலகேசி:5 468/2,3
மேல்


மூடினவே (1)

முடியின் சுடரும் மிசை மூடினவே – சூளாமணி:8 1073/4
மேல்


மூடினாய் (1)

மூடினாய் தோலின் முகமன் உரையேனே – நீலகேசி:1 131/4
மேல்


மூடு (1)

மூடு கொண்ட மதியன் முனிவுற்றான் – சூளாமணி:10 1580/4
மேல்


மூடுமே (1)

முனைவனாய் மூர்த்தி_அல்லான் மூடுமே மாசும் என்பாய் – நீலகேசி:4 431/3
மேல்


மூத்தல் (1)

மூத்தல் வகையும் முதல் அதன் ஐம்மையும் – நீலகேசி:5 613/1
மேல்


மூத்தலே (1)

முறையினால் அறியலன்னேல் மூத்தலே இளமை சாக்காடு – நீலகேசி:4 434/1
மேல்


மூத்தலை (1)

தொன்று மூத்தலை துறந்தாய் தோற்ற மா கடல் இறந்தாய் – நீலகேசி:2 154/2
மேல்


மூத்தாள் (1)

திசை விளக்கு_அனையாள் மூத்தாள் தெரிந்து நீ என்-கொல் என்ன – நாககுமார:2 55/3
மேல்


மூத்தாள்-தன்னை (1)

வசை இன்றி மூத்தாள்-தன்னை மனோகரி நோக்க கண்டேன் – நாககுமார:2 55/4
மேல்


மூத்தாற்கு (1)

அண்ணல் அம் களிகொள் யானை அச்சுவகண்டன் மூத்தாற்கு
எண்ணலும் தகுவது அன்றால் இவன் பணி அகற்றல் ஆற்றா – சூளாமணி:5 348/1,2
மேல்


மூது (2)

கன்னி மூது எயில் சூழ் கடி காவினுள் – சூளாமணி:8 899/1
மூது உரைத்த வாசம் போல் முடிவு உயிர்க்கே ஆகாதோ – நீலகேசி:2 202/4
மேல்


மூதுரையும் (1)

மூதுரையும் காரணமும் முழுது எழுதி அழகிதாய் – நீலகேசி:4 267/3
மேல்


மூதூர் (1)

கொடி அணி மூதூர் கோல நல் வீதி – உதயணகுமார:1 77/1
மேல்


மூப்பு (2)

செனித்து இறக்கும் மூப்பு இறப்பும் தீர்த்தாய் நீயே சிரீவர்த்தமானன்எனும் தீர்த்தன் நீயே – நாககுமார:1 19/4
கண்டு அகலுற வரு கழிய மூப்பு இது – யசோதர:2 80/2
மேல்


மூப்பும் (1)

உற்று அடு பிணியும் மூப்பும் ஊழ் உறு துயரும் நீக்கி – சூளாமணி:4 202/1
மேல்


மூய்த்து (1)

ஒக்க நின்று உரைப்பது ஓர் உரையும் மூய்த்து நீர் – சூளாமணி:5 418/2
மேல்


மூர்த்த (1)

முன்னு முக ஓரையொடு மூர்த்த நலம் நோக்கி – சூளாமணி:8 866/2
மேல்


மூர்த்தி (13)

முனிவர்-தமக்கு இறையான மூர்த்தி நீயே மூவா முதல்வன் எனும் முத்தன் நீயே – நாககுமார:1 19/1
முத்து இலங்கு முக்குடை கீழ் மூர்த்தி திருந்து அடியை – நாககுமார:4 118/1
கமல மலர் மீது உறையும் காட்சிக்கு இனி மூர்த்தி
அமல மலர் பொன் சரணை அன்பாய் தொழுபவர்கள் – நாககுமார:4 119/1,2
அரியாசனத்தின் மிசை அமர்ந்த திரு_மூர்த்தி – நாககுமார:4 120/1
பாவ_மூர்த்தி படிவம் இருந்த அ – யசோதர:1 19/1
அணியாதும் ஒளி திகழும் ஆர் அணங்கு திரு மூர்த்தி
கணியாது முழுது உணர்ந்த கடவுள் என்று அறையுமே – சூளாமணி:4 182/1,2
பகை நாறும் அயில் படைகள் பயிலாத திரு மூர்த்தி
இகல் மாற வென்று உயர்ந்த இறைவன் என்று அறையுமே – சூளாமணி:4 183/1,2
திரு மறுவு வலன் அணிந்து திகழ்கின்ற திரு மூர்த்தி
ஒரு மறுவும் இலை என்பது ஒழியாமல் உணர்த்துமே – சூளாமணி:4 184/1,2
முற்றும் நின்று உருவுகொண்ட மூர்த்தி நின் முன்னர் யாங்கள் – சூளாமணி:5 276/2
முடிவு கொள் உலகம் எய்தும் இன்ப மா மூர்த்தி ஒப்பான் – சூளாமணி:8 1108/4
கனை கதிரா கதிர் கலந்து கண் இலங்கு திரு_மூர்த்தி – சூளாமணி:11 2058/1
ஏய் இடை ஓர் அறவு இன்றா இன்பம் செய் திரு_மூர்த்தி – சூளாமணி:11 2064/3
முனைவனாய் மூர்த்தி_அல்லான் மூடுமே மாசும் என்பாய் – நீலகேசி:4 431/3
மேல்


மூர்த்தி_அல்லான் (1)

முனைவனாய் மூர்த்தி_அல்லான் மூடுமே மாசும் என்பாய் – நீலகேசி:4 431/3
மேல்


மூர்த்தியாகி (1)

சென்றான் திகழும் சுடர் சூழ் ஒளி மூர்த்தியாகி
நின்றான் அடி கீழ் பணிந்தார் வினை நீங்கி நின்றார் – சூளாமணி:0 1/3,4
மேல்


மூர்த்தியாய் (4)

சூழ் துயர் பல கெட சோதி மூர்த்தியாய்
ஏழ் உயர் உலகுடன் பரவ ஈண்டு அருள் – சூளாமணி:5 394/2,3
நிழல் நாறும் மூர்த்தியாய் நின்றாயும் நீயே – சூளாமணி:6 540/2
செம் கண் நெடு மாலே செறிந்து இலங்கு சோதி திரு முயங்கு மூர்த்தியாய் செய்ய தாமரையின் – சூளாமணி:11 1912/1
குல முதல் மூர்த்தியாய் கூறின் ஒன்று அவை – நீலகேசி:8 791/2
மேல்


மூர்த்தியார் (1)

ஓங்கும் நீர் நிழலும் ஒத்து ஒளிரும் மூர்த்தியார் – சூளாமணி:3 70/4
மேல்


மூர்த்தியால் (1)

களித்தல் காரண காரியம் மூர்த்தியால்
ஒளித்து நின்ற உணர்வு உருவு என்றியோ – நீலகேசி:10 866/3,4
மேல்


மூர்த்தியான் (1)

முன்னிய உலகுகள் விடுத்த மூர்த்தியான்
மன்னிய திரு_மொழி அகத்து மாதராள் – சூளாமணி:5 387/1,2
மேல்


மூரல் (2)

மூரல் வாய் அசும்பு அறாத முல்லை விள்ளும் எல்லை போய் – சூளாமணி:7 799/3
முல்லையின் முருகு கொப்புளித்து மூரல் வாய் – சூளாமணி:8 1051/1
மேல்


மூரி (29)

மூன்று_பத்து_இரண்டு நல் மூரி பந்து எடுத்து உடன் – உதயணகுமார:4 231/1
முழம் ஒரு மூன்றில் தொட்டு மூரி வெம் சிலைகள் ஐஞ்ஞூறு – யசோதர:1 37/1
மூரி வெம் சிலைகள் மூவிராயிரம் முற்ற உற்ற – யசோதர:1 39/2
முனை_திறம் முருக்கும் ஆற்றல் மூரி தேன் தாரினாய் நின் – யசோதர:1 58/1
மோடு உடைந்து_அன மூரி குவளையும் – சூளாமணி:1 20/2
மோடு கொண்டு எழும் மூரி கழை கரும்பு – சூளாமணி:1 31/1
முற்றும் நீர் வளாகம் எல்லாம் முழுதுடன் நிழற்றும் மூரி
ஒற்றை வெண்குடையின் நீழல் உலகு கண்படுப்ப ஓம்பி – சூளாமணி:2 69/1,2
முரசு அமர் முழங்கு ஒலி மூரி தானையன் – சூளாமணி:3 90/3
முன்னவர் இருந்த பின்னை மூரி நீர் உலகம் காக்கும் – சூளாமணி:3 97/1
முன் தவம் உடைமையாலே மூரி நீர் உலகம் எல்லாம் – சூளாமணி:5 304/1
மூ வகை உலகினுள் நடுவண் மூரி நீர் – சூளாமணி:5 388/1
மூரி முழா ஒலி விம்மி முரன்று எழு – சூளாமணி:7 653/1
மூடிய மூரி நெடும் தெரு ஒப்பவும் – சூளாமணி:7 655/3
மூரி நடை களி யானை மதத்தினொடு – சூளாமணி:7 656/1
முழையும் மூரி மணி கல்லும் எல்லாம் நினது – சூளாமணி:7 734/3
மூசின மணி வண்டு ஆர்க்கும் முருகு_அறா மூரி குன்றம் – சூளாமணி:7 768/2
முற்றுவான் முளைத்த போலும் எயிறு உடை மூரி சிங்கம் – சூளாமணி:8 828/2
மூரி தண் சுடர் வெண் முத்தின் பரூஉ திரள் முயங்கி ஞால – சூளாமணி:8 848/3
முத்த வெண் மாலை நான்று முடி மிசை நிழற்ற மூரி
மத்த மால் களிறு நுந்தி வள நகர் மருள சென்றான் – சூளாமணி:8 934/3,4
முரிவன வீரர்-தம் புருவம் மூரி வில் – சூளாமணி:9 1217/3
முடித்திடுகு என முனிந்து எழுந்து மூரி வான் – சூளாமணி:9 1419/2
மூரி முந்நீர் உலகங்கள் முழுதும் காவல் முனிந்தாயோ – சூளாமணி:9 1481/1
முரசு வீற்றிருந்து அதிர் மூரி தானையன் – சூளாமணி:9 1506/1
முரசொடு வரி வளை மூரி தானையோடு – சூளாமணி:10 1768/1
முடி அரக்கு பூம் கண்ணி மூரி தேர் வேந்தர்-தமை முறையா காட்டி – சூளாமணி:10 1801/3
முகுர வாய் மணி முரசு அதிரும் மூரி நீர் – சூளாமணி:11 1879/2
முத்தகையர் ஆவர் அவர் மூரி நெடு வேலோய் – சூளாமணி:11 2024/2
முன் நுகர்ந்து இகந்தவர் மூரி தானையீர் – சூளாமணி:12 2088/2
முரைசு அதிர் முழங்கு ஒலி மூரி தானையும் – சூளாமணி:12 2099/1
மேல்


மூல (1)

மூல பகுதியும் அல்லா பகுதியும் – நீலகேசி:7 732/2
மேல்


மூலத்து (3)

கற்றை அம் கவரி கண்ணி கருண மூலத்து வைத்தான் – சூளாமணி:8 931/4
பங்கய பழன நாடன் பாத மூலத்து வைத்தான் – சூளாமணி:8 985/4
திரு அயாவுயிர்க்கும் மார்பன் செறி தவர் சரண மூலத்து
அருகு அயாவுயிர்ப்பின் அல்லால் அரண் பிறிது ஆவது உண்டோ – சூளாமணி:11 1862/3,4
மேல்


மூவர் (1)

தேவியர் மூவர் கூட தேர் மன்னன் சேர்ந்து செல் நாள் – உதயணகுமார:4 240/1
மேல்


மூவரும் (1)

நீங்கினது போலவும் நின்று அமைச்சர் மூவரும்
பாங்கு அரசன் ரூபமும் படத்தினில் வரைந்தனன் – உதயணகுமார:2 130/3,4
மேல்


மூவறிவாம் (1)

கண் இயல் மூவறிவாம் அவை பெற்றால் கருணம் இலா – நீலகேசி:1 79/3
மேல்


மூவா (1)

முனிவர்-தமக்கு இறையான மூர்த்தி நீயே மூவா முதல்வன் எனும் முத்தன் நீயே – நாககுமார:1 19/1
மேல்


மூவாயிரம் (1)

சீரின் மூவாயிரம் கை சிறந்தவள் அடித்த பின்பு – உதயணகுமார:4 227/3
மேல்


மூவார் (1)

துணிவினர் துறந்து மூவார் தொழுது எழும் உருவம் கொண்டார் – யசோதர:5 313/4
மேல்


மூவிராயிரம் (1)

மூரி வெம் சிலைகள் மூவிராயிரம் முற்ற உற்ற – யசோதர:1 39/2
மேல்


மூவிரு (1)

பொரு_இல் ஐம்புலம் அடக்கி பொருந்தி அவா அச்சம் மூவிரு
வகை செவிலியும் எழுவரையும் வைத்தனர் – உதயணகுமார:6 363/3,4
மேல்


மூவுலகத்து (1)

திரண்டு இரண்டாய் மூவுலகத்து ஒழிந்தவர் சேர்பு இரண்டு இரண்டாய் – சூளாமணி:11 2062/2
மேல்


மூவுலகு (1)

ஆட்சி மூவுலகு உடைய அடிகள்-தம் அடி இணை தொழுதாள் – நீலகேசி:2 151/4
மேல்


மூழ்க (3)

இன் அகில் அமளி மேலால் இளம் முலை தடத்து மூழ்க
அன்னவன் தாதை செங்கோல் ஆணை வேல் அருக்ககீர்த்தி – சூளாமணி:10 1832/2,3
ஓது அம் நீர் இன்பம் என்னும் ஒலி கடல் தரங்கம் மூழ்க
சோதி அம் பெயரினாளும் சுடரவன் புதல்வன்-தானும் – சூளாமணி:10 1837/2,3
இருள் ஆழி ஏழு உலகும் சூழ் ஒளியின் மூழ்க இமையாத செம் கண்ணின் இமையோர் வந்து ஏத்த – சூளாமணி:11 1907/2
மேல்


மூழ்கி (11)

அழலினுள் மூழ்கி அன்ன அரு நவை நரகம்-தம்முள் – யசோதர:1 37/3
வென்றவர் சரணம் மூழ்கி விடுதும் நம் உடலம் என்றான் – யசோதர:1 49/3
வெய்ய தீ_வினைகளாலே வெருவுறு துயரின் மூழ்கி
மையலுற்று அழுந்தி நான்கு கதிகளுள் கெழுமி செல்வர் – யசோதர:4 238/2,3
அறிவரன் சரணம் மூழ்கி அறத்து எழு விருப்பம் உள்ளா – யசோதர:4 256/1
சினவரன் சரணம் மூழ்கி செறி தவம் படர்தும் என்றார் – யசோதர:5 316/4
கொற்றவன் நெடும்_கணார்-தம் குவி முலை தடத்து மூழ்கி
மற்று அவற்கு அரச செல்வம் இன்னணம் அமர்ந்தது அன்றே – சூளாமணி:2 69/3,4
தேம் துணர் கொடுப்ப மூழ்கி தேறல் வாய் நெகிழ மாந்தி – சூளாமணி:4 162/2
ஊனம்_இல் அகலம் மூழ்கி உள்ளுற சிவந்த ஒள் வாள் – சூளாமணி:9 1193/2
வெண் தாரை வேல் நெடும் கண் நீர் மூழ்கி மேல் பிறழ – சூளாமணி:9 1470/3
சிகரமாய் இலங்கு சென்னி தென்மலை சாந்து மூழ்கி
பகரும் மா மணி வண்டு ஓவா பணை முலை பாரம் தாங்கி – சூளாமணி:10 1636/1,2
என்று அவன் பெயர்த்தும் சொல்ல இன்ப நீர் வெள்ளம் மூழ்கி
மின் தவழ் இலங்கும் வேலான் விஞ்சையன் அவனை போக்கி – சூளாமணி:10 1699/1,2
மேல்


மூழ்கியும் (1)

செங்கயல் கண் மலர் சிவப்ப மூழ்கியும்
மங்கையர் புனல் தொழில் மயங்கிற்று என்பவே – சூளாமணி:10 1681/3,4
மேல்


மூழ்கின (1)

முரசுகள் உடைந்தன முடிகள் மூழ்கின
அரசுகள் அவிந்தன அரவ தேர் குழாம் – சூளாமணி:9 1250/1,2
மேல்


மூழ்கினார் (1)

ஒழிவு_இலா உவகை நீர் கடலுள் மூழ்கினார் – சூளாமணி:10 1719/4
மேல்


மூழ்கினான் (1)

காவலன் செல்வ நீர் கடலுள் மூழ்கினான் – சூளாமணி:9 1553/4
மேல்


மூழ்கினானே (2)

இடம் கழித்து ஒழிவு_இல் இன்ப_கடலினுள் மூழ்கினானே – யசோதர:2 92/4
உரைசெயல் அரிய வண்ணம் உவகையின் மூழ்கினானே – யசோதர:4 258/4
மேல்


மூழ்கும் (2)

உற்று மூழ்கும் பொழுது முனிவு அவர் – சூளாமணி:7 616/2
கொந்து அவிழும் பூம் குழலும் கோதைகளும் மூழ்கும் குவளை வாள் கண்ணி வரு குறிப்பு அறியமாட்டாள் – சூளாமணி:10 1755/4
மேல்


மூழ்குமே (1)

முடி நிழல் முனிவரர் சரணம் மூழ்குமே
வடி நிழல் வனை கதிர் எஃகின் மன்னவன் – சூளாமணி:2 55/2,3
மேல்


மூழ்குவது (1)

ஆர மூழ்குவது அ மயிடம் கரை – யசோதர:3 207/3
மேல்


மூழ்த்த (1)

மூழ்த்த போன்று உள முல்லை நிலங்களே – சூளாமணி:1 30/4
மேல்


மூழ்ந்த (1)

மூழ்ந்த வினை முனியும் எனின் முனியலரும் உளரோ – யசோதர:5 289/4
மேல்


மூள்வதே (1)

மொய் அழல் மேல் அவிந்த தழல் மீள மூள்வதே போல் – சூளாமணி:8 1027/3
மேல்


மூன்றாம் (3)

பால் மர தொட்டில் இட்டு பரவியும் தவழ்ந்தும் மூன்றாம்
மால் பிறை போல் வளர்ந்து வரிசையின் இளமை நீங்கி – உதயணகுமார:5 254/2,3
படு மத களிறும் தேர் மா புகழ்பெற ஊர்ந்து மூன்றாம்
பிறை-அது போல் வளர்ந்து பீடு உடை குமரன் ஆனான் – நாககுமார:2 59/3,4
பத்தடம் பத்தொடு மூன்றாம் அவற்றிடை – சூளாமணி:11 1926/1
மேல்


மூன்றாய் (1)

அது அன்றி மெய் பிணியும் மூன்றாய் அலரும் – நீலகேசி:1 109/4
மேல்


மூன்றாவது (2)

ஊழி மூன்றாவது ஓய்ந்து இறுதி மன் உயிர் – சூளாமணி:5 394/1
மூன்றாவது ஒன்று இனி இன்றா இருந்த இ – நீலகேசி:7 750/3
மேல்


மூன்றானும் (2)

காலம் மூன்றானும் உய்த்து காட்டலும் காண்டும் அன்றோ – நீலகேசி:4 435/2
ஞாலம் மூன்றானும் மிக்க ஞானவான் ஆன நாதன் – நீலகேசி:4 435/3
மேல்


மூன்றில் (4)

முழம் ஒரு மூன்றில் தொட்டு மூரி வெம் சிலைகள் ஐஞ்ஞூறு – யசோதர:1 37/1
தொக்கன ஐந்தில் சொலும் மூன்றில் நான்கினில் – சூளாமணி:11 2001/2
ஆக்கிய மூன்றில் அறிவும் அருவால் அவை ஒருவா – நீலகேசி:5 515/3
அருவோடு அலோகம் அசேதனம் மூன்றில்
செருவோடு உரிமையில் சேர்பவும் அன்றே – நீலகேசி:7 778/3,4
மேல்


மூன்றிலும் (1)

நாம சீவன் முதலாய நான்மைகளின் முன் மூன்றிலும்
தூய்மை சீவன் உடைத்தாகும் அன்றேல் நின் சொல் மாறுமாம் – நீலகேசி:5 570/1,2
மேல்


மூன்றிற்கும் (1)

நண்ணாத மூன்றிற்கும் நல் பால் பிற ஆகி – நீலகேசி:6 688/2
மேல்


மூன்றினால் (1)

உள்ளம் சொல் உடம்பு என்று இவை மூன்றினால்
கொள்ளும் நும் குசலாகுசலங்கள்-தாம் – நீலகேசி:5 526/1,2
மேல்


மூன்றினும் (2)

காலம் மூன்றினும் கடை_இல் பல் பொருள் உணர்வு உடையான் – நீலகேசி:1 48/2
முக்குடையான் அடி மூன்றினும் வந்தித்து – நீலகேசி:6 666/2
மேல்


மூன்றினுள் (1)

உள்ளக்கு ஆக உரைத்த அ மூன்றினுள் – நீலகேசி:5 526/4
மேல்


மூன்றினுள்ளும் (1)

மான் ஒத்த நோக்கி மருந்து என்றவை மூன்றினுள்ளும்
ஞானத்தின் நன்மை நனி கேட்குவையாயின் அக்கால் – நீலகேசி:1 117/1,2
மேல்


மூன்று (26)

இஞ்சி மூன்று உடைய கோமான் எழில் வீரநாதன் இந்த – உதயணகுமார:1 5/1
மூன்று_பத்து_இரண்டு நல் மூரி பந்து எடுத்து உடன் – உதயணகுமார:4 231/1
இஞ்சி மூன்று இலங்கும் பூமி ஏழிறை இருக்கை வட்டம் – நாககுமார:1 11/3
கஞ்ச மலர் திரு மார்பில் தரித்தாய் நீயே காலம் ஒரு மூன்று உணர்ந்த கடவுள் நீயே – நாககுமார:1 17/1
வாமன் ஆலையத்து மூன்று வலம்கொண்டு உட்புகுந்து இறைஞ்சி – நாககுமார:4 117/1
முற்றிய உலகின் மூன்று காலமும் முழுதும் நோக்கி – சூளாமணி:3 105/3
முற்று முன் சடி பெயர் சொல் மூன்று உலஃகும் ஆன்று எழ – சூளாமணி:4 137/3
ஆற்றல் மூன்று ஓதப்பட்ட அரசர்கட்கு அவற்றில் மிக்க – சூளாமணி:5 250/1
கண் எனப்படுவ மூன்று காவலன் கல்வி காமர் – சூளாமணி:5 268/1
முற்றிய ஊழி மூன்று ஏறி மீள் வழி – சூளாமணி:5 392/3
பொரு படை தொகை ஓர் மூன்று போர் தொழில் தானும் மூன்றே – சூளாமணி:9 1183/1
வான் அருளி மாணிக்க செம் கதிர்கள் வீசி மதி மருட்டும் வெண் குடை ஓர் மூன்று உடைய வாமன் – சூளாமணி:11 1909/2
எழு வில் முழம் மூன்று அறு விரல் என்ப – சூளாமணி:11 1946/1
அன்று முதல் மூன்று அளவு பல்லம் முடி-காறும் – சூளாமணி:11 2033/1
முன்னம் முடி பல்லம் அவை மூன்று உடன் முடித்தால் – சூளாமணி:11 2035/2
பல்லம் முதலோர் பகுதி மூன்று இரண்டும் ஒன்றும் – சூளாமணி:11 2036/1
வாங்கு ஒலி நீர் ஒரு மூன்று வாழ்வு என்ப மணி முடியாய் – சூளாமணி:11 2063/4
செறிவு எனப்படுவ மூன்று செழும் மதில் செறிய செய்து – சூளாமணி:12 2111/1
நால் கதி உள்ள நரகரை நாம் சொல்லின் மூன்று வகை – நீலகேசி:1 75/1
யார் வினவுங்காலும் அவை மூன்று கூற்றவா – நீலகேசி:1 113/3
புடை எலாம் போற்றி ஏத்த பொன் எயில் பிண்டி மூன்று
குடையினான் இறைவன் என்றால் குற்றம் இங்கு என்னை என்றாள் – நீலகேசி:4 446/3,4
சாத்திரம் இவை மூன்று என வல் தவ தோன்றல் – நீலகேசி:5 477/3
ஈர் உணர்வு இல்லை இரு_மூன்று ஒருங்கு உள என்று உரைக்கும் – நீலகேசி:5 508/3
மூக்கொடு நா மெய் இ மூன்றும் தம் மூன்று புலன்களையும் – நீலகேசி:5 515/1
அரிய முழம் மூன்று அளவாம் பொழுதும் – நீலகேசி:6 705/3
ஆறின் முதல் மூன்று அத்தி மற்று அவற்று – நீலகேசி:8 788/1
மேல்


மூன்று_பத்து_இரண்டு (1)

மூன்று_பத்து_இரண்டு நல் மூரி பந்து எடுத்து உடன் – உதயணகுமார:4 231/1
மேல்


மூன்றும் (21)

உலகம் மூன்றும் ஒருங்கு உணர் கேவலத்து – யசோதர:0 1/1
அற்றம்_இல் அறிவு காட்சி அரும் தகை ஒழுக்கம் மூன்றும்
பெற்றனர் புரிந்து பேணி பெரும் குணத்து ஒழுகுவாருக்கு – யசோதர:4 240/1,2
தேம் பழுத்து இனிய நீர் மூன்றும் தீம் பலா – சூளாமணி:2 49/1
மூசு தேன் நெடும் கடை மூன்றும் போய் புறத்து – சூளாமணி:3 93/3
அரும் துயர் அறுக்கும் மாண்பின் ஆர் அமிர்து அவைகள் மூன்றும்
திருந்த நன்கு உரைப்ப கேட்டே தீ_வினை இருள்கள் போழும் – சூளாமணி:4 203/1,2
முற்று வான் கடை மூன்றும் சென்று கோன் – சூளாமணி:7 573/3
மாலும் வாரி திங்கள் மூன்றும் வந்து அறாத மாண்பினால் – சூளாமணி:7 787/1
கரு ஆர்ந்த பொருள் நிகழ்வும் காலங்கள் மூன்றும் கடை_இலா நல் ஞான கதிர் அகத்த ஆகி – சூளாமணி:11 1911/1
மூன்றும் ஒர் ஏழும் ஒழி பஃதும் பத்தினோடு – சூளாமணி:11 1948/1
உலகங்கள் மூன்றும் உடைய பெருமாற்கு – சூளாமணி:11 2006/1
உடைய தன் உலகம் மூன்றும் ஒருவழி படுக்கலுற்று – சூளாமணி:12 2112/3
ஆலும் மழை மூன்றும் உடை மாதம் எனலானும் – நீலகேசி:1 20/2
ஒக்க இவை மூன்றும் உயிர் உடைய ஊறே – நீலகேசி:1 112/4
முந்துற்ற மூட புலி மூன்றும் பிழைத்த பின்னை – நீலகேசி:1 122/1
மூடம் மூன்றும் உரைத்தோய் நீ முரண் செய் தோற்றம் முனிந்தோய் நீ – நீலகேசி:1 137/1
சிங்கும் தன் குறி உழப்பு செய்கை என்று இவை மூன்றும்
இங்கு ஒன்றும் உருவினோடு இரண்டு என்னாய் மிக உரைத்தாய் – நீலகேசி:2 194/2,3
கடை_இலா ஞானம் எய்தி கணங்கள் நான் மூன்றும் சூழ்ந்து – நீலகேசி:4 446/2
மூக்கொடு நா மெய் இ மூன்றும் தம் மூன்று புலன்களையும் – நீலகேசி:5 515/1
உழப்பு மூன்றும் உடன் ஒக்க நோக்கின் அது – நீலகேசி:5 554/1
தொழில் சொல் குண சொல் வடிவு சொல் மூன்றும்
பிழைப்பு_இல் பதமா பிரிவிடத்து காண்டும் – நீலகேசி:6 703/1,2
உருவோடு அருவம் ஆகாயமும் மூன்றும்
இருபதின் மேலும் ஐந்து ஆக இசைத்தனை – நீலகேசி:7 778/1,2
மேல்


மூன்றுமே (1)

மருவுகுத்தி மூன்றுமே மாற்றி நான்கு சன்னையும் – உதயணகுமார:6 363/2
மேல்


மூன்றே (1)

பொரு படை தொகை ஓர் மூன்று போர் தொழில் தானும் மூன்றே
மரு உடை மனுடம் தெய்வம் இருமையும் என்ன மற்ற – சூளாமணி:9 1183/1,2

மேல்